Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
305: BROERE, Bastiaan - Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare Leidingen Gods met Bastiaan Broere, in Nederland en in Amerika.
37665: BROERE, Bastiaan - Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare Leidingen Gods met Bastiaan Broere, in Nederland en in Amerika. Waarbij Geb.: Levensgeschiedenis of Gods wonderlijke leiding met Zijn volk op aarde, beschreven uit eigen ervaring, beginnende van mijn geboorte en den weg dien de Heere mijnen God met mij heeft gehouden, zoowel in den weg der natuur, als in die der genade door Abraham Verheij, Gereformeerd predikant. Derde druk Waarbij Geb.: Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver Dirk Verheij. Geschreven in den Jare 1858. Waarbij Geb.: Het leven en zalig afsterven van Gerrit van Doesburg. In den ouderdom van 10 jaren en ruim 5 maanden, den 11den December 1849. Dertiende druk. Waarbij Geb.: Kort verhaal van de genade Gods, verheerlijkt aan mr. J. Hart, uit het Engelsch door C.B. van Woerden. Tweede druk.
51846: BROEREN, D. - Van het avondmaal des Heeren.
24879: BROEREN, D. - Van het avondmaal des Heeren.
72480: BROEYER, F.G.M. / KUIPER, D.TH., (REDACTIE) - Is 't waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw.
18802: BROLSMA, R. - De stroojonker.
48645: BROM, G. - Nietzsche's antichrist
41964: BROM,G. - De Doninee in onze Literatuur
51862: BROMILEY G [ZWINGLI/BULLINGER] - Zwingli and Bullinger: selected translations with introductions and notes (Library of Christian classics Vol XXIV)
38405: BROMLEY, Thomas - Reizen der kinderen Israëls. Door de woestijn; voorstellende het groote en trapsgewijze werk der wedergeboorte (...) Benevens: Sleutel of verklaring van het Hooglief van Salomo. Door Jacobus Durham uit het Engels vertaald van Jacobus Koelman, met een aanbevelend voorwoord van N. Warmols. Predikant te Sexbierum (Friesland)
4609: BROMLEY, Thomas (1629-'91); DURHAM, James (1622-'58) - Reizen der kinderen Israels door de woestijn; voorstellende het groote en trapsgewijze werk der wedergeboorte; 316 blz waarbij Borstius de vermakelijke wandeling naar de hemel blz 316-519 en daarbij Durham Sleutel tot de opening van het hooglied 520- 1236
51865: BRONGERS, Dr. J. A. / ELIAS, Drs. B. G. J. / KEMPERINK, Drs. R. M. (redactie) - Amersfoortse opstellen. Historie. archeologie. monumentenzorg.
77211: BRONKHORST, A.J. - Schrift en kerkorde. Een bijdrage tot het onderzoek naar de mogelijkheid van een schriftuurlijke kerkorde.
51866: BRONKHORST, Dr. A. - Illegalen van oud-Israël. Het boek der richteren.
51867: BRONKHORST, Dr. A. J. - KARL BARTH, Een levensbeeld
51869: BRONKHORST, E. - Schakeltjes 8 het hele troepje - in aansluiting bij iedere goede leesmethode - derde druk
51870: BRONKHORST, Elise - Loekie en haar clubje. Geillustreerd door C. Oudenaarden. Derde druk.
8708: BRONKHORST, Elise - Loekie en haar clubje. Geillustreerd door C. Oudenaarden. Derde druk.
39575: BRONSVELD, Dr. A.W. - Dr. A.W. Bronsveld, zijn visie op een halve eeuw . Door Suttorp.
44352: BRONSVELD A W (Hardewijk 1839- Utrecht 1924) - BIJBEL bevattende al de boeken van het oude en nieuwe testament volgens de Staten-overzetting Met OPHELDERENDEAANTEEKENINGEN van Dr.A W BRONSVELD verrijkt met 800 illustraties
48993: Bronsveld - Het dankoffer. Met tekeningen van J. G. Kesler.
51873: BRONSVELD, Catharina - De vriend van mijnheer den burggraaf. Naar het Engelsch bewerkt. Met plaatjes van M. Smits van Burgst.
51874: BRONSVELD, CATHARINA, - Moeten of mogen. Ill. door Annie van de Ruit.
47610: BRONSVELD, CATHARINA - Toen de ster verscheen Illustr.: Anni van de Ruit. 1e druk
47628: Bronsveld, Gatharina, Noorden, Frans van - Nakomertje geill frans van noorden
47627: Bronsveld, Gatharina, geïllustreerd door Geerling, O - Recht in de oogen zien
19809: BRONSVELD, Catharina - De vriend van mijnheer den burggraaf. Naar het Engelsch bewerkt. Met plaatjes van M. Smits van Burgst.
12587: BRONSVELD, Catharina - Toch eenKerstkindje
51878: BRONSVELS, CATHARINA - Toch een Kerstkindje
52708: CHRISTOHER BROOKE - Klooster werelden 1000 - 1300 boek over Klooosters , zeer rijk geillustreerd met zwart wit en kleuren foto's
77227: BROOME J R - CRANMER Thomas
77228: BROOME J R - EXILES Geneva the
77226: BROOME J R - TYNDALE William
43401: BROOS, W - Goede reis
51881: BROOS, W - goede reis
70660: Broos W. - Een zesdaagse in de wigwam tekeningen van Rein Stuurman
75890: BROUIWER P - De knecht van de molenhoeve
40811: BROUWER, Ds. A (predikant van de Ger. Kerk van Zwartsluis) - Eene ernstige bedreiging. Leerrede over Jesaja 8:21
13494: BROUWER, A. - Onvoltooid afscheid.
47674: BROUWER, C. - De zielverkooper van Bristol. . Een verhaal uit den tijd van Cromwell). Illustr.: W. Hoogenbos 1e druk
44948: BROUWER, A M - de wording der kerk
39408: BROUWER, Pz. C. - Johannes Calvijn. Zoo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
43778: BROUWER, JOHAN - Philips Willem De spaansche Prins van Oranje naar een oud spaansch handschrift door Johan Brouwer vijfde druk
51883: BROUWER J Dr - Elst in oude ansichten deel 2
51884: BROUWER PROF DR. A.M . - De zoon des menschen
51886: BROUWER, A M - de wording der kerk
51887: BROUWER, A. - Onvoltooid afscheid.
51888: BROUWER, C - Naar den troon-om genade
51889: BROUWER, C. - De zielverkooper van Bristol. . Een verhaal uit den tijd van Cromwell). Illustr.: W. Hoogenbos 1e druk
51890: BROUWER, Dr. J. - Montigny, afgezant der Nederlanden bij Philips II.
51891: BROUWER, Dr. J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen(1804-1863)
51893: BROUWER, J. / NIJHOFF, R.H. - Herinneringen aan het oude Lunteren. Deel 2.
51894: BROUWER, PROF. DR. J. H. (HOOFDRED. ) - Encyclopedie van Friesland
51895: BROUWER, Pz. C. - Johannes Calvijn. Zoo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
51896: BROUWER, R. - Pastor tussen macht en onmacht (Professionalisering van het Herv. Predikantschap)
51897: BROUWER, RINSE REELING - Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie.
51898: BROUWER, T. - Sleutelstad Orgelstad / Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden
51899: BROUWER, T. - De oude kerk van Voorburg en haar orgels
78122: BROUWER C - Weer bij moeder
19535: BROUWER, A - De kerk organisatie der eerste eeuw
47729: Brouwer, C - Naar den troon-om genade
39574: BROUWER, Dr. J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen(1804-1863)
44963: BROUWER PROF DR. A.M . - De zoon des menschen
73458: BROUWER, C. - Wachter en herder. Een exegetische studie over de herder-figuur in het Oude Testament, inzonderheid in de pericopen Zacharia 11 en 13:7-9 Dissertatie met stellingen
73390: Scrbani Carlus S J 1561-1629door Dr L Brouwers - CAROLUS SCRIBANI S J 1561-1629 eengroot man vande Contra Reformatiein Nederlenden Uitgegeven metmedewerking vande Universitie stichting vanBellgir
48027: BROWN, JOHN - I Peter. 2 Volumes complete Geneva series) (first published 1848)
78188: BROWN W P - Character in crisis: a fresh approach to the Wisdom Literature of the Old Testament
74870: BROWN, John (1610?-'79)Jacobus Koelman (1631-1695) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zevende Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
78275: BROWN, John (1610?-'79) - Christus, de weg, de waarheid en het leven. Inhoudende hoe men Christus tot alles, en by zonder tot Heiligmaking, zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Evangeliums. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier opgevoegt een tractaat van den zelven auteur over Colos. 1 vers 27. .onder daktie J H Donner en W G Smottt
32299: BROWN, John (1610?-'79) - Christus, de weg, de waarheid en het leven. Inhoudende hoe men Christus tot alles, en by zonder tot Heiligmaking, zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Evangeliums. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier opgevoegt een tractaat van den zelven auteur over Colos. 1 vers 27. .onder daktie J H Donner en W G Smottt
51901: BROWN, JOHN - I Peter. 2 Volumes complete Geneva series) (first published 1848)
51905: BROWN, John (1610?-'79) - Het Leeven des Geloofs ten tyde van beproevingen. (...) Opgeheldert en verklaart uit Hebr. X. 38. Uit het Engelsch vertaalt door P. van der Meersch. Met een breede voorreden (Die de Pracktikale Godgeleertheid in het gemeen, ende dit Praktikaal Geschrift in het bijzonder aanprijst,) van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. te Groningen.
76471: BROWN, John (1610?-'79) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zevenden Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
39064: BROWN, John (1610?-'79) - Het Leeven des Geloofs ten tyde van beproevingen. (...) Opgeheldert en verklaart uit Hebr. X. 38. Uit het Engelsch vertaalt door P. van der Meersch. Met een breede voorreden (Die de Pracktikale Godgeleertheid in het gemeen, ende dit Praktikaal Geschrift in het bijzonder aanprijst,) van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. te Groningen.
41172: BROWN, John (1610?-'79) KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - Christus, de wegh, de waarheidt ende het leven. Inhoudende hoe men Christus tot alles, en by zonder tot Heiligmaking, zoude gebruiken. Vertaalt door J. Koelman met een voorrede van Koelman en gedichten van D Montanus .sesdedruk Doch is hier bijgevoegt een tractaat van den zelven auteur over Colos. 1 vers 27. "Christus de hoop der heerlijkheidt in de geloovigen." Met aparte titelpagina.1686 zesde druk. Verbetert en vermeerdert.
71648: BROWN, John (1610?-'79)Jacobus Koelman (1631-1695) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zesde Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
21092: BROWNRIGG, Ronald - Wie is wie Het nieuwe testament Alle bijbeklse figuren van A tot Z
51908: BRUCHÉSI, Jean - Le Canada
51909: BRUCK, HANS - IJSHOCKEY
47951: Ray Brucy - Laat ons de rustdag wijden
64055: Ray Brucy - Laat ons de rustdag wijden
51910: BRUDER, C.H. - Concordantiae omnium vocum Novi Testamente Graeci. Primum ab Erasmo Schmidio editae. Nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae, meliori ordine dispoditae cura Caroli Hermanni Bruder, Phil. dr. AA.LL.M. Societ. Hist. Theol. Lips Sodalis. Editio stereotypa
51911: BRUDER, C.H. - Sive concordantiæ omnium vocum Novi Testamenti Graeci primum ab Erasmo Schmidio editae nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae meliori ordine dispositae cura Caroli Hermanni Bruder. Editio stereotypa altera.
2096: BRUDER, C.H. - Concordantiae omnium vocum Novi Testamente Graeci. Primum ab Erasmo Schmidio editae. Nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae, meliori ordine dispoditae cura Caroli Hermanni Bruder, Phil. dr. AA.LL.M. Societ. Hist. Theol. Lips Sodalis. Editio stereotypa
51913: BRUEGEL. - Een dynastie van schilders Uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling.
51914: BRUEGEL. - Een dynastie van schilders. Exhib. cat. Paleis voor Schone Kunsten, (Europalia). 340 pp. ,
51916: BRUG, Wilhelm van de - Omgaan met jongeren. Een handreiking voor mensen die met jongeren in contact willen treden. Tweede druk.
51918: BRUGGEN, A. G. - Let op hun wegen. Biografische schetsen van de in Ede vernoemde predikanten IHRHOVEN, W. VAN; MUNTINGH, H.; DETMAR, D.A.
51921: BRUGGEN, Dr. J. van - Emancopatie en Bijjbel
51928: BRUGGEN, W. VAN - Inventaris 6 - Tiendkommissies
27279: BRUGGEN, Dr. J. van - De bergrede. Reisgids voor Christenen.
51931: BRUGGHEN, MR. J. J. L. VAN DER - Christendom en staatkunde
74320: BRUGGRAAF G.P.P. - Zijn trouw aan Isrelnooit gekrenkt
39083: BRUGMAN H Prof.Dr, Div. Auteurs - Historische opstellen, opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders. 1904 - 7 maart - 1929.
51933: BRUGMAN H Prof.Dr, Div. Auteurs - Historische opstellen, opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders. 1904 - 7 maart - 1929.
51934: BRUGMAN, Til - Wiben en de katten. Redactie Victor E. van Vriesland en J.C. Winterink.
77479: BRUGMANS W F H - Bolletje en Knolletj op het oorlogspad geeillusteerd door Albert Kaning
51935: BRUGMANS, Dr. H. e.a. - Algemeene geschiedenis. Geillustreerd.
51936: BRUGMANS, H. - Historisch leesboek verzameld door dr. H. Brugmans, hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam. R. Fruin, R.C. Bakhuizen van den Brink, W.H. de Beuafort, W.G.C. Byvanck e.a.
51937: BRUGMANS, H. - Van republiek tot koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815 door prof. dr. H. Brugmans. Geïllustreerd onder toezicht van H. van der Bijll, wetenschappelijk-assistent aan de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam
51938: BRUGMANS, H. - AMSTERDAM in de Gouden Eeuw. 2 delen. 1: 395 blz. 2: 396-797 blz.
51939: BRUGMANS, H. / WEISSMAN, A.W. - Het stadhuis van Amsterdam. Door prof. dr. H. Brugmans en A.W. Weissman. Met 43 afbeeldingen van schilderijen, prenten, portretten en photographieën, en twee plattegronden.
51940: BRUGMANS, H. (SAMENST.). - Geschiedenis van Nederland. 8 Dln.
51943: BRUGMANS, PROF.DR.I.J. (RED.) - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein. 1e druk, Hardcover, 1836-1961. Met foto's, documenten en tekeningen.
51944: BRUGMANS, W - Korang Oewang (zonder geld)
25185: BRUIJN, C. - Het vonkende vuur.
13292: BRUIJN, Cor - Kinderen van het eiland. Illustraties van Jos Ruting.
7273: BRUIJN, Dr. J. de - Thomas Chalmers en zijn kerkelijk streven.
49202: Bruijn, Cor. Schrijver van keteltje in de lorzie. Keteltje in het veerhuis e.a. - Keteltje's thuis vaart. met platen van Henk Poeder tweede druk schooluitgave.
10423: BRUIJN, Cor - Een gave van God. Tweede druk. geillustreerd door Anton Pieck.
23154: BRUIJN, Cor - De Drie Portretten van Claire Marianne
51964: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het ontstond, hoe het groeid
45521: BRUIJN, J. DE, W. HEIJTING (EINDRED.), - Psalmzingen in de Nederlanden. Vanaf de zestiende eeuw tot heden. Een bundel studies, met de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, samengesteld door Dr. W. Heijting, m.m.v. M. van den Heuvel.
51951: BRUIJN, C. - Nederlandse sagen en volksverhalen
43395: BRUIJN, COR - De Valk zeilt uit illustraties Jan Lutz 1e dr. -
43397: BRUIJN, A - De Doppertjes doppen zelf hun boontjes 1e druk, geb., geillustreerd. door de schrijfster
43623: BRUIJN, COR - Wendelmoet illustraties van Ru van Rossem
43766: BRUIJN, C. - Het vonkende vuur. door Cor Bruijn schrijver van: Keteltje Michel de strooper e.a. met platen en bandteekening van Henk Poeder derde druk
43966: BRUIJN, COR - simon en johannus
19643: BRUIJN, Cor - Sil, de strandjutter. Illustraties van Anton Pieck.
29062: BRUIJN, Ds. H. de - Over Zondag 27 gehouden in de morgendienst van zijn sterfdag. 5 maart 1944.
49207: Bruijn, Cor - Langs opwaartsche wegen. De geschiedenis van het Nedederlandsche volk coor de hoogste klassen van de lagere school. tweede deeltje De ontwikkeling van de Menschelijke samenwerking met 69 plaatsjes. derde druk.
23410: BRUIJN, Cor - De dijken breken. Met Illustraties en bandtekening van Jan Lutz. Derde druk.
74640: BRUIJN J. DE - Hoe gezegend in ons land,
44020: BRUIJN, COR - Aan het einde van de wereld met illustraties van Henson
44567: BRUIJN, Cor - Een gave van God. Geillustreerd door Anton Pieck.
29017: BRUIJN, C. - De dijken breken. Met illustraties en bandtekening van Jan Lutz. Derde druk.
8713: BRUIJN, Cor - De zwerftocht van Eggejan Korse.
48852: Bruijn, C. - Uit het leven van Keteltje
34508: BRUIJN, Jac. de - De Hervormde Gemeente De Meern. Historisch geschetst van haar oorsprong tot heden.
26527: BRUIN, H. de / EEKHOUT, J.H. / RISSEEUW, P.J. e.a. - Achtste kerstboek.
36823: BRUIN, Dr. P.J.M. de - De Kerkorde van Dordrecht Ao 1618-'19 en de synodale bepalingen der Christelijke Gereformeerde kerk volgens opdracht der synode van 1922 bijeenverzameld door P.J.M. de Bruin, met medewerking van Doc. A. van der Heijden en Doc. F. Lengkeek, Herzien en uitgebreid in 1937 door Prof. P.J.M. de Bruin.
12831: BRUIN, Jan de - De schipper van de dankbaarheid. Geïllustreerd door Reint de Jonge. 10e druk.
77337: W.K. DE BRUIN, C JETSES - De Schoolplaat het volle leven zomerleven en winterhalfjaar en vaderlandse geschiedenis
35548: BRUIN, CLAAS (1671-1732); GERRIT SCHOEMAKER (1692-1736) - Noordhollandsche Arkadia; verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoemaker, en verçiert met printverbeeldingen.
6438: Nauta D Prof Dr. Dr CC de Bruin e.a - De Statenvertaling: 1637-1937. Uitgegeven voor het Nederlandsch Bijbelgenootschap ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan der Statenvertaling.
77605: BRUIN, CLAAS (1671-1732); GERRIT SCHOEMAKER (1692-1736) - Noordhollandsche Arkadia; verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoemaker, en verçiert met printverbeeldingen.
45586: BRUIN, Ds. J. de - ''Mobilisatie'' en ''Een gebed uit de diepte''. Twee leerredenen over 1 Samuel 18:17m. en Jeremia 14: 7-9, uitgesproken door Ds. J. de Bruin, in verband met het dreigend oorlogsgevaar in de Ned. Herv. kerk te rijssen op 2 Augustus 1914
31892: BRUIN, Ds. P.J. de (Hoogleraar Theol. school) - Levensbericht Levensbericht van Prof. P.J. de Bruin
29083: BRUIN, Claas (1671-1732); Gerrit Schoemaker (1692-1736) - Veertig samen- en alleenspraaken uit het Nieuwe Verbond. Met printverbeeldingen.
16062: BRUIN, Dr. C.C. de - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
40301: BRUINE, J. R. de - Twaalf nagelatene leerredenen, van J. R. de Bruine laatst prdeikant te Middelburg.
52002: BRUÏNE, J.C. - Herman Venema, een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
34086: BRUÏNE, J.C. - Herman Venema, een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
43746: BRUINING, H. - Nederduitsche synonymen of woorden, die elkanderen somwijlen vervangen kunnen, doch somwijlen niet. Taalkundig, en ten deele ook Etymologisch, behandeld, door G. Bruining, medeschrijver van het Nederduitsch Taalkundig Woordenboek. Eerste deel
42559: BRUINOOGE-VAT, G. - Leer elkaar vertrouwen
39636: BRULEZ, Raymond. - De haven.
48629: Brummelen, A. van - Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee
52012: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs. Der praktisch-theologische Unterricht (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache). Door A. van Brummelen.
52013: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee
33676: BRUMMELEN, Dr. A. van - Overdenkingen in stilte. Een theologische en geestelijke nalatenschap.
15859: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs. Der praktisch-theologische Unterricht (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache). Door A. van Brummelen.
52014: BRUMMELKAMP, Prof A. - Briefwisseling tusschen Brummelkamp en Kohlbrugge inzake Afscheiding 1834.
69577: BRUMMELKAMP A - Voor het Gemeene Best de arbeid-Cosmopolitisme- het Huis met de Zeven pilaren en Geen Gelijkheid maar toe nadering uitgave Vereninging Christelijke Bibliotheek
2202: BRUMMEN, D.J. - Sprekende nadat hij gestorven is. Verzameling stichtelijke overdenkingen door wijlen ds. D.J. van Brummen chr. Geref. predikant. Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.
52015: BRUMMEN, D.J. - Sprekende nadat hij gestorven is. Verzameling stichtelijke overdenkingen door wijlen ds. D.J. van Brummen chr. Geref. predikant. Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.
52016: BRUMMEN, D.J. - Sprekende nadat hij gestorven is. Verzameling stichtelijke overdenkingen door wijlen ds. D.J. van Brummen chr. Geref. predikant. Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.
24575: BRUMMEN, D.J. - Sprekende nadat hij gestorven is. Verzameling stichtelijke overdenkingen door wijlen ds. D.J. van Brummen chr. Geref. predikant. Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.
52017: BRÜMMER, PROF. DR. V. - Wijsgerige Begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden 2e druk
52018: Brun J. S.J. - Dictionarium Syriaco-Latinum
52020: BRUNE, JOHAN DE - Bancket-Werck van goede gedachten bloemlezing: samengesteld, toegelicht en ingeleid door Dr. P.J.Meertens bandontwerp, vignet en schutbladen van Georg Rueter
46929: BRUNE, JOHAN DE - Bancket-Werck van goede gedachten bloemlezing: samengesteld, toegelicht en ingeleid door Dr. P.J.Meertens bandontwerp, vignet en schutbladen van Georg Rueter
52021: BRUNING, J. W. - Biochemisch onderzoek van leucocytenantingenen
52022: BRUNKLAUS F A - Het Evangelie van Judas.
52025: BRUNNER, D. Emil - Der Mittler. Zur Besinnung über den Christusglauben.
41692: BRUNOTTE, HEINZ & OTTO WEBER. (EDS.). - Evangelisches Kirchenlexikon. Kirchlich-theologisches Handwörterbuch. .
25422: BRUSSAARD, Joh. C. - Al zijne lankmeodigheid. Gedachtenis-predicatie, uitgesproken 28 ocotber 1934 ter gelegenheid van zijne 25-jarige ambtsbediening.
57925: JONGE de N Stadsevangelist te Brussel - Na 25 jaren Gedenkboek 1880-1905
78050: LOOSJES BRUTEL - Hetr= Verlorene gevonden tekeningen O Geerling 2e druk
30554: BRUYN-OUWEHAND, Mia - Marieke en de eekhoorn. Met plaatjes van Rie Kooyman. Tweede druk.
28657: BRUYN, C. - Greetje en Groetje. Avonturen van een meisje en een eekhoorn. Door Cor Bruijn. Bandtekening en platen van Jan Lutz. 4e druk.
11863: BRUYN, Cor - Het vonkende vuur. Met platen en bandteekening van Henk Poeder.
52030: BRUYN, Cor - Het vonkende vuur. Met platen en bandteekening van Henk Poeder.
52031: BRUYN, J.F. de (18e eeuw) - Eenvoudige zaamenspraaken voorgevallen by gelegentheid van het jubilé van het H. Sacrament van mirakel, geviert te Brussel in den jaare 1735. Welke onder Godts genadigen zegen aanleiding gegeven hebben ter bekeering van twee Hollanders, opgesteld omtrend den tyd dat de laatste zyne geloofsbelydenis gedaan heeft in november 1761. Met approbatie, waer in aangeteikent en wederlegt worden de ongegronde onderstellingen, verkeerde gissingen en verwringingen der leerstukken van de Roomsch/Catholyke kerke, onlangs verspreid in zeker boekje uitgegeven door Cornelius de Witt, hoogleeraar der Oostersche taale, en rustend´ predikant te s´ Bosch.
52032: BRUYN-OUWEHAND, Mia - Marieke en de eekhoorn. Met plaatjes van Rie Kooyman. Tweede druk.
52033: BRUYN-OUWELAND, Mia - Dreigende branding.
25220: BRUYN-OUWELAND, Mia - Dreigende branding.
71135: BRUYN, C. DE - Dat liep slecht af
21152: BRUYN, J.F. de (18e eeuw) - Eenvoudige zaamenspraaken voorgevallen by gelegentheid van het jubilé van het H. Sacrament van mirakel, geviert te Brussel in den jaare 1735. Welke onder Godts genadigen zegen aanleiding gegeven hebben ter bekeering van twee Hollanders, opgesteld omtrend den tyd dat de laatste zyne geloofsbelydenis gedaan heeft in november 1761. Met approbatie, waer in aangeteikent en wederlegt worden de ongegronde onderstellingen, verkeerde gissingen en verwringingen der leerstukken van de Roomsch/Catholyke kerke, onlangs verspreid in zeker boekje uitgegeven door Cornelius de Witt, hoogleeraar der Oostersche taale, en rustend´ predikant te s´ Bosch.
52035: BRYAN, Ruth. - Sprekende nadat ze gestorven is. Acht brieven over de volheid van christus en het geestelijk verval. Door Ruth Bryan, overleden op 27 juli 1860, benevens haar zalig afsterven. Zo getrouw mogelijk uit het Engels door Mej. B.T. Visser.
52036: Bsizer, Gustav - Die werke Martin Luther's ausgewählt und angeordnet von Gustav Bsizer
46950: Bubbelboer B - Geheim verzet geillustreerd door Rudy van Giffen 3e druk
78169: BUBER, MARTIN, - KONIGTUM GOTTES.
78171: BUBER, M. - Der Glaube der Propheten.
78203: BUBER, MARTIN - Das dialogische Prinzip (Ich und Du; Zweisprache; Die Frage an den Einzelnen; Elemente des Zwischenmenschlichen; Zur Geschichte des dialogischen Prinzips).
78197: MARTIN BUBER - Das Problem des Menschen
47193: BUCER, MARTIN - De brief van Paulus aan de Efeziërs. Translated and introduced by W. van 't Spijker. :.
52048: BUCHAN, JOHN, - De strijd aan de Somme.De eerste phase/ de eerstephase, vertaald uit het Engels door W. de Veer, verslag van de slag aan de Somme, juli 1916-november 1916, met foto's en een kaartje
22137: BUCHHOLZ, C. - Der Herr und die lieben Gemeinden in Kleinasien. Betrachtungen über die sieben Sendschreiben (Offenb. 1-3) nebst einer Zugabe über den 'Antichristen' und 'das neue Jerusalem' nach Offenb. 21 von Carl. Buchholz, Pastor in Essen a.d. Ruhr.
52049: BUCHHOLZ, C. - Der Herr und die lieben Gemeinden in Kleinasien. Betrachtungen über die sieben Sendschreiben (Offenb. 1-3) nebst einer Zugabe über den 'Antichristen' und 'das neue Jerusalem' nach Offenb. 21 von Carl. Buchholz, Pastor in Essen a.d. Ruhr.
52051: BÜCHNER, Gottfried - Biblische Real- und Verbal-Concordanzien, Oder Inbegrif der biblischen Gottesgelahrheit darninnen die personen, Länder, Städte, Flecken, Gegenden, Wasser, Berge, Göben, Gerbraüche, Münz, Gewicht und Maas beschrieben.
27587: BUCHWALD, G. - Doktor Martin Luther. Ein Lebensbild für das deutsche Haus von Georg Buchwald. Im wesentlichen unveränderter Nachdruck der dritten Auflage mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf 16 Tafeln nach Kunstwerken der Zeit.
52052: BUCHWALD, G. - Doktor Martin Luther. Ein Lebensbild für das deutsche Haus von Georg Buchwald. Im wesentlichen unveränderter Nachdruck der dritten Auflage mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf 16 Tafeln nach Kunstwerken der Zeit.
44510: BUCK, Paerl S. - de jonge opstandeling
75178: BUDDING, Ds. D. J. PKN pred Elspeet/Waarder - IK zal raad geven Pastorale ervaringenn van deze predikantinn zijneeste gemeente 2e druk
75179: BUDDING, Ds. D. J. PKN pred Elspeet/Waarder - IK zal wederbtrengen Pastorale ervaringenn van deze predikantinn zijneeste gemeente 4e druk
47094: BUDDING, D.J. HETEREN, A. KNEGT, DE G.S.A. PAUL, H. - Voor Hart en Huis bijbels dagboek 2010 Grote-Letteruitgave
47290: BUDDING, Ds. D. J. PKN pred Elspeet/Waarder - Zie,Hij komt met de wolken bijbels dagboek over het boek openbaring
38870: BUDDING, Ds. D. J. PKN pred Elspeet/Waarder - Wat is het doel van mijn leven? Vragen rondom belijdenis doen, bekering en avondmaal. Tweede druk.
52056: BUDDING, D.J. HETEREN, A. KNEGT, DE G.S.A. PAUL, H. - Voor Hart en Huis bijbels dagboek 2010 Grote-Letteruitgave
52058: BUDDING, DS. D. J. / BUTTER, DS. P. DEN / KORT, DS. A / MOERKERKEN, DS. A. e. a. - Ziet, de Bruidegom komt
52059: BUDDING, Ds. D. J. / PIETERS, W. Hersteld Herv Kerk te Garderen (redactie) - Één naam tot zaligheid. Tien preken. van Herv Predthans binnen P K N of Hersteld Herv Kerk
52061: BUDDING, Ds. D. J. - Wat is het doel van mijn leven? serie Vragen rondom belijdenis doen, bekering en avondmaal 4e druk
26471: BUDDING, Ds. D. J. PKN pred Elspeet/Waarder - Zie, Hij komt met de wolken. Bijbels dagboek over het boek Openbaring.
19463: BUDDING, H. J. (1810-'70, afgescheiden gemeente te Goes) - Robbert Flokhart de bekeering van een soldaat uit hetEngelsch
35729: BUDDINGH, J.P.H. - Water en land.
52064: BÜDGEN, W. - Hulp aan omstreden regmies.
52065: BUECHNER, F./BOLTIN, L./RIPPER, R. - The life of Jesus.
52066: BUFFINGA, Ds. N. - Twijfelzucht en Twijfelzege door Ds. N. Buffinga (Dienaar des Woords te Rotterdam)
45686: BUFFINGA, Ds. N. - Twijfelzucht en Twijfelzege door Ds. N. Buffinga (Dienaar des Woords te Rotterdam)
52067: BÜHLER, Christian (Pfarrer) - Der Altkatholicismus, historisch-kritisch dargestellt. Eine von der Haager Gesellschaft zur vertheidigung der christlichen religion. Gekrönte Preisschrift.
52068: BÜHRS - Poppenmoedertjes. Geïllustreerd door Frans Lazarom
33711: BÜHRS - Poppenmoedertjes. Geïllustreerd door Frans Lazarom
6845: BUIJNSTERS, Dr. P. J. - Wolff & Deken. Een biografie.
52069: BUIJNSTERS, Dr. P. J. - Wolff & Deken. Een biografie.
52073: BUIJS, P. - Rome en Utrecht. Of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen.
27299: BUIJS, C. J. - Israels aanneming. Het leven uit de doden. een kerk historische documentatie over het nationaal en geestelijk herstel van het volk der Joden
52071: BUIJS, G. - Blikken op het Gods bestuur. of troost voor lijdenden.
52072: BUIJS, P - Natuurkundig schoolboek,uitgegeven door de maatschappij: tot nut van het algemeen, eerste stukje en tweede stukje, verbeterde en vermeerdere uitgave met koperen platen 3e druk
52074: BUIJS, P. - Het liefde-offer. Een leesboek over den aard en de strekking der Christelijke Godsdienst, door P. Buys, Godsdienst-Onderwijzer te Leyden.
52075: BUIS H - SAMEN LEVEN 1942-1992 Jubileumboek ter gelegenheid van 50 jaar Kampen Doopsgezinde Gemente Aalsmeer
52076: BUIS, SUSANNE E.A. - De laatste getuigen - Gewone mensen en hun ongewone keuzes in oorlogstijd als nieuw
78072: BUISMAN, J.F. - Het ontsluierd geheim de werkman in de katoenfabriek.
76824: BUISMAN J F - Twee gewichtige Zondagen 3e druk geillusstreerd
78092: Evert Brandof aan den buitendijk - Strijd en overwinning
35521: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse Literatuur der Contra-Reformatie. Academisch Proefschrift ter verkijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte op gezag van den rector magnificus Dr. D. Nauta, hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid. Vrije Universiteit te Amsterdam.
52079: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse Literatuur der Contra-Reformatie. Academisch Proefschrift ter verkijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte op gezag van den rector magnificus Dr. D. Nauta, hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid. Vrije Universiteit te Amsterdam.
52080: BUITENWEG, HEIN - Op Java staat een huis 2de druk.
52081: BUITENWEG,H. 15,00 - De laatste tempo doeloe. Romantisch foto- en verhalenboek over Indië. Woordenlijst.
12494: BUKSBAZEN, Lydia - Zij zochten een stad. 8edruk.
20384: BUKSBAZEN, Lydia - Zij zochten een stad.
8607: BULL, A.J. de - De molenaars dochter.
52084: BULL, A.J. de - De molenaars dochter.
52085: BULLINGA, N. - Kastelen vanuit de lucht Luchtfoto's van kastelen
52086: BULLINGER, HEINRICH --- PESTALOZZI, CARL - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewählte Schriften. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. .
76429: BULLINGER, Johann Heinrych (1504-1575) - Huysboec. Vyf decades, dat is vyftich sermoonen van de voorneemste hooftstucken der christelicker religie in dry deelen ghescheyden door Heinrychum Bullingerum, dienaer der ghemynte te Zurich. Waerbij nu vannieuws NOCH TWEE ANDERE SCHOONE WERCKEN desgetuigen Autheurs gevoeght zijn namelijk Van den oorspronck afcomst ende voorgaande aller dwalingen die out by den heydenen/Joden ende Chjristenen gheweest zijn ende noch hedendaghse ghevonden worden WAARBIJ VANDen OORSPRONG der Dwalingen twee boecken ect Met seer rijcke registers.
52089: BULLINGERUM, Heinrychum(1504-1575) --- PESTALOZZI, CARL - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewählte Schriften. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen von Carl Pestalozzi.
38636: BULTHUIS, H.J. - De taveerne van Piet Rabbel.
77923: BULTMANN, RUDOLF - Theologie des Neuen Testaments durchgschene Auflage) das evangelium des Johhannes
77928: BULTMANN, RUDOLF - Theologie des Neuen Testaments die Johhannes briefe
52092: BUN, Wout - Henk en Bert fiksen het op de fiets. Met tekenngen van Hans Buenk.
52093: BUN, WOUT - Henk en Bert fiksen het op de fiets. Met tekenngen van Hans Buenk.
52098: BUNGENER, Laurence Louis Felix (1814-'74) - Drie preeken onder Lodewijk XV. Deel 1: Eene preek aan het hof. (2) 326 pag. Deel 2: Eene preek in de stad. (2) 313 pag. Deel 3: Eene preek in de woestijn. (2) 316 pag.
52099: BUNGENER, Laurence Louis Felix (1814-'74) - Geschiedenis van het Concilie van Trente, naar het Fransch van Bungener, door L. Batoir. Met bijvoegselen en aanteekeningen van den schrijver, in het oorspronkelijke niet voorkomende.
19869: BUNGENER, L.F. - Un sermon sous Louis XIV. Suivi de deux soirees a l' hotel de Rambouillet. (Mars 1644) par L.F. Bungener. Troisieme edition.
19870: BUNGENER, L.F. - Trois sermons sous Louis XV. 1e deel: Un sermon a la cour. / 2e deel: Un sermon a la ville. / 3e deel: Un sermon au désert. 2e édition.
3428: BUNGENER, Félix - Rome en de Bijbel. Handboek bij de behandeling der punten van verschil tusschen de Roomsch-Catholieke en Protestantsche Geloofsbelijdenis. Uit het Fransch van Felix Bungener, vertaald door C.S. Adama van Scheltema.
3001: BUNGENER, Laurence Louis Felix (1814-'74) - Drie preeken onder Lodewijk XV. Deel 1: Eene preek aan het hof. (2) 326 pag. Deel 2: Eene preek in de stad. (2) 313 pag. Deel 3: Eene preek in de woestijn. (2) 316 pag.
52094: BUNGENER, Félix - Rome en de Bijbel. Handboek bij de behandeling der punten van verschil tusschen de Roomsch-Catholieke en Protestantsche Geloofsbelijdenis. Uit het Fransch van Felix Bungener, vertaald door C.S. Adama van Scheltema.
52095: BUNGENER, Félix - Ambrosius en de vierde eeuw. Uit het Fransch vertaald door H.M.C. van Oosterzee.
52097: BUNGENER, L.F. - Trois sermons sous Louis XV. 1e deel: Un sermon a la cour. / 2e deel: Un sermon a la ville. / 3e deel: Un sermon au désert. 2e édition.
52100: BUNGENER, Laurence Louis Felix (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
52101: BUNGENER, Laurence Louis Felix (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
36421: BUNGENER, Laurence Louis Felix (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
4952: BUNGENER, Laurence Louis Felix (1814-'74) - Geschiedenis van het Concilie van Trente, naar het Fransch van Bungener, door L. Batoir. Met bijvoegselen en aanteekeningen van den schrijver, in het oorspronkelijke niet voorkomende.
30280: BUNGENER, Félix - Ambrosius en de vierde eeuw. Uit het Fransch vertaald door H.M.C. van Oosterzee.
15690: BUNGENER, Laurence Louis Felix (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
52102: BUNING, A. Weruméus - Zondaars en zondaressen, nieuwe schetsen. geillustreerd door Wm. Steelink.
68662: WERUMEUS BUNING,A - In en om de Kampong. Oost - Indische schetsen.
52103: BUNT, Aleid van de - Wageningen / Rhenen in oude ansichten
52105: BUNT-VAN VULPEN, TRUUS - Niet doen, Felicia; en Avonturen in Dillenburg. Illustraties: Aly Diepeveen; omslag: Johan van Dongen. 2 delen in 1 band; Deel 1: Niet doen, Felicia!; Deel 2: Avonturen in Dillenburg.
71632: BUNTING, HENDRICK (1545-1606 (GROENOUWE) - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck der Heyliger Schrift in twee deelen onderscheijden. 1e dl. (16) 354 (10). Waarbij geb.: Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. (2) 36pag. Waarbij geb.: Itinerarium Novi Testamenti. Dat is: Een reys-boeck over het Nieuwe Testament. Daer in worden de reysen der Heyliger Jonck-vrouwen Maria ende Joseph, de Wijsen uyt den Oosten-lant ende onse lieve Heere Jesus Christus met sijnen lieven Apostelen.167)3) pag
52107: BUNTING, Hendrick (1545-1606 (Groenouwe) - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck der Heyliger Schrift in twee deelen onderscheijden. 1e dl. (16) 354 (10) en 1 uitslaande kaart pag. Waarbij geb.: Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. titelpagina (2) 31pag. Waarbij geb.: Itinerarium Novi Testamenti. Dat is: Een reys-boeck over het Nieuwe Testament. Daer in worden de reysen der Heyliger Jonck-vrouwen Maria ende Joseph, de Wijsen uyt den Oosten-lant ende onse lieve Heere Jesus Christus met sijnen lieven Apostelen. titelpagina (4) 168 (4) pag.
4702: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Paarlen uit de werken van John Bunyan. 2 delen. Deel 1: 575 blz.
77518: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) verteld doorJde Jager - De Heilige oorlog van EDl-Schddai tegen DCiab olus 3 e druk illestraties in kleur Adrie Burghout
76075: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Een ding is nodig bijbels dagboek
18259: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Verwoesting van den Anti-Christ en de getuigen gedood. Uit het Engels vertaald door L. van Gorkom.
18263: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) e.a. - Overvloed van degenade
18334: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Met ophelderende aanteekeningen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn. Herziene onverkorte uitgave, met de 9 oude platen.
18335: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreis, (de). Vertaald en ingeleid door A. G. Barkey Wolf v.d.m., illustraties en bandontwerp van J. H. Isings. Volksuitgave. Tweede druk.
40192: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Voorregten en voordeelen der heyligen, (de). Door den hooggeleerden en zeer vermaarden Joannes Bunjan, bedienaar des Goddelyken Woords tot Bedford. Letterlijke uitgaaf volgens de Nederduitsche druk van 1735. Vermeerderd met de levensschets van Bunjan en zijn laatste vaarwel
848: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en godzoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe Uitgave, Zesde druk.
76223: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Come and Welcome toJesus Christ
4674: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) et James SMITH. - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een' boetvaardige en godzoekende ziele. In het Engelsch beschreven. En om deszelfs voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald. Versierd met verscheiden figuren en versen.
4614: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond. Eerst door eenen Evangelische verhandeling over de Woorden Christi, Joh. 6: 37; Daarna door een openhartig en omstandig verhaal van des autheurs eigene bevindinge; zoo in zijne ontmoetingen in dezelve, in het Engelsch beschreven. In 't Nederduitsch vertaald. Nieuwe uitgave. Derde druk.
2736: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Pelgrims reize naar de eeuwigheid (Eens).
2729: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) verteld door A C H van Vuren - De Heilige oorlog van EDl-Schddai tegen DCiab olus 2 e druk illestraties in kleur Adrie Burghout
138: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Volksuitgave, met 9 fraaije platen.
42183: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreize naar de eeuwigheid uit het Engelsch van Johannes Bunyan schrijver van ''De Heilige Oorlog'' met platen herziende 3edruk
76201: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Salomons Tempel Door het evangelie- ligt opgeheldert en vergeestelykt als mede de schoonheid van Zion en de Heerlykheid der Kerk. Over Jes 56: 7. Uit het Engels vertaalt.
76196: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Rijkdom der genade. met naschrift c=van de uitgever derdedruk
76203: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Gezicht der helle (het) en 't gezucht der verdoemde zielen, betoogd in de gelijkenis van den rijke man en Lazarus wegens den ellendigen staat der verloren zondaren om hen te bewegen tot geloof en bekeering; en zoo die plaats der pijniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wijs wordt tot zaligheid. In het Engelsch beschreven door Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Nu om deszelfs uitnemendheid, in't Nederlandsch, naar den tienden druk vertaald.
34907: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreis naar de eeuwigheid(de). 3e druk.
34910: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Verhandeling van de Ware Vreeze Gods; Aantoonende waarin die bestaat, en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. Alsmede, deszelfs oorzaken; Wie dezelve heeft; Wat deszelfs gevolgen zijn; En welke de voorregten zijn van degenen die den Heere vreezen. In't Engelsch beschreven door Mr. John Bunyan. Nu om deszelfs uitnemendheid in't Nederduitsch vertaald door Pieter van der Meersch.
45999: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - KEUR uit de werken vanJ ohn Bunjan doo5r E Ubels
37159: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Rijken man en Lazarus. Het gezicht der hel en het gerucht der verdoemde ziel betoogd in de gelijkenis van den Rijken man en Lazarus.
37116: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid.(de) Uit het engelsch. Met platen.
13857: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreize naar de eeuwigheid. Met plaatjes.
33908: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford)=SARA NEVIUS - Christinne reize naar de eeuwigheid,(eener) vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden, hoe de vrouw en kinderen van den christen de gevaarlijke reis ook hebben aanvaard, en het gewenschte land vergenoegd bereikt hebben. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, in leven leeraar te Bedford. WAARJIJ SARA NEVIUS
26922: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Het water des levens. De rijkdom en heerlijkheid van de genade en den geest des evangelies, gelijk de schrift die uitdrukt in deze woorden.
41354: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Parabelen van den pharizeus en den tollenaar en van den onvruchtbaren vygeboom, verklaart, uitgebreit en toegepast. Uit het Engelsch in het Nederduits overgebragt door Jan Ross.
4704: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende (de). Voorgesteld in den vorm van een droom. Met een en dertig illustraties naar oorspronkelijke teekeningen van Harold Copping.
39509: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Enge poort, of het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan. Klaarlijk bewijzende uit de H. Schrift, dat niet alleen openbare goddelooze, maar zelfs ook vele voorname belijders buiten het koninkrijk Gods gesloten zullen worden.
37645: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Leer der Wet en der Genade verklaard. Of eene verhandeling van de wet en van de Genade, waarin de natuur van beide wordt aangewezen, alsook hoe deze de twee verbonden zijn, wie de personen en wat de staat is van zoowel van degenen die onder het eene als die onder het andere verbond zijn, door Johannes Bunjan, leeraar te Bedford. Getrouw uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebragt door Jan Ross. Nieuwe uitgave.
35244: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christen- en christinnereis naar de eeuwigheid (de). Opnieuw uit het Engelsch vertaald en van aantekeningen voorzien door C.S. Adama van Scheltema. 8e druk. Met 100
76194: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Tedere ingewanden van Christi liefde, aan den zondaar open gelegt en vertoont. Eerst door eene evangelise Verhandelinge over de Woorden Christi, Joh. 6: 37. Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eygen bevindinge, zoo in zijn eerste bekeeringe, als verdere voortgang in de Genade; en zijn ontmoetingen in deselve. In 't Engels beschreven door Johannes Bunjan, leeraar in Bedford. In 't Nederduyts vertaalt.
34456: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Heilige oorlog van El-Schaddai tegen Diabolus. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe uitgave. Tweede druk.
4677: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreize naar de eeuwigheid, (de).
14863: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Salomons tempel, door het Euangelie-ligt opgeheldert en vergeestelykt, als mede de schoonheid van Zion , en de Heerlykheid der Kerke, F. C. over Jef. LVI :7. Uit het Engels vertaalt,
3063: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreize naar de eeuwigheid, (de).
67287: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) door VELD, H. VAN 'T Dr. - Pelgrimsstaf is in mijn hand. John Bunyan (1628-1688). Een biografie.
4631: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Komst en welkomst tot Jezus Christus. Of de teedere ingewanden van Christus' liefde den zondaar opengelegd en vertoond in eene verhandeling over Johannes 6: 37.
76654: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreis naar de eeuwigheid(de). met afbeeldingen (in Kleur)va Albert WEssel
77943: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren. Vertaald en ingeleid door dr. J.B.H. Alblas.
77876: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Verhandeling van de ware vreeze Gods; Aantoonende waarin die bestaat, en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. (...) Nu om deszelfs uitnemendheid in 't Nederduitsch vertaald door Pieter van der Meersch. Nieuwe onveranderde uitgave.
22498: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Gesprek tusschen een Spin en een Zondaar
22499: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Gesprek tusschen een Spin en een Zondaar
22076: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreize naar de eeuwigheid, (de). Met 9 platen.
22243: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christinne reize naar de eeuwigheid,(eener) vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden,Degansche sraet een Boetvaardige en goddelozeZiele Ende om deszelfs voortreffelijkheid in het Nederduittschvertaelt verciert met verscheyde figureneb versen den een en twintigsten druk
22308: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - leere der wet en der genade verklaart. Of eene verhandelinge van de wet en van de genade. Getrouwelyk uit het Engelsch in het Nederduits overgebracht door Jan Ross.
34154: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christen- en christinnereis naar de eeuwigheid, (de) door Johannes Bunyan. Met 100 platen en het portret van den schrijver. Opnieuw uit het Engels vertaald door C.S. Adama van Scheltema. Volksuitgave.
33452: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreize naar de eeuwigheid (de). Uit het engelsch van Johannes Bunyan schrijver van de Heilige oorlog. Met platen.
34340: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Samenspraak tussen de zondaar en de spin.
21249: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Leven en sterven van Mr. Kwaad of de Goddeloze reize naar ´t eeuwig verderf. Vertonende den ganschen staat van een Onherboren Ziel.
33933: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christen- en christinnereis naar de eeuwigheid (de). Vertaald door A.G. Barkey Wolf v.d.m. Illustraties van J.H. Isings. 811druk.
2773: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreize en Christinnereis naarde eeuwigheid Uit het Engelsch door CS Adama van Sceltema 7edruk met !)) platen.
14824: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreize naar de eeuwigheid, (de). Met 9 platen.
27383: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Pelgrims reize van deze wereld naar de toekomende (des). Door John Bunyan. Vertaald door J.L. Pierson. Met een voorrede van DR Jvan der VALKTweede deel. (zgn. 'Christinnereis').
4679: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Komen tot Jezus Christus Hoe zondaren tot Hem komen en waarom ze bij Hem welkom zijn
2786: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Genade overvloeiende voor den voornaaamste der zondaren in een getrouw verhaal van het leven en den dood van John Bunyan en een beknopt verhaal van de uitnemende genade van God in Christus voor hem, namelijk door hem te nemen uit den mesthoop en hem te bekeeren tot het geloof van Zijn gezegenden Zoon Jezus Christus. Hier is ook klaarlijk aangetoond, welk gezicht op en welke onrust door de zonde hij had; en evenzoo tegen welke verschillende aanvechtingen hij aangeloopen is en hoe God hem door deze heen gebracht heeft. Met 15 illustraties van Harold Copping
2787: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond: eerst door eene Evangelische verhandelinge over de woorden Christ, Joh. 6:37; daarna door een openhartig en omstandig verhaal van des autheurs eigene bevindinge, zoo in zijne eerste bekeeringe, als verderen voortgang in de genade, en zijne ontmoetingen in dezelve. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, voorheen leeraar te Bedford.
2796: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford)=MYSERAS Lambrecht - Christens reize naar de eeuwigheid, WAARBIJ MyserasHet kinderdeelder VromenNijkerk Malga
2800: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Pelgrims reize van deze wereld naar de toekomende, (des). Vertaald door J.L. Pierson. Met een voorrede van H. Pierson. Tweede deel.
2803: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Een getrouw verhaal van het leven en de dood van John Bunyan. Met 15 illustraties.Denhertog UTRECHR 206 blz WAARBIJ DeWEaarde derziel en het onuitsprekelijk verlies UTRECHT Verploeg107b blz WAARIJ Kmst enwelkomst GORINCHEN Romijn&Hoff 1929b 176 blz
41102: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) door Jde Jager - De Pelgrimsreis Bunjans Christenreis voor de jeugd verteld met toelichting
146: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christen's reize naar de eeuwigheid (eens). Met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn.volksuitgave, met 9 plaatjes.
75011: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Pilgrims Progrees the world Great Classics
76488: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Komst en welkomst tot Jezus Christus. Of de teedere ingewanden van Christus' liefde den zondaar opengelegd en vertoond in eene verhandeling over Johannes 6: 37.ect
77386: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Het leven en sterven van Mr. Kwaad of eens goddeloozen reize naar 't eeuwig verderf. Vertoonende den ganschen staat van eene onherboren ziel. 4e druk
38406: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - De Jeruzalemse zondaar gezaligd.
72283: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Genade invervloedz met kleuren illustratie Adri Burghout
36643: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Eenge poort, of het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan. Klaarlijk bewijzende uit de H. Schrift, dat niet alleen openbare goddeloozen, maar zelfs vele voorname belijders buiten het koninkrijk Gods gesloten zullen worden. Door mr. John Bunyan. I letterlijkle uitgaaf volgensdederdedruk
5649: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en god-zoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe uitgave, zesde druk.
20046: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christen- en Christinnereis naar de eeuwigheid, (de). Opnieuw uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door C.S. Adama van Scheltema. 8e druk. Met 100 platen. Met portret.
76282: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Wedloper naarde demel (de0
4708: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christen- en Christinnereis naar de eeuwigheid, (de). Met 100 platen en het portret van den schrijver. Opnieuw uit het Engelsch vertaald door C. S. Adama van Scheltema. Volksuitgave.
4715: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Pelgrims reize van deze wereld naar de toekomende, (des). vertaald door J.L. Pierson. met een voorrede van H. Pierson.
76171: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreize naar de eeuwigheid uit het Engelsch van Johannes Bunyan schrijver van ''De Heilige Oorlog'' met platen herziende 3edruk
76551: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Komst en welkomst tot Jezus Christus. Of de teedere ingewanden van Christus' liefde den zondaar opengelegd en vertoond in eene verhandeling over Johannes 6: 37.ect
77730: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - The Pilgrims Progress from this world tot that which is to come.ect illustratie H C Selouus and M paolo Priolo
78309: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - De leer der wet en der genade verklaard. Of eene verhandeling van de wet en van de genade. Waarin de natuur van beide wordt aangewezen, alsook hoe deze de twee verbonden zijn, wie de personen zijn, en wat de staat is van degenen die onder het eene als die onder het andere verbond zijn. Door Johannes Bunjan, leeraar te Bedford. Getrouw uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebracht door Jan Ross. N
29076: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Met ophelderende aantekeningen van Lambertus de Beveren. Herziene onverkorte uitgave. Met de 9 oude platen.
38890: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Leven en sterven van Mr. Kwaad of eens goddelozen reis naar 't eeuwig verderf vertonende de ganse staat van een onherboren ziel.
76206: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - HeikigeOorlog bewerkt door J deJagerz met kleuren illustratie Adri Burghout3edruk
76205: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreis Naverteld door M.J. Ruissen.2e herziendedruk
76204: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Genade invervloedz met kleuren illustratie Adri Burghout
20824: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Salomons Tempel Door het evangelie- ligt opgeheldert en vergeestelykt als mede de schoonheid van Zion en de Heerlykheid der Kerk. Over Jes 56: 7. Uit het Engels vertaalt.
38624: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Leer der wet en der genade verklaard. Of eene verhandeling van de wet en van de genade. Getrouw uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebracht door Jan Ross. Nieuwe uitgave.
77703: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels.deel 3
77701: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels.deel4
77702: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels.deel 1
17084: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Jeruzalemsche zondaar gezaligd of goede tijding voor den grootste der zondaren. Uit het Engelsch vertaald door L.v.G.
17121: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Voorrechten en voordeelen der Heiligen (de). Nieuweuitgave
6486: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Pelgrims reize naar de eeuwigheid (Eens).
21562: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - De Heilige Oorlog, Gevoerd door Koning Elschaddai tegen Diabolus. Met eene levensbeschrijving van de auteur, honderd platen en aantekeningen. Opnieuw nauwkeurig uit het Engels overgezet.
4707: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christen- en Christinnereis, (de). Vertaald en ingeleid door A. G. Barkey Wolf v.d.m. Illustraties en bandontwerp van J. H Isings.12e druk.
2743: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christinnereis naar de eeuwigheid, (de).
76179: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en godzoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe Uitgave, 4e druk.
76180: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en godzoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe Uitgave, 4e druk.
76181: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en godzoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe Uitgave,
76183: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Heilige oorlog van ElSchaaddai tegen diabolus nieuweuitgave 6edruk
76185: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Heyligen oorlog. Uyt't Engels vertaalt. Met vernieuwde kopere figuuren.
76188: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - eens Christens reizenae eeuwigheitectDoor Joannes Bunjan, leeraar in Betfort. . Uyt 't Engels vertaalt. Met gravures.
76189: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Het leven en sterven van Mr. Kwaad of de Goddeloze reize naar ´t eeuwig verderf. Vertonende den ganschen staat van een Onherboren Ziel.
76190: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Heilige oorlog, Door Johannes Bunjan, leeraar in Betfort. Autheur van eens Christens Reize naar de Eeuwigheid. Uit 't Engelsch vertaald. versierd met nieuwe figuren
76191: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) enMORTONELizabeth - Leere der wet en der genade verklaart. Of eene verhandelinge van de wet en van de genade. Waar in de natuure van de een en van de andere wordt aangewezen: als ook hoe deze de twee verbonden zyn; wie de Personen zyn: en wat de staat is zoo wel van de gene die onder het een als die onder het andere verbondt zyn. Door Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Getrouwelyk uit het Engelsch in het Nederduits overgebracht door Jan Ross. WAARBIJ KrachtdadigebekeeringRotterdam gebr Huge225 blz
2783: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christen- en christinnereize naar de eeuwigheid, (de). Door John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door C S Adame Scheltemamety 100 platenna deuitgave van 1868
27384: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christen- en Christinnereis. Opnieuw uit het Engelsch vertaald door Jac. R. Bremer. Met een inleidend woord van dr. H.M. van Nes, predikant te 's-Gravenhage. Met 50 nieuwe illustratiën van J.H. Isings jr.
27382: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Met ophelderende aanteekeningen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn. Herziene onverkorte uitgave, met de 9 oude platen.
2695: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond. Eerst door eenen Evangelische verhandeling door een openhartig en omstandig verhaal van des auteurs eigen bevinding, zoo in zijne eerste bekeering, als verdere voortgang in de genade; en zijne ontmoetinge in dezelve. Uit het Engelsch vertaald.
2697: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond. Eerst door eenen Evangelische verhandeling over de Woorden Christi, Joh. 6: 37; Daarna door een openhartig en omstandig verhaal van des autheurs eigene bevindinge; zoo in zijne eerste bekeeringe, als verderen voortgang in de genade, en zijne ontmoetingen in dezelve. Nieuwe uitgave. 4e druk.
2738: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - CHRISTEN enCHRISTINNEREIS opnieuw uit het ENGELsCH vertaald door Jac R Bremer Met een inleidend woord van dr H N van NES met50 nieuwe illustratien van J H ISINGS jr
35390: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - De Heilige oorlog, Door Johannes Bunjan, leeraar in Betfort. Autheur van eens Christens Reize naar de Eeuwigheid. Uit 't Engelsch vertaald. Nieuwe onveranderde uitgave. Tweede druk.
76057: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Gezigt der helle en 't gezucht der verdoemde ziele, betoogt in de gelijkenis van de ryke man en Lazarus. Wegens den ellendigen staat der verlore sondaren, om haar te bewegen tot geloof ekeeringe; en zo die plaats der pyniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wys wert tot zaligheid. In 't Engelsch beschreven door Mr. Joh. Bunjan. Nu om deszelfs uytnementheyt, in 't Nederduytsch, na den tienden druk, vertaald. Tweede druk.
76202: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Parabelen van den Pharizeus en den tollenaar, (de), en van den onvruchtbaren vygeboom, verklaert, uitgebreit en toegepast door mr. Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Uit het Engelsch in het Nederduits overgebragt door Jan Ross. En: Een verhandelinge over de parabel van den onvrugtbaren vygeboom: of het oordeel en de uithouwinge van een onvruchtbaar belyder. Waar in getoont wordt, dat de dag der genade met iemand voorby kan zyn, lang voor het einde zyns levens: benevens de merktekenen waar uit de zulke te kennen zyn. In't Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. derdedruk
4633: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christinne reisnaar de eeuwigheid, (de).
76211: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels.deel 2
76210: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels.4 dln
76207: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Gezigt der helle en 't gezucht der verdoemde ziele, betoogt in de gelijkenis van de ryke man en Lazarus. ect
21546: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Verhandeling van de ware vreeze Gods; aantoonende waar in die bestaat, en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. Alsmede, deszelfs oorzaken; wie dezelve heeft; wat deszelfs gevolgen zijn; en welke de voorregten zijn van degenen die den Heere vreezen. In 't Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan. Nu om deszelfs uitnemendheid in 't Nederduitsch vertaald door Pieter van des Meersch, met een voorwoord van J.J. Knap, pred. te Heeg. Nieuwe, behalve de spelling onveranderde uitgave.
2781: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christinne reize naar de eeuwigheid, (eener). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden hoe de vrouw en kinderen van den christen de gevaarlijke reis ook hebben aanvaard en het gewenschte land vergenoegd bereikt hebben. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, in leven leeraar te Bedfort. En om hare voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald door A.E.C.
76177: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreize naar de eeuwigheid. Met plaatjes.
4711: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door A. J. Kers, naar eene kompleete uitgave van Bunyans werken. Volgens des schrijvers eigene edities. Met portret. Derde deel. (3e druk).
32838: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Een getrouw verhaal van het leven en de dood van John Bunyan. Met 15 illustraties. 1e druk.
21373: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Man uit de Aarde aardsch. Figuurlijke schets van eenige geestelijke bevindingen, of de gewone wijze op welke God zondaren van grond en staat verandert. alsmede eene verhandeling over Johannes 6 vers 67,68 samengesteld door J. B. Nieuwe druk.WAAEBIJ dewaarde derziel enhet onuitsprekelijk verlies12e32 blzrotterdam Huge WAARBIJ Hetwaterdes levensex=ct ROTTERDAM DORSMAN80 blz
76684: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Tedere ingewanden van Christi liefde, aan den zondaar open gelegt en vertoont. Eerst door eene evangelise Verhandelinge over de Woorden Christi, Joh. 6: 37. Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eygen bevindinge, zoo in zijn eerste bekeeringe, als verdere voortgang in de Genade; en zijn ontmoetingen in deselve. In 't Engels beschreven door Johannes Bunjan, leeraar in Bedford. In 't Nederduyts vertaalt.
76172: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christinnereize naar de eeuwigheid.(de) 2 druk
76173: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) et - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een' boetvaardige en godzoekende ziele. In het Engelsch beschreven. En om deszelfs voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald. Versierd met verscheiden figuren en versen.
38508: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford)bun - Christens reize naar de eeuwigheid, door John Bunyan. Opnieuw uit het Engelsch vertaald, en met ophelderende aanmerkingen benevens eene levensschets van den schrijver verrijkt. Met 12 gekleurde platen. Uitgave van de B.B. vereniging
8539: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Heilige oorlog, Uyt't Engels vertaalt. Met vernieuwde kopere figuuren.
31371: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Pelgrim naar Jeruzalem. Vervolg op des schrijvers christen- en christinne reize. met een voorwoord en achterin eenige bescheidene opmerkingen en toelichtingen door P. Los Gz. benevens een kort voorwoord van den tegenwoordigen uitgever. met een gekleurde plaat.
37575: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Heilige oorlog. Naverteld door M.J. Ruissen.
73716: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels. Met levensgeschiedenis. DE DELEN 1- 2-3 EN 4
76170: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreis naar de eeuwigheid(de). 3e druk.
78379: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) WAARBIJ de ware vreeze gods - Salomons tempel, door het Euangelie-ligt opgeheldert en vergeestelykt, als mede de schoonheid van Zion , en de Heerlykheid der Kerke, F. C. over Jef. LVI :7. Uit het Engels vertaalt,
26294: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Het leven en sterven van Mr. Kwaad of eens goddeloozen reize naar 't eeuwig verderf. Vertoonende den ganschen staat van eene onherboren ziel. waarbij de peinzende christenP Broes en de oude schoolmatras
39033: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Pelgrimreis van deze wereld naar de toekomende voorgestel in vorm van een droom door Johannes Bunjan. Uit het Engelsch vertaald.mety 18 illustratie naar de oorspronkelijke teekeningen van HAROLD COPPING 2e drukl
2718: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Gezicht der helle (het) en 't gezucht der verdoemde zielen, betoogd in de gelijkenis van den rijke man en Lazarus wegens den ellendigen staat der verloren zondaren om hen te bewegen tot geloof en bekeering; en zoo die plaats der pijniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wijs wordt tot zaligheid. In het Engelsch beschreven door Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Nu om deszelfs uitnemendheid, in't Nederlandsch, naar den tienden druk vertaald.
76192: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Leven en sterven van Mr QUAET ofte eens godlesens Reyse na het eeuwig Verdref.vertoonende degansche staet van een onbekeerdeziele Met verscheyde Historie en verzen daer toe dienende enmet nieuwe kopere plstrn versierd vijfde druk
76193: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Tedere ingewanden van Christi liefde, aan den zondaar open gelegt en vertoont. Eerst door eene evangelise Verhandelinge over de Woorden Christi, Joh. 6: 37. Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eygen bevindinge, zoo in zijn eerste bekeeringe, als verdere voortgang in de Genade; en zijn ontmoetingen in deselve. In 't Engels beschreven door Johannes Bunjan, leeraar in Bedford. In 't Nederduyts vertaalt.
76174: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford)bun - Christens reize naar de eeuwigheid, door John Bunyan. Opnieuw uit het Engelsch vertaald, en met ophelderende aanmerkingen benevens eene levensschets van den schrijver verrijkt. Met 12 gekleurde platen. Uitgave van de B.B. vereniging
76175: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christinne reize naar de eeuwigheid, (eener). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden hoe de vrouw en kinderen van den christen de gevaarlijke reis ook hebben aanvaard en het gewenschte land vergenoegd bereikt hebben. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, in leven leeraar te Bedfort. En om hare voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald door A.E.C.
76176: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreize naar de eeuwigheid. Met plaatjes.
24022: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreis naar de eeuwigheid.(de) 6e druk
4119: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Parabelen van den Pharizeus en den tollenaar, (de), en van den onvruchtbaren vygeboom, verklaert, uitgebreit en toegepast door mr. Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Uit het Engelsch in het Nederduits overgebragt door Jan Ross. En: Een verhandelinge over de parabel van den onvrugtbaren vygeboom: of het oordeel en de uithouwinge van een onvruchtbaar belyder. Waar in getoont wordt, dat de dag der genade met iemand voorby kan zyn, lang voor het einde zyns levens: benevens de merktekenen waar uit de zulke te kennen zyn. In't Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort.
38972: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christenreis naar de eeuwigheid.(de) Met 9 platen.
15348: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Heilige oorlog, (de). Nieuwe, onveranderde uitgave.
15353: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Christinnereize naar de eeuwigheid, (de).
44199: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - De toekomende wereld. Visioenen van de hemel en de hel. Naar de nieuwste uitgave uit het Engelsch vertaald. doorS D Feenstra & D G Kuipers voor rekening van de vertalers
27391: BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) - Rijkdom der genade. Bewezen aan den grootsten der zondaren. Behelzende een verhaal van de eerste trekking en voortgang in de genade.2edruk
71708: Decimus Magnus Ausonius Burdigalensis (ca. 310-ca. 395) - Opera.
52307: BUREN SCHELE, A.D. van - Het vaderland en Oranje. Oud en nieuw. Hulde aan Z.M. Koning Willem III.
52309: BURG, F.L. - Het huisje op de heide. Geïllustreerd door J. Blauwijkel. derde druk
52310: BURG, J. van der - ADEMA, Hora - De familie Heijningen. met platen.
52311: BURG, Jan. A. C. - Westerse Cultuur uit balans. Naar een nieuw evenwicht in de 21e eeuw.
38565: BURG, J. van der - ADEMA, Hora - De familie Heijningen. met platen.
69207: Wyk Willie Burger van - Die versoeningsleer in die Rakouer Kategismus
52312: Burger, L.A. - Pastorale ontmoetingen
53823: BURGER - Pastorale ontmoetingen
42314: BURGESS, ALAN - De kleine vrouw het leven van gladys ayward
52313: BURGESS, ALAN - De kleine vrouw
77716: BURGGRAAF, G.P.P. Profeet -Lekentheoloog Harskamp/Burgecville-Ontario - de wapenrusting van en pelgrim
41297: BURGGRAAF, G.P.P. Profeet -Lekentheoloog Harskamp/Burgecville-Ontario - Jona de Joodse Zendeling zijn leven en prediking
78400: BURGGRAAF, G.P.P. Profeet -Lekentheoloog Harskamp/Burgecville-Ontario - de wapenrusting van en pelgrimier ik kom haastelijk het laatsteoordeel en de wederkomst
43709: BURGGRAAF, G.P.P. - Komt herwaarts tot mij bijbelsdagboek
36652: BURGGRAAF, G.P.P. Profeet -Lekentheoloog Harskamp/Burgecville-Ontario - De taal des harten. Het geluid uit de ramshoorn en het geklank uit dezilveren bazuin van het Evangelie. o.a. kort interview met: Philpot, Spurgeon, Luther, Comrie, Van der Groe en Huntington.
23682: BURGGRAAF, G.P.P. Profeet -Lekentheoloog Harskamp/Burgecville-Ontario - Van banneling tot veldmaarschalk. Het leven van Jeftha. Tweede druk.
30433: BURGGRAAF, G.P.P. Profeet -Lekentheoloog Harskamp/Burgecville-Ontario - De liefde de vervulling der wet. Het aanbod van vrije genade en de toepassing ervan.
72304: BURGGRAAF G.P.P - Trap en mate in de kennis van Christus, gesprek tussen Wetgeleerde en Christen
75188: BURGGRAAF, G.P.P. Profeet -Lekentheoloog Harskamp/Burgecville-Ontario - opdat ik gode leven zou driestukken naar gelaten 2 vers 19
75180: burggraaf g r p - WYBE WEVERS DE VRIJE GEUS 3e drul
28153: BURGGRAAF, G.P.P. Profeet -Lekentheoloog Harskamp/Burgecville-Ontario - Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. I. Echtscheiding: in de gunst of onder de toelating? Recensie op een artikel uit 'Om Sions wil'. II: Geloofszekerheid ook voor de zwakgelovige? Recensie op een artikel uit 'De Saambinder'.
52324: Burggraf, G.P.P. - Hemels onderscheid. 1 Korinthe 15:41. "... want de ene ster verschilt in de heerlijkheid van de andere ster"
52325: BURGH, Wolterus ter (geb. 1630, Zwolle) - Gereformeerd bloem-hof, verciert met verscheidene Christelyke gebeden en gezangen, als mede de gebeden en gesangen op yder dag van de wecke. Tot dienst en troost voor alle gelovige Christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, lief-hebber van de oeffeningen der Godzaligheid.
42182: BURGH, Wolterus ter (geb. 1630, Zwolle) - Gereformeerde Bloem-hof vercierd met verscheide Christelijke gebeden:en gezangen .op ieder dag van de week,tot dienst en troost van alle geloovige christenen t samengesteld door Wolterus ter Burgh liefhebber van de oeffeningen der godzaligheid nooit te vooren zo gedrukt
52326: BURGH, Wolterus ter ((1600-1665 fl.) Zwolle) - Gereformeerde bloem-hof, versierd met verscheidene christelijke gezangen, alsmede de gebeden en gezangen op ieder dag van de weeke; Tot dienst en troost voor alle geloovige christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, liefhebber van de oefening der Godzaligheid. Van zinstorende fouten verbeterd.
52327: BURGH, Wolterus ter(1600-1665 fl.), Zwolle) - Gereformeerde Bloem-hof vercierd met verscheide Christelijke gebeden: Als mede de gebeden gesteld op ieder dag van de weeke. door Wolterus ten Burgh
41393: BURGH, Wolterus ter (geb. 1630, Zwolle) - Gereformeerde Bloem-hof vercierd met verscheide Christelijke gebeden: Als mede de gebeden gesteld op ieder dag van de weeke. tot dienst en troost voor alle gelovige Christenen zamen gesteldt door Wolterus ten Burgh liefhebber van de oeffeningen der Godzaligheids. nooit te vooren zo gedrukt
32984: BURGH, Wolterus ter ((1600-1665 fl.) Zwolle) - Gereformeerde bloem-hof, versierd met verscheidene christelijke gezangen, alsmede de gebeden en gezangen op ieder dag van de weeke; Tot dienst en troost voor alle geloovige christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, liefhebber van de oefening der Godzaligheid. Van zinstorende fouten verbeterd.
28580: BURGH, Wolterus ter (geb. 1630, Zwolle) - Gereformeerd bloem-hof, verciert met verscheidene Christelyke gebeden en gezangen, als mede de gebeden en gesangen op yder dag van de wecke. Tot dienst en troost voor alle gelovige Christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, lief-hebber van de oeffeningen der Godzaligheid.
52331: BURGT, JAN EN JOS VAN DE - BLIJE JEUGD 3e deeltjes met vriendjes en vriendinnetjes 3e leer gang. )(Langs drie wegen)een serie voor katholieke scholen.
52332: BURGT, JAN EN JOS VAN DE - De Kleurige Hof 3e deltje 4e leerjaar serie Langs drie wegen)een serie voor katholieke scholen.
52334: Burkill T.A. - The evolution of Christian thought
52335: BURLEIGH, J. H. S. - A Church History of Scotland.
39098: BURMANNUS, Franciscus sr. (1628-'79 Ned. Gem. tot Hanaw. Later, prof. te Utrecht) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende betragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. Kortelik en duidelik voor-gesteld in vragen en antwoorden. (...)
52337: BURMANNUS, Franciscus sr. (1628-'79 Ned. Gem. tot Hanaw. Later, prof. te Utrecht) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende betragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. Kortelik en duidelik voor-gesteld in vragen en antwoorden. (...)
52340: BURMANNUS, Franciscus sr. (1628-'79, prof. te Utrecht) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende beragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. De tweede druk/ grooteliks vermeerderd ende verbeterd.
38177: BURMANNUS, Franciscus sr. (1628-'79, prof. te Utrecht) - Synopsis, dat is kort begryp der heilige God-geleertheit en insonderheit van de huishouding der Verbonden Gods, van het begin tot aan het einde der wereldt. (...) . Vertaalt door Dirk Smout. Het 1e stuk beheldt voornamelijk de huishouding des O. T. Het 2e stuk behelst voornamelijk de huishouding des N. Verbonds (1697).
15043: BURMANNUS, Franciscus sr. (1628-'79, prof. te Utrecht) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende beragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. De tweede druk/ grooteliks vermeerderd ende verbeterd.
40114: BURMANNUS, Franciscus sr. (1628-'79, prof. te Utrecht) - Synopsis, dat is kort begryp der heilige God-geleertheit en insonderheit van de huishouding der Verbonden Gods, van het begin tot aan het einde der wereldt. (...) . Vertaalt door Dirk Smout. Het 1e stuk beheldt voornamelijk de huishouding des O. T. Het 2e stuk behelst voornamelijk de huishouding des N. Verbonds (1697).
34346: BURNET, Gilbert (1643-1715, bisschop te Salisbury) - Historie van de Reformatie der Kerke van Engeland. In het Engelsch beschreven door Mr. Burnet. En nu uit denzelven vertaalt. Met Figueren.
5430: BURNET, Thomas (1635-1715, Londen) Sewel W 1654-1720 - Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achste en eydigende met het begin der regeeringe van Koninginne Elizabetk.
71928: BURNET, Thomas (1635-1715, Londen) Sewel W 1654-1720 - Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achtse en eyndigende met het begin der regeeringe van Koninginne Elizabeth
52344: BURROWS, MILLAR. - What Mean These Stones? The SIgnificance of Archeology for Biblical Studies.
52345: Burton, A.H - De eerste en tweede opstanding. 2e druk
26817: BURTON, W. (? - 1616) - Godts alderheylighsten rust-dagh, kortelick verdedight tegens alle sabbath-schenders, door William Burton. Mitsgaders eenige Godtsalige oeffeninge op den dagh des Heeren te gebruycken uyt de wercken van doctor Daniel Featly. Uyt het Engels vertaelt door Jacob van Oort. (Te weten:) Godtsalige oeffeninge dienstelick voor een oprecht christen, om op den dagh des Heeren te gebruycken. Mitsgaders Rachels tranen, gepast op d'onmenschelicke moort, gepleeght door de vervloeckte Papisten, aen d'arme Piemontoyse christenen.
52348: BUSCH, WILHELM. - Edelsteine des Humors aus Wilhel Busch und andern werken
45950: BUSKEN HUET, C.D. - Litterarische fantasien en kritieken. eerste vijf delen. Met o.a. Maurits van Oldenbarndeveldt, Jan Pietersz Coen 1882,
52349: BUSKEN HUET, C.D. - Litterarische fantasien en kritieken. eerste vijf delen. Met o.a. Maurits van Oldenbarndeveldt, Jan Pietersz Coen 1882,
52351: BUSKES Jr., J. J. - Job.
52352: BUSKES, dr. J. J. - Waarheid en leugen aan het ziekbed.
52353: BUSKES, Dr. J. J. - Zin en onzin van Kerstfeest.
52354: Buskes, J.J. - De tyrannie verdrijven!: Vier toespraken na de bevrijding.
52355: BUSKES.J.J - In der branding. brieven aan een jonge vriend
44943: BUSKES, Dr. J.J. - In der branding. brieven aan een jonge vriend
52359: BUTH-VILLERIUS, L - Witte Beer. Tweede druk. illustraties Jaap Kramer
34678: BUTIJN-MELIS, T. 1906-1993) - Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde. (
52361: Butler, J. J. dr - Nederland in de Bronstijd
30367: BUTTER, J. den - Gert en Jos in het bos. Tweede druk.
52363: BUTTER, Ds. P. den - Wijsheid in sprekenden beelden. Het lesboek van Agur
52365: BUTTER, J. den - Gert en Jos in het bos. Tweede druk.
77524: BUUL T van - Zonneschijn tekeningenTjeerd Bottema bewerkt voor Indie 2 stuk=kje
40662: BUUREN, W VAN. - Mensen met maskers
52368: BUUREN, Hanneke van e.a. - Vergeten vrouwen uit de Nederlandse literatuur 1900. Chrysallis.
52369: BUUREN, W VAN. - Mensen met maskers
11107: BUUREN, Hanneke van e.a. - Vergeten vrouwen uit de Nederlandse literatuur 1900. Chrysallis.
16911: BUYS, Maria - Eenvoudige bevindingen. (bevindingen in het jaar 1770)
39941: BUYS, Maria - Vijftien practicale geloovs oeffenende meditatien over degeboorte en lyden van Jesus Kristus als mede over eenige nijzondere texten des O en N Testament opgestelt Tot ontdekkinge der gener die het geloov missen en tot versterking en vertroosting van Godts Kinderen
52375: BUYS, Maria - Vijftien practicale geloovs oeffenende meditatien over degeboorte en lyden van Jesus Kristus als mede over eenige nijzondere texten des O en N Testament opgestelt Tot ontdekkinge der gener die het geloov missen en tot versterking en vertroosting van Godts Kinderen
34700: BYE, JOHAN DE - Christelijke, Remonstratie aen de E.E.A.A. Heeren, de Regeerders en Raad der Stad Leyden. Door Johan De Bye.
38170: BYNÆUS, Antonius (1654-'98, prof. te Deventer) - Gekruiste Christus, ofte verklaringe over de geschiedenisse van het lijden, sterven, en begraven van onsen Heere en Saligmaker Jesus Christus (...) Met kopere plaeten. Zesden druk.
52377: BYVANCK, A. W. - De kunst der oudheid. Drie delen. Deel 1 Met 282 afbeeldingen op 80 platen en 80 figuren in den tekst. Deel 2 Met 465 afbeeldingen op 120 platen en 141 figuren in den tekst. Deel 3 Met 323 afbeeldingen op 80 platen en 90 figuren in den tekst.
52378: BYVANCK, A. W. - De voorgeschiedenis van Nederland. Met 76 afbeeldingen op 36 platen, 18 afbeeldingen en kaarten in den tekst.
52379: BYVANCK, W. G. C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck, 1778-1781, de prins in ballingschap, 1795-1809, eeuspiegel, 1812.
45146: SMINK P J J.bz - Het lied van den arbeid
70256: CABALLERO CALDERÔN, EDUARDO - Priester in de bergen. Roman. Vert.
78327: CABROL,DOM FERD. / KNAAPEN J.M.J. (INLEIDING) - HANDBOEK DER LITURGIE
23666: CAIRNS Elizabeth vertaald doorWOERDEN Jr., C.B. van - Gedenktschrift van Elizbeth Cairns
52389: CAIRNS, E. - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
52390: CAIRNS, E. - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
52391: CAIRNS, E. - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
42517: CALAMY, Edmund (1600-'66, Aldergate) - De arke der Vroomen geopend in 5 Predicatien over Ps. CXIX : 92 door den hooggeleerden en zeer vermaarden Edmond Calamy, B.D. gewezen predikant in Londen. Uit het Engels vertaald en overgezien door Sixtus Brunsveld Predikant te Harlingen, Een werkje zeer dienstig in deze benauwde dagen. Hier is bijgevoegd: De ware hongerige ziele, Na ´t brood des levens, Jezus Christus over de woorden Matth. V: 6 Zalig zijn die Hongeren en dorsten na de geregtighei, want zij zullen verzadigd worden. Derde druk.
60206: LOVELY George A B predikant te Calcutta - Beknopt onderrigt in de ONVERVULDE PROFETIENb Uithet Engels Uitgegeven door de vereniging ter bevordering van Christelijke Lectuur
48509: LOVELY George A B predikant te Calcutta - Beknopt onderrigt in de ONVERVULDE PROFETIENb Uithet Engels Uitgegeven door de vereniging ter bevordering van Christelijke Lectuur
52393: CALDWELL, Harry R. - Het onbekende China! Nederlandsche bewerking door C. C. Bender.
31398: CALIXTUS, Georg (1586-1656) e.a. - Widerlegung der onschriftichen und onbillige Berleumb. Dungen damit Ihn D.Iacobus VVeller ChurSächlicher verhoffprediger zubeschmiken sich gelusten lassen; Ingleichen Verantwortung Auff das jenige was Ihme in der Churfürstl. Durchl. zu sachen und dero jetzt gemelten Oberhoffpredigern an Ihre FFF. OOOn. die regierende herzoge zu Braunschweig und Lüneburg ausgelassenen Schreiben aussgeruder und bengemessen wird. Daneben Antwort Auff D. Johannis Hülsemanni Meisterliches Muster. Accelsit Appendix continens Expositionem septimi & feqq. versuum cap. XXIX Gen. ad historiam Iosephi de ejus continentia; Catholicae ecclesia & consensiones; Desiderum & studium concordiae ecclesiasticae. / Waarbij gebonden: Execitatio Theologica de controversiis quae circa Sanctam Eu-Charistiam inter Catolicos protestantes et pontificios intercedunt quam auxiliante Deo Opt. Max. Ex Decreto Venerandi et amplissimi Collegii Theologici In Illustri Iula Praeside Gehardo Titio S. Theologiae Doctore Et Professore Publico Ordinari, Facultatis Hodie decano, Pro Supremus in Theologia Honoribus Impetrandis Postr. Non Quint. Publico Examini Subiicit Fridericus Ulricus Calixtus, S. Theologiae Professor Publicus et Ordinarius. / Waarbij gebonden: Positiones Summam Doctrinae Christianae ut plurimum verbis antiquisimorum Ecclesiae Patrum expressam complexae, quas Adiuvante Deo Opt. Max. Ex Decreto Venerandi et amplissimi collegi theologici sub praesidio Georgii Calixti, S. Theol. D. Et Professoris primarii, senioros et hodie decani ac promotoris. Publice in illustri acad. Iulia Pro Supremis in Theologia Honoribus Impetrandis die XXIII Defendet Achatius Mylius Ecclesiae Catholicorum Augustanae conselsioni in dioedesi provinciaq; Hildesheimensi addictorum primarius superintenens, consistorii Adsessor & pastor Alseldensis
22947: CALLENBACH, Dr. J.R. - Waterloo.
43319: CALLENBACH, J.R. predikant te rotterdam - Het brood des levens. Twaalf schriftoverdenkingen bij platen van William Hole.
44584: CALLENBACH, J.R. Dr. - Voor stille uren door Dr. J. R. Callenbach tweede druk
30460: CALLENBACH, J.R. - Dr. Maarten Luther. Met penteekeningen van J.H. Isings jr.
52408: CALMET, Augustyn (1672-1757) - Historie van 't leven en wonderwerken van Jezus Christus; getrokken uit de geschiedenissen van het oude en nieuwe verbond. In 't Fransch beschreven door den heer Augustyn Calmet (...) verrykt met 62 kopere platen, en een kaart van 't heilige land.
77304: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Kleine profeten. deel 5 Zacharia
77307: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Jesaja. Verklaring van de profeet. Deel 3 hfst 33-47
72025: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie ofte onderwysinghe inde Christelijcke religie, in vier boecken begrepen door Joannem Calvinum Wt de Latijnse en Francoysche spraecke ghetrouwelijck verduytschet Met den sendtbrief desselven Calvini aen denk Conick van Vrankrijck. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voorneamste poincten der Heuyligen Schriftuere dewelcke noyt te voren daer by en is gheweest Op een nieu overghesien ende verbetert. En: een supplicatie van de noodige reformatie der christelijcker keercke in het pausdom, overghegeven van den Heere Joh. Calvino aen keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op de Rijchsdag tot spier vergadert wt het LAtijn in de Nederdiutsche sprake ghetrouwelick overgeset door Car. Argric. leraer der gemeynte tot Rijnsburch
45386: CALVIJN, Johannes (1509-'64) CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Handelingen der Apostelen 2ln
72763: CALVIJN - Gebeden
36286: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Het traktaat der ergernissen. door welke heden ten dage veel mensen afgeschrikt, sommige ook vervreemd worden van de zuivere leer des evangelies. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1598.
47929: CALVIJN, Johannes (1509-'64) The´odore de Be`ze; - Magni magni theologi tractatus therologici omnes---- commentari in libros seneca de clementaia
37774: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Calvijn over de Bijbel. Enkele brieven, inleidingen en hoofdstukken uit de institutie. Vertaald en ingeleid door Dr. W. de Greef.
72066: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Joannis Calvini in quinque libros Mosis Commentarii, Genesis seorsim, reliqui quatuor in formam harmoniae digesti : cum triplici indice : quorum primus, Geneseos, alter, quatuor librorum in formam harmoniae dispositorum res notabiliores, tertius, singulorum harmoniae capitum versus sparsim explicatos continet ; eiusdem Calvini in librum Josue commentarius.
52452: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Samuel.1 Deel 1 .
37940: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Iohannis Calvini operum omnium theologicorum. Tomus Quintus Tripertitus. Continens: I. Commentarios in Harmoniam ex tribus Evangelistris, Matthaeo, Marco, Luca, compositam, & in Iohannis Evangelium. II. In Acta Apostolorum. III. In omnes Epistolas Pauli, atque etiam in Epistolam ad Herbraeos, & in Epistolas Canonicas. Cum indicibus locupletissimis.
37941: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Iohannis Calvini operum omnium theologicorum. Tomus Quartus: I. Prophetas Majores, quos vocant, nempe Jsaiam, Ieremiam, Ezechielem, Danielem, Commentariis & Pealectionibus accuratißimis expositos complectens. I. Isaias propheta cum commentariis. II. Primum collectis opera & diligentia N. Gallasy: deinde locupletatis & auctis ampla acceßione locorum Scripturae qui passim in toto opere citantur: nunc postremo aliquot locis ex ipsius Authoris autographo restitutis. Additi sunt in sine tres Incices locupletissimi II. In Acta Apostolorum. III. In omnes Epistolas Pauli, atque etiam in Epistolam ad Herbraeos, & in Epistolas Canonicas. Cum indicibus locupletissimis.
39662: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Evangelien van Mattheus,Markus en Lukas deel 1.
39504: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung. Unter Mitwirkung zahlreicher Theologen herausgegeben von K. Müller, Professor der Theologie in Erlangen. I Korinthebrief
38969: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m..
39658: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsinghe in de Christelicke religie. In vier boeken beschreven. Nu van nieuws uyt het Latijn en François getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus. Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam. Naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien, door Dr. A. Kuyper.
2553: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Gulden boekske over het Christelijk leven. 2e druk.
2556: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Ubersetzung. Buch Josua
36709: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - EZECHIEL 1-20 1e deel 570 blz
36711: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - GENESIS 2dln
36712: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Handelingen der Apostelen 2ln
36719: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - JOHANNES deel2 hoofdstuk 9-21 463 blz 4e druk
48268: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - JOHANNES 2e druk 870 druk
34461: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. 10e druk
39709: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsinghe in de Christelicke religie. In vier boeken beschreven. Nu van nieuws uyt het Latijn en François getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus. Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam. Naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien, door Dr. A. Kuyper.
39710: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Commentaries on the cathlic Epistles. Translated and edited by the rev. John Owen. Vicar of thrussington, and rural dean, leicestershire.
39711: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Commentaries on the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon. Translated from the original Latin, by the Rev. William Pringle.
23378: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Tractaet Joannis Calvini van de erghernissen. Reproductie-uitgave naar die van Jan Eversz. Cloppenburgh, t' Amstelredam in 1598.
39164: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. 6e drukof 7e
45390: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Kleine profeten. . 5 delen: Hosea t/m Zacharia) Vertaling ds. W. de Graaf.
22502: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Gulden boekske over den recht christelijken wandel. Derde druk.
23032: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de christelijke religie in vier boeken beschreven door Johannes Calvijn. Nu van nieuws uyt het Latijn en Fransch getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdvviick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorzien met de citatien der Schriftuur-plaatsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven en sterven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza, met Calvini eigen verhael van zijne beroepinge tot den heyligen kerkedienst en zijn wedervaren daerin, ook met getuigenissen eeniger pauselijke schrijvers belangende Johannes Calvinus, ende ook na een nieuw register van de gaten en de namen in dese institutie begrepen.Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam. naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien door Dr. A. Kuyper
22231: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de christelijke religie in vier boeken beschreven door Johannes Calvijn. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Fransch van Wilhelmus Corsmannus, in leven dienaar van het Heilig Evangelie te Baardwijk, onder de classis van Gorinchem. Voorzien van de citaten der Schriftuur-plaatsen naar de nieuwe overzetting en verrijkt met het leven en sterven van Johannes Calvijn door Theodorus Beza, den brief aan Frans I, koning van Frankrijk, met Calvijn's eigen verhaal van zijn beroeping tot den heiligen kerkedienst en zijn wedervaren daarin, ook met getuigenissen van eenige pauselijke schrijvers betreffende Johannes Calvijn, gevolgd door een uitgebreid register. Onveranderd naar de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteijn te Amsterdam. Opnieuw nauwkeurig nagezien, verduidelijkt en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling door J.H. Landwehr, predikant bij de Gereformeerde Kerk van Rotterdam.
37760: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Bijbelverklaring Oud en Nieuwe Testament in 36 delen. Genesis (2 delen), Harmonie van de laatste 4 boeken van Mozes en Jozua (4 delen), 1 Samuël (2 delen), Psalmen (2 delen), Profeet Jesaja (4 delen), Profeet Jeremia en Klaagliederen (4 delen), Ezechiël, Daniël (2 delen), Kleine Profeten (5 delen), Evangeliën (3 delen), Evangelie van Johannes, Handelingen (2 delen), Zendbrieven van Paulus (4 delen) Kampen, W.A. de Groot-Goudriaan, z.j.. 36 delen, mooie uniforme set in kunstleren banden met (goud-)opdruk. Genesis (2 delen), Harmonie van de laatste 4 boeken van Mozes en Jozua (4 delen), 1 Samuël (2 delen), Psalmen (2 delen), Profeet Jesaja (4 delen), Profeet Jeremia en Klaagliederen (4 delen), Ezechiël, Daniël (2 delen), Kleine Profeten (5 delen), Evangeliën (3 delen), Evangelie van Johannes, Handelingen (2 delen), Zendbrieven van Paulus (4 delen) M.u.v. Job 1 en Job
16859: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Het gepredikte Woord. Preeken van Joh. Calvijn vertaald door Ds. J. Douma en Ds. W. H. v.d. Vegt. Tk. 5 delen in 5 banden.
16860: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - De evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas. In onderling overeenstemming gebracht en verklaard door Johannes Kalvijn. Op nieuw uit het Latijn vertaald, onder toezicht van A. Brummelkamp. Tweede druk.
16869: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie, ofte onderwysinge inde Christelicke religie, in vier boecken begrepen: door Joannem Calvinum. Wt de Latijnsche ende Francoysche spraecke ghetrouwelick verduytschet. Met den sendtbrief desselven Calvini aen den Coninck van Vranckrijck. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste poincten der Heyliger Schriftuere, dewelcke noyt te voren daer by en is gheweest. Op een nieu overghesien ende verbetert. En: Een supplicatie van de noodige reformatie der christelicker kercke in het pausdom, overghegheven van den heere Joh. Calvino, aen keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op de Rijchsdach tot Spier vergadert. Wt het Latijn in de Nederduytsche sprake getrouwelick overgeset door Car. Agric., leraer der gemeynte tot Rijnsburch.
21946: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de Christelijke religie in vier boeken beschreven. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Frans van Wilhelmus Corsmannus in leven dienaar van het Heilige Evangelie te Baardwijk, onder de classis van Gorinchem. Voorzien van de citaten der Schriftuur-plaatsen naar de nieuwe overzetting en verrijkt met het leven en sterven van Johannes Calvijn door Theodorus Beza, den Brief aan Frans I, Koning van Frankrijk, met Calvijns eigen verhaal van zijn beroeping tot de Heilige Kerkedienst en zijn wedervaren daarin, ook met Getuigenissen van eenige pauselijke schrijvers betreffende Johannes Calvijn, Gevolgd door een uitgebreid register. Onveranderd naar de uitgave van Paulus Aertsz van Ravesteijn te Amsterdam á 1650 Opnieuw nauwkeurig nagezien, verduidelijkt en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling. Door J. H. Landwehr.
71851: calvijn - Johannis Calvini Operum omnium theologicorum Tomus sextus : in quo continentur Institutionis christianae religionis libri quatuor, quae ad superiores editiones hac postrema, omnium emendatissima locupletissimaque, recens addita sunt, statim post ipsius authoris praefationem ad regem Christianissimum inserta ad lectorem admonitio breviter indicat ; cum indicibus locupletissimis. Ejusdem Calvini Epistolae et responsa.
34452: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Derde predikatie over Job.
39510: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Uitlegginghe op den evangelist Johannes van J. Calvijn. Naar den druk van 1625. Onveranderd uitgegeven onder toezicht van en met ophelderende noten voorzien door Dr. H. Franssen, predikant te Winterswijk.
77367: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Kleine profeten. . dele2-3-4-58 : Vertaling ds. W. de Graaf.
7399: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Kerk en tucht bij Calvijn. Door Dr. W. G. de Vries.
24894: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Ezechiel. Verkaring van de Profeet. Hoofdstuk 1 - 20.
24897: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Evangelien. Verklaring van de delen 1- 2 en 3. 3 delen.
24898: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Johannes. Verklaring van het Evangelie.
24899: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Handelingen der Apostelen. Dln. 1 en 2. 2 delen. - tweede druk
78159: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Noviodunensis Opera Omnia. In Novem Tomos Digesta. Editio omnium novissima, aad fidem emendatioorum Codicum quam accuratissime recognita, & Indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum feriem, & qaum quisque complectatur materiam, proxima à Praefatioone pagina docebit. Met frontspice.
2564: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Profetieën van Hosea en Joël. Uitgelegd door Joh. Calvijn. Vertaald naar de oorspronkelijke Fransche editie van 1615, vergeleken met de Latijnsche editie van Baum, Cunitz en Reuss en met eene voorrede voorzien van dr. A.G. Honig.
40215: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - De profetien van Ezechiel, verklaard door Johannes Calvijn, hoofdstuk I-XX. Naar de uitgave van het Corpus Reformatorum, uit het Latijn vertaald door J. Lugtigheid, dienaar des woords te Geesteren.
40217: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - De evangeliën van JOHANNES
70191: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - DANIEL 2dln
72398: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - De kleine profeten, Jona, Micha en Nahum, uit het Latijn vertaald door Ds. W. de Graaf, deel 3
72399: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - De kleine profeten, Habakuk, Zefanja, Haggaï en Maleachi, uit het Latijn vertaald door Ds. W. de Graaf, deel 4
76138: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus ROMEINENCOPRINTEN 1-2 derde druk
78128: CALVIJN, Johannes (1509-'64) The´odore de Be`ze; - MAGNI THEOLOGIE HOMELIE En Librum SAUELIS utiet CONCIONES in librum JOB ab ipfiuds concionnatis ore fidliter exceptae ac ex lingua Calklica in Latinum sermonem edita cum indice locupletissimc(THEODORI BEZA
5714: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Uitlegging van de zendbrief van Paulus aan de Romeinen. Opnieuw vertaald uit het Latijn naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss. Door dr. D. J. de Groot, Gereformeerd predikant te Woudsend.
78004: CALVIJN, Johannes (1509-'64)C - Institutie, ofte onderwiisinghe inde Christelycke religie, in vier boecken begrepen; door Joannem Calvinum. Wt sw Latijnsche ende Francoysche sprake ghetrouwelijck verduytschet. Met den sendtbrief desselven calvini aen den Coninck van Vranckrijcke. Daer is oock achter aen gevoecht een schoone tafel Augustinii Marlozati, inhoudende de voornameste poincten der Heyliger Schriftuere, de welcke noyt te voren daerby en is gheweest. Op een nieu overghesien ende ghebetert.
78283: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Jezus spreekt zalig. 2e druk
3890: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - De vrijgeesten. Uit het Fransch door C. Tuinman, in leven predikant te Middelburg. Nieuwe uitgave.
78124: CALVIJN, Johannes (1509-'64 - Institutie, ofte onderwiisinge inde christelicke religie, in vier boecken begrepen: door: Ioannem Calvinum: wt de Latynsche ende Fransche sprake ghetrouwelick verduytschet. Met den Sendtbrief des selven Calvini aen den coninck van Vranckrijcke. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste poincten der heyligher Schriftuere, de welcke noyt te voren daer by en is gheweest.Op een nieuw overghezien ende ghebetert Noch van nieus hier achter aen gevoecht een schoon stuerken van den Reformatie der christelicker kercke in het pausdom, gemaect int Latijn door den selven autheur: en nu getrouwelick overgeset in onse Nederduytsche sprake door Caragric, leeraer der ghemeynte tot Rijnsburch. Waarbij geb.: Een supplicatie vande noodighe reformatie der Christelicker kercke in het pausdom, over de gegheven van den Heere Iohanne Calvino, aen Keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op den Rijcksdach tot Spier vergadert. Wt het Latijn in de Nederduytsche sprake over gheset, door Car. Agric, Dienaar der Gemeynte tot Rijnsburch.
78292: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Nieuwe Testament COMPLEET in 10delenUniform gebonden in bruin kunstleer met goud-opdruk (Mooie strakke set, Evangeliën 1-3, Evangelie van Johannes 1, Handelingen 1 & 2, Romeinen en Zendbrieven 1-4.)
52442: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Ioannis Calvini in omnes Novi Testamenti epistolas commentarii. Editio altera emendatior. Volumen 1. Pauli Apostoli. HALIS SAXONUM, 1834. (14) 608 blz. Vomule 2. Pauli Apostoli. (4) 525 blz. Volume 3. Epistolas catholicas complectens. Accedunt indices duo. 306 blz. Ioannis Calvini in Novum Testamentum commentarii ad aditionem Amstelodamensem. Accuratissime exscribi curavit et praefatus est A. Tholuck. Volume 1: harmoniae evangel. P. I.
40324: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Calvin's Commentaries - 2.2 Volume titles:Genesis; The Four Last Books Of Moses Arranged In The Form Of A Harmony [2 vols.]; Joshua / Psalms 1-35; Psalms 36-92; Psalms 93-150; Isaiah 1-32; Isaiah 33-66; Jeremiah 1-19; Jeremiah 20-47; Jeremiah 48-52 / Lamentations / Ezekiel 1-12; Ezekiel 13-20 / Daniel 1-6; Daniel 7-12 / Hosea; Joel / Amos / Obadiah / Jonah / Micah / Nahum; Habakkuk / Zephaniah / Haggai / Zechariah / Malachi; Harmony Of The Evangelists Mathew, Mark, Luke, John 1-11[2 vols.]; John 12-21 / Acts 1-13; Acts 14-28 / Romans 1-16; I. Corinthians / II. Corinthians; Galatians / Ephesians / Philippians / Colossians / I. & II. Thessalonians / I. & II. Timothy / Titus / Philemon; Hebrews / I. Peter / I. John / James / II. Peter / Jude .
69948: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsingh in de Christelicke religie. In vier boecken beschreven door Johannes Calvinus, in sijn leven herder ende professor der kercke Christi tot Geneven. Nu van nieuws uyt het Latijn en Francois getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdwiick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorsien met de citatien der Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven ens terven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza; met Calvini eygen verhael van sijne beroepinge tot den Heyligen kerkcen-dienst, ende sijn wedervaren in den selven; item, met getuygenissen eenige Paepsche schrijvers, belangende Johannes Calvinus, ende oock na een nieuw register van de saken ende namen in dese Institutie begrepen. Mitsgaders met een supplicatie Johannis Calvini, van de Noodige reformatie der kercke in 't pausdom, aen keyser Karel de V. ende de rijcx-vorsten: noch met sijn tractaet van de rechte maniere om het christendom te bevredighen ende de kercke te reformeerden: met sijne handelingen van de reliquien der heyligen.
16858: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Het gepredikte Woord. Preeken van Joh. Calvijn vertaald door Ds. J. Douma en Ds. W. H. v.d. Vegt. Derde, uitgebreide druk. 5 delen in 3 banden.
16854: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Gebeden. Nederlandsch van A. G. Barkey Wolf.
16857: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Woorden van Calvijn.
16872: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Handelingen der Apostelen uitgelegd door Johannes Calvijn. Opnieuw uit het Latijn vertaald naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door ds. G. Wielenga.
16876: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus aan de ROMEINEN t/m JACOBUST Naar de uitgaven der Oude Hollandsche overzetting van J.R. en J.T. in de tegenwoordige spelling door A.M. Donner. Met registers.
16877: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus aan de romeinen corinthe gelaten Efeziërs, Filippensen en Colossensen, de Thessalonicensen, aan Timotheus, Titus en Filemon en de Hebreen en de Algemeene Zendbrieven. Naar de uitgaven der Oude Hollandsche overzetting van J.D., J.F. in de tegenwoordige spelling door A.M. Donner. Met registers.
30447: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Jesaja. 1. Hälfte. Ubersetst und bearbeitet von dr. Wilhelm Boudriot, Pfarrer der Französ.-ref. Gemeinde in Offenbach a. M.
30448: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Jeremia. Auf Grund der gedruckten Vorlesungen in Auswahl übersetzt und bearbeitet von Lic. Ernst Kochs, Pastor em. in Göttingen.
23429: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung. Unter Mitwirkung zahlreicher Theologen herausgegeben von K. Müller, Professor der Theologie in Erlangen. 1. Johannesbrief
48501: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie, ofte onderwiisinge inde christelicke religie, in vier boecken begrepen: door: Ioannem Calvinum: wt de Latynsche ende Fransche sprake ghetrouwelick verduytschet. Met den Sendtbrief des selven Calvini aen den coninck van Vranckrijcke. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste poincten der heyligher Schriftuere, de welcke noyt te voren daer by en is gheweest.Op een nieuw overghezien ende ghebetert Noch van nieus hier achter aen gevoecht een schoon stuerken van den Reformatie der christelicker kercke in het pausdom, gemaect int Latijn door den selven autheur: en nu getrouwelick overgeset in onse Nederduytsche sprake door Caragric, leeraer der ghemeynte tot Rijnsburch. Waarbij geb.: Een supplicatie vande noodighe reformatie der Christelicker kercke in het pausdom, over de gegheven van den Heere Iohanne Calvino, aen Keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op den Rijcksdach tot Spier vergadert. Wt het Latijn in de Nederduytsche sprake over gheset, door Car. Agric, Dienaar der Gemeynte tot Rijnsburch.
26343: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Calvijn voor vandaag. Dagboek, samengesteld door prof. dr. F.J.M. Potgieter te Stellenbosch (Zuid-Afrika).
41445: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Uitlegging op de profetieen van Jeremia uit Latijn Dr L W van Deventer
41446: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Uitlegging op de profetieen van jesaja 1-66 uit Latijn vertaald en bewerkt Dr L W van Deventeren Dr E C Gravemeijer voortgzet door Dr L W van Debventer
21362: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de Christelijke religie in vier boeken beschreven. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Frans van Wilhelmus Corsmannus in leven dienaar van het Heilige Evangelie te Baardwijk, onder de classis van Gorinchem. Voorzien van de citaten der Schriftuur-plaatsen naar de nieuwe overzetting en verrijkt met het leven en sterven van Johannes Calvijn door Theodorus Beza, den Brief aan Frans I, Koning van Frankrijk, met Calvijns eigen verhaal van zijn beroeping tot de Heilige Kerkedienst en zijn wedervaren daarin, ook met Getuigenissen van eenige pauselijke schrijvers betreffende Johannes Calvijn, Gevolgd door een uitgebreid register. Onveranderd naar de uitgave van Paulus Aertsz van Ravesteijn te Amsterdam á 1650 Opnieuw nauwkeurig nagezien, verduidelijkt en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling. Door J. H. Landwehr.
41384: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Zendbrieven .deel 3 1-2 Timotheus,Titus,Felemon 215 blz Hebreen 219blz.
39708: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Ubersetzung von Rudolf Schwarz (Pfarrer in Basadingen Thurgau) Erster Band: Die Briefe bis zum Jahre 1553. Zweiter Band: Die Briefe bis zum Jahre 1564.
3932: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Uitlegginghe op alle sendbrieven ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen.
71998: CALVIJN, Johannes (1509-'64) Gerardus Gallinaceus; Johannes Florianus - Harmonia, dat is, Een tsamenstemminghe gemaeckt Uyt de drie evangelisten, namelick Mattheo, Marco, ende Luca met de uitlegginge van Jan Calvijn opvergezet uyt den Latijnsche by GERRDUM GALLINACEUM Hier by gevoeght d uytlegginghen op den evangrlium Johannis item noch op de handelingen der Apostelen van nieus overgesettet by Johannem Florianum dienaer des goddelijcken Wootds d welke alles is van nieus ende met grooter naerstigheydt oversien ende verbetert
45389: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Kleine profeten.dln4- Habakuk- Zefanja- Hagai- Meleachi-.
30836: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Noviodunensis Opera Omnia. In Novem Tomos Digesta. Editio omnium novissima, aad fidem emendatioorum Codicum quam accuratissime recognita, & Indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum feriem, & qaum quisque complectatur materiam, proxima à Praefatioone pagina docebit. Met frontspice.
33271: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Johannes. opnieuw uit het Latijn vertaald door Dr H Franssen te Winterswijk
33114: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Naar zijn wil. Woorden van Calvijn aan allen die vervolgd worden.
37965: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus 4 bnd deel 1 1996 met 1 en 2 korinthe 440 blz deel 2 1972 Galaten114blz en Efeziers,Filippensen en Collossenen 226 blz en Thessalonicensen83 blz deel 3 1972 1-2 Timotheus,Titus,Felemon215 blz Hebreen219blz deel 41973 Peterus-2- Joh1-2 Jakobus- Judas 288 blz met 30 blz zegister
37966: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus dln 1 met Romijnen 308 blz en met 1 en 2 korinthe 440 blz in eenband verscheen later in 2 dln.
38067: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus deel 1 Romijnen 308 blz met Corinthiers 1 en 2 440 blz in een band later verschenen in 2 banden 1-2) blz
76381: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m..
33545: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Uitlegginghe Ioannes Calvini, op alle sendtbrieven Pauli des Apostels: ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen. Waarbij geb.: De commentariën Ioannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven. (...) Mitsgaders een register. Overgheset door I.R., dienaer des Goddelicken Woorts.
38473: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de christelijke religie in vier boeken beschreven door Johannes Calvijn. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Fransch van Wilhelmus Corsmannus, (...)
76352: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Handelingen der Apostelen deel 1hoofdstuk 1-13
76353: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - EVANGELIEN deel3 derde druk
49083: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Auslegung des Johannes Evangeliums
37404: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Calvijn over Genesis 1-3.
26514: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Gulden boekske over het Christelijk leven
75514: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - De Geestelijke honger preek jesaja 55 1-2
31443: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Een zeer schoon ende profitelick tractaet Joannis Calvini, vande ergernissen waer door hedens daegs veel mensche afgeschrickt: sommige oock vervreemt werden vande reyne leere des Evangliums. Aen Laurens van Normandien. Wt het Latijn getroulick ouergheset door Peterum Iacobi Silvenoetium. Noch een appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, om datter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
3694: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Een zeer schoon ende profitelick tractaet Joannis Calvini, vande ergernissen waer door hedens daegs veel mensche afgeschrickt: sommige oock vervreemt werden vande reyne leere des Evangliums. Aen Laurens van Normandien. Wt het Latijn getroulick ouergheset door Peterum Iacobi Silvenoetium. Noch een appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, om datter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
16566: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Het gepredikte Woord. Preeken van Joh. Calvijn vertaald door Ds. J. Douma en Ds. W. H. v.d. Vegt. Deel 2: Lijdensstoffen. Tweede, ongewijzigde druk. 251 blz.
75580: CALVIJN, Johannes (1509-'64) Scharts.Hasebroek,Vinke,Jamieson.Gagunebin. en de Heer J W van Loon - Ter herinnering van Calvijns driehonderjarigesterfdag toespraken gehouden door de leraars Scharts.Hasebroek,Vinke,Jamieson.Gagunebin. en de Heer J W van Loon
25461: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - De artikelen van de faculteit der Heilige Godgeleerdheid te Parijs, betreffende ons geloof, onze Christelijke religie en de vorm onzer prediking. Met de remedie tegen het venijn.
76382: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m..1e deel psalm 1 t/m 68
42633: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Het boek der psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m..
21379: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie 1536 Onderwijs in de Christelijke religie, vertaling Dr. W. van 't Spijker.
21471: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Het leven, de gevoelens en de bedrijven van Calvyn. Een leesboek voor 't algemeen. UIt het Hoogduitsch vertaald door G.H. Reiche, Luthersch predikant te Zutphen. Met een voorrede van H. Muntinghe, hoogleeraar in de Godgeleerdheid Kerkelijke geschiedenis en Heilige uitlegkunde te Harderwijk.
3923: CALVIJN, Johannes (1509-'64)+ - Stemmen uit Geneve. 1. Preek over Job 7 vers 1-6 2. Preek over Job 7 vers 7 - 15 3. Preek over Job 7 vers 15 - 21 4. Preek over Job 8 vers 1 - 6 5. Preek over Job 8 vers 7 - 13 6. Preek over Job 8 vers 13 - 22
16120: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. 3e druk
15328: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Het boek der psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m.. Tweede deel.
72609: CALVIJN, Johannes (1509-'64) door SPIJKER van W Dr - Bij Calvijn in de leer eenn handleiding bij de insttutie 2e druk
46655: CALVIJN, J.) --- KROON, M.J.J.P.DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie. (Fotografische heruitgave. (Diss.)
45623: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus ROMEINEN met 1 en 2 korinthe 3edruk
39508: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Genenis. Uitlegging van Johannes Calvijn, uit het Latijn, naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S.O.Los, bedienaar des Woords te De Lier, met eene inleiding van prof. dr. H. Bavinck.
13550: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - Prediking en verkiezing. Dertien preken over de onverdiende verkiezing van Jakob en de verwerping van Ezau (1562). Vertaling dr. S. van der Linde.
12130: CALVIJN, Johannes (1509-'64) - De handelingen der apostelen. Opnieuw uit het Latijn vertaald, naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door Ds. G. Wielenga. 1e en 2e deel.
70281: CALVIN) GREEF, W. DE AND M. VAN CAMPEN (ED.) - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek.
44437: CALVIN, JOHN, - Commentary on the Book of the Prophet Isiah - 4 volume 2003. Hardcover. VOL. 7 OF 22 OF CALVIN'S COMMENTARIES. - TRANSLATED FROM THE ORIGINAL LATIN, BY THE REV. WILLIAM PRINGLE. - BROWN COVERS. ; 8vo ; 482 pages. F.
52524: CAMERARIO, Joachimo (1500-'74)vc - Vita Philippi Melanchtonis. Auhore: Joachimo Camerario, Papebergenfi. In qua conspicere licet Historiam Prime Reformationis Ecclesiæ, multasque alias Res memorables feituque dignissimas.
36887: CAMMERAAT, Drs. P. - Leren en leven Handboek voor bijbelonderwijs. 4dln compleet 2e druk
39269: CAMMERAAT, P. - Te licht of Een licht? voorwoord van C.G. Mijnders
36888: CAMMERAAT, Drs. P. - Leren en leven deel 1. Handboek voor bijbelonderwijs. 5e druk
52526: CAMMERAAT, Drs. P. - Leren en leven deel 2 Ezra t/m Maleachi Handboek voor bijbelonderwijs.
15120: CAMPADELLI, G.B. - Opere sacre di Gio. Battista Campadelli sacerdote Padovano, dottore di sacra teologia. Tomo primo, che contiene i discorsi sacri morali adattati alla capacita di ogni genere di persone sopra le Domeniche dell' Anno, con l'aggiunta d'alcuni altri non piu stampati, publicati ad uso principalmente de' parrochi di Villa. Tomo secondo, che contiene discorsi sacri sopra varie feste, divozioni, ed altre materie morali , con l'aggiunta d'alcuni altri non piu stampati.
14455: CAMPBELL, Murdoch - Dagboek van Jessie Thain (een vriendin van Robert Murray McCheyne). Persklaar gemaakt door Murdoch Campbell. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede
76079: CAMPEN, M. VAN - Van plaats tot plaats
31472: CAMPEN, Drs. M. van (e.a. - red.) - Reformatie: prediking en ambt. Congresbundel 1992-1993. Onder redactie van: Drs. M. van Campen, Dr. W. de Greef en Dr. F. van der Pol.
26569: CAMPEN, Drs. M. van - Aangaande mij en mijn huis... Over het dienen van God in het gezin.
20021: CAMPEN, Drs. M. van - Aangaande mij en mijn huis... Over het dienen van God in het gezin.
28157: CAMPEN, M. van - Martin Bucer. Een vergeten reformator (1491-1551).
37955: CAMPEN, Drs. M. van - Kernteksten over de Heilige Geest,
26334: CAMPEN, Drs. M. van - Aangaande mij en mijn huis... Over het dienen van God in het gezin.
52547: CAMPHUYZEN, Dirck Rafaëlsz (1586-1627) - Stichtelyke rymen om te lezen en te zingen gedeelt in 3 deelen opnieuw overzien ende vermeerdert oockde noten van druck fouten gecorriceert
15227: CAMUS, J.P. Bisschop van Belley - Den Geest van den H. Franciscus de Sales, Prins Bisschop van Geneve. Behelzende de schoonste leeringen en nuttigste onderrigtingen van dien heyligen voor alle slach van personen. Eerste deel.
46569: Ruitenburg van P pred GerfGem Chillliwack Canada - Wie God is brieven aan ouderen 3edruk
76065: Ruitenburg van P pred GerfGem Chillliwack Canada - Aan min Moeder
76066: Ruitenburg van P pred GerfGem Chillliwack Canada - Een hele verandering als God jeBekeert
77201: Ruitenburg van P pred GerfGem Chillliwack Canada - Moed houden
77202: Ruitenburg van P pred GerfGem Chillliwack Canada - Ongetwijfeld als God geloof geef
46324: Ruitenburg van P pred GerfGem Chillliwack Canada - Echt geloven 52 bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is
76067: Ruitenburg van P pred GerfGem Chillliwack Canada - Weduwen Onder Gods beschermiing
46570: Ruitenburg van P pred GerfGem Chillliwack Canada - Tijdgest overdenkingen overdetijd waarinweleven
39842: Ruitenburg van P pred GerfGem Chillliwack Canada - Een mooie leeftijd. Brieven aan ouderen. 3edruk
78303: Ruitenburg van P pred GerfGem Chillliwack Canada - Echt geloven 52 bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is 6e druk
52551: CANTALAMESSA, RANIERO - Ostern in der Alten Kirche. Aus dem Italienischen ins Deutsche úbertragen von Annemarie Spoerri.
54535: FELDER P. HILARINUS DR. O.M.CAP - APOLOGETICAE siveTheologiae fundamentalis Pars Altera Demonstratio Catholica
52554: CAPADOSE, Dr. A. (1795-1874, Scherpenzeel) - De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros. Gevangen om zijns geloofs wille in Spanje. Uit eenige zijner brieven opgemaakt. Met twee portretten en fascimilé. (Ten behoeve der verdrukte Familiën).
52553: CAPADOSE, Dr. A. (1795-1874, Scherpenzeel) - Bekeering van doctor A. Capadose, Portugeesch Israëliet. Uitgegeven door het Genootschap der vrienden van Israël te Neufchatel. Uit het Fransch vertaald door M.J. Chevallier..
7160: CAPADOSE, Abraham - Uw heilwenschende vriend. Door drs. C. R. van den Berg.
31581: CAPADOSE, Dr. A. (1795-1874, Scherpenzeel) - De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros. Gevangen om zijns geloofs wille in Spanje. Uit eenige zijner brieven opgemaakt. Met twee portretten en fascimilé. (Ten behoeve der verdrukte Familiën).
3818: CAPADOSE, Dr. A. (1795-1874, Scherpenzeel) - Bekeering van doctor A. Capadose, Portugeesch Israëliet. Uitgegeven door het Genootschap der vrienden van Israël te Neufchatel. Uit het Fransch vertaald door M.J. Chevallier..
52555: CAPART, Jean - L'art égyptien. Choix de documents accompagnés d'indications bibliographiques.
52556: CAPEL, Willem - Meyl op seven vertellingen uit Peelland.
1276: CAPELLE, L. 0 - De weg der bekeering welke de Drieëenige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Aangeteekend door mij L. Capelle, tot een naltenschap voor mijne lieve betrekkingen en vrienden of het de Heere Jehova nog mocht believen het een of ander, hierin aangeteekend, te gebruiken als slijk in Zijne alvermogende Godshand.8edruk
34900: CAPELLE, L10 - De weg der bekeering welke de Drieëenige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Aangeteekend door mij L. Capelle, tot een naltenschap voor mijne lieve betrekkingen en vrienden of het de Heere Jehova nog mocht believen het een of ander, hierin aangeteekend, te gebruiken als slijk in Zijne alvermogende Godshand. 9e druk
45943: CAPELLE, L. - De weg der bekeering welke de Drieëenige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Aangeteekend door mij L. Capelle, tot een naltenschap voor mijne lieve betrekkingen en vrienden of het de Heere Jehova nog mocht believen het een of ander, hierin aangeteekend, te gebruiken als slijk in Zijne alvermogende Godshand.
71117: CAPELLE, M.C. - Het geheim van moeder-Annie (geïllustreerd door Corrie van der Baan, zesde druk)
39295: CAPELLE, M.C. - De kleine brandstichter.
41201: CAPELLE, M.C. - Heb je 't al gehoord? Zendingsverhalen voor jonge kinderen. Tweede druk.
27994: CAPELLE, M.C. - Gevecht op de heuvel.
44054: CAPELLE, M.C. - Over alle grenzen (zendingsverhalen) door M.C. Capelle
41439: CAPELLE, L. / OOSTERWIJK, J. / HUNTINGTON, W. - De weg der bekeering welke de Drieëenige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Aangeteekend door mij L. Capelle, tot een naltenschap voor mijne lieve betrekkingen en vrienden. Slikkerveer, van Drimmelen .
21312: CAPELLE, L. - De weg der bekeering. Welke de drie-enige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. 7e druk.
73781: CAPMEN DRS. M. VAN - Aangaande mij en mijn huis.... over het dienen van God in het gezin
22383: CARACCIOLUS, Galeacius - Het heilige en wel beproefde christelijke leven en sterven van den edele Caracciolus gestorven in het jaar 1592, oud 74 jaren.
52568: CARACCIOLUS, Galeacius - Het heilige en wel beproefde christelijke leven en sterven van den edele Caracciolus gestorven in het jaar 1592, oud 74 jaren.
44577: CARCOPINO, JÉRÔME - Het dagelijks leven in het oude Rome Jérôme Carcopino met een voorwoord van prof. dr. G.J.M. Bartelink
76955: DE LA LUZERNE CARDINAL - Explication des évangiles des dimanches et de quelques fêtes de l'année in 4 toes
70651: BEKE CAREL - Pim Pandoer en de groene scaraboe
69594: CARELSEN, G. - Natuurfantazieën.
76990: ROOGE CARIA - Cieraedt van onse stadt de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar nader bekeken
72366: MACKENZIE CARINE - De geweldige belofte, Het verhaal van Sara en Abraham, illustraties Fred Apps
48888: Carla - Moeders verjaardag pentekeningen van Henk Poeder derde druk.
52570: CARLA - Van drie kleine kleutertjes.
52571: Carla - op lindenoord
52572: Carla - Moeders verjaardag pentekeningen van Henk Poeder derde druk.
52573: CARLA. - De schoenen van de bovenmeester. Geillustreerd door Lidy van Schagen.
31549: CARLA. - De schoenen van de bovenmeester. Geillustreerd door Lidy van Schagen.
66176: STAM CARLA - Droomeiland
38043: CARLA - Van drie kleine kleutertjes.
47346: Carla - op lindenoord
43553: CARLSON SKIODT, J.C.A. - Als de wegen kruisen I toen skjelby vakant werd uit het deensch van J.C.A. Carlson Skiodt door A. Lukkien
43610: CARLSON SKIODT, J.C.A. - Als de wegen kruisen I toen skjelby vakant werd uit het deensch ven J.C.A. Carlson Skiodt door A. Lukkien. Als de wegen kruisen II Samuel Stengaard uit het Deensch van J.C.A. Carlson Skiodt door A. Lukkien
43616: CARLSON SKIODT, J.C.A. - Als de wegen kruisen II Samuel Stengaard uit het Deensch van J.C.A. Carlson Skiodt door A. Lukkien
52575: CARLYLE, Thomas - Door Dr. F. van Gheel Gildemeester.
64599: ROSENTHAL-AIDANE Carole - Enquête sur le Nil.. ou tout ce que vous brûliez de savoir sur la Sortie d Égypte et qui vous empêchait de trouver le sommeil à la fin du Séder
76809: CAROLINA - Kleine Fan y het kinf van dce speelgoedkraam geillusstreerd
76842: CAROLINE - Kleine Fanny of het kind van de speelgoedkraam geillusstreerd Geerling O
26813: CAROLINUS, C. (ov. 1744, Heerenveen) - Boetstoffe over het oordeel Gods ontrent het rundvee. Tot leeringe, verbeteringe, naauwe onderzoekinge, waare bekeeringe, yverige gebeden en verootmoediginge voor den Heere. In verscheide leerredenen uitgebreid en toegepast, door Carolus Carolinus, bedienaar des Goddelyken Woord in 't Heerenveen.
31433: CARRIERES, R. P. de - Commentaire litteral sur les deux livres d'Esdras. Insere' dans la traduction Françoise avec le Texte Latin à la marge. Par le R. P. de Carrieres, Prêtre de l'Oratoire de Jesus. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Tobie. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Judith. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre d'Esther.
15387: CARRIERES, R. P. de - Commentaire litteral sur les Livres Sapientiaux. Bevattende: Commentaire litteral sur les Proverbes de Salomon.(...) en Commentaire litteral sur L'Ecclesiaste en Commentaire litteral sur le Cantique des cantiques de Salomon.
78198: CARSON, D.A - New Testament. Commentary Survey
52581: CARTIER, RAYMOND - De Tweede Wereld Oorlog. 2 del
52582: CASALIS, GEORGES - Portret van Karl Barth.
52584: CASEMIER, O. - Lumen plenum of een kerkelijk schandaal door O. Casemier, rust. pred. te Groningen. Tweede veel vermeerderde druk.
52586: CASPARIE, Wil - Het veen, natuurlijk en menselijk moeras.
52587: CASPERS CHARLES, AND SCHNEIDERS MARC - Omnes circumadstantes Contributions towards. Contributions towards a history of the role of the people in tje liturgy. Presented to Herman Wegman on the occasion of his retirement
52588: Cassarium H - Heilighe Emavs anders Figuer ende waerheydt dat is een beschrijvinghe vande heerlijkcke predikatie die de Sone Gods Christus jesus onsen saligchmaker ghedaen heeft ect
28600: CASTELEIN, J. en M. - Op iiz'ren wjukken. In samling iisfeiten, oan't 1856 ta gearstald fen J. en M. Castelein.
52589: CASTELEIN, J. en M. - Op iiz'ren wjukken. In samling iisfeiten, oan't 1856 ta gearstald fen J. en M. Castelein.
52591: CATALANI, CARLA - Het bed - 5000 jaar waken en slapen
52592: CATALANI, CARLA - WAAIERS
52596: CATALOGUESOTHEBYS - The Library of H. Bradley Martin Highly Important English Literature april 30 and 1 may1990
52597: CATALOGUESOTHEBYS - English Literature and History 19th jult 1990
65547: SHAW cath - Waar liefde woont
78085: BRONSVELD Catharina - MEINTJE Geiillusstreerd Jeanne Faure
52603: CATHERALL, ARTHUR - Strijd om een rendierkudde
78041: CORNER Catrien - Om het recht
52610: CATS, Jacob (1577-1660) - Alle de wercken van den Heere Jacob Cats: de laatste druk; waar in het Twee-en-tachtig jaarig leeven des dichters beneffens desselfs Slaapeloose nachten, met printverbeeldingen sijn verrijkt: nooit voor deesen soo gedrukt
3693: CATS, JACOB (1577-1660) - 's Werelds begin, midden, einde, besloten in den trouwring, met den proefsteen van denzelven, door J. Cats.
34570: CATS, Jacob (1577-1660) - Spiegel, van den ouden en nieuwen tyd bestaende uyt spreek woorden ontleent van de voorige en tegenwoordige eeuwe verlustigd door menighte van Sinne beelde met Gedichten en Prenten daer op passende den lesten druck van nieuws overzien en gecorrigeert ende van veel grove druck fautten verbetert WAARBIJ Cats GEDACHTEN op slapeloose gedachten ect 8e druk met nieuwee figuren Leyden By Jazn vazn der DEYSTER
77448: CATS, JACOB (1577-1660) - Sinne en Minnebeelden selfstryd tooneel der mannelijke agtbaarheidt Galathea of herdersklagt en andere mengelrymen met gravures
40319: CATS, Jacob (1577-1660) - KEUR UIT DE WERKEN van JACOB CATS met voorbericht L.Ph.C.van den BERGH
74096: CATS, JACOB (1577-1660) - Het leven en de verdiensten van JACOB CATS in gesprekkebn door P G WITSEN GEYSBEEK met platen
76686: CATS, Jacob (1577-1660) - Huwelijk, dat is het gantsche beleyt des echten staats, afgedeelt in zes Hooftstukken: maegt, vryster, bruyt, vrouwe, moeder, weduwe. Behelzende mede de mannelyke tegen-plichten.
70414: CATS, JACOB (1577-1660) - Sinne en Minnebeelden selfstryd tooneel der mannelijke agtbaarheidt Galathea of herdersklagt en andere mengelrymen met gravures
33367: CATS, JACOB (1577-1660) - Vader Cats uitgegeven voor het Nederlands volk. Met eene voorrede van W.J. Hofdijk.
76423: CATS, JACOB (1577-1660) - Buyten Leven op Zorgvliet
76427: CATS, JACOB (1577-1660) - 's Werelds begin, midden, einde, besloten in den trouwring, met den proefsteen van den selven, door J. Cats.
76424: CATS, JACOB (1577-1660) - Gedachten op slapende nachten waar inne de Deugd v an Herger en Mededeylsaamheiyt aan Nootdruftige wydlostig vertoont ende dvruchtten derselve naa Leven afgemaalt werden MITGASERS het Twee en tachtig jarig lkevenb vabnsekvenHeere van zyn geboorte tot zyn dooidt toe door vhen zelkf en vaerzenb beschrec=ven metr FIGUREN Nooit voor dezen gedrukt
3666: CATS, JACOB (1577-1660) VLOTEB van J Dr Deventer - Alle de wercken van Jacob Cats. Bezorgd door dr. J. van Vloten, hoogleeraar te Deventer. Met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser.
48381: CATSBURG, Ds. J .Ned Herv pred Garderen - Uit de Schat des Woords. Predikaties gehouden in de Maartenskerk te St. Maartensdijk. 1e druk.
40017: CATSBURG J- JONG de Tj- Veldman K e,a. - Het gekrookte riet. Jaargang 1-7 Kerkblad tot opwekking,verbreding,en verdieping van het bevindelijke geestelijke leven naar Schrift en Belijdenis binnen deNed herv Kerk
52613: CATSBURG, Ds. J .Ned Herv pred Garderen - Uit de Schat des Woords. Predikaties gehouden in de Maartenskerk te St. Maartensdijk. 2e druk.
52614: CATSBURG, Ds. J .Ned Herv pred Garderen - Het gebed.
52617: CATSBURG, Ds. J .Ned Herv pred Garderen - Uit de Schat des Woords. Predikaties gehouden in de Maartenskerk te St. Maartensdijk. 1e druk.
52618: CATSBURG, Ds. J .Ned Herv pred Garderen - Door de diepte naar de hoogte 26 meditaties
36846: CATSBURG, Ds. J .Ned Herv pred Garderen - Het gebed.
34596: CATSBURG, Ds. J .Ned Herv pred Garderen - Vragen op de levensweg.
32847: CATSBURG, Ds. J .Ned Herv pred Garderen - Uit de Schat des Woords. Predikaties gehouden in de Maartenskerk te St. Maartensdijk. 2e druk.
27652: CATSBURG, Ds. J .Ned Herv pred Garderen - Door genade alleen. Levensschets, verslag begrafenis, zes preken en negen meditaties.
52620: Cauteren, John van - De Abdijkerk te Thorn
71375: LAUDEC ET CAUVIN - Cedric tome 10 gateau-surprise
51861: BROM GERARD & FR. VAN CAUWELAERT E.A - DIVERSE AUTEURS De Beiaard (Tijdschrift o.red.v. Gerard Brom & Fr. Van Cauwelaert & J.H.E.J.Hoogveld & J.A.Loeff & B.H.Molkenboer & Jos.Schrijnen
52621: CAVAGNARO-STUIJT, ELENA. - Aristotele e il tempo : analisi di Physica, IV, 10-14. Thesis Vrije Universiteit Amsterdam. Italian text
52623: Cavanaugh, Jack - De Bondgenoten. Uit het Engels vertaald door P.J. de Gier
52624: CAVANAUGH, JACK - De verborgen bron. Serie Boek der boeken deel 1.
52626: Cavanaugh, Jack - De Bondgenoten. Uit het Engels vertaald door P.J. de Gier. Tweede druk
69797: CAVANAUGH, JACK - De slaap der gerusten. Serie: Stem in de nacht,
21906: CAVE, William (1637-1713) - Kerkelyke outheden. Of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle anderen Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
52632: CAVE, William (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. In drie deelen. Derde druk. (...) Met kopere platen vercierd.
52633: CAVE, William (1637-1713) - Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Door (...), Uyt het Engels vertaald door S. Bor. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
39962: CAVE, William (1637-1713) - Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Door (...), Uyt het Engels vertaald door S. Bor. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
3698: CAVE, William (1637-1713) - Het eerste christendom, of de godsdienst der oude christenen. In de eerste eeuwen des Euangeliums. In drie deelen. Door William Cave. Volgens den laatsten Engelschen druk vertaalt door Salomon bor, predikant te Zeyst. Vierde druk. Naukeurig overgesien en van seer vele fouten gesuivert. Met eene nieuwe voorreden, het nuttig gebruik des werks aantonende, by den vierde druk verrykt door Hyronymus Simons van Alphen. Toen bedienaar des H. Euangel. te Amsterdam en thans professor in de H. Godgeleerdheit te Utrecht. Met kopere platen verciert.
38334: CAVE, William (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. In drie deelen. Derde druk. (...) Met kopere platen vercierd.
52629: CAVE, William (1637-1713) - Het eerste christendom, of de de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des Euangeliums, door William Cave, weleer vertaalt door Salomon Bor, predikant te Zeyst. Vyfde druk, nu van nieuws overzien en in styl en taal verbetert. Als mede verrykt met de voortreffelyke voorredens der Utrechtse professoren Hermannus Wits, voor de eerste druk en Hyronymus Simons van Alphen, voor de derde druk; met nieuwe konst-platen. Dl. 1:(40) 376 blz. Dl. 2: 377-773 (34) blz. Met 16 gravures.
3430: CAVE, William (1637-1713) - Het eerste christendom, of de de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des Euangeliums, door William Cave, weleer vertaalt door Salomon Bor, predikant te Zeyst. Vyfde druk, nu van nieuws overzien en in styl en taal verbetert. Als mede verrykt met de voortreffelyke voorredens der Utrechtse professoren Hermannus Wits, voor de eerste druk en Hyronymus Simons van Alphen, voor de derde druk; met nieuwe konst-platen. Dl. 1:(40) 376 blz. Dl. 2: 377-773 (34) blz. Met 16 gravures.
73907: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 54 Afl 1-2
73908: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 55 Afl 1
73909: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 56 Afl 2
73910: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 58 Afl 1 - 2
73905: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 58 Afl 1
73906: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 52 Afl 2
73904: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 53 Afl 1-2
74182: VOLK DS. J.R.çççççççççççççççç - Piëtisten in Duitsland
78134: DUBBELD Cees - de scherschutter utvde valleien verhal overde Waldnze
72552: DUBBELD Cees - in de dagen uwer jongelingschap Bijbels dagboek voor jongeren
52638: CELLA - Tegen den stroom op. Een verhaal voor de jeugd. Met platen. Tweede drujk.
52639: CELLA - Langs verschillende paden. Met een woord vooraf van F. Haverschmidt. Vierde druk
52636: CELLA - De dochter van den dansmeester. Een meisjesboek
52637: CELLA - Van lief en leed. Vijf verhalen. Met portret van de schrijfster
76425: AURELIUS CORNELIUS CELSUS (C.25 V. CHR.-50 N. CHR) - Medicinae libri octo. ex recensione LEONAR TARGAE acceduni Notae varigrum teem guae nunc primun prodeunt J L BIANCONI Dissertatio de celksi aetate er GEORGII MATTHHIAE Lexicon ceklsianum
52643: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - De geestelijke ridder Don Quichot van de Mancha 4e druk
52644: CERVANTES SAVEDRA, M. de - Don Quichotte. Serie Oud Goud nr. 1. De avonturen van de dolende ridder. Naverteld door P. de Zeeuw J.Gzn. Omslag en platen van Roothciv.
14119: CERVANTES SAVEDRA, M. de - Don Quichotte. Serie Oud Goud nr. 1. De avonturen van de dolende ridder. Naverteld door P. de Zeeuw J.Gzn. Omslag en platen van Roothciv.
73877: MALAN DR. CÉSAR - Gods getuigenis, een zestal preken
44192: MALAN CESAR DR. - De tweede Bartimeus of swblinde ziende geworden met voorberiift van dr.H.F. Kohlbrugge
35916: CHAFFEE, Allen - Aan het eenzame meer. 1. Beertje Kroeshaar. 2. Tinteloog, het zwarte beertje. 3. Het bosvolkje aan het eenzame meer. Vertaling Tine van Doorn-Vonk.
76749: CHAIKIN, LINDA - Gevaarlijke dans
52654: CHAIKIN, LINDA - Onder de woestijnhemel
23684: CHAIKIN, L. - De zijdeplantage. Roman.
29059: CHAMBERTAIN, Mr. - Waarschuwing des hemels aan alle zondaren op aarde, zijnde een bijzonder bericht van het verwonderenswaardige. 't Geen den weleerwaarden godzaligen heer Mr. Chambertain leeraar in de gemeente Jezus Christus te Lovert, 13 mijlen ten zuidwesten van Glochester, kort voor zijn eerw. dood is ontmoet. Met deszelfs laatste woorden of eigen lijkpredikatie kort voor zijn afsterven gedaan. Uit het engelsch vertaald.
42994: CHAMBERTAIN, Mr. - Waarschuwing des hemels aan alle zondaren op aarde, zijnde een bijzonder bericht van het verwonderenswaardige. 't Geen den weleerwaarden godzaligen heer Mr. Chambertain leeraar in de gemeente Jezus Christus te Lovert, 13 mijlen ten zuidwesten van Glochester, kort voor zijn eerw. dood is ontmoet. Met deszelfs laatste woorden of eigen lijkpredikatie kort voor zijn afsterven gedaan. Uit het engelsch vertaald.
21764: CHAMBERTAIN, Mr. - Waarschuwing van de hemel aan alle zondaren op aarde. Eigen lijkpredikatie
41221: CHAMBON, J. - Der französische Protestantismus. Sein Weg bis zur französischen Revolution. .
52665: CHAMBON, J. - Der französische Protestantismus. Sein Weg bis zur französischen Revolution. .
52664: CHAMBON, J. - Der französische Protestantismus. Sein Weg bis zur französischen Revolution. Vierte Auflage.
52663: CHAMBON, J. - Geschiedenis ener martelaarskerk. Het protestantisme in Frankrijk tot aan de revolutie. Uit het Duits vertaald door Ds. P. van der Kraan.
52666: CHAMSON, Andre - DE GALEI roman in geschiedenis
70276: BLOK CHAN E.A - EEN zonnig gevoel Wonen met Patrimonium
8414: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De brief aan de Hebreen voor de gemeente uitgelegt. 2e druk.
45951: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets.
25814: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Al de leerredenen van dr. D. Chantepie de la Saussaye, in leven hoogleeraar te Groningen. Uitgegeven onder toezicht van dr. P.D. Chantepie de la Saussaye, hoogleeraar te Leiden.
52672: CHANTEPIE, P. D. de la SAUSSAYE / VALETON, J. J. H. P. (redactie) - Overdenkingen. (Bijbelse onderwerpen door div. auteurs) 17e jaargang 1909; 18e jrg 1910; 19e jrg 1911; 22e jrg 1914; 23e jrg 1915; 41e jrg 1933; 42e jrg 1934; 43e jrg 1935; 46e jrg 1938; 47e jrg 1939; 48e jrg 1940; 49e jrg 1841. Alle in org. gebonden banden.
52667: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De brief aan de Hebreen voor de gemeente uitgelegt. 2e druk.
52669: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld Werk. Deel 1 Een keuze uit het werk verzorgd en geannoteerd door F.G.M.Broeyer, H.W.de Knijff en H.Veldhuis
52671: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE,D. - Leven en Rigting , De Toekomst, vier voorlezingen over godsdienstge vraagstukken van deze tijd 1 overlevering en werkelijkheid 2 geweten en H Schrift 3b Kerk en Staat 4 De Christelijke roeping
78247: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, Dr. P.D. Hoogleraar te Leiden - De Godsdienstige ewegingen vandeze tijd inharen oprspronggeschets viervoorlezingen
73164: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D.-Mr Isaac Da Cost - Rede gehouden ter gedachtenis aan Mr Isaac Da Costa in de vergadering der vrienden Israels te Leiden den 25e mei 1860
52673: CHANTRY, Walter J - Signs of the apostles. Observations on Pentecostalism Old en Neww
43793: CHAPELLE-ROOBOL, Suze la - Stijfkopje (als grootmoeder)
52675: CHAPPUIS, H.TH., (Schrijver van "Jan Romeijn," enz. - Maori's tentleven in 't tijgerland. Een boek voor jongens.
70687: Chappuis H.T. - op de beukenhorst
70812: CHAPPUIS, H.T - Uit de schooljaren. Met kleuernillustraties.
52676: CHARDON, PIET - Van Beppie, Jan Plezier en nog wat met tekeningen van Rie Reinderhoff
42296: CHARDON, PIET - Van Beppie, Jan Plezier en nog wat met tekeningen van Rie Reinderhoff
49025: Chardron, Riet - Toen trix veertien was. (uit trix' gedenkboek) met tekeningen van Jan Lutz.
73584: RYLE JOHN CHARLES - Heilig in Hem
56832: HOGE CHARLES - Princeton sermons Outlines of Discourses doctrinal and Practical
41311: DICKENS CHARLES - The Old Curiosity Shop" with thirty-nine illustrations by C GREEN The Works of Charles dickens Household edition
65625: Simond Charles - La vie Parisienne a Travers le XIXe Siècle Paris de 1800 A 1900 Tome I.
43297: DICKENS CHARLES - Barnaby Rudge
46825: GOBINET CHARLES (1613-1690) - Onderwys der Jeugt in de Christelycke Godt vruchtigheyt,getricken uyt de H Schriftture en H H vaders en verdeelt in vijf deelen
53310: DICKENS CHARLES - The Old Curiosity Shop" with thirty-nine illustrations by C GREEN The Works of Charles dickens Household edition
53311: DICKENS CHARLES - Barnaby Rudge A Tale of the riots of eighty with thirty-nine illustrations by F Barnard The Works of Charles dickens Household edition
43232: DICKENS CHARLES - Kleine Dora (vertaling C.M.Mensing,)
76412: LUDWIF Charles - KATIE vabBora de vrouw van Lujter
70879: Krienen Charles - De zwerver (schrijver van: 'Zijn belofte getrouw', 'Karel Vermeer', 'Een Hollandsche Jongen', e.a. verhalen)
41312: DICKENS CHARLES - Barnaby Rudge A Tale of the riots of eighty with thirty-nine illustrations by F Barnard The Works of Charles dickens Household edition
78207: CHARLESWORTH, JAMES H. (ED.) - The Dead Sea Scrolls. Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with English Translations. Volume 4A :en4 b Pseudepigraphic and non-masoretic psalms and prayers (The Princeton Theological Seminary Dead Sea Scrolls Project).Mohr,
21878: CHARNOCK, Stephen (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
13508: CHARNOCK, Stephen (1628-'80, Puritan) - God verzoend en de wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie. Deel 3.
52678: CHARNOCK, Stephen (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
76625: CHARNOCK, Stephen (1628-'80, Puritan) - Het Heilig Avondmaal des Heeren waartoe en voor wie? 2e bdeel.
37168: CHARNOCK, Stephen (1628-'80, Puritein) - God verzoend. En de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen, met een voorwoord van A. Comrie. Deel 2
39742: CHARNOCK, Stephen (1628-'80, Puritein) - God verzoend. En de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen, met een voorwoord van A. Comrie. Deel 2
77715: CHARNOCK, Stephen (1628-'80, Puritan) - God verzoend en de wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie.
52679: CHARNOCK, Stephen - Het heilig avondmaal des Heeren waartoe en voor wie? 2e deel.
52680: CHARNOCK, Stephen - God verzoend. En de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen, met een voorwoord van A. Comrie. Deel 4
52682: CHARNOCK, Stephen (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
52677: CHARNOCK, Stephen (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
77714: CHARNOCK, Stephen (1628-'80, Puritan) - God verzoend en de wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie.
48242: CHARNOCK, Stephen (1628-'80, Puritein) - God verzoend. En de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen, met een voorwoord van A. Comrie. Deel 3
477: CHARNOCK, Stephen (1628-'80) GERRIT HOKSBERGEN - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
52686: CHASE, Emily - Canby Hall, wat moet ze met hem?
52687: CHASE, Emily - Canby Hall, kamergenoten. Derde druk.
33144: CHASE, Emily - Canby Hall, kamergenoten. Derde druk.
78193: CHATELION COUNET, P. & VERTOGEN, G. - God, neem ik aan?. Het ongrijpbare van theologie en natuurkunde.
22280: CHAUNCY, Isaac (1632-1712) - De leer der waarheid die naar de Godzaligheid is, gegrond op de Heilige Schriftuur, volgens den leiddraad van den kleinen catechismus der Westmunstersche godgeleerden. Uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebracht en met eenige veranderingen, zoo van uitlating als bijvoeging om als een tegengift te strekken tegen de dwalingen der Antinomianen aan de eene zijde, en die der Neonomianen aan de andere zijde, uitgegeven door Alexander Comrie predikant te Woubrugge, Derde druk.
6574: CHAUNCY, Isaac (1632-1712) - De leer der waarheid. Die naar de Godzaligheid is, gegrond op de Heilige Schriftuur, volgens den leiddraad van den kleinen catechismus der westmunstersche godgeleerden. vertyal A COMRIE
7890: CHAUNU, Pierre - De Reformatie. De 16e-eeuwse revolutie in de kerk. Redactie van Pierre Chaunu. Nederlandse editie: S. Groenveld en S. B. J. Zilverberg.
52689: CHAUNU, Pierre - De Reformatie. De 16e-eeuwse revolutie in de kerk. Redactie van Pierre Chaunu. Nederlandse editie: S. Groenveld en S. B. J. Zilverberg.
52692: CHEVROT, G. - Dans le silence vingt-quatre sermons prèchés en l'église aint-francois-xavier
69969: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - De bron van zaligheid. Laatste verzameling. 64 preken en 15 bijbellezingen, door hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engels vertaald door E. Gerdes. 5e onveranderde uitgave.4e druk
2938: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Het leven en de nagelatene geschriften. uitgegeven door Andrew A. Bonar, herder en leeraar bij de vrije schotsche kerk te Collage. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, Middelburg) 3e druk
60387: M Cheyne R M - Ala een bloem des velds
41104: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee - De Ark der behoudenis 37 preken voor het eerst uit het Engels vertaald door M Krijgsman 3e druk
41986: M' CHEYNE, R. M. - De slapende kerk viertal bijbellezingen over de tienmaagden uit Mattheüs 25 : 1-13 met een drietal leerredenen over Ezechiël 21 : 9 en 10, Hosea 14 : 9a en Zacharia 8 : 13 door R. M. M' Cheyne
76596: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee - De Ark der behoudenis 37 preken voor het eerst uit het Engels vertaald door M Krijgsman 1e druk
23049: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Nu reis ik getroost. Bijbels dagboek. 4e druk
76722: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Nu reis ik getroost. Bijbels dagboek. 8e druk
14837: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Het leven en de nagelatene geschriften door Andrew A. Bonar. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, v. d. m. te Middelburg ). 1856. Waarbij geb.: Laatste verzameling, bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen, door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes. 1862.
4018: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Laaste verzameling. Bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen. Door hem in den loop zijner herdelijke bediening gehouden. Gertrouw uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes. Tweede druk.
16772: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Derde druk. Vertaald door L. J. van Valen.
60400: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Het leven en de nagelatene geschriften door Andrew A. Bonar. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, v. d. m. te Amsterdam). .
60405: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Het leven en de nagelatene geschriften. uitgegeven door Andrew A. Bonar, herder en leeraar bij de vrije schotsche kerk te Collage. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, Middelburg) 3e druk
36418: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen van godsdienstige opwekking. 8 predikates met in eiding vanWlliam Retd
24273: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dundee) - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen van godsdienstige opwekking, bestaande in een achttal leerredenen van wijlen Robert M'Cheyne, in leven predikant te Dundee. (Uit het Engelsch vertaald.)
21809: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dundee) - Hoe lief heb ik Uw dag.
72915: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Zo gij Zijn stem dan heden hoort Meditaties
33428: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dundee) - IAls een bloem des velds Job 14 vers1-2
76452: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Nu reis ik getroost. Bijbels dagboek. 4e druk
31899: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Ik heb de Dag des Heeren lief.
35266: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dundee) - Brieven van een herder. Uit het Engels vertaald door M. Krijgsman.
35283: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dundee) - Uit de nagelaten geschriften. Deel I1
20234: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Zo gij Zijn stem dan heden hoort . . . Korte stukjes en brieven geschreven voor en aan de jeugd. Uit het Engelsch vertaald door M. Krijgsman. Tweede druk.
42798: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY - Onze schuld aan Israël predikatie over Rom. 1 : 16 ''eerst de Jood...'' gehouden op 17 november 1839 na zijn terugkomst van de zending tot de Joden door Robert Muuray M'Cheyne met een voorwoord van Ds. Th, van Stuyvenberg Vierde druk
21450: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Uit de nagelaten geschriften van Ds. Robert Murray M'Cheine.deel 1en 2
15331: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Laatste verzameling. Bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen, door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes.
45038: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Laat u met God verzoenen. .28 Korte overdenkingen . Uit het Engelsch vertaald door M. Krijgsman.derde druk.
13968: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen van godsdienstige opwekking.
13955: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - Uit het dagboek van een ouderling. William Lamb, vertaling uit het Engels.
13954: M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) - De bron van zaligheid. Laatste verzameling. 64 preken en 15 bijbellezingen, door hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engels vertaald door E. Gerdes. 2e onveranderde uitgave.
11072: CHEYNE, Prof. T.K. M.A.D.D.(1841-1915) (hoogleeraar te Oxford) - Jeremia in de lijst van zijn tijd. Vertaald onder toezicht van Dr. G. Wildeboer,1855-1911) hoogleeraar te Groningen.
41657: CHOI, Yoon-bae. (geboren te Young-Yang, Korea) - De verhouding tussen Pneumatologie en Christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn. (With a summary in English) (Mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache) Avec un sommaire en Français). Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn.
39954: CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordsche synode. ..
52697: CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordsche synode. Eerste deel.
52698: CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordsche synode. ..
4208: CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordsche synode. Eerste deel.
33291: CHOREV, M. I. - Kinderen, ik schrijf jullie. Brieven uit het strafkamp. Derde druk.
27314: CHOREV, M. I. - Kinderen, ik schrijf jullie. Brieven uit het strafkamp. Derde druk.
14502: CHRAPOV, Nikolaj P. - Het geluk van het verloren leven. Trilogie. 1. Vader 2. De vuurdoop 3. Door lijden gelouterd 5e druk
71319: ABKOUDE CHRIS VAN - Kruimeltje filmediotie geillustreerd door Herman Tulp 70e druk
78184: FAHNER CHRIS - Het Oude Testament van de Jonge Kerk. Over ontstaan, aard en betekenis van de Septuagin
69224: Youth for Christ - Liedbundel. Muziekeditie
73640: BOERKE CHRISTA DRS. - Paul Gerhardt (1607-1676) Lezingen, gehouden tijden het Gerhardtsymposium in de Theologische Universiteit op 10 maar 2007 ter gelegenheid van zijn 400ste geboortendag
54811: Frascher Erich-Rohde Joachim- Schnelle ude und Wolff Christian - Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament)dln 1-2-3-4-5-6-7band1-2- 8-9-10-band1-2-11-band1-2-12band1-13 15-16-17 sonderband
52705: CHRISTIANSEN, M. Sykette06 1 - N ieuwe flora in kleur: zaadplanten Illustraties Henning Anthon. Nederlandse bewerking G. den Hoed.
78404: SCHAUN CHRISTIDE - Niets kan ons scheiden vertaa;ld doorLia van Aken
75380: QUEGUINER JEAN & FLOQUET-DUPARC CHRISTINE - Bibliographie de la Réforme 1450-1648 : ouvrages parus de 1940 à 1955. Quatrième fascicule: France, Angleterre, Suisse
52706: CHRISTLIEB, Theod. (prof. en universiteitspredikant te Bonn). - De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof. Rede gehouden in de vergadering der Evangelische Alliantie te New-York. Naar de nieuwe Duitsche uitgave.
20930: CHRISTLIEB, Theod. (prof. en universiteitspredikant te Bonn). - De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof. Rede gehouden in de vergadering der Evangelische Alliantie te New-York. Naar de nieuwe Duitsche uitgave.
52707: CHRISTMAS, E. F. - Merry Christmas, a seasonable anthology.
72748: CHRISTMAS, WALTER - Stuurman Most. Naar Het Deensch Door Mevr. D. Logeman-Van Der Willigen.
52709: CHRISTOPH BLUMHARDT - LEJEUNE, R. (HRSG.) 1805-1880(der Theologe der Hoffnung) - Christoph Blumhardt. Eine Auswahl aus seinen Predigten, Andachten und Schriften [herausgegeben von R. Lejeune]
41050: Love Christopher (1618-'51, Londen) - Eens Coopmans Onderrichtinge.
52712: CHRITALLER, Helene - In dienst van zijn zender.
52713: CHRYSOSTOME, S. Jean - Homelies ou sermons de S. Jean Chrysostome archevesque de Constantinople sur l'Epistre de S. Paul aux Romains.
45924: CHRYSOSTOMUS, JOANNIS S P.N. Joannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani, MIGNE - Opera Omniaquae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur ... opera et studio D. Bern. de Monfaucon, monacii ordinis S. Benedicti e Congr. S. Mauri. Edition novissima ... accurante J.-P. Migne. greek-latin,
76307: Hofstede deGROOT P /PAREUA L G MUURLING W. en C H van HERWEDEN CHs - WAARHEID in LIEFDE een Godgeleerd tijscchrift voor beschaafde Christenen bijzonder gewijd aan de opbouwing der Evangelich-catholieke kerk der toekomst onder medewerking van een Godgelaard gezelschap jaargang 1859
76093: Hofstede deGROOT P /PAREUA L G MUURLING W. en C H van HERWEDEN CHs - WAARHEID in LIEFDE een Godgeleerd tijscchrift voor beschaafde Christenen bijzonder gewijd aan de opbouwing der Evangelich-catholieke kerk der toekomst onder medewerking van een Godgelaard gezelschap jaargang 1860
78359: wom jONATHAM jong chun - COMMUNION WITH CHRIST AN EXPOSITION AND COMPARISOM OF THE DOCTRINE OF UNION AND COMMUNTON WITH CHRIST IN CALVIN AND THE ENGLISCH DISSERTATION
52716: CHURCHILL, Winston - Memoires over de Tweede Wereldoorlog. 10 delen.
52717: CHURNEYSEN, EDUARD - Die große Barmherzigkeit predigten von Karl Barth und Eduard Churneysen.
44269: MARTINUSEN CINDY - Vervlogen dromen
52719: CITROEN, PAUL. - Teekeningen en aanteekeningen.
78083: HOEKENDIJK CJ - mozes en Sam met platen 2edruk
76979: TEMMINCK GROLL CL Prof Dr.Ir. - De romaanse kerken van Utrecht
43522: CLAES, ERNEST. - Kobeke. 5e druk Bandontwerp en teekeningen van Jozef Cantre.
52720: CLAES, ERNEST. - Kobeke. 5e druk Bandontwerp en teekeningen van Jozef Cantre.
23193: ABRAHAM VAN ST. CLARA - De welvoorziene wynkelder, in welken meenige dorstige ziel zich geestelyker wyze laven en verquikken kan, en waar in zoete en zuure wyn naar ieders smaak te vinden is. Geopent door pater Abraham van St. Clara, geduurende zyne onpasselykheit in den laatsten tyd zyns levens. Uit het Hoogduitsch vertaalt.
71868: ABRAHAM VAN ST. CLARA (U=MEGERLE) - Mercurialis of Wintergroen Dat is aangename en vermaakelyke geschiedenissen en gedichten, waarin verscheidene zedelyke leerstukken. En eene zeer ryke vooraad van Bybelsche Concepten gevonden woden voor alle bedrogde en vrolyke gemoederen, leeraars, predikers, en geestelyke persoonen; als mede voor alle byzondere lezers tot een voordelig tijdverdrijf, namelyk om te leven en blymoedig te sterven
52723: CLARISSE, Theodorus Adrianus (1741-1782, Amsterdam) - Nagelaaten leerredenen over Paulus brief aan de Kolossensen. Door Theodorus Adrianus Clarisse, in leven predikant te Amsterdam. Naar deszelfs handschrift uitgegeeven door Petrus Abresch, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, en Academie Prediker aan de Universiteit van Stad en Lande. Tweede deel.
28152: CLARK, J. - The outlines of theology or, the general principles of revealed religion briefly stated. Designed for the use of families, and students in Divinity. By the rev. James Clark.
52724: CLARK, J. - The outlines of theology or, the general principles of revealed religion briefly stated. Designed for the use of families, and students in Divinity. By the rev. James Clark.
52727: CLARKE, PETER B., - Godsdiensten van de wereld. Ontstaan, ontwikkeling, tradities en betekenis van de grote godsdiensten van vandaag.
52728: CLASON, A.T. - Jacht en veeteelt. Van prehistorie tot middeleeuwen.
73246: CLAUDIUS, MATTHIAS - ASMUS omnia sua SECUM portans, oder Sämmtliche Werke des Wandsbecker Bothen [8 Vols. Compl. in 2].
71709: PARADIN CLAUDIUS M - SYMBOLA heroica m Clacdii Paradini Belliocensis canonici,et d.Gabrielis Symeonis multo,quam antea,fidelius de gallica lingua in latinanm conuerse gravures tussen de tekts
19872: CLAUDIUS, M. - Wercke. Vierte Auflage. I: (10) 114; 100 blz. II: (8) 128; (6) 128 blz. III: (11) 115; 151 blz. IV: (6) 199 blz.
52730: CLAUDIUS, M. - Wercke. Vierte Auflage. I: (10) 114; 100 blz. II: (8) 128; (6) 128 blz. III: (11) 115; 151 blz. IV: (6) 199 blz.
78186: ERNST JENNY-WESTERMANN Claus - THEOLOGISCHES HANDWORTERBUCH ZUN ALTEN TGESTAMENT 2 vols
50971: BLICHER J CLAUSEN - Sonja
44110: BLICHER J CLAUSEN - Sonja
52731: CLAVEL, F.T.B., - Geschiedenis der godsdiensten van alle volken der aarde. Geheel omgewerkt en belangrijk uitgebreid door J. Kuiper.3e druk s
76411: JACOBSEN CLAY - ZWIJNDRECHT
52732: CLAYTON, VIRGINIA TUTTLE (EDITOR). - Once & Future Gardener: Garden Writing from the Golden Age of Magazines, 1900-1940.
52733: CLEERDIN, JOS A.M. (RED) s - Kleur en motief Kerstnummer drukkersweekblad en autolijn 1967, 51. gebrocheerd, plus bijlagen en advertenties.typo : Dick Elffers, mmv Paul Mijksenaar. Teksten van o.m. Dick Hellenius, partituur van Louis Andriessen. Tekst in N.L. en Engels. Goed ex.
52735: CLEMENT, R.D. Joanne Francisco. Can. Reg. Ord. Praem. - Semita. Christianae perfectionis opus posthumum. Abbatiae bernensis. Parocho in Lithoyen.
15158: CLEMENT, R.D. Joanne Francisco. Can. Reg. Ord. Praem. - Semita. Christianae perfectionis opus posthumum. Abbatiae bernensis. Parocho in Lithoyen.
37253: CLERCQ, J. J. Le - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
20767: CLERCQ, Johannes de - De gebeden van de generale absolutie in het Vlaams en 't Latyn met een Onderwyzinge wegens den dienst van d' Alderheyligste Dryvuldigheyt.
52736: CLERCQ, J. J. Le - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
52737: CLERCQ, J. J. Le - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
52738: CLERCQ, Johannes de - De gebeden van de generale absolutie in het Vlaams en 't Latyn met een Onderwyzinge wegens den dienst van d' Alderheyligste Dryvuldigheyt.
10011: CLERCQ, J. J. Le - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
57834: JOAN. CLERICI. - Philargyrii Cantabrigiensis emendationes in Menandri et Philemonis reliquias, : ex nupera editione Joannis Clerici. Ubi Quædam Grotii & aliorum, plura vero` Phileleutheri Lipsiensis errata castigantur. Cum præfatione Joan. Clerici. Est genus hominum qui esse primos se ommium rerum volunt Nec sunt Terentius
52739: CLERICUS, JOANNIS - Mosis Prophetæ Libri Quinque, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri et Deuteronomium : ex translatione Joannis Clerici, cum ejusdem paraphrasi perpetua, commentatio philologico, dissertationibus criticis, et tabulis chronologicis ac geographicis. door Joannis Clericus; met 3 uitslaande kaarten
43328: CLIFFORD, MRS. W.K. - Dora en Betty. geïllustreerde band Holland, Helena van.
71295: DOORENBOS CLINGE - De avonturen van Piet Stuifzand met illustraties van B. v. Vlymen deel 1 en deel 2
71297: DOORENBOS CLINGE - De avonturen van Piet Stuifzand met illustraties van B. v. Vlymen deel 2
71472: GUYLOUIS FAUCHE X. LETURGIE GUYLOUIS CLOUDE - Lucky Luke le ranch maudit la bonne avonture la statue le flume
41267: CLOUX, A. P. A. du (1808-1890, o.a. Oud-Alblas- Oldenbroek) - Twaalftal Feeststoffen. 191 blz.
75824: MOLENAAR DGravenhage en Du Cloux A P A - Lijdensstoffen in leerredenen eerstedel door D Molenaar en Twaalftal lijdensstoffen du CLOUX 4e herziende druk
1448: CLOUX, A. P. A. du (1808-1890, o.a. Oud-Alblas- Oldenbroek) - Twaalftal leerredenen. (Zoogenaamde vrije stoffen en
52754: Clucas, Philip - Israël
76853: PRESSENSE de Mevr bewerkt door P CMONDRIAAN - Wat de liefde vermag eem kerstverhaal 2e4e druk geillussteerd klurplaat
22510: Zandt P Dis CN - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Deel I: historisch overzicht.deel2 verklaring
69247: Zandt P Dis CN - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Deel I: historisch overzicht.
52755: CNEUDT, R. de / COHEN, J. e.a. - Zesde winterboek van de wereldbibliotheek 1927-1928. Met twee houtsenden en acht autotypieën in vier kleueren, naar henri Wils en naar Willen van Konijnenburg, Willem Witsen, Rubens en Breughel, Adriaen van Ostade, Cornelis Troost en Constant Troyon.
18234: Co BOODT, Ds. C. P. (Geref. pred. te Leerdam) - De Reformatie van het Calvinistisch denken. Samengesteld door Ds. C. P. Boodt.
52760: Co BOODT, Ds. C. P. (Geref. pred. te Leerdam) - De Reformatie van het Calvinistisch denken. Samengesteld door Ds. C. P. Boodt.
71690: STEEN-PIJPERS CO VAN DER - Barendje en Annemieke, vierde druk
46619: GRAAF & COalg - ERVARINGSBOEK 1929 overzicht der adressen welke uit December 1928 resulteeren uit de maandelijhksche vertrouwelijke uitwisseling van ervaring ter beoordeeling vabn bestaande en nieuwe relaties 30 maart 1929
33053: COBET, C.G. - Xenophontis Expeditio Cyri in usum Studiosae iuventutis textum constituit C.G. Cobet. Editio Septima Quam curavit S.J. Warren. Accedit tabula geographica.
70381: COCCEJUS, Dr. Johannes (1603-'69, prof. te Leiden) - De leere van het Verbond en Testament Gods, kort en grondig verklaart, door Johannes Coccejus.vertaling ASSELT van W J en RENGER H G
52762: COCCEJUS, JOH.(1603-1669 - Aanmerkingen over DANIEL In het Latijn beschreven Door de Hr Joannes Coccejus zal.g In zijn leven Professor de Godgeleerdheid tot LEYDEN vertaald door Abnraham van Poot ,N D
47973: COCCEJUS, J. E.A. - Liever Turks dan Paaps? De visies van Johannes Coccejus,Gisbertus Voetius en Adrianus Relabdus op de islam verttaald ingeleid en toegelicht door dr.J van Amersfoort en dr.W J van Asselt
70672: Ro Cochen - Ted van Bergen (geïllustreerd door Freddy Langeler)
52764: COCHERET, Ch. A. - Kamer van Koophandel en fabrieken voor 's-Gravenhage. 1 october 1853 - 1 october 1953. Herinneringen aan 100 jaar, in opdracht geschreven door Ch. A. Cocheret.
13518: Cock H de (1801-42 Ulrum) - Hendrik de Cock, eerste afgescheiden predikant in Nederland, beschouwd in leven en werkzaamheid. Eene bijdrage tot regt verstand van de kerkelijke afscheiding, door H. de Cock, leeraar aan de theol. school te Kampen. Tweede herziene druk.
25716: Cock H de (1801-42 Ulrum) - Verzamelde Geschriften. Voorzien van inleidingen en aantekeningen door prof. drs. D. Deddens / prof. dr. W. van 't Spijker / ds. M. Drayer / drs. J.C.L. Starreveld / drs. H. van Veen / drs. M. te Velde met medewerking van ds. H. Bouma en H. Natzijl. Deel 1. 1984. 623 blz. Deel 2. 1986. 695 blz.
309: Cock H de (1801-42 Ulrum) - Besluiten van de nationale Dordsche Synode; gehouden in den jare 1618 en 1619, te Dordrecht, uitgegeeven door en met eene voorrede.
40480: Cock H de (1801-42 Ulrum) - Wederlegging van het goddelooze stuk, getiteld: Beschouwing van de bel?denis des geloofs : onlangs door een onbekende nachtuil uitgegeven, met oogmerk om de wereld te verleiden en te st?ven in hare verkeerde gedachten nopens, en vervolging van de ware Gereformeerden, en de Gereformeerde leer te verkeeren in een bajert van verwarring, en in plaats den waarachtigen dienst van God, den afschuwel?ken kalverdienst des vr?ën wils op te rigten / door H. de Cock
21329: Cock H de (1801-42 Ulrum) - Gereformeerde kerkregeering, of handboek voor leeraars en kerkeraadsleden, benevens de synodale besluiten der Chr. Afg. Geref. Kerk, die thans nog van kracht zijn. .
854: COCK, H. de - Een paar brieven, uitgegeven ter opheldering der waarheid en ter wederspreking van den laster dezer dagen.
13520: COCK, H. de - Hendrik de Cock, eerste afgescheiden predikant in Nederland, beschouwd in leven en werkzaamheid. Eene bijdrage tot regt verstand van de kerkelijke afscheiding, door H. de Cock, leeraar aan de theol. school te Kampen. Tweede herziene druk.
40184: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Derde druk.
3641: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Derde druk.
20801: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, april 1813, en overleden te Leerdam, 27 Januari 1876; voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Derde druk.
52777: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Derde druk.
17913: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Vierde druk.
31127: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Vdruk.
26469: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Vierde druk.
37591: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden.Vierde druk.
52783: COENEN, Lothar e.a.66 - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. (...) Studien-Ausgabe
52784: COENEN, Lothar e.a. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. Herausgegeben von Lothar Coenen Erich Beyreuther und Hans Bietenhard studien-Ausgabe
52785: COENEN, Lothar e.a. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. Herausgegeben von Lothar Coenen Erich Beyreuther und Hans Bietenhard studien-Ausgabe
73883: LINDIJER COERT H. - Gids voor reisgenoten, een handboek voor lekepastoraat, zesde druk
71882: WILLENSHE NICOLAAS COEVORDEN - BeschrijvinG van WILLENSHE NICOLAAS COEVORDEN in denouderdom van 9 jaren zijn toevlucht genemen heefttotGod
52787: COHEN, H., OYEN, H. VAN - Ethiek en religie. Opmerkingen over de verhouding van ethiek en religie in het systeem van Hermann Cohen.
48838: Cohen, E. & M. - JONATHAN Waarheid en droomen
59655: LE COINTRE, W.M. - Het Jezusbeeld in de wijsbegeerig-wetenschappelijke litteratuur.
52789: COLE, AD. - God kent zijn tijd .
52790: COLENBRANDER, Prof. Dr. H.T. - De afscheiding van België. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. Beets. uitgegeven onder leiding van Prof. Dr. H. Brugmans
52791: COLERUS,J. - BLASE,J.E.B. - Johannes Colerus en de groote twisten in de Nederlandsche Luthersche kerk zijner dagen. Met plaat. Diss. Utrecht
32297: COLES, Elisa (1608-'88, Calvinist) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W.W. Tweeden druk.
31142: COLES, Elisa (1608-'88, Calvinist) - Gods souvereiniteit mitsgaders andere wezenlijke stukken daaruit afgeleid. Naar den laatsten druk uit het Engelsch vertaald. Zevende druk.
37169: COLES, Elisa (1608-'88, Calvinist) - Stellige en Praktikale verhandeling van Gods Souvereiniteit, mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid: Namelijk van de Rechtvaardigheid, de Verkiezing, Verlossing, Krachtdadige roeping en Volharding. Naar den laatste druk uit het Engelsch vertaald. Zevende druk.
14216: COLES, Elisa (1608-'88, Calvinist) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Naar den laatsten druk uit het Engelsch vertaald. Zevende druk.
38333: COLES, Elisa (1608-'88, Calvinist) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volherding. (...) ui'tt Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W. W. Vierden druk.
37733: COLES, Elisa (1608-'88, Calvinist) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Naar den laatsten druk uit het Engelsch vertaald en door drie voorredenen van voorname Godgeleerden aangeprezen. Zesde druk.
5278: COLES, Elisa (1608-'88, Calvinist) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W. W. Tweeden druk.
5377: COLES, Elisa (1608-'88, Calvinist) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volherding. Door Elisa Coles. En nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W. W.
37844: COLES, Elisa (1608-'88, Calvinist) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Naar den laatsten druk uit het Engelsch vertaald en door drie voorredenen van voorname Godgeleerden aangeprezen. Zesde druk.
52806: COLIJN, J. J. A. - Schets van de geschiedenis van de Hongaarse gereformeerde kerk.
15953: COLIJN, J. J. A. - Schets van de geschiedenis van de Hongaarse gereformeerde kerk.
52808: COLIN, P. L. C. SS. R. - Aux sources de la charité
70223: COLLECTIF - THEOLOGIE MORALE OU RESOLUTION DES CAS DE CONSCIENCE SELON L'ECRITURE SAINTE, LES CANONS, & LES SAINTS PERES, TOME 4
52809: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1860-1861 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
52810: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1858-1859 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
52811: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1857-1858 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
52812: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1856-1857 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
52813: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1855-1856 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
52814: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1854-1855 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
52815: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1853-1854 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
52816: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1837-1838 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
74853: HOORNBEECK JOHANNES ( hoornbeek college - Reformatorisch onderwijs en de schat der eeuwen

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8