Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
55079: GERLOF VERWEY - Geschiedenis van Nederland
67772: VERWOERD, H.J. - De straf over de goddelozen. Deze leer naar oorsprong en einde geheel uit de Schrift opgebouwd.
67774: VERWOERD, J. - Wie was dr. Verwoerd? Door Mary Pos. de auteur geeft weer hoe in buitenland op verwoerd beleid gereageerd wer5
39875: VERWOERD, H.J. - De straf over de goddelozen. Deze leer naar oorsprong en einde geheel uit de Schrift opgebouwd.
39878: VERWOERD, H.J. - Het verbond Gods. Verbondsbeschouwing in verband met de toekomst.
2577: VERWOLF, J. - Calvijn, leer en miskenning. Over ellende en verlossing.
67776: VERWOLF, J. - Calvijn leer en miskenning - over ellende en verlossing
76521: VERZIJL J M - De Gereformeerde gemeente te Veen n Br Verleden en heden
67778: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen: een episch gedicht in negen zangen (1ste druk)
339: VETTER, J. (Evangelist) - Achter de Enge Poort Wenken en Raadgevingen aan pas bekeerde Zionpelgrims. Vertaald door J.J. van Heest, v.d.m. Dordrecht.
67780: VEYNE,PAUL. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 1: Van het Romeinse rijk tot het jaar duizend.
63950: PSALMBOEK VIERSTEMMIG - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in de jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Geheel op muziek-nooten met de IIII. Stemmen, tenor, bassus, altus en discant. Alle op de C sleutel gesteld. Geheelop MUZIEK NOOTEN met de 4 STEMMEN Als Tenor,Bassus,Altus en Discant.Alle op de C sleutel gesteld
67782: VIGERUS, F. - Francisci Vigeri Rotomagensis De Praecipuis Graecae dictionis idiotismis libellus. Illustravit, perpetuis animadversionibus & quamplurimus idiotismis auxit Henricus Hoogeveen. Editio tertia. Multis partibus auctior.
28889: VIGERUS, F. - Francisci Vigeri Rotomagensis De Praecipuis Graecae dictionis idiotismis libellus. Illustravit, perpetuis animadversionibus & quamplurimus idiotismis auxit Henricus Hoogeveen. Editio tertia. Multis partibus auctior.
67783: VIGNON, J. du (Rotterdam) - De suivere Schriftuurlyke geloofsleere vervat in 37 schetsen. Tot een lei-draad voor de gene, die onderwesen worden, zoo tot het doen van belydenisse, als ter verder oeffeninge in de Goddelyke waarheden. Ten dienste zyner leerlingen. Te samen gestelt door J. du Vignon, leeraar in de Hervormde Kerk te Rotterdam, derde druk.
3871: VIGNON, J. du (Rotterdam) - De suivere Schriftuurlyke geloofsleere vervat in 37 schetsen. Tot een lei-draad voor de gene, die onderwesen worden, zoo tot het doen van belydenisse, als ter verder oeffeninge in de Goddelyke waarheden. Ten dienste zyner leerlingen. Te samen gestelt door J. du Vignon, leeraar in de Hervormde Kerk te Rotterdam, derde druk.
46531: BROUWER P Redacteur van de Drie provinc ende Alblaserw en Vijfh - en eeuw van strijd Grepen uit de geschiedenios der anti revolutionaire partij aanhetvolk verhaald
27044: VIJGEBOOM, J.W. - Een gedeelte van de oude leer der waarheid kennelijk in ervaring en beoefening van ware godzaligheid.
27039: VIJGENBOOM, J.W. - Samenspraken tussen een vader en zijn huisgezin over het thans algemeen heerschend gevoelen, aangaande het zogenoemde evangelische aanbod van genade, en hoe men beweert dat de zondaar door aannemen van hetzelfe, deel aan Jezus en zijne heilgoederen krijgt.
19603: VIJVERBERG, Ns. - Bloemlezing uit de nagelaten gedichten van Ns. Vijverberg. Verzameld door P. Vijverberg Nzn.
40170: VIKSTEN, Albert, vertaald door Henk van Laar - Berenjagers en robbenvangers
67786: VILLIERS, D.W. de - Reisbeskrywings as bronne vir die kerkgeskiedskrywing van die Nederduitse Ger. Kerk in Suid-Afrika tot 1853. academsich proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de godgeleerdheid, op gezag van de rector Magnificus mr. P.J. Verdam, hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op vrijdag 16 oktober 1959 des voormiddags te 11.00 in de woestduinkerk, woestduinstraat 16, te Amsterdam-West
16329: VILLIERS, D.W. de - Reisbeskrywings as bronne vir die kerkgeskiedskrywing van die Nederduitse Ger. Kerk in Suid-Afrika tot 1853. academsich proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de godgeleerdheid, op gezag van de rector Magnificus mr. P.J. Verdam, hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op vrijdag 16 oktober 1959 des voormiddags te 11.00 in de woestduinkerk, woestduinstraat 16, te Amsterdam-West
25950: VINET, Alexandre Rodolphe (1797-1847) - Door Dr. W. P. Keijzer.
19337: VINET, A. - Thťologie pastorale ou thťorie du ministŤre ťvangťlique par A. Vinet. DeuxiŤme ťdition.
6662: VINET, A. - Redevoeringen over eenige godsdienstige onderwerpen. Naar de derde, verbeterde, oorspronkelijke uitgave.
67792: VINET, A. - Thťologie pastorale ou thťorie du ministŤre ťvangťlique par A. Vinet. DeuxiŤme ťdition.
67791: VINET, A. - Redevoeringen over eenige godsdienstige onderwerpen. Naar de derde, verbeterde, oorspronkelijke uitgave.
67793: VINET, Alexandre Rodolphe (1797-1847) - Door Dr. W. P. Keijzer.
67796: VINK, J. H. (Oud-ouderl. Chr. Ger.Kerk te Werkendam) - Het einde is gekomen. Een ernstig tijdwoord over Ezechiel 7.
67794: VINK - SLUIS, Mieke - Langs de oude Noord-Hollandse kerken. Waterland, West-Friesland, Texel.
67795: VINK, HIJLTJE - Fazil woont nog in het AaZetCee. Illustraties:Diny van de Lustgraaf
340: VINK, J. H. (Oud-ouderl. Chr. Ger.Kerk te Werkendam) - Het einde is gekomen. Een ernstig tijdwoord over Ezechiel 7.
67800: VINKE, H.E. - Libri Symbolici Ecclesiae Reformatae Nederlandicae. Edidit Henr. Egb. Vinke, theol. doct. et in Acad. Rheno-Traiect. Prof. ord.
40389: VIRULY, A - Logboek door A Viruly met foto - illustraties de tekeningen zijn van Titus Leeser
71166: HILDEBRAND A.D. EN VIRULY A. - Hilversum riep de reiger, geÔllustreerd door Uschi
78107: VIS, WILH. RIEM - Grootmoeders Ring
78067: VIS, WILH. RIEM - Hoe Fanny elukkig werd tekeningen Frans van Noorden
78068: VIS, WILH. RIEM - In den Russischen smeltkroes met platen 2e drukmet platen
67806: VIS, JAN - uit het leven van drie dorpsjongens een verhaal op waarheid gegrond
67807: VIS, WILH EN RIEM - Zijn wensch verkregen. Tweede druk.
42129: VIS, WILH. RIEM - Hoe vreemd het in dewereld kan gaan met platen
21098: VIS, G. N. M. - Jan Arentsz de mandenmaker van Alkmaar voorman van de Hollandse reformatie
47740: Vis, Jan - uit het leven van drie dorpsjongens een verhaal op waarheid gegrond
78080: VIS, WILH. RIEM - Hoe Fanny gelukkign werd tekeningek Frans van Noorden
16330: VIS, G.N.M. - Oud en arm. Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar. 1744-1994. Studie verschenen bij gelegenheid van het 250-jarig jubileum van de ingebruikneming van het hof van Sonoy als diakoniehuis van de Herv. Gem. van Alkmaar
67808: VISCHER, Wilhelm - Psalmen ausgelegt fŁr die Gemeinde. Zweite Auflage.
48960: Visscher W e.a - Voor het navolgende geslacht vijfentwintigjaar Van Lodenstein college in woord en beeld
73492: VISSCHER, Dr. H. (Rector Magnificus) - Van de leer der praedestinatiw bij Calvuijn rede bij het nederleggen vanhet professoraat te Utrecht op14e october 1931
39374: VISSCHER, Johannes - Hoog spel in Rotterdam
22679: VISSCHER, H. - Het Verbond der Genade in ons kerkelijk leven. Door dr. H. Visscher.
33921: VISSCHER, Dr. H. - Na eer en staat.
48347: VISSCHER, H. - Het Paradijs-probleem. eerste druk.
46467: Visscher, Johannes - Gijzeling op Rheinstein
24556: VISSCHER H Prof , Dr. - "Vrede op aarde". Referaat, gehouden op de 10e Jaarvergadering van den Ger. Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Ned. Hervormde (Geref.). Kerk, op 25 Februari 1915.
43644: VISSCHER, G.J. - Onverwacht wederzien door G. J. Visscher met platen van Henk Poeder tweede druk
67813: VISSCHER, Dr. Hugo - Guilielmus Amesius. Zijn leven en werken.
67815: VISSCHER, Dr. H. - Na eer en staat.
67812: VISSCHER, Dr H.A. - De Utrechtse Heuvelrug - Een natuurrrijke streek in het hart van Nederland.
67826: VISSCHER, R.- - Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
67828: VISSCHER, W. Ds Pred Gerf Gem. e.a. - De toekomst van de gereformeerde gezindte. Licht beschadigd, zo goed als nieuw. Nieuwprijs: Ä14,95
67823: VISSCHER, H. - Het Paradijs-probleem. eerste druk.
67824: VISSCHER, H. Prof - De staatkundige beginselen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis in hun Schriftuurlijk karakter getoetst en gehandhaafd.
50695: BIBLIA MET GRAVURES VAN MATTHIAS SCHEITSicolaus Visscher - Biblia dat is De gantsche H. Schrift, vervattende alle canonyke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de hoog mog. heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Uyt oorspronckelijke talen in onze Nederlansche tale getrouwelijk overgezet . Met consent van de Ed. Groot.Achtb. Heeren Burgermeesteren van Amsterdam.
28178: VISSCHER, H.Dr - De scheiding en de Gereformeerde gezindheid. 1834-1934. Rede gehouden voor de bondsvergadering der Herv. Geref. Jongelins vereenigingen Hemelvaartsdag, 10 mei 1934
67819: VISSCHER, DR. H. - God en mijn recht 2e druk
67820: VISSCHER, H. - De schepping. Bijdrage tot de bevestiging der Christelijke wereldbeschouwing. 1e deel, Prolegomena.
67821: VISSCHER, H. - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolken.
67822: VISSCHER, H. - Uit onze Bloeitijd. Schetsen van het leven onzer vaderen in de XVIIe eeuw.
72901: VISSCHER H Prof , Dr. - RECHTVAARDIGMAKING en HEILIGMALING . Referaat, gehouden op de 9e Jaarvergadering van den Ger. Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Ned. Hervormde (Geref.). Kerk, op 219Februari 1914.
34244: VISSCHER, H. - Uit onze Bloeitijd. Schetsen van het leven onzer vaderen in de XVIIe eeuw.
77284: VISSCHER, Johannes - D e wraak van de zwarte python
77283: VISSCHER, Johannes - mljoenenroof langs de Ijsel
67817: VISSCHER, DR. H. - Tijd rijpt - Gemeente Gods of reglementaire Kerk
67818: VISSCHER, DR. H. - Het mystieke element in de bedienin des Woords
76769: MAURITZ J H / POST S /VISSCHER W - Herdfenk de ytrouiw honderd jaar Gereformeede Gemeenten 1907-2007
67825: VISSCHER, H.Dr - De scheiding en de Gereformeerde gezindheid. 1834-1934. Rede gehouden voor de bondsvergadering der Herv. Geref. Jongelins vereenigingen Hemelvaartsdag, 10 mei 1934
16022: VISSCHER, Dr. Hugo - Guilielmus Amesius. Zijn leven en werken.
67816: VISSCHER, DR. H. - Het verbond der genade in ons kerkelijk leven
27026: VISSCHERUS, H. - De vertroostinge Israels. Of te vier hemelse traktaten daarin de heilzame geboorte en de besnijdenis onzes Heeren Jezus Christus.
22069: VISSCHERUS, Ds. Joh. - Zielroerende Bedenkingen. Kortbondig voorgesteld tot troost van de gelovigen, schrik der goddelozen en ernstige opwekking van ieder christen om Heilig zijn schuldige plicht te betrachten tegen God, zichzelf en zijn naaste.
44122: VISSCHERUS, Joh. 1617-1694 Zutphen - Christelycke Zielroerende bedenkingen. Kortbondig voorgesteld tot troost van de gelovigen, schrik der Goddelozen en ernstig opwekking van ieder Christen om heilig zijn schuldige plicht te betrachten tegen God, zichzelf en zijn naaste. voorwoord Ds D Monster Barneved
729: VISSCHERUS, Johannes - De weenende Christus.
2891: VISSCHERUS, Hadrianus (Nieuwen-Nyedorp) - De heerlijckheydt van Jesu Christi glorieuse hemelvaert.
48647: Visser, H. B. - De geschiedenis van den Sabbatsstrijd onder de gereformeerden in de zeventiende eeuw
7920: VISSER, J. - Babel. Een belangrijk volk in een merkwaardig land.
30736: VISSER-ROOSENDAAL, J. - De wachter.
30737: VISSER-ROOSENDAAL, J. - Eerst ik.
18298: VISSER, H.B. - De geschiedenis van den sabbatssctrijd onder e gereformeerden in de zeventiende eeuw.
53843: DORP STOLK van P P en W Visser - ADOPTIEeen christelijke handreiking bij besllissing procedure enopvoeding
16687: VISSER, H. - Tussen de gouden kandelaren. Acht preken over de zeven brieven aan de gemeenten in Klein-AziŽ.
73102: VISSER-VLAANDEREN, J. - zes mandjes tweede druk
67886: VISSER-SLUITER, C. - Een andere weg voor Joke Terpstra. 2e druk.
67890: VISSER-VENEMA, GRETA - Weest in geen ding bezorgd. Gedichten en illustraties van Greta Visser-Venema
67893: VISSER-VLAANDEREN, J - Het geheim. Vierde druk
67894: Visser-Vlaanderen, J - Een blauw kaarsje
47496: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland (tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden).
37443: VISSER, Ds. H. - Rotsvast. Symboliek van bergen in de Bijbel.
28523: VISSER, P. - Het beleg van Haarlem. Door P. Visser. GeÔllustreerd door W. Hardenberg. Vijfde druk.
19785: VISSER, J. - Babel. Een belangrijk volk in een merkwaardig land.
2476: VISSER, H. Ned Herv Pred - Tussen de gouden kandelaren. Acht preken over de Openbaring van Johannes.
34239: VISSER, E. - Geen staatssubsidie.
73460: VISSER, DIRK - Paraklese in het perspectief van de parousie. De betekenis van de structuur van de brieven aan de Tessalonicenzen voor de exegese van de eschatologische gedeelten 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 en 2 Tessalonicenzen 1:5-10 en 2:1-12
14628: VISSER, H. - De oordeelen Gods over Neerlands kerk.
14512: VISSER, Derk - Zacharias Ursinus. Leven en werk van een Hervormer tegen wil en dank.
43797: VISSER, Bouwe - Roelf Grootjans
47164: VISSER, H - Rotsvast symboliek van bergen in de Bijbel
31132: VISSER, H. V.D.M. - Tussen de gouden kandelaren. Acht preken over de Openbaring van Johannes. 2e druk
74465: VISSER W. - Pleegzorg Samen (sterk) voor kinderen. Bijbels licht op pleegzorg
19572: VISSER, J. Th. de - Christus onze Sterkte. Leerrede uitgesproken op 10 december 1905 in de nieuwe kerk te Amsterdam ter herdenking zijner 25jarige Evangeliebediening. Met portret.
40306: VISSER H - In het spoor van de heidelberger dagboek over de Heidelbergse catechismus 2e druk
67834: Visser - Sluiter, C - Giovanni Bijbelshop, Met tekeningen van Kees van Scherpenzeel
67837: VISSER P J Dr. - De hemel dichtterbij Stille tijd met het oog op de eeuwigheid 52 overdemkingen
67842: Visser, B - In de greep van de vijand
67843: Visser, C. CH. G. - Luther's geschriften in de nederlanden tot 1546
1663: VISSER, H.Pred Chr Gerf Kerk - Vijftal predikatiŽn.
73443: Mauritz J H en Visser W - Leer mij Uw wegOver de vragen rond Gods leiding
70036: VISSER, W. - Gedachten over verwachten
75904: VISSER H (redaktie) - VAREN op bijbelsd kompas dagboek bij alle bijbelboeken
78147: VISSER W - Als ik beroofd ben Rouwverwerkin een onmogelijke mogenheid
33021: VISSER, J.T. de - De daemonologie van het oude testament. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, na machtiging van den rector magnificus Dr. E. Mulder, hoogleeraar in de Faculteit der wis- en natuurkunde. volgens besluit van den senaat der universiteit en op voordracht der Godgeleerde Faculteit aan de rijksuniversiteit te Utrecht in het openbaar te verdedigen op donderdag den 27sten mei 1880 des namiddags ten 1 ure door Johannes Theodoor Visser.
33186: VISSER, M.S.E. - Minne Simens en de Minnisten.
74133: VISSER W. - Door rivieren en vlammen
8905: VISSER, J.J. de - God in de natuur en in de genade.
67844: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland (tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden).
67885: VISSER-SLUITER, C. - Harm moet naar het internaat.
67845: VISSER, Derk - Zacharias Ursinus. Leven en werk van een Hervormer tegen wil en dank.
67847: VISSER, Drs. H.A. - Papendrecht, dorp aan de rivier. Beschrijving van een Zuid-Hollands dijkdorp. Tweede, geheel herziene druk.
67848: VISSER, E. - Geen staatssubsidie.
67849: VISSER, G. Mande hendrik) - Hendrik MANDE, Bijdrage tot de Kennis der Noord-Nederlandsche Mystiek. (+ 5 Bijlagen: TEKSTEN Uitg. [naar] HSS. [KB.] Brussel 2553; UB. Amsterd. IF11
67850: VISSER, H - Geloof ťn wedergeboorte.
67854: VISSER, H. A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.
67858: VISSER, H.B. - De geschiedenis van den sabbatssctrijd onder e gereformeerden in de zeventiende eeuw.
67859: VISSER, H.Pred Chr Gerf Gem - Vijftal predikatiŽn
67860: VISSER, HANS G. - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne Indonesi√ę
67861: VISSER, J. - Babel. Een belangrijk volk in een merkwaardig land.
67862: VISSER, J. - Babel. Een belangrijk volk in een merkwaardig land.
67863: VISSER, J. Th. de - ONZE PLICHTEN
67864: VISSER, J.T. de - De daemonologie van het oude testament. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, na machtiging van den rector magnificus Dr. E. Mulder, hoogleeraar in de Faculteit der wis- en natuurkunde. volgens besluit van den senaat der universiteit en op voordracht der Godgeleerde Faculteit aan de rijksuniversiteit te Utrecht in het openbaar te verdedigen op donderdag den 27sten mei 1880 des namiddags ten 1 ure door Johannes Theodoor Visser.
67865: VISSER, L. - 300 Jaar Slotlaan. De Geschiedenis van een Winkelstraat. (eerste druk) ,
67866: VISSER, M.S.E. - Minne Simens en de Minnisten.
67867: VISSER, Mr. Dr. M. - Het leven van Milton.
67869: VISSER, P - Taco de minstreel. Historisch verhaal. GeÔllustreerd door J.H. Isings jr. Tweede druk
67870: VISSER, P - Swinda en Hildegrim. Historisch verhaal uit de 5e eeuw toen de Friezen, Saksen en Franken ons land bewoonden. Met 4 platen en bandteekening van J.G. Kesler
67872: VISSER, P. - Bronnenboek bij het leerboek van de kerkgeschiedenis.
67875: VISSER, P. - De ritmeester van Waterloo. Tweede druk. GeÔllustreerd door W. Hardenberg. (leeftijd 10-14 jaar)
67876: VISSER, P. - Helden der kust. Een verhaal uit het Oost-Friesche visschersleven. GeÔllustreerd door Frans Lazarom. Vierde druk
67879: VISSER, W en Last, M - Moeder in het gezin.. Referaten gehouden door W.Visser en M. Last
24548: VISSER, H. - Tussen de gouden kandelaren. Acht preken over de Openbaring van Johannes.
41179: VISSER-SLUITER, C. - Harm moet naar het internaat.
27620: VISSER, Mr. Dr. M. - Het leven van Milton.
31618: VISSER, H.Pred Chr Gerf Gem - Vijftal predikatiŽn
41187: VISSER-SLUITER, C. - Een andere weg voor Joke Terpstra. 2e druk.
46932: Visser, P - Heemskerck voor Gibraltar Geillustreerd door H C Louwerse vijfde druk
67897: Vissser-Vlaanderen, J - Een blauw kaarsje
67899: VITINGRA, Campegius (1659-1722, prof. te Franeker); - Commentarius in Librum Prophetiarum Jesaiae
215: VITR 1659-1722, Franeker); Johannes d'OUTREIN (1662-1722) - Korte schets van de christelyke zeden-leere ofte van het geestelyk leven ende desselfs eigenschappen. Uit het Latyn vertaalt, door Johannes d'Outrein (Amsterdam). Derde druk.
74857: VITRINGA, Campegius (1659-1722, Franeker) - Verklaring van de Evangelische parabolen. Voormaals in de Latynsche taale opgegeven aan de voedsterlingen van de Academie te Franeker, door den hoogwaarden en seer vermaarden heer Campegius Vitringa, hoogleeraar in de H. Godgleertheid en kerkelyke geschiedenissen. Vertaalt en met eenige byvoegselen en aanteekeningen opgeheldert. door Johannes D'Outrein, pred te Amsterdam. 1e druk.
19233: VITRINGA, Campegius (1659-1722, F - Uitlegging over het Boek der Profeetsyen van Jezaias, Waarin de Zin Zyner rede zorgvuldig nagespoort, naar de waare Onderstellingen om de Gezichten te verklaaren onderzoek gedaan, en de daaruit opgemaakte Verklaaring met de Gedenkstukken der oude Historien bevestigt en opgeheldert wordt. Met Voorbereidselen. In het Werk zyn ingevoegt de Kennisnemingen der Uitheemsche Volkeren, Babiloniers, Filistynen, Moabieten, Siriers, Damasceners, Egiptenaars, Arabische Kuschieten, en Tiriers. Uit het Latyn vertaalt en met de vereischte Bladwyzers voorzien, door Boudewyn ter Braak.
34572: VITRINGA, Dr. Campegius (1659-1722) - Korte schets van de Christelyke Zeden-Leere. ofte van het Geestelyk leven ende deszelfs Eigenschappen. Door Campegius Vitringa, in zyn leven hoogleeraar der H. godgeleerdheid, ende der Kerk-geschiedenissen, te Franeker. Uit het Latyn vertaalt, door Johannes D'Outrein, in zyn leven Philof. Dr. en Predik. te Amsterdam. Derde druk.
76473: VITRINGA, Campegius (1659-1722, Franeker) - Aanmerkingen over de LEERWIJSE om Kerkelijke redevoeringen wel op te stellen Betrachtingen de overdennkkingen--nachtmaal desHEEREN Geestelijke Bki
73136: VITRINGA, Campegius (1659-1722, Franeker) - Korte schets van de Christelyke zeden-leere, ofte van het geestelyk leven ende desselfs eigenschappen. Door Campegius Vitringa, hoogleeraar der H. Godgeleertheid, op de Hooge Schoole te Franeker. Uit het Latyn vertaalt door Johannes d'Outrein, phil. doct. en bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. De eerste druk,
78175: VKAUTZSCH,E. - Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments in Verbindung mit Fachgenossen ubersetzt und herausgegeben von E. Kautzsch. 2 vols.
73671: VISSER-VLAANDEREN J. - Toch vrienden, tweede druk
77052: SIEDERS W te VlAARDINGEN - Des Heeren sterkte en goedetierenheid geroemd Leerrede doo W SIEDERS Bediennaar des woords te Vlaardingen naar aanleiding van zij n vijftigjarige ambtsvervulling
67908: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN - Op de straat : versjes en muziek prentjes Jan Poortenaar 1e dr.
67909: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN - In de Tuin: versjes en muziek prentjes Jan Poortenaar 1e dr.
75926: VLAMING, PH.(PS. VERHULST , PHILLIPPE LOUIS, GEST. 1753) - De drie hoofdgeschillen tusschen de Rooms-Catolieken 1.Wegens het formulier tegen Jansenius 2.Wegens de Bulle unigenitus 3.Wegens het Aerds Bisdom van Utrecht. Opgehelderd in 22 brieven tegen een schrift van David Pierman. 3dln
75929: VLAMING, PH.(PS. VERHULST , PHILLIPPE LOUIS, GEST. 1753) - De drie hoofdgeschillen tusschen de Rooms-Catolieken 1.Wegens het formulier tegen Jansenius 2.Wegens de Bulle unigenitus 3.Wegens het Aerds Bisdom van Utrecht. Opgehelderd in 22 brieven tegen een schrift van David Pierman. 3dln
67910: VLASBLOM, J. K. - Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap
47130: VLASTIJN, W. VAN EA. - Gedinstige Geesten Bijbels onderwijs over engelen
37762: VLASTUIN, Drs. W. van - Opwekking.
20154: VLASTUIN, W. van Dr JONATHAN EDWRDS 1703 1758 - De Geest van opwekking een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstyheologie van Jonathan Edwrds 1703 1758
74166: VLASTUIN DR. W. VAN - Naar het hart van Jeruzaleum
67914: VLASTUIN, Drs. W. van - Opwekking.
45616: EDWARDS JONATHAN 1703-1758 - VLASTUIN van W Dr - DE GEEST VAN OPWEKKING een onderzoek naar de leer van de Heilige Geestin de opwekkingstheologie van jonathan edwards 170-3-1758 Proefschrift
74103: VLASTUIN van W Dr - Het huwelijks Formulier De actualiteit van het klassieke formulier
74159: VLASTUIN DR. W. VAN - Word vernieuwd
12987: VLASVELD, C. - Als je maar wilt.
67927: VLETTER, A.C.C. DE - Rosse en z'n moeder. Serie A- Jongensboeken. GeÔllustreerd door Willem Hardenberg. Ons genoegen Bibliotheek voor jongens en meisjes
30226: VLETTER, A.C.C. de - Groote broer. Ill.: A. C. Runckel. Gebonden in bedrukte linnen band.. Tweede druk
67952: VLETTER, A.C.C. DE - Zeven jongens in de knel .: met bandtekening en 4 platen; W.K. de; Bruin. .
67953: VLETTER, A.C.C. DE - Zeven Robinsons met bandtekening en ills.; Frans van; Noorden.
67954: VLETTER, A.C.C. DE - De roode molen. Met platen van Nelly Spoor
67955: VLETTER, A.C.C. DE - Hein past op de dubbeltjes illustraties van Frans van Noorden 2e dr. - Linnen, band van Pol Dom,
67943: VLETTER, A.C.C. DE - De zusjes van Paljas. Met platen van Mevr. A. Mar. Stork-Kruijff.
22952: VLETTER, A.C.C. de - Zeven jongens en 'n ouwe schuit. Geillustreerd door H. Giesen de Mesquita. Achtste druk.
67934: VLETTER, A.C.C. DE - Op 't Vlot. GeÔllustreerd door Herman Moerkerk. Voor jongens van 11-16 jaar Zonder Plaats, Vroom & Dreesmann zonder jaar illustraties van Herman Moerkerk 1e dr. - (Briljantjes ; no 3)(Juweelen-uitgaaf).
67938: VLETTER, A.C.C. DE - Achttien jongens en een ouwe kar met band-tekening en 4 platen; Is.van; Mens.1e druk
67939: VLETTER, A.C.C. - Op de balken Origineel geÔllustreerd linnen, 270+2p.Band: Frans van Noorden; anonieme illustraties binnenin
67940: VLETTER, A.C.C. De - De kromme spijkerIll.: met bandtekening 4 platen en ills.; Frans van; Noorden. .1921 1e ruk
67950: VLETTER, A.C.C. DE - Het betooverde kasteel. Tweede druk.
67919: VLETTER, A. C. C. DE - Het witte huis. GeÔllustreerd door J.G. Kesler.
67921: VLETTER, A.C.C. de - Zeven jongens en 'n ouwe schuit. Geillustreerd door H. Giesen de Mesquita. Achtste druk.
67922: VLETTER, A.C.C. de - Groote broer. Ill.: A. C. Runckel. Gebonden in bedrukte linnen band.. Tweede druk
67962: VLETTER, A.C.C. DE - De stad van karton. Met illustraties van George Wildschut. Tweede druk.
67963: VLETTER, W. DE - Geesje. 2e druk.
67961: VLETTER, A.C.C. DE - De zeven vroolijke vinken. GeÔllustreerd door J.G. Kesler Derde druk. Leeftijd 8-12 jaar
67931: VLETTER, A.C.C. DE - Zeven jongens kruipen in den grond (ongerekend nog de meisjes en 'n hond illustraties van Is. Van Mens 1e dr.
67932: VLETTER, A.C.C. DE - Kari en Olo met bandtekening, 1 plaat en ills.; Frans van; Noorden. .
67956: VLETTER, A.C.C. DE - Ver van huis. GeÔllustreerd door Henri Pieck
67957: VLETTER, A.C.C. DE - De stok met negen knobbels. met seriebandtekening van ? en 4 platen; J.; GabriŽlse. ***1e druk.
67924: VLETTER, A.C.C. De - Dertien jongens en 'n plek wit zand. Jong Holland VIII. GeÔllustreerd door S. Delport.1e druk
67941: VLETTER, A.C.C. DE - Admiraal snor. GeÔllustreerd door A.C. R‹NCKEL. eerste druk. linnen. Ill.: A. C. Runckel. Gebonden in bedrukte linnen band. [1906].
67926: VLETTER, A.C.C. de - Moeders kinderen. Propagandistische roman
67929: VLETTER, A.C.C. - Arendskop GeÔllustreerd door O. Geerling 1e druk de schrijver van Indagen van Spanning, Paljas, Zeven jongens en 'n Ouwe Schuit, Groote broer, Admiraal Snor, enz.
67958: VLETTER, A.C.C. DE - Om 't kampvuur met 4 platen
67944: VLETTER, A.C.C. DE - Paljas. Met platen van Johan Braakensiek. Zevende druk
67946: VLETTER, A.C.C. DE - Maupie. G met bandtekening en 4 platen; Titus; Leeser. ***1e druk.
67947: VLETTER, A.C.C. DE - Tent nummer zeven. Met platen van Nans van Leeuwen. Leeftijd 9-12 jaar Na schooltijd Bibliotheek voor Jongens en Meisjes.
30515: VLETTER, A.C.C. de - Max en Lo. De lotgevallen van een jongen en een hond. Geillustreerd door J.G. Kesler. Tweede druk Leeftijd 8-12 jaar Ons genoegen Bibliotheek voor jongens en meisjes
71013: VLETTER A.C.C. DE - In de vacantie (een verhaal voor kinderen0
67930: VLETTER, A.C.C. DE - De lange midvoor van T.T.T. Een verhaal voor voetballiefhebbers. GeÔllustreerd door Jan Lutz
67928: VLETTER, A.C.C. De - Het Jongenshuis. Serie A-Jongensboeken. GeÔllustrerd door Frans Lazarom. Tweede druk. Leeftijd 8-12 jaar. Ons genoegen Bibliotheek voor jongens en meisjes
77498: VLIEGER J - de Drie katjes
23038: VLIEGER, A. De - Onder de palmen. Opstellen en brieven over Egypte.
67964: VLIEGER, A. De - Onder de palmen. Opstellen en brieven over Egypte.
67965: Vlieger, ANTH. de - Het jaar 1566 de vlaamse passementwever in Zierikzee, schouwen en Duiveland of de Kerkhervorming voor 400 jaren. Een verhaal voor Jong en Oud
67966: Vliek, Rika - Daar ben ik nu te groot voor. Met illustraties van Magda van Tilburg
67967: VLIEK, RIKA - Protest!
45366: VLIERDEN, MARIEKE VAN - Utrecht, een hemel op aarde (Clavis Kunsthistorische Monografie√ęn; dl. VI)
67968: VLIERDEN, MARIEKE VAN - Utrecht, een hemel op aarde (Clavis Kunsthistorische Monografie√ęn; dl. VI)
23260: VLIET, Ds. J. van - Drie Leerredenen. door van Vliet Pred. der Oud- Geref. Gem. te Dordrecht.
1664: VLIET, Ds. J. van (pred. der Oud-Geref. Gem. te Dordrecht) - Drie leerredenen.
25352: VLIET, Ds. J. van - Een getrouw woord. Ter nagedachtenis aan Ds. J. van Vliet.
1715: VLIET, J. van (voorganger der Christ. Geref. Gem. te Boskoop) - Viertal leerredenen. Over 2 Corinthe 3:6b; Mattheus 7:7b; Jeremia 18:1-6; Lucas 15:3-7. 1916.
31088: VLIET, J. van (voorganger der Christ. Geref. Gem. te Boskoop) - Viertal leerredenen. Over 2 Corinthe 3:6b; Mattheus 7:7b; Jeremia 18:1-6; Lucas 15:3-7. 1916.
73732: VLIET, Ds. J. van - VierLeerredenen. door van Vliet Pred. der Oud- Geref. Gem. te Dordrecht.
12988: VLIET-Ligthart Schenk, A. - Sambi.
2050: VLIETSTRA, A. - Als die dag komt...Feeststoffen. Twee biddag- en dankdagpredikaties en een predikatie voor oud- en nieuwjaar en hervormingsdag.
48654: Vlijm, J. M. - Het Religie-Begrip van Karl Barth
67980: Vlijm, J. M. - Het Religie-Begrip van Karl Barth
67981: VLIJM, J.M. - Het religie-begrip van Karl Barth
47765: Verschoor-van der Vlis - Jaapje
49005: Verschoor-van der Vlis. - Een avontuur op het water. tweede durk. Met tekeningen van Jan Lutz.
49007: Verschoor-van der Vlis. - Een avontuur op het water. tweede durk. Met tekeningen van Jan Lutz.
67983: VLIS, NEL V.D. - Wippertje
67984: VLIS, Nel van der - Herrie-let. Geillustreerd door Jan Lutz. Derde druk.
8912: VLIS, Nel van der - Herrie-let. Geillustreerd door Jan Lutz. Derde druk.
67741: Verschoor-van der Vlis. - Een avontuur op het water. tweede durk. Met tekeningen van Jan Lutz.
67739: VERSCHOOR-VAN DER VLIS - Jaapje
67740: Verschoor-van der Vlis. - Een avontuur op het water. tweede durk. Met tekeningen van Jan Lutz.
40686: VLIS, NEL V.D. - Wippertje
67985: VLIST, L.A. van der - Levensschets en enige brieven van Cornelis van der Vlist.
67986: VLIST, L.A. van der - Levensschets en enige brieven van Cornelis van der Vlist.
31533: VLIST, L.A. van der - Levensschets en enige brieven van Cornelis van der Vlist.
34077: VLIST, L.A. van der - Levensschets en enige brieven van Cornelis van der Vlist.
67987: VLOEMANS, Dr. Antoon - Erasmus. Een levensbeeld met een keuze uit zijn brieven.
42218: VLOK-LOKHORST, COBY - Kleine parels
67988: VLOK-LOKHORST, COBY - Kleine parels
77555: VLOT, H.Capelle aan den IJssel. - geloof verwisseld door aanschouwen levenbeschrijving van ds. H. Vlot uit Capelle aan den IJssel.
77600: VLOT, H.Capelle aan den IJssel. - De voetstappen der schapen.deel3 vijftienleerredenen van ds. H. Vlot uit Capelle aan den IJssel.
2049: VLOT, H.Capelle aan den IJssel. - De voetstappen der schapen. Tien leerredenen van ds. H. Vlot uit Capelle aan den IJssel.
67991: Vloten-Doting, L. - Verdeling van de genetische informatie over de natuurlijke componenten van een plantevirus (alfalfa mosaic virus)
43607: VLOTEN J VAN - Bakker en kinder rijmen
73069: VEGTE WIESJE VN DER - Lieneke viooltjes voor de koe
67993: VNCI - 50 jaar VNCI Werk Zonder Opdracht 1961. Wrs, 4to. Ex-Library, Uitgave n.a.v. 50-jarig bestaan van de Vereniging van Nederlandse Chemigrafische Inrichtingen. Richly illus. b/w and coulour.
50819: BIJBEL (DIV. AUTEURS)VO - Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stichtbaere bemerkingen, getrokken uyt de H.H. vaders, en andere geestelyke schryvers. Zeer nut en dienstig voor de geloovige. l I,behelzende de historie van het Oud Testament, dat is, van de scheppinge der weireld tot aen de komste van Christus. Van nieuws overzien, en op zeer vele plaetsen verbeterd.
731: VOET, Johannes Eusebius (1706-'78) - Stichtelijke gedichten, en gezangen. Derde druk.
48735: Voet, Nico van der - Het woord krijgen - Over spreekvaardigheid in de christelijke gemeente
26687: VOET, Johannes Eusebius (1706-'78) - Stichtelyke gedichten en gezangen. Vierde druk, eerste deel (geen titelprent). (34) 278 (2) blz. 1760. Waarbij: Stichtelyke gedichten. Tweede deel. (34) 276 (2) blz. 1763. Waarbij: Uitzicht van Nebo, of verbeelding van het Hemelsch Kanaan door Rutger Schutte. ect toegezongen door Joannes eusebius Voet srst 2e druk 38 blz.1753
67994: VOET, Johannes Eusebius (1706-'78) - Stichtelijke gedichten, en gezangen. Derde druk.
67995: VOET, Johannes Eusebius (1706-'78) - Stichtelyke gedichten en gezangen. Waarbij: Uitzicht van Nebo, of verbeelding van het Hemelsch Kanaan door Rutger Schutte. 38 blz.
67996: VOET, Johannes Eusebius (1706-'78) - Stichtelijke gedichten, en gezangen. met daarbij UITZICHT VAN NEBO opverbeelding van hret HEMELSCH KANAAN DEN zeer geleerde taal en dichtkundigen heere Rutger Schuttre godvruchtig bybeltolk in de gemeente van s,waerelds heiland binnen Amsterdam toegezongen door Joannes Eusebius Voet arts 2e druk.
67998: VOET, Pauli (1619-1667 Utrecht, rechtwetenschapper) - In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius, ubi Juris Civilis tum Antiqui, tum Novi cum Divino, Forensi, Canonico et Feudali in multis collatio instituitur. (twee delen)
70470: VOET, Johannes Eusebius (1706-'78) Hendrik Ghysen (ca.1693) - Het Boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. met gravures
44094: VOET, Johannes Eusebius (1706-'78) - Stichtelijke gedichten, en gezangen. met daarbij UITZICHT VAN NEBO opverbeelding van hret HEMELSCH KANAAN DEN zeer geleerde taal en dichtkundigen heere Rutger Schuttre godvruchtig bybeltolk in de gemeente van s,waerelds heiland binnen Amsterdam toegezongen door Joannes Eusebius Voet arts 2e druk.
5102: VOET, Johannes Eusebius (1706-'78) - Stichtelyke gedichten en gezangen. Waarbij: Uitzicht van Nebo, of verbeelding van het Hemelsch Kanaan door Rutger Schutte. 38 blz.
3338: VOET, Pauli (1619-1667 Utrecht, rechtwetenschapper) - In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius, ubi Juris Civilis tum Antiqui, tum Novi cum Divino, Forensi, Canonico et Feudali in multis collatio instituitur. (twee delen)
42854: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezange, van Joannes Eusebius Voet, Arts. 1e deel: vierde druk 278 blz. 2e deel: tweede druk 276 blz. 2 delen in 1 Uitzich van Nebo, of verbeelding van het hemelsch kanašn, den zeer geleerden taal- en dichtkundigen heere Rutger Schutte, Godvruchtig bybeltolk in de gemeente van 's waerelds Heiland binnen Amsteldam, toegezongen door Joannes Eusebius Voet, Arts. tweede druk
77534: SPIRA FRANCISCUS; GISBERTUS VOETIUS - De verschrickelijke historie van den afvallige Francisus Spira, dienende tot eenvorbeeld van de tregtvaardige toorn Gods dor hem zelve geschreven
40853: GRIBALDI MATTEO; PETRUS PAULUS VERGERIUS; MARTINUS BORRHAUS; JEAN CALVIN (1509-1564); CAELIUS SECUNDUS CURIO; GISBERTUS VOETIUS - In 't brede voorgesteld uijt d' eijgene brieven en historische beschrijvingen eeniger geleerde mannen, die in sijn ellendigen staet bij hem gheweest sijn / nevens de verantwoordingh van den bisschop Petrus Paulus Vergerius ; hier is bijgevoecht het oordeel van Martinus Borrhaus ... ; gelijck oock eenighe brieven van Calvinus en Celius Curio ...; gesamentlijck uijt het Latijn vertaeld, en noijt voor desen in onze tale also uijt-gegeven ; met een voor-reden van Gisb. Voetius
46822: VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. te Utrecht) - Bestaande in een beknopt Verhaal, van derselver Oorsprong, Opkomst, Inwydinge en Jubel-Feesten; Als meede, in een REEDENVOERINGE, Tot derselver Inwydinge, den 13 Maart O.S. 1636. van de Nuttigheit der Akademien en Schoolen, gedaan door wylen den Heere Professor Gisbertus Voetius, Van nieuws beschaaft. Voors in: Een naamlyst van alle de Heeren Professoren deser Akademie, geduurende de 100 Jaaren, sedert derselver Stichtinge to nu toe, enz; Beneffens een korte Leves-Beschryvinge van den voorsz. Heere Professor G. Voetius: En eyndelyk volgt 'er een Lyste, van alle de Akademien en van de meest voornaamste illustre schoolen in 't Christenryk; Eerst ontworpen door den meergemelden Heere Professor G.Voetius, Thans grootelyks vermeerdert, door Isaac le Long.
43069: VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. Utrecht) - Gisberti Voetii disputaty van geestelicke verlatingen. Vervolght door Johannes Hoornbeek. Doct professoren de H theology,in de Academy ende Dienaaren des heligen Euangeliums in de Kerke Jesu Christi tot Utrecht Den tweede druck /..
25915: VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. Utrecht) - Verhandeling over de Zichtbare en Georganiseerde Kerk. Uit het Latijn vertaald door R. J. W. Rudolph en Dr. F. F. C. Fischer.
21933: VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. te Utrecht) - Twistrede over het toneel Gehouden en voorgesteld aan de Hogeschool te Utrecht. Naar de uitgave in de Nederlandse taal van 1650
14625: VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. te Utrecht) - Door L. Janse.
234: VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. te Utrecht) - De Uitnemendheid van de Leer der Gereformeerde kerk, tot bevordering van troost en heiligheid; in tegenoverstelling van de Troostelooze en Krachtelooze leer der Remonstranten.
16915: VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. Utrecht) - Gisberti Voetii disputaty van geestelicke verlatingen. Vervolght door Johannes Hoornbeek. Doct professoren de H theology,in de Academy ende Dienaaren des heligen Euangeliums in de Kerke Jesu Christi tot Utrecht Den tweede druck /..
1665: VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. te Utrecht) - Eene disputatie van G. Voetius over geestelijke verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck, doctoren en professoren der Heilige theologie aan de academie en dienaren des Heiligen Evangelies in de Kerk van Jezus Christus te Utrecht. (Naar den eersten druk van Lambert Roeck, boekdrukker te Utrecht, 1646, overgebracht in onze tegenwoordige Nederlandsche taal.) Uitgave van het traktaat-genootschap "Filippus"
46653: VOETIUS, GISBERTUS - Geestelijke verlatingen door Gisbertus Voetius
21550: VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. te Utrecht) - Voetius' Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus.twedegedeelte.
35443: VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. te Utrecht) - Geestelijke verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck.
42628: VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. te Utrecht) - Geestelijke verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck, doctoren en professoren der Heilige Theologie aan de academie en dienaren des Heiligen Evangelies in de kerk van Jezus Christus te Utrecht. Naar den eersten druk van Lambert Roeck, 1646, overgebracht in onze tegenwoordige Nederlandsche taal.
39121: VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. te Utrecht) - Geestelijke verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck.
68013: VOGEL SAWYER, KIM - Eerste oogst. Vertaald door Nico van den Berge.
68015: VOGEL, H. - Gott in Christo. Ein Erkenntnisgang durch die Grundprobleme der Dogmatik von D. Heinrich Vogel, O. Professor an der Humboldt-Universitšt zu Berlin, Dozent an der Kirchlichen Hochschule zu Berlin-Zehlendorf.
30739: VOGEL, L. - De ruÔne in het bos.
68018: VOGEL, L - Wim en Karel in het verzet
68016: VOGEL, H. A. F. de - Het noodzakelijke van het onderwijs in zede- of gedragskunde, als wetenschap op de openbare school.
68017: VOGEL, J. PH. (TRANSL.), - Het leemen wagentje. Indisch toneelspel uit Sanskrt en Prakrt vertaald door (..).
68021: VOGEL, L - De palingdieven
68019: VOGEL, L - Raadsels ron de fazant. illustraties: Jaap Kramer.
70465: VOGEL L. - De vrolijke kampeerders tweede druk
40844: VOGEL, J. PH. (TRANSL.), - Het leemen wagentje. Indisch toneelspel uit Sanskrt en Prakrt vertaald door (..).
68023: VOGEL, L. - De ruÔne in het bos.
68025: VOGEL, L. - Smokkelaars in de nacht
73672: VOGEL L. - Eindelijk vrij
42560: VOGEL, L. - Als met Zijn hand...
37424: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld.gesprekken met ouderlingen van de (Oud) Gerf Gem (in Ned) deel 1 g
34193: VOGELAAR-van AMERSFOORT, A. - Lakki een jodenjongen.
24140: VOGELAAR-AMERSFOORT, A. van - Vallende torens.
48382: Eikelboom P - Elshout A ds- Kooten Rvan en Vogelaar T - Samen het huwelijk in 2 edruk
69938: VOGELAAR-AMERSFOORT, A. van - Ik heb je nodig
29580: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld.in gesprek met 9 ouderlingen uit de Gerf Gem(in Ned) Oud Gerf Gem Vrij Gem deel 2
48957: Vogelaar-van mourik, Geesje - Johannes vlinderserie. tweede druk. omslagontwerp: mariŽtte Wilgehof omslagillustratie:wenneke Boogaard-Ablas
31801: VOGELAAR, L. - In verafgelegen streken. Schetsen uit het kerkelijk leven van de Nederlandse emigranten in Noord-Amerika.
47163: VOGELAAR, C - Van overzee
19679: VOGELAAR, L. - Gedragen en gered. Persoonlijk en ambtelijk leven van ds. L. Vogelaar.
78389: BRERMAN ds Rijssen door l Vogelaar - Wachter op Jeruzalems muren uit het leven en werk vanDs A Bregman
68026: VOGELAAR - VAN MOURIK, Geesje - Annemieke en Daantje gaan logeren.
68030: VOGELAAR L Jr - Hoe meningmaal hebt G ons Uw gunsy betoogd 75 jaar Gerf Gem Wageningen
68053: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A. - Waar is Nelleke 2e druk
46364: NEERBOSCH an B PRED Gergfgem Vogelaar. L. - Heraut van de hemelse koning
34240: VOGELAAR, D. - De betekenis van Waterink in onze tijd. Het streven naar een gereformeerde opvoedingen onderwijskunde.
69890: Vogelaar-van Mourik, Geesje - Blijvend beschadigd
72929: VOGELAAR-van AMERSFOORT, A. - Lakki een jodenjonge, een verhaal uit de Duitse bezettingstijd door Alie van Amersfoort
42569: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A. - Kon ik het maar vergeten
74163: VOGELAAR L. - Op de bres voor Nieuw-Guinea
69923: VOGELAAR-AMERSFOORT, A. van - Kon ik maar vergeten
24141: VOGELAAR-MAURIK, G. - Rick en Dick en de zwerver
13094: VOGELAAR-AMERSFOORT, A. van - de valkjes van de jaghtvalck
72718: VOGELESANG, HANS Illstr. Anton Pieck - De wereld van Anton Pieck, De kleine nering, volksvermaak, Langs de Waterkant, Van reizen en Trekken, Ontmoeting met Hildebrand, 5 delen
68058: Vogelesang, H. - Anton Pieck - Herinneringen aan Amsterdam
36590: VOGET, Albertus (1695-1771, prof. te Utrecht) - Utrechtze eerstelingen van Albertus Voget. Behelzende eene Redevoering over de vereeniginge van Christus Priesterschap en Koninkryke, waar mede hy het gewoone Hoogleeraarampt der Heilige Godtgeleerdtheit in de beroemde Utrechtse Academie op den 12 September plechtigelyk aanvaerde. Uite het Latyn vertaelt door Berhardus Keppel, predikant te Monnikendam, En Kerk-rede, gehouden in de Dom-Kerk, over Hand. XXVI. 22, 23. op den 18. septemb. MDCCXXXV.
49134: VOGT, CARL. - BILDER AUS DEM THIERLEBEN.
68060: VOGT, CARL. - BILDER AUS DEM THIERLEBEN. ∂ Mit 120 in den text gedruckten holzschnitten.
76073: VOGELAAR RENS 1968-1980door W Visser en l vogwlaar - Debedelaar stierf leven en sterven van Rens Vogelaar 3e drk
68061: VOIGT, G. - Homiletische Auslegung der Predigttexte (compleet 6 delen) deel 1: Der schmalle Weg, deel 2:Das heilige Volk, deel 3: Die geliebte Welt, deel 4: Die himmlische Berufung, deel 5: Die bessere Gerechtigkeit, deel 6: Die lebendigen Steine met register .
68062: VOIGT, Gottfried - Die lebendige Steine. Homiletische Auslegung der Predigttexte der Reihe VI.
68063: VOIGT, Gottfried - Die bessere Gerechtigkeit. Homiletische Auslegung der Predigttexte der Reihe V.
3339: VOIT, Edmond (1707-1780) - Theologia moralis ex solidis probatorum authorum principiis et variorum casuum fictorum et factorum resolutionibus usitato in scholis ordine ac methode ad commodiorem usum in Alma Universitate Herbipolensi concinnata a Edmundo Voit. Pars 1: De conscientiia, legibus, fide, spe, ad charitate, praeceptis Dei et Ecclesiae.
68065: VOIT, Edmond (1707-1780) - Theologia moralis ex solidis probatorum authorum principiis et variorum casuum fictorum et factorum resolutionibus usitato in scholis ordine ac methode ad commodiorem usum in Alma Universitate Herbipolensi concinnata a Edmundo Voit. Pars 1: De conscientiia, legibus, fide, spe, ad charitate, praeceptis Dei et Ecclesiae.
235: VOLAART, W.M. (4 Oct. 1842 - 13 Jan. 1922) - Gods Genade verheerlijkt aan een ruim 70-jarigen zondaar. Geb. Nw. Tonge, 4 okt 1842 en overl. te Dirksland, 13 jan. 1922 des namiddags ten 6 ure. Door hem zelven beschreven. Met een kort voorwoord en besluit van W.M. Volaart.
1692: VOLAART, Abraham Wzn. (geb. 1842, Nieuwe Tonge, ov. 1922 Dirksland) - Gods genade verheerlijkt aan een ruim 70-jarigen zondaar. Door hemzelven beschreven. Met een kort voorwoord en besluit van W. M. Volaart.
152: VOLAART, Abraham Wzn. (geb. 1842, Nieuwe Tonge, ov. 1922 Dirksland) - Gods genade verheerlijkt aan een ruim 70-jarigen zondaar. Door hemzelven beschreven. Met een kort voorwoord en besluit van W. M. Volaart.
37485: VOLBEDA, Dr. S. - Het wezen der religie. Inaugureele rede, gehouden op 14 september 1915.
17048: VOLBEDA, S. - Het wezen der religie. Inaugurele rede, gehouden 14 sept. 1915 door dr. S. Volbeda, hoogleeraar aan de Theologische School der Christel. Gereformeerde Kerk te Grand-Rapids, Mich. U.S.A.
68071: Volborth, C. A. von - Heraldiek
68072: VOLENS, J. - Jeanne d'arc, de maagd van orleans.
68073: VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
68074: VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
17147: VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
16332: VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
47925: VOLLENHOVE, Johannes (1631-1708) MERIAN, MatheŁs - Afbeeldingen van de Heilige historien des ouden en nieuwen testaments, met korte byschriften en gedigten verrykt door Johannes Vollenhove, doct. der H. Theologie en Predicant in 's Gravenhage. Voor dezen uytgegeven door Nicolaus Visscher.
32502: VOLLENHOVE, Johannes (1631-1708) MERIAN, MatheŁs - Afbeeldingen van de Heilige historien des ouden en nieuwen testaments, met korte byschriften en gedigten verrykt door Johannes Vollenhove, doct. der H. Theologie en Predicant in 's Gravenhage. Voor dezen uytgegeven door Nicolaus Visscher.
2992: VOLLENHOVEN, Jan Messchert van - Bundel van gewijde poŽzij in Hollandsche dichtmaat gebragt.
68076: VOLLENHOVEN, Jan Messchert van - Bundel van gewijde poŽzij in Hollandsche dichtmaat gebragt.
68078: VOLLMAR, A. - Onder het beste dak
68079: VOLMULLER, H.W.J. - Nijhofs Geschiedenis-lexicon. Nederland en BelgiŽ.
68082: VOLZ, D. Paul - Die Biblischen AltertŁmer.
68085: VONDEL, J. van - Altaargeheimenissen. Op nieuw uitgegeven met ophelderende noten en toelichtende aantekeningen. Kerkelijk goedgekeurd.
68088: VONDEL, J. VAN DEN - Verscheiden gedichten. Met aantekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H. W. Unger.
68089: VONDEL, Joost van den (1587-1679) - De Volledige werken van Joost van den Vondel bezorgd en toregelicht door Hendr C Difree assitent aan de iniversitiets bibliotheek eb conservator vanhet Vondel museum te Amsterdam
68090: VONDEL, Joost van den (1587-1679) - De amsterdamsche hecuba treur - spel 84 blz. ťťn gravure t' Amsterdam Joannes de Wees 1693 WAARBIJ: - Hippolytus of rampzalige kuischeit treurspel 51 blz. t' Amsterdam by de Weduwe van Abraham de Wees 1658. - Elektra van sophokles treurspel sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. 56 blz. 't Amsterdam Weduwe van Abraham de Wees 1658 - Salmoneus treurspel discite Fultitiam moniti, non temnere Divos. (6) 55 blz. 't Amsterdam Weduwe van Abraham de Wees 1657 - FaŽton of Reuckeloze Stoutheit Treurspel Primitiae juvenis miserae 55 blz. t' Amsterdam Weduwe van Abraham de Wees 1663 - Ifigenie in Tauren. Uit Euripides. Hic labor extremus, lonarum boec metaviarum. treurspel (6) 48 blz. t' Amsterdam Weduwe van Abraham de Wees 1666 - Euripides Feniciaensche of Gebroeders van Thebe. Treursel Verduischt door J. v. Vondel. Unanimes armare in proelia fratres. 63 blz. t' Amsterdam voor de weduwe van Abrahm de Wees 1668 - Sofokles herkules in trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel Vera Jovis proles, decus addite divis. (6) 39 blz. 't Amsterdam voor de weduwe van Abraham de Wees 1668. - Gysbrecgt vab /aemstel d'Ondergangk van zijne Stadt, en zijn ballingschap. Treur spel urbs antique ruit. de leste druck, vermeert, en verbetert. 64 blz. t' Amsterdam by de Weduwe van Abraham de Wees 1659 - Maeghden treurspel mediisque in millibus ardet. 71 blz. t' Amsterdam Voor Abraham de Wees 1643. - Maria Stuart of Gemartelde majesteit met afbeelding op titelpagina van Maria Stuart. 71 blz. te Keulen in D'oude drukerye 1646 - Leeuwendalers. Lantspel Pax optima rerum. (6) 69 (3) blz. t' Amsterdam gedruckt by Jacob Lescaille voor Abrah de Wees 1647 - Batavische gebroeders of onderduckte bryheit treurspel in ferrum pro libertate rueant. 64 blz. t' Amsterdam Voor Joannes de Wees 1690. - Zungchin of ondergang der Sineesche Heerschappye treurspel venit fumma dies, ineluctabile tempus. (5) 52 blz. t' Amsterdam Voor Joannes de Wees 1692
70177: VONDEL, JOOST VAN DEN - Palamedes of Vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aenteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den derden druk merkelyk vermeerdert
40323: VONDEL, Joost van den (1587-1679) - De Volledige werken van Joost van den Vondel bezorgd en toregelicht door Hendr C Difree assitent aan de iniversitiets bibliotheek eb conservator vanhet Vondel museum te Amsterdam
3910: VONDEL, J. van - Altaargeheimenissen. Op nieuw uitgegeven met ophelderende noten en toelichtende aantekeningen. Kerkelijk goedgekeurd.
46135: VONDELS, I.V. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap treverspel
68091: Vondels, I. van - Inwydinge van ''t stadthuis t'' amsterdam MDCLV. Van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M.E. Kronenberg
68092: VONDELS, I.V. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap treverspel
26150: VONK, C. - De voorzeide leer. Deel IHb. De Heilige Schrift. Jeremia/EzechiŽl. Door ds. C. Vonk.
68100: VONK, C. - Jozua deel 1d uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift .
46583: VONK, C. - Jozua deel 1d uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift .
46584: VONK, C. - Richteren deel 1e uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift .2e druk
46586: VONK, C. - Daniel-Kronieken-Wzra-Nehemia deel1p uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift .
46587: VONK, C. - 1 en 2 Samuel 2e druk uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift .
46588: VONK, C. - Psalmen 1-2 deel 1j en 1k uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift .
68095: VONK, C. - Genesis-Exodus uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift 2e herziende druk
68096: VONK, C. - Huisbezoek naar Gods geboden. 2 delen in 1 band.
68097: VONK, C. - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Deel 1a: Inleiding, Genesis, Exodus.deel 1 b leviticus Deel 1b: Leviticus-Deuteronomium. 7
68098: VONK, C. - De voorzeide leer. Deel 1c. Numeri, Deuteronomium.
68099: VONK, C. - De voorzeide leer. Deel Ia. De Heilige Schrift: inleiding, Genesis, Exodus. .dln 1b Leviticus dln 1c Numeri-Deuteronomium
58577: KLEMAN DAVID (1725-80 VOORBURG - De orde des heils, volgens welke God, aan byzondere menschen, zyne zaligmakende genade schenkt; of, Het verband tusschen genade en plicht. 1e druk
44095: KLEMAN DAVID (1725-80 VOORBURG - Eerste waarheeden der ondervindelyke en redelyke geest-kunde. waarin alhet geendoor de ondervinding in onze Ziele kenbaar is nagespoord de wetten onzer Zielswerkingen aangewezen worden enn daaruit tot de Aart het Wezen en Eigenschappen derzelve beslooten word. waar by komt een afzonderlijk betoog vann de onstoflykheid en onsterflykheid der ZIELE Op eene vatbaare wijze ten nitte van Minervarenen ontworpen Door DAVID KLEMAN leeraar te VOORBURG Door de Autheur voor zynen Dood veel vermeerdert verbeterd/Voorzien metv een kort bericht rakende deeze uitgaave van den Wel eerwaarden en Zeer Godgheleerde Heere PETRUS NIEUWLAND Leerraar der Hervormde Gemeente te HAGE
47056: URBAIN VAN VOORDE - Guido Gezelle
40282: VOORDEN VAN A E A - HERDENK de trouw 1888 Opheusden-1988 100 jaar(Nederduitsche) gereformeerde Gemeente(in Nederland 4e druk
40379: Voordewind H - De commissaries vertelt 1952 - De commissaries vertelt verder 1951- De commissaries vertelt door 1951- De commissaris kan me nog meer vertellen 1951
68108: VOORHOEVE J.N - dat komt van boven met 2 plaatjes
68109: VOORHOEVE Jzn., H. C. - Beschouwing over de Openbaring. Derde druk.
65474: SECRETAN Henri VOORHOEVE H C - WIE WAS VINET populair portret naar het fransch door H C Voorhoeve
14626: VOORHOEVE Jzn., H. C. - Beschouwing over de Openbaring. Derde druk.
20579: VOORHOEVE-VAN OORDT, E. - Alles ten goede. Enkele verzen.
47340: Voorhoeve J.N - dat komt van boven met 2 plaatjes
39862: VOORHOEVE, J.N. - …ťn uit duizend. Een lezing door J. N. voorhoeve.
30706: VOORST, A. - Die van de Kanaaldijk
27976: VOORST, A. - Vergeten wat achter is.
30366: VOORST, A. van - Het zwaard der machtelozen.
33319: VOORST, A. - Twee veluwse jongens in Oorlogstijd.
13326: VOORTHUIS, F. J. - In de schaduw van het huis. Derde, vermeerderde druk.
43762: VOORTHUIZEN, A.H.J.G. van Ds. - TweeŽrlei tente gedachtenisrede wegens het 25-jarig bestaan der christelijke jongelings vereeniging ''Samuel'' te Huizen (N.-H.) op 28 october 1924 doo Ds. A.H.J.G. van Voorthuizen eere-voorzitter dezer vereeniging
415: VOORTHUIZEN, ds. A. H. J. G. van - Tweerlei tente gedachtenisrede wegens het 25-jarige vestaan der Christelijke jongelings vereeniging Samuel te huizen op 28 oct 1924
24142: VOORTHUIZEN, A. van - Late vondst
19492: VERVAT-Ds. Du Marchie van Voorthuysen. - Het ware, bevindelijke, wonder der vrije genade in een zondares verheerlijkt. Eenvoudige bekerings-geschiedenis, die God gehouden heeft met weduwe Vervat gewoond hebbende en overleden te Amerongen 20 maart 1953. Met een voorwoord van Ds. Du Marchie van Voorthuysen. Uitgegeven, op verzoek van de overledene, door Marie Reede, die haar de laatste 12 jaar verzorgd heeft.
41208: VOORTMAN, H. - Twee trouwe vrienden
62567: NN) ADAM vor - HISTOIRE SACR…E DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT Sujetrs composes et lithographies par vor Adam
16334: VORSTER, D.A. - Protest. Nederl. mystiek
5416: VORSTERMAN VAN OYEN, A. A. - Het vorstenhuis Oranje-Nassau. Van de vroegste tijden tot heden. Bewerkt door A.A. Vorsterman van Oyen, ridder der orde van verdienste van Waldeck en Pyrmont, lid en eere-lid van verschillende Binnen- en Buitenlandsche geschiedkundige genootschappen.
24787: VOS, M. Chr. (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van Michiel Christiaen Vos. Predikant der Christelijk Gereformeerde Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en AziŽ, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het portret van den schrijver. Zevende druk.
40810: VOS, STEVEN - Vier eenvoudige oefeningen, opgesteld door Steven Vos, Ouderling der Ned. Herv. Gem. te Huizen. Met een inleidend woord van Ds. G.H. Beekenkamp.
48056: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Predikant der Christelijk Gereformeerde Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en AziŽ, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het protret van den schrijver.
71870: VOS G.J. - Het leven van Jezus; een boek voor het christelijk gezin. Door dr. G.J. Vos Az. predikant te Amsterdam met 64 platen van Godefroy Durand
19235: VOS, Wilhelm - Proefstukken der zeden, vervat in verscheide verhandeliingen omtrent de gewichtigste pligten der menschen. Uyt het Frans vertaald, door Wilhelm Vos. 1e deel.
6024: VOS, G. J. - Geschiedenis der vaderlandsche kerk van 1630 tot 1842. Door G.J. Vos Az., th. dr. en pred. der Amsterdamsche gemeente. Tweede door den auteur herziene druk.
266: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig Verhaal aangaande het Godzalige Leven en de Lotgevallen van M.C. Vos. Bedienaar des God. Woords in Nederland, Zuid-Afrika en Azie door hemzelven beschreven.
26692: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Bedienaar des Goddelijken Woords op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en AziŽ., door hemzelven beschreven.
39394: VOS, Dahmen von buchholz T. - Arenden vliegen alleen.
39563: VOS, J. - Dogmatiek in kort bestek.
23182: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van Michiel Christiaen Vos. Predikant der Christelijk Gereformeerde Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en AziŽ, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het portret van den schrijver.
22249: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Predikant der Christelijk Gereformeerde Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en AziŽ, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld.
5513: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het protret van den schrijver.
14639: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) w-Floor-AD detmar - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos. met daar achter prrek van Wulfert Floot en leven van Ds detmaar
71: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Vierde druk.
32366: VOS, Michiel Christiaan - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen.
18493: VOS, Wilhelm - Proefstukken der zeden, vervat in verscheide verhandeliingen omtrent de gewichtigste pligten der menschen. Uyt het Frans vertaald, door Wilhelm Vos. 1e deel.
17134: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos.
1666: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Predikant der Christelijk Gereformeerde Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en AziŽ, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het protret van den schrijver.
17154: VOS, G. J. Az. - Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk, deel 1, van 630 tot 1651; deel 2: van 1651 tot 1842
33737: VOS, G. J. Az. - Voor den spiegel der historie!! Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek, bij gelegenheid van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkeraad en van de Classis van Amsterdam.
33273: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Predikant der Hervormde Christelijke Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en AziŽ, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met portret van den schrijver. Zevende druk.
26461: VOS, J. - ...Ontwaakt, Zijn lof ontvouwen. Preken van ds. J. Vos.
48223: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Predikant der Hervormde Christelijke Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en AziŽ, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met portret van den schrijver. Zevende druk.
177: VOS, Michiel Christiaen (1759-1826, Kaapstad) - Merkwaardig verhaal, aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, predikant der Hervormde Christelijke Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en AziŽ. Van zijne jeugd af tot den tijd van zijn emeritusschap; Door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het portret van den Schrijver. Tweede druk.
16335: VOS, G. J. - Geschiedenis der vaderlandsche kerk van 1630 tot 1842. Door G.J. Vos Az., th. dr. en pred. der Amsterdamsche gemeente.
16336: VOS, G. J. - Geschiedenis der vaderlandsche kerk van 1630 tot 1842. Door G.J. Vos Az., th. dr. en pred. der Amsterdamsche gemeente.
24143: VOSKUIL-MEIJER, J. - In de dwarse golfstroom
25300: VOSKUIL-MEIJER, Jo - In de dwarse golfstroom.
19004: VOSMA, Emmy - Hoe Els in wonderland kwam. Met platen en bandtekening van Nans van Leeuwen. 3e druk.
48468: VOSMAER, C., - Amazone,
71651: VREEDENBERG, CASPERalg - De Ortenbergsche familie, tooneelspel. 1e druk
72547: GORSEL vanW REDAKTIE MEDEWERKERS -HAAR V/D J - TUKKER W L VISSER H- VREEKAMP H e a - Gereformeerd weekblad 80e - 81e -82e-83e-en 84e jaargang
46011: VREEKAMP, HENDRIK - Zwijgen bij volle maan, veluwse verkenning van Edda, Evangelie en Tora derdedruk
71011: VREEKEN A. - Kees Morel (met illustraties en bandtekening van Menno van Meteren Brouwer0
43871: VREELAND, ANNIE - De vacantie-emoties van Juffrouw Begijntje
43977: VREELAND, ANNIE - Geluksland door Annie Vreeland GeÔllustreerd door A. van Midden derde druk
49052: Vreeland, Annie - De vacantie-Emoties van juffrouw Begrijntje.
39533: VREUGDEHIL, Joh. Kampen - In de wereld, maar niet van de wereld.
75764: VREUGDEHIL C G Dr. - Onnaspeurlijke rijkdam Bijbelstudies over deEfezebrief
39139: VREUGDEHIL, Ds. C.G. - Zijt goedsmoeds. Tien predikaties ontleend aan het boek "De Handelingen der Apostelen".
69924: VREUGDENHIL, M. - Saskia
16689: VREUGDENHIL, C.G. - Bekering, ook voor jou?
40089: VREUGDENHIL, Joh. - De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud.
11425: VREUGDENHIL, Mies - Ik geloof. 28 gedichten rond de Geloofsbelijdenis van Nicea.
70245: VREUGDENHIL, C.G.Pred Gerf Gem - Vrijwillige Liefde 13 bijbelstudies overc de profeet HASEA
69925: VREUGDENHIL, M. - Saskia in de branding
69927: VREUGDENHIL, M. - Maria ter Laar
25654: VREUGDENHIL, Joh. - Onze geloofsleer. Uitgewerkt voor onze catechisanten. Derde druk.
37100: VREUGDENHIL, Ds. C.G. - Vreemdelingen en huisgenoten.
25169: VREUGDENHIL, Ds. Johannes - Geen nacht meer. Kort overzicht van het leven en sterven van Ds. Johannes Vreugdenhil, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente.
2060: VREUGDENHIL, C.G. - Maar nu nabij gekomen. Enkele aspekten van een worsteling tegen de oude heidense adat en voor de doorwerking van het Woord in het leven van een bergstam op Irian Jaya. Door ds. C.G. Vreugdenhil, zendingspredikant van de Gereformeerde Gemeenten
45673: VREUGDENHIL, Joh. door L Vogelaar - Die hier bedrukt met tranen zaait .uit het leven van Ds J Vreugdenhill
22750: VREUGDENHIL, C.G. - Worden als een kind.
22850: VREUGDENHIL, Joh. - Evert Kooistra.
68211: VREUGDENHIL, Joh. - De Bijbelse geschiedenis verteld aan onze kinderen. O T en N T 10e druk
21060: VREUGDENHIL, Ds. C. G. - Vreemdelingen en huisgenoten
72558: VREUGDENHIL, MIES - De verlatene
36344: VREUGDENHIL, Ds. Johannes - Geen nacht meer. Kort overzicht van het leven en sterven van Ds. Johannes Vreugdehil, in leven predikant der Gereformeerde Gemeenten, laatst te Kampen en aldaar overleden op 19 Juli 1944. Benevens een verslag van zijn begrafenis.
70039: VREUGDENHIL, C.G. Pred Gerf Gem - levend gelooF
37605: VREUGDENHIL, C.G. - Medeburgers der heiligen. Een jonge zendingskerk op weg naar de volwassenheid.
41123: VREUGDENHIL, Joh. - De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud.
75036: VREUGDENHIL, C.G.Pred Gerf Gem - de prediking van de verzoening
14646: VREUGDENHIL, C. G. - Tot een getuigenis voor alle volken. Bevestiging intrede en afscheid van ds. C. G. Vreugdenhil.
26073: VREUGDENHIL, Joh. - De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud.
2115: VREUGDENHIL, Joh. - De Bijbelse geschiedenis verteld aan onze kinderen. O R enNT 2dln 11e druk Deel 1.
42561: VREUGDENHIL, MIES - Anoek slaat haar vleugels uit
70250: VREUGDENHIL, C.G.Pred Gerf Gem - Alles uit Hem over de orde des heils
24145: VRIES, Anne de - BELLEDONNE, Kamer 16
24144: VRIES, Anne de - HILDE.
41487: VRIES, Anne de - Reis door de nacht. De storm steekt op. 2e deel. 7e druk
15607: VRIES, Anne de - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis 1 oude testament door Anne de Vries.
70546: VRIES, Anne de - Kind en Bijbel. DAVID tekeningen van Tjeerd Bottema - 1e druk
70547: VRIES, Anne de - Kind en Bijbel. Scheepje onder JEZUS hoede tekeningen van Tjeerd Bottema - 2e druk
70548: VRIES, Anne de - Kind en Bijbel. Toen JEZUS geboren werd tekeningen van Tjeerd Bottema - 2e druk
70549: VRIES, Anne de - Kind en Bijbel. Als JEZUS wederkomt tekeningen van Tjeerd Bottema - 1e druk
70560: VRIES, Anne de - Kind en Bijbel. MOZES tekeningen van Tjeerd Bottema - 2e druk
68304: VRIES, Grietje de - Wij steken het hoofd omhoog.
68307: VRIES, J.A. de - Des Chistens wapenrusting.
68308: VRIES, J.J. - Die Waaghalzen!
68309: VRIES, J.P. de - Het leven is ťťn.
68310: Vries, J.W. de - Dieren van dichtbij, Op het water. m.m.v Dr. T. Bult, leraar biologie bij het M.O. Illustraties van Sjoerd Kuperus. 4e of begin 5e leerjaar.
68311: VRIES, Joh. de - Postale herinneringen. Eerste druk.
68312: VRIES, JOH. DE - Amsterdam-Rotterdam. Rivaliteit in economisch-historisch perspectief ;
68314: VRIES, MR. W. DE - De opkomst van Zutphen. proefschrift met stellingen
68315: VRIES, O.H. DE Dr. - Leer en praxis van de vroege dopers uitgelegd als een theologie van de geschiedenis with a summary in English
68316: VRIES, P. De - Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
68317: VRIES, P. de - Het Zout der Aarde. Geloven en belijden in een geseculariseerde samenleving.
68318: VRIES, P. de - Om de toekomst van de kerk. De Gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw. Samen-op-weg een nieuw begin, maar hoe?
68319: VRIES, P. de - De band tussen Christus en zijn kerk. Predikatie over Kolossensen 3:1-4.
68320: VRIES, P. de - De weg zijner getuigenissen een oproep om te volharden in de gereformeerde religie
68328: VRIES, PETER DE - Henk is mijn Vriend. Met tekeningen van Maaike Boven-van Dijk
68329: VRIES, PH. de - Voltaire. Burger en Edelman.
68330: VRIES, R. de Pred Gerf Ketrk te Alblaserdam - Indien gij maar gefundeerd blijft....! Predikatie over Colossenzen 1:23, gehouden door ds. R. de Vries bij zijn afscheid op 2 maart 1947 van de Gerformeerde kerk te Alblaserdam
34194: VRIES, Anne de - Vader en Jaap.
14741: VRIES-van der Lichte, Ina - Zulke domme jongens. Geillustreerd door J. Huizinga.
13186: VRIES, Anne de - En nergens op de wereld....
47761: vries, Anne de - Overal veilig
47762: vries, Anne de - Bertus en Bruno
47764: Vries, Anne de. - Een reis doort het land van de Bijbel
42261: VRIES, O.H. DE Dr. - Leer en praxis van de vroege dopers uitgelegd als een theologie van de geschiedenis with a summary in English
37446: VRIES, J.A. de - Des Chistens wapenrusting.
37447: VRIES, Dr. P. de - Vaste Rots van mijn behoud. Vijf Engelse dichters en hun bekendste hymns.
25212: VRIES, Anne de - Bartje zoekt het geluk. 1e druk.
39373: VRIES, Anne de - Reis door de nacht. 4 delen. 1- De storm steekt op. 2- De duisternis in. 3- ochtendgloren 4- de nieuwe dag.
37822: VRIES, Dr. P. de - Die mij heeft lief gehad.
45080: VRIES, LEONARD DE (RED.) - Het Prentenboek Van Tante Pau ,, en het mooiste en leukste uit andere oude prentenboeken verzameld door Leonard de Vries; was Boek van de Maand; 192pp; talrijke illustraties in kleur en zw/w. In Goede Staat.
34533: VRIES, Anne de - De storm steekt op. Serie "Reis door de Nacht". Derde druk.
22783: VRIES, P. De - Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
68297: VRIES, E. - De brief van Jakobus: dispositie en heologie proefschrift ter verkrijging van het docroraat in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus Dr. L.J. Engels, in het openbaar te verdedigen op donderdag 30 mei 1991 des namiddags 4.00 door Egbert de Vries geboren op 12 maart 1933 te Sneek
78251: VRIES de P DR - Diemin heeftlief gehad de betekenis vande gemeenscha met Christus inde thelogie vanJohn Oven 1616-1683p
74179: VRIES DR. P. DE - HEt Schriftgezag in de kenel
78281: VRIES de P - Gij zijt hun roem herinneringen aan kinderen van God
68345: VRIES-van der Lichte, Ina - Zulke domme jongens. Geillustreerd door J. Huizinga.
68346: VRIES-van der Lichte, Ina - Jannemientje.
68347: VRIES-van der Lichte, Ina - Leven zonder drempels.
36786: VRIES, Drs. P. de - Het onfeilbare woord.
36789: VRIES, Ds. P. de - Gij xzijt jhun roem Herinneringen aan kinderen Gods oa Gerrit Klein terHuizen
68334: VRIES, T. de - Vrouwen van Urk. Een boekje over vrouwenleven op het eiland Urk. Deel III. Tweede druk.
68335: VRIES, Theun de - Het rad der fortuin.
68299: VRIES, F.C. DE, - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
68301: VRIES, G.J.P. de - Achter de schermen. De ondergrondse strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting. Door 'oom Gerrit'.
68302: VRIES, Gerardus de (1648-1705) Prof. Utrecht. - Exercitationes Rationales de Deo, Divinisque perfectionibus. Accedunt Eiusdem Dissertationes de Infinito; Nullibitate Spiritum; Homine Automatico; Contradictoriis Deo possibilibus; Sensuum in Philophando usu; Cognitatione ipsa mente; operationibus Brutorum. In quibus passim quae de hisce philiphatur Cartesius cum rectae rationis dictamine conferentur.
68343: VRIES-van der Lichte, Ina - Jitske. Het meisje uit Canada
76780: VERLOOP A P en VRIES P de - EEn riend van de bruidegom Herinneringem aan DSAP Verloop
34766: VRIES, Ds. P. de - Gereformeerd of Evangelisch? de kracht van de gereformeerde religie en de invloed van de evangelische beweging op de gereformeerde gezindte.
341: VRIES, Grietje de (1842-1915) - Eenvoudig Verhaal bevattende de weg, welke de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid. Door haarzelve beschreven.
43386: VRIES, GIJSBERT DE - Pang Paneu de Toenonger. ,tekeningen: Ronald Frijling.
27969: VRIES, A. de - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Oude Testament. Vierde druk
68336: VRIES, THEUN DE. - Ketters, Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht. 1e druk
32749: VRIES, Grietje de - Wij steken het hoofd omhoog. een voudig verhaal van Grietje deVries gebore n 24 oktober 1842 overleden 22 januari 1915 e Ansterdam door haar zelf geschreven
36219: VRIES, Anne de - Jaap en Gerdientje,. met tekeningen vanTjeerd Bottema
68337: VRIES, THOM. J. DE - Speculum superstitions dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin men weerkaats ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad anno 1956 ter gelegenheid van de jaarwisseling door Tho Ä (euro) 20.00
43586: VOCKS G.H.tekeningen en band ontwerp van J de Vries - Kleine Hein
20296: VRIES, Anne de - Panokko en de witte mensen. Illustraties van Corrie van der Baan.
71007: VRIES, GIJSBERT DE - Pak Ibrahim, de blinde van Blondo (derde druk)
71008: VRIES, ANNE DE - De storm steekt op
28852: VRIES, A. de - De witte pet. Door Anne de Vries. GeÔllustreerd door G.D. Hoogendoorn, 4e druk. Vrij en blij.
70543: VRIES, Anne de - Kind en Bijbel. JOHANNES DE DOPER - tekeningen van Tjeerd Bottema - 2e druk
70545: VRIES, Anne de - Kind en Bijbel. ABRAHAM de vriend van God tekeningen van Tjeerd Bottema - 2e druk
40654: VRIES, LEONARD DE. (samenstelling) - Het leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
49121: Vries, Gijsbert. de - Pang paneu De toenonger.
10861: VRIES, Theun de - Het rad der fortuin.
74180: VRIES DR. P. DE - Een vast verbond, de visie van de puriteinen op het verbond
74181: VRIES DR. P. DE - Het kruis en de halve maan, enkele gedachten over de relatie tussen het christelijk geloof en de islam
30114: VRIES, PH. de - Voltaire. Burger en Edelman.
70671: P.J. Cohen de Vries - Jan-Jop
50814: VRIES, Anne de - Kleuter vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Illustraties Tj. Bottema. 12e druk.
31718: VRIES, P. de - De weg zijner getuigenissen een oproep om te volharden in de gereformeerde religie
45239: VRIES, Anne de - Grootvertelboek voor de Bijbelsche geschiedenis deel 1 oude Testament met prent. C Jetses 26e druk
30759: VRIES, J.J. - Die Waaghalzen!
46850: Vries de, Peter R - Cipier mag ik een pistool van u? 85 waargebeurde misdaad verhalen
27344: VRIES, P. de - De band tussen Christus en zijn kerk. Predikatie over Kolossensen 3:1-4.
31683: VRIES, Rabijn S. Ph. de Mzn. - Joodse riten en symbolen. GeÔllustreerd met foto's. 2e druk
34242: VRIES, J.P. de - Het leven is ťťn.
33738: VRIES, Anne de - Reis door de nacht. De duisternis in. 18e druk.
33764: VRIES, Anne de - Reis door de nacht. De storm steekt op. 2e deel.
33841: VRIES, Anne de - De stroper. 8e druk.
33058: VRIES, Anne de - Hilde.
20297: VRIES, Anne de - De witte pet.
48858: Vries, A. de - De stroper
30666: VRIES, Anne de - Toen Jezus geboren werd. Tekeningen van Tjeerd Bottema.
30646: VRIES-van der Lichte, Ina - Leven zonder drempels.
30577: VRIES-van der Lichte, Ina - Jannemientje.
25456: VRIES, P. de - Om de toekomst van de kerk. De Gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw. Samen-op-weg een nieuw begin, maar hoe?
48898: Vries, Anne. De - Mientje, Ons moedertje. met tekeningen van Rein Stuurman.
25263: VRIES, P. de - Het Zout der Aarde. Geloven en belijden in een geseculariseerde samenleving.
12992: VRIES, Anne de - Het kleine negermeisje.
12995: VRIES, Anne de - De grote veenbrand.
40050: VRIES, Grietje de (1842-1915) - Eenvoudig Verhaal bevattende de weg, welke de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid. met Grietje de Vries, geboren 24 October 1842 en overleden te Amsterdam 22 Januari 1915.
2112: VRIES, Anne de - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis O T en N T door Anne de Vries. Illustraties van C. Jetses.3edruk
13003: VRIES-van der Lichte, Ina - Jitske. Het meisje uit Canada
37444: VRIESE, Pieter de - Historisch verhaal van het leven en sterven van ds. Bernardus Smytegelt. Nieuwe uitgave toegelicht door drs. H. Florijn.
68350: VRIESE, Peter de - Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerw. geliefden godvruchtigen en geleerden heer Ds. Bernardus Smijtegelt. Tweede druk.
31981: VRIESE, Pieter de - Historisch Verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerden heer. Dr. Bernardus Smytegelt, In zijn Eerw. leven getrouw Leeraar in de Gemeente Jezu Christi, te Middelburg; geloovig in den Heere ontslapen op den 6 mei 1739. nieuwe onveranderde uitgave derde druk
36310: VRIESE, Peter de - Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerden heer Ds. Bernardus Smytegelt, in zijn Eerw. leven getrouw leeraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Geloovig in den Heere ontslapen 6 mei 1739. Beschreven door Pieter de Vriese. Nieuwe, onveranderde uitgave. Nieuwe onveranderde uitgave tweede druk.
33429: VRIESE, PIETER de - Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, Godvruchtigen en geleerden heer Ds. Bernardus Smytegelt. Geloovig in den Heere ontslapen 6 Mei 1739 beschreven door Pieter de Vries. Nieuwe, onveranderde uitgave. Derde druk.
24871: VRIESE, Pieter de - Historisch Verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerden heer. Dr. Bernardus Smytegelt, In zijn Eerw. leven getrouw Leeraar in de Gemeente Jezu Christi, te Middelburg; geloovig in den Heere ontslapen op den 6 mei 1739. nieuwe onveranderde uitgave tweede druk
25102: VRIESE, Peter de - Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerden heer Ds. Bernardus Smytegelt, in zijn Eerw. leven getrouw leeraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Geloovig in den Heere ontslapen 6 mei 1739. Beschreven door Pieter de Vriese. Nieuwe, onveranderde uitgave. Vierde druk.
46518: VRIESLAND, VICTOR E. VAN/ WARREN, H. (SAM). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie. I: Elfhonderd tot negentienhonderd. II: Dichters van de twintigste eeuw.
68358: VRIEZE, P. de - Historisch verhaal van het leven ens terven van de eerwaarde, geliefde, Godvruchtige en geleerde heer ds. Bernardus Smytegelt, in leven getrouw leraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Gelovig in den Heere ontslapen de 6de mei. Beschreven door Pieter de Vrieze.
68361: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. van der - Literatuur van Oud-Israel. zesde druk
68359: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. van der - Literatuur van Oud-Israel. Vierde geheel herziene en uitgebreide druk.
44765: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. van der - Literatuur van Oud-Israel. zesde druk
45163: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. van der - Literatuur van Oud-Israel. 9e druk
68362: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. van der - Literatuur van Oud-Israel. 8e druk
68365: VRIEZEN, Dr. Th. C. - De literatuur van Oud-IsraŽl. Met medewerking van Dr. A.S. van der Woude. Vijfde druk.
68360: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. van der - Literatuur van Oud-Israel. Vijde geheel herziene en uitgebreide druk.
31479: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. van der - Literatuur van Oud-Israel. 9e druk.
68367: VRIEZEN, dr. Th. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament. Tweede druk, herzien en uitgebreid.
14647: VRIJDAG, Mientje - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag. (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest. 6e druk.
32946: VRIJDAG, Mientje - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag. (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest.
29589: VRIJDAG, Mientje - Vijftig brieven van Mientje Vrijdag.geschreven aan Aaltje Smelt met veertien brieven van Arnolda Sonnrvelt
17976: VRIJDAG, Mientje - Vijftig brieven van Mientje Vrijdag te Rijssen. Geschreven aan haar zielsvriendin Aaltje Smelt te Vriezenveen.
18222: VRIJER, M. J. A. de - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet".
30284: VRIJER, M.J.Apost - Uren met Lodenstein.
16434: VRIJER, Dr. M.J.A. - Henricus Regius. Een ,,Cartesiaansch'' hoogleraar aan de Utrechtsche hoogeschool.
37208: VRIJER, M. J. A. de - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet".
7578: VRIJER, M. J. A. de - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet".
31133: VRIJER, M. J. A. de. - Schortinghuis. En zijn analogieŽn.
33105: VRIJER, M. J. A. de - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet".
6539: VRIJER, M. J. A. de. - Schortinghuis. En zijn analogieŽn.
39178: VRIJER, M. J. A. de - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet".
39180: VRIJER, M. J. A. de. - Schortinghuis. En zijn analogieŽn.
37379: VRIJER, M.J.A. de - Schortinghuis en 'Het innige Christendom'. (Oorspronkelijke titel: Schortinghuis en zijn analogieŽn) Tweede druk.
73496: CHR GERF KERK Jonker s en Vrijhof J A - Huishoudelijk Reglement der Vereeniging tot steun van de generale zendingskas de ChrGerf Kerk in Nederland opgericht te Rotterdam 12 september 1929
19602: VRIJLANDT, P. - Moederaarde. (Aan het ontwakende Nederland een woord van liefde voor het Vaderland.)
39873: VRIJMANS, mevrouw - Ledige plaatsen in de kerk door droomster Jans met Een gesprek met den duivel op weg naar de kerk.
41054: BLOK P / VERGUNST A/ VROEGENDEWEI L E.A - Morgen en Avond Offer bijbelsdagboek
51013: BLOK P / VERGUNST A/ VROEGENDEWEI L E.A - Morgen en Avond Offer bijbelsdagboek
51014: BLOK P / VERGUNST A/ VROEGENDEWEI L E.A - Morgen en Avond Offer bijbelsdagboek
37429: VROEGINDEWEIJ, Ds. L. - 't Goed dat nimmermeer vergaat. Een elftal preken voor hoogtijdagen in het kerkelijk jaar.
25855: VROEGINDEWEIJ, Ds. L. - Het zevende gebod.
32719: VROEGINDEWEIJ, L. - Het zevende gebod.
16724: VROEGINDEWEIJ, A. e.a. - Om het eeuwig welbehagen. Bijbels dagboek.
17079: VROEGINDEWEIJ, A. - Zie het Lam Gods. Bijbels dagboek.
28124: VROEGINDEWEIJ, A. VEENENDAAL - De roem des Heeren. Tien preken verzameld door ds. A. Vroegindeweij, Ned. Herv. predikant te Veenendaal.
76022: VROEGINDEWEIJ, L. - D e Troost der Verkiezing Pastorale behandeling vann de Dordtse Leerregeld deel 3
10542: VROEGINDEWEIJ, L. - De Troost der Verkiezing Pastorale behandeling vann de Dordtse Leerregeld 3 dln
37442: VROEGINDEWEIJ, Ds. A. - Om het eeuwig welbehagen. Bijbels dagboek.
34676: VROEGINDEWEIJ, Ds. L. - Zie het Lam Gods! Een elftal preken.
37531: VROEGINDEWEY, Ds. W. - Bijbel en jeugd.
30941: VROEGINDEWEY, A./VROEGINDEWEY, L. intrede te Veenendaal - Een hechte band verbroken een nieuwe band gelegd. 1. Het is de laatste ure, Afscheidspreek over 1 Joh. 2:18a in de Ned. Herv. Kerk te Loonopzand door Ds. A. Voegindewey. 2. Medearbeiders Gods, Bevestigingspreek door Ds. L. Vroegindewey van Waddinxveen, gehouden in de Oude kerk der Ned, Herv. Gemeente te Veenendaal. 3. Dit is een getrouw woord, Intreepreek door Ds. A. Vroegindewey.
377: VROEGINDEWEY, Ds. A. (te Loonopzand)ZJ - De Nood onzer Kerk en wij.
33936: VROEGINDEWEY, Ds. A. - Het vaste fundament. 52 overdenkingen.
30405: VROEGINDEWEY, A. - Jan de Bakker - Hervormingsdag 31 october 1517. Door A. Vroegindewey, theol. cand. Waddinxveen.
30407: VROEGINDEWEY, W. - Johannes Calvijn - Hervormingsdag 31 october 1517. Door W. Vroegindewey, V.D.M. te Zegveld.
14641: VROEGINDEWEY, Ds. A. - Het vaste fundament. 52 overdenkingen.
30935: VROEGINDEWEY, A. Ds, - Predikende het evangelie. Tien preken verzameld door Ds. A. Vroegindewey, Ned. Hervormd predikant te Veenendaal. In deze bundel zijn preken opgenomen van. J. Voegindewey te Middelharnis Ds. L. Vroegindewey te Papendrecht Ds. Wr. Vroegindewey te Bleiswijk Ds. W. Vroegindewey te Huizen Ds. A. Vroegindewey te Veenendaal.
26521: VROEGINDEWEY, A. Ds, - De enige Naam. Een bundel preken verzameld door ds. A. Vroegindeweij, Ned. Herv. predikant te Veenendaal. Preken van J. Vroegindeweij, ds. L. Vroegindeweij, ds. Wr. Vroegindeweij, ds. W. Vroegindeweij den ds. A. Vroegindeweij.
33379: VROEGINDEWEY, A. - De nood onzer kerk en wij.
24544: VROEGINDEWEY, Ds. W. - Roomse Maria-verering.
31498: VROEGOP, W.A. - Den strik ontkomen. Derde druk.
75251: VROLIJK, Jan (oefenaar te Alphen a.d. Rijn) - uit het leven spreuken ,bevindingen en waarschuwingen 2E DRUK
45785: VROOM, HENDRIK MARINUS - De Schrift alleen? Een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie van Torrance en de hermeneutisch-theologische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann en Pannenberg (diss.).
78155: VROOM, dr. H. M. (redactie) - Platsbepaling Christelijk geloofg in een seculiere enplurale cultuur
65487: SEINEN Siene Jan Herv pred te Muiden/Zijderveld/Tange ALTEVEER/fERWERD/kULLUMERZWAAG EN vROOMSHOOP - Mijn levensweg werd dorps dominee BELEVENISSEN EN ANEKDOTES VAN EEN DORPSDOMINEE MET ILLSTRATIES VAN hARKE iEDEMA
74574: NAGTEGAAL J VROOMSHOOP - Godsregering in tegenspraak met onze z.g. Christelijke Regering
16378: VROON, A. - Carel Willem Pape 1788-1872. Een Brabants predikant en kerkbestuurder. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. XCI
58550: KLAPWIJK. VROUWKE - Bas gaat op voetbal
59389: KWAKKEL DRS. G. EN VUIJK DRS. B. - Gods liedboek voor zijn volk Over het lezen en zingen van de Psalmen 2e druk
74100: KLEIN VUIJST I C - Rouwen om een kind
69676: MEERMAN Johan Mr heer van Dalen en Vuren - HUGONIS GROTII Hugo de Groot derde boek over de zeden en den inborst der Athenienseren Romeinen en Hollanderen 3e deel
2058: VUUREN, J. van - Laatste woord van een vader aan zijo kinderen. Levensgeschiedenis van Johannes van Vuuren. Geboren te Haaften en overleden te Utrecht op 19 mei 1932 in den ouderdom van 75 jaren.
31744: VUYST, J. de - Oud en nieuw verbond in de brief aan de Hebreen.
73644: VUYST J. DE - Blijdschap en volharding de brief aan de Fillippenzen De brief van Judas
13264: WAAL, C. van der - Liquidatie der Reformatie. Over de Oecumenische beweging en haar theologie.
25718: WAAL, C. van der - Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst.
39372: Waals, Jacqueline E. van der. - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Van der Waals. Zesde druk.
43813: WAALS, JAQUELINE E. VAN DER - Noortje Velt.
40755: WAALS, JACQELINE VAN DER - Nieuwe verzen
38650: WAALS, J. E. van der - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten.
46937: WAALS, JACQUELINE VAN DER - Gebroken kleuren 14e druk
68434: WAALS, J. E. van der - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten. 14 druk
11532: WAANDERS, G. - Myn belyden. Verzen van G. Waanders.
45434: WAANING, NICOLAAS ANTON - Onderzoek naar het gebruik van Pneuma bij Paulus (diss.).
36698: WAARD, S.K. - Christelijke kerkgezangen. Uitgeg. op last van den Kerkeraad der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
28364: WAARD, A. de - Geroepen tot de bruiloft des Lams. Ds. A. de Waard: levensbeschrijving, rouwdienst met de toespraken bij zijn begrafenis en enkele predikaties.
77737: WAARD de G C - Zijn hulp zal blijken eenverhaal uit de dertigjarige oorlog 1518-48
71774: BOKMA K DS TE WAARDHUIZEN (N B) - HERDENKEN en DANKEN Uitgegeven door de Kerkeraden van deGerformeerde kerken ALMKERK en NIEUWENDIJK bij de herdenking van haar 100mjarig bestaan op 25 december 1935
43453: WAART, WILLEM DE / MEINECKE, PAUL (ILLUSTRATIES) - De verdwenen H.B.S.-er. 1ste druk,
778: WACHLER, L. - Beknopte daarstelling der algemeene geschiedenis. Uit het Hoogduitsch.
77578: WADSTRA J - Hollandse jongens van Stad en strand
18983: WAES, Frank van - Vrolike vertelsels. Met illustraties van George van Raemdonck.
42269: WAGENAAR, L.H. Dr. - Het ''reveil'' en de ''afscheiding,'' bijdrage tot de Nederlandsche kerkgeschiedenis van de eerste helft der 19e eeuw door Dr. L. H. Wagenaar
1872: WAGENAAR, Dr. L. H. - Het "Reveil" en de "Afscheiding", bijdrage tot de Nederlandsche kerkgeschiedenis van de eerste helft der 19e eeuw.
17149: WAGENAAR, L. H. Dr. v. d. m. te Middelburg - Van strijd en overwinning. De groote Synode van 1618 op '19, en wat aan haar voorafging. Voor het Christelijk Volk beschreven. Met portetten en platen.
34039: WAGENAAR, G.H. - Priester of dominť.
70150: WAGENAAR. - [HUISINGA BAKKER, PIETER] - Het leeven van Jan Wagenaar van en aan denzelven. - Brieven van en aan Wagenaar.
68461: WAGENER, W. A. - Rotterdam onherroepelijk.
68460: WAGENEr F.L. - Der Heidelberger Katechismus
36188: WAGENINGEN, Dick van - Zon in het Oerwoud.
27912: N.N. WAGENINGEN - Ordonnantie. Naar welke een ieder der gemeente Wageningen zich in een tijjd van brand zal hebben te reguleren.
68462: WAGENINGEN, Dick van - Zon in het Oerwoud.
68463: WAGENINGEN, Gerda van - De gouden ketting. Omslagillustratie: Jack Staller, Omslagbelettering: Van Soelen, Zwaag.
44308: WAGENINGEN, POPKE - de hoed van jager pas
47211: PETER Ph Pred Wageningen - De Laatste leerrede van wijlen ds ph Peter gehouden op zondag11 augustus1907 in de Ned Herv kerk te Wageningen
47741: wagensveld, B. J. - Klaas gaat ook op de zondagsschool
68469: WAINWRIGHT, ANGELA - Borduren in kruissteek creatief handwerken
68470: WAKEMAN, H.O. - An introduction to the historiy of the Chruch of England. From the earliest times to the present day. By Henry Offley Wakeman, M.A. Revised, with an additional chapter by S.L. Ollard, M.A. elevneth edition. twelfth impression.
33386: WAKKER, T. godsdienst onderwijzer te Urk later Wijken aalburg - Ijsselmuiden vertrokken naar Zuid afrika - De kleine zuster.Hoogkied 8 vers 8-9
68473: WAKKER, T.Godsdienst onderwijzer te Rotterdam voorheen Urk - De boom des levens.naar aanleiding van Openbaring 22 vers 14
33390: WAKKER, T.Godsdienst onderwijzer te Rotterdam voorheen Urk - De boom des levens.naar aanleiding van Openbaring 22 vers 14
32826: WAKKER, T.Godsdiestonderwijyer te Rotterdam voorheen te Url Ijsselmuiden vertrok laternaar Yuid Afrika - De boom des levens. naar aanleiding van Openbaring 22 v ers 14
68483: WAL, ROGIER LEONARD VAN DE. - De summo bono, quod continet philosophiam : een onderzoek naar Cicero's De finibus bonorum et malorum, boek IV en V. . Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Met samenvatting in het Engels en Hongaars
68474: Wal C van der - Zal men ook de jonge kinderen doopen
68475: WAL van der J Dr e.a (Jannekok en Anja Koster) - INCEST een informatiebve en praktische handreiking in bijbels licht uit de serie praktisch&pastoraal 2e druk
68479: WAL, C. van der - Amen en Beamen. Doop- Belijdenis- Avondmaal. tweede druk
68485: WALCHEREN, M. VAN - Penserosa. Eene novelle door M. van Walcheren. vijfde druk
42974: WALCHEREN, M. VAN (schrijfster van Penserosa en Zijn Zuster) - Van kind tot vrouw vierde druk
46614: WALCHEREN, M. VAN - Penserosa. Eene novelle door M. van Walcheren. vijfde druk
71162: WALDEN, WOUTER - Drie jongen en een auto (een avontuurlijk verhaal voo rjongens, geÔllustreerd door R. van Looy)
2062: WALKER, J. - 's Heeren leiding zowel in voorzienigheid als genade met Jane Walker van Islip, door haarzelven beschreven benevens twee brieven en memoriam. Zo getrouw mogelijk uit het Engels door Mej. B.T. Visser, Werkendam.
68488: walker, Diann - Nieuw geluk in Bliss
29413: WALL, John (1588-1666, Londen) - Niemandt dan Christus. Ofte een klaer ende uytnement tractaet van de kennisse Jesu Christi, om alle menschen op te wecken ende gaende te maken haer te beneerstigen om Iesum Christum ende dien gekruyciget te leeren kennen met een bysondere toe-eygenende ende Saligh-makende kennisse. In verscheydene predicatien over I Corinth. cap. 2 vers 2. Door Johan Wall, B.D. dienaer des Goddelijcken Woordts in Mich. Cornhill tot London. Uit het Engelsch vertaelt door Bartholomeus Reyniersen.
76484: WALL, J. (1588-1666) - Niemand dan Christus. Of een klaar en uitnemend traktaat over de kennis van Jezus Christus. Om alle menschen op te wekken en gaande te maken haar te benaarstigen om Jezus Christus en dien gekruisigd te leeren kennen met een bijzondere, toeŽigende en zaligmakende kennis. In verscheidene predikatien over 1 Cor. 2 : 2. Door Johan Wall, bedienaer des Goddelijke Woord in Mich. Cornhill te Londen. Uit het Engelsch vertaald door Bartholomeus Reinierzen.
78378: WALL, J. (1588-1666) - Niemand dan Christus. Of een klaar en uitnemend traktaat over de kennis van Jezus Christus. Om alle menschen op te wekken en gaande te maken haar te benaarstigen om Jezus Christus en dien gekruisigd te leeren kennen met een bijzondere, toeŽigende en zaligmakende kennis. In verscheidene predikatien over 1 Cor. 2 : 2. Door Johan Wall, bedienaer des Goddelijke Woord in Mich. Cornhill te Londen. Uit het Engelsch vertaald door Bartholomeus Reinierzen.
68491: WALLACE, Lewis - Ben Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Uit het Engelsch van Lewis Wallace door Alma. 12e druk.
68492: WALLACE, Lewis - Ben Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Uit het Engelsch van Lewis Wallace door Alma.
68493: WALLACE, Lewis - Ben Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Uit het Engelsch van Lewis Wallace door Alma. 2e druk.
19633: WALLACE, Lewis - Ben Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Uit het Engelsch van Lewis Wallace door Alma.
44160: WALLACE, LEWIS, - De Vorst van IndiŽ of De Val van Konstantinopel. Twee delen. Vert.: Alma.
19071: WALLACE, Lewis - Ben Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Uit het Engelsch van Lewis Wallace door Alma. 12e druk.
8860: WALLAGE, Lewis - Ben-Hur een verhaal uit den tijd van Jezus omwandeling op aarde. uit het engels Lewis wallace 9e druk.
68494: WALLAGE, Lewis - Ben-Hur een verhaal uit den tijd van Jezus omwandeling op aarde. uit het engels Lewis wallace 9e druk.
37632: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. 3 delen in 1 band.
26718: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Door A.S.C. Wallis.
68497: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Door A.S.C. Wallis.
48353: WALLON - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimťs par ordre du Synode Wallon.met alle verzen op noten
42268: WALSH, MICHAEL - De wortels van het christendom
68498: WALSH, MICHAEL - De wortels van het christendom
42267: WALSTRA, J. Dr. - Tegen beter weten in een proeve van christelijke identiteit
68499: WALSTRA, J. Dr. - Tegen beter weten in een proeve van christelijke identiteit
41346: WALT, Tjaart van der. Geboren te Pietersburg, Zuid-Afrika. - Die koninkryk van God - Naby! Eksegetiese verkennings van die toekomstperpektief van Jesus Christus volgens de getuienis van die sinoptiese evangelies. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de theologie, op gezag van de rector magnificus, Dr. J. L. Koole, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 25 september 1962 des namiddags te twee uur in de aula der Theologische Hogeschool, Oudestraat 6, te Kampen.
56545: HERZOG WALTER - Bischof Dr. Eduard Herzog Ein Lebensbild
68501: WALTERS, NEL - Nederlands spreekwoordenboek 10.000 spreekwoorden. Voorwoord: Wil van Beurden Schuurmans. .
28470: WALTON, Mevr. O. F. - Audrey, of kinderen des lichts. Uit het engels.
68502: WALTON, MEVR. O. F. - Achter de schermen. Uit het Engelsch ( a peep behind the scenes) 3e druk, illustraties,
68504: Walton, O.F - Engeltje's Kerstfeest derde druk
43612: WALTON, O.F. Mrs. - Nemo or the wonderful door by Mrs. O.F. Walton author of 'christie's old organ,' 'a peep behind the scenes' etc. etc.
74052: WALTON O.F. - Christoffel de dienaar des Heeren (naar het engels van O.F. Walton, derde druk)
68506: WANDELEN, J. VAN - Inventaris 15 - Straatwegen in de provincie Utrecht
46244: Wander, Nelleke - Tranen en troost
75544: Wander, Nelleke - Ondakks een verborgen toekomste druk
39640: WANDER, Nelleke. - Rineke keert terug.
48943: Wander, Nelleke - Kan Renske ook nog blij zijn? omslagillustratie: rino visser Binnenillustraties: Atie Schadelee-Schalk 3e druk
48944: Wander, Nelleke - Gelouterde opdracht.
48954: Wander, Nelleke - Petra en Ernst vinden toch het geluk. Illustraties door Ben Horsthuis
48955: Wander, Nelleke - Om Sabine. Omslagillustratie: Rino Visser
68512: WANDER, N. - Rieneke keert terug.
68513: Wander, Nelleke - Petra en Ernst vinden toch het geluk. Illustraties door Ben Horsthuis
68514: WANDER, NELLEKE - Schuif mij niet terzijde. Omslagillustratie: rino visser
33800: WANDER, N. - Rieneke keert terug.
48939: Wander, Nelleke - Ook jij bent niet vergeten.omslag illustratie door Arie Schaddelee-Schalk
68515: Wangerin, Walter - Jezus het leven. Vertaling Bob Vuijk
68518: WANSINK, P.A. - De zeeuwsche hoofdstad voor den geus.
49000: Wapenaar, A - Naar zee. tweede druk. tekeningen van G. D. Hoogenddorn
1443: WARBURTON, J. - Goede tijding uit verren lande. Eenige brieven van John Warburton jun., bed. des Evangelies te Southill over de 'Rivier van het water des levens en 'Den boom des levens' Vertaald door D. Schot. Tholen.
37480: WARBURTON, John. - Eenige brieven van John Warburton. (...) Geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill. Waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn John Warbuton Jun. Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot.
45944: WARBURTON, J. - Weldadigheden van een Verbonds-God zijnde een verhaal van eenige van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade met John Warburton, dienaar des Evangeliums te Trowbridge in twee deelen uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen.
76726: WARBURTON, John Sr. - De kindere Uwer knechten Brieven en levensbeschrijving van Warb=urt=on Jr
32603: WARBURTON, Eliot (1810-1852) (vertaald door Dr. W.R. van HoŽvell.) - De halve maan en het kruis. Waarheid en Verdichting op Reizen in het Oosten. Door Eliot Warburton Esq.. Naar den achtsten druk uit het Engelsch vertaald met eene voorrede van Dr.W.R. van HoŽvell. Eerste en Tweede deel met platen.
38777: WARBURTON, John. - Eenige Brieven, geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen
68520: WARBURTON, J. - Goede tijding uit verren lande. Eenige brieven van John Warburton jun., bed. des Evangelies te Southill over de 'Rivier van het water des levens en 'Den boom des levens' Vertaald door D. Schot. Tholen.
68521: WARBURTON, J. - Weldadigheden van een Verbonds-God zijnde een verhaal van eenige van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade met John Warburton, dienaar des Evangeliums te Trowbridge in twee deelen uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen. 12e druk als nieuw
68523: WARBURTON, John. - Eenige Brieven, geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen
36358: WARBURTON, John - Eenige brieven. Geschreven aan zijn zoon, bij de aanvang van diens bediening te Southill. Waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton Jun., dienaar des Evangeliums te Southill. Uit het Engels bewerkt door D. Schot.
34598: WARBURTON, John. - Eenige Brieven, geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen
16499: WARBURTON, J. - Weldadigheden van een Verbonds-God zijnde een verhaal van eenige van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade met John Warburton, dienaar des Evangeliums te Trowbridge in twee deelen uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen.
19052: WARBURTON, John Sr. - Het evangelie van een Verbonds-God. Tien predikaties alsmede tien bevindelijke brieven. Zo getrouw mogelijk uit het Engels vertaald door Mej. B.T. Visser.
68524: WARNECK, GUSTAV - Outline of a history of protestant missions from the reformation to the present time With an Appendix concerning roman Catholic Missions by Gustav Warneck Third english edition
55829: GUSTAV WARNED (professor und doctor der Theologie) - Ubrik einer geschichte der protestantischen missionen von der reformation bis auf di ebegenwart mit einem unhang Łber die fatholischen missionen neunte neu bearbeitete und vermehrte auflage
47813: WARNEKROS, H.E., - De joodsche oudheden, ontvouwd en opgehelderd. Uit het Hoogduitsch, naar de tweede verbeterde en vermeerderde uitgaaf. .
68525: WARNEKROS, H.E., - De joodsche oudheden, ontvouwd en opgehelderd. Uit het Hoogduitsch, naar de tweede verbeterde en vermeerderde uitgaaf. .
68487: Walker Mrs. Harry Leslie and Lamont A. Warner - A history of the Reformed Church of Bronxville
71004: WARNSINCK, MARGOT - Het sein staat veilig (geÔllusstreerd door Hans Borrebach)
11145: WARNSINCK, W. H. Bz.- Mr Iscaac da Costa - - Proeven van gewijde poŽzij. Waarbij De TOEKOMST in drie gezangen WAARBIJ Tafereel van een gelukkig BURGER GEZIN dichtstuk maatschappi tot nut van t algemeen amsterdam 1824 Waarbij Borgers boezem Klagt bij de graven zijner geliefde panden J A de La Vieter Gravenhage 1842 WAARBIJ vijf en twintig jaren een lied in 1840 door Mr Iscaac da Costa Amsterdam D Groede 1840 WAARBIJ aan Nederland de lente van 1844 15 blz WAARBIJ een WOORD aan mijne Landgenooten Leiden 1830
68527: WARREN, Samuel (1807-'77) - Bladen uit het dagboek van een geneesheer; Door S. Warren, schrijver van "10,000 pond 's jaars", Godsvrucht en beproeving" enz. Naar den achtsten druk uit het engelsch door P. van Os. Met platen.
68528: WARREN, SUSAN MAY - Op het spel. Roman. vertaald door Josťe Westrik
35388: WARREN, Samuel (1807-'77) - Bladen uit het dagboek van een geneesheer; Door S. Warren, schrijver van "10,000 pond 's jaars", Godsvrucht en beproeving" enz. Naar den achtsten druk uit het engelsch door P. van Os. Met platen.
22608: WART, A.D.F. - De Groote of Maria Magdalena en haar restauratie.
68529: WART, A.D.F. - De Groote of Maria Magdalena en haar restauratie.
68530: WASSENBURCH, P. - Spieghel aangaande de vijf articulen met de leere der papisten, Luterschen, wederdoperen, &c, overeenkomst door Petrus Wassenburch, predikant in Portugal.
68531: WASSERSTEIN, B. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
42891: WAST, Elisabeth - Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den hemel, tot haar eigen en andere bestiering opgetekent in den loop van haar verborgen leven met Godt. (...). Derde druk, van veel drukfouten gezuivert.
37456: WAST, Elisabeth - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Onveranderde uitgave volgens 1729.
37457: WAST, Elisabeth - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Onveranderde uitgave volgens 1729.
37458: WAST, Elisabeth - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Onveranderde uitgave volgens 1729.
22285: WAST, Elisabeth - Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den hemel, tot haar eigen en andere bestiering opgetekent in den loop van haar verborgen leven met Godt. Met een voorberigt op den inhoud passende door een Dienaar in J. C. Kerke Onveranderde uitgave volgens 1743.
31141: WAST, Elisabeth - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Tot haar eigen en anderer bestiering opgeteekend in den loop van haar verborgen leven met God. Onlangs in de Schotse taal uitgekomen en nu in het Nederlandsch overgezet met een voorbericht op den inhoud passende, door een dienaar( Christoph parrehesius) in de kerk van Jezus Christus.
38757: WAST, Elisabeth - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Tot haar eigen en anderer bestiering opgeteekend in den loop van haar verborgen leven met God. Onlangs in de Schotse taal uitgekomen en nu in het Nederlandsch overgezet met een voorbericht op den inhoud passende, door een dienaar( Christoph parrehesius) in de kerk van Jezus Christus.
7351: WASZINK, J. H. / UNNIK, W. C. van / BEUS, Ch. de - Het oudste Christendom en de antieke cultuur.
68538: WATER, Willem te (1698-1764, Axel) - Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: begonnen door den wel eerwaarden heer Willem te Water, in zyn leven predikant laatst te Axel; voltooid en uitgegeven door deszelven zoon Jona Willem te Water, predikant te Vlissingen.Waarbij: Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI. eeuwe.
29810: WATER, Willem te (1698-1764, Axel) - Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: begonnen door den wel eerwaarden heer Willem te Water, in zyn leven predikant laatst te Axel; voltooid en uitgegeven door deszelven zoon Jona Willem te Water, predikant te Vlissingen.Waarbij: Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI. eeuwe.
8111: WATERINK, Dr. J. - Wij, Calvinisten .... nķ.
7952: WATERINK, Dr. J. - Wij, Calvinisten.......nķ.
18227: WATERINK, Dr. J. - Wij, Calvinisten .... nķ.
18213: WATERINK, Dr. J. - Uren met Calvijn. Met portret.
68559: WATERINK, Dr. J. - Moeilijkheden met 12- tot 14 jarige jongens.
68562: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1953
68563: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1955
68564: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1957
68566: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1959
68555: WATERINK, Dr. J. - Moeder en haar opgroeiende kinderen 2e druk
68560: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1951
2584: WATERINK, Dr. J. - Uren met Calvijn. Tweede druk.
58616: KLINKEN van J Delft=WATERINK J - Opkomst en ontwikkeling van het schoolwezen binnen Delft tot 1700 met voorwoord Prof Dr J Waterink
68542: WATERINK, Dr. J. - Brieven aan jonge mensen. Toekomst, levenstijl, sexueel leven, kerk en gemeenschap.
68540: WATERINK, Dr. J. - Opdat zij licht zien.
68541: WATERINK, Dr. J. - Wij, Calvinisten.......nķ.
68539: WATERINK, Dr. J. - Uren met Calvijn. Tweede druk.
52828: COMIT… AFSCHEID PROFESSOR WATERINK, - Ten afscheid van Dr. J. Waterink. Hoogleraar 1926-1961.
14649: WATERINK, Dr. J. - De oorsprong en het wezen van de ziel.
68567: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1960
68558: WATERINK, Dr. J. - De schooljaren onzer kinderen. Samenspel van school en gezin.
68543: WATERINK, Dr. J. - De schooljaren onzer kinderen. Samenspel van school en gezin.
68544: WATERINK, Dr. J. - Wij, Calvinisten .... nķ.
68547: WATERINK, Dr. J. - Uren met Calvijn. Met portret.
68548: WATERINK, Dr. J. - Wij, Calvinisten .... nķ.
68550: WATERINK, Dr. J. - Grondslagen der didactiek. Met een aanhangsel (pag. 143 - 153) door dr. G. Wielenga.
25072: WATSON, Thomas (?-1686, Londen) - Alle de theologische en practicale werken, van den Godvruchtigen en zeer geleerden heer ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot Londen. Behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten.
30239: WATTS, Isašk (1674-1748, London) - PredikaatsiŽn over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen, geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge door Isaak Watts, Theol. doctor en predikant te Londen. Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden over Prediker XII: II, ter aanpryzing van dit werk, door Johannes Boskoop, bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. Eerste deel. Waarbij PredikaatsiŽn over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen , geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge. Door Isaak Watts, in dezelfs leven Theol. doctor en predikant te Londen. Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden over Psalm XXIV: 3 en 4 ter verdere aanpryzing van dit werk, door Johannes Boskoop, bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. Tweede deel. Waarbij: Predikatie gedaan by gelegenheid van den dood van wylen den eerwaarden heere Isaak Watts door David Jennings.
38261: WATTS, Isašk (1674-1748, London) - Verhandelingen van de Liefde Gods, en deszelfs invloed op alle de Harts-togten en Gemoed-bewegingen, Nevens een ontdekking van het rechte gebruik en misbruik der Hartstogten in zaken van Godsdienst. Voorgestelt in zeven byzondere redenvoeringen, zynde by elke Verhandeling eene ziel-verheffende overdenking gevoegt. Door den Wel-Eerwaarden en Godvruchtigen Heere, Isaak Watts, Doctor in de Godgeleerdheid, en Bedienaar des H. Evangeliums te Londen. Uit het Engelsch vertaalt: Overgezien en met een Vorrede over de Genadewerkingen des Geestes, als mede over de natuurlyke en geestelyke kennisse verrykt door Daniel Gerdes, Th. Doctor en Professor in de Universiteyt van Stad en Lande. WAARBIJ Dood en hemel ofte De overwinninge over den dood en de zaligheid der afgescheide zielen der volmaakte regtveerdigen vertaald door GERDES DANIEL.
69942: WATTS, Isašk (1674-1748, London) - Kort begrip der geheele historie nevens een vervolg der Joodse historie van het einde der O. verbonds tot J. Christus waarbij gevoegd is een berigt der voornaamste voorzeggingen, die tot J. Christus betrekelyk zyn voorgesteld in vragen en antwoorden etc. met 4 landkaartjes en 27 printverbeeldingen vierde druk
76464: WATTS, Isašk (1674-1748, London) - Logica of onderwys van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van Godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald; en met eene aanpryzende voorrede voorzien door den eerw. heere Petrus Nieuwland, predikant in 's Hage. 2e druk.
68583: WATTS, Isašk (1674-1748, London) - The world to come or discourses on the joys and sorrows of departed souls at death: And the glory or terror of the resurrection
68582: WATTS, Isašk (1674-1748, London) - PredikaatsiŽn over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen, geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge door Isaak Watts, Theol. doctor en predikant te Londen. Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden over Prediker XII: II, ter aanpryzing van dit werk, door Johannes Boskoop, bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. Eerste deel. Waarbij PredikaatsiŽn over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen , geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge. Door Isaak Watts, in dezelfs leven Theol. doctor en predikant te Londen. Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden over Psalm XXIV: 3 en 4 ter verdere aanpryzing van dit werk, door Johannes Boskoop, bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. Tweede deel. Waarbij: Predikatie gedaan by gelegenheid van den dood van wylen den eerwaarden heere Isaak Watts door David Jennings.
21883: WATTS, Isašk (1674-1748, London) - Verhandeling over de oeffening en beschaving van 't verstand; bevattende, als een tweede deel der logica of redenkunst, verscheide gewigtige aanmerkingen en regels, tot de verkryging en mededeeling van nutte kennisse in de Godsdienst, in de wetenschappen en in het burgerlyke leven. Door Isaac Watts, D.D. Naar den vierden Londonschen druk, uit het Engelsch vertaald en met eene aanpryzende voorrede voorzien door den eerw. heere Petrus Nieuwland. Predikant in 's Hage. Tweede druk.
21134: WATTS, Isašk (1674-1748, London) - Kort begrip der geheele Schriftuurlyke historie (...) Voorgesteld by wyze van vraagen en antwoorden. (...) Inīt Engelsch opgesteld door J. Watts, D.D. Vertaald en met eene korte aanleiding tot de H. tyd- en aardrykskunde, en de daar toe behoorende landkaartjes, en veele printverbeeldingen vermeerderd. Derde druk.
22960: WATZON, Thomas (?-1686, Londen) - Alle de theologische en prakticale werken, van (...) Behelzende veele uytmuntende predikatien.(...) Om deszelfs uytnementheydt uyt het Engelsch vertaalt, Door ds. Joannes Fabricius, In zyn leven Bedienaar des H. Evangeliums in de Heerlijkheid Kuynder. Vierde druk. Vermeerdert met vier nieuwe Tractaten en van vele Drukfouten gezuyvert. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17.
68584: WATZON, Thomas (?-1686, Londen) - Alle de theologische en prakticale werken, van (...) Behelzende veele uytmuntende predikatien.(...) Om deszelfs uytnementheydt uyt het Engelsch vertaalt, Door ds. Joannes Fabricius, In zyn leven Bedienaar des H. Evangeliums in de Heerlijkheid Kuynder. Vierde druk. Vermeerdert met vier nieuwe Tractaten en van vele Drukfouten gezuyvert. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17.
68585: WAVERIJN, F. J. J.zn. - U wacht ik ook. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vůůr 1940; een verhaal, echt als het leven zelf. Derde druk.
68586: WAVERIJN, F. J. J.zn. - De erve der vaderen. Treffende, kostbare, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven herinneringen, gebaseerd op historische feiten overwegend uit de donkere en bewogen jaren voor 1940.
1669: WAVERIJN, F. J. J.zn. - U wacht ik ook. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vůůr 1940; een verhaal, echt als het leven zelf. Derde druk.
74538: WAVERIJN, F. J. J.zn. - U wacht ik ook. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vůůr 1940; een verhaal, echt als het leven zelf. viede druk.
19672: WAVERIJN, F. J. J.zn. - De erve der vaderen. Treffende, kostbare, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven herinneringen, gebaseerd op historische feiten overwegend uit de donkere en bewogen jaren voor 1940.
1668: WAVERIJN, F. J. J.zn. - Die Mij eren zal Ik eren. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vůůr 1940; het bevat een ernstige boodschap voor het opgroeiend geslacht. Het spreekt aan en laat diepe indrukken achter. Eerste druk.
1670: WAVERIJN, F. J. J.zn. - Als leem in Zijn Hand. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vůůr 1940; een verhaal, echt als het leven zelf. Eerste druk.
46615: WEBB, Mrs. - Benaia. Een verhaal uit de gevangenschap. Door Mrs. Webb, Schrijfstervan ''Naomi, of de laatste dagen van Jeruzalem.'' uit het engelsch door E.J. Veenendaal
35597: WEBB, B.J. - Naomi of de laatste dagen van Jeruzalem. 8e geheel herziene druk. met zes platen.
39070: WEBB, B.J. - Naomi, of de laatste dagen van Jeruzalem. Uit het Engelsch van Mrs. B.J. Webb. Zesde druk. Met platen.
68588: WEBB, B.J. - Naomi of de laatste dagen van Jeruzalem. 8e geheel herziene druk. met zes platen.
68593: WEDEWER, HERMANN. - Johannes Dietenberger 1475-1537. Sein Leben und Wirken.
68595: WEEL, A. van der - Haagse hervormde kerken en kapellen.
68596: WEEL, H. VAN DER, - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden. Geschreven en getekend.
68597: WEEL, Mr. A. J. van - De incorporatie van Culemborg in de bataafse republiek. Gelderse historische reeks.
68599: WEELE, GORNELIA NEELTJE VAN DER - Images of development. Environmental causes in ontogency. Academisch proefschrift.
68600: WEERD DE W. - de "Domeneer" van turfland Tien jaren evangelisatie-arbeid in de Drentsche veenkoloniŽn.
68602: WEERD, R. J. van der - Laat u met God verzoenen.
68603: WEERD, WIM. DE - Henk visser, een jongen van het eiland. omslag en illustraties: A.D. Dekkers. 2e druk
68601: WEERD, H. de - In de branding der Reformatie. Luther, Zwingli, Calvijn.
47952: WEERDA, J. - Holbein und Calvin. Ein Bildfund.
16460: WEERDA, J. - Holbein und Calvin. Ein Bildfund.
68604: WEERDA, J. - Holbein und Calvin. Ein Bildfund.
68605: WEERDA, J. - Holbein und Calvin. Ein Bildfund.
68606: WEERDEN, J.S. VAN - Spanningen en Konflikten, verkenningen rondom de Afscheiding van 1834
48157: BAKKER G-BRONDIJK JZN-WEERDEN VAN J - 150 jaar gereformeerde kerk ,t Zandt
68608: WEESEL, Adrianus van - Een regtaardig dicipel van de Heere Jesus. Voorgestelt in VI predikatien.
68609: WEESP. - Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem. 12 jaargang, nr. 2, mei 1982 . Mooi ex. Gooi.
8412: WEG, A. van de - Mystiek bij Paulus.
68610: WEG, W. van de Azn. (Inleiding) - Gedenkboek van de geschiedenis van "luctor et emergo". Deel 2.
47760: Weger, Jan de. - Kees wordt groot 5e druk
68611: WEGER, JAN DE. - Kees wordt groot 5e druk
16793: WEGGEMAN, Pieter (Ouderkerk aan den IJssel) - De bekeeringsweg van den nu zaligen heer P. Weggeman. Voorgesteld in zestien brieven.
738: WEGGEMAN, Pieter (Ouderkerk aan den IJssel) - De bekeeringsweg van den nu zaligen heer P. Weggeman. Voorgesteld in zestien brieven.met daarbij verzameling NAGELATEN GESCHRIFTEN van de nu zaligen Pieter Weggeman
18992: WEHE, Trude - Pepe en Florita. (Voor meisjes vanaf 10 jaar).
68615: WEHE, Trude - Pepe en Florita. (Voor meisjes vanaf 10 jaar).
68616: WEHL, Nannie van - Do en Lo Verster. Oorspronkelijk verhaal- jongens en meisjesbibliotheek.
40033: WEHRMANN, Joh. - In de catacomben.
78231: WEIDHAUO G J J - Duizend mijl voor Marco Jongens speuren langs fjord enlagune
34435: WEIJDEN, T. van de - De oordelen Gods over Nederland. Bijzonder is hierin weergegeven de droefige staat van Neerlands Kerk.
22605: WEIJDEN, T. v. d. (Dordrecht) - De oordelen Gods over Nederland. de droevige staat van neerlands kerk door de auteur Gezien in een droom.
68617: WEIJDEN, T. v. d. (Dordrecht) - De oordelen Gods over Nederland. de droevige staat van neerlands kerk door de auteur Gezien in een droom.
68618: WEIJDEN, T. van de - De oordelen Gods over Nederland. Bijzonder is hierin weergegeven de droefige staat van Neerlands Kerk.
68619: WEIJDEN, T. van de - De oordelen Gods over Nederland. Bijzonder is hierin weergegeven de droefige staat van Neerlands Kerk.
68620: WEIJDEN, T. van de - De oordelen Gods over Nederland.
37218: WEIJDEN, T. van de - De oordelen Gods over Nederland.
41028: WEIJNEN.A. - Zeventiende-eeuwse taal.
68621: WEIJNEN.A. - Zeventiende-eeuwse taal.
68622: WEIJS, F. J. - Een ambacht met hout - Houtbewerking in de praktijk
68623: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met riet riet, biezen en griendhout 2e druk WEIJS, FREDERIK J. Een ambacht met riet riet, biezen en griendhout Lisse, Zuid Boekprodukties, 1990. hardcover met stofomslag, 30,5x24,5 cm. Met afbeeldingen in kleur pagina s niet genummerd.
68625: WEIL, G. - Mohammes de propheet, zijn leven en zijne leer. In het Nederduitsch bewerkt door Iz. J. Lion.
35055: WEILAND, H. - Frans Hagestein. met kleuren platen
72564: WEIS, ASHLEY - Onthuld, vertaald door Marijne Thomas
68628: WEISER, ARTUR - Die Psalmen I - II. Psalm 1-60 und Psalm 61-150. 2 Teile.: Das Alte Testament Deutsch Teilband 14/15
68627: WEIŖ, J. - Die Schriften des neuen Testaments. Neu ŁberseŖt und fŁr die Gegenwart erklšrt von Otto Baumgarten, Wilhelm Bousset, Hermann Guntel, Wilhelm HeitmŁller, Georg Hollmann, Adolf JŁlicher, Rudolf Knopf, Franz Koehler, Wilhelm Lueten, Johannes WeiŖ. Herausgegeben von Johannes WeiŖ. Die drei šlteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage.
68629: WEISS, Aug. en J.C. Andreś - Een alleen is maar verdrietig. Een nieuwe zangbundek. Met medewerking van Ferd. Timmermans. Derde gewijzigde en vermeerderde druk.
68630: WEISS, B. - H.A.W. Meyer's kritisch exegetischer Kommentar Łber das Neue Testament. Das Matthšus-Evangelium. Achtste Auflage, neu bearbeit von Dr. Bernhard Weiss, Oberconsistorialrath und ordent. Prof. an der Universitšt Berlin.
68626: WEIŖ, J. - Die Schriften des neuen Testaments. Neu ŁberseŖt und fŁr die Gegenwart erklšrt von Otto Baumgarten, Wilhelm Bousset, Hermann Guntel, Wilhelm HeitmŁller, Georg Hollmann, Adolf JŁlicher, Rudolf Knopf, Franz Koehler, Wilhelm Lueten, Johannes WeiŖ. Herausgegeben von Johannes WeiŖ. Die drei šlteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Zweite Band: Die Briefe, die Johanneischen Schriften.
68634: WEITHMANN, M.W. - Brandhaard Balkan. Achtergronden van het Joegoslavische conflict.
52656: CHAIM WEIZMANN - In dienst van mijn volk. 1e Druk. Book, Autobiografie van Chaim Weizmann, de eerste president van Israel. Met 1 ets van Chaim Weizmann van Harry S. Moskovitz.
32752: WEKKEN, Kaatje van der - Korte levensgeschiedenis & Vijf en twintig brieven. Door de weledele heer P. 't Hart oud-zeekapitein te Maassluis. 3e druk
77971: WELDEREN RENGERS [BARON], WILCO J.VAN. - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland [van 1849 tot 1946]. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1948- 1956. 5 vols. Uniform hardcovers. - Each volume with bookplate of the library of the University of Capetown (with cancellation stamp) & small paper vignet on spine. - Still a very good set.Complete set: vol. 1:a-b 3 dn 1849-1891 with annot. by C.W. de Vries over yhe period 1849-1891; vol. 2: 1891-1901 by C.W. de Vries; vol. 3: 1901-1914 by W.H. Vermeulen; vol. 4: Nederland 1914-1918 by C.W. de Vries ; Oost-IndiŽ 1891-1918, West-IndiŽ 1849-1918 by W.H. Vermeulen; vol. 5: 1940-1946 by L.G. Kortenhorst
68637: WELLER, Jacob - D. Jacobi Welleri Grammatica Graeca Noca ante ŗ B. Abrahamo Tellero quod ad Dialectos attinet completa, post autem ab ipso Auctore indicibus Locupleta. In hac verÚ novissima editiones Syntaxin & Accentuum rationem, breviter & dilucide proposuit Lambertus Bos, Ling. Graec. in Acad. Franeq. Professor.
38096: WELLER, Jacob - D. Jacobi Welleri Grammatica Graeca Noca ante ŗ B. Abrahamo Tellero quod ad Dialectos attinet completa, post autem ab ipso Auctore indicibus Locupleta. In hac verÚ novissima editiones Syntaxin & Accentuum rationem, breviter & dilucide proposuit Lambertus Bos, Ling. Graec. in Acad. Franeq. Professor.
60098: LOGMANS-WELTEVREDE. M.C. - Vuile Annemie
76668: LOGMANS-WELTEVREDE. M.C. - een vrolijke beestenbende 2e druk
72794: LOGMANS-WELTEVREDE M.C. - Een boodschap die nooit aankwam
25259: WELY, M.A. Prick van - Het orgel en zijn meesters. Vierde geheel herziene druk.
68639: WELY, J. van - Schaepman. Levensverhaal. 2e druk met inleiding en alfabetische overzichtstafel.
68640: WELY, M. A. VAN PRICK - Het orgel en zijn meesters met talrijke afbeeldingen en portretten
68641: WELY, M.A. Prick van - Het orgel en zijn meesters. Vierde geheel herziene druk.
68642: WELY, M.A. Prick van - Het orgel en zijn meesters. tweedegeheel herziene druk.met medewerking van Flor Peeters
68643: WELY, M.A. Prick van - Het orgel en zijn meesters.
16341: WELY, J. van - Schaepman. Levensverhaal. 2e druk met inleiding en alfabetische overzichtstafel.
47878: Vincentius Puccinus; Petrus Wemmers - Het wonderbaer leven van de salighe maghet Maria Magdalena de' Pazzi, religieuse van de Carmeliten orden ghenoemt onse l. vrouwebroeders ----- geschreven in het Italiaans---overgezet door s; Petrus Wemmers
68644: WENDEL, FRAN«OIS - Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie .
74535: WENTSEL DR. B. - God en mens verzoend Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God Dogmatiek deel 3b
68645: WENTSEL, B. - De openbaring, het verbond en de apriori's. Dogmatik. . Deel.2
68646: WENTSEL, B.Pred GErf Kderk te Gravenhage West - DOGMATIEK 4 delen in 7 banden. Het Woord, De Zoon en de Dienst Dogmatiek deel 1. De Openbaring, het Verbond en de Apriori's Dogmatiek deel 2. God en Mens Verzoend, Godsleer, mensleer en zondeleer Dogmatiek deel 3a. God en Mens Verzoend, Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God Dogmatiek deel 3b. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatset Dingen, De Persoon en het werk van de Heilige Geest Dogmatiek deel 4a. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste Dingen, De kerk als het saamhorige volk Gods Dogmatiek deel 4b. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste Dingen, De genademiddelen, het gemenebest en het eschaton Dogmatiek deel 4c.
68648: WENZ, HELMUT - KŲrpersprache im Gottesdienst Theorie und Praxis der Kinesik fŁr Theologie und Kirche
48537: WERCKSHAGEN, C. (HRSG.): - Der Protestantismus am Ende des XIX. Jahrhunderts, in Wort und Bild, Herausgeber: Pastor C. Werckshagen,
68649: WERCKSHAGEN, C. (HRSG.): - Der Protestantismus am Ende des XIX. Jahrhunderts, in Wort und Bild, Herausgeber: Pastor C. Werckshagen,
73432: Romein de Hooghe-Jan van den Avelen de 6 zgn Vrome Kaarten o.a Wereldkaart( Statenbijbel) - 6 kaarten(1687) van Romein de Hooghe-Jan van den Avelen n.l 1Wereldkaart( prophetien vervulingen (paradijs met wereldbol Romein de Hooghe ) 2 Beschrijving van Oorsprong en volkeren- Jan van Avelen 3 Veertigjarige woestijnreis -Jan vanAvelen 4Jeruzalem Romeyn de Hooghe -5 Het beloofde land Jan vanAvelen- 6 De zendingsreizen.Jan vanAvelenie ,,Kaarten in Bijbels pag pag 216-223 Poortman noemde ze vreemde kaarten die hij aanduidt als Vrome kaarten.
73434: STOOPENDAAL DANIEL (1637-1693) Wereldkaert e.a.(Statenbijbel) - 1- de Wereltkaart 2-het Paradijs 3-De Woestijnreis.-4 Jeruzalem- 5-Het beloofde Land 6- De zendingsreize
53152: Das Werf - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - XiV Jahrgang 1934
53153: Das Werf - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - 13e Jahrgang 1933
53155: Das Werf - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - 16e Jahrgang 1936
53151: Das Werf - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - XV Jahrgang 1935
68650: WERF, dr. J. van der - Oefeningen in het leerhuis.
68651: WERF, J. van der - Oefeningen in het leerhuis.
68652: Werff, B. van der. Dienaar des woords van de Gereformeerde kerk van Amsterdam-West - Heengaan of blijven. Ten afscheid
68653: WERINGH, Koos van - Albert Hanh
53230: DELTA WERKEN - Delta werken afleveringen 11 t/m 20
77215: KORNET G Werkendam - Van doleantiekerk tot bethelkerk 100 jaar kerk Gerformeerde Gemeente
38539: KIEBOOM J W.BOELVERKOPER WERKENDAM - Naftalie en Dudaim De inhoud in de loop der jaren bijeen verzamelt.uit de geschriften der vaderen en belevenissen van allerdag door boekverkoper J W Kieboom
71885: GANGEL J H F Pred te WERKHOVEN - Lof ter gedachtenis zijner heiligheid zestal leerredenen(feeststoffen)
68654: WERKMAN, Evert - Dat kan ons niet gebeuren... Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog, beschreven door Evert Werkman, met medewerking van Madelon de Keizer en Gert Jan van Setten.
68656: WERKMAN, Gerhard - Het land der gouden bergen.
68657: WERKMAN, H. - De haven uitgraven - De wereld van J. K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937)
68658: WERKMAN, HANS - De wereld van Willem de Mťrode. .
66475: STROTHMANN WERNER - Makarios-Symposium Łber das BŲse : Vortršge d. Finn.-Dt. Theologentagung in Goslar 1980. GŲttinger Orientforschungen : Reihe 1, Syriaca ; Bd. 24.
10346: WERUMEUS BUNING, J. W. F. - Een boekje van het glas. Behelzende een aantal ophelderende gesprekken en wetenswaardigheden, alsmede talrijke aanwijzingen tot het Groot Nieuw en Leerzaam Glazenspel.
37622: WERUMEUS BUNING, A. - De Ruijter's Afrikaanse reis. Geillustreerd door J.O.S.
68663: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tristan en Isolde in het kort naverteld met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484
44924: WERUMEUS BUNING, A. - met z'n drieen .
46976: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tristan en Isolde in het kort naverteld met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484
68660: WERUMEUS BUNING, J. W. F. - Een boekje van het glas. Behelzende een aantal ophelderende gesprekken en wetenswaardigheden, alsmede talrijke aanwijzingen tot het Groot Nieuw en Leerzaam Glazenspel.
68665: WESEL, A. van - Luister en Sieraad van Messias vertoond uit eenige plaatsen der H. Schrift nevens een uitbreiding over eenige andere Bybel-stoffen, door Adrianus van Wesel, predikant tot Amsterdam.
68666: WESEL, Adrianus van 1651-1710 Amsterdam - De Heerlykheid van die geen, die Geregtveerdigt zijn in Jesu Christo. Vertoont In de verklaring over het vijfde Cap. des sendbriefs Pauli aan den Romeynen. Waar agter gevoegt is Een uytbreiding over eenige bysondere texten der H. Schriftuure, als Rom. 7: 4, Exod. 3: 2-5, Ps. 40: 7-9, Cant. 1: 2 en Joh. 3 : 14-15. Door Adrianus Wesel, Predikant tot Amsterdam.
68667: WESEL, Adrianus van 1651-1710 Amsterdam - Dertien ktrachtige en ziwlroerende predicatien waar van de meeste handelen over Lyden onzer Saligmakers JESU CHRISTI Nevens Rouw gedichtebn Door Adrianus Wesel, Predikant tot Amsterdam. Op nieuw in hedendaags Nederlands getrouwelijk overgezet door Jan van Vulpen te Woudenberg
26791: WESEL, A. van - Luister en Sieraad van Messias vertoond uit eenige plaatsen der H. Schrift nevens een uitbreiding over eenige andere Bybel-stoffen, door Adrianus van Wesel, predikant tot Amsterdam.
6674: WESLEY - Het leven van Johannes Wesley. Naar het Engelsch van Mevr. Frances Bevan. Met vijf platen.
68669: WESLINGH, P. - De lof van Gods genadige bestiering, in de Godvruchtige mildaadigheid, voorgesteld in eene Leerrede, over de Woorden van David, 1 Kron. XXX vers 13 en 14. Ter inwijding van het Lutherse Diakoniehuis te Amsterdam, uitgesproken in de Lutherse Oude Kerk op maandag den 13den van Louwmaand 1772.
68670: WESLY, JENNY E. - Joods. Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Fotografie: Jenny E. Wesly. Tekst: Edward van Voolen.
28214: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de zestiende eeuw. Door dr. J.H. Wessel.
68671: WESSEL, A.M. - Verraad en dapperheid.
68672: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de zestiende eeuw. Door dr. J.H. Wessel.
12969: WESSEL, A.M. - Verraad en dapperheid.
33456: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel II: De Classes Appingedam en Pekela. 312 blz. Deel III: De Classis Groningen. 331 blz.
68673: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Zeeland. 1834-'69. Deel 2. Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland.
68674: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Overijssel. 1834-'69. Deel 1. De classis Zwolle.
68675: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Friesland. 3 delen. Deel 1: De classis Wanswerd (Dokkum) van de Afgescheiden kerken. 296 blz. Deel 2: De classes Drogeham (Drachten) en Leeuwarden van de Afgescheiden kerken. 351 blz. Deel 3: De classes Sexbierum (Franeker), Sneek en Tjalleberd (Heerenveen) van de Afgescheiden kerken. 438 blz.
68676: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel 1 Middenstum 244 blzDeel II: De Classes Appingedam en Pekela. 312 blz. Deel III: De Classis Groningen. 331 blz.
7348: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Friesland. 3 delen. Deel 1: De classis Wanswerd (Dokkum) van de Afgescheiden kerken. 296 blz. Deel 2: De classes Drogeham (Drachten) en Leeuwarden van de Afgescheiden kerken. 351 blz. Deel 3: De classes Sexbierum (Franeker), Sneek en Tjalleberd (Heerenveen) van de Afgescheiden kerken. 438 blz.
68678: WESSELINK, Johan - Zoo is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen. De cultureele en economische beteekenis. Samengesteld onder de leiding van Johan Wesselink.
40070: WESSELIUS, Johannes (1671-1745) Leiden. - Purmerentse en Rotterdamse Kerkreedens, Over De Tydelyke Doot der Geloovige, De Uytgestrektheyt van Christus Preedikinge op Aarden. De Needrige Moses aangemoedigt door Aarons Hulpe En het Gesigte van den Macedonischen Man. By verscheyde Geleegentheeden, en op verscheyde Tyden gedaan Door Johannes Wisselius S:S: Theol: Doctor en Professor tot Leyden. Nu by een versamelt, en voor de tweede reyse gedrukt.
10339: WESSELS, A.M. - Zeeland in den patriottentijd.
236: WESSELS, A. M. - Een Merkwaardig Vijftal. Ds. Bern. Smytegelt, Ds H. J. Budding, Ds. Daan Bakker, Ds. P. van Dijke en Ds. L. Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie in Zeeland.
1671: WESSELS, A. M. - Een merkwaardig vijftal Ds. B. Smytegelt, Ds H. J. Budding, Ds. D. Bakker, Ds. P. van Dijke en Ds. L Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie van Zeeland. 2e druk. Opnieuw bewerkt door H. M. Stoppelenburg.
68684: WESSELS, A.M. - Zeeland in den patriottentijd.
20791: WESSELS, A.H. (1819-1888, Pred. bij de Christ. Afg. Geref. Gem. te Rhijnsburg). - Geschiedenis der Christelijke kerk in de Nederlanden.
68681: WESSELS, A. M. - Waar de Schelde stroomt - Een bundel bijdragen tot de Historie van Zeeland
68683: WESSELS, A.H. (1819-1888, Pred. bij de Christ. Afg. Geref. Gem. te Rhijnsburg). - Geschiedenis der Christelijke kerk in de Nederlanden.
68686: WESSELS, A.M. - Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland.
20734: WESSELSZ, J. - Het leven van de aartsvader Joseph. Benevens enige Stichtelijke mengelwerken
68687: WESSELSZ, J. - Het leven van de aartsvader Joseph. Benevens enige Stichtelijke mengelwerken
68688: Westenbrugge, J. van - Tot Oranje vertrok
48847: Westenbrugge, J. van - Tot Oranje vertrok
77554: WESTERBEKE, JOH - Jonge zangers deel6 het levenseinde Jan vanEsch- Barend vanbn Asperen e a
77570: WESTERBEKE, Joh. - VISSERS van NOORDWIJK Het leven vanKlaas Noorhuis,Ds Cors Noordwijk ds E A Lazonder e.a.
23124: WESTERBEKE, Joh. MIDDELBURG - Een deur der hoop. De historie van de Openbaring.
2191: WESTERBEKE, Joh. - In de voorhoven des Heeren. Uit het leven van Jacob van de Velde. 1837-1912 ouderling Ledeboeriaanse gemeenten -1862 -gerf gem 1912
14859: WESTERBEKE, W. Uoderling te MIDDELBURG - Ziet Hem, Hij komt! IsraŽls bekering tot verlevendiging van de Kerk.
47169: WESTERBEKE, JOH - Jonge zangers het levenseinde en de verwachting van Jan van esch Florus de Wolf Jansje de Waard Agnita Johanna van der stelt Willenm Andries de Bakker barend van Asperen
25312: WESTERBEKE, Joh. - De Bruidegom komt! 150 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse. 2e druk.
76012: WESTERBEKE, JOH - Jonge zangers dee7 Jenny de HutbeWoonster-Reinier Buytelaa_Aaltje Zuidam-Jannigje Zondag em Reina Theodora vander Garde
43645: WESTERBRINK WIRTZ, J.M. - Marjootje wordt Marjů
46940: WESTERBRINK-WIRTZ, J.M. - Verzen
68705: WESTERBRINK-WIRTZ, J.M. - Verzen
68704: WESTERBRINK-Wirtz, J.M. - Flauwerd.
12970: WESTERBRINK-Wirtz, J.M. - Flauwerd.
68708: Westeringh, C. v. d. - ONDERZOEKINGEN OVER PLANTENGROEISTOFFEN - variaties van de polaire groep en hun invloed op het groeistof-transport
48653: Westerink, H. J. - Het Koninkrijk Gods bij Paulus
8073: WESTERINK, H. - Roep mij aan. Over de praktijk van ons bidden. Derde druk.
76925: WESTERINK, H. - De Tempelbouwers roman
35668: WESTERINK, H. - Ik zal opstaan...
68717: Westerink, H. J. - Het Koninkrijk Gods bij Paulus
36878: WESTERINK, Ds. J. - Daniel profeet van het rijk van God.
20302: WESTERINK, H. - Tussen vriend en vijand. illustraties van Jan lutz
68712: WESTERINK, G. - Elburg en Doornspijk. Kerken en andere instellingen uit de middeleeuwen met hare goederen
68713: WESTERINK, H. - Tussen vriend en vijand. illustraties van Jan lutz
68714: WESTERINK, H. - Ik zal opstaan...
68715: WESTERINK, H. - Je mag het geloven
68716: WESTERINK, H. - Tussen vriend en vijand. illustraties van Jan lutz - tweede druk
74193: WESTERINK H. - Open voor elkaar, over de omgang binnen de kerkelijke gemeenschap
1767: WESTERMAN, Adam (ov. 1635, Workum) - De lang beloofde dag, de lang gewenschte dag en de wonderdag. Predikatie over Lukas 2:7 (van de geboorte van Christus) En: De ware nieuwjaarsvreugde in den dierbare name Jezus. Predikatie over Lukas 2:21.
68719: Westhoff J P G , Evelein C A en Pont Joh W Dr. redaktie - Stemmen uit de Luthersche kerk in Nederland driemaandelijsch tijdschrift met medewerking van vele predikanten en gemeentenleden 1 t/m 6 jaargangen
68720: WESTHOFF J P G - Doctor Maarten Luther met portret
48069: WESTHOFF J P G - Doctor Maarten Luther met portret
68724: WESTLAND, L. Jzn. - De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Huizen.
68723: WESTLAND, L. - Eredienst en maatschappij. Een onderzoek naar de visies van A.A. van Ruler, Prof. dr. G. van der Leeuw-stichting en de beweging van Christenen voor het Socialisme. (Diss.) Summary in English.
68722: WESTLAND, Ds. J. - Gaat heen in deze uw kracht.
68721: WESTLAND, Drs. J. - God onze troost in noden. Een gesprek met hedendaagse theologen over de vragen rond God en het lijden.
38346: WESTLAND, Ds. J. - Gaat heen in deze uw kracht.
16343: WESTLAND, L. Jzn. - De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Huizen.
68727: WESTRICH, Josh - BlŁtentršume.
68729: WESTSTRATE, Ds. J.C. - De verhoogde middelaar en zijn gaven aan wederhorigen.
23800: WESTSTRATE, Ds. J.C. - De verhoogde middelaar en zijn gaven aan wederhorigen.
31310: WEVERS. A. Jr. - Catalogus der Boeken geschonken aan de bibliotheek des oudheidkamer "Twente".
68731: WEVERS. A. Jr. - Catalogus der Boeken geschonken aan de bibliotheek des oudheidkamer "Twente".
68732: WEYTENS, F. H. C. - Inventaris van het archief van het huis Sparrendaal te Driebergen
68735: WEZEL, LEENDERT VAN - Dal van Dura. Novelle. Op haar laatste werkdag wordt een vrouw gevangen in tweestrijd tussen vergelding en geloof.
39257: WEZEL, Leendert van - Bladstil.
68734: WEZEL, Leendert van - Bladstil.
71000: WHEELER, JANUET D. - B illie Bradley als detective (bewerking van G.J. Werumeus Buning-Ensink, illustraties en bandtekening van C. Bosch van Drakestein)
71001: WHEELER, JANET, D. - Billie Brandley's vacantie-avanturen (lillustraties en bandtekening van Gretha Bosch van Drakenstein)
8211: WHITE, E. G. - Schreden naar Christus.
68739: WHITE, MICHAEL - Leonardo, the first scientist
20344: WHITE, E. G. - Schreden naar Christus.
45582: WHITE, E.G. - Het gebed des Heeren door E.G. White
33854: WHITE, James Edson - De komende Koning. Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzoo komen gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien henenvaren. Hand. 1: 11.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9