Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40105: TUINMAN, ARIE - …ťn dorp en toch twťť
33945: TUINMAN, A. - Het leven van Kees Berends. Dit boekje is vroeger als vervolg verhaal verschenen in Eskol.
39961: TUINMAN, Carolus (1659-1728, Middelburg) - De toevlucht en sterkte van het ware Christendom in leven en sterven, aangewezen in vyf en vyftig predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Door (...) Aan het licht gegeven en met een voorreden verrykt door Cornelius de Feyfer (...) Predikant te Hoorn. Twede druk.
30350: TUINMAN, A. - Gods zaad kiemt in de kloostertuin. 2e druk.
77225: TUINMAN, ARIE - Het gestrooide zaad draagt vrucht
34002: TUINMAN, A. - Om 't eeuwig welbehagen.
66911: TUINMAN, ARIE - Jobje
3450: TUINMAN, Carolus (1659-1728, Middelburg) - De toevlucht en sterkte van het ware Christendom in leven en sterven, aangewezen in vyf en vyftig predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven door Cornelius de Feyfer, A.L.M. Phil. Doct. en predikant te Hoorn.tweede druk
33378: N.N. H Paul-R Selderijk B Tuinnier e.a - Over liefde gesproken.
69744: VROEGENDEIJ A REDAKTIE MEDEWERKERS -HAAR V/D J - TUKKER W L - Gereformeerd weekblad 69e jaargang
37101: TUKKER, W.L. - De orde op het heil. Uitgave van de Gereformeerde bond in de Ned. Herv. Kerk.
74147: TUKKER DR. C.A. - Het Gebed van Christus
48068: TUKKER W L - Om treurigen te troosten meditaties over de heidelbergse Catechismus
20047: TUKKER, Dr. C.A. (Hervormd predikant te Kamerik). - Het blijvende woord. Kerkgeschiedenis voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming. Nadere bewerking: L. van Driel en I.A. Kole.
66931: TUKKER, Ds. W. L. (Ned. Herv. pred.) - Wedergeboorte in verband met rechtvaardiging. Referaat gehouden op de Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond te Utrecht op 15 april 1953
66930: TUKKER, Ds. W. L. (Ned. Herv. pred.) - Filippus de Evangelist. 2e druk.
66921: TUKKER, C.A. - Van God en Zijn werk 1. De vroege tijd.
66923: Tukker, C.A. - In het nooit ontdekte spoor. Preken over Ziekentroost
66926: TUKKER, Dr. C.A. (Hervormd predikant te Kamerik). - Het blijvende woord. Kerkgeschiedenis voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming. Nadere bewerking: L. van Driel en I.A. Kole.
66928: TUKKER, Dr.C.A. - Vast vertrouwen en onberispelijk leven.
28137: TUKKER, Ds. W. L. (Ned. Herv. pred.) - Filippus de Evangelist. 2e druk.
2037: TUKKER, Ds. W. L. (Ned. Herv. pred.) - De orde van het heil.
2038: TUKKER, C.A. - Op twee gedachten. Status confessionis en het spreken van de kerk getoetst aan het spreken van God. Feestbundel samengesteld door het International Theological Institute t.g.v. het 25-jarig ambtsjubileum van C.A. Tukker.
38013: TUKKER, C.A. - De waarheid in Christus. Preken uit Romeinen 5-16.
16318: TUKKER, C.A. - Van God en Zijn werk 1. De vroege tijd.
73162: TUKKER C A Dr. - LEVEN metb het hart Over wat in het christendom gedacht en beleefd wordt
66919: TUKKER, C.A. - Een verborgen schat in den acker. Over geschiedenis en betekenis van de eerste gereformeerde Bijbel.
41512: TUKKER, W.L. - Geloof en verwachting. Verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Tweede druk.
69745: VROEGENDEIJ A redaktie medewerkers -HAAR V/D J - TUKKER W L - Gereformeerd weekblad 71e jaargang
40116: TUKKER, Dr.C.A. - Vast vertrouwen en onberispelijk leven.
36842: TUKKER, Dr. C.A. - De kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament. Van toelichtingen voorzien door Dr. C.A. Tukker.Gebaseerd op de Kanttekeningen uit de Ravesteijnbijbel van 1657.
6072: TUNDERMAN, J. W. Ds. - Marnix van St. Aldegonde. De subjectivistische stroomingen in de 16e eeuw.
66935: TUNDERMAN, J. W. Ds. - Marnix van St. Aldegonde. De subjectivistische stroomingen in de 16e eeuw.
66936: TURRETIN, Francis - Justification
8943: TWIESSEL, Hans van - Jan Battingh wordt rijk. (Een droevige oude en een blijde nieuwe historie).
66938: TWIESSEL, Hans van - Jan Battingh wordt rijk. (Een droevige oude en een blijde nieuwe historie).
8939: TWISK, W. van - Keesie Kolling. Geillustreerd.
66939: TWISK, W. van - Keesie Kolling. Geillustreerd.
24862: TYDEMAN, Prof. H.W. - Bericht wegens de uitgave van twee handschriften; behelzende het eene: een historisch verhaal van de handelingen der synode van Dordrecht, geschreven op last dier synode. En het andere: aanteekeningen uit de synodale handelingen van Zuid-Holland, van al het voorgevallene in de zaak en leer der Remonstranten, vanden jare 1619 tot 1777. Te samen onder den titel: bijdragen tot de Kerkelijke Geschiedenis van Nederland.
66940: TYDEMAN, Prof. H.W. - Bericht wegens de uitgave van twee handschriften; behelzende het eene: een historisch verhaal van de handelingen der synode van Dordrecht, geschreven op last dier synode. En het andere: aanteekeningen uit de synodale handelingen van Zuid-Holland, van al het voorgevallene in de zaak en leer der Remonstranten, vanden jare 1619 tot 1777. Te samen onder den titel: bijdragen tot de Kerkelijke Geschiedenis van Nederland.
22650: TYNDALE, William - Een wegwijzing in de Heilige Schrift. Vertaal door J. Freeke Jr.
31092: TYNDALE, William - Een wegwijzing in de Heilige Schrift. Vertaal door J. Freeke Jr.
66943: TYNDALE, William - Een wegwijzing in de Heilige Schrift. Vertaal door J. Freeke Jr.
66945: TYNDALE, William - Een wegwijzing in de Heilige Schrift. Vertaal door J. Freeke Jr.
48624: Ubbink, J. G. - Het pragmatisme van William James - vooral in zijne beteekenis voor de theologie
66948: UBBINK, J. G. - Het pragmatisme van William James - vooral in zijne beteekenis voor de theologie
75610: LIMURG W Ouderling Gerf Gem in Ned te UDDEL - Op uw woord heb ik gehoopt levenschetsen meditaties VERSLAG begrvenis
40466: VOORDEN A VAN PRED GERF GEM IN NED TE UDDEL - Een Goddelijke opdracht afscheid te Opheusden -bevestiging en Intrede te Udel
78084: UDDO - Twee snakel met tekeningen
43921: UDEMANS, Godefridus Cornelius (1581-1649, Zierikzee) - Korte ende duydelicke Verclaringe over het Hooge-liedt Salomo. Met aanwijzing der Voornaamste Leerstukken daarin vervat en hret nut daaruit vloeijende zamengesteld tot vertroosting en stichting van alle kinderen Gods die opregt verlangen naar de bruiloft des Lams met eene voorrede van J J A Ploos van Amster predikant te Reitsum
66952: UDEMANS, Godefridus Cornelius (1581-1649, Zierikzee) - De ladder Jakobs. Dat is: korte en duidelijke voorstelling van de juiste weg naar de hemel, in bepaalde trappen onderscheiden. Naar de uitgave van 1699, "Tot Utrecht, by de weduwe van J. van Poolsum, 8o 14 + 282 (+2) blz. Herschreven door J. van der Haar (Herv. predikant te Houten (U.).
1658: UDEMANS, Godefridus Cornelius (1581-1649, Zierikzee) - De ladder Jakobs. Dat is: korte en duidelijke voorstelling van de juiste weg naar de hemel, in bepaalde trappen onderscheiden. Naar de uitgave van 1699, "Tot Utrecht, by de weduwe van J. van Poolsum, 8o 14 + 282 (+2) blz. Herschreven door J. van der Haar (Herv. predikant te Houten (U.).
76584: MINK G J enFEIJ P J ARNEM UIDEN - Wij gedanken Uw goedetierenheid 100 mjaar Gereformeerde kerk te ARNEMUIDEN
8034: UIJTENVIERE - Weinig geacht, toch groot van kracht. Gesprekken over de opvoeding onzer kinderen in verband met den toestand van Huisgezin, School, Kerk en Maatschappij.
66956: UIJTENVIERE - Weinig geacht, toch groot van kracht. Gesprekken over de opvoeding onzer kinderen in verband met den toestand van Huisgezin, School, Kerk en Maatschappij.
66955: UIJTENVIERE - Weinig geacht, toch groot van kracht. Gesprekken over de opvoeding onzer kinderen in verband met den toestand van Huisgezin, School, Kerk en Maatschappij.
16919: UIJTENVIERE - Weinig geacht, toch groot van kracht. Gesprekken over de opvoeding onzer kinderen in verband met den toestand van Huisgezin, School, Kerk en Maatschappij.
66957: UIJTENVIERE - Weinig geacht, toch groot van kracht. Gesprekken over de opvoeding onzer kinderen in verband met den toestand van Huisgezin, School, Kerk en Maatschappij.
66960: Uil- van Golen, A. den - Schobbertje. Een verhaal uit 1920. Onieuw verteld.
66961: UIL-VAN GOLEN, A. den - Weer helder zicht. Omslagillustratie en -ontwerp Bas Mazur
66962: UIL-VAN GOLEN, A. DEN - Dat gaat verkeerd, Henk!
66959: UIL VAN GOLEN, A DEN - Is dŪt mijn weg?
66963: UIL-VAN GOLEN, A. DEN - De Vagebond
66964: UIL-VAN GOLEN, A. DEN - Verstild verlangen
45991: UIL VAN GOLEN, A DEN - Is dŪt mijn weg? 1e druk
66965: UILDRIKS, F. J. van - Gonda van Overduin. GeÔllustreerd door C. Koppenol
74235: UITENBOGAERT, Johannis (1557-1644, 's Gravenhage) - De kerckelicke historie, vervatende verscheyden gedenckwaerdige saken, in de christenheyt voor-gevallen van het jaar vier hondert af totb in het jaer sestienhondert negentien Voornamentlijck in deze Geunieerde Provincien waarachtelijck(met daarachtr Kerckelycke bedieninge ende zedige verantwoordingh dat is Naekt ende eenvoudiigh Historrisch verhael ect Ghedruckt in jaer ob-ns Heeren 1647 bschreven door den hoog gelerden JOANNEAS UYTENBPGAERT nu vermeerdert met volkomen registers 2e druk
77056: PARELLEL BIJBEL_UITLEG - Parallel bijbel I.Statenvertaling tegen - het boek 2e druk
56123: HARSMAN Hendrik door J M Ph Uitman - In Memonriam H Marsman (overduk)
70975: Ulehake L.A.B. - Onze Zjaak (met vier illustraties en bantekening van J.H. Persijn)
8946: ULFERS, S - Oostloorn. Dorpsschetsen.
38114: ULFERS, S. - Van eeuwige dingen. Gedachten en schetsen. Tweede druk.
66973: ULLIOLI, Dr. Joseph Franz - Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Aus der Vulgata mit Bezug auf den Grundtext nue Łbersetzt und mit kurzen Anmerkungen erlšutert (...)
4071: ULRICH, Johan Jacob (1683-1731, Zurich); Bernhardus Keppel (1685-1756) - De zeven laatste woorden van den Heere Jesus Christus, aan het kruis uytgesprooken. Met een aanhangsel van zeven keurstoffen op 's Heilants lyden slaande, en daar by gevoegt eene godtgeleerde betrachting over de woorden der instellinge des Heiligen Avondmaals: in de Hoogduitsche taale beschreeven, door Johan Jacob Ulrich, hoogleeraar in de zeedekunde en predikant in het weeshuis te Zurich. In het Nederduitsch vertaalt, door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam.WAARIJ Verhandeling over de bierbaarheid en 't recht gebruik van Godts Woort; Aanwyzende de nootzakelijkheit en de hulpmiddelen om het zelve met heilzame vrucht en tot zaligheid te leezen; Tot nut en gerief van alle Christelijke huishoudingen, en tot Bevordering van Waarheit en Deugt in dezelve in het Hoogduitch beschreeven, door wylen Johan Jacob Ulrich, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woorts en hoog-leeraar in de Zeedekunde tot ZŁrich; en om haare uitneemende nuttigheid in het Nederduitch overgebracht door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam. Waar by noch gevoegt is "Het leven van den Schrijver". 'S GRAVENHAGE, Ottho en Pieter van Thol, 1741.
4490: ULRICH, Johan Jacob (1683-1731, Zurich) - Heilige Bybel-oefening, of duidelyke en grondige verklaring en toe-eigening, van de gantsche wonder-geschiedenisse des lydens en stervens, der opstanding en hemelvaart van Jesus Christus. Wegens de overeenstemming der vier evangelisten, schriftmatig verhandelt, uit de outheit en taalkunde opgeheldert, en tot Godtzaligheit ten nutte gemaakt. In 't Nederduitsch vertaalt, en met nodige bladwyzers voorzien, door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam. 2e druk, merkelyk verbetert, en van veele druk-feilen gezuivert.
216: ULRICH, Johan Jacob (1683-1731, Zurich) - Heilige Bybel-oefening, of duidelyke en grondige verklaring en toe-eigening, van de gantsche wonder-geschiedenisse des lydens en stervens, der opstanding en hemelvaart van Jesus Christus. Wegens de overeenstemming der vier evangelisten, schriftmatig verhandelt, uit de outheit en taalkunde opgeheldert, en tot Godtzaligheit ten nutte gemaakt. In 't Nederduitsch vertaalt, en met nodige bladwyzers voorzien, door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam. Derde druk, merkelyk verbetert, en van veele druk-feilen gezuivert.
3613: ULRICH, Johan Jacob (1683-1731, Zurich) - Heilige Bybel-oeffening, of duidelyke en grondige verklaaring en toeŽigening des Evangeliums van Mattheus. Vertaald door ds. Bernh. Keppel te Monnikendam.
66980: UNNIK, Willem Cornelis van - Woorden gaan leven. Opstellen van en over Willem Cornelis van Unnik (1910-1978).
71446: OCTAVI PAP∆ URBANIr. - Missale Romanum, Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. PII V. Jussu Editum, Clementis VIII. Auctoritate Recognitum, Et novis Miffis ex Indulto Apoftolico hucufque conceffis auctum.
76736: NIJSSE ZIJDERVELD G DS MIDDELB URG - Het verhoorde kindergebed
27718: URINGA-KRANSEN, J.F. - Troost uit Heidelberg. Zondagse minimale maxima. (Gedichtenbundel)
66983: URINGA-KRANSEN, J.F. - Troost uit Heidelberg. Zondagse minimale maxima. (Gedichtenbundel)
77742: EBEN-HAEZER URK - EBEN-HAEZER herdenkingsuitgave 50 jaar zondagsschool Eben- Haezer Oud Gerg Gem te Urk 1960-2010 met voorwoord ds T KLOK
66984: URK - Om hert vaste fundament Ontstaan en ontwikkelingen van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk Maranatha sepr 1976-semp 2001
66985: URK (Bos Romkes e.a) - 100 jarig bestaan van de Gereformeerde zondagschoolvereniging ,,Laat de kinderen tot mijn komem<< aangeboden ter herinnering aan het 75-jarig bestaan 1876-1976
66986: URK (Brouwer e.a) - 75 jarig bestaan van de Gereformeerde zondagschoolvereniging ,,Laat de kinderen tot mijn komem<< aangeboden ter herinnering aan het 75-jarig bestaan 1876-1951
76712: UITSLAG A C Chr Gerf pred te Urk - elke dag Vaderdag
66968: UITSLAG A C Chr Gerf pred te Urk - Thuis in de wereld wereldgelijklvormigheid en de gerf gezindte
66988: URLINGS, Marie-Josť (samenstelling) - Ziekenhuis Gelderse Vallei. Vier ziekenhuizen: van samenwerking naar fusie naar nieuwbouw.
66989: URLINGS, MARIE-JOS… - Vier ziekenhuizen: van samenwerking, naar fusie, naar nieuwbouw
66990: URQUHART, John (lid van het victoria institute) - Wonderen der profetie. Of wat hebben wij te gelooven? 2e druk. Uit het Engelsch naar den derden herzienen druk door W. A. Vroegop.
14405: URQUHART, John (lid van het victoria institute) - Wonderen der profetie. Of wat hebben wij te gelooven? 2e druk. Uit het Engelsch naar den derden herzienen druk door W. A. Vroegop.
36513: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Schat-boeck der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, op-gemaeckt van dr. David Pareus, vertaelt ende met tafelen &c. verlicht, door dr. Festus Hommius. Nu van nieuws oversien, ende nevens het stellen der Schriftuer-plaetsen na de Publijcke oversettinge, verrijckt met toe-eygeninge; item met Schriftmatighe harmonie der Nederlandsche Gheloofs-Formulieren; als mede met noch twee registers etc. door Johannes Spiljardus, dienaer des H. Woords tot Gorinchem.
29407: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Kleine Catechismus, zeer duidelyk het christelyk geloof in zich bevattende; Opgesteld in den Jaare 1562, door Zacharias Ursinus. eerst uit des Autheurs Bibliotheek en eigen handschrift opgemaakt; en nu uit het Latyn getrouwelyk vertaald.
38303: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Schatboek der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus. (...) En nu van nieuws verrykt, met eene voorreede van Joan van den Honert, T.H. Soon. Doctor en professor der heilige Godgeleerdheid, in de Hollandsche Universiteyt, te Leiden, en predikant in des Heeren gemeente aldaar. Twee banden.
67004: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Schat-boeck der verclaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, opgemaeckt van dr. David Pareus, vertaelt ende met tafelen verlicht, door dr. Festus Hommius en nu van nieus na de publijcke oversien en met twee toe-eygeningen verrijckt door D. Ioannes Spiljardus.
67014: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Schat-boeck der verclaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, opgemaeckt van dr. David Pareus, vertaelt ende met tafelen verlicht, door dr. Festus Hommius en nu van nieus na de publijcke oversien en met twee toe-eygeningen verrijckt door D. Ioannes Spiljardus.
77123: URSINUS, Zacharias (1534-1583, prof. te Heidelberg/Neustadt) - Het Schat-Boeck der verclaringen Over de Catechismus der Christelicke religie, die in de Gereformeerde Kercken ende Scholen van Hoogh ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wort / Uyt de Latijnsche Verclaringen van den Hoochgeleerden (...) ende van anderen / die over dese Catechismus gheschreven hebben / overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius (...)
39545: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Het Schat-Boeck Der verklaringhen over de Catechismus Der Chrisftelicke Religie, Die inde Ghereformeerde kercken ende Scholen van Hoogh-ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wordt. Uyt de Latijnsche Verklaringen van den Hoogh-geleerden D. Zacharias Ursinus, ende van anderen, die over dese Catechismum gheschreven hebben, overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius, Die daer by gedaen heeft voor elcke Sondagh korte Verklaringhen bequamelijck in tafelen afghedeelt. Waer by ghevoeght is een Belydenis-Predicatie, ghedaen door D. Jacobum Laurentium Bedienaer des Heylighen Evangely binnen Amslerdam, die daer by ghedaen heeft de Symbola ofte Gheloofs-Formulieren vande vier eerste ghenerale Synoden: mitsgaders het Symbolum van Athanasius by hem op het nieuws uyt het Griekckx overgeset. In dese druck, zijn de aenghetoghene Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinghe des Bybels verbetert.
36671: URSINUS, Zacharias (1534-1583, prof. te Heidelberg/Neustadt) - Het schatboek der verklaringen van de Heidelbergse catechismus. Uit de Latijnse lessen. Opgemaakt door David Pareus, vertaald door Festus Hommius. Vervolgens overzien door Johannes Spiljardus en Joan van den Honert. Nu in het hedendaags Nederlands herschreven en van inleiding voorzien door ds. J. van der Haar.
36730: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Schat-boek der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latynsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, opgemaakt van dr. David Pareus. Vertaalt en met Tafelen verligt door Dr. Festus Hommius. En vervolgens overzien, en, nevens het stellender Schriftuurplaatzen naar de Publyke Overzettinge, verrykt (...) door Johannes Spiljardus. Derde Druk. (...) En nu van nieuws verrykt, met eene Voorrede van Joan van den Honert, T.H. Soon. (...)
48270: URSINUS, Zacharias (1534-1583, prof. te Heidelberg/Neustadt) - Het Schat-boeck der Christelyk leere ofte Uytlegginge over Catechismus der Gereformeerden kercken in Nederlandt. Eertijdts tot Heydelberg in't Latijn voorgelesen, ende van Doct. David Pareus uytgegeven. De tweeden druck. Inde welcke bij gedaen is uyt Balt. Copius, Hier. Bastingius, Phil. Lansbergius, Georg Spindler, ende andere die over de Catechismus geschreven hebben, wat dient tot breeder verclaringhe. Overgeset ende t'samengestelt door Festus Hommius. F., Dienaar des Gemeente Jesu Christi in zyn gemeente tot Leyden
77754: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Het Schat-boeck der verclaringen over de catechismus der christelic ke religi die in de Gereformeerden kercken en scholen van hoogh rmfr Neder Duitsch KLande gheleert wordt Uyt de Latijnsche Vewrclaringe vanden Hooghgeleerdfen D ZachariasURSINUS, ende van an deren die ov eer deze attchismus gheschreven hebben/overghezet ende samen gestelt door FESTUS HONNIUS Diedaer byghedaen heeft voor elcke zondag corte verklaringe bequamelijck in tafelen afgegedeelt
77755: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Het Schat-boeck der verclaringen over de catechismus der christelic ke religi die in de Gereformeerden kercken en scholen van hoogh rmfr Neder Duitsch KLande gheleert wordt Uyt de Latijnsche Vewrclaringe vanden Hooghgeleerdfen D ZachariasURSINUS, ende van an deren die ov eer deze attchismus gheschreven hebben/overghezet ende samen gestelt door FESTUS HONNIUS Diedaer byghedaen heeft voor elcke zondag corte verklaringe bequamelijck in tafelen afgegedeelt
76430: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Het Schat-boeck der verclaringen over de catechismus der christelic ke religi die in de Gereformeerden kercken en scholen van hoogh rmfr Neder Duitsch KLande gheleert wordt Uyt de Latijnsche Vewrclaringe vanden Hooghgeleerdfen D ZachariasURSINUS, ende van an deren die ov eer deze attchismus gheschreven hebben/overghezet ende samen gestelt door FESTUS HONNIUS Diedaer byghedaen heeft voor elcke zondag corte verklaringe bequamelijck in tafelen afgegedeelt
75831: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Schat-boeck der verclaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, opgemaeckt van dr. David Pareus, vertaelt ende met tafelen verlicht, door dr. Festus Hommius en nu van nieus na de publijcke oversien en met twee toe-eygeningen verrijckt door D. Ioannes Spiljardus.
3865: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Schatboek der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus. Uyt de Latynsche lessen van dr. Zacharias Ursinus. en nog met eenige aanmerkingen voorsien. En nu van nieuws verrykt, met eene voorreede van Joan van den Honert, T.H. Soon. Doctor en professor der heilige Godgeleerdheid, in de Hollandsche Universiteyt, te Leiden, en predikant in des Heeren gemeente aldaar.
77390: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Het Schat-boeck der Christelyk leere ofte Uytlegginge over Catechismus der Gereformeerden kercken in Nederlandt. Eertijdts tot Heydelberg in't Latijn voorgelesen, ende van Doct. David Pareus uytgegeven. De tweeden druck. Inde welcke bij gedaen is uyt Balt. Copius, Hier. Bastingius, Phil. Lansbergius, Georg Spindler, ende andere die over de Catechismus geschreven hebben, wat dient tot breeder verclaringhe. Overgeset ende t'samengestelt door Festus Hommius. F., Dienaar des Gemeente Jesu Christi in zyn gemeente tot Leyden
38805: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Schat-boeck der Verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, Uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, Op-gemaeckt van dr. David Pareus, Vertaelt, ende met Tafelen, &c. verlicht, door dr. Festus Hommius, Nu van nieuws oversien (...) door D. Johannes Spiljardus, (...) Het Eerste en Tweede deel.
66995: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) D. Jacobum Laurentium - Het Schat-boeck der verklaringhen over de Catechismus der Christelicke religie, die in de Ghereformeerde kercken ende scholen van Hoogh- ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wordt. Uyt de Latijnsche verklaringen van den hooch-gheleerden D. Zacharias Ursinus, ende van anderen die over dese Catechismus gheschreven hebben, overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius, die daer by ghedaen heeft voor elcke sondagh korte verklaringhen bequamelick in tafelen afghedeelt. Waer by gevoeght is een belydenis-predicatie, ghedaen door D. Jacobum Laurentium bedienaer des Heyligen Euangelij binnen Amsteldam, die daer by ghedaen heeft de symbola ofte Geloofs-Formulieren vande vier eerste generale synoden: mitsgaders het symbolum van Athanasus by hem op het nieuws uyt het Griecx overgeset. In dese druck, zijn de aenghetoghene Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinghe des Bybels verbetert.
39327: URSINUS, Zacharias (1534-1583, prof. te Heidelberg/Neustadt) - Het Schat-Boeck der verclaringen Over de Catechismus der Christelicke religie, die in de Gereformeerde Kercken ende Scholen van Hoogh ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wort / Uyt de Latijnsche Verclaringen van den Hoochgeleerden (...) ende van anderen / die over dese Catechismus gheschreven hebben / overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius (...)
3313: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Het Schat-boeck der Christelyk leere ofte Uytlegginge over Catechismus der Gereformeerden kercken in Nederlandt. Eertijdts tot Heydelberg in't Latijn voorgelesen, ende van Doct. David Pareus uytgegeven. De tweeden druck. Inde welcke bij gedaen is uyt Balt. Copius, Hier. Bastingius, Phil. Lansbergius, Georg Spindler, ende andere die over de Catechismus geschreven hebben, wat dient tot breeder verclaringhe. Overgeset ende t'samengestelt door Festus Hommius. F., Dienaar des Gemeente Jesu Christi in zyn gemeente tot Leyden
36514: URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) - Schat-boeck der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, op-gemaeckt van dr. David Pareus, vertaelt ende met tafelen verlicht, door dr. Festus Hommius. Nu van nieuws oversien, ende nevens het stellen der Schriftuer-plaetsen na de Publijcke oversettinge, verrijckt met toe-eygeninge; item met Schriftmatighe harmonie der Nederlandsche Gheloofs-Formulieren; als mede met noch twee registers etc. door Johannes Spiljardus, dienaer des H. Woords tot Gorinchem.
21885: URSINUS, Zacharias (1534-1583, prof. te Heidelberg/Neustadt) b LAVRENTIVM JACOBVM - Het Schat-boeck der verklaringhen over de Catechismus der Christelicke religie, die in de Ghereformeerde kercken ende scholen van Hoogh- ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wordt. Uyt de Latijnsche verklaringen van den hooch-gheleerden D. Zacharias Ursinus, ende van anderen die over dese Catechismus gheschreven hebben, overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius, die daer by ghedaen heeft voor elcke sondagh korte verklaringhen bequamelick in tafelen afghedeelt. Waer by gevoeght is een belydenis-predicatie, ghedaen door D. Jacobum Laurentium bedienaer des Heyligen Euangelij binnen Amsteldam, die daer by ghedaen heeft de symbola ofte Geloofs-Formulieren vande vier eerste generale synoden: mitsgaders het symbolum van Athanasus by hem op het nieuws uyt het Griecx overgeset. In dese druck, zijn de aenghetoghene Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinghe des Bybels verbetert.
25070: URSINUS, Zacharias (1534-1583, prof. te Heidelberg/Neustadt) - Verklaring op den Heidelbergschen Catechismus. Uit het Latijn door C. van Proosdij, predikant.
76603: SACHAU URSULA - Het Laatste geheim Roman over het leven van Katharina von Bora
67016: URZINUS, Zacharius - De Verkiezing en Verwerping volgens de Heilige Schrift verklaard en verdedigd.
40044: URZINUS, Zacharius - De Verkiezing en Verwerping volgens de Heilige Schrift verklaard en verdedigd.
73375: Usher, Jacobi 1581-1656 - Annales Veteris et Novi Testamenti, a prima mundi origine deducti, usque ad extremum Templi et Reipublicae Judaicae excidium. um Duobius indecibus quorum primus est historicus secundes vero geographicus qui nunc primum prodic in lucem cura& studio A LUBIN Geogr regi- accedvnt eivsdem l visserii tractalvs dvo 1-chronologia sacra veteris testamenti 2-Dissertatio atio de mecedonvm et asianorvm
19733: N.N. Maartensdijk Utr - Keur of politie-verordening, voor het waterschap Maartensdijk, gelegen onder de gemeenten: Maartensdijk, Utrecht en De Bilt.
63015: OTTERLOO Henricus van - Utrecht - eenvoudige BRIEVEN voor zoekende menschen naar Jezus opgesteld door Henricus van Otterloo Oud oudeling der Gereformeerde Nederduuitsche Gemeente te Utrecht tweede verbeterde druk
43925: OTTERLOO Henricus van - Utrecht - eenvoudige BRIEVEN voor zoekende menschen naar Jezus opgesteld door Henricus van Otterloo Oud oudeling der Gereformeerde Nederduuitsche Gemeente te Utrecht tweede verbeterde druk
75574: BREUKELAA J Pred bij de Geref Kerk te Utrecht - Gedanken aan Gods welddigheid gedachtenisrede uitgesproken bijn gelegenheid zijner vijf en twintig jarige ambtbediening op 22e december 1907
67448: Ven van de AJ- W F L den Uyl - Utrechts wapenboek de wapens der utrechtse gemeenten
76989: UYL den W F J - Paushuize en zijn naaste omgeving
43744: UYTTENMEER - Het grote sport feest
31620: DUINEN va n J S - Marinda en Rianne vinden elkaar. GeÔllustreerd.
64570: ROOYEN J.H.P. va - Kerk en staat n n vergelyking tussen kuyper en van Ruler proefschrift met stellingen
78200: GENDEREN vaan J Prof Dr - Orientatie inde Dogmageschiedenis
67027: VADER, M. (eindred.) - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Landelijke Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Tehuizen. Van 1961-1986.
22305: VADER, Jan - Eenige brieven van den eerwaarden heer Jan Vader, in leven leerend ouderling bij de Ger. Gem. te Meliskerke, (Zeeland), en aldaar overleden 14 juli 1901. Geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland, en op verzoek van velen verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse, Ger. Leeraar te Barneveld.
6638: VADER, Jan - Eenige brieven van den eerwaarden heer Jan Vader, in leven leerend ouderling bij de Ger. Gem. te Meliskerke, (Zeeland), en aldaar overleden 14 juli 1901. Geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland, en op verzoek van velen verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse, Ger. Leeraar te Barneveld. 1 e druk
67028: VAIZEY, JOHN - Sociaal democratie Grote stromingen der 20e eeuw.
34188: VALEN, L.J. van - Die aan Zijn Naam gedenken. Vier voorbeelden van Schotse vroomheid.
48057: VALEN van L J - De Heerlijkheid van Libanon Wonderwerken in Wales
1275: VALEN, L.J. van - Nafthali, een losgelaten hinde. De strijd en het lijden van de Schotse Kerk voor de Kroonrechten van Cristus.
39692: VALEN, L.J. - Gelijk de dauw van Hermon. Wonderwerken in de Schotse Hooglanden. Tweede druk. Met portret.
77152: VALEN, L.J. van Rai Duncan - De Rotssteen van mijn hart het leven vanRab biduncan
67030: VALEN L,J VAN - John Carles Ryle evangelieprediker onder de armen van het volk
67035: VALEN, L.J VAN - Leven voor Jezus Christus Selina, gravin van Huntingdon
67037: VALEN, L.J. van - Van kolendrager tot predikant. Het leven van William Huntington. (1745-1813)
67039: VALEN, L.J. van - Die aan Zijn Naam gedenken. Vier voorbeelden van Schotse vroomheid.
2003: VALEN, L. J. van - Gasten en vreemdelingen. De wederwaardigheden van de pelgrimvaarders.
47157: VALEN, L.J VAN - Leven voor Jezus Christus Selina, gravin van Huntingdon
47162: VALEN, L..J VAN - Bunyan in beeld
40465: Valen L J van - Wie dorst heeft , kome bijbelsdagboek samengesteld uit de werken van Th Boston-R en E Erskine- W Gurhrie= James Durham e.a.
72351: VALEN van L J - een rijke oogst de opwekking in Schotland in 1742 serie opwekking Vroegerc en Nu
33878: VALEN, L.J. van - Evangelist in sloppen en stegen. Derde druk.
72969: VALEN L.J. van - De stem in de woestijn, Duncan Mathson, het rijk gezegende leven van een Schotse evangelist
74162: VALEN L. VAN - Opgebrand in dienst van zijn Zender
27648: VALEN, L.J. van - Van kolendrager tot predikant. Het leven van William Huntington. (1745-1813)
15126: VALENTIN, F.76 - Abrťgť de l'histoire des croisades, (1095-1291). (...) Seconde edition. Deeltje uit BibliothŤque de la jeunesse chrťtienne.
26422: VALETON, J. J. P. Jr. (hoogleraar) - DE PSDALMEN tweededruk gehel hrzien door DR H Th OBBINK
39600: VALETON, Dr. J. J. P. Jr. - N. de Jonge in zijn leven en werken. Met portret. Uitgegeven ten voordeele der stads-evangelisatie te Brussel.
2102: VALETON, J.J.P. - De Psalmen door dr. J.J.P. Valeton jr., hoogleeraar 3dln
67043: VALETON, Dr. J. J. P. Jr. - Op den levensweg. Korte overdenkingen. Zesde druk.
19752: VALK, Dr. M. H. A. van der - De drie kruisen. Twaalf predikatiŽn. 2e druk.
67045: VALK, R. - Stichtelijke toespraken.
34398: VALK, R. - Stichtelijke toespraken.
1597: VALK, Dr. M. H. A. van der (predikant te Rotterdam) - 666.
67046: VALKEMA BLOUW, IR, J.P - Uit 't leven van kapitein Prum. Een boek voor jongens. Met teekeningen van Hugo Polderman
67047: VALKEMA, B;uw IR, J.P. - Het verdwenen parelsnoer. Kapitein Pru, - Reporter - Detectief. Met 45 teekeningen van Hugo Polderman
70998: VALKEMA BLOUW, IR. J.P. - Het grote avontuur (met tekeningen van Piet Marťe)
70999: VALKEMA BLOUW, IR. J.P. - Het goud van de Melusco (een boek van avontuur, met vele tekeningen van Hugo Polderman)
24148: VALKENBURG, Rik - Joh. G. Veenhof, wie is hij toch
67108: VALKENBURG, Rik - Kent u ze nog... de Veenendalers. derde druk.[
67109: VALKENBURG, Rik - Uit de oude doos. Foto- en verhalenboek uit de oude tijd.deel 2
67110: VALKENBURG, RIK - Ten dage mijner benauwdheid
67061: VALKENBURG, Rik - Ik moet het iedereen vertellen....Schetsen uit het leven van Rie Grims-Strootman.
67062: VALKENBURG, Rik./MALKENHORST-VISSER, S.T. - Zelfs bij het naderen van de dood, ťn daarna.... Ervaringen, wenken en adviezen rond stervensbegeleiding.
67069: VALKENBURG, Rik - Uit de oude doos. Foto- en verhalenboek uit de oude tijd.
67067: VALKENBURG, Rik - Kent u ze nog... de Veenendalers. Vierde druk.[
67068: VALKENBURG, Rik - Kent u ze nog... de Veenendalers. Tweede druk.
14479: VALKENBURG, Rik - Ik moet het iedereen vertellen....Schetsen uit het leven van Rie Grims-Strootman.
27500: VALKENBURG, Rik e.a. - Komt tot Zijn schijnsel. Verhalen en gedichten rond kerstfeest en de jaarwisseling, samengesteld onder de reactie van Rik Vallkenburg.
24727: VALKENBURG, Rik - S.G.P.-ers over brandpunten. Een zestal discussie-interviews door Rik Valkenburg. Met G. v.d. Berg, ds. P.J. Dorsman, ds. E. du Marchie van Voorthuysen, ir. H. van Rossum, ds. H. Rijksen en L.M.P. Scholten.Tweede druk.
13050: VALKENBURG, Rik - Kerstfeest in de Boshut.
13051: VALKENBURG, Rik - Neline en haar kanarie. Tekeningen van Tiny van Asselt.
28613: VALKENBURG, Rik - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953. deel 1 o.a De Urkervloot-het eiland Tholen- Stavenisse- St Annaland ect deel 2 o.a Piet de Dreu-Kees van Dongen- C Sinke,- Ds J b van Mechelen de gebr Cor en Frans Harincke.a.
26585: VALKENBURG, Rik - Discussie-intervieuws over verontrusting.
41204: VALKENBURG, Rik - Spanning in Soedan. Een waar verhaal over een gijzeling in Boma (Soedan) van enkele jonge zendingspiloten, waaronder Martin Overduin.
76638: VALKENBURG, Rik - Frontale botsing 7e druk
6502: VALKENBURG, Rik - S.G.P.-ers over brandpunten. Een zestal discussie-interviews door Rik Valkenburg. Met G. v.d. Berg, ds. P.J. Dorsman, ds. E. du Marchie van Voorthuysen, ir. H. van Rossum, ds. H. Rijksen en L.M.P. Scholten. 2e druk
67129: VALKENBURG, Ton - Soms moet ik opeens huilen over mensen met depressies
67128: VALKENBURG, TON - Ere wie ere toekomt gedachten over het vijfde gebod
67127: VALKENBURG, TON - Meer in huis Thuiszorg vanuit christelijke motivatie
67096: VALKENBURG, Rik - Gedreigd door 't vuur. Deel 1. ware oorlogsverhalen uit de tweede wereldoorlog.
67097: VALKENBURG, Rik - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953. deel 2 .
67098: VALKENBURG, Rik - Wedloop met de dood. Een serie verhalen uit de Tweede Wereldoorlog opgetekend door Rik Valkenburg.tweede druk.
67099: VALKENBURG, Rik - Wedloop door brandend gevaar. 58 verhalen uit de tweede Wereldoorlog
67100: VALKENBURG, Rik - Walther en Billy aan het westelijk front.
67102: VALKENBURG, Rik - Daar krijg je geen tabak van. Geschiedenis van de sigarenindustrie in Veenendaal gelardeerd met verhalen uit de Oude Doos
67077: VALKENBURG, Rik - Nederlandse kerken en christenen in Canada en U.S.A. Verhalen, meningen, principes, decors en lotgevallen rond Nederlandse immigranten in Noord - Amerika. o.a Ds Lamain-Jac Overduin
67080: VALKENBURG, Rik - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953. deel 1 o.a De Urkervloot-het eiland Tholen- Stavenisse- St Annaland ect deel 2 o.a Piet de Dreu-Kees van Dongen- C Sinke,- Ds J b van Mechelen de gebr Cor en Frans Harincke.a.
67082: VALKENBURG, Rik - Djoenkeng Owari. Het appŤl is afgelopen. Levens Verhalen interneringskampen op CELEBES
67084: VALKENBURG, Rik - BelgiŽ, kent u het zo...?
67085: VALKENBURG, Rik - Gedreigd door 't vuur. Deel 2. ware oorlogsverhalen uit de tweede wereldoorlog.o.a Het blockhaus te Eperlecques,Dr Jasperse te Leiden met Prof Schilder- De drie van Waalwijk- De bevrijding van Veenendaal en Dodenwacht bij onze gevallenen Gerard Hoek
67086: VALKENBURG, Rik - BelgiŽ, kent u het zo?
67088: VALKENBURG, Rik - Gedreigd door 't vuur. Deel 3.
67090: VALKENBURG, Rik - Vrede zal op aarde dagen. Een kerstbundel voor Oud en Jong met gedichten en verhalen.
67095: VALKENBURG, Rik. - Kerkelijke smaakmakers.
27959: VALKENBURG, Rik - Die zich verborgen houdt...
67058: VALKENBURG, Rik - Kerstfeest in de Boshut.
67059: VALKENBURG, Rik - Neline en haar kanarie. Tekeningen van Tiny van Asselt.
67050: VALKENBURG, Rik - Wat wij geloven. Twintig elementaire discussie-interviews met vooraanstaande kerkelijke figuren in Nederland.
14480: VALKENBURG, Rik./MALKENHORST-VISSER, S.T. - Zelfs bij het naderen van de dood, ťn daarna.... Ervaringen, wenken en adviezen rond stervensbegeleiding.
14483: VALKENBURG, Rik - Waar het om gaat. Discussie-interviews door Rik Valkenburg. o.a.Ds G.H. Abma, Ds K. Exalto,Dr. F. de Graaff, K.J. Mulder, Ds W.C. Lamain, Ds G. Taverne,en zijn dochter Ds J. van Haaren.e.a
2004: VALKENBURG, Rik - Wat wij geloven. Twintig elementaire discussie-interviews met vooraanstaande kerkelijke figuren in Nederland.o.a Ds R.Kok - F Mallam- Ds J v/d Poel A Vergunst
2005: VALKENBURG, Rik - Kerkelijke smaakmakers.o.a Prof J Kamphuis ,Ds. F. Mallan, drs Nic Scheps, Prof C Veenhofe.a.
47243: VALKENBURG, RIK - Jongeling ten voeten uit
67111: VALKENBURG, RIK - Ondanks het moordend lood 16 ware oorlogsverhalen door Rik Valkenburg Bandomslag: Jaap Bechman
67075: VALKENBURG, Rik e.a. - Komt tot zijn schijnsel. Verhalen en gedichten rond kerstfeest en de jaarwisseling, samengesteld onder de reactie van Rik Vallkenburg.
67072: VALKENBURG, Rik - S.G.P.-ers over brandpunten. Een zestal discussie-interviews door Rik Valkenburg. Met G. v.d. Berg, ds. P.J. Dorsman, ds. E. du Marchie van Voorthuysen, ir. H. van Rossum, ds. H. Rijksen en L.M.P. Scholten.Tweede druk.
67074: VALKENBURG, Rik - Discussie-intervieuws over verontrusting.
67112: VALKENBURG, Rik - Bij 't barnen van 't gevaar ervaringen belevenissen in de 2e were;ld oorlos o.a DS W C Lamain-Ds A Bikker-
67114: VALKENBURG, Rik - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953. deel 1
67115: VALKENBURG, RIK - Jongeling ten voeten uit
67116: VALKENBURG, RIK - Ondanks het moordend lood 16 ware oorlogsverhalen door Rik Valkenburg Bandomslag: Jaap Bechman
67117: VALKENBURG, Rik - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953. deel 1 o.a De Urkervloot-het eiland Tholen- Stavenisse- St Annaland ect
67118: VALKENBURG, RIK - Die gelukkige Sjarlotte en Sjakie. Een waar verhaal uit Ierlang (Charlotte Brouwne - Jack Britt) Bandomslag en illustraties door R. Visser
67119: VALKENBURG, Rik - HET BEGON ONDER SYNAGOGETIJD nterviews met bekende en minder bekende personen in of verbonden met IsraŽl. Voorts beschouwingen en ervaringen over/in IsraŽlL o.a Jom Kippoeroorlog
67122: VALKENBURG, Rik - Frontale botsing zevende druk
67123: VALKENBURG, Rik - Fotoboek met ca. 325 oude foto's en prentbriefkaarten van Veenendaal.
39331: VALKENBURG, R. - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953. deel 2 .
67053: VALKENBURG, Rik - Gesprekken in Jeruzalem. De betekenis van de Bijbel in het huidige IsraŽl.
67051: VALKENBURG, Rik - Kerkelijke smaakmakers.o.a Prof J Kamphuis ,Ds. F. Mallan, drs Nic Scheps, Prof C Veenhofe.a.
76013: VALKENBURG, Rik - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953. deel 2 o.a Piet de Dreu-Kees van Dongen- C Sinke,- Ds J b van Mechelen de gebr Cor en Frans Harincke.a.
27738: VALKENBURG, Rik - Nederlandse kerken en christenen in Canada en U.S.A. Verhalen, meningen, principes, decors en lotgevallen rond Nederlandse immigranten in Noord - Amerika. o.a Ds Lamain-Jac Overduin
33798: VALKENBURG, Rik - Vrede zal op aarde dagen. Een kerstbundel voor Oud en Jong met gedichten en verhalen.
67125: VALKENBURG, Ton - Soms ben ik bang dat het mij overkomt. De angst voor gebrekkig oud worden.
67126: VALKENBURG, TON - Eenzaamheid....kan ik er wat aan doen?
67064: VALKENBURG, Rik - Kent u ze nog... de Veenendalers. Vijfde druk.
30586: VALKENBURG, Rik - BelgiŽ, kent u het zo...?
35293: VALKENBURG, Rik (red) - In Schoner Glans. Verhalen en gedichten rond Kerstfeest en Jaarwisseling. Samengesteld door Rik Valkenburg.
41178: VALKENBURG, Rik - Walther en Billy aan het westelijk front.
25265: VALKENBURG, Rik - Wat wij geloven. Twintig elementaire discussie-interviews met vooraanstaande kerkelijke figuren in Nederland. o.a Ds P J Dorsman- de E du Marchie van Voorthuyzen - Ds R Kok - Ds W C Lamain - Ds F Mallan - Ds J v/d Poel- ds a Vergunst e.a
71130: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur (vijftig ware oorlogserhalen uit de tweede wereld oorlog, deel 1)
72730: VALKENSTEIN, Kees - Peter
47667: VALKENSTEIN, KEES - De aeroplaan van m'nheer Vliegenthert 3e druk.
8885: VALKENSTEIN, Kees - De aeroplaan van m'nheer vliegenhert. Tweede druk
70997: VALKENSTEIN, KEES - De aeroplaan van n'nheer vliegenthert (met illustraties van de schrijver, derde druk)
67130: VALKENSTEIN, Kees - De aeroplaan van m'nheer vliegenhert. Tweede druk
67131: VALKHOF. J. - 5 jongens op een vlot
47008: VALKHOF, REIN - Italiaansche volkssprookjes bewerkt naar de Pentamerone van G Basile illustraties Frans Lammers
39628: Valkhoff, Rein - De balling van Florence.
67135: VALKHOFF, REIN - Het meezennest in de Alphen. GeÔllustreerd door Jan Lutz
67133: VALKHOFF, Rein - De afspraak. GeÔllustreerd door G. D. Hoogendoorn.
67134: VALKHOFF, REIN - De bruinvisschen. Met teekeningen van Jan Lutz
26134: VALKHOFF, Rein - De afspraak. GeÔllustreerd door G. D. Hoogendoorn.
67136: VALKINS - Jantje Fief
30654: VALKINS - Jantje Fief
21971: GELDERSE VALLEI - Afwatering Geldersche Vallei. Rapport van de commissie voor de Geldersche vallei, ingesteld bij beschikking van den minister van Binnenlandsche zaken en landbouw van 16 April 1931. Waarbij: Bijlage 1: Grote uitslaande overzichtskaart Rijn- Eemkanaal. Bijlage 2: Grote uitslaande overzichtskaart Valleikanaal Bijlage 3: Lengteprofiel van het Rijn-Eemkanaal Bijlage 4: Lengteprofiel van het Valleikanaal. waarbij Brochure van de Eemzee. Blijvende oplossing van het totale Nederlandsche Zoetwaterprobleem. 12 blz. ing.
61239: MONASTIER Antoine predikant en inboorling der Valleijen - Geschiedenis der WALDENZEN van denVroegsten tijd tot op het jaar 1850 door MONASTIER Antoine predikant en inboorling der Valleijen uit het Fransch vertaald door J OUDIJK van PUTTEN met eene voorrrede van N C KIST hoogleraar te Leiden in twee delen
67137: Valois, Guillaume - Wiebesma, de stroper. Een verhaal uit de tijd tussen de beide wereldoorlogen in het oosten van ons land
78143: BEENS AHerv Pred doorToor vanAad - Nu hetruderdomt Scheerlicht over het leven vandsABeens
67145: VANCE, LAURENCE M. - The Other Side of Calvinism . Author offers a detailed historical and biblical analysis of Calvinism.
70604: BERG VANDEN S - de verstekeling
69500: POEL. J.F. VANDER - Een leugenkind . Omslagillustratie Hans ellers Citerreeks
67147: VANDERHEIJDEN, PROF. - Het Thema en de Uitbeelding van den Dood in de PoĎzie der Late Middeleeuwen en der Vroege Renaissance in de Nederlanden. Ledeberg/ Gent, Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
77861: BERGMAN C Gent vanW J e a - Op deze petra facetten uit de geschiedenis van nde GereformeerdE Gemeente te Hendrik Ido AmBACHt 1931-2006
67150: VAUX, R. de - Hoe het Oude Israel leefde. De instellingen van het Oude Testament. Tweede druk.
67149: VAUX, Dr.R.de - Hoe het oude Israel leefde.de instelling van het oude testament 2dln in een band
67152: VAVASSORIS, F. - Francisci Vavassoris Societ. Iesu de ludicra dictione liber in quo tota iocandi ratio ex veterum scriptis śstimatur.
20203: VAVASSORIS, F. - Francisci Vavassoris Societ. Iesu de ludicra dictione liber in quo tota iocandi ratio ex veterum scriptis śstimatur.
46910: WERF VAN DER JOHAN DR. VDM - Mokummer in de middag een handreiking voor Werf van der Johan Dr. vdm om wat makkelijker de drempel van zijn tweede halve eeuw over te stappen onder redaktie van Geertha Smits-otten,wim Pendrecht enEef Das
73193: kohlbrugge VDr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - Schriftauslegung. Band 1 :Erstes bis FŁnftes Heft (Auslegung zu 1.Mose, Kapitel 1 bis 50) / : 2.Mose, Kapitel 1-18 Vs.1-11) / Band 2- 2.Mose Kap. 19-20, Vs.12-16) / kap 20-14-kap20-15 2 mose 13-14-15 band 3 mose 1 bis e mose 26 band 4 mose nud 5 mose kap1 band 5 buchern Jozua,richte und Ruth Band 4 [nach diesem Titel suchen] Elberfeld : Verlag der niederl.-reformierten Gemeine. 1904
67154: VEDDER, R. - Waarom niet als andere kinderen? Het achterlijke kind, Het schijn-achterlijke kind, het nerveuze kind, het psychopatische kind.
41697: VEDEKA - Overwonnen en toch overwinnaar.
41209: VEEN, Sytse van der. - Het land aan de horizon
42258: VEEN, SIETSE DOUWES VAN (Predikant te Groningen) - De gereformeerde kerk van Friesland in de jaren 1795-1804 proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de godgeleerdheid aan de rijks-universiteit te Utrecht, Na machtiging van den rector Magnificus Dr. G.H. Lamers Hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid met toestemming van den senaat der universiteit tegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op vrijdag 15 juni 1888, des namiddags te 3 uur
1281: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
67171: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
67169: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 6e druk.
67170: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
13053: VEEN, Christiaan B. van - Kora en haar papegaai.
13056: VEEN-van der Vlies, Ina - O, O! Wat een dag!
14407: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 7e druk.
26710: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
39651: VEEN, Sytse van der. - In de schaduw van een vriendschap
39650: VEEN, Sytse van der. - Gevarlijke vrienden
17461: VEEN, S. D. van (hoogleeraar te Utrecht) - Het godsdienstonderwijs en de aanneming van lidmaten in de Gereformeerde kerk. Tweede, herziene uitgave door drs. L. F. Groenendijk.
22590: VEEN, S. D. van (hoogleeraar te Utrecht) - Bijbelsche geschiedenissen voor catechisatiŽn, scholen en huisgezinnen door dr. S.D. van Veen, hoogleeraar te Utrecht. Eerste stukje - Oude Testament. Dertiende druk.
22335: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 6e druk.
2570: VEEN, S. D. van (hoogleeraar te Utrecht) - Voor elken dag. Stichtelijke overdenkingen.
67168: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 6e druk.
67162: VEEN, J.H. van de - Memento Mori. Mijmeringen, droomen en visioenen. Derde druk.
67163: VEEN, JAN - Wat zegt de Bijbel over homofilie? 2e herziene druk
67164: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
14408: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 7e druk.
14409: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 6e druk.
36174: VEEN-VAN DE VLIES, I. van de - O, o! Wat een dag! GeÔllustreerd door C.S.T.M. Leeflang-Oudenaarden
67175: VEEN, Petrus van - dertien Avondgesprekken. Naar de zesde druk.
67174: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 4e druk.
67173: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
67172: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 6e druk.
67161: VEEN, H.R.S. VAN DER - Jewish characters in eighteenth century English fiction and drama. Proefschrift
67156: VEEN, DOUWES VAN S. - De gereformeerde kerk van Friesland in de jaren 1795-1804. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks-universiteit te Utrecht na machtiging van den rector Magnificus Dr. G.H. Lamers hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid met toestemming van den senaat der universiteit tegen de bedenkingen van de faculteit der Godgeleerdheid. Te verdedigen op vrijdag, 15 juni 1888 des namiddags te 3 uur, door Sietse Douwes van Veen, Predikant te Groningen (Geboren te Lemmer)
67165: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer; waarin treffende en zeldzame gevallen voorkomen tot waarschuwing, bemoediging en bevestiging voor anderen. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
67166: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 7e druk.
67167: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 7e druk.
31078: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
7069: VEEN, S. D. van (hoogleraar aan de Rijks-Universiteit te Utrecht) - De organisatie der Ned. Herv. Kerk, beschouwd in het licht van belijdenis en geschiedenis.
31123: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 6e druk.
31124: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
6637: VEEN, P. van (Afgescheidene te Muiden) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer; waarin treffende en zeldzame gevallen voorkomen tot waarschuwing, bemoediging en bevestiging voor anderen. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
67184: VEEN, Syste. van der - Het land aan de horizon. Omslag: Reint de Jonge
67185: VEEN, Sytse van der. - Grote veranderingen. Deel 1.
67187: VEEN, Sytse van der. - Het land aan de horizon
67188: VEEN-VAN DE VLIES, I. van de - O, o! Wat een dag! GeÔllustreerd door C.S.T.M. Leeflang-Oudenaarden
67189: VEEN-van der Vlies, Ina - O, O! Wat een dag!
47430: VEEN, JAN - Wat zegt de Bijbel over homofilie? 2e herziene druk
34675: VEEN, Petrus van - dertien Avondgesprekken. Naar de zesde druk.
16686: VEEN-NUSMEIJER, J. van - Rijpend als het graan. Gedichten.
31368: VEEN, J.H. van de - Memento Mori. Mijmeringen, droomen en visioenen. Derde druk.
31369: VEEN, S. D. van (hoogleeraar te Utrecht) - Uit drie eeuwen. Zes Jubeljaars-predicatien van Groninger leraars o.a.Ds j Martinus,Dr Abr Trommuis, Prof C van Velzen,ds M Corstius, Ds M A Amshoff en Dr S D van Veen Met een naamlijst van predikanten te Groningen en korte levensschetsen
43598: VEENBAAS, Joh. - Vrachtrijder Dirk.
70995: VEENBAAS, JOH. - Propje (geÔllustreerd door O. Verhagen, leeftijd 10-14 jaar)
70996: VEENBAAS, JOH - Hinkelepink (geÔllustreerd door Pol Dom)
53024: CREMER R Ds Ned Herv Pred te Midwolde-De Leek- Veendam - Van den kansel intrede en afscheids te Veendam
17155: VEENEN, S.F. van - De functie van het ambt en de roeping tot eenwording in de kerken der Reformatie dooor S.F. van Veenen met een ten geleide van prof. dr. R. Bijlsma
67190: VEENEN, S.F. van - De functie van het ambt en de roeping tot eenwording in de kerken der Reformatie dooor S.F. van Veenen met een ten geleide van prof. dr. R. Bijlsma
67191: VEENEN, S.F. van - De functie van het ambt em de roeping tot eenwording in de kerken der reformatie. Met een ten geleide van Prof. Dr. R. Bijlsma.
29297: VEENEN, S.F. van - De functie van het ambt em de roeping tot eenwording in de kerken der reformatie. Met een ten geleide van Prof. Dr. R. Bijlsma.
37756: VEENENDAAL, Ds. J. - Godsverduistering en opwekking, of het visioen van het dal vol dorre doodsbeenderen. predikatie over EzechiŽl 37 : 1-14 ter gelegenheid van de herdenking van de Kerkhervorming door J. Veenendaal VDM predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee
75694: GEREFORMEERDE GEMEENTE te VEENENDAAL - Maar Gij hebt ons bijgestaan Gerformeerde Gemeent te Veebnendaal 1913-2013
56066: HANDSCHRIFT BEZOOIJEN W A van Veenendaal - HANDSCHRIFT Lezing over HET BESTAAN VAN GOD ondertekend Veenenddal 8 sept 1929 10 blz org afschrift van een lezing weklke waarschijnlijk op een Mannenvereniging s avond is gehouden
41790: VEENENDAAL, E. J. - De grot der Hugenoten naar het engelsch.
37755: VEENENDAAL, Ds. J. - Paulus' afscheid aan de gemeente van Efeze. Afscheidspredikatie door J. Veenendaal V.D.M. in Barendrecht.
37754: VEENENDAAL, Ds. J. - Bevestigings- en intreerede in Katwijk aan Zee.
78156: CALVIJNSCHOOL VEENENDAAL - ente doen onderwijzen Gschiedenis vande Johhannes Calvijnschool te Veenendaal 1931-2006
45936: MULDER W L Herv predikant te Veenendaal - Een groot arbeidsveld n.a.v. 1 corinthe3 vers 13 Gedachtenis rede ter gelegenheid van diens 25 jarige ambtsvervulling uitgesproken op 16 februari 1941 in de oude kerk te Veenendaal
45937: MULDER W L Herv predikant te Veenendaal - Afscheidspreek gehouden in de oude kerk te Veenendaal op zondag 28 october 1945
71800: WINK A Pred Gereformeerden Gemeenten in Nederland VEENENDAAL - De Arbeid van Sions eeuwige Koning achttal predicaties Deuteronomium11 vers11 -Psalm72vers4 -Spreuken 25 vers4 -Jesaja 54 vers9 -Hosea 1 vers10- Handelingen 13 vers 21-23 -Romeinen 9 vers 10-11 - Openbaring2 vers 17a
76889: CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERKWullischleger J W Zeist en Feltenb M Veenendaal - Waarde broexders I npressies van de gesc hiedenid van de bond van christelijk gereformeerde mannenvereniging in Nederland 1928-2000
41984: VEENENDAAL, E. J. - Gods voorzieningheid twee verhalen voor de jeugd uit het engels door E. J. Veenendaal.
67197: VEENENDAAL, J. Ds. - Wat is Christelijke Gereformeerde prediking? Een bezinning in het licht van de kanselboodschap 1953. Maar 1997.
47119: HOEK. J Dr Veenendaal - Voorbij de dood over de toekomstige dingen
48048: GEURTSEN T Ouderling Gerg Gemin Ned te Veenendaal - Opdat het navolgende geslacht die weten zou de geschiedenis van de Gerf Gem in Ned te Veenendaal
76331: MIJNDERS J PRED GERF GEM O.A TE RIJSSEN - VEENENDAAL - Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Jod52 meditaties 2edruk
33493: GEUS de H A Herv PredDe Bilt /Veenendaal - Goed doen, en niet vertragen.
19829: VEENENDAAL, E. J. - De grot der hugenoten. Naar het Engelsch. 4e druk.
416: GEUS de H A Herv PredDe Bilt /Veenendaal - Erkennen, belijden en toebidden. .
73345: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Na de nacht gloort de morger
75710: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Jong gestorven helden. Oorlogsboek over een mitrailleurgroep in de meidagen van 1940 op den Grebbeberg. 1e druk.
75711: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De totale oorlog 2e druk
28191: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De boer van het Smeulenkamp.
47504: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Als de morgen gloort .
67232: VEENHOF, JOH. G. (1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De blauwe gentiaan
67233: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Wazig is de einder.
67235: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Kruistocht naar Leningrad.- 1.e druk
67239: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Jong gestorven helden. Oorlogsboek over een mitrailleurgroep in de meidagen van 1940 op den Grebbeberg. 5e druk.
67241: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Blauwe zee Brandend Zand Omslag: H Moniharapon
67246: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De armen beloond.3e druk k Omslag-illustratie: Atie Schaddelee-Schalk.
74542: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De weg naar het onbekende Omslag: Reint de Jonge.
74546: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Daggeldersvolk. deel 1
41538: VEENHOF, C. (Geref. predikant). - In Kuyper's lijn. Enkele opmerkingen over den invloed van Dr. A. Kuyper op de "wijsbegeerte der wetsidee".
48267: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Sluipvaart onder de golven de duitsse onderzeeboot U-44
34283: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De vlammende horizon. Met tekeningen en omslag van de schrijver.
30621: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Kinderen van de boswachter. Met tekeningen van de schrijver.
67215: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Dominee aan het Stalingradfront.
67217: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De boer van het Smeulenkamp.
67219: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Na de nacht gloort de morgen.
67220: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Spionage en liefde in SiberiŽ. 2er druk
67222: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Onder de gesel van hetr hakenkruis 4e druk
67223: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Boswachtersomnibus. 1) Mannen van het buitenspoor. 2) Schoten in het nachtelijk bos.
67227: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Als een vlucht wilde ganzen.
67229: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Emmelien.0mslag Reint de Jonge
75830: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Zal de zon voor ons nog schijnen?
27898: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Altijd zingen de populieren. Roman
27920: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De verschoppeling. Omslag: H.reint de jonge
27921: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Arm zijn is geen schande. 1edruk.
78336: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - . DONKERE WOLKEN Omslag: Jan den Ouden
78337: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Als hetmorgenlicht gloort
78338: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Luchtslag om engeland deel 1 2e druk
73341: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Volk van Daggekdersafkamst.
40659: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Met de dageraad komt de zon op. Omslag: Jan den Ouden
40673: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Winst uit verlies. 1e druk
75712: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - NeesieBontekoe en zijn kamerade
75714: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Onder deG++ esel vanhet Hakenkruis 3e druk
67258: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Strijd aan het Grebbefront. 4e druk.
75235: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De Blauwe Gentman
75236: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Het loonn voor allen
75238: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Vuur langs de wolken 2e druk
78340: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Luchtslag boven bezet gebied deel3 1e druk
28186: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Daggeldersvolk. 1e deel
72782: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Arm zijn is geen schande. 2edruk.
78339: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Luchtslag bijhnacht deel2 2e druk
67202: VEENHOF, C. - Predik het Woord. Gedachten en beschouwingen van dr. A. Kuyper over de prediking.
67204: VEENHOF, C. (Geref. predikant). - In Kuyper's lijn. Enkele opmerkingen over den invloed van Dr. A. Kuyper op de "wijsbegeerte der wetsidee".
67205: VEENHOF, J. - Revelantie en inspiratie. De Openbarings- en Schriftbeschouwingen van Herman Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie.
67206: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) 2e druk - Eenzaam is de weg.
67208: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Altijd zingen de populieren. Roman
67211: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De verschoppeling. Omslag: H.reint de jonge
67214: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Daggeldersvolk. 1e deel
78341: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Luchtslag boven de atlantikwalldeel6 1e druk
78342: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Luchtslag voor de vrijheidl deel7 1e druk
78343: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Luchtslag boven europa deel8 1e druk
78344: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Luchtslag boven Berlijn deel 9 1e druk
78345: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Luchtslag voor de bevrijding deel10 1e druk
33728: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Zal de zon voor ons nog schijnen? deel1 De zon schijnt voor onsallemaal deel 2
33739: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Als dauw in de morgen.
33740: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Als wilde ganzen naar het zuiden.vliegen deel 1 a
33745: VEENHOF, Joh. G. - Verloren zonen. Verhaal over de voorposten van de Grebbelinie.
33751: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Morgen gloort de dageraad.
33752: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Boswachtersomnibus. 1) Mannen van het buitenspoor. 2) Schoten in het nachtelijk bos.
33753: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Zwoel waait de lentewind
33755: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Toen het licht van de vrijheid ging schijnen.
33756: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Winst uit verlies. 2e druk
33376: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Spionage en liefde in SiberiŽ.
33377: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Kruistocht naar Leningrad 1e druk.- Gevangen in de taiga 1e druk - Vlucht uit de taiga 2e druk Tweede Wereldoorlog
67253: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Kinderen van de boswachter
67254: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Voor dag en Dauw 1 Als dauw innde morgen 2 Wazig is de einder
37982: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Als een vlucht wilde ganzen.
37983: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De verschoppeling. Derde druk.
37984: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De armen beloond. Omslag-illustratie: Atie Schaddelee-Schalk.1edruk of 3e druk
37986: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Emmelien.0mslag Reint de Jonge
37987: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Het loon der armen. Omslag-illustratie: Atie Schaddeler-Schalk.
48218: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Jong gestorven helden. Oorlogsboek over een mitrailleurgroep in de meidagen van 1940 op den Grebbeberg. 3e druk.
32342: VEENHOF, Joh. G..(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Na de nacht gloort de morgen.
73342: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) door Rik Valklenburg - Jog G Veenhof wie is hij tovh
73344: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Spionage en liefdfe in Siberie 2e druk
30607: VEENHOF, Joh. G .(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen). - Na de nacht gloort de morgen.
74547: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - De Boer boer van het Smeulnkamp
74548: VEENHOF, Joh. G.(1933-99 boswachter/schrijver te Rhenen) - Arm zijn is geen schande
43222: VEENKAMP, J.H. - Pierlepans en zijn vrienden
67260: VEENKAMP, J.H. - Pierlepans en zijn vrienden
67261: VEENLAND, H. Henszen - Onder zeerovers. GeÔllustreerd door Jan Lutz. Vierde druk.
38042: VEENLAND, H. Henszen - Onder zeerovers. GeÔllustreerd door Jan Lutz. Vierde druk.
71120: VEENSTRA, TJITS - Benno's barre tocht (met illustraties van E.A. vent
67267: VEENSTRA, Tjits - Pepi het bergindiaantje. Tweede druk.
67268: VEENSTRA, Tjits - Er lag een hond in het bos.
67263: VEENSTRA, J. - Opvoeden doen we samen. Over de eigen plaats en taak van gezin en school.
67262: VEENSTRA J - Van twaalf tot twintig over seksuele rijping en omgang
33787: VEENSTRA, Tjits - Er lag een hond in het bos.
25664: VEENSTRA, J. - Opvoeden doen we samen. Over de eigen plaats en taak van gezin en school.
8887: VEENSTRA, J. - De kerk op de deel.
34487: VEENSTRA J - Van twaalf tot twintig over seksuele rijping en omgang
77088: DUINKERKER W Veenwouden - De Hervormde predikanten in Drente 1861-1996
63933: PRONK- M Pred Chr Gerf Kerk Dordrecht Oud Gerf Gem Ede Vrij Prexikant aan de Laankerk in Kralingse Veer - De Nederl;andse Geloofsbelijdenid vragen en antwoorden
67270: VEER, HENK VAN 'T - Mijne wegen zijn hooger dan uwe wegen
67269: VEER, Ds. A. van der - Geloven in de toekomst, Bijbels dagboek. derde herziene en verbeterde druk.
77027: VEER, JANNEKE VAN DER - Van Arendsoog en Joop ter Heul. Oude kinderboeken over bakvissen, Hollandsche jongens, cowboys, kabouters en detectives
69585: VEER, H, DE - Kerstvertellingen. Tweede druk. Bestempelde band.
19360: VEERE-DOYER, Drs. W. G. M. van der e.a. - De vreugde van het lezen. Verzamelde gedachten van auteur, lezer en uitgever.
67272: VEERE-DOYER, Drs. W. G. M. van der e.a. - De vreugde van het lezen. Verzamelde gedachten van auteur, lezer en uitgever.
13030: VEERMAN, Nel - Mario van Koosje.
67274: VEERMAN, Nel - Mario van Koosje.
67273: VEERMAN, MARTHY P. - Mondig Bondig Zondig Drie stromingen binnen de gereformeerde wereld in Nederland, Academisch proefschrif Met interviews van gewone mensen uit de Gereformeerde wereld.
67275: V…GH, JŃNOS - Altniederlšndische Malerei im 15. Jahrhundert.
67278: VEGT, w.H. van der - Navolging van Christus. Door W. H. van der Vegt, dienaar des Woords te Goes. Tweede druk.
67276: VEGT, Ds. J. van der - Doorn en Distel. Leerrede over Jesaja 55 : 13.
32839: VEGT, w.H. van der - Navolging van Christus. Door W. H. van der Vegt, dienaar des Woords te Goes. Tweede druk.
13024: VEGTE, Wiesje van der - Lieneke...een kikkertje voor oma.
67279: VEGTE, J.O. VAN DE. - Apeldoorn in oude ansichten.
67280: VEGTE, Wiesje van der - Lieneke...een kikkertje voor oma.
77757: VEGTER, HENK - De Sint Catharijne een monument van geschiedenis en kunst
43732: VEKA - Onze vier jongens derde druk geÔllustreerd
67283: VEKA - Het Tyroler kind 2e druk
67281: VEKA - Onze vier jongens derde druk geÔllustreerd
67282: VEKA - Het Tyroler kind 1e druk
47643: Veka - Het Tyroler kind 1e druk
70992: VEKA - Onze vier jongens
67284: VELD van H - Beminde broeder die ik vand op s werelts pelgrims wegen Jan Luiken als illustrator en medereiziger van John Bunjan 1628-1688 proefschrift
41026: VELD van H - Beminde broeder die ik vand op s werelts pelgrims wegen Jan Luiken als illustrator en medereiziger van John Bunjan 1628-1688 proefschrift
43078: VELDE, Abraham van de (1614-'77, Middelburg) - De wonderen des Alder-hoogsten ofte aenwijsinge van de oorsaeken, wegen en middelen, waar door de Geunieerde Provintien uit hare vorige onderdrukkinge soo wonderbaerlijk tegen vermoeden van de heele wereld tot soo grooten magt, rijckdom, eere en ontsaggelijkheyd zyn verheven; gelyk deselven in verscheyden voorname historie-schryvers voorkomen, en tot noodig gebruyk en verscheyden nuttigheden, na dese tyds gelegentheid by een vergadert zyn. Den vierden druk verbetert en vermeerdert, met byvoeginge der wonderen Gods, in dese laatste oorloge aen ons bewesen. Met figuren (dienende tot dese materie) verciert.
3635: VELDE, Abraham van de (1614-'77, Middelburg) - De wonderen des Alder-hooghsten ofte aanwijzinge van de oorzaken, wegen en middelen waar door de GeuniŽerde Provintien uyt hare vorige onderdrukkinge zoo wonderbaarlyk tegen vermoeden van de heele wereld tot zoo grote magt, rykdom, eere en ontzaggelykheid zijn verheven; gelyk deselven in verscheyden voorname historie-schrijvers voorkomen en tot nodig gebruyk en verscheydene nuttigheden na dezes tijds gelegentheid by een vergadert zijn. Den 6en druk verbetert en vermeerdert, met byvoeginge der wonderen Gods, in dese laatste oorlog aan ons bewesen. Met figuren (dienende tot dese materie) verciert.
13025: VELDE, Jacobina van der - Pims vakantie in Drenthe.
3866: VELDE, Abraham van de (1614-'77, Middelburg)+ - De wonderen des Allerhoogsten. Volledige uitgave naar de editie van Ds. J. W. Felix
40745: VELDE, P. OP DEN - Het Ware geloof en het wondergeloof - Osborn's prediking hŤt Evangelie?
48995: VELDE, Abraham van de (1614-1677, Middelburg)zld - De wonderen des Allerhoogsten, ofte aanwyzinge van de oorzaken, wegen en middelen, waardoor de geunieerde pronvintien, Uit hare vorige Onderdrukkinge zoo wonderbaarlyk, tegen vermoeden van de heele Wereld, tot zoo groote Magt, Rykdom, Eere en Ontzaggelykheid zijn verheven.
67303: VELDE, Dr. M. te - Gemeente opbouw 1. Doelgericht en samenhangend werken in de christelijke gemeente.
67304: VELDE, Dr. M. te - Gemeente opbouw 3. Methodisch beleid ontwikkelen in de christlijke gemeente
67305: VELDE, Jacobina van der - Pims vakantie in Drenthe.
67306: Velde, M te - Confessies Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa
67307: Velde, M. te - Anthony Brummelkamp 1811 - 1888 proefschrift met stellingen
67308: Velde, P op den - Waarom kinderen dopen
71149: EVERS. F. KUITERT R. VELDE I. VAN DER - Van kinderen tot moedertaal (vierde leesboekje, voor het aanvankelijk leesonderwijs, herziene uitgave, 4e druk)
48564: Velde, P op den - Waarom kinderen dopen
67298: VELDE, Abraham van de (1614-'77, Middelburg) - De wonderen des Alder-hooghsten ofte aanwijzinge van de oorzaken, wegen en middelen waar door de GeuniŽerde Provintien uyt hare vorige onderdrukkinge zoo wonderbaarlyk tegen vermoeden van de heele wereld tot zoo grote magt, rykdom, eere en ontzaggelykheid zijn verheven; gelyk deselven in verscheyden voorname historie-schrijvers voorkomen en tot nodig gebruyk en verscheydene nuttigheden na dezes tijds gelegentheid by een vergadert zijn. Den 7en druk verbetert en vermeerdert, met byvoeginge der wonderen Gods, in dese laatste oorlog aan ons bewesen. Met figuren (dienende tot dese materie) verciert.
26946: VELDE, Abraham van de (1614-'77, Middelburg) - De wonderen des Allerhoogsten. Met negen platen.
23505: VELDE, Abraham van de (1614-'77, Middelburg) - De wonderen des Allerhoogsten. In leven bedienaar des Goddelijken woords in de gemeente des Heeren Jesu Christi te Middelburg. Met negen platen. Met voorwoord van ds. P. Zandt te Delft.
67291: VELDE, Abraham van de (1614-'77, Middelburg) - De wonderen des Alder-hooghsten ofte aanwijzinge van de oorzaken, wegen en middelen waar door de GeuniŽerde Provintien uyt hare vorige onderdrukkinge zoo wonderbaarlyk tegen vermoeden van de heele wereld tot zoo grote magt, rykdom, eere en ontzaggelykheid zijn verheven; gelyk deselven in verscheyden voorname historie-schrijvers voorkomen en tot nodig gebruyk en verscheydene nuttigheden na dezes tijds gelegentheid by een vergadert zijn. Den 7en druk verbetert en vermeerdert, met byvoeginge der wonderen Gods, in dese laatste oorlog aan ons bewesen. Met figuren (dienende tot dese materie) verciert.
42526: VELDE, P.A. TE - Popmuziek een christelijke visie op populaire muziek
67300: VELDE, Abraham van de (1614-'77, Middelburg) - De wonderen des Alder-hooghsten ofte aanwijzinge van de oorzaken, wegen en middelen waar door de GeuniŽerde Provintien uyt hare vorige onderdrukkinge zoo wonderbaarlyk tegen vermoeden van de heele wereld tot zoo grote magt, rykdom, eere en ontzaggelykheid zijn verheven; gelyk deselven in verscheyden voorname historie-schrijvers voorkomen en tot nodig gebruyk en verscheydene nuttigheden na dezes tijds gelegentheid by een vergadert zijn. Den 4e druk verbetert en vermeerdert, met byvoeginge der wonderen Gods, in desen oorlog van den Jaere 1672 aan ons bewesen. Met figuren (dienende tot dese materie) verciert.
1292: VELDE, Abraham van de (1614-'77, Middelburg) - De wonderen des Allerhoogsten. In leven bedienaar des Goddelijken woords in de gemeente des Heeren Jesu Christi te Middelburg. Met negen platen. Met voorwoord van ds. P. Zandt, Delft. dl. 2.
37478: VELDEN, Drs. J.A.v. der - IrsraŽl en het antisemitisme.
36913: VELDEN, G.M. van der - Het memoriaal van abt jan moors.
1745: VELDEN, Petrus van der (Leeraar in de Herv. Gem. te Lekkerland) - De merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen heer P. van der Velden.
67310: VELDEN, G.M. van der - Het memoriaal van abt jan moors.
67309: VELDEN, Drs. J.A.v. der - IrsraŽl en het antisemitisme.
19764: VELDEN, Petrus van der (Leeraar in de Herv. Gem. te Lekkerland) - De merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarde en zaligen heer Petrus van der Velden. Onveranderde uitgave.
40845: VELDEN, Petrus van der (Leeraar in de Herv. Gem. te Lekkerland) - De merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen heer Petrus van der Velden, Leeraar in de Hervormde gemeente te Lekkerland.
27405: VELDEN, Petrus van der (Leeraar in de Gereformeerde Gemeente te Lekkerland) - De merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen heer Petrus van der Velden. Onveranderde uitgave.
31048: VELDEN, Petrus van der (Leeraar in de Herv. Gem. te Lekkerland) - De merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen heer Petrus van der Velden, Leeraar in de Hervormde gemeente te Lekkerland.
29224: VELDEN, Petrus van der (Leeraar Herv. Gem Lekkerl) - De merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen heer Petrus van der velden, leeraar in de Hervormde gemeente te Lekkerland.
44929: VELDEN DR. M. J G - K H Miskotte als prediker. een homiletisch onderzoek.
30466: VELDEN, Petrus van der (Leeraar in de Herv. Gem. te Lekkerland) - De merkwaardigste Lotgevallen van P. van der Velden, predikant te Lekkerland.
1549: VELDEN Petrus en Boven J A-Bruxvoort enVELDHUIZEN, A. - Lotgevalen van het sterven 27 blz DeGenade liding Gods gehouidenmet Jantje Bruxvoort te Ede 24 blz enLeven en arbeid van den Evangelist A. Veldhuizen. Overleden te Hansweerd, (Zeeland). Met portret.
67322: VELDHOEN, Ds. Dr. N.G. - Afscheidsrede gehouden in de Ned. Herv. Gem. te Alphen aan den Rijn op zondag 12 februari 1928.
67321: VELDHOEN, Ds. Dr. N.G. - Afscheidsrede gehouden in de Ned. Herv. Gem. te Alphen aan den Rijn op zondag 12 februari 1928.
26480: VELDHOEN, Ds. Dr. N.G. - Afscheidsrede gehouden in de Ned. Herv. Gem. te Alphen aan den Rijn op zondag 12 februari 1928.
67320: VELDHOEN, Ds. Dr. N.G. - Afscheidsrede gehouden in de Ned. Herv. Gem. te Alphen aan den Rijn op zondag 12 februari 1928.
26555: VELDHOEN, Ds. Dr. N.G. - Afscheidsrede gehouden in de Ned. Herv. Gem. te Alphen aan den Rijn op zondag 12 februari 1928.
26412: VELDHOEN, Ds. Dr. N.G. - Afscheidsrede gehouden in de Ned. Herv. Gem. te Alphen aan den Rijn op zondag 12 februari 1928.
28415: VELDHUIZEN, H. - Kernteksten over de gemeente.
42999: VELDHUIZEN, D. - Het heilzoekend leven en zalig sterven van Maria Johanna Molendijk in den Heere ontslapen te Katendrecht den 21sten februarie 1883 in den ouderdom van 14 jaar en 11 maanden opgesteld ten dienste der zondagsscholen.
23109: VELDHUIZEN, Ds. H. / VERBOOM, Drs. W. - Wij geloven. De Catechismus in woord en beeld. 2e deel. 15e druk.
67327: VELDHUIZEN, D. - De nagedachten der Oprechten. Of het heilzoekend leven en zalig stervan van Johanna Maria Molendijk, in den Heere ontslapen te Katendrecht op den 21sten februari 1883, in den ouderdom van 14 jaar en 11 maanden. Opgesteld ten dienste der Zondagscholen door D. Veldhuizen, Zondagschool-Onderwijzer te Katendrecht. Met prent.
67328: VELDHUIZEN, D. - De Nagedachtenis der Oprechten of Het heilzoekend leven en zalig sterven van Maria Johanna Molendijk, in den Heere ontslapen te Katendrecht, op den 21 februari 1883, in den ouderdom van 14 en 11 maanden.
67329: VELDHUIZEN, D. - Het heilzoekend leven en zalig sterven van Maria Johanna Molendijk opgesteld ten dienste der zondagsscholen.
67330: VELDHUIZEN, D. - Het heilzoekend leven en zalig sterven van Maria Johanna Molendijk in den Heere ontslapen te Katendrecht den 21sten februarie 1883 in den ouderdom van 14 jaar en 11 maanden opgesteld ten dienste der zondagsscholen.
67331: VELDHUIZEN, Dr. A. van - De vogelen des hemels. Met penteekeningen.
67332: VELDHUIZEN, Dr. A. van - Lukas de medicijnmeester.
67334: VELDHUIZEN, Ds. H. / VERBOOM, Drs. W. - Wij geloven. De Catechismus in woord en beeld. 1e deel. 16edruk.
39529: VELDHUIZEN, D. - De Nagedachtenis der Oprechten of Het heilzoekend leven en zalig sterven van Maria Johanna Molendijk, in den Heere ontslapen te Katendrecht, op den 21 februari 1883, in den ouderdom van 14 en 11 maanden.
2006: VELDHUIZEN, Ds. H. / VERBOOM, Drs. W. - Wij geloven. De Catechismus in woord en beeld. 1e deel. 16edruk.
2010: VELDHUIZEN, Ds. H. - Sekten en stromingen.
67335: VELDHUIZEN, Ds. H. / VERBOOM, Drs. W. - Wij geloven. De Catechismus in woord en beeld. 2e deel. 15e druk.
67336: VELDHUIZEN, Ds. H. - Sekten en stromingen.
67337: VELDHUIZEN, Ds. H. / VERBOOM, Drs. W. - Wij geloven. De Catechismus in woord en beeld. 2e deel. 15e druk.
67339: VELDHUIZEN, G. van - Zeven dagen Rotterdam.
48422: Veldhuizen van a Prof Dr - Hoe maakt men zijn preek?
67326: VELDHUIZEN, D. (Zondagschool- onderwijzer te KATENDRECHT). - De Nagedachtenis der Oprechten. Of het heilzoekend leven en zalig sterven van Maria Johanna Molendijk.
6553: VELDHUIZEN, D. (Zondagschool- onderwijzer te KATENDRECHT). - De Nagedachtenis der Oprechten. Of het heilzoekend leven en zalig sterven van Maria Johanna Molendijk.
31352: VELDHUIZEN, D. - De nagedachten der Oprechten. Of het heilzoekend leven en zalig stervan van Johanna Maria Molendijk, in den Heere ontslapen te Katendrecht op den 21sten februari 1883, in den ouderdom van 14 jaar en 11 maanden. Opgesteld ten dienste der Zondagscholen door D. Veldhuizen, Zondagschool-Onderwijzer te Katendrecht. Met prent.
23896: VELDHUIZEN, G. van - Zeven dagen Rotterdam.
67325: VELDHUIZEN VAN A PROF DR - Hoe maakt men zijn preek?
39866: VELDHUIZEN, D. - Het heilzoekend leven en zalig sterven van Maria Johanna Molendijk opgesteld ten dienste der zondagsscholen.
7900: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus. 2 dln. 6e druk. Deel 1: 315 blz. Deel 2: 346 blz.
8146: VELDKAMP, H. - Die knopen ontbindt. Over het boek DaniŽl.
67342: VELDKAMP, H. - Die knopen ontbindt. Over het boek DaniŽl. Derde of achtste druk.
67355: VELDKAMP, K. EN J. - Volkszang-bundel vervolg op dun je nog zingen zing dan mee serie: ''van alles wat''
67344: VELDKAMP, H. - De zoon van BeŽri. Over het boek Hosea.4e druk
67345: VELDKAMP, H. - In de schemering van Christus' wederkomst. Derde druk.
67346: VELDKAMP, H. - Die knopen ontbindt. Over het boek DaniŽl. zesde druk.
67347: VELDKAMP, H. - Een dubbelleven. Over Jeremia 25-52. 3e druk.
67348: VELDKAMP, H. - Wat de kerk van het duizendjarig rijk belijdt. Preek over zondag 19 van H. Veldkamp v.d.m. te Sneek. Derde druk.
31447: VELDKAMP, H. - De balling van den Kabaroe. (EzechiŽl). 2e druk.
20840: VELDKAMP, H. Ds - De twee getuigen. Haggai en Zacharia. 4eongewijzigde druk.
14489: VELDKAMP, H. - In de schemering van Christus' wederkomst. Derde druk.
67343: VELDKAMP, H. - Van reformatie tot deportatie. Over Jeremia 1-24 en: Een dubbelleven. Over Jeremia 25-52
67349: VELDKAMP, H. - De balling van den Kabaroe. (EzechiŽl). 2e druk.
19538: VELDKAMP, H. - Wat de kerk van het duizendjarig rijk belijdt. Preek over zondag 19 van H. Veldkamp v.d.m. te Sneek. Derde druk.
30096: VELDKAMP, H. - Van reformatie tot deportatie. Over jeremia 1-24. 2e druk.
17073: VELDKAMP, H. - Die knopen ontbindt. Over het boek DaniŽl. zesde druk.
67354: VELDKAMP, H. - Van reformatie tot deportatie. Over Jeremia 1-24 en: Een dubbelleven. Over Jeremia 25-52 tweede druk
37489: VELDKAMP, H. - Dubieuze posten. Figuren uit de Bijbel. Derde ongewijzigde druk.
67350: VELDKAMP, H. - Dubieuze posten. Figuren uit de Bijbel. Derde ongewijzigde druk.
67353: VELDKAMP, H. - De boer uit Tekoa. Over het boek Amos.vierde ongewijzigde druk.
67341: VELDKAMP, Ds H. - De boer uit Tekoa. Over het boek Amos. zesde herziene druk.
24050: VELDKAMP, H. - De boer uit Tekoa. Over het boek Amos. Zesde druk.
67361: VELDMAN, H. - Huldrych Zwingli, hervormer van kerk en samenleving.
67363: VELDMAN, K. e.a. - De rijkdom zijner goedertierenheid. Stichting Macedonie.
67362: VELDMAN, ILJA; SCHAIK, KARIN VAN - Verbeelde boodschap. Houtsneden uit 1537.
16324: VELDMAN, H. - Huldrych Zwingli, hervormer van kerk en samenleving.
27650: VELDMAN, K. e.a.o aeen joegoslavisch predikany - De rijkdom zijner goedertierenheid. Stichting Macedonie.
39218: Veldman, Ilja; Schaik, Karin van - Verbeelde boodschap. Houtsneden uit 1537.
40806: HEMESSEN OTTO CORNELIS VAN(1854-1937) VELDWACHTER - De Gereformeerde Kerck van Esselickerwoude in 't kerckdorp Woubrugge / door O.C. van Hemessen Sr
7910: VELEMA, J. H. - Kerk. Tussen klem en hoop.
67392: VELEMA, J.H. - Kerk tussen klem en knoop.
67393: VELEMA, J.H. - Tussen gisteren en morgen.
67391: VELEMA, J.H. - De dag is reeds gedaald. Overdenkingen voor bejaarden en zieken
29825: VELEMA, W.H. - Orientatie in de christelijke ethiek.
2034: VELEMA, W.H. - Christen zijn in deze wereld. 4e druk.
2027: VELEMA, W.H. - Praktische Bijbelstudies voor persoonlijke en gemeenschappelijke bezinning.
37423: VELEMA, W.H. - Confrontatie met Van Ruler. Denken vanuit het einde.
73184: VELEMA, Dr. W.H. - Stilstaan bij kruis en opstanding, dagboek voor de lijdenstijd en de paasweek
2033: VELEMA, W.H. - Met het Woord aan het werk. Prediking en praktijk.
73287: VELEMA, Ds. J.H. - Veelvuldig vragen naar de weg. Deel 1
73289: VELEMA, Ds. J.H. - Veelvuldig vragen naar de weg. Deel 3
14474: VELEMA, J.H. - Kerk tussen klem en knoop.
14475: VELEMA, J. H. - Denken over... Gereformeerd-zijn.
48880: VELEMA, DR. W. H. - Gebeden in de Bijbel
67382: VELEMA, Ds. J.H. - Veelvuldig vragen naar de weg. Deel 7.
67377: VELEMA, Ds. J.H. - Veelvuldig vragen naar de weg. Deel 1. 2e druk.
67378: VELEMA, Ds. J.H. - Veelvuldig vragen naar de weg. Deel 1. 3e druk.
73290: VELEMA, Ds. J.H. - Veelvuldig vragen naar de weg. Deel 2
67367: VELEMA, Dr. W. H. - De zaak waarvoor wij staan.
67370: VELEMA, Dr. W. H. - Geroepen tot heilig leven - tweede druk - Uitgave van Lektuurfonds C. G. O.
37808: VELEMA, J.H. - De Kerk centraal. Zestig jaar in dienst van Kerken.
67402: VELEMA, Prof. Dr. W. H. - Voor en tegen
67397: VELEMA, J.H. - frontverschuivingen maar de oude strijd
22749: VELEMA, J.H. Chr. Geref. predikant - Onze verhouding tot de Geref. Kerken nķ (onderh. Art. 31). Door J.H. Velema, Chr. Geref. predikant.
67385: VELEMA, GERRY - Het geheim bij de oude watermolen
67383: VELEMA, Ds. J.H. - Waarom leef ik in deze tijd? Tweede druk.
67384: Velema, Gerry - Een beetje apart. Met illustraties van Stien Huisman
67400: VELEMA, prof. dr. W. H. - Christen zijn in deze wereld.
67395: VELEMA, J.H. - De Kerk centraal. Zestig jaar in dienst van Kerken.
67394: VELEMA, J.H. - Dubbel appŤl: oproep tot bezinning - wat staat ons nu te doen?
67416: VELEMA, W.H.Dr. - Leer ermee te leven!
67413: VELEMA, W.H. - Christen zijn in deze wereld. 5e herziende druk
67411: VELEMA, W.H. - Nieuw zicht op gereformeerde spiritualiteit.
26492: VELEMA, Dr. W.H. - Op weg naar het einde
67373: VELEMA, Dr. W.H. - Ethische vragen in prediking en pastoraat
67374: VELEMA, DR. W.H. - Mag ik sterven, moet ik leven? een praktische en pastorale benadering rond de levensbeŽndiging
67404: VELEMA, W. H. - Wegen ten leven - Bijbelwoorden voor de praktijk van elke dag
67403: VELEMA, prof. dr. W. H. - Bouwen aan je huwelijk. Handreiking voor een (groeps)gesprek.
67372: VELEMA, Dr. W.H. - Heft uw harten omhoog. Dagboek rondom Hemelvaart en Pinksteren.
21043: VELEMA, J. H. - In of naast de kerk.
67399: Velema, J.H. - Fundamentalist? Fundamenteel! Spiegel en stimulans voor de gereformeerdeGezindte
14495: VELEMA, W.H. - Geroepen tot heilig leven. Tweede druk.
14492: VELEMA, J.H. - Tussen gisteren en morgen.
14494: VELEMA, W.H. - Een levende gemeente. Met het oog op gemeenteopbouw.
67390: VELEMA, J.H. - Veelvuldig vragen naar de weg dl. 1.
59187: KREMER W- Velema J H e.a - ONS JEUGDBLAD Uitgave van de Stichting,Jeugdblasd der Chr Geref Jongens en meisjes vereniging
67364: VELEMA J H - Toch licht in de nacht
67365: VELEMA J H - Europa hoort het evaneliegeheim Radiopreek gehouden voor de N C R V
67406: VELEMA, W.H. - De zaak waarvoor wij staan
5800: VELEMA, prof. dr. W. H. - Tussen tekst en preek. Meditatieve schetsen voor de verkondiging.
16751: VELEMA, Dr. W. H. - Een lied in de levensavond. Mediatieve gedachten bij het ouder worden over Psalm 71. Tweede druk.
70590: VELEMA J H - Alle dingen meditaties over alle dingen
59043: KOOLE D EN WH VELEMA - Verricht uw dienst ten volleeen handreiking aan de ouderling. 2e druk
37490: VELEMA, Ds. J.H. - Waarom leef ik in deze tijd? Tweede druk.
2029: VELEMA, J.H. - De dag is reeds gedaald. Overdenkingen voor bejaarden en zieken
67407: VELEMA, W.H. - Rondom het levenseinde. Ethische en pastorale overwegingen.
67409: VELEMA, W.H. - Christen zijn in deze wereld. 4e druk.
67410: VELEMA, W.H. - Een levende gemeente. Met het oog op gemeenteopbouw.
2020: VELEMA, J.H. - Veelvuldig vragen naar de weg dl. 1.
45723: VELEMA, J.H. - ons geloof
45725: VELEMA, J.H. - frontverschuivingen maar de oude strijd
67386: VELEMA, GERRY - Het geheim op de hooizolder.
67387: VELEMA, J. H. - Kerk. Tussen klem en hoop.
67388: VELEMA, J. H. - Denken over... Gereformeerd-zijn.
67389: VELEMA, J. H. - In of naast de kerk.
37395: VELEMA, Ds. J.H. - Veelvuldig vragen naar de weg. Deel 6.
37396: VELEMA, Ds. J.H. - Veelvuldig vragen naar de weg. Deel 7.
67396: VELEMA, J.H. - ons geloof
37433: VELEMA, Ds. J.H. - Noach, profeet in twee werelden.
33460: VELEMA, Dr. W.H. - Pastoraat met raad en daad.
21225: VELEMA, Prof. Dr. W. H. - Kernpunten uit het Christelijk geloof
32572: VELINGIUS, A.Wh.fil. (1720-1803 . Bergen op Zoom) - Een Christen naby Godt. Vertoont in zyne verbontskeuze, plichten ondervindingen en vooorregten ter ondekkinge van onbekeerde, en vertroostinge van Jehovahs erfdeel. Uit Asaphs bevindinge opgegeven Psalm LXXIII. Vers 23 - 28. In tien leerredenen Door Abdias Velingius. Wilh. Fil. (...) Tweede uitgaave.
67419: VELINGIUS, Wilhelmus (1692-1756, prof te Utrecht) - Des Godvruchtigen Konings Jehizkias dood, begrafenis en eer, voorgestelt in eene kerreden over II Chronic. XXXII: 33. En toegepast op de dood, begrafenis en eer, van zyne doorluchtigste Hoogheid Willem Karel Friso, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. Ontslapen den 22 Octob. 1751. En begraven den 4 Febr. 1752. Door Wilhelmius Velingius, S.S. Theol. Doctor, Hujusque & Eloquentiae Sacrae Professor en Predikant te Rotterdam. Uitgesproken op Donderdag den 10 Febr. 1752. In de Grote Kerk.
67420: VELLEMA F F Dr. - een venster op onze toekomst wat hebben Islam.Boeddhisme en New Age te bieden ect
40313: VELLEMA F F Dr. - een venster op onze toekomst wat hebben Islam.Boeddhisme en New Age te bieden ect
67421: Vellinga. J.M - Talma's sociale arbeid proefschrift met stellingen
67423: VELSEN, B. - Beginselen van de waarachtige, zekere en nuttige filozofy in de H. Schrifure geopenbaard en met de zelf aandoenende ondervindinge zo geestelike als lighamelike vergeleken; beneffens een voorgaande onderzoek over de tweede oorzekn en werkingen van dezelven in afhanginge van God. Door Bartholomśus van Velsen, P.D.A.L.M en bedienaar van't H. Euangeli te Rotterdam. tweede deel.
42711: VELSEN, B. - Beginselen van de waarachtige, zekere en nuttige filozofy in de H. Schrifure geopenbaard en met de zelf aandoenende ondervindinge zo geestelike als lighamelike vergeleken; beneffens een voorgaande onderzoek over de tweede oorzekn en werkingen van dezelven in afhanginge van God. Door Bartholomśus van Velsen, P.D.A.L.M en bedienaar van't H. Euangeli te Rotterdam. tweede deel.
67425: Veltenaar.C. - Het kerkelijk leven der gereformeerden in den Briel tot 1816
259: VELTHUIJSEN, G. - Wie moet gedoopt worden? en waarin bestaat de Doop? Twee belangrijke vragen voor den Christen. Beantwoord uit de getuigenissen der H. Schrift en door uitspraken van voorname godgeleerden van allerlei Belijdenis.Het Engelsch van R. Pengilly gevolgd.
67426: VELTHUIS, DRS. B. - De Zoon - Christus op ikonen
71884: VELTHUYSEN Jr - Door branding storm en klippen naar een schoone haven een vriendenraad
77791: VELTKAMP, JAN WILLEM - De menschlijcke reeden onmaetiglijck gelaudeert. De Walcherse Artikelen 1693 tegen de achtergrond van de Vroege Verlichting in de Republiek. With Summary. Mit Zusammenfassung.
67431: VELTMAN, JAN - Eer zij roepen zal ik antwoorden
67429: VELTMAN, JAN - Vadertje Wim GeÔllustreerd door E. J. Veenendaal .
67428: VELTMAN, J. - Peter
67427: Veltman, J. - Korje onder en de gevolgen er van geillustreerd dor Frans van het Noorden
43622: VELTMAN, JAN - Roel Ros door Jan Veltman GeÔllustreerd door Frans van Noorden
43631: VELTMAN, JAN - Van dakpannen en padzoekers door Jan Veltman GeÔllustreerd door E. J. Veenendaal Dit is het verhaal van de dakpannen en van de padzoekers, zooals ton Teiler dat zelf vertelde.
43329: VELTMAN, JAN - Van een jonker die werkman en van een boendermaker die jonker wilde worden. j. ill. E.J. Veenendaal. l
49120: veltman, jan - Wsrdje pap.GeÔllustreerd door OGerlings
47608: VELTMAN, J. - Als de een den ander helpt. geillustreerd door O. Geerling
47708: Veltman, Jan - Schieringers mgeil O Geerling
8896: VELTMAN, Jan - DE Gouden ring geill frans van noorden
48869: Veltman, J. - Het smidsgezin 2e druk
39241: VELTMAN, Jan. - Jonge mensen van Pakaan. GeÔllustreerd door E.J. Veenendaal
25207: VELTMAN, J. - Kinderen van 't Molenhuis. Met illustraties van Henk Poeder.
67433: VELUANUS, JOANNES ANASTASIUS1519-1570 ( VERSTEGHE, JAN GERRITSZ.) PASTOOR TE GARDEREN 1544-1550 DOOR MORSINK, G. - Joannes Anastasius Veluanus. Jan Gerritsz. Versteghe, Levensloop en ontwikkelingsgang. (Diss.) Met samenvattingen in Deutsch. Voorzien van stellingen. ,,een bevindelijk theoloog uit de vroege reformatie" nieuw
67434: VELVIS, H. - Alexander en de mannen van de witte Fiat.
71678: VELVIS H. - Alexander en het gehiem van het Hanzeverbond
30694: VELVIS, H. - Alexander en de mannen van de witte Fiat.
47313: VELZEN, F. B. van - To Riemens. Geillustreerd door Annie de Ruit. Tweede druk.
31401: VELZEN, S. van (1809-'96, Amsterdam, Kampen) - Avondstemmen. Opstellen van wijlen Prof. S. van Velzen. Bijeenverzameld door J.W.A. Notten. Met portret.
16426: VELZEN, S. van (1809-'96, Amsterdam, Kampen) - Gedenkschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk, bij Vijftig jarig Jubile. 11 Oktober 1884.
15016: VELZEN, Cornelius van (1696-1752, prof. te Groningen) - Een geloovige, zyne zaaligheid uitwerkende door Godts geduurige bewerkinge, in armoede des geestes, op des Heeren toezegginge van algenoegzame genade, onder een Heilige roem in zwakheden zelfs een nauwkeurig toezien om niet te vallen in de zonden, ende een uitzien na den Heere en de zyne sterkte Vertoont in VII Predikatien, met twee leeredenen vermeerdert. Tweede druk.
22592: VELZEN, G. van - De bazuin Gods. Oefening over Openbaring 16: 15 n.a.v. het plotseling afsterven van de ouderling der Gereformeerde Ker te Ede H. Klok.Door G. van Velzen, oefenaar te Ede.
37698: VELZEN, F. B. van - To Riemens. Geillustreerd door Annie de Ruit. Tweede druk.
77156: VELZEN-WIJNEN, ARJA VAN - Cas en Maartje in de winter
6665: VELZEN, S. van (1809-'96, Amsterdam, Kampen) - Feeststoffen.
44083: VELZEN, Cornelius van (1696-1752, prof. te Groningen); DUGTEREN Dirk van - Een geestelyk mensch strydende tegen zyn vleesch,na den aart van het euangelium geheel anders als een natuurlyk mensch volgens een Rechtveerdig Oordeel des onderscheits, ter verkryginge van een Onergerlyke Conscientie, ende Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte; Vertoont in VII predikatien, over Galat. 5: 17; Philipp.1: 21; 1 Cor. 2: 14,15; Joh. 7: 24; Hand. 24: 16 en Ef. 1: 13. .
47977: VELZEN, Cornelius van (1696-1752, prof. te Groningen) - Een GEESTELYK MENSCH strijdende tegen zyn vleesch na den aart van het Euangelium,geheelanders als een Natuurlyk Mensch,volgens een Rechtveerdig Oordeel des Onderscheits ter verkryginge van een Onergerlyke Consciente ende Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte vertoont in 7 predikatien
41442: VELZEN, Cornelius van (1696-1752, prof. te Groningen); DUGTEREN Dirk van - Een geloovige, zyne zaaligheid uitwerkende door Godts geduurige bewerkinge, in armoede des geestes, op des Heeren toezegginge van algenoegzame genade, onderheilige roem in swakheden zelfs. een naukeurig toezien om niet te vallen in zonden ende een uitzien na den Heere ende zyne sterkte vertoont in zeven predikatien 2e druk (10) 180 blz..Boekverkoper, 1736 46 blz.
41094: VELZEN, Cornelius van (1696-1752, prof. te Groningen) - Een GEESTELYK MENSCH strijdende tegen zyn vleesch na den aart van het Euangelium,geheelanders als een Natuurlyk Mensch,volgens een Rechtveerdig Oordeel des Onderscheits ter verkryginge van een Onergerlyke Consciente ende Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte vertoont in 7 predikatien
67440: VELZEN, F. B. van - Ridder otto van den Waldenburcht.
67441: VELZEN, G. van - De bazuin Gods. Oefening over Openbaring 16: 15 n.a.v. het plotseling afsterven van de ouderling der Gereformeerde Ker te Ede H. Klok.Door G. van Velzen, oefenaar te Ede.
67442: VELZEN, S. van (1809-'96, Amsterdam, Kampen) - Gedenkschrift der Christelijke Gereformeere Kerk, bij Vijftigjarig Jubilť, 14 October 1884.
67443: VELZEN, S. van (1809-'96, Amsterdam, Kampen) - Feeststoffen.
67444: VELZEN, S. van (1809-'96, Amsterdam, Kampen) - Gedenkschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk, bij Vijftig jarig Jubile. 11 Oktober 1884.
67445: VELZEN, S. van (1809-'96, Amsterdam, Kampen) - Avondstemmen. Opstellen van wijlen Prof. S. van Velzen. Bijeenverzameld door J.W.A. Notten. Met portret.
67446: VELZEN-WIJNEN, A. van - Het geheim van het eiland.
67437: VELZEN, Cornelius van (1696-1752, prof. te Groningen) - Een GEESTELYK MENSCH strijdende tegen zyn vleesch na den aart van het Euangelium,geheelanders als een Natuurlyk Mensch,volgens een Rechtveerdig Oordeel des Onderscheits ter verkryginge van een Onergerlyke Consciente ende Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte vertoont in 7 predikatien
67438: VELZEN, Cornelius van (1696-1752, prof. te Groningen); DUGTEREN Dirk van - Een geestelyk mensch strydende tegen zyn vleesch,na den aart van het euangelium geheel anders als een natuurlyk mensch volgens een Rechtveerdig Oordeel des onderscheits, ter verkryginge van een Onergerlyke Conscientie, ende Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte; Vertoont in VII predikatien, over Galat. 5: 17; Philipp.1: 21; 1 Cor. 2: 14,15; Joh. 7: 24; Hand. 24: 16 en Ef. 1: 13. .
67439: VELZEN, Cornelius van (1696-1752, prof. te Groningen) - Een GEESTELYK MENSCH strijdende tegen zyn vleesch na den aart van het Euangelium,geheelanders als een Natuurlyk Mensch,volgens een Rechtveerdig Oordeel des Onderscheits ter verkryginge van een Onergerlyke Consciente ende Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte vertoont in 7 predikatien
70991: VELZEN, F.B. VAN - To Riemens (geÔllustreerd door Annie van de Ruit, derde druk)
30792: VELZEN-WIJNEN, A. van - Het geheim van het eiland.
46483: Velzen-Wijnen, Arja van - Cas en Maartje in de herfst
302: VELZEN, S. van (1809-'96, Amsterdam, Kampen) - Gedenkschrift der Christelijke Gereformeere Kerk, bij Vijftigjarig Jubilť, 14 October 1884.
35740: VELZEN, F. B. van - Ridder otto van den Waldenburcht.
1609: VELZEN, S. van (1809-'96, Amsterdam, Kampen) - de roeping der jerk in den tegenwoordige tijd rede uitgesproken bij het overdragenvan het rectoraat 6 november 1873
43408: VELZEN, HERMAN van - Uut 't leaven van olde bekenden deur Herman van Velzen Geillustreerd door G. J. Meijerink
43387: V…MOR, ELLA: - Bakvischjes. Tweede druk. Originele linnen band met opgeplakte ills. met zw/w platen van Bas van der Veer.
26133: V…MOR, Elia - Een meisjeshuishouding. GeÔll. door A. Homan. Tweede druk.
67447: V…MOR, Elia - Een meisjeshuishouding. GeÔll. door A. Homan. Tweede druk.
67449: VEN, D.J. VAN DER. - Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje-Nassau.
3363: VENEMA, E Pred Chr Gerf Kerk- Gerf Gem - Sta op en eet. bundel meditaties over leven van ELIAdeel 1
22598: VENEMA, E. Pred Chr Gerf Kerk- Gerf Gem - De kerk slapende in de poliostorm. Derde druk.
71847: VENEMA, Hermannus (1697-1787, prof. Franeker) - De ware Christelyke religie onderzocht en nagespoort uit Matth. VI. Door Hermannus Venema. Hoog leeraar in de H. Godtgeleertheit en kerkelyke geschiedenissen, als mede Akademie prediker op Vrieslands Universiteit te Franeker.
37833: VENEMA, E Pred Chr Gerf Kerk- Gerf Gem - Op de leerschool van het gebed. (deel1)
37834: VENEMA, E Pred Chr Gerf Kerk- Gerf Gem - Ik zal gedenken.meditatien
38583: VENEMA, Hermannus (1697-1787, prof. Franeker) - Hermanni Venema commentarius ad primos viginti et unum Psalmos. Quo singulorum argumentum, tempus et hypothesis explicandi, inprimis studiose inquiritur, eorumque partes continua paraphrasi et selectis observationibus illustrantur.
34266: VENEMA, E Pred Chr Gerf Kerk- Gerf Gem - Op reis naar de eeuwigheid. Serie overdenkingen rond de Christenreize van John Bunyan eerder gepubliceerd in Standvastig. Tweede druk.
38000: VENEMA, E Pred Chr Gerf Kerk- Gerf Gem - Op het aloude kerkpad. Deel 1 en 2.
67467: VENEMA, Hermannus (1697-1787, prof. Franeker) - Hermanni Venema commentarius ad primos viginti et unum Psalmos. Quo singulorum argumentum, tempus et hypothesis explicandi, inprimis studiose inquiritur, eorumque partes continua paraphrasi et selectis observationibus illustrantur.
67466: VENEMA, H. - Uitverkiezen en uitverkiezing in het nieuwe testament.
67454: VENEMA, Dr. H. - Uitverkiezeing? Jazeker! Maar hoe?
67457: VENEMA, E Pred Chr Gerf Kerk- Gerf Gem - Een beker koud water.
67458: VENEMA, E Pred Chr Gerf Kerk- Gerf Gem - Op het aloude kerkpad.deel; 1en 2
67460: VENEMA, E Pred Chr Gerf Kerk- Gerf Gem - Op reis naar de eeuwigheid. Serie overdenkingen rond de Christenreize van John Bunyan eerder gepubliceerd in Standvastig., kwartaaluitgave der GBS. Vijfde druk.
67461: VENEMA, E Pred Chr Gerf Kerk- Gerf Gem - Op het aloude kerkpad. Deel 2.
67464: VENEMA, F.F. - Wat is een christen nodig te geloven? Door F.F. Venema. 3e druk.
67465: VENEMA, F.F. - Wat is een christen nodig te geloven? 8e druk.
44982: VENEMA, E Pred Chr Gerf Kerk- Gerf Gem - Sta op en eet. bundel meditaties deel 2
48933: VENEMA, E Pred Chr Gerf Kerk- Gerf Gem - Met Jona op de leerschool van vrije genade deel 1 ven2
37440: VENEMA, F.F. - Wat is een christen nodig te geloven? 8e druk.
24364: VENEMANS, B.A. - Franciscus Junius en zijn 'Eirenicum de pace ecclesiae catholica'. Academisch proefschrift.met stellingen
67471: VER HUEL, ALEXANDER - Zijn er zoo? Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. tweede drukdruk
67470: VER HUEL, ALEXANDER - Zijn er zoo? Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. derde druk eerste gedeeklte
71185: VERBEEK, M.C. - Feike Asma organist
56893: HOLWERDA/POST/PATER DE/BRUGMANS/VERBERNE - Geschiedenis van Nederland
42260: VERBIJ, ANTOINE - Denken achter de dijken de opmars van de filosofie in Nederland
67476: VERBOOM W - De Alpha-cursus onderzocht een onderzoek naar hedendaagse missionaire catechesse
77366: VERBOOM, MichaŽl (Almaar, Dordrecht) (1728-1770) - Getrouwe zielenraad aan de Christelike jeugd. Om den morgenstond des levens aan de Godheid toe te weiden tot ouderen hartenvreugd, eigen voordeel en ter voldoeninge van de begeerte des Heere; en om in manelike jaaren in de loopbaane der Godzaligheid de weegen van voor en tegenspoed, en de paaden tot den dood en het graf zoo te bewandelen, dat haar de hoope overblijve van eene gewenste opstanding, en daarna zalige heerlikheid. Voorgestelt in den weekelikschen dienst voor de boeiende gemeente te Alkmaar. aanvankelijk voorgeselt in denweekelikschendienst voor d de bloeiende gemeente te ALKMAAR en voleundigd in die van DORDRECHT. Waar achter gevoegd s eene afscheidreden van de eerst genoemde gemente door MICHAEL VERBOOM Nu S.S. theol professor in de illustreschole en predikant teDordrecht 2 deel
67479: VERBOOM, J.H.R. - Rondom de kansel van Benthuizen. Gedocumenteerd verhaal over het leven van ds. L.G.C. Ledeboer en het ontstaan van het dorp Benthuizen.
67481: VERBOOM, J.H.R. - De weg door de duisternis
67483: VERBOOM, SJAAK - Brandglas
67484: VERBOOM, W. - Waddinxveen 750 jaar
31489: VERBOOM, Dr. W. prof te Leiden - Het bevindelijke nest. jeugd ervaringen van de auteur
33288: VERBOOM, J.H.R. (GOUDA-Lunteren) - Een open venster.b LEven beschrijving van eenjonge domine en en oude ouderling in eendorpsgemeente (schrijvers persoonlike ervaringen)
72039: VERBOOM, W. - Kostbaar beliojden de Theologie van de Nederlandse Geloofsbeliojdenis
42947: VERBOOM, J.H.R. - De weg door de duisternis vwerhaal uit de dertigjarige oorlog1618-48
42948: VERBOOM, J.H.R. - Het pad langs de rotsen
38340: VERBOOM, Dr. W. - Het lkiefdeslied uit Heidelberg een persoonlijke geloofsbelijdenis
1286: VERBOOM, J.H.R. - Rondom de kansel van Benthuizen. Gedocumenteerd verhaal over het leven van ds. L.G.C. Ledeboer en het ontstaan van het dorp Benthuizen.2E DRUK
67486: VERBREE A - Sint Philopsland. Terugblikken en vooruitzien. Herinneringen aan de gemeente Sint Philipsland
67487: VERBREE, ADRIAN - Lichtflitsen Energie voor de christen tweede druk
67489: VERBROEK, Geertruid Willemstad - De vrije genade Gods, bekend gemaakt en ontdekt, in een dochtertje genaamd Geertruid Verbroek. overleden 6 februarie 1755 14 jaar oud
71109: VERBRUG, GO - De blokhut in het sparrenbos
41462: VERBRUGGE, M. - 's Heeren lof uit een kindermond. Eenvoudig verhaal van de bekeringsweg van Matje Verbrugge gestorven te Vinkeveen den 5en juli van het jaar 1927, beschreven door haar vader. 2e druk.
48664: VERBURG, J - Adam. Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof. .Diss./Thesis Universiteit Leiden.
13115: VERBURG, Go - Het water kwam!..
13032: VERBURG, Go - Johannes Ibubesi de wegbereider.
13033: VERBURG, Go - Joppie en Rap de vredesduiven.
67500: VERBURG, Go - Strom over Nederland. De watersnoodramp van 1 februari 1953.
76753: VERBURG, ELINE. - Majoor Bosshardt. Een leven voor anderen.2e drukl
67502: VERBURG, GO - Boontje het apenmeisje.
71067: VERBURG, GO - Het water kwam! (tekeningen van Jan Lutz, tweede druk)
44320: VERBURG, Go - johannes ibeside wegberijder
67501: VERBURG, Go - johannes ibeside wegberijder
33799: VERBURG, Go - Strom over Nederland. De watersnoodramp van 1 februari 1953.
33872: VERBURG, Go - Strom over Nederland. De watersnoodramp van 1 februari 1953.
67499: VERBURG, Go - Strom over Nederland. De watersnoodramp van 1 februari 1953.
67498: VERBURG, Go - Het water kwam!..
67495: VERBURG, G.J.: - In vuur en Vlam, geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
67494: VERBURG, E. - Herman Dooyeweerd leven en werk van en Nederlands christen wijsheer academisch proefschrift
67503: VERBURG, J - Adam. Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof. .Diss./Thesis Universiteit Leiden.
67496: VERBURG, Go - Johannes Ibubesi de wegbereider.
67497: VERBURG, Go - Joppie en Rap de vredesduiven.
46986: VERBURG, E. - Herman Dooyeweerd leven en werk van en Nederlands christen wijsheer academisch proefschrift
24667: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam. Onveranderde herdruk en van het woord Sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
67504: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam. Onveranderde herdruk en van het woord Sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
67505: VERDELMAN, Annie - Op al mijn wegen. 15e druk.
67508: VERDOORN G e.a. - Naar den eis zijns wegs 1980-2005 Ds G H Kersten onderwijscentrum
1463: VERDUIN, M. - Canticum Canticorum. Het Lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637.86
67513: VERDUIN, M. - Een Man van smarten. Het laatste van de liederen van de Knecht des Heeren, Jes. 52:13 - 53: 12
74142: VERDUIN DR. M. - Avondmaal vieren in de enige troost, een eenvoudige verklaring van het klassieke formulier van het Avondmaal
38558: VERE, Onno en DOORMAN, Christine. - Sprookjes van Grimm. Voor Nederland bewerkt door bovengenoemde personen. Geillustreerd door Rie Cramer. 3e druk.
64448: ROEST van der J L B oud zendeling der Utrechtse Zendings Vereeniging - HERINNERINGEN uit den Zwendingsarbeid op Halmahera 2e druk
13035: VEREN, M. - Truus gaat naar huis.
67515: VEREN, M - Eva's Zending tweede druk
67516: VEREN, M - Udo's eerste kostschooljaar. Tweede druk.
67517: VEREN, M. - Truus gaat naar huis.
47792: Veren, M - Eva's Zending tweede druk
67518: VERENIGING "OUD EDE", EDE - Geschiedenis van Ede / door de Vereeniging "Oud Ede"; [voorw. van W.F.J. Fischer] Met literatuur opgave 3 delenMet literatuur opgave
5935: VERGERS, P. - De groote Hervormers. Hun leven, arbeid en strijd voor het licht der waarheid, aan het Nederlandsche Volk verhaald.
38864: VERGERS, P. - De groote Hervormers. Hun leven, arbeid en strijd voor het licht der waarheid, aan het Nederlandsche volk verhaald. Met 12 chromolithographiŽn. 2e druk
67550: VERGUNST, Ds. A. - De geestelijke pelgrim. 55 meditaties over Bunyan's Christenreis. 4e druk
67551: VERGUNST, E.F. - TweeŽrlei dienst.
67548: VERGUNST, Ds. A. - De geestelijke pelgrim. 55 meditaties over Bunyan's Christenreis.
67547: VERGUNST, Ds. A. - Bij de gratie Gods. Predikatie ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig regeringsjubileum van H. M. koningin Juliana op 5 september 1973.
67549: VERGUNST, DS. A. & HOFMAN, DS. H - De Gereformeerde Gezindte en wij
67541: VERGUNST, Drs. P.J. (redactie) - De kerk op adem. Hervormd-gereformeerden in een driestromenland. Een herinnering aan de jaren dat dr.ir. J. van der Graaf algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond was. (1972-2000)
29227: VERGUNST, A.. Pred Gerf Gem - De daden des Heeren gedenken. Predikatie ter gelgenheid van het feit , dat het dertig jaar geleden is, dat ons land bevrijd werd van de Duitse overheersing 5 mei 1945 - 5 mei 1975. En: predikatie gehouden tijdens de bidstond voor de generale synode der Ger. Gemeenten op 17 september 1974 te Utrecht. Door ds. A. Vergunst, predikant der Geref. Gemeente te Veen.
67554: VERGUNST, E.F. - Het teken van IsraŽl.
28414: VERGUNST, E.F. - TweeŽrlei dienst.
14547: VERGUNST, Ds. A. - Uw volk is mijn volk. 42 Meditatien over Ruth. Tweede druk.
67540: VERGUNST, Drs. E.F. - Huisgenoten Gods. Het geheim van IsraŽl en de gemeente.
74156: VERGUNST P.J. - In de leer bij Luther
29246: VERGUNST, Ds. A. - Bij de gratie Gods. Predikatie ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig regeringsjubileum van H. M. koningin Juliana op 5 september 1973.
67533: VERGUNST P J - DIENST van MEnsen Een dwarsdoorsnede van een hervormd Gerfeomeerde predikanten o.a. W Chr Hovius- EF Vergunst H Visser
67552: VERGUNST, E.F. / DEKKER - VAN DER KUIL, G. Drs. - Tussen mij en u. Over doop en opvoeding.
67535: VERGUNST, A. - Een ernstige aansporing tot de dienst des Heeren in hart en wandel.
22601: VERGUNST, A. Pred Gerf Gem - de heidelbergse catechismus
23130: VERGUNST, Ds. A. - Hij is ons voorgegaan. Ter nagedachtenis aan Ds. A. Vergunst.
67542: Vergunst, Drs. P. J.(Redactie) - Gebed voor de provincie
67553: VERGUNST, E.F.Herv Pred Cappelle aan de Ijssel - Tot Opbouw Afscheid Polsbroek intrede Cappelle aan de Ijssel radiopreek NCRV
67539: VERGUNST, Drs. A. - Neem de wacht des Heeren waar. Korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en gesproken heeft.
27130: VERGUNST, A - Het woord Gods dat eeuwig blijft. Afscheidspredikatie uitgesproken te Zeist bij zijn vertrek naar Amerika.
40307: Vergunst E F e.a - Uit de Heilsfontein bijbels dag boek 2e druk
77263: Vergunst P J red - UW nAAM GEEF EER HONDERDJAAR hgEREFORMERDE BOND 1905-2006
46157: Vergunst. Drs - Vervolgd om jezus' wil
39841: VERGUNST, Ds. A. - De geestelijke pelgrim. 55 meditaties over Bunyan's Christenreis.
49269: Vergunst, Ds. A. & Hofman, Ds. H - De Gereformeerde Gezindte en wij
49045: Vergunst, Drs. P. J.(Redactie) - Gebed voor de provincie
74137: VERGUNST P.J. - In de familie, de Bijbel van drie generaties
35442: VERGUNST, Drs. A. - Mijn genade is u genoeg. 52 meditaties.
2752: VERGUNST, Drs. A. - Neem de wacht des Heeren waar. Korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en gesproken heeft.
41511: VERGUNST, Drs. P.J. (redactie) - De kerk op adem. Hervormd-gereformeerden in een driestromenland. Een herinnering aan de jaren dat dr.ir. J. van der Graaf algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond was. (1972-2000)
37437: VERGUNST, Drs. E.F. - Huisgenoten Gods. Het geheim van IsraŽl en de gemeente.
67555: VERGUST P J Red - Uw Naam geef eer Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906-2006
13037: VERHAAGEN-Blank, N. - Hans en peter gaan verhuizen.
46510: VERHAGE, ZACHERIAS MOLENNAAR TE MELISKERKE - Ik heb geloof; daarom heb ik gesproken
2459: VERHAGE, A. (leeraar bij de Geref. Gemeente te Middelburg) - Zoude ik verhalen van Jefta. Leerrede over Hebr. 11: 32.
78108: VERHAGEN J - Vader endochte eene verhaal uit het begin der derde eeuw
72933: VERHAGEN J. - De martelaarskroon uit Geloofsheleden en Bloedgetuigen
67564: VERHAGEN, Ds. A.Pred Gerfr Gem te Middelkburg - Drietal leerrredenen
1765: VERHAGEN, Ds. A. - En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Rouwpredikatie door Ds. L. Rijksen, ter gelegenheid van de begrafenis van wijlen Ds. A. Verhagen met de toespraken, gehouden op de begrafenis. En "Het levenseinde van SamuŽl" predikatie door Ds. M. Blok in de rouwdienst op zondag 9 augustus 1959 te Gouda.
67573: VERHAGEN, Ds. A. - Des Heeren Troostrede tot Zijn vreezend volk Leerrede over Lucas 12:32. Door Ds. A. Verhagen, Pred. bij de Geref. Gemeente te Middelburg.
67560: VERHAGEN, Ds. A. - En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Rouwpredikatie door Ds. L. Rijksen, ter gelegenheid van de begrafenis van wijlen Ds. A. Verhagen met de toespraken, gehouden op de begrafenis. En "Het levenseinde van SamuŽl" predikatie door Ds. M. Blok in de rouwdienst op zondag 9 augustus 1959 te Gouda.
67562: VERHAGEN, Ds. A. - Een troostwoord voor Gods aangevochten volk. Een tijdwoord naar aanleiding van Exodus 17: 8-12, uitgesproken op zondag 21 juni 1953, in verband met de bijzondere omstandigheden in de Geref. Gemeenten in Nederland.
40748: VERHAGEN, Ds. A. - Het profetisch Woord
67571: VERHAGEN, Ds. A. - Dank en bede. Bevrijdingspredikatie (5 mei '45). Tweede druk.
67572: VERHAGEN, Ds. A. - De verhooring van Hanna's bede, of Moedersmart en moedervreugde. Een predikatie of Tijdrede over 1 Sam 1 : 19b en 20. gedaan met het oog op de verregaande toestanden voor en in het huwelijksleven.
67570: VERHAGEN, Ds. A. - Sions troostboek. 52 preken over de Heidelbergse Catechismus 1E DEEL ZONDAGEN1 T/M 26
67579: VERHAGEN, Ds. A. - Drietal leerredenen handelende over Marcus 13:37; Lucas 15:8-10; Genesis 49: 3,4 met nog 4 preken Hooglied 3-Lukas 10-Job 6 - Openbaring 3 opening kerkgebouw Segeerstraat
67583: VERHAGEN, J. - De geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, aan het volk verhaald door J. Verhagen jr. Met een voorwoord van M. Noordtzij, hoogleeraar te Kampen.2e druk
10416: VERHAGEN, Wim - Anton Pieck. Een wonderlijk fenomeen. Geillusteerd door Anton Pieck.
67590: Verhagen, Willem - structuurveranderingen van ALFALFA MOSAIC VIRUS in zwak alkalisch milieu
67591: VERHAGEN, Wim - Anton Pieck. Een wonderlijk fenomeen. Geillusteerd door Anton Pieck.
25518: VERHAGEN, Ds. A. (predikant Gereformeerde Gemeente - Sions troostboek. 52 preken over de Heidelbergse Catechismus 1E DEEL ZONDAGEN1 T/M 26
2277: VERHAGEN, Ds. A. - De ootmoedige erkenning van de hulpe des Heeren. Herdenking veerig-jarig jubileum.
40821: VERHAGEN, J. Jz.en Veenendaal E J - De vrome Anneke en Elizabeth.ende bijbel van het herdersdal
14629: VERHAGEN, Ds. A. (predikant Gereformeerde Gemeente - Godverheerlijkende lessen uit de school van Jezus Christus.
16759: VERHAGEN, Ds. A.Pred Gerfr Gem te Lisse Kampen Gouda - Drietal boetpredikatiŽn. De boetprediking van Micha, Jona en Johannes.
67568: VERHAGEN, Ds. A. (predikant Gereformeerde Gemeente Lisse) - Verborgen Manna. 3-tal predikaties.
36475: VERHAGEN, J. - Oude David. Een geschiedenis uit het begin der afscheiding.
40581: VERHAGEN, Ds. A. - Drietal leerredenen handelende over Marcus 13:37; Lucas 15:8-10; Genesis 49: 3,4
19793: VERHAGEN, Ds. A. - Dank en bede. Bevrijdingspredikatie (5 mei '45). 2e druk.
71399: VERHAGEN, LEIDA - Wij kiezen niet
48241: VERHAGEN, Ds. A. (predikant Gereformeerde Gemeenten - Tot een eeuwige zegen 1p preken o.a kerst
67585: VERHAGEN, J. Jz. - de verhoring van hanna's bede of moeders mart en moedersvreugde
67578: VERHAGEN, Ds. A. (predikant Gereformeerde Gemeenten - Tot een eeuwige zegen 1p preken o.a kerst
67576: VERHAGEN, Ds. A. - Drietal leerredenen handelende over Marcus 13:37; Lucas 15:8-10; Genesis 49: 3,4 m
28307: VERHAGEN, Ds. A. - Verborgen Manna. 3-tal predikaties.
32929: VERHAGEN, Ds. A. - De roemtaal des geloofs.
67587: VERHAGEN, Leida - De schreeuw van stilte.
67588: VERHAGEN, P.J. Drs. - Depressiviteit en depressie Een christelijke handreiking herziene uitgave
67589: VERHAGEN, Rev. A. - The necessary of watchfulness - The work of the Holy Spirit In and by the believer
28281: VERHAGEN, Ds. A. - De verhooring van Hanna's bede, of Moedersmart en moedervreugde. Een predikatie of Tijdrede over 1 Sam 1 : 19b en 20. gedaan met het oog op de verregaande toestanden voor en in het huwelijksleven.
67563: VERHAGEN, Ds. A. (predikant Gereformeerde Gemeente - Godverheerlijkende lessen uit de school van Jezus Christus.
24061: VERHAGEN, J. Jz. - de verhoring van hanna's bede of moeders mart en moedersvreugde
2466: VERHAGEN, Ds. A. - Een troostwoord voor Gods aangevochten volk. Een tijdwoord naar aanleiding van Exodus 17: 8-12, uitgesproken op zondag 21 juni 1953, in verband met de bijzondere omstandigheden in de Geref. Gemeenten in Nederland.
67577: VERHAGEN, Ds. A. - Het profetisch Woord
31192: VERHAGEN, Ds. A. - Des Heeren Troostrede tot Zijn vreezend volk Leerrede over Lucas 12:32. Door Ds. A. Verhagen, Pred. bij de Geref. Gemeente te Middelburg.
67575: VERHAGEN, Ds. A. - De roemtaal des geloofs.
46319: VERHAGEN, LEIDA - Onwankelbaar naast jou.
16424: VERHEES, Dr. J.J. - God in beweging. Een onderzoek naar pneumatologie van Augustinus. (diss)
67593: VERHEES, Dr. J.J. - God in beweging. Een onderzoek naar pneumatologie van Augustinus. (diss)
24783: VERHEIJ, Ab. - Hoe lang zijt gij leeraar en hoe zijt gij dit geworden? Een vraag, beantwoord naar aanleiding van mijn dertig-jarige evangelie-bediening.
40814: VERHEIJ, Ab (rustend predikant te Dordrecht) - De toestand der kerk. In vier punten behandeld.
67595: VERHEIJ, A. - Levensgeschiedenis of Gods wonderlijke leiding met Zijn volk op aarde, beschreven uit eigen ervaring, beginnende van mijn geboorte en den weg dien de Heere mijnen God met mij heeft gehouden, zoowel in den weg der natuur, als in die der genade door Abraham Verheij, Gereformeerd predikant. Derde druk
67601: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste Woord. aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een Kort Verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den jare 1858
67605: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den jare 1858.
67604: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den jare 1858.
67603: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Brieven van Dirk Verheij. Overleden te Giessendam den 3 juni 1860.
67602: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den jare 1858. Vijfde druk. en: Eerste en tweede bundel gewigtvolle brieven van Dirk Verheij. Overleden te Giessendam den 3den juni 1860 in den ouderdom van 72 jaren. met portret
67594: VERHEIJ, A. - Levensgeschiedenis of Gods wonderlijke leiding met Zijn volk op aarde, beschreven uit eigen ervaring, beginnende van mijn geboorte en den weg dien de Heere mijnen God met mij heeft gehouden, zoowel in den weg der natuur, als in die der genade door Abraham Verheij, Gereformeerd predikant. Derde druk
67596: VERHEIJ, A. RUSTEND PREDIKANT TE DORDRECHT - Predikatie over Johannis 20 vers 28. Waarin behandeld word den Heere Jezus als redder, en Thomas door Hem gered. Met een voorwoord in eenige digtveerzen van den schrijver. Leeds die dan eerst, eer gij begind misschien word gij dan goed gestemd om al t gebrek, wat daarin staat Uit liefde, minder gadeslaat.
2440: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste Woord. aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een Kort Verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den jare 1858
67610: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Eerste en tweede bundel gewichtvolle brieven van Dirk Verheij . Overleden te Giessendam den 3den junij 1860 in den ouderdom van 72 jaren. 3e druk.
67609: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg welke de Heere gehouden heeft met den schrijver Dirk Verheij. Geschreven in den jare 1858.
67608: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne Familie en Betrekkingen. Van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver.
22589: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg welke de Heere gehouden heeft met den schrijver Dirk Verheij. Geschreven in den jare 1858.
2278: VERHEIJ, AB. (Ger. Leeraar te Delft) - Hoe lang zijt gij leeraar en hoe zijt gij dit geworden? Een vraag, beantwoord naar aanleiding van mijn dertig-jarige evangelie-bediening.
23093: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Eerste en tweede bundel gewichtvolle brieven van Dirk Verheij . Overleden te Giessendam den 3den junij 1860 in den ouderdom van 72 jaren. 3e druk.
67612: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen. Van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een Kort Verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den Jaren 1858. 2e druk met voorwoord van O Wagenmaker te Haarlem WAARBIJ BRIEVEN van Dirk Verheij 2e druk Gorinchem J Brantz zonder jaartal en tweede bundel gewigtvolle brieven 1862.
6563: VERHEIJ, Abraham (gereforrmeerd leeraar te Katwijk aan zee, Delft, Dordrecht en Vlaanderen - Drie-tal leerredenen. Voorgesteld in een korte verklaring en toepassing.
67606: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de naderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. Met een voorwoord van P. Wagenaar, Geref. pred. te Haarlem. Geschreven in den jare 1858. Negenden druk.
34666: VERHEIJ, A. - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. benevens een kort verhaal.
67611: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den jare 1858. Vijfde druk. en: Eerste en tweede bundel gewigtvolle brieven van Dirk Verheij. Overleden te Giessendam den 3den juni 1860 in den ouderdom van 72 jaren. Vierde druk.
67600: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Hemelsch Manna. Of vijf uitmuntende toespraken over uitgezochte onderwerpen der H. Schrift van Dirk Verheij. Waarbij gevoegd is eenige vragen en antwoorden over de godgeleerdheid, waarop zijn eerw. belijdenis gedaan heeft bij Ds. Booth, predikant te Werkendam, in den jare 1804.
4245: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Brieven van Dirk Verheij. Overleden te Giessendam den 3 juni 1860.
6664: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den jare 1858.
1714: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Hemelsch Manna. Of vijf uitmuntende toespraken over uitgezochte onderwerpen der H. Schrift van Dirk Verheij. Waarbij gevoegd is eenige vragen en antwoorden over de godgeleerdheid, waarop zijn eerw. belijdenis gedaan heeft bij Ds. Booth, predikant te Werkendam, in den jare 1804.
67607: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welken de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den jare 1858. met daarbij 1e en 2e bundel brieven 2e druk
36571: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den jare 1858. Vijfde druk. en: Eerste en tweede bundel gewigtvolle brieven van Dirk Verheij. Overleden te Giessendam den 3den juni 1860 in den ouderdom van 72 jaren. Vierde druk.
67613: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Hemelsch Manna. Of vijf uitmuntende toespraken over uitgezochte onderwerpen der H. Schrift van Dirk Verheij.
19985: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welken de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den jare 1858. met daarbij 1e en 2e bundel brieven 2e druk
21788: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne Familie en Betrekkingen. Van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver.
240: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste Woord. aan Familie en Betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de naderende eeuwigheid benevens een Kort Verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. WAARBIJ erste en twede B undel gewichtvolle Brieven
2045: VERHEIJ, A. - Levensgeschiedenis of Gods wonderlijke leiding met Zijn volk op aarde, beschreven uit eigen ervaring, beginnende van mijn geboorte en den weg dien de Heere mijnen God met mij heeft gehouden, zoowel in den weg der natuur, als in die der genade door Abraham Verheij, Gereformeerd predikant. Derde druk
15249: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Bekeering en brieven van Dirk verheij.
4160: VERHEIJ, Dirk (1788-1860) - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den jare 1858. Vijfde druk. en: Eerste en tweede bundel gewigtvolle brieven van Dirk Verheij. Overleden te Giessendam den 3den juni 1860 in den ouderdom van 72 jaren. met portret
40137: VERHEIJ, A. - Levensgeschiedenis of Gods wonderlijke leiding met Zijn volk op aarde, beschreven uit eigen ervaring, beginnende van mijn geboorte en den weg dien de Heere mijnen God met mij heeft gehouden, zoowel in den weg der natuur, als in die der genade door Abraham Verheij, Gereformeerd predikant. Derde druk
37049: VERHEUL, Gť - Een zwerftocht langs tien jaar kerkepad.
45402: VERHEUL, Gť - kerkepad een elfkerkenpad
67616: VERHEUL, Ge - Kerkepad. Een elfkerkenpad.
67615: VERHEUL DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
67614: Verheul - De waalsche gemeente te Rotterdam en haar kerkgebouwen voorheen en thans
6448: VERHEUL, Ge - Kerkepad. Een elfkerkenpad.
67617: VERHEUL, Ge - Een zwerftocht. Tienjaar Kerkepad.
67618: VERHEUL, Gť - De oude dorpskerken boven de grote rivieren. Een reisgids.
67619: VERHEUL, Gť - De oude dorpskerken beneden de grote rivieren.
67620: VERHEUL, Gť - Een zwerftocht langs tien jaar kerkepad.
67621: VERHEUL, Gť - kerkepad een elfkerkenpad
67622: Verheul, J - De Ned. Herv. Gemeente en haar oude kerk te Delfshaven
67623: VERHEUL, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam. Een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks
75722: VERHEUL, J. - Historische gebouwen van Rotterdam. Eerste serie
2046: VERHEUL, LODEWIJK - Geen wees gelaten. Levensschets van Lodewijk Verheul, in leven godsdienstonderwijzer bij de Ned. Herv. Gem. te Brakel
45913: VERHOEF, Ds. A. W. (Predikant der Gereformeerde Gemeente te Chilliwack, Br. Columbia, Canada) - s Heeren genade voor een arme zondaar 4 preken
78354: DIJKHUIS Loost Klaas Verhoef - Kap ennetter
18527: VERHOEFF, J.G. (1823-1909) VAASSEN - Een woord tot allen, die in de Ned. Herv. KerkBelijdnis des geloofs hebben afgelegd.
67631: VERHOEFF, J.G. (predikant te Ridderkerk(1823-1909)) - De gelijkenissen van onzen Heere en Zaligmaker verklaard en toegepast voor zijne gemeente op aarde. Door J.G. Verhoeff, predikant te Ridderkerk.
67630: VERHOEFF, J.G. - Een woord tot allen, die in de Ned. Herv. Kerk Belijdnis des geloofs hebben afgelegd. 9e druk. met opdracht aan Stijntje Kruidhof Heinenoord 6 april 1898 door Ds POSTHUMUS MEYES, G.
67629: VERHOEFF, J.G. (1823-1909) - Een woord tot allen, die in de Ned. Herv. Kerk Belijdnis des geloofs hebben afgelegd.
67628: VERHOEFF, J.C./VIJVER, J.C. de/KATE, J.J.L. ten e.a. - De eerste komst van den discipel van Jezus tot zijnen heer. en: De onwrikbaarheid der geestelijke weldaden Gods en:Het leven des christens een krijgdienst des Heeren. en andere predikaties.
76557: VERHOEFF, J.G. (1823-1909) VAASSEN - Handleiding bij het lezen van de bijbel uit het Engels door J C Verhoef prediknt te Vaassen
32807: VERHOEFF, J.G. (predikant te Ridderkerk(1823-1909)) - De gelijkenissen van onzen Heere en Zaligmaker verklaard en toegepast voor zijne gemeente op aarde. Door J.G. Verhoeff, predikant te Ridderkerk.
75136: VERHOEKS, Ds. W. Pred Gerf Gem in Ned Arnemuiden/Ederveen - Uit de Schatkamer van Christus eeuwige zondaarsliefde Bijbels dagboek
67633: VERHOEKS, Ds. W. Pred Gerf Gem in Ned Arnemuiden/Ederveen - Hoort, gij kinderen. Lessen voor de catechisanten
77239: VERHOEKS, Ds. W.Pred Gerf Gem in Ned Arnemuiden/Ederveen - Tussen Zora enEsthaol 7 preken over Simson e druk
30988: VERHOEKS, Ds. W.Pred Gerf Gem in Ned Arnemuiden/Ederveen - Hebt de wereld niet lief. Tien predikaties.
21313: VERHOEKS, Ds. W.Pred Gerf Gem in Ned Arnemuiden/Ederveen - In stilheid en met vrede.Tergedachtenis aan Ds W Verhoeks
47026: VERHOEVEN, BERNARD - De hof van rozen en olijven
67636: VERHOEVEN-ZWAAN, M. C. - De grote kerk van Vollenhove door de Eeuwen heen...
67635: VERHOEVEN A A e.a S G P - Belijdend besturen 1925-200 75 jaar S G P Hendrik Ido Anbacht
54478: F.C. VERHULST - De Ontwikkeling Van Het Kind 4e druk
25262: VERKADE, J.P.Ned Herv Pred te Elspeet - NŠomi en Ruth. 15 preken over het boek Ruth.
67640: Verkaik, M - Hervormde Kerk van Bennebroek wetenswaardigheden uit verleden en heden 1680-1980
67641: VERKERK, ANITA - Etage te huur
67642: VERKERK, DR. E. P. - Volkenbond en ontwaking
67643: VERKERK, M. B. Ds. - Een vijftal korte overdenkingen door Ds. M.B. Verkerk Uitgave Ten Bate van ''Irene'' Wijkgebouw der Ned. Herv. Gem. te Mijdrecht
43017: VERKERK, M. B. Ds. - Een vijftal korte overdenkingen door Ds. M.B. Verkerk Uitgave Ten Bate van ''Irene'' Wijkgebouw der Ned. Herv. Gem. te Mijdrecht
67644: VERKOUW, H.J. - Herinneringen van een Zwolse jongen Met vijfennegentig merendeels nog niet eerder gepubliceerde foto's en prenten uit de periode tussen 1900 en 1930. Zwolle geschiedenis.
67646: VERKUYL, Dr. J. - Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap.
67647: VERKUYL, J. - Gebedsleven.
42908: VERKUYL, Dr. J. - Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap.
49078: Verleur, Wilha. - Vrucht leesboek voor de scholen met den bijbel en voor het huisgezin
41607: VERMAAS, ds. J. (Ned. Herv. predikant te Huizen) - Hervormingsdag 31 october 1517.
74154: VERMAAT P. - De apostelen in beeld, dwalen door verhalen,
74155: VERMAAT P. - Met de apostelen op pad, Mediteren onderweg
67657: Vermaat, Nellie - De inbreker. tweede druk
67658: VERMAAT, P. - Liever toch bezoek. Over de laatste eer
40911: VERMAAT, NELLIE - Niemand weet waarom
16758: VERMAAT, Ds. P. - Geen droom maar werkelijkheid. 18 preken over het boek DaniŽl.
76003: VERMAIRE, EDUARD - Een Hollandsche jongen op de Engelsche vloot. Trefwoorden: Hoeksema,
67659: VERMASEREN - Beknopte Atlas. Der algemene en vaderlandse geschiedenis.
67660: Vermaseren, B. A. - De katholieke nederlandsche geschiedschrijving in de XVIIe eeuw over den opstand proefschrift met stellngen
4149: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oefeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op avondmaalstijden en bededagen. Met eene voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh, bedienaar des H. Evangeliums te Thienhoven onveranderde uitgave.
77540: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - De leere der waarheid die na de Godtzaligheid is; voorgestelt, bevestigt en toegepast in LXXXV. oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus; door den heer en mr. Justus Vermeer, in zyn ed. leeven der beiden rechten Doctor en ouderling der Gereformeerde Gemeinte te Utrecht. Met een voorreeden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Euangeliums in J.C. Gemeinte te Thienhoven.
4020: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oefeningen (---) uit het Oude en Nieuwe Testament etc. Met voorrede van Gerhardus van Schuylenburg te Tienhoven. Nieuwe onveranderde uitgave.
25494: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - De leere der waarheid, die naar de Godzaligheid is, voorgesteld, bevestigd en toegepast is, in LXXXV oefeningen over de Heidelbergschen Katechismus, door den heer en Mr. Justus Vermeer, in zijn Ed. leven der beide regten doctor, en ouderling der Gereformeerde Gemeente te Utrecht. Met eene voorrede van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Evangeliums in J.C. Gemeente te Thienhoven. Eerste deel: Nieuwe onveranderde uitgave. (11) 787 (57) blz. Tweede deel: (6) 928 (55) blz.
77622: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegentheden, voornamelyk op Avondmaalstyden en bededagen; door den heere en mr. Justus Vermeer. In zyn Ed. leven der beide regten doctor, en ouderling der Gereformeerde Gemeente te Utrecht: met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Euangeliums in de gemeinte te Thienhoven. Derde druk vermeerdert met een register over 't geheele werk.derde druk
67699: VERMEER, W. - Gods wonderllijke leiding met Margaretha Vermeer en Jansje Storm
26418: VERMEER, A.J.A. - De ethisten en de partijstrijd in de Nederlandsche Hervormde Kerk.
30330: VERMEER, A.J.A. Ds. - Als de dag is gedaald. Afscheidspreek over Lukas 24:29m. Gehouden in de groote kerk te 's Gravenhage op 23 September 1928, 's Avonds 7 uur.
3599: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - De leere der waarheid die na de Godtzaligheid is; voorgestelt, bevestigt en toegepast in LXXXV. oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus; door den heer en mr. Justus Vermeer, in zyn ed. leven der beiden rechten Doctor en ouderling der Gereformeerde Gemeinte te Utrecht. Uitgegeven onder het opzicht en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, doctor en professor der H. Godtgeleerdheid, als meede der kerckelyke geschiedenissen, op de Academie te Utrecht.
67673: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oefeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op avondmaalstijden en bededagen. Met eene voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh, bedienaar des H. Evangeliums te Thienhoven onveranderde uitgave.
67674: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oeffeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheide plaatzen des N. Testaments, gedaan by verscheide gelegenheden, voornaamlyk op Avondmaalstyden en Bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums in de Gemeente van J.C. te Thienhoven.
39683: VERMEER, Margaretha (dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist) - Eenvoudig verhaal, bevattende de bekeeringsweg van M. Vermeer. Vierde druk.
30300: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oeffeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheide plaatzen des N. Testaments, gedaan by verscheide gelegenheden, voornaamlyk op Avondmaalstyden en Bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums in de Gemeente van J.C. te Thienhoven. Vierde druk, vermeerdert met een register over 't geheele werk.
67669: VERMEER, J. - Jehova Nissi. De Heere is mijn banier. Berichten en beschouwingen van maatshappelijke en kerkelijke toestanden. 4e jaargang.
67667: VERMEER, A.J.A. - De ethisten en de partijstrijd in de Nederlandsche Hervormde Kerk.
67664: VERMEER, A.J.A. - Het werk Gods. Rede over Johannes 9:4, ter viering van zijn veertigjarige evangeliebediening, uitgesproken op 4 sept. 1927 in de St. Jacobskerk te 's-Gravenhage.
67665: VERMEER, A.J.A. - De ethisten en de partijstrijd in de Nederlandsche Hervormde Kerk.
67666: VERMEER, A.J.A. - De ethisten en de partijstrijd in de Nederlandsche Hervormde Kerk.
39444: VERMEER, Margaretha. (Voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist. Dochter van den Eerw. Heer W. Vermeer.) - Eenvoudig Verhaal. Bevattende Bekeeringsweg.
26561: VERMEER, A.J.A. - De ethisten en de partijstrijd in de Nederlandsche Hervormde Kerk.
22594: VERMEER, Margaretha (dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist) - Eenvoudig verhaal bevattende de bekeeringsweg van Margaretha Vermeer, dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gemeente te Zeist. Vierde druk.
67676: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is. Voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus.
25433: VERMEER, A.J.A. - Het werk Gods. Rede over Johannes 9:4, ter viering van zijn veertigjarige evangeliebediening, uitgesproken op 4 sept. 1927 in de St. Jacobskerk te 's-Gravenhage.
67681: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegentheden, voornamelyk op- Avondmaalstyden en bededagen. In zyn Ed. leven der beide regten doctor, en ouderling der Gereformeerde Gemeente te Utrecht: met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Euangeliums in J.C. gemeinte te Thienhoven .Tweede druk vermeerdert met eenen register over 't geheele werk.
67682: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - De leere der waarheid, die naar de Godzaligheid is, voorgesteld, bevestigd en toegepast is, in LXXXV oefeningen over de Heidelbergschen Katechismus, door den heer en Mr. Justus Vermeer, in zijn Ed. leven der beide regten doctor, en ouderling der Gereformeerde Gemeente te Utrecht. Met eene voorrede van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Evangeliums in J.C. Gemeente te Thienhoven. Eerste deel: Nieuwe onveranderde uitgave. (11) 787 (57) blz. Tweede deel: (6) 928 (55) blz.
67683: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oefeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en bededagen, door mr. Justus Vermeer, in zijn leven doctor in de beide rechten en ouderling der Gereform. gemeente te Utrecht. Met eene voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh, bedienaar des H. Evangeliums te Tienhoven.
38772: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - De leere der waarheid, die naar de Godzaligheid is, voorgesteld, bevestigd en toegepast is, in LXXXV oefeningen over de Heidelbergschen Katechismus, door den heer en Mr. Justus Vermeer, in zijn Ed. leven der beide regten doctor, en ouderling der Gereformeerde Gemeente te Utrecht. Met eene voorrede van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Evangeliums in J.C. Gemeente te Thienhoven.
30372: VERMEER, Margaretha (dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist) - Eenvoudig verhaal bevattende de bekeeringsweg van Margaretha Vermeer, dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gemeente te Zeist. Vierde druk.
14631: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Het leven en sterven van mr. Justus Vermeer en 's Heeren lof verkondigd uit de kindermond van Suzanna Bikkes.
14632: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is. Voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus.
24930: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegentheden, voornamelyk op- Avondmaalstyden en bededagen. In zyn Ed. leven der beide regten doctor, en ouderling der Gereformeerde Gemeente te Utrecht: met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Euangeliums in J.C. gemeinte te Thienhoven .Tweede druk vermeerdert met eenen register over 't geheele werk.
67671: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - De leere der waarheid die na de Godtzaligheid is; voorgestelt, bevestigt en toegepast in LXXXV. oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus; door den heer en mr. Justus Vermeer, in zyn ed. leven der beiden rechten Doctor en ouderling der Gereformeerde Gemeinte te Utrecht. Uitgegeven onder het opzicht en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, doctor en professor der H. Godtgeleerdheid, als meede der kerckelyke geschiedenissen, op de Academie te Utrecht.
40609: VERMEER, W. - Gods wonderllijke leiding met Margaretha Vermeer en Jansje Storm
67692: VERMEER, Margaretha (dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist) - Eenvoudig verhaal, bevattende de bekeeringsweg van M. Vermeer. Derde druk.
67693: VERMEER, Margaretha (dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist) - Eenvoudig verhaal bevattende de bekeeringsweg van Margaretha Vermeer, dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gemeente te Zeist. Vierde druk.
67694: VERMEER, Margaretha (dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist) - Eenvoudig verhaal, bevattende de bekeeringsweg van M. Vermeer. Vierde druk.
67695: VERMEER, Margaretha (dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist) - Eenvoudig verhaal bevattende de bekeeringsweg van Margaretha Vermeer, dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gemeente te Zeist. Vierde druk.
67696: VERMEER, Margaretha. (Voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist. Dochter van den Eerw. Heer W. Vermeer.) - Eenvoudig Verhaal. Bevattende Bekeeringsweg.
67697: VERMEER, Margaretha (dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist) - Eenvoudig verhaal, bevattende de bekeeringsweg van M. Vermeer. Vierde druk.
26486: VERMEER, A.J.A. - De ethisten en de partijstrijd in de Nederlandsche Hervormde Kerk.
67672: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oefeningen (---) uit het Oude en Nieuwe Testament etc. Met voorrede van Gerhardus van Schuylenburg te Tienhoven. Nieuwe onveranderde uitgave.
67698: VERMEER, Margaretha (dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist) - Eenvoudig verhaal, bevattende de bekeeringsweg van Margaretha Vermeer, dochter van den Eeurw. Heer W. Vermeer. Voorganger bij de Chr. Geref. Gemeente te Zeist. Vijfde druk.
23625: VERMEER, Margaretha (dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist) - Eenvoudig verhaal, bevattende de bekeeringsweg van M. Vermeer. Vierde druk.
40529: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegentheden, voornamelyk op- Avondmaalstyden en bededagen. In zyn Ed. leven der beide regten doctor, en ouderling der Gereformeerde Gemeente te Utrecht: met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Euangeliums in J.C. gemeinte te Thienhoven. Tweede druk vermeerdert met eenen register over 't geheele werk.
75834: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - De leere der waarheid die na de Godtzaligheid is; voorgestelt, bevestigt en toegepast in LXXXV. oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus; door den heer en mr. Justus Vermeer, in zyn ed. leven der beiden rechten Doctor en ouderling der Gereformeerde Gemeinte te Utrecht. Uitgegeven onder het opzicht en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, doctor en professor der H. Godtgeleerdheid, als meede der kerckelyke geschiedenissen, op de Academie te Utrecht.
67670: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegentheden, voornamelyk op- Avondmaalstyden en bededagen. In zyn Ed. leven der beide regten doctor, en ouderling der Gereformeerde Gemeente te Utrecht: met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Euangeliums in J.C. gemeinte te Thienhoven. Tweede druk vermeerdert met eenen register over 't geheele werk.
17165: VERMEER, Margaretha (dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist) - Eenvoudig verhaal, bevattende de bekeeringsweg van M. Vermeer. Derde druk.
16263: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegentheden, voornamelyk op- Avondmaalstyden en bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Euangeliums in J.C. gemeinte te Thienhoven. 1e druk.
44920: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - De leere der waarheid die na de Godtzaligheid is; voorgestelt, bevestigt en toegepast in LXXXV. oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus; door den heer en mr. Justus Vermeer, in zyn ed. leeven der beiden rechten Doctor en ouderling der Gereformeerde Gemeinte te Utrecht. Met een voorreeden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Euangeliums in J.C. Gemeinte te Thienhoven.
4636: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oeffeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheide plaatzen des N. Testaments, gedaan by verscheide gelegenheden, voornaamlyk op Avondmaalstyden en Bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums in de Gemeente van J.C. te Thienhoven.
67678: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - De leere der waarheid die na de Godtzaligheid is; voorgestelt, bevestigt en toegepast in LXXXV. oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus; door den heer en mr. Justus Vermeer, in zyn ed. leeven der beiden rechten Doctor en ouderling der Gereformeerde Gemeinte te Utrecht. Met een voorreeden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Euangeliums in J.C. Gemeente te Tienhoven.
20323: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - De leere der waarheid die na de Godtzaligheid is; voorgestelt, bevestigt en toegepast in LXXXV. oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus; door den heer en mr. Justus Vermeer, in zyn ed. leeven der beiden rechten Doctor en ouderling der Gereformeerde Gemeinte te Utrecht. Met een voorreeden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Euangeliums in J.C. Gemeinte te Thienhoven.
8901: VERMEER, C. - Een zeemansjongen in 1811. Eerste druk.
35902: VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) - Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegentheden, voornamelyk op- Avondmaalstyden en bededagen. In zyn Ed. leven der beide regten doctor, en ouderling der Gereformeerde Gemeente te Utrecht: met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Euangeliums in J.C. gemeinte te Thienhoven. Tweede druk vermeerdert met eenen register over 't geheele werk.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8