Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61231: MOLT, E. - Helden en slachtoffers der Fransche revolutie. Met 16 platen.
72750: MOLT, E. - Roderik. Historisch verhaal uit de eerste helft der zevende eeuw , ill. B.W. Wierink 2e druk
10787: MOLT, E. - De kruisvaarders. Geillustreerd met 16 platen.
72643: MOLT E. - Floris de Vijfde, geïllustreerd door H.C. Louwerse, tweede druk
24351: MOLT, E. (HOOFD EENER SCHOOL TE VOORBURG). - Spiegel onzer Vaderlandsche geschiedenis van de vroegste tijden tot op heden. Platen-atlas met beschrijvenden tekst.
17213: MOLT, E. - Geillustreerde wereldgeschiedenis voor jong- en oud-Nederland. Versierd met ruim 200 platen, tweede druk
23807: MOLT, E. - Helden en slachtoffers der Fransche revolutie. Met 16 platen.
40420: MOLT, E. - Het geheim van de Torenburcht
43609: MOLT, E. - Oranje boven een boek voor jong en oud uitgegeven ter gelegenheid van den 50 sten verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina door E. Molt geïllustreerd met 24 portretten
52522: (CALVIN) MOLTMANN, JÜRGEN (ED.) - Calvin - Studien 1959
61236: MOLTZER, H.E. EN JAN TE WINKEL. (ED.) - Bibliotheek van Middel
46519: MOLTZER, H.E. EN JAN TE WINKEL. (ED.) - Bibliotheek van Middel
55234: GOEDE-MOM C - Het Cadeautje
47755: GOEDE-MOM C - Het Cadeautje
61237: MOMMA, WILHELMUS (1642-'77, PROF. MIDDELBURG) - Drie boeken van de staat der kerke Gods, onder de drieërlei huys-houding der Patriarchen des Ouden en Nieuwen Testaments. Het eertse stuk. . .en tweede stuk. Vertaald door Abraham van Poot. met daarbij de Bedeelinge der Tyden of de verscheide huis-houdinge Gods met Zijn Kerke
61238: MOMMA, WILHELMUS (1642-'77, PROF. MIDDELBURG) - Drie boeken van de staat der kerke Gods, onder de drieërlei huys-houding der Patriarchen des Ouden en Nieuwen Testaments. ect. Het eertse en tweede boek. In het Latijn beschreven door W. Momma. 1678 Vertaald door Abraham van Poot.
30254: MOMMA, WILHELMUS (1642-'77, PROF. MIDDELBURG) - Drie boeken van de staat der kerke Gods, onder de drieërlei huys-houding der Patriarchen des Ouden en Nieuwen Testaments. ect. Het eertse en tweede boek. In het Latijn beschreven door W. Momma. 1678 Vertaald door Abraham van Poot.
7394: MONATSHEFTE BEECK, KARL HERMANN, E.A. - Monatshefte, für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes. 42. Jahrgang, 1993.
61243: MOND,J.M.C.H. - DE RIJKE MAN EN DE ARME LAZARUS . LEERREDE over Lucas 16-19-31
61242: MOND, J.M.C.H. 'PREDIKANT BIJ DE NEDERDUITSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE DINTELOORD' - Mammondienst.betrachting van Lukas 16:1-13.
61241: MOND, DS. J.M.C.H. - De arme Christus eens zondaars rijkdom (leerrede) .
33312: MOND, J.M.C.H. 'PREDIKANT BIJ DE NEDERDUITSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE DINTELOORD' - Mammondienst.betrachting van Lukas 16:1-13.
48803: MOND, DS. J.M.C.H. - De arme Christus eens zondaars rijkdom (leerrede) .
48804: MOND,J.M.C.H. - DE RIJKE MAN EN DE ARME LAZARUS . LEERREDE over Lucas 16-19-31
47319: MONDRIAAN, P.C SR - Het Kerstgeschen desKeizers
61244: MONNERET, S. - Dürer
23587: MÖNNICH, C. W. - Kijk op kerken.
61246: MONNICH, C. W. - Vreemdelingen en bijwoners. Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het protestantisme.
61247: MÖNNICH, C. W. - De weg en de wegen. Aspecten van de kerkgeschiedeni.
61254: MONNICH, C.W. EN PLAS, MICHEL VAN DER - Het Woord in Beeld vijf eeuwen bijbel in het dagelijkse leven
61248: MÖNNICH, C. W. - Kijk op kerken.
61249: MONNICH, C.W. / PLAS, M. V.D. - Het Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijks leven.
61250: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
61251: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
61252: MÖNNICH, C.W. - Kijk op kerken.
61253: MÖNNICH, C.W. EN - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen. Foto's van Con Mönnich.
61256: MÖNNICH, PROF. DR. C. W. - Encyclopedie van het protestandisme. Volkseditie. Redactieraad Dr. A. F. N. Lekkerkerker, Prof. Dr. R. Schippers, Dr. J. M. van Veen.
15839: MÖNNICH, PROF. DR. C. W. - Encyclopedie van het protestandisme. Volkseditie. Redactieraad Dr. A. F. N. Lekkerkerker, Prof. Dr. R. Schippers, Dr. J. M. van Veen.
15840: MÖNNICH, C. W. - De weg en de wegen. Aspecten van de kerkgeschiedeni.
17040: MONNICH, C.W. / PLAS, M. V.D. - Het Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijks leven.
24649: MÖNNICH, C.W. EN - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen. Foto's van Con Mönnich.
37043: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
37045: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
37054: MÖNNICH, C.W. - Kijk op kerken.
37873: MONNICH, C.W. EN PLAS, MICHEL VAN DER - Het Woord in Beeld vijf eeuwen bijbel in het dagelijkse leven
41841: MÖNNICH, DR. C. W. (BUITENGEWOON HOOGLEERAAR AAN DE GEMEENTELIJKE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM) - Una Sancta de mogelijkhed der christelijke eenheid.
7050: MONNICH, C. W. - Vreemdelingen en bijwoners. Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het protestantisme.
76317: N.N. . HOOFDREDACTIE: C.W.MÖNNICH. - Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel. Hoofdredactie: C.W.Mönnich.
61257: MONOD, ADOLPHE (1802-1856, PREDIKANT TE NAPELS, LYON EN PARIJS) - Laatst vaarwel, zijnen vrienden en der kerk toegeroepen door Adolphe Monod. Uit het Fransch vertaald door L. van Erpecem. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
61258: MONOD, ADOLPHE (1802-1856, PREDIKANT TE NAPELS, LYON EN PARIJS) - Waarom ik in de gevestigde kerk blijjft inleidin L H Oosten e.a
4831: MONOD, ADOLPHE (1802-1856, PREDIKANT TE NAPELS, LYON EN PARIJS) - Laatst vaarwel, zijnen vrienden en der kerk toegeroepen door Adolphe Monod. Uit het Fransch vertaald door L. van Erpecem. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.2e druk
31757: MONOD, ADOLPHE (1802-1856, PREDIKANT TE NAPELS, LYON EN PARIJS) - Laatst vaarwel, zijnen vrienden en der kerk toegeroepen door Adolphe Monod. Uit het Fransch vertaald door L. van Erpecem. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
23490: MONRAD, DR. D. G. (BISSCHOP VAN LOLLAND EN FALSTER) - Het leven des Gebeds. Naar de Hoogduitsche vertaling van A. Michelsen door A. van Toorenenbergen. Pred. te Groningen.
61259: MONRAD, DR. D. G. (BISSCHOP VAN LOLLAND EN FALSTER) - Het leven des Gebeds. Naar de Hoogduitsche vertaling van A. Michelsen door A. van Toorenenbergen. Pred. te Groningen.
61260: MONSHOUWER, D. - LEVITICUS : verklaring van een bijbelgedeelte
61261: MONSHOUWER. D. - Markus en de Torah (Een onderoek naar de relatie tussen evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw) Dissertaties.
48084: MONSHOUWER. D. - Markus en de Torah (Een onderoek naar de relatie tussen evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw) Dissertaties.
48085: MONSHOUWER, D. - Markus en drie jaar Torah. Het evangelie gelezen als drie jaargangen schriftuitleg
61262: MONSTER, A. C. - Om nooit te vergeten! - De oorlog in vogelvlucht voor onze jeugd
60214: LUCAS A.P. PRED VRIJ OUD GERF TE WIJK EN AALBURG-MONSTER - de Koning Salom en zijn bruid zestal redikaties
46564: MONSTER - zie mijn knecht deel 3 en 4
61263: MONSUUR, JAN - De gebarsten klok.
61264: MONSUUR, JAN - De gebarsten klok.
23808: MONSUUR, JAN - De gebarsten klok.
30720: MONSUUR, JAN - De gebarsten klok.
77376: MONTAUS H - de Hudheid en schriftmatigheid van den kinderdoop onderzocht vanIgnatius tot Calvijn
53173: DE MONTÉ VER LOREN, J. PH. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling
76349: MONTEBAN N P E,A CHR GERF KERK GRAVENHAGE - JUBILEUMBUNDEL 11 oktobr 1958 31 oktober 198325e jarigbestaan MaatschappelijkwerkChristelijk Gereformeerdekerk te s Gravenhagen
70568: MONTEPIN, XAVIER DE. - De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland. Populaire romans. Met vele illustraties in kleur.
43243: MONTEPIN, XAVIER DE. - De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland. Populaire romans. Met vele illustraties in kleur.
61266: MONTGOMERY, FLORENCE - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
61267: MONTGOMERY, FLORENCE - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
35566: MONTGOMERY, FLORENCE - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
35758: MONTGOMERY, FLORENCE - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
49076: MONTGORMERY - Verkeerd Begrepen. Geïllustreerde uitgave. zevende druk
61270: MONTIJN, J.C.PREDIKANT TE SCHIEDAM EN ANDERE MEEDEWERKERS - Immanuel. God in den omgang met Zijn volk. Vijftig historisch-geographische schetsen uit het Oude en Nieuwe Verbond.
61269: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Door dr. C.G. Montijn, in leven predikant te Utrecht. Tweede druk, met portret. Uitgegeven door dr. B. ter Haar, hoogleeraar te Utrecht.
61268: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Door dr. C.G. Montijn, in leven predikant te Utrecht. Tweede druk, met portret. Uitgegeven door dr. B. ter Haar, hoogleeraar te Utrecht.
21892: MONTIJN, J.C.PREDIKANT TE SCHIEDAM EN ANDERE MEEDEWERKERS - Immanuel. God in den omgang met Zijn volk. Vijftig historisch-geographische schetsen uit het Oude en Nieuwe Verbond.
17044: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Door dr. C.G. Montijn, in leven predikant te Utrecht. Tweede druk, met portret. Uitgegeven door dr. B. ter Haar, hoogleeraar te Utrecht.
12318: MONUMENTEN - Kijken naar monumenten in Nederland. A. P. Smaal, samenstelling en eindredactie.
61272: MOODY, D.L. - Zwölf Reden von D.L. Moody aus Chigago. Nach der autorisierten englischen Ausgabe. Vierte Auflage.
22138: MOODY, D.L. - Zwölf Reden von D.L. Moody aus Chigago. Nach der autorisierten englischen Ausgabe. Vierte Auflage.
61276: MOOIJ, DR. W. - Het Indisch avontuur tegemoet. Als Officier van Gezondheid naar voormalig Nederlands-Indië
44184: MOOIJ, DR. W. - Het Indisch avontuur tegemoet. Als Officier van Gezondheid naar voormalig Nederlands-Indië
29718: MOONEN, ARNOLD (1644-1711, DEVENTER) - Davids heilige trapgezangen, of de XV. liederen Hammaaloth, uit de geschiedenissen van Israël ontvouwen, en in Nederduitsch dicht op de gewoonlyke zangwyzen gebraght door Arnold Moonen, predikant te Deventer. Davids heilige trapgezangen, in Nederduitsch dicht op de gewoonlyke zangwyzen gebraght door Arnold Moonen, leeraer in Godts Kerk te Deventer.
61278: MOONEN, ARNOLD (1644-1711, PRED. TE DEVENTER) - De lydende Christus, of histori van het lyden en sterven des Verlossers, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten ontvouwen en toegepast door Arnold Moonen, predikant te Deventer.
3308: MOONEN, A. DEVENTER - De lydende Christus, of histori van het lyden en sterven des Verlossers, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten ontvouwen en toegepast door Arnold Moonen, predikant te Deventer.
61285: MOOR, J.C. DE. - Rembrandt-album/ Bijbelsche platen naar werken van Rembrandt voor de Christelijke feestdagen.
61286: MOOR, JOHANNES C. - Verse in ancient near eastern prose edited by Johannes C. de Moor and Wilfred G.E. Watson
21192: MOOR, BERNARDINUS DE (1709-1780, PROF. TE LEIDEN)P; - Bernhardini de Moor, Epimetron supplementi commentarii perpetui in Johannis Marckii compendium theologiæ christianæ didactico-elencticum.
61290: MOOR-RINGNALDA, A.M. DE - In de grijze toren. pentekeningen van Hein Kray. derde druk
61287: MOOR, O. DE - Ratten ruiken spek. Tekeningen van H. Berserik.
61288: MOOR, TRUUS DE - Trientje het zusje van zieke Basje.
61289: MOOR-RINGNALDA, A. M. DE - In de grijze toren. Tweede druk.
61282: MOOR, J. C. DE - De propheet Maleachi. Bijzondere Canoniek en Exegese.
61283: MOOR, J.C. DE / DR. B. WIELENGA. - MENIGERLEI GENADEWekelijksche leerredenen. Met medewerking van vele Gereformeerde predikanten.15e jaargang.
61280: MOOR, DR. J. C. DE / JANSEN, DS. JOH. - Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederlanden. Benevens de zendingsorde en onderscheidene bijlagen. Vierde uitgave.
77300: MOOR, J.C. DE / DR. B. WIELENGA. - MENIGERLEI GENADEWekelijksche leerredenen. Met medewerking van vele Gereformeerde predikanten.8e jaargang.
12912: MOOR-RINGNALDA, A. M. DE - In de grijze toren. Tweede druk.
14028: MOOR, DR. J. C. DE / JANSEN, DS. JOH. - Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederlanden. Benevens de zendingsorde en onderscheidene bijlagen. Vierde uitgave.
27670: MOOR, J. C. DE - De propheet Maleachi. Bijzondere Canoniek en Exegese.
38044: MOOR, TRUUS DE - Trientje het zusje van zieke Basje.
38088: MOOR, O. DE - Ratten ruiken spek. Tekeningen van H. Berserik.
42175: MOOR, JOHANNES C. - Verse in ancient near eastern prose edited by Johannes C. de Moor and Wilfred G.E. Watson
45592: MOOR, DR. J.C. DE - Tegen en voor de waarheid rede, uitgesproken ter inleiding op het gebed ovor de generale synode te Assen, op maandag 25 januari 1926, des avonds 7 uur in de kerk aan de Molenstraat aldaar door Dr. J.C. de Moor (dienaar des Woords te Utrecht)
48605: MOOR, H. DE - Equipping the saints - A church political study of the controversies surrounding ecclesiastical office in the christian reformed church in North America 1857- 1982
49048: MOOR-RINGNALDA, A.M. DE - In de grijze toren. pentekeningen van Hein Kray. derde druk
71418: MOORE, THOMAS - Onderzoek naar de natuur en oorzaaken van onzes zalighaakers ziels-angst, in den hof door den Heere, uit het Engelfch vertaald
48022: MOORE, THOMAS V N - A Commentary on HAGGAI & MALACHI (Geneva series)
48023: MOORE, THOMAS V N - A Commentary onZECHARIAH(Geneva series)
15280: MOORMAN VAN KAPPEN, PROF. MR. O. / KORF, MR. J. / VERSCHUER, MR. O. W. A. BARON VAN - Tieler- en Bommelerwaarden. 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van de 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard.
62568: MOORREES, BERNARDUS (1780-1860, LAGE VUURSE, BOVENKARPSEL, WIJK BIJ HEUSDEN EN NIJKERK) - De noodzakelijkheid der Goddelijke ondersteuning tot eene vruchtbare evangelie verkondoging intree rede in de gemeenten ALMKERK en EMMICHOVEN 20 oct 1833 en 11 div preken
61298: MOORREES, F.D.J. - Geschiedenis der kerkhervorming in de Zuidelijke Nederlanden.
36841: MOORREES, BERNARDUS (1780-1860, LAGE VUURSE, BOVENKARPSEL, WIJK BIJ HEUSDEN EN NIJKERK) - Om de erve der vaderen. Een verzameling van ten tijde der afscheiding uitgegeven geschriften van Bernardus Moorrees in leven hervormd predikant van Wijk (bij Heusden)
61300: MORASSI, A. - Art Treasures of the Medici. Text by Antonio Morassi.
24297: MORASSI, A. - Art Treasures of the Medici. Text by Antonio Morassi.
61301: MOREAU, M. PIERRE-LOUIS - Le Musée d'art. Galerie des Chefs-d'oeuvre et précis de l'Histoire de l'Art au XIXe siècle, en France et à l'Étranger (1000 gravures, 58 planches hors texte). Ouvrage publié sous la direction de M. Pierre-Louis Moreau. Avec le concours de MM.
5312: MOREAU, M. PIERRE-LOUIS - Le Musée d'art. Galerie des Chefs-d'oeuvre et précis de l'Histoire de l'Art au XIXe siècle, en France et à l'Étranger (1000 gravures, 58 planches hors texte). Ouvrage publié sous la direction de M. Pierre-Louis Moreau. Avec le concours de MM.
70928: MORESCO-BRANTS, CHRISTINE - 'T Kind Ina (Schrijfster van: 'Didi's avonturen, geïllustreerd door Ella Riemersma)
61302: MORET, K. - Vader in het strafkamp. 6e druk.
46674: MORGAN, HENRY - Approaches to Prayer. A Resource Book for groups and individuals
74372: MORREBN H J - de oorlog in wekerom 1940-45
61304: MORREN, H.J. - De godsdienst verzekerd. Het leven van Johannes Bogerman.
69796: MORRIS, GELBERT - Noach. De man die genade vond. 3e druk
32877: MORRIS HENRY (- 1912); ADAMA VAN SCHELTEMA, C. S. (1815-'97 AMSTERDAM) - De grondvesters en eerste voorzitters van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap. Naat het Engelsch van Henry Morris. Ten voordele der uitbreiding van het Zeemans- en Visschers Tehuis te IJmuiden. le druk
71474: MORRIS - Lucky Luke le pont sur le mississipi
76876: MORSINK, GERRIT AALTEN - TWENTS Psalmbook De Psalmberijming uit het Liedboek voor de Kerken in de Rwentse Streektaal met voorwoord van J W Schulte te ordrecht
61313: MORSINK, G. - TWENTS gezangenbookuit het liedboek voor de kerken in de Twentse streektaal
61311: MORSINK, G. - Joannes Anastasius Veluanus. 1519-1570 Jan Gerritsz. Versteghe, pastoor te Garderen 1544-1550 Levensloop en ontwikkelingsgang. (Diss.) Met samenvattingen in Deutsch. Voorzien van stellingen. nieuw
24912: MORTIER P - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met ontrent vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden.
4756: BIJBEL- MORTIER - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met veele printverbeeldingen in koper gesneeden. Met privilegie van de Heeren Staaten van Holland en WesterFriesland.
4076: MORTON, ANNE (DOUGLAS) - De gravinne van Mortons gebeden; en M. v. Machwits, godtvrugtige uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een handt-boekje by het gebruyk des H. avondtmaals. Den vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes danksegging na het H. Avondtmaal, &c.
13715: MORTON, ELIZABETH - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van E. Morton. Medegedeeld in een briefwisseling door W. Huntington. Vertaald door Berhard van Woerden
61317: MORTON, H.V. - In de voetstappen van Paulus. Geautoriseerde vertaling van A.G. Barkey Wolf.
61320: MORTON; MACHWITS, M. VAN - Der gravinne Mortons gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Veertiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Waarbij geb.: De Psalmen en Lof-zangen voor als na het H. Avondmaal.
186: MORTON; MACHWITS, M. VAN - Der gravinne Mortons gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Veertiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Waarbij geb.: De Psalmen en Lof-zangen voor als na het H. Avondmaal.
3619: MORTON, E. - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van Elizabeth Morton, medegedeeld in een briefwisseling door William Huntington. Uit het Engelsch vertaald door Bernard van Woerden.
1215: MORTON, ELIZABETH - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van E. Morton. Medegedeeld in een briefwisseling door W. Huntington. Uit het Engelsch vertaald door Bernhard van Woerden.
14031: MORTON, ELIZABETH - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van E. Morton. Medegedeeld in een briefwisseling door W. Huntington. Uit het Engelsch vertaald door Bernhard van Woerden.
24671: MORTON, H.V. - In de voetstappen van Paulus. Geautoriseerde vertaling van A.G. Barkey Wolf.
71831: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. 9e dln
71830: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. 4e dln
19127: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage.
61322: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - De oude en hedendaagsche kerklijke geschiedenissen, van wijlen den hooggeleerden J. L. Mosheim. Van den aanvang der tegenwoordige eeuwe tot aan het zes-en-zeventigste jaar derzelve, vervolgd. Of proeve eener volledige kerk-historie der achttiende eeuwe, door J.A.C. van Einem, uit het Hoogduitsch vertaald.
61323: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. 6e dln
18762: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - De oude en hedendaagsche kerklijke geschiedenissen, van wijlen den hooggeleerden J. L. Mosheim. Van den aanvang der tegenwoordige eeuwe tot aan het zes-en-zeventigste jaar derzelve, vervolgd. Of proeve eener volledige kerk-historie der achttiende eeuwe, door J.A.C. van Einem, uit het Hoogduitsch vertaald.
61324: MOSMANS, H. C.SSR. - Het Redemptoristenklooster Wittem. Een bijdrage tot onze Vaderlandsche Kerkgeschiedenis. 1836-1936
61325: MOSMULLER, MIEKE - Inferno Roman.
70254: MOSMULLER, MIEKE - Inferno. Een trotse Hollander ontmoet een jonge italiaanse arts die zijn zorgvuldig opgebouwde facade omver trekt. Inferno vertelt het verhaal van de verwoestende kracht van het evenwicht
61328: MOST-DOL, OLGA VAN DER. - Poppen in beeld. Werken werkwijze van 75 poppenkunstenaars.
41437: MOST-DOL, OLGA VAN DER. - Poppen in beeld. Werken werkwijze van 75 poppenkunstenaars.
4592: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling Van den vrede der ziele En de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders Overdenkingen en Gebeden op elken Dag van de Weke: Neffens een Voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche Taal beschreven, door Pierre du Moulin, de Jonge en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart, Dese laatste druk, van drukfouten gesuivert. Waarbij geb.: Overdenkingen en Gebeden op elken dag van de weke: Neffens een Voorbereiding tot het H Avondmaal. En een verhandeling van de weezentlyke vorm ofte natuure van 't regtveerdigmakende Geloof. Door (...) Uyt de Fransche Taal overgezet door H. Dullart.
33361: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert.
19047: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - De Christelijke strijd. Herschreven en ingeleid door Dsr. K. Exalto.
27021: DU MOULIN - Antwoorde op drie vragen. Getrouwlijk uit de Franse talenin onze Nederlandse taal overgezet.
38441: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert. Met daarbij overdenkingen en Gebeden op elke dag van de weke neffens een voorbereiding tot het H Avondmaal.
18547: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandelinge van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin, de jonge, en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk, van drukfauten gesuyvert.
61332: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de week: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfouten gesuivert.
61330: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandelinge van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin, de jonge, en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk, van drukfauten gesuyvert.
61333: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert.
61335: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert. Met daarbij overdenkingen en Gebeden op elke dag van de weke neffens een voorbereiding tot het H Avondmaal.
61334: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke. Neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. En een verhandeling van de wezentlijke vorm ofte natuure van 't rechtveerdigmakende geloof. Uit de Fransche taal over gezet door H. Dullaart.
23693: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de week: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfouten gesuivert.
15313: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes; mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven door Pierre du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk vermeerdert en verbetert. en: Overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avontmaal, en een verhandeling van de weezentlijke vorm ofte natuure van't regtveerdigmakende geloof.
19111: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes; mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven door Pierre du Moulin de jonge en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk vermeerdert en verbetert.
3560: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert.
36250: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke. Neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. En een verhandeling van de wezentlijke vorm ofte natuure van 't rechtveerdigmakende geloof. Uit de Fransche taal over gezet door H. Dullaart.
37937: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Anatomie de la messe. Où est móntré par l'Escriture Saincte, & par les tesmoignages de l'Ancienne Eglise, que la Messe est contraire à Parole de Dieu, & Professeur en Theologie. Troisieme Edition, revenuë & augmentee.
45401: MOULTON W F AND A. [ALFRED] S. GEDEN. 4. ED., REVISED BY H. [HAROLD] K. MOULTON. - A concordance to the Greek testament. According to the texts of Westcott and Hort, Tischendorf and the English revisers. Ed. by W. [William] F. Moulton and A. [Alfred] S. Geden. 4. ed., revised by H. [Harold] K. Moulton.
43869: MOUNIER, P.J.J. - Moed en zelfvertrouwen aankweken door P.J.J. Mounier
46283: MOURIK VAN DAAN OUDERLING GERG GEM IN NED DOORVOGELAAR- VAN MONNIK, G.E.I - Met lust verteldFacetten uit het levenn en werk van Daniel van Mourik
27181: MOURIK, PETERKE VAN (TE BRAKEL) - Door lijden gelouterd. Aantekeningen op het ziekbed van de daden en wegen des Heeren, met mij gehouden.
61342: MOURIK, PETERKE VAN - Door lijden gelouterd. Aantekeningen op het ziekbed van de daden en wegen des Heeren, met mij gehouden.
61337: MOURIK BROEKMAN, M.C. VAN - Geestelijke stromingen in het christelijk cultuurbeeld. Geillustreerd met 14 afbeeldingen.
61338: MOURIK, GEESJE VAN - Mieneke.
47131: MOURIK, J. VAN - Troost in noden overdenkingen bij de ziekentroost
34287: MOURIK, GEESJE VAN - Mieneke.
5632: VOGELAAR VAN MOURIK - Annemiek en daantje op school
7033: MOURIK BROEKMAN, M.C. VAN - Geestelijke stromingen in het christelijk cultuurbeeld. Geillustreerd met 14 afbeeldingen.
61343: MOURITS - DEN BOER, RIA - Spannende visAvonturen.
46479: MOUT-VAN DER LINDEN, FRIEDA - Ernst van de Eikenlaan en zijn hond
46248: MOUT-VAN DER LINDEN, FRIEDA - Mandla en de twee koningen
30609: MOUT- VAN DER LINDEN, F.W. - De wraak van Sipho.
40915: MOUT-VAN DER LINDEN, FRIDA - Govert, Gerrie en de ganzen
42664: MOUTHAAN, HANS - Geen mirre en geen goud kerstverhalen
73452: MOWINCKEL, SIGMUND OLAF PLYTT) RIDDERBOS, NICOLAAS HERMAN - De 'werkers der ongerechtigheid' in de individueele Psalmen. Een beoordeeling van Mowinckels opvatting (diss.).
76538: HEEMSKERK TH MRT - Een woord over de genummerde driestrarren van Dr KUYPER
71264: MUDDE, JAN - Kostbaar en kwetsbaar, omgang met verkering, seksualiteit en samenwonen in het licht van de bijbel, tweede druk
61349: MUDDE, H.A. - Puzzelwijzer handleiding bij het oplossen van elk type kruiswoordraadsel
44562: MUDDE, H.A. - Puzzelwijzer handleiding bij het oplossen van elk type kruiswoordraadsel
61350: MUHRING W J - Leer jong schaken
44635: MUHRING W J - Leer jong schaken
26650: MUILWIJK, DS. A.D.OUD GERF PRED TE DORDRECHT - Gods majesteit in de natuur. Predikatie n.a.v. psalm 19 vers 10. Herdenking van de watersnoodramp 1 febr. 1953.
61357: MUILWIJK, A.D. - Uw vrije gunst alleen Acht predikaties
31062: MUILWIJK, A.D. - Uw vrije gunst alleen Acht predikaties
61358: MUINCK, DR. B. E. - Een regentenhuishouding. Gegevens uit de privé-boekhouding van mr. Cornelis de Jonge van Elemeet. Ontvanger - Generaal der Verenigde Nederlanden. (1646 - 1721)
18072: MUINCK, DR. B. E. - Een regentenhuishouding. Gegevens uit de privé-boekhouding van mr. Cornelis de Jonge van Elemeet. Ontvanger - Generaal der Verenigde Nederlanden. (1646 - 1721)
44872: MUIS, J. - Openbaring en interpretatie. Het verstaan van de Heilige Schrift volgens K.Barth en K.H.Miskotte.
24295: MUISWINKEL, F.L. / BERK, J.C. - Het kruideniersbedrijf. Een studie over het kruideniersbedrijf in Nederland. Onder redactie van prof. dr. F.L. van Muiswinkel en drs. J.C. Berk. Schooluitgave.
61367: MULDER, G. - Margje wil een fiets. Geïllustreerd door Adri Alindo. Vijfde druk.
40942: MULDER, ANNE H. - Joyeus relaas. Tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen drukinkt en clareit zetsel en pastei. I
40079: MULDER, DR. H. - Lucas. Een praktische bijbelverklaring. 2 delen. Serie: Tekst en Toelichting.
61364: MULDER, A.H. - De ezel van de heilige stal. Z'n origine en perspectieven, z'n grillen en grieven. Met illustraties van w.G. v.d. Hulst jr.
61365: MULDER, DR. H. - Gids voor het Nieuwe Testament. Vierde druk.
61371: MULDER, H. - Gids voor het Nieuwe testament. tweede druk.
61373: MULDER, I: - Handleiding voor eerstbeginnenden tot het leeren vertalen der Heilige Schrift, eerste en tweede stukje,
61374: MULDER, J. - Lerende hen onderhouden. Fragmenten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeentescholen in Rotterdam (1911-1985).
61375: MULDER, J. / VEENDORP, G. - Het leven in : een handboekje voor hen, die de volksschool hebben doorlopen.
61376: MULDER, J. DRS. - Protestants-christelijke groeperingen in West-Europa.
61377: MULDER, L.H. - Revolte der fijnen. De Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging (met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden).
61378: MULDER, LODEWIJK - De Stokvischorders. In der tijd toegelicht door Lodewijk Mulder, en thans in beeld vertoond door Willem Staring Jr. Gekartonneerd. ''11 van de 12 platen plaat 1 ontbreekt'
61366: MULDER, DRS. J. E.A. - Gelijkheid als dwang. Emancipatie en overheidsbeleid.
76378: MULDER, AD A.J. & HARM REINDERS (EINDRED.) - De nadagen van het verzet.
61369: MULDER, H. - De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen.
61370: MULDER, H. - Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschrijving en brieven van Hendrik Mulder. In leven ouderling van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Elspeet. 4e druk
30996: MULDER, H. - Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschrijving en brieven van Hendrik Mulder. In leven ouderling van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Elspeet. 4e druk
3561: MULDER, S.I. - Bijbel voor de Israëlitische jeugd. Door S.I. Mulder, doctor in de wijsbegeerte en inspecteur der Godsdienstige Israëlitische scholen. Tiende stuk. 119 blz.
22866: MULDER, J. DRS. - Protestants-christelijke groeperingen in West-Europa.
22878: MULDER, DRS. J. E.A. - Gelijkheid als dwang. Emancipatie en overheidsbeleid.
26226: MULDER, A.H. - De ezel van de heilige stal. Z'n origine en perspectieven, z'n grillen en grieven. Met illustraties van w.G. v.d. Hulst jr.
26525: MULDER, J. - Lerende hen onderhouden. Fragmenten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeentescholen in Rotterdam (1911-1985).
28134: MULDER, L.H. - Revolte der fijnen. De Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging (met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden).
37770: MULDER, DR. H. - Gids voor het Nieuwe Testament. Vierde druk.
47060: MULDER, ANNE H - De ezel v/d heilige stal, z'n origine en perspectieven, z'n grillen en grieven
48352: MULDER, J. / VEENDORP, G. - Het leven in : een handboekje voor hen, die de volksschool hebben doorlopen.
48486: MULDER, LODEWIJK - De Stokvischorders. In der tijd toegelicht door Lodewijk Mulder, en thans in beeld vertoond door Willem Staring Jr. Gekartonneerd. ''11 van de 12 platen plaat 1 ontbreekt'
6156: MULDER, H. W. J. - Groen van Prinsterer, staatsman en profeet.
75772: MULDER, EILDERT | MILO, THOMAS - De omstreden bronnen van de islam
7654: MULDER, H. - De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen.
8123: MULDER, H. - Gids voor het Nieuwe testament. Derde druk.
61379: MULDERS DR. H.J.B. - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
61380: MULDERS, DR. P. J. - Arbeid om te leven en arbeidsleven. Een theologisch-ethische verkenning van het fenomeen 'arbeid', in het bijz. bij C. J. Dippel, A. Th. v. Leeuwen, Hanna Arendt en E. F. Schumacher.
15841: MULDERS, DR. P. J. - Arbeid om te leven en arbeidsleven. Een theologisch-ethische verkenning van het fenomeen 'arbeid', in het bijz. bij C. J. Dippel, A. Th. v. Leeuwen, Hanna Arendt en E. F. Schumacher.
61386: MULHAUPT, E. - Der Psalter auf der Kanzel Calvins. Bisher unbekannte Psalmenpredigten. Herausgegeben und eingeleitet von Erwin Mülhaupt.
16174: MULHAUPT, E. - Der Psalter auf der Kanzel Calvins. Bisher unbekannte Psalmenpredigten. Herausgegeben und eingeleitet von Erwin Mülhaupt.
61387: MULLEM, J. P. VAN - Akersloot - Boekje 2 ons dorpswapen
61389: MÜLLENLIEFEN, J - Deugnisse von Christo. Predigten von J. Müllenliefn, prediker an St. Marien in Berlin. Erste und Zweite sammlung. Elfte Auflage. Stereotypausgabe.
32642: MÜLLENLIEFEN, J - Deugnisse von Christo. Predigten von J. Müllenliefn, prediker an St. Marien in Berlin. Erste und Zweite sammlung. Elfte Auflage. Stereotypausgabe.
72011: MULLER, HENDRIK (1611-1675) - Vermeerderde en doorgaans verbeterde Hemelsche liefdes-kus, ofte Goddelyke liefdes-vlamme, dat is opwekking tot de liefde Gods/door het voorstellen van deszelfs oneindige Liefde tegen ons. Met veele overheerlycke zinryke vaarzen voor ieder hoofdstuk verciert, en met nodige registers vermeederdert. Volgens de laatste hoogduytsche druk is hier bygevoegt een evangelische en apostolische wegwyzer, om zich uyt ieder capittel op de zon- en feestdagen daar van te konnen bedienen. in het hoogduytsch beschreven door wylen Hendrik Muller, in zyn leven leraar der H. godgeleerdheid, en superintendent &c. te Rostok, en wegens deszelfs voortreflykheid in de Nederduytsche taal getrouwelyck overgezet door V.H.D.M.
70180: MULLER, PHILIP LODEWIJK STATIUS - Veel hoofden, veel zinnen. Eerste en tweede deel 4e druk
71510: MÜLLER, BETHEL-ANTONIE (GEBOEN TE HERBERSTDALE, ZUID-AFRIKA) - Die lewende woord aan die mens van die hede, 'n bespreking van die vrae rondom die aktuele Woordverkondiging, Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van docgtor in de faculteit der Godgeleerheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op gezag van de rector magnificus prof. dr. H. Smitskamp hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 6 oktober 1961 te 9 uur in het Woestduincentrum Woestduinstraat 16 te Amsterdam
61390: MÜLLER - KRÜGER, THEODOR : - Der Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt. . .
61395: MULLER, DR. P. L. - De Unie van Utrecht. Met facsimile van de ondertekening der unie. Tweede druk. J. L. Beijers.
61396: MULLER, DR. P.J. - Handboek der dogmatiek. Ten dienste der Ned. Hervormde Kerk.
61397: MULLER, E. - Inventaris 22 - Hypotheekbewaarders te Utrecht en Amersfoort
61399: MULLER, G. M. - De Grebbelinie wat er nog aan herinnert
61400: MÜLLER, GERHARD - Zwischen Reformation Gegenwart
61401: MULLER, P. H. - Bibliografie. Betreffende den Bijbel, den Godsdienst, het Christelijk geloof, de Kerkgeschiedenis, enz. 1882 - 1933.
61402: MULLER, P.H. - Gedenkt uwen voorgangers..." Ingeleid door Prof. Dr. M.J.A. de Vrijer.
61403: MULLER, PROF. DR. P.J. - De Europeesche oorlogsbrand Deel 1 Een Boek voor het Nederlandsche Volk.
61404: MÜLLER, TH. (OUD-DIRECTEUR DER THEOLOGISCHE SCHOOL TE PARAMARIBO, PREDIKANT TE ZEIST). - Een blik in de geschiedenis der Evangelische broedergemeente.
61405: MULLER-BOHN, JOST - Spurgeon ein mensch von Gott gesandt.
15842: MULLER, DR. P. L. - De Unie van Utrecht. Met facsimile van de ondertekening der unie. Tweede druk. J. L. Beijers.
17405: MULLER, DR. P.J. - Handboek der dogmatiek. Ten dienste der Ned. Hervormde Kerk.
27621: MULLER, P. H. - Bibliografie. Betreffende den Bijbel, den Godsdienst, het Christelijk geloof, de Kerkgeschiedenis, enz. 1882 - 1933.
36901: MÜLLER, GERHARD - Zwischen Reformation Gegenwart
37371: MULLER-BOHN, JOST - Spurgeon ein mensch von Gott gesandt.
41667: MÜLLER - KRÜGER, THEODOR : - Der Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt. . .
41930: MÜLLER, TH. (OUD-DIRECTEUR DER THEOLOGISCHE SCHOOL TE PARAMARIBO, PREDIKANT TE ZEIST). - Een blik in de geschiedenis der Evangelische broedergemeente.
41931: MULLER, P.H. - Gedenkt uwen voorgangers..." Ingeleid door Prof. Dr. M.J.A. de Vrijer.
43504: MULLER, ELISABETH - Fransjes geheim
43774: MULOCK, MISS - John Halifax bertaling van W. J. Mensing vijfde druk
75718: MULTATULI - De geschiedenis van Woutertje Pieterse Uit zijn Ide?n verzameld door zijne Weduwe
61407: MUMMENHOFF, ERNST - Hans Sachs. Zum 400 jährigen Geburtsjubiläum des Dichters. Im Auftrag der Stadt Nürnberg von Ernst Mummenhoff (Stadarchivar)
46565: MUMMENHOFF, ERNST - Hans Sachs. Zum 400 jährigen Geburtsjubiläum des Dichters. Im Auftrag der Stadt Nürnberg von Ernst Mummenhoff (Stadarchivar)
21641: MUNCH, E. LUIK- BROES W AMSTERDAM- ROIJAARDS H J UTRECHT - Over het ongrondwettige en schadelijke van een concordaat tusschen Nederland en Rome aan te gaan.
61408: MUNCH, E. - Over het ongrondwettige en schadelijke van een concordaat tusschen Nederland en Rome aan te gaan.
53174: DE MUNCK - Heusden kroniek van een stadje.
61409: MUNCKLEY, JOHN - The principles and practice of moderate Noncorformists, with respect to odrination, exemplified in a Sermon preach'd at the ordination of Mr. John Muncley, january the 19th. 1717. And a charge given to Mr. James Read, Mr. Henry Read, Mr. Richard Biscoe, Mr. George Smyth, and Mr. S. Chandler, after their being Ordain'd, Dec. 19th 1716. to which is added a letter to a divine in Germany, giving a brief but true account of the protestant dissenters in England by Edmund Calamy D.D. The Second Edition.
34695: MUNCKLEY, JOHN - The principles and practice of moderate Noncorformists, with respect to odrination, exemplified in a Sermon preach'd at the ordination of Mr. John Muncley, january the 19th. 1717. And a charge given to Mr. James Read, Mr. Henry Read, Mr. Richard Biscoe, Mr. George Smyth, and Mr. S. Chandler, after their being Ordain'd, Dec. 19th 1716. to which is added a letter to a divine in Germany, giving a brief but true account of the protestant dissenters in England by Edmund Calamy D.D. The Second Edition.
61410: MUNK, KAJ - In Gods waagschaal. Nederlands van Johan Winkler.
61411: MUNK, KAJ - Troost en tucht. Eerste en laatste preken. Nederlands van Johan Winkler.
61412: MUNK, KAJ - In Gods waagschaal. Nederlands van Johan Winkler.
61415: MUNK, KAJ - naast de bijbel
61416: MUNK, KAJ - Troost en tucht. Eerste en laatste preken. Nederlands van Johan Winkler.
16765: MUNK, KAJ - Troost en tucht. Eerste en laatste preken. Nederlands van Johan Winkler.
17394: MUNK, KAJ - In Gods waagschaal. Nederlands van Johan Winkler.
42044: MUNK, KAJ - Van feest tot feest
44823: MUNK, KAJ - Actuele eeuwigheid. Nederlands van Johan Winkler.
45236: MUNK, KAJ - Actuele eeuwigheid. Nederlands van Johan Winkler.
45284: MUNK, KAJ - het woord
45285: MUNK, KAJ - naast de bijbel
45288: MUNK, KAJ - Troost en tucht. Eerste en laatste preken. Nederlands van Johan Winkler.
7540: MUNK, KAJ - In Gods waagschaal. Nederlands van Johan Winkler.
42688: MUNNECKE - met hagenbeckin het oerwoud
61417: MUNNIK, H.A. - Jona, een teeken. Het boek Jona in vier predikatie's.
61418: MUNNIK, H.A. - Jona, een teeken. Het boek Jona in vier predikatie's.
34399: MUNNIK, H.A. - Jona, een teeken. Het boek Jona in vier predikatie's.
42973: MUNNIK, H.J. VAN DER - De hooge vloed ........Als nu de hooge vloed kwam, zoo sloeg de waterstroom tegen dat huis en ............ vrij naar het engelsch van Alex Corkey
61419: MUNSTER, H. TH. - Zie, hij komt op de wolken. De openbaring aan Johannes.
61421: MÜNSTER, THOMAS - Partisanen.
29844: MUNSTER, H. TH. - Zie, hij komt op de wolken. De openbaring aan Johannes.
37711: MÜNSTER, THOMAS - Partisanen.
61422: MUNTENDAM, J. (PREDIKANT BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - De verrezen Heer herdacht in het Christelijke gezin. Dagelijkse overdenkingen van's Heeren leven op aarde na zijne opstanding tot aan zijne hemelvaart.
21598: MUNTENDAM, J. (PREDIKANT BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - De verrezen Heer herdacht in het Christelijke gezin. Dagelijkse overdenkingen van's Heeren leven op aarde na zijne opstanding tot aan zijne hemelvaart.
61423: MUNTERS, Q.J. - Rekrutering als roeping. Sociologische overwegingen met betrekking tot het missionaire handelen.
41939: MUNTERS, Q.J. - Rekrutering als roeping. Sociologische overwegingen met betrekking tot het missionaire handelen.
38935: MURADUF - De bloednacht van Belgrado of het Servische Konings-drama de moord op Koning Milan en Draga 4 dln met 250 platen
48765: MURIS & WAND, O - Hansa Welt-Atlas
14112: MURNER, THOMAS - Tijl Uilenspiegel. Serie Oud Goud: wereld literatuur voor de jeugd. Zesde druk.
61426: MURNER, THOMAS - Tijl Uilenspiegel. Serie Oud Goud: wereld literatuur voor de jeugd. Zesde druk.
76115: MURRAY, A. - De volle pinksterzegen
76116: MURRAY, A. - het gebedslen2edruk
76117: MURRAY, A.NDREW - Voor God werkern
61427: MURRAY, A. - De ware wijnstok. Overdenkingen voor een maand over Johannes 15: 1-16.
61430: MURRAY, ANDREW - Waarom gelooft u Niet.
1813: MURRAY, A. - De Avondmaalstafel. Over de viering van het Heilig Avondmaal.
76112: MURRAY, A. - Gods beste geheimern voor uw dagelijks geloofsleven
76113: MURRAY, A. - Apostel derliefde door Leona Choy
76114: MURRAY, A. - Waarom gelooft u niet
61431: MURRAY, DS. C. - Een vreeselijke bidstond. Een leerrede. Zesde druk.
19469: MURRAY, DS. C. - Een vreeselijke bidstond. Een leerrede. Zesde druk.
17199: MURRAY, A. - De ware wijnstok. Overdenkingen voor een maand over Johannes 15: 1-16.
47560: MURRAY, A.NDREW - Voor God werken
48078: MURRAY, ANDREW - In de school van gehoorzaamheid Het geheim van ware gehoorzaamheid
49093: MURRAY, ANDREW - Blijf in Christus. Overdenkingen over het gezegende leven van gemeenschap met de Zoon van God. met inleiding DrJ H Gunning J Hz
61433: MUSEUMBOEK, GROOT - Samenstelling Joost Elffers en Mike Schuyt. Tekst en redactie Annemiek Overbeek. Geïllustreerde gids langs 660 musea van Nederland.
12316: MUSEUMBOEK, GROOT - Samenstelling Joost Elffers en Mike Schuyt. Tekst en redactie Annemiek Overbeek. Geïllustreerde gids langs 660 musea van Nederland.
23183: MUSLIN, D. - Jezus geboorte, in zeven leerredenen, benevens eene over zijne kindschheid; door David Muslin, predikant aan de Munsterkerk te Bern. Uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. Brouwer.
14040: MUSLIN, DAVID - Jezus hemelvaart, en de uitstorting van den Heiligen Geest, in tien leerredenen. Uit het hoogduitsch vertaald door J. H. Brouwer.
61435: MUSLIN, D. - Jezus geboorte, in zeven leerredenen, benevens eene over zijne kindschheid; door David Muslin, predikant aan de Munsterkerk te Bern. Uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. Brouwer.
61436: MUSLIN, DAVID - Jezus hemelvaart, en de uitstorting van den Heiligen Geest, in tien leerredenen. Uit het hoogduitsch vertaald door J. H. Brouwer.
61438: MUSSENDORP, H. VAN - De wonderdokters van Amersfoort. 4e druk.
77355: MUSSENDORP, H. VAN - Het geitje vanBertus.
30606: MUSSENDORP, H. VAN - De wonderdokters van Amersfoort. 4e druk.
23810: MUSSER, ELIZABETH - Het huis op de heuvel. Roman.
61442: MUSSNER, FRANZ. - Traktat über die Juden.
61443: MUTH, HANSWERNFRIED EA. - Tilman riemenscheider und seine werke.
47472: MUTH, HANSWERNFRIED EA. - Tilman riemenscheider und seine werke.
76092: OOORDT VAN J F / HOFSTEDE DEGROOT J W P /PAREUA L G / SONIUS SWAAGMAN J / MUURLING W. - WAARHEID in LIEFDE een Godgeleerd tijscchrift voor beschaafde Christenen onder medewerling van het Godgeleerd Gezelscap totzinspreuk hebbende Gods Woordis deWaarheiD
61445: MUYLWIJK, P. D. - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie
61446: MUYNCK, A. DE DRS. - Worden die ik zijn mag de basis voor sociaal-emotionele vorming
42600: MUYNCK, A. DE DRS. - Worden die ik zijn mag de basis voor sociaal-emotionele vorming
69576: HOLLANDS MUZE - Hollands muze. Proza en poëzy van onze geliefdste auteurs
42943: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op weg naar den hemel. 144 blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg, 164 blz. Het kinderdeel der vromen, 174 blz. en 2 pag boekenlijst ,
22118: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, Voorgesteld in vragen en antwoorden aangelegt tot ontdekking van genadeloze: maar meest tot onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heyligmaking en blydschap des geloofs. By Pieter van Gilst te ROTTERDAM 1733 (3) 122 blz. Waarbij: Eens christen opmerking op den hemel wech, tot nuttigheid aangelegt op vele gevallen tot overtuiging van onbekeerde maar voornaam tot opbouw, troost onderrigting en verquikking der vromen, als het de Heere believe zal te zegenen. 4e druk. By Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732 (4) 143 blz. Waarbij: Onderrigt voor waare vroome om een betamelyk gebruyk van het H. Avondmaal te maken. Bij Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732, 144 blz. Niet in SGT. Waarbij: Het Kinderdeel der vroome, behelzende het zalig deel der vroome, dat zy kinderen Gods zyn, met de zalige gevolgen van haar kindtschap. Den tweeden druk. Bij Nicolaas en Paulus Topyn te ROTTERDAM 1733, (12) 157 SGT M419.
72040: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Alle de werken Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raad, moedgeving en versterking der zwakken; dien doorgaans de Avondmaals-tijden in plaats van tijden van verkwikking, tijden van beroering zijn, alsmede tot algemeene stichting en opwekking. Openbaring XIX: 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de Bruiloft des Lams. Door Lambertus Myseras, lidmaat des Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 152 blz. AMSTERDAM, Höveker. SGT M441. Waarbij geb.: Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegd tot overtuiging van Genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad- en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking, en verzekering; in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daar over. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 236 blz. SGT M38
14041: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Eens Christens opmerking op den Hemel weg. etc. Naar de laatste uitgave herdrukt.
25513: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Eens Christen opmerking op den Hemelwech. Tot nuttigheit aangelegt op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerde; maar voornamelyk tot opbouw, troost, onderrichting en verquikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. Letterlyk naar de druk van Abraham Cornelis, 1776. 144 blz. Waarbij geb.: Onderrigt voor waare vroome. Om een betamelyk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raar, moedgeving en versterking der swakken, dien doorgaans de Avondmaals tyden in plaats van tyden van verquikkinge, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigtinge en opwekking. Letterlyk naar de druk van Gerardus Winterswyk, 1726. (6) 136 blz. Waarbij geb.: Het cabinet des Genaden-Verbonts, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegt tot overtuiging van genadenloose menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raat en moetgeing te dienen, tot bevordering van haar geloof, blydschap, heiligmaking en versekering, en in vragen voorgestelt, met nuttige aanmerkingen daar over. Letterlyk naar de druk van Nicolaas Topyn, 1734. (4) 185 blz. Waarbij geb.: Der vroomen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgestelt in vragen en antwoorden. Aangelegt tot ontdekking van genadelooze, maar meest onderrigting en trost van duistere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heiligmaking en blydschap des geloofs. Letterlyk naar de druk van Gerardus Winterswyk, 1727. (6) 128 blz. Waarbij geb.: Het kinderdeel der vromen, belezende het zalig deel der vroome, dat zy kinderen Godts zyn, met de zalige gevolgen van haar kindtschap. Aangelegt tot een algemeene stigting, maar meest tot troost, raat- en moetgeving, en bevordering der heiligmaking der kinderen Godts.Letterlyk naar de druk van Nicolaas Topyn, 1738. 144 blz.
22008: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - lle de werken 5 dln in eennband
35661: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgestelt in vragen en antwoorden, aangelegt tot ontdekking van genadelooze, maar meest onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heyligmaking en blydschap des geloofs. Den 15e druk.
17519: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Onderrigt voor waare vroomen, om een betamelyk gebruik van het H. Avondmaal te maaken. Dienende tot raad, moetgeving en versterking der swakken, dien doorgaans de Avontmaals tyden, in plaats van tyden van verquikking, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigting en opwekking. Opgestelt door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Den vierden druk.
18479: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het cabinet des genaden-verbont. Zynde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. ect 3e druk
35349: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het kabinet des genaden-verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade (....). 184 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig der deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) 137 blz. en: Eens christens opmerking op den hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrichting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. 132 blz. En: Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden (...). 116 blz. En: Onderrigt voor ware vromen. Om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken (...). 124 blz.
30445: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het kabinet des genaden-verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade (....). 184 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig der deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) 137 blz. en: Eens christens opmerking op den hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrichting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. 132 blz. En: Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden (...). 116 blz. En: Onderrigt voor ware vromen. Om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken (...). 124 blz.
17854: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 144 blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 164 blz. Waarbij: Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 160 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 174 blz. Waarbij: Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het Verbonds der Genade. 236 blz.
16515: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op weg naar den hemel. 144 blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg, 164 blz. Onderricht voor ware vromen, 160 blz. Het kinderdeel der vromen, 174 blz. en 2 pag boekenlijst Het kabinet des genaden-verbonds, 236 blz. en 4 pag boekenlijst
170: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - AL de Werken Het kabinet des Genaden-Verbonds zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade. en: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. en: Eens Christens opmerking op den hemelweg. en: Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden. en: Onderrigt voor ware vromen. Om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken.
61458: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, Voorgesteld in vragen en antwoorden aangelegt tot ontdekking van genadeloze: maar meest tot onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heyligmaking en blydschap des geloofs. By Pieter van Gilst te ROTTERDAM 1733 (3) 122 blz. Waarbij: Eens christen opmerking op den hemel wech, tot nuttigheid aangelegt op vele gevallen tot overtuiging van onbekeerde maar voornaam tot opbouw, troost onderrigting en verquikking der vromen, als het de Heere believe zal te zegenen. 4e druk. By Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732 (4) 143 blz. Waarbij: Onderrigt voor waare vroome om een betamelyk gebruyk van het H. Avondmaal te maken. Bij Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732, 144 blz. Niet in SGT. Waarbij: Het Kinderdeel der vroome, behelzende het zalig deel der vroome, dat zy kinderen Gods zyn, met de zalige gevolgen van haar kindtschap. Den tweeden druk. Bij Nicolaas en Paulus Topyn te ROTTERDAM 1733, (12) 157 SGT M419.
61455: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Onderrigt voor waare vroomen, om een betamelyk gebruik van het H. Avondmaal te maaken. Dienende tot raad, moetgeving en versterking der swakken, dien doorgaans de Avontmaals tyden, in plaats van tyden van verquikking, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigting en opwekking. Opgestelt door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Den vierden druk.
25511: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raad, moedgeving en versterking der zwakken; dien doorgaans de Avondmaals-tijden in plaats van tijden van verkwikking, tijden van beroering zijn, alsmede tot algemeene stichting en opwekking. Openbaring XIX: 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de Bruiloft des Lams. Door Lambertus Myseras, lidmaat des Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 152 blz. AMSTERDAM, Höveker. SGT M441. Waarbij geb.: Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegd tot overtuiging van Genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad- en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking, en verzekering; in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daar over. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 236 blz. SGT M385
33705: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het verbond der genade. Aangelegd tot overtuiging van genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad - en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking en verzekering; in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daarover. Door Lambertus Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Nieuwe onveranderde uitgave.
45391: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Alle de werken van Myseras. Waarin opgenomen : Der vromen ondervinding op weg naar den hemel voorgesteld in vragen en antwoorden. - Eens Christens opmerking op den Hemelweg. (. Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. ( Het kinderdeel der vromen. () Het kabinet des genade-verbond, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. (
38950: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op weg naar den hemel. 127blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg, 143blz. Onderricht voor ware vromen, 136 blz. Het kinderdeel der vromen, 152 Het kabinet des genaden-verbonds, 200 blz
77249: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Alle de werken van Myseras. Waarin opgenomen : Het kabinet des genade-verbond, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. (6) 238 (4) blz. 3e druk Rotterdam Niklaas en Paulus Topyn 1725 Het kinderdeel der vromen. (5) 156 (2) 4e druk bij AMSTERDAM Abraham Cornelis 1770 Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. (143 blz. Rotterdam Hendrik van Pelt 1738. Der Vroomen ondervinding ect 128(40Bl AMSTERDAM Abraham CORNELIS 1777 Eens Christens opmerking op den Hemelweg. (2) 143 blz. GRAVENHAGWE Gerardus Wintersdijk 1739
14042: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG - Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. Naar de laatste uitgave herdrukt.
42952: MYSERAS, LAMBERTUS - Der vromen ondervinding AL de werken van LambertusMyseras
36533: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Eens Christens opmerking op den Hemel weg. etc. Naar de laatste uitgave herdrukt.
14043: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het kabinet des Genadeverbond. Zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade. Nieuwe onveranderde uitgave. Waarbij: Het kinderdeel der vromen. 116 blz. Waarbij: Onderrigt voor ware vromen.124 blz.
19221: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het cabinet des genaden-verbont. Zynde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade.
40183: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het kabinet des genaden-verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade (....). 184 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig der deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) 184 blz.
73151: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Alle de werken van Myseras. Waarin opgenomen : Het kabinet des genade-verbond, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. (6) 238 (4) blz. Het kinderdeel der vromen. (5) 156 (2) 4 Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. (143 blz. Der Vroomen ondervinding ect 128(40Bl AMSTERDAM Abraham CORNELIS 1777 Eens Christens opmerking op den Hemelweg. (2) 143 blz.
77005: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het cabinet des genaden-verbont. Zynde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. ect 3e druk
72996: LUCIUS ANNAEUS SENECA (5 V. CHR.-65 NA CHR. - Annæ Senecæ Tragoediæ,
46109: NAAMLIJST - Naamlijst voor den telefoondienst, Januari 1915. Facsimilé-druk [ca. 1990] naar de uitgave van 1915. 758 p. Het telefoonboek uit 1915 met alle aangeslotenen uit het gehele land, per plaats geordend.
48099: NAASTEPAD, TH. J. M. - Geen vrede met het bestaande. Uitleg van het boek Openbaring.: Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Dr. L.W. Lagendijk.
76390: GIDAD T NACHUM - de Joden in Duitsland van de romeinese tijd tot de Weimart Republiek
72629: NAEFF, TOP - SCHOOLIDYLLEN Geils Rie Reinderhoof
75875: NAEFF, FRANS - Aanzien 65-70. Vijf Jaar Wereldnieuws in Beeld..
47759: NAEREBOUT, JOOP - De drie van de boerderij
11180: NAHON, ALICE - Op zachte Vooizekens. Gedichten. Twintigste druk 50e tot 54e duizendtal.
62275: NAHON, ALICE - Op zachte Vooizekens. Gedichten. Twintigste druk 50e tot 54e duizendtal.
77129: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der christelyke religie, ten klaarste en allerkortste ingelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. 12e druk.
5530: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, .verdedigt tegen dwalingen en dwaalgeesten 7e druk.
32663: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam. Vierde druk. Waarbij geb.: Kort begrip der christelijke religie Met eenige voorname Schriftuurplaatsen voor Eerst-beginnende en die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, Predikant te Monnikendam. Vierde druk.
38856: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren Helig Avondmaal, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. Tweede deel.
43907: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten, door Petrus, pred. te Monnikendam. Tweede deel, zevende druk.
25325: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der christelyke religie, ten klaarste en allerkortste ingelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Dertiende druk.
22061: NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV uitgegeven door J. van Nuys Klinkenberg, A. L. M. theol. et philos. doctor, Hoogleraar in de Godgeleerdheid en kerkelijke Geschiedenisssen aan het Athenæum illustre, en predikant te Amsterdam. Eerste en tweede deel.
62277: NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Kort Begrip der Christelijke religie, met eenige voorname schriftuurplaatsen, voor eerstbeginnende, en die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Tiende druk.
62278: NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV uitgegeven door J. van Nuys Klinkenberg, A. L. M. theol. et philos. doctor, Hoogleraar in de Godgeleerdheid en kerkelijke Geschiedenisssen aan het Athenæum illustre, en predikant te Amsterdam. Eerste en tweede deel.
62281: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam.WAaRBIJ Kort begrip der Chria=stelijke religie verdedigd tegen alledwalingeen engwaalgeesten 2e deel
62285: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nogthans heil begeerige zielen,die zich willen begeven tot des HEEREN H AVONDMAAL negende druk tweede deel Kort begrip--- verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. Tweede deel.zevende druk.
1698: NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Kort Begrip der Christelijke religie, met eenige voorname schriftuurplaatsen, voor eerstbeginnende, en die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Tiende druk.
62282: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam. Vierde druk. Waarbij geb.: Kort begrip der christelijke religie Met eenige voorname Schriftuurplaatsen voor Eerst-beginnende en die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, Predikant te Monnikendam. Vierde druk.
62280: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, .verdedigt tegen dwalingen en dwaalgeesten 7e druk.
62283: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren Helig Avondmaal, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. Tweede deel.
62284: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten, door Petrus, pred. te Monnikendam. Tweede deel, zevende druk.
62286: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religir ten klaarste en allerkortste. Opengelegt ten dienste voor mingeoefende en nogtans Heilbegeerige Zielen, die zich willen begeven tot des HEEREN H. Avondmaal. 8e drukk
27446: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam.
38378: NUYS KLINKENBERG J VAN (1744-1817, PROF. TE AMSTERDAM) EN GER. JOH. NAHUYS. (AMSTERDAM) - DE BIJBEL door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen verklaerd. (Vanaf dl. 4 alleen door J. van Nuys Klinkenberg)
40645: NAIRAC, C. A. - een oud hoekje der Veluwe 2e druk
62287: NAKATENUS, WILHELMUS - Het Hemels Palm-hof beplant. Met verscheidene schoone Gebeden, Oeffeningen, Litanien en Lofzangen, Door den Eerw. Pater Wilhelmus Nakatenus, Priester der Societeit Jesu. In den laatste druk veel vernieuwt en vermeerderd.
62288: NAKATENUS, WILHELM, S. J. (NAKATEN). - Himmlisch Palm-Gärtlein, Zur beständigen-Undacht, und geistlichen Ubungen, Richt allein mit Zag-Zeiten, Litanenen Gebet, teren, Betrachtungen, zc. Wondern auch mit heylsamen aus Göttlichem. Wort und 55. Dätteren gezogenen. Unterweisungen und Lehr=Stüden. Reichlich beteket, Fruchtbarlich gegründet, und Unnehmlich gezieret duch P. Wilhelm. Nakatenum, der Societät Jesu Priestern 7e druck, mercklich in Matery und Kupffer Stücken vermehrt, und verbessert. Zu Beförderung der Undacht, ist Dieser Editition ein sonderbehres Tractätlein zugesekt: Darinn etlicher vornehmer heiligen Bilder, und sonderbahre Undacht zu denen, begrissen seund. Ex speciall Approbatione Serenissimi & Reverendissimi
20783: NAKATENUS, WILHELMUS - Het Hemels Palm-hof beplant. Met verscheidene schoone Gebeden, Oeffeningen, Litanien en Lofzangen, Door den Eerw. Pater Wilhelmus Nakatenus, Priester der Societeit Jesu. In den laatste druk veel vernieuwt en vermeerderd.
62290: NANNING, J.PASTOOR TE BUITENVELDERT (BIJ AMSTERDAM) - Predikatien op de zondagenondag van den Advent en eindigende op den tweeden Zondag na HH Driekoningen dele 1 t/m8 deel9 JEZUs te BETHLEHEM geboren besneden en aangebeden 61 predikatien op de Geboorte Besnijdenis-en aanbiddinge des Zaligmakers en op andere dan invallende Vierdagen gedaan
76826: NANS - Het gezin van den staker geillusstreerd G Geerling
74146: TIEMAN NAOMI - Schaduw over koningsdag (illustraties: Gustavo Garcia)
70925: NAPEL, G. TEN - Hollandse Jaap (geïllustreerd door W. Hardenberg)
70922: NAPEL, G. TEN - Teun de jager (serie: Voor rakkers en bengels, schrijver van: 'De wilde vogel', geíllustreerd door E.C. Leegstra)
45821: NARKISS, BEZALEL (ED.) - Spiegel van de Joodse beschaving. M.m.v. Dr. Samuel Abramsky, Prof. David Flusser, Prof. Abraham C. Schalit, Dr. Michael Ziv. Dutch translation by Drs. Harry van den Bergh,
62293: NARKISS, B., (RED.), - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
62295: NARKISS, BZALEL - Spiegel van de Joodse Besechaving M.m.v. Dr. Samuel Abramsky, Prof. David Flusser, Prof. Abraham C. Schalit, Dr. Michael Ziv. Dutch translation by Drs. Harry van den Bergh.
49102: NARKISS, B., (RED.), - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
47428: NARKISS, BZALEL - Spiegel van de Joodse Besechaving M.m.v. Dr. Samuel Abramsky, Prof. David Flusser, Prof. Abraham C. Schalit, Dr. Michael Ziv. Dutch translation by Drs. Harry van den Bergh.
62296: NASSOUWE, WILHELMUS VAN - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing door Dr. Anthony J.M. Cornelissen.
24007: NASSOUWE, WILHELMUS VAN - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing door Dr. Anthony J.M. Cornelissen.
42043: NAT, DR. J. - Oefeningen bij de Hebreeuwsche grammatica stukken uit het oude testament en woordenlijsten door Dr, J. Nat derde druk door Dr. J. J. Koopmans leeraar aan het christelijk lyceum en aan het gemeentelijk gymnasium te Arnhem
62299: NATORP, PAUL - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus. € (euro) 35.00
44671: NATORP, PAUL - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus. € (euro) 35.00
62302: NATZIJL, M.M. (RED) - Opdat het u welga. 25 jaar Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten, 1971-1996.
72215: KOLHBRUGGE H F DR DOOR NATZIJL H. - Gedachten van dr. H.F. Kohlbrugge, over de Heidelbergse Catechismus, 52 korte meditaties, tweede druk
35473: NATZIJL, M.M. (RED) - Opdat het u welga. 25 jaar Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten, 1971-1996.
10832: NATZMER, GERT VON. - Geheimen der Natuur. De verborgenheden van het planten- en dierenleven. Met 121 afbeeldingen. Tweede druk.
62303: NATZMER, GERT VON. - Geheimen der Natuur. De verborgenheden van het planten- en dierenleven. Met 121 afbeeldingen. Tweede druk.
1335: NAUTA, D. /DOOREN, J.P. (RED.) - De nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
74908: SIZOO DR.A EN NAUTA DR. D. - Augustinus redevoeringen in de zitting van den senaat der vrije universiteit ter herdenking van den geboortedag van Augustinus gehouden op 12 november 1954
62308: NAUTA, D. - CALVIJN EN ZIJN ACEDEMIE TE GENÈVE redevoeringen in een publieke zitting van den Senaat der Vrije Universiteit op 22 mei 1959
57639: ITTERZON VAN G P EN NAUTA D PROF DR. RED - Geschiedenios van de Kerk 9 dln 2e herziende druk
2357: NAUTA, PROF. DR. D. (VOORZITTER) E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 2. 488blz.
62318: NAUTA, PROF. DR. D. - Twee geschriften ut de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland.
38888: NAUTA, D. - Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Heilige Godgeleerdheid, op gezag van den rector-magnificus Dr. J. Wille, hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 5 juli 1935, des namiddags te 3 1/2 uur, in het gebouw van de maatschappij voor den werkenden stand te Amsterdam.
62309: NAUTA, D. - Calvijn leidsman en voorbeeld. Rede ter gelegenheid van den vijfenzeventigsten gedenkdag van de Stichting van de Vrije Universiteit.
62310: NAUTA, D. AND J.P. VAN DOOREN (ED.) - De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
62311: NAUTA, D. /DOOREN, J.P. (RED.) - De nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
62312: NAUTA, DR. D - Pierre Viret Medestander van Calvijn. (1511-1571) In leven en werk geschetst.
62313: NAUTA, DR. D. - Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
62314: NAUTA, DR. D. - Guillaume Farel.
62315: NAUTA, DR. D. - Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
62317: NAUTA, PROF. DR. D. - Opstelleen, aangeboden aan professor dr. D. Nauta, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 7 juni 1968.
16072: NAUTA, DR. D. - Guillaume Farel.
74605: NAUTA, D EN A.DE GROOT, O.J.DE JONG E.A. - van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 5. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
15846: NAUTA, DR. D. - Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
21852: NAUTA, DR. D - Pierre Viret Medestander van Calvijn. (1511-1571) In leven en werk geschetst.
35215: NAUTA, DR. D. - Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
41222: NAUTA, PROF. DR. D. - Opstelleen, aangeboden aan professor dr. D. Nauta, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 7 juni 1968.
62319: NAUTO, PROF.DR. D. (E.A.) - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (deel 3).
6167: NAUTO, PROF.DR. D. (E.A.) - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (deel 1).
47463: NAUWELAERTS, M. A. - Erasmus
55474: GREGORY OF NAZIANZUS). - SANCTI PATRIS NOSTRI GREGORII THEOLOGI, Vulgo Nazianzeni, Archiepiscopi Constantinopolitani, Opera Omnis quæ extant vel ejus nomine circumferuntur, ad mss. Codices Callicanos, Vaticanos, Germanicos, Anglicos, nec non ad Antiquiores Editiones Castigata; multis aucta etc., etc
62323: NEALE, J. M. - De Egyptische zwervers. Een geschiedenis uit de tiende grote Christenvervolging. Opnieuw bewerkt door J. van den Berg. Illustraties van F. J. Duetz.
12805: NEALE, J. M. - De Egyptische zwervers. Een geschiedenis uit de tiende grote Christenvervolging. Opnieuw bewerkt door J. van den Berg. Illustraties van F. J. Duetz.
39238: NEALE, J. M. - De Egyptische zwervers. Een geschiedenis uit de tiende grote Christenvervolging.
20329: NEANDER, A. - Allgemeine Geschichte der christlichen Religionund Kirche. Von dr. August Neander. I, 1: (12) 268 blz. I, 2: (16) 269-571 blz. I, 3: (25) 573-882 blz. 2, 1: (19) 320 blz. II, 2: (19) 321-620 blz. II, 3: (27) 621-1072 blz. V, 2: (24) 891 blz. 1826-H 1845
15969: NEBE, A. - Die evangelischen Pericopen des Kirchenjahres. Wissenschaftlich und erbaulich ausgelegt.
48671: NEBE, A. - Die evangelischen Pericopen des Kirchenjahres. Wissenschaftlich und erbaulich ausgelegt.
62326: NEBLETTE, C.B. - Photography, its principles and practice. C.B. Neblette, F.R.P.S. Counselor and administrative head, department of photographic technology, Rochester atheneum and mechanics instititute. Fellow, photografic society of America; Royal photografic society of Great Britain. Fourth edition - sixth printing. With chapters bij Ralph H. Braden. Department of chemistry; Howard C. Colton - Silas M. Thronson, department of photographic technology, Rochester instititute of technology. and J.W. Gillon, Development department, Eastman Kodak Company. Geïllustreerde editie.
30053: NEBLETTE, C.B. - Photography, its principles and practice. C.B. Neblette, F.R.P.S. Counselor and administrative head, department of photographic technology, Rochester atheneum and mechanics instititute. Fellow, photografic society of America; Royal photografic society of Great Britain. Fourth edition - sixth printing. With chapters bij Ralph H. Braden. Department of chemistry; Howard C. Colton - Silas M. Thronson, department of photographic technology, Rochester instititute of technology. and J.W. Gillon, Development department, Eastman Kodak Company. Geïllustreerde editie.
77241: WOESTIJNE CHR VAN DER PRED GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NED - ELIA de Thisbier
77240: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Het gesproken woord v erstreking van enonstrek volk deel 2 acht preken
57868: JONG DE LAURENSN(1886-1961OEFENAAR VRIJE GERF GEM TE VLAARDINGE LATER OUDERLING GERF GEM IN NED - Ontwaakt Noorderwind en kom gij Zuidenwind 7 opefeningen
73425: MEER VAN DER A PRED OUID GERF GEMEENTE IN NED - Een waarschuwend getuigenis zes preken en6 meditaties
14682: WOESTIJNE CHR VAN DER PRED GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NED - de heidelbergse Catechismus 2edeel
21972: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Afscheid en Intrede met de Bevestingingspredikatie door Ds. Chr. van de Woestijne
65112: SCHINKELSHOEK J PRED OUD GERF GEM IN NED - Diepte des rijkdoms. 37 overdenkingen
64539: ROOS J EN TREUR T R PREDIKANTEN GERF GEM IN NED - GODS wijs beleid Bevestiging en in trede te Chilliwack
31684: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Om te gedenken opstellen aangeboden tegelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum div meedewerkers o.a Ds J Roos-L M P Scholten- Ds W Verhoeks-
65410: SCHULTINK A - F MALLAN PRED GERF GEM IN NED - Als een wachter op Sions muren besteld bevestiging en in trede te Barneveld
75141: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Het gesproken woord 8 lijden,sterven en opstadings preken
72407: WOESTIJNE CHR VAN DER PRED GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NED - HET DAL DES LOFS de weg der bekeering 10 preken
77485: SLAGER J W PRED OUD GERF GEM IN NED - Several notations from our sickroom en Enige antekeningeuit oinze ziekenkamer
77482: WOESTIJNE CHR PREDIKANT GERF GENMN NED - David in de weg des Heeren onderwezen nieuwjaarspridikatie 1 jan 1977
77483: SLAGER J W PRED OUD GERF GEM IN NED - Nabetrachtin f van het heilig avondmaaldes Heern TheReflectionafter the Holy Supper of theLord
77172: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - het onderpand des geestes pinkster predikatie efez 1 vers13-14
77053: WESTRATEE J A PRED GERF GEM IN NEDE - En woon aldaar van Terneuzen naarPretoria(zuid afrika 5 predikaties
69652: ROOS J PRED GERF GEM IN NEDELAND - Van t Kerk,lijk Erf div nummers uit de jaargang en 3 -4-51994-96
62327: NEDERBRAGT, DR. J.A. - Jeruzalem indien ik u vergete...
19909: NEDERBRAGT, DR. J.A. - Jeruzalem indien ik u vergete...
77238: ROOS J EN MALLAN F PRED GERF GEM IN NEDERLAND - Een vaderlijke Wens voor een in zichzelfonbekwame versla bevestiging en in trede te Chilliwack
73763: BEEK M. VAN PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - De grote Helper geroemd en Davids Beweldading door de Heere
49091: MALLAN F PRED GERF GEN IN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren -1982-83-84-85-86-87--88--89--1990-91-92-93-94-95-96--97-98-- 99-2000- 01-02-03-04-05- 06 -07--08--09 2010-11-12--13
71933: MALLAN F PRED GERF GENMIN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland 1981 met uitvoerig verslag van de kerkelijke ontwikkelingen in 1980
71791: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Het erfdeel in Hem gezegend vijtal predicaties Ester 5 vers 2-3 -Psalm72 vers8-10 - Lukas 2 vers 13-14 - Johannes 17 vers 11 - Felemon vrs 11-12
49089: MALLAN F PRED GERF GENMIN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1968-69-70-71-72-73-74--75-76-78-79
73764: BEEK DS. M. VANPRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Gods bewezen weldaden herdacht
64541: ROOS J PRED GERF GEM IN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1981
56064: HANDELINGEN VAN DE SYNODE DER CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK IN NEDERLAND - Acta van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland
76613: MALLAN.DS.F PRED GERF GEM IN NEDERLAND - Wonderlijke spijze0bo tien precxikaties uit de serie ,,Het Gesproken woord
40511: HANDELINGEN VAN DE SYNODE DER CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK IN NEDERLAND - Acta van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland
74944: MALLAN F PRED GERF GENMIN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1982-83-84-85-86-87-88-89- 1990-91-92-9394-95-96-97-98-99- 20002001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2007-2009- 2013
71799: GEBRAAD L PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND - Door Zijn Geest gelsticht vijtal predicaties deel 1 Exodus 2 vers 24-1Samuel30 vers24-Psalm 68 vers 19 Hemelvaartsdag-Romeinen6 vers23 en Gelaten4 vers 4-5a deel 2 Psalm 1 vers6 -Psalm 84 vers 12 -Lukas 12 vers31 -handelingen 5 vers 41 -Efeze 1 vers 7 deel3 Genisis 21 vers 18-19-Deuternonium 18 vers 15 Advent-Mattheus2 vers 23 1e zondag van het jaar=Lukas 5 vers24 enOpenbaring22 vers 17 Zondag na Pinksteren
71794: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Tot roem van Uw gernade deel 1 achtalpred ` 2 Koningen1 vers13-15 -Prediker 9 vers14-15 -Jesaja 55 vers 3c - Daniel6 vers 24 -Mattheus9vers9-10 -Johannes9vers34-38 -Hebreen11 vers24-26 - 1 Petrus1 vers18-20 deel 2 achtalpred Richteren13vers5 Advent- Jesaja60vers1 advent - Lukas 2vers7Kerst Mattheus2 vers11 Kerst - Johannes 1 vers16 - laatste zondag van jaar Jakobus5 vers 9 oudjaar 2 Koningen6vers16 nieuwjaar -Johabnnes 1 vers33-34 1e zondag deel 3 achtalpred Genesis22vers17 - Richteren3vers31 - iden6vers24n - iden 16 vers30 -Prediker3vers4a -Mattheus 8 vers14-15 - Johannes 1 vers48-51 -Efeze 2 vers12-13
71795: KETTERIJ M PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - VREDE zijulieden deel 1 acht feesststoffen Lijdenstijd en Goede vrijdag en Pasen Johannes13vers10 -Johanneas13 vers30b -Johannes 19 vers4-7 -Jesaja 53 vers10b -Johannes 20-1-10 -Johannes 20 vers19-23 - Efeze 2 vers21-22
71796: KETTERIJ M PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - VREDE zijulieden deel 2 acht feesststoffen Advent-Kerst-oud en Nieuwjaar Jersaja 64 vers 1-Lukas1vers 31t/m45 -Lukas2vers13 -Jesaja21 vers11-12 -Jesaja 26vers8b -Mattheus 4 vers1-4 -Mattheus4 vers4-7
76048: BEEK DS. M. VAN PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Daniel biddende in balli9nschat daniel9 vers15 t/m 17 biddag 11 maart1970
71792: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Tot roem van Uw gernade deel 2 achtalpred Richteren13vers5 Advent- Jesaja60vers1 advent - Lukas 2vers7Kerst Mattheus2 vers11 Kerst - Johannes 1 vers16 - laatste zondag van jaar Jakobus5 vers 9 oudjaar 2 Koningen6vers16 nieuwjaar -Johabnnes 1 vers33-34 1e zondag
71793: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Tot roem van Uw gernade deel 3 achtalpred Genesis22vers17 - Richteren3vers31 - iden6vers24n - iden 16 vers30 -Prediker3vers4a -Mattheus 8 vers14-15 - Johannes 1 vers48-51 -Efeze 2 vers12-13
71788: GEBRAAD L PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND - Door Zijn Geest gelsticht vijtal predicaties deel 1 Exodus 2 vers 24-1Samuel30 vers24-Psalm 68 vers 19 Hemelvaartsdag-Romeinen6 vers23 en Gelaten4 vers 4-5a deel 1
40011: JAARBOEK CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK IN NEDERLAND - Jaarboekje de jaren 1947-1951-1952-1955-1957-1959-1961-1963 tot en met 1990
40012: JAARBOEK GEREF. KERK IN NEDERLAND - Jaarboekjes geref. Kerk in Nl 1922-1923-1925-1927-1928-1931 tot en met 1938-1941- en adreslijst 1944
40013: JAARBOEK GEREF. KERK IN NEDERLAND (VRIJGEMAAKT) - Handboek geref. Kerk in Nl (vrijgenaakt) 1971-1999, mist 1991.
40014: JAARBOEK GEREF. KERK IN NEDERLAND (VRIJGEMAAKT) - Handboek geref. Kerk in Nl (vrijgenaakt) 1971-1999
40015: JAARBOEK GEREF. KERK IN NEDERLAND (VRIJGEMAAKT) - Handboek geref. Kerk in Nl (vrijgenaakt) 1948-1968, mist 1963 en 1965. Onder redactie van K. Schilder. P. Deddens en D. Deddens.
40016: JAARBOEK GEREF. KERK IN NEDERLAND (VRIJGEMAAKT) - Handboek geref. Kerk in Nl (vrijgenaakt) 1948-1968
71797: KETTERIJ M PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - VREDE zijulieden deel 1 acht feesststoffen Lijdenstijd en Goede vrijdag en Pasen Johannes13vers10 -Johanneas13 vers30b -Johannes 19 vers4-7 -Jesaja 53 vers10b -Johannes 20-1-10 -Johannes 20 vers19-23 - Efeze 2 vers21-22 en deel 2 acht feesststoffen Advent-Kerst-oud en Nieuwjaar Jersaja 64 vers 1-Lukas1vers 31t/m45 -Lukas2vers13 -Jesaja21 vers11-12 -Jesaja 26vers8b -Mattheus 4 vers1-4 -Mattheus4 vers4-7
62334: NEE, WATCHMAN - Het Normale Christelijke Leven.
14048: NEE, WATCHMAN - Het Normale Christelijke Leven.
42103: NEE, WATCHMAN - Het behoud van de ziel Watchman Nee vertaald uit het Chinees
72217: NEELDE DS. C., SILFHOUT DS. W. - Tot een teken, Joodse feesten en symbolen
62337: NEELE, C. DS. EN VISSCHER, W. DS. - Het karakter van de cermoniën in Bijbels licht. Het oost-europese Jodendom.
62336: NEELE, C. DS - Kenmerken van wedergeboren kinderen
62339: NEERBOS, DS. B. VAN - Een vertroostende blik in de toekomst.
62340: NEERBOS, DS. B. VAN - Een Vertroostende blik in de toekomst. 4-tal Advents-predikaties.
21992: NEERBOS, DS. B. VAN (EM. PREDIKANT DER GER GEM TE KATWIJK AAN DE RIJN) - Een vertroostende blik in de toekomst.
37150: NEERBOS, DS. B. VAN - Een vertroostende blik in de toekomst.
37190: NEERBOS, DS. B. VAN - Een Vertroostende blik in de toekomst. 4-tal Advents-predikaties.
50696: BIBLIA NEERLANDICA- - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks Chromolithografisch frontispice met 130 houtsneeplaten en een fijn gekleurde plaat.
50697: BIBLIA NEERLANDICA- - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks
2070: BIBLIA NEERLANDICA- - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks Chromolithografisch frontispice met 130 houtsneeplaten en een fijn gekleurde plaat.
62341: NEGENMAN, DRS. JOHAN - Een geografie van Palestina.
62342: NEGENMAN, DRS. J.H. - De bakermat van de Bijbel. Geschiedenis, cultuur en godsdienst van de wereld waarin de Bijbelse teksten zijn ontstaan, gegroeid en voltooid. Ingeleid door prof. dr. A.S. van der Woude. Met een epiloog van Luc. H. Grollenberg.
39453: NEGENMAN, DRS. J.H. - De bakermat van de Bijbel. Geschiedenis, cultuur en godsdienst van de wereld waarin de Bijbelse teksten zijn ontstaan, gegroeid en voltooid. Ingeleid door prof. dr. A.S. van der Woude. Met een epiloog van Luc. H. Grollenberg.
6162: NEGENMAN, DRS. JOHAN - Een geografie van Palestina.
9414: NEGEV, AVRAHAM - Schatten uit Bijbels bodem.
62343: NEGEV, AVRAHAM - Schatten uit Bijbels bodem.
45973: NEIL,J. - Palestina en de Bijbel Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak van de Heilige Schrift. Met illustraties van Koppenol. Prachtig geillustr. Index.
62344: NEIL, DR. JAMES - Palestina en de Bijbel. Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de Heilige Schrift. Met titelplaat en 23 ophelderingen penteekeningen van C. Koppenol.
62345: NEIL,J. - Palestina en de Bijbel Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak van de Heilige Schrift. Met illustraties van Koppenol. Prachtig geillustr. Index.
72631: WALLINGTON NEIL - Encyclopedie van Brandweewagens en Brandbestrijding Geillustreerd overzicht van brandweerwagens uit alle landen van de wereld met 700 gfoto,s van moderne en Hostorische voertuigen
9413: NEIL, DR. JAMES - Palestina en de Bijbel. Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de Heilige Schrift. Met titelplaat en 23 ophelderingen penteekeningen van C. Koppenol.
62346: NEILL, STEPHEN / ANDERSON, GERALD H. / GOODWIN, JOHN. - Concise dictionary of the Christian World Mission.
42918: NEILL, STEPHEN / ANDERSON, GERALD H. / GOODWIN, JOHN. - Concise dictionary of the Christian World Mission.
70517: BENSCHOP NEL - Een vlinder van God omslagontwerp Han Prins
70519: BENSCHOP NEL - Zo zag ik hem... eerste druk
71082: VEERMAN NEL - Poesje, waar ben je geillustreerd door Corrie van der Baan
70508: BENSCHOP NEL - Licht onder de horizon eerste druk met illustraties van Frouke E. Botma
70511: BENSCHOP NEL - Een open hand naar de hemel omslagontwerp Jos Kipping
70512: BENSCHOP NEL - Verborgen bloemen vijfde druk
70513: BENSCHOP NEL - Verborgen bloemen
70514: BENSCHOP NEL - Geloof je dat nog?, vierde druk
70515: BENSCHOP NEL - Een open hand naar de hemel omslagontwerp Jos Kipping
70518: BENSCHOP NEL - Geloof je dat nog?
73057: WANDER NELLEKE - Timo de dierenvriend
72583: WANDER NELLEKE - Ook kronkelwegen leiden tot eenn doel
68509: WANDER NELLEKE - Gelouterde opdracht
68510: WANDER NELLEKE - Zoekende naar Vrede joodse familie inn de tweede wereldoorlog
68508: WANDER NELLEKE - Tranen en troost
46438: WANDER NELLEKE - Tranen en troost
62348: NELLI, RENE - Troubadours et trouveres.
46885: NELLI, RENE - Troubadours et trouveres.
74108: VERMAAT NELLIE - Gebroken vogeltje
74499: TEEKENS-KRIJGSMAN NELLIE - De Vrijheid tegemoet.... Vrees en vertrouwen in ziekte
74286: TEEKENS-KRIJGSMAN NELLIE - Hij zal heersen met vrede, verhalen voor Kerst, Pasen en Pinksteren
74079: TAZELAAR- DE RUITER NELLY - Kerstfeest in de bunker (tweede druk)
1217: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
4446: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
3315: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
1811: NELSON, T. - De hoofdbedekking. Wat zegt de Heilige Schrift?
62353: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62354: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62352: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62349: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62350: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
62351: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
4611: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
23443: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haar oorsprong en genezing. Door David Nelson. Naar het Amerikaansch. Zesde druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, predikant te Amsterdam.
27559: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
40001: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62355: NEPOTIS, C. - Cornelii Nepotis excellentium imperatorum vitae. Ex editione Oxoniense fideliter expressae.
24462: NEPOTIS, C. - Cornelii Nepotis excellentium imperatorum vitae. Ex editione Oxoniense fideliter expressae.
62356: NEPPON, M. - Marie Blommers onschuldig veroordeeld een oorspronkelijk boeiend verhaal haar verbli9jf op de hofstede EIKENHORST verstooten en eer hersteld tiende duizendtal
75291: NEPVEU, J.J.D [ALMANAK] - Aurora. Jaarboekje voor 1842
69841: NERLEMANS A DR FR - Ziektekunde voor de heilgymnast masseur
62360: NES, H.M. - Bunyan, John.
62361: NES, H.M. VAN - De Nieuwe Mystiek Tweede druk.
62364: NES, H.M. VAN - John Wesley. Door dr. H.M. van Nes.
62365: NES, H.M. VAN - De eeuw der overwinning. Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der vierde eeuw.
62362: NES, H.M. VAN - Drie eeuwen van strijd. Bladzijden uit de oudste geschiedenis der Christelijke kerk. Door dr. H.M. van Nes, predikant te Rotterdam
62363: NES, H.M. VAN - De christus der evangelie
641: NES, H.M. VAN - De Nieuwe Mystiek Tweede druk.
62357: NES H M VAN PROF DR. - De Nederlandsche zendingsschool
62359: NES, DR. H.M. VAN - De Adventstijd der wereld. tweede druk
62367: NES-UILKENS, G. VAN - Ingrid, de dochter van Duikelaartje. 4e druk.
62368: NES-UILKENS, G. VAN - Eerwaarde
2802: NES, H.M. VAN - Simon Petrus
31763: NES, H.M. VAN - De eeuw der overwinning. Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der vierde eeuw.
62366: NES, PROF. DR. H.M. VAN - Vijftig jaren zending "Oegstgeest" 1897-1947 Van Nes (Uit diens nagelaten geschriften).
46062: NES, DR. H.M. VAN - De Adventstijd der wereld. tweede druk
7911: NES, H.M. VAN - De christus der evangelie
20336: NES-UILKENS, G. VAN - Ingrid, de dochter van Duikelaartje. 4e druk.
28408: NES, H.M. VAN - John Wesley. Door dr. H.M. van Nes.
33511: NES, H.M. - Bunyan, John.
41940: NES, PROF. DR. H.M. VAN - Vijftig jaren zending "Oegstgeest" 1897-1947 Van Nes (Uit diens nagelaten geschriften).
43980: NES-UILKENS, G. VAN - De zoeker door G. van nes-Uilkens tweede druk
46108: VAN NES-UILKENS, G. - Duikelaartje.
46591: NES, DR. H.M. VAN - De graaf van Zinzendorf door Dr. H.M. van Nes
5565: NES, H.M. VAN - Drie eeuwen van strijd. Bladzijden uit de oudste geschiedenis der Christelijke kerk. Door dr. H.M. van Nes, predikant te Rotterdam
62369: NESBIT, E. - Spoorweg-kinderen.: Naar het Engelsch door G.W. Elberts. 4e druk met platen van Hans Borrebach
43379: NESBIT, E. - Spoorweg-kinderen.: Naar het Engelsch door G.W. Elberts. 4e druk met platen van Hans Borrebach
43772: NESNA, HANS - De betere wereld roman door Hans Nesna tweede druk
43844: NESNA, HANS - Toen het vaderland riep.... een verhaal uit dagen van mobilisatie en strijd door Hans Nesna zesde druk
62371: NET, DS. J. S. VAN DER PRED GERF GEM - De zeven kruiswoorden. .
14068: NET, DS. J. S. VAN DER - De zeven zegelen. 22 meditaties over Openbaring 4 t/m 8 en afscheidspredikatie op 29 augustus.
47138: NET, J.S VAN DER - oneindige liefde 10 preken
76537: NETELENBOS J B - DE Grond van os geloof
62375: NEURDENBURG, J. C. - Mededeelingen van wege het nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door bestuurders van voornoemd genootschap. 18e deel, 4e stuk.
19851: NEURDENBURG, J. C. NEDERLANDSCH INDIË - Mededeelingen van wege het nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door bestuurders van voornoemd genootschap. 18e deel, 4e stuk.
62374: NEURDENBURG J C - De Christelijke zending der Nederlanders in de 17e en 18e eeuw
62377: NEUSER, W.H. - Die Abendmahlslehre Melanchtons in ihrer geschichtlichen Entwicklung (1519-1530)
36922: NEUSER, W.H. - Die Abendmahlslehre Melanchtons in ihrer geschichtlichen Entwicklung (1519-1530)
62379: NEUSNER, JACOB - Mitzvah
49182: NEVE, MARIE - Helen's kleintjes. of de liefste kinderen der wereld. tweede, geïllustreerde uitgaaf
40311: TUKKER W L DS. DOOR NEVEN J - De zaligheid is in geen ander leven en werk Ds W L Tukker
62381: NEVEN, J.P EA. - kerkelijk leven in beeld De Alblasserwaard 1
62382: NEVEN, J.P EA. - Van het zelfde huisgezin Geestelijk leven langs de Hollandse Ijssel
62383: NEVEN, J.P EA. - kerkelijk leven in beeld De Alblasserwaard deel 1-II
62380: NEVEN G. W - tijdgenoot en getuige introduktie in de geloofsleer van dr noordemans proefschrift
47128: J.P NEVEN E A - Kerkelijk leven in beeldde Alblaserwaard deel2
47139: NEVEN, J.P EA. - kerkelijk leven in beeld De Alblasserwaard II
3673: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Godvruchtige overdenkingen en allenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere van Sara Nevius, huisvrouw van ds. Wilhelmus à Brakel, in leven bedienaar des Goddelijken woords te Rotterdam. Door Z. eerw. met eene voorrede en een berigt wegens haar Godvruchtig leven en zalig afsterven na haren dood uitgegeven.
34641: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door Hem Zelven geleerd, of Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius, huisvrouw van ds. Wilhelmus à Brakel, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. Door zijn eerw. met eene voorrede en een berigt wegens haar godvruchtig leven en zalig afsterven, na haren dood uitgegeven. Tiende druk.
27394: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door hemzelf geleerd of godvruchtige overdenkingen en alleenspraken betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius, Huisvrouw van Wilhelmus à Brakel.
6735: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken. Betreffende het verborgen leven voor den Heere.
2981: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius. Met een voorrede en een berigt, wegens haar godvruchtig leven en zalig afsterven, na haren dood uitgegeven. 9e druk.
76308: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Een aendachtig leerling van den Heere Jezus, door Hem zelf geleert, zonder hulp van Menfchen, beschreven door Sara Nevius, Huisvrouwe van Do. Wilhelmus à Brakel, In zijn leben bedienaer des Godtluken Woorts te Rotterdam Door hem na hare doot uigegeven, en met een Voorrede verrykt,vierde druk. Jezaia 54 vers 13 Alle uwe kinderen zullen van den Heere geleert zyn.
14554: NEWMAN, S. - Levensbeschrijving van John Winzer. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
75570: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Rust voor uw ziel serie licht op de kandelaar
31589: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Levensbijzonderheden. na deslefs dood uitgegeven door Richard Cecil predikant van sr John Bedford Nieuwe uitgave.
28542: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Bundel van stichtelijke leerredenen door Johan Newton, predikant te Londen. Vertaalt en uitgegeeven door Martinus van Werkhoven, met eene voorrede van den wel eerwaarde en zeergeleerden heer Joh. Conradus Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam.
35698: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden en aan zijne echtgenoot Tweede deel vierde druk.
76728: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Wijsheid voor eenvoudigen
5067: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, of gemeenzaame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godsvrucht Uit het engels vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met eene voorede door Cornelis Brem
3780: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Omicron. Brieven over verschillende onderwerpen,. 247 blz. John Newton's nalatenschap. Brieven aan onderscheidene personen en ober verschillende onderwerpen, ten vervolge op de Cardiphonia en Omicron. Door John Newton, in leven predikant te Londen. Uit het Engelsch. Nieuwe uitgave. 450 blz.
76893: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden .ter hunne Godvruchtige vrienden en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht uit het Engelsch vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met een voorrede door Cornelis Brem deel 1-2 derdedruk waarbij deel 3 Cardiphonia,of vervolg van gemeenzame brieven zijnde deezen geschreven aan zijne EGTGENOOTE gedurende drie reizen naar AFRIKA in de jaren 1750 tot 1754 en bij volgende afweezigheid inb ENGELAND benevens een kort verhaal van haare laatste ziekte en Godvruchtrig afsterven.
31679: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - De grondlegging der Christen kerk.
62394: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Levensbijzonderheden. na deslefs dood uitgegeven door Richard Cecil predikant van sr John Bedford Nieuwe uitgave.
62398: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Gods genade en vrijmachtige albestuur ontdekt in de zeldzaame levensgevallen, langdurige en merkwaardige reizen en zonderlinge bekeering van den eerwaardigen heer Johan Newton. Voormaals door hemzelven beschreven in XIV brieven aan den eerwaardigen heer T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweede druk. Uitgegeven met eene korte voorreden door Cornelis Brem.
62395: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - De grondlegging der Christen kerk.
44262: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, of gemeenzaame brieven, . zijnde geschreven aan zijne echtgenoot gedurende drie reizen naar Afrika en bij volgende afwezigheid in Engeland derde deel waarbij OMICRON brieven over verschillende onderwerpen.uit het engels door M Cheuallier
22297: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Levensbijzonderheden. Na deszelfs dood uitgegeven door Richard Cecil. Predikant van St. John Bedford. na de derde uitgave uit het Engels vertaald door A. Goedkoop. leeraar teVLAANDEREN
62392: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, of gemeenzaame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godsvrucht Uit het engels vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met eene voorede door Cornelis Brem
188: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - De grondlegging der Christen kerk. Benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw, in eenige bezonderheden overwoogen. Uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven. En uitgegeven met een voorbericht, door Cornelis Brem.
35699: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden en aan zijne echtgenoot eerste deel vierde druk.
17119: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Gods genade en zijn vrijmachtig albestuur, ontdekt inde zeldzame Levensgevallen, langdurige en merkwaardige reizen en bekeering. Waarbij nog gevoegd is : Verhaal van den laatsten levensloop en het troostelijk uiteinde van Newton's Zuster, Eliza Cuningham. Door hemzelven beschreven.
38667: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden en aan zijne echtgenoot.
39015: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - ardiphonia. Of gemeenzame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en besturing op den weg des geloofs en der godsvrucht. Nieuwe uitgave. 1e deel: 211 blz. Waarbij geb.: 2e deel: 213 blz. en 3e deel: 190 blz.Waarbij Omicron. Brieven over verschillende onderwerpen,. 247 Waarbij Gods genade en vrijmagtig albestuur, ontdekt in de zeldzame levensgevallen, langdurige en merkwaardige reizen en zonderlinge bekeering, van den eerwaarden heer Johan Newton, voormaals door hemzelven beschreven in XIV. brieven aan den eerwaarden heer T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe uitgave. (4) 79 blz Met: Levensbijzonderheden van den eerwaarden heer John Newton, laatst predikant te Londen, na deszelfs dood uitgegeven door Richard Cecil, predikant van St. John Bedford. Naar de derde uitgave uit het Engelsch vertaald door A. Goedkoop, leeraar der Protestantsche gemeente te Gent. Nieuwe uitgave. 82 blz Met: Briefwisseling tusschen John Newton en Hanna More; voorafgegaan door een kort levensberigt van Hanna More. Uit het Engelsch door T.M. Looman. Nieuwe uitgave. 85 blz. Met: Een en twintig brieven aan eene jonge jufvrouw, door Johan Newton, naar het Engelsch, door P.J. Mattheyer, onderwijzer bij de Waalsche Gemeente. Nieuwe uitgave. 68 blz. met NALATENSCHAP Brieven aan onderscheidene personen en over verschillende onderwerpen ten gevolge van cardIfhonia en omicrom. 1857 450,blz Waarbij LEERREDENEN 20) 290; (8) 236; (4) 223 blz. Geb. in org. halfleren band. 4o
75796: NGELEN, JAN C.M. - Johannes 7-10 (Verklaring van een bijbelgedeelte)E
42383: NICANDRUM, M. PAULUM. - Herßsterckung. Daß ist kurtze und in Gottes Wort wolgegründte Erklerung deß Sechß un Achßigsten Psalms. Darinnen Gottseligen Christen gezeigt, und deutlich fùrgehalten wird, womit sie in widerwertigkeit und trùbsal, sonderlichen aber in sterbenßfleussten ihr Herz laben und stercken, und wieder deß Teuffels harte Anfechtung verwahren sollen. Geschehen durch M. P. N. In Hall zu S. Ulrich Pfarrherrn. Psal. LXXXVI. Erhalte mein Hertz bey dem einigen, das ich deinen Namen fùrchte.
62401: NICKSON, MARY - Het venetiaanse huis.
69859: DUIJL NICO VAN RED - SAMENSPEL ekspressievormen voor kinderen met of zonder hadicap 6e druk
40393: NICOLAAS, D - Kennis der electrotechniek vor automobielmonteurs. Leerboek ten dienste van het Nijverheidsonderwijs, "Bovag-" en Middenstandcursussen, alsmede voor studerenden voor de N.O.-acte N.w. voor zelfstudie
75594: SCHUT PIETER H 1619-1660= VISSCHER NICOLAES - Historien des Oude en Nieuwen Testaments vermaerckelyck afgebeelt en geetst door Pieter H schut ende nieulyxkx uytgegeven door Nicolaes Visscher met privelegge
10601: NICOLAI, JÜRGEN - Kooi- en volièrevogels. Het fokken en de keuze. Met tekeningen en zwart-wit foto's.
62403: NICOLAI, JÜRGEN - Kooi- en volièrevogels. Het fokken en de keuze. Met tekeningen en zwart-wit foto's.
23607: NICOLAS, A. - Ueber das Verhältnis des Protestantismus und sämmtlicher Häresien zu dem Socialismus. Nebst einer Einleitung, gerichtet gegen eine Schrift des Herrn Quizot, von August Nicolas, Verfassr der philosophischen Studien über das Christenthum. Aus dem Französischen übersetzt von dr. Hermann Müller, öff. ord. Professor der Rechte.
62404: NICOLAS, A. - Ueber das Verhältnis des Protestantismus und sämmtlicher Häresien zu dem Socialismus. Nebst einer Einleitung, gerichtet gegen eine Schrift des Herrn Quizot, von August Nicolas, Verfassr der philosophischen Studien über das Christenthum. Aus dem Französischen übersetzt von dr. Hermann Müller, öff. ord. Professor der Rechte.
70921: NICOLAS, EDMOND - Brocaat en boerenbont (schering en inslag van een fabrikantenleven)
76431: NICOLL, ROBERTSON (EDITOR) - The Sermon Outline Bible:12 delen complete serie
62405: NICOLSON, HAROLD - Ist der Krieg unvermeidlich?
46573: NICOLSON, HAROLD - Ist der Krieg unvermeidlich?
45158: NIEDERER S.J., CH. DR. KATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK. - Samengevat in vraag en antwoord met woorden uit de Katechismus.
62409: NIEHE, IVO (SAMENSTELLER) - Mijn bevrijding Nederland vijftig jaar bevrijd. Herinneringen van ooggetuigen van de bevrijding in woord en beeld bijeengebracht.
36942: NIEHE, IVO (SAMENSTELLER) - Mijn bevrijding Nederland vijftig jaar bevrijd. Herinneringen van ooggetuigen van de bevrijding in woord en beeld bijeengebracht.
45701: KWAADSTENIET DE JOSE EN WILDE DE NIEK - Veel liefde hebt u ons bewezen eenEeen commentaar bij het Sjema Israel
77128: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
26290: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den Donderslag der godloozen. Wegens het schrikkelijk oordeel en de pijn der helle, het eerste deel. Met de Hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen, het tweede deel. Onveranderd.
62415: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
32160: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
4095: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Een welrieckende ende hertsterckende balsem, vloeijende uyt den heylsamen Boom des Levens, staende middenin het Paradijs. Gevende den elendigen mensch, gevallen in de doot, wederom het Leven.
62412: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62416: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der godloozen wegens het schrikkelijk oordeel en de pijn der helle, het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen, het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel. Onveranderd.
62417: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donder-slagh der Goddeloosen, wegens het schrickelijck oordeel, en pijne der hellen. 1e en 2e deel in 1
62410: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der godlozen, wegens het schrikkelijk oordeel, ende de pyne der hellen, het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de gelovige zielen, het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62418: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
62419: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
62414: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62413: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
35123: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
26725: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
44100: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
17858: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
77064: NIELSEN, J.T - 2 Korintiers Een praktische bijbelverklaring tekst en toelichting
77065: NIELSEN, J.T - 1Korintiers 3 Een praktische bijbelverklaring tekst en toelichting
62422: NIELSEN, J.T - Handeling I Een praktische bijbelverklarin tekst en toelichting
40077: NIELSEN, DR. J.T. - De prediking van het Nieuwe Testament. Het evangelie naar Mattheüs. Twee delen. 5e druk.
48173: NIELSEN, DR. J.T. - Lucas De prediking van het Nieuwe Testament. Het evangelie naar lucas. Twee delen.
43212: NIEMANN, A. - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen. Door August Niemann. 7de druk. Met platen.
34124: NIEMANN, A. - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen. Door August Niemann. 9de druk. Met platen.
77042: NIEMANN, A - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalse boerenjongen. de herziene15e druk. met platen.
37471: NIEMANN, A. - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalse boerenjongen. Zestiende herziene druk. met platen.
62425: NIEMEIJER, A. JAN - Zo'n andere wereld. Prenten van Cornelis Jetses. Tweede druk
62426: NIEMEIJER, JAN. A. - Leven op het platteland. Met illustraties van Corneles Jetses
62424: NIEMEIJER , DRS. H.E - Op Hoger Plan. Voorgeschiedenis En Ontstaan van De Christelijke Hogeschool Windesheim Te Zwolle
62428: NIEMEYER, H(ERMANN) A(GATHON): - Collectio confessionum in ecclesiis reformatis publicatarum.
62427: NIEMEYER, EMIL H.G. - Große Missionsharfe. Neue folge. Geistliches Liederbuch für gemischten Chor, sowie für Klavier- oder Harmonium-Begleitung.
42743: NIEMEYER, EMIL H.G. - Große Missionsharfe. Neue folge. Geistliches Liederbuch für gemischten Chor, sowie für Klavier- oder Harmonium-Begleitung.
62430: NIEMÖLLER, MARTIN - De laatste 28 preeken. Uitgesproken in de jaren 1936 en 1937 te Berlijn - Dahlem. Uit het Duitsch vertaald onder leiding van A. G. Barkey Wolf. Met een aanhangsel De Staatskerk is er.
27667: NIEMÖLLER, MARTIN - De laatste 28 preeken. Uitgesproken in de jaren 1936 en 1937 te Berlijn - Dahlem. Uit het Duitsch vertaald onder leiding van A. G. Barkey Wolf. Met een aanhangsel De Staatskerk is er.
23815: NIENHUIS, JANT - Open de deur.
72537: BOS-NIERMEYER - Schhjolatlas de gehele aarde 40e druk ver zorgd door Dr F J Ormelingh tweede oplage
72538: BOS-NIERMEYER - Schhjolatlas de gehele aarde 43e druk ver zorgd door Dr F J Ormelingh tweede oplage
72539: BOS-NIERMEYER - Schhjolatlas de gehele aarde 38e druk ver zorgd door Dr F J Ormelingh tweede oplage
62433: NIEROP, PIETER - Écht weer Miesje Sandelhout. 3e druk.
62432: NIEROP, PIETER - Pak aan Miesje Sandelhout!
62434: NIEROP, PIETER - Een brief voor Miesje Sandelhout. 2e druk.
62435: NIEROP, PIETER - De zeven zusjes Sandelhout. 3e druk.
62436: NIEROP, PIETER - Wat nu, Miesje Sandelhout? Geïllustreerd door G. van Straaten.
62437: NIEROP, PIETER - O, Miesje Sandelhout...!! 3e druk.
62439: NIEROP, PIETER. - Als de kievit roept op Weltevree. Geillustreerd door G. van Straaten. Een gezellig boek van het boerenland voor jonge kinderen.
33095: NIEROP, PIETER - Pak aan Miesje Sandelhout!
34802: NIEROP, PIETER - Écht weer Miesje Sandelhout. 3e druk.
34803: NIEROP, PIETER - Een brief voor Miesje Sandelhout. 2e druk.
34804: NIEROP, PIETER - De zeven zusjes Sandelhout. 3e druk.
34805: NIEROP, PIETER - Wat nu, Miesje Sandelhout? Geïllustreerd door G. van Straaten.
34806: NIEROP, PIETER - O, Miesje Sandelhout...!! 3e druk.
40095: NIEROP, PIETER - De zeven zusjes Sandelhout. 5e druk.
43377: NIESE, CHARLOTTE - Wat Michiel Schneidewind Gedurende Den Franschen Tijd in Hamburg Beleefde Eerste Druk. Decorative Cloth, 8vo. uit het Duitsch vertaald door Mevr. J. van der Hoeven, geb. wijnrood linnen, fraaie seriebandtekening van J.G. Kesler, met vier platen van H. Schroedter,
62440: NIESEL, W. - Die Theologie Calvins. Einführung in die evangelische Theologie. Band VI.
62441: NIESEL, WILHELM - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche.
62442: NIESEL, WILHELM - Bekentnissschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekentnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeven von Wilhelm Niesel. 3. Auflage
62443: NIESEL, WILHELM (HRSGEB.) - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeben.
16176: NIESEL, W. - Die Theologie Calvins. Einführung in die evangelische Theologie. Band VI.
20109: NIESEL, WILHELM - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche.
39198: NIESEL, WILHELM - Bekentnissschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekentnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeven von Wilhelm Niesel. 3. Auflage
46323: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Also sprach Zarathustra. Ein buch für alle und keinen.
4206: NIEUWENHUIS, DOMELA F. J. - Viertal feest- en gelegenheidsredenen. Gehouden in de Evangelisch Luthersche Gemeente te Utrecht, door F. J. Domela Nieuwenhuis, th. doct., hoogleeraar te Amsterdam, en hare leeraren H. C. Millies en J. Decker Zimmerman. Uitgegeven door laatstgenoemden, ten voordeele van de Armen der Gemeente.
62444: NIEUWENHUIS, DOMELA F. J. - Viertal feest- en gelegenheidsredenen. Gehouden in de Evangelisch Luthersche Gemeente te Utrecht, door F. J. Domela Nieuwenhuis, th. doct., hoogleeraar te Amsterdam, en hare leeraren H. C. Millies en J. Decker Zimmerman. Uitgegeven door laatstgenoemden, ten voordeele van de Armen der Gemeente.
70212: NIEUWENHUIS, G. - Aanhangsel op het Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen
70211: NIEUWENHUIS, G. - Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen
40570: NIEUWENHUIZE, H. - Want Gij zij mij een hulpe geweest. Een waar gebeurde geschiedenis uit de dagen van onderdrukking en terreur in de bange oorlogsjaren 1940-1945
10667: NIEUWENHUIZEN, A. VAN DEN - Zoetwatervissen. Zo leer je vissen kennen.
62447: NIEUWENHUIZEN, FRANS - Tussen binnenduin en zeereep. Op verkenning in ons duingebied 2de druk..Over de Schoorlse duinen.
62446: NIEUWENHUIZEN, J.M. - Piepewiet
47758: NIEUWENHUIZEN, J.M. - Piepewiet
47998: NIEUWENHUIZEN, FRANS - Tussen binnenduin en zeereep. Op verkenning in ons duingebied 2de druk..Over de Schoorlse duinen.
26369: NIEUWHOFF, C. / DIEPRAAM, W. / OORTHUYS, C. - Klederdrachten. Een reis langs de levende steekdrachten van Nederland.
62455: NIEUWLAND, P. (1722-'95, 'S-GRAVENHAGE) - Letter en Oudheid-kundige VERLUSTIGINGEN of ophelderende aanmerkingen over verscheide bybelsche,kerkelyke,waereldlyke en wysgeerige KEUR-STOFFEN waarbij Noodige aanmerkingen op het beredeneerd vertoog van den heere PROBUs en verdediging van gene in de letterkundige verlustigingen 1 deel hoofdst 11v 2 over de mogelykheid van t BESTAAN DER SPOOKEN geleerd is. als ook van de gezegden der Heeren NIEUWENTYD en VAN EFFEN in deze stoffen door Petrus Nieuw land
26850: NIEUWLAND, P. (1722-'95, 'S-GRAVENHAGE) / WILHELMIUS JOH.Z., W. (1720-'71, LEKKERKERK, MIDDELBURG) / KENNEDY, H. (1698-1764, ROTTERDAM) - Twee brieven, de eene van den wel eerw. geleerden heer Petrus Nieuwland, predikant in 's Hage, den andere in antwoord op den zelve, van den weleerw. geleerden heer Wilhelmus Wilhelmius Joh. Fil. A.L.M. & Phil. Doct. lid van de Koninklyke Societeit van Londen, en predikant te Middelburg, over de rechtvaardiging des zondaars, met den aankleeven van dien. Uitgegeven door een liefhebber der waarheit. Waarbij: God die den godloozen regtvaerdigt, de Regtvaerdiger van allen die in Jezus Christus gelooven. Ofte een Schriftmatige verklaring van de regtvaerdiging der uitverkoornen door het geloof. In het Engelsch beschreven door den weleerwaarden heer Hugh Kennedy, predikant in de Schotse gemeente te Rotterdam. En in 't Nederduits vertaalt door W. Hoog en J. de Koningh. Waar by gevoegt is, een praktikale verhandeling, van denzelven autheur, over 2 Corinthen V: 21. In 't Nederduits vertaalt, door Cornelius Brem.
62457: NIEUWLANDER, A. - Nazien
41922: NIEUWLANDER, A. - Nazien
59071: KOPMELS AD VAN NIEUWPOORT. - Elf theologen over de actuelen betekenis van barth
44888: KOPMELS AD VAN NIEUWPOORT. - Elf theologen over de actuelen betekenis van barth
76572: NIEZEN A E.A - Terugblik en uitzicht 75 jaar Dominicanen in zwolle 1901-1976
62458: NIFTERIK, DR. G. C. VAN - De vooruitgang der mensheid.
5758: NIFTERIK, DR. G. C. VAN - De vooruitgang der mensheid.
62459: NIFTRIK G. C VAN - kleine dogmatiek
62463: NIFTRIK, G. C. VAN - Een beroerder Israëls. Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth. 1e druk.
62464: NIFTRIK, G. C. VAN - Zie, de mens! Beschrijving en verklaring van de anthropologie van Karl Barth.
62465: NIFTRIK, G.C. VAN. - Sola Fide de rechtvaardigingsleer in de nieuwe theologie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht op gezag van den rector-magnificius Dr. H.R. Kruyt, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde, tegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op dinsdag 17 december 1940, des namiddags 4 uur, door Gerrit Cornelis van Niftrik geboren te Arnhem.
39293: NIFTRIK, G.C. VAN. - Sola Fide de rechtvaardigingsleer in de nieuwe theologie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht op gezag van den rector-magnificius Dr. H.R. Kruyt, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde, tegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op dinsdag 17 december 1940, des namiddags 4 uur, door Gerrit Cornelis van Niftrik geboren te Arnhem.
47363: NIFTRIK G. C VAN - kleine dogmatiek
7661: NIFTRIK, G. C. VAN - Een beroerder Israëls. Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth. 2e druk.
62466: NIGG, W. - Glanz der Legende. Eine aufforderung, die Einfalt wieder zu lieben.
31476: NIGG, W. - Glanz der Legende. Eine aufforderung, die Einfalt wieder zu lieben.
40059: NIGG, WALTER - Tragiek en triomf van het geweten. Het boek der ketters. Dr. Walter Nigg, hoogleraar aan de universiteit van Zurich. Nederlandse vertaling van Johan Winkler. Oorspronkelijke titel: Das Buch der Ketzer.
74384: NIJENHUIS, H.J. - Zowas Edehet dagelijks leven in Ede rond de eeuwwisseling2e druk
40544: NIJENHUIS, H.J. - Oud - Ede vertellingen uit ons dorp.
62469: NIJENHUIS, H.J. - Ede in grootvaders tijd.
62470: NIJENHUIS, H.J. - Oud - Ede vertellingen uit ons dorp.
62471: NIJENHUIS, PROF. DR. W. - Hoe calvinistisch zijn wij Nederlanders?
62472: NIJENHUIS, WILLEM (ED.) - Matthew Slade 1569-1628. Letters to the English Ambassador (Publications of the Sir Thomas Browne Institute - New Series 6).
24982: NIJENHUIS, H.J. - Ede in grootvaders tijd.
74439: NIJENHUIS H.J. - Daar sprak men over, vertellingen uit Harskamp, Otterlo, Wekerom en de Valk, bronnen en foto's R. van Amerongen en T. Onderstal
74419: NIJHOFF R H - EDE zo was het Prentenbriefkaarten geselecteerd
74344: NIJHOFF, R H - Ede van 1900 tot nu deel 1 Bibliografische uitgave in de oplage van 50exemplAren Dit is Nummer 46
74346: NIJHOFF, R H EN E VAN DE WEERD - Ede in oorlog en vredeMilitaire herinneringen derde del in de serie Ede van 1900 tot nu
62475: NIJHOFF, R.H.; WEERD, E. VAN DE - Ede in oorlog en vrede
76963: NIJHOFF R.H. - Nostalgie En Romantiek Rond 1900 Zo Was Het
62473: NIJHOFF, R H - Ede van 1900 tot nu deel 2
62474: NIJHOFF, R.H. - Oude prentbriefkaarten vertellen over het dorp Ede
40543: NIJHOFF, R.H. - Oude prentbriefkaarten vertellen over het dorp Ede
74343: NIJHOFF, R H - Ede van 1900 tot nu deel 1
74441: NIJHOFF R.H. - Fotoboek ''100 jaar Ede'' (1900-2000) 1e druk
24983: NIJHOFF, R.H. - Groeten uit Ede. (Oude opnamen van het dorp Ede en z'n inwoners)
74399: NIJHPFF R H - Een treinreisje in vroeger tijden. 100 jaar Kippenlijn. Ede - Lunteren - Braneveld - Voorthuizen - Nijkerk
10657: NIJKAMP, JAN / ROOK, RUUD / SLIJPER, HENK / ZWEERES, KO (REDACTIE) - De 12 maanden van het jaar.
62476: NIJKAMP, J. W. D. - Toch gevonden...!
62477: NIJKAMP, JAN / ROOK, RUUD / SLIJPER, HENK / ZWEERES, KO (REDACTIE) - De 12 maanden van het jaar.
71110: NIJKAMP, J.W.D. - Spanning rond de boshut
76759: COSTER B-HOEVEB EN NIJKAMPJ W D - Kiek eens achterrumme rkboek Heemkundig geschiedenisonderwijs voor de basisscholen in de gemeente Staphorst
51825: BRINKMAM G GERF PRED TE NIJKERK - de zelfbewaring in de liefde Gods alscheidspreek op zondag 30 juni 1946 te Nijkerk
62482: NIJKERK - Volks universiteit. kursusjaar 1986-1987
62483: NIJKERK - Westerheem
62484: NIJKERK - Gids voor de parochie van de H. Catharina te Nijkerk
62485: NIJKERK - Stichting oud-Nijkerk. Thema-nummer de stadsbrief van nijkerk
62486: NIJKERK. - Regelement van orde voor de vergaderingen van de raad
62479: NIJKERK - De brink. kursussen 1988-1989. Kreativiteitscentrum open huis 27 augustus 1988
62480: NIJKERK - Christelijk M.A.V.O
68428: W H TE NIJKERK - Vrouwenkiesplicht in strijd met Gods Woord. Door W. H. 16 blz.
73499: CALLENBACH C C HERV PRED TE NIJKERK - Het zalige van nabij God te zijn ps 83 vers 28
62488: NIJLAND, E. - John Williams, de apostel van Polynesie. Door E. Nijland.
44791: NIJLAND, G.J. - Ons eigen land Lijvig fotoboek met 71 pagina's tekst en 256pagina's oude foto's. Formaat oblong. Blauwe kunstleren band met linnen opdruk op voorplat. Zeer goed. .
44249: NIJLAND, G. J. - Mijn Land - I. Overijsel
22148: NIJLAND, E. - John Williams, de apostel van Polynesie. Door E. Nijland.
62491: NIJLEN, JAN VAN - Gedichten 1904-1938
42092: NIJLEN, JAN VAN - Gedichten 1904-1938
47053: NIJLEN, JAN VAN - Uren met Montaigne,(1533- 1592) een keur van stukken uit zijne werken, vertaald en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door Jan van Nijlen
67436: VELZEN VAN S K THODEN THE DR EN PRED TE NIJMEGEN - Het EVANGELIE aan de DOODEN verkondigd eene proeve om de zoogenaamde Nederdaling van CHRISTUS ter Hellw tot derzelve bijbelsche beteekenis ebnn hooge belangrijkheid voor de leerc des heils terug te brengen
42018: NIJNATEN-DOFFEGNIES, H.J. VAN - Moeder Geertje omnibus deel 1 1 Huis van lich en schaduw vosje roman uit 1846 2. moeder Geertje. deel 2 1 Het stenenbakbeest 2 Wendela
11834: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H.J. VAN - Het geheime dorp.
62492: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H.J. VAN - Het geheime dorp.
43597: NIJNATTEN DOFFEGNIES, H.J. VAN - Tolhuis, ''Het zwarte paard'' door H.J. van Nijnatten Doffegnies
49105: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H.J VAN - Harm de Leugenaar. Illustraties van G. D. Hoogendoorn.Met Gekleurde plaat.
62495: NIJSSE, M. - Het "rode paard" in Zeeland
62499: NIJSSE, P. - In vreemde handen.
12802: NIJSSE, P. - In vreemde handen.
40704: NIJSSE, M. - Het "rode paard" in Zeeland
43658: SCHELHAAS NIMDA - De politieke theologie van Helmut Gollwitzer - van Luther tot Marx
76917: PEN NING L - De Watedrv loed een verhaal van den Sint Elisa bethsvloed met tekenin gen 4e druk
15851: NIPPOLD, DR. F. (HOOGLERAAR TE HEIDELBERG) - De christelijke wereld der laatste halve eeuw. (1814-1870). Historische taferelen. Voor Nederland bewerkt door Dr. C. E. van Koetsveld.
24131: NIR, DOV - Reisgids voor Israel.
62502: NIR, DOV - Reisgids voor Israel.
73075: VEREN NITA - De das van oma
73076: VEEREN NITA - Mag Mies mee?
74132: VEEREN NITA - Mag Mies mee (illustraties: Nita Veeren)
68587: WEATHERHEAD LESLIED.NL - dicplinischap
44965: WEATHERHEAD LESLIED.NL - dicplinischap
62535: NN - Religie Lunteren 1566-2005
62537: NN - jaargids 1961-1662 Hervormd Leiden
62547: NN - Als Gij verwoest... Om 's Heeren huis 2
387: NN - De weg naar den Hemel Voorgesteld in eenige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster.
62510: NN - Door Christus getrokken
62511: NN - Kerstjubel vanwege Zaligheids-Aanschouwing Predikatie uitgesproken op de Tweede Kerstdag 1952 in de Colaniastraatkerk te Rotterdam - Wesst Door Ds. W. F. Laman en uitgezonden door de Nederlandshe Christelijke Radio-Vereeniging te Hilversum
74665: NN. - Christelyke Onderwyzingen en Gebeden. Getrokken uyt de H. Schriftuur, Het Misael, en de Heylige Oud-Vaders. Raekende de voornaamste verbintenissen der geloovigen
62542: NN - Het leven en sterven van Lodenstein. geboren 1620 en overleden 1677. Volgens een oud geschrift getrouwelijk naverteld door een liefhebber der waarheid
62543: NN - Doorzoekt Uzelve nauw. Zefanja 2:1
76869: NN - Han derlingen van het REGEER OUDERLINGEN CONGRES geouden doordienaren des Woordsen Ouderlingen van Nederduitsche Gereformeerde Kerken te Utrecht gehouden op 12 en 3oktober 18888 he
62544: NN - Hoe lief heb ik uw dag. Rapport van de commissie, ingesteld door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten, met betrekking tot de dag des Heeren
47737: NN - Verloren zonen tweede druk
47793: NN - stormkaap
62540: NN - Het verkondigde Woord.
62541: NN - De muidense scheepstimmerman. Uit het leven van oefenaar Pieter van Veen
62517: NN - Het nieuwe te0
62518: NN - Geert grote en de moderne devotie. Athenaeumbibliotheek museum de waag Deventer het catharijneconvent Utrecht.
62519: NN - De weg naar den Hemel. Voorgesteld in eenige zaligmakende kentekenen. Bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broerder tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster
62520: NN - Gedichten IX 1998
62521: NN - DE grote of sint nicolaas kerk te monnickendam.
62522: NN - Dokkum 12 eeuwen 754-1954
62524: NN - Joods Historisch Museum. Gids
62525: NN - 12,5 jaar Eben-Haezer school. Basisschool voor reformatorisch onderwijs
62526: NN - Predikatie over psalm 17: 15, 16, 17 en 18b. Ter gedachtenis bij mijn 50-jarige Echtvereeniging
62565: NN - De geloofsbelijdenis van den Christen naar d Heilige Schrift voorgesteld aan mijne discipelen door hunnen Herder en Leeraar. Twaalfde druk
62554: NN - Samen gelukkig. Gedichten, gebeden en overdenkingen over het huwelijksleven
62557: NN - Kind van ons. Een eerste handreiking aan ouders van kinderen met een handicap.
62558: NN - De getrouwe getyuige een verhaal uit het lijden en den strijd det Christenen in SPANJE
62559: NN - Onze Vorstin. Protestanten over Beatrix
62560: NN - Ik leer lezen met tom en tina. aan het werk. Avi 2
62561: NN - Ik leer lezen met tom en tina. op reis. Avi 2
62562: NN - God wendde Zijn lot. Rouwdienst te Slikkerveer en begrafenisdienst te Nunspeet gehouden bij het overlijden van Ds. G. Zwerus. In dit boekje is tevens opgenomen zijn laatste predikatie gehouden te Slikkerveer.
62548: NN - 'Samen op Weg'? Bezinning en Verantwoording
62549: NN - 'Europa' en de 'Kathokraten'
62552: NN - Goudkorrels 2. Citaten van de reveil-serie
62553: NN - 1001 veilige remedies. Betrouwbare oplossingen voor veelvoorkomende gezondheidsproblemen
62509: NN - Een goed idee
62534: NN - Ned. Herv. Kerk te Otterlo
62531: NN - 1000 jaar Sint Baals Aardenburg
62532: NN - Hymne in steen, De Middelburgse Abdijkerken
62527: NN - Gods genade verheelijkt in de jeugd
62528: NN - Hervormde gemeente Lienden restauratieuitgave
62529: NN - St. Lambertuskerk
62530: NN - Hervormde gemeente Lienden restauratieuitgave 2
62503: NN - De weg naar den Hemel Voorgesteld in eenige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster.
62504: NN - Verloren zonen tweede druk
62505: NN - Toe vertel eens wat. . .
62506: NN - De zwarte boer
62507: NN - Het Paaurdje van Peter
62508: NN - VERHAAL van de oude Kerk gebruiken,of ene naaukeurige geschiedbeschrijving Bevatende hunne Geboorte en aanwas hoe zy ter Kerke ingeslopen en langs welke Trappen zy tot de by Geloovigheit zyn overgegaan door een geacht voorstander der rechtzinnige Leere en Kerk
62545: NN - Hoe onze Gereformeerde Vaderen over Christelijk Onderwijs dachten.
74326: NN - Hoop doet leven gedichtenm v oor gedenk dagenm
62514: NN - Parakkekedutie. Statenvertaling en (nieuwe Bijbelvertaling) voor de bijbelbeken Est(h)er, Prediker, Jona en Handelingen.
48897: NN - Het matrozenkind 5e druk
62513: NN - Geschiedenis van de HEILAND
72091: NN - The Victory Book. Dedicated to all the peoples of the world who kept the flame of freedom burning in mankinds darkest hour
44134: NN - Zonneschrijn in het huis
47361: NN - het geslacht bjorndal een verhaal uit de jaren omstreeks 1760 tot 1810 Met de oorspronkelijke illustraties van Anton Pieck. Drie delen in een band. En eeuwig zingen de bossen/Winden waaien om de rotsen/De weg tot elkander. ..
47785: NN - Toe vertel eens wat. . .
47786: NN - De zwarte boer
47787: NN - Het huisje op wielen
47795: NN - Het Paaurdje van Peter
47857: NN - Verzameling va oude en nieuwe GEZANGEN voor al de hoogtijden desaars en eenige LOFZANGENvoor de feestdagen der heiligen ten dienste der Roomsch katholijkr zangers en zangeressen
48286: NN - Een goed idee
48293: NN - Door Christus getrokken
48567: NN - Kerstjubel vanwege Zaligheids-Aanschouwing Predikatie uitgesproken op de Tweede Kerstdag 1952 in de Colaniastraatkerk te Rotterdam - Wesst Door Ds. W. F. Laman en uitgezonden door de Nederlandshe Christelijke Radio-Vereeniging te Hilversum
48571: NN - Het IXe Gebod "Gij zult geene valsche getuigenis spreken tegen uwen naaste." Eenige vragen aan den Kerkeraad van Gendringen E.a Gedaan naar aanleiding van hun Herderlijk schrijven van 7 sept. 1887. door een doleerende
48979: NN - Geschiedenis van de HEILAND
49106: NN - Parakkekedutie. Statenvertaling en (nieuwe Bijbelvertaling) voor de bijbelbeken Est(h)er, Prediker, Jona en Handelingen.
75189: NOE P MR RED E.A. - Varkens Varia '11
62571: NOËL DE GAULLE, A. J. - Carnaval der Desparado's 1944-1945 Getrouw relaas betreffende een balangrijk deel der werkzaamheden in de Geallieerde Agentendienst op het Europese vasteland en in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 1944 en 1945 tot en met de bevrijding van Nederland benoorden de grote rivieren.
23728: NOËL DE GAULLE, A. J. - Carnaval der Desparado's 1944-1945 Getrouw relaas betreffende een balangrijk deel der werkzaamheden in de Geallieerde Agentendienst op het Europese vasteland en in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 1944 en 1945 tot en met de bevrijding van Nederland benoorden de grote rivieren.
48764: MOURET JEAN-NOEL - Alles Over Messen 1e druk
11873: NOHARA, KOMAKICHI - Japan zooals het is. Geautoriseerde vertaling van A. E. Hermans - de Roos. Derde druk.
62573: NOHARA, KOMAKICHI - Japan zooals het is. Geautoriseerde vertaling van A. E. Hermans - de Roos. Derde druk.
41941: NOITIER, C.W. (OUD-DOCENT DER THEOLOGISCHE SCHOOL "BALE WYATA" TE MALANG). - Anderhalve eeuw zending 1797-1947. Gedenkboek in opdracht van de Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties.
62575: NOLDIUS, CHRISTIAN - Christiani Noldii In Reg. acad. haun. SS. theolog. D. & P.P. Concordantiae particularum ebraeo chaldaicarum: In quibus partium indeclinabilium, quae occurrunt in Fontibus, & hactenus non expositae sunt in Lexicis aut Concordantiis, natura & Sensuum varietas ostenditur. Digerentur ea methodo; ut Lexici, & Concordantiarum loco, simul esse possint. Accommodantur huc etiam particulae Graecae, conseruntur versiones, & multa scripturae loca ita explicantur, ut ubi tenebrae vel dissensiones sunt, adjungantur annotationes & vindiciae.
34075: NOLDIUS, CHRISTIAN - Christiani Noldii In Reg. acad. haun. SS. theolog. D. & P.P. Concordantiae particularum ebraeo chaldaicarum: In quibus partium indeclinabilium, quae occurrunt in Fontibus, & hactenus non expositae sunt in Lexicis aut Concordantiis, natura & Sensuum varietas ostenditur. Digerentur ea methodo; ut Lexici, & Concordantiarum loco, simul esse possint. Accommodantur huc etiam particulae Graecae, conseruntur versiones, & multa scripturae loca ita explicantur, ut ubi tenebrae vel dissensiones sunt, adjungantur annotationes & vindiciae.
71527: NOLLE, F.A. - Arts en predikant, een beschouwing over grenzen en raaklijnen van hun eider arbeidsterrein
74753: NOLTHENIUS, DR. HELENE ; HANS DUCRO (ILL.) - Zwerftochten door het rijk der muziek : een boek voor allen over noten en maten, muziekstukken en componisten 2e druk
71662: NOMSZ J. - Semiramis treurspel naar het fransch van voltaire.
70405: CARACCIOLO E EX BENEDIETIJNER NON - de geheimen van het napelsche klooster geopenbaard ontelbare malen herdukt vijfde druk
40756: NONHEBEL, DS. J.A.C. - De opening der schriften - veertigjarige feestrede
62576: NONYMUS, A. - Het dorp Huizen. Eem bewerking van Archiefstukken met illustraties.
77350: A.NONYMUS = EIKEREN, J.H.V. - De Legende Van Het Spookschip de Vliegende Hollander
35989: NONYMUS, A. - Het dorp Huizen. Eem bewerking van Archiefstukken met illustraties.
74545: SNOEP A E .A GEREFORMEERDE GEMEENTE TER AMSTERDAM NOORD - Van de overzijde der Jordaam 50 jaar gereformeerde gemeente ter AMSTERDAM NOORD
73961: NOORDAM DRS. J. - Kernteksten uit openbaring
62578: NOORDEGRAAF L REDACTIE - Agrarische geschiedenis van nederland van prehistorie tot heden
12525: NOORDEGRAAF, LEO - Spectrum / sijthoff atlas van de Nederlandse marktsteden.
62583: NOORDENBOS, DR. O. - Plan en gericht. Augustinus.
16420: NOORDENBOS, DR. O. - Plan en gericht. Augustinus.
77466: GLAUDEMANS CHR J EN HAAN DE J MA GEILLUSTEERD DOOR FRANS NOORDER - MORGENROOD leesboek vor deR K School 1e deeltje vorjaar en zomertijd
62585: NOORDEWIER, J. - Blikken in de Openbaring. Een kort overzicht over de Openbaring van Jezus aan Johannes. Door J. Noordewier, Emeritus Predikant te Grand Rapids, Mich. Met portret van den Schrijver.
62584: NOORDEWIER, J EMERITUS PREDIKANT TE GRAND RAPIDS, MICH. - Een kort overzicht over de Openbaring van Jezus aan Johannes Met prortret van de schrijver/
32788: NOORDEWIER, J. - Blikken in de Openbaring. Een kort overzicht over de Openbaring van Jezus aan Johannes. Door J. Noordewier, Emeritus Predikant te Grand Rapids, Mich. Met portret van den Schrijver.
48558: NOORDEWIER, J EMERITUS PREDIKANT TE GRAND RAPIDS, MICH. - Een kort overzicht over de Openbaring van Jezus aan Johannes Met prortret van de schrijver/
62586: NOORDHOF REDACTIE - REDACTIE Platenalbum van de vaderlandse geschiedenis. Groningen, P. Noordhoff. zonder jaartal, ca 60pp, paperback voorkant rood, illustraties,. Prima staat Platenalbum van de vaderlandse geschiedenis.
46245: NOORDHOF REDACTIE - REDACTIE Platenalbum van de vaderlandse geschiedenis. Groningen, P. Noordhoff. zonder jaartal, ca 60pp, paperback voorkant rood, illustraties,. Prima staat Platenalbum van de vaderlandse geschiedenis.
62587: NOORDHUIS-NOORDHOF, OKKIE - Wouter vecht door.
70570: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) NEVEN G. W - In de speelruimte vande geestr introduktie in de geloofsleer vanDr O Noordmans
62594: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 5 om de rechte orde der kerk
62592: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 3, Ontmoetingen, de actualiteit der historie.
62593: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 4, Ontmoetingen, de actualiteit der historie.
62590: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Zoeklichten.
44918: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) DOORNEVEN G. W - tijdgenoot en getuige introduktie in de geloofsleer van dr noordemans
5763: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Gods poorten.
5765: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Zoeklichten.
5761: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Geestelijke perspectieven.
18309: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 3, Ontmoetingen, de actualiteit der historie.
41625: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 4, Ontmoetingen, de actualiteit der historie.
41626: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 5 om de rechte orde der kerk
44843: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) PAUL, G.J. - Schepping en Koninkrijk. Een studie over de theologie van Dr.O. Noordmans. (Diss.) 236 blz. ing
44966: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Augustinus
44993: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Dingen die verborgenwaren
62599: NOORDTZIJ, DR. A. - Gods woord en der eeuwen getuigenis. Het oude testament in het licht der Oostersche opgravingen.
62600: NOORDTZIJ, DR.A. - Het probleem van het Oude Testament. Rede uitgesproken ter herdenking van den 291sten verjaardag van de rijksuniversiteit te Utrecht, op 26 maart 1927, door den rector magnificus.
62601: NOORDTZIJ, M. - De leer van Jezus en de apostelen over de H. Schrift des O. Testaments. Rede bij de overdracht van het rectoraat den 17 december 1885.
31516: NOORDTZIJ, M. - De leer van Jezus en de apostelen over de H. Schrift des O. Testaments. Rede bij de overdracht van het rectoraat den 17 december 1885.
39515: NOORDTZIJ, DR.A. - Het probleem van het Oude Testament. Rede uitgesproken ter herdenking van den 291sten verjaardag van de rijksuniversiteit te Utrecht, op 26 maart 1927, door den rector magnificus.
47533: NOORDTZIJ, DR.A. - Het Boek der Psalmen. 150 psalmen, Korte verklaring der Heilige Schrift met nieuwe vertaling..
7688: NOORDTZIJ, DR. A. (HOOGLERAAR AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT) - PSALMEN Korte verklaring der heilige schrift. Het boek der psalmen. Opnieuw uit den grondtekst vertaalt en verklaard. Eerste deel: psalm 1-70, 177 (3). 2e drruk Tweede deel: psalm 71-150, 277 blz.
9411: NOORDTZIJ, DR. A. - Gods woord en der eeuwen getuigenis. Het oude testament in het licht der Oostersche opgravingen.
62603: NOORDZIJ, J. H. - Kamer - en volièrevogels. Weten en kunnen. Nr. 209. met 12 foto,s en 13 tekeningen 6e druk, geïll. 67 pag..
42757: NOORDZIJ, J. H. - Kamer - en volièrevogels. Weten en kunnen. Nr. 209. met 12 foto,s en 13 tekeningen 6e druk, geïll. 67 pag..
32344: NOORLANDER-LAAN, E. VAN DE - Het plan van Geurt.
62606: NOORLANDER-VAN DER LAAN, E - Je hoort er ook bij, Marcel.
22815: NOORT, DS. G.J. VAN DENGERFGEM PREDIKANT - De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk.
49113: NOORT, ANNIE. VAN - Tim die uit de steppe kwam.
62609: NOORT, A. VAN - Tim die uit de Steppe kwam.
62610: NOORT, A. VAN - De woudloper van sumatra - het leven van Ludwig Ingwer Nommensen - Tekeningen van J. de Vries - derde druk
31810: NOORT, D. VAN DEN - De jeugd van tegenwoordig.
62612: NOORT, ANNIE. VAN - Tim die uit de steppe kwam.
62613: NOORT, ANNIE. VAN - Tim die uit de steppe kwam.
62615: NOORT, DS. A. C. - Vandaag nog niet! Radiopreek uitgesproken in de Radio - kerkdienst van 14 juli 1957 in de Chr. Geref. Pred. te Groningen.
62616: NOORT, N. VAN - De wraak van de blauwe wolf.
62617: NOORT, N. VAN - De wraak van de blauwe wolf. 5e druk.
32660: NOORT, A. VAN - Tim die uit de Steppe kwam.
29071: NOORT, DS. A. C. - Vandaag nog niet! Radiopreek uitgesproken in de Radio - kerkdienst van 14 juli 1957 in de Chr. Geref. Pred. te Groningen.
49114: NOORT, ANNIE. VAN - Tim die uit de steppe kwam.
70130: NOOT, JAN VAN DER [ W.A.P. SMIT & W. VERMEER - EDS.]. - Het bosken en het theatre. Inleiding en aantekeningen van Dr. W.A.P. Smit, met mederwerking van W. Vermeer.
3353: NOPPIUS, JOHANN - Aacher Chronick. Das ist: Eine kurze historische Beschreibung aller gedenckwürdigen Antiquitäten und Geschichten, sampt zugefügten Privilegien und Statuten des königlichen Stuhls und h. römisches Reichs Stadt Aach. Zusammen getragen und publicirt von erster Stiftung und Fundation abgemelter Stadt bis an das Jahr unsers Erlösers 1630 autore Joannes Noppio.
76810: NORA - Dokter Barardo en Punch de zakkenrover 4e drukgeillusstreerd G Geerling
62619: NORA - Dokter Barnardo en Punch de zakkenroller.
71247: CHRISTENSON LARRY & NORDIS - Het christelijke huwelijke, een handboek voor een gelukkig en stabiel huwelijksleven
71473: NORDMANN P. - Lucky Luke le prophéte couleurs studio leonardo
73683: RIOLS NOREEN - Het leven begint opnieuw
70055: NOREK K - Marijkes kerstcakantie Illustraties Corrie vann deer Baan
62671: NOREL, K. - Varen en Vechten. Onze marine en koopvaardij in de oorlog 1940/1945.eerste wacht-hondenwacht- dagwacht 9e druk
62672: NOREL, K. - Pier in het wonderjaar
62674: NOREL, K. - Jan Kordaat voor de mast
62675: NOREL, K. - Varen en vechten Eerste Wacht de duisternis valt
70026: NOREL K - ZWERVER op het water illustraties A Sevenster
62658: NOREL, K. - Jeroen en Koosje.
62659: NOREL, K. - Cor en Corry in het hoge Noorden.
62660: NOREL, K. - Varen en vechten - Hondenwacht
23599: NOREL-STRAATSMA, A. - Mary Jones het meisje, dat zo verlangde. Derde druk.
12791: NOREL-STRAATSMA, A. - De Bijbel in het bos. Tekeningen van Sj. Kuperus.
62661: NOREL, K. - Engeland vaarders. Strijders
36193: NOREL, K. - De grote skitocht illustratie vanNans van Leeuwen
73982: NOREL K - Pim, Ineke en hun hondje (met illustraties van Corrie van der Baan, vierde druk)
12794: NOREL, K. - O16. Met tekeningen van Jan Lutz. 3e druk.
34755: NOREL, K. - 't Is Oranje, 't blijft Oranje. Met illustraties van H. H. Prahl.
73042: NOREL. K. - 't is Oranje 't blijft Oranje, met illustraties van H.H. Prahl
30544: NOREL, K. - Varen en Vechten. Onze marine en koopvaardij in de oorlog 1940/1945.eerste wacht-hondenwacht- dagwacht 9e druk
62679: NOREL-STRAATSMA, A - De klokkenluiders
62650: NOREL, K. - Vrouwvolk aan boord.
71686: NOREL K. - Pieter onder de piraten
62655: NOREL, K. - Houen Jongens! 3e druk.
62656: NOREL, K. - Engelandvaarders.onibus 3dln
33323: NOREL, K. - Harm Watergeus. illus H H Prahl
36225: NOREL, K. - Engeland vaarders. Illustraties van G.D. Hoogendoorn. 12e druk.
28644: NOREL, K. - De monnik van Wittenberg. Maarten Luther. Met illustraties van H. Prahl. Tweede druk
71060: NOREL, K. - O 16 (met tekeningen van Jan Lutz, vierde druk)
62629: NOREL, K. - Pim, Ineke en hun hondje. Met illustraties van Corrie van der Baan. 2e druk.
62649: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van w.G. v.d. Hulst jr. Zevende druk.
62662: NOREL, K. - Vliegers in het vuur. Met de rug tegen de muur
62663: NOREL, K. - Op de grote vaart
62627: NOREL, K. - Janneke en Juno. Met illustraties van Corrie van der Baan. 4e druk.
62664: NOREL, K. - Pieter onder de piraten tekeningen van jan lutz 1E DRUJ
62667: NOREL, K. - Mannen en dijken. Nederlanders strijden tegen de zee zo wijd de wereld strekt.
62642: NOREL, K. - Jan en Janneke in Canada. Illustraties van Jan Lutz. Vierde druk.
62657: NOREL, K. - De monnik van Wittenberg. Maarten Luther. Met illustraties van H. Prahl.
62641: NOREL, K. - Engeland vaarders. copmplete uitgave Illustraties van G. D. Hoogendoorn. 20e druk
62631: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
62632: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.
62633: NOREL, K. - Vakantie in Palestina. Illustraties van Corry van der Baan.
62634: NOREL, K. - Jan en Janneke in Canada. Illustraties van Jan Lutz. 4 e druk.
62635: NOREL, K. - Die kwajongens! Illustraties van W. G. van de Hulst Jr.
62636: NOREL, K. - Hertevoet en zilveroog. Illustraties van Corrie van der Baan. 3e druk.
62637: NOREL, K. - Stille nacht. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
62638: NOREL, K. - Houen, jongens. Tiende druk.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14