Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
65375: Schretlen Dr. M.J.A.M. - Incunabula. The Collection of Dr. M.J.A.M. Schretlen. For Sale by Auction on Wedn. March 12th. 1930.at 3.30 precisely
65376: SCHREUDER, Ds. N.W. - Rumoer rond de vaccinatie. ,,Er is een handvol koren............''
39686: SCHREUDER, Aart - Eenige gedachtenisse van Aart Schreuder. Lunteren. 3 april 1891- 25 maart 1967
65384: SCHRIJNEN, Dr. Jos - Nederlandsche volkskunde. Eerste deel: (20) 316 blz. Tweede deel: (5) 361 blz.
74848: SCHRIJVER, J. (red) - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. 42e Jaargang.
34295: SCHRIJVER, J. (red) - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. Een-en-Dertigste Jaargang.
43315: SCHRIJVER, J. (red) - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. 43e Jaargang.
65386: SCHRIJVER, G. - De lichte last. Derde druk.
15545: SCHRIJVER, G. - De lichte last. Derde druk.
65387: SCHRILL, Ernst (S. Keller) - Uit Ruslands Steppen. Uit het Hoogduitsch door P.J. van Melle.
73002: SCHRIVERIUS, PETRUS (SCRIVERIUS). - Beschryvinge van de Graven van Holland, Zeeland ende Friesland, van der eersten Diederick af, totden laersten Philips..
2590: SCHR÷DER, A. J. - Blikken in een hooger levensstand.
5784: SCHR÷DER, J. E. (pred. te Arnhem) - Wandelen in het licht, door J.E. SchrŲder, predikant te Arnhem.
42247: SCHR÷DER, W.F. - De zending op de batoe-eilanden
65388: SCHR÷DER, A. J. - Blikken in een hooger levensstand.
65391: SCHR÷DER, W.F. - De zending op de batoe-eilanden
45555: SCHROEDER, N.G.. - Institutiones ad Fundamenta Linguae Hebraeae. In usum studiosae juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder.
65392: SCHROEDER, Nicol. Guil. (Groningen) - Institutiones ad fundamenta linguae Hebreaeae. In usum studiosae Juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder, Linguar. Oriental. et Ant. Hebr. in Acad. Groningana Prof. Ord.
19019: SCHROEDER, Nicol. Guil. (Groningen) - Institutiones ad fundamenta linguae Hebreaeae. In usum studiosae Juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder, Linguar. Oriental. et Ant. Hebr. in Acad. Groningana Prof. Ord.
65393: SCHROOVER, G. - Naar den Molen. GeÔllustreerd door Henk Poeder.
35296: SCHROOVER, G. - Naar den Molen. GeÔllustreerd door Henk Poeder.
5582: SCHROTEN, H. - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht [...]. Door Hendrik Schroten, geboren te Zwollerkerspel.
65394: SCHROTEN, H. - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht [...]. Door Hendrik Schroten, geboren te Zwollerkerspel.
48659: Schrotenboer, P. G. - A new apologetics: an analysis and appraisal of the eristic theology of Emil Brunner
44882: SCHRUEDER J. C. - De overwiningsgedachten,bij johann cristoph blumhardt.
65396: SCHRUEDER J. C. - De overwiningsgedachten,bij johann cristoph blumhardt.
71607: SCHUER,J.L. - Nederlands merkwaardigste gebeurtenissen sedert bijna twee eeuwen vervattende een aaneengeschakeld verhaal der wisselvalligheden etc. , 1e druk, Ill.: 3 uitklapplaten en 1 portret. deel 3
43629: SCHUIL, J.B. - jan van beek
44574: SCHUIL, J.B. - de katjans
65399: SCHUIL, J.B. - Jan van Beek. GeÔllustreerd door Ton Hulse; 5e druk.
65400: SCHUILING, R. - Nederland, handboek der aardrijjkskunde. Vijfde verbeterde en vermeerderde druk.
39261: SCHUIT, Prof. J.J. v.d. - Het Verbond Verlossing. Antwoord op de vraag: twee of drie verbonden?
65401: SCHUIT, J.J. van der - Achter het Gordijn des doods.
65404: SCHUIT, Prof. J. J. van der - Dogma-geschiedenis.
65405: SCHUIT, Prof. J.J. v.d. - Afscheiding - Doleantie. Getoetst aan het Handboek van het Kerkrecht der Doleantie.
30242: SCHUIT, Prof. J. J. van der - Dogma-geschiedenis.
37356: SCHUIT, J.J. van der Prof Cht Gerf Kerk - Achter het Gordijn des doods.
65408: SCHULTE NORDHOLT, PROF. DR. J. W. - serie ontmoetingen met MYSTJCJ deel 2 ontmoeting met Jan Luyken
65409: SCHULTE NORDHOLT, PROF. DR. J. W. - serie ontmoetingen met MYSTJCJ deel 4 ontmoeting met Guido Gezelle
71887: SCHULTINK, A. Ds. pred gerf gem in ned - Heilig zijn o God uw wegen! zes preken, waaronder de afscheidspredicatie te Bruinisse, de bevestigingspredicatie te Gouda door ds. A. Geuze en de intredepredictie te Gouda.
65411: SCHULTZ, HANS J‹RGEN. - Een Kind is ons geboren. Kerstpreken uit de 4e tot de 20e eeuw.
77949: SCHUMAN N A - Gelijk om gelijk verslag n balans van een discussue over vde Goddelijke vergelding in nhetOude Testament
14691: SCHUPPEN, G. van - De oordelen Gods over Nederland. Afschrift van den Brief van Vrouw G. van Schuppen.
32015: SCHUPPEN, G. van - De oordelen Gods over Nederland.
22541: SCHUPPEN, G. van - De oordeelen Gods over Nederland. Afschrift van den brief van vrouw G. van Schuppen te Veenendaal. Aangaande de oordeelen Gods over gansch Europa, ook over Nederland, opdat de kerke Gods haarzelve schuldig kenne en wedergebracht worde tot den Heere om in Zijn kracht Hem te deinen en voor Hem te leven met eenparigen schouder.
22550: SCHUPPEN, H. J. van Herv Pred te Groot Ammers -Lunteren - De geopende Fontein. Zes predikatiŽn voor eenvoudigen. Door H.J. van Schuppen, Ned. Herv. predikant te Lunteren.
65415: SCHUPPEN, G. van - De oordeelen Gods over Nederland. Afschrift van den brief van vrouw G. van Schuppen te Veenendaal. Aangaande de oordeelen Gods over gansch Europa, ook over Nederland, opdat de kerke Gods haarzelve schuldig kenne en wedergebracht worde tot den Heere om in Zijn kracht Hem te deinen en voor Hem te leven met eenparigen schouder.
65417: SCHUPPEN, H. J. van Herv Pred te Groot Ammers -Lunteren - De geopende Fontein. Zes predikatiŽn voor eenvoudigen. Door H.J. van Schuppen, Ned. Herv. predikant te Lunteren.
65418: SCHUPPEN, Hermine van - Er was een kind... Herinneringen aan mijn overleden dochter.
65414: SCHUPPEN, G. van - De oordelen Gods over Nederland. Afschrift van den Brief van Vrouw G. van Schuppen.
6655: SCHUPPEN, H. J. van Herv Pred te Groot Ammers -Lunteren - De geopende fontein. Zes predikatiŽn voor eenvoudigen.
36290: SCHUPPEN, Hermine van - Er was een kind... Herinneringen aan mijn overleden dochter.
65422: SCH‹RER, EMIL - Geschichte des jŁdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 1. Einleitung und politische Geschichte; 2. Die inneren Zustšnde; 3. Das Judentum in der Zerstreuung und die jŁdische Literatur; 4. Register. 4 vols. complete.
65423: SCHURMAN, A. M. VAN - Eucleria, of uitkiezing van het beste deel met een inleiding van Prof. Dr. S. van der Linde facsimele uitgave
14367: SCHURMAN, Anna Maria van - Eucleria, of uitkiezing van Het Beste Deel. Met een inleiding van prof. dr. S. van der Linde en een korte levensbeschrijving van Anna Maria van Schurman.
37355: SCHURMAN, Anna Maria - Eucleria, of uitkiezing van het beste deel. Met een inleiding van Prof. Dr. S. van der Linde. Facsimileuitgave van de oorspronkelijke druk te Amsterdam bij Jacob van de Velde, 1684. Uitgegeven ter gelegnheid van de herdenking van de sterfdag van Anna Maria van Schurman op 14 mei 1678.
65424: SCHUSTER, T. & WEG, M. BIJ DE - Schaakhandboek. Geschiedenis van het schaken, schaaklexicon, basiskennis, taktiek en strategie, openingen, middenspel, eindspel
71891: BIBLIA SCHUT (PIETER HENDRICKSZC. 1619-na 1660) - Toneel der voornaamste historien des Ouden en Nieuwen Testaments, bestaande in drie hondert ses en dertig afbeeldingen Cierlyk in 't koper gebragt door Pieter H. Schuts
65427: SCHUTS, Jacobus (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een onderwysing, Hoe ieder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de vertroosting des H: Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden. Door Jacobus Schuts, Krancke-Besoecker in 's Gravenhage. Den vierden Druck vermeerdert.
65428: SCHUTS, Jacobus (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...) Den vierden Druck vermeerdert.
40005: SCHUTS, Jacobus (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...)den zevende Druck vermeerdert
23200: )SCHUTS Jacobus a (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage - Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Door (...) Den vierden Druk vermeerdert.
65426: SCHUTS, Jacobus (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage) - Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Door (...) Den vierden Druk vermeerdert.
65425: SCHUTS, Jacobus (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage) - Het bescheiden deel der sieken. Ofte een onderwyzing, hoe ieder zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden de vertroosting des H. Geest mogten ontfangen; en op een goeden weg ter heerlykheid ingeleid worden. Den vierden druk verrmeerdert.
21961: SCHUTS, Jacobus (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage) - Het bescheiden deel der sieken. Ofte een onderwyzing, hoe ieder zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden de vertroosting des H. Geest mogten ontfangen; en op een goeden weg ter heerlykheid ingeleid worden. Den vierden druk verrmeerdert.
38782: SCHUTS, Jacobus (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een onderwysing, Hoe ieder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de vertroosting des H: Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden. Door Jacobus Schuts, Krancke-Besoecker in 's Gravenhage. Den vierden Druck vermeerdert.
77891: SCHUTS, Jacobus (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...)den zevende Druck vermeerdert .MET DAARBIJ GEBONDEN HET GEBEDT der OPRECHTEN of de MERKTEKENEN Waar in het opregt Biddem bestaat ectAmsterdam Adrianus en Johannes Douci 1724
41402: SCHUTS, Jacobus (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...) Den vierden Druck vermeerdert.
43061: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Door (...) Den vierden Druk vermeerdert.
41093: SCHUTTE, Rutger (1708-'84, Amsterdam) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht. vierde en verbeterde druk
65430: SCHUTTE, G.J. Dr. - De Nederlandse Patriotten en de KoloniŽn een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800
65432: SCHUTTE, Rutger (1708-'84, Amsterdam) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht.
42249: SCHUTTE, G.J. Dr. - De Nederlandse Patriotten en de KoloniŽn een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800
690: SCHUTTE, Rutger (Amsterdam) - Stichtelyke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen. By verscheidene gelegenheden gedicht, door R. Schutte. opnieuw muziek gesteld door Leonard Frischmuth
65433: SCHUTTE, Rutger (Amsterdam) - Stichtelyke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen. By verscheidene gelegenheden gedicht, door R. Schutte. opnieuw muziek gesteld door Leonard Frischmuth
65434: SCHUTTE, Rutger (1708-'84, Amsterdam) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen. Bij verscheidene gelegenheden gedicht. Eerste deel, tweede en verbeterde druk. 1770, (58) 146 blz. Waarbij geb.: Tweede deel, tweede en verbeterde druk. 1764 (28) 208 blz. Waarbij:geb.: Derde deel, tweede en verbeterde druk, 1765 (62) 193 (9) blz.
65435: SCHUTTE, Rutger (1708-'84, Amsterdam) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht. vierde en verbeterde druk
65436: SCHUTTE, Rutger (1708-'84, Amsterdam) - Stichtelijke gezangen. Op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht. tweede verbeterde druk met daarbij 4e stuk 1794
691: SCHUTTE, Rutger (1708-'84, Amsterdam) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen. Bij verscheidene gelegenheden gedicht. Eerste deel, tweede en verbeterde druk. 1770, (58) 146 blz. Waarbij geb.: Tweede deel, tweede en verbeterde druk. 1764 (28) 208 blz. Waarbij:geb.: Derde deel, tweede en verbeterde druk, 1765 (62) 193 (9) blz.
6207: SCHUTTE, Dr. G.J. - Mr. Groen van Prinsterer
47974: SCHUTTE, Rutger (1708-'84, Amsterdam) - Stichtelijke gezangen. Op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht. tweede verbeterde druk met daarbij 4e stuk 1794
72031: SCHUTTE, G.J. - Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw, de banne Graft 1770-1810
65439: SCHUTTEVA R-VELTHUYS, N. - Het leven een avontuur
65438: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - Kitty lost het op.
13086: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - Kitty lost het op.
45930: SCHUTTEVA R-VELTHUYS, N. - Het leven een avontuur
16268: SCHUTZ, H.L.C. - De broeders. Geschiedenis van de vestiging der Hernnhutters in Zeist A.D. 1746.
65440: SCHUTZ, H.L.C. - De broeders. Geschiedenis van de vestiging der Hernnhutters in Zeist A.D. 1746.
38584: SCHUUR, Andreas van der - De boeken van de roepinge aller volkeren. Nevens andere Schriften, vertaeld en opgesteld door A.V.S. 1e en 2e boek
24753: SCHUURLING, H. - Een zeer rijke opdracht voor de evangeliedienaar. Prediking over Ezechiel 33:11. Gehouden op 20-10-1963 ter gelegenheid van zijn 12,5 jarige arbeid aldaar.
65442: SCHUURLING, H. - Een zeer rijke opdracht voor de evangeliedienaar. Prediking over Ezechiel 33:11. Gehouden op 20-10-1963 ter gelegenheid van zijn 12,5 jarige arbeid aldaar.
65443: SCHUURMAN, B. M. - Over alle bergen. Geschriften van dr. B. M. Schuurman, zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en klarakterschetsen door Dr. H. Kraemer, Cs. Dryo Mestoko, Ds C. W. Nortier, G.J.A. Loggers-keers, L. de Hartog-Meijjes, Dr. J.A.C. Rullman, en een leerling
6657: SCHUURMAN, M. (pred. Geref. Kerk te Kampen) - De uniform van Gods heiligen.
65445: SCHUURMAN, E. - Christenen in Babel.
7718: SCHUURMAN, B. M. - Over alle bergen. Geschriften van dr. B. M. Schuurman, zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en klarakterschetsen door Dr. H. Kraemer, Cs. Dryo Mestoko, Ds C. W. Nortier, G.J.A. Loggers-keers, L. de Hartog-Meijjes, Dr. J.A.C. Rullman, en een leerling
25425: SCHUURMAN, M. - Om te kennen het onkenbare. Gedachtenisrede bij gelegenheid van zijn veertigjarige ambtsbediening, uitgesproken in de Nieuwe Zuiderkerk op woensdag 13 december 1922.
65448: SCHUURMAN, M. - Om te kennen het onkenbare. Gedachtenisrede bij gelegenheid van zijn veertigjarige ambtsbediening, uitgesproken in de Nieuwe Zuiderkerk op woensdag 13 december 1922.
14364: SCHUURMAN, E. - Christenen in Babel.
65449: SCHUURMAN, M. (pred. Geref. Kerk te Kampen) - De uniform van Gods heiligen.
16209: SCHUURMAN, Dr. B.M. Zendeling-leraar op Java - Over alle bergen. Met inleidende levens- en karakterschetsen door div. personen.
65450: SCHUURMANS M - De eerste bloedigetuigevan madagascar
44224: SCHUURMANS M - De eerste bloedigetuigevan madagascar
65452: SCHWARZ, Gerold. - Mission, Gemeinde un ÷kumene in der Theologie Karl Hartensteins. Serie Calwer Theologische Monographien. Band 5.
65453: SCHWARZ, R. - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Ubersetzung von Rudolf Schwarz. Erster Band: Die Briefe bis zum Jahre 1547. Zweiter Band: Die Briefe der Jahre 1548-1555. Dritter Band: Die Briefe der Jahre 1556-1564.
16189: SCHWARZ, R. - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Ubersetzung von Rudolf Schwarz. Erster Band: Die Briefe bis zum Jahre 1547. Zweiter Band: Die Briefe der Jahre 1548-1555. Dritter Band: Die Briefe der Jahre 1556-1564.
65454: SCHWEITZER, ROELAND EN ANDEREN (RED.) - De Amerongse Oogst 1986. Hedendaagse beeldende kunst rondom het kasteel.
65455: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Matthšus. Teilband 2. Das neue Testament Deutsch. Neues Gottinger Bibelwerk. 14., durchgesehene Auflage 2. Auflage dieser Bearbeitung 74.-81 Tausend.
65458: SCHWENCKE, J. J. - Zola's werken. ( de Rougons-Macquarts)zij excellentie eugene rougon
65457: SCHWENCKE, J. J. - Zola's werken. ( de Rougons-Macquarts) de buik van parijss
65459: SCHWENCKE, J. J. - Zola's werken. ( de Rougons-Macquarts jacht naar fortuin
65460: SCHWENZFEGER, ALFRED - Over postzegels gesproken... derde druk
65461: SCHYN, Hermannus (1662-1727) - Beletzelen des Geestelyken levens; Zo tot eene ernstige waarschuwinge voor veele onde het Christendom, die door dezelve verhindert worden om tot Godts Koninkryk over te gaan; Als tot eene ernstige aansporing der Gelovigen, om dappere voortgangen te maken in 't geestelijke leven. Door Hermannus Schyn, M.D. en Leeraar onder die Christenene, die men Mennoniten noemt, hunne Vergadering houdende op de Cingel, in de Son.
77892: SCHYN, Hermannus (Doopsgezind predikant te Amsterdam) - De mensch in Christus. Of het geestelyk leven der gelovigen; in zyn natuure, eigenschappen, verscheide staten, toevallen en ziektens, hulpmiddelen, en eindelyke volmakinge in de zalige eeuwigheid. In de voorreden worden eenige leerstukken der heedendaagse Mystiken onderzocht, en aan Gods Heilig Woord ter toets gebracht. . Door Hermannus Schyn, leeraar onder die Christenen die men Doopsgezinden noemt, hunne vergadering houdende te Amsterdam, op de Cingel in de Son oek '
49162: SCHYN, HERMANNUS (1662-1727) - Uitvoeriger verhandeling of vervolg van de geschiedenis der Mennoniten in welke van den oorsprong naamen,onderscheidingen,eigene en byzondere leerstukken belydenissen en schrijvers alsmeede van den tegenwoordigen staat dier christenen in de Vereenigde Nederlanden die n Menno Simons MENNONITEN genaamd worden uitvoeriger gehandeld word door hermannus Schyn -- (...) zijnde deeze weede druk op nieuws uit het Latyn vertaald en met noodige aantekeningen ver meerdert doot GERARDUS MAATSCHOEN 2 e deel
50812: BIJBEL PSALMBOEK KERK VAN SCHYNDEL - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.met daarbij Catechismus 72 blz
1344: CAMERON. NEIL 1854-1932 FREE PRESBYTERIAN CHURCH OF SCOTLAND - Verdediger van de waarheid. Levensbeschrijving en preken van wijlen ds. Neil Cameron. vertaald door J Kooistra met voorwoord van Ds C Smits
65465: SCOTS [NEW TESTAMENT]. - (Scots). The New Testament in Scots. Translated by William Laughton Lorimer.
72802: SCOTT, JOHN (1639-1695 ). - SCOTT, JOHN (1639-1695 ). The Christian Life. Part I. From its beginning, to its consummation in glory; together, with the several means and instruments of christianity conducing thereunto; with directions for private devotion, and forms of prayer Part 1
23778: SCOTT, W - Ivanhoe
65466: SCOTT, S. - De verloofde. Uit het Engelsch door W.L.H. KŲster Henke. 2 delen.
65468: SCOTT, W - Ivanhoe
65469: SCOTT, Walter vertaling van dr M P Lindo herzien en ingeleid door Dr jan ter Brink - De bruid van Lammeroor. Meesterwerken van Sir Walter Scott met de voortreffelijke vertaling van dr M P Lindo herzien en ingeleid door Dr jan ter Brink Geillustreerde uitgave.
9146: SCOTT, Walter vertaling van dr M P Lindo herzien en ingeleid door Dr jan ter Brink - De bruid van Lammeroor. Meesterwerken van Sir Walter Scott met de voortreffelijke vertaling van dr M P Lindo herzien en ingeleid door Dr jan ter Brink Geillustreerde uitgave.
31606: SCOTT, S. - De verloofde. Uit het Engelsch door W.L.H. KŲster Henke. 2 delen.
65470: SCRIVER, Christian (1629-1693) - M. Christian Scrivers, FŁrstl. Sšchs. Ober-Hof-Predigers und Consistorial_Raths zu Quedlinburg, Seelen-Schatz: darinn von der menschlichen Seelen hohen WŁrde, tieffen und klšglichen SŁnden-Fall, Busse und Erneuerung durch Christum, GŲttlichen heiligen Leben, vielfšltigen Creutz und Trost im Creutz, seligen Abschied aus dem Leibe, trimphirlichen und frŲhlichen Einzug in den Himmel, und ewiger Freude und Seligkeit, erbaulich und trŲstlich gehandelt wird. (...)
3355: SCRIVER, Christian (1629-1693) - M. Christian Scrivers, FŁrstl. Sšchs. Ober-Hof-Predigers und Consistorial_Raths zu Quedlinburg, Seelen-Schatz: darinn von der menschlichen Seelen hohen WŁrde, tieffen und klšglichen SŁnden-Fall, Busse und Erneuerung durch Christum, GŲttlichen heiligen Leben, vielfšltigen Creutz und Trost im Creutz, seligen Abschied aus dem Leibe, trimphirlichen und frŲhlichen Einzug in den Himmel, und ewiger Freude und Seligkeit, erbaulich und trŲstlich gehandelt wird. (...)
44123: SCRIVERIUS, PETRUS 1576-1660 Jacob van Oudenhoven (ca1600-1690) - Oude en nieuwe beschryvinge van Holland, Zeeland en Vriesland: midsgaders de opkomste, geslachte, regeeringe en daden der selver Graven, van Diederick den I. tot Philips den III. beschreven door den hoogh-geleerden heer Petrus Scriverius ne eerst uyt het Latijn on onse nederlantsche tale gebracht. als meede een vervolhg van de voornaemste geschiedenissen ,beginnende met deregeringe van Prins Willem den 1 en eyndigende met het sluyten van den eeuwigen Vrede beslloten tot MUNSTER Samengesteldt door J v O [= J. van Oudenhoven]. met een land-caertje van Holland,Zeeland en Vriesland als mede de conterfeyfels naer het leven van alle Graven,Gravinnen.Princen ende gpuverneurs der zelver landen alles in koper gesneden Uytgegeven door Mr PIETER BRUGMAN
65471: SCUPULI, L. (Theatiner-Ordens-Priestern). - Geistlicher Streit, nachmalen von unterschiedlichen in die Spanische, FranzŲsische, Engellšndische, Niederlšndische, Indianische, und dann nach dem Original in die Lateinische. Von Herrn Olympio Masotto, Cleric. Regul. Theatin. Nun aber, nach eben diesem Exemplar treulich und mit besonderm FleiŖ mšnniglichen zum hŲchsten Nutzen in die hoch teutsche Sprach gebracht, und mit vier Tractštlein vermehret. Durch einen Priester, Carmeliter-Ordens der Nieder-Rheinischen Provinz. (= Don Johann Edelweck). Cum permissu superiorum.
21148: SCUPULI, L. (Theatiner-Ordens-Priestern). - Geistlicher Streit, nachmalen von unterschiedlichen in die Spanische, FranzŲsische, Engellšndische, Niederlšndische, Indianische, und dann nach dem Original in die Lateinische. Von Herrn Olympio Masotto, Cleric. Regul. Theatin. Nun aber, nach eben diesem Exemplar treulich und mit besonderm FleiŖ mšnniglichen zum hŲchsten Nutzen in die hoch teutsche Sprach gebracht, und mit vier Tractštlein vermehret. Durch einen Priester, Carmeliter-Ordens der Nieder-Rheinischen Provinz. (= Don Johann Edelweck). Cum permissu superiorum.
55855: H.W.Se - Nieuw Bijbels Dagboekje. 19e druk.
65475: SEEBERG, REINHOLD - Die Kirche Deutschlands im 19.Jahrhundert - Eine EinfŁhrung in die religiŲsen,theologischen und kirchlichen Fragen der Gegenwart
65476: SEEFELD, H. - Blijde jeugd. Verhalen voor de jeugd.
65477: SEEFELD, Hans. - Leerzaam en mooi. Verhalen voor de jeugd.
31991: SEEFELD, H. - Blijde jeugd. Verhalen voor de jeugd.
35460: SEGERS, C.J. - Uw trouw is groot. 125 jaar Gereformeerde Gemeente te Lisse.
44596: SEGHERS, BARTHOLOMEUS - Den pelgrim van Sonien - Bosch naer de heylige maegd Maria te Jesus-Eyk door Bartholomeus Seghers, kanonik der abdy van Perk, pastoor van Jesus - Eyk. Op nieuw bewerkte en merkelyk vermeerderde uytgaef, door Philippus Kalvertos, priester.
65479: SEGNERUS, R. Paulus (1624-'94) - R.P. Paulus Segnerus e Societate Jesu quadraginta Sermones per Verni Jejunij tempus, Florentiae, alijsque italiae urbibus dicti, Post plures Editiones ex Italico idiomate Latinitate donati, R.P. Udalrico Dirrhaimer, Eiusdem Societatis. Editio Tertia. Waarbij geb.: Incredulus non excusatus, opus ŗ R.P. Paulo Segnerus, Societatis Jesu Missionario concinnatum, in quo Gravido Argumentoprum pondere, rationum quoq; fubtilitate & acumine admirabili demonstratur Atheismo enervato Unica Divinatas & Haeresi convictae Unica Religio, Extra quam non datur vera Salus. Italico primum Idiomate conscriptum, nunc verÚ Latinitate donatum ŗ Joanne Ignatio Kappenhagen, SS. Theologiae Doctore, necnon in Civitate Monasteriensi Ecclesiae B. Mariae Virginis Trans-Aquas Decano & Archi-Diacono.
38288: SEGNERUS, R. Paulus (1624-'94) - R.P. Paulus Segnerus e Societate Jesu quadraginta Sermones per Verni Jejunij tempus, Florentiae, alijsque italiae urbibus dicti, Post plures Editiones ex Italico idiomate Latinitate donati, R.P. Udalrico Dirrhaimer, Eiusdem Societatis. Editio Tertia. Waarbij geb.: Incredulus non excusatus, opus ŗ R.P. Paulo Segnerus, Societatis Jesu Missionario concinnatum, in quo Gravido Argumentoprum pondere, rationum quoq; fubtilitate & acumine admirabili demonstratur Atheismo enervato Unica Divinatas & Haeresi convictae Unica Religio, Extra quam non datur vera Salus. Italico primum Idiomate conscriptum, nunc verÚ Latinitate donatum ŗ Joanne Ignatio Kappenhagen, SS. Theologiae Doctore, necnon in Civitate Monasteriensi Ecclesiae B. Mariae Virginis Trans-Aquas Decano & Archi-Diacono.
14867: SEGUR, Mgr. de - Het hedendaagsch Protestantisme, Uit het Fransch, naar de 13e uitgave. Door A. M. Dijkveld.
65480: SEGUR, Mgr. de - Het hedendaagsch Protestantisme, Uit het Fransch, naar de 13e uitgave. Door A. M. Dijkveld.
65482: SEIFERT, TRAUDL UND JOSEF EGON SCHULER: - Heilige in Kunst und Legende Stuttgart :
65485: SEIJEN, MELIS VAN - Op reis door Friesland in grootmoeders tijd. De Noordwesterhoek. Trekschuit & paardentram
65488: SEINEN, S.J. - Van Sidewendervelt tot Zijderveld Geillustreerd
65489: SELDENRIJK R DR - Genetische texhnieken en Christelijke etheik sleutelen aan erfelijkheid in gezondhidszorg en landbouw
65490: SELDENRIJK, Dr. R. - Zorg en Omgan Mensen met een verstandelijke handicap in de gemeente
41665: SELDENRIJK, Dr. R. - Zorg en welzijn. Werken in de zorg en dienstverlening. als nieuw
45558: SELDERHUIS, Dr. H. J. e.a. - God in het midden
65493: SELDERHUIS, Dr. H. J. e.a. - Liefde voor Gods Kerk.
65494: SELDERHUIS, H. J. - Calvijn een mens - derde druk
73643: HERMAN J. SELDERHUIS - Melanchthon
62376: NEUSER DR. WILHELM H. UND DR. HERMAN J. SELDERHUIS - Ordenlich und Fruchtbar Festschrift fŁr Willem van 't Spijker
37991: SELDERHUIS, Dr. H. J. e.a. - Liefde voor Gods Kerk.
16270: SELDERHUIS, H.J. - Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer. Proefschrift Theol. Universiteit der Chr. Geref. Kerken te Apeldoorn.
31470: SELGE, K.V. - EinfŁhrung in das studium der Kirchengeschichte.
65495: SELGE, K.V. - EinfŁhrung in das studium der Kirchengeschichte.
65498: SELMS A van Dr. - JEREMIA deel 1- DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
65502: SELMS, prof. dr. A v.d. - Jeruzalem door de eeuwen heen. Van voor koning David tot generaal Dayan.
19226: SEMLERI, D. Ioh. Sal. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus secundus. Secul. VII-XI.
19225: SEMLERI, D. Ioh. Sal. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus tertius. Secvl. XII-XV.
65504: SEMLERI, D. Ioh. Sal. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus tertius. Secvl. XII-XV.
65505: SEMLERI, D. Ioh. Sal. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus secundus. Secul. VII-XI.
65507: SEMMELINK, J.H. Prof. Dr. - Onsterfelijkheid en opstanding
65506: SEMMELINK J. H. - prof. Dr. J. H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen proefschrift
65509: SEMON, Jacob - Bekeringsweg.
33389: SEMON, Jakob. - Gods handelingen in de wonderlijke leiding. Met vreugde in den Heere ontslapen, te Havenberge in de ouderdom van ruim 29 jaren.
36384: SEMON, Jacob - Bekeringsweg.
65510: SEMON, Jakob. - Gods handelingen in de wonderlijke leiding. Met vreugde in den Heere ontslapen, te Havenberge in de ouderdom van ruim 29 jaren.
65508: SEMON, J. - Gods handelingen in de wonderlijke leiding van Jakob Semon, door hem, op 23-jarigen leeftijd, te trekken uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Met vreugde in den Heere ontslapen te Havenberge, in den ouderdom van ruim 29 jaren.
3577: SENDEN, G.H. van (Zwolle) - Leerredenen over de geschiedenis van Jezus lijden en sterven. 2 delen.
65511: SENDEN, Dr. L. - Muggen en vliegen. Deel 26. Wat leeft en groeit. De wereld van dieren en planten. Illustraties van Sj. Kuperus en 5 platen.
2880: SEPERUS, Jacobus - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
30381: SEPERUS, Jacobus - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
65513: SEPERUS, Jacobus - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
65512: SEPERUS, Jacobus - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
26735: SEPP, Chr. - Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der christelijke kerk geschreven hebben, door Christiaan Sepp, Th. doctor en rustend predikant.
6830: SEPP, Christiaan - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, sedert het laatst der vorige eeuw tot op onzen tijd (1787-1858). Uitgegeven door Teyler's godgeleerd genootschap. Tweede druk.
5566: SEPP, Chr. - Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming. Door Christiaan Sepp, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Leiden.
40352: Sepp, Christiaan - Kerkhistorische StudiŽn
16272: SEPP, Chr. - Uit het predikantenleven van vroegere tijden. Aanteekeningen van Chr. Sepp.
65515: SEPP, C. - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland van 1787 tot 1858. 2e druk
65516: SEPP, Chr. - Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming. Door Christiaan Sepp, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Leiden.
65517: SEPP, Chr. - Uit het predikantenleven van vroegere tijden. Aanteekeningen van Chr. Sepp.
65518: SEPP, Chr. - Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der christelijke kerk geschreven hebben, door Christiaan Sepp, Th. doctor en rustend predikant.
16273: SEPPELT, F.X./LOFFLER, K. - De geschiedenis der pausen. Nederlandse bewerking: P.J.A. Juffermans, leraar in de geschiedenis aan het seminarie 'Hageveld'. Voorwoord: prof. W. Nolet.
65521: SEPPELT, F.X./LOFFLER, K. - De geschiedenis der pausen. Nederlandse bewerking: P.J.A. Juffermans, leraar in de geschiedenis aan het seminarie 'Hageveld'. Voorwoord: prof. W. Nolet.
42392: REVEIL-SERIE - Reveil-serie zesde tiental preken. Preken van o.oudvaders deel 6
42393: REVEIL-SERIE - Reveil-serie vierdetiental preken. Preken van o.oudvaders deel 4
1853: REVEIL-SERIE - De erfenis van onze vaderen. Een zestal preken van bekende oudvaders. Met een voorwoord van ds. G.A. Zijderveld Comrie-hellenbroek-Smytegelt-Costerus- Lodensteein en Groe
28224: REVEIL-SERIE - Reveil-serie. derde tiental preken. Preken van o.a. , A. Hellenbroek e.a.
38399: REVEIL-SERIE - Reveil-serie.vijfde tiental predikaties
40562: LICHTDRAGERS SERIE - Hij alleen
59848: LICHTDRAGERS serie. - Alles ten goede. In kruiswegen. 45 meditaties. Derde druk.
59851: LICHTDRAGERS SERIE - vertroost mij
14301: REVEIL-SERIE - 1e 10-tal preken.
72216: Lichtdragers Serie - Onvergetelijk, stichtelijke overdenkingen, 45 meditaties, tweede druk
13929: LICHTDRAGERS serie. - Alles ten goede. In kruiswegen. 45 meditaties. Derde druk.
65522: SERMON BIBLE, The - Fourth edition.
65525: SERNEE, Dr. J.M. - De archieven van Kloosters en anderen stichtingen in Delfsland. Algemeen Rijksarchief. Door Dr. J.M. Sernee. Na haar overlijden voortgezet door Dr. S.W.A. Drossaers en Jhr. Mr. W.G. Feith.
33200: SERNEE, Dr. J.M. - De archieven van Kloosters en anderen stichtingen in Delfsland. Algemeen Rijksarchief. Door Dr. J.M. Sernee. Na haar overlijden voortgezet door Dr. S.W.A. Drossaers en Jhr. Mr. W.G. Feith.
65526: SERRA-WILLIAMSON, H.W. - The touris guide-book of Spain. With town guides Road and railway maps.
65528: SERRURIER, CA - De pensťes van Pascal 1de druk. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboortedag van Pascal 1623 - juni - 1923.
26395: SERVAES, A. - Oorlogskinderen. Door Anke Sevaes.
65530: SERVAES, A. - Oorlogskinderen. Door Anke Sevaes.
65531: SERVATIUS, T.J. en andere - Jan Taffijn, De man Gods. Een prediker uit de dagen der hervorming. Serie "Het Hugenootsche Kruis"., nummer 1.t/m 12 m.o Beza-Marnic-Wendelmoet Farel oldebarneveld
31178: SERVATIUS, T.J. en andere - Jan Taffijn, De man Gods. Een prediker uit de dagen der hervorming. Serie "Het Hugenootsche Kruis"., nummer 1.t/m 12 m.o Beza-Marnic-Wendelmoet Farel oldebarneveld
74797: Alwoerden. Henrik van1703-- J.L. von Mosheim Historia Michaelis Serveti - Historie van Michael Servetus den Spanjaart.bestaande in een omstandig verhaal van zyn gansche Leven geschreve boeken en ongelukkigen doot getrokken uit schier alle schrijveren die van voor of tegen hem de pebn hebben op gevat Waarin niet alleen veklee Brieven enonuitgegeve Schriften voorkomen maar ook verscheidde geschiedenissen vandien tyt inn enheldere dach gezet worden Uitget lLatynse enn andere talen verduischt volgens de uitgave van de heren HENDRIK van ALWOERDEN ie haar int Jaar 1727 den 19 van Wintermant te Helmstaty onderopzicht vann den Hoogeerwaarden abt en voozittende Haagleraar Joh Laurens Moheim by wyze van openlyke redetwisting heeft verweerty Met de noodige aanmerkuingen byvoegselen en kortebn inhout verrykt enin vele opzichten verbetert / By Henrik van Alwoerden.
75211: PHILIPPE SERVIUS - Philippi Servii... Amicus fidelis usque ad mortem, sive Modus juvandi moribundos, .
71957: MALAN SESAR - Ben ik of ben ik niet een Kind van GOD Theogenes of een een voudig en schrifttuurlijk antwoord op een ernstige vraag UIt Engels vertaald doo W van der Zwaag
48849: Seters, A. J. C. van - POTHAN'S OVERWINNING - Een verhaal uit het volksleven in Britisch-IndiŽ
47036: SETERS, A.J.C. VAN - Het kind en wij, aandachtige gedichten. Saamgelezen en ingeleid door A.J.C. van Seters
78195: SETERS van J - The life of Moses. The Yahwist as historian in Exodus-Numbers. (Contributions to biblical exegesis and theology 10).
65533: SETERS, A. J. C. VAN - POTHAN'S OVERWINNING - Een verhaal uit het volksleven in Britisch-IndiŽ
65536: SETERS, A.J.C. VAN - Het kind en wij, aandachtige gedichten. Saamgelezen en ingeleid door A.J.C. van Seters
65534: SETERS, A. J. C. V. S. - Hoe Nirmal het won!
65535: SETERS, A. J. C. VAN - Prema naar "The book of an indian baby" - met 26 plaatjes naar pen-teekeningen van Elsie Anna Wood - derde duizend
48891: Seters, A. J. C. v. S. - Hoe Nirmal het won!
65537: SETTEN, J.W. VAN. - Nieuwe oogst: nieuw zangboek voor de jeugd: bevattende 100 een-, twee- en driestemmige liederen van Nederlandse dichters en componisten, met piano of harmoniumbegeleiding o.a. 1. Mies' verjaardag, 'En denk eens aan: een zwarte pop, Een griezelige nikker Stond zo maar op de stoel voor't bed vlak naast een groene knikker.'
65538: SEVENSTER, dr. G. - De christologie van het Nieuwe Testament. Tweede druk.
65539: SEVENSTER, dr. J. N. - Rome en de Vrije Bijbel
65540: SEVERIJN, Prof. Dr. J. - Waarheid, wijsheid en leven. Een bundel studiŽn opgedragen aan Prof. Dr. J. Severijn ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum op 19 oct. 1956.
15634: SEVERIJN, Prof. Dr. J. - Waarheid, wijsheid en leven. Een bundel studiŽn opgedragen aan Prof. Dr. J. Severijn ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum op 19 oct. 1956.
78266: SEVERINUS, Adrianus - Oorsprockelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't ontet der stad Leiden, Kort en klaer voorgesteld uit den gront der eerste, en gebragt tot de laetste beroerten en oorlogen van Nederland. Voorgevallen in de vijftiende en sestiende Eeuw. Door Adrianus Severinus. de v9ijfde druk met nieuwe aentekeningen opgehelderd en met kopetre platen versierd met ook mvermerderd met een narede ten nutigen gebruike deezer gebeurtenisse en met een treffelijke ORATIE VAN DE HEERE karel cruius ECT
34957: SEWELL, Mevr.vertaalJ J L ten Kate - Moeders laatste woorden. een berijmp verhaal vor kinderen ut het engelsch J J Lten Kate
65544: SHAHINIAN, GARY RICHARD. - God, evil, and autonomous freedom : an examination of the views of Alfred North Whitehead in the context of contemporary discussions.
4878: SHAKESPEARE, W. - De werken van William Shakespeare. Vertaald door dr. L.A.J. Burgersdijk. Derde, op nieuw herziene druk.
41306: SHAKESPEARE, William (1564-1616); Leendert Alexander Johannes Burgersdijk (1828-1900) - De werken van William Shakespeare / vert. door L.A.J. Burgersdijk Deel: I: Inleiding. Titus Andronicus. De klucht der vergissingen. Twee edellieden van Verona. Veel gemin geen gewin. Een midzomernachtsdroom. Romeo en Julia. De koopman van VenetiŽ. De getemde feeks. Koning Jan. Koning Richard de Tweede. Koning Hendrik de Vierde, 1. Koning Hendrik de Vierde, 2. Koning Hendrik de Vijfde. Koning Hendrik de Zesde, 1. Koning Hendrik de Zesde, 2. Koning Hendrik de Zesde, 3. Koning Richard de Derde. deelII: De vroolijke vrouwtjes van Windsor. Veel leven om niets. Elk wat wils. Driekoningenavond of Wat gij wilt. Hamlet, prins van Denemarken. Eind goed al goed. Julius Caesar. Maat voor maat. Troilus en Cressida. Timon van Athene. Othello. Macbeth. Koning Lear. Pericles, vorst van Tyrus. Antonius en Cleopatra. Coriolanus. Een winteravondsprookje. Cymbeline. Koning Hendrik de Achtste. De storm. Venus en Adonis. Lucretia. Sonnetten. Een minneklacht. De verliefde pelgrim. Liederen bij eenige zangwijzen. De phoenix en de tortel Auteur:
40896: SHAKESPEARE, WILLIAM va - The complete works of William Shakespeare. by W J Graig M A
4884: SHAKESPEARE, W. - De werken van William Shakespeare. Vertaald door dr. L.A.J. Burgersdijk. 2 druk.
41307: SHAKESPEAREWilliam William , William (1564-1616); Leendert Alexander Johannes Burgersdijk (1828-1900) - De werken van William Shakespeare / vert. door L.A.J. Burgersdijk Deel: I: Inleiding. Titus Andronicus. De klucht der vergissingen. Twee edellieden van Verona. Veel gemin geen gewin. Een midzomernachtsdroom. Romeo en Julia. De koopman van VenetiŽ. De getemde feeks. Koning Jan. Koning Richard de Tweede. Koning Hendrik de Vierde, 1. Koning Hendrik de Vierde, 2. Koning Hendrik de Vijfde. Koning Hendrik de Zesde, 1. Koning Hendrik de Zesde, 2. Koning Hendrik de Zesde, 3. Koning Richard de Derde. deelII: De vroolijke vrouwtjes van Windsor. Veel leven om niets. Elk wat wils. Driekoningenavond of Wat gij wilt. Hamlet, prins van Denemarken. Eind goed al goed. Julius Caesar. Maat voor maat. Troilus en Cressida. Timon van Athene. Othello. Macbeth. Koning Lear. Pericles, vorst van Tyrus. Antonius en Cleopatra. Coriolanus. Een winteravondsprookje. Cymbeline. Koning Hendrik de Achtste. De storm. Venus en Adonis. Lucretia. Sonnetten. Een minneklacht. De verliefde pelgrim. Liederen bij eenige zangwijzen. De phoenix en de tortel Auteur:
34696: SHAW, Ferdinando - A defense of the judgement of the church of England in the point of ordination. Argued form her offices and practice. by which is plainly appears that she allows a divine inherent right in the presbyters office to ordain in answer to what anonymous author has objected against it in a letter to a friend. by Ferdinando Shaw.
59657: LEANNE. SHELLY - Joshua's Bijbel. Roman.
28442: SHELTON, L. R. - Hoe een dominee door God bekeert werd. Vertaald uit het Engels. Met een voorwoord van Ds. C. Smits. 2e druk
25770: SHELTON, L. R. - Hoe een dominee door God bekeert werd. Vertaald uit het Engels. Met een voorwoord van Ds. C. Smits.
65551: SHEPARD THOMAS FLORIJN, B. - THomass Shepard zijn leven,tijd,vrienden en werk
37516: SHEPPARD, Thomas - Der heiligen kleinood. Een preek over 2 Cor. VII:1 en een zeer gewichtige brief.
45381: SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge New England) - DE WARE BEKEERINGE. VERTOONENDE HET KLEIN GETAL DE WARE GELOOVIGEN EN DE GEVAARLIJKE STAAT VAN ONBEKEERDE ZONDAREN. 23 druk
77126: SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge New England) - De waare Bekeeringe ontdekkende het kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven door T. Sheppard, In zijn leven, bedienaar des H. Evangeliums te Cambridge in Nieuw Engeland met een voorrede van Do. Willem Greenhill om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. Tweede druk Vermeerdert met een korte schets van 't gehele Werk, waarbij gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen Volgens de 33. Zondag des Heydelbergse Catechismus door V.B.K.
76297: SHEPPARD, Thomas - De gezionde Geloovige---Evangelischee bekeering
36253: SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge New England) - De gezonde geloovige zijnde een verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars met God. in zijb regte beginselen,ware voorgang, en heerlijk uiteinde in't Engelsch beschreven door Thomas Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald. vijfde druk vermeerdert met een korte schets van geheele werk.
3950: SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge, New England) - De waare bekeeringe. op nieuw uit het Engels vertaald doorS Houtekamer
36254: SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge New England) - De waare Bekeeringe ontdekkende het kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven door T. Sheppard, In zijn leven, bedienaar des H. Evangeliums te Cambridge in Nieuw Engeland met een voorrede van Do. Willem Greenhill om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. Tweede druk Vermeerdert met een korte schets van 't gehele Werk, waarbij gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen Volgens de 33. Zondag des Heydelbergse Catechismus door V.B.K.
30028: SHEPPARD, Thomas - De gelijkenis der tien maagden, verklaard en toegepast; zijnde de inhoud van verscheiden predikatiŽn over Matth. 25: 1-13. Door Thomas Sheppard, predikant te Cambridge. In het licht gegeven uit des schrijvers eigen aanteekeningen, op verzoek van velen, en ten algemeene nutte van het volk des Heeren door Jonathan Mitchell, predikant te Cambridge en Thomas Sheppard, zoon van den eerw. schrijver. Uit het Engelsch door Alexander Comrie, predikant te Woubrugge. Onder redactie van J.H. Donner en W.G. Smitt.
23061: SHEPPARD, Thomas - Overdenkingen en Geestelijke bevindingen.
22254: SHEPPARD, Thomas - De ware bekeering vertoonende het klein getal der ware geloovigen en de gevaarlijke staat van onbekeerden zondaren. Met een voorrede van Do. Willem Greenhill
65554: SHEPPARD, Thomas - Overdenkingen en Geestelijke bevindingen. Met eene voorrede door wijlen den Wel Eerw. Heer David Brainard en eene inleiding door Ds. J. R. Anderson predikant van Knox's Free Church, Glasgow uit het Engels vertaalt door C. B. van Woerden te Zeist.
65564: SHEPPARD, Thomas - Der heiligen kleinood. Een preek over 2 Cor. VII : 1 en een zeer gewichtige brief. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
65568: SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge New England) - De waare Bekeeringe ontdekkende het kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven door T. Sheppard, I uythetengels vertaelt dootJAN THOBIASSEN
36249: SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge, New England) - De gezonde geloovige zijnde een verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars met God. in zijb regte beginselen,ware voorgang, en heerlijk uiteinde in't Engelsch beschreven door Thomas Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald. zesde druk vermeerdert met een korte schets van geheele werk.
14376: SHEPPARD, Thomas - Overdenkingen en Geestelijke bevindingen.
76482: SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge New England) - De waare Bekeeringe ontdekkende het kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven door T. Sheppard, In zijn leven, bedienaar des H. Evangeliums te Cambridge in Nieuw Engeland met een voorrede van Do. Willem Greenhill om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. vierde Vermeerdert met een korte schets van 't gehele Werk, waarbij gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen Volgens de 33. Zondag des Heydelbergse Catechismus door V.B.K.
77706: SHEPPARD, Thomas - De gelijkenis der tien maagden, verklaard en toegepast; zijnde de inhoud van verscheiden predikatieŽn over Matth. 25: 1- 13. Uit het Engelsch door Alexander Comrie (predikant te Woubrugge).
38200: SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge New England) - De gezonde geloovige zijnde een verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars met God. in zijb regte beginselen,ware voorgang, en heerlijk uiteindeIn het Engelsch beschreven door Thomas Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald. zesde druk vermeerdert met een korte schets van geheele werk.
42692: SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge, New England) - De waare bekeeringe, ontdekkende het kleyn getal der waare geloovigen, en de groote moeijeleykheid der zaligmakende bekeeringe; in 't Engels beschreven door ... Met een Voorreden van Do. Willem Greenhil, Om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. Vyfde druk. Vermeerdert met een korte schets van 't geheele werk, waar by gevoegt is een tweeledige verhandeling van de waaragtige bekeeringe des menschen, volgens de ley-draad van de XXXIII. Sondag des Heydelbergse Catechismus. Door V.B.K.
35488: SHERLOCK, William (1640-1707, Deken van St. Pauls Cath.) - Stichtelyke redenvoeringe Wegens het toekomende oordeel, door William Sherlock, doktor der Gůdgeleerdheyd, Deken van Pauls Kerk, Meester van de Temple, en Kapellaan des Konings. Uyt het Engelsch vertaald, door Wm. Sewel.
65572: SHERLOCK, William (1640-1707, Deken van St. Pauls Cath.) - A practical discourse of religious assemblies. Rector of St. George Botolph-lane, London
18752: SHERLOCK, William (1640-1707, Deken van St. Pauls Cath.) - A practical discourse of religious assemblies. Rector of St. George Botolph-lane, London
64875: SAFRAI SHMUEL - Das judische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels 152 pag ingn
49082: SHPPARD THOMAS FLORIJN, B. - THomass Shepard zijn leven,tijd,vrienden en werk
48015: SIBBES, RICHARD 1577-1635 - Works of Richard Sibbes. Edited with Memoir by Alexander B. Grosart).
48016: SIBBES, RICHARD 1577-1635 . Edited with Memoir by Alexander B. Grosart). - Works of Richard SibbesExpositions and Treatises from portions of several of the epistles of Saint Paul
16710: SIBBES, R. (1577-1635) - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Opnieuw uit het Engels vertaald door J. van der Haar, V.D.M. te Houten (U.)
78249: SIBBES, R. (1577-1635) - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Opnieuw uit het Engels vertaald door J. van der Haar, V.D.M. te Houten (U.)
22996: SIBERSMA, Hero (1644-1728, Harlingen/ Amsterdam) - Paradysse Godgeleerdheid Begrepen in de eerste Belofte Gen. 3 Met opening van den troon der Genade in het bloed van de Christus Tot behoudenis van Adam en Eva, en 't verdere zaad aan haar gegeven.
73381: SIBERSMA, Hero (1644-1728, Harlingen/ Amsterdam) - Paradysse God-geleerdheid.Begrepen in de eerste belofte. Gen. 3. Met opening van den throon der Genade in het Bloed van Christus; tot behoudenis van Adam en Eva en 't verdere zaad aan haar gegeven. Als de grond en sleutel van alles, wat naderhand ge-openbaard is, onder de vaderen, Moses, de profeten, en eindelijk bevestigd in het N. Testament. Tot onderrigtinge der christenen, en overtuiginge Israels, wegens de natuur en noodwendigheid van de Messias, en hoe de selve door sijn offerhande het Koningryk verkrygen souw. Verhandeld door Hero Sibersma, dienaar des Euangeliums tot Amsterdam.
26785: SIBS, R. - Het licht van den hemel; ontdeckende: de Fonteyne geopent, de toe-juychinge der engelen, de rijckdom der kercke, de rijcke armoede. Voor-gestelt in vier tractaten; door den hoogh-geleerden ende eerwaerdigen theologant Richard Sibs (...). Vertaelt door Cornelius ŗ Diemerbroeck, dienaer Jesu Christi in sijne gemeynte tot Rhenen.
65587: SICHEM JR., CHRISTOFFEL VAN- (1581- Blens B - Bybels lusthof, ofte twee hondert, zoo historien als leeringen des bybels (...) gesneede door de beroemde meester Christoffel van Sichem, seer nuttig voor de jeugt om zig aan des heeren woord te gewennen en in de bybelsche geschiedenissen ervaren te werden.
78232: SIEBE, J. - Harlekijntje witserland een vrolijke geschiedenisop reis. . Nederlands vewerking van A. van Kempen. GeÔllustreerd door E.M. ten Harmsen van der Beek. vierde druk
46858: SIEBELINK, JAN - Suezkade
28360: SIEBEN, C.J.M. - Aanspraak en raad van eene moeder aan hare kinderen en pleegkinderen en den weg van hare bekeering tot God. Door mej. C.J.M. Sieben, geboren in Holland en overleden te Harvey (Amerika) den 2 april 1893. 7e druk.
49155: SIEBEN, C.J.M. - Verzameling van eenige brieven van Catarina Juliana Maria Sieben overleden te Harvey in Amerika den 3en april 1893, in den ouderdom van ruim 50 jaren. Geschreven aan E. Fransen, tegenwoordig leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
36271: SIEBEN, C.J.M. - Aanspraak en raad van eene moeder aan hare kinderen en pleegkinderen en den weg van hare bekeering tot God. Door Mej. C.J.M. Sieben, geboren in Holland en overleden te Harvey (Amerika) den 2 april 1893. 6edruk.
40615: SIEGERS, H. - De wijnstok en de ranken. over Johannes 15: 1-6
65595: SIEGLIN, Dr. Wilhelm - Schulatlas zur geschichte des altertums. 64 Haupt- unt Nebenkarten auf 28 Seiten. FŁnfte unveršnderte Auflage.
29020: SIEGLIN, Dr. Wilhelm - Schulatlas zur geschichte des altertums. 64 Haupt- unt Nebenkarten auf 28 Seiten. FŁnfte unveršnderte Auflage.
65596: SIENKIEWICZ, H. - De minnares van den student.
20070: SIENKIEWICZ, H. - De minnares van den student.
45823: HILDEBRAND - N. BEETS - F. CARL SIERIG ILL. - Camera Obscura van Hildebrand Geillustraard door F. Carl Sierig[Facsimile-uitgave]
65597: SIERINK, K. Dr. - Pastoraat als wegbereiding. De betekenis van Dietrich Bonhoeffer voor het pastoraat.
65598: SIERKE, Dr. Eugen - Schwšrmer und Schwindler zu Ende des achtzehmten Jahrhunderts
28142: SIERKE, Dr. Eugen - Schwšrmer und Schwindler zu Ende des achtzehmten Jahrhunderts
65600: SIETSMA, ANNE - Het zilveren erfgoed.
65601: SIETSMA, K. - De zelfrechtvaardiging Gods.
65602: SIFFLE A.F. (1801-1872) (Middelburg) - Albrecht Beiling, treurspel.
76641: BROUWER SIGMUND - Verdwaald in Manhattum
47364: SIIZOO, A - de antieke wereld en het nieuwe testament
65603: SIIZOO, A - de antieke wereld en het nieuwe testament
65604: Sijbersma H - Handschrift aantekeningen 1901-1909 over de Rechtvaardiging 24 jan 1906-De Kerk- de Schepping-de Val Het Geloof- het Verbond inhoud geef pesoonlijke overtuigingen door van de auteur
73962: NENTJES SIJMEN - Augustinus en jij
29025: SIJMONDS Dzn, K. L. / Architect B.N.A. - Protestantsche kerkbouw. Met een inleiding van Dr. H. Berkhof Ned. Herv. Predikant.
65605: SIJMONDS Dzn, K. L. / Architect B.N.A. - Protestantsche kerkbouw. Met een inleiding van Dr. H. Berkhof Ned. Herv. Predikant.
31379: SIKKEL, J.C. te Amsterdam - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis. Bewerkt door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam. 2 delen.
22129: SIKKEL, J. C. (Dienaar des Woords te Amsterdam) - Vrijmaking van den Arbeid. Vooraf gaat een schrijven aan den Weleerwaarden Heer Ds. W. H. Gispen Jr. te Baarn.
2591: SIKKEL, J. C. - De Heilige Schrift en haar verklaring. Inleiding tot de verklaring der Heilige Schrift als het Woord Gods door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam.
65608: SIKKEL, J. C. - Dienst des woords
65612: SIKKEL, J.C. te Amsterdam - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis. Bewerkt door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam. 2 delen.
65606: SIKKEL, J. C. - De Heilige Schrift en haar verklaring. Inleiding tot de verklaring der Heilige Schrift als het Woord Gods door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam.
65607: SIKKEL, J. C. - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis.
23474: SIKKEN, Willem - Het compromis als zedelijk vraagstuk. Academisch proefschrift.
65614: SIKKEN, Willem - Het compromis als zedelijk vraagstuk. Academisch proefschrift.
42242: SIKKEN, W. Dr. - Midden in het leven
65613: SIKKEN, W. Dr. - Midden in het leven
65615: SIKKER J C - de Kerk des Heeren en de synodale organisatie der Ned Herv Kerk vieren twintig gesprekken van den Broederkrinh over de Reformatie der kerken
70808: Hocking Silas K. - Our Joe, (met illustratie)
78201: Finkelstein und Neil A. Silberman: - Keine Posaunen vor Jericho. Die archšologische Wahrheit Łber die Bibel
37372: SILFHOUT, ds. W. - Zalig in leven en sterven. Meditaties over de zeven zaligsprekingen in het bijbelboek Openbaring.
42492: SILFHOUT, W. Mr. - Arbeid als opdracht Christelijk-ethische beschouwingen over arbeid en arbeidsverhoudingen
65619: SILFHOUT, W. Mr. - Arbeid als opdracht Christelijk-ethische beschouwingen over arbeid en arbeidsverhoudingen
50804: BIJBEL MET SILVERSLOT - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ect EVANGELISCHE GEZANGEN en vervolg bundel en de Catechismus.
16274: SIMENS, M.S.E. - Minne Simens en de minnisten.
65621: SIMENS, M.S.E. - Minne Simens en de minnisten.
65622: SIMMEN, Renť - Mens & machine. Teksten en documenten over automaten, androÔden en robots. Verzameld door Renť Simnmen.
45539: CARMIGGELT SIMON - Kleine avonturen aan de top
14198: Oomius Simon - Het wenen der tortelduive of een tractaat, waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen; en waarin in het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen. Door Simon Oomius, dienaar van Jezus Christus in de Gemeente te Purmerland, herschreven door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten (U.). Naar de uitgave: Tot Amsterdam, Voor Servaes Wittelingh, Boeckverkoper / op de Zeedijck / op de hoeck van de Stormsteegh / in 't Gestrict Schrijf-boeck 1661.
52576: CARMIGGELT SIMON - Alle orgels slapen , 111 .pp, paperback
52577: CARMIGGELT SIMON - Kleine avonturen aan de top
42758: CARMIGGELT SIMON - Alle orgels slapen , 111 .pp, paperback
40827: SIMONIDES, Simon (1629-'75, Rotterdam, 's-Gravenhage) - De Wenende Maria Vertroost voorwoord Ds J Roos
1630: SIMONIDES, Simon (predikant te Rotterdam) - De ziel onder een wolk. Herschreven door J. van der Haar, Herv. predikant te Houten (U.)
65630: SIMONIDES, Simon (1629-'75, Rotterdam, 's-Gravenhage) - De Wenende Maria Vertroost voorwoord Ds J Roos
65627: SIMONIDES, Simon (predikant te Rotterdam) - De ziel onder een wolk. Herschreven door J. van der Haar, Herv. predikant te Houten (U.)
65628: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel. Of oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal.
14374: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel. Of oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal.
43950: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel. Of oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal.
73170: SIMONS, A. F. - Zestal preeken met daaerbij achttal leeerreden echter zonder titelpagina
33662: SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In 't Engelsch beschreven door Joseph Simons, in leven predikant te Londen. En vertaald door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nieuwe onveranderde uitgave.
65639: SIMONS, Theodor - Uit den oud-Romeinschen tijd. Schetsen uit het leven en van de zeden der Romeinen. Naar het Hoogduitsch van Theodor Simons door G.T. bruyn.
65638: SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In het engelsch beschreven door Joseph Simons in leven predikant te London. En vertaald door Jacobus Koelman. Nieuwe onveranderde uitgave. Waarbij: Den donderslag der goddeloozen wegens het schrikkelijk oordeel ende de pijne der helle. Het eerste deel met de hemelsche vreugde voor de gelovigen zielen. het tweede deel. beschreven door Cornelis van Niel. Tweede druk.
65637: SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
65632: SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Bijbelsche MonographieŽn. Tor aan de Ballingschap (586 v. Chr.)
65634: SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
53922: Dr J. Simons - Bijbelsche MonographieŽn onder leiding van Prof. Dr. Keulers. Opgravingen in Palestina. Dr J. Simons.
5269: SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De staat en geneesing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 4en druk, van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
60950: MENNO SIMONS - Menne Simons tractaten over den doop,het avondmaal , enz. voorafgegaan Door eem kort levensbricht en M .S. ,,Uitgang vanhet Pausdom" twede vermeerderde druk
65636: SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In 't Engelsch beschreven door Joseph Simons, in leven predikant te Londen. En vertaald door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nieuwe onveranderde uitgave.
4485: SIMONS, Guilliaume (N.N.; J. Nikkel; J. Verslype) - Schat der armen of huismedicyn boekje van veelerhande medicamenten, om met kleine kosten zyn eigen Doctor te zyn, en velerleye Ziektens te genezen, Benevens eene aanwyzing, hoe men de gezondheid Lang bewaren kan. Derde druk, Vermeerdert met den Troost der armen; Behelzende Remedien, Tegen verscheide Ziekten, Wonden, Gezwellen, en andere Kwalen meer enz.
45125: SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
65635: SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In 't Engelsch beschreven door Joseph Simons, in leven predikant te Londen. En vertaald door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nieuwe onveranderde uitgave.
32829: SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In het engelsch beschreven door Joseph Simons in leven predikant te London. En vertaald door Jacobus Koelman. Nieuwe onveranderde uitgave. Waarbij: Den donderslag der goddeloozen wegens het schrikkelijk oordeel ende de pijne der helle. Het eerste deel met de hemelsche vreugde voor de gelovigen zielen. het tweede deel. beschreven door Cornelis van Niel. Tweede druk.
3605: SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
1519: SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In het Engels beschreven. En vertaald door Jacobus Koelman, leraar der gemeenten van Sluis in Vlaarnderen. Jubileum uitgave. Titelblad verkeerd gedrukt: Engels door Koelman, vertaald door Simons.
72736: SIMPSON, WILLIAM VON llustratie Anton Pieck - De Kleinzoon 2dln Geautoriseerde vertaling van Mr A W van Nes
72737: SIMPSON, WILLIAM VON llustratie Anton Pieck - De Baringn Geautoriseerde vertaling van Mr A W van Nes deekl 2
30624: SIMS MALKUS, AL - De libel, een verhaal uit Zuni.
73816: FERGUSON SINCLAIR B. - Groeien in genade
65642: SINE, Tom - De Nieuwe samenzweerders. Werken aan de toekomst, mosterdzaadje voor mosterdzaadje.
15164: SINGELS, N.J. Litt.Class. Dr. Rector gymnasii hieronymensis ultraiectini. - Otium Classicum III. Erasmi Roterodami Colloquia Undecim.
65644: SINGER, I.J - Josje Kalb (eerste druk nl)Ý
6105: SINKE, M. - Het blijvende Woord. Ethische en maatschappelijke verkenningen.
74213: SINKE J P - Zijn daan getoond en trouwelijk geleis 100 jaar gerf gem 1907-2007 classe 2 dln
78257: ALDEGONDE Sint - HET WILHELMUS door o.s Colenbrander- JPostmus-hofman 7 div uitgave
74492: NIJENHUIS SINY TE - Luister mij vrij, Begeleiing van slachtoffers van seksueel geweld
72363: LAND SIPKE VAN DER - Auke vecht mee
65647: SIPKES, Jelle - Korte schets van mijn leven. Utwurke en taljochte troch Dr. J.S. Posma. Mei in bydrage oer it doarp Tearns en de skiednis dÍrfan, gearstald mei help fan O. Santema.
33192: SIPKES, Jelle - Korte schets van mijn leven. Utwurke en taljochte troch Dr. J.S. Posma. Mei in bydrage oer it doarp Tearns en de skiednis dÍrfan, gearstald mei help fan O. Santema.
65648: SIPMA, P. 1872-1961 - Fryske WirdlŻden.D'r is S. frege om in skrift fan fryske wurdlŻden klear te meitsjen om te brŻklen by it Fryske Żnderrjocht. S. hat dat dien mar freget no de help fan oaren om in Żndersiik yn te stellen nei de ^nderskate geaspraken fan it Westerlannesk frysk
19559: SIPMA, P. 1872-1961 - Fryske WirdlŻden.D'r is S. frege om in skrift fan fryske wurdlŻden klear te meitsjen om te brŻklen by it Fryske Żnderrjocht. S. hat dat dien mar freget no de help fan oaren om in Żndersiik yn te stellen nei de ^nderskate geaspraken fan it Westerlannesk frysk
47033: SIRKS, G.J. - Jaarkring in Rijmen, Houtgravures van Maria J. Everdingen
65649: SIRKS, G.J. - Jaarkring in Rijmen, Houtgravures van Maria J. Everdingen
47006: SIRKS, PROF. DR. M.J. REDAKTIE - Het leven ontsluierd algemeene biologoie in populair wetenschappelijke vorm
28596: SITSTRA, H. - Teltsjes en rimkes fen Harmen Sitstra. Mei in foarwird fen Waling Dykstra.
65651: SITSTRA, H. - Teltsjes en rimkes fen Harmen Sitstra. Mei in foarwird fen Waling Dykstra.
65652: SITTERT, N. J. VAN - Onderzoekingen over Crown-gall - analyse van DNA en RNA in de tumorcel
1631: SIXTUS, Rippertus (dienaar van het Heilig Evangelie te Leeuwarden) - Wegwijzer der uitverkoren ware gelovigen, door de tijdelijke dood naar het eeuwige leven. Naar de uitgave van 1649, Leeuwarden 12o, By Claude Fonteyne, ordinaris drucker der H. staten van Frieslandt. Herschreven door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten (U.).
74699: SIZOO, A.; BERKHOUWER, G.C. - Augustinus over het credo, Het enchiridion en andere geschriften over het apostolisch symbool.
65653: SIZOO, A. - Uit de wereld van het Nieuwe Testament.
65654: SIZOO, A. - Augustinus leven en week
65656: SIZOO, JAN - Een familie uit Chisseau: roman over de strijd tussen hugenoten en katholieken in Frankrijk, 1556-1572 Met lit.
65655: SIZOO, A. - Levende Woorden van Augustinus - gedachten uit zijn preken verzameld ter gelegenheid van het zestiende eeuwgetijde van zijn geboorte
77120: DUINEN van Sj - Het Plan vn Alex
76644: DUINEN SJ. VAN - Wat die je nu weer Martijn
76645: DUINEN SJ. VAN - Martijn en de vogelclub
77119: DUINEN van Sj - Verhalen voor jou
74781: DUINEN SJ. VAN - De Geheime hut
28197: SJOERDS, Foeke (1713-'70, school-dienaar te Nykerk in Oostdongeradeel) - Kort vertoog van den staat en de geschiedenissen der kerke, van de Scheppinge tot op Christus. Alles op den juisten rang van zynen tyd geplaatst, en in eene nauwkeurige aan-een-schakeling met de geschiedenissen der meest bekende oude volkeren. Waarbij Derde en laatste deel. Begrypende 't vervolg der geschiedenissen van de Romeinen tot op Augustus, en die van het Joodsche volk, tot aan de verwoestinge van Jerusalem.
65658: SKALWEIT, STEPHAN - Reich und Reformation mit 33 abbildungen (Propylšen Bibliothek der Geschichte).
74067: SLADENUS G. - Vallen en opstaan de praktijk van het christelijk leven
37145: SLAGBOOM, Ds. D. - Jodocus van Lodensteyn.
65662: SLAGBOOM, D. - Christelijke ethiek voor deze tijd.
65663: SLAGBOOM, D. Ds. - Jodocus van Lodensteyn.
65665: SLAGBOOM, Ds. D. - Christelijke Ethiek voor deze tijd.
14380: SLAGBOOM, Ds. D. - Christelijke Ethiek voor deze tijd.
76633: SLAGER, Ds. J. W. (predikant van de Oud. Geref. Gem. van Stavenisse) - Bevestiging )Ds Joh van der Poel) en Intrede te Syavenisse
28344: SLAGER, Ds. J. W. (lerend ouderling van de Oud. Geref. Gem. van Stavenisse) - Gij hebt mijn rechterhand gevat. Herinneringen aan Pieternella Neela en Aagje de Vries. Met een levensschets van ds. J.W. Slager door J.M. Vermeulen.
7371: SLAGER, Ds. J. W. (lerend ouderling van de Oud. Geref. Gem. van Stavenisse) - Les origines de l'ťglise ťvangťlique du cameroun. Missions Europťennes et Christianisme autochtone. Proefschrift. ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Prof. Dr. W.R.O. Goslings, Hoogleraar in de faculteit der Geneeskunde, volgens besluit van het college van dekanen ter verdedigen op maandag 3 julie 1972 te klokke 16.15 door Jacob van Slageren (geboren te Wons (Fr.) in 1933)
21515: SLAGER, Ds. J. W. (lerend ouderling van de Oud. Geref. Gem. van Stavenisse) - Christus de ware Vrijstad en de Natuur van het H. Avondmaal.
65667: SLAGER, Ds. J. W. (lerend ouderling van de Oud. Geref. Gem. van Stavenisse) - Een verkregen erfenis. Ziekbed en overlijden van Ds. J. W. Slager Predikant der oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Werkendam
65671: SLAGER, Ds. J. W. (lerend ouderling van de Oud. Geref. Gem. van Stavenisse) - Een verkregen erfenis. Ziekbed en overlijden van ds. J.W. Slager, predikant der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Werkendam.
14378: SLAGER, Ds. J. W. (lerend ouderling van de Oud. Geref. Gem. van Stavenisse) - De gangen des konings naar het heiligdom. 6-tal Leerredenen.
48419: SLAGER, Ds. J. W. (lerend ouderling van de Oud. Geref. Gem. van Stavenisse) - Afscheidspredikatie op 11 augustus 1965 in de kerk van de Oud-geref.gemeente te Stavenisse
65672: SLAGEREN, Jacob van - Les origines de l'ťglise ťvangťlique du cameroun. Missions Europťennes et Christianisme autochtone. Proefschrift. ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Prof. Dr. W.R.O. Goslings, Hoogleraar in de faculteit der Geneeskunde, volgens besluit van het college van dekanen ter verdedigen op maandag 3 julie 1972 te klokke 16.15 door Jacob van Slageren (geboren te Wons (Fr.) in 1933)
43585: GUIRALDES RICARDO uit het Spaans vertaald door J.Slauerhoff - Don segundo sombra
20247: SLEE, J. C. van - De Rijnsburger Collegianten. Geschiedkundig onderzoek. Met inleiding van Dr. S. B. J. Zilverberg.
65676: SLEE, J.C. van - Diarum Everardi Bronchorstii. Sive adversaria omnium quae gesta sunt in academia Leydensi (1521-1627)
65674: SLEE, J. C. van - De Rijnsburger Collegianten. Geschiedkundig onderzoek. Met inleiding van Dr. S. B. J. Zilverberg.
65675: SLEE, J.C. van - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek door J.C. van Slee. Bekroond door Teyler's Godgeleerd genootschap.
65673: Slee, Carry en Stam, Dagmar - De kinderen van de Grote Beer 3. Opgepast, ik lust een hele boekenkast.
26261: SLEE, J.C. van - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek door J.C. van Slee. Bekroond door Teyler's Godgeleerd genootschap.
31603: SLEE, J.C. van - Diarum Everardi Bronchorstii. Sive adversaria omnium quae gesta sunt in academia Leydensi (1521-1627)
65678: SLEEBOS,P E.A. o.a Dr W Vlastuin - Wij kiezen voor eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven het manifest van Eenheid. P.Sleebos, A.Plaisier, W.J.Ouweneel, Jan Zijlstra, Jos Douma, Hans Eschbach Win Vlastuin e.a.
34762: SLEGERS-KWAKKEL, Jenny - Voor twee kwartjes Marijke? 2e druk.
65679: SLEGERS-KWAKKEL, Jenny - Voor twee kwartjes Marijke? 2e druk.
32638: SLEIDAN, Johan (1506-'56) - Waerachtige beschryvinghe; Hoe dattet met de Religie ghestaen heeft: Ende oock met de ghemeyne welvaert; onder den groot-machtighen keyser Carolo de vijftte. Eerst van den hooch-geleerden Johan Sleidan in Latijn neerstelijck tsamen ghestelt: Ende voorts door M. Walter Deelen int Nederlants verduytleket; Tot Godts eere; ende profijt der selver natie. Hier is nu niewelijcr by-ghevoecht het sessentwintichste Boeck: Mitsgaders de drye boecken vande vier opperste keyserrijcken; te weten: Van Babylonien; Persen; Griecken ende Roomen: Mede beschreven door den selven autheur. De welcke voor desen tijdt noyt in inse Nederlantsche sprake gheweest zijn.
75440: ZWAN van der A Pred ChrGErf Kerk Sliedrecht - Onbezweken Trouiw Op weg met aartsvader Jakob
46055: SLIEDRECHT, J. van - De kerkelijke tucht in verband met de betekenis en functie van de belijdenis. Referaat gehouden op de Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op 26 april 1961 door J. van Sliedrecht (Hervormd Predikant te Baarn)
77712: SLIEDRECHT, J. van - de bazuin zal klinkenUw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 17-24
65681: SLIEDRECHT, J. van - Adam en Christus. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-7.
65686: SLIEDRECHT, J. van - Waartekenen en zegelen. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 25-33
72189: SLIEDRECHT, J. van - Licht over uw pad. 4e druk
74117: SLIEDREGT DR C. VAN - Roeping en verkiezing
74121: SLIEDREGT, DR. C. VAN SLIEDREGT-HOKSBERGEN MVR. J.A. - Is het wel voor mij? Geloofsonzekerheid vanuit de erkiezingsleer
7866: SLIEDREGT, J. van - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
26449: SLIEDREGT, J. van - Kruis en Kroon 3e druk.
65699: SLIEDREGT, J. van - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
65692: SLIEDREGT, J. van - Kruis en Kroon.
65693: SLIEDREGT, J. van - Vrouwen in de kerk.
65696: SLIEDREGT, J. van - Afscheid in Baarn op zondag 25 juni 1967 en Intrede in Ouderkerk a.d. IJssel op zondag 2 juli 1967.
65697: SLIEDREGT, J. van - De toekomst van Sion
65691: SLIEDREGT, J. van - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
65689: SLIEDREGT, C. van - Vrouw in kerk en samenleving.
18617: SLIEDREGT, C. van - Vrouw in kerk en samenleving.
24555: SLIEDREGT, J. van - Afscheid in Baarn op zondag 25 juni 1967 en Intrede in Ouderkerk a.d. IJssel op zondag 2 juli 1967.
17283: SLIEDREGT, J. van - Vrouwen in de kerk.
35799: SLIEDREGT, J. van - Mijn tijden zijn in uw hand.
65700: SLIEDREGT, J. van - Mijn tijden zijn in uw hand.
65701: SLIEDREGT, J. van - Licht over Uw pad. 15e druk.
40119: SLIEDREGT, Dr. C. van - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de DrieŽnige God. Kerkhistorische monografieŽn.
69468: ZWAN Avan der Chr gerf Pred te Slierecht - Volohardend Vertrouwe Op weg met oudtestamentische gelovigen
65704: Sliggers M H - Wat is hier op uw Over de eredienst liturgische formulieren en gebeden
65705: SLINGERLAND, JOOP - Jan Lak en andere verhalen.
65706: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds). 3e druk.
17071: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds). 3e druk.
65707: SLOOT- TE VELDE, KLAZIEN VAN DER - Goed voor kinderen over zorg en opvoeding in het gezin
40726: SLOOTMAKER, W. - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 5e druk.
31765: SLOOTMAKER, W. - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 6e druk.
40560: SLOOTMAKER, W. - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 3e druk.
32890: SLOOTMAKER, W. - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 5e druk.
65710: SLOTHOUWER, Ir. D. F. (architect) - Bouwkunst der Nederlandsche renaissance in Denemarken. GeÔllustreerd met veel foto's.
65711: Sluier, Tipje van de - Lange levens, stille getuigen Oudere vrouwen in het verleden
45654: SLUIJS, C. van der - Ontmoetingen van blijvende waarde
29121: SLUIJS, C.A. van der - Spurgeon als prediker.
74115: SLUIJS DR C.A. VAN DER - Reformatorisch leven in deze tijd, gereformeerde spiritualiteit
1897: SLUIJS, Dr. C. A. van der Ned Herv Pred Rotterdam - Dordt vandaag. Actualisering van de Dordtse leerregels. Over Godsverlichting te midden van Godsverduistering.
65715: SLUIJS, C.A. van derijk- - Charles Haddon Spurgeon, een Baptist tussen hypercalvinisme en modernisme.
65717: SLUIJS, Dr. C. A. van der Ned Herv Pred - Uw poeping en verkiezing vastgemaakt
65718: SLUIJS, Dr. C. A. van der Ned Herv Pred Veenendaal Rotterdam - De Prediking in de crisis Over de scheiding der geesten
65719: SLUIJS, Dr. C. A. van der - Ned. Herv. Pred. Veenendaal Rotterdam - Reformatorisch leven in deze tijd Gereformeerde spiritualiteit
65720: SLUIJS, Dr. C.A. van der - Kerk of afscheiding.
65722: SLUIJS, Drs. C. A. van der - Huwelijk & Gezin. preken over de waarde van het huwelijk en gezin 3e druk.
65714: SLUIJS, C.A. van der - Spurgeon als prediker.
65713: SLUIJS, C. van der - Ontmoetingen van blijvende waarde
65712: SLUIJS, Ans van der - Wat Marjon vond. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
13092: SLUIJS, Ans van der - Wat Marjon vond. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
74104: SLUIJS, Dr. C. A. van der Ned Herv Pred Veenendaal Rotterdam - Het huis van mijn vader over eengeestelijke erfenis met autobiografische noties
25338: SLUIJS, Dr. C.A. van der - Kerk of afscheiding.
25604: SLUIS, J. van der - Datheen en de oud-Gereformeerden. Door J. van der Sluis, predikant te Ouderkerk a.d. IJsel.
65731: SLUIS, J. van der - Datheen en de oud-Gereformeerden. Door J. van der Sluis, predikant te Ouderkerk a.d. IJsel.
65729: SLUIS, J. van der (Pred.Ouderkerk a/d IJssel) - Datheen en de Oud-Gereformeerden Christelijke Brochure-reeks " Ons Arsenaal" onder redactie van Dr. H. Kaajan en Dr. J. Waterink.
65732: SLUIS, Jacob van - Herman Alexander RŲell proefschrift met stellingen
21827: SLUIS, G.M. V.D. - De vondeling.
65727: SLUIS, G.M. van de - Wat hij miste.
44296: VISSER SLUITER C - Magreet
65733: SLUITER, C. - Harm moet naar het internaat. Illustraties: Jaap Kramer
74296: VISSER-SLUITER C. - Giovanni (met tekeningen van Kees van Scherpenzeel)
65737: SLUYS, L. van der (1915-1995)Ned Herv Voorganger - Smaakt en ziet. 9 preken voorwoor Ds C Stelwagen
65738: SLUYS, L. van der - Smaakt en ziet.
37788: SLUYS, L. van der - Smaakt en ziet.
25565: SLUYS, L. van der (1915-1995)Ned Herv Voorganger - Smaakt en ziet. 9 preken voorwoor Ds C Stelwagen
37946: SLUYS, K. - Het wonder van Boeckhout. Doorbraak van het Evangelie in Vlaanderen.
65742: SLUYSER, Meyer - Voordat ik het vergeet. Met een voorwoord van Dr. W. Drees. Vijfde druk.
71892: SLUYTER, WILLEM (1627-1673, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer en Winterl-leven . Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewpe; vam groote aemsienlijke steden. Credi mihi, bene vixit. Verciert met eenige Figuren en vermeedert met 43 bygevoegde Gezangen , van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De sesde druk.
26689: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De sede Druk.
209: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - SLUYTERS COMPLETE DICHT WERKEN =1731e druk
65747: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De 8e Druk.
19390: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - Willem Sluiter 1627-1673. With a summary in English. Proefschrift door Cornelis Blokland.
5000: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - Alle de werken. W. Sluiters buyten-eensaem huys- somer- en winterleven. Aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige figuren, en met 43 bygevoegde gezangen, van den autheur, op dese stoffe en inhoud passende. De laatste druk. Nieuwe uitgave. Met eene levensbeschryvinge van den dichter, uit aantekeningen van hem en zyn geslacht opgemaakt. ect
74459: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De 8e Druk.
1898: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - Christelijke Doodts-betrachting. Met inleiding en toelichting door A.J.H.G. Ronhaar.
20820: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - Jeremia Klaeg liederen 1717 (12)34 En Lofsang der Heylige Maegd MARIOA 1717(6) 83 blz. en De triumpherende gezongen in twee Triumph gezangen over zijnr verrysenis en hemelvaert 43 blz en en Gesangen van heylige en godvruchtige stoffen. 1717 (16)292(12)
75280: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - Alle zijn werken 8e druk
208: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - Al de werken, o.a. buyten-eensaem huys- somer- en winterleven. Aenwijsende, hoe men op eene slechte en eenzame plaats; buiten op 't Land vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aanzienlijke Steden. Verciert met eenige Figuren, en met 43 bygevoegde Gezangen, van den Autheur, op deze Stoffe en Inhoud passende. De laatste druk. Nieuwe uitgave. Met eene levensbeschryvinge van den Dichter, uit aantekeningen van Hem en zyn geslacht opgemaakt.
16487: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - De werken van W. Sluyter. Eensaem huys somer en winter-leven. etc. t de laatste druk nieuwe uitgave met eene levensbeschrijvinge van den dichter uit aantekeningen van hem en zyn geslacht
3652: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - Inleidinge tot de verborgentheden der Heilige Schrifture des Ouden Testaments. Door Wilhelmus Sluiter, predikant te Rouveen.
13991: SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) - Alle zijn werken 9e druk
44586: SMAAL-MEELDIJK, RIE - Zilvervosje door Rie Smaal -Meeldijk geÔllustreerd door Adri Alindo tweede druk
65751: SMAAL-MEELDIJK, RIE - Het huis aan de haven
65752: SMALBRUGGE, M - Altaar of tafel. Een geschiedenis van offer en reformatie
69793: SMALHOUT, PROF. DR. B. - Operatie ziekenhuis. Wat u moet weten voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Een must voor de kritische consument :
65754: SMEATON, GEORGE - The Doctrine of the Holy Spirit.
65755: SMEDENBORGH, K. - Heintje Plezier.
23870: SMEDENBORGH, K. - Heintje Plezier.
20633: SMEENK, C. en P. van Vliet Jr. - Een held in volle wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
65758: SMEENK, B. D. - Jeruzalem. Lofzang of roestige pot.
65759: SMEENK, B.D. - Jeruzalem lofzang of roestige pot.
65760: SMEENK, C - Het volk ten baat: De geschiedenis van de A.R.-partij.
65761: SMEENK, C - In Kuyper's lijn.
31541: SMEENK, C - In Kuyper's lijn.
65763: SMEETS, F.TH.W.;GOOSEN, DR A.B.J.M.; BLANC, DRS P.M. LE - Lemborgh, Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht Gebonden in groen linnen met goudopdruk en stofomslag .
43641: SMELDERS, MIEP - Nonnie Dorsvliet
49211: SMELIK, J - Wie zich verhoogt........ GeÔllustreerd door Henk Poeder
65765: Smelik, Dr. K.A.D prof.(red) - Met dopers aan Tafel bundel opgedragen aanProf dr J T Nielsen bij zijn afscheid
65766: SMELIK, J - Wie zicht verhoogt... GeÔllustreerd door Henk Poeder. Vijfde druk.
49216: SMELIK, J - Wie zicht verhoogt... GeÔllustreerd door Henk Poeder. Vijfde druk.
20288: SMELIK, J. - Arie van den dominee.met tekeningen en platen
39938: SMET, C. (priester) - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant, Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel, tot het jaer 1803. Leven van den H. Bonifacius, Bisschop, geboren tot Brussel. Door C. Smet, Priester, eertyds geassocieert met den heer Chesquiere, in het opstellen der Acta Sanctorum Belgii.
65769: SMET, C. (priester) - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant, Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel, tot het jaer 1803. Leven van den H. Bonifacius, Bisschop, geboren tot Brussel. Door C. Smet, Priester, eertyds geassocieert met den heer Chesquiere, in het opstellen der Acta Sanctorum Belgii.
48603: SMILDE, EGBERT - Leven in de JohanneÔsche geschriften
17453: SMILDE, E. - Een eeuw van strijd over verbond en doop. Met een woord vooraf van prof. dr. K. Dijk.
65776: SMINK, P. J. - Karakters uit den Bijbel.
14385: SMINK, P. J. - Karakters uit den Bijbel.
71665: SMIT, MARINUS - Waar gaat de rit naartoe Gisanne?
35636: SMIT, Dr. H.W. - Over de Bijbelcritiek.
34437: SMIT, P de - De kerk des Heeren.
70962: Smit, Annie - Drie meisjes op een flat (met platen en een bandtekening van Hans Borrebach)
22214: SMIT, Gabriel - XL Psalmen
32741: SMIT, P de - De kerk des Heeren.
56207: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtel?ke liederen / Johannes Hazeu Czn. ; nieuwe compositie Deel: Dl. 1en dl 2 Op vier stemmen gebragt door B. Smit
40798: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelike liederen / Johannes Hazeu Czn. ; nieuwe compositie Deel: Dl. 1en dl 2 Op vier stemmen gebragt door B. Smit
65782: SMIT, J. / STROOM, G. - Op het netvlies getekend. 42 bekende Nederlanders beschrijven hun meest aangrijpende oorlogsfoto.
65784: SMIT, P de - De kerk des Heeren.
65786: Smit, W.A.P Dr - De Dichter Revius
65778: SMIT, Dr. H.W. - Over de Bijbelcritiek.
65779: SMIT, G. - XL Psalmen
48825: Smit, G. - XL Psalmen
41016: SMIT, JACOB - 1596-1687 De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens
42630: Hazeu Johannes Cornelisz. (1754-1835); B. Smit - De nieuwe stichtelijke liederen, op vier Stemmen gebracht door den schrijfschoolhouder zangmeester B. Smit. nieuwe compositie. Eerste deel. Zevende druk.
69662: SMIT, DR. W.A.P. - De dichter Revius proefschrift 1e druk
56208: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelijke liederen, op vier Stemmen gebracht door den schrijfschoolhouder zangmeester B. Smit. nieuwe compositie. Eerste deel. Zevende druk.
41640: SMITC DR - De Afscheiding van 1834.5 e Deel: Documenten uit het archief Ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A. vervolg
26288: SMITH, James - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
48875: Smith, O. J. - Honger en dorst naar herleving - Gebed voor herleving en een passie voor zielen
65796: SMITH, Johannes (1630-1710, Amsterdam) - De stammen Israels en hare Synagoge Geloutert tot Offerhande en Bediening des Geloofs.Betoogt in een Schriftmatige Uitbreiding van den algemeenen sendbrief van denapostel JACOBUS Mitgaders de Geestekyke lente ofte Vernieuwinge van het gelaat des aadryks onder de heidenen vertoont uit Hooglied cap 2 vers 10-13
10136: SMITH, G. Geoffrey - Het schroeflooze vliegtuig. Gasturbines en reactievoortstuwing voor vliegtuigen.
65793: SMITH, James - De stem der genade in het klaaghuis, of des zondaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten Druk uit het Engels vertaald. Tweede herziene Nederlandsche uitgave.
65792: SMITH, J. - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engels vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
65791: SMITH, J. - Bilderdijk et la France.
65790: SMITH, G. Geoffrey - Het schroeflooze vliegtuig. Gasturbines en reactievoortstuwing voor vliegtuigen.
30890: SMITH, J. - Bilderdijk et la France.
65794: SMITH, James - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
6652: SMITH, James - De stem der genade in het klaaghuis. Of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald.vierdeNederlandsche uitgave.
61082: MIJNDERS van WOERDEN door Tineke Smith - Waar U ons zendt Het zendingswerk van mevrouw Mijnders van Woerden
55047: GEOFFREY PARKER en LESLEY M. SMITH (red.) - De algemene crisis van de zeventiende eeuw
71617: SMITH, M.H. - Studies in Southern Presbyterian Theology. (Diss.)met stellingen
30440: SMITH, James - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
65798: SMITH, U. - Het boek van DaniŽl.
65797: SMITH, O. J. - Honger en dorst naar herleving - Gebed voor herleving en een passie voor zielen
65789: SMITH, Dr Charles E. - Come teach your Lambs, Finding meaning direction, and blessing in the Beatitudes
27390: SMITH, James - De stem der genade in het klaaghuis, of des zondaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten Druk uit het Engels vertaald. Tweede herziene Nederlandsche uitgave.
33276: SMITH, J. - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engels vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
14681: Pannekoek J / Poel Joh/ Smits c e.a - Mbuma-zending. Toespraken en referaten van de op 28 mei 1966 in Tivoli en de op 24 juni 1967 in de Margriethal van het Jaarbeursgebouw te Utrecht gehouden zendingsdagen.
6914: SMITS,C Dr - De afscheiding van 1834. 1e deel: Gorinchem en "Beneden-Gelderland".
77357: SMITS, C - De Afscheiding van 1834. =9e Deel: Provincie Gelderland
60543: MARCHIE VAN VOORHUYZEN E DU - KETTERIJ VAN J SMITS C (REDAKTIE) - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente. 5e en 6e Jaargang 1982-1983
65805: SMITS, DE OUDEN HEER EN ZIJN VRIEND MULDER - AFDRUKKEN VAN INDRUKKEN. Gedecoreerd rood linnen.
65806: SMITS, C - De afscheiding van 1834. 1e deel: Gorinchem en "Beneden-Gelderland".
65807: SMITS,C - De Afscheiding van 1834. vierde Deel:provincie UTRECHT
65808: SMITS, Ds. C.Pred Chr Gerf Gem- Oud Gerf - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8.
65809: SMITS, Ds. C.Pred Chr Gerf Gem- Oud Gerf - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden.
65810: SMITS, Ds. C.Pred Chr Gerf Gem- Oud Gerf - Noordenwind en Zuidenwind. Herdenkingspredikaties ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum met een tiental preken.
76517: SMITS, C Dr - De Afscheiding van 1834. tweede Deel: c lassis dordrecht e o.
1900: SMITS, A. J. - Stavenisse door storm en vloed verwoest. Tweede -herziene- druk.
32956: SMITS, C - De Afscheiding van 1834. 8e Deel: eprovincie Noord Brabant
47823: Mc PHERSON ALEXANDER Strathgeffer in Scotlandemet voorwoord van DsC SMITS> - James Fraser de man die het volk lief hadEen verslag van het zendingswerk in Rhodesie in de twintigste eeuw MBUMAZENDING vertaald J Kooistra
25483: SMITS, Ds. C.Pred Chr Gerf Gem- Oud Gerf - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8.
76334: SMITS A J - In Godes bewaring sterk uit het geezstelijke leven op en rond het Thoolse land 16 levensverhalen
49088: SMITS,C Dr - De Afscheiding van 1834.4 e Deel: provincie Utrecht
46779: SMITS, Ds. C.Pred Chr Gerf Gem- Oud Gerf en Kamp W (redaktie - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 16e-17 Jaargang 1993.-94
34680: SMITS, Ds. C.Pred Chr Gerf Gem- Oud Gerf - Noordenwind en Zuidenwind. Herdenkingspredikaties ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum met een tiental preken.
32955: SMITS, C Dr - De Afscheiding van 1834. 7e Deel:ClassisRotterdam/Leiden
65813: SMITSKAMP, H. - Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag nog te zeggen? Uitvoerig ingeleid door Dr. H. Colijn.
65814: Smitskamp, H. - Groen van Prinsterer als Historicus
65815: SMITT G S s, Em pred te Gravenhage - Oude en Nieuwe Dingen uit den Schat des Woords
65816: SMITT, W.G. (Pred. te 's-Gravenhage) - Oude en Nieuwe Dingen uit den Schat des Woords.
65817: SMOUTIUS, A. (1579-1646, Rotterdam) - Onschuldt ende afwijsinge Adriani Smouti over 'tghene hem van weghen de t'onrecht verdachte predikanten toeghewesen is, in hun aenwijsinge van de onbehoorlicke wijse van doen &c. onder den name P. Cupi ende de letteren C.S.a.G. binnens maendts uitghegheven.
65820: SMUTS, J. C. - Grey steel - A study in arrogance ninth edition
65876: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Den zesdendruk.
1784: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg); COSTERUS, F.; BEUKELMAN, J.; HELLENBROEK, A. E.A. - Het brood der kinderen of keur van twaalf echt-gereformeerde leerredenen tot troost der ware geloovigen en tot ontdekking en roeping der onbekeerden verzameld uit de nagelaten geschriften van Gods getrouwe dienstknechten in vorigen tijd. 208 blz. .
17958: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Derde druk.
38291: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatien, waar onder eenige over zeer gewigtige practicale stoffen. (...) Met een voorreden over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwyze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente in 's Gravenhage. Eerste druk.
38292: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig Predicatien over Mattheus XII : 20, 21. (2 deelen) Derde druk.
30034: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave.
24786: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - De bedroefde christen vertroost, in eene predikatie over Openb. XXI: 6b; en twee belijdenis-predikatiŽn over Spreuk. II: 1-5 en Spreuk. III: 13-18; benevens zes kenteekenen, die de aller zwakste in de genade met de aller sterkste in de genade gemeen hebben, vermeerderd met het christelijk maagden-versiersel. Door den nu zaligen heer Bernhardus Smytegelt, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg.
5166: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Laatste druk van vele Dordtse drukfouten gezuiverd. zesde druk
13717: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Het gekrookte riet of hondert-vyf-en-veertig Predicatien over Mattheus XII:20,21. 2e druk2 dln
13718: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Het gekrookte riet of hondert-vyf-en-veertig Predicatien over Mattheus XII:20,21. eerste deel.
47934: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LXI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. derdedruk.
75936: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
34857: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg)5190 - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
37924: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
42869: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Kort Begrip[ van de Heidelbergse catechismus in vijf predikatien overgezet door Ds van der Haar
25: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) 41 - Een woord op zyn tyd, ofte zeven-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder godts slaande hand te verootmoedigen en tot hem in christus te bekeeren: by gelegentheit van het h. avondmaal, op bededagen, als mede in andere gevallen: gedaan door den zaligen heer bernardus smytegelt. met een voorreden, over de bevindinge van de werkingen des h. geestes, van cornelius van velzen, s. s. theol. doctor en ordinaar professor op de universiteit van stad en lande. 2 delen.
14432: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatien over Mattheus V: 47; gedaan te Middelburg in 1728 door den nu zaligen heer Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des Goddelijken Woords. Nooit voorheen gedrukt.
30026: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b.
77767: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - ZES uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b.
77788: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Het Gekrookte Riet, of Hondert-vijf-en-veertig Predicatien over Mattheus XII: 20, 21. 1e druk.
22700: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) door VRIEZE, P. de - Historisch verhaal van het leven ens terven van de eerwaarde, geliefde, Godvruchtige en geleerde heer ds. Bernardus Smytegelt, in leven getrouw leraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Gelovig in den Heere ontslapen de 6de mei. Beschreven door Pieter de Vrieze.
23199: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) en GROE Theodorus - Vier uitmuntende praktikale leerredenen, over Hoogl. I: 2, 3 en 4. Door Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des Heiligen Evangeliums te Middelburg. Nieuwe uitgave z.j. Vier uitmuntende practicale leerredenen, over EzechiŽl XXXIV: 31, Spreuken XXIII: 26, Jezaia LV : 2, Jezaia LXI: 8. Door Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangelies te Middelburg. (1840en: Vier uitmuntende practicale leerredenen over Hooglied I: 2, Hooglied I: 3, Jesaia XLI: 14, Psalm zj en WAARBIJ GGROE TH Verzameling van een tiental Godvruchtige Predikatien Sneel F Holtkamp en zonen 248 blz
22232: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stromwinden en andere buitengewone omstandigheden en eindelijk eene opmerkelijke dankpredikatie over Jer. XXV: 3. Gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in leven waardig bedienaar des H. Evangelies te Middelburg. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave.
22301: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn. Benevens 5 belydenis-predicatiŽn.
45938: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
5066: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Een woord op zyn tyd ofte zeven-en-veertig predikatien. Tweede deel. 2E DRUK
65853: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
72942: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
6472: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn. . Onveranderde uitgave volgens 1747.
39948: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave. Derde druk.
14839: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiŽn; benevens V belijdenis-predikatiŽn. Onveranderde uitgave volgens 1747.
14427: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Vier uitmuntende practicale leerredenen, zijnde 2 Paasch- en 2 Pinksterstoffen. Door B. Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelbrug. Tweede druk.
14420: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Een woord op zijn tijd. Twee-en-veertig en zeven-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaanden hande te verootmoedingen en tot hem in Christus te bekeeren. (....) Gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorrede van Cornelius van Velzen, s.s. Theol. Doctor en professor op de academie van Stad en Lande.op nieuw herspeld door MRH A Krijgsman
25651: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Maandagse catechisatiŽn naar aanleiding der Heidelbergse Catechismus, zijnde een huis- en handboek tot onderwijzing in de Gereformeerde leer. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Door Bernardus Smytegelt, in zijn leven predikant te Middelburg. Met een aanbevelend woord van ds. H. Ligtenberg, predikant te Rotterdam 3e druk.
38771: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Als ook verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredikatie uit Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
65861: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65872: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Het gekrookte Riet of honderd vijf-en-veertig PredikatiŽn over Mattheus XII:20, 21; door den zaligen Heer Bernardus Smytegelt, in zijn leven getrouw Bedienaar des Euangeliums te Middelburg.
43688: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Kort begrip der Christelijke Religie, Gestelt in Vragen en Antwoorden, tot onderwijzing van de Mingeoefende en nogtans Heilbegerige Zielen, die zig willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal. Door den zalige Heere Bernardus Smytegelt, in zijn eerwaarde leven Bedienaar des Goddelyken Woords te Middelburg. derde druk.
77422: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiŽn; benevens V belijdenis-predikatiŽn. Onveranderde uitgave volgens 1747.
20932: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Twaalf uitmuntende leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments/ als Hoogl. 1: 3b/ 1: 4a/ 1: 4b, 1 Joh. 34: 31. Spr. 23: 26a. Jes 55: 2b, Jes 61:8b. Hoogl 1 : 2b, 1: 3a, Jes 71: 14, Ps. 116: 12 door Bernardus Smytegelt in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelburg. Naar de laatste druk van het oorspronkelijke Nieuwe uitgave 3e oplage
46827: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Vier uitmuntende practicale leerredenen, hooglied 1 WAARBIJ viertal ezechiel-spreuken-jesaja 55 en61 Waarbij viertal hooglied -jesaja psalm . Door B. Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelbrug. Tweede druk.
19152: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Den 6e druk.
65834: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65843: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Vyfde druk.
5618: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
4068: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Tweede druk. Met een nieuw Register vermeerdert, en van veele drukfeilen gezuivert.
38887: SMYTEGELT, Bernardus- - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikaties.
2341: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatiŽn over Mattheus V : 47; Gedaan te Middelburg in 1728, (...) Nooit voorheen gedrukt.
3982: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Een Woord op zijn tyd.
5076: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Het gekrookte Riet of honderd vijf-en-veertig PredikatiŽn over Mattheus XII:20, 21; door den zaligen Heer Bernardus Smytegelt, in zijn leven getrouw Bedienaar des Euangeliums te Middelburg.
36537: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
36538: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Een woord op zijn tijd, Of twee en veertig Predikatien, (...) Met eene voorrede van Cornelius van Velsen. (...) Eerste deel, Nieuwe uitgave. (en Tweede deel: nieuwe onveranderderde uitgave.
706: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn; benevens 5 belijdenis-predikatiŽn. Onveranderde uitgave volgens 1747.
63790: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) 41 door POST, dr. S. D. - Bernardus Smijtegelt dienstknecht van God
77710: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Een woord op zijn tijd. Twee-en-veertig en zeven-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaanden hande te verootmoedingen en tot hem in Christus te bekeeren. (....) Gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorrede van Cornelius van Velzen, s.s. Theol. Doctor en professor op de academie van Stad en Lande.op nieuw herspeld door Mr. H A Krijgsman
77709: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Het gekrookte Riet of honderd vijf-en-veertig PredikatiŽn over Mattheus XII:20, 21; door den zaligen Heer Bernardus Smytegelt, in zijn leven getrouw Bedienaar des Euangeliums te Middelburg.
35119: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
4448: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
17172: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - De geboorte van Christus. Bibliotheek 'Overjarig koren' dec. 1958.
74272: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b.
75220: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Zestien uitmuntende predikatien, van Bernardus Smytegelt, in leven predikant te Middelburg. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713. 1e en 2e zestiental verscheen later al 32 pred
30033: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Katechismus in twee en vijftig predikatiŽn; benevens vijf belijdenis-predikatiŽn, door B. Smytegelt, in zijn Ew. leven Bedienaar des goddelijken Woords te Middelburg. Nieuwe uitgave.
30473: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens heil en sieraad, voorgesteld in vijfenveertig predikatiŽn over Philippensen IV: 7 en Colossensen I:22. Met eene voorrede door A.W. de Beveren, zijn eerwaarde opvolger. Tweeden druk.
31361: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Laatste druk van vele Dortse drukfouten gezuiverd.
3851: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
3852: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Door den zaligen heere Bern. Smytegelt in zyn leven bedienaar des Goddelyken woords te Middelburg.
95: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig predicatien over Mattheus XII: 20,21.
20639: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Bunjan John - Twee Paasch en twee Pinksterstoffen. tweede druk waarbij eens christens reize
72928: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Een woord op zijn tijd of twee en veertig predikatiŽn. Met een voorrede van Cornelius van Velsen. Nieuwe onveranderde uitgave.
73735: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Vier uitmuntende practicale leer-redenen. 1e en 2e en 3eviertal
22300: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatien, waaronder eenige gewigtige praktikale stoffen. Als ook verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredikatie uit Jer. XXV:3. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage. Zesde druk.
3917: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave.
4763: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens Heil en Cieraat, voorgestelt in vyf-en-veertig predicatiŽn over Philippensen IV: 7 en Colossensen I:22. Met een voorreden door A.W. de Beveren, zyn eerw. opvolger.
31430: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
28210: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Maandagsche CatechisatiŽn naar het beloop der Heidelbergsche Catechismus. Door Bernardus Smytegelt, in zijn eerwaarde leven predikant te Middelburg. Zijnde een huis- en handboek, tot onderwijzing in de Gereformeerde ler. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Nieuwe uitgave.
13599: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg); STEVERSLOOT, L. e.a. - Verzameling van feeststoffen uit nagelaten geschriften door onze voorvaders. Eerste deel. P. Nahuis, P. v.d. Hagen, R. Erskine, L. Steversloot, J. Beukelman, B. Smytegelt, J. Temmink.
1635: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn. Benevens 5 Belydenis-predikatien
1636: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn. Onveranderde uitgave volgens 1747.
4238: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - Vier uitmuntende practicale leer-redenen. De 1e over Hooglied 1: 2. De 2e over Hooglied 1: 3. De 3e over Jesaia 41: 14. De 4e over Psalm 116: 12. Derde viertal.
14415: SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) - De rijke man en de arme Lazarus. 12 preken uit 'Een woord op zijn tijd'. Door Bernardus Smytegelt. Overgezet in de hedendaagse spelling door ds. M. Bergsma, herv. predikant.
65880: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven.
65883: Snethlage, J. L. - Herinneringen en Perspectieven
65886: SNIJDERS, Gerrit - Proefschrift. Met portret van Friedrich Adolph Lampe.
65887: SNIJDERS, GERRIT - Friedrich Adolph Lampe (diss.).
65888: SNIJDERS, M.H. - De Kerk in 't Midden (over de oude kerk van Ede) Restauratie van een cultuurmonument.
65889: SNIJDERS, Rien - Ede op de Veluwe.
65890: SNIJDERS, Rien - De Veluwezoom.
48945: Snijders, Ariťl - Een hoornblazer uit Hoorn. Omslagontwerp en Illustraties : Jan Scheffe
78170: KLYNE SNODGRASS - A Comprehensive Guide tothe Parables ofJesus
65893: SNOEK, I. - Atlasje bij de Bijbels Geschiedenis.
65891: SNOEK, I. - In het land van de Bijbel.9e druk
65892: SNOEK, I. - Heilige geschiedenis
47150: SNOEK, LAURENS EA. - De duisternis gaat wijken kerstverhalen en Gedichten
65895: SNOEK, I. - Koningen van Israels God gegeven Saul-David salomo
65894: SNOEK, I. - Atlasje bij de heilige geschiedenis. Vierde druk.
22918: SNOEP, J. Jr. - Met God voor 't recht!
22919: SNOEP, J. Jr. - Dordt voor den Prins
65903: SNOEP, J. Jr. - Dordt voor den Prins
65902: Snoep, J. - Voor Dordt en 't Vaderland. Historisch verhaal over de gebeurtenissen binnen Dordrecht in 1809-1813
65899: Snoep, A. DS - Afscheidspreek
65904: SNOEP, J. Jr. - Toen 't stormde in Dordt... Met tekeningen van Isings.
65905: SNOEP, J. Jr. - Toen 't stormde in Dordt.
39399: SNOEP, J. Jr. - Toen 't stormde in Dordt.
48866: Snoep Jr, J. - Storm uit het zuiden - Historisch verhaal over de gebeurtenissen van 1830-1833
30584: SNOEP, J. - Dordt voor de Prins. Een historisch verhaal uit de dagen van Dordrechts overgang naar de zijde van Oranje, 1572.
1901: SNOEP, Ds. A. (1930-1988) pred gerf gem - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. Levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis.
47038: SOBRY, PAUL + OOSTEN, A.D.J. VAN + EEKHOUT, JAN VAN - Moderne vlaamsche religieuze lykriek bijeen gebracht door: Paul Sobry, A.D.J. van Oosten en Jan van Eekhout
65906: SOBRY, PAUL + OOSTEN, A.D.J. VAN + EEKHOUT, JAN VAN - Moderne vlaamsche religieuze lykriek bijeen gebracht door: Paul Sobry, A.D.J. van Oosten en Jan van Eekhout
49175: Sobry, Paul ea - Moderne vlaamsche religieuze lyriek.
65907: SODERHJELM, TORSTEN & WERNER SODERHJELM. - De Italiaansche Renaissance. Litteratuur- en Kultuurstudies. Uit het Zweedsch door D. Logeman-van der Willigen.
65908: S÷DERHOLM, M. - kerstmis
65909: S÷DERHOLM, MARGIT - Geborgen oogst. Vertaalt uit het Zweeds door Cath. van Eijsden
23874: S÷DERHOLM, M. - kerstmis
65910: SOE, N. H. - Christeliche Ethik. Ein Lehrbuch. Zweite bearbeite auflage.
65911: Soedarma- Atma, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
65912: Soedarma- Atma, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
49109: Soedarma- Atma, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
49108: Soedarma- Atma, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
65913: SOEDARMO, R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten. Academisch proefschrift.
16387: SOEDARMO, R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten. Academisch proefschrift.
65914: SOEP, A. - De besnijdenis., Een ethnologische studie. Met een voorrede van Dr. J.J. Fahrenfort. .
65915: SOEPNEL, INE - Festina lente: Aldus Manutius, drukker/uitgever
65917: SOETENDORP, Dr. J. - De wereld van het optimisme het Jodendom in wezen en verschijning.
65918: Soetendorp, J - De wereld van het optimisme het jodendom in wezen en verschijning
65919: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in het Oude Oosten. Voorwoord van Prof. Dr. P. A. H. de Boer
65920: Soetendorp, J. - Ontmoetingen in ballingschap deel 1: 135-1250 ontmoetingen in ballingschap deel II: 1250-1700
65921: SOHM, R. - De geschiedenis der kerk in hare grondtrekken geschetst. Naar het Duitsch bewerkt door L.H.F.A. Faure. Met een voorrede van prof. dr. H.G. Kleyn.
65922: S÷HNGEN, OSKAR: - Die Wiedergeburt der Kirchenmusik, Wandlungen und Entscheidungen [von Oskar SŲhngen], (um 1952). 1
43721: S÷IBERG, HARRY - In het land der levenden.Roman in drie delen: 1. Voor de porrt van het leven; 2. Het licht; 3. In het land der levenden"
65924: S÷LLE, Dorothee - God heeft mensen nodig. Een theologie van de schepping.
7372: SOLOMON, Victor - A Handbook on conversions to the religions of the world. Victor Solomon, B.A., M.A., S.T.D.
65927: SOLZJENITSYN, ALEXANDER - Augustus veertien 10-14 augustus O.S. derde druk
65928: SOMEREN, REIJER HENDRIK VAN. - De St. Elizabeths Nacht. Ao. 1421. Dichtstuk, in Drie Zangen.
49153: Sonneveld, C. H en T. J. Van Leeuwen - Pittig lezen. Een nieuwe serie verzamelde leeslessen geillustreerd door Koos Schadee 3 vierde leerjaar
65930: SONNEVELD, C. Drs., ROOS, G. MEEUSE, C.J. Ds. - Het chiliasme. Lezingen gehouden op de stiedag georganiseerd door het Deputaatschap over IsraŽl van de gerefromeerde Gemeenten op 14 mei 1999 te Gouda. Het Chiliasme... Een bijbelse weg. Het Chiliasme... Een vluchtweg. De hoop van onze vaderen... Een betere weg.
65931: SONNEVELDT, C ds - De heerlijkheid van de Koning. 52 meditaties
65935: SONNEVELT, C. Ds. en ROOS, G. - Christelijke levensstijl. Een Bijbels-Theologische onderbouwing door Ds. C. Sonnevelt. Een praktische invulling door G. Roos. Een bundeling lezingen gehouden op de studentenconferentie van de Gereformeerd Gemeenten september 1994.
27647: SONNEVELT, C.Pred Gerf Gem - Gods weg met Israel. Zestien bijbelstudies over Rom. 9-11,
14421: SONNEVELT, C. Pred Gerf Gem - Christus als de Banier der volken. Bevestigings- en intrededienst van ds. C. Sonnevelt te Zeist op 18 februari 1981.
65936: SONNEVELT, Ds. C. - IsraŽl van binnen uit
29073: SONNEVELT, Ds. C. - Dwing ze te komen. Bevestiging en intrede van Ds. c. Sonnevelt in de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Bevestigingspredikatie door Ds. A. F. Honkoop over Lukas 14 vers 23. Intredepreek door Ds. C. Sonnevelt over Exodus 33 vers 15 en 16. 11 mei 1995.
65932: Sonnevelt, C - De heerlijke toekomst van Jeruzalem
65933: SONNEVELT, C. - Gods weg met Israel. Zestien bijbelstudies over Rom. 9-11
65934: SONNEVELT, C. - Christus als de Banier der volken. Bevestigings- en intrededienst van ds. C. Sonnevelt te Zeist op 18 februari 1981.
44600: SONNEVELT, Ds. C. - IsraŽl van binnen uit
27337: SONNEVELT, Ds. C. - Bevestigings- en intrededienst. Op 29 augustus 1990 in de Gereformeerde Gemeente van Krimpen aan de IJssel.
45719: SONNEVELT, Ds. C. - afscheiddienst Ds. C Sonnevelt 18 mei 2004
43627: SONOGYI, SANDOR M. - Joska
20855: SONSTRAL, J.H. / LUMMEL, H.J. van - Jaarboeken van het Godsbestuur. Algemeene geschiedenis van de schepping der aarde tot op onzen tijd. Tweede deel.
65938: SONSTRAL, J.H. - De verlossing van Nederland,in verband met den vrijheidsstrijd der volken van Europa, in 1813-1815.
65939: SONSTRAL, J.H. / LUMMEL, H.J. van - Jaarboeken van het Godsbestuur. Algemeene geschiedenis van de schepping der aarde tot op onzen tijd. Tweede deel.
47534: SONTROP, TH. A. / MARTIN ROS (EDS.). - >Prive-Domein<<. Schrijvers over zichzelf. 1e druk s
65943: S÷RENSEN, D. - Theory formation and the study of literature. Dissertatie.
32285: SORGE, Ds. W. van - Strijden voor het geloof! Negen preken over de brief van Judas.
65946: SORGE, Reinier van - Ljoebov, waar ben je?
65944: SORGE, Ds. W. van - Strijden voor het geloof! Negen preken over de brief van Judas.
41192: SORGE, Reinier van - Ljoebov, waar ben je?
65949: SORGEN, Philippus van (ov. 1677, theol. student) Johannes KLOE te EDE en Nicolaum BARENZONIUM te GOES - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Ph. van Sorgen en verscheide andere zanglievers. Den zesden druk vanhangsel of tweedecdeel van de dichtkundige zielezangen opgesonen --en verscheiden andere zang lievers WAARBIJ Eedische verlustingen of geestelyke gezangen en lofzangen---door Johannes KLOEK herder de gemeente hristi tot EDE vijfde druk vermeerdert met aanhangsel 1717 en aanhangsel ofEdesche verlustingen--en andere sang lievers als mede den swacken adem tocht doorNicolaum BARENZONIUM te GOES materiale.
65947: SORGEN, Ph. van (ov. 1677) KLOEK Johannes te EDE - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zang-lievers. Den vijfde druk vermeerdert met een aanhanzel van verscheide gezangen van dezelfde materiale. (6) 136 blz. Deel 2: 179 (5) blz. tot UTRECHT bij Justus van STUYVESANT 1709 Waarbij: Eedische verlustingen, of geestelijke gezangen en lof-sangen, op verscheyden voorvallen en gelegentheden t'zamen gesteld, en ten dienst der zang lievende in 't ligt gebragt, door Johannes KLOEK, herder der gemeente Christi tot Ede. Den lvijfdevermeerdert met een aanhangsel. (15) 140 (4) blz. Poolsum Waarbij: Aanhansel of edesche verlustingen, door J. CLOECK (Ede). En andere sang-lievers als mede den swacken adem-tocht, van een aemechtige ziele in hare geestelike flaute door N. Barenzonium, bed. des H. Euangelium tot Goes. 109 (3) blz.
3854: SORGEN, Philippus van (ov. 1677, theol. student) - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Ph. van Sorgen en verscheide andere zanglievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aanhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materiale.
52594: CATALOGUE SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures juni 1990 .Wrappers. 4to 180 pp ills Good copy. Catalogue Sotheby's. Sale L08240, july. Western Manuscripts and Miniatures London, Sotheby's, 2008. Wrappers. 4to 103 pp ills Good copy.
41058: BOUT J /SPAAN N J - Vrienden van de Bruidegom het leven van James en william Guthrie
66942: TYNDALE WILLIAM doorBOUT J en SPAAN N J - WILLIAN Tyndalede Engelse Schatdelver 2e druk
65956: SPAANS, Johanna Willemina - Haarlem na de Reformatie Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Op gezag van Rector Magnificus Dr.J.J.M Beenakker hoogleraar in de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen volgens besluit van het college van dekanen te verdedigen op dinsdag 13 juni 1989 te klokke 16.15
76838: SPAENBURG P A Jr - Kozakkendag geschiedkundig verhaal over Utrechts bevrijing der Fransche overhersching op 28 november 1813 geillusstreerd FRans van Noorden
71405: RUIZENDAAL Willen Spakenburg - Kerkgeschiedenis van Bunschoten/Spakenburg van de vroegste begin tot de vrijmaking
17970: SPANGENBERG, J. - Johann Spangenbergs (weiland treueiserigen Superintendenten der Reichsstadt Nordhausen) Postille; Das ist: GrŁndliche und deutliche Auslegung der Evangelien und Episteln welche in den evangelischen Kirchen alle Sonn- und fŁrnehmste Fest-Tšge durchs ganze Jahr Ųffentlich pflegen abgelesen zu werden, wie auch der heilsamen Passions-historie, also gefertiget, daŖ der rechte Verstand der Worte, und der nŁtzliche Gebrauch der Lehren, der heranwachsenden Jugend, durch sonderbahre FragstŁcke, in dreijen Theilen, auf das allerleichteste fŁrgetragen und eingebildet wird. Mit einer Vorrede von D. Martin Luthern.
42241: SPANJAARD, S.H. Ds. - De Christusverkondiging aan de buitenkerkelijke mens
65966: SPARENBURG, P.H. - Verzoening. Een verhaal uit dem Duitsch Russischen oorlog 1914-1918.
41771: SPARENBURG, P. A. JR. - de goedertierenheden des HEEREN over de degenedie Hem vrezen geillusstreerd
69672: SPARENBURG P A Jr - Uit bange dagen een verhaal uit het jaar 1813 Serie Groene Boekjes der Chr Bibliotheek
25908: SPARENBURG, P. A. - De val van het Spaanse nest. Een verhaal uit de jaren 1576 - 1578.
33913: SPARENBURG, P.A. - Van den dood gered. Uit het leven van Mijnwerkers.
75673: SPARENBURG jr P A - Een twaalfjarige bevelhebber een verhaal uit decachtigjarige oorlog
70491: SPARENBURG P.A. - De val van het Spaanse nest
65965: SPARENBURG, P.A. - Van den dood gered. Uit het leven van Mijnwerkers.
31551: SPARENBURG, P.H. - Verzoening. Een verhaal uit dem Duitsch Russischen oorlog 1914-1918.
65963: SPARENBURG, P. A. JR. - Een twaalfjarige bevelhebber een verhaal uit den tachtigjarige oorlog.
65961: SPARENBURG Jr., P.A. - Uit bange dagen Een verhaal uit het jaar 1813
65962: SPARENBURG, P. A. - De val van het Spaanse nest. Een verhaal uit de jaren 1576 - 1578.
76704: SPARENBURG P A - De landweerman vanVeelust verhaal 1ewereldoorlog 1924 met platen
34955: SPARENBURG, P.H. - Van de daken der huizen.
34984: SPARENBURG, P.A. - Vrijgekocht.
13097: SPARENBURG, P.A. - Willem van Dijk.
69671: SPARRIEBIRD van P - De familie Blarensteijn Serie Groene Boekjes der Chr Bibliotheek
65549: SHAW-Sparrow W - The Old Testament in art From the credion of the word tothe death of Meses the text by the rev canon ect
46636: SPEAKE, GRAHAM - Mount Athos : Renewal in Paradise
65968: SPEELMAN, DR. H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk (Diss.)
65969: SPEELZIEK J J - De Dokter van TERWOLDE Hendrik roefof vn der Molen
65970: SPEERDAL, F - De kleine en de groote chauffeur. Met teekeningen van Henk Poeder.
31626: SPEERDAL, F - Hein SMit een verhaal uithetgegin onzer mobilisatie. Met teekeningen van Jaap Veenendaal
65973: SPEK, W. - De Anti Christ of de Paus van Rome De ontmaskering van de groote hoer of de beroeringen der wereld naar Openb. 17.
65974: SPEK, W. - Een gesprek tusschen een Hervormd predikant en eenige Roomsche priester gehouden in de pastorie aan den Houttuin te Rotterdam.
22645: SPEK, W. - Een gesprek tusschen een Hervormd predikant en eenige Roomsche priester gehouden in de pastorie aan den Houttuin te Rotterdam.
65977: SPEK, W. - De Anti Christ of de Paus van Rome De ontmaskering van de groote hoer of de beroeringen der wereld naar Openb. 17.
65978: SPEK, W. van der - 1 SamuŽl een koningschapsboek.
28315: SPEK, W. - De Anti Christ of de Paus van Rome De ontmaskering van de groote hoer of de beroeringen der wereld naar Openb. 17.
297: SPEK, W. - De Anti Christ of de Paus van Rome De ontmaskering van de groote hoer of de beroeringen der wereld naar Openb. 17.
62837: OLYMPISCHE SPELEN - 1952. Samengesteld door Jan Koome.
74875: SPENCER, J. S. - Schetsen uit het dagboek eens leeraars, of gesprekken met bekommerden, aangaande den weg der zaligheid. Met een levensberigt van den schrijver en ophelderende aanteekeningen, uitgegeven door John Angell James. Uitgegeven door het Evangelisch verbond. tweededruk
63467: PHILIPP JACOB SPENER - Verlangen naar vroomheid
65981: SPENER, Philipp Jacob (1635-1705) Frankfort - eenvoudige verklaringe der CHRISTELYKE LEERE nade order van de Kleine Catechismus van dien dierbaren Man gods LUTHERUS in vragen en antwoorden vervat en met nodige getuigenissen der Schftuure bevestigt van Philip jacobspener doctor in de Godgeleertheid,preikant en senior tot Frankfort aan de Mayn na den derde druk van Joh david Zunners aldaar in jaar 1687 uithethoogduitsch vertaalt.Door een mede arbeiider in den Nederlanschen Euangelischen Wynberg des Heeren tweede druk
65982: SPENERS, Phillip Jacob. - Eine BuŖpredigt an die evangelische Kirche. Pia Desideria.
49193: D. Menskens V. D. Spiegel - Daan, de dappere. Pentekeningen van Henk Poeder.
43349: Menkens van der Spiegel D - Klein maar dapper geillustreerd door Jeanne Foure
59221: SPIEGEL de KRONIEK van de week uitgave van De Spiegel - band 1 no 17 5 januarie 1948/ n0 24 12 maart 1949 // band 2 no 25/ 19 maart 1949 / no 50 10 semtember 1949 en Spiegel no 51/ 52 semtember 1949 en no 1 en 2 oktober 1949
49128: MENSKENS- VAN DEN SPIEGEL. - 'T vogeltje met vreemde veeren. vierde druk.
65984: SPIEGEL - Spiegel, ingebonden jaargang 1 oktober1955 29september 1956 50er jaren items rijkelijk geill. Met z/w foto's.
65985: SPIEGEL - De Spiegel Christelijk nationaal weekblad jaargang 1952-1953 ingebonden. Spiegel, ingebonden jaargang 3 oktober1954` 24september 1955 50er jaren items rijkelijk geill. Met z/w foto's.
65992: Spiegel, d.v.d - De jongens vanzeven tekeningenE J Veenendaal
47645: Spiegel, d.v.d - Een andere jongen geillusstreerd Johhanade Ruit
60943: Menkens van der Spiegel D - Klein maar dapper geillustreerd door Jeanne Foure
65993: SPIEKER, C.W. - Christelijke morgen-overdenkingen. Voor alle dagen des jaars; door C.W. Spieker, theol. dr. superintendent en eerste predikant te Frankfort aan den Oder. Naar het Hoogduitsch.
71108: SPIEKMAN, JAN - Het grote kwaad, geÔllustreerd door Jan Lutz
65998: SPIER, Jo - Op de valreep.
65997: SPIER, J. M. - Calvinisme en existentie-philosophie.
65996: SPIER, H.J. - De Bijbel in tegenspraak.
65994: SPIER, H.J. - De Jehova's getuigen en de Bijbel. Vierde druk.
65995: SPIER, H.J. - De Jehovah's getuigen en de Bijbel.
66001: SPIERTZ, M.G. Dr - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw
77981: FRIJHOFF WILLEM - MARIJKE SPIES - 1650 Bevochten eendracht. Nederlandse cultuur in Europese context.
36907: SPIJKER, dr. W. van 't - Geest, woord en kerk.
41338: SPIJKER, Dr. W. van 't. - Eenheid in verscheidenheid? De identiteitscrisis binnen de Gereformeerde Gezindte.
35540: SPIJKER, Dr. W. van/BISSCHOP, Dr. R./HOF, Dr. W.J. op't - Het puritanisme. Geschiedenis, theologie en invloed.
26584: SPIJKER, Dr. W. van 't - Reformatie en geschiedenis. Tweede druk.
77204: SPIJKER van W Dr - Leven uit de Bron 10 psalmen nader toegelicht
14426: SPIJKER, G. van't - Ik zal u niet verlaten. Een pastorale handreiking in geestelijke verlatenheid aan de hand van Gisbertus Voetius en Johannes Hoornbeeck.
21022: SPIJKER, Dr. W. van īt - De Heilig Geest als Trooster De Parakleet teksten bij Johannes
1999: SPIJKER, Dr. W. van 't - Die Fransman...'. Calvijn in 1536.
21014: SPIJKER, Dr. W. van īt - Zijn verbond en woorden. over doop, belijdenis en avondmaal volgens de klassieke formulieren.
36968: SPIJKER, Willem van 't - Ordenlich und fruchtbar. Festschrift.
66013: SPIJKER, dr. W. van 't - Triptiek van de geschiedenis de verhouding tussen wereld-, heils- en kerkgeschiedenis
66014: SPIJKER, Dr.W. van 't; DRIMMELEN, Drs. L.C. - Inleiding tot de studie van het kerkrecht.
66015: SPIJKER, Prof. Dr. W. van 't (e.a. red.) - Bij Brood en Beker: Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk. Kampen 1980. 456p.
66018: SPIJKER, W. VAN'T / NOORLANDT, J.N. / SCHAAF, H. VAN DER (RED.) - Een eeuw christelijk-gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken
66012: SPIJKER, dr. W. van 't - Geest, woord en kerk.
66009: SPIJKER, Dr. W. van īt - Zijn verbond en woorden. over doop, belijdenis en avondmaal volgens de klassieke formulieren.
66011: SPIJKER, Dr. W. van 't - Reformatie en geschiedenis. Tweede druk.
66007: SPIJKER, Dr. W. van 't - Doop in plaats van besnijdenis 2e druk Serie pasmunt 1
66008: SPIJKER, Dr. W. van e.a. - De synode van Westminstyer 1643-169
73277: SPIJKER, Prof. Dr. W. van 't (e.a. red.) - Spiritualiteit
74127: SPIJKERBOER A.A. - Een rondje om de kerk, kroniek van de halve eeuw
66020: SPIJKERBOER, Dr. A. A. - De Nieuwe kern en Karl Barth
66024: SPINOZA- TAK, W. G. VAN DER, - Helden van den geest. Deel I. Spinoza vrij naar Lťon Brunschvicg door-, n. d. around 1920. 189(3) pp.
48349: SPINOZA- TAK, W. G. VAN DER, - Helden van den geest. Deel I. Spinoza vrij naar Lťon Brunschvicg door-, n. d. around 1920. 189(3) pp.
66026: SPIT, IRENEUS WILHELMUS MARIA - Multisubjectieve activiteit en morele verantwoordelijkheid. Multisubject activity and moral responsibility (with a summary in English)
66027: SPITZ, L.W. - The protestant reformation. 1517-1559.
31464: SPITZ, L.W. - The protestant reformation. 1517-1559.
73742: DREYER ANDRIES en SPOELSTRA C - BOUWSTOFFEN voor de Geschienenis der Nederduitsch Gereformeerde Kerken in Zuid Afrika 2 dln
71151: SPOORENBERG A. - Met Aalt Dulk op avontuur (met illustraties van J. Blauwijkel)
36608: SPRANCKHUYSEN, Dionysius - Sions troostfontein.
38875: SPRANCKHUYSEN, Dionysius - Sions troostfontein.
72208: SPRANCKHUYSEN, Dionysius - Een lofzang in stilheid
72209: SPRANCKHUYSEN, Dionysius - Honing uit de Leeuw
25458: SPRANCKHUYSEN, Dionysius - De werken zijner handen
72212: SPRANCKHUYSEN, Dionysius - De Wenende Maria Vertroost
72213: SPRANCKHUYSEN, Dionysius - Sions Troostfontein
72210: SPRANCKHUYSEN, Dionysius - Gelijk een kindeke
72211: SPRANCKHUYSEN, Dionysius - Zieslroerende bedenkinge
71886: STEVENSON John te Canterbury vertaald dootVISSDER J V D M SPRANG - De HEERE onze HERDER Eene erklaring van den drie en twintidsten psalm met een voorwoord van Prof BIESTERVELD Hoogleraar te Kampen
66031: Sprenger van Eijk, P.G. Q. - Geschiedenis en Merkwaardigheden der Stad Vlaardingen
66032: SPRIGGE, Josua - De getuygenisse eener Aenstaende Heerlijkheyt. Voorgedragen in XVII. Geest-rijke Sermoonen, Tot Londen in Pankras-Kerke gepredikt; ende daer na op verscheyde tyden; den eene na den ander; in druk uytgegeven. Door Josua Sprigge, Bedienaer des Goddelijken Woordts; ende tot sondecbare nuttigheden; als in de Voor-rede verhaelt; in 't Neerlands getrouwelijk overgeset door P.S. Den Tweede druk. Waarbij gebonden: Christus Redivivus, dat is: De Verborgentheydt van Christi Kruyciginge ende Wederopstandinge. Alwaer Verhandelt wordt van Christo, wat ende waer hy zy; Van de Heerlijkjeydt ende Verborgentheydt sijns Persoons ende Ampts; hedendaegs soo jammerlyken verlamt. daer dan Als in een Spiegel, het Beeld ende Proportie van alle de Wegen ende Werken Godts, in de Rijken deser wereldt, gespeurt konnen worden. Door Josua Sprigge.
66033: SPRINGER, J.L. - Argumentum ontologicum. Existentieele interpretatie van het speculatieve Godsbewijs in het Proslogion van S. Anselmus, Aartsbisschop van Canterbury. Door dr. J.L. Springer.
25040: SPRINGER, J.L. - Argumentum ontologicum. Existentieele interpretatie van het speculatieve Godsbewijs in het Proslogion van S. Anselmus, Aartsbisschop van Canterbury. Door dr. J.L. Springer.
66034: SPRINGINTVELD, JOHANNES GERARDUS - Algorithms for Type Theory. Algoritmen voor Typentheorie (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy. Utrecht University. Volume: XIII
66035: SPRONG, J.J. Th. - Oude prentkaarten vertellen over Vleuten-De Meern.
66036: Spruit, Ruud - Zout en slaven. De geschiedenis van de Westindische Compagnie
71272: SPRUNER, DR. K. VON - Historisch-geographischer Schul-Atlas. dreiundzwanzig kolorierte karten in kupperstich zente auflge
78373: DOORNEBAL J T DS RED BARTJAN SPRUYT - ROMANTIEK EN STICHTELIJKHEID NAGELATEN GESCHRIFTEN VAN DS J T DOORNEBAL
5885: SPRUYT, dr. B. J. - Ketter aan het binnenhof. Cornelis HOEN en zijn tractaat tegen de transsubstantiatieleer (1525).
66040: SPUNDA, FR., - Legenden und Fresken vom Berg Athos. Inhalt: Die Mystik auf dem Athos; Der Athos in unserer Zeit; Die Legenden auf dem Athos; Die Fresken vom Athos; Entstehungszeiten der wichtigsten Fresken auf dem Athos; Wort- und Sacherklšrungen. ,
37358: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar vescheiden uit zijn dagboek, aantekeningen en brieven samengesteld door zijne weduwe vertaald door Elisabeth Freystadt. Deel 3 en 4 in een band.
37364: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Voor iedere avond. Bijbels dagboek.
14434: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De roos en de lelie.
8237: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het chequeboek van de bank des geloofs. 1e druk
72993: SPURGEON C.H. - Kom tot Mij!, Opnieuw uit het Engels vertaald door Mw. W. Wouters
72994: SPURGEON C.H. - Opwekking, zeven preken van C.H. Surgeon, Opnieuw uit het het engels vertaald door: dhr. M. Visser & Mw. E. Visser- den Hartog
72990: SPURGEON C.H. - Looft de Heere, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Drs. Leendert G.W. van Beek
72988: SPURGEON C.H. - De Opstanding, Nieuw uit het Engels vertaald door Iz. den Dekker en B. J. den Dekker
72981: SPURGEON C.H. - De Kerk, wij zullen de Heere dienen , zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Ds. L. A. den Butter (drs.), leen van Beek, Bertine van Gameren-de Ronden en Arie Maasland
70379: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - ZOEKT en gij zult vinden aanwijzingen voor het oprecht zoeken en vinden van Christus
73070: SPURGEON C.H. - Het bloed vanhet Lam zeven preken van C.H. Surgeon,
14991: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van den Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Freystadt. Tweede druk.
1468: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Alles uit genade. Een ernstig woord tot hen, die de zaligheid zoeken te verkrijgen door den Heere Jezus Christus. Naar het Engelsch door Elisabeth Freystadt. 4e druk.
14431: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engelsch vertaaald door E. Ubels. 3e of 6e ongewijzigde druk.
29127: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Schetsen van leerredenen. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Oude Testament.
29131: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Totdat Hij komt. Toespraken aan de tafel des Heere derde, ongewijzigde druk.
29133: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van den zaligmaker. Twee-en-vijftig leerredenen. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
29134: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Trooster der Treurigen. Zeven toespraken over Jesaja 61 : 1 - 3.
29135: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten. Uit het engels vertaald door ds. W. de Graaf.2e druk
29136: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Alles uit genade. Een ernstig woord tot hen die de zaligheid zoeken te verkrijgen door de Heere Jezus Christus. 7e ongewijzigde druk.
29137: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het Evangelie des Koninkrijks. MattheŁs' Evangelie. Practisch verklaard door C. H. Spurgeon. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
1838: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Prins der predikers. Het leven en de arbeid van ds. Charles Haddon Spurgeon (1834-1892). Samengesteld door zijn echtgenote. In het Nederlands vertaald door Elisabeth Freystadt. Opnieuw voor de druk gereed gemaakt door ds. J. v.d. Haar. 3e druk
28428: SPURGEON, C.H. (1834-'92). - Leerredenen door C.H. Spurgeon. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt. Vijfde jaargang. (52 leeredenen)
34912: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - 8 boekjes van Charles Haddon Spurgeon. De Weg der Zaligheid, Gaat in door de enge poort!, Praatjes van Jan Ploeger, Jan Ploegers Plaatjes, Juweeltjes, Overeenkomstig de belofte, Korenaren, Zeven wonderen van Genade.
77267: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Psalmendagboek
37112: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Totdat hij komt. Toespraken aan de tafel des Heeren.
37115: SPURGEON, C.H. (1834-'92) +jhj* - Zeven wonderen van genade.
42428: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - My Sermon Notes A Selecion from outlines of discourses delevered at The matropolitan Tabernaele
1905: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Psalmen Davids. Met eenige ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
29115: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Overeenkomstig de belofte.
29116: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van wijsheid voor het dagelijks leven.
29118: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Mijn bekering.
35506: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Hebt goede moed.
26579: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - twaalf preken voor jongeren vertaal Ds W de Graaf
14448: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Schrift-uitlegger. Leiddraad bij het lezen van Gods met het huisgezin met korte veklaringen en opmerkingen door C.H. Spurgeon. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
29533: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Mattheus Evangelie.
14428: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Korenaren tusschen de schoven opgelezen. Uit het Engelsch van C.H. Spurgeon, door H.E. Faure. 3e druk.
29225: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Korenaren tussen de schoven opgelezen. Bloemlezing uit de werken van C.H. Spurgeon. 3e druk.
23073: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Laat uw licht schijnen door C.H. Spurgeon. 9e druk.
25702: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Laat uw licht schijnen. Vrij vertaald door A.G. Barkey Wolf. 4e druk.
40597: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Spurgeon en zijn boodschap aan ons en een Troostwoord voor de zieken
1483: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Voor iederen morgen. Dagboek voor huizgezin of binnenkamer van C.H. Spurgeon.
75119: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Speciale gelegenheden
75118: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus in de psalmen
45442: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Volksleerredenen. .: Nieuwe serie. 1887. 25 preken
37601: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Prins der predikers leven en arbeid 5e druk Samengesteld door zijn echtgenote....Opnieuw voor de druk gereed gemaakt door Ds. J. van der Haar.
37636: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Vensters van kristal. Bijbels dagboek.
43763: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - C.H. Spurgeon en zijn boodschap aan ons. en een troostwoord voor de zieken.
43764: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - C.H. Spurgeon en zijn boodschap aan ons. troostwoord voor de zieken.
37704: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Looft de Heere.
32538: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Totdat Hij komt. Toespraken aan de tafel des Heeren.
31128: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Das Buch der Bilder und Gleichnisse. (2000 der besten ulustratie aus C.H. Spurgeons bisher in deutscher Sprache nicht erschienen Werken. Gesammelt, Łbersetzt und zusammengestellt von Hermann Liebig, Stettin Prediger des Evangeliums. Dritte auflage
72970: SPURGEON C.H. - Wandelen in de liefde, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Johanneke Hoekman-Bezemer en Liesbeth van Klinken
70384: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - JezusChristus de HEERE
70385: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Geloof
70389: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Bijbel een kracht van God tot zaligheid
19677: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het chequeboek van de bank des geloofs. 2e druk.
71615: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Schetsen van leerredenen. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Oude en nieuwe testament.
16723: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van troost voor het dagelijks leven. Vertaling ds. W. de Graaf.
16729: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Zeven wonderen van genade. Uit het Engelsch van C.H. Spurgeon. Door Alma. 4e druk.
75116: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Hemel of Hel
75117: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Kerst en Pasen
29111: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Rondom de enge poort. Of een vriendelijk gesprek met zoekenden over het geloof in de Heere Jezus Christus.
48974: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Volksleerredenen. Nieuwe serie. 1886. Daarbij geb.: Nieuwe serie. 1887.
69556: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het chequeboek van de bank des geloofs. 7e druk
38559: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Zeven laatste preken.
72421: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Schrift-uitlegger. Leiddraad bij het lezen van Gods met het huisgezin met korte veklaringen en opmerkingen door C.H. Spurgeon. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
48246: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - spurgeon,s devotional Biblr Selected passages from the word of God with running comments
74342: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Ja en Amen. Beloften Gods voor iederen dag des jaars. Geschikt, verklaard en toegepast door C.H. Spurgeon. Naar het Engelsch door C.S.A. van Scheltema. 2e druk
3626: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van den Zaligmaker. Twe-en-vijftig leerredenen door C.H. Spurgeon. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
21262: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Voor iedere morgen, Dagboek voor huisgezin of binnenkamer. Uit het Engels vertaald door P. Huet. Zesde onveranderdedruk.
29113: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van waarschuwing voor het dagelijks leven.
29114: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden voor elke dag. 1e druk.
48732: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De troon der genade
45843: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engelsch vertaaald door E. Ubels. 3e ongewijzigde druk.
45500: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Ja en Amen. Beloften Gods voor iederen dag des jaars. .met voorwoord Ds W Vroegendewei
72982: SPURGEON C.H. - Zoekt mijn aangezicht, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Arie Maasland
72985: SPURGEON C.H. - Hemel of Hel, Nieuw uit het Engels vertaald door Ewoud van de Sande
72986: SPURGEON C.H. - Troost mijn volk!, vertaald door Ds. A. van der Zwan
72987: SPURGEON C.H. - God is liefde, Nieuw uit het Engels vertaald door mw. G. Fase
72979: SPURGEON C.H. - Vlees en Geest, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Arie Maasland
72978: SPURGEON C.H. - Wijsheid uit het spreukenboek, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Adam Maasland en Arie Maasland
72976: SPURGEON C.H. - Jezus in de psalmen, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72975: SPURGEON C.H. - Speciale gelegenheden, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Drs. Leendert G.W. van Beek
72974: SPURGEON C.H. - De persoon van de Heilige Geest, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72973: SPURGEON C.H. - De opstanding en de hemelvaart van Christus, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72971: SPURGEON C.H. - Mannen in het nieuwe testament, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
28326: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Psalmen Davids. Door C.H. Spurgeon. Met eenige ophelderende aantekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Eerste deel, van Psalm I tot XLI: 586 blz. Tweede deel, van Psalm XLII tot LXXIII: 579 blz. Derde deel, van Psalm LXXIV tot XCII: 595 blz. Vierde deel, van Psalm XCIII tot CXVIII: 602 blz. Vijfde deel, van Psalm CXIX tot CL: 644 blz. Tweede druk.
45427: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engelsch vertaaald door E. Ubels. 7e ongewijzigde druk.
31332: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Juweeltjes. Uit het Engelsch van C.H. Spurgeon door C.S. Adama van Scheltema.
75049: SPURGEON, C.H. (1834-'92) hAYDEN eRIC - HIJ WON HEN VOOR CHRISTUS BEKERINGEN ONDER DE BEDIENING VAN SPURGEON
21309: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen Deel 1 en II Buijten schipperheijn Amsterdam 1974
21310: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen lezingen voor mijn studenten.
14397: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
77268: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - WErken in Zijn Wijngaard
69647: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Twaalftal nieuwe leerredenen bundel 5-6-7 en 12.
69651: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - BLoemlezing uit zijne werkenCharles Haddon Spurgeon. , Juweeltjes, Praatjes van Jan Ploeger, Jan Ploegers Plaatjes bij nieuwe praatjes- Zeven wonderen van Genade.en Korenaren,tusschen de schoven opgelezen
75121: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het Kruis
75122: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - lees en Geest
75123: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Speciale gelegenheden
75124: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus in de psalmen
75125: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Leven in GFod
8530: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Laat Uw licht schijnen. Vrij vertaald door A.G. Barkey Wolf. Vierde druk.
72262: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - MY SERMON NOTES a selection from outlines of discourses delivered at the mettropolitan tabernacle from Matthew acts en rom/rev
73067: SPURGEON C.H. - Leven in God zeven preken van C.H. Surgeon,
73068: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus Christus enn dien gekruisigd zeven preken van C.H. Spurgeon,
72261: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - MY SERMON NOTES a selection from putlines of discourses delivered at the mettropolitan tabernacle From GENISIS to Provers 1 tot 64
35302: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Korenaren. Tusschen de Schoven opgelezen. Uit het Engelsch door H.E. Faure. 3e druk.
75120: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Uitverkoren in Hem
37399: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, aanteekeningen en brieven saamgesteld door zijne weduwe. Vertaald door Elisabeth Freijstadt.
36866: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Sara en Hagar of de twee verbonden.
31200: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Een goede tijding voor de zoekenden. Spurgeon-bibliotheek, 1e jaargang nummer 1.
24056: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van Spurgeon I.en 2 Verzameld en voorzien van een levensschets door J. Roodbeen.
19014: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Stem des Bloeds een roepstem tot bekeering.
1638: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Wonderen van den Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen, uit het Engelsch door Ubels. .
37120: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten. Deel II
26138: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Ubels. 3e of 5e, ongewijzigde druk.
26139: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Freystadt 5e ongewijzigde druk.
14208: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten. Uit het Engels vertaald door ds. W. de Graaf. Deel 1. Derde druk.
73149: SPYRI, JOHANNA. - - Cornelli wordt opgevoed Verhalen voor Kinderen en voor hen die veel van Kinderen houden
41553: SPYRI, JOHANNA - Gornelli wordt opgevoed Verhalen voor Kinderen en voor hen die veel van Kinderen houden
71161: SPYRI, JOHANNA - De kleine fluitspeler, een verhaal voor kinderen en voor hen, die veel van kinderen houden, uit het hoogdutch, met 4 platen
78121: SPYRI, JOHANNA - De ROTSSPRONG Kleine verhalen voor Ouden Jong no 9
43908: SPYRI, JOHANNA - Oom Titus
66153: ST. CLARA, A. van (1644-1709, pseudoniem van Johann Ulrich Megerle) - Judas den Aarts-schelm, ten nutta voor alle eerlyke luy; Of een naaukeurig ontwerp van de Levens-beschryvinge van den Booswigt Iskarioth: Voorzien van verscheyde fraaye redeneeringen, Zedelyke leerstukken, zeldzaame geschiedenissen en een zeer ryke voorraad van allerhande fraaye gedagten, die niet alleen een prediker dienstig zyn, om de hedendaagze dwaase en ondeugende wereld onder de neus te wryven, maar ook om van den gemeenen Man, tot een aangenaam tydverdryf, en tot zyn dierbaar Zielenheyl te konnen gebruykt worden: Alles uytgewrogt door Pater Abraham van St. Clara, Augustiner Barvoeter Monnik, en Keyserlyke Prediker, Uit het Hoogduyts in het Nederduytsch vertaalt door J. Schoolhouder. Tweede Deel.
66152: ST. CLARA, A. van(1644-1709, pseudoniem van Johann Ulrich Megerle) - Abrahams Loof-hutt. Welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel voor heerlyke spysen en Vruchten voorzien is: Aangericht voor Joden ter bekeering, voor christenen ter leering. Met veele uitgelezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiednissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham ŗ St. Clara. Augustiner der Barvoeters-Ordens, en Roomsh-Keyserlijke Hof-Prediker. Uit het Hoogduitsch vertaaldt. Drie delen.
30951: ST. CLARA, A. van(1644-1709, pseudoniem van Johann Ulrich Megerle) - Abrahams Loof-hutt. Welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel voor heerlyke spysen en Vruchten voorzien is: Aangericht voor Joden ter bekeering, voor christenen ter leering. Met veele uitgelezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiednissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham ŗ St. Clara. Augustiner der Barvoeters-Ordens, en Roomsh-Keyserlijke Hof-Prediker. Uit het Hoogduitsch vertaaldt. Drie delen.
38100: ST. CLARA, A. van (1644-1709, pseudoniem van Johann Ulrich Megerle) - Judas den Aarts-schelm, ten nutta voor alle eerlyke luy; Of een naaukeurig ontwerp van de Levens-beschryvinge van den Booswigt Iskarioth: Voorzien van verscheyde fraaye redeneeringen, Zedelyke leerstukken, zeldzaame geschiedenissen en een zeer ryke voorraad van allerhande fraaye gedagten, die niet alleen een prediker dienstig zyn, om de hedendaagze dwaase en ondeugende wereld onder de neus te wryven, maar ook om van den gemeenen Man, tot een aangenaam tydverdryf, en tot zyn dierbaar Zielenheyl te konnen gebruykt worden: Alles uytgewrogt door Pater Abraham van St. Clara, Augustiner Barvoeter Monnik, en Keyserlyke Prediker, Uit het Hoogduyts in het Nederduytsch vertaalt door J. Schoolhouder. Tweede Deel.
73468: STAAL, M. van der - Anneke Jansz. Historisch verhaal uit den eersten tijd der hervorming. 1edruk.
19438: STAAL, M. van der - Een schaap in 's levens woestenij.
8947: STAAL, M. van der - Een schaap in 's levens woestenij. Derde druk
23736: STAAL, M van der - Een schaap in 's levens woestenij
47707: Staal, Joh. - Veilig geleid (vrij het Engelisch naverteld)
47373: Staal,C.H. - De kleren van de kardinaal
76516: STAALDUINE, DR. TH.J.S. - Om de lijn der Afscheiding. Prof. Dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944.
751: STACKHOUSE, THOMAS (1677-1752) - Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald 5 dln in 4 org lerenbanden mooi set
66167: STACKHOUSE, THOMAS (1677-1752) - Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald 5 dln in 4 org lerenbanden mooi set
66168: STAD, CARRY VAN DER - Kabouterfeest en andere verhalen
66169: STAEHELIN, E. - Die Christentumsgesellschaft in der Zeit der Aufklšrung und der beginnenden Erweckung, Texte aus Briefen, Protokollen und Publikationen, ausgewšhlt und kommentiert von Ernst Staehelin. Basel, Friedrich Reinhardt Verlag, 1970. VIII, 582 Seiten, Gr. 8į (23,5 x 16,5 cm), Orig.-Leineneinband.
66171: STAFLEU-KRUIKEMEIER, Lenie - Het huis,,De Vreugde''
66170: STAFLEU-KRUIKEMEIER, Lenie - Peter, de parkiet.
66172: STAHELIN, C.(1665-1727 - Catechetische huys-schat ofte verklaring vand en Heidelbergschen Catechismus door vragen en antwoorden. Benevens derzelver gebruikmakingen, zo ter overtuiging, beproeving, opwekking, vermaning als vertroosting; als verstrooing; en daar uit getrokkene ernstige gebeden: den leer en heilbegeerigen zielen en inzonderheid den huisvaderen en huisgenoten hertelyk zoeken ter hunner wys en rykmaknig tot zaligheid, geopent door Chrsitoph. Stahelin. tweededeel
66173: STAHL, P.-J. (redactie) - Beelden uit het persoonlijke openbare leven der dieren. Met illustraties van Grandville.
43266: STAKENBURG, ARNOLD - Onno Zwier van Haren.1713-1779 De Geuzen. Voorzien van een inleiding en aanteekeningen.
66174: STALDER, KURT - Das Werk des Geistes in der Heiligung bei Paulus.
66175: STALL, Sylvanus - Wat een aanstaand echtgenoot behoort te weten. Uit het engelsch bewerkt door H. J. C. Pierson (predikant te Ressen) - tweede druk
7995: STAM, Cor / DRIEL, Leen van - Je moest eens weten... over drugs. Tweede druk.
21520: STAM, Ds. P. J. jr. ' - Herman Friedrich Kohlbrugge. Een licht des vuurs bij nacht.
7061: STAM, C. e.a. (redactie) - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken.
66177: Stam, C - De hemelvaart des Heren in de Godsopenbaring van het nieuwe testament
66178: STAM, C. e.a. (redactie) - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken.
66179: STAM, CARLA - NIks helpt
66180: Stam, Cor - en Driel, Leen van. Je moest eens weten... over drugs
39337: Stam, Cor - en Driel, Leen van. Je moest eens weten... over drugs
20210: STAMM, F.L. - Ulfilas, oder die uns erhaltenen Denkmšler der gothischen Sprache. Text, Grammatik und WŲrterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Ludwig Stamm, Pastor zu St. Ludgeri in Helmstedt. Dritte Auflage, besorgt von dr. Moritz Heyne, Docenten an der Universitšt zu Halle.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9