Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
24967: POSTMA, D.G. (Voorburg). - Meditatiën.
63813: POSTMA, D. pedikant Gerf Kerk te RUSTENMBURG Z A R - Een dertigtal leerredenen.
63814: POSTMA, D.G. (Voorburg). - Meditatiën.
63815: POSTMA, Dr. J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit. Oersetting fan drs. S. Sybesma. (Overgezet door Drs. S. Sybesma)
3036: POSTMA, D. (V.D.M. en docent aan de theol. school te Burgersdorp (Kaapkolonie) ) Aegidius Francken. - Mijne handleiding voor de godgeleerdheid, volgens de hern van Aegidius Francken.door POSTMA, D. (V.D.M. en docent aan de theol. school te Burgersdorp (Kaapkolonie)
33187: POSTMA, Dr. J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit. Oersetting fan drs. S. Sybesma. (Overgezet door Drs. S. Sybesma)
63822: POSTMETER, F.D.H. (Pseud. van F.D.H. Postel) - Negen Leppels Kruudmoos obbeschept door F.D.H. Postmeter. 2e druk.
39989: POSTMETER, F.D.H. (Pseud. van F.D.H. Postel) - Negen Leppels Kruudmoos obbeschept door F.D.H. Postmeter. 2e druk.
63823: POSTMUS, J. - Het princen-boekske. Koningin Wilhelmina de dochter der oranjes.
9076: POSTMUS, J. - Het princen-boekske. Koningin Wilhelmina de dochter der oranjes.
43330: POSTMUS, J. - Majesteytsschenders - episode van oud-hollandsch leven in de 17e eeuw 1e druk
77223: VISSCHER U en Nieuwenhuis G en PostS D - De Kerk alle tijden- de kerk van alle plaatsen -tal en geloof
30936: POT, Joh. - Geloofsgetuigenissen. Twaalf leerredenen en eenige gedichten.
37339: POT, G.W. van der - Bijbelsche familien. Naar het Engelsch.
31894: POT, Willem van der (1704-'83)/Hijlarides, J. - Het einde der oprechten. Het godzalig leven en sterven van Willem W. Pot en Jiskjen Hiljarides.
63824: POT, G.W. van der - Bijbelsche familien. Naar het Engelsch.
63825: POT, Joh. - Geloofsgetuigenissen. Twaalf leerredenen en eenige gedichten.
28402: POTAPPEL, L J Stavenisse DOOR SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel, in leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Stavenisse. 1e druk.
63832: POTGIETER,E.J. - Potgieters Proza 1837-1845 Met o. a Jan en Jantje, ''t Is maar een pennelikker, Marie, Hanna. Index. Ornam
63831: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poëzy, kritische studiën. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman Schetsen en verhalen
63830: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman Studiën. Schetsen Proza, poëzy, kritische en verhalen
63829: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poëzy, kritische studiën. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman POEZY
47773: Pothast-Gimberg, C. E. - Bontekoe in de wei deeltje 1- 2
45086: POTHAST-GIMBERG, CHRISTINA ELIZABETH. - Jantientje. Illustraties: T. Pluymers.
63835: POTHOF, H - Van dorpstimmerman tot bouwondernemer. 125 jaar Grootheest Bennekom
43937: POUDROYEN, Cornelius van (ov. 1662) - Catechisatie dat is een grondige ende eenvoudige onderwijsinge over e leere des Christelicken catechismi Bestaende in vragen en antwoorden. Tot dienst van den genen die haer in de catechisatie hier te lande gebruickelick willen oeffenen..
63838: POWELL, IVOR - Luke's Thrilling Gospel
63839: POWELL, IVOR - John's Wonderful Gospel
63840: POWELL, IVOR - The Amazing Acts
63841: POWER, P.B. - Een troost voor zieken.
16721: POWER, P.B. - Een troost voor zieken.
34595: PRAAG, E. van - Ervaringen van een Israëliet voor en tijdens de oorlog.
63850: Praamsma, L - Kerkenordening en geschiedenis
13220: PRAAMSMA, Dr. L. - Het dwaze Gods. Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland sinds het begin der 19de eeuw. 2de uitgebreide en herziene druk.
39585: PRAAMSMA, Dr. L. - De kerk van alle tijden. Verkenning in het landschap van de kerkgeschiedenis. Deel 1: Van Jeruzalem naar Rome, 373 (1) blz. (1979). Deel 2: De Reformatie-eeuw, 436 (1) blz.(1980). Deel 3: De eeuw van rede en deugd, 431 (1) blz. (1980). Deel 4: Zware tijden, 508 (1) blz. (1981).
22824: PRAAMSMA, Dr. L. - Calvijn door Dr. L. Praamsma. Tweede druk.
2582: PRAAMSMA, Dr. L. - Calvijn. Tweede druk.
76674: PRAAMSMA, Dr. L. - De kerk van alle tijden. Verkenning in het landschap van de kerkgeschiedenis. Deel 1: Van Jeruzalem naar Rome, 373 (1) blz. (1979). Deel 2: De Reformatie-eeuw, 436 (1) blz.(1980). Deel 3: De eeuw van rede en deugd, 431 (1) blz. (1980). Deel 4: Zware tijden, 508 (1) blz. (1981).
78196: PRAAMSMA, JAN MARTEN - Klassikaal geloven. Verhalen uit de wondere wereld van het godsdienstonderwijs
16222: PRAAMSMA, Dr. L. - Abraham Kuyper als kerkhistoricus.
63851: PRAKKE, Dr. H. J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografisch speurtocht door de 'olde lantschap'. 'De achtste der zeven provincien'.
63852: PRAKKE, H.J. - Drenthe in Michigan. 'n Studie over het Drentse aandeel in de Van Raalte-trek van 1847. Bijdrage tot de sociologie van het schisma in de Drentse dorpsgemeenschap. Door H.J. Prakke, voorzitter van het Drents Genootschap. Met een voorwoord van prof. dr. P.J. Bouman, hoogleraar in de Sociologie te Groningen en gedichten op deze van Raalte-trek van L. Braaksma, J. Poortman en Harm Drent.
5575: PRAKKE, H.J. - Drenthe in Michigan. 'n Studie over het Drentse aandeel in de Van Raalte-trek van 1847. Bijdrage tot de sociologie van het schisma in de Drentse dorpsgemeenschap. Door H.J. Prakke, voorzitter van het Drents Genootschap. Met een voorwoord van prof. dr. P.J. Bouman, hoogleraar in de Sociologie te Groningen en gedichten op deze van Raalte-trek van L. Braaksma, J. Poortman en Harm Drent.
63853: PRANGER, D. - Het beëindigen van kunstmatige voeding bij anhoudend vegeterende patiënten. Een analyse van de morele problematiek tegen de achtergrond van de recente discussies in de Verenigde Staten proefschrift
72735: PRAWDIN, MICHAEL illustraties, A nton Pieck - Het erfgoed van een groot Mongool I. De heerscher + II. De nazaten
76080: DIV. PRED. (GER.GEM) - Het Licht der wereld (Bijbels dagboek)
77206: JOPPE J Pred H H K - Schatten van het Koninkrijk 52 meditatieover de gelijkkenissen
64164: REINDERS B Jr herv pred - Voor de HEERE en vooer Gideon 14 overdenkingen
52380: C HARINCK Gerf Gem Pred - Een onoverbrugbare Kloof 2 preken voor de Bijbelverspreidingken
74099: OLIE J H C Herv pred - Aanmerk de Lelien 8 preken overplanten bloemen.engewassen uit de bijbel
74102: TUKKER C A Herv Pred - Het Gebed vanChristus Acht catechismuspreken over het Onze Vader
74105: OORSCHOT C STEELENDAM Herv Pred - Die trouwe houdt en eeuwig leeft bijbels dagboek
66898: TROUWBORST C Ned Herv Pred - De voorlaatste brief de brief vn Judas een bijbelstudie
45736: ROOTSELAAR J VAN (1906/1909)Nederlandse Hervormede predikakant - Memoires een treffend beeld van het kerkelijk leven
73495: HOVIUS W Chr PKN predikant - VRolijk als een Held vijf meditaties over de ZON
71701: LIMBURG H K -OLIE J H C HERV PREDIKANT - Het Visnet 50 jaar scghool metde bijbel 1952-2002 te GRAHORST met vele kleuren foto,s
75981: KORT A Drs Ned Herv / OudGereformeerd Predikant - Het rechtvaardigens ge,loof Het zaligmakende geloof volgensSchriften beliojdenis
75550: BELT H. VAN DEN DR PKN PREDIKANT - Een eeuwig ver bond over te betekenis van de Heilige doop 3e druk
48652: Jong Tj - Knegt de S A - Post van der H - Catsburg J en Vliestra A Ned Herv Predikanten - Feestoffen deel 1 Heden is u geboren deel 2 door lijden naar heerlijkheid=deel3 Christus triomfator- dee l4 Komt schepper heilige Geest deel 5 Als die dag komt
69983: Gereformeerde gemeente predikanten - Een zaaier ging uit....6 preken deel 11
57877: Jong Tj - Knegt de S A - Post van der H - Catsburg J en Vliestra A Ned Herv Predikanten - Feestoffen deel 1 Heden is u geboren deel 2 door lijden naar heerlijkheid=deel3 Christus triomfator- dee l4 Komt schepper heilige Geest deel 5 Als die dag komt
69656: Gereformeerde gemeente predikanten - Uit den schat des Woords. bundel 110 losse preken uit de jaren 1950-1970
69975: Gereformeerde gemeente predikanten - Een zaaier ging uit....bundel 11
69979: Gereformeerde gemeente predikanten - Een zaaier ging uit....6 preken deel 7
69980: Gereformeerde gemeente predikanten - Een zaaier ging uit....6 preken deel 8
69981: Gereformeerde gemeente predikanten - Een zaaier ging uit....6 preken deel 9
52908: CONVOLUT Ned Herv Predikanten- - 32 Preken van div Herv Predikanten 0.a B MoorreesM van Grieken- P G Datema- B Boonstra-J H Gunning.C B Holland J C Klomp e.a
62907: OOSTEN W H - VELDEN v.d J D - LITOOI A - BOUMA L - IMPETA j.J e.a Gerformeerde predikanten - Uitlegkundige overdenkingen van onderscheidene Predikanten der Gereformeerde Kerken
69986: Gereformeerde gemeente predikanten - Een zaaier ging uit....6 preken deel 16
69988: Gereformeerde gemeente predikanten - Een zaaier ging uit....10 preken deel 20
63863: PREKENSERIE Geref. Predikanten. - MENIGERLEI GENADE. Redaktie .Dr K Dijk - mds J H Hoek -Dr A D R Polman - Dr B Wielenga .De H Catechismusverklaring
63864: Prekenserie van Hervormde (Geref) predikanten - GENADE VOOR RECHT redantie Ds J J Timmer Nieuwerkerka.d Ijssel en Ds J Vermaas Amersfoort Nieuweserie 12e jrg 1949-502e jaargang 159-51- 4e jrg 1952-53- 5e jrg 1953-54- 6 jrg 1954-55- 7e jrg 1955-56- 9e jrg 1957-58.10e jrg 1958-59
76014: Gereformeerde gemeente predikanten - Een zaaier ging uit....10 preken deel 14
75552: Div Predikanten - Licht op de kanttekeningen Bijbels dagboek voor jong en oud 3e druk
72505: BOND VAN NED. PREDIKANTEN - Van Alphens Nieuw kerkelijk handboek 1982
25063: PREKENSERIE Geref. Predikanten. - MENIGERLEI GENADE vierde jaargang . Redaktie .DR J Cde Mooy en Dr.B WIELINGA .De H Catechismusverklaring 2
61558: N. N.EEN PATER VAN DE ORDEN DER PREDIKHEEREN ) - Godvrugtige Leidsman, aanwyzende de weg ten hemel door oeffeningen, gebeden, en de kleine getyden van de Heilige Maagd Maria. Met veelvuldige Godvrugtige Gebeden en Litanien. By een vergaderd door een Pater van het Orde der Predikheeren. Waar bij gevoegd zyn de Novene van den H. Antonius van Padua, en meer godvruchtige Oeffeningen. Dezen druk is van veele faute verbetert en vermeerdert met de Bemerking op de vier Uitterste des Mensch. Met negen kopere Plaaten vercierd.
76673: Engelse predrikkers - DE Tarbernakel preken van En gelse vaderen uit de 18 en 19e eeuw 85 nummers uit de jaargangen 1 t/m 10
76440: HOEKSTRA H Gerf PredteKOLLUM - D e Heidelbergsche Catechismus in 52 leerredenen 1e druk
63857: PREE, D. de - Gods Woord en spiritisme. Leerrede naar aanleiding van Deut 18:11b door D. de Pree, Pred. te Goes. Tweede druk.
31209: PREE, D. de - Gods Woord en spiritisme. Leerrede naar aanleiding van Deut 18:11b door D. de Pree, Pred. te Goes. Tweede druk.
63858: Preken serie. POPTA, D. van/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. te - Van goedertierenheid en recht. Vierde serie 1913-1914
74960: Preken serie. POPTA, D. van/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. te - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1916-1917
74961: Preken serie. POPTA, D. van/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. te - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1917-1918
74962: Preken serie. POPTA, D. van/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. te - Van goedertierenheid en recht. zestiende serie 1925-1926
74965: Preken serie. POPTA, D. van/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. te - Van goedertierenheid en recht achtiendeserie 1928-1929
74966: Preken serie. POPTA, D. van/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. te - Van goedertierenheid en recht twintigste serie 1929-1930
76318: OVERJARIG KOREN PREKEN - Bibliotheek overjarig koren BUNDEL MET 12 A 14 PREKEN UIT DE JAREN 1995-2015.
63859: Preken serie. POPTA, D. van/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. te - Van goedertierenheid en recht. Vierde serie 1914-1915
73137: PREKEN - OVERJARIGKOREN 73 preken it diverse jaargangen gebonden in 7 bandel
76009: PREKEN - 19 divptreken uit everjarig koren
74967: Preken serie. POPTA, D. van/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. te - Van goedertierenheid en recht een en twintigste serie 1930-1931
74968: Preken serie. POPTA, D. van/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. te - Van goedertierenheid en recht vijf en twintigste serie 1934-1935
63861: Preken serie. POPTA, D. van/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. te - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1916-1917
75003: Preken serie. POPTA, D. van/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. te - Van goedertierenheid en recht. zestiende serie 1924-1925
41680: PREKENSERIE - Genade voor Genade. Prekenserie van Hervormde (Geref.) predikanten onder de Redactie van K J van de Berg en Ds. J.J. Timmer bundel div preken
53684: Div. Auteurs prekenserie - Van Recht en Genade.23e Jaargang 1976. predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
63867: PRENTENBIJBEL - Geschenk aan de jeugd, bestaande in 82 afbeeldingen van historien des Nieuwe Testament's
70941: Pressensé, E. de - Wilgendhof (naar het Fransch, geïllustreerd door Jan Sluiters, tweede herziende druk)
70942: Pressensé, E. de - Arme kleine (naar het Fransch, tweede herziende druk)
70943: Pressensé, E. de - Genoveva (naar het Fransch, opn nieuw bewerkt en herzien door H. Hinse, geíllustreerd door Jan Sluijters, tweede druk0
63869: PRESSENSE, Edmond. de (1824-1891, Parijs) - Jezus Christus zijn tijd, leven en werk. Door E. de Pressense. Uit het Fransch vertaald door F.J.P. Moquette, pred. te Sluis in Vlaanderen. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
63868: PRESSENSE, E. de - Geschiedenis van de drie eerste eeuwen der christelijke kerk. Uit het Fransch vertaald door K. G. F. W. Ham. Eerste deel: (12) 743 blz. 1858. Tweede deel eerste stuk: (9) 214 blz. 1862. Tweede deel tweede stuk: 454 blz. 1863.
25233: PRESSENSE, Mevr. de - Paulette. Naar het Fransch door Mevrouw E. de Pressensé Geïllustreerd door A. Mar. Stork-kruijf derde herziene druk.
49177: Pressensé, de E - Een levenslustig troepje. serie "voor rakkers en bengels" Geïllustreerd
70944: Pressensé, E. de - Ursula (naar het Fransch, geïllustreerd door Jan Sluijters, tweede herziende druk)
63870: PRESSENSE, Mevr. de - Paulette. Naar het Fransch door Mevrouw E. de Pressensé Geïllustreerd door A. Mar. Stork-kruijf derde herziene druk.
63872: PRESSER, Prof Dr. J. - De tachtigjarige oorlog
63873: PRETORIUS F - Die Angoloboere oorlog 1899-1902
63874: PRETORIUS, Hendrik Stephanus - Bijdrage tot de exegese en de geschiedenis der exegese van Romeinen 7. Proefschrift + stelleningen
48372: PREUSCHEN, ERWIN - Kirchengeschichte für das christliche Haus [von Erwin Preuschen], .
63875: PREUSCHEN, ERWIN - Kirchengeschichte für das christliche Haus [von Erwin Preuschen], .
63877: PRICK VAN WELY, M - Volkssprookjes en legenden uit Turkije
63878: PRICK VAN WELY, M - Volkssprookjes en legenden uit Arabië
63879: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters. Tweede geheel herziene druk, met medewerking van Flor Peeters
46935: PRICK VAN WELY, M - Volkssprookjes en legenden uit Arabië
46934: PRICK VAN WELY, M - Volkssprookjes en legenden uit Turkije
42875: PRIDEAUX, HUMPHREY (1648-1724, DOCTOR DER H. GODGELEERDHEIT, DEAN OF NORWICH) - Het Oude en Niewe (sic) Verbond aen een geschakelt in de Geschiedenissen der Joden en der aengrenzende volkeren, sedert het verval der koningkryken van Israël en Juda tot de komst van Jezus Kristus, door Humfrey Prideauz, Doktor der H. Godgeleerdheit, En Deken van Norwich. Uit het Engels, volgens den Agsten Druk, overgezet, en met enige Byvoegzels en Aentekeningen vermeerdert door Joannes Drieberge. Twede druk in twee deelen.
332: M.F.R.P = Martinus Fraat Roomsch Priester - De Figuur van het Manna der Wet in zes predikatiën overgebragt op het Hoogheilig Outaargeheim.
14234: PRIESTER, Chritien de - Hij heeft gedacht aan Zijn genade. Gedichten over de heilsfeiten. Tweede druk.
63888: PRIJS, Leo - Inleiding in de Joodse godsdienst. Nederlandse vertaling van Dr. W.C. van Dam.
26167: PRIME, S.I. - De kracht van het gebed. Aangetoond in de heerlijke betoningen van Goddelijke genade in de Fultonstreet, in andere samenkomsten in New York en elders in 1857 en 1858.
63889: PRINCE, DEREK & DEGENHARDT, L. & STERRE, IVAR VAN DE - De pijlers van het christelijk geloof fundamebnt serie
2869: PRINS, Ds. A. - Van het ééne noodige. Schriftoverdenkingen.
40964: PRINS, PIET - Snuf en de geheime schuilplaats
40965: PRINS, Piet - Snuf en de verborgen schat. 13e druk.
40966: PRINS, PIET - Onder de Geuzenvlag.
28591: PRINS, I - Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenissen voor meergevorderden. Elfde druk.
36063: PRINS, Piet - Snuf en de verre voetreis Ill. Jaap Kramer. 2e druk
31658: PRINS, Piet - Vier vrienden op het speurderspad. 3eruk.
76659: PRINS, Piet - Jeugdland. Deel 8 . de sprinkhanen komeb Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
63921: PRINS-SCHIMMEL, M.A. - Het stadhuis te Goes. Werekn uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap voor wetenschappen deel 5.
63909: PRINS, PIET - Onder de Geuzenvlag.
63910: PRINS, PIET - De sprinkhanen komen! deel 8, 2e druk illustraties door annelies kuiper (Jeugdland reeks: Een boeiende reeks voor de Christelijke school).
63906: PRINS, Piet - Snuf en de verborgen schat.27e druk.
63895: PRINS, I - Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenissen voor meergevorderden. Elfde druk.
63907: PRINS, PIET - Snuf en de geheime schuilplaats
63908: PRINS, Piet - Snuf en de verborgen schat. 7e druk.
63896: PRINS, Isaäc ( (1781-1879)Amsterdam) - Beknopte hande=leiding bij het ONDERWIJS in de leer des geloofd en der Godzaligheid Door Isaäc Prins, predikant te Amsterdam
63897: PRINS, J. J. - Handboek tot de kennis van de heilige schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds. Tweede druk.
63898: PRINS, L. - Uit de politiepraktijk.
63899: PRINS, M. J. - Uit kinderhand voor kinderland - deel B2 - Lepeloor - vierde druk.
63901: PRINS, P./KUNST, P.G. - Bevestigingspreek en Intreepreek.
63902: PRINS, Piet - De sprinkhanen komen. Deel 8. 2e druk.
63903: PRINS, Piet - Een wenk over het Ontstaan, Ontwikkeling en de Gevolgen van het Socialisme in onze dagen. Alsmede: de Kenteekenen der Wedergeboorte. Schriftelijk en bevindelijk samengesteld.
63912: Prins, Piet - snuf de hond 21e druk
63546: Piet Prins - Jeroen en joost op avontuur 3e druk.
63913: Prins, Piet - Snuf de hond 20e druk
63917: PRINS, Piet - Jeroen en Joost op avontuur. 3e druk.
63920: PRINS, Piet - Wambo de zwarte zwerver 2e druk
27420: PRINS, Piet - Een wenk over het Ontstaan, Ontwikkeling en de Gevolgen van het Socialisme in onze dagen. Alsmede: de Kenteekenen der Wedergeboorte. Schriftelijk en bevindelijk samengesteld.
63892: PRINS, A. - Van het eene noodige. Schriftoverdenkingen.
63893: PRINS, A. - Van het eene noodige. Schriftoverdenkingen.
63894: PRINS, Ds. A. - Van het ééne noodige. Schriftoverdenkingen.
68905: WINKLER PRINS, - Wereld atlas.
27945: PRINS, Piet - Snuf en het spookslot.11e druk
32734: PRINS, P./KUNST, P.G. - Bevestigingspreek en Intreepreek.
47228: Prins, Piet - De sprinkhanen komen! deel 8, 2e druk illustraties door annelies kuiper (Jeugdland reeks: Een boeiende reeks voor de Christelijke school).
37713: PRINS, Piet - Snuf en het spookslot. 15e druk.
37714: PRINS, Piet - Snuf en de IJsvogel. 9e druk of 4e druk
23846: PRINS, Piet - De sprinkhanen komen. Deel 8. 2e druk.
23848: PRINS, L. - Uit de politiepraktijk.
9070: PRINS, Piet - Jeugdland. Deel 9. Anak, de jonge Eskimo. Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
58005: Jubileumboek red Vellinga-van Urk- Prins - Opgerichte stenen 25 jaar beroepsonderwijs Hoevelaken tekts foto boek in kleur
31659: PRINS, Piet - Vier vrienden op de kloosterhoeve.2e druk
46382: Prins, Piet - Snuf en de geheime schuilplaats
46383: Prins, Piet - Snuf en de verre voetreis 3e druk
46969: Piet Prins - Jeroen en joost op avontuur 3e druk.
46987: PRINS, ARIJ - de heilige tocht met voorbericht den schrijver en zijn werk betreffende doorHerman Robbers
77272: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - WAMBO de jonge papoea 3e druk
77273: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - WAMBO vindt het geluk
77271: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - de stad die stand hieldstripverhaal illusstraties jaap kramer
37577: PRINS, Piet t (=Pieter Jongeling) - de stad die stand hield. -de tirannie verdreven--toen de morgen kwam--onder de geuzenvlag-om het hart van holland strip tekenuingen jJaapKramer
63905: PRINS, Piet - Het gouden sieraad. Omslag en illustraties A.K. Vogelaar.
48230: Jubileumboek red Vellinga-van Urk- Prins - Opgerichte stenen 25 jaar beroepsonderwijs Hoevelaken tekts foto boek in kleur
63923: PRINSEN J.Lzn., J. - De roman in de 18e eeuw in West-Europa. Door dr. J. Prinsen J.Lzn, hoogleeraar aan de Gem. Universiteit te Amsterdam.
73645: BRAALDE PRINSMETTIE - gewoon bijzonder jubileum boek 25 jaar speciaal onderwijs in Zeeland te Kapelle
55590: GROEN VAN PRINSTERER - Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders
73038: PRONK-OUDSHOORN, Alie M. - Margreet en Henk-Jan kuier in Zuid-Afrika
8293: PRONK-OUDSHOORN, Alie M. / HELMIG MOSEL, Inge - Tot eer van zijn naam. Twintig zendingsverhalen.
42207: PRONK, M. - Het christelijke gezin. derde druk
63926: PRONK, Ds. M. - Het Christelijke gezin.(staat op vele terreinen in de branding Op een open en eerlijke wijze gaat de schrijver in op de vele problemen rondom en binnen het gezin
63927: PRONK, Ds. M.pred der Oud Gerf Gem in Ned te Dordrecht - Roeping. Deel I. Preken over het leven van Abraham.
63928: PRONK, Ds. M.pred der Oud Gerf Gem in Ned te Dordrecht - De Heereis GOD 11. Preken over het leven van ELIA met becestingd predikatieC Smits
63929: PRONK, M. - Het christelijke gezin. vierde of vijfde druk.
63935: PRONK-OUDSHOORN, Alie M. - Hans en Heidi.
63931: PRONK, M. predikant der Oud. Ger. Gem in Ned. te Dordrecht - De HEERE is God. 11 preken over het leven van de profeet Elia door ds. M. Pronk, predikant der Oud. Ger. Gem in Ned. te Dordrecht. Opgenomen is een preek van ds. C. Smits, predikant der Oud. Ger. Gem. in Nederland te Hardinxveld-Giessendam met enkele toespraken.
63930: PRONK, M. - Het christelijke gezin. derde druk
6693: PRONK, M. - Het christelijke gezin. vierde of vijfde druk.
28346: PRONK, M. predikant der Oud. Ger. Gem in Ned. te Dordrecht - De HEERE is God. 11 preken over het leven van de profeet Elia door ds. M. Pronk, predikant der Oud. Ger. Gem in Ned. te Dordrecht. Opgenomen is een preek van ds. C. Smits, predikant der Oud. Ger. Gem. in Nederland te Hardinxveld-Giessendam met enkele toespraken.
41184: PRONK, Kees - Huis van alle winden. 2e druk.
20270: PRONK-OUDSHOORN, Alie M. - Hans en Heidi.
21319: PRONK, Ds. M. - Het Christelijke gezin.(staat op vele terreinen in de branding Op een open en eerlijke wijze gaat de schrijver in op de vele problemen rondom en binnen het gezin
14230: PRONK, Ds. M.pred der Oud Gerf Gem in Ned te Dordrecht - Roeping. Deel I. verbond deel2 Preken over het leven van Abraham.
12241: PRONK, Ds. M. Dorderecht - Verbond. Deel 1 en 2.
8415: PROOSDIJ, C. van - De profeet Daniel. 1e deel: hoofdstuk 1-6.
63938: PROOSDIJ, ds. C. van (pred. te Amsterdam) - Mijn knecht Job. Een twaalftal predikatiën. 2e druk.
1238: PROOSDIJ, ds. C. van (pred. te Amsterdam) - Mijn knecht Job. Een twaalftal predikatiën. 2e druk.
63937: PROOSDIJ, C. van - De profeet Daniel. 1e deel: hoofdstuk 1-6.
24789: PROOYEN, J. van / DORSMAN, P.J. / BERG, A. v.d. e.a. - 25-jarige herdenking van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging. 112 blz.
63942: PROP, G., - Atlas van Nederland, de West en Nederlands Nieuw Guinea voor de lagere school. 17e druk. Linnenwatervlekkig, inhoud goed.
48965: Friesland provinciaal - PROVINCIAAL Provinciaal blad van Vriesland. No. 1,t/m 192 met alle bijlage Provinciale bladen van Friesland, 21x13 cm. div onderwerpenObesluiten/resolutie/missive/dispositie/besluiten van den Gouverneur
63947: PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.WAARBIJ Catechismus ofte onderwysinge in de Christelyke leere die in de Kerken ende schoolen der nederlandsche Gereformeerde Kerken geleert wordt neven de belijdenisse des Geloofs ende de Liturgie derselver Kerken
63949: PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
63945: PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
63946: PSALMBOEK - De CL Psalmen des propheten Davids, met eenige andere Lofzangen: uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum; en tot gemack der sangers de musijck-noten op eenen sleutel gesteld : na de correctie van mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de christelicke Catechismus, Formulieren ende gebeden der Gereformeerde Kercken.
63948: BIBLIA PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
50811: BIJBEL PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
51107: BOEK DER PSALMEN - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
63951: Psalmen - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk in gebruik; alle, volgens de gewone zangijzen, op nieuw in dichtmaat gebragt, door een kunstgenootschap, onder de zinspreuk Laus Deo, salus populo. (6) 448 (2) blz. En: Christelijke gezangen. Eerste en tweede bundel. I: 150 (2) blz. AMSTERDAM Müller 1851 II: 180 (31) blz. Bij de Evangelische gezangen-compagnie AMSTERDAM / HAARLEM / GRONINGEN Brandt, Enschedé, erven Schierbeek en de erven wed. M. van Heyningen Bosch 1848.
56555: Het boek der Psalmen - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk in gebruik; alle, volgens de gewone zangwijzen, op nieuw in dichtmaat gebragt, door een kunstgenootschap, onder de zinspreuk: Laus Deo, salus populo. En: Christelijke gezangen, eerste en tweede bundel. En: Vierstemmige koralen.
50674: BIBLE. -- PSALMS. - The book of common prayer and administration of the sacraments, and other rites and ceremonies of the church, according to the use of the Church of England : together with the Psalter or Psalms of David, pointed as they are to be sung or said in churches.
63954: PUBBEN, J. C. s.s. R. - Het leven van Jezus Christus. Naar het Latijn bewerkt door (...) Met eene inleiding van Mr. F. Erens.
63956: PUCHINER, Dr. G. (red.) - Ontmoetingen met Schilder. 1890 - 19 december - 1990.
6036: PUCHINGER, G. - Persoonlijkheden.
63958: PUCHINGER, Dr. G. (e.a.) - Doctor Algra, de Friese senator. Met een woord vooraf van Prof. dr. J. Zijlstra.
63959: PUCHINGER, Dr. G. - Achter den tijd. Opstellen aangeboden aan dr. G. Puchinger ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
63960: PUCHINGER, dr. G. - Ontmoetingen met Historici
63961: PUCHINGER, dr. G. - Ontmoetingen met Nederlandse politici
63962: PUCHINGER, dr. G. - Ontmoetingen met Nederlandse met de jaren dertig 1 en 2
63963: PUCHINGER, dr. G. - Ontmoetingen met Buitenlandse politici
63964: PUCHINGER, G. - Persoonlijkheden.
63965: PUCHINGER, G. - Theologische persoonlijkheden.
63966: PUCHINGER, G. - Toekomst van het Christendom. Gesprekken met A.A.Spijkerboer, Willem Barnard, C.J.de Vogel, J.T.Bakker e.a.
6433: PUCHINGER, Dr. G. (e.a.) - Doctor Algra, de Friese senator. Met een woord vooraf van Prof. dr. J. Zijlstra.
40473: PUCHINGER, G. - Hergroepering der partijen? Gesprekken met J.A.W. Burger, W.C.D. Hoogendijk, H. van Riel ... [et
63967: PÜLZ, Klaus Moshe. - Brandpunt Israël.
63968: PUM - Wereldwijd ervaring delen. 20 jaar PUM.
63969: PURIN, SERGIO (RED.) - Inca-Peru. 3000 jaar geschiedenis.
63970: PURITEINEN - Woorden van Puriteinen Thema uit het christelijk geloof
63972: PUTMAN, J. H. M. - Inventaris 13 - Hervormde Gemeente Vleuten
63973: PUTNAM, DAVID BINNEY. - Als schooljongen naar de poolstreken. Eerste druk. Met een voorwoord van Bob Bartlett. Geïllustreerd naar foto's. Tekstversiering naar teekeningen van den Eskimo Kakutia uit Karnah aan de Whale Sound. Geautoriseerde uitgave vertaald door F. Beyerink
39334: Putten, dr. J. van - Zoveel kerken, zoveel zinnen. Een sociaal-wetenschappelijke studie van verschillen in behoudenheid tussen Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden.
63974: PUTTEN, dr. J. van - Zoveel kerken, zoveel zinnen. Een sociaal-wetenschappelijke studie van verschillen in behoudenheid tussen Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden.
63975: PUTTEN, J. van - Zoveel kerken, zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden. Proefschrift verdedigd te Leiden, 9 oktober 1968.
17051: PUTTEN, J. van - Zoveel kerken, zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden. Proefschrift verdedigd te Leiden, 9 oktober 1968.
69770: BOER G PRED TE PUTTEN - JEZUS in de storm Herdenkingsprediking gehouden op woensdag 2 october 1946 in de Ned Herv Kerk te Puuten
63976: PUTTER-DEKKER, C.M. - Mijn vader is een zwerver.
63979: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - Een hart van goud.
63980: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - De verscheurde Kinderbijbel van Chi-Pin.
63981: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - De fiets van Romy
63982: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - Achter een gesloten deur.
29750: PUTTER-DEKKER, C.M. de - Gerrit Piet en nAnneke inn de oorlogs
31405: QUACK, J.C.W....01 - Gedenkboek van den Watersnoodin 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch Indië geteisterd werd, Door J.C.W. Quack. Met 5 Lithpgraphien naar Teekeningen van W. Hekking Jr.
63986: QUACK, J.C.W....01 - Gedenkboek van den Watersnoodin 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch Indië geteisterd werd, Door J.C.W. Quack. Met 5 Lithpgraphien naar Teekeningen van W. Hekking Jr.
63987: QUACK, Jurgen - Evangelische Bibelvorreden von der Reformation bis zur Aufklärung
63988: QUARLES van UFFORD, Jhr. Mr. W. F. - Verhuizen naar morgen. Kennismaken met het nieuwe huis van de gemeente putten.
70930: Queling, Hans - Zes jongens tippelen naar voor-Indië (geïllustreerd naar foto's0
48259: GOUDA QUINT P J Dr. - DE ZONDELOOSHEID van JEZUS CHRISTUS Historisch critisch onderzoek
55335: GOUDA QUINT P J Dr. - DE ZONDELOOSHEID van JEZUS CHRISTUS Historisch critisch onderzoek
63989: QUINTIUS, Johannes - De koning in Zijn schoonheid.
25459: QUINTIUS, Johannes - De koning in Zijn schoonheid.
19433: QUIRINA - De dienstknechten des konings. Uit het Engelsch van Hesba Stretton.
63990: QUIRINA - De dienstknechten des konings. Uit het Engelsch van Hesba Stretton.
76820: QUIRINA - Theodora Godsgeschenk geillusstreerd
42098: QUIST, M. - Denk aan je schepper honderd dagboekstukjes voor jongeren van 10-15 jaar
43276: QUIST, M. - Oma, de weg is vrij
63994: QUIST, M. - Oma, de weg is vrij
63992: QUIST, M. - Weerklank. Honderd dagboekstukjes uit de Heidelbergse Catechismus. Voor jongeren vanaf twaalf jaar.
34771: QUIST, M. - Weerklank. Honderd dagboekstukjes uit de Heidelbergse Catechismus. Voor jongeren vanaf twaalf jaar.
63995: QUIST, M. - Een psalm, een lied - Honderd jaar dagboekstukjes uit de Pslamen voor jongeren van 10-15 jaar 3e druk
63993: QUIST, M. - Denk aan je schepper honderd dagboekstukjes voor jongeren van 10-15 jaar
71065: QUIST M. - Weet je wat ik krijg? (tweede druk)
46385: Raaf, Ben de - Spokie
47749: Raake, Riek ter - Josientje van de dokter
64002: RAALTE, Ds. J. van (Harderwijk) - Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de "Kruisgezinden".
15882: RAALTE, Ds. J. van (Harderwijk) - Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de "Kruisgezinden".
15883: RAALTE, Ds. J. van (Harderwijk) - Secularisatie en zending in Suriname. Over het secularisatieproces in verband met het zendingswerk van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. Säkularisation und Mission in Surinam - Zusammenfassung in deutscher Sprache.
75645: RAAS, P.S.G. - De kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te 's-Heerenhoek, 1672-1985
75416: KAMP van den LODY Rabbijn - WEESKINDEREN over de joden vervolging in de 2e wereld oorlopg
75026: P Ovidius Naso; Jan Minell; Petrus Rabus - Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseo¯n libri XV. Cum annotationibus posthumis P Ovidius Naso; Jan Minell; Petrus Rabus
64011: RAD, Gerhard von - Theologie des Alten Testaments. Band 1: Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen Israels, 1962, 476 blz. Band 2: Die Theologie der prophetischen Israels, 1965, 458 blz.
64012: RAD, Gerhard von - Das Erste Buch Mose. 6. Auflage
64013: RADEMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst. Redevoering gehouden op 19 mei 1949 tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.Utrecht, School voor de Grafische vakken, 1951
64014: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse boekdrukkunst
41303: RENE VALLERY-RADOT - La Vie de Pasteur Vingt cinquieme edition
64190: RENE VALLERY-RADOT - La Vie de Pasteur Vingt cinquieme edition
56766: Hof van Jan - Kooiman Marius en Stol Raeke - Veenendaal Geschiedenis en Architectuur
64015: RAGAZ, LEONHARD (1868-1945): - Der Kampf um das Reich Gottes in Blumhardt, Vater und Sohn - und weiter! 2. Aufl.
64017: RAGGHIANTI, C.L. - British museum Londen.
64018: RAGGHIANTI, C.L.Red - Vaticaanse Masea ROME Nationaal Museum Beroemde musea van de wereld.
74653: ERSKINE RALPH - Preeken van Ralph Erskine, uit het Engelsch door C.B. Woerden II
73706: ERSKIN RALPH - De Scahtkamer van de Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend
27779: RAMAKER-HEETEBRIJ, Vronica - Een heel nieuw hart voor jou. Aantekeningen gemaakt bij het leven en sterven van: Rob Ramaker.
77890: RAMBACH, Johan Jacob (1673-1735, Giessen, Arnhem) - Overdenkingen over het gehele lyden van Christus in Gethsemane, voor het geestelyke gerecht van de Joden, voor het wereltlyke gerecht van Pilatus en Herodes, Voorgestelt volgens de accoort-stemmende beschryving der vier Euangelisten.
64024: RAMBACH, Johan Jacob (1673-1735, Giessen, Arnhem) - Overdenkingen over het gehele lyden van Christus in Gethsemane, voor het geestelyke gerecht van de Joden, voor het wereltlyke gerecht van Pilatus en Herodes, Voorgestelt volgens de accoort-stemmende beschryving der vier Euangelisten.
64026: RAMBACH, Johan Jacob (1673-1735, Giessen, Arnhem) - Overdenkingen over het gehele Lyden van Christus in Gethsemane, (...) Eerste en Tweede deel. Waarbij gebonden in het tweede deel: Overdenkingen over de zeven laatste woorden van den gekruisten Jesus nevens een aanhangsel, (...) uit het Hoog-Duitsch vertaalt; en met nodige Blad-wyzers voorzien. Door W:H:G.
78284: RAMBACH, Johan Jacob (1673-1735, Giessen, Arnhem) - Overdenkingen, over het gehele lyden van Christus in Gethsemane, voor het geestelyke gerecht van de Joden, voor het wereltlyke gerecht van Pilatus en Herodes, en op den berg Golgotha. Voorgestelt volgens de accoort-stemmende beschryving der vier Euangelisten. Na den derden druk uit het Hoog-duitsch vertaalt en met nodige blat-wyzers voorzien door W.H.G. (16) 830 (42) blz. en: Overdenkingen over de zeven laatste woorden des gekruisten Jesus; neffens een aanhangsel, waarin de verborgenheit van Christus Kruis in de wet van den opgehangen ontdekt wort. Opentlyk voorgestelt en met ene voorrede over de verborgene inzichten van Christus stilswygen in syn lyden, uitgegeven door Johan Jacob Rambach S. Liter Prof. Ord. Na den derden druk uit het Hoog-Duitsch vertaalt; en met nodige blat-wyzers voorzien. Door W.H.G. 124 blz.
16264: RAMBACH, Johan Jacob (1673-1735, Giessen, Arnhem) - Overdenkingen over het gehele lyden van Christus in Gethsemane, voor het geestelyke gerecht van de Joden, voor het wereltlyke gerecht van Pilatus en Herodes, Voorgestelt volgens de accoort-stemmende beschryving der vier Euangelisten.
24405: RAMBERG, Arthur Freiherrn von - Goethes Hermann und Dorothea. Mit acht Bildern in Lichtdruck nach den Original = Ölgemälden. Neunundsünszigstes Tausend.
64028: RAMBOSSON J. - Les harmonies du son et l'histoire des instruments de musique.
40791: RAMBOSSON J. - Les harmonies du son et l'histoire des instruments de musique.
69950: ANDREW MICHAEL RAMSAY (1686-1743) - De gevallen van Cyrus. Nevens eene redenvoeringe over de verdichtzelkunde.(The travels of Cyrus. Dutch)
64030: RAMSAY, [ANDREW MICHAEL], - De gevallen van Cyrus. Nevens eene redenvoeringe over de verdichtzelkunde. In 't Nederduitsch vertaelt.
23850: RAMSBOTTOM, B.A. - A Gloud of Witnesses
64031: RAMSBOTTOM, B.A. - A Gloud of Witnesses
48025: RAMSEY, JAMES B - THE BOOK OF REVELATION, an exposition of the first eleven chapters originally published under the title 'The Spiritual Kingdom' Geneva series)
19434: RAMSHORST, Heleen van - Als je maar durft! Illustraties van Nans van Leeuwen.
13173: RAMSHORST, Heleen van - Het verhaal van Gijs.
13174: RAMSHORST, Heleen van - Reina's eerste H.B.S.-jaar. geilust jeanne faure
64033: RAMSHORST, Heleen van - Het verhaal van Gijs.
64034: RAMSHORST, Heleen van - Als je maar durft! Illustraties van Nans van Leeuwen.
75765: PRICE RAndall - De tempelberg betwist wordt de tepel herbouwd
64035: RANEY, DEBORAH - Twinkeling. Vertaald door Paul de Gier. Roman
64036: RANK L. Ph., WARNERS J. D. P. en ZWAAN F. L. - Bacchus en Christus Series: Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 53
64037: RANKE, Leopold von - Geschichte der Reformation in Deutschland aus Leopold von Rankes, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Bearbeitung und Einführung von Artur Brausewetter, Archidiakonus a.d. Oberpfarrkirche zu Danzig.
27589: RANKE, Leopold von - Geschichte der Reformation in Deutschland aus Leopold von Rankes, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Bearbeitung und Einführung von Artur Brausewetter, Archidiakonus a.d. Oberpfarrkirche zu Danzig.
64039: RAPP, PH. G. - Naamlijst van Nederlandsche gemeenten en plaatsen.
64041: RAPP,PH.G. - Naamlijst van Nederlandsche gemeenten en plaatsen. 2e druk herzien en bijgewerkt door C.W.Treiture.
13175: RATTENBURY, Owen - De martelaren van Tolpuddle.
64045: RATTENBURY, Owen - De martelaren van Tolpuddle.
64046: RAUWENHOFF, Dr. L. W. E. - De voornaamste godsdiensten. Geschiedenis van het protestantisme. 1e gedeelte. Van de hervorming tot aan den munsterschen vrede. (8) 268 blz. En: 3e gedeelte. Van het midden der achttiende eeuw tot op onzen tijd. 451 blz.
64047: Rauws, A. G. - Broomcarbamiden - Vergelijkend onderzoek naar biotransformatie en toxiciteit van broomisoval en carbromal bij de rat
64049: RAVEKES, Hendrik (1765-1841) - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek, uitgegeven door de Maatschappij: tot nut van 't algemeen. Elfde druk. 1e stukje.
64052: RAVESTEYN, Henricus (1693-1749, Zwolle) - De heerlykheden van de stad Gods, of de kerke des N. Testaments. In des selfs begin, aenwas, en volmaeking door alle de tyd-kringen: vertoont, in een verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt toegeeygent. Door Henricus Ravesteyn, bedienaer des Goddelijken Woorts te Zwolle. Hier is nog bygevoegt: Afscheyt van Wageningen, niet tegenstaende den algemeenen liefden-dwang gebillykt, in een leer-reden over Lucas 4. vers 42, 43. . Uytgesproken den 5 maert, 1724. en De Geestelijke tempelbouw van een dienaer des Nw Test intredereden over Zachar 6 vers 15 te Zwolle op 14 maert 1724
64053: RAVESTEYN, Henricus (1693-1749, Zwolle) - Bert en Wim en de bende van Guppestein.
64054: RAVESTEYN, Henricus (1693-1749, Zwolle) - De heerlykheden van de stad Gods, of de kerke des N. Testaments. In des selfs begin, aenwas, en volmaeking door alle de tyd-kringen: vertoont, in een verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt toegeeygent. Door Henricus Ravesteyn, bedienaer des Goddelijken Woorts te Zwolle. Hier is nog bygevoegt: Afscheyt van Wageningen, niet tegenstaende den algemeenen liefden-dwang gebillykt, in een leer-reden over Lucas 4. vers 42, 43. . Uytgesproken den 5 maert, 1724. en De Geestelijke tempelbouw van een dienaer des Nw Test intredereden over Zachar 6 vers 15 te Zwolle op 14 maert 1724
23942: RAVESTEYN, Henricus (1693-1749, Zwolle) - Bert en Wim en de bende van Guppestein.
41621: RAVESTEYN, Henricus (1693-1749, Zwolle) - De heerlykheden van de stad Gods, of de kerke des N. Testaments. In des selfs begin, aenwas, en volmaeking door alle de tyd-kringen: vertoont, in een verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt toegeeygent. Door Henricus Ravesteyn, bedienaer des Goddelijken Woorts te Zwolle. Hier is nog bygevoegt: Afscheyt van Wageningen, niet tegenstaende den algemeenen liefden-dwang gebillykt, in een leer-reden over Lucas 4. vers 42, 43. . Uytgesproken den 5 maert, 1724. en De Geestelijke tempelbouw van een dienaer des Nw Test intredereden over Zachar 6 vers 15 te Zwolle op 14 maert 1724
28887: RAVESTEYN, Henricus (1693-1749, Zwolle) - Het lied van Moses (Deut. XXXII: verss. 1-43) of de zake Gods kragtig bepleyt, en tegen het weerbarstig Jeschurun of Israel voldongen, in XXVI. leer-redenen, ter vermeerdering van de kennis der geschakelde prophetise waarheden, en gewyde en ongewyde geschiedenissen verklaard, en op ons Neerlands Israel overgebragt en ter innige Godsvrugt aangedrongen: nevens een reden-voeringe over het zo genaamde Duysent-jarige ryk, door Henricus Ravesteyn, bedienaar des Godlyken woords te Zwolle.
4118: RAVESTEYN, Henricus (1693-1749, Zwolle) - De heerlykheden van de stad Gods, of de kerke des N. Testaments. In des selfs begin, aenwas, en volmaeking door alle de tyd-kringen: vertoont, in een verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt toegeeygent. Door Henricus Ravesteyn, bedienaer des Goddelijken Woorts te Zwolle. Hier is nog bygevoegt: Afscheyt van Wageningen, niet tegenstaende den algemeenen liefden-dwang gebillykt, in een leer-reden over Lucas 4. vers 42, 43. . Uytgesproken den 5 maert, 1724. en De Geestelijke tempelbouw van een dienaer des Nw Test intredereden over Zachar 6 vers 15 te Zwolle op 14 maert 1724
64056: READER'S DIGEST (RED.) - Sprookjesboek. 60 sprookjes en volksverhalen.
64058: Reaves, Brian - Verwoeste levens. Verbijsterende ontdekkingen roepen wraaklust op - drijfveer voor een verwoestend plan - waaruit geen redding meer mogelijke lijkt. Roman
64059: RECHLIN, EVA - Nacht van de trekvogels. Dora-Diana en de christenen van Efeze
35275: Div Auteurs Ad Ros redahtie - Drie Zielezangen uit de Zeventiende Eeuw. Barentsonius, Nic. De Zwakke ademtocht, 1660; Witsius, Herm. Zielezucht van een verlegen Christen, 1665; Saldenus, Guilj. Lof der Geestelijke Zielezuchten, 1664;
73467: BERG VAN DEN C H REDAKTIE - GEDENKBOEK Noord Hollandsche afbeeling vn de Nederlandsche bond vn jongelings vereeninginen op Gereformeerde gronsslag 1892-1917
46782: KAMP W EN MONSTER D (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 22e-23e Jaargang 1999-2000
77365: OORT vanJ Dr redaktie - DE kerkvasders in reformatie en Nader Reformatie
70327: Leune l en Mauritz J H Redaktie - Op al jouiw wegen vragen van jonderen beantwoord door div
42351: Hofman Bert redaktie - Verhalen gedichten Scrijvend op weg liederen en essays in Christelijk perspectief
76106: BANNING W PROF DR. REDAKTIE - Handboek pastorale sociologie. Onder redactie van Prof. Dr. W. Banning. D 7dln compleet
77865: NEELEMAN W Redaktie - GEPLANT bij een stroom Gerformeerdfe Gemeenten Krimpen aan de ijssel
52926: COOGAN Michael D redaktie - WERELD RELGIES
54928: Gardner J L redaktie - Alle bijbelse personen
43264: Lastdrager A J en Ouwersloot D redaktie - BLOEMEN van Nederlandsche dichtkunst voor de jeugd 1e -2e deel
76582: DRAYER H J redaktie e.a/ - 500 jaar te gast de geschiedenis van de Gasthuiskerk te Middelburg
72104: LIND VAN WIJN GAARDEN J D DR) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 25e jaargang
55701: GRONINGEN van H Redaktie - In vertropuwen 25 jaar De Vluchtheuvel
76136: PONS ANNEKE redaktie - Vensters op refodomes Bevindelijke gereformerden en moderne Kerkbouiw
58062: Kamp W en Monster D (redaktie - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 24e-25e Jaargang 2001-2002
58696: Knegtmans P J en Rooden van P redaktie - Theologen in ondertal Godgeleerdheid godsdienstwetenschap het athenaeum illustre en de Univesiteit van Amsterdam.
65800: SMITS C EN KAMP W (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 16e-17 Jaargang 1993.-94
77659: SMIYS C EN KAMP W D(REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 218en 19e e Jaargang
55725: GROOTHEEST A C EN BISSCHOP R REDAKTIE - Geschiedenis van Veenendaal deel 1
55726: GROOTHEEST A C EN BISSCHOP R EN GROENLEER G C REDAKTIE - Geschiedenis van Veenendaal deel 2
44422: STOEP van D redaktie - Het grote Kersboek vertellingen rondom kerst
54650: FLORIJN H Dr redaktie - Kerkelijk leven in beeld De Gelderse Vallei deel 1 en 2 a.a Achterberg Amersfoort-Barneveld Ede Nijkerk- Veenendaal,Woudenberg
74374: FLORIJN H Dr redaktie - Kerkelijk leven in beeld De Gelderse Vallei deel 1 en 2 a.a Achterberg Amersfoort-Barneveld Ede Nijkerk- Veenendaal,Woudenberg deel 1
70035: LEUNE j en Mauritz J H redaktie - dENK ER MAAR EENS OVER NA ALS TIENER
60710: MAURITZ J H redaktie - BETHLEHEM in het Oude Landt 75 jaar gerf gem te Woerden
60711: MAURITZ J H Redaktie - Wat is er mert jongeren aan de hand
46783: Kamp W en Monster D (redaktie - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 24e-25e Jaargang 2001-2002
75035: PHILIBERT J B Redaktie - Komen tot Christus een nalezing uit de oudvaders
78350: KRAKER de A M J dr Redaktie - De Westerschelde eenwater zonder weerga ect
46780: KORT AEN MONSTER D(REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 29e Jaargang 2006
46781: Kamp W en Monster D (redaktie - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 20e-21e Jaargang 1997-98
63018: Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) onder redaktiekerkraad - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 9e jaargang 1983 bevat vele artikelen van Ds Joh van der Poel
56630: HILLERBRAND HANS. J - GUGGISBERG HANS. R. REDAKTION - Archiv für Reformationsgeschichte Internationale Zeitschrift der Reformation und ihrer Weltwirkungen.
14822: MAURITS J H redaktiw - Over de kerk gesproken. Predikanten Gerf Gem
41989: REDELIJKHEID, A DE - Ter gedachtenis aan ons 45 jarig Huwelijk 1. een trouwhoudend verbondsgod 2. bedrukte en ellendige gevangenen 3. tot lof van God 4. een wonderlijke genezing (schipper treffers)
72010: REDELIJKHEID A. de - Jubileumuitgave, om herinnering te bewaren uit de herdenken van het 50-jarig Ambtsjubileum van de Nedeladsch hervormde hulpprediker A. de Redlijkheid
22652: REDELIJKHEID, A. de (Voorganger te Oudekerk aan de IJssel Den Hulst Ov)) - Der zwakken Leidsman. Zes leerredenen door A. de Redelijkheid, Ouderkerk a/d IJssel.
21994: REDELIJKHEID, A. de (Voorganger te Oudekerk aan de IJssel Den Hulst Ov)) - In leven en sterven des Heeren. Een lichtende kaars. 29e jaargang Nrs. 5, 6, 7, 8, 9 en 10 / Maart - April - Mei 1979
24763: REDELIJKHEID, A. de (Voorganger te Oudekerk aan de IJssel)Den Hulst Ov) - Biddende voor de overheid. Predikatie ter gelegenheid van de geboorte van prins Willem Alexander Claus George Ferninand in de Ned. Herv. Kerk te Oudekerk a.d. IJssel. Op vrijdag 28 april 1967 over 1 Timotheus 2 : 1 tot 3. En een bevrijdingspredikatie over Colossenzen 2 : 15 gehouden op Hemelvaartsdag 1945. Een lichtende kaars. 17e jaargang nr. 8 en 9. Mei 1967.
29582: REDELIJKHEID, A. (Voorganger te Oudekerk aan de IJssel Den Hulst Ov)) - Een lichtende kaars. 15e jaargang no. 21-24 April 1966
39838: REDELIJKHEID, A. de (Voorganger te Oudekerk aan de IJssel -Den Hulst Ov) - Drie Kerstpredikatien over De weg Tot- in- door Christus
33519: REDELIJKHEID, A. de (Voorganger te Oudekerk aan de IJssel) Den Hulst Ov) - Een lichtende kaars. De bediening des Geestes de Levens 25-jarig Ambstjubileum. Gedachtenisrede uit Lucas 8:16
74560: REDELIJKHEID, A. de (Voorganger te Oudekerk aan de IJssel)Den Hulst Ov) - Veiligheid in het het verleden en Verberging in het toekomende Oud en Nieuwjaars predikatie
64089: REDELIJKHEID, A. de - Jubileumnummer. Een lichtende kaars. 1951-1976.
64087: REDELIJKHEID, A. de - Ter gedachtenis aan ons 45-jarig huwelijk 1927-1972 1. Een trouwhouden Verbondsgebod. 2. Bedrukte en ellendige gevangenen. 3. Tot lof van God. 4. Een wonderlijke genezing. Door A. de Redelijkheid, voorganger te Den Hulst.
64086: REDELIJKHEID, A. de - Een lichtende kaars. 17e jaargang
64084: REDELIJKHEID, A. de (Voorganger te Oudekerk aan de IJssel Den Hulst Ov)) - Autoriteit en nuttigheid der Heilige Schrift Een lichtende kaarst. Verschijnt tweemaal per maand.
64082: REDELIJKHEID, A. DE - Een lichtende kaarst. Verschijnt tweemaal per maand. 16e jaargang
64081: REDELIJKHEID, A. de (Voorganger te Oudekerk aan de IJssel Den Hulst Ov)) - De nalatenschap van de Testamentmaker Afscheid- en intreeleerredenen
64074: REDELIJKHEID, A DE - Ter gedachtenis aan ons 45 jarig Huwelijk 1. een trouwhoudend verbondsgod 2. bedrukte en ellendige gevangenen 3. tot lof van God 4. een wonderlijke genezing (schipper treffers)
64075: REDELIJKHEID, A. de (Voorganger te Oudekerk aan de IJssel Den Hulst Ov)) - De Herdelijke Bediening. Gedachtenisrede uit Jeremia 17:16. Ter gelegenheid dat hij 30 jaar gestaan had in e bediening des Woords.. Een lichtende kaars nummer 16 en 17 november 1954. Nabestelde exemplaren 50 cent.
64078: REDELIJKHEID, A. de - Drie Kerstpredikatiën over De weg tot Christus, De weg in Christus, De weg door Christus.
24764: REDELIJKHEID, A. de (Voorganger te Oudekerk aan de IJssel) Den Hulst Ov) - Onder kruis en druk. Zes leerredenen. Een lichtende kaars. 15e jaargang no. 21-24. April 1966.
64092: REDELIJKHEID, A. de - Een lichtende kaars. 17e jaargang, verschijnt tweemaal per maand
64093: REDELIJKHEID, A. de (Voorganger te Oudekerk aan de IJssel Den Hulst Ov)) - De Herdelijke Bediening. Gedachtenisrede uit Jeremia 17:16. Ter gelegenheid dat hij 30 jaar gestaan had in e bediening des Woords.. Een lichtende kaars nummer 16 en 17 november 1954. BElijdenisdes Geloofs- Godsknechten en hun zaad-Biddende voor deOverheid- Vermaning om God te loven- Het land de Wonderen Israelreisverslag-De Wijngaard van de Bruidegom, Uit grote benauwdheid gered-Memoreren-Drie kerstpredikatien-Tergedachtenis 45 jarig huwelijk- twee lijdens predikatien-veiligheid in het verleden- de kleine en de groten
64080: REDELIJKHEID, A. de - Het land der wonderen Israëlreis Oktober 1968
45740: REDELIJKHEID de A doorNEVEN, J.P. - Een lichtende kaars.Leven en arbeid van A de Redelijkheid herv voorganger
76094: EENIGE PATERS REDEMPTORISTEN. - De Volks-missionaris - Godsdienstig Maandschrift onder redactie van eenige paters Redemptoristen. 191de Jaargang.
31208: REDERN, H. van - Wat zegt de schrift?
64097: REDERN, H. van - Wat zegt de schrift?
64100: REE-SCHOLTENS, G.F. VAN DER (RED) - Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem 1245-1995. .Standaardwerk ter gelegenheid van 750 jaar Haarlem. Eindredactie G.F. van der Ree-Scholtens. Met uitvoerige, beredeneerde bibliografie.
64098: REE, Ds. J.W. van ('s-Gravenhage) - Een Afscheidsbede Afscheidspredikatie uitgesproken op Woensdag 29 November 1933 voor de Chr. Ger. Gemeente te Barendrecht. 2e druk.
47144: REE, P.H VAN - Bijbel en belasting christelijke belastingmoraal aangifte inkomstenbelasting premie volksverzekering premie zienfondsverzerkeringen premie waz.
404: REE, Ds. J.W. van ('s-Gravenhage) - Een Afscheidsbede Afscheidspredikatie uitgesproken op Woensdag 29 November 1933 voor de Chr. Ger. Gemeente te Barendrecht. 2e druk.
42039: REENDERS, H. - Alternatieve zending ottho Gerhard Heldring (1804-1876) en de verbreiding van het christendom in Nederlands-Indië proefschrift ter verkrijging van de titel van doctor in de godgeleerdheid, aan de Theologische academie, uitgaande van de Johannes Calvijnstichting te Kampen, op gezag van de rector dr. A.J. Jelsma, hoogleraar in de Kerkgeschiedenis, in het openbaar te verdedigen op donderdag 12 december 1991 des namiddags te drie uur in de aula van de Theologische Universiteit Oudestraat 6 te Kampen proefschrift
78409: REENEM vaN M - Meer dan corona opver de secularisatie crisis achter de gezondheidcrisis
41175: REENEN, Jan van - Op zoek naar de grens.
1279: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden)bioe - Tweede bundel feeststoffen. 15 preken o.a. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. .(voorheen 6e-10e drietal)
64118: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Eerste drietal leerredenen. Tweede druk.
31372: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Bart en Kees over het boek Ruth. 28 samenspraken over het boek Ruth, met een korte levensbeschreiving van de auteur.3e druk
64143: REENEN, Jan van - Op zoek naar de grens.
64144: REENEN, JAN. VAN - De weg naar het hart
64147: REENEN, JAN. VAN - Maarten, de moedige monnik.
64148: REENEN, M. van, Ds.Pred Gerf Gem - Van Alpha tot Omega. Gezinsdagboek bij de hele bijbel. Deel 1 Genesis - 1 Samuël. Licht beschadigd, zo goed als nieuw Nieuwprijs: 13,50
35148: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Bart en Kees over het Hooglied. Honderd en tien samenspraken.
49016: Reenen, G. van - Negende drietal leerredenen
22528: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening. Verslag van de toespraken, gehouden bij de begrafenis van wijlen ds. G. van Reenen, in leven emeritus-predikant der Geref. Gemeente. Op vrijdag 6 september 1935. Met portret.
22895: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Eerste bundel feest-stoffen kerst en jaarwisseling
22082: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - De woestijnreis der kinderen Israels. Bart en Kees over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zondaren naar het Kanaan der ruste leidt. 10e druk
22253: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Een blijde tijding voor een schuldig en dwaas volk. Zestal leerredenen door Ds. G. van Reenen Em. Pred. Gereformeerde Gemeente, tweede druk
78280: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Een blijde tijding voor een schuldig en dwaas volk. Zestal leerredenen door Ds. G. van Reenen Em. Pred. Gereformeerde Gemeente, tweede druk
64120: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Bart en Kees over het Hooglied. Honderd en tien samenspraken.
21492: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - De Woestijn reis der kinderen IsraelsBart en Kees over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zonden naar het Kanaän der ruste leidt.
64125: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Tiende drietal leerredenen
64126: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Negende drietal leerredenen
64134: REENEN, J. van - Moeilijke Maikel?
64137: REENEN, J. van - De onbuigzame Schot. Het leven van John Knox, de hervormer van Schotland.
64140: REENEN, J. VAN - Vensters vol verhalen - De canon van Nederland
64103: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Tweede bundel feeststoffen. 15 preken o.a. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.2e druk
64105: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening. Verslag van de toespraken, gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. G. van Reenen. Op vrijdag 6 september 1935. Met portret.
64108: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Bart en Kees. 14 samenspraken over de tempel. Met een voorwoord van Ds. A. Verhagen.
32764: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - GELIJKENISSEN en de Zaligsprekingen 2e druk
20838: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Een blijde Tijding voor een schuldig en dwaas volk. Zestal leerredenen door Ds. G. van Reenen Em. Pred. Gereformeerde Gemeente.
14257: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening. Verslag van de toespraken, gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. G. van Reenen. Op vrijdag 6 september 1935. Met portret.
20098: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Bart en Kees. 14 samenspraken over de tempel. Met een voorwoord van Ds. A. Verhagen.
43824: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Een Nalezing 21 meditaties 2e druk
74083: REENEN J. VAN - Moeilijke Maikel?
28115: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Bart en Kees. 28 samensprekingen over het boek Ruth door ds. G. van Reenen. Met korte levensbeschrijving van den auteur.
36480: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Eerste feeeststoffen kerst en jar wisseling
64117: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Bart en Kees over den ouden, welbeproefden en altijd verschen weg, welke van het diensthuis der zonden naar het kanaan der ruste leidt.
64113: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Tweede drietal leerreden.
64111: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - De Woestijn reis der kinderen IsraelsBart en Kees over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zonden naar het Kanaän der ruste leidt.
71609: REENEN, J. VAN - Joris de kathedraalbouwer
23852: REENEN, J. van - Moeilijke Maikel?
16714: REENEN, Ds. G. van e.a. (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. Deel 1 2edruk
16713: REENEN, Ds. G. van e.a. (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. Deel 3
72886: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Eerste bundel feest-stoffen (Kerstmis en jaarwisseling). Tweede druk.
45648: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Bart en Kees over het boek Ruth. 28 samenspraken over het boek Ruth, met een korte levensbeschreiving van de auteur
33380: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Achtste drietal leerredenen.
69502: REENEN, JAN. VAN - Op dood Spoor
69503: REENEN, JAN. VAN - Buurtscap in beweging
28273: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Bart en Kees. 28 samensprekingen over het boek Ruth door ds. G. van Reenen. Met korte levensbeschrijving van den auteur.
48079: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - De Goede Herder 24 samenspraken over psalm 23 4e druk
23380: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Sions' betalende borg voorgesteld in acht lijdenspredikatien.
35345: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Bart en Kees over de Tempel. Met een voorwoord van Ds. A. Verhagen.
21755: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - tien drietal leerreden. en eerdste en twede bundelfeesstoffen in eenband
38917: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - De woestijnreis der kinderen Israëls.4e druk
38926: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Sions' betalende borg voorgesteld in acht lijdenspredikatien.
21442: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. .deel2
1619: REENEN van G pred GERf Gem door BEL, A. - Leven en werk van ds. G. van Reenen. Door A. Bel. tweede druk.
1620: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Eerste bundel keurstoffen. Zijnde vijftien predikatiën. (Voorheen verschenen als 1e t.m. 5e drietal)
48031: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - The Heidelberg catechism explained for the humble and sincere in 52 sermons
14252: REENEN, Ds. G. van (Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - De Heidelbergsche Catechismus. Toegelicht voor eenvoudigen in 52 predicatiën2dln
64149: REESKAMP, DR. JAN H. E. - Reizen en pleisteren.
64150: REESKAMP, Jan. - Zo was Utrecht, het dagelijks leven in Utrecht 1900 - 1920.
35174: REEST, Rudolf van - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van mr. W. Bilderdijk. Tweede druk.
28802: REEST, R. van - Opdat zij allen één zijn. Prof. dr. K. Schilder in zijn strijd om woord en kerk. Door Rudolf van Reest. Deel 1. Tweede druk.
64154: REEST, Rudolf van - Terugzien na vijfentwintig jaren: 1946 - 1971.
64152: REEST, R. van - Opdat zij allen één zijn. Prof. dr. K. Schilder in zijn strijd om woord en kerk. Door Rudolf van Reest. Deel 1. Tweede druk.
43795: REEST, R. van. - De zoon
17240: REEST, Rudolf van - Terugzien na vijfentwintig jaren: 1946 - 1971.
7713: REEST, Rudolf van - De braambos.
11158: REEST, R. van - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. W. Bilderdijk. Door Rudolf van Reest.
33146: REGENSBURG, Bertholds von - Deutsche predigten.
66409: STOMPHORST Regien - Tunneling times and excited state interactions between chromophores. Thesis (doctoral)--Wageningen Universiteit, 2001
2322: REHWINKEL, Alfred M. (M.A., B.D., L.L.D. prof. in de theologie, Concordia Seminary Saint Louis, Missouri, Verenigde Staten) - De zondvloed in het licht van de Bijbel, de geologie en de archeologie.
70974: Reid, Mayne - De blokhut in de woestijn (vierde druk, met vier platen van Jan Wiegman)
64158: REID, William - Stromen op het droge. Boodschap en beleving in tijden van opwekking. Vertaald door L. J. van Valen.
34679: REIJDEN, Joh. W. van der - De Wonderlijke Leidingen der Goddelijke voorzienigheid.
64159: REIJDEN, Joh. W. van der - De wonderlijke leidingen der goddelijke voorzienigheid
51871: BRONS Reijer - Het onrecht de EG Boeren aangedaan in de jaren 1945 tot1983
64160: REIJNDERS C. - Van "Joodsche Natiën" tot Joodse Nederlanders met stellingen
64161: Reijnierse, G. L. A. - Heterogeneity of mitochondria in developing brain
64162: REIJS, W.W. - Australië, het jongste werelddeel.
23854: REIJS, W.W. - Australië, het jongste werelddeel.
44602: REIJSEN, C. van - Jong leven in een oud huis Een verhaal voor meisjes
64163: REINDERHOFF, RIE - Kinderen van holland. Rijmpjes en versjes bij prentjes van vroeger. rijmpjes en versjes bijeenverzameld door Ingrid Stork . Talrijk geills.
44345: REINDERHOFF, RIE - Kinderen van holland. Rijmpjes en versjes bij prentjes van vroeger. rijmpjes en versjes bijeenverzameld door Ingrid Stork . Talrijk geills.
64165: REINDERS, DS. B.10 - Voor den Heere en voor Gideon. Veertien overdenkingen over de richter Gideon naar aanleding van Richteren 6, 7 en 8
64166: REINECKE, Carl - Carl Reinecke, sein leben, wirken und schaffen. Ein Künstlerbild von Wilh. Juf. v. Wasielewski.
74084: SORGE REINIER VAN - De dag waarop vader thuis kwam
64167: REINOUD - Onvoorzichtigheid gestraft ill 1e dr. -
47661: REINOUD - Onvoorzichtigheid gestraft ill 1e dr. -
64170: REITSMA J. - Geschiedenis van de hervorming en de hervormde kerk der nederlanden 4e herziende druk
64171: REITSMA, Dr. J. - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. Tweede, opnieuw bewerkte uitgave.
64172: REITSMA, J. - Honderd jaren uit de geschiedenis der hervorming en der hervormde kerk in Friesland door J. Reitsma Theol. Doct. en Pred. te Kooten uitgegeven door het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden
64173: REITSMA, J. (Franciscus Junius) - Franciscus Junius. Een levensbeeld uit den eersten tijd der kerkhervorming. Akademisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Theologiae Doctor aan de Hoogeschool te Groningen.
6816: REITSMA, Dr. J. - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. Tweede, opnieuw bewerkte uitgave.
64174: REITZ, JOANNES FREDERICUS - Eenige honderd themata, geschikt naar de regels van de syntaxis en verdeeld in vyf classen, naar de verscheide vorderingen der leerlingen tot gemak der huislyke onderwyzinge opgesteld met eenige nieuwe themata vermeerderd vijfde druk
7881: REK, J. de - Van Boergondië tot Barok.
7883: REK, J. de - Prinsen, Patriciërs en Patriotten.
7884: REK, J. de - Van Hunebed tot Hanzestad.
16587: REK, J. de - Van Hunebed tot Hanzestad. 480 blz. Van Boergondië tot Barok 580 blz. Prinsen, patriciërs en patriotten. 687 blz. Koningen, kabinetten en klompenvolk I: 576 blz. II: 607 blz. 5 dln
41133: REK, J. de - Van Hunebed tot Hanzestad. 480 blz. Van Boergondië tot Barok 580 blz. Prinsen, patriciërs en patriotten. 687 blz. Koningen, kabinetten en klompenvolk I: 576 blz. II: 607 blz. 5 dln
64178: REMBRANDT - Rembrandt. Door Dr. H. E. van Gelder. Oud-directeur v. h. Gemeentemuseum, Den Haag. Met drie honderd en veertien afbeeldingen.
64182: REMME, Ds. J.H.F. - In Gods leerschool
31069: REMME, Ds. J.H.F. - In Gods leerschool
17160: REMOND, F. - Florimond Remonds opgang, voortgang en nedergang der ketteryen dezer eeuwe. Uyt het Frans in't Nederduyts vertaelt door A.I. v. K. P. Dienende de onkatholijken tot aenwijzinge hunner beginselen en de oprechte katholijken tot versterckinge in't geloof hunner voorouderen.
64184: REMOORTERE, Julien van - Ger van de Bongo-stam. Geïllustreerd door Jan Kuiper.
18988: REMOORTERE, Julien van - Ger van de Bongo-stam. Geïllustreerd door Jan Kuiper.
64187: RENAUD, J. G. N. - Nationaal huldigingsdefile 9 september 1933 stadion, Amsterdam
64188: RENCKENS, Drs. H. - Israels visie op het verleden. Over Genesis 1-3.
64189: RENDTORFF, ROLF & KLAUS KOCH (EDS.) - Studien zur Theologie der alttestamentlichen Überlieferungen. (Gerhard von Rad unserem Lehrer zum 60. Geburtstag.)
67624: Verheule Jose en Suss Rene - de plaats van Israel in de sacramentenSerie Verkenningen en bezinning 4
13149: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Van een witte zuster en een klein zwart kind.
13150: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Het muzikantenhuis.
13155: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De tweeling van de Vinkensteeg.
13156: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Van een kleine jongen en een grote hond.
27502: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Vaders held Geïllustreerd door G.A. Fernhout
64191: RENES- BOLDINGH, M.A.M. - Ineke's grote Geheim
64192: Renes-Boldinch, M. A. M - Edelsteentje. Met tekeningen van Rein Stuurman.
64194: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Van een witte zuster en een klein zwart kind.
64195: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Het muzikantenhuis.
34759: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De tweeling van de Vinkensteeg.
64199: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De tweeling van de Vinkensteeg.
64200: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Edelsteentje.
64205: RENES-BOLDINGH, M. A. M. - Zinzendorf en de broedergemeente te Zeist
64196: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De tweeling van de Vinkensteeg.
64197: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Van een kleine jongen en een grote hond.
49066: Renes-Boldinch, M. A. M - Edelsteentje. Met tekeningen van Rein Stuurman.
38045: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Edelsteentje.
64201: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Jaaps Avontuur Ill.: Schroder, Sierk. . .
64202: RENES-BOLDINGH, M. A. M. - Edeltsteentje - 2e druk -
64204: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - ZINZENDORF en de broedergemeente te Zeist
64209: RENGELINK, J.W. en MUG, I. - Volk in verdrukking en verzet: 1940-1945.
40422: Renier, N. - Toni de Scheepsjongen van Columbus
71674: ROYEN RENNY VAN - Hans en zijn poesje, met illustraties van Corrie van der Baan
64212: RENTING, Drs. R.A.D. - Rotterdams jaarboekje 1978.
76515: RENTING R A - dolerenden en mannenbroeders in rijsoord 1889-1989
1881: RENWICK, James / GUTHRIE, William / SHIELDS, Alexander / BRUCE, Michael - In tijden van vervolging. Vierde bundel predikatiën. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
37293: RENWICK, James / GUTHRIE, William / SHIELDS, Alexander / BRUCE, Michael - In tijden van vervolging. Vierde bundel predikatiën. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
76723: RENWICK, J. - In tijden van vervolging 1e bundel predikatiën door James Renwick. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
64213: RENWICK, James / GUTHRIE, William / SHIELDS, Alexander / BRUCE, Michael - In tijden van vervolging. Vierde bundel predikatiën. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
1484: RENWICK, J. - In tijden van vervolging 1e bundel predikatiën door James Renwick. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
64216: RENWICK, James, e.a. - In tijden van vervolging. (predikaties en toespraken van de Schotse Covenanters). vierde bundel. Door Alexander Peden, John Welck, Richard Cameron, Alexander Shields. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
64215: RENWICK, James, e.a. - In tijden van vervolging. (predikaties en toespraken van de Schotse Covenanters)Tweede 1939 162 blz. Derde 1940 185 blz. vierdebundel 1978 204 blz Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
38454: RENWICK, James e.a uit het engels vertaald doorA Docter te Delft - In tijden van vervolging. eerstes predikatien. van Schotse schrijvers 2e druk
64220: RESTEL, K.C. - Reden-maatig bewys voor de outheit, waarheit en Goddelykheit der Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in gehandelt wort van de nootwendigheit der byzondere oopenbaaringe, van haaren weezentlyke inhout, en onfeilbare kenmerken enz. In het Hoogduitsch beschreven door K.C. Restel, predikant in Saxen. In het Nederlants vertolkt door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam.
31758: RESTEL, K.C. - Reden-maatig bewys voor de outheit, waarheit en Goddelykheit der Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in gehandelt wort van de nootwendigheit der byzondere oopenbaaringe, van haaren weezentlyke inhout, en onfeilbare kenmerken enz. In het Hoogduitsch beschreven door K.C. Restel, predikant in Saxen. In het Nederlants vertolkt door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam.
72185: RETSCHZ, MORITZ - Retzsc's outlines to shakespeare gallerie zu schakspeare,s dramatischen werken in umrissen erfunden und gestochen von RETZSCH MORITZ met 17 blaetter met CA Bettigers andeutingen und szenichen stellen des textes
70972: Reuter, Fritz - Zijn doorluchtigheidje (naar den derden druk uit de Mekklenburgsche volkstaal vrij vertaald door A.G., hernieuwde uitgave)
26145: REUTER, F. - Frits Reuter's werken. Vertaald onder toezicht en bewerkt. Door E. Laurillard. Achtste druk.
64226: REUTER, Karl - Das Grundverständnis der Theologie Calvins. [nach diesem Titel suchen] Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche Band XV; Leinen; 1. Auflage
64222: REUTER, F - Hannie Nüte en de kleine poedel - Eene geschiedenis van vogels en menschen 3de druk naar de 5de druk overgezet door Dr. E. Laurillard
64223: REUTER, F. - Frits Reuter's werken. Vertaald onder toezicht en bewerkt. Door E. Laurillard. Achtste druk.
64224: REUTER, F. - Hanne Nüte en de kleine poedel - Een geschiedenis van menschen en vogels
64225: REUTER, J. - Neo-confessarius practice instructus, seu methodus rite obeundi munus confessarii, in gratiam juniorum, qui ad curam animarum aspirant. Cum appendice, sive brevi instructione & methodo dispensationes aliasque gratias petendi & impetratas exequendi. Publice proposita a R.P. Joanne Reuter S.J. SS. Theologiæ in universitate Trevirensi, doctore ac professore publico. Editio Quinta emendatior. Cum privilegio sac. Cæs. Majestatis Speciali & permissa superiorum. et: Casus conscientiæ ex neo-confessario, seu methodo rite obeundi munus confessarii resolvendi. (1758)
5093: REUTER, R.P. - Neo-Confessarius Practice Instructus, seu Methodus rite obeundi Munus Confessarii, in gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum afpirant, cum appendice, sive Brevi Instructione, & Methodo Dispensationes Aliasque Gratias petendi, & impetratas exequendi Publice Propostia. Tweede uitgave.
64227: REUTER, R.P. - Neo-Confessarius Practice Instructus, seu Methodus rite obeundi Munus Confessarii, in gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum afpirant, cum appendice, sive Brevi Instructione, & Methodo Dispensationes Aliasque Gratias petendi, & impetratas exequendi Publice Propostia. Tweede uitgave.
15105: REUTER, J. - Neo-confessarius practice instructus, seu methodus rite obeundi munus confessarii, in gratiam juniorum, qui ad curam animarum aspirant. Cum appendice, sive brevi instructione & methodo dispensationes aliasque gratias petendi & impetratas exequendi. Publice proposita a R.P. Joanne Reuter S.J. SS. Theologiæ in universitate Trevirensi, doctore ac professore publico. Editio Quinta emendatior. Cum privilegio sac. Cæs. Majestatis Speciali & permissa superiorum. et: Casus conscientiæ ex neo-confessario, seu methodo rite obeundi munus confessarii resolvendi. (1758)
1877: REUVER, Drs. A. de - Belofte, boete, ballingschap. Drie thema's bij Calvijn.
23488: REUVER, Drs. A. De - Belofte Boete Ballingschap. drie thema's bij Calvijn.
71856: REUVER, REINIER DE - Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit. With a Summary in English. Diss./Thesis Vrije Universiteit Amsterdam. The International Reformed Theological Institute/IRTI Research Publication 3.
64232: REUVER, A. de - VERBORGEN OMGANG Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie 2e druk
64234: REUVER, Drs. A. de - Belofte, boete, ballingschap. Drie thema's bij Calvijn.
61077: MIDDELTON REV. R. - Evaringen vaneen dorpspredikant.
45713: MIDDELTON REV. R. - Evaringen vaneen dorpspredikant.
64236: REVE, SIMON VAN HET (PSEUDONIEM VAN G.K. VAN HET REVE). - De avonden. Een winterverhaal. 2e druk
46859: REVE, SIMON VAN HET (PSEUDONIEM VAN G.K. VAN HET REVE). - De avonden. Een winterverhaal. 2e druk
25350: REVERHORST, Hermanus van (1717-1781) - Strijen door het vuur verteerd. Kerkelijke redevoering op de ijselijke en nooit meer alzo gehoorden brand, aldaar voorgevallen de 22e mei 1759. Zondag daarna, gehouden in de nog behouden kerk, aldaar uitgesproken over psalm 78:2 (tweede deel). Ongewijzigde herdruk.
47025: Revis, M - Valse Meesters, De tuinspiegel reeks van oorspronkelijke novellen onder redactie van Anton Coolen, Albert Helman en Johannes Tielrooy.
69663: REVIUM, IACOBUM - Het Hoghe Liedt Salomons
36333: REVIUS, Jacobus - Het Hoghe Liedt Salomons. Met inleiding en toelichting door L. Strengholt.
1879: REVIUS, Jacobus (1586-1658) - Aanschouwende het nieuw Jeruzalem. Een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door Kees Bezemer.
7382: REVIUS, Jacobus - Over-Ysselsche sangen en dichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door dr. W. A. P. Smit.
64238: Reyen, E. Van Paul - middeleeuwse kastelen ;
64240: REYNOLDS, Edward (1599-1676) - The works of Edward Reynolds, containing Three treatises of The vanity of the creature, Sinfulness of sin, Life of Christ; An explication of Psalm CX; Meditations on the ... Lord's Supper; An explication of the XIV chapter of Hosea; a treatise of the passions and faculties of the soul. Corrected and amended].
64241: REYS, W.W. - Ons eigen erf
64242: RHEENEN, JAN VAN - De poedel
71746: Quintus Septimius Florens Tertullianus (ca160-ca220) bewerker Beatus Rhenanus (1485-1547) - Q. Septimii florentis tervl liani, carthaginesis prefbyteri, autoris antiquiffimi ac doctiffimi operum, ad complures veterus e Gallicanis germanicilque bibliotecis conquilitos codices recognitus, in quibus praecipuus fuit vnus longe incorruptillimus in vltimam vlque petitus Britanniam non imiffis accuratis Beati Rhenani Annotationibus catalogum autem aperiet verfa pagina accebit index copiofior
67662: VERMEER DIRK Rhenen - Gebukt bij Tichelsteenen Uit het Leven van Dirk Vermeer
63936: PROOIJEN van J Oud Gerf pred te Rhenen - De dag veranderd en de sabbat (= rustdag) bewaard, en een nagelaten geschrift van Ds. J. van Prooijen
64244: RHETORFORD, Samuel - De brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Hieraan zijn toegevoegd twee voorredenen, de eene aan de gemeente van Sluis; de andere aan de gevluchte Franschen, vervolgd en verdrukt, wegens hun vast aankleven aan Christus' waarheid. Onveranderde uitgave. Derde deel.
19214: RHETORFORD, Samuel - De brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Hieraan zijn toegevoegd twee voorredenen, de eene aan de gemeente van Sluis; de andere aan de gevluchte Franschen, vervolgd en verdrukt, wegens hun vast aankleven aan Christus' waarheid. Onveranderde uitgave. Derde deel.
64248: RHETORFORT, Samuel (Prof. St. Andries in Schotlandt) / Jacobus Koelman (vert) - De Brieven van (...) 201 t/m 362 In het Nederlandts Vertaalt door Jacobus Koelman, Bedienaar des Heyligen Euangeliums tot Sluys in Vlaanderen. Onveranderde uitgave. derde deel waarbij brieg aan de synode te Londen en aan de predikanten inNederland en brief van Johannes livingstoun aan zijn gemeente te ancram
64246: RHETORFORT, Samuel - De slapende Christus, ontwaakt door gebeden. Nieuwe, en behalve de spelling, onveranderde uitgave.
64245: RHETORFORT, Samuel - Het tweede deel der brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Deel 1b: Brief 100-200. Deel 2: brief 201-362. Waarbij: Naschrift + brief aan de predikanten van Nederland, Johan. Livingstoun + register.
77347: RHETORFORT, Samuel - Het eerste deel der brieven(1-100) van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Hier zyn toegevoegd twee voorredens, d'eene aan de gemeynte van Sluis; de andere aan de gevluchte Franschen, vervolgt en verdrukt, wegens haar vast aankleven aan Christus' waarheydt.
18481: RHETORFORT, Samuel - Het tweede deel der brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Deel 1b: Brief 100-200. Deel 2: brief 201-362. Waarbij: Naschrift + brief aan de predikanten van Nederland, Johan. Livingstoun + register.
76011: RHETORFORT, Samuel - Het derde deel der brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Hier zyn toegevoegd twee voorredens, d'eene aan de gemeynte van Sluis; de andere aan de gevluchte Franschen, vervolgt en verdrukt, wegens haar vast aankleven aan Christus' waarheydt.
36368: RHETORFORT, Samuel - De slapende Christus, ontwaakt door gebeden. Nieuwe, en behalve de spelling, onveranderde uitgave.
64251: RHIJN M. VAN - Aart Jan Theodorus Jonker
18240: RHIJN, Dr. M. van - Gemeenschap en vereezaming. Een studie over J.J. Oosterzee.
1825: RHIJN, M. van - Studiën over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardeering.
13160: RHIJN, Aleid van - Spoken in lll a.
19095: RHIJN, M. van - Studiën over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardeering.
64259: RHIJN, M. van - Gedachten en gestalten uit de evangeliën.
64260: RHIJN, M. van - Studiën over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardeering.
64252: RHIJN M. VAN - Willibrord de apostel der friezen
64254: RHIJN, Aleid van - Spoken in lll a.
64256: RHIJN, Dr. M. van - Gemeenschap en vereezaming. Een studie over J.J. Oosterzee.
64257: RHIJN, M. van - Studiën over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardeering.
64258: RHIJN, M. van - Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie. Aangeboden aan prof. dr. M. van Rhijn, op 15 november 1951. Medewerkers: o.a. dr. A.F.N. Lekkerkerker, dr. H.W. Obbink, ds. E.L. Ruitenberg.
1621: RHIJN, M. van (secretaris der N.C.S.V. voor Bijbelstudie) - Een blik in het onderwijs van Jezus. Proeve eener nieuwe verklaring van de gelijkenis van den rijken man en den armen Lazarus (Lucas 16:19-31).
44059: RHODEN,E. VAN - Stijfkopje op school Rijk geillustr. meisjesboek.
74323: WILDE NELLY DE/VRIES RIANNE DE - Beslagen ramen,
78158: RIBADINEIRA, Petrus (1527-1611) en Heribertus Ros-weydus (1569-1629) - Generale legende der heylighen, Vergadert wt de H. Schrifture, Oude Vaders, ende Registers der H. Kercke, door (...) P Petrus rosbadinrira ende P heribertus TRoos.weydus Priesters der Societeyt-Iesv. deel2.
38501: RIBADINEIRA, Petrus (1527-1611) en Heribertus Ros-weydus (1569-1629) - Generale legende der heylighen met het leven Iesv Christi ende Marie, Vergadert wt de H. Schrifture, Oude Vaders, ende Registers der H. Kercke, door (...) P Petrus rosbadinrira ende P heribertus TRoos.weydus Priesters der Societeyt-Iesv. Den Vijfden druk met veel Leuens der H.H. vermed: met een Register dienende tot de Sermoenen des Iaers. #WAARBIJ tweedecdeel
64267: RICE, DAVID TALBOT - Islamitische kunst
61394: MULLER RICHARD A. - Dictionary of Latin and Greek Theological Term Drawn Principally from Protestant Scholastic Theologie
65623: SIMON RICHARD - Le Grand Dictionnaire De La Bible, ou Explication Litterale Et Historique De Tous Les Mots Propres Du Vieux Et Nouveau Testament : Avec La Vie Et Les Actions Des Principaux Personnages, Tire´es De L'Ecriture Et De L'Histoire Des Juifs ... : Enrichi d'une Introduction a` l'Ecriture sainte, & d'une Chronologie sacre´e / 1.
64269: RICHARDSON, Alan - An introduction to the theology of the new testament.
45441: RICHEL, P.J. - Het kerkbegrip van Calvijn. (Diss.)
64270: RICHEL, P.J. - Het kerkbegrip van Calvijn. (Diss.)
64271: RICHELBOURG, E. - De strandloper van Marseille.
22849: RICHMOND, Ds. L. - De dochter van de veehouder. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
64272: RICHMOND, Ds. L. - De dochter van de veehouder. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
25114: RICHMOND, Ds. L. - de bekering van een negerjongen.
42238: RICHTER, J. - Evangelische missionsgeschichte von D. Julius Richter (professor der Missionswissenschaft an der universität Berlin 2. erweterte und umgearbeitete Auflage
64274: RICHTER, GEORG - Deutsches wörterbuch zum neuen testament nach dem griechischen Urtext bearbeitet von Georg Richter
64275: RICHTER, J. - Evangelische missionsgeschichte von D. Julius Richter (professor der Missionswissenschaft an der universität Berlin 2. erweterte und umgearbeitete Auflage
64273: RICHTER, F. - Maarten Luther en Ignatius van Loyola. Vertegenwoordigers van twee werelden.
31387: RIDDER, Ds. C.pred Gerf Gem te Nunspeet - Schuldigen vrijgesproken 6 preken
40869: RIDDER, J.G.van de - De kerkhistorie van het Westland. 400 jaren protestantisme in het Westland 1566-1966.
39586: RIDDER, J.G. de - De Kerkhistorie van het westland. 400 jaren protestantisme in het westland. 1566-1966.
34122: RIDDER, Ds. C. - Dit is de weg. Bewandelt denzelven. Leven en arbeid van Ds. C. de Ridder, in leven predikant te Nunspeet 1967-1974.
64279: RIDDER, J. G. de - De kerkhistorie van het westland. 400 jaren protestantisme in het westland. 1566-1966.
64278: RIDDER, Ds. C.pred Gerf Gem te Nunspeet - Dit is de weg wandelt in denzelven
64276: RIDDER, Ds. C.pred Gerf Gem te Nunspeet - Druiven van Eskol bijbelsdagboek
64280: RIDDER, J.G. de - De Kerkhistorie van het westland. 400 jaren protestantisme in het westland. 1566-1966.
64281: RIDDER, Q.A. DE en RISSEEUW, P.J. - Hou Zee! Eerste christelijk jeugd-jaarboek.
49056: Ridder, Q.A. de - George Washington. De stichter van een wereldrijk vrij naar het amerikaansch. met tekeningen van Isings.
15888: RIDDER, J. G. de - De kerkhistorie van het westland. 400 jaren protestantisme in het westland. 1566-1966.
41316: RIDDERBOS, DR. H. N. - De Psalmen. Opnieuw uit de grondtekst vertaald en verklaard. Eerste deel, Psalm 1-41. Serie: Korte verklaringen der Heilige Schrift.
64283: RIDDERBOS S. J. - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper
48660: Ridderbos, S. J. - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper
77867: Gerformeerde Gemaeenten RIDDERKERK - rouw van de God van Bethel onder jaar Gereformeerde GemeentenRidderkerk
64287: Ridderkerk - De onckselaan een buurt apart
75924: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - Dagelyksche huys-catechisatie. Bestaende in morgen-oeffeningen over de articulen des Christelijken geloofs. In middag-oeffeningen over de pligten van een christelijk leven ende in avond-oeffeningen, over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een maend dit alles bequamelijk af te handelen: yder dag hebbende sijn bysondere oeffeningen. t' samen-gestelt door Franciscus Ridderus. Door den autheur vermeerdert met vragen / Schriftuur-plaet en gezangen: Als mede de gezangen van S. Simonides. derde druk, door den Auteur van al voorgaende druck fouten gezuivert van merkelijcke fauten gezuyvert. met proefken van hemelstoffen bestaende ineenige geestelijke gesangen door Simon Simonides
27113: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - Theologisch, philosophisch, en historisch proces voor Godt tegen allerley Atheisten. Waer in de Atheist wordt Ontdeckt, Overtuyght, Wederleydt, Gewaerschouwt, Ingetoomt, Opgeweckt ter bekeeringe. Door Fransiscus Ridderus. 1e deel
78374: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - Dagelijkse Huiscatechisaties. Bestaande in oefeningen over de plichten van een christelijk leven. Door Franciscus Ridderius, Predikant te Rotterdam. In hedendaagse spelling overgezet . Deel 2
3836: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - Sevenderlei gesichte in de historie van het lyden en sterven onzes Heeren Jesu Christus. 1. De tafel der texten. 2. De sleutel der swarigheden. 3. Het mergh der historie. 4. De spiegel der werelt. 5. De schoole der deughden. 6. De balsem der vertroostingen. 7. Het nae-beeldt der martelaren. Door Franciscus Ridderus. I: (8) 497 blz. II: (4) 468 blz. Twede druk SGT R184. Waarbij geb.: De overblijfselen van de verdruckingen, ofte het lyden Christi, voor sijn lichaem, 't welck is de gemeynte beginnende van Christi geboorte, en soo voortgaende door de tien groote vervolgingen der christenen door de heydense keyseren, van Nero af tot op Constantijn de Groote; zijnde een spiegel der elende en moetgevinge tot volstandigheit voor alle vervolgde christenen, ten deel op gesocht uyt de naergelaten schriften van de vermaerde Franciscus Ridderus, S.S. Th. D. En voorts in 't geene over al ontbrack en verloren was, ingevult en voltrocken door Gregorius Mees, bedienaer des H. Euangeliums in Rotterdam. 136 blz. SGT R185.
64295: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - Sevenderlei gesichte in de historie van het lyden en sterven onzes Heeren Jesu Christus. 1. De tafel der texten. 2. De sleutel der swarigheden. 3. Het mergh der historie. 4. De spiegel der werelt. 5. De schoole der deughden. 6. De balsem der vertroostingen. 7. Het nae-beeldt der martelaren. Door Franciscus Ridderus. I: WAARBIJ dE OVERBLIJFFELEN VAN DE VERDRUCKINGEN OGTE HET LYDEN CHRISTI ect
64296: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - De tafel des Heeren. of de drieweeksche samenspraak tusschen Lazarus, Maria en Martha over de voorbereiding tot des Heeren Heilig Avondmaal. (eerste deel)
64301: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - Strijder op de middenweg Leven en werk van Franciscus Ridderus
32597: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - Dagelijkse Huiscatechisaties. Bestaande in oefeningen over de plichten van een christelijk leven. Door Franciscus Ridderius, Predikant te Rotterdam. In hedendaagse spelling overgezet . Deel 1
40186: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - Drie- Weecksche voorbereydinge tot de tafel des Heeren, gestelt in t' samenspraak tusschen Lazarus, Maria en Martha. de eerste weecke over de staet eenes lidmaets Christi - tweede weecke - derde ende laetste weeckr In drie delen compleet. ..
78299: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - De tafel des Heeren. Ofte drie-weeckse samen-spraek tusschen Lazarus, Maria en Martha, over de voor-bereydinge tot des Heeren Heylige Avontmael. In drie deelen.
3837: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - De tafel des Heeren. Ofte drie-weeckse samen-spraek tusschen Lazarus, Maria en Martha, over de voor-bereydinge tot des Heeren Heylige Avontmael. In drie deelen.
18750: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - Dagelyksche huys-catechisatie. Bestaende in morgen-oeffeningen over de articulen des Christelijken geloofs. In middag-oeffeningen over de pligten van een christelijk leven ende in avond-oeffeningen, over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een maend dit alles bequamelijk af te handelen: yder dag hebbende sijn bysondere oeffeningen. t' samen-gestelt door Franciscus Ridderus. Door den autheur vermeerdert met vragen / Schriftuur-plaet en gezangen: Als mede de gezangen van S. Simonides. Den tienden druk, van merkelijcke fauten gezuyvert.
3840: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - Dagelyksche huys-catechisatie. Idem, den tienden druk.
69816: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - Drie- Weecksche samenspraek tot de tafel des Heeren, gestelt in t' samenspraak tusschen Lazarus, Maria en Martha. In drie delen compleet. Waarbij: Drie- Weecksche voorbereydinge, 1715. Waarbij: Drie- Weecksche samenspraek, 1715. derde laatste deel
33980: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - De tafel des Heeren. of de drieweeksche samenspraak tusschen Lazarus, Maria en Martha over de voorbereiding tot des Heeren Heilig Avondmaal. (eerste deel)
41169: RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) - Dagelyksche huys-catechisatie. Bestaande in morgen-oeffeningen over de articelen des Christelijken geloofs. In middag-oeffeningen over de plichten van een christelijk leven. Ende in avond-oeffeningen over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een maend dit alles bequamelijk af te handelen: yder dag hebbende syn byzondere oeffeningen. Door den auteur vermeerdert met vragen, schriftuurplaetsen en gezangen: Alsmede de gezangen van S. Simonides. Den elfdedruck, van merkelycke fouten gezuyvert.
53001: CRAMER RIE - Vrouw Hubbard en haar hondje ,,lang zal hij leven
76854: OUBORG RIEK - Loes Timmer geillussteerd klurplaat
64308: RIEKEL, DS. J. A. - Afscheids-predikatie
61274: MOOIJ de Riekus - Een dorpsleger onder Gods vuurkolom (RIJNSBURG)
61275: MOOIJ Riekus de - Het gelijk van de twijfel Maarten Peters wordt onderwijzer in de Gelderse Achtehoek een apart volk,maar hij ontdekt een bijzonder schatrijk mooie Ineke maar wat is belangrijke liefde of---
33814: MOOIJ Riekus de - Het gelijk van de twijfel Maarten Peters wordt onderwijzer in de Gelderse Achtehoek een apart volk,maar hij ontdekt een bijzonder schatrijk mooie Ineke maar wat is belangrijke liefde of---
75666: VIS Wilma Riem - De Schat vann den Visser 2e druk
22184: RIEMENS, J. - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834.
64315: RIEMSDIJK van B. W. F. - Klooster van sinte agatha met het prinsenhof te delft derde druk
64316: RIEMSDIJK, Jhr. B. W. F. van - Historische beschrijving van het klooster van sinte Agatha met het prinsenhof te Delft, benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de Historische Zaal aanwezig.
64317: RIEMVIS, WILHA - In den russischen smeltkroes
65884: SNIJDERS Rien - De grote vlucht. Een beeld van Groeiend Ede
50478: BERG VAN DEN RIEN - Aslander roman moord op eiland AMELAND
74078: BERG RIEN VAN DEN - Aslander
43679: Groeneveld J M A en Kreling A Sr en Rieschoten H J van - Van reformatie tot reformatie momenten ui de geschedenis van de kerkin Ridderkerk
55616: GROENEVELD J M A EN KRELING A SR EN RIESCHOTEN H J VAN - Van reformatie tot reformatie momenten ui de geschedenis van de kerkin Ridderkerk
10217: RIESEN, Wouter van - Albarta ten Oever. Geïllustreerd door Anton Pieck.
43734: RIESEN, WOUTER van - De vruchtelooze strijd
64319: RIESEN, W. van - Een liefdeshistorie uit het oude Friesland.
64321: RIESEN, WOUTER van - De vruchtelooze strijd
43808: RIESEN, Wouter van - Een Oud-Hollandsche Burgemeestersdochter
43955: RIESEN, WOUTER VAN - ''Dokterom'' (Dr Eeltsje Halbertsma 1797-1858)
23857: RIESEN, W. van - Een liefdeshistorie uit het oude Friesland.
20284: RIESSEN, Lenie van - Maanstof vermist. Met tekeningen van H.J.M. van Lunenburg.
64322: RIESSEN, Lenie van - De sleutel in het water tekeningenvan geeske tienhoven
64323: RIESSLER, PAUL - Altjüdisches Schrifttum ausserhalb der Bibel
64324: RIET, H. VAN DE - De sint ludgeruskerk van Doornspijk
56557: Het gekrookte riet - Het gekrookte riet. Jaargang 1-7
7433: RIETBERGEN, Petrus Johannes Antonius Nicolaas - Pausen, prelaten, bureaucraten. Aspecten van de geschiedenis van het pausschap en de Pauselijke Staat in de 17e eeuw. Proefschrift.
77839: RIETDIJK, Ds. D. en DsC G Vreugdenhill - De Heidelbergse Cathismus
23216: RIETDIJK, D. redaktie - Dagboek uit een schatboek. Geschreven door predikanten der Gereformeerde Gemeenten onder redactie van ds. D. Rietdijk.
64326: RIETDIJK, D pred Gerf Gem - De laatste profeet. Handleiding bij de bespreking van het bijbelboek Maleachi.
64327: RIETDIJK, D. - Dagboek uit een schatboek. Geschreven door predikanten der Gereformeerde Gemeenten onder redactie van ds. D. Rietdijk.
64328: RIETDIJK, Ds. D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties.
64329: RIETDIJK, Ds. D. - De beloofde zoon. 33 meditaties over het leven van Izak. Tweede druk.
25347: RIETDIJK, Ds. D. - De beloofde zoon. 33 meditaties over het leven van Izak. Tweede druk.
36835: RIETDIJK, Ds. D. - Woorden uit het Woord. Bijbelse begrippen uitgelegd.
21096: RIETDIJK, Ds. D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties.
14307: RIETDIJK, D pred Gerf Gem - De laatste profeet. Handleiding bij de bespreking van het bijbelboek Maleachi.
64332: RIETKERK W G Drs - Ik wou dat ik kon geloven Over psychische factoren die een belemmering kunnen vormen voor het vertrouwen op God.
293: RIJCKE, D. de Middelburg - De Anti-togabeweging te Middelburg voor ruim een halve eeuw, een bladzijde uit Middelburgs kerkelijke verleden, (Overgedrukt uit: archief, uitgegeven door het zeeuws genootschap der wetenschappen 1913)
76562: RIJCKE, D. de Middelburg - Huibert Jacobus Budding en zijn kring 1834-1839 eenebladzijde uit de gescheidenis van de Afscheiding in Zeeland
37764: RIJKE, Ds. Joh. de - Schijn en zijn. Een onderzoek naar de prediking van Joseph Charles Philpot.
33174: RIJKE, Joh. de - Gerard Wisse een profetich prediker
64335: RIJKEN, D. G. - In de stad - serie: Vrij en Blij - Met 45 plaatjes van Tjeerd Bottema en studio Teles' - zesde druk - deel IV
64336: RIJKHOEK, K. - De Biesbosch kerend tij.
64341: RIJKSEN, ds. H. - Belijdenis doen. Referaat door ds. H. Rijksen, gehouden op de jaarvergadering van het L.V. van jongelingsver. der Gereformeerde Gemeenten 14 februari 1962 te Utrecht.
64342: RIJKSEN, Ds. H. Pred Gerf Gen later Ned Herv - Het leven van profee ELIZA
64343: RIJKSEN, ds. L.Pred Gerf Gem - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. 1. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen door ds .H. Rijksen. 2. Een zevental preken van ds. L. Rijksen. 3. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit 'De Saambinder'. Samenstellers: de heer C. Bregman en de heer I.A. Kole.
31265: RIJKSEN, Ds. H. - Het wachten op 's Heeren heil en zondag 52 van de Heidelbergsche Catechismus. Predikatie gehouden door Ds. H. Rijksen op zondag 30 november 1980 te Zoetermeer. Benevens enkele gedichten en bijpassende verklaringen.
39581: RIJKSEN, ds. H, - Sekten en stromingen in deze tijd.
22658: RIJKSEN, L.Pred Gerf Gem - God nam hem weg. Verslag van de begrafenis van ds. L. Rijksen, met de gehouden toespraken, alsmede een tweetal predikaties van ds. H. Rijksen, gehouden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam-West op 9 februari 1969, de eerste zondag na de begrafenis.
64346: RIJKSEN, H. - Sekten en Stromingen in deze tijd.
64340: RIJKSEN, Ds. H. - Het biddend vaarwel. Afscheidspredikatie over romeinen 15:13.
64347: RIJKSEN, H. A. de - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5 : 1-5. Door H.A. de Ruijter. 5e druk.
64339: RIJKSEN, Ds. H. - Sekten en stromingen in deze tijd.
64338: RIJKSEN, ds. H, - Sekten en stromingen in deze tijd.
64337: RIJKSEN MR. A. A.J. - Gespiegeld in kerkeglas
64351: RIJKSEN, L.Pred Gerf Gem - God nam hem weg. Verslag van de begrafenis van ds. L. Rijksen, met de gehouden toespraken, alsmede een tweetal predikaties van ds. H. Rijksen, gehouden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam-West op 9 februari 1969, de eerste zondag na de begrafenis.
1241: RIJKSEN, ds. L. - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. 1. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen door ds .H. Rijksen. 2. Een zevental preken van ds. L. Rijksen. 3. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit 'De Saambinder'. Samenstellers: de heer C. Bregman en de heer I.A. Kole.
1885: RIJKSEN, Ds. H. - Sekten en stromingen in deze tijd.
33625: RIJKSEN, Ds. L./GIER, K. de - Voornaamste besluiten, van de generale synoden van de Gereformeerde Gemeenten op last van de Generale Synode van 24 mei en 9 juni 1965 samengesteld. Uitgegeven door: Het kerkelijk bureau.
31500: RIJKSEN, Ds. H. - Het biddend vaarwel. Afscheidspredikatie over romeinen 15:13.
33409: RIJKSEN, H. - Sekten en Stromingen in deze tijd.
37077: RIJKSEN, ds. H. - Belijdenis doen. Referaat door ds. H. Rijksen, gehouden op de jaarvergadering van het L.V. van jongelingsver. der Gereformeerde Gemeenten 14 februari 1962 te Utrecht.
42556: RIJKSEN, H. Ds. - Brieven van de Koning aan Zijn gemeente Twaalf preken over de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië
39214: RIJKSEN, Ds. L./GIER, K. de - Voornaamste besluiten, van de generale synoden van de Gereformeerde Gemeenten op last van de Generale Synode van 24 mei en 9 juni 1965 samengesteld. Uitgegeven door: Het kerkelijk bureau.
48414: TAAKE Johan Cornelis Ouderling Gerf Gem te Leiden Ds L Rijksen - Gedachtenis pred door Ds L Rijksen bij 40-jarig Ambtjubileum van Johan Cornelis Taake
64352: RIJLE J C - De Zaligheid van het Evangelie uit het Engels vertaald door Ds W Pieters
76340: RIJLE J C - LIEFDE
78144: Brummen D J - Hakvoort E e.a.predikanten ChrGerf Kereken Alfhen aan de rijn - Wij gedenken Uw weldadigheid een euw ChristelijkGereformeeerde kerk in Alfhen an deRijn
64357: RIJNDERS C.B. - Beknopt overzicht van de huidige stand van het zendingswerk
64358: RIJNEVELD, Elizabeth Francina - Een korte en eenvoudige beschrijving. Aangaande de ziekte, het sterven en de begrafenis van Elizabeth Francina Rijneveld oud 2 jaar en 3 maanden. Met een voorwoord van Ds. M. Blok.
51791: BRINK MARTIN Redakteur Rijnpost - Veranderd VEENENDAAL verleden en heden in beeld
75918: C RIJNS Hub e,a, - BRANHARTIGHEID eb GWERECHTIGHEID Handboek diaconiewetenschal
64359: Rijnsburg (N N) - 40 jaar bouwen. Geschiedenis Spinoza 1929 - 1969.[Rijnsburg].
64360: RIJNSDORP, C. - In het spanningsveld van de Geest.
64362: RIJNSDORP, C. - Ik volg je tot Istanboel
77310: RIJSWIJK C. VAN - iij moer mijn helpwn de weg serie Op weg naar hetr Vderhuis deek 2 34e druk
23930: RIJSWIJK, C. van - Door den profeten wijzen mond. Deel 1: 77 blz. Deel 2: 77 blz.
25659: RIJSWIJK, C. van - Flonkerend kerkgesteente. 16 teksten van bekende oudvaders met vragen en opdrachten.
48190: Rijswijk.C.van - De vlucht langs het Koord
30631: RIJSWIJK, C. van - Door der profeten wijzen mond. Deel 1
76860: RIJSWIJK van C - CRITTE en EKi de ekster een dier als vriend Illistraties Margreet Bunt in kleur
74109: RIJSWIJK C. VAN - De wegloper
74259: RIJSWIJK C. VAN - Op zoek naar het kind (deel 3 van de Ster-serie)
74260: RIJSWIJK C. VAN - Petrus en de haan (deel 4 van de Ster-serie)
64369: RIJSWIJK, C. van - Door den profeten wijzen mond. Deel 1: 77 blz. Deel 2: 77 blz.
64370: RIJSWIJK, C. van - Door der profeten wijzen mond. Deel 2
64371: RIJSWIJK, C. van - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen deel 2.
64372: RIJSWIJK, C. VAN - Veilig voor de Valbijl een historisch verhaal tijdens de Franse revolutie
74454: RIJSWIJK C.. VAN - Op Zoek naar het Kind deel 3 van de Ster-serie
40661: RIJSWIJK, C. VAN - DHet kindeke en zijn ster
74256: RIJSWIJK C. VAN - Herauten van het kruis (Deel 1: De vlucht langs het koord, illustraties W. Niessing)
23858: RIJSWIJK, C. van - Flonkerend kerkgesteente.
1243: RIJSWIJK, C. van - De poorten Sions bemind boven alle woningen Jacobs. Iets over het wel en wee van het gereformeerde conventikel en zijn verhouding tot de kerk.
42965: RIJSWIJK, C. VAN - Veilig voor de Valbijl een historisch verhaal tijdens de Franse revolutie
48220: RIJSWIJK C - Toen de bramdstapel rookten twintig geloofsgetuigen rond de reformatie
75572: RIJSWIJK, C. van - U Smeekte zij van mensenhulp ontbloot 25 historische verhalen.
1889: RIJSWIJK, C. van - Daar zij hun wensverkrijgen. 8 levens beschrijvingen verhaald voor kindere
1890: RIJSWIJK, C. van - Een voedsterheer der kerk. Stadhouder-koning Willem de Derde, door God gesteld als een scherpe dorsslede van Rome. Iets over de grote betekenis van Willem III, aangetoond uit enkele werken van bekende oudvaders.
23954: RIJSWIJK, C. van - Onder de hete middagzon. Een verhaal over de Afscheiding in de Bommelerwaard.
64366: RIJSWIJK, C. van - De kroon der rechtvaardigheid. Het aangrijpende sterven van Geertruide Verbroek, die op de leeftijd van 14 jaar en 5 maanden op 6 februari 1755 te Willemstad in de Heere is ontslapen. Opnieuw weergegeven naar een oude uitgave.
64368: RIJSWIJK, C. van - Flonkerend kerkgesteente.
48936: Rijswijk, C. van - Luthers grote Leidsman. Het leven van Maarten Luther (1483-1546). Omslag en Illustratities van Jaap Kramer.
1244: RIJSWIJK, C. van - De kroon der rechtvaardigheid. Het aangrijpende sterven van Geertruide Verbroek, die op de leeftijd van 14 jaar en 5 maanden op 6 februari 1755 te Willemstad in de Heere is ontslapen. Opnieuw weergegeven naar een oude uitgave.
75906: VALKENBURG Rik - Doot t Licht dat nu ontstoken is eenbundelkerstverhalen onder redaktioe van Rik Valkenburg
67048: VALKENBURG RIK - Walther en Billy op de Titanic verhaal over het in 1912 vergaande schip Titanic 7e druk
67049: VALKENBURG RIK - Het leven in eigen hand? vragen rond moderne meidische technologie en genetischemanipulatie worden beantwoord door: drs. A.B.F Hoek- Van Kooten e.a
71703: VALKENBURG RIK - Hoe baar het was in 1929 de strenge winter
73656: VALKENBURG RIK - Walther en Billy op de Titanic verhaal over het in 1912 vergaande schip Titanic 4e druk
33815: VALKENBURG RIK - Toen het water hen verdreef verhalen watersnood 1953
73087: VALKENBURG RIK - Vaders tweeling
73091: VALKENBURG RIK - De zoon van het opperhoofd
76131: VOORDE ten Rika - Opwekking en gebedJanathan Edwards-Brainerd-whitefield-Wesly
64375: RINCK, H. W. - Christus tusschen de gouden kandelaars. Homiliën. Uit het hoogduitsch bewerkt en ingeleid door J. P. G. Westhoff. Eerste deel: Het eerste hoofdstuk der openbaring. Tweede deel: De zeven zendbrieven.
64376: RINGGREN, Helmer - Israëlitische Religion.
64377: RINGGREN, Helmer / ZIMMERI Walther - Spruche/prediger Das Buch Esther. Das alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. 16/1
49033: Ringnalda, Annie - Beatrix en de drie vrienden met tekeningen van Jeanne Faure
77160: MARK van der Riny - de wedstrijd
64382: RINZEMA. J. - Huwelijk en echtscheiding (In Bijbel en moderne samenleving)
11175: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing.
11177: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing. Nieuwe bundel.
13161: RISSEEUW, P. J. - De kerstvacantie van Jo en Jan. bgeillustreerd B SClaus
70971: Ridder Q.A. de en Risseeuw P.J. - Hou zee! (eerste christelijk jeugd-jaarboek)
64384: RISSEEUW, P. J. - De spoorzoekers van Geitenbeek.
64387: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing. Nieuwe bundel.
27866: RISSEEUW, P. J. (red.) - Zesde kerstboek.RISSEEUW, P.J. (SAMENSTELLING) Zesde kerstboek, met bijdragen van o.a. ds. J.R. Callenbach, ds. W.M. le Cointre, J.K. van Eerbeek, Jan H. de Groot, W.G. van de Hulst, K. Lantermans, M.A.M. Renes-Boldingh, G. Sevensma-Themmen j: W.G. van de Hulst, Een oude romance.
27868: RISSEEUW, P. J. (red.) W.G. van de Huls - Kerstboek 1925. Waarbij: W.G. van de Hulst, In goude roze..
64391: RISSEEUW, P.J. - Jongens van Stavast.
64390: RISSEEUW, P. J. (red.) W.G. van de Huls - Kerstboek 1925. Waarbij: W.G. van de Hulst, In goude roze..
28094: RISSEEUW, P.J. - Jongens van Stavast.
10918: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Nieuwe bundel.
9058: RISSEEUW, P. J. - De spoorzoekers van Geitenbeek.
8011: RITTER, Dr.P.H. - Ethische fragmenten. Tweede druk.
64399: RITTER, G. - Luther gestalt und tat.
64400: RITTER, P.H.jr - Momenten.
64395: RITTER, A. - In allem Christus Predigten von Adolf Ritter, Pfarrer am Traummünster in Zürich. Mit einem Portrait des Verstorbenen.
64394: RITTER jr., Dr. P.H. / Anton Pieck - Sentimentele aardrijkskunde waarin opgnomen Zeeuwse mijmeringen / De hoorn van de Schelde
64396: RITTER, Dr. P. H. - Ethische fragmenten. Zesde druk.
64397: RITTER, Dr. P.H. (redaktie). - Eene halve eeuw. 1848-1898. Nederland onder de regeering van koning Willem den Derde en het regentschap van koningin Emma. Door Nederlanders beschreven. Dln. 1. (14) 444 blz. Dln. 2. 469 blz.
64393: RITTER G - Luther in leven en werk
64398: RITTER, Dr.P.H. - Ethische fragmenten. Tweede druk.
46595: RITTER, Dr. P.H. - 's Levens kapitaal. Bewerkt naar Lubbock's Use of Life
31483: RITTER, G. - Luther gestalt und tat.
1623: RITTER, Dr. P. H. - Ethische fragmenten. Zesde druk.
48106: RITTER G - Luther in leven en werk
64402: RITZEMA, K.J. - Het nageslacht van Jacob Sijbolts landbouwer te Warffum en Geertruid Cornelis.genealogische studie van de familie Ritzema.
64411: Rivers, Francine - Een rode draad
23861: RIVERS, F - Leota's tuin.
70162: GELDERLAND - RIVIERPOLDERS - Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland Voorzien van eenn Bladwijzer op den inhoud en Alphabetisch Register. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 September 19856 No. 111, enn afgekondigd bij Provinciaal Blad no.89.
49124: Kapitein Rob - De avonturen van Kapien Rob 7e deeltje De Vallei der vergeten wereld 79 blz 8e deeltje de terugkeer van peer den scuymer 79 blz en 9e deltje het geheim van de tunnel 78 blz org geb
39115: KENNEDY HUGH (1698-1764); JAMES ROBE (1688-1753) - Geloofwaardig en kort verhaal van 't heerlyke werk Godts, geopenbaart in de overtuiginge en bekeeringe van een groot getal zielen in de gemeinte van Cambuslang, en in andere plaatsen van Schotlandt ... / Alsmede een voorreden van ... Hugh Kennedy ... ; Uit het Engels vertaalt vierde druk 1745 (16)48blz met daarbij Deel: [II]: Nader en uitvoeriger verhaal van 't heerlijke en uitmuntende... werk Godts ... beschreven door James Robe . 1743 (86)158 blz ... deel [III]: Derde stukje of vervolg wegens het nader en uitvoeriger verhaal van t' ... werk Godts ... beschreven door James Robe (64)136 blz
78192: MARTIN-ACHARD ROBERT - Amos. L'homme, le message, l'influence
23864: ROBERTS, C.G.D. - Bewoners van de stilte.
45438: ROBERTSONS, A.T. - Beknopte Grammatica op het Grieksche Nieuwe Testament. Voor Nederland vrij bewerkt door Dr. F.W. Grosheide. Met voorbericht van Prof. Dr. J. Woltjer.
15097: ROBIANO, M. L'Abbé Comte de - Continuation de l'histoire de l'Eglise, de Bérault-Bercastel, depuis 1721 jusque'en 1830; par M. l'Abbé Compte de Robiano.: Deel 1: De la mort de Clément XI, en 1721, a la réception des Jésuites en Russie par Catherine II, en 1779. / Deel 2: De la conspiration des illuminés en 1776, a la fin des persécutions du ton-king et de la cochinchine, vers 1800. / Deel 3: De la persécution élevée en Chine, vers 1784, aux guerisons du prince Hohenlohe, vers 1820. Deel 4: Depuis les commencements de Madame Krudner, vers 1815, jusqu'au pontificat de Pie VIII, en 1829.
43605: ROBRAN, PAUL - De strijd om geluk
40594: ROBUR, Johannes - Een droom over het jaar 2000. Een interview over het godsdienstig en kerkeljk leven in het jaar 2000
64423: ROCHESTER FORD, SALLIELEES - Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan. 6e druk.
48964: ROCHESTER FORD, SALLIE - Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan. 5e druk.
69739: RÖCHLING, JOHANN GOTTFRIED (CONREFTOR AM GYMNASIO ZU WORMS) - Lehrreiche unde angenehme Contactische Botübungen nach der beliebten Schellerischen Grammatic den Unfängern der lateinischen Sprache. Zweyte verbesserte Auflage
64424: RODENBURG, A. - Oud Rijswijk.
49021: RÖDER, DR. J. - Marnix von St. Aldegonde vor dem Reichstag zu Worms (1578)
5015: RODOLPH, JOANNES RODOLPHUS - Heidelergsche Catechismus, met eene korte ontledinge der vragen en antwoorden en eene bredere verklaringe der saken, waarin de voornaamste stukken der heilige godsgeleerdheid uitgelegt, en met hunne bewysen, volgens het oogmerk, bevestigt en verdedigt worden, ten gebruike van syne toehoorders opgeheldert. Maar nu uit de Latynsche tale overgeset door Wilhelmus Henricus Fabricius, en voorsien met eene voorreden van Joan vanden Honert, T.H. soon.
78087: ROEBERTSEN G J - Drie jongens op reis met platen vanG J van Overbeek
76160: OUDEN den ROEFOF - Giflozing rond Groningen
76161: OUDEN den ROEFOF - Smokkel via sassenhei,
76162: OUDEN den ROEFOF - Fraude rondom Flevo;and
76163: OUDEN den ROEFOF - Zwendel op Zuid Beve;asnf
72622: MULDER ROEL - Gedenkt aann geen Hijn heeft verricht tien jaar van Lodenstein scholen gemeenschap 1974-1984
45764: BOSCH ROEL A DR - En nooit meer oude psalmen zingen zingendgeloven in een nieuwe tijd
47766: ROELFS, JAN - Addie...pierando
64426: ROELFS, JAN - Addie...pierando
13163: ROELINK, Dr. J. - Vlissinger Michiel.
64427: ROELINK, Dr. J. - Vlissinger Michiel.
64428: ROELINK, Dr. J. - De samenzwering van Leiden. Een historisch verhaal uit het jaar 1587.
71077: ROELINK J. - Vlissinger Michiel (tekeningen van Jan Lutz)
74090: OUDEN ROELOF DEN - Giflozing rond Groningen
64430: ROELOFS, JAC. - Onder de Geuzenvlag. De slag op de zuiderzee. Bandtekeningen en illustraties van J.F. Doeve.
64429: ROELOFS, JAC. - Onder de geuzenvlag. De slag op de Zuiderzee. Bandtekening en illustraties van J.F. Doeve.
29146: ROELOFSEN, H. Pred Gerf Gem - Paulus zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen. Bij diens vertrek naar Opheusden op 4 augustus 1895.
76623: ROELOFSEN, H. - Levensschets ds. H. Roelofsen, em. predikant bij de Gereform. gemeente te Zeist 20 october 1854 - 1 october 1930. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.aangevuld met preken
22532: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Ds. H. Roelofsen, em. predikant bij de Gereform. Gemeente te Zeist 20 october 1854 - 1 october 1930. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.me 2 gedachts preken
64435: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
64433: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 89 blz.
64439: ROELOFSEN, H. Pred Gerf Gem - Paulus zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen. Bij diens vertrek naar Opheusden op 4 augustus 1895.
64436: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G. H. Kersten.
64437: ROELOFSEN, H. - Geen blijvende stad.
64438: ROELOFSEN, H. door Jac Overeem - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van ds. H. Roelofsen, geb. 20 okt. 1852, overl. 1 okt. 1930. Door Jac. Overeem.
64431: ROELOFSEN ds H Pred Gerf Gem 1852-1930OVEREEM, Jac. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen.oefenaar/predikant
64440: ROELOFSEN, H.. Pred Gerf Gem - Het geloof behouden. Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. Met daarbij gehouden toespraken door: Ds. J. R. van Oordt te Zeist, Ds. J. Fraanje te Barneveld, Ds. G. H. Kersten te Rotterdam, Ds. A. Verhagen te Middelburg.
64432: ROELOFSEN, H. - Paulus' zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen door H. Roelofsen bij diens vertrek naar Opheusden op 4 augustus 1895.
36648: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G. H. Kersten.
36457: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
26470: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 89 blz.
37078: ROELOFSEN, H. - Het geloof behouden. Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. Met daarbij gehouden toespraken door: Ds. J. R. van Oordt te Zeist, Ds. J. Fraanje te Barneveld, Ds. G. H. Kersten te Rotterdam, Ds. A. Verhagen te Middelburg.
37081: ROELOFSEN, H. - Geen blijvende stad.
21443: ROELOFSEN ds H Pred Gerf Gem 1852-1930OVEREEM, Jac. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen.oefenaar/predikant
18796: ROEMELING, C.A. (gewesenen Predigers zu Haarburg) ( G. ARNOLD / G. t' STEGGEN) - C.A. Roemelings, Nachricht seiner von Gott geschehenen volligen Herausfuhrung aus Babel, wie auch treuherzige Erweckungs-Stimmen zum Ausgang aus Babel. Deme angehangt ein Theosophischer Entwurf von denen (?) Erz-Ketzern, Vernunft und Eigenliebe und G. Arnold's Heilsame Wahrnehmung jeßiger Zeiten, wie auch ein Stuck aus G. T. Steegens von der Mystik, und ein Tractat von innern Leben und der reinen Liebe Gottes.
64442: ROEMELING, C.A. EN GOTTFRIED ARNOLD; GERHARD TERSTEEGEN - C.A. Roemelings, gewesenen Predigers zu Haarburg, Nachricht seiner von Gott geschehenen völligen Herausführung aus Babel, wie auch treuherzige Erweckungs-Stimme zum Ausgang aus Babel : deme angehängt ein theosophischer Entwurf von denen zwey Erz-Ketzern, Vernunft und Eigenliebe, und G. Arnold's Heilsame Wahrnehmung jetziger Zeiten, wie auch ein Stück aus G.T. Steegens von der Mystik, und ein Tractat vom innern Leben und der reinen Liebe Gottes
7066: ROESSINGH, Dr. H. K. - Het Veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief.
64443: ROESSINGH, Dr. H. K. - Het Veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief.
13141: ROEST-KLEINMEIJER, T. v.d. - De rode ballon.
13142: ROEST-KLEINMEIJER, T. v.d. - En toen werd het feest.
13143: ROEST-KLEINMEIJER, T. v.d. - Dory's vuurproef.
13145: ROEST-KLEINMEIJER, T. v.d. - Siep vindt zijn thuis.
13146: ROEST-KLEINMEIJER, T. v.d. - En toch wacht het geluk.
26630: ROEST, B. - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag (weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest. 4e druk
64456: ROEST-KLEINMEIJER, T. v.d. - Siep vindt zijn thuis.
64454: ROEST-KLEINMEIJER, T. v.d. - De rode ballon.
64455: ROEST-KLEINMEIJER, T. v.d. - Dory's vuurproef.
33949: ROEST, B. - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag. Weduwe van J. ter Haar. Te Rijssen (Ov.)
64449: ROEST, B. - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen ov.
64450: ROEST, B.lerend ouderling Gwerf Gem te Scherpenzeel - Geliefde VRindin brieven van Bart Roest aan Mientje Vrijdag. Weduwe van J. ter Haar. Te Rijssen (Ov.)
64458: ROEST-KLEINMEIJER, T. v.d. - Job en de witte ridders.
64457: ROEST-KLEINMEIJER, T. v.d. - En toch wacht het geluk.
46041: ROEST, Jan van der (1755-1814 Pred. te Blauwkapel, Elst, Amersfoort en Haarlem) - Leerredenen (.n over de genoegens van den godsdienst 2e druk
14312: ROEST, Bart Lerend Oiuderling der Gerf Gem te Scherpenzeel - Henoch en Heman. Brieven van Bart Roest aan Floor de Kruijf.
33887: ROEST-KLEINMEIJER, T. v.d. - Job en de witte ridders.
6014: ROEVER, N. de - Het leven van onze voorouders door mr. N. de Roever, voortgezet door dr. G.J. Dozy. Zes delen.
64459: ROGER, Jean - Land van Jezus. Een portret in 120 foto's.
2873: ROGERS, Timotheus - Een getrouwe vriend voor de ziel. Met een aanspraak aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk.
47518: ROGERS, Timotheus - De erfenis des hemels, of kenteekenen en leerstukken voortgebracht door den geloovige, om te bewijzen, dat het koninkrijk Gods hem toebehoort. Uit het Engelsch met eene voorrede van Justus Muntendam.
34304: ROGERS, Pat - The Oxford illustrated history of English Literature.
37463: ROGERS, N. (1593-1660) - De ware bekeerde sondaar. Ofte een verklaringe over het 15. Capittel des H. euangeliums Luc. In sich begrypende drie Parabolen van Het verloren Schaap, Den verloren penningh, Den verloren sone. Hier is noch by-gevoeght een predikatie op Nehem. 8. vers 5. Door den Hoogh-geleerden Heere Nehemia Rogers pred. tot Messing en Effex ende nu in in de Nederduytsche sprake gebracht door Cornelius à Diemerbroeck. Pred. tot Rhenen.
26780: ROGERS, N. (1593-1660) - De ware bekeerde sondaar. Ofte een verklaringe over het 15. capittel des H. Euangeliums Lucæ. In sich begrypende dry parabolen van het verloren schaap, den verloren penningh, den verloren sone. Hier is noch by-gevoeght een predikatie op Nehem. 8 vers 5. Door den hoogh-geleerden heere Nehemia Rogers, predikant tot Messing in Essex. Ende nu in de Nederduytsche sprake gebracht door Cornelius à Diemerbroeck, predikant tot Rhenen.
27059: ROGERS, T. - Spiegel voor Gods volk. Klare ende onwederleggelijcke merck-teeckenen der Saligheyt. van den mensche die door het geloove voor Godt gerechtveerdight is of een tractaat, vertoonende hoe een iegelijk, terwijl hij hier leeft, zekerlijk weten kan wat hem wedervaeren zal na zijn afscheid uit dit leven door Tymothy Rogers, dienaar des Goddelijken woords in Elfesx. Uit het Engelsch vertaald door J.S. Naar den derden druk van 1645
64461: ROGERS, N. (1593-1660) - De ware bekeerde sondaar. Ofte een verklaringe over het 15. capittel des H. Euangeliums Lucæ. In sich begrypende dry parabolen van het verloren schaap, den verloren penningh, den verloren sone. Hier is noch by-gevoeght een predikatie op Nehem. 8 vers 5. Door den hoogh-geleerden heere Nehemia Rogers, predikant tot Messing in Essex. Ende nu in de Nederduytsche sprake gebracht door Cornelius à Diemerbroeck, predikant tot Rhenen.
64462: ROGERS, Pat - The Oxford illustrated history of English Literature.
64463: ROGERS, Timotheus - De erfenis des hemels, of kenteekenen en leerstukken voortgebracht door den geloovige, om te bewijzen, dat het koninkrijk Gods hem toebehoort. Uit het Engelsch met eene voorrede van Justus Muntendam.
13786: ROGERS, Timotheus - De erfenis des hemels, of kenteekenen en leerstukken voortgebracht door den geloovige, om te bewijzen, dat het koninkrijk Gods hem toebehoort. Uit het Engelsch met eene voorrede van Justus Muntendam.
64464: ROGGE, B. - Illustrierte Geschichte der Reformation in Deutschland. Volkstümlich dargestellt von D. Bernard Rogge, Hofprediger in Potsdam. Mit 24 Kunstbeilagen, 118 Textbildern, Faksimiles usw. Wiedergabe von Bildern alter Meister (Cranach, Dürer, Ostendorfer usw.) und moderner Künstler (W.Beckmann, W. von Camphausen, O. Donner, P. Geh, N. Geiger, L. Gey, W. von Kaulbach, G. Königm L. Otto, Lessing, H. Leys, v. Lindenschmit u.v.a.) sowie Originaldarstellungen von Wilhelm Weimar. Anhang: Ausgewählte Predigten D. Martin Luthers. Dritte Auflage (16.-25. Tausend)
64465: ROGGE, B. - Het Evangelie gedurende de vervolging. Eene geschiedenis van den strijd tegen de Hervormde kerk. Naar 't Hoogduitsch van ds. Bernard Rogge. Met 24 kunstdrukken en 82 afbeeldingen in den tekst.
64468: ROGGE, KARLA - 't Cieraedt van onse stadt
47207: ROGGE, B. (BEWERKT DOOR H.M. VAN NES) - Het Christendom in woord en beeld [Met 345 illustratiën eb 40 kunstplaten] 1915. 392 p. Hardcover.
5390: ROGGE, B. - Illustrierte Geschichte der Reformation in Deutschland. Volkstümlich dargestellt von D. Bernard Rogge, Hofprediger in Potsdam. Mit 24 Kunstbeilagen, 118 Textbildern, Faksimiles usw. Wiedergabe von Bildern alter Meister (Cranach, Dürer, Ostendorfer usw.) und moderner Künstler (W.Beckmann, W. von Camphausen, O. Donner, P. Geh, N. Geiger, L. Gey, W. von Kaulbach, G. Königm L. Otto, Lessing, H. Leys, v. Lindenschmit u.v.a.) sowie Originaldarstellungen von Wilhelm Weimar. Anhang: Ausgewählte Predigten D. Martin Luthers. Dritte Auflage (16.-25. Tausend)
17055: ROGGE, B. - Het Evangelie gedurende de vervolging. Eene geschiedenis van den strijd tegen de Hervormde kerk. Naar 't Hoogduitsch van ds. Bernard Rogge. Met 24 kunstdrukken en 82 afbeeldingen in den tekst.
13147: ROGGEVEEN, Leonard - Bram Alleman.
39366: Roggeveen, Leonard - Piet en Nel, meerdere delen: 2: Gaan naar school, 14e druk 3: Piet en Nel en hun viendjes, 13e druk 4: Piet en Nel hebben vakantie, 12e druk 9: Piet en Nel maken een poppenkast, 9e druk.
64489: ROGGEVEEN,MARIEKE - Vrienden voor altijd
64476: Roggeveen, Leonard - Piet en Nel, meerdere delen: 2: Gaan naar school, 14e druk 3: Piet en Nel en hun viendjes, 13e druk 4: Piet en Nel hebben vakantie, 12e druk 9: Piet en Nel maken een poppenkast, 9e druk.
64474: ROGGEVEEN, Leonard - De blauwe Braziliaan.
64473: ROGGEVEEN, Leonard - Op stap met meneer Doncker. Derde druk.
64469: ROGGEVEEN, L. - De zeven jongens in de sneeuw. Platen en bandtekening van Pol Dom. Vijfde druk. Vervolg van de zeven jongens van Duinoord. Gedrukt door G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage
64470: ROGGEVEEN, Leonard - Bram Alleman.
64471: ROGGEVEEN, Leonard - Winter op de Klaverwei. Met illustraties van Jan Lutz.
64472: ROGGEVEEN, Leonard - de zeven jongens
38168: ROGGEVEEN, Leonard - Op stap met meneer Doncker. Derde druk.
64483: ROGGEVEEN, LEONARD - De zeven jongens van Duinoord. Met platen van Pol Dom. Derde druk. Gedrukt door G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage.
64481: ROGGEVEEN, Leonard. - Het draaiorgel van meneer Doncker. Met platen ven bandteekening van Willem Backer. Illustraties, zwart-wit en een gekleurd titelplaat en illustraties in de de tekst. De titel op de kaft is Het draaiorgel van meneer Doncker, titel op de titelpagina is, Op stap met meneer Doncker.
64480: ROGGEVEEN, Leonard. - Op stap met meneer Doncker. Met platen en bandtekening van Willem Backer. Tweede druk. van "Het draaiorgel van meneer Doncker"
64478: ROGGEVEEN, Leonard. - Van een kip, een eend, een hond, een kat en een tamme kraai en andere vertellingen. Met tekeningen van de schrijver. Zesde druk.
64479: ROGGEVEEN, LEONARD - De voetbalclub van de vierde klas. De nieuwe serie
26110: ROGGEVEEN, Leonard - Winter op de Klaverwei. Met illustraties van Jan Lutz.
38568: ROGGEVEEN, Leonard - De blauwe Braziliaan.
64488: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie n Klaasje 3 druk.
64487: ROGGEVEEN, LEONARD - De zeven jongens van Duinoord. Met platen van Pol Dom. zevende druk. Gedrukt door G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage.
77043: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie en vogels 8 druk.
77044: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie en zijn vriedjes
77045: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie waar zit je? e druk
77051: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie in dekou
64485: ROGGEVEEN, Leonard. - De krant van Kees van Dam. eerste druk. Illustraties van Tjeerd Bottema.
64486: ROGGEVEEN, Leonard - Winter op de Klaverwei. Met illustraties van Jan Lutz.
41508: ROGGEVEEN, Leonard. - Piep! zei de muis en andere vertellingen. Met tekeningen van de schrijver. Vijfde druk.
41509: ROGGEVEEN, Leonard. - Van een kip, een eend, een hond, een kat en een tamme kraai en andere vertellingen. Met tekeningen van de schrijver. Zesde druk.
64492: ROGIER, L.J. - Sub Aquila. Bijdragen tot de archeologie en de geschiedenis van Nijmegen.
64491: ROGIER, L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw. Dl. 1: 650 blz. Dl. 2: 832 blz. Dl. 3: (registers en kaarten) 77 blz.
64490: ROGIER L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in noord-nederland in de 16e en de 17e eeuw
15889: ROGIER, L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw. Dl. 1: 650 blz. Dl. 2: 832 blz. Dl. 3: (registers en kaarten) 77 blz.
64493: ROGORD, François Xavier - Connaissance de la Mythologie. Par Demandes et par Réponses. Nouvelle Édition. Augmentée des Traits d'Histoire qui ont servi de fondements à tout le systême de Fable; avec une Table très-commode pour les Lecteurs.
34582: ROGORD, François Xavier - Connaissance de la Mythologie. Par Demandes et par Réponses. Nouvelle Édition. Augmentée des Traits d'Histoire qui ont servi de fondements à tout le systême de Fable; avec une Table très-commode pour les Lecteurs.
64495: RÖHLER, WALTHER - Das Buch der Reformation Sulorych Zwinglis von ihm selfst und glechzeitigen Quellen erzählt durch Walther Röhler Professor der Kichengeschichte in Zürich. Mit 39 Bildern im Text und 57 Tafeln.
44402: RÖHLER, WALTHER - Das Buch der Reformation Sulorych Zwinglis von ihm selfst und glechzeitigen Quellen erzählt durch Walther Röhler Professor der Kichengeschichte in Zürich. Mit 39 Bildern im Text und 57 Tafeln.
64496: ROLAND HOLST, A. - Onderweg. Vierde druk.
64497: ROLAND, NINA - Connie's probleem. Met illustraties van Jan van Weeszenberg.
58039: KALKMAN. ROLAND - Geldjacht Illustraties Adri Burghout. AVI 7
42509: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, Henriette. - Verzonken grenzen. Tweede druk.
26398: ROLAND HOLST, A. - Onderweg. Vierde druk.
13907: ROLL, J.M.L. - Uren aan de Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch, naar den laatsten, verbeterden druk. De Christen en de eeuwigheid, 1.
64498: ROLL, J.M.L. - Uren aan de Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch, naar den laatsten, verbeterden druk. De Christen en de eeuwigheid, 1.
70209: ROLL, J.M.L. Evangelisch Luthers predikant te Gravenhage - GODSDIENST voor het Hart of uitbo3ezemingen van geloof,hoop en liefde
64500: ROMANUM, MARTYROLOGIUM (gregorius xiii - urbanus viii - clementis x - caesar baronius .) - Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum, Urbani VIII et Clementis X. auctoritate recognitum anostro Benedicti XIV pontifice maximo auctum et castigatum. in Qua ect
72738: ROMBACH, OTTO. illustraties, Anton Pieck - Heer Alexius (deel 1 en 2, 'De strijd om Isabella' en 'Wereld zonder grenzen'). In het Nederlands overgebracht door J. Wim Crom
64501: ROMEIJN, Dr. Jan - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. met een voorwoord van prof. dr. G.W. Kernkamp; met medewerking van Dra. A. Romein-Verschoor en bijdragen van Dr. P.J. Bouman, Dr. O. Noordenbos, Dr. Rob. van Roosbroeck en Herman Vos illustratie verzorgd door Srs. H. van der Bijll
6230: ROMEIJN, Dr. Jan - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. met een voorwoord van prof. dr. G.W. Kernkamp; met medewerking van Dra. A. Romein-Verschoor en bijdragen van Dr. P.J. Bouman, Dr. O. Noordenbos, Dr. Rob. van Roosbroeck en Herman Vos illustratie verzorgd door Srs. H. van der Bijll
64505: ROMEIN, Jan en Annie - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen. 10edruk
29587: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C. (red) - Rijk in God.
64503: ROMEIN J. - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen
64506: ROMEIN, T.A., VEEN, S.D. VAN, - Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland. Handschrift nagelaten door Ds. T.A. Romein in leven predikant te Scharmer. Bijgebonden: Aanvullingen en verbeteringen van Romein's naamlijst der predikanten in de hervormde gemeenten van Friesland. Verzameld door Dr. S.D. van Veen, Ned. Herv. preidkant te Groningen. 3 delen in 1 band.
64508: ROMER, HERMAN - Rotterdam voordat de bommen vielen Literatuur en verantwoording, herkomst illustraties, register. Portret op voorflap. Niet alleen fraai fotoboek over het vooroorlogse Rotterdam maar ook een leesboek vol anecdotes, gebaseerd op de jeugdjerinneringen van de schrijver gecombineerd met verhalen van tijdgenoten.
64509: Romig, Edgar Franklin - The tercentenary Year a record of the celebration of the Three hunderdth anniversary of the founding of the first church in Nem Netherland, New York, and the beginning of organized religious life under the reformed (Dutch) church in America
49235: Romijn, A - In en om de pastorie. Geïllustreerd door Jan lutz.
64511: ROMPEL, FREDERIK - Gedenkschriften van Paul Kruger. Premie van het nieuws van den dag.
64512: Rona, Jutka - Langs kloosters en abdijen routes in Nederland en Belgie
64518: RONKEL, Philiipus Samuel van (1829-'90) The Dr, en Pred te LEIDEN - Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk. Door Phil. S. van Ronkel, theol. dr. en pred. te Leiden.
26892: RONKEL, Philiipus Samuel van (1829-'90) The Dr, en Pred te LEIDEN - Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk. Door Phil. S. van Ronkel, theol. dr. en pred. te Leiden.
64516: RONKEL, Philiipus Samuel van (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
64517: RONKEL, Philiipus Samuel van (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
27769: ROO, Dr. E. J. de - Godlastering. Rechtsvergelijkende studie over blasfemie en andere religiedelicten. proefschrift
64519: ROOD, PETRUS THEODORUS MARIA - Proofs, intuitions and diagrams. Kant and the mathematical method of proof. Academisch Proefschrift.
37118: ROODBEEN, J. - Woorden van Spurgeon. Verzameld en voorzien van een levensschets. deel 2
23562: ROODBEEN, J. (red.) - Gisbertus Voetius 1589-1676. Meer dan wijsheid. Onder redactie van J. Roodbeen.
16848: ROODBEEN, J. - Uit het leven van Maarten Luther. Deel 1: Van mijnwerkerszoon tot aflaatbestrijder (1483-1517) Deel 2: Twistgesprekken met Rome. (1517-1519).
25668: N.N. (div auteurs o.a J l Adriane- A G van Anrooy- H C Rooge - Christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter Geloofsversterking en opbouwing tot een Godsdienstig Leven
64528: ROOIJ, J. VAN - Gerard Zerbolt van Zutphen. I: Leven en geschriften proefschrift. (deel 2 nooit verschenen)
51081: BLUYSSEN JAN GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij.
23877: BLUYSSEN JAN GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij.
74071: ROOIJEN DRS. R.P. van - Frederik van Houten
23866: ROOIJEN, M. van. - Een vrolijk drietal.
64530: ROOIJEN, M. van. - Een vrolijk drietal.
73454: ROON, A. VAN - Een onderzoek naar de authenticiteit van de brief aan de Epheziërs (Diss.)
64536: ROORDA van EIJSINGA, W. A. P. - Bloemen in loover.
64537: ROORDA, T.B.(ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische Kunst in Nederlandsch bezit; Choix d'Objets d'Art d'Extrême Orient conservés dans les Pays Bas. Première Série/ no 23 v/d 275 ex
12200: ROORDA van EIJSINGA, W. A. P. - Bloemen in loover.
77410: ROOS H - De Kameleon altijd paraat . Geillusteerd door G.van Straaten. 5e druk.
32417: ROOS, G. - Vrijheid van Christelijk getuigenis? over de botsing tussen joden en de gereformeerde gezindte.
28673: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon krijgt nieuwe vrienden. 1e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
28674: ROOS, H. de - Op reios met de Kameleon Geillustreerd doorRuud Hameeteman 14 e dru
28704: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon houdt stand. 11e druk. Geillustreerd Door Ruud Hameeteman.
73200: ROOS, H. DE - De Kaneleon in het goud
75996: ROOS, J Pred Gerf Gem in Nederland Barneveld - DavidsREislied zeven preken overpsalm 23
75985: ROOS, J Pred Gerf Gem in Nederland Barneveld e.a - Een fontein van heil bijbels dagboek voor jong en oud
73224: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon brengt geluk. 18e druk. Geillustreerd door Ruud Hameeteman
73225: ROOS H. DE - de Kameleon vaart voorop, geillustreerd door G. van Straaten 8e druk
73226: ROOS H. DE - de Kameleon schiet te hulp , geillustreerd door G. van Straaten 16e druk
73227: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon treft doel. 16e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73239: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon viert feest. 16e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
30620: ROOS, J.L. de - Natuurkunde en het vliegtuig. Deel 1.
45083: ROOS, H DE - De schippers van de Kameleon : Filmeditie
77420: ROOS H - Kameleon ahoy . Geillusteerd door G.van Straaten. 24e druk.
40499: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy
73212: ROOS, H. de - Ruim baan Kameleon. 14e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
77858: ROOS G - Op Texelligt Jeruzalem De kerkgeschiedenis van het eiland
73339: ROOS, H. de - Kameleon omnibus de Kameleon in de storm 24e druken Alle hens aan dek Kameleon 22e rukGeïlustreerd door Gerard van Straaten
77401: ROOS H - De Kameleon vaart uit. Geillusteerd door G.van Straaten. 3e druk.
77406: ROOS H - De Kameleon houdt koers . Geillusteerd door G.van Straaten. 19e druk.
30863: ROOS, G. - Het groene tapijt of de straten van goud. Van het kerkelijk erf.
64545: ROOS, G. - Meer dan een belofte. Tweeerlei kinderen des verbonds.
73203: ROOS, H. DE - de Kameleon in woelig water
77403: ROOS H - De Kameleon heeft succes. Geillusteerd door G.van Straaten. 14e druk.
77402: ROOS H - De Kameleon wint de prijs. Geillusteerd door G.van Straaten. 19e druk.
25307: ROOS, J.PRED GERF GEM IN NED OPHEUSDEN/BARNEVELD - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame. Bevestiging en intrede van Ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Chilliwack op donderdag 15 oktober 1987.
77407: /ROOS H - met de Kameleon erop los . Geillusteerd door G.van Straaten. 15e druk.
77416: ROOS H - vakantie met de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 24e druk.
77415: ROOS H - trouwe vrienden van de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 22e druk.
77412: ROOS H - De Kameleon schiet te hulp . Geillusteerd door G.van Straaten. 19e druk.
77414: ROOS H - De Kameleon treft doel . Geillusteerd door G.van Straaten. 16e druk.
77411: ROOS H - De Kameleon blijft favoriet . Geillusteerd door G.van Straaten. 8e druk.
47155: ROOS, J Pred Gerf Gem in Nederland Barneveld - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 4
73222: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy 27e druk
73223: ROOS H. DE - met de Kameleon op avontuur, geillustreerd door G. van Straaten 13e druk
37718: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon treft doel. 4e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
31637: ROOS, H. de - Speurders met de Kameleon. Geïllustreerd door ruudhameeteman 25e druk.
43026: ROOS, H. de - De Kameleon in de storm Geïllustreerd Ruud Hameeteman 23 e druk
43027: ROOS, H. de - Trouwe vrienden van de Kameleon Geïllustreerd door G. van Straaten Leeftijd tot 12 jaar 9e druk
73703: ROOS, H. de - De Kameleon doet een goede vangst! Geïllustreerd Ruud Hameeteman 2e druk
75115: ROOS, J C - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 1 1e of 3e druk
70642: ROOS, H. de - De kameleon op volle toeren 22edruk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
74072: ROOS G. - Schepen in de nacht, verassende ontmoetingen in het verre oorden
77404: ROOS H - lang leve de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 8e druk.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9