Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70330: MULLER J K G HOOFD DER SCHOOL OUDSCHILD - Twee vertellingen voor de jeugd
63025: OUSSOREN A H - William Carey
71850: OUTHOF, G. (1673-1733, DELFT, KAMPEN) EMDEN - De Brief van den apostel PAULUS geschreven aan TITUS verklaard Uit de gewoonten der eerste Kristenen.Krtenzers en andere aal Oude volkeren opgehelderd; en tot opwekkinmg van deuigt en Godzaligheid toegepast
4389: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden, soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Etc., elfde druk.
3575: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is, vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemming, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog. eerw. heere Frederik Adolph Lampe, in leven doct. en professor der H. Godgeleertheid te Utrecht. De vyfde druk van veel fouten gesuivert.
63037: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het nieuwe Jerusalem gebouwd op het fondament der apostolen. Openb. XXI, XXII en Ephes. II: 20. Tot vervolg van de Godgeleertheid van Adam en Moses en de propheten. Benevens nog eenige ander stoffen uit het Nieuwe Testament, als I. De natuur ende noodsakelykheid van de wedergeboorte, Joh. 3: 5. II. De historie van Simeon ende synen lofgesang, Luc. 2: 25-32 III. De gelykenis van den ryken dwaas, Luc. 12: 16-21 IV. Eenige aanmerkingen over 23. onderscheidene optellingen van de 12 stammen Israels. V. Nog een aanhangsel, behoorende tot het fondament der apostolen. Door Johannes d'Outrein, dienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam.
63032: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden, soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Etc., elfde druk.
63041: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden, soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleerdheyt doorlopen, de wegen Gods in Zyne kerke nagespeurt en insonderheyt de verscheide bedeelingen van het Genadenverbond nader opgeheldert worden. Tot oefening van waarheid en deugd. Door Johannes d'Outrein, Philos. Doct. en bedienaar des H. Euangeliums te Amsteldam. De 14edruk, weder op nieuws overzien en van drukfouten gezuivert
63038: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Bibelsche Keurstoffen of Schriftmatige verhandeling Van eenige uitgelesene plaatsen der Heilige Schrift, Als : Ps. 60: 3, Judś vs. 3, Eph. 6: 10-17, Hoogl. 5: 16, Eph. 2: 13-16, Gal 5: 25, Ezech. 17: 22-24, Matth 9: 37-38, Spr. 11:30. Door (...).
63039: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De vierde druk.
63040: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - J DE LA PLSCETTH - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De vierde druk. nog eene leeerreden overPsalm 69 vers 75-76 ende eene verhandeling van J de La Plscetth over het gebruik der vertroostingen
63028: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert worden. Tot oeffening van waarheid en deugd. Door (...) De Sestiende druk. Weder op nieuws overzien en van Drukfouten gesuivert.
3768: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt.
63027: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, doct. en prof. te Utrecht. De 9e drukvan veel fouten gesuivert.
63036: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is; vervat in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt, door J. d' Outrein. Door syn eerw. selfs merkelyk verbeterd en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar by gevoegt, de uit het hoogduitsch door J. le Long vertaalde Aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, in leven doct. en prof. der H. Godgeleertheid te Utrecht. 8e druk, van veel fouten gesuivert.
63034: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, doct. en prof. te Utrecht. De sesde drukvan veel fouten gesuivert.
63031: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de Godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. De 6e druk, van veel fouten gesuivert.
63030: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt.
42377: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is; vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemming, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog. eerw. heere Frederik Adolph Lampe, in leven doct. en professor der H. Godgeleertheid te Utrecht. De vyfde druk van veel fouten gesuivert.
75935: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De Tweede druk.
3769: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert worden. Tot oeffening van waarheid en deugd. Door (...) De Sestiende druk. Weder op nieuws overzien en van Drukfouten gesuivert.
73051: OUWEHAND H. - Gijs Wouterse, Omslagtekening P.C. Vooys Illustraties A.J. Weber
71175: OUWENDEEL W.J. - hart en ziel een schristelijke kijk op de psychologie, korte populaire weergave van het boek Psychologie: een christelijke kijk op het mentale leven
63042: OUWENDORP- DE VISSER, T. - Het raadsel van de blauwe bus. A.V.I. 5 Omslag en illustraties: Jaap Kramer
73819: GLASHOUWER DS. W.J.J. OUWENEEL DR. W.J. - Het ontstaan van de Bijbel
5915: OUWENEEL, DR. W. J. - De leer van de mens. Proeve van een christelijk-wijsgerige antropologie.
63043: OUWENEEL, DR. W. J. - Gij zijt allen broeders Het Nederlandse Reveil en de vergadering van de "broeders
63058: OUWENEEL, WILLEM J. - geloofszekerheid
63059: OUWENEEL, WILLEM J. - Israel en de Palesteijnen waarheid en misleiding
63044: OUWENEEL, DR. W. J. - Het ontstaan van het christendom. De geschiedenis van het Nieuwe Testament.
63047: OUWENEEL, DR. W. J. - Gij zijt allen broeders Het Nederlandse Reveil en de vergadering van de "broeders
63048: OUWENEEL, DR. W. J. - Jezus volgen oude en nieuwe schatten uit Gods Woord
63049: OUWENEEL, E. - Wijzen weten beter.
63051: OUWENEEL, W.J - De scheppng in 't geding
45675: OUWENEEL, W.J. - De ark in de branding. . Uitgegeven in samenwerking met de Stichting Bijbelgetrouwe Wetenschap.
63055: OUWENEEL, WILLEM J. - Geestelijke groei. deel 2.
41977: OUWENEEL, WILLEM J. - Discipelschap geloofsleven deel 3
75263: OUWENEEL, WILLEM J. - Godsverlichting. De evocatie van de verduisterde God. Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw.
63046: OUWENEEL, DR. W.J. - Jeugd in een stervende eeuw. Het lot van jonge mensen in een evolutionistische cultuur.
63063: OUWENHEEL, W.J. - Woord en wetenschap. Wetenschapsbeoefening aan Evangelische Hogeschool.
63064: OUWENHEEL, W.J. - Hart en ziel. Een christelijke kijk op de psychologie. (Korte, populaire weergave van het boek Psychologie: een christelijke kijk op het mentale leven) Tweede, ongewijzigde druk
63065: OUWENHEEL, W.J. - Woord en wetenschap. Wetenschapsbeoefening aan Evangelische Hogeschool.
63066: OUWENHEEL, WILLEM. J - Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw de evocatie van de verduisterde God
63062: OUWENHEEL, W.J - DE profeet Jona . Bewerkte bijbellezingen
57996: JOOSSE L J HASSELT OV - Ende Godts daden niet vergeten enkele momenten uit de eeuwenlange geschiedenis van het kerkelijk leven te Hasselt en NO-Overijssel
4194: OVERBECK, J. - Pompeji in seinen Gebšuden, AlterthŁmern und Kunstwerken fŁr Kunst- und Alterthumsfreunde dargestellt von J. Overbeck. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage Mit Łber 300 Illustrationen. Erster und Zweiter Band.
7742: OVERDUIN, DS. J. VEENENDAAL - Hoe moeten wij huisbezoek doen? Voor evangelisatie-arbeiders. Tweede druk.
23279: OVERDUIN, DS. D. C. - Korte levensschets met Troostrijke Brieven voor arme zondaren.
7743: OVERDUIN, DS. J. - Hier beneden is het....
7745: OVERDUIN, DS. J. - Zo waren ze... Pastorale herinneringen.
76364: OVERDUIN, JAVLISSE - levensschets vanJav OverduinEmPredteLisse door hem zelfgeschreven
76157: OVEREEM, JAC. - Een huis voor CVaro;ien
43737: OVEREEM, JAC. - Tessa en Jonia Het verhaal van de familie Kievitia
41490: OVEREEM, JAC. - Mia Windvang triologie. 1. De onzichtbare Hand 184 blz 2. De Puritein van de Hertenpolder 248 blz 3. Het verborgen heimwee 215 blz
76155: OVEREEM, JAC. - De kleine zwerver 3edruk
76156: OVEREEM, JAC. - DE vondeling Het leven van plaggehutbewoners omstreekts 1800
42949: OVEREEM, JAC. - Hij was van gelders bloed Verhaal van de Veluwe uit het laatst der vorige eeuw
2433: OVEREEM, JAC. (SAMENSTELLER) - Wat niet veroudert. Beknopt overzicht van de geschiedenis der Dordtse Synode en van de Statenbijbel.
2210: OVEREEM, JAC - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor. Met portret. Door Jac. Overeem.
42937: OVEREEM, JAC (ANASTASIUS VELUANYUS) - De pastoor van Garderen. Jan Gerritz Verstege (Anastasius Veluanyus) de Hervormer van de veluwe
74923: OVEREEM, BRAND & PAASMAN, BERT - Mariahoeve. Drie gezusters en de strijd om het bestaan.
38690: OVEREEM, BRAND/LEENKNEGT, ROEL. - Bij Jacob rinkelt nog de bel. Langs oude Veluwse hoeven.
41374: OVEREEM, JAC. - Carla van de Heuveltuin.- een veluws verhaal
14194: OVEREEM, JAC. - Eros in kristal (liefde en eer). Meditaties over verloving en huwelijk. Tweede vermeerderde herdruk.
35670: OVEREEM, JAC. - Veluwe-Omnibus. Waarin opgenomen: 1. Hij was van Gelders bloed. 2. Mensen van bronneland. 3. De boer van vechtkampen. vierde druk. leven van boeren jongen in de twintiger -dertiger jaren en de oorlogdagen 1940-45 vijfde druk
38691: OVEREEM, BRAND/LEENKNEGT, ROEL. - Geertje, 't hooi moet om. Langs oude Veluwse hoeven.
40668: OVEREEM, JAC. - Ontmoeting met de vreemdeling. Bundel korte verhalen en opstellen door Jac. Overeem.
38697: OVEREEM, BRAND. KALMANN, ARJEH - Allenig zijn is maar een wankele basis. Veluwse portretten.
76147: OVEREEM, JAC. - DeStem van Jonathan verszen
38692: OVEREEM, BRAND/LEENKNEGT, ROEL. - Kom d'r in, de koffie is bruun. Langs oude Veluwse hoeven.Verhalen van en over bijzondere mensen uit kleine dorpen op de Veluwe en langs de Utrechtse heuvelrug.
41196: OVEREEM, JAC. - Die Poolse jongen. Het verhaal van Mika Tomkiewis.
33809: OVEREEM, JAC. - Tussen de Heuvels daar woonden zij.
32289: OVEREEM, JAC. - Kootwijk-trilogie.
73745: OVEREEM, JAC. - Adreko Triologie I: Boven de starren II: De herder van Wansbergen III: Hoedt Gij mijn schapen. 2e druk
27851: OVEREEM, JAC. - Willy en het hertejong. Derde druk.
27855: OVEREEM, JAC. - De Puriteinse dominee.
31800: OVEREEM, JAC. - Het veilig Kompas. De 10 geboden eenvoudig behandeld voor de jeugd.
37602: OVEREEM, JAC. - De onzichtbare hand. Of getrokken uit de duisternis.
33777: OVEREEM, JAC. - Het leven een wonder.Sam de Pooter een woonwagenjongen komt in Katwijk in de kerk
31044: OVEREEM, JAC. - Zwitsers elsje.
27847: OVEREEM, JAC. - De herder van Wansbergen. Tekeningen en bandomslag Ron van der Hoofd.
76154: OVEREEM, JAC. - Driemaal Kerstfees in een week
76152: OVEREEM, JAC. - Deoude klompenmaker 4e druk
72402: OVEREEM, JAC. - Gedachtenis tot zegening. Leven en werk van ds. J. T. Doornenbal.
27881: OVEREEM, JAC. - Miranda en de zendeling.
41181: OVEREEM, JAC. - Palmi en haar tuin.
27885: OVEREEM, JAC. - Vuur zonder rook. Illustratieve verzorging Hanny van Ee - Oskam.
27860: OVEREEM, JAC. - Boven de starren. Een verhaal aan de hand van oude familiepapieren. Tekeningen en bandomslag Ron van der Hoofd.
33100: OVEREEM, JAC. - Carla van de Heuveltuin.-de boerinn- kinderen trilogie over een veluws verhaal
39376: OVEREEM, JAC. - Jesse van 'Klein Immenstein'. Illustraties van Ruud van der Hoofd.
76150: OVEREEM, JAC. - =De Vlam geeft licht
76151: OVEREEM, JAC. - Boven de starren. Een verhaal aan de hand van oude familiepapieren. Tdeel 2 deherder van Wansbergen deel 3 Hoedt Gij mijn achapen vierdedruk
27852: OVEREEM, JAC. - Mia Windvang triologie. 1. De onzichtbare Hand 2. De Puritein van de Hertenpolder 3. Het verborgen heimwee
28792: OVEREEM, JAC (ANASTASIUS VELUANYUS) - De pastoor van Garderen. Jan Gerritz Verstege (Anastasius Veluanyus) de Hervormer van de veluwe
29698: OVEREEM, JAC. - Het Licht in de schaapskooi. Een verhaal uit NormandiŽ. 2e druk
40824: OVEREEM, BRAND/LEENKNEGT, ROEL. - Jan d,r is volk op de deel. Langs oude Veluwse hoeven
27863: OVEREEM, JAC. - Adreko Triologie I: Boven de starren II: De herder van Wansbergen III: Hoedt Gij mijn schapen. 3dln
7755: OVEREEM, JAC. - Storm en stilte om 'De Deelerhof'
27864: OVEREEM, JAC. - de Berkenhof trilogie' t Herdersjong van het Uddelermeer- de Jeugd van Jeroen Paarsverlde-de erfgenamen van de Berkenhof. Een verhaal van de Veluwe omstreeks 1875. Omslagillustratie: Martin Soetendaal.
43582: HENTY'S GEILLUSTREERDE WERKEN VAN STRIJD EN OVERWINNING -
24406: OVIDIUS, P. - Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseoon libri XV. Cum annotationibus posthumis J. Minellii, quas magna ex parte supplevit atque emendavit P. Rabus.
941: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Pneumotologia, Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest, door Johan Owen, doctor in de Godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald door Simon Commenicq. Onveranderde uitgave volgens 1746.
3362: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN)/ GOODWIN, T. / MARSHALL, S. EN ANDERE ENGELSCHE GODGELEERDEN (1654) VOORWOORDWOESTIJNEN CHR V.D PRED GERF GEMEENTEN RIDERKERK - Groote en kleine Catechismus van Christus Kerk in Engeland, Schotland, Ierland. Samengesteld door de eerw. vergadering der godgeleerden te Westmunster. Uit de oorspronkelijke copie in onze Nederduitsche taal getrouwelijjk overgezet (1732), vermeerderd met inhoud en zestien gronden des geloofs.
2936: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest. Uit het Engelsch vertaald door Simon Commenicq. (onverandere uitgave volgens 1746)
39065: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Verklaring van de heerlyke verborgenheyt van Christus, God en mensch. Met aanwijsing van de oneyndige wijsheyt, liefde en kracht Gods in het bestellen ende uytvinden desselve. Gelijk ook de gronden ende redenen van sijn menschwording, de nature van sijn bediening in den hemel, de tegenwoordige staat der kerke, daar boven door die bediening. benevens vertooning van het gebruyk van Christi Persoon, ende beweering van de eer, aanroeping, geloof, liefde ende gehoorsaamheyt, die Hem in ende van de Kerke bewesen moet worden. (Vertaald door Salomon Bor, predikant Ter Aa.)
42429: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Christologia, Een verklaring van de heerlyke verborgentheyt van Christus, God en mensch met aanwysing van de oneyndige wysheit, liefde en kragt Gods in het bestellen ende uytvinden desselfs, gelyk ook de gronden ende redenen van syn menschwording, de nature van zyn bediening in den hemel, de tegenwoordige staat der kerke daar boven door die bediening. Neffens vertoning van het gebruyk van Christi Persoon in den Godsdienst, ende beweering van de eere, aanroeping, geloof, liefde ende gehoorsaamheyt, die Hem in en van de Kerke bewesen moet worden. Door Johannes Owen, in zyn leven, doctor der H. Godgeleerdheyt. Vertaalt door Salomon Bor, in leven predikant Ter Aa.
10480: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Christus God en mensch. Verklaring van de heerlyke verborgentheyt van ----- Aanwijzing van de oneyndige wijsheyt, Liefde en Kracht Gods in het bestellen ende uitvinden desselfs. Vertaald door Salomon Bor, predikant Ter Aa.
6631: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - De zonde. Het oordeel van geestelijke onvruchtbaarheid. Benevens God de Rotssteen der heiligen en de herderlijke zorg van Christus. Vier leerredenen van John Owen, vertaalt door C. B. van Woerden te Akkrum.
37513: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - De waarachtige wegen die god met den mensch houdt als hij van zijn weg afdwaalt. ter voorbereiding van den algemeenen dank- vast- en bededag. naar de editie van 1747 opnieuw uitgegeven door g.h. kersten.
71426: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Eene uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen, vervattende Capittel ses en seven door Johan Owen, Doctor der Godgeleertheit, uit het Engelsch vertaelt door Simon Commenicq.eerste deel tweede stuk hoofdstuk 1-2
19494: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Des Heeren roepende stem tot land en volk. Zijnde een verhandeling over Micha 6:9. 3e duizendtal.
38350: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Verklaring van de heerlijke verborgenheid van Christus, God en mensch. Met aanwijzing van de oneindige wijsheid, liefde en kracht Gods in het bestellen en uitvinden derzelve. (...) Nieuwe uitgave.
4233: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - De gedenkschriften over het leven, de schriften en het kerkelijk standpunt van dr. Johan Owen. Met welgelijkend portret. Uit het Engelsch vertaald. Met eene voorrede van den weleerw. zeer gel. heer J. W. Felix, predikant te Heeg.
36531: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigheid, verklaard, bevestigd, en verdeeedigd, door Johan Owen, doctor der H. Godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven, met eene voorreden van G.J. Nahuys, predikant te Amsterdam. Behelzende eenige aanmerkingen over het werkverbond en de onmiddelyke toerekening. .
39045: OWEN JOHN DOOR ORME, WILLIAM - Leven en werk van Dr. John Owen
6635: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - De dooding der zonde in de geloovigen. Of noodzakelijkheid, de natuur en de middelen der dooding. Benevens eene oplossing van onderscheidene gewetensgevallen daartoe behoorende.
24693: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Dreigende oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling. Door Joh. Owen Dienaar van Jezus Christus in het werk des Evangelies in Londen. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
57876: JONG K. DE OZN. - Zij zullen heb niet hebben. De geschiedenis van het Friesch Dagblad
76583: BAARE DE PA - Uit vroeger dagen Geschiedenis van de gereformerde Kerk van LANDSMEER 125 jarig bestaan
5920: PAAS. S. - De Gemeenschap der Heiligen. Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistsche Engelse Puriteinen. 1570-1593.
76111: PAAS, STEFAN - De werkers van het laatste uur. De inwijding van nieuwkomers in het christelijk geloof en in de christelijke gemeente
76485: PAAUW, ANDRIES (OVERL. 1771) MANN…, JOHANNES HERMANUS - Omstandige levens beschryving van den grooten kerkenleeraar Martinus Lutherus, vervattende deszelfs afkomst, geboorte, opvoeding en Hervorming der kerke, verantwoording zyner leere voor den keizer, koningen en vorsten, huwelyk, nakomelingen, dood en begrafenis &c. Uit de beste schryvers in een chronologische order by een vergadert door Andries Pauw, i Met eene voorred van de oogeleerden Heer Mr Thomas HENBRICUS hAVER waarbij gebondem. MANN…, Johannes Hermanu Schriftmaatige verklaaringe over alle de heilzaame XXVIII artykelen der Augsburgse confessie. Van eenige Keur-Vorsten, Vorsten en Steden des H. Roomsenryks aan Keiser Karel de 5e op den Rijksdag te Augsburg 1530 den 25 Juni overgelevert waarin zo wel de zuivere leere der evangelisch Luthersen als de Dwaalingenj en Misbruiken der Papisten en andere Vlasche Leeraars en Dwaal-geesten grondig en bondig aangewezen worden ect, Ter gelegenheid van derzelve tweede 100 jaarige jubele of vruegd en dank eeuw feest vieringe- opgeheldert verklaart en uit de heilige schriftuur bevestigd aMSTERDAM sAMUEL sCHOONWALD 1730
46090: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1967-1969
46087: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1955 - 1957 met daarbij De Chr Gerf prediking getoest aan Schrift en Belijdenis
71602: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1970 - 1972
71600: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1958-1961
71599: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1991--93
71598: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1988--90
71597: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1985-87
35338: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Ds. Paauwe vertelt ons. Vermeerderd met een Predikatie over DaniŽl 3: 16-18, uitgesproken 2 November 1913 kort voor de afzettigsprocedure, en twee Jubileumspredikaties, uitgesproken 27 Aug. 1747 en 19 October 1947.
1851: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Overdenkingen voor iedere dag van het jaar. Verzameld uit de preken van ds. J.P. Paauwe.
75975: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - LIJDENSPREDIKATIEn uit dejaren 19456-1950
48249: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1961 - 1963
73977: PACKER J.I. - Fundamentalisme en het Woord van God
42398: PACKER J I - Geen zee te hoog de actualiteit van het puriteinse ideaal
72607: PACKER, J.I. - Celebrating the saving work of God
73552: PACKER, J.I. - Groeien in Christus.
71923: (BIBLIA/CATHECHISMUS) EUSEBIUS PAGIT - Historie der Heilige Schriftuure, op de wyze van een cathechismus
43170: PAKKET: BRAKEL, J. VAN / HUISMAN, DS. L. / ROSCAM ABBING, DS H.O. / SPENCER, ICHABOD SMITH / POORT, DS J.J. / KIJFTENBELD, DS. F. - Een menselijke veroordeling.... een Goddelijke vrijspraak. Uit het leven van een Duits predikant die zijn leven eindigde voor het vuurpeleton. Tweede druk. / Waterstromen in het dal van Edom / "Nederland, schik u om uw God te ontmoeten!" / Tot Christus geleid. / De Zaligmaker thuis. / Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige schrift.
32983: PALEARIO, AONIO (1500-1570 - Over de Weldaad van Christus den Gekruisigden voor de Christenen. Een oorspronkelijk Italiaansch geschrift, verschenen in het jaar 1542 te VenetiŽ, waarvan naar schatting 40000 exemplaren op last van de inquisitie zijn verbrand. Voorafgegaan door een inleiding, bevattende verschillende bijzonderheden over het leven van de schrijver.
233: PALEARIUS, AONIO (1500-1570 - Pleitrede tegen het Pausdom. uit het latijn vertaald en met eenr levensschets vermeerderd door Mr P Bosscha
70197: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - Volledige aanteekeningen tot de vertaling des Bijbels bevattende aa=lle de boeken des OUDEN VERBONDs band 1 genesis- hooglied -band 2 Jesaja maleachi
71646: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - SALOMO SPREUKEN uitgelegd en verklaard deel 1 24 blz lijst van intekennaren 6 blz voorrede tweede druk 2 blz in houds opgave 400 blz deel2 417 blz deel3 356 blz deel 4391 blz 92 blz boekenlijst) deel5 (8)384 blz deel 6400 blz deel 7352 blz deel 8 (8)312 blz deel 9 24 blz en 111 blz regi
7052: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - De Apokryfe boeken des ouden verbonds.
71422: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - SALOMO SPREUKEN uitgelegd en verklaard
70196: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - Bijbel bevattende alle de boeken des ouden en nieuwe verbonds uitgegeven band 1 genesis- ester-band 2job- maleachi
65205: SCHMIDT JOHAN JACOB (1691-1757) PREDIKANT TE PEEST EN PALOW - De bybelche physius of schriftuurlyke natuurkunde in hare byzondere deelen tot erkentenis en verheerlyking van nder grooten schepper en tot des te beter versand en dieper inzicht van de heilige schrift volgens den grondtect,bknopt en klaar voorgesteld en met dehedendaagsche natuurkunde en wysbegeerte vergeleken waar by gevoegdis de bybelsche bovennatuurkunde met betrekking tot de wonderwerken diein de gewyde schriften voorkomen met poperen platen versierd
59145: KRAAN VAN DERP-HERIK VAN DEN A J EN PALS A - Leren om te leven Heidelbergse Catechismus 4b
1848: PAMANS, GEESJE (1763-1840) - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens. Uitgegeven naar Bentheims Kerkorde door Geesjen Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerk te Nienhuis. Met een voorrede door ds. A.P.A. du Cloux, predikant te Oldebroek. 681 blz.
27223: PAMANS, GEESJE (1763-1840, BENTHEIM) - Gods genade verheerlijkt. Echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van den evenmensch, uitgegeven naar Bentheimsche kerke-orde door Geesjen Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde kerke te Nienhuis in het Graafschap Bentheim. Op nieuw uitgegeven en met eene voorrede voorzien door A.P.A. du Cloux predikant te Oldebroek.
35382: PAMANS, GEESJE (1763-1840, BENTHEIM) - Gods genade verheerlijkt of een echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van den evenmensch, uitgegeven naar Bentheimsche kerke-orde, Door Geesje Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerke te Nienhuis in het Graafschao Bentheim. Op nieuw uitgegeven en met eene voorzien door A.P.A. du Cloux.
36360: PAMANS, GEESJE - Geestelijke bevindingen.
5356: PAMFILUS EUSEBIUS (CA.260-338 NA CHR.); ABRAHAM ARENT V.D MEERSCH, (1720-'92); ALBERTUS VOGET (1745-'65) - Kerkelyke geschiedenissen zedert den dood van onzen Zaligmaker tot aan den volkomen bloeistand van't Kristendom; Waarin van de prediking der Apostelen; de Heilige Schriften des N. Verbonds; de Opvolgeren der Apostelen; de uitmuntende mannen in de voornaamste kerken, en hunnen schriften; de vervolgingen; martelaren; scheuringen; ketteryen, en andere zaken, de eerste Kristen Kerk betreffende, berigt wordt gegeven: in't Grieksch beschreven door Eusebius Pamfilus, bisschop van Cesarea in Palestina, den oudsten der Kerk-historischryveren; nu vertaald en met vele aantekeningen opgehelderd door Abraham Arent vander Meersch; en verrykt met een voorreden van den hoog-geleerden here Albertus Voget, hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid en Academie-prediker aan 's Lands Hoge School te Utrecht. Waar achter gevoegd is de kronyk van den schryver, zo verre dezelve het tydbestek van't werk betreft; en eenige tydrekenkundige aanmerkingen. Waar achter gevoegd is de kronyk van den schryver, zo verre dezelve het tydbestek van't werk; en eenige tydrekenkundige aanmerkingen tot opheldering van het zelve: doorgaans met kopere platen en kaarten vercierd.
54423: EUSEBII PAMPHILI - HISTORIAE ECCLESIASTICAE Libri X. Recognovit Albertus Schwegler, Antt. Litt. in Academia Tubingensi Prof. P. E. Accedit brevis adnotatio critica.
71811: EUSEBIUS PAMPHILI (VON CńSAREA) (CA. 263-339):- - Eusebii Pamphili, Socratis Scholastici, Hermiae Sozomeni, Theodoriti et Evagrii, item Philostorgii et Theodori Lectoris quae extant Historiae Ecclesiasticae, graece & latine, in tres tomos distributae. Henricus Valesius Graecum Textum ex MSS. Codicibus emendavit, Latine vertit, & Annotationibus illustravit. Gulielmus Reading novas elucidationes, praesertim Chronologicas, in hac Editione adjecit. In 3 Bšnden.(Grieks-Latijns)
71659: PANDER, JAN VAN - De gewaapende uittogt tooneelspel in drie bedryven
76416: PANNEKOEK, G.J.; SCHIPPER, J.J. - Ontwerpen, aanleggen en beplanten van tuinen. Deel 1. Ontwerp en aanleg. Deel 2. Algemeene plantenkennis. Toegepaste beplantingsleer. Kostenberekening. Uitvoering--------------- verde herzende en verbetgerde druk
2267: PANNEKOEK, J. - Ds. J. Pannekoek naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chilliwack (Canada) door ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.) Intrede te Chilliwack. Alle gehouden toespraken.
20839: PANNEKOEK, J. - Gij hebt mijn omzwerven geteld. levensschets Door N. Verdouw.
14098: PANNEKOEK, J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van ds. J. Pannekoek, in leven predikant der Reformed Congregations of North America te Chilliwack B.C. Canada. Waaraan toegevoegd de predikatie van ds. F. Mallan op zondag 24 januari 1971 alsmede 19 brieven van ds. J. Pannekoek.
75988: PANNEKOEK, DS. J. (1916-'71, TERNEUZEN, CHILLIWACK.) - zevende achttal predikaties. ..
75273: PANNEKOEK, DS. J. (1916-'71, TERNEUZEN, CHILLIWACK.) - eerste achttal predikaties. ..
38625: PANNEKOEK, J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van ds. J. Pannekoek, in leven predikant der Reformed Congregations of North America te Chilliwack B.C. Canada. Waaraan toegevoegd de predikatie van ds. F. Mallan op zondag 24 januari 1971 alsmede 19 brieven van ds. J. Pannekoek.
72574: EERSTE WERELDOORLOG PANORAMA - . GeÔllustreerd Weekblad in Koperdiepdruk 1916, Wereldoorlog. Het betreft de volgende jaargang: - Jan t/m dec- 1916 j26 tweeweekse afleveringen
57103: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, - K.P.VAN. Historie der Uitrechtsche kerke, Zedert den tyd der veranderde Godsdienst in de Vereenigde Nederlanden. Waar in getoont wordt, dat de gewoonlyke eyge rechten Van den Aartsch-Bisschoplyken stoel, En van het Kapittel verlooren gegaan zyn. Met Aanhangzel. Met 3 uitslaande tafels.
49118: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, - K.P.VAN. Historie der Uitrechtsche kerke, Zedert den tyd der veranderde Godsdienst in de Vereenigde Nederlanden. Waar in getoont wordt, dat de gewoonlyke eyge rechten Van den Aartsch-Bisschoplyken stoel, En van het Kapittel verlooren gegaan zyn. Met Aanhangzel. Met 3 uitslaande tafels.
63263: PAPKE, K. - Exelsior.
7964: PARAPHRASE - Heilige Schrift O.T. en N.T. 49 dln, gebonden.
63265: PARK, TAE-HYEUN. (ZUID-KOREA) - The sacred rhetoric of the holy spirit. A study of Puritan preaching in a pneumatological perspective. (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn.
63266: PARKER, KENNETH L. AND CARLSON, ERIC J. - Practical Divinity". The Works And Life Of Revd Richard Greenham
63267: PARNY, E. - Chansons madťcasses. Traduit en franÁais.
51221: BOITEN H PRED TE ST ANNA PAROCHIE - herdenkingsrede uitgesproken op 23 november 1932 ter gelegeheid van de vuering van het 250 jarig bestaan der ned herv kerk te St Anna Parochie door ds H Boiten vermeerderd met enkele historische bijzonderheden o.a naamlijst van predikanrten
75066: PARRINDER, GEOFFREY. - De Godsdiensten Van de Wereld. Historisch En Actueel. Rijk geÔllustreerd in kleur en z/w. Bijna per blz. een afbeelding. Met register en een lijst van aanbevolen literatuur
74744: PARRINDER, G., (RED.) - De grote godsdiensten. Historisch en actueel met onder andere hindoeÔsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam. Ned. uitgave onder supervisie van G. Bouritius.
63270: PARROT, ANDR… - DE Zondvloed-de toren van Babel-Ninevť en het Oude Testament.-de tempel van jeruzalem-golgatha en het heilge graf-samaria-babylon en hret O T- de schatten van het louvre en de bijbel-op steen en klei- egypte en de bijbel en op zoek naar een verzonken wereld
63271: PARS, ADRIANUS - Catti Aborigines Batavorum. Dat is: De Katten. De Voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken, aan See en aan den Rijn. Met de Huisen te Britten en Sand.---- Met Aantekeningen; nevens een Verzameling van Katwyksche, Rynsburgsche, en andere Nederlandsche Oudheden, of Vervolg van Aantekeningen, ... door Mr. P. van Der Schelling.
63274: PAS, W.M. VAN DE - Uit de duisternis tot het licht (De Nederlandse missiegeschiedenis) nummer 80
30194: PASCAL, BLAISE(1623-1662) LOOSJES1828-1902) - De gedachten van Pascal en zijne kleine geschriften vertaald en toegelicht door A. Loosjes, leeraar in de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam.
63278: PASCOAES, TEIXEIRA DE - Hieronymus. De dichter der vriendschap.
63279: PASTERKAMP, R. - ChristenUnie op het pluche - De mensen, de idealen, de werkelijkheid
63280: PASTEUR-VAN SWIETEN, G.M., - Oost en West in Kruissteek. Jubileum Uitgave Vereeniging van Huisvrouwen - Soerabaia. aureursrechten voor behouden 1de druk (druk H van INGEN Soerabia
76214: PASTOOR, G. E.A. - 125 jaar christelijk onderwijs Middelstum. Christelijke lagere school en ULO / Mavo.
53059: CUNO FR. W. LIC. THEOL. REFORM PASTOR - Franciscus Junius der ńltere, Professor der Theologie und Pastor (1545-1602), Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Broefe.
63282: PATER, G. DE - Uw werk o Heere.
63283: PATER, J.C.H. DE - De aanbieding van de Nederlandsche geloofsbelijdenis aan den Koning van Spanje in 1561.
23099: PATON, J.G. - Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitegegeven door zijn broeder. Deel 1 en 2.
63285: PATON, J.G. - Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitgegeven door zijn broeder. Deel 1.en 2
65464: SCIPPER PATRICIA - Avonturen in de duinen
72270: PATRICK, SIMON (1626-1707); POOLE, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring ve deel
3580: PATRICK, SIMON (1626-1707) - Geschiedenis van den Reiziger naer het Hemelsche Jerusalem: Vertoonende hoe hy, na veel zoekens, op den weg derwaets geraeckte; benevens de Gevaeren en Vertroostingen die hem op de Reize ontmoeteden : Waerin veele Gemoedsgevallen Verstandig en Godsvrugtig worden opgelost. In het Engelsch beschreven door (...). En nu, naer den Zesden Druk, in het Nederduitsch vertaelt, en met kopere Plaeten versierd. (in 2 delen)
63286: PATRICK, SIMON (1626-1707) - Geschiedenis van den Reiziger naer het Hemelsche Jerusalem: Vertoonende hoe hy, na veel zoekens, op den weg derwaets geraeckte; benevens de Gevaeren en Vertroostingen die hem op de Reize ontmoeteden : Waerin veele Gemoedsgevallen Verstandig en Godsvrugtig worden opgelost. In het Engelsch beschreven door (...). En nu, naer den Zesden Druk, in het Nederduitsch vertaelt, en met kopere Plaeten versierd. (in 2 delen)
63287: PATRICK, SIMON (1626-1707) - Bestieringen tot een heilig leven , by wyze van een raad aan een vrind in 't Engelsch beschreven door den beroemden Heer Simon Patrick, in syn leven Doctor der H. Godgeleerdheid en bisschop van Ely; En nu naar den derden druk uit het Engelsch vertaald en met kopere platen versierd.
75626: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van JEREMIA/ KLAAGLIEDEREN 9e deel
72271: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van FILIPPIERS KOLOSSERS THESSALONIKERS aan TIMOTHEUS,TITUS enPHILEMON HEREEN 16e deel
72273: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van HANDELINGEN der APOSTELEN ende ROMEINEN 14e deel
72278: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van PSALMEN 6e deel
63288: PATRIK, POLUS, WELS - Uitbreiding en verklaring van het boek van Job
72272: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van KORINTHE GALATIE en EFEZE 15e deel
76428: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
75160: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van JEREMIA/ KLAAGLIEDEREN 9e deel
75156: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van PSALMEN deel 6
75157: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van KONINGEN/ESTHER deel 4
75159: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van LEVITIKUS / DEUTERNOMIUM deel 2
75152: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boek EZECHIEL/ DANIEL deel 10
75147: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boek van BRIEVEN VAN PAULUS FILIPPIERS-HEBREEN deel 16
75148: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boek van lMATTHEUS MARCUS deel 12
75149: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boe HANDELINGEN/ ROMEINEN DEEL 14
72276: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van EZECHIEL-DANIEL 10e deel
75150: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boeK LUKAS/ JOANNES DEEL 13
75151: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van TWAALF KLENE PROFETEN DEEL 11
75153: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van DE PROFEET JASAJA 28/56 2e stuk deel 8
76476: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van jaKOBUS/pETRUS/jOANNES EN jUDAS 17 E DEEL
75145: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
70744: FEVAL PAUL - De bultenaar
73894: ESTIE PAUL - De stichting van een kerkgenootschap ect proefschrift
72557: ROBERTSON PAUL - De erfgenaam,
73980: MIAER PAUL - De brand van Rome (derde druk)
76234: PAUL ATTERBURY, LARS THARP - De geÔllustreerde Antiek encyclopedie . Naslagwerk voor de liefhebber en verzamelaar van antiek en toegepaste kunst. GeÔllustreerd met foto's in kleur. Met glossarium en register
76585: BASNAGE DE BEAUVAL JACQUES (1653-1723) EN MAYER CHRISTOFFEL PAUL - Kort begryp van de geschiedenisse der joden. Dienende tot een vervolg nader opheldering [...] van Fl. Josephus. Cuueus P-Buxtrorf-Siminville- Fleury / [By Jacques Basnage de Beauval] derde druk WAARBIJ Omstandige beschryving van alle de plechtigheden en gewoonten der hedendaagsche joden. / By Christoffel Paul Mayer Christoffel Paul Mayer Vertaler / Bewerker: Paul Christian Kirchner
68081: VOLZ D. PAUL - Prophetengestalten Des Alten Testaments, Sendung Und Botschaft Der Altestamentlichen Gotteszeugen
70827: D'IVOI PAUL - Een onoverwinnelijk drietal (vrij bewerkt door Hans Werner, met 12 reproducties van houtgravures naar tekeningen van Louis Bombled)
74292: WHITE PAUL - Jungledokter en jacht op een luipaard
53450: DIRKSE PAUL - Kunst Uit Oud-Katholieke Kerken Tentoonstelling Rijksmuseum Het Catharijneconvent 1989
66748: TIEDEMANN PAUL - ‹ber den Sinn des Lebens
63292: PAUL EVANS, RICHARD - De spiegel. Vertaald door Rika Vliek
63293: PAUL EVANS, RICHARD - Het medaillon. Vertaald door Rika Vliek
63294: PAUL EVANS, RICHARD - Het Carrousel
63295: PAUL M J DR.RED - Geestelijke Strijd Demonie en bevrijding in christelijk perspectief
63296: PAUL, DR. M. J. - Vergeving en genezing - Ziekenzalving in de christelijke gemeente
63297: PAUL, DS. H.; RIETDIJK, DS. D. - De Christinnereis en Het vergeten Document van Dordt.
63299: PAUL, JEAN (PSEUD. VAN JOHANN PAUL FRIEDRICH RICHTER) - Gedachten van Jean Paul. Met eene inleiding door Mr. J. A. Weiland. Twee Deelen in een band. Tweede druk.
63300: PAUL, S.F. - Historical sketch of the Gospel Standard Baptist. By S.F. Paul.
71670: D'IVOI PAUL - Met een kwartje de wereld rond
1847: PAUL, H.PREDIKANT GEREFORMEERDE GEMEENTE TE VLISSINGEN. - De twaalf zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen. Door ds. H. Paul, predikant Gereformeerde Gemeente te Vlissingen.
76168: MOLEN VAN JOHAN EN REM PAUL - Paleiis het Loo Oranje en Religie De godsdienstige beleving van het Huisvan Oranje
13725: PAUL, JEAN (PSEUD. VAN JOHANN PAUL FRIEDRICH RICHTER) - Gedachten van Jean Paul. Met eene inleiding door Mr. J. A. Weiland. Twee Deelen in een band. Tweede druk.
50178: BAYNES PAUL MR. - The Diocesans Tryall Wherein All the Sinnews of D. Dovvnams Defence are brought unto three heads, and orderly dissolved
74415: BOUW PAUL - De molenaar en de meid Meeuwis Bouw en Klaasje vaqn Harten Leven en liefde ingroot moeders tijd
36092: PAULA - Als God spreekt
42063: PAULFEN, FRIEDRICH - System der Ethik miet enem Umrisz der Staats+ und Gefellfchalftslehre von Friedrich Paulfen 1. erfter Band 11. und 12. auflage 2. zweiter band 11. und 12. auflage
74671: PAULMIER - de Christen vann het Evangelie in tegenstelling van den Christen van den Dag op de Beeltenis van den Echten Christyen geschets naar de leer H Schrift en die de H Vaders door PAULMIER Uitbhet Fransch vertaald
30945: PAULO-GABRIňLLE ANTOINE, R.P. (1679-1743) - Theologia Moralis Universa, Complectens Omnia Morumm Praecepta, et Principia Decisionis Omnium Conscientiae Casuum, suis quaeque momentis stabilita. Ad usum Parochum & Confessariorum. Auctore R.P. Paulo-GabriŽlle Antoine. Soc. Jesu Presbytero, S. Th. Doctore & Ex-Prof. In Hac Nova Editione Accedunt. Propositiones damnatae, Casus Reservati, Constitutiones Benedicti XIV, ac plura ex ejusdem Tractatu de synodo Diaecesan‚, cum Appendice de Sollicitatione, rerum Indice, atque aliis, quae in Epistol‚ ad Lectorem indicantur. Tomus I, II, III, IV. Complectens Tractatus de Conscienti‚, de Legibus, de Peccatis, & de Virtutibus Theologicis. Impressum juxtŗ Exemplar Romae. Duaci, Typis & Sumptibus Fratrum Derbaix, vi‚ Scholarum.
50057: BARRY. PAULUS DE - Het open paradys door hondert devotien tot de H. Maria. / By Paulus de Barry. ; Translated from the French into Dutch by F. de Smidt
63301: PAUS, ANSGAR - ReligiŲser erkenntnisgrund. Herkunft und wesen der aprioritheorie Rudolf Ottos.
69966: SMOLJONYJ PAWEL - een ware geschiedenis van een voormalige Russischen dwangarbeider
36124: PEELEN, G.J. - 't Begon onder melkenstijd. Tekeningen van H. Berserik. 19e druk.
5912: PEELEN, GERT J. - De Nieuwe Bijbel van een vrij volk. De statenvertaling van 1637.
23652: PEELEN, G.J. - 't Begon onder melkenstijd. 21e druk.
19926: PEELEN, G.J. - 't Begon onder melkenstijd. 2e druk.
73632: PEELS, H.G.L - De omkeer van God in het Oude Testament
75394: PEEREBOOM - WYNIA, JOHANNA DORA RENSKE - Hair Root Characteristics of the Human Scalp Hair in Health & Disease
75195: PEETERS, FLOR EN VENTE, MAARTEN ALBERT - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw.
41819: PEETERS, FLOR & VENTE, MAARTEN ALBERT - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
76539: PEKAN - Door verkeerd gezelscap naar een ontzettend einde
19600: PEKELHARING, B. H. - Naar aanleiding van den 31sten januari. Overgedrukt uit "Vragen des Tijds".
193: PELS, JOHANNES AUGUSTINUS VAN DER (ROOMSCH-KATHOLIJK PRIESTER EN PASTOOR TE KROMMENIE) - Dichtmatige levensschets van wijlen den hoog-eerwaardigen doorluchtigen heer Willibrordus van Os, aartsbisschop van Utrecht, president en pastoor van het bisschoppelijke seminarium te Amersfoort; en aldaar op den 28sten Februarij 1825 overleden, in den ouderdom van ťťn-en-tachtig jaren en zes-en-twintig dagen.
70813: PENNING L. - De leeuw van Modderspruit. Een verhaal uit den Engelsch-Zuid-Afrikaanschen oorlog 1899-1900. 1e druk
19646: PENNING, L. - MakkabeŁs trilogie Juda de makkkabeeer-onder het veldteken der makkabeers en maKKABEUS Triumfator. Een verhaal uit den grooten MakkabeŽrstijd.
63356: PENNING, L. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Aan het Nederlandsche volk verhaald. 2e druk
35713: PENNING, L. - Onder de oranjevlag.
35714: PENNING, L. - naar huis
27952: PENNING, L. - Op de tweesprong. Een verhaal uit de grote Franse revolutie.2e druk
75568: PENNING, L. - De watervloed. een verhaal van den Sint-Elisabethvloed.
42490: PENNING, L. - De scherpschutters van Zuid-Afrika een verhaal uit den vrijheidsoorlog 1880-81 zesde druk met platen
35113: PENNING, L. - de ruiters van zuid afrika en verhaal uit de dagen van Jameson en Krugerdorp 1895-1896 6e druk
10218: PENNING, L. - De kolonist van Zuid-West-Afrika. een verhaal uit de afrikaansche concentratie kampen tijdens den engelsch Zuid afrikaanschen oorlog van 1899-1902 met vier platen van J H isings jr 2e druk
30289: PENNING, L. - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd. Aan het Nederlandsche volk verhaald.
24534: PENNING, L. - De beide Broeders. Een verhaal.
48355: PENNING L - DE OORLOG in ZUID AFRIKA de strijd tusschen engeland en de verbonden boeren republieken Transvaal en Oranjr Vrijstaat in zijn verloop geschets 3dln
33710: PENNING, L. - Op den tweesprong. Een verhaal uit de Fransche Revolutie. 2e druk.
35189: PENNING, L. - Jan Kordaat Een verhaal uit den trek der Afrikaansche Boeren in de jaren 1836 en 1837.
31453: PENNING, L. - de heldenserie van Zuid Afrika De Helden,7e druk . gebonden 3 dln
36456: PENNING, L. - Het lichtende spoor. Een Zuid-Afrikaansch boerenverhaal.
43834: PENNING, L. - Goud op Oranje. 1e druk
63389: PENNING, L. - De vaandrig van de Stedendwinger. Met tekeningen van Isings.
33084: PENNING, L. - De nieuwe dag. een verhaal uit de dagen derHONGAARSCH CUMUNE
75247: PENNING L - De Trompetter van Gorkum
63382: PENNING, L. - De verkenner van Christiaan de Wet. Tiende druk.
63378: PENNING, L. - De verkenner van Christiaan de Wet,. 8 e druk
63379: PENNING, L. - De leeuw van Modderspruit. 10e druk.
63380: PENNING, L. - Goud op Oranje. Derde druk... 77 blz. papieren omslag ..
63383: PENNING, L. - Goud op Oranje. Derde druk...
63391: PENNING, L., - De leeuw van het noorden.een verhaakl uit den strijd van Gustaaf adolf voor de Godsdienstvrijheid met ill Arunckel 2e druk
63392: PENNING, L.CA - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd. Aan het Nederlandsche volk verhaald. 2e druk.
63388: PENNING, L. - De scherpschutters van Zuid-Afrika een verhaal uit den vrijheidsoorlog 1880-81 7e druk
63384: PENNING, L. - De eilanders. Een verhaal uit het Nederlandsche visschersleven.
63385: PENNING, L. - Het beleg van Gorkum.. een verhaal uit de jaren 1813 en 1814 met tekeningen E J Veenendaal 2e druk.
63386: PENNING, L. - De OLMHOEVE
75388: PENNING L - In naam van ORANJE 1813-1815 ter herdenking van het herstel van Nederlands onafhankelijkheis
31875: PENNING, L. - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd. Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd aan het Nederlandsche volk verhaald door L. Penning. 2e druk.
6478: PENNING, L. - De eilanders. Een verhaal uit het Nederlandsche visschersleven.
71133: PENNING, L. - De olmhoeve
73658: PENNING, L. - Omnibus de helden van zuid afrika - de verkeer van christiaab de wet en vredeburg Vredeburg
73659: PENNING, L. - Omnibus voor vrijheid en recht vortrekkersbloed-in de goudmijnenvan z.a- Vredeburg
23421: PENNING, L. - Onder het veldteeken der MakkabeŽrs. Een verhaal uit den grooten MakkabeŽrtijd.
35575: PENNING, L. - Russisch Bloed. Een verhaal uit het Russische Volksleven. Met origineele illustratiŽn van Ype Wenning Jz.
31641: PENNING, L. - In de greep van het goud.
24980: PENNING, L. - Noodweer. verhaal over Utrecht 1672 derde druk
33336: PENNING, L. - De vaandrig van de Stedendwinger. Met tekeningen van Isings.
43179: PENNING, L - Noodweer. 2e druk
33085: PENNING, L. - In de goudmijnen van Zuid-Afrika.
63393: PENTECORT G F - van Egypte naar Kanaaneene4 serie lezingen over het boek genaamd EXODUS
63394: PEPPELENBOSCH, CINY - Overvallers in de dierentuin. GeÔllustreerd door Herry Behrens
63395: PEPPINK, H. J. & MAR…E, P. - 100.000 Kilometer van wielen en wegen
48746: PEPPINK, H. J. & MAR…E, P. - 100.000 Kilometer van wielen en wegen
63396: PEPYS, SAMUEL - Geheim dagboek van een puritein 1660 - 1669 (17e eeuw)
63397: PERETTI, FRANK - De bezoeking ter herinnering aan Kip Jordon
63399: PERK, M. A. (EM. PREDIKANT) - De Nederlandse Protestantse Gemeente te Smyrna
21432: PERKINS, WILLIAM (1558-1602, CAMBRIDGE) - Hemelse vertroosting. Met een korte levensschets, door ds. J. van der Haar.
76060: PERKINS, WILLIAM (1558-1602, CAMBRIDGE) - Samenmsprekinghe uitdegeschriften van M Tindal en M Bradfort kopyvan deuitgavevan1655
63401: PERKINS, WILLIAM (1558-1602, CAMBRIDGE) - Christus het ware gewin meer in waardij dan alle goederen van de wereld en verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen.
70594: PERKINS, WILLIAM (1558-1602, CAMBRIDGE) DE - de staat van een christen in dit leven uitb het Engels vertaald door ds J van der Haar
63404: P…RONNET, FRAN«OIS E.A. - De marathon. Volledige informatie over de marathon en andere afstandlopen.
70157: PERPONCHER, W.E. DE - Onderwijs voor kinderen, door W.E. de Perponcher tot gebruik zijner kinderen opgesteld. 2e deel derdec druk naar de nieuwe spellingh
70127: BRUEGEL - HAROLD VAN DE PERRE. - Bruegel. Ziener voor alle tijden. Rijk geÔllustreerd in kleur.
63405: PERRON, E. DU - Herinneringen en beschouwingen door G.H. 's-Gravesande.
63406: PERRON, J. - Praelectiones Theologicae quas in collegio Romano Societatis Jesu habebat J. Perrone E Societate Jesu, in eodem Collegio Theologiae Professor. Editio post secundam Romanam, Diligentius emendata, novis accessionibus ab ipso auctore locupletata, et omnium in tota europa hucusque excusarum duodecima. Accurante J.-P. Migne, Bibliothegae Cleri Universae, sive cursuum completorum in singulos scientiae ecllesiasticae ramos Editore.
35228: PERRON, J. - Praelectiones Theologicae quas in collegio Romano Societatis Jesu habebat J. Perrone E Societate Jesu, in eodem Collegio Theologiae Professor. Editio post secundam Romanam, Diligentius emendata, novis accessionibus ab ipso auctore locupletata, et omnium in tota europa hucusque excusarum duodecima. Accurante J.-P. Migne, Bibliothegae Cleri Universae, sive cursuum completorum in singulos scientiae ecllesiasticae ramos Editore.
73547: PERSCHBACHER,WESLEY J - The New Analytical Greek Lexion
63407: PERSOON, DR. C.H. - Synopsis Plantarum, Seu Enchiridium Botanicum, complectens enumerationem systematicam Specierum hucusque cognitarum. Curante Dr. C.H. Persoon, Diversarum Societaatum Membro.
49319: ABEL CHR PET. (BEDIENAAR TE AMSTERDAM) - Schatkamer der Goddelyke wysheid. Vertoonende De Rykdom der Ziele: Dewelke van den Hemelschen Konink wort gegeven: van de Kinderen der Wysheid gezogt: van de Zoekende gevonden: van de Vinders bezeten: van de Bezittende bekent: van de Kennende bemint en van de Beminnende groot geagt en geprezen.Door (...) Den twede druk. (...)
72840: SCHALK PETER - Je baan en je leven
67785: VILLAUME PETER (VERTALER) - Droomen en gedachten over dezelve /
69858: LEWIS PETER - Oosterse vechtsporten de technieken van Kung fu Karate en niniutsu in een handboek voor beginnbers
73941: MASTERS PETER - Een boek als geen ander, de bijbel begrijpen
41043: VILLAUME PETER (VERTALER) - Droomen en gedachten over dezelve /
63434: PETERS, ARJA - De olijke tweeling uit kamperen
63435: PETERS, ARJA - De olijke tweeling en de bosbrand
63438: PETERS, GEORGE W. - A Biblical Theology of Missions.
63433: PETERS, ARJA - De olijke tweeling in actie. Illustraties en band Hans Borrebach. 10e druk.
63432: PETERS, ARJA - De olijke tweeling met vakantie. Illustraties en band Hans Borrebach. 11e druk.
63428: PETERS, ARJA - De olijke tweeling naar het zonnige zuiden.. Illustraties en band Hans Borrebach.
63429: PETERS, ARJA - De olijke tweeling naar het zonnige zuiden.
63430: PETERS, ARJA - De olijke tweeling
63431: PETERS, ARJA - De olijke tweeling spant de kroon. Illustraties en band Hans Borrebach. 17e druk.
63411: PETERS, ARJA - De olijke tweeling zet 'm op. Illustraties en band Hans Borrebach.
63412: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op verkenning. Illustraties en band Hans Borrebach. 2e druk.
63413: PETERS, ARJA - De olijke tweeling wint een prijs. Illustraties en band Hans Borrebach. 3e druk.
63414: PETERS, ARJA - De olijke tweeling met vakantie. Illustraties en band Hans Borrebach. 4e druk.
63415: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op 't familiefeest. Illustraties en omslag Hans Borrebach.
63416: PETERS, ARJA - De olijke tweeling in ItaliŽ. Illustraties en band Hans Borrebach. 2e druk.
63417: PETERS, ARJA - De olijke tweeling zet 'm op. Illustraties en band Hans Borrebach.
63418: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op het politiebureau. Illustraties en band Hans Borrebach. 6e druk.
63419: PETERS, ARJA - De olijke tweeling wint een prijs. Illustraties en band Hans Borrebach. 9e druk.
63420: PETERS, ARJA - De olijke tweeling gaat verhuizen. Omslag: Hans Borrebach
63421: PETERS, ARJA - De olijke tweeling spant de kroon. Illustraties en band Hans Borrebach. 7e druk.
63422: PETERS, ARJA - De olijke tweeling in actie. Illustraties en band Hans Borrebach. 7e druk.
63423: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op 't familiefeest. Illustraties en omslag Hans Borrebach. 6e druk.
63424: PETERS, ARJA - De olijke tweeling in Italie. 13e druk.
63425: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op verkenning. Illustraties en band Hans Borrebach. 5e druk.
63426: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op 't familiefeest. Illustraties en omslag Hans Borrebach. 3e druk.
63427: PETERS, ARJA - De olijke tweeling wint een prijs. Illustraties en band Hans Borrebach. 7e druk.
42920: PETERS, GEORGE W. - A Biblical Theology of Missions.
63440: PETERSEN, ARTHUR C. - Convection and chemistry in the atmospheric boundary layer Proefschrift over Convectie en Chemie in de atmosferische grenslaag..
63441: PETERSEN, J.W. VAN - De waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel. Door J.W. van Petersen, streekarchivaris van De Liemers en Doesburg.
63442: PETERSEN, LILY - Kleutertje luister het is tien voor elf. Een serie verhaaltjes en liedjes geschreven, verteld en gezongen. Met illustraties van J. Pander.
71177: PETERSEN, NIS - De straat der sandalanmakers. Verhaal uit rome ten tijde van marcus aurelius. geautoriseerde vertaling uit het Deensch van Dr. Annie Posthumus - Vierde druk
63446: P…TILLON, W. - Marjo wil de wereld zien. Illustraties van H.C. van Eck.
63448: PETIT, LOUIS D. - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1900 verschenen.
66317: STEINEN PETRA - Dromen van en Arabische lente Een Nederlandse diplomate in het Midden Oosten 8e druk
69626: CLARIJS PETRA - WAT IS ANTIEK ? deel 1 4e druk-2-2edruk
25924: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Enghe poorte, ofte de wegh der Saligheydt: voor-ghestelt in Geestelijcke Meditatien over eenige bysondere texten der Heyligher Schrift. Door Roelof Pietersz., bedienaar des Heylighen Evangelij in de Ghemeynte Christi tot Amstelredam.
63449: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
63450: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
63451: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
63452: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Spiegel der barmherticheyt Gods in de vergevinghe der sonden aen den boetveerdighen sondaer. Ende der gerechtigheydt Godts, in het straffen der sonden aenden onboetveerdigen sondaer. Door Roelof Pietersz: bedienaer des H. Euangelij inde gemeynte Jesu Christi tot Amstelredam. facsimile
63453: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Spiegel der barmherticheyt en gerechtigheid Gods. In de vergeving der zonden aan de boetvaardigen zondaar en in het straffen der zonden aan de onboetvaardigen zondaar. Door Roelof Pietersz: bedienaar des H. Evangelie in de gemeente Jezus Christus te Amsterdam.
27064: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Spiegel der barmherticheyt Gods in de vergevinghe der sonden aen den boetveerdighen sondaer. Ende der gerechtigheydt Godts, in het straffen der sonden aenden onboetveerdigen sondaer. Door Roelof Pietersz: bedienaer des H. Euangelij inde gemeynte Jesu Christi tot Amstelredam. facsimile
36569: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Den evangelischen arend. In sijn eerste hooghe vlucht ontdeckt ende gheopent: dat is Des Evangeliums Ioannis, eerste Capittel, in geestelijke bedenckingen voorgestelt. Door Roelof Pietersz, bedienaar des H. Evangelij inde Ghemeynte Jesu Christi tot Amsterdam. .
76321: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Enge Poorte, ofte de Wegh der Saligheydt: Voorgesteld in Geestelicke Meditatien over eenige byzonder Texten der Heliger Schrift. Door Rudolphum Petri, in zijn leven Bedienaar des Heyligen Evangeliums in de Gemeyne Jesu Christi binnen Amstelredam. Itweedeeditiek van nieuws overzien en verbetert.
75950: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Den evangelischen arend. In sijn eerste hooghe vlucht ontdeckt ende gheopent: dat is Des Evangeliums Ioannis, eerste Capittel, in geestelijke bedenckingen voorgestelt. Door Roelof Pietersz, bedienaar des H. Evangelij inde Ghemeynte Jesu Christi tot Amsterdam.derde druck vannoeuws overzien ende verbetert na de nieuwe oversetting des bijbels
63455: PETROW, G.S. - Het Evangelie en de Moderne Mensch door G.S. Petrow Naar de 21ste Russiche uitgave in het Duitsch vertaald door A. von Mickwitz en naar de Duitsche uitgave vrij bewerkt door het Nederlandsche volk door dr. B. Wielenga
50818: DATHENUM: PETRUM - Biblia: Dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijke boecken des ouden en Nieuwen Testaments. Etc. Waarbij geb.: De CL psalmen des propheten Davids, en eenige andere Lofsangen: Uyt den FranÁoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum: En tot gemack des Sanngers op eenen Sleutel gestelt. Door Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de Christelicke Catechismus; Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken. met eygen geschrift DAVIDS
47877: PINAMONTI JOANNES PETRUS - De geestelyke oefeningen Voortijds in het Italiaens voorgehouiden door den zeer eerwaarde pater P Joannes Petrus Pinamonti der societeit Jesu ende nu vertaeld door eenen priester der selve Societeit seer dienstig voor een ider.Om de ziel te zuiveren van alle quaede driften en gebreken,en die langs den weg der deugd te brengen tot eene volmaekte LIEFDE GODS alsook in het bysonder die nog geenen staet des levens vekoren hebben om eene goede verkiesinge te doen
63456: PETRY, RAY C. - The library of Christian Classics: Ichtus edition. Late medieval mysticism
75730: FLOOR L DR. EMERITIS HOOGLERAAR TE PETSCEFSTROOM - EFEZIERS Een in ChristusCommentaar op het Nieuwe Testament.
75731: FLOOR L DR. EMERITIS HOOGLERAAR TE PETSCEFSTROOM - 2 korintiers Profiel van een evangeliedienaar sCommentaar op het Nieuwe Testament.
63457: PEURSEN DR . C.A - Filofische orientaytie
72809: SCHULLER TOT PEURSUM L C - het ware volksgeluk een verhaal uit het jaar1912 emil gregorovius der himmel auf erden
35218: PFANNER, TOBIAS (1641-1716) - Systema theologiae gentilis purioris, qua quam prope ad veram Religionem gentiles accesserint, per cunta sere eius Capita ex ipsis praecipue illorum scriptis ostenditur.
74885: PFEIFER, FRED - Zwolle gespiegeld
48377: PFEIFER, SAMUEL DR. - Psychische stoornissen en bijbelse zielszorg ingeleid door Dr j van de Wal
951: PFENNINGER, J.K. (PREDIKER IN DE WEESHUISKERK TE ZURICH) (1747-1792) - Oude Joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen van sommige tydgenooten des Zaligmakers. Behelzende het voornaemste der Euangelie-geschiedenissen. Gevolgd naar het Hoogduitsch van Johan Koenraed Pfenninger, predikant te Zurich.
46044: PFENNINGER, J.K. (PREDIKER IN DE WEESHUISKERK TE ZURICH) - Oude Joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen van sommige tydgenooten des Zaligmakers. Behelzende het voornaemste der Euangelie-geschiedenissen. Gevolgd naar het Hoogduitsch van Johan Koenraed Pfenninger, predikant te Zurich.
63460: PFISTERER, E. - Calvins Wirken in Genf. Neu geprŁft und in Einzelbildern dargestellt.
46139: PFLUGK-HARTTUNG, J. VON / BEEN, JOH.H. - Geillustreerde Geschiedenis van den Vrijheidsoorlog 1813-1815 [Met 201 platen in den tekst, 43 kunstplaten en 17 bijlagen, benevens de geschiedenis van onze verlossing]
63462: PHAFF, CHARLOTTE - Anne's onverwachte vakantie. GeÔllustreerd door B. van Lookeren Campagne.
63463: PHAN, ZOYA. MET DAMIEN LEWIS - Kleine dochter. Mijn strijd tegen de Birmese Junta
63464: PHELPS, GUY FITCH - De zwarte profeet of de ontvluchting uit het klooster van St-Andraeas. Eene Amerikaanse kloostergeschiedenis.
47823: MC PHERSON - James Fraser de man die het volk lief hadEen verslag van het zendingswerk in Rhodesie in de twintigste eeuw vertaald J Kooistra
63468: PHILIPPSON, MARTIN - Geschichte der Reformation. - zweite Auflage. Mit authentischer Illustration in 392 Abbildungen im Text und auf 70 Tafeln und 3 Karten.
63470: PHILIPS, ROD - Een kleine geschiedenis van wijn.
28624: PHILIPSE, C. E.A. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland. Anno 1953. 3e druk.
63471: PHILIPSE, C. E.A. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland. Anno 1953. Tweede druk.
58223: KEMPENEERS JAN ST PHILIPSLAND - Sint Philipsland en Anna Jacobapolder toen en NU
63472: PHILLIPS, MICHAEL EN PELLA, JUDITH - Vlucht uit Stonewycke. Roman.
63473: PHILLIPS, MICHAEL EN PELLA, JUDITH - Vlucht uit Stonewycke. Roman.
63474: PHILLIPS, MICHEAL EN PELLA, JUDITH - Erfgename van Stonewycke
76274: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De gangen van Gods Kerk. Vertaald uit het Engels door A. Kik. Deel 1-t/m 9 onveranderde uitgave
37639: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Door Baca's vallei of woorden voor iedere dag des jaars voor Sions pelgrim. Vertaald door D. Schot te Tholen en voorzien van een voorwoord en korte levensschets van de auteur door Ds. C. Smits te Driebergen.
37530: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De erfgenamen des hemels wandelende in de duisternis.
42389: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De gangen van Gods Kerk. Vertaald uit het Engels door A. Kik. Deel 1-t/m 10. onveranderde uitgave
76597: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit de volle oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters.
22088: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De Evangelie-predikstoel. Tweede onveranderde druk. Deel 1: 274 blz. Deel 2: 270 blz.deel3- 267 blz
20646: PHILPOT J.C. (LONDEN) - Twaalftal leerredenen uit het Engels en Achttal Sneek J Campen 1858 en derde zestal sneek1857 en de winter voor den herfst met voorwoord J J Knap
76054: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De leerredenen 1e- 2e-3e-4e- achtallen Uit het Engelsch door J. Nieuwland.
3621: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Levensbijzonderheden en brieven van wijlen Josef Charles Philpot. Uit het Engelsch door J. Nieuwland.
22219: PHILPOT, J. C.EN SEARS S EN KERSHAW J EN PHILPOT EN GADBYG WILIAN - WEST J J EN - vierde - vijfder - sesde -zestaln leerredenen. Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland. en SCHRIFTUUR EN BEVINDING keur van Enfgelsche 6 Leerredenen 0.a. Sears S en KeRshaw J en Philpot en Gadbyg wilian - West J J en
20728: PHILPOT, JOSEPH CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Twaalftal leerredenen uit het Engels
24849: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot. Uit het Engelsch. 9e en 10e zestal.
24850: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot. Uit het Engelsch. 11e en 12e zestal.
24852: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot. Uit het Engelsch.7e en 8e zestal.
24853: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot. Uit het Engelsch. Derde en vierde zestal.
18575: PHILPOT, J. C. - Zestal leerredenen. 5e zestal.
14254: PHILPOT, J. C. - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijne dochters. Met portret.
63480: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De Evangelie-predikstoel. Tweede onveranderde druk. Deel 1: 274 blz. Deel 2: 270 blz.deel3- 267 blz
63481: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Leerredenen, 12 zestallen. 72 preken
47881: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Een eeuwige vertroosting set 3 delen de evangelise predikstoep
31818: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Tien predikaties 1e-2e-3e-en 4e tiental. Uit het Engels vertaald door A. Kik te Spijkenisse.
63484: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
63504: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Het wachtende oog en de milde hand. LEERREDE over pslam 145:15, 16. Aller oogen wachten op U; en Gij geeft hun hunne spijs te zijner tijd. Gij doet uwe hand open, en verzadigt al wat er leeft, naaar uw welbehagen,
74764: PHILPOT, J. C. - J. A. SAARBERG - Der Pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot. herziende druk
18633: PHILPOT, J. C.Y - Twintig verzamelde leerredenen. Welke niet voorkomen in o.a.: De Evangelie-predikstoel, 5 achttallen en 12 zestallen.
75204: PHILPOT, J. C.EN SEARS S EN KERSHAW J EN PHILPOT EN GADBYG WILIAN - WEST J J EN - eerste- zevende - negende - -zestal leerredenen. vierde achtal en derde viertalUit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
73738: PHILPOT, J. C. - vierdeachttal leerredenen. Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
80: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Leerredenen, 12 zestallen. 72 preken
74277: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
63505: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Wat is het dat een Zondaar zalig maakt? Een antwoord op die gewichtige vraag.
63483: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit de volle oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters. met portret.
63506: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Wat is het dat eene zondaar zaligmaakt? Zamenspraak tusschen een kappersknecht, methodisten predikant en den heer Easterman met een antwoord op die gewichtige vraag van den weleerw. heer J.C. Philpot, waarin de leer onzer dagen in hare velerlei gedaanten en daartgen over die van vrije, souvereine genade in het klaarste licht wordt geplaatst en de laatste van de beschuldiging van antinomianisme gezuiverd. Vertaald door W. Rs. Met een voorwoord van den vertaler, bevattende zijn bijzonder doel met de uitgave.
63494: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De leerredenen. Uit het Engelsch. 7e druk. 1e zestal: 126 blz. Daarbij geb.: 2e zestal: 102 blz. Daarbij geb.: 3e zestal: 95 blz. En: 4e zestal: 96 blz. Daarbij geb.: 5e zestal: 106 blz. Daarbij geb: 6e zestal: 102 blz.
63495: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Tweede achttal leerredenen. met derde-vierde- vijfde achtal Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
63497: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - leerredenen5e achtal Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
30844: PHILPOT, J.C. - Wat is het dat eene zondaar zaligmaakt? Zamenspraak tusschen een kappersknecht, methodisten predikant en den heer Easterman met een antwoord op die gewichtige vraag van den weleerw. heer J.C. Philpot, waarin de leer onzer dagen in hare velerlei gedaanten en daartgen over die van vrije, souvereine genade in het klaarste licht wordt geplaatst en de laatste van de beschuldiging van antinomianisme gezuiverd. Vertaald door W. Rs. Met een voorwoord van den vertaler, bevattende zijn bijzonder doel met de uitgave.
63503: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Het Zwaard des Geestes. Leerrede over Hebr. 4: 12. Want het Woord Gods is levendig en krachtig en scherp snijdender dan eenig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeeler der gedachten en der overleggingen des harten.
63493: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit de volle oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters.
63492: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Door Baca's vallei of woorden voor iedere dag des jaars voor Sions pelgrim. Vertaald door D. Schot te Tholen en voorzien van een voorwoord en korte levensschets van de auteur door Ds. C. Smits te Driebergen.
42390: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De gangen van Gods Kerk. Vertaald uit het Engels door A. Kik. Deel 3-. 3e druk
63486: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De leerredenen 1e- 2e-3e-4e- -5e achtallen Uit het Engelsch door J. Nieuwland.
63487: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst, in gedeelten bijeenverzameld. Door zijne dochters. Met portret.
63488: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Achttallen leerredenen. 1-5 achtallen .1e 124 blz 2e115blz 3e115 blz 4e108 blz5e 155 blz
63489: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijne dochters. Met portret.
63490: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Twaalftal leerredenen. Uit het Engels
63500: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Christus de Vriend en Borg van Zijn nooddruftig vol. Leerrede over psalm 109:31 "Want Hij zal den noodruftige ter rechterhand staan, om hem te verlossen, van degene die zijne ziel veroordelen
63502: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De leerredenen. Eerste tot en met twaalfde zestal verschijnende in 27 afleveringen.
72417: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De leerredenen VAN J.C. Philpot eerste achttal uit het engelsch door J.Nieuwland
17984: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Twaalftal leerredenen. Uit het Engels
19387: PHILPOT, J. C. - De leerredenen. Twaalf zestallen Uit het Engelsch. 7e druk. 7e zestal t/m 12e zestal.
41127: PHILPOT, J.C. - Wat is het dat een Zondaar zalig maakt? Een antwoord op die gewichtige vraag.
73739: PHILPOT, J. C. - vijfde achttal leerredenen. Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
38898: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit de volle oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters.
42957: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De leerredenen VAN J.C. Philpot eerst 5 achttal uit het engelsch door J.Nieuwland
1419: PHILPOT JOHN 1555) DOOR HAAR, DS. J. VAN DER - Na vijftien verhoren door God verhoord. Het martelaarschap van John Philpot 1555) Uit het Engels vertaald door Ds. J. v.d. Haar
6533: PHILPOT, J. C. - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret. Nieuwe druk. Uitgegeven door de redactie van "De vriend van Oud en Jong".
75114: PHILPOT, J. C. - Wandelt in de liefde degehoorzaamheid des geloofs
75640: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De Leerredenen 5v achtallen.
30383: PHILPOT, J.C. - De winter voor den herfst, of der zielen aanwas in de genade. Leerrede over Jesaja XVIII:5, 6. Met een voorwoord van J.J. Knap pred. te Oud-Alblas. Naar de derde Engelsche uitgave.
63485: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
45578: PHILPOT, J. C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 7e druk. 1e zestal: 126 blz. Daarbij geb.: 2e zestal: 102 blz. Daarbij geb.: 3e zestal: 95 blz. En: 4e zestal: 96 blz. Daarbij geb.: 5e zestal: 106 blz. Daarbij geb: 6e zestal: 102 blz.
71407: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN)GADSBY GADSBY W - Wonderen aan de doden. Zijnde een Leerrede over Psalm 88: 11-13. Uit het Engels vertaald en dec erfgename des Hemels EN de heerrlijkheid vann Gods genade door GADSBY W met voorwoord van A F A Du CLOUX 1858
18628: PHILPOT, J. C. - J. A. SAARBERG - Der Pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot. 4edruk
63509: PICARD, H.W.J: - Waarheid over Java, 15 Avro-causerieŽn in boekvorm, de.
3658: PICTET, BENEDICTUS (1655-1724, GEN»VE) - Christelyke gebeden, voor ieder dag der weeke, en op byzondere tyden en voorvallen gepast. De Fransche van den zeer geleerden heere B. Pictet, predikant en professor in de Kerk en Academie te Geneve. In Nederduitsch naargevolgt, en met zangen verrykt. Waar agter bygevoegt is een schriftuurlyke keeten van aaneengeschakelde waarheid voor de kinderen door DaniŽl Willink. 10e druk. D.L.VP 17 Waarbij Schriftuurlyke Keeten van aan eengeschakelde waarheid voor de KINDEREN 10 druk (16 pag)
70702: PIECK, ANTON - De Nederlanden door Anton Pieck. Tekeningen en vertellingen.
10224: PIECK, ANTON EN FRED THOMAS - Bemin dan Amsterdam. Geillustreerd door Anton Pieck.
72740: RAWLINGS MARJORIE KINNAN ILLUSTRATIES ANTON PIECK - Als een vreemdeling op aarde. De merkwaardige levensgang van Asahel Linden geaut.vert.M.Lamberton
72713: RANKEN-VAN RANKEN W.M. ILL. ANTON PIECK - De onvolmaakte illusie, romantische reis naar ht hof van Hendrik VIII
63517: PIECK, ANTON/THOMAS, FRED. - Bemin dan Amsterdam
63511: PIECK, ANTON - Winterboek. Winterse verhalen en lekkernijen.
63512: PIECK, ANTON / THOMAS, FRED - Droom in De Delta , het sprookje der lage landen in woord en beeld; met tientallen tekeningen in kleur en zw/w van Anton Pieck
63514: PIECK, ANTON. - De Nederlanden. Tekeningen en vertellingen. Tweede druk.
63515: PIECK, ANTON. - De Nederlanden. Tekeningen en vertellingen.
72710: DIV. AUTEURS ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Winterboek, winterse verhalen en lekkernijen
72698: THOMA FRED ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Droom in de Delta, het sprookje der lage landen in woord en beeld
72699: N.N. ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Vertellingen van Duizend-en-ťťn-nacht
72700: N.N. ILLUSTR.: ANTON PIECK. - De Nederlanden door anton pieck, tekeningen en vertellingen
72701: BERKHOF ASTER ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Vlaanderen anders bekeken
72694: SUTHERLAND HALLIDAY ILLUSTR.: ANTON PIECK. - En het leven ging verder..., geautoriseerde vertaling van J. E. Gorter-Keyser, tweede druk
72692: O'MEARA WALTER ILLUSTR.: ANTON PIECK. - De grote strijd, een pionier vindt zijn levensgeluk, geautoriseerde vertaling van M. L. Ohl
72691: FLAKBERGET JOHAN ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Christianus Sextus, de geschiedenis van een mijngroeve, de pioniers, geautoriseerde vertaling uit het Noordsch van M. de Gelder-Jansen
72690: NORDH BERNHARD ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Rendiervolk in leven en dood, geautoriseerde vertaling uit het Zweeds van S. en e. M. v. d. Noordaa-Franzťn
72688: ALBE ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Engracia Maria Alcaraz
72686: RITTER P.H. DR. JR. ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Sentimentele Aardrijkskunde, waarin opgenomen Zeeuwse Mijmeringen, de Hoorn van de Schelde
72685: SHAMIR MOSHE ILLUSTR.: ANTON PIECK. - De koning van vlees en bloed, een strijd om de macht in het oude IsraŽl, geautoriseerde vertaling van Hans de Vries
72677: CAUVIN GASTON ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Clarius zoekt het geluk, een levensblijde, verfrissende roman vol vertederende humor, geautoriseerde vertaling uit het Frans van Annie Hochberg- van wallinga
72676: BRUIJN COR ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Strijd om den Eenhoorn
72673: KINNAN-RAWLINGS MARJORIE ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Gouden oogst, geautoriseerde vertaling van Mien labberton
72672: BUCKINGHAM NANCY ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Het dal van de Raven
72667: OLIVER JANE ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Licht over het groene land, roman over het oude Ierland geautoriseerde vertaling van M.L. Ohl
72668: LAGERL÷F SELMA ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Niles Holgersoon's wonderbare reis, geillustreerd door Anton Piek
72669: SEIFERT SHIRLEY ILLUSTR.: ANTON PIECK. - De zon gaat op in Dallas, geautoriseerde vertaling van M.L. Ohl
72664: SYLVESTER ERICH ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Het wezen van den mensch, wijshied uit morgen- en avondland, Nederlandsche bewerking, naar de Zitsersche uitgave door Dr. L. a. Rademaker
45505: PIECK. A./HUIZINGA. L ILLUSTR.: ANTON PIECK - Die Goede Ouden Tyd . vertellen in woord en beeld over gebeurtenissen in onze geschiedenis
63520: PIENEMAN, DS. C. - Een zestal predikatiŽn. Uitgesproken door C. Pieneman, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam. Voorafgegaan door een kort woord over zijn vertrek naar Noord-Amerika. Uitgegeven ten bate der diaconie van bovengenoemde Gemeente. voorwoord DsG H Kersten
63521: PIENEMAN, DS. C. - Een zestal predikatiŽn. Uitgesproken door C. Pieneman, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam. Voorafgegaan door een kort woord over zijn vertrek naar Noord-Amerika. .
63522: PIENEMAN, DS. G. (1863-1912) - Verzadiging van vreugde
72655: PIEP - 22 H.B.S.ers op stap door Zwitsrland, met een voorwoord van W.H. de Wette, geÔllustreerd naar foto's tekstversiering naar eekeningen van den schrijver
28345: PIEPER, J.W.; COOPS, J.M. - Concordantie op de berijmde Psalmen vervaardigd door J.W. Pieper, predikant te Nieuw-Beijerland en J.M. Coops, predikant te Goudswaard. Met een aanbevelend woord van dr. J.M.S. Baljon, hoogleeraar te Utrecht.
2169: PIEPER, J.W.; COOPS, J.M. - Concordantie op de berijmde Psalmen, van 1773 Met een aanbeveld woord van dr. J.M.S. Baljon, hoogleeraar te Utrecht
63523: PIEPER, J.W.; COOPS, J.M. - Concordantie op de berijmde Psalmen vervaardigd door J.W. Pieper, predikant te Nieuw-Beijerland en J.M. Coops, predikant te Goudswaard. Met een aanbevelend woord van dr. J.M.S. Baljon, hoogleeraar te Utrecht.
63524: PIEPER, W. J. - De kweektuin GeÓllustreerd handboek ten dienste van vakman en liefhebber en van inrichtingen voor tuinbouwonderwijs
63525: PIERHAL, JEAN - Albert Schweitzer. Dit was zijn leven.
63526: PIERIK, PERRY & MARTIN ROS (REDACTIE). - Derde Bulletin Tweede Wereldoorlog. ,
63528: PIERRE NICOLE (1625-1695) VERTALERVOS, WILHELM - Proefstukken der zeden. vervat in verscheide verhandelingen omtrent de gewichtigste pligten der menschen. Uyt het Frans vertaald, door Wilhelm Vos.
63529: PIERRE, DU GUILIELMUS - Honing uit den leeuw. Hoe Gods kinderen in hun grootste tegenspoeden een zoete vertroosting kunnen vinden.
32653: PIERRE NICOLE (1625-1695) VERTALERVOS, WILHELM - Proefstukken der zeden. vervat in verscheide verhandelingen omtrent de gewichtigste pligten der menschen. Uyt het Frans vertaald, door Wilhelm Vos.
76601: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Rigting en leven.
63532: PIERSON, A. - Intimis. Mededeelingen van A. Pierson
63533: PIERSON, A. - Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Twee Delen. Eerste deel: 1811-1824 Met een portret naar de teekening van Couwenberg. Deel twee: 1825-1844 Met een facsimile van Willem de Clercq.
63536: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Oudere tijdgenooten. Derde druk. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann.
63537: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Gelijkenissen des Heeren.
63530: PIERSON - Hendrik Pierson. Door Dr. P. L. Schram. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
63534: PIERSON, A. - RIGTING EN LEVEN deel I.
14264: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Gelijkenissen des Heeren.
63535: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Geestelijke voorouders; studiŽn over onze beschaving. I: IsraŽl.
63538: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Oudere tijdgenooten. Vierde druk. Verzorgd door Peter L. Schram
63540: PIERSON, H. - Door G. C. Hoogewerf. Met de afscheidsrede van Dr. H. Pierson op zondag 2 augustus 1914, in de vluchtheuvelkerk te Zetten.
63541: PIERSON, H. - Vluchtheuvelzangen
63542: PIERSON, HENDRIK - Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending. Door Dr. P. L. Schram.
74954: PIERSON, A. - Intimis. Mededeelingen van A. Pierson 6e druk
63543: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Het kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
2491: PIERSON, ARTHUR T. D.D. (PREDIKANT BIJ DE BETHANY PRESBYTERIAANSCHE GEMEENTE TE PHILADELPHIA) - Vele gewisse kenteekenen. De getuigenissen voor het Christendom of het geschreven en levende Woord van God.
4965: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Geestelijke voorouders; studiŽn over onze beschaving. I: IsraŽl.
63544: PIERSONS, A. EN DE CLERQ'S JONGSTE KLEINDOCHTER. - Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Twee Delen. Eerste deel: 1811-1824 Met een portret naar de teekening van Couwenberg. Deel twee: 1825-1844 Met een facsimile van Willem de Clercq.
63545: PIERSONS, A. EN DE CLERQ'S JONGSTE KLEINDOCHTER. - Willem de Clercq. Naar zijn dagboek. door A. Pierson met medewerking van de clercqs jongste kleindochter Tweede deel. (1825-1844) goedkoope druk
72456: SPAANS PIET - Eene tweede kerk of locaal : een geschiedenis over de 100-jarige Nieuwe Kerk van Scheveningen en haar voorgeschiedenis fotografie van peter Jan Spaans 1e dr. - Met bronvermelding
74316: LOS PIET - Ongelinieerd
76609: TERLOUW PIET - Trouw aan Oranje Den brief aan de Prins Het Geheim van de schrijver
69720: PEN PIM / ANNEMARITA / GEERTS PIET / E.A. - Okki. Weekblad voor de jeugd. 53e jaargang.van 11 september 1971 t/m 5 februarie1972
46755: PRINS PIET - Daan en sietze vechten voor de vrijheid 6e druk
69719: PEN PIM / ANNEMARITA / GEERTS PIET / E.A. - Okki. Weekblad voor de jeugd. 53e jaargang.van 12 februari t/m8 july 1972
74787: HORST PROF DR. PIETER W. VAN DER - Woestijn, begeerte en geloof, de Historia monachorum in aegypto ca. 400 na. Chr. Christelijke bronnen 8
53657: MORTIER PIETER - Historiwe des oudenn en nieuwen te4stament 400 kopergravures vann Jan Luiken e.a uitgeven onder de titelHet bijbelwoord in beeld
58388: KEUR JACOB EN PIETER - Statenbijbel in drie delen
58389: KEUR JACOB EN PIETER - Statenbijbel in drie delen
58390: KEUR PIETER - De Apocriefe boeken
76309: BIBL WILLIAMS PARCH PIETER - Dalun Anrhegawl-rhad! Am wybodaeth helaethach gwel gefn yr amlen. Er lledaeniad cristionogaeth. Bibl yr addoliad teuluaidd dyda nodau a sylwadau ar bob pennnod o'r BEN DESTAMENT A"RNewydd; a chyfeirnodau gwertfawr gany parch. peter williams. wedi ei adurno a darluniau heirdo oddiar ddur, ar destynau ysgrythrol o eiddo y prif arlunwyr ac o'r golygeydd mwyaf hynod yn judea syria asia leiaf &c
46663: PIETERS, DS. W. - Of ik het ook grijpen mocht... Over geloof en zekerheid.
29531: PIETERS, DS. W. - Nader voor Zijn Aangezicht!
2269: PIETERS, W. - De kinderen des nooddruftigen verlost; door ds. W. Pieters, predikant der Nederlands Hervormde Kerk te Genemuiden. Bevestigings- en intredepreek en enkele meditaties
74858: PIETERS, P. - Practische Indische Tolk - Gesprekken en Woordenlijst - Hollandsch, Maleisch en Javaansch, ten dienste der aankomende Vreemdelingen en Inlanders in Nederlandsch-IndiŽ 4e herziende druk
63560: PIETERS, K.J. (1821-'79, PREDIKANT TE FRANEKER); WERP, D.J. VAN DE (1811-'76); KREULEN, J.R. (1820-1904) - Apologie. Is de afscheiding in Nederland, van het Hervormd Kerkgenootschap, zooals het thans en sedert 1816 bestaat, uit God of uit de menschen? Deze vraag overeenkomstig het Woord Gods en de leer der Gereformeerde kerk, uitgedrukt in hare formulieren, opnieuw ernstig en onpartijdig onderzocht en beantwoord. Strekkende dit onder anderen, tot antwoord en wederlegging van het kerkel. Friesche maandblad, omtrent bovengemelde zaak. Eene bijdrage, om het kerkelijk standpunt der Christelijke afscheidene Gereformeerde kerk in Nederland nader in haren kerkelijken grond en hare ware gedaante te leeren kennen. Door K.J. Pieters, D.J. van der Werp en J.R. Kreulen, leeraars te Franeker, Lioessens en Hallum.
63558: PIETERS, DS. W. - De vergeving der zonden - Psalm 32:1
63562: PIETERS, K.J.; KREULEN, J.R. - De Kinderdoop volgens de beginselen der Gereformeerde Kerkin hare gronden, toedieningen en praktijk. Op nieuw onderzocht, beoordeeld en van vele schijnbare zwarigheden ontheven.
63556: PIETERS, DS. W./VELDMAN, K. - Hoe wonderbaar is Uw getuigenis. Gods leiding in het leven van Ds. S. Ralevic.
63555: PIETERS, DS. W. - Uit genade verkoren.
18167: PIETERS, K. J. - Het Baptisme bij het licht der H. Schrift en der geschiedenis beoordeeld en in 't licht gesteld. Een ernstig woord van waarschuwing.
63564: PIETERS, W. - Het huisbezoek.
63565: PIETERS, W. - De kinderen des nooddruftigen verlost; door ds. W. Pieters, predikant der Nederlands Hervormde Kerk te Genemuiden. Bevestigings- en intredepreek en enkele meditaties tweede druk
76446: RALEVIC SJOEGOSLAVISCHE PREDIKANT MET VOORWOORD DS W PIETERS - Uw Spraak maakt u openbaar
60633: MARTIREAN PIETRO - Uffitio della confraternita del santissimo corpo di Christo. Et di San Pietro Martire di Perugia, in Porta San Pietro.
27599: MARTIREAN PIETRO - Uffitio della confraternita del santissimo corpo di Christo. Et di San Pietro Martire di Perugia, in Porta San Pietro.
74866: PIGEAUD, TH. (COMPILER), - Javaans-Nederlands Handwoordenboek. Original edition.
63574: PIJPER, DR. F. - Handboek tot de geschiedenis der christelijke kunst. met 125 afbeeldingen op 55 platen.
63575: PIJPER, F. - Martelaarsboeken. Met 2 facsimiles.
63568: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Middeleeuwsch Christendom. De vereering der H. Hostie. De Gods-oordelen.
63567: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Het modernisme en andere stromingen in de katholieke kerk.
63570: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - De kloosters.
63571: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
63572: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
63576: PIK, A. - Brummelkamp en de afscheiding te Hattem 1834-1835.
70539: PILGELMEE - Van het tovervisje. Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd.
20186: PIN, LOUIS ELLIES DU - Traite de la doctrine chretiťnne et orthodoxe, dans lequel les veritez de la religion sont ťtablies sur l'Ecriture & sur la Tradition; & les erreurs opposťes dťtruites par les mÍmes principes. Par messire Louis Ellies Du-Pin, docteur en theologie de la Facultť de Paris et professeur royal en philospohie.
20187: PIN, LOUIS ELLIES DU - Biblotheque des auteurs separez de la communion de l'Eglise Romaine du XVI. et du XVII. siecle. Par messire Louis Ellies Du Pin. Docteur en Theologie de la Facultť de Paris. (Twee delen in vier banden)
63577: PIN, LOUIS ELLIES DU - Traite de la doctrine chretiťnne et orthodoxe, dans lequel les veritez de la religion sont ťtablies sur l'Ecriture & sur la Tradition; & les erreurs opposťes dťtruites par les mÍmes principes. Par messire Louis Ellies Du-Pin, docteur en theologie de la Facultť de Paris et professeur royal en philospohie.
63578: PIN, LOUIS ELLIES DU - Biblotheque des auteurs separez de la communion de l'Eglise Romaine du XVI. et du XVII. siecle. Par messire Louis Ellies Du Pin. Docteur en Theologie de la Facultť de Paris. (Twee delen in vier banden)
63579: PINAMONTI, P. JOANNES PETRUS - Geestelyke oeffeningen van den H. Ignatius. Voor alle slach van persoonene. Nieuwe uytgaef nauwkeurig overzien.
73510: PINK A W - Geestelijk nut uitb het Woord
75432: PINKE, F. - Dagboekaantekeningen van vice-admiraal F. Pinke commandant zeemacht in Nederlands-Indie. (Bewerkt door dr. G. Teitler) (RGP Publicatien, Kleine Serie, no. 60) , Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis/ Instituut voor Nederlandse Geschiedenis,
40937: PINNER, H. L. - The world of books in classical antiquity. Original printed wrappers. Wrappers unevenly darkened, otherwise fine. Bertha Frick's copy with her name and 1949 date of acquisition on the half-title.
70599: J. PIPER - Jezus zien en ervaren 4e druk
10162: PIPPEL, J. G. - en hoe onze voorouders er leefden. Met 23 afbeeldingen. Tweede druk.
63584: PIRENNE, L. P. L. - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht staatkundige geschiedenis academisch proefschrift
63585: PIT, J. SAMENSTELLER - ELKE DAG GEBOEID Een schatkamer van de lijdende kerk. Met medewerking van schrijvers uit de lijdende kerk
70301: GAYOT DE PITAVAL MR - Causes cťlŤbres et interessantes avec les jugemens qui les ont dťcidťes
74905: REID MAYNE KI=PITEIN - Vreemde landen en Volken uithet engelsch metb gekleurde platen
63586: PITISCO, S. - Lexicon Latino-Belgicum novum, olim idomate Gallico publicatum a P. Guidone Tachard, nunc Belgicś consuetudini traditum, ab auctorum veterum citationibus falsis innumeris & versionibus malis non paucis altera vice purgatum, vocabulis & vocabulorum significationibus, loquendique modis mille & septingentis denuo auctum, libris, capitibus, versibus & paragraphis, quibus scriptorum loca exhibentur, additis ornatum.
73473: ZEEUWDE PJGZN - Vlucht naar de vrijheid illust Kees van Lent
67477: VERBOOM W. DR . PRED PKN - Om het verbond. Een persoonlijk getuigenis in het zicht van de Protestantse Kerk in Nederland.
57748: JANSEN HERMEN --DRACHTENPREDIKANT PKN - Door Simon gezien Anderhalve eeuw theologisch debat in het nederlandse proptestantismeover de opstanding van Christus Een systematisch theologische studie
76125: PLAISIER, B - Over bruggen en grenzen. De communicatie van het evangelie in het Torajagebied. (Diss.)
63588: PLANTENGA, J.H.; BOOM, A. VAN DER - Vijftig eeuwen bouw,- beeldhouw- en schilderkunst. 2 delen
63589: PLANTENGA, PROF. DR. IR. J.H. & BOOM, DR. A. VAN DER - Vijftig eeuwen bouw-, beeldhouw- en schilderkunst, Een inleiding tot de westerse kunstgeschiedenis in haar voornaamste uitingen, Deel 1: Tekst, Deel 2: Platen
53165: DAVIDIS REGIS DRUKKER CHRISTOPHE PLANTIN - Davidis Regis prophtea Psalmorum liber. Ad exemplas complutense Texto griego-latino en portada) (PsaltŽrion prophŽtou kai BasilŽos tou Dabid )
4033: PLANTINUS, J. (1692-1771, AMSTERDAM)SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Bundel van plechtige leerredenen; zynde eene daar van door den weleerw. heer Johannes Plantinus, in leven geacht leeraar te Amsterdam, en de zes overige gedaan door Rutger Schutte, predikant te Amsterdam.
69535: PLAS, VAN DER MICHEL - DE KLOKKENLUIDERS. Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk.
63592: PLAS, MICHEL VAN DE / ROES, JAN - De kerk gaat uit.
63590: PLAS, DS. A.W. VAN DER - Ziet, wij leven. Kerkelijk leven in Oost-Europa.
63591: PLAS, M. VAN DER - Uit het rijke Roomsche leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935 door Michel van der Plas, met een nawoord van Kees Fens
36850: PLAS, DS. A.W. VAN DER - Op adelaarsvleugels gedragen. De lijdensgeschiedenis van een Hongaarse predikantsvrouw.
14186: PLAS, DS. A.W. VAN DER - Op adelaarsvleugels gedragen. De lijdensgeschiedenis van een Hongaarse predikantsvrouw. Vertaald en ingeleid door ds. A.W. van der Plas. 4e druk
17504: PLATO - Platonis dialogorum delectus. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii.
63594: PLATO - Platonis dialogorum delectus. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii.
75021: PLATO. - Phaedo, of de onsterfelijkheid der ziel. (...) Overgezet, en met ophelderende en beoordeelende aanmerkingen voorzien door D. BURGER
75651: PLATTEEUW, J.L. - Vijf woelige jaren. 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag verzameld en bewerkt door J.L. Platteeuw.
63596: PLET, C.M.W. - Teun de Strooper. Een verhaal uit de dagen der Afscheiding.
72424: TROST R. PLEUN - De kleindochter van de klompenmaker, tweede druk
63598: PLEYSIER, A.J. - Jan verduin.
70948: PLEYSIER A. - Van licht en donker ( illustraties van Jos. Ruting)
63599: PLEYTE, DR. W. & A. VAN DEN BOGERT & H. BOUWHEER - Bijdrage tot de geschiedenis van Barneveld. Vol. 1: Meerveld en Meervelder Bosch. & Vol. 2: Uddel en Uddeler Heegde. [ 2 Vols. Compl.].
31605: PLEYTE, W.DR (1836-1903), A. VAN DEN BOGERT EN H. BROUWER - Uddel en Uddeler Heegde. (Bijdrage tot de Geschiedenis van BARNEVELD)
76387: PLOEG, W.H. VAN DER. - Wildervank van toen.
71513: PLOEG, LEENDERT VAN DER - Theramenses en zijn tijd, proefschrift, ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te utrecht, op gezag van de rector Magnificus Dr. U.G. Bijlsma, hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, volgens besluit van de senaat der universiteit tegen de bedenkingen van de facultiet der letteren en wijbegeerte.
63603: PLOEG, DRS. A. VAN DER - Philippus S. van Ronkel. (1829 - 1890). serie Messiasbelijdende joden vergeten eerstelingen
63604: PLOEG, J. VAN DER - De Gereformeerde Bond en ,,Het gekrookte riet'' over onze zondeval en de overtuiging van zonde en de bekeringsweg.
63605: PLOEG, J. VAN DER - De Gereformeerde Bond en ,,Het gekrookte riet'' over onze zondeval en de overtuiging van zonde en de bekeringsweg.
63602: PLOEG VAN DER D T E REDACTIE - Vogels in Friesland Avifaunistisch overzicht van de op het vasteland van Friesland voorkomende vogelsoorten. Samengesteld onder redactie van de Stichting Avifauna van Friesland. 3 delen. or. ln. Met vele ill. --- Een bron van informatie over de vogelwereld op het vasteland van Friesland.
63609: PLOEG, TYMEN VAN DER. E.A. - Met beide benen op de grond. Balans van de verhouding Rome - Reformatie.
5772: PLOEG, PROF. DR. J. VAN DER - Vondsten in de woestijn van Juda. De rollen der Dode Zee.
63608: PLOEG, PROF. DR. J. VAN DER - Vondsten in de woestijn van Juda. De rollen der Dode Zee. Derde druk.
63613: PLOMP, J.+. - De kerkelijke tucht bij Calvijn. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam [...] door Johannes Plomp, geboren te Rijswijk (Z.-H)
63611: PLOMP A>P> (REDAKTIE) - Vertellingen uit de bijbel. deeltjes 1 t/m 14 32 blz per nummer Ill.: zwart/wit illustraties . Fraai kleurenplaatje op de voorzijde
63612: PLOMP, A. - De waarachtige bekeering des zondaars. Geschetst naar de zesdaagsche wereldschepping. Open brief van A. Plomp, gewoond hebbende te Gouda, aan zijne kinderen
44212: PLOMP, A. - De waarachtige bekeering des zondaars. Geschetst naar de zesdaagsche wereldschepping. Open brief van A. Plomp, gewoond hebbende te Gouda, aan zijne kinderen
63617: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE REITSUM) - Een woord aan hen die Jezus Christus erkennen als het Eenig hoofd Zijner Kerk, naar aanleiding van onze losmaking uit het Synodaal verband.
63614: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE ANJUM, REITSUM EN HILVERSUM) - onzes Heeren Jezus Christus. Door J.J.A. Ploos van Amstel, Predikant te Hilversum. Uitgegeven ten vordeele en ondersteuning van hulpbehoevende Christelyke Scholen. 2 delen.
63615: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE ANJUM, REITSUM EN HILVERSUM) - Het Heilige zaad het steunsel dat overblijft leerede over Jes 6 vers 13 Gehouden den 7 sept 1891 op den vooravonf van de Synode der Ned Geref Kerken gehouden tes Hage benevens een naschrift naar aanleiding van het besluit der Synode in zakede vereniging
63616: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE ANJUM, REITSUM EN HILVERSUM) - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk behandeld in vragen en antwoorden met toelichting te dienste van Het catechetisch onderwijs
34112: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE ANJUM, REITSUM EN HILVERSUM) - onzes Heeren Jezus Christus. Door J.J.A. Ploos van Amstel, Predikant te Hilversum. Uitgegeven ten vordeele en ondersteuning van hulpbehoevende Christelyke Scholen. 2 delen.
41111: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE ANJUM, REITSUM EN HILVERSUM) - Het Heilige zaad het steunsel dat overblijft leerede over Jes 6 vers 13 Gehouden den 7 sept 1891 op den vooravonf van de Synode der Ned Geref Kerken gehouden tes Hage benevens een naschrift naar aanleiding van het besluit der Synode in zakede vereniging
45130: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE ANJUM, REITSUM EN HILVERSUM) - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk behandeld in vragen en antwoorden met toelichting te dienste van Het catechetisch onderwijs
63618: PLUCHE MR. - HISTOIRE DU CIEL CONFIDERE FELON LES IDEES DES POETES, DES PHILOSOPHES, ET DE MOISE tome primier
63619: PLUIZER, JAN - De Puzzelvriend. Deel 3. een bijzonder groot aantal trefwoorden. ,. 1ste druk, formaat 13-20cm.
74124: PLUMMER, JOHN (INLEIDING EN COMMENTAAR) - Het getijdenboek van Catharina van Kleef.
60748: MEDEMA H PMR. - Stembus voor de stad Gods vraagtekens bij christelijkepolitiek
24580: POBLADURA O.F.M. CAP., MELCHIOR A - Historia generalis ordinis fratrum minorum Capuccinorum. Pars prima (1525-1619): (14) 389 (2) blz. Pars secunda I (1619-1761): (15) 498 blz. Pars secunda II (1619-1761): (16) 527 blz. Pars tertia (1761-1940) 738 blz.
63620: POBLADURA O.F.M. CAP., MELCHIOR A - Historia generalis ordinis fratrum minorum Capuccinorum. Pars prima (1525-1619): (14) 389 (2) blz. Pars secunda I (1619-1761): (15) 498 blz. Pars secunda II (1619-1761): (16) 527 blz. Pars tertia (1761-1940) 738 blz.
76346: VERVOORN A POEDEROYEN - Herdenk die wonderdaan Uitgeventer gelegenheid van het 50-7- rn 75jaar bestaan van de gereformeerdeGementen Aalst-Brakel en poederiyen
63625: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eben-HaŽzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Ausgustinus, Bernardus en Anselmus.aangevuld met naschrijft 3e druk
74347: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - 'Eben - Haezer'. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. levens beschrijving doorhemzelf geschreven
23842: POEL, J.F. VAN - Geen plaats voor mijn kind.
75541: POEL J.F. VAN DER - Pijn uit hetb verleden vlucht voor dec werkelijkheid-verboden liefde en volk zonder vaderland
75542: POEL J.F. VAN DER - Jaloezie doet pijn
72779: POEL, J.F. VAN DER - Dolfi en wolfi en de vreemde apen
63665: POEL. J.F. VAN DER - In de storm van dit leven. Omslagillustratie Kees van Scherpenzeel. Omslagontwerp Van Soelen reclame
1237: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eben-HaŽzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Ausgustinus, Bernardus en Anselmus. 2e druk
39849: POEL, DS. CHR. VAN DER - De ware Wijnstok. 52 meditaties.
35651: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Wandelend tussen de zeven gouden kandelaren
27966: POEL, J.F. VAN DER - Gevaarlijk spel.
63627: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Oud, maar niet te oud. Bundel overdenkingen, meditaties, brieven, gelegenheidspredikaties enz.
27645: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Twee wegen preken en meditaties. vierde druk
1236: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eerst lammeren, dan schapen.
74029: POEL J.F. VAN DER - Wie is mijn vader?
72775: POEL, DS. CHR. VAN DER - Jakobs laatste woorden
1235: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Twee wegen. Preken en meditaties. Met een begeleidend woord van ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (Canada) en een woord vooraf van D.E. de Kruyff, ouderling van de Herv. Kerk te Groenekan. derde dfruk
23843: POEL, J.F. VAN - Balling in SiberiŽ.
69917: POEL, J.F. VAN DER - Een geschonden jeugd over incest
63622: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eerst lammeren, dan schapen.
63630: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Zonder tegenspreken gekomen Intreepredikatie over Handelingen 10: 29 Gehouden te Ede op 22 april 1955 door Ds. J. van der Poel predikant der oud-geref. Gemeente. tweede druk
63631: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Zonder tegenspreken gekomen. Intreepredikatie over Handelingen 10: 29, gehouden te Ede op 22 paril 1955 door ds. Joh. van der Poel, predikant der Oud-Geref. Gemeente.
63663: POEL, J.F. VAN - In de Ban van de gokautomaat
63664: POEL, J.F. VANDER - Verborgen angst. Ontwerp omslag: Wim Smalen. Illustratie Omslag: Hans Ellens tweede druk
63633: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Zonder tegenspreken gekomen Intreepredikatie over Handelingen 10: 29 Gehouden te Ede op 22 april 1955 door Ds. J. van der Poel predikant der oud-geref. Gemeente.
63656: POEL, J.F. VAN DER - Dolfi en wolfi in het vliegtuig
63623: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eben-HaŽzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Ausgustinus, Bernardus en Anselmus. 2e druk
63626: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Ter gedachtenis. Verslag van de begrafenis van ds. Joh. van der Poel.
63646: POEL, J. VAN DER - Sharons tranen drogen niet
63647: POEL, J.F VAN DER - Gedwongen liefde. Omslagtekening: Wenneke Alblas Omslagontwerp: Wim Smalen. 2e druk.
63648: POEL, J.F VAN DER - Terug naar SiberiŽ
63649: POEL, J.F. VAN - Geen plaats voor mijn kind.
63650: POEL, J.F. VAN - Balling in SiberiŽ.
63651: POEL, J.F. VAN DER - Gevaarlijk spel.
63652: POEL, J.F. VAN DER - Vlucht voor de werkelijkheid.
63634: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 3e jaargang 1977
63635: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 4e jaargang 1978
63639: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Twee wegen. Preken en meditaties. Met een begeleidend woord van ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (Canada) en een woord vooraf van D.E. de Kruyff, ouderling van de Herv. Kerk te Groenekan.
63661: POEL, J.F. VAN - Kind van een ander
63662: POEL, J.F. VAN - Heb ik dan alleen maar schuld
63640: POEL, J. F. VAN DER - List en bedrog
63642: POEL, J. F. VAN DER - Meisje met het litteken
63643: POEL, J. F. VAN DER - Beschadigd voor het leven
14220: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eben-HaŽzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Ausgustinus, Bernardus en Anselmus.aangevuld met naschrijft
63644: POEL, J. F. VAN DER - Een leugenkind?
63653: POEL, J.F. VAN DER - Japova trilogie
63654: POEL, J.F. VAN DER - Tussen Hamer, Sikkel en Hakenkruis
63655: POEL, J.F. VAN DER - Dolfie en de schat in zee Deel 7
63660: POEL, J.F. VAN - een Niemandskind
63658: POEL, J.F. VAN - VLUCHT uit SiberiŽ.
63659: POEL, J.F. VAN - LEVENSLANG
14221: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Ter gedachtenis. Verslag van de begrafenis van ds. Joh. van der Poel.
72555: POEL J.F. VAN DER - In het web van een loverboy,
72556: POEL J.F. VAN DER - Niemand gegrijpt mij
75543: POEL J.F. VAN DER - Meisje met het litteken
48953: POEL, J.F VAN DER - Erger dan je denkt over house muziek party
74530: POEL J.F. VAN DER - Volk zonder land
21178: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Zonder tegenspreken gekomen Intreepredikatie over Handelingen 10: 29 Gehouden te Ede op 22 april 1955 door Ds. J. van der Poel predikant der oud-geref. Gemeente.
69918: POEL, J.F. VAN DER - Draagt elkanders lasten alcohol en drugs problemen
35339: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - de zegeningen Jakobs prekenserie
14268: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - 'Eben - Haezer'. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. levens beschrijving doorhemzelf geschreven 3e druk
74865: POERWADARMINTA, W.J.S. & A. TEEUW - Indonesisch-Nederlands Woordenboek. [Eerste druk; First edition].
45415: RIENECKER. F./BOOR. W. DE/BRANDENBURG. H./B‹RKI. H./LAUBACK. F./GR‹NZWEIG. F./HOLMER. U./POHL. A. - Wuppertaler Studienbibel, 21 delen, compleet. Matthšus bis Offenbarung
36703: POIRTERS, A. (1605-1674) - Het duyfken in de steen-rotse, dat is eene mede-lydende siele op die bittere passie Jesu Christi mediterende. Ghemaeckt door eenen priester der Societeyt Iesu. 9 druck. Rijcker van stoffe, van beelden en van poŽsie.
63668: POITERS, ADRIANUS - Het masker van de wereld. Op nieuw overzien en verbeterd. Vijf - en - dertigste druk. (1843?)
14269: POITERS, ADRIANUS - Het masker van de wereld. Op nieuw overzien en verbeterd. Vijf - en - dertigste druk. (1843?)
32722: BIKKER A EN POL H - Met Ds. Pol en Ds. Bikker op reis in Toradjaland.
75917: POL, F.V.D. (KAMPEN) - De reformatie te Kampen in de 16e eeuw. (Diss.)
50886: BIKKER A EN POL H - Met Ds. Pol en Ds. Bikker op reis in Toradjaland.
63670: POL, D. - J.D. WIELENGA (COMPILER), - Midden-Java ten Zuiden. [AND] Leiddraad voor de Bestudeering van Midden-Java Ten Zuiden ten dienste van Zendingsstudiekringen. [Eerste druk; First edition].
63672: POL, DR. W. H. VAN DE - karakteristiek het reformatorisch Christendom
63673: POL, DR. W. H. VAN DE - karakteristiek het reformatorisch Christendom
63674: POL, DR. W.H. VAN DE - Het christelijk dilemma. Katholieke Kerk-Reformatie.
63675: POL, H. - De zending en de Sa'dan-Toradja's: handleiding voor zendingsstudie
16225: POL, DR. F. VAN DER - Gelovig Kruisdragen.
63676: POL, W. H. VAN DE - Het wereld Protestantisme.
63677: POL, W. H. VAN DE - De kerk in het leven en denken van Newman
74938: POL VAN DE A T - Wat zijn deze stenen? een geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Nunspeet
63678: POLAK, DR. HENRI - Amsterdam die groote stad 2e druk. Bijdrage tot de kennis van het Amsterdamsche volksleven in de XIXe en XXe eeuw. Met een inleiding van dr. W. de Vlugt Burgemeester van Amsterdam.
63679: POLAK, G.I. - Gebeden der Nederlandsche IsraŽlieten, voor den tweeden dag van het Nieuwjaarsfeest. Het hebreeuwsch, bijeengebracht en nagezien, door G.I. Polak en de vertaling, onder deszelfs toezigt bewerkt, door Dr. M.S. Polak. Tweede verbeterde en vermeerderde oorspronkelijke uitgave.
63680: POLAK, G.I. EN M L VAN AMERINGEN - Gebeden der Nederlandsche IsraŽlieten, voor den erste dag van het Nieuwjaarsfeest. Het hebreeuwsch, en Nederduitsch metv een Historische overzicht , door G.I. Polak en de vertaling, onder deszelfs toezigt bewerkt, door Dr. M.S. Polak. en M L van Ameringen nieuwe verbeterde en vermeerderde uitgave. e a.
71989: GORIONIDES JOSEPHUS VERTALER M I VAN AMERONGEN-G J POLAK - Josephus Gorionides uit het Hebreewsch vertaald door M. I. van Amerongen met geschied- en letterkundige aantekeningen verrijkt door G. J. Polak
38524: POLAK, G.I. - Gebeden der Nederlandsche IsraŽlieten, voor den tweeden dag van het Nieuwjaarsfeest. Het hebreeuwsch, bijeengebracht en nagezien, door G.I. Polak en de vertaling, onder deszelfs toezigt bewerkt, door Dr. M.S. Polak. Tweede verbeterde en vermeerderde oorspronkelijke uitgave.
14270: POLDERMAN, JAN - De engelen Gods.
63682: POLDERMAN, C.P - De kerk Gepasseerd van kerkelijke zorg naar verzekeringscontract
63683: POLDERMAN, C.P. - Kerk en wereld. Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie.
70946: POLDERMANS D.A. - Het juttersnest (geÔllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
20201: POLETI, M. - l'Ottavio di M. Minucio Felice. Recato in lingua Italiana, col testo Latino a rincontro e con opportune annotazoni illustrato da D. Marco Poleti C.R. Somasco.
63684: POLETI, M. - l'Ottavio di M. Minucio Felice. Recato in lingua Italiana, col testo Latino a rincontro e con opportune annotazoni illustrato da D. Marco Poleti C.R. Somasco.
72224: POLINDER D. - Uw knechten zijn geveld
63687: POLKO - te vergeefs
19598: POLL, WILLEM VAN DE - Ons prinselijk gezin in Friesland. 41 foto's met tekst.
63689: POLL, WILLEM VAN DE - Ons prinselijk gezin in Friesland. 41 foto's met tekst.
7585: POLMAN, A. D. R. - Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Verklaard uit het verleden geconfronteerd met het heden. 4 delen. 1: 320 blz. 2: 353 blz. 3: 384 blz. 4: 344 blz.
7605: POLMAN, A. D. R. - Woord en belijdenis. Eenvoudige verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 1e deel.356 blz deel 2 336 blz
63694: POLMAN, DR. A. D. R. - De zonde tegen den Heilige Geest.
63695: POLMAN, MAG. DR. P. O. F. M. - Godsdienst in de Gouden Eeuw. Batavia sacra.
63693: POLMAN, A. D. R. - Woord en belijdenis. Eenvoudige verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 1e deel.356 blz deel 2 336 blz
63692: POLMAN A D R - de zonde tegen de heilige geest.
63696: POLO, M. - Synopsis criticorum aliorumque Sacrś Scripturś interpretum et commentatorum, summo studio & fide adornata, a Matthś Polo Londinensi. Revisum & a mendis plurimis repurgatum.
3827: POLO, M. - Synopsis criticorum aliorumque Sacrś Scripturś interpretum et commentatorum, summo studio & fide adornata, a Matthś Polo Londinensi. Revisum & a mendis plurimis repurgatum.
63697: POLS, CEES - Bewaarder gevangen
64038: RAPENBURG JACOBUS ONDERWIJZER GEB28 MAART1756 TE OUDEWATER OVERLEDEN 9 MAART 1833 TE ZUID POLSBROEK - HANDSCHRIFT overgeschreven Catechismus van Justus Vermeer na de druk van 1749 in het jaasr 1795 geschreven
63700: POLYANDER, J. - Overeenstemming. Benevens eene korte verklaring van onderscheidene plaatsen uit de H. Schrift, welke schijnbaar met elkander in tegenspraak zijn.
14273: POLYANDER, J. - Overeenstemming. Benevens eene korte verklaring van onderscheidene plaatsen uit de H. Schrift, welke schijnbaar met elkander in tegenspraak zijn.
63701: POLYANDER, JOHANNES - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard. Met inleiding van Dr. H. Florijn.
27402: POLYANDER, JOHANNES - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard. Met inleiding van Dr. H. Florijn.
63703: POMA, A. J. MURK - Klaas en Koos en het bootje
63704: POMEY, FRANCISCUS (1618-'73) - Pantheum mythicum, of verdichte historie der goden, en godinnen, in dit werk van een kort begrip der geleertheid kort en klaar begrepen door den eerw. vader Franciscus Pomey. Na den zevenden druk, uit het Latyn vertaald, en met schoone figuren voorzien, door G. Kempher, conrector der Latynsche schoolen te Alcmaar.
31439: POMEY, FRANCISCUS (1618-'73) - Pantheum mythicum, of verdichte historie der goden, en godinnen, in dit werk van een kort begrip der geleertheid kort en klaar begrepen door den eerw. vader Franciscus Pomey. Na den zevenden druk, uit het Latyn vertaald, en met schoone figuren voorzien, door G. Kempher, conrector der Latynsche schoolen te Alcmaar.
71570: POMP K.S. - Vrouwenlist klucht in twee bedrijven met zes dames en een heer
63706: POMP, K. S. - De stille
63707: PONSTEEN, HENDRIK JAN. - Karl Barth en Eduard Thurneysen (de theologische relevantie van een levenslange vriendschap) = Karl Barth and Eduard Thurneysen (the theological relevance of a lifelong friendship).
63709: PONT, DR. A. D. - Nicolaas Jacobus van Warmelo
63710: PONTANUS, IOH. ISACIUM - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam. Waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der stadt / verscheyden privilegien / ordonnantien / ende andere ghedenkweerdighe gheschiedenissen / met het ghene de nieuwe vergrootinghen der stadt / als oock de handel ende verre reysen ende de politie betreffende is / tot desen teghenwoordighen tijt / nae het vervolgh der jaeren / verhaelt werdt. Eerst int Latijn ghestelt ende beschreven door Ioh. Isacium Pontanum. Ende by den selven oock naderhandt neerstich oversien ende op veel plaetsen vermeerdert ende verbetert. Ende nuwt des Autheurs laetste copije in Nederduyts overgheset, door Petrum Montanum. Alles met Copere figuren afghebeelt ende verciert. Fotomechanische heruitgave.
63711: PONTOPPIDAM, M. - Kinderbijbel naar het Deensch van Morten Pontoppidam, door Marg. Meiboom Met 32 platen van Gustaaf Dorť. Tweede druk. 2 delen.
40485: POOLE, L.G. LE - . Bijdragen tot de kennis van het kerkelijk leven onder de Doopsgezinden ontleend aan het archief der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. .
14288: POORT, DS. J. J. - Prijst Hem in uw psalmen. Huisboek voor de zondagavond. 4e druk.
63735: POORT, DS. J. J. - Ouder worden, en dan?
72492: POORT, DS. J. J. - Morgen kunnen wij u meer vertellen. Hoop en wanhoop in een ziekenhuis. 2e druk.
74448: POORT, DS. J. J. - Carillon. 2e druk
48881: POORT, J. J. - Om het donker op te klaren. Bijbels dagboek 9e druk
63725: POORT, DS. J. J. - De arbeiders in de wijngaard.
63726: POORT, DS. J. J. - Om 't donker op te klaren. Dagboekje met 366 Ochtendoverdenkingen. Derde druk.
63727: POORT, DS. J. J. - Prijst Hem in uw psalmen. Huisboek voor de zondagavond. 4e druk.
63719: POORT, DS. J. J. - Kracht naar kruis.
63720: POORT, DS. J. J. - Kom en zie waar Jezus was.
63721: POORT, DS. J. J. - Herders op de velde.
14274: POORT, DS. J. J. - Van mij mag u blijven 40 jaar predikant
2587: POORT, DS. J. J. - Voetsporen van Calvijn.
63729: POORT, DS. J. J. - Wie is wijs 6 predikaties over psalm 107 door Ds J.J. Poort
63724: POORT, DS. J. J. - Dienstplichtig. Informatie over - Adviezen voor - Verhalen uit, het soldatenleven.
14275: POORT, DS. J. J. - Kracht naar kruis.
14278: POORT, DS. J. J. - Herders op de velde.
63733: POORT, DS. J. J. - Plaatsen waar u vreemde dingen ziet. Reisverhalen.
63732: POORT, DS. J. J. - Vader, ik heb gezondigd!'' veertien Bijbellezingen over de gelijkenis van de verloren zoon, naar aanleiding van Lucas 15: 11-32. 3e druk
63738: POORT, DS. J. J. - Land onder Gods hand. Tweede druk.
63742: POORT, DS. J. J. - Vader, Ik heb gezondigd! Veertien bijbellezingen over de Gelijkenis van de Verloren Zoon. Naar aanleiding van Lukas 15: 11-32 door Ds. J. J. Poort. vijfde druk.
63749: POORT, J.J. DS. - Alleen voor botten en schedels. Preken van Ds. J.J. Poort
63739: POORT, DS. J. J. - Vader, Ik heb gezondigd! Veertien bijbellezingen over de Gelijkenis van de Verloren Zoon. Naar aanleiding van Lukas 15: 11-32 door Ds. J. J. Poort. Zesde druk.
63740: POORT, DS. J. J. - De redding nabij
63748: POORT, J.J. - De zon wil ook door kleine raampjes schijnen. 2e druk.
63743: POORT, DS. J.J. - De Zaligmaker thuis. Gods weg met Zacheus.
63744: POORT, DS. J.J. - Bij dagen en bij nachten. Bijbels dagboek.
63745: POORT, J. J - Liefde geeft rust. 24 variaties op een rustgevend thema
63746: POORT, J. J. - Om het donker op te klaren. Bijbels dagboekje met 366 ochtendoverdenkingen
63747: POORT, J. J. DS. - Wie is wijs? 6 predikaties over psalm 107
37342: POORT, J.J. - Ga maar met je hart.
63722: POORT, DS. J. J. - Herders op de velde.
63734: POORT, DS. J. J. - Martelaar onder een open hemel. Leven en sterven van Stefanus, getuige en martelaar.
28798: POORT, DS. J. J. - Bij dagen en bij nachten. Bijbels dagboek.derde druk.
63716: POORT, DS J.J. - Nooit meer oorlog?
63717: POORT, DS. J. J. - Kom en zie waar Jezus was.
49242: POORT, J. J - Liefde geeft rust. 24 variaties op een rustgevend thema 2e druk
41997: POORT, J. J. DS. - Wie is wijs? 6 predikaties over psalm 107
43150: POORTENAAR,J. (SAMENGESTELD DOOR) - Onder palmen en waringins Geest en godsdienst van Insulinde door N.J.Krom, P.
63752: POORTHUIS, MARCEL / SALEMINK, THEO. - Lotus in de lage landen. De geschiedenis van het Boeddhisme in Nederland. Beeldvorming van 1840 tot heden
40924: POORTMAN, WILCO C. EN JOOST AUGUSTEIJN. [ED.]. - Bijbel en prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels . Original publisher's brown cloth hardback, gilt title spine and frontcover, pictorial dustjacket, 4to; Vol. 1: frontispiece, 270pp. 134 illustrations, chronological list bibles 1477-1850, index names of bibles, subject index, index persons, list illustrations, bibliography.
45247: POORTMAN, W.C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments, voorkomende in de statenbijbels van 1637-1800 r
63757: POORTMAN, W.C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800 door Wilco C. Poortman).met Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt. Door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekebt, en van de beste meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid. Utrecht, Jacob Pieter Otte, 1972. REPRINT, 2 delen in 1 band, (4, XVIII, titelprent met verklaaring, 12) 114 (2), (titelprent met verklaaring, 2) 128 (10, 7) p. kunstleer Rug geplakt, Folio (beide titelprenten en de bijbehoorende verklaring in kleur, met:
63758: POORTMAN, WILCO C. EN JOOST AUGUSTEIJN. [ED.]. - Bijbel en prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels . Original publisher's brown cloth hardback, gilt title spine and frontcover, pictorial dustjacket, 4to; Vol. 1: frontispiece, 270pp. 134 illustrations, chronological list bibles 1477-1850, index names of bibles, subject index, index persons, list illustrations, bibliography.
63754: POORTMAN, J. - De geschiedenis van de gemeente Staphorst.
63755: POORTMAN, J. ( O.R.V. ), - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. Deel I. ,
63756: POORTMAN, W.C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800 door Wilco C. Poortman).met Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt. Door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekebt, en van de beste meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid. Utrecht, Jacob Pieter Otte, 1972. REPRINT, 2 delen in 1 band, (4, XVIII, titelprent met verklaaring, 12) 114 (2), (titelprent met verklaaring, 2) 128 (10, 7) p. Leer met ribben, Folio (beide titelprenten en de bijbehoorende verklaring in kleur, met:
32330: POORTVLIET, RIEN/HUYGEN, WIL - Het boek van Klaas Vaak. en het ABC van de slaap.
71785: POORTVLIET, RIEN - De Ark van Noach of ere wie ere toekomt 4e druk hardcover, 39 x 29,5 cm, ongepagineerd. Ills.: kleuren ill.. Hoe heeft de schepper het allemaal kunnen bedenken - al die verschillende dieren! In dit boek komen naast de bekende dieren die in Nederland leven nu ook de uitheemse dieren aan bod. Een feest voor het oog, 240 pagina's lang.
40166: POORTVLIET, RIEN - Langs het tuinpad van mijn vaderen.
23844: POORTVLIET, P.M. VAN - Het belemmerend net. auto biografisch werk van een Hollandse jongen welke terwerk weerd gesteld in Duitsland waar hij ervaarde dat vele Duitser gebukt gingen onder Hitler
63764: POORTVLIET, R. - Braaf Zeer rijk geillustr. boek over honden
45510: POORTVLIET, RIEN - De Tresoor - Van Jacob Jansz. Poortvliet
75393: GERF GEM POORTVLIET - Niet door krachty,noch door geweld Historier Gerfv Gem te Pootvliet e.o.
63772: POOT, DS. T. - Pauzeteken. Een handvol overdenkingen.
63773: POOT, L.D.T. - Het oudchristelijk avondmaal en zijn historische perspectieven. Diss./Thesis Univ. Amsterdam.
63774: POOTS, H. J. - "t' Hoogh Landt".
10030: POOTS, H. J. - "t' Hoogh Landt".
7584: POPMA, PROF. DR. K. J. - Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus.
63779: POPMA, PROF. DR. K. J. - Joden in ballingschap.
63778: POPMA, PROF. DR. K. J. - Evangelie contra Evangelie. Joden en Grieken in het Nieuwe Testament. Nummer 1 uit de serie 'Rondom den Bijbel'.
63777: POPMA, PROF. DR. K. J. - Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus.
15871: POPMA, PROF. DR. K. J. - Joden in ballingschap.
74926: PORTENGEN, J. - Gesprekken met Valkenburgers
70274: PORTIELJE, A.F.J. - Over Dieren Raak Ik Niet Uitgepraat
63784: PORTIELJE, DR. A. F. J. - Dieren Brehm. Zwerftocht door het rijk der dieren. Met een voorwoord, aanvullingen en onder toezicht van Dr. A. F. J. Portielje. Samengesteld naar Brehm's "Het leven der dieren" door L. Koch-Isenburg.
63785: PORTMANN, ADOLF - De wondere wereld der vogels. Foto's van Jan P. Strijbos.
23845: POS, M. - Naar het land van de rode rhododendron. Een jongen en een meisje gaan op reis.
42284: POST, J.E. DR. - Gereformeerd zijn en blijven, een wankel evenwicht een historisch- sociologisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de gereformeerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Christlijke Gereformeerde Kerken in de twintigste eeuw
74019: POST S.D. - Smijtegelt
41655: POST, MR.DR. J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlands Hervorme Kerk, in het bijzonder bij kerkfusie.
63800: POST, S.D. - Pieter Boddaert en Rutger Schutte
63801: POST, STEVEN DIRK COACHING/MEDIATION - Leven met de Heere . Leven met de Heere bevat veertien intensieve bijbelstudies. Ze gaan over onderwerpen als geloven, heiliging, de grote verandering in je leven en de reis naar het hemelse Jeruzalem. Ook praktische zaken komen aan bod: hoe stel je je op als lid van de gemeente, welke positie neem je in deze wereld in en hoe wil de Heere dat je je talenten gebruikt. Bij het gebruik van dit boek zul je keer op keer verwonderd staan over de rijkdom en de relevantie van Gods Woord. Leven met de Heere is soepel en direct geschreven, gericht op jongeren. Het boek is geschreven als een soort tegenhanger op zijn andere boek in de serie - Jongerenperspectief`: schreef ook Duivels dichtbij
63789: POST, DR. R. R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen
63792: POST, DS, H. VAN DER - Salomo en zijn Sulammith. Preken uit het boek Hooglied,
63791: POST, DS, H. VAN DER HERV PRED TE MONSTER - Feeststoffen. Christus Trionfator. Door ds. H. van der Post. 4-tal preken over Pasen en ťťn over hemelvaart, benevens 2 meditaties over vraag en antwoord 45 en 49 der Heidelberger Catechismus.
63794: POST, J. - Sannetje
23111: POST, DS, H. VAN DER HERV PRED TE MONSTER - Feeststoffen. Christus Trionfator. Door ds. H. van der Post. 4-tal preken over Pasen en ťťn over hemelvaart, benevens 2 meditaties over vraag en antwoord 45 en 49 der Heidelberger Catechismus.
37789: POST, DS, H. VAN DER - Salomo en zijn Sulammith. Preken uit het boek Hooglied,
75294: MARAN GP DR. EN L C POST - Wie zingt mee?goede bekenden voorde zondagsschool samen gebracht
63798: POST, K. - De kop van Overijssel.
63796: POST, J.J.H. - Met recht hervormd.
63797: POST, JAN - Sannetje. Een boek voor jongens en meisjes van 14 jaar en ouder.
24531: POST - DANKERS, GERDIEN - Een beker koud water.
63803: POSTEL, ALCIDE - De ramen open!
63804: POSTEMA, H. J. - Simon Simonides (1629-1675) - Wegwijzer naar de hemelse bruiloft
73591: POSTEMA M.C. - Het spoort van Menno simonsz gedachten
48573: POSTHUMA, R. R. - Gedachtenis-Rede Gods groote daden en wonderen verheerlijkt aan mijn overleden echtgenoote 3e druk
63808: POSTHUMUS MEYJES, DR. E. J. W. - Joannes Vollenhove een Haagsch dichter-predikant uit onze gouden eeuw
63806: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - De opgang uit de hoogte. Twaalf Schriftoverdenkingen bij platen van William Hole door dr. E.J.W. Posthumus Meyjes, predikant te 's-Gravenhage
29238: POSTHUMUS MEYJES, DR. E. J. W. - Gode de heerlijkheid. Gedachtenisrede gehouden in de groote kerk te 's-Gravenhage op 1 augustus 1920, ter herdenking van 25-jarige evangeliebediening. Uitgegeven ter voordeele van de Wijkvereeniging "Nieuwe Kerk". Derde druk.
63809: POSTHUMUS, A. C. - Crown-gall en indolazijnzuur - vergelijkend onderzoek over gehalte en metabolisme van indolazijnzuur en plantaardig normaal en tumorweefsel
63275: PASCAL BLAISE (1623-1662) POSTHUMUS R - Gedachten van BLAISE PASCAL over den mensch vertaalduit zijne ,,pensees sur la religion etc en met aanmerkingen voorzien door R Pothumus Benevens eene Levenschets van dien BeroemdeGeleerde
20093: POSTHUMUS BEP - BLIJDERVEEN, MARINUS VAN - - Bij en imker. Het leven van Marinus van Blijderveen in woord en beeld. Tekst en foto' o,a VEENENDAALSE BIJEN MARKT
70578: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Hervormd 's-Gravenhage in de negentiende eeuw. Kerkhistorische schetsen.
45154: POSTILLE - Postille. Band 51t/m 60 Onder red. van de Werkgroep Kerk en Prediking.
63817: POSTMA, J. - Wolf en de kotterbende.
63818: POSTMA, J. - Wolf de speurhond. 9e druk.
63820: POSTMA, S.J. - Hu-Bo-Be De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940. Tweede druk.
63821: POSTMA, W.P. - Paddestoelen. .
24967: POSTMA, D.G. (VOORBURG). - MeditatiŽn.
63813: POSTMA, D. PEDIKANT GERF KERK TE RUSTENMBURG Z A R - Een dertigtal leerredenen.
63814: POSTMA, D.G. (VOORBURG). - MeditatiŽn.
63815: POSTMA, DR. J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiŽteit. Oersetting fan drs. S. Sybesma. (Overgezet door Drs. S. Sybesma)
63819: POSTMA, L.H. - J.P. Hasebroek. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor.
63822: POSTMETER, F.D.H. (PSEUD. VAN F.D.H. POSTEL) - Negen Leppels Kruudmoos obbeschept door F.D.H. Postmeter. 2e druk.
39989: POSTMETER, F.D.H. (PSEUD. VAN F.D.H. POSTEL) - Negen Leppels Kruudmoos obbeschept door F.D.H. Postmeter. 2e druk.
63823: POSTMUS, J. - Het princen-boekske. Koningin Wilhelmina de dochter der oranjes.
37339: POT, G.W. VAN DER - Bijbelsche familien. Naar het Engelsch.
63824: POT, G.W. VAN DER - Bijbelsche familien. Naar het Engelsch.
63825: POT, JOH. - Geloofsgetuigenissen. Twaalf leerredenen en eenige gedichten.
30936: POT, JOH. - Geloofsgetuigenissen. Twaalf leerredenen en eenige gedichten.
63827: POTAPPEL, L J STAVENISSE DOOR SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel, in leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Stavenisse. 4e druk.
28402: POTAPPEL, L J STAVENISSE DOOR SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel, in leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Stavenisse. 1e druk.
76578: POTGIETER E - Potgieter herdenking zwolle1808-Amsterdfam1875 Zwolle 1875-1975
63831: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poŽzy, kritische studiŽn. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman Schetsen en verhalen
63832: POTGIETER,E.J. - Potgieters Proza 1837-1845 Met o. a Jan en Jantje, ''t Is maar een pennelikker, Marie, Hanna. Index. Ornam
63828: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poŽzy, kritische studiŽn. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman
63829: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poŽzy, kritische studiŽn. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman POEZY
63830: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman StudiŽn. Schetsen Proza, poŽzy, kritische en verhalen
47773: POTHAST-GIMBERG, C. E. - Bontekoe in de wei deeltje 1- 2
63835: POTHOF, H - Van dorpstimmerman tot bouwondernemer. 125 jaar Grootheest Bennekom
33594: POUDROYEN, CORNELIUS VAN (OV. 1662) - Catechisatie dat is een grondige ende eenvoudige onderwijsinge over e leere des Christelicken catechismi Bestaende in vragen en antwoorden. Tot dienst van den genen die haer in de catechisatie hier te lande gebruickelick willen oeffenen. Den vierden druck van nieuws by den autheur zelfs oversien van vele druckfauten verbetert de vragen ende antwoorden des Catechismi alsmede de voornaemste schriftuerplaetsen voor de leerlingen uitgedruckt ende met een register van de voornaemste stucken daer van in dese catechisatie gehandelt wert verrijckt.
63838: POWELL, IVOR - Luke's Thrilling Gospel
63840: POWELL, IVOR - The Amazing Acts
63839: POWELL, IVOR - John's Wonderful Gospel
63841: POWER, P.B. - Een troost voor zieken.
38740: PRAAG, E. VAN - Lervaringen van een IsraŽliet voor en tijdens de oorlog.(1940-45)
34595: PRAAG, E. VAN - Ervaringen van een IsraŽliet voor en tijdens de oorlog.
39585: PRAAMSMA, DR. L. - De kerk van alle tijden. Verkenning in het landschap van de kerkgeschiedenis. Deel 1: Van Jeruzalem naar Rome, 373 (1) blz. (1979). Deel 2: De Reformatie-eeuw, 436 (1) blz.(1980). Deel 3: De eeuw van rede en deugd, 431 (1) blz. (1980). Deel 4: Zware tijden, 508 (1) blz. (1981).
63850: PRAAMSMA, L - Kerkenordening en geschiedenis
7458: PRAAMSMA, DR. L. - De kerk van alle tijden. Verkenning in het landschap van de kerkgeschiedenis. Deel 1: Van Jeruzalem naar Rome, 373 (1) blz. (1979). Deel 2: De Reformatie-eeuw, 436 (1) blz.(1980). Deel 3: De eeuw van rede en deugd, 431 (1) blz. (1980). Deel 4: Zware tijden, 508 (1) blz. (1981).
63852: PRAKKE, H.J. - Drenthe in Michigan. 'n Studie over het Drentse aandeel in de Van Raalte-trek van 1847. Bijdrage tot de sociologie van het schisma in de Drentse dorpsgemeenschap. Door H.J. Prakke, voorzitter van het Drents Genootschap. Met een voorwoord van prof. dr. P.J. Bouman, hoogleraar in de Sociologie te Groningen en gedichten op deze van Raalte-trek van L. Braaksma, J. Poortman en Harm Drent.
63851: PRAKKE, DR. H. J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografisch speurtocht door de 'olde lantschap'. 'De achtste der zeven provincien'.
63853: PRANGER, D. - Het beŽindigen van kunstmatige voeding bij anhoudend vegeterende patiŽnten. Een analyse van de morele problematiek tegen de achtergrond van de recente discussies in de Verenigde Staten proefschrift
72735: PRAWDIN, MICHAEL ILLUSTRATIES, A NTON PIECK - Het erfgoed van een groot Mongool I. De heerscher + II. De nazaten
66898: TROUWBORST C NED HERV PRED - De voorlaatste brief de brief vn Judas een bijbelstudie
67358: VELDMAN KLAAS HERV PRED - Ruth de Moabietische 8 preken
52380: C HARINCK GERF GEM PRED - Een onoverbrugbare Kloof 2 preken voor de Bijbelverspreidingken
64164: REINDERS B JR HERV PRED - Voor de HEERE en vooer Gideon 14 overdenkingen
76080: DIV. PRED. (GER.GEM) - Het Licht der wereld (Bijbels dagboek)
74102: TUKKER C A HERV PRED - Het Gebed vanChristus Acht catechismuspreken over het Onze Vader
45736: ROOTSELAAR J VAN (1906/1909)NEDERLANDSE HERVORMEDE PREDIKAKANT - Memoires een treffend beeld van het kerkelijk leven
75550: BELT H. VAN DEN DR PKN PREDIKANT - Een eeuwig ver bond over te betekenis van de Heilige doop 3e druk
73495: HOVIUS W CHR PKN PREDIKANT - VRolijk als een Held vijf meditaties over de ZON
71701: LIMBURG H K -OLIE J H C HERV PREDIKANT - Het Visnet 50 jaar scghool metde bijbel 1952-2002 te GRAHORST met vele kleuren foto,s
75981: KORT A DRS NED HERV / OUDGEREFORMEERD PREDIKANT - Het rechtvaardigens ge,loof Het zaligmakende geloof volgensSchriften beliojdenis
69656: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Uit den schat des Woords. bundel 110 losse preken uit de jaren 1950-1970
2446: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - De enige troost. Catechismusverklaring. door Predikantenm van de Gereformeerde gemeenmten
69986: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 16
57877: JONG TJ - KNEGT DE S A - POST VAN DER H - CATSBURG J EN VLIESTRA A NED HERV PREDIKANTEN - Feestoffen deel 1 Heden is u geboren deel 2 door lijden naar heerlijkheid=deel3 Christus triomfator- dee l4 Komt schepper heilige Geest deel 5 Als die dag komt
69988: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....10 preken deel 20
75552: DIV PREDIKANTEN - Licht op de kanttekeningen Bijbels dagboek voor jong en oud 3e druk
25063: PREKENSERIE GEREF. PREDIKANTEN. - MENIGERLEI GENADE vierde jaargang . Redaktie .DR J Cde Mooy en Dr.B WIELINGA .De H Catechismusverklaring 2
72505: BOND VAN NED. PREDIKANTEN - Van Alphens Nieuw kerkelijk handboek 1982
69975: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....bundel 11
63864: PREKENSERIE VAN HERVORMDE (GEREF) PREDIKANTEN - GENADE VOOR RECHT redantie Ds J J Timmer Nieuwerkerka.d Ijssel en Ds J Vermaas Amersfoort Nieuweserie 12e jrg 1949-502e jaargang 159-51- 4e jrg 1952-53- 5e jrg 1953-54- 6 jrg 1954-55- 7e jrg 1955-56- 9e jrg 1957-58.10e jrg 1958-59
63863: PREKENSERIE GEREF. PREDIKANTEN. - MENIGERLEI GENADE. Redaktie .Dr K Dijk - mds J H Hoek -Dr A D R Polman - Dr B Wielenga .De H Catechismusverklaring
62907: OOSTEN W H - VELDEN V.D J D - LITOOI A - BOUMA L - IMPETA J.J E.A GERFORMEERDE PREDIKANTEN - Uitlegkundige overdenkingen van onderscheidene Predikanten der Gereformeerde Kerken
76014: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....10 preken deel 14
52908: CONVOLUT NED HERV PREDIKANTEN- - 32 Preken van div Herv Predikanten 0.a B MoorreesM van Grieken- P G Datema- B Boonstra-J H Gunning.C B Holland J C Klomp e.a
69979: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 7
69980: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 8
69981: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 9
74203: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....bundel 30
69983: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 11
61558: N. N.EEN PATER VAN DE ORDEN DER PREDIKHEEREN ) - Godvrugtige Leidsman, aanwyzende de weg ten hemel door oeffeningen, gebeden, en de kleine getyden van de Heilige Maagd Maria. Met veelvuldige Godvrugtige Gebeden en Litanien. By een vergaderd door een Pater van het Orde der Predikheeren. Waar bij gevoegd zyn de Novene van den H. Antonius van Padua, en meer godvruchtige Oeffeningen. Dezen druk is van veele faute verbetert en vermeerdert met de Bemerking op de vier Uitterste des Mensch. Met negen kopere Plaaten vercierd.
76440: HOEKSTRA H GERF PREDTEKOLLUM - D e Heidelbergsche Catechismus in 52 leerredenen 1e druk
63857: PREE, D. DE - Gods Woord en spiritisme. Leerrede naar aanleiding van Deut 18:11b door D. de Pree, Pred. te Goes. Tweede druk.
74962: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. zestiende serie 1925-1926
74961: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1917-1918
73137: PREKEN - OVERJARIGKOREN 73 preken it diverse jaargangen gebonden in 7 bandel
63861: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1916-1917
74960: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1916-1917
63859: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Vierde serie 1914-1915
63860: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zesde serie 1915-1916
63858: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Vierde serie 1913-1914
76009: PREKEN - 19 divptreken uit everjarig koren
74963: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht achtiendeserie 1927-1928
74965: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht achtiendeserie 1928-1929
74966: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht twintigste serie 1929-1930
74967: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht een en twintigste serie 1930-1931
74968: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht vijf en twintigste serie 1934-1935
75003: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. zestiende serie 1924-1925
53684: DIV. AUTEURS PREKENSERIE - Van Recht en Genade.23e Jaargang 1976. predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
63867: PRENTENBIJBEL - Geschenk aan de jeugd, bestaande in 82 afbeeldingen van historien des Nieuwe Testament's
47583: BIJBELSCH PRENTENBOEK - NEDERLANDSCHE ZONDAGSCHOOL-VER. Bijbelsch prentenboek 31 verhalen met afbeeldingen
43600: PRENTISS, E. - Bergopwaarts uit het engelsch (stepping heavenward) van E. Prentiss door Almine vierde druk
63869: PRESSENSE, EDMOND. DE (1824-1891, PARIJS) - Jezus Christus zijn tijd, leven en werk. Door E. de Pressense. Uit het Fransch vertaald door F.J.P. Moquette, pred. te Sluis in Vlaanderen. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
63870: PRESSENSE, MEVR. DE - Paulette. Naar het Fransch door Mevrouw E. de Pressensť GeÔllustreerd door A. Mar. Stork-kruijf derde herziene druk.
20452: PRESSENSE, EDMOND. DE (1824-1891, PARIJS) - Jezus Christus zijn tijd, leven en werk. Door E. de Pressense. Uit het Fransch vertaald door F.J.P. Moquette, pred. te Sluis in Vlaanderen. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
18151: PRESSENSE, E. DE - Geschiedenis van de drie eerste eeuwen der christelijke kerk. Uit het Fransch vertaald door K. G. F. W. Ham. Eerste deel: (12) 743 blz. 1858. Tweede deel eerste stuk: (9) 214 blz. 1862. Tweede deel tweede stuk: 454 blz. 1863.
63868: PRESSENSE, E. DE - Geschiedenis van de drie eerste eeuwen der christelijke kerk. Uit het Fransch vertaald door K. G. F. W. Ham. Eerste deel: (12) 743 blz. 1858. Tweede deel eerste stuk: (9) 214 blz. 1862. Tweede deel tweede stuk: 454 blz. 1863.
70944: PRESSENS…, E. DE - Ursula (naar het Fransch, geÔllustreerd door Jan Sluijters, tweede herziende druk)
70943: PRESSENS…, E. DE - Genoveva (naar het Fransch, opn nieuw bewerkt en herzien door H. Hinse, geŪllustreerd door Jan Sluijters, tweede druk0
70942: PRESSENS…, E. DE - Arme kleine (naar het Fransch, tweede herziende druk)
70941: PRESSENS…, E. DE - Wilgendhof (naar het Fransch, geÔllustreerd door Jan Sluiters, tweede herziende druk)
63872: PRESSER, PROF DR. J. - De tachtigjarige oorlog
37832: PRESTON, DR. JOHN - Een levenloosleven of 's Mensen geestelijke doodstaat in de zonde. Uit het Engels vertaald door Dr. J. van der Haar te Houten.
63874: PRETORIUS, HENDRIK STEPHANUS - Bijdrage tot de exegese en de geschiedenis der exegese van Romeinen 7. Proefschrift + stelleningen
63873: PRETORIUS F - Die Angoloboere oorlog 1899-1902
63875: PREUSCHEN, ERWIN - Kirchengeschichte fŁr das christliche Haus [von Erwin Preuschen], .
48372: PREUSCHEN, ERWIN - Kirchengeschichte fŁr das christliche Haus [von Erwin Preuschen], .
63877: PRICK VAN WELY, M - Volkssprookjes en legenden uit Turkije
63878: PRICK VAN WELY, M - Volkssprookjes en legenden uit ArabiŽ
42875: PRIDEAUX, HUMPHREY (1648-1724, DOCTOR DER H. GODGELEERDHEIT, DEAN OF NORWICH) - Het Oude en Niewe (sic) Verbond aen een geschakelt in de Geschiedenissen der Joden en der aengrenzende volkeren, sedert het verval der koningkryken van IsraŽl en Juda tot de komst van Jezus Kristus, door Humfrey Prideauz, Doktor der H. Godgeleerdheit, En Deken van Norwich. Uit het Engels, volgens den Agsten Druk, overgezet, en met enige Byvoegzels en Aentekeningen vermeerdert door Joannes Drieberge. Twede druk in twee deelen.
11619: PRIESTER, CHRITIEN DE - Het hoogste Goed.
63884: PRIESTER, CHRISTIEN DE - Eenvoudig linnengaren
63887: PRIESTER, CHRITIEN DE - LICHT EN UITZICHT. gedichten voor dagenvan vreugdenverdriet 2e druk
28159: PRIESTER, CHR. DE - Nabij u is het Woord.
332: M.F.R.P = MARTINUS FRAAT ROOMSCH PRIESTER - De Figuur van het Manna der Wet in zes predikatiŽn overgebragt op het Hoogheilig Outaargeheim.
63888: PRIJS, LEO - Inleiding in de Joodse godsdienst. Nederlandse vertaling van Dr. W.C. van Dam.
26167: PRIME, S.I. - De kracht van het gebed. Aangetoond in de heerlijke betoningen van Goddelijke genade in de Fultonstreet, in andere samenkomsten in New York en elders in 1857 en 1858.
63889: PRINCE, DEREK & DEGENHARDT, L. & STERRE, IVAR VAN DE - De pijlers van het christelijk geloof fundamebnt serie
9070: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 9. Anak, de jonge Eskimo. Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
31658: PRINS, PIET - Vier vrienden op het speurderspad. 3eruk.
58005: JUBILEUMBOEK RED VELLINGA-VAN URK- PRINS - Opgerichte stenen 25 jaar beroepsonderwijs Hoevelaken tekts foto boek in kleur
63897: PRINS, J. J. - Handboek tot de kennis van de heilige schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds. Tweede druk.
63898: PRINS, L. - Uit de politiepraktijk.
63899: PRINS, M. J. - Uit kinderhand voor kinderland - deel B2 - Lepeloor - vierde druk.
63901: PRINS, P./KUNST, P.G. - Bevestigingspreek en Intreepreek.
63902: PRINS, PIET - De sprinkhanen komen. Deel 8. 2e druk.
63893: PRINS, A. - Van het eene noodige. Schriftoverdenkingen.
63894: PRINS, DS. A. - Van het ťťne noodige. Schriftoverdenkingen.
63895: PRINS, I - Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenissen voor meergevorderden. Elfde druk.
68905: WINKLER PRINS, - Wereld atlas.
69789: PRINS, MARCEL EN PETER HENK STEENHUIS - Andere Achterhuizen. Verhalen van Joodse onderduikers Herinneringen van 15 mensen die de onderduik overleefden.1edruk
37714: PRINS, PIET - Snuf en de IJsvogel. 9e druk of 4e druk
63911: PRINS, PIET - Jeugdland serie deel 10 Joessoef vindt een grote schat
63913: PRINS, PIET - Snuf de hond 20e druk
63905: PRINS, PIET - Het gouden sieraad. Omslag en illustraties A.K. Vogelaar.
63906: PRINS, PIET - Snuf en de verborgen schat.27e druk.
63907: PRINS, PIET - Snuf en de geheime schuilplaats
63908: PRINS, PIET - Snuf en de verborgen schat. 7e druk.
63909: PRINS, PIET - Onder de Geuzenvlag.
63910: PRINS, PIET - De sprinkhanen komen! deel 8, 2e druk illustraties door annelies kuiper (Jeugdland reeks: Een boeiende reeks voor de Christelijke school).
37577: PRINS, PIET - de stad die stand hield. strip tekenuingen jJaapKramer
63546: PIET PRINS - Jeroen en joost op avontuur 3e druk.
76231: WINKLER PRINS - De grote Winkler Prins Wereldatlas. Met geheel bijgewerkte nationale en internationale kaartenset, de nieuwste satellietfoto's, thematische kaarten en statistieken, planeet Aarde en complete registers..
28591: PRINS, I - Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenissen voor meergevorderden. Elfde druk.
40965: PRINS, PIET - Snuf en de verborgen schat. 13e druk.
63896: PRINS, ISAńC ( (1781-1879)AMSTERDAM) - Beknopte hande=leiding bij het ONDERWIJS in de leer des geloofd en der Godzaligheid Door Isašc Prins, predikant te Amsterdam
27945: PRINS, PIET - Snuf en het spookslot. 6e druk
37713: PRINS, PIET - Snuf en het spookslot. 15e druk.
40966: PRINS, PIET - Onder de Geuzenvlag.
63892: PRINS, A. - Van het eene noodige. Schriftoverdenkingen.
63903: PRINS, PIET - Een wenk over het Ontstaan, Ontwikkeling en de Gevolgen van het Socialisme in onze dagen. Alsmede: de Kenteekenen der Wedergeboorte. Schriftelijk en bevindelijk samengesteld.
63921: PRINS-SCHIMMEL, M.A. - Het stadhuis te Goes. Werekn uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap voor wetenschappen deel 5.
36063: PRINS, PIET - Snuf en de verre voetreis Ill. Jaap Kramer. 2e druk
63917: PRINS, PIET - Jeroen en Joost op avontuur. 3e druk.
73336: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Toen de morgen kwam..
23848: PRINS, L. - Uit de politiepraktijk.
63923: PRINSEN J.LZN., J. - De roman in de 18e eeuw in West-Europa. Door dr. J. Prinsen J.Lzn, hoogleeraar aan de Gem. Universiteit te Amsterdam.
73645: BRAALDE PRINSMETTIE - gewoon bijzonder jubileum boek 25 jaar speciaal onderwijs in Zeeland te Kapelle
75653: GROEN VAN PRINSTERER, - Bijdrage voor Kerkgemeentelijk overleg 7 bijlage

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/18