Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
58619: KLINKEN, L. VAN EN ANNE DE VRIES - Nieuw Nederlands leesboek voor de Christelijke scholen. deekl 8 zevende letrjaar
58617: KLINKEN, J. VAN - Kerk en gezinsmaatsschappelijk werk - Enkele samenhangen tussen organisatievorm en integratie in de gereformeerde kerken in Nederland
20274: KLINKEN, L. VAN EN ANNE DE VRIES - Nieuw Nederlands leesboek voor de Christelijke scholen. deekl 8 zevende letrjaar
31240: KLINKEN, L. VAN - Het stotterende kind. 32 blz. Ing.
48667: KLINKEN, J. VAN - Kerk en gezinsmaatsschappelijk werk - Enkele samenhangen tussen organisatievorm en integratie in de gereformeerde kerken in Nederland
31583: KLINKENBERG, C.A. (1871-'97, THEOLOGISCH KANDIDAAT) - Ter gedachtenis.met voorrede van B. Lutge, Pred. Herv. Gem. te Groningen. Twee leerredenen. Ps 23, gehouden in juni 1896. Eerste preek na zijn voorstel te Groningen en 1 Corinthe 1: 23-24, geschreven op zijn ziekbed september 1896.
74864: KLINKERT, H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek.tweede vermeerderde en verbeterdec druk
72268: LINDEBOOM L /DOUMA E EN KLINKERT H J - GEDENKT DENSABBATDAG dat gij dien heiligt. Rapoort en advies in zake de heiliging van dendag desHeeren ingediend bij deSynode der Christ Geref Kerk Gehouden teASSEN op Haar last algemeen verkrijgbaar gesteld door hare commisie ad hoc
66025: SPIRA FRANCISCUS; GISBERTUS VOETIUS-R D KLINKERT - De verschrickelijke historie van Francisus Spira, in 't brede voorgesteld uijt d' eijgene brieven en historische beschrijvingen eeniger geleerde mannen, die in sijn ellendigen staet bij hem gheweest sijn / nevens de verantwoordingh van den bisschop Petrus Paulus Vergerius ; hier is bijgevoecht het oordeel van Martinus Borrhaus ... ; gelijck oock eenighe brieven van Calvinus en Celius Curio ...; gesamentlijck uijt het Latijn vertaeld, en noijt voor desen in onze tale also uijt-gegeven ; met een voor-reden van Gisb. Voetius Zevende druk Met een Voorwoord van den Wekleerw Zeer GelHeer D KLINKERT Leeraar der Gerf Gemeente te Rotterdam
18891: KLOEK, JOHANNES (OVERL. 1714, EDE) BARENZONIUM, NICOLAUS (GOES) EN SORGEN, PHILIPPUS VAN - Eedische verlustingen, of geestelijke gezangen en lof-zangen, op verscheyden voorvallen en gelegentheden t'zamen gesteld, en ten dienste der zang lievende in't ligt gebracht. Door Johannes Kloek, herder der gemeente Christi tot Ede. Den agtsten druk,140(4) Waarbij: Aanhangsel of Edische verlustingen, door Johannes Kloeck, herder der gemeente Christi tot Ede. En andere sang-lievers. Alsmede den swacken adem-tocht, van een aemechtige ziele in haer geestelijke flaute, door Nicolaum Barenzonium, bedienaar des H. Euangelium tot Goes. 109 (3) blz. Waarbij geb.: Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zang-lievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aenhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materie. (6) 136 blz. Waarbij: Aanhangzel of tweede deel van de dichtkundige ziele-zangen.
53771: DOLF KLOEK - Dokter in de fabriek
58626: KLOEK, D. - Het holletje in de dikke boom - geïllustreerd door Anny Rot - tweede druk
76574: KLOEKE W - Zwolsche Sketsies
74580: KLOES, J A VAN DER - Onze bouwmaterialen deel 5 METALEN tweede geheel herziende druk
74581: KLOES, J A VAN DER - Onze bouwmaterialen deel 6 gGLAS,VERFWAREN,GEHANGSELS tweede geheel herziende druk
58628: KLOET, JACQUELINE VAN DER - In de tuin. Het tweede boek van VT wonen.
58629: KLOET, T.J. - Stoomwet en stoombesluit. toegelicht en van aantekeningen voorzien. Tweede druk.
30076: KLOET, T.J. - Stoomwet en stoombesluit. toegelicht en van aantekeningen voorzien. Tweede druk.
58630: KLOK R H J DRS - Archeologie en monument ;
58631: KLOK, H - Van twee jongens en een auto
58634: KLOK, J. - Lieske van den postmeester.
58635: KLOK, J. - Lieske van den postmeester
58636: KLOK, J. / H.T. NOORDHOF - Rondom de schorsing van onze herder en leraar. Handelingen van kerkeraad en classis in strijd met het Woord van God en de kerkorde.
21274: KLOK, J. - De Boeren-republieken in Zuid-Afrika. Hun ontstaan, geschiedenis en vrijheidsoorlogen.
25568: KLOK, J. / H.T. NOORDHOF - Rondom de schorsing van onze herder en leraar. Handelingen van kerkeraad en classis in strijd met het Woord van God en de kerkorde.
35591: KLOK, J. - Lieske van den postmeester.
40424: KLOK, W. (VRIJ VERTAALD UIT HET ENGELS) - De Avonturen van Elisabeth Ann
47783: KLOK, H - Van twee jongens en een auto
48144: KLOK R H J DRS - Archeologie en monument ;
69628: KLOMPMAKER - Handel in de Gouden eeuw Fibulareeds 13
32000: KLOOSTER, K. TEN/RUIJGROK, L.W.CH./BAS, C.J.P. VAN DER - Om een gereformeerde kerk. De kerk op het spel -5.
58639: KLOOSTERMANS, B.C. - Ons Voorbeeld/deel III. Illustr.: Graafland, Rob. 39 e druk
10164: KLOOT MEYBURG, HERMAN VAN DER - Het oude dorpskerken in Nederland.
58640: KLOOT MEYBURG, HERMAN VAN DER - Het oude dorpskerken in Nederland.
76124: KLOOTWIJK, E. - Commitment and Openness. (The Interreligious Dialogue and Theology of Religions in the Work of Stanley J. Samartha)
72788: KLOP-VAN DER BAS, NELLY - Mary, Verhaal voor kleuters
41778: KLOPPERS, P. J. - Vurige kolen op 's vijands hoofd. verhaal voor onze jeugd.
58648: KLOPPERS, P.J. - Mijn nieuwe boek. Leesboek voor christelijke scholen en huisgezinnen.
58644: KLOPPERS, P. J - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Chrisenen. Beschreven voor het Nederlandsche volk.
58645: KLOPPERS, P. J. - Vurige kolen op 's vijands hoofd. verhaal voor onze jeugd.
58646: KLOPPERS, P.J. - . De geschiedenis van ons vaderland aan Neêrlands volk verhaald door P. J. Kloppers. Deze uitgave werd vereerd met de inteekening van H.H. M.M. de Koningin en de Koninin-Regentes der Nederlanden.
58647: KLOPPERS, P.J. - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, maatschappelijk en huiselijk leven en de volgelingen der eerste christenen. Beschreven door het Nederlandsche volk.
58642: KLOPPERS, P, J - De kroon des levens De marteldood van Angelus Merula en Guido De Brés derde druk
58643: KLOPPERS, P. J - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Chrisenen. Beschreven voor het Nederlandsche volk.
32039: KLOPPERS, P.J. - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, maatschappelijk en huiselijk leven en de volgelingen der eerste christenen. Beschreven door het Nederlandsche volk.
47727: KLOPPERS, P, J - De kroon des levens De marteldood van Angelus Merula en Guido De Brés derde druk
49122: KLOPPERS, P. J - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Chrisenen. Beschreven voor het Nederlandsche volk.
58649: KLOPSTOCK - De Messias. uit het hoogduitsch vertaald door Mr. Johan Meerman, heer van Dalem en Vuren.
58650: KLOPSTOCK, F. G. - Sämmtliche Werke in einem Bande. Mit dem Bildnisse des Verfassers.
6465: KLOPSTOCK, F. G. - Sämmtliche Werke in einem Bande. Mit dem Bildnisse des Verfassers.
23242: KLOPSTOCK - De Messias. uit het hoogduitsch vertaald door Mr. Johan Meerman, heer van Dalem en Vuren.
49043: KLOPSTRA, DS. K. - KOT, DS. A. - MEULEMA, DS. B. M. - OLIE, DS. J. H. C. - ZWEISTRA, DS. H. - Vragen naar de weg - Een verantwoording in vraag en antwoord van het niet mee kunnen naar de PKN
23283: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - Gods Groote Barmhartigheid medegedeeld in eenige bijzonderheden uit het leven van Klose Overleden 10 Juni 1833
58651: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - Gods Groote Barmhartigheid medegedeeld in eenige bijzonderheden uit het leven van Klose Overleden 10 Juni 1833
33109: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - De wilde jager werd door Gods genade van een leeuw en een lam. Tweede druk.
58652: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - Gods Grote Barmharigheid medegedeeld in Eenige Bijzonderheden uit het leven van Totus Klose.
40138: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - Gods Grote Barmharigheid medegedeeld in Eenige Bijzonderheden uit het leven van Totus Klose.
74782: KLOSTERMANN R.A. - Probleme der Ostkirche untersuchungen zum wesen und zur geschichte der griechisch-Orthodoxen Kirche
10415: KLUGE, KURT - De zilveren windwijzer, deel 1. De verre wegen, deel 2. Geillustreerd door Anton Pieck.
58653: KLUGE, KURT - De zilveren windwijzer, deel 1. De verre wegen, deel 2. Geillustreerd door Anton Pieck.
58654: KLUGKIST, C.(1670-1740 ZUIDBROEK) - Godts beloften Hem tot heerlykheit door ons Ja ende Amen in Jezus Christus: vertoont in feest kerkredenen over des Heilants geboorte te Bethlehem. Met eenige gevolgen, Opstandinge en Hemelvaart, mitsgaders zendinge des Heiligen Geests. Met nog vier kerkredenen over zulke woorden uit de rolle der Profeten, die deze dingen te voren verkondigtr hebben. Ten gemeinen dienste en nutte uitgegeven door Conradus Klugkist, bedienaar des heiligen Euangeliums te Zuitbroek en Muntendam.
7044: KLUGKIST HESSE, HERMANN - Hermann Friedrich Kohlbrügge. (Levensbeschrijving duitstalig)
58656: KLUIJVER, LEENDERT, H. DE - In de greep van de Geuzen
15796: KLUIT, DR. M. ELISABETH - Nader over het Réveil. 5 schetsen.
41701: KLUIT, M. ELISABETH - Uit de briefwisseling van C.M. van der Kemp en H.J. Koenen. Overgedrukt uit de Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel LXIII.
58659: KLÜSENER, DS. P. A. A. - Onze tijd onze roeping en onze taak
58660: KLÜSENER, P.A.A. - Waarlijk vrij en van het einde des lands.
58661: KLÜSENER, P.A.A. - Waarlijk vrij, en van het einde des lands.
58662: KLÜSENER, P.A.A. V.D.M. - De zekerheid des geloofs.
36775: KLÜSENER, P.A.A. - Waarlijk vrij en van het einde des lands.
36862: KLÜSENER, P.A.A. - Waarlijk vrij, en van het einde des lands.
41606: KLÜSENER, P.A.A. V.D.M. - De zekerheid des geloofs.
58663: KLYNSTRA, F. B. - Distributie en samenstelling van zure mucopolysacchariden in normaal en atherosclerotisch humaan aortaweefsel
48618: KLYNSTRA, F. B. - Distributie en samenstelling van zure mucopolysacchariden in normaal en atherosclerotisch humaan aortaweefsel
41689: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. Verhandelingen van het koninklijk instituut coor taal-, land- en volkenkunde 125.
58675: KNAP, GERRIT WILLEM - Gerrit Willem Knap. Geboren 2 mei 1873 - overleden 24 november 1931. Gekenschetst als kunstschilder en aestheticus Met een voorwoord van Prof.H.Luns. en 61 reproducties
58676: KNAP, W., W.G. ZOON - Prins Willem I (de Zwijger). Fragmentarisch schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onzen voorouders gevoerden onafhankelijksstrijd tegen de Spaansche overheersching, door Willem Knap, W.G. zoon, directeur-hoofdredacteur der Arnhemsche Courant anno 1814.
58667: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - Een uitverkoren vat. Twaalf tafereelen uit het leven van Paulus bi(kleuren(j platen van Harold Copping door ds. J.J. Knap Czn.
58668: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - De tijd is nabij. De voortekenen van 's Heeren wederkomst.
58672: KNAP, DS. J. J. CZN - opstanding en eeuwig leven
58671: KNAP, DS. J. J. CZN - aan de overzijde 2e druk
2119: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - Een uitverkoren vat. Twaalf tafereelen uit het leven van Paulus bi(kleuren(j platen van Harold Copping door ds. J.J. Knap Czn.
49142: KNAP, GERRIT WILLEM - Gerrit Willem Knap. Geboren 2 mei 1873 - overleden 24 november 1931. Gekenschetst als kunstschilder en aestheticus Met een voorwoord van Prof.H.Luns. en 61 reproducties
6002: KNAP, W., W.G. ZOON - Prins Willem I (de Zwijger). Fragmentarisch schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onzen voorouders gevoerden onafhankelijksstrijd tegen de Spaansche overheersching, door Willem Knap, W.G. zoon, directeur-hoofdredacteur der Arnhemsche Courant anno 1814.
7505: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - De tijd is nabij. De voortekenen van 's Heeren wederkomst.
58677: KNAPE, J. - Het kruis in de kerstnacht - geïllustreerd door Henk Poeder - Tweede druk
58679: KNAPP, ALBERT - Herbstblüthen, Gedichte
58680: KNAPP, ALBERT - Christliche Gedichte
15994: KNAPP, ALBERT - Geistliche Gedichte des Grafen von Zinzendorf.
58688: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
58689: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e en 18e en 19e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
58690: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Tegen Rome's overmacht. Overgedrukt uit ,,Teekenen des tijds''
58691: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Bobliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
58684: KNAPPERT, DR. L. - Bundel preken.
58686: KNAPPERT, L - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden. Betreft de periode tot ca. 1570 en gaat dus vooraf aan Knapperts Geschiedenis der Hervormde Kerk.
58687: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet. Boek 1: ontstaan en opkoms. Boek 2: de heerschende kerk.
58683: KNAPPERT, DR. L. - Bibliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst. Samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
15797: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet. Boek 1: ontstaan en opkoms. Boek 2: de heerschende kerk.
15800: KNAPPERT, DR. L. - Bibliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst. Samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
17166: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
17168: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e en 18e en 19e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
19317: KNAPPERT, DR. L. - Bundel preken.
25576: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Tegen Rome's overmacht. Overgedrukt uit ,,Teekenen des tijds''
39543: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Bobliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
41491: KNAPPERT, DR. L. (HOOGLERAAR VANWEGE DE NED. HERV. KERK AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN) - Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw.
6846: KNAPPERT, DR. L. (HOOGLERAAR VANWEGE DE NED. HERV. KERK AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN) - Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw.
72787: KNEGT, SUZANNE - Een nieuwe tijd voor Mirthe,
44535: KNEGT, G. S. A. DE - door lijden tot heerlijk heid
58692: KNEGT, E. - Onderzoekingen over plantengroeistoffen - experimenten over localisatie van primaire werking met behulp van een synergist
28131: KNEGT, G.S.A. DE - Tekenen der tijden. Door ds. G.S.A. de Knegt.
58693: KNEGT, E. - Onderzoekingen over plantengroeistoffen
58695: KNEGT, SUZANNE - Concert voor opa
48617: KNEGT, E. - Onderzoekingen over plantengroeistoffen - experimenten over localisatie van primaire werking met behulp van een synergist
48620: KNEGT, E. - Onderzoekingen over plantengroeistoffen
58697: KNEPPER, J. A. - Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeente opbouw in de praktijk rond het jaar 2000.
27516: KNEPPER, J. A. - Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeente opbouw in de praktijk rond het jaar 2000.
58699: KNETSCH, DR. F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der Refuge. Avec un résumé.
6455: KNETSCH, DR. F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der Refuge. Avec un résumé.
47115: KNEVEL, ANDRIES - Ruim van het Hart willem teellinck en de praktijk van het Heilig Avondmaal
45452: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Bevindelijke prediking Theologische verkeningen Deel 5
75338: KNEVEL, DRS. A.G.; PAUL, DR. M.J.; E A - Verkenningen in EXODUS. Theologische verkenningen. Bijbel en Exergese.deel2
58700: KNEVEL, ANDRIES - Doe dat ding dan uit! werkboek televisie
1466: KNEVEL, DRS. A. G. - Waar leef ik voor? Serie Bijbel en praktijk.
45449: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - ZONDE Theologische verkeningen Deel 3
58703: KNEVEL, DRS. A. G. - Waar leef ik voor? Serie Bijbel en praktijk.
58704: KNEVEL, DRS. A. G. - De wereld in huis. Het christelijk gezin en televisie.
75339: KNEVEL, DRS. A.G.; PAUL, DR. M.J.; E A - Verkenningen inGENESIS. Theologische verkenningen. Bijbel en Exergese.deel1
76657: KNEVEL, DRS. A. G. - Theologische verkeningen Bijbel en praktijk deel6 bevinding
20960: KNEVEL, DRS. A. G. - Rondom seksualiteit Theologische verkeningen Deel 2
45456: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Om het Hart van het christelijk geloofTheologische verkeningen Deel 13
45454: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - HEMEl of Hel Theologische verkeningen Deel 9
45455: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Moeilijke Psalmen Theologische verkeningen Deel 12
20958: KNEVEL, DRS. A. G. - Theologische verkeningen Bijbel en praktijk deel 2 EXODUS
58702: KNEVEL, ANDRIES - Blik op de buis. Over de invloed van de televisie
73569: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - In de kerk-uit de kerk deel 4
73571: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Bevindelijke prediking deel 6
58705: KNEVEL, DRS. A. G. - Rondom seksualiteit Theologische verkeningen Deel 2
58706: KNEVEL, DRS. A.G. (RED.) - Theologische verkenningen. Serie Bijbel en exegese.deel 5 Verkenningen inde evangelien
58707: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - ZONDE Theologische verkeningen Deel 3
58709: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Bevindelijke prediking Theologische verkeningen Deel 5
58710: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Het conciliair proces Theologische verkeningen Deel 6
73580: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Kerkelijke eenheid deel 16
73581: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Geloof en geschiedenis deel 16
73579: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Bijbel en kind deel 16
73574: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Jezus, de enige weg deel 10
73573: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Hemel of hel deel 9
73567: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Geloofsopvoeding en catechese deel 1
73568: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Zonde deel 3
73566: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Rondom seksualiteit deel 2
73551: KNEVEL, DRS. A.G. (RED.) - Theologische verkenningen. Serie Bijbel en exegese.delen 1 t/m 8 1 genisis-2 exodus - 3- het gezag van de bijbel4-spreuken en prediker 5 evangelien 6- jesaja 7- hebreeen en 8 oudtestamentische messiasverwachting
45453: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Het conciliair proces Theologische verkeningen Deel 6
58708: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - in de kerk uit de kerkTheologische verkeningen Deel 4
74791: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Het Heilig Avondmaal Theologische verkeningen Deel 8
74792: KNEVEL, DRS. A. G. - De vreemdeling in ons midden Theologische verkeningen Deel 14
69822: KNEVEL, ANDRIES - Avonduren: dagboek van een bewogen jaar
58712: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Levend door uw wegenTheologische verkeningen Deel 135
73575: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Gemeente en evangelisatie deel 11
58711: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Om het Hart van het christelijk geloofTheologische verkeningen Deel 13
58713: KNEVEL, DRS. A. G. ONDER REDACTIE VAN, - Bijbel en kind - serie Bijbel en praktijk - deel 16
1533: KNEVEL, DRS. A. G. - De wereld in huis. Het christelijk gezin en televisie.
26337: KNEVEL, DRS. A.G. (RED.) - Theologische verkenningen. Serie Bijbel en exegese.deel 5 Verkenningen inde evangelien
27333: KNEVEL, ANDRIES - Doe dat ding dan uit! werkboek televisie
45450: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - in de kerk uit de kerkTheologische verkeningen Deel 4
45451: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Waar leef ik voor Theologische verkeningen Deel 5
45457: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Levend door uw wegenTheologische verkeningen Deel 135
73570: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Waar leef ik voor? deel 5
73576: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Om het hart van het Christelijk geloof deel 13
73577: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - De vreemdeling in ons midden deel 14
73578: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Levend door Uw wegen deel 15
76010: KNIBBE, DAVID (1639-1701, LEIDEN) - Katechisatie over den Heidelbergschen Katechismus der Christelijke Gereformeerde religie, getrokken uit den Heidekbergs=hseCatachimis. Dienstig tot dagekijkse huis oefening en ONDERWIJS voor de jeugd oen alle . die haar ten avondmaal willen begeven negentiende druk vermeerdert en verbeterd van de drukfouten gesuiverd waar in de lessen na de sondagen van den grote kateschismus verdeelt zijn
3715: KNIBBE, DAVID (1639-1701, LEIDEN) - De leere der Gereformeerde Kerk, volgens de order van de Heydelbergse Katechismus. Verklaard, bevestigt, en tot oeffening der Godsaligheyd toegepast. Vermeerderd, verbeeterd, en voor yder sondag met een ontleedende tafel verrijkt. Als meede een kort onderwys, om een predikatie met order te hooren en te herhaalen. Den 7e druk.
35485: KNIBBE, DAVID (1639-1701, LEIDEN) - De leere der Gereformeerde Kerk, volgens de order van de Heydelbergse Katechismus. Verklaard, bevestigt, en tot oeffening der Godsaligheyd toegepast. Vermeerderd, verbeeterd, en voor yder sondag met een ontleedende tafel verrijkt. Als meede een kort onderwys, om een predikatie met order te hooren en te herhaalen. Den 4e druk. Waarbij gebonden: Kort onderwijs van de Preek-Orde om een predikatie ordentelijk te hooren en te herhalen.
58715: KNIGHT, WALTER - 3000 Illustrations for Christian Service
58716: KNIGHT, WALTER - Knight's Master Book of New Illustrations
58717: KNIGHT, WALTER B. - Knight's Treasury of Illustrations
58718: KNIJFF, DR. H. W. DE - Woorden tegen willekeur - verzamelde opstellen
58721: KNIPSCHEER, F.S. - De Vestiging der Gereformeerde Kerk in Noord- Holland 1572-1608.
58723: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo. Een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648)
58722: KNIPSCHEER, F.S. - De invoering en de waardering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland vóór 1618.
20847: KNIPSCHEER, F.S. - De Vestiging der Gereformeerde Kerk in Noord- Holland 1572-1608.
53032: KNOC JOHN 1505 DOOR CRIE, THOMAS MC. - Het leven van John Knox
77000: KNOLJELM - Levende stenen Het bezit van de stihting alde Fryske Tsjerken
58724: KNOOP, JOHANN HERMANN (1700-'69) - Vermakelijk wapenkundig geographisch- en historisch spel. Betreffende de voornaamste heerschende staten in Europa en dienende om de jonge lieden inzonderheid die van een meer als gemeende geboorte of educatie zyn de Wapen-kunde, geographie en historie gelyk als speelender wyze te leeren.
32547: KNOOP, JOHANN HERMANN (1700-'69) - Vermakelijk wapenkundig geographisch- en historisch spel. Betreffende de voornaamste heerschende staten in Europa en dienende om de jonge lieden inzonderheid die van een meer als gemeende geboorte of educatie zyn de Wapen-kunde, geographie en historie gelyk als speelender wyze te leeren.
58726: KNOPPERS, DR. B.A. - 60 Jaar bondsgeschiedenis.
16194: KNOPPERS, DR. B.A. - 60 Jaar bondsgeschiedenis.
76962: KNOTTNERES J D MET BIJLAGE VAN BRINK MARTIN + VRIES, JAN DE + WOLLESWINKEL, EGBERT - Veldprediker in mobilisatietijd. Dagboek van dominee J.G. Knottnerus. Grebbelinie 1939-1940..
76380: KNOTTNERUS, O.S. E.A. - VKNOTTNERUS, O.S. E.A. Tussen 't zieldaip en 't grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar Tussen 't zieldaip en 't grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar 2e druk
58727: KNOWLES, DAVID - Englische Mystik.
16213: KNOWLES, DAVID - Englische Mystik.
14796: KNOX, JOHANNES - Het heilige leven en de zalige dood van Mr. Johannes Knox. Gestorven in het jaar 1572, oud 67 jaar.
68725: WESTMAN KNUT - Geschichte der Chrislichten mission
44988: WESTMAN KNUT - Geschichte der Chrislichten mission
58731: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming.
58732: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Tweede deel. 1634-1645.
58733: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Vierde deel. 1657-1672.
58734: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. eerste deel. 1621-1633
58735: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie 3).
76650: W.P.C. KNUTTEL - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
58728: KNUTTEL, G. DR. - De Nederlandsche schilderkunst. Van van Eyck tot van Gogh. Door Dr. G. Knuttel Wzn. conservator aan het gemeente museum, Den Haag Privaat-docent aan de rijksuniversiteit te Utrecht
58729: KNUTTEL, J.A.N. - Proza uit de 17e eeuw. Verzameld en toegelicht door dr. J.A.N. Knuttel, redacteur van het 'Woordenboek der Nederlandsche taal'. Met repoducties naar titelbladen en titelprenten.
29967: KNUTTEL, G. DR. - De Nederlandsche schilderkunst. Van van Eyck tot van Gogh. Door Dr. G. Knuttel Wzn. conservator aan het gemeente museum, Den Haag Privaat-docent aan de rijksuniversiteit te Utrecht
15801: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Tweede deel. 1634-1645. Rijks Geschiedkundigr Publicatien (R G P) kleine serie no 5
15803: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Vierde deel. 1657-1672. Rijks Geschiedkundigr Publicatien (R G P) kleine serie no 11
40346: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. eerste deel. 1621-1633 Rijks Geschiedkundigr Publicatien (R G P) kleine serie no 3
58737: KNUVELDER, GERARD. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (4 delen). tweede, herziene druk; ill. in zwart wit;
76083: EYFFIUS KOAMERONGEN - Kent u ze nog deAmerongers
40640: KÖBERLE, J.G. - Aanteekeningen van een Jezuiten-Kweekeling in het Duitsche Collegie te Rome. Van J.G. Köberle. Voor rekening van den vertaler.
58739: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te deventer in de 15de eeuw.
58740: KOCH, H.W. - Europa in oorlog: 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogsvoering.
58741: KOCH, HENNY. - Papa's Jongen. Een verhaal voor meisjes naar de 6e uitgave door Cath. A. Visser Met vier platen van André Vlaanderen.
58742: KOCH, KLAUS - Was ist Formgeschichte? Neue Wege der Bibelexegese. Zweite, durchgängig übergearbeitete Auflage
58743: KOCH-ISENBURG, L. - Planten Brehm. Zwerftocht door het plantenrijk. Vertaald, bewerkt en aangevuld door Rinke Tolman.
40953: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te deventer in de 15de eeuw.
46454: KOCH, KLAUS - Was ist Formgeschichte? Neue Wege der Bibelexegese. Zweite, durchgängig übergearbeitete Auflage
20118: KOCH-ISENBURG, L. - Planten Brehm. Zwerftocht door het plantenrijk. Vertaald, bewerkt en aangevuld door Rinke Tolman.
42019: KOCH, HERMAN H. - Marius Blok bij de tommies een boek uit de jeugdserie
45993: KOCH, URSELA - Rozen in de Sneeuw. Katharina Luther-von Bora (Een vrouw waagt haar leven)
49104: KOCH, HENNY. - Papa's Jongen. Een verhaal voor meisjes naar de 6e uitgave door Cath. A. Visser Met vier platen van André Vlaanderen.
6349: KOCH, H.W. - Europa in oorlog: 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogsvoering.
58744: KOCHS, E. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Ezechiel (Kapittel 1-20) und Daniel. Auf grund der gedruckten Vorlesungen in Auswahl übersetzt und bearbeitet von lic. Ernst Kochs, Pastor em. in Göttingen.
16187: KOCHS, E. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Ezechiel (Kapittel 1-20) und Daniel. Auf grund der gedruckten Vorlesungen in Auswahl übersetzt und bearbeitet von lic. Ernst Kochs, Pastor em. in Göttingen.
58745: KOCK, DR. W. J. DE - DIE KRUGERHUIS PRETORIA 4e uitgave
58746: KOCK, W.J. DE - Die Krugerhuis Pretoria. Opgestel deur dr. W.J. de Kock. Vierde uitgawe.
29203: KOCK, W.J. DE - Die Krugerhuis Pretoria. Opgestel deur dr. W.J. de Kock. Vierde uitgawe.
58747: KOCKS, G.H. & J.M.G. VAN DER POEL (RED.), - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw, een heruitgave. Dl.1: Groningen; dl.2: Overige provincies.
40866: KOCKS, G.H. & J.M.G. VAN DER POEL (RED.), - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw, een heruitgave. Dl.1: Groningen; dl.2: Overige provincies.
58748: KOE, SALOMON SIEWERD DE (GEB. TE WOUDSEND, PRED. TE UTRECHT) - De conjecturaal-critiek. En het evangelie naar Johannes. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de Rijks-universiteit te Utrecht.
6608: KOE, SALOMON SIEWERD DE (GEB. TE WOUDSEND, PRED. TE UTRECHT) - De conjecturaal-critiek. En het evangelie naar Johannes. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de Rijks-universiteit te Utrecht.
58749: KOECHERI, I.CH. - Io. Christophori Koecheri S. Theol. doct. et prof. publ. Analecta philologica et exegetica in quatuor SS. Evangelia quibus Io. Christoph. Wolfii curae philologicae et criticae supplentur atque augentur.
20145: KOECHERI, I.CH. - Io. Christophori Koecheri S. Theol. doct. et prof. publ. Analecta philologica et exegetica in quatuor SS. Evangelia quibus Io. Christoph. Wolfii curae philologicae et criticae supplentur atque augentur.
48137: KOEHLER, L./BAUMGARTNER, W. - LEXICON in Veteris testamenti libros edidit Ludwig Koehler. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Engelischer Sprache. A dictionary of the Hebrew Old Testament in Engelisch and German. Walter Baumgartner: Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testaments in Deutscher und Engelischer Sprache. A dictionary of the Aramaic parts of the Old Testament in English and German. MET SUPPLEMENTUM
5820: KOEHLER, L./BAUMGARTNER, W. - LEXICON in Veteris testamenti libros edidit Ludwig Koehler. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Engelischer Sprache. A dictionary of the Hebrew Old Testament in Engelisch and German. Walter Baumgartner: Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testaments in Deutscher und Engelischer Sprache. A dictionary of the Aramaic parts of the Old Testament in English and German.
18032: KOEHLER, LUDWIG, ET BAUMGARTNER, W. - Supplementum ad lexicon in veteris testamenti libros. (40) Deutsch-Hebraïsch, blz. 1148 - 1266.
46868: KOEHLER,LUDWIG & W.BAUMGARTNER. - Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Wörterbuch zum hebräischen alten Testament in Deutscher und Englischer Sprache. A dictionary of the Hebrew Old Testament in English and German & Supplement.
70838: KOEKOEK P. - Toppie Brons geillustreerd door Pol Dom
71074: KOEKOEK P. - De avonturen van Max en Kees geillustreerd door Pol Dom
40548: KOEKOEK JR. , J.G. EN DR. H.P. DEYS (SAMENSTELLERS) - Gebroeken lente. Rhenen 1940-'45
58756: KOELEWIJN, J. - Zijns verbonds gedachtig. Gedenkboek van het gereformeerd onderwijs te Spakenburg bij het 75-jarig bestaan.
37943: KOELEWIJN, J. - Zijns verbonds gedachtig. Gedenkboek van het gereformeerd onderwijs te Spakenburg bij het 75-jarig bestaan.
1534: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Drieërlei Catechismus bevattende de gronden van eht Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzaligheid.
71750: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS); JANSSONIUS, HILLEBRANDUS (1718-'89); LABADIE, JEAN DE (1610-'74) - Historisch verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen, met de wederlegginge derzelver. Opgestelt in een' brief, tot vaststelling van vroomen, die daar omtrent wankelen. Benevens eenige hoofddeelen, uit het tweede deel, genaamt der Labadisten dwalingen grondig ontdekt en wederlegt. Door Jakobus Koelman, tweede druk. Vermeerdert met eene voorrede en eenige aanteekeningen door Hillebrandus Janssonius, predikant te Veendam.
31495: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Spiegel der wet. Aan de gewetens voorgehouden tot ontdekking der zonden tegen de tien geboden. Hier is nog bijgevoegd Neerlandsch plicht en voorbeeld, der reformatie der kerk.
73849: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen. Herschreven door Drs. W. van Vlastuin.
77603: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Veertien BESTIERINGEN ontrent de Oeffening der GODTZALIGHEIT gevlogt van dertigh vragen ter beproevinge van een waar Kristen 4e druk
17156: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Neêrlands plicht en voorbeeld van de Reformatie der kerk voorgesteld in twee predikatieën.
75282: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Sleutel ter opening van de donkerste Kapittelen in de Openbaaringe gedaan aan Johannes, op het eiland Patmos. Waar in kort doch duidelyk worden voorgesteld alle de voornaamste kerk- en waereldlyke veranderingen, van de Dagen des Nieuwen Testaments, in de regering Gods over zyn kerk en derzelver vyanden, van de geboorte Christus tot het einde der waereld, en inzonderheid wegens den val van den antichrist, waar van men ten huidigen dagen zo opmerkelijk de vervulling ziet gebeuren. Alles opgemaakt uit de naarstige overdenking, en onderzoek van de seven zegelen, phiolen, bazuinen en donderslagen, die in het zinryke Openbaringe van Johannis, beschreven zijn. Waar by te gelyk de schriften van Jurieu, van wezel en Swart, desaangaande, ter toets gebracht en wederleid worden door Jacobus Koelman: bedienaar des heiligen euangeliums. Tweede druk.
75210: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De Sleutel ter opening van de donkerste Kapittelen in de Openbaaringe gedaan aan Johannes, op het eiland Patmos. Waar in kort doch duidelyk worden voorgesteld alle de voornaamste kerk- en waereldlyke veranderingen, van de Dagen des Nieuwen Testaments, in de regering Gods over zyn kerk en derzelver vyanden, van de geboorte Christus tot het einde der waereld, en inzonderheid wegens den val van den antichrist, waar van men ten huidigen dagen zo opmerkelijk de vervulling ziet gebeuren. Alles opgemaakt uit de naarstige overdenking, en onderzoek van de seven zegelen, phiolen, bazuinen en donderslagen, die in het zinryke Openbaringe van Johannis, beschreven zijn. Waar by te gelyk de schriften van Jurieu, van wezel en Swart, desaangaande, ter toets gebracht en wederleid worden door Jacobus Koelman: bedienaar des heiligen euangeliums. Tweede druk.
13765: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Met een voorwoord van D. K. Wielinga. Onveranderde uitgave.
43088: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) ROBERT MACWARD (1633-1687) VERTALER JACOBUS KOELMAN (1633-95 TE SLUIS - De wekker der leeraaren, in tyden van verval, Met aanwyzing van de plicht der Vroome, ten goede van haar Leeraars, Voorgesteld in een brief, eerst in het Engels beschreven door een Leraar Gods, En vertaalt door Jacobus Koelman dienaar van den Heere Jezus in zijn Gemeente van Sluis in Vlaanderen.vijfde druk bijgevoegt Neerlands ondergang gedreigd en naby, Vertoont in een predikatie over Jes. IX: 12-16 door den zelfden Jacobus Koeman derde
47519: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Spiegel der wet. Aan de gewetens voorgehouden tot ontdekking der zonden tegen de tien geboden. Hier is nog bijgevoegd Neerlandsch plicht en voorbeeld, der reformatie der kerk.
584: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
58762: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen. Herschreven door Drs. W. van Vlastuin.
58763: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De natuur en gronden des geloofs, in den vorm van een brief ingericht, ter vaststelling van den staat dergenen die Christus in geloof omhelzen. Door Jacobus Koelman in de tegenwoordigen spelling overgebracht.
58764: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Met een voorwoord van D. K. Wielinga. Onveranderde uitgave.
58766: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Neêrlands plicht en voorbeeld van de Reformatie der kerk voorgesteld in twee predikatieën.
58761: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
28061: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Door Jacobus Koelman, dienaar des Evangelies. Herschreven door C. Bregman. Tweede druk.
58760: KOELMAN, JACOBUS (VERTALER), MACWAIR, MR. JACOBUS. - De Wekker der Leeraren in tijden van verval, met aanwijzing van den plicht der vromen ten goede van hun leeraars. Voorgesteld in een brief, eerst in 't Engelsch beschreven, door een ijveraar Gods, en vertaald door Jacobus Koelman. Bedienaar der Evangelies te Sluis in Vlaanderen.
58759: KOELMAN, JACOBUS - Dagelijks Zelfonderzoek of tafereel van ettelijke vragen waarmee een gelovige zich iedere avond zou moeten onderzoeken. en vijftig plichten die ieder oprecht gelovige moet betrachten.
40088: KOELMAN, JACOBUS (VERTALER), MACWAIR, MR. JACOBUS METY VOORWOORD DS CHR VAN DER POEL - De Wekker der Leeraren in tijden van verval, met aanwijzing van den plicht der vromen ten goede van hun leeraars. Voorgesteld in een brief, eerst in 't Engelsch beschreven, door een ijveraar Gods, en vertaald door Jacobus Koelman. Bedienaar der Evangelies te Sluis in Vlaanderen.
40074: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - 't Ampt en Pligten van ouderlingen en diakenen, Beschreven door (...) . Hier zijn ingevoegt de Kerken-Ordening en de Postacten; en de Canones, enz. van 't Nationaal Synode van Dordrecht, van 't jaar 1618. 1619.
47807: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De NATUUR en Gronden des Geloofs, bij wege van een brief ingerigt ter vast stelling van de staat der gener die Christus in geloof omhelzen . 3e druk
58772: KOENDERS, A. J. ORD. CARM. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk. Ruim geïllustreerd door afb. van vele meesterwerken. Verering van Maria in de H. Mis, H. Sacramenten en de H. Sacramentaliën
41844: KOENDERS, A. J. ORD. CARM. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk. Ruim geïllustreerd door afb. van vele meesterwerken. Verering van Maria in de H. Mis, H. Sacramenten en de H. Sacramentaliën
58773: KOENEN H J - Christelijke Liederen van H J Koenen uitgegeven onder toezicht van J P Hasebroek
58774: KOENEN, M. J. - Woordverklaring. aan tekeningen en beschouwingen.
45561: KOENEN, M. J. - Woordverklaring. aan tekeningen en beschouwingen.
58776: KOERS, N.H. (RED) - Vier eeuwen domineesland [Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Catharijneconvent te Utrecht, 5 april t/m 17 aug. 1997]
58777: KOERTS, H.J. - Een Groninger in Japanse gevangenschap. Gedichten & gedachten. 1e Druk
58779: KOESE, GERT - Avonturen rond mechelsteyn. Omslag en illustraties: Jaap Kramer
58778: KOESE, GERT - Roversbenden rondom Mechelsteijn.
33143: KOESE, GERT - Roversbenden rondom Mechelsteijn.
58780: KOESEN, WIM - Aanzien 20-30
70019: KOESEN, WIM - Aanzien 45 - 560 Vijf jaar wereldnieuws in beeld
70017: KOESEN, WIM - Aanzien 30-40 Tien jaar wereldnieuws in beeld
24569: KOETEEUW, G. - De verschoonende lankmoedigheid Gods over een schuldig volk of een roepende stem tot Nederland zijnde een ernstig woord met betrekking tot de omstandigheden op kerkelijk en staatkundig gebied.
58781: KOETEEUW, G. - Weldadigheden des Heeren. Als vruchten des genadeverbonds in onze levensloop toegediend alsmede in tijden van druk en beproeving ook in oorlogsgevaar ondervonden.
23919: KOETEEUW, G. - Weldadigheden des Heeren. Als vruchten des genadeverbonds in onze levensloop toegediend alsmede in tijden van druk en beproeving ook in oorlogsgevaar ondervonden.
24547: KOETSDIJK, K. - 14 Psalmen. Voor vierstemmig koor.
76665: KOETSIER-SCHOKKER, JANNIE - Maaike en Marijke en de ratten op de woonboot deel21
76670: KOETSIER-SCHOKKER, JANNIE - Leska en Abena in het weesdorp
77157: KOETSIER-SCHOKKER, JANNIE - Maaike en Marijke en de ratten op de woonboot
28226: KOETSVELD, C. E. VAN - Tiental kinderpeken uit het Oude Testament. en Nieuwe TestamentDoor C.E. van Koetsveld.
72041: KOETSVELD, C.E. VAN - Tiental kinderpreken uit het Oude Testament
58793: KOETSVELD, C. E. VAN - De oudejaarsavond. Zevende uitgave.
71650: KOETSVELD, C. E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den nederlandschen dorpsleeraar. derde druk.
47702: KOETSVELD, C.E.VAN - Losse bladen uit mijn Pastoraalboek 1e druk, Nagelaten schetsen. Ornamentaal versierde rode linnen band met iets verkleurde rug. Binding band/eerste titelblad gebroken. Met Plaat van schrijver en een plaat in tekst
58795: KOETSVELD, C.E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. Dertiende, met zorg herziene druk. Met portret van den schrijver.
58797: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en novellen. 8e deel. fantasie en waarheid Tweede verzameling.
77187: KOETSVELD, C. E. VAN - De gelijkenissen van den zaligmaker, door C.E. van Koetsveld. Geillustreerde editie.
58792: KOETSVELD, C. E. VAN - Fantasie en Waarheid. Tweede uitgave.
34367: KOETSVELD, C. E. VAN - Fantasie en Waarheid. Tweede uitgave.
34369: KOETSVELD, C. E. VAN - De oudejaarsavond. Zevende uitgave.
58786: KOETSVELD, C. E. VAN - De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijk Gezin. Met 34 platen.
58788: KOETSVELD, C. E. VAN - Pastorie te Mastland. Schetsen uit de pastorie te Mastland. Dertiende, met zorg herziene druk. Met portret van de schrijver.
58789: KOETSVELD, C. E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. dertiende, met zorg herziene druk. met portret van de schrijver met voorwoorde van E K Laurilland met etsen van Carel L Dake 13 E MET ZORG HERZIENDE DRUK
1182: KOETSVELD, C. E. VAN - De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijk Gezin. Met 34 platen.
10884: KOETSVELD, C. E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. dertiende, met zorg herziene druk. met portret van de schrijver met voorwoorde van E K Laurilland met etsen van Carel L Dake 13 E MET ZORG HERZIENDE DRUK
58794: KOETSVELD, C. E. VAN - Pastorie te Mastland. Schetsen uit de pastorie te Mastland.Veertiende met zorg herziene druk.
58790: KOETSVELD, C. E. VAN - De vriend der kranken. Een Bijbelsch huisboek voor de ziekenkamer.2e druk.
58791: KOETSVELD, C. E. VAN - Tiental kinderpeken uit het Oude Testament. en Nieuwe TestamentDoor C.E. van Koetsveld.
47265: KOETSVELD, C. E. VAN - De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijk Gezin. Met 34 platen.
25803: KOETSVELD, C. E. VAN - De vriend der kranken. Een Bijbelsch huisboek voor de ziekenkamer.2e druk.
37574: KOETSVELD, C.E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. Dertiende, met zorg herziene druk. Met portret van den schrijver.
48823: KOETSVELD C E - Uren van ontspanning Nieuwe kinderverhalen
48824: KOETSVELD C E - Uit de kinderwereld verhalen van en voor kinderen
5063: KOETSVELD, C. E. VAN - Pastorie te Mastland. Schetsen uit de pastorie te Mastland. Dertiende, met zorg herziene druk. Met portret van de schrijver.
72804: KOETSVELD, C.E.VAN - Losse bladen uit mijn Pastoraalboek 1e druk, Nagelaten schetsen. Ornamentaal versierde groene linnen band . Met Plaat van schrijver en een plaat in tekst
58798: KOFFEMAN-ZIJL, M. - Kijken naar de zon
42216: KOFFEMAN-ZIJL, M. - Kijken naar de zon
73275: KOHBRUGGE H.F. - Op Nederlandse kansel 22 preken bewerkt en van aantekeningen voorzien door H. Boele
39899: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Over Psalm 1. Vertaling door Dr. S. Gersen.
16820: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zes preken over het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Hebreeën door dr. H.F. Kohlbrugge. Opnieuw uit het Duits vertaald door ds. D. van Heyst, Herv. pred. te Ommen.
77210: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - alsprediker empastot in zijn brieven Kohlbrugge
39286: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Overdenking van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs door Herman Friedrich Kohlbrugge. Theol. Doctor te Utrecht. Opnieuw uit het Duits vertaald door ds. W.B.H. van Lischoten, em. predikant te Zeist, met medewerking van dr. J.C.S. Locher, em. predikant te Leiden
39289: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Der Herr der Erde. Eine Auslegging von Johannes 21.
27524: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - 4e druk
2521: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerrede over het vierde hoofdstuk van den profeet Zacharia, uitgesproken in de domkerk te Utrecht den 16den december 1863. Tweede druk.
39900: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De blijde zondagsviering. Over Psalm 92, Matth. 28 : 1 en Hebr. 3 : 10, 11 ; 4 : 1 - 11. Kohlbrugge reeks nr. 2.
35366: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De brief van Jakobus. Schriftverklaringen.
21243: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven 1 en 2 Bijeengebracht door Ds. J. K. Vlasblom
6624: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerrede over Psalm 8. Uit het Hoogduitsch vertaald.
73847: KOHLBRUGGE DR. H.F. - De beker der verlossingen, zeventien preken, vertaald en ingeleid door T. van Es
37638: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De gouden scepter toegereikt. Bijbels dagboek. Vertaald door Ds. H. Stolk in leven hervormd predikant te Scheveningen. 8e druk.
21499: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenvoudige Heidelberger. De Catechismuspreeken die nog aanwezig zijn van dr. H.F. Kohlbrugge.
73876: KOHLBRUGGE DR. H.F. - Van de wezenlijke Wijsheid, een vijftal preken
22325: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelberschen Catechismus. Uit het Hoogduitsch. Tweede druk. Dit boek werd in opdracht uitgereikt aan Johan Allard Wilhelm Weddepohl, den 26 maart 1896.
28903: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
72017: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Door Zijne wonden is ons genizing geworden, brieven
39282: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - In den beginne was het Woord. Zeven leerredenen over het evangelie van Johannes, Hoofdstuk 1:1-18, door H.F. Kohlbrugge, wijlen predikant der Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Eberfeld. Uit het hoogduits vertaald
16833: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twee leerredenen over 1 Timotheüs 1:15, gehouden op 23 en 30 januari 1848, door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant der Nederl. Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. Uit het Hoogduitsch.
42518: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Van oorlog en vrede. Tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door Ds. P. A. A. Klüsener, N.H. Pred. te Bodegraven.
39553: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Jezus van Nazareth-onze toekomstige Rechter. Preek over Handelingen 10:42 en 43, gehouden in de Domkerk te Halle aan de Saale op 25 april 1858 (Zondag Jubilate) . Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heijst predikant der Nederlandse Hervormde Gemeente te Ommen.
73014: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Genesis 3, voor de gemeente uitgelegd. Derde naar de laatste duitsche editie herziene uitgave.
16805: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Opleiding tot recht verstand der schrift. Voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken.
38837: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De taal Kanaäns. Een gesprek tusschen twee reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk.
72486: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen. Leerredenen gehouden door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.3e druk
73195: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Predigten über die erste Epistel des Apostels Petrus 1-3 Verlag der niederl.-reform. Gemeine, 1
73252: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Seftpridgten, zweite Auflage Verslag der Nederlandssch-reformierten gemeinem, twee delen
73255: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Paffions Predigten
73257: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Apostelgeschichte Kap 2-10 funfundzwanzig Predigten in de Jahre 1875 gehalten verslag der niederlandschtisch gereformierten gemeine in Elberfeld
73260: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Sechs Predigten uber das erste Capitel des Briefes Bauli an die Chräer vierte Auflage
36861: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De leer des heils. in vragen en antwoorden in het jaar 1846. Uit het Duitsch vertaald.
1977: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Historisch-theologische gesprekken tusschen twee gereformeerde predikanten, (een oom en een neef), betreffende het lezen, bij de bediening van den Heiligen Doop, van het geheele formulier, vooral echter van den aanhef van het gebed: "Die naar Uw streng oordeel......door hetwelk de Doop beduid wordt." Tweede druk.
39552: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - PSALM 51 zeven leerredenen gehouden in de maanden juni en juli 1850 105 blz uitgever Amsterdam C A Spin & zoon WAARBIJ Zeven leerredenen over de profeet JONA gehouden in de maanden juni en juli -augustus 1848 110 blz Uitgever Utrecht Wed M Melder WAARBIJ Zeven Leeredenen over het derde hoofdstuk Zacharia gehouden inn de maanden november-december 1847 - 147 blz v 1849 uitgever Amsterdam C A Spin & zoon WAARBIJ Acht Leetrredenen over Evang van Johannes ka[p 3-21 benevens eenw slorrede over Romeinen 8 vers 32- 130 blx Uitgever Utrecht Wed M Melder
21186: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Wat zegt Kohlbrugge over Genesis 3?
21220: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - O God wees mij genadig! Een woord van vertroosting en vermaning voor armen en ellendigen, naar aanleiding van de een en vijftigste psalm door Dr. H. F. Kohlbrugge in leven predikant der Nederl. Geref. Gemeente te Elberfeld. Opnieuw uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst Herv. Predikant te Ommen
74170: KOHLBRUGGE DR. H.F. - Hij reisde zijn weg met blijdschap, drie preken over Filippus en de kamerling
73194: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Predigten über die erste Epistel des Apostels Petrus 1-4 Verlag der niederl.-reform. Gemeine, 1
73263: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Betrachtung über das erste Kapitel des Evangeliums nach Matthäus. Getreuer Abdruck des Originals von 1844. Mit Beigabe der Vorrede und Anmerkungen der zweiten holländischen Ausgabe von [J.J. Gobius du Sart] Nebst einem Anhang: Die Grundzüge der Lehre von der Person des Erlösers, nach den kirchlichen Bekenntnissen. Von einem Freundeskreis herausgegeben.
73265: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Die ersten sechs Kapitel des zweiten Buches Mosis.
73278: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Predigten über die erste spistel Apostels Petrus, Erster Band, vierte Auflage Predigten über die erste Spistel des Apostels Petrus Das vierte Capitel Das Hmt der Presbijter ober wie der H. Apostel Petrus als Mitältester die Bischiöfe ermahut Sieben Predigten uber den Popheen Jona Gehaltenin sommer 1848 Sieben Predigten über das dritte Capitel des Propheten Zacharia gehlalten in den Monaten Noember und December 1847 Gottes Bundmet Abram predigt über Mofe 15 Vers 7-17 Zag dich nicht gelüften predigt über das zehnte Gebot 2 Buch Mosis Cap. 20 Vers 17 Schriftmakig Erläunterung des alten, allgemeinen ugezweifelten driftlichen Befenntnisses Ich blanbe in den Heiligen Seift
1983: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 2-10. In vijf en twintig leerredenen gehouden in 1873. Tweede druk.
73874: KOHLBRUGGE H.F. - In Zijn Beeld
39898: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenvoudige Heidelberger. Catechismus preken. 5e ongewijzigde druk
1970: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerredenen. In nagenoeg chronologische orde. Vier en twintig n1 en 2e twaalftal leerredenen, gehouden in 1833 en 1846. Uit het Hoogduitsch. Nieuwe en met aanteekeningen voorziene uitgave. Met drie clichés.
2759: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) =2 - Uitleggingen over het Boek Genesis.
26465: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD). - De bron des levens. Drie Schriftuitleggingen. Kohlbrugge over Johannes 4: 1-26, Lucas 7: 36-50; Lcas 17: 11-19. Vertaald door ds. D. van Heyst.
2656: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerredenen over den eersten algemeenten Zendbrief van Petrus, het eerste en het tweede en het derde en het vierde hoofdstuk. Door H.F. Kohlbrugge.
2628: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Het rumoer der volkeren. Zes leerredenen, uitgesproken in het begin der oorlogstijden van 1870. Uit het hoogduitsch.
26503: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851. Uit het Hoogduitsch.
16819: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zo God voor ons is... Bloemlezing uit het werk van dr. H.F. Kohlbrugge. 3e druk
2525: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Gebeden uitgesproken bij de openbare godsdienstoefeningen. Als manuscript gedrukt voor vrienden bij Fr. Könker te Elberfeld in 1877. De tweede vermeerderde oplaag verscheen bij H. W. Kaufmann te Elberfeld in 1893. Uit het hoogduitsch vertaald door Ds. D. van Heijst, Ned. Herv. predikant te Ommen.
39287: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerrede vier em twintig derde en vierde twaalftal
48762: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Een lied der liefde - Verklaring van psalm 45
38162: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De taal Kanaäns. Een gesprek tusschen twee reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk.
1972: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)KOH - O God, wees mij genadig! Een woord van vertroosting en vermaning voor armen en ellendigen, naar aanleiding van de een en vijftigste Psalm. Opnieuw uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst, herv. pred. te Ommen (O.)
39277: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Waartoe het oude testament? De noodzakelijke beteekenis van het Oude Testament voor ons, christenen, gehandhaafd met de schriften de evangelisten en apostelen. Uit het hoogduits vertaald. tweede druk
36376: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - M ijn Velosser leeft dagboek bij de bijbel
16823: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De ademtocht van de kerk. Mededelingen uit zes preken van dr. H.F. Kohlbrugge over Psalm 25, gehouden in januari en februair 1852. Waaraan toegevoegd de laatste door hem gehouden preek op 29 november 1874 over Psalm 28: 6 en 7, een levensschets en enkele bijzonderheden over zijn sterfbed. Vertaald door D.J. Bastmeijer.
69655: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twaal twaalftallen leerredenen. Uit het Hoogduitsch. Nieuwe en met aanteekeningen voorziene uitgave.50 losse afleveringen in org papieren omslagen
16811: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Opleiding tot recht verstand der Schrift; voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken. 4e druk.
16806: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen. pinksterpreken tweede herziende druk
16801: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851.
28353: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van dr. H.F. Kohlbrugge voor het gehele jaar. Vertaald ds. H. Stolk, Ned. Herv. predikant te Scheveningen. Vierde druk.
58832: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zo God voor ons is... Bloemlezing uit het werk van dr. H.F. Kohlbrugge. 3e druk
25252: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Van oorlog en vrede. Tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door Ds. P. A. A. Klüsener, N.H. Pred. te Bodegraven.
2528: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1: 44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel gehouden. Opnieuw vertaald door Ds. H. C. Touw.
48756: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vermaning en vertroosting. Achttal preken over 1 Petrus 5: 5-11. Uitgesproken door dr. H.F. Kohlbrugge in 1874 te Elberfeld, vertaald door D.J. Bastmeijer ('s-Gravenhage).
2508: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De vernederde en verhoogde Middelaar. Betrachtingen van het lijden, sterven en Opstanding van onzen Heere Jezus Christus. Schriftverklaringen of 9-tal predikatiën door Dr. H.F. Kohlbrugge.
2516: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen. Leerredenen gehouden door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.4e druk
1991: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Aanden jordan des doods en brief aanen twee brieven vanKohlbrugge
40317: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Christus Die ons leven is bloemlezing uit het werk van Kohlbrugge
21241: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Op den weg naar den Hemel Drie betrachtingen ten eerste, Indien ik alleen zijn kleed aanraak. Markus 5: 25-30 Ten tweede, Heere dat ik ziende mag worden. Mattheus 20: 29-34 Ten derde, Vader ik heb gezondigd tegen den Hemel en voor U!. Lukas 15: 1, 2, 11-24 derde herziene druk. Door Dr. H. F. Kohlbrugge in leven Predikant bij de Nederlands Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.
75289: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) DOOR LPOL V.D JAC - de prediking van Kohlbrugge oude en nieuwe mens ROm 6 vera1-11
22775: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zeven leerredenen over den Profeet Jona Gehouden in de maanden Junij, Julij en Augustus 1848, Naar het hoogduitsch tweede druk.
23522: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Licht und Recht. Predigten von Herm. Friedr. Kohlbrugge, Dr. Theol., weil. Pastor der niederländisch-reformirten Gemeine zu Elberfeld. Siebentes Heft.
72766: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van dr. H.F. Kohlbrugge. Vertaald door ds. H. Stolk, in leven Ned. Herv. predikant te Scheveningen. 9e druk.herziende druk
10534: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zeven preeken over den profeet Jona. Gehouden in den zomer van het jaar 1848. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door ds. B. Gijzel Ned. Herv. Pred. te Amsterdam.
35133: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)S - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1: 44-52. Opnieuw vertaald door Ds. H.C. Touw.
1989: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenvoudige Heidelberger. Catechismus preken,4e of 5e druk
48757: KOHLBRÜGGE, DR. H. F. - Leerrede over Psalm 24
41527: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twee leerredenen over Galaten 2, vs 19 en 20.
41082: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD))MARIA DE CLERCQ - Is het ongelofelijk dat God de doden opwekt
39290: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Die Sprache Kanaans. Ein Gespräch zwichen zwei Wanderern auf den Wege zur Ewigkeit.
39196: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Die Stiftshütte und ihre Geräthe. Predigten gehalten von Herm. Friedr. Kohlbrugge, Dr. Theol. weil. Pastor der niederländisch-reformierten Gemeine zu Elberfeld. Erstes Heft. Die Stiftshütte under der Vorhof. Verlag der niederländisch-reform. Gemeine.
39167: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zum Gedächtnis der Silbernen hochzeit inseres hochwehrten und gelievten kaiserpaares. Predigt über Psalm 3, Vers 9, gehalten am 25. Februar 1906 von B. Lütge, Pastor der niederländisch-reformierten Gemeine zu Elberfeld. Verlag der niederl.-reformierte Gemeine.
73250: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) DOOR PROF.DR.GOTTFRIED W LOCHER - KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75,euge der freien Gnade
2655: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Opleiding tot recht verstand der schrift, voor eenvoudigen, die Gods Woord onderzoeken. Tweede druk
21185: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Schriftverklaringen. door Dr. H.F. Kohlbrugge in leven predikant bij de Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.
2641: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard Böhl, hoogleeraar te Weenen.
16807: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Overdenking van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs. Opnieuw uit het Duitsch vertaald door ds. W. B. H. van Linschoten, em. predikant met medewerking van dr. J. C. S. Locher.
16810: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Die Lehre des Heils in Fragen und Antworten dargelegt von H.F. Kohlbrugge, Dr. theol, weiland Pastor der niederländ. reform. Gemeine zu Elberfeld. Zum 100. Geburtstag des Heimgegangenen als Manuskript gedruckt.
32025: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twee leerredenen over Psalm 77 en Mattheus 8.
39165: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vragen en antwoorden tot opheldering van den Heidelbergschen Catechismus, door H.F. Kohlbrügge, Doctor in de Godgeleerdheid, in leven Predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerder Gemeente te Elberfeld. Naar het Hoogduitsch. Vijfde herziene druk.
72249: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - De gouden scepter toegerijkt, bijbels dagboek vierde druk
72355: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) CONVOLUUT - Leerede GENESIS3 gehouden hervormde kerk te Vianen 29 juni 1856 58 blz en Op Goede Vrijdag korte stichtelijke gedachten 52 blz en Degenadevolle verborgenheid van den Grooten verzoendag 51 blz en zesleerredenen uitgesproken in begin der oorlogstijden van 1870 76 blz en Eenew wekstem voor in en na den oorlog psalm 33 39 blz en TROOSTWOORDEN in dichtregelen 47 blz
72373: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Twee leerredenen over Psalm 77:1-14 en Mattheüs 8:17b, gehouden in November 1849 tijdens het heerschen der cholera, uit het Hoogduitsch
72383: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over Psalm 93, Naar het Hoogduitsch
72386: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Het vooregt onzer gemeenschap met den Vader, Leerrede over Jeremia 31:7, naar het Hoogduitsch
72461: KOHLBRUGGE, HANNA - De Islam aan de deur. Op zoek naar een antwoord Kritische beschouwingen vanuit orthodox-christelijk perspectief over de Islam en de profeet Mohammed, waarbij wordt nagegaan hoe het Christendom respons aan de Islam zou kunnen geven
72487: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vragen en antwoorden tot opheldering van den Heidelbergschen Catechismus, door H.F. Kohlbrügge, Doctor in de Godgeleerdheid, in leven Predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerder Gemeente te Elberfeld. Naar het Hoogduitsch. 7e druk
72759: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Wat zegt Kohlburgge over Genesis 2? Genesis 3: voor de gemeente uitgelegd, opnieuw bewerkt en ingeleid door Ds. D. van Heyst
73279: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Das siebente Kapitel des Briefes Pauli an die Roemer in ausfuhrlicher Umschereibung
73280: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)). - Labet den Herrn! predigten über ausgewählte Psalmen, erfles Seft, berslag der niederlands-reform gemeine
73282: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Predigt úber die simmelfahrt unfers Lerrn Jesu Shrifti gehalten den 8: Mai 1872
1993: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twaalf twaalftallen leerredenen. In nagenoeg chronologische volgorde. Ongewijzigde druk. Leerredenen gehouden tussen 1833 en 1851.
1973: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De leer des heils. In vragen en antwoorden in het jaar 1846 opgesteld. Uit het Duitsch vertaald.
39555: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerrede over Psalm 13 en16. Uit het Hoogduitsch vertaald.
12240: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Lijdens-preeken. Gehouden in de jaren 1847, 1848 en 1849. Uit het hoogduitsch.
13791: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 2-10. In vijf en twintig leerredenen gehouden in 1873. Uit het hoogduitsch.
16836: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van dr. H.F. Kohlbrugge. Vertaald door ds. H. Stolk, in leven Ned. Herv. predikant te Scheveningen. 7e druk.
17030: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De ware zelfbeproeving. De drie stukken van het formulier om het Heilig Nachmaal te houden, nader overwogen.
23493: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht misbrauchen. Predigt über 2 Buch Mosis Cap. 20, Vers 7 von H.F. Kohlbrugge, Doctor der Theologie und Pastor der niederländisch-reformirten Gemeine zu Elberfeld gehalten am 26. Januar 1851. Fünfte Auflage.
23497: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Predigt über Evangelium Lucas 11, Vers 33-36. Gehalten am 10 November 1850 von H.F. Kohlbrugge, Doctor der Theologie und Pastor der niederländisch-reformirten Gemeine zu Elberfeld. Vierte Auflage
23498: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Laß dich nicht gelüsten. Predigt über das zehnte Gebot, 2 Buch Mosis, Cap. 20, Vers 17 von H.F. Kohlbrugge, Doctor der Theologie und Pastor der niederl.-reformirten Gemeine zu Elberfeld. Gehalten am 2. März 1851. Fünfte Auflage.
2630: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Het Heilig Avondmaal van onzen Heere Jezus Christus. Twee preeken gehouden in de jaren 1850 en 1871 te Wuppertal-Elberfeld.
2635: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Waartoe het Oude Testament? Tweede druk.
2638: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Door zijne wonden is ons genezing geworden. Brieven van Dr. H. F. Kohlbrugge uit het Kohlbrugge-archief te Utrecht. Doorgezien en uitgegeven door Ds. Georg Helbig.
2639: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Opleiding tot recht verstand der schrift; voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken.
26622: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Woorden van dr. H.F. Kohlbrugge. 45 korte meditaties.
26627: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Waartoe het Oude Testament? Door dr. H.F. Kohlbrugge. Derde druk.
29490: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Ik geloof.
30333: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Door lijden tot heerlijkheid. (Meditaties)
33042: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De beloofde Christus.
35332: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Welken weg moeten wij volgen om den Javaan te ontwikkelen. Vereeniging "Moederland en Koloniën". 1907-1908.
35604: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Beproeft uzelven! Twee geschriften van Dr. H. F. Kohlbrugge in leven predikant bij de Nederlandsch Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.
36815: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus. Zevende herziene druk.
38634: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851. Uit het hoogduitsch.
38816: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Opleiding tot recht verstand der Schrift; voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken.
39136: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Over de Godheid van Christus. Uit het Duitsch vertaald door Dr. J.C.S. Locher.
39169: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen. Door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. Uit het hoogduitsch. 3e druk.
39170: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Drie leerredenen. over psalm 13 en psalm 16Gehouden door Dr. H. F. Kohlbrügge, predikant bij de Nederlandsch Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. Uit het hoogduitsch.
39172: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zeven preeken over den profeet Jona. Gehouden in den zomer van het jaar 1848 door H. F. Kohlbrugge. Doctor theol. en predikant van de nederlandse gereformeerde gemeente te Elberfeld. Nieuwe vertaling uit het hoogduitsch door Ds. B. Gijzel, Ned. Herv. Pred. te Amsterdam.
39195: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus.
39551: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Heere, leer mij Uwe inzettingen. Eene uitbreiding van Psalm 119, vers 33-40, door dr. H.F. Kohlbrugge.
39554: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twee leerredenen over Psalm 77 en Mattheus 8 vs. 17b, gehouden in November 1849, tijdens het heerschen der cholera. Uit het Hoogduitsch.
41035: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zonde en genade. Zeven leerredenen over Psalm 51. Gehouden in de maanden juni en juli 1850. Naar het Hoogduitsch.
44465: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen. Door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. Uit het hoogduitsch. 2e herziende druk.
44499: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Sechs Predigten, gehalten vor der Grössnung der kriegsläufte im Jahre 1870 2. Auflage
45024: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - leerredenen. In nagenoeg chronologische volgorde..vijfde en zesde twaalftal gehouden1847-1848
45407: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Uit genade zijt gij zalig geworden. gedachten uit het werk van Kohlbrügge. Verzameld en ingeleid door Roel Houwink.
45846: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De ware zelfbeproeving. De drie stukken van het formulier om het Heilig Nachmaal te houden, nader overwogen.
46196: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Een koninklijke troostbrief
48759: KOHLBRÜGGE, DR. H. F. - Handleiding tot de waarachtige beproeving van onszelf volgens de drie stukken van ons Avondmaal
48961: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Negen leerredenen - gehouden in 1871 in 3 bundels
6629: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerrede over het vierde Hoofdstuk van den Profeet Zacharia. Uitgesproken in de Domkerk te Utrecht den 16den December 1963.
73196: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Predigten über die erste Epistel des Apostels Petrus 1 Verlag der niederl.-reform. Gemeine, 1
58921: KÖHLER - Die leichtesten etüden op. 151.
58922: KÖHLER, LOUIS - Praktischer Lehrgang des Klavierspiels. Practial method for the Pianoforte.
41831: KÖHLER, LOUIS - Praktischer Lehrgang des Klavierspiels. Practial method for the Pianoforte.
41832: KÖHLER - Die leichtesten etüden op. 151.
69820: KOHN, ROGER (TEKST)/MIDGLEY, RUTH (HOOFDSAMENST.) & DE JONG-BIGGS, P. (VERTAL.). - Encyclopedie van muziekinstrumenten. Met meer dan 4000 originele tekeningen.
49147: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - de Sacramenten Samenvatting van de inleiding op ween jeugdavond van de Chr Feref jeugdvereniging te Alphen a.d Rijn op23 semptember 1967
57856: JOHANNES DE KOK - paulus geloofverwachting verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis
39528: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Levensmoed. Predicatie, uitgesproken op 26 februari 1946, aan den vooravond van de 1e jaarvergadering van het Landelijk Verband van Jongelingsvereenigingen der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, na de bevrijding van ons vaderland. Door ds. R. Kok, dienaar des Woords te Veenendaal.
58932: KOK, DR. TH. B. W. SM - Marnix van aldegonde
24088: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL)DOOR SNEL, M. G. - Is het waar en noodzakelijk? betreffende de kerkelijke kwestie rond om Ds Kok
26383: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) DOORVALKENBURG, RIK - Wie was ds. R. Kok eigenlijk? Drieluik: I: voor de Tweede Wereldoorlog II: In de Tweede Wereldoorlog III: Na de Tweede Wereldoorlog.
36375: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Zoo groote Zaligheid. Zestal Predikaties.
1184: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Het kruisevangelie. Een achttal lijdenspredicaties.
45935: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Dierbare Beloften voor goddeloozen,die verre van de gerechtigheid zijn
39619: KOK, TRUIDA - Mijn twee vriendinnen, door Truida Kok. Geïllustreerd. Derde druk.
20042: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Het aanbod van Gods genade gepredikt en verdedigd door onze reformatorische vaderen.
38767: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. OP.A TE VEENENDAAL LATER CHR GERF - De Heere zegene u. afscheids preek(geschreven aan alle gemeenten alsmede zijn 2 laatste preken te Nijkerk
58959: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Mijnvader.mijn vader wagen Israels en zijne ruiteren Pred over 2 Kon 2 vers 12 uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw heer Ds H Kievit 3e druk
58960: KOK, G.A. DE - Kent u Zeeland ook zo?
58961: KOK, G.A. DE (RED.) - De Koninklijke Weg : honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
58967: KOK, J.H. - Zondagsrust en Zondagsheiliging. Een woord tot de antirevolutoinaire kiezers te Kampen. Naar aanleiding van het bekende gemeenteraads-debat. Niet in de handel.
19505: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Verslag van de vergadering met bezwaarde vrienden uit de Ger. Gem. gehouden op 31 Maart te Veenendaal in het kerkgebouw.betreffende Ds R Kok
58925: KOK A B W M - Veleidende geesten(anti schriftuurlijke geesten weerlegd
58926: KOK A DS PRED GERF GEM -RIDDER, C. DE E.A. - Getrouw tot de dood. Versla begrafenis Ds. A. Kok
58931: KOK, A.B.W.M. (GEREFORMEERD PREDIKANT TE ZAAMSLAG) - Dr. Herman Bavinck
58933: KOK, DS. J. - Meister Albert en zijn zonen. Uit de geschiedenis der afscheiding in Drenthe.
58934: KOK, DS. J. - De toekomst van den zoon des menschen. naar Matth. 24 en 25.
58935: KOK, DS. J. - Paulus' geloofsverwachting. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van ouderling Joannes de Kok. 25 mei 1957.
58936: KOK, DS. J. PRED TE NIJMEGEN - Salomo's prediker, gerangschikt en verklaard. I-II- deel. 2e verbeterde en vermeerderde druk
58969: KOK, TRUIDA - Willy Denewoudt. Met platen van W.K. de Bruin.
58970: KOK,D.DE. - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche klarissen en tertiarissen voor de hervorming.
58965: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen westeuropese geschiedenis. Een inleiding: 1680-heden.
58966: KOK, J.H. - Uit de geschiedenis van de Gereformeerde kerken in Nederland. 1882-1892 en 1893-1902. Samengesteld uit gepubliceerde geschriften.
77382: KOK, TRUIDA. - Flora van Marcksveld Serie: Primula Veris
18254: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Het gezin. Drietal predikaties door Ds. R. Kok.
6609: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Elia de man Gods. Zeven predikatiën van Ds. R. Kok predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal.
6610: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Onze consciëntie. Een drietal predikaties van Ds. R. Kok van Veenendaal. 1. De toegeschroeide consciëntie. 2. De sprekende consciëntie. 3. De gereinigde consciëntie.
6598: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - De ontwaakte Boaz. Viertal leerredenen uit het boek Ruth.
27201: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL)DOOR SNEL, M. G. - De schorsing van Ds. Kok. Door M. G. Snel. Met een vraag van Ds. Kok aan de Geref. Gemeenten.
25128: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Het huis Mijns Vaders. Drietal predikaties.
20236: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen bestemd voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
75046: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Het kruisevangelie. Een achttal lijdenspredicaties.
75050: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Het kruisevangelie. Een achttal lijdenspredicaties.
33326: KOK, TRUIDA - Willy Denewoudt. Met platen van W.K. de Bruin.
33175: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - De prediking van Gods Beloften. De prediking en leer van Ds. Kok, wat is dat eigenlijk? (schorsing, verantwoording, prediking, publikaties en bijlagen)
26508: KOK, DS. IZ. - Zeven fonteinen van heil. Negen preken over het kruisevangelie.
27195: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - De Raad van Bileam.
13770: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Het nieuwe leven. 2 Adventspredikaties. 2 Kerstpredikaties. 2 Nieuwjaarspredikaties.
17324: KOK, J. V.D.M. TE BEDUM - Schetsen over den Heidelberschen Catechismus. Een handboek voor predikanten.
18507: KOK, DS. J. - De toekomst van den zoon des menschen. naar Matth. 24 en 25.
24702: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL - Levensmoed. Predicatie, uitgesproken op 26 februari 1946, aan den vooravond van de 1e jaarvergadering van het Landelijk Verband van Jongelingsvereenigingen der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, na de bevrijding van ons vaderland. Door ds. R. Kok, dienaar des Woords te Veenendaal.
2479: KOK, DS. J.BEDUM - Bijbelsche tucht in huis, school en kerk.
25575: KOK, J.H. - Zondagsrust en Zondagsheiliging. Een woord tot de antirevolutoinaire kiezers te Kampen. Naar aanleiding van het bekende gemeenteraads-debat. Niet in de handel.
27176: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) DOOR HERTOG C DEN JR MMJDRECHT - Het kwaad zit nog dieper. Iets over de diepere oorzaak van het leergeschi (ds R Kok)l in de Gereformeerde Gemeenten.
28891: KOK, DS. J. - Paulus' geloofsverwachting. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van ouderling Joannes de Kok. 25 mei 1957.
34314: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen westeuropese geschiedenis. Een inleiding: 1680-heden.
43837: KOK, TRUIDA - Dinie neemt de leiding. Geillustreerd door Nans van Leeuwen (Leeftijd 10-14 jaar)
44315: KOK, TRUIDA - mijn tweede vrienden
44453: JOHANNES DE KOK - paulus geloofverwachting verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis
45890: KOK, DR. TH. B. W. SM - Marnix van aldegonde
4722: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - De stem des woords prekenserie uit de 2e-3e-4e- en 5e ste jaargang 1964-67 25 prekenn
47359: KOK A B W M - Veleidende geesten
48361: VELDE V D C PRED TE WOUDSEND EN KOK J H - Zestien eerredenen van den weleerw en zeer geleerden Heer C v.d Veld in zijn eerw leven Predikant bij de Hervormde gemeente te Woudsend nageschreven door J.K Kok eerste deel bevattende 6 predikaties(waarschijnlijk niet vederverschenen)
6073: KOK, DS. J. - Meister Albert en zijn zonen. Uit de geschiedenis der afscheiding in Drenthe.
9430: KOK, G.A. DE - Kent u Zeeland ook zo?
71045: KOKMEIJER J. - Met livingstone naar de bronnen van de Nijl (2e druk)
71679: KOKMEIJER J. - Huizzoeking op de boerderij
58972: KOKMEIJER, J. - Huiszoeking op de boerderij 7e druk
71085: KOKMEIJER, J. - Huiszoeking op de boerderijk (2e druk)
58973: KOL, J. EN MASSINK, DRS. H.F. (RED.) - Sterkte bij alles. Opstellen voor M. Dankers. ter gelegenheid van zijn afscheid als voorlichtingssecretaris van de SGP.
38546: KOL, J. EN MASSINK, DRS. H.F. (RED.) - Sterkte bij alles. Opstellen voor M. Dankers. ter gelegenheid van zijn afscheid als voorlichtingssecretaris van de SGP.
76247: KURT KOLAR - Grasparkieten. Alles over uw huisdier serie a`lles over dieren
58974: KOLB, IMMANUEL GOTTLIEB - Gedachten van Immanuel Gottlieb Kolb. Naar het Hoogduitsch. Tweede verzameling. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
27560: KOLB, IMMANUEL GOTTLIEB - Gedachten van Immanuel Gottlieb Kolb. Naar het Hoogduitsch. Tweede verzameling. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
38793: KOLBE, H.J. - Einfürung in die Kenntnis der Insekten von H.J. Kolbe, Custos an der zoolog. Sammlung des Kgl. Museums für Naturkunde zu Berlin. Mit 324 Holzschnitten.
64636: ROVER DE PA RED I A KOLE - De kerk die werft verhalen over dfe zendingsgeschiedenis eerderbveschenen onde de kerk op mars
58981: KOLE, I.A. DRS. - In gesprek met ouders Enkele aspecten van de godsdienstige opvoeding van kinderen
58977: KOLE, DRS. I. A. - Als je de Bijbel leest...
58979: KOLE, DRS. I.A. EN LEERSTOUWER, DRS. H.G. - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten uit de serir het bliojvende woord 2e druk
27374: GRAAF VAN DE J EN DRS. I.A. KOLE (REDAKTIE) - Onthaast verwachten anno domino- op de drempel van een nieuw millenium. Dr. ir. J. van der Graaf en Drs. I.A. Kole (redaktie)
42654: KOLE, I.A. DRS. - In gesprek met ouders Enkele aspecten van de godsdienstige opvoeding van kinderen
46273: KOLE, DRS. I.A. EN LEERSTOUWER, DRS. H.G. - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten
58984: KOLFHAUS W. - Christusgemeinschaft bei Johannes Calvin. Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kiche
58985: KOLFHAUS, D. WILHELM - Vom christlichen Leben nach Johannes Calvin
58986: KÖLKER, DR. A.J. - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van 'die steede ende Landen van Haestregt' tot het begin van de 19de eeuw.
9441: KÖLKER, DR. A.J. - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van 'die steede ende Landen van Haestregt' tot het begin van de 19de eeuw.
43583: KOLKMAN, JAAP. - Walvis aan stuurboord!. Lotgevallen van de eerste moderne Nederlandse walvisvaartexpeditie, bestaande uit: het fabrieks-moederschip Willem Barendsz en de acht jagers. Met een voorwoord van Jan D. Rempt. Fotografie: Hannes de Boer.
43914: KOLKMAN, JAAP - Janus Krul en Zoon
58989: KOLLE, WIM - Henk's geheim.
58988: KOLLE, ERICH (HRSG.): - Für die geistliche Rede. Konfirmandenansprachen für Unterricht, Prüfung und Jubiläum. Unter Mitarbeit namhafter Männer der Wissenschaft und Praxis [herausgegeben von Erich Kolle];
31012: KOLLE, WIM - Henk's geheim.
48175: KOLLE, ERICH (HRSG.): - Für die geistliche Rede. Konfirmandenansprachen für Unterricht, Prüfung und Jubiläum. Unter Mitarbeit namhafter Männer der Wissenschaft und Praxis [herausgegeben von Erich Kolle];
58990: KOLLEK, TEDDY AND MOSHE PEARLMAN - Jeruzalem sacred city of mankind: a history of forty centuries.
20017: KOLLEK, TEDDY AND MOSHE PEARLMAN - Jeruzalem sacred city of mankind: a history of forty centuries.
58991: KOLLEWIJN, A.M. NZ. - Algemene wereldgeschiedenis voor Huis en School Geïllustreerd Geschiedenis van de fransche omwenteling tot op heden
43683: KOLLEWIJN, A.M. NZ. - Algemene wereldgeschiedenis voor Huis en School Geïllustreerd Geschiedenis van de fransche omwenteling tot op heden
74951: KOLMESCHATE, G.J. VAN & J. TEN HOVE & J. HAGEDOORN & P. DATEMA [EDS.]. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.Volume 68: Publikaties van de IJsselakademie..
69776: SNIJDERS RIEN BENEN KOM - Van kolenloods tot gymlokaal een eeiuw Gymnastiekvereniging Sparta 1896-1996(Benenkom)
58992: KOMBRINK, L. - Het zilveren scheepje.
20522: KOMBRINK, L. - Van praam tot motorschip. Verhaal uit het schippersleven.
24590: KOMBRINK, L. - vrachtbrief voor de zwervetr
43228: KOMBRINK, L. - Nieuw geluk op 'De Zwaluw'
59005: KON V. Z.B.S., JOHANNES (AMSTERDAM) - Der Gereformeerden Eere, Leerende Dat God niet is d'oorsaek der sonden; Ende der Oude Lutherse Schande Leerende, Dat Godt is de oorsaeck des quaedts / wercker der sonden / Davids Echtbreuck / Judas verraderije / maeckt / en schaft ons sonden / drijft ende beweegt ons te zondigen / bewijst ongerechtigheydt / verdoemt die het niet verdient hebben. Gestelt Tegens de lasteringen ende leugenen van Do. Blom, Nieuw Lutherse Predikant in Amsterdam, en tegens andere nieuw Lutherse Leeraren in Sacxen, Wurtenb., Pomeren, Meckelenb. Giessen en Hamb. (...)
33366: KON V. Z.B.S., JOHANNES (AMSTERDAM) - Der Gereformeerden Eere, Leerende Dat God niet is d'oorsaek der sonden; Ende der Oude Lutherse Schande Leerende, Dat Godt is de oorsaeck des quaedts / wercker der sonden / Davids Echtbreuck / Judas verraderije / maeckt / en schaft ons sonden / drijft ende beweegt ons te zondigen / bewijst ongerechtigheydt / verdoemt die het niet verdient hebben. Gestelt Tegens de lasteringen ende leugenen van Do. Blom, Nieuw Lutherse Predikant in Amsterdam, en tegens andere nieuw Lutherse Leeraren in Sacxen, Wurtenb., Pomeren, Meckelenb. Giessen en Hamb. (...)
27685: KÖNIG, EDUARD - Geschichte der Alttestamentlichen Religion. Zweite duchaus neubearbeitete Auflage.
59007: KÖNIG, EDUARD - Geschichte der Alttestamentlichen Religion. Zweite duchaus neubearbeitete Auflage.
59013: KONING, J.C. DE - Bart verdam.
59008: KONING, DE. J.C - Kleine Bijbelsche geschiedenis. Geïllustreerd door J. H. Isings. Tweede druk.
59009: KONING, HENK DE - Kleurrijk Kampen in zwart-wit
59010: KONING, J. DE - Om het zuivere woord. Tweede druk
59011: KONING, J.C. DE - Kleine Bijbelse geschiedenis door J.C. de Koning. Met een inleiding van ds. J.J. Knap. Tekeningen J.H. Isings. 7e druk.
59012: KONING, J.C. DE - Bart Verdam.
59014: KONING, MARTINE WITTOP - Calve-Delft's Winterboekje. Recepten van Martine Wittop Koning. .
59015: KONING, WILLEM, - Steenwijk verdedigd door Johan van den Kornput 1580-1581 naar oorspronkelijke bronnen bewerkt door Willem Koning Uitgegeven bij gelegenheid van den 300 jarigen Gedenkdag van het ontzet
30734: KONING, J.C. DE - De klokken luiden. Tekeningen van Isings
73472: KONING DE J C - Franks verzoeking 2e druk
2124: KONING, J.C. DE - Kleine Bijbelse geschiedenis door J.C. de Koning. Met een inleiding van ds. J.J. Knap. Tekeningen J.H. Isings. 7e druk.
38064: KONING, J.C. DE - Bart Verdam.
49063: KONING, J.C. DE - Bart verdam.
49228: KONING, J. C. DE - Kleine Bijbelse Geschiedenis. Geïllustreerd door Isings vierde druk
75279: WILHELMINA KONINGIN - Koningin Wilhelmina En Haar Voorgeslacht - Van Af Den Dillenburg Tot Onze Dagen
59020: KONINGSVELD, P.SJ. VAN. - Snouck Hurgronje's "Izhaar oel-Islaam". Een veronachtzaamd aspect van de koloniale geschiedenis.
41928: KONINGSVELD, P.SJ. VAN. - Snouck Hurgronje's "Izhaar oel-Islaam". Een veronachtzaamd aspect van de koloniale geschiedenis.
59022: KONSALIK, HEINZ G. - Een man als een orkaan
27449: KOOGH, JILLES V.D. (1788-1877, DORDRECHT, GOUDA) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh, geboren te Dordrecht, 14 juli 1788 - overleden te Gouda, 5 augustus 1877. Door hem zelven beschreven.
27395: KOOGH, JILLES VAN DER - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh. Door hem zelven beschreven. Tweede druk.
70397: KOOI, C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Een twee , derde druk.
76118: KOOI, C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Een twee , 1e druk.
59023: KOOIJ, A VAN DER / KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling over de Openbaring.
59024: KOOIJ, A. / TRIMP, C. - Zaaien op dankdag. Opstellen over het diaconaat van de Christelijke gemeente.
59025: KOOIJ, A. VAN DER - Vaderlandsche Geschiedenis in Vogelvlucht.
13204: KOOIJ, A. / TRIMP, C. - Zaaien op dankdag. Opstellen over het diaconaat van de Christelijke gemeente.
13772: KOOIJ, DRS. AAD W. VAN DER - Ik of gij? een christelijke cultuurkritiek.
25766: KOOIJ, A. VAN DER - Vaderlandsche Geschiedenis in Vogelvlucht.
33514: KOOIJ. K. - Blaast de bazuin te Sion. Ernstige overdenkingen.
72472: KOOIMAN, J. - Oorlog in fragmenten Foto's. Illustraties. Bevat artikelen die gedeeltelijk eerder verschenen in het Nederlands
1914: KOOIMAN, DR. W. J. (HOOGLERAAR TE AMSTERDAM) - Maarten Luther, doctor der Heilige Schrift, Reformator der kerk. Met portret.
59032: KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon.
59033: KOOIMAN, W.J. - De Nederlandsche Luthersche gemeenten in Noord-Amerika 1649-1772. Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam en Evangelisch-Luthersch Seminarium 3 juni 1946.
31463: KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon.
1706: KOOISTRA, EBE RINDERS (VOORHEEN WERKZAAM BIJ 'S RIJKS MARINE TE VLISSINGEN) - Gods voorzienigheid, blijkbaar in de wonderljke leiding, bekeering en bewaring van E. R. Kooistra. Bevattende: een kort verhaal van zijne lotgevallen in Nederland, Frankrijk, Italie en Afrika. Met een voorwoord van W. H. Gispen, voorheen Gereformeerd Leeraar te Vlissingen en te Amsterdam. Opnieuw uitgegeven.
59039: KOOISTRA, LÚTSEN - de barre winter van februari '79 in Friesland
59034: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rhodesië. Door de F.P. Church of Scotland.
59035: KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson.
59037: KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson.
59038: KOOISTRA, LÚTSEN - Witboek friesland februari '79 4e druk
13779: KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson.
47377: KOOISTRA, LÚTSEN - Witboek friesland februari '79 4e druk
47378: KOOISTRA, LÚTSEN - de barre winter van februari '79 in Friesland
8295: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rhodesië. Door de F.P. Church of Scotland.
19607: KOOKBOEK - Het electro inmaakboekje. uw groente wekken in wekflof of pot met foto,s
19609: KOOKBOEK - Recepten-boekje voor het inmaken van groenten vruchten en vleesch in onze inmaakglazen. geillisstreerd
59040: KOOKBOEK - Het electro inmaakboekje.
59041: KOOKBOEK - Recepten-boekje voor het inmaken van groenten vruchten en vleesch in onze inmaakglazen.
59042: KOOL, A.M. - God moves in a mysterious way (The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement 1756-1951)
72774: KOOL-BLOKLAND, J.L. - De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg.
59045: KOOLE, DR. J.L. - Liturgie en ambt in de apostolische kerk.
13776: KOOLE, DR. J. L. - De joden in de verstrooiïng.
48109: KOOLE J L DR - JESAJA 2 Deekl 1a-jesaja 40 t/m 48 e
40223: KOOLE J L DR - HAGGAI serie Commentaar op het oude testament
17427: KOOLE, DR. J.L. - Liturgie en ambt in de apostolische kerk.
71943: KOOLEN J. - Jacubus Fruytier, een strijdvaardig vertegenwoordiger van de nadere reformatie
47129: KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier (1659-1731) Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de nadere reformatie
59046: KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier (1659-1731) Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de nadere reformatie
42571: KOOLMEES, EEUWOUD - Naar het land van hun vaderen
70552: KOOLMEES, EEUWOUD - Niet te geloven
40696: KOOMEN, THEO - 25 jaar doping
41953: KOOP E - de Dordtse Leeregels dichterbij gebracht
71770: KOOPMANS, J.J. - Arameese Grammatica. (Voor het Oud-Testamentisch Aramees). Met woordenlijst.
46599: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - In de kooi. Een vertelling. Vierdedruk.
59048: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Jan Koster. Een verhaal. Vierde, verbeterde uitgave.
59050: KOOPMANS, DR. J. - Nieuwe postille. Tweede druk.
59051: KOOPMANS, DR. J. - Kleine postille. Met een woord vooraf van prof. dr. S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel.
59052: KOOPMANS, FRANS - Vraagbaak bij verslavingen
59053: KOOPMANS, FRANS SCHALKEN, RUUD - Vraagbaak bij verslavingen
42597: KOOPMANS, FRANS - Vraagbaak bij verslavingen
42598: KOOPMANS, FRANS SCHALKEN, RUUD - Vraagbaak bij verslavingen
46600: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - In de kooi. Een vertelling. derde verbeterde druk.
5661: KOOPMANS, DR. J. - Nieuwe postille. Tweede druk.
5662: KOOPMANS, DR. J. - Kleine postille. Met een woord vooraf van prof. dr. S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel.
59056: KOORDERS, S.H. - De Heidelbergsche Catechismus verklaard in leerredenen; door S.H. Koorders, predikant te Maarssen. Het leerstelsel der Hervormde Kerk; naar den Heidelbergschen Catechismus ontwikkeld door S.H. Koorders, predikant te Maarssen.
59057: KOOT, TON - Amsterdamse poortjes, 1480 - 1880. Met teekeningen van W. G. Hofker.
9507: KOOT, TON - Amsterdamse poortjes, 1480 - 1880. Met teekeningen van W. G. Hofker.
26505: KOOTEN, DS. R. VAN - Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
6345: KOOTEN, G. VAN (PREDIKANT TE DORDRECHT) - Kort begrip der Waarheden en pligten van den Christelijken Godsdienst. Derde druk.
73867: KOOTEN DRS. R. VAN - Dichter bij het einde
59066: KOOTEN, DS. R. VAN E.A. - Er zij licht. Bijbels dagboek. 3e druk.
59068: KOOTEN, G. VAN (PREDIKANT TE DORDRECHT) - Kort begrip der Waarheden en pligten van den Christelijken Godsdienst. Derde druk.
59063: KOOTEN, DS. R. VAN - Jouw vragen
59064: KOOTEN, DS. R. VAN - Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
59060: KOOTEN, DS. H. VAN - Sion door recht verlost.
48733: KOOTEN, R. VAN - De laatste brief - 2 Timotheüs aan jonge christenen uitgelegd
59061: KOOTEN, DS. R. VAN - Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
37241: KOOTEN, DRS. R. VAN - Meer kennis van Christus.
2438: KOOTEN, DS. H. VAN - Sion door recht verlost.
27328: KOOTEN, DS. R. VAN E.A. - Er zij licht. Bijbels dagboek. Zesde druk.
27519: KOOTEN, DS. R. VAN - Jouw vragen
37854: KOOTEN, DS. R. VAN - Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
46192: KOOTEN - De laatste brief
46193: KOOTEN - Dichter by het einde
47887: KOOTEN , R - Ons leven is van God
48379: DOMMELEN J W AVAN - EIKENBOON P/ KOOTEN VAN R - Echtscheiding,een inmogelijke werkelijkheid een pastorale psychologische en jurdische handreiking
7616: KOOTEN, G. H. VAN / AALDERS, W. / BRUMMELEN, A. VAN / VISSER, H. - Kerk en theologie. 1933-1983. Jubileumuitgave, 50 jaar Hervormde Mannenbond.
73725: BRONS H KOOTWIJKERBROEK - WEIDER vinden 1960-2010 gerformeerde gemeente te Kootwijkerbroek
73724: KOK A - WISSE C - BLOK P BEENS G PRED GERF GEM TE KOOTWIJKERBROEK - In liefelijke weiden 8 preken van kootwijkerbfroekse predikanten
69082: WOENSEL KOOY VAN M. - Laudamus bewerkt voor vierstemmig gemengd koor
59069: KOOY, DS. A.P. VAN DER NED HERV PRED TE NIJKERK - Uitverkiezing en verbond.
69081: WOENSEL KOOY VAN M. - Oude en nieuwe zangen twee zangstemmen zonder begeleiding behoorende bij de twee-stemmige bewerking.
39213: KOOY, DS. A.P. VAN DER - Uitverkiezing en verbond.
41731: WOENSEL KOOY VAN M. - Laudamus bewerkt voor vierstemmig gemengd koor
59070: KOPER, J. - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling, in het bijzonder in Indonesie. Proefschrift. Some aspects of the problem of missionary Bible translations, with special reference to Indonesia
46107: KOPER, J. - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling, in het bijzonder in Indonesie. Proefschrift. Some aspects of the problem of missionary Bible translations, with special reference to Indonesia
59072: KOPPEJAN, J. - Buiten en binnen.
11456: KOPPEJAN, J. - Buiten en binnen.
59073: KOPUIT, MAU (RED) - Zo heb ik het overleefd... Verhalen van Joodse vervolgden.
34363: KOPUIT, MAU (RED) - Zo heb ik het overleefd... Verhalen van Joodse vervolgden.
43668: KORAN --- KRAMERS, J.H. (ED.) - De Koran. uit het Arabisch vertaald. vijfde druk
45251: KORAN --- KRAMERS, J.H. (ED.) - De Koran. uit het Arabisch vertaald.
59076: KORCZAK, JANUSZ - König Hänschen 1. illustrationen Jerzy Srokowski
59077: KORCZAK, JANUSZ - König Hänschen auf der einsamen insel. illustrationen Jerzy Srokowski
42323: KORCZAK, JANUSZ - König Hänschen 1. illustrationen Jerzy Srokowski
42324: KORCZAK, JANUSZ - König Hänschen auf der einsamen insel. illustrationen Jerzy Srokowski
57564: HWANG DAE-WOO NAM-HAE IN ZUID KOREA - Het Mystieke lichaam van Christus de Ecclesiologie van Martin Bucer en Johannes Calvijn Proefschrift promotie 18 juni 2002 te Apeldoorn
46787: HWANG DAE-WOO NAM-HAE IN ZUID KOREA - Het Mystieke lichaam van Christus de Ecclesiologie van Martin Bucer en Johannes Calvijn Proefschrift promotie 18 juni 2002 te Apeldoorn
77327: KOREVAAR-VAN DEN BOUT, G. - Toch kerstfeest
42011: KOREVAAR-VAN DEN BOUT, G. - Een verrassing voor vader
59081: KORNPUT, J. VAN DE - Begrip en beeld een her-oriëntering van het aardrijkskunde onderwijs door J. van de Kornput Nederland met meer dan 100 figuren
42133: KORNPUT, J. VAN DE - Begrip en beeld een her-oriëntering van het aardrijkskunde onderwijs door J. van de Kornput Nederland met meer dan 100 figuren
46138: KORPEL, A. + KERKWIJK, P.A - De Strijd om De vergeten brug. De Meidagen Van 1940 in De Alblasserwaard. 1e druk .
59082: KORPEL, A. - De Waard in oorlogstijd. I: De Alblasserwaard tussen 1940 en 1945. Door A. Korpel. Bewerking E.M. van den Brink-Tramper.
72459: KORPEL, A; OUWENEEL, G. - Vier eeuwen Hervormde Gemeente Alblasserdam. 1585-1985. Geïll. Bijlage.
23944: KORPEL, A. - De Waard in oorlogstijd. I: De Alblasserwaard tussen 1940 en 1945. Door A. Korpel. Bewerking E.M. van den Brink-Tramper.
33639: KORPERSHOEK-WENDEL DE JOODE, A. - Jagers in de wildernis.
59084: KORPERSHOEK- VAN WENDEL DE JOODE, TOOS - De zakkenroller. Omslag en illustraties: Adri Burghout Omslagbelettering: André Veen Creatieve communicatie
59086: KORPERSHOEK-VAN WENDEL DE JOODE, A. - Hallo, Tom en Tineke 5e druk
59087: KORPERSHOEK-WENDEL DE JOODE, A. - Jagers in de wildernis.
43666: KORPORAAL, T.L. I9T77TMJCCP707 - Saligh zyn de barmhertige. Amsterdams Hervormd Diakonaat in de 20e eeuw.
71904: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
59092: KORT, NIELS DE - Moderne sterrenkunde studieboek behorende bij de Teleaccursus samenstelling en redactie Niek de Kort eindredactie Prof. dr. H. van der Laan.
41882: KORT, NIELS DE - Moderne sterrenkunde studieboek behorende bij de Teleaccursus samenstelling en redactie Niek de Kort eindredactie Prof. dr. H. van der Laan.
59097: KORTE, CORNELIS DE (LANDMAN ONDER MARIEKERKE IN HET EILAND WALCHEREN). - Ter herinnering. bevindingsweg en gevangenschap van Cornelis de Korte. Gevangen gezet naar aanleiding van de invoering van nieuwe psalmen (1778 en 1779).
59098: KORTE, J. DE - Guido de Bres, een mede-erfgenaam van Christus.
1329: KORTE, J. DE - Guido de Bres, een mede-erfgenaam van Christus.
13788: KORTE, K. DE - Bevindingsweg en gevangenschap. Gevangen gezet naar aanleiding van de invoering van nieuwe psalmen (1778 en 1779).
22827: KORTE, CORNELIS DE (LANDMAN ONDER MARIEKERKE IN HET EILAND WALCHEREN). - Ter herinnering. bevindingsweg en gevangenschap van Cornelis de Korte. Gevangen gezet naar aanleiding van de invoering van nieuwe psalmen (1778 en 1779).
47576: KORTE, DR. G.J.N. DE. - Pastoraat van de verzoening., Mogelijkheden en grenzen van de theoloie van het woord, met name van Eduard Thurneysen, voor het katholiek pastoraat (dissertatie)..
1185: KORTENHOFF - Van stad Verderf naar Sion.
59100: KORTENHOFF - Van stad Verderf naar Sion.
59101: KORTENHOFF,H. - Toch boer.
20043: KORTENHOFF, M. J. - Van stad Verderf naar Sion.3edruk.
27987: KORTENHOFF,H. - Toch boer.
65237: SCHOLTEN L M P MET HEER JMD -KEMPENEERS M A- KORT A EN KORTEWEG P - STATENVERTALING in de 21 eeeuw de HSV op de keper beschouwd en 4 interviews
42338: KORTOOMS, TOON - Beekman en Beekman Brabantse roman eerste deel
46946: KOSSEMANN E H - Political Thought in the Dutch Republic Three studies
59104: KOSTEN, L.F. - zeeland een geschenk van de schelde .
37569: KOSTEN, L.F. - Gods akkerwerk. Geschiedenis van de Gereformeerde gemeente te Kapelle-Biezelinge.
45028: KOSTEN, L.F. - zeeland een geschenk van de schelde .
19687: KOSTER, DS. J.PRED GERF GEM - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek
77546: KOSTER, MAREN - Allerlei vriendjes
70575: KOSTER, PIETER. - De Kerk te Vinkeveen.
59109: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek9.e drukherziende
59110: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek2.e druk
59112: KOSTER, GERT JAN EN RIEN SNIJDERS - Ede een beeld van een streek.
59111: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek 5.e druk
59113: KOSTER, H. C. - Klein Kees-je in de gro-te stad - geïllustreerd door Adri Alindo - vijfde druk
59114: KOSTER, H. CHRISTINA - Met Vaders Zoon aan boord derde drk
71275: KÖSTER HENKE, W. - Wetboek van Strafrecht met aanteekeningen en verklaringen ten dienste van politie. 13 e druk bijgewerkt tot november 1923
19982: KOSTER, GERT JAN EN RIEN SNIJDERS - Ede een beeld van een streek.
47712: KOSTER, H. CHRISTINA - Met Vaders Zoon aan boord derde drk
59117: KÖSTLIN, JULIUS (LUTHER) - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem inneren Zusammenhange dargestellt.
42197: KÖSTLIN, JULIUS - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrm inneren zusammenhange vargestellt von Julius Köstlin efter band
59116: KÖSTLIN, JULIUS - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrm inneren zusammenhange vargestellt von Julius Köstlin efter band
44377: KÖSTLIN, JULIUS (LUTHER) - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem inneren Zusammenhange dargestellt.
59118: KOT, A. - Jan Jansen een ongewoon soldaat
69624: KOTRC,J. & A.GERSCHENKRON. - Openingen der moderne schaakpartij en overgang tot het middenspel aan de hand van meesterpartijen der laatste jaren
73556: KOTTER, JOHN P. - Leading Change: An Action Plan from the World's Foremost Expert on Business Leadership
70216: KOTZEBUE VAN A - de ZILVEREN BRUILOFT tooneelspel in vyf bedrijven
70179: KOTZEBUE, AUGUST VON - Myne vlucht naar Parys. Vertaald uit het Duits
16749: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Het Profetisch Woord is zeer vast. Heilige mensen Gods worden door de Heilige Geest gedreven.
38163: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN. - Wat ik zag en hoorde.
59122: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Aan Zijne knechten de Profeten geopenbaard.
59124: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Van deur naar deur en van huis naar huis.
59125: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN. - Wat ik zag en hoorde.
59127: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN. - Wat ik zag en hoorde.
44626: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - .De Bekeering van Israel Ik zal,Ik zal,ik zal zegt de HEERE
25261: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Van deur naar deur en van huis naar huis.
25266: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Aan Zijne knechten de Profeten geopenbaard.
13773: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Gesprekken in huizen en zalen.
13792: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN. - Wat ik zag en hoorde.
38681: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Aan Zijne knechten de Profeten geopenbaard.
59130: KOUSBROEK, TH. - Gods arm niet verkort of de Rijkdom Zijner Genade Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong algemeen bekend onder de naam van "De Koddeboer"
59131: KOUSBROEK, TH. - Gods arm niet verkort of de rijkdom zijner genade. Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong. Overleden 14 januari 1861.
59132: KOUSBROEK, TH. - Gods Arm niet verkort of De rijkdom Zijner Genade. Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong, overleden 14 januari 1861.
59133: KOUSBROEK, TH. - Gods arm niet verkort of de Rijkdom Zijner Genade Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong algemeen bekend onder de naam van "De Koddeboer"
27185: KOUSBROEK, TH. - Gods arm niet verkort of de rijkdom zijner genade. Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong. Overleden 14 januari 1861.
36355: KOUSBROEK, TH. - Gods Arm niet verkort of De rijkdom Zijner Genade. Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong, overleden 14 januari 1861.
24836: KOUSEMAKER, ADR. - 119 gezangen voor de gereformeerde kerken. Meerstemming gezet voor orgel en voorzien van voor- en naspelen. Nr. 630.
46892: KOUSEMAKER, ADR. (RED) - Handboek voor de kerkorganist. Geïllustreerd met foto's en notenvoorbeelden.
59136: KOUWENHOVEN, HENDRIK JOSEPH - Simul iustus et peccator. In de nieuwe Rooms-Katholieke theologie. Academisch Proefschrift.
75385: KOUWENHOVEN, A.O., - Inleiding tot de bibliografie ten dienste van Opleiding: Onderzoek en Praktijk.
23943: KRAA, G.J. - Als de boom niet bloeit.
30679: KRAA, G.J. - Als de boom niet bloeit.
32347: KRAA, G.J. - Als de boom niet bloeit.
35885: KRAA, G.J. - Als daar met moord en brand...
36194: KRAA, G.J. - Arie gaat kamperen.
46972: KRAA G.J - Als de boom niet bloeit geb.
70438: KRAA, GERRIT - Ruslandreiziger
12731: KRAAN-VAN DEN BURG, GERA - Hugo's eerste groote reis. Penteekeningen van E. Eckert.
15810: KRAAN,P - Sions betalend berg Christus kruiswoorden belicht in een zevental preken
25584: KRAAN, P. VAN DER - Enkele bezwaren tegen gemeente-opbouw. Door P. van der Kraan, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te 's-Gravenhage.
46006: KRAAN, DS. P. VAN DER - De Bijbel beter verstaan. Over horen van en gehoorzamen Gods woord.
48666: KRAAN, K. J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin
48889: KRAAN - VAN DEN BURG, GERA - Duur betaald 2e druk.
45816: BART A A MR LID GERF GEM TE KRABBEDIJKE - Waar staan de Gereformeerde Gemeenten? wie zijn historie vergeet is gedoemd haar over te doe Ds R Kok-Dr C Steenblok-Ds A Moerkerken
75206: HOOGERLAND APRED GERF GEM KRABBEDIJKLE - Christus ed enige Toevlucht voor Zijn Kerk 7 pred
76938: NIEOER A H GERF PRED TE KRABBENDIJKE - Ter Herdenking van de Nationale Suyn ode van Doprdrec ht 1618-1619 bij haar aanstaand derde eeuwgetijde
71471: KRAEHN - Les Alges Decapitees Tome 5 Saint-Malo de LÍsle
40770: KRAIJENBELT, W. (1812-1880) SHEVENINGEN - Zestal Leerredenen no 3
70252: KRAKAUER, J. - In de ban van de hemel. Een verhaal over gewelddadig geloof.
59153: KRAKER, DR. ADRIE DE & DRS. PIET DE BLAEIJ RED. - Axel 1944-2002. Een samenleving in verandering.
70888: KRAMER J.G. - Helden der Noordpool geillustreerd door E.M. ten Harmsen van de Beek
70889: KRAMER J.G. - Het beleg van Groningen in 1672 illustratien van W.F.A.J. Vaarzon Morel met beschadigde rug
71917: DUINEN VAN SJ MET ILLUSTRATIES VAN JAAP KRAMER - De Mooiste prijs
71940: KRAMER G. - Het verband van doop en wedergeboorte , nagelaten dogmenhistorische studie, met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper
70893: KRAMER J.G. - De kajuitsjongen van admiraal Heemskerk
70901: KRAMER J.G. - Toch vrij verhaal uit den tijd van karel den grooten met teekeningen van Pol Dom
59154: KRAMER J G - De Kajuitslongen van Admiraal Heemskerk
59157: KRAMER, G. - Het verband van doop en wedergeboorte. Nagelaten dogmenhistorische studie. Met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper.
71128: KRAMER J.G. - het beleg van Groningen illustratiën van W.F.A.J. Vaarzon Morel
59158: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugherinneringen en nog wat
59159: KRAMER, J.G. - Jan van Galen. Een historisch verhaal. Tweede druk
71127: KRAMER, J.G. - Toch vrij (met tekeningn van Pol Dom)
70885: KRAMER J.G. - Een hollandsche jongen in China geillustreerd tweede druk
10160: KRAMER, JAAP EN KAMPA, THEO - Groot IJselmeer boek.
71414: KRAMER, MARIËLLE - Maar verder gaat alles goed
13794: KRAMER, G. - Het verband van doop en wedergeboorte. Nagelaten dogmenhistorische studie. Met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper.
40750: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugherinneringen en nog wat
47005: KRAMER J G - De Kajuitslongen van Admiraal Heemskerk
59161: KRAMERS, J.H. - De Semietische talen
40777: KRAMERS, J.H. - De Semietische talen
2249: KRAMP, J. - Een pilaar in Gods kerk of leven en werkzaamheid van Willem Teellinck door J. Kramp. Jubileum-uitgave ter herdenking van de geboortedag en de sterfdag van Willem Teellinck.
4408: KRAMP, C. - 's Heeren kerk in de leerschool Godes. Predikatie over Psalm 32: 8. Door ds. C. Kramp, predikant bij de Geref. Gem. onder het Kruis te Enkhuizen.
2368: KRANENBURG, A. VAN (25-11-1871 -- 29-6-1957 OUDERLING DER GEREF. GEM. TE ROTTERDAM-CENTRUM EN -WEST) - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving. Door zijn dochter L. van Kranenburg. Met voorwoord van Ds. L. Rijksen.
30449: KRANENBURG, A. VAN - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving. Door zijn dochter L. van Kranenburg. Met voorwoord van Ds. L. Rijksen.
369: KRANENBURG - Rouwdienst en Toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam-West.
59168: KRANENBURG, A. VAN - Rouwdienst en toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam- West.
59169: KRANENBURG, A. VAN - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving. Door zijn dochter L. van Kranenburg. Met voorwoord van Ds. L. Rijksen.
59170: KRANENBURG, L. VAN ROTTERDAM - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving van A. van Kranenburg 25/11/1871 - 29/6/1957. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam-Centrum en -West. Met voorwoord van DS.L. Rijksen 1E DRUK
73664: KRANENBURG, F.J., E.A. (RED.). - 100 jaar trouwe dienst. Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881 - 1981.
59167: KRANENBURG - Rouwdienst en Toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam-West.
22446: KRANENBURG, A. VAN - Rouwdienst en toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam- West.
77860: KRANENDONK W B - Wakens aan Zijn poorten de geshienenis van de Gerformeerde Gemeente Kampen
59171: KRANENDONK, A. G VAN - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur: Twee delen, niet los. Met in het eerste deel 20 illustraties, in het tweede deel 22.
59172: KRANENDONK, W.B. & VLIES, B.J. VAN DER IR. - Volgen of voorgaan het RD en zijn lezers afscheidsbundel voor dr. C.S.L. Janse
5934: KRANENDONK, W.B. - Onder zijn geleide. Aspecten van het ontstaan en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel.
42291: KRANENDONK, W.B. & VLIES, B.J. VAN DER IR. - Volgen of voorgaan het RD en zijn lezers afscheidsbundel voor dr. C.S.L. Janse
48459: KRANENDONK, A. G VAN - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur: Twee delen, niet los. Met in het eerste deel 20 illustraties, in het tweede deel 22.
15975: KRAUS, HANS-JOACHIM. NOTH, MARTIN (1902-1968). HERRMANN, SIEGFRIED (1926-). WOLFF, HANS WALTER. - Biblischer Kommentar : Altes Testament / Begründet Von Martin Noth ; Herausgegeben Von Siegfried Herrmann Und Hans Walter Wolff. Bd.15, Psalmen. 3. Teilbd. , Theologie Der Psalmen / Hans-Joachim Kraus
37242: KRAUS, HANS-JOACHIM - Biblischer Kommentar altes testament. Klagelieder.
59175: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie - Ihre Geschichte und Problematik
45002: KRAUS, HANS-JOACHIM - Theologie der Psalmen (BKAT - Biblischer Kommentar Altes Testament 15/3).
59176: KRAY, HEIN - Gevaar in de struiken. Tekeningen van de schrijver.
12728: KRAY, HEIN - Gevaar in de struiken. Tekeningen van de schrijver.
75792: KRAYBILL, DONALD B. AND JAMES P. HURD - Horse-and-Buggy Mennonites. Hoofbeats if Humility in a Postmodern World..
2314: KRAYENBELT, DS. J. (PRED. TE ROTTERDAM) - Het Heilige land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië. Met platen. Derde vermeerderde druk.
46684: KRAYENBELT, J. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE ROTTERDAM) - Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië. Met platen.
9321: KRAYENBELT, J. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE ROTTERDAM) - Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië. Met platen.
9323: KRAYENBELT, J. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE ROTTERDAM) - Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië. Gedaan en verhaald naar Prof. Orrelli's "Durch's Heilige Land". Ten voordeele van het kinderhuis der Ned. Herv. Gem. te Rotterdam en van het protest. kinderziekenhuis "Marienstift" te Jerusalem. Met(photo-lith) platen. 2e druk
44766: KRECK, WALTER - Grundfragen der Dogmatik (Einführung in die evangelische Theologie 3).
59183: KREGEL, KEES - Kees Kregel's liefdesavonduren of de Noordsche Don Juan Episch gedicht van den Literator Epimetheus.
59184: KREISER, KLAUS UND A. (HG.).: - Lexikon der Islamischen Welt
45474: KREISER, KLAUS UND A. (HG.).: - Lexikon der Islamischen Welt
47332: KRELLER, IDA - ik ben van niemand
59188: KREMER, DS. J,. - Afscheidspreek.
59189: KREMER, PROF. W. E.A. - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan: W. Kremer, emeritus-hoogleraar en aan dr. J. van Genderen, dr. B. J. Oosterhoff, hoogleraren. Aan de theologische Hogeschool der Christelijke Geref. Kerken in Nederland te Apeldoorn ter gelegenheid van hun 25-jarig ambtsjubileum.
40603: KREMER, DS. J,. - Afscheidspreek.
7671: KREMER, PROF. W. E.A. - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan: W. Kremer, emeritus-hoogleraar en aan dr. J. van Genderen, dr. B. J. Oosterhoff, hoogleraren. Aan de theologische Hogeschool der Christelijke Geref. Kerken in Nederland te Apeldoorn ter gelegenheid van hun 25-jarig ambtsjubileum.
45098: KRESSE, HANS G., - De Zoon van Eric/de zwarte Ruiter. Een Avontuur van Eric de Noorman.
47272: KRESSE, G. HANS - de avonturen van eric de noorman de valse koning, het wapen gericht, het goud der omzecs deel 4
76587: VELSEN VAN S - GROEN VAN PRINSTEREN - PIETERSK J EN WERP VAN DER D J EN KREULEN J R - APOLOGIE der kerkelijke afscheiding in Nederland of brief aan Groen van prinsteren betreffende zijngevoelen over de afscheiding en de afgescheidenen WAARBIJ Apologie is de afscheiding in Nederland ect .WAARBIJ De Kinderdoop volgens de beginselen der gereformeerde kerken
10805: KREUTZER, L. - Om het geld. Een verhaal uit het leven in een Noord-Duitsch visschersdorp.
59192: KREUTZER, L. - Om het geld. Een verhaal uit het leven in een Noord-Duitsch visschersdorp.
90: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over de Opstanding van onzen Heere Jesus Christus.
59193: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus.
59196: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus, door Wilhelm Leendert Krieger, predikant te 's Gravenhage. Tweede deel.
18760: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over de Opstanding van onzen Heere Jesus Christus.
33717: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over de Hemelvaart van onzen Heere Christus en over het Pinksterfeest.
59197: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus. Derde deel.
59200: KRIEKEN VAN G B - Koraalboek psalmen en lofgezangenVierstemmige koraalbewerking der gezamenlijke melodieën van de Evangelische Gezangen en den Vervolgbundel, met ruime, afwisselende keuze, zoowel van voor-, tusschen- als naspelen, voor orgel, harmonium of piano.
59201: KRIEKEN, MR. B.C. - Oegstgeest in oude ansichten. Tweede druk.
39924: KRIEKEN, MR. B.C. - Oegstgeest in oude ansichten. Tweede druk.
70882: KRIENEN C.H. - Prettige dagen (tekeningen van Jan Rinke0
70883: KRIENEN CH. - Karel Vermeer met 500 tekeningen van W.K. de Bruin
70884: KRIENEN CH. - Toch gered geillustreerd door P. van Gelddorp tweede druk voor jongens en meisjes leeftijd 12-15 jaar
70877: KRIENEN, CHARLES - De gevolgen van een onzinnig verhaal (oorspronkelijk boek voor iedereen)
70881: KRIENEN, CHARLES - De dure beenen van Frank Kronen (geïllustreerd door E. Ten Harmsen van der Beek)
70876: KRIENEN C.H. - Verdreven (oorspronkelijk verhaal voor jongens en meisjes, schrijver van: 'Zijn belofte getrouw', 'Karel Vermeer', 'Twee echte jongens', e.a. verhalen, met platen van J.H. Isings Jr)
70871: KRIENEN, CHARLES - Zijn belofte getrouw (Illustraties van Rein van Looy)
12725: KRIJGER-WISSE, JANNIE - Poesje Marja. Met illustraties van Tiny van Asselt.
12726: KRIJGER-WISSE, JANNIE - Eén en één is niet alleen. Met illustraties van Tiny van Asselt.
47776: KRIJGER-WISSE, JANNIE - Pietertje is tóch groot
49018: KRIJGER, ALEX, & MARTIN ELANDS - Het Korps Commandotroepen 1942-1997 1 e druk
59208: KRIJTENBURG, A. I. - Simsom de richter en nazireeer.
8376: KRIJTENBURG, A. I. - Simsom de richter en nazireeer.
59209: KRIMPEN,H.VAN - Blokboeken een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
40947: KRIMPEN,H.VAN - Blokboeken een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
75261: KRISTEVA, JULIA. - Le texte du roman. Approche sémiologique d'une structure discursive transformationnelle.
72458: KROEGER P. - In De Schaduw Van De Woudse Dom Ill.: Naar Foto's. De historie van de Nederlandse Hervormde Kerk en haar dienaren te Rijnsaterwoude 1e druk
59211: KROESE, A. - Neerland's Zeemacht in oorlog. Door A. Kroese, Luitenat ter Zee der 1ste klasse. Illustraties door luitenant ter zee der 3de klasse J.H. Hoowij. Kaarten en Silhouetten door luitenant ter zee der 3de klasse G. Rhee.
36167: KROESE, A. - Neerland's Zeemacht in oorlog. Door A. Kroese, Luitenat ter Zee der 1ste klasse. Illustraties door luitenant ter zee der 3de klasse J.H. Hoowij. Kaarten en Silhouetten door luitenant ter zee der 3de klasse G. Rhee.
69784: KROGT, M.R. VAN DER.(RED.) - Koninklijk Verenigd. Functie en analyse van een vorstelijk predikaat. 1e druk
59213: KROGT, J. A. VAN DER - Localisatie van enzymen van het catecholamine-metabolisme in rattenhersenen - Sedimentatie-eigenschappen van catecholaminerge synaptosomen
48714: KROGT, J. A. VAN DER - Localisatie van enzymen van het catecholamine-metabolisme in rattenhersenen - Sedimentatie-eigenschappen van catecholaminerge synaptosomen
74999: KROGTVAN DER M R E.A. - Met Koninklijke Allure ( bedrijvenmet Koniklijkke naam)
47957: KROKER, ERNST PROF. DR. - Katharina von Bora. Martin Luthers Frau. Ein Lebens- und Charakterbild
46068: KROL, BRAM - Aangetrokken tot het wonderlijke.
28598: KROLL, LT. - Gezangen, voornamelijk ten dienste der scholen; gesteld op de onderscheidene zangwijzen der Evangelische Gezange, bij de Hervormde gemeenten van Nederland in gebruik. Door Lt. Kroll. Tweede druk.
59218: KROMSIGT, DR P. J. - Geen coalitie zonder vast accoord in zake kerk en school
18241: KROMSIGT, J.C. - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het Pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland. Door J.C. Kromsigt. Als proefschrift verdedigd.
18242: KROMSIGT, J.C. - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het Pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland. Door J.C. Kromsigt. Als proefschrift verdedigd.
8162: KROON, K. H. - Openbaring. Hoofdstuk 1-11. Verklaring van een bijbelgedeelte.
59226: KROON, MARTIJN DE. - Martin Bucer en Johannes Calvijn. Reformatorische perspectieven. teksten en inleiding.
59223: KROON, GRE - Pinky de Tekkel
77054: KROON, K. H. - Openbaring. Hoofdstuk 12-22 Verklaring van een bijbelgedeelte.
56138: HARTINGSVELDT VAN F A EN KROON L A (RED) - Opvoeding in beeld een handreiking voor mediagebruik in het gezin
32420: KROON, MARTIJN DE. - Martin Bucer en Johannes Calvijn. Reformatorische perspectieven. teksten en inleiding.
40916: KROON, GRE - Pinky de Tekkel
59227: KROOS, TOM - Zijn weg tot God. Een moeder vertelt over het sterven van haar zoon. Met een voorwoord van Ds. P. de Vries. 4e druk.
34516: KROOS, TOM - Zijn weg tot God. Een moeder vertelt over het sterven van haar zoon. Met een voorwoord van Ds. P. de Vries. 4e druk.
77608: KERN J DS VERTAALD TIMO KRIEL VOORWOORD DR F J KROP - My lijdenswegin Sowjeyt Rusland Nederlandse bewerking uithet duits door G WG Stellenbosch
74876: KRUEGER, PAUL & THEO MOMMSEN (EDITORS). - Corpus Iuris Civilis. Editio Stereotypa Tertia: Volumen Primum. Institutiones Recognovit Paulus Krueger. Digesta Recognovit Theodorus Mommsen.
69783: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
70239: KRUIJFF, J. DE - Spraakmakende musici (Abbado, Argerich, Bartoli, Bernstein, Brendel, Brüggen, Callas, Chailly, e.v.a.)
77480: KRUIS C A - Ons lkand van uit de trein gezien met 27 reproducties
46788: KRUISHEER, C.I. - De Onze Lieve Vrouwe-Broederschap te Doesburg ca. 1397-1580; Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond; Bloeiperiode ... neergang ...; Het memorieboek als bron van genealogische gegevens..
59233: KRUITHOF, W.G. - Pinkster-vervulling, Pinkster-prediking, Pinkster-oogst.
30957: KRUITHOF, W.G. - Pinkster-vervulling, Pinkster-prediking, Pinkster-oogst.
69630: KRUIZINGA J H - Ornamenten van huis en hof deel 2
65102: SCHILLEMANS S. / KRUK VAN DER A. - Delft verleden tijd
34125: KRULL, JOHANNES PREDIKANT TE SPANNUM EN EDENS. - Het christlijk kerkjaar. Eene handleiding tot de evangeliepredeking op de hooge feesten, de vast terugkeerende heilige tijden en gedenkdagen, en bij andere plegtige gelegenheden in Hervormde Kerk. Door Johs. Krull, predikant te Spannum en Edens. tweede herziende druk
59234: KRULL, A.F. - Jacobus Koelman. eene kerkhistorische studie.
59235: KRULL, JOHS (PREDIKANT TE SPANNUM EN EDENS) - De bijbelsche geschiedenis met leeringen over geloof en leven. Eene handleiding voor huiselijke godsdienstoefening, eigen oefening en catechisatiën. Geheel ten voordele der weesinrichting te Neerbosch.
2052: KRULL, JOHS (PREDIKANT TE SPANNUM EN EDENS) - De bijbelsche geschiedenis met leeringen over geloof en leven. Eene handleiding voor huiselijke godsdienstoefening, eigen oefening en catechisatiën. Geheel ten voordele der weesinrichting te Neerbosch.
32899: KRULL, A.F. - Jacobus Koelman. eene kerkhistorische studie.
1187: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - De worsteling van den aartsvader Jakob en zijne zegepraal. Leerreden over Gen. 32: 24-31.
21589: KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, HOFPREDIKER TE DUISBURG) - Katechismus des Bijbels, dat is: eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift. Ten gebruike voor de Christelijke Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Met een voorrede van J. L. Wolterbeek Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam. Tweede druk.
30310: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Salomo en Sulamith. Vijftien leerredenen uit het lied der liederen, uit het hoogh Duitsch naar den vierden, velvermeerderden druk. Tweede druk.
2469: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Salomo und Sulamith. Predigten aus dem Lied der Lieder. Mit einem Vorwort von Maria Krummacher. 6. Tausend.
22085: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - De lijdende Verlosser. Stichtelijke beschouwingen over de lijdensgeschiedenis des Heeren. Acht en vijftig nieuwe kerkredenen, van Friedrich Wilhelm Krummacher. Uit het Hoogduitsch..
1792: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Twintig kerkredenen van F.W. Krummacher, predikant te Berlijn. Uit het Hoogduitsch
77880: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, ELBERFELD). - De wandelingen Israels; uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan. Beschouwd in betrekking der uit- en inwendige geestelijke leidingen der geloovigen. Toegelicht in opeenvolgende (91)vroeg-predikatien.vertaald door J H Albrecht
32028: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Waarheid ter bevordering der godzaligheid. Leerredenen. Leerredenen door G.D. Krummacher in leven predikant te Elberfeld voorafgaan door eene levensschets van den schrijver door E.W. Krummacher predikant te langenberg. derde deel.
76888: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, ELBERFELD). - Dagelijksch manna voor reizigers door de woestijn. vertald door van te Laat met voorede vanJ P HASERBROEK Predikant te MIddelburg
76887: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, ELBERFELD). - Dagelijksch manna voor reizigers door de woestijn.
23375: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, ELBERFELD). - De wandelingen Israels; uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan. Beschouwd in betrekking der uit- en inwendige geestelijke leidingen der geloovigen. Toegelicht in 91 opeenvolgende predikatien.( Leerrede over Num: XXXIII 1-5. Uit het Hoogduitsch vertaald, door J.H. Albrech). Twee delen.
59262: KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, HOFPREDIKER TE DUISBURG) - Parabels van F.A. Krummacher, naar den laatste druk . Uit het Hoogduitsch.
6510: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elisa de profeet. Veertig leerredenen.
34389: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - DAS AVENTSBUCH 23 preken rond advent en kerst
1186: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elia de profeet van Israël. 4 delen in 1 band. 1: 9 beschouwingen, 160 blz., 1906. 2: 8 beschouwingen, 156 blz., 1903. 3: 8 beschouwingen, 172 blz., 1904. 4: 7 beschouwingen, 154 blz., 1905.
13802: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elisa de profeet. Veertig leerredenen.5 dln in eenmband
59261: KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, HOFPREDIKER TE DUISBURG) - Katechismus des Bijbels, dat is: eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift. Ten gebruike voor de Christelijke Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Met een voorrede van J. L. Wolterbeek Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam. Tweede druk.
4777: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elijah the Tishbite. From the German of Dr. F. W. Krummacher. Revised by the Rev. R. F. Walker, A.M.
1263: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Het Heilige der Heiligen. 13 stichtelijke beschouwingen over de lijdensgeschiedenis des Heeren, zooals deze ons nagelaten zijn in 'De lijdende Verlosser'
73319: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Nieuwe Kerkredenen van F.W. Krummacher, bedienaar des Evangelies te Elberfeld
4816: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Stemmen op den dag des Heeren. Kerkredenen; door F.W. Krummacher, Hofprediker van Z.M. den koning van Pruissen.
33719: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Der Prophet Elisa. Predigten von Friedr. Wilh. Krummacher. Mit einem Vorwort von I. Haarbeck, Pastor zu Elberfeld.
73158: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - De Fontein des Levens of de samaritaansche vrouwJakob
13800: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elisa de profeet.veertig leerredenen Veertig leerredenen 2e druk
22449: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Simsons raadsel, opgelost in het plaatsbekledend, verzoenend lijden en sterven van Jezus. Leerrede over Richteren 14: 12-14a uit het Hoogduitsch vertaald door J. H. Albrecht
25127: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Het speenmaal van Izak of de wasdom van het kindeken. Leerrede over Gen. XXI : 8. Troostrijke beschouwing bij de verwisseling des jaars. Uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. Albrecht.
27521: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elisa de profeet. Veertig leerredenen. Deel II.
30463: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Issaschar, een gebeende ezel. Leerrede over Genesis 49:14-15 door Dr. F.W. Krummacher, Leeraar bij de Hervormde Gemeente te Gouda. Uit het hoogduits vertaald door J.H. Albrecht.
32027: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Issaschar een gebeende ezel. Leerrede over Genesis 49. uit het hoogduits vertaald door J.H. Albrecht.
33132: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elia der Thisbiter.
37243: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elisa de profeet. Veertig leerredenen, 2 delen in 1 band.
38826: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elisa de profeet.veertig leerredenen Veertig leerredenen I.
59266: KRUPP, MICHAEL - De geschiedenis van de Joden in het land Israël. Van de val van Jeruzalem tot het Zionisme. (70-1870).
19904: KRUPP, MICHAEL - De geschiedenis van de Joden in het land Israël. Van de val van Jeruzalem tot het Zionisme. (70-1870).
10708: KRUSEMAN, DR. W. M. - Dwars door de Natuur. Geïllustreerd.
59267: KRUSEMAN, DR. W. M. - Dwars door de Natuur. Geïllustreerd.
59268: KRUSEMAN, J. - Onderzoekingen over de bouw van de eiwitmantel van Alfalfa Mosaic Virus
48621: KRUSEMAN, J. - Onderzoekingen over de bouw van de eiwitmantel van Alfalfa Mosaic Virus
59269: KRUTA, VENCESLAS & LESSING, ERICH - De Kelten Fotoreportage van Erich Lessing; tekst van Venceslas Kruta; voorwoord Paul-Marie Duval; hoofdstuk "De Kelten uit het Donaugebied" geschreven door Miklos Szabo; uit het Frans vertaald door Marjolijn Jacobs en Jolijn Tevel; Latijnse teksten vertaald
37978: KRUYFF, CHRISTIAAN DE 1734-1802 - Utrechts synodaal-handboekje, of hoofdzaakelyke inhoud der Synodalia van de synodus van Utrecht van 1601 tot 1801. Waar agter gevoegd is manier van procedeeren in het kerkelyke, zamengesteld en opgemaakt ten dienste van de synodus van Utrecht. Door Christiaan de Kruyff, Joh. Fr. Predikant te Lopik en Cabauw.
69831: KRUYNE , M.M. - Hoepel oefeningen -Nieuwe nomenclatuur en oefenreeksen
77092: CORNELIS KRUYSKAMP - Apologische spreekwoorden 1e druk
48626: KRUYT, W. GEBOREN THE GAROET - A Study in connection with the problem of Hormonization of Seeds
69654: KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie
59272: KUBÍCKOVÁ, DR. VÊRA / (DEUTSCH VON DR. ERICH WINKLER) - Persische Miniaturen. Fotografien von Werner Forman.
24386: KUBÍCKOVÁ, DR. VÊRA / (DEUTSCH VON DR. ERICH WINKLER) - Persische Miniaturen. Fotografien von Werner Forman.
74778: KUENEN PROF.A. - Schetsen uit de Geschiedenis van Israël met portret
59274: KUENEN, DR. A. - De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat. 2 delen. Deel 1: 504 (18) blz. Deel 2: (14) 563 blz.
2954: KUENEN, A./HOOYKAAS, I./KOSTERS, W.H./OORT, H. - Het Oude Testament opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door dr. A. Kuenen, dr. I. Hooykaas, dr. W.H. Kosters en dr. H. Oort. Voor de pers bewerkt door dr. H. Oort. Dl. 1. Genesis-Numeri. Esther.1099 (3) blz. Dl. 2. Job-Jezaja. Maleachi.-1093 (16) blz.
59275: KÜHLER, DR.W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland
48100: KÜHLER, DR. W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw 2e druk
77137: KUHN, PIETER - De Avonturen van Kapitein Rob. Bevat alle 73 stripverhalen en tevens de 33 korte ge?llustreerde verhalen.
63551: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob het geheim van de tunnen, mysterie van het zevengesternte
63552: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob de wraak van de zwarte tovenaar, het raadsel van venus. deel 9
63550: PIETER KUHN - de aconturen van kapitein rob de onderwereld van professor lupardi, het rijk van de witte mammouth
63549: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob het goud van de groene slang, de rose parels van tamoa deel 10
69704: KUHN, PIETER (QN) - De avonturen van Kapitein Rob. De vallei der vergeten wereld.
47273: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob het dodende licht, de geheimzinnetge baron Himota deel 16
47274: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob het goud van de groene slang, de rose parels van tamoa deel 10
47275: PIETER KUHN - de aconturen van kapitein rob de onderwereld van professor lupardi, het rijk van de witte mammouth
47276: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob het geheim van de tunnen, mysterie van het zevengesternte
47279: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob de wraak van de zwarte tovenaar, het raadsel van venus. deel 9
41595: KUIJER, GUUS - Grote mensen, daar kan je beter soep van koken. Met tekeningen van Mance Post.
77735: KUIJPER, P.S. - de slijkgeuzen van Schoonhoven
74554: KUIJPER, P.S. - Het wonder van Entebbe
59280: KUIJPER, DIRK. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval. Proefschrift
59281: KUIJPER, P. S. - Zwaardvissen boven Tarente.
59282: KUIJPER, P.S. - Wie alles prijsgeeft
40329: KUIJPER, DIRK. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval. Proefschrift
13805: KUIJT, E. - Huisgenoten des geloofs. Verhalen uit de Oostbloklanden.
39638: KUIJT, EVERT. - Ewout II een doorzetter
42565: KUIJT, EVERT - Door Zijn krachtige hand Een verhaal rond 1566
42623: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Oude Testament tekeningen van Reint de Jonge
45590: KUIJT, P. - ''De Heere heeft zijn heil bekend gemaakt'' door p. Kuijt Bibliotheek ''Koop de Waarheid en verkoop ze niet'' Spreuken 23:23 onder redactie van P. Kuijt te Gouda 17e jaargang 1964 No. 2,3,4,5 en 6.
26074: KUIJT, E. - Kinderbijbel. Het Oude Testament, 399 blz. Het Nieuwe Testament, 328 blz.
13806: KUIJT, P. - "De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt"
59298: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Oude Testament en NIEUWEN Testament tekeningen van Reint de Jonge
72889: KUIJT P. - Tweërlei getuigen, hoofdpersonen van der Vaderlandse Kerkgeschiedenis 70 citaten van 16e-20e eeuwse theologen
59305: KUIJT, P. - "De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt"
59306: KUIJT, P. - De weg naar een christelijke levensbeschouwing.
59307: KUIJT, P. - Hoe denken we ons het onderwijs op reformatorische grongslag?
59309: KUIJT, P. - Voor onze ouders over hun kinderen Richtlijnen voor de christelijke opvoeding binne het gezin.
59293: KUIJT, E. - Avonturen op Bocksweert.
59294: KUIJT, E. - Constatin Rusu's eerste gebed. Nieuwe instructies voor Iwan Timochin.
59295: KUIJT, E. - Geestelijke poezie van de lage landen - dichters en hun werk in tijd en stroming
59297: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Nieuwe Testament tekeningen van Reint de Jonge
59299: KUIJT, EVERT - Huisgenoten des geloofs
59300: KUIJT, EVERT - Een brug naar de toekomst
59301: KUIJT, EVERT - Avonturen op Braamhage
59302: KUIJT, EVERT. - Ewout II een doorzetter
59303: KUIJT, G. - Bevestiging en intrede van Ds. G. Kuijt. met de volledige uitzendingsdienst van het zendingsteam der Gereformeerde Gemeenten gehouden op donderdag 15 februarie 1962 in de Ahoy-hal te Rotterdam. Afscheidspredikatie van Ds. G. Kuijt en toespraak van ds. A. Vergunst, gehouden op zondag 18 februarie 1962, in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente, Boezemsingel 30 te Rotterdam.
59304: KUIJT, P - De weg naar een christlijke levensbeschouwing.
59285: KUIJT, E - Wilde Freekie
59286: KUIJT, E. - Kolja en het gele boek.
59287: KUIJT, E. - Wilde Freekie.
59288: KUIJT, E. - Huisgenoten des geloofs. Verhalen uit de Oostbloklanden.
59289: KUIJT, E. - Roemenië vrij... en nu?

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14