Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
37371: MULLER-BOHN, Jost - Spurgeon ein mensch von Gott gesandt.
61404: MÜLLER, Th. (oud-directeur der theologische school te Paramaribo, predikant te Zeist). - Een blik in de geschiedenis der Evangelische broedergemeente.
61403: MULLER, PROF. DR. P.J. - De Europeesche oorlogsbrand Deel 1 Een Boek voor het Nederlandsche Volk.
61402: MULLER, P.H. - Gedenkt uwen voorgangers..." Ingeleid door Prof. Dr. M.J.A. de Vrijer.
61401: MULLER, P. H. - Bibliografie. Betreffende den Bijbel, den Godsdienst, het Christelijk geloof, de Kerkgeschiedenis, enz. 1882 - 1933.
61400: MÜLLER, Gerhard - Zwischen Reformation Gegenwart
36901: MÜLLER, Gerhard - Zwischen Reformation Gegenwart
61395: MULLER, Dr. P. L. - De Unie van Utrecht. Met facsimile van de ondertekening der unie. Tweede druk. J. L. Beijers.
61396: MULLER, Dr. P.J. - Handboek der dogmatiek. Ten dienste der Ned. Hervormde Kerk.
61397: MULLER, E. - Inventaris 22 - Hypotheekbewaarders te Utrecht en Amersfoort
72011: MULLER, Hendrik (1611-1675) - Vermeerderde en doorgaans verbeterde Hemelsche liefdes-kus, ofte Goddelyke liefdes-vlamme, dat is opwekking tot de liefde Gods/door het voorstellen van deszelfs oneindige Liefde tegen ons. Met veele overheerlycke zinryke vaarzen voor ieder hoofdstuk verciert, en met nodige registers vermeederdert. Volgens de laatste hoogduytsche druk is hier bygevoegt een evangelische en apostolische wegwyzer, om zich uyt ieder capittel op de zon- en feestdagen daar van te konnen bedienen. in het hoogduytsch beschreven door wylen Hendrik Muller, in zyn leven leraar der H. godgeleerdheid, en superintendent &c. te Rostok, en wegens deszelfs voortreflykheid in de Nederduytsche taal getrouwelyck overgezet door V.H.D.M.
43504: MULLER, Elisabeth - Fransjes geheim
70180: MULLER, PHILIP LODEWIJK STATIUS - Veel hoofden, veel zinnen. Eerste en tweede deel 4e druk
61390: MÜLLER - KRÜGER, THEODOR : - Der Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt. . .
61405: MULLER-BOHN, Jost - Spurgeon ein mensch von Gott gesandt.
41667: MÜLLER - KRÜGER, THEODOR : - Der Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt. . .
41930: MÜLLER, Th. (oud-directeur der theologische school te Paramaribo, predikant te Zeist). - Een blik in de geschiedenis der Evangelische broedergemeente.
41931: MULLER, P.H. - Gedenkt uwen voorgangers..." Ingeleid door Prof. Dr. M.J.A. de Vrijer.
17405: MULLER, Dr. P.J. - Handboek der dogmatiek. Ten dienste der Ned. Hervormde Kerk.
27621: MULLER, P. H. - Bibliografie. Betreffende den Bijbel, den Godsdienst, het Christelijk geloof, de Kerkgeschiedenis, enz. 1882 - 1933.
61399: MULLER, G. M. - De Grebbelinie wat er nog aan herinnert
43774: MULOCK, MISS - John Halifax bertaling van W. J. Mensing vijfde druk
61407: MUMMENHOFF, ERNST - Hans Sachs. Zum 400 jährigen Geburtsjubiläum des Dichters. Im Auftrag der Stadt Nürnberg von Ernst Mummenhoff (Stadarchivar)
61408: MUNCH, E. - Over het ongrondwettige en schadelijke van een concordaat tusschen Nederland en Rome aan te gaan.
53174: DE MUNCK - Heusden kroniek van een stadje.
61409: MUNCKLEY, John - The principles and practice of moderate Noncorformists, with respect to odrination, exemplified in a Sermon preach'd at the ordination of Mr. John Muncley, january the 19th. 1717. And a charge given to Mr. James Read, Mr. Henry Read, Mr. Richard Biscoe, Mr. George Smyth, and Mr. S. Chandler, after their being Ordain'd, Dec. 19th 1716. to which is added a letter to a divine in Germany, giving a brief but true account of the protestant dissenters in England by Edmund Calamy D.D. The Second Edition.
34695: MUNCKLEY, John - The principles and practice of moderate Noncorformists, with respect to odrination, exemplified in a Sermon preach'd at the ordination of Mr. John Muncley, january the 19th. 1717. And a charge given to Mr. James Read, Mr. Henry Read, Mr. Richard Biscoe, Mr. George Smyth, and Mr. S. Chandler, after their being Ordain'd, Dec. 19th 1716. to which is added a letter to a divine in Germany, giving a brief but true account of the protestant dissenters in England by Edmund Calamy D.D. The Second Edition.
61410: MUNK, Kaj - In Gods waagschaal. Nederlands van Johan Winkler.
61415: MUNK, KAJ - naast de bijbel
61416: MUNK, Kaj - Troost en tucht. Eerste en laatste preken. Nederlands van Johan Winkler.
8510: MUNK, Kaj - Naast de Bijbel. Een dagboek. Nederlands van Johan Winkler.
61411: MUNK, Kaj - Troost en tucht. Eerste en laatste preken. Nederlands van Johan Winkler.
61412: MUNK, Kaj - In Gods waagschaal. Nederlands van Johan Winkler.
45288: MUNK, Kaj - Troost en tucht. Eerste en laatste preken. Nederlands van Johan Winkler.
42688: MUNNECKE - met hagenbeckin het oerwoud
61418: MUNNIK, H.A. - Jona, een teeken. Het boek Jona in vier predikatie's.
61417: MUNNIK, H.A. - Jona, een teeken. Het boek Jona in vier predikatie's.
34399: MUNNIK, H.A. - Jona, een teeken. Het boek Jona in vier predikatie's.
42973: MUNNIK, H.J. VAN DER - De hooge vloed ........Als nu de hooge vloed kwam, zoo sloeg de waterstroom tegen dat huis en ............ vrij naar het engelsch van Alex Corkey
61419: MUNSTER, H. Th. - Zie, hij komt op de wolken. De openbaring aan Johannes.
37711: MÜNSTER, Thomas - Partisanen.
29844: MUNSTER, H. Th. - Zie, hij komt op de wolken. De openbaring aan Johannes.
61421: MÜNSTER, Thomas - Partisanen.
61422: MUNTENDAM, J. (Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam) - De verrezen Heer herdacht in het Christelijke gezin. Dagelijkse overdenkingen van's Heeren leven op aarde na zijne opstanding tot aan zijne hemelvaart.
21598: MUNTENDAM, J. (Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam) - De verrezen Heer herdacht in het Christelijke gezin. Dagelijkse overdenkingen van's Heeren leven op aarde na zijne opstanding tot aan zijne hemelvaart.
61423: MUNTERS, Q.J. - Rekrutering als roeping. Sociologische overwegingen met betrekking tot het missionaire handelen.
41939: MUNTERS, Q.J. - Rekrutering als roeping. Sociologische overwegingen met betrekking tot het missionaire handelen.
61426: MURNER, Thomas - Tijl Uilenspiegel. Serie Oud Goud: wereld literatuur voor de jeugd. Zesde druk.
47560: MURRAY, A.ndrew - Voor God werken
61427: MURRAY, A. - De ware wijnstok. Overdenkingen voor een maand over Johannes 15: 1-16.
61430: MURRAY, Andrew - Waarom gelooft u Niet.
61431: MURRAY, Ds. C. - Een vreeselijke bidstond. Een leerrede. Zesde druk.
48078: Murray, Andrew - In de school van gehoorzaamheid Het geheim van ware gehoorzaamheid
19469: MURRAY, Ds. C. - Een vreeselijke bidstond. Een leerrede. Zesde druk.
24952: MURRAY, A. - De kracht van Jezus' bloed. Door Andrew Murray.5edruk
49093: MURRAY, ANDREW - Blijf in Christus. Overdenkingen over het gezegende leven van gemeenschap met de Zoon van God. met inleiding DrJ H Gunning J Hz
1813: MURRAY, A. - De Avondmaalstafel. Over de viering van het Heilig Avondmaal.
61433: MUSEUMBOEK, groot - Samenstelling Joost Elffers en Mike Schuyt. Tekst en redactie Annemiek Overbeek. Geïllustreerde gids langs 660 musea van Nederland.
61435: MUSLIN, D. - Jezus geboorte, in zeven leerredenen, benevens eene over zijne kindschheid; door David Muslin, predikant aan de Munsterkerk te Bern. Uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. Brouwer.
61436: MUSLIN, David - Jezus hemelvaart, en de uitstorting van den Heiligen Geest, in tien leerredenen. Uit het hoogduitsch vertaald door J. H. Brouwer.
23183: MUSLIN, D. - Jezus geboorte, in zeven leerredenen, benevens eene over zijne kindschheid; door David Muslin, predikant aan de Munsterkerk te Bern. Uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. Brouwer.
14040: MUSLIN, David - Jezus hemelvaart, en de uitstorting van den Heiligen Geest, in tien leerredenen. Uit het hoogduitsch vertaald door J. H. Brouwer.
61438: MUSSENDORP, H. van - De wonderdokters van Amersfoort. 4e druk.
30606: MUSSENDORP, H. van - De wonderdokters van Amersfoort. 4e druk.
23810: MUSSER, Elizabeth - Het huis op de heuvel. Roman.
77950: MUSSER, Elizabeth - beladen verleden. Roman.n2e druk
61442: MUSSNER, FRANZ. - Traktat über die Juden.
61443: MUTH, HANSWERNFRIED EA. - Tilman riemenscheider und seine werke.
76092: OOORDt van J F / Hofstede deGROOT J W P /PAREUA L G / SONIUS SWAAGMAN J / MUURLING W. - WAARHEID in LIEFDE een Godgeleerd tijscchrift voor beschaafde Christenen onder medewerling van het Godgeleerd Gezelscap totzinspreuk hebbende Gods Woordis deWaarheiD
61445: MUYLWIJK, P. D. - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie
61446: MUYNCK, A. DE Drs. - Worden die ik zijn mag de basis voor sociaal-emotionele vorming
40183: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Het kabinet des genaden-verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade (....). 184 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig der deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) 184 blz.
17854: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 144 blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 164 blz. Waarbij: Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 160 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 174 blz. Waarbij: Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het Verbonds der Genade. 236 blz.
73151: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Alle de werken van Myseras. Waarin opgenomen : Het kabinet des genade-verbond, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. (6) 238 (4) blz. Het kinderdeel der vromen. (5) 156 (2) 4 Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. (143 blz. Der Vroomen ondervinding ect 128(40Bl AMSTERDAM Abraham CORNELIS 1777 Eens Christens opmerking op den Hemelweg. (2) 143 blz.
35661: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgestelt in vragen en antwoorden, aangelegt tot ontdekking van genadelooze, maar meest onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heyligmaking en blydschap des geloofs. Den 15e druk.
22008: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - lle de werken 5 dln in eennband
22118: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, Voorgesteld in vragen en antwoorden aangelegt tot ontdekking van genadeloze: maar meest tot onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heyligmaking en blydschap des geloofs. By Pieter van Gilst te ROTTERDAM 1733 (3) 122 blz. Waarbij: Eens christen opmerking op den hemel wech, tot nuttigheid aangelegt op vele gevallen tot overtuiging van onbekeerde maar voornaam tot opbouw, troost onderrigting en verquikking der vromen, als het de Heere believe zal te zegenen. 4e druk. By Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732 (4) 143 blz. Waarbij: Onderrigt voor waare vroome om een betamelyk gebruyk van het H. Avondmaal te maken. Bij Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732, 144 blz. Niet in SGT. Waarbij: Het Kinderdeel der vroome, behelzende het zalig deel der vroome, dat zy kinderen Gods zyn, met de zalige gevolgen van haar kindtschap. Den tweeden druk. Bij Nicolaas en Paulus Topyn te ROTTERDAM 1733, (12) 157 SGT M419.
61455: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Onderrigt voor waare vroomen, om een betamelyk gebruik van het H. Avondmaal te maaken. Dienende tot raad, moetgeving en versterking der swakken, dien doorgaans de Avontmaals tyden, in plaats van tyden van verquikking, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigting en opwekking. Opgestelt door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Den vierden druk.
45391: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Alle de werken van Myseras. Waarin opgenomen : Der vromen ondervinding op weg naar den hemel voorgesteld in vragen en antwoorden. - Eens Christens opmerking op den Hemelweg. (. Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. ( Het kinderdeel der vromen. () Het kabinet des genade-verbond, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. (
77005: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Het cabinet des genaden-verbont. Zynde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. ect 3e druk
38950: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Der vromen ondervinding op weg naar den hemel. 127blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg, 143blz. Onderricht voor ware vromen, 136 blz. Het kinderdeel der vromen, 152 Het kabinet des genaden-verbonds, 200 blz
61458: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, Voorgesteld in vragen en antwoorden aangelegt tot ontdekking van genadeloze: maar meest tot onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heyligmaking en blydschap des geloofs. By Pieter van Gilst te ROTTERDAM 1733 (3) 122 blz. Waarbij: Eens christen opmerking op den hemel wech, tot nuttigheid aangelegt op vele gevallen tot overtuiging van onbekeerde maar voornaam tot opbouw, troost onderrigting en verquikking der vromen, als het de Heere believe zal te zegenen. 4e druk. By Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732 (4) 143 blz. Waarbij: Onderrigt voor waare vroome om een betamelyk gebruyk van het H. Avondmaal te maken. Bij Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732, 144 blz. Niet in SGT. Waarbij: Het Kinderdeel der vroome, behelzende het zalig deel der vroome, dat zy kinderen Gods zyn, met de zalige gevolgen van haar kindtschap. Den tweeden druk. Bij Nicolaas en Paulus Topyn te ROTTERDAM 1733, (12) 157 SGT M419.
36533: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Eens Christens opmerking op den Hemel weg. etc. Naar de laatste uitgave herdrukt.
30445: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Het kabinet des genaden-verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade (....). 184 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig der deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) 137 blz. en: Eens christens opmerking op den hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrichting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. 132 blz. En: Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden (...). 116 blz. En: Onderrigt voor ware vromen. Om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken (...). 124 blz.
170: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - AL de Werken Het kabinet des Genaden-Verbonds zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade. en: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. en: Eens Christens opmerking op den hemelweg. en: Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden. en: Onderrigt voor ware vromen. Om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken.
25511: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raad, moedgeving en versterking der zwakken; dien doorgaans de Avondmaals-tijden in plaats van tijden van verkwikking, tijden van beroering zijn, alsmede tot algemeene stichting en opwekking. Openbaring XIX: 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de Bruiloft des Lams. Door Lambertus Myseras, lidmaat des Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 152 blz. AMSTERDAM, Höveker. SGT M441. Waarbij geb.: Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegd tot overtuiging van Genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad- en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking, en verzekering; in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daar over. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 236 blz. SGT M385
18479: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Het cabinet des genaden-verbont. Zynde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. ect 3e druk
33705: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het verbond der genade. Aangelegd tot overtuiging van genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad - en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking en verzekering; in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daarover. Door Lambertus Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Nieuwe onveranderde uitgave.
72040: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Alle de werken Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raad, moedgeving en versterking der zwakken; dien doorgaans de Avondmaals-tijden in plaats van tijden van verkwikking, tijden van beroering zijn, alsmede tot algemeene stichting en opwekking. Openbaring XIX: 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de Bruiloft des Lams. Door Lambertus Myseras, lidmaat des Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 152 blz. AMSTERDAM, Höveker. SGT M441. Waarbij geb.: Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegd tot overtuiging van Genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad- en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking, en verzekering; in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daar over. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 236 blz. SGT M38
77249: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Alle de werken van Myseras. Waarin opgenomen : Het kabinet des genade-verbond, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. (6) 238 (4) blz. 3e druk Rotterdam Niklaas en Paulus Topyn 1725 Het kinderdeel der vromen. (5) 156 (2) 4e druk bij AMSTERDAM Abraham Cornelis 1770 Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. (143 blz. Rotterdam Hendrik van Pelt 1738. Der Vroomen ondervinding ect 128(40Bl AMSTERDAM Abraham CORNELIS 1777 Eens Christens opmerking op den Hemelweg. (2) 143 blz. GRAVENHAGWE Gerardus Wintersdijk 1739
16548: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Alle de werken van Myseras. Waarin opgenomen : Het kabinet des genade-verbond, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. (6) 238 (4) blz. 3e druk Rotterdam Niklaas en Paulus Topyn 1725 Het kinderdeel der vromen. (5) 156 (2) 4e druk bij AMSTERDAM Abraham Cornelis 1770 Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. (143 blz. Rotterdam Hendrik van Pelt 1738. Der Vroomen ondervinding ect 128(40Bl AMSTERDAM Abraham CORNELIS 1777 Eens Christens opmerking op den Hemelweg. (2) 143 blz. GRAVENHAGWE Gerardus Wintersdijk 1739
14041: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Eens Christens opmerking op den Hemel weg. etc. Naar de laatste uitgave herdrukt.
14042: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg - Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. Naar de laatste uitgave herdrukt.
14043: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Het kabinet des Genadeverbond. Zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade. Nieuwe onveranderde uitgave. Waarbij: Het kinderdeel der vromen. 116 blz. Waarbij: Onderrigt voor ware vromen.124 blz.
42943: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op weg naar den hemel. 144 blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg, 164 blz. Het kinderdeel der vromen, 174 blz. en 2 pag boekenlijst ,
42952: MYSERAS, LAMBERTUS - Der vromen ondervinding AL de werken van LambertusMyseras
17519: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Onderrigt voor waare vroomen, om een betamelyk gebruik van het H. Avondmaal te maaken. Dienende tot raad, moetgeving en versterking der swakken, dien doorgaans de Avontmaals tyden, in plaats van tyden van verquikking, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigting en opwekking. Opgestelt door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Den vierden druk.
25513: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Eens Christen opmerking op den Hemelwech. Tot nuttigheit aangelegt op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerde; maar voornamelyk tot opbouw, troost, onderrichting en verquikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. Letterlyk naar de druk van Abraham Cornelis, 1776. 144 blz. Waarbij geb.: Onderrigt voor waare vroome. Om een betamelyk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raar, moedgeving en versterking der swakken, dien doorgaans de Avondmaals tyden in plaats van tyden van verquikkinge, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigtinge en opwekking. Letterlyk naar de druk van Gerardus Winterswyk, 1726. (6) 136 blz. Waarbij geb.: Het cabinet des Genaden-Verbonts, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegt tot overtuiging van genadenloose menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raat en moetgeing te dienen, tot bevordering van haar geloof, blydschap, heiligmaking en versekering, en in vragen voorgestelt, met nuttige aanmerkingen daar over. Letterlyk naar de druk van Nicolaas Topyn, 1734. (4) 185 blz. Waarbij geb.: Der vroomen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgestelt in vragen en antwoorden. Aangelegt tot ontdekking van genadelooze, maar meest onderrigting en trost van duistere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heiligmaking en blydschap des geloofs. Letterlyk naar de druk van Gerardus Winterswyk, 1727. (6) 128 blz. Waarbij geb.: Het kinderdeel der vromen, belezende het zalig deel der vroome, dat zy kinderen Godts zyn, met de zalige gevolgen van haar kindtschap. Aangelegt tot een algemeene stigting, maar meest tot troost, raat- en moetgeving, en bevordering der heiligmaking der kinderen Godts.Letterlyk naar de druk van Nicolaas Topyn, 1738. 144 blz.
35349: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Het kabinet des genaden-verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade (....). 184 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig der deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) 137 blz. en: Eens christens opmerking op den hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrichting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. 132 blz. En: Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden (...). 116 blz. En: Onderrigt voor ware vromen. Om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken (...). 124 blz.
16515: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Der vromen ondervinding op weg naar den hemel. 144 blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg, 164 blz. Onderricht voor ware vromen, 160 blz. Het kinderdeel der vromen, 174 blz. en 2 pag boekenlijst Het kabinet des genaden-verbonds, 236 blz. en 4 pag boekenlijst
19221: MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) - Het cabinet des genaden-verbont. Zynde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade.
78153: NAASTEPAD Th J M - De twee petrusbieven Verklaring van een bijbelgedeelte.
72629: NAEFF, TOP - SCHOOLIDYLLEN Geils Rie Reinderhoof
47759: Naerebout, Joop - De drie van de boerderij
62275: NAHON, Alice - Op zachte Vooizekens. Gedichten. Twintigste druk 50e tot 54e duizendtal.
62286: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der Christelyke religir ten klaarste en allerkortste. Opengelegt ten dienste voor mingeoefende en nogtans Heilbegeerige Zielen, die zich willen begeven tot des HEEREN H. Avondmaal. 8e drukk
62281: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam.WAaRBIJ Kort begrip der Chria=stelijke religie verdedigd tegen alledwalingeen engwaalgeesten 2e deel
22061: NAHUYS, Gerard Johan (1738-1781, prof. te Leiden) - Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV uitgegeven door J. van Nuys Klinkenberg, A. L. M. theol. et philos. doctor, Hoogleraar in de Godgeleerdheid en kerkelijke Geschiedenisssen aan het Athenæum illustre, en predikant te Amsterdam. Eerste en tweede deel.
32663: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam. Vierde druk. Waarbij geb.: Kort begrip der christelijke religie Met eenige voorname Schriftuurplaatsen voor Eerst-beginnende en die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, Predikant te Monnikendam. Vierde druk.
62283: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der Christelijke religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren Helig Avondmaal, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. Tweede deel.
62282: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam. Vierde druk. Waarbij geb.: Kort begrip der christelijke religie Met eenige voorname Schriftuurplaatsen voor Eerst-beginnende en die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, Predikant te Monnikendam. Vierde druk.
38378: NUYS KLINKENBERG J van (1744-1817, prof. te Amsterdam) en Ger. Joh. NAHUYS. (Amsterdam) - DE BIJBEL door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen verklaerd. (Vanaf dl. 4 alleen door J. van Nuys Klinkenberg)
62277: NAHUYS, Gerard Johan (1738-1781, prof. te Leiden) - Kort Begrip der Christelijke religie, met eenige voorname schriftuurplaatsen, voor eerstbeginnende, en die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Tnegende druk.
5530: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der Christelyke religie, .verdedigt tegen dwalingen en dwaalgeesten 7e druk.
62284: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der Christelyke religie, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten, door Petrus, pred. te Monnikendam. Tweede deel, zevende druk.
62285: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der Christelyke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nogthans heil begeerige zielen,die zich willen begeven tot des HEEREN H AVONDMAAL negende druk tweede deel Kort begrip--- verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. Tweede deel.zevende druk.
1698: NAHUYS, Gerard Johan (1738-1781, prof. te Leiden) - Kort Begrip der Christelijke religie, met eenige voorname schriftuurplaatsen, voor eerstbeginnende, en die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Tiende druk.
62278: NAHUYS, Gerard Johan (1738-1781, prof. te Leiden) - Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV uitgegeven door J. van Nuys Klinkenberg, A. L. M. theol. et philos. doctor, Hoogleraar in de Godgeleerdheid en kerkelijke Geschiedenisssen aan het Athenæum illustre, en predikant te Amsterdam. Eerste en tweede deel.
62280: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der Christelyke religie, .verdedigt tegen dwalingen en dwaalgeesten 7e druk.
38856: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der Christelijke religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren Helig Avondmaal, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. Tweede deel.
27446: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam.
77129: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der christelyke religie, ten klaarste en allerkortste ingelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. 12e druk.
25325: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der christelyke religie, ten klaarste en allerkortste ingelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Dertiende druk.
43907: NAHUYS, Petrus (1692-1766, Monnikendam) - Kort begrip der Christelyke religie, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten, door Petrus, pred. te Monnikendam. Tweede deel, zevende druk.
62288: NAKATENUS, WILHELM, S. J. (NAKATEN). - Himmlisch Palm-Gärtlein, Zur beständigen-Undacht, und geistlichen Ubungen, Richt allein mit Zag-Zeiten, Litanenen Gebet, teren, Betrachtungen, zc. Wondern auch mit heylsamen aus Göttlichem. Wort und 55. Dätteren gezogenen. Unterweisungen und Lehr=Stüden. Reichlich beteket, Fruchtbarlich gegründet, und Unnehmlich gezieret duch P. Wilhelm. Nakatenum, der Societät Jesu Priestern 7e druck, mercklich in Matery und Kupffer Stücken vermehrt, und verbessert. Zu Beförderung der Undacht, ist Dieser Editition ein sonderbehres Tractätlein zugesekt: Darinn etlicher vornehmer heiligen Bilder, und sonderbahre Undacht zu denen, begrissen seund. Ex speciall Approbatione Serenissimi & Reverendissimi
62287: NAKATENUS, Wilhelmus - Het Hemels Palm-hof beplant. Met verscheidene schoone Gebeden, Oeffeningen, Litanien en Lofzangen, Door den Eerw. Pater Wilhelmus Nakatenus, Priester der Societeit Jesu. In den laatste druk veel vernieuwt en vermeerderd.
20783: NAKATENUS, Wilhelmus - Het Hemels Palm-hof beplant. Met verscheidene schoone Gebeden, Oeffeningen, Litanien en Lofzangen, Door den Eerw. Pater Wilhelmus Nakatenus, Priester der Societeit Jesu. In den laatste druk veel vernieuwt en vermeerderd.
62290: NANNING, J.pastoor te Buitenveldert (bij Amsterdam) - Predikatien op de zondagenondag van den Advent en eindigende op den tweeden Zondag na HH Driekoningen dele 1 t/m8 deel9 JEZUs te BETHLEHEM geboren besneden en aangebeden 61 predikatien op de Geboorte Besnijdenis-en aanbiddinge des Zaligmakers en op andere dan invallende Vierdagen gedaan
76826: NANS - Het gezin van den staker geillusstreerd G Geerling
74146: TIEMAN NAOMI - Schaduw over koningsdag (illustraties: Gustavo Garcia)
70922: Napel, G. ten - Teun de jager (serie: Voor rakkers en bengels, schrijver van: 'De wilde vogel', geíllustreerd door E.C. Leegstra)
70925: Napel, G. ten - Hollandse Jaap (geïllustreerd door W. Hardenberg)
62293: NARKISS, B., (RED.), - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
62295: Narkiss, Bzalel - Spiegel van de Joodse Besechaving M.m.v. Dr. Samuel Abramsky, Prof. David Flusser, Prof. Abraham C. Schalit, Dr. Michael Ziv. Dutch translation by Drs. Harry van den Bergh.
62296: NASSOUWE, Wilhelmus van - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing door Dr. Anthony J.M. Cornelissen.
62299: NATORP, PAUL - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus. € (euro) 35.00
35473: NATZIJL, M.M. (red) - Opdat het u welga. 25 jaar Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten, 1971-1996.
62302: NATZIJL, M.M. (red) - Opdat het u welga. 25 jaar Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten, 1971-1996.
72215: KOLHBRUGGE H F dr door Natzijl h. - Gedachten van dr. H.F. Kohlbrugge, over de Heidelbergse Catechismus, 52 korte meditaties, tweede druk
62303: NATZMER, Gert von. - Geheimen der Natuur. De verborgenheden van het planten- en dierenleven. Met 121 afbeeldingen. Tweede druk.
62313: NAUTA, Dr. D. - Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
62312: NAUTA, Dr. D - Pierre Viret Medestander van Calvijn. (1511-1571) In leven en werk geschetst.
21852: NAUTA, Dr. D - Pierre Viret Medestander van Calvijn. (1511-1571) In leven en werk geschetst.
35215: NAUTA, Dr. D. - Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
57639: Itterzon van G P en Nauta D prof Dr. Red - Geschiedenios van de Kerk 9 dln 2e herziende druk
15846: NAUTA, Dr. D. - Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
23105: Nauta, D- Bruin, de C e.a - De Statenvertaling 1637-1937.
74605: Nauta, D en A.de Groot, O.J.de Jong e.a. - van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 5. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
62309: NAUTA, D. - Calvijn leidsman en voorbeeld. Rede ter gelegenheid van den vijfenzeventigsten gedenkdag van de Stichting van de Vrije Universiteit.
62308: NAUTA, D. - CALVIJN EN ZIJN ACEDEMIE TE GENÈVE redevoeringen in een publieke zitting van den Senaat der Vrije Universiteit op 22 mei 1959
2356: NAUTA, prof. dr. D. Groot de a Dr - Jong de O J Dr.-Kinde van der S Dr.- Posthumus Meyjes G H M Dr. Houtman C Dr. Berg van der J Dr. Selderhuis H J Dr e.a. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. deel 1 488 blz 1978- dln 2 488 blz 1983 3dln 428 1988 deel4 deel 5 deel 6 als nieuw
2357: NAUTA, prof. dr. D. (voorzitter) e.a. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 2. 488blz.
74908: SIZOO DR.A EN NAUTA DR. D. - Augustinus redevoeringen in de zitting van den senaat der vrije universiteit ter herdenking van den geboortedag van Augustinus gehouden op 12 november 1954
62317: NAUTA, Prof. Dr. D. - Opstelleen, aangeboden aan professor dr. D. Nauta, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 7 juni 1968.
62314: NAUTA, Dr. D. - Guillaume Farel.
62315: NAUTA, Dr. D. - Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
62310: NAUTA, D. AND J.P. VAN DOOREN (ED.) - De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
41222: NAUTA, Prof. Dr. D. - Opstelleen, aangeboden aan professor dr. D. Nauta, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 7 juni 1968.
62311: NAUTA, D. /DOOREN, J.P. (red.) - De nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
16072: NAUTA, Dr. D. - Guillaume Farel.
6167: NAUTO, Prof.Dr. D. (e.a.) - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (deel 1).
62319: NAUTO, Prof.Dr. D. (e.a.) - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (deel 3).
55474: GREGORY OF NAZIANZUS). - SANCTI PATRIS NOSTRI GREGORII THEOLOGI, Vulgo Nazianzeni, Archiepiscopi Constantinopolitani, Opera Omnis quæ extant vel ejus nomine circumferuntur, ad mss. Codices Callicanos, Vaticanos, Germanicos, Anglicos, nec non ad Antiquiores Editiones Castigata; multis aucta etc., etc
62323: NEALE, J. M. - De Egyptische zwervers. Een geschiedenis uit de tiende grote Christenvervolging. Opnieuw bewerkt door J. van den Berg. Illustraties van F. J. Duetz.
39238: NEALE, J. M. - De Egyptische zwervers. Een geschiedenis uit de tiende grote Christenvervolging.
15847: NEANDER, Dr. A. - De heilige Bernhard en zijn tijd. Uit het hoogduitsch vertaald, door R. P. Verbeek, pred. te Doorn. 2 dln. in 1 band. Dl. 1: (4) 268 blz. Dl. 2: 180 (3) blz.
62326: NEBLETTE, C.B. - Photography, its principles and practice. C.B. Neblette, F.R.P.S. Counselor and administrative head, department of photographic technology, Rochester atheneum and mechanics instititute. Fellow, photografic society of America; Royal photografic society of Great Britain. Fourth edition - sixth printing. With chapters bij Ralph H. Braden. Department of chemistry; Howard C. Colton - Silas M. Thronson, department of photographic technology, Rochester instititute of technology. and J.W. Gillon, Development department, Eastman Kodak Company. Geïllustreerde editie.
77483: SLAGER J W Pred Oud Gerf Gem in Ned - Nabetrachtin f van het heilig avondmaaldes Heern TheReflectionafter the Holy Supper of theLord
77485: SLAGER J W Pred Oud Gerf Gem in Ned - Several notations from our sickroom en Enige antekeningeuit oinze ziekenkamer
14682: WOESTIJNE Chr van der Pred Gerformeerde Gemeenten in Ned - de heidelbergse Catechismus 2edeel
75141: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Het gesproken woord 8 lijden,sterven en opstadings preken
65410: SCHULTINK A - F Mallan pred Gerf Gem in Ned - Als een wachter op Sions muren besteld bevestiging en in trede te Barneveld
65112: SCHINKELSHOEK J Pred Oud Gerf Gem in ned - Diepte des rijkdoms. 37 overdenkingen
72407: WOESTIJNE Chr van der Pred Gerformeerde Gemeenten in Ned - HET DAL DES LOFS de weg der bekeering 10 preken
64539: ROOS J en TREUR T R predikanten Gerf Gem In Ned - GODS wijs beleid Bevestiging en in trede te Chilliwack
31684: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Om te gedenken opstellen aangeboden tegelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum div meedewerkers o.a Ds J Roos-L M P Scholten- Ds W Verhoeks-
77240: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Het gesproken woord v erstreking van enonstrek volk deel 2 acht preken
77053: WESTRATEE J A Pred Gerf Gem in Nede - En woon aldaar van Terneuzen naarPretoria(zuid afrika 5 predikaties
69652: ROOS J Pred Gerf Gem in Nedeland - Van t Kerk,lijk Erf div nummers uit de jaargang en 3 -4-51994-96
62327: NEDERBRAGT, Dr. J.A. - Jeruzalem indien ik u vergete...
40011: Jaarboek Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland - Jaarboekje de jaren 1947-1951-1952-1955-1957-1959-1961-1963 tot en met 1990
74944: MALLAN F Pred Gerf Genmin Nederland - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1982-83-84-85-86-87-88-89- 1990-91-92-9394-95-96-97-98-99- 20002001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2007-2009- 2013
71796: KETTERIJ M Pred Oud Gerformeerde Gemeentin Nederland - VREDE zijulieden deel 2 acht feesststoffen Advent-Kerst-oud en Nieuwjaar Jersaja 64 vers 1-Lukas1vers 31t/m45 -Lukas2vers13 -Jesaja21 vers11-12 -Jesaja 26vers8b -Mattheus 4 vers1-4 -Mattheus4 vers4-7
40012: Jaarboek Geref. Kerk in Nederland - Jaarboekjes geref. Kerk in Nl 1922-1923-1925-1927-1928-1931 tot en met 1938-1941- en adreslijst 1944
71795: KETTERIJ M Pred Oud Gerformeerde Gemeentin Nederland - VREDE zijulieden deel 1 acht feesststoffen Lijdenstijd en Goede vrijdag en Pasen Johannes13vers10 -Johanneas13 vers30b -Johannes 19 vers4-7 -Jesaja 53 vers10b -Johannes 20-1-10 -Johannes 20 vers19-23 - Efeze 2 vers21-22
76615: Mallan.DS.F Pred Gerf Gem in Nederland - De komst van Sions Koning achtprecxikaties uit de serie ,,Het Gesproken woord
40015: Jaarboek Geref. Kerk in Nederland (vrijgemaakt) - Handboek geref. Kerk in Nl (vrijgenaakt) 1948-1968, mist 1963 en 1965. Onder redactie van K. Schilder. P. Deddens en D. Deddens.
40016: Jaarboek Geref. Kerk in Nederland (vrijgemaakt) - Handboek geref. Kerk in Nl (vrijgenaakt) 1948-1968
71792: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Tot roem van Uw gernade deel 2 achtalpred Richteren13vers5 Advent- Jesaja60vers1 advent - Lukas 2vers7Kerst Mattheus2 vers11 Kerst - Johannes 1 vers16 - laatste zondag van jaar Jakobus5 vers 9 oudjaar 2 Koningen6vers16 nieuwjaar -Johabnnes 1 vers33-34 1e zondag
71791: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Het erfdeel in Hem gezegend vijtal predicaties Ester 5 vers 2-3 -Psalm72 vers8-10 - Lukas 2 vers 13-14 - Johannes 17 vers 11 - Felemon vrs 11-12
71793: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Tot roem van Uw gernade deel 3 achtalpred Genesis22vers17 - Richteren3vers31 - iden6vers24n - iden 16 vers30 -Prediker3vers4a -Mattheus 8 vers14-15 - Johannes 1 vers48-51 -Efeze 2 vers12-13
71933: MALLAN F Pred Gerf Genmin Nederland - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland 1981 met uitvoerig verslag van de kerkelijke ontwikkelingen in 1980
73764: BEEK DS. M. VANPRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Gods bewezen weldaden herdacht
71794: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Tot roem van Uw gernade deel 1 achtalpred ` 2 Koningen1 vers13-15 -Prediker 9 vers14-15 -Jesaja 55 vers 3c - Daniel6 vers 24 -Mattheus9vers9-10 -Johannes9vers34-38 -Hebreen11 vers24-26 - 1 Petrus1 vers18-20 deel 2 achtalpred Richteren13vers5 Advent- Jesaja60vers1 advent - Lukas 2vers7Kerst Mattheus2 vers11 Kerst - Johannes 1 vers16 - laatste zondag van jaar Jakobus5 vers 9 oudjaar 2 Koningen6vers16 nieuwjaar -Johabnnes 1 vers33-34 1e zondag deel 3 achtalpred Genesis22vers17 - Richteren3vers31 - iden6vers24n - iden 16 vers30 -Prediker3vers4a -Mattheus 8 vers14-15 - Johannes 1 vers48-51 -Efeze 2 vers12-13
40511: Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland - Acta van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland
56064: HANDELINGEN VAN DE SYNODE DER CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK IN NEDERLAND - Acta van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland
40013: Jaarboek Geref. Kerk in Nederland (vrijgemaakt) - Handboek geref. Kerk in Nl (vrijgenaakt) 1971-1999, mist 1991.
64541: ROOS J Pred Gerf Gem in Nederland - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1981
76048: BEEK DS. M. VAN PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Daniel biddende in balli9nschat daniel9 vers15 t/m 17 biddag 11 maart1970
71797: KETTERIJ M Pred Oud Gerformeerde Gemeentin Nederland - Tot Lering en troost verklaring heidelbergse cathismus
71799: GEBRAAD L Pred Oud Gerformeerde Gemeenten in Nederland - Door Zijn Geest gelsticht vijtal predicaties deel 1 Exodus 2 vers 24-1Samuel30 vers24-Psalm 68 vers 19 Hemelvaartsdag-Romeinen6 vers23 en Gelaten4 vers 4-5a deel 2 Psalm 1 vers6 -Psalm 84 vers 12 -Lukas 12 vers31 -handelingen 5 vers 41 -Efeze 1 vers 7 deel3 Genisis 21 vers 18-19-Deuternonium 18 vers 15 Advent-Mattheus2 vers 23 1e zondag van het jaar=Lukas 5 vers24 enOpenbaring22 vers 17 Zondag na Pinksteren
77238: Roos j en Mallan f Pred Gerf Gem in Nederland - Een vaderlijke Wens voor een in zichzelfonbekwame versla bevestiging en in trede te Chilliwack
71789: GEBRAAD L Pred Oud Gerformeerde Gemeenten in Nederland - Door Zijn Geest gelstichtvijtal predicaties a deel 2 Genisis 21 vers 18-19-Deuternonium 18 vers 15 Advent-Mattheus2 vers 23 1e zondag van het jaar=Lukas 5 vers24 enOpenbaring22 vers 17 Zondag na Pinksteren
71788: GEBRAAD L Pred Oud Gerformeerde Gemeenten in Nederland - Door Zijn Geest gelsticht vijtal predicaties deel 1 Exodus 2 vers 24-1Samuel30 vers24-Psalm 68 vers 19 Hemelvaartsdag-Romeinen6 vers23 en Gelaten4 vers 4-5a deel 1
49089: MALLAN F Pred Gerf Genmin Nederland - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1968-69-70-71-72-73-74--75-76-78-79
49091: MALLAN F Pred Gerf Gen in Nederland - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren -1982-83-84-85-86-87--88--89--1990-91-92-93-94-95-96--97-98-- 99-2000- 01-02-03-04-05- 06 -07--08--09 2010-11-12--13
73763: BEEK M. VAN PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - De grote Helper geroemd en Davids Beweldading door de Heere
40014: Jaarboek Geref. Kerk in Nederland (vrijgemaakt) - Handboek geref. Kerk in Nl (vrijgenaakt) 1971-1999
72217: NEELDE DS. C., SILFHOUT DS. W. - Tot een teken, Joodse feesten en symbolen
62336: NEELE, C. Ds - Kenmerken van wedergeboren kinderen
62337: NEELE, C. Ds. en VISSCHER, W. Ds. - Het karakter van de cermoniën in Bijbels licht. Het oost-europese Jodendom.
37150: NEERBOS, Ds. B. van - Een vertroostende blik in de toekomst.
21992: NEERBOS, Ds. B. Van (em. Predikant der Ger Gem te Katwijk aan de Rijn) - Een vertroostende blik in de toekomst.
62340: NEERBOS, Ds. B. van - Een Vertroostende blik in de toekomst. 4-tal Advents-predikaties.
62339: NEERBOS, Ds. B. van - Een vertroostende blik in de toekomst.
37190: NEERBOS, Ds. B. van - Een Vertroostende blik in de toekomst. 4-tal Advents-predikaties.
50696: BIBLIA NEERLANDICA- - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks Chromolithografisch frontispice met 130 houtsneeplaten en een fijn gekleurde plaat.
50697: BIBLIA NEERLANDICA- - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks
62341: NEGENMAN, Drs. Johan - Een geografie van Palestina.
62343: NEGEV, Avraham - Schatten uit Bijbels bodem.
62345: NEIL,J. - Palestina en de Bijbel Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak van de Heilige Schrift. Met illustraties van Koppenol. Prachtig geillustr. Index.
62344: NEIL, Dr. James - Palestina en de Bijbel. Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de Heilige Schrift. Met titelplaat en 23 ophelderingen penteekeningen van C. Koppenol.
42918: NEILL, Stephen / ANDERSON, Gerald H. / GOODWIN, John. - Concise dictionary of the Christian World Mission.
62346: NEILL, Stephen / ANDERSON, Gerald H. / GOODWIN, John. - Concise dictionary of the Christian World Mission.
70508: BENSCHOP NEL - Licht onder de horizon eerste druk met illustraties van Frouke E. Botma
70511: BENSCHOP NEL - Een open hand naar de hemel omslagontwerp Jos Kipping
71082: VEERMAN NEL - Poesje, waar ben je geillustreerd door Corrie van der Baan
72583: WANDER NELLEKE - Ook kronkelwegen leiden tot eenn doel
73057: WANDER NELLEKE - Timo de dierenvriend
68508: Wander Nelleke - Tranen en troost
68509: WANDER NELLEKE - Gelouterde opdracht
68510: WANDER Nelleke - Zoekende naar Vrede joodse familie inn de tweede wereldoorlog
46438: Wander Nelleke - Tranen en troost
62348: NELLI, RENE - Troubadours et trouveres.
74108: VERMAAT NELLIE - Gebroken vogeltje
74286: TEEKENS-KRIJGSMAN nellie - Hij zal heersen met vrede, verhalen voor Kerst, Pasen en Pinksteren
74079: TAZELAAR- DE RUITER NELLY - Kerstfeest in de bunker (tweede druk)
78291: TEEKENS KRIJGSMAN Nelly - Het wondeer van Bethlehem Kerst verhalen
1217: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
27559: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
4446: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
62349: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62350: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
62351: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
62352: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62353: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62354: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
4611: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
3315: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
23443: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haar oorsprong en genezing. Door David Nelson. Naar het Amerikaansch. Zesde druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, predikant te Amsterdam.
40001: NELSON, David - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
1811: NELSON, T. - De hoofdbedekking. Wat zegt de Heilige Schrift?
62355: NEPOTIS, C. - Cornelii Nepotis excellentium imperatorum vitae. Ex editione Oxoniense fideliter expressae.
62356: NEPPON, M. - Marie Blommers onschuldig veroordeeld een oorspronkelijk boeiend verhaal haar verbli9jf op de hofstede EIKENHORST verstooten en eer hersteld tiende duizendtal
20336: NES-UILKENS, G. van - Ingrid, de dochter van Duikelaartje. 4e druk.
46591: NES, Dr. H.M. van - De graaf van Zinzendorf door Dr. H.M. van Nes
5565: NES, H.M. van - Drie eeuwen van strijd. Bladzijden uit de oudste geschiedenis der Christelijke kerk. Door dr. H.M. van Nes, predikant te Rotterdam
31763: NES, H.M. van - De eeuw der overwinning. Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der vierde eeuw.
62362: NES, H.M. van - Drie eeuwen van strijd. Bladzijden uit de oudste geschiedenis der Christelijke kerk. Door dr. H.M. van Nes, predikant te Rotterdam
62363: NES, H.M. van - De christus der evangelie
62364: NES, H.M. van - John Wesley. Door dr. H.M. van Nes.
62365: NES, H.M. van - De eeuw der overwinning. Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der vierde eeuw.
62366: NES, prof. dr. H.M. van - Vijftig jaren zending "Oegstgeest" 1897-1947 Van Nes (Uit diens nagelaten geschriften).
62367: NES-UILKENS, G. van - Ingrid, de dochter van Duikelaartje. 4e druk.
62368: NES-UILKENS, G. VAN - Eerwaarde
62361: NES, H.M. van - De Nieuwe Mystiek Tweede druk.
62359: NES, Dr. H.M. van - De Adventstijd der wereld. tweede druk
62360: NES, H.M. - Bunyan, John.
62357: NES H M van Prof Dr. - De Nederlandsche zendingsschool
43980: NES-UILKENS, G. VAN - De zoeker door G. van nes-Uilkens tweede druk
46062: NES, Dr. H.M. van - De Adventstijd der wereld. tweede druk
33511: NES, H.M. - Bunyan, John.
46108: VAN NES-UILKENS, G. - Duikelaartje.
28408: NES, H.M. van - John Wesley. Door dr. H.M. van Nes.
43844: NESNA, HANS - Toen het vaderland riep.... een verhaal uit dagen van mobilisatie en strijd door Hans Nesna zesde druk
43772: NESNA, HANS - De betere wereld roman door Hans Nesna tweede druk
47138: NET, J.S VAN DER - oneindige liefde 10 preken
62371: NET, Ds. J. S. van der Pred Gerf Gem - De zeven kruiswoorden. .
14068: NET, Ds. J. S. van der - De zeven zegelen. 22 meditaties over Openbaring 4 t/m 8 en afscheidspredikatie op 29 augustus.
76537: NETELENBOS J B - DE Grond van os geloof
62374: NEURDENBURG J C - De Christelijke zending der Nederlanders in de 17e en 18e eeuw
62375: NEURDENBURG, J. C. - Mededeelingen van wege het nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door bestuurders van voornoemd genootschap. 18e deel, 4e stuk.
19851: NEURDENBURG, J. C. Nederlandsch Indië - Mededeelingen van wege het nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door bestuurders van voornoemd genootschap. 18e deel, 4e stuk.
62377: NEUSER, W.H. - Die Abendmahlslehre Melanchtons in ihrer geschichtlichen Entwicklung (1519-1530)
36922: NEUSER, W.H. - Die Abendmahlslehre Melanchtons in ihrer geschichtlichen Entwicklung (1519-1530)
62379: Neusner, Jacob - Mitzvah
49182: Neve, Marie - Helen's kleintjes. of de liefste kinderen der wereld. tweede, geïllustreerde uitgaaf
47128: J.P NEVEN e a - Kerkelijk leven in beeldde Alblaserwaard deel2
47139: NEVEN, J.P EA. - kerkelijk leven in beeld De Alblasserwaard II
62382: NEVEN, J.P EA. - Van het zelfde huisgezin Geestelijk leven langs de Hollandse Ijssel
62383: NEVEN, J.P EA. - kerkelijk leven in beeld De Alblasserwaard deel 1-II
40311: TUKKER W L ds. door NEVEN J - De zaligheid is in geen ander leven en werk Ds W L Tukker
54651: FLORIJN H Dr.-NEVEN J P - Voorgangers in de noodkerk ( geschiedenis van deBergambachtse Noodkerk van C van de Graaf over de voorgangers Beekman.Blaak/Boone/ fraanje/Lamain/poekl/Toes e.a
62381: NEVEN, J.P EA. - kerkelijk leven in beeld De Alblasserwaard 1
3673: NEVIUS, Sara (1632-1706, echtgenote ds. W. à Brakel) - Godvruchtige overdenkingen en allenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere van Sara Nevius, huisvrouw van ds. Wilhelmus à Brakel, in leven bedienaar des Goddelijken woords te Rotterdam. Door Z. eerw. met eene voorrede en een berigt wegens haar Godvruchtig leven en zalig afsterven na haren dood uitgegeven.
6735: NEVIUS, Sara (1632-1706, echtgenote ds. W. à Brakel) - Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken. Betreffende het verborgen leven voor den Heere.
76308: NEVIUS, Sara (1632-1706, echtgenote ds. W. à Brakel) - Een aendachtig leerling van den Heere Jezus, door Hem zelf geleert, zonder hulp van Menfchen, beschreven door Sara Nevius, Huisvrouwe van Do. Wilhelmus à Brakel, In zijn leben bedienaer des Godtluken Woorts te Rotterdam Door hem na hare doot uigegeven, en met een Voorrede verrykt,vierde druk. Jezaia 54 vers 13 Alle uwe kinderen zullen van den Heere geleert zyn.
27394: NEVIUS, Sara (1632-1706, echtgenote ds. W. à Brakel) - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door hemzelf geleerd of godvruchtige overdenkingen en alleenspraken betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius, Huisvrouw van Wilhelmus à Brakel.
34641: NEVIUS, Sara (1632-1706, echtgenote ds. W. à Brakel) - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door Hem Zelven geleerd, of Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius, huisvrouw van ds. Wilhelmus à Brakel, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. Door zijn eerw. met eene voorrede en een berigt wegens haar godvruchtig leven en zalig afsterven, na haren dood uitgegeven. Tiende druk.
2981: NEVIUS, Sara (1632-1706, echtgenote ds. W. à Brakel) - Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius. Met een voorrede en een berigt, wegens haar godvruchtig leven en zalig afsterven, na haren dood uitgegeven. 9e druk.
14554: NEWMAN, S. - Levensbeschrijving van John Winzer. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
38667: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden en aan zijne echtgenoot.
188: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - De grondlegging der Christen kerk. Benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw, in eenige bezonderheden overwoogen. Uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven. En uitgegeven met een voorbericht, door Cornelis Brem.
76728: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Wijsheid voor eenvoudigen
5067: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Cardiphonia, of gemeenzaame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godsvrucht Uit het engels vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met eene voorede door Cornelis Brem
39015: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - ardiphonia. Of gemeenzame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en besturing op den weg des geloofs en der godsvrucht. Nieuwe uitgave. 1e deel: 211 blz. Waarbij geb.: 2e deel: 213 blz. en 3e deel: 190 blz.Waarbij Omicron. Brieven over verschillende onderwerpen,. 247 Waarbij Gods genade en vrijmagtig albestuur, ontdekt in de zeldzame levensgevallen, langdurige en merkwaardige reizen en zonderlinge bekeering, van den eerwaarden heer Johan Newton, voormaals door hemzelven beschreven in XIV. brieven aan den eerwaarden heer T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe uitgave. (4) 79 blz Met: Levensbijzonderheden van den eerwaarden heer John Newton, laatst predikant te Londen, na deszelfs dood uitgegeven door Richard Cecil, predikant van St. John Bedford. Naar de derde uitgave uit het Engelsch vertaald door A. Goedkoop, leeraar der Protestantsche gemeente te Gent. Nieuwe uitgave. 82 blz Met: Briefwisseling tusschen John Newton en Hanna More; voorafgegaan door een kort levensberigt van Hanna More. Uit het Engelsch door T.M. Looman. Nieuwe uitgave. 85 blz. Met: Een en twintig brieven aan eene jonge jufvrouw, door Johan Newton, naar het Engelsch, door P.J. Mattheyer, onderwijzer bij de Waalsche Gemeente. Nieuwe uitgave. 68 blz. met NALATENSCHAP Brieven aan onderscheidene personen en over verschillende onderwerpen ten gevolge van cardIfhonia en omicrom. 1857 450,blz Waarbij LEERREDENEN 20) 290; (8) 236; (4) 223 blz. Geb. in org. halfleren band. 4o
44262: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Cardiphonia, of gemeenzaame brieven, . zijnde geschreven aan zijne echtgenoot gedurende drie reizen naar Afrika en bij volgende afwezigheid in Engeland derde deel waarbij OMICRON brieven over verschillende onderwerpen.uit het engels door M Cheuallier
3780: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Omicron. Brieven over verschillende onderwerpen,. 247 blz. John Newton's nalatenschap. Brieven aan onderscheidene personen en ober verschillende onderwerpen, ten vervolge op de Cardiphonia en Omicron. Door John Newton, in leven predikant te Londen. Uit het Engelsch. Nieuwe uitgave. met nagelatenschap
62392: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Cardiphonia, of gemeenzaame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godsvrucht Uit het engels vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met eene voorede door Cornelis Brem
62394: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Levensbijzonderheden. na deslefs dood uitgegeven door Richard Cecil predikant van sr John Bedford Nieuwe uitgave.
62391: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden .ter hunne Godvruchtige vrienden en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht uit het Engelsch vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met een voorrede door Cornelis Brem deel 1-2 derdedruk waarbij deel 3 Cardiphonia,of vervolg van gemeenzame brieven zijnde deezen geschreven aan zijne EGTGENOOTE gedurende drie reizen naar AFRIKA in de jaren 1750 tot 1754 en bij volgende afweezigheid inb ENGELAND benevens een kort verhaal van haare laatste ziekte en Godvruchtrig afsterven.
35698: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden en aan zijne echtgenoot Tweede deel vierde druk.
35699: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden en aan zijne echtgenoot eerste deel vierde druk.
17119: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Gods genade en zijn vrijmachtig albestuur, ontdekt inde zeldzame Levensgevallen, langdurige en merkwaardige reizen en bekeering. Waarbij nog gevoegd is : Verhaal van den laatsten levensloop en het troostelijk uiteinde van Newton's Zuster, Eliza Cuningham. Door hemzelven beschreven.
14056: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Van slaaf tot predikant. Leven en arbeid van John Newton.
62395: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - De grondlegging der Christen kerk.
62398: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Gods genade en vrijmachtige albestuur ontdekt in de zeldzaame levensgevallen, langdurige en merkwaardige reizen en zonderlinge bekeering van den eerwaardigen heer Johan Newton. Voormaals door hemzelven beschreven in XIV brieven aan den eerwaardigen heer T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweede druk. Uitgegeven met eene korte voorreden door Cornelis Brem.
75570: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Rust voor uw ziel serie licht op de kandelaar
28542: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Bundel van stichtelijke leerredenen door Johan Newton, predikant te Londen. Vertaalt en uitgegeeven door Martinus van Werkhoven, met eene voorrede van den wel eerwaarde en zeergeleerden heer Joh. Conradus Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam.
31589: NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) - Levensbijzonderheden. na deslefs dood uitgegeven door Richard Cecil predikant van sr John Bedford Nieuwe uitgave.
42383: NICANDRUM, M. Paulum. - Herßsterckung. Daß ist kurtze und in Gottes Wort wolgegründte Erklerung deß Sechß un Achßigsten Psalms. Darinnen Gottseligen Christen gezeigt, und deutlich fùrgehalten wird, womit sie in widerwertigkeit und trùbsal, sonderlichen aber in sterbenßfleussten ihr Herz laben und stercken, und wieder deß Teuffels harte Anfechtung verwahren sollen. Geschehen durch M. P. N. In Hall zu S. Ulrich Pfarrherrn. Psal. LXXXVI. Erhalte mein Hertz bey dem einigen, das ich deinen Namen fùrchte.
62401: NICKSON, Mary - Het venetiaanse huis.
75594: SCHUT PIETER H 1619-1660= VISSCHER NICOLAES - Historien des Oude en Nieuwen Testaments vermaerckelyck afgebeelt en geetst door Pieter H schut ende nieulyxkx uytgegeven door Nicolaes Visscher met privelegge
62403: NICOLAI, Jürgen - Kooi- en volièrevogels. Het fokken en de keuze. Met tekeningen en zwart-wit foto's.
70921: Nicolas, Edmond - Brocaat en boerenbont (schering en inslag van een fabrikantenleven)
62404: NICOLAS, A. - Ueber das Verhältnis des Protestantismus und sämmtlicher Häresien zu dem Socialismus. Nebst einer Einleitung, gerichtet gegen eine Schrift des Herrn Quizot, von August Nicolas, Verfassr der philosophischen Studien über das Christenthum. Aus dem Französischen übersetzt von dr. Hermann Müller, öff. ord. Professor der Rechte.
78294: HIJWEEGE NICOLETTE - Bekering in bevindelijke Gereformeerde kring En psychologische studie
62405: NICOLSON, HAROLD - Ist der Krieg unvermeidlich?
62409: NIEHE, Ivo (samensteller) - Mijn bevrijding Nederland vijftig jaar bevrijd. Herinneringen van ooggetuigen van de bevrijding in woord en beeld bijeengebracht.
17858: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
26725: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62414: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62420: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..
77128: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62413: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62415: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
3570: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De donderslag der godlozen, wegens het schrikkelijk oordeel, ende de pyne der hellen, het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de gelovige zielen, het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62416: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Den donderslag der godloozen wegens het schrikkelijk oordeel en de pijn der helle, het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen, het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel. Onveranderd.
62417: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Den donder-slagh der Goddeloosen, wegens het schrickelijck oordeel, en pijne der hellen. 1e en 2e deel in 1
62418: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
62419: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
62410: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De donderslag der godlozen, wegens het schrikkelijk oordeel, ende de pyne der hellen, het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de gelovige zielen, het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
44100: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
4095: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Een welrieckende ende hertsterckende balsem, vloeijende uyt den heylsamen Boom des Levens, staende middenin het Paradijs. Gevende den elendigen mensch, gevallen in de doot, wederom het Leven.
26290: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Den Donderslag der godloozen. Wegens het schrikkelijk oordeel en de pijn der helle, het eerste deel. Met de Hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen, het tweede deel. Onveranderd.
32160: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
15252: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - De donderslag der godloozen, wegens het schrikkelijk oordeel, ende de pyne der hellen, het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de gelovige zielen, het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62412: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
35123: NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62422: NIELSEN, J.T - Handeling I Een praktische bijbelverklarin tekst en toelichting
37471: NIEMANN, A. - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalse boerenjongen. Zestiende herziene druk. met platen.
43212: NIEMANN, A. - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen. Door August Niemann. 7de druk. Met platen.
34124: NIEMANN, A. - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen. Door August Niemann. 9de druk. Met platen.
77042: NIEMANN, A - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalse boerenjongen. de herziene15e druk. met platen.
62424: NIEMEIJER , DRS. H.E - Op Hoger Plan. Voorgeschiedenis En Ontstaan van De Christelijke Hogeschool Windesheim Te Zwolle
62425: NIEMEIJER, A. JAN - Zo'n andere wereld. Prenten van Cornelis Jetses. Tweede druk
62426: NIEMEIJER, Jan. A. - Leven op het platteland. Met illustraties van Corneles Jetses
62428: NIEMEYER, H(ermann) A(gathon): - Collectio confessionum in ecclesiis reformatis publicatarum.
62427: NIEMEYER, Emil H.G. - Große Missionsharfe. Neue folge. Geistliches Liederbuch für gemischten Chor, sowie für Klavier- oder Harmonium-Begleitung.
62430: NIEMÖLLER, Martin - De laatste 28 preeken. Uitgesproken in de jaren 1936 en 1937 te Berlijn - Dahlem. Uit het Duitsch vertaald onder leiding van A. G. Barkey Wolf. Met een aanhangsel De Staatskerk is er.
23815: NIENHUIS, Jant - Open de deur.
40095: NIEROP, Pieter - De zeven zusjes Sandelhout. 5e druk.
62432: NIEROP, Pieter - Pak aan Miesje Sandelhout!
62433: NIEROP, Pieter - Écht weer Miesje Sandelhout. 3e druk.
62439: NIEROP, Pieter. - Als de kievit roept op Weltevree. Geillustreerd door G. van Straaten. Een gezellig boek van het boerenland voor jonge kinderen.
34802: NIEROP, Pieter - Écht weer Miesje Sandelhout. 3e druk.
34803: NIEROP, Pieter - Een brief voor Miesje Sandelhout. 2e druk.
34804: NIEROP, Pieter - De zeven zusjes Sandelhout. 3e druk.
34805: NIEROP, Pieter - Wat nu, Miesje Sandelhout? Geïllustreerd door G. van Straaten.
34806: NIEROP, Pieter - O, Miesje Sandelhout...!! 3e druk.
62437: NIEROP, Pieter - O, Miesje Sandelhout...!! 3e druk.
33095: NIEROP, Pieter - Pak aan Miesje Sandelhout!
62434: NIEROP, Pieter - Een brief voor Miesje Sandelhout. 2e druk.
62435: NIEROP, Pieter - De zeven zusjes Sandelhout. 3e druk.
62436: NIEROP, Pieter - Wat nu, Miesje Sandelhout? Geïllustreerd door G. van Straaten.
43377: NIESE, CHARLOTTE - Wat Michiel Schneidewind Gedurende Den Franschen Tijd in Hamburg Beleefde Eerste Druk. Decorative Cloth, 8vo. uit het Duitsch vertaald door Mevr. J. van der Hoeven, geb. wijnrood linnen, fraaie seriebandtekening van J.G. Kesler, met vier platen van H. Schroedter,
62441: NIESEL, Wilhelm - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche.
62442: NIESEL, Wilhelm - Bekentnissschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekentnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeven von Wilhelm Niesel. 3. Auflage
62440: NIESEL, W. - Die Theologie Calvins. Einführung in die evangelische Theologie. Band VI.
62443: NIESEL, WILHELM (HRSGEB.) - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeben.
39198: NIESEL, Wilhelm - Bekentnissschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekentnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeven von Wilhelm Niesel. 3. Auflage
16176: NIESEL, W. - Die Theologie Calvins. Einführung in die evangelische Theologie. Band VI.
4206: NIEUWENHUIS, Domela F. J. - Viertal feest- en gelegenheidsredenen. Gehouden in de Evangelisch Luthersche Gemeente te Utrecht, door F. J. Domela Nieuwenhuis, th. doct., hoogleeraar te Amsterdam, en hare leeraren H. C. Millies en J. Decker Zimmerman. Uitgegeven door laatstgenoemden, ten voordeele van de Armen der Gemeente.
62444: NIEUWENHUIS, Domela F. J. - Viertal feest- en gelegenheidsredenen. Gehouden in de Evangelisch Luthersche Gemeente te Utrecht, door F. J. Domela Nieuwenhuis, th. doct., hoogleeraar te Amsterdam, en hare leeraren H. C. Millies en J. Decker Zimmerman. Uitgegeven door laatstgenoemden, ten voordeele van de Armen der Gemeente.
70211: NIEUWENHUIS, G. - Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen
62446: NIEUWENHUIZEN, J.M. - Piepewiet
62447: NIEUWENHUIZEN, FRANS - Tussen binnenduin en zeereep. Op verkenning in ons duingebied 2de druk..Over de Schoorlse duinen.
47758: Nieuwenhuizen, J.m. - Piepewiet
62455: NIEUWLAND, P. (1722-'95, 's-Gravenhage) - Letter en Oudheid-kundige VERLUSTIGINGEN of ophelderende aanmerkingen over verscheide bybelsche,kerkelyke,waereldlyke en wysgeerige KEUR-STOFFEN waarbij Noodige aanmerkingen op het beredeneerd vertoog van den heere PROBUs en verdediging van gene in de letterkundige verlustigingen 1 deel hoofdst 11v 2 over de mogelykheid van t BESTAAN DER SPOOKEN geleerd is. als ook van de gezegden der Heeren NIEUWENTYD en VAN EFFEN in deze stoffen door Petrus Nieuw land
62457: NIEUWLANDER, A. - Nazien
59071: KOPMELS AD VAN NIEUWPOORT. - Elf theologen over de actuelen betekenis van barth
62458: NIFTERIK, dr. G. C. van - De vooruitgang der mensheid.
47363: NIFTRIK G. C VAN - kleine dogmatiek
62459: NIFTRIK G. C VAN - kleine dogmatiek
62463: NIFTRIK, G. C. van - Een beroerder Israëls. Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth. 1e druk.
62464: NIFTRIK, G. C. van - Zie, de mens! Beschrijving en verklaring van de anthropologie van Karl Barth.
62465: NIFTRIK, G.C. van. - Sola Fide de rechtvaardigingsleer in de nieuwe theologie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht op gezag van den rector-magnificius Dr. H.R. Kruyt, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde, tegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op dinsdag 17 december 1940, des namiddags 4 uur, door Gerrit Cornelis van Niftrik geboren te Arnhem.
39293: NIFTRIK, G.C. van. - Sola Fide de rechtvaardigingsleer in de nieuwe theologie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht op gezag van den rector-magnificius Dr. H.R. Kruyt, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde, tegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op dinsdag 17 december 1940, des namiddags 4 uur, door Gerrit Cornelis van Niftrik geboren te Arnhem.
40059: NIGG, WALTER - Tragiek en triomf van het geweten. Het boek der ketters. Dr. Walter Nigg, hoogleraar aan de universiteit van Zurich. Nederlandse vertaling van Johan Winkler. Oorspronkelijke titel: Das Buch der Ketzer.
31476: NIGG, W. - Glanz der Legende. Eine aufforderung, die Einfalt wieder zu lieben.
62466: NIGG, W. - Glanz der Legende. Eine aufforderung, die Einfalt wieder zu lieben.
62470: NIJENHUIS, H.J. - Oud - Ede vertellingen uit ons dorp.
62471: NIJENHUIS, Prof. dr. W. - Hoe calvinistisch zijn wij Nederlanders?
62472: NIJENHUIS, WILLEM (ED.) - Matthew Slade 1569-1628. Letters to the English Ambassador (Publications of the Sir Thomas Browne Institute - New Series 6).
62469: NIJENHUIS, H.J. - Ede in grootvaders tijd.
62474: NIJHOFF, R.H. - Oude prentbriefkaarten vertellen over het dorp Ede
62475: NIJHOFF, R.H.; WEERD, E. VAN DE - Ede in oorlog en vrede
62476: NIJKAMP, J. W. D. - Toch gevonden...!
62477: NIJKAMP, Jan / ROOK, Ruud / SLIJPER, Henk / ZWEERES, Ko (redactie) - De 12 maanden van het jaar.
71110: NIJKAMP, J.W.D. - Spanning rond de boshut
73499: CALLENBACH C C herv Pred te Nijkerk - Het zalige van nabij God te zijn ps 83 vers 28
62479: NIJKERK - De brink. kursussen 1988-1989. Kreativiteitscentrum open huis 27 augustus 1988
62480: NIJKERK - Christelijk M.A.V.O
62482: NIJKERK - Volks universiteit. kursusjaar 1986-1987
62483: NIJKERK - Westerheem
62484: NIJKERK - Gids voor de parochie van de H. Catharina te Nijkerk
62485: NIJKERK - Stichting oud-Nijkerk. Thema-nummer de stadsbrief van nijkerk
62486: NIJKERK. - Regelement van orde voor de vergaderingen van de raad
51825: BRINKMAM G Gerf Pred te Nijkerk - de zelfbewaring in de liefde Gods alscheidspreek op zondag 30 juni 1946 te Nijkerk
68428: W H te Nijkerk - Vrouwenkiesplicht in strijd met Gods Woord. Door W. H. 16 blz.
22148: NIJLAND, E. - John Williams, de apostel van Polynesie. Door E. Nijland.
62488: NIJLAND, E. - John Williams, de apostel van Polynesie. Door E. Nijland.
62491: NIJLEN, JAN VAN - Gedichten 1904-1938
47053: NIJLEN, JAN VAN - Uren met Montaigne,(1533- 1592) een keur van stukken uit zijne werken, vertaald en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door Jan van Nijlen
42092: NIJLEN, JAN VAN - Gedichten 1904-1938
67436: VELZEN van S K THODEN The Dr en Pred te NIJMEGEN - Het EVANGELIE aan de DOODEN verkondigd eene proeve om de zoogenaamde Nederdaling van CHRISTUS ter Hellw tot derzelve bijbelsche beteekenis ebnn hooge belangrijkheid voor de leerc des heils terug te brengen
49105: Nijnatten-Doffegnies, H.J van - Harm de Leugenaar. Illustraties van G. D. Hoogendoorn.Met Gekleurde plaat.
43597: NIJNATTEN DOFFEGNIES, H.J. van - Tolhuis, ''Het zwarte paard'' door H.J. van Nijnatten Doffegnies
62492: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H.J. van - Het geheime dorp.
12802: NIJSSE, P. - In vreemde handen.
40704: NIJSSE, M. - Het "rode paard" in Zeeland
62495: NIJSSE, M. - Het "rode paard" in Zeeland
62499: NIJSSE, P. - Scheldehof
15851: NIPPOLD, Dr. F. (hoogleraar te Heidelberg) - De christelijke wereld der laatste halve eeuw. (1814-1870). Historische taferelen. Voor Nederland bewerkt door Dr. C. E. van Koetsveld.
62502: NIR, Dov - Reisgids voor Israel.
73075: VEREN NITA - De das van oma
73076: VEEREN NITA - Mag Mies mee?
74132: VEEREN NITA - Mag Mies mee (illustraties: Nita Veeren)
68587: WEATHERHEAD LESLIED.NL - dicplinischap
44965: WEATHERHEAD LESLIED.NL - dicplinischap
44134: NN - Zonneschrijn in het huis
47361: NN - het geslacht bjorndal een verhaal uit de jaren omstreeks 1760 tot 1810 Met de oorspronkelijke illustraties van Anton Pieck. Drie delen in een band. En eeuwig zingen de bossen/Winden waaien om de rotsen/De weg tot elkander. ..
48286: NN - Een goed idee
48293: NN - Door Christus getrokken
77792: NN - Goudkorrels 3. Citaten van de reveil-serie
62559: NN - Onze Vorstin. Protestanten over Beatrix
62560: NN - Ik leer lezen met tom en tina. aan het werk. Avi 2
48567: NN - Kerstjubel vanwege Zaligheids-Aanschouwing Predikatie uitgesproken op de Tweede Kerstdag 1952 in de Colaniastraatkerk te Rotterdam - Wesst Door Ds. W. F. Laman en uitgezonden door de Nederlandshe Christelijke Radio-Vereeniging te Hilversum
48571: NN - Het IXe Gebod "Gij zult geene valsche getuigenis spreken tegen uwen naaste." Eenige vragen aan den Kerkeraad van Gendringen E.a Gedaan naar aanleiding van hun Herderlijk schrijven van 7 sept. 1887. door een doleerende
62508: NN - VERHAAL van de oude Kerk gebruiken,of ene naaukeurige geschiedbeschrijving Bevatende hunne Geboorte en aanwas hoe zy ter Kerke ingeslopen en langs welke Trappen zy tot de by Geloovigheit zyn overgegaan door een geacht voorstander der rechtzinnige Leere en Kerk
62506: NN - De zwarte boer
62507: NN - Het Paaurdje van Peter
62520: NN - Gedichten IX 1998
62521: NN - DE grote of sint nicolaas kerk te monnickendam.
62519: NN - De weg naar den Hemel. Voorgesteld in eenige zaligmakende kentekenen. Bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broerder tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster
62518: NN - Geert grote en de moderne devotie. Athenaeumbibliotheek museum de waag Deventer het catharijneconvent Utrecht.
62561: NN - Ik leer lezen met tom en tina. op reis. Avi 2
62562: NN - God wendde Zijn lot. Rouwdienst te Slikkerveer en begrafenisdienst te Nunspeet gehouden bij het overlijden van Ds. G. Zwerus. In dit boekje is tevens opgenomen zijn laatste predikatie gehouden te Slikkerveer.
62565: NN - De geloofsbelijdenis van den Christen naar d Heilige Schrift voorgesteld aan mijne discipelen door hunnen Herder en Leeraar. Twaalfde druk
62541: NN - De muidense scheepstimmerman. Uit het leven van oefenaar Pieter van Veen
62542: NN - Het leven en sterven van Lodenstein. geboren 1620 en overleden 1677. Volgens een oud geschrift getrouwelijk naverteld door een liefhebber der waarheid
62522: NN - Dokkum 12 eeuwen 754-1954
62524: NN - Joods Historisch Museum. Gids
62525: NN - 12,5 jaar Eben-Haezer school. Basisschool voor reformatorisch onderwijs
62558: NN - De getrouwe getyuige een verhaal uit het lijden en den strijd det Christenen in SPANJE
62553: NN - 1001 veilige remedies. Betrouwbare oplossingen voor veelvoorkomende gezondheidsproblemen
62554: NN - Samen gelukkig. Gedichten, gebeden en overdenkingen over het huwelijksleven
62557: NN - Kind van ons. Een eerste handreiking aan ouders van kinderen met een handicap.
62543: NN - Doorzoekt Uzelve nauw. Zefanja 2:1
62544: NN - Hoe lief heb ik uw dag. Rapport van de commissie, ingesteld door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten, met betrekking tot de dag des Heeren
62545: NN - Hoe onze Gereformeerde Vaderen over Christelijk Onderwijs dachten.
62547: NN - Als Gij verwoest... Om 's Heeren huis 2
62548: NN - 'Samen op Weg'? Bezinning en Verantwoording
62549: NN - 'Europa' en de 'Kathokraten'
62552: NN - Goudkorrels 2. Citaten van de reveil-serie
62505: NN - Toe vertel eens wat. . .
62504: NN - Verloren zonen tweede druk
62503: NN - De weg naar den Hemel Voorgesteld in eenige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster.
62540: NN - Het verkondigde Woord.
62517: NN - Het nieuwe te0
62514: NN - Parakkekedutie. Statenvertaling en (nieuwe Bijbelvertaling) voor de bijbelbeken Est(h)er, Prediker, Jona en Handelingen.
62509: NN - Een goed idee
62510: NN - Door Christus getrokken
62511: NN - Kerstjubel vanwege Zaligheids-Aanschouwing Predikatie uitgesproken op de Tweede Kerstdag 1952 in de Colaniastraatkerk te Rotterdam - Wesst Door Ds. W. F. Laman en uitgezonden door de Nederlandshe Christelijke Radio-Vereeniging te Hilversum
62513: NN - Geschiedenis van de HEILAND
62526: NN - Predikatie over psalm 17: 15, 16, 17 en 18b. Ter gedachtenis bij mijn 50-jarige Echtvereeniging
62527: NN - Gods genade verheelijkt in de jeugd
62528: NN - Hervormde gemeente Lienden restauratieuitgave
62529: NN - St. Lambertuskerk
62530: NN - Hervormde gemeente Lienden restauratieuitgave 2
62531: NN - 1000 jaar Sint Baals Aardenburg
62532: NN - Hymne in steen, De Middelburgse Abdijkerken
62534: NN - Ned. Herv. Kerk te Otterlo
62535: NN - Religie Lunteren 1566-2005
62537: NN - jaargids 1961-1662 Hervormd Leiden
47737: NN - Verloren zonen tweede druk
387: NN - De weg naar den Hemel Voorgesteld in eenige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster.
76869: NN - Han derlingen van het REGEER OUDERLINGEN CONGRES geouden doordienaren des Woordsen Ouderlingen van Nederduitsche Gereformeerde Kerken te Utrecht gehouden op 12 en 3oktober 18888 he
49106: NN - Parakkekedutie. Statenvertaling en (nieuwe Bijbelvertaling) voor de bijbelbeken Est(h)er, Prediker, Jona en Handelingen.
47786: NN - De zwarte boer
47787: NN - Het huisje op wielen
47793: NN - stormkaap
47795: NN - Het Paaurdje van Peter
47857: NN - Verzameling va oude en nieuwe GEZANGEN voor al de hoogtijden desaars en eenige LOFZANGENvoor de feestdagen der heiligen ten dienste der Roomsch katholijkr zangers en zangeressen
48897: NN - Het matrozenkind 5e druk
47785: NN - Toe vertel eens wat. . .
62571: NOËL DE GAULLE, A. J. - Carnaval der Desparado's 1944-1945 Getrouw relaas betreffende een balangrijk deel der werkzaamheden in de Geallieerde Agentendienst op het Europese vasteland en in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 1944 en 1945 tot en met de bevrijding van Nederland benoorden de grote rivieren.
62573: NOHARA, Komakichi - Japan zooals het is. Geautoriseerde vertaling van A. E. Hermans - de Roos. Derde druk.
41941: NOITIER, C.W. (oud-docent der Theologische school "Bale Wyata" te Malang). - Anderhalve eeuw zending 1797-1947. Gedenkboek in opdracht van de Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties.
62575: NOLDIUS, Christian - Christiani Noldii In Reg. acad. haun. SS. theolog. D. & P.P. Concordantiae particularum ebraeo chaldaicarum: In quibus partium indeclinabilium, quae occurrunt in Fontibus, & hactenus non expositae sunt in Lexicis aut Concordantiis, natura & Sensuum varietas ostenditur. Digerentur ea methodo; ut Lexici, & Concordantiarum loco, simul esse possint. Accommodantur huc etiam particulae Graecae, conseruntur versiones, & multa scripturae loca ita explicantur, ut ubi tenebrae vel dissensiones sunt, adjungantur annotationes & vindiciae.
34075: NOLDIUS, Christian - Christiani Noldii In Reg. acad. haun. SS. theolog. D. & P.P. Concordantiae particularum ebraeo chaldaicarum: In quibus partium indeclinabilium, quae occurrunt in Fontibus, & hactenus non expositae sunt in Lexicis aut Concordantiis, natura & Sensuum varietas ostenditur. Digerentur ea methodo; ut Lexici, & Concordantiarum loco, simul esse possint. Accommodantur huc etiam particulae Graecae, conseruntur versiones, & multa scripturae loca ita explicantur, ut ubi tenebrae vel dissensiones sunt, adjungantur annotationes & vindiciae.
71662: NOMSZ J. - Semiramis treurspel naar het fransch van voltaire.
70405: CARACCIOLO E Ex benedietijner Non - de geheimen van het napelsche klooster geopenbaard ontelbare malen herdukt vijfde druk
40756: NONHEBEL, Ds. J.A.C. - De opening der schriften - veertigjarige feestrede
62576: NONYMUS, A. - Het dorp Huizen. Eem bewerking van Archiefstukken met illustraties.
74545: SNOEP A e .a gereformeerde gemeente ter AMSTERDAM NOORD - Van de overzijde der Jordaam 50 jaar gereformeerde gemeente ter AMSTERDAM NOORD
42904: NOORDEGRAAF, Dr. A. - Oriëntatie in het diakonaat. Theologie in Reformatorisch perspectief deel 2.
78187: NOORDEGRAAF, DR. A. - Vijf broden en twee vissen. Missionair gemeentezijn in een (post)moderne samenleving.
62578: NOORDEGRAAF L REdactie - Agrarische geschiedenis van nederland van prehistorie tot heden
62580: NOORDEGRAAF, ALBERT - Creatura verbi. De groei van de gemeente volgens de Handelingen der Apostelen (diss.).
16420: NOORDENBOS, Dr. O. - Plan en gericht. Augustinus.
62583: NOORDENBOS, Dr. O. - Plan en gericht. Augustinus.
77466: GLAUDEMANS Chr J en HAAN de J MA geillusteerd door Frans NOORDER - MORGENROOD leesboek vor deR K School 1e deeltje vorjaar en zomertijd
32788: NOORDEWIER, J. - Blikken in de Openbaring. Een kort overzicht over de Openbaring van Jezus aan Johannes. Door J. Noordewier, Emeritus Predikant te Grand Rapids, Mich. Met portret van den Schrijver.
62584: Noordewier, J Emeritus Predikant te Grand Rapids, Mich. - Een kort overzicht over de Openbaring van Jezus aan Johannes Met prortret van de schrijver/
62585: NOORDEWIER, J. - Blikken in de Openbaring. Een kort overzicht over de Openbaring van Jezus aan Johannes. Door J. Noordewier, Emeritus Predikant te Grand Rapids, Mich. Met portret van den Schrijver.
48558: NOORDEWIER, J EMERITUS PREDIKANT TE GRAND RAPIDS, MICH. - Een kort overzicht over de Openbaring van Jezus aan Johannes Met prortret van de schrijver/
62586: Noordhof REDACTIE - REDACTIE Platenalbum van de vaderlandse geschiedenis. Groningen, P. Noordhoff. zonder jaartal, ca 60pp, paperback voorkant rood, illustraties,. Prima staat Platenalbum van de vaderlandse geschiedenis.
62587: NOORDHUIS-NOORDHOF, OKKIE - Wouter vecht door.
44966: NOORDMANS, Dr. O. (1871-1956) - Augustinus
62592: NOORDMANS, Dr. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 3, Ontmoetingen, de actualiteit der historie.
62590: NOORDMANS, Dr. O. (1871-1956) - Zoeklichten.
62599: NOORDTZIJ, Dr. A. - Gods woord en der eeuwen getuigenis. Het oude testament in het licht der Oostersche opgravingen.
62600: NOORDTZIJ, Dr.A. - Het probleem van het Oude Testament. Rede uitgesproken ter herdenking van den 291sten verjaardag van de rijksuniversiteit te Utrecht, op 26 maart 1927, door den rector magnificus.
62601: NOORDTZIJ, M. - De leer van Jezus en de apostelen over de H. Schrift des O. Testaments. Rede bij de overdracht van het rectoraat den 17 december 1885.
31516: NOORDTZIJ, M. - De leer van Jezus en de apostelen over de H. Schrift des O. Testaments. Rede bij de overdracht van het rectoraat den 17 december 1885.
62603: NOORDZIJ, J. H. - Kamer - en volièrevogels. Weten en kunnen. Nr. 209. met 12 foto,s en 13 tekeningen 6e druk, geïll. 67 pag..
62606: NOORLANDER-VAN DER LAAN, E - Je hoort er ook bij, Marcel.
32344: NOORLANDER-LAAN, E. van de - Het plan van Geurt.
22815: NOORT, Ds. G.J. van denGerfGem predikant - De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk.
49113: Noort, Annie. van - Tim die uit de steppe kwam.
62612: Noort, Annie. van - Tim die uit de steppe kwam.
62610: NOORT, A. van - De woudloper van sumatra - het leven van Ludwig Ingwer Nommensen - Tekeningen van J. de Vries - derde druk
62609: NOORT, A. van - Tim die uit de Steppe kwam.
49114: Noort, Annie. van - Tim die uit de steppe kwam.
29071: NOORT, Ds. A. C. - Vandaag nog niet! Radiopreek uitgesproken in de Radio - kerkdienst van 14 juli 1957 in de Chr. Geref. Pred. te Groningen.
62613: Noort, Annie. van - Tim die uit de steppe kwam.
62615: NOORT, Ds. A. C. - Vandaag nog niet! Radiopreek uitgesproken in de Radio - kerkdienst van 14 juli 1957 in de Chr. Geref. Pred. te Groningen.
62616: NOORT, N. van - De wraak van de blauwe wolf.
62617: NOORT, N. van - De wraak van de blauwe wolf. 5e druk.
76810: NORA - Dokter Barardo en Punch de zakkenrover 4e drukgeillusstreerd G Geerling
78065: NORA - Dokter Barardo en Punch de zakkenrover 3e drukgeillusstreerd G Geerling
78066: NORA - Dokter Barardo en Punch de zakkenrover 2e drukgeillusstreerd G Geerling
78176: SCHULTE NORDHOLT J.W. - Triomf en tragiek van de vrijheid. De geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika derdeuitgebreide druk
71473: NORDMANN P. - Lucky Luke le prophéte couleurs studio leonardo
70055: NOREK K - Marijkes kerstcakantie Illustraties Corrie vann deer Baan
73042: NOREL. K. - 't is Oranje 't blijft Oranje, met illustraties van H.H. Prahl
20192: NOREL, K. - Hertevoet en zilveroog. Illustraties van Corrie van der Baan. 3e druk.
12785: NOREL, K. - Janneke en Juno. Met illustraties van Corrie van der Baan. 3e druk.
12787: NOREL, K. - 't Is Oranje, 't blijft Oranje. Met illustraties van H. H. Prahl.
12788: NOREL, K. - Janneke en Juno. Met illustraties van Corrie van der Baan. 4e druk.
12789: NOREL, K. - Aaltje zoekt de herders. Tekeningen van Nans van Leeuwen.
12791: NOREL-STRAATSMA, A. - De Bijbel in het bos. Tekeningen van Sj. Kuperus.
12792: NOREL, K. - Pim, Ineke en hun hondje. Met illustraties van Corrie van der Baan. 2e druk.
12794: NOREL, K. - O16. Met tekeningen van Jan Lutz. 3e druk.
12796: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
12797: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.
12799: NOREL, K. - Vakantie in Palestina. Illustraties van Corry van der Baan.
13181: NOREL, K. - Engelandvaarders. Complete uitgave in één deel van de trilogie Engelandvaarders, strijders en verzet en victorie. 23e druk illustraties van G.D. Hoogendoorn.
25192: NOREL-STRAATSMA, A - De Noordstar.
20267: NOREL, K. - Stille nacht. Met tekeningen van Corrie van der Baan. 2e druk
31652: NOREL, K. - Schipbreuk op Malta. Illustratie's van Nans van Leeuwen. Derde druk.
39296: NOREL, K. - In de buik van de walvis. Machinisten en stokers op de grote vaart.
34755: NOREL, K. - 't Is Oranje, 't blijft Oranje. Met illustraties van H. H. Prahl.
36610: NOREL, K. - Engelandvaarders.onibus 3dln
40956: NOREL, K. - Pieter onder de piraten
62636: NOREL, K. - Hertevoet en zilveroog. Illustraties van Corrie van der Baan. 3e druk.
62637: NOREL, K. - Stille nacht. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
19737: NOREL-STRAATSMA, A. W.G. v.d. Hulst Jr. - Maarten Beintema. Tekeningen van W.G. v.d. Hulst Jr.
62648: NOREL, K. - Anneke en Rooie Kees. Door K. Norel. Met illustraties van Corrie de Bruin. Derde druk.
62649: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van w.G. v.d. Hulst jr. Zevende druk.
27890: NOREL, K. - Water, wind en vuur. Texel toen en Texel thans.
27892: NOREL, K. - Jan en Janneke in Canada. Illustraties van Jan Lutz. Vierde druk.
27893: NOREL, K. - Hans en grietje op de rijn
27894: NOREL, K. - Vrouwvolk aan boord. Derde druk.
27928: NOREL, K. - Strijders. Illustraties .van G. D. Hoogendoorn.
71686: NOREL K. - Pieter onder de piraten
73982: NOREL K - Pim, Ineke en hun hondje (met illustraties van Corrie van der Baan, vierde druk)
62638: NOREL, K. - Houen, jongens. Tiende druk.
62640: NOREL, K. - S.O.S. Omnibus. Waarin opgenomen: S.O.S. wij komen, Loods aan boord, Ik worstel en kom boven.
62641: NOREL, K. - Engeland vaarders. copmplete uitgave Illustraties van G. D. Hoogendoorn. 20e druk
42470: NOREL, K. - Engelandvaarders. Complete uitgave in één deel van de trilogie Engelandvaarders, strijders en verzet en victorie. 24e druk.
62629: NOREL, K. - Pim, Ineke en hun hondje. Met illustraties van Corrie van der Baan. 2e druk.
38809: NOREL, K. - Zarco de zeevader.
62647: NOREL, K. - De kruisvlag geplant. Met illustraties van H. Prahl.
62664: NOREL, K. - Pieter onder de piraten tekeningen van jan lutz 1E DRUJ
62667: NOREL, K. - Mannen en dijken. Nederlanders strijden tegen de zee zo wijd de wereld strekt.
62655: NOREL, K. - Houen Jongens! 3e druk.
62656: NOREL, K. - Engelandvaarders.onibus 3dln
62657: NOREL, K. - De monnik van Wittenberg. Maarten Luther. Met illustraties van H. Prahl.
62658: NOREL, K. - Jeroen en Koosje.
62659: NOREL, K. - Cor en Corry in het hoge Noorden.
62660: NOREL, K. - Varen en vechten - Hondenwacht
62634: NOREL, K. - Jan en Janneke in Canada. Illustraties van Jan Lutz. 4 e druk.
62635: NOREL, K. - Die kwajongens! Illustraties van W. G. van de Hulst Jr.
23599: NOREL-STRAATSMA, A. - Mary Jones het meisje, dat zo verlangde. Derde druk.
62627: NOREL, K. - Janneke en Juno. Met illustraties van Corrie van der Baan. 4e druk.
62621: NOREL K - Van doggersbank tot barentszee Illustraties door Win van de Walle,
62623: Norel, K - Pim, Ineke en hun hondje. vierde druk. Met illustraties van Corrie van der Baan
62625: NOREL, K. - Janneke en Juno. Met illustraties van Corrie van der Baan. 3e druk.
18959: NOREL, K. - Scheepsmaat Woeltje.-
43990: NOREL .K , VRIES ANNE FRITS DE ZWERVER - Den vijand wederstaan
35586: NOREL-STRAATSMA, A - De Noordstar. Met tekeningen van Sierk C. Schröder.
36193: NOREL, K. - De grote skitocht illustratie vanNans van Leeuwen
62661: NOREL, K. - Engeland vaarders. Strijders
62663: NOREL, K. - Op de grote vaart
72877: NOREL K - Noodsein op de noordzee 2e druk
62650: NOREL, K. - Vrouwvolk aan boord.
62652: NOREL, K. - Harm Watergeus. illus H H Prahl
62653: NOREL, K. - Verzet en Victorie-Strijders-Engeland vaarders.
71060: NOREL, K. - O 16 (met tekeningen van Jan Lutz, vierde druk)
70026: NOREL K - ZWERVER op het water illustraties A Sevenster
20191: NOREL, K. - Is Oranje t Blijft oranje Illustraties van H H Prahl 1e druk.
37672: NOREL, K. - S.O.S. Omnibus. Waarin opgenomen: S.O.S. wij komen, Loods aan boord, Ik worstel en kom boven.
45911: NOREL, K. - Mannen en dijken. Nederlanders strijden tegen de zee zo wijd de wereld strekt.
45405: NOREL, K. - S.O.S -Omibus
40931: NOREL, K. - Varen en vechten - Hondenwacht
33333: NOREL, K. - Verzet en Victorie-Strijders-Engeland vaarders.
62675: NOREL, K. - Varen en vechten Eerste Wacht de duisternis valt
62679: NOREL-STRAATSMA, A - De klokkenluiders
62670: NOREL, K. - Varen en vechten - deel 1 Eerste wacht deel 2 Hondenwacht deel 3 Dagwacht 10e druk
62671: NOREL, K. - Varen en Vechten. Onze marine en koopvaardij in de oorlog 1940/1945.eerste wacht-hondenwacht- dagwacht 9e druk
62672: NOREl, K. - Pier in het wonderjaar
18941: NOREL, K. - Die kwajongens! Illustraties van W. G. van de Hulst Jr.
62643: NOREL, K. - Hans en grietje op de rijn
28645: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van w.G. v.d. Hulst jr.4edruk.
28646: NOREL, K. - Vrouwvolk aan boord.
28644: NOREL, K. - De monnik van Wittenberg. Maarten Luther. Met illustraties van H. Prahl. Tweede druk
28643: NOREL, K. - Anneke en Rooie Kees. Door K. Norel. Met illustraties van Corrie de Bruin. Derde druk.
28642: NOREL, K. - Kees Moddergeus. 1edruk. tekeningen W G v/d Hulst Jr
28637: NOREL, K. - In kruiend ijs. door K. Norel. tweede druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
42959: NOREL, K. omnibus - Water, wind en vuur Water, wind en vuur, Politie te water, Bestevaer
30674: NOREL, K. - Aaltje zoekt de herders. Tekeningen van Nans van Leeuwen.3e druk
37581: NOREL, K. - De monnik van Wittenberg. Maarten Luther. Met illustraties van H. Prahl.
30544: NOREL, K. - Varen en Vechten. Onze marine en koopvaardij in de oorlog 1940/1945.eerste wacht-hondenwacht- dagwacht 9e druk
23817: NOREL, K. - Houen, jongens. Tiende druk.
25211: NOREL, K. - S.O.S. Omnibus. Waarin opgenomen: S.O.S. wij komen, Loods aan boord, Ik worstel en kom boven.
9106: NOREL, K. - Aan dood water. De laatste dagen van een eiland.
71087: NOREL, K. - In en uit Siberïe, tekeningen van Klaas Pijlman, tweede druk
62645: NOREL, K. - Strijders. Illustraties .van G. D. Hoogendoorn.
62644: NOREL, K. - Vrouwvolk aan boord. Derde druk.
62642: NOREL, K. - Jan en Janneke in Canada. Illustraties van Jan Lutz. Vierde druk.
62633: NOREL, K. - Vakantie in Palestina. Illustraties van Corry van der Baan.
62632: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.
62631: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
45980: NOREL, K. - De grote gouverneur.
39967: NOREL, K. - Cor en Corry in het hoge Noorden.
25193: NOREL, K. - Linekes tocht naar de zingende klokken.Met tekeningen van Corrie van der Baan.
64786: RUTGERS A. / DELACOUR JEAN / NORRIS K.A. - Encyclopedie voor de vogelliefhebber in vier banden 1250 tekeningen 114 kleurplaten en 222 fotopagina's. Overzicht van het gehele vogelrijk Ill.: foto's tekeningen platen.
62681: NORTH, STERLING - Jerry en het zwarte schaap
62680: NORTH, Brownlow - De rijke man en Lazarus.
77537: BULLOCK TH(OMAS and Chaaplain to the Reverend the Lord Bisschop of Norwich - The reasoning of Chhriti and hid Apostles in thier defence of Chrisstianity consederd in seven sermons preachhed at hackney in Middlesex in the months of nnovember and December 1724 To which in Prefixed A PREEFACEof Christianity and oftheApostel Reafoning in Defence of ir in a Book intitled The grounds and Reasonsof vthe Christian Religion
62683: NOSSELT, Fr - Algemeene Geschiedenis uit Hoogduitsch vertaald. Eerste deel +derde deel
77986: NOTEBAART, COR - Metallurgical metaphors in the Hebrew Bible. Metallurgische metaforen in de Hebreeuwse Bijbel (met een samenvatting in het Nederlands).
74904: NOTEBOOM M Red E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. 18e Jaargang,
74903: NOTEBOOM M Red E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. 17e Jaargang,
72325: BIJBEL PSALMBOEK ALLE VERZEN NOTEN - De CL Psalmen des propheten Davids, met eenige andere Lofzangen: uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum; en tot gemack der sangers de musijck-noten op eenen sleutel gesteld : na de correctie van mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de christelicke Catechismus, Formulieren ende gebeden der Gereformeerde Kercken.
62685: Nötscher, D. Dr. Friedrich - Biblische Altertumskunde, serie Die Heilige Schrift des Alten Testamentes überstetzt und erklärt. Ergänzungsband III. Mit 48 Bildtafeln.
36620: NOTSUTT, William - De eeuwige liefde van Jezus Christus tot een verloren wereld. Zes predikaties over Spreuken 8 vs. 30 en 31. Uit het Engels door C.B. van Woerden te Zeist.
14174: NOTTEN, J. W. A. (predikant te Ermelo-Veldwijk) - De rots der ontkoming.
31682: Notten J.W.A. (Velp) (Thomas Brooks) - De Ernst des levens bewerking van ,,Gouden Appels in zilvere schalen"door Thomas Brooks
62686: Notten J.W.A. (Velp) (Thomas Brooks) - De Ernst des levens bewerking van ,,Gouden Appels in zilvere schalen"door Thomas Brooks
42683: NOTULEN - -Handelingen en besluiten der synodale vergadering van de Christelijk afgescheidene gereformeerde kerk in Nederland, gehouden den 16 september en volgende dagen van het jaar 1846 te Groningen. -Handelingen van de synode der christelijk afgescheidene gereformeerde kerk in Nederland, gehouden van den 8sten tot den 22sten junij 1854, te Zwolle. -Handelingen van de synode der christelijk gereformeerde kerk in Nederland, gehouden van 26 mei tot 5 juni 1875, te 's Hertogenbosch.
62688: NOUTA, R. - Het Engwierumer Polderhuisje en zijn Bewoners 4de druk.
75821: NOUWEN, HENRI - MOEDER een in moriam
48226: NOUWEN, HENRI - Thuis: Cd Boek met teksten en muziek
62689: NOUWEN, HENRI J. M. & STIENSTRA, NELLY - Hier en nu. Leven in de geest
32257: NOWEE, J. - Arendsoog en de Avondmannen deel 49 eerste druk
32258: NOWEE, P. - De Spookranch. Deel 26 van de Arendsoogserie. 19e d ruk
35858: NOWEE, P. - Arendsoog jacht op een schaduw 1e druk ( nr. 61 uit de serie)
35859: NOWEE, J. - Arendsoog. Arendsoog deel 1 4e druk.
77216: NOWEE, J. - Een amulet voor Arensoog 1e druk
77217: NOWEE, J. - DFollardans incannon Fled 7e druk
72257: NOWEE. P - Arendsoog extra deel (64) 1e d rukArendsoog Extra, deel 49 A. Arendsoog Extra. 4 verhalen (1) Arendsoog en de bende van Bad Bill (2) Arendsoog en de Cushman-clan (3) Arendsoog en die merkwaardige mrs. Turpin (4) Arendsoog en De Drie..
39370: NOWEE, P. - arensoog en de Duncan dollars mo38 6e druk
46769: NOWEE, J. - De jacht opde grijze hengst derde of zesde druk no 19
76738: NOWEE, P. - Arizona Arendsoog! 1e druk no 57
76739: NOWEE, P. - Arendsoog! en het geheim van het gouden graf 1e druk no 48
76740: NOWEE, P. - Arendsoog! Onibus Arendsoog-witte eder her raadsel van demosquito vallei
76744: NOWEE, P. - Arendsoog! vogelvrij 1edruk no 54
77219: NOWEE, J. - Een amulet vor Arendsoog
35720: NOWEE, J. - Arendsoog het monsterverbond. Eerste druk. no58
35721: NOWEE, J. - Arendsoog en de man zonder verleden. Eerste druk. d eel51
35722: NOWEE, J. - een erfenis voor Arendsoog. deel47 1e druk
35724: NOWEE, J. - Alias Arendsoog deel 39 7e d ruk
41482: NOWEE, J. - Tweemaal Arendsoog. 159 pp. gebonden illustraties (Arendsoog, 27) 12e druk
40160: NOWEE, P. - Een amulet voor Arendsoog.8e druk, Arendsoog serie no 30
35852: NOWEE, P. - Arendsoog zet een val. Arendsoog deel 37. zevende druk.
35844: NOWEE, J. - Arendsoog en de goudkoorts. Arendsoog deel 20, 9druk, tweede oplage.
35845: NOWEE, P. - Arendsoog en de vloek van Arbaz. Arendsoog deel 31, Negende druk, tweede oplage.
35846: NOWEE, P. - Terreur over Texas. Arendsoog deel 33. 8e druk
35847: NOWEE, J. - Arendsoog i om oog deel42 zesde druk
35848: NOWEE, J. - Arendsoog en de Mississippi-Duivels. Arendsoog deel 28. 8e druk
35849: NOWEE, P. - De sheriff van Wurding. Arendsoog deel 40. Derde druk.
35851: NOWEE, P. - Arensoog en de grote grondroof deel80 1e druk
75177: NOWEE J - De jacht op de Grijze Hengst.Arendsoog, deel 19 .Illustaties. Kafttekening door J. Sonneborn, illustraties door J. Huizinga. 13 e druk
36762: NOWEE, J. - Het raadsel van deC-ranch. Arendsoog deel 3. 29e druk.
62691: NOWEE, J. - Arendsoog Deel 1 van de Arendsoogserie. 28e druk
62690: Nowee - Een hindelaag voor arensog deel 24 in de Arendsoog serie 8e druk
71164: NOWEE, P. - Geen alibi voor Arendsoog, 8e druk deel36
36547: NOWEE, P. - Arendsoog op leven en dood 1e druk. deel53
36549: NOWEE, P... - De Spookranch. Deel 26 van de Arendsoogserie.
62692: NOWEE, p- - Arensoog Het Murdock Mysterie Deel 52van de Arendsoogserie.1e druk
62694: NOWEE, P - Arendsoog en het komplot deel 55 1e druk
62695: NOWEE, J. - Arendsoog lichtfeet ontvoerd deel 62 1e druk
62696: NOWEE, J. - Arendsoog grijpt in. Deel 9 van de Arendsoogserie.16e druk
62697: NOWEE, J. - Het Testament van Tobi Thomson Deel 14van de Arendsoogserie. 15e druk
62698: NOWEE, J. - Mexicaans advontuur 8e druk no41
62700: NOWEE, J. - De bende van de blauwe bergen. Arendsoog deel 5. 14edruk.
62702: NOWEE, J. - Pas op Arendsoog! Arendsoog deel 10. 18e druk.
62703: NOWEE, J. - Arendsoog i premiejager? deel 63 1e druk
62706: NOWEE, J. - Het raadsel van deC-ranch. Arendsoog deel 32. 9e druk.
62707: NOWEE, J. - Vraagtekens voor Arendsoog deel 44 1e druk
62709: NOWEE, J. - De stad van de verdwenen cowboys Arendsoog deel 23. 5e druk.
62710: NOWEE, J. - De strijd om Sam peony bridgedeel 22 8e druk.
62711: NOWEE, J. - het geheim van de badman.s hui deel 17 10e druk.
62713: NOWEE, J. - arensoog knapt het op dlelel6 9e druk.
62716: NOWEE, P. - Terreur over Texas. Arendsoog deel 33. Negende druk, tweede oplage.
62719: NOWEE, J - Arendsoog ein geheime dienst Arendsoog deel15, 12e druk.
62720: NOWEE, P. - de smokkelaars van de rio malo dewl 11 18e druk
35860: NOWEE, J. - Arensoog en de kansas kidmal deel 56 1edruk
35865: NOWEE, P. - Dollardans in Cannon Field. Arendsoog deel 35 3e druk.
35866: NOWEE, P. - Schoten om middernacht. Arendsoog deel 34. zesdedruk.
32260: NOWEE, J. - Arendsoog i kogels als losgeld deel43 4e druk
32261: NOWEE, J. - ARensoog in de knel 25e druk no 6
77218: NOWEE, J. - arendsoog vogelvrij 1e druk
35870: NOWEE, J. - Arendsoog iMexicaans avontuur del 41 zevende druk
35871: NOWEE, J. - Het veeland in gevaar. Arendsoog deel 16. tiende druk
32262: NOWEE, J. - Arendsoog knapt het op. Arendsoog deel 6. 11e druk.
32264: NOWEE, J. - Arendsoog en het geheim van het gouden graf deel48 1e druk
32265: NOWEE, J. - Pas op, Arendsoog. 12e druk Deel 10 van de Arendsoogserie.
32267: NOWEE, P. - Arensoog in geheime dienst 6e druk no15
38086: NOWEE, J. - Arendsoog Deel 1 van de Arendsoogserie. 33e druk
46770: NOWEE, J. - Good luck arensoog deel29111edruk
43156: Nowee - Het geheim van de zonderling deel 21 in de Arendsoog serie 10e druk
40092: NOWEE, P. - Het Murdocj Mysterie 1e druk no 52
40091: NOWEE, P. - Arendsoog ede wraak van grissom deel46 1e druk
35853: NOWEE, P. - De verdwijning van Arendsoog. Arendsoog deel 50. 2e druk
35856: NOWEE, P. - Arendsoog in duplo. 1 Het raadsel van de Rode rivier / 2 De strijd om de Woodson-ranchdeel 45 tweede druk
75205: RIDDER de C PREd GERf Gennm te Nunspeet - Gods belofte heerlijk vervuld met voor woord Ds J Koster Barneveld
70090: VISSER Willem Nunspeet - Vasten en bidden dagelijks leven als een Christen
1622: RIDDER C de pred Gerf Gem te Nunspeet - Het verkondigde Woord. 6 predikaties
75633: NUPOORT, J. van / HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam); - Korte en eenvoudige catechizatie, over het voorbeeld der Godlyke waarheeden van den zaligen heer Abraham Hellenbroek. Waar in de leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder vraag en antwoord zaaklyk wordt opgegeven. Benevens dat gedeelte van het aanhangsel dat achter ieder hoofddeel behoort tot beide deelen behoorende. Door Jan Nupoort, (wel eer S.S. Min. Cand. onder de E. Classis van Lingen, thans predikant te Batavia). Zesde druk.
14176: NUPOORT, Jan (1735-'81, Batavia) - Zijn leven en arbeid en betekenis voor de catechese door G.H. Leurdijk.
62726: NUPOORT, Jan (1735-'81, Batavia) - Korte en Eenvouwige Catechizatie, over het voorbeeld der Godlyke Waarheeden van den Zaligen Heer Abraham Hellenbroek. Waar in de Leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaaklyk wordt opgegeeven. Eerste en Tweede deel. Benevens een Aanhagzel tot beide Deelen behoorende, Door Jan Nupoort, (...) Vierde druk.
3571: NUPOORT, J. van / HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam); - Korte en eenvoudige catechizatie, over het voorbeeld der Godlyke waarheeden van den zaligen heer Abraham Hellenbroek. Waar in de leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder vraag en antwoord zaaklyk wordt opgegeven. Benevens dat gedeelte van het aanhangsel dat achter ieder hoofddeel behoort tot beide deelen behoorende. Door Jan Nupoort, (wel eer S.S. Min. Cand. onder de E. Classis van Lingen, thans predikant te Batavia). Zesde druk.
45845: NUPOORT, Jan (1735-'81, Batavia) - Korte en Eenvouwige Catechizatie, over het voorbeeld der Godlyke Waarheeden van den Zaligen Heer Abraham Hellenbroek. Waar in de Leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaaklyk wordt opgegeeven.Tweede deel. beginnen bij hoofdstuk 10 genade verbond Benevens een Aanhagzel tot beide Deelen behoorende, Door Jan Nupoort,.
45196: NUPOORT, Jan (1735-'81, Batavia) - Korte en Eenvouwige Catechizatie, over het voorbeeld der Godlyke Waarheeden van den Zaligen Heer Abraham Hellenbroek. Waar in de Leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaaklyk wordt opgegeeven. vijfde druk
70158: NUYENS,W.J.F.DR. - Vaderlansche geschiedenis voor de jeugd in zonderheid ten gebruike bij Huisonderwijs en voorv de Bijzondere R K Scholen 12 e druk
62728: NUYENS, W. J. F. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1845 tot op onye dagen 4dln in 2 banden
62727: NUYENS, A. - De kanarievogel. Herzien en van belangrijke voetnoten voorzien door M. Weijling. Teeltadviseur en bondsstamboekhouder van de Algemene Nederlandse Bond voor Kanarieteelt en Vogelbescherming. Tweede druk.
14072: NUYS KLINKENBERG, J. van (1744-1817, prof. te Amsterdam) - DE BIJBEL door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen verklaerd Genesis-openbaringen de delen1-2-3--45--6-7-8--910-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-26-
2381: NUYS KLINKENBERG, Jacob van (1744-1817) Redactie. - De Christen. (deel 3 t/m 7) Bevatten: "Hondert en vyfde vetoog (Den 3. January 1774) tot en met Driehondert vyf en vyftigste of laetste vertoog (De 26. October 1778)
25515: NYLÖE, Jakobus (1670-1714, Assen) - Predikaatsien, en andere stichtelyke mengelstoffen, over uitgelezene plaatsen van Gods H. Woort.
27980: NYLÖE, Jakobus (1670-1714, Assen)b - Predikaatsien, en andere stichtelyke mengelstoffen, over uitgelezene plaatsen van Gods H. Woort.
62740: NYPELS, C. - Blad, Boek en Band.
70173: REULE A S Nz - Eerlijk duurt het langst enn andere vertellingen voor jongens en meisjes dedec druk
43339: REULE A S Nz - Errlijk duurt het langst en andere vertellingen voor jongens en meisjes derde druk
62749: OBBINK, Prof. Dr. H. Th. - Oostersch leven. 2 delen. Deel 1: 216 blz. Deel 2: 223 blz.
62743: OBBINK H Th Prof.Dr. - De Psalmen voor het moderne leven
62744: OBBINK, Prof. Dr. H. Th.; BROUWER, prof. dr. A. M. - Inleiding tot den Bijbel. Tweede, herziene en vermeerderde druk.
62745: OBBINK, Prof. Dr. H. Th. - Op Bijbelschen bodem. Egypte, Palestina, Syrië.
62746: OBBINK, Prof. Dr. H. Th.; BROUWER, A.M. - Inleiding tot den Bijbel.
62747: OBBINK, Prof. Dr. H. Th. - Volmaakt in Hem. Tweede druk.
47961: (LUTHER) OBERMAN, HEIKO A. - Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel. Second, revised edition.
76849: ALC OCK D - KRUIS en Kroonuit het Engels naverteld door AJ Hoogenbrink 3e druk geillussteerd
62752: ODONIS - Sæculum X. sancti Odonis abbatis Cluniacensis secundi opera omnia, juxta editionem D. Marrier, Cluniacensis ordinis monachi, et bibliothecam patrum ad prelum revocata. Sequuntur: Marini II, Agapeti II, Joannis XII, pontificum Romanorum, epistolæ et privilegia. Intermiscentur sancti Odonis episcopi Cantuariensis, Roriconis Laudunensis episcopi; Arthaldi Odalrici Rhemensium archiepiscoporum; Cappidi Stavriensis sacerdotis, Cosmæ Japygi Meteriensis, Joannis Itali, Laurentii , Cassinensium monachorum, Sigehardi Monachi S. Maximini, Fridegodi Benedictini monachi, scripta vel scriptorum fragmenta quæ exstant. Accurante J.P. Migne, bibliothecæ Cleri universæ sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore. Tomus unicus.
62756: OEHNINGER, Fr. - Geschichte des Christentums in seinem gang durch die jahrhunderte jubilaums ausgave
47990: OEHNINGER, Fr. - Geschichte des Christentums in seinem gang durch die jahrhunderte jubilaums ausgave
62760: Oele, P.C. - Schepping of evolutie?
29436: DOORNENBAL J T NED HERV PRED te Oene. - Die heimwee hebben komen Thuis het leven van ds J T Doornebal door jeannette Donhersteeg 2e druk
32380: DOORNENBAL J T NED HERV PRED te Oene - Nabij te wezen bij mijn God. Achtt predikaties.
6506: DOORNENBAL J T NED HERV PRED te Oene - Hanenpoten gemeentennieuws van Oene samengesteld door Lulof Dalhuizen
37181: DOORNENBAL J T NED HERV PRED te Oene - Dingen die haast geschieden moeten Bi9jbelleingen over de Openbaring van Johannes
1446: DOORNENBAL J T NED HERV PRED te Oene - Ds. Doornenbal op reis. Verzameld door Jac. Overeem 3e druk
46179: DOORNENBAL J T NED HERV PRED te Oene - Stromen van levend water verdenkingen uit de vanghelien
16614: DOORNENBAL J T NED HERV PRED te Oene - Overpeinzingen van een pelgrim.
72403: DOORNENBAL J T NED HERV PRED te Oene - Ds. Doornenbal op reis. Verzameld door Jac. Overeem 1E DRUK
30827: DOORNENBAL J T NED HERV PRED te Oene - Leven en werk van Wulfert Floor
62763: OEPKES, T. - Dierkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 4, derde druk.Met 13 gekleurde platen naar aquarellen van D. Struick de Moulin en z/w illustr.
62764: OEPKES, T. - Plantkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 1 4e druk/ 2 3e druk/ 3.3e druk/ 43edruk . 25 cm. 49 pag per deel. Met 48 gekleurde platen naar aquarellen van D. Struick de Moulin en z/w illustr. goede ex
62761: OEPKES, T. - Plantkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 4, derde druk.
62762: OEPKES, T. - Dierkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 1,/2/3/4 derde druk.Met 48 gekleurde platen naar aquarellen van A J van Hoff en z/w illustr. ing goed ex
76933: RIJSWIJK C LEDEB OER - een knecht van de Grote Koning over het leven van Ds Ledeboer
62766: OETTLI, D. Samuel (1846-1911) - Der gegenwärtige kampf um das Alte Testament. Vortrag gehalten in Berlin den 13. Januar 1896.
37525: OEVER, Cs. van den - Het groote voorregt van den in Christus gestorven en uitverkoren zondaar. Leerrede naar aanleiding van Romeinen VI, en den troostleeraar beloofd door Jezus aan zijne dicipelen. Leerrede naar aanleiding van Johannes XIV.
62770: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - De heilzame raad tot onderhoud van het leven of de voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk.
1268: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijne kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van den eenigen Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, benevens de zending van den H. Geest op het Pinksterfeest verklaard en toegepast in twintig leerredenen door Cornelis van den Oever, in leven leeraar bij de geref. Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam.
13887: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - Het boek Ruth. Naar den letterlijken en geestelijken zin verklaard en toegepast, tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen.
102: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijne kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en Hemelvaart van den eenigen Heiland en Zaligmaker Jezus Christus. Benevens de zending van den Heiligen Geest op het Pinksterfeest, verklaard en toegepast in twintig leerredenen, door Cornelis van den Oever, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't kruis te Rotterdam
76619: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - Het Boek Ruth in twintig predikatien
23015: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - De strijdende Gideon. Richteren 7: 19 en 20.
62778: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - De lastdragende en weenende Sioniet over de zonde en goddeloosheid van een beweldadigd volk naar aanleiding Jeremia IX: 1. Door Cs. van den Oever, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis te Rotterdam. Tweede druk.
39524: OEVER, Cs. van den - Den van God uitverkoren zondaar gegrepen tot zijn eeuwige behoudenis aangetoond uit Jes. 41: 8,9, verklaard en toegepast door Cs. van den Oever.
14217: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - De brief Christi naar den hemel naar aanleiding van 2 Cor3 vers3
62772: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - De strijdende Gideon. Richteren 7: 19 en 20.
62773: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - Intree-predikatie, gedaan door Cs. van den Oever, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam.
62774: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - De heerlijkste verlossing uit de grootste benauwdheid. Leerede over Genesis 22:13.
62784: OEVER, Cs. van den - Den van God uitverkoren zondaar gegrepen tot zijn eeuwige behoudenis aangetoond uit Jes. 41: 8,9, verklaard en toegepast door Cs. van den Oever.
62786: OEVER, Fenand van den - Brood uit het water.
62781: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - De heerlijkste verlossing uit de grootste benauwdheid. Leerede over Genesis 22:13.
62779: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - Het ontvangen licht verplicht tot een heiligen wandel. Tweede druk.
62769: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - Het Boek Ruth
24321: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - Intree-predikatie, gedaan door Cs. van den Oever, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam.
17173: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - De heilzame raad tot onderhoud van het leven of de voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk.
19040: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - Het dierbaar borglijden. Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen. Derde druk.
9123: OEVER, Fenand van den - Brood uit het water.
38444: OEVER, C. van den - Het boek Ruth Geestelijk verklaard en toegepast in 20 leerredenen
32990: OEVER, Cornelis van den (1802-'77, Rotterdam) - Het ontvangen licht verplicht tot een heiligen wandel. Tweede druk.
73457: OEVEREN, B. VAN - De vrijsteden in het Oude Testament. Mit einem Übersicht. . Diss. Vrije Universiteit Amsterdam.
62788: OFFERHAUS (JZN), LEONARDUS (1863-1922) - De rechtstoestand van kerkelijke goederen bij de hervormden. (Diss. Univ. Leiden).
77028: OFFERMAN, JOHANNES ANDREAS - De Christen in Bespiegeling en Oeffening, of Verzameling van Onderwijzingen en Gebeden. Uitgegeven door een Roomsch Priester. Met Plaaten
62790: OFFRINGA, Ds. J. - Verzet de oude palen niet. Een ernstig woord naar aanleiding van de uittreding van Ds. W. den Hengst te Veenendaal. Tweede druk.
29151: OFFRINGA, Ds. J. - Verzet de oude palen niet. Een ernstig woord naar aanleiding van de uittreding van Ds. W. den Hengst te Veenendaal. Tweede druk.
62791: OHANNA - J Aleida. Oorspronkelijk verhaal 4e druk. linnen, Ill.: Geerling, O..
62792: Ohmann, H. M. drs - Godsdiensten van India
62793: OHNMANN, H.M. - Wie kent Uw toorn? Het Oude Testament over de toorn van God.
62795: OIRSCHOT, Anton van - Antiek uit de Nederlandsche provincies. Met medewerking van Ben Hüsstege, antiquair.
62796: Ojen van Jr redactie - De Binnenlandse strijdkrachten. With an English Summary. Avec un sommaire Francais. Mit einem Deutschen Resümee. 2dln
62797: OKE, JANETTE - De roeping van Emily Evans
77320: NOORDHUIS NOORHOF OKKIE - NIENKE waar ben je
62801: OLD, HUGHES OLIPHANT - Leading in Prayer. A workbook for Worship.
62803: OLDEMAN, G. Dr. - Acht leerredenen nagelaten door Dr. G. Oldeman, laatst predikant te zuid-Beierland, vroeger te hall bij Zuthpen en te Uitwijk met een voorrede van Dr. J. I. Doedes hoogleeraar te Utrecht waarbij gebonden H.H. Middel Gods vermenigvuldige reddingen
62805: OLDENBURG - Het aanmerkelijke verschil tussen de leer der Ger. Kerken en die der remonstranten in Nederland. Genaamd, verhandeling over de verdraagzaamheid enz. Briefsgewyze vertoond door een Heer buiten Vlissingen aan een voornaam Heer in Friesland; en in't licht gegeven door Frederick Justus van Oldenburg.
62806: OLDENBURG, C. - In duizend vrezen. Met illustraties van Huib de Ru.
12941: OLDENBURG, C. - In duizend vrezen. Met illustraties van Huib de Ru.
1002: OLDENBURG, Dr. Jacobus (1653-1690, Dordrecht) - De regte natuur en aard des saligmakenden geloofs, uytgehaalt uyt zyn opsigt 't welke het heeft op het verbond der genade, steunende op den raad des vredes, waar door de sondaar overgaat in de gemeenschap met God in de Middelaar Jesus Christus. Waar in de middelen, om dat geloove te verkrygen, te bewaren, en te doen wassen, en regt werksaam te maken, met een worden aangetoont. Derde druk, op nieuws oversien, verbetert, en door vele onderscheydingen opgeheldert, en vermeerdert met een korte schets van 't geheele werk. (52) 295 (9) pag.
34854: OLEVIANUS, Caspar (1536-1587) - Verklaringe der apostolische geloofs-belydenis, ofte der artykelen des geloofs: waarin de hooftsomme des eeuwigen genade-verbondts tusschen Godt en den gelovigen kort en klaar verhandelt wort: als mede twe boeken, van het wezen des genade-verbondts tusschen Godt en de uitverkorene, ende van de middelen, door welke dat zelfde wezen ons medegedeelt wort. Alles eertyts genomen uit de Catechismus-predikaetsiën, ende getrokken uit de lessen van Caspar Olevianus. Vertaalt, met enige aentekeningen verrykt ende met een voorreden, waerin ene beknopte beschryvinge van 's mans leven, voorsien door Obbo Copinga, bedienaar des H. Euangeliums in Jesus Gemeente op Midwolda en de Leek. GRONINGEN, Pieter Bandsma, 1739.
19853: OLEVIANUS, Caspar - Onsterfelijke getuigen. Of het leven van Gaspar Olevianus. Door B.J.W. de Graaff. Geillustreerd door Louis v.d. Berg.
28877: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg.
62808: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg.
62809: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg. Eerst in Hoogduytsch uytgegeven en daar uyt in Nederduytsch vertaald door W V n en nu op nieuws ten nette van Neelands Kerk in t licht gebragt en met een voorreden verrykt door GERARD ZELMANS van SELM Predikant te Nieuweveen
62810: OLEVIANUS, Caspar - Verklaring der apostolische geloofs-belijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin de hoofdsom des eeuwigen genade-verbonds tusschen God en den geloovige kort en klaar verhandeld wordt; alsmede twee boeken, over het wezen des genade-verbonds tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen, door welke dat wezen ons medegedeeld wordt. Alles eertijds genomen uit de Catechismus-predikatiën en getrokken uit de lessen van C. Olevianus.
62813: OLEVIANUS, Caspar (1536-1587) - Verklaringe der apostolische geloofs-belydenis, ofte der artykelen des geloofs: waarin de hooftsomme des eeuwigen genade-verbondts tusschen Godt en den gelovigen kort en klaar verhandelt wort: als mede twe boeken, van het wezen des genade-verbondts tusschen Godt en de uitverkorene, ende van de middelen, door welke dat zelfde wezen ons medegedeelt wort. Alles eertyts genomen uit de Catechismus-predikaetsiën, ende getrokken uit de lessen van Caspar Olevianus. Vertaalt, met enige aentekeningen verrykt ende met een voorreden, waerin ene beknopte beschryvinge van 's mans leven, voorsien door Obbo Copinga, bedienaar des H. Euangeliums in Jesus Gemeente op Midwolda en de Leek. GRONINGEN, Pieter Bandsma, 1739. Waarbij geb.: De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof, allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven doorCasparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg. Eerst in't Hoogduytsch uytgegeven, en daar uyt in 't Nederduytsch vertaald door W.V.N. En nu op nieuws, ten nutte van Neerlands Kerk in 't licht gebracht, en met een voorreden verrykt door Gerard Zeylmans van Selm, predikant te Nieuweveen. AMsterdam By Johannes Wessing Willemse op den hoek van de Voorburgwal en Stilsteeg, 1739.
973: OLEVIANUS, Caspar - Verklaring der apostolische geloofs-belijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin de hoofdsom des eeuwigen genade-verbonds tusschen God en den geloovige kort en klaar verhandeld wordt; alsmede twee boeken, over het wezen des genade-verbonds tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen, door welke dat wezen ons medegedeeld wordt. Alles eertijds genomen uit de Catechismus-predikatiën en getrokken uit de lessen van C. Olevianus.
1229: OLEVIANUS, Caspar (mede-opsteller van den Heidelbergschen Catechismus) - Verklaring der Apostolische Geloofsbelijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin de hoofdsom van het eeuwige genade-verbond tusschen God en den geloovigen kort en klaar wordt behandeld. Alsmede twee boeken over het wezen van het genade-verbond tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen door welke dat wezen ons wordt medegedeeld. Voorzien met een voorwoord van W. Kraijenbelt, predikant te Ede. 2e druk.
1228: OLEVIANUS, Caspar - Geschriften van Caspar Olevianus. Verklaring van: De apostolische Geloofsbelijdenis, Het wezen van het Genadeverbond en De getuigenissen van het Genadeverbond.
26918: OLIE, J.H.C. - God hoort de jonge raven als zij roepen. 10 preken over dieren in de Bijbel.
26919: OLIE, J.H.C. - Heere! gij behoudt mensen en beesten 11 preken over dieren in de Bijbel.
17068: OLIE, J. H. C. - God hoort de jonge raven als zij roepen 10 preken over dieren in de Bijbel. .
71078: OLJELUND, THEA - Annika op de drafbaan
62816: OLLEFEN, L. van. - De Nederlandsche stad- en dorp- beschrijver. In 204 gravures en 7 kaarten.
62818: OLSON, B.G. - John Knox, de hervormer van Schotland. Door Bessie G. Olson. Uit het Engels vertaald door L. van den Dool. Geïllustreerd door A. de Muijnck.
1476: OLSON, B.G. - John Knox, de hervormer van Schotland. Door Bessie G. Olson. Uit het Engels vertaald door L. van den Dool. Geïllustreerd door A. de Muijnck.
6876: OLTMANS, J. F.bo - Het slot Loevestein in 1570. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G. Stuvel.
62819: OLTMANS, J. F. - Het slot Loevestein in 1570. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G. Stuvel.
14107: OLTMANS, J. F. - De schaapherder.
62829: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak Renault 29/11 1981- 1984. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
62830: OLVING, P.H. (red) - Vraagbaak voor uw Opel Kadett D. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: inclusief turbo motoren 1979-1981. Eerste druk.
62827: OLVING, P.H. - Vraagbaak Citroen BX / Benzine- en dieselmodellen 1987-1993 Een handleiding voor onderhoud en reparatie van alle typen: met 1,360, 1,580 en 1,905 L-viercilinder-benzinemotoren of 1,769 en 1,905 L-(turbo)-dieselmotoren en handgeschakelde versnellingsbak of automatische transmissie. de zestienkleppenmotoren en de vierwielaandrijving worden niet beschreven. ISBN: 97890212918X 2e druk
62836: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD tFocus benzine en dieselmodellen 1998-2000 met alle afstelgegevens
62832: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak cotroen bx 25 1983 - 1992. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
62833: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak citroen bx 25 1983 - 1992. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
62834: OLVING, P.H. (red) - een handleinding voor het klein onderhound automatische versnellingsbak Vraagbaak volvo 343 345 alle 1976 1981
62835: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD taunus / ORION benzine- en dieselmodellen 1980-1986 met alle afstelgegevens 3e druk 4e oplage
62828: OLVING, P.H. (red) - Vraagbaak voor uw Opel astra D. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: 1,0 S; 1,2; 1,3 S; en N sedan en caravan (stationcar) met handgeschakelde en automatische versnellingsbak. 1979-1981. Eerste druk.
62826: OLVING, P.H. - Vraagbaak Fiat Uno.1983-1986. Met alle afstelgegevens.
62824: OLVING, P. H. (RED. ) - Vraagbaak Opel Ascona C. Benzine- en dieselmodellen 1983-1988 3e druk, 2e oplage, geïll.lichtvuil Met alle afstelgegevens
62825: OLVING, P.H. - Vraagbaak Renault 21 Benzine- en dieselmodellen 1986-1994. Met alle afstelgegevens.2e druk
62847: OLYSLAGER,PIET - CITROËN. . Autotechnisch handboek.. Specificaties en afstelgegevens overige merken (1966-74) van Alfa romeo Affasud 1972-73 t/m VW PPorsche 914-1970
62845: OLYSLAGER,P. - VRAAGBAAK DATSUN 120Y 1974-1977 1e druk
62846: OLYSLAGER,PIET - CITROËN. . Autotechnisch handboek. [Citroën]. *Technical information on various Citroën types: Berline Break,Break service 1971-1974 Ami 6 1961-63 - 1968-69 a 1969-70, 2cv 1962-63, 3cv 1965-67 Dyane, Visa, etc. 1970-
62842: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Ford Cortina 1300, 1600, 1600 GT, 1600 E 1968-1970 met illustraties,
62843: OLYSLAGER,. P; - Vraagbaak voor uw Volkswagen 1200: Coach, Convertible, Bedrijfswagens, Karmann Ghia 1954/1963 derdedruk
62844: OLYSLAGER,. P; - Vraagbaak voor de RENAULT 6 een complete handleiding voor de typen 6l,6Lt(6Super) en 6 TL-1100 (6TL0 ect
62839: OLYSLAGER, P - Vraagbaak voor uw Austin Allegro 1973 - 1981 Met tekeningen. Een complete handleiding voor de typen: 1100, 1300 en 1500 Mk I coach, sedan, stationcar 1973 - 1975 ; 1100, 1300 en 1500 Mk II coach, sedan, stationcar 1976; 1102, 1302, 1303, 1304 en 1504 coach, sedan, stationcar, 1977 ; 1100, 1300 en 1500 coach, sedan en stationcar 1978 - 1981 2e druk 2e oplage
66422: STORY OMMERVILLE (INLEIDING) - Rodin beeldhouwwerken 2e drukPhaidon-editie
62851: ONCK, A. van en P. J. Steegers - Kop van Overijssel en N.O. polder. Nieuw land-Nieuw water. Hengelwater in West-Overijssel, de kop van Overijssel, N.O. Polder en Oostelijk Flevoland.
62850: ONCK, A. van en P. J. Steegers - Oost-Brabant en Limburg. Smetteloos water prachtig land. Hengelwater van de Dieze tot de Geul.
62848: ONCK, A van en P.J. Steegers - Noord-Holland I. Plassen weelde. Hengelwater in Nederland beneden het IJ en rond de Zaan. Noord-Holland II. Wad en polder. Hengelwater in Nederland. In de kop van Noord-Holland.
76447: RALEVIC SJoegoslavische predikant met voorwoord Ds CL Onderdelinden - De Samaritaanse vrouw
71652: ONDERWATER, DIRK (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De verzoening, of De broedertwist, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits.
48231: Speciaal Onderwijs - De school van ons heet Rehoboth twaalf en half jaar speciaal onderwijs te Ede 1984-1997 in woord en beeld
43692: Leeuwen van W Godsdienst onderwijzer - Waakt en Gedenkt afschiedswoord uitgesproken op 24 april 1927 te Dordrecht
73388: BLOOT ARIE (1851-1931)ONFERWIJZER - EenShild inalle Nood Uithet levenvanArie Bloot
76779: BLOOT ARIE (1851-1931)ONFERWIJZER - Merwaardige brief van A Boot aan Leendert vander Sluiis
71018: WIN ONNO - Met de trekpot op avontuur (geïllustreerd door Rie Reinderhoff)
62853: ONSTEIN, Francine - Rientje van 't kasteel. Geïllustreerd door Jan Wiegman. Vierde druk.
12939: ONSTEIN, Francine - Rientje van 't kasteel. Geïllustreerd door Jan Wiegman. Vierde druk.
71507: ONVLEE, LOU - CULTUUR ALS ANTWOORD - verzamelde opstellen van Prof. Dr. L. Onvlee. /Omslag geïllustreerd, Uitgegeven ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Verantwoording: H. G. Schulte Nordholt 1e druk
53327: DIEDERIK Oom - De Oude en nieuwe tijd vertellingen,versjes Geschiedenis,uitvindingen,rekenkundige voorstellen raadsel enz
25310: OOMIUS, Simon (1628-1706, Purmerland-Kampen) - Satans vuistslagen. Traktaat over de inwerping van Godslasterlijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot vertroosting van vele treurigen te Sion. Getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling door J. van der Haar. Naar de 2e druk van 1663, tot Amsterdam, bij Sameul Bernardt, Boeckverkoper in de nieuwe Lely-straet / in de twee gekroonde Spatten, kl. 80.
77646: OOMS J W - De Schilder van de bierkaai Levensroman van Paulus Potter met handtekening van Jo Ooms Slob 13 april 1988
77647: OOMS J W` - De groet ommekeer derde druk
38709: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Schippersmelodie.
77644: OOMS J W - De Hane veertjes geillusteerd door F J E Mettes
77642: OOMS J W - zorgen om Geertje
41183: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - De val van de vesting. Derde druk.
43157: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - KUNST en plattelandscultuur lezing gehouden voor de C.J.B.t.o en C B P B over de Kunst en Cultuur in de Christekijke kringen
75162: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - De alblassderwaard in vroeger tijd Merkwaardigenheden vabn mensen dongen en dorpen in de historie
27875: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Een man in de branding. Roman. Tweede druk.
27878: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Dijkleger. Geillustreerd door Kees van Lent.
23735: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Kom over de brug, mijn kind
62865: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Dijkleger. Geillustreerd door Kees van Lent.
62871: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Schippersmelodie.
62863: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Een man in de branding. Roman. Tweede druk.
62861: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Koster bestaan.
62859: OOMS J W - KUNST en plattelandscultuur lezing gehouden voor de C.J.B.t.o en C B P B over de Kunst en Cultuur in de Christekijke kringen
37708: OOMS, J.W. - Zwarte Tinus de verliezer 6e druk
77650: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - De bloemen in t moeras met tekeningen van de schrijver tweede druk
77651: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - De val van de vesting..
70457: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - De blauwe moet vliegen met illustraties van de schrijver
77654: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 door JAN BOELE - j w ooms een biografie zijn leven en werk
77652: OOMS J W - RIEKJE krijgt een sikje derde druk ilusstraties van de schrijver
77653: OOMS - VINCKERS, C. J. / GEEST, K. van der / OOMS, J. W. - Boeren streekroman. t Omnibus. de lachende aarde-toch wachte het leven ende groteomkeer
6680: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - De Korevaars. Roman uit de Alblasserwaard.
71336: OOMS J.W. - Het meisje met de kaarsjes met tekingen van den schrijver
72626: OOMS J W - De muizen in het land
39398: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Het gevecht van de oude man.
33785: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Lidia het zigeunermeisje. Dubbelroman.
42945: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Zorgen om Geertje Omnibus vierde druk
23823: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Daggelders. Eerste druk.
23825: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Ieder heeft zijn eigen dromen. Een vracht geluk en een brok verdriet, Dijkleger, De Haneveertjes.
23826: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Een man in de branding. Roman. Tweede druk.
9116: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Water over Holland. Geillustreerd door G. Douwe.
12247: OOMS, J.W. Giessenburg/Alblaserwaard 1914-1974 - Lidia en de erven neuteboom.
60262: LUMMEL OOMSVAN - Storm over slicht
44553: LUMMEL OOMSVAN - Storm over slicht
62872: OOOSTRUM, J. R. VAN - Vormen van glas
62873: OOR, M.A.J. VAN 'T; KEMPERMAN, N.W.M. - Tiel. Zo was het
62882: OORDT, Ds. J.R. van - De Gedachtenis des Rechtvaardigen tot Zegening. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J.R. van Oordt. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
62881: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
22493: OORDT, Ds. J. R. van - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede uitgesproken door van Oordt op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40- jarige ambtsbediening.
22512: OORDT, Ds. J. R. van - Een christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen door ds. J.R. van Oordt, pred. der Geref. Gemeente te Zeist.
22491: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
22492: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - Verkregen hulpe. Gedachtenis predikatie van van Oordt gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met portret.
19801: OORDT, Ds. J. R. van/ HOFMAN, M. / FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld/ KERSTEN, G. H. - Gedachtenisredenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der Geref. Gem. in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam.
36336: OORDT, Ds. J.R. van - De Gedachtenis des Rechtvaardigen tot Zegening. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J.R. van Oordt. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
17938: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede. Uitgesproken op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40-jarige ambsbediening. 23 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij Geb. Verkregen hulpe. Gedachtenis-predikatie van Ds. J.R. van Oordt Gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met toespraken van Ds. M. Heikoop, Ds. G.H. Kersten, Ds. J. Fraanje. 21 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij geb.: Het sterven en de ter aardebestelling van Ds. H. Kieviet Jacz. In leven pred. bij de Geref. Gemeente te Veenendaal. Overleden 16 juli 1928. zesde druk. 13 blz. Fa. W. Boekhoven & ZN., Sommelsdijk.
62875: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede. Uitgesproken op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40-jarige ambsbediening. 23 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij Geb. Verkregen hulpe. Gedachtenis-predikatie van Ds. J.R. van Oordt Gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met toespraken van Ds. M. Heikoop, Ds. G.H. Kersten, Ds. J. Fraanje. 21 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij geb.: Het sterven en de ter aardebestelling van Ds. H. Kieviet Jacz. In leven pred. bij de Geref. Gemeente te Veenendaal. Overleden 16 juli 1928. zesde druk. 13 blz. Fa. W. Boekhoven & ZN., Sommelsdijk.
62880: OORDT, Ds. J. R. van - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede uitgesproken door van Oordt op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40- jarige ambtsbediening.
62879: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - Verkregen hulpe. Gedachtenis predikatie van van Oordt gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met portret.
62877: OORDT, Ds. J. R. van - Een christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen.
62878: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
33565: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
21791: OORDT, Ds. J. R. van - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede uitgesproken door van Oordt. Op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40- jarige ambtsbediening.
35461: OORT, Teunis van - Omdat Gij 't hebt gedaan. Beschrijving van een veelbewogen leven.
58051: Kalthoff A Dr. -- Oort H L Dr, - De nalatenschap van Schleiermacher aan onzen tijd Godsdienstige toespraken Vertaald onder toezicht en met eene inleiding van dr.H L oort te Utrecht
62883: OORT van J - Het evangelie van Judas
62884: OORT, Dr. H. - De laatste eeuwen van Israëls volksbestaan. 2 Delen.
62886: OORT, Dr. J. van - Augustinus. Facetten van leven en werk.
62887: OORT, Dr. J. van - Bij God leeft ons goed. Bidden met Augustinus. Vertaling en toelichting door Dr. J. van Oort.
62888: OORT, H. - Platen-Atlas tot opheldering van Bijbelsche Oudheden. Met medewerking van dr. G. Wildeboer.
47001: Kalthoff A Dr. -- Oort H L Dr, - De nalatenschap van Schleiermacher aan onzen tijd Godsdienstige toespraken Vertaald onder toezicht en met eene inleiding van dr.H L oort te Utrecht
76371: OORT, Dr. J. van - Augustinus. Facetten van leven en werk.
16227: OORT, Dr. J. van - Augustinus. Facetten van leven en werk.
24775: OORTHUIJS C.Bzn., Dr. G. (Ned. Herv. Predikant te Amsterdam) - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
32769: OORTHUIJS, G.C. Bzn. - Het genadeverbond en wie ertoe behoren. Ned. Herv. Predikant te Amsterdam.
37534: OORTHUIJS, Dr. G. - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
20570: OORTHUIJS, Dr. G. (Ned. Herv. Predikant te Amsterdam). - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62890: OORTHUIJS, Dr. G. (Ned. Herv. Predikant te Amsterdam). - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62889: OORTHUIJS C.Bzn., Dr. G. (Ned. Herv. Predikant te Amsterdam) - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62891: OORTHUIJS, Dr. G. - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62892: OORTHUIJS, G.C. Bzn. - Het genadeverbond en wie ertoe behoren. Ned. Herv. Predikant te Amsterdam.
15626: OORTHUIJS, Dr. G. (Ned. Herv. Predikant te Amsterdam)./ KROMSIGT, Dr. P. J. - Grondslag en wezen der kerk.
5894: OORTHUYS, G.l - Kruispunten op de weg der kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge. Herdruk ingeleid door prof. dr. O. J. de Jong.
62894: OORTHUYS, G. - De eeuwige jeugd van Heidelberg. De Heidenbergsche Catechismus: een leerboek voor onzen tijd.
62899: OORTHUYS. Dr. G. - De leer der praedestinatie.
39202: OORTHUYS. Dr. G. - De leer der praedestinatie.
15192: OORTHUYS, G. - Kruispunten op de weg der kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge.
62900: OOSHOEK,s - ENCYCLOPEDIE VIERDE DRUK 15 DLN plus 2supplementen
62905: OOSTDIJK, INGE - Van kind tot kind over godsdienstige opvoeding tweede druk
19567: N.N. OOSTDONGERADEEL. - Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld aan de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs in de gemeente OOSTDONGERADEEL.
62906: OOSTEMDORP H E - HEILOO Geschiedenis en verklaring van de straatnamen 2e verbeterde druk
22753: OOSTEN, W.H. - Ligt het doctoreeren op de lijn der ontwikkeling onzer Theologische School? Referaat gehouden op den theologischen schooldag te Kampen 8 juli 1914 door ds. W.H. Oosten te Scheveningen.
14179: OOSTEN, G. van te Staphorst vrije reizende voorganger - Gods oordelen over Nederland en een Bijbelse toekomstverwachting.
62918: OOSTEN, W.H. - Ligt het doctoreeren op de lijn der ontwikkeling onzer Theologische School? Referaat gehouden op den theologischen schooldag te Kampen 8 juli 1914 door ds. W.H. Oosten te Scheveningen.
62910: OOSTEN, G. van te Staphorst vrije reizende voorganger - Woordt de waara chtige en volkomen leer der zaligheid in deChristelijke Kerk alhier geleerd? een veantwoordin in ver bnd met de Heilige Doop verslag van gesprek met de Kerkraad van Staphorst onder leidingvan Ds A J Wijmalen
62911: OOSTEN, G. van te Staphorst vrije reizende voorganger - Leer, orde en verwachting der kerk.
62912: OOSTEN, G. van te Staphorst vrije reizende voorganger - enkele eenvoudige oefeningen voor rechtvaardigen eb goddeloyen de roepingßde rechjtvaardigmakingßhet huwelijkß kerk en maatschappij en onye jonge mensen.
62914: OOSTEN, W.C.S. van 't - Gods Wegen zijn wonderbaar of Menschelijke Dwaasheid en Goddelijke Erbarming. Een verhaal uit het leven van een zwaar beproefd kind des Heeren.
62916: OOSTEN, W.C.S. van 't - Langs 's levens slingerpaden. Verhaal uit het christelijk leven.
62917: OOSTEN, W.C.S. van 't - Gods Wegen zijn wonderbaar of Menschelijke Dwaasheid en Goddelijke Erbarming. Een verhaal uit het leven van een zwaar beproefd kind des Heeren. Waarbij gebonden: Langs 's levens slingerpaden. Hoe de raad des Heeren heerlijk volbracht werd in het leven van een Zijner kinderen. Verhaal uit het christelijk leven. Waarbij gebonden: De hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen. Opnieuw uitgegeven door de redactie van de Vriend van Oud en Jong.
14181: OOSTEN, G. van te Staphorst vrije reizende voorganger - Leer, orde en verwachting der kerk.
37313: OOSTEN, W.C.S. van 't - Langs 's levens slingerpaden. Verhaal uit het christelijk leven.
14183: OOSTEN, Ds. L.H. - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
14178: OOSTEN, W.C.S. van 't - Gods Wegen zijn wonderbaar of Menschelijke Dwaasheid en Goddelijke Erbarming. Een verhaal uit het leven van een zwaar beproefd kind des Heeren.
38093: OOSTERBAAN, Liek - Huisje bij de molen.
35472: OOSTERBEEK, Willem - Gordel van God. Een voettocht langs 's Heeren wegen. De zwarte kousenkerk
62921: OOSTERBEEK, Willem - Gordel van God. Een voettocht langs 's Heeren wegen.
35796: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, Annie/ - De verte roept
62922: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, Annie/ - de verte roept
42002: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, ANNIE - Het geslacht van Marie dl. 1. Het Oever / De verte roept. dl. 2. het bittere erfdeel dwaaltocht naar het geluk.deel 3 geef ons antwoord/aanvaard het leven
44578: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, ANNIE - Het geslacht Alving 2 Het laatste woord / wie zoekt en niet vindt
23095: OOSTERHOF, O. N. - Isaäc da Costa als polemist. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid, op gezag van den rector Mr. A. Anema. (Diss.)
62923: OOSTERHOF, O. N. - Isaäc da Costa als polemist. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid, op gezag van den rector Mr. A. Anema. (Diss.)
40744: OOSTERHOFF, Ds. B.J. - De Noodzakelijke voorwaarde voor een blijvende Vereeniging
62925: OOSTERHOFF, Wilmos - Vrouwen van Abraham en hun invloed op de wereldgeschiedenis. Een metahistorische benadering van het Midden-Oostenconflict.
48566: OOSTERHOFF, B. J - Rede Gehouden op de Theol. schooldag der Christ. Geref. Kerken te Apeldoorn, 9 Juni 1949
62924: OOSTERHOFF F.G. - Leicester and the Netherlands 1586-1587

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9