Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59290: KUIJT, E. - Kinderbijbel. Het Oude Testament, 399 blz.
59291: KUIJT, E. - Avonturen op Bocksweert.
59292: KUIJT, E. - Het raadsel van de oesterbank. deel 2.
59284: KUIJT, E - Wilde Freekie
16359: KUIJT, P. - Calvijns levenswerk belicht uit zijn brieven.12 dln
59296: KUIJT, EVERT - Kleuterbijbel. Tekeningen: Reint de Jonge. 3e druk.
75825: KUIJT, E. - Kinderbijbel. Het Oude Testament, 399 blz. Nieuwe testament 328 blz 2dln tekeningen Reint de Jonge
34384: KUIJT, DS. G. - Bevestiging en Intrede van Kuijt en Afscheidspredikatie van Ds. G. Kuijt.
44246: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Oude en NIEUWE Testament tekeningen van Reint de Jonge vijfde druk
12723: KUIJT, E. - Wilde Freekie.
13808: KUIJT, P. - De weg naar een christelijke levensbeschouwing.
20532: KUIJT, E. - RoemeniŽ vrij... en nu?
23752: KUIJT, E - Wilde Freekie
27160: KUIJT, G. - Bevestiging en intrede van Ds. G. Kuijt. met de volledige uitzendingsdienst van het zendingsteam der Gereformeerde Gemeenten gehouden op donderdag 15 februarie 1962 in de Ahoy-hal te Rotterdam. Afscheidspredikatie van Ds. G. Kuijt en toespraak van ds. A. Vergunst, gehouden op zondag 18 februarie 1962, in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente, Boezemsingel 30 te Rotterdam.
27970: KUIJT, E. - Avonturen op Bocksweert.
28039: KUIJT, E. - Het raadsel van de oesterbank. deel 2.
28183: KUIJT, P. - Hoe denken we ons het onderwijs op reformatorische grongslag?
30651: KUIJT, E. - Avonturen op Bocksweert.
30726: KUIJT, E - Wilde Freekie
31501: KUIJT, P. - Onze koningin jubileert in donkere tijden. Met teekeningen van J. van den Berge.
34727: KUIJT, E. - Constatin Rusu's eerste gebed. Nieuwe instructies voor Iwan Timochin.
42097: KUIJT, P. - Voor onze ouders over hun kinderen Richtlijnen voor de christelijke opvoeding binne het gezin.
45813: KUILE,O. TER - 500 Jaar Nederlandse schilderkunst 2edruk
59311: KUILE SEN., MR. G.J. TER - De opkomst van Almelo en omgeving.
59312: KUILE, E.H. TER - DE ROMAANSE KERKBOUWKUNST IN DE NEDERLANDEN, Vele foto's, plattegronden, kaartjes, enz., oorspr. hardcover met
59313: KUILE, MR. G.J. TER - De opkomst van Almelo en omgeving. tweede geheel herziene en sterk vermeerderde druk
59314: KUILE,O. TER - 500 Jaar Nederlandse schilderkunst 2edruk
44047: KUILE, E.H. TER - DE ROMAANSE KERKBOUWKUNST IN DE NEDERLANDEN, Vele foto's, plattegronden, kaartjes, enz., oorspr. hardcover met
9449: KUILE SEN., MR. G.J. TER - De opkomst van Almelo en omgeving.
59316: KUILMAN, JOKE - Kabouter Poets weet raad.
69524: KUIPER, JACOB, OTTEN, HARRY, SPEK, TOM VAN DER - Weer een eeuw: het weer in Nederland van 1900 tot 2000
37374: KUIPER, D. TH. E.A. - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 1.
76692: KUIPER J - De Bibliothecaris vanFranekers Hogeschool
59318: KUIPER, A.C. - Ver van huis. GeÔllustreerd door Jan Wiegman
59319: KUIPER, DR. R. - Herenmuiterij. Vernieuwing en sociaal conflict in de antirevolutionaire beweging. 1871-1894.
59320: KUIPER, F. - Gelooft het Evangelie. Preken uit de jaren 1940-1944 door Frits Kuiper, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Alkmaar.
59321: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk (626-1900). Met een inleidend woord van Dr. P.J. Kromsigt.
70869: KUIPER J.E. - Met Kappie Cootje naar de zuiderzee (geÔllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
70868: KUIPER, JOHANNA E. - Het grote plan (GeÔllustreerd door Hans Borrebach, leeftijd 9-13 jaar)
56425: HEMKES G K REDAKTIE MEEDEWERKERS E BREEN- J BOLT-P ESSTER- J GROEN- J B HOEKSTRA- K KUIPER E.A - Uit eigen kring. Twee-en-vijftig leerredenen door predikanten der Christelijk Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika..
22722: KUIPER, F. - Gelooft het Evangelie. Preken uit de jaren 1940-1944 door Frits Kuiper, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Alkmaar.
39023: HEMKES G K REDAKTIE MEEDEWERKERS E BREEN- J BOLT-P ESSTER- J GROEN- J B HOEKSTRA- K KUIPER E.A - Uit eigen kring. Twee-en-vijftig leerredenen door predikanten der Christelijk Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika..
41216: KUIPER JR., DS P. GEREF. PRED. TE AALTEN. - Leerboekje voor de Catechesatie. Eerste deel. Niet in den handel.
43417: KUIPER,A.C. - Marguerite Bianca. 1druk, . Bandtekening en illustraties van B. Midderigh-Bokhorst
5889: KUIPER, DR. R. - Herenmuiterij. Vernieuwing en sociaal conflict in de antirevolutionaire beweging. 1871-1894.
6242: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk (626-1900). Met een inleidend woord van Dr. P.J. Kromsigt.
1551: KUIPERI N H RED - Beroep: predikant. 1918-1993- 75 jaar bond van Nederlandse predikanten.
59327: KUIPERI N H RED - Beroep: predikant. 1918-1993- 75 jaar bond van Nederlandse predikanten.
77002: KUIPERS G - LANGS KERKPADEN DOOR Drenthe
59328: KUIPERS, JOKE VAN - EVY is alleen geils Adri Alinoo 7e druk
59329: KUIPERS, ROBIJN - De theologie van Albrecht Ritschl. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks-universiteit te Groningen, op gezag van den rector magnificus dr. H.J. Hamburger, hoogleeraar in de Faculteit der Geneeskunde. Tegen de bedenkingen der Faculteit in het openbaar te verdedigen op vrijdag 8 mei 's namiddags 4 uur door Robijn Kuipers, geboren te Winschoten, Doopsgez. pred. te Oudebildtzijl. Met portret.
73300: KUIPERS, G - Sleen in verleden en heden. een uitgave van de emeente Sleen
73302: KUIPERS G - De Dingspilkerk van Sleen uitgegevendoor het Comitee ter voor bereiding van de vuiering van het 500ste Jubileum van kerk en toren
12724: KUIPERS, JOKE VAN - De kinderen van het Binnenhof.
27574: KUIPERS, ROBIJN - De theologie van Albrecht Ritschl. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks-universiteit te Groningen, op gezag van den rector magnificus dr. H.J. Hamburger, hoogleeraar in de Faculteit der Geneeskunde. Tegen de bedenkingen der Faculteit in het openbaar te verdedigen op vrijdag 8 mei 's namiddags 4 uur door Robijn Kuipers, geboren te Winschoten, Doopsgez. pred. te Oudebildtzijl. Met portret.
49132: KUIPERS, JOKE. VAN - Dank u, Lieve Heer. Een boekje voor kinderen met versjes en gebeden. met plaatjes van Mia van Oostveen vrij naar het engels van vivyen Bremner.
59334: KUITERT, H.M., - Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als verbeelding.
59335: KUITERT,H.M - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
59331: KUITERT, H. M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloofeen herzienning 5e druk
59333: KUITERT, H. M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloofeen herzienning 9e druk
59332: KUITERT, H. M. - Jezus nalatenschap van het christendom schets voor een christologie 3e druk
74445: KUITERT H.M. - Zeker weten voor wie geen grond meer onder de voeten voelt, achtste druk
41944: KUITERT, H. M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloofeen herzienning 9e druk
46981: KUITERT, H.M. - Voor een tijd een plaats van God. Een karakteristiek van de mens.
48101: KUITERT, H.M. & BRINKMAN, MARTIEN E. - Kennismaken met Kuitert. Een overzicht van zijn theologie
77886: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - Vernieuwde en verbeterde historische school en huisbybel of kern der Bybelgeschiedenissen. In zich behelzende Een allebeknopste aaneenschakeling der voornaamste geschiedenissen, van het O. en N. Verbond; in Vragen en Antwoorden voorgesteld; en ter nader Toe-eigening aangedrongen door korte zedekundige aanmerkingen. Benevens de eerste beginzelen der Heliige Aardrykskunde. Verrykt met CLX. prentverbeeldingen, en een Kort Begrip van de Voorreden voor de Bybelschat, van den Wel Eerw. Heer Gerardus Kulenkamp. Bedienaar des H. Evangeliums te Amsterdam. Over Spreuken XXII: 6.
59336: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - De ware boetvaardigheit vertoont in het voorbeeld van den boetvaardigen David. Of geschetste uitbreidinge en zakelyke verklaringe van den LI sten Psalm. Met by gevoegde doorgaande aanmerkingen uit de taal- oudheid- en letterkunde, ten dienste van jonge Nazireers. 2e druk.
3723: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - De ware boetvaardigheit vertoont in het voorbeeld van den boetvaardigen David. Of geschetste uitbreidinge en zakelyke verklaringe van den LI sten Psalm. Met by gevoegde doorgaande aanmerkingen uit de taal- oudheid- en letterkunde, ten dienste van jonge Nazireers. 2e druk.
2860: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM)(N.N.) - Historische verklaring der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. Verrykt met leerzame zedelessen en tweehondert en zeventig printverbeeldingen; alsmede met een kort begrip der gewyde tyd-rekening. met prentjes tussen de tekts
59342: K‹NG, HANS: - Erkšmpfte Freiheit, Erinnerungen
71526: KUNST, ANTINIE JOHANNES MARIA (GEBOREN TE BREDA) - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814), Le dťveloppement de l'HŰpital Sainte-Elisabeth ŗ l'Orphelinat rťformť pour les enfants bourgeois, 1485-1814, (Ave rťsumť en FranÁais), proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid aan de rijks-universiteit te Utrecht, op gezag van de rector Magnificus Dr. H.C. RŁmke, hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, volgens besluit van de senaat der universiteit te verdedigen tegen dfe bedenkingen van de faculteit der Rechtsgeleerdheid.
41739: KUNST, G.P. DR - Kerkzang in de Nederlanden
48797: K‹NZLI, J. (PREDIKANT DER NEDERL.-GEREF. GEMEENTE TE ELBERFELD) - De ZŁricher martelaars uit den tijd der hervorming: Johannes Wirth, vader en zoon, en Burkhardt RŁtimann, om des geloofs wille ter dood gebracht in het jaar 1524 : een boekje voor de christelijke gemeente 1e dr.
59343: KŕPERUS, L. - Van de Wereldakker. Zendigsverhalen.
33459: KŕPERUS, L. - Van de Wereldakker. Zendigsverhalen.
59344: KUPISCH, K. - Karl Barth.
24314: KUPISCH, K. - Karl Barth.
59346: K‹PPERS, J., GOUDA, G. E.A. - Provinciale almanak voor Utrecht. Voornamelijk ten dienste van gemeente-, waterschaps-, polder- en andere besturen met machtiging en in opdracht van Gedeputeerde Staten uit officiŽle bronnen samengesteld door. 32e Jaargang 1960
59347: KUPPERS, W. & VILLANUEVA, F. - Van Gelre tot Gelderland 650 jaar besturen van Gelderland 1339 - 1989 2e druk
5216: KUPPERS, J. EN H.P. VAN DEN AARDWEG - Zůů is Utrecht. Bijdragen tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis. Ingeleid door Dr. P. H. Ritter Jr.. Samengesteld door J. KŁppers en H. P. van den Aardweg.
59348: KUROWSKI, FRANZ - Der Luftkrieg uber Deutschland, , 10
44207: KUROWSKI, FRANZ - Der Luftkrieg uber Deutschland, , 10
77213: FROR KURT - Bibkische Hermeneutik
46541: ALAND KURT - Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig Jahrhunderten. Edited by Hans Steubing, with assistance of J.F. Gerhard Goeters, Heinrich Karpp, and Erwin MŁlhaupt.
61046: MEY KURTZ DR. G.H - Beknopte geschiedenis van haarlem
45349: MEY KURTZ DR. G.H - Beknopte geschiedenis van haarlem
59349: KUTSCH, ERNST - Sein Leiden und Tod - unser Heil. Eine Exegese von Jesaja 52, 13-53, 12.
13915: KUTSCH, ERNST - Sein Leiden und Tod - unser Heil. Eine Exegese von Jesaja 52, 13-53, 12.
70864: KUYK, N.W.C. - Een wandeltocht met avonturen (met 75r platen van Jan Rinke)
70918: KUYK N.W.C. - De club der jonge kaninefaten (geŪllustreerd door W.K. de Bruin, vierde druk, leeftijd 10-14 jaar)
70865: KUYK, N.W.C. - Uit de vlegeljaren van Henkie Snip (geÔllustreerd, vijfde druk, leefdtijd 10-14 jaar)
73202: KUYK N.W.C. - De club der jonge kaninefaten (geŪllustreerd door W.K. de Bruin, 3e druk, leeftijd 10-14 jaar)
29987: KUYLMAN, H.E. - De boerderij. Te illustreeren met verkade's plaatjes naar Aquarellen van C. Rol, J. Voerman Jr. en H. Rol Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. van Leer&Co druk- en bindwerken van Blikman & Sartorius.
29986: KUYLMAN, H.E. - Hans de torenkraai. Te illustreren met verkade's plaatjes, naar teekeningen van C. Rol, j. Voerman Jr. en H. Rol. Samenstelling van het album door Jac. J. Koeman. Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol. Plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. van Leer&Co. Druk- en Bindwer van Blikman & Sartorius.
59355: KUYPER, A. - Gedenkboek. Opgedragen door het feestcomite aan prof. dr. A. Kuyper, bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van 'De Standaard'. 1872-1897.
2184: KUYPER, DR. A. - Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den Heiligen Doop, het doen van Belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal. Vijfde druk.
7624: KUYPER, A. - Het werk van den Heiligen Geest. Tweede onveranderde druk. met uitgebreide opgave van de werken van John Owen
7625: KUYPER, A. - Encyclopśdie der Heilige Godgeleerdheid. 3 delen. 1: Inleidend deel, (7) 486 (6) blz. 2: Algemeen deel, (6) 634 blz. 3: Bijzonder deel, (6) 585 blz.
59357: KUYPER, A. DR. - Bijdrage bij het 60-jarig jubileum van ''De Standaard'' vier hoofdartikelen van Dr. A. Kuyper in ''De Standaar'' van het jaar 1877 met een foto van het Kuyperhuis
59366: KUYPER, DR. A. JR. VLISINGEN - De Vastigheid des verbonds
59369: KUYPER, DR. A./RUTGERS, DR. F.L. - Contra=Memorie in zake het Amsterdamsch conflict. Volgens opdracht van de geschorste leden van den Kerkeraad in gereedheid gebracht. Met openbaar schrijven van de Algemeende Synode. Tweede druk.
59370: KUYPER, DR. ABRAHAM (1837-1920) - DOGMATIEK LOCUS colege dictaat van een der studenten 3 dln deel 1 de ECCLESIA-Sacramenten- Consummatione aaeculi- deel 2 creatione-met tabel- peccato-magistratu- deel 3- salute-sacra scriptura- christo-
59371: KUYPER, DR. H. H. - Is de authentieke tekst der liturgie in 1568 of in 1619 vastgesteld? Antw. aan Dr. L. A. van Langeraad op diens De tekst van de Liturgie der Nederlandsche Geref. Kerken.
59372: KUYPER, DR. H. H. - De authentieke tekst der liturgiische geschriften gehandhaafd tegen Prof Dr M A GOOSEN
59364: KUYPER, DR. A. JR. - de theodicee dat God rechtvaardig is in de regeering in de wereld
59365: KUYPER, DR. A. - Een geloofsstuk rede ter inleiding van de 32ste jaarvergadering der vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag saamgekomen te Haarlem op 4 juli 1912.
59360: KUYPER, DR. A. - Het vergrijp der zeventien ouderlingen. Memorie van den Amsterdamschen kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente, in zake het adres van de hh. G. H. Kuiper c.s. voor den kerkeraad gesteld door dr. A. Kuyper.
59362: KUYPER, DR. A. JR. VLISINGEN - De band des Verbonds tweede druk.
59363: KUYPER, DR. A. - E Voto Dordraceno (52 zondagen Heidelb. Catechismus) 3e druk
59378: KUYPER, J - Gemeente-atlas van de provincie Utrecht Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1868
59379: KUYPER, J - Gemeente-atlas van de provincie Gelderland uid olland Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1868
59374: KUYPER, DR. H.H. - De Christelijke vrijheid.
59375: KUYPER, DR. H.H. - Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de vrije universiteit gehouden op 20 october 1910.
21276: KUYPER, DR. A. - Het Calvinisme. en de kunst rede bij de overdracht van het rectoraat der vrije universiteit
70268: KUYPER, DR. A. - De gemeene gratie. Eerste deel. Het geschiedkundig gedeelte + tweede deel. Het leerstellig gedeelte + Derde ged. Het praktisch gedeelte 4e onveranderde druk
59358: KUYPER, A.DR. - Wat moeten wij doen, Het stemrecht aan ons zelven houden of den kerkeraad machtigen vraag bij de uitvoering van Art. 23,
59359: KUYPER, ABRAHAM INGELEID J W SAP EN HE S WOLRING - Het Calvinismeoorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden een Nederlandsche gedachte onder redaktie van en ingeleid J W Sap en hE S Wolring en omgezet naar gangbaar Nederlands door LW Lagendijk
59373: KUYPER, DR. H. H. - De authentieke test der liturgische geschriften gehandhaafd tegen prof. Dr. M. A. Gooszen
7630: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 3 delen. 1: In den kerstnacht, 1887, 142 blz. 2: De Paaschmorgen. (Met Goede Vrijdag), 185 blz. 3: Op den Pinksterdag (met Hemelvaart), 175 blz.
3550: KUYPER, A. - Gedenkboek. Opgedragen door het feestcomite aan prof. dr. A. Kuyper, bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van 'De Standaard'. 1872-1897.
12462: KUYPER, DR. A. - Tractaat van de Reformatie der Kerken, aan de zonen der Reformatie hier te lande op Luthers vierde Eeuwfeest.
15815: KUYPER, DR. H. H. - Is de authentieke tekst der liturgie in 1568 of in 1619 vastgesteld? Antw. aan Dr. L. A. van Langeraad op diens De tekst van de Liturgie der Nederlandsche Geref. Kerken.
16855: KUYPER, DR. A.+ - Het Calvinisme. Zes stone-lezingen door Dr. A. Kuyper. 3e druk.
1797: KUYPER, A. - De gemeene gratie. dl. 1: Leiden Het geschiedkundige gedeelte 501 (2) blz. dl. 2: Het leerstellige gedeelte 685 (2) blz. dl. 3: Het practische gedeelte 452 blz. Register 28 blz.
25735: KUYPER, DR. H.H. - De Christelijke vrijheid.
41851: KUYPER, DR. A. JR. - Van de kennisse Gods
41929: KUYPER, DR. A./RUTGERS, DR. F.L. - Contra=Memorie in zake het Amsterdamsch conflict. Volgens opdracht van de geschorste leden van den Kerkeraad in gereedheid gebracht. Met openbaar schrijven van de Algemeende Synode. Tweede druk.
43015: KUYPER, A. DR. - Bijdrage bij het 60-jarig jubileum van ''De Standaard'' vier hoofdartikelen van Dr. A. Kuyper in ''De Standaar'' van het jaar 1877 met een foto van het Kuyperhuis
43114: KUYPER, DR. H.H. - Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de vrije universiteit gehouden op 20 october 1910.
43876: KUYPER, J - Gemeente-atlas van de provincie Gelderland Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1868
43877: KUYPER, J - Gemeente-atlas van de provincie Gelderland uid olland Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1868
45467: KUYPER, DR. A. JR. - de theodicee dat God rechtvaardig is in de regeering in de wereld
45593: KUYPER, DR. A. - Een geloofsstuk rede ter inleiding van de 32ste jaarvergadering der vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag saamgekomen te Haarlem op 4 juli 1912.
59381: KUYPERS, DR. G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie. Geschreven aan de vooravond van de staat van hereniging, in opdracht van een kerkeraad.
25552: KUYPERS, DR. G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie. Geschreven aan de vooravond van de staat van hereniging, in opdracht van een kerkeraad.
10376: KUYS, JAN. (E.A.) - De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566.
59382: KUYS, JAN. (E.A.) - De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566.
36383: KUYT, P. - Onsaligh Oncruyt in de Akker des Heeren. Hoe dit Onkruid werd bestreden ter Nat. Synode der Gereformeerde Kerken te Dordrecht. 1618/1619.
39404: KUYT, EVERT. - De bel.
59383: KUYT, EVERT. - De bel.
59384: KUYT, EVERT. - De rijke jongen
59388: KUYT, P. - Onsaligh Oncruyt in de Akker des Heeren. Hoe dit Onkruid werd bestreden ter Nat. Synode der Gereformeerde Kerken te Dordrecht. 1618/1619.
59385: KUYT, P. - Wťťr bij Luther in de leer. 1517-1967.
59387: KUYT, P. - Wat hebben wij er van terecht gebracht? door P. Kuyt bibliotheek ''koop de waarheid en verkoop ze niet'' spreuken 23:23 onder redachtie van P. kuijt, Gouda 19e jaargang 1966 No. 8 en 9
44278: KUYT, EVERT. - De rijke jongen
45589: KUYT, P. - Wat hebben wij er van terecht gebracht? door P. Kuyt bibliotheek ''koop de waarheid en verkoop ze niet'' spreuken 23:23 onder redachtie van P. kuijt, Gouda 19e jaargang 1966 No. 8 en 9
59390: KWAKMAN, TH. PR. - Theresia van Avila naar de bollandisten haar verschillende geschiedschrijvers en haar eigen werken geautoriseerde vertaling van Th. Kwakman Pr.
41845: KWAKMAN, TH. PR. - Theresia van Avila naar de bollandisten haar verschillende geschiedschrijvers en haar eigen werken geautoriseerde vertaling van Th. Kwakman Pr.
26443: KWANTES, J. - And'ren aangeprezen. Tweede druk.
59392: KWANTES, C.M. (SAMENSTELLING) - Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis, laatst genoemd de Gereformeerde Kerk in Nederland, voor het jaar 1869.
7383: KWANTES C M - Zijn wond'ren een gedachtenis. Christelijke Gereformeerde Kerk Sliedrecht-Centrum. 1894-1994. 2e druk.
72913: KWANTES, J. - And'ren aangeprezen. derde druk.
20491: BIBLIA KWARTO (DIAKENEN VAN VEENENDAAL) - BIBLIA dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en Nieuwen Testaments. door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht. Uit de Oorsponkelicke talen in onze Nederlandse tale getrouwelijk overgezet Met Consent van de Ed. Gr. Achtb. Heeren Burgemeesteren in Amsterdam.
50683: BIBLIA KWARTO - Biblia. Dat is de Gantsche H. Schrifture des Oude en Nieuwe Testament (...) Heeren Burgermeesters in Amsterdammet het boek des Psalmen nevens gezangen. met eigen geschrift DAVIDS
66234: BIBLIA BIJBEL WARNSVELD KWARTO - Biblia. Dat is de Gantsche H. Schrifture des Oude en Nieuwe Testament (...) met het boek des Psalmen nevens gezangen. Ned. Bijbel compagnie 1837.
66225: STATENBIJBEL BIBLIA KWARTO - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. in oze nederlandsche tale getrouwelijk overgezet Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619 (geen kattekeningen wel met verwijstektsten)
59394: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld. Door B.A. Kwast. Scheepswerf aan de Nieuwe Maas bij Rotterdam.
28932: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld. Door B.A. Kwast. Scheepswerf aan de Nieuwe Maas bij Rotterdam.
59395: KYLSTRA, CHESTER & BETSY - Biblical Healing and deliverance
76858: ZEEUW DE P KZN - In v eilige hoede verhaal uit de Hervormingin Duitslandk eillussteerd Meischke M C At
72231: PROF. DR. OTTO J. DE JONG & PROF. DR. J. VAN LAAHOVEN - DE BIJBEL EN HET CHRISTENDOM (Kerngedachten uit 20 eeuwen christelijke traditie onder redactie van Prof. Dr. G. Stemberger Deel 1: Het vroegste Christendom) Deel 2: Middeleeuwen en Reformatie)Deel 3: Tijdperk van het absolutisme 19e en 20e eeuw) Deel 4: Commentaren)
42234: LAAK POOT, LOURENS DIRK TER - Het oud christelijk avondmaal en zijn historische perspectieven proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de universiteit te Amsterdam op gezag van den rector Magnificus Dr. E. La quer, Hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde, in het openbaar te verdedigen in de aula der universiteit op woensdag 14 october 1936 des namiddags half vijf uur precies
72790: NOORLANDER- VAN DER LAAN - Wie wil er mijn oorhangers zien?
75619: LAAN, K. TER - Olipodrigo. Dat is: ?t malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historise inleiding en met verklarende aantekeningen door K. ter Laa
59410: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen met de weerspreuken verz. door A.M. Heidt jr 2e druk
59413: LAAN,D. - De avonturen van Pinkeltje 5e druk geillustr. door Dokie van Amste
29943: LAAN, K. VAN DER - Het wonder gerucht. Nederlandsch volksverhalenboeken door Ko van der Laan.
76306: LAAN, PIETER JAN (1777-1862, PRED. TE ZEIST, AMERSFOORT) - Verhandeling OPENBARING van DEN APOSTEL JOANNES , door Pieter Jan Laan, rustend predikant bij de Hervormde gemeente te Amersfoort. 3dln in een band
59403: LAAN, C. VAN DER/LAAN, P.N. VAN DER - Pinksteren in beweging. Vijfenzeventig jaar pinkstergeschiedenis in Nederland en Vlaanderen
20534: LAAN, DICK - Lach jij maar, Pinkeltje! Omslag en illustraties van Rein van Looy.
27566: LAAN, PIETER JAN (1777-1862, PRED. TE ZEIST, AMERSFOORT) - Tweede tiental leerredenen over het boek van Daniel, door Pieter Jan Laan, rustend predikant bij de Hervormde gemeente te Amersfoort.
29063: LAAN, JACOB VAN DER - De schoolstrijd beŽindigd. Ter herinnering aan de vrijmaking van het Christelijk Onderwijs.
34292: LAAN, G.J. VAN DER - Ben Ali. Een verhaal uit Palestina, omstreeks 1800.
40097: LAAN, DICK - Pinkeltje en de parels. Met plaatje svan Rein van Looy.
40098: LAAN, DICK - Pinkeltje en de flonkersteen. Met plaatjes van Rein van Looy. 3e druk
42484: LAAN, DICK - Pinkeltje in Artis 16e druk
47467: DICK LAAN - Pinkeltje in artis Geillustreerd door R. van Looy - .1e druk
34443: LAAND-DE BOER, G. VAN DER - Impressies van de Bpnd van Christelijk Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland 1928-2000. Op verzoek van het bondsbestuur opgetekend door Mw. G. van der Laan-De Boer.
25393: LAANSMA, S. - Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk van Renswoude.
46849: LAANSMA, S. - Renswoude in oorlogstijd 10 mei-1940 25 april 1945
43892: LAANSMA S - Renswous fotoalbum
22503: LAAR, EVERT VAN (OVERL. 11 NOVEMBER 1942 TE RHENEN) - Ter gedachtenis. Enige bijzonderheden uit het leven van Evert van Laar, overleden te Rhenen, den 11e november 1942.
59416: LAAR VAN B - De Wijsheid der leidingen Gods in het zaligen van zondaren of zamenspraak Tusschen een rijke van kapernaum en een arme uit Nazarerth in vijftien samenspraken door B van Laar schrijver van Mijne genade is uw genoeg 6e druk
31547: LAARMAN, M. - Japie.
39224: LAARMAN, MARIA. - De vriendinnetjes.
39418: LAARMAN, MARIA - Het huisje op de heide.
45332: LAARMAN - Nederlanders Door Nederlanders Geschetst
40400: LAARS, T. VAN DER - Nederlandse gemeentewapens, Indische wapens, wapens van Heerlijkheden, voormalige gemeenten en historische geslachten Album voor koffie-hag-zegels, uitgeg. Door de n.v. Industrie en Handelmy HAG Amsterdam Hilversum, 1924, s.p pp. . 2 delen met clip bijeengehouden.
76733: LAATMAN W - De dominee die de hemel iet in kom
20146: LABASCENTE, CH. - Conciones quadragesimales seu Dominicales de Christianismo Labascente auctore F. Leone a S. Laurentio, S. Ord. Fratrum Beatissimś Virginis Mariś de monte Carmelo Provinciś Flandro-Belgicś definitore & jubilario. Accedit index concionatorius continens tria, quatuor, aut quinque exordia ad omnes totius anni Dominicas, nec non Conciones aliquas festivales.
49226: LABBERTON, MIEN - De toverkip. Met tekeningen van Gonda de Haan. Derde druk
59429: LABORDUS-HANSMA, ANKIE - Een zachte winter
75241: ATLAS DUTCH PROTESTANT MISSIONARY LABOUR - Atlas van de terreinen der Protestantsche Zending in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ 2e druk
59430: LABUSCHAGNE C J - WAt zegt de Bijbel in GODS NAAm Nieuwe bijbeluitlag en modern Godsgeloof
71470: MORIQUAND LACAF - Les Pecheurs d'etoiles T.1 et T.2 la fille du fleuve T2. ballast
59431: LACMAN, JOANNES (CA. 1629-1704) - Christelyke Gepeisen, Ondermengt met verscheide bewegingen. Verdeelt voor yder dag van verscheide maenden: Toonende aen de Christenen den regten weg tot den Hemel, en hen een voorsmaek gevendee van de hemelsche vreugden. Door Johannes Lacman, Priester Leeraar in de Godsgellerdheit in de hooge Schole van Loven, Canonik en Aertsdiaken te Mechelen, en President van het Aerts-Bisschoppelyke Seminary. uyt het Frans vertaelt door H.V.R.
36591: LACMAN, JOANNES (CA. 1629-1704) - Christelyke Gepeisen, Ondermengt met verscheide bewegingen. Verdeelt voor yder dag van verscheide maenden: Toonende aen de Christenen den regten weg tot den Hemel, en hen een voorsmaek gevendee van de hemelsche vreugden. Door Johannes Lacman, Priester Leeraar in de Godsgellerdheit in de hooge Schole van Loven, Canonik en Aertsdiaken te Mechelen, en President van het Aerts-Bisschoppelyke Seminary. uyt het Frans vertaelt door H.V.R.
23466: LAER, REYNARDUS TOE (NIJMEGEN) - De XXste, XXIste en LXXXIVste Psalmen ontleedt, verklaart en toegepast. Door Reynardus toe Laer, in zyn Eerw. leven laatst Bedienaar des H. Euangeliums te Nymegen. En nu in 't ligt gegeven door Johannes de Lange, tevoren deszelfs Amptgenoot, en thans Predikant te Amsteldam.
59434: LAEVEN, A.H. - Incunabelen in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. 1923-1984.
40944: LAEVEN, A.H. - Incunabelen in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. 1923-1984.
59435: LAFFONT, R., J. BOUDET EA - Rome en de Romeinen. Hun geschiedenis door de eeuwen heen
47497: LAFFONT, ROBERT / BOUDET, JACQUES / POGNON, EDMOND - . Geschiedenis van Europa en de Europese geest. 4to. 280 p. Voorwoord: Z.K.H. de Prins der Nederlanden. Ned. Bewerking : Prof. Dr. J. Presser. Rijk geillustreerd
49100: LAFFONT, R., J. BOUDET EA - Rome en de Romeinen. Hun geschiedenis door de eeuwen heen
77189: LAGEN W.H. VAN - WILLEM leven van een boeren jongen
59437: LAGENDIJK, JOH. - Jeruzalem of Babylon. Tweede druk.
8203: LAGENDIJK, JOH. - Jeruzalem of Babylon. Tweede druk.
59438: LAHAYE TIM, JENKINS JERRY - Apollyon
59439: LAHAYE, T - De Geest en de moderne man Hoe de Bijbel onze dagelijkse handelingen stuurt
59440: LAHAYE, T.;JENKINS, J.B. - Apollyon De laaatste bazuin
23742: LAHAYE, T.;JENKINS, J.B. - Apollyon De laaatste bazuin
23749: LAHAYE, T - De Geest en de moderne man Hoe de Bijbel onze dagelijkse handelingen stuurt
46168: MURRAY LAIN H - Pinksteren vandaag Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht?
59446: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. bijbelliederen voorv de jeugd met begeleiding van Piano of orgel en melodie instrumeten 2e druk
59444: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Deel 4 Bijbelliederen voor de jeugd. 2e druk.
59445: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Grote bundel Deel 1. vierde druk en deel 2
69605: LAM, ANTON B., VERZAMELD EN VERANTWOORD DOOR - Verzet En PoŽzie, Een Bloemlezing Verzetsverzen
18665: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Deel 1. Bijbelliederen voor de jeugd. 9e druk.
59452: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een jaar na de bevrijding van ons Vaderland. Predikatie over psalm 124 : 6 - 8 ter herdenking van de bevrijding op 5 mei 1945.
27655: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor stille uren. 25 meditaties. 5e druk.
59448: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor stille uren. 24 overdenkingen. derde druk.
22518: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Aijleth Hasschachar. Predikatie over Psalm 22: 1 door ds. W.C. Lamain, predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid.
39768: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Des Heeren zegen toegebeden door een scheidenden leeraar van Rijssen .wegens vertrek naa Amerika
2363: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Gods daden herdacht. Tweede druk.
21539: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Uit het Overjordaanse 1 en 2 Geschreven brieven, Artikelen en Overdenkingen.geschreven in de Saambinder kort naar zijn vertrek naar Grand Rapids
13919: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Op de zee en aan de oever van Tiberias. Een drietal predikaties.
28832: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden. I: Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, biddagen, lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen. 242 blz. II: Twaalftal predikaties voor Hemelsvaartsdag, Pinksteren en na Pinksteren. 206 blz. III: Twaalftal predikaties na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, na Nieuwjaar. 247 blz. IV: Twee en twintig predikaties voor de Biddag, Paasfeest, na Pasen, Hemelvaartsdag en na Pinksteren. 221 blz. V: Dertien predicaties. Advent, Kerstfeest, na Kerstfeest, Lijdenstijd, Pasen, vrije stof, Voorbereiding Heilig Avondmaal, Bediening Heilig Avondmaal, Nabetrachting Heilig Avondmaal. 177 blz. VI: Dertien predikaties voor Advent, Kerstfeest, na Kerstfeest en vrije stoffen.160 blz.
1798: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een nalezing o.a. Brieven uit Amrika- gedwongen om te vertrekken-achtentwintig jaar bebruitkt
23136: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Want Gij zijt mij een Hulpe geweest.
38968: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden. Deel 2
38867: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden. Deel 5 advent kerst lijdenstijd avondmaal 13 preken
28893: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De zekere verwachting van Gods kerk. En: Een aansporing tot een godvruchtigen wandel. Tweetal predikaties voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag over 2 Petrus 3: 13 en 14.
59486: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Enige aantekeningen over ouderling Hendrikus Ligtenberg (walkerk en Ouderling Baan (Eskerk). Met Verslag Rouwdienst van Hendrikus Ligtenberg.
59466: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De zekere verwachting van Gods kerk. En: Een aansporing tot een godvruchtigen wandel. Tweetal predikaties voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag over 2 Petrus 3: 13 en 14.
22078: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Ter Gedachtenis 1929-1969
19660: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Uit het leven van Jeftha. Tweetal predikaties.
26597: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Het uitgaan van den Godvruchtigen Izak. Een tijdpredikatie over Genesis 24:63a door Ds W.C. Lamain, Predikant der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Zuid.
47939: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een Terugblikdeel I,-2-wen 3 .overdenkingen en belevenissen uit het geestelijke leven
17114: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Wachters op de muren van Jeruzalem.
21543: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Rondom het kerkelijk leven.
29241: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Het hoogtepunt in IsraŽls leven of Jacob buigend onder het welbehagen Gods. Predikatie over Gen. 49 : 31.
59458: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Ter Gedachtenis 1929-1969
59449: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een nalezing o.a. Brieven uit Amrika- gedwongen om te vertrekken-achtentwintig jaar bebruitkt
59475: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De vlucht van Christus naar Egypte.
73727: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden. I: Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, biddagen, lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen. 242 blz. .
59481: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Heengegaan in vrede verslag begrafenis overdenkingen
59480: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Pastoral letters letters to the congregation
59470: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor stille uren. 24 overdenkingen.
59472: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Des Heeren zegen toegebeden door een scheidenden leeraar.
59473: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden. Deel 3. Twaalftal preken, voor .kerst oud-nieuwjaar na nieuwjaar
26596: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - voor bijzondere tijden.deel 4 12 preken Hemelsvaartdag,pinksterenen na pinksteren
21538: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Overdenkingen. Nagelaten geschriften. deel 1.
22084: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een terugblik II 3e druk
21937: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Gods genade overvloedig en bestendig. Zestal Predikaties, Hierin is tevens opgenomen de reisbeschrijving naar Amerika
35129: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een terugblik II
13924: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een terugblik I Prakticale Bevindelijk gereformeerde geloofd ervaringen
35340: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Afscheidspredikatien DesHeerenzefgen toegebeden dooreen scheidenden Leraar i.v.n met vertrek naar GrandRapids(U SA teRijssen en Rotterdam
59462: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Want Gij zijt mij een Hulpe geweest.
1287: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Verlaat niet wat Uw hand begon. Overdenkingen bij bijzondere dagen door ds. W.C. LAmain, te Grand Rapids (U.S.A.)
73926: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Rust in God Handelinge 27 vers22-25
36465: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Beteekenisvolle boodschappen. Tweetal predikaties.
26598: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Blijdschap in God. Predikatie over Handelingen 28:18 door Ds. W.C. Lamain, Predikant der Gereformeerde .Gemeente te Rijssen
31059: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor stille uren. 24 overdenkingen.
36471: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De vlucht van Christus naar Egypte.
36493: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De zekere verwachting van Gods Kerk en een aansporing tot een godvruchtigen wandel.
46266: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden. Deel 6
47940: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Ue stok en Uw staf tiental prediklaties
75991: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Uit het Overjordaanse 3 Geschreven brieven, Artikelen en Overdenkingen.geschreven in de Saambinder kort naar zijn vertrek naar Grand Rapids
45445: LAMAN W F 1900-1964 KWANTES, C.M. (SAMENSTELLING) - Genade en eer uit het leven van W F Laman 1900-1964
13920: LAMAN, DS. W.F.CHR GERF PRED - Gods welbehagen betoond.levensschets met 10 preken
59489: LAMAN W F 1900-1964 KWANTES, C.M. (SAMENSTELLING) - Genade en eer uit het leven van W F Laman 1900-1964
59490: LAMAN, DS. W.F.CHR GERF PRED - Gods welbehagen betoond.levensschets met 10 preken
55589: GROEN VAN PRINSTERER LAMAN G.J - Groen van Prinsterer als volksvertegenwoordiger, 1862-1865 1e druk,
60822: MEIDEN VAN L A KREMER W -MARIS J C EN LAMAN W F - Zal gedenken 1894-1954 gedenkboek uitgegeven bij het zestig jarig bestaan van de Theologische School der Christelijke gereformeerde kerken
22840: LAMAN W F - Kerstjubel vanwege Zaligheids-aanschouwing. Predikatie uitgesproken op de Tweede Kerstdag 1952 in de Coloniastraatkerk re Rotterdam-West door Ds. W.F. Laman en uitgezonden door de Nederlandse Christelijke Radio-Vereeniging te Hilversum.
48576: GROEN VAN PRINSTERER LAMAN G.J - Groen van Prinsterer als volksvertegenwoordiger, 1862-1865 1e druk,
59491: LAMARTINE, ALPHONSE DE - History of the girondists. Personal memoirs of the Patriots of the French revolution. In three volumes.
16155: LAMARTINE, ALPHONSE DE - History of the girondists. Personal memoirs of the Patriots of the French revolution. In three volumes.
13918: LAMBERS, J. A. P. RIS / VERMEER, J. - Geloofsgetuigenissen en wekstemmen. Twee-maandelijksche leerredenen. Tweede jaargang.
13927: LAMBERT, LANCE - IsraŽl is uniek.
41546: LAMBERT, LANCE - Voorbereiding op de wederkomst.
44043: LAMBERTY, E.W. - Met De..Kroja'' Naar Taha-Uku avonturen en romantiek in de stille zuidzee
33080: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren. 3e druk.
36056: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren 7e druk
59501: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren.
59495: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren. 9e druk.
59497: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren. 2e druk.
59498: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren 7e druk
59496: LAMBREGTSE, CORNELIUS - Het scharlaken koord. 2e druk.
73152: LAMBREGTSE, CORNELIUS - Het scharlaken koord.
19886: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren. 1e druk.
59503: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje en het wereldwonder. Tekeningen van Corrie van der Baan.
59508: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientjes mooie zomer. Tweede druk. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
59509: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientje en het wereldwonder. Tekeningen van Corrie van der Baan.
59506: LAMERIS-BOLT, A. G. - Van een rood ei en een Noorse pop. Met illustraties van Geeske van Tienhoven.
59510: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientjes mooie zomer.
59505: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientjes mooie zomer. Tekeningen van Riek van der Waa.
59504: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje in Amerika. Tekeningen van Corrie van der Baan. 2e druk.
12736: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje en het wereldwonder. Tekeningen van Corrie van der Baan.
12737: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje in Amerika. Tekeningen van Corrie van der Baan. 2e druk.
12739: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientjes mooie zomer. Tekeningen van Riek van der Waa.
12741: LAMERIS-BOLT, A. G. - Van een rood ei en een Noorse pop. Met illustraties van Geeske van Tienhoven.
25205: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientjes mooie zomer. Tweede druk. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
30569: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientje en het wereldwonder. Tekeningen van Corrie van der Baan.
43790: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientjes mooie zomer.
39527: LAMMENS, PETRONELLA - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan Petronella Lammens geboren 22 augustus 1844 en overleden 14 december 1882 te Zegwaard. Door haarzelf geschreven.
59512: LAMMERS, F. J. - Achter de Kloostermuren.
75301: LAMMERS, FRED. J. - Juliana, een leven in dienst van Nederland r. Met unieke foto's uit privť-collecties.
45664: LAMMERS, FRED. J. - Het aanzien van het huwelijk Willem-Alexander & MŠxima
76510: LAMPARTER, HELMUT (ED.). - Prophet wider willen. Der Prophet Jeremia.
18426: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Betrachtingen over het geheele lyden van den Heere Jesus Christus, naar de beschryvinge van alle vier euangelisten. Door wylen den hoog eerwaarden heere F. A. Lampe. Nu uit het Hoogduits vertaald, en uitgegeven met eene voorrede van den hoog eerwaarden heere Albertus Voget.Tweede deel over Lucas en Johannes 1761.
76465: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
59530: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
59523: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Elf betrachtingen van het sterven en den doodt des menschen tot heylsaam gebruyk opgestelt Na deselfs zalig overlyden uytgegeven en uyt het hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Tweede druk.
59528: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
32178: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
59532: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. 4e druk.
31728: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Elf betrachtingen van het sterven en den doodt des menschen tot heylsaam gebruyk opgestelt Na deselfs zalig overlyden uytgegeven en uyt het hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Tweede druk.
41709: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
59516: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De gestalte der bruyd Christi voor haaren uytgang uyt Babel. Getoont in verscheide predikatien over Openb. XIV: vs. 1 tot 5. Nevens eenige andere heylige mengel-stoffen. Waar by op nieuw nog gevoegd zyn twee predikatiŽn over Psalm XCII: 5 en Openb. 2: 7. Gedaan door Frederik Adolf Lampe, dienaar des Goddelyken woords te Bremen. Uyt het Hoogduitsch vertaalt door J. le Long. 2e druk. Waarbij geb.: Naleesinge van eenige uytgesogtte predikatien tot een aanhangsel etc. 2e druk, 1734.
59526: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
59521: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
59529: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
59527: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
45200: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De zesde druk.
3724: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De gestalte der bruyd Christi voor haaren uytgang uyt Babel. Getoont in verscheide predikatien over Openb. XIV: vs. 1 tot 5. Nevens eenige andere heylige mengel-stoffen. Waar by op nieuw nog gevoegd zyn twee predikatiŽn over Psalm XCII: 5 en Openb. 2: 7. Gedaan door Frederik Adolf Lampe, dienaar des Goddelyken woords te Bremen. Uyt het Hoogduitsch vertaalt door J. le Long. 2e druk. Waarbij geb.: Naleesinge van eenige uytgesogtte predikatien tot een aanhangsel etc. 2e druk, 1734.
76472: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het heylige Bruydt cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. vyfde druk.
3729: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. Derde druk.
59517: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. Derde druk.
59518: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Lieftallige en Krachtige uytnoodoginge tot het volle genot der overheerlyken feest goederen van het nieuwe verbondt. Voorgestelt in sestien predikatien over Jesaja 55, mitgaders eenen verhandelinge over Hebr. 11 vers 24-26. Vertaald door J. le Jong.
59519: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Betrachtingen over het geheele lyden van den Heere Jesus Christus, naar de beschryvinge van alle vier euangelisten. Door wylen den hoog eerwaarden heere F. A. Lampe. Nu uit het Hoogduits vertaald, en uitgegeven met eene voorrede van den hoog eerwaarden heere Albertus Voget.Tweede deel over Lucas en Johannes 1761.
43080: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Melk der Waarheid Volkgens anleydinge van den Heidelbergschen Caatechismus teb=n nutte van de Leer begeerige jeugdt . Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. tweedecdruk wel een derde vermeerdert
59525: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long 4e druk
33611: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long 4e druk
45198: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
995: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. 6e druk.
21331: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
45199: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
4903: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Lieftallige en Krachtige uytnoodoginge tot het volle genot der overheerlyken feest goederen van het nieuwe verbondt. Voorgestelt in sestien predikatien over Jesaja 55, mitgaders eenen verhandelinge over Hebr. 11 vers 24-26. Vertaald door J. le Jong.
59533: LAMPERS, LENA PAULINA - Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van L. P. Lampers. Uitgegeven op het verlangen der ouders. Met voorwoord van K. Kleinendorst, in leven Chr. Gereformeerd predikant te Arnhem.
2457: LAMPERS, LENA PAULINA - Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van L. P. Lampers. Uitgegeven op het verlangen der ouders. Met voorwoord van K. Kleinendorst, in leven Chr. Gereformeerd predikant te Arnhem.
59534: LAMPING. A.J. - Ulrichus Velenus (diss)
69751: LAMSTER, J.C., - 'IndiŽ', gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-IndiŽ en van hare beschaving.
74799: LAMSTER, J.C. - Bali Droste, H
59535: LAMSTER, J.C., - Bali. Landschap, Bevolking, Godsdienst, Gebruiken en Gewoonten, Architectuur en Kunst van het Eiland.[Eerste druk; First edition].
9319: LAND, SIPKE VAN DER - God zoekt mensen. Met Paulus en Johannes op reis door de wereld van toen en nu. 2e druk.
59539: LAND, SIPKE VAN DER - God zoekt mensen. Met Paulus en Johannes op reis door de wereld van toen en nu. 2e druk.
59537: LAND, J - Politieke opstellen.
59538: LAND, MIA - Taxi!, Romantisch, charmant en vol humor.
73545: LAND, K. (LEITUNG) - Vollstšndige Konkordanz zum griechischen Neuen Testament. BERLIN; 2.SpezialŁbersichten.)
24993: LAND, J - Politieke opstellen.
9318: LANDE-NASH, IRENE - 3000 Jahre Jerusalem. Eine Geschichte der Stadt von den Anfšngen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer.
59540: LANDE-NASH, IRENE - 3000 Jahre Jerusalem. Eine Geschichte der Stadt von den Anfšngen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer.
59541: LANDELL, O.J. DE - De lachende Hollander. Oude spotverhalen uit Nederlandse overlevering.
26254: LANDELL, O.J. DE - De lachende Hollander. Oude spotverhalen uit Nederlandse overlevering.
46677: LANDMAN, G.M. - In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst.
36241: LANDWEHR, JOHN - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende eeuwse boeken.
59544: LANDWEHR, J.H. (PRED. TE ROTTERDAM) - Kort Overzicht van De Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1975 tot heden.
316: LANDWEHR, J.H. (PRED. TE ROTTERDAM) - Kort Overzicht van De Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1975 tot heden.
59542: LANDWEHR, DS. J.H. - Kort Begrip der Christelijke Religie. Voor eerstbeginnenden. In vragen en antwoorden toegelicht. Negentiende druk.
2645: LANDWEHR, J. H. - L. G. C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst. Tweede, veel vermeerderde druk. Met eene voorrede van prof. dr. H. Bavinck.
35312: LANDWEHR, DS. J.H. - Kort Begrip der Christelijke Religie. Voor eerstbeginnenden. In vragen en antwoorden toegelicht. Negentiende druk.
45337: LANDZAAT, L.F.M. - Alkmaar Monumentenstad
7637: LANERTA - Ik wil alleen een pen zijn in Uw hand... Samengesteld door de redactie van De Vriend van Oud en Jong.
59547: LANG, AUGUST - Zwingli und Calvin. Mit 161 Abbildingen, darunter zwei mehrfarbigen Einschaltbildern.
59548: LANG, HEINRICH - Martin Luther ein religiŲses Charakterbild.
15052: LANG, HEINRICH - Martin Luther ein religiŲses Charakterbild.
16200: LANG, AUGUST - Zwingli und Calvin. Mit 161 Abbildingen, darunter zwei mehrfarbigen Einschaltbildern.
19624: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Nog is het lente voor Goud-Elsje. Met tekening van Rie Reinderhoff. 2e druk.
22909: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje na de grote storm. Met tekening van Rie Reinderhoff. 10e druk
12887: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Toen Baudieneke twaalf was. GeÔllustreerd door Rie Reinderhoff.
39557: LANGE, DR. JOACHIM (PROF. TE HALLE) - De Heylsaame Genaade Godts, Uyt de H. Schrift voorgestelt, met verwerpinge van de soogenoemde Algemeene Genaade, Door Den Heer Dr. Joachim Lange S. Theol. Prof. Ord. te Halle, in een Geschrift voorgedraagen, En Met grondige Wederlegginge van desselfs voortgebragte Bewys-Reedenen, opgestelt, en uytgegeven, door Johan Jacob Waldschmidt, Predikant te Geiszmar en Hadamar, in Heszenlandt: Uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac de Long: En met eene Voorreeden verrykt, door Joan van den Honert, T.H. Soon, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheid, en Predikant, te Leiden.
73891: LANGE DR. G. DE - Leren wandelen aan vaders hand
46097: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje =- compleet 10 dln 20e drukk
59587: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Riet Berkhout. Goud-Elsje Serie, deel 6... Ills.: bandtekening en ills. Rie Reinderhoff. 5e druk
59550: LANGE, ARINA DE - Janneke.
59551: LANGE, ARINA DE - Janneke. Illustratie: lucette verloop
59552: LANGE, DANIňL, JHR.MR. J.C.M. VAN RIEMSDIJK EN DR. G. KALFF - Nederlandsch Volksliederenboek tweede bundel 141 liederen voor zang en piano uitgave van de Maatschappij tot nut van het algemeen.,2e druk
59553: LANGE, DR. JOACHIM (PROF. TE HALLE) - De Heylsaame Genaade Godts, Uyt de H. Schrift voorgestelt, met verwerpinge van de soogenoemde Algemeene Genaade, Door Den Heer Dr. Joachim Lange S. Theol. Prof. Ord. te Halle, in een Geschrift voorgedraagen, En Met grondige Wederlegginge van desselfs voortgebragte Bewys-Reedenen, opgestelt, en uytgegeven, door Johan Jacob Waldschmidt, Predikant te Geiszmar en Hadamar, in Heszenlandt: Uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac de Long: En met eene Voorreeden verrykt, door Joan van den Honert, T.H. Soon, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheid, en Predikant, te Leiden.
73413: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje verlooft zich. Met tekeningen van Rie Reinderhoff. 14e druk.
73409: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Riet Berkhout. Goud-Elsje Serie, deel 6... Ills.: bandtekening en ills. Rie Reinderhoff. 6e druk
73408: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
59581: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - . Goud-Elsje na de Grote storm. Goud-Elsje Serie, deel 5. 5e druk. ill. Rie Reinderhoff. Linnen met stofomslag 208 pp1
19630: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Met tekening van Rie Reinderhoff. 13e druk.
19629: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Nog is het lente voor Goud-Elsje. f.8e druk
59554: LANGE, H.J. DE - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven Geschiedenis van de haven van Groningen en haar omliggende wateren, mooi gedetailleerd boekwerk met veel illustraties en foto's. Van de 12e eeuw tot en met het coaster tijdperk en de Eemshaven
59556: LANGE, W. DE - Een tocht voor Trinie.
59557: LANGE, W. DE - Zonder, onder, en vrij van de Wet. Serie: Van Goedertierenheid en Recht, nummer 15.
59564: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Barbie's avontuur. Illustraties van Corrie van der Baan.
72414: LANGE, ALBERT - J.H. Gunning Jr. (1829-1905) Een levenin zelfverloochening, deel 1 (1829-1861)
59571: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Met tekening van Rie Reinderhoff. 12 e druk
59580: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Lotty is Lot geworden. Goud-Elsje deel 7. 1e druk. ill. Rie Reinderhoff.
39646: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff. 17e druk.
77528: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje =- compleet 10 dln 20e drukk
59558: LANGE, W. DE - Een klaagmuur in Rijssen
59559: LANGE, WIESJE DE - Om je tranen te lachen. Brieven uit IsraŽl.
72072: LANGE-PRAAMSMA, M. DE - Goudelsje complete serie 10 dln
23595: LANGE- PRAAMSMA, MAX DE - Van Twee ondeugende Meiskes. Tekeningen van Jan Lutz, tweede druk.
71165: LANGE-PRAASMA, MAX - Nog is het lente voor Goud-Elsje, zevende druk
12883: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - De reis naar de Rijn van Rias en Roel. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
12884: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Mientje van Plotske. Illustraties van Tjeerd Bottema.
12885: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Peter in Zuid-Limburg. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
12886: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Barbie's avontuur. Illustraties van Corrie van der Baan.
12890: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Roosje toch! Tekeningen van Rie Reinderhoff. Tweede druk.
12891: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Chrisje. Tekeningen van Nans van Leeuwen. Tweede druk.
12893: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Mieke van de Rozenlaan. Illustraties van Rie Reinderhoff. Tweede druk.
19007: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Mieke van de Rozenlaan. Illustraties van Rie Reinderhoff.
19628: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Met tekening van Rie Reinderhoff.
19905: LANGE, WIESJE DE - Om je tranen te lachen. Brieven uit IsraŽl.
20257: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Marlieske. Met Ôllustraties van Rie Reinderhoff. Vierde druk.
20544: LANGE, ARINA DE - Janneke.
22911: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Met tekening van Rie Reinderhoff. 14e druk.
27977: LANGE, W. DE - Een tocht voor Trinie.
30557: LANGE-PRAAMSMA, M. DE - Chrisje. Tekeningen van Nans van Leeuwen.
34761: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Peter in Zuid-Limburg. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
35316: LANGE, W. DE - Zonder, onder, en vrij van de Wet. Serie: Van Goedertierenheid en Recht, nummer 15.
41614: LANGE, WIESJE DE - Breng mijn zonen van verre. Havii Banaj Merachok.
46522: (GUNNING, JOHANNES HERMANUS) LANGE, ALBERT DE - De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de theologie. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H. Gunning Jr. (1829-1905) (diss.).
59590: LANGEDIJK, D. - De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857. 1857-1866.
15281: LANGEDIJK, D. - De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857. 1857-1866.
27595: LANGENBECK, C.J.M. . - Natuur- en Ontleedkundige beschrijving van het zenuwstelsel, naar het Hoogduitsch van C.J.M. Langenbeck, Hoogleeraar in de Ontleed- en Heelkunde. Door C.W.R. Scholten, J.R.z. Med. Cand. Nieuwe uitgave.
59596: LANGENDYK, PIETER - Drie Blijspelen door Pieter Langendyk
47061: LANGENDYK, PIETER - Drie Blijspelen door Pieter Langendyk
77394: LANGENES, HENRICUS (1699-1754, VENHUIZEN) - Versaeneling van de BYBEL STOFFEN behelzende vershidee leerrrednen 0ver uiyjelezenn texten der oude en nieuwe testament
59597: LANGENHOFF, VIC. - Bedreigde landschappen.
10703: LANGENHOFF, VIC. - Bedreigde landschappen.
75679: LANGERAAD, LAMBREGT ABRAHAM VAN - Guido de Bray. Zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis van het Zuid-Nederlandsche protestantisme met bijlage
45625: WATSON. T. ; LANGHANS J. L. - De geestelijke regenboog 2 delen
68576: WATSON. T. ; LANGHANS J. L. - De geestelijke regenboog 2 delen
59599: LANGHOFF, J.; ROGGE, J. - Immigration und Emigration - die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in MittelEuropa. Beitršge des II. Kongresses fŁr Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. Spetember 1984 in Berlin. Herausgegeben von Johannes Langhoff und Joachim Rogge
59600: LANGHOFF, J.; ROGGE, J. - Immigration und Emigration - die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in MittelEuropa. Beitršge des II. Kongresses fŁr Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. Spetember 1984 in Berlin. Herausgegeben von Johannes Langhoff und Joachim Rogge
36930: LANGHOFF, J.; ROGGE, J. - Immigration und Emigration - die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in MittelEuropa. Beitršge des II. Kongresses fŁr Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. Spetember 1984 in Berlin. Herausgegeben von Johannes Langhoff und Joachim Rogge
36931: LANGHOFF, J.; ROGGE, J. - Immigration und Emigration - die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in MittelEuropa. Beitršge des II. Kongresses fŁr Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. Spetember 1984 in Berlin. Herausgegeben von Johannes Langhoff und Joachim Rogge
59601: LANGMAN, H.J. - Kuyper en de volkskerk, een dogmatisch-ecclesiologische studie.
39179: LANGMAN, H.J. - Kuyper en de volkskerk, een dogmatisch-ecclesiologische studie.
59602: LANKAMP, H. - Het onderwijs in de Geschiedenis aan de Gereformeerde scholen. Voor onderwijs en opvoeding. Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband. No. 8.
25726: LANKAMP, H. - Het onderwijs in de Geschiedenis aan de Gereformeerde scholen. Voor onderwijs en opvoeding. Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband. No. 8.
59603: LANS, DS G. - Verhoudingen
59604: LANS, DS. G. - Hervormingsdag 31 october 1517.
59605: LANS, G. - Guido de BrŤs - Hervormingsdag 31 october 1517. Door ds. G. Lans, Ned. Herv. predikant te Huizen (N.H.).
59606: LANS, JOS VAN DER, HERMAN VUIJSJE - Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging 1898-1998
59607: LANS, M.J.A. - De katholieke organist onderricht in de begeleiding van den gregoriaanschen zang en in het kerkelijk orgelspel, met een aantal speeloefeningen.
30408: LANS, G. - Guido de BrŤs - Hervormingsdag 31 october 1517. Door ds. G. Lans, Ned. Herv. predikant te Huizen (N.H.).
35638: LANS, DS. G. - Hervormingsdag 31 october 1517.
41827: LANS, M.J.A. - De katholieke organist onderricht in de begeleiding van den gregoriaanschen zang en in het kerkelijk orgelspel, met een aantal speeloefeningen.
59609: LANSCHOT, C. M. VAN - Lekker Eten. Recepten voor hen die kunnen koken.
74895: LANTERMANS,K. - Jan Krum Spannend vroeg jeugdboek.
77049: LANTINGA S S - GROEIEN EN BLOEIEN DOOR EIGEN BEMOEIEN EEN HANDLEDING OVER LOMN,PLANTE,GROENTEN EN VRUCHTEN MET TEKENINGE N VAN A J MEIJER-SMITZ EN A FLINKE
27089: LANTMAN, TH. DE (1621-'82, 'S-GRAVENHAGE) - Korte aenleydinge tot de leere der waerheyt, die nae de Godtzaligheydt is: volgens het Kort Begrijp der Christelijcke Religie, gebruykelijck in de Christelijcke Gereformeerde Kercken van Nederlandt. Door Thadśus de Lantman. De tweede druk, overgezien, en merkelyk vermeerdert.
59612: LANTMAN, THADAEUS DE (IN SIJN LEVEN PREDIKANT IN 'S GRAVENHAGE). - Versameling van twintig stigtelijke en zielroerende predikatien, gedaan en naargelaten.
59611: LANTMAN, TH. DE (1621-'82, 'S-GRAVENHAGE) - Korte aenleydinge tot de leere der waerheyt, die nae de Godtzaligheydt is: volgens het Kort Begrijp der Christelijcke Religie, gebruykelijck in de Christelijcke Gereformeerde Kercken van Nederlandt. Door Thadśus de Lantman. De tweede druk, overgezien, en merkelyk vermeerdert.
16965: LAPIDE, C.C. A - Commentaria in omnes D. Pauli epistolas. Auctore Cornelio Cornelii a. Lapide, e Societate Iesu, in Louaniensi Academia Sacrś Scripturś professore.
59616: LAPIDE, PINCHASE E. - Brandpunt Jeruzalem. Discussie over de taak vande drie grote monotheÔstische godsdiensten in een voor het eerst sinds 1900 jaar Joods Jeruzalem.
59613: LAPIDE, C.C. A - Commentaria in omnes D. Pauli epistolas. Auctore Cornelio Cornelii a. Lapide, e Societate Iesu, in Louaniensi Academia Sacrś Scripturś professore.
59615: LAPIDE, PINCHAS / RAHNER, KARL - Heil uit de Joden? Een discussie.
59618: LAPIDE, PINCHAS - Hij leerde in hun synagogen - een joodse uitleg van de evangeliŽn - 7e druk
59619: LAPIDE, PINCHAS - Het leerhuis van de hoop - Joodse geloofservaringen voor christenen vandaag
59620: LAPIDE, PINCHASE E. - de vredeschichter een israelische romanm
45231: LAPIDE, PINCHAS - Uit de Bijbel leren leven op joodse wijze de Schriften lezen.
45312: LAPIDE, PINCHAS - Ieder komt tot de vader karl barth en een poging tot een nieuwe christenlogie
45314: LAPIDE, P. - ieder komt tot de vader karl barth en een poging tot een nieuwe christenlogie
7636: LAPIDE, PINCHAS / RAHNER, KARL - Heil uit de Joden? Een discussie.
9316: LAPIDE, PINCHASE E. - Brandpunt Jeruzalem. Discussie over de taak vande drie grote monotheÔstische godsdiensten in een voor het eerst sinds 1900 jaar Joods Jeruzalem.
76579: LAPOUTRE L DRS - Van provinciehuis tot Bibliotyheek
44525: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - SPIEGEL voor het vereenighde NEDERLANDT voorgestelt uyt math 11 vers23-24 (waer bij gevoeght is een Trataat over 1 Joh 3vers 8 Met noch een predictie over hosea 4 vers 15)
59629: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - Twee-en-vijftigh predicatien, over bysondere texten der H. Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. Door mr. Joos van Laren; in sijn leven dienaer des Godlijken Woords tot Vlissingen.en: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 24. Waer by gevoeght is, een tractaet over I Joh. 3: 8. Met noch een predicatie over Hosea 4: 15. Alles door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woordts tot Vlissingen. en: Het beloofde zaedt der vrouwe, vermorselende den kop van de oude slange. Ofte een kort tractaet over de woorden I Joh. 3: 8. Door mr. Joos van Laren, Dienaer des Goddelijcken Woorts tot Vlissingen. en: Een vroegh-predicatie, gepredickt binnen Vlissingen, op den 30 augusti 1648 over Hosea cap. 4, vs. 15. Ter occasie dat het volck uyt vermaeck, met sulcken menighte liep na de afgodische steden, om haren ommegangh en afgoderye te besichtigen. Door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Vlissingen. en: Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien door mr. Joos van Laren.
21203: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - Twee-en-vijftigh predicatien, over bysondere texten der H. Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. Door mr. Joos van Laren; in sijn leven dienaer des Godlijken Woords tot Vlissingen.en: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 24. Waer by gevoeght is, een tractaet over I Joh. 3: 8. Met noch een predicatie over Hosea 4: 15. Alles door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woordts tot Vlissingen. en: Het beloofde zaedt der vrouwe, vermorselende den kop van de oude slange. Ofte een kort tractaet over de woorden I Joh. 3: 8. Door mr. Joos van Laren, Dienaer des Goddelijcken Woorts tot Vlissingen. en: Een vroegh-predicatie, gepredickt binnen Vlissingen, op den 30 augusti 1648 over Hosea cap. 4, vs. 15. Ter occasie dat het volck uyt vermaeck, met sulcken menighte liep na de afgodische steden, om haren ommegangh en afgoderye te besichtigen. Door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Vlissingen. en: Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien door mr. Joos van Laren.
59628: LAREN, JOOS VAN - Gedolven schatten uit zijn 'Het beloofde zaad der vrouw' (1669)
29984: LAREN, A.J. VAN - Vetplanten. Te illustreren met verkade's plaatjes naar tekeningen van C. Rol, J. Voerman Jr. en H. Rol Samenstelling van het album door Jac. J. Koeman. Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol. Plaatjes in offsetdruk van de Fa. l. van Leer&Co. Druk- en Bindwerk van Blikman & Sartorius.
29982: LAREN, A.J. VAN - Kamerplanten. Te illustreren met verkade's plaatjes naar teekeningen van Jac. J. koeman, C. Rol en J. Voerman Jr. Samenstelling van het album door Jac. J. Koeman. Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol. Plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. van Leer&Co. Druk- en Bindwerk van Blinkman & Sartorius.
59632: LAREN, MR. JOOS VAN (PRED. TOT VLISSINGEN) - Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien.
37464: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - Twee-en-vijftigh predicatien, over bysondere texten der H. Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. Door mr. Joos van Laren; in sijn leven dienaer des Godlijken Woords tot Vlissingen. Waarbij gebonden: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 24. Waarbij gebonden: Het beloofde Zaedt der Vrouwe, (...) een tractaet over de woorden I Joh. 3: 8. Waarbij gebonden: Een vroegh-predicatie, gepredickt binnen Vlissingen, op den 30 augusti 1648 over Hosea cap. 4, vs. 15. Ter occasie dat het volck uyt vermaeck, met sulcken menighte liep na de afgodische steden, om haren ommegangh en afgoderye te besichtigen. Door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Vlissingen. en: Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien door mr. Joos van Laren.
76050: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - Vermaning tegen het begapen der afgoden Hosea 4 vers 15
59624: LAREN, A.J. VAN - Cactussen. te illustreren met verkade's plaatjes, naar teekeningen van C. Rol, J. VoermanJr. en H. Rol samenstelling van het album door Jac, J, Koeman. Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol. plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. van Leer&Co, druk- en bindwerk van Blikman & Sartorius.
1193: LAREN, JOOS VAN / TEELINCK, W. E.A. - Ziet, Hij komt! Zes preken.
1800: LAREN, JOOS VAN - Gedolven schatten uit zijn 'Het beloofde zaad der vrouw' (1669)
21436: LAREN, JOOS VAN / TEELINCK, W. E.A. - Ziet, Hij komt! Zes preken.Advenspekn
59633: LAROUSS - LAROUSSE Gezondheids encyclopedie
44002: DILLING LARS - Begaafde
70914: LARSEN, OTTO - Nachtmerrie der ontschuldigen
59634: LASSENIUS, DR. JOHANNES (PROF. KOPENHAGEN 1636-1692) - Heilige en Stichtelyke Betrachtingen Over het Lyden Christi, verdeeld in Zeven Morgen- en Avondstonden der Zeven Vasten Weeken, In 't Hoogduits beschreven door den Heer Joh: Lassenius. In zyn Leven Hoog Leeraar der Luthersche Gemeente in de St. Pieters Kerk, te Koppenhagen. Uit het Hoogduitsch in 't Nederduitsch vertaald. Verciert met schoone Koopere Plaaten.
59635: LASSENIUS, J. (1636-'92, KOPENHAGEN) - Het voor zynen tydelyken en eeuwigen ondergang trouwelyk gewaarschouwde Capernaum, waar in door middel van vyfentwintig zend-brieven, aan allerhande lasterlyke persoonen den ontaarden wandel des valschen Christendoms bestraft, en den rechten weg uit de H. Schrift aangewezen word. Als mede het in menigerley kruis en verdrukking vervallene, doch door Godts Geest en hand weder opgerechte Israel, waar in door 24 troost-brieven over verscheide menschelyke toevallen uit de H. Schrift betracht en verklaard, bedroefde en in zwarigheid geraakte personen getroost en weder opgerecht worden. En nu in 't Nederduits vertaald.
3730: LASSENIUS, J. (1636-'92, KOPENHAGEN) - Het voor zynen tydelyken en eeuwigen ondergang trouwelyk gewaarschouwde Capernaum, waar in door middel van vyfentwintig zend-brieven, aan allerhande lasterlyke persoonen den ontaarden wandel des valschen Christendoms bestraft, en den rechten weg uit de H. Schrift aangewezen word. Als mede het in menigerley kruis en verdrukking vervallene, doch door Godts Geest en hand weder opgerechte Israel, waar in door 24 troost-brieven over verscheide menschelyke toevallen uit de H. Schrift betracht en verklaard, bedroefde en in zwarigheid geraakte personen getroost en weder opgerecht worden. En nu in 't Nederduits vertaald.
39302: LASSENIUS, DR. JOHANNES (PROF. KOPENHAGEN 1636-1692) - Heilige en Stichtelyke Betrachtingen Over het Lyden Christi, verdeeld in Zeven Morgen- en Avondstonden der Zeven Vasten Weeken, In 't Hoogduits beschreven door den Heer Joh: Lassenius. In zyn Leven Hoog Leeraar der Luthersche Gemeente in de St. Pieters Kerk, te Koppenhagen. Uit het Hoogduitsch in 't Nederduitsch vertaald. Verciert met schoone Koopere Plaaten.
71558: VAN GALEN LAST H. - Nederland voor de storm politiek en literatuur in de jaren dertig deel 37 van de fibulareeks
74888: LAST, C.C.A. / VAN PROOYEN A.J. - Met postkoets en trekschuit door honderd dorpen en steden van heel Nederland
59637: LATOURETTE, KENNETH SCOTT - Geschichte der Ausbreitung des Christentums. Mit einem Vorwort von Hermann DŲrries.
18148: LATOURETTE, KENNETH SCOTT - Geschichte der Ausbreitung des Christentums. Mit einem Vorwort von Hermann DŲrries.
59638: LAUDAN, DOROTHY - Tussen twee werelden. Dr. Quinn. Tweede druk
23744: LAUDAN, D - Dr. Quinn trilogie 2
59640: LAUDAN, DOROTHY - Dr. Quinn - In voor- en tegenspoed. Tweede druk.
59641: LAUFF, JOSEF - Der Helfersteiner. Ein Sang aus dem Bauernkriege
45004: LAUHA, AARRE - . Kohelet (BKAT - Biblischer Kommentar Altes Testament 19).
77113: LEWIS LARIER LAURA - Hoopdoet len G. F. Callenbach
74112: ZWOFERINK LAURA - Kijk en luister 2, Bijbelse verhalen in woord en beeld voor kleine kinderen, tekeningen Jaap Kramer
59644: LAURENS B.H - Hun armoe en hun grauw gezicht
63788: POST LAURENS VAN DER - indisch licht
43590: LAURENS B.H - Hun armoe en hun grauw gezicht
45842: POST LAURENS VAN DER - indisch licht
59645: LAURENTIUS, TH. SAMENST. - Kabinet van Haarlemse gezichten,
33927: LAURENTIUS, VICTOR. - In Betuwse ballingschap. Het verhaal van drie Molukse woonoorden.
45277: LAURENTIUS, TH. SAMENST. - Kabinet van Haarlemse gezichten,
45279: LAURENTIUS, TH. - EEN KABINET VAN RIJNSTREEK GEZICHTEN. De Rijn van Woerden tot Katwijk. Zeer rijk geÔllustreerd. Laatste pagina; herkomst der afbeeldingen. -
59646: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den Bijbel ontleend. Met den gouden eerepenning bekroond door de hollandsche Maatschappeij van fraaije kunsten en wetenschappen in den jare 1874.
59647: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Rust een weinig. Oudejaarsavond-gedachten. Derde druk.
69563: LAURILLARD, E. & H.P. SCHIM V.D. LOEFF & B. TER HAAR BZ. & P.M. KELLER V. HOORN [ET AL.]. - LICHTSTRALEN.
1566: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den Bijbel ontleend. Met den gouden eerepenning bekroond door de hollandsche Maatschappeij van fraaije kunsten en wetenschappen in den jare 1874.
59648: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Voor meer dan een leven een twaalftal leerredenen
70873: LAURILLARD, E. - Op uw stoel door uw land. Bijzonderheden van vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen. (2e verbeterde en veel vermeerderde druk). GeÔll. Soft cover.*Met wapen- en zegelkaarten.
5146: LAURILLARD, DR. E. - Klimop gedachten en beelden des Geloofs proze en Poezy ontleend aan den Christelijke Volks Almanak bijeengebracht met 12 plaatjes
41644: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Voor meer dan een leven een twaalftal leerredenen
2337: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Rust een weinig. Oudejaarsavond-gedachten. Derde druk.
59649: LAVATER, JOHANN CASPAR. - Worte des Herzens.
4207: LAVATER, JOH. CASPER (ZURICH) - Het uitgelezenste van J C Lavaters werken vertaald door Bernardus BOSCH Bergen op Zoom predikant en lid van verscheidengenootschappen
59651: LAWSON, THOMAS - Calvin: his life and Times. By Thomas Lawson. Illustrated. Fourth edition.
7634: LAWSON, THOMAS - Calvin: his life and Times. By Thomas Lawson. Illustrated. Fourth edition.
16976: LAYMANN, P. - Theologia moralis in V. lib. partita. Quibus materiś omnes practicś, cum ad externum ecclesiasticum, tum internum Conscientiś forum spectantes, noua methodo ecplicantur. Editio ultima. Accesserunt, nondum in lucem editś, quśstiones canonicś de prślatorum ecclesiast. electione, institutione & potestate. De iurisdictione et iudicis ordinarii potestate. De rerum ecclesiasticarum prohibita alienatione. Auctore Paulo Laymann, Societ. Iesu theologo.
59652: LAYMANN, P. - Theologia moralis in V. lib. partita. Quibus materiś omnes practicś, cum ad externum ecclesiasticum, tum internum Conscientiś forum spectantes, noua methodo ecplicantur. Editio ultima. Accesserunt, nondum in lucem editś, quśstiones canonicś de prślatorum ecclesiast. electione, institutione & potestate. De iurisdictione et iudicis ordinarii potestate. De rerum ecclesiasticarum prohibita alienatione. Auctore Paulo Laymann, Societ. Iesu theologo.
59653: LŃZŃR-SCHILTHUIS, NELLA - Jos wil een hond. Met illustraties van Bep en Els Thijsse.
12747: LŃZŃR-SCHILTHUIS, NELLA - Jos wil een hond. Met illustraties van Bep en Els Thijsse.
44222: LAZONDER, DS. E.A. - De oude visser
36772: LAZONDER, DS. E.A. - De oude visscher. Een waar verhaal gebeurd te Noordwijk aan Zee.
73541: COMMISIE LANDELIJKE ACTIE LCJ - Kijk op kerken een overzicht van alle Christelijke Gereformeerde kerkgebouwen aan het eind van de twintigste eeuw
46927: L…AUTAUD, PAUL - Meningen Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
21773: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem voor ouderen en jongeren uit de Gewesten der Eeuwige Rampzaligheid.
19619: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een ABC door een abeling. Overdenkingen over 2 Timotheus 3 vs. 1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. 1845.
25308: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Zijn leven en kerkstrijd door Jan van Brakel.
2361: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Jezus onder de Heidensche soldaten. Overdenking over Joh. 19: 1-5. Naar aanleiding der tijdsomstandigheden en van den toestand van Gods volk.
22458: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - De sabbath Derde druk
25107: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Het zalig afsterven van een Christin die Gods oordelen zag naderen. Medegedeeld en uitgegeven dor Ds. L.G.C. Ledeboer in leven bedienaar van het H. Evangelie te Benthuizen.
28897: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een brief over de rechtvaardigmaking des zondaars voor God, door L.G.C. Ledeboer, in leven Gereformeerd leraar te Benthuizen. Met een voorwoord van P.Los Gz. Behelzende enige bijzonderheden uit Z.WelEerw. leven en sterven.
73506: LEDEBOER L G C BENTHUIZEN RED NATZIJL, H. - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer deel 1
77115: LEDEBOER L G E.A - BRON van Licht en leven gedic hten
37271: LEDEBOER, L.G.C. - Een abc door een abťling.
45121: LEDEBOER L G C BENTHUIZEN RED NATZIJL, H. - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer 3 dln
28342: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - 's Heeren wegen gehouden met een alles verbeurd hebbend zondaar. Beschreven door L.G.C. Ledeboer, in leven Gereformeerd leraar te Benthuizen.
19618: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem van ouderen en jongeren, welker ziel meestal plotseling en zonder bewustheid naar de ontzaglijke eeuwigheid verhuisd zijn, aan hun overgebleven betrekkingen. Vierde druk. Met kleurenlitho's
39958: LEDEBOER, L.G.C. - Sions lofzangen in benaauwde tijden, door L.G.C. Ledeboer, Gereformeerd leeraar te Benthuizen. (Thans gevangen.)
42506: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een brief over de regtvaardigmaking des zondaars voor God. Met een voorwoord door P. Los, Gz. Behelzende eenige bijzonderheden uit zijn wel-eerw. leven en sterven. Derde druk.
25774: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Jezus onder de heidensche soldaten. Overdenking over Joh. XIX : 1 - 5. Naar aanleiding der tijdsomstandigheden en van den toestand van Gods volk. waarbij Een Spoiegel dezes tijds ter beproeving der kinderen Gods voorgesteld in eenige opmerkingen betrekkelijk de tijdsomstandigheden
25786: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - De sabbath. Vierde druk.
76142: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) CONVOLUUT - Een A.B.C. door eenen Abťling. Overdenkingen over 2 TimotheŁs 3:1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. Derde druk Golverdingen1865(2)140 blz. WAARBIJ Eenige gedachten over de tien plagen van Egypte door L.G.C. Ledeboer, gereformeerd leeraar te Benthuizen. Golvetrdingen 1860 34 blz WAARBIJ Roepstemmen uit de gewesten der eeuwige rampzaligheid. Roepstem van ouderen en jongeren, welker zielen meestal plotseling en zonder bewustheid naar de ontzaglijke eeuwigheid verhuisd zijn, aan hun overgebleven betrekkingen. nieuwe druk. Leiden Fuik 30 blz = WAARBIJ Sions lof- en treurzangen benevens eenige gelegenheidsgedichten. 1e druk GOLVERDINGEN 1866 98 blzwaarbij VERMANINGan JongeLINGEn dooreen vriendderszelve AMSTERDAM CvanPeursum 44 blz WAARBIJ Sprokkelingen van wijlen L.G.C. Ledeboer, in leven Gereformeerd leeraar te Benthuizen. Met een voorwoord van P. Los, Gz., Gereformeerd Leeraar te Leyden. Tweede druk. Ouderkerk a/d IJssel, D. Weggeman. 1878. 59 (2) blz
34103: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L.G.C. Ledeboer, in leven waardig bij de Gereformeerde Gemeente te Benthuizen. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P.van Dijke, Gereformeerd leeraar te Middelburg.
2442: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - 's Heeren wegen gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar.
319: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een ABC door een Abeling. Overdenkingen over 2 Timotheus 3 vers 1-5.
3255: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L. G. C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke, Gereformeerd Leeraar te Middelburg.
45885: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - 's Heeren wegen gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar.
13926: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een ABC door een Abťling. Overdenkingen over 2 Timotheus 3: 1-5. Met toepassing op de tijdsomstandigheden..
29190: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Het zalig afsterven van eene christinne welke Gods oordeelen naderen zag. Medegedeeld en uitgegeven door L.G.C. Ledeboer, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Benthuizen. Zesde druk.
4728: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L. G. C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke, Gereformeerd Leeraar te Middelburg.
59660: LEDEBOER L G C DOOR LANDWEHR, J. H. PRED TE ROTTERDAM - L. G. C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst. 1e druk
59698: LEDEBOER, L.G.C. - Sions lofzangen in benaauwde tijden, door L.G.C. Ledeboer, Gereformeerd leeraar te Benthuizen. (Thans gevangen.)
59699: LEDEBOER, L.G.C. - Sions lofzangen in benaauwde tijden, door L.G.C. Ledeboer, Gereformeerd leeraar te Benthuizen. (Thans gevangen.)
34102: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Sions lof- en treurzangen benevens eenige gelegenheidsgedichten. 1e druk.
40200: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem voor ouderen en jongeren uit de Gewesten der Eeuwige Rampzaligheid.
34416: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Vijf nog nooit uitgegeven Brieven.
46530: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Pastorale brieven voorzien met een inleiding van dr H Florijn
31893: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Vijf brieven benevens een vers over de letterhelden onzer dagen.
19471: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863)THE - 's Heeren wegen. Gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar. Zevende druk.
37251: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een A.B.C. door eenen Abťling. Overdenkingen over 2 TimotheŁs 3:1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. Derde druk.
21785: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Sions breuken groter dan de zee. Drie belangrijke onuitgegeven brieven.
25767: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Vijf brieven benevens een vers over de letterhelden onzer dagen.
25789: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Gedachtenis of het einde eens rechtvaardigen, zijnde een beknopt verhaal van de laatste ziekte en het Godzalig afsterven van den weleerw. zeer gel. heer L. G. C. Ledeboer, in leven Gereformeerd Leeraar te Benthuizen. Tweede druk.
25798: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Het zalig afsterven van eene Christinne, welke Gods oordeelen naderen zag. Vijfde druk.
33381: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem voor ouderen en jongeren. uit de gewesten der eeuwige rampzaligheid.
33530: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een brief over de rechtvaardigmaking des Zondaars voor God. Met een voorwoord door P. Los.
3553: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L.G.C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke, gereformeerd leeraar te Middelburg.
35538: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Jezus onder de heidense soldaten. Overdenkingen over Joh. 19:1-5. Naar aanleiding van de tijdsomstandigheden en voornamelijk van de toestand van Gods volk.
41466: LEDEBOER L G C BENTHUIZEN RED NATZIJL, H. - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer
43067: LEDEBOER, ABRAHAM(HAASTRECHT) EN ROO, WILLEM DE(THIEL). - Eenvoudig onderwys in de voornaamste waarheden, Welke de Hervormde Kerk naar den woorde Gods belydt, en verdedigt. Door eenen voorstander van dezelve ontworpen, en uitgegeeven door (..) Vierde druk.
45563: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - een spiegel des tijds
40672: LEEDEN, P. VAN DER. - Bestevaer Michiel. Schipper naast God. Bij de herdenking van de geboortedag van Michiel de Ruyter.
69661: LEEFLANG, THOMAS - De wereld van de strip
41596: LEEMAN, COR RIA - Sterrenvegertje. Illustratie: Gijs Mertens.
59702: LEEMBRUGGEN, C.A. - Om het goud in Nieuw-Guinea
59703: LEENDERTSE, B. - Milieu en natuur - bundel gedichten.
77354: E.T. KUIPER/ P. LEENDERTZ J - GEUZENLIEDBOEK, HET, naar de oude Drukken (tussen 1581 en 1687, met Inl., Aant. & Bibliographie) Uitg. door E.T. KUIPER/ P. LEENDERTZ J
59704: LEENDERTZ JR, DR. P. - Het ,,Wilhelmus van Nassouwe''. Met verklaring en historische toelichting.
59705: LEENDERTZ, W. - Gods Woord in mensenhanden.
13934: LEENDERTZ, W. - Gods Woord in mensenhanden.
24011: LEENDERTZ JR, DR. P. - Het ,,Wilhelmus van Nassouwe''. Met verklaring en historische toelichting.
1197: LEENMANS, DS. H. A. (IN LEVEN HERVORMD PRED.) - De grote Onbekende en hoe Hij Zich openbaart. Tiental leerredenen.
26466: LEENMANS, DS. H. A. (IN LEVEN HERVORMD PRED.) - Het heil is des Heeren. Viertal leerredenen door ds. H.A. Leenmans, Ned. Herv. pred. te Delft.
59707: LEENMANS, DS. H.A.HERV PRED - De Grote Onbekende en hoe Hij zich openbaarde. Tiental leerredenen.
77456: LEENT, F.H. VAN - Bezint eer gij begint
77455: LEENT, F.H. VAN - BLIJDE JEUGD
75315: LEER, C.L. VAN DER (EINDREDACTIE) - Van villa Zandvliet tot studiehuis Zandvliet. 75 jaar Christelijke Scholengemeenschap Zandvliet in Den Haag. 1925-2000.
73919: KIESKAMP R H HERV PRED O.A LEERDAM - Ontwaken als de moerbezienbomen ruisen
77770: J. LEERSSEN - De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland 1806-1890 2e druk
45874: VOORTHUYSENS. MARCHIE DU DS. PREDIKANT DER OUD. GEREF. GEMEENTE TE LEERSUM. - Het ware, bevindelijke wonder der vrije genadein een zondaresverheerlijkt Eenvoudige bekerings- geschiedenis , die God gehouden Weduwe Vervat gewoond hebbende en overlevende te Amorongen 20 Maart 1953 Uitgeven op verzoek van de overledene door Marie Reede die haar de laatste 12 en een half jaar verzorgd heeft.
72515: LEEST C. VAN DER - De stress de baas? over weerbaarheid en werkdruk bij predikanten
5100: LEEUW, ISAAK DE (LAATST PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Het geloof in deszelfs aard en vrucht verklaard, de beminlijke verpligting daar toe uit het evangelie aangedrongen, en tegen de bedenkingen; zoo van 't vleeschlijk vernuft, als van heilbegerige doch bekommerde zielen, gestaafd en verdedigd. In eenige leerredenen, nagelaten door wijlen den Wel-Eerw. Heere Isaak de Leeuw, laatst predikant te Rotterdam. met voorwoord vand G.J. Nahuys Amst 7e druk. Met privilegie.
59711: LEEUW, G. VAN DER - Beknopte geschiedenis van het kerklied met medewerking K.Ph. Bernet Kempers. .
59712: LEEUW, PROF. DR. G. VAN DER - De godsdiensten der wereld. Tweede druk. Deel I: 549 blz. Deel II: 546 blz.
18035: LEEUW, PROF. DR. G. VAN DER - De godsdiensten der wereld. Tweede druk. Deel I: 549 blz. Deel II: 546 blz.
30110: LEEUW, AART VAN DER - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis. 8e druk.
43489: LEEUW, AART VAN DER. - De kleine Rudolf. 8e druk ; 1949;
43492: LEEUW, AART VAN DER. - Ik en mijn speelma 15e druk; g
46165: LEEUW - Barmhartigheid in Bethesda
27381: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen. Negenden druk.
76323: HOLST JOHHJANNES 1640-1691 LEEUWARDEN - Voorbereydingen tot den Messias, komende in het vleesch. handelt worden de Beloften Adam Abrahan ende David gedaan Als ook de CEREMINIEN PROPHETYEN en Het verval des JODENMDOMS onderde Heydenen Misgaders van de OPERSONEN Johannes de Dooper Simion Elesabeth Maria Zacharinus Enghelen Herderen Anna en hare lofzangen Alles geright totdeware godzaligheyd
69560: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. den vierde druk
3238: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - Des godsdienstige Christens, in zyn gedrag by kranken; ende hem zelve bereydende tot een zalig sterven. Met een vertoog, van de gelukzalige staat der gelovigen, na dit leven; en hoe daar toe te komen. Vertoont uyt verscheyde uytgelezene plaatsen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Derde en laatste deel. Den 2e druk.
3077: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. in zyn gedrag en wandel, zo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen. Ende in allerley gelegentheden, met bygevoegde waarschouwingen, tegen ligtveerdig oordeelen, zelv-bedrog, ende geveynstheyt. Vertoont uyt verscheyde uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.tweede deel Den vierde druk.
40129: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bevestigde Christen, Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van Uyterlyke Belyderen, en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgeleezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Door (...)
41433: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zyn Gedrag en Wandel, Zoo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen, Ende in allerley gelegentheeden, Met Bygevoegde Waarschouwinge, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede deel. Door (...) vijfde druk
33975: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt, Door een schriftmatige verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge en byzonder voor jonge heylzoekende christenen en zwak gelovigen. (...) Den Vyfden Druk.
38609: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zyn Gedrag en Wandel, Zoo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen, Ende in allerley gelegentheeden, Met Bygevoegde Waarschouwinge, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede deel. Door (...)
63409: PETERS W LEEUWARDEN - De uitbreiding van het onderwijsboekje bij in den Godsdienstb door A Brink Leeuwarden den 1 april 1838 door W Prins
4012: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. denderde druk
26843: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen zevende druk.
3762: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bevestigde Christen. Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van uyterlyke belyderen en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgelezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Den vierde druk.
54548: FENEMA IBERTUS(=GERBEN) 1669-1750 LEEUWARDEN - De Verborgentheit des KRUICES vertoontv IN JOB en vervult in JESUS CHRISTUS de sonen Gods kortelijk opgegheldert
74855: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. in zyn gedrag en wandel, zo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen. Ende in allerley gelegentheden, met bygevoegde waarschouwingen, tegen ligtveerdig oordeelen, zelv-bedrog, ende geveynstheyt. Vertoont uyt verscheyde uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.tweede deel Den vierde druk.
3761: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt. Door een schriftmatige verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge en byzonder voor jonge heylzoekende christenen en zwak gelovigen. Met eene voorreeden van Bernhard Sandyk, bedienaar des Goddelyken Woordts in 's Gravenhage. Tweede druk
38606: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zynen Aart, en in zyn Gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, Vertoont uyt verscheyden Uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Door N.S.V.L. Den tweeden Druk
38607: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - Des Godsdienstigen christens betragtingen In zyn eenzaamheyt, Vertoont in de Verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsen. Tot opwekking, bestiering en vertroosting. Door N.S.V.L. Tweede druk.
38608: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - Des godsdienstige Christens, In zyn Gedrag by Kranken; Ende hem zelve bereydende tot een zalig sterven. Met een vertoog, van de gelukzalige staat der Gelovigen, na dit leven; en hoe daar toe te komen. Vertoont uyt verscheyde uytgelezene Plaatsen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Derde en laatste deel. Door (...) Den Derde druk
46820: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen achte drukdruk. WAARBIJ De wedergeboren christen, ofte een verhandeling van de geestelyke vernieuwinge des mensche. Waar in die bestaat, hoe nodig zy is ter zaligheid; en wat verpligting dezelve op hun legt, om door een dankbare erkentenis God te verheerlyken. Den negende druk.
75223: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - Des godsdienstige Christens betragtingen in zyn eenzaamheyt. Vertoont in de verhandeling van verscheydenen uytgeleezenee schriftuurplaatsen. Tot opwekking, bestiering en vertroosting.
70430: LEEUWE VAN J D - UITLEG vann de berijmde Psalmen
44259: LEEUWEN PZN., JACOB VAN (1845-1913, AALSMEER-UTRECHT) - Heidelbergsche Catechismus verklaard in beluisterde en aangeteekende predikatiŽn.
38922: LEEUWEN, JACOB VAN - En aldaar zal geen nacht meer zijn. Zestal keurige leerredenen.
21857: LEEUWEN, DS. D. VAN - Afscheids- Bevestigings- en Intredepredikaties.
75643: LEEUWEN PZN., JACOB VAN (1845-1913, AALSMEER-UTRECHT) - Heidelbergsche Catechismus verklaard in beluisterde en aangeteekende predikatiŽn. Deel 2: 575 blz.
40178: LEEUWEN, JACOB VAN - Vijfde vijftal leerredenen. Afgeluisterd en opgetekeend door C. Lagendijk te Delfshaven.
59753: LEEUWEN, P. A. VAN - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper.
73022: LEEUWEN, J. D. VAN - in Uw spoor Bijbels dagboek voor kinderen
19466: LEEUWEN, W. VAN - Jezus gebonden tot losmaking van zijn volk. Lijdenspredikatie.
59754: LEEUWEN, PETRA VAN - De vrouwen van de SGP - 10 gesprekken met SGP Vrouwen
59771: LEEUWEN-VAN HAAFTEN, G.W. VAN - Spoorloos
59743: LEEUWEN, H VAN - ZEFANJA : verklaring van een bijbelgedeelte
59758: LEEUWEN, W. VAN - de aanstaande benaauwtheid der tijden en hare beleving
59737: LEEUWEN, DR. C. VAN - Hosea.
59736: LEEUWEN, A.P. VAN - 2 x 2 = 5 Merkwaardige uitkomsten van cijfer- en getallencombinaties. Rekenkundige raadsels, vreemde vraagstukken, goocheltoeren met cijfers, toovervierkanten, paradoxen enz. Bewerkt naar de Fransche uitgave van Gaston Boucheny. Tweede druk.
59749: LEEUWEN, JACOB VAN PZ. - En aldaar zal geen nacht zijn. Zestal keurige leerredenen over verschillende teksten.
59751: LEEUWEN, JACOB VAN - Eenige mededeelingen omtrent de bekeering en de roeping Gods tot het predikambt van Jacob van Leeuwen Pzn. in leven leeraar bij de vereeniging van Gereformeerden te utrecht en elders door hemzelve geschreven, alsmede van zijn arbeid, ziekte, sterven en begrafenis door eenige vrienden opgeteekend en bijeengebracht.
59752: LEEUWEN, JACOB VAN - En aldaar zal geen nacht meer zijn. Zestal keurige leerredenen.
59744: LEEUWEN, H. VAN - ZEFANJE : verklaring van een bijbelgedeelte
59742: LEEUWEN, E.J.H. VAN - Die het leest, merke daarop. uitlegging van het boek DaniŽl. Die het leest, merke daarop. uitlegging van het boek DaniŽl. E.J.H. van Leeuwen. V.D.M. te Arnhem.
59741: LEEUWEN, E. VAN (RED.) - Ethiek tussen hemel & aarde. Essays over de theologie en ethiek van H.M. Kuitert. met medewerking van ton van den Beld, Theo de Boer, Pieter Holtrop, Harry Kuitert, Evert van Leeuwen, Gerrit Manenschijn, Bert Musschenga, Hans Reinders, Lieke Werkman
59759: LEEUWEN, W. VAN - Weest in geen ding bezorgd. Biddagpredikatie voor het gewas. Over Philippenzen 4:6.
59746: LEEUWEN, J. VAN - Eerste zestal afgeluisterde pedikatiŽn gesproken door J. van Leeuwen Pzn. te Gouda en opgeteekend door A.C. van der Star te Waddinxveen.
59747: LEEUWEN, J.A. VAN - Niets dan Christus. Herdenkingsrede, uitgesproken 4 maart 1917, ter gelegenheid zijner 25-jarige ambtsvervulling. De opbrengst dezer uitgave komt ten voordeele van de Ned. Herv. Kerk te Bloemendaal.
59764: LEEUWEN, W. VAN GODSDIENSTONDERWIJZER - Een gang bij nacht. Oefening over Nehemia 2:12-13b.
59760: LEEUWEN, W. VAN. - Een waardige Feestviering Tijdwoord over Psalm 81 : 9 op het 40-jarig Regeeringsjubileum van H. M. de Koningin
59761: LEEUWEN, W. VAN - Het biduur van een godvreezenden koning. Overdenking over psalm 32 : 5b.
59762: LEEUWEN, W. VAN (GODSDIENSTONDERWIJZER TE VRIEZENVEEN-SCHOONDERWOERD-DRORRECHT - GODS weldadigheden herdacht in het midden zijns tempels tijdwoord naar aanleiding van de herdenking van WILLEN van Oranje over psalm 48vers 10 23 april 1933
45591: LEEUWEN, M. VAN (PREDIKANT TE GARDEREN OP DE VELUWE) - De ware geestelijke vrijheid. Leerrede over Joannes 8: 34-36 door M. van Leeuwen (predikant te Garderen op de Veluwe) Negentiende twaalftal, No.1
19119: LEEUWEN, JACOB VAN (1845-1913, AALSMEER-UTRECHT) - Heidelbergsche Catechismus verklaard in beluisterde en aangetekende predikatien.
73453: LEEUWEN. W.S. - Eirene in het Nieuwe Testament (Een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche literatuur)
28069: LEEUWEN- VAN HAAFTEN, G.W. - paniek in de tunnel
31040: LEEUWEN, W. VAN (GODSDIENSTONDERWIJZER TE VRIEZENVEEN-SCHOONDERWOERD-DRODRRECHT - Bijbellezingen over het boek Jona.
39429: LEEUWEN, W.H. VAN. - De geestelijke geneeskonst, bevattende raad tegen den dood en middelen tot een eeuwigdurende gezondheid, van den eenigen Medicijnmeester der ziel, J.C.
25448: LEEUWEN PZN., JACOB VAN (1845-1913, AALSMEER-UTRECHT) - Veertien feeststoffen uitgesproken door Jacob van Leeuwen Pzn., in leven leeraar bij de Vereeniging van Geref. te Rotterdam, Utrecht en andere plaatsen. Afgeluisterd en opgeteekend door C. Lagendijk te Delfshaven. Thans vermeerderd met eenige mededeelingen, omtrent het leven, bekeering en roeping Gods tot het predikambt. Door hemzelve beschreven, alsmede van zijn arbeid, ziekte, sterven en begrafenis door eenige vrienden opgeteekend. Met portret.
13228: LEEUWEN, P. A. VAN - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper.
18251: LEEUWEN, J. VAN - Eerste zestal afgeluisterde pedikatiŽn gesproken door J. van Leeuwen Pzn. te Gouda en opgeteekend door A.C. van der Star te Waddinxveen.
25285: LEEUWEN, W. VAN - Langs de oude Brabantse kerken. Tweede druk. Delen van de serie "De oude Nederlandse kerken".
25473: LEEUWEN, J.A. VAN - Niets dan Christus. Herdenkingsrede, uitgesproken 4 maart 1917, ter gelegenheid zijner 25-jarige ambtsvervulling. De opbrengst dezer uitgave komt ten voordeele van de Ned. Herv. Kerk te Bloemendaal.
29174: LEEUWEN, W. VAN - de aanstaande benaauwtheid der tijden en hare beleving
3193: LEEUWEN, E. VAN (RED.) - Ethiek tussen hemel & aarde. Essays over de theologie en ethiek van H.M. Kuitert. met medewerking van ton van den Beld, Theo de Boer, Pieter Holtrop, Harry Kuitert, Evert van Leeuwen, Gerrit Manenschijn, Bert Musschenga, Hans Reinders, Lieke Werkman
31949: LEEUWEN, E.J.H. VAN - Die het leest, merke daarop. uitlegging van het boek DaniŽl. Die het leest, merke daarop. uitlegging van het boek DaniŽl. E.J.H. van Leeuwen. V.D.M. te Arnhem.
33496: LEEUWEN, W. VAN - Weest in geen ding bezorgd. Biddagpredikatie voor het gewas. Over Philippenzen 4:6.
39353: LEEUWEN, JACOB VAN PZ. - En aldaar zal geen nacht zijn. Zestal keurige leerredenen over verschillende teksten.
39676: LEEUWEN, G. W. VAN HAAFTEN - De Bijbel in de Statenvertaling Toen en Nu
40919: LEEUWEN-VAN HAAFTEN, G.W. VAN - Kerstfeest voor Daantje
41215: LEEUWEN, PROF. DR. J.A.C. VAN. HOOGLERAAR TE UTRECHT. - Voorwerpelijke en onderwerpelijke prediking. Referaat, gehouden op de 13e jaarvergadering van den Geref. Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Ned. Herv. (Geref.) Kerk.
43009: LEEUWEN, W. VAN. - Een waardige Feestviering Tijdwoord over Psalm 81 : 9 op het 40-jarig Regeeringsjubileum van H. M. de Koningin
43752: LEEUWEN, W. L. M. E. V. (VERZAMELD EN INGELEID DOOR) - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren.
44549: LEEUWEN, W. VAN - Het biduur van een godvreezenden koning. Overdenking over psalm 32 : 5b.
45610: LEEUWEN, JACOB VAN - Eenige mededeelingen omtrent de bekeering en de roeping Gods tot het predikambt van Jacob van Leeuwen Pzn. in leven leeraar bij de vereeniging van Gereformeerden te utrecht en elders door hemzelve geschreven, alsmede van zijn arbeid, ziekte, sterven en begrafenis door eenige vrienden opgeteekend en bijeengebracht.
41361: BORST P MR - CLEERDIN JOS AM - LEEUWIS TH - drukkersweekblad en autolijn Kerstnummer 1960gebrocheerd, 102 blz plus bijlagen en advertenties.typo : Bijlage van Monnich C W Prof Dr. de Psalmen - Jaffe H L C Dr De beeldende kunst in Nederland na 1945 Redeker H Drs Het Hollanndse Karakter in de schilderkunst voor en na 1945 - Doelman C de bevrijding van de grafiek - Rookmaker H R Dr. Kunstin het boek - Haaren J W M drs Achtergronden van de Nederlandse drukkunst na 1945
41360: BORST P MR - CLEERDIN JOS AM - LEEUWIS TH - drukkersweekblad en autolijn Kerstnummer 1959 gebrocheerd, 96 blz plus bijlagen en advertenties.typo : Bijlage van Wittet -Aldert Het woord als boek Friedlaender Henri de Grafische vorm van de Bebreeuwse Bijbel - Jaffe H L Dr. Het hemelse en aardse Jeruzalem - Beek M A Prof Dr Land en volk van de bijbel . en Levisson R A Mr Iets over de achtergronf van het Oude testament
37133: LEFFELAAR, MR. H.L. - Israel de langste week. 5-10 juni 1967. Uitgave N.V. Leidsch Dagblad.
59774: LEHMANN, K.B. / NEUMANN, R.O. - Atlas und Grundriss der bakteriologie und Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik. Teil I: Atlas von Prof. Dr. K.B. Lehmann, Direktor des Hygienischen Institutes in WŁrzburg und Prof. Dr. Med. et Phil. R.O. Neumann, Direktor des hygienischen Institutes in Giessen. 5. umgearbeitete und vermehrte Auflage. (13) 80 Tab. 1910 Teil II: Text. (15) 495 blz.
23347: LEHMANN, K.B. / NEUMANN, R.O. - Atlas und Grundriss der bakteriologie und Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik. Teil I: Atlas von Prof. Dr. K.B. Lehmann, Direktor des Hygienischen Institutes in WŁrzburg und Prof. Dr. Med. et Phil. R.O. Neumann, Direktor des hygienischen Institutes in Giessen. 5. umgearbeitete und vermehrte Auflage. (13) 80 Tab. 1910 Teil II: Text. (15) 495 blz.
73902: PIJPER F DR. HOOGLERAAR TE LEIDEN - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, 15e deel
73903: PIJPER F DR. HOOGLERAAR TE LEIDEN - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, 10e deel
54431: EVERS J.C.G. DR. LEIDEN - De waarde der ervaring aan het ziekbed voor de beoefening der geneeskunde,REDEVOERING ten aanvaarding van het hoogleeraatrssmbt aan de Hoogescholl van LEIDEN den 23e september 1864
1710: N.N.NED HERV PRED TE LEIDEN - Het verkorte Leidsche vraagboekje, vooral ten gebruike op winter-katechizatiŽn. Tiende druk.
69994: GERF GEM LEIDEN - Onderzoekr de schriften 50 jaar jeugsdvereniging Gerformeerde Gemeente leiden
73533: LEIDEN - Album scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MCMXL-MCMLXXIV
58681: KNAPPERT L DR PRED TE LEIDEN - Christendom en heidendom in de kerkgeschiedenis van Beda der Eerwaardige 69 blz LEIDEN S C van Doesburg 1897 waarbij Bladzijde uit de beschavingsfeschiedenis der LANGOBARDEN 79 blz ASSEN van Gorkum&Comp 1899 waarbij Bronnen voor de kennis van het Friese heidendom het leven van den heiligen Liudger beschreven door Altfrid en vita S Galli
73156: WINTERDINK J H LEIDEN - Haarlemsche almanak voor het jaar .1901.. : aanwijzende de voornaamste jaarmarkten, kermissen, paarden-, vee- en andere markten in het Koninkrijk der Nederlanden, benevens de watergetijden, verduisteringen, de op- en ondergang van zon, maan enz. : berekend op de middagcirkel van Amsterdam de sterrenkundige berekeningen zijn opgemaakt doot J H WILTERDINK Obsevator aan Rijks Srerenwacht te LEIDEN
73157: WINTERDINK J H LEIDEN - Haarlemsche almanak voor het jaar .1902.. : aanwijzende de voornaamste jaarmarkten, kermissen, paarden-, vee- en andere markten in het Koninkrijk der Nederlanden, benevens de watergetijden, verduisteringen, de op- en ondergang van zon, maan enz. : berekend op de middagcirkel van Amsterdam de sterrenkundige berekeningen zijn opgemaakt doot J H WILTERDINK Obsevator aan Rijks Srerenwacht te LEIDEN
69397: ZIJLSTRA JAN (LEVENSSTROOM LEIDERDORP - Ontmoetingen met JEZUS de Genezer
74093: MOLENAAR- DE JAGER LEIDY - Een huis voor Samuel
3956: LEIGHTON AARTSBISSCHOP - BONNET, L. - Het leven des Christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet. Eerste deel: (28) 292 blz. Waarbij geb.: Tweede deel: 342 blz.
26796: LEIGHTON AARTSBISSCHOP - BONNET, L. - Het leven des Christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet. Eerste deel: (28) 292 blz. Waarbij geb.: Tweede deel: 342 blz.
40524: LEIGHTON (AARTSBISSCHOP) / BONNET, L. - Het leven des Christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet. Eerste deel: (28) 292 blz. Waarbij geb.: Tweede deel: 342 blz.
59778: LEIH, H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994.
75376: LEIH, H.G. (KAMPEN) - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-199).
32275: LEIH, H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994.
51315: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken met de G J thiemeprijsvraag April 1939 no 4
51317: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken april 1938 no 4
41366: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken met de G J thiemeprijsvraag April 1939 no 4
41367: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken februarie nummer 1940
41368: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken april 1938 no 4
51316: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken februarie nummer 1940
11907: LEIKER, SJOERD - De laatste man.
59780: LEIKER, SJOERD - De laatste man.
59781: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der Christelijken kerk. Voor KatechizatieŽn en huisgezinnen. Van W. Leipoldt. Door G. W. Sannes, Predikant te Oude Pekela. Met een voorbericht van P. Hofstede de Groot, Hoogleraar te Groningen. Vijfde, op nieuw verbeterde en vermeerderde druk.
59782: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der christelijke kerk, voor katechizatieŽn en huisgezinnen. Vrij naar het Hoogduitsch van W. Leipoldt. Door G.W. Sannes, predikant te Oostwold. Nagezien en aangevuld door P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen. Zevende, op nieuw verbeterde en vermeerderde druk.
29793: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der christelijke kerk, voor katechizatieŽn en huisgezinnen. Vrij naar het Hoogduitsch van W. Leipoldt. Door G.W. Sannes, predikant te Oostwold. Nagezien en aangevuld door P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen. Zevende, op nieuw verbeterde en vermeerderde druk.
7445: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der Christelijken kerk. Voor KatechizatieŽn en huisgezinnen. Van W. Leipoldt. Door G. W. Sannes, Predikant te Oude Pekela. Met een voorbericht van P. Hofstede de Groot, Hoogleraar te Groningen. Vijfde, op nieuw verbeterde en vermeerderde druk.
26538: LEKKERKERKER, A.F.N. - Gesprekken over de Heidelberger. Door dr. A.F.N. Lekkerkerker, hoogleraar te Groningen. 2e druk.
59786: LEKKERKERKER, DR A.F.N. - Oorsprong en funktie van het ambt.
59787: LELIMAN-BOSCH, M. E. / PLOEG-DEGGELLER, C. J. W. VAN DER - Onderhoud van huis en huisraad. 12e druk.
12050: LELIMAN-BOSCH, M. E. / PLOEG-DEGGELLER, C. J. W. VAN DER - Onderhoud van huis en huisraad. 12e druk.
45155: LEM, ANTON VAN DER - Johan Huizinga: leven en werk in beelden & documenten
59791: LEMS, L. - de fietas van josje en joosje illus Corrie vannden Baan
38066: LEMS, L. - Dom Fikje.
59792: LENGKEEK, F. - Zalig! - Wie?
59793: LENGKEEK, F. - Zalig! Wie?
31417: LENGKEEK, F. - Zalig! - Wie?
32756: LENGKEEK, F. - Zalig! Wie?
70079: SARIS LENI - Liefde in de hoofdrol triologie de zesde reigenote-premiere voor twee en Vogel,zing mijn lied
70077: SARIS LENI - De kinderen van Loraine triologie Winterreismet Joel-Gesloten schakels0- Weg van Wolkensteyn
70076: SARIS LENI - Geluk reikt over triologie tussen eb en vloed-Duizend zomers-geef mij vandaag en iedere dag
70074: SARIS LENI - Van Raalte triologie
73095: IPPEL-BREEDVELD LENIE - Wim en Kim, zesde druk
12687: IPPEL BREEDVELD LENIE - Joekeltjes zwerftocht. 2e druk. Illustraties door Jaap Kramer.
77154: IPPEL BREEDVELD LENIE - Jorkeltje gaat varen
59801: LENNEP, MR. J. VAN - De Gedichten Van Den Schoolmeester . Met 300 Illustrties Van Anth. De Vries ingeleid door T van Deel en Mrita mathijssen opnieuw uitgegeven
70569: LENNEP, J. VAN. - PoŽtische werken.
59794: LENNEP, MR. J. VAN & PROF. W. MOLL & J. TER GOUW - Nederlands geschiedenis en volksleven. 2 delen met 50 staalplaten
59799: LENNEP, MR. J. VAN - De Pleegzoon - Romantische werken
59797: LENNEP, MR. J. VAN - Ferdinand Huyck, met illustraties naar tekeningen van D. Bles
59796: LENNEP, MR J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland [Door Mr J. van Lennep aan zijne kinderen verteld] 1-2 en 3e stuk
59800: LENNEP, MR. J. VAN - Ferdinand Huyck - Romantische werken
59798: LENNEP, MR. J. VAN - Novellen
6777: LENNEP, MR. J. VAN - PoŽtische werken. 2 delen.
76314: LENNEP, MR J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland [Door Mr J. van Lennep aan zijne kinderen verteld] 1vierdeafdeeling 1e stuk van den dood van prinsWIllen4 tot de Omwenteling van 1795 2estukje van deomwenteling 1795 tot aan die van 183derde astukje VandeOmwentekling van 1813 tot aandetroonbeklimming vanKoning Willem 3
70531: VAN LENNEP MR. J. - De gedichten van den schoolmeester negende druk
70698: LENNEP, J. VAN/ HOFDIJK, W.J. - Merkwaardige kastelen in Nederland. Bewerking van Jean Fleurier naar de uitgave van 1860. 36 afbeeldingen met een verkorte beschrijving
70509: LENNEP, J. VAN. - Elizabeth Musch. Met illustratien van W. de Famars Testas. Twee delen.
38985: LENNEP, MR. J. VAN / PROF. W. MOLL EN J. TER GOUW - Nederlands geschiedenis en volksleven. Door (...) Deel 1 en 2.
35673: LENNEP, MR. J. VAN - Ferdinand Huyck, met illustraties naar tekeningen van D. Bles
41282: LENNEP, MR. J. VAN - Onze Voorouders - Romantische werken
41283: LENNEP, MR. J. VAN - Novellen
41284: LENNEP, MR. J. VAN - De Pleegzoon - Romantische werken
41287: LENNEP, MR. J. VAN - Elizabeth Musch - Romantische werken
46949: LENNEP, J.VAN / GOUW, J.TER - De uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd
6369: LENNEP, J. VAN / MOLL, W. / GOUW, J. TER - Nederlands geschiedenis en volksleven. met 50 staalplaten
59802: LENS, J.; H.J. VAN WIJLEN - Bloei - leesboek voor de Christelijke school - negende deeltje - met teekeningen van Isings
20546: LENS, J. - Barto, de Drapeniersleerling. Een verhaal uit de bloeitijd der Leidse Lakenindustrie.
59803: LENS, J.; H.J. VAN WIJLEN - Bloei - leesboek voor de Christelijke school - tiende deeltje - met teekeningen van Isings
34772: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
59804: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Neerlandica Traiectina. Onder redactie van prof. dr. C.B. van Haeringen en prof. dr. W.A.P. Smit.
59805: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
59808: LENSELINK, SAMUEL JAN(MAROT, CL…MENT) - Les psaumes de Clťment Marot. …dition critique du plus ancien texte (ms. Paris B.N. Fr. 2337) avec toutes les variantes des manuscrits et des plus anciennes ťditions jusqu'ŗ 1543, accompagnťe du texte dťfinitif de 1562 et prťcťdťe d'une ťtude. .
59806: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
59807: LENSELINK, S.J. - De Profundis Psalm 130 in honderd berijmde vewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986
17900: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Neerlandica Traiectina. Onder redactie van prof. dr. C.B. van Haeringen en prof. dr. W.A.P. Smit.
40920: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
44956: LENSELINK, SAMUEL JAN(MAROT, CL…MENT) - Les psaumes de Clťment Marot. …dition critique du plus ancien texte (ms. Paris B.N. Fr. 2337) avec toutes les variantes des manuscrits et des plus anciennes ťditions jusqu'ŗ 1543, accompagnťe du texte dťfinitif de 1562 et prťcťdťe d'une ťtude. .
49062: LENSELINK, S.J. - De Profundis Psalm 130 in honderd berijmde vewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986
73530: LENTFRINCK, G.A. - De bekering van een dominee.
70690: CALCAR LEO VAN - Jim de voetballer (geŪllustreerd door Jan Lutz.)
73105: POLDERMAN LEO - Mops
70696: DEETS LEO - Avontuur bij Honk geillustreerd door Pol Dom jongensboek leeftijd 9-13 jaar
73696: BOLLEMAN LEO - Op 5 mei ben ik geboren Een beschrijving vann een aantal geburtenissen in Berkel en Rodenrijs gedurende de periode 1940-1945
70699: DEETS LEO - Avontuur bij Honk geiilustreerd door Pol Dom een jongensboek leeftijd 9-13 jaar
75101: FIJEN LEO - Het wonder van Maartensdijk hoe een kleine gemeenscap leeft met God
64527: ROOGGEVEEN LEONARD - Spanning in de rode leeuw omslag en platen van john Hummel
59809: LEONARD, EMILE G - Histoire Generale Du Protestantisme tome primier La rrformation tome 2 L,Etablissement 1564-1700 .
44366: LEONARD, EMILE G - Histoire Generale Du Protestantisme tome primier La rrformation tome 2 L,Etablissement 1564-1700 .
43323: ROOGGEVEEN LEONARD - Spanning in de rode leeuw omslag en platen van john Hummel
55295: GOPPELT LEONHARD - Theology of the New Testament 2 volume translated by John E Alsup edited by Jurgen Roloff
54546: FENDT D.DR. LEONHARD - Die neuen Perikopen (Der Eisenacher Kirchenkonferenz von 1896)
59811: LEOPOLD, MARIE - Een jolig troepje. Met platen van B. Midderigh-Bokhorst. 3e druk.
59810: LEOPOLD, L. - Mijn leesboek voor de volksschool, getoetst aan ,,een Nederlandsch belang'' van den heer H.Hemkes Kzn., door Leopold.
5585: LEOPOLD, H. M. R. - Uit de leerschool van de spade. 6dln
12746: LEOPOLD, MARIE - Een jolig troepje. Met platen van B. Midderigh-Bokhorst. 3e druk.
77030: LEOPOLD [L.G. STEENHUIZEN] - Van het toovervischje. Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd door Leopold.
19694: LEOPOLDO I - Vera, e distinta relatione della resa di alba reale seguita li 10. Maggio 1688. All' armi gloriose dell' imperatore. Leopoldo I con la capitulazione, e descrizione della medesima Piazza.
59812: LEOPOLDO I - Vera, e distinta relatione della resa di alba reale seguita li 10. Maggio 1688. All' armi gloriose dell' imperatore. Leopoldo I con la capitulazione, e descrizione della medesima Piazza.
59813: LEPELLETIER, E. MADAME SANS GENE. - De Strijkster. De Vrouw Van De Maarschalk En De Koning Van Rome .
47545: LEPELLETIER, E. MADAME SANS GENE. - De Strijkster. De Vrouw Van De Maarschalk En De Koning Van Rome .
70064: LEPOETER G J - Kapelle- en Biezelinge toen en nu .
32463: LEPOETER, G.J. - KAPELLE BIEZELING in oude ansichten dfeel 2
75655: LEPOETER, G.J. - Kerk in Perspectief. Verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldinge.
59814: LEPOP, M. E.A. - Sneeuwwitje voor piano.
41828: LEPOP, M. E.A. - Sneeuwwitje voor piano.
59815: LEPPER, J. DE. - De Voorgeschiedenis van het Seminarie Ypelaar.
59817: LESSING, ERICH: - Die Bibel. Das Alte Testament in Bildern erzšhlt.
775: LETI, GREGORI18 MET PORTRET 616 BLZ MET - Het leeven van Sixtus den vyfden, paus van Rome, beschreeven door G. Leti. Het eerste en tweede deel. Uyt het Italiaansch vertaald, en met een naauwkeurig register voorzien, door Wm. Sťwel. De tweede deel Verbeterd en vermeerderd met eenige aanmerkelyke stukken; en met nieuwe kopere plaaten vercierd.1e deel.
44480: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Ridderverhalen uit de Middeleeuwen 1 - Frankische klassieke en oosterse romans
44476: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Afrikaans verhalend proza.
50710: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Ridderverhalen uit de Middeleeuwen 1 - Frankische klassieke en oosterse romans
50708: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Afrikaans verhalend proza.
50709: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - BILDERDIJK, WILLEM. Dichterlijke zelfbeschrijving van Bilderdijk - een keuze uit zijn korte gedichten. B J. Wille; inleiding J. Wille;
75333: LETTERIS, DR. M. - Gebeden voor Israelietische Vrouwen, ter stichting in alle omstandigheden des levens, als Maagd, Bruid, Gade en Moeder, door M. Letteris, opgedragen aan Lady Judith Montefiore (...). Naar de vijfde Hoogduitsche uitgave door L. Goudsmit Az
59818: LEUNE J RED - Over de schepping gesproken
59819: LEUNE, J. / MAURITZ, J. H. / VEER, J. L. V.D. - Over jouw vragen gesproken.
59820: LEUNE, L. EN MAURITZ, J.H - Jongeren en Sacramenten
14170: LEUNE, J. / MAURITZ, J. H. / VEER, J. L. V.D. - Over jouw vragen gesproken.
59824: LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen PiŽtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
59822: LEURDIJK, G.A. - Twee pastorale brieven van Alexander Comrie. Voorafgegaan door een overzicht van Comrie's theologische inzichten. Met een ten geleide van Ds. A. Moerkerken.
35610: LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen PiŽtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
47086: LEURDIJK, G.H - Van der Groe
72353: LEURDIJK G H - Leven door de Geest de bekering van bakker Nugteren enn de bediening van dominee Van der Groe
74487: LEURDIJK G.H. - Leven door de Geest, De bekering van bakker Nugteren en de bediening van dominee Van der Groe
37327: LEURDIJK, G.H. - Jan Nupoort zijn leven en arbeid en betekenis voor de catechese.
33942: LEURDIJK, G.A. - Twee pastorale brieven van Alexander Comrie. Voorafgegaan door een overzicht van Comrie's theologische inzichten. Met een ten geleide van Ds. A. Moerkerken.
59826: LEUSCHNER, FRITZ - Treasures of technology in museums of the world.
11949: LEUSCHNER, FRITZ - Treasures of technology in museums of the world.
59827: LEUSDEN, JOHANNE - Novum Testamentum cum versione Latina; ariae montane ect Johannis Leusden professore
5443: LEUSDEN, J.37544 - Novum Testamentum. In que tum selecti versiculi 1900, quibus omnes Novi Testamenti voces continentur, astericis nonantur, tum omnes & singula voces, semel vel sśpius occurrentes, peculiari nota distinguuntur. Auctore Johanne Leusden, Professore.
9549: EDERSHEIM0-LEVENBACH - Theodoor Herzel. Profeet van de staat IsraŽl.
59828: LEVI, G. - Das Buch der Judischen Weisheit: Parabeln Legenden und Gedanken aus Talmud und Midrasch
45133: LEVI, G. - Das Buch der Judischen Weisheit: Parabeln Legenden und Gedanken aus Talmud und Midrasch
37643: LEVINSOHN, ISAAK. - Isaak Levinsohn de Russisch-Poolsche Jood. Een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam "wonderlijk" is. Uit het Engelsch vertaals en van aantekeningen voorzien van T. Lion Cachet, met een voorwoord van Ds. J. van Zweden te Passaic N.J. Derde druk.
70550: LEWIS, FELICITY. - Zelf merklappen maken.
71240: SMEDES. LEWIS B. - Ik, man ik, vrouw, sexualiteit en christelijk leven
45030: LEWIS, C.S. - Christelijke levenshouding.
45486: LEWIS, BERNARD - De Crisis van de Islam Jihad en de wortels van de woede
73563: LEWIS C S (1898-1963 HOOGLERAAR TE CAMBRIDGE) - De grote verdrukking 7e druk
59842: LEYDEKKER, JACOBUS (1656-1729, MIDDELBURG) - Kerkelyke historie, soo van het Oude als Nieuwe Testament. Met een opschuyving der tijd-gordijn in de voornaamste jaer-getallen, sedert de wereld schepping uyt de oudheyd opgehaeld door Jacobus Leydecker, in zijn e. leven, dienaer J. Christi tot Middelburg.Tweede druk.
59843: LEYDEKKER, MELCHIOR (1642-1721, PROF. TE UTRECHT) - De Heyligheyd en de Geestelykheyd van de Gereformeerde Godsdienst vertoont in de verhandelinge van eenige Ziel Oefende stoffen voor aen gevoegt een kort begrijp van de onlangs uytgegevene betooninge van de evangelische gereformeerde waerheyd waarachter van des christens eenige troost in leven en sterven volgens zondag 1 in den catechismus in dichtvorm) WAARBIJ Academische reden over de Watervloet voorgevalen op den 26 Jan 1683 WAARBIJ Laetste afscheyds reden gedaen in de gemeynte Jesu Christi tot RITTUM op den 8 november 1682 over de woorden Pauli 1 Cor 15vers 58 en eerste intrede in de Hemeynte Jesu christi tot WILLEMSTAD op den 4 october 1682 beyde gedaen door Jacobus Leydecker predikant te Willemstad zonder plaats of uitgever
29085: LEYDEKKER, JACOBUS (1656-1729, MIDDELBURG) - Kerkelyke historie, soo van het Oude als Nieuwe Testament. Met een opschuyving der tijd-gordijn in de voornaamste jaer-getallen, sedert de wereld schepping uyt de oudheyd opgehaeld door Jacobus Leydecker, in zijn e. leven, dienaer J. Christi tot Middelburg.Tweede druk.
43920: LEYDEKKER, MELCHIOR (1642-1721, PROF. TE UTRECHT) - De Heyligheyd en de Geestelykheyd van de Gereformeerde Godsdienst vertoont in de verhandelinge van eenige Ziel Oefende stoffen voor aen gevoegt een kort begrijp van de onlangs uytgegevene betooninge van de evangelische gereformeerde waerheyd waarachter van des christens eenige troost in leven en sterven volgens zondag 1 in den catechismus in dichtvorm) WAARBIJ Academische reden over de Watervloet voorgevalen op den 26 Jan 1683 WAARBIJ Laetste afscheyds reden gedaen in de gemeynte Jesu Christi tot RITTUM op den 8 november 1682 over de woorden Pauli 1 Cor 15vers 58 en eerste intrede in de Hemeynte Jesu christi tot WILLEMSTAD op den 4 october 1682 beyde gedaen door Jacobus Leydecker predikant te Willemstad zonder plaats of uitgever
59845: LEYDESDORFF, SELMA - Het water en de herinnering de Zeeuwse watersnoodramp
47437: LEYDESDORFF, SELMA - Het water en de herinnering de Zeeuwse watersnoodramp
61425: MURE J LH - Oud- en Nieuw Testament. naar Julius Schnorr van Carolsfeld. met bijschriften van J, L. H. Murť, pastoor.
28947: OLD TESTAMENT LIBRARY (G.E. WRIGHT - J.BRIGHT - J. BARR - P. ACKROYD EDS.) - Numbers. A Commentary by Martin Noth.
73268: STIASNY TH. P. LIC. - Die Theologie Kohlbrugges eine gemeinverstšndliche Darftellung der Lehre P. Dr. Kohlbrugge
59854: LICHTDRAGERSSERIE. - Verhoor mij. Lichtdragers serie.
59855: LICHTDRAGERSSERIE. - Hij alleen. Lichtdragersserie. 45 meditaties.
33904: LICHTDRAGERSSERIE. - Verhoor mij. Lichtdragers serie.
34515: LICHTDRAGERSSERIE. - Hij alleen. Lichtdragersserie. 45 meditaties.
59856: LICHTE, J. H. VAN DER - Tot het licht gloorde. GeÔllustreerd door Adri Alindo.
49189: LICHTE, J. H. VAN DER - Tot het licht gloorde. GeÔllustreerd door Adri Alindo.
30045: LICHTENBELT, A.D.F.W. - Het scheepsstoomwerktuig. Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen die zich voorbereiden tot het Staats-Examen voor machinist der koopvaardij, door A.D.F.W. Lichtenbelt, Hoofd van den cursus voor machinisten aan de academie van B.K. en T.W. te Rotterdam; leraar aan den ambachtsschool. Derde deel A. Hulp- en Bijwerktuigen. Rijk geillustreerd.
21800: LICHTENBERG, HENDRIK N.N. - Dertien ogen of een wonder Gods.
21765: LICHTENBERG, HENDRIK N.N. - Dertien ogen een wonder Gods betoond aan Hendrik Lichtenberg. Een waar verhaal uit de tijd van de regering van de grote keurvorst Friedrich Wilhelm 1640- 1688
71939: LIEBURG F. A. VAN - Levens van vromen, gereformeerd piŽtisme in de achttiende eeuw
54476: F.A. VAN LIEBURG - De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta
59864: LIEBURG, F.A. VAN. - De Nadere Reformatie in Utrecht yen tijde van Voetius Sporen in de gereformeerde kerkeradsacta
59863: LIEBURG, F.A. VAN - De reformatorische profetie in de Nederlandse traditie.
59862: LIEBURG, F. A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734 - 1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiŽn van Jan Willemsz. Eswijler.
16510: LIEBURG, F. A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734 - 1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiŽn van Jan Willemsz. Eswijler.
41925: LIECHTENHAN, DR. THEOL. RUDOLF (A.O. PROFESSOR AN DER UNIVERSITńT BASEL). - Die urchristliche Mission. Voraussetzungen, Motive und Methoden.
54986: GEESTELIJKE LIEDEREN - Uit den schat van de kerk der eeuwen.
3045: GEESTELIJKE LIEDEREN - Uit den schat van de kerk der eeuwen.
20789: LIEDERENBOEK - Het boek der psalmen nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik door last van de Hoog Mogende: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren, met de nodige daarin gemaakte veranderingen.
59871: LIEDERENBOEK - Het Boek der Psalmen. Nevens de gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekoosen. Met de nodige daar in gemaakte veranderingen.
59868: LIEDERENBOEK - Het Boek der Psalmen. Nevens de gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekoosen. Met de nodige daar in gemaakte veranderingen.
59869: LIEDERENBOEK - Het boek der psalmen nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik door last van de Hoog Mogende: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren, met de nodige daarin gemaakte veranderingen.
62973: OPERETTEN- UND LIEDERSCHLAGER. - Zum 5 uur teeband 19-48 blz - 100 takte tanz band 9-48 blz Tanztee tonfilm band 3-48 blz band 4 50 blz- band 1-48 blz
59882: LIEFDE, J. L. F DE - Een zomer aan zee. GeÔllustreerd door W. Hardenberg.
31003: LIEFDE, D. H. DE - De dorpsplaag.
13944: LIEFDE, J. DE / - De vluchteling. Een getrouw en waar verhaal van de wonderlijke lotgevallen en daarop gevolgde bekeering van een pruisischen deserteur. Uit zijn eigen mondelinge mededeelingen opgeteekend en teboekgesteld door J. de Liefde.
59890: LIEFDE. D.H.DE - De Dorpsplaag
70092: LIEFDE DE J L F - Wat Hansje gaf
76817: LIEFDE J L F DE - Laat uw Lichtschijnen naverteld door Joh Breevoorte geillusstreerd door E J Veenendaal
59885: LIEFDE, J.L.F. DE - De laatste keer.
59887: LIEFDE, J.L.F. DE - De Grijs van Dorus. Tekeningen van Corrie van der Baan.
59888: LIEFDE, J.L.F. DE - Het groene Luikje. Met een woord vooraf van drs. W.T van Gelder Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Tekeningen en omslag van Walter Donker. En een afsluitend hoofdstuk 40 jaar later door J.J Tevel, oud-hoofd bureau voorlichting van de provincie Zeeland. Tiende druk.
59889: LIEFDE, J.L.F. DE - Toen De eikels vielen. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
48910: LIEFDE, J.L.F. DE - Toen De eikels vielen. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
48909: LIEFDE, J.L.F. DE - Het groene Luikje. Met een woord vooraf van drs. W.T van Gelder Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Tekeningen en omslag van Walter Donker. En een afsluitend hoofdstuk 40 jaar later door J.J Tevel, oud-hoofd bureau voorlichting van de provincie Zeeland. Tiende druk.
76798: LIEFDE J L F DE - Onder zes nichtjes en neefjes 4e geillusstreerd door J H Isings jr
72649: LIEFDE J.L.F. DE - Er op of er onder, geÔlusstreerd door Jan Franse
59873: LIEFDE, D. H. DE - De dorpsplaag.
59875: LIEFDE, J L F DE - Strijd
59877: LIEFDE, J. DE - Twintig leerredenen van wijlen Ds. J. de Liefde. Met een woord vooraf van C.C. Callenbach in leven laatst predikant te Elburg. Derde druk. Eerste en Tweede deel.
59880: LIEFDE, J. L. F. DE - Onder zes nichtjes en neefjes GeÔllustreerd door J.H. Isings Jr
59881: LIEFDE, J. L. F. DE - Onder zes nichtjes en neefjes
59883: LIEFDE, J.F.L. - Een zomer aan zee. GeÔllustreerd door W. Hardenberg. Vierde druk.
59884: LIEFDE, J.F.L. - Een zomer aan zee. GeÔllustreerd door W. Hardenberg. Derde druk.
59876: LIEFDE, J L F DE - Strijd
59879: LIEFDE, J. L. F. DE - Onder zes nichtjes en neefjes. GeÔllustreerd door SIERK SCHR÷DER Jr. 5e druk.
76799: LIEFDE J L F DE - Haar laatste kans 2e druk geillusstreerd door O Geerling
76797: LIEFDE J L F DE - Jongensstrijd 2e fruk geillusstreerdkleurenplaat
76852: LIEFDE DE J - Een zwarte ziel of blankew huid 4e druk geillussteerd klurplaat
59872: LIEFDE, D. H. DE - Broeder en Zuster Vrij bewerkt naar een oud verhaal
76700: LIEFDE J L F DE - Van Piet en Geetyje
19638: LIEFDE, J. L. F. DE - Onder zes nichtjes en neefjes. GeÔllustreerd door SIERK SCHR÷DER Jr. 5e druk.
28658: LIEFDE, J.F.L. - Een zomer aan zee. GeÔllustreerd door W. Hardenberg. Vierde druk.
36157: LIEFDE, J.L.F. DE - De laatste keer.
39397: LIEFDE, J.F.L. - Een zomer aan zee. GeÔllustreerd door W. Hardenberg. Derde druk.
40682: LIEFDE, J. DE. NAVERTELD DOOR JOH. BREEVOORT - Laat uw licht schijnen.
41796: LIEFDE, J.L.F. DE - Doen of niet?
43611: LIEFDE, D. H. DE - Broeder en Zuster Vrij bewerkt naar een oud verhaal
45403: LIEFDE, J. DE - De arke noachs en andere nagelaten verhalen.Tweede druk.
47607: LIEFDE, J L F DE - Haar laatste kans tek E J Veenendaal 3e dr.
48865: LIEFDE, J. L. F. DE - Onder zes nichtjes en neefjes
48908: LIEFDE, J.L.F. DE - De Grijs van Dorus. Tekeningen van Corrie van der Baan.
56012: HALKIN L…ON-E. PROFESSEUR ņ L'UNIVERSIT» DE LI»GE - La rťforme en Belgique
71628: OOSTERBAAN LIEK - De gelaarsde kat naverteld door liekoosterbaan illustraties van A v.d. Linde Serie Kleintjes mar fijntjes dl 1
76922: LIER,GEBR. VAN - PANORAMA VAN DE NOORDELIJKE PROVINCIEN DER NEDERLANDEN
59892: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN (1768-1801) - Dagboek, gemeenzame Brieven en Overdenkingen, geschreven door wijlend mejufvrouw Catharina Allegonda van Lier, aan de Kaap de Goede Hoop, en op haar verzoek, bij haar leven gedaan, uitgegeven door J. J. Kicherer, Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onder de Heidenen in Afrika. ..
59893: LIER, HELPERUS RITZEMA VANNCC VERMELD 1 LOC - Verzameling van eenvoudige leerredenen. aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop. uigegeven en vermeerdert met eene nieuwe voorrede voor de tweede uitgaaf door Cornelis van der Leeuw. Tweede druk.
34492: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN (1764-'93) - Verzameling van Eenvoudige Leerredenen. Aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo De Goede Hoop, ter gedachtenis toegewijd door haren medeleeraar H.R. van Lier; Uitgegeven en vermeerderd met eene nieuwe voorrede voor de tweede uitgaaf, door Cornelis van der Leeuw, predikant te Hoorn. Derde druk.
40348: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN (1768-1801) - Dagboek, gemeenzame Brieven en Overdenkingen, geschreven door wijlend mejufvrouw Catharina Allegonda van Lier, aan de Kaap de Goede Hoop, en op haar verzoek, bij haar leven gedaan, uitgegeven door J. J. Kicherer, Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onder de Heidenen in Afrika. ..
77111: BINSZBERGEN MEESTERS VAN LIESBETH - Pap wat is een ambt teeningen van Agnes de Boer van Galen
59896: LIESHOUT, C.M.H. VAN - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit bijbels, archeologisch en historisch perspectief. .
42876: LIETH, NORBERT - Hete hangijzers
59898: LIETZMANN, HANS: - Geschichte der Alten Kirche [von Hans Lietzmann]; Bd. 1: Die Anfšnge; Bd. 2: Ecclesia catholica; Bd. 3: Die Reichskirche bis zum Tode Julians; Bd. 4: Die Zeit der Kirchenvšter (4 Bšnde), [nach diesem Titel suchen]
76993: VALK LIEUWE - Voor Ziel en Zaligheid voor lijf en leden 700 jaar bouwen in Leeuwarden
59899: LIGT, B. DE. - Erasmus. Begrepen uit de geest der renaissance.
59902: LIGTENBERG, DS. H. - Leven en werk van ds. H. Ligtenberg. Door A. Bel 2e druk.
22920: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Buurkinderen 8e druk
59909: LIGTHART, JAN; SCHEEPSTRA, H. - Pim en Mien, geÔll. door C. Jetses. derde deeltje, nieuwe uitgave, 12e druk.
59910: LIGTHART- SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944 met foto,s
59911: LIGTHART-SCHENK, A. - Wat ligt er op het duinpad?
59904: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H - De wereld in geÔllustreerd door C. Jetses.
59905: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Dicht bij huis. 24e druk
59903: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Dicht bij huis. 23e druk
22047: LIGTHART, JAN/ H. SCHEEPSTRA/ ILL. C. JETSES. - Buurkinderenelfde druk
59912: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 Oktober 1994.
10555: LIGTHART, JAN. (E.A.) - Dicht bij huis, 4 delen.
59908: LIGTHART, JAN. (E.A.) - Dicht bij huis, 4 delen.
21974: LIGTHART- SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944 met foto,s
22921: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Dicht bij huis. 23e druk
28066: LIGTHART-SCHENK, A. - Wat ligt er op het duinpad?
35986: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 Oktober 1994.
59914: LILJE, HANNS - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd. Voor Nederland bewerkt door prof. dr. W. J. Kooiman.
1907: LILJE, HANNS - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd. Voor Nederland bewerkt door prof. dr. W. J. Kooiman.
71231: RUBIN LILLIAN B. - Vriendschap
41619: LIMBORCH, PHILIPPUS (1633-1712, REMONSTR. PRED.) - Uitbreiding, en uitlegging, over den brief ROMEINEN Uit het Latyn vertaalt.
59915: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Akbar. Een Oostersche roman. Door mr. P.A.S. van Limburg Brouwer. Vijfde druk.
29900: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Akbar. Een Oostersche roman. Door mr. P.A.S. van Limburg Brouwer. Vijfde druk.
31189: LIND VAN WIJNGAARDEN, J. D. DE - Gedachtenisrede uitgesproken in de Wilhelminakerk te Feijnoord den 7e januari 1917 door LIND VAN WIJNGAARDEN, J. D. de ter herdenking van zijne 25e evangeliebediening
7641: LIND VAN WIJNGAARDEN, J. D. DE - De staf van Ašron. Twaalf leerredenen.
73680: NICHOLS LINDA - Geen musje zal vallen, vierde druk
59923: LINDE, DR. J. M. VAN DER - Jan Willem Kals. 1700-1781 Leraar der hervormden advocaat van indiaan en neger.
43832: LINDE A DR.VAN DER - De Nederlandsche geloofsbelijdenis aar den oorspronkelijkn nederlandschen druk van 1562 uitgegeven door Dr,a van der Linde
59926: LINDE, J.M.V.D. - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der Moravische broeders in Suriname 1735-1863. (Diss.)
59924: LINDE, DR. J.M. VAN DER. - Jan Amos Comenius. 1562-1670. Theoloog-pedagoog-politicus.
59922: LINDE, DR J.M. VAN DER, LUTJEHARMS, DR W., MEERDINK, DR J. - Zenden - Opvoeden - Bouwen. Momenten uit twee eeuwen geschiedenis der Zeister Broedergemeente.
14439: LINDE, S. V.D. - Jean Taffin, hofprediker en raadsheer van Willem van Oranje. door dr. S. van der Linde, emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
59931: LINDE, S. VAN DER - Opgang en voortgang der Reformatie. Een keuze uit lezingen en artikelen van prof. dr. S. van der Linde.
59929: LINDE, S. V.D. - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische theologie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [...] Door Simon van der Linde, geboren te Utrecht.
59921: LINDE J M DR. - Hernhutters in nederland
59920: LINDE A DR.VAN DER - De Nederlandsche geloofsbelijdenis aar den oorspronkelijkn nederlandschen druk van 1562 uitgegeven door Dr,a van der Linde
41234: LINDE, DR J.M. VAN DER, LUTJEHARMS, DR W., MEERDINK, DR J. - Zenden - Opvoeden - Bouwen. Momenten uit twee eeuwen geschiedenis der Zeister Broedergemeente.
41924: LINDE, DR. J.M. VAN DER. - Jan Amos Comenius. 1562-1670. Theoloog-pedagoog-politicus.
44974: LINDE, DR. J. M. VAN DER - Jan Willem Kals. 1700-1781 Leraar der hervormden advocaat van indiaan en neger.
45397: LINDE J M DR. - Hernhutters in nederland
6814: LINDE, S. VAN DER - Opgang en voortgang der Reformatie. Een keuze uit lezingen en artikelen van prof. dr. S. van der Linde.
25936: LINDEBOOM, L. LERAAR AAN DE THEOL SCHOOL DER CHR GERF KERK KAMPEN - Waar zijn wij en waar gaan wij heen? Of wat dunkt u nu van de concept-acte? Een woord van inlichting, waarschuwing en raadgeving aan de Kerkeraden en aan de leden van de Chr. Geref. en van de Ned. Geref. (Dol.) Gemeenten. Door L. Lindeboom, leeraar aan de theol. school der Chr. Geref. Kerk.
59940: LINDEBOOM, C. (PRED. TE AMSTERDAM) - Gods gebouw zijt gij.
59946: LINDEBOOM, L. - De mannen van Ninevť, de Joden en wij.
59943: LINDEBOOM, DR. J. - Een Franc-tireur der Reformatie.
59942: LINDEBOOM, DR. J. - Stiefkinderen van het Christendom.herdruk Nijhoff Den Haag 1929
59947: LINDEBOOM, L. - Waar zijn wij en waar gaan wij heen? Of wat dunkt u nu van de concept-acte? Een woord van inlichting, waarschuwing en raadgeving aan de Kerkeraden en aan de leden van de Chr. Geref. en van de Ned. Geref. (Dol.) Gemeenten. Door L. Lindeboom, leeraar aan de theol. school der Chr. Geref. Kerk.
59948: LINDEBOOM. G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) (En zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde)
59941: LINDEBOOM, DR. J. D - Stiefkinderen van het Christendom.
59935: LINDEBOOM INSTITUUT, PROF. DR. G.A. (REDACTIE) - Christelijke oriŽntatie in medisch-ethische onderwerpen.
59936: LINDEBOOM, A. M. (GEREFORMEERD PREDIKANT) - Hervormd en Gereformeerd.
59937: LINDEBOOM, A. M. - Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het 50-jarig jubileum van de afscheiding.
59939: LINDEBOOM, C. (PRED. TE AMSTERDAM) - Bijbelgids. Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis. Derde herziene druk.
59934: LINDEBOOM INSTITUUT, PROF. DR. G.A. (REDACTIE) - Christelijke oriŽntatie in medisch-ethische onderwerpen. 2e druk
75298: LINDEBOOM, C.H.;JONG, L.C.H. DE; LIND, B. JR. - De Tampon, maandblad voor de leerlingen en oud-leerlingen der School voor de Grafische Vakken 24ste jaargang - no 1,2 en 3 ; kerstnummer
59944: LINDEBOOM, DR. J. - Erasmus van Rotterdam.
59945: LINDEBOOM, DR. J. D - Stiefkinderen van het Christendom.
15821: LINDEBOOM, A. M. - Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het 50-jarig jubileum van de afscheiding.
16065: LINDEBOOM, DR. J. - Stiefkinderen van het Christendom.herdruk Nijhoff Den Haag 1929
16066: LINDEBOOM, DR. J. - Een Franc-tireur der Reformatie.
16068: LINDEBOOM, DR. J. - Erasmus van Rotterdam.
19685: LINDEBOOM INSTITUUT, PROF. DR. G.A. (REDACTIE) - Christelijke oriŽntatie in medisch-ethische onderwerpen. 2e druk
19796: LINDEBOOM, L. - De mannen van Ninevť, de Joden en wij.
2462: LINDEBOOM, C. (PRED. TE AMSTERDAM) - Bijbelgids. Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis. Derde herziene druk.
31539: LINDEBOOM, C. (PRED. TE AMSTERDAM) - Gods gebouw zijt gij.
38555: LINDEBOOM, DR. J. D - Stiefkinderen van het Christendom.
7532: LINDEBOOM, A. M. (GEREFORMEERD PREDIKANT) - Hervormd en Gereformeerd.
39770: LINDEL, (EERTIJDS ROOMS PRIESTER MAAR KRACHTDADIG BEKEERD EN DER GEMEENTE CHRISTI TOEGEVOEGD.) - Het Gruwelijkst bedrog of de aanstaande openbaring van de mens der zonde.
59950: LINDEN, JS. VAN DER - Waarheid of dwaling.
365: LINDEN, P. V.D. - De Kost der Armen tot verzadiging der Ziel of Het Goddelijk Tractaat des Kerstdaags uit Lucas 2 vers 16. No II De Kost der Godheid tot Verzadiging Godes of Het Goddelijk genoegen verklaart uit Lukas 2 vers 20.
59957: LINDEN, P. V.D. - De Kost der Armen tot verzadiging der Ziel of Het Goddelijk Tractaat des Kerstdaags uit Lucas 2 vers 16. No II De Kost der Godheid tot Verzadiging Godes of Het Goddelijk genoegen verklaart uit Lukas 2 vers 20.
41349: LINDEN, PRED. P. V. D. - Door overstroming verdronken en behouden thuis. Twee door Pred. P. v. d. Linden geschonken brieven met door wijlen L. Potappel in leven geschreven bevindelijke brief ter troostrijke nagedachtenis aan vrouw Wesdorp te Nieuwe-Tonge en L. Potappel te Stavenisse
59958: LINDEN, P. V.D. (PRED. VRIJGEM. ROTTERDAM) - Het Doctrinair leerstuk der hervorming. De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatieerd.
59956: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... Het getuigenis van IsraŽls profeten
72509: LINDEN , NICO TER - Korte verhalen
59951: LINDEN, JS. VAN DER - De Heere is mijn Herder Psalm 23 toegelicht- door van der Linden Tweede druk.
72067: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... deel 2 het verhaal van marcus en het verhaal van mattheus
59952: LINDEN, JS. VAN DER - Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk? Door Js. van der Linden, in elven predikant der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage. Zevende druk.
59953: LINDEN, JS. VAN DER - Waarheid of dwaling. Den Haag bij J van der Burgh. 92 blz. Waarbij: Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk. 's Gravanhage bij Js. Bootsma. 56 blz. Waarbij: Heeft de christelijke gereformeerde kerk recht van bestaan? 's Gravenhage bij Js. Bootsma. 24 blz. Waarbij: Een onhoudbaar standpunt. 's Gravenhage bij Js. Bootsma. 30 blz.
1201: LINDEN, P. V.D. (PRED. VRIJGEM. ROTTERDAM) - Het Doctrinair leerstuk der hervorming. De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatieerd.
59959: LINDEN, P. VAN DER (PRED.VRIJE GEM ROTTERDAM) - De Hemelsche Rantsoeneering der Kerk verklaard in een Leerrede uit Hebreeen 10:14
59960: LINDEN-NIJDAM, E.J. VAN DER. - Bloemen, planten en kruiden.
41874: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... deel 1 de thora 10 e druk
22465: LINDEN, JS. VAN DER - De Heere is mijn Herder Psalm 23 toegelicht- door van der Linden Tweede druk.
22735: LINDEN, JS. VAN DER - Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk? Door Js. van der Linden, in elven predikant der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage. Zevende druk.
37326: LINDEN, JS. VAN DER - Waarheid of dwaling. Den Haag bij J van der Burgh. 92 blz. Waarbij: Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk. 's Gravanhage bij Js. Bootsma. 56 blz. Waarbij: Heeft de christelijke gereformeerde kerk recht van bestaan? 's Gravenhage bij Js. Bootsma. 24 blz. Waarbij: Een onhoudbaar standpunt. 's Gravenhage bij Js. Bootsma. 30 blz.
42764: LINDEN-NIJDAM, E.J. VAN DER. - Bloemen, planten en kruiden.
6597: LINDEN, JS. VAN DER - Waarheid of dwaling.
76622: LINDEN, JS. - De Heere is mijn Herder Psalm 23 toegelicht- door van der Linden Tweede druk.
18014: LINDENBORN, M. (DIRECTOR DER NED. ZEND. VEREENIGING - Onze Zendingsvelden III West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendingsvereeniging Uitgegeven door den zendingsstudieraad te Utrecht. In den handel gebracht door de N.V. " Algemeene Boekhandel voor inwendige- en uitwendige zending" te den Haag.
43338: LINDENHOUT VAN J (WEESINRICHTING) - Mijntje van den Esscheboom
59964: LINDENHOUT, J. VAN 'T - Na vijf en twintig jaren Levensherinneringen. derde druk.
59965: LINDHARDT, POUL GEORG - Die Krich in irher Geschichte. Skandiavische Kirchengeschichte seit dem 16. Jahrhundert Ein Handbuch Herausgegeben von Bernd Moeller.
44407: LINDHARDT, POUL GEORG - Die Krich in irher Geschichte. Skandiavische Kirchengeschichte seit dem 16. Jahrhundert Ein Handbuch Herausgegeben von Bernd Moeller.
36346: LINDSAY, ANDREW - De geschiedenis van Andrew Lindsay. Uit het Engels vertaald. Vierde druk.
59969: LINDSAY, ANDREW - De geschiedenis van Andrew Lindsay. Uit het Engels vertaald. Vijfde druk.
41985: LINDSAY, ANDREW - De geschiedenis van Andrew Lindsay. Uit het Engels vertaald. Vijfde druk.
59970: LINDWER, W. - De laatste 7 maanden Vrouwen in het spoor van Anne Frank.
23758: LINDWER, W. - De laatste 7 maanden Vrouwen in het spoor van Anne Frank.
59972: LINGBEEK, DS. C. A. - De Gereformeerde Bond en de -Confessioneele Vereeniging

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14