Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61364: MULDER, A.H. - De ezel van de heilige stal. Z'n origine en perspectieven, z'n grillen en grieven. Met illustraties van w.G. v.d. Hulst jr.
61365: MULDER, DR. H. - Gids voor het Nieuwe Testament. Vierde druk.
61371: MULDER, H. - Gids voor het Nieuwe testament. tweede druk.
61373: MULDER, I: - Handleiding voor eerstbeginnenden tot het leeren vertalen der Heilige Schrift, eerste en tweede stukje,
61374: MULDER, J. - Lerende hen onderhouden. Fragmenten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeentescholen in Rotterdam (1911-1985).
61375: MULDER, J. / VEENDORP, G. - Het leven in : een handboekje voor hen, die de volksschool hebben doorlopen.
61376: MULDER, J. DRS. - Protestants-christelijke groeperingen in West-Europa.
61377: MULDER, L.H. - Revolte der fijnen. De Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging (met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden).
61378: MULDER, LODEWIJK - De Stokvischorders. In der tijd toegelicht door Lodewijk Mulder, en thans in beeld vertoond door Willem Staring Jr. Gekartonneerd. ''11 van de 12 platen plaat 1 ontbreekt'
61366: MULDER, DRS. J. E.A. - Gelijkheid als dwang. Emancipatie en overheidsbeleid.
76378: MULDER, AD A.J. & HARM REINDERS (EINDRED.) - De nadagen van het verzet.
61369: MULDER, H. - De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen.
61370: MULDER, H. - Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschrijving en brieven van Hendrik Mulder. In leven ouderling van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Elspeet. 4e druk
30996: MULDER, H. - Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschrijving en brieven van Hendrik Mulder. In leven ouderling van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Elspeet. 4e druk
3561: MULDER, S.I. - Bijbel voor de Israëlitische jeugd. Door S.I. Mulder, doctor in de wijsbegeerte en inspecteur der Godsdienstige Israëlitische scholen. Tiende stuk. 119 blz.
61379: MULDERS DR. H.J.B. - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
61380: MULDERS, DR. P. J. - Arbeid om te leven en arbeidsleven. Een theologisch-ethische verkenning van het fenomeen 'arbeid', in het bijz. bij C. J. Dippel, A. Th. v. Leeuwen, Hanna Arendt en E. F. Schumacher.
61386: MULHAUPT, E. - Der Psalter auf der Kanzel Calvins. Bisher unbekannte Psalmenpredigten. Herausgegeben und eingeleitet von Erwin Mülhaupt.
61387: MULLEM, J. P. VAN - Akersloot - Boekje 2 ons dorpswapen
61388: MULLEM, J. P. VAN - Akersloot - Boekje 3 De edelen van Akersloot
61389: MÜLLENLIEFEN, J - Deugnisse von Christo. Predigten von J. Müllenliefn, prediker an St. Marien in Berlin. Erste und Zweite sammlung. Elfte Auflage. Stereotypausgabe.
32642: MÜLLENLIEFEN, J - Deugnisse von Christo. Predigten von J. Müllenliefn, prediker an St. Marien in Berlin. Erste und Zweite sammlung. Elfte Auflage. Stereotypausgabe.
72011: MULLER, HENDRIK (1611-1675) - Vermeerderde en doorgaans verbeterde Hemelsche liefdes-kus, ofte Goddelyke liefdes-vlamme, dat is opwekking tot de liefde Gods/door het voorstellen van deszelfs oneindige Liefde tegen ons. Met veele overheerlycke zinryke vaarzen voor ieder hoofdstuk verciert, en met nodige registers vermeederdert. Volgens de laatste hoogduytsche druk is hier bygevoegt een evangelische en apostolische wegwyzer, om zich uyt ieder capittel op de zon- en feestdagen daar van te konnen bedienen. in het hoogduytsch beschreven door wylen Hendrik Muller, in zyn leven leraar der H. godgeleerdheid, en superintendent &c. te Rostok, en wegens deszelfs voortreflykheid in de Nederduytsche taal getrouwelyck overgezet door V.H.D.M.
70180: MULLER, PHILIP LODEWIJK STATIUS - Veel hoofden, veel zinnen. Eerste en tweede deel 4e druk
71510: MÜLLER, BETHEL-ANTONIE (GEBOEN TE HERBERSTDALE, ZUID-AFRIKA) - Die lewende woord aan die mens van die hede, 'n bespreking van die vrae rondom die aktuele Woordverkondiging, Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van docgtor in de faculteit der Godgeleerheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op gezag van de rector magnificus prof. dr. H. Smitskamp hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 6 oktober 1961 te 9 uur in het Woestduincentrum Woestduinstraat 16 te Amsterdam
61390: MÜLLER - KRÜGER, THEODOR : - Der Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt. . .
61395: MULLER, DR. P. L. - De Unie van Utrecht. Met facsimile van de ondertekening der unie. Tweede druk. J. L. Beijers.
61396: MULLER, DR. P.J. - Handboek der dogmatiek. Ten dienste der Ned. Hervormde Kerk.
61397: MULLER, E. - Inventaris 22 - Hypotheekbewaarders te Utrecht en Amersfoort
61399: MULLER, G. M. - De Grebbelinie wat er nog aan herinnert
61400: MÜLLER, GERHARD - Zwischen Reformation Gegenwart
61401: MULLER, P. H. - Bibliografie. Betreffende den Bijbel, den Godsdienst, het Christelijk geloof, de Kerkgeschiedenis, enz. 1882 - 1933.
61402: MULLER, P.H. - Gedenkt uwen voorgangers..." Ingeleid door Prof. Dr. M.J.A. de Vrijer.
61403: MULLER, PROF. DR. P.J. - De Europeesche oorlogsbrand Deel 1 Een Boek voor het Nederlandsche Volk.
61404: MÜLLER, TH. (OUD-DIRECTEUR DER THEOLOGISCHE SCHOOL TE PARAMARIBO, PREDIKANT TE ZEIST). - Een blik in de geschiedenis der Evangelische broedergemeente.
61405: MULLER-BOHN, JOST - Spurgeon ein mensch von Gott gesandt.
61407: MUMMENHOFF, ERNST - Hans Sachs. Zum 400 jährigen Geburtsjubiläum des Dichters. Im Auftrag der Stadt Nürnberg von Ernst Mummenhoff (Stadarchivar)
46565: MUMMENHOFF, ERNST - Hans Sachs. Zum 400 jährigen Geburtsjubiläum des Dichters. Im Auftrag der Stadt Nürnberg von Ernst Mummenhoff (Stadarchivar)
21641: MUNCH, E. LUIK- BROES W AMSTERDAM- ROIJAARDS H J UTRECHT - Over het ongrondwettige en schadelijke van een concordaat tusschen Nederland en Rome aan te gaan.
61408: MUNCH, E. - Over het ongrondwettige en schadelijke van een concordaat tusschen Nederland en Rome aan te gaan.
43234: MÜNCHGESANG, R. - Spartacus de slavenaanvoerder. Een verhaal uit het oude Rome bew Titia van der Tuuk, . 4 Kunstdrukplaten van W. Rohml .
53174: DE MUNCK - Heusden kroniek van een stadje.
61409: MUNCKLEY, JOHN - The principles and practice of moderate Noncorformists, with respect to odrination, exemplified in a Sermon preach'd at the ordination of Mr. John Muncley, january the 19th. 1717. And a charge given to Mr. James Read, Mr. Henry Read, Mr. Richard Biscoe, Mr. George Smyth, and Mr. S. Chandler, after their being Ordain'd, Dec. 19th 1716. to which is added a letter to a divine in Germany, giving a brief but true account of the protestant dissenters in England by Edmund Calamy D.D. The Second Edition.
34695: MUNCKLEY, JOHN - The principles and practice of moderate Noncorformists, with respect to odrination, exemplified in a Sermon preach'd at the ordination of Mr. John Muncley, january the 19th. 1717. And a charge given to Mr. James Read, Mr. Henry Read, Mr. Richard Biscoe, Mr. George Smyth, and Mr. S. Chandler, after their being Ordain'd, Dec. 19th 1716. to which is added a letter to a divine in Germany, giving a brief but true account of the protestant dissenters in England by Edmund Calamy D.D. The Second Edition.
61410: MUNK, KAJ - In Gods waagschaal. Nederlands van Johan Winkler.
61411: MUNK, KAJ - Troost en tucht. Eerste en laatste preken. Nederlands van Johan Winkler.
61412: MUNK, KAJ - In Gods waagschaal. Nederlands van Johan Winkler.
61416: MUNK, KAJ - Troost en tucht. Eerste en laatste preken. Nederlands van Johan Winkler.
61413: MUNK, KAJ - Van feest tot feest
61415: MUNK, KAJ - naast de bijbel
61417: MUNNIK, H.A. - Jona, een teeken. Het boek Jona in vier predikatie's.
61418: MUNNIK, H.A. - Jona, een teeken. Het boek Jona in vier predikatie's.
61419: MUNSTER, H. TH. - Zie, hij komt op de wolken. De openbaring aan Johannes.
61421: MÜNSTER, THOMAS - Partisanen.
61422: MUNTENDAM, J. (PREDIKANT BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - De verrezen Heer herdacht in het Christelijke gezin. Dagelijkse overdenkingen van's Heeren leven op aarde na zijne opstanding tot aan zijne hemelvaart.
21598: MUNTENDAM, J. (PREDIKANT BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - De verrezen Heer herdacht in het Christelijke gezin. Dagelijkse overdenkingen van's Heeren leven op aarde na zijne opstanding tot aan zijne hemelvaart.
61423: MUNTERS, Q.J. - Rekrutering als roeping. Sociologische overwegingen met betrekking tot het missionaire handelen.
14112: MURNER, THOMAS - Tijl Uilenspiegel. Serie Oud Goud: wereld literatuur voor de jeugd. Zesde druk.
61426: MURNER, THOMAS - Tijl Uilenspiegel. Serie Oud Goud: wereld literatuur voor de jeugd. Zesde druk.
76115: MURRAY, A. - De volle pinksterzegen
76116: MURRAY, A. - het gebedslen2edruk
76117: MURRAY, A.NDREW - Voor God werkern
61427: MURRAY, A. - De ware wijnstok. Overdenkingen voor een maand over Johannes 15: 1-16.
61430: MURRAY, ANDREW - Waarom gelooft u Niet.
61432: MURRAY, IAIN H. - Diary of Kenneth A. MacRae - A record of fifty yeurs in the Christian Ministry - Edited with additional biographical material.
76112: MURRAY, A. - Gods beste geheimern voor uw dagelijks geloofsleven
76113: MURRAY, A. - Apostel derliefde door Leona Choy
76114: MURRAY, A. - Waarom gelooft u niet
61433: MUSEUMBOEK, GROOT - Samenstelling Joost Elffers en Mike Schuyt. Tekst en redactie Annemiek Overbeek. Geïllustreerde gids langs 660 musea van Nederland.
23183: MUSLIN, D. - Jezus geboorte, in zeven leerredenen, benevens eene over zijne kindschheid; door David Muslin, predikant aan de Munsterkerk te Bern. Uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. Brouwer.
14040: MUSLIN, DAVID - Jezus hemelvaart, en de uitstorting van den Heiligen Geest, in tien leerredenen. Uit het hoogduitsch vertaald door J. H. Brouwer.
61435: MUSLIN, D. - Jezus geboorte, in zeven leerredenen, benevens eene over zijne kindschheid; door David Muslin, predikant aan de Munsterkerk te Bern. Uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. Brouwer.
61436: MUSLIN, DAVID - Jezus hemelvaart, en de uitstorting van den Heiligen Geest, in tien leerredenen. Uit het hoogduitsch vertaald door J. H. Brouwer.
61438: MUSSENDORP, H. VAN - De wonderdokters van Amersfoort. 4e druk.
61442: MUSSNER, FRANZ. - Traktat über die Juden.
61443: MUTH, HANSWERNFRIED EA. - Tilman riemenscheider und seine werke.
76092: OOORDT VAN J F / HOFSTEDE DEGROOT J W P /PAREUA L G / SONIUS SWAAGMAN J / MUURLING W. - WAARHEID in LIEFDE een Godgeleerd tijscchrift voor beschaafde Christenen onder medewerling van het Godgeleerd Gezelscap totzinspreuk hebbende Gods Woordis deWaarheiD
61445: MUYLWIJK, P. D. - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie
61446: MUYNCK, A. DE DRS. - Worden die ik zijn mag de basis voor sociaal-emotionele vorming
69576: HOLLANDS MUZE - Hollands muze. Proza en poëzy van onze geliefdste auteurs
42943: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op weg naar den hemel. 144 blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg, 164 blz. Het kinderdeel der vromen, 174 blz. en 2 pag boekenlijst ,
22118: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, Voorgesteld in vragen en antwoorden aangelegt tot ontdekking van genadeloze: maar meest tot onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heyligmaking en blydschap des geloofs. By Pieter van Gilst te ROTTERDAM 1733 (3) 122 blz. Waarbij: Eens christen opmerking op den hemel wech, tot nuttigheid aangelegt op vele gevallen tot overtuiging van onbekeerde maar voornaam tot opbouw, troost onderrigting en verquikking der vromen, als het de Heere believe zal te zegenen. 4e druk. By Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732 (4) 143 blz. Waarbij: Onderrigt voor waare vroome om een betamelyk gebruyk van het H. Avondmaal te maken. Bij Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732, 144 blz. Niet in SGT. Waarbij: Het Kinderdeel der vroome, behelzende het zalig deel der vroome, dat zy kinderen Gods zyn, met de zalige gevolgen van haar kindtschap. Den tweeden druk. Bij Nicolaas en Paulus Topyn te ROTTERDAM 1733, (12) 157 SGT M419.
72040: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Alle de werken Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raad, moedgeving en versterking der zwakken; dien doorgaans de Avondmaals-tijden in plaats van tijden van verkwikking, tijden van beroering zijn, alsmede tot algemeene stichting en opwekking. Openbaring XIX: 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de Bruiloft des Lams. Door Lambertus Myseras, lidmaat des Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 152 blz. AMSTERDAM, Höveker. SGT M441. Waarbij geb.: Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegd tot overtuiging van Genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad- en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking, en verzekering; in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daar over. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 236 blz. SGT M38
14041: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Eens Christens opmerking op den Hemel weg. etc. Naar de laatste uitgave herdrukt.
25513: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Eens Christen opmerking op den Hemelwech. Tot nuttigheit aangelegt op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerde; maar voornamelyk tot opbouw, troost, onderrichting en verquikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. Letterlyk naar de druk van Abraham Cornelis, 1776. 144 blz. Waarbij geb.: Onderrigt voor waare vroome. Om een betamelyk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raar, moedgeving en versterking der swakken, dien doorgaans de Avondmaals tyden in plaats van tyden van verquikkinge, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigtinge en opwekking. Letterlyk naar de druk van Gerardus Winterswyk, 1726. (6) 136 blz. Waarbij geb.: Het cabinet des Genaden-Verbonts, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegt tot overtuiging van genadenloose menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raat en moetgeing te dienen, tot bevordering van haar geloof, blydschap, heiligmaking en versekering, en in vragen voorgestelt, met nuttige aanmerkingen daar over. Letterlyk naar de druk van Nicolaas Topyn, 1734. (4) 185 blz. Waarbij geb.: Der vroomen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgestelt in vragen en antwoorden. Aangelegt tot ontdekking van genadelooze, maar meest onderrigting en trost van duistere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heiligmaking en blydschap des geloofs. Letterlyk naar de druk van Gerardus Winterswyk, 1727. (6) 128 blz. Waarbij geb.: Het kinderdeel der vromen, belezende het zalig deel der vroome, dat zy kinderen Godts zyn, met de zalige gevolgen van haar kindtschap. Aangelegt tot een algemeene stigting, maar meest tot troost, raat- en moetgeving, en bevordering der heiligmaking der kinderen Godts.Letterlyk naar de druk van Nicolaas Topyn, 1738. 144 blz.
35661: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgestelt in vragen en antwoorden, aangelegt tot ontdekking van genadelooze, maar meest onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heyligmaking en blydschap des geloofs. Den 15e druk.
17519: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Onderrigt voor waare vroomen, om een betamelyk gebruik van het H. Avondmaal te maaken. Dienende tot raad, moetgeving en versterking der swakken, dien doorgaans de Avontmaals tyden, in plaats van tyden van verquikking, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigting en opwekking. Opgestelt door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Den vierden druk.
18479: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het cabinet des genaden-verbont. Zynde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. ect 3e druk
35349: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het kabinet des genaden-verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade (....). 184 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig der deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) 137 blz. en: Eens christens opmerking op den hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrichting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. 132 blz. En: Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden (...). 116 blz. En: Onderrigt voor ware vromen. Om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken (...). 124 blz.
30445: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het kabinet des genaden-verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade (....). 184 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig der deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) 137 blz. en: Eens christens opmerking op den hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrichting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. 132 blz. En: Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden (...). 116 blz. En: Onderrigt voor ware vromen. Om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken (...). 124 blz.
1810: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - De geestelijke pelgrim of te wel der vromen ondervinding op de weg naar de hemel. 2e druk
17854: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 144 blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 164 blz. Waarbij: Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 160 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 174 blz. Waarbij: Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het Verbonds der Genade. 236 blz.
16548: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Alle de werken van Myseras. Waarin opgenomen : Het kabinet des genade-verbond, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. (6) 238 (4) blz. 3e druk Rotterdam Niklaas en Paulus Topyn 1725 Het kinderdeel der vromen. (5) 156 (2) 4e druk bij AMSTERDAM Abraham Cornelis 1770 Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. (143 blz. Rotterdam Hendrik van Pelt 1738. Der Vroomen ondervinding ect 128(40Bl AMSTERDAM Abraham CORNELIS 1777 Eens Christens opmerking op den Hemelweg. (2) 143 blz. GRAVENHAGWE Gerardus Wintersdijk 1739
16515: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op weg naar den hemel. 144 blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg, 164 blz. Onderricht voor ware vromen, 160 blz. Het kinderdeel der vromen, 174 blz. en 2 pag boekenlijst Het kabinet des genaden-verbonds, 236 blz. en 4 pag boekenlijst
61458: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, Voorgesteld in vragen en antwoorden aangelegt tot ontdekking van genadeloze: maar meest tot onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heyligmaking en blydschap des geloofs. By Pieter van Gilst te ROTTERDAM 1733 (3) 122 blz. Waarbij: Eens christen opmerking op den hemel wech, tot nuttigheid aangelegt op vele gevallen tot overtuiging van onbekeerde maar voornaam tot opbouw, troost onderrigting en verquikking der vromen, als het de Heere believe zal te zegenen. 4e druk. By Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732 (4) 143 blz. Waarbij: Onderrigt voor waare vroome om een betamelyk gebruyk van het H. Avondmaal te maken. Bij Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732, 144 blz. Niet in SGT. Waarbij: Het Kinderdeel der vroome, behelzende het zalig deel der vroome, dat zy kinderen Gods zyn, met de zalige gevolgen van haar kindtschap. Den tweeden druk. Bij Nicolaas en Paulus Topyn te ROTTERDAM 1733, (12) 157 SGT M419.
61455: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Onderrigt voor waare vroomen, om een betamelyk gebruik van het H. Avondmaal te maaken. Dienende tot raad, moetgeving en versterking der swakken, dien doorgaans de Avontmaals tyden, in plaats van tyden van verquikking, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigting en opwekking. Opgestelt door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Den vierden druk.
25511: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raad, moedgeving en versterking der zwakken; dien doorgaans de Avondmaals-tijden in plaats van tijden van verkwikking, tijden van beroering zijn, alsmede tot algemeene stichting en opwekking. Openbaring XIX: 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de Bruiloft des Lams. Door Lambertus Myseras, lidmaat des Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 152 blz. AMSTERDAM, Höveker. SGT M441. Waarbij geb.: Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegd tot overtuiging van Genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad- en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking, en verzekering; in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daar over. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 236 blz. SGT M385
33705: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het verbond der genade. Aangelegd tot overtuiging van genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad - en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking en verzekering; in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daarover. Door Lambertus Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Nieuwe onveranderde uitgave.
45391: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Alle de werken van Myseras. Waarin opgenomen : Der vromen ondervinding op weg naar den hemel voorgesteld in vragen en antwoorden. - Eens Christens opmerking op den Hemelweg. (. Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. ( Het kinderdeel der vromen. () Het kabinet des genade-verbond, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. (
14042: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG - Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. Naar de laatste uitgave herdrukt.
38950: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op weg naar den hemel. 127blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg, 143blz. Onderricht voor ware vromen, 136 blz. Het kinderdeel der vromen, 152 Het kabinet des genaden-verbonds, 200 blz
36533: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Eens Christens opmerking op den Hemel weg. etc. Naar de laatste uitgave herdrukt.
72996: LUCIUS ANNAEUS SENECA (5 V. CHR.-65 NA CHR. - Annæ Senecæ Tragoediæ,
72228: NAASTEPAD J.M. TH. - Pasen en passie bij Johannes, deel 1 hoofdstuk 12-17, verklaring van een bijbelgedeelte
76390: GIDAD T NACHUM - de Joden in Duitsland van de romeinese tijd tot de Weimart Republiek
72629: NAEFF, TOP - SCHOOLIDYLLEN Geils Rie Reinderhoof
75875: NAEFF, FRANS - Aanzien 65-70. Vijf Jaar Wereldnieuws in Beeld..
75896: NAGTEGAAL, J. - Kent u ze nog...de Bennekommers (gesigneerd)
62275: NAHON, ALICE - Op zachte Vooizekens. Gedichten. Twintigste druk 50e tot 54e duizendtal.
5530: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, .verdedigt tegen dwalingen en dwaalgeesten 7e druk.
32663: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam. Vierde druk. Waarbij geb.: Kort begrip der christelijke religie Met eenige voorname Schriftuurplaatsen voor Eerst-beginnende en die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, Predikant te Monnikendam. Vierde druk.
38856: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren Helig Avondmaal, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. Tweede deel.
29784: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Twaalf uitgezochte Leerredenen over verschillende keurstoffen
43907: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten, door Petrus, pred. te Monnikendam. Tweede deel, zevende druk.
25325: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der christelyke religie, ten klaarste en allerkortste ingelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Dertiende druk.
22061: NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV uitgegeven door J. van Nuys Klinkenberg, A. L. M. theol. et philos. doctor, Hoogleraar in de Godgeleerdheid en kerkelijke Geschiedenisssen aan het Athenæum illustre, en predikant te Amsterdam. Eerste en tweede deel.
62277: NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Kort Begrip der Christelijke religie, met eenige voorname schriftuurplaatsen, voor eerstbeginnende, en die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Tiende druk.
62278: NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV uitgegeven door J. van Nuys Klinkenberg, A. L. M. theol. et philos. doctor, Hoogleraar in de Godgeleerdheid en kerkelijke Geschiedenisssen aan het Athenæum illustre, en predikant te Amsterdam. Eerste en tweede deel.
62281: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam.
62285: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nogthans heil begeerige zielen,die zich willen begeven tot des HEEREN H AVONDMAAL negende druk tweede deel Kort begrip--- verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. Tweede deel.zevende druk.
1698: NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Kort Begrip der Christelijke religie, met eenige voorname schriftuurplaatsen, voor eerstbeginnende, en die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Tiende druk.
62282: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam. Vierde druk. Waarbij geb.: Kort begrip der christelijke religie Met eenige voorname Schriftuurplaatsen voor Eerst-beginnende en die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, Predikant te Monnikendam. Vierde druk.
62280: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, .verdedigt tegen dwalingen en dwaalgeesten 7e druk.
62283: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren Helig Avondmaal, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. Tweede deel.
62284: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten, door Petrus, pred. te Monnikendam. Tweede deel, zevende druk.
62286: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religir ten klaarste en allerkortste. Opengelegt ten dienste voor mingeoefende en nogtans Heilbegeerige Zielen, die zich willen begeven tot des HEEREN H. Avondmaal. 8e drukk
27446: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam.
38378: NUYS KLINKENBERG J VAN (1744-1817, PROF. TE AMSTERDAM) EN GER. JOH. NAHUYS. (AMSTERDAM) - DE BIJBEL door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen verklaerd. (Vanaf dl. 4 alleen door J. van Nuys Klinkenberg)
40645: NAIRAC, C. A. - een oud hoekje der Veluwe 2e druk
62287: NAKATENUS, WILHELMUS - Het Hemels Palm-hof beplant. Met verscheidene schoone Gebeden, Oeffeningen, Litanien en Lofzangen, Door den Eerw. Pater Wilhelmus Nakatenus, Priester der Societeit Jesu. In den laatste druk veel vernieuwt en vermeerderd.
62288: NAKATENUS, WILHELM, S. J. (NAKATEN). - Himmlisch Palm-Gärtlein, Zur beständigen-Undacht, und geistlichen Ubungen, Richt allein mit Zag-Zeiten, Litanenen Gebet, teren, Betrachtungen, zc. Wondern auch mit heylsamen aus Göttlichem. Wort und 55. Dätteren gezogenen. Unterweisungen und Lehr=Stüden. Reichlich beteket, Fruchtbarlich gegründet, und Unnehmlich gezieret duch P. Wilhelm. Nakatenum, der Societät Jesu Priestern 7e druck, mercklich in Matery und Kupffer Stücken vermehrt, und verbessert. Zu Beförderung der Undacht, ist Dieser Editition ein sonderbehres Tractätlein zugesekt: Darinn etlicher vornehmer heiligen Bilder, und sonderbahre Undacht zu denen, begrissen seund. Ex speciall Approbatione Serenissimi & Reverendissimi
62290: NANNING, J.PASTOOR TE BUITENVELDERT (BIJ AMSTERDAM) - Predikatien op de zondagenondag van den Advent en eindigende op den tweeden Zondag na HH Driekoningen dele 1 t/m8 deel9 JEZUs te BETHLEHEM geboren besneden en aangebeden 61 predikatien op de Geboorte Besnijdenis-en aanbiddinge des Zaligmakers en op andere dan invallende Vierdagen gedaan
74146: TIEMAN NAOMI - Schaduw over koningsdag (illustraties: Gustavo Garcia)
70925: NAPEL, G. TEN - Hollandse Jaap (geïllustreerd door W. Hardenberg)
70922: NAPEL, G. TEN - Teun de jager (serie: Voor rakkers en bengels, schrijver van: 'De wilde vogel', geíllustreerd door E.C. Leegstra)
45821: NARKISS, BEZALEL (ED.) - Spiegel van de Joodse beschaving. M.m.v. Dr. Samuel Abramsky, Prof. David Flusser, Prof. Abraham C. Schalit, Dr. Michael Ziv. Dutch translation by Drs. Harry van den Bergh,
62293: NARKISS, B., (RED.), - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
62295: NARKISS, BZALEL - Spiegel van de Joodse Besechaving M.m.v. Dr. Samuel Abramsky, Prof. David Flusser, Prof. Abraham C. Schalit, Dr. Michael Ziv. Dutch translation by Drs. Harry van den Bergh.
49102: NARKISS, B., (RED.), - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
62296: NASSOUWE, WILHELMUS VAN - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing door Dr. Anthony J.M. Cornelissen.
62299: NATORP, PAUL - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus. € (euro) 35.00
44671: NATORP, PAUL - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus. € (euro) 35.00
62302: NATZIJL, M.M. (RED) - Opdat het u welga. 25 jaar Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten, 1971-1996.
72215: KOLHBRUGGE H F DR DOOR NATZIJL H. - Gedachten van dr. H.F. Kohlbrugge, over de Heidelbergse Catechismus, 52 korte meditaties, tweede druk
10832: NATZMER, GERT VON. - Geheimen der Natuur. De verborgenheden van het planten- en dierenleven. Met 121 afbeeldingen. Tweede druk.
62303: NATZMER, GERT VON. - Geheimen der Natuur. De verborgenheden van het planten- en dierenleven. Met 121 afbeeldingen. Tweede druk.
1335: NAUTA, D. /DOOREN, J.P. (RED.) - De nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
74908: SIZOO DR.A EN NAUTA DR. D. - Augustinus redevoeringen in de zitting van den senaat der vrije universiteit ter herdenking van den geboortedag van Augustinus gehouden op 12 november 1954
62307: NAUTA, D. - Samuel Maresius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Heilige Godgeleerdheid, op gezag van den rector-magnificus Dr. J. Wille, hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 5 juli 1935, des namiddags te 3 1/2 uur, in het gebouw van de maatschappij voor den werkenden stand te Amsterdam.
62308: NAUTA, D. - CALVIJN EN ZIJN ACEDEMIE TE GENÈVE redevoeringen in een publieke zitting van den Senaat der Vrije Universiteit op 22 mei 1959
57639: ITTERZON VAN G P EN NAUTA D PROF DR. RED - Geschiedenios van de Kerk 9 dln 2e herziende druk
2357: NAUTA, PROF. DR. D. (VOORZITTER) E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 2. 488blz.
62318: NAUTA, PROF. DR. D. - Twee geschriften ut de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland.
38888: NAUTA, D. - Samuel Maresius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Heilige Godgeleerdheid, op gezag van den rector-magnificus Dr. J. Wille, hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 5 juli 1935, des namiddags te 3 1/2 uur, in het gebouw van de maatschappij voor den werkenden stand te Amsterdam.
62309: NAUTA, D. - Calvijn leidsman en voorbeeld. Rede ter gelegenheid van den vijfenzeventigsten gedenkdag van de Stichting van de Vrije Universiteit.
62310: NAUTA, D. AND J.P. VAN DOOREN (ED.) - De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
62311: NAUTA, D. /DOOREN, J.P. (RED.) - De nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
62312: NAUTA, DR. D - Pierre Viret Medestander van Calvijn. (1511-1571) In leven en werk geschetst.
62313: NAUTA, DR. D. - Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
62314: NAUTA, DR. D. - Guillaume Farel.
62315: NAUTA, DR. D. - Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
62317: NAUTA, PROF. DR. D. - Opstelleen, aangeboden aan professor dr. D. Nauta, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 7 juni 1968.
16072: NAUTA, DR. D. - Guillaume Farel.
74605: NAUTA, D EN A.DE GROOT, O.J.DE JONG E.A. - van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 5. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
62319: NAUTO, PROF.DR. D. (E.A.) - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (deel 3).
62320: NAUTO, PROF.DR. D. (E.A.) - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (deel 4).
6167: NAUTO, PROF.DR. D. (E.A.) - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (deel 1).
55474: GREGORY OF NAZIANZUS). - SANCTI PATRIS NOSTRI GREGORII THEOLOGI, Vulgo Nazianzeni, Archiepiscopi Constantinopolitani, Opera Omnis quæ extant vel ejus nomine circumferuntur, ad mss. Codices Callicanos, Vaticanos, Germanicos, Anglicos, nec non ad Antiquiores Editiones Castigata; multis aucta etc., etc
62323: NEALE, J. M. - De Egyptische zwervers. Een geschiedenis uit de tiende grote Christenvervolging. Opnieuw bewerkt door J. van den Berg. Illustraties van F. J. Duetz.
20329: NEANDER, A. - Allgemeine Geschichte der christlichen Religionund Kirche. Von dr. August Neander. I, 1: (12) 268 blz. I, 2: (16) 269-571 blz. I, 3: (25) 573-882 blz. 2, 1: (19) 320 blz. II, 2: (19) 321-620 blz. II, 3: (27) 621-1072 blz. V, 2: (24) 891 blz. 1826-H 1845
62326: NEBLETTE, C.B. - Photography, its principles and practice. C.B. Neblette, F.R.P.S. Counselor and administrative head, department of photographic technology, Rochester atheneum and mechanics instititute. Fellow, photografic society of America; Royal photografic society of Great Britain. Fourth edition - sixth printing. With chapters bij Ralph H. Braden. Department of chemistry; Howard C. Colton - Silas M. Thronson, department of photographic technology, Rochester instititute of technology. and J.W. Gillon, Development department, Eastman Kodak Company. Geïllustreerde editie.
57868: JONG DE LAURENSN(1886-1961OEFENAAR VRIJE GERF GEM TE VLAARDINGE LATER OUDERLING GERF GEM IN NED - Ontwaakt Noorderwind en kom gij Zuidenwind 7 opefeningen
73425: MEER VAN DER A PRED OUID GERF GEMEENTE IN NED - Een waarschuwend getuigenis zes preken en6 meditaties
65112: SCHINKELSHOEK J PRED OUD GERF GEM IN NED - Diepte des rijkdoms. 37 overdenkingen
19668: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Het troostboek voor de christen. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties.
64539: ROOS J EN TREUR T R PREDIKANTEN GERF GEM IN NED - GODS wijs beleid Bevestiging en in trede te Chilliwack
31684: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Om te gedenken opstellen aangeboden tegelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum div meedewerkers o.a Ds J Roos-L M P Scholten- Ds W Verhoeks-
65410: SCHULTINK A - F MALLAN PRED GERF GEM IN NED - Als een wachter op Sions muren besteld bevestiging en in trede te Barneveld
71798: WOESTIJNE CHR VAN DER PRED GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NED - Op U verlaat zich de arme 10 talpredikatien Hebreen11 vers 24 t/m 27 -Romeinen 9vers8 -Exodus 14 vers15 -Daniel6vers11 -Psalm 65 vers10 t/nm 12 -Denterononium 18 vers 15 - Micha 5 vers1 -Lukas 18 vers31 t/m 34 2 preken over -Lukas 22 vers53b
75141: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Het gesproken woord 8 lijden,sterven en opstadings preken
72407: WOESTIJNE CHR VAN DER PRED GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NED - HET DAL DES LOFS de weg der bekeering 10 preken
69652: ROOS J PRED GERF GEM IN NEDELAND - Van t Kerk,lijk Erf div nummers uit de jaargang en 3 -4-51994-96
62327: NEDERBRAGT, DR. J.A. - Jeruzalem indien ik u vergete...
62328: NEDERKOORN, W.P., STORK, G.J.B. - Er op of er onder: hoe Achterhoek en Lijmers de Duitsche bezetting doorstonden en ervan werden bevrijd: gegevens over den bezettingstijd, het verzet en de bevrijding / verz. en geordend door W.P. Nederkoorn en G.J.B. Stork
49091: MALLAN F PRED GERF GEN IN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren -1982-83-84-85-86-87--88--89--1990-91-92-93-94-95-96--97-98-- 99-2000- 01-02-03-04-05- 06 -07--08--09 2010-11-12--13
71933: MALLAN F PRED GERF GENMIN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland 1981 met uitvoerig verslag van de kerkelijke ontwikkelingen in 1980
71791: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Het erfdeel in Hem gezegend vijtal predicaties Ester 5 vers 2-3 -Psalm72 vers8-10 - Lukas 2 vers 13-14 - Johannes 17 vers 11 - Felemon vrs 11-12
49089: MALLAN F PRED GERF GENMIN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1968-69-70-71-72-73-74--75-76-78-79
64541: ROOS J PRED GERF GEM IN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1981
56064: HANDELINGEN VAN DE SYNODE DER CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK IN NEDERLAND - Acta van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland
40511: HANDELINGEN VAN DE SYNODE DER CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK IN NEDERLAND - Acta van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland
74944: MALLAN F PRED GERF GENMIN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1982-83-84-85-86-87-88-89- 1990-91-92-9394-95-96-97-98-99- 20002001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2007-2009- 2013
71789: GEBRAAD L PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND - Door Zijn Geest gelstichtvijtal predicaties a deel 2 Genisis 21 vers 18-19-Deuternonium 18 vers 15 Advent-Mattheus2 vers 23 1e zondag van het jaar=Lukas 5 vers24 enOpenbaring22 vers 17 Zondag na Pinksteren
71799: GEBRAAD L PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND - Door Zijn Geest gelsticht vijtal predicaties deel 1 Exodus 2 vers 24-1Samuel30 vers24-Psalm 68 vers 19 Hemelvaartsdag-Romeinen6 vers23 en Gelaten4 vers 4-5a deel 2 Psalm 1 vers6 -Psalm 84 vers 12 -Lukas 12 vers31 -handelingen 5 vers 41 -Efeze 1 vers 7 deel3 Genisis 21 vers 18-19-Deuternonium 18 vers 15 Advent-Mattheus2 vers 23 1e zondag van het jaar=Lukas 5 vers24 enOpenbaring22 vers 17 Zondag na Pinksteren
71794: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Tot roem van Uw gernade deel 1 achtalpred ` 2 Koningen1 vers13-15 -Prediker 9 vers14-15 -Jesaja 55 vers 3c - Daniel6 vers 24 -Mattheus9vers9-10 -Johannes9vers34-38 -Hebreen11 vers24-26 - 1 Petrus1 vers18-20 deel 2 achtalpred Richteren13vers5 Advent- Jesaja60vers1 advent - Lukas 2vers7Kerst Mattheus2 vers11 Kerst - Johannes 1 vers16 - laatste zondag van jaar Jakobus5 vers 9 oudjaar 2 Koningen6vers16 nieuwjaar -Johabnnes 1 vers33-34 1e zondag deel 3 achtalpred Genesis22vers17 - Richteren3vers31 - iden6vers24n - iden 16 vers30 -Prediker3vers4a -Mattheus 8 vers14-15 - Johannes 1 vers48-51 -Efeze 2 vers12-13
71795: KETTERIJ M PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - VREDE zijulieden deel 1 acht feesststoffen Lijdenstijd en Goede vrijdag en Pasen Johannes13vers10 -Johanneas13 vers30b -Johannes 19 vers4-7 -Jesaja 53 vers10b -Johannes 20-1-10 -Johannes 20 vers19-23 - Efeze 2 vers21-22
71796: KETTERIJ M PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - VREDE zijulieden deel 2 acht feesststoffen Advent-Kerst-oud en Nieuwjaar Jersaja 64 vers 1-Lukas1vers 31t/m45 -Lukas2vers13 -Jesaja21 vers11-12 -Jesaja 26vers8b -Mattheus 4 vers1-4 -Mattheus4 vers4-7
71792: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Tot roem van Uw gernade deel 2 achtalpred Richteren13vers5 Advent- Jesaja60vers1 advent - Lukas 2vers7Kerst Mattheus2 vers11 Kerst - Johannes 1 vers16 - laatste zondag van jaar Jakobus5 vers 9 oudjaar 2 Koningen6vers16 nieuwjaar -Johabnnes 1 vers33-34 1e zondag
71793: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Tot roem van Uw gernade deel 3 achtalpred Genesis22vers17 - Richteren3vers31 - iden6vers24n - iden 16 vers30 -Prediker3vers4a -Mattheus 8 vers14-15 - Johannes 1 vers48-51 -Efeze 2 vers12-13
71788: GEBRAAD L PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND - Door Zijn Geest gelsticht vijtal predicaties deel 1 Exodus 2 vers 24-1Samuel30 vers24-Psalm 68 vers 19 Hemelvaartsdag-Romeinen6 vers23 en Gelaten4 vers 4-5a deel 1
62333: NEE, WATCHMAN - Het Normale Christelijke Leven.
62334: NEE, WATCHMAN - Het Normale Christelijke Leven.
62335: NEE, WATCHMAN - Zitten Wandelen Standhouden
72217: NEELDE DS. C., SILFHOUT DS. W. - Tot een teken, Joodse feesten en symbolen
62337: NEELE, C. DS. EN VISSCHER, W. DS. - Het karakter van de cermoniën in Bijbels licht. Het oost-europese Jodendom.
62336: NEELE, C. DS - Kenmerken van wedergeboren kinderen
62339: NEERBOS, DS. B. VAN - Een vertroostende blik in de toekomst.
62340: NEERBOS, DS. B. VAN - Een Vertroostende blik in de toekomst. 4-tal Advents-predikaties.
50696: BIBLIA NEERLANDICA- - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks Chromolithografisch frontispice met 130 houtsneeplaten en een fijn gekleurde plaat.
50697: BIBLIA NEERLANDICA- - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks
2070: BIBLIA NEERLANDICA- - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks Chromolithografisch frontispice met 130 houtsneeplaten en een fijn gekleurde plaat.
62341: NEGENMAN, DRS. JOHAN - Een geografie van Palestina.
62342: NEGENMAN, DRS. J.H. - De bakermat van de Bijbel. Geschiedenis, cultuur en godsdienst van de wereld waarin de Bijbelse teksten zijn ontstaan, gegroeid en voltooid. Ingeleid door prof. dr. A.S. van der Woude. Met een epiloog van Luc. H. Grollenberg.
9414: NEGEV, AVRAHAM - Schatten uit Bijbels bodem.
62343: NEGEV, AVRAHAM - Schatten uit Bijbels bodem.
45973: NEIL,J. - Palestina en de Bijbel Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak van de Heilige Schrift. Met illustraties van Koppenol. Prachtig geillustr. Index.
62344: NEIL, DR. JAMES - Palestina en de Bijbel. Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de Heilige Schrift. Met titelplaat en 23 ophelderingen penteekeningen van C. Koppenol.
62345: NEIL,J. - Palestina en de Bijbel Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak van de Heilige Schrift. Met illustraties van Koppenol. Prachtig geillustr. Index.
72631: WALLINGTON NEIL - Encyclopedie van Brandweewagens en Brandbestrijding Geillustreerd overzicht van brandweerwagens uit alle landen van de wereld met 700 gfoto,s van moderne en Hostorische voertuigen
62346: NEILL, STEPHEN / ANDERSON, GERALD H. / GOODWIN, JOHN. - Concise dictionary of the Christian World Mission.
72876: NEILLANDS, ROBIN - De slag om de Rijn, De bittere strijd om Arhem, de Schelde en de Ardennen., fotopagina's ongenummerd. Foto's, kaartjes. Oorspronkelijke titel: The battle for the Rhine 1944.
70517: BENSCHOP NEL - Een vlinder van God omslagontwerp Han Prins
70519: BENSCHOP NEL - Zo zag ik hem... eerste druk
71082: VEERMAN NEL - Poesje, waar ben je geillustreerd door Corrie van der Baan
70508: BENSCHOP NEL - Licht onder de horizon eerste druk met illustraties van Frouke E. Botma
70511: BENSCHOP NEL - Een open hand naar de hemel omslagontwerp Jos Kipping
70512: BENSCHOP NEL - Verborgen bloemen vijfde druk
70513: BENSCHOP NEL - Verborgen bloemen
70514: BENSCHOP NEL - Geloof je dat nog?, vierde druk
70515: BENSCHOP NEL - Een open hand naar de hemel omslagontwerp Jos Kipping
70518: BENSCHOP NEL - Geloof je dat nog?
73057: WANDER NELLEKE - Timo de dierenvriend
72583: WANDER NELLEKE - Ook kronkelwegen leiden tot eenn doel
68509: WANDER NELLEKE - Gelouterde opdracht
68510: WANDER NELLEKE - Zoekende naar Vrede joodse familie inn de tweede wereldoorlog
68511: WANDER NELLEKE - Gelouterde opdracht
68508: WANDER NELLEKE - Tranen en troost
62348: NELLI, RENE - Troubadours et trouveres.
74108: VERMAAT NELLIE - Gebroken vogeltje
74499: TEEKENS-KRIJGSMAN NELLIE - De Vrijheid tegemoet.... Vrees en vertrouwen in ziekte
74079: TAZELAAR- DE RUITER NELLY - Kerstfeest in de bunker (tweede druk)
1217: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
4446: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
3315: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
1811: NELSON, T. - De hoofdbedekking. Wat zegt de Heilige Schrift?
62353: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62354: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62352: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62349: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62350: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
62351: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
4611: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
23443: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haar oorsprong en genezing. Door David Nelson. Naar het Amerikaansch. Zesde druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, predikant te Amsterdam.
27559: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62355: NEPOTIS, C. - Cornelii Nepotis excellentium imperatorum vitae. Ex editione Oxoniense fideliter expressae.
62356: NEPPON, M. - Marie Blommers onschuldig veroordeeld een oorspronkelijk boeiend verhaal haar verbli9jf op de hofstede EIKENHORST verstooten en eer hersteld tiende duizendtal
75291: NEPVEU, J.J.D [ALMANAK] - Aurora. Jaarboekje voor 1842
69841: NERLEMANS A DR FR - Ziektekunde voor de heilgymnast masseur
62360: NES, H.M. - Bunyan, John.
62361: NES, H.M. VAN - De Nieuwe Mystiek Tweede druk.
62364: NES, H.M. VAN - John Wesley. Door dr. H.M. van Nes.
62365: NES, H.M. VAN - De eeuw der overwinning. Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der vierde eeuw.
62362: NES, H.M. VAN - Drie eeuwen van strijd. Bladzijden uit de oudste geschiedenis der Christelijke kerk. Door dr. H.M. van Nes, predikant te Rotterdam
62363: NES, H.M. VAN - De christus der evangelie
641: NES, H.M. VAN - De Nieuwe Mystiek Tweede druk.
62357: NES H M VAN PROF DR. - De Nederlandsche zendingsschool
62359: NES, DR. H.M. VAN - De Adventstijd der wereld. tweede druk
62367: NES-UILKENS, G. VAN - Ingrid, de dochter van Duikelaartje. 4e druk.
62368: NES-UILKENS, G. VAN - Eerwaarde
2802: NES, H.M. VAN - Simon Petrus
31763: NES, H.M. VAN - De eeuw der overwinning. Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der vierde eeuw.
62366: NES, PROF. DR. H.M. VAN - Vijftig jaren zending "Oegstgeest" 1897-1947 Van Nes (Uit diens nagelaten geschriften).
46062: NES, DR. H.M. VAN - De Adventstijd der wereld. tweede druk
7911: NES, H.M. VAN - De christus der evangelie
62369: NESBIT, E. - Spoorweg-kinderen.: Naar het Engelsch door G.W. Elberts. 4e druk met platen van Hans Borrebach
62371: NET, DS. J. S. VAN DER PRED GERF GEM - De zeven kruiswoorden. .
76537: NETELENBOS J B - DE Grond van os geloof
62375: NEURDENBURG, J. C. - Mededeelingen van wege het nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door bestuurders van voornoemd genootschap. 18e deel, 4e stuk.
19851: NEURDENBURG, J. C. NEDERLANDSCH INDIË - Mededeelingen van wege het nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door bestuurders van voornoemd genootschap. 18e deel, 4e stuk.
62374: NEURDENBURG J C - De Christelijke zending der Nederlanders in de 17e en 18e eeuw
62377: NEUSER, W.H. - Die Abendmahlslehre Melanchtons in ihrer geschichtlichen Entwicklung (1519-1530)
62379: NEUSNER, JACOB - Mitzvah
40311: TUKKER W L DS. DOOR NEVEN J - De zaligheid is in geen ander leven en werk Ds W L Tukker
62381: NEVEN, J.P EA. - kerkelijk leven in beeld De Alblasserwaard 1
62382: NEVEN, J.P EA. - Van het zelfde huisgezin Geestelijk leven langs de Hollandse Ijssel
62383: NEVEN, J.P EA. - kerkelijk leven in beeld De Alblasserwaard deel 1-II
62380: NEVEN G. W - tijdgenoot en getuige introduktie in de geloofsleer van dr noordemans proefschrift
47128: J.P NEVEN E A - Kerkelijk leven in beeldde Alblaserwaard deel2
3673: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Godvruchtige overdenkingen en allenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere van Sara Nevius, huisvrouw van ds. Wilhelmus à Brakel, in leven bedienaar des Goddelijken woords te Rotterdam. Door Z. eerw. met eene voorrede en een berigt wegens haar Godvruchtig leven en zalig afsterven na haren dood uitgegeven.
34641: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door Hem Zelven geleerd, of Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius, huisvrouw van ds. Wilhelmus à Brakel, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. Door zijn eerw. met eene voorrede en een berigt wegens haar godvruchtig leven en zalig afsterven, na haren dood uitgegeven. Tiende druk.
27394: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door hemzelf geleerd of godvruchtige overdenkingen en alleenspraken betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius, Huisvrouw van Wilhelmus à Brakel.
6735: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken. Betreffende het verborgen leven voor den Heere.
75570: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Rust voor uw ziel serie licht op de kandelaar
31589: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Levensbijzonderheden. na deslefs dood uitgegeven door Richard Cecil predikant van sr John Bedford Nieuwe uitgave.
4905: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden .ter hunne Godvruchtige vrienden en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht uit het Engelsch vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met een voorrede door Cornelis Brem deel 1-2 derdedruk waarbij deel 3 Cardiphonia,of vervolg van gemeenzame brieven zijnde deezen geschreven aan zijne EGTGENOOTE gedurende drie reizen naar AFRIKA in de jaren 1750 tot 1754 en bij volgende afweezigheid inb ENGELAND benevens een kort verhaal van haare laatste ziekte en Godvruchtrig afsterven.
28542: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Bundel van stichtelijke leerredenen door Johan Newton, predikant te Londen. Vertaalt en uitgegeeven door Martinus van Werkhoven, met eene voorrede van den wel eerwaarde en zeergeleerden heer Joh. Conradus Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam.
35698: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden en aan zijne echtgenoot Tweede deel vierde druk.
3780: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Omicron. Brieven over verschillende onderwerpen,. 247 blz. John Newton's nalatenschap. Brieven aan onderscheidene personen en ober verschillende onderwerpen, ten vervolge op de Cardiphonia en Omicron. Door John Newton, in leven predikant te Londen. Uit het Engelsch. Nieuwe uitgave. 450 blz.
31679: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - De grondlegging der Christen kerk.
5067: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, of gemeenzaame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godsvrucht Uit het engels vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met eene voorede door Cornelis Brem
62394: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Levensbijzonderheden. na deslefs dood uitgegeven door Richard Cecil predikant van sr John Bedford Nieuwe uitgave.
62398: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Gods genade en vrijmachtige albestuur ontdekt in de zeldzaame levensgevallen, langdurige en merkwaardige reizen en zonderlinge bekeering van den eerwaardigen heer Johan Newton. Voormaals door hemzelven beschreven in XIV brieven aan den eerwaardigen heer T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweede druk. Uitgegeven met eene korte voorreden door Cornelis Brem.
62395: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - De grondlegging der Christen kerk.
62391: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden .ter hunne Godvruchtige vrienden en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht uit het Engelsch vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met een voorrede door Cornelis Brem deel 1-2 derdedruk waarbij deel 3 Cardiphonia,of vervolg van gemeenzame brieven zijnde deezen geschreven aan zijne EGTGENOOTE gedurende drie reizen naar AFRIKA in de jaren 1750 tot 1754 en bij volgende afweezigheid inb ENGELAND benevens een kort verhaal van haare laatste ziekte en Godvruchtrig afsterven.
188: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - De grondlegging der Christen kerk. Benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw, in eenige bezonderheden overwoogen. Uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven. En uitgegeven met een voorbericht, door Cornelis Brem.
70188: NEYN, P. DE - Lust-hof Der Huwelyken. Lusthof Der Huwelijken. Behelsende Verscheyde Seldsame Ceremonien En..... 1697
75796: NGELEN, JAN C.M. - Johannes 7-10 (Verklaring van een bijbelgedeelte)E
43342: BEETS NICALAAS - dichtwerken van:Nicolas Beets volledih==ge uitgave naar tijdsorde gerangschikt en herzien in 4 dln
42383: NICANDRUM, M. PAULUM. - Herßsterckung. Daß ist kurtze und in Gottes Wort wolgegründte Erklerung deß Sechß un Achßigsten Psalms. Darinnen Gottseligen Christen gezeigt, und deutlich fùrgehalten wird, womit sie in widerwertigkeit und trùbsal, sonderlichen aber in sterbenßfleussten ihr Herz laben und stercken, und wieder deß Teuffels harte Anfechtung verwahren sollen. Geschehen durch M. P. N. In Hall zu S. Ulrich Pfarrherrn. Psal. LXXXVI. Erhalte mein Hertz bey dem einigen, das ich deinen Namen fùrchte.
62401: NICKSON, MARY - Het venetiaanse huis.
69859: DUIJL NICO VAN RED - SAMENSPEL ekspressievormen voor kinderen met of zonder hadicap 6e druk
75594: SCHUT PIETER H 1619-1660= VISSCHER NICOLAES - Historien des Oude en Nieuwen Testaments vermaerckelyck afgebeelt en geetst door Pieter H schut ende nieulyxkx uytgegeven door Nicolaes Visscher met privelegge
62403: NICOLAI, JÜRGEN - Kooi- en volièrevogels. Het fokken en de keuze. Met tekeningen en zwart-wit foto's.
23607: NICOLAS, A. - Ueber das Verhältnis des Protestantismus und sämmtlicher Häresien zu dem Socialismus. Nebst einer Einleitung, gerichtet gegen eine Schrift des Herrn Quizot, von August Nicolas, Verfassr der philosophischen Studien über das Christenthum. Aus dem Französischen übersetzt von dr. Hermann Müller, öff. ord. Professor der Rechte.
62404: NICOLAS, A. - Ueber das Verhältnis des Protestantismus und sämmtlicher Häresien zu dem Socialismus. Nebst einer Einleitung, gerichtet gegen eine Schrift des Herrn Quizot, von August Nicolas, Verfassr der philosophischen Studien über das Christenthum. Aus dem Französischen übersetzt von dr. Hermann Müller, öff. ord. Professor der Rechte.
70921: NICOLAS, EDMOND - Brocaat en boerenbont (schering en inslag van een fabrikantenleven)
76431: NICOLL, ROBERTSON (EDITOR) - The Sermon Outline Bible:12 delen complete serie
62405: NICOLSON, HAROLD - Ist der Krieg unvermeidlich?
46573: NICOLSON, HAROLD - Ist der Krieg unvermeidlich?
62409: NIEHE, IVO (SAMENSTELLER) - Mijn bevrijding Nederland vijftig jaar bevrijd. Herinneringen van ooggetuigen van de bevrijding in woord en beeld bijeengebracht.
36417: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der godloozen wegens het schrikkelijk oordeel en de pijn der helle, het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen, het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel. Onveranderd.
26290: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den Donderslag der godloozen. Wegens het schrikkelijk oordeel en de pijn der helle, het eerste deel. Met de Hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen, het tweede deel. Onveranderd.
62415: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
32160: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
4095: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Een welrieckende ende hertsterckende balsem, vloeijende uyt den heylsamen Boom des Levens, staende middenin het Paradijs. Gevende den elendigen mensch, gevallen in de doot, wederom het Leven.
62412: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62416: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der godloozen wegens het schrikkelijk oordeel en de pijn der helle, het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen, het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel. Onveranderd.
62417: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donder-slagh der Goddeloosen, wegens het schrickelijck oordeel, en pijne der hellen. 1e en 2e deel in 1
62410: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der godlozen, wegens het schrikkelijk oordeel, ende de pyne der hellen, het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de gelovige zielen, het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62418: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
62419: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
62420: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
62414: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62413: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
35123: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
40781: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
26725: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
44100: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
62422: NIELSEN, J.T - Handeling I Een praktische bijbelverklarin tekst en toelichting
43212: NIEMANN, A. - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen. Door August Niemann. 7de druk. Met platen.
34124: NIEMANN, A. - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen. Door August Niemann. 9de druk. Met platen.
62425: NIEMEIJER, A. JAN - Zo'n andere wereld. Prenten van Cornelis Jetses. Tweede druk
62426: NIEMEIJER, JAN. A. - Leven op het platteland. Met illustraties van Corneles Jetses
62424: NIEMEIJER , DRS. H.E - Op Hoger Plan. Voorgeschiedenis En Ontstaan van De Christelijke Hogeschool Windesheim Te Zwolle
62428: NIEMEYER, H(ERMANN) A(GATHON): - Collectio confessionum in ecclesiis reformatis publicatarum.
62427: NIEMEYER, EMIL H.G. - Große Missionsharfe. Neue folge. Geistliches Liederbuch für gemischten Chor, sowie für Klavier- oder Harmonium-Begleitung.
62430: NIEMÖLLER, MARTIN - De laatste 28 preeken. Uitgesproken in de jaren 1936 en 1937 te Berlijn - Dahlem. Uit het Duitsch vertaald onder leiding van A. G. Barkey Wolf. Met een aanhangsel De Staatskerk is er.
62431: NIENHUIS, JANT - Open de deur.
72537: BOS-NIERMEYER - Schhjolatlas de gehele aarde 40e druk ver zorgd door Dr F J Ormelingh tweede oplage
72538: BOS-NIERMEYER - Schhjolatlas de gehele aarde 43e druk ver zorgd door Dr F J Ormelingh tweede oplage
72539: BOS-NIERMEYER - Schhjolatlas de gehele aarde 38e druk ver zorgd door Dr F J Ormelingh tweede oplage
62433: NIEROP, PIETER - Écht weer Miesje Sandelhout. 3e druk.
62432: NIEROP, PIETER - Pak aan Miesje Sandelhout!
62434: NIEROP, PIETER - Een brief voor Miesje Sandelhout. 2e druk.
62435: NIEROP, PIETER - De zeven zusjes Sandelhout. 3e druk.
62436: NIEROP, PIETER - Wat nu, Miesje Sandelhout? Geïllustreerd door G. van Straaten.
62437: NIEROP, PIETER - O, Miesje Sandelhout...!! 3e druk.
62439: NIEROP, PIETER. - Als de kievit roept op Weltevree. Geillustreerd door G. van Straaten. Een gezellig boek van het boerenland voor jonge kinderen.
62440: NIESEL, W. - Die Theologie Calvins. Einführung in die evangelische Theologie. Band VI.
62441: NIESEL, WILHELM - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche.
62442: NIESEL, WILHELM - Bekentnissschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekentnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeven von Wilhelm Niesel. 3. Auflage
62443: NIESEL, WILHELM (HRSGEB.) - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeben.
4206: NIEUWENHUIS, DOMELA F. J. - Viertal feest- en gelegenheidsredenen. Gehouden in de Evangelisch Luthersche Gemeente te Utrecht, door F. J. Domela Nieuwenhuis, th. doct., hoogleeraar te Amsterdam, en hare leeraren H. C. Millies en J. Decker Zimmerman. Uitgegeven door laatstgenoemden, ten voordeele van de Armen der Gemeente.
62444: NIEUWENHUIS, DOMELA F. J. - Viertal feest- en gelegenheidsredenen. Gehouden in de Evangelisch Luthersche Gemeente te Utrecht, door F. J. Domela Nieuwenhuis, th. doct., hoogleeraar te Amsterdam, en hare leeraren H. C. Millies en J. Decker Zimmerman. Uitgegeven door laatstgenoemden, ten voordeele van de Armen der Gemeente.
70212: NIEUWENHUIS, G. - Aanhangsel op het Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen
70211: NIEUWENHUIS, G. - Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen
40570: NIEUWENHUIZE, H. - Want Gij zij mij een hulpe geweest. Een waar gebeurde geschiedenis uit de dagen van onderdrukking en terreur in de bange oorlogsjaren 1940-1945
62447: NIEUWENHUIZEN, FRANS - Tussen binnenduin en zeereep. Op verkenning in ons duingebied 2de druk..Over de Schoorlse duinen.
62446: NIEUWENHUIZEN, J.M. - Piepewiet
34555: NIEUWENTYT, BERNARD (1654-1718) - Gronden van zekerheid of de regte betoogwyse der wiskundigen So in het denkbeeldige, als in het zakelyke: Ter wederlegging van Spinosaas Denkbeeldig Samenstel; en ter aanleiding van eene Sekere Sakelyke wysbegeerte aangetoont, door Bernard Nieuwentyt M.D. Den tweden druk.
26369: NIEUWHOFF, C. / DIEPRAAM, W. / OORTHUYS, C. - Klederdrachten. Een reis langs de levende steekdrachten van Nederland.
2854: NIEUWLAND, J. (VERTALER) - Schriftuur en bevinding. Tweede zestal. Keur van Engelsche leerredenen, door onderscheidene leeraren. o.a Spurgeon-Philpot-derde zestal vertaald door J NIEUWLAND
62456: NIEUWLAND, PETRUS - Lectiones Historico-Ecclesiasticae, ofte Vermaakelijkheden uit de Kerkgeschiedenis bestaande in ophelderende aanmerkingen over verscheidene stoffen en zaaken in deGeschiedenissen der Kerke zoo desOude als des Nieuwen Testaments voorkomende of daartoe betrekkelijk
62455: NIEUWLAND, P. (1722-'95, 'S-GRAVENHAGE) - Letter en Oudheid-kundige VERLUSTIGINGEN of ophelderende aanmerkingen over verscheide bybelsche,kerkelyke,waereldlyke en wysgeerige KEUR-STOFFEN waarbij Noodige aanmerkingen op het beredeneerd vertoog van den heere PROBUs en verdediging van gene in de letterkundige verlustigingen 1 deel hoofdst 11v 2 over de mogelykheid van t BESTAAN DER SPOOKEN geleerd is. als ook van de gezegden der Heeren NIEUWENTYD en VAN EFFEN in deze stoffen door Petrus Nieuw land
62457: NIEUWLANDER, A. - Nazien
59071: KOPMELS AD VAN NIEUWPOORT. - Elf theologen over de actuelen betekenis van barth
76572: NIEZEN A E.A - Terugblik en uitzicht 75 jaar Dominicanen in zwolle 1901-1976
62458: NIFTERIK, DR. G. C. VAN - De vooruitgang der mensheid.
62459: NIFTRIK G. C VAN - kleine dogmatiek
62463: NIFTRIK, G. C. VAN - Een beroerder Israëls. Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth. 1e druk.
62464: NIFTRIK, G. C. VAN - Zie, de mens! Beschrijving en verklaring van de anthropologie van Karl Barth.
62465: NIFTRIK, G.C. VAN. - Sola Fide de rechtvaardigingsleer in de nieuwe theologie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht op gezag van den rector-magnificius Dr. H.R. Kruyt, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde, tegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op dinsdag 17 december 1940, des namiddags 4 uur, door Gerrit Cornelis van Niftrik geboren te Arnhem.
62466: NIGG, W. - Glanz der Legende. Eine aufforderung, die Einfalt wieder zu lieben.
74384: NIJENHUIS, H.J. - Zowas Edehet dagelijks leven in Ede rond de eeuwwisseling2e druk
40544: NIJENHUIS, H.J. - Oud - Ede vertellingen uit ons dorp.
62469: NIJENHUIS, H.J. - Ede in grootvaders tijd.
62470: NIJENHUIS, H.J. - Oud - Ede vertellingen uit ons dorp.
62471: NIJENHUIS, PROF. DR. W. - Hoe calvinistisch zijn wij Nederlanders?
62472: NIJENHUIS, WILLEM (ED.) - Matthew Slade 1569-1628. Letters to the English Ambassador (Publications of the Sir Thomas Browne Institute - New Series 6).
24982: NIJENHUIS, H.J. - Ede in grootvaders tijd.
74439: NIJENHUIS H.J. - Daar sprak men over, vertellingen uit Harskamp, Otterlo, Wekerom en de Valk, bronnen en foto's R. van Amerongen en T. Onderstal
74419: NIJHOFF R H - EDE zo was het Prentenbriefkaarten geselecteerd
74344: NIJHOFF, R H - Ede van 1900 tot nu deel 1 Bibliografische uitgave in de oplage van 50exemplAren Dit is Nummer 46
74346: NIJHOFF, R H EN E VAN DE WEERD - Ede in oorlog en vredeMilitaire herinneringen derde del in de serie Ede van 1900 tot nu
62475: NIJHOFF, R.H.; WEERD, E. VAN DE - Ede in oorlog en vrede
62473: NIJHOFF, R H - Ede van 1900 tot nu deel 2
62474: NIJHOFF, R.H. - Oude prentbriefkaarten vertellen over het dorp Ede
40543: NIJHOFF, R.H. - Oude prentbriefkaarten vertellen over het dorp Ede
74343: NIJHOFF, R H - Ede van 1900 tot nu deel 1
74441: NIJHOFF R.H. - Fotoboek ''100 jaar Ede'' (1900-2000) 1e druk
24983: NIJHOFF, R.H. - Groeten uit Ede. (Oude opnamen van het dorp Ede en z'n inwoners)
74399: NIJHPFF R H - Een treinreisje in vroeger tijden. 100 jaar Kippenlijn. Ede - Lunteren - Braneveld - Voorthuizen - Nijkerk
62476: NIJKAMP, J. W. D. - Toch gevonden...!
62477: NIJKAMP, JAN / ROOK, RUUD / SLIJPER, HENK / ZWEERES, KO (REDACTIE) - De 12 maanden van het jaar.
71110: NIJKAMP, J.W.D. - Spanning rond de boshut
51825: BRINKMAM G GERF PRED TE NIJKERK - de zelfbewaring in de liefde Gods alscheidspreek op zondag 30 juni 1946 te Nijkerk
62482: NIJKERK - Volks universiteit. kursusjaar 1986-1987
62483: NIJKERK - Westerheem
62484: NIJKERK - Gids voor de parochie van de H. Catharina te Nijkerk
62485: NIJKERK - Stichting oud-Nijkerk. Thema-nummer de stadsbrief van nijkerk
62486: NIJKERK. - Regelement van orde voor de vergaderingen van de raad
62479: NIJKERK - De brink. kursussen 1988-1989. Kreativiteitscentrum open huis 27 augustus 1988
62480: NIJKERK - Christelijk M.A.V.O
68428: W H TE NIJKERK - Vrouwenkiesplicht in strijd met Gods Woord. Door W. H. 16 blz.
73499: CALLENBACH C C HERV PRED TE NIJKERK - Het zalige van nabij God te zijn ps 83 vers 28
62488: NIJLAND, E. - John Williams, de apostel van Polynesie. Door E. Nijland.
44791: NIJLAND, G.J. - Ons eigen land Lijvig fotoboek met 71 pagina's tekst en 256pagina's oude foto's. Formaat oblong. Blauwe kunstleren band met linnen opdruk op voorplat. Zeer goed. .
44249: NIJLAND, G. J. - Mijn Land - I. Overijsel
62491: NIJLEN, JAN VAN - Gedichten 1904-1938
67436: VELZEN VAN S K THODEN THE DR EN PRED TE NIJMEGEN - Het EVANGELIE aan de DOODEN verkondigd eene proeve om de zoogenaamde Nederdaling van CHRISTUS ter Hellw tot derzelve bijbelsche beteekenis ebnn hooge belangrijkheid voor de leerc des heils terug te brengen
42018: NIJNATEN-DOFFEGNIES, H.J. VAN - Moeder Geertje omnibus deel 1 1 Huis van lich en schaduw vosje roman uit 1846 2. moeder Geertje. deel 2 1 Het stenenbakbeest 2 Wendela
62492: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H.J. VAN - Het geheime dorp.
10113: NIJSSE, MARINUS. - Licht op de archipel. Zendingsverhaal.
62495: NIJSSE, M. - Het "rode paard" in Zeeland
62499: NIJSSE, P. - In vreemde handen.
24131: NIR, DOV - Reisgids voor Israel.
62502: NIR, DOV - Reisgids voor Israel.
73075: VEREN NITA - De das van oma
73076: VEEREN NITA - Mag Mies mee?
74132: VEEREN NITA - Mag Mies mee (illustraties: Nita Veeren)
68587: WEATHERHEAD LESLIED.NL - dicplinischap
62535: NN - Religie Lunteren 1566-2005
62537: NN - jaargids 1961-1662 Hervormd Leiden
62547: NN - Als Gij verwoest... Om 's Heeren huis 2
387: NN - De weg naar den Hemel Voorgesteld in eenige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster.
62510: NN - Door Christus getrokken
62511: NN - Kerstjubel vanwege Zaligheids-Aanschouwing Predikatie uitgesproken op de Tweede Kerstdag 1952 in de Colaniastraatkerk te Rotterdam - Wesst Door Ds. W. F. Laman en uitgezonden door de Nederlandshe Christelijke Radio-Vereeniging te Hilversum
74665: NN. - Christelyke Onderwyzingen en Gebeden. Getrokken uyt de H. Schriftuur, Het Misael, en de Heylige Oud-Vaders. Raekende de voornaamste verbintenissen der geloovigen
62542: NN - Het leven en sterven van Lodenstein. geboren 1620 en overleden 1677. Volgens een oud geschrift getrouwelijk naverteld door een liefhebber der waarheid
62543: NN - Doorzoekt Uzelve nauw. Zefanja 2:1
62544: NN - Hoe lief heb ik uw dag. Rapport van de commissie, ingesteld door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten, met betrekking tot de dag des Heeren
47737: NN - Verloren zonen tweede druk
47793: NN - stormkaap
62540: NN - Het verkondigde Woord.
62541: NN - De muidense scheepstimmerman. Uit het leven van oefenaar Pieter van Veen
62517: NN - Het nieuwe te0
62518: NN - Geert grote en de moderne devotie. Athenaeumbibliotheek museum de waag Deventer het catharijneconvent Utrecht.
62519: NN - De weg naar den Hemel. Voorgesteld in eenige zaligmakende kentekenen. Bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broerder tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster
62520: NN - Gedichten IX 1998
62521: NN - DE grote of sint nicolaas kerk te monnickendam.
62522: NN - Dokkum 12 eeuwen 754-1954
62523: NN - Op de reis. 200 jaar Haagsch Genootschap tot verdediging van de christelijke godsdienst (1785 - 1985 )
62524: NN - Joods Historisch Museum. Gids
62525: NN - 12,5 jaar Eben-Haezer school. Basisschool voor reformatorisch onderwijs
62526: NN - Predikatie over psalm 17: 15, 16, 17 en 18b. Ter gedachtenis bij mijn 50-jarige Echtvereeniging
62565: NN - De geloofsbelijdenis van den Christen naar d Heilige Schrift voorgesteld aan mijne discipelen door hunnen Herder en Leeraar. Twaalfde druk
62554: NN - Samen gelukkig. Gedichten, gebeden en overdenkingen over het huwelijksleven
62557: NN - Kind van ons. Een eerste handreiking aan ouders van kinderen met een handicap.
62558: NN - De getrouwe getyuige een verhaal uit het lijden en den strijd det Christenen in SPANJE
62559: NN - Onze Vorstin. Protestanten over Beatrix
62560: NN - Ik leer lezen met tom en tina. aan het werk. Avi 2
62561: NN - Ik leer lezen met tom en tina. op reis. Avi 2
62562: NN - God wendde Zijn lot. Rouwdienst te Slikkerveer en begrafenisdienst te Nunspeet gehouden bij het overlijden van Ds. G. Zwerus. In dit boekje is tevens opgenomen zijn laatste predikatie gehouden te Slikkerveer.
62548: NN - 'Samen op Weg'? Bezinning en Verantwoording
62549: NN - 'Europa' en de 'Kathokraten'
62515: NN - Het hart des menschen een tempel Gods of Een werkplaats des satans in tien figuren zinnebeeldig voorgesteld. Tot opwekking en bevordering van den christelijken zin. Naar het hoogduitsch.
62552: NN - Goudkorrels 2. Citaten van de reveil-serie
62553: NN - 1001 veilige remedies. Betrouwbare oplossingen voor veelvoorkomende gezondheidsproblemen
74661: NN - De bediening der zeven HH. sacramenten, volgens het gebruik der H. roomsche katholyke kerkeui het Latijnm vertaald verrijkt met eenige onderrichtingen en gebeden raekende deze stoffen
62509: NN - Een goed idee
62534: NN - Ned. Herv. Kerk te Otterlo
62531: NN - 1000 jaar Sint Baals Aardenburg
62532: NN - Hymne in steen, De Middelburgse Abdijkerken
62527: NN - Gods genade verheelijkt in de jeugd
62528: NN - Hervormde gemeente Lienden restauratieuitgave
62529: NN - St. Lambertuskerk
62530: NN - Hervormde gemeente Lienden restauratieuitgave 2
62503: NN - De weg naar den Hemel Voorgesteld in eenige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster.
62504: NN - Verloren zonen tweede druk
62505: NN - Toe vertel eens wat. . .
62506: NN - De zwarte boer
62507: NN - Het Paaurdje van Peter
62508: NN - VERHAAL van de oude Kerk gebruiken,of ene naaukeurige geschiedbeschrijving Bevatende hunne Geboorte en aanwas hoe zy ter Kerke ingeslopen en langs welke Trappen zy tot de by Geloovigheit zyn overgegaan door een geacht voorstander der rechtzinnige Leere en Kerk
62545: NN - Hoe onze Gereformeerde Vaderen over Christelijk Onderwijs dachten.
74326: NN - Hoop doet leven
62514: NN - Parakkekedutie. Statenvertaling en (nieuwe Bijbelvertaling) voor de bijbelbeken Est(h)er, Prediker, Jona en Handelingen.
48897: NN - Het matrozenkind 5e druk
62513: NN - Geschiedenis van de HEILAND
72091: NN - The Victory Book. Dedicated to all the peoples of the world who kept the flame of freedom burning in mankinds darkest hour
75189: NOE P MR RED E.A. - Varkens Varia '11
62571: NOËL DE GAULLE, A. J. - Carnaval der Desparado's 1944-1945 Getrouw relaas betreffende een balangrijk deel der werkzaamheden in de Geallieerde Agentendienst op het Europese vasteland en in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 1944 en 1945 tot en met de bevrijding van Nederland benoorden de grote rivieren.
62573: NOHARA, KOMAKICHI - Japan zooals het is. Geautoriseerde vertaling van A. E. Hermans - de Roos. Derde druk.
62575: NOLDIUS, CHRISTIAN - Christiani Noldii In Reg. acad. haun. SS. theolog. D. & P.P. Concordantiae particularum ebraeo chaldaicarum: In quibus partium indeclinabilium, quae occurrunt in Fontibus, & hactenus non expositae sunt in Lexicis aut Concordantiis, natura & Sensuum varietas ostenditur. Digerentur ea methodo; ut Lexici, & Concordantiarum loco, simul esse possint. Accommodantur huc etiam particulae Graecae, conseruntur versiones, & multa scripturae loca ita explicantur, ut ubi tenebrae vel dissensiones sunt, adjungantur annotationes & vindiciae.
34075: NOLDIUS, CHRISTIAN - Christiani Noldii In Reg. acad. haun. SS. theolog. D. & P.P. Concordantiae particularum ebraeo chaldaicarum: In quibus partium indeclinabilium, quae occurrunt in Fontibus, & hactenus non expositae sunt in Lexicis aut Concordantiis, natura & Sensuum varietas ostenditur. Digerentur ea methodo; ut Lexici, & Concordantiarum loco, simul esse possint. Accommodantur huc etiam particulae Graecae, conseruntur versiones, & multa scripturae loca ita explicantur, ut ubi tenebrae vel dissensiones sunt, adjungantur annotationes & vindiciae.
71527: NOLLE, F.A. - Arts en predikant, een beschouwing over grenzen en raaklijnen van hun eider arbeidsterrein
74753: NOLTHENIUS, DR. HELENE ; HANS DUCRO (ILL.) - Zwerftochten door het rijk der muziek : een boek voor allen over noten en maten, muziekstukken en componisten 2e druk
71662: NOMSZ J. - Semiramis treurspel naar het fransch van voltaire.
70405: CARACCIOLO E EX BENEDIETIJNER NON - de geheimen van het napelsche klooster geopenbaard ontelbare malen herdukt vijfde druk
62576: NONYMUS, A. - Het dorp Huizen. Eem bewerking van Archiefstukken met illustraties.
73961: NOORDAM DRS. J. - Kernteksten uit openbaring
42671: NOORDEGRAAF, A. DR. - Kernteksten over de toekomst
62578: NOORDEGRAAF L REDACTIE - Agrarische geschiedenis van nederland van prehistorie tot heden
62583: NOORDENBOS, DR. O. - Plan en gericht. Augustinus.
62585: NOORDEWIER, J. - Blikken in de Openbaring. Een kort overzicht over de Openbaring van Jezus aan Johannes. Door J. Noordewier, Emeritus Predikant te Grand Rapids, Mich. Met portret van den Schrijver.
62584: NOORDEWIER, J EMERITUS PREDIKANT TE GRAND RAPIDS, MICH. - Een kort overzicht over de Openbaring van Jezus aan Johannes Met prortret van de schrijver/
62586: NOORDHOF REDACTIE - REDACTIE Platenalbum van de vaderlandse geschiedenis. Groningen, P. Noordhoff. zonder jaartal, ca 60pp, paperback voorkant rood, illustraties,. Prima staat Platenalbum van de vaderlandse geschiedenis.
62587: NOORDHUIS-NOORDHOF, OKKIE - Wouter vecht door.
70570: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) NEVEN G. W - In de speelruimte vande geestr introduktie in de geloofsleer vanDr O Noordmans
62595: NOORDMANS, O - Het koninkrijk der hemelen: Toelichting op de zondagen VII tot XXII van den Heidelbergsen Catechismus.
62596: NOORDMANS, O. - Zondaar en bedelaar. (Overdenkingen)
62594: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 5 om de rechte orde der kerk
62592: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 3, Ontmoetingen, de actualiteit der historie.
62593: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 4, Ontmoetingen, de actualiteit der historie.
62590: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Zoeklichten.
76513: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 7 preken
44918: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) DOORNEVEN G. W - tijdgenoot en getuige introduktie in de geloofsleer van dr noordemans
5763: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Gods poorten.
5765: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Zoeklichten.
5761: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Geestelijke perspectieven.
62599: NOORDTZIJ, DR. A. - Gods woord en der eeuwen getuigenis. Het oude testament in het licht der Oostersche opgravingen.
62600: NOORDTZIJ, DR.A. - Het probleem van het Oude Testament. Rede uitgesproken ter herdenking van den 291sten verjaardag van de rijksuniversiteit te Utrecht, op 26 maart 1927, door den rector magnificus.
62601: NOORDTZIJ, M. - De leer van Jezus en de apostelen over de H. Schrift des O. Testaments. Rede bij de overdracht van het rectoraat den 17 december 1885.
62603: NOORDZIJ, J. H. - Kamer - en volièrevogels. Weten en kunnen. Nr. 209. met 12 foto,s en 13 tekeningen 6e druk, geïll. 67 pag..
62606: NOORLANDER-VAN DER LAAN, E - Je hoort er ook bij, Marcel.
22815: NOORT, DS. G.J. VAN DENGERFGEM PREDIKANT - De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk.
49113: NOORT, ANNIE. VAN - Tim die uit de steppe kwam.
62609: NOORT, A. VAN - Tim die uit de Steppe kwam.
62610: NOORT, A. VAN - De woudloper van sumatra - het leven van Ludwig Ingwer Nommensen - Tekeningen van J. de Vries - derde druk
31810: NOORT, D. VAN DEN - De jeugd van tegenwoordig.
62612: NOORT, ANNIE. VAN - Tim die uit de steppe kwam.
62613: NOORT, ANNIE. VAN - Tim die uit de steppe kwam.
62615: NOORT, DS. A. C. - Vandaag nog niet! Radiopreek uitgesproken in de Radio - kerkdienst van 14 juli 1957 in de Chr. Geref. Pred. te Groningen.
62616: NOORT, N. VAN - De wraak van de blauwe wolf.
62617: NOORT, N. VAN - De wraak van de blauwe wolf. 5e druk.
32660: NOORT, A. VAN - Tim die uit de Steppe kwam.
70130: NOOT, JAN VAN DER [ W.A.P. SMIT & W. VERMEER - EDS.]. - Het bosken en het theatre. Inleiding en aantekeningen van Dr. W.A.P. Smit, met mederwerking van W. Vermeer.
3353: NOPPIUS, JOHANN - Aacher Chronick. Das ist: Eine kurze historische Beschreibung aller gedenckwürdigen Antiquitäten und Geschichten, sampt zugefügten Privilegien und Statuten des königlichen Stuhls und h. römisches Reichs Stadt Aach. Zusammen getragen und publicirt von erster Stiftung und Fundation abgemelter Stadt bis an das Jahr unsers Erlösers 1630 autore Joannes Noppio.
62619: NORA - Dokter Barnardo en Punch de zakkenroller.
71247: CHRISTENSON LARRY & NORDIS - Het christelijke huwelijke, een handboek voor een gelukkig en stabiel huwelijksleven
71473: NORDMANN P. - Lucky Luke le prophéte couleurs studio leonardo
73683: RIOLS NOREEN - Het leven begint opnieuw
70055: NOREK K - Marijkes kerstcakantie Illustraties Corrie vann deer Baan
62671: NOREL, K. - Varen en Vechten. Onze marine en koopvaardij in de oorlog 1940/1945.eerste wacht-hondenwacht- dagwacht 9e druk
62672: NOREL, K. - Pier in het wonderjaar
62674: NOREL, K. - Jan Kordaat voor de mast
62675: NOREL, K. - Varen en vechten Eerste Wacht de duisternis valt
70026: NOREL K - ZWERVER op het water illustraties A Sevenster
62658: NOREL, K. - Jeroen en Koosje.
62659: NOREL, K. - Cor en Corry in het hoge Noorden.
62660: NOREL, K. - Varen en vechten - Hondenwacht
23599: NOREL-STRAATSMA, A. - Mary Jones het meisje, dat zo verlangde. Derde druk.
62661: NOREL, K. - Engeland vaarders. Strijders
36193: NOREL, K. - De grote skitocht illustratie vanNans van Leeuwen
73982: NOREL K - Pim, Ineke en hun hondje (met illustraties van Corrie van der Baan, vierde druk)
12794: NOREL, K. - O16. Met tekeningen van Jan Lutz. 3e druk.
34755: NOREL, K. - 't Is Oranje, 't blijft Oranje. Met illustraties van H. H. Prahl.
73042: NOREL. K. - 't is Oranje 't blijft Oranje, met illustraties van H.H. Prahl
30544: NOREL, K. - Varen en Vechten. Onze marine en koopvaardij in de oorlog 1940/1945.eerste wacht-hondenwacht- dagwacht 9e druk
62679: NOREL-STRAATSMA, A - De klokkenluiders
62650: NOREL, K. - Vrouwvolk aan boord.
71686: NOREL K. - Pieter onder de piraten
62655: NOREL, K. - Houen Jongens! 3e druk.
62656: NOREL, K. - Engelandvaarders.onibus 3dln
33323: NOREL, K. - Harm Watergeus. illus H H Prahl
28644: NOREL, K. - De monnik van Wittenberg. Maarten Luther. Met illustraties van H. Prahl. Tweede druk
71060: NOREL, K. - O 16 (met tekeningen van Jan Lutz, vierde druk)
62629: NOREL, K. - Pim, Ineke en hun hondje. Met illustraties van Corrie van der Baan. 2e druk.
62649: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van w.G. v.d. Hulst jr. Zevende druk.
62662: NOREL, K. - Vliegers in het vuur. Met de rug tegen de muur
62663: NOREL, K. - Op de grote vaart
62627: NOREL, K. - Janneke en Juno. Met illustraties van Corrie van der Baan. 4e druk.
62664: NOREL, K. - Pieter onder de piraten tekeningen van jan lutz 1E DRUJ
62665: NOREL, K. - Varen en vechten - Hondenwacht
62666: NOREL, K. - Varen en vechten Eerste Wacht de duisternis valt
62667: NOREL, K. - Mannen en dijken. Nederlanders strijden tegen de zee zo wijd de wereld strekt.
62642: NOREL, K. - Jan en Janneke in Canada. Illustraties van Jan Lutz. Vierde druk.
62657: NOREL, K. - De monnik van Wittenberg. Maarten Luther. Met illustraties van H. Prahl.
62641: NOREL, K. - Engeland vaarders. copmplete uitgave Illustraties van G. D. Hoogendoorn. 20e druk
62631: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
62632: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.
62633: NOREL, K. - Vakantie in Palestina. Illustraties van Corry van der Baan.
62634: NOREL, K. - Jan en Janneke in Canada. Illustraties van Jan Lutz. 4 e druk.
62635: NOREL, K. - Die kwajongens! Illustraties van W. G. van de Hulst Jr.
62636: NOREL, K. - Hertevoet en zilveroog. Illustraties van Corrie van der Baan. 3e druk.
62637: NOREL, K. - Stille nacht. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
62638: NOREL, K. - Houen, jongens. Tiende druk.
62640: NOREL, K. - S.O.S. Omnibus. Waarin opgenomen: S.O.S. wij komen, Loods aan boord, Ik worstel en kom boven.
62643: NOREL, K. - Hans en grietje op de rijn
62644: NOREL, K. - Vrouwvolk aan boord. Derde druk.
62652: NOREL, K. - Harm Watergeus. illus H H Prahl
62653: NOREL, K. - Verzet en Victorie-Strijders-Engeland vaarders.
20191: NOREL, K. - Is Oranje t Blijft oranje Illustraties van H H Prahl 1e druk.
62621: NOREL K - Van doggersbank tot barentszee Illustraties door Win van de Walle,
62623: NOREL, K - Pim, Ineke en hun hondje. vierde druk. Met illustraties van Corrie van der Baan
62625: NOREL, K. - Janneke en Juno. Met illustraties van Corrie van der Baan. 3e druk.
40957: NOREL, K. - Engeland vaarders. Illustraties van G. D. Hoogendoorn.
62645: NOREL, K. - Strijders. Illustraties .van G. D. Hoogendoorn.
62647: NOREL, K. - De kruisvlag geplant. Met illustraties van H. Prahl.
62648: NOREL, K. - Anneke en Rooie Kees. Door K. Norel. Met illustraties van Corrie de Bruin. Derde druk.
31652: NOREL, K. - Schipbreuk op Malta. Illustratie's van Nans van Leeuwen. Derde druk.
18941: NOREL, K. - Die kwajongens! Illustraties van W. G. van de Hulst Jr.
28642: NOREL, K. - Kees Moddergeus. 1edruk. tekeningen W G v/d Hulst Jr
27890: NOREL, K. - Water, wind en vuur. Texel toen en Texel thans.
12787: NOREL, K. - 't Is Oranje, 't blijft Oranje. Met illustraties van H. H. Prahl.
70025: NOREL K - Pionier in het wilde westen
25211: NOREL, K. - S.O.S. Omnibus. Waarin opgenomen: S.O.S. wij komen, Loods aan boord, Ik worstel en kom boven.
62670: NOREL, K. - Varen en vechten - deel 1 Eerste wacht deel 2 Hondenwacht deel 3 Dagwacht 10e druk
72877: NOREL K - Noodsein op de noordzee 2e druk
64786: RUTGERS A. / DELACOUR JEAN / NORRIS K.A. - Encyclopedie voor de vogelliefhebber in vier banden 1250 tekeningen 114 kleurplaten en 222 fotopagina's. Overzicht van het gehele vogelrijk Ill.: foto's tekeningen platen.
62680: NORTH, BROWNLOW - De rijke man en Lazarus.
62681: NORTH, STERLING - Jerry en het zwarte schaap
16664: NORTH, BROWNLOW - De rijke man en Lazarus.
62683: NOSSELT, FR - Algemeene Geschiedenis uit Hoogduitsch vertaald. Eerste deel +derde deel
74903: NOTEBOOM M RED E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. 17e Jaargang,
74904: NOTEBOOM M RED E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. 18e Jaargang,
72325: BIJBEL PSALMBOEK ALLE VERZEN NOTEN - De CL Psalmen des propheten Davids, met eenige andere Lofzangen: uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum; en tot gemack der sangers de musijck-noten op eenen sleutel gesteld : na de correctie van mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de christelicke Catechismus, Formulieren ende gebeden der Gereformeerde Kercken.
62685: NÖTSCHER, D. DR. FRIEDRICH - Biblische Altertumskunde, serie Die Heilige Schrift des Alten Testamentes überstetzt und erklärt. Ergänzungsband III. Mit 48 Bildtafeln.
36620: NOTSUTT, WILLIAM - De eeuwige liefde van Jezus Christus tot een verloren wereld. Zes predikaties over Spreuken 8 vs. 30 en 31. Uit het Engels door C.B. van Woerden te Zeist.
62686: NOTTEN J.W.A. (VELP) (THOMAS BROOKS) - De Ernst des levens bewerking van ,,Gouden Appels in zilvere schalen"door Thomas Brooks
14174: NOTTEN, J. W. A. (PREDIKANT TE ERMELO-VELDWIJK) - De rots der ontkoming.
42683: NOTULEN - -Handelingen en besluiten der synodale vergadering van de Christelijk afgescheidene gereformeerde kerk in Nederland, gehouden den 16 september en volgende dagen van het jaar 1846 te Groningen. -Handelingen van de synode der christelijk afgescheidene gereformeerde kerk in Nederland, gehouden van den 8sten tot den 22sten junij 1854, te Zwolle. -Handelingen van de synode der christelijk gereformeerde kerk in Nederland, gehouden van 26 mei tot 5 juni 1875, te 's Hertogenbosch.
62688: NOUTA, R. - Het Engwierumer Polderhuisje en zijn Bewoners 4de druk.
73301: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
75801: NOUWEN,J. - VREEMDELING IN HET PARADIJS zeven maanden in een trapistenklooster 6e druk
48226: NOUWEN, HENRI - Thuis: Cd Boek met teksten en muziek
62689: NOUWEN, HENRI J. M. & STIENSTRA, NELLY - Hier en nu. Leven in de geest
75346: NOUWEN, HENRI J.M. - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'. 20e druk
69546: NOVAK, PHILIP - Wijsheid van Wereld Godsdiensten. Teksten van christendom, jodendom, islam, boeddhisme, hindoeisme, taoisme, confucianisme en oerreligies,
62717: NOWEE, P. - Schoten om middernacht. Arendsoog deel 34. Vierde druk.
62718: NOWEE, P. - Dollardans in Cannon Field. Arendsoog deel 35. derde druk.
62719: NOWEE, P. - Arendsoog en de vloek van Arbaz. Arendsoog deel 31, Vierde druk.
62706: NOWEE, J. - Het raadsel van deC-ranch. Arendsoog deel 3. 3e druk.
62707: NOWEE, J. - Witte Veder. Arendsoog deel 2. 24e druk.
62720: NOWEE, P. - Een amulet voor Arendsoog. Vijfde druk, Arendsoog serie
75177: NOWEE J - . De jacht op de Grijze Hengst.Arendsoog, deel 19 .Illustaties. Kafttekening door J. Sonneborn, illustraties door J. Huizinga. 13 e druk
62710: NOWEE, J. - De strijd om Sam peony bridgedeel 22 6e druk.
62711: NOWEE, J. - het geheim van de zonderling deel 21 7e druk.
62712: NOWEE, J. - de geest van de eenzame wolf deel 12 9e druk.
62713: NOWEE, J. - arensoog in geheime dienst deel 15 7e druk.
62714: NOWEE, P. - De Spookranch. Deel 26 van de Arendsoogserie.
62715: NOWEE, P. - Arendsoog en de vloek van Arbaz. Arendsoog deel 31, Negende druk, tweede oplage.
62716: NOWEE, P. - Terreur over Texas. Arendsoog deel 33. Negende druk, tweede oplage.
62692: NOWEE, J. - Het raadsel van de Mosquitovallei. Deel 3 van de Arendsoogserie. 24e druk
62693: NOWEE, J. - Arendsoog in de knel. Deel 4 van de Arendsoogserie.
62694: NOWEE, J. - De bende van de blauwe bergen Deel 5 van de Arendsoogserie.
62696: NOWEE, J. - Arendsoog grijpt in. Deel 9 van de Arendsoogserie.
62690: NOWEE - Het geheim van de zonderling deel 21 in de Arendsoog serie 6e druk
62708: NOWEE, J. - Geen alibi voor Arendsoog. 2e druk
62697: NOWEE, J. - Pas op, Arendsoog. Deel 10 van de Arendsoogserie.
62698: NOWEE, J. - Geen alibi voor Arendsoog.
62700: NOWEE, J. - De bende van de blauwe bergen. Arendsoog deel 5. Twintigste druk.
62701: NOWEE, J. - Het raadsel van de Mosquitovallei. Arendsoog deel 3. 21 druk.
62702: NOWEE, J. - Pas op Arendsoog! Arendsoog deel 10. 15e druk.
62703: NOWEE, J. - Arendsoog in geheime dienst. Arendsoog deel 15. Veertiende druk, derde oplage.
62704: NOWEE, J. - Het veeland in gevaar. Arendsoog deel 16. derde druk
71164: NOWEE, P. - Geen alibi voor Arendsoog, zesde druk
62695: NOWEE, J. - Arendsoog en de verdwenen rivier. Zeventiende druk
62722: NUERNBER, LESLIE - De hemel wacht
70090: VISSER WILLEM NUNSPEET - Vasten en bidden dagelijks leven als een Christen
75205: RIDDER DE C PRED GERF GENNM TE NUNSPEET - Gods belofte heerlijk vervuld met voor woord Ds J Koster Barneveld
1622: RIDDER C DE PRED GERF GEM TE NUNSPEET - Het verkondigde Woord. 6 predikaties
75633: NUPOORT, J. VAN / HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM); - Korte en eenvoudige catechizatie, over het voorbeeld der Godlyke waarheeden van den zaligen heer Abraham Hellenbroek. Waar in de leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder vraag en antwoord zaaklyk wordt opgegeven. Benevens dat gedeelte van het aanhangsel dat achter ieder hoofddeel behoort tot beide deelen behoorende. Door Jan Nupoort, (wel eer S.S. Min. Cand. onder de E. Classis van Lingen, thans predikant te Batavia). Zesde druk.
62726: NUPOORT, JAN (1735-'81, BATAVIA) - Korte en Eenvouwige Catechizatie, over het voorbeeld der Godlyke Waarheeden van den Zaligen Heer Abraham Hellenbroek. Waar in de Leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaaklyk wordt opgegeeven. Eerste en Tweede deel. Benevens een Aanhagzel tot beide Deelen behoorende, Door Jan Nupoort, (...) Vierde druk.
45845: NUPOORT, JAN (1735-'81, BATAVIA) - Korte en Eenvouwige Catechizatie, over het voorbeeld der Godlyke Waarheeden van den Zaligen Heer Abraham Hellenbroek. Waar in de Leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaaklyk wordt opgegeeven.Tweede deel. beginnen bij hoofdstuk 10 genade verbond Benevens een Aanhagzel tot beide Deelen behoorende, Door Jan Nupoort,.
10834: NUYENS, A. - De kanarievogel. Herzien en van belangrijke voetnoten voorzien door M. Weijling. Teeltadviseur en bondsstamboekhouder van de Algemene Nederlandse Bond voor Kanarieteelt en Vogelbescherming. Tweede druk.
70158: NUYENS,W.J.F.DR. - Vaderlansche geschiedenis voor de jeugd in zonderheid ten gebruike bij Huisonderwijs en voorv de Bijzondere R K Scholen 12 e druk
62727: NUYENS, A. - De kanarievogel. Herzien en van belangrijke voetnoten voorzien door M. Weijling. Teeltadviseur en bondsstamboekhouder van de Algemene Nederlandse Bond voor Kanarieteelt en Vogelbescherming. Tweede druk.
62728: NUYENS, W. J. F. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1845 tot op onye dagen 4dln in 2 banden
21341: NUYS KLINKENBERG, J. VAN (1744-1817, PROF. TE AMSTERDAM) - De Bijbel door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen verklaerd. Door J. van Nuys Klinkenberg en Ger. Joh. Nahuys Predikanten te Amsterdam.
14072: NUYS KLINKENBERG, J. VAN (1744-1817, PROF. TE AMSTERDAM) - DE BIJBEL door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen verklaerd Genesis-openbaringen de delen1-2-3--45--6-7-8--910-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-26-
25515: NYLÖE, JAKOBUS (1670-1714, ASSEN) - Predikaatsien, en andere stichtelyke mengelstoffen, over uitgelezene plaatsen van Gods H. Woort.
27980: NYLÖE, JAKOBUS (1670-1714, ASSEN) - Predikaatsien, en andere stichtelyke mengelstoffen, over uitgelezene plaatsen van Gods H. Woort.
4120: NYLÖE, JAKOBUS (1670-1714, ASSEN) - Schriftuurlyke aanmerkingen, waarin vele plaatsen der Heilige Schrift verklaart, of uit de historien en outheden opgeheldert worden. Voorhene ten dele uitgegeven, nu herdrukt en met vele nieuwe aanmerkingen en enige redevoeringen vermeerdert. Het I. en II. boek. Geschreven door Jakobus Nylöe. Predikant te Assen.
25514: NYLÖE, JAKOBUS (1670-1714, ASSEN) - Schriftuurlyke aanmerkingen, waarin vele plaatsen der Heilige Schrift verklaart of uit historien en outheden opgeheldert worden. Voorhene ten dele uitgegeven, nu herdrukt en met vele nieuwe aanmerkingen en enige redevoeringen vermeerdert. Geschreven door Jakobus Nylöe, predikant te Assen.
62740: NYPELS, C. - Blad, Boek en Band.
70173: REULE A S NZ - Eerlijk duurt het langst enn andere vertellingen voor jongens en meisjes dedec druk
62749: OBBINK, PROF. DR. H. TH. - Oostersch leven. 2 delen. Deel 1: 216 blz. Deel 2: 223 blz.
62743: OBBINK H TH PROF.DR. - De Psalmen voor het moderne leven
62744: OBBINK, PROF. DR. H. TH.; BROUWER, PROF. DR. A. M. - Inleiding tot den Bijbel. Tweede, herziene en vermeerderde druk.
62745: OBBINK, PROF. DR. H. TH. - Op Bijbelschen bodem. Egypte, Palestina, Syrië.
62746: OBBINK, PROF. DR. H. TH.; BROUWER, A.M. - Inleiding tot den Bijbel.
62747: OBBINK, PROF. DR. H. TH. - Volmaakt in Hem. Tweede druk.
62752: ODONIS - Sæculum X. sancti Odonis abbatis Cluniacensis secundi opera omnia, juxta editionem D. Marrier, Cluniacensis ordinis monachi, et bibliothecam patrum ad prelum revocata. Sequuntur: Marini II, Agapeti II, Joannis XII, pontificum Romanorum, epistolæ et privilegia. Intermiscentur sancti Odonis episcopi Cantuariensis, Roriconis Laudunensis episcopi; Arthaldi Odalrici Rhemensium archiepiscoporum; Cappidi Stavriensis sacerdotis, Cosmæ Japygi Meteriensis, Joannis Itali, Laurentii , Cassinensium monachorum, Sigehardi Monachi S. Maximini, Fridegodi Benedictini monachi, scripta vel scriptorum fragmenta quæ exstant. Accurante J.P. Migne, bibliothecæ Cleri universæ sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore. Tomus unicus.
20382: ODONIS - Sæculum X. sancti Odonis abbatis Cluniacensis secundi opera omnia, juxta editionem D. Marrier, Cluniacensis ordinis monachi, et bibliothecam patrum ad prelum revocata. Sequuntur: Marini II, Agapeti II, Joannis XII, pontificum Romanorum, epistolæ et privilegia. Intermiscentur sancti Odonis episcopi Cantuariensis, Roriconis Laudunensis episcopi; Arthaldi Odalrici Rhemensium archiepiscoporum; Cappidi Stavriensis sacerdotis, Cosmæ Japygi Meteriensis, Joannis Itali, Laurentii , Cassinensium monachorum, Sigehardi Monachi S. Maximini, Fridegodi Benedictini monachi, scripta vel scriptorum fragmenta quæ exstant. Accurante J.P. Migne, bibliothecæ Cleri universæ sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore. Tomus unicus.
62755: OEGEMA, GERBERN S. - De Messias in Talmoed en Midrasj. Een inleiding in de messiaanse uitleggingen en verwachtingen in de rabbijnse literatuur
62756: OEHNINGER, FR. - Geschichte des Christentums in seinem gang durch die jahrhunderte jubilaums ausgave
47990: OEHNINGER, FR. - Geschichte des Christentums in seinem gang durch die jahrhunderte jubilaums ausgave
62760: OELE, P.C. - Schepping of evolutie?
37181: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Dingen die haast geschieden moeten Bi9jbelleingen over de Openbaring van Johannes
38347: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Ds. Doornenbal op reis. Verzameld door Jac. Overeem 2e druk
16614: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Overpeinzingen van een pelgrim.
72403: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Ds. Doornenbal op reis. Verzameld door Jac. Overeem 1E DRUK
46179: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Stromen van levend water verdenkingen uit de vanghelien
29436: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE. - Die heimwee hebben komen Thuis het leven van ds J T Doornebal door jeannette Donhersteeg 2e druk
41101: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Hoogten en diepten gemeentenieuws
1446: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Ds. Doornenbal op reis. Verzameld door Jac. Overeem 3e druk
30827: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Leven en werk van Wulfert Floor
62761: OEPKES, T. - Plantkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 4, derde druk.
62762: OEPKES, T. - Dierkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 1,/2/3/4 derde druk.Met 48 gekleurde platen naar aquarellen van A J van Hoff en z/w illustr. ing goed ex
62763: OEPKES, T. - Dierkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 4, derde druk.Met 13 gekleurde platen naar aquarellen van D. Struick de Moulin en z/w illustr.
62764: OEPKES, T. - Plantkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 1 4e druk/ 2 3e druk/ 3.3e druk/ 43edruk . 25 cm. 49 pag per deel. Met 48 gekleurde platen naar aquarellen van D. Struick de Moulin en z/w illustr. goede ex
62766: OETTLI, D. SAMUEL (1846-1911) - Der gegenwärtige kampf um das Alte Testament. Vortrag gehalten in Berlin den 13. Januar 1896.
25724: OETTLI, D. SAMUEL (1846-1911) - Der gegenwärtige kampf um das Alte Testament. Vortrag gehalten in Berlin den 13. Januar 1896.
102: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijne kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en Hemelvaart van den eenigen Heiland en Zaligmaker Jezus Christus. Benevens de zending van den Heiligen Geest op het Pinksterfeest, verklaard en toegepast in twintig leerredenen, door Cornelis van den Oever, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't kruis te Rotterdam
922: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het Boek Ruth
75835: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het dierbaar borglijden. Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen. Derde druk.
17173: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De heilzame raad tot onderhoud van het leven of de voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk.
19040: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het dierbaar borglijden. Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen. Derde druk.
62774: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De heerlijkste verlossing uit de grootste benauwdheid. Leerede over Genesis 22:13.
62778: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De lastdragende en weenende Sioniet over de zonde en goddeloosheid van een beweldadigd volk naar aanleiding Jeremia IX: 1. Door Cs. van den Oever, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis te Rotterdam. Tweede druk.
62779: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het ontvangen licht verplicht tot een heiligen wandel. Tweede druk.
62781: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De heerlijkste verlossing uit de grootste benauwdheid. Leerede over Genesis 22:13.
62784: OEVER, CS. VAN DEN - Den van God uitverkoren zondaar gegrepen tot zijn eeuwige behoudenis aangetoond uit Jes. 41: 8,9, verklaard en toegepast door Cs. van den Oever.
62786: OEVER, FENAND VAN DEN - Brood uit het water.
62787: OEVER, FENAND VAN DEN - Laat mij maar zwerven. Illustraties van Anton Pieck.
62772: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De strijdende Gideon. Richteren 7: 19 en 20.
62769: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het Boek Ruth
62770: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De heilzame raad tot onderhoud van het leven of de voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk.
62773: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Intree-predikatie, gedaan door Cs. van den Oever, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam.
14217: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De brief Christi naar den hemel naar aanleiding van 2 Cor3 vers3
31105: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het boek Ruth. .
37525: OEVER, CS. VAN DEN - Het groote voorregt van den in Christus gestorven en uitverkoren zondaar. Leerrede naar aanleiding van Romeinen VI, en den troostleeraar beloofd door Jezus aan zijne dicipelen. Leerrede naar aanleiding van Johannes XIV.
38444: OEVER, C. VAN DEN - Het boek Ruth Geestelijk verklaard en toegepast in 20 leerredenen
73457: OEVEREN, B. VAN - De vrijsteden in het Oude Testament. Mit einem Übersicht. . Diss. Vrije Universiteit Amsterdam.
62788: OFFERHAUS (JZN), LEONARDUS (1863-1922) - De rechtstoestand van kerkelijke goederen bij de hervormden. (Diss. Univ. Leiden).
62790: OFFRINGA, DS. J. - Verzet de oude palen niet. Een ernstig woord naar aanleiding van de uittreding van Ds. W. den Hengst te Veenendaal. Tweede druk.
29151: OFFRINGA, DS. J. - Verzet de oude palen niet. Een ernstig woord naar aanleiding van de uittreding van Ds. W. den Hengst te Veenendaal. Tweede druk.
73190: OFFRINGA, DS. J. - Zeven om zeven, preken en andere verhalen uit de Veense jaren
62791: OHANNA - J Aleida. Oorspronkelijk verhaal 4e druk. linnen, Ill.: Geerling, O..
62792: OHMANN, H. M. DRS - Godsdiensten van India
62793: OHNMANN, H.M. - Wie kent Uw toorn? Het Oude Testament over de toorn van God.
62795: OIRSCHOT, ANTON VAN - Antiek uit de Nederlandsche provincies. Met medewerking van Ben Hüsstege, antiquair.
62796: OJEN VAN JR REDACTIE - De Binnenlandse strijdkrachten. With an English Summary. Avec un sommaire Francais. Mit einem Deutschen Resümee. 2dln
62797: OKE, JANETTE - De roeping van Emily Evans
62801: OLD, HUGHES OLIPHANT - Leading in Prayer. A workbook for Worship.
74275: HUMRHREY OLD - Observations
62803: OLDEMAN, G. DR. - Acht leerredenen nagelaten door Dr. G. Oldeman, laatst predikant te zuid-Beierland, vroeger te hall bij Zuthpen en te Uitwijk met een voorrede van Dr. J. I. Doedes hoogleeraar te Utrecht waarbij gebonden H.H. Middel Gods vermenigvuldige reddingen
42981: OLDEMAN, G. DR. - Acht leerredenen nagelaten door Dr. G. Oldeman, laatst predikant te zuid-Beierland, vroeger te hall bij Zuthpen en te Uitwijk met een voorrede van Dr. J. I. Doedes hoogleeraar te Utrecht waarbij gebonden H.H. Middel Gods vermenigvuldige reddingen
26985: OLDENBURG - Het aanmerkelijke verschil tussen de leer der Ger. Kerken en die der remonstranten in Nederland. Genaamd, verhandeling over de verdraagzaamheid enz. Briefsgewyze vertoond door een Heer buiten Vlissingen aan een voornaam Heer in Friesland; en in't licht gegeven door Frederick Justus van Oldenburg.
62805: OLDENBURG - Het aanmerkelijke verschil tussen de leer der Ger. Kerken en die der remonstranten in Nederland. Genaamd, verhandeling over de verdraagzaamheid enz. Briefsgewyze vertoond door een Heer buiten Vlissingen aan een voornaam Heer in Friesland; en in't licht gegeven door Frederick Justus van Oldenburg.
62806: OLDENBURG, C. - In duizend vrezen. Met illustraties van Huib de Ru.
34854: OLEVIANUS, CASPAR (1536-1587) - Verklaringe der apostolische geloofs-belydenis, ofte der artykelen des geloofs: waarin de hooftsomme des eeuwigen genade-verbondts tusschen Godt en den gelovigen kort en klaar verhandelt wort: als mede twe boeken, van het wezen des genade-verbondts tusschen Godt en de uitverkorene, ende van de middelen, door welke dat zelfde wezen ons medegedeelt wort. Alles eertyts genomen uit de Catechismus-predikaetsiën, ende getrokken uit de lessen van Caspar Olevianus. Vertaalt, met enige aentekeningen verrykt ende met een voorreden, waerin ene beknopte beschryvinge van 's mans leven, voorsien door Obbo Copinga, bedienaar des H. Euangeliums in Jesus Gemeente op Midwolda en de Leek. GRONINGEN, Pieter Bandsma, 1739.
973: OLEVIANUS, CASPAR - Verklaring der apostolische geloofs-belijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin de hoofdsom des eeuwigen genade-verbonds tusschen God en den geloovige kort en klaar verhandeld wordt; alsmede twee boeken, over het wezen des genade-verbonds tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen, door welke dat wezen ons medegedeeld wordt. Alles eertijds genomen uit de Catechismus-predikatiën en getrokken uit de lessen van C. Olevianus.
1229: OLEVIANUS, CASPAR (MEDE-OPSTELLER VAN DEN HEIDELBERGSCHEN CATECHISMUS) - Verklaring der Apostolische Geloofsbelijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin de hoofdsom van het eeuwige genade-verbond tusschen God en den geloovigen kort en klaar wordt behandeld. Alsmede twee boeken over het wezen van het genade-verbond tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen door welke dat wezen ons wordt medegedeeld. Voorzien met een voorwoord van W. Kraijenbelt, predikant te Ede. 2e druk.
62808: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg.
62809: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg. Eerst in Hoogduytsch uytgegeven en daar uyt in Nederduytsch vertaald door W V n en nu op nieuws ten nette van Neelands Kerk in t licht gebragt en met een voorreden verrykt door GERARD ZELMANS van SELM Predikant te Nieuweveen
62810: OLEVIANUS, CASPAR - Verklaring der apostolische geloofs-belijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin de hoofdsom des eeuwigen genade-verbonds tusschen God en den geloovige kort en klaar verhandeld wordt; alsmede twee boeken, over het wezen des genade-verbonds tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen, door welke dat wezen ons medegedeeld wordt. Alles eertijds genomen uit de Catechismus-predikatiën en getrokken uit de lessen van C. Olevianus.
49160: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg. Eerst in Hoogduytsch uytgegeven en daar uyt in Nederduytsch vertaald door W V n en nu op nieuws ten nette van Neelands Kerk in t licht gebragt en met een voorreden verrykt door GERARD ZELMANS van SELM Predikant te Nieuweveen
62813: OLEVIANUS, CASPAR (1536-1587) - Verklaringe der apostolische geloofs-belydenis, ofte der artykelen des geloofs: waarin de hooftsomme des eeuwigen genade-verbondts tusschen Godt en den gelovigen kort en klaar verhandelt wort: als mede twe boeken, van het wezen des genade-verbondts tusschen Godt en de uitverkorene, ende van de middelen, door welke dat zelfde wezen ons medegedeelt wort. Alles eertyts genomen uit de Catechismus-predikaetsiën, ende getrokken uit de lessen van Caspar Olevianus. Vertaalt, met enige aentekeningen verrykt ende met een voorreden, waerin ene beknopte beschryvinge van 's mans leven, voorsien door Obbo Copinga, bedienaar des H. Euangeliums in Jesus Gemeente op Midwolda en de Leek. GRONINGEN, Pieter Bandsma, 1739. Waarbij geb.: De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof, allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven doorCasparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg. Eerst in't Hoogduytsch uytgegeven, en daar uyt in 't Nederduytsch vertaald door W.V.N. En nu op nieuws, ten nutte van Neerlands Kerk in 't licht gebracht, en met een voorreden verrykt door Gerard Zeylmans van Selm, predikant te Nieuweveen. AMsterdam By Johannes Wessing Willemse op den hoek van de Voorburgwal en Stilsteeg, 1739.
28877: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg.
62812: OLEVIANUS, CASPAR - Geschriften van Caspar Olevianus. Verklaring van: De apostolische Geloofsbelijdenis, Het wezen van het Genadeverbond en De getuigenissen van het Genadeverbond.
26918: OLIE, J.H.C. - God hoort de jonge raven als zij roepen. 10 preken over dieren in de Bijbel.
26919: OLIE, J.H.C. - Heere! gij behoudt mensen en beesten 11 preken over dieren in de Bijbel.
75254: OLINGER, ABBE, - Nieuw Nederduitsch en Fransch woordenboek. Nouveau dictionnaire hollandais-français (&) Nieuw Fransch en Nederduitsch woordenboek. Nouveau dictionnaire français-hollandais.
71078: OLJELUND, THEA - Annika op de drafbaan
62816: OLLEFEN, L. VAN. - De Nederlandsche stad- en dorp- beschrijver. In 204 gravures en 7 kaarten.
1476: OLSON, B.G. - John Knox, de hervormer van Schotland. Door Bessie G. Olson. Uit het Engels vertaald door L. van den Dool. Geïllustreerd door A. de Muijnck.
62818: OLSON, B.G. - John Knox, de hervormer van Schotland. Door Bessie G. Olson. Uit het Engels vertaald door L. van den Dool. Geïllustreerd door A. de Muijnck.
6876: OLTMANS, J. F.BO - Het slot Loevestein in 1570. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G. Stuvel.
62821: OLTMANS, J. F. - De schaapherder.
62819: OLTMANS, J. F. - Het slot Loevestein in 1570. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G. Stuvel.
6882: OLTMANS, J. F. - De schaapherder. Een verhaal uit den utrechtschen oorlog (1481-1488) Met ongeveer 400 illlustratiën, naar teekeningen van Jan de Jong
62820: OLTMANS, J. F. - De schaapherder. Een verhaal uit den utrechtschen oorlog (1481-1488) Met ongeveer 400 illlustratiën, naar teekeningen van Jan de Jong
72871: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak FIAT TIPO. Benzine en dieselmodellen 1988-92 Met alle afstelgegevens
62824: OLVING, P. H. (RED. ) - Vraagbaak Opel Ascona C. Benzine- en dieselmodellen 1983-1988 3e druk, 2e oplage, geïll.lichtvuil Met alle afstelgegevens
62826: OLVING, P.H. - Vraagbaak Fiat Uno.1983-1986. Met alle afstelgegevens.
62836: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD tFocus benzine en dieselmodellen 1998-2000 met alle afstelgegevens
62829: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak Renault 29/11 1981- 1984. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
62830: OLVING, P.H. (RED) - Vraagbaak voor uw Opel Kadett D. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: inclusief turbo motoren 1979-1981. Eerste druk.
62831: OLVING, P.H. (RED) - Vraagbaak Volkswagen. Een handleiding voor het groot en klein onderhoud van de typen: Golf, Jetta en Scirocco met benzinemotor. 1979-1983. Eerste druk.
62832: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak cotroen bx 25 1983 - 1992. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
62833: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak citroen bx 25 1983 - 1992. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
62834: OLVING, P.H. (RED) - een handleinding voor het klein onderhound automatische versnellingsbak Vraagbaak volvo 343 345 alle 1976 1981
62835: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD taunus / ORION benzine- en dieselmodellen 1980-1986 met alle afstelgegevens 3e druk 4e oplage
62828: OLVING, P.H. (RED) - Vraagbaak voor uw Opel astra D. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: 1,0 S; 1,2; 1,3 S; en N sedan en caravan (stationcar) met handgeschakelde en automatische versnellingsbak. 1979-1981. Eerste druk.
62827: OLVING, P.H. - Vraagbaak Citroen BX / Benzine- en dieselmodellen 1987-1993 Een handleiding voor onderhoud en reparatie van alle typen: met 1,360, 1,580 en 1,905 L-viercilinder-benzinemotoren of 1,769 en 1,905 L-(turbo)-dieselmotoren en handgeschakelde versnellingsbak of automatische transmissie. de zestienkleppenmotoren en de vierwielaandrijving worden niet beschreven. ISBN: 97890212918X 2e druk
62825: OLVING, P.H. - Vraagbaak Renault 21 Benzine- en dieselmodellen 1986-1994. Met alle afstelgegevens.2e druk
72870: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak FIAT PUNTO. Benzine en dieselmodellen 1994-96, Met alle afstelgegevens
73353: OLVING,P.H - VRAAGBAAK ESCORT/ORION benzine en Dieselmodellen 1986-1987met alle afstelgegevens 1e druk
73352: OLVING,P.H - VRAAGBAAK HONDA benzinemodellen 1983-1987met alle afstelgegevens 1e druk 2e oplage
73350: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD Granadfa benzine- 1975-1983 met alle afstelgegevens 1e druk
73351: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD Mondeabenzine- 1993-1995met alle afstelgegevens 1e druk
62840: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Opel kadett c Benzine- en dieselmodellen 1977-1982. Met alle afstelgegevens.
62841: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Opel kadett c Benzine- en dieselmodellen 1977-1982. Met alle afstelgegevens.
73347: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Opel Rekord-e Benzine- en dieselmodellen 1977-1982. Met alle afstelgegevens. 2e druk
62838: OLYSLAGER, P - Vraagbaak Chrysler/Talbot Simca 1100 1977-1980 en tal van instructietekeningen. Een complete handleiding voor de typen LE, LX, GLX, Special en TI coach, Sedon en stationcar.
62839: OLYSLAGER, P - Vraagbaak voor uw Austin Allegro 1973 - 1981 Met tekeningen. Een complete handleiding voor de typen: 1100, 1300 en 1500 Mk I coach, sedan, stationcar 1973 - 1975 ; 1100, 1300 en 1500 Mk II coach, sedan, stationcar 1976; 1102, 1302, 1303, 1304 en 1504 coach, sedan, stationcar, 1977 ; 1100, 1300 en 1500 coach, sedan en stationcar 1978 - 1981 2e druk 2e oplage
62842: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Ford Cortina 1300, 1600, 1600 GT, 1600 E 1968-1970 met illustraties,
62843: OLYSLAGER,. P; - Vraagbaak voor uw Volkswagen 1200: Coach, Convertible, Bedrijfswagens, Karmann Ghia 1954/1963 derdedruk
62847: OLYSLAGER,PIET - CITROËN. . Autotechnisch handboek.. Specificaties en afstelgegevens overige merken (1966-74) van Alfa romeo Affasud 1972-73 t/m VW PPorsche 914-1970
73348: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Peugeot 204-304 Benzine- en dieselmodellen 1973-1979. Met alle afstelgegevens. 3e druk
62844: OLYSLAGER,. P; - Vraagbaak voor de RENAULT 6 een complete handleiding voor de typen 6l,6Lt(6Super) en 6 TL-1100 (6TL0 ect
62845: OLYSLAGER,P. - VRAAGBAAK DATSUN 120Y 1974-1977 1e druk
62846: OLYSLAGER,PIET - CITROËN. . Autotechnisch handboek. [Citroën]. *Technical information on various Citroën types: Berline Break,Break service 1971-1974 Ami 6 1961-63 - 1968-69 a 1969-70, 2cv 1962-63, 3cv 1965-67 Dyane, Visa, etc. 1970-
73349: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak BMW 700m sport en LS 1959-1964 een complete handleiding 3e druk
66422: STORY OMMERVILLE (INLEIDING) - Rodin beeldhouwwerken 2e drukPhaidon-editie
62851: ONCK, A. VAN EN P. J. STEEGERS - Kop van Overijssel en N.O. polder. Nieuw land-Nieuw water. Hengelwater in West-Overijssel, de kop van Overijssel, N.O. Polder en Oostelijk Flevoland.
62848: ONCK, A VAN EN P.J. STEEGERS - Noord-Holland I. Plassen weelde. Hengelwater in Nederland beneden het IJ en rond de Zaan. Noord-Holland II. Wad en polder. Hengelwater in Nederland. In de kop van Noord-Holland.
62850: ONCK, A. VAN EN P. J. STEEGERS - Oost-Brabant en Limburg. Smetteloos water prachtig land. Hengelwater van de Dieze tot de Geul.
76447: RALEVIC SJOEGOSLAVISCHE PREDIKANT MET VOORWOORD DS CL ONDERDELINDEN - De Samaritaanse vrouw
71652: ONDERWATER, DIRK (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De verzoening, of De broedertwist, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits.
73388: BLOOT ARIE (1851-1931)ONFERWIJZER - EenShild inalle Nood Uithet levenvanArie Bloot
72034: ONIONS, C.T. (ED.), WITH WILLIAM LITTLE, H.W. FOWLER, & J COULSON - The Shorter Oxford English Dictionary: third edition, revised with addenda
71018: WIN ONNO - Met de trekpot op avontuur (geïllustreerd door Rie Reinderhoff)
62853: ONSTEIN, FRANCINE - Rientje van 't kasteel. Geïllustreerd door Jan Wiegman. Vierde druk.
71507: ONVLEE, LOU - CULTUUR ALS ANTWOORD - verzamelde opstellen van Prof. Dr. L. Onvlee. /Omslag geïllustreerd, Uitgegeven ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Verantwoording: H. G. Schulte Nordholt 1e druk
53327: DIEDERIK OOM - De Oude en nieuwe tijd vertellingen,versjes Geschiedenis,uitvindingen,rekenkundige voorstellen raadsel enz
14198: OOMIUS, SIMON (1628-1706, PURMERLAND-KAMPEN) - Het wenen der tortelduive of een tractaat, waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen; en waarin in het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen. Door Simon Oomius, dienaar van Jezus Christus in de Gemeente te Purmerland, herschreven door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten (U.). Naar de uitgave: Tot Amsterdam, Voor Servaes Wittelingh, Boeckverkoper / op de Zeedijck / op de hoeck van de Stormsteegh / in 't Gestrict Schrijf-boeck 1661.
25310: OOMIUS, SIMON (1628-1706, PURMERLAND-KAMPEN) - Satans vuistslagen. Traktaat over de inwerping van Godslasterlijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot vertroosting van vele treurigen te Sion. Getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling door J. van der Haar. Naar de 2e druk van 1663, tot Amsterdam, bij Sameul Bernardt, Boeckverkoper in de nieuwe Lely-straet / in de twee gekroonde Spatten, kl. 80.
62861: OOMS, J.W. - Koster bestaan.
62862: OOMS, J.W. - Daggelders. Eerste druk.
62863: OOMS, J.W. - Een man in de branding. Roman. Tweede druk.
62864: OOMS, J.W. - Een man in de branding. Roman. Tweede druk.
62865: OOMS, J.W. - Dijkleger. Geillustreerd door Kees van Lent.
72786: OOMS, J.W. - Met paarden door de Nacht. Geïllustreerd door de schrijver. 4e Druk.
70457: OOMS J.W. - De blauwe moet vliegen met illustraties van de schrijver
62869: OOMS, J.W. - Koster Besaan
62870: OOMS, J.W. - Daggelders.
62871: OOMS, J.W. - Schippersmelodie.
72626: OOMS J W - De muizen in het land
62866: OOMS, J.W. - Koster Besaan.
62867: OOMS, J.W. - Lidia het zigeunermeisje. Dubbelroman.
62859: OOMS J W - KUNST en plattelandscultuur lezing gehouden voor de C.J.B.t.o en C B P B over de Kunst en Cultuur in de Christekijke kringen
71336: OOMS J.W. - Het meisje met de kaarsjes met tekingen van den schrijver
41183: OOMS, J.W. - De val van de vesting. Derde druk.
23735: OOMS, J.W. - Kom over de brug, mijn kind
74795: OOMS J W - Alblaserwaard omnibuso.a Dijkleger-de Haneveertjes en een vracht geluk en een brok verdriet
33776: OOMS, J.W. - De familie Gelderblom.
73597: OOMS J.W. - Mijn kind, loop niet verkeerd
43157: OOMS J W - KUNST en plattelandscultuur lezing gehouden voor de C.J.B.t.o en C B P B over de Kunst en Cultuur in de Christekijke kringen
60262: LUMMEL OOMSVAN - Storm over slicht
62872: OOOSTRUM, J. R. VAN - Vormen van glas
62873: OOR, M.A.J. VAN 'T; KEMPERMAN, N.W.M. - Tiel. Zo was het
62878: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
62879: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - Verkregen hulpe. Gedachtenis predikatie van van Oordt gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met portret.
28291: OORDT, DS. J. R. VAN - De gedachtenis des rechtvaardigen UIt het leven en werk van ds J Rvan oordt met zijn preken
22491: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
21791: OORDT, DS. J. R. VAN - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede uitgesproken door van Oordt. Op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40- jarige ambtsbediening.
22492: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - Verkregen hulpe. Gedachtenis predikatie van van Oordt gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met portret.
62882: OORDT, DS. J.R. VAN - De Gedachtenis des Rechtvaardigen tot Zegening. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J.R. van Oordt. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
62881: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
62880: OORDT, DS. J. R. VAN - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede uitgesproken door van Oordt op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40- jarige ambtsbediening.
62875: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede. Uitgesproken op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40-jarige ambsbediening. 23 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij Geb. Verkregen hulpe. Gedachtenis-predikatie van Ds. J.R. van Oordt Gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met toespraken van Ds. M. Heikoop, Ds. G.H. Kersten, Ds. J. Fraanje. 21 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij geb.: Het sterven en de ter aardebestelling van Ds. H. Kieviet Jacz. In leven pred. bij de Geref. Gemeente te Veenendaal. Overleden 16 juli 1928. zesde druk. 13 blz. Fa. W. Boekhoven & ZN., Sommelsdijk.
22512: OORDT, DS. J. R. VAN - Een christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen door ds. J.R. van Oordt, pred. der Geref. Gemeente te Zeist.
62877: OORDT, DS. J. R. VAN - Een christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen.
58051: KALTHOFF A DR. -- OORT H L DR, - De nalatenschap van Schleiermacher aan onzen tijd Godsdienstige toespraken Vertaald onder toezicht en met eene inleiding van dr.H L oort te Utrecht
62888: OORT, H. - Platen-Atlas tot opheldering van Bijbelsche Oudheden. Met medewerking van dr. G. Wildeboer.
11987: OORT, DR. H.1836-1927); GERRIT WILDEBOER (1855-1911) - Platen-atlas tot opheldering van Bijbelsche oudheden. Met medewerking van G. Wildeboer.
62883: OORT VAN J - Het evangelie van Judas
62887: OORT, DR. J. VAN - Bij God leeft ons goed. Bidden met Augustinus. Vertaling en toelichting door Dr. J. van Oort.
62886: OORT, DR. J. VAN - Augustinus. Facetten van leven en werk.
62884: OORT, DR. H. - De laatste eeuwen van Israëls volksbestaan. 2 Delen.
33653: OORT, H. - Platen-Atlas tot opheldering van Bijbelsche Oudheden. Met medewerking van dr. G. Wildeboer.met toelichting
72188: OORT, DR. H. KUENEN A, I HOOYKAAS, W H KOSTERS - Het Oude Testament opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door Dr. A. Kuenen, Dr. I. Hooykaas, Dr. W. H. Kosters, en Dr. H. Oort. Voor de pers bewerkt door Dr. H. Oort. Eerste deel: Genesis - Esther. (27) 1099 blz. 1899. Tweede deel: Job - Maleachi. (12) 1093 blz.
73923: OORT, H.L. UTRECHT - Het Onze Vader.
76371: OORT, DR. J. VAN - Augustinus. Facetten van leven en werk.
76370: OORT J VAN - HEt evangelie van JUDAS 2e herziende druk
62891: OORTHUIJS, DR. G. - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62890: OORTHUIJS, DR. G. (NED. HERV. PREDIKANT TE AMSTERDAM). - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62889: OORTHUIJS C.BZN., DR. G. (NED. HERV. PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62892: OORTHUIJS, G.C. BZN. - Het genadeverbond en wie ertoe behoren. Ned. Herv. Predikant te Amsterdam.
5894: OORTHUYS, G.L - Kruispunten op de weg der kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge. Herdruk ingeleid door prof. dr. O. J. de Jong.
62899: OORTHUYS. DR. G. - De leer der praedestinatie.
62894: OORTHUYS, G. - De eeuwige jeugd van Heidelberg. De Heidenbergsche Catechismus: een leerboek voor onzen tijd.
62897: OORTHUYS, G. / KROMSIGT, P.J. - Grondslag en wezen der Kerk.
62900: OOSHOEK,S - ENCYCLOPEDIE VIERDE DRUK 15 DLN plus 2supplementen
62901: OOSHOEK,S - GEILLUSTREERDE ENCYCLOPEDIE .12 dln
62905: OOSTDIJK, INGE - Van kind tot kind over godsdienstige opvoeding tweede druk
19567: N.N. OOSTDONGERADEEL. - Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld aan de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs in de gemeente OOSTDONGERADEEL.
62906: OOSTEMDORP H E - HEILOO Geschiedenis en verklaring van de straatnamen 2e verbeterde druk
62910: OOSTEN, G. VAN TE STAPHORST VRIJE REIZENDE VOORGANGER - Gods oordelen over Nederland en een Bijbelse toekomstverwachting.
62911: OOSTEN, G. VAN TE STAPHORST VRIJE REIZENDE VOORGANGER - Leer, orde en verwachting der kerk.
62916: OOSTEN, W.C.S. VAN 'T - Langs 's levens slingerpaden. Verhaal uit het christelijk leven.
62912: OOSTEN, G. VAN TE STAPHORST VRIJE REIZENDE VOORGANGER - enkele eenvoudige oefeningen voor rechtvaardigen eb goddeloyen de roepingßde rechjtvaardigmakingßhet huwelijkß kerk en maatschappij en onye jonge mensen.
62915: OOSTEN, W.C.S. VAN 'T - De Koopmanszoon of door lijden tot verblijkden en verhaal uit de den tijd ferv geloofsvervolging
62914: OOSTEN, W.C.S. VAN 'T - Gods Wegen zijn wonderbaar of Menschelijke Dwaasheid en Goddelijke Erbarming. Een verhaal uit het leven van een zwaar beproefd kind des Heeren.
62918: OOSTEN, W.H. - Ligt het doctoreeren op de lijn der ontwikkeling onzer Theologische School? Referaat gehouden op den theologischen schooldag te Kampen 8 juli 1914 door ds. W.H. Oosten te Scheveningen.
62917: OOSTEN, W.C.S. VAN 'T - Gods Wegen zijn wonderbaar of Menschelijke Dwaasheid en Goddelijke Erbarming. Een verhaal uit het leven van een zwaar beproefd kind des Heeren. Waarbij gebonden: Langs 's levens slingerpaden. Hoe de raad des Heeren heerlijk volbracht werd in het leven van een Zijner kinderen. Verhaal uit het christelijk leven. Waarbij gebonden: De hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen. Opnieuw uitgegeven door de redactie van de Vriend van Oud en Jong.
74606: OOSTEN, L.H. / VERSTEEG, J.C.J. - Sint Anthoniepolder een kerk in de Hoeksche Waard. Vijfeneenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907
14183: OOSTEN, DS. L.H. - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
62921: OOSTERBEEK, WILLEM - Gordel van God. Een voettocht langs 's Heeren wegen.
42002: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, ANNIE - Het geslacht van Marie dl. 1. Het Oever / De verte roept. dl. 2. het bittere erfdeel dwaaltocht naar het geluk.deel 3 geef ons antwoord/aanvaard het leven
62922: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, ANNIE/ - de verte roept
62923: OOSTERHOF, O. N. - Isaäc da Costa als polemist. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid, op gezag van den rector Mr. A. Anema. (Diss.)
62924: OOSTERHOFF F.G. - Leicester and the Netherlands 1586-1587
62925: OOSTERHOFF, WILMOS - Vrouwen van Abraham en hun invloed op de wereldgeschiedenis. Een metahistorische benadering van het Midden-Oostenconflict.
62926: OOSTERHOUT, R.A. - De Fransche omwenteling. Aan het Nederlandsche volk verteld.
62940: OOSTERHUIS, HUUB - En ik zag: Een nieuwe Wereld
62941: OOSTERHUIS, HUUB - Zien soms even
41475: OOSTERHUIS, TON - Ridders Prinsen en Koningen. Verhalen over de Oranjes. 2e druk
62943: OOSTERHUIS, R. A. B. - gedroomde God
72053: OOSTERHUIS, HUUB - Weg en omweg. Gedichten 1950 - 1995.
72052: OOSTERHUIS, HUUB - Hagepreken.
73401: REMIJN R. OEF BIJ GERF GEM TE OOSTERLAND - Geteekende Lieden 4 Tijdpreeken uitgeproken, Ezechiiël 9:4 2 Samuël 2: 26b Lucas 8:43-45 Lucas 23: 26-31
74024: OOSTEROM DRS B. - Kernteksten uit de gelijkenissen
2643: OOSTEROM, E. VAN (TE BENSCHOP) - Ernstige critiek op de nieuwe Bijbelvertaling. Tweede verbeterde uitgave.
23252: OOSTEROM, ERNST VAN JZN. - Boerenbruiloft.
62945: OOSTEROM, T. VAN - Het Nationaal Luchtvaartlabaratorium te Amsterdam. Organisatie, werkwijze en inrichting van ons natiole instituut voor technisch-wetenschappelijke voorlichting op luchtvaartgebied.
62946: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Het Reveil in Nederland, in verband met de vergaderingen der Christelijke vrienden te Amsterdam.
62947: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Uit de dagen van het Reveil. Persoonlijke herinneringen en De vrienden van Isaäc da Costa
14196: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a. Overleden te Nieuw-Lekkerland den 2en December 1896. Met een voorwoord van Teunis van Drimmelen.
62948: OOSTERWIJK R H - Geschiedenis van de ooststellingwerfse dorpen o.a Appelscha -Ravenswoud - Ello- Nijeberkoop - Oldeberkoop -Makkinga - Donkerhoek - Haule -Waskermeer -- Haulerwijk -Oosterwolde -
62949: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a. Overleden te Nieuw-Lekkerland den 2en December 1896.
62950: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a. Overleden te Nieuw-Lekkerland den 2en December 1896. Met een voorwoord van Teunis van Drimmelen.
62951: OOSTERWIJK, JACOB. E.A. OVERL TE NIEUW LEKKERLAND 1896 - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk. met voor woord van Teunis van Dimmelen
17508: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Al de leerredenen. Vijfde deel.
62963: OOSTERZEE, J. J. VAN - Uit mijn troostbijbel iets voor stillen in den lande
62962: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Het jaar des heils : levenswoorden voor iederen dag : een christelijk huisboek
62960: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Het jaar des heils : levenswoorden voor iederen dag : een christelijk huisboek
71616: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Christelijke Dogmatiek. Een handboek voor academisch onderwijs en eigen oeffening.
62956: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Al de leerredenen. Vijfde deel.
62957: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Stemmen van Patmos. Leerredenen over de Brieven aan de Zeven Gemeenten van Klein- Azie. Waarbij: Een geopende deur en vele tegenstanders. (1855) Waarbij: Natuur en Schrift. Twee leerredenen. (1855)
62959: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - FEESTBUNDEL leerredenen
62961: OOSTERZEE, DR. J.J. - Zestal leerredenen.
62953: OOSTERZEE VAN J J - JACQUES SAURIN eene bladzijde uit decgerschiedenis der kanselwelsprekenheid
62954: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - De Heidelbergsche Catechismus. In twee en vijftig leerredenen. Tweede druk.
62955: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Al de leerredenen. In 10 dln. Geb in org. halflinnen banden, met goudtitel. Ca. 4000 blz.
62965: OOSTERZEE, J.J. VAN - Stemmen van Patmos. Leerredenen over de Brieven aan de zeven Gementen van klein-Azië.
22125: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Stemmen van Patmos. Leerredenen over de Brieven aan de Zeven Gemeenten van Klein- Azie. Waarbij: Een geopende deur en vele tegenstanders. (1855) Waarbij: Natuur en Schrift. Twee leerredenen. (1855)
23556: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Nieuwe leerredenen 2e druk 1848 406 blz en Woorden des Levens Leerredenen 1851 400 blz en Stemmen des heils. Leerredenen 1854 385 blz en Gedachtenis tien leerredenen 1863 316 blz
24081: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - FEESTBUNDEL leerredenen
36875: OOSTERZEE, DR. J.J. - Zestal leerredenen.
41811: OOSTERZEE, J. J. VAN - Uit mijn troostbijbel iets voor stillen in den lande
62966: OOSTRUM, W.H. VAN - In nood - doch gered. Historische verhalen voor jong en oud door W.H. van Oostrsum. Met voorwoord door ds. J. Karens te Opheusden.
75665: OOSTVEEN W R - NIET GEZOCHT en TOCHGEVONDEN Een Sneeuwman derdec druk
62967: OOSTVEEN, MIA VAN [ILLUSTR.]. - Dit is 't verhaal van mensenhart. (1e Druk) .
62968: OOSTVEEN, W. F. - Een oproer te Amsterdam
62969: OOSTVEEN, W.F. - Uit de portefeuille. Leesboek voor de lagere school. (Het negende van de eerste serie) Tweede druk.
76418: HOF OP W J - TEELLINCK de vader van de nadere Reformatie
34035: OPDENBROUW, JENNEKE CAPPELLE AAN DE IJSSEL 1910-1947 - Nagedachtenis van Jenneke Opdenbrouw, geboren 8 Juli 1910 te Capelle aan de IJssel en aldaar overleden op 29 November 1947.
62972: OPEL - Opel in Nederland
62974: OPHEMERT, C VAN - Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren h z j gekleurde illustraties 1e dr. - Bew. Uit het Engels
62975: OPHEMERT, C. VAN - De geschiedenis van Mary Jones. tweede druk.
62976: OPHEMERT, C. VAN - Jennie's Geranium. Uit het Engelsch door C. van Ophemert. Tweede druk.
68104: VOORDEN A VAN PRED GERF GEM IN NED TE UDDEL-OPHEUSDEN - het vleesgeworden woord
39159: BEEK M VAN PRED GERF GEM IN NED ALBLASERDAM/OPHEUSDEN - Afscheid en Intrede met bevestigings preek van ds F Mallan te Veenendaal
48222: BEEK M VAN PRED GERF GEM IN NED ALBLASERDAM/OPHEUSDEN - Hij die u roept is getrouw uit het leven van ds Mvan Beek
75553: KAREN J PRED GERF GEM TE OPHEUSDEN - Van geslacht tot geslacht 125 jaar Gerformeerde Gemeente te Opheusden 1888-2013 door WN Kranendonk
62977: OPLT, J. - House Plants.
3765: OPMEER, PETRUS (1526-'94, AMSTERDAM, DELFT) - Martelaars-boek. Ofte historie der Hollandse martelaren, welken om het Christenlijk Catholijk geloof en Gods-dienst, soo ten tijden van de woeste heidenen, als der Hervormde nieuwgesinden seer wreed sijn omgebragt. waarin veel gedenkwaardige saaken verhaald worden die men by andere Gedenk-Schrijvers niet vind en met bijvoeging vermeerderd als mede de levens van de eerste voornaamste Hollandse kristen voorgangers en patroonen. Begrepen in twee deelen, met twee registers.
75871: OPZEELAND, WALTER VAN - Aanzien 60-65. Vijf Jaar Wereldnieuws in Beeld..
62978: OPZOOMER, C. W. - Als wijsgeer proefschrift metstellingen
62979: OPZOOMER, MR. C.W. - De Weg der Wetenschap. Een handboek der logica.
62980: OPZOOMER, MR. C. W. - Hebel's gedichten
44893: OPZOOMER, MR. C.W. - De Weg der Wetenschap. Een handboek der logica.
62982: ORANJE, CORIEN - Marathon in de dierentuin.
62983: ORANJE, L. - Het gezag in de kerk van Christus. Eenige beschouwingen daaromtrent in verband met de tegenwoordige moeilijkheden in de Gereformeerde Kerken. Door ds. L. Oranje Czn.
62984: ORLERS, JAN JANSZOON. & HAESTENS, HENDRICK VAN - Den Nassauschen Lauren-Crans. Beschrijvinghe ende af-beeldinge van all de Victorien, So te Water als te Lande, die Godt Almachtich De Eedele Hooch-mogende Heeren Staten der Vereenichde Neder-landen verleent heeft, Deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Maurits van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie. Amsterdam, 1979 (Herdruk van de uitgave Leiden, 1610). sm.folio. Linnen.
62985: ORME, WILLIAM - Leven en werk van Dr. John Owen
75908: [OROSIUS, PAULUS CA385-420 - Pauli Orosii Presbyteri Hispani Adversus Paganos Historiarum Libri Septem ; ut et Apologeticus Contra Pelagium de Arbitrii Libertate. ect illustrravet SIGEBERTUS HAVERCAMPUS
76496: ORR, JAMES, JOHN L. NUELSEN, EDGAR Y&. MULLINS, MORRIS O. EVANS, MELVIN GROVE KYLE (EDITORS) - ORR, JAMES, JOHN L. NUELSEN, EDGAR Y&. MULLINS, MORRIS O. EVANS, MELVIN GROVE KYLE (EDITORS), International Standard Bible Encyclopaedia (4 Volumes, Complete) nternational Standard Bible Encyclopaedia (4 Volumes, Complete)
62986: ORR, DR. JAMES - Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek. Bewerkt door Dr. J. C. de Moor. Met eene voorreden van Prof. Dr. H. Bavinck.
62987: ORR, J. - Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek. Bewerkt door Dr. J.C. de Moor. Met eene voorrede van prof. Dr. H. Bavinck
62988: ORT, F.Z. - Zomaar een dak... Hervormde kerkbouw tusen 1945 en 1995.
70118: OS, H. VAN; FILEDT KOK, J.P.; LUIJTEN, G.; SCHOLTEN, F. - Nederlandse kunst in het Rijksmuseum, 1400-1600.
62989: OS J F - Roomsche martelingen of de toepassing van romo's tyrannyte rotterdam
62990: OS, HENK VAN. - Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. Over heiligenverering vroeger en nu.
73393: PARET OSCAR DR. - Die bibel ihre Ubeliferung in druck un Schrift
53049: CULLMANN OSCAR - Die ersten christlichen Glaubensbekenntnisse
70919: OSENBRUGGEN, COR VAN - Hoe 't Flip en Henk verder ging (schijfster van: 'DE tweelingen Flip en Henk', 'Wilde Jo', 'Trouwe bondgenoten', 'Oome Piet', e.a., met platen en bandtekening van B. Midderigh-Bokhorst, tweede druk)
62992: OSENBRUGGEN, COR VAN - Tante Doortje's erfenis door Cor van Osenbruggen schrijfster van Wilde Jo, de Tweelingen
62993: OSENBRUGGEN, COR. VAN - De tweelingen Flip en Henk. Met vier platen en banteekening van B. Midderigh-Bokhorst
70954: OSENBRUGGEN, COR VAN - De tweelingen Flip en Henk (schrijfster van: 'Wilde Jo', 'Tante Doortje', 'Hoe 't Flip en Henk verder ging', e.a., met platen en bandtekening van B. Midderigh-Bokhorst, zesde druk)
70920: OSENBRUGGEN, COR VAN - Doortrappen (schrijfster van: 'De tweelingen Flip en Henk', 'Hoe het Flip en Henk verder ging', 'Tante Doortje', 'Oome Piet', e.a., met illustraties en bandteekening van Nans vna Leeuwen)
45243: OSKAMP, P. & SCHUMAN, N. (RED.) - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk.
54508: FARNER PROF. DR. OSKAR - Huldrych Zwingli Seine entwicklung zum Reformator 1506-1520
54506: FARNER PROF DR. OSKAR - Huldrych Zwingli Seine Jugend, Schulzeit und Studentenjahre 1484-1506
54507: FARNER PROF. DR. OSKAR - Huldrych Zwingli Seine verkundündiging und ihre ersten Früchte 1520-1525
62994: OSMAN, AHMED - Vreemdeling in het Dal der Koningen. Joeja geidentificeerd als de Aartsvader Jozef.
62995: OSSELEN, VAN-DELDEN, VAN, B.E. - adam en lili
62996: OSSELEN, VAN-DELDEN, VAN, B.E. - de familie
62997: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVR. - Nijenheuvel door Mevr. van Osselen- van Delden schrijfster van ''Hansje Rozengaarde'' enz., Als vermeld aan keerzijde met plaatjes tweede druk
62998: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. EN MARIE HILDEBRANDT. - Bobo, geschiedenis van een aap. [Geïllustreerd door Benjamin Rabier]
62999: OSSENBLOK, E. J. (VERTALER) - Eene Reis naar de Indiën Brieven eener Zuster van Liefde van Gent. uit het Fransch door E J Ossenblok Versierd met 44 platen.
48475: OSSENBLOK, E. J. (VERTALER) - Eene Reis naar de Indiën Brieven eener Zuster van Liefde van Gent. uit het Fransch door E J Ossenblok Versierd met 44 platen.
63001: OSTA,A.P.J. VAN - OSTA,A.P.J. VAN .
50673: BIBLE SAINTE OSTERVALD J F - La Sainte Bible ou L ancien et le Nouveau testament edition sterreotype D apres la version revue par J F Ostervald publiee par La Societe Biblique protestant de Paris 1858
75966: OSTERVALD (JEAN-FRÉDÉRIC)? - L a Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament,l ANCIENE ET LA Nouvelle ALLIANCE revûe & corrigée sur le Texte Hébreu & Grec, par les Pasteurs & les Professeurs de l'Eglise de Genève. Avec les argumens et les réflexions sur les Chapitres de l'Ecriture Sainte, & des Notes par J.F. Ostervald. Le Nouveau testament uitgever AMSTERDAM / bijJeanFrederic Bernard&HermanUitwerf ROTTTERDAM ean Daniel Beman
72640: OSTROVSKY, VICTOR - Mossad, De keerzijde van het bedrog. v
63003: OTTE, J. J. - Een tweetal leerredenen over Petrus 2: 7 en Mattheus 7: 13, 14. Benevens eenige gedichten. Met een voorwoord van P. J. Otte.
63004: OTTE, J. J. - Een tweetal leerredenen over Petrus 2: 7 en Mattheus 7: 13, 14. Benevens eenige gedichten. Met een voorwoord van P. J. Otte.
47167: OTTEN, A EA. - Vijf broden en twee visjes uit het leven van oefenaar, L Wijting
63005: OTTEN W - Duitse `molenaars' in Holten. Bijdrage tot de lokale (kerk)geschiedenis
63006: OTTEN, A EA. - Vijf broden en twee visjes uit het leven van oefenaar, L Wijting
63007: OTTEN, A./VOGELAAR, L. - Vijf broden en twee vissen. Uit het leven van oefenaar L. Wijting.
40214: OTTEN, W - Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge.
63010: OTTER, KEES - Avontuur in de griend. 4e druk
63011: OTTER, KEES DEN - Ysbrand Jacobsz. de schaliedekker.
63012: OTTER, KEES DEN - Het raadsel van de wilgenhut ullustraties Jaap Kramer
74934: OTTER D - Oude namen in Oldebroek
63013: OTTERBREIN, DS. - Jezus en de kracht van zijn bloed.
70770: ERNST OTTO - Asmus Semper als jongeling uit het duitsch vertaald door Dr. C.D. Sax
70772: ERNST OTTO - Asmus Semper als man uit het duitsch vertaald door Dr. C.D. Sax
63016: OUBORG, RIEK - Het nichtje van oom Piet
5199: OUBOTER, BARTHOLOMEUS (C. 1758, WOUBRUGGE) - Aaneengeschakelde verklaaring van den Heidelbergschen Katechismus met eenige tusschengevoegde Aanmerkingen, tot nuttige Stichting, die in het Geloof is. derde deel. laatstev deel
70317: DIJKHUIZEN VAN AG PREDIKANT TE OUDDORP - De Staat en bestemming der uitverkorne en geroepende heiligen 1 Prtrus 2 vers 8 Uitgeven ten voordele van verarmde geloofsgenoten
63020: OUDEN, W.H. DEN - Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801 (diss.)
63021: OUDENDIJK, K. E. - Het Wilhelmus: een toelichtende bespreking van ons volkslied: aan den nagedachtenis van den Vader des Vaderlands (24 April 1533-10 Juli 1584) / door K. E. Oudendijk 1940. Met literatuur opgave, 1e uitgegeven: 1936
72284: VELDEN VAN DER C JZ HOOFDONDERWIJZER AAN DE SCHOOL MET DE BIJBEL TE OUDERWATER - Het Laatyste Woord enn de laatste Bede Geschenk voor leerl;ingen die de Christelijk school verlaten
63023: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - History of the Englisch Church at the hague. (1586-1929)

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/18