Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49053: Marie, Jeanne - Wat Steef vergat. Tweede druk.
71034: ZEGGELEN MARIE C. VAN - Averij (geïllustreerd door Tjeerd Bottema, tweede druk)
20282: MARIE, Jeanne - Van Robbie en Ineke.
76844: MARIE - DONKERE TIJDEN IN EEN JONGENSLEVEN 2e druk geillusstreerd A Runckel
70796: HONIG MARIE - Het huisje aan het wilgenpad met titelplaat een verhaal voor meisjes
12898: MARIE - Bram Kersten's eerste zeereis.met platen zwart witen een kleurplaat
39232: MARIE - Een veelbewogen jeugd.
71075: MARIE, JEANNE - Kees Kroon
60578: MARIE, JEANNE - Jopie' s kerstfeest
39161: LEOPOLD Marie - DOLLY het leven van een witten poedel door haar zelf verteld me vier platenvan B Midderigh bokhorst 3e drukl
13128: MARIE, Jeanne - Sterke nan Simson tekeningen O Geerling
20555: MARIJO - Waar wolven wonen. (een vertelling uit den kaukasus) Met illustraties.
60585: MARIJO - Waar wolven wonen. (een vertelling uit den kaukasus) Met illustraties.
49027: Marijo - Steffie's Horloge. Tweede druk met tekeningen van R. en M. Snapper.
60586: MARIJO - Mietsje en Lajos, 2e druk geillustreerd door Greetje Bosch van Drakenstein
60587: MARIJO - Oudejaar geillustreerd door Adri Alindo
38071: MARIJO - Miep en Ap en hun hondje Nap. Plaatjes door Adri Alindo.
48896: Marijo - Oudejaar geillustreerd door Adri Alindo
12897: MARIJO - Anda de duinheks. Met teekeningen van Titus Leeser.
60591: MARIJS-VISSER, Martha - Oliebollen in het voorjaar. Met illustraties van Tiny van Asselt.
12896: MARIJS-VISSER, Martha - Oliebollen in het voorjaar. Met illustraties van Tiny van Asselt.
60592: MARILAUN, A. Kerner von - Het leven der planten. Naar den tweeden druk voor Nederland bewerkt door Dr. Vitus Bruinsma. Met ongeveer 500 fraaie afbeeldingen. Vierde deel.
38099: MARIN, Pièrre; Moock, S.J.M. van - Méthode Familière, Pour ceux qui commencent à s'exercer dans la Langue Française composée par Pièrre Marin. Corrigée et considérablement augmentée par S.J.M. van Moock. Maitre de Pension à Delft. Nouvelle Édition.
78183: JONGE de MARINUS - Christologie in context : Jezus in de ogen van zijn eerste volgelingen Marinus de Jonge.
42347: MARIS J I Prof - Geschiedenis der Christelijke Kerk Uitgave der Z-a Chr Boekvereeniging 1863 Herzien door MARIS J I Prof en opnieuw uitgegeven door de bijbel en bisvereeniging 1913
60596: MARIS J I Prof - Geschiedenis der Christelijke Kerk Uitgave der Z-a Chr Boekvereeniging 1863 Herzien door MARIS J I Prof en opnieuw uitgegeven door de bijbel en bisvereeniging 1913
63553: MARIYON PIETER 1704-1783 (smijtelelt( doorPOST, S.D. - Mij Zal niets ontbreken uit het leven van Pieter Mariyon 2e druk
47059: MARJA, A - De Keuze, een gedicht (bayard reeks) 1e druk
48431: BOUMA HANS/BASTIN MARJOLEIN - Droom voor droom
48432: BOUMA HANS/BASTIN MARJOLEIN - Lief eiland
60599: MARK, R. R. P. van der - Hebt u ook al een papegaai? Met foto's.
78314: MARLE, RAIMOND VAN - De mystieke leer van Meister Eckehart / door Raimond van Marle
41295: MARLITT E - Het Geheim der oude juffrouw uit het hoogduitsch vierde druk
49236: MARLITT, E. - De meid van den schout. Uit het Hoogduitsch
60602: MARLITT, E. - De meid van den schout. Uit het Hoogduitsch
43239: Marlitt - De Tweede Vrouw roman met Illustratien van Alex Zick
41256: MARLITT, E. - De tweede vrouw. Uit het Hoogduitsch. Derde druk.
53290: BIBLIA DEUX AES BIBLIA AUGUSTIN MARLORAT - Biblia: Dat is De Gansche H. Schrift. Grondelick ende trouwelick verduytschet: Met verclaringhe duystere Woorden, Redenen, Spreucken ende verscheyden Lectien die in ander oflicke Duerlettinghen ghevonden ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingeen, der ghelijcke ofte onghelijck stemmenden plaetsen op het aller ghewiste met Scheyt-letteren ende Versen getale. (daer een yeghelijck capittel na Hebreeuscher wijze mede onderdeylt is verteeckent
26849: MARMET, E. - Predikatien op byzondere texten, genomen uyt de Heylige schriftuur: eertijdts gedaen door E. Marmet, bedienaer des Godlicken woorts in de Francoysche kercke tot London. En nu uyt die tael in Nederduytsch vertaelt, door H.D.
77607: FEUQUIERES Antoine de Pas Marquis de (1648-1711) - Me,ories van den marktgraaf vanEeuquiere behelzendezyn grondregelen van den oorlog AmsterdamLobe Balthaser (2)
75349: Mac Cheyne Robert Marray - Troost in het verdriet
60607: MARSH, F. E. - 500 Bible study outlines
60608: MARSH, F. E. - Illustrated Bible study outlines - Pungent illustrations with Brief outlines
60609: MARSH, FRANK LEWIS - De Schepping van de Soorten door Frank Lewis Marsh, Ph. D.
60606: MARSH, F. E. - 1000 Bible study outlines - Study helps and sermon outlines
46053: MARSH, FRANK LEWIS - De Schepping van de Soorten door Frank Lewis Marsh, Ph. D.
24623: MARSHALL, Walter (1628-'80, Hampshire) - Verhandeling over de waare euangelische heiligmaking, nevens eene redevoering over de rechtvaerdigmaking door den wel-eerwaarden Walter Marshall; Met aanpryzende voorredens van de Wel. Eerw. heeren P. Nieuwland, J. Hervey, en andere geleerde mannen; dienende tot een voegzaam aanhanzel, of besluitend stuk, by den Theron en Aspasio van den welgemelden beroemden Hervey. Naar den agsten druk, uit het Engelsch, van nieuws, vertaald, en, met een lyst der opgehelderde Schriftuurplaatsen voorzien.
60612: MARSHALL, Walter (1628-'80, Hampshire) - Verhandeling over de ware Evangelische Heiligmaking, benevens een redevoering over de rechtvaardigmaking. Met aanprijzende voorreden van de weleerw. heren P. Nieuwland, J. Hervey en andere geleerde mannen dienende tot een geschikt aanhangsel of besluitend stuk bij de ,,Theron en Aspasio'' van de weleerw. heer Hervey. Naar de achtste druk, uit het Engels, opnieuw vertaald onder redaktie van J.H. Donner en W.G. Smitt.
60613: MARSHALL, Walter (1628-'80, Hampshire) - Verhandeling over de waare euangelische heiligmaking, nevens eene redevoering over de rechtvaerdigmaking door den wel-eerwaarden Walter Marshall; Met aanpryzende voorredens van de Wel. Eerw. heeren P. Nieuwland, J. Hervey, en andere geleerde mannen; dienende tot een voegzaam aanhanzel, of besluitend stuk, by den Theron en Aspasio van den welgemelden beroemden Hervey. uit het Engelsch, van nieuws, vertaald, en, met een lyst der opgehelderde Schriftuurplaatsen voorzien.
1208: MARSHALL, Walter (1628-'80, Hampshire) - Verhandeling over de ware evangelische heiligmaking. Benevens een redevoering over de rechtvaardigmaking. Naar de 8e druk, uit het Engels, opnieuw vertaald onder redaktie van J.H. Donner en W.G. Smitt.
60615: MARSMAN, HARRY - De afscheidsbrief.
75216: MARTELARENBOEK - Geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen; benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de Valtelijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen van de geloovigen. Naar den druk van 1671. Door J. G. O. Vooraf gaat een woord ter inleiding van dr. A. Kuyper.
5345: MARTENEZ, M. - Novum Dictionarium tetraglotton, in quo voces Latinæ omnes, & Græcae his respondentes, cum Gallica & Belgica singularum interpretatione, ordine alphabetico proponuntur. Novæ huic editioni accesserunt plurimæ voces, in aliis hactenus desideratae, Græcorum nominum Genera simul & Genitivi, omnium etiam syllabarum dubiarum quantitas, in gratiam poetices candidatorum, notulis superne indicata. Post labores Matthiæ Martenez denuò Johannes Nicolaides, conrector Leovardiensis, plurimas voces addidit & quæ vitia irrepserant summâ diligentia emendavit.
46775: Martijn J J H - Ten Paleize Koningin Wilhelmina in haar particulier leven
29907: MARTIN, J. - Het gebed. Overdenkingen van Jacques Martin, pred. te Genève. Uit het Fransch, ten voordeele van de Diakonessen-inrigting te Utrecht.
46133: MARTIN, Prof.Dr. W. - De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw. Rembrandt en zijn tijd onze 17e eeuwsche schilderkunst in haren bloeitijd en nabloei. tweede druk.
73783: BUCER MARTIN - De brief van Paulus aan de Efeziërs
71424: VON WESTAALL und MARTIN - BIBEL BILDER oder Bildiche Dartellungen aus der Heiliger schrift nach eigends fur diesel werk gefertigten orginal gemaelden VON WESTAALL und MARTIN imfeisten engelischen holzschitt 2ln
15151: MARTIN, Dr. Conrad (Bisschop van Paderborn) - De ware zin der uitspraak van het Vaticaanse concilie ovet het onfeilbaar leeraarsambt des Pausen. Uit het Hoogduitsch ver taald door J. Verheyen, O.C.
77778: HAAS MARTIN - Huldrych Zwingli und seine zeit Leben und werk des Zurcher Refomatoors
64791: RUTGERS MARTIN. - Liefde op de Lindenhof
60209: Lthers D. Martin - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments und die Apokryphen nach der deutschen Übersetzung. Nach der Beschlüssen der Deutschen evangelischen Kirchenconferenz berichter Tekst. Mit 240 biblischen Bilder von Julius Schnorr von Carolsfeld.
51693: BRECHT MARTIN - Martin Luther Sein Weg zur Reformation 1483-1521
51694: BRECHT MARTIN - Martin Luther Ordnung und Abgrenzung der Reformation 1521-1532
51789: BRINK MARTIN - 10 mei 1940 Evacuatie Heringen dor een geevacueerde uit Veenendaal
51790: BRINK MARTIN - Veenendaal van boven bekeken 1924-1991 Luchtfoto,s Veenendaal gesellecteerd en van tekts voorzien diir Martin Brink
60620: MARTIN, W. - Herleefde schoonheid. 25 jaar momaentenzorg in Nederland.
60619: MARTIN, J. - Het gebed. Overdenkingen van Jacques Martin, pred. te Genève. Uit het Fransch, ten voordeele van de Diakonessen-inrigting te Utrecht.
60618: MARTIN, FRANK - Oorlog in de kerkbanken Overlevingsgids bij conflicten in de geloofsgemeenschap
60616: MARTIN, Dr. Conrad (Bisschop van Paderborn) - De ware zin der uitspraak van het Vaticaanse concilie ovet het onfeilbaar leeraarsambt des Pausen. Uit het Hoogduitsch ver taald door J. Verheyen, O.C.
55070: GERHARDT MARTIN - Johan Hinrich Wichers Ein Lebensbild
51692: BRECHT MARTIN - Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen achtzehnten Jahrhundert. In Zuzammenarbeit mit Johannes van den Berg, Klaus Deppermann, Johannes Friedrich Gerhard Goeters ubd Hans Schneider
55076: GERHART MARTIN - Ein jahrhundert inner mission
17102: STEFFE Albert Martin - De Hugenoten tragiek en lijden om wilevan eigen geloof
45105: RUTGERS MARTIN - Liefde aan de overkant
60621: MARTINEAU, J. - Types of ethical theory. 2 delen.
35246: MARTINET, J. F. (1729-'95, Edam) - Het vereenigd Nederland. Met plaaten.
70219: MARTINET, J. F. (1729-'95,) Pasman Bert - J F Martnet een Zutphens filosoof in de achtende eeuw
3747: MARTINET, J. F. (1729-'95, Edam) - Het vereenigd Nederland. Met 6 plaaten en naamtekening . Tweede druk.
70218: MARTINET, J. F. (1729-'95,) Haas de Frieda en Pasman Bert - J F Martnet en de achtende eeuw In ijver en onverzadelijken lust om te leeren
60626: MARTINET, J. F. (1729-'95, Edam) - Katechismus der natuur. Met uitvouwbare plaaten.
60627: MARTINET, J. F. (1729-'95, Edam) - Het vereenigd Nederland. Met 6 plaaten en naamtekening . Tweede druk.
60628: MARTINET, J. F. (1729-'95, Edam) - Het vereenigd Nederland verkort door J.F. Martinet, ten gebruike der schoolen.
60630: MARTINET, J. F. (1729-'95, Edam) door J F Martinet ten gebruike der jeugd en in de scholen - Verzameling van vaderlandsche SPREEKWOORDEN op gehelderd
39979: MARTINUS, Johannes (1603-1665, Groningen) - Grootere catechisatie over den Catechismus der waren Christelicken religie, De welcke in de Nederlantsche Kercken geleert wort. Vertoonende desselven Ontledinge, Verklaringe, Bevestinge, alleen uyt des Heeren woort. Op ordre des Eerw. Kercken-Raets in Groningen, tot dienst van de Gemeynte Jesu Christi aldaer, met approbatie des E. Ministerii ende Classis, t'samen gebracht ende uyt-gegeven Door (...) Den Tweeden Druck.
15104: MARX, J. - Histoire de la robe de Jesus-Christ conservée dans la Cathédrale de Trèves, par J. Marx, professeur du Grand Séminaire, Approuvée par monseigneur l'éveque de Trèves. Ouvrage traduit de l'Allemand par Ch. Wayant, vicaire de l'Eglise Notre-Dame de Metz.
60636: MARX, KARIANNE JOLANDA - The Usefulness of the Kantian Philosophy. How Karl Leonhard Reinhold's commitment to Enlightenment influenced his reception of Kant. Academisch proefschrift.
60635: MARX, J. - Histoire de la robe de Jesus-Christ conservée dans la Cathédrale de Trèves, par J. Marx, professeur du Grand Séminaire, Approuvée par monseigneur l'éveque de Trèves. Ouvrage traduit de l'Allemand par Ch. Wayant, vicaire de l'Eglise Notre-Dame de Metz.
60642: MASEREEUW, J. - Geschriften handelende over OPENBARINGEN 16 vers 8 t/m 17. Beschreven in de jaren 1822
78286: MASEREEUW, J. opperdoesgeroepen dienaar - De roepng en verbond met Abrahan en andere waaarbij het erste/vierde vervolg Malh13-7-24-25 en verklaring openbaringen 16 vers8-17
60643: MASSELINK, REV. WILLIAM - Het duizendjarig rijk Voorwoord Dr. K. Dijk. Vertaling W.J.A. Roldanus.
60644: MASSILON - Petit Careme de Massilon Suivi des Sermons sur la mort du pécheur et la mort du juste sur l'enfant prodigue, sur le petit nombre des élus, sur la mort, sur l'aumone, et de l'oraison funèbre De Louis XIV.
38666: MASSILON - Petit Careme de Massilon Suivi des Sermons sur la mort du pécheur et la mort du juste sur l'enfant prodigue, sur le petit nombre des élus, sur la mort, sur l'aumone, et de l'oraison funèbre De Louis XIV.
60645: MASSINK, Drs. H. F. e.a. - Met zorg boeren. SGP-visie op de landbouw.
60646: MASSINK, e.a., Drs. H.H. - Terugblik met het oog op de toekomst. 60 jaar jongerenwerk binnen de SGP.
77987: DIJK van D J H &Massink H F - GROEN en de grondwet de betenenis van Groen visie opde grondwet van1848
20263: MAST, A. C. van der - Van vijf rijksdaalders en een gulden.
49026: Mast, A.C. van der - Greets oranjeboompje. pentekeningen van Henk Poeder
48998: Mast. A.C. van der - Het verloren verjaarsgeschenk. met pentekeningen van Henk Poeder.
60655: MAST, H. A. van der - Herinneringen uit de geschiedenis van de Nederlandsche Gereformeerde Kerken.
60656: Mast. A.C. van der - Het verloren verjaarsgeschenk. met pentekeningen van Henk Poeder.
60653: MAST, H. A. van der - Luther. Herinneringen bij het vierde eeuwfeest der kerkhervorming.
60652: MAST, A.C. van der - Toen de lantaarn in het schurutje brande.
60651: Mast, A.C - elsje van Heidelust Gusta Norman
60647: MAST, A C VAN DER - Van een leelijk ding in een mooie kamer illustraties O Geerling 1e dr.
15834: MAST, H. A. van der - Herinneringen uit de geschiedenis van de Nederlandsche Gereformeerde Kerken.
76701: MAST v d A C - Gusta Norman 3e druk
32910: MAST, A. C. van der - Geen deserteur.tekeningen J G Gertenhauer
47618: MAST, A C VAN DER - De jongens van tanteSaar illustraties O Geerling 1e dr.
13977: MAST, H. A. van der - Luther. Herinneringen bij het vierde eeuwfeest der kerkhervorming.
23975: MASTEBROEK, J. - Dierbaar in Zijn oog. Uit het leven van ds. C. Pieneman, ds. D.J. Benjamin en J. van Vliet.
46230: MASTENBROEK J (RED) - In de hope des eeuwigen levens. Tergedachtenis aaN voorgangersb van de gereformeerde gemeenten
47135: MASTENBROEK (REDACHTIE) - Gedenken rond een erfenis deel 2 Gereformeerde gemeenten 1907-2007 54 meditatties
60663: MASTENBROEK, J. - De zondag Gods dag. december 1996
60661: MASTENBROEK, J. - Leven en Werk van Ds. J.D. Barth. Levensschets en vier preken.
60659: MASTENBROEK (REDACHTIE) - Gedenken rond een erfenis deel 1 en 2 Gereformeerde gemeenten 1907-2007 meditatiespred Gerf Gem . Met foto's van predikanten
74638: MASTENBROEK J. - De onbekende Kersten,een speciale uitgave van Oude Paden
60665: MASTERS & VIRGINIA JOHNSON, WILLIAM - Homoseksualiteit (Homosexuality in perspective).Auteurs geven in dit boek feiten en begrippen van de homosexuele fysiologie en het psychoseksueel gedrag van de homoseksueel.
47133: MASTERS, PETER - Beproefd als goud geloof-aanvechting-zekerheid
60666: MASTRICHT, P. van (1630-1706, prof. te Utrecht) - Beschouwende en Praktikale Godgeleerdheit, waarin door alle de Godgeleerde Hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, Leerstellige, Wederleggende, en Praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word. Hier by komt een volledig Kort-begrip der Kerklyke Geschiedenisse, een vertoog der Zedelyke, en een schets der Plichtvermaanende Godgeleerdheit, enz. In het Latyn beschreven door Petrus van Mastricht, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheit op de Hooge School te Utrecht. Naar den laatsten Druk in het Nederduitsch vertaalt, benevens de Lykrede van den vermaarden Hoogleeraar Henricus Pontanus, over het Afsterven van den Hoogwaardigen Autheur. Met een Voorrede van den Heer Cornelius van der Kemp, S.S. Theol. Doct. Professor in de Praktikale Godgeleerdheit in het Illustre School, en Bedienaar des H. Euangeliums in de Gemeente te Rotterdam. (In vier delen)
45191: MASTRICHT, P. van (1630-1706, prof. te Utrecht) - Beschouwende en Praktikale Godgeleerdheit, waarin door alle de Godgeleerde Hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, Leerstellige, Wederleggende, en Praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word. Hier by komt een volledig Kort-begrip der Kerklyke Geschiedenisse, een vertoog der Zedelyke, en een schets der Plichtvermaanende Godgeleerdheit, enz. In het Latyn beschreven door Petrus van Mastricht, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheit op de Hooge School te Utrecht. Naar den laatsten Druk in het Nederduitsch vertaalt, benevens de Lykrede van den vermaarden Hoogleeraar Henricus Pontanus, over het Afsterven van den Hoogwaardigen Autheur. Met een Voorrede van den Heer Cornelius van der Kemp, S.S. Theol. Doct. Professor in de Praktikale Godgeleerdheit in het Illustre School, en Bedienaar des H. Euangeliums in de Gemeente te Rotterdam. (In vier delen)
38127: MASTRICHT, P. van (1630-1706, prof. te Utrecht) - Beschouwende en Praktikale Godgeleerdheit, waarin door alle de Godgeleerde Hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, Leerstellige, Wederleggende, en Praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word. Hier by komt een volledig Kort-begrip der Kerklyke Geschiedenisse, een vertoog der Zedelyke, en een schets der Plichtvermaanende Godgeleerdheit, enz. In het Latyn beschreven door Petrus van Mastricht, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheit op de Hooge School te Utrecht. Naar den laatsten Druk in het Nederduitsch vertaalt, benevens de Lykrede van den vermaarden Hoogleeraar Henricus Pontanus, over het Afsterven van den Hoogwaardigen Autheur. Met een Voorrede van den Heer Cornelius van der Kemp, S.S. Theol. Doct. Professor in de Praktikale Godgeleerdheit in het Illustre School, en Bedienaar des H. Euangeliums in de Gemeente te Rotterdam. (In vier delen)
60667: MATAMOROS, Manuel (1834-1866) - Ochtendgloren van het Spaanse protestantisme. Vertaald uit het Spaans door J.G. Blomkwist. Met een bijvoegsel: Van Staatskerk tot godsdienstvrijheid.
13846: MATAMOROS, Manuel (1834-1866) - Ochtendgloren van het Spaanse protestantisme. Vertaald uit het Spaans door J.G. Blomkwist. Met een bijvoegsel: Van Staatskerk tot godsdienstvrijheid.
34288: MATEBOER, T. - De kanonniers van de grote Armee. Met tekeningen van de schrijver
36811: MATEBOER, T. - Zwingli. Het leven van een ketter.
60674: MATEBOER, T. - Israëls verleden, heden en toekomst.
60672: Mateboer, T - Avonturen op de Polle
60673: MATEBOER, T. - De ondergang van de wederdopers te Münster. Voorheen verschenen onder de titel: Tot de laatste druppel.
36090: MATEBOER, T. - De zoon van de pelgrimvaarder
70487: MATEBOER T. - Bunyan's Christenreis naverteld voor jonge mensen
23765: MATEBOER, T - Jantien Boerenleven op Staphorst
60675: Mateboer, T. - De Weg tot elkander
60676: MATEBOER, T. - De zoon van de pelgrimvaarder
60677: MATEBOER, T. - Tot de laatste druppel De ondergang van het rijk der Wederdopers te Munster
60678: MATEBOER, T. - Zwingli. Het leven van een ketter.
60679: MATEBOER, T. - Bunyan's Chistenreis. naverteld voor jonge mensen,
60680: Mateboer, T. - De witte olifant. Met pentekeningen van de schrijver.
60681: MATEBOER, T. - Het meisje met de scheldnaam.
60682: MATEBOER, T. - Tineke van de domineer
60683: MATEBOER, T. - Bunyan's Chistenreis. naverteld voor jonge mensen,
60684: MATEBOER, T. - Het meisje met de scheldnaam. 3e druk
60670: MATEBOER, T - Een hartewens vervuld. (Met illustraties van de schrijver)
36102: MATEBOER, T. - Tot de laatste druppel De ondergang van het rijk der Wederdopers te Munster
33811: Mateboer, T. - De Weg tot elkander
37320: MATEBOER, T. - Bunyan's Chistenreis. naverteld voor jonge mensen,
31987: MATEBOER, T. - De tegenspeler van Bommen Berend.
39879: Mateboer, T. - De witte olifant. Met pentekeningen van de schrijver.
38120: MATEBOER, T. - Gustaaf Adolf en zijn koerier.
12781: MATEMAN, Gera - Rianneke. Met illustraties van Robert Nix.
60685: MATEMAN, Gera - Rianneke. Met illustraties van Robert Nix.
39231: MATHEWS, Dr. Basil. - Livingstone de padvinder.
60687: MATHIJSSEN, J. A. C. - Inventaris van de archieven van Unitas Studiosorum Rheno-Trajectum (en voorgangers)
60690: MATTER, H.M. - De brief aan de Philippenzen en de brief aan Philémon (CNT - Commentaar op het Nieuwe Testament).
2614: MATTESON, J. G. - De erfenis der Heiligen. Of De vernieuwde aarde.
60692: MATTESON, J. G. - De erfenis der Heiligen. Of De vernieuwde aarde.
60691: MATTESON, J. G. - De erfenis der Heiligen. Of De vernieuwde aarde.
23766: MATTHEE, D - Moerbeibos
60693: MATTHEE, D - Moerbeibos
60694: MATTHES, J - De Israelische profeten
60695: MATTHES, J.C. - Het boek Job. Vertaald en verklaard. Door dr. J.C. Matthes, inzonderheid naar aanleiding van de jongste buitenlandsche kommentaren. II. De verklaring.
37742: MATTHES, J.C. - Het boek Job. Vertaald en verklaard. Door dr. J.C. Matthes, inzonderheid naar aanleiding van de jongste buitenlandsche kommentaren. II. De verklaring.
56462: HENRY Matthew - DE jonge christen 3e druk
72966: HENRY MATTHEW - Dagen van vreemdelingschap, 52 meditaties over de aartsvaders
72837: HENRY MATTHEW - Verzoening door het kruis, 45 korte meditaties, uit het Engels vertaald door M.a. de Kort, tweede druk
69586: CLAUDIUS MATTHIAS - De wandsbecker Bode. Proza en Poëzie. Met een levensschets naar Karl G'rokBestempelde band.
60696: MATTHIJSE, S. J. - Wij kijken naaar buiten - Serie leesboekjes behorende bij de methode "Open Vensters" - Het boek van Lies en Kees -
60697: MATTHIJSSEN J P - 500.000 doopgezinden een schets
60699: MATZKEN, Drs. R. H. - De psychonauten verdrijven. Een studie over communicatie en discipelschap: hoe kunnen wij Christen zijn en de boodschap van het Evangelie uitdragen in een wereld waarin de psychonauten zijn geland?
60700: MATZKEN, Drs. R. H. / NIJBURG, A. / KERKHOF, Mw. Drs. V.I. - Het occulte is dichtbij . . . Over invloeden op het spelende, lezende en kijkende kind. Tweede druk.
60701: MATZKEN, Drs. R. H. - New Age Handboek. Een inleiding tot New Age denken. 300 woorden die door New Agers worden gebruikt en die old agers op het spoor zetten van New Age!
44371: MAURER, WILHELM - Der Junge Melanchthon Zwischen Humanismus Und Reformation Hardcover. Vol 1--Der Humanist. 247 pgs. Vol 2--Der Theologe. 617 pgs.
60702: MAURER, WILHELM - Der Junge Melanchthon Zwischen Humanismus Und Reformation Hardcover. Vol 1--Der Humanist. 247 pgs. Vol 2--Der Theologe. 617 pgs.
60705: MAURIK, JUSTUS VAN - Papieren kinderen novellen en schetsen s. 3e druk
10800: MAURIK, Justus van (Jr.) Johan Braakensiek - Krates. Een levensbeeld. .met platen van Johan Braakensiek
70935: Maurik, Justus van - Oude kennissen
60706: Maurits J H e.a - Wat is er met de jongeren aan de hand?
60707: MAURITS, J.H.; VEER, J.L. van der; VISSER, W. (red) - Over de kerk gesproken. Omslagontwerp A. van der Spek.
32851: MAURITS, J.H.; VEER, J.L. van der; VISSER, W. (red) - Over de kerk gesproken. Omslagontwerp A. van der Spek.
8038: MAURITZ, J.H. - Over jong-zijn gesproken. Tweede druk. Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.
73939: MAURITZ J.H. - Altijd goede moed, gesprekken over levensvragen
60708: MAURITZ J H (redaktie) - Altijd het goede gesprekken over levensvragen
60709: MAURITZ J H (redaktie) - JOUW VRAGEN Levens vragen voor jongeren
60712: MAURITZ, J.H - dagboek voor jongeren strikt persoonlijk
60713: MAURITZ, J.H. - Over jong-zijn gesproken. Tweede druk. Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.
60714: MAURITZ, J.H. - Stil zijn met de Schrift. Bijbels dagboek onder redactie van J.H. Mauritz.
60716: MAURITZ, J.H. (Red.) - Eén lichaam, vele leden. Aspecten van gemeente-zijn.
29500: MAURITZ, J.H. (red) - Altijd doede moed. Gesprekken over levensvragen.O.a Ds Baajens-R Bogaard-P Honkoop-J Mijnders Dsergunst e.a
60718: MAX, F. - Gevangenen van de Inquisitie - Het relaas van de slachtoffers van de Spaanse, Portugese en Romeinse Inquisities, vertaald, geannoteerd en voorafgegaan door een historische overzicht
20599: MAY, Karl - Reisavonturen. De schat in het Zilvermeer.
20600: MAY, Karl - Reisavonturen. De Llano Estacado.
20604: MAY, Karl - Reisavonturen. De Pelsjagers van den Rio Pecos.
20605: MAY, Karl - Reisavonturen. Winnetou's testament.
60719: MAY, Karl - Reisavonturen. De schat in het Zilvermeer.
60720: MAY, Karl - Reisavonturen. De Llano Estacado.
60721: MAY, Karl - Reisavonturen. De Pelsjagers van den Rio Pecos.
60722: MAY, Karl - Reisavonturen. Winnetou's testament.
60723: MAY, Karl - Reisavonturen. De zonen der Mimbrenjo's.
60724: MAY, Karl - Het goud van Winnetou. omslag en illustraties Will Berg
60725: MAY, Karl - De schat in het zilvermeer . omslag en illustraties Will Berg
69880: WARREN Susan May - IN HET VIZIER vertaald door Cora Kool
42768: MAY, Karl - Reisavonturen. Kara-Ben-Nemsi. Bewerkt naar het 85ste duizendtal der Duitsche uitgave door J.L. van Saanen.
60726: MÄYER, Johann Friedrich( 1650-1712); Johannes Wilhelmus Martini (ca.1695-1770) - Postilla Evangelica of Schriftmatige Verklaring over alle de Zon-en Feest-Daagze Evangely-Texten, Die men gewoon is het geheele Jaar door, in de Lutherse Kerken te verklaaren. Door Doctor Johann Fredrich Mäyer, Wylen Hoog-leeraar en Predikant te Hamburg, enz. Nu uit het Hoogduits vertaalt, En vermeerdert met Godgeleerde Taal- en Oudheid-kundige Aanmerkingen, getrokken uit de voornaamste Godgeleerden. Waar by ook de voornaamste Leerstukken, in elk Evangely opgeslooten, als met de vinger aangetoont worden Door Do. Johannes Wilhelmus Martini, Predikant in de Lutherse Gemeente te Woerden.
60728: MAYER, Lic. theol. Dr. Gottlob - Das alte Testament. In religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis. In Verbinding mit Andern herausgegeben. Achter Band: Sprüche, Prediger und hohes Lied Salomons. (Sprüche, Prediger und hohes Lied Salomons in religiösen betrachtungen für das moderne Bedürfnis.)
60727: MAYER, K.A. E.A. - Havenstad in de frontlijn, De geschiedenis van Rotterdam in de oorlogsjaren
74859: MAYER, L.TH. - Practisch Maleisch-Hollandsch en Hollandsch-Maleisch handwoordenboek
15437: MÄYER, Johann Friedrich( 1650-1712); Johannes Wilhelmus Martini (ca.1695-1770) - Postilla Evangelica of Schriftmatige Verklaring over alle de Zon-en Feest-Daagze Evangely-Texten, Die men gewoon is het geheele Jaar door, in de Lutherse Kerken te verklaaren. Door Doctor Johann Fredrich Mäyer, Wylen Hoog-leeraar en Predikant te Hamburg, enz. Nu uit het Hoogduits vertaalt, En vermeerdert met Godgeleerde Taal- en Oudheid-kundige Aanmerkingen, getrokken uit de voornaamste Godgeleerden. Waar by ook de voornaamste Leerstukken, in elk Evangely opgeslooten, als met de vinger aangetoont worden Door Do. Johannes Wilhelmus Martini, Predikant in de Lutherse Gemeente te Woerden.
28204: MAYVOGEL, Jacob Coenroets (ca.1600-'50) - Gulden-spiegel, ofte opwekkinge tot christelyke deugden, afgedeelt in twee deelen: waar in vertoond werd de schadelykheid der zonden, mitsgaders de goedigheid en weldaaden Godts over den boetveerdigen. Tot leeringen en stigtinge aller christenen toe-gepast. Nog is hier by gevoegt Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Ammon: als mede de vermaekelyke bruylofts-kroon; doorvlogten met verscheyde leerzame gedigten, vermakelijke bruylofts en aandagtige liedekens. Voorgesteld op de vier geteyden van den dag. Gerymt door Jacob Coenraeds Mayvogel, Vercierd met aardige konst-plaaten.
60730: MAYVOGEL, Jacob Coenraets (ca.1600-'50) - Gulden-Spiegel, ofte Opwekkinge tot Christelije Deugden, Afgedeeld in twee Deelen: Waar in vertoond werd de schadelijkheyd der Zonden, mitsgaders de goedigheyd en weldaden Godts over den Boetveerdigen. Tot leeringe en stigtinge aller Christenen toe-gepast. Nog is hier by gevoegt Thamars ontschaking, Of de Verdoolde Liefde van Ammon: Als mede de vermakelijke Bruylofts-Kroon; doorvlogten met verscheyde Leerzame Gedigten, vermakelijke Bruylofts en aandagtige Liedekens. Voorgesteld op de vier Geteyden van den Dag. Gerymt door Jacob Coenraeds Mayvogel, Vercierd met aardige Konst-plaaten.
40741: MAZIJK, R. VAN - De beloofde dominee, Een ware gebeurteni
49271: Mazijk, R. van - Het vrije lied een wanklank in de tempelzang 2e druk
29347: MAZIJK, R. van - Schriftuurlijke verbondsbeschouwing.
36969: MAZIJK, R. van - Schriftuurlijke verbondsbeschouwing.
60733: MAZIJK, R. van - Schriftuurlijke verbondsbeschouwing.
60735: MAZIJK, R. VAN - Het vrije lied een wanklank in de tempelzang 2e druk
60732: MAZIJK, R. van - Schriftuurlijke verbondsbeschouwing.
60736: MAZZARELLA, Nicole - Diepe stilte. Vertaald door Marian Muusse
52690: CHEIJNE Mc R M - Korte schetsen over de Brieven aan de Zeven Gemeenten van Azie vertaald door Posta van P
78285: MC CHEYNE, Ds. R.M. - Zonder geld en zonder prijs meditaties voorbereiding H Avondmaal
46169: Mccheyne - De Bron van zaligheid
36386: MCCHEYNE, Ds. R.M. - Nog een Lelie verzameld. De bekering van Jacob Laing.
35145: MCCHEYNE, Ds. R.M. - De blijdschap van de Gelovige. Uit het Engels vertaald door M. Krijgsman.Leerdam
78401: MCCHEYNE, Ds. R.M. - De getrouwe getuige. Uit het Engels vertaald door M. Krijgsman.Leerdam
69991: MCCHEYNE, Ds. R.M. - LIEDEREN SIONS gedichten van Robeert Nurray MacCheyne vertaal door C J Meeuse
46337: McCheyne R M - Geef mij uw hart bijbelsdagboek
38911: MCCHEYNE, Ds. R.M. - De bron van zaligheid. Laatste verzameling. 64 preken en 15 bijbellezingen soor hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het engels vertaald door E. Gerdes.
72605: MCGRATH, ALISTER E., - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf? Biografie. geïllustreerd, aanhangsels, noten, bibliografie, register
60739: MCGRATH, A.E. - Johannes Calvijn verlicht hervormer of vormgever van orthodox keurslijf? Biografie.
44136: MEADE L T - De engel der liefde
23437: MEADE, Matthew (1630-1699) - De by-na christen ontdekt; of, de valse belyder beproeft en verworpen. Zijnde de inhoud van seven predikatien, eerst gepredikt tot Sepulchres, binnen Londen, en op het aanhouden van enige, door den druk gemeen gemaakt. Door Mattheus Meade, bedienaer des H. Evangeliums aldaar.Uit het Engels vertaald.
35745: MEADE, Matthew (1630-1699) - Jon g onder het juk van Christus
21438: MEADE, Matthew (1630-1699) - De bijna Christen ontdekt of de valsche belijder beproefd en verworpen, zijnde de inhoud van zeven predikatiën. Uit het Engels vertaald. .
60749: MEDEMA, Henk P. - De Heerlijkheid en de Verbonden. De openbaring van God in het oude en het nieuwe verbond: een evangelische visie.
60750: MEDER, H. - De openlijke kerk-leer der Evangeliesch-Gereformeerde gemeente in Embden en Oostfriesland, Eerste deel.
62981: ORANJE Constantb Jac G Redaktie en andere medewerkers - n naam van Oranj:1995 , druk 1. Conditie Goed Paperback alle 104 losse nummers ingeklemd in twee linnen banden
60751: MEE, Charles - Potsdam. De verloren vrede.
60752: MEEL, P. VAN - Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950 Bijdragen van zes auteurs over allerlei aspecten van de geschiedenis van het KNIL, met de meeste aandacht voor de periode 1940-1950
17915: MEER, E. van - Leer ons onze dagen tellen. Bijbelsch dagboek. Vierde druk.
69912: MEER, E. van - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin door E. van Meer, N.H. predikant te Utrecht. 5e druk
28486: MEER, Van der - Louis Dalton. Oorspronkelijk verhaal.
37257: MEER, E. van - Bijbelsch dagboek. Leer ons onze dagen tellen.
8513: MEER, E. van - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin door E. van Meer, N.H. predikant te Utrecht. 3e druk
32763: MEER, Benjamin van der - Door U, door U alleen. Brieven en levensbeschrijving.
60536: MANTZ van der Meer A E G - Op zoek naar loutering oorsprong en ontwikkeling van de enkratitische ascese tot in het begin van de dertiende eenu n Christus
60768: MEER, Van der - Louis Dalton. Oorspronkelijk verhaal.
60764: MEER, E. van (em. pred. van Utrecht) - Leer ons onze dagen tellen. Bijbelsch dagboek. Vierde druk.
60757: MEER, Ds. E. van (Em. pred. van Utrecht) - De stad des grooten Konings. Tien predikatiën.
60761: MEER, E. van - De Alpha en de Omega.
60762: MEER, E. van - Bijbelsch dagboek. Leer ons onze dagen tellen.
41631: Mantz van der Meer A E G - Op zoek naar loutering oorsprong en ontwikkeling van de enkratitische ascese tot in het begin van de dertiende eenu n Christus
1802: MEER, E. van - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin, vierde druk
13987: MEER, E. vanof 2e - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin. 4e of5edruk.
1210: MEER, Ds. E. van (Em. pred. van Utrecht) - De stad des grooten Konings. Tien predikatiën.
78399: MEERBURG, G. F. Gezelle - de schuld van Nederland ect tweetal preken
60772: MEERENDONK, Dr. L. van de - O. Praem. Tussen Reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in stad en meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ± 1520 en ± 1570. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. IX.
60773: MEERENDONK, L.VAN DE. - Tussen reformatie en contrareformatie. Geest en levenswijze van de clerus in Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving ca.1520-ca.1570. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland deel 6
15835: MEERENDONK, Dr. L. van de - O. Praem. Tussen Reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in stad en meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ± 1520 en ± 1570. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. IX.
60775: MEERTEN, Wed. A. B. van - Het leven van Dr. Maarten Luther. Bewerkt inzonderheid voor jonge menschen.
14876: MEERTEN, Wed. A. B. van - Het leven van Dr. Maarten Luther. Bewerkt inzonderheid voor jonge menschen.
45546: MEES, Gregorius (1631-'94 Groningen, Rotterdam) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
4098: MEES, Gregorius (1631-'94 Groningen, Rotterdam) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
77125: MEES, Gregorius (1631-'94, Groningen, Rotterdam) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
60779: MEES, Gregorius (1631-'94 Groningen, Rotterdam) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
60777: MEES, Gregorius (1631-'94 Groningen, Rotterdam) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
60778: MEES, Gregorius (1631-'94, Groningen, Rotterdam) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
35121: MEES, Gregorius (1631-'94, Groningen, Rotterdam) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
25631: MEESTER, J. - De idee van de kerkelijke huwelijksplechtigheid. Door ds. J. Meesters.
60780: MEESTER, J. - De idee van de kerkelijke huwelijksplechtigheid. Door ds. J. Meesters.
18819: MEESTERS, Wolf - Grethe uit ''de blauwe Engel''.
60786: Meesters, Wolf. - De Bijbel, behandeld voor jonge mensen. Met platen van J.H. Isings. Het nieuwe testament.
60784: MEESTERS, Wolf - Grethe uit ''de blauwe Engel''.
60785: MEESTERS, Wolf - De Bijbel behandeld voor jonge mensen. Met platen van J.H. Isings. 1e druk.
60783: MEESTERS, Wolf - De Bijbel. Behandeld voor jonge mensen. Met platen(zwarte wit en in kleur) van J.H. Isings.1e druk
43789: MEESTERS, Wolf - Grethe uit ''de blauwe Engel''.
73015: MEEUSE, W. C - Kohlbrugge en Maria de Clercq. eenenige vriendschap
37767: MEEUSE, Ds. C. J. - Hij moest door Samaria gaan. Twaalf preken over de ontmoeting van de Heere met de Samaritaanse vrouw.
77288: MEEUSE, Ds. C. J. - Het leven an Paulus Met illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
37758: MEEUSE, Ds. C.J. - Wie wil mij helpen?
60817: MEEUSE, Ds. C.J. - Christus' belofte aan geestelijke wezen.
7030: MEEUSE, Ds. C. J. - De toekomstverwachting van de Nadere Reformatie in het licht van haar tijd. Een onderzoek naar de verhouding tussen het zeventiende-eeuwse chiliasme en de toekomstverwachting van de Nadere Reformatie, met name bij Jacobus Koelman.
35433: MEEUSE, Ds. C. J. - Een kind is ons geboren. De geschiedenissen rond de geboorte van de Heere Jezus. Met illustraties van Arie van der Spek.
35430: MEEUSE, Ds. C. J. - Over rovers en redders Over de richters Othniel tot Abdon. Met illustraties van Arie van der Spek.
35424: MEEUSE, Ds. C. J. - Door de woestijn naar Sinai. Over de woestijnreis van het volk Israel en over de tien geboden. Met illustraties van Arie van der Spek.
48430: KOELMAN Jac - Meeuse C J Drs - Verborgen omgang vragen voor dagelijks zelfonderzoek en vijftig plichten
39685: MEEUSE, Ds. C.J. - De plaats van de Gereformeerde Gemeenten in de Gereformeerde Gezindte met een overzicht van de verschillende kerkgenootschappen.
73058: KARELS-MEEUSE M.H. - Een trommel met geheimen
74111: Meeuse, C.J - Wijs of dwaas. Gelijkenissen van de Heere Jezus deel 2
22838: MEEUSE, Ds. C. J. - Geen blijvende stad. Tijdwoord ter herdenking van het bombardement op Rotterdam. 1940 - 14 mei - 1990. Tweede druk.
27542: MEEUSE, Ds. C. J. - Er staat nog koren op het land.
60816: MEEUSE, Ds. C.J. - De Geestelijke Marathonl. Predikatie over 1 Korinthe 9:24-27. Gehouden door Ds. C.J. Meeuse, predikant van de gemeente Rotterdam-Zuid, naar aanleiding van de Rotterdamse Marathonloop op den dag des Heeren.
35435: MEEUSE, Ds. C. J. - Om de belofte van God (deel 1) de geschiedenis van Abraham. Met illustraties van Arie van der Spek.
77287: MEEUSE, Ds. C. J. - Op de troon van David Met illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
60793: Meeuse, C.J - Het mooiste Koninkrijk. Gelijkenissen van de Heere Jezus deel 1
60791: Meeuse, C.j - Een vrouw uit Moab. De geschiedenis van Naomi en Ruth
60792: Meeuse, C.J - Koningin Esther het bijbelboek Esther
60790: MEEUSE, C. J. V.D.M. en C. SONNEVELT V.D.M. - Opmerkelijk
60788: MEEUSE W C - Kohlbrugge en Maria de Clercq een innige vriendschap
60789: MEEUSE, C. J. - Koelman
60797: MEEUSE, C.J. Ds. - De voortgang van het werk in Israël. Een tweede verslag van een visitatie van enkele leden van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeente. Eerder gepubliceerd in De Saambinder.
60794: MEEUSE, C.J. - Vragen bij korte lessen over kort begrip. Samengesteld door C.J. Meeuse
60795: MEEUSE, C.J. - Joods Orthodoxie en bekering. Openingswoord en lezing op de studiedag 1995. Van het Deputaatschap over Israel van de Gereformeerde Gemeenten
60820: MEEUSE, W. C - Kohlbrugge en steven Clercq. Een vriendschap op afstand. een samenvatting van hun correspondentie gelezen en bijeengebracht. Met Stamboom van Fam. De Clercq - Lijst van tekstverklaringen in de brieven aan Steven de Clercq - Lijst van brieven van Kohlbrugge aan Steven de Clercq - Lijst van brieven van Steven de Clercq - Literatuur
60818: MEEUSE, Ds. C.J. - Wie wil mij helpen?
60819: MEEUSE, J.C. Ds. - De Geestelijke Marathon. Predikatie over 1 Korinthe 9:24-27. Naar aanleiding van de Rotterdamse Marathonloop op de dag des Heeren.
60801: MEEUSE, C.J. Ds. - De koster als dienaar door ds. C.J. Meeuse predikant te Nunspeet. De koster (z)onder stress! Door M.W. Peterse koster te Gouda. Lezingen op de kosterdag gehouden te Nunspeet, 12 juni 1999
60800: MEEUSE, C.J. Ds. predikant van de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Zuid. - Een vorstelijk huwelijk of de beste plaats voor de koningin. Gelegenheidspredikatei over Psal 45:10b: De Koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir. Hare Majesteit Koningin Beatrix en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus.
60798: MEEUSE, C.J. Ds. - Indrukken van een onderzoeksreis naar Israël. verslag van een visitatie van enkele leden van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten. Eerder gepubliceerd in De Saambinder
77229: MEEUSE C J - Een genadige dood? levensbedeigde Euthanasie et geving met 95 s tellingen
75052: KOELMAN JAC bewerkt C J Meeuse - Vergorgen omgang over de noodzaak en het nut van de verborgen godsdienst Th Hooker uiit engels vertald door Jac Koelman met de vijftig plichten
45888: MEEUSE, Ds. C. J. - een waarschuwing tegen afgoderij en brood en spelen in preek over 1 Korinthe
74289: KARELS-MEEUSE M.H. - Het Kerstfeest van Ries en Maaike (twaalfde druk)
27347: MEEUSE, Ds. C. J.. Pred Gerf Gem - Gods werk door zijn knechten. Afscheidspredikatie.
77286: MEEUSE, Ds. C. J. - Jona moet naar Nineve Met illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
31943: MEEUSE, Ds. C.J. predikant van de gereformeerde gemeente - De liefde als uitnemendste gave. De liefde als uitnemendste gave. 10 preken over 1 Korinthe 13 gehouden door Ds. C.J. Meeuse, predikant van de gereformeerde gemeente van Rotterdam-Zuid
7645: MEEUSE, Ds. C. J. - Van geslacht tot geslacht. Kerkgeschiedenis voor het voortgezet onderwijs. Deel 1.en deel 2
60804: MEEUSE, C.J. Ds. predikant der Gereformeerde Gemeente - schijnbedriegt een christelijke visie op toneelspel en speelfilm
60806: MEEUSE, Ds. C. J.. Pred Gerf Gem - Gods werk door zijn knechten. Afscheidspredikatie.
60807: MEEUSE, Ds. C. J. - Er staat nog koren op het land.
60808: MEEUSE, Ds. C. J. - Wonderlijke dromen. Over de geschiedenis van Jozef. Met illustraties van Arie van der Spek.
60809: MEEUSE, Ds. C. J. - De eerste mensen. (van de schepping tot de torenbouw) Met illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
60812: MEEUSE, Ds. C. J. - Een kind is ons geboren. De geschiedenissen rond de geboorte van de Heere Jezus. Met illustraties van Arie van der Spek.
60813: MEEUSE, Ds. C. J. - Om de belofte van God (deel 2 de geschiedenis van Abraham. Met illustraties van Arie van der Spek.
37751: MEEUSE, Ds. C.J. - De Geestelijke Marathonl. Predikatie over 1 Korinthe 9:24-27. Gehouden door Ds. C.J. Meeuse, predikant van de gemeente Rotterdam-Zuid, naar aanleiding van de Rotterdamse Marathonloop op den dag des Heeren.
60796: MEEUSE, C.J. Ds. - Waarom naar de belijdeniscatechisatie? Overwegingen ten aanzien van het al of niet gaan naar de Belijdeniscatechisatie. Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden. vierde druk.
60821: MEEUWESSE, A.C.M. - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
77289: MEEUWSE C.J. - Over roves en redders de illustraties zijn van Arie van der Spek
77290: MEEUWSE C.J. - Een tent voor de HEERE illustraties zijn van Arie van der Spek
77291: MEEUWSE C.J. - Een Kind is ons geboren illustraties zijn van Arie van der Spek
76927: Karels Meeuwse M H - De zoeltocht van Lea Rachel waar verhaal overeen Joods meisje naar het christendom 3e druk
77106: MEEUWSE C.J. - Een tent voor de HEERE de illustraties zijn van Arie van der Spek
77107: MEEUWSE C.J. - Een stem die roept in de woestijn de illustraties zijn van Arie van der Spek
74110: MEEUWSE C.J. - Daniel de illustraties zijn van Arie van der Spek
73142: KARELS-MEEUWSE M.H. - Wie is Johanna Veltman?
71437: MEEUWSE C.J. - Uit Egypte geleid, over Mozes en de uittocht van het volk Israël uit Egypte, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71438: MEEUWSE C.J. - Simons eenzame strijd, de geschiedenis van Simson, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71439: MEEUWSE C.J. - Om de belofte van God, deel 1, de geschiedenis van Abraham, de illustraties zijn van Arie van der Spek,
58106: Karels - Meeuwse M H - in de doolhof
77105: MEEUWSE C.J. - opgestaan uit de dood de opstasnding van de Heere Jezus de illustraties zijn van Arie van der Spek
71332: KARELS-MEEUWSE M.H. - Op speurtocht met Mark en Marieke
71062: KARELS-MEEUWSE M.H. - Jos in de wind
71440: MEEUWSE C.J. - De eerste mensen, van de schepping tot de torenbouw, de illustraties zijn van Arie van der Spek, 2e druk
71441: MEEUWSE C.J. - Als een lam geslacht, Het lijden en sterven van de Heere Jezus, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71443: MEEUWSE C.J. - Wonderlijke dromen, over de geschiedenis van Jozef, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71444: MEEUWSE C.J. - De vrouw uit Moab, De geschiedenis van Ruth, de illustraties zijn van Arie van der Spek
60830: MEIDEN, Ds. L. H. van der - De strijd des Geloofs. 5e druk.
60840: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Groote dingen. Viertal leerredenen over Jes. 29:17-19; Lukas 1:46-50; Evangelie v. Joh. 1:14; Lukas 2:22-24.
60839: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Een voorganger herdacht. Het leven en sterven van wijlen ds. J.W. van Ree, benevens een gedachtenispreek door den schrijver dezes en enkele schriftoverdenkingen door den ontslapen dienaar. Door L.H. van der Meiden V.D.M. te 's-Gravenhage.
60838: MEIDEN, Ds. L. H. van der - De keuze des geloofs. Een woord naar aanleiding van Ruth 1 : 14c, aan mijne catechisanten, die hunne belijdenis in het openbaar hebben afgelegd.
60837: MEIDEN, Ds. L. H. van der - De keuze des geloofs. Een woord naar aanleiding van Ruth 1 : 14c, aan mijne catechisanten, die hunne belijdenis in het openbaar hebben afgelegd.
60836: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Godsmiskenning in oogstzegen.
60834: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Een voorganger herdacht. Het leven en sterven van wijlen ds. J.W. van Ree, benevens een gedachtenispreek door den schrijver dezen en enkele schriftoverdenkingen door den ontslapen dienaar.
60832: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Jaarboekje der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1946. Onder redactie van prof. L.H. van der Meiden.
60833: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Eigen kerkelijk leven door ds. L.H. v.d. Meiden, Christ. Gereformeerd predikant te 's-Gravenhage.
60831: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Geslagen maar geen pijn gevoeld Tijdpreek. Tweede druk.
60828: MEIDEN, Ds. L. H. van der Chr Gerf Predikant te Grtavehage - Geloofskracht in levenssmart.
60827: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Levensvreugde in eeuwigheidslicht. Schriftoverdenkingen over Prediker 11: 7-12 : 1-14.
60823: MEIDEN, A. van der - De zwarte-kousen kerken. Portret van een onbekende bevolkingsgroep. 1edruk
60824: MEIDEN, A. van der - Het gezicht van de kerk - Publiciteit en public relations van de kerkelijjke gemeente
37804: MEIDEN, Ds. J.A. van der - Calvijn en het kerklied. Een studie van H. Hasper.
46008: MEIDEN, DS. L.H: V.D. - Van vat in vat. Vijf preeken.
22637: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Jaarboekje der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1946. Onder redactie van prof. L.H. van der Meiden.
22730: MEIDEN, Ds. L. H. van der Christ. Gereformeerd predikant te 's-Gravenhage. - Eigen kerkelijk leven door ds. L.H. v.d. Meiden, Christ. Gereformeerd predikant te 's-Gravenhage.
22477: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Geslagen maar geen pijn gevoeld Tijdpreek. Tweede druk.
22479: MEIDEN, Ds. L. H. van der - De Bijzondere geesteswerking met het woord. Rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat aan de theologische school der christelijke gereformeerde kerken in Nederland op 16 september 1949.
25445: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Een voorganger herdacht. Het leven en sterven van wijlen ds. J.W. van Ree, benevens een gedachtenispreek door den schrijver dezen en enkele schriftoverdenkingen door den ontslapen dienaar.
31281: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Groote dingen. Viertal leerredenen over Jes. 29:17-19; Lukas 1:46-50; Evangelie v. Joh. 1:14; Lukas 2:22-24.
26474: MEIDEN, Ds. L. H. van der - De keuze des geloofs. Een woord naar aanleiding van Ruth 1 : 14c, aan mijne catechisanten, die hunne belijdenis in het openbaar hebben afgelegd.
60842: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Jaarboekje der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1946. Onder redactie van prof. L.H. van der Meiden.
60843: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Jaarboekje der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1946. Onder redactie van prof. L.H. van der Meiden.
60845: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Tot de dag aanlichte intrede predikatie te GRAVENHAGE op 27 oktober 1927
60844: MEIDEN, Ds. L. H. van der Chr Gerf Predikant te Gravehage - Gods Yea and Your Amen
29802: MEIDEN, Ds. L. H. van der - Een voorganger herdacht. Het leven en sterven van wijlen ds. J.W. van Ree, benevens een gedachtenispreek door den schrijver dezes en enkele schriftoverdenkingen door den ontslapen dienaar. Door L.H. van der Meiden V.D.M. te 's-Gravenhage.
60847: MEIDINGER, H. - H. Meidinger & Co. Aquarelle und Bleistiftzeichnungen von Hugo Laubi.
30718: MEIER, C. - Onraad in de nacht.
60849: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz. 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spirtualisme.
60850: MEIHUIZEN, H.W. - Menno Simons, ijveraar voor het herstel van de nieuwtestamentische gemeente 1496 - 1561.
37570: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz. 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spirtualisme.
60848: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
16220: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
60852: MEIJ, Dr. J. C. A. de - De watergeuzen. Piraten en bevrijders.
60853: MEIJ, Ds. L.W. van der - Het roer in Gods handen Calvijn over de kennis van God de Schepper.
60854: MEIJ, L.W. VAN DER Ds. - Is er nog een weg terug? een pleidooi voor één Gereformeerde Kerk in Nederland.
60855: MEIJ, VAN DER L. W. (PRED CHR GERF KERKEN) - En tochleren jeugddagboek 5e druk
45659: MEIJ, Ds. L.W. van der - Het roer in Gods handen Calvijn over de kennis van God de Schepper.
60856: MEIJBOOM, DR. L. S. P. & VROLIK, DR. W. - Vraagpunten des tijds - Behandeld in drie redevoeringen uitgesproken in de maatschappij Felix Meritis, te Amsterdam
41149: MEIJBOOM M - In het lan der leven de
60857: MEIJDEN, L.H. v.d.Pred Chr Gerf Kerk - Het Merkteken van het Beest. Een Tijdwoord. Tweede Herziene druk.
33497: MEIJDEN, L.H. v.d.Pred Chr Gerf Kerk - Het Merkteken van het Beest. Een Tijdwoord. Tweede Herziene druk.
44283: MEIJER, W. - Jos
71580: MEIJER MR. L. - zoeklicht op Israel
60868: MEIJER, J. - Leiddraad bij het godsdienstig onderwijs van kinderen ten gebruike bij de katechisatien. Opgesteld door dr. J. Meijer, Hervormd predikant te Wolvega. Tweede druk.
60874: MEIJER, W. - Winterreis naar Rome.
60875: MEIJER, W. - Vanavond huisbezoek.
60876: MEIJER, W. / HULZEN, Joh. van - Het wijde leven 6. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. negende deeltje. 6e druk.
60877: MEIJER, W. / HULZEN, Joh. van - Het wijde leven 6. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. Zesde deeltje. Vierde druk.
60878: MEIJER, W. / HULZEN, Joh. van - Het wijde leven 8. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van N. J. B. Bulder. Achtste deeltje. Zevende druk.
60879: MEIJER, W. / HULZEN, Joh. van - Het wijde leven 6. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. tiende deeltje. 6e druk.
60880: MEIJER, W. / HULZEN, Joh. van - Het wijde leven 6. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. negende deeltje. 6e druk.
60881: MEIJER, W. / HULZEN, Joh. van - Het wijde leven 9. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van N. J. B. Bulder. Achtste deeltje. Zevende druk.
74435: MEIJER, W. / HULZEN, Joh. van - Het wijde leven Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema.2deeltje. 8e druk.
2256: MEIJER, Ds. Daniël (in leven leeraar bij de Geref. Gemeente te Ouderkerk a/d Amstel) - De weg welke de Heere gehouden heeft met Ds. Daniël Meijer.
60882: MEIJER, W. / HULZEN, Joh. van - Het wijde leven 10. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van N. J. B. Bulder. Achtste deeltje. Zevende druk.
27909: MEIJER, B.J.magnetiseur te Amsterdam. - Behoed- en geneesmiddelen tegen Cholera-morbus, de kinkhoest en kankerklieren. Met eene plaat. Een geschenk aan mijne natuurgenooten. Door B.J. Meijer, magnetiseur te Amsterdam.
35135: MEIJER, Dr. Jaap - Martelgangen of Cirkelgang. Isaac da Costa als Joods Romanticus.
60861: MEIJER, B.J.magnetiseur te Amsterdam. - Behoed- en geneesmiddelen tegen Cholera-morbus, de kinkhoest en kankerklieren. Met eene plaat. Een geschenk aan mijne natuurgenooten. Door B.J. Meijer, magnetiseur te Amsterdam.
60860: MEIJER J D - Woulopers
76967: MEIJER J D - De maartenskerk eeuwen oude ontmoetinglaats in het hart van Doorn
60865: MEIJER, H. - Het spoor van Ds. Kersten en Ds. Zandt. Beginselen voorgestaan en verdedigd door de kamerleden der Staatkundig Gereformeerde Partij blijkende uit citaten bijeengebracht door H. Meijer.
60866: MEIJER, Heinrich Augustus Wilhelm - Kritisch-exegetischer kommentar uber das Neue Testament.
21823: MEIJER, H. - Het spoor van Ds. Kersten en Ds. Zandt. Beginselen voorgestaan en verdedigd door de kamerleden der Staatkundig Gereformeerde Partij blijkende uit citaten bijeengebracht door H. Meijer.
44324: MEIJER J D - Woulopers
31104: MEIJER, Ds. Daniël (in leven leeraar bij de Geref. Gemeente te Ouderkerk a/d Amstel) - De weg welke de Heere gehouden heeft met Ds. Daniël Meijer.
73750: MEIJER, D. - Onbekende kinderen. De laatste trein uit Westerbork
28905: MEIJER, W. - Vanavond huisbezoek.
74436: MEIJER, W. / HULZEN, Joh. van - Het wijde leven Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. 1 deeltje. 8e druk.
28372: MEIJERING, M. - Tien leerredenen voor de Avondmaalstijden, bid- en dankdag, en wisseling des jaars.
64990: Schalk-Meijering - Villa Beestenbende tweede druk
64976: SCHALK- MEIJERING - Een spannende speurtocht Vierde druk. Illustraties: Jaap Kramer. A.V.I 6
24949: MEIJERING, M. - Tien leerredenen voor de Avondmaalstijden, bid- en dankdag, en wisseling des jaars.
60884: MEIJERING, M. - Tien leerredenen voor de Avondmaalstijden, bid- en dankdag, en wisseling des jaars.
60885: MEIJERING, M. - Tien leerredenen voor de Avondmaalstijden, bid- en dankdag, en wisseling des jaars.
24576: MEIJERING, H. J. / BAALE, P. J. / SCHMIEDECKE, W. C. - God zoekt het weggedrevene. Drie verhalen van afgedwaalden en verdwaalden. Eert uw vader en uwe moeder. Wilde Teunis. Licht uit duisternis.
7643: MEIJERINK, H. J. - Reformatie en mystiek. Over Jean de Labadie en het Labadisme.
60886: MEIJERINK, H. J. - Reformatie en mystiek. Over Jean de Labadie en het Labadisme.
73934: MEIJERS DR. S. - De tirannie verdrijven, Kantekeningen bij herleving van dictatuur
25567: MEIJNHOUT, W. - ,,Om vriend en broed'ren'' Brieven aan een ,,Vriend en metgezel'' in de Christelijke Gereformeerde Kerk.
60888: Meijsen-van Prooijen, Linda - De kerk op het ijs. Ömslag en illustraties: MArgreet Bunt-Dekker
60889: MEIMA, HERMAN - Vijf oud-vlaamse Kerstliederen bewerkt voor vierstemmig gemengdkoor a cappella door Herman Meima
77558: MEINDERS, E. L. (herder en leeraar bij de Holl. Christ. Gereform. Gemeente te South-Holland, ill. N. Amerika) - Pelgrims komen Thuis uit het leven va n dsMeinders in zijn vrouw doorL vogelaar
37246: MEINDERS, P.R. (red.) - Geloof en bekering. Serie Kom en zie.
60893: MEINDERS, P.R. (red.) - Kom en zie. Deel 1: Opzoekende liefde.
60892: MEINDERS, P.R. (red.) - Geloof en bekering. Serie: Kom en zie deel 3
36840: MEINDERS, P.R. (red.) - Kom en zie. Deel 1: Opzoekende liefde.
48753: MEINDERS, P.R. (ED.) Herv Predikante Gerf Bond/Gekrookte Riet - Kom en zie. 4 Volumes. Volume 1: Geen lust in onze dood. Volume 2: Opzoekende liefde. Volume 3: Geloof en bekering. Volume 4: Volharden tot het einde.
14011: MEINDERS, P.R. (red.) - Geloof en bekering. Serie: Kom en zie deel 3
60897: MEINEMA, Piet - Frans en zijn kar. Tekeningen van Tiny van Asselt.
60898: MEINEMA, Piet - Onno en Marleen gaan verhuizen.
60896: MEINEMA, Piet - Frans en zijn fiets. Illustraties van Tiny van Asselt.
12774: MEINEMA, Piet - Frans en zijn fiets. Illustraties van Tiny van Asselt.
12775: MEINEMA, Piet - Frans en zijn kar. Tekeningen van Tiny van Asselt.
30744: MEINEMA, Piet - Onno en Marleen gaan verhuizen.
23767: MEINEMA, P - Stefan de zwerver
60895: MEINEMA, P - Stefan de zwerver
46143: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidende tot den Staat der genade en des Heeren Volk onderrigtende en aansporende; om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden 1e druk
60905: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Christus alles en in allen. Of algenoegzaamheit van Christus voor een verdoemenis waardigen zondaar, om hem ivoor tijd en eeuwigheit te zaligen en behouden, 2 dln
22116: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidende tot den Staat der genade en des Heeren Volk onderrigtende en aansporende; om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden 1e druk
41503: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse of een historisch en oordeelkundig verhaal. Van het gene nopens het kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige schrijvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen; als mede met verscheidene onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheid en stichtinge medegedeeld door Eduard Meiners, predikant te Emden
60907: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Christus alles en in allen. Of algenoegzaamheit van Christus voor een verdoemenis waardigen zondaar, om hem ivoor tijd en eeuwigheit te zaligen en behouden, tmet een voorrede van Ds C Brinkman
60909: MEINERS, N. S. L./VUUREN, J. A. VAN/SUIR, E. T. - Inventaris 12 - Waterschappen Rijn en Dijk, Vechter- en Oudwulverbroek, Lee- en Rietsloot
43931: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Christus alles en in allen. Of algenoegzaamheit van Christus voor een doemweerdig zondaar, om hem in tydt en eeuwigheit te zaligen en behouden, tot dienst van heil-zoekende zielen aangetoont en toegepast. Derde druk.
48594: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Christus alles en in allen of algenoegzaamheit van Christus voor begnadigden ten opzigte van het eeuwige leven; tot dienst van heil-zoekende zielen aangetoont en toegepast. Door Eduard Meiners, predikant te Emden. Derde druk.
60904: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Christus alles en in allen of algenoegzaamheit van Christus voor begnadigden ten opzigte van het eeuwige leven; tot dienst van heil-zoekende zielen aangetoont en toegepast. Door Eduard Meiners, predikant te Emden. Derde druk.
60903: MEINERS, EDUARD - Een verzoening voor onze zonden
60902: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidende tot den Staat der genade en des Heeren Volk onderrigtende en aansporende; om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden 1e druk
60901: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse of een historisch en oordeelkundig verhaal. Van het gene nopens het kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige schrijvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen; als mede met verscheidene onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheid en stichtinge medegedeeld door Eduard Meiners, predikant te Emden. Twee-delige fotomechanische heruitgave.
60899: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidenden tot den Staat der genade en des Heren volk onderrigtende en aansporende om heilig, verzekert en getroost te leven en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden. Derde druk.
60906: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Christus alles en in allen of algenoegzaamheit van Christus voor begnadigden ten opzigte van het eeuwige leven; tot dienst van heil-zoekende zielen aangetoont en toegepast. Door Eduard Meiners, predikant te Emden.tweede druk.
33000: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Christus alles en in allen. Of algenoegzaamheit van Christus voor een doemweerdig zondaar, om hem in tydt en eeuwigheit te zaligen en behouden, tot dienst van heil-zoekende zielen aangetoont en toegepast. Derde druk.
3777: MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) - Schriftuurlyke wegwyzer, voor I. onbekommerde II. overtuigde III. gelovige. Worden de onbekommerde naar des Heeren woordt tot overtuiginge bestiert? Overtuigde naar het Evangelie tot den staat der genade opgeleidt; en gelovige naar den inhoudt van het Evangelie en den aart des Genaden-Verbondts onderricht en onderwezen, om in hunnen Genadestaat bevestigt te worden, en om in de heiligmakinge te vorderen. Voor minervarenen by wege van vragen en antwoorden opgestelt. Door Eduard Meiners, in zyn leven, predikant te Embden. derde druk.
60910: MEINSMA. K.O. - Catalogus van De Librye der St. Walburgskerk te Zutphen.
60911: MEIR, Golda - Het Israël van Golda Meir. Foto's van Gemma Levine.
60912: MEISCHKE, R. - Amsterdam - Het R.C. Maagdenhuis, het huizenbezit van deze instelling en het St. Elisabeth-gesticht.
60913: MEISSINGER, K.A. - Der katholische Luther.
60914: MEISTER, A. - Biblischers Namenlexicon.
60915: MEISTER, K/ANDERSEN, C. - Jan ziet sporen in de sneeuw. 4e druk.
35726: MEISTER, K/ANDERSEN, C. - Jan ziet sporen in de sneeuw. 4e druk.
77305: STARINGH J G-ULRICH J J EN MEL K - verklaring van de zeven Kruiswoordfen
3977: MEL, Coenraad (1666-1733, Hersfeld) - De laatste woorden der stervenden; vertoond in LVIII predikatien over uitgelezene teksten van het Oude en Nieuwe Testament. In twee deelen vervat, door Coenraad Mel, S.S. Th. Dr. en professor, en algemeen opziener over alle de Kerken en Scholen in het Vorstendom Hersfelt. tweede druk. Uit de Hoogduitsche in de Nederlandsche tale overgebragt.
78242: MEL, Coenraad (1666-1733, Hersfeld) - De lust der heiligen in Jehovah, of gebede-boek. Tot nut gebruik in allerhande tyden, staten en gelegentheden. Door den zeer geleerde en vermaarden Dr. Coenraad Mel, Bedienaar des Goddelijken Woorts, en Opziener der Kerken en Scholen te Hersfeld. Uit het Hoogduits naar den letsten druk vertaalt. Deze vyfde Nederduitsche druk vermeerdert met der Heiligen bidkonst, of ene predikatie over Joh. XVI: 23-30. Door den zelven autheur.
35697: MEL, Coenraad (1666-1733, Hersfeld) - De geopende genade-throon of voortreffelijke kerk-redenen, voor, by, na het gebruik des Hoogwaardigen Avondmaals. het tweede deel.
44526: MEL, Coenraad (1666-1733, Hersfeld) - De lust der heiligen in Jehova, of gebede-boek. Tot nuttig gebruik in allerhande tyden, staaten en gelegenheden. Door den zeer geleerden en Godvruchtigen Coenraad Mel, bedienaar des Goddelyken Woords, en opziener der schoolen, in Herschfeld. Uit het Hoogduitsch naar den laatsten druk vertaald. Deze negende Nederduitsche druk vermeerderd met der Heiligen bidkonst, of eene predicatie over Joh. XVI: 23-30. Door den zelven autheur.
4909: MEL, Coenraad (1666-1733, Hersfeld) - De geopende Genade-throon of voortreffelyke Kerk-redenen. Tweede deel.
40642: MEL, Coenraad (1666-1733, Hersfeld) - Heilige Oudheidskenner, waar door seer vele moejelyke en duistere Schriftuurplaatsen, Uit der Hebreewuen, Romeinen en Grieken kerkelyken, staatkundigen, oorlogs en huishoudings staat, verklaart worden : Met eene Toegift van Verhandelingen Over de Kopere See in Salomons Tempel; over de onsekere voortekenen; over het werktuig, om 'er de Langte der Plaatsen op Zee door te vinden; en over de arke van Noach; Beschreve door Coenraad Mel, (...) Uit het Latyn vertaalt door Wilh. Henr. Fabricius, (...) En voorzien met eene Voorreden van Joan vanden Honert, T.H. Soon, (...)
34635: MEL, Coenraad (1666-1733, Hersfeld) - De lust der heiligen in Jehovah, of gebede-boek. Tot nut gebruik in allerhande tyden, staten en gelegentheden. Door den zeer geleerde en vermaarden Dr. Coenraad Mel, Bedienaar des Goddelijken Woorts, en Opziener der Kerken en Scholen te Hersfeld. Uit het Hoogduits naar den letsten druk vertaalt. Deze vyfde Nederduitsche druk vermeerdert met der Heiligen bidkonst, of ene predikatie over Joh. XVI: 23-30. Door den zelven autheur.
76299: MELANCHTHON, Philippus (1497-1560, Duits Hervormer) - GOds Leidingenmet Philippus Melanchton
630: MELCHIOR, Johannes 1646-1689) Abraham van Poot (c.1638-)Albertus Wilhelmus Melchior (1685-1738)48595 - Kinder-Bybel, of kort begrip van de nodigste en nuttigste geschiedenissen, spreuken en verborgentheden, uit alle de boeken der heiligen schriftuure. Uit 't Hoogduits vertaalt, door Abraham van Poot, M.D. Derde druk. Vermeerdert, met een geleerde verhandeling, genaamt: 't Fondament des christelyken geloofs; een christen versekerende, dat de H. Schrifture door Godt geopenbaart is; door den selven autheur, en vertaalt door Isaac Le Long. Waar by nog komt, een nieuwe voorreden, het nuttige gebruik des werks aantoonende, door Albertus Wilhelmus Melchior. Professor der H Godgeleertheit en Krkelyke Geschiedenissen te Franeker
60925: MELCHIORSZ., Johannes (1646-'89, prof. te Herborn) - ore davar dat is dat is, De wortel der Zaeke. Of eerste gronden der onderwyzende Godgeleerdheid, behelzende de gewigtigste waerheden in een schakel van korte stellingen, teffens met ontdekking van de voornaemste kracht der hedendaegsche dwaelingen, ten gebruike zyner Toehoorderen samengesteld, door Joh. Melchiorsz. (...) Ten meesten deele uit het Latyn op nieuw vertaeld en uitgegeeven door Johannes vander Vorm, Predikant te Amsterdam.
4230: MELCHIORSZ., Johannes (1646-'89, prof. te Herborn)630 - (...) dat is, De wortel der Zaeke. Of eerste gronden der onderwyzende Godgeleerdheid, behelzende de gewigtigste waerheden in een schakel van korte stellingen, teffens met ontdekking van de voornaemste kracht der hedendaegsche dwaelingen, ten gebruike zyner Toehoorderen samengesteld, door Joh. Melchiorsz. (...) Ten meesten deele uit het Latyn op nieuw vertaeld en uitgegeeven door Johannes vander Vorm, Predikant te Amsterdam.
69967: Gerf Gem Meliskerken - Van Boven het verzoendeksel;af herdeking gerf gem
60926: MELISSUS, Paul Schede - Die Psalmenübersetzung des P.S. Melissus (1572) Herausgegeben von Max Hermann Jellinek.
24935: MELLE, P.J. van - Na veertigjarigen Evangeliedienst. Gedachtenisrede uitgesproken op 2 februari 1919. Door P.J. van Melle, Ned. Herv. pred. te Nijkerk. Met portret van den schrijver. Uitgegeven ten voordeele van de diakonie der Ned. Herv. Gem. te Nijkerk.
16791: MELLE, P. J. van - De koninklijke wet. De brief van Jakobus practisch verklaard.
60928: MELLE, P.J. van - Na veertigjarigen Evangeliedienst. Gedachtenisrede uitgesproken op 2 februari 1919. Door P.J. van Melle, Ned. Herv. pred. te Nijkerk. Met portret van den schrijver. Uitgegeven ten voordeele van de diakonie der Ned. Herv. Gem. te Nijkerk.
60927: MELLE, P. J. van - De koninklijke wet. De brief van Jakobus practisch verklaard.
41032: MELLES, J. - Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692.
60929: MELLES, Dr. G. - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium.
46063: MELLES, Dr. G. - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium.
40296: MELLINK A F - Documenta Anabaptistica Neerlandico vijfde deel AMSTERDAM 1531-1536
40293: MELLINK A F - Documenta Anabaptistica Neerlandico tweede deel AMSTERDAM 1536-1578
60934: MELLINK, DR. A.F. - De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, 1531-1544. .
60935: MELLINK, DR. A.F. - De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, 1531-1544. .
60931: MELLINK A F - Documenta Anabaptistica Neerlandico tweede deel AMSTERDAM 1536-1578
60932: MELLINK A F - Documenta Anabaptistica Neerlandico vijfde deel AMSTERDAM 1531-1536
60933: MELLINK, Dr. A. F. - De wederdopers in de noordelijke nederlanden. (1531-1544)
36304: MELLINK, Dr. A. F. - De wederdopers in de noordelijke nederlanden. (1531-1544)
42479: MELVILLE, HERMAN - Moby Dick illustrations de de Gaspari, Bartoli, Cattaneo et Maraja
60936: MELVILLE, HERMAN - Moby Dick illustrations de de Gaspari, Bartoli, Cattaneo et Maraja
40794: Moses Mendelssohn (1729-1786) - Die Psalmen / Uebersetzt von Moses Mendelssohn Bybel ; O.T. Ps. (dui) Zweite rechtmatige und verbetterte auflagge mit allergnadigsten frenheiten
61321: Moses Mendelssohn (1729-1786) - Die Psalmen / Uebersetzt von Moses Mendelssohn Bybel ; O.T. Ps. (dui) Zweite rechtmatige und verbetterte auflagge mit allergnadigsten frenheiten
60939: MENKEN M J J - Matthew's Bible : the Old Testament text of the evangelist Serie: Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium, 173
49200: Menkens-Van der spiegel, D - Roel's Reusachtige reis. Pentekeningen van R. en M. Snapper.
12766: MENKENS-van der SPIEGEL, D. - De n.v. .
12770: MENKENS-van der SPIEGEL, D. - 't Voornaamste. Met teekeningen van Henk Poeder.
71047: MENKENS-V.D. SPIEGEL, D. - Kees en Cas (derde druk)
31632: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Jan Sanders. Met teekeningen van Henk Poeder.
60948: MENKENS-van der SPIEGEL, D. - Tienenkind.
19005: MENKENS-van der SPIEGEL, D. - 't Sopraantje. Geïllustreerd door Adri Alindo. 4e druk.
43981: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Droomstertje door D. Menkens-van der Spiegel illustraties van Marius Richters Bandteekening van Jeanne Faure tweede druk
35769: MENKENS VAN DER SPIEGEL, D. - eigen kracht tekeningen Jeanne Faure
60940: MENKENS - v/d SPIEGEL, D. - 'T Ergste - 't beste - Geïllustreerd doon Jan Lutz - tweede druk
60941: MENKENS VAN DER SPIEGEL, D. - Klein maar dapper.
60944: MENKENS-van der SPIEGEL, D. - De n.v. .
60947: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - DederdeMet teekeningen Anne van de Ruit
70932: Menkens-van der Spiegel, D. - Droomstertje (illustraties van Marius Richters, bandtekening van Jeanne Faure, tweede druk)
31023: MENKENS-van der SPIEGEL, D. - het vierspan
60942: MENKENS VAN DER SPIEGEL, D. - Klein maar dapper.
38076: MENKENS-van der SPIEGEL, D. - Tienenkind.
49172: Menkman, Hartger. - Gertje, Vrucht serie.
45414: MENNO SIMONS -- MEIHUIZEN, H.W. - Menno Simons, ijveraar voor het herstel van de nieuwtestamentische gemeente 1496 - 1561.
60952: MENSE, W. ov 1795 - Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg schriftelijk in rijm gesteld door de auteur genaamd Willem Mense overleden 1795. Bestaande in twee stukjes met een gouden keten van 25 wonderen aangaande Jezus' menswording en enige trappen van ontdekking. Met een voorrede van C. Teuling
1803: MENSE, W. ov 1795 - Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg schriftelijk in rijm gesteld door de auteur genaamd Willem Mense overleden 1795. Bestaande in twee stukjes met een gouden keten van 25 wonderen aangaande Jezus' menswording en enige trappen van ontdekking. Met een voorrede van C. Teuling
60379: LUYTJES - MENSINK - Pauls' eerste zwemles. Illustraties: Dick van de Pol
72781: LUYTJES - MENSINK - De mooiste klus
60954: Menskens-van de Spiegel, D - Aagt binkhorkst.
49077: Menskens-van de Spiegel, D - Aagt binkhorkst.
60955: MENSONIDES, H.M. - Historische wandeling door Leeuwarden.
60956: MENTINK, G.J. - Elst van heden naar verleden. Schets van enige ontwikkelingen in het dorp Elst met name in 19de en 20ste eeuw.
60957: MENTINK, G.J. & OS, JOHAN VAN, - Over-Betuwe. Geschiedenis van een polderland (1327-1977).
60960: Merian, Matthaeus - Die Merian Bibel mit den Kupferstichen von Matthaeus Merian. Oder: "Die Bibel : die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers".
49144: MERKEN, Lucretia Wilhelmina van (1721-1789) - Het Nut Der Tegenspoeden, Brieven, En Andere Gedichten. Tweede Druk.
2461: MERKS, Anna Katharina - Levensbeschrijving en bekeering van A. K. Merks. Een getrouw verhaal van al hetgeen met haar is voorgevallen in de gevangenis, van de 5e juni 1763 af, tot zij op de 19e van die maand door de Justitie te Rotterdam is terechtgesteld. Nieuwe uitgave.
23276: MERKS, Anna Katharina - Levensbeschrijving en Bekeering van Anna Katharina Merks, Mitsgaders een echt verhaal van al hetgeen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenis, van den 5den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den derzelfde maand, door de Justitie te Rotterdam, ter dood gebragt is. Nieuwe uitgave.
60963: MERKS, Anna Katharina - Levensbeschrijving en bekeering van A. K. Merks. Een getrouw verhaal van al hetgeen met haar is voorgevallen in de gevangenis, van de 5e juni 1763 af, tot zij op de 19e van die maand door de Justitie te Rotterdam is terechtgesteld. Nieuwe uitgave.
60964: MERKS, Anna Katharina - Levensbeschrijving en bekeering van A. K. Merks. Een getrouw verhaal van al hetgeen met haar is voorgevallen in de gevangenis, van de 5e juni 1763 af, tot zij op de 19e van die maand door de Justitie te Rotterdam is terechtgesteld. Nieuwe uitgave.
26460: MERKS, Anna Katharina - Levensbeschrijving en bekeering van Merks Mitsgaders een echt verhaal van al hetgeen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenis, van den 5den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den derzelver maand door de handen der Justitie te Rotterdam ter dood gebracht is.onverandere uitgave
1742: MERKS, Anna Katharina - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks. Mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenisse van den 5den der zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den der zelve maand door de handen der justitie te Rotterdam ter dood gebragt is. Nieuwe onveranderde uitgave.
1212: MERKS, Anna Katharina/Jacoba Petronella WINCKELMAN - Levensbeschrijving en bekeering van A.K. Merks, mitsgaders een echt verhaal van al hetgeen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenis van Rotterdam. Van den 5den der zomermaand 1763 af tot zij op den 19den derzelfde maand door de handen der justitie te Rotterdam ter dood gebracht is. Nieuwe uitgave. Uitgever: F. v.d. Weide Sommelsdijk. Druk: Firma W. Boekhoven & Zonen, Sommelsdijk. 112 blz. Waarbij geb.: Het Godvruchtig leven en zalig afsterven van de weledelgeborene jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman, overleden 30 augustus 1761, in den ouderdom van 65 jaar. 96 blz. Waarbij geb.: Het wondere van vrije genade door Jezus Christus vertoond in een stervend christin, of het heilig leven en de zalige dood van mej. Cornelia Constantina Winkelman. Met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg, den 22sten januari 1716, in den leeftijd van 24 jaar. 46 blz.
8328: MERLE D'AUBIGNÉ, J.-H. - Histoire de la Réformation du seizième siècle. Par J.-H. Merle d'Aubigné. Deuxième Edition.
75305: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der Hervorming in Europa ten tijde van Calvijn (5 delen i
60965: MERLE D'AUBIGNÉ, J.-H. - Histoire de la Réformation du seizième siècle. Par J.-H. Merle d'Aubigné. Deuxième Edition.
60966: MERLE D'AUBIGNÉ, J.-H. (1794-1872) - De kinderen Gods. Leerrrede. Uit het Frans vertaald door W. Messchert.
16767: MERLEKER, Dr. K. F. - Evangelische bibliotheek, uitgegeven van wege de evangelische maatschappij. 1858. IV. Geschiedenis van de staatkunde der pausen.
60967: MERLEKER, Dr. K. F. - Evangelische bibliotheek, uitgegeven van wege de evangelische maatschappij. 1858. IV. Geschiedenis van de staatkunde der pausen.
11615: MÉRODE, Willem de - Het heilig licht.
46609: MÉRODE, WILLEM DE - De wilde Wingerd. 1911- 1936. Een bloemlezing uit het werk van Willem de Mérode.
14843: MÉRODE, Willem de - Hunkering en heimwee. Bloemlezing uit de poëzie van protestansch-christelijke en katholieke dichters.
26506: MÉRODE, Willem de - Gedichten. I. Ingeleid door Dr. K. Heeroma. 256 blz. II. 316 blz. III. 168 blz.
60971: MÉRODE, Willem de - Hunkering en heimwee. Bloemlezing uit de poëzie van protestansch-christelijke en katholieke dichters.
60970: MÉRODE, Willem de - Het heilig licht.
66977: UNGER MERRILL F. - Unger's Bible dictio
66642: TENNEY MERRILL C. - New Testatment Servey
66643: TENNEY MERRILL C. - New Testatment times
15836: MERULA, Angelus - A. Merula, de hervormer en martelaar de gelooofs. 1530-1557. Door W. Moll, hoogleraar te Amsterdam. Met portret.
60973: Merve te H - Soldaten van het kruis uit de eerste Christen gemeenten
48536: Merve te H - Soldaten van het kruis uit de eerste Christen gemeenten
35894: MERWE, H te - Alwin, de koopmanslaaf. Derde druk.
45537: MERWE, H. te - Twee jongens en een woonark
43217: MERWE, H. te - De Verstekeling illust Ben Horsthuis
16409: MERWE, H. te - De wereldweg der kerk. Kerkgeschiedenis.
48290: MERWE te, H - Hendrik van zutfen
46772: MERWE H - Oranje-aert de prinsenbode geillustreerd M C A Meischke
66589: Te Merwe, H - Hendrik van zutfen
49215: Merwe, H. T - Wat koos ontdekte. Geïllustreerd door Henk Poeder. Vijfde druk
49218: Merwe, H. Ter - In Gods hand. Geïllustreerd door Henk Poeder tweede druk
43407: MERWE, H. te - Evert van den parlevinker. illustratie van Henk Poeder. Geschreven 1929-1930
24551: MERWE, H. te - Van Keezen, Pruisen en Oranjeklanten.
73107: MERWE H. TE - Reddingstocht geíllustreerd door Jan Lutz, derde druk
71097: MERWE, H. TE - De poortwachterszoon geïllustreerd door Ben Horsthuis, tweede druk
12921: MERWE, H. te - Kerk in de woestijn. Geïllustreerd door Kees van Lent. Vierde druk.
61002: MERWE, H. te - Toch de sterkste.
61009: MERWE, H. te - De Gezel uit "De Drukckpersse" Geillustreerd door Menno.
61010: MERWE, H. te - De Verstekeling illust Ben Horsthuis
61011: MERWE, H. te - Tegenstuur
61012: MERWE, H. te - De Verstekeling
61013: MERWE, H. te - Twee jongens en een woonark
61014: Merwe, H. te - Sikko - De gevangene der Noormannen
61021: MERWE, H. te. - De veermansjongen.
61022: MERWE, H. tel - om vrijheid
37709: MERWE, H. te - De meester uit de gecroonde passer.
60980: MERWE, H te - Alwin, de koopmanslaaf. Derde druk.
60974: MERWE, H te - Onder het Edict
60975: MERWE, H te - Ria in perikelen
60976: MERWE, H te - Kerk in de woestijn. e druk
60977: MERWE, H te - De levantreis van Wynant-Hendriksz
23768: MERWE, H te - Onder het Edict
23769: MERWE, H te - Ria in perikelen
23771: MERWE, H te - Dagen van de valbijl
23772: MERWE, H te - Kerk in de woestijn. 3e druk
23773: MERWE, H te - De levantreis van Wynant-Hendriksz
23594: MERWE, H. te - De Gezel uit "De Drukckpersse" Geillustreerd door Menno.
60999: MERWE, H. te - Kapitein van de Bosgeuzen. Kapitein van de Bosgeuzen. eerste boek 1566/'67. tweede boek 1572.
61001: MERWE, H. te - Weggeduwden
60997: MERWE, H. te - Zwervers. Derde druk. Pentekeningen van Jan Wiegman.
60998: MERWE, H. te - Toen de schuit lag ingevroren. illustraties van Henk Poeder vierde druk
60992: MERWE, H. te - De wereldweg der kerk. Kerkgeschiedenis.
60993: MERWE, H. te - De overwinnaars van Alexandrië. Geïllustreerd door Menno. Tweede druk.
60994: MERWE, H. te - De Gezel uit "De Drukckpersse" Geillustreerd door Menno.
60996: MERWE, H. te - Luyt Lievensz. de liedjeszanger Illustraties van Ben Horsthuis.
60983: MERWE, H te - Niet gevangen.
60984: MERWE, H. T - Wat koos ontdekte. Geïllustreerd door Henk Poeder. zevende druk
60986: MERWE, H. te - Luyt Lievensz. triologie de zwerver - , de strijder en de liedjeszanger. illustraties Ben Horsthuis 3dln
60989: MERWE, H. te - Kerk in de woestijn. Geïllustreerd door Kees van Lent. Vierde druk.
60990: MERWE, H. te - De strijders van Smyrna. Geïllustreerd door Menno. Derde druk.
60991: MERWE, H. te - Hart tegen hard. Geïllustreerd door Ben Horsthuis. Tweede druk.
70482: MERWE TE H. - Belevenissen van Marlies Jagersma
76698: MERWE te H - Toch de sterkste geinustreerd dor Jan Wiegman
19001: MERWE, H. te - De overwinnaars van Alexandrië. Geïllustreerd door Menno. Tweede druk.
33993: MERWE, H. te - Toch de sterkste.
55849: H. TE MERWE - Gebleven Trouw
60981: MERWE, H te - Toch ontkomen.
30480: MERWE, H. te - Zwervers.. Pentekeningen van Jan Wiegman.
30693: MERWE, H. tel - om vrijheid
48850: Merwe, H. te - Sikko - De gevangene der Noormannen
70931: Merwe H. te - De gezel uit 'de drukpersse' (Geïllustreerd door Menno)
78075: MERWE, H. te - Metr de eendracht tekeningen Henk Poeder
43216: MERWE, H. te - De Gezel uit "De Drukckpersse" Geillustreerd door Menno.
12925: MERWE, H. te - De strijders van Smyrna. Geïllustreerd door Menno. Derde druk.
15148: MERZ, Hloyseus (Doctor in de Godgeleerdheid en voormalig Domprediker te Augsburg) - Schriftmatige en grondige regtvaardiging der Catholijke Kerk en hare geloofsleer. Eene bijdrage tot het stukje getiteld. Wat is de Kerk? En welke, onder zoo vele, is de ware en alleenzaligmakende Kerk? Uit het hoogduitsch.
15154: MERZ, Hloyseus (Doctor in de Godgeleerdheid en voormalig Domprediker te Augsburg) - Wat is de Kerk? En welke, onder zoo vele, is de ware Alleenzaligmakende Kerk? Uit het Hoogduitsch. Tweede verbeterde druk.
61024: MERZ, Hloyseus (Doctor in de Godgeleerdheid en voormalig Domprediker te Augsburg) - Schriftmatige en grondige regtvaardiging der Catholijke Kerk en hare geloofsleer. Eene bijdrage tot het stukje getiteld. Wat is de Kerk? En welke, onder zoo vele, is de ware en alleenzaligmakende Kerk? Uit het hoogduitsch.
61025: MERZ, Hloyseus (Doctor in de Godgeleerdheid en voormalig Domprediker te Augsburg) - Wat is de Kerk? En welke, onder zoo vele, is de ware Alleenzaligmakende Kerk? Uit het Hoogduitsch. Tweede verbeterde druk.
20178: MESNIER, L'Abbéê - Problême historique. Qui des Jesuites, ou de Luther et Calvin, ont le plus nui a l'Eglise Chretienne. La solution de ce problême découvrira la véritable cause des maux qui affligent l'Eglise & le Royaume de France & le seul moyen efficace qu'on puisse prendre pour les faire cesser.(...) Seconde edition, augmentée.
73931: MESSELINK H.J. - Thuis in de kerk
61027: MESSNER, Dr. F. - Hoe voorkomt men besmettelijke ziekten? Diphtheritis, Typhus, Roodvonk, Longtering, Mazelen, Cholera, Pokken, enz. In het Nederlands overgebracht door A. Arn. J. Quanjer, officier van Gezondheid.
42300: METS, W. Tz. - Rijk getrouwd negende druk
61028: METS, W. - Bram de zeeman
61029: METS, W. Tz. - Rijk getrouwd negende druk
47731: Mets, W. - Bram de zeeman
61031: METTRA, C. - Breughel
7031: MEULEN, R. J. van der - De Antichrist.
23774: MEULEN, G. van der; en HONDERS, H. J - Kruis en Kroon Leerboek voor de kerkgeschiedenis voor de scholen met de Bijbel
61040: MEULEN, J. N. van der - Inventaris van het archief der verenigde Gods- en gasthuizen te utrecht 1817 - 1925
16221: MEULEN, Dr. P.van - De wording der algemeene doopsgezinde Societeit.
42194: MEURER - Efters buch jugend von Luthers Geburt bis zu feinem eintritt ins augustinerfloster zu Erfurt 1483-1505 3 auflag
61044: MEURER - Efters buch jugend von Luthers Geburt bis zu feinem eintritt ins augustinerfloster zu Erfurt 1483-1505 3 auflag
10682: MEVAHOR. - Simon Gieke, de ketter van Scherpenisse deel I en II en 3 .3e druk
10558: MEVAHOR. - Simon Gieke, de ketter bvan Scherpenissedeel I en 2 1e druk
61045: MEVAHOR. - Simon Gieke, de ketter van Scherpenisse naar een oud dagboek deel 1
30715: MEVAHOR - Zo God het huis niet bouwt. ( uit het leven van de familie Geuzenkamp)
12918: MEVAHOR - twede deel van Simon Gieke. De ketter van Scherpenisse. Naar een oud dagboek
10743: MEVAHOR. - Simon Gieke, deel 1 en 2 en 3 (geus met God) deel 1-2 zevende druk del 3 negende druk
77399: MEY van der W Mr - een terugblik op 125 JAAR der kerkelijk goederen enALGEMEEN fondsen va de hervormde COLLEGE gementen in Nederland VAN en het toezicht daarop TOEZICHT inde jaren 1870 toot 1996
61047: MEY, JACOB DE - Determiner logic or the grammar of the np Proefschrift Groningen, Met literatuur opgave. - Met samenvatting in het Nederlands
61051: MEYBOOM, H. U. - Oud-Christelijke geschriften in Nederlandsche vertaling, uitgegeven door het Haagsch genootschap tot verdediging van den Christelijke Godsdienst. II: Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli.
76041: MEYBOOM, Dr. H.U. - Oud-Christelijke Geschriften in Nederlandsche Vertaling, uitgegeven Clermens Alexendrinus Evangelien buiten het nieuwe testament bewerktdoor W H van deSANDE BAKHUIZEN
3222: MEYENBERG, A. (professor der Theologie und Canonicus in Luzern) - Homiletische und Katechetische Studien im Geiste der Heiligen Schrift und des Kirchenjahres. Fünfte Auflage.
23094: MEYER, F.B. - Petrus. Visscher - discipel. Door dr. F.B. Meyer. Vertaald uit het Engelsch.
61055: MEYER, F.B. - Petrus. Visscher - discipel. Door dr. F.B. Meyer. Vertaald uit het Engelsch.
61057: MEYERS - Meyers Taschenatlas - 51 haupt- und Nebenkarten mit alphabetischem Namenverzeichnis und einer geographischen Einleitung
61060: MEYNELL, E. - De kleine kroniek van Anna Magdalena Bach.
30791: MEYNELL, E. - De kleine kroniek van Anna Magdalena Bach.
73325: MEZERAY DE [VAN BROEKHUIZEN] - Chronyk van Vrankryk, door den Heer de Mezeray, raad en Historieschryver des konings van Vrankryk. In't Nederduitsch gebracht door G.v. Broekhuizen.
74421: BRUYN-OUWEHAND MIA - Marieke verdwaalt op de hei, met plaatjes van Rie Kooyman, derde druk
63554: PIETERS Roelof in leven leeraar der eerste Ger.Kerk.te Holland Mich - NAGELATEN LEERREDENEN van PIETERS Roelof in leven leeraar der eerste Ger.Kerk.te Holland Mich Uitgegeven onder toezicht van de Leeraren AZwemer en B van Ess
65926: Söltl Johann Michael (1797-1888) - De godsdienstoorlog in Duitsland / Dr. Söltl ; uit het Hoogduitsch vert Deel: Dl. 1: Begin en vooruitgang van den oorlog. (8)223(2) - Dl. 2: Voortgang en einde van den oorlog (10)415 blz
43702: Söltl Johann Michael (1797-1888) - De godsdienstoorlog in Duitsland / Dr. Söltl ; uit het Hoogduitsch vert Deel: Dl. 1: Begin en vooruitgang van den oorlog. (8)223(2) - Dl. 2: Voortgang en einde van den oorlog (10)415 blz
49833: AVI JONAH MICHAEL - Jeruzalem een portret in 130 foto's met voorwoord Dr.J Soetendorp
55470: GREEN MICHAEL - Na de Alphacursusd vetaling Tineke Yurumez de Kroon
61063: MICHAELIS, Johan David (1717-'19) - Ontwerp der voorbeeldige Godtgeleerdheid. Uit het Hoogduitsch vertaald naar de tweede en vermeerderde uitgave.
3558: MICHAELIS, Johan David (1717-'19) - Ontwerp der voorbeeldige Godtgeleerdheid. Uit het Hoogduitsch vertaald naar de tweede en vermeerderde uitgave.
44131: PLASVAN DER MICHEL - Mijnheer gezelle biografie van een priester dichter
63593: PLASVAN DER MICHEL - Mijnheer gezelle
61066: MICHEL, Otto - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt von Otto Michel. 12. Auflage, 6., neubearbeitete Auflage dieser Auslegung.
41110: BERGIJK MICHELINA VAN - De Bekeering van een meisje Michlina van Bergijk
22484: MIDDEL, H. H. (1802-'82, predikant te Wolphaartsdijk) - Wonderen van Gods Genade. Leerrede over Ezech. 16: 6-8
75586: MIDDEL, H. H. (1802-'82, predikant te Wolphaartsdijk) - De Vrome strik tot verderf van duizenden Lucas17 vers17-19
32800: MIDDEL, H. H. (1802-'82, predikant te Wolphaartsdijk) - Gods menigvuldige reddingen uit de grootste noden.met 3 preken
69962: PRIESTER de A 1911-1993 Middelburg - LEVEN MET HET WOORD
40608: KOK Johannes DE OUDERLING TE middelburg - Paulus' geloosverwachting. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ouderling Joannes de Kok te Middelburg.
58929: KOK Johannes DE OUDERLING TE middelburg - Paulus' geloosverwachting. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ouderling Joannes de Kok te Middelburg.
68697: WESTERBEKE Willem Middelburg - Het beeld Gods waarin het bestaat,het verlies en herstel
68693: WESTERBEKE Willem Middelburg - DIEREN in de Bijbel Beschrijving van dieren van dieren die in de Bijbel voorkomen met de geestelijke lering
29232: Chr Geref kerk Middelharnis - Na 40 jaar. 1931 9 maart 1971. (De Herder, de herders en de schapen tijdens het 40-jarig bestaan van de Chr. Geref. Kerk te Middelharnis)
15080: MIDDELKOOP, A. - Tot ziens, Achmad. Van Hollandse jongens in Japanse tijd.
61074: MIDDELKOOP, A. - Tot ziens, Achmad. Van Hollandse jongens in Japanse tijd.
72828: KARELS-MEEUSE M.H. KOK A. PRONK-MIDDELKOOP C.W. - ''...en te doen onderwijzen'' geschiedenis van de Johannes Calvijnschool te Veenendaal 1931-2006
5232: MIDDLETON, C. (1683-1750) (vert. is W. J. Zillesen 1683-1834) - De geschiedenis van het leven van M. Tullius Cicero. Door Middleton. Uit het Engelsch door W. J. Zillesen, rector der Latijnsche schoolen te Middelburg. (in 3 delen)
61078: MIDDLETON, C. (1683-1750) (vert. is W. J. Zillesen 1683-1834) - De geschiedenis van het leven van M. Tullius Cicero. Door Middleton. Uit het Engelsch door W. J. Zillesen, rector der Latijnsche schoolen te Middelburg. (in 3 delen)
76934: JULIEN MIEKE - De Roep van de Fazant
75998: MIERAS, Ds. M. A. ( 1915-1981 Pred. Oud. Ger. Gem t Krimpen an deIjssel - De Koopman vanAxek predikantin een bewogentijd2edruk
2258: MIERAS, M.A. - Ontslapen in Zijn God in Christus. Verslag van de begrafenis van ds. M.A. Mieras, in leven predikant van de Oud Gereformeerde gemeenten in Nederland te Krimpen a/d IJssel. Alsmede een elftal preken van deze leraar.
22481: MIERAS, Ds. M. A. (Pre. Oud. Ger. Gem.) - Gods wonderen verheerlijkt aan een gevonnisd volk. De reinigende wateren in het koperen waschvat.
25987: MIERAS, M.A. - Ds. L. Boone herdacht. Herdenkingspredikatie door ds. M.A. Mieras. Met een voorwoord door ds. W.H. Blaak.
61080: MIERAS, M.A. - Ds. L. Boone herdacht. Herdenkingspredikatie door ds. M.A. Mieras. Met een voorwoord door ds. W.H. Blaak.
40796: MIERAS, Ds. M. A. ( 1915-1981 Pred. Oud. Ger. Gem.) Ds A Pvan der Meer - De Heidelbergse Catechismus 1e druk met voorwoord van Ds A.P van der Meer
1256: MIERAS M A Oug GERF Pred doorVERMEULEN, J.M. - Het grootste wonder. Uit het leven van ds. M.A. Mieras.
61081: MIERLO, H. van - Kerk-turken zijn geen
45721: MIERLO, H. van - Kerk-turken zijn geen
73040: MIJNDERS, HANS - Start
22482: MIJNDERS, Ds. J. - Paulus' afscheidsrede Een predikatie ter gelegenheid van zijn emiritaat en het afscheid van de Gereformeerde Gemeente van Veenendaal aangevuld met een korte levensbeschrijving.
24872: MIJNDERS, Ds. J. (Predikant van de Ger. Gem. te Veenendaal) - Het gedenken van de daden des Heeren. Een herdenkingspredikatie ter gelegenheid van de vijftigjarige bevrijding van de Duitse overheersing, vermeerderd met een korte levensbeschrijving over de oorlogstijd.
77322: MIJNDERS, HANS - ACTIE
77207: MIJNDERS, Ds. J.Predikant Gereformeerde Gemeente van Veenendaal - de blinkende Morgerster 52 meditaties over openbaringen
61089: MIJNDERS, HANS - Raadsels. 3e druk
45909: MIJNDERS, Ds. J. (Emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeente) - Hulp van God verkregen hebbende Uit het leven van ds J Mijnders 23 e druk
8441: MIJNDERS, Ds. J. (Emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal) - Wie deelt voor de stortregen een waterloop uit? Een predikatie ter gelegenheid van de overvloedige waterloop van de rivieren uit Job 38 : 25a en 39 : 37a.
73063: MIJNDERS, HANS - Raadsels.
49051: Mijrijo. - Steffie's vriendin. Met pentekeningen van Rein Stuurman.
4024: MILL, DAVID (1692-1750, Utrecht) - De Ware Wysheit op Haren tyt sprekende of Leerredenen zynen leerlingen tot een voorbeelt ook alle heilbegerige Zielen tot opbouwinge en bevestigine in allerhei;iste gelove,eenmaal den heiligen overgelevert.
14783: MILLAR, Robert - Histori van de voortplanting van den christelyken godsdienst, en van den ondergang des heidendoms zedert den beginne tot op dezen tyd. Door Robert Millar, M.A. en predikant te Paisley in Schotland. Naar den derden druk uit het Engelsch vertaald. Tweede uitgave, vermeerderd met eene voorreden waarin gehandeld word van de pogingen en middelen welke de christenen tot bekeering der heidensche volken behoren aan te wenden; door den hoog eerw. heere Joh. Herm. Schacht, doctor en professor in de Heilige Godgeleertheid en oudheden, mitsgaders Akademie-predikant op 's lands Hoge Schole te Harderwyk.
39567: MILLER, René Fülöp - Macht und geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschischte.
61103: MILLER, Sheila - Mijn boek over Hudson.
61099: MILLER, J.R. - Bethlehem to Olivet. Pictures by modern painters from the life of Christ.
61100: MILLER, Madeleine S. & J. Lane - Algemene Bijbelse encyclopaedie. 3e druk.
61101: MILLER, R. J. - Voorwaarts!
61102: MILLER, René Fülöp - Macht und geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschischte.
61098: MILLER, J.P. - Biographical sketches and Sermons, of some of the First Ministers of the associate Church in America. To which is prefixed a Historical Introduction, containing an account of the rise and progress of the associate church for the first half century of her existence in this country.
31990: MILLER, R. J. - Voorwaarts!
32685: MILLER, Sheila - Mijn boek over Hudson.
61104: MILO, D.W.L. - Zangers en speellieden. Bijdrage tot de ontwikkeling van een Calvinistische kerkmuziek.
61105: MILTON, J. - Het paradys verlooren. Geschetst na 't Engelsch. Heldendicht van John Milton, door L.P.
41040: MILTON, J. - Het paradys verlooren. Geschetst na 't Engelsch. Heldendicht van John Milton, door L.P.
61106: MINDERHOUD, D. - Wandelen langs monumenten in Veenendaal
61108: MINDERHOUD, L. Ir. A. - Bijenteelt door L. Ir. A. Minderhoud rijksbijenteeltconsulent te Wageningen
72890: MINDERMAN - Tweetal predikaties over Habakuk 2 vs 3b en Jesaja 61 vs 3 door Ds. H. A. Minderman
61110: MINK, GERRIT JACOB - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw
61111: Minnen, J.G van Chr Geref Predikantte Delft - Alleenlijk ditmaal PREDIKATIES OVERv Richteren 16 vers 28 a tergelegenheid van zijn 25jarige ambtsbediening
48548: Minnen, J.G van Chr Geref Predikantte Delft - Het gedenken van Gods weldadigheid in Neêrlands verlossing 5 mee 1945
63527: PIERRE MIQUEL . - Mei '45 : de wereld in de weegschaal. Fotoboek met informatieve teksten.Wereldoorlog II 1945 :
76463: MORRE SCHIPPERS Mirjan - Siebe wac ht op een schat uit Afrika
74673: N N MISBOEK - HET ROOMSCH MISBOEK 1e deel van den eersten zondag des Advents tot zaterdan voor Septuagsima deel 2 van Septuagesima tot Paeschavond toe 2e deel
61120: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Grensgebied.
61119: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - De kern van de zaak. Toelichting bij een proeve van hernieuwd belijden.
61118: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Kennis en bevinding.
61117: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Geloof en kennis. Theologische voordrachten.
61115: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - De blijde wetenschap. Toelichting op de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-12. Tweede, ongewijzigde druk.
15595: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese. 2e druk
35193: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - In de Waagschaal. Gekozen en ingeleid door W. Barnard en Dr. J.J. Buskes.
61121: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Om de waarheid te zeggen. Opstellen over het kerkelijk belijden.
61126: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van het joodsche geestesleven in dezen tijd.
61127: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie.
61128: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese. 2e druk
61130: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - In de Waagschaal. Gekozen en ingeleid door W. Barnard en Dr. J.J. Buskes.
78194: MISKOTTE,H.H. - NIET TE VERGETEN MISKOTTE
61158: MISKOTTE,H.H. - Pastoraat en profetie. Inaugurele rede.
61134: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume .9 Theologische opstellen
61135: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume .11 De kern van de zaak de bijbelde wetenschap
61136: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van het joodsche geestesleven in dezen tijd.
61139: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - een keuze uit zijn dag boek en andere teksten
61142: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume`1 in de weegschaal
61146: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Kennis en bevinding.
44787: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van het joodsche geestesleven in dezen tijd.
44936: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - Om kracht van het weerwoord
44914: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - de vreemde vrij spraak.
44915: MISKOTTE, Dr. K. H. (1894-1976) - messiaansche verlangen
61161: MISPELON, M - De Republikeinse kalander en de volledige vergelijkingstabellen met de gregoriaanse kalender
74666: MISSAL - - Het Roomsche Misboek voor de Zondagen, geboden feestdagen en voor de overledenen.
61163: MITSUBISHI - Vraagbaak. Colt-modellen serie 1979 - 1984. Tweede druk. Door P. H. Olving.
72639: MITTENDORF, GUSTAV - Onder dwergmenschen en reuzenapen. uit het duuitsch dooer J DIJKSTRA met 67 foto,s en een kaart
43360: MIX, TOM. - Mijn leven en avonturen in het Wilde Westen. na verteld doorM N van Gelder 8 foto's, gedecoreerd linnen
61164: MIX, TOM. - Mijn leven en avonturen in het Wilde Westen. na verteld doorM N van Gelder 8 foto's, gedecoreerd linnen
77526: MICHELS Hermina MN - Ons kerst kindj geillussteerd dopor C Leeflang Oudenaarden 2e druk
41534: MOBACH, M.J. - De jongensjaren van Arjen en Jurre.
49028: Modderman, T.red te Amsterdam Ds. J. J. L. ten Kate - Het gebed der gemeente voor hare leeraren. - Leerrede over Handelingen IV: 29. Uitgesproken den 15den April 1860 ter bevestiging van Ds. J. J. L. ten Kate
61167: MODDERMAN, J.F.A. - Bodegraven in 1672.
61166: MODDERMAN, H. J. W. - Goud, wierook en myrrhe. Advents- en kerstgedichten. Bijeengebracht door H. J. W. Modderman. 2e druk.
61168: Moed, J. R. - Onderzoekingen - Onderzoekingen over alfafa mosaic virus - ontmantelingsvraagstuk
57204: HULST W G van der redakteur van MOEDER - Moeder: vakblad voor moeders 1956 ver opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. .
40441: HULST W G van der redakteur van MOEDER - Moeder: vakblad voor moeders 1949 Over opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. Complete jaargang (12 nrs.). MOEDER Moeder: vakblad voor moeders 1948. Wageningen : Zomer & Keuning, 1948. - 494 p. : ill. Over opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. Complete jaargang (12 nrs.). Gebonden. 21x28 cm.
40449: HULST W G van der redakteur van MOEDER - Moeder: vakblad voor moeders 1951Over opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. . MOEDER Moeder: vakblad voor moeders 1951 . : ill. Over opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. Complete jaargang (12 nrs.).
40450: HULST W G van der redakteur van MOEDER - Moeder: vakblad voor moeders 1951Over opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. . MOEDER Moeder: vakblad voor moeders 1950. . : ill. Over opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. Complete jaargang (12 nrs.).
44380: MOELLER, BERND (HRSG.) - Der Konstanzer Reformator Ambrosius Blarer 1492 - 1564. Gedenkschrift zu seinem 400. Todestag.
73945: MOENS P.W. - Er is perspectief
26267: MOERKERCKEN VAN DER MEULEN, A. / SPELBRINK, H. (red.) - De wereld van het kinderboek. Een oriëntatie in de jeugdliteratuur. Tweede druk.
48959: MOERKERKEN A e.a - Ontboezemingen 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten 2e druk
61175: Moerkerken, A. DS. Driessen,J. Ds - Onder welk teken?
61176: MOERKERKEN, A. DS. DRIESSEN,J. DS - Onder welk teken?
61180: MOERKERKEN, A.Pred/Docent Gerf Gem Rotterdam - De zon der gerechtigheid.
61181: MOERKERKEN, A.Pred/Docent Gerf Gem Rotterdam - Gelijk een bron. 52 Meditaties
61173: MOERKERKEN JR., DR. P.H. VAN & R. NOORDHOFF [EDS.]. - Aardrijkskundige Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde aan Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen. Original publisher's red cloth hardback, gilt title spine and frontcover,
72832: MOERKERKEN A. - Doortocht, twaalf overdenkingen, tweede druk
42983: MOERKERKEN, A.Pred/Docent Gerf Gem Rotterdam - Uw krankheên kent acht overdenkingen over zieken in de Bijbel
8265: MOERKOERT, J.P. - In Zijn dienst. Zestien Predicatiën van J.P. Moerkoert, in leven V.D.M. te Maartensdijk.
61183: MOERKOERT, J.P. - In Zijn dienst. Zestien Predicatiën van J.P. Moerkoert, in leven V.D.M. te Maartensdijk.
61182: MOERKOERT, J.P. - In Zijn dienst. Zestien Predicatiën van J.P. Moerkoert, in leven V.D.M. te Maartensdijk.
70417: MOERLAN sr J e a - Door Zijn goedheid Jubileumboek 50 jaar christelijk onderwijs Koelmanschool Goes
61185: MOERMAN, A.K.H. - Daniel Heinsius. Zijn "spiegel"en spiegeling in de literatuurgeschiedenis. M.ills. (dissertatie)
61186: MOERMAN, A.K.H. - Daniel Heinsius. Zijn "spiegel"en spiegeling in de literatuurgeschiedenis. M.ills. (dissertatie)
72628: MOERMAN, J.J. - De piraten komen: uit het stout bedrijf der Watergeuzen met 9 illustraties
38115: MOERMAN, J.J. - De piraten komen uit het stout bedrijf der watergeuzen. Met 9 illustraties.
61187: MOET, Johannes Petrus. - Mr. C.M. van der Kemp (1799-1862) inzonderheid als Réveil-figuur. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
53238: DESEL JOCHEN UND WALTER MOGK - Hugenotten und Waldenser in Hessen-Kasel
61190: MOINAT, JO - Voor zingende kleintjes 35 versjes met pianobegeleiding
61191: MOL, Ad - Het vreemde avontuur. Met illustraties van Jos de Kort.
12916: MOL, Ad - Het vreemde avontuur. Met illustraties van Jos de Kort.
61193: MOLEN, Henk v.d. - Met de joden op weg. Van de wieg tot het graf, van feest tot feest, van eeuw tot eeuw.
61195: MOLEN, S. VAN DER / VOGT, PAUL - Romaanse Kerken van het Noordererf.
61194: MOLEN, S. van der Ds. - Gods Goedertierenheid den ganschen Dag Predikatie gehouden op Zondag 19 mei 1940 in de Bergsingelkerk te Rotterdam door Ds. S. van der Molen tweede druk
61196: MOLEN, S.J. van der. - Friesland monumententaal.
61197: MOLEN, S.J. VAN DER E.A. - Molens van het Noordererf
43011: MOLEN, S. van der Ds. - Gods Goedertierenheid den ganschen Dag Predikatie gehouden op Zondag 19 mei 1940 in de Bergsingelkerk te Rotterdam door Ds. S. van der Molen tweede druk
3750: MOLENAAR, S. (Vlaardingen) - Bybel-merch. Ofte kort begrip der ware Godsgeleerdheid, vervattet in den Heidelbergschen Catechismus, nauwkeurig naar deszelfs leidraad, bij wege van vrage en antwoorden voorgesteld.
4133: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 pred. te 's Gravenhage, ridder der orde van den Nederlandschen leeuw) - Het Zaligmakend geloof in eenige overdenkingen voorgesteld
47391: Molenaar, M.Chr.M. - Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht
25434: MOLENAAR, P.J. - Het evangelie der genade Gods. Een woord ter herdenking van 25-jarige evangeliebediening uitgesproken 29 april 1928 in de Willemskerk.
38435: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 pred. te 's Gravenhage, ridder der orde van den Nederlandschen leeuw) - Feeststoffen in leerredenen (...) Drie delen in één band, .
46627: MOLENAAR, SIMON - Nuttige mengel-stoffen, Uit de Schriften zo des Ouden als des Nieuwe Testaments, in eenige leer-redenen, Schriftmatig verklaart, en ter oeffening van ware Godvrugt aangedrongen. Door Simon Molenaar, in zyn Leven Bedienaar des H. Evangeliums te Vlaardingen. Derden druk. Met de ontleede tafels, Vertoonende het kort begrip van ider Leer-reden achter in het boekje
18476: MOLENAAR, D. - Praktikale Bijbelbeschouwing. 4e jaargang: 1836. 6e - 10e jaargang 1838 - 1842. 12e - 13e jaargang.
61208: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 pred. te 's Gravenhage, ridder der orde van den Nederlandschen leeuw) - De formulieren van doop en avondmaal in derzelve evangelische waarde en kracht beschouwd Door D. Molenaar, Hervormd leeraar te 's Gravenhage.
74973: MOLENAAR, D. (pred. te 's-Gravenhage) - De Heidelbergsche Catechismus in leerredenen. tweede druk
3751: MOLENAAR, S. (Vlaardingen)90 - Bybel-merch. Ofte kort begrip der ware Godsgeleerdheid, vervattet in den Heidelbergschen Catechismus, nauwkeurig naar deszelfs leidraad, bij wege van vrage en antwoorden voorgesteld. Vierde druk. Vermeerdert met een korte schets van de gansche Catechismus. 2 delen.
44214: MOLENAAR P - het huwelijk
29780: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 pred. te 's Gravenhage, ridder der orde van den Nederlandschen leeuw) - De genadeleiding Gods ter bekeering van zondaren. in hare verscheidenheid en overeenstemming beschouwd, naar de verschillende voorbeelden die de H. Schrift daarvan oplevert. Door (...) 1e en 2e deel.
19216: MOLENAAR, D. - Praktikale Bijbelbeschouwing. 4e jaargang.
1815: MOLENAAR - Christen zijn in de eindtijd.
61215: MOLENDIJK, Maria Johanna - De nagedachtenis der oprechten of het heilzoekend leven en zalig sterven. Opgesteld ten dienste der zondagscholen door D. Veldhuizen.
27408: MOLENDIJK, Maria Johanna - De nagedachtenis der oprechten of het heilzoekend leven en zalig sterven. Opgesteld ten dienste der zondagscholen door D. Veldhuizen.
61217: MOLHUYSEN, P.C. / BLOK, P.J. / KOSSMAN, Fr.K.H. (red.) - Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek met meedewerking van tal geleerden. 10 dln. 1e druk; 1911-'37. Org. half lerenbanden.
61218: MOLINA, ANTONIO DE R.P.F. - Instructio Sacerdotum ex ss. patribus et Ecclesiae doctoribus concinnata Auctore R.P.F.Anstonio de molina Monacho carthusiensi quamj post septimam in hispaniis impressionem Latinitate donaut R.P.F,nicolaus Janssenius Boy Ordinis preadicatorumk editio secunda
61220: MOLINIER E - SERMONS svr les festes des saincts composez et preschez tome 2
17458: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen. 2e deel. De openbare eeredienst en kerkelijke zeden. 2e, verbeterde druk.
61225: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. 2 dln.in 5 bdn. xl, 533-xvi, 422-xviii, 425-xiv, 376-viii,
61221: MOLL, E. - Katechetiek of de theorie van het godsdienstig onderwijs. Handboek voor de Protestantsche kerk in Nederland; door dr. E. Moll, pred. te Goes. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van C. Palmer. Eerste deel, (8) 327 (3) blz. Tweede deel, (6) 346 (3) blz. Derde deel, (7) 321 (2) blz.
61224: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen. 2e deel. De openbare eeredienst en kerkelijke zeden. 2e, verbeterde druk.
14024: MOLL, E. - Katechetiek of de theorie van het godsdienstig onderwijs. Handboek voor de Protestantsche kerk in Nederland; door dr. E. Moll, pred. te Goes. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van C. Palmer. Eerste deel, (8) 327 (3) blz. Tweede deel, (6) 346 (3) blz. Derde deel, (7) 321 (2) blz.
61229: MOLLEMA, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee. (Deel 2.Met register.
61230: MÖLLER, A. - Verpleging in het huisgezin. Uit het Deensch vertaald door Mevr. J.E. Gorter-Keyser onder toezicht van Dr. E. Gorter.
43609: MOLT, E. - Oranje boven een boek voor jong en oud uitgegeven ter gelegenheid van den 50 sten verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina door E. Molt geïllustreerd met 24 portretten
40420: Molt, E. - Het geheim van de Torenburcht
61233: Molt, E. - Het geheim van de Torenburcht
61232: Molt, E. - De Geschiedenis van Napoleon
61231: MOLT, E. - Helden en slachtoffers der Fransche revolutie. Met 16 platen.
10787: MOLT, E. - De kruisvaarders. Geillustreerd met 16 platen.
17213: MOLT, E. - Geillustreerde wereldgeschiedenis voor jong- en oud-Nederland. Versierd met ruim 200 platen, tweede druk
72643: MOLT E. - Floris de Vijfde, geïllustreerd door H.C. Louwerse, tweede druk
23807: MOLT, E. - Helden en slachtoffers der Fransche revolutie. Met 16 platen.
52522: (CALVIN) MOLTMANN, JÜRGEN (ED.) - Calvin - Studien 1959
61236: MOLTZER, H.E. EN JAN TE WINKEL. (ED.) - Bibliotheek van Middel
46519: MOLTZER, H.E. EN JAN TE WINKEL. (ED.) - Bibliotheek van Middel
47755: Goede-Mom C - Het Cadeautje
55234: Goede-Mom C - Het Cadeautje
61237: MOMMA, Wilhelmus (1642-'77, prof. Middelburg) - Drie boeken van de staat der kerke Gods, onder de drieërlei huys-houding der Patriarchen des Ouden en Nieuwen Testaments. Het eertse stuk. . .en tweede stuk. Vertaald door Abraham van Poot. met daarbij de Bedeelinge der Tyden of de verscheide huis-houdinge Gods met Zijn Kerke
61238: MOMMA, Wilhelmus (1642-'77, prof. Middelburg) - Drie boeken van de staat der kerke Gods, onder de drieërlei huys-houding der Patriarchen des Ouden en Nieuwen Testaments. ect. Het eertse en tweede boek. In het Latijn beschreven door W. Momma. 1678 Vertaald door Abraham van Poot.
30254: MOMMA, Wilhelmus (1642-'77, prof. Middelburg) - Drie boeken van de staat der kerke Gods, onder de drieërlei huys-houding der Patriarchen des Ouden en Nieuwen Testaments. ect. Het eertse en tweede boek. In het Latijn beschreven door W. Momma. 1678 Vertaald door Abraham van Poot.
7394: MONATSHEFTE BEECK, Karl Hermann, e.a. - Monatshefte, für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes. 42. Jahrgang, 1993.
48803: MOND, DS. J.M.C.H. - De arme Christus eens zondaars rijkdom (leerrede) .
48804: MOND,J.M.C.H. - DE RIJKE MAN EN DE ARME LAZARUS . LEERREDE over Lucas 16-19-31
61241: MOND, DS. J.M.C.H. - De arme Christus eens zondaars rijkdom (leerrede) .
61242: MOND, J.M.C.H. 'Predikant bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Dinteloord' - Mammondienst.betrachting van Lukas 16:1-13.
61243: MOND,J.M.C.H. - DE RIJKE MAN EN DE ARME LAZARUS . LEERREDE over Lucas 16-19-31
47319: mondriaan, P.c sr - Het Kerstgeschen desKeizers
61244: MONNERET, S. - Dürer
37043: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
37045: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
15839: MÖNNICH, Prof. Dr. C. W. - Encyclopedie van het protestandisme. Volkseditie. Redactieraad Dr. A. F. N. Lekkerkerker, Prof. Dr. R. Schippers, Dr. J. M. van Veen.
15840: MÖNNICH, C. W. - De weg en de wegen. Aspecten van de kerkgeschiedeni.
76317: N.N. . Hoofdredactie: C.W.Mönnich. - Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel. Hoofdredactie: C.W.Mönnich.
37873: MONNICH, C.W. en PLAS, Michel van der - Het Woord in Beeld vijf eeuwen bijbel in het dagelijkse leven
7050: MONNICH, C. W. - Vreemdelingen en bijwoners. Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het protestantisme.
61250: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
61251: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
61252: MÖNNICH, C.W. - Kijk op kerken.
61253: MÖNNICH, C.W. en - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen. Foto's van Con Mönnich.
61246: MONNICH, C. W. - Vreemdelingen en bijwoners. Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het protestantisme.
61247: MÖNNICH, C. W. - De weg en de wegen. Aspecten van de kerkgeschiedeni.
61248: MÖNNICH, C. W. - Kijk op kerken.
61249: MONNICH, C.W. / PLAS, M. v.d. - Het Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijks leven.
17040: MONNICH, C.W. / PLAS, M. v.d. - Het Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijks leven.
24649: MÖNNICH, C.W. en - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen. Foto's van Con Mönnich.
37054: MÖNNICH, C.W. - Kijk op kerken.
61254: MONNICH, C.W. en PLAS, Michel van der - Het Woord in Beeld vijf eeuwen bijbel in het dagelijkse leven
61256: MÖNNICH, Prof. Dr. C. W. - Encyclopedie van het protestandisme. Volkseditie. Redactieraad Dr. A. F. N. Lekkerkerker, Prof. Dr. R. Schippers, Dr. J. M. van Veen.
31757: MONOD, Adolphe (1802-1856, predikant te Napels, Lyon en Parijs) - Laatst vaarwel, zijnen vrienden en der kerk toegeroepen door Adolphe Monod. Uit het Fransch vertaald door L. van Erpecem. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
61257: MONOD, Adolphe (1802-1856, predikant te Napels, Lyon en Parijs) - Laatst vaarwel, zijnen vrienden en der kerk toegeroepen door Adolphe Monod. Uit het Fransch vertaald door L. van Erpecem. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
61258: MONOD, Adolphe (1802-1856, predikant te Napels, Lyon en Parijs) - Waarom ik in de gevestigde kerk blijjft inleidin L H Oosten e.a
4831: MONOD, Adolphe (1802-1856, predikant te Napels, Lyon en Parijs) - Laatst vaarwel, zijnen vrienden en der kerk toegeroepen door Adolphe Monod. Uit het Fransch vertaald door L. van Erpecem. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.2e druk
23490: MONRAD, Dr. D. G. (Bisschop van Lolland en Falster) - Het leven des Gebeds. Naar de Hoogduitsche vertaling van A. Michelsen door A. van Toorenenbergen. Pred. te Groningen.
61259: MONRAD, Dr. D. G. (Bisschop van Lolland en Falster) - Het leven des Gebeds. Naar de Hoogduitsche vertaling van A. Michelsen door A. van Toorenenbergen. Pred. te Groningen.
61261: MONSHOUWER. D. - Markus en de Torah (Een onderoek naar de relatie tussen evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw) Dissertaties.
61262: MONSTER, A. C. - Om nooit te vergeten! - De oorlog in vogelvlucht voor onze jeugd
46564: monster - zie mijn knecht deel 3 en 4
60214: LUCAS A.P. Pred Vrij Oud Gerf te Wijk en Aalburg-Monster - de Koning Salom en zijn bruid zestal redikaties
30720: MONSUUR, Jan - De gebarsten klok.
61263: MONSUUR, Jan - De gebarsten klok.
61264: MONSUUR, Jan - De gebarsten klok.
23808: MONSUUR, Jan - De gebarsten klok.
77376: MONTAUS H - de Hudheid en schriftmatigheid van den kinderdoop onderzocht vanIgnatius tot Calvijn
43243: MONTEPIN, XAVIER DE. - De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland. Populaire romans. Met vele illustraties in kleur.
35566: MONTGOMERY, Florence - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
61266: MONTGOMERY, Florence - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
61267: MONTGOMERY, Florence - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
35758: MONTGOMERY, Florence - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
49076: Montgormery - Verkeerd Begrepen. Geïllustreerde uitgave. zevende druk
61268: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Door dr. C.G. Montijn, in leven predikant te Utrecht. Tweede druk, met portret. Uitgegeven door dr. B. ter Haar, hoogleeraar te Utrecht.
61269: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Door dr. C.G. Montijn, in leven predikant te Utrecht. Tweede druk, met portret. Uitgegeven door dr. B. ter Haar, hoogleeraar te Utrecht.
21892: MONTIJN, J.C.Predikant te SCHIEDAM en andere meedewerkers - Immanuel. God in den omgang met Zijn volk. Vijftig historisch-geographische schetsen uit het Oude en Nieuwe Verbond.
17044: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Door dr. C.G. Montijn, in leven predikant te Utrecht. Tweede druk, met portret. Uitgegeven door dr. B. ter Haar, hoogleeraar te Utrecht.
61270: MONTIJN, J.C.Predikant te SCHIEDAM en andere meedewerkers - Immanuel. God in den omgang met Zijn volk. Vijftig historisch-geographische schetsen uit het Oude en Nieuwe Verbond.
61272: MOODY, D.L. - Zwölf Reden von D.L. Moody aus Chigago. Nach der autorisierten englischen Ausgabe. Vierte Auflage.
61276: MOOIJ, DR. W. - Het Indisch avontuur tegemoet. Als Officier van Gezondheid naar voormalig Nederlands-Indië
29718: MOONEN, Arnold (1644-1711, Deventer) - Davids heilige trapgezangen, of de XV. liederen Hammaaloth, uit de geschiedenissen van Israël ontvouwen, en in Nederduitsch dicht op de gewoonlyke zangwyzen gebraght door Arnold Moonen, predikant te Deventer. Davids heilige trapgezangen, in Nederduitsch dicht op de gewoonlyke zangwyzen gebraght door Arnold Moonen, leeraer in Godts Kerk te Deventer.
77300: MOOR, J.C. de / Dr. b. Wielenga. - MENIGERLEI GENADEWekelijksche leerredenen. Met medewerking van vele Gereformeerde predikanten.8e jaargang.
27670: MOOR, J. C. de - De propheet Maleachi. Bijzondere Canoniek en Exegese.
21192: MOOR, Bernardinus de (1709-1780, prof. te Leiden)p; - Bernhardini de Moor, Epimetron supplementi commentarii perpetui in Johannis Marckii compendium theologiæ christianæ didactico-elencticum.
12912: MOOR-RINGNALDA, A. M. de - In de grijze toren. Tweede druk.
14028: MOOR, Dr. J. C. de / JANSEN, Ds. Joh. - Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederlanden. Benevens de zendingsorde en onderscheidene bijlagen. Vierde uitgave.
61288: MOOR, Truus de - Trientje het zusje van zieke Basje.
61289: MOOR-RINGNALDA, A. M. de - In de grijze toren. Tweede druk.
61290: moor-Ringnalda, A.M. de - In de grijze toren. pentekeningen van Hein Kray. derde druk
61286: MOOR, JOHANNES C. - Verse in ancient near eastern prose edited by Johannes C. de Moor and Wilfred G.E. Watson
61287: MOOR, O. de - Ratten ruiken spek. Tekeningen van H. Berserik.
61285: MOOR, J.C. DE. - Rembrandt-album/ Bijbelsche platen naar werken van Rembrandt voor de Christelijke feestdagen.
61283: MOOR, J.C. de / Dr. b. Wielenga. - MENIGERLEI GENADEWekelijksche leerredenen. Met medewerking van vele Gereformeerde predikanten.15e jaargang.
61280: MOOR, Dr. J. C. de / JANSEN, Ds. Joh. - Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederlanden. Benevens de zendingsorde en onderscheidene bijlagen. Vierde uitgave.
49048: moor-Ringnalda, A.M. de - In de grijze toren. pentekeningen van Hein Kray. derde druk
38044: MOOR, Truus de - Trientje het zusje van zieke Basje.
38088: MOOR, O. de - Ratten ruiken spek. Tekeningen van H. Berserik.
48022: MOORE, THOMAS V N - A Commentary on HAGGAI & MALACHI (Geneva series)
48023: MOORE, THOMAS V N - A Commentary onZECHARIAH(Geneva series)
20147: MOORREES, Bernardus (1780-1860, Lage Vuurse, Bovenkarpsel, Wijk bij Heusden en Nijkerk) - Het grote werk Gods der bekering en leiding alsmede de roeping tot het predikambt van Bernardus Moorrees. (1780-1860)
61297: MOORREES, Bernardus (1780-1860, Lage Vuurse, Bovenkarpsel, Wijk bij Heusden en Nijkerk) - Den Heere Jezus Christus als eenigen en zekeren weg naar den hemel Leerrede over Joannnes 14 vers 6
61298: MOORREES, F.D.J. - Geschiedenis der kerkhervorming in de Zuidelijke Nederlanden.
36841: MOORREES, Bernardus (1780-1860, Lage Vuurse, Bovenkarpsel, Wijk bij Heusden en Nijkerk) - Om de erve der vaderen. Een verzameling van ten tijde der afscheiding uitgegeven geschriften van Bernardus Moorrees in leven hervormd predikant van Wijk (bij Heusden)
61300: MORASSI, A. - Art Treasures of the Medici. Text by Antonio Morassi.
5312: MOREAU, M. Pierre-Louis - Le Musée d'art. Galerie des Chefs-d'oeuvre et précis de l'Histoire de l'Art au XIXe siècle, en France et à l'Étranger (1000 gravures, 58 planches hors texte). Ouvrage publié sous la direction de M. Pierre-Louis Moreau. Avec le concours de MM.
61301: MOREAU, M. Pierre-Louis - Le Musée d'art. Galerie des Chefs-d'oeuvre et précis de l'Histoire de l'Art au XIXe siècle, en France et à l'Étranger (1000 gravures, 58 planches hors texte). Ouvrage publié sous la direction de M. Pierre-Louis Moreau. Avec le concours de MM.
61302: MORET, K. - Vader in het strafkamp. 6e druk.
46674: MORGAN, HENRY - Approaches to Prayer. A Resource Book for groups and individuals
61304: MORREN, H.J. - De godsdienst verzekerd. Het leven van Johannes Bogerman.
71474: MORRIS - Lucky Luke le pont sur le mississipi
32877: MORRIS Henry (- 1912); ADAMA van SCHELTEMA, C. S. (1815-'97 Amsterdam) - De grondvesters en eerste voorzitters van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap. Naat het Engelsch van Henry Morris. Ten voordele der uitbreiding van het Zeemans- en Visschers Tehuis te IJmuiden. le druk
61311: MORSINK, G. - Joannes Anastasius Veluanus. 1519-1570 Jan Gerritsz. Versteghe, pastoor te Garderen 1544-1550 Levensloop en ontwikkelingsgang. (Diss.) Met samenvattingen in Deutsch. Voorzien van stellingen. nieuw
24912: MORTIER P - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met ontrent vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden.
4756: BIJBEL- MORTIER - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met veele printverbeeldingen in koper gesneeden. Met privilegie van de Heeren Staaten van Holland en WesterFriesland.
3619: MORTON, E. - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van Elizabeth Morton, medegedeeld in een briefwisseling door William Huntington. Uit het Engelsch vertaald door Bernard van Woerden.
4076: MORTON, Anne (Douglas) - De gravinne van Mortons gebeden; en M. v. Machwits, godtvrugtige uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een handt-boekje by het gebruyk des H. avondtmaals. Den vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes danksegging na het H. Avondtmaal, &c.
14031: MORTON, Elizabeth - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van E. Morton. Medegedeeld in een briefwisseling door W. Huntington. Uit het Engelsch vertaald door Bernhard van Woerden.
61317: MORTON, H.V. - In de voetstappen van Paulus. Geautoriseerde vertaling van A.G. Barkey Wolf.
186: MORTON; MACHWITS, M. van - Der gravinne Mortons gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Veertiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Waarbij geb.: De Psalmen en Lof-zangen voor als na het H. Avondmaal.
13715: MORTON, Elizabeth - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van E. Morton. Medegedeeld in een briefwisseling door W. Huntington. Vertaald door Berhard van Woerden
1215: MORTON, Elizabeth - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van E. Morton. Medegedeeld in een briefwisseling door W. Huntington. Uit het Engelsch vertaald door Bernhard van Woerden.
71830: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, prof. te Gottingen) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. 4e dln
71831: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, prof. te Gottingen) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. 9e dln
19127: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, prof. te Gottingen) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage.
61323: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, prof. te Gottingen) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. 6e dln
18762: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, prof. te Gottingen) - De oude en hedendaagsche kerklijke geschiedenissen, van wijlen den hooggeleerden J. L. Mosheim. Van den aanvang der tegenwoordige eeuwe tot aan het zes-en-zeventigste jaar derzelve, vervolgd. Of proeve eener volledige kerk-historie der achttiende eeuwe, door J.A.C. van Einem, uit het Hoogduitsch vertaald.
61322: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, prof. te Gottingen) - De oude en hedendaagsche kerklijke geschiedenissen, van wijlen den hooggeleerden J. L. Mosheim. Van den aanvang der tegenwoordige eeuwe tot aan het zes-en-zeventigste jaar derzelve, vervolgd. Of proeve eener volledige kerk-historie der achttiende eeuwe, door J.A.C. van Einem, uit het Hoogduitsch vertaald.
61325: MOSMULLER, MIEKE - Inferno Roman.
70254: MOSMULLER, MIEKE - Inferno. Een trotse Hollander ontmoet een jonge italiaanse arts die zijn zorgvuldig opgebouwde facade omver trekt. Inferno vertelt het verhaal van de verwoestende kracht van het evenwicht
61328: MOST-DOL, OLGA VAN DER. - Poppen in beeld. Werken werkwijze van 75 poppenkunstenaars.
4592: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Verhandeling Van den vrede der ziele En de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders Overdenkingen en Gebeden op elken Dag van de Weke: Neffens een Voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche Taal beschreven, door Pierre du Moulin, de Jonge en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart, Dese laatste druk, van drukfouten gesuivert. Waarbij geb.: Overdenkingen en Gebeden op elken dag van de weke: Neffens een Voorbereiding tot het H Avondmaal. En een verhandeling van de weezentlyke vorm ofte natuure van 't regtveerdigmakende Geloof. Door (...) Uyt de Fransche Taal overgezet door H. Dullart.
37937: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Anatomie de la messe. Où est móntré par l'Escriture Saincte, & par les tesmoignages de l'Ancienne Eglise, que la Messe est contraire à Parole de Dieu, & Professeur en Theologie. Troisieme Edition, revenuë & augmentee.
36250: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke. Neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. En een verhandeling van de wezentlijke vorm ofte natuure van 't rechtveerdigmakende geloof. Uit de Fransche taal over gezet door H. Dullaart.
18547: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Verhandelinge van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin, de jonge, en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk, van drukfauten gesuyvert.
61335: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert. Met daarbij overdenkingen en Gebeden op elke dag van de weke neffens een voorbereiding tot het H Avondmaal.
61333: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert.
61332: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de week: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfouten gesuivert.
61330: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Verhandelinge van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin, de jonge, en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk, van drukfauten gesuyvert.
38441: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert. Met daarbij overdenkingen en Gebeden op elke dag van de weke neffens een voorbereiding tot het H Avondmaal.
19111: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes; mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven door Pierre du Moulin de jonge en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk vermeerdert en verbetert.
3560: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert.
33361: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert.
15313: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes; mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven door Pierre du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk vermeerdert en verbetert. en: Overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avontmaal, en een verhandeling van de weezentlijke vorm ofte natuure van't regtveerdigmakende geloof.
23693: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de week: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfouten gesuivert.
19047: MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) - De Christelijke strijd. Herschreven en ingeleid door Dsr. K. Exalto.
43869: MOUNIER, P.J.J. - Moed en zelfvertrouwen aankweken door P.J.J. Mounier
7033: MOURIK BROEKMAN, M.C. van - Geestelijke stromingen in het christelijk cultuurbeeld. Geillustreerd met 14 afbeeldingen.
27181: MOURIK, Peterke van (te Brakel) - Door lijden gelouterd. Aantekeningen op het ziekbed van de daden en wegen des Heeren, met mij gehouden.
46283: MOURIK van Daan Ouderling Gerg Gem in Ned doorVogelaar- van Monnik, G.E.I - Met lust verteldFacetten uit het levenn en werk van Daniel van Mourik
47131: MOURIK, J. VAN - Troost in noden overdenkingen bij de ziekentroost
61337: MOURIK BROEKMAN, M.C. van - Geestelijke stromingen in het christelijk cultuurbeeld. Geillustreerd met 14 afbeeldingen.
61338: MOURIK, Geesje van - Mieneke.
61342: MOURIK, Peterke van - Door lijden gelouterd. Aantekeningen op het ziekbed van de daden en wegen des Heeren, met mij gehouden.
61343: MOURITS - DEN BOER, RIA - Spannende visAvonturen.
46248: Mout-van der Linden, Frieda - Mandla en de twee koningen
30609: MOUT- VAN DER LINDEN, F.W. - De wraak van Sipho.
40915: MOUT-VAN DER LINDEN, FRIDA - Govert, Gerrie en de ganzen
46479: Mout-van der Linden, Frieda - Ernst van de Eikenlaan en zijn hond
76538: HEEMSKERK Th MRT - Een woord over de genummerde driestrarren van Dr KUYPER
61349: MUDDE, H.A. - Puzzelwijzer handleiding bij het oplossen van elk type kruiswoordraadsel
61350: MUHRING W J - Leer jong schaken
26650: MUILWIJK, Ds. A.D.oud gerf pred te Dordrecht - Gods majesteit in de natuur. Predikatie n.a.v. psalm 19 vers 10. Herdenking van de watersnoodramp 1 febr. 1953.
61357: MUILWIJK, A.D. - Uw vrije gunst alleen Acht predikaties
61358: MUINCK, Dr. B. E. - Een regentenhuishouding. Gegevens uit de privé-boekhouding van mr. Cornelis de Jonge van Elemeet. Ontvanger - Generaal der Verenigde Nederlanden. (1646 - 1721)
8123: MULDER, H. - Gids voor het Nieuwe testament. Derde druk.
26525: MULDER, J. - Lerende hen onderhouden. Fragmenten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeentescholen in Rotterdam (1911-1985).
26226: MULDER, A.H. - De ezel van de heilige stal. Z'n origine en perspectieven, z'n grillen en grieven. Met illustraties van w.G. v.d. Hulst jr.
3561: MULDER, S.I. - Bijbel voor de Israëlitische jeugd. Door S.I. Mulder, doctor in de wijsbegeerte en inspecteur der Godsdienstige Israëlitische scholen. Tiende stuk. 119 blz.
61376: MULDER, J. Drs. - Protestants-christelijke groeperingen in West-Europa.
61377: MULDER, L.H. - Revolte der fijnen. De Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging (met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden).
61378: MULDER, LODEWIJK - De Stokvischorders. In der tijd toegelicht door Lodewijk Mulder, en thans in beeld vertoond door Willem Staring Jr. Gekartonneerd. ''11 van de 12 platen plaat 1 ontbreekt'
47060: MULDER, ANNE H - De ezel v/d heilige stal, z'n origine en perspectieven, z'n grillen en grieven
61364: MULDER, A.H. - De ezel van de heilige stal. Z'n origine en perspectieven, z'n grillen en grieven. Met illustraties van w.G. v.d. Hulst jr.
61375: MULDER, J. / VEENDORP, G. - Het leven in : een handboekje voor hen, die de volksschool hebben doorlopen.
61365: MULDER, Dr. H. - Gids voor het Nieuwe Testament. Vierde druk.
61366: MULDER, Drs. J. e.a. - Gelijkheid als dwang. Emancipatie en overheidsbeleid.
61367: MULDER, G. - Margje wil een fiets. Geïllustreerd door Adri Alindo. Vijfde druk.
61369: MULDER, H. - De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen.
61370: MULDER, H. - Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschrijving en brieven van Hendrik Mulder. In leven ouderling van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Elspeet. 4e druk
61371: MULDER, H. - Gids voor het Nieuwe testament. tweede druk.
61373: MULDER, I: - Handleiding voor eerstbeginnenden tot het leeren vertalen der Heilige Schrift, eerste en tweede stukje,
61374: MULDER, J. - Lerende hen onderhouden. Fragmenten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeentescholen in Rotterdam (1911-1985).
78206: MULDER M C Dr - Israel in Romeinen 10 intertecuele en theologische ana lyse van de oudtesamentische citaten in romrinen 9-30-10-21
61379: MULDERS DR. H.J.B. - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
61380: MULDERS, Dr. P. J. - Arbeid om te leven en arbeidsleven. Een theologisch-ethische verkenning van het fenomeen 'arbeid', in het bijz. bij C. J. Dippel, A. Th. v. Leeuwen, Hanna Arendt en E. F. Schumacher.
61386: MULHAUPT, E. - Der Psalter auf der Kanzel Calvins. Bisher unbekannte Psalmenpredigten. Herausgegeben und eingeleitet von Erwin Mülhaupt.
16174: MULHAUPT, E. - Der Psalter auf der Kanzel Calvins. Bisher unbekannte Psalmenpredigten. Herausgegeben und eingeleitet von Erwin Mülhaupt.
61387: MULLEM, J. P. VAN - Akersloot - Boekje 2 ons dorpswapen
32642: MÜLLENLIEFEN, J - Deugnisse von Christo. Predigten von J. Müllenliefn, prediker an St. Marien in Berlin. Erste und Zweite sammlung. Elfte Auflage. Stereotypausgabe.
61389: MÜLLENLIEFEN, J - Deugnisse von Christo. Predigten von J. Müllenliefn, prediker an St. Marien in Berlin. Erste und Zweite sammlung. Elfte Auflage. Stereotypausgabe.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9