Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59798: LENNEP, Mr. J. van - Novellen
59799: LENNEP, Mr. J. van - De Pleegzoon - Romantische werken
59800: LENNEP, Mr. J. van - Ferdinand Huyck - Romantische werken
20546: LENS, J. - Barto, de Drapeniersleerling. Een verhaal uit de bloeitijd der Leidse Lakenindustrie.
59803: LENS, J.; H.J. van WIJLEN - Bloei - leesboek voor de Christelijke school - tiende deeltje - met teekeningen van Isings
59802: LENS, J.; H.J. van WIJLEN - Bloei - leesboek voor de Christelijke school - negende deeltje - met teekeningen van Isings
59808: LENSELINK, SAMUEL JAN(MAROT, CLÉMENT) - Les psaumes de Clément Marot. Édition critique du plus ancien texte (ms. Paris B.N. Fr. 2337) avec toutes les variantes des manuscrits et des plus anciennes éditions jusqu'à 1543, accompagnée du texte définitif de 1562 et précédée d'une étude. .
59804: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Neerlandica Traiectina. Onder redactie van prof. dr. C.B. van Haeringen en prof. dr. W.A.P. Smit.
17900: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Neerlandica Traiectina. Onder redactie van prof. dr. C.B. van Haeringen en prof. dr. W.A.P. Smit.
40920: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
34772: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
59805: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
59806: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
44956: LENSELINK, SAMUEL JAN(MAROT, CLÉMENT) - Les psaumes de Clément Marot. Édition critique du plus ancien texte (ms. Paris B.N. Fr. 2337) avec toutes les variantes des manuscrits et des plus anciennes éditions jusqu'à 1543, accompagnée du texte définitif de 1562 et précédée d'une étude. .
59807: LENSELINK, S.J. - De Profundis Psalm 130 in honderd berijmde vewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986
73530: LENTFRINCK, G.A. - De bekering van een dominee.
77979: DAMROSCH LEO - The Sorrows of the Quaker Jesus James Nayler and the Puritan Crackdown on the Free Spirit
70699: DEETS LEO - Avontuur bij Honk geiilustreerd door Pol Dom een jongensboek leeftijd 9-13 jaar
70690: Calcar Leo van - Jim de voetballer (geíllustreerd door Jan Lutz.)
70696: DEETS LEO - Avontuur bij Honk geillustreerd door Pol Dom jongensboek leeftijd 9-13 jaar
73105: POLDERMAN LEO - Mops
59809: LEONARD, EMILE G - Histoire Generale Du Protestantisme tome primier La rrformation tome 2 L,Etablissement 1564-1700 .
43323: ROOGGEVEEN Leonard - Spanning in de rode leeuw omslag en platen van john Hummel
64527: ROOGGEVEEN Leonard - Spanning in de rode leeuw omslag en platen van john Hummel
55295: GOPPELT Leonhard - Theology of the New Testament 2 volume translated by John E Alsup edited by Jurgen Roloff
54546: Fendt D.Dr. Leonhard - Die neuen Perikopen (Der Eisenacher Kirchenkonferenz von 1896)
12746: LEOPOLD, Marie - Een jolig troepje. Met platen van B. Midderigh-Bokhorst. 3e druk.
59810: LEOPOLD, L. - Mijn leesboek voor de volksschool, getoetst aan ,,een Nederlandsch belang'' van den heer H.Hemkes Kzn., door Leopold.
59811: LEOPOLD, Marie - Een jolig troepje. Met platen van B. Midderigh-Bokhorst. 3e druk.
59812: LEOPOLDO I - Vera, e distinta relatione della resa di alba reale seguita li 10. Maggio 1688. All' armi gloriose dell' imperatore. Leopoldo I con la capitulazione, e descrizione della medesima Piazza.
59813: LEPELLETIER, E. Madame Sans Gene. - De Strijkster. De Vrouw Van De Maarschalk En De Koning Van Rome .
47545: LEPELLETIER, E. Madame Sans Gene. - De Strijkster. De Vrouw Van De Maarschalk En De Koning Van Rome .
59814: LEPOP, M. e.a. - Sneeuwwitje voor piano.
59815: LEPPER, J. DE. - De Voorgeschiedenis van het Seminarie Ypelaar.
59817: LESSING, ERICH: - Die Bibel. Das Alte Testament in Bildern erzählt.
775: LETI, Gregori18 met portret 616 blz met - Het leeven van Sixtus den vyfden, paus van Rome, beschreeven door G. Leti. Het eerste en tweede deel. Uyt het Italiaansch vertaald, en met een naauwkeurig register voorzien, door Wm. Séwel. De tweede deel Verbeterd en vermeerderd met eenige aanmerkelyke stukken; en met nieuwe kopere plaaten vercierd.1e deel.
50708: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Afrikaans verhalend proza.
50709: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - BILDERDIJK, WILLEM. Dichterlijke zelfbeschrijving van Bilderdijk - een keuze uit zijn korte gedichten. B J. Wille; inleiding J. Wille;
50710: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Ridderverhalen uit de Middeleeuwen 1 - Frankische klassieke en oosterse romans
44476: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Afrikaans verhalend proza.
44480: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Ridderverhalen uit de Middeleeuwen 1 - Frankische klassieke en oosterse romans
14170: LEUNE, J. / MAURITZ, J. H. / VEER, J. L. v.d. - Over jouw vragen gesproken.
59818: LEUNE J red - Over de schepping gesproken
59819: LEUNE, J. / MAURITZ, J. H. / VEER, J. L. v.d. - Over jouw vragen gesproken.
59820: LEUNE, L. en MAURITZ, J.H - Jongeren en Sacramenten
78290: BLOM J VC H-LEUPEN P H D E A - Een radpunt van geleerdheid in de Hoofdstadde Univesiteit van Amsterdam ronfd 1900 in vijftien personen
35610: LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
33942: LEURDIJK, G.A. - Twee pastorale brieven van Alexander Comrie. Voorafgegaan door een overzicht van Comrie's theologische inzichten. Met een ten geleide van Ds. A. Moerkerken.
47086: LEURDIJK, G.H - Van der Groe
74487: LEURDIJK G.H. - Leven door de Geest, De bekering van bakker Nugteren en de bediening van dominee Van der Groe
59822: LEURDIJK, G.A. - Twee pastorale brieven van Alexander Comrie. Voorafgegaan door een overzicht van Comrie's theologische inzichten. Met een ten geleide van Ds. A. Moerkerken.
59824: LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
72353: LEURDIJK G H - Leven door de Geest de bekering van bakker Nugteren enn de bediening van dominee Van der Groe
37327: LEURDIJK, G.H. - Jan Nupoort zijn leven en arbeid en betekenis voor de catechese.
59826: LEUSCHNER, Fritz - Treasures of technology in museums of the world.
5443: LEUSDEN, J.37544 - Novum Testamentum. In que tum selecti versiculi 1900, quibus omnes Novi Testamenti voces continentur, astericis nonantur, tum omnes & singula voces, semel vel sæpius occurrentes, peculiari nota distinguuntur. Auctore Johanne Leusden, Professore.
2212: FRAANJE J en BARTH J ED en OVERDUIN D C korte levensschets - Het verleden herdacht in twee oudejaarsavondpredicatiën over Psalm 65:2 en Genesis 19:27 en het heden belevende, een predicatie op nieuwjaarsmorgen over Ef. 3:21. Uitgesproken door ds. J. Fraanje, predikant der Geref. Gemeente te Barneveld. 5e drietal.en het verbrijzeldebrood korenmet ds BartkD4e winingen desHeeren viertal pred en korte levensschets
47603: LEVER-BROUWER, L.A. - Om een puntenslijper 1e druk. Ill.: Poeder, Henk
59828: LEVI, G. - Das Buch der Judischen Weisheit: Parabeln Legenden und Gedanken aus Talmud und Midrasch
37643: LEVINSOHN, Isaak. - Isaak Levinsohn de Russisch-Poolsche Jood. Een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam "wonderlijk" is. Uit het Engelsch vertaals en van aantekeningen voorzien van T. Lion Cachet, met een voorwoord van Ds. J. van Zweden te Passaic N.J. Derde druk.
78168: LEWIS C S - Lewis C S Index
43920: LEYDEKKER, Melchior (1642-1721, prof. te Utrecht) - De Heyligheyd en de Geestelykheyd van de Gereformeerde Godsdienst vertoont in de verhandelinge van eenige Ziel Oefende stoffen voor aen gevoegt een kort begrijp van de onlangs uytgegevene betooninge van de evangelische gereformeerde waerheyd waarachter van des christens eenige troost in leven en sterven volgens zondag 1 in den catechismus in dichtvorm) WAARBIJ Academische reden over de Watervloet voorgevalen op den 26 Jan 1683 WAARBIJ Laetste afscheyds reden gedaen in de gemeynte Jesu Christi tot RITTUM op den 8 november 1682 over de woorden Pauli 1 Cor 15vers 58 en eerste intrede in de Hemeynte Jesu christi tot WILLEMSTAD op den 4 october 1682 beyde gedaen door Jacobus Leydecker predikant te Willemstad zonder plaats of uitgever
59842: LEYDEKKER, Jacobus (1656-1729, Middelburg) - Kerkelyke historie, soo van het Oude als Nieuwe Testament. Met een opschuyving der tijd-gordijn in de voornaamste jaer-getallen, sedert de wereld schepping uyt de oudheyd opgehaeld door Jacobus Leydecker, in zijn e. leven, dienaer J. Christi tot Middelburg.Tweede druk.
29085: LEYDEKKER, Jacobus (1656-1729, Middelburg) - Kerkelyke historie, soo van het Oude als Nieuwe Testament. Met een opschuyving der tijd-gordijn in de voornaamste jaer-getallen, sedert de wereld schepping uyt de oudheyd opgehaeld door Jacobus Leydecker, in zijn e. leven, dienaer J. Christi tot Middelburg.Tweede druk.
78245: JOANNES LE FRANKO VAN BERKHEY LEYDEN - joannes le franko van berkheyaderlyk afscheid en getrouwen raad van eenwelmenend eendrachts burger an zijn zoon gereed om voort vaderland vrijheid engoddienst op s lands vloote te dienen
59845: LEYDESDORFF, SELMA - Het water en de herinnering de Zeeuwse watersnoodramp
61425: MURE J LH - Oud- en Nieuw Testament. naar Julius Schnorr van Carolsfeld. met bijschriften van J, L. H. Muré, pastoor.
59854: LICHTDRAGERSSERIE. - Verhoor mij. Lichtdragers serie.
59855: LICHTDRAGERSSERIE. - Hij alleen. Lichtdragersserie. 45 meditaties.
33904: LICHTDRAGERSSERIE. - Verhoor mij. Lichtdragers serie.
34515: LICHTDRAGERSSERIE. - Hij alleen. Lichtdragersserie. 45 meditaties.
78063: LICHTE van J H - Toen het kerstmis werd geillussteerd Jeanne Faure
59856: LICHTE, J. H. VAN DER - Tot het licht gloorde. Geïllustreerd door Adri Alindo.
49189: Lichte, J. H. Van der - Tot het licht gloorde. Geïllustreerd door Adri Alindo.
21800: LICHTENBERG, Hendrik N.N. - Dertien ogen of een wonder Gods.
21765: LICHTENBERG, Hendrik N.N. - Dertien ogen een wonder Gods betoond aan Hendrik Lichtenberg. Een waar verhaal uit de tijd van de regering van de grote keurvorst Friedrich Wilhelm 1640- 1688
41345: LIEBURG, F.A. van. - Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572-1816
59862: LIEBURG, F. A. van - Eswijlerianen in Holland, 1734 - 1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz. Eswijler.
59863: LIEBURG, F.A. VAN - De reformatorische profetie in de Nederlandse traditie.
59864: LIEBURG, F.A. van. - De Nadere Reformatie in Utrecht yen tijde van Voetius Sporen in de gereformeerde kerkeradsacta
71939: LIEBURG F. A. van - Levens van vromen, gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw
54476: F.A. van Lieburg - De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta
41925: LIECHTENHAN, dr. theol. Rudolf (a.o. Professor an der Universität Basel). - Die urchristliche Mission. Voraussetzungen, Motive und Methoden.
54986: GEESTELIJKE LIEDEREN - Uit den schat van de kerk der eeuwen.
59871: LIEDERENBOEK - Het Boek der Psalmen. Nevens de gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekoosen. Met de nodige daar in gemaakte veranderingen.
59869: LIEDERENBOEK - Het boek der psalmen nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik door last van de Hoog Mogende: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren, met de nodige daarin gemaakte veranderingen.
59868: LIEDERENBOEK - Het Boek der Psalmen. Nevens de gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekoosen. Met de nodige daar in gemaakte veranderingen.
20789: LIEDERENBOEK - Het boek der psalmen nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik door last van de Hoog Mogende: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren, met de nodige daarin gemaakte veranderingen.
62973: Operetten- und Liederschlager. - Zum 5 uur teeband 19-48 blz - 100 takte tanz band 9-48 blz Tanztee tonfilm band 3-48 blz band 4 50 blz- band 1-48 blz
76797: LIEFDE J L F de - Jongensstrijd 2e fruk geillusstreerdkleurenplaat
59876: LIEFDE, J L F DE - Strijd
59875: LIEFDE, J L F DE - Strijd
59872: LIEFDE, D. H. de - Broeder en Zuster Vrij bewerkt naar een oud verhaal
59873: LIEFDE, D. H. de - De dorpsplaag.
45403: LIEFDE, J. De - De arke noachs en andere nagelaten verhalen.Tweede druk.
39397: LIEFDE, J.F.L. - Een zomer aan zee. Geïllustreerd door W. Hardenberg. Derde druk.
76799: LIEFDE J L F de - Haar laatste kans 2e druk geillusstreerd door O Geerling
76852: LIEFDE de J - Een zwarte ziel of blankew huid 4e druk geillussteerd kleurplaten
31003: LIEFDE, D. H. de - De dorpsplaag.
59877: LIEFDE, J. de - Twintig leerredenen van wijlen Ds. J. de Liefde. Met een woord vooraf van C.C. Callenbach in leven laatst predikant te Elburg. Derde druk. Eerste en Tweede deel.
59879: LIEFDE, J. L. F. de - Onder zes nichtjes en neefjes. Geïllustreerd door SIERK SCHRÖDER Jr. 5e druk.
59880: LIEFDE, J. L. F. de - Tocheen prijs Geïllustreerd 2 kleurplaten
41796: LIEFDE, J.L.F. DE - Doen of niet?
43396: LIEFDE, J L F DE - Het lot in deKlingelbuil
76817: LIEFDE J L F de - Laat uw Lichtschijnen naverteld door Joh Breevoorte geillusstreerd door E J Veenendaal
19638: LIEFDE, J. L. F. de - Onder zes nichtjes en neefjes. Geïllustreerd door SIERK SCHRÖDER Jr. 5e druk.
59885: LIEFDE, J.L.F. de - De laatste keer.
59887: Liefde, J.L.F. De - De Grijs van Dorus. Tekeningen van Corrie van der Baan.
59888: Liefde, J.L.F. De - Het groene Luikje. Met een woord vooraf van drs. W.T van Gelder Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Tekeningen en omslag van Walter Donker. En een afsluitend hoofdstuk 40 jaar later door J.J Tevel, oud-hoofd bureau voorlichting van de provincie Zeeland. Tiende druk.
59889: LIEFDE, J.L.F. DE - Toen De eikels vielen. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
59890: LIEFDE. D.H.DE - De Dorpsplaag
76700: LIEFDE J L F de - Van Piet en Geetyje
45264: LIEFDE, J L F DE - StrLentemorgen versjes geillis dor Joh van de Ruit
36157: LIEFDE, J.L.F. de - De laatste keer.
34965: LIEFDE, J. de - De Savoyaard en de aartsbisschop.
70092: LIEFDE de J L F - Wat Hansje gaf
59883: LIEFDE, J.F.L. - Een zomer aan zee. Geïllustreerd door W. Hardenberg. Vierde druk.
59884: LIEFDE, J.F.L. - Een zomer aan zee. Geïllustreerd door W. Hardenberg. Derde druk.
59881: Liefde, J. L. F. de - Onder zes nichtjes en neefjes
59882: Liefde, J. L. F de - Een zomer aan zee. Geïllustreerd door W. Hardenberg.
13944: LIEFDE, J. de / - De vluchteling. Een getrouw en waar verhaal van de wonderlijke lotgevallen en daarop gevolgde bekeering van een pruisischen deserteur. Uit zijn eigen mondelinge mededeelingen opgeteekend en teboekgesteld door J. de Liefde.
48908: Liefde, J.L.F. De - De Grijs van Dorus. Tekeningen van Corrie van der Baan.
48909: Liefde, J.L.F. De - Het groene Luikje. Met een woord vooraf van drs. W.T van Gelder Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Tekeningen en omslag van Walter Donker. En een afsluitend hoofdstuk 40 jaar later door J.J Tevel, oud-hoofd bureau voorlichting van de provincie Zeeland. Tiende druk.
48910: LIEFDE, J.L.F. DE - Toen De eikels vielen. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
72649: LIEFDE J.L.F. DE - Er op of er onder, geïlusstreerd door Jan Franse
28658: LIEFDE, J.F.L. - Een zomer aan zee. Geïllustreerd door W. Hardenberg. Vierde druk.
56012: Halkin Léon-E. Professeur à l'Universitè de Liège - La réforme en Belgique
59892: LIER, Catharina Allegonda van (1768-1801) - Dagboek, gemeenzame Brieven en Overdenkingen, geschreven door wijlend mejufvrouw Catharina Allegonda van Lier, aan de Kaap de Goede Hoop, en op haar verzoek, bij haar leven gedaan, uitgegeven door J. J. Kicherer, Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onder de Heidenen in Afrika. ..
40348: LIER, Catharina Allegonda van (1768-1801) - Dagboek, gemeenzame Brieven en Overdenkingen, geschreven door wijlend mejufvrouw Catharina Allegonda van Lier, aan de Kaap de Goede Hoop, en op haar verzoek, bij haar leven gedaan, uitgegeven door J. J. Kicherer, Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onder de Heidenen in Afrika. ..
34492: LIER, Helperus Ritzema van (1764-'93) - Verzameling van Eenvoudige Leerredenen. Aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo De Goede Hoop, ter gedachtenis toegewijd door haren medeleeraar H.R. van Lier; Uitgegeven en vermeerderd met eene nieuwe voorrede voor de tweede uitgaaf, door Cornelis van der Leeuw, predikant te Hoorn. Derde druk.
77111: BINSZBERGEN MEESTERS VAN LIESBETH - Pap wat is een ambt teeningen van Agnes de Boer van Galen
59896: LIESHOUT, C.M.H. VAN - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit bijbels, archeologisch en historisch perspectief. .
59898: LIETZMANN, HANS: - Geschichte der Alten Kirche [von Hans Lietzmann]; Bd. 1: Die Anfänge; Bd. 2: Ecclesia catholica; Bd. 3: Die Reichskirche bis zum Tode Julians; Bd. 4: Die Zeit der Kirchenväter (4 Bände), [nach diesem Titel suchen]
76993: VALK LIEUWE - Voor Ziel en Zaligheid voor lijf en leden 700 jaar bouwen in Leeuwarden
59899: LIGT, B. DE. - Erasmus. Begrepen uit de geest der renaissance.
27403: LIGTENBERG, Ds. H. - Leven en werk van ds. H. Ligtenberg. Door A. Bel 2e druk.
59902: LIGTENBERG, Ds. H. - Leven en werk van ds. H. Ligtenberg. Door A. Bel 2e druk.
59909: LIGTHART, Jan; SCHEEPSTRA, H. - Pim en Mien, geïll. door C. Jetses. derde deeltje, nieuwe uitgave, 12e druk.
59908: LIGTHART, Jan. (e.a.) - Dicht bij huis, 4 delen.
22920: LIGTHART, Jan en SCHEEPSTRA, H. - Buurkinderen 8e druk
22921: LIGTHART, Jan en SCHEEPSTRA, H. - Dicht bij huis. 23e druk
22047: LIGTHART, Jan/ H. Scheepstra/ ill. C. Jetses. - Buurkinderenelfde druk
28066: LIGTHART-SCHENK, A. - Wat ligt er op het duinpad?
59910: LIGTHART- SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944 met foto,s
59911: LIGTHART-SCHENK, A. - Wat ligt er op het duinpad?
59912: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 Oktober 1994.
59906: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. - Ot en Sien: voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië vijftiende druk
59905: LIGTHART, Jan en SCHEEPSTRA, H. - Dicht bij huis. 24e druk
59904: Ligthart, Jan en Scheepstra, H - De wereld in geïllustreerd door C. Jetses.
59903: LIGTHART, Jan en SCHEEPSTRA, H. - Dicht bij huis. 23e druk
59914: LILJE, Hanns - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd. Voor Nederland bewerkt door prof. dr. W. J. Kooiman.
1907: LILJE, Hanns - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd. Voor Nederland bewerkt door prof. dr. W. J. Kooiman.
41619: LIMBORCH, Philippus (1633-1712, Remonstr. pred.) - Uitbreiding, en uitlegging, over den brief ROMEINEN Uit het Latyn vertaalt.
59915: LIMBURG BROUWER, P.A.S. van - Akbar. Een Oostersche roman. Door mr. P.A.S. van Limburg Brouwer. Vijfde druk.
29900: LIMBURG BROUWER, P.A.S. van - Akbar. Een Oostersche roman. Door mr. P.A.S. van Limburg Brouwer. Vijfde druk.
7641: LIND VAN WIJNGAARDEN, J. D. de - De staf van Aäron. Twaalf leerredenen.
31189: LIND VAN WIJNGAARDEN, J. D. de - Gedachtenisrede uitgesproken in de Wilhelminakerk te Feijnoord den 7e januari 1917 door LIND VAN WIJNGAARDEN, J. D. de ter herdenking van zijne 25e evangeliebediening
20276: LINDBERG, Esther - Het visschersmeisje van het Heuveleiland. Uit het Zweedsch door A. Lukkien.
78172: J. LINDBLOM - Prophecy in Ancient Israel Begins with a general historical survey which places Israelite prophecy in its correct perspective, then moves on to deal with the new testament
14439: LINDE, S. v.d. - Jean Taffin, hofprediker en raadsheer van Willem van Oranje. door dr. S. van der Linde, emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
29273: LINDE, M. van de - Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1966. Nummer 12 in de serie MISSION (Missiologisch onderzoek in Nederland). Ook geschreven als dissertatie.
78311: LINDE, Antonius van der - Antoinette Bourignon - das Licht der Welt mit billichen reproductionen
6814: LINDE, S. van der - Opgang en voortgang der Reformatie. Een keuze uit lezingen en artikelen van prof. dr. S. van der Linde.
43832: Linde A Dr.van der - De Nederlandsche geloofsbelijdenis aar den oorspronkelijkn nederlandschen druk van 1562 uitgegeven door Dr,a van der Linde
59920: LINDE A Dr.van der - De Nederlandsche geloofsbelijdenis aar den oorspronkelijkn nederlandschen druk van 1562 uitgegeven door Dr,a van der Linde
59921: LINDE J M DR. - Hernhutters in nederland
59922: LINDE, Dr J.M. van der, LUTJEHARMS, Dr W., MEERDINK, Dr J. - Zenden - Opvoeden - Bouwen. Momenten uit twee eeuwen geschiedenis der Zeister Broedergemeente.
59923: LINDE, Dr. J. M. van der - Jan Willem Kals. 1700-1781 Leraar der hervormden advocaat van indiaan en neger.
41924: LINDE, dr. J.M. van der. - Jan Amos Comenius. 1562-1670. Theoloog-pedagoog-politicus.
44974: LINDE, Dr. J. M. van der - Jan Willem Kals. 1700-1781 Leraar der hervormden advocaat van indiaan en neger.
45397: LINDE J M DR. - Hernhutters in nederland
59924: LINDE, dr. J.M. van der. - Jan Amos Comenius. 1562-1670. Theoloog-pedagoog-politicus.
59926: LINDE, J.M.V.D. - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der Moravische broeders in Suriname 1735-1863. (Diss.)
59929: LINDE, S. v.d. - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische theologie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [...] Door Simon van der Linde, geboren te Utrecht.
59931: LINDE, S. van der - Opgang en voortgang der Reformatie. Een keuze uit lezingen en artikelen van prof. dr. S. van der Linde.
41234: LINDE, Dr J.M. van der, LUTJEHARMS, Dr W., MEERDINK, Dr J. - Zenden - Opvoeden - Bouwen. Momenten uit twee eeuwen geschiedenis der Zeister Broedergemeente.
25936: LINDEBOOM, L. Leraar aan de Theol School der Chr Gerf Kerk KAMPEN - Waar zijn wij en waar gaan wij heen? Of wat dunkt u nu van de concept-acte? Een woord van inlichting, waarschuwing en raadgeving aan de Kerkeraden en aan de leden van de Chr. Geref. en van de Ned. Geref. (Dol.) Gemeenten. Door L. Lindeboom, leeraar aan de theol. school der Chr. Geref. Kerk.
19685: LINDEBOOM instituut, prof. dr. G.A. (redactie) - Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen. 2e druk
59948: LINDEBOOM. G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) (En zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde)
31539: LINDEBOOM, C. (pred. te Amsterdam) - Gods gebouw zijt gij.
59942: LINDEBOOM, Dr. J. - Stiefkinderen van het Christendom.herdruk Nijhoff Den Haag 1929
59943: LINDEBOOM, Dr. J. - Een Franc-tireur der Reformatie.
59944: LINDEBOOM, Dr. J. - Erasmus van Rotterdam.
59941: LINDEBOOM, Dr. J. d - Stiefkinderen van het Christendom.
59947: LINDEBOOM, L. - Waar zijn wij en waar gaan wij heen? Of wat dunkt u nu van de concept-acte? Een woord van inlichting, waarschuwing en raadgeving aan de Kerkeraden en aan de leden van de Chr. Geref. en van de Ned. Geref. (Dol.) Gemeenten. Door L. Lindeboom, leeraar aan de theol. school der Chr. Geref. Kerk.
15821: LINDEBOOM, A. M. - Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het 50-jarig jubileum van de afscheiding.
38555: LINDEBOOM, Dr. J. d - Stiefkinderen van het Christendom.
59934: LINDEBOOM instituut, prof. dr. G.A. (redactie) - Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen. 2e druk
59935: LINDEBOOM instituut, prof. dr. G.A. (redactie) - Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen.
59936: LINDEBOOM, A. M. (Gereformeerd predikant) - Hervormd en Gereformeerd.
59937: LINDEBOOM, A. M. - Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het 50-jarig jubileum van de afscheiding.
59939: LINDEBOOM, C. (pred. te Amsterdam) - Bijbelgids. Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis. Derde herziene druk.
59940: LINDEBOOM, C. (pred. te Amsterdam) - Gods gebouw zijt gij.
59946: LINDEBOOM, L. - De mannen van Ninevé, de Joden en wij.
59945: LINDEBOOM, Dr. J. d - Stiefkinderen van het Christendom.
7532: LINDEBOOM, A. M. (Gereformeerd predikant) - Hervormd en Gereformeerd.
16065: LINDEBOOM, Dr. J. - Stiefkinderen van het Christendom.herdruk Nijhoff Den Haag 1929
16066: LINDEBOOM, Dr. J. - Een Franc-tireur der Reformatie.
16068: LINDEBOOM, Dr. J. - Erasmus van Rotterdam.
19796: LINDEBOOM, L. - De mannen van Ninevé, de Joden en wij.
39770: LINDEL, (Eertijds rooms priester maar krachtdadig bekeerd en der Gemeente Christi toegevoegd.) - Het Gruwelijkst bedrog of de aanstaande openbaring van de mens der zonde.
365: LINDEN, P. v.d. - De Kost der Armen tot verzadiging der Ziel of Het Goddelijk Tractaat des Kerstdaags uit Lucas 2 vers 16. No II De Kost der Godheid tot Verzadiging Godes of Het Goddelijk genoegen verklaart uit Lukas 2 vers 20.
59957: LINDEN, P. v.d. - De Kost der Armen tot verzadiging der Ziel of Het Goddelijk Tractaat des Kerstdaags uit Lucas 2 vers 16. No II De Kost der Godheid tot Verzadiging Godes of Het Goddelijk genoegen verklaart uit Lukas 2 vers 20.
76622: LINDEN, Js. - De Heere is mijn Herder Psalm 23 toegelicht- door van der Linden Tweede druk.
22735: LINDEN, Js. van der - Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk? Door Js. van der Linden, in elven predikant der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage. Zevende druk.
22465: LINDEN, Js. van der - De Heere is mijn Herder Psalm 23 toegelicht- door van der Linden Tweede druk.
59950: LINDEN, Js. van der - Waarheid of dwaling.
59951: LINDEN, Js. van der - De Heere is mijn Herder Psalm 23 toegelicht- door van der Linden Tweede druk.
59952: LINDEN, Js. van der - Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk? Door Js. van der Linden, in elven predikant der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage. Zevende druk.
59953: LINDEN, Js. van der - Waarheid of dwaling. Den Haag bij J van der Burgh. 92 blz. Waarbij: Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk. 's Gravanhage bij Js. Bootsma. 56 blz. Waarbij: Heeft de christelijke gereformeerde kerk recht van bestaan? 's Gravenhage bij Js. Bootsma. 24 blz. Waarbij: Een onhoudbaar standpunt. 's Gravenhage bij Js. Bootsma. 30 blz.
59960: LINDEN-NIJDAM, E.J. van der. - Bloemen, planten en kruiden.
59959: LINDEN, P. van der (Pred.vrije Gem Rotterdam) - De Hemelsche Rantsoeneering der Kerk verklaard in een Leerrede uit Hebreeen 10:14
59958: LINDEN, P. v.d. (Pred. vrijgem. Rotterdam) - Het Doctrinair leerstuk der hervorming. De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatieerd.
59956: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... Het getuigenis van Israëls profeten
37326: LINDEN, Js. van der - Waarheid of dwaling. Den Haag bij J van der Burgh. 92 blz. Waarbij: Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk. 's Gravanhage bij Js. Bootsma. 56 blz. Waarbij: Heeft de christelijke gereformeerde kerk recht van bestaan? 's Gravenhage bij Js. Bootsma. 24 blz. Waarbij: Een onhoudbaar standpunt. 's Gravenhage bij Js. Bootsma. 30 blz.
41349: LINDEN, Pred. P. v. d. - Door overstroming verdronken en behouden thuis. Twee door Pred. P. v. d. Linden geschonken brieven met door wijlen L. Potappel in leven geschreven bevindelijke brief ter troostrijke nagedachtenis aan vrouw Wesdorp te Nieuwe-Tonge en L. Potappel te Stavenisse
6597: LINDEN, Js. van der - Waarheid of dwaling.
1201: LINDEN, P. v.d. (Pred. vrijgem. Rotterdam) - Het Doctrinair leerstuk der hervorming. De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatieerd.
43338: LINDENHOUT van J (weesinrichting) - Mijntje van den Esscheboom
59965: LINDHARDT, POUL GEORG - Die Krich in irher Geschichte. Skandiavische Kirchengeschichte seit dem 16. Jahrhundert Ein Handbuch Herausgegeben von Bernd Moeller.
44407: LINDHARDT, POUL GEORG - Die Krich in irher Geschichte. Skandiavische Kirchengeschichte seit dem 16. Jahrhundert Ein Handbuch Herausgegeben von Bernd Moeller.
41985: LINDSAY, ANDREW - De geschiedenis van Andrew Lindsay. Uit het Engels vertaald. Vijfde druk.
59969: LINDSAY, ANDREW - De geschiedenis van Andrew Lindsay. Uit het Engels vertaald. Vijfde druk.
36346: LINDSAY, Andrew - De geschiedenis van Andrew Lindsay. Uit het Engels vertaald. Vierde druk.
59970: LINDWER, W. - De laatste 7 maanden Vrouwen in het spoor van Anne Frank.
2254: LINGBEEK, F. (Docent a.d. Theol. School der Chr. Geref. Kerk) - Zalig wie?
59972: LINGBEEK, DS. C. A. - De Gereformeerde Bond en de -Confessioneele Vereeniging
59974: LINGE, A. de - David en Saul in 1 Samuel 16- 2 Samuel 5. Verhalen in politiek en religie.
5916: LINGE, A. de - David en Saul in 1 Samuel 16- 2 Samuel 5. Verhalen in politiek en religie.
59975: LINGEN, Dr. Anton van der - Vrouwen rond de koningen van oud-Israël
59976: LINGEN, Ds. van - De man in de schaduw. Strijder voor het Chr. Middelbaar Onderwijs en Kerkherstel. Door W. Ruiter v.d.m.
15825: LINGEN, Ds. van - De man in de schaduw. Strijder voor het Chr. Middelbaar Onderwijs en Kerkherstel. Door W. Ruiter v.d.m.
59978: LINHARD, VOLKER - De schreeuw uit de put
46548: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De kinderen van den hugenoot. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van Frankrijk, voor en na den St. Bartholomeusnacht.
28863: LINSCHOTEN, J.H. van - De sluipmoordenaar van Villefans. Een historische schets door J.H. van Linschoten. Derde druk.
59979: LINSCHOTEN, J. H. van - Wat de liefde van Christus vermag - Een verhaal uit de christenvervolging.
59980: LINSCHOTEN, J.H. van - De sluipmoordenaar van Villefans. Een historische schets door J.H. van Linschoten. Derde druk.
59981: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De kinderen van den hugenoot. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van Frankrijk, voor en na den St. Bartholomeusnacht.
59983: LINTFRINK, Alexander Georgeus (Predikant te Ouderkerk a.d. IJssel). - De bekeering van A.G. Lintfrink.
32900: LINTUM, Dr. C.E. - Willem de Clercq. De mensch en zijn strijd. (diss)
59985: LINTUM, Dr. C.E. - Willem de Clercq. De mensch en zijn strijd. (diss)
59986: LINTUM, J.TE [ET AL.] - Rotterdam in De Loop Der Eeuwen
47331: Lion Cachet, T - Isaak levinsohn de russisch-poolsche jood een blinde zwerveling uit israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam WONDERLIJK is door hem zelfe beschreven uit het engels vertaal en van aanteekeningen voorzien
59987: LION CACHET, F. - De worstelstrijd der Transvalers aan het volk van Nederland verhaald door ds. F. Lion Cachet. Met platen en kaart. Derde druk.
46786: LIS, Hendrik van (c. 1760, oefenaar Rotterdam) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
17935: LIS, Hendrik van (c. 1760, oefenaar Rotterdam) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
40177: LIS, Hendrik van (c. 1760, oefenaar Rotterdam) - Verzameling van twintig oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe Testament, Wel-eer by verscheide gelegenheeden uitgesproken.
19120: LIS, Hendrik van (c. 1760, oefenaar Rotterdam) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
78308: LIS, Hendrik van (c. 1760, oefenaar Rotterdam) - Verzameling van twintig oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe Testament, Wel-eer by verscheide gelegenheeden uitgesproken.
40526: LIS, Hendrik van (ca.1760, oefenaar te Rotterdam) - Nieuwe verzameling van eenige oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe testament; weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordeing van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk; en verder Ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus Zoekende Zielen, die door onkunde van het Evangelium, onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde.
17090: LIS, Hendrik van (c. 1760, oefenaar Rotterdam) - Verzameling van twintig oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe Testament, Wel-eer by verscheide gelegenheeden uitgesproken.
30927: LIS, Hendrik van (ca.1760, oefenaar te Rotterdam) - Nieuwe verzameling van eenige oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe testament; weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordeing van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk; en verder Ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus Zoekende Zielen, die door onkunde van het Evangelium, onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde.
56118: HARRIS LISA - Bloedband
22810: LISCO, Friedrich Gustav (1791-1866, Berlijn) - Extemporirbare Entwürfe zu Predigten und Casualreden über das ganze Neue Testament. Im Verein mit mehreren Geistlichen bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Gustav Lisco, Dr. th. Prediger an der St. Gertraud-Kirche in Berlin und Ritter Erste Abtheilung. Die Evangelien und Apostelgeschichte. Zweiter Band, das Evangelium des Johannes und die Apostelgeschichte enthaltend.
60003: lISMAN-SCHAAP, T. M. - Inventaris 3 - Jachtgerecht in de provincie Utrecht
60002: LISMAN, J.H. (1789-1842) - Het rapport der synodale comissie en besluit der synode van den 19 Julij 1841 op het adres van den Wel-Eerw. zeer geleerde heeren B. Moorrees, c.s. Nagenoeg negenduizend leden der Gereformeerd-Hervormde Kerk in Nederland genomen, getoetst, beantwoord en als onregtmatig aangetoond, in overeenstemming, door Mr. J.H. Lisman.
32354: LISMAN, J.H. (1789-1842) (Ds B Moorrees) - Het rapport der synodale comissie en besluit der synode van den 19 Julij 1841 op het adres van den Wel-Eerw. zeer geleerde heeren B. Moorrees, c.s. Nagenoeg negenduizend leden der Gereformeerd-Hervormde Kerk in Nederland genomen, getoetst, beantwoord en als onregtmatig aangetoond, in overeenstemming, door Mr. J.H. Lisman.
78173: LISOWSKY, GERHARD - Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament. Nach dem von Paul Kahle in der Biblia Hebraica edidit Rudolf Kittel besorgten Masoretischen Text.
76900: OVERDUIN JAC PRED GERF GEM te LISSE - een vriendvan de bruidegom Levensschets
7029: LISSENBURG, D. - Kerk in verandering. Praktische theologische aspecten van veranderingsprocessen in kerken.
60005: LISSENBURG, D. - Kerk in verandering. Praktische theologische aspecten van veranderingsprocessen in kerken.
76533: LITTOOLI - belijden avondmaal tucht A Littoolj Pred derChr Gerf Gemeent te Middelburg
65503: SEMAINE D'ÉTUDES LITURGIQUES: - Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques. Conférences Saint-Serge, XXIVe Semaine d'études liturgiques, Paris, 28 juin - 1er juillet 1977. .
40517: SEMAINE D'ÉTUDES LITURGIQUES: - Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques. Conférences Saint-Serge, XXIVe Semaine d'études liturgiques, Paris, 28 juin - 1er juillet 1977. .
78174: WESTRA LIUWE H - The Apostles' creed. Origin, history, and some early commentaries.
46164: LlLLOYD-JONES, D. Martyn - Geestelijke groei
75735: LLOYD-JONES, D. Martyn - Bedroeft alle dingen over de soevereiniteit vande HeiligeGeest
60011: LLOYD-JONES, D. Martyn - God de Heikige geest serie geloofsleer
21045: LLOYD-JONES, D. Martyn - Uw hart worde niet ontroerd.
75207: LLOYD-JONES, D. Martyn - WITTER dan sneeuw Uit het Engels vertaald door G van Velzen-Kleuver
16583: LLOYD-JONES, D. Martyn - De bergrede. Pastoraal uitgelegd. 2 dln in
38027: LLOYD-JONES, D.M. - Predikers en prediking.
60021: Lo GROOT, Dr. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
1987: Lo GROOT, Dr. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
1982: Lo GROOT, Dr. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
31097: Lo BRUMMELKAMP, Prof A.L - Briefwisseling tusschen Brummelkamp en Kohlbrugge inzake Afscheiding 1834.
1986: LO GROOT, Dr. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
2526: Lo GROOT, Dr. K. - Kohlbrugge in en uit zijn gedichten. Ter gelegenheid van de herdenking van zijn 150ste geboortedag.
39771: LOBSTEIN, J. F. - Twaalf levensvragen voor den gemoedelijken christen. Tweede druk
60026: LOBSTEIN, J. F. - Eenige werkingen Gods in de zielen. Twaalf overdenkingen, uitgesproken in het oratorium van Génève. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
39773: LOBSTEIN, J. F. - Eenige werkingen Gods in de zielen. Twaalf overdenkingen, uitgesproken in het oratorium van Génève. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
19165: LOCHEM, Maryanne van - Meta's overwinningen. Bandtekening en illustraties van Nelly Donker.
60027: LOCHEM, Maryanne van - Meta's overwinningen. Bandtekening en illustraties van Nelly Donker.
13898: LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, naar aanleiding van de dissertatie van dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking. Door dr. J.C.S. Locher, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Waspik.
60034: LOCHER, J.C.S. - De leer van Luther over Gods Woord. Academisch proefschrift.
60035: LOCHER, TH. L - Zalig de armen van geest, Twaalftal preken van Th. J. Locher
60030: LOCHER, G.P.H. - De kerkorde der protestantse kerk in Indonesië.
60031: Locher, J. C. S. - Leer en leven (overdruk uit ,,Troffel en zwaard"
48816: Locher, J. - Noch perfectionisme noch antinomianisme - Korte verklaring van Heidelbergse Catechismus: Vr. en Antw. 114 en 115 en van Romeinen 7
13940: LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, naar aanleiding van de dissertatie van dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking. Door dr. J.C.S. Locher, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Waspik.
2657: LOCHER, J.C.S. - Kohlbrugge en de Afscheiding. Door Dr. J.C.S. Locher, Ned. Herv. predikant te Leiden.
60036: LOCKEFEER, P. - Nederland in de tweede wereldoorlog. Voor de hoogste klassen basisonderrwijs en beginklassen aansluitend onderwijs.
44061: MAELSTEDE Lod van - Eerste gedichten
60038: LODDER, W. Dr. - De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw. Kijk dat was nog eens een tijd om zulke vragen te stellen.
73826: GROENEWEGEN J. LODENSTEIN J. VAN - Eenzaam, met U gemeenzaam, bevindelijke gedichten van biddende dichters, samengesteld door dr. S.D. Post
29320: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) J H Donner - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden; als ook, met een beschryving van het leven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everardus van der Hooght. Predicant te Nieuwendam. .2e druk onder toezicht vanJ H Donner
73515: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den vierden Druck verbetert en vermeerdert.
37250: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam.
1786: lodensteyn Jodocus van (1620-'77, Utrecht - Uren met Lodenstein. Door M. J. A. Vrijer
32034: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerd Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Tweede deel. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte, bedienaar des Goddelijken Woords. en: Zions weeklagen, of droevige nagedachten, over het leven en sterven ds. Jodocus van Lodensteyn. En: J. van Lodensteyn's beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over het geval van ds. Jacobus Koelman, en de handelingen der leeraren en overheden omtrent hem, in twee samenspraken.
29997: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. I. Bybel-Stoff: enz. II. Aandachten enz. III. Stichtelijcke invallen enz. IV. Boetdichten. Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den vierden Druck verbetert en vermeerdert.
28406: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerd Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte, bedienaar des Goddelijken Woords. en: Zions weeklagen, of droevige nagedachten, over het leven en sterven ds. Jodocus van Lodensteyn. En: J. van Lodensteyn's beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over het geval van ds. Jacobus Koelman, en de handelingen der leeraren en overheden omtrent hem, in twee samenspraken.
41292: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
30268: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam. Onveranderde uitgave volgens 1697.
73517: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen. Idem. de veertiende druk.
1204: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Negen predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Als ook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam. Nieuwe volledige druk onder toezicht van de Redactie van "De Vriend van Oud en Jong."
30312: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) .De L STRENHOLT - Uyt-spaningen behelsende eenige stichelijke liederen en andere gedichten Uigegeven naar de editie676 met inleidingen en toelichting ddr Dr L Strenholt e a
36393: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
37929: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - J. van Lodensteyns Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen. Over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige Zamenspreken. Eerste deel vervattende de 1e en de 2e Zamenspraak.
4227: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen, behelsende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangsel. De zevende druk verbetert en vermeerdert.
31046: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - J. van Lodensteyn's negen predikatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleerd en nog minder gepractiseert. Nagezien en ter drukpers bequaam gemaakt en verrykt met eene voorreden alsook eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van den Hooght, predikant te Nieuwendam.
37254: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) Bunlan - Negen predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. waarbij hetleven en syerven van meesterKwaad
18545: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' zamenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De twede druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
3743: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen. Over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige Zamenspreken. Eerste deel vervattende de I en de II Zamenspraak.
30012: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heyligen: ofte bedenkingen wegens het gewicht, of de achtinge die men te maken heeft van de gebreken en struykelingen der geheyligden op de aarde. Door Jodocus van Lodensteyn. In zyn leven uytmuntende leeraar in Gods gemeente te Utrecht. Met een voorafgaande korte levensbeschryving van den autheur. Vierde druk.
77786: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Geestelyke opwekker. Voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom. Voorgestelt in 10 predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien groten selfs-verloochenaar J. v. L., eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De tweede druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zijn leven predikant te Nieuwendam in Waterland. De vyfde druk.
23342: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Het vervallene christendom uyt haar zorgeloose doodslaap opgewekt, en aangespoort tot eenen heyligen wandel op den koninglyken weg des levens. Begreepen in zeven uytgelezen zielroerende reformatie predikatiën, waar by zyn gevoegt vyf voortreffelyke predikatiën van de beroemde Godzalige en geleerden heeren R. Macwair, J. Ligtfoot, J. Owen, T. Case, W. Fenner. Uyt het Engelsch vertaalt door Joh. Hofman. Verreykt met een voorreden van Melchior Leydekker, S.S. Theol. Doct. en professor te Utrecht. Tweede druk.
21989: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Drietal Boet- en Biddagspredikatien Gods rechtvaardige klacht over Israel, Het vervallen Christendom en Knoopen der ongerechtigheid. Nieuwe onveranderde uitgave.
22283: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam.
25942: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' samenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: J. van Lodensteyns geestelyke gedagten, na sijn dood uyt-gegeven: aangaande het ware wesen van 's menschen geluksaligheyd; en de naakte ontdekkinge van 's volks algemeene dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De derde druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
40141: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Zestien boet-predikatiën over Jeremia 45. Gedaan in Utrecht. Niet lang voor het bittere noodjaar 1672
60053: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' zamenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De twede druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
60090: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' zamenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De twede druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
6535: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel. Begrepen in Sestien uylgelese Kerk-Redenen. Nieuwe onveranderde uitgave volgens 1767.
75881: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
66859: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) door TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter / Joost van Lodensteyn sebabagai penjair pietis.
73521: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen Behelsende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeel in vier deelen. Met een aanhangsel de tiende druk verbeterd en vermeerderd
76683: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den vierden Druck verbetert en vermeerdert.
39953: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) J H Donner - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden; als ook, met een beschryving van het leven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everardus van der Hooght. Predicant te Nieuwendam. .2e druk onder toezicht vanJ H Donner
40758: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Twee leerredenen over de geboorte van Jezus Christus en den geboren Christus
73518: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen. Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den twaalfde druk merkelijk verbeterd . Als mede tot gemak der zangmeesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
41025: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) door TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter / Joost van Lodensteyn sebabagai penjair pietis.
60045: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den elfde Druck verbetert en vermeerdert.
60052: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhanszel. De tiende druk verbeterd en vermeerderd.
24261: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. De vijfde druk, vermeerderd met een voor-berigt. (22) 250 blz. en: J. van Lodensteyns geestelyke gedagten, na syn dood uyt-gegeven: aangaande het ware wesen van 's menschen geluksaligheyd; en de naakte ontdekkinge van 's volks algemeene dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. 253-337 (7) blz. en: Zions wee-klagen of droevige nagedagten, over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeinte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. I Sam. XXV: I (8) 38 (2) blz. AMSTERDAM / 's-GRAVENHAGE, A. en J. Douci en O. en P. van Thol 1739 GOODWIN, Th. Opera, ofte alle de theologische werken, meest betreffende de praktijke der Godtzaligheydt en den Wandel van een christen, in de plichten nevens Godt en zijne even-naasten: van den zeer geleerden en Godtzaligen Thomas Goodwin. Uyt het Engels getrouwelijk vertaelt en van nieus overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelikken Woorts tot Sluys in Vlaanderen, met twee nodige registers verzien. Noit soo by malkanderen gedrukt. (6) 612 (18) blz. AMSTERDAM, Boom 1664
73535: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - MEDITATIES over het lijden van Jezus Christus (genomen uit zijn dagboek van1659) uitgever Golverdingen Gravenhage 68 blz WAARBIJ GEESTELIJKE OPWEKKER Dorderecht H R vanElk (68)356blz en DeHeerlijkheid een waar van Christen Utrecht Fisscher 1871(14)456 blz
73539: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Negen Predikatien ect Groen Leiden WAARBIJ De Heerlijkheid van een waar christelijk leven
3734: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen Behelsende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangsel. De negende druk verbetert en vermeerdert. WAARBIJ tweede cdeel andere praktikale Stoffen vierde druk ROTTERDAM Reinnier vanDOESBURG 1725
3735: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. verbetert en vermeerdert.. tiende druk.
71645: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs
77384: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel. in sestien uytgelezene kerk redenen 2e druk metv avhterin een brief aan en student ect derde druk
60042: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Negen predikatiën over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Alsook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam.
60044: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. verbetert en vermeerdert.. tiende druk.
38896: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel. in sestien uytgelezene kerk redenen 2e druk metv avhterin een brief aan en student ect
19124: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Geestelijke opwekker voor het onverloochende, doode, en geesteloose christendom voorgestelt in 10 predikatien en aangedrongen door het leven en sterven van dien grooten selfs-verloochenaar J. v. L. De derde druk, meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght.
73540: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uw lijden Groot 48 Meditatien over hetlijden Jesu Christi
38586: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) A. van den Velden; Henricus van Rijp - Verzameling van Keurstoffen of uitgelezene leerredenen. Uitgesproken door zijn Wel-eerw ,toen hij leefde in de Utrechtse en andere gemeintens der hervormde Kerken tweede druk met voorwoord Wilhelmus van Irhoven Utrecht 26 july 1748
44081: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Geestelijke opwekker voor het onverloochende, doode, en geesteloose christendom voorgestelt in 10 predikatien en aangedrongen door het leven en sterven van dien grooten selfs-verloochenaar J. v. L. De derde druk, meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght. nieuwe uitgave
31440: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen. Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den zestiende druk merkelijk verbeterd en op een zoetbloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zangmeesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumenten willen leere spelen.
24303: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - De geesteloosheid in de godsdienst. Predikatie over Ezech: 7 en 8.
614: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangsel. De achtste druk verbetert en vermeerdert. (14) 464 (13) pag. Daarbij geb.: Uitspanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen, geestige gedichten, en andere practicale stoffen. Tweede deel. 3e druk. by Reinier van Doesburg, 1717 (16) 127 pag. Deze druk niet in SGT.
31125: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Negen predikatiën over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Alsook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam. Nieuwe volledige druk onder toezicht van de Redactie van De vriend van jong en oud.
46912: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Overdenkingen Dagelijkse meditaties over het gehele jaar 1659 Naar een oud handschrift uitgegeven en van aantekeningen voorzien door dr.J H van de Bank met medewerking van dr.C van de Ketterij
42790: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
45876: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Geestelijke opwekker voor het onverloochende, doode, en geesteloose christendom voorgestelt in 10 predikatien en aangedrongen door het leven en sterven van dien grooten selfs-verloochenaar J. v. L. De derde druk, meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght. nieuwe uitgave
76478: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel.
76479: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel.
73526: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den elfde druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
73525: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den veertiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
73524: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen. Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den twaalfde druk merkelijk verbeterd . Als mede tot gemak der zangmeesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
29508: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Overdenkingen. Dagelijkse meditaties over het gehele jaar 1659. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door dr. J. H. van de Bank met medewerking van dr. C. van de Ketterij.
32270: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Bloemlezing uit de bundel Uyt-spanningen. Bloemlezing uit de bundel Uyt-spanningen van Jodocus van Lodenstein. met inleiding en aantekeningen door Dr. P. J. Buijnsters.
73733: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam.
4090: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Geestelyke opwekker. Voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom. Voorgestelt in 10 predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien groten selfs-verloochenaar J. v. L., eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De vijfde druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zijn leven predikant te Nieuwendam in Waterland.
13951: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam. Onveranderde uitgave volgens 1697. Tweede goedkoope druk.
38342: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen, Behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. (...) Den elfde druk. (...)
30837: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Gods rechtvaardige klacht over Israels wangedrag en ondankbaarheid.
3740: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen. Idem, den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumenten willen leeren speelen.
40002: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen. Idem, den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumenten willen leeren speelen.
13952: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel. 16 kerk redenen
13953: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen of bedenkingen over het gewicht of de waarde die men te hechten heeft aan de gebreken en struikelingen der geheiligden op de aarde. Door Jodocus van Lodensteyn. In zyn leven uitmuntend leeraar in Gods gemeente te Utrecht. Met een voorafgaande korte levensbeschrijving van den schrijver. Onder redactie van J. H. Donner en W. G. Smitt.
15239: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Geestelyke opwekker. Voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom. Voorgestelt in 10 predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien groten selfs-verloochenaar J. v. L., eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De tweede druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zijn leven predikant te Nieuwendam in Waterland. De vyfde druk.
15307: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhanszel. De 11e druk verbeterd en vermeerderd.
39775: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen of bedenkingen over het gewicht of de waarde die men te hechten heeft aan de gebreken en struikelingen der geheiligden op de aarde. Door Jodocus van Lodensteyn. In zyn leven uitmuntend leeraar in Gods gemeente te Utrecht. Met een voorafgaande korte levensbeschrijving van den schrijver. Onder redactie van J. H. Donner en W. G. Smitt.
3741: LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) - Uyt Spanningen. Idem, de zestiende druk.
60091: LODOVICUS, Ant.; QUESNEL, Pasquier (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
60092: LODOVICUS, Ant.; QUESNEL, Pasquier (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
5493: LODOVICUS, Ant.; QUESNEL, Pasquier (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
38208: LODOVICUS, Ant.; QUESNEL, Pasquier (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
19734: LOEVESTEIN - Iets over de geschiedenis van Loevestein. 2e druk.
60095: LOEVESTEIN - Iets over de geschiedenis van Loevestein. 2e druk.
60097: Logmans-Weltevrede, M.C. - Een paard in huis!Tweede druk
24341: LOGTMEIER, J. - Plicht of liefde.... Spannend spel uit de bezettingstijd in vier bedrijven. Voor 8 heren en 3 dames. Door Johan logtmeier.
60099: LOGTMEIER, J. - Plicht of liefde.... Spannend spel uit de bezettingstijd in vier bedrijven. Voor 8 heren en 3 dames. Door Johan logtmeier.
60100: LOGTMEIER, Johan - Plicht of liefde . . . . Spannend spel uit de bezettingstijd in vier bedrijven voor 8 heren en 3 dames.
24111: LOGTMEIER, Johan - Plicht of liefde . . . . Spannend spel uit de bezettingstijd in vier bedrijven voor 8 heren en 3 dames.
60103: LOK, P. - Christelijke arbeidsdienst. De vijf-daagse werkweek gezien in het licht van het vierde gebod.
31502: LOK, P. - Christelijke arbeidsdienst. De vijf-daagse werkweek gezien in het licht van het vierde gebod.
60104: LOLKEMA, J. H. - Juwelen in het zand. Illustraties van Henk Roosink.
19213: LOMANNUS, Wilh. - Bybelbloemen. Uit het Oude en Nieuwe Testament, stigtelyke mengelvaerzen en puntdichten.
60105: LOMANNUS, Wilh. - Bybelbloemen. Uit het Oude en Nieuwe Testament, stigtelyke mengelvaerzen en puntdichten.
60106: LOMANNUS, Wilh. - Bybelbloemen. Uit het Oude en Nieuwe Testament, stigtelyke mengelvaerzen en puntdichten.
18471: LOMANNUS, Wilh. - Bybelbloemen. Uit het Oude en Nieuwe Testament, stigtelyke mengelvaerzen en puntdichten.
60108: Lommel, A. - Primitieve beschavingen
74097: HAMILTON JAMES Pred bij de Nationale Schotse Kerk te Londen - De Roeping van den Christen eenige beschouwinge over Christelijke werkzaamheid en vurigheid van Geest
50677: BIBLEHOLY REV JOHN MC FARLANE L.L.D. LONDEN - The Holy Bible, containing the according to the authorized version,with the marginal readings and parallel references,printed at lencth and the COMMENTARIES OF HENRY AND SCHOT Condensed hij the Rev John Mc Farlane l.l.d. Londen. with a scrifure atlas.and a serie of illustrations of the Yands of the Bible encraved from photographs taken expressly for this work
43455: LONDON, JACK - Omnibus Met Pit-tah, De Grijze Wolfshond. De Roep Van De Natuur En De Zoon Van De Grijze Wolfshond
60109: LONG, ISAAC LE - Boek-Zaal der Nederduytsche Bybels [...]. tweede druk
60112: LONGNON, Jean and CAZELLES, Raymond - The Très Riches Heures of Jean, Duke of Berry. Preface by Millard Meiss. Musée Condé, Chantilly.
60114: LONKHUIJZEN, J. van (Geb. te Kesteren) - Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd. Academisch Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Heilige Godgeleerdheid. Op gezag van den rector Dr. F.L. Rutgers Hoogleeraar in de faculteit der Godgeleerdheid. In het openbaar te verdedigen op vrijdag 15 december 1905, des namiddags ten 2 ure in het gebouw der maatschappij voor den werkenden stand. Door Jan van Lonkhuijzen, geboren te Kesteren, Dienaar des Woords bij de Gereformeerde kerk te Aarlanderveen. WAARBIJ Locher J C S Dr. toelichting en verweer 192 blz en Lonkhuijzen Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijne prediking met een antwoord aan Dr J C S Locher 168 blz
32208: LONKHUIJZEN, J. van (Geb. te Kesteren) - Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd. Academisch Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Heilige Godgeleerdheid. Op gezag van den rector Dr. F.L. Rutgers Hoogleeraar in de faculteit der Godgeleerdheid. In het openbaar te verdedigen op vrijdag 15 december 1905, des namiddags ten 2 ure in het gebouw der maatschappij voor den werkenden stand. Door Jan van Lonkhuijzen, geboren te Kesteren, Dienaar des Woords bij de Gereformeerde kerk te Aarlanderveen. WAARBIJ Locher J C S Dr. toelichting en verweer 192 blz en Lonkhuijzen Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijne prediking met een antwoord aan Dr J C S Locher 168 blz
60115: LONS, VERONICA - Mythologie van de wereld
23164: LOO, N. van - Het wonder van het gewone deel 1 Dicht bij huis 160 blz deel 2 leven en dood in het bos 134 blz Deel 3, Langs en op het water 160 blz. Deel 4, Het wijde veld 157 blz. Deel 5, Wadden, strand en duin 192 blz.
19962: LOO, Dr. P.J. van - Geschiedenis van de orde van de vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
60117: LOO, Dr. P.J. van - Geschiedenis van de orde van de vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
74656: Horstius Jacobus Merlo (1597-1644) Bewerker: Adrianus van Loo (1659-1727) - Lust-hof der zielen in het Latyn onder de naem van Jac Merlo Horstius vertaald uit Fransch door Adrianus van Loo 2 e druk
60116: LOO, Adrianus van (1659-1727) - De eensaeme spraeken, de meditatien ende het handt-boexken van den H. Augustinus. Op een nieuw vertaelt volgens de Latynsche verbeteringe van de Religieusen der Vergaderinge van den H. Maurus door heer Adrianus van Loo, priester. Tweeden druck van nieuws oversien en verbetert.
46824: Horstius Jacobus Merlo (1597-1644) Bewerker: Adrianus van Loo (1659-1727) - Lust-hof der zielen in het Latyn onder de naem vanparadisus annme uitgegen door den eerwaardige en gellovene heer Jac Horstus eerst vertaald uit Fransch ectdoor Adrianus van Loo 2 e druk opnieuws in orde gesteld --met koperengravures
37674: LOO, Adrianus van (1659-1727) - De eensaeme spraeken, de meditatien ende het handt-boexken van den H. Augustinus. Op een nieuw vertaelt volgens de Latynsche verbeteringe van de Religieusen der Vergaderinge van den H. Maurus door heer Adrianus van Loo, priester. Tweeden druck van nieuws oversien en verbetert.
78246: LOO, J. van1754-1797 OOTMARSUM en KOHLBRUGGE - 1eb t/m sesde BEDESTOND door J. van Loo, predikant te Ootmarsum. waarbij vanKohlbrugge Oster predigten jaren1847-48-49- 112 blz enswi predigten dieheiligecanse 24 blz en estalleeredenenorlogstijd870 Goude Maaskant geb1871 76blz
69725: LOO, N. van - Het wonder van het gewone RIJK DE NATUUR IN HET EIGEN LAND . deel 5 wadden strand en duin 192 blz
69724: LOO, N. van - Het wonder van het gewone RIJK DE NATUUR IN HET EIGEN LAND . deel 4 het wijde veld 160 blz
60120: LOOFS, FRIEDRICH - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte [von Friedrich Loofs]; 1. und 2. Teil: Alte Kirche, Mittelalter und Katholizismus bis zur Gegenwart,
60125: LOOMAN, T.M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. Door T.M. Looman. Zevende druk.
60122: LOOMAN, T. M. - Gids voor den eenvoudigen Bijbellezer. Met twee kaarten. Naar het Engelsch.
60124: LOOMAN, T. M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. 2e verbeterde druk.
60123: LOOMAN, T. M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. 4e druk.
71919: LOOMAN, T.M. - Hoe wij aan den Bijbel zijn gekomen - 3e bijgewerkte druk
67143: VAN LOON, HENDRIK WILLEM. - Ancient Man: The Beginning of Civilizations.
60128: LOON JZ., J. VAN EN M. DE BOER - Frysk lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
46525: LOON JZ., J. VAN EN M. DE BOER - Frysk lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
30795: LOON, K. van - Keesje eenarm.
60131: LOONSTRA, R. - Perspectieven in de prediking der nadere reformatie.
32753: LOONSTRA, R. - Perspectieven in de prediking der nadere reformatie.
40257: LOOS, van der J. C. - Vaderlandse Kerkgeschiedenis uit de zeven noordelijke provinciën sinds het concilie van Trente. Deel I-III.
1969: LOOS, J. - De theologie van Kohlbrugge.
60133: LOOS, J.C. VAN DER. - Kerkgeschiedenis van Zuid-Beveland.
60138: LOOSJES-BRUTEL DE LA RIVIÈRE, S.J. - Toen Elsa op Welgelegen was 1e druk. Ill.: Poeder, Henk
60134: LOOSJES J Mr - NAAMLIJST van Predikanten,hoogleeraren, en Proponenten der Luthersche kerk in Nederland Biographie enBiliographie
15827: LOOSJES, Mr. J. (pred. Evang.-Luth. Gem. Naarden-Bussum) - Geschiedenis der Luthersche kerk in de Nederlanden.
39243: LOOSJES-Brutel de la Rivière, S.J. - Het verlorenen gevonden.
47648: Loosjes, S.J. ea - Het verlorene Gevonden metkleurplaat
39227: LOOSJES-Brutel de la Rivière, S. J. - Op vredebest.
75963: MOSHEIM JoHANN LORENZ von (1693-1755) - LexionLatinae Linguae Antbarbarumquadtripartitum Cum Recensione Scripotorum Latinorum Critaca ect
72905: GIUSTINIANI LORENZO S. - Della disciplina, e Perfezione Monastica. Precetti utiliffimi non folamente a'Religiofi, e Religiofe di qualfivoglia Inftituto, ma eziandio a tutti quelli, che anelano a viver bene, Primo Patrirca Di Venezia Tradotta dal Lationo dal Padre d' Niccolo Antonio Giustiniani Priore Casinense,
60140: LORTZ, J. / ISERLOH, E. - Beknopte geschiedenis van de Reformatie. Oorzaken-verloop-invloed.
15829: LORTZ, J. / ISERLOH, E. - Beknopte geschiedenis van de Reformatie. Oorzaken-verloop-invloed.
29410: LOS Gz., P. - De oude pikbroek en zijne laatste reis, door P. Los, Gz.
41783: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - UIt de schooljaren van een zeeman kerstverhaal voor de jeugd.
1280: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de rijksuniversiteit te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H. Oort.
19820: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd.
39669: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - Lorren en Beenen.
42504: LOS Gz., P. - De oude pikbroek en zijne laatste reis, door P. Los, Gz.
23044: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën.
42427: KOK J -Los P - iets uit het leven van oude Antje en bij een ziek en sterfbed
36975: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien.
60142: LOS P (LEIDEN) - Op reis naarSion premie op den scheiurkalander Honingdroppels voor 1890 met afscheids woord van Ds P Los
60143: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de rijksuniversiteit te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H. Oort.
60157: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - De kruisweg. Ervaringen en meditatiën op de reize naar Immanuëls Land, alsmede eenige droppelen uit de steenrots en stralen der Goddelijke liefde door een ouden pelgrim.
60154: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën. Van P. Los Gzn. in leven gereformeerd leeraar te Leiden
60153: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën.
60152: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën.
60148: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien.
60147: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien van P. Los Gzn in leven gereformeerd leraar te Leiden.
60146: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - Eene dochter Abraham's. Gezocht en gezaligd. Door haarzelve beschreven op de reize naar het land der ruste.
48521: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden)`` - De synode van 1618 en 1619 en de cellulaire gevangenis.
17105: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën. Van P. Los Gzn. in leven gereformeerd leeraar te Leiden
31119: N.N. LOS, Pieter (1815-'88, Leiden) - De kruisweg. Ervaringen en meditatiën op de reize naar Immanuëls Land, alsmede eenige droppelen uit de steenrots en stralen der Goddelijke liefde door een ouden pelgrim.
27842: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien van P. Los Gzn in leven gereformeerd leraar te Leiden.
27407: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - Eene dochter Abraham's. Gezocht en gezaligd. Door haarzelve beschreven op de reize naar het land der ruste.
39870: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - een groot beest
60155: LOS, Pieter (1815-'88, (Ger. Gem. onder het kruis te Leiden) - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd.
39183: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de rijksuniversiteit te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H. Oort.
60158: LOSSIUS R C - De vroegste geschiedenissen van den BIJBEL voorgesteld inn gesprekken onder het doen van zomerwandelingen door R C Lossius 2e druk
60159: LOSSIUS, Kaspar Friedrich - Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd. Inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van de godsdienst in te prenten. Eerste deel. Bevattende de waarheden van de Natuurlijke Godsdienst. Vijfde Nederduitsche druk.
13947: LOSSIUS, Kaspar Friedrich - Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd. Inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van de godsdienst in te prenten. Eerste deel. Bevattende de waarheden van de Natuurlijke Godsdienst. Vijfde Nederduitsche druk.
55290: GOOSENS-GOUDEAU LOTTIE - LISSE in pen en potlood met inleiding door Johan Goudeau
60161: LOTZ, JOHANNES B. S. J. - Die stufen der liebe
64942: SAVARY M Philemon Louis - DICTIONNAIRE Universel De COMMERCE D,Histoirenaturelle & des arts &metiers. contenant tout ce qui concerne ect (tome Quatiemr Commerce &Compagnies)
47704: LOUISE - VERLOREN GEVONDEN met ytwee kleuren platen
12743: LOURENSE, H. - Harm heeft pech!
60165: LOURENSE, H. - Harm heeft pech!
60166: LOURENSE, H. - Harm heeft pech!
30570: LOURENSE, H. - Harm heeft pech!
76270: JEAN DE BERNIÈRES-LOUVIGNY (1602-1659) ( - Den inwendighen christenen, oft d'inwendighe over-een-kominghe die de christenen met Iesv Christo moeten hebben.Vdeyly inacht boecken,dewelke begrijpen gheheel Goddelijcke ghevoelijckheden ghetrocken uytde Schriften van eenen grooten dienaer Godts van onzeEeuwe Dooreenen onbekenden Over gezetuytdeFrancoishetale in Nederduyst door Heer Barth deLara Priesrter l / By Een onbekende [= Jean de Bernières-Louvigny]. ;
60168: Louw van der W - Nederlandse Historien: 9e (1975 en 10e (1976 jaargang.
60167: Louw van der W - Nederlandse Historien: 6e (19732 7e (1973 jaargang.
46606: LOUWERSE, P. - Versch geplukt. Vertellingen voor het jonge volkje door P. Louwerse. Geïllustreerd door Jan Sluijters. Derde, verbeterde druk.
26257: LOUWERSE, P. - De boschwachter van Lindenstein. Door P. Louwerse. Geïllustreerd. Derde druk.
60174: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Derde, verbeterde druk. Geïllustreerd.
60170: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede, verbeterde duk.
60171: LOUWERSE, P. - Vlissinger Michiel. Of Neerlands glorie ter zee. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. 2e, omgewerkte druk.
60172: LOUWERSE, P. - Janmaat in de oost. Of vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede, veel verbeterde druk.
47669: LOUWERSE, P. bewerkt. CERVANTES - Avonturen van Don Quichote. Voor de jeugd bewerkt. Ill.: met bandtekening en 30 ills.; Fritz; Bergen 2e druk
27170: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Derde, verbeterde druk. Geïllustreerd.
49209: Louwerse., P - Mutsen-Mie.Geïllustreerde vaderlandse geschiedenis voor jong enoud Nederland Geheel opnnieuw bewerkt en voorgezet door J. J. Moerman Geïllustreerd door J. H. Isings
43603: LOUWERSE, P. - Vondeling en Harpenaar. een oud verhaal geheel veranderd verteld door P. Louwerse Met vier plaatjes van H.C. Louwerse
60175: LOUWERSE, P. - De schippersjongen of Leiden in Strijd en Nood. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Derde, geheel omgewerkte druk.
60176: LOUWERSE, P. - Vondeling en Harpenaar.
60177: LOUWERSE, P. - Eén met het volk. De geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau in Nederland. Met illustraties.
60182: LOUWERSE, P. - Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Vierde, verbeterde druk. Geïllustreerd.
60181: LOUWERSE, P. - Versch geplukt. Vertellingen voor het jonge volkje door P. Louwerse. Geïllustreerd door Jan Sluijters. Derde, verbeterde druk.
60179: LOUWERSE, P. - Het zonnetje der liefde of Vertrouw op God en doe zelf ook wat. Een verhaal voor oud en jong door P. Louwerse met 40 platen. Geheel gewijzigde tweede druk.
60178: LOUWERSE, P. - Vondeling en Harpenaar. een oud verhaal geheel veranderd verteld door P. Louwerse Met vier plaatjes van H.C. Louwerse
70894: Louwerse P. - De trouwe schildknaap (Een verhaal uit den tijd van de twesten van de heeckerens en bronkhorsten, vierde druk, met titelplaat)
60169: LOUWERSE, P. - Geïllustreerde vaderlandsche geschiedenis door P. Louwerse voor jong en oud Nederland. Versierd met honderd vijf en vijftig platen van Joh. Braakensiek, tweede, vermeerderde druk.
70907: Louwerse P. - Alfer en Wala (Een verhaal uit den tijd van Julius Caesar en de Batavieren, vijfde druk, met titelplaat)
70910: Louwerse P. - Twee vrienden (geschiedkundig verhaal uit het begin der 15e eeuw, derde druk, met titelplaat)
47009: LOUWERSE, P - De zon breekt door .
46432: LOUWERSE, P. - Het zonnetje der liefde of Vertrouw op God en doe zelf ook wat. Een verhaal voor oud en jong door P. Louwerse met 40 platen. Geheel gewijzigde tweede druk.
33172: LOUWERSE, P. - Eén met het volk. De geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau in Nederland. Met illustraties.
9178: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede, verbeterde duk.
30969: LOUWERSE, P. - Vondeling en Harpenaar.
71136: LOUWERSE P. - Vlissinger Michiel, met illustraties van A.Ronner, zesde herziende druk
70903: Louwerse P. - De vos van Berkenheim (een verhaal uit de eerste regeerings-jaren van graaf Willem II Roomsch-Koning, vierde druk, met titelplaat)
76277: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Den Strydt tusschen vleesch en Geest,---------- voorgesteld in 27 predicatien en nu tot gemeene stichtinge uyt het engels vertaaldj Guililmus AMESIUS van deghevallen der conscientie waarbijeenschristens onderrichtinge
40854: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en hert-sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S
42191: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - . Het CABINET der GODSALIGHEYDT ofte een tractaet vande krachtighe roepinghe ende verkiesinghe 16 pred over 2 Petri1 vers 10. een Christen mach onderscheiden of hij oock krachtelijck gheroepen ende uytverkoren is Ende wat wegh hij behoordt in te gaan op dat hij de versekeringhe daer van verkrijghen mochte Uit het Engels vertaelt door Barthomeus Reyniersz 2e druk
5262: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en hert-sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S. Onveranderde uitgave naar 1669.
2933: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Den strijd tusschen vleesch en geest, voor-gestelt in zeven en twintig Predicatien. Hier nevens gevoegd: Guilielmus Amesius van de ghevallen der conscientie in sijn tweede boek Cap. 11. van de worstelingen des Geests, ende des Vleeschs. Uyt het Engels vertaelt. Onveranderde uitgave naar 1669. WAARBIJ Ens Christens Onderrichtinge ect
34478: LOVE, Christoffel - Brieven. en op het schavot gehouden Leerrede.
75142: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - De strijd tussen vlees e Geest 27 preken
22264: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Theologia Practica, dat is: Alle de theologische wercken, van den Hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige beantwoordinge, van ontallijck veele gevallen der conscientie, en stichtige geschiedenissen; alles op een seer uytnemende wijse tot de practijk der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toe-gepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Desen vierden druck grootelijcks verbeetert/en van veele druckfouten gesuyvert:als mede voorsien met een bequaem register, zijnde nu alles compleet.
32017: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede. Onveranderde uitgave.
4366: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Theologia practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
3981: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Theologia practica, dat is alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. euangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen des H. Schrifture, bondige beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen, alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toegepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale gebracht. Den vijfde druck, voorsien met een bequam register.
60188: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Theologia practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
38946: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Den Strydt tusschen vleesch en Geest,---------- voorgesteld in 27 predicatien en nu tot gemeene stichtinge uyt het engels vertaald door Jac Coelman P.D hier achter gevoegd Den schuldigen plicht en de behoudenis van een Christen in boose tyd
60195: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Eens christens onderrichtinge; dienende om het te geleyden door al 't gene hem in dese wereldt door Godts voorsienigheydt overkomt. Voorgestelt in vijftien predikatien van den eerwaerdigen Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in Laurence Iurii binnen Londen, uyt het Engels vertaelt door A. van Laren. Onveranderde uitgave naar 1669.
60196: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Theologia Practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
60203: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Theologia practica, Dat is: alle de Theologische Wercken van den Hoogh- Geleerden Mr. Christophorus Love in zijn leven getrouw dienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringhe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondighe Beantwoordinge, van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige geschiedenissen; alles op een zeer uytnemende wijze tot de praktijke der Godzaligheydt ghebracht, en deze eeuwe toeghast; en door verscheidene Overzetters, uyt de Engelsche inde Nederdytsche Tale ghebrachtden sesden druck voorzien met een bequaem register. e
60201: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Het Caninet der Godsaligheyt ofte een Traactaet vande KJrachtige Poepinge en Verkiesinghe in 16 predicatien over 2 petri 1 vers10 Waarin een Christen moch onderschijden of hy oock krachtelijck geroepen ende uutverkoren is Ende wat wegh hij behoort in te gaen opdat hy de verzekeringe daer van verkrijgen mochte. uyt het Engels vertaelt door B Reyniersen
21818: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede.
21568: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
4022: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - V dat is alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. euangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen des H. Schrifture, bondige beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen, alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toegepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale gebracht. Den Tweeden druck, voorsien met een bequam register.
74832: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Theologia practica, dat is alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. euangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen des H. Schrifture, bondige beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen, alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toegepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale gebracht. Den Tweeden druck, voorsien met een bequam register.
25168: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Een waar verhael van 's menschen elendigen staat in de nature, benevens den schuldigen plicht, ende de behoudenis van een Christen. Voorgesteld in verscheidene predikatiën. (17 preken over Ef. 2:12).
70413: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) Vertaler Jacobus KOELMAN (1633-95 te SLUIS - Des zondaars testament aan zijn nakomelingen. De Geduldige Wachter en Eens Christens voorname Bewaarplaats. In eenige predikatiën voorgesteld. Uit het Engelsch vertaald door M. J. K. WAARBIJ Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en hert-sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S
33018: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
34098: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Theologia Practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
60204: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en hert-sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S
39786: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - De ware Israeliet en Ongeluk der Ondankbaarheid in eenige Predikatiën voorgesteld over Joh. 1 : 48 (...) en Luc. 17 : 17 en 18 (...) Uit het engelsch vertaald door P.D.L. Overanderde uitgave naar 1669.
33542: LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) - Eens christens onderrichtinge; dienende om het te geleyden door al 't gene hem in dese wereldt door Godts voorsienigheydt overkomt. Voorgestelt in vijftien predikatien van den eerwaerdigen Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in Laurence Iurii binnen Londen, uyt het Engels vertaelt door A. van Laren. Onveranderde uitgave naar 1669.
47931: CARL ARNOLD KORTUM; EBERHARD HO¨LSCHER - Leben, Meynungen und Thaten von Hieronimus Jobs, dem Kandidaten und wie er sich weiland viel Ruhm erwarb auch endlich als Nachtwa¨chter zu Sulzburg starb
70892: Lubberts R.L. - Arnold en zijn Vriendjes (geíllustreerd door W. Hardenberg)
60211: LUBIS, MOCHTAR. - Het land onder de zon. Het Indonesië van nu.
45554: LÜBKER, FRIEDRICH & HOËVELL, J.D. VAN (VERT. EN BEWERKING). - Classisch woordenboek van kunsten en wetenschappen. Naar Dr. Friedrich Lübker's Reallexikon der Classischen Alterthums.
60213: LUBLINK WEDDIK, B.T.. - Het leven en karakter van Philippus Melanchton.
60215: LUCAS, ANNIE - Stad en burcht een verhaal uit den tijd der Hervorming in Zwitserland door Annie Lucas uit het engelsch door F.L.S. met eene voorrede van J.H.L. Roozemeijer predikant te Arnhem eerste deel
43682: LUCAS, ANNIE - Stad en burcht een verhaal uit den tijd der Hervorming in Zwitserland door Annie Lucas uit het engelsch door F.L.S. met eene voorrede van J.H.L. Roozemeijer predikant te Arnhem eerste deel
71941: RIMBAULT LUCIEN - Piere du Moulin 1568-1658, un pasteur classique a l'age classique, étude de théologie pastorale sur des documents inédits, owrage publié avec le concours de Centre National de la Recherche Scientifique,
12763: LÜCKER, Elisabeth - De juwelen van Don Pedro. Met illustraties van C. J. Kelfkens.
60217: LUDLOW, James M. - De dochter van Jeruzalem. Een verhaal uit de tijd van Judas de Maccabeër. Naar het Engelsch van James. M. Ludlow. Tweede druk.
32819: LUDLOW, James M. - De dochter van Jeruzalem. Een verhaal uit de tijd van Judas de Maccabeër. Naar het Engelsch van James. M. Ludlow. Tweede druk.
60220: LUGARD JR., GERH. J. - Lof van Deventer.
60223: LUGT, FRANS DE & FIREWORKS, S.E. - De Ramp van Enschede. Zaterdag 13 mei 2000 Beschrijving van de gebeurtenissen op zaterdag 13 mei 2000, de dag van de ramp in Enschede. Ook is er veel aandacht voor de nasleep en de verdere gevolgen van de ramp. Met veel foto's en illustraties.
60224: LUGTIGHEID, Ds. P. - De duif uit Noachs ark.
75521: CONVOLUUT SMIJTEGELT B -DUITSCH SALOMO - GROE TH LUHRER M - 4 pred joh 15 vers1=vers2 a= vers 3b en matth 6 vers 21 uitgever J.H. den Ouden Duitsch 1835- Intree rede te mydrecht 44 de gelukstaat 3 leerredenen 94 blz. uitgever Leeuwarden Bloemsma 1855 en Groe drietal leerredenen nieuwjaar en paschen 56 blz.
9574: LUIJBEN, A. - Advent voor Israël en het herstel van Israël.
39864: LUIJENDIJK, Ds. P.J. Miss. Pred. te Anakalang(West-Soemba) - Zeven jaar Zendingswerk op Soemba(1939-1946)
77470: MEULENMAN A en Luijk G W - Taal op nieuwe leest taalmethod voor de lagere school deeltjes 1a-b 2 a0b 3a-b 4a-b 5a -b 10 deltjs
70234: LUIK van K W - De trouw aan ons voorheen betoond. 75 jaar Gereformeerdegemeente te Gravenpolder 1924- 1999
78390: LUIK van K W - De troew aan ons voorheen betoond Het 75 jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten te s Gravenpolder 1924-1999
45379: LUIKEN, Jan (1649-1712) of Luyken Joannes. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
69959: LUIKEN, Jan (1649-1712) Noorde van Cornelis - Het overvloeijend herte, of nagelatene verzen van den Godvruchtigen Jan Luyken. Bestaande in stichtelyke beschouwingen en geestlyke overdenkingen, verrykt met Goddelyke spreuken, over veelerleie soorten van onderwerpen, by verschillende gelegenheden opgesteld. Vercierd met vyf en tachtentig konstige figuuren, in den smaak des aucteurs getekend en in 't koper gebragt door Cornelis van Noorde.
30709: LUIKEN, Jan (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
60231: LUIKEN, Jan (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.
26682: LUIKEN, Joannes (1649-1712) - Geestelyke brieven,Door Joannes Luiken; Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere Tyden en Toestanden geschreeven. Inhoudende Veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid.
30170: LUIKEN, Jan (1649-1712) - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken. Met het leven van den dichter.tweede deel
20619: LUIKEN, Jan (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
60243: LUIKEN, Jan (1649-1712) of Luyken Joannes. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
4328: LUIKEN, Jan (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.
43294: LUIKEN, Jan (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
60249: LUIKEN, Joannes (1649-1712) - Geestelyke brieven,Door Joannes Luiken; Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere Tyden en Toestanden geschreeven. Inhoudende Veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid.
60241: LUIKEN, Jan (1649-1712) - Goddelyke Liefde Vlammen of vervolg van Jezus en de ziele handelende van een boetvaerdige geheiligde liefhebbende en haar zelfstervende ziele ijn drie delen.mret koperen gravures en haar varsen aanmerkingen en zielszuchtingen
60242: LUIKEN, Jan (1649-1712) - Vonken der liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken. Door Joannes Luiken WAARBIJ De onwaardoige WERELD vertoond in vijftig zinnebeelden me Goddelijkespreuken enstichtelyke verzen
44331: LUIKEN, Jan (1649-1712) - Vonken der liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken. vijfde druk Door Joannes Luiken WAARBIJ Jezus ende ziel Een geestelijkespiegel--zinnebeelden vervat in drie delen
44445: LUIKEN, Jan (1649-1712) - Vonken der liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken. Door Joannes Luiken
60244: LUIKEN, Jan (1649-1712) of Luyken Joannes. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
29712: LUIKEN, Jan (1649-1712) - Jezus en de ziel. Een geestelyke spiegel voor 't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden. Vervat in drie deelen. Door Joannes Luiken. Nevens het eeuwige vaderland en deszelfs vreugde. De achtste druk.
18621: LUIKEN, Jan (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen WWQverlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.WAARBIJverzameling van eenigegeestelyke brieve n ect HOORN BY JAKOB DUIN 1741
44284: LUIPEN-BRONWASSER, Jeannette van met ilustratiws van tiny van asselt - De dieren club van van anneke en dick
12759: LUIPEN-BRONWASSER, Jeannette van - Die ene vogel. Met illustraties van Tiny van Asselt.
12761: LUIPEN-BRONWASSER, Jeannette van - De vakantieboot. Illustraties van Geeske van Tienhoven.
60253: LUIPEN-BRONWASSER, Jeannette van met ilustratiws van tiny van asselt - De dieren club van van anneke en dick
60254: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN. - Kerstmis bij opa en oma
43979: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - Ik woonde in een dorp roman
60251: LUIPEN-BRONWASSER, Jeannette van - De vakantieboot. Illustraties van Geeske van Tienhoven.
60250: LUIPEN-BRONWASSER, Jeannette van - Die ene vogel. Met illustraties van Tiny van Asselt.
47746: Luipen-Bronwasser, Jeannette van. - Kerstmis bij opa en oma
60252: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - Ik woonde in een dorp roman
42118: LUITINGH, J.C.4 - De Bijbelcolporteur in Oostenrijk een waar verhaal na verteld door J.C. Luitingh
42120: LUITINGH, J.C. - De belegering van Haarlem 1572-1573 Een verhaal uit den tachtigjarigen Oorlog door J.C. Luitingh Schrijver van De Lakenvolder van Naarden enz. bibliotheek voor de jeugd Eerste jaargang No. 6
60256: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
25391: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
17917: LUITJES, Fr. - De liturgie der ned. hervormde kerk getoetst aan de h. schrift.
60259: LUITJES, Fr. - De liturgie der Ned. Hervormde Kerk getoetst aan de Heilige Schrift
60258: LUITJES, Fr. - Het Zaad des Woords vrijmoedig gestrooid op den Akker des Heeren tegen het Onkruid onzer dagen. In Apolegetische preeken.
60257: LUITJES, Fr. - De liturgie der ned. hervormde kerk getoetst aan de h. schrift.
42997: LUITJES, Fr. - Het vernederde Juda Tijdpreek 2 Kron. 28 : 19
24554: LUITJES, Fr. - Het Zaad des Woords vrijmoedig gestrooid op den Akker des Heeren tegen het Onkruid onzer dagen. In Apolegetische preeken.
60260: LUITJES, Fr.Ned Herv Evante Oostgeest - Het vernederde Juda Tijdpreek 2 Kron. 28 : 19
60261: LUKKIEN, A. - De opiumslaaf. vrij naar Howard Taylor.
74555: TAYLOR HowarDs vertaaldA Lukkien - Van Slaaf tot Overwinnaar
10610: LUMMEL, H. J. van - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht. Met kleurenlito's.
10675: LUMMEL, H. J. van - De Smidsgezel van Utrecht. Tekeningen van Henk Poeder. Herziene uitgave, 2e druk.
10677: LUMMEL, H. J. van - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht. Met kleurenlito's.
12757: LUMMEL, H. J. van - De hopmansvrouw van Utrecht. Herziene uitgave, 3e druk. Met tekeningen van Henk Poeder.
60263: LUMMEL, H. J. van - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht.
60264: LUMMEL, H. J. van - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht. Met kleurenlito's.
60266: LUMMEL, H. J. van - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht. Met kleurenlito's.
60267: LUMMEL, H. J. van - De Smidsgezel van Utrecht. Een verhaal voor jong en oud. Met 6 platen.
60269: LUMMEL, H. J. van - De bijlhouwer van Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Met 4 platen.
60270: LUMMEL, H. J. van - De Smidsgezel van Utrecht en: De bijlhouwer van Utrecht
60271: LUMMEL, H. J. van - De hopmansvrouw van Utrecht.
60272: LUMMEL, H. J. van - De Smidsgezel van Utrecht
60273: LUMMEL, H. J. van - De bijlhouwer van Utrecht
60274: LUMMEL, H. J. van - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 4 platen, derde druk.
60276: LUMMEL, H. J. van - geillustreerde volkskalender voor het jaar 1877
60277: LUMMEL, H. J. van - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 3 x 4 platen, derde druk.
60278: Lummel, H. J. van - De Hopmans - Vrouw. Derde druk. Met 4 platen.
60279: LUMMEL, H.B. van - De oude en de nieuwe wereld. Schetsen en taferelen uit het leven der menschheid. Deel 2: 564 blz. Deel 3: 593 blz.
27428: LUMMEL, H. J. van - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 4 platen, derde druk.
60281: LUMMEL, H.J. van - Trilogie. De Smidsgezel, de Bijlhouwer en de hopmansvrouw van Utrecht. Vijfde druk.
23762: LUMMEL, H. J. van - De bijlhouwer van Utrecht
23761: LUMMEL, H. J. van - De Smidsgezel van Utrecht
19008: LUMMEL, H. J. van - De bijlhouwer van Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Met 4 platen.
30359: LUMMEL, H. J. van - De bijlhouwer van Utrecht Herziene uitgave tweede druk. Tekeningen van Henk Poeder.
60280: LUMMEL, H.J. van - De hopmansvrouw van Utrecht. Door H.J. van Lummel. Vijfde druk. Met gekleurde platen.
9211: LUMMEL, H.B. van - De oude en de nieuwe wereld. Schetsen en taferelen uit het leven der menschheid. Deel 2: 564 blz. Deel 3: 593 blz.
23759: LUMMEL, H. J. van - De Smidsgezel van Utrecht en: De bijlhouwer van Utrecht
23760: LUMMEL, H. J. van - De hopmansvrouw van Utrecht.
48321: LUMMEL, H. J. van - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 3 x 4 platen, derde druk.
49112: Lummel, H. J. van - De Hopmans - Vrouw. Derde druk. Met 4 platen.
20550: LUMMEL, H. J. van - De hopmansvrouw van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht en De smidsgezel van Utrecht. 3 delen.inn een bandmet kleuren platen
39071: LUMMEL, H.J. van - Trilogie. De Smidsgezel, de Bijlhouwer en de hopmansvrouw van Utrecht. Vijfde druk.
60282: LUMPER, A.A. - Sociale verdediging en Nederlands verzet '40-'45. Ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid
60283: LUNSHOF, H.A. - De stuurman van "de groene leeuw''. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
28108: LUNSHOF, H.A. - De stuurman van "de groene leeuw''. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
70351: BEEK VAN DE A TE LUNTEREN - DOOR ZIJN HAND Kerkgeschiedenis van de gemeente Lunteren
52924: CONVOLUUT: SMIJTEGELT B -DUITSCH SALOMO - GROE Th LURHER M - 4 pred Joh 15 vers1=vers 2 a =vers2b en Matrh 6 vers 21 uitgever J H den Ouden Duitsch 1835-Intree rede te Mydrecht 44 blz DE GELUKSTAAT 3 leerredene 94 blz uiygever Leeuwarden Bloemsma 1855 en Groe drietal leetredenen nieuwjaar en paschen 56 blz Amsterdam G van Peursem 1854== Luther ROME,S OVERWINNAAR 46 blz Gorinchem C de Wolff 1853
69658: MCDANIEl Lurlene - Voor eeuwig in miojn hart vertaald door Marc Schaeffer
60284: LUSTGRAAF-BOS, A. VAN DE - Verlost van zonde en gevaar Ziekte en streven van Wouter Bos
69505: LUTEIJN, DRS. C.M. - Honderd jaar Confessionele Vereniging 1864-1964.
32386: LÜTGE, H.A.J. - Hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. Leerrede.
19089: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (redactie) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
39716: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (redactie) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
78278: LÜTGE, B.pred Nrderlandse Gereformeerde Gemeente te Elberfeld - Het roepen van den wachter zevental leerredenen gehouden bij het afscheid van de Herv Gem te Groningen in september 1901
60292: LÜTGE, H.A.J. - Der aufschwung der Böhmisch-Mährischen Kirche, unter Kaiser Franz Josef |, 1848-88 zum vierzigjährigen Regierungsjubiläum dargestellt von H.A.J. Lütge
60293: LÜTGE, H.A.J. - In den Heere Heere een eeuwige rotssteen; leerrede over Jesaia 26 vs. 4, uitgesproken, bij gelegenheid van het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en H.M. de Koningin-Moeder, op 29 April 1900 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
60291: LÜTGE, H.A.J. - Hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. Leerrede.
60289: Lütge, H. A. J. - Het heil der gemeente de begeerte harer leraren. - Leerrede over Psalm 51:20 gehouden op 7 juni 1903 in de Westerkerk te Amsterdam
60288: Lütge, H. A. J. - De HEERE is een Krijgsman: HEERE is Zijn Naam - Leerrede over Exodus 15:3, uitgesproken op den gedenkdag van den slag bij Waterloo op zondag 15 juni 1890 in de oude kerk te Amsterdam
60294: LÜTGE, H.A.J. - De Goedertierenheid des Heeren. Leerrede naar aanleiding van Psalm 136 vs. 1, gehouden op Oudejaarsavond van het jaar 1893, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
48811: Lütge, H. A. J. - De HEERE is een Krijgsman: HEERE is Zijn Naam - Leerrede over Exodus 15:3, uitgesproken op den gedenkdag van den slag bij Waterloo op zondag 15 juni 1890 in de oude kerk te Amsterdam
77489: LUTHER, Dr. Maarten (1483-1546) - Gij dan bidt aldus Het Onze Vader
18214: LUTHER, dr. Maarten. (1483-1546, Wittenberg) RITGEN, dr. H. v. - Der Führer auf der Wartburg. Ein Wegweiser für Fremde und ein beitrag fur Kunde der Vorseit. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 67 Abbildungen.
75695: LUTHER, Maarten (1483-1546, Wittenberg). door Drs P den OUIDEN - LUTHER op de Wartburg brieb=ven in balingschap
28384: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen.
53077: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Das Neue Testament Unseres Herrn Und Heilandes Jesu Christi Nach Der Deutschen
71435: LUTHER, Maarten (1483-1546, Wittenberg). Keurvorstenbijbel - Biblia, Da ist: Die gantze Heilige Schrift deß Alten un Neuen Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther Seel. Im Jahr 1522, in unsere Teutsche Mutter-Srach zu übersetzen angefangen, Anno 1534 zu End gebracht, und vor einigen Jahren bereits mit den Summarien Herrn Johann Sauberti Klassens Seel. Angefertiget, unjetzt mit ganz neuen und schönen Kupfer-Bildnissen nebst derenselben beygedruckten Lebens-Läufen, auch andern annehmlichen Figuren samt deren kurzen Auslegungen und angehengten Moralien ausgeziertet, dann von denen vorhin eingeschlichenen Druck-Fehlern auf das flessigste gereiniget, Uber dieses sind nicht alleein des seel. Hn. Lutheri und sienes Geschlechts warhafte und aus uralten Gemählden genommene Abbidungen un Lebens-Lauf beygefüget, dondern auch zu end des ganzen Werks, neben den Christlichen Haupt-Symbolis, ein kurzer und nützlicher Bericht von der Augspurgischen Consession slebsten...... Vorrede von J.M. Dilherr Nürnberg, Endter, 1736.
45847: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Bloemlezing uit de geschriften van dr.M Luther vertaald door B T Lublink Weddik predikant bij de Evangrelosch Luthersche gemeente te Amsterdam
21524: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - De Boodschap des Heils. Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars. Uitgelezen plaatsen uit al de geschriften van Luther vertaald door J. C. Verhoeff Predikant te Vaassen.
75318: LUTHER, dr. Maarten. (1483-1546, Wittenberg) door GELZER, HEINRICH PROF. - Dr. Martin Luther, de Hervormer Met 48 Staalplaten, originele Teekeningen van Gustav König. Bijschriften en historische schetsen
23425: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift alten und neuen Testaments nach Dr. Martin Luthers Uebersetzung.
30301: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
60319: LUTHER, MARTIN, 1483-1546] Biblia - BIBLIA das Ist die Gantze Heiligesc hrift Teutsch auffs neu zugericht
49257: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Paarlen uit de geschriften van M. Luther. Uit het Duits vertaald. 4e druk.
41373: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
19104: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Der Katechismus Lutheri. Nebst einer kurzen biblischen Geschichte und einer Erklärung der evangelischen Glaubens und Sittenlehre auf höchsten Befehl in dem Obergebürgischen Furstenthum des Burggrafthums Nürenberg von dem hochfürstl. Consistorio in Banreuth zum Gebrauch in Kirchen und Schulen eingeführt.
44752: LUTHER) PINOMAA, LENNART - Sieg des Glaubens. Grundlinien der Theologie Luthers. Edited by Horst Beintker.1
47954: LUTHER --- BRECHT, MARTIN - Martin Luther. 3 Bde. I. Sein Weg zur Reformation 1483-1521: II.Ordnung und Abgrenzung der Reformation 1521-1532 III. Die Erhaltung der Kirche 1532-1546.
76910: LUTHER --- BRECHT, MARTIN - LUTHER Ausgabe Calwer in 10 dln Hanssler teschenbich
7886: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Het leven van Maarten Luther. Door Judith O'Neill.
22821: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - keur uit de tafelgesprekken van Dr. Maarten Luther. Uit het Duits samengesteld en vertaald door ds. H. Stolk, Herv. Pred. te Scheveningen. 4e druk.
23029: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Luther die Hauptschriften Herausgegeben von H. Campenhausen.
22470: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - De vijf en negentig stellingen van Dr. Maarten Luther alsmede zijn Levensloop op Rijm. 31 October 1517-1917
46790: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - de smalkadische artikelen een belijdenisschrift der Lutherse kerk
40148: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
60298: LUTHER) JUNGHANS, HELMAR (ED.) - Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zum seinem 500. Geburtstag.
60300: LUTHER, dr. Maarten. (1483-1546, Wittenberg) - Stuttgarter Biblisches Nachschlagewerk, Anhang zur Stuttgarter Jubiläumsbibel mit erklärenden Anmerkungen 1
60301: LUTHER, dr. Maarten. (1483-1546, Wittenberg) - Stuttgarter Biblisches Nachschlagewerk, Anhang zur Stuttgarter Jubiläumsbibel mit erklärenden Anmerkungen
60308: LUTHER, MARTIN -- EDWARDS JR., MARK U. - Luther's Last Battles. Politics and Polemics, 1531-46.
77185: LUTHER, Maarten (1483-1546, Wittenberg). - Alten und Neuen t=Testament Ect hebt der vorede des e en Baron Carl bBlderbrandt=s von Canstein
16844: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - In zijn leven en werken. Van 1483-1525. Door diverse schrijvers.
2540: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Twee leerredenen gehouden op den eersten en tweeden kersdag 1522.
44376: LUTHER, MARTIN -- EDWARDS JR., MARK U. - Luther's Last Battles. Politics and Polemics, 1531-46.
44764: LUTHER, Maarten (1483-1546, Wittenberg). - von wahrer und falscher frommigkeit
36806: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - De Boodschap des Heils. Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars. Uitgelezen plaatsen uit al de geschriften van Luther vertaald door J. C. Verhoeff Predikant te Vaassen. .
77685: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen. voorede van Th van der Groe Met hisorische hinleiding va Hartelt LD A
7447: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Ein Lebensbild für das deutsche Haus von Georg Buchwald.
6620: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Twee Leerredenen. Over den onrechtvaardigen Mammon. Tekst Lukas XVI : 1-9. Met een aanhangsel, en korte verklaring over Galaten III : 15-22 en Galaten V : 16-24. Nieuwe onveranderde uitgave volgens de uitgave van de jaren 1540 en 1543.
4021: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Servum Arbitrum, Dat is de knechteljike wil, verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. uit het latijn getrouwelijk overgezety
60309: LUTHER, dr. Maarten. (1483-1546, Wittenberg) - The Schmalkald Articles Translated by william R russell
60310: LUTHER, MARTIN -- KOOIMAN, W.J. - Luther's kerklied in de Nederlanden. Met 15 afbeeldingen.
60365: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Kurze einfältige Fragen und Antworten aus dem kleinen Katechismo D. Lutheri, zusammengezogen durch M. Joh. Sötefleifch, superintendenten zu Göttingen. Bermerht mit einigen Fragen und Antworten, sammt angehängter Daus=Tafel aus D. Joach. Lütfemanns Unleitung zur Katechismus = Lehre und auserlesenen gebeten fur die Schuljugend
60362: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Geschiedenis van Broeder Hendriks verbranding in Dirmar benevenms een verklaring van den Tiende psalm door Maarten Luther 1525vertaald en toegelicht doo r Ph L G Steenbeek pred te Amsterdam
60364: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche
59117: LUTHER, dr. Maarten. (1483-1546, Wittenberg) KÖSTLIN, JULIUS (LUTHER) - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem inneren Zusammenhange dargestellt.
1912: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen.
32365: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Keur uit de tafegesprekken. Uit het Duits samengesteld en vertaald door Ds. H. Stolk Herv. Pred. te Scheveningen.
19575: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) door L. van Erpecum (1826-1900) - Woorden des geloofs, of korte schriftverklaringen. Getrokken uit de werken van Dr. M. Luther
60317: LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Das Neue Testament durch Dr. Martin Luther verteutscht : mitt kupfferstu¨cken.
46582: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - HAUS POSTILLE Predigyen an den sonndagen undwichtigsten festen des ganzen jahre nach der wittenberger husgabe vom jahre 1544 bearbeitet von DR D Schmidt
16847: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Paarlen uit de geschriften van M. Luther. Uit het Duits vertaald. 3e druk.
60295: LUTHER, dr. Maarten. (1483-1546, Wittenberg) - Luthers werke in ausmalhl. Unter Mitwirkung von albert Leißmann herausgegeben von Otto Clemen e.a.. 8 delen.
60296: LUTHER) ALTHAUS, PAUL - Die Theologie Martin Luthers. .
44367: LUTHER) JUNGHANS, HELMAR (ED.) - Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zum seinem 500. Geburtstag.
44415: LUTHER, dr. Maarten. (1483-1546, Wittenberg) - Luthers werke in ausmalhl. Unter Mitwirkung von albert Leißmann herausgegeben von Otto Clemen e.a.. 8 delen.
21359: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Servum Arbitrum dat is: De Knechtelyke wille; verklarende, dat de vrije wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn vertrouwelijk vertaald. Waarbij: D. Erasmus van Rotterdam van de vrije wil, tegen D. Martinus Luther.
3018: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers;mit einer vorrede vom Pralaten Dr HUffell
46628: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Beknopte verklaringe der christelyke leerre achtervolgens den kleinen catechismus van D. Martinus Lutherus. Ten dienste der Evangelische-Lutherschen Gemeente, toegedaan de Leere van de Onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenisse. te Middelburg in Zeeland twede druk. Op 't nieuws nagezien, en van verscheide drukfouten gezuivert.
72851: LUTHER, dr. Maarten. (1483-1546, Wittenberg) - Oder das siebende theologische schatzkastlein jenischen theil der teurtschen schriften d. martini lutheri 7 dln frankfurt j n humm u j gerlin 1665
31857: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Verklaring van de brief aan de Galaten. Vertaald door G.P. Sandberg en H. Schoonderwoerd naar de Duitse uitgave van Dr. Hermann Kleinkneht.
3352: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - D. Martin Luthers Ausführliche Erklärung der Epistel an die Galater. Nach der Textrecenzion von J. G. Walch.
44384: LUTHER, dr. Maarten. (1483-1546, Wittenberg) - The Schmalkald Articles Translated by william R russell
36897: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Luther Jahrbuch 1965 Jahrbuch der Luther Gesellschaft.
36896: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Luther Jahrbuch 1970 Jahrbuch der Luther Gesellschaft.
42736: LUTHER, Martin (1483-1546, Wittenberg). - Luther testament. Neues Testament und Psalmen mit Sonderseiten zu Luthers Leben un den Stätten seines Wirkens. Nach der übersetzung Martin Luthers.
42737: LUTHER, dr. Martin (1483-1546, Wittenberg). - Kleiner Katechismus mit Erklärung
46336: LUTHER, Maarten (1483-1546, Wittenberg). - Een Toevluicht voor de Zijnen dagboek bij de bijbel 3e druk
27812: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Ausgewählte Werke. Herausgegeben von H.H. Borcherdt und Georg Merz. Zweite veränderte Auflage. I: Aus der Frühzeit der Reformation 580 (2) blz. II: Die großen Schriften des Jahres 1520 384 (1) blz. III: Schriften zur Neuordnung der Gemeinde, des Gottesdienstes und der Lehre. 750 (2) blz. IV: Der Kampf gegen Schwarm- und Rottengeister 536 (2) blz. V: Von Obrigkeit in Familie, Volk und Staat 528 (1) blz. VI: Bibelübersetzung, Schriftauslegung, Predigt 566 (2) blz. VII: Tischreden 509 (2) blz.
29506: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Woorden van Luther. 2e druk
74762: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - de Grootekatechismus uit duits vertaald door J L Bleejker pred te MIDDELBURG
74763: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - de Smalkaldische artikelen een belijdenisschrift der Luthersche Kerk
42786: LUTHER, Maarten (1483-1546, Wittenberg). - Dr. Martin Luthers Praediger, alle Son ob Fest-Tages Evangelier ob Epistler samt Lidelfes Historien
5482: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Mij =zal niets otbrekenpslm 23 2e druk
15510: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Catechetische onderwyzingen Tweede deel.
72463: LUTHER, MARTIN UND HARTMUT MÜLLER (HG.): - Martin Luther - privat. Briefe an Familie und Freunde.Herausgegeben von Albrecht Beutel..
39889: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - D. Martin Luthers Ausführliche Erklärung der Epistel an die Galater. Nach der Textrecenzion von J. G. Walch.
39890: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Ausgewählte Werke. Herausgegeben von H.H. Borcherdt und Georg Merz. Dritte Auflage. Fünfter Band.
39894: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Der kleine Katechismus D Martin Luthers. Mit 200 Sprüchen, 38 Kirchenliedern un kleiner Biblekunde zusammengestellt von Dr. Karl Müller.
38941: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - De knechtelijke wille. Servum arbitrum. Verklarende dat de vrye niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn getrouwelijk vertaald.
15309: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen. voorede van Th van der Groe
48076: LUTHER, dr. Maarten. (1483-1546, Wittenberg) - Reformation Martin Luther Ein Sachbilderbuch zur Kirchengeschichte von Diertrich Steinwedde
44755: LUTHER, dr. Maarten. (1483-1546, Wittenberg) - Theologie des Kreuzes. (= Kröner 95). Die religiösen Schriften. Hrg. von G. Helbig. , 1933. XXVII/306 S., kl.-8°
39777: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Vier predikatiën. Preken over het geloof, de goede werken, het ambt van de H. Geest, Het gebed en het licht. Vertaald door D.J. Bastmeijer (Den Haag)
39778: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - keur uit de tafelgesprekken van Dr. Maarten Luther. Uit het Duits samengesteld en vertaald door ds. H. Stolk, Herv. Pred. te Scheveningen. 3e druk.
39780: LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) - Psalm 118. Vertaling en inleiding van C.J.I. Sluyk. Woord vooraf van Roel Houwink.
60366: LÜTHI, WALTER: - Andachten für alle Tage des Jahres [von Walter Lüthi];
19179: LUTJEHARMS, W. - Het philadelphisch-oecumenischstreven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
41937: LUTJEHARMS, dr. W. - Opvoeding op Hernhutter grond. Met foto's van J.H. Hasewinkel.
26273: LÜTJEHARMS, Dr. W. - Het philadelphisch - oecumenisch streven der hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60368: LÜTJEHARMS, Dr. W. - Het philadelphisch - oecumenisch streven der hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60370: LUTJEHARMS, W. - Het philadelphisch-oecumenischstreven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60369: LUTJEHARMS, dr. W. - Opvoeding op Hernhutter grond. Met foto's van J.H. Hasewinkel.
60371: LUTTERVELT, DR. R. VAN - De buitenplaatsen aan de vecht 1e druk, pp278 plus fotosectie met 103 afbeeldingen en uitklapbare kaarten.
43571: VEREL BAREND met tekeningen van Jan Lutz - de groote spelbreker
323: LUX, Mary - Wonderbaar Gered Een verhaal uit het leven van een landverhuizer in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.dor Mary lux
60372: LUX, Mary - Wonderbaar Gered Een verhaal uit het leven van een landverhuizer in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.dor Mary lux
11607: LUYKEN, Jan - Gedichten uit de poëzietuin van Jan Luyken. Met voorwoord van ds. G. A. Zijderveld.
60374: LUYKEN, Jan - Gedichten uit de poëzietuin van Jan Luyken. Met voorwoord van ds. G. A. Zijderveld.
60378: Luyt, Connie - Regen voor de serengeti
39432: LUYTJES, Fr. - Ethisch, Confessioneel of hervormd gereformeerd? Referaat gehouden voor den geref. bond(afd. Middelburg) op 21 maart 1936 in de Gasthuiskerk te Middelburg.
22672: LUYTJES, Fr. - Verzegeling met de Heilige Geest. Een tekstverhandeling over Efeze 1: 13. Bijvoegsel maandblad 'De oude paden'. Door de eindredacteur ds. Fr. Luytjes.
24755: LUYTJES, Ds. Fr. - Verzegeling met de Heilige Geest. Een tekstverhandeling over Efeze 1:13. Bijvoegsel maandblad ,,De oude paden''
24552: LUYTJES, Fr. - De bouwers van het Godsgebouw. 1 Korinthe 3 : 9 - 15.
60385: LYNDEN-VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - Wat de wind meevoert....
4011: LYNDEN, Josina Carolina van (1715-1791, huisvrouwe van Adriaan Buurt (1711-1781, Amsterdam) - Kort Begrip der beschouwende Godgeleerdheid van Adriaan Buurt, Predikant te Amsterdam, In Vragen en Antwoorden opgesteld door deszelfs Huisvrouw Josina Carolina van Lynden.
42294: LYNDEN-VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - Wat de wind meevoert....
74423: AUSTIN LYNN - Eindelijk thuis, Lia van Aken, derde druk
60386: LYSEN, A. - Bibliotheca visseriana. Dissertationvm ivs internationale illvstrantivm. Met portretten.
7449: LYSEN, A. - Bibliotheca visseriana. Dissertationvm ivs internationale illvstrantivm. Met portretten.
48549: Maar, H. G. De - Woordenlijst Engelsch - Nederlandsch en Nederlandsch - Englesch ten gebruike bij The britannia Primer eenvoudig leerboek de Engelsche taal
36755: MAARLEVELD, N. van - Hoe wonderlijk zijn Uwe wegen. 's levens raadselen in eene familie.
70938: Maars, Joh. C. - Het roversnest (geïllustreerd door J. de Vries)
75170: MAARSEN, JACQUELINE VAN - Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Herinneringen van Jacqueline van Maarsen..
75993: JH Koster Ned Herv predte Montfoort-Maartensdijk - Deze ellendige riep en de HEERE hoorde.
78346: VLIES van der Bas Maartensdijk - Elke dan van de parrtij SGP) Dagboek 2008
35736: MAAS, Joh. C. - zott n arjaan
43953: OERLE EN MAAS - De verzwegen oorlog
30790: MAAS, D. - Jonge helden. Deel 1en 2. Een verhaal uit de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog
60423: MAASLAND L C G - PLATENBOEKJE behorende bij Nederlands taalboek voor R K lagere school 2e druk
34611: MAASLAND, Arie - Zoektocht. Novelle. fictief verhaal of ik een kind van God ben
48359: Jong de N Uithuizermeeden en Montijn A J te Maassluis - AANDENKEN bij het verlaten van de zondagsschoolvoor meisjes met een inledend woord van Dr.E Barger predikantte Amstedam
77641: LOOMAN Herman illustraties Dick van der Maat - Tij Wits de toren wachter Oebersanka de wonder papegaai
25821: MAATJES, J.H. - Kinderversjes voor school en huis. Door J.H. Maatjes, in leven predikant te Bunschoten.
17186: MAATJES, J.H. - Kinderversjes voor school en huis door J.H. Maatjes, in leven predikant te Bunschoten.
42728: MAATJES, K. - Hervormingsdag 31 october 1517. Door ... Hoofd der Wilhelmus van Nassouwe-school te Delft. Maarten Luther.
60427: MAC GILLAVRY, ANNEMIE - Want ik heb uw vader gekend 1ste druk.Dochter van auteur bezoekt Indonesie.
39695: MacCheyne Robert Murray door. VALEN, L.J. - Gedreven door Zijn liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne.
60428: MACCHEYNE, R. M. - De blijdschap van de gelovige
60429: MACCOVIUS, Johannes - Godgeleerde onderscheidingen en wijsgeerige regelen. Uit het Latijn vertaald door (wijlen) Dirk van der Meer.
2255: MACDONALD, D. - Uit het leven en nagelaten werken van ds. Donald MacDonald, Shieldaig - Ross-Shire. Door ds. Donald Macfarlane, predikant van de vrije Presbyteriaanse kerk te Dingwall.
60430: MACDONALD, D. - Uit het leven en nagelaten werken.
77896: MACDUFF, J. R. Dr - Herineringen aanPatmos of enige velange]rijke woorde en visioene uit OPENBARINGEN
60433: MACKINNON, K. - Indonesië Prachtig geillustr. boek over de Indonesische natuurparken. Index. Bibliogr. ornam. & verguld linnen met orig. stofomslag.
43343: Pont Maclaine M W - een alkmaarsche Burgermeestersdochter 2 e druk
12756: MACLEHOSE, J. H. - De gouden schakel. Met illustraties van Will Nickless, bandontwerp van corrie van der baan
60437: MADSEN, N. P. - Ole
60438: MAESENEER F. de - De methode van de theologie volgens Erasmus
49234: Magaretha, Anthonia - De kostbare vaas Tekeningen van Henk Poeder Vierde, herziene druk.
66487: STUIVERS MAGAZIJN - Geillustreerd Stuivers Magazijn tijdschrift voor iedereen elk wat wils
43767: MAHMOODY, BETTY met DUNCHOCK, ARNOLD D. - Uit liefde voor mijn kind. het vervolg op de wereldwijde bestseller in een sluier gevangen (not without my daughter)
20139: MAIMBOURG, Louis (1610-1686) - Histoire du schisme des Grecs. (...) Derniere edition. (twee delen in één band)
60441: MAIMBOURG, Louis (1610-1686) - Histoire du schisme des Grecs. (...) Derniere edition. (twee delen in één band)
60442: MAIMBOURG, Louis - Histoire du grand schisme d'occident. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de jesus.
60447: MAK, DS. C. & C.J. DE KRUIJTER [INTROD.]. - Acta van het synodaal convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892). Met bijlagen en registers.
60448: MAK, GEERT - Het Stadspaleis, de geschiedenis van het paleis op de dam derde druk
60449: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader Geschiedenis van het Nederland van de 20e eeuw aan de hand van interviews, oude krantenberichten en bewaard gebleven brieven.
60451: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader. .
47052: MAK, GEERT - Het Stadspaleis, de geschiedenis van het paleis op de dam derde druk
23953: MAK, DS. C. & C.J. DE KRUIJTER [INTROD.]. - Acta van het synodaal convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892). Met bijlagen en registers.
60454: MAKKENZE, A. Ds. - Een gezegende tijd en een genadig voorrecht. Over psalm 51.
60453: MAKKENZE, A. ds - Een zekere gang en een gewisselijk doorkomen. Nieuwjaarspredikatie over psalm 23 vers 4a
60457: MAKRAKIS, Apostolos - The logos and Holy spirit in the unity of Christian thought. According to the Teachings of the Orthodox Church, in five volumes serie; 5 delen
25416: MAKS, W.N.J. - Feestbloempjes voor de huiskamer.
60458: MAKS, W.N.J. - Feestbloempjes voor de huiskamer.
28343: MALAN, C. - De vrijmachtige en heilige genade van God. Door C. Malan, doctor in de theologie en dienaar des Goddelijken Woords te Geneve. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
53681: DIV. AUTEURS o.a.. Ds J v/d Haar/ Ds W op Hof/Ds F Malan e.a. - Het blijvende Woord deel 1-2-3-. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord is verkondigd. 3dln
38913: MALAN, C. V D M teGeneve - Het vrijmachtige en heilige welbehagebn Gods . Door C. Malan, doctor in de theologie en dienaar des Goddelijken Woords te Geneve. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
60461: MALET, NICOLE - Dieu selon Calvin. Des mots à la doctrine.
60462: MALGO, Dr. W. - Nieuws uit Israël. Maandblad van de Ver. voor Bijbelstudie in Israël ,,Beth Shalom'' Nr. 44 Januari 1982 tot Nr. December 1982.
78250: MALJARS A - Het WILHELMUS auteurschap,datering enstrekking enkritische toutsing en nieuwe interpretatie proefschrift
23630: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 45e jaargang. 1997-1998.
23631: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 43e jaargang. 1995-1996.
23632: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 42e jaargang 1994-1995.
60468: MALLAN F-VERHOEKKS W- DORSMAN J P ouderlingen A Gunter, D van Mourik-L de Braal - Het nageslacht voor ogen een bundel interviews met o.a Ds P J Dorsman,Ds W Verhoeks.Ds F Mallan e.a door Dkkenberg v.d W en Garde v d R A
70561: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.47 jaargang. 1999-2000 jaargang
28370: MALLAN, Ds. F. (Pred. Ger. Gem.in Nederland - Uit het zieleleven. Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm.
36332: SCHOLTEN; BAAK; BOEDER; MALLAN;w - Wat gesproken is... Referaten uitgesproken voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studerenden op Gereformeerde Grondslag.
23635: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 39e jaargang. 1991-1992.
60495: MALLAN, Ds. F. (Pred. Ger. Gem.in Nederland - De uitstorting van de Heilige Geest door de verhoogde Middelaar. Pinksterpredikatie.
23637: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 36e jaargang. 1988-1989.
23636: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 37e jaargang. 1989-1990.
23633: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur) - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 41e jaargang. 1993-1994.
60506: MALLAN, Ds. F. red erf em in ed. - Waarschuwende voorbeelden
6450: MALLAN, Ds. F ds A Wink. / L. M. P. Scholten (e.a.) - Uit ons uitgegaan. Herdenking 25 jaar Geref. Gem. in Ned. 1953-'78
23639: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 31e jaargang. 1983-1984.
35482: MALLAN, Ds. F. (Pred. Ger. Gem.in Nederland - Het boek der openbaring. 2 delen.
39678: MALLAN, Ds. F. (Pred. Ger. Gem.in Nederland - Des Heeren toorn zal zich niet afwenden. Nederlands bevrijding herdacht.
37256: MALLAN, Ds. F. (Pred. Ger. Gem.in Nederland - 100 jaar Gereformeerde gemeente in Nederland GOUDA 1908-2008
37481: DORSMAN P J/ Kwamp w / Mallan F e.a - Mbuma-zending. Toespraken en referaten gehouden op 5 mei 1970.
60471: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 44e jaargang. 1996-1997.
60489: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 19e jaargang. 1971-1972.
23641: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 30e jaargang. 1982-1983.
60493: MALLAN, Ds. F. (Pred. Ger. Gem.in Nederland - Van Veenendaal naar Gouda. Afscheid Ds. F. Mallan van Veenendaal, bevestiging te Gouda door de weleerwaarde heer Ds. M. van Beek te Opheusden en intrede te Gouda met de gehouden toespraken.
46698: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 30e jaargang. 1982/83
77704: MALLAN, Ds. F. (Pred. Ger. Gem.in Nederland - Het boek der openbaring. 2e deel
23643: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 25e jaargang. 1977-1978.
23644: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 24e jaargang. 1976-1977.
23645: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 23e jaargang. 1975-1976.
23646: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 22e jaargang. 1974-1975.
23647: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 21e jaargang. 1973-1974.
23648: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 20e jaargang. 1972-1973.
23649: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 19e jaargang. 1971-1972.
77660: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.51 jaargang. 2003-2004
23634: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 40e jaargang. 1992-1993.
46699: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 31e jaargang. 1982/84
46700: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 36e jaargang. 1986/87
46701: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 38e jaargang. 1990/91 met de no,s 18e t/m 52 van de 37 e jaargang
46702: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 7-381e jaargang. 1990/91
23642: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 28e jaargang. 1980-1981.
46697: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 29e jaargang. 1981/82
70564: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.53 jaargang. 2005-2006
75286: BREEVART V/D GZWIJNENBURG-MALLAN- E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten van de op 8 juni1968 in Utrecht gehouden zendingsdagen.
23638: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 33e jaargang. 1985-1986.
33281: MALLAN, Ds. F. (Pred. Ger. Gem.in Nederland - Van Veenendaal naar Gouda. Afscheid Ds. F. Mallan van Veenendaal, bevestiging te Gouda door de weleerwaarde heer Ds. M. van Beek te Opheusden en intrede te Gouda met de gehouden toespraken.
23640: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 29e jaargang. 1981-1982.
70562: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.50 jaargang. 2002-2003
70563: MALLAN, Ds. F. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.52 jaargang. 2004-2005
60507: MALLEFILLE, Jean Felicien (1813-'68) RUIJSCH, A. (1797-1871) - Geregtigheid en wraak, of de vader regter over zijnen zoon, tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille, geheel vrij bewerkt door A. Ruijsch.
201: MALLEFILLE, Jean Felicien (1813-'68) RUIJSCH, A. (1797-1871) - Geregtigheid en wraak, of de vader regter over zijnen zoon, tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille, geheel vrij bewerkt door A. Ruijsch.
60509: MALLOT, BEATRICE - De gelaarsde kat
60510: MALOT, H. - Alleen op de wereld. Illustratie's van Sani.
14117: MALOT, Hector - Alleen op de wereld. geautoriceerddevertaling van J M Bloemink-Lugten en F H N Bloenink met orgene;e prente
35784: MALOT, H. - Alleen op de wereld. Illustratie's van Sani.
24582: MALTZAHN, E. von - Contra naturam? Een boek voor onzen tijd. Door E. von Maltzahn.
43515: MALTZAHN - OSANNE IN EXCELSIS
23251: MALTZAHN, E. von - De Hofprediker verhaal uit den tijd der Hervorming in Mecklenburg.
43588: MALTZAHN E.VON - Beproefde trouw
24538: MALTZAHN, E. von - Het Heilig bloed eenverhaal uit den tijd der Hervorming inMecklenburg 2e
16956: MALTZAHN, E.von - Een heilig neen 5e druk
72024: MAN, HERMAN de - De barre winter van negentig
72027: MAN, HERMAN DE - De koets,
40988: MAN, Herman de - Zonen van de Paardekop
43460: MAN, ANNIE DE - Annemieke.
43617: MAN, HERMAN de - Rijshout en rozen & Marie of hoor ook de wederpartij
43770: MAN, Herman de - Wonderlijke ontmoetingen. Tweede druk
43818: MAN, HERMAN DE - Rijshout en rozen.
23764: MAN-VAN BEEK, C. de - Bij ons schiijnt altijd de zon Elwin een kinf met het Syndroom van Down
18742: MAN, Herman de - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
40521: MAN, Herman de - Het Wassende water zestiende druk
43996: MAN,HERMAN DE. - Zonen van den paardekop. 1e druk.
44581: MAN, HERMAN DE - Het wassende water & Maria en haar timmerman
46132: MAN, HERMAN DE - Geiten. Menschen en hun beesten. tweede druk
34406: MAN-VAN BEEK, C. de - Bij ons schiijnt altijd de zon
9166: MAN, Herman de - Rijshout en rozen.
30572: MAN, H. de - Een stoombootje in den mist. Roman door Herman de Man. zesde druk
60511: MAN, DR. D. DE. - Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. , Naar het te Arnhem berustende handschrift. .
60512: MAN, H. de - Een stoombootje in den mist. Roman door Herman de Man. zesde druk
60517: MAN, HERMAN DE - Geiten. Menschen en hun beesten. tweede druk
60518: MAN, HERMAN DE - Geiten. Menschen en hun beesten. 3e druk
3330: MANCINUS, Leopoldus (S.J.) - Passio D.N. Jesu Christi nov-antiqua: id est: Analecta dominicae passionis e compluribus S. Scripturae locis quibis de Christo patiente non pauca ab Evangelistis praetermissa at in aliis Sacrae Scripturae libris consignata commemorantur et hic aliquot dissertationibus paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; additis etiam indicibus uberrimis tam rerum et historiarum quam materiarum proconcionibus etc.; opus ad multiplicem praesertim concionatorum pro totius anni Dominicis ac Festis accommodatum et in duas partas distributum quarum pars prima complectitur dolores animi Christi patientis, altera corpore, auctore P. Leonardo Mancinoe Societate Iesu.
60522: MANCINUS, Leopoldus (S.J.) - Passio D.N. Jesu Christi nov-antiqua: id est: Analecta dominicae passionis e compluribus S. Scripturae locis quibis de Christo patiente non pauca ab Evangelistis praetermissa at in aliis Sacrae Scripturae libris consignata commemorantur et hic aliquot dissertationibus paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; additis etiam indicibus uberrimis tam rerum et historiarum quam materiarum proconcionibus etc.; opus ad multiplicem praesertim concionatorum pro totius anni Dominicis ac Festis accommodatum et in duas partas distributum quarum pars prima complectitur dolores animi Christi patientis, altera corpore, auctore P. Leonardo Mancinoe Societate Iesu.
60523: MANDELA, NELSON - In gesprek met mijzelf - persoonlijke notities Met een voorwoorsd van Barack Obame
60525: Manen, N. F. van - Rechtshulp in de buurt - Een vergelijkend onderzoek naar rechtshulpverlening in twee Amsterdamse wijken
60526: MANEN- PIETERS, Jos van - Elke woestijn heeft zijn bron.
30716: MANEN- PIETERS, Jos van - Elke woestijn heeft zijn bron.
59775: Leier Manfred Dr. - 100 mooiste pleinen van de wereld een reis door 5 continenten
37880: MANGER, Sebald Godfried (1703-'95, Delft) - Het betamelyke stil zyn en vertrouwen, waarin de liefhebbers der zuivere waarheid hunne sterkte vinden, wanneer zy de vyanden van messias' hoogheid bestraffen, andere daartegen waarschuwen en aanmoedigen, om met op verlochening van alle schepselen op God te vertrouwen, wiens sterkte zyn volk kan, wiens goedertierenheid het selve zal behouden. Voorgestelt in de verklaring en toepassing van den LXII. Psalm. Door Sebald Godfried Manger, bedienaar des H. Evangeliums en professor der H. Godgeleertheid, te Maestricht.
2492: MANN, Rev. Hames - Domineestypen. Met een voorrede van Dr. Ph. J. Hoedemaker. Uit het Engelsch.
60529: MANN, Rev. Hames - Domineestypen. Met een voorrede van Dr. Ph. J. Hoedemaker. Uit het Engelsch.
60531: MANNING A F, - W.A.A. MES, J.H. ROES (red) - Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum. Een reeks inventarissen. Band 2 en 3. Band 2: 270 blz. Geb. Band 3: 292 blz. Geb.
60532: MANNING, DR. A.F. - Op zoek naar het alledaagse vaderland
60533: MANNING, PROF.DR.A.F. HOOFDRED. - Erfgoed van Nederland. Wat ons bleef uit een roerig verleden.
33185: MANNING A F, - W.A.A. MES, J.H. ROES (red) - Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum. Een reeks inventarissen. Band 2 en 3. Band 2: 270 blz. Geb. Band 3: 292 blz. Geb.
45084: MANSERGH, JESSIE - Een jonge heethoofd. vertaald uit het engels door Cora.
29832: MANTON, Thomas - De verheerlijking van Christus op de berg. Zeven preken Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
60535: MANTON, Thomas - De verheerlijking van Christus op de berg. Zeven preken. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
1207: MANTON, Thomas - De verheerlijking van Christus op de berg. Zeven preken. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
60537: MANUSOV, CLASINA. - Pelgrims en Profeten: Bunyan's the pilgrim's progress in de mystieke denkwereld van Jacob Böhme.
61067: Michelangelo Mappe, - Des Kunstwarts. Four paper enclosed folders.
43124: MARAIS, Guillaume François. - Nagelatene leerredenen van (...) in leven Herder en Leeraar der Ned. Gereformeerde Kerk te Goudini, Ceres, Vrijheid en Riversdal, en Docent aan het Opleidings-Instituut te Wellington van 1905-1911. Dit boek is verkrijgbaar bij Ds. C.V. Nel, Cradock.
60538: MARANG, Gerardus Pieter - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Proefschrift. ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks- Universiteit te Utrecht op gezag van den rector magnificus Dr. Jan de Vries Hoogleraar in de faculteit der wis- en natuurkunde tegen de bedenkingen van de faculteit der Godgeleerdheid te verdedigen op woensdag 30 Juni 1909 Door Gerardus Pieter Marang, geboren te Dordrecht.
60539: MARANG, Gerardus Pieter - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Proefschrift.
60540: MARANG, Gerardus Pieter - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
19175: MARANG, Gerardus Pieter - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Proefschrift.
38530: MARANG, Gerardus Pieter - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
13970: MARANG, Gerardus Pieter - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Proefschrift. ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks- Universiteit te Utrecht op gezag van den rector magnificus Dr. Jan de Vries Hoogleraar in de faculteit der wis- en natuurkunde tegen de bedenkingen van de faculteit der Godgeleerdheid te verdedigen op woensdag 30 Juni 1909 Door Gerardus Pieter Marang, geboren te Dordrecht.
45696: POORTHUIS MARCEL - Hamer op de rots artikelen over teksten en hun uit leg in jodendom en christendom
63751: POORTHUIS MARCEL - Hamer op de rots artikelen over teksten en hun uit leg in jodendom en christendom
34066: MARCHANT, Jacques (1585-1648) - Vitis Florigera de palmitibus electis oderem spirans svavitatis ac caeli vinum suis propinans cultoribus. Hoc est dissertatio et doctrina moralis de festis, vita, gestis sanctorum qui in ecclesia coluntur annua solennitate et instar palmitum Vitis, vitae rorem proferunt et odorem. In gratiam pastorum, et verbi divini praeconum in lectionum areolas divisa. Auctore R.D. Iacobo Marchantio. Oppidi Coviniensis pastore & Decano. In coenobijs celeberrimis, cum Florenssiensi, tum laubiensi quondam sacrae Theologiae Professore. Tomus Primus.
60542: MARCHIE v. VOORTHUIJSEN, E. du - Tot een wachter gesteld. Verslag begrafenis en drie predikaties.
46834: MARCHIE VAN VOORHUYZEN E DU - KETTERIJ VAN J SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF (REDAKTIE) - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente. 7e en 8e Jaargang 1984-1985
21300: MARCHIE v. VOORTHUIJSEN, E. du/ Poel van der Joh/Ketterij van de M / Smits C - Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 1e jaargang 1878 en 2e jaargang 1979. Geb. .
73785: MARCHIE v. VOORTHUIJSEN, E. du - In stilheid tot U. Levensherinneringen, aantekeningen uit predikaties, twee overdenkingen,
1309: MARCHIE v. VOORTHUIJSEN, E. du - Tot een wachter gesteld. Verslag begrafenis en drie predikaties.
38251: MARCK, Johannes à (1656-1731, prof. Leiden) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. (...) De Vyfde druk.
39091: MARCK, Johannes à (1656-1731, prof. Leiden) - Het merch der christene Got-geleertheit, Behelsende te gelyk eene korte leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latynsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. Van (...) De vierde druk.
60546: MARCK, Johannes à (1656-1731, prof. Leiden) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De vierde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele onderscheidingen opgeheldert.
60547: MARCK, Johannes à (1656-1731, prof. Leiden) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De vierde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele onderscheidingen opgeheldert.
76061: MARCK, Johannes à (1656-1731, prof. Leiden) WILHELMIUS, Dr. Johannes (1671-1754); - Kort opstel der Christene Got-geleertheit tot leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen. Getrokken uit de grootere werken van Johannes à Marck. En dus uitgegeeven door Johannes Wilhelmius, theologiæ doctor en predikant tot Rotterdam. Den achsten druk, van veele fauten gesuivert.
4094: MARCK, Johannes à (1656-1731, prof. Leiden) - Kort opstel der Christene Got-geleertheit. Tot leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen. Getrokken uit de grootere werken van Johannes à Marck. En dus uitgegeeven door Johannes Wilhelmius, theologiæ doctor en predikant tot Rotterdam. Den vijfde druk, van veele fauten gesuivert.
6739: MARCK, Johannes à (1656-1731, prof. Leiden) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De derde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele onderscheidingen opgeheldert.
25076: MARCK, Johannes à (1656-1731, prof. Leiden) WILHELMIUS, Dr. Johannes (1671-1754); - Kort opstel der Christene Got-geleertheit tot leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen. Getrokken uit de grootere werken van Johannes à Marck. En dus uitgegeeven door Johannes Wilhelmius, theologiæ doctor en predikant tot Rotterdam. Den achsten druk, van veele fauten gesuivert.
16127: MARCK, Johannes à (1656-1731, prof. Leiden - Kort opstel der christene Got-geleertheit, tot leeringe der waarheeden. Getrokken uit de Grootere Werken van Johannes à Marck, leeraar in de Akademie en Gemeente tot Leiden. En dus uitgegeeven door Joannes Wilhemus. De =5edruk, van veele fouten gezuivert.
60553: MAREE,PIET en Henk KEMP - s,Avond voorv wij slapen gaan
60551: MAREE,PIET - Dingen omte doen
60552: MAREE,PIET en Henk KEMP - SIEN EN FRANS VAN BOER HANS met 100 voorbeelden
60550: MARÉE, Piet - Knutseltips voor de tuin.
60554: MAREE,PIET en Henk KEMP - Twee poppen op stap
43462: MAREN,G.H. VAN - De handen van Stefke Gielens.
60555: MAREN, G. H. van - Sander Westerhout geeft gas - tweede druk
60556: MAREN, G.H VAN - Julia en het toversteentje. Geïlustreerd door Henk Poeder.
48894: Maren, G.H van - Julia en het toversteentje. Geïlustreerd door Henk Poeder.
44622: DEKKER MARG - De kinderen van tante eddie
47774: Marga - Annie en noortje
60557: MARGA - Annie en noortje
60558: MARGADANT, S. W. F. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Twintigduizend citaten aphorismen en spreekwoorden.
60559: MARGARETHA, A. - De kostbare vaas
56362: HELDER HUITING Margreet - van GROTE Waarde 125 jaar ouderzorg in Veenendaal 40 jaar De Engelenburg
78353: BRUIJN Margreet - De Wonderketting verhaal vol avonturen
77169: GRAAF de Margriet - Het kinderwagen raadsel
60561: MARGUERITE DE NAVARRE. COTTRELL, R.D. - The grammar of silence.A reading of Marguerite de Navarre's poetry.
72714: STEEN MARGUERITE - De zon in mijn noodloot Bristol, Cuba, Cuba, Terugkeer, 4 delen, geautoriseerde vertaling van W.H.C. Boellaard
60562: MARGULL, Hans Jochen. - Zur Sendung der Kirche. Material der ökumenischen Bewegung. Theologische Bücherei. Neudrucke und Bericht aus dem 20. Jahrhundert. Band 18. Mission und Ökumene.
41793: MARIA - De sneeuwklokjes met twee platen.
50209: BEEK VAN MARIA - Het Leven en de voorvallen van Maria van Beek geb 1 febr 1818 -overl17maart 1891
56925: HONKOOP. MARIA - Kom op Citroentje
60563: MARIA - De sneeuwklokjes met twee platen.
76829: LAARMAN MARIA - De vertellingen van Jo voor onze kl;einen geillusstreerd Tjeerd Bottema
73088: HONKOOP MARIA - Bramenbeest
60564: MARIÆ, B. van - Via secura ad beatam mortem, a mortuis, e Lectulo mortuali, è purgatorio, ex Inferno, & è coelo, per documenta varia monstrata; DD. Sodalibus B. Mariæ V. ab Angelo Salutatæ, in Xenium proposita.
73034: SCHALK-MEIJERING MARIAN - De school in actie
73035: SCHALK-MEIJERING MARIAN - De eend op de stoep, vierde druk
74123: SCHALK-MEIJERING MARIAN - Anne's vader op missie
70469: SCHALK-MEIJERING Marian - Mijn vriend komt uit het buitenland met illustraties van Hent van den Berg
71666: SCHALK-MEIJERING MARIAN - Het rode huis, tweede druk
75407: WITVLIET Marianne - Enkele reis aix CLK boekenweek g3eschenk
78064: MARIE, Jeanne - Het gezin van den grenswachter tekeningen O Geerling
47318: Marie - Elsje van Heidelust
40707: MARIE, JEANNE - Kerstfeest in Januari
70818: HONIG MARIE - Milliie's vacantie geillustreerd door Toos Prins negende druk meisjesboeken leeftijd 8-12 jaar
70819: HONIG MARIE - Een klein, klein Jokkentje geillustreerd door Nelly Spoor derde druk deel 8 naar M.P. Rosmade
39413: MARIE, Jeanne. - Atie's Kerstgeschenk.
49214: Marie, Jeanne - Kerstfeest in januari. Tekeningen van J. Veenendaal
41799: MARIE, JEANNE - Jopie' s kerstfeest
48885: Marie, Jeanne - Zoo'n kleine broer. geillustreerd door R. en M. Snapper.
12900: MARIE, Jeanne - Het spel ging niet door . . . Met illustraties van Rie Reinderhoff.
12901: MARIE, Jeanne - De laatste wagen. Pentekeningen van Nans van Leeuwen.
12902: MARIE, Jeanne - In de sneeuw. Met illustraties van Anny Rot.
12906: MARIE, Jeanne - Het spel ging niet door . . . Met illustraties van Rie Reinderhoff.
12911: MARIE, Jeanne - Rudi en de rode rozen. Met illustraties van Mies Bloch.
32328: MARIE, Jeanne. - Van twee poppen en een stout meisje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
60650: MARIE - Wolken met zilveren rand geillustrerd O geerling en een kleurplaat
49191: Marie, Jeanne - Dát wat het echte. Met tekeningen van Jeanne Faure.
60580: Marie, Jeanne - Wat Steef vergat. Tweede druk.
60582: MARIE, JEANNE - Kerstfeest in januari. Tekeningen van J. Veenendaal
60583: MARIE, Jeanne. - Van twee poppen en een stout meisje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
60584: MARIE, Jeanne. - In t land van Strijen de geschiedenis van een huisgezinonderdespaansche troebelen geillustreerdMarius Richters
40505: MARIE - Donkere tijden in een Jongensleven
60579: MARIE, JEANNE - Zoo'n kleine broer. geillustreerd door R. en M. Snapper.
60565: MARIE - Twee zusters.
60566: MARIE - Elsje van Heidelust. Oorspronkelijk verhaal door Marie.
60567: Marie - Elsje van Heidelust
60568: Marie - Elsje van Heidelust
60569: MARIE, J. - In de sneeuw
60570: MARIE, Jeanne - Het spel ging niet door . . . Met illustraties van Rie Reinderhoff.
60571: MARIE, Jeanne - De laatste wagen. Pentekeningen van Nans van Leeuwen.
60572: MARIE, Jeanne - In de sneeuw. Met illustraties van Anny Rot.
60574: MARIE, Jeanne - Het spel ging niet door . . . Met illustraties van Rie Reinderhoff.
60575: MARIE, Jeanne - Rudi en de rode rozen. Met illustraties van Mies Bloch.
60576: MARIE, Jeanne - Van Robbie en Ineke.
60577: MARIE, JEANNE - Kerstfeest in Januari
70636: BODEART MARIE - Prins Almazons makker geillustreerd door B & J Midderigh-Bokhorst
62300: Mellegers Pieter en Marigje- Boogaard Mina en Aantjes Broere Marie - EEN van Geest en een van zin uit het gezelschapsleven
35056: MARIE - Elsje van Heidelust. Oorspronkelijk verhaal tekeningen E J Veenendaal
33992: MARIE - UIt het leven van een cicusgezin.
47646: Marie - Elsje van Heidelust

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9