Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
13710: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van des schrijvers overbrenging uit het rijk des Satans tot het koningrijk Gods. Vooraf gaat het leven van den schrijver beschreven door W. Huntington. Uit het Engelsch vertaald door H.J. Budding.
18260: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
21793: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen zonder de belegering, geweld, bloedstorting of eenige schade voor de eigenaars. In een brief aan een vriend. Vertaald door C. W.Smit.
23218: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit.
32374: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen zonder Belegering, geweld, bloedstorting of eenige schade voor de eigenaars. Vertaald door C.W. Smit.
32881: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua Aurita (de luisterende steenuil) en Philomela in het Koningsdal (de zingende Nachtegaal).
32926: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het geroep van Klein Geloof Gehoord en beantwoord en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend. Uit het Engels door A. van der Kooij (Herv. Pred.)
33111: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het geroep van Klein Geloof Gehoord en beantwoord en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend. Uit het Engels door A. van der Kooij (Herv. Pred.)
34036: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Afscheidspredicatie. Van Wijlen den eerwaarden Heer W. Huntington s.s. Gepredikt in de voorzinigheidskerk, GRAY's INN LANE, op woensdagavond 9 juni 1813. "Vergader de overgeschoten brokken, opdat niets verloren gaat."Joh. VI : 13
3538: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De gebroken en de springbron.
36343: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De Vernieling des Doods door de Fontein des Levens. Of De Dood teniet gedaan door het leven, en de onverderfelijkheid tot het Licht gebracht. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden.
38858: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De gebroken bak en de springbron. waarbij Het Kind der Vrijheid-Het verlies en het hersten en Gods Souvereine Genade
39721: HUNTINGTON, W. - Bestreden en Bemoedigd. Briefwisseling met J. Jenkins.
48971: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. vierde druk
76287: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen..
1510: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - God, de Kassier der armen of de geloofsbank. Een verhaal van de veelvuldige uitreddingen der Goddelijke voorzienigheid, de schrijver op onderscheidene tijden geschonken. Vertaald door PM vamn OverbeekeDebank des geloofs
57544: HURLEY, MICHAEL (EDITOR) - Irish Anglicanism: 1869-1969, essays on the role of Angicanism in Irish life, presented to the Church of Ireland on the occasion of the centenary of its disestablishment by a group of Methodist, Presbyterian, Quaker and Roman Catholic Scholars
44368: HURLEY, MICHAEL (EDITOR) - Irish Anglicanism: 1869-1969, essays on the role of Angicanism in Irish life, presented to the Church of Ireland on the occasion of the centenary of its disestablishment by a group of Methodist, Presbyterian, Quaker and Roman Catholic Scholars
32586: HUSEN, R. - Geschiedenis der Hervorming. in de 15de, 16de en 17de eeuw.(Van John Wicliff en Johannes Huss tot op den vrede van Munster en Osnabruck in 1648) Beschreven voor het Nederlandsche volk door R. Husen, Ridder in de orde van Oranje-Nassau, Schrijver van eene Geschiedenis des Vaderlands in 2 delen van ▒ 800 blz, van het leven an Koning Willem III, van de Levensbeschrijving van Prins Willem I in "Vorstenhuis en Vaderland" en van de afzwering van Philips II in 1581 en van verschillende paedagogische werken.
69566: HUSEN, R, KLEYN, A.A., KLOPPERS, P.J., LUMMEL, H.B. VAN & G. SCHUTTE. - Vorstenhuis en Vaderland. De levensbeschrijvingen der Prinsen van Oranje-Nassau en van Hare Majesteiten Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden met de Historie uit hun tijd.
57545: HUSER, J. EA. - Tussen stroom en water. Vijftig jaar PZEM
57546: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH)-+ - Twaalf kleine profeten. 2e deel.
57548: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
19386: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
57547: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
62939: OOSTERHUIS HUUB - Gezongen liedboek
72061: OOSTERHUIS HUUB - Niets is onmogelijk
62936: OOSTERHUIS HUUB - hoe ver is de nacht
62937: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
62928: OOSTERHUIS HUUB - geestverwant, beschouwing over jezus .
62929: OOSTERHUIS HUUB - gij die weet
62930: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
62931: OOSTERHUIS HUUB - gaan waar geen weg is
62933: OOSTERHUIS HUUB - gebeden en psalmen
45042: OOSTERHUIS HUUB - Aandachtig liedboek
45043: OOSTERHUIS HUUB - geestverwant, beschouwing over jezus .
45044: OOSTERHUIS HUUB - gij die weet
45045: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
45046: OOSTERHUIS HUUB - gaan waar geen weg is
45047: OOSTERHUIS HUUB - in het voorbijgaan
45048: OOSTERHUIS HUUB - gebeden en psalmen
45052: OOSTERHUIS HUUB - Aandachtig liedboek
45055: OOSTERHUIS HUUB - hoe ver is de nacht
45697: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
45698: OOSTERHUIS HUUB - het jooodse erfgoed
47285: OOSTERHUIS HUUB - Gezongen liedboek
57552: HUURDEMAN, P. - Jonker Jan van Waterland
57550: HUURDEMAN, P. - Leiden's ontzet.
71491: HUURDEMAN, PIET - Leidens ontzet, ge´llustreerd dor Dick de Wilde
33324: HUURDEMAN, P. - Leiden's ontzet.
43223: HUURDEMAN, P. - Jonker Jan van Waterland
43420: HUURDEMAN, PIET - Het beleg van Haarlem. 1e druk, illustratiesDick de Wilde
57554: HUYDECOPER - Balthazar Huydecoper een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator. Proefschrift.
19363: HUYDECOPER - Balthazar Huydecoper een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator. Proefschrift.
915: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. metGOd benevenx eenige stichtelijke rymen doorPieter en Jan Huigen met kumnd=st plsstsen doorJan Luiken WAARBIJ Alleen sprake met GOD
57557: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN1649 - NA 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. Het Koninkrijke Gods is Rechtvaerdigheid, en Vrede, en Blijdschap door den Heiligen Geest. Rom. 14. 17 4e druk. Hier zyn bygevoegt de stichtelyke rymen van J. H. Waarbij Alleensprake metr GOD (door den Auteur van de geginzelen van Gods koningryk in den mensch en een brief van een Moeder aan haar toekomende kindt Gedrukt voor de Auteur en te bekomen Amsterdam by Cornelis vander Sys in de Beurstraat 1724 Waarbij gebonden STICHTELIJKE RYMEN op verscheyden stoffen hier in order gesteld in twee deelen met Schoone Kopere Platen door Jan Huygen Amsterdam By Jacobus Verheyde Boekverkooper op de hoek van de Molsteeg 1722
57556: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN1649 - NA 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. Het Koninkrijke Gods is Rechtvaerdigheid, en Vrede, en Blijdschap door den Heiligen Geest. Rom. 14. 17. r fff
41352: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN1649 - NA 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. als mede een Alleensprake metr GOD
4957: HUYGENS, CONSTANTIJN (1596-1687, HEER VAN ZUILICHEM) - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten van Constantin Huygens, Ridder, Heere van Zuylichem, Zelhem, ende in Monickeland: Eerste Raed en Rekenmeester van Sijne Hoogheit den Heere Prince van Orange. eerste druk.
57560: HUYGENS, C. / KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost, Een interpretatieve studie (met de tekst naar [Korenbloemen] 1672 in facs.).
57558: HUYGENS --- BOTS, H. (UITG.) - Constantijn Huygens. Zijn plaats in geleerd Europa.
41007: HUYGENS --- BOTS, H. (UITG.) - Constantijn Huygens. Zijn plaats in geleerd Europa.
41011: HUYGENS, C. / KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost, Een interpretatieve studie (met de tekst naar [Korenbloemen] 1672 in facs.).
22428: HUYSER, DS. W. - De leer der zaligheid verklaard. Predikant der Geref. Gemeente onder het Kruis te Dirksland 1867-1881
72807: HUYSER, DS. W. - De leer der zaligheid verklaard. Predikant der Geref. Gemeente onder het Kruis te Dirksland 1867-1881
44088: HUYSINGA, JOHANNES (1645-1702, HAARLEM, NOOTDORP) - Nodige betrachtinge voor een godsdienstige ziele, omtrent het gebruyken van des Heeren H. Avondmaal. Behelzende de leere van de kennisse en belijdenisse der zonden; van het gelove in God, van het verbond Gods en des zelfs tekenen en zegelen; en eyndelyk ook van de ware dankbaarheyt, &c. Hier agter is noch bygevoegt, het formulier van 't Heylig avondmaal; als mede, eenige Psalmen, die voor en na 't gebruyk des Heyligen Avondmaals gemeenlijk werden gezongen. Den derden druk.
57565: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs, geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Eerste stuk. Over 'Galenus Abrahamsz., leeraar der Doopsgezinden te Amsterdam'. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. [...] Door Cornelis Bonnes Hylkema, geboren te Akkrum, predikant te Zaandam.
57566: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Door C.B. Hylkema, Theol. doctor en predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam.
23092: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Door C.B. Hylkema, Theol. doctor en predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam.
5561: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs, geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Eerste stuk. Over 'Galenus Abrahamsz., leeraar der Doopsgezinden te Amsterdam'. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. [...] Door Cornelis Bonnes Hylkema, geboren te Akkrum, predikant te Zaandam.
70608: NOEL HYND - Open Vuur Thriller vertaald door Danielle Langerak
75593: GUNNING J H J HZ DR (1858-1940) - Herinneringen uitbhet Leven uitgegeven en bewerkt door A Brom Jr met een voorrede vanProf Dr.M J A de Vrijer 2e druk
55770: GUNNING J H J.HZ - Een Bede voor elken dag 1e druk 1935.
76827: KRAGT F HZN - Piet Jiet geillusstreerd Henk Poeder
72614: MURRAY IAIN H - REVIVAL &revevalisn The Making amnd Marring of American Evangelicalism 1750-1858
73957: MURRAY IAIN H. - Prinksteren vandaag
46754: MURRAY IAIN H - Pinksteren vandaag Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht
74483: STUART GREGORY IAN - Nee geen seks, dank je op zoek naar een huwelijkspartner
43706: MACLAREN IAN - De Dominee en zijn gemeente vertaald door W van Nes
71467: IBAN╔Z F. - Boss en Bolle geen klus te klein
38227: IBBOT, BENJAMIN - A course of sermons preach'd at the lecture founded by the Honourable Robert Boyle Esq; in the year 1713. By the late Reverend Benjamin Ibbot D.D. bijgebonden: A course of sermons preach'd in the year 1714 (...)
54554: FENNEMA IBERTUS (1669-1750) - De verborgentheit des kruices voorgetoont in Job, en vervult in Jesus Christus, de sone Gods. kortelyk opgehgeldert
24379: IBRAHAM, SLIMAN BEN / DINET, ETIENNE - The life of Mohammad. Prophet of Allah. Illustrations by Etienne Dinet.
76802: KELLER IDA - Slechts een aarde vat 2e druk geillusstreerd doorHenk Poeder
76805: KELLER IDA - De parel aan zijn kroon geillusstreerd G Geerling
76803: KELLER IDA - De kleine dorpelwachter geillusstreerd
76697: KELLER IDA - Ded bloem op de roys
76801: KELLER IDA - De Laatste bede eener moeder 2e druk geillusstreerd kleuren plaat
76804: KELLER IDA - Het Lichtvan het venster 2e druk geillusstreerd kleuren plaat
58195: KELLER IDA - DICK de bedeljongen geilustreerd G Geerling
69673: KELLER IDA - Het witte Kleed Serie Groene Boekjes der Chr Bibliotheek
46524: IDDEKINGE, P.R.A. VAN - Arnhem 44/45: Evacuatie, verwoesting, plundering, bevrijding, terugkeer.
57571: IDEMA, DS. S. - Toelichting van het Kort Begrip der Christelijke Religie. Ten dienste van het Catechetisch Onderwijs. Derde vermeerderde en verbeterde druk.
12459: IDEMA, DS. S. - Toelichting van het Kort Begrip der Christelijke Religie. Ten dienste van het Catechetisch Onderwijs. Derde vermeerderde en verbeterde druk.
57573: IDENBURG, A. F. W. - Ter nagedachtenis.
31527: IDENBURG, A. F. W. - Ter nagedachtenis.
13325: IDSARDI - een heilig ja
34204: IDSARDI - In en rond pastorie van Hoogterp.
57575: IDSARDI - Gretske "de freule". Een levenstragedie.
57576: IDSARDI - Gretske "de freule". Een levenstragedie.
42761: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Volkstaal en volkshumor.
43587: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Kriebeltjes Hoogtepunt
77468: BESDEL IGNACC - PEPIPO wonder;ijk reizn verteld en getekend dooIgnacc del BES
74668: WALVIS IGNATIUS . - Christelyke Onderwyzingen en Gebeden. Getrokken uyt de H. Schriftuur, Het Misael, en de Heylige Oud-Vaders. Raekende de voornaamste verbintenissen der geloovigen. 12 Druk vermeerderd, en vercierd met nieuwe koperen plaeten.
71357: MATTHEY IGNAZ - De gans met de gouden eieren en 46 andere oude bordspellen compleet met alle benodigdheden met bord en fiches
70839: IHLENFELD, JUTTA - De Joodse slavin (een verhaal uit de tijd van Titus, naverteld en van aantekeningen voorzien door J.A. Wormser)
57580: IJSELMUIDEN - IJSELMUIDEN gids voor de gemweente Ijsselmuiiden
62970: OP DEN BROUW CAPPWELLE A/D IJSSEL - Nagedachtenis van Jenneke Op den Brouw. Geboren 8 juli 1910 te Capelle aan de IJssel en aldaar overleden op 29 November 1947.
23963: GEREFORMEERDE GEMEENTEN CAPELLE AAN DEN IJSSEL 1 - Twee kerken zijn aan't Woord. Overzicht veertig jaar kerkelijk leven Gereformeerde Gemeenten Capelle aan den IJssel 1951-1991.
39726: MIERAS A DS EN DS A L V/D MEER OUD GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND. KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - En trouw┤lijk hen geleid. 50 jaar Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. Krimpen aan den IJssel. met 4 preken van Ds Mieras en 4 pred vanA P v/d Meer
72588: KATHOLIEKE ILUSTRATIE / RED. - Katholieke Illustratie. 92e jrg. nr 19 10mei 1958 t/m no 36 6 september 1958
4382: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Zesde druk.
57590: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger. Tot een heilig, heilryk en heuglyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schrifmatig en gemoedelyk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een godewaardig gebruik van dat heilige bondzegel. Nagelaten van den welŰerwaarden, zeer geleerden en godzaligen Heere P. Immens, in zyn leven, laatst zeer getrouw leeraar en voorganger in de Gemeinte van Jezus Christus te Middelburg. uitgegeeven met eene voorrede, ter aanpryzinge van de gedachtenisse des rechtveerdigen, over Spreuk. 10: 7. Door Jacobus Willemsen, S.S. theologie professor en predikant te Middelburg. Derde druk.
17108: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige avondmaalganger. Uitgegeven met eene voorrede, ter aanprijzing van de gedachtenisse des regtvaardigen, over Spreuk. 10:7, door Jacobus Willemsen, S.S. TheologiŠ, professor en predikant te Middelburg. Nieuwe onveranderde derde oplage. Naar den laatsten oorspronkelijken druk.
4384: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Tiende druk. Vermeerderd met veertien gezangen van Joh. Hazeu.
10528: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - Het Genadeverbond. Opnieuw bewerkt door Ds. G. A. Zijderveld.
57587: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - Eenige uitmuntende oeffeningen en predikatien. Uitgegeven door eenige aanhoorders derzelve.
13728: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG)J - De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een Godswaardig gebruik van dat heilig bondzegel; nagelaten door den Weleerwaarden, zeer geleerden en godzaligen heer Petrus Immens, in zijn leven: laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Voorrede Ds. Jacobus Willemsen, Prof. te Middelburg. vermeedert me viertien gezangen door JOHANNES HAZUEC Zoon
57583: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Negende druk.
57585: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - Het Genadeverbond. Opnieuw bewerkt door Ds. G. A. Zijderveld.
57589: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.
46857: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.
3540: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige avondmaalganger. Uitgegeven met eene voorrede, ter aanprijzing van de gedachtenisse des regtvaardigen, over Spreuk. 10:7, door Jacobus Willemsen, S.S. TheologiŠ, professor en predikant te Middelburg. Nieuwe onveranderde derde oplage.
4383: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Negende druk.
57584: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Tiende druk. Vermeerderd met veertien gezangen van Joh. Hazeu.
13729: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een Godswaardig gebruik van dat heilig bondzegel; nagelaten door den Weleerwaarden, zeer geleerden en godzaligen heer Petrus Immens, in zijn leven: laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Uitgegeven met een voorrede ter aanprijzing van de gedachtenis des rechtvaardigen, over Spreuken X:7 door Jacobus Willemsen, S.S. TheologiŠ professor en predikant te Middelburg. Vermeerderd met veertien gezangen door Johannes Hazeu Czn.
45577: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.Na de 7e druk van 1770 onveranderde doch in nieuwe spelling uitgegeven met voorwoord van ds. J. Teves. Tzn.
57591: IMMER, KARL E.A. - Bekenntnissynode der Deutsche Evangelischen Kirche, Barmen 1934. Vortrńge und Entschliessungen
41317: IMMER, KARL E.A. - Bekenntnissynode der Deutsche Evangelischen Kirche, Barmen 1934. Vortrńge und Entschliessungen
57593: IMMINKHUIZEN H - De NadereReformatie Primaire bibliografie van de 19e-eeuwse uitgaven
1159: IMPETA, J. J. (DIENAAR DES WOORDS TE KATWIJK AAN ZEE) - Dagen van blijde boodschap. Tiental feest- en gelegenheids-preeken.
7480: IMPETA, DR. C. N. (DIENAAR DES WOORDS TE KAMPEN) - Kaart van Kerkelijk Nederland. Derde geheel herziene druk.
57594: IMPETA, C.N. - De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid.
42512: IMPETA, C.N. - De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid.
31950: IMPETA, J.J. PRED HATWIJK AAN ZEE - Alles is Uwe. Alles is Uwe. zeven preeken door J.J. Impeta. Dienaar des Woords te Katwijk aan zee.
45252: IMPETA, DR. C. N. (DIENAAR DES WOORDS TE KAMPEN) - Kaart van Kerkelijk Nederlandderde herziene druk.
71688: VRIES- VAN DER LICHTE INA - Het kamertje in de kerk, met illustraties van Laura Gerding
73147: STANLEY JONES E GEB 1884-OV 1973 METHODISTISCH ZENDELING O.A IN INDIA - Mijn leven een symfonie voor God een spirituele autobiografie.Met een voorwoord vanm prof.Dr. J verkuyl
69371: ZENDING O.A NEDERLANDS INDIE - Verdient de Zeding onze belangstelling met foto,s - Fokkema onze zendingstaak - Alg Ned Zemndings Conferentie - Lindemnborn Actueele zendingsvragen in Ned Indie - Drewes Kinden Zending - Oosterlee School en Zending - Welemaker School en Zending handleding- Kruyt de Zedelijkheid van een Natuurvolk en de zending
12065: INDI╦ - Zo was IndiŰ 1850 - 1950. Samenstelling door Joop van den Berg.
44426: ZENDING O.A NEDERLANDS INDIE - Verdient de Zeding onze belangstelling met foto,s - Fokkema onze zendingstaak - Alg Ned Zemndings Conferentie - Lindemnborn Actueele zendingsvragen in Ned Indie - Drewes Kinden Zending - Oosterlee School en Zending - Welemaker School en Zending handleding- Kruyt de Zedelijkheid van een Natuurvolk en de zending
69641: DUTCH PROTESTANT MISSION IN COLONIAL INDONESIA - - Het wondere Ambt in Ned.-IndiŰ.
73090: BARON-JANSSEN INEKE - Zo'n vriend als Richard
77122: HERK VAN RIJSSEL INEKE - Ma waar was ik toen tekeningen Marianne Witvliet
77316: OP DEN B ROUW INEKE - Luuk helpt Opa
65787: SMITH SAMUEL (1584-1662 PRITTKLEWELL INESSEX - Het Laatste oordeel preken over Openbaringen 22 vers 11 tot 15
47196: SMITH SAMUEL (1584-1662 PRITTKLEWELL INESSEX - Het Laatste oordeel preken over Openbaringen 22 vers 11 tot 15
54097: DUURSMA E.K. DR ENGEL H. IR. MARTENS TH J.M. ING. (SAMENSTELLERS) - De Nederlandse Delta Een Compromis Tussen Milieu En Techniek in De Strijd Tegen Het Water
76981: STERENBORG T ING E A - De restauratie vanb de Sint Janskerk te Gouida 1964-1980
62904: OOSTDIJK INGE - Voor wie door vertelt Evangelisatiewerk
48380: OOSTDIJK INGE - Voor wie door vertelt Evangelisatiewerk
284: INGELSE, LOURENS (LANDBOUWER OP WALCHEREN.) - Bekeeringsgeschiedenis en genaderijke Leidingen Gods met Zijne Uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren in de jaren 1776 en 1779.
1160: INGELSE, LOURENS (LANDBOUWER OP WALCHEREN.) - een zestsal eenvougihg oefeningen
71421: GROOT DE W A C HERMAN RAADGEVEND INGENIEUR - RIDDERKERK Economisch-Technologisdch in ontwikkelingen
57599: INGERSLEV, C.F. / DEVENTER, L.W. VAN - Woordenboek der Latijnsche taal, hoofdzakelijk bewerkt naar de tweede uitgave van het latijnsch-Duitsch woordenboek van dr. C.F. Ingerslev, door dr. L.W. van Deventer. Nieuwe uitgave, vermeerderd met eene Nedrduitsch-Latijnsche woordenlijst van mr. B. ten Brink.
24732: INGERSLEV, C.F. / DEVENTER, L.W. VAN - Woordenboek der Latijnsche taal, hoofdzakelijk bewerkt naar de tweede uitgave van het latijnsch-Duitsch woordenboek van dr. C.F. Ingerslev, door dr. L.W. van Deventer. Nieuwe uitgave, vermeerderd met eene Nedrduitsch-Latijnsche woordenlijst van mr. B. ten Brink.
57600: INGRAHAM, PROF. J.H. - De prins uit het huis van David, of drie jaren in de Heilige stad.
17925: INGRAHAM, PROF. J.H. - De prins uit het huis van David, of drie jaren in de Heilige stad.
56836: HOGERVORST INGRID - Vreemdeling in eigenlandschap Schrijvers als buitenstaanders Intervieuw
66860: TROBISCH INGRID - De Verborgen kracht Geworteld zijn in de zekerheid van Gods liefde
42406: HOGERVORST INGRID - Vreemdeling in eigenlandschap Schrijvers als buitenstaanders Intervieuw
11957: INGWERSEN, A. - In Holland stond een huis.
2310: INGWERSEN, G╔SIEN - Bijbel in vertelling en beeld. Illustraties en omslag van Klaas Pijlman. 8e druk.
57609: INGWERSEN, GESINA - Zijn koning. tweede druk.
57604: INGWERSEN, GESINA - Truitje. Ge´llustreerd door Henk Poeder.
57605: INGWERSEN, G╔SIEN - Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk. Illustraties Harold Coppin en C. Vreedenburg.
57606: INGWERSEN, GESINA. - Jan Hoorenkamp's overwinning.
70831: INGWERSEN G. - Klaas in Amsterdam, tweede druk
57610: INGWERSEN, G╔SIEN - Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk. Illustraties Harold Coppin en C. Vreedenburg.
57601: INGWERSEN, A. - In Holland stond een huis.
19634: INGWERSEN, GESINA - Truitje. Ge´llustreerd door Henk Poeder.
35842: INGWERSEN, G╔SIEN - Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk. Illustraties Harold Coppin en C. Vreedenburg.
39072: INGWERSEN, MEJ. G. - Bijbel in vertelling en beeld. Illustraties en omslag van Klaas Pijlman. 13e druk.
39411: INGWERSEN, GESINA. - Jan Hoorenkamp's overwinning.
43331: INGWERSEN, GESINA - Truitje. Ge´llustreerd door Henk Poeder. ,
47599: INGWERSEN, GESINA - Jan Hoorenkamis overwinnaars
48989: INGWERSEN, GESINA - Zijn koning. tweede druk.
74704: INNEMEE, KAREL I - Koptische kloosters. Gods levende doden.
64042: RAPPARD C R INSPEKTOT - Die Pilger Mission zu St Chrischona Zweite vermehrte auslage der Gedenkschrift ,,funfzig jahre der Pelger Mission
57612: IONGH, DR. JANE DE - Van Gelder Zonen 1784 - 1934
47375: IONGH, DR. JANE DE - Van Gelder Zonen 1784 - 1934
57613: IPENBURG, PAUL. VAN - Voor allen wat een vreemde tocht. Ge´llustreerd door G. D. Hoogendoorn vijfde druk. vierde leerjaar.
49173: IPENBURG, PAUL. VAN - Voor allen wat een vreemde tocht. Ge´llustreerd door G. D. Hoogendoorn vijfde druk. vierde leerjaar.
57614: IPEREN, J. VAN (1726-1780) - Kerkelyke historie van het psalm-gezang der christenen, van de dagen der apostelen af, tot op onzen tegenwoordigen tyd toe; en inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche psalmberyminge: uit echte gedenkstukken saamgebragt. Met kunstplaten. 2 dln
73050: IPPEL-BREEDVELD, L. - Joekeltjes reis. 4e druk.
73084: BUTTER-IPPEL DEN G.H. - Als alles niet vanzelf gaat, vierde druk
57616: IPPEL-BREEDVELD, L. LINDE ;.S VAN DE - Het licht schijnt in de duisternis.
71042: IPPEL-BREEDVELD, LENIE - Twee keer kerstfeest
57617: IPPEL-BREEDVELD, L. - Bloemlezing voor jong en oud. 30 korte verhalen.
28008: IPPEL-BREEDVELD, L. - De verdwenen orgelpijp.
57615: IPPEL-BREEDVELD, L. - Joekeltjes 2e druk. Illustraties door REmko Visser
48951: IPPEL-BREEDVELD, LENIE - Ik zal niet sterven, maar leven.
28029: IPPEL-BREEDVELD, L. LINDE ;.S VAN DE - Het licht schijnt in de duisternis.
33770: IPPEL-BREEDVELD, L. - Bloemlezing voor jong en oud. 30 korte verhalen.
44987: IPPEL-BREEDVELD, L. - jij, geheel anders
57618: IPPEL-BREEDVELD, L. - Ans en Frans 2e druk
46054: IRENE - Een volk van martelaren of de waldenzen en hunne geschiedenis. Naar het Duitsch door Irene
57621: IRENE - Een volk van martelaren of de waldenzen en hunne geschiedenis. Naar het Duitsch door Irene
4596: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
35958: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760, EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
3477: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht. Tweede druk.
57627: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
57628: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht. Tweede druk.
57622: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht. Tweede druk.
57625: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
571: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Gronden van het verzekerd christendom, of een Christen onderwezen, beproefd, en verzekerd, aangaande den staat der genade, en toekomende heerlykheid; voorheen tot byzonder gebruyk voor de gem. te Eden opgestelt, nu uytgebreid en vermeerdert tweede druk....
52958: COSTA DA IS MR - Hesperiden David-Hagar-Eliosabeth-Ezechel- ect verscheidenheden
48326: COSTA DA IS MR - Hesperiden David-Hagar-Eliosabeth-Ezechel- ect verscheidenheden
74643: AMBROSIUS ISAAC - Zijn leven afgelegd, 49 overdenkinge voor de lijdensweken
60139: LORTZ JOSEPH EN ERWIN ISERLOHN - Beknopte geschiedenis van de Reformatie, Oorzaken, verloop, invloed 1971, 320 pag.,
44394: LORTZ JOSEPH EN ERWIN ISERLOHN - Beknopte geschiedenis van de Reformatie, Oorzaken, verloop, invloed 1971, 320 pag.,
75311: SHINOBU ISHIHARA - Tests For Colour-Blindness (38 Plates Edition)
73752: ISINGS J H - De schoolplaat Vaderlandse Geschiedenis in kleur
57632: ISINGS J H - De Schoolplaat vaderlandse geschiedenis derde boek in de serie deschoolplaat
45096: ISINGS J H - De Schoolplaat vaderlandse geschiedenis derde boek in de serie deschoolplaat
61383: MULDERSAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim.Deuteronomium Haphtaroth
67153: VECHT C F PH D VAN DER SAMENGESTELD DOOR G J VAN OJEN COMITE NEDERLAND ISRAEL - ISRAEL VISIE
61382: MULDERSAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Deel 1. Het eerste boek van Mozes, genaamd:Genesis. Bevattende van de Schepping der wereld, tot op den dood van Joseph, 2309 jaren. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.
61361: MULDER SAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Het boek van Mozes, genaamd:NUMERI bevattende van den eersten dag der tweede maand in het tweede jaar, tot den eersten dag in de elfde maand 38 jaren en 9 maanden. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim. bevattende van den eersten dag der tweede maand in het tweede jaar, tot den eersten dag in de elfde maand 38 jaren en 9 maanden. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.-JOZEROTH
41265: VECHT C F PH D VAN DER SAMENGESTELD DOOR G J VAN OJEN COMITE NEDERLAND ISRAEL - ISRAEL VISIE
45801: ISRAELS,ISAAC. WAGNER,ANNA. - Isaac Israels. With a summary in English by P.Wardle and A.Griffiths. 0
57637: ITERSON, A.R. VAN - Voetspoor in Andes. (voor oudere jongens) Ge´lustreerd door G. van Straaten
57642: ITTERZON, PROF. DR. G.P. VAN - De levende kerk. 13 biographieŰn.
57641: ITTERZON, PROF. DR. G.P. VAN - Kerkhistorische lijnen.
16478: ITTERZON, DR. G.P. VAN - Johannes Bogerman Klassieken van het gereformeerd protestantisme
15789: ITTERZON, PROF. DR. G.P. VAN - De levende kerk. 13 biographieŰn.
44395: ITTERZON, G.P VAN - Belijnd belijden
57644: IVOI, PAUL D' - Miss Mousqueterr. Naar het Fransch bewerkt door J. L. van der Moer. Tweede druk.
57643: IVOI, PAUL D' - Jean Fanfare.
53071: D'IVOI, P BEWERKT DOOR O. GEVEEN - Detien gouden oogen Vrij naar het Fransch van Paul D'Ivoi. Bewerkt door O. Geveen. Tweede druk
53073: D'IVOI, PAUL - Exentrieke reizen, Jean Fanfare
53076: D'IVOI, PAUL - Het spookluchtschip. Naar het Fransch van Paul D'ivoi. Vrij bewerkt door ED. VAN DEN GHEYN JR. Met illustraties naar teekeningen van LOUIS BOMLED.
53074: D'IVOI, PAUL - Exentrieke Reizen, Een overwinlijk Drietal
70828: D'IVOI, PAUL - De neef van LavarŔde (vrij bewerkt door Hans Werner, met 8 reproductiek van houtgravures naar tekeningen van Lucien MÚtivet)
70832: D'IVOI - Jean Fanfare (vrij bewerkt door Hans Werner, met 14 reproducties van houtgravures naar tekeningen van Lucien MÚtivet)
70833: D'IVOI - Doctor MystÚro (vrij bewerkt door Hans Werner, met 13 reponducties van houtgravures naar tekeningen van Louis Bombied)
20501: IVOI, PAUL D' - Miss Mousqueterr. Naar het Fransch bewerkt door J. L. van der Moer. Tweede druk.
43299: D'IVOI, PAUL - Miss Mousqueterr
43312: D'IVOI, PAUL - Exentrieke Reizen, Patriottenstrijd en Heldenmoed
43313: D'IVOI, PAUL - Exentrieke reizen, Jean Fanfare
43314: D'IVOI, PAUL - Exentrieke Reizen, Een overwinlijk Drietal
43321: D'IVOI, PAUL - Jud Allan, de ridder der duisternis
9019: IVOI, PAUL D' - Jean Fanfare.
46847: RELECIC JOEGOSLAVIE VERTAALD DOOR DEKKER DEN IZ - Uw spraak maakt u openbaar 3 preken overde tong
48250: DUSART IZAAK (17DE EEUW) - De uitnementheit der kennisse van Jezus Christus. beschouwt verhandelt en ter algemeene stichtinge te zaamen gestelt Met een gedicht van Theodorus van Schelluyne pred te Amsterdam
48080: PHILOT J CH - SAARBERG JA - Der Pelgrims metgezel leven en arbeid Joseph Charles Philpot 2e druk
5546: JAANUS, H.J. - Hervormd Delft. Ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605). Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden [..] Door Hendrik Johan Jaanus, geboren te Amsterdam
70638: BAREN JAAP VAN - Jan vier amsterdamse jongens naar de olympische spelen geillustreerd door Jan Lutz
76974: GELDEREN VAN JAAP - Een historisch beldverslag Theol;ogische Universiteit Kampen
40106: JAARBOEKJE - Jaarboekje der Ned. Herv. Gemeenten van LEIDEN. Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnsburg, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude. Eerste jaargang 1924.
76466: JAARSVELD VAN J - Lehrreiches und unterhaltendes hollńndisches Lesebuch. mit vergleichenden grammatikalischen und erklńrenden Bemerkungen und einem vollstńndigen Wort-Register zum Gebrauch auf Gymnasien und anderen ÷ffentlichen Unterrichtsanstalten.
71141: OVEREEM JAC. - Sterren in en nacht
73056: HOEFNAGEL JAC. - Het geheim van de KLE-XC84
44297: OVEREEM JAC - sjonny en haar ponny
72063: OVEREEM JAC. - Wielke de keuterboer, een verhaal van de Veluwe
70843: KLEI JAC. VAN DER - Onder het linnen dak geillustreerd door O. Verhagen
75358: THIJSSE JAC P.DR. - De bloemen in onzetuinen
41555: GAZENBEEK JAC - Vertellingen van de Veluwe
76774: THIJSSE JAC DR, - De bloemen in onze tuin
39988: OVEREEN JAC - De Grote verbittering veluws verhaal
44279: OVEREEM JAC - De gechiedenis van kleine Dora
71565: THIJSSE JAC. P. - Het intieme lever der vogels geillustreerd met vijftig reproducties van natuuropnamen van R. Repe
71684: HAZEVOET JAC. - Jaap vloog uit
57675: J─CKEL, MARTIN - De lotgevallen van "Komeet". Mijn appelschimmel. Uit het Duitsch vertaald door J. G. Ras.
12686: J─CKEL, MARTIN - De lotgevallen van "Komeet". Mijn appelschimmel. Uit het Duitsch vertaald door J. G. Ras.
62378: NEUSNER JACOB - The Classics of Judaism. A Textbook and Reader
59222: KROOK ENOCH (CA. 1660-1732)- CATS JACOB - Bloempjes, Geplukt uit zynen Zangnimphs Tuin. Bestaande in: Zeedige-, Mengel-, Snaakerige- , Verjaar-, Huwelyks-, Zilvere en Goude bruilofts- en Lyk-bloempjes. Onder de zinspreuk: Door Yver bloeid de Kuns 2. Cats, Jacob. Gedachten op slapeloose Nachten, waar inne De Deugd van Herberg- en Mededeylsaamheyt aan Noodruftigen, wydlustig vertoont ende de vruchten derselver naar't leven afgemaalt werden. Mitsgaders Het Twee-en-tachtig- jarig leven van den selven Heere van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem zelf in vaerzen beschreven. Den achsten druk. Met vernieuwde Figuuren
58698: KNETSCH FREDERIK REINIER JACOB - Pierre Jurrie Theoloog en politikus der Refuge Avec un rÚsumÚ
71840: MASENIO R P JACOBA - Deux viae ad vitam pvram, piam, perfectam, per exercitia spirituala meditationi simvl et lectioni accmmodatus. Luxta norman sacromum excercitorium d. ignatil de loiola formattus a r. o, iacoba masenio e societate iesv reulandt typis sumptibus chritophori wilhelmi
67469: VENIERI JACOBI - Esocietate Jesu Sacerdot is PrŠdium Rusticum nova editio auctior et emendatior
57676: JACOBI (JACOBSZ) , HEYMAN / JOAN FONCK - Sondaags schoole of uytlegginge op de evangelien van de sondagen (1761 en Heylige-daags SCHOOLE inhoudende Schoone uytlegginge op de evangelien van de heylige dagen door Joan Fonck zonder jaartal
28928: JACOBI, H. / BEEK, B. VAN - Geld van het Koninkrijk. Hans Jacobi en Bert van Beek, fotografie Hans Rombaut.
57678: JACOBS, JAN W. - Huibie's avontuurlijke reis met "de avondster"
57679: JACOBSE, M. - De drie kooien - en andere gedichten
57680: JACOBSZ , HEYMAN / JOAN FONCK - Sondaags schoole of uytlegginge op de evangelien van de sondagen (1771 en Heylige-daags SCHOOLE inhoudende Schoone uytlegginge op de evangelien van de heylige dagen door Joan Fonck zonder jaartal
56061: HANAPPIER JACOB - IMMERS PETRUS EN WILLEMSEN JACOBUS - De gedachtenis des rechtvaardigen
40829: HOEDEMAKER PHILIPPUS JACOBUS (1839-1910) - Genade en recht : IsraŰl onder de regeering van Saul en David .
65032: SCHELTEMA JACOBUS - Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands.
58928: KOK JACOBUS - Vaderlandsch woordenboek; oorspronkelijk verzamelt door Jacobus Kok
56648: HOEDEMAKER PHILIPPUS JACOBUS (1839-1910) - Genade en recht : IsraŰl onder de regeering van Saul en David .
74044: REVIUS JACOBUS - Haman
69883: N.N. OVER BORSTIUS JACOBUS - ANTWOORD van een Gereformerdt Hollander op een klaag brief van N N over zommiige onrustige Rotterdamsche Predicanten en voor namelijk JACOBUS BORSTIUS waarbij CONCEPT van een instructie bij my Carolus DEMAETS ende mijne waarden Medebroeder Gisbertus VOET beraamt om te dienen tot restrauratie van de vervallen gerechtighegheden dec welke de Kerke alhier binnen Utrecht ect
47814: SCHELTEMA JACOBUS - Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands.
41501: NYLOE JACOBUS (ASSEN 1670-1714) - Uitgezochte bybelstoffen of verklaringen over vele voorname plaatsen der Goddelyke schriften, die naar het oogmerk der H. Schryvers ontvouwen of uit talen en oudheden doorgaans opgeheldert worden /.
57682: JACOBUSSE, CH. & M.A. HEMMINGA - Zeldzaam Zeeuws. Bijzondere planten en dieren in Zeeland. Illustraties A.A. Karman; met alfabetische index.
29882: JACOBY, H. - ABC des echten teppichs.
56496: HEPKEMA JACOD - WIEUWERD en zijn historie de merkwaardige grafkelder-de geschiedenis derv Labadisten en Het Leven van Anna Maris Schuurman 10 e druk
70288: HARINCK GEORGE EN DANE JACQUES - BOUWSEL voor leven de traditie van de protestante Kinderliteratuur
57684: JACQUES, OLIVER EN FREDONIA - Tom gaat naar Afrika.
74314: DANE JACQUES - Jetses aan de wand
23819: JACQUES, OLIVER EN FREDONIA - Tom gaat naar Afrika.
22202: JAGER, OKKE - Land van Jahwe. Impressies uit het land van de Bijbel. Door Okke Jager. Met 55 kleurenfoto' s van Alfons Senfter. Tweede druk.
57693: JAGER, H. J. - Enige opmerkingen over Romeinen. College-dictaat. Verslag en uitgave geheel buiten verantwoordelijkheid van prof. Jager.
57692: JAGER, DS. G. DE (GEREF. EMER. PRED. TE PUTTEN). - Zich sterken in God. Predikatie uitgesproken in de Gereformeerde Kerk te Putten op Zondag 27 Mei 1945 ter herdenking van de Ramp van Pu, waarin tevens een overzicht der gebeurtenissen gegeven wordt.
57696: JAGER, J. DE - De westminster conflessie
71523: JAGER W.J. DE - Christendom en communisme
19515: JAGER, DS. G. DE (GEREF. EMER. PRED. TE PUTTEN). - Zich sterken in God. Predikatie uitgesproken in de Gereformeerde Kerk te Putten op Zondag 27 Mei 1945 ter herdenking van de Ramp van Pu, waarin tevens een overzicht der gebeurtenissen gegeven wordt.
57694: JAGER, H. J. - De brief aan de Galaten. College-dictaat. 3e druk.
57700: JAGER, J. DE - Lezen in de christinnereis naar de eeuwigheid
57701: JAGER, OKKE - Land van Jahwe. Impressies uit het land van de Bijbel. Door Okke Jager. Met 55 kleurenfoto' s van Alfons Senfter. Tweede druk.
57702: JAGER, PAUL - Het mysterieuze leven van de bloem. Met 165 platen uitgevoerd in koperdiepdruk waarvan 79 in kleuren benevens vele tekeningen.
57686: JAGER, A. DE - Praktische lessen uit Jozefs geschiedenis.
57687: JAGER, A. DE - Helden uit de biesbos in de Franse tijd. Tekeningen: Ben Horsthuis
31809: JAGER, H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament. 2 Delen. Serie "Zicht op de Bijbel" deel 14-15. 2e druk.
12682: JAGER, BEREND - De chimpansee van Wanda. Met illustraties van Tiny van Asselt.
12684: JAGER, BEREND - Eddo, het hermelijntje. Met illustraties van Tiny van Asselt. 3e druk.
13865: JAGER, H. J. - De brief aan de Galaten. College-dictaat. 3e druk.
33822: JAGER, BEREND - Andis, het reekalfje. Met illustraties van Tiny van Asselt.
41645: JAGER, J. DE (EVANGELIST TE WEDDE) - Inwendige Zending. Met een voorwoord van ds Is. Voorsteegh. Ned Herv. predikant te 's Gravenhage. 4 delen.
42881: JAGER, A. DE - Praktische lessen uit Jozefs geschiedenis.
48103: JAGER, OKKE - Het eeuwige leven. Met name in verband met de verhouding van tijd en eeuwigheid (Dissertatie) .
7554: JAGER, H. J. - Enige opmerkingen over Romeinen. College-dictaat. Verslag en uitgave geheel buiten verantwoordelijkheid van prof. Jager.
57704: JAGERSMA, H. - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Genesis 1:1 - 25:11 & 25:12 - 50:26 (Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
75784: JAGERSMA, H. - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Genesis 1:1 - 25:(Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
39476: JAGERSMA, DR. H. - Geschiedenis van IsraŰl in het oudtestamentisch tijdvak;
49085: JAGERSMA, DR. H. - Geschiedenis van IsraŰl in het oudtestamentisch tijdvak;deel 2 vanAlexander de grote tot bar kochba
57705: JAGGER, C., - KLOKKEN & HORLOGES
57706: JAGGER, CEDRIC - Klokken & horloges
41574: JAGGER, C., - KLOKKEN & HORLOGES
41881: JAGGER, CEDRIC - Klokken & horloges
72342: JAGT, K.A. VAN DER. - De religie van de Turkana van Kenia. Een anthropologische studie. The religion of the Turkana of Kenya. An anthropological study. Enkele illustraties, bibliografie, woordenlijst, stellingen, samenvatting in het Engels proefschrift
74325: JAGT W.A. VAN DER - Leer mij verstaan
65481: SEIBERT JAKOB - Hannibal
45873: PETUCHOWSKI JAKOB. J - De stem van de sinai een rabbijns leesboek bij de Tien geboden.
43850: JAKOBS, M. - De kleinzoon van den hofprediker door M. Jakobs Schrijver van ''de Herder roept,'' ''Afwaarts,'' ''Opwaarts,''enz.
57713: JAMES, JOHN ANGELL - Groeien als een christen.
54247: ELLIS J JAMES - Voorvallen uit Moody,s Leven bijeencerzameld
57714: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - De belijder van Christus in eene reeks van Raadgevingen en waarschuwingen. Uit het Engelsch, naar de Vierden druk door Nicolaas Beets.
57709: JAMES, A.F. - Repertorium biblicum (thesaurus biblicus), seu collectio et concordantia prŠcipuarum materiarum quŠ, circa fidem et mores, in utroque testamento continentur, ordine alphabetico et methodico, juxta earum significationem digestarum. Una cum selectis explicationibus ex textu Hebraico, versione Graeca, Syriaca, Ăthiopica, Persica, etc. scriptis sanctorum Patrum, interpretum et theologorum, plerisque excerptis; auctore A.F. James; ad usum et opportunitatem cujuscumque ordinis clericorum, ut scripturarum sacrarum summam in promptu habeant et facilius intelligant; opus approbatum ab illustrissimo et reverendissimo D.D. Cl. Hip. Clausel de Montals, episcopo Carnotensi.
57710: JAMES, CAROLYN CUSTIS - Vrouwen in beeld. Op zoek naar Gods plan met jouw leven.
57711: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - De belijder van Christus in eene reeks van Raadgevingen en waarschuwingen. Uit het Engelsch, naar de Vierden druk door Nicolaas Beets.
57712: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - Bestuur en aanmoediging voor ieder, die ernstig de zaligheid zoekt. Naar het Engelsch van J. A. James. Door P. J. L. HuŰt, Th. dr.predi bij de Waalsche Gemeente te Amsterdam. 3e dr.
75383: CAMERON JAMES K - Bibliographie de la RÚforme 1450-1648. Ecosse/Schotland./Schottland
31734: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - De belijder van Christus in eene reeks van Raadgevingen en waarschuwingen. Uit het Engelsch, naar de Vierden druk door Nicolaas Beets.
26899: JAMES, A.F. - Repertorium biblicum (thesaurus biblicus), seu collectio et concordantia prŠcipuarum materiarum quŠ, circa fidem et mores, in utroque testamento continentur, ordine alphabetico et methodico, juxta earum significationem digestarum. Una cum selectis explicationibus ex textu Hebraico, versione Graeca, Syriaca, Ăthiopica, Persica, etc. scriptis sanctorum Patrum, interpretum et theologorum, plerisque excerptis; auctore A.F. James; ad usum et opportunitatem cujuscumque ordinis clericorum, ut scripturarum sacrarum summam in promptu habeant et facilius intelligant; opus approbatum ab illustrissimo et reverendissimo D.D. Cl. Hip. Clausel de Montals, episcopo Carnotensi.
36448: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - Bestuur en aanmoediging voor ieder, die ernstig de zaligheid zoekt. Naar het Engelsch van J. A. James. Door P. J. L. HuŰt, Th. dr.predi bij de Waalsche Gemeente te Amsterdam. 3e dr.
37785: JAMES, JOHN ANGELL - Groeien als een christen.
41705: JAMES, JOHN ANGEL.(1785-1859); (VERTAALD DOORNICOLAAS BEETS (1814-1903) - Geschenk van een christelijken vader aan zijne opwassende kinderen. Naar den XIVden druk van het Engelsche werk.
48368: ELLIS J JAMES - Voorvallen uit Moody,s Leven bijeencerzameld
31922: WAGENAAR JAN - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel enz. Met vele afbeeldingen.
74087: REENEN JAN VAN - De meester duikt onder (vierde druk)
76837: VELTMAN JAN - Gorloo en de kleine veedrijver geillusstreerd FRans van Noorden
76839: VELTMAN JAN - Uit den Jongenstijd van Elias Karbel geillusstreerd
43490: EEKHOUT JAN - Aarde en brood 2e dr
72520: KLIJN W. JAN - Lars
74317: OTTEN WILLEM JAN - Specht en zoon
74318: GINKEL JAN VAN - Gedichten
69782: WILLEMSEN WIM EN WESTER JAN B - Langs de grindweg Stad en Ambt Vollenhove Vroeger en NU
75813: GRAAF VAN DER JAN - De apostel ---ook profeet
74617: REENEN JAN VAN - Vrienden van de Vijand, tweede druk
76571: HUISMAN JAN E.A. - Kleine kracht grote zegen 100 jaar Christekijke Gereformerde Kerk te Zwolle
58598: KLIJN JAN W - Improvisatie muziekleven Martin Mans
76843: VELTMAN JAN - WARDJE RAP geillusstreerd Geerling O
73053: DOOL JAN VAN DEN - Het geheim van de Myosotis
77761: BLAAUW ED/BUTTER JAN E A - Heilige Huisjes. Religieus erfgoed in Noord-Holland.
73804: JAN P. SCHREINER, JULES SCHOLLIERS - Encyclopedie van de sportvisserij
51052: BLOKKER JR. JAN - OORLOG IN JE ACHTERTUIN verhalen van de grebbelinie . Paperback, foto's, 208 pp. Nieuw exemplaar.
74902: OUDEN JAN - TOM kijkt Om Ideen voorde platen Annemieke vann de Geer
75164: HOEK JAN - De Biesbosch ten tijde van hetb getij
76530: BEEKHUIS JAN - Al zulke dweepzieke scheurmakers. De afscheiding van 1822 en de Afscheiding van 1836 in Axel.
64005: RAAS. JAN - De kroon op het werk : het orgel van de Mozes en Aäronkerk
68598: WEELDEN VAN JAN - KINDERVERSJES voor electronisch orgel
70634: KLIJN JAN W - OORLOPGSTIJD langs de Lek
53126: DAMME VAN JAN - Het gezicht van Nederland DOMBURG
77593: VIS JAN - Uit het leven vandrie dorpsjongens
70766: FEITH JAN - In de hollandse branding een jongensboek van de zee illustraties en bandtekening van Pieter Das
70768: FEITH JAN - Het voorwereldlijk monster of hoe pim de wereld ving geillustreerddoor den schrijver bandtekening willy sluiter
76339: CAPELLEVEEN JAN J VAN - Het Woord gaat zijn weg een geschiedenis van bijbeklvertalen en van de invloed van de bijbelvertalingen op de samenleving
74990: WILLEMSEN WIM WESTER JAN B. - De Poorte Rond
75062: SCHAAP JAN - Doe meer met kallegrafie. 40 toepassingen uit de praktijk. re
73553: MCGRATH ALISTER EN HOEK JAN REDACTIE - Handboek van het christelijk geloog
73825: GRAAF JAN VAN DER - Volkskerk in de marge een actuele bezinning
76833: VELTMAN JAN - TROUWE VRIENDEN geillusstreerd kleurplaat
76806: VELTMAN JAN - Hoe Rinus wijs werd geillusstreerd Frans van Noorden
76856: VELTMAN JAN - Hoe Alie een broer kreegh geillussteerd
74478: BRERKUM JAN VAN - Laat je niet kisten, Weduwnaar vertelt over leven en overleven, 3e druk
76404: GERRITSEN JAN - DE NOORDZEE
41753: LAAR JAN.D VAN - Voorspelen voor de psalmen om te speen op orgel of andere instrumenten.
74503: PELT VAN-ZWERUS JANE - Koningsliederen
75826: PARSHALL CRANF&JANER - tE VUUR ENTE ZWAARD VERTAALD DOORlISETE CAMARA VAN pUTTEN
22401: JANEWAY, JOHANNES - De vrije genade verheerlijkt in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janneway, Overleden in 1657 om den leefrijd van ruim drie en twintig jaren. Tweede druk. Medegedeeld door W. Eversdijk.
57717: JANEWAY, JOHANNES - De vrije genade verheerlijkt, in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janeway; overleden in den jare 1657, in den ouderdom van drieŰntwintig jaren. Medegedeeld door W. Eversdijk, in leven pred. te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
57718: JANEWAY, JOHANNES - De vrije genade verheerlijkt in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janneway, Overleden in 1657 om den leefrijd van ruim drie en twintig jaren. Tweede druk. Medegedeeld door W. Eversdijk.
19577: JANEWAY, JOHANNES - De vrije genade verheerlijkt, in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janeway; overleden in den jare 1657, in den ouderdom van drieŰntwintig jaren. Medegedeeld door W. Eversdijk, in leven pred. te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
74140: REITSMA JANKE - Verborgen pijn (omslagillustratie: Adri Burghout)
57719: JANS, DR. EVERHARD. - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems. 1400-1850.
40266: JANS, DR. EVERHARD. - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems. 1400-1850.
77192: JANSE, L. - SIKKO Wil wat anders 2e druk
70466: JANSE L. - KWEK in de winter met tekeningen van ALY DIEPENVEEN deel drie
70489: JANSE L. - Een jodenfamilie in oorlogstijd
57732: JANSE, DR. C. S. L. E. A. - Reader Godsdienstsociologie - Uitgave van Lektuurfonds C. G. O.
57736: JANSE, L. - Gisbertus Voetius (1589-1676).
74619: JANSE L. - Een fijne vacantie
74620: JANSE L. - In 't visscersdorp
74621: JANSE L. - Het oude kasteel
74624: JANSE L. - Het huisje aan de bosrand
74625: JANSE L. - Op de Boer-de-rij
74626: JANSE L. - Rond de Wilogenplas
57738: JANSE, L. - Maaike-Meu. Voor onze jeugd 4.
73062: JANSE L. - Nog is Holland niet verloren
73080: JANSE L,. - Toon van de woonboot
76266: JANSE L - Toen de dijken brakel Waztersnood 1953
76267: JANSE L - Toen de dijken brakel Waztersnood 1953 tekeningen H van Loon
40729: JANSE, A. - 2-tal leerredenen
57745: JANSE, SAMUEL - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties.
286: JANSE, DAVID (PRED. GER. GEM MIDDELBURG) - Ter Nagedachtenis bevattende 8 brieven, omtrent zijne Levensgeschiedenis met nog een ander Brief.
57722: JANSE, A. - Van 'Dordt' tot '34. 2e druk.
57741: JANSE, L. - De avonturen van Bart illustratier Joh. van Dongen
32869: JANSE, A. - 3- tal leerredenen. Een gebed van de Man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid van des menschen leven, overdacht op den laatsten dag des jaars. Naar aanleiding van Ps. 39:5-8.
1161: JANSE, A. (LEERAAR BIJ DE GEREF. GEM. TE THOLEN) - De Heere onze Gerechtigheid. Naar aanleiding van Jeremia 23: 1-6.
37998: JANSE, A. - 12 predikaties.
57723: JANSE, A. - In memoriam. Dienaar des Woords laatst bij de Geref. Gem. te Tholen en overleden aldaar den 9 Juni 1920 door G. H. Kersten v. d. m. te Ierseke.
57734: JANSE, H. - De Lotgevallen der Nederlandse Kerkgebouwen.
57720: JANSE A - A.R.J.A. anti Revolutionare Jongeren Actie BURGERLIJKE of Kerkelijk Politiek
57724: JANSE, A. - Met geheel uw verstand . . .
57733: JANSE, E. - Kent U Zuid-Holland ook zˇ?
57742: JANSE, L. - Vort peerd, vort!
57728: JANSE, A. DS WIJLEN - De Heere onze Gerechtigheid. Adventspreikatie n.a.v. Jeremia 23 : 1-6
18243: JANSE, L. - PLUIM DE EEKHOORN
77191: JANSE, L. - sikko en de oorlog 2e druk
39390: JANSE, L - Onderduikers gezocht
6565: JANSE, A. - Lourens Ingelse. Een episode uit het Godsdienstig leven op Walcheren omstreeks 1780. Tweede druk.
29047: JANSE, L. - Uit 's Lands historieblaŕn. Geschiedenis op rijm!
44275: JANSE, L. - sikko de woonwagenjongen
57731: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden. (proefschrift)
57744: JANSE, L. - Klein maar dapper
57727: JANSE, A. DS WIJLEN - De doop van Jezus Een gebed van de Man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid van des mensen leven. oudejaarspredikatie door wijlen ds A. Janse
57737: JANSE, L. - Jan Velders. Illustraties van M. Bergwerff.
57739: JANSE, L. - Heer Adriaan van Lodijke verhaal over ds Samuel Shepens 1577-1639 Pred te St Annaland- Reimerswaal
71413: JANSE L. - De herbergier van Zierikzee,
57740: JANSE, L. - Wat er zoal in het bos gebeurde.
76265: JANSE L - Moeder MartijnetekeningenH van Loon
76588: JANSE, A. (1858-1920, LEERAAR BIJ DE GEREF. GEM. TE THOLEN, KAMPEN, BARNEVELD) - eentweetal onuitgeven predikatie Psalm27 vers 4 en Math2 vers16-16 met voorwoord vabn DsM Hofman
13253: JANSE, A. - Van 'Dordt' tot '34. 2e druk.
1774: JANSE, A. - De kerk.
19977: JANSE, E. - Kent U Zuid-Holland ook zˇ?
2053: JANSE, L. - Gisbertus Voetius (1589-1676).
21770: JANSE, A. - In memoriam. Dienaar des Woords laatst bij de Geref. Gem. te Tholen en overleden aldaar den 9 Juni 1920 door G. H. Kersten v. d. m. te Ierseke.
22429: JANSE, A. - De doop van Jezus predikatie door wijlen Ds. A. Janse. Een gebed van de Man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid van des mensen leven. Oudejaarspredikatie door wijlen Ds. A. Janse.
27479: JANSE, A. - Met geheel uw verstand . . .
30501: JANSE, L. - Maaike-Meu. Voor onze jeugd 4.
30731: JANSE, L. - Heer Adriaan van Lodijke verhaal over ds Samuel Shepens 1577-1639 Pred te St Annaland- Reimerswaal
37671: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden. (proefschrift)
37997: JANSE, A. - 13 predikaties. Met een levensbeschrijving door Ds. G.H. Kersten.
42096: JANSE, L. - De avonturen van Bart illustratier Joh. van Dongen
42469: JANSE, L. - Vort peerd, vort!
43412: JANSE, L. - De ketter van Sint Joosland door L. Janse
9970: JANSE, H. - De Lotgevallen der Nederlandse Kerkgebouwen.
57762: JANSEN, H.P.H. - Levend verleden. De Nederlandse samenleving van de prehistorie tot in onze tijd.
57767: JANSEN, M. - Uit klare bronnen. Gedichten voor de hoogste klassen der lagere school, en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs.
57768: JANSEN, P. - Flitsen. Voor momenten van bezinning. Tweede druk.
57769: JANSEN, P. FR. E.J.B. - De Ware Kloosterling, volgens de leer van den H. Fransiscus van Sales.
57770: JANSEN, RIET - Samen delen met illustraties van Corrie van Baan
57757: JANSEN, E. - Natuur en genade. bij J. G. Hamann, den magus van het noorden ( 1730 - 1788 )
57758: JANSEN, G. - Ter nagedachtenis aan Ds. G. Jansen. weergave van enkele bijzondere diensten.
57746: JANSEN , A DS - De doop van Jezus predikatie door wijlen Ds. A. Janse Een gebed van de Man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid van des mensen leven. Oudejaarspredikatie
57752: JANSEN, A DS - De Heere onze Gerechtigheid. Adventspredikatie n.a.v. Jeremia 23:1-6
57750: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Natuur en genade bij J. G. Hamann. Den magus van het noorden (1730-1788).
1773: JANSEN, DS. JOH.TE BURUM - De Kerkelijke Tucht Handleiding ten dienste der Gerformeerde Kerken.
57759: JANSEN, G. H. - Verzonken spoor. Gesprekken met oud-werknemers van de spoorwegen. Met een Ten geleide van drs. L. F. Ploeger.
57760: JANSEN, G. S. I. M. - Fenolsulfotransferase en sulfaat activerende enzymen in hersenen
57754: JANSEN, DR. HANS - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I, Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
12049: JANSEN, G. H. - Verzonken spoor. Gesprekken met oud-werknemers van de spoorwegen. Met een Ten geleide van drs. L. F. Ploeger.
13730: JANSEN, P. - Flitsen. Voor momenten van bezinning. Tweede druk.
1772: JANSEN, JOH./POL, D. - Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederlanden. Benevens de zendingsorde en onderscheidene bijlagen. 6euitgave door ds. Joh. Jansen en ds. D.Pol.
32709: JANSEN, G. - Ter nagedachtenis aan Ds. G. Jansen. weergave van enkele bijzondere diensten.
38110: JANSEN, DR. HANS - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I, Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
42093: JANSEN, RIET - Samen delen met illustraties van Corrie van Baan
45837: JANSEN, H.P.H. - Levend verleden. De Nederlandse samenleving van de prehistorie tot in onze tijd.
46667: JANSEN, P. FR. E.J.B. - De Ware Kloosterling, volgens de leer van den H. Fransiscus van Sales.
47287: JANSEN, DS. JOH. - Korte verklaring van de Kerkorde door Joh. Jansen.
48505: JANSEN, DS. JOH. - De Kerkenordening van de gerformeerde kerken in nederland verklaard en toegelicht
48721: JANSEN, G. S. I. M. - Fenolsulfotransferase en sulfaat activerende enzymen in hersenen
7246: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Natuur en genade bij J. G. Hamann. Den magus van het noorden (1730-1788).
7252: JANSEN, DS. JOH. - Korte verklaring van de kerkorde der Gereformeerde Kerken.
7492: JANSEN, DR. HANS - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I, Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
3980: JANSENII, C. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia, editio ultima. exacte revisa & ab omnibus typographicis erroribus, Hebraicis & GrŠcis quibus prŠcedentes Scatebant, expurgata.
57771: JANSENII, C. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia, editio ultima. exacte revisa & ab omnibus typographicis erroribus, Hebraicis & GrŠcis quibus prŠcedentes Scatebant, expurgata.
15084: JANSENIUS, C. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia.
57773: JANSMA, K.G. - Bijbels allerlei.
57772: JANSMA, K. (E.A.) - Onze vaderlandse geschiedenis: Pre-historie, Romeinse tijd, vroege Middeleeuwen, de gewesten, Tachtigjarige Oorlog, Gouden Eeuw, Franse Tijd, eerste helft negentiende eeuw.
6137: JANSMA, K. (E.A.) - Onze vaderlandse geschiedenis: Pre-historie, Romeinse tijd, vroege Middeleeuwen, de gewesten, Tachtigjarige Oorlog, Gouden Eeuw, Franse Tijd, eerste helft negentiende eeuw.
32721: JANSMA, K.G. - Bijbels allerlei.
74948: JANSMA, KLAAS / SCHROOR, MEINDERT - Tweeduizend jaar geschiedenis van Overijssel
57774: JANSON, MIKE (E.A.) - De wonderen van het dierenrijk. Het dier in zijn natuurlijke omgeving.
10721: JANSON, MIKE (E.A.) - De wonderen van het dierenrijk. Het dier in zijn natuurlijke omgeving.
57775: JANSSEN H.Q. - Jacobus Praepositus Luthers leerling en vriend geschetst in zijn lijden en strijden voor de Hervormingszaak
57776: JANSSEN, DS. H. (PREDIKANT TE LEIDEN) - De daden des Heeren op het eeuwgetij der Afscheiding herdacht.
57777: JANSSEN, DS. H. - Voor waarheid en recht. De brochure van Ds. Joh. van der Linden beantwoord door Ds. H. Janssen .
57778: JANSSEN, ENNO. - Das Gottesvolk und seine Geschichte. Geschichtsbild und Selbstverstńndnis im palßstinensischen Schrifttum von Jesus Sirach bis Jehuda ha-Nasi.
57779: JANSSEN, G. - De feitelijke toedracht. Tien jaren kerkstrijd.
57780: JANSSEN, H - Overheid en Dienstplicht
25152: JANSSEN, G. - De feitelijke toedracht. Tien jaren kerkstrijd.
26036: JANSSEN, J - Aan de onbekende God. Reiken naar religie in een geseculariseerde cultuur. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Faculteit der Theologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen op vrijdag 21 juni 2002.
30331: JANSSEN, DS. H. (PREDIKANT TE LEIDEN) - De daden des Heeren op het eeuwgetij der Afscheiding herdacht.
39860: JANSSEN, DS. H. - Voor waarheid en recht. De brochure van Ds. Joh. van der Linden beantwoord door Ds. H. Janssen .
46264: EIJCKELER J- JANSSEN J PROF DR E.A - Heiligland ter Jesus gedachtenis
73407: JANSSONIUS, J. H. (1701-1780). - Het enerlei en verscheidene op den wegh naar den hemel, byzonder van de rechte kindertrant en manlyke godtzaligheit, voorgestelt in vier leerredenen. 1e druk, t.
74615: BLIJDORP JANWILLEM - De jacht op de wreker, deel 1
59207: KRIJGERS JANZEN W.C. - Hezenberg 25 jaar
57785: JAPENGA, F. J. - Sneek in de achttiende eeuw.
10155: JAPENGA, F. J. - Sneek in de achttiende eeuw.
28595: JAPIKS, G.DOOR P. LEENDERTZ WZ. WOUDSEND - Eenige gedichten van Gijsbert Japiks, met korte aanteekeningen van P. Leendertz Wz. Woudsend
57786: JAPIKS, G. - Eenige gedichten van Gijsbert Japiks, met korte aanteekeningen van P. Leendertz Wz.
57787: JAPIKSE N. DR. - Prins Willem III, de stadhouder-koning. Ge´llustreerd onder toezicht van den schrijver.
7599: JAPIKSE N. DR. - Prins Willem III, de stadhouder-koning. Ge´llustreerd onder toezicht van den schrijver.
57789: JAPPE, ALBERTS, W DR PROF STEUR, A. G. VAN DER - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale Gesfhiedenis ;
57790: JAPPE, ALBERTS, W DR PROF STEUR, A. G. VAN DER - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale Gesfhiedenis ;
47464: JAPPE ALBERTS, W. - Moderne devotie
48177: JAPPE, ALBERTS, W DR PROF STEUR, A. G. VAN DER - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale Gesfhiedenis ;
48178: JAPPE, ALBERTS, W DR PROF STEUR, A. G. VAN DER - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale Gesfhiedenis ;
57791: JARDIN DU THAMAS EN LEYDEKKER, JACOBUS (1656-1729, MIDDELBURG) - Spoore der CATHOLYCKE ghescherpt door sestigh pointen tegen het buyten sporigh stampen van den hr Jacob Leudekker Predikant te MIDDELBURG In de welcke de waerheyt van het Roomsch Catholijck Gheloof tegen dec dwealingen dezer laeste tijden bondighlijck wordt verdedoght eerst in het licht ghegheven Anno 1710 ende nu hier andermael ghedruckt benevens de samernspraeck tusschen den auteur dr selve Pr. Thomas du JARDIN der Predickheeren Orden Doctor der Godts gheleerheyt in de Universiteyt van LOVEN en Jacob Leydekker
57792: JASPARS, E. M. J. - CROWN-GALL VAN TABAK - Biochemisch onderzoek van weefselcultures op glucose- en zetmeelmedia
48700: JASPARS, E. M. J. - CROWN-GALL VAN TABAK - Biochemisch onderzoek van weefselcultures op glucose- en zetmeelmedia
57794: JASPERS, K., JONKER, H., - Over Jaspers' metamorphose der bijbelse religie. About Jaspers's metamorphosis of the biblical religion.
57793: JASPERS, DS. J.L. (GEREF. PRED.) (ASSEN- K SCHILDER) - O NIET O Gerustgesteld. Het antwoord van Ds Schilder op den Conscientiekreet te licht bevonden door ds J L Jaspers schrijver van de brochure ,,Zijn de mannen van Assen zelf aanrandersan het SCHRIFTGEZAG
44997: JASPERS, KARL. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
74757: JASPERSE, P. - Kent u ze nog ... de Tholenaars Geillustreerd met 70 zwart/wit foto's met bijschriften.
74758: JASPERSE, P. - Tholen in oude ansichten.
76158: VERMEULEN MIEP -- OVEREEM JAV - Joke en het blauwe bordje
57795: JAVA, MELATIE VAN - Soerapati Historisch romantische schets uit de geschiedenis van java tweede deel derde druk
42327: JAVA, MELATIE VAN - Soerapati Historisch romantische schets uit de geschiedenis van java tweede deel derde druk
74641: TRIMP DR. JC. - Jodocus van Lodensteyn predikant en dichter
48283: ARK VAN JC - VEENENDAAL In Beel Ansichtkaarten Veenendaal tegelegenheid van de 60.000ste Veenendaler
49743: ARK VAN JC - VEENENDAAL In Beel Ansichtkaarten Veenendaal tegelegenheid van de 60.000ste Veenendaler
77736: LEEUWEN JD - Nergens veilig het leven van Jande Bakker
69764: MARCHETTI D. JEAN - MÚmoires concernant les prodiges, ArrivÚs Ó Rome dans plusieurs images de la Ste. Vierge...ou extrait raifonne
72092: BRUNHOFF DE JEAN - De reis van Babar Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen. Babar is de koning van de olifanten. Ill.: Tekeningen 1e druk.
75098: MOLEMA JEANETTE - Hetr weekeend tekeningen Wendelien vann de Erve
40071: OTTERDAHL JEANNE - De familie kruse
63014: OTTERDAHL JEANNE - De familie kruse
50973: BLIJDORP JEANNETTE - Op zakenreis
72362: LUIPEN-BRONWASSER JEANNETTE VAN - Avonturen aan de achterweg, met illustraties van Kees van Lent
10720: JEANS, JAMES - Het heelal zijn bouw en zijn vraagstukken. Tweede herziene druk.
57796: JEANS, JAMES - Het heelal zijn bouw en zijn vraagstukken. Tweede herziene druk.
74490: PENTS JEF - Dokter, kan het ook natuurlijk? Adviezen uit de praktijk van TV-dokter Jef Pents
57800: JEFFREE JAMES, A.H. - Geen vriend, maar vijand. Wat de Roomse kerk verstaat onder godsdienstvrijheid. Bewerkt naar 'No friend of freedom' van ds. A.H. Jeffree James.
69597: JEGERLEHNER, JOHANNES. -. - Die Schweiz. Eine Wanderung durch das Gesamtgebiet der Schweiz; 236 der sch÷nsten Landschaftsbilder in Tiefdruck. Mit Text von Johannes Jegerlehner.
70825: JEHU, FELICIE - Trix en haar schoonzusje (geÝllustreerd door Lies van Veenhoven)
57817: JEHU, FELICIE, - Een geniaal zestal. Ill.: met bandtekening en versiering 4 platen en ills.; Jan; Sluyters. ***2e druk.
57820: JEHU, FELICIE. - Viola heeft vacantie. Ge´llustreerd door Miep de Feijter.
57821: JEHU, FELICIE. - Sigrid.
57823: JEHU, FELICIE. - De vacantie van Mieneke en Trineke. Ge´llustreerd door Hans Borrebach. eerste druk. Van: Ons genoegen, bibliotheek voor jongens en meisjes.
57806: JEHU, FELICIE - Agnes Slawonski. 2e druk.
57807: JEHU, FELICIE - Nel de Ontembare.
57808: JEHU, FELICIE - Lize. tweede druk van "Bultje". Met platen van Nelly Spoor.
57809: JEHU, FELICIE - De tweelingen Beb en Bob. Ge´llustreerd door Netty Heyligers. (leeftijd 8-12 jaar.)
57810: JEHU, FELICIE - Wat Noortje beleefde. Met illustraties van Louis Raemaekers
57811: JEHU, FELICIE - De "jongens" van Professor van Leuven. Ge´llustreerd door Nelly Spoor. eerste druk.
57801: JEHU, FELICIE - De vijf macleods, naar het engelsch van Christina Gowans Whyte. Illustraties van Ella Riemersma
70826: JEHU, FELICIE - Margreet en haar zusje (ge´llustreerd door Hendri Pieck)
75519: JEHU, FELICIE, - BLIND ZUSKE geillustreerd Netty Heyligers ***3e druk.
57815: JEHU, FELICIE - Rietje van den dokter. Ge´llustreerd door Hans Borrebach. Eerste druk. (Leeftijd 10-14 jaar.)
57803: JEHU, FELICIE - Van lief en van leed. Tweede druk.
57804: JEHU, FELICIE - Een verwaarloosd troepje. 2e druk. Ge´llustreerd door Chr. Damen.f
57802: JEHU, FELICIE - Jip geeft zich gewonnen. Ge´llustreerd door Henri Pieck.
57812: JEHU, FELICIE - Wies ongeluk illustraties van Nelly Spoor 1e dr.
75520: JEHU, FELICIE, - NETTIE van der Slee geillustreed door Adri Ladenius 3e druk.
31982: JEKA - De Smid van Grijsdorp
70704: DIEMEN DE JEL N.W. VAN - Maantje Pik in zijn schooljaren met illustraties van Jo Spier tweede druk
70673: DIEMEN DE JEL N.W. - Jan Klomp en zijn makkers een boek voor jongens met illustratie
74891: SCHOLING JELLE - STANDWEKER en andere markt kooplieden AMSTERDAM 1930-1960
73332: JELLEMA, C.A. MEISCHKE & J.A. MULLER (RED.)JELLEMA, C.A. MEISCHKE & J.A. MULLER (RED.) - Bouwkunde voor het hoger technisch onderwijs
55692: GROLES JELLE JELLES - UITBOEZEMINGEN a an mijne waarde Stad-,Land-, Natuur- en Geloofsgenooten door Jelle Jelles Groles Scheepstimmerbaas te IJSLT
44201: GROLES JELLE JELLES - UITBOEZEMINGEN a an mijne waarde Stad-,Land-, Natuur- en Geloofsgenooten door Jelle Jelles Groles Scheepstimmerbaas te IJSLT
57824: JELSMA, A. J. - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek. Academisch proefschrift, V.U. Amsterdam 12 juni 1970.
57825: JELSMA, AUKE - De briefbezorger.
20246: JELSMA, A. J. - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek. Academisch proefschrift, V.U. Amsterdam 12 juni 1970.
36909: JELSMA, AUKE - De briefbezorger.
76458: BRANDS JENNE - S CHAKELS
77331: BRANDS JENNE - UITKIJKEN
51671: BRANDS JENNE - Schakels
44697: JENNI, ERNST UND WESTERMANN, CLAUS - Theologisches Handw÷rterbuch zum Alten Testament. Zwei Bńnde Herausgegeben von Ernst Jenni unter Mitarbeit von Claus Westermann. Zwei Bńnde.
72364: SLEGERS-KWAKKEL JENNY - Het huisje aan het zandpad, vierde druk
57828: JENSMA, TH. W. - Uw rijk kome. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. Bewerkt door dr. Th. W. Jensma.
23946: JENSMA, TH. W. - Uw rijk kome. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. Bewerkt door dr. Th. W. Jensma.
71207: JEPPE, SMIT INEKE - Groei naar eenheid, de seksuele ralatie binnen het huwelijk
70861: JEROME K. JEROME - Drie man in een boot (om niet van den hond te spreken) eerste deel
67789: VINES JERRY - Exploring the Gospels MARK
39480: CENTRUM VOOR BIJBELSTUDIE EN ONDERZOEK TE JERUZALEM. - Kleine Heiligdommen. Functie en doel van de synagoge.
57829: JESPERS, H. - Naar de erfwacht. Inleiding tot de heemkunde. Tweede druk.
31856: JESPERS, H. - Naar de erfwacht. Inleiding tot de heemkunde. Tweede druk.
52981: COSTERUM FRANCISCUS PRIESTER DE SOCIETEYT JESU (1532-1619) - Sermoonenop alle De epistelen van de Sondagen van den gheheelen Jare., met wee sermoon octaven d eerste van H sacrament des Autyeurs ander van de H Mopedder Godts met sommighe van hare waerrachtigehe miraclen beschreven door COSTERUM FRANCISCUS Priester de Societeyt Jesu
19650: JETSES, CORNELIS - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en voorleesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
57830: JETSES - NIEMEIJER, J.A. - De wereld van Cornelis Jetses. 1e druk
70551: JETSES, CORNELIS --- VISSER, GERDA (RED.) - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen. Met o.a. Alet Schouten, Dick Walda, Nannie Kuiper.
77319: HAGE JETTY - Varen
55958: HAGE JETTY - is dit de goede weg
70683: DUME JETTY - De onafscheidelijken met illustraties
57831: JEUGDBOND - Jongeren en wederkomst.
20938: JEUGDBOND, GEREF. GEM. TE WOERDEN - Gedoopt wat betekent dat.
57833: JEUNE, JOHANNES LE: - Der Blinde, aber getreu und sichere Weeg-Weiser von Jericho naher Jerusalem. Das ist zweyter Curss lehr-geist- und eyfer-voller Mission-Predigen von der Buss, und denen uns darzu antreibenden Beweg-Ursachen. Sibender Theil ... in das Teutsche Řbersetzt durch Laurentium Laux ... [nach diesem Titel suchen]
48318: JEUNE, JOHANNES LE: - Der Blinde, aber getreu und sichere Weeg-Weiser von Jericho naher Jerusalem. Das ist zweyter Curss lehr-geist- und eyfer-voller Mission-Predigen von der Buss, und denen uns darzu antreibenden Beweg-Ursachen. Sibender Theil ... in das Teutsche Řbersetzt durch Laurentium Laux ... [nach diesem Titel suchen]
74531: POEL JF. VAN DER - Schuldig
72950: JANSEN JFG. EN G.J.L. - Zeefdruk, een volledige beschrijving van deze drukmethode
69295: ZEEUW DE P JGZN - VRIJ
48412: ZEEUW P DE JGZN - Veilig in Gods Hoede Verhaal uit het leven van Francis Alard de Hervormer van Oldenburg
55766: GUNNING JHZ J. H. - Een woord van protestantsch verweer/Een verweer geschreven door Ds.J.H.Gunning zelf, en in eigen beheer uitgegeven,tegen A.C.A. van Vuren, redacteur van de "Zuidhollander" 1891 128pp
586: KOOGH VAN DER JILLISVOORRAAD - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh. Door hem zelven beschreven. Tweede druk. Waarbij Raad en bestuur voor dood- en doemschuldige zondaars en zondaressen. Verzameling van brieven, geschreven door den nu zaligen Jilles van der Koogh. Voor 't meerendeel aan zijne geliefde dochter Johanna van der Koogh, in den weg harer overtuiging en bekeering tot den Heere. Benevens eenige brieven van deze aan haren geliefden Vader.
9561: JIRKU, ANTON DR. - De wereld van de Bijbel. Vijf millennia in Palestina en SyriŰ.
72354: POORT JJ - Bloemen op mijn wege
63812: POSTMA JJ E.A - Over stad en scholambt Lochem. Een beschrijving na 750 jaar Met dit boek wordt een samenhangend overzicht van de belangrijkste facetten van de geschiedenis van Lochem gegeven
76454: FRINSEL JJ - Voor geen geld te koop
44906: NAASTEPAD TH JM - Jacobus verklaring van bijbelgedeelte.
74284: VEEN-NUSMEIJER JO VAN - Zonlicht door de ramen tweede druk
49591: AMMERS HULLER VAN JO - Tegen den stroom op. vertellingen van een meisjesleven
49592: AMMERS KULLER VAN JO - DRIE ESSAYS
73404: MOBAHIUS JOACH. J.A.S. - De staat van een uitverkorenene, Zoo vor, als byzonder onder en na zyn Bekeerignge van het begin tot het einde van dien vertoont, vervattende een omstandig vertoog van des zelfs, Aardt, gedrag, verscheide staaten, afwisselnde gesltens byzondere onmoetingen, Heilige werkzaamheeden, ondervindingen, plichten, aanwas, en voortgag in de Genaade, en heilaam uyteinde, tot ontdekking, en overtuiging van alle onbekeerde Mond-belyderen als ook tyd-geloovige, en Byna-Christenen: en tot bestiering, bemoediging, vertroosting, aasporing, opboiuw en bevestiging van hun, wier werk in waarheit is. In verscheiden keurstoffen voorgestelt II deel.
74208: PLOTZEK M. JOACHIM - AndachtsbŘcher des mittelalters aus privatbesitz
54816: FREEDEN JOACHIM VON - Malta und die Baukunst seiner Megalith Tempel
64494: ROHDE JOACHIM - Der Brief des Paulus an dieGalater Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament [von Christian Wolff], Bd 9
49012: ROHDE JOACHIM - Der Brief des Paulus an dieGalater Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament [von Christian Wolff], Bd 9
50948: BLAEU JOAN - Atlas Major van 1665 De grootste en Schoonste atlas,die ooit verschenen is
18751: JOANN, P. - Scheidung der Seel und des Geists. Oder Innerliches Aufsteigen der Braut / durch die Staffeln der feuschen Lieb / beschrieben von dem wŘrdigen P. Joann - Evangelista, Wenland Guardian zu L÷ven und Definitorn des Ordens der Capuciner. Als der under Theil oder Anhang des Buchs vom Reich Gottes in der Seele. Allen der mahren Geheim-G÷ttlichen Wei▀heits - Lehr - Geflissenen und Begierigen sehr nutzlich. Anjetzo Hoch-Teutsch gedruckt.
57835: JOANN, P. - Scheidung der Seel und des Geists. Oder Innerliches Aufsteigen der Braut / durch die Staffeln der feuschen Lieb / beschrieben von dem wŘrdigen P. Joann - Evangelista, Wenland Guardian zu L÷ven und Definitorn des Ordens der Capuciner. Als der under Theil oder Anhang des Buchs vom Reich Gottes in der Seele. Allen der mahren Geheim-G÷ttlichen Wei▀heits - Lehr - Geflissenen und Begierigen sehr nutzlich. Anjetzo Hoch-Teutsch gedruckt.
73988: BLOK-DEN BUTTER JOANNE - Wat ga je doen, Niels? (met illustraties van Jaap Kramer)
66745: TIDEMAN JOANNES DR. - De remonstrantie en het remonstrantisme. Historisch onderzoek
55095: GERSON JOANNES - Den Geestelyken Bedelaer en Aermoede
46047: TILLOTSON. JOHANNES; JOANNES (AARTS-BISSCHOP VAN KANTELBERG, EN OPPER KERKVOOGD VAN GEHEEL ENGELAND (1630-1694) - De verkoren godsdienst binnens huys geoeffend: en d'opvoeding der kinderen in de selve met de voordeelen van een vroerge Godzaligheid Verhandeld in ses predicatien.
75012: JOBSE A E.A - UW GUNST HERDFDACHT Geschiedenis GEreformeerde Gemennte DORDRECHT 75 jarig bestaan
57839: JOCHEMSEN, H. - Infoboek Zorg in de gereformeerde gezindte
42596: JOCHEMSEN, H. - Infoboek Zorg in de gereformeerde gezindte
74482: SELDENRIJK DR. S. JOCHMSEN PROF. DR. H. - Levens-Waardig-heden, bijbelse bezinning op zorg voor het leven, tweede herziende druk
45746: LODENSTEYN. JODOCUS VAN - het vervolg van den Geestelyken Opwekker, Voorgestelt in negen Predicatien.
48821: KRUGER SIMON JODOCUS (16-- 1712 BERKEL Z H) - GOD IN DEN ZONDAAR VERHEERLIKT zijnde eeb verhandeling leerende hoeen op welke wijzeJEHOVAH des zondaars God Goed en zaligmaker behoudens zijne Gertigtigheid,heiligheid en Waarheid na den aard des Genaden verbonds in zijnen Soon worden kan en ook in der daad geworden is Waar in dan in zonderheid ect 2e druk vermeerderd en met nodige registers voorzieb
73882: LODENSTEIN JODOCUS VAN - Uw lijden groot
72432: LUTHER MARTIN 1483-1546 DOORMATTHESIUS.M. JOH. - Dr. Maarten Luther, geschetst door een tijdgenoot Naar het Hoogduitsch van Tekst in het Nederlands. Met platen en een portret van den hervormer.
10552: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. ill J H isings 27e druk
76165: BAAREN VAN DER JOH - Het geheim van het netenhuisje
71692: MAAS JOH. C. - AndrÚ de koerier, 8e druk
14267: POEL V/D JOH(1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Het zieleraadsel opgelost. Twee predikaties over Mattheus 1 : 28 - 25.
30518: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. 25e druk Geillustreerd door J.H. Isings. Jr.
28562: BEEN JOH H - Van Neŕrland's helden. Tweede druk, ge´llustreerd met oorspronkelijke historieprenten.
57475: HULZEN. JOH VAN - Jan en Gijs - serie: Vrij en Blij - Met 52 plaatjes van Tjeerd Bottema en studio Teles' - dertiende druk - deel II - Herzien door Joh. van Hulzen
77037: KIEVIET JOH C - Uit Het Leven Van Dik Trom.27e druk
50271: BEEN JOH - De Paasdcheieren van Jochum Pietrsz geillustreerd door O GEERLING
77036: KIEVIET JOH C - Dik Trom.en zij n dorpsgenoten 17e druk
77035: KIEVIET JOH C - Uit Het Leven Van Dik Trom.42e druk
10737: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. 17e druk .
10609: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. 25 e druk
58410: KIEVIET C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom geilustreerd door Joh Braakensiek25 e druk
69555: KEMP JOH VAN DER - Uw Harten vertroost dagboek samen gestelde uit de H Cath
75354: MASTENBROEL JOH - Op de heenweg voorvjongeren
75883: KIEVIET C. JOH - Bento de jonge zwerver deel 3, plaatjesalbum
71032: ZONRUITER P. JOH. - Tussen rem-en gaspedaal (ge´llustreerd door G. van Straaten, leftijd 10-14 jaar)
74199: WEGGEMAN DRS. JOH. - De kerk in Europa, verkenningen in staatkundig perspectief
74045: VEENHOF JOH. G. - De verschoppeling (zevende druk)
69798: DORSTEN VAN JOHAN - Lied aan Vecht en Vaatrt onnibus
45918: CRELL JOHAN (1590-1633) (KRELLIUS) - Uytleggingen en verklaringen van verscheyden stichtlijcke schrift plaetsen des n testaments. van een seer geleert man in het latijn geschreven,maer noyt gedruckt.En nu in het Latijn vertaelt
76915: JOHANAZ - Terug gebracht een ware gesc jiedenis met tekenin gen FRans vanNoorden 3e druk
76808: BREEVOORT JOHANNA - De Strijd beslecht geillusstreerd Fransvan Noorden
57842: JOHANNA - Waarom niet tevreden? 5e druk.
70094: BREVOORT JOHANNA - Marietje en haar kindermeisje een verhal voor kleine meisjes
76918: JOHANNA - ALEIDA met tekenin gen 3e druk
71316: VREUGD-BAAN JOHANNA DE - Wilde Wietse,
57845: JOHANNA - Blijdschap na droefheid een paaschverhaal
71023: WOUDE VAN JOHANNA - Hollandsch binnenhuisje (achtse druk)
72326: NABER JOHANNA W.A. (UITG.) - Correspondentie van den stadhouderlijke familie 1777-1795 vols.I-II
77464: SPYRI JOHANNA - De kleine Heidi thuis een verhaal vor kinderen en voor hn die vel van kindren houden met drie plaatjes
57847: JOHANNA - Bijbelsch Prentenboek nieuwe Testament
76847: BREEVOORT JOHANNA - Langs den rand van den afgrond geillusstreerd
19816: JOHANNA - Waarom niet tevreden? 5e druk.
41775: JOHANNA - Blijdschap na droefheid een paaschverhaal
47585: JOHANNA - Bijbelsch Prentenboek nieuwe Testament
47728: JOHANNA - Pochhansje
47348: NABER JOHANNAW.A - Overheersching en vrijwording geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk juli1810-november1813
57850: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
15791: JOHANNES - Strijd en kroon. Een verhaal uit de tijd der hervorming.
72013: CLAESSEN JOHANNES - Het groote en wezelijke onderscheid tusschen het betamelijk en onbetamelijk Weenen, over het afsterven van eenen Godzaligen vorst of leeraar, bij het smartelijk overlijden van den weleerwaarden, zeergeleerden en godvruchtigen heer.
57858: JOHANNES, ANT. (EV. LUTH. PREDIKANT) - Kleine kroniek der kerk. Met een woord vooraf van prof. dr. W. J. Kooiman.
57851: JOHANNES - Trouw in den strijd tweede druk
57852: JOHANNES - verwonnen . Een verhaal uit de tijd van Calvijn
40797: AELHUIJSEN JOHANNES VAN (1626-1685) - Centum et quinquaginta Psalmos regii prophetae legendos & canendos ecclesiae christianae / Latino versu offert J. van Aelhuysen Ea etiam cantica, quae publicum in nostris templis usum habent, author addidit
12717: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
75229: HUS JOHANNES - Gods leidingen met Johannes Hus
42828: GROENEWEGEN . JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont : z?nde eenige geestel?ke liederen / uitg. door Johannes Groenewegen [en Jacob Groenewegen] Deel: 1e dl.: Uitg. door Johannes Groenewegen ; verm. met een aanhangsel. 2e dl.: Uitg. door Jacob Groenewegen ; z?nde deze druk verm. met twee liederen, het eene over Jesa´a XXVI, het Juichend Juda, het andere over Jezus goedheid
30741: JOHANNES - Henri Laroche. Een verhaal uit den tijd der vervolgingen van de hugenooten in Frankrijk.
73765: BARUETH DS. JOHANNES - De rijke man en Lazerus, vier preken
71515: HAAR JOHANNES VAN DER - Lijkbezorgingsrecht, Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtsgeleerdhied, op gezg van de rector magnificus Dr. F. de Roos, hoogleraar in de faculteit der economische wetenschappen.
57853: JOHANNES - Heinrich von Bernstein. Een verhaal uit den tijd van Luther. 2e druk
52046: BUCERS MARTIN DOOR MULLER JOHANNES - (BUCER, MARTIN) M▄LLER, JOHANNES Martin Bucers Hermeneutik (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 32).
57859: JOHANNES, DR. ANT. - Het Lutherse in beeld. 1886-1986
57849: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
70314: HEYDANIS ABRAHAMUS EN COCCEJUS JOHANNES - ADVIJS van de Theologische faculteyt totLEIDEN op het verzoek vande staten van Hollandt en West Vrieslant gegevens Rakende het Bewuste boeck genaemt de Uyt-legger der H Schrift
76289: GROENEWEGEN . JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont : z?nde eenige geestel?ke liederen / uitg. door Johannes Groenewegen [en Jacob Groenewegen] Deel: 1e dl.: Uitg. door Johannes Groenewegen ; verm. met een aanhangsel. 2e dl.: Uitg. door Jacob Groenewegen ; z?nde deze druk verm. met twee liederen, het eene over Jesa´a XXVI, het Juichend Juda, het andere over Jezus goedheid zesdedruk
74475: CALVIJN JOHANNES - Het gulden boekske Graankorrel deel 5
75897: HEER DE JOHANNES - de eenige oplassing van HET JOODSE VRAAGSTUK de komst van Christus op den tyroon van David
57857: JOHANNES, A GEBOREN TE DEVENTER - Lavater. Johann Kaspar, als pastor
60632: MARTINUS JOHANNES(1603-1665, GRONINGEN) - Grootere catechisatie over den Catechismus der waren Christelicken religie, De welcke in de Nederlantsche Kercken geleert wort. Vertoonende desselven Ontledinge, Verklaringe, Bevestinge, alleen uyt des Heeren woort. Op ordre des Eerw. Kercken-Raets in Groningen, tot dienst van de Gemeynte Jesu Christi aldaer, met approbatie des E. Ministerii ende Classis, t'samen gebracht ende uyt-gegeven Door (...) Den Tweeden Druck.
18817: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
1927: JOHANNES, DR. ANT. - Het Lutherse in beeld. 1886-1986
2572: JOHANNES, ANT. (EV. LUTH. PREDIKANT) - Kleine kroniek der kerk. Met een woord vooraf van prof. dr. W. J. Kooiman.
41084: WICHELHAUS JOHANNES (KOHLBRUGGE , DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Wichelhaus Johannes Hoogleraar te Halle en vriend van dr H F Kohlbrugge
42977: JOHANNES - Roelf Dirksz. een verhaal uit den tijd van Leiden's beleg en ontzet in 1574
46965: JOHANNES - Trouw in den strijd tweede druk
48402: JOHANNES - verwonnen . Een verhaal uit de tijd van Calvijn
48597: JOHANNES, A GEBOREN TE DEVENTER - Lavater. Johann Kaspar, als pastor
69848: JOHANNESSOHN, DR. FRITZ - Kinine in de geneeskundige practijk. Aan de hand van de gegevens der pharmacologie. Supplement op de uitgave van 1930
74240: ROSINI JOHANNIS - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, cum notis doetiffimus ac locupletiffimis thomae Dempsteri J.C. cui accedunt Pauli manuttii libri II de legibus, et de senatu, cum andreae schotti electis, I de priscis rom. Gentib. ac familiis. II de tribubus rom. xxxv rusticis atque urbanis. III de ludis festique rom. ex kalendario vetere. cum indice locupletiffimo rerum ac verborum, aneis figuris accuratiffimis urbis, editio poftrema, av innumerabilibus erroribus repurgata trajecti ad rhenum apud guilielmum van de water, academiz typographum
47720: JOHHANA - Het Licht der Wereld Een Paaschverhaal
73963: NEWTON JOHN - De stem van het hart, een selctie uit de brieven van John Newton vertaald dooor J. de Jager
75823: MASTENBROEK JOHN - Van t zelfde huis indentitetsgebonden zes tehuizen vanndeSGZZH te rotterdam
73769: BLANCHARD JOHN - Waar was God op 11 september?
57860: JOHN, PATRICIA ST. - Life everlasting - finding true fulfilment through the apostles' creed
58245: KENNEDY JOHN - The Days of the Fathers in Ross-shire
75439: KENNEDY JOHN (1819-1884) - De Heiland
74463: WYCLIFFE JOHN - De Zaligmaker geboren deel 7
74462: WYCLIFFE JOHN - De zonde van onwil deel 6
54607: FLEETWOOD JOHN - The life of our blessed lord and saviour Jesus Christ, together with the lives and sufferings of the holy apostels, evangelists and other primitive martyrs - Ge´llustreerd met Titelgravure en 24 paginagrote kopergravures.
56429: HENDERSON JOHN - Operatie toermalijn
45863: HENDERSON JOHN - Operatie toermalijn
46101: TELFORD. JOHN - The Life of John Wesley. Revised and Enlarged Edition.
71685: FISCHER JOHN - Ik ging door Rusland, geautoriseerde vertaling naar de Amerikaanse uitgave van H. J. van Laar
57862: JOHNS, W. E. - Biggles ende verborgen schaty
57861: JOHNS, W. E. - Biggles en het verdwenen vliegtuig. Illustraties: Stead
57863: JOHNSTONE, PATRICK - The Church is bigger than you think. Structures and Strategies for the Church in the 21st Century
48020: JOHNSTONE, ROBERT - James [Geneva Series of Commentarie
74036: NIJSSE-SCHOUWSTRA JOJANNEKE - Het aarden vat
73055: GENT VAN- VAN 'T ZELFDE JOKE - Wat doet Art?
74076: VERWEERD JOKE - Binnenstebuiten (verhalen)
67756: VERWEERD JOKE - Opnieuw beginnen verhalen over lief en leed
75099: WIT JOKE - een beer in het bostekeningenm Iris Boter
73383: VERWEERD JOKE - de Rugzak roman
73054: DIJKMEIJER JOLANDA - Waarom zegt opa niets?
76640: DIJKMEIJER JOLANDA - Wat Sandra voor Lorette verborgen Houdt
76919: JOLANDA - ALEIDA met tekenin gen 3e druk
57865: JONATHAN - Kerkklokstonen. Kerkklokstonen van Friedrich Strauss.
73148: JONATHAN [= J.P. HASEBROEK] - Waarheid en droomen. 2e druk Gegraveerde totelpagina met vignet J.W. Kaiser . Goed. ex
12201: JONATHAN - Waarheid en droomen. zevende druk
30902: JONATHAN - Kerkklokstonen. Kerkklokstonen van Friedrich Strauss.
70111: JONATHAN - Waarheid en droomen. zevende druk
70536: JONCKBLOEDT G. - Uit eigen en vreemde gaarde gedichten
40884: JOND, E. DE, EN SLEUTELAAR, H. (RED.) - Nieuwe Sprookjes van de Lage Landen: Bijeengebracht, bewerkt en van aantekeningen voorzien door Eelke de Jong en Hans Sleutelaar. Ge´llustreerd door Peter Vos.
73888: LLOYD-JONES D.M. - Bij Uw altaren felecties op de Psalmen
66540: JONES T - Diwygwyr, Merthyron, a Chyffeswyr Eglwys Loegr. Ynghad A'r Prif Ddiwygwyr Yn Scotland, a Gwledydd Tramor; a Phrawf Eglur a Dilys O'r Egwyddorion Crefyddol Yr Ymdrechasant O'u Plaid; hefyd, Crynodee o Hanes Eglwys crist, Hyd Amser y Diwygiad Protestanaidd
57908: JONG, IJ.P. - De leer der verzoening in de Amerikaansche theologie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op gezag van den rector mr. P.A. Diepenhorst, hoogleeraar in der facultiet der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 4 november 1913 te 4 uur in het gebouw van de maatschappij voor den werkenden stand, door IJmen Pieter de Jong, geboren te Oosterbierum, dienaar des Woords bij der Christelijke Gereformeerde Kerk te Oakdale Park, Grand-Rapids Michigan, Noord-Amerika.
57867: JONG DE J - De opening van Uw Woorden Woorden van troost en bemoediging
57881: JONG, A.P. (RED.) DE - Vlucht door de tijd: 75 jaar Nederlandse luchtmacht
57872: JONG DE, DR.L. - De bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,1940-1945 3e druk
57880: JONG, A.J. DE - Uit het geloof Liber Amicorum aangeboden aan A.J. de Jong verdi divini minister bij zijn 40-jarig ambsjubileum
76758: BARNEVELD JO EN DR A J DE JONG - De LotgevalleN van de Nederlndse boeren als kolonist in Suriname Verslag van een merkvaardig expeerriment aan de Saramacca in Siriname metr Nederlandse boeren en arbeiders voor namelijk afkomstig uitde provincies Ytrecht Gelderland en Overijssel
57882: JONG, A.P. VAN VOORGANGER BIJ DE NED. HERV. EVANG. OP G.G. TE OUDSHOORN. - Verordend om te bestraffen. Bijbellezingen over den profeet Elia door A.P. de Jong, voorganger bij de Ned. Herv. Evang. op G.G. te Oudshoorn.
2247: JONG, TJ. DE NED HERV PRED TE GARDEREN/STAPHORST O.A. - Doorgrondt Gij mij... Gedachtenisbundel. Afscheidspredikatie Nieuw-Lekkerland, bevestigingspredikatie door ds. H. v.d. Post van Bergambacht en intredepredikatie te Garderen en vier overdenkingen over de Gadarenen.
71859: JONG DE J - Geschiedenis van het vaderland. Eerste deel + tweede en derde deel. 2e druk
57904: JONG, DS. TJ. DE. E,A - Verzamelde aren. Deel 27 bijbelsdagboek
55198: GJALT JONG DE - vijftig jaar bij bergen en wolken
14294: JONG DE TJ POST, DS. H. VAN DER - Verheugd in uw Heiland.Gedachtenis bundel Afschiedsdienst van Garderen en Uitzendingsdienst te Kampen
45915: JONG, SJOERD DE MET MEDEWERLING VAN HANS WEGEN - Veensch verleden deel 2 met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
57909: JONG, L. DE - De bezetting na 50 jaar. Deel 3.
57910: JONG, L. DE - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945
2332: JONG, DS. TJ. DE - De kleine tollenaar van Jericho. 42 schetsen over de bekering van Zacheus, verklaard en bevindelijk toegepast (Lukas 19: 1t/m10)
57873: JONG DR. G.W. DE - De theologie van Dr. G.C. Berkouwer
77590: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak.derde deel. [Bonestaak]
57906: JONG, H. DE - Kerkbank in, kerkbank uit. Bandontwerp en illustraties van Piet Donkersloot.2e druk
73082: JONG, DS. TJ. DE.E A HERV PRED RONDOM HET GEKROOKTE RIET - Heden is u geboren vier adventen driekerstpredkaties
57875: JONG J.J. - Met goed fatsoen. De elite in een Hollanse stad, Gouda 1700-1780
19673: JONG, DS. TJ. DE HERV PRED LAATS TE STAPHORST - Kracht in zwakheid. Veertien bijbellezingen over Simson.
77637: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak.vijfde boekje deel. [Bonestaak]
57895: JONG, DS. T.J. DE - Ondergang door Opstand. Of de vreselijke zonde van abortus provocatus voorgehouden aan het Nederlandse volk.
15477: N.N. OFTEWEL DE HOOFDREDACTEUR VAN "DE VRIEND VAN OUD EN JONG". - De oude schoolmatres en hare vrienden. Episcode uit de geloofsvervolging in het begin der negentiende eeuw.
7047: JONG, DR. OTTO J. DE (HOOGLERAAR AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT) - Nederlandsche Kerkgeschiedenis.
45124: JONG, OTTO J. - DE Geschiedenis der kerk.
69775: JONG, SJOERD DE MET MEDEWERLING VAN HANS WEGEN - Veensch verleden in woord en beeld Met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
57886: JONG, DE - De herder, die blijft "niet belangrijk... toch belangrijk afscheidspreken door Ds. p. de Jong.
21862: JONG, PROF. DR. O. J. (DIV. ANDERE AUTEURS) - Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie.
58930: KOK R HOEK J - H C VAN DE ENT - DS JAN HOEK-.JAC OVEREEM- SPAAS DS TJ DE JONG - Keer weder/verschillende gdachten en principes binnen de gerformeerde gezinde zoals (ds v.d Ent) De Mode - (ds J Hoek)naar een gereformeerde visie op de televisie- met als uirgevers antwoord De evangelische Omroep een KWAAD- (ds R Kok) Uw koninkrijk kome -(jac Overeem) Het leven van vroeger en Nu - (Tj de Jong) waarschuwing tegen Crematie en vele artikelen van oudvaders o.a Lodemnsteyn - Luther - Kohlbrugge - Trigland - Nic Schotsman.
45299: JONG DE, DR.L. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. (14 delen in 29 banden, compleet en in zeer goede staat)
57888: JONG, DR. CHR. - Gericht verleden.
57916: JONG, PIECKY DE - Louitje
72571: JONG, A.M. DE - Aan den stroom
77096: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Tweede deel. [Bonestaak]
22718: JONG, DS. TJ. DE/DS. A. VLIETSTRA JR./ L.M.P. SCHOLTEN - Staat en ziet toe. Een reactie op de Nieuwe Bijbelvertaling.
57885: JONG, CORNELIS DE - De volken bij Jeremia. Hun plaats in zijn prediking en in het boek Jeremia (diss.).
77364: JONG, ALBERT H. DE, - Missie en politiek in oostelijk Afrika Nederlandse missionarissen en Afrikaans nationalisme in Kenya, Tanzania en Malawi 1945-1965 : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid . - Proefschrift Nijmegen. - Met bibliogr
44405: JONG, A.J. DE - Uit het geloof Liber Amicorum aangeboden aan A.J. de Jong verdi divini minister bij zijn 40-jarig ambsjubileum
57878: JONG, A. M. DE - Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren: Het verraad / Flierefluiters oponthoud / Onnozele kinderen / In de draaikolk / De grote zomer / De goede dood / Het boze gerucht / Een knaap wordt man
57913: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis. 3e aangevulde druk
73855: JONG H. DE - Johannes d'Outrein (162-1722) en zijn emblematische schriftuitleg
73856: JONG S. DE - De identiteitsgebonden werkgever in het arbeidsrecht
69650: JONG, A.M. DE - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie. Eerste deel: De Nederlandsche Bank van 1814 tot 1864.
74600: JONG DE F K - Gouden sleutel voor den schilder eene nauwkeurige handleiding bij hetr huis endecroratieschilderen ect
77640: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak.14e boekje deel. [Bonestaak]
33806: JONG, SJOERD DE MET MEDEWERLING VAN HANS WEGEN - Veensch verleden deel 1 104 blz en deel 2 (of: "Van wie ben jij d'r ÚÚn?") Met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
57892: JONG, DR. OTTO DE - Nederlandse Kerk.geschiedenis tweede herziende en uitgebreide druk
57918: JONG, SJOERD DE MET MEDEWERLING VAN HANS WEGEN - Veensch verleden deel 1 104 blz en deel 2 (of: "Van wie ben jij d'r ÚÚn?") Met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
57921: JONG, TJ. DE (STAPHORST) - Op water en brood. Een 16-tal overdenkingen voor korte uurtjes.
57912: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis.
57919: JONG, SJOERD DE MET MEDEWERLING VAN HANS WEGEN - Veensch verleden deel 2 met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
57920: JONG, TJ. DE - Ondergang door opstand. Of: de vreselijke zonde van abortus provocatus voorgehouden aan het Nederlandse volk.
77638: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak.15e boekje deel. [Bonestaak]
77639: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak.13e boekje deel. [Bonestaak]
57914: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis. 2e herziendec druk
57922: JONG, TJ. DE HERV PRED STAPHORST - Op water en brood.
57915: JONG, P - De Herder, die blijft. Niet belangrijk.. toch belangrijk. Afscheidspreken door P de Jong, Ned. Hervormd prediakant. gehouden te KOOTWIJK en KOOtwijkerbroek op zondag 16 oktober 1960
39914: RIVIT A DR / STRIOSNIJDER NICOLASDE VRIEND VAN OUD EN JONG - Gods genade verheerlijkt en het leven en de bekeering van Nicolaas Stroosnijder, en in het zalig sterven van Dr. A. Rivet en anderen saamgelezen door de redactie van 'De Vriend van Oud en Jong'. Premie aan de inteekenaren op den Gereformeerden Scheurkalender Honingdroppels. Afscheidswoord van Wijlen Ds. P. Los.
73531: JONG, DS. TJ. DE.E A HERV PRED RONDOM HET GEKROOKTE RIET - Profetische woorden over leven en dood
57898: JONG, DS. TJ. DE.E A HERV PRED RONDOM HET GEKROOKTE RIET - Verzamelde aren. Deel 16
57899: JONG, DS. TJ. DE. - Verzamelde aren. Deel 12.
57900: JONG, DS. TJ. DE. E,A - Verzamelde aren. Deel 21 bijbelsdagboek
57902: JONG, DS. TJ. DE.RED NED HERV PRED ,,GEKROOKTE RIET"' - Verzamelde aren. Deel 10. Dag boek
57903: JONG, DS. TJ. DE. E,A - Verzamelde aren. Deel 22 bijbelsdagboek
57917: JONG, PROF. DR. O. J. (DIV. ANDERE AUTEURS) - Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie.
57887: JONG, DR. CHR. G. F. DE / SLUIS, DR. J. VAN - Gericht verleden.
1719: JONG, BARTHOLOMEUS DE (ALGEMEEN BEKEND ONDER DEN NAAM VAN "DE KODDEBOER" OV. 14 JAN. 1861) - Gods arm niet verkort, of de rijkdom zijner genade heerlijk geopenbaard in het behoud van B. de Jong. Door Th. Kousebroek, evangelist te 's-Hage.
5213: JONG, A. M. DE - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Verteld door A. M. de Jong. Met prentjes van G. van Raemdonck. Aangeboden door de erven de wed. J. van Nelle. delem 1 y/m 6 compleet
17916: N.N. OFTEWEL DE HOOFDREDACTEUR VAN "DE VRIEND VAN OUD EN JONG". - De oude schoolmatres en hare vrienden. Episcode uit de geloofsvervolging in het begin der negentiende eeuw. Nieuwe druk.
19651: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis.
22237: JONG, IJ.P. - De leer der verzoening in de Amerikaansche theologie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op gezag van den rector mr. P.A. Diepenhorst, hoogleeraar in der facultiet der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 4 november 1913 te 4 uur in het gebouw van de maatschappij voor den werkenden stand, door IJmen Pieter de Jong, geboren te Oosterbierum, dienaar des Woords bij der Christelijke Gereformeerde Kerk te Oakdale Park, Grand-Rapids Michigan, Noord-Amerika.
23627: JONG, DS. TJ. DE.E A HERV PRED RONDOM HET GEKROOKTE RIET - Verzamelde aren. Deel 15
23628: JONG, DS. TJ. DE. - Verzamelde aren. Deel 12.
23629: JONG, DS. TJ. DE. E,A - Verzamelde aren. Deel 21 bijbelsdagboek
25091: JONG, H. DE - Kerkbank in, kerkbank uit. Bandontwerp en illustraties van Piet Donkersloot.2e druk
26915: N.N. OFTEWEL DE HOOFDREDACTEUR VAN "DE VRIEND VAN OUD EN JONG". - De oude schoolmatres en hare vrienden Episode uit de geloofsvervolging in het begin der 19e eeuw. met 3 platen
28122: JONG, TJ. DE HERV PRED STAPHORST - Op water en brood.
32850: JONG, DS. T.J. DE - Ondergang door Opstand. Of de vreselijke zonde van abortus provocatus voorgehouden aan het Nederlandse volk.
33734: N.N. OFTEWEL DE HOOFDREDACTEUR VAN "DE VRIEND VAN OUD EN JONG". - De oude schoolmatres en hare vrienden. Episode uit de geloofsvervolging in het begin de 19e eeuw.
36906: JONG, DR. CHR. - Gericht verleden.
38973: JONG, DS. TJ. DE.RED NED HERV PRED ,,GEKROOKTE RIET"' - Verzamelde aren. Deel 10. Dag boek
39605: HOEK J EN DS R KOK- H C VAN DE ENT - DS JAN HOEK-.JAC OVEREEM- SPAAS DS TJ DE JONG - Keer weder/verschillende gdachten en principes binnen de gerformeerde gezinde zoals (ds v.d Ent) De Mode - (ds J Hoek)naar een gereformeerde visie op de televisie- met als uirgevers antwoord De evangelische Omroep een KWAAD- (ds R Kok) Uw koninkrijk kome -(jac Overeem) Het leven van vroeger en Nu - (Tj de Jong) waarschuwing tegen Crematie en vele artikelen van oudvaders o.a Lodemnsteyn - Luther - Kohlbrugge - Trigland - Nic Schotsman.
39764: JONG, TJ. DE (STAPHORST) - Op water en brood. Een 16-tal overdenkingen voor korte uurtjes.
40697: HOOFREDACTEUR VAN `DE VRIEND VAN OUD EN JONG` - De oude schoolmatres en hare Vrienden : episode uit de geloofsvervolging in het begin der 19e eeuw
41700: JONG, CHRISTIAAN G.F. DE - John Forbes. ( ca. 1568-1634) Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
42094: JONG, COCK DE - De gestolen armband
43847: JONG, E.S. DE - Romke Tekeningen van J. Beckmann
43944: GJALT JONG DE - vijftig jaar bij bergen en wolken
45666: JONG, HANS DE & ZEIJLSTRA, BERT - De Grote Lijn Atlas Nederland en Europa
45826: JONG, DS. TJ. DE. - ontkomen of omkomen
47714: JONG, PIECKY DE - Louitje
48789: JONG, L. DE - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945
48835: JONG, A. M. DE - Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren: Het verraad / Flierefluiters oponthoud / Onnozele kinderen / In de draaikolk / De grote zomer / De goede dood / Het boze gerucht / Een knaap wordt man
6092: JONG, L. DE - De bezetting na 50 jaar. Deel 3.
6893: JONG, GERBEN DE - De Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw. Proeve van een systematisch en cultuurhistorisch onderzoek. Proefschrift.
69914: JONG, DS. TJ. DE.E A HERV PRED RONDOM HET GEKROOKTE RIET - Verzamelde aren. 2014
57923: JONGBLOED - in dundruk. Uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Jongbloed B.V.
2316: JONGBLOED - in dundruk. Uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Jongbloed B.V.
57924: JONGBREUR, M. - De leerschool van een evangeliedienaar. gedachtenisrede zijner vijf en twintigjarige ambtsbediening gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Veenendaal op 25 maart 1925 door Ds. M. Jongebreur.
27179: JONGBREUR, M. - Onze Kerkbeschouwing Referaat gehouden op de 7e jaarvergadering van den Geref. Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Ned. Herv. (Geref.) Kerk.
27178: JONGBREUR, M. - De leerschool van een evangeliedienaar. gedachtenisrede zijner vijf en twintigjarige ambtsbediening gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Veenendaal op 25 maart 1925 door Ds. M. Jongebreur.
72829: BAAIJ S. JONGE J. DE - Wonderlijk verhoogd, 100 jaar Gereformeerde Gemeente Tholen 1906-2006
76929: JONGERDEN DE JONGE J C - DE pen met het gouden krontje
40807: BIJBEL MET AQUARELLEN VAN REINT DE JONGE - Bijbel, Dat is de gansche Heilige schrift. Bevatttende alle de caonieke boeken des ouden en nieuwen Testaments. Etc. etc. met Aquarellen van Reint de Jonge
41499: JONGE, N. DE (PREDIKANT TE BRUSSEL) - Wat heeft God aan de christenen te zeggen in de brieven aan de thessalonikers
35998: JONGE, L.J.A. DE - Verkommerd land. Naar een nieuwe welvaart in een oude Landstreek. Met uitslaande kaart.
49036: JONGE JAN- DE GROOT, C. TH. - Amieke. Ge´llustreerd door Rie Reinderhoff.
31171: JONGEBREUR, DS. M. - Het kerkelijk vraagstuk. Referaat gehouden op de 19de jaarvergadering van den Geref. Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Nederlandsch Hervormde (Geref.) Kerk op donderdag 3 april 1924 te Utrecht. DOor Ds. M. Jongbreur, Nd. Herv. Pred. te Veenendaal.
57927: JONGEBREUR, DS. M. - Een gebed uit de diepte. Laatste leerrede uitgesproken op zondag 13 juli in de Oude Kerk. met portret
70304: JONGEBREUR M VEENENDAAL- J J TIMMER- - M HOFM,AN- P J W KLAARHAMER- P DE JONG A DUBOIS- P ZANDT- R KOK-K GROEN-G H KERSTEN WJ VAN LOKHORST GEORGE STEDMAN IJ DOORNVELD - Een gebed uit de Diepte laatste leerrede Ds M Jongebreurr- Een roemende knegt des Heeren P J W Klaarhamer- De bruidgom de bruid en de vriend des bruidegoms W J van Lokhorstv ect
17158: JONGEBREUR, DS. M. - Een gebed uit de diepte. Laatste leerrede uitgesproken op zondag 13 juli in de Oude Kerk. met portret
57943: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Het meisje van de overkant. Met tekeningen van Rein Stuurman.
57945: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Greetje-Margriet wordt Margriet. Vijfde druk.
12700: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Met kerstmis thuis. Tekeningen van Rie Reindershoff
57946: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Maar vijf minuutjes
57928: JONGEJAN, DE GROOT, C.T.H - De Kerstvacanite van de Kortenaertjes. zilver serie. met tekeningenn van Pol Dom.
57929: JONGEJAN- DE GROOT, C. TH - Deining in het Doktershuis
57930: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Toen 't kermis was. Tekeningen van Rein Stuurman.
57931: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen.
57933: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Ike's geheim. Tekeningen van Annie van de Ruit.
57934: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - De schooldeuren dicht. Met illustraties van Rie Reinderhoff.
57935: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - De ponyfarm. Illustraties van Corrie van der Baan.
57936: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - De grote verrassing. Met illustraties van Tiny van Asselt.
57937: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Amieke. Ge´llustreerd door Rie Reinderhoff. 3e druk.
57938: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen. 2e druk.
57939: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Nieuwe vrienden.
57941: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen. 2e druk.
57940: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Janneke-Tanneke. Met illustraties van Corrie van der Baan.
57948: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Het meisje aan de overkant. met tekeningen van Rein Stuurman.
57950: JONGEJAN-DE GROO, C. TH - Mutsen-Mie.
33818: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Greetje-Margriet. 6e druk.
12712: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - De ponyfarm. Illustraties van Corrie van der Baan.
12701: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen.
12705: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Ike's geheim. Tekeningen van Annie van de Ruit.
12707: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Hans in de knel. Met illustraties van Laura Gerding.
12711: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - De schooldeuren dicht. Met illustraties van Rie Reinderhoff.
12713: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - De grote verrassing. Met illustraties van Tiny van Asselt.
12715: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Amieke. Ge´llustreerd door Rie Reinderhoff. 3e druk.
20184: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen. 2e druk.
20255: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Nieuwe vrienden.
20256: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Janneke-Tanneke. Met illustraties van Corrie van der Baan.
30613: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen. 2e druk.
30703: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Het meisje van de overkant. Met tekeningen van Rein Stuurman.
33772: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Greetje-Margriet wordt Margriet. Vijfde druk.
43788: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Goudhaantje.
49002: JONGEJAN, DE GROOT, C.T.H - De Kerstvacanite van de Kortenaertjes. zilver serie. met tekeningenn van Pol Dom.
49040: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Het meisje aan de overkant. met tekeningen van Rein Stuurman.
49208: JONGEJAN-DE GROO, C. TH - Mutsen-Mie.
57953: JONGELEEN, J. - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden.
57954: JONGELEEN, J. (CHR. GEREF. PRED. TE BUSSUM) - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden. 2e geheel herziene en vermeerderde druk.
31160: JONGELEEN, DS. J. - De Vereeniging der Chr. Geref. met de Doleerdenden in 1892. Door ds J. Jongeleen Chr. Geref Pred. te Apeldoorn, met een inleidend woord van Prof. G. Wisse.
15792: JONGELEEN, J. (CHR. GEREF. PRED. TE BUSSUM) - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden. 2e geheel herziene en vermeerderde druk.
32691: JONGELEEN, J. - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden.
1771: JONGELEEN, J. - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden. Door J. Jongeleen, Chr. Geref. predikant te Bussum. Tweede geheel herziene en vermeerderde druk.
57955: JONGELING - Jongeling ten voeten uit. Door Rik Valkenburg.
57956: JONGELING, B. - Tusschen twee reformaties. De worsteling van Professor Mr. D.P.D. Fabius om bewaring van het toebetrouwde pand. Geschreven in het eeuwjaar van Fabius' geboorte: 1951.
57957: JONGELING, M. C. - Het zendingsconsulaat in Nederlands-IndiŰ 1906 - 1942. Diss.
57958: JONGELING, P. - Terwille van het koninkrijk. Gereformeerd - nationale beschouwingen ter belichting van staatkundige vragen.
57959: JONGELING, P. - Toets uw tijd. Kanttekeningen.
57960: JONGELING, P./VRIES, J.P. DE/DOUMA, J. - Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde kerkek (vrijgemaakt) in Nederland. 1944-1979.
57961: JONGELING, P./VRIES, J.P. DE/DOUMA, J. - Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde kerkek (vrijgemaakt) in Nederland. 1944-1979.
31573: JONGELING, P. - Toets uw tijd. Kanttekeningen.
34190: JONGELING, P./VRIES, J.P. DE/DOUMA, J. - Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde kerkek (vrijgemaakt) in Nederland. 1944-1979.
35633: JONGELING, P./VRIES, J.P. DE/DOUMA, J. - Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde kerkek (vrijgemaakt) in Nederland. 1944-1979.
44185: JONGELING, M. C. - Het zendingsconsulaat in Nederlands-IndiŰ 1906 - 1942. Diss.
7489: JONGELING - Jongeling ten voeten uit. Door Rik Valkenburg.
8261: JONGELING, B. - Tusschen twee reformaties. De worsteling van Professor Mr. D.P.D. Fabius om bewaring van het toebetrouwde pand. Geschreven in het eeuwjaar van Fabius' geboorte: 1951.
9562: JONGELING, P. - Terwille van het koninkrijk. Gereformeerd - nationale beschouwingen ter belichting van staatkundige vragen.
57962: JONGENBURGER, P - De 'Vergadering van gelovigen'
57964: JONGENEEL, C. - Vierstromenland. Een greep uit de (kerk)geschiedenis van de Alblasserwaard.
57965: JONGENEEL, J.A.B. - Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting. The rational belief in Jesus Christ. A study of the philosophy of the Enlightenment. (Summary in English). Diss./Thesis Universiteit Leiden.
57963: JONGENEEL J C - Gedenkschrift samengesteld bij gelegenheid van de overdracht en plechtige ingebruikneming van de gerestaureerde nederlands hervormde kerk en toren te kockengen op woensdag 12 november 1958. Kerkelijk zegel van de Nederlands Hervormde gemeente te Kockengen
23955: JONGENEEL, C. - Vierstromenland. Een greep uit de (kerk)geschiedenis van de Alblasserwaard.
48668: JONGENEEL, J.A.B. - Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting. The rational belief in Jesus Christ. A study of the philosophy of the Enlightenment. (Summary in English). Diss./Thesis Universiteit Leiden.
45269: JONGENS, P. E.A. - 'Sterck en weldoortimmert'. Een kwart eeuw restaureren in Haarlem
46901: JONGEPIER, J. - 75 jaar Flentrop Orgelbouw. Ge´llustreerd en met 19 pp. grote afbeeldingen buiten de tekst.
46902: JONGEPIER, JAN. - Frieslands Orgelpracht. Deel I 1500 - 1800.
74566: JONGERENBIJBEL - jongerenbijbel met tekst van de nieuwe bijbelvertaling
57967: JONGES, P. - Schleiermacher's anthropologie
48669: JONGES, P. - Schleiermacher's anthropologie
57971: JONGH, PROF. E. DE (REDACTIE) - 58 miljoen Nederlanders en hun kerken.
57972: JONGH, PROF. E. DE EN DR. PROF. TH. VAN TIJN - 58 miljoen Nederlanders.
57968: JONGH VISSCHER,G.C. - Geschiedenis der bouwkunst. Een overzicht van de scheppingen der bouwmeesters gedurende vijftig eeuwen
25402: JONGH, PROF. E. DE EN DR. PROF. TH. VAN TIJN - 58 miljoen Nederlanders.
48289: JONGKEES, H - Stadhouder- koning Willem de Derde
57974: JONGSTE, C. DE - Klacht en jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 2.me5t zijn Preken miditaties/gedichten en brieven
70006: JONGSTE, DS. C. DE E.A. - Wanneer ik voor U kniel, rondom de eredienst. 207 Gereformeerde Gemeenten op 6 werelddelen Anno Domini 2000. Deel 1 en 2.
57973: JONGSTE, C DE PRED GERF GEM TE THOLEN - U zij de eer ambtelijke zorg rondom de leesdienst
76871: JONGSTE, C DE PRED GERF GEM TE THOLEN - DE Laaste woorden van koni ng David Een preek bij het overlijden van PrinsClaus
17020: JONGSTE, C. DE - Klacht en jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 2.me5t zijn Preken miditaties/gedichten en brieven
46151: JONGSTE, DS. C. DE - Liefelijkheid en saambinders
47092: JONGSTE, C DE - Lielijkheid en Samenbinders Praeses synodi 1907
57975: JONGSTRA, ATTE EN PETERS, ARJAN - Dichten over Dichten ( een ontwikkelingsgang ), bloemlezing uit de Ned. PoŰzie v/d 19e & 20e eeuw
47022: JONGSTRA, ATTE EN PETERS, ARJAN - Dichten over Dichten ( een ontwikkelingsgang ), bloemlezing uit de Ned. PoŰzie v/d 19e & 20e eeuw
57979: JONKER, DR. H. - Ervaren waarheid. Opstellen, aangeboden aan dr. H. Jonker. Ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Onder redaktie van dr. J. H. van de Bank e.a.
57984: JONKER, IR. L. CZN. - Wat is de voorsprong van onze vlag? Ge´llustreerd.
57985: JONKER, L./DEKKER, A. - Briefwisseling tussen L. Jonker te Den Bommel en A. Dekker te Vriezenveen. Ook is opgenomen de rouwdienst gehouden bij de begrafenis van A. Dekker door ds. F. Mallan.
57982: JONKER, H. - Theologische Praxis. Problemen, peilingen en perspektieven bij kenterend getij.
57983: JONKER, H. / GERSSEN, S. (REDACTIE) - Roeping en beloften 0ns zijn en werken hervormd gereformeerd gezinsboek Met medewerking van meerdere auteurs.
57986: JONKER, PROF. DR. A.J.TH. - Voor donkere dagen. Derde druk.
57981: JONKER, FRED - Ruby en de mysterieuze kunstroof.
57978: JONKER, DR. A.J.TH - Een apostolische huiszegen., 4 Litho's..
57977: JONKER, A.J. - De gereformeerde kerken en 'arbeiders'. Acedemisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de vrije Universiteit te Amsterdam op gezag van de rector magnificus prof. dr. E. Boeker, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de promotiecommissie van de faculteit der godgeleerdheid op maandag 24 januari 1994 te 15:30 uur in het hoofdgebouw van de Universiteit De Boelelaan 1105.
1769: JONKER, L./DEKKER, A. - Briefwisseling tussen L. Jonker te Den Bommel en A. Dekker te Vriezenveen. Ook is opgenomen de rouwdienst gehouden bij de begrafenis van A. Dekker door ds. F. Mallan.
29294: JONKER, A.J. - De gereformeerde kerken en 'arbeiders'. Acedemisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de vrije Universiteit te Amsterdam op gezag van de rector magnificus prof. dr. E. Boeker, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de promotiecommissie van de faculteit der godgeleerdheid op maandag 24 januari 1994 te 15:30 uur in het hoofdgebouw van de Universiteit De Boelelaan 1105.
35768: JONKER, PROF. DR. A.J.TH. - Voor donkere dagen. Derde druk.
43751: JONKER, H. / GERSSEN, S. (REDACTIE) - Roeping en beloften 0ns zijn en werken hervormd gereformeerd gezinsboek Met medewerking van meerdere auteurs.
44793: JONKER, DR. A.J.TH - Een apostolische huiszegen., 4 Litho's..
5732: JONKER, DR. H. - Ervaren waarheid. Opstellen, aangeboden aan dr. H. Jonker. Ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Onder redaktie van dr. J. H. van de Bank e.a.
7545: JONKER, H. - Theologische Praxis. Problemen, peilingen en perspektieven bij kenterend getij.
9942: JONKER, IR. L. CZN. - Wat is de voorsprong van onze vlag? Ge´llustreerd.
41539: JONKERS, DR E.J. EN JONKERS-BARRE, E.M. - Aantekeningen op keur uit de werken van Cicero. Deel II. Tweede herziene en vermeerderde druk.
57989: JONKHEID, K - De verdewenen Erfgenaam. Ge´llustreerd door Henk Poeder
57991: JONKHEID, K. - De lansknecht van graaf Bernhard. Een verhaal uit Lippe, Waldeck en Pyrmont.
57990: JONKHEID, K. - De verdwenen erfgenaam.
57988: JONKHEID, K - De trouwe page
12881: JONKHEID, K. - De lansknecht van graaf Bernhard. Een verhaal uit Lippe, Waldeck en Pyrmont.
23747: JONKHEID, K - De trouwe page
49213: JONKHEID, K - De verdewenen Erfgenaam. Ge´llustreerd door Henk Poeder
9024: JONKHEID, K. - De verdwenen erfgenaam.
57992: JONKMAN, MR. J. A. - Het oude Nederlands-IndiŰ Memoires
70860: JONKMAN S.H. - Frannk ziet Engeland met teekeningen van Jan Wiegman
18010: JONKMAN, MR. J. A. - Het oude Nederlands-IndiŰ Memoires
59085: KORPERSHOEK-VAN WENDEL DE JOODE - Een verrassing voor Tom en Tineke
59083: KORPERSHOEK - VAN WENDEL DE JOODE - Relschoppers. Tweede druk. illustraties Rino Visser
57994: JOODE, TON DE / KEES DE KIEFTE/ PROF. DR. ANTHONIE STOLK. - Dieren in en om het huis.
57993: JOODE, A. DE - Het Geheim
40087: JOODE, A. DE - Het Geheim
42450: JOODE, TON DE / KEES DE KIEFTE/ PROF. DR. ANTHONIE STOLK. - Dieren in en om het huis.
46812: WITTE DE JOOP - Vrienden
73112: LAREN JOOS VAN MR. - Het hoogste goed, predikatie over Psalm 16:5 en 6.
57997: JOOST - De groene Rommelpot.
10265: JOOST - De groene Rommelpot.
65749: SLUYTERMAN KEETIE / DANKERS JOOST EA. - Het Co÷peratieve Alternatief Honderd Jaar Rabobank 1898-1998 Ill.: Naar Foto's. Gedenkboek, Geschiedenis van de Rabobank.
57998: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en Fascisme in Nederland 1920-1940.
73898: JOOSTING, J.G.C. & KNAPPERT, L. - Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drente.
57999: JOOSTING, MR. J.G.C. - Rijksarchief in Drenthe. De Archieven der besturen in Drente van het Ned. Herv. Kerkgenootschap, berustende in het depot van 's rijks archieven in Drente. 1ste druk
58001: JORISSEN, DV. THEOD. - Historische balden. 4e druk. 4 delen.
58000: JORISSEN, DR. THEOD. - Historische studiŰn. 6 delen.
38668: JORISSEN, W.J. - Verscheidenhenden op christelijk gebied, verzameld door W.J. Jorissen Mz., Predikant te Rotterdam.
46057: JORISSEN, DR. THEOD. - Historische studiŰn. 6 delen.
6323: JORISSEN, DV. THEOD. - Historische balden. 4e druk. 4 delen.
70692: CORNELISSEN FR./PEETERS DR. JOS. - Vlamingen in den vreemde voor de jeugd bewerkt door L. Verhulst geillustreerd door Pol Boundry
69593: DIJK VAN JOS - 25 jaar Veenendaal-Veenendaal Dutch Food Valley Classic in kleur
74444: BRINK JOS - Eenling is Geenling, bijbel en homoseksualititeit
73775: DOUMA JOS - In het doolhof van de rouw, 40 bijbelwoorden die troost bieden
68014: VOGEL WILLEMIEN EN GENT VAN JOS (REDAKTIE) - IK GELOOF jongeren perspectief
66987: URLINGS MARIE-JOSE - Gelderse Vallei Ziekenhuis Vier ziekenhuizen van samenwwerking,naar fusie,naar nieuwbouw
41639: URLINGS MARIE-JOSE - Gelderse Vallei Ziekenhuis Vier ziekenhuizen van samenwwerking,naar fusie,naar nieuwbouw
56201: HAYDN.JOSEPH - Symphonien von Joseph Haydn. fur pianoforte 1 handenbearbeitet vonHugo Ulrich
55274: GOMPERS JOSEPH - Een progrom vertelling door Schalom Asch
52661: CHAMBON JOSEPH - Der Franz÷sische Protestantismus. Sein Weg bis zur Franz÷sischen Revolution.
72184: FLAVIUS JOSEPHUS - Flavius Josephus Joodsche oudheden of historie der joden naar het oorspronkelijck grieksch overzien...door sigebert haverkamp... naar het tegenwoordig spraakgebruik uitgegeven onder toezicht dr J.A. Gerth van wijk opgeluisterd met kunstplaten van Jan en Kasper Luiken.
54598: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Flavii Josephi des wijdt-vermaerden Joodschen historieschrijvers boeken; te weten twintig van de oude geschiedenissen der Joden en een van sijn eygen leven: etc. Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, door L. v. Bos. conrector der Latijnsche Schole te dorderecht
72333: FLAVIUS JOSEPHUS (TRANSLATED BY WILLIAM WHISTON) - The Works of Flavius Josephus
69559: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Historie der Jooden of alle de werken van Flavius Josephus: behelzende de historie van zyn eygen leeven den Joodsche oorlogen, en de marteldood der Makkabeen; nevens Philoos gezantschap aan Kaligula; en Egezippus van de oorlogen der Jooden: alles naar 't Fransch van den heere D'Andilly vertaald door Willem Sewel; sedert naar 't Grieksch overzien, verbeeterd, en vermeerderd met Philoos geschrift tegen Flakkus, n door Sigebert Haverkamp, hoogleeraar der historien, welspreekendheit, en Grieksche taale te Leyden. Met Konstplaatjes van J. en K. Luiken. Nieuwe druk.
36518: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - ,Al de werken van Flavius Josephus.behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, ┤t verhaal van zyn eygen leven, de histori van de oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, de twee boeken tegen Apion, en zyne beschryving van den marteldood der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den keyzer Kaligula. Alles uyt de overzetting van den heer D┤Andilly in┤t Nederduytsch overgebragt door W. Sewel. Nog zyn daarby gevoegd de vyf boeken van Egesippus van de Joodsche oorlogen en de verdelging Jerusalems.
69: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Al de werken van Flavius Josephus. Bewerkt door Dr. W. A. Terwogt. Met een aanbevelend woord van Dr. J. J. van Oosterzee, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht. Opgeluisterd door minstens honderd gravuren, voor 't meerendeel naar aanleiding der prenten van Jan Luyken, op hout geteekend door A. F. Zurcher en door twee groote staalplaten, evenzeer naar Luyken, bewerkt door J. ed. Taurel.
54588: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Hooghberoemde Joodfche Hiftorien ende boecken noch Egesippus vande Ellendighe verstoringe der stadt Ierusalem. Van nieus met fchone figuren verciert, ende met nootwendige anteikeningen en fumarien verrijckt. Waarbij Geb. Egelippi des leer voor-treffelicken ende hoogh-beroemden kercken schubenten van verftooinghe der stadt Jeruzalem.
15575: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Historie der jooden of alle de werken. Het15e t/m 20ee boek met de oudheid der jooden met konstplaatjes vanJan LUIKEN. Nieuwe letter
73450: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Alle de werken van Flavius Josephus, Naar Het Griekksch in Engelsch gebragt en verkort,waarby gevoegd is de twee boeken vaJOSEPHUS tegens APPION,zyn richtsnoer der reden of het martelaarschap de MACCHABEEN en gezantschap vanPhilo den Jood aan den Keizer CAJUS GALIGULA.Uit het Engelosch in het Nederduitsch Vertaald
54592: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Geschichte des JŘdischen Krieges.
21886: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen concordantien jaer-reeckeningen ende registeren noyt te voren in druck ghegheven.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14