Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59517: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. Derde druk.
59518: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Lieftallige en Krachtige uytnoodoginge tot het volle genot der overheerlyken feest goederen van het nieuwe verbondt. Voorgestelt in sestien predikatien over Jesaja 55, mitgaders eenen verhandelinge over Hebr. 11 vers 24-26. Vertaald door J. le Jong.
59519: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Betrachtingen over het geheele lyden van den Heere Jesus Christus, naar de beschryvinge van alle vier euangelisten. Door wylen den hoog eerwaarden heere F. A. Lampe. Nu uit het Hoogduits vertaald, en uitgegeven met eene voorrede van den hoog eerwaarden heere Albertus Voget.Tweede deel over Lucas en Johannes 1761.
59525: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long 4e druk
33611: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long 4e druk
45198: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
995: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. 6e druk.
59533: LAMPERS, LENA PAULINA - Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van L. P. Lampers. Uitgegeven op het verlangen der ouders. Met voorwoord van K. Kleinendorst, in leven Chr. Gereformeerd predikant te Arnhem.
59534: LAMPING. A.J. - Ulrichus Velenus (diss)
69751: LAMSTER, J.C., - 'Indië', gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.
74800: LAMSTER, J.C. - Java I + II ( 2 delen) gekleurde plaatjes en teekeningen in den tekst door G.S. Fernhout Beschrijving van de hoofdlijnen der geschiedenis, de beschaving en de middelen van bestaan van de Javaanse bevolking
74799: LAMSTER, J.C. - Bali Droste, H
59535: LAMSTER, J.C., - Bali. Landschap, Bevolking, Godsdienst, Gebruiken en Gewoonten, Architectuur en Kunst van het Eiland.[Eerste druk; First edition].
9319: LAND, SIPKE VAN DER - God zoekt mensen. Met Paulus en Johannes op reis door de wereld van toen en nu. 2e druk.
59539: LAND, SIPKE VAN DER - God zoekt mensen. Met Paulus en Johannes op reis door de wereld van toen en nu. 2e druk.
59537: LAND, J - Politieke opstellen.
59538: LAND, MIA - Taxi!, Romantisch, charmant en vol humor.
73545: LAND, K. (LEITUNG) - Vollständige Konkordanz zum griechischen Neuen Testament. BERLIN; 2.Spezialübersichten.)
9318: LANDE-NASH, IRENE - 3000 Jahre Jerusalem. Eine Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer.
59540: LANDE-NASH, IRENE - 3000 Jahre Jerusalem. Eine Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer.
59541: LANDELL, O.J. DE - De lachende Hollander. Oude spotverhalen uit Nederlandse overlevering.
36241: LANDWEHR, JOHN - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende eeuwse boeken.
59544: LANDWEHR, J.H. (PRED. TE ROTTERDAM) - Kort Overzicht van De Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1975 tot heden.
316: LANDWEHR, J.H. (PRED. TE ROTTERDAM) - Kort Overzicht van De Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1975 tot heden.
59542: LANDWEHR, DS. J.H. - Kort Begrip der Christelijke Religie. Voor eerstbeginnenden. In vragen en antwoorden toegelicht. Negentiende druk.
2645: LANDWEHR, J. H. - L. G. C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst. Tweede, veel vermeerderde druk. Met eene voorrede van prof. dr. H. Bavinck.
7637: LANERTA - Ik wil alleen een pen zijn in Uw hand... Samengesteld door de redactie van De Vriend van Oud en Jong.
59547: LANG, AUGUST - Zwingli und Calvin. Mit 161 Abbildingen, darunter zwei mehrfarbigen Einschaltbildern.
59548: LANG, HEINRICH - Martin Luther ein religiöses Charakterbild.
19624: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Nog is het lente voor Goud-Elsje. Met tekening van Rie Reinderhoff. 2e druk.
22909: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje na de grote storm. Met tekening van Rie Reinderhoff. 10e druk
12887: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Toen Baudieneke twaalf was. Geïllustreerd door Rie Reinderhoff.
73411: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje Lotty is Lot geworden Met tekeningen van Rie Reinderhoff. 6e druk.
73891: LANGE DR. G. DE - Leren wandelen aan vaders hand
59587: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Riet Berkhout. Goud-Elsje Serie, deel 6... Ills.: bandtekening en ills. Rie Reinderhoff. 5e druk
59550: LANGE, ARINA DE - Janneke.
59551: LANGE, ARINA DE - Janneke. Illustratie: lucette verloop
59552: LANGE, DANIËL, JHR.MR. J.C.M. VAN RIEMSDIJK EN DR. G. KALFF - Nederlandsch Volksliederenboek tweede bundel 141 liederen voor zang en piano uitgave van de Maatschappij tot nut van het algemeen.,2e druk
59553: LANGE, DR. JOACHIM (PROF. TE HALLE) - De Heylsaame Genaade Godts, Uyt de H. Schrift voorgestelt, met verwerpinge van de soogenoemde Algemeene Genaade, Door Den Heer Dr. Joachim Lange S. Theol. Prof. Ord. te Halle, in een Geschrift voorgedraagen, En Met grondige Wederlegginge van desselfs voortgebragte Bewys-Reedenen, opgestelt, en uytgegeven, door Johan Jacob Waldschmidt, Predikant te Geiszmar en Hadamar, in Heszenlandt: Uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac de Long: En met eene Voorreeden verrykt, door Joan van den Honert, T.H. Soon, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheid, en Predikant, te Leiden.
73413: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje verlooft zich. Met tekeningen van Rie Reinderhoff. 14e druk.
73410: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje na de grote storm. Met tekening van Rie Reinderhoff. 9e druk.
73409: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Riet Berkhout. Goud-Elsje Serie, deel 6... Ills.: bandtekening en ills. Rie Reinderhoff. 6e druk
73408: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
59581: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - . Goud-Elsje na de Grote storm. Goud-Elsje Serie, deel 5. 5e druk. ill. Rie Reinderhoff. Linnen met stofomslag 208 pp1
19630: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Met tekening van Rie Reinderhoff. 13e druk.
19629: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Nog is het lente voor Goud-Elsje. f.8e druk
59554: LANGE, H.J. DE - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven Geschiedenis van de haven van Groningen en haar omliggende wateren, mooi gedetailleerd boekwerk met veel illustraties en foto's. Van de 12e eeuw tot en met het coaster tijdperk en de Eemshaven
59556: LANGE, W. DE - Een tocht voor Trinie.
59557: LANGE, W. DE - Zonder, onder, en vrij van de Wet. Serie: Van Goedertierenheid en Recht, nummer 15.
59564: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Barbie's avontuur. Illustraties van Corrie van der Baan.
72414: LANGE, ALBERT - J.H. Gunning Jr. (1829-1905) Een levenin zelfverloochening, deel 1 (1829-1861)
59571: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Met tekening van Rie Reinderhoff. 12 e druk
59580: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Lotty is Lot geworden. Goud-Elsje deel 7. 1e druk. ill. Rie Reinderhoff.
39646: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff. 17e druk.
59558: LANGE, W. DE - Een klaagmuur in Rijssen
59559: LANGE, WIESJE DE - Om je tranen te lachen. Brieven uit Israël.
72072: LANGE-PRAAMSMA, M. DE - Goudelsje complete serie 10 dln
71165: LANGE-PRAASMA, MAX - Nog is het lente voor Goud-Elsje, zevende druk
59590: LANGEDIJK, D. - De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857. 1857-1866.
27595: LANGENBECK, C.J.M. . - Natuur- en Ontleedkundige beschrijving van het zenuwstelsel, naar het Hoogduitsch van C.J.M. Langenbeck, Hoogleeraar in de Ontleed- en Heelkunde. Door C.W.R. Scholten, J.R.z. Med. Cand. Nieuwe uitgave.
59596: LANGENDYK, PIETER - Drie Blijspelen door Pieter Langendyk
47061: LANGENDYK, PIETER - Drie Blijspelen door Pieter Langendyk
59597: LANGENHOFF, VIC. - Bedreigde landschappen.
75679: LANGERAAD, LAMBREGT ABRAHAM VAN - Guido de Bray. Zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis van het Zuid-Nederlandsche protestantisme met bijlage
59598: LANGERER E.A., FREDDY - Kom mee en luister.. Bijdragen van freddy langerer, Mevrouw Vuerhardt, E.M. ten harmsen van der beek, hermanna, Mevrouw Ebbinge-Wubben van Hasselt. ook maakte J. pander nog enkele illustraties.
45625: WATSON. T. ; LANGHANS J. L. - De geestelijke regenboog 2 delen
68576: WATSON. T. ; LANGHANS J. L. - De geestelijke regenboog 2 delen
59599: LANGHOFF, J.; ROGGE, J. - Immigration und Emigration - die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in MittelEuropa. Beiträge des II. Kongresses für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. Spetember 1984 in Berlin. Herausgegeben von Johannes Langhoff und Joachim Rogge
59600: LANGHOFF, J.; ROGGE, J. - Immigration und Emigration - die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in MittelEuropa. Beiträge des II. Kongresses für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. Spetember 1984 in Berlin. Herausgegeben von Johannes Langhoff und Joachim Rogge
59601: LANGMAN, H.J. - Kuyper en de volkskerk, een dogmatisch-ecclesiologische studie.
59602: LANKAMP, H. - Het onderwijs in de Geschiedenis aan de Gereformeerde scholen. Voor onderwijs en opvoeding. Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband. No. 8.
59603: LANS, DS G. - Verhoudingen
59604: LANS, DS. G. - Hervormingsdag 31 october 1517.
59605: LANS, G. - Guido de Brès - Hervormingsdag 31 october 1517. Door ds. G. Lans, Ned. Herv. predikant te Huizen (N.H.).
59606: LANS, JOS VAN DER, HERMAN VUIJSJE - Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging 1898-1998
59607: LANS, M.J.A. - De katholieke organist onderricht in de begeleiding van den gregoriaanschen zang en in het kerkelijk orgelspel, met een aantal speeloefeningen.
59609: LANSCHOT, C. M. VAN - Lekker Eten. Recepten voor hen die kunnen koken.
74895: LANTERMANS,K. - Jan Krum Spannend vroeg jeugdboek.
27089: LANTMAN, TH. DE (1621-'82, 'S-GRAVENHAGE) - Korte aenleydinge tot de leere der waerheyt, die nae de Godtzaligheydt is: volgens het Kort Begrijp der Christelijcke Religie, gebruykelijck in de Christelijcke Gereformeerde Kercken van Nederlandt. Door Thadæus de Lantman. De tweede druk, overgezien, en merkelyk vermeerdert.
59612: LANTMAN, THADAEUS DE (IN SIJN LEVEN PREDIKANT IN 'S GRAVENHAGE). - Versameling van twintig stigtelijke en zielroerende predikatien, gedaan en naargelaten.
59611: LANTMAN, TH. DE (1621-'82, 'S-GRAVENHAGE) - Korte aenleydinge tot de leere der waerheyt, die nae de Godtzaligheydt is: volgens het Kort Begrijp der Christelijcke Religie, gebruykelijck in de Christelijcke Gereformeerde Kercken van Nederlandt. Door Thadæus de Lantman. De tweede druk, overgezien, en merkelyk vermeerdert.
16965: LAPIDE, C.C. A - Commentaria in omnes D. Pauli epistolas. Auctore Cornelio Cornelii a. Lapide, e Societate Iesu, in Louaniensi Academia Sacræ Scripturæ professore.
59616: LAPIDE, PINCHASE E. - Brandpunt Jeruzalem. Discussie over de taak vande drie grote monotheïstische godsdiensten in een voor het eerst sinds 1900 jaar Joods Jeruzalem.
59613: LAPIDE, C.C. A - Commentaria in omnes D. Pauli epistolas. Auctore Cornelio Cornelii a. Lapide, e Societate Iesu, in Louaniensi Academia Sacræ Scripturæ professore.
59615: LAPIDE, PINCHAS / RAHNER, KARL - Heil uit de Joden? Een discussie.
59618: LAPIDE, PINCHAS - Hij leerde in hun synagogen - een joodse uitleg van de evangeliën - 7e druk
59619: LAPIDE, PINCHAS - Het leerhuis van de hoop - Joodse geloofservaringen voor christenen vandaag
59620: LAPIDE, PINCHASE E. - de vredeschichter een israelische romanm
76579: LAPOUTRE L DRS - Van provinciehuis tot Bibliotyheek
44525: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - SPIEGEL voor het vereenighde NEDERLANDT voorgestelt uyt math 11 vers23-24 (waer bij gevoeght is een Trataat over 1 Joh 3vers 8 Met noch een predictie over hosea 4 vers 15)
59629: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - Twee-en-vijftigh predicatien, over bysondere texten der H. Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. Door mr. Joos van Laren; in sijn leven dienaer des Godlijken Woords tot Vlissingen.en: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 24. Waer by gevoeght is, een tractaet over I Joh. 3: 8. Met noch een predicatie over Hosea 4: 15. Alles door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woordts tot Vlissingen. en: Het beloofde zaedt der vrouwe, vermorselende den kop van de oude slange. Ofte een kort tractaet over de woorden I Joh. 3: 8. Door mr. Joos van Laren, Dienaer des Goddelijcken Woorts tot Vlissingen. en: Een vroegh-predicatie, gepredickt binnen Vlissingen, op den 30 augusti 1648 over Hosea cap. 4, vs. 15. Ter occasie dat het volck uyt vermaeck, met sulcken menighte liep na de afgodische steden, om haren ommegangh en afgoderye te besichtigen. Door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Vlissingen. en: Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien door mr. Joos van Laren.
21203: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - Twee-en-vijftigh predicatien, over bysondere texten der H. Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. Door mr. Joos van Laren; in sijn leven dienaer des Godlijken Woords tot Vlissingen.en: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 24. Waer by gevoeght is, een tractaet over I Joh. 3: 8. Met noch een predicatie over Hosea 4: 15. Alles door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woordts tot Vlissingen. en: Het beloofde zaedt der vrouwe, vermorselende den kop van de oude slange. Ofte een kort tractaet over de woorden I Joh. 3: 8. Door mr. Joos van Laren, Dienaer des Goddelijcken Woorts tot Vlissingen. en: Een vroegh-predicatie, gepredickt binnen Vlissingen, op den 30 augusti 1648 over Hosea cap. 4, vs. 15. Ter occasie dat het volck uyt vermaeck, met sulcken menighte liep na de afgodische steden, om haren ommegangh en afgoderye te besichtigen. Door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Vlissingen. en: Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien door mr. Joos van Laren.
59628: LAREN, JOOS VAN - Gedolven schatten uit zijn 'Het beloofde zaad der vrouw' (1669)
59632: LAREN, MR. JOOS VAN (PRED. TOT VLISSINGEN) - Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien.
37464: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - Twee-en-vijftigh predicatien, over bysondere texten der H. Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. Door mr. Joos van Laren; in sijn leven dienaer des Godlijken Woords tot Vlissingen. Waarbij gebonden: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 24. Waarbij gebonden: Het beloofde Zaedt der Vrouwe, (...) een tractaet over de woorden I Joh. 3: 8. Waarbij gebonden: Een vroegh-predicatie, gepredickt binnen Vlissingen, op den 30 augusti 1648 over Hosea cap. 4, vs. 15. Ter occasie dat het volck uyt vermaeck, met sulcken menighte liep na de afgodische steden, om haren ommegangh en afgoderye te besichtigen. Door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Vlissingen. en: Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien door mr. Joos van Laren.
76050: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - Vermaning tegen het begapen der afgoden Hosea 4 vers 15
59633: LAROUSS - LAROUSSE Gezondheids encyclopedie
70914: LARSEN, OTTO - Nachtmerrie der ontschuldigen
59634: LASSENIUS, DR. JOHANNES (PROF. KOPENHAGEN 1636-1692) - Heilige en Stichtelyke Betrachtingen Over het Lyden Christi, verdeeld in Zeven Morgen- en Avondstonden der Zeven Vasten Weeken, In 't Hoogduits beschreven door den Heer Joh: Lassenius. In zyn Leven Hoog Leeraar der Luthersche Gemeente in de St. Pieters Kerk, te Koppenhagen. Uit het Hoogduitsch in 't Nederduitsch vertaald. Verciert met schoone Koopere Plaaten.
3730: LASSENIUS, J. (1636-'92, KOPENHAGEN) - Het voor zynen tydelyken en eeuwigen ondergang trouwelyk gewaarschouwde Capernaum, waar in door middel van vyfentwintig zend-brieven, aan allerhande lasterlyke persoonen den ontaarden wandel des valschen Christendoms bestraft, en den rechten weg uit de H. Schrift aangewezen word. Als mede het in menigerley kruis en verdrukking vervallene, doch door Godts Geest en hand weder opgerechte Israel, waar in door 24 troost-brieven over verscheide menschelyke toevallen uit de H. Schrift betracht en verklaard, bedroefde en in zwarigheid geraakte personen getroost en weder opgerecht worden. En nu in 't Nederduits vertaald.
39302: LASSENIUS, DR. JOHANNES (PROF. KOPENHAGEN 1636-1692) - Heilige en Stichtelyke Betrachtingen Over het Lyden Christi, verdeeld in Zeven Morgen- en Avondstonden der Zeven Vasten Weeken, In 't Hoogduits beschreven door den Heer Joh: Lassenius. In zyn Leven Hoog Leeraar der Luthersche Gemeente in de St. Pieters Kerk, te Koppenhagen. Uit het Hoogduitsch in 't Nederduitsch vertaald. Verciert met schoone Koopere Plaaten.
71558: VAN GALEN LAST H. - Nederland voor de storm politiek en literatuur in de jaren dertig deel 37 van de fibulareeks
74888: LAST, C.C.A. / VAN PROOYEN A.J. - Met postkoets en trekschuit door honderd dorpen en steden van heel Nederland
59637: LATOURETTE, KENNETH SCOTT - Geschichte der Ausbreitung des Christentums. Mit einem Vorwort von Hermann Dörries.
59638: LAUDAN, DOROTHY - Tussen twee werelden. Dr. Quinn. Tweede druk
23744: LAUDAN, D - Dr. Quinn trilogie 2
59640: LAUDAN, DOROTHY - Dr. Quinn - In voor- en tegenspoed. Tweede druk.
59641: LAUFF, JOSEF - Der Helfersteiner. Ein Sang aus dem Bauernkriege
45004: LAUHA, AARRE - . Kohelet (BKAT - Biblischer Kommentar Altes Testament 19).
17171: LAURENCE, M. - De triumpherende vorstinne der hooft-deugden op aerden. Banende den koninklijken wech na de stadt Godts, en het eeuwige leven. Vervattende de practijcke en oeffeninge van het waerachtigh saligmakende gelove. Zijnde grondigh, krachtigh, leersaem en troostelijck beschreven; door den eerwaerdigen Gods- en Hoogh-geleerden heer, mr. Matthias Laurence, prediker des H. Euangeliums in Christi Gemeynte tot Ipswig. En uyt de Engelsche tale in't Nederduyts vertoont, door Vincentius van Deurn, bedienaer des Godlijcken woorts in Christi kercke tot Amersfoort.
59644: LAURENS B.H - Hun armoe en hun grauw gezicht
63788: POST LAURENS VAN DER - indisch licht
59645: LAURENTIUS, TH. SAMENST. - Kabinet van Haarlemse gezichten,
69582: LAURILLARD. E. - Ernstig en los. Gedichten van Dr. E. Laurillard. Vierde druk,. Geïllustreerd door Alfaro. Bestempelde band
59646: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den Bijbel ontleend. Met den gouden eerepenning bekroond door de hollandsche Maatschappeij van fraaije kunsten en wetenschappen in den jare 1874.
59647: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Rust een weinig. Oudejaarsavond-gedachten. Derde druk.
69563: LAURILLARD, E. & H.P. SCHIM V.D. LOEFF & B. TER HAAR BZ. & P.M. KELLER V. HOORN [ET AL.]. - LICHTSTRALEN.
1566: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den Bijbel ontleend. Met den gouden eerepenning bekroond door de hollandsche Maatschappeij van fraaije kunsten en wetenschappen in den jare 1874.
59648: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Voor meer dan een leven een twaalftal leerredenen
70873: LAURILLARD, E. - Op uw stoel door uw land. Bijzonderheden van vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen. (2e verbeterde en veel vermeerderde druk). Geïll. Soft cover.*Met wapen- en zegelkaarten.
5146: LAURILLARD, DR. E. - Klimop gedachten en beelden des Geloofs proze en Poezy ontleend aan den Christelijke Volks Almanak bijeengebracht met 12 plaatjes
41644: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Voor meer dan een leven een twaalftal leerredenen
2337: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Rust een weinig. Oudejaarsavond-gedachten. Derde druk.
59649: LAVATER, JOHANN CASPAR. - Worte des Herzens.
59651: LAWSON, THOMAS - Calvin: his life and Times. By Thomas Lawson. Illustrated. Fourth edition.
16976: LAYMANN, P. - Theologia moralis in V. lib. partita. Quibus materiæ omnes practicæ, cum ad externum ecclesiasticum, tum internum Conscientiæ forum spectantes, noua methodo ecplicantur. Editio ultima. Accesserunt, nondum in lucem editæ, quæstiones canonicæ de prælatorum ecclesiast. electione, institutione & potestate. De iurisdictione et iudicis ordinarii potestate. De rerum ecclesiasticarum prohibita alienatione. Auctore Paulo Laymann, Societ. Iesu theologo.
59652: LAYMANN, P. - Theologia moralis in V. lib. partita. Quibus materiæ omnes practicæ, cum ad externum ecclesiasticum, tum internum Conscientiæ forum spectantes, noua methodo ecplicantur. Editio ultima. Accesserunt, nondum in lucem editæ, quæstiones canonicæ de prælatorum ecclesiast. electione, institutione & potestate. De iurisdictione et iudicis ordinarii potestate. De rerum ecclesiasticarum prohibita alienatione. Auctore Paulo Laymann, Societ. Iesu theologo.
59653: LÁZÁR-SCHILTHUIS, NELLA - Jos wil een hond. Met illustraties van Bep en Els Thijsse.
73541: COMMISIE LANDELIJKE ACTIE LCJ - Kijk op kerken een overzicht van alle Christelijke Gereformeerde kerkgebouwen aan het eind van de twintigste eeuw
72903: FIERET WIM LECTOR - Verbinders,schakelaars &ontkoppelaars in uw gemeente Identiteit GerfGezindte
21773: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem voor ouderen en jongeren uit de Gewesten der Eeuwige Rampzaligheid.
19619: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een ABC door een abeling. Overdenkingen over 2 Timotheus 3 vs. 1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. 1845.
2361: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Jezus onder de Heidensche soldaten. Overdenking over Joh. 19: 1-5. Naar aanleiding der tijdsomstandigheden en van den toestand van Gods volk.
22458: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - De sabbath Derde druk
76142: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een A.B.C. door eenen Abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. Derde druk Golverdingen1865(2)140 blz. WAARBIJ Eenige gedachten over de tien plagen van Egypte door L.G.C. Ledeboer, gereformeerd leeraar te Benthuizen. Golvetrdingen 1860 34 blz WAARBIJ Roepstemmen uit de gewesten der eeuwige rampzaligheid. Roepstem van ouderen en jongeren, welker zielen meestal plotseling en zonder bewustheid naar de ontzaglijke eeuwigheid verhuisd zijn, aan hun overgebleven betrekkingen. nieuwe druk. Leiden Fuik 30 blz = WAARBIJ Sions lof- en treurzangen benevens eenige gelegenheidsgedichten. 1e druk GOLVERDINGEN 1866 98 blzwaarbij VERMANINGan JongeLINGEn dooreen vriendderszelve AMSTERDAM CvanPeursum 44 blz WAARBIJ Sprokkelingen van wijlen L.G.C. Ledeboer, in leven Gereformeerd leeraar te Benthuizen. Met een voorwoord van P. Los, Gz., Gereformeerd Leeraar te Leyden. Tweede druk. Ouderkerk a/d IJssel, D. Weggeman. 1878. 59 (2) blz
73506: LEDEBOER L G C BENTHUIZEN RED NATZIJL, H. - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer deel 1
37271: LEDEBOER, L.G.C. - Een abc door een abéling.
45121: LEDEBOER L G C BENTHUIZEN RED NATZIJL, H. - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer 3 dln
19618: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem van ouderen en jongeren, welker ziel meestal plotseling en zonder bewustheid naar de ontzaglijke eeuwigheid verhuisd zijn, aan hun overgebleven betrekkingen. Vierde druk. Met kleurenlitho's
39958: LEDEBOER, L.G.C. - Sions lofzangen in benaauwde tijden, door L.G.C. Ledeboer, Gereformeerd leeraar te Benthuizen. (Thans gevangen.)
42506: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een brief over de regtvaardigmaking des zondaars voor God. Met een voorwoord door P. Los, Gz. Behelzende eenige bijzonderheden uit zijn wel-eerw. leven en sterven. Derde druk.
25774: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Jezus onder de heidensche soldaten. Overdenking over Joh. XIX : 1 - 5. Naar aanleiding der tijdsomstandigheden en van den toestand van Gods volk. waarbij Een Spoiegel dezes tijds ter beproeving der kinderen Gods voorgesteld in eenige opmerkingen betrekkelijk de tijdsomstandigheden
25786: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - De sabbath. Vierde druk.
20922: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een A.B.C. door eenen Abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. Derde druk.
34103: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L.G.C. Ledeboer, in leven waardig bij de Gereformeerde Gemeente te Benthuizen. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P.van Dijke, Gereformeerd leeraar te Middelburg.
2442: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - 's Heeren wegen gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar.
319: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een ABC door een Abeling. Overdenkingen over 2 Timotheus 3 vers 1-5.
3255: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L. G. C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke, Gereformeerd Leeraar te Middelburg.
45885: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - 's Heeren wegen gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar.
13926: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een ABC door een Abéling. Overdenkingen over 2 Timotheus 3: 1-5. Met toepassing op de tijdsomstandigheden..
29190: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Het zalig afsterven van eene christinne welke Gods oordeelen naderen zag. Medegedeeld en uitgegeven door L.G.C. Ledeboer, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Benthuizen. Zesde druk.
4728: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L. G. C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke, Gereformeerd Leeraar te Middelburg.
59660: LEDEBOER L G C DOOR LANDWEHR, J. H. PRED TE ROTTERDAM - L. G. C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst. 1e druk
59698: LEDEBOER, L.G.C. - Sions lofzangen in benaauwde tijden, door L.G.C. Ledeboer, Gereformeerd leeraar te Benthuizen. (Thans gevangen.)
59699: LEDEBOER, L.G.C. - Sions lofzangen in benaauwde tijden, door L.G.C. Ledeboer, Gereformeerd leeraar te Benthuizen. (Thans gevangen.)
34102: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Sions lof- en treurzangen benevens eenige gelegenheidsgedichten. 1e druk.
40200: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem voor ouderen en jongeren uit de Gewesten der Eeuwige Rampzaligheid.
46530: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Pastorale brieven voorzien met een inleiding van dr H Florijn
31893: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Vijf brieven benevens een vers over de letterhelden onzer dagen.
2622: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - 's Heeren wegen gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar.
19471: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - 's Heeren wegen. Gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar. Zevende druk.
37251: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een A.B.C. door eenen Abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. Derde druk.
76044: LEDEFGNG E DRS - Als pelgrim naar het heiligeland Christelijke bronnen 4
65941: SOON OK LEE - Zij mogen de hemel niet zien - Een ooggetuigenverslag uit Noord-Korea 2e druk
71855: LEEDE, H. DE - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht
69661: LEEFLANG, THOMAS - De wereld van de strip
59702: LEEMBRUGGEN, C.A. - Om het goud in Nieuw-Guinea
68733: WEZEL LEENDERT - Het geheim van de zwarte toren
59703: LEENDERTSE, B. - Milieu en natuur - bundel gedichten.
59704: LEENDERTZ JR, DR. P. - Het ,,Wilhelmus van Nassouwe''. Met verklaring en historische toelichting.
59705: LEENDERTZ, W. - Gods Woord in mensenhanden.
1197: LEENMANS, DS. H. A. (IN LEVEN HERVORMD PRED.) - De grote Onbekende en hoe Hij Zich openbaart. Tiental leerredenen.
26466: LEENMANS, DS. H. A. (IN LEVEN HERVORMD PRED.) - Het heil is des Heeren. Viertal leerredenen door ds. H.A. Leenmans, Ned. Herv. pred. te Delft.
59707: LEENMANS, DS. H.A.HERV PRED - De Grote Onbekende en hoe Hij zich openbaarde. Tiental leerredenen.
75315: LEER, C.L. VAN DER (EINDREDACTIE) - Van villa Zandvliet tot studiehuis Zandvliet. 75 jaar Christelijke Scholengemeenschap Zandvliet in Den Haag. 1925-2000.
72515: LEEST C. VAN DER - De stress de baas? over weerbaarheid en werkdruk bij predikanten
5100: LEEUW, ISAAK DE (LAATST PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Het geloof in deszelfs aard en vrucht verklaard, de beminlijke verpligting daar toe uit het evangelie aangedrongen, en tegen de bedenkingen; zoo van 't vleeschlijk vernuft, als van heilbegerige doch bekommerde zielen, gestaafd en verdedigd. In eenige leerredenen, nagelaten door wijlen den Wel-Eerw. Heere Isaak de Leeuw, laatst predikant te Rotterdam. met voorwoord vand G.J. Nahuys Amst 7e druk. Met privilegie.
59711: LEEUW, G. VAN DER - Beknopte geschiedenis van het kerklied met medewerking K.Ph. Bernet Kempers. .
59712: LEEUW, PROF. DR. G. VAN DER - De godsdiensten der wereld. Tweede druk. Deel I: 549 blz. Deel II: 546 blz.
76323: HOLST JOHHJANNES 1640-1691 LEEUWARDEN - Voorbereydingen tot den Messias, komende in het vleesch. handelt worden de Beloften Adam Abrahan ende David gedaan Als ook de CEREMINIEN PROPHETYEN en Het verval des JODENMDOMS onderde Heydenen Misgaders van de OPERSONEN Johannes de Dooper Simion Elesabeth Maria Zacharinus Enghelen Herderen Anna en hare lofzangen Alles geright totdeware godzaligheyd
3238: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - Des godsdienstige Christens, in zyn gedrag by kranken; ende hem zelve bereydende tot een zalig sterven. Met een vertoog, van de gelukzalige staat der gelovigen, na dit leven; en hoe daar toe te komen. Vertoont uyt verscheyde uytgelezene plaatsen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Derde en laatste deel. Den 2e druk.
3077: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. in zyn gedrag en wandel, zo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen. Ende in allerley gelegentheden, met bygevoegde waarschouwingen, tegen ligtveerdig oordeelen, zelv-bedrog, ende geveynstheyt. Vertoont uyt verscheyde uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.tweede deel Den vierde druk.
18550: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bevestigde Christen, Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van uyterlyke belyderen, en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgeleezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Door (...)
41433: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zyn Gedrag en Wandel, Zoo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen, Ende in allerley gelegentheeden, Met Bygevoegde Waarschouwinge, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede deel. Door (...) vijfde druk
33975: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt, Door een schriftmatige verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge en byzonder voor jonge heylzoekende christenen en zwak gelovigen. (...) Den Vyfden Druk.
38609: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zyn Gedrag en Wandel, Zoo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen, Ende in allerley gelegentheeden, Met Bygevoegde Waarschouwinge, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede deel. Door (...)
63409: PETERS W LEEUWARDEN - De uitbreiding van het onderwijsboekje bij in den Godsdienstb door A Brink Leeuwarden den 1 april 1838 door W Prins
4012: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. denderde druk
3762: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bevestigde Christen. Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van uyterlyke belyderen en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgelezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Den vierde druk.
54548: FENEMA IBERTUS(=GERBEN) 1669-1750 LEEUWARDEN - De Verborgentheit des KRUICES vertoontv IN JOB en vervult in JESUS CHRISTUS de sonen Gods kortelijk opgegheldert
3761: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt. Door een schriftmatige verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge en byzonder voor jonge heylzoekende christenen en zwak gelovigen. Met eene voorreeden van Bernhard Sandyk, bedienaar des Goddelyken Woordts in 's Gravenhage. Tweede druk
70430: LEEUWE VAN J D - UITLEG vann de berijmde Psalmen
44259: LEEUWEN PZN., JACOB VAN (1845-1913, AALSMEER-UTRECHT) - Heidelbergsche Catechismus verklaard in beluisterde en aangeteekende predikatiën.
21857: LEEUWEN, DS. D. VAN - Afscheids- Bevestigings- en Intredepredikaties.
36810: LEEUWEN, W. VAN - Bijbellezingen over het boek Jona.
75643: LEEUWEN PZN., JACOB VAN (1845-1913, AALSMEER-UTRECHT) - Heidelbergsche Catechismus verklaard in beluisterde en aangeteekende predikatiën. Deel 2: 575 blz.
40178: LEEUWEN, JACOB VAN - Vijfde vijftal leerredenen. Afgeluisterd en opgetekeend door C. Lagendijk te Delfshaven.
59753: LEEUWEN, P. A. VAN - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper.
73022: LEEUWEN, J. D. VAN - in Uw spoor Bijbels dagboek voor kinderen
19466: LEEUWEN, W. VAN - Jezus gebonden tot losmaking van zijn volk. Lijdenspredikatie.
59754: LEEUWEN, PETRA VAN - De vrouwen van de SGP - 10 gesprekken
59771: LEEUWEN-VAN HAAFTEN, G.W. VAN - Spoorloos
59743: LEEUWEN, H VAN - ZEFANJA : verklaring van een bijbelgedeelte
59758: LEEUWEN, W. VAN - de aanstaande benaauwtheid der tijden en hare beleving
59737: LEEUWEN, DR. C. VAN - Hosea.
59736: LEEUWEN, A.P. VAN - 2 x 2 = 5 Merkwaardige uitkomsten van cijfer- en getallencombinaties. Rekenkundige raadsels, vreemde vraagstukken, goocheltoeren met cijfers, toovervierkanten, paradoxen enz. Bewerkt naar de Fransche uitgave van Gaston Boucheny. Tweede druk.
59749: LEEUWEN, JACOB VAN PZ. - En aldaar zal geen nacht zijn. Zestal keurige leerredenen over verschillende teksten.
59751: LEEUWEN, JACOB VAN - Eenige mededeelingen omtrent de bekeering en de roeping Gods tot het predikambt van Jacob van Leeuwen Pzn. in leven leeraar bij de vereeniging van Gereformeerden te utrecht en elders door hemzelve geschreven, alsmede van zijn arbeid, ziekte, sterven en begrafenis door eenige vrienden opgeteekend en bijeengebracht.
59752: LEEUWEN, JACOB VAN - En aldaar zal geen nacht meer zijn. Zestal keurige leerredenen.
59766: LEEUWEN, W.H. VAN - De geestelijke geneeskonst bevattende raad tegen den dood. En middelen tot eene eeuwigdurende gezondheid van den eenigen medicijnmeester ter ziel.
59767: LEEUWEN, W.H. VAN. - De geestelijke geneeskonst, bevattende raad tegen den dood en middelen tot een eeuwigdurende gezondheid, van den eenigen Medicijnmeester der ziel, J.C.
59744: LEEUWEN, H. VAN - ZEFANJE : verklaring van een bijbelgedeelte
59742: LEEUWEN, E.J.H. VAN - Die het leest, merke daarop. uitlegging van het boek Daniël. Die het leest, merke daarop. uitlegging van het boek Daniël. E.J.H. van Leeuwen. V.D.M. te Arnhem.
59741: LEEUWEN, E. VAN (RED.) - Ethiek tussen hemel & aarde. Essays over de theologie en ethiek van H.M. Kuitert. met medewerking van ton van den Beld, Theo de Boer, Pieter Holtrop, Harry Kuitert, Evert van Leeuwen, Gerrit Manenschijn, Bert Musschenga, Hans Reinders, Lieke Werkman
59759: LEEUWEN, W. VAN - Weest in geen ding bezorgd. Biddagpredikatie voor het gewas. Over Philippenzen 4:6.
59746: LEEUWEN, J. VAN - Eerste zestal afgeluisterde pedikatiën gesproken door J. van Leeuwen Pzn. te Gouda en opgeteekend door A.C. van der Star te Waddinxveen.
59747: LEEUWEN, J.A. VAN - Niets dan Christus. Herdenkingsrede, uitgesproken 4 maart 1917, ter gelegenheid zijner 25-jarige ambtsvervulling. De opbrengst dezer uitgave komt ten voordeele van de Ned. Herv. Kerk te Bloemendaal.
59764: LEEUWEN, W. VAN GODSDIENSTONDERWIJZER - Een gang bij nacht. Oefening over Nehemia 2:12-13b.
59760: LEEUWEN, W. VAN. - Een waardige Feestviering Tijdwoord over Psalm 81 : 9 op het 40-jarig Regeeringsjubileum van H. M. de Koningin
59761: LEEUWEN, W. VAN - Het biduur van een godvreezenden koning. Overdenking over psalm 32 : 5b.
59762: LEEUWEN, W. VAN (GODSDIENSTONDERWIJZER TE VRIEZENVEEN-SCHOONDERWOERD-DRORRECHT - GODS weldadigheden herdacht in het midden zijns tempels tijdwoord naar aanleiding van de herdenking van WILLEN van Oranje over psalm 48vers 10 23 april 1933
76493: LEEUWEN, W. VAN GODSDIENST ONDERWIJZER TE SCHOONREWOERD - DE Geest maakt levend twaalf oefeningen
45591: LEEUWEN, M. VAN (PREDIKANT TE GARDEREN OP DE VELUWE) - De ware geestelijke vrijheid. Leerrede over Joannes 8: 34-36 door M. van Leeuwen (predikant te Garderen op de Veluwe) Negentiende twaalftal, No.1
19119: LEEUWEN, JACOB VAN (1845-1913, AALSMEER-UTRECHT) - Heidelbergsche Catechismus verklaard in beluisterde en aangetekende predikatien.
73453: LEEUWEN. W.S. - Eirene in het Nieuwe Testament (Een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche literatuur)
31040: LEEUWEN, W. VAN (GODSDIENSTONDERWIJZER TE VRIEZENVEEN-SCHOONDERWOERD-DRODRRECHT - Bijbellezingen over het boek Jona.
25448: LEEUWEN PZN., JACOB VAN (1845-1913, AALSMEER-UTRECHT) - Veertien feeststoffen uitgesproken door Jacob van Leeuwen Pzn., in leven leeraar bij de Vereeniging van Geref. te Rotterdam, Utrecht en andere plaatsen. Afgeluisterd en opgeteekend door C. Lagendijk te Delfshaven. Thans vermeerderd met eenige mededeelingen, omtrent het leven, bekeering en roeping Gods tot het predikambt. Door hemzelve beschreven, alsmede van zijn arbeid, ziekte, sterven en begrafenis door eenige vrienden opgeteekend. Met portret.
41361: BORST P MR - CLEERDIN JOS AM - LEEUWIS TH - drukkersweekblad en autolijn Kerstnummer 1960gebrocheerd, 102 blz plus bijlagen en advertenties.typo : Bijlage van Monnich C W Prof Dr. de Psalmen - Jaffe H L C Dr De beeldende kunst in Nederland na 1945 Redeker H Drs Het Hollanndse Karakter in de schilderkunst voor en na 1945 - Doelman C de bevrijding van de grafiek - Rookmaker H R Dr. Kunstin het boek - Haaren J W M drs Achtergronden van de Nederlandse drukkunst na 1945
41360: BORST P MR - CLEERDIN JOS AM - LEEUWIS TH - drukkersweekblad en autolijn Kerstnummer 1959 gebrocheerd, 96 blz plus bijlagen en advertenties.typo : Bijlage van Wittet -Aldert Het woord als boek Friedlaender Henri de Grafische vorm van de Bebreeuwse Bijbel - Jaffe H L Dr. Het hemelse en aardse Jeruzalem - Beek M A Prof Dr Land en volk van de bijbel . en Levisson R A Mr Iets over de achtergronf van het Oude testament
59774: LEHMANN, K.B. / NEUMANN, R.O. - Atlas und Grundriss der bakteriologie und Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik. Teil I: Atlas von Prof. Dr. K.B. Lehmann, Direktor des Hygienischen Institutes in Würzburg und Prof. Dr. Med. et Phil. R.O. Neumann, Direktor des hygienischen Institutes in Giessen. 5. umgearbeitete und vermehrte Auflage. (13) 80 Tab. 1910 Teil II: Text. (15) 495 blz.
73902: PIJPER F DR. HOOGLERAAR TE LEIDEN - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, 15e deel
73903: PIJPER F DR. HOOGLERAAR TE LEIDEN - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, 10e deel
73899: PIJPER F DR. HOOGLERAAR TE LEIDEN - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, 8e deel
53925: DR. L. KNAPPERT HOOGLEERAAR VANWEGE DE NED. HERV. KERK AAN DE RIJKS-UNIVERISTEIT TE LEIDEN - Pro Ministirio. Handleiding bij de studie voor het proponentsexamen in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Kerkelijk leven in Nederland in onzen tijd. 1e deeltje
54431: EVERS J.C.G. DR. LEIDEN - De waarde der ervaring aan het ziekbed voor de beoefening der geneeskunde,REDEVOERING ten aanvaarding van het hoogleeraatrssmbt aan de Hoogescholl van LEIDEN den 23e september 1864
1710: N.N.NED HERV PRED TE LEIDEN - Het verkorte Leidsche vraagboekje, vooral ten gebruike op winter-katechizatiën. Tiende druk.
69994: GERF GEM LEIDEN - Onderzoekr de schriften 50 jaar jeugsdvereniging Gerformeerde Gemeente leiden
73533: LEIDEN - Album scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MCMXL-MCMLXXIV
58681: KNAPPERT L DR PRED TE LEIDEN - Christendom en heidendom in de kerkgeschiedenis van Beda der Eerwaardige 69 blz LEIDEN S C van Doesburg 1897 waarbij Bladzijde uit de beschavingsfeschiedenis der LANGOBARDEN 79 blz ASSEN van Gorkum&Comp 1899 waarbij Bronnen voor de kennis van het Friese heidendom het leven van den heiligen Liudger beschreven door Altfrid en vita S Galli
73156: WINTERDINK J H LEIDEN - Haarlemsche almanak voor het jaar .1901.. : aanwijzende de voornaamste jaarmarkten, kermissen, paarden-, vee- en andere markten in het Koninkrijk der Nederlanden, benevens de watergetijden, verduisteringen, de op- en ondergang van zon, maan enz. : berekend op de middagcirkel van Amsterdam de sterrenkundige berekeningen zijn opgemaakt doot J H WILTERDINK Obsevator aan Rijks Srerenwacht te LEIDEN
73157: WINTERDINK J H LEIDEN - Haarlemsche almanak voor het jaar .1902.. : aanwijzende de voornaamste jaarmarkten, kermissen, paarden-, vee- en andere markten in het Koninkrijk der Nederlanden, benevens de watergetijden, verduisteringen, de op- en ondergang van zon, maan enz. : berekend op de middagcirkel van Amsterdam de sterrenkundige berekeningen zijn opgemaakt doot J H WILTERDINK Obsevator aan Rijks Srerenwacht te LEIDEN
69397: ZIJLSTRA JAN (LEVENSSTROOM LEIDERDORP - Ontmoetingen met JEZUS de Genezer
74093: MOLENAAR- DE JAGER LEIDY - Een huis voor Samuel
3956: LEIGHTON AARTSBISSCHOP - BONNET, L. - Het leven des Christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet. Eerste deel: (28) 292 blz. Waarbij geb.: Tweede deel: 342 blz.
26796: LEIGHTON AARTSBISSCHOP - BONNET, L. - Het leven des Christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet. Eerste deel: (28) 292 blz. Waarbij geb.: Tweede deel: 342 blz.
40524: LEIGHTON (AARTSBISSCHOP) / BONNET, L. - Het leven des Christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet. Eerste deel: (28) 292 blz. Waarbij geb.: Tweede deel: 342 blz.
59778: LEIH, H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994.
75376: LEIH, H.G. (KAMPEN) - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-199).
51315: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken met de G J thiemeprijsvraag April 1939 no 4
51317: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken april 1938 no 4
41366: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken met de G J thiemeprijsvraag April 1939 no 4
41367: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken februarie nummer 1940
41368: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken april 1938 no 4
51316: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken februarie nummer 1940
59780: LEIKER, SJOERD - De laatste man.
59781: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der Christelijken kerk. Voor Katechizatieën en huisgezinnen. Van W. Leipoldt. Door G. W. Sannes, Predikant te Oude Pekela. Met een voorbericht van P. Hofstede de Groot, Hoogleraar te Groningen. Vijfde, op nieuw verbeterde en vermeerderde druk.
59782: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der christelijke kerk, voor katechizatieën en huisgezinnen. Vrij naar het Hoogduitsch van W. Leipoldt. Door G.W. Sannes, predikant te Oostwold. Nagezien en aangevuld door P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen. Zevende, op nieuw verbeterde en vermeerderde druk.
26538: LEKKERKERKER, A.F.N. - Gesprekken over de Heidelberger. Door dr. A.F.N. Lekkerkerker, hoogleraar te Groningen. 2e druk.
59786: LEKKERKERKER, DR A.F.N. - Oorsprong en funktie van het ambt.
59787: LELIMAN-BOSCH, M. E. / PLOEG-DEGGELLER, C. J. W. VAN DER - Onderhoud van huis en huisraad. 12e druk.
59791: LEMS, L. - de fietas van josje en joosje illus Corrie vannden Baan
59792: LENGKEEK, F. - Zalig! - Wie?
59793: LENGKEEK, F. - Zalig! Wie?
70079: SARIS LENI - Liefde in de hoofdrol triologie de zesde reigenote-premiere voor twee en Vogel,zing mijn lied
70077: SARIS LENI - De kinderen van Loraine triologie Winterreismet Joel-Gesloten schakels0- Weg van Wolkensteyn
70076: SARIS LENI - Geluk reikt over triologie tussen eb en vloed-Duizend zomers-geef mij vandaag en iedere dag
70074: SARIS LENI - Van Raalte triologie
73095: IPPEL-BREEDVELD LENIE - Wim en Kim, zesde druk
12687: IPPEL BREEDVELD LENIE - Joekeltjes zwerftocht. 2e druk. Illustraties door Jaap Kramer.
59801: LENNEP, MR. J. VAN - De Gedichten Van Den Schoolmeester . Met 300 Illustrties Van Anth. De Vries ingeleid door T van Deel en Mrita mathijssen opnieuw uitgegeven
70569: LENNEP, J. VAN. - Poëtische werken.
59794: LENNEP, MR. J. VAN & PROF. W. MOLL & J. TER GOUW - Nederlands geschiedenis en volksleven. 2 delen met 50 staalplaten
59799: LENNEP, MR. J. VAN - De Pleegzoon - Romantische werken
59797: LENNEP, MR. J. VAN - Ferdinand Huyck, met illustraties naar tekeningen van D. Bles
59796: LENNEP, MR J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland [Door Mr J. van Lennep aan zijne kinderen verteld] 1-2 en 3e stuk
59800: LENNEP, MR. J. VAN - Ferdinand Huyck - Romantische werken
59798: LENNEP, MR. J. VAN - Novellen
6777: LENNEP, MR. J. VAN - Poëtische werken. 2 delen.
76314: LENNEP, MR J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland [Door Mr J. van Lennep aan zijne kinderen verteld] 1vierdeafdeeling 1e stuk van den dood van prinsWIllen4 tot de Omwenteling van 1795 2estukje van deomwenteling 1795 tot aan die van 183derde astukje VandeOmwentekling van 1813 tot aandetroonbeklimming vanKoning Willem 3
70531: VAN LENNEP MR. J. - De gedichten van den schoolmeester negende druk
70698: LENNEP, J. VAN/ HOFDIJK, W.J. - Merkwaardige kastelen in Nederland. Bewerking van Jean Fleurier naar de uitgave van 1860. 36 afbeeldingen met een verkorte beschrijving
70509: LENNEP, J. VAN. - Elizabeth Musch. Met illustratien van W. de Famars Testas. Twee delen.
38985: LENNEP, MR. J. VAN / PROF. W. MOLL EN J. TER GOUW - Nederlands geschiedenis en volksleven. Door (...) Deel 1 en 2.
59802: LENS, J.; H.J. VAN WIJLEN - Bloei - leesboek voor de Christelijke school - negende deeltje - met teekeningen van Isings
59803: LENS, J.; H.J. VAN WIJLEN - Bloei - leesboek voor de Christelijke school - tiende deeltje - met teekeningen van Isings
70913: LENS J. - Rhandensche jongens (met vele illustraties van Tjeerd Bottema)
34772: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
59804: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Neerlandica Traiectina. Onder redactie van prof. dr. C.B. van Haeringen en prof. dr. W.A.P. Smit.
59805: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
59808: LENSELINK, SAMUEL JAN(MAROT, CLÉMENT) - Les psaumes de Clément Marot. Édition critique du plus ancien texte (ms. Paris B.N. Fr. 2337) avec toutes les variantes des manuscrits et des plus anciennes éditions jusqu'à 1543, accompagnée du texte définitif de 1562 et précédée d'une étude. .
59806: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
59807: LENSELINK, S.J. - De Profundis Psalm 130 in honderd berijmde vewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986
17900: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Neerlandica Traiectina. Onder redactie van prof. dr. C.B. van Haeringen en prof. dr. W.A.P. Smit.
73530: LENTFRINCK, G.A. - De bekering van een dominee.
70690: CALCAR LEO VAN - Jim de voetballer (geíllustreerd door Jan Lutz.)
73105: POLDERMAN LEO - Mops
70696: DEETS LEO - Avontuur bij Honk geillustreerd door Pol Dom jongensboek leeftijd 9-13 jaar
73696: BOLLEMAN LEO - Op 5 mei ben ik geboren Een beschrijving vann een aantal geburtenissen in Berkel en Rodenrijs gedurende de periode 1940-1945
70693: CALCAR LEO VAN - Bert Rings (met tekeningen van Jos. A. Vetter
70699: DEETS LEO - Avontuur bij Honk geiilustreerd door Pol Dom een jongensboek leeftijd 9-13 jaar
75101: FIJEN LEO - Het wonder van Maartensdijk hoe een kleine gemeenscap leeft met God
64527: ROOGGEVEEN LEONARD - Spanning in de rode leeuw omslag en platen van john Hummel
59809: LEONARD, EMILE G - Histoire Generale Du Protestantisme tome primier La rrformation tome 2 L,Etablissement 1564-1700 .
44366: LEONARD, EMILE G - Histoire Generale Du Protestantisme tome primier La rrformation tome 2 L,Etablissement 1564-1700 .
55295: GOPPELT LEONHARD - Theology of the New Testament 2 volume translated by John E Alsup edited by Jurgen Roloff
54546: FENDT D.DR. LEONHARD - Die neuen Perikopen (Der Eisenacher Kirchenkonferenz von 1896)
59811: LEOPOLD, MARIE - Een jolig troepje. Met platen van B. Midderigh-Bokhorst. 3e druk.
59810: LEOPOLD, L. - Mijn leesboek voor de volksschool, getoetst aan ,,een Nederlandsch belang'' van den heer H.Hemkes Kzn., door Leopold.
5585: LEOPOLD, H. M. R. - Uit de leerschool van de spade. 6dln
19694: LEOPOLDO I - Vera, e distinta relatione della resa di alba reale seguita li 10. Maggio 1688. All' armi gloriose dell' imperatore. Leopoldo I con la capitulazione, e descrizione della medesima Piazza.
59812: LEOPOLDO I - Vera, e distinta relatione della resa di alba reale seguita li 10. Maggio 1688. All' armi gloriose dell' imperatore. Leopoldo I con la capitulazione, e descrizione della medesima Piazza.
59813: LEPELLETIER, E. MADAME SANS GENE. - De Strijkster. De Vrouw Van De Maarschalk En De Koning Van Rome .
70064: LEPOETER G J - Kapelle- en Biezelinge toen en nu .
59814: LEPOP, M. E.A. - Sneeuwwitje voor piano.
59815: LEPPER, J. DE. - De Voorgeschiedenis van het Seminarie Ypelaar.
59817: LESSING, ERICH: - Die Bibel. Das Alte Testament in Bildern erzählt.
44480: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Ridderverhalen uit de Middeleeuwen 1 - Frankische klassieke en oosterse romans
44476: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Afrikaans verhalend proza.
50710: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Ridderverhalen uit de Middeleeuwen 1 - Frankische klassieke en oosterse romans
50708: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Afrikaans verhalend proza.
50709: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - BILDERDIJK, WILLEM. Dichterlijke zelfbeschrijving van Bilderdijk - een keuze uit zijn korte gedichten. B J. Wille; inleiding J. Wille;
75333: LETTERIS, DR. M. - Gebeden voor Israelietische Vrouwen, ter stichting in alle omstandigheden des levens, als Maagd, Bruid, Gade en Moeder, door M. Letteris, opgedragen aan Lady Judith Montefiore (...). Naar de vijfde Hoogduitsche uitgave door L. Goudsmit Az
59818: LEUNE J RED - Over de schepping gesproken
59819: LEUNE, J. / MAURITZ, J. H. / VEER, J. L. V.D. - Over jouw vragen gesproken.
59820: LEUNE, L. EN MAURITZ, J.H - Jongeren en Sacramenten
59824: LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
59822: LEURDIJK, G.A. - Twee pastorale brieven van Alexander Comrie. Voorafgegaan door een overzicht van Comrie's theologische inzichten. Met een ten geleide van Ds. A. Moerkerken.
35610: LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
37327: LEURDIJK, G.H. - Jan Nupoort zijn leven en arbeid en betekenis voor de catechese.
47086: LEURDIJK, G.H - Van der Groe
72353: LEURDIJK G H - Leven door de Geest de bekering van bakker Nugteren enn de bediening van dominee Van der Groe
74487: LEURDIJK G.H. - Leven door de Geest, De bekering van bakker Nugteren en de bediening van dominee Van der Groe
59826: LEUSCHNER, FRITZ - Treasures of technology in museums of the world.
59827: LEUSDEN, JOHANNE - Novum Testamentum cum versione Latina; ariae montane ect Johannis Leusden professore
5443: LEUSDEN, J. - Novum Testamentum. In que tum selecti versiculi 1900, quibus omnes Novi Testamenti voces continentur, astericis nonantur, tum omnes & singula voces, semel vel sæpius occurrentes, peculiari nota distinguuntur. Auctore Johanne Leusden, Professore.
59828: LEVI, G. - Das Buch der Judischen Weisheit: Parabeln Legenden und Gedanken aus Talmud und Midrasch
13931: LEWIS C S (1898-1963 HOOGLERAAR TE CAMBRIDGE) - De sleutel tot het geheim. Twee series radio-voordrachten.5e druk
70550: LEWIS, FELICITY. - Zelf merklappen maken.
71240: SMEDES. LEWIS B. - Ik, man ik, vrouw, sexualiteit en christelijk leven
72199: L GREEK LEXICON - The Analytical Greek Lexicon consisting of an alphabetical arrangement of every occuring inflexion of every word contained in the Greek New Testament Scriptures, with a grammatical analysis of each word, and lexicographical illustrations of the meanings: a complete series of paradigms, with grammatical remarks and explanations,
59842: LEYDEKKER, JACOBUS (1656-1729, MIDDELBURG) - Kerkelyke historie, soo van het Oude als Nieuwe Testament. Met een opschuyving der tijd-gordijn in de voornaamste jaer-getallen, sedert de wereld schepping uyt de oudheyd opgehaeld door Jacobus Leydecker, in zijn e. leven, dienaer J. Christi tot Middelburg.Tweede druk.
59843: LEYDEKKER, MELCHIOR (1642-1721, PROF. TE UTRECHT) - De Heyligheyd en de Geestelykheyd van de Gereformeerde Godsdienst vertoont in de verhandelinge van eenige Ziel Oefende stoffen voor aen gevoegt een kort begrijp van de onlangs uytgegevene betooninge van de evangelische gereformeerde waerheyd waarachter van des christens eenige troost in leven en sterven volgens zondag 1 in den catechismus in dichtvorm) WAARBIJ Academische reden over de Watervloet voorgevalen op den 26 Jan 1683 WAARBIJ Laetste afscheyds reden gedaen in de gemeynte Jesu Christi tot RITTUM op den 8 november 1682 over de woorden Pauli 1 Cor 15vers 58 en eerste intrede in de Hemeynte Jesu christi tot WILLEMSTAD op den 4 october 1682 beyde gedaen door Jacobus Leydecker predikant te Willemstad zonder plaats of uitgever
59845: LEYDESDORFF, SELMA - Het water en de herinnering de Zeeuwse watersnoodramp
61425: MURE J LH - Oud- en Nieuw Testament. naar Julius Schnorr van Carolsfeld. met bijschriften van J, L. H. Muré, pastoor.
73370: JEANETTE LI - De Geur van Jasmijn, Autobiografie van een Chinese christin
73268: STIASNY TH. P. LIC. - Die Theologie Kohlbrugges eine gemeinverständliche Darftellung der Lehre P. Dr. Kohlbrugge
59854: LICHTDRAGERSSERIE. - Verhoor mij. Lichtdragers serie.
59855: LICHTDRAGERSSERIE. - Hij alleen. Lichtdragersserie. 45 meditaties.
33904: LICHTDRAGERSSERIE. - Verhoor mij. Lichtdragers serie.
59856: LICHTE, J. H. VAN DER - Tot het licht gloorde. Geïllustreerd door Adri Alindo.
71939: LIEBURG F. A. VAN - Levens van vromen, gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw
54476: F.A. VAN LIEBURG - De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta
59864: LIEBURG, F.A. VAN. - De Nadere Reformatie in Utrecht yen tijde van Voetius Sporen in de gereformeerde kerkeradsacta
59863: LIEBURG, F.A. VAN - De reformatorische profetie in de Nederlandse traditie.
59862: LIEBURG, F. A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734 - 1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz. Eswijler.
41345: LIEBURG, F.A. VAN. - Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572-1816
16510: LIEBURG, F. A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734 - 1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz. Eswijler.
54986: GEESTELIJKE LIEDEREN - Uit den schat van de kerk der eeuwen.
20789: LIEDERENBOEK - Het boek der psalmen nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik door last van de Hoog Mogende: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren, met de nodige daarin gemaakte veranderingen.
59871: LIEDERENBOEK - Het Boek der Psalmen. Nevens de gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekoosen. Met de nodige daar in gemaakte veranderingen.
59868: LIEDERENBOEK - Het Boek der Psalmen. Nevens de gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekoosen. Met de nodige daar in gemaakte veranderingen.
59869: LIEDERENBOEK - Het boek der psalmen nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik door last van de Hoog Mogende: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren, met de nodige daarin gemaakte veranderingen.
62973: OPERETTEN- UND LIEDERSCHLAGER. - Zum 5 uur teeband 19-48 blz - 100 takte tanz band 9-48 blz Tanztee tonfilm band 3-48 blz band 4 50 blz- band 1-48 blz
59882: LIEFDE, J. L. F DE - Een zomer aan zee. Geïllustreerd door W. Hardenberg.
13944: LIEFDE, J. DE / - De vluchteling. Een getrouw en waar verhaal van de wonderlijke lotgevallen en daarop gevolgde bekeering van een pruisischen deserteur. Uit zijn eigen mondelinge mededeelingen opgeteekend en teboekgesteld door J. de Liefde.
59890: LIEFDE. D.H.DE - De Dorpsplaag
70092: LIEFDE DE J L F - Wat Hansje gaf
59885: LIEFDE, J.L.F. DE - De laatste keer.
59887: LIEFDE, J.L.F. DE - De Grijs van Dorus. Tekeningen van Corrie van der Baan.
59888: LIEFDE, J.L.F. DE - Het groene Luikje. Met een woord vooraf van drs. W.T van Gelder Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Tekeningen en omslag van Walter Donker. En een afsluitend hoofdstuk 40 jaar later door J.J Tevel, oud-hoofd bureau voorlichting van de provincie Zeeland. Tiende druk.
59889: LIEFDE, J.L.F. DE - Toen De eikels vielen. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
48910: LIEFDE, J.L.F. DE - Toen De eikels vielen. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
48909: LIEFDE, J.L.F. DE - Het groene Luikje. Met een woord vooraf van drs. W.T van Gelder Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Tekeningen en omslag van Walter Donker. En een afsluitend hoofdstuk 40 jaar later door J.J Tevel, oud-hoofd bureau voorlichting van de provincie Zeeland. Tiende druk.
31003: LIEFDE, D. H. DE - De dorpsplaag.
72649: LIEFDE J.L.F. DE - Er op of er onder, geïlusstreerd door Jan Franse
59872: LIEFDE, D. H. DE - Broeder en Zuster Vrij bewerkt naar een oud verhaal
59873: LIEFDE, D. H. DE - De dorpsplaag.
59875: LIEFDE, J L F DE - Strijd
59876: LIEFDE, J L F DE - Strijd
59877: LIEFDE, J. DE - Twintig leerredenen van wijlen Ds. J. de Liefde. Met een woord vooraf van C.C. Callenbach in leven laatst predikant te Elburg. Derde druk. Eerste en Tweede deel.
59879: LIEFDE, J. L. F. DE - Onder zes nichtjes en neefjes. Geïllustreerd door SIERK SCHRÖDER Jr. 5e druk.
59880: LIEFDE, J. L. F. DE - Onder zes nichtjes en neefjes Geïllustreerd door J.H. Isings Jr
59881: LIEFDE, J. L. F. DE - Onder zes nichtjes en neefjes
59883: LIEFDE, J.F.L. - Een zomer aan zee. Geïllustreerd door W. Hardenberg. Vierde druk.
59884: LIEFDE, J.F.L. - Een zomer aan zee. Geïllustreerd door W. Hardenberg. Derde druk.
32033: LIEFDE, J. DE - Twintig leerredenen van wijlen Ds. J. de Liefde. Met een woord vooraf van C.C. Callenbach in leven laatst predikant te Elburg. Derde druk. Eerste en Tweede deel.
56012: HALKIN LÉON-E. PROFESSEUR À L'UNIVERSITÈ DE LIÈGE - La réforme en Belgique
71628: OOSTERBAAN LIEK - De gelaarsde kat naverteld door liekoosterbaan illustraties van A v.d. Linde Serie Kleintjes mar fijntjes dl 1
59892: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN (1768-1801) - Dagboek, gemeenzame Brieven en Overdenkingen, geschreven door wijlend mejufvrouw Catharina Allegonda van Lier, aan de Kaap de Goede Hoop, en op haar verzoek, bij haar leven gedaan, uitgegeven door J. J. Kicherer, Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onder de Heidenen in Afrika. ..
59893: LIER, HELPERUS RITZEMA VANNCC VERMELD 1 LOC - Verzameling van eenvoudige leerredenen. aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop. uigegeven en vermeerdert met eene nieuwe voorrede voor de tweede uitgaaf door Cornelis van der Leeuw. Tweede druk.
34492: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN (1764-'93) - Verzameling van Eenvoudige Leerredenen. Aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo De Goede Hoop, ter gedachtenis toegewijd door haren medeleeraar H.R. van Lier; Uitgegeven en vermeerderd met eene nieuwe voorrede voor de tweede uitgaaf, door Cornelis van der Leeuw, predikant te Hoorn. Derde druk.
59896: LIESHOUT, C.M.H. VAN - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit bijbels, archeologisch en historisch perspectief. .
59898: LIETZMANN, HANS: - Geschichte der Alten Kirche [von Hans Lietzmann]; Bd. 1: Die Anfänge; Bd. 2: Ecclesia catholica; Bd. 3: Die Reichskirche bis zum Tode Julians; Bd. 4: Die Zeit der Kirchenväter (4 Bände), [nach diesem Titel suchen]
59899: LIGT, B. DE. - Erasmus. Begrepen uit de geest der renaissance.
22920: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Buurkinderen 8e druk
59909: LIGTHART, JAN; SCHEEPSTRA, H. - Pim en Mien, geïll. door C. Jetses. derde deeltje, nieuwe uitgave, 12e druk.
59910: LIGTHART- SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944 met foto,s
59911: LIGTHART-SCHENK, A. - Wat ligt er op het duinpad?
59904: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H - De wereld in geïllustreerd door C. Jetses.
59905: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Dicht bij huis. 24e druk
59903: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Dicht bij huis. 23e druk
22047: LIGTHART, JAN/ H. SCHEEPSTRA/ ILL. C. JETSES. - Buurkinderenelfde druk
59912: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 Oktober 1994.
59906: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. - Ot en Sien: voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië
59908: LIGTHART, JAN. (E.A.) - Dicht bij huis, 4 delen.
39363: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H - Het boek van Pim en Mien in vier deeltjes, geïllustreerd door C. Jetses.15edruk
59914: LILJE, HANNS - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd. Voor Nederland bewerkt door prof. dr. W. J. Kooiman.
1907: LILJE, HANNS - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd. Voor Nederland bewerkt door prof. dr. W. J. Kooiman.
71231: RUBIN LILLIAN B. - Vriendschap
59915: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Akbar. Een Oostersche roman. Door mr. P.A.S. van Limburg Brouwer. Vijfde druk.
73680: NICHOLS LINDA - Geen musje zal vallen, vierde druk
59923: LINDE, DR. J. M. VAN DER - Jan Willem Kals. 1700-1781 Leraar der hervormden advocaat van indiaan en neger.
59925: LINDE, DR. S. VAN DER - Het gereformeerd protestantisme - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt als buitengewoon hoogleraar aan de RU te Utrecht (4 feb. 1957)
43832: LINDE A DR.VAN DER - De Nederlandsche geloofsbelijdenis aar den oorspronkelijkn nederlandschen druk van 1562 uitgegeven door Dr,a van der Linde
59926: LINDE, J.M.V.D. - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der Moravische broeders in Suriname 1735-1863. (Diss.)
59924: LINDE, DR. J.M. VAN DER. - Jan Amos Comenius. 1562-1670. Theoloog-pedagoog-politicus.
59922: LINDE, DR J.M. VAN DER, LUTJEHARMS, DR W., MEERDINK, DR J. - Zenden - Opvoeden - Bouwen. Momenten uit twee eeuwen geschiedenis der Zeister Broedergemeente.
59927: LINDE, M. VAN DE - Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1966. Nummer 12 in de serie MISSION (Missiologisch onderzoek in Nederland). Ook geschreven als dissertatie.
14439: LINDE, S. V.D. - Jean Taffin, hofprediker en raadsheer van Willem van Oranje. door dr. S. van der Linde, emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
59931: LINDE, S. VAN DER - Opgang en voortgang der Reformatie. Een keuze uit lezingen en artikelen van prof. dr. S. van der Linde.
59929: LINDE, S. V.D. - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische theologie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [...] Door Simon van der Linde, geboren te Utrecht.
59921: LINDE J M DR. - Hernhutters in nederland
59920: LINDE A DR.VAN DER - De Nederlandsche geloofsbelijdenis aar den oorspronkelijkn nederlandschen druk van 1562 uitgegeven door Dr,a van der Linde
25936: LINDEBOOM, L. LERAAR AAN DE THEOL SCHOOL DER CHR GERF KERK KAMPEN - Waar zijn wij en waar gaan wij heen? Of wat dunkt u nu van de concept-acte? Een woord van inlichting, waarschuwing en raadgeving aan de Kerkeraden en aan de leden van de Chr. Geref. en van de Ned. Geref. (Dol.) Gemeenten. Door L. Lindeboom, leeraar aan de theol. school der Chr. Geref. Kerk.
59940: LINDEBOOM, C. (PRED. TE AMSTERDAM) - Gods gebouw zijt gij.
59946: LINDEBOOM, L. - De mannen van Ninevé, de Joden en wij.
59943: LINDEBOOM, DR. J. - Een Franc-tireur der Reformatie.
76383: LINDEBOOM, L. ZAAMDAM - De Christelijk Gereformeerde Kerk. een en ander over haar Toestand, Roeping en Toekomst, aan de overweging ook van de gelovigen buiten haar. Aanbevolen door L. Lindeboom, Evangeliedienaar te Zaandam. met nasc hrift van BRONSVELD A W teHaarlem
59942: LINDEBOOM, DR. J. - Stiefkinderen van het Christendom.herdruk Nijhoff Den Haag 1929
59947: LINDEBOOM, L. - Waar zijn wij en waar gaan wij heen? Of wat dunkt u nu van de concept-acte? Een woord van inlichting, waarschuwing en raadgeving aan de Kerkeraden en aan de leden van de Chr. Geref. en van de Ned. Geref. (Dol.) Gemeenten. Door L. Lindeboom, leeraar aan de theol. school der Chr. Geref. Kerk.
59948: LINDEBOOM. G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) (En zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde)
59941: LINDEBOOM, DR. J. D - Stiefkinderen van het Christendom.
59935: LINDEBOOM INSTITUUT, PROF. DR. G.A. (REDACTIE) - Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen.
59936: LINDEBOOM, A. M. (GEREFORMEERD PREDIKANT) - Hervormd en Gereformeerd.
59937: LINDEBOOM, A. M. - Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het 50-jarig jubileum van de afscheiding.
59939: LINDEBOOM, C. (PRED. TE AMSTERDAM) - Bijbelgids. Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis. Derde herziene druk.
59934: LINDEBOOM INSTITUUT, PROF. DR. G.A. (REDACTIE) - Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen. 2e druk
75298: LINDEBOOM, C.H.;JONG, L.C.H. DE; LIND, B. JR. - De Tampon, maandblad voor de leerlingen en oud-leerlingen der School voor de Grafische Vakken 24ste jaargang - no 1,2 en 3 ; kerstnummer
59944: LINDEBOOM, DR. J. - Erasmus van Rotterdam.
59945: LINDEBOOM, DR. J. D - Stiefkinderen van het Christendom.
39770: LINDEL, (EERTIJDS ROOMS PRIESTER MAAR KRACHTDADIG BEKEERD EN DER GEMEENTE CHRISTI TOEGEVOEGD.) - Het Gruwelijkst bedrog of de aanstaande openbaring van de mens der zonde.
59950: LINDEN, JS. VAN DER - Waarheid of dwaling.
365: LINDEN, P. V.D. - De Kost der Armen tot verzadiging der Ziel of Het Goddelijk Tractaat des Kerstdaags uit Lucas 2 vers 16. No II De Kost der Godheid tot Verzadiging Godes of Het Goddelijk genoegen verklaart uit Lukas 2 vers 20.
59957: LINDEN, P. V.D. - De Kost der Armen tot verzadiging der Ziel of Het Goddelijk Tractaat des Kerstdaags uit Lucas 2 vers 16. No II De Kost der Godheid tot Verzadiging Godes of Het Goddelijk genoegen verklaart uit Lukas 2 vers 20.
41349: LINDEN, PRED. P. V. D. - Door overstroming verdronken en behouden thuis. Twee door Pred. P. v. d. Linden geschonken brieven met door wijlen L. Potappel in leven geschreven bevindelijke brief ter troostrijke nagedachtenis aan vrouw Wesdorp te Nieuwe-Tonge en L. Potappel te Stavenisse
59958: LINDEN, P. V.D. (PRED. VRIJGEM. ROTTERDAM) - Het Doctrinair leerstuk der hervorming. De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatieerd.
59956: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... Het getuigenis van Israëls profeten
72509: LINDEN , NICO TER - Korte verhalen
59951: LINDEN, JS. VAN DER - De Heere is mijn Herder Psalm 23 toegelicht- door van der Linden Tweede druk.
72067: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... deel 2 het verhaal van marcus en het verhaal van mattheus
59952: LINDEN, JS. VAN DER - Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk? Door Js. van der Linden, in elven predikant der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage. Zevende druk.
59953: LINDEN, JS. VAN DER - Waarheid of dwaling. Den Haag bij J van der Burgh. 92 blz. Waarbij: Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk. 's Gravanhage bij Js. Bootsma. 56 blz. Waarbij: Heeft de christelijke gereformeerde kerk recht van bestaan? 's Gravenhage bij Js. Bootsma. 24 blz. Waarbij: Een onhoudbaar standpunt. 's Gravenhage bij Js. Bootsma. 30 blz.
1201: LINDEN, P. V.D. (PRED. VRIJGEM. ROTTERDAM) - Het Doctrinair leerstuk der hervorming. De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatieerd.
59959: LINDEN, P. VAN DER (PRED.VRIJE GEM ROTTERDAM) - De Hemelsche Rantsoeneering der Kerk verklaard in een Leerrede uit Hebreeen 10:14
59960: LINDEN-NIJDAM, E.J. VAN DER. - Bloemen, planten en kruiden.
59961: LINDENBORN, M. - Alla Akbar.
18014: LINDENBORN, M. (DIRECTOR DER NED. ZEND. VEREENIGING - Onze Zendingsvelden III West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendingsvereeniging Uitgegeven door den zendingsstudieraad te Utrecht. In den handel gebracht door de N.V. " Algemeene Boekhandel voor inwendige- en uitwendige zending" te den Haag.
43338: LINDENHOUT VAN J (WEESINRICHTING) - Mijntje van den Esscheboom
59964: LINDENHOUT, J. VAN 'T - Na vijf en twintig jaren Levensherinneringen. derde druk.
59965: LINDHARDT, POUL GEORG - Die Krich in irher Geschichte. Skandiavische Kirchengeschichte seit dem 16. Jahrhundert Ein Handbuch Herausgegeben von Bernd Moeller.
59969: LINDSAY, ANDREW - De geschiedenis van Andrew Lindsay. Uit het Engels vertaald. Vijfde druk.
59970: LINDWER, W. - De laatste 7 maanden Vrouwen in het spoor van Anne Frank.
59972: LINGBEEK, DS. C. A. - De Gereformeerde Bond en de -Confessioneele Vereeniging
59974: LINGE, A. DE - David en Saul in 1 Samuel 16- 2 Samuel 5. Verhalen in politiek en religie.
59975: LINGEN, DR. ANTON VAN DER - Vrouwen rond de koningen van oud-Israël
59977: LINGEN, F. P. L. C. VAN (DOCENT DER THEOLOGISCHE SHCOOL VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK) - Bijbel of het Woord Gods, met inleidingen en verklaringen.
59976: LINGEN, DS. VAN - De man in de schaduw. Strijder voor het Chr. Middelbaar Onderwijs en Kerkherstel. Door W. Ruiter v.d.m.
59978: LINHARD, VOLKER - De schreeuw uit de put
71833: LINSCHJOTEN J. H. VAN - BENONI een verhaal uit de vervolging der Joden in Spanje naar het hoogdutsch met drie gekleurde platen.
59980: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De sluipmoordenaar van Villefans. Een historische schets door J.H. van Linschoten. Derde druk.
59981: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De kinderen van den hugenoot. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van Frankrijk, voor en na den St. Bartholomeusnacht.
59979: LINSCHOTEN, J. H. VAN - Wat de liefde van Christus vermag - Een verhaal uit de christenvervolging.
59982: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De sluipmoordenaar van Villefans. Een historische schets door J.H. van Linschoten. twededruk.
59983: LINTFRINK, ALEXANDER GEORGEUS (PREDIKANT TE OUDERKERK A.D. IJSSEL). - De bekeering van A.G. Lintfrink.
9569: LINTUM, DR. C.E. - Jordanië, halfbroeder van Israël.
59984: LINTUM, DR. C.E. - Jordanië, halfbroeder van Israël.
59985: LINTUM, DR. C.E. - Willem de Clercq. De mensch en zijn strijd. (diss)
59986: LINTUM, J.TE [ET AL.] - Rotterdam in De Loop Der Eeuwen
59987: LION CACHET, F. - De worstelstrijd der Transvalers aan het volk van Nederland verhaald door ds. F. Lion Cachet. Met platen en kaart. Derde druk.
59989: LIPSIUS, RICHARD ADELBERT: - Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik. [nach diesem Titel suchen]
46786: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
21413: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheide gelegenheeden uitgesproken, en nu in 't licht gegeeven ter bevorderinge van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die geenen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En teffens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen, door Hendrik van Lis
19120: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
4478: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
21419: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Nieuwe verzameling van eenige oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe testament; weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordeing van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk; en verder Ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus Zoekende Zielen, die door onkunde van het Evangelium, onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde. 2e bundel.
17935: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
56118: HARRIS LISA - Bloedband
22810: LISCO, FRIEDRICH GUSTAV (1791-1866, BERLIJN) - Extemporirbare Entwürfe zu Predigten und Casualreden über das ganze Neue Testament. Im Verein mit mehreren Geistlichen bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Gustav Lisco, Dr. th. Prediger an der St. Gertraud-Kirche in Berlin und Ritter Erste Abtheilung. Die Evangelien und Apostelgeschichte. Zweiter Band, das Evangelium des Johannes und die Apostelgeschichte enthaltend.
39135: LISCO, FRIEDRICH GUSTAV, THEOL. DOCTOR, EN PREDIKANT BIJ DE ST. GEERTRUIDSKERK TE BERLIJN. - Beschouwingen van de Bijbelsche oudheid. Uit het Hoogduitsch. Eerste stuk: Overzigt van de volken en landen, waarvan in het Oude Testament melding wordt gemaakt. Tweede druk.
60002: LISMAN, J.H. (1789-1842) - Het rapport der synodale comissie en besluit der synode van den 19 Julij 1841 op het adres van den Wel-Eerw. zeer geleerde heeren B. Moorrees, c.s. Nagenoeg negenduizend leden der Gereformeerd-Hervormde Kerk in Nederland genomen, getoetst, beantwoord en als onregtmatig aangetoond, in overeenstemming, door Mr. J.H. Lisman.
60003: LISMAN-SCHAAP, T. M. - Inventaris 3 - Jachtgerecht in de provincie Utrecht
32354: LISMAN, J.H. (1789-1842) (DS B MOORREES) - Het rapport der synodale comissie en besluit der synode van den 19 Julij 1841 op het adres van den Wel-Eerw. zeer geleerde heeren B. Moorrees, c.s. Nagenoeg negenduizend leden der Gereformeerd-Hervormde Kerk in Nederland genomen, getoetst, beantwoord en als onregtmatig aangetoond, in overeenstemming, door Mr. J.H. Lisman.
60005: LISSENBURG, D. - Kerk in verandering. Praktische theologische aspecten van veranderingsprocessen in kerken.
9570: LISSNER, IVAR. - Levend verleden. De grote culturen der mensheid.
73490: RICHMOND LEONARD & J LITTELEJOHNS - THE TECHNIQUE OF PAINTING WATER COLOUR OIL PASTEL
76533: LITTOOLI - belijden avondmaal tucht A Littoolj Pred derChr Gerf Gemeent te Middelburg
40517: SEMAINE D'ÉTUDES LITURGIQUES: - Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques. Conférences Saint-Serge, XXIVe Semaine d'études liturgiques, Paris, 28 juin - 1er juillet 1977. .
65503: SEMAINE D'ÉTUDES LITURGIQUES: - Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques. Conférences Saint-Serge, XXIVe Semaine d'études liturgiques, Paris, 28 juin - 1er juillet 1977. .
46164: LLLLOYD-JONES, D. MARTYN - Geestelijke groei
38027: LLOYD-JONES, D.M. - Predikers en prediking.
15182: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Toon mij nu Uw heerlijkheid! De noodzaak van de opwekking.
73887: JONES LLOYD D.M. - Beproefd geloof, het uitzicht van Psalm 73
75207: LLOYD-JONES, D. MARTYN - WITTER dan sneeuw Uit het Engels vertaald door G van Velzen-Kleuver
60011: LLOYD-JONES, D. MARTYN - God de Heikige geest serie geloofsleer
60013: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Veilig in de wereld
31097: LO BRUMMELKAMP, PROF A.L - Briefwisseling tusschen Brummelkamp en Kohlbrugge inzake Afscheiding 1834.
60021: LO GROOT, DR. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
60022: LO GROOT, DR. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
60026: LOBSTEIN, J. F. - Eenige werkingen Gods in de zielen. Twaalf overdenkingen, uitgesproken in het oratorium van Génève. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
39773: LOBSTEIN, J. F. - Eenige werkingen Gods in de zielen. Twaalf overdenkingen, uitgesproken in het oratorium van Génève. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
60027: LOCHEM, MARYANNE VAN - Meta's overwinningen. Bandtekening en illustraties van Nelly Donker.
2657: LOCHER, J.C.S. - Kohlbrugge en de Afscheiding. Door Dr. J.C.S. Locher, Ned. Herv. predikant te Leiden.
60030: LOCHER, G.P.H. - De kerkorde der protestantse kerk in Indonesië.
60031: LOCHER, J. C. S. - Leer en leven (overdruk uit ,,Troffel en zwaard"
60032: LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, naar aanleiding van de dissertatie van dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking. Door dr. J.C.S. Locher, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Waspik.
60034: LOCHER, J.C.S. - De leer van Luther over Gods Woord. Academisch proefschrift.
60035: LOCHER, TH. L - Zalig de armen van geest, Twaalftal preken van Th. J. Locher
73161: LOCHER G F D - Dr.J C S LOCHER OVER Natianalisme en Nationnaalsocialisme
60036: LOCKEFEER, P. - Nederland in de tweede wereldoorlog. Voor de hoogste klassen basisonderrwijs en beginklassen aansluitend onderwijs.
60038: LODDER, W. DR. - De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw. Kijk dat was nog eens een tijd om zulke vragen te stellen.
73826: GROENEWEGEN J. LODENSTEIN J. VAN - Eenzaam, met U gemeenzaam, bevindelijke gedichten van biddende dichters, samengesteld door dr. S.D. Post
3735: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. verbetert en vermeerdert.. tiende druk.
75881: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
18545: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' zamenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De twede druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
30312: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) DOOR SLAGBOOM, D. DS. - Jodocus van Lodensteyn.
73521: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen Behelsende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeel in vier deelen. Met een aanhangsel de tiende druk verbeterd en vermeerderd
76479: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel.
73539: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen Predikatien ect Groen Leiden WAARBIJ De Heerlijkheid van een waar christelijk leven
44081: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelijke opwekker voor het onverloochende, doode, en geesteloose christendom voorgestelt in 10 predikatien en aangedrongen door het leven en sterven van dien grooten selfs-verloochenaar J. v. L. De derde druk, meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght. nieuwe uitgave
31456: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. D Den dertiende druk merkelijk verbeterd, als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Waarbij geb.: Uitspanningen behelzende eenige stichtelijke liederen, geestige gedichten, en andere Praktikale Stoffen. tweede deel sevende druk uitgegeven te Rotterdam
73525: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den veertiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
73523: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhanszel. De 11e druk verbeterd en vermeerderd.
73522: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem, de veertiende druk.
22283: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam.
39953: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) J H DONNER - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden; als ook, met een beschryving van het leven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everardus van der Hooght. Predicant te Nieuwendam. .2e druk onder toezicht vanJ H Donner
73518: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den twaalfde druk merkelijk verbeterd . Als mede tot gemak der zangmeesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
73517: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem. de veertiende druk.
3740: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem, den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumenten willen leeren speelen.
31440: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den zestiende druk merkelijk verbeterd en op een zoetbloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zangmeesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumenten willen leere spelen.
37929: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - J. van Lodensteyns Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen. Over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige Zamenspreken. Eerste deel vervattende de 1e en de 2e Zamenspraak.
71645: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs
76481: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlykheyd van een waar christelyk leven: uitblinkende in een Godsaligen wandel. Volgens het geestelyk licht der Euangeliums, te zien in Jesus heerlyk voorbeeld, nedrige geboorte en armoede om ons te wederbare en ryk in Gode te maken. Begrepen in sestien uytgelesene kerk-redenen, gepredikt door den saligen heer Jodocus van Lodensteyn, in syn leven vroom, wys, getrouw en vermaard leeraar tot Utrecht. den tweede druk naauwkeurig overgezet en van veele misstellingen der schriftplaatsen gezuivert. me t daarachter een brief geschrevenaan een student
31046: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - J. van Lodensteyn's negen predikatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleerd en nog minder gepractiseert. Nagezien en ter drukpers bequaam gemaakt en verrykt met eene voorreden alsook eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van den Hooght, predikant te Nieuwendam.
73526: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den elfde druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
29320: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) J H DONNER - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden; als ook, met een beschryving van het leven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everardus van der Hooght. Predicant te Nieuwendam. .2e druk onder toezicht vanJ H Donner
4227: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelsende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangsel. De zevende druk verbetert en vermeerdert.
30268: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam. Onveranderde uitgave volgens 1697.
24303: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De geesteloosheid in de godsdienst. Predikatie over Ezech: 7 en 8.
23342: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Het vervallene christendom uyt haar zorgeloose doodslaap opgewekt, en aangespoort tot eenen heyligen wandel op den koninglyken weg des levens. Begreepen in zeven uytgelezen zielroerende reformatie predikatiën, waar by zyn gevoegt vyf voortreffelyke predikatiën van de beroemde Godzalige en geleerden heeren R. Macwair, J. Ligtfoot, J. Owen, T. Case, W. Fenner. Uyt het Engelsch vertaalt door Joh. Hofman. Verreykt met een voorreden van Melchior Leydekker, S.S. Theol. Doct. en professor te Utrecht. Tweede druk.
73514: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichetelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagenen, als andre. Den Vierden Druck verbetert en vermeerdert. met gedicht van A. Godart
73515: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den vierden Druck verbetert en vermeerdert.
73540: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uw lijden Groot 48 Meditatien over hetlijden Jesu Christi
30012: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heyligen: ofte bedenkingen wegens het gewicht, of de achtinge die men te maken heeft van de gebreken en struykelingen der geheyligden op de aarde. Door Jodocus van Lodensteyn. In zyn leven uytmuntende leeraar in Gods gemeente te Utrecht. Met een voorafgaande korte levensbeschryving van den autheur. Vierde druk.
44162: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Vrede op aarde vier kerstpreken
4090: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelyke opwekker. Voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom. Voorgestelt in 10 predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien groten selfs-verloochenaar J. v. L., eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De vijfde druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zijn leven predikant te Nieuwendam in Waterland.
46912: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Overdenkingen Dagelijkse meditaties over het gehele jaar 1659 Naar een oud handschrift uitgegeven en van aantekeningen voorzien door dr.J H van de Bank met medewerking van dr.C van de Ketterij
66859: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) DOOR TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter / Joost van Lodensteyn sebabagai penjair pietis.
42790: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
31362: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlykheyd van een waar christelyk leven: uitblinkende in een Godsaligen wandel. Volgens het geestelyk licht der Euangeliums, te zien in Jesus heerlyk voorbeeld, nedrige geboorte en armoede om ons te wederbare en ryk in Gode te maken. Begrepen in sestien uytgelesene kerk-redenen, gepredikt door den saligen heer Jodocus van Lodensteyn, in syn leven vroom, wys, getrouw en vermaard leeraar tot Utrecht. den tweede druk naauwkeurig overgezet en van veele misstellingen der schriftplaatsen gezuivert.
46124: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelyke opwekker. Voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom. Voorgestelt in 10 predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien groten selfs-verloochenaar J. v. L., eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De derde druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zijn leven predikant te Nieuwendam in Waterland. Waarbij Het vervolg van den Geestelyken opwekker, voor-gestelt in negen predicatien, gedaan door den Heer Jodocus van Lodensteyn, wijlen gezeegent leeraar t'Utrecht. Ende nu, om de selve, ten versoeken van veelen, na de predik-ordre, ter druk bequaam te maken, uyt het schrift, 't geen van een Godvruchtig christen, onder het prediken was opgetekent, versamelt, gevult, verschreven, en vermeerdert met Schriftuurlijke uytbreydingen van alle de hoofd-saken, en, in het bysonder, met de vereyschte inleydingen, verklaringen der texten, en andere nuttigheden; als ook, met drie gevallen van conscientie. Door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam, in Waterland.
1204: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Als ook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam. Nieuwe volledige druk onder toezicht van de Redactie van "De Vriend van Oud en Jong."
32034: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerd Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Tweede deel. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte, bedienaar des Goddelijken Woords. en: Zions weeklagen, of droevige nagedachten, over het leven en sterven ds. Jodocus van Lodensteyn. En: J. van Lodensteyn's beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over het geval van ds. Jacobus Koelman, en de handelingen der leeraren en overheden omtrent hem, in twee samenspraken.
37250: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam.
614: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangsel. De achtste druk verbetert en vermeerdert. (14) 464 (13) pag. Daarbij geb.: Uitspanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen, geestige gedichten, en andere practicale stoffen. Tweede deel. 3e druk. by Reinier van Doesburg, 1717 (16) 127 pag. Deze druk niet in SGT.
38586: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) A. VAN DEN VELDEN; HENRICUS VAN RIJP - Verzameling van Keurstoffen of uitgelezene leerredenen. Uitgesproken door zijn Wel-eerw ,toen hij leefde in de Utrechtse en andere gemeintens der hervormde Kerken tweede druk met voorwoord Wilhelmus van Irhoven Utrecht 26 july 1748
60090: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' zamenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De twede druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
60045: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den elfde Druck verbetert en vermeerdert.
60044: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. verbetert en vermeerdert.. tiende druk.
60053: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' zamenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De twede druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
60052: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhanszel. De tiende druk verbeterd en vermeerderd.
40141: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Zestien boet-predikatiën over Jeremia 45. Gedaan in Utrecht. Niet lang voor het bittere noodjaar 1672
39715: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) DOOR VRIJER, M.J.A. - Uren met Lodenstein.
37254: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) BRAKEL WILHELMUS - Negen predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. waarbij De Ware Christen
29997: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. I. Bybel-Stoff: enz. II. Aandachten enz. III. Stichtelijcke invallen enz. IV. Boetdichten. Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den vierden Druck verbetert en vermeerdert.
3741: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem, de zestiende druk.
28406: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerd Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte, bedienaar des Goddelijken Woords. en: Zions weeklagen, of droevige nagedachten, over het leven en sterven ds. Jodocus van Lodensteyn. En: J. van Lodensteyn's beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over het geval van ds. Jacobus Koelman, en de handelingen der leeraren en overheden omtrent hem, in twee samenspraken.
6535: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel. Begrepen in Sestien uylgelese Kerk-Redenen. Nieuwe onveranderde uitgave volgens 1767.
37975: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerd Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Tweede deel. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte, bedienaar des Goddelijken Woords. en: Zions weeklagen, of droevige nagedachten, over het leven en sterven ds. Jodocus van Lodensteyn. En: J. van Lodensteyn's beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over het geval van ds. Jacobus Koelman, en de handelingen der leeraren en overheden omtrent hem, in twee samenspraken. Waarbij geb.: Zions weeklagen, of droevige nagedachten over het leven en sterven van Dr. Jodocus van Lodensteyn.
41025: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) DOOR TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter / Joost van Lodensteyn sebabagai penjair pietis.
13951: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam. Onveranderde uitgave volgens 1697. Tweede goedkoope druk.
13952: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel. 16 kerk redenen
40758: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Twee leerredenen over de geboorte van Jezus Christus en den geboren Christus
25942: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' samenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: J. van Lodensteyns geestelyke gedagten, na sijn dood uyt-gegeven: aangaande het ware wesen van 's menschen geluksaligheyd; en de naakte ontdekkinge van 's volks algemeene dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De derde druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
73733: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam.
21989: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Drietal Boet- en Biddagspredikatien Gods rechtvaardige klacht over Israel, Het vervallen Christendom en Knoopen der ongerechtigheid. Nieuwe onveranderde uitgave.
3743: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen. Over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige Zamenspreken. Eerste deel vervattende de I en de II Zamenspraak.
60091: LODOVICUS, ANT.; QUESNEL, PASQUIER (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
5493: LODOVICUS, ANT.; QUESNEL, PASQUIER (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
60092: LODOVICUS, ANT.; QUESNEL, PASQUIER (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
38208: LODOVICUS, ANT.; QUESNEL, PASQUIER (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
70856: LOENEN, J. VAN - Op de Noordzee met 4 platen 1e druk
60095: LOEVESTEIN - Iets over de geschiedenis van Loevestein. 2e druk.
60097: LOGMANS-WELTEVREDE, M.C. - Een paard in huis!Tweede druk
60099: LOGTMEIER, J. - Plicht of liefde.... Spannend spel uit de bezettingstijd in vier bedrijven. Voor 8 heren en 3 dames. Door Johan logtmeier.
60100: LOGTMEIER, JOHAN - Plicht of liefde . . . . Spannend spel uit de bezettingstijd in vier bedrijven voor 8 heren en 3 dames.
60103: LOK, P. - Christelijke arbeidsdienst. De vijf-daagse werkweek gezien in het licht van het vierde gebod.
60104: LOLKEMA, J. H. - Juwelen in het zand. Illustraties van Henk Roosink.
60106: LOMANNUS, WILH. - Bybelbloemen. Uit het Oude en Nieuwe Testament, stigtelyke mengelvaerzen en puntdichten.
60105: LOMANNUS, WILH. - Bybelbloemen. Uit het Oude en Nieuwe Testament, stigtelyke mengelvaerzen en puntdichten.
60108: LOMMEL, A. - Primitieve beschavingen
50677: BIBLEHOLY REV JOHN MC FARLANE L.L.D. LONDEN - The Holy Bible, containing the according to the authorized version,with the marginal readings and parallel references,printed at lencth and the COMMENTARIES OF HENRY AND SCHOT Condensed hij the Rev John Mc Farlane l.l.d. Londen. with a scrifure atlas.and a serie of illustrations of the Yands of the Bible encraved from photographs taken expressly for this work
43090: BIBLEHOLY REV JOHN MC FARLANE L.L.D. LONDEN - The Holy Bible, containing the according to the authorized version,with the marginal readings and parallel references,printed at lencth and the COMMENTARIES OF HENRY AND SCHOT Condensed hij the Rev John Mc Farlane l.l.d. Londen. with a scrifure atlas.and a serie of illustrations of the Yands of the Bible encraved from photographs taken expressly for this work
74097: HAMILTON JAMES PRED BIJ DE NATIONALE SCHOTSE KERK TE LONDEN - De Roeping van den Christen eenige beschouwinge over Christelijke werkzaamheid en vurigheid van Geest
40127: LE LONG, ISAAC (1683-C.1762) - Gedenkwaardig en Uytvoerig Historisch verhaal, van de Verdrevene Ballingen, uyt het Aarts-Bisdom van Saltzburg: Uyt Geloofwaardige Historie-Schryvers, Openbaare Acten, Vredens-Tractaaten, en andere Gedenkschriften opgemaakt, En uyt het Hoogduytsch vertaalt, Volgens den laatsten verbeterden en vermeerderden Druk, Door Isaac le Long, Met kopere Plaaten verciert.
60109: LONG, ISAAC LE - Boek-Zaal der Nederduytsche Bybels [...]. tweede druk
60112: LONGNON, JEAN AND CAZELLES, RAYMOND - The Très Riches Heures of Jean, Duke of Berry. Preface by Millard Meiss. Musée Condé, Chantilly.
60114: LONKHUIJZEN, J. VAN (GEB. TE KESTEREN) - Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd. Academisch Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Heilige Godgeleerdheid. Op gezag van den rector Dr. F.L. Rutgers Hoogleeraar in de faculteit der Godgeleerdheid. In het openbaar te verdedigen op vrijdag 15 december 1905, des namiddags ten 2 ure in het gebouw der maatschappij voor den werkenden stand. Door Jan van Lonkhuijzen, geboren te Kesteren, Dienaar des Woords bij de Gereformeerde kerk te Aarlanderveen. WAARBIJ Locher J C S Dr. toelichting en verweer 192 blz en Lonkhuijzen Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijne prediking met een antwoord aan Dr J C S Locher 168 blz
60115: LONS, VERONICA - Mythologie van de wereld
23164: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone deel 1 Dicht bij huis 160 blz deel 2 leven en dood in het bos 134 blz Deel 3, Langs en op het water 160 blz. Deel 4, Het wijde veld 157 blz. Deel 5, Wadden, strand en duin 192 blz.
74660: ADRIANUS VAN LOO (1659-1727) - Het leven der maegden; ofte De plichten en verbintenissen der christelijck maegden. / [By Jean Girard, heere van Vilthierry]. ; Translated from the French into Dutch by A. van Loo
74918: LOO-VAN BOVEN, H.E. VAN E.A. - 125 jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Oldebroek-’t Lo
69724: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone RIJK DE NATUUR IN HET EIGEN LAND . deel 4 het wijde veld 160 blz
69725: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone RIJK DE NATUUR IN HET EIGEN LAND . deel 5 wadden strand en duin 192 blz
37674: LOO, ADRIANUS VAN (1659-1727) - De eensaeme spraeken, de meditatien ende het handt-boexken van den H. Augustinus. Op een nieuw vertaelt volgens de Latynsche verbeteringe van de Religieusen der Vergaderinge van den H. Maurus door heer Adrianus van Loo, priester. Tweeden druck van nieuws oversien en verbetert.
46824: HORSTIUS JACOBUS MERLO (1597-1644) BEWERKER: ADRIANUS VAN LOO (1659-1727) - Lust-hof der zielen in het Latyn onder de naem van Jac Merlo Horstius vertaald uit Fransch door Adrianus van Loo 2 e druk
60116: LOO, ADRIANUS VAN (1659-1727) - De eensaeme spraeken, de meditatien ende het handt-boexken van den H. Augustinus. Op een nieuw vertaelt volgens de Latynsche verbeteringe van de Religieusen der Vergaderinge van den H. Maurus door heer Adrianus van Loo, priester. Tweeden druck van nieuws oversien en verbetert.
60117: LOO, DR. P.J. VAN - Geschiedenis van de orde van de vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
74656: HORSTIUS JACOBUS MERLO (1597-1644) BEWERKER: ADRIANUS VAN LOO (1659-1727) - Lust-hof der zielen in het Latyn onder de naem van Jac Merlo Horstius vertaald uit Fransch door Adrianus van Loo 2 e druk
60120: LOOFS, FRIEDRICH - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte [von Friedrich Loofs]; 1. und 2. Teil: Alte Kirche, Mittelalter und Katholizismus bis zur Gegenwart,
5981: LOOMAN, T.M. - Handboek der Bijbelverklaring voor huisgezinnen; de voornaamste gedeelten der Heilige Schrift in geschiedkundigen zamenhang uitgelegd, met een overzicht der nietverklaarde plaats; voornamelijk bewerkt naar het Handbuch der Bibelerklärkung, uitgegeven door het Calwer Verlagsverein; door T.M. Looman. Met kaarten.
2397: LOOMAN, T. M. - Gids voor den eenvoudigen Bijbellezer. Met twee kaarten. Naar het Engelsch.
71919: LOOMAN, T.M. - Hoe wij aan den Bijbel zijn gekomen - 3e bijgewerkte druk
43730: NEWTON JOHN (1725-1807); HANNAH MORE (1745-1833); THEODORUS MATTH?S LOOMAN (1816-1900) - Briefwisseling tusschen John Newton en Hanna More : voorafgegaan door een kort levensberigt van Hanna More / uit het Engelsch door T.M. Looman
60124: LOOMAN, T. M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. 2e verbeterde druk.
60125: LOOMAN, T.M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. Door T.M. Looman. Zevende druk.
60122: LOOMAN, T. M. - Gids voor den eenvoudigen Bijbellezer. Met twee kaarten. Naar het Engelsch.
60123: LOOMAN, T. M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. 4e druk.
936: LOOMAN, T.M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. Door T.M. Looman. Zevende druk.
2048: LOON, HENDRIK VAN - De Bijbel naverteld. Met medewerking van den schrijver voor Nederland bewerkt door dr. C.P. Gunning, rector van Het Amsterdamsch Lyceum.
60128: LOON JZ., J. VAN EN M. DE BOER - Frysk lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
60129: LOON, HENDRIK VAN - De geschiedenis der Menschheid.
67143: VAN LOON, HENDRIK WILLEM. - Ancient Man: The Beginning of Civilizations.
60131: LOONSTRA, R. - Perspectieven in de prediking der nadere reformatie.
42909: LOONSTRA, DR. B. - De geloofwaardigheid van de bijbel.
1969: LOOS, J. - De theologie van Kohlbrugge.
60133: LOOS, J.C. VAN DER. - Kerkgeschiedenis van Zuid-Beveland.
60134: LOOSJES J MR - NAAMLIJST van Predikanten,hoogleeraren, en Proponenten der Luthersche kerk in Nederland Biographie enBiliographie
74906: LOOSJES A MR - ZUID Holland in BeeLD MET $(% afbeeLDINGEN
60138: LOOSJES-BRUTEL DE LA RIVIÈRE, S.J. - Toen Elsa op Welgelegen was 1e druk. Ill.: Poeder, Henk
15827: LOOSJES, MR. J. (PRED. EVANG.-LUTH. GEM. NAARDEN-BUSSUM) - Geschiedenis der Luthersche kerk in de Nederlanden.
60135: LOOSJES, A. - Het weeshuis der collegianten 'De Oranjeappel', door mr. A. Loosjes. Uitgegeven ter gelegenheid van het tweehonderd en vijftig-jarig bestaan van het weeshuis 'De Oranjeappel'.
75963: MOSHEIM JOHANN LORENZ VON (1693-1755) - LexionLatinae Linguae Antbarbarumquadtripartitum Cum Recensione Scripotorum Latinorum Critaca ect
72905: GIUSTINIANI LORENZO S. - Della disciplina, e Perfezione Monastica. Precetti utiliffimi non folamente a'Religiofi, e Religiofe di qualfivoglia Inftituto, ma eziandio a tutti quelli, che anelano a viver bene, Primo Patrirca Di Venezia Tradotta dal Lationo dal Padre d' Niccolo Antonio Giustiniani Priore Casinense,
60140: LORTZ, J. / ISERLOH, E. - Beknopte geschiedenis van de Reformatie. Oorzaken-verloop-invloed.
60146: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Eene dochter Abraham's. Gezocht en gezaligd. Door haarzelve beschreven op de reize naar het land der ruste.
22469: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Betsy of als God werkt wie zal doen keren.
42427: KOK J -LOS P - iets uit het leven van oude Antje en bij een ziek en sterfbed
27329: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Saartje op een wonder van Gods Genade.
60145: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de rijksuniversiteit te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H. Oort.
60147: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien van P. Los Gzn in leven gereformeerd leraar te Leiden.
60143: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de rijksuniversiteit te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H. Oort.
60155: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd.
60157: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De kruisweg. Ervaringen en meditatiën op de reize naar Immanuëls Land, alsmede eenige droppelen uit de steenrots en stralen der Goddelijke liefde door een ouden pelgrim.
60152: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën.
60148: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien.
23044: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën.
60144: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Ingeleid door W. van 't Spijker.
39670: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Lorren en Beenen.
60153: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën.
60154: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën. Van P. Los Gzn. in leven gereformeerd leeraar te Leiden
19820: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd.
60142: LOS P (LEIDEN) - Op reis naarSion premie op den scheiurkalander Honingdroppels voor 1890 met afscheids woord van Ds P Los
60151: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Hendrik Meeuwsen en zijn huisvrouw
60150: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De overjas
45886: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De overjas
1280: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de rijksuniversiteit te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H. Oort.
31119: N.N. LOS, PIETER (1815-'88, LEIDEN) - De kruisweg. Ervaringen en meditatiën op de reize naar Immanuëls Land, alsmede eenige droppelen uit de steenrots en stralen der Goddelijke liefde door een ouden pelgrim.
70113: LOSSIUS, K.F., - Tafereelen uit het daaglijksche leven, benevens eenige spreekwoorden als tooneelstukjes voor de jeugd bewerkt, door den schrijver van Gumal en Lina, Geïllustreerd met een frontispice door T. Koning. bundel toneelstukjes.
60158: LOSSIUS R C - De vroegste geschiedenissen van den BIJBEL voorgesteld inn gesprekken onder het doen van zomerwandelingen door R C Lossius 2e druk
13947: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH - Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd. Inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van de godsdienst in te prenten. Eerste deel. Bevattende de waarheden van de Natuurlijke Godsdienst. Vijfde Nederduitsche druk.
60159: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH - Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd. Inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van de godsdienst in te prenten. Eerste deel. Bevattende de waarheden van de Natuurlijke Godsdienst. Vijfde Nederduitsche druk.
55290: GOOSENS-GOUDEAU LOTTIE - LISSE in pen en potlood met inleiding door Johan Goudeau
60161: LOTZ, JOHANNES B. S. J. - Die stufen der liebe
71838: ISAAC LOUIS - Le saint evangile de Jesus-Christ selon Saint Marc tradvit en francois, avec une explication tiree des saint pers & des autheurs ecclefiaftiques seconde edition
64942: SAVARY M PHILEMON LOUIS - DICTIONNAIRE Universel De COMMERCE D,Histoirenaturelle & des arts &metiers. contenant tout ce qui concerne ect (tome Quatiemr Commerce &Compagnies)
75387: FRAANJE LOUIS - De VELUWE in de kijker Foto,s in kleur
60165: LOURENSE, H. - Harm heeft pech!
60166: LOURENSE, H. - Harm heeft pech!
76270: JEAN DE BERNIÈRES-LOUVIGNY (1602-1659) ( - Den inwendighen christenen, oft d'inwendighe over-een-kominghe die de christenen met Iesv Christo moeten hebben.Vdeyly inacht boecken,dewelke begrijpen gheheel Goddelijcke ghevoelijckheden ghetrocken uytde Schriften van eenen grooten dienaer Godts van onzeEeuwe Dooreenen onbekenden Over gezetuytdeFrancoishetale in Nederduyst door Heer Barth deLara Priesrter l / By Een onbekende [= Jean de Bernières-Louvigny]. ;
60167: LOUW VAN DER W - Nederlandse Historien: 6e (19732 7e (1973 jaargang.
60168: LOUW VAN DER W - Nederlandse Historien: 9e (1975 en 10e (1976 jaargang.
70894: LOUWERSE P. - De trouwe schildknaap (Een verhaal uit den tijd van de twesten van de heeckerens en bronkhorsten, vierde druk, met titelplaat)
70897: LOUWERSE P. - Vlissinger Michiel (met illustraties van A. Ronner, zesde herziende druk)
70903: LOUWERSE P. - De vos van Berkenheim (een verhaal uit de eerste regeerings-jaren van graaf Willem II Roomsch-Koning, vierde druk, met titelplaat)
60179: LOUWERSE, P. - Het zonnetje der liefde of Vertrouw op God en doe zelf ook wat. Een verhaal voor oud en jong door P. Louwerse met 40 platen. Geheel gewijzigde tweede druk.
60171: LOUWERSE, P. - Vlissinger Michiel. Of Neerlands glorie ter zee. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. 2e, omgewerkte druk.
60172: LOUWERSE, P. - Janmaat in de oost. Of vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede, veel verbeterde druk.
60174: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Derde, verbeterde druk. Geïllustreerd.
60176: LOUWERSE, P. - Vondeling en Harpenaar.
60177: LOUWERSE, P. - Eén met het volk. De geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau in Nederland. Met illustraties.
60178: LOUWERSE, P. - Vondeling en Harpenaar. een oud verhaal geheel veranderd verteld door P. Louwerse Met vier plaatjes van H.C. Louwerse
60169: LOUWERSE, P. - Geïllustreerde vaderlandsche geschiedenis door P. Louwerse voor jong en oud Nederland. Versierd met honderd vijf en vijftig platen van Joh. Braakensiek, tweede, vermeerderde druk.
60170: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede, verbeterde duk.
71136: LOUWERSE P. - Vlissinger Michiel, met illustraties van A.Ronner, zesde herziende druk
70910: LOUWERSE P. - Twee vrienden (geschiedkundig verhaal uit het begin der 15e eeuw, derde druk, met titelplaat)
70898: LOUWERSE P. - Onder de geuzen (vlissingen in 1572, met illustraties van J.J.r. de Westein Pfister, vijfde herziende druk)
70907: LOUWERSE P. - Alfer en Wala (Een verhaal uit den tijd van Julius Caesar en de Batavieren, vijfde druk, met titelplaat)
60181: LOUWERSE, P. - Versch geplukt. Vertellingen voor het jonge volkje door P. Louwerse. Geïllustreerd door Jan Sluijters. Derde, verbeterde druk.
60182: LOUWERSE, P. - Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Vierde, verbeterde druk. Geïllustreerd.
60175: LOUWERSE, P. - De schippersjongen of Leiden in Strijd en Nood. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Derde, geheel omgewerkte druk.
4366: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
70412: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Balzem Gileads, of de genesingh van een verslagen ziel, streckende om te ondersteunen de arm weenende zondaren. Met reghelen, vertroostinghen ende waerschouwingen in verscheyden gevallen: begrepen in XVII predicatien, door mr. Christophorus Love, in sijn llven dienaer des Godlijcken Woordts in Laurence Jury tot London. Ende nu vertaelt. Tot Vlissinge bij Abraham van Laren 1659 titelpent(10) 298 FATY 1131 vermeld 2 loc
60201: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Het Caninet der Godsaligheyt ofte een Traactaet vande KJrachtige Poepinge en Verkiesinghe in 16 predicatien over 2 petri 1 vers10 Waarin een Christen moch onderschijden of hy oock krachtelijck geroepen ende uutverkoren is Ende wat wegh hij behoort in te gaen opdat hy de verzekeringe daer van verkrijgen mochte. uyt het Engels vertaelt door B Reyniersen
21568: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
74832: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, dat is alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. euangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen des H. Schrifture, bondige beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen, alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toegepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale gebracht. Den Tweeden druck, voorsien met een bequam register.
34478: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven. en op het schavot gehouden Leerrede.
22264: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica, dat is: Alle de theologische wercken, van den Hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige beantwoordinge, van ontallijck veele gevallen der conscientie, en stichtige geschiedenissen; alles op een seer uytnemende wijse tot de practijk der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toe-gepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Desen vierden druck grootelijcks verbeetert/en van veele druckfouten gesuyvert:als mede voorsien met een bequaem register, zijnde nu alles compleet.
3981: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, dat is alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. euangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen des H. Schrifture, bondige beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen, alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toegepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale gebracht. Den vijfde druck, voorsien met een bequam register.
76277: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Den Strydt tusschen vleesch en Geest,---------- voorgesteld in 27 predicatien en nu tot gemeene stichtinge uyt het engels vertaaldj Guililmus AMESIUS van deghevallen der conscientie waarbijeenschristens onderrichtinge
33542: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Eens christens onderrichtinge; dienende om het te geleyden door al 't gene hem in dese wereldt door Godts voorsienigheydt overkomt. Voorgestelt in vijftien predikatien van den eerwaerdigen Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in Laurence Iurii binnen Londen, uyt het Engels vertaelt door A. van Laren. Onveranderde uitgave naar 1669.
60185: LOVE, CH. - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede.
60199: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - De ware Israeliet en Ongeluk der Ondankbaarheid in eenige Predikatiën voorgesteld over Joh. 1 : 48 (...) en Luc. 17 : 17 en 18 (...) Uit het engelsch vertaald door P.D.L. Overanderde uitgave naar 1669.
60188: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
60189: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
34098: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
37883: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
60190: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede.
60193: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede. Onveranderde uitgave.
60194: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
60195: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Eens christens onderrichtinge; dienende om het te geleyden door al 't gene hem in dese wereldt door Godts voorsienigheydt overkomt. Voorgestelt in vijftien predikatien van den eerwaerdigen Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in Laurence Iurii binnen Londen, uyt het Engels vertaelt door A. van Laren. Onveranderde uitgave naar 1669.
60196: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
60186: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede. Onveranderde uitgave.
60187: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven. en op het schavot gehouden Leerrede.
4022: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - V dat is alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. euangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen des H. Schrifture, bondige beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen, alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toegepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale gebracht. Den Tweeden druck, voorsien met een bequam register.
60198: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
60205: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
42191: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - . Het CABINET der GODSALIGHEYDT ofte een tractaet vande krachtighe roepinghe ende verkiesinghe 16 pred over 2 Petri1 vers 10. een Christen mach onderscheiden of hij oock krachtelijck gheroepen ende uytverkoren is Ende wat wegh hij behoordt in te gaan op dat hij de versekeringhe daer van verkrijghen mochte Uit het Engels vertaelt door Barthomeus Reyniersz 2e druk
39786: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - De ware Israeliet en Ongeluk der Ondankbaarheid in eenige Predikatiën voorgesteld over Joh. 1 : 48 (...) en Luc. 17 : 17 en 18 (...) Uit het engelsch vertaald door P.D.L. Overanderde uitgave naar 1669.
33018: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
32970: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede. Onveranderde uitgave.
71704: LOWTH, ROBERT - Isaiah. A New Translation with a Preliminary Dissertation, and Notes Critical, Philological, and Explanatory the second edition 2e
70892: LUBBERTS R.L. - Arnold en zijn Vriendjes (geíllustreerd door W. Hardenberg)
60211: LUBIS, MOCHTAR. - Het land onder de zon. Het Indonesië van nu.
45554: LÜBKER, FRIEDRICH & HOËVELL, J.D. VAN (VERT. EN BEWERKING). - Classisch woordenboek van kunsten en wetenschappen. Naar Dr. Friedrich Lübker's Reallexikon der Classischen Alterthums.
60213: LUBLINK WEDDIK, B.T.. - Het leven en karakter van Philippus Melanchton.
60215: LUCAS, ANNIE - Stad en burcht een verhaal uit den tijd der Hervorming in Zwitserland door Annie Lucas uit het engelsch door F.L.S. met eene voorrede van J.H.L. Roozemeijer predikant te Arnhem eerste deel
71941: RIMBAULT LUCIEN - Piere du Moulin 1568-1658, un pasteur classique a l'age classique, étude de théologie pastorale sur des documents inédits, owrage publié avec le concours de Centre National de la Recherche Scientifique,
73505: ANNAEUS LUCIUS - Senecae et aliorum Tragoediae : Serio emendatae.
60217: LUDLOW, JAMES M. - De dochter van Jeruzalem. Een verhaal uit de tijd van Judas de Maccabeër. Naar het Engelsch van James. M. Ludlow. Tweede druk.
60220: LUGARD JR., GERH. J. - Lof van Deventer.
60223: LUGT, FRANS DE & FIREWORKS, S.E. - De Ramp van Enschede. Zaterdag 13 mei 2000 Beschrijving van de gebeurtenissen op zaterdag 13 mei 2000, de dag van de ramp in Enschede. Ook is er veel aandacht voor de nasleep en de verdere gevolgen van de ramp. Met veel foto's en illustraties.
60224: LUGTIGHEID, DS. P. - De duif uit Noachs ark.
75521: CONVOLUUT SMIJTEGELT B -DUITSCH SALOMO - GROE TH LUHRER M - 4 pred joh 15 vers1=vers2 a= vers 3b en matth 6 vers 21 uitgever J.H. den Ouden Duitsch 1835- Intree rede te mydrecht 44 de gelukstaat 3 leerredenen 94 blz. uitgever Leeuwarden Bloemsma 1855 en Groe drietal leerredenen nieuwjaar en paschen 56 blz.
8204: LUIJBEN, A. - Door het oog der profeten. boek over de eindtijd zoals door de profeten voorzegd is
60227: LUIJK, FRANS - Uitzicht.
70234: LUIK VAN K W - De trouw aan ons voorheen betoond. 75 jaar Gereformeerdegemeente te Gravenpolder 1924- 1999
60240: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Het leerzaam huisraad. Vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
60241: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Goddelyke Liefde Vlammen of vervolg van Jezus en de ziele handelende van een boetvaerdige geheiligde liefhebbende en haar zelfstervende ziele ijn drie delen.
60242: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Vonken der liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken. Door Joannes Luiken
42421: LUIKEN, JAN (1649-1712) - . Des Menschen begin midden en einde vertoonende het Kinderlyk bedryf en aanwas in een en vijftig konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
45379: LUIKEN, JAN (1649-1712) OF LUYKEN JOANNES. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
11369: LUIKEN, JAN (1649-1712); LUIKEN, KASPAR - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven met versen.
60249: LUIKEN, JOANNES (1649-1712) - Geestelyke brieven,Door Joannes Luiken; Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere Tyden en Toestanden geschreeven. Inhoudende Veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid.
43697: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Goddelyke Liefde Vlammen of vervolg van Jezus en de ziele handelende van een boetvaerdige geheiligde liefhebbende en haar zelfstervende ziele ijn drie delen. met koperen afbeeldingen versiert haar vaarsen,aanmerkingen en zielzuchtingen
70115: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Beschouwing der WERELD bestaande in en vijftig konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
18621: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.
20619: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
39446: BIJBEL JAN LUIKEN - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken. Met het leven van den dichter.
48255: LUIKEN, JAN (1649-1712) OF LUYKEN JOANNES. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
30170: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken. Met het leven van den dichter.tweede deel
44445: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Vonken der liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken. Door Joannes Luiken
44331: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Vonken der liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken. Door Joannes Luiken
69959: LUIKEN, JAN (1649-1712) NOORDE VAN CORNELIS - Het overvloeijend herte, of nagelatene verzen van den Godvruchtigen Jan Luyken. Bestaande in stichtelyke beschouwingen en geestlyke overdenkingen, verrykt met Goddelyke spreuken, over veelerleie soorten van onderwerpen, by verschillende gelegenheden opgesteld. Vercierd met vyf en tachtentig konstige figuuren, in den smaak des aucteurs getekend en in 't koper gebragt door Cornelis van Noorde.
30709: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
60234: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
60235: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.
60236: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
60231: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.
60233: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Het leerzaam huisraad. Vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
2853: LUIKEN, JAN (1649-1712); KASPER LUIKEN - Spiegel van het menselyk bedryf, in kleuren vertoond met honderd verbeelding van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven, met verzen.
60230: LUIKEN, JAN (1649-1712); KASPER LUIKEN - Spiegel van het menselyk bedryf, in kleuren vertoond met honderd verbeelding van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven, met verzen.
60237: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Jezus en de ziel. Een geestelyke spiegel voor 't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden. Vervat in drie deelen. Door Joannes Luiken. Nevens het eeuwige vaderland en deszelfs vreugde. De achtste druk.
60238: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
60239: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
60243: LUIKEN, JAN (1649-1712) OF LUYKEN JOANNES. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
60244: LUIKEN, JAN (1649-1712) OF LUYKEN JOANNES. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
60246: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Des Menschen begin midden en einde vertoonende het Kinderlyk bedryf en aanwas in een en vijftig konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
60248: LUIKEN, JAN (1649-1712); KASPAR LUIKEN - Spiegel van het menselyk bedryf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, waarbij Het leerzaam huisraad. Vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. waarbij. Vonken der liefde Jezus, van het God begeerende zielen-vuur. Zynde bloempjes der zalige hoop, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den weg, na vreden-ryk. Een behelzing van vyftig zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige spreuken
42418: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
42420: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Goddelyke Liefde Vlammen of vervolg van Jezus en de ziele handelende van een boetvaerdige geheiligde liefhebbende en haar zelfstervende ziele ijn drie delen.
5118: LUIKEN, JAN (1649-1712); KASPAR LUIKEN - Spiegel van het menselyk bedryf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en beryven met verzen.
24914: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken. Met het leven van den dichter.
26682: LUIKEN, JOANNES (1649-1712) - Geestelyke brieven,Door Joannes Luiken; Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere Tyden en Toestanden geschreeven. Inhoudende Veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid.
29712: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Jezus en de ziel. Een geestelyke spiegel voor 't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden. Vervat in drie deelen. Door Joannes Luiken. Nevens het eeuwige vaderland en deszelfs vreugde. De achtste druk.
72858: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Beschouwing der WERELD bestaande in en honderd konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
60252: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - Ik woonde in een dorp roman
60250: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - Die ene vogel. Met illustraties van Tiny van Asselt.
60251: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - De vakantieboot. Illustraties van Geeske van Tienhoven.
60253: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN MET ILUSTRATIWS VAN TINY VAN ASSELT - De dieren club van van anneke en dick
60254: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN. - Kerstmis bij opa en oma
42118: LUITINGH, J.C.4 - De Bijbelcolporteur in Oostenrijk een waar verhaal na verteld door J.C. Luitingh
75671: LUITINGH J C - Jan de LappER Een verhaal uit de gesciedenis dse vaderlands 2e druk
60256: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
60257: LUITJES, FR. - De liturgie der ned. hervormde kerk getoetst aan de h. schrift.
60258: LUITJES, FR. - Het Zaad des Woords vrijmoedig gestrooid op den Akker des Heeren tegen het Onkruid onzer dagen. In Apolegetische preeken.
60259: LUITJES, FR. - De liturgie der Ned. Hervormde Kerk getoetst aan de Heilige Schrift
60260: LUITJES, FR.NED HERV EVANTE OOSTGEEST - Het vernederde Juda Tijdpreek 2 Kron. 28 : 19
75886: LUCKY LUKE - Robbedoes 150ste Album 5-10 1978 t/m 21-12 1978
74555: TAYLOR HOWARDS VERTAALDA LUKKIEN - Van Slaaf tot Overwinnaar
60261: LUKKIEN, A. - De opiumslaaf. vrij naar Howard Taylor.
19008: LUMMEL, H. J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Met 4 platen.
60267: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht. Een verhaal voor jong en oud. Met 6 platen.
60279: LUMMEL, H.B. VAN - De oude en de nieuwe wereld. Schetsen en taferelen uit het leven der menschheid. Deel 2: 564 blz. Deel 3: 593 blz.
60276: LUMMEL, H. J. VAN - geillustreerde volkskalender voor het jaar 1877
60278: LUMMEL, H. J. VAN - De Hopmans - Vrouw. Derde druk. Met 4 platen.
60277: LUMMEL, H. J. VAN - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 3 x 4 platen, derde druk.
60272: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht
60263: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht.
60271: LUMMEL, H. J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht.
12757: LUMMEL, H. J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht. Herziene uitgave, 3e druk. Met tekeningen van Henk Poeder.
10551: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht, 2e herziende druk
60266: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht. Met kleurenlito's.
60273: LUMMEL, H. J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht
60274: LUMMEL, H. J. VAN - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 4 platen, derde druk.
60270: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht en: De bijlhouwer van Utrecht
60269: LUMMEL, H. J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Met 4 platen.
60264: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht. Met kleurenlito's.
20550: LUMMEL, H. J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht en De smidsgezel van Utrecht. 3 delen.inn een bandmet kleuren platen
60281: LUMMEL, H.J. VAN - Trilogie. De Smidsgezel, de Bijlhouwer en de hopmansvrouw van Utrecht. Vijfde druk.
60280: LUMMEL, H.J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht. Door H.J. van Lummel. Vijfde druk. Met gekleurde platen.
48321: LUMMEL, H. J. VAN - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 3 x 4 platen, derde druk.
60282: LUMPER, A.A. - Sociale verdediging en Nederlands verzet '40-'45. Ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid
60283: LUNSHOF, H.A. - De stuurman van "de groene leeuw''. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
70351: BEEK VAN DE A TE LUNTEREN - DOOR ZIJN HAND Kerkgeschiedenis van de gemeente Lunteren
52924: CONVOLUUT: SMIJTEGELT B -DUITSCH SALOMO - GROE TH LURHER M - 4 pred Joh 15 vers1=vers 2 a =vers2b en Matrh 6 vers 21 uitgever J H den Ouden Duitsch 1835-Intree rede te Mydrecht 44 blz DE GELUKSTAAT 3 leerredene 94 blz uiygever Leeuwarden Bloemsma 1855 en Groe drietal leetredenen nieuwjaar en paschen 56 blz Amsterdam G van Peursem 1854== Luther ROME,S OVERWINNAAR 46 blz Gorinchem C de Wolff 1853
69658: MCDANIEL LURLENE - Voor eeuwig in miojn hart vertaald door Marc Schaeffer
60284: LUSTGRAAF-BOS, A. VAN DE - Verlost van zonde en gevaar Ziekte en streven van Wouter Bos
69505: LUTEIJN, DRS. C.M. - Honderd jaar Confessionele Vereniging 1864-1964.
19089: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (REDACTIE) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
60288: LÜTGE, H. A. J. - De HEERE is een Krijgsman: HEERE is Zijn Naam - Leerrede over Exodus 15:3, uitgesproken op den gedenkdag van den slag bij Waterloo op zondag 15 juni 1890 in de oude kerk te Amsterdam
60294: LÜTGE, H.A.J. - De Goedertierenheid des Heeren. Leerrede naar aanleiding van Psalm 136 vs. 1, gehouden op Oudejaarsavond van het jaar 1893, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
60293: LÜTGE, H.A.J. - In den Heere Heere een eeuwige rotssteen; leerrede over Jesaia 26 vs. 4, uitgesproken, bij gelegenheid van het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en H.M. de Koningin-Moeder, op 29 April 1900 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
60289: LÜTGE, H. A. J. - Het heil der gemeente de begeerte harer leraren. - Leerrede over Psalm 51:20 gehouden op 7 juni 1903 in de Westerkerk te Amsterdam
60291: LÜTGE, H.A.J. - Hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. Leerrede.
60292: LÜTGE, H.A.J. - Der aufschwung der Böhmisch-Mährischen Kirche, unter Kaiser Franz Josef |, 1848-88 zum vierzigjährigen Regierungsjubiläum dargestellt von H.A.J. Lütge
39777: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Vier predikatiën. Preken over het geloof, de goede werken, het ambt van de H. Geest, Het gebed en het licht. Vertaald door D.J. Bastmeijer (Den Haag)
60317: LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Das Neue Testament durch Dr. Martin Luther verteutscht : mitt kupfferstu¨cken.
22821: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - keur uit de tafelgesprekken van Dr. Maarten Luther. Uit het Duits samengesteld en vertaald door ds. H. Stolk, Herv. Pred. te Scheveningen. 4e druk.
2540: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Twee leerredenen gehouden op den eersten en tweeden kersdag 1522.
19447: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Omnium operum. Tomus primus. Reverend patris D. Martini Lutheri, quæ vir Dei ab anno XVII. usque ad anni vicesimi aliquam partem scripsit & edidit, quorum catalogum in sine tomi invenies. Cum gratia et privilegio electorum et ducum Saxoniæ.
60295: LUTHER - Luthers werke in ausmalhl. Unter Mitwirkung von albert Leißmann herausgegeben von Otto Clemen e.a.. 8 delen.
60362: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Geschiedenis van Broeder Hendriks verbranding in Dirmar benevenms een verklaring van den Tiende psalm door Maarten Luther 1525vertaald en toegelicht doo r Ph L G Steenbeek pred te Amsterdam
60364: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche
53077: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Das Neue Testament Unseres Herrn Und Heilandes Jesu Christi Nach Der Deutschen
74854: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) KONSTANZER BIBEL - Die Bibel oder die ganze Heiklige Schrift des ALtes und Neus Tastement und die Apokryphen nach der deutschen Ubersetzung D Martin Luthermit famelienchronik pereikopenordnung geographischen karten und 240 bibklischen vikldern vion schorr van cariolsfel und anderen
41373: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
30301: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
31857: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Verklaring van de brief aan de Galaten. Vertaald door G.P. Sandberg en H. Schoonderwoerd naar de Duitse uitgave van Dr. Hermann Kleinkneht.
75695: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). DOOR DRS P DEN OUIDEN - LUTHER op de Wartburg brieb=ven in balingschap
19575: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) DOOR L. VAN ERPECUM (1826-1900) - Woorden des geloofs, of korte schriftverklaringen. Getrokken uit de werken van Dr. M. Luther
22470: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De vijf en negentig stellingen van Dr. Maarten Luther alsmede zijn Levensloop op Rijm. 31 October 1517-1917
50692: BIBLIA LUTHER - BIBLIA das ist die ganze Heilige Schrfit Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kürfustlicher zu Sachsen Freiheit. Bedruckt durch Hans Lufft. MDXXXIIII
48105: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - .Luther von Ed Hency mert 114 Ubbildungen und 3 fassimeles
18214: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) RITGEN, DR. H. V. - Der Führer auf der Wartburg. Ein Wegweiser für Fremde und ein beitrag fur Kunde der Vorseit. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 67 Abbildungen.
60319: LUTHER, MARTIN, 1483-1546] BIBLIA - BIBLIA das Ist die Gantze Heiligesc hrift Teutsch auffs neu zugericht
21359: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Servum Arbitrum dat is: De Knechtelyke wille; verklarende, dat de vrije wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn vertrouwelijk vertaald. Waarbij: D. Erasmus van Rotterdam van de vrije wil, tegen D. Martinus Luther.
74762: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - de Grootekatechismus uit duits vertaald door J L Bleejker pred te MIDDELBURG
74763: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - de Smalkaldische artikelen een belijdenisschrift der Luthersche Kerk
60309: LUTHER, MARTIN - The Schmalkald Articles Translated by william R russell
60308: LUTHER, MARTIN -- EDWARDS JR., MARK U. - Luther's Last Battles. Politics and Polemics, 1531-46.
60310: LUTHER, MARTIN -- KOOIMAN, W.J. - Luther's kerklied in de Nederlanden. Met 15 afbeeldingen.
60296: LUTHER) ALTHAUS, PAUL - Die Theologie Martin Luthers. .
74942: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). VON JOACHIM FELIX LEONHARD - Biblia Deutsche Bibeln vor iund nach Martin Luther Ausstellumng der Universitatsbibliotheek Heidelberg vom 15dezember 1983 bis 26 Februar 1983 Katyalog von Joachim Felix Leonhard
60298: LUTHER) JUNGHANS, HELMAR (ED.) - Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zum seinem 500. Geburtstag.
60365: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Kurze einfältige Fragen und Antworten aus dem kleinen Katechismo D. Lutheri, zusammengezogen durch M. Joh. Sötefleifch, superintendenten zu Göttingen. Bermerht mit einigen Fragen und Antworten, sammt angehängter Daus=Tafel aus D. Joach. Lütfemanns Unleitung zur Katechismus = Lehre und auserlesenen gebeten fur die Schuljugend
75318: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) DOOR GELZER, HEINRICH PROF. - Dr. Martin Luther, de Hervormer Met 48 Staalplaten, originele Teekeningen van Gustav König. Bijschriften en historische schetsen
72463: LUTHER, MARTIN UND HARTMUT MÜLLER (HG.): - Martin Luther - privat. Briefe an Familie und Freunde.Herausgegeben von Albrecht Beutel..
39778: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - keur uit de tafelgesprekken van Dr. Maarten Luther. Uit het Duits samengesteld en vertaald door ds. H. Stolk, Herv. Pred. te Scheveningen. 3e druk.
44769: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) - het hoge priestelijk gebed
32617: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Paulus brief aan de Galaten. Naar de uitgave van: A. Fisscher.opnieuw persklaargemaakt door Ds J van der Haar onverkorte uitgaver
5482: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Mij =zal niets otbrekenpslm 23 2e druk
73511: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Al ging ik ook door een dal troost voor zieken
38941: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De knechtelijke wille. Servum arbitrum. Verklarende dat de vrye niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn getrouwelijk vertaald.
49065: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Das Neue Testament Unseres Herrn Und Heilandes Jesu Christi Nach Der Deutschen
27401: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het rechtvaardigend geloof verklaard en bevestigd, in een verhandeling over Paulus' brief aan de Galaten. Om haar nuttigheid in het Nederlands vertaald, en met enige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerderd Door Ds J v/d Haar volledige uitgave
36806: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De Boodschap des Heils. Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars. Uitgelezen plaatsen uit al de geschriften van Luther vertaald door J. C. Verhoeff Predikant te Vaassen. .
48149: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Das Neue Testament durch Dr. Martin Luther verteutscht : mitt kupfferstu¨cken.
40148: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
19104: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Der Katechismus Lutheri. Nebst einer kurzen biblischen Geschichte und einer Erklärung der evangelischen Glaubens und Sittenlehre auf höchsten Befehl in dem Obergebürgischen Furstenthum des Burggrafthums Nürenberg von dem hochfürstl. Consistorio in Banreuth zum Gebrauch in Kirchen und Schulen eingeführt.
4021: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Servum Arbitrum, Dat is de knechteljike wil, verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. uit het latijn getrouwelijk overgezety
45847: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Bloemlezing uit de geschriften van dr.M Luther vertaald door B T Lublink Weddik predikant bij de Evangrelosch Luthersche gemeente te Amsterdam
46336: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Een Toevluicht voor de Zijnen dagboek bij de bijbel 3e druk
71435: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). KEURVORSTENBIJBEL - Biblia, Da ist: Die gantze Heilige Schrift deß Alten un Neuen Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther Seel. Im Jahr 1522, in unsere Teutsche Mutter-Srach zu übersetzen angefangen, Anno 1534 zu End gebracht, und vor einigen Jahren bereits mit den Summarien Herrn Johann Sauberti Klassens Seel. Angefertiget, unjetzt mit ganz neuen und schönen Kupfer-Bildnissen nebst derenselben beygedruckten Lebens-Läufen, auch andern annehmlichen Figuren samt deren kurzen Auslegungen und angehengten Moralien ausgeziertet, dann von denen vorhin eingeschlichenen Druck-Fehlern auf das flessigste gereiniget, Uber dieses sind nicht alleein des seel. Hn. Lutheri und sienes Geschlechts warhafte und aus uralten Gemählden genommene Abbidungen un Lebens-Lauf beygefüget, dondern auch zu end des ganzen Werks, neben den Christlichen Haupt-Symbolis, ein kurzer und nützlicher Bericht von der Augspurgischen Consession slebsten...... Vorrede von J.M. Dilherr Nürnberg, Endter, 1736.
50694: BIBLIA LUTHERBIJBEL (VISSCHERBIJBEL 1E UITGAVE) - Biblia. Dat is: De gantsche H. Schrifture…, vervattende alle de boecken des Ouden en Nieuwen testaments Nu an nieuws uyt D.M. Luthers Hoogh Duytsche Bibel in onze Nederlandsche taale getrouwelijck overgeset… tot dienst van de Christelijke Gemeenten onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deze Nederlanden
45883: VISSCHER ADOLFHUS LUTHERBIJBEL - BIBLIA dat is de gantsche H Schriftuure vervattende aale de Boeken des ouden en nieuwen TESTAMENTS Nu Van nnieuws uyt D M LUTHERs Hoogduitsche Bybel in onze Nederlandsche taale getrouwelyk overgezet tot diest van de CHRISTELYKE GEMEENTEN onveranderde Augsburgsche onfessie toegedaan in deeze Nederlanden
60366: LÜTHI, WALTER: - Andachten für alle Tage des Jahres [von Walter Lüthi];
60370: LUTJEHARMS, W. - Het philadelphisch-oecumenischstreven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60368: LÜTJEHARMS, DR. W. - Het philadelphisch - oecumenisch streven der hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60369: LUTJEHARMS, DR. W. - Opvoeding op Hernhutter grond. Met foto's van J.H. Hasewinkel.
60371: LUTTERVELT, DR. R. VAN - De buitenplaatsen aan de vecht 1e druk, pp278 plus fotosectie met 103 afbeeldingen en uitklapbare kaarten.
74878: EX ORIENTE LUX - JAARBERICHT N° 14, 1955-1956, VAN HET VOORAZIATISCH-EGYPTISCH GENOOTSCHAP, EX ORIENTE LUX
60372: LUX, MARY - Wonderbaar Gered Een verhaal uit het leven van een landverhuizer in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.dor Mary lux
74877: EX ORIENTE LUX - Ex Oriente Lux (Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap) ; Vol.15 (1957-1958) Jubileumnummer
323: LUX, MARY - Wonderbaar Gered Een verhaal uit het leven van een landverhuizer in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.dor Mary lux
60375: LUYKEN-KLOPPERT, A. - Kreupele Hans.
60374: LUYKEN, JAN - Gedichten uit de poëzietuin van Jan Luyken. Met voorwoord van ds. G. A. Zijderveld.
60376: LUYKEN-KLOPPERT, A. - Kreupele Hans
47388: LUYKX, THEO - Atlas culturel et historique de Belgique. Préface de F.L. GANSHOF. .
60378: LUYT, CONNIE - Regen voor de serengeti
60383: LUYTJES-MENSINK, GERDA - Bep, de kip, Illustraties: Remko van Reijssen.
24755: LUYTJES, DS. FR. - Verzegeling met de Heilige Geest. Een tekstverhandeling over Efeze 1:13. Bijvoegsel maandblad ,,De oude paden''
60385: LYNDEN-VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - Wat de wind meevoert....
74423: AUSTIN LYNN - Eindelijk thuis, Lia van Aken, derde druk
60386: LYSEN, A. - Bibliotheca visseriana. Dissertationvm ivs internationale illvstrantivm. Met portretten.
71577: BEEK DR. MA. - Israel land volk en cultuur 4e bijgewerkte druk
72951: GRAND MAAIKE LE - Buiten het boekeje 26, vaklitaratuur voor wie kinderen en boeken samen wil brengen en Ongehoorde taal Boeken voor dove kinderen
70005: MOERMAN INGRID W L EN MAANEN VAN R C J - LEIDEN in gaslicht een stad in verandering 1800-1900 MET VELE FPTO,S
48549: MAAR, H. G. DE - Woordenlijst Engelsch - Nederlandsch en Nederlandsch - Englesch ten gebruike bij The britannia Primer eenvoudig leerboek de Engelsche taal
70938: MAARS, JOH. C. - Het roversnest (geïllustreerd door J. de Vries)
75545: MAARSEN, JACQUELINE VAN - Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Herinneringen van Jacqueline van Maarsen..
75170: MAARSEN, JACQUELINE VAN - Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Herinneringen van Jacqueline van Maarsen..
40246: MAARSINGH D DR - LEVITICUS DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
72453: LUTHER MAARTEN DR. - Paarlen
75563: LUTHER MAARTEN - Luther Maarten zijn levensgeschiedenis verhaald voor kinderen door een vriend der jeugd
30790: MAAS, D. - Jonge helden. Deel 1en 2. Een verhaal uit de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog
60423: MAASLAND L C G - PLATENBOEKJE behorende bij Nederlands taalboek voor R K lagere school 2e druk
60427: MAC GILLAVRY, ANNEMIE - Want ik heb uw vader gekend 1ste druk.Dochter van auteur bezoekt Indonesie.
17212: MACARTHUR JR., J.F. - Dichter bij Hem. Dagelijkse verdieping van het geestelijke leven.
60428: MACCHEYNE, R. M. - De blijdschap van de gelovige
39695: MACCHEYNE ROBERT MURRAY DOOR. VALEN, L.J. - Gedreven door Zijn liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne.
60429: MACCOVIUS, JOHANNES - Godgeleerde onderscheidingen en wijsgeerige regelen. Uit het Latijn vertaald door (wijlen) Dirk van der Meer.
60430: MACDONALD, D. - Uit het leven en nagelaten werken.
2255: MACDONALD, D. - Uit het leven en nagelaten werken van ds. Donald MacDonald, Shieldaig - Ross-Shire. Door ds. Donald Macfarlane, predikant van de vrije Presbyteriaanse kerk te Dingwall.
70321: BOSMAN MACHIEL - Het weeshuis van Culemborg 1560-1952
36252: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
61318: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
61319: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS 0 1700 OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
60433: MACKINNON, K. - Indonesië Prachtig geillustr. boek over de Indonesische natuurparken. Index. Bibliogr. ornam. & verguld linnen met orig. stofomslag.
60435: MACLAREN, A. - Expositions of Holy Scripture. Alexander Maclaren, D.D., litt. D.
12756: MACLEHOSE, J. H. - De gouden schakel. Met illustraties van Will Nickless, bandontwerp van corrie van der baan
60437: MADSEN, N. P. - Ole
60438: MAESENEER F. DE - De methode van de theologie volgens Erasmus
66487: STUIVERS MAGAZIJN - Geillustreerd Stuivers Magazijn tijdschrift voor iedereen elk wat wils
20139: MAIMBOURG, LOUIS (1610-1686) - Histoire du schisme des Grecs. (...) Derniere edition. (twee delen in één band)
60441: MAIMBOURG, LOUIS (1610-1686) - Histoire du schisme des Grecs. (...) Derniere edition. (twee delen in één band)
60442: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du grand schisme d'occident. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de jesus.
38571: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du grand schisme d'occident. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de jesus.
71235: MAIR, LUCY - het huwelijk, vertaling van Emmy & Lodewijk Brunt
70739: FRITS MAJOOR - In de sneeuwvelden van Rusland Damon een verhaal uit het oude syracuse
41161: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader. 8e druk .
60451: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader. .
60447: MAK, DS. C. & C.J. DE KRUIJTER [INTROD.]. - Acta van het synodaal convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892). Met bijlagen en registers.
60448: MAK, GEERT - Het Stadspaleis, de geschiedenis van het paleis op de dam derde druk
60449: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader Geschiedenis van het Nederland van de 20e eeuw aan de hand van interviews, oude krantenberichten en bewaard gebleven brieven.
76528: GEERT MAK E A - Verleden van Nederland . Geschiedenis van Nederland vanaf de prehistorie. Met literatuuropgave en register
9575: MAKINK, J.B. - Beloofd land. 1. De positie van de boer in oud Israël, 159 blz. 2. Het werk van de boer in oud Israël, 143 blz.
43951: MAKKENZE, A. (PREDIKANT BIJ DE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE RIDDERKERK) - De treurige Sions getroost. Tweede zestal predikatien.
15191: MAKKENZE, A. (PREDIKANT BIJ DE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE RIDDERKERK) - In Uw licht zien wijn het licht predikaties.
60453: MAKKENZE, A. DS - Een zekere gang en een gewisselijk doorkomen. Nieuwjaarspredikatie over psalm 23 vers 4a
60454: MAKKENZE, A. DS. - Een gezegende tijd en een genadig voorrecht. Over psalm 51.
60457: MAKRAKIS, APOSTOLOS - The logos and Holy spirit in the unity of Christian thought. According to the Teachings of the Orthodox Church, in five volumes serie; 5 delen
60458: MAKS, W.N.J. - Feestbloempjes voor de huiskamer.
38913: MALAN, C. V D M TEGENEVE - Het vrijmachtige en heilige welbehagebn Gods . Door C. Malan, doctor in de theologie en dienaar des Goddelijken Woords te Geneve. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
60459: MALAN, C. - De vrijmachtige en heilige genade van God. Door C. Malan, doctor in de theologie en dienaar des Goddelijken Woords te Geneve. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
60460: MALAN, CESAR - De Harpe Sions. Een honderdtal liederen, met muziek voor piano of orgel voor den huisselijken kring. Vrij bewerkt door J.J.L.ten Kate.
53681: DIV. AUTEURS O.A.. DS J V/D HAAR/ DS W OP HOF/DS F MALAN E.A. - Het blijvende Woord 1. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord is verkondigd.
43915: MALAN, CESAR - De Harpe Sions. Een honderdtal liederen, met muziek voor piano of orgel voor den huisselijken kring. Vrij bewerkt door J.J.L.ten Kate.
71200: MALCOLM EN CAMERON, NICK - Je mag huilen, als je worstelt met onvruchtbaarheid en miskraam
60461: MALET, NICOLE - Dieu selon Calvin. Des mots à la doctrine.
60462: MALGO, DR. W. - Nieuws uit Israël. Maandblad van de Ver. voor Bijbelstudie in Israël ,,Beth Shalom'' Nr. 44 Januari 1982 tot Nr. December 1982.
60464: MALJERS, MARGREET KROES - Een jaar van Janna
23642: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 28e jaargang. 1980-1981.
23633: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR) - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 41e jaargang. 1993-1994.
23631: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 43e jaargang. 1995-1996.
23630: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 45e jaargang. 1997-1998.
76047: BOONE L: 1915-1990 OUDERLING TE OPHEUSDEN MALLAN F - In Hope zalig verslag van de begravenis van Ouderling Boone teOpheusden
29503: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - De majesteit des Heeren in de weg Zijner oordelen.
28444: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Als een blinde geleid.. Preek ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum
38909: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Uit het zieleleven. Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm.
60496: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 29e jaargang. 1981/82
60503: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.48 jaargang. 2000-2001 jaargang
36332: SCHOLTEN; BAAK; BOEDER; MALLAN;W - Wat gesproken is... Referaten uitgesproken voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studerenden op Gereformeerde Grondslag.
35482: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Het boek der openbaring. 2 delen.
60506: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - Waarschuwende voorbeelden
60500: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 38e jaargang. 1990/91 met de no,s 18e t/m 52 van de 37 e jaargang
60499: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 34e jaargang. 1986/87
60497: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 30e jaargang. 1982/83
60501: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 7-381e jaargang. 1990/91
60485: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 23e jaargang. 1975-1976.
60478: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 33e jaargang. 1985-1986.
60479: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 31e jaargang. 1983-1984.
60488: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 20e jaargang. 1972-1973.
60489: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 19e jaargang. 1971-1972.
60476: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 37e jaargang. 1989-1990.
60477: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 36e jaargang. 1988-1989.
60481: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 30e jaargang. 1982-1983.
60482: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 28e jaargang. 1980-1981.
60483: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 25e jaargang. 1977-1978.
60484: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 24e jaargang. 1976-1977.
60487: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 21e jaargang. 1973-1974.
60491: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Als een blinde geleid.. Preek ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum
60492: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - De majesteit des Heeren in de weg Zijner oordelen.
60493: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Van Veenendaal naar Gouda. Afscheid Ds. F. Mallan van Veenendaal, bevestiging te Gouda door de weleerwaarde heer Ds. M. van Beek te Opheusden en intrede te Gouda met de gehouden toespraken.
60495: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - De uitstorting van de Heilige Geest door de verhoogde Middelaar. Pinksterpredikatie.
60475: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 39e jaargang. 1991-1992.
60486: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 22e jaargang. 1974-1975.
60470: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Afscheid en Intrede met de Bevestingingspredikatie door Ds. Chr. van de Woestijne
60498: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 31e jaargang. 1982/84
60480: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 29e jaargang. 1981-1982.
75286: BREEVART V/D GZWIJNENBURG-MALLAN- E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten van de op 8 juni1968 in Utrecht gehouden zendingsdagen.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/18