Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
75427: HOOYKAAS, G.J., E.A., ED., - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. [Deel I-VII, RGP, Kleine Serie - 7 delen compleet]
31190: HOOYKAAS, C.E. - Tien hoofdpunten van ons geloof. Tweede druk.
41648: HOOYKAAS, C.E. - Oud-Christelijke Ascese. Onderzoek naar de getuigenissen betreffende het ascetische leven in het christendom der eerste en tweede eeuw. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Leiden.
73996: FLINCHBAUCH C. HOPE - Over de rivier (vertaald door Lia van Aken)
57034: HORATIUS, Q. - Flaccus.
75044: BONAR HORATIUS - Geloof en Leef Korte gedachten over het Evangrlie
16131: HORATIUS, Q. - Flaccus.
40699: HORBACH, MICHAEL - Verslagen
57035: HORE, RACHEL - De droomtuin
69677: HORN D. (VOOR NEDERLAND BEWERKT) - De natuurlijke historie naar den vierden druk van "Wagner's Illustrirte Naturgeschichte".Met 306 gekleurde afbeeldingen naar aquarellen van W. Hoffmann en 282 fraaie houtgravures. Prachtig ge´llustreerd boek. 25x19 cm. Pictoral cover. Ill.: naar aquarellen en houtgravures
3346: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) B. BEKKER.-MELCHIOR LEIDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke historie. Van de scheppinge des werelts tot 't jaer des Heeren 1666 / in 't Latijn beschreven door GEORGIUS HORNIUS; in het Nederduyts vertaalt. Den laetsten druk.
57039: HORNIUS, GEORGIUS (1620-'70, PROF. TE LEIDEN) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de schepping des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door Georgius Hornius.Doctor Theologiae en professor der Historien in de Academie van LEYDEN In het Nederduytsch vertaalt / waer aen is bygevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684 door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge Schole tot Utregt. Met titelprent.
38338: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) BALT. BECKER EN MELCH. LEYDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke HISTORIE, van de scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius, (...) Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door Balthazar BECKER, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den laetsten druk. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt.
789: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) - Kerkelyke en wereldlyke HISTORIE, van de scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door Balthazar BECKER, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den laetsten druk. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt.
57038: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt.
14845: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt.
24739: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de schepping des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door Georgius Hornius.Doctor Theologiae en professor der Historien in de Academie van LEYDEN In het Nederduytsch vertaalt / waer aen is bygevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684 door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge Schole tot Utregt. Met titelprent.
44444: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) / BECKER, BALTHASAR (1634-'98, AMSTERDAM) - Kerkelycke historie, van de schepping des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. Aengehecht met een korte wereltlyke historie van 't begin der eeuwen tot den selven tijdt. In 't Latijn beschreven door Georgius Hornius, doctor theologiŠ en professor der historien in de vermaerde academie van Leyden. In het Nederduyts vertolckt, van den autheur oversien en vermeerdert. en nu vervplgt tot den jare 1683 . Horius korte en klare inleydinge tot een algemeyne wereltlycke historie van begin des werelts tot den jare 1666 en ver volgt tot den jare 1683 doorB B en P S
57041: HORNMAN, W. - de ontstuimige
30454: HORNMAN, W. - de ontstuimige
57042: HOROVITZ, DAVID - Jitschak Rabin: de biografie soldaat van de vrede.
9396: HOROVITZ, DAVID - Jitschak Rabin: de biografie soldaat van de vrede.
75782: HORST, PIETER W. VAN DER. - , Joden in de Grieks-Romeinse wereld. Vijftien miniaturen. Utrechtse Studies 5".
57044: HORST, K. VAN DER - Inventaris van het archief van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975)
57043: HORST, J.G. TER & E.M.SMILDA (SAMENST.) - Rondom de oude Sint Helenaker1 ed. 368 p. illustr. large 8vo. Dutch. Prachtig geillustr. overzichtsboek over de oude kerk te Aalten. Index. Bibliogr. Ornam. paperb. Als nieuw.
76104: HORST, HANS VAN DER EN GERAART WESTERINK - Tekenend Voor Kampen. De Gemeente Kampen in Een Reeks Van Vijftig Prenten
74936: HORST, J.G.TER EN E.M. SMILDA. - Rondom de oude Sint Helenakerk.
46528: HORST, J.G. TER & E.M.SMILDA (SAMENST.) - Rondom de oude Sint Helenaker1 ed. 368 p. illustr. large 8vo. Dutch. Prachtig geillustr. overzichtsboek over de oude kerk te Aalten. Index. Bibliogr. Ornam. paperb. Als nieuw.
57046: HORTON, DAVID - Een legioen van eer
69828: HOSMAR, J. - St.Petersburg - Stad van de Rusluie.
57047: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis. Second edition. By John Hospers, professor of philosophy California State College at Los Angelos.
24288: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis. Second edition. By John Hospers, professor of philosophy California State College at Los Angelos.
40175: HOUBAKKER, JOANNES (1685-1715, MENNONIETEN PREDIKANT AMSTERDAM) - Predikatien over verscheide texten der H. Schriftuur. tweede deel
57050: HOUBOLT, E. C. - Eccart. Stamperius Bibliotheek. Ge´llustreerd door J. G. Kesler. Tweede druk.
26075: HOUBOLT, E. C. - Eccart. Stamperius Bibliotheek. Ge´llustreerd door J. G. Kesler. Tweede druk.
73858: HOUDIT J.A. VAN - De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, drie oefeningen
77771: HOUKES, ANNEMARIE - Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie 1850-1900.
58755: KOELE WILLEM OLDENBROEK HOUSELT VAN A - Het einde van dien man zal vrede zijn Fragmenten uit het leven
20205: AMELOT DE LA HOUSSAIE - Histoire du Concile de Trente, de Fra. Paolo Sarpi. tÚologien du sÚnat de VÚnise. Traduite par Mr. Amelot de la Houssaie, ci-devant sÚcrÚtaire de l' ambassade de France a VÚnise. Avec des Remarques Historiques, Politiques & Morales. Troissieme edition, revue & corrigÚe.
57056: HOUTE, SOEGTEN VAN DEN - Uyterste wille van Soegten van den Houte dewelk sy hare kinderen David, Betgen en tanneken, Tot een memorie en voor het allerbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. onveranderde uitgave volgens 1699 en Schadelykheid Der Weereld-liefde; Getoont uit de Onvolmaaktheid en Nietigheid Der Weereldse Goederen, En de Brosheid des Menselijken Leevens, door GEESJE BRIT. Onveranderde uitgave volgens 1699. 2 boeken gebonden in 1.
57055: HOUTE, SOEGTEN VAN DEN - Uyterste wille van Soegten van den Houte dewelk sy hare kinderen David, Betgen en tanneken, Tot een memorie en voor het allerbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. onveranderde uitgave volgens 1699
57057: HOUTE, SOETGEN VAN DEN - Uyterste wille van Soetgen van den Houte, dewelk sy hare kinderen David, Betgen en Tanneken, tot een memorie en voor het alderbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigs, tot Gent in Vlaenderen.
564: HOUTE, J. VAN (GEB. 1707, LIDMAAT DER HERV. GEM TE VALKENBURG) - Korte verhandeling van den aart en natuur des geestelyken leevens in deszelfs begin en voortgang, zoo als het trapswyze tot volkome wasdom en sterkte in dit leeven gebragt word. Dienende tot aanwyzinge, welke werkzaamheeden der ziele al, of niet voor werkzaamheeden van een door den Heiligen Geest ingewrogt Geloofs-leeven te houden zyn; ter betooginge, hoe men van het Genadewerk, volgens de uitdrukkingen der Heilige Schrift, in haar verband en oogmerk opgevat zynde moet denken en spreeken; en dus ter wegneeminge van het verschil in deezen, dat thans onder leeden van onze Kerk gevonden word; gelyk ook tot bemoediginge en opwekkinge van regt bekommerde zielen, om te staan naar de volle zeekerheid van hun zalig aandeel aande borggerechtigheid van den Heer Jezus Christus, zoo als hy in het evangelium zig zelfs heeft ontdekt en bekentgemaakt opgesteldt in zes zamenspraken.
69629: HOUTE VAN J A PROF DR - BRUGGE vroegercen Nu Fibulareeds 4
25410: HOUTE, SOETGEN VAN DEN - Uyterste wille van Soetgen van den Houte, dewelk sy hare kinderen David, Betgen en Tanneken, tot een memorie en voor het alderbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigs, tot Gent in Vlaenderen.
45562: HOUTE, SOEGTEN VAN DEN - Uyterste wille van Soegten van den Houte dewelk sy hare kinderen David, Betgen en tanneken, Tot een memorie en voor het allerbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. onveranderde uitgave volgens 1699
71822: HOUTEKAMER S. - Christopher Love, een puritein op weg naar het schavot 1618-1651, tweede druk
3441: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Het weergaeloos groot goedt, weggelegt voor degeenen, die den Heere vreezen, en de gelukzaligheydt van des Heeren uytverkooren Bondvolk, over Psalm 31: vers 20 en 33 vers 12. Nevens veertien predikatien, over verscheydene uytgezochte texten. Vermeerdert met eens Christens plichten onder des Heeren bezoekinge, en onder een doore bedieninge, door Frederik van Houten. In leven bedienaar des Heyligen Evangliums te Middelburg in Zeelandt. Waar by gevoegt is schets der heerlykheydt met opzichte op Rom. 8: 18. Door een liefhebber der dichtkonst. Opgedragen aan Martinus Bosschaart, bedienaar des H. Evangeliums te Dordrecht. De eerste druk. WAARBIJ Geestelijk houwelijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt IsraŰl, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in Zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. 1e druk
57058: HOUTEN, FREDERIK VAN (PRED. TE MIDDELBURG) - Geestelijk Huwelijksverzoek van Vorst Messias aan de Kerk zoo uit Heidenen als uit IsraŰl, door de stemme des evangelies. Voorgesteld in drie predikatiŰn.
57063: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Geestelijk houwelijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt IsraŰl, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in Zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. 1e druk
70408: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - een NEDERGEBOGENE en met God Worstelende Ziel,in het Geloof weder opgericht
57061: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Geestelijk Houwelijks verzoek van Vorst Messias Aan de kerke, Zoo uyt Heydenen, als uyt IsraŰl, Door De Stemme des Evangeliums Voor-gestelt in Drie Predicatien, Nevens een Leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door (...) Den Derden Druk. Waar bijgebonden: Den Ziel-verquikkende Raad Voor en verlegen Sondaar, na de weg des levens; Die den Verstandigen leyd Hemelwaarts, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goet. Kragtig en seer ernstigaangedrongen, In vijf uytgelese Predicatien, Van (...) Beneffens nog twee Godvrugtige Brieven aan sijn goede Vrienden: En eenige Rouwklagten en Graf-schriften op sijn Eerw. Afsterven.
76312: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Drie uitmuntende Predicattein over psalm 45vers11-12 benevend een leerredenen van deverzekering derZaligheid als medetwee briec=ven ect
57062: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Geestelijk houweijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt IsraŰl, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door do. Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. Den vierden druk.
24264: HOUTEN, FREDERICUS VAN (1662-1711, MIDDELBURG) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen zondaar, hem opleydende na den weg des levens en tot de volzalige genieting van God als zyn Hoogste Goet kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleze predicatien, van den Godzaligen, geleerden en nu zaligen heer F. van Houten. Benevens nog twee Godvrugtige brieven, aan zyn goede vrienden: en eenige rouw-klagten en grafschriften op zijn eerw. afsterven. Tweede druk.
3936: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen sondaar, na de weg des levens. Die den verstandigen leyd hemelwaart, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goed. Kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleeze predikatien, van F. van Houten. Beneffens nog twee godvrugtige brieven, aan sijn goede vrienden: en eenige rou-klagten en grafschriften op sijn eerw. afsterven.
57065: HOUTEN, U. VAN - De hillige histoarje. Forteld foar it Fryske folk. Diel I. It alde testamint diel 2 it nije testamint tekeningen van R. van Starkenborgh- van Straten
57059: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen sondaar, na de weg des levens. Die den verstandigen leyd hemelwaart, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goed. Kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleeze predikatien, van F. van Houten. Beneffens nog twee godvrugtige brieven, aan sijn goede vrienden: en eenige rou-klagten en grafschriften op sijn eerw. afsterven.
2358: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Geestelijk Huwelijksverzoek van Vorst Messias aan de Kerk zoo uit Heidenen als uit IsraŰl, door de stemme des evangelies. Voorgesteld in drie predikatiŰn.
29448: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Geestelijk houweijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt IsraŰl, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door do. Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. Den vierden druk.
43918: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Geestelijk houwelijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt IsraŰl, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien,waer achter nog een leer-reeden van de verzeekeringe als mede twee brieven behelzende het geluk en de plichten van Gods Volk mitgaders uitgezogte aantekeningen over45 GEESYTELIJKE STOFFEN ---- gedaan door Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in Zeelandt. .vermeerdert met een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. Den vierde druk.
48339: HOUTEN, U. VAN - De hillige histoarje. Forteld foar it Fryske folk. Diel I. It alde testamint tekeningen van R. van Starkenborgh- van Straten
57066: HOUTING JR. W.H. DEN - De erkenning van den doop, buiten eigen kerkverband bediend.
25095: HOUTING JR. W.H. DEN - De erkenning van den doop, buiten eigen kerkverband bediend.
57067: HOUTJES, LAMMERT - Als het geluk verdonkert
46477: HOUTJES, LAMMERT - Het gevolg van een groot avontuur
57070: HOUTMAN, C. EN L.J. LIETAERT PEERBOLTE. REDACTIE. - Joden, christenen en hun schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J. den Heyer.
57069: HOUTMAN, ANS - Die mieke
57071: HOUTMAN, DR. C. - Nederlandse vertalingen van het oude testament. Hun ontstaan, karakter en ontvangst.
39599: HOUTMAN, DR. C. - Nederlandse vertalingen van het oude testament. Hun ontstaan, karakter en ontvangst.
47796: HOUTMAN, ANS - Die mieke
48093: HOUTMAN, C. EN L.J. LIETAERT PEERBOLTE. REDACTIE. - Joden, christenen en hun schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J. den Heyer.
69824: HOUTMAN, C. - Inleiding in de Pentateuch. Een beschrijving van de geschiedenis van het onderzoek naar het ontstaan en de compositie van de eerste vijf boeken van het Oude Testament met een terugblik en een evaluatie. 2 vols.
28998: N.N.( ALBRECHT D▄RER HOUTSNEDEN - De vier EvangeliŰn en de Openbaring van Johannes met twee en vijftig afbeeldingen naar de houtsneden van Albrecht DŘrer.
35068: BIJBEL MET HOUTSNEDES (DANI╦L BROEDELET DZ. (1802-'67)) - Prent-Bijbel, bevattende alee de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament versierd met nagenoeg duizend houtsneeplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schilderstukken; de landschappen, naar de oorspronkelijke teekeningen of naar echte plaatwerken; en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen; hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aantekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaie houtgravures, en van zoodanige plaatsen der H.S., als welke met betrekking tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, oudheidkunde of anderzins toelichting vereischen, bewerkt door D. Broedelet Dz.
77372: BIJBEL MET HOUTSNEDES (DANI╦L BROEDELET DZ. (1802-'67)) - Prent-Bijbel, bevattende alee de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament versierd met nagenoeg duizend houtsneeplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schilderstukken; de landschappen, naar de oorspronkelijke teekeningen of naar echte plaatwerken; en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen; hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aantekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaie houtgravures, en van zoodanige plaatsen der H.S., als welke met betrekking tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, oudheidkunde of anderzins toelichting vereischen, bewerkt door D. Broedelet Dz.
57072: HOUWELING, COR - De neteligheid van een kerkscheuring
57075: HOUWELINGEN, F. VAN - Komt in de bus
57076: HOUWELINGEN, FRANS VAN. (E.A.) - Andersom. Allerlei verhalen.
10336: HOUWELINGEN, FRANS VAN. (E.A.) - Andersom. Allerlei verhalen.
57077: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - 1 Petrus rondzendbrief uitBabylon derde serie commentaar op het nieuwe testament
28090: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - 2 Petrus Judas. Testament in tweevoud.
23739: HOUWELINGEN, F. VAN - Komt in de bus
36126: HOUWELINGEN, FRANS VAN - De witte kiezel.
57078: HOUWINK, R. - Uit de dagboeken van S÷ren Kierkegaard. Gekozen en bewerkt door mr. Roel Houwink.
22181: HOUWINK, R. - Uit de dagboeken van S÷ren Kierkegaard. Gekozen en bewerkt door mr. Roel Houwink.
37942: HOVE, DRS. J.H. TEN - Kinderen krijgen of kinderen nemen?
35412: HÍVEKER, H.AMSTERDAM -J VAN DIJK DOETINCHEM - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap en de centraalkracht van geestelijk leven. Met een inleidend woord uitgegeven door J. van Dijk. DOETINCHEM uitgebreide druk
35413: HÍVEKER, H. OUDERLING - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap. 1 e druk
57080: HÍVEKER, H. - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap en de centraalkracht van geestelijk leven. Met een inleidend woord uitgegeven door J. van Dijk.
57081: HÍVEKER, H. - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap.
13694: HOVEN, HERMANUS VAN DEN (GEB. TE GROOT-AMMERS 1845, OV. TE GIESSENDAM IN 1937 - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden H. v/d Hoven.
1302: HOVEN, HERMANUS VAN DEN (GEB. TE GROOT-AMMERS 1845, OV. TE GIESSENDAM IN 1931) - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden H. v/d Hoven.
12696: HOVEN-BORSJE, G. VAN DEN - Nergens fijner dan thuis. Met tekeningen van Els Thijsse.
70791: HOVING J.E. - De lotgevallen van jonker Hans van de Sparrenborgh geillustreerd door T. Leeser
57090: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Het geloof in ons hart. Kenmerken van persoonliojk vertrouwen.
1515: HOVIUS, W. CHR. - Leven tot lof. Enige aspecten van het geestelijk leven in de psalmen.
57096: HOVIUS, S. J. EN T. PLOMP - Canada. Een land met grote mogelijkheden. 4e veel vermeerderde druk, geb. en ge´ll. 272 pag.
57097: HOVIUS, W. CHR. - Leven tot lof. Enige aspecten van het geestelijk leven in de psalmen.
57087: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Het geloof in ons hart. Kenmerken van persoonliojk vertrouwen.
73859: HOVIUS DR. W. CHR. - De Dordste Leerregels voor iedere dag
7479: HOVIUS, W. CHR. - Het leven van Lot.
57088: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Gij zijt, maar Ik ben - Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces
57102: HOVIUS, W. CHR. - Gij zijt, maar Ik ben. Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces.
57086: HOVIUS W CHR - de Dordtse Leeregels voor iedere dag
57099: HOVIUS, W. CHR. - Het leven van Lot.
36868: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Zijn bloed kome over ons...
46004: HOVIUS, DRS. W. CHR. - AANTEKENINGEN bij hetOudeTestament
2217: HOVIUS, W. CHR. / BOER, C. DEN - Aantekeningen bij het Oude Testament + het Nieuwe Testament.
27454: HOVIUS, W. CHR. - Gij zijt, maar Ik ben. Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces.
36834: HOVIUS, DS. W. CHR.HERV PRED - Een gouden kleinood van Paulus.
40876: HOVIUS, S. J. EN T. PLOMP - Canada. Een land met grote mogelijkheden. 4e veel vermeerderde druk, geb. en ge´ll. 272 pag.
35654: TAYLOR HOWARD - De opiumslaaf. vrij naar Howard Taylor.
21505: HOWIE, J. - Schotsche geloofshelden. Leven en sterven van Durham, Binning, Gray, Rutherford en anderen door John Howie. Uit het Engelsch vertaald door P. van Woerden te Akkrum.
31444: HOY, AEGIDIUS DE (1655-'97, SURINAME) - Geestelyke vryage, tusschen den Heere Jezus Gods Zoon, en des Satans boelen, en hel-wichten. Zynde een korte, klare, schriftmatige, en (in alle deszelfs deelen) een volkome verhandelinge, van de nature van 't zaligmakende huwelyks-verbont. Uitgebreidt over Hosea 2: 18,19. Alles volgens de oorspronkelijke uitgave van 1695.
57104: HOYTEMA, A. J. VAN - Tabellen der waterhoogten aan de peilschalen. Op de Waal te Nijmegen, en op de Merwede te Gorinchem en aan de Steen en Hoeksche Kanaalsluis gedurende de jaren 1844 - 1855.
70926: HOYTEMA, TH. VAN (TEKENAAR) - Hoe de vogels aan een Koning kwamen. Een vogelgeschiedenis.ongepagineerd (32 pp). Ills.: zwart/wit illustraties.
70937: HOYTEMA, THEO VAN. ANDERSEN, H.C. - Twee hanen. Sprookjes van H.C. Andersen. Op steen getekend door T.v.Hoytema.
12079: HOYTEMA, THEO VAN - Vogelvreugd. Prentenboek.
16149: HOYTEMA, A. J. VAN - Tabellen der waterhoogten aan de peilschalen. Op de Waal te Nijmegen, en op de Merwede te Gorinchem en aan de Steen en Hoeksche Kanaalsluis gedurende de jaren 1844 - 1855.
77231: SILFHOUT W PRED GERF GEM EN DR J T VAN DE BERG=FAHNER C HR - Is het recht ver te zoeken en Christendom en Islam
74322: HOVIUS DRS. W.C.HR. - De maan bij nacht, vijf meditaties over de maan
22876: BAGGERMAN HR E.A - Zondagsarbeid: geen rust mee? overwegingen rond arbeid op zondag
41647: HUBBELING, DR. H.G. - Natuur en genade bij Emil Brunner. Een beoordeling van het conflict Barth-Brunner.
6257: HUBER, M.C.U. & KELLER, G. - De Reuzenstrijd van 1870/71. Beschrijving van den oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen. Met houtgravures en chromolitho's. Aangevuld met: Gerard Keller, Laatste Bedrijf van den Reuzenstrijd van 1870/71. Beschrijving van den oorlog tusschen Frankrijk en de Commune. 192 pp. Met 100 platen. Met grote uitslaande gelithografeerde kaart 'Verdedigingswerken van Parijs en Omstreken' in vogelperspectief.
34636: H▄BERN, J. - Zweimal zwei unf fŘnftzg Biblische HistoriŰn aus dem Alten und Neuen Testamente, der Jugend zum Besten abgefasset und miit einer Vorrede herausgegeben von Johann HŘbern. Rectore des Johannei zu Hamburg.
36542: H▄BERN, J. - Zweimal zwei unf fŘnftzg auserlesenerBiblische HistoriŰn aus dem Alten und Neuen Testamente, der Jugend zum Besten abgefasset nebst einer Vorrede ....
43873: HUBERT VAN BEUSEKOM, ANNA - De oudste
44365: JEDIN HUBERT - Kirche des Glaubens - Kirche der Geschichte. Ausgewńhlte Aufsńtze und Vortrńge. I.Kirchengeschichtsschreibung Italien und das Papsttum Deutschland, Abendland und Weltkirche. II.Konzil und Kirchenreform.
76248: M. HUBL - KANARIERS Voor iedereen, die meer over kanaries wil weten. Nieuwsgierig - opgewekt - verstandig. Alles over kanaries: - helder en eenvoudig - actueel en praktijkgericht - met heel veel kleurenfoto s
57115: HUBREGTSE, I. - Een gelukkige zanger - Een vrij bewerkte historische gebeurtenis 4e druk
31942: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). herziene druk.
57113: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). herziene druk.
70442: HUBREGTSE I - VELEN ONDERWEZEN 1921 75 jaar 1996 DsG H Kerstenschool Yerseke
57112: HUBREGTSE, I. - Gods trouw herdacht. Gereformeerde gemeente te Yerseke 1880-1980.
39244: HUBREGTSE, DS. L. LEERAAR BIJ DE NEDERDUITSCH GERFE GEMEENTE TE S GRAVENPOLDER - Twee leerredenen van Ds. L. Hubregtse in leven leeraar bij de Nederduitsch Geref. Gemeente te 's Gravenpolder. Met een voorwoord van den schrijver.
26941: HUBREGTSE, I. - Gods trouw herdacht. Gereformeerde gemeente te Yerseke 1880-1980.
8446: HUCK, ALBERT - Synopse der drei ersten evangelien. neunte AuflageTausend. 36-50 Tausend Photomechanischer Neudruck der unter Mitwirkung von Lic. H. G. Opitz von Hans Lietzmann v÷llig neu bearbeiten von Hans Lietzman
57118: HUET, B. VAN - De club uit Rustoord. door B. van Huet, illustraties van Adri Alindo.
57120: HUET, P. - William Taylor de straatprediker. Naar het Fransch van M. Lelievre, Jb. Kassies en H.J. van Lummel.
57119: HUET, P. - Afrikaansche gedichten.
20506: HUET, P. - Afrikaansche gedichten.
28648: HUET, B. VAN - De club uit Rustoord. door B. van Huet, illustraties van Adri Alindo.
6111: HUF VAN BUREN, J. - Oranje en Nederland. Bewerkt naar Andriessens 'Oranje-Nassau'.met 20 platen
72944: HUFFEL, A.J. VAN - Nederlandsche schrijvers in vertaling (van Marcellys emants tot Jan Eekhout) proeve van eene bibliographie met supplement 1946
57123: HUGENHOLTZ JR., P. H. - Levenslicht uit vroeger eeuwen. Vermeerderde druk.
57124: HUGENHOLTZ JR., P. H. PREDIKANT TE AMSTERDAM - Psalm 42 met eene leerrede over GALATEN 6 vers 14
7249: HUGENHOLTZ JR., P. H. - Levenslicht uit vroeger eeuwen. Vermeerderde druk.
74010: COCK HUGH - Een man komt thuis (vertaling Rika Vlieck)
71201: HUGHES, SELWYN - Huwelijks geluk
57126: HUGO, VICT - De Ellendigen. Geheel oponieuw bewerkt en ge´llustreerd met gravures naar etsen van vermaarde meesters. [Les misÚrables] n. p. Jubileums-uitgave van de Naamlooze Vennootschap Dagblad "De Echo", .
67810: VISSCHER HUGO PROF.DR. - In hetlicht der gereformeerde levensbeschoueing
43246: HUGO, VICT - De Ellendigen. Geheel oponieuw bewerkt en ge´llustreerd met gravures naar etsen van vermaarde meesters. [Les misÚrables] n. p. Jubileums-uitgave van de Naamlooze Vennootschap Dagblad "De Echo", .
44129: CLAUS HUGO - Het verdriet van belgie
76992: STRENGERS HUIB - Te voet door Kampen
62602: NOORDZIJ HUIB - Handboek van de Reformatie de nederlandse kerkvorming in de zestiende eeuw
67645: VERKUIL GERRIT / ERMSTRANG HUIB / E.A. - Gemeente Brakel Herindeling 1955 - 1999
57128: HUIGENS, PETRUS. - Gesprekken in IsraŰl.
9557: HUIGENS, PETRUS. - Gesprekken in IsraŰl.
57129: HUIJDECOPER, DR. T. C. R. (IN LEVEN PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - De christenleeraar en huisvriend, nog sprekende nadat hij gestorven is. Een Bijbelsch dagboek, verzameld uit de schriftelijke nalatenschap.2e druk
8234: HUIJDECOPER, DR. T. C. R. (IN LEVEN PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - De christenleeraar en huisvriend, nog sprekende nadat hij gestorven is. Een Bijbelsch dagboek, verzameld uit de schriftelijke nalatenschap.2e druk
57131: HUIJSER, DR. PH. J. - De ouderling en de prediking.
57130: HUIJSER, DR. PH. J. - Het verwordingsproces in de Ger. Kerken. 2 dln. Dl. 1: de regerende klasse. 141 blz. Dl. 2: de invloed van de tijdgeest. 119 blz.
26976: HUIJSER, W.C. - Klaaglied op Neerlands toestand in kerk en burgerstaat Uitgegeven in verband met de tegenwoordige oorlog en het gevaar voor Nederland.
27416: HUIJSER, W. C. DIRLKSLAND - Klaaglied op Neŕlands toestand in kerk en burgerstaat. Uitgegeven in verband met de tegenwoordige oorlog en het gevaar voor Nederland.
16401: HUIJSER, DR. PH. J. - De ouderling en de prediking.
74886: HUIJSMANS, WIM E.A. - Als de dag van gisteren. Honderd jaar Zwolle, de Zwollenaren. Ills.: z/w en kleurenillustraties. Compleet in 20 afleveringen
72553: HUIJSSEN J MR E A - tIEN JAAR DIT KONINGSKIND
57133: HUISINGA-SCAF, L. - In en om de boerderij.
57132: HUISINGA-SCAF, L. - Rob van Olden. De nieuwe serie.
57134: HUISINGA-SCAF, L. - Tertia vindt een huis.
32641: HUISINGA-SCAF, L. - Rob van Olden. De nieuwe serie.
33073: HUISINGA-SCAF, L. - In en om de boerderij.
33342: HUISINGA-SCAF, L. - Tertia vindt een huis.
76229: DEN HEUVEL JOHN VAN EN BERT HUISJES - De Gevallen Engel - een man tegen de Hells Angels 3e duk Het verhaal van Angelo Diaz, kroongetuige in het mislukte proces tegen de Hell's Angels, die daarna uit het getuigenbeschermingsprogramma werd gezet en moest onderduiken om de wraak van de Hell's Angels te ontlopen2009
47158: WONINGCOPORATIE WOONSTEDE EDE & GINO HUISKES. - Dorp op de Veluwe met stadse fratsen. Honderd haar volkshuisvesting in ede. Ede, 2000.
57143: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
74306: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 3)
74307: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 12)
75945: HUISMAN, L.PRED GERF GEM VLAARDINGEN - Geen Ander Evangeliedeel 1 en 2
74324: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 4)
57141: HUISMAN, C. - Neerlands IsraŰl. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw.
1505: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
31741: HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
37949: HUISMAN, L.PRED GERF GEM VLAARDINGEN - Waterstromen in het dal van Edom. 6 schriftoverdenkingen.
27452: HUISMAN, L.PRED GERF GEM TE VLAARDINGEN - Wet en Evangelie. Zestal preken.
74305: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 9)
57144: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee vergeleken de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
57146: HUISMAN, H. (OUD-OUDERLING EN LID DER GEREF. GEM. TE APPINGEDAM) - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
57142: HUISMAN, DRS. C. E.A. - De vreemdeling in uwe poorten. Islamitische gastarbeiders in Nederland.
57147: HUISMAN, H. (OUD-OUDERLING EN LID DER GEREF. GEM. TE APPINGEDAM) - Eenige grondwaarheden van den Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper. Tweede druk.
57148: HUISMAN, L. - Waterstromen in het dal van Edom. 6 schriftoverdenkingen.
21517: HUISMAN, C - De Bijbelse Geschiedenis met vragen en antwoorden. compleet in 12 dln
71315: BURGHOUT-HUISMAN M. - Dick en Gerdy speurend in het bos, omslag en illustraties van Jaap Kramer
18607: HUISMAN, DS. L. - Geen ander evangelie. deel1 2e druk
74308: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 11)
39691: HUISMAN, T.; JOOSSE, J.L.; STREEFKERK, A.; BERKUM, H.J. - Van School met den Bijbel... ...tot Calvijnschool. 75 jaar Christelijk onderwijs in Ederveen. 1928-2003.
76706: HUISMAN P - Bloed en Tranen
57145: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst. in overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
57140: HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
12693: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H. - DÓt had Japie niet verwacht. Met tekeningen van J. Pander.
12694: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H. - De vijfde. Met tekeningen van Henk Poeder.
31018: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H. - Freek bij grootvader.
31576: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee vergeleken de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
36195: HUISMAN-SCHIPPERS, J.H. - De Vijfde.
37221: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst. in overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
40115: HUISMAN, C. - Neerlands IsraŰl. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw.
49184: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H - De vijfde. Met pentekeningen van Henk Poeder.
49224: HUISMAN-SCHIPPERS, J.H - Dßt had Japie niet verwacht. Met tekeningen van J. Pander
8143: HUISMAN, DRS. C. E.A. - De vreemdeling in uwe poorten. Islamitische gastarbeiders in Nederland.
57158: HUISMOEDER - Wat de tong streelt. Encyclopaedie voor de keuken Medewerlster van de Vrpuwenrubliek van het Algemeen Handels blad
43864: HUISNGA-SCAF, L. - Wij en de Hoef Roman voor meisjes
2807: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga.
57163: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Vijfde herziene druk.
1777: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan.
57164: HUIZINGA, J. - Tien studiŰn.
57165: HUIZINGA, J. - Verzamelde werken. 9 DLN 1: Oud-IndiŰ, Nederland. 2: Nederland. 3: Cultuurgeschiedenis I. 4: Cultuurgeschiedenis II. 5: Cultuurgeschiedenis III. 6: Biografie. 7: Geschiedwetenschap, hedendaagsche cultuur. V 8: Universiteit, wetenschap en kunst. 9: Bibliografie en registers.
57167: HUIZINGA, J. - Tien studiŰn: Eerste druk
57168: HUIZINGA, J. H. - Tom, Dick en Harry. Voorlichtingsboekje om de Nederlanders voor te bereiden op de bevrijding door de Amerikanen en Engelsen. Met illustraties van Jan Hoowij. 1e druk.
30119: HUIZINGA, J. - Tien studiŰn.
57162: HUIZINGA PROF. DR. J. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door Dr. O Noordenbos en Truur van Leeuwen
57172: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga.
57169: HUIZINGA, J., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche HistoriŰn. Volgens de beste bronnen naar tijdsorde gerangschikt.
57170: HUIZINGA, LEONHARD - Enzovoort. Het verhaal van een onderneming.
57171: HUIZINGA, LEONHARD - Zes kaarsen voor Indie 2de druk. octavo, ingenaaid, 46 pp.. verantwoording. 2de druk van de oorspronkelijk illegale publicatie
57173: HUIZINGA, R. T. - Maak mij levend naar Uw Woord. Door drs. R.T. Huizinga, N.H. predikant te Elspeet.
73262: HUIZINGA, LEONHARD. - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
26455: HUIZINGA, R. T. - Maak mij levend naar Uw Woord. Door drs. R.T. Huizinga, N.H. predikant te Elspeet.
27511: HUIZINGA, LEONHARD - Enzovoort. Het verhaal van een onderneming.
29876: HUIZINGA, J. H. - Tom, Dick en Harry. Voorlichtingsboekje om de Nederlanders voor te bereiden op de bevrijding door de Amerikanen en Engelsen. Met illustraties van Jan Hoowij. 1e druk.
29955: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Vijfde herziene druk.
72883: HUL, J. VAN 'T. & P.J. VERGUNST - Op de orgelbank. Gesprekken met protestants-christelijke kerkmusici.Met foto'sInterviews met "een dwarsdoorsnede" van een generatie protestants-christelijke kerkorganisten: Willem Vogel, Peter Eilander, Jan Jongepier, Jos van der Kooy, Jan Mulder, Willem Hendrik Zwart, Jan Jansen, Kees van Eersel, Gerrit Christiaan de Gier, e.a. (Mooi ex.).
72838: HUL J. VAN - Een vreemdeling in Jeruzalem, op reis met de kamerling van CandacÚ
71717: BUCQUOY HULET - Les chemis de la gloire T.2 Un jeune amiteux
179: HULEU, J. G. - Het lyden van onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen . Getrokken uyt het Fransch, door J.G. Huleu, Canonik der Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, aertspriester, grooten vicaris en oversten van het aertsbisschoplyk Seminarie van Mechelen. Derden druk.
57178: HULEU, J. G. - Het lyden van onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen . Getrokken uyt het Fransch, door J.G. Huleu, Canonik der Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, aertspriester, grooten vicaris en oversten van het aertsbisschoplyk Seminarie van Mechelen. Derden druk.
76965: HULKENBERG A M - HILLEGOM in oude ansichten 2e duk
73661: HULLE, MARC VAN - Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen.
45016: HULS, G. - De dienst der vrouw in de kerk (Een onderzoek naar de plaats der vrouw in een presbyteriale kerkorde) .
72087: HULSCHEBOSCH, TOM (SAMENST.), - Het Margriet Winterboek.Met verhalen, gedichten, recepten, puzzels, raadsels en spelletjes;tekeningen van F wijnand Vera Bowyer en anderen
72088: HULSCHEBOSCH, TOM (SAMENST.), - Het Margriet Winterboek.Met verhalen, gedichten, recepten, puzzels, raadsels en spelletjes;tekeningen van F wijnand Vera Bowyer en anderen
72089: HULSCHEBOSCH, TOM (SAMENST.), - Het Margriet Winterboek.Met verhalen, gedichten, recepten, puzzels, raadsels en spelletjes;tekeningen van F wijnand Vera Bowyer en anderen
47244: HULSEBOSCH, TON (TEKST) - Ons Jeugdboek, illustraties door Arnold berbers
45518: HULSKER, JAN - dAGBOEK Van Gogh
57314: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 17e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57189: HULST JR., W. G. VAN DE - Hans in t bos vijfde druk
37896: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk.
4626: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 10 e druk.met tekeningen van J H Isings
22925: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de schoolmeester. Opnieuw ge´llustreerd door W.G. van de Hulst Jr. Eerste deeltje. 38e druk
70049: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 10e druk.
57278: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 12e druk.
74376: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 15e druk.
57306: HULST, W. G. VAN DE - Het boek dat nooit oud wordt. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57308: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk.
57309: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje Met tekeningen van de schrijver. 7e druk.
57310: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, deel 5. Met tekeningen van Willem G. van de Hulst. 20e druk.
57311: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt)van W.G. van de Hulst Junior. 13e druk.
57372: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 15e druk.
57373: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57289: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. onder redactie van R Mvan de HULSTMet teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 18ee druk.
33851: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche Geschiedenissen. Oude en Nieuwe Testament. Met tekeningen van Isings. V12e druk.
57294: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
57343: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje Met tekenigen van W.G. vande Hulst Jr. 15e druk.
57344: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 19e druk.
57184: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
57211: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 9e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
57212: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57378: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 15e druk.
4530: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
37921: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 20e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57441: HULST, W.G. V.D. WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. october 1949 met G H v/d Hulst sr om voor te lezen de kersepiet
33661: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n vreemde jongen. 13e druk, met pentekeningen W G van de Hulst jr
46005: HULST, W. G. VAN DE - In het kraaiennest 7 e druk met illusstraties van WG vande Hulst
23408: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 17e druk.tekeningen sierk Schroder
24225: HULST, W. G. VAN DE - Het boek dat nooit oud wordt. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
32396: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes.Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .
4520: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. 9e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57261: HULST, W. G. VAN DE - De rode vlek. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. 10e druk
24158: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
24210: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen 11. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. vijfde druk
2402: HULST, A.R. - Het Heilige Volk. Beschouwingen over enkele hoofdmomenten uit de geschiedenis van IsraŰl.
23738: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden met teekeningen van J H Isings 17e druk
23407: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 9e druk
18849: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
22929: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Teekeningen van W G v/d Hulst Jr 11e druk.
39407: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 12e druk.
57274: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 10e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57275: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw. 5e druk. Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr.
9013: HULST, W. G. VAN DE - Herinneringen van een Schoolmeester. Met illustraties van v.d. Hulst Jr. 2e druk
21101: HULST, W. G. VAN DE - Wachten op de Kraakwagen belevenissen van Junior en zijn om gaanmmet zijn vader
28745: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 14e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
37278: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 9e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
76760: HULST, W. G. VAN DE - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr 7e druk
4560: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje. Tekeningen van de schrijver. . 13e druk.
74427: HULST, W. G. VAN DE - Vrucht, leesboek voor de lagere school. De rode vlek. Geillustreerd door Tjeerd Bottema. 6e druk.
57181: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. tweede druk.
30858: HULST, W. G. VAN DE - Om twee schitteroogjes. Geillustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 7e druk.
18864: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr. 10e druk
18916: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 18e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18933: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 21e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
19717: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
72021: HULST W. G. VAN DE - Bruun de beer, met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. dertiende druk
15359: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. 10e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst
13387: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst.deeltjes 1 t/m 8 8 deeltjes Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema met gekleurde plaatjes.
72936: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 18e druk.
57379: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk.
57381: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
57383: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 12e druk.
57384: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
57385: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 18e druk.
57397: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 12e druk. illustratie W G van de Hulst jt onder redactie van R M van de Hulst
19714: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. .
77474: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
74618: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.4e druk
15383: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de schoolmeester. Geillustreerd door W. Hardenberg. Eerste deeltje. 7e druk
74627: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 2e druk
18946: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. 8e druk. Tekeningen van E. J. Veenendaal.
37690: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 5e druk.
57263: HULST, W. G. VAN DE - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57426: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 3e druk
72941: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
26086: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk
24978: HULST, W. G. VAN DE - Oom Jannus met de pet.
37282: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. 15dr. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
74392: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 38e druk.
74393: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik en Beppie 7e druk
74394: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .20e druk
57409: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 16e druk.
57447: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie Pier. Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
73654: HULST, W. G. VAN DE - In het kraaiennest1 4e e druk met illusstraties van WG vande Hulst
28764: HULST, W. G. VAN DE - Het zwarte poesje. Met teekeningen van Willem G. van de Hulst. Derde druk
28806: HULST, W. G. VAN DE - Jantje van de Scholtenhoeve. Een kerstvertelling. 6e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57448: HULST, W.G. VAN DE - Peerke en z'n Kameraden. 17e druk. Tekeningen van Willem G. van de Hulst.
57450: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 21e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
57449: HULST, W.G. VAN DE JR. - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 8e druk. Geschreven en ge´llustreerd door W.G. van de Hulst jr. Deel 2
57393: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
72939: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.3e druk
72938: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 13e druk.
74386: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 18e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
73655: HULST JR., W. G. VAN DE - Het Geheim in de mistmet illustraties van de schrijver
57400: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 9e druk.
57394: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk.
28743: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 18e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
28782: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester I. Geheel opnieuw ge´llustreerd door Toon Rammelt. In: Serie Wirtz. Onder redaktie van W.G. van de Hulst. 14e druk.
57185: HULST JR., W. G. VAN DE (ALS ILLUSTRATOR) - Inge Lievaart. Toen de aalbessen rijp werden. ill. van W.G. v.d. Hulst Jr.
57191: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
57192: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
57193: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
73115: HULST, JR W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 7e druk.
73116: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 20e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
73120: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
73121: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. 18e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 25 e druk
73122: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 6e druk.
73123: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 8e druk.
73126: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Voor onze kleinen, 8. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 12e druk.
30822: HULST, W. G. VAN DE - Het vertellen. Inzonderheid de Bijbelse geschiedenissen.1edruk
4571: HULST, JR W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 4e druk.
57315: HULST, W. G. VAN DE - verhalen van toen omnibus voor onze kleinen 6e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57300: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. Derde druk.
28790: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 16e druk.
57286: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met teekeningen van Willem G. v.d. Hulst. jr
57455: HULST, W.G. VAN DE - Die domme Dora.tekeningen W G van de Hulst jr 1947, tek. Jr. 16 p
57454: HULST, W.G. VAN DE - Het geheim. Met illustraties van de schrijver. 3e druk
24157: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior. 31e druk
24187: HULST, W. G. VAN DE - Prins Willem, vader des vaderlands. Met 64 illustraties, deels naar oude prenten. 5edruk.
24191: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een grote klok. Tekeningen van Sierk Schr÷der.14e druk
24195: HULST, W. G. VAN DE - Zeven kerstvertellingen. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 1e druik
24232: HULST JR., W. G. VAN DE - Lotte-rot. Door W.G. van de Hulst jr. Met illustraties van de schrijver. Vruchtserie, leesboek voor de lagere school. 2e druk.
57355: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie 3e druk.
57357: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een grote klok. geillustreerd (in kleur)door Sierk Schroder 8e druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
57430: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen, 2. Met tekeningen van Tjeerd Bottema.22e druk.
57374: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt.
70452: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen. 10e druk.
57422: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester Deel 2 - 33e druk -
57206: HULST, JR W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 4e druk.
28766: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van Tjeerd Bottema. 8e druk.
57443: HULST, W.G. VAN DE - de prins en de moordenaar. tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 7e druk.
57439: HULST, W.G. JUNIOR - Rozemarijntje en rooie pier. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
76920: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 3=8e druk. Tekeningen van Isings.
57324: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van Tjeerd Bottema. 6e druk.
57360: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. met stofomslag tiendec druk schooluitgave
57361: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
71680: HULST W.G. VAN DE - Van de Boze koster, met tekeningen van Willem G. van de Hulst 20e druk 200e-211e duizend
33619: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. (serie onze kleinen deel 14) Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57183: HULST JR., W. G. VAN DE - Wat de uil zag. Met illustraties in kleur van de schrijver. Cirkel serie No. 11.
37677: HULST, W. G. VAN DE (JR.) - Kip-Kakel. Met tekeningen van de schrijver. 3e druk.
37868: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 9e druk.
32400: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 16e druk.
37694: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5 Met tekeningen van Tjeerd Bottemae 7e druk.
57202: HULST JR., W. G. VAN DE - Een lichtje in het donkere bos 3e druk
34298: HULST, W.G. VAN DE - Thijs en Thor10e druk.
57446: HULST, W.G. VAN DE - De Wilde Jagers. Voor onze kleinen deel 11. 13e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
57431: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 25e dr. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
57453: HULST, W.G. VAN DE - LUTZ, HANS (ED.). - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte. . als nieuw .
57445: HULST, W.G. VAN DE - van Bop en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen deel 2. 22e druk.
57282: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 22e druk.
57435: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W G vande Huklst Jr 22e druk
57461: HULST, W.G., VAN DE - Rozemarijntje. 24 druk
57457: HULST, W.G. VAN DE - Een vreemde veroveraar
57458: HULST, W.G. VAN DE - Van Bop en Bep en Brammetje 8e druk
38046: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 15e druk.
57442: HULST, W.G. V.D. WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. december 1949 met G H v/d Hulst sr de post bracht zakken vol brieven met foto v/d Hulst en postbode en om voor te lezen de oude meneer die jarig was
57432: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 12e druk.
57436: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk
57451: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 16e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
33695: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van J.H. Isings. 15e druk.
18930: HULST, W. G. VAN DE - In 't kraaiennest. 12e druk. Schooluitgave. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr.
57207: HULST, JR, W.G VAN DEN - Ezeltje Met gekleurdetekeningen van de schrijver 2e druk
18867: HULST, W. G. VAN DE - Om het kind. 2e druk.
18869: HULST JR., W. G. VAN DE - Ko-tje en het kerstfeest. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 4. 5e druk.
18862: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje OMIBUS mei illustraties vanW G van de Hulst Jr 6e druk
30823: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 9E DRUK
30959: HULST, W. G. VAN DE - De pruikenmaker en de prins. Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr. 5e druk.
36154: HULST, W.G. VAN DE - Peerke en z'n Kameraden.8e druk. Tekeningen van Isings
37862: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen vanJ H Isings jr 4e druk druk. Bekroond door de Nederlandse zondagsschool vereeniging.
37863: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. 139edr. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
38034: HULST, W. G. VAN DE - Om twee schitteroogjes. Geillustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57205: HULST, G. VAN DE (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Een gevaarlijk dier. Een verhaal van honderd jaar geleden. Kinderen van vroeger deel 4
72020: HULST W.G. VAN DE - Ouwe Bram, met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 20e druk
57214: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 11e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57423: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester Deel 1 - 36e druk -
28762: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 8e druk.
57434: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 19e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
32399: HULST JR., W. G. VAN DE - IK ben een oude juffrouw.3ecdruk
32409: HULST, W. G. VAN DE - Annelies Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 7e druk.
4569: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 2e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57404: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
32827: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 2e druk.
75524: HULST, W. G. VAN DE - Rumoer op de jaarmarkt een verhaal van zeshonderd jaar geleden
77668: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 17e druk
57413: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57415: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 11e druk. Met tekeningen vaSierk Schroder
74390: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
74391: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
28747: HULST, W. G. VAN DE - In de Soete Suikerbol. 75 blz groot formaat( folio) met op geplakte plaatjes W G van der Hulst jt
24194: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. Ill. J. Veenendaal. Tweede druk.
24233: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche geschiedenissen. In vertelling door W.G. v.d. Hulst, in teekening door Isings. 8e druk.
57421: HULST, W. G. VAN DE / ZWEEP, L. VAN DER - HA...!LEZEN! Deel VI - 3e Druk -
30856: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n vreemde jongen. 5e druk.
76766: HULST, W. G. VAN DE - Feest in houten eenverhaal van 61 jaar geleden en Het verhaal van Nu
24178: HULST, W. G. VAN DE - Ons Nederlandsch. Volledige spelling- en spelmethode voor de Christelijke scholen, lager en uitgebreid lager onderwijs door D. Wouters, W.G. van de Hulst en A.L. van Hulzen. Uitgaaf zonder Buigings-N. Zesde deeltje A, zevende leerjaar lagere school, eerste halfjaar. Derde veel vermeerderde en verbeterde druk.
4566: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen.onveranderde herduk
57406: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 20e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57462: HULST, W.G., VAN DE - Rozemarijntje. 20 druk
18845: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen. 1e druk
57433: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 3e druk.
57284: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes! Voor onze kleinen, 6. Met teekeningen van W.G. van de Hulst jr. 16e druk.
77825: HULST JR., W. G. VAN DE - Wilhelmus Met tekeningen van de schrijver. 3e druk
77826: HULST JR., W. G. VAN DE - DUFFIIE Met tekeningen in kleurvan de schrijver.
77827: HULST JR., W. G. VAN DE - TOM van een jongen die jaloers was Met tekeningen irvan de schrijver.
77828: HULST JR., W. G. VAN DE - TOM Met tekeningen irvan de schrijver.2e druk
77829: HULST JR., W. G. VAN DE - Koosje en hetr kerstfeest Met tekeningen irvan de schrijver. vijfde druk
77830: HULST JR., W. G. VAN DE - Het ezeltjet Met tekeningen irvan de schrijver. vijfde druk
77831: HULST JR., W. G. VAN DE - Zwarte Kraaien Met tekeningen irvan de schrijver. v
77832: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk het heeft gesneeud vijtig verhalen en ik zie wat jij niet zietMet tekeningen irvan de schrijver. v
77833: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een groote klok. 13druk. Geillustreerd door Sierk Schr÷der
57408: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 17e druk.
57215: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw.. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk
18902: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. Serie Wirtz, onder redactie van W. G. v.d. Hulst. Geheel opnieuw ge´llustreerd door Ko Schadee. 6e druk.
18921: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen.... en nu! Leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen. Ge´llustreerd door C. Jetses, J.H. Isings e21 druk 1
18932: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren. Herzien 8 dln. Ge´llustreerd door W G van de Hulst jr
74388: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
74389: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.14e druk
26087: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 20e druk.
18824: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 12e druk.
18826: HULST, W. G. VAN DE - De rode vlek. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. 11e druk
4545: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 10e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57299: HULST, W. G. VAN DE - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. 6e druk.
74378: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 9e druk.
74379: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 18e druk.
74385: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 156 druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57342: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Met tekeningen van W.G. van den Hulst jr. 14e druk.
57323: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 17e druk.
57285: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
26083: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje Met tekeningenVMet tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 6e druk.
30857: HULST, W. G. VAN DE - Hans in het bos. Met tekeningen van Jan Lutz. 11e druk.
57377: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 22e druk.
57380: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57416: HULST, W. G. VAN DE - Duizend jaar 1 en 2 5e druk 2e oplage
57290: HULST, W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
57428: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
30853: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Voor onze kleinen, 8. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 6e druk.
4753: HULST, W. G. VAN DE - Het karretje. drie verhalen Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 6e druk.
37906: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
32397: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. met tekenigen van de schrijver.18e druk 178e - 189 e duizend
57201: HULST JR., W. G. VAN DE - Het Geheim met illustraties van de schrijver4e druk Cirkel serie no 2
57419: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren - Eerste leesboekje voor het eerste leerjaar deeltje 1 - nieuwe editie, 2e druk -
57427: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk
57190: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond.....Met tekeningen van de schrijver. Vijfde sruk.
33664: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57405: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 18e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57407: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
18866: HULST, W. G. VAN DE - Om twee schitteroogjes Geillustreerd door Frans v. Noorden.. 6e druk.
57200: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik en Beppie
57198: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6.
22922: HULST, W. G. VAN DE - De rode vlek. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema.
23390: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. 25edruk.
57199: HULST JR., W. G. VAN DE - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
14501: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver.9e druk
57182: HULST JR., W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 3e druk.
37888: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 12e druk.
18944: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Willem G. van de Hulst. 18e druk.
57322: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57429: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 17e druk.
35459: HULST, W. G. VAN DE - Het vertellen. Bewerkt door Drs. I.A. Kole.
4531: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7edruk.
57411: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
57424: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester Deel 1 - 21e druk -
69716: HULST JR., W. G. VAN DE - Het Geheim met illustraties van de schrijver 1e druk
24161: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 6. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
28773: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 11e druk.
33699: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen. 11e druk.
30860: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. Voor onze kleinen. deel 21. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 5e druk
4510: HULST, W.G. JUNIOR - Rozemarijntje en rooie pier. 8e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
33848: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. 18e druk. Met tekeningen van W.G. v.d. Hulst jr. Serie voor onze kleinen deel 4.
57369: HULST, W. G. VAN DE (JR.) - Kip-Kakel. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
28772: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.9e druk
37897: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 14e druk.
77823: HULST, W. G. VAN DE - Hans in het bos. Met tekeningen van Jan Lutz. 10e druk.
37279: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 10e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
37869: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 7e druk.
71140: HULST, W.G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden 21e dryj
57418: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 1e druk.
57362: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 24e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst. jr.
57363: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57364: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 8e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57365: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 9e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57366: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 20e druk . Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
57367: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. (serie voor onze kleinen deel 4) 18e druk. tekeningen van W.G. v.d. Hulst jr.
57287: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 22e druk.
70633: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
4540: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met teekeningen van J. H. Isings Jr. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. 13edruk.
33723: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt) van W.G. van de Hulst Junior. 14e druk.
30824: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W. G. van de Hulst junior. 17e druk
4539: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Ge´llustreerd door J. H. Isings Jr. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. Derde druk.omslag vertoond slijtage
4565: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. 18e druk.
18935: HULST JR., W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 1e druk.
18858: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een groote klok.7e druk. Geillustreerd dooFrans van Noorden
4518: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
4536: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van Isings. 11e druk.
4544: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. Met tekeningen van J. H. Isings Jr. 21 e druk
28746: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 3e druk. Met tekeningen van Isings.
28774: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen van Tjeerd Bottema. .7e druk
15364: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57320: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met tekeningen van W G. v.d. Hulst Jr. 3e druk.
39029: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 3e druk.
15372: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandssche jongens in den Franschen tijd. 8e druk. Met illustraties.
15358: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.6e druk
15360: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 21e druk.
24162: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. D een toneelstuk in 3 bedrijven naar het gelijnamigeboek van W F d Hulst
27941: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. Met teekeningen van Jan Lutz 4e druk.
37865: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden.met teekeningenvan H J Isings Jr 7e druk.
57251: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n vreemde jongen. 4ee druk.
57327: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk
57288: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
34277: HULST, W.G. VAN DE - de prins en de moordenaar. tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 7e druk.
18839: HULST, W. G. VAN DE - Feestgebouw in de regen.
70159: HULST, W. G. VAN DE - In het kraaiennest 3 e druk met illusstraties W HESSEN verscheen in del Lentehof 1e en 2e deel
70160: HULST, W. G. VAN DE - In de goude gaper. W. G. v.d. Hulst Senior - met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Junior ondervredaktie van R M van de Hulst derde druk
15375: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 13e druk.
37695: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van Tjeerd Bottema. 12e druk.
70459: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van=W G van de Hulst jr 19e druk
25197: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. 18e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 21e druk
73125: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
18876: HULST, W. G. VAN DE - Stille dingen. Verzamelde schetsen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 4e druk.
18829: HULST, W. G. VAN DE - De gedroogde appeltjes. Met pentekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.2e druk.
73117: HULST, W. G. VAN DE - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 13e druk.
74428: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.5e druk.
57291: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 21e druk.
26085: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, deel 1. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 18e druk druk.
28759: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk
57312: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B vierde druk.
57210: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen. Uitgave van de jeugd-commissie van het Nederlandsche Bijbelgenootschap, ter gelegenheid van het vierde eeuwgetijde der Hervorming. Onveranderde herdruk 1927.
77837: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk het heeft gesneeud vijtig verhalen en ik zie wat jij niet zietMet tekeningen irvan de schrijver. deel 1 1960 dxeel 21960
77836: HULST JR., W. G. VAN DE - Luister - kijk - lees. Deel 1 4: Zomer aan zee. 34 blz
77835: HULST, W. G. VAN DE - De rode vlek. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. 7e druk
73925: HULST, W. G. VAN DE - Het gat in de heg 14e druk. Tekeningen van W. G. v v j jr
32412: HULST JR., W. G. VAN DE - Wilhelmus Met tekeningen van de schrijver. 5e druk
74381: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Teekeningen van E. J. Veenendaal. 2e druk.
4548: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. Met illustraties van J. H. Isings. 9e druk.
70086: W.G. VAN DE HULST, MET PLAATJES VAN W.G. VAN DE HULST JUNIOR - Een muis in dit huis?
77812: HULST, W. G. VAN DE - voor de kleintjes 5e druk Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
74383: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W. G. van de Hulst junior. 17e druk
24977: HULST, W. G. VAN DE - Een held! Zesde druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
75005: HULST, W. G. VAN DE - Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes. Met tekeningen van Isings. 16e druk.
22926: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. omnibus 5dln in een band 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
74611: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.3e druk
57196: HULST JR., W. G. VAN DE - Ko-tje en het kerstfeest. Met tekeningen van de schrijver 2e druk.
57295: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk. 12e duizend.
57350: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. Achtste druk.
57386: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk.
57399: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 21e druk.
57391: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk.
57298: HULST, W. G. VAN DE - Wilhelmus. 2e druk.
57317: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57318: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 16e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
57326: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .16e druk
57296: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
57398: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 7e druk.
57389: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk.
32812: HULST, W. G. VAN DE - het bytweede grote kerstvertelboek Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 1 druk
57348: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
57392: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.1e druk.
57388: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57346: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
57345: HULST, W. G. VAN DE - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 6e druk.
57395: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
57401: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 6e druk.
57387: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 17e druk.
36281: HULST, W. G. VAN DE - 1Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 12 druk.
57297: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. Voor onze kleinen, 13. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk.
57325: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.9e druk
57321: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 4e druk.
57347: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 5e druk.
57313: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. derde druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
57303: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen 11. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. vijfde druk
57353: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, 35e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57301: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57354: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen. 10e druk.
57307: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche geschiedenissen. In vertelling door W.G. v.d. Hulst, in teekening door Isings. 5e druk.
18865: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met teekeningen van J. H. Isings Jr. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. 12Edruk.
19721: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. Voor onze kleinen, 13. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk.
20253: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandsche jongens in den Franschen Tijd. 8E druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
77811: HULST, W. G. VAN DE - verhalen van toen en nu omnidus voor onze kleine deel 2 5e druk Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57272: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57358: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 22e druk. Met tekeningen van Iwillem G v/d Hulst
57359: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18871: HULST, W. G. VAN - Gerdientje. Teekeningen van E. J. Veenendaal. 8e druk.
57216: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 3e druk
57217: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk.
57218: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57219: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. 8e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57221: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van Tjeerd Bottma. 11e druk.
57238: HULST, W. G. VAN DE - Kerstboek, vijfde Samengesteld onder redactie van P. J. Risseeuw.
57239: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
57247: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 5e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57249: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 11e druk. Tekeningen van Sierk Schr÷der
57255: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, 25e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57277: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
57279: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst. 6e leesboekje voor het 1e leerjaar. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. Met 45 gekleurde plaatjes. 21e druk.
18929: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 16e druk.
57351: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. (serie onze kleinen deel 14) Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57265: HULST, W. G. VAN DE (E.A.)SCHOO;L - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
57270: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen.... en nu! Schetsen uit de algemene geschiedenis. Geillustreerd door J. H. Isings.
57271: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 9e druk.
57268: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. Met illustraties van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
57223: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
57224: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van W. G. van de HULST. Achttiende druk.
57226: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. 15e druk.rug beschadigd
57225: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 9e druk.
57227: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 20e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
57228: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 3e druk. Tekeningen van Isings.
57229: HULST, W. G. VAN DE - Jantje van de Scholtenhoeve. Een kerstvertelling. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57230: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57231: HULST, W. G. VAN DE - In 't kraaiennest. 11e druk. Schooluitgave.
57232: HULST, W. G. VAN DE - Feestgebouw in de regen.
57233: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 2e druk.
57234: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 1. Zesde druk.
57237: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen.onveranderde herduk
57240: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 6e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57241: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 11e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57242: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Zevende leerjaar. Derde druk.
57244: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57245: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57246: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.1e druk
57248: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 10e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
57250: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 12e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57252: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 8e druk.
57253: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
57254: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57259: HULST, W. G. VAN DE - Om twee schitteroogjes. Geillustreerd door de auteur. 8e druk.
15601: HULST, W. G. VAN DE - Zoo'n vreemde jongen.( Ge´llustreerd door W G van de Hulst jr 12e druk
57256: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57266: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.4e druk. 104 blz. En Vijfde leerjaar B. 5e druk. 31 blz.
57276: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 22e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57236: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. 19e OF 8e druk.
57269: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een groote klok. 10 druk. Geillustreerd door Sierk Schr÷der
57375: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen vanJ H Isings jr 14e druk druk.
18833: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk
18840: HULST, W. G. VAN DE - Niek van den bovenmeester.OMNIBUS Ge´llustreerd door W G van de Hulst
33327: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester. Deel 1. en 2. Geillustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 38e druk. Deel 2 35e druk.
69620: HULST, W. G. VAN DE - KINDERVERSJES verzorgd door Daan van de KADE verschenen in een eenmalige gelimiteerde oplage van 600 exemplaren.elk exemplaar werd metv deehand genummerd Dit is nummer 146
15381: HULST, W. G. VAN DE - 7Willem Wijcherts. 15e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
32181: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.13e druk
57257: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Derde leerjaar B 8e druk.
57258: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 39e druk.
28761: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met tekeningen van W G. v.d. Hulst Jr.10e druk.
57316: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 15e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57417: HULST, W. G. VAN DE - Duizend jaar 1 en 2
57292: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
34469: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 7e druk.
38060: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 6 Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
37689: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes! Met teekeningen van W.G. van de Hulst. 16e druk.
15357: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. Bekroond door de Nederl. zondagsschoolvereeniging. vijfde druk.
57356: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
57319: HULST, W. G. VAN DE - Niek van den bovenmeester. deel 2. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W. G. van de Hulst Jr. 33e druk.
34827: HULST, W.G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 16e druk.
38036: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 26e druk.
76679: HULST, W. G. VAN DE (E.A.)SCHOO;L - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. T DEEL 3 B achtsedruk
76678: HULST, W. G. VAN DE (E.A.)SCHOO;L - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. T DEEL 3A achtsedruk
37911: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 6e druk.
57403: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 17e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57402: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
22935: HULST, W. G. VAN DE - Wilhelmus. 5e druk.
4559: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. tweede druk.
57293: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de schoolmeester. Opnieuw ge´llustreerd door W.G. van de Hulst Jr. Eerste deeltje. 29e druk twede deeltje35edruk
30847: HULST, W. G. VAN DE - Oom Jannus met de pet. met tekeningenvan W G vande Hulst Jr
4572: HULST JR., W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 7e druk.
72940: HULST JR., W. G. VAN DE - Wilhelmus Met tekeningen van de schrijver. 4e druk
32395: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Met tekeningen van W.G. van den Hulst jr. 14e druk.
57338: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 4e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57336: HULST, W. G. VAN DE - Oom Jannus met de pet. met tekeningenvan W G vande Hulst Jr
57334: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen en nu. Schetsen uit de algemene geschiedenis. deel 1 en 2 Ge´llustreerd door J.H. Isings. deel 1 9e druk deel 2 19e druk
57331: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar.B 2e druk.
57330: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. tweede leerjaar.A 7e druk.
57329: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.Vijfde leerjaar. B 2e druk.
57328: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester deel2 Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G.v.d Hulst jr 21e druk.
25019: HULST JR., W. G. VAN DE (ALS ILLUSTRATOR) - Linda Erics. Mijn vriend de pindaman.
4533: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 21e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
30808: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandsche jongens in den Franschen 18e druk
4543: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 15e druk. Met tekeningen van Isings.
57420: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren - Eerste leesboekje voor het eerste leerjaar deeltje 5 - nieuwe editie, 2e druk -
27841: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en zijn vrinden. Tekeningen van J H NIsings jr. 8e druk.
37685: HULST JR, W. G. VAN DE - Wat de uil zag. Met illustraties in kleur van de schrijver.
57370: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 11e druk.
57371: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 2e druk.
28752: HULST, W. G. VAN DE - Omnibus voor onze kleinen 1. 4e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
37275: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4516: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbo lOmnibus in twee delen. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
37289: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 20e druk.
57213: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 2e druk. Met tekeningen van Sierk Schroder
19713: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 21e druk.
4534: HULST, W. G. VAN DE - Een held! Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
4752: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. DEEL 1B vierdedruk.
18835: HULST, W. G. VAN DE - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr 6e druk
74395: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 14e druk.
30811: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen en nu. Schetsen uit de algemene geschiedenis. Ge´llustreerd door J.H. Isings. 3e druk deel 2
30814: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen en nu. Schetsen uit de algemene geschiedenis. deel 1 vijfde DRUK en deel 2 vijfde druik DRUK DEEL 3 vierde DRUK Ge´llustreerd door J.H. Isings.
30819: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. omnibus Deel 2, met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk.
30821: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior. 33 e druk
15365: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.1e druk
15366: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 5e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
15367: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 10e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
15368: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 11e druk. Tekeningen van Sierk Schr÷der
15369: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 12e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
15373: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n vreemde jongen. 10e druk.
15376: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
15378: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
15379: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, 25e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
15380: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
15384: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 39e druk.
18836: HULST, W. G. VAN DE - Het gouden voorleesboek. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr., waaronder 8 paginagrote full-colour platen. 5e druk.
18837: HULST, W. G. VAN DE (E.A.)SCHOO;L - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
18838: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.4e druk. 104 blz. En Vijfde leerjaar B. 5e druk. 31 blz.
18848: HULST, W. G. VAN DE - Het mooie begin. Boekjes voor het allereerste leesonderwijs. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. Deel 2. 2e druk.
18854: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. Met illustraties van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
18860: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen.... en nu! Schetsen uit de algemene geschiedenis. Geillustreerd door J. H. Isings.
18861: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 9e druk.
18863: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18917: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 10e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18918: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw. 5e druk. Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr.
18927: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
18931: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst. 6e leesboekje voor het 1e leerjaar. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. Met 45 gekleurde plaatjes. 21e druk.
18939: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 15e druk.
18942: HULST, W. G. VAN DE - Herinneringen van een Schoolmeester.1e druk Diverse illustraties waarvan 10 in kleurendruk op kunstdrukpapier. 77 verhaaltjes - memoires - herinneringen
1924: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen. Uitgave van de jeugd-commissie van het Nederlandsche Bijbelgenootschap, ter gelegenheid van het vierde eeuwgetijde der Hervorming. Onveranderde herdruk 1927.
19707: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 22e druk.
19711: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes! Voor onze kleinen, 6. Met teekeningen van W.G. van de Hulst jr. 18e druk.
19712: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
19718: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
20252: HULST, W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
22923: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
22927: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
22930: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk. 12e duizend.
22931: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
22936: HULST, W. G. VAN DE - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. 6e druk.
22937: HULST JR., W. G. VAN DE - Hans in t bos vijfde druk
22938: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. Derde druk.
22939: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
24156: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
24317: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond.....Met tekeningen van de schrijver. Vijfde sruk.
26081: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk.
28736: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.
28738: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. derde druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
28739: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 17e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
28740: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 11e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
28741: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 15e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
28742: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
28744: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 13e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
28755: HULST, W. G. VAN DE - Niek van den bovenmeester. deel 2. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W. G. van de Hulst Jr. 33e druk.
28763: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 12e druk.
28765: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 17e druk.
28775: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .16e druk
28776: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 13e druk
28779: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
28784: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester deel2 Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G.v.d Hulst jr 21e druk.
28807: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.Vijfde leerjaar. B 2e druk.
28809: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. tweede leerjaar.A 7e druk.
28810: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar.B 2e druk.
30809: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester II. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G van de Hulst Jr. 32e druk.
30812: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen en nu. Schetsen uit de algemene geschiedenis. deel 1 en 2 Ge´llustreerd door J.H. Isings. deel 1 9e druk deel 2 19e druk
30815: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
30818: HULST, W. G. VAN DE - Zeven kerstvertellingen. 3e druk.
30848: HULST, W. G. VAN DE - De grote schat. [tek. van W.G. van de Hulst Jr.] Uitgereikt bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling
30854: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 11e druk.
30855: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, deel 5. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 10e druk.
30859: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 4e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
30861: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 1e druk
32398: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje Met tekenigen van W.G. vande Hulst Jr. 15e druk.
32401: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 19e druk.
32402: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 15e druk.
32404: HULST, W. G. VAN DE - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 2e druk.
32406: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
32410: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 5e druk.
32657: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
32814: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. Achtste druk.
33696: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester I. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 34e druk.
33698: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, 35e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
34466: HULST, W. G. VAN DE - Een vreemde veroveraar.
34470: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie 3e druk.
34721: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
35109: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een grote klok. geillustreerd (in kleur)door Sierk Schroder 8e druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
36151: HULST, W.G. VAN DE - De Wilde Jagers. Voor onze kleinen deel 11. 13e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
36152: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie Pier. Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
36162: HULST, W.G. VAN DE JR. - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 8e druk. Geschreven en ge´llustreerd door W.G. van de Hulst jr. Deel 2
36280: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 22e druk. Met tekeningen van Iwillem G v/d Hulst
36283: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
36682: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. met stofomslag tiendec druk schooluitgave
37276: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
37277: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 24e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst. jr.
37280: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 23e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37281: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 20e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37283: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 24e dr. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
37284: HULST, W.G. VAN DE - Peerke en z'n Kameraden. 18e druk. Tekeningen van Willem G. van de Hulst jr.
37286: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 16e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
37288: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. (serie voor onze kleinen deel 4) 18e druk. tekeningen van W.G. v.d. Hulst jr.
37291: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. (Onze kleinen deel 21) 7e druk.
37675: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6.
37678: HULST JR., W. G. VAN DE - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
37686: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 11e druk.
37693: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
37696: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37720: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt.
37864: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 18e druk.
37867: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk.
37885: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
37887: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 5e druk.
37889: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
37890: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 17e druk.
37891: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 18e druk.
37892: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 11e druk.
37893: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk.
37894: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 17e druk.
37895: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 10e druk.
37898: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk.
37900: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
37903: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.11e druk.
37904: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
37908: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
37910: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 1e druk.
37912: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 7e druk.
37913: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 21e druk.
37914: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 9e druk.
37915: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 6e druk.
37916: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37917: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 13e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37919: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
37920: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 17e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
38061: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen, 2. Met tekeningen van Tjeerd Bottema.20e druk.
39271: HULST, L.J. - Supra en Infra, een woord van verdediging en toelichting der confessioneel Gereformeerde leer en praktijck, omtrent de praedestinatie en het genadeverbond.
39369: HULST, W.G. VAN DE. - Lezen leren deel 8. Herzien door W.G. v.d. Hulst, met tekeningen van W.G. v.d. Hulst Jr. Nieuwe editie, derde druk.
42730: HULST JR, WILLEM G. VAN DE. - Hans de ponnie en nog eenentwintig andere verhalen met tekeningen van de schrijver.
77477: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een grote klok. geillustreerd (in kleur)door Sierk Schroder 14e druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
43615: HULST, W. G. VAN DE - In 't kraaiennest. 6e druk. Schooluitgave.
77475: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W G vande Huklst Jr 17e druk
77476: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Met tekeningen van W.G. van den Hulst jr. 18 druk.
44300: HULST JR., W. G. VAN DE - Het spook van de ravenhorst
4507: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 9e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
4508: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
4509: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 2e druk. Met tekeningen van Sierk Schroder
45090: HULST, W.G. VAN DE, HILDA ERNSTING EN BABS VAN WAGENINGEN - Ik lees zelf. Leesstof voor christelijke scholen deel 1
45091: HULST, W.G. VAN DE, HILDA ERNSTING EN BABS VAN WAGENINGEN - Ik lees zelf. Leesstof voor christelijke scholen deel 2
4511: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 11e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4512: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw.. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk
4513: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 3e druk
4514: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk.
4532: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
4535: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van W. G. van de HULST. Achttiende druk.
4537: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 9e druk.
4541: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. 15e druk.rug beschadigd
4542: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 20e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
4547: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 3e druk. Tekeningen van Isings.
4552: HULST, W. G. VAN DE - Jantje van de Scholtenhoeve. Een kerstvertelling. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
4553: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
4554: HULST, W. G. VAN DE - In 't kraaiennest. 11e druk. Schooluitgave.
4556: HULST, W. G. VAN DE - Feestgebouw in de regen.
4558: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 2e druk.
4561: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 1. Zesde druk.
4563: HULST, W. G. VAN DE JR - Ko-tje en het kerstfeest. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 4
4564: HULST, W. G. VAN DE - Stille dingen. Verzamelde schetsen. 1e druk., Ill.: Hulst jr, W.G. van de. A5, Good / Goed. 155 pagina's. Donker olijfgroen linnen. 12 verzamelde schetsen. 1. Jet die de oudste was 2. De twee vijanden 3. Mientje. 4. Het verhaal van den kurassier 1812. 5. Zonnig Paschen. 6. Soldatenpaard. 7. De eene en de andere. 8. Het avontuur van Jan Hekman. 9. Grootmoedertje. 10. Alleen. 11. Moeder. 12. De stem die niet zwijgt.
4574: HULST JR., W. G. VAN DE - Wat de uil zag. Met illustraties in kleur van de schrijver. Cirkel serie No. 11.
4575: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
4577: HULST JR., W. G. VAN DE (ALS ILLUSTRATOR) - Inge Lievaart. Toen de aalbessen rijp werden. ill. van W.G. v.d. Hulst Jr.
4587: HULST, W. G. VAN DE - Kerstboek, vijfde Samengesteld onder redactie van P. J. Risseeuw.
4589: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
46001: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W G vande Huklst Jr 19e druk
46096: HULST, W. G. VAN DE - Bijbelse geschiedenissen in vertelling door W. G. van de Hulst. In tekening door J. H. Isings. 11e druk.
4624: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 6e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4627: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 11e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
47311: HULST, W.G. VAN DE - LUTZ, HANS (ED.). - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte. . als nieuw .
47336: HULST, W.G VAN DE - peerke en z'n kameraden 3e druk met tekeningen van isings
47495: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
4751: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Zevende leerjaar. Derde druk.
48049: HULST VAN DER W G JR - Het Geheim met illustraties van de schrijver7e druk Cirkel serie no 2
4856: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenis. Tekeningen van Isings. 1e druk.
57376: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 21e druk.
24201: HULST, W. G. VAN DE - 65BELLO Vrij en blij. Leesboekjes voor de Christelijke scholen. Samengesteld door D. Wouters, W.G. van de Hulst en Joh. van Hulzen. Jan en Gijs. Door Johan van Hulzen. Met 31 gekleurde plaatjes van Tjeers Bottema. 7e druk. I.
73114: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 9e druk.
73119: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt)van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk.
73124: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 23e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
44665: HULSTIJN, WOUTER - 300.000 K.m. per seconde met Dr. Overal mondern jongensboek
57463: HULSTIJN, WOUTER - Reizen met dokter overal. Met 24 illustratie's naar fotografische opnamen, en negen teekeningen
42802: HULSTKER, JAN - Dagboek van Van Gogh.
10262: HULZEN, JOH. VAN - de avonturlijke reizen van een scheepsdokter
71043: HULZEN, A. VAN - Toch een thuis (ge´llustreerd door E.M. Machielse, tweede druk)
57471: HULZEN, JOH. VAN - de avonturlijke reizen van een scheepsdokter
57466: HULZEN, A. VAN - Utrecht in de patriotten tijd. Door dr. A. van Hulzen, docent geschiedenis aan de Rijkskweekschool te Utrecht.
57473: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk
57474: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk. Ge´lustreerd ddor Adri Alindo
57470: HULZEN, JOH VAN - Vrij en blij
71245: HULZEN, NES VAN - Meer dan een verhaal
71063: HULZEN, A. VAN - In de holle boom (met tekeningen van G.D. Hoogendoorn)
74609: HULZEN A. VAN - De hulsttakjes, ge´llustreerd door Corrie C. van der Baan, 3e druk
15783: HULZEN, JOH. VAN - Onze vaderlandsche geschiedenis. Met tekeningen van Tjeerd Bottema.
26048: HULZEN, A. VAN - Utrecht in de patriotten tijd. Door dr. A. van Hulzen, docent geschiedenis aan de Rijkskweekschool te Utrecht.
32341: HULZEN, JOH VAN/KEEMINK, L./VRIES, ANNE. - In volle wapenrusting. Schetsen uit de geschiedenis der kerk. deel 1 en 2 vijfde druk
42799: HULZEN, A. VAN - Utrecht op oude foto`s. Van Catharijne naar Wittevrouwe .
47715: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk
48900: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk. Ge´lustreerd ddor Adri Alindo
44844: CHIFTOPHF HUMBARD - HOUSANDACHTEN
57476: HUMBLE, R. - Marco Polo.
5107: HUMBLE, R. - Marco Polo.
57484: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Een zoon van Canada Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57485: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Lady Rosa,s dochter Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43526: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .de geschiedenis van bessie costrell Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. - tweede druk z.j
43527: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .Sir george Tressady Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. tweede druk z.j
43528: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .John Fenwick, Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. tweede druk z.j
43531: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .Eleonore, , Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57483: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Marcella. Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57482: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Daphne of Het huwelijk a la mode., Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43532: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Daphne of Het huwelijk a la mode., Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43533: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Marcella. Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43534: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Een zoon van Canada Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43535: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Lady Rosa,s dochter Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43537: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Het huwelijk van William Ashe. Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57487: HUNDESHAGEN, C.B. / LANGUET, H. - Calvinismus und staatbŘrgerliche Freiheit. Von Carl Bernhard Hundeshagen. und: Wider die Tyrannen. Von Hubert Languet. Herausgegeben von Laure Wyss.
23069: HUNDESHAGEN, C.B. / LANGUET, H. - Calvinismus und staatbŘrgerliche Freiheit. Von Carl Bernhard Hundeshagen. und: Wider die Tyrannen. Von Hubert Languet. Herausgegeben von Laure Wyss.
57488: HUNNINGHER, CHR. (PRED. TE AMSTERDAM) - Schotland en zijn general assembly. (algemeene kerkvergadering). Een boekje waaruit voor Nederlanders en de Nederlandsche Hervormde Kerk nog wel iets te leeren valt.
1521: HUNNINGHER, CHR. (PRED. TE AMSTERDAM) - Schotland en zijn general assembly. (algemeene kerkvergadering). Een boekje waaruit voor Nederlanders en de Nederlandsche Hervormde Kerk nog wel iets te leeren valt.
57489: HUNNIUS, NICOLAUS (1585-1643) - Kort Begrip van het geene voor een Christen, Van Goddelyke En geestelyke dingen Te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken / door Nicolaus. Hunnius, in zyn leeven Doctor in de Heilige Godtgeleertheid, en Superintendent tot Lubek. Op het Nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige Registers voorzien; Met byvoeginge Van een register van de voornaamste Leerstukken, zo als dezelve in de weekelyksche Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer Eerwaardige Consistorium der Voornoemde Gemeente. Door Jan Mulder, Bedienaar des Goddelyken Woords in dezelve. Benevens Eene Voorreden waarin en van den Schryver van dit Kortbegrip, en dit Kortbegrip zelf eenige Narigt gegeeven worden.
567: HUNNIUS, NICOLAUS (1585-1643) - Kort Begrip van het geene voor een Christen, Van Goddelyke En geestelyke dingen Te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken / door Nicolaus. Hunnius, in zyn leeven Doctor in de Heilige Godtgeleertheid, en Superintendent tot Lubek. Op het Nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige Registers voorzien; Met byvoeginge Van een register van de voornaamste Leerstukken, zo als dezelve in de weekelyksche Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer Eerwaardige Consistorium der Voornoemde Gemeente. Door Jan Mulder, Bedienaar des Goddelyken Woords in dezelve. Benevens Eene Voorreden waarin en van den Schryver van dit Kortbegrip, en dit Kortbegrip zelf eenige Narigt gegeeven worden.
45392: HUNNIUS, NICOLAUS (L▄BECK, 1585-1643) - Kort begrip van het geene voor een Christen, van Goddelyke en geestelyke dingen te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken door N. Hunnius, in zyn leeven doctor in de heilige godtgeleertheid, en superintendent tot Lubek. Op het nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige registers voorzien; met byvoeginge van een register van de voornaamste leerstukken, zo als dezelve in de wekelykse Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer eerwaardige consistorium der voornoemde gemeente. Door Jan Mulder, bedienaar des Goddelyken Woord in dezelven. Benevens eene voorreden waarin en van den schryver van dit kort begrip en dit kort begrip zelf eenige narigt gegeeven worden.
57491: HUNSTPERGER, LARRY - De visserman. Roman
14379: HUNTEMANN, G. - Het heilige in het heden. Theologische opstellen t.g.v. de 60ste verjaardag van prof. dr. G. Huntemann. Door G. Huntemann, L. E. von Padberg, M. W. Pretorius, C. A. Tukker.
48519: HUNTEMANN, GEORG - Geen God en Geen Vaders (s)
1283: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De vernieling des doods door de Fontein des Levens of de dood teniet gedaan door het leven en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden. vertaald door J de Jager
23442: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte, of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
13709: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschouwingen over de God van IsraŰl. In een reeks van brieven aan een vriend. Uit het Engelsch vertaald door A. B. Crucq. Met een inleidend woord van Ds. P. van Dijke.
1469: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De naakte boog Gods of zichtbare tentoonspreiding van de oordeelen Gods over de vijanden der waarheid.
76937: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Een onschuldig spel voor kinderen in de genade of Uitspanning voor kinderen aan het hol van een adder, benevens het Dagelijksch wek van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling. Onveranderde uitgave. Vertaald door C. W. Smit.
1508: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen. Met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. door wijlen William Huntington s.s. 4e druk.
1507: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz.
1506: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit.
1438: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het hemelsche werkvolk en hun wonderlijke uitbetaling, zijnde de inhoud van twee predikatiŰn, gedaan te Cranbrook in het woud van kent, op zondag 8 oktober 1809, en in't licht gegeven op verzoek van Gods kinderen in die plaats. Uit het Engelsch door L.A. Smit.met daarbijeene predikatie over de afmetingen der eeuwige liefde
31176: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het geroep van Klein Geloof Gehoord en beantwoord en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend. Uit het Engels door A. van der Kooij (Herv. Pred.)
37657: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. (...) Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. Met portret. .
17015: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koninkrijk des Satans tot het koninkrijk Gods. Beschreven door den godzalige wijlen W. Huntington.
72932: HUNTINGTON W. S.S - Afscheidspredicatie van wijlen den eerwaarden heer, gepredikt in de voorzieningskerk Gray's Inn Lande,
57493: HUNTINGTON E.A., WILLIAM; KOOGH, JILLES VAN DER; DIJKE, P. VAN - De gebroken bak en de Springbron; Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Koogh door hem zelven beschreven; Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zalige heer P. van Dijke medegedeeld door eenige vrienden. Benevens enkele brieven. Met een inleidend woord van D. Wijting.
74161: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschrijving van de wijze en dwaze maagden zijndede stof van 2 leerredenen.
74164: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Levende getuigenissen of geestelijke vrieven over Goddelijke onderwerpen.
57496: HUNTINGTON, S. S. - De melodie en het reukwerk der heiligen voorgesteld in eene predikatie over Openb. 15:8
77664: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschouwingen over de God vn Israel ineene reeks van brieve n aan een vriend door William Huntington, S.S. Dienaar des Evangelies. London 1799 Uit het Engelsch vertaald door A.B. Crucq. Met een inledend woord van den Weleerwaarde Heer Ds P van Dijkr
1153: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz. Nieuwe onveranderde uitgave.
36342: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - een Eeuwige taak of eenn regel en eenn Raadsel
26516: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen. Met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. door wijlen William Huntington s.s. Vierde druk.
22018: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschrijving van de wijze en dwaze maagden zijndede stof van 2 leerredenen.
22075: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
76015: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De verborgenheid der Godzaligheid. in een brief aan een daalgeest. Geschreven tot troost en bevestiging van de vergaderingen te Providencechapel (Voorzienigheidskapel) en die in Monkwellstreet. Uit het Engelsch vertaald door C.W. Smit.
45708: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars en des Satans regtsgeding met hem, voorgesteld in eene zamenspraak tusschen twee mannen van verschillende ervaringen. Door wijlen William Huntington S.S. Opnieuw uit het Engelsch vertaald.
13706: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. .Uit het Engels vertaald door H J BUDDING
13705: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschouwingen over de God van IsraŰl. In een reeks van brieven aan zijn vriend J. Jenkins. Uit het Engels vertaald.
5261: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Eenige geloofsbrieven over het gebed, het oordeelen, enz. Uit het Engelsch door J. van Zweden.
1511: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een gesstelijk opsteel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz.
13708: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De uiterste wil en het testament van Willem Huntington.
33433: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen zonder belegering, geweld, bloedstorting of enige schade voor de eigenaars.
1155: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De vernieling des doods door de fontein des levens of de dood teniet gedaan door het leven, en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engelsch door C. B. van Woerden.
72881: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813 - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit. met daarbij Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed
69952: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Een onschuldig spel voor kinderen in de genade of Uitspanning voor kinderen aan het hol van een adder, benevens het Dagelijksch wek van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling. Onveranderde uitgave. Vertaald door C. W. Smit.
13707: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. Derde druk.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14