Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21220: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - O God wees mij genadig! Een woord van vertroosting en vermaning voor armen en ellendigen, naar aanleiding van de een en vijftigste psalm door Dr. H. F. Kohlbrugge in leven predikant der Nederl. Geref. Gemeente te Elberfeld. Opnieuw uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst Herv. Predikant te Ommen
10534: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Zeven preeken over den profeet Jona. Gehouden in den zomer van het jaar 1848. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door ds. B. Gijzel Ned. Herv. Pred. te Amsterdam.
73257: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - Apostelgeschichte Kap 2-10 funfundzwanzig Predigten in de Jahre 1875 gehalten verslag der niederlandschtisch gereformierten gemeine in Elberfeld
41318: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Das siebte Kapitel des desersten buchen MOSE---Julius Ruhsli
39167: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Zum Gedächtnis der Silbernen hochzeit inseres hochwehrten und gelievten kaiserpaares. Predigt über Psalm 3, Vers 9, gehalten am 25. Februar 1906 von B. Lütge, Pastor der niederländisch-reformierten Gemeine zu Elberfeld. Verlag der niederl.-reformierte Gemeine.
2628: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Het rumoer der volkeren. Zes leerredenen, uitgesproken in het begin der oorlogstijden van 1870. Uit het hoogduitsch.
2521: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Leerrede over het vierde hoofdstuk van den profeet Zacharia, uitgesproken in de domkerk te Utrecht den 16den december 1863. Tweede druk.
58921: KÖHLER - Die leichtesten etüden op. 151.
58922: KÖHLER, LOUIS - Praktischer Lehrgang des Klavierspiels. Practial method for the Pianoforte.
18254: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) - Het gezin. Drietal predikaties door Ds. R. Kok.
47359: Kok A B W M - Veleidende geesten
58959: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem./Chr Gerf o.a te Veenendaal) - Mijnvader.mijn vader wagen Israels en zijne ruiteren Pred over 2 Kon 2 vers 12 uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw heer Ds H Kievit 3e druk
58960: KOK, G.A. de - Kent u Zeeland ook zo?
58936: KOK, Ds. J. Pred te Nijmegen - Salomo's prediker, gerangschikt en verklaard. I-II- deel. 2e verbeterde en vermeerderde druk
48361: Velde v d C Pred te Woudsend en KOK J H - Zestien eerredenen van den weleerw en zeer geleerden Heer C v.d Veld in zijn eerw leven Predikant bij de Hervormde gemeente te Woudsend nageschreven door J.K Kok eerste deel bevattende 6 predikaties(waarschijnlijk niet vederverschenen)
1184: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem./Chr Gerf o.a te Veenendaal) - Het kruisevangelie. Een achttal lijdenspredicaties.
27195: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) - De Raad van Bileam.
27201: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem./Chr Gerf o.a te Veenendaal)door SNEL, M. G. - De schorsing van Ds. Kok. Door M. G. Snel. Met een vraag van Ds. Kok aan de Geref. Gemeenten.
24088: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem./Chr Gerf o.a te Veenendaal)door SNEL, M. G. - Is het waar en noodzakelijk? betreffende de kerkelijke kwestie rond om Ds Kok
38767: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. op.a te Veenendaal later Chr Gerf - De Heere zegene u. afscheids preek(geschreven aan alle gemeenten alsmede zijn 2 laatste preken te Nijkerk
18507: KOK, Ds. J. - De toekomst van den zoon des menschen. naar Matth. 24 en 25.
34314: KOK, J.A. de - Drie eeuwen westeuropese geschiedenis. Een inleiding: 1680-heden.
45935: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem./Chr Gerf o.a te Veenendaal) - Dierbare Beloften voor goddeloozen,die verre van de gerechtigheid zijn
27176: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) door HERTOG C DEN JR MMJDRECHT - Het kwaad zit nog dieper. Iets over de diepere oorzaak van het leergeschi (ds R Kok)l in de Gereformeerde Gemeenten.
26383: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) doorVALKENBURG, Rik - Wie was ds. R. Kok eigenlijk? Drieluik: I: voor de Tweede Wereldoorlog II: In de Tweede Wereldoorlog III: Na de Tweede Wereldoorlog.
39528: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) - Levensmoed. Predicatie, uitgesproken op 26 februari 1946, aan den vooravond van de 1e jaarvergadering van het Landelijk Verband van Jongelingsvereenigingen der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, na de bevrijding van ons vaderland. Door ds. R. Kok, dienaar des Woords te Veenendaal.
26508: KOK, Ds. Iz. - Zeven fonteinen van heil. Negen preken over het kruisevangelie.
19505: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem./Chr Gerf o.a te Veenendaal) - Verslag van de vergadering met bezwaarde vrienden uit de Ger. Gem. gehouden op 31 Maart te Veenendaal in het kerkgebouw.betreffende Ds R Kok
20042: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) - Het aanbod van Gods genade gepredikt en verdedigd door onze reformatorische vaderen.
4722: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem./Chr Gerf o.a te Veenendaal) - De stem des woords prekenserie uit de 2e-3e-4e- en 5e ste jaargang 1964-67 25 prekenn
49147: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem./Chr Gerf o.a te Veenendaal) - de Sacramenten Samenvatting van de inleiding op ween jeugdavond van de Chr Feref jeugdvereniging te Alphen a.d Rijn op23 semptember 1967
78001: KOK M Drs e a - CLASSTCALE ACTA 1573-1620 Provincile synode Zuid Holland Classis Leiden 1585-1620 Vlasus Woerden 1617-1620 bewerkt door Drs M Kok Bezorgd en ingeleid door Dr J Roeleveld met medewerking van A J van t RIET
58965: KOK, J.A. de - Drie eeuwen westeuropese geschiedenis. Een inleiding: 1680-heden.
6609: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) - Elia de man Gods. Zeven predikatiën van Ds. R. Kok predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal.
6610: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) - Onze consciëntie. Een drietal predikaties van Ds. R. Kok van Veenendaal. 1. De toegeschroeide consciëntie. 2. De sprekende consciëntie. 3. De gereinigde consciëntie.
58925: Kok A B W M - Veleidende geesten(anti schriftuurlijke geesten weerlegd
58926: KOK A Ds Pred Gerf Gem -RIDDER, C. DE e.a. - Getrouw tot de dood. Versla begrafenis Ds. A. Kok
58961: KOK, G.A. DE (RED.) - De Koninklijke Weg : honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
6073: KOK, Ds. J. - Meister Albert en zijn zonen. Uit de geschiedenis der afscheiding in Drenthe.
58934: KOK, Ds. J. - De toekomst van den zoon des menschen. naar Matth. 24 en 25.
58935: KOK, Ds. J. - Paulus' geloofsverwachting. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van ouderling Joannes de Kok. 25 mei 1957.
58931: KOK, A.B.W.M. (GEREFORMEERD PREDIKANT TE ZAAMSLAG) - Dr. Herman Bavinck
58932: KOK, Dr. Th. B. W. sm - Marnix van aldegonde
58933: KOK, Ds. J. - Meister Albert en zijn zonen. Uit de geschiedenis der afscheiding in Drenthe.
44118: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem -Chr Gerf kerk. - De Heidelberger Catechismus eenvoudig verklaard . 52preken
58966: KOK, J.H. - Uit de geschiedenis van de Gereformeerde kerken in Nederland. 1882-1892 en 1893-1902. Samengesteld uit gepubliceerde geschriften.
58967: KOK, J.H. - Zondagsrust en Zondagsheiliging. Een woord tot de antirevolutoinaire kiezers te Kampen. Naar aanleiding van het bekende gemeenteraads-debat. Niet in de handel.
44453: JOHANNES DE KOK - paulus geloofverwachting verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis
45890: KOK, Dr. Th. B. W. sm - Marnix van aldegonde
6598: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) - De ontwaakte Boaz. Viertal leerredenen uit het boek Ruth.
33175: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) - De prediking van Gods Beloften. De prediking en leer van Ds. Kok, wat is dat eigenlijk? (schorsing, verantwoording, prediking, publikaties en bijlagen)
75046: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem./Chr Gerf o.a te Veenendaal) - Het kruisevangelie. Een achttal lijdenspredicaties.
24702: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem./Chr Gerf o.a te Veenendaal - Levensmoed. Predicatie, uitgesproken op 26 februari 1946, aan den vooravond van de 1e jaarvergadering van het Landelijk Verband van Jongelingsvereenigingen der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, na de bevrijding van ons vaderland. Door ds. R. Kok, dienaar des Woords te Veenendaal.
57856: JOHANNES DE KOK - paulus geloofverwachting verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis
58970: KOK,D.DE. - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche klarissen en tertiarissen voor de hervorming.
28891: KOK, Ds. J. - Paulus' geloofsverwachting. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van ouderling Joannes de Kok. 25 mei 1957.
36375: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem./Chr Gerf o.a te Veenendaal) - Zoo groote Zaligheid. Zestal Predikaties.
20236: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen bestemd voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
25128: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) - Het huis Mijns Vaders. Drietal predikaties.
13770: KOK, Ds. R. (pred. der Geref. Gem. te Veenendaal) - Het nieuwe leven. 2 Adventspredikaties. 2 Kerstpredikaties. 2 Nieuwjaarspredikaties.
25575: KOK, J.H. - Zondagsrust en Zondagsheiliging. Een woord tot de antirevolutoinaire kiezers te Kampen. Naar aanleiding van het bekende gemeenteraads-debat. Niet in de handel.
71045: KOKMEIJER J. - Met livingstone naar de bronnen van de Nijl (2e druk)
71679: KOKMEIJER J. - Huizzoeking op de boerderij
71085: KOKMEIJER, J. - Huiszoeking op de boerderijk (2e druk)
38546: KOL, J. en MASSINK, Drs. H.F. (red.) - Sterkte bij alles. Opstellen voor M. Dankers. ter gelegenheid van zijn afscheid als voorlichtingssecretaris van de SGP.
58973: KOL, J. en MASSINK, Drs. H.F. (red.) - Sterkte bij alles. Opstellen voor M. Dankers. ter gelegenheid van zijn afscheid als voorlichtingssecretaris van de SGP.
58974: KOLB, Immanuel Gottlieb - Gedachten van Immanuel Gottlieb Kolb. Naar het Hoogduitsch. Tweede verzameling. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
38793: KOLBE, H.J. - Einfürung in die Kenntnis der Insekten von H.J. Kolbe, Custos an der zoolog. Sammlung des Kgl. Museums für Naturkunde zu Berlin. Mit 324 Holzschnitten.
46273: Kole, Drs. I.A. en Leerstouwer, Drs. H.G. - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten
64636: ROVER de PA red I A Kole - De kerk die werft verhalen over dfe zendingsgeschiedenis eerderbveschenen onde de kerk op mars
27374: Graaf van de J en Drs. I.A. Kole (redaktie) - Onthaast verwachten anno domino- op de drempel van een nieuw millenium. Dr. ir. J. van der Graaf en Drs. I.A. Kole (redaktie)
58977: KOLE, DRS. I. A. - Als je de Bijbel leest...
58979: Kole, Drs. I.A. en Leerstouwer, Drs. H.G. - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten uit de serir het bliojvende woord 2e druk
58981: KOLE, I.A. Drs. - In gesprek met ouders Enkele aspecten van de godsdienstige opvoeding van kinderen
58984: KOLFHAUS W. - Christusgemeinschaft bei Johannes Calvin. Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kiche
58985: Kolfhaus, D. Wilhelm - Vom christlichen Leben nach Johannes Calvin
74650: KOLHBRUGGE H.F. - Dagelijks in de tempel, bijbels dagboek
58986: KÖLKER, Dr. A.J. - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van 'die steede ende Landen van Haestregt' tot het begin van de 19de eeuw.
43583: KOLKMAN, JAAP. - Walvis aan stuurboord!. Lotgevallen van de eerste moderne Nederlandse walvisvaartexpeditie, bestaande uit: het fabrieks-moederschip Willem Barendsz en de acht jagers. Met een voorwoord van Jan D. Rempt. Fotografie: Hannes de Boer.
43914: KOLKMAN, JAAP - Janus Krul en Zoon
31012: KOLLE, Wim - Henk's geheim.
58988: KOLLE, ERICH (HRSG.): - Für die geistliche Rede. Konfirmandenansprachen für Unterricht, Prüfung und Jubiläum. Unter Mitarbeit namhafter Männer der Wissenschaft und Praxis [herausgegeben von Erich Kolle];
58989: KOLLE, Wim - Henk's geheim.
58990: KOLLEK, Teddy and Moshe Pearlman - Jeruzalem sacred city of mankind: a history of forty centuries.
43683: KOLLEWIJN, A.M. Nz. - Algemene wereldgeschiedenis voor Huis en School Geïllustreerd Geschiedenis van de fransche omwenteling tot op heden
58991: KOLLEWIJN, A.M. Nz. - Algemene wereldgeschiedenis voor Huis en School Geïllustreerd Geschiedenis van de fransche omwenteling tot op heden
20522: KOMBRINK, L. - Van praam tot motorschip. Verhaal uit het schippersleven.
24590: KOMBRINK, L. - vrachtbrief voor de zwervetr
43228: KOMBRINK, L. - Nieuw geluk op 'De Zwaluw'
58992: KOMBRINK, L. - Het zilveren scheepje.
78366: KOMELS L A - LIEFDE TWEERLEI EEN KRITISCHE APOLOGIE V AN EROS PROEFSCHRIFT
33366: KON v. Z.B.S., Johannes (AMSTERDAM) - Der Gereformeerden Eere, Leerende Dat God niet is d'oorsaek der sonden; Ende der Oude Lutherse Schande Leerende, Dat Godt is de oorsaeck des quaedts / wercker der sonden / Davids Echtbreuck / Judas verraderije / maeckt / en schaft ons sonden / drijft ende beweegt ons te zondigen / bewijst ongerechtigheydt / verdoemt die het niet verdient hebben. Gestelt Tegens de lasteringen ende leugenen van Do. Blom, Nieuw Lutherse Predikant in Amsterdam, en tegens andere nieuw Lutherse Leeraren in Sacxen, Wurtenb., Pomeren, Meckelenb. Giessen en Hamb. (...)
59005: KON v. Z.B.S., Johannes (AMSTERDAM) - Der Gereformeerden Eere, Leerende Dat God niet is d'oorsaek der sonden; Ende der Oude Lutherse Schande Leerende, Dat Godt is de oorsaeck des quaedts / wercker der sonden / Davids Echtbreuck / Judas verraderije / maeckt / en schaft ons sonden / drijft ende beweegt ons te zondigen / bewijst ongerechtigheydt / verdoemt die het niet verdient hebben. Gestelt Tegens de lasteringen ende leugenen van Do. Blom, Nieuw Lutherse Predikant in Amsterdam, en tegens andere nieuw Lutherse Leeraren in Sacxen, Wurtenb., Pomeren, Meckelenb. Giessen en Hamb. (...)
59007: KÖNIG, Eduard - Geschichte der Alttestamentlichen Religion. Zweite duchaus neubearbeitete Auflage.
73472: KONING de J C - Franks verzoeking 2e druk
49063: Koning, J.C. de - Bart verdam.
38064: KONING, J.C. de - Bart Verdam.
59008: KONING, DE. J.C - Kleine Bijbelsche geschiedenis. Geïllustreerd door J. H. Isings. Tweede druk.
59009: KONING, HENK DE - Kleurrijk Kampen in zwart-wit
59010: KONING, J. DE - Om het zuivere woord. Tweede druk
59011: KONING, J.C. de - Kleine Bijbelse geschiedenis door J.C. de Koning. Met een inleiding van ds. J.J. Knap. Tekeningen J.H. Isings. 7e druk.
59012: KONING, J.C. de - Bart Verdam.
59013: Koning, J.C. de - Bart verdam.
59014: KONING, MARTINE WITTOP - Calve-Delft's Winterboekje. Recepten van Martine Wittop Koning. .
59015: KONING, WILLEM, - Steenwijk verdedigd door Johan van den Kornput 1580-1581 naar oorspronkelijke bronnen bewerkt door Willem Koning Uitgegeven bij gelegenheid van den 300 jarigen Gedenkdag van het ontzet
30734: KONING, J.C. de - De klokken luiden. Tekeningen van Isings
41928: KONINGSVELD, P.Sj. van. - Snouck Hurgronje's "Izhaar oel-Islaam". Een veronachtzaamd aspect van de koloniale geschiedenis.
59020: KONINGSVELD, P.Sj. van. - Snouck Hurgronje's "Izhaar oel-Islaam". Een veronachtzaamd aspect van de koloniale geschiedenis.
59022: KONSALIK, Heinz G. - Een man als een orkaan
27395: KOOGH, Jilles van der - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh. Door hem zelven beschreven. Tweede druk.
27449: KOOGH, Jilles v.d. (1788-1877, Dordrecht, Gouda) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh, geboren te Dordrecht, 14 juli 1788 - overleden te Gouda, 5 augustus 1877. Door hem zelven beschreven.
13204: KOOIJ, A. / TRIMP, C. - Zaaien op dankdag. Opstellen over het diaconaat van de Christelijke gemeente.
25766: KOOIJ, A. van der - Vaderlandsche Geschiedenis in Vogelvlucht.
33514: KOOIJ. K. - Blaast de bazuin te Sion. Ernstige overdenkingen.
59023: KOOIJ, A VAN DER / KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling over de Openbaring.
59024: KOOIJ, A. / TRIMP, C. - Zaaien op dankdag. Opstellen over het diaconaat van de Christelijke gemeente.
59025: KOOIJ, A. van der - Vaderlandsche Geschiedenis in Vogelvlucht.
31463: KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon.
1914: KOOIMAN, Dr. W. J. (hoogleraar te Amsterdam) - Maarten Luther, doctor der Heilige Schrift, Reformator der kerk. Met portret.
1919: KOOIMAN, Dr. W. J. (hoogleraar te Amsterdam) - Luther, zijn weg en werk. z.j.
59032: KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon.
59033: KOOIMAN, W.J. - De Nederlandsche Luthersche gemeenten in Noord-Amerika 1649-1772. Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam en Evangelisch-Luthersch Seminarium 3 juni 1946.
13779: KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson.
1706: KOOISTRA, Ebe Rinders (voorheen werkzaam bij 's Rijks Marine te Vlissingen) - Gods voorzienigheid, blijkbaar in de wonderljke leiding, bekeering en bewaring van E. R. Kooistra. Bevattende: een kort verhaal van zijne lotgevallen in Nederland, Frankrijk, Italie en Afrika. Met een voorwoord van W. H. Gispen, voorheen Gereformeerd Leeraar te Vlissingen en te Amsterdam. Opnieuw uitgegeven.
59037: KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson.
59038: KOOISTRA, LÚTSEN - Witboek friesland februari '79 4e druk
8295: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rhodesië. Door de F.P. Church of Scotland.
59034: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rhodesië. Door de F.P. Church of Scotland.
59035: KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson.
19609: KOOKBOEK - Recepten-boekje voor het inmaken van groenten vruchten en vleesch in onze inmaakglazen. geillisstreerd
59040: KOOKBOEK - Het electro inmaakboekje.
59041: KOOKBOEK - Recepten-boekje voor het inmaken van groenten vruchten en vleesch in onze inmaakglazen.
19607: KOOKBOEK - Het electro inmaakboekje. uw groente wekken in wekflof of pot met foto,s
59042: KOOL, A.M. - God moves in a mysterious way (The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement 1756-1951)
17427: KOOLE, Dr. J.L. - Liturgie en ambt in de apostolische kerk.
59045: KOOLE, Dr. J.L. - Liturgie en ambt in de apostolische kerk.
13777: KOOLE, J. A. - Het Oude Testament in de NBG - vertaling 1951. Academisch proefschrift.
13776: KOOLE, Dr. J. L. - De joden in de verstrooiïng.
41953: KOOP E - de Dordtse Leeregels dichterbij gebracht
59052: KOOPMANS, FRANS - Vraagbaak bij verslavingen
59053: KOOPMANS, FRANS SCHALKEN, RUUD - Vraagbaak bij verslavingen
59050: KOOPMANS, Dr. J. - Nieuwe postille. Tweede druk.
59051: KOOPMANS, Dr. J. - Kleine postille. Met een woord vooraf van prof. dr. S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel.
59048: KOOPMANS van BOEKEREN, R. - Jan Koster. Een verhaal. Vierde, verbeterde uitgave.
59056: KOORDERS, S.H. - De Heidelbergsche Catechismus verklaard in leerredenen; door S.H. Koorders, predikant te Maarssen. Het leerstelsel der Hervormde Kerk; naar den Heidelbergschen Catechismus ontwikkeld door S.H. Koorders, predikant te Maarssen.
59057: KOOT, Ton - Amsterdamse poortjes, 1480 - 1880. Met teekeningen van W. G. Hofker.
48379: Dommelen J W Avan - Eikenboon P/ Kooten van R - Echtscheiding,een inmogelijke werkelijkheid een pastorale psychologische en jurdische handreiking
2438: KOOTEN, Ds. H. van - Sion door recht verlost.
7616: KOOTEN, G. H. van / AALDERS, W. / BRUMMELEN, A. van / VISSER, H. - Kerk en theologie. 1933-1983. Jubileumuitgave, 50 jaar Hervormde Mannenbond.
26505: KOOTEN, Ds. R. van - Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
59064: KOOTEN, Ds. R. van - Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
59066: KOOTEN, Ds. R. van e.a. - Er zij licht. Bijbels dagboek. 3e druk.
59068: KOOTEN, G. van (predikant te Dordrecht) - Kort begrip der Waarheden en pligten van den Christelijken Godsdienst. Derde druk.
59061: KOOTEN, Ds. R. van - Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
59063: KOOTEN, Ds. R. van - Jouw vragen
59060: KOOTEN, Ds. H. van - Sion door recht verlost.
46192: Kooten - De laatste brief
46193: Kooten - Dichter by het einde
73867: KOOTEN DRS. R. VAN - Dichter bij het einde
48733: Kooten, R. van - De laatste brief - 2 Timotheüs aan jonge christenen uitgelegd
27328: KOOTEN, Ds. R. van e.a. - Er zij licht. Bijbels dagboek. Zesde druk.
73724: KOK A - WISSE C - BLOK P BEENS G PRED GERF GEM TE KOOTWIJKERBROEK - In liefelijke weiden 8 preken van kootwijkerbfroekse predikanten
73725: BRONS H Kootwijkerbroek - WEIDER vinden 1960-2010 gerformeerde gemeente te Kootwijkerbroek
69081: WOENSEL KOOY VAN M. - Oude en nieuwe zangen twee zangstemmen zonder begeleiding behoorende bij de twee-stemmige bewerking.
59069: KOOY, Ds. A.P. van der Ned Herv Pred te NIJKERK - Uitverkiezing en verbond.
69082: WOENSEL KOOY VAN M. - Laudamus bewerkt voor vierstemmig gemengd koor
39213: KOOY, Ds. A.P. van der - Uitverkiezing en verbond.
59070: KOPER, J. - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling, in het bijzonder in Indonesie. Proefschrift. Some aspects of the problem of missionary Bible translations, with special reference to Indonesia
46107: KOPER, J. - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling, in het bijzonder in Indonesie. Proefschrift. Some aspects of the problem of missionary Bible translations, with special reference to Indonesia
11456: KOPPEJAN, J. - Buiten en binnen.
59072: KOPPEJAN, J. - Buiten en binnen.
59073: KOPUIT, Mau (red) - Zo heb ik het overleefd... Verhalen van Joodse vervolgden.
59076: KORCZAK, JANUSZ - König Hänschen 1. illustrationen Jerzy Srokowski
59077: KORCZAK, JANUSZ - König Hänschen auf der einsamen insel. illustrationen Jerzy Srokowski
57564: HWANG Dae-Woo Nam-Hae in Zuid Korea - Het Mystieke lichaam van Christus de Ecclesiologie van Martin Bucer en Johannes Calvijn Proefschrift promotie 18 juni 2002 te Apeldoorn
46787: HWANG Dae-Woo Nam-Hae in Zuid Korea - Het Mystieke lichaam van Christus de Ecclesiologie van Martin Bucer en Johannes Calvijn Proefschrift promotie 18 juni 2002 te Apeldoorn
42011: KOREVAAR-VAN DEN BOUT, G. - Een verrassing voor vader
42133: KORNPUT, J. VAN DE - Begrip en beeld een her-oriëntering van het aardrijkskunde onderwijs door J. van de Kornput Nederland met meer dan 100 figuren
59081: KORNPUT, J. VAN DE - Begrip en beeld een her-oriëntering van het aardrijkskunde onderwijs door J. van de Kornput Nederland met meer dan 100 figuren
59082: KORPEL, A. - De Waard in oorlogstijd. I: De Alblasserwaard tussen 1940 en 1945. Door A. Korpel. Bewerking E.M. van den Brink-Tramper.
72459: KORPEL, A; OUWENEEL, G. - Vier eeuwen Hervormde Gemeente Alblasserdam. 1585-1985. Geïll. Bijlage.
59084: Korpershoek- Van Wendel de Joode, Toos - De zakkenroller. Omslag en illustraties: Adri Burghout Omslagbelettering: André Veen Creatieve communicatie
59087: KORPERSHOEK-WENDEL DE JOODE, A. - Jagers in de wildernis.
43666: KORPORAAL, T.L. i9t77tmjccp707 - Saligh zyn de barmhertige. Amsterdams Hervormd Diakonaat in de 20e eeuw.
71904: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
59092: KORT, NIELS DE - Moderne sterrenkunde studieboek behorende bij de Teleaccursus samenstelling en redactie Niek de Kort eindredactie Prof. dr. H. van der Laan.
1329: KORTE, J. de - Guido de Bres, een mede-erfgenaam van Christus.
22827: KORTE, Cornelis de (Landman onder Mariekerke in het eiland Walcheren). - Ter herinnering. bevindingsweg en gevangenschap van Cornelis de Korte. Gevangen gezet naar aanleiding van de invoering van nieuwe psalmen (1778 en 1779).
59097: KORTE, Cornelis de (Landman onder Mariekerke in het eiland Walcheren). - Ter herinnering. bevindingsweg en gevangenschap van Cornelis de Korte. Gevangen gezet naar aanleiding van de invoering van nieuwe psalmen (1778 en 1779).
59098: KORTE, J. de - Guido de Bres, een mede-erfgenaam van Christus.
13788: KORTE, K. de - Bevindingsweg en gevangenschap. Gevangen gezet naar aanleiding van de invoering van nieuwe psalmen (1778 en 1779).
1185: KORTENHOFF - Van stad Verderf naar Sion.
59100: KORTENHOFF - Van stad Verderf naar Sion.
59101: KORTENHOFF,H. - Toch boer.
27987: KORTENHOFF,H. - Toch boer.
65237: SCHOLTEN L M P met Heer JMD -Kempeneers M A- Kort A en Korteweg P - STATENVERTALING in de 21 eeeuw de HSV op de keper beschouwd en 4 interviews
42338: KORTOOMS, TOON - Beekman en Beekman Brabantse roman eerste deel
59104: KOSTEN, L.F. - zeeland een geschenk van de schelde .
37569: KOSTEN, L.F. - Gods akkerwerk. Geschiedenis van de Gereformeerde gemeente te Kapelle-Biezelinge.
19687: KOSTER, Ds. J.Pred Gerf Gem - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek
59114: KOSTER, H. CHRISTINA - Met Vaders Zoon aan boord derde drk
59111: KOSTER, Ds. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek 5.e druk
59112: KOSTER, Gert Jan en Rien Snijders - Ede een beeld van een streek.
59113: KOSTER, H. C. - Klein Kees-je in de gro-te stad - geïllustreerd door Adri Alindo - vijfde druk
59110: KOSTER, Ds. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek2.e druk
59109: KOSTER, Ds. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek9.e drukherziende
47712: Koster, H. Christina - Met Vaders Zoon aan boord derde drk
70575: KOSTER, PIETER. - De Kerk te Vinkeveen.
44377: KÖSTLIN, JULIUS (LUTHER) - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem inneren Zusammenhange dargestellt.
59116: KÖSTLIN, JULIUS - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrm inneren zusammenhange vargestellt von Julius Köstlin efter band
1790: KOT, A. 1918-1986 pred vrije gemeenten Ijsselmuiden/Rijssen en H I Ambacht - Gods weg is volmaakt. Ter nagedachtenis aan ds. A. Kot van Hendrik-Ido-Ambacht.
70179: KOTZEBUE, AUGUST VON - Myne vlucht naar Parys. Vertaald uit het Duits
13792: KOUDIJS, G.(oud-)ouderling van de Hervormde Gemeente te Ederveen. - Wat ik zag en hoorde.
38163: KOUDIJS, G.(oud-)ouderling van de Hervormde Gemeente te Ederveen. - Wat ik zag en hoorde.
59125: KOUDIJS, G.(oud-)ouderling van de Hervormde Gemeente te Ederveen. - Wat ik zag en hoorde.
59127: KOUDIJS, G.(oud-)ouderling van de Hervormde Gemeente te Ederveen. - Wat ik zag en hoorde.
16749: KOUDIJS, G.(oud-)ouderling van de Hervormde Gemeente te Ederveen - Het Profetisch Woord is zeer vast. Heilige mensen Gods worden door de Heilige Geest gedreven.
44626: KOUDIJS, G.(oud-)ouderling van de Hervormde Gemeente te Ederveen - .De Bekeering van Israel Ik zal,Ik zal,ik zal zegt de HEERE
59122: KOUDIJS, G. (oud-)ouderling van de Hervormde Gemeente te Ederveen - Aan Zijne knechten de Profeten geopenbaard.
59124: KOUDIJS, G. (oud-)ouderling van de Hervormde Gemeente te Ederveen - Van deur naar deur en van huis naar huis.
38681: KOUDIJS, G. (oud-)ouderling van de Hervormde Gemeente te Ederveen - Aan Zijne knechten de Profeten geopenbaard.
25266: KOUDIJS, G. (oud-)ouderling van de Hervormde Gemeente te Ederveen - Aan Zijne knechten de Profeten geopenbaard.
25261: KOUDIJS, G. (oud-)ouderling van de Hervormde Gemeente te Ederveen - Van deur naar deur en van huis naar huis.
13773: KOUDIJS, G. (oud-)ouderling van de Hervormde Gemeente te Ederveen - Gesprekken in huizen en zalen.
59132: KOUSBROEK, Th. - Gods Arm niet verkort of De rijkdom Zijner Genade. Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong, overleden 14 januari 1861.
59133: KOUSBROEK, Th. - Gods arm niet verkort of de Rijkdom Zijner Genade Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong algemeen bekend onder de naam van "De Koddeboer"
59131: KOUSBROEK, Th. - Gods arm niet verkort of de rijkdom zijner genade. Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong. Overleden 14 januari 1861.
59130: KOUSBROEK, Th. - Gods arm niet verkort of de Rijkdom Zijner Genade Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong algemeen bekend onder de naam van "De Koddeboer"
75385: KOUWENHOVEN, A.O., - Inleiding tot de bibliografie ten dienste van Opleiding: Onderzoek en Praktijk.
59136: KOUWENHOVEN, HENDRIK JOSEPH - Simul iustus et peccator. In de nieuwe Rooms-Katholieke theologie. Academisch Proefschrift.
36194: KRAA, G.J. - Arie gaat kamperen.
23943: KRAA, G.J. - Als de boom niet bloeit.
46972: KRAA G.J - Als de boom niet bloeit geb.
35885: KRAA, G.J. - Als daar met moord en brand...
30679: KRAA, G.J. - Als de boom niet bloeit.
32347: KRAA, G.J. - Als de boom niet bloeit.
12731: KRAAN-van den BURG, Gera - Hugo's eerste groote reis. Penteekeningen van E. Eckert.
46006: KRAAN, DS. P. VAN DER - De Bijbel beter verstaan. Over horen van en gehoorzamen Gods woord.
48889: Kraan - van den Burg, Gera - Duur betaald 2e druk.
15810: KRAAN,P - Sions betalend berg Christus kruiswoorden belicht in een zevental preken
25584: KRAAN, P. van der - Enkele bezwaren tegen gemeente-opbouw. Door P. van der Kraan, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te 's-Gravenhage.
45816: BART A A MR LID GERF GEM TE KRABBEDIJKE - Waar staan de Gereformeerde Gemeenten? wie zijn historie vergeet is gedoemd haar over te doe Ds R Kok-Dr C Steenblok-Ds A Moerkerken
75206: HOOGERLAND APred Gerf Gem Krabbedijkle - Christus ed enige Toevlucht voor Zijn Kerk 7 pred
76938: NIEOER A H Gerf Pred te KRABBENDIJKE - Ter Herdenking van de Nationale Suyn ode van Doprdrec ht 1618-1619 bij haar aanstaand derde eeuwgetijde
78396: KRAKER de A M J Dr red - De Westerschelde een nwater zonder weerga ect
59153: KRAKER, DR. ADRIE DE & DRS. PIET DE BLAEIJ RED. - Axel 1944-2002. Een samenleving in verandering.
71414: KRAMER, MARIËLLE - Maar verder gaat alles goed
13794: KRAMER, G. - Het verband van doop en wedergeboorte. Nagelaten dogmenhistorische studie. Met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper.
40750: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugherinneringen en nog wat
71917: DUINEN van Sj met illustraties van Jaap Kramer - De Mooiste prijs
78310: KRAMER, CORNELIS. - Title: Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes néerlandais. (Emmery de Lyrere) Antidote ou contrepoison contre les conseils sanguinaires et envenimez de Philippe de Marnix Sr. de Ste. Aldegonde.
70893: KRAMER J.G. - De kajuitsjongen van admiraal Heemskerk
70888: KRAMER J.G. - Helden der Noordpool geillustreerd door E.M. ten Harmsen van de Beek
59154: Kramer J G - De Kajuitslongen van Admiraal Heemskerk
59158: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugherinneringen en nog wat
59159: KRAMER, J.G. - Jan van Galen. Een historisch verhaal. Tweede druk
47005: Kramer J G - De Kajuitslongen van Admiraal Heemskerk
71940: KRAMER G. - Het verband van doop en wedergeboorte , nagelaten dogmenhistorische studie, met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper
70901: KRAMER J.G. - Toch vrij verhaal uit den tijd van karel den grooten met teekeningen van Pol Dom
71127: KRAMER, J.G. - Toch vrij (met tekeningn van Pol Dom)
71128: KRAMER J.G. - het beleg van Groningen illustratiën van W.F.A.J. Vaarzon Morel
70885: KRAMER J.G. - Een hollandsche jongen in China geillustreerd tweede druk
59161: KRAMERS, J.H. - De Semietische talen
2249: KRAMP, J. - Een pilaar in Gods kerk of leven en werkzaamheid van Willem Teellinck door J. Kramp. Jubileum-uitgave ter herdenking van de geboortedag en de sterfdag van Willem Teellinck.
2368: KRANENBURG, A. van (25-11-1871 -- 29-6-1957 Ouderling der Geref. Gem. te Rotterdam-Centrum en -West) - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving. Door zijn dochter L. van Kranenburg. Met voorwoord van Ds. L. Rijksen.
22446: KRANENBURG, A. van - Rouwdienst en toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam- West.
30449: KRANENBURG, A. van - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving. Door zijn dochter L. van Kranenburg. Met voorwoord van Ds. L. Rijksen.
59167: KRANENBURG - Rouwdienst en Toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam-West.
59168: KRANENBURG, A. van - Rouwdienst en toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam- West.
59169: KRANENBURG, A. van - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving. Door zijn dochter L. van Kranenburg. Met voorwoord van Ds. L. Rijksen.
59170: KRANENBURG, L. van ROTTERDAM - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving van A. van Kranenburg 25/11/1871 - 29/6/1957. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam-Centrum en -West. Met voorwoord van DS.L. Rijksen 1E DRUK
73664: KRANENBURG, F.J., E.A. (RED.). - 100 jaar trouwe dienst. Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881 - 1981.
369: KRANENBURG - Rouwdienst en Toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam-West.
42291: KRANENDONK, W.B. & VLIES, B.J. VAN DER Ir. - Volgen of voorgaan het RD en zijn lezers afscheidsbundel voor dr. C.S.L. Janse
48459: KRANENDONK, A. G VAN - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur: Twee delen, niet los. Met in het eerste deel 20 illustraties, in het tweede deel 22.
77860: KRANENDONK W B - Wakens aan Zijn poorten de geshienenis van de Gerformeerde Gemeente Kampen
59171: KRANENDONK, A. G VAN - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur: Twee delen, niet los. Met in het eerste deel 20 illustraties, in het tweede deel 22.
59172: KRANENDONK, W.B. & VLIES, B.J. VAN DER Ir. - DSaldenus predikant en dichter
5934: KRANENDONK, W.B. - Onder zijn geleide. Aspecten van het ontstaan en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel.
78388: VERGUNST A ds door Kranendonk W B - Dienen,leiden,samenbinden leven en werrk van ds A Vergunst
59175: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie - Ihre Geschichte und Problematik
12728: KRAY, Hein - Gevaar in de struiken. Tekeningen van de schrijver.
59176: KRAY, Hein - Gevaar in de struiken. Tekeningen van de schrijver.
75792: KRAYBILL, DONALD B. AND JAMES P. HURD - Horse-and-Buggy Mennonites. Hoofbeats if Humility in a Postmodern World..
59184: KREISER, KLAUS UND A. (HG.).: - Lexikon der Islamischen Welt
59188: KREMER, Ds. J,. - Afscheidspreek.
59189: KREMER, Prof. W. e.a. - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan: W. Kremer, emeritus-hoogleraar en aan dr. J. van Genderen, dr. B. J. Oosterhoff, hoogleraren. Aan de theologische Hogeschool der Christelijke Geref. Kerken in Nederland te Apeldoorn ter gelegenheid van hun 25-jarig ambtsjubileum.
40603: KREMER, Ds. J,. - Afscheidspreek.
7671: KREMER, Prof. W. e.a. - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan: W. Kremer, emeritus-hoogleraar en aan dr. J. van Genderen, dr. B. J. Oosterhoff, hoogleraren. Aan de theologische Hogeschool der Christelijke Geref. Kerken in Nederland te Apeldoorn ter gelegenheid van hun 25-jarig ambtsjubileum.
45098: KRESSE, HANS G., - De Zoon van Eric/de zwarte Ruiter. Een Avontuur van Eric de Noorman.
47272: kresse, g. Hans - de avonturen van eric de noorman de valse koning, het wapen gericht, het goud der omzecs deel 4
59192: KREUTZER, L. - Om het geld. Een verhaal uit het leven in een Noord-Duitsch visschersdorp.
10805: KREUTZER, L. - Om het geld. Een verhaal uit het leven in een Noord-Duitsch visschersdorp.
59196: KRIEGER, Wilhelm Leendert (predikant in 's-Gravenhage) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus, door Wilhelm Leendert Krieger, predikant te 's Gravenhage. Tweede deel.
59197: KRIEGER, Wilhelm Leendert (predikant in 's-Gravenhage) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus. Derde deel.
18760: KRIEGER, Wilhelm Leendert (predikant in 's-Gravenhage) - Gesprekken en overdenkingen over de Opstanding van onzen Heere Jesus Christus.
33717: KRIEGER, Wilhelm Leendert (predikant in 's-Gravenhage) - Gesprekken en overdenkingen over de Hemelvaart van onzen Heere Christus en over het Pinksterfeest.
59193: KRIEGER, Wilhelm Leendert (predikant in 's-Gravenhage) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus.
90: KRIEGER, Wilhelm Leendert (predikant in 's-Gravenhage) - Gesprekken en overdenkingen over de Opstanding van onzen Heere Jesus Christus.
59201: KRIEKEN, Mr. B.C. - Oegstgeest in oude ansichten. Tweede druk.
70882: Krienen C.H. - Prettige dagen (tekeningen van Jan Rinke0
70883: KRIENEN CH. - Karel Vermeer met 500 tekeningen van W.K. de Bruin
70871: KRIENEN, CHARLES - Zijn belofte getrouw (Illustraties van Rein van Looy)
70877: Krienen, Charles - De gevolgen van een onzinnig verhaal (oorspronkelijk boek voor iedereen)
70881: Krienen, Charles - De dure beenen van Frank Kronen (geïllustreerd door E. Ten Harmsen van der Beek)
70884: KRIENEN CH. - Toch gered geillustreerd door P. van Gelddorp tweede druk voor jongens en meisjes leeftijd 12-15 jaar
47776: Krijger-Wisse, Jannie - Pietertje is tóch groot
12725: KRIJGER-WISSE, Jannie - Poesje Marja. Met illustraties van Tiny van Asselt.
12726: KRIJGER-WISSE, Jannie - Eén en één is niet alleen. Met illustraties van Tiny van Asselt.
59208: KRIJTENBURG, A. I. - Simsom de richter en nazireeer.
59209: KRIMPEN,H.VAN - Blokboeken een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
75261: KRISTEVA, JULIA. - Le texte du roman. Approche sémiologique d'une structure discursive transformationnelle.
72458: KROEGER P. - In De Schaduw Van De Woudse Dom Ill.: Naar Foto's. De historie van de Nederlandse Hervormde Kerk en haar dienaren te Rijnsaterwoude 1e druk
59211: KROESE, A. - Neerland's Zeemacht in oorlog. Door A. Kroese, Luitenat ter Zee der 1ste klasse. Illustraties door luitenant ter zee der 3de klasse J.H. Hoowij. Kaarten en Silhouetten door luitenant ter zee der 3de klasse G. Rhee.
59213: Krogt, J. A. van der - Localisatie van enzymen van het catecholamine-metabolisme in rattenhersenen - Sedimentatie-eigenschappen van catecholaminerge synaptosomen
47957: KROKER, ERNST PROF. DR. - Katharina von Bora. Martin Luthers Frau. Ein Lebens- und Charakterbild
28598: KROLL, Lt. - Gezangen, voornamelijk ten dienste der scholen; gesteld op de onderscheidene zangwijzen der Evangelische Gezange, bij de Hervormde gemeenten van Nederland in gebruik. Door Lt. Kroll. Tweede druk.
18242: KROMSIGT, J.C. - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het Pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland. Door J.C. Kromsigt. Als proefschrift verdedigd.
18241: KROMSIGT, J.C. - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het Pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland. Door J.C. Kromsigt. Als proefschrift verdedigd.
59218: KROMSIGT, DR P. J. - Geen coalitie zonder vast accoord in zake kerk en school
32420: KROON, Martijn de. - Martin Bucer en Johannes Calvijn. Reformatorische perspectieven. teksten en inleiding.
40916: KROON, GRE - Pinky de Tekkel
59226: KROON, Martijn de. - Martin Bucer en Johannes Calvijn. Reformatorische perspectieven. teksten en inleiding.
56138: HARTINGSVELDT van F A en Kroon L A (red) - Opvoeding in beeld een handreiking voor mediagebruik in het gezin
59227: KROOS, Tom - Zijn weg tot God. Een moeder vertelt over het sterven van haar zoon. Met een voorwoord van Ds. P. de Vries. 4e druk.
34516: KROOS, Tom - Zijn weg tot God. Een moeder vertelt over het sterven van haar zoon. Met een voorwoord van Ds. P. de Vries. 4e druk.
77608: KERN J Ds vertaald Timo Kriel voorwoord Dr F J Krop - My lijdenswegin Sowjeyt Rusland Nederlandse bewerking uithet duits door G WG Stellenbosch
46788: KRUISHEER, C.I. - De Onze Lieve Vrouwe-Broederschap te Doesburg ca. 1397-1580; Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond; Bloeiperiode ... neergang ...; Het memorieboek als bron van genealogische gegevens..
59233: KRUITHOF, W.G. - Pinkster-vervulling, Pinkster-prediking, Pinkster-oogst.
30957: KRUITHOF, W.G. - Pinkster-vervulling, Pinkster-prediking, Pinkster-oogst.
65102: SCHILLEMANS S. / KRUK VAN DER A. - Delft verleden tijd
32899: KRULL, A.F. - Jacobus Koelman. eene kerkhistorische studie.
59234: KRULL, A.F. - Jacobus Koelman. eene kerkhistorische studie.
59235: KRULL, Johs (predikant te Spannum en Edens) - De bijbelsche geschiedenis met leeringen over geloof en leven. Eene handleiding voor huiselijke godsdienstoefening, eigen oefening en catechisatiën. Geheel ten voordele der weesinrichting te Neerbosch.
34125: KRULL, Johannes predikant te Spannum en Edens. - Het christlijk kerkjaar. Eene handleiding tot de evangeliepredeking op de hooge feesten, de vast terugkeerende heilige tijden en gedenkdagen, en bij andere plegtige gelegenheden in Hervormde Kerk. Door Johs. Krull, predikant te Spannum en Edens. tweede herziende druk
1263: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Het Heilige der Heiligen. 13 stichtelijke beschouwingen over de lijdensgeschiedenis des Heeren, zooals deze ons nagelaten zijn in 'De lijdende Verlosser'
1278: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - De lijdende Verlosser. Stichtelijke beschouwingen over de lijdensgeschiedenis des Heeren. Acht en vijftig nieuwe kerkredenen, van Friedrich Wilhelm Krummacher. Uit het Hoogduitsch.
1187: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - De worsteling van den aartsvader Jakob en zijne zegepraal. Leerreden over Gen. 32: 24-31.
4777: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Elijah the Tishbite. From the German of Dr. F. W. Krummacher. Revised by the Rev. R. F. Walker, A.M.
13802: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Elisa de profeet. Veertig leerredenen.5 dln in eenmband
30310: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Salomo en Sulamith. Vijftien leerredenen uit het lied der liederen, uit het hoogh Duitsch naar den vierden, velvermeerderden druk. Tweede druk.
32629: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Salomo en Sulamith. Vijftien leerredenen uit het lied der liederen, uit het hoogh Duitsch naar den vierden, vermeerderden druk. Derde druk.
22449: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Simsons raadsel, opgelost in het plaatsbekledend, verzoenend lijden en sterven van Jezus. Leerrede over Richteren 14: 12-14a uit het Hoogduitsch vertaald door J. H. Albrecht
32027: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Issaschar een gebeende ezel. Leerrede over Genesis 49. uit het hoogduits vertaald door J.H. Albrecht.
32028: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Waarheid ter bevordering der godzaligheid. Leerredenen. Leerredenen door G.D. Krummacher in leven predikant te Elberfeld voorafgaan door eene levensschets van den schrijver door E.W. Krummacher predikant te langenberg. derde deel.
1792: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Twintig kerkredenen van F.W. Krummacher, predikant te Berlijn. Uit het Hoogduitsch
73319: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Nieuwe Kerkredenen van F.W. Krummacher, bedienaar des Evangelies te Elberfeld
59261: KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, Hofprediker te Duisburg) - Katechismus des Bijbels, dat is: eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift. Ten gebruike voor de Christelijke Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Met een voorrede van J. L. Wolterbeek Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam. Tweede druk.
6510: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Elisa de profeet. Veertig leerredenen.
76887: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, Elberfeld). - Dagelijksch manna voor reizigers door de woestijn.
76888: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, Elberfeld). - Dagelijksch manna voor reizigers door de woestijn. vertald door van te Laat met voorede vanJ P HASERBROEK Predikant te MIddelburg
23396: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, Elberfeld). - De worsteling van den aartsvader Jakob en zijne zegepraal. Leerreden over Gen: XXXII. 24-31. Uit het Hoogduitsch vertaald, door J.H. Albrecht.
3637: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - 12 leerreden over verschillende tektsten (lo0sse uitgave gebonden
4144: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Preken over Elias de Thisbiter. Deel 1: Leerrede 1 t/m 9 Deel 2: Leerrede 10 t/m 20 Deel 3: Leerrede 21 t/m 32. Totaal 32 leerredenen
21589: KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, Hofprediker te Duisburg) - Katechismus des Bijbels, dat is: eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift. Ten gebruike voor de Christelijke Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Met een voorrede van J. L. Wolterbeek Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam. Tweede druk.
73158: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - De Fontein des Levens of de samaritaansche vrouwJakob
38826: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Elisa de profeet.veertig leerredenen Veertig leerredenen I.
30463: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Issaschar, een gebeende ezel. Leerrede over Genesis 49:14-15 door Dr. F.W. Krummacher, Leeraar bij de Hervormde Gemeente te Gouda. Uit het hoogduits vertaald door J.H. Albrecht.
33132: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Elia der Thisbiter.
38150: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, Elberfeld). - De wandelingen Israels; uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan. Beschouwd in betrekking to de uit- en inwenige Geestelijke leidingen der Geloovigen. Een en negentig leerredenen van G.D. Krummacher, in leven predikant te Elber
4816: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Stemmen op den dag des Heeren. Kerkredenen; door F.W. Krummacher, Hofprediker van Z.M. den koning van Pruissen.
27521: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Elisa de profeet. Veertig leerredenen. Deel II.
25127: KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) - Het speenmaal van Izak of de wasdom van het kindeken. Leerrede over Gen. XXI : 8. Troostrijke beschouwing bij de verwisseling des jaars. Uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. Albrecht.
59266: KRUPP, Michael - De geschiedenis van de Joden in het land Israël. Van de val van Jeruzalem tot het Zionisme. (70-1870).
59267: KRUSEMAN, Dr. W. M. - Dwars door de Natuur. Geïllustreerd.
59268: Kruseman, J. - Onderzoekingen over de bouw van de eiwitmantel van Alfalfa Mosaic Virus
37978: KRUYFF, Christiaan de 1734-1802 - Utrechts synodaal-handboekje, of hoofdzaakelyke inhoud der Synodalia van de synodus van Utrecht van 1601 tot 1801. Waar agter gevoegd is manier van procedeeren in het kerkelyke, zamengesteld en opgemaakt ten dienste van de synodus van Utrecht. Door Christiaan de Kruyff, Joh. Fr. Predikant te Lopik en Cabauw.
59272: KUBÍCKOVÁ, Dr. Vêra / (Deutsch von Dr. Erich Winkler) - Persische Miniaturen. Fotografien von Werner Forman.
59275: KÜHLER, DR.W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland
48100: Kühler, dr. W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw 2e druk
77137: KUHN, PIETER - De Avonturen van Kapitein Rob. Bevat alle 73 stripverhalen en tevens de 33 korte ge?llustreerde verhalen.
63549: pieter kuhn - de avonturen van kapitein rob het goud van de groene slang, de rose parels van tamoa deel 10
63550: pieter kuhn - de aconturen van kapitein rob de onderwereld van professor lupardi, het rijk van de witte mammouth
63551: pieter kuhn - de avonturen van kapitein rob het geheim van de tunnen, mysterie van het zevengesternte
47273: pieter kuhn - de avonturen van kapitein rob het dodende licht, de geheimzinnetge baron Himota deel 16
47274: pieter kuhn - de avonturen van kapitein rob het goud van de groene slang, de rose parels van tamoa deel 10
47275: pieter kuhn - de aconturen van kapitein rob de onderwereld van professor lupardi, het rijk van de witte mammouth
47276: pieter kuhn - de avonturen van kapitein rob het geheim van de tunnen, mysterie van het zevengesternte
47279: pieter kuhn - de avonturen van kapitein rob de wraak van de zwarte tovenaar, het raadsel van venus. deel 9
63552: pieter kuhn - de avonturen van kapitein rob de wraak van de zwarte tovenaar, het raadsel van venus. deel 9
41595: KUIJER, Guus - Grote mensen, daar kan je beter soep van koken. Met tekeningen van Mance Post.
59282: KUIJPER, P.S. - Wie alles prijsgeeft
59281: KUIJPER, P. S. - Zwaardvissen boven Tarente.
59280: KUIJPER, DIRK. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval. Proefschrift
77735: KUIJPER, P.S. - de slijkgeuzen van Schoonhoven
74554: KUIJPER, P.S. - Het wonder van Entebbe
20532: KUIJT, E. - Roemenië vrij... en nu?
30726: KUIJT, E - Wilde Freekie
59292: KUIJT, E. - Het raadsel van de oesterbank. deel 2.
59293: KUIJT, E. - Avonturen op Bocksweert.
59294: KUIJT, E. - Constatin Rusu's eerste gebed. Nieuwe instructies voor Iwan Timochin.
59295: KUIJT, E. - Geestelijke poezie van de lage landen - dichters en hun werk in tijd en stroming
12723: KUIJT, E. - Wilde Freekie.
13805: KUIJT, E. - Huisgenoten des geloofs. Verhalen uit de Oostbloklanden.
13806: KUIJT, P. - "De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt"
42097: KUIJT, P. - Voor onze ouders over hun kinderen Richtlijnen voor de christelijke opvoeding binne het gezin.
59306: KUIJT, P. - De weg naar een christelijke levensbeschouwing.
13808: KUIJT, P. - De weg naar een christelijke levensbeschouwing.
39638: KUIJT, Evert. - Ewout II een doorzetter
27160: KUIJT, G. - Bevestiging en intrede van Ds. G. Kuijt. met de volledige uitzendingsdienst van het zendingsteam der Gereformeerde Gemeenten gehouden op donderdag 15 februarie 1962 in de Ahoy-hal te Rotterdam. Afscheidspredikatie van Ds. G. Kuijt en toespraak van ds. A. Vergunst, gehouden op zondag 18 februarie 1962, in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente, Boezemsingel 30 te Rotterdam.
59296: Kuijt, Evert - Kleuterbijbel. Tekeningen: Reint de Jonge. 3e druk.
59297: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Nieuwe Testament tekeningen van Reint de Jonge
34384: KUIJT, Ds. G. - Bevestiging en Intrede van Kuijt en Afscheidspredikatie van Ds. G. Kuijt.
75825: KUIJT, E. - Kinderbijbel. Het Oude Testament, 399 blz. Nieuwe testament 328 blz 2dln tekeningen Reint de Jonge
27970: KUIJT, E. - Avonturen op Bocksweert.
28039: KUIJT, E. - Het raadsel van de oesterbank. deel 2.
59301: KUIJT, EVERT - Avonturen op Braamhage
59302: KUIJT, Evert. - Ewout II een doorzetter
59303: KUIJT, G. - Bevestiging en intrede van Ds. G. Kuijt. met de volledige uitzendingsdienst van het zendingsteam der Gereformeerde Gemeenten gehouden op donderdag 15 februarie 1962 in de Ahoy-hal te Rotterdam. Afscheidspredikatie van Ds. G. Kuijt en toespraak van ds. A. Vergunst, gehouden op zondag 18 februarie 1962, in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente, Boezemsingel 30 te Rotterdam.
59304: KUIJT, P - De weg naar een christlijke levensbeschouwing.
59305: KUIJT, P. - "De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt"
59284: KUIJT, E - Wilde Freekie
59285: KUIJT, E - Wilde Freekie
59287: KUIJT, E. - Wilde Freekie.
34727: KUIJT, E. - Constatin Rusu's eerste gebed. Nieuwe instructies voor Iwan Timochin.
59307: KUIJT, P. - Hoe denken we ons het onderwijs op reformatorische grongslag?
59308: KUIJT, P. - Onze koningin jubileert in donkere tijden. Met teekeningen van J. van den Berge.
59309: KUIJT, P. - Voor onze ouders over hun kinderen Richtlijnen voor de christelijke opvoeding binne het gezin.
59299: KUIJT, EVERT - Huisgenoten des geloofs
59300: KUIJT, EVERT - Een brug naar de toekomst
59288: KUIJT, E. - Huisgenoten des geloofs. Verhalen uit de Oostbloklanden.
59289: KUIJT, E. - Roemenië vrij... en nu?
59286: KUIJT, E. - Kolja en het gele boek.
44246: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Oude en NIEUWE Testament tekeningen van Reint de Jonge 1e druk
28183: KUIJT, P. - Hoe denken we ons het onderwijs op reformatorische grongslag?
72889: KUIJT P. - Tweërlei getuigen, hoofdpersonen van der Vaderlandse Kerkgeschiedenis 70 citaten van 16e-20e eeuwse theologen
45590: KUIJT, P. - ''De Heere heeft zijn heil bekend gemaakt'' door p. Kuijt Bibliotheek ''Koop de Waarheid en verkoop ze niet'' Spreuken 23:23 onder redactie van P. Kuijt te Gouda 17e jaargang 1964 No. 2,3,4,5 en 6.
31501: KUIJT, P. - Onze koningin jubileert in donkere tijden. Met teekeningen van J. van den Berge.
23752: KUIJT, E - Wilde Freekie
30651: KUIJT, E. - Avonturen op Bocksweert.
42565: KUIJT, EVERT - Door Zijn krachtige hand Een verhaal rond 1566
16359: KUIJT, P. - Calvijns levenswerk belicht uit zijn brieven.12 dln
59291: KUIJT, E. - Avonturen op Bocksweert.
59311: KUILE Sen., Mr. G.J. ter - De opkomst van Almelo en omgeving.
59312: KUILE, E.H. TER - DE ROMAANSE KERKBOUWKUNST IN DE NEDERLANDEN, Vele foto's, plattegronden, kaartjes, enz., oorspr. hardcover met
59313: KUILE, Mr. G.J. ter - De opkomst van Almelo en omgeving. tweede geheel herziene en sterk vermeerderde druk
59314: KUILE,O. TER - 500 Jaar Nederlandse schilderkunst 2edruk
44047: KUILE, E.H. TER - DE ROMAANSE KERKBOUWKUNST IN DE NEDERLANDEN, Vele foto's, plattegronden, kaartjes, enz., oorspr. hardcover met
59316: KUILMAN, JOKE - Kabouter Poets weet raad.
39023: HEMKES G K Redaktie meedewerkers E Breen- J Bolt-P Esster- J Groen- J B Hoekstra- K Kuiper e.a - Uit eigen kring. Twee-en-vijftig leerredenen door predikanten der Christelijk Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika..
41216: KUIPER Jr., Ds P. Geref. Pred. te Aalten. - Leerboekje voor de Catechesatie. Eerste deel. Niet in den handel.
22722: KUIPER, F. - Gelooft het Evangelie. Preken uit de jaren 1940-1944 door Frits Kuiper, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Alkmaar.
43417: KUIPER,A.C. - Marguerite Bianca. 1druk, . Bandtekening en illustraties van B. Midderigh-Bokhorst
56425: HEMKES G K Redaktie meedewerkers E Breen- J Bolt-P Esster- J Groen- J B Hoekstra- K Kuiper e.a - Uit eigen kring. Twee-en-vijftig leerredenen door predikanten der Christelijk Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika..
38891: KUIPER, D. Th. e.a. - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 3
59318: KUIPER, A.C. - Ver van huis. Geïllustreerd door Jan Wiegman
59319: KUIPER, dr. R. - Herenmuiterij. Vernieuwing en sociaal conflict in de antirevolutionaire beweging. 1871-1894.
59320: KUIPER, F. - Gelooft het Evangelie. Preken uit de jaren 1940-1944 door Frits Kuiper, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Alkmaar.
59321: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk (626-1900). Met een inleidend woord van Dr. P.J. Kromsigt.
59326: KUIPER, R. B. - God centred evangelism. A presentation of the scriptural theology of evangelism.
6242: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk (626-1900). Met een inleidend woord van Dr. P.J. Kromsigt.
17035: KUIPER, D. Th. e.a. - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 4.
17036: KUIPER, D. Th. e.a. - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 52
78238: KUIPER, D. Th. e.a. - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 6
78236: KUIPER, D. Th. e.a. - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 5
70869: Kuiper J.E. - Met Kappie Cootje naar de zuiderzee (geïllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
37374: KUIPER, D. Th. e.a. - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 5
15187: KUIPER, R. B. - God centred evangelism. A presentation of the scriptural theology of evangelism.
59327: Kuiperi N H red - Beroep: predikant. 1918-1993- 75 jaar bond van Nederlandse predikanten.
1551: Kuiperi N H red - Beroep: predikant. 1918-1993- 75 jaar bond van Nederlandse predikanten.
12724: KUIPERS, Joke van - De kinderen van het Binnenhof.
77002: KUIPERS G - LANGS KERKPADEN DOOR Drenthe
59328: KUIPERS, Joke van - EVY is alleen geils Adri Alinoo 7e druk
59329: KUIPERS, Robijn - De theologie van Albrecht Ritschl. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks-universiteit te Groningen, op gezag van den rector magnificus dr. H.J. Hamburger, hoogleeraar in de Faculteit der Geneeskunde. Tegen de bedenkingen der Faculteit in het openbaar te verdedigen op vrijdag 8 mei 's namiddags 4 uur door Robijn Kuipers, geboren te Winschoten, Doopsgez. pred. te Oudebildtzijl. Met portret.
49132: Kuipers, Joke. Van - Dank u, Lieve Heer. Een boekje voor kinderen met versjes en gebeden. met plaatjes van Mia van Oostveen vrij naar het engels van vivyen Bremner.
78334: KUIPERS A - Inleiding in de zielskunde
27574: KUIPERS, Robijn - De theologie van Albrecht Ritschl. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks-universiteit te Groningen, op gezag van den rector magnificus dr. H.J. Hamburger, hoogleeraar in de Faculteit der Geneeskunde. Tegen de bedenkingen der Faculteit in het openbaar te verdedigen op vrijdag 8 mei 's namiddags 4 uur door Robijn Kuipers, geboren te Winschoten, Doopsgez. pred. te Oudebildtzijl. Met portret.
59331: KUITERT, H. M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloofeen herzienning 5e druk
59332: KUITERT, H. M. - Jezus nalatenschap van het christendom schets voor een christologie 3e druk
59333: KUITERT, H. M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloofeen herzienning 9e druk
59334: KUITERT, H.M., - Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als verbeelding.
59335: KUITERT,H.M - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
74445: KUITERT H.M. - Zeker weten voor wie geen grond meer onder de voeten voelt, achtste druk
77886: KULENKAMP, Gerardus (1700-'75, Amsterdam) - Vernieuwde en verbeterde historische school en huisbybel of kern der Bybelgeschiedenissen. In zich behelzende Een allebeknopste aaneenschakeling der voornaamste geschiedenissen, van het O. en N. Verbond; in Vragen en Antwoorden voorgesteld; en ter nader Toe-eigening aangedrongen door korte zedekundige aanmerkingen. Benevens de eerste beginzelen der Heliige Aardrykskunde. Verrykt met CLX. prentverbeeldingen, en een Kort Begrip van de Voorreden voor de Bybelschat, van den Wel Eerw. Heer Gerardus Kulenkamp. Bedienaar des H. Evangeliums te Amsterdam. Over Spreuken XXII: 6.
4079: KULENKAMP, Gerardus (1700-'75, Amsterdam) - De ware boetvaardigheit vertoont in het voorbeeld van den boetvaardigen David. Of geschetste uitbreiding en zakelyke verklaringe van den LIsten Psalm. Met by gevoegde doorgaande aanmerkingen uit de taal-oudheit en letterkunde, ten dienste van jonge Nazireeers. Door Gerardus Kulenkamp, bedienaar des H. Evangeliums te Amsteldam. Twede druk.
59342: KÜNG, HANS: - Erkämpfte Freiheit, Erinnerungen
59343: KÚPERUS, L. - Van de Wereldakker. Zendigsverhalen.
59344: KUPISCH, K. - Karl Barth.
59347: KUPPERS, W. & VILLANUEVA, F. - Van Gelre tot Gelderland 650 jaar besturen van Gelderland 1339 - 1989 2e druk
59346: KÜPPERS, J., GOUDA, G. E.A. - Provinciale almanak voor Utrecht. Voornamelijk ten dienste van gemeente-, waterschaps-, polder- en andere besturen met machtiging en in opdracht van Gedeputeerde Staten uit officiële bronnen samengesteld door. 32e Jaargang 1960
59348: KUROWSKI, FRANZ - Der Luftkrieg uber Deutschland, , 10
61046: MEY KURTZ DR. G.H - Beknopte geschiedenis van haarlem
13915: KUTSCH, Ernst - Sein Leiden und Tod - unser Heil. Eine Exegese von Jesaja 52, 13-53, 12.
59349: KUTSCH, Ernst - Sein Leiden und Tod - unser Heil. Eine Exegese von Jesaja 52, 13-53, 12.
73202: Kuyk N.W.C. - De club der jonge kaninefaten (geíllustreerd door W.K. de Bruin, 3e druk, leeftijd 10-14 jaar)
70864: Kuyk, N.W.C. - Een wandeltocht met avonturen (met 75r platen van Jan Rinke)
70865: Kuyk, N.W.C. - Uit de vlegeljaren van Henkie Snip (geïllustreerd, vijfde druk, leefdtijd 10-14 jaar)
70918: Kuyk N.W.C. - De club der jonge kaninefaten (geíllustreerd door W.K. de Bruin, vierde druk, leeftijd 10-14 jaar)
12462: KUYPER, Dr. A. - Tractaat van de Reformatie der Kerken, aan de zonen der Reformatie hier te lande op Luthers vierde Eeuwfeest.
3550: KUYPER, A. - Gedenkboek. Opgedragen door het feestcomite aan prof. dr. A. Kuyper, bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van 'De Standaard'. 1872-1897.
2184: KUYPER, Dr. A. - Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den Heiligen Doop, het doen van Belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal. Vijfde druk.
43114: KUYPER, Dr. H.H. - Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de vrije universiteit gehouden op 20 october 1910.
25735: KUYPER, Dr. H.H. - De Christelijke vrijheid.
43015: KUYPER, A. Dr. - Bijdrage bij het 60-jarig jubileum van ''De Standaard'' vier hoofdartikelen van Dr. A. Kuyper in ''De Standaar'' van het jaar 1877 met een foto van het Kuyperhuis
59355: KUYPER, A. - Gedenkboek. Opgedragen door het feestcomite aan prof. dr. A. Kuyper, bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van 'De Standaard'. 1872-1897.
59357: KUYPER, A. Dr. - Bijdrage bij het 60-jarig jubileum van ''De Standaard'' vier hoofdartikelen van Dr. A. Kuyper in ''De Standaar'' van het jaar 1877 met een foto van het Kuyperhuis
59358: KUYPER, A.DR. - Wat moeten wij doen, Het stemrecht aan ons zelven houden of den kerkeraad machtigen vraag bij de uitvoering van Art. 23,
59359: KUYPER, ABRAHAM ingeleid J W Sap en hE S Wolring - Het Calvinismeoorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden een Nederlandsche gedachte onder redaktie van en ingeleid J W Sap en hE S Wolring en omgezet naar gangbaar Nederlands door LW Lagendijk
59360: KUYPER, Dr. A. - Het vergrijp der zeventien ouderlingen. Memorie van den Amsterdamschen kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente, in zake het adres van de hh. G. H. Kuiper c.s. voor den kerkeraad gesteld door dr. A. Kuyper.
59362: KUYPER, Dr. A. Jr. Vlisingen - De band des Verbonds tweede druk.
59363: KUYPER, DR. A. - E Voto Dordraceno (52 zondagen Heidelb. Catechismus) 3e druk
59364: KUYPER, Dr. A. Jr. - de theodicee dat God rechtvaardig is in de regeering in de wereld
15815: KUYPER, Dr. H. H. - Is de authentieke tekst der liturgie in 1568 of in 1619 vastgesteld? Antw. aan Dr. L. A. van Langeraad op diens De tekst van de Liturgie der Nederlandsche Geref. Kerken.
59365: KUYPER, Dr. A. - Een geloofsstuk rede ter inleiding van de 32ste jaarvergadering der vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag saamgekomen te Haarlem op 4 juli 1912.
59366: KUYPER, Dr. A. Jr. Vlisingen - De Vastigheid des verbonds
59369: KUYPER, Dr. A./RUTGERS, Dr. F.L. - Contra=Memorie in zake het Amsterdamsch conflict. Volgens opdracht van de geschorste leden van den Kerkeraad in gereedheid gebracht. Met openbaar schrijven van de Algemeende Synode. Tweede druk.
59370: KUYPER, Dr. Abraham (1837-1920) - DOGMATIEK LOCUS colege dictaat van een der studenten 3 dln deel 1 de ECCLESIA-Sacramenten- Consummatione aaeculi- deel 2 creatione-met tabel- peccato-magistratu- deel 3- salute-sacra scriptura- christo-
59371: KUYPER, Dr. H. H. - Is de authentieke tekst der liturgie in 1568 of in 1619 vastgesteld? Antw. aan Dr. L. A. van Langeraad op diens De tekst van de Liturgie der Nederlandsche Geref. Kerken.
59372: KUYPER, Dr. H. H. - De authentieke tekst der liturgiische geschriften gehandhaafd tegen Prof Dr M A GOOSEN
59373: KUYPER, Dr. H. H. - De authentieke test der liturgische geschriften gehandhaafd tegen prof. Dr. M. A. Gooszen
59374: KUYPER, Dr. H.H. - De Christelijke vrijheid.
59375: KUYPER, Dr. H.H. - Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de vrije universiteit gehouden op 20 october 1910.
59378: KUYPER, J - Gemeente-atlas van de provincie Utrecht Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1868
59379: KUYPER, J - Gemeente-atlas van de provincie Gelderland uid olland Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1868
70268: KUYPER, DR. A. - De gemeene gratie. Eerste deel. Het geschiedkundig gedeelte + tweede deel. Het leerstellig gedeelte + Derde ged. Het praktisch gedeelte 4e onveranderde druk
45593: KUYPER, Dr. A. - Een geloofsstuk rede ter inleiding van de 32ste jaarvergadering der vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag saamgekomen te Haarlem op 4 juli 1912.
25552: KUYPERS, Dr. G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie. Geschreven aan de vooravond van de staat van hereniging, in opdracht van een kerkeraad.
59381: KUYPERS, Dr. G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie. Geschreven aan de vooravond van de staat van hereniging, in opdracht van een kerkeraad.
59382: KUYS, Jan. (e.a.) - De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566.
39404: KUYT, Evert. - De bel.
36383: KUYT, P. - Onsaligh Oncruyt in de Akker des Heeren. Hoe dit Onkruid werd bestreden ter Nat. Synode der Gereformeerde Kerken te Dordrecht. 1618/1619.
59383: KUYT, Evert. - De bel.
59384: KUYT, Evert. - De rijke jongen
59385: KUYT, P. - Wéér bij Luther in de leer. 1517-1967.
59387: KUYT, P. - Wat hebben wij er van terecht gebracht? door P. Kuyt bibliotheek ''koop de waarheid en verkoop ze niet'' spreuken 23:23 onder redachtie van P. kuijt, Gouda 19e jaargang 1966 No. 8 en 9
59388: KUYT, P. - Onsaligh Oncruyt in de Akker des Heeren. Hoe dit Onkruid werd bestreden ter Nat. Synode der Gereformeerde Kerken te Dordrecht. 1618/1619.
44278: KUYT, Evert. - De rijke jongen
45589: KUYT, P. - Wat hebben wij er van terecht gebracht? door P. Kuyt bibliotheek ''koop de waarheid en verkoop ze niet'' spreuken 23:23 onder redachtie van P. kuijt, Gouda 19e jaargang 1966 No. 8 en 9
7383: Kwantes C M - Zijn wond'ren een gedachtenis. Christelijke Gereformeerde Kerk Sliedrecht-Centrum. 1894-1994. 2e druk.
26443: KWANTES, J. - And'ren aangeprezen. Tweede druk.
72913: KWANTES, J. - And'ren aangeprezen. derde druk.
59391: Kwantes C M - GENADE En EER uit het leven van dws W F Lamain 1900-1964
59392: KWANTES, C.M. (samenstelling) - Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis, laatst genoemd de Gereformeerde Kerk in Nederland, voor het jaar 1869.
66234: BIBLIA BIJBEL WARNSVELD KWARTO - Biblia. Dat is de Gantsche H. Schrifture des Oude en Nieuwe Testament (...) met het boek des Psalmen nevens gezangen. Ned. Bijbel compagnie 1837.
50683: BIBLIA KWARTO - Biblia. Dat is de Gantsche H. Schrifture des Oude en Nieuwe Testament (...) Heeren Burgermeesters in Amsterdammet het boek des Psalmen nevens gezangen. met eigen geschrift DAVIDS
59394: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld. Door B.A. Kwast. Scheepswerf aan de Nieuwe Maas bij Rotterdam.
59395: KYLSTRA, Chester & Betsy - Biblical Healing and deliverance
72231: PROF. DR. OTTO J. DE JONG & PROF. DR. J. VAN LAAHOVEN - DE BIJBEL EN HET CHRISTENDOM (Kerngedachten uit 20 eeuwen christelijke traditie onder redactie van Prof. Dr. G. Stemberger Deel 1: Het vroegste Christendom) Deel 2: Middeleeuwen en Reformatie)Deel 3: Tijdperk van het absolutisme 19e en 20e eeuw) Deel 4: Commentaren)
42234: LAAK POOT, LOURENS DIRK TER - Het oud christelijk avondmaal en zijn historische perspectieven proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de universiteit te Amsterdam op gezag van den rector Magnificus Dr. E. La quer, Hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde, in het openbaar te verdedigen in de aula der universiteit op woensdag 14 october 1936 des namiddags half vijf uur precies
34292: LAAN, G.J. van der - Ben Ali. Een verhaal uit Palestina, omstreeks 1800.
42484: LAAN, DICK - Pinkeltje in Artis 16e druk
76306: LAAN, Pieter Jan (1777-1862, pred. te Zeist, Amersfoort) - Verhandeling OPENBARING van DEN APOSTEL JOANNES , door Pieter Jan Laan, rustend predikant bij de Hervormde gemeente te Amersfoort. 3dln in een band
29063: LAAN, Jacob van der - De schoolstrijd beëindigd. Ter herinnering aan de vrijmaking van het Christelijk Onderwijs.
20534: LAAN, Dick - Lach jij maar, Pinkeltje! Omslag en illustraties van Rein van Looy.
72790: NOORLANDER- VAN DER LAAN - Wie wil er mijn oorhangers zien?
59410: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen met de weerspreuken verz. door A.M. Heidt jr 2e druk
59413: LAAN,D. - De avonturen van Pinkeltje 5e druk geillustr. door Dokie van Amste
40097: LAAN, Dick - Pinkeltje en de parels. Met plaatje svan Rein van Looy.
40098: LAAN, Dick - Pinkeltje en de flonkersteen. Met plaatjes van Rein van Looy. 3e druk
27566: LAAN, Pieter Jan (1777-1862, pred. te Zeist, Amersfoort) - Tweede tiental leerredenen over het boek van Daniel, door Pieter Jan Laan, rustend predikant bij de Hervormde gemeente te Amersfoort.
34443: LAAND-DE BOER, G. van der - Impressies van de Bpnd van Christelijk Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland 1928-2000. Op verzoek van het bondsbestuur opgetekend door Mw. G. van der Laan-De Boer.
22503: LAAR, Evert van (overl. 11 november 1942 te Rhenen) - Ter gedachtenis. Enige bijzonderheden uit het leven van Evert van Laar, overleden te Rhenen, den 11e november 1942.
59416: LAAR van B - De Wijsheid der leidingen Gods in het zaligen van zondaren of zamenspraak Tusschen een rijke van kapernaum en een arme uit Nazarerth in vijftien samenspraken door B van Laar schrijver van Mijne genade is uw genoeg 6e druk
39418: LAARMAN, Maria - Het huisje op de heide. met tekeningen
31547: LAARMAN, M. - Japie.
35010: LAARMAN, Marie - De Hopjes
39224: LAARMAN, Maria. - De vriendinnetjes.
20146: LABASCENTE, Ch. - Conciones quadragesimales seu Dominicales de Christianismo Labascente auctore F. Leone a S. Laurentio, S. Ord. Fratrum Beatissimæ Virginis Mariæ de monte Carmelo Provinciæ Flandro-Belgicæ definitore & jubilario. Accedit index concionatorius continens tria, quatuor, aut quinque exordia ad omnes totius anni Dominicas, nec non Conciones aliquas festivales.
59429: LABORDUS-HANSMA, ANKIE - Een zachte winter
59430: LABUSCHAGNE C J - WAt zegt de Bijbel in GODS NAAm Nieuwe bijbeluitlag en modern Godsgeloof
71470: MORIQUAND LACAF - Les Pecheurs d'etoiles T.1 et T.2 la fille du fleuve T2. ballast
59431: LACMAN, Joannes (Ca. 1629-1704) - Christelyke Gepeisen, Ondermengt met verscheide bewegingen. Verdeelt voor yder dag van verscheide maenden: Toonende aen de Christenen den regten weg tot den Hemel, en hen een voorsmaek gevendee van de hemelsche vreugden. Door Johannes Lacman, Priester Leeraar in de Godsgellerdheit in de hooge Schole van Loven, Canonik en Aertsdiaken te Mechelen, en President van het Aerts-Bisschoppelyke Seminary. uyt het Frans vertaelt door H.V.R.
36591: LACMAN, Joannes (Ca. 1629-1704) - Christelyke Gepeisen, Ondermengt met verscheide bewegingen. Verdeelt voor yder dag van verscheide maenden: Toonende aen de Christenen den regten weg tot den Hemel, en hen een voorsmaek gevendee van de hemelsche vreugden. Door Johannes Lacman, Priester Leeraar in de Godsgellerdheit in de hooge Schole van Loven, Canonik en Aertsdiaken te Mechelen, en President van het Aerts-Bisschoppelyke Seminary. uyt het Frans vertaelt door H.V.R.
23466: LAER, Reynardus toe (Nijmegen) - De XXste, XXIste en LXXXIVste Psalmen ontleedt, verklaart en toegepast. Door Reynardus toe Laer, in zyn Eerw. leven laatst Bedienaar des H. Euangeliums te Nymegen. En nu in 't ligt gegeven door Johannes de Lange, tevoren deszelfs Amptgenoot, en thans Predikant te Amsteldam.
59434: LAEVEN, A.H. - Incunabelen in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. 1923-1984.
59435: LAFFONT, R., J. BOUDET EA - Rome en de Romeinen. Hun geschiedenis door de eeuwen heen
77189: LAGEN W.H. VAN - WILLEM leven van een boeren jongen
8203: LAGENDIJK, Joh. - Jeruzalem of Babylon. Tweede druk.
59437: LAGENDIJK, Joh. - Jeruzalem of Babylon. Tweede druk.
59438: LAHAYE TIM, JENKINS JERRY - Apollyon
59439: LAHAYE, T - De Geest en de moderne man Hoe de Bijbel onze dagelijkse handelingen stuurt
59440: LAHAYE, T.;JENKINS, J.B. - Apollyon De laaatste bazuin
23742: LAHAYE, T.;JENKINS, J.B. - Apollyon De laaatste bazuin
23749: LAHAYE, T - De Geest en de moderne man Hoe de Bijbel onze dagelijkse handelingen stuurt
46168: Murray Lain H - Pinksteren vandaag Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht?
59444: LAM, Hanna / BURG, Wim ter - Alles wordt nieuw. Deel 4 Bijbelliederen voor de jeugd. 2e druk.
59446: LAM, Hanna / BURG, Wim ter - Alles wordt nieuw. bijbelliederen voorv de jeugd met begeleiding van Piano of orgel en melodie instrumeten 2e druk
69605: LAM, ANTON B., VERZAMELD EN VERANTWOORD DOOR - Verzet En Poëzie, Een Bloemlezing Verzetsverzen
39768: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Des Heeren zegen toegebeden door een scheidenden leeraar van Rijssen .wegens vertrek naa Amerika
47940: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Ue stok en Uw staf tiental prediklaties
59466: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - De zekere verwachting van Gods kerk. En: Een aansporing tot een godvruchtigen wandel. Tweetal predikaties voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag over 2 Petrus 3: 13 en 14.
29241: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Het hoogtepunt in Israëls leven of Jacob buigend onder het welbehagen Gods. Predikatie over Gen. 49 : 31.
26596: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - voor bijzondere tijden.deel 4 12 preken Hemelsvaartdag,pinksterenen na pinksteren
26597: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Het uitgaan van den Godvruchtigen Izak. Een tijdpredikatie over Genesis 24:63a door Ds W.C. Lamain, Predikant der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Zuid.
26598: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Blijdschap in God. Predikatie over Handelingen 28:18 door Ds. W.C. Lamain, Predikant der Gereformeerde .Gemeente te Rijssen
59449: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Een nalezing o.a. Brieven uit Amrika- gedwongen om te vertrekken-achtentwintig jaar bebruitkt
22518: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Aijleth Hasschachar. Predikatie over Psalm 22: 1 door ds. W.C. Lamain, predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid.
23136: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Want Gij zijt mij een Hulpe geweest.
22084: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Een terugblik II 3e druk
46266: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Voor bijzondere tijden. Deel 6
36493: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - De zekere verwachting van Gods Kerk en een aansporing tot een godvruchtigen wandel.
21937: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Gods genade overvloedig en bestendig. Zestal Predikaties, Hierin is tevens opgenomen de reisbeschrijving naar Amerika
34677: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Gods genade verheerlijkt in leven en sterven. 4-tal predikaties.
2363: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Gods daden herdacht. Tweede druk.
59473: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Voor bijzondere tijden. Deel 3. Twaalftal preken, voor .kerst oud-nieuwjaar na nieuwjaar
59475: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - De vlucht van Christus naar Egypte.
59480: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Pastoral letters letters to the congregation
59462: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Want Gij zijt mij een Hulpe geweest.
59452: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Een jaar na de bevrijding van ons Vaderland. Predikatie over psalm 124 : 6 - 8 ter herdenking van de bevrijding op 5 mei 1945.
59458: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Ter Gedachtenis 1929-1969
59472: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Des Heeren zegen toegebeden door een scheidenden leeraar.
36465: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Beteekenisvolle boodschappen. Tweetal predikaties.
36471: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - De vlucht van Christus naar Egypte.
2362: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Gods daden herdacht. 3 predikaties gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land. Tweede druk.
59481: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Heengegaan in vrede verslag begrafenis overdenkingen
59486: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Enige aantekeningen over ouderling Hendrikus Ligtenberg (walkerk en Ouderling Baan (Eskerk). Met Verslag Rouwdienst van Hendrikus Ligtenberg.
59487: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - De vreze Des HEEREN.
19660: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Uit het leven van Jeftha. Tweetal predikaties.
38849: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Pleisterplaatsen.
21539: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Uit het Overjordaanse 1 en 2 Geschreven brieven, Artikelen en Overdenkingen.geschreven in de Saambinder kort naar zijn vertrek naar Grand Rapids
21542: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Ter Gedachtenis 1929-1969
73727: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Voor bijzondere tijden. I: Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, biddagen, lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen. 242 blz. .
35340: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Afscheidspredikatien DesHeerenzefgen toegebeden dooreen scheidenden Leraar i.v.n met vertrek naar GrandRapids(U SA teRijssen en Rotterdam
73926: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Rust in God Handelinge 27 vers22-25
75272: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - De staf Godes. Zestal predikatien. (Als een nalatenschap bij het vertrek naar Amerika) door Ds. W.C. Lamain thans te Grand Rapids (U.S.A.).
33461: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Voor bijzondere tijden. Deel 3. Twaalftal preken, voor .kerst oud-nieuwjaar na nieuwjaar
13919: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Op de zee en aan de oever van Tiberias. Een drietal predikaties.
1287: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Verlaat niet wat Uw hand begon. Overdenkingen bij bijzondere dagen door ds. W.C. LAmain, te Grand Rapids (U.S.A.)
1195: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - Voor stille uren. 24 overdenkingen. derde druk.
1194: LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem - De rijkdom van Gods genade. Achttal predikaties.
22840: LAMAN W F - Kerstjubel vanwege Zaligheids-aanschouwing. Predikatie uitgesproken op de Tweede Kerstdag 1952 in de Coloniastraatkerk re Rotterdam-West door Ds. W.F. Laman en uitgezonden door de Nederlandse Christelijke Radio-Vereeniging te Hilversum.
45445: LAMAN W F 1900-1964 KWANTES, C.M. (samenstelling) - Genade en eer uit het leven van W F Laman 1900-1964
55589: GROEN VAN PRINSTERER LAMAN G.J - Groen van Prinsterer als volksvertegenwoordiger, 1862-1865 1e druk,
59489: LAMAN W F 1900-1964 KWANTES, C.M. (samenstelling) - Genade en eer uit het leven van W F Laman 1900-1964
59490: LAMAN, Ds. W.F.Chr Gerf Pred - Gods welbehagen betoond.levensschets met 10 preken
59491: LAMARTINE, Alphonse de - History of the girondists. Personal memoirs of the Patriots of the French revolution. In three volumes.
16155: LAMARTINE, Alphonse de - History of the girondists. Personal memoirs of the Patriots of the French revolution. In three volumes.
13918: LAMBERS, J. A. P. Ris / VERMEER, J. - Geloofsgetuigenissen en wekstemmen. Twee-maandelijksche leerredenen. Tweede jaargang.
73152: LAMBREGTSE, Cornelius - Het scharlaken koord.
36056: LAMBREGTSE, Cornelius - In zijn arm de lammeren 7e druk
19886: LAMBREGTSE, Cornelius - In zijn arm de lammeren. 1e druk.
59498: LAMBREGTSE, Cornelius - In zijn arm de lammeren 7e druk
59501: LAMBREGTSE, Cornelius - In zijn arm de lammeren.
59497: LAMBREGTSE, Cornelius - In zijn arm de lammeren. 2e druk.
59495: LAMBREGTSE, Cornelius - In zijn arm de lammeren. 9e druk.
59496: LAMBREGTSE, Cornelius - Het scharlaken koord. 2e druk.
33080: LAMBREGTSE, Cornelius - In zijn arm de lammeren. 3e druk.
12736: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje en het wereldwonder. Tekeningen van Corrie van der Baan.
12737: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje in Amerika. Tekeningen van Corrie van der Baan. 2e druk.
12739: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientjes mooie zomer. Tekeningen van Riek van der Waa.
12741: LAMERIS-BOLT, A. G. - Van een rood ei en een Noorse pop. Met illustraties van Geeske van Tienhoven.
25205: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientjes mooie zomer. Tweede druk. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
59503: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje en het wereldwonder. Tekeningen van Corrie van der Baan.
59505: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientjes mooie zomer. Tekeningen van Riek van der Waa.
59506: LAMERIS-BOLT, A. G. - Van een rood ei en een Noorse pop. Met illustraties van Geeske van Tienhoven.
59508: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientjes mooie zomer. Tweede druk. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
59509: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientje en het wereldwonder. Tekeningen van Corrie van der Baan.
59510: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientjes mooie zomer.
59504: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje in Amerika. Tekeningen van Corrie van der Baan. 2e druk.
30569: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientje en het wereldwonder. Tekeningen van Corrie van der Baan.
43790: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientjes mooie zomer.
39527: LAMMENS, Petronella - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan Petronella Lammens geboren 22 augustus 1844 en overleden 14 december 1882 te Zegwaard. Door haarzelf geschreven.
59512: LAMMERS, F. J. - Achter de Kloostermuren.
45198: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
4903: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Lieftallige en Krachtige uytnoodoginge tot het volle genot der overheerlyken feest goederen van het nieuwe verbondt. Voorgestelt in sestien predikatien over Jesaja 55, mitgaders eenen verhandelinge over Hebr. 11 vers 24-26. Vertaald door J. le Jong.
41709: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De derde druk.
59526: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
76465: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
59527: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
59528: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
59529: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
59519: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Betrachtingen over het geheele lyden van den Heere Jesus Christus, naar de beschryvinge van alle vier euangelisten. Door wylen den hoog eerwaarden heere F. A. Lampe. Nu uit het Hoogduits vertaald, en uitgegeven met eene voorrede van den hoog eerwaarden heere Albertus Voget.Tweede deel over Lucas en Johannes 1761.
59521: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
59517: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. Derde druk.
59518: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Lieftallige en Krachtige uytnoodoginge tot het volle genot der overheerlyken feest goederen van het nieuwe verbondt. Voorgestelt in sestien predikatien over Jesaja 55, mitgaders eenen verhandelinge over Hebr. 11 vers 24-26. Vertaald door J. le Jong.
59523: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Elf betrachtingen van het sterven en den doodt des menschen tot heylsaam gebruyk opgestelt Na deselfs zalig overlyden uytgegeven en uyt het hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Tweede druk.
59524: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
59532: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. 4e druk.
59516: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - De gestalte der bruyd Christi voor haaren uytgang uyt Babel. Getoont in verscheide predikatien over Openb. XIV: vs. 1 tot 5. Nevens eenige andere heylige mengel-stoffen. Waar by op nieuw nog gevoegd zyn twee predikatiën over Psalm XCII: 5 en Openb. 2: 7. Gedaan door Frederik Adolf Lampe, dienaar des Goddelyken woords te Bremen. Uyt het Hoogduitsch vertaalt door J. le Long. 2e druk. Waarbij geb.: Naleesinge van eenige uytgesogtte predikatien tot een aanhangsel etc. 2e druk, 1734.
59525: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long 4e druk
21331: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
45199: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
45200: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De zesde druk.
33611: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long 4e druk
995: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. 6e druk.
3729: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. Derde druk.
3724: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - De gestalte der bruyd Christi voor haaren uytgang uyt Babel. Getoont in verscheide predikatien over Openb. XIV: vs. 1 tot 5. Nevens eenige andere heylige mengel-stoffen. Waar by op nieuw nog gevoegd zyn twee predikatiën over Psalm XCII: 5 en Openb. 2: 7. Gedaan door Frederik Adolf Lampe, dienaar des Goddelyken woords te Bremen. Uyt het Hoogduitsch vertaalt door J. le Long. 2e druk. Waarbij geb.: Naleesinge van eenige uytgesogtte predikatien tot een aanhangsel etc. 2e druk, 1734.
32178: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
59530: LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
59533: LAMPERS, Lena Paulina - Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van L. P. Lampers. Uitgegeven op het verlangen der ouders. Met voorwoord van K. Kleinendorst, in leven Chr. Gereformeerd predikant te Arnhem.
2457: LAMPERS, Lena Paulina - Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van L. P. Lampers. Uitgegeven op het verlangen der ouders. Met voorwoord van K. Kleinendorst, in leven Chr. Gereformeerd predikant te Arnhem.
59534: LAMPING. A.J. - Ulrichus Velenus (diss)
59535: LAMSTER, J.C., - Bali. Landschap, Bevolking, Godsdienst, Gebruiken en Gewoonten, Architectuur en Kunst van het Eiland.[Eerste druk; First edition].
59537: LAND, J - Politieke opstellen.
59538: LAND, MIA - Taxi!, Romantisch, charmant en vol humor.
59539: LAND, Sipke van der - God zoekt mensen. Met Paulus en Johannes op reis door de wereld van toen en nu. 2e druk.
59540: LANDE-NASH, Irene - 3000 Jahre Jerusalem. Eine Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer.
26254: LANDELL, O.J. de - De lachende Hollander. Oude spotverhalen uit Nederlandse overlevering.
59541: LANDELL, O.J. de - De lachende Hollander. Oude spotverhalen uit Nederlandse overlevering.
2645: LANDWEHR, J. H. - L. G. C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst. Tweede, veel vermeerderde druk. Met eene voorrede van prof. dr. H. Bavinck.
59544: LANDWEHR, J.H. (Pred. te Rotterdam) - Kort Overzicht van De Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1975 tot heden.
59542: LANDWEHR, Ds. J.H. - Kort Begrip der Christelijke Religie. Voor eerstbeginnenden. In vragen en antwoorden toegelicht. Negentiende druk.
35312: LANDWEHR, Ds. J.H. - Kort Begrip der Christelijke Religie. Voor eerstbeginnenden. In vragen en antwoorden toegelicht. Negentiende druk.
316: LANDWEHR, J.H. (Pred. te Rotterdam) - Kort Overzicht van De Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1975 tot heden.
59548: LANG, Heinrich - Martin Luther ein religiöses Charakterbild.
59547: LANG, August - Zwingli und Calvin. Mit 161 Abbildingen, darunter zwei mehrfarbigen Einschaltbildern.
16200: LANG, August - Zwingli und Calvin. Mit 161 Abbildingen, darunter zwei mehrfarbigen Einschaltbildern.
15052: LANG, Heinrich - Martin Luther ein religiöses Charakterbild.
12893: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Mieke van de Rozenlaan. Illustraties van Rie Reinderhoff. Tweede druk.
77528: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Goud-Elsje deel1
78162: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Goud-Elsje dragt een dubele naam deel 3
12883: LANGE-PRAAMSMA, Max de - De reis naar de Rijn van Rias en Roel. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
12884: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Mientje van Plotske. Illustraties van Tjeerd Bottema.
72072: LANGE-PRAAMSMA, M. de - Goudelsje complete serie 10 dln
12890: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Roosje toch! Tekeningen van Rie Reinderhoff. Tweede druk.
20257: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Marlieske. Met ïllustraties van Rie Reinderhoff. Vierde druk.
39557: LANGE, Dr. Joachim (prof. te Halle) - De Heylsaame Genaade Godts, Uyt de H. Schrift voorgestelt, met verwerpinge van de soogenoemde Algemeene Genaade, Door Den Heer Dr. Joachim Lange S. Theol. Prof. Ord. te Halle, in een Geschrift voorgedraagen, En Met grondige Wederlegginge van desselfs voortgebragte Bewys-Reedenen, opgestelt, en uytgegeven, door Johan Jacob Waldschmidt, Predikant te Geiszmar en Hadamar, in Heszenlandt: Uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac de Long: En met eene Voorreeden verrykt, door Joan van den Honert, T.H. Soon, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheid, en Predikant, te Leiden.
39646: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Goud-Elsje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff. 17e druk.
34761: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Peter in Zuid-Limburg. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
22909: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Goud-Elsje na de grote storm. Met tekening van Rie Reinderhoff. 10e druk
22911: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Met tekening van Rie Reinderhoff. 14e druk.
73409: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Riet Berkhout. Goud-Elsje Serie, deel 6... Ills.: bandtekening en ills. Rie Reinderhoff. 6e druk
73413: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Goud-Elsje verlooft zich. Met tekeningen van Rie Reinderhoff. 14e druk.
28072: LANGE-PRAAMSMA, M. de - Goudelsje complete serie 10 dln met stofomslagen
78163: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Goud-Elsje weerzin van han deel 9
59553: LANGE, Dr. Joachim (prof. te Halle) - De Heylsaame Genaade Godts, Uyt de H. Schrift voorgestelt, met verwerpinge van de soogenoemde Algemeene Genaade, Door Den Heer Dr. Joachim Lange S. Theol. Prof. Ord. te Halle, in een Geschrift voorgedraagen, En Met grondige Wederlegginge van desselfs voortgebragte Bewys-Reedenen, opgestelt, en uytgegeven, door Johan Jacob Waldschmidt, Predikant te Geiszmar en Hadamar, in Heszenlandt: Uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac de Long: En met eene Voorreeden verrykt, door Joan van den Honert, T.H. Soon, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheid, en Predikant, te Leiden.
73408: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Goud-Elsje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
19629: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Nog is het lente voor Goud-Elsje. f.8e druk
19628: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Met tekening van Rie Reinderhoff.
19624: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Nog is het lente voor Goud-Elsje. Met tekening van Rie Reinderhoff. 2e druk.
59581: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - . Goud-Elsje na de Grote storm. Goud-Elsje Serie, deel 5. 5e druk. ill. Rie Reinderhoff. Linnen met stofomslag 208 pp1
59587: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Riet Berkhout. Goud-Elsje Serie, deel 6... Ills.: bandtekening en ills. Rie Reinderhoff. 5e druk
19630: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Met tekening van Rie Reinderhoff. 13e druk.
23595: LANGE- PRAAMSMA, Max de - Van Twee ondeugende Meiskes. Tekeningen van Jan Lutz, tweede druk.
59550: LANGE, Arina de - Janneke.
59551: LANGE, Arina de - Janneke. Illustratie: lucette verloop
59552: LANGE, DANIËL, JHR.MR. J.C.M. VAN RIEMSDIJK EN DR. G. KALFF - Nederlandsch Volksliederenboek tweede bundel 141 liederen voor zang en piano uitgave van de Maatschappij tot nut van het algemeen.,2e druk
71165: LANGE-PRAASMA, MAX - Nog is het lente voor Goud-Elsje, zevende druk
19007: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Mieke van de Rozenlaan. Illustraties van Rie Reinderhoff.
20544: LANGE, Arina de - Janneke.
72414: LANGE, ALBERT - J.H. Gunning Jr. (1829-1905) Een levenin zelfverloochening, deel 1 (1829-1861)
59554: LANGE, H.J. DE - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven Geschiedenis van de haven van Groningen en haar omliggende wateren, mooi gedetailleerd boekwerk met veel illustraties en foto's. Van de 12e eeuw tot en met het coaster tijdperk en de Eemshaven
59556: LANGE, W. de - Een tocht voor Trinie.
59557: LANGE, W. de - Zonder, onder, en vrij van de Wet. Serie: Van Goedertierenheid en Recht, nummer 15.
59558: LANGE, W. DE - Een klaagmuur in Rijssen
59559: LANGE, Wiesje de - Om je tranen te lachen. Brieven uit Israël.
59564: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Barbie's avontuur. Illustraties van Corrie van der Baan.
59571: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Met tekening van Rie Reinderhoff. 12 e druk
59580: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Lotty is Lot geworden. Goud-Elsje deel 7. 1e druk. ill. Rie Reinderhoff.
46522: (GUNNING, JOHANNES HERMANUS) LANGE, ALBERT DE - De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de theologie. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H. Gunning Jr. (1829-1905) (diss.).
73891: LANGE DR. G. DE - Leren wandelen aan vaders hand
30557: LANGE-PRAAMSMA, M. de - Chrisje. Tekeningen van Nans van Leeuwen.
35316: LANGE, W. de - Zonder, onder, en vrij van de Wet. Serie: Van Goedertierenheid en Recht, nummer 15.
12891: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Chrisje. Tekeningen van Nans van Leeuwen. Tweede druk.
12887: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Toen Baudieneke twaalf was. Geïllustreerd door Rie Reinderhoff.
12886: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Barbie's avontuur. Illustraties van Corrie van der Baan.
12885: LANGE-PRAAMSMA, Max de - Peter in Zuid-Limburg. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
59590: LANGEDIJK, D. - De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857. 1857-1866.
15281: LANGEDIJK, D. - De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857. 1857-1866.
27595: LANGENBECK, C.J.M. . - Natuur- en Ontleedkundige beschrijving van het zenuwstelsel, naar het Hoogduitsch van C.J.M. Langenbeck, Hoogleeraar in de Ontleed- en Heelkunde. Door C.W.R. Scholten, J.R.z. Med. Cand. Nieuwe uitgave.
59596: LANGENDYK, PIETER - Drie Blijspelen door Pieter Langendyk
59597: LANGENHOFF, Vic. - Bedreigde landschappen.
45625: WATSON. T. ; LANGHANS J. L. - De geestelijke regenboog 2 delen
59600: LANGHOFF, J.; ROGGE, J. - Immigration und Emigration - die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in MittelEuropa. Beiträge des II. Kongresses für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. Spetember 1984 in Berlin. Herausgegeben von Johannes Langhoff und Joachim Rogge
59599: LANGHOFF, J.; ROGGE, J. - Immigration und Emigration - die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in MittelEuropa. Beiträge des II. Kongresses für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. Spetember 1984 in Berlin. Herausgegeben von Johannes Langhoff und Joachim Rogge
36930: LANGHOFF, J.; ROGGE, J. - Immigration und Emigration - die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in MittelEuropa. Beiträge des II. Kongresses für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. Spetember 1984 in Berlin. Herausgegeben von Johannes Langhoff und Joachim Rogge
36931: LANGHOFF, J.; ROGGE, J. - Immigration und Emigration - die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in MittelEuropa. Beiträge des II. Kongresses für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. Spetember 1984 in Berlin. Herausgegeben von Johannes Langhoff und Joachim Rogge
59601: LANGMAN, H.J. - Kuyper en de volkskerk, een dogmatisch-ecclesiologische studie.
39179: LANGMAN, H.J. - Kuyper en de volkskerk, een dogmatisch-ecclesiologische studie.
59602: LANKAMP, H. - Het onderwijs in de Geschiedenis aan de Gereformeerde scholen. Voor onderwijs en opvoeding. Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband. No. 8.
25726: LANKAMP, H. - Het onderwijs in de Geschiedenis aan de Gereformeerde scholen. Voor onderwijs en opvoeding. Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband. No. 8.
59604: LANS, Ds. G. - Hervormingsdag 31 october 1517.
59603: LANS, DS G. - Verhoudingen
35638: LANS, Ds. G. - Hervormingsdag 31 october 1517.
30408: LANS, G. - Guido de Brès - Hervormingsdag 31 october 1517. Door ds. G. Lans, Ned. Herv. predikant te Huizen (N.H.).
59607: LANS, M.J.A. - De katholieke organist onderricht in de begeleiding van den gregoriaanschen zang en in het kerkelijk orgelspel, met een aantal speeloefeningen.
59605: LANS, G. - Guido de Brès - Hervormingsdag 31 october 1517. Door ds. G. Lans, Ned. Herv. predikant te Huizen (N.H.).
59609: LANSCHOT, C. M. van - Lekker Eten. Recepten voor hen die kunnen koken.
74895: LANTERMANS,K. - Jan Krum Spannend vroeg jeugdboek.
59612: LANTMAN, Thadæus de (In sijn leven predikant in 's Gravenhage). - Versameling van twintig stigtelijke en zielroerende predikatien, gedaan en naargelaten.
59611: LANTMAN, Th. de (1621-'82, 's-Gravenhage) - Korte aenleydinge tot de leere der waerheyt, die nae de Godtzaligheydt is: volgens het Kort Begrijp der Christelijcke Religie, gebruykelijck in de Christelijcke Gereformeerde Kercken van Nederlandt. Door Thadæus de Lantman. De tweede druk, overgezien, en merkelyk vermeerdert.
59613: LAPIDE, C.C. a - Commentaria in omnes D. Pauli epistolas. Auctore Cornelio Cornelii a. Lapide, e Societate Iesu, in Louaniensi Academia Sacræ Scripturæ professore.
59615: LAPIDE, Pinchas / RAHNER, Karl - Heil uit de Joden? Een discussie.
59616: LAPIDE, Pinchase E. - Brandpunt Jeruzalem. Discussie over de taak vande drie grote monotheïstische godsdiensten in een voor het eerst sinds 1900 jaar Joods Jeruzalem.
59618: LAPIDE, PINCHAS - Hij leerde in hun synagogen - een joodse uitleg van de evangeliën - 7e druk
59619: LAPIDE, PINCHAS - Het leerhuis van de hoop - Joodse geloofservaringen voor christenen vandaag
59620: LAPIDE, Pinchase E. - de vredeschichter een israelische romanm
16965: LAPIDE, C.C. a - Commentaria in omnes D. Pauli epistolas. Auctore Cornelio Cornelii a. Lapide, e Societate Iesu, in Louaniensi Academia Sacræ Scripturæ professore.
7636: LAPIDE, Pinchas / RAHNER, Karl - Heil uit de Joden? Een discussie.
59632: LAREN, Mr. Joos van (pred. tot Vlissingen) - Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien.
59628: LAREN, Joos van - Gedolven schatten uit zijn 'Het beloofde zaad der vrouw' (1669)
59629: LAREN, Joos van (1586-1653, Vlissingen) - Twee-en-vijftigh predicatien, over bysondere texten der H. Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. Door mr. Joos van Laren; in sijn leven dienaer des Godlijken Woords tot Vlissingen.en: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 24. Waer by gevoeght is, een tractaet over I Joh. 3: 8. Met noch een predicatie over Hosea 4: 15. Alles door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woordts tot Vlissingen. en: Het beloofde zaedt der vrouwe, vermorselende den kop van de oude slange. Ofte een kort tractaet over de woorden I Joh. 3: 8. Door mr. Joos van Laren, Dienaer des Goddelijcken Woorts tot Vlissingen. en: Een vroegh-predicatie, gepredickt binnen Vlissingen, op den 30 augusti 1648 over Hosea cap. 4, vs. 15. Ter occasie dat het volck uyt vermaeck, met sulcken menighte liep na de afgodische steden, om haren ommegangh en afgoderye te besichtigen. Door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Vlissingen. en: Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien door mr. Joos van Laren.
44525: LAREN, Joos van (1586-1653, Vlissingen) - SPIEGEL voor het vereenighde NEDERLANDT voorgestelt uyt math 11 vers23-24 (waer bij gevoeght is een Trataat over 1 Joh 3vers 8 Met noch een predictie over hosea 4 vers 15)
76050: LAREN, Joos van (1586-1653, Vlissingen) - Vermaning tegen het begapen der afgoden Hosea 4 vers 15
21436: LAREN, Joos van / TEELINCK, W. e.a. - Ziet, Hij komt! Zes preken.Advenspekn
59633: LAROUSS - LAROUSSE Gezondheids encyclopedie
44002: DILLING LARS - Begaafde
70914: Larsen, Otto - Nachtmerrie der ontschuldigen
39302: LASSENIUS, Dr. Johannes (Prof. Kopenhagen 1636-1692) - Heilige en Stichtelyke Betrachtingen Over het Lyden Christi, verdeeld in Zeven Morgen- en Avondstonden der Zeven Vasten Weeken, In 't Hoogduits beschreven door den Heer Joh: Lassenius. In zyn Leven Hoog Leeraar der Luthersche Gemeente in de St. Pieters Kerk, te Koppenhagen. Uit het Hoogduitsch in 't Nederduitsch vertaald. Verciert met schoone Koopere Plaaten.
59635: LASSENIUS, J. (1636-'92, Kopenhagen) - Het voor zynen tydelyken en eeuwigen ondergang trouwelyk gewaarschouwde Capernaum, waar in door middel van vyfentwintig zend-brieven, aan allerhande lasterlyke persoonen den ontaarden wandel des valschen Christendoms bestraft, en den rechten weg uit de H. Schrift aangewezen word. Als mede het in menigerley kruis en verdrukking vervallene, doch door Godts Geest en hand weder opgerechte Israel, waar in door 24 troost-brieven over verscheide menschelyke toevallen uit de H. Schrift betracht en verklaard, bedroefde en in zwarigheid geraakte personen getroost en weder opgerecht worden. En nu in 't Nederduits vertaald.
59634: LASSENIUS, Dr. Johannes (Prof. Kopenhagen 1636-1692) - Heilige en Stichtelyke Betrachtingen Over het Lyden Christi, verdeeld in Zeven Morgen- en Avondstonden der Zeven Vasten Weeken, In 't Hoogduits beschreven door den Heer Joh: Lassenius. In zyn Leven Hoog Leeraar der Luthersche Gemeente in de St. Pieters Kerk, te Koppenhagen. Uit het Hoogduitsch in 't Nederduitsch vertaald. Verciert met schoone Koopere Plaaten.
3730: LASSENIUS, J. (1636-'92, Kopenhagen) - Het voor zynen tydelyken en eeuwigen ondergang trouwelyk gewaarschouwde Capernaum, waar in door middel van vyfentwintig zend-brieven, aan allerhande lasterlyke persoonen den ontaarden wandel des valschen Christendoms bestraft, en den rechten weg uit de H. Schrift aangewezen word. Als mede het in menigerley kruis en verdrukking vervallene, doch door Godts Geest en hand weder opgerechte Israel, waar in door 24 troost-brieven over verscheide menschelyke toevallen uit de H. Schrift betracht en verklaard, bedroefde en in zwarigheid geraakte personen getroost en weder opgerecht worden. En nu in 't Nederduits vertaald.
71558: VAN GALEN LAST H. - Nederland voor de storm politiek en literatuur in de jaren dertig deel 37 van de fibulareeks
59637: LATOURETTE, Kenneth Scott - Geschichte der Ausbreitung des Christentums. Mit einem Vorwort von Hermann Dörries.
18148: LATOURETTE, Kenneth Scott - Geschichte der Ausbreitung des Christentums. Mit einem Vorwort von Hermann Dörries.
59638: Laudan, Dorothy - Tussen twee werelden. Dr. Quinn. Tweede druk
23744: LAUDAN, D - Dr. Quinn trilogie 2
59640: LAUDAN, DOROTHY - Dr. Quinn - In voor- en tegenspoed. Tweede druk.
59641: LAUFF, JOSEF - Der Helfersteiner. Ein Sang aus dem Bauernkriege
77916: BRANCATUS DE LAUREA L (1612-1694) - OPUSCULA OCTODE ORATIONS CHRISTIANA ELUAQUE SPECIEBUS /A LAURENTIO BRANCATO GARDINALI DE LAURAEN
43590: LAURENS B.H - Hun armoe en hun grauw gezicht
59644: LAURENS B.H - Hun armoe en hun grauw gezicht
63788: POST LAURENS VAN DER - indisch licht
45842: POST LAURENS VAN DER - indisch licht
59645: LAURENTIUS, TH. SAMENST. - Kabinet van Haarlemse gezichten,
69563: LAURILLARD, E. & H.P. SCHIM V.D. LOEFF & B. TER HAAR BZ. & P.M. KELLER V. HOORN [ET AL.]. - LICHTSTRALEN.
59647: LAURILLARD, Dr. E. (Pred. bij de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam) - Rust een weinig. Oudejaarsavond-gedachten. Derde druk.
59648: LAURILLARD, Dr. E. (Pred. bij de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam) - Voor meer dan een leven een twaalftal leerredenen
59646: LAURILLARD, Dr. E. (Pred. bij de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam) - Opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den Bijbel ontleend. Met den gouden eerepenning bekroond door de hollandsche Maatschappeij van fraaije kunsten en wetenschappen in den jare 1874.
41644: LAURILLARD, Dr. E. (Pred. bij de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam) - Voor meer dan een leven een twaalftal leerredenen
5146: LAURILLARD, Dr. E. - Klimop gedachten en beelden des Geloofs proze en Poezy ontleend aan den Christelijke Volks Almanak bijeengebracht met 12 plaatjes
70873: LAURILLARD, E. - Op uw stoel door uw land. Bijzonderheden van vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen. (2e verbeterde en veel vermeerderde druk). Geïll. Soft cover.*Met wapen- en zegelkaarten.
2337: LAURILLARD, Dr. E. (Pred. bij de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam) - Rust een weinig. Oudejaarsavond-gedachten. Derde druk.
1566: LAURILLARD, Dr. E. (Pred. bij de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam) - Opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den Bijbel ontleend. Met den gouden eerepenning bekroond door de hollandsche Maatschappeij van fraaije kunsten en wetenschappen in den jare 1874.
59649: LAVATER, JOHANN CASPAR. - Worte des Herzens.
4207: LAVATER, Joh. Casper (Zurich) - Het uitgelezenste van J C Lavaters werken vertaald door Bernardus BOSCH Bergen op Zoom predikant en lid van verscheidengenootschappen
59651: LAWSON, Thomas - Calvin: his life and Times. By Thomas Lawson. Illustrated. Fourth edition.
7634: LAWSON, Thomas - Calvin: his life and Times. By Thomas Lawson. Illustrated. Fourth edition.
59652: LAYMANN, P. - Theologia moralis in V. lib. partita. Quibus materiæ omnes practicæ, cum ad externum ecclesiasticum, tum internum Conscientiæ forum spectantes, noua methodo ecplicantur. Editio ultima. Accesserunt, nondum in lucem editæ, quæstiones canonicæ de prælatorum ecclesiast. electione, institutione & potestate. De iurisdictione et iudicis ordinarii potestate. De rerum ecclesiasticarum prohibita alienatione. Auctore Paulo Laymann, Societ. Iesu theologo.
59653: LÁZÁR-SCHILTHUIS, Nella - Jos wil een hond. Met illustraties van Bep en Els Thijsse.
12747: LÁZÁR-SCHILTHUIS, Nella - Jos wil een hond. Met illustraties van Bep en Els Thijsse.
44222: LAZONDER, Ds. E.A. - De oude visser
73541: Commisie Landelijke Actie LCJ - Kijk op kerken een overzicht van alle Christelijke Gereformeerde kerkgebouwen aan het eind van de twintigste eeuw
46927: LÉAUTAUD, PAUL - Meningen Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
45563: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - een spiegel des tijds
40200: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem voor ouderen en jongeren uit de Gewesten der Eeuwige Rampzaligheid.
37251: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een A.B.C. door eenen Abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. Derde druk.
43067: LEDEBOER, Abraham(Haastrecht) en ROO, Willem de(Thiel). - Eenvoudig onderwys in de voornaamste waarheden, Welke de Hervormde Kerk naar den woorde Gods belydt, en verdedigt. Door eenen voorstander van dezelve ontworpen, en uitgegeeven door (..) Vierde druk.
3553: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L.G.C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke, gereformeerd leeraar te Middelburg.
35538: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Jezus onder de heidense soldaten. Overdenkingen over Joh. 19:1-5. Naar aanleiding van de tijdsomstandigheden en voornamelijk van de toestand van Gods volk.
34103: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L.G.C. Ledeboer, in leven waardig bij de Gereformeerde Gemeente te Benthuizen. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P.van Dijke, Gereformeerd leeraar te Middelburg.
22458: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - De sabbath Derde druk
25767: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Vijf brieven benevens een vers over de letterhelden onzer dagen.
25786: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - De sabbath. Vierde druk.
25789: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Gedachtenis of het einde eens rechtvaardigen, zijnde een beknopt verhaal van de laatste ziekte en het Godzalig afsterven van den weleerw. zeer gel. heer L. G. C. Ledeboer, in leven Gereformeerd Leeraar te Benthuizen. Tweede druk.
25798: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Het zalig afsterven van eene Christinne, welke Gods oordeelen naderen zag. Vijfde druk.
37271: LEDEBOER, L.G.C. - Een abc door een abéling.
34102: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Sions lof- en treurzangen benevens eenige gelegenheidsgedichten. 1e druk.
19471: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863)the - 's Heeren wegen. Gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar. Zevende druk.
77115: LEDEBOER L G e.a - BRON van Licht en leven gedic hten
39958: LEDEBOER, L.G.C. - Sions lofzangen in benaauwde tijden, door L.G.C. Ledeboer, Gereformeerd leeraar te Benthuizen. (Thans gevangen.)
41466: LEDEBOER L G C Benthuizen red NATZIJL, H. - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer
4728: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L. G. C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke, Gereformeerd Leeraar te Middelburg.
78133: CONVULUUT Bakker D / Ledeboer L G C/ - Gods grote barmhartigheid Huge Rotterdam/een spiegeldezes tids Leiden B de Kler / Geestelike lofzngen voor kinderen Grvenhage Golverdingen / Sions lofzangen LeidenB de Kler /
59660: LEDEBOER L G C door LANDWEHR, J. H. pred te ROTTERDAM - L. G. C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst. 1e druk
19618: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem van ouderen en jongeren, welker ziel meestal plotseling en zonder bewustheid naar de ontzaglijke eeuwigheid verhuisd zijn, aan hun overgebleven betrekkingen. Vierde druk. Met kleurenlitho's
19619: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een ABC door een abeling. Overdenkingen over 2 Timotheus 3 vs. 1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. 1845.
3255: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L. G. C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke, Gereformeerd Leeraar te Middelburg.
2361: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Jezus onder de Heidensche soldaten. Overdenking over Joh. 19: 1-5. Naar aanleiding der tijdsomstandigheden en van den toestand van Gods volk.
45121: LEDEBOER L G C Benthuizen red NATZIJL, H. - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer 3 dln
45885: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - 's Heeren wegen gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar.
33530: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een brief over de rechtvaardigmaking des Zondaars voor God. Met een voorwoord door P. Los.
46530: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Pastorale brieven voorzien met een inleiding van dr H Florijn
33381: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem voor ouderen en jongeren. uit de gewesten der eeuwige rampzaligheid.
42506: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een brief over de regtvaardigmaking des zondaars voor God. Met een voorwoord door P. Los, Gz. Behelzende eenige bijzonderheden uit zijn wel-eerw. leven en sterven. Derde druk.
319: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een ABC door een Abeling. Overdenkingen over 2 Timotheus 3 vers 1-5.
59698: LEDEBOER, L.G.C. - Sions lofzangen in benaauwde tijden, door L.G.C. Ledeboer, Gereformeerd leeraar te Benthuizen. (Thans gevangen.)
28897: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een brief over de rechtvaardigmaking des zondaars voor God, door L.G.C. Ledeboer, in leven Gereformeerd leraar te Benthuizen. Met een voorwoord van P.Los Gz. Behelzende enige bijzonderheden uit Z.WelEerw. leven en sterven.
73506: LEDEBOER L G C Benthuizen red NATZIJL, H. - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer deel 1
21773: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem voor ouderen en jongeren uit de Gewesten der Eeuwige Rampzaligheid.
21785: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Sions breuken groter dan de zee. Drie belangrijke onuitgegeven brieven.
25107: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Het zalig afsterven van een Christin die Gods oordelen zag naderen. Medegedeeld en uitgegeven dor Ds. L.G.C. Ledeboer in leven bedienaar van het H. Evangelie te Benthuizen.
29190: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Het zalig afsterven van eene christinne welke Gods oordeelen naderen zag. Medegedeeld en uitgegeven door L.G.C. Ledeboer, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Benthuizen. Zesde druk.
13926: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een ABC door een Abéling. Overdenkingen over 2 Timotheus 3: 1-5. Met toepassing op de tijdsomstandigheden..
78410: COP{INGA ORBO Midwoda an de Leek (1700-1776) - Her gelovw ende hope de kerke des n testaments beleden betoogt ende aengedrongen oftede 23 psalm in haerverbandt verklaert in hare waerheit en gepastheit vertoont ende ter oefening van godtsaluigheit op het gemoedt toegeeigent
41596: LEEMAN, Cor Ria - Sterrenvegertje. Illustratie: Gijs Mertens.
59703: LEENDERTSE, B. - Milieu en natuur - bundel gedichten.
59704: LEENDERTZ Jr, Dr. P. - Het ,,Wilhelmus van Nassouwe''. Met verklaring en historische toelichting.
59705: LEENDERTZ, W. - Gods Woord in mensenhanden.
13934: LEENDERTZ, W. - Gods Woord in mensenhanden.
59707: LEENMANS, Ds. H.A.Herv Pred - De Grote Onbekende en hoe Hij zich openbaarde. Tiental leerredenen.
26466: LEENMANS, Ds. H. A. (in leven Hervormd pred.) - Het heil is des Heeren. Viertal leerredenen door ds. H.A. Leenmans, Ned. Herv. pred. te Delft.
1197: LEENMANS, Ds. H. A. (in leven Hervormd pred.) - De grote Onbekende en hoe Hij Zich openbaart. Tiental leerredenen.
77455: LEENT, F.H. VAN - BLIJDE JEUGD
77456: LEENT, F.H. VAN - Bezint eer gij begint
77770: J. LEERSSEN - De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland 1806-1890 2e druk
45874: VOORTHUYSENS. MARCHIE DU DS. Predikant der oud. Geref. Gemeente te Leersum. - Het ware, bevindelijke wonder der vrije genadein een zondaresverheerlijkt Eenvoudige bekerings- geschiedenis , die God gehouden Weduwe Vervat gewoond hebbende en overlevende te Amorongen 20 Maart 1953 Uitgeven op verzoek van de overledene door Marie Reede die haar de laatste 12 en een half jaar verzorgd heeft.
75138: VOORTHUYSENS. MARCHIE DU DS. Predikant der oud. Geref. Gemeente te Leersum. - de zoon van BORNIA leven en werk van ORTHUYSENS. MARCHIE DU DS 2edruk
78307: LEEUW, Isaak de (laatst predikant te Rotterdam) - Het geloof in deszelfs aard en vrucht verklaard, de beminlijke verpligting daar toe uit het evangelie aangedrongen, en tegen de bedenkingen; zoo van 't vleeschlijk vernuft, als van heilbegerige doch bekommerde zielen, gestaafd en verdedigd. In eenige leerredenen, nagelaten door wijlen den Wel-Eerw. Heere Isaak de Leeuw, laatst predikant te Rotterdam. Met een voorwoord van G.J. Nahuys, Amsterdam. 7e druk. Met privilegie.
46165: Leeuw - Barmhartigheid in Bethesda
59711: LEEUW, G. VAN DER - Beknopte geschiedenis van het kerklied met medewerking K.Ph. Bernet Kempers. .
59712: LEEUW, Prof. Dr. G. van der - De godsdiensten der wereld. Tweede druk. Deel I: 549 blz. Deel II: 546 blz.
35542: LEEUW, Isaak de (laatst predikant te Rotterdam - Het geloof in deszelfs aard en vrucht verklaard, de beminlijke verpligting daar toe uit het evangelie aangedrongen, en tegen de bedenkingen; zoo van 't vleeschlijk vernuft, als van heilbegerige doch bekommerde zielen, gestaafd en verdedigd. In eenige leerredenen, nagelaten door wijlen den Wel-Eerw. Heere Isaak de Leeuw, laatst predikant te Rotterdam. met voorwoord vand G.J. Nahuys Amst 2e druk. Met privilegie.
43489: LEEUW, AART VAN DER. - De kleine Rudolf. 8e druk ; 1949;
43492: LEEUW, AART VAN DER. - Ik en mijn speelma 15e druk; g
5100: LEEUW, Isaak de (laatst predikant te Rotterdam) - Het geloof in deszelfs aard en vrucht verklaard, de beminlijke verpligting daar toe uit het evangelie aangedrongen, en tegen de bedenkingen; zoo van 't vleeschlijk vernuft, als van heilbegerige doch bekommerde zielen, gestaafd en verdedigd. In eenige leerredenen, nagelaten door wijlen den Wel-Eerw. Heere Isaak de Leeuw, laatst predikant te Rotterdam. met voorwoord vand G.J. Nahuys Amst 7e druk. Met privilegie.
30110: LEEUW, Aart van der - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis. 8e druk.
78211: GENT A Ds G M de Leeuw - TROUW van de God van Bethel Honderd jaar Gereformeerde GemeenteRidderkerk 1910-2010
4012: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De godsdienstige Christen. In zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. denderde druk
3238: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - Des godsdienstige Christens, in zyn gedrag by kranken; ende hem zelve bereydende tot een zalig sterven. Met een vertoog, van de gelukzalige staat der gelovigen, na dit leven; en hoe daar toe te komen. Vertoont uyt verscheyde uytgelezene plaatsen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Derde en laatste deel. Den 2e druk.
46820: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen achte drukdruk. WAARBIJ De wedergeboren christen, ofte een verhandeling van de geestelyke vernieuwinge des mensche. Waar in die bestaat, hoe nodig zy is ter zaligheid; en wat verpligting dezelve op hun legt, om door een dankbare erkentenis God te verheerlyken. Den negende druk.
41433: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De godsdienstige Christen. In zyn Gedrag en Wandel, Zoo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen, Ende in allerley gelegentheeden, Met Bygevoegde Waarschouwinge, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede deel. Door (...) vijfde druk
59721: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt, Door een Schriftmatige Verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge, en byzonder voor Jonge Heylzoekende Christenen en Zwak Gelovigen, Door N.S.V.L. Met eene Voorreeden van Bernhard Sandyk, Bedienaar des Goddelyken Woordts in 's Gravenhage. Den derde Druk.
38608: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - Des godsdienstige Christens, In zyn Gedrag by Kranken; Ende hem zelve bereydende tot een zalig sterven. Met een vertoog, van de gelukzalige staat der Gelovigen, na dit leven; en hoe daar toe te komen. Vertoont uyt verscheyde uytgelezene Plaatsen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Derde en laatste deel. Door (...) Den Derde druk
38609: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De godsdienstige Christen. In zyn Gedrag en Wandel, Zoo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen, Ende in allerley gelegentheeden, Met Bygevoegde Waarschouwinge, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede deel. Door (...)
38607: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - Des Godsdienstigen christens betragtingen In zyn eenzaamheyt, Vertoont in de Verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsen. Tot opwekking, bestiering en vertroosting. Door N.S.V.L. Tweede druk.
3761: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt. Door een schriftmatige verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge en byzonder voor jonge heylzoekende christenen en zwak gelovigen. Met eene voorreeden van Bernhard Sandyk, bedienaar des Goddelyken Woordts in 's Gravenhage. Tweede druk
3762: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De bevestigde Christen. Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van uyterlyke belyderen en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgelezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Den vierde druk.
69560: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De godsdienstige Christen. In zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. den vierde druk
3077: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De godsdienstige Christen. in zyn gedrag en wandel, zo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen. Ende in allerley gelegentheden, met bygevoegde waarschouwingen, tegen ligtveerdig oordeelen, zelv-bedrog, ende geveynstheyt. Vertoont uyt verscheyde uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.tweede deel Den vierde druk.
75223: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - Des godsdienstige Christens betragtingen in zyn eenzaamheyt. Vertoont in de verhandeling van verscheydenen uytgeleezenee schriftuurplaatsen. Tot opwekking, bestiering en vertroosting.
27381: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen. Negenden druk.
40129: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De bevestigde Christen, Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van Uyterlyke Belyderen, en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgeleezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Door (...)
76323: HOLST Johhjannes 1640-1691 LEEUWARDEN - Voorbereydingen tot den Messias, komende in het vleesch. handelt worden de Beloften Adam Abrahan ende David gedaan Als ook de CEREMINIEN PROPHETYEN en Het verval des JODENMDOMS onderde Heydenen Misgaders van de OPERSONEN Johannes de Dooper Simion Elesabeth Maria Zacharinus Enghelen Herderen Anna en hare lofzangen Alles geright totdeware godzaligheyd
26843: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen zevende druk.
33975: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt, Door een schriftmatige verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge en byzonder voor jonge heylzoekende christenen en zwak gelovigen. (...) Den Vyfden Druk.
74855: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De godsdienstige Christen. in zyn gedrag en wandel, zo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen. Ende in allerley gelegentheden, met bygevoegde waarschouwingen, tegen ligtveerdig oordeelen, zelv-bedrog, ende geveynstheyt. Vertoont uyt verscheyde uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.tweede deel Den vierde druk.
63409: PETERS W Leeuwarden - De uitbreiding van het onderwijsboekje bij in den Godsdienstb door A Brink Leeuwarden den 1 april 1838 door W Prins
38606: LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) - De godsdienstige Christen. In zynen Aart, en in zyn Gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, Vertoont uyt verscheyden Uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Door N.S.V.L. Den tweeden Druk
70430: LEEUWE van J D - UITLEG vann de berijmde Psalmen
73022: LEEUWEN, J. D. van - in Uw spoor Bijbels dagboek voor kinderen
13228: LEEUWEN, P. A. van - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper.
31040: LEEUWEN, W. van (godsdienstonderwijzer te Vriezenveen-Schoonderwoerd-Drodrrecht - Bijbellezingen over het boek Jona.
39676: LEEUWEN, G. W. van Haaften - De Bijbel in de Statenvertaling Toen en Nu
39353: Leeuwen, Jacob van Pz. - En aldaar zal geen nacht zijn. Zestal keurige leerredenen over verschillende teksten.
41215: LEEUWEN, Prof. Dr. J.A.C. van. Hoogleraar te Utrecht. - Voorwerpelijke en onderwerpelijke prediking. Referaat, gehouden op de 13e jaarvergadering van den Geref. Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Ned. Herv. (Geref.) Kerk.
59759: LEEUWEN, W. van - Weest in geen ding bezorgd. Biddagpredikatie voor het gewas. Over Philippenzen 4:6.
59749: Leeuwen, Jacob van Pz. - En aldaar zal geen nacht zijn. Zestal keurige leerredenen over verschillende teksten.
59751: LEEUWEN, JACOB van - Eenige mededeelingen omtrent de bekeering en de roeping Gods tot het predikambt van Jacob van Leeuwen Pzn. in leven leeraar bij de vereeniging van Gereformeerden te utrecht en elders door hemzelve geschreven, alsmede van zijn arbeid, ziekte, sterven en begrafenis door eenige vrienden opgeteekend en bijeengebracht.
59753: LEEUWEN, P. A. van - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper.
59754: LEEUWEN, PETRA van - De vrouwen van de SGP - 10 gesprekken met SGP Vrouwen
59758: LEEUWEN, W. van - de aanstaande benaauwtheid der tijden en hare beleving
59736: LEEUWEN, A.P. VAN - 2 x 2 = 5 Merkwaardige uitkomsten van cijfer- en getallencombinaties. Rekenkundige raadsels, vreemde vraagstukken, goocheltoeren met cijfers, toovervierkanten, paradoxen enz. Bewerkt naar de Fransche uitgave van Gaston Boucheny. Tweede druk.
40919: LEEUWEN-VAN HAAFTEN, G.W. VAN - Kerstfeest voor Daantje
19466: LEEUWEN, W. van - Jezus gebonden tot losmaking van zijn volk. Lijdenspredikatie.
28069: LEEUWEN- van HAAFTEN, G.W. - paniek in de tunnel
40178: LEEUWEN, Jacob van - Vijfde vijftal leerredenen. Afgeluisterd en opgetekeend door C. Lagendijk te Delfshaven.
75643: LEEUWEN Pzn., Jacob van (1845-1913, Aalsmeer-Utrecht) - Heidelbergsche Catechismus verklaard in beluisterde en aangeteekende predikatiën. Deel 2: 575 blz.
59747: LEEUWEN, J.A. van - Niets dan Christus. Herdenkingsrede, uitgesproken 4 maart 1917, ter gelegenheid zijner 25-jarige ambtsvervulling. De opbrengst dezer uitgave komt ten voordeele van de Ned. Herv. Kerk te Bloemendaal.
59760: LEEUWEN, W. van. - Een waardige Feestviering Tijdwoord over Psalm 81 : 9 op het 40-jarig Regeeringsjubileum van H. M. de Koningin
59761: LEEUWEN, W. van - Het biduur van een godvreezenden koning. Overdenking over psalm 32 : 5b.
59762: LEEUWEN, W. van (godsdienstonderwijzer te Vriezenveen-Schoonderwoerd-Drorrecht - GODS weldadigheden herdacht in het midden zijns tempels tijdwoord naar aanleiding van de herdenking van WILLEN van Oranje over psalm 48vers 10 23 april 1933
59764: LEEUWEN, W. VAN Godsdienstonderwijzer - Een gang bij nacht. Oefening over Nehemia 2:12-13b.
59771: Leeuwen-van Haaften, G.W. van - Spoorloos
59742: LEEUWEN, E.J.H. van - Die het leest, merke daarop. uitlegging van het boek Daniël. Die het leest, merke daarop. uitlegging van het boek Daniël. E.J.H. van Leeuwen. V.D.M. te Arnhem.
59741: LEEUWEN, E. van (red.) - Ethiek tussen hemel & aarde. Essays over de theologie en ethiek van H.M. Kuitert. met medewerking van ton van den Beld, Theo de Boer, Pieter Holtrop, Harry Kuitert, Evert van Leeuwen, Gerrit Manenschijn, Bert Musschenga, Hans Reinders, Lieke Werkman
59737: LEEUWEN, Dr. C. van - Hosea.
44259: LEEUWEN Pzn., Jacob van (1845-1913, Aalsmeer-Utrecht) - Heidelbergsche Catechismus verklaard in beluisterde en aangeteekende predikatiën.
44549: LEEUWEN, W. van - Het biduur van een godvreezenden koning. Overdenking over psalm 32 : 5b.
33496: LEEUWEN, W. van - Weest in geen ding bezorgd. Biddagpredikatie voor het gewas. Over Philippenzen 4:6.
45591: LEEUWEN, M. van (predikant te Garderen op de Veluwe) - De ware geestelijke vrijheid. Leerrede over Joannes 8: 34-36 door M. van Leeuwen (predikant te Garderen op de Veluwe) Negentiende twaalftal, No.1
25473: LEEUWEN, J.A. van - Niets dan Christus. Herdenkingsrede, uitgesproken 4 maart 1917, ter gelegenheid zijner 25-jarige ambtsvervulling. De opbrengst dezer uitgave komt ten voordeele van de Ned. Herv. Kerk te Bloemendaal.
25488: LEEUWEN Pzn., Jacob van (1845-1913, Aalsmeer-Utrecht) - Keurstoffen. Eerste deel (25 leerredenen). Afgeluisterd en opgeteekend door C. Lagendijk te Delfshaven.
31949: LEEUWEN, E.J.H. van - Die het leest, merke daarop. uitlegging van het boek Daniël. Die het leest, merke daarop. uitlegging van het boek Daniël. E.J.H. van Leeuwen. V.D.M. te Arnhem.
73453: LEEUWEN. W.S. - Eirene in het Nieuwe Testament (Een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche literatuur)
59743: LEEUWEN, H van - ZEFANJA : verklaring van een bijbelgedeelte
59744: LEEUWEN, H. van - ZEFANJE : verklaring van een bijbelgedeelte
59746: LEEUWEN, J. van - Eerste zestal afgeluisterde pedikatiën gesproken door J. van Leeuwen Pzn. te Gouda en opgeteekend door A.C. van der Star te Waddinxveen.
21857: LEEUWEN, Ds. D. van - Afscheids- Bevestigings- en Intredepredikaties.
43752: LEEUWEN, W. L. M. E. V. (VERZAMELD EN INGELEID DOOR) - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren.
29174: LEEUWEN, W. van - de aanstaande benaauwtheid der tijden en hare beleving
43009: LEEUWEN, W. van. - Een waardige Feestviering Tijdwoord over Psalm 81 : 9 op het 40-jarig Regeeringsjubileum van H. M. de Koningin
39429: LEEUWEN, W.H. van. - De geestelijke geneeskonst, bevattende raad tegen den dood en middelen tot een eeuwigdurende gezondheid, van den eenigen Medicijnmeester der ziel, J.C.
59774: LEHMANN, K.B. / NEUMANN, R.O. - Atlas und Grundriss der bakteriologie und Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik. Teil I: Atlas von Prof. Dr. K.B. Lehmann, Direktor des Hygienischen Institutes in Würzburg und Prof. Dr. Med. et Phil. R.O. Neumann, Direktor des hygienischen Institutes in Giessen. 5. umgearbeitete und vermehrte Auflage. (13) 80 Tab. 1910 Teil II: Text. (15) 495 blz.
77597: BOOGAARD R Pred Gerrf Gem te Leiden - de parel van grote waarde 52 meditaties
73533: LEIDEN - Album scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MCMXL-MCMLXXIV
1710: N.N.Ned Herv Pred te LEIDEN - Het verkorte Leidsche vraagboekje, vooral ten gebruike op winter-katechizatiën. Tiende druk.
73156: WINTERDINK J H LEIDEN - Haarlemsche almanak voor het jaar .1901.. : aanwijzende de voornaamste jaarmarkten, kermissen, paarden-, vee- en andere markten in het Koninkrijk der Nederlanden, benevens de watergetijden, verduisteringen, de op- en ondergang van zon, maan enz. : berekend op de middagcirkel van Amsterdam de sterrenkundige berekeningen zijn opgemaakt doot J H WILTERDINK Obsevator aan Rijks Srerenwacht te LEIDEN
69994: Gerf Gem Leiden - Onderzoekr de schriften 50 jaar jeugsdvereniging Gerformeerde Gemeente leiden
73157: WINTERDINK J H LEIDEN - Haarlemsche almanak voor het jaar .1902.. : aanwijzende de voornaamste jaarmarkten, kermissen, paarden-, vee- en andere markten in het Koninkrijk der Nederlanden, benevens de watergetijden, verduisteringen, de op- en ondergang van zon, maan enz. : berekend op de middagcirkel van Amsterdam de sterrenkundige berekeningen zijn opgemaakt doot J H WILTERDINK Obsevator aan Rijks Srerenwacht te LEIDEN
69397: ZIJLSTRA JAN (levensstroom leiderdorp - Ontmoetingen met JEZUS de Genezer
26796: LEIGHTON Aartsbisschop - BONNET, L. - Het leven des Christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet. Eerste deel: (28) 292 blz. Waarbij geb.: Tweede deel: 342 blz.
3956: LEIGHTON Aartsbisschop - BONNET, L. - Het leven des Christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet. Eerste deel: (28) 292 blz. Waarbij geb.: Tweede deel: 342 blz.
40524: LEIGHTON (Aartsbisschop) / BONNET, L. - Het leven des Christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet. Eerste deel: (28) 292 blz. Waarbij geb.: Tweede deel: 342 blz.
75376: LEIH, H.G. (KAMPEN) - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-199).
32275: LEIH, H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994.
59778: LEIH, H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994.
51317: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken april 1938 no 4
51315: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken met de G J thiemeprijsvraag April 1939 no 4
51316: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken februarie nummer 1940
59780: LEIKER, Sjoerd - De laatste man.
11907: LEIKER, Sjoerd - De laatste man.
59782: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der christelijke kerk, voor katechizatieën en huisgezinnen. Vrij naar het Hoogduitsch van W. Leipoldt. Door G.W. Sannes, predikant te Oostwold. Nagezien en aangevuld door P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen. Zevende, op nieuw verbeterde en vermeerderde druk.
59781: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der Christelijken kerk. Voor Katechizatieën en huisgezinnen. Van W. Leipoldt. Door G. W. Sannes, Predikant te Oude Pekela. Met een voorbericht van P. Hofstede de Groot, Hoogleraar te Groningen. Vijfde, op nieuw verbeterde en vermeerderde druk.
7445: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der Christelijken kerk. Voor Katechizatieën en huisgezinnen. Van W. Leipoldt. Door G. W. Sannes, Predikant te Oude Pekela. Met een voorbericht van P. Hofstede de Groot, Hoogleraar te Groningen. Vijfde, op nieuw verbeterde en vermeerderde druk.
29793: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der christelijke kerk, voor katechizatieën en huisgezinnen. Vrij naar het Hoogduitsch van W. Leipoldt. Door G.W. Sannes, predikant te Oostwold. Nagezien en aangevuld door P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen. Zevende, op nieuw verbeterde en vermeerderde druk.
59786: LEKKERKERKER, Dr A.F.N. - Oorsprong en funktie van het ambt.
26538: LEKKERKERKER, A.F.N. - Gesprekken over de Heidelberger. Door dr. A.F.N. Lekkerkerker, hoogleraar te Groningen. 2e druk.
59787: LELIMAN-BOSCH, M. E. / PLOEG-DEGGELLER, C. J. W. van der - Onderhoud van huis en huisraad. 12e druk.
47639: Lelys, J.J - Het avontuur van een Chinees met platen
59791: LEMS, L. - de fietas van josje en joosje illus Corrie vannden Baan
38066: LEMS, L. - Dom Fikje.
31417: LENGKEEK, F. - Zalig! - Wie?
59792: LENGKEEK, F. - Zalig! - Wie?
59793: LENGKEEK, F. - Zalig! Wie?
32756: LENGKEEK, F. - Zalig! Wie?
70074: SARIS LENI - Van Raalte triologie
70076: SARIS LENI - Geluk reikt over triologie tussen eb en vloed-Duizend zomers-geef mij vandaag en iedere dag
70077: SARIS LENI - De kinderen van Loraine triologie Winterreismet Joel-Gesloten schakels0- Weg van Wolkensteyn
70079: SARIS LENI - Liefde in de hoofdrol triologie de zesde reigenote-premiere voor twee en Vogel,zing mijn lied
12687: IPPEL BREEDVELD lenie - Joekeltjes zwerftocht. 2e druk. Illustraties door Jaap Kramer.
77154: IPPEL BREEDVELD LENIE - Jorkeltje gaat varen
73095: IPPEL-BREEDVELD LENIE - Wim en Kim, zesde druk
41287: LENNEP, Mr. J. van - Elizabeth Musch - Romantische werken
41282: LENNEP, Mr. J. van - Onze Voorouders - Romantische werken
41283: LENNEP, Mr. J. van - Novellen
41284: LENNEP, Mr. J. van - De Pleegzoon - Romantische werken
59796: LENNEP, MR J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland [Door Mr J. van Lennep aan zijne kinderen verteld] 1-2 en 3e stuk
59797: LENNEP, Mr. J. van - Ferdinand Huyck, met illustraties naar tekeningen van D. Bles
35673: LENNEP, Mr. J. van - Ferdinand Huyck, met illustraties naar tekeningen van D. Bles

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9