Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23259961: [National Committee for the Commemoration of the Hugo Grotius' Quatercentenary: R. Feenstra, chairman]. - Hugo Grotius : a great European, 1583-1645 : contributions concerning his activities as a humanist scholar.
%2392626: [Pougoué, Paul-Gérard (ed.)]. - Droit à la démocratie en Afrique centrale.
%23163358: [Moors, B.P. (voorzitter) & A. Verschoor W. Lz. (secretaris)] - Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 2 Mei 1907, no. 45, tot onderzoek van de wenschelijkheid der wederinvoering van een Rijkstoezicht op de weegwerktuigen.
%23230874: [Katholijken Priester]. - Godsdienstige mengelingen en stichtende dichtstukjes.
%23279581: [Cremers, Epimachus] - Erreurs ou sophismes? À propos des brochures d'un diplomate belge et de m Garcia de la Vega sur le barrage de l'Escaut oriental,.
%2321564: - Rapport van de commissie territoriale decentralisatie.
%2378882: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft, 1543-1935.
%232156: [Netherlands International Law Review]. - Five hundred years since the rediscovery of the Americas : [essays published in the Netherlands International Law Review 1992, volume XXXIX, issues 1 and 2].
%2385429: [Statistisch Instituut]. - Bijdragen van het Statistisch Instituut Jaargang 1-3, 5 & 6.
%2385445: [Le Comité d'Etudes]. - Le sucre : perspectives économiques.
%23230527: - Award of Her Britannic Majesty's Government pursuant to the agreement for arbitration (compromiso) of a controversy between the Argentine Republic and the Republic of Chile concerning the region of the Beagle Channel.
%23291034: [Staatscommissie voor de Herziening van de Woningwet]. - Verslag van de Staatscommissie voor de Herziening van de Woningwet.
%23282522: [Korea, North]. - Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea : adopted at the First Session of the Fith Supreme People's Assembly of the Democratic People's Republic of Korea. Dezember 27, 1972.
%23289546: [Jousse, Daniel]. - Commentaire sur L'Ordonnance du commerce, du mois de mars 1673.
%23289552: [Nederlandsche Spoorwegen]. - Officiëele Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen : 15 mei 1928.
%23292146: [Nederlnad]. - Rijnvaartpolitiereglement 1983.
%23291019: - Handboek gestorte ladingen (Herziene editie 1995), inclusief Amendments BC Code.
%23291020: - Handboek gevaarlijke stoffen. (2000 editie).
%23230715: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Pactus legis Salicae. Teil I-1 : Einführung und 80-Titel-Text. Teil I-2: Systematischer Text. Teil II-1: 65 Titel-Text. Kritische Textausgabe mit nachstehender, hochdeutscher Übersetzung. Teil II-2: Kapitularien und 70-Titel-Text. Kritische Textausgabe mit nebenstehender, hochdeutscher Übersetzung. Enthält auch Register mit Glossar und Synopsis.
%23173993: - Diplomatic conference on the travel contract (C.C.V.) : Brussels, April 1970 : texts drawn up by the conference : summary records : documentation.
%23290525: [Heinisch, Barbara ... [et al.]] - Aktion im Fundatie Kunsthaus Amsterdam am 8. September 1979.
%23420: - The Sino-Japanese negotiations of 1915 : Japanese and Chinese documents and Chinese official statement.
%23281659: [Hector, Mireille & Martine Jellema (eds.)]. - Protecting civilians in 21st-century warfare : target selection, proportionality and precautionary measures in law and practice.
%23287139: [Aubé, Philippe-Ambroise]. - Appel aux amis de la science sur l'explication des phénomènes planétaires par le mouvement de la matière subtile, en conséquence dela matière subtile, en conséquence du ternaire de l'antiquité et de son système du monde.
%23287140: [Ernst, Herzog zu Sachsen, Julich, Cleve und Berg]. - Herzogliche Sachsen-Gothaische Oberconsistorial-Sporteltare vom 29ten Julius 1791.
%23261594: - Jaarboek compendium voor de jaarrekening : editie 2011
%2378344: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Leges Anglo-Saxonum 601-925
%23230521: [Antarctics]. - Proceedings of the sixth Symposium on Antarctic Logistics and Operations, Rome, Italy 29 to 31 August 1994 conducted by Standing Committee on Antarctic Logistics and Operations (SCALOP) of the Council of Managers of National Antarctic Programs (COMNAP) in conjunction with the XXIII Meeting of the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR).
%23244616: [Horst, K. van der ... et al.]. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
%23280073: [Deutschland, Auswärtigen Amst]. - Die Auswärtige Politik der Bundesrepublik Deutschland.
%23258461: - What life was like when longships sailed : Vikings AD 800-1100
%23230946: [Marsella, Dominicus Antonius]. - De beato Hippolyto Galantinio auctore sodalitatis doctrinae christianae in urbe Florentia commentarius.
%23292464: [Ministerie van Justitie]. - Algemeen Politie-Blad van het Koninkrijk der Nederlanden. 29e Jaargang, 1880.
%23232285: [Flammarion, Ernest]. - Les colonies françaises.
%23232303: [Kamerbeek, Liesbeth ... et al. (red.)] - De gebeeldhouwde kop : de ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van Middeleeuwen tot heden.
%23258221: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Schwabenspiegel: Kurzform. I: Landrecht. II: Lehnrecht.
%23283147: [Railways]. - Gids voor de spoorwegtentoonstelling De trein 1839-1939, Frederiksplein Amsterdam, 8 september t/m 1 october 1939.
%23283130: [FRANCE, Railway timetable]. - Livret-Chaix mensuel : Chemin de fer d'Orléans et lignes diverses en correspondance.
%23232378: [Sliedrecht]. - Sliedrecht : rapport in opdracht van het Gemeentebestuur uitgebracht door het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland en het Instituut voor Stad en Landschap van Zuid-Holland.
%23292446: [Code Napoleon]. - Code Napoléon du 3 Septembre 1807. Publié de nouveau, conformément à l'édition officielle.
%23288343: [Association des sociétérs chorales d'Alsace]. - Programme officiel du premier concours national et international de chant, organisé par l'Association des sociétés chorales d'Alsace à Mulhouse (Haut-Rhin), les 3, 4 et 5 juin 1922 (Pentecôte), sous le haut patronage du président de la République, M. Alexandre Millerand.
%23221569: [Court, Johan de La]. - [V.H.]. Consideratien van staat, ofte politike weeg-Schaal.
%23292407: [Fokker]. - Fokker-vliegtuigen voor de Militaire Luchtvaart.
%23289805: [Legal dictionary]. - Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; : behelzende al het geen, door de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de edele groot mog. heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is. Alsmede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden.
%23225443: [Klein Essink, Selma] - Visible language : Tentoonstellingscatalogus drukkerij Mart. Spruijt, Amsterdam].
%2331026: - PFLP : guerilla in Palestina.
%2355467: [Société suisse des Juristes]. - Recueil de travaux : publié à l'occasion de l'Assemblée de la Société suisse des Juristes à l'occasion de sa 80ème Assemblée générale [les 7, 8, 9 septembre 1946, à Neuchatel].
%23289843: [France], - Les six codes : précédés de La Charte constitutionnelle et du Tableau des distances.
%23232663: - Reichs-Gesetz-Blatt. 1. Stück, 29. September 1848 bis 18. Stück, 7. Juni 1849.
%23289924: [Bernardus de Porto]. - Ordo officiorum ecclesiae lateranensis.
%23260704: [Geveke, Henk ... et al.] - Brandweer en vrijwilligers.
%23286258: [Amsterdam]. - Ceremoniboek van de regeering der stad Amsteldam.
%2320507: - Federal Criminal Code and Rules : 1996 Edition.
%23286342: [Andriessen, Pieter Jacob]. - Adolf, of de verloren zoon : een Nederlandsch verhaal uit het begin der vorige eeuw.
%23290361: [Pakistan]. - The constitution of the Islamic Republic of Pakistan : [proclaimed 23.03.1956].
%23292086: E.H.V.D.E.D. - Verzameling van voorteekenen die gewoonlijk de veranderingen des weders voorafgaen gevolgd van regelen om uyt de bewegingen van den barometer, en den thermometer de waerschynlykste afwisselingen van hetzelve te voorspellen ...
%23246245: [Engert, D.W.] - Uitboezeming, bij gelegenheid der vijf en twintigste verjaring van mijn regentschap van het Burger-weeshuis dezer stad.
%23278146: - Wat is dialectisch materialisme?
%23196658: [Richard, Birgit, Robert Klanten, & Stefan Heidenreich (eds)]. - Localizer 1.3 : icons.
%23290030: [Indonesia]. - Miscellaneous documents covering the period January 1948 - June 1948, in connection with the truce agreement and the Eighteen Renville Principles.
%23287512: [Bataafsche Republiek]. - Berigt wegens het Wetgevend Ligchaam en den Staatsraad der Bataafsche Republiek : mitsgaders de respective Hooge Collegiën en Bureaux daartoe specteerende : als mede wegens het departementaal bestuur en gerechtshof van Holland : de raad der gemeente en schepenen van Den Haag : Alles respectivelyk met de benaamingen der Leden daar in sessie hebbende, derzelver Ministers en Beampten, met aanwyzing hunner woonplaatsen [...] : Verbeterd voor den jare 1806.
%23286821: - Werkboek staatkunde. Eerste druk.
%23290126: [Paris conference, 1946]. - Recueil des documents de la conférence de Paris : Palais de Luxembourg, 29 juillet - 15 octobre 1946.
%23202513: - De zegelbelasting, toegepast op de stukken der rekenpligtige ambtenaren; op de acten en overeenkomsten, attestaties en verklaringen; op de rekeningen, declaratien, quitancien, ordonnancien, mandaten, betaalsrollen, assignatien en betaalbaarstellingen : handboekje ten gebruike van ambtenaren van algemeene-, provinciale-, plaatselijke- en openbare besturen, collegien en instellingen, inzonderheid voor griffiers, secretarissen, ontvangers, thesauriers, penningmeesters, rentmeesters, enz.
%2392295: - Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 26sten Juli 1923 en den 19den September 1923.
%23202676: - The United Nations and the advancement of women, 1945-1996.
%23202678: - Actes du IIe congrès international de criminologie (Paris-Sorbonne, septembre 1950) = Proceedings of the IInd international congress on criminology = Actas del IIo congreso internacional de criminologia. [Tome] V: Médecine légale, science pénitentiare, police technique et scientifique.
%23233496: - Aanwijzing van middelen, om zonder staatsbankeroet of incometax, de bestaande tekorten te dekken en jaarlijks vier millioen af te lossen.
%23233500: [P.W.L.]. - Bijdragen tot bekendmaking van de voornaamste zaken van den handel, der Nederlanden, en van dien van Hamburg, opgehelderd door de berekening der meeste artikelen welke van Amsterdam naar Hamburg en van Hamburg naar Amsterdam gezonden worden, ook door den effecten-handel en de wissel-arbitrage over beide plaatsen.
%23233530: [Vollenhoven, C.] - Instructie voor de ijkers van het vaatwerk.
%2332982: - [Gedenkboek] Nederlandsche bond van boekbinderspatroons, 1909-9 maart-1934.
%23292341: [Duquesne, Antoine (ed.)]. - Le juge de cassation en Europe : [actes du colloque du 10 mars 2011 organisé par l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la Société de législation comparée et l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, à l'occasion du vingtième anniversaire de l'Association européenne des barreaux des cours suprêmes]
%23245375: - Handboekje ten dienste van de Rijksveldwacht.
%23290218: [Mathematical Center Amsterdam]. - MC publications 1946-1971. Part 1 : Bibliography and author index; Part 2 : KWIC index.
%23290246: [Mathematisch Centrum Amsterdam]. - Vakantiecursus 1981 Mathematisch Centrum : oriëntatie op informatica.
%23290247: [Mathematisch Centrum Amsterdam]. - Vakantiecursus 1982 Mathematisch Centrum : wiskunde in het vrije veld : golfverschijnselen.
%23290248: [Mathematisch Centrum Amsterdam]. - Vakantiecursus 1979 Mathematisch Centrum : nieuwe toepassingsgebieden van de wiskunde (economie, sociale wetenschappen, biomathematica en linguistiek).
%23290250: [Mathematisch Centrum Amsterdam]. - Vakantiecursus 1973 Mathematisch Centrum : abstracte informatica.
%23290249: [Mathematisch Centrum Amsterdam]. - Vakantiecursus 1977 Mathematisch Centrum : Mathematische logica (algoritmen en hun beperkingen).
%23290251: [Mathematisch Centrum Amsterdam]. - Vakantiecursus 1978 Mathematisch Centrum : meetkunde : van kunst tot kunde, vroeger en nu.
%23290255: [Pannenborg, A.E. ... [et al.]. - Workshop strategisch onderzoek in informatica en wiskunde : september 1988.
%23290257: [Wemelsfelder, P.J. ed.]. - Rapport Deltacommissie. Deel 4 : Bijdragen III: Mathematisch Centrum. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging.
%23292318: [Amsterdam]. - Algemene bepalingen voor erfpacht van de gemeente Amsterdam : verzameling van de algemene bepalingen waaronder gronden in erfpacht zijn uitgegeven door de gemeente Amsterdam sinds 1896 alsmede een viertal uitvoeringsbesluiten terzake.
%23233883: - Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 1826.
%23233884: - Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 1825.
%2399842: - Eenheid en Scheiding van de beide Limburgen.
%23234120: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Schwabenspiegel : Kurzform IV: Fassung Ke.
%23234189: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Schwabenspiegel: Normalform (Studia iuris Suevici, 5).
%23292111: [Belgian-Dutch special commission on waterways and port questions]. - Rapport sur les activités de la commission spéciale belgo-néerlandaise des voies d'eau et des questions portuaires : présenté aux gouvernements de la Belgique et des Pays-Bas le 25 novembre 1950.
%23292038: [Amsterdam]. - Rapport der Gemeentelijke commissie tot bestudeering van het vraagstuk der woekerbestrijding.
%2355232: [Corpus Juris Civilis] - Corpus Juris Civilis. Editio nova prioribus correctior.
%2355960: [Committee on Uniform Crime Records]. - Uniform crime reporting : a complete manual for police.
%23234363: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Schwabenspiegel : Kurzform I und II : Fassungen Km, Kb, Ks.
%23234364: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Schwabenspiegel : Kurzform III : (Tambacher Handschrift).
%23234365: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Schwabenspiegel: Langform X: Fassung Xg.
%23234366: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Schwabenspiegel: Langform Z : Fassung Zü.
%23285016: [Sulzer, Kaspar]. - Via Brevis Ad Logicam Sive Informationes Dialectiae In Tres Partes Divisae, Quarum Prima Simplicem Apprehensionem, Secunda, Judicium, Tertia, Discursum, Ad Mentem Doctoris Angelici S. Thomae Aquinatis Declarat in Usum Gymnasii Gymnasiorum Coloniensium Antiquissimi Montani.
%23291830: [Magdeburg]. - Der Stadt Magdeburg erneverte Ordnung, : Wie es unter der Bürgerschaft daselbst, nach Gelegenheit eines jeden Standes, so wol in der Kleidung, als bey Hochzeiten, Kindtauffen und Begräbnissen hinfüro gehalten werden soll
%23291634: [Dourche = probably Comte d'Ourches]. - Les veritez en petits contes : dédiées a son altesse serenissime Monseigneur le Prince Louis de Lorraine.
%23292213: [Frisian Supreme Court]. - Catalogi duo instructissimae bibliothecae, quae est in suprema Frisiorum curia. Quorum prior totus est alphabeticus, sine ulla materiarum distinctione [...].
%2369751: [Dellon, Charles]. - Relation de l'Inquisition de Goa.
%23236342: [Goyon de la Plombanie, Henri de]. - L'homme en société, ou nouvelles vues politiques et économiques pour porter la population au plus haut degré en France. Tome I-II.
%2372869: - Code de commerce, suivi des lois commerciales et industrielles avec annotations d'après la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz.
%2373072: - Code de commerce, suivi des lois commerciales et industrielles avec annotations d'après la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz.
%2373106: - Code de procédure civile, annoté d'après la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz.
%2378581: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Lex Ribvaria. Teil 1: Austrasisches Recht im 7. Jahrhundert.
%23291350: [ESPERANTO] - [Internacia Cseh-Instituto de esperanto]. - La enigmoj? : granda konkurso, 1000 premioj. [ESPERANTO].
%23170431: - Ancient West & East, Volume 3, No 1, 2004.
%23285180: [Pelt, J. van]. - Honderd jaar Rijks Hogere Burgerschool Schiedam.
%23214428: [Thériault, Antonin]. - The Dominion arsenal at Quebec : 1880-1945.
%23287618: [Louis XVI, roi de France]. - Déclaration du Roi concernant les non-catholiques, qui proroge jusqu'au premier janvier, 1790, le de´lai d'un an prescrit par l'art. xxi de l'Edit de novembre, 1787. Donnée à Versailles le 21 janvier, 1789.
%2321441: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Deutschenspiegel : Index. Prolegomena, Augsburger Sachsenspiegel, Deutschenspiegel
%2321439: [Boubereel, Cornelius, d.1744] - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen : ofte Uytleggingen van alle de Epistelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester..
%23280429: [Everwijn, J.G.]. - Geschiedkundig overzigt van de pensioenbeweging in Nederland, 1853-1890.
%23280430: [Gemeentelijke Stortingsdienst Bussum]. - De Stortingsdienst.
%2372306: - Conférence Diplomatique sur l'Unification du Droit en Matière de la Vente Internationale. La Haye, 2-25 avril 1964.
%23214361: - Films from the Netherlands : a selection of films produced in the Netherlands and prevented at international film festivals in 1962.
%23201739: - Who's who in the Arab world 1971-1972. Third edition.
%2335491: [Waldock, Humphrey : chairman] - Report of a study group on the peaceful settlement of international disputes.
%2339480: [Alkema, E.A. ... et al.] - Lof der verscheidenheid : rechtsgeleerden over vrouw en recht ; bundel opstellen aangeboden aan Jenny E. Goldschmidt ter gelegenheid van haar benoeming op de eerste (bijzondere) leerstoel juridische vrouwenstudies aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Utrecht.
%2375670: - Wetboek van strafvordering : officiele uitgave.
%23292153: [Gelderland]. - Gereformeerde willekeur der stad Elburg.
%23235683: - INFO-Pocket Adressengids 2007/2 (met cd-rom), 1e editie
%23235689: - Beleggers memo 2008.
%23235704: - Memo financiële planning 2008
%23267575: [Bauwens, A.R. ... et al.] - Sporen naar het verleden.
%23235710: - Handboek Jaarrekening checklist 2006 : voor grote en middelgrote rechtspersonen op basis van wetgeving en RJ-richtlijnen
%2385816: - Wie sicher sind unser Lebensmittel? : Wissenschaftler antworten : Dockumentation wissenschaftliches Symposium Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. 19./20. April 1983 in Bonn.
%23235804: - Een en ander over bandensporen en het registreeren van bandprofielen.
%23226118: - Vademecum für lustige und traurige Juristen : unendbehrlich zum Studium der Gesetze, sowie zur Anwendung derselben.
%2380793: - Mémorial administratif du Département de Meuse-et-Ourte : ou recueil des circulaires, instructions, &c., adressées par le Commissaire de gouvernement, à MM. les directeurs de cercle & autres fonctionnaires su département. [Tome 1] (1814/1815).
%23287181: [Wien]. - Spazierfahrt von Wien nach Layenburg : (den 8. Sept. 1800 u. im Jul. 1802).
%23287180: [Københavns universitet]. - Anniversaria in memoriam reipublicae sacrae et litterariae cum universae tum danicae nostrae instauratae celebranda indicit Regiae Universitatis Hauniensis rector cum senatu academico : (De authentia pastoralium, quae vocantur, Pauli Apostoli epistolarum, ac praesertim de tempore quo scriptae sunt illae tres epistolae, nonnulla disseruit Dr. N. Fogtmann.).
%2370938: - La fin de la guerre : traité de paix générale basé sur une charte mondiale déclarant les droits de l'humanité et organisant la conféderation des états.
%23282887: [Travel Guide]. - London : the little village - home of the 'big smoke' as fancy wills, but always London City - The Magnet.
%23203832: - Code civil.
%23282101: [Friesland]. - Catalogi duo instructissimae bibliothecae, quae est in Suprema Frisiorum Curia : quorum prior est alphabeticus, alter per capita : Leovardiae 1776 : facsimilé-uitgave van de catalogus 1776 van de bibliotheek van het Hof van Friesland.
%23247069: - Handelingen van het nationaal congres tegen het nieuw-malthusianisme en ter bespreking van het bevolkings-vraagstuk, op 23 en 24 april 1919 in het gebouw Musis Sacrum te Arnhem.
%23261863: [Kiers, Judikje & Fieke Tissink]. - De glorie van de Gouden Eeuw : Nederlandse kunst uit de 17de eeuw : schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid.
%23235964: [Thiry, baron d'Holbach, Paul Henry]. - Éthocratie ou Le Gouvernement fondé sur la morale.
%23267991: [Gerhardt, Mia I. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1984.
%23236005: [Cournand, Antoine de]. - De la propriété ou la cause du pauvre : plaidée au tribunal de la raison, de la justice et de la vérité.
%23228902: [Kielstra, R.E. (secretaris)]. - Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 juli 1911, no. 60, om van advies te dienen omtrent de vraag, welke maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de behoefte aan electrische kracht, welke in verschillende streken des lands en met name ten plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien.
%23188276: - Werk, welvaart & geluk.
%23236084: - Verzameling der wetten van het stelsel van belastingen, volgens de wet van 12 Julij 1821, (Staatsblad no. 9), strekkende tot uitgifte aan de ambtenaren.
%2386092: - Catalogus van het boekenbestand van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam.
%23236340: [Gilbert, Claude]. - Histoire de Calejava ou de l'isle des hommes raisonnables : avec le paralèlle de leur morale et du christianisme.
%23236344: [Morelly, Etienne Gabriel]. - Le Prince, les delices des coeurs, ou, Traite des qualites d'un grand roi, et systeme general d'un sage Gouvernement.
%23236352: - Les Songes du Chevalier de la Marmotte.
%23287411: [KunstRAI]. - KunstRAI 2001 : art Amsterdam.
%23221586: - Grotius Annuaire Internationale = Grotius Internationaal Jaarboek. 1913 - 1940/46.
%2385595: [Le centre d'études et de documentation pour l'utilisation de sucre] - Deux leçons de choses.
%23225490: - Bundel staatswetten : wetten en andere regelingen betrekking hebbende op het staatsrecht, bijgew. tot 1 juni 1964.
%23173492: - Wet op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving.
%23252688: [France]. - Reglement géneral des commissaires du Roy, Députez par Lettres Patentes du 14. Novembre 1724. pour la Réformation des Eaux & Forêts de la Province de Dauphiné.
%23291875: [Quinones de Léon, M.J.] - Rapports des délégués du gouvernement espagnol sur leurs visites dans les camps de prisonniers français en Allemagne 1914-1917.
%23198128: - Der Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Alliierten und Assoziierten Mächten nebst dem Schlussprotokoll und der Vereinbarung betr. die militärische Besetzung der Rheinlande.
%23237068: - Ordonnances de Louis XIV : roy de France et de Navarre ; données à S. Germain en Laye au mois de Mars 1673.
%23248346: - Besluit van den 4den September 1823, no. 7 : Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. : [...] hebben besloten en besluiten : betrekkelijk de inrigting van de bureaux der onderscheidene departementen van algemeen bestuur, ...
%23287638: [Florian, Jean-Pierre Claris de]. - Fables de Florian. Nouvelle édition : revué, corrigée et augmentée de fables inédites d'apres les manuscrits du l'auteur.
%2399283: A.N.W.B. - Veertig Jaar. Uit het archif der Kampioen-Redactie.
%23201771: London Music Festival 1939. - The Festival book : a complete guide and the programmes.
%2323743: [Liebaers, Hermann ... et al.] - La réserve précieuse : naissance d'un département de la Bibliothèque royale.
%23223972: [Goodenough, Ward H. ... et al.] - The relevance of models for social anthropology.
%2398795: - Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger in den strijd tegen Japan.
%23287596: [Code Napoleon]. - Code Napoleon : edition officiele = Wetboek Napoleon : officieele uitgave.
%2383609: - Archivum Ottomanicum. Vol. I,III-V.
%23246896: - Tribun du Peuple ou le Defenseur des droits de l'homme. Vol 2: An III - An IV.
%23275551: [Bataafsche Republiek]. - Bestek en conditien, volgens welke Zijne Excellentie de Minister van Oorlog, zal aanbesteden de leverantie, a. Van vivres, fourages, brand, licht en legstroo, tot onderhoud van Zijner Majesteits Armée binnen het Rijk; b. Der benoodigde artikelen in 's Rijks groote Militaire Hospitalen; en c. Van vuur en licht in de Militaire Wachten.
%23202516: [Ramaer, E.H.] - Wet op het regt van zegel.
%23288844: [Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken]. - Jaarboekje van de Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken. 22ste Jaargang (1936).
%23183482: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Schwabenspiegel: Langform M (Studia iuris Suevici, 2).
%23183485: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Urschwabenspiegel (Studia iuris Suevici 1).
%23183561: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Studia Merovingica.
%23184299: [Vereeniging Handelsrecht]. - Verslag van de vergaderingen van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 24 september 2000 [i.e. 1999] & 29 september 2000 naar aanleiding van de preadviezen: Bedrijfsgeheimen / Ch. Chielen . Het eigen gezicht van het handelsrecht / R.J.Q. Klomp ... [et al.] . Implementatie van de Dertiende Richtlijn : een terreinverkenning / L.J. Hijmans van de Bergh en G. van Solinge.
%23288794: [Verbond van Nederlandsche Werkgevers]. - Bedrijfsradenwet, verklaard en toegelicht (met tekst van de wet)
%2370617: [Dusault, Jean-Paul]. - Entretiens avec Jesus-Christ dans le tres-S. Sacrement de l'Autel, contenant divers exercices de piété pour honorer ce divin mystere, et pour s'en approcher dignement.
%2372304: - De Hoge Raad der Nederlanden 1838-1988. Een portret.
%2356889: [Winkler Prins, A.] - Handboek der aardrijkskunde : (Alegemeen gedeekte, 1e & 2e stuk).
%2378778: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Sachsenspiegel. Das Lehnrecht des Sachsenspiegels. Editio III curavit K.A. Eckhardt.
%23278868: [France]. - Le livre jaune français : documents diplomatiques 1938-1939 : pièces relatives aux évènements et aux négociations qui ont préccédé l'ouverture des hostilités entre l'Allemagne d'une part, la Pologne, la Grande-Bretagne et la France d'autre part.
%23236103: [Boissel, François]. - Le cathéchisme du genre humain, dénoncè par le ci-devant Évêque de Clermont à la Séance du 5 Nov. 1789, de l'Assemblée Nationale; précédé d'un Discours sur les causes de la division, de l'esclavage et de la destruction des hommes les uns par les autres, et sur les moyens d'en garantir les générations futures; avec deux Adresses très-importantes à la Nation Françoise, l'une en faveur de sa Constitution, l'autre contre les principales institutions de son nouveau régime ou gouvernement qui sont très-mauvaises, et avec quelques Opuscules relatifs au nouvel ordre de choses.
%23209328: [Nederland]. - Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. Officiële uitgave.
%23244579: - Strafgesetzbuch des russischen Reichs : promulgirt im Jahr 1845.
%23288206: [Roland Holst, R.N.]. - Vijftien afbeeldingen in boekdruk naar de wandschilderingen van R.N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam.
%23288836: [MUSIC] - Ons lied : nieuwste serie radio- en film-schlagers. No. 14.
%2368872: - Algemeene instructie op de comptabiliteit der registratie en domeinen.
%2377511: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Gesetze der Angelsachsen 601-925.
%2382038: - Tydskrif vir hedendaagse Romeins-Hollandse reg = Journal of contemporary Roman-Dutch law [THRHR]. Volume 1 (1937) - 3 (1939); 11 (1948) - 74 (2011)
%23183521: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Schwabenspiegel: Langform E (Studia iuris Suevici, 3).
%23183522: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Schwabenspiegel: Langform H (Studia iuris Suevici, 4).
%2359260: - Feestbundel 40 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-2003.
%23291980: [Genossenschafts-Meierei und -Müllerei, Heede]. - Statut der Genossenschafts-Meierei und -Müllerei : eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht : zu Heede.
%2319513: - Writing in Holland and Flanders 39 : novelists
%23237683: - Poster Intoxication [Rennert Poster Auction Reference Library]
%23290774: [University of Cambridge]. - Law tripos papers, 1907-1911.
%2341202: - Public regulation of competitive practices.
%2347986: - Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände / Documentation Centre Nazi Party Rally Grounds.
%23291649: [POLITIE]. - Jaarboekje voor de Politie in Nederland, 26ste jaargang 1923.
%2365057: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Utrecht 1989. Ed. G. Vandenakker.
%2363813: Jonge Balie Congres 1981. - Nieuw BW, confronteer je ermee! Congresbundel Jonge Balie Congres 1981.
%2362881: - Regtskundig tijdschrift voor het Notaris-Ambt ingerigt. Jg. 1 (1834) & 2 (1835).
%23165621: - Wet op het regt van zegel, benevens verzameling van alle stukken tot de uitvoering en invoering derzelve betrekkelijk, met tarieven en een algemeen register.
%23287819: - Preparing data for sharing guide to social science data archiving.
%2361766: - Opgave der Bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gedurende de jaren 1815 tot en met 1821; zijnde eene verzameling van tabellen, uitgegeven door de Commisssie voor de Statistiek, daargesteld bij besluit van Zijne Majesteit van den 3den Julij 1826, No. 52. / Mouvement de la Population dans le Royaume des Oays-Bas, pendant les années 1815 à 1821 inclus; recueil de tableaux publiés par la Commission de Statistique, créée par l'Arrèté de sa Majesté en date du 3 juillet 1826, No. 52.
%23174378: - La protection internationale des droits de l'homme dans le cadre européen : travaux du colloque organisé par la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Strasbourg en liaison avec la Direction des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, 14-15 novembre 1960.
%23266076: [Perreciot, Claude-Joseph]. - De l'état civil des personnes et de la condition des terres dans les Gaules, dès les temps celtiques, jusqua la rédaction des coutumes.
%2379369: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft 1779 und 1814. Editio aletra curavit K.A. Eckhardt.
%23255068: - Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen. 1872, no. 1-133. Met : Chronologische tafel der stukken.
%23237698: - Kama Sutra : [Indian erotic treatise].
%23288647: [Grotius,Hugo]. - Autentijcque stucken, raeckende de saecke van den heer Hugo de Groot : tegenwoordigh Ambassadeur / wegen de kroonSweden / by sijne Majesteyt van Vranckrijck : Aenghaende verscheyden mis-duydingen tegen sijn E.E. onlanghs in openbare druck uytgestroyt.
%2378917: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Pactus legis Salicae. Teil I-1 : Einführung und 80 Titel-Text; Teil I-2: Systematischer Text; Teil II-1: 65 Titel-Text. Kritische Textausgabe mit nachstehender, hochdeutscher Übersetzung; Teil II-2: Kapitularien und 70-Titel-Text. Kritische Textausgabe mit nebenstehender, hochdeutscher Übersetzung. Enthält auch Register mit Glossar und Synopsis.
%23256175: [Amersfoort]. - Publicatie. De Staten van den lande van Utrecht doen te weeten: Dat zedert eenigen tijd binnen de stad Amersfoort een swaar tumult ende seditie zijnde ontstaan ende uyt-gebroken geweest ...
%2378775: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Sachsenspiegel I-II : Landrecht und Lehnrecht.
%2378776: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Sachsenspiegel III. Quedlinburger Handschrift; IV. Eike von Repchow und Hoyer von Valkenstein. (1966-ed.); V. Eine unbekannte Handschrift sächsischer Rechtsbücher.
%2378777: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Sachsenspiegel. Das Landrecht des Sachsenspiegels. Editio III curavit K.A. Eckhardt.
%23122361: - 150 Jaar Wetboek van Koophandel : het verleden en de toekomst.
%2373626: - Vijftig jaar verhaald : gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 10e lustrum van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.
%23257334: - Music: Dolce & Gabbana (Music Is Life We Love Music).
%2378699: - Das neue Zivilprozessrecht. Herausgegeben anlässlich der Jahresversammlung deutscher Zivilprozessrechtslehrer in Jena im März 1924.
%23291862: [Ramaer, E.H.] - Volledig wetboek op de registratie tot 1860.
%23291863: [Rappard, W.L.F.C. van]. - De conflicten van attributie uit een geschied- en staatkundig oogpunt beschouwd.
%23291866: M.D. [= probably Louis Dutens]. - Poesies de M.D.
%2364646: [Wiessing, M.J.] - Het wetsontwerp tot nadere regeling van het Nederlandse muntwezen, een gruwelijk onrecht, een misdaad in voorbereiding : [open brief aan de leden der Staten-Generaal van Nederland].
%23287732: [Tilenus, Daniel]. - [Lettres A Vn Amy : Touchant la nouuelle Confession de Cyrille soy disant Patriarche de Constantinople : Nouuellement publiée tant en Latin qu'en François.
%23171505: - Handleiding voor den Nederlandschen Consulairen Ambtenaar.
%2378044: - Kunst in Karikatuur. 100 karikaturen van Nederlandsche toon- en toneelkunstenaars.
%23264528: [RUSSIA]. - Proces verslag over de strafzaak van het Sowjet-vijandelijke Trotzkistische Centrum, behandeld voor het Militaire College van het Hoge Gerechtshof van de U.S.S.R. op 23-30 januari 1937, tegen L.J. Pjatakow, K.B. Radek, G.J. Sokolnikow, L.P. Serebrjakow, N.I. Moeralow... , aangeklaagd van landsverraad, spionnage, diversie, sabotage en van de voorbereiding van terroristische daden, d.w.z. misdaden volgens artikel 58-1-a, 58-9, 58-11 van het strafwetboek van de R.S.F.S.R.
%23286041: [Divendal, Herman & John van der Weert]. - No pasaran! : notities over de Spaanse burgeroorlog.
%23264968: [Hiddema Jongsma, G., W.F. Keuchenius, H.U. Huguenin & J.H. de Sitter]. - Regtsgeleerde en geschiedkundige schetsen, uitgegeven tot een liefdadig doel.
%235114: [Furneaux Smith, Frederick Winston, 2nd Earl of Birkenhead]. - Frederick Edwin : Earl of Birkenhead by his son.
%2351133: [Alstorphius Grevelink, P.W.] - De policie in Nederland : denkbeelden en beschouwingen van een (oud) lid der regterlijke magt.
%2365055: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Antwerpen 1988. Ed. H. Berghs & W. Thys.
%2365056: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Maastricht 1987. Ed. W. Callebout & P. Mostert.
%23281723: [Netherlands, Royaume des Pays-Bas]. - Réglements du service consulaire Néerlandais.
%23281721: [Netherlands]. - Netherlands consular service : rules and regulations : 1908.
%23281863: [Lallemant, Jacques-Phillippe]. - Zaamenspraaken tusschen eenen doctoor der Sorbonne en onderscheidene persoonen, over de zweevende geloofsverschillen in Vrankryk en elders. 1e-5e stuk.
%23191582: [Davids, W.J.M. (voorzitter)]. - Rapport / Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak.
%23285063: [Damasus I, Pope]. - Sancti Damasi Papae : opuscula et gesta.
%23268013: [Hinderikx, P.A. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1990.
%23268014: [Gerhardt, Mia I. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1985.
%23268015: [Gerhardt, Mia I. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1980.
%23275903: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Masterpieces from the Rijksmuseum at Amsterdam. Series I : Old masters.
%23275904: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Rijksmuseum : gids met afbeeldingen.
%23275906: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Catalogue of the pictures, miniatures, pastels, framed drawings, etc. in the Rijks-Museum at Amsterdam : with supplement.
%23246786: - No dog signs .
%23275909: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Gids door het Rijks-Museum te Amsterdam.
%23275910: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Gids door het Rijks-Museum te Amsterdam.
%23275911: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Geïllustreerde gids door het Rijks-museum te Amsterdam.
%23275912: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Catalogus der schilderijen, miniaturen, pastels, omlijste teekeningen, enz. in het Rijks-Museum te Amsterdam. Met supplement.
%23275913: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Catalogus der schilderijen, miniaturen, pastels, omlijste teekeningen, enz. in het Rijks-Museum te Amsterdam.
%23292130: [Poulet, Denis]. - Le sublime : ou, le travailleur comme il est en 1870 et ce qu'il peut être : question sociale.
%23275916: [Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst, Amsterdam]. - Catalogus van de meubelen in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.
%23275917: [Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst, Amsterdam]. - Catalogus van de textiele kunst - weefsels, gobelins, tapijten, borduurwerk - in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.
%23275915: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Beschrijving van schilderijen van het Rijks-Museum te Amsterdam.
%23275920: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Beschrijving der schilderijen op 's Rijks Museum te Amsterdam : met fac-simile der naamteekens.
%23275921: [Museum van der Hoop, Amsterdam]. - Beschrijving der schilderijen in het Museum van der Hoop.
%23275919: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Beschrijving der schilderijen op 's Rijks Museum te Amsterdam : met fac-simile der naamteekens.
%23267571: [Bauwens, A.R. ... et al.] - Aaneengeregen tijdankers.
%23224949: - Tafels tot het bepalen van percenten zuiveren alcohol in gedistilleerd.
%23208434: - Bühnen-Almanach : Hamburg und Altona 1926.
%23174891: - L'aéronef militaire et le droit des gens : subordination et coopération militaire internationale.
%23289467: [H.M.R.] - Flora voor dames : handleiding tot het bloemenmaken : met 24 Platen. Met [Deel II]. Bloemen van hout -- Veeren bloemen - Bloemen van Chenille en Zijde -- Woudwerk : met 6 Platen.
%23276268: - Wetten en besluiten betreffende de grootboeken der nationale schuld.
%23101208: - The contribution of the Jews to the culture of the Netherlands
%23236908: [Osorio, Antonio]. - Histoire de Ferdinand-Alvarez de Tolede, premier du nom, Duc d'Albe.
%23276781: RAIO-CONGRES 2002. - Magistraten zonder grenzen : de invloed van het Europese recht op de Nederlandse rechtspleging : Raio-congres 2002.
%23287620: [Louis XVI, roi de France]. - Lettre du Roi pour la convocation des Etats-Généraux à Versailles, le 27 avril 1789, et règlement y annexé.
%23287621: [Polier de Saint-Germain, Antoine de]. - Du Gouvernement des Moeurs.
%23204239: [Morshuis, Ben ... et al.] - Ootmarsum 2000 : een jaar lang een stad in beeld.
%23187688: - CECA, EKSF, EGKS, EKAX, ECSC, EHTY, EKSG : 1952-2002 : 27.6.2002 : actas-Schlussakte-actes-atti.
%23187680: - Pouvoir exécutif et pouvoir législatif : la responsabilité pré- et post-contractuelle, droit international public et privé : recueil des travaux présentés aux deuxième Journées Juridiques Yougoslavo-Suisses, Belgrade, 19 au 21 mars 1986.
%23291362: [ESPERANTO] - [Internacia Cseh-Instituto de esperanto]. - Esperanto memor-libreto : subskriboj adresoj. [ESPERANTO].
%23267569: [Bauwens, A.R. ... et al.] - Verstilde passages.
%2394075: (Bouhours, Dominique). - Pensées ingénieuses des Pères de l'Eglise par le P. B***. Séconde édition.
%23192077: - Wet van den 4en December 1872 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten.
%23275554: [Militair recht]. - Marsch-reglement ten dienste van alle militaire korpsen of detachementen der armée van de Vereenigde Nederlanden : gearresteerd bij besluit van zijne koninklijke hoogheid van den 3den augustus 1814, no. 33.
%23157605: O. - Le Contrat démocratique, par O. (30 mars 1894).
%23276254: [Nupied, Nicholas]. - Texte de la coutume de Normandie avec des notes sur chaque article. On y a joint les observations sur les usages locaux des provinces de Normandie, & les articles & placité du Parlement de Rouen. Par M. N***.
%23197828: - Code civil.
%23198156: - Code de commerce : [1991-1992].
%23198157: - Code civil.
%23198158: - Code civil : édition 2000.
%23276045: [Olivier Schilperoort, Tielman]. - De Nederlandsche drukpers, naar den wettelijken zin des woords beschouwd, ter toelichting der regtsbeginselen, zoo van het eigendom, (kopijregt,) als van de verantwoordelijkheid.
%2353184: - Veendam 300: gedenkboek Veendam 1655-1955.
%2381777: [Büchner-Uhden, Willy, Hans Spiller ... et al. (Redaktionscommission)]. - Staat, Recht, Wirtschaft : Beiträge der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
%23291349: [ESPERANTO] - [Asocio de Laboristaj Esperantistoj en la Regiono de la Nederlanda Lingvo]. - Ni kantu kaj deklamu! : kantaro de la Asocio de Laboristaj Esperantistoj en la regiono de la nederlanda lingvo. [ESPERANTO].
%23232464: - Aanwijzingen voor de regelgeving : praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid.
%23240588: [Berge, Adrie van den ... et al]. - Organisatieontwikkeling bij de Rijksdienst : de smaak van DGRR.
%234474: [Jongstra, Atte (ed.)] - 1+1 =3.
%23102930: [Groningen]. - Reglement tot verkortinge der Proceduren in cas d'appel van Klufts-oordeelen in Groningen.
%23179688: W.H.O. - Alcohol drinking.
%23117035: [Meyer, E.W.] - Der Kampf um die deutsche Aussenpolitik.
%23278610: [Netherlands] - Nieuwe ordonnantie op het middel van den twintigsten penning op de collaterale successien en den aankleeven van dien. : gearresteert den 11 maart 1723.
%23195072: - Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftgemeinschaft und dazugehörige Dokumente.
%23195075: - Travaux de la semaine internationale de Strasbourg, 18 au 22 mai 1954 : les orientations nouvelles des sciences criminelles et pénitentiaires.
%23205797: - Zilver voor de gouden formule : ontwikkelingen in het recht tussen 1973 en 1998.
%23276806: Jonge Balie Congres 1993. - Inzake opgemeld-- : communicatie en advocatuur : bundel ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres 1993.
%23197001: - Neues deutsch-holländisches Handwörterbuch / ganz neu bearbeitet durch zwey in beiden Sprachen erfahrene Männer, mit einigen tausend neuen Wörtern vermehrt, und mit einem fünffachen Anhang versehen [Deel I. Deutsch-Holländisch].
%23283925: [Hardenberg]. - Stad en Ambt Hardenberg in woord en beeld.
%23287308: [Austian Empire]. - Istruzioni per uso dei medici e chirurghi incaricati di pubblico servizio negli imperiali e reali stati Austriaci riguardanti le visite giudiziali dei cadaveri.
%23287309: [Paper, floral motive]. - Per la solenne professione della molto reverenda Madre suor Maria Ignazia Mariscotti nel purimente monastero de' SS. Naborre e Felice di Bologna : sermone e rime : dell' abbate Lodovico Preti
%2394410: - Cursus Alg.-Bond Politiepersoneel in Nederland.
%23280956: - Long-Term Trends in Latin American Economic Development (Inter-American Development Bank).
%23280217: - Droits de l'individu et police : actes du Colloque conjoint des facultés de droit de l'Université de Poitiers et de l'Université de Montréal tenu à Poitiers en mai 1988.
%23284414: [World War, 1914-1919]. - Världskriget i bilder.
%23207060: - Centenaire de l'Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation 1885-1985 = Centenary of the Permanent International Association of Navigation Congresses 1885-1985.
%2370540: - Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen Chronologische tafel der stukken, vervat in de verzameling der wetten, besluiten an aanschrijvingen betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnzen. 1821-1869, 1893.
%23276876: Jonge Balie Congres 1976. - Recht en regels : Jonge Balie Congres 1976.
%23177272: [Corpus Juris Civilis] - Corpus Juris Civilis Academicum : In Suas Partes Distributum, Usuique Moderno Ita Accomodatum, Ut Nunc Studiosorum Quivis, Etiam Tyro, Uno Quasi Intuitu, Omnes Leges Digestorum & Codicis, Omnesque Tituloe Institutionum Invenire Possit.../Auctore Christoph. Henr. Freiesleben...editio nova (1759)
%2383078: [Ahsmann, M.J.A.M. ... et al.] - Het Delfts orakel : Hugo de Groot 1583-1645.
%23281867: [Cyril, Saint. Bishop of Jerusalem]. - Tou en agiois patros emon Kyrillou Ierosolymon Archiepiscopou Katecheseis = Sancti Patris nostri Cyrilli Hierosolymorvm Archiepiscopi Catecheses, ex variis bibliothecis, praecipve Vaticana, Graecè omnes nunc primùm in lucem editae.
%23281868: [Iseghem, André F. van]. - Selecta poetica : auctorum Latinorum : obscoenitate purgata et notis illustrata.
%23275902: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Meisterwerkr aus dem Rijksmuseum zu Amsterdam : Alte Meister.
%23287032: [Zijp, R.P.] - De Librije van Enkhuizen.
%23289453: [Denina, Carlo]. - Essai sur la vie et le règne de Frédéric II, roi de Prusse : pour servir de préliminaire a´ l'édition de ses oeuvres posthumes.
%23225462: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Schwabenspiegel Grossfoliodruck.
%2328565: [Lulius, Didericus., Joannes van der Linden e.a.] - Rechtsgeleerde observatien : dienende tot opheldering van verscheide duistere, en tot nog toe voor het grootste gedeelte onbewezene passagien uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. van wylen Mr. Hugo de Groot, door een Genootschap van rechtsgeleerden, onder de spreuk, ab omnibus libenter disce, quod nescis. Deel 1-3.
%23252667: [Noble, E. le]. - L'esprit de Gerson ou instructions catholiques touchant le saint Siège.
%23291556: [CHILI]. - Proyecto de Ley de Nuevo Código Procesal Civil : Reforma procesal civil.
%23286492: [Gelderland]. - Registers der stucken begrepen in alle delen des groot gelderschen placaet-boecks ...
%23277720: - Bijdragen tot het oude strafregt in België ; gevolgd door eenige merkwaardige vonnissen van vroegere tijden, van allerlei aard.
%23287410: [KunstRAI]. - KunstRAI 2000 : art Amsterdam.
%23287409: [Art Frankfurt]. - art frankfurt : 28. April - 1. Mai 2001 : die europäische Messe für junge Kunst : Katalog.
%23287401: Drs. P (pseudoniem van Heinz Polzer). - Grabbelton.
%2374499: - Who's who in Russia 1998 : a consultancy and communications work of Sutter's international red series, containing some 2000 personal profiles of top-ranking decision-makers, politicians, and other leading personalities operating in business and finance, politics and the public administration, the military, science and research.
%23281450: [Amsterdam]. - Rapport der commissie bonoemd door burgemeester en wethouders van Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar de vraag of het wenschelijk en mogelijk is aan het personeel in dienst der gemeentebedrijven en -diensten medezeggenschap te verleenen.
%23281451: [Nederlandsche Vereeniging voor Waardevast Geld]. - De beteekenis van waardevast geld / [2], Stenografisch verslag van het verhandelde in de vergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor Waardevast Geld naar aanleiding van de praeadviezen uitgebracht door A.A. van Sandick en G.M. Verrijn Stuart over de vragen: Welke beteekenis heeft het begrip waardevast geld? Is deze waardevastheid wenschelijk en bereikbaar en zoo ja, welke maatregelen moeten hiertoe worden genomen? gehouden te Amsterdam op zaterdag 27 nov. 1937.
%23281712: Al, C.J. - Het ziekenhuis : een plan voor verandering.
%23283832: [Carozzi]. - Carozzi Calendro Instructivo 1951 : Fauna de Chile.
%23268006: [Hinderikx, P.A. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1992.
%23268007: [Hinderikx, P.A. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1989.
%2325673: - Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging. Jaargang 1 (1870)-53 (1922).
%2375802: - Johan Amos Comenius, 1592-1670.
%2360460: - Denkschrift zum Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs nebst drei Anlagen.
%2375309: - Centraal Orgaan voor de Ongevallen-Verzekering en andere Werklieden-Verzekeringen.
%23499: - Lexicon der Frau : in zwei Bänden.
%23191164: - Onderwijsvisitatie rechtsgeleerdheid ; rapport waarin de visitatiecommissie Rechtsgeleerdheid haar bevindingen ten aanzien van het onderwijs aan de opleidingen Nederlands recht, notarieel recht, fiscaal recht, de juridisch-bestuurswetenschappelijke opleidingen, de juridisch-politiekwetenschappelijke opleiding, de internationaal-juridische opleidingen, recht & economie in bedrijf & maatschappij, recht, bestuur & management en de vrije doctoraalopleidingen heeft vastgelegd.
%23287058: [Amsterdam, Oude Kerk]. - Verslag omtrent de IJzeren Kapel in de Oude Kerk te Amsterdam, ter vergadering der tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut, ingebragt op den 11den mei des jaars 1820, door eene, daartoe benoemde kommissie.
%23282886: [Royal Photographic Society of Great Britain]. - The Fifty-Fourth Annual Exhibition of the Royal Photographic Society of Great Britain, The New Gallery, Regent Street, London, W. : September 23rd to October 30th, 1909 : Illustrated Catalogue.
%23252901: - Réglemens des Religieux de Choeur de la Congrégation cistercienne de N.D. de la Trappe en France.
%23278430: [Ziletti, Giordano]. - Criminalium consiliorum atque responsorum : tam ex veteribus quam iunioribus celeberrimis iurisconsultis collectorum. Quorum nomina tertia et quarta pagella indicat. Primvm volvmen.
%23264400: - Analyse socio-économique de l'environnement : problèmes de méthode : documents présentés au symposium tenu à Saint-Nizier (Grenoble) du 12 au 15 décembre 1972.
%23278620: [Graaf, F.G.B. ... et al. (red.)] - Internationaal privaatrecht en financie¨le transacties.
%23278619: [Mijnssen, F.J.H. ... et al.] - Geldige effecten : capita selecta recht van effecten- en geldverkeer.
%23242971: - Klio : Beiträge zur alten Geschichte. Band 34
%23275901: [Rijksmuseum Amsterdam]. - Katalog der Gemälde, Miniaturen, Pastelle, eingerahmten Zeichnungen u.s.w. im Reichsmuseum zu Amsterdam.
%23275547: [Mollerus, J.H.] - Reglement op de huisvesting of kazernering van de troepen van den staat : gearresteerd door den commissaris-generaal voor het departement van oorlog, ten gevolge van het besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid, van den 26en junij 1814, no. 1. 's Gravenhage
%23275548: [Hippology]. - Extract uit het reglement voor 's Rijks stoeterijen, ten behoeve van de plaatselijke besturen.
%23101190: - CATHOLISCHES Gesangbuechlein, München 1613.
%23276161: [Ridant, Pierre Le]. - Examen de deux questions importantes sur le mariage : Comment la puissance civile peut-elle déclarer des mariages nuls, sans entreprendre sur les droits de la puissance ecclésiastique? : Quelle est en conséquence, l'étendue du pouvoir des souverains sur les empêchemens dirimans le mariage?
%23276113: [Culemborg]. - Stad en landrecht mitsgaders ordonnantien en reglementen des graafschaps Cuylenborg.
%2353929: - Samling av norske lover m. m. til bruk for de utenrikske stasjoner, 1814-1953 : register = Compilation of Norwegian laws etc. for the use of foreign service representatives, 1814-1953 : index.
%23225536: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Schwabenspiegel Kleinfoliodruck.
%23290771: [Gesellschaft für Soziale Reform]. - Das Recht der Organisationen im neuen Deutschland. 1: Koalitionsrecht und Strafrecht.
%23287631: [T'Serstevens, Simon]. - Kort begryp van verscheyde placaerten ende ordonnantien soo geestelijcke als werelijcke, met vele vonnissen ende reglementen, over de administratie van de kercke ende aerme-goederen ...
%23257062: - Administrative Modernization and reform in Europe.
%23281777: [Krevelen, D.A. van]. - Sta op voor de grijsheid : 28 zangnummers op bekende wijzen.
%2361471: [Vereeniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht.]. - Scheepsraad : bundel opstellen gewijd aan Boek 8 N.B.W., onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht.
%23291093: [Canada]. - Royal Commission on Conditions of Foreign Service : [report].
%2343621: [Amsterdam]. - Brandkeure der Stad Amsterdam [1831].
%23281331: [Interacademiale Contact van Studenten-Teekenaars, A. Banning ... et al.] - Herstel? der universiteiten : commentaar op het beleid van den Minister van O.K.W.
%23178410: [Amsterdam]. - Guide to Amsterdam.
%23131478: - La Franc-Maconnerie en Russie.
%23278483: [Kreittmayr, Wiguläus Xaverius Aloysius]. - Anmerckungen uber den Codicem Juris Bavarici Judiciarii : worinnen derselbe sowohl mit den gemeinen, als ehemaliges statutarischen Gerichts-Ordnungen und Rechten genau collationirt ...
%2366265: [U.S.A.] - A Manual for Courts-Martial, U.S. Army, effective April 1, 1928.
%23244136: - The Winthrop family in America. A Genealogical Updating 1833-1988.
%23244139: - Corn's Immig & Zoon Rotterdam 1873-1908. Gedenkboek na vijf en dertig jaren. Koninklijke boek- en steen drukkery. Boekbindery en lichtdruk inrichtingen.
%23262610: - Laat je niet pakken.
%23105830: - 10 Jahre deutscher Gewerkschaftsbund in der Tsechoslowakei.
%23106737: - Op grond van de tekst. Voor Karel Meeuwesse.
%23106810: [Staten van Holland en Westfriesland]. - Van den veertigsten penning van de scheepen. Ordonnantie, waar op alomme binnen [...] Holland en Westvriesland [...] geheeven sal werden den veertigsten penning van alle scheepen [...] die verkogt [...] worden.
%23107950: [Ozaki, Wasaburo (ed.)] - Bridge between Japan and the Netherlands = Nichi-Ran no kake-hashi.
%23235932: [Varlet, Jean]. - Déclaration solennelle des droits de l'homme dans l'état social.
%23109778: - Social classes, action & historical materialism.
%237181: - Development of Societies : the next twenty-five years : Proceedings of the ISS 25th Anniversary Conference. The Hague, 1977.
%23254002: [Breugel, Jan Festus van]. - Het hoge-geregts-hof van Holland mitsgaders Braband en Vlaanderen den huyzen van Bourgondien toegekent,
%23110567: [Institute of Packaging]. - Odour in packaging.
%23282013: [Neurochirurgy]. - Verhandlungen der 1. Neurochirurgischen Tagung.
%2326122: [Europese Conventie]. - Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa : bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003 ; voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome, 18 juli 2003.
%23244508: - Klio : Beiträge zur alten Geschichte. Band 32
%23193620: - Wiskundig tijdschrift. Jaargang. 1 (1904/05) - 17 (1920/21).
%23283833: [Fisheries]. - De kuilvisscherij in de Zuiderzee, in betrekking tot de zoetwatervisscherij : rapport naar aanleiding van het ingestelde onderzoek naar de schade, welke door het visschen met de kuilen in de Zuiderzee wordt toegebracht aan de zoetwatervisscherij.
%23106210: - Sylloge Commentationum quam vir clarissimo Constantino Conto obtulerunt philologi Batavi.
%23114845: [Bosch Kemper, Jeronimo de]. - De staatkundige partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813.
%23286443: [Amsterdam]. - Feestelijke bijeenkomst in de Stadsschouwburg ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester en mevrouw Samkalden : dinsdag 17 mei 1977.
%2352169: - Rijvaardigheid en rijbevoegdheid 2011 : tekstuitgave.
%23282231: [Meijers, E.M.] - Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek : Boek 8 : Verkeersmiddelen en vervoer (eerste stuk). Tekst.
%2370036: [American Chemical Society] - Use of sugars and other carbohydrates in the food industry.
%23248409: - Ethnic violence, development and human rights : final report of the second consultation Utrecht, 1-3 February 1985.
%23184460: - Código Civil de la Republica Oriental del Uruguay : edición oficial.
%23122330: [Europese Unie]. - Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.
%23222245: - Verzameling van besluiten, aanschrijvingen en bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814. No. 1-189.
%23116731: - Russian toys from the collection of the Zagorsk Museum of toys, USSR Academy of Pedagogical Sciences.
%2389551: - Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie.
%23286249: [Amsterdam]. - Amsterdams eer en opkomst, door middel der gezegende hervorming, geschied in den jaare 1578. Aangetoond [...] een verhaal [...] van de eerste tijden, tot op het tegenwoordige twee-honderd jaarige jubile. 1e-2e stuk.
%23118090: - Les incidences des jurisprudences internationales sur les droits néerlandais et français, notamment sur les droits de l'homme. Actes du colloque organisé à Poitiers les 13-14-15 mai 1991 par les Facultés de Droit de Nimègue et de Poitiers.
%23187791: - Privacy : seminarie Egmontpaleis - 26 & 27 nov. 1998 - séminaire Palais d'Egmont.
%23257551: - The great ascent. The struggle for economic development in our time.
%23118943: - Trends in het notariaat : de nieuwe Notariswet alweer verouderd?
%23291361: [ESPERANTO] - [Nederlanda Societo Esperantista La estonto estas nia]. - Membrolisto de la Nederlanda Societo Esperantista La estonto estas nia : 1 Septembro 1930. [ESPERANTO].
%23290730: [Bar-Hillel, Yehoshua ... et al.] - Logic and language : studies dedicated to professor Rudolf Carnap on the occasion of his seventieth birthday.
%2366572: - Le Salut du peuple : journal de la science sociale. No. 1 (10 déc. 1849) - no. 6 (10 mai 1850).
%2312269: - WETSBESLUITEN tot stand gekomen tusschen 24 juni -23 november 1945 met toelichtingen.
%23253923: - Algemeene instructie nopens het beheer, de boekhouding en de verdere verpligtingen van de ambtenaren van de registratie, de successie en het zegel.
%23248542: - Onze tooneelspelers : portretten en biografieen.
%23123756: - Oude drukken uit de Nederlanden.
%23289254: [Civil rights]. - Statut betreffend den Erwerb und Verlust des Bürgerrechts in der Stadt Gnoyen.
%2371024: - Scheepsraad : bundel opstellen gewijd aan Boek 8 N.B.W., onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht.
%2347811: [Maatschappij ter Waarborging van Lijftogten]. - Maatschappij ter Waarborging van Lijftogten, onder bestuur van mr. Jeremias Cornelis Faber van Riemsdijk [...] en mr. Frederik Hendrik Cornelis Drieling, directeuren. Onder toezigt van mr. A.R. Falck [...], jonkh, J.C.R. van Hoorn van Burgh [...], jonkh. J.E.P.E. Gericke van Herwijnen [...] en mr. J.G.A. Clant [...], commissarissen. Op omslag : Wetten der Maatschappij ter Waarborging van Lijftogten.
%23281985: - La huitième Croisade : libres révélations d'un officier d'état-major britannique.
%23237936: - Völkerrecht als Rechtsordnung : Grundlagen und Quellen : Beiträge zum fünfzigjährigen Bestehen des [Max-Planck-] Instituts [für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht], 1924-1974.
%23276262: [Vries, Simon de]. - 't Amsterdamsch hoerdom : behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen ; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
%23233516: - Instructie op den ijk der Nederlandsche vochtmaten, goedgekeurd door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij dispositie van den 20sten october 1829 No. 106.
%23283552: Politieke Partij Democraten '66. - Beleidsprogram 1977-1981.
%23280518: [Norway]. - Norges traktater 1661-1966 = The treaties of Norway 1661-1966. Band 1: 1661-1944; Band 2 : 1945-1955. Konglige Norske Utenriksdepartement / Gröndahl / 1967-1970
%23275588: [Favard de Langlade, Guillaume Jean]. - Code Civil : suivi de l'exposé des motifs sur chaque loi, presenté par les orateurs du gouvernement : des rapports faits au tribunat : des opinions émises : des discours prononcés au corps législatif ... et d'une table analyt. et raisonnée des matières Code Civil, suivi de l'exposé des motifs sur chaque loi, presenté par les orateurs du gouvernement. Tome 1-10; Supplément au Code Civil, ou Collection raisonnée des lois et décrets rendus depuis 1789, et qui se rattachent au Code Civil, avec des notes explicatives de la relation ... Tome 1-2.
%23289253: [Hochschule fur Wirtschaft und Politik Hamburg]. - Restauration im Recht : Veroffentlichung der Hochschule fur Wirtschaft und Politik Hamburg.
%2343272: [Huhn, Eugen H.Th.] - Der Staat oder die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit. Erster Theil: Allgemeine Volkswirthschaftslehre : volksthümliche Darstelling der Grundlagen der Volkswirtschaftslehre; Zweiter Theil: Volkswirthschaftslehre der Urproductionen : volksthümliche Darstellung der Volkswirthschaftslehre des Ackerbaues, der Jagd, Fischerei, Viehzucht und Forstwissenschaft. Von einem Staatsmanne a. D.
%23126753: - Gids van Suriname uitgegeven t.g.v. het bezoek van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.
%23176038: [Nederland]. - Tractaten en tractaatsbepalingen de Schelde betreffende sinds 1648.
%23128103: - Graduate education for women. The Radclyffe Ph.D.
%23289363: [Schwarzburg-Sondershausen]. - Fürstlich Schwarzburgisches Regierungs- und Intelligenz-Blatt : auf das Jahr 1851.
%23128500: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Studia Corbeiensia. I & II
%23128696: [Maanen, C.J. van (ed.)]. - Wet van den 19 augustus 1861 (Staatsblad no. 72) betrekkelijk de nationale militie, zooals zij, gewijzigd en aangevuld bij onderscheidene wetten, op 1 september 1886 luidt.
%23128864: - Islam contemporain dans l'Océan Indien.
%23128908: [ACS-EEG Raad van Ministers]. - Vierde ACS-EEG-overeenkomst : ondertekend op 15 december 1989 te Lomé.
%2392783: - The quality and economic significance of anticipations data. A conference of the Univerities-National Bureau Committee for Economic Research.
%23129627: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Ältere Geschichte der Landschaft an der Werra und der Stadt Witzenhausen. Editio II curabit Karl August Eckhardt.
%23190751: - Wet op het notaris-ambt.
%23291651: [Universiteit van Amsterdam]. - De Universiteit van Amsterdam : 1877-1927 : statistisch beschouwd in vergelijking met de andere Nederlandsche universiteiten.
%23130101: - Les Lumières dans les Pays-Bas Autrichien et la Principauté de Liège.
%23100776: - Recueil d'itinéraires et de voyages dans l'Asie Centrale et l'Extrème Orient...
%23222460: [Weather Underground Organization]. - Guerilla-verzet in de VS : Weather Underground Organization.
%23292232: - International Conference on the Physics of Metals : (Amsterdam, 12-17 July 1948).
%23131375: [Addison, Josep]. - Le Free-Holder ou l'Anglois : jaloux de la liberté : essais politique.
%23131482: - Histoire naturelle des Indes : the Drake manuscript in the Pierpont Morgan Library.
%23208276: [Tunesia]. - Recensement général de la population et des logements, 8 mai 1975 : population par division administrative.
%23229188: - Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) : wetsvoorstel.
%2313295: - Writing in Holland and Flanders 30 : new books.
%23177954: - The World's Best Photographs. Third Series.
%23166761: - Octrooi voor schouten en ambachtsbewaarders van Hazerswoude, Benthuizen, Noordwaddingsveen, Hoogeveen, Soeterwoude en Benthorn, tot het bedijken en droogmaken der plassen, onder de respective ambachten gelegen.
%2384301: [Groningen]. - Verzameling van reglementen, instructien, en dispositien, gestatueert door ... W.C.H. Friso, prince van Orange en Nassau ..., en vervolgens door ... mevrouwe [Anna] de princesse gouvernante ... : strekkende tot onverbrekelyke wetten voor de provincie van Stadt en Lande.
%23291491: [Asian Development Bank] - Environmental legislation and administration : briefing profiles of selected developing member countries of the Asian Development Bank.
%2344957: - Fraude in de Europese Gemeenschappen : Asser Instituut Colloquium Europees Recht.
%23267990: [Gerhardt, Mia I. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1983.
%23275046: - Bijdragen tot het oude strafregt in België ; gevolgd door eenige merkwaardige vonnissen van vroegere tijden, van allerlei aard.
%23253708: - Handboek voor den reserve-officier der infanterie : (aanschrijven D.v.D. van 11 april 1929, IIde afd. B, no. 19) : No. 102.
%2363116: - Regolamento provvisorio di commercio finora vigente nelle provincie di seconda ricupera e modificato secondo le prescrizioni dell'edito del primo giugno 1821. Delll'Emo e Rmo signor card. Segretario di stato da osservarsi in tutto lo stato pontificio fino alla publicazione , ed attivazione del nuovo codici di commercio.
%2377513: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Die Gesetze des Merowingerreiches 481-714. I. Pactus legis Salicae; II. Pactus legis Alamannorum recensio chlothariana.
%2363332: - Tekstuitgave Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010.
%23257700: - Voorzieningen tot leniging van door den oorlogstoestand ontstane nooden : leidraad ter orienteering van de organen, welke bij de hulpverleening zijn ingeschakeld.
%23215923: Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000. - Evaluatie vreemdelingenwet 2000 : de asielprocedure. Deel 1 & 2.
%23288749: [Waine, E.J. (chairman)]. - The amphetamines and lysergic acid diethylamide (LSD); report by the Advisory Committee on Drug Dependence.
%2313647: [Maris, C.W. ... et al.]. (ed.) - Recht, Rechtvaardigheid en Doelmatigheid : bundel verschenen t.g.v. 350-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
%23212144: - The Architecture Annual 2003-2004: Delft University of Technology.
%2325120: [Maintenon, Françoise d'Aubigné marquise de]. - Lettres de Madame de Maintenon. Tome I: à diverses personnes, et à M. D'Aubigne, son frère; Tome II: à M. l'Abbé Gobelin; Tome III: à Madame l'Abbesse de Gomerfontaine, et aux dames de St. Louis; Tome IV: à M. le Cardinal de Noailles; Tome V: à M. le Duc de Noailles; Tome VI: Letteres de Madame de Maintenon, et de Madame de Caylus; Tome VII: Lettres de Madame de Maintenon, et de Mesdames De Ventadour, De St. Geran, D'Harcourt, De Levy, &c. Du Marechal De Villeroi, &c.; Tome VIII: Lettres du Clergé de France à Madame de Maintenon.
%23276932: [Bundesministerium für Justiz]. - ADV-Exekutionsverfahren (ADV-E) : Projekt zur Einführung einer vereinfachten, automationsgestützen Exekutionsbewilligung und des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) im Zwangsvollstreckungsverfahren.
%23283449: [COFFEE]. - Old English coffee houses.
%23138130: [Es, Jonieke van (ed.)] - Kunst als verzet. Duitse schilders in het interbellum. De verzameling Marvin en Janet Fishman.
%23138298: [France]. - Traitez de la Paix et de commerce, navigation et marine, entre la France et les Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Conclus à Utrecht le 11. Avril 1713.
%23138367: - Criminal Code of Japan.
%23211532: - Lechuguilla : die schönsten Höhle der Welt.
%23288637: [Amsterdam]. - Vindiciae Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid : vertoonende door een zeer fijn Kristallijne glas eenige vlekken en gebreken van sommige Hollandsche en andere Provinciaale Bullebakken,welke gewoon zijn om de Heeren Regenten van de Stad Amsterdam met leugenen en lasteringen te bekladden.
%23139904: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Sachsenspiegel : Landrecht.
%23140017: - Handboek financiele verslaggeving - Jaarrekening 2010 : praktische handleiding bij het opstellen van jaarrekening en jaarverslag.
%23140042: - Pensioengids 2000. Vraagbaak voor pensioenen.
%23268054: [Lantsheer, J.A. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1975.
%2379371: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft 1796 und 1809. Editio altera curavit K.A. Eckhardt.
%23140552: - Van Atheneum tot Universiteit. Geschiedenis van het Atheneum Illustre in de Negentiende Eeuw.
%2322489: W.H.O. - European technical conference on food-borne infections and intoxications : Geneva, 16-21 February 1959 : Report Jaar: 1959 Uitgever: Geneva : World Health Organization Reeks: World Health Organization. Technical report series, ISSN 0512-3054 ; no. 184 Annotatie: Lit.opg Omvang: 18 p Formaat: 24 cm
%23254318: [Brink, T. van den]. - Criminaliteit in Amsterdam en van Amsterdammers = La criminalité à Amsterdam et celle d'Amsterdamois.
%23140625: (EURATOM) - Traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (EURATOM) et Documents Annexes.
%23253823: - Zee-rechten, dat is: dat hoogste ende oudtste Gotlandtsche water-recht, dat de ghemeene kooplieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy : waer vae hem een vergelijck die ter Zeewaers beheeren reguleren mach. Met grooter neerstigheydt gecorrigeert: ende na de oude originele copye gebetert.
%23203424: - Architektuurwandelingen Den Haag.
%23226832: - European legislation, 1952-1972.
%23141047: - Wet tot regeling der Kanselarijrechten te heffen op diplomatieke en consulaire posten (Staatsblad no. 376 en Staatsblad no. 603 van 1918).
%2385399: - Verslag Nationale Ombudsman : Voorbereiding en inleiding [1981], jaarverslag 1982-1987; 1989-2000.
%23249752: [Deken van de Orde van Advocaten, arrondissement Breda]. - Verslag van de Orde van Advocaten in het arondissement Breda 1978-1997.
%2395416: - Vijftig jaar droogmaking Zuiderzee.
%23141590: - L'Union de l'Europe occidentale : phénix de la défense européenne.
%232263: [Idenburg, Ph.A.] - Gemeenten maken toekomst : bestuurlijke handreikingen bij maatschappelijke vernieuwingen.
%23278961: [Stalin, Josef]. - Geschiedenis van de Kommunistische Partij der Sowjet-Unie (Bolsjewiki) : korte leergang
%23290435: [Deutschland]. - Konkursordnung mit Einführungsgesetz : nebst Gesetz, betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners ausserhalb des Konkursverfahrens.
%23142266: - Ministerie van Financiën. Juli 1958 - April 1963. 5 jaar financieel en fiscaal beleid in Suriname.
%23228676: - Algemene wet bestuursrecht : wetsvoorstel.
%23193725: Jonge Balie Congres 1979 - Opleiding baart kunst : congresbundel.
%2354985: - Verzameling der wetten betrekkelijk de in en uitgaande regten en de accijnsen ten dienste der administratie, mei 1819.
%23101245: [Bots, Hans (ed.)]. - La diffusion et la lecture des journaux de langue franc¸aise sous l'ancien régime : actes du colloque international, Nimègue, 3-5 Juin 1987 = Circulation and reception of periodicals in the French language during the 17th and 18th centuries : proceedings of the international congress, Nijmegen, June 3-5.
%23143782: - Biblia Sacra,
%23276480: [Vlaanderen]. - Costumen ende wetten van de Stadt Gendt : gedecreteert bij de Graven en Gravinnen van Vlaenderen, met de Concessiën Caroline, decreten, reglementen en ordonnantiën politique ...
%23148476: [Stichting Kunst over de Vloer (samenstelling)]. - Kunst over de vloer : foto-video-installaties, Entrepôtdok Amsterdam, 15 augustus / 27 september 1987.
%23146059: [Minor, Wendell & Florence Friedmann Minor (eds.)] - Wendell Minor : art for the written word : twenty-five years of book cover art.
%23147955: - The Air Navigation (Colonies, Protectorates and Mandated Territories) Order, 1927.
%2314721: - Meditationes pro Exercitiis spiritualibus et indulgentiis plenariis lucrandis ab omnibus clericis provinciae Mechliniensis qui iisdem exercitiis per octo dies continuos vacaverint
%23252547: [Linden, Joannes van der]. - Verhandeling over de judicieele practijcq of Form van procedeeren voor de Hoven van Justitie in Holland gebruikelijk.
%23280427: [United Nations]. - United Nations Juridical Yearbook 1976.
%23288418: [Wetboek van Koophandel, 1822]. - Geleidende missive van Z.M. betrekkelijk het Wetboek van Koophandel. Wetboek van Koophandel : Art. 1-83; Wetboek van Koophandel : Titel 6 (Art. 1-91); Wetboek van Koophandel : Titel VII (Art. 1-16); Wetboek van Koophandel : Tweede boek, Titel 1-7, (Art. 1-317); Wetboek van Koophandel : Titel 8 (Art. 1-25); Wetboek van Koophandel : Titel 9-10 (Art. 1-196): Wetboek van Koophandel :Titel 11-12 (Art. 1-26); Wetboek van Koophandel :Titel 13 (Art. 1-8).
%2360650: - Jan Schoemaker B.V. Van cacaoresidu tot geraffineerde cacaoboter.
%23289357: [Back, Johan de]. - Het regt van syne hoogheyd den heere prince van Orange en Nassau, &c. tot het marquisaat van Veere en Vlissingen, bewezen met authenticque stukken, deductien, resolutien, &c. : behelzende teffens eenige consideratien omtrent de onlangs ondernomen devasalleeringe van dien; alles opgehelderd en met verscheyde nieuwe aanmerkingen vermeerderd in een voorberigt, waar in de partydigheyd en onkunde van den schryver van het leven van prince Willem den Eersten, in verscheyde stellingen, aangaande het voorschreeve marckgraafschap werd aangetoond.
%23148345: - Bibliografie van Anton Coolen, tot 17 april 1957.
%2361539: - La justice international : [revue mensuelle des traveaux et décisions de la Cour permanente d'arbitrage (convention internationale du juillet 1899) & des questions de droit international].
%23252676: [Grosley, Pierre-Jean]. - Les iniquités découvertes ou Recueil des Pieces, curieuses & rares qui ont paru lors du procès de Damiens.
%2315013: - Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis = Revue d'histoire du droit = The legal history review. Vol. 1 (1918), 3 (1920) - 72 (2004).
%2360759: - Genuine and fake : coins, banknotes and electronic money.
%23248757: - The Core Language Engine (ACL-MIT Series in Natural Language Processing).
%23288638: [Amsterdam]. - Verantwoording van het beleidt der heeren van Amsterdam, tot bevordering van de vrede, en het eindigen van den oorlogh, tusschen Vrankrijk en Spanje, in de Nederlanden ontsteeken: met d'aenmerkingen op de missive van een regent [...] over het gepasseerde ter vergaderinge van haer ed. gr. mog. op den 16 february 1684.
%23179814: [Weyrauch, Martina]. - Die internationalen Verbrechen und das innerstaatliche Strafrecht : Probleme des internationalen Strafrecht und Strafprozessrechts : internationales wissenschaftliches Seminar vom 20. bis 24.6.1988 in Wustrau.
%23149820: - De Zaanse Schans en Recepten uit de Keuken van De Hoop op d'Swarte Walvis.
%2352707: [Werkstakingen van 1903]. - Actestukken der samenzwering : gedenkboek der werkstakingen van 1903. Deel I: Voorspel. Eerste en tweede periode; Deel II: Derde en vierde periode. Naspel. Bijlage en register.
%2339959: [Benezit, Emmanuel]. - Benezit dictionary of British graphic artists and illustrators.
%23289322: [Grotius, Hugo. Hugo de Groot) ... [et al.]] - Consultatien, advijsen en advertissementen. Het vierde deel.
%23287727: [Leeuwen, Simon van]. - Bellum juridicum, ofte Den oorlogh der advocaten, bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d'een, d'andere, directelijck is contrariërende en welckers voorvallen, alle in het byzonder bekrachtight zijn, met resolutien, placaeten, sententien en gewijsdens, zoo van souveraine vergaederingen ...
%2324886: - De wetgeving op het notaris-ambt, bevattende de wet van den 9den julij 1842 (Staatsblad no. 20), met aanteekeningen en aanwijzingen of opgave van den tekst der daarmede in verband staande verordeningen : voorts: de wetten op het zegel, de registratie, den verkoop van roerende goederen enz. voor zoo verre die op het notaris-ambt van toepassing zijn, benevens voorschriften en modellen van de algemeene vormen der akten.
%2341460: - The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards : Middelburg, june 23, 1984.
%23131573: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 1-5. (1859-1854).
%2317142: [Gebhardt, Carl ?]. - Gegenstand und Weise von Erfahrung und Transzendenz : die Grundlagen der Philosophie : von der Verfasser des Spinoza Redivivus und Augustinus Redivivus.
%23177858: W.H.O. - Specifications for the quality control of pharmaceutical preparations.
%23178496: [Caulet, François Étienne.] - Tractatus generalis de regalia : in quatuor libros distributus : qui primum Gallico sermone prodiit, nunc latino donatus auctior et correctior editur ; cum aliis opusculis ad eadem materiam spectantibus.
%23180787: - Het geïllustreerde boek in het Westen : van de vroege Middeleeuwen tot heden : catalogus.
%23230233: - Russisches Münzreform-Projekt von 1896 : eine Stimme aus Russland.
%2353128: [Linden, Joannes van der]. - Regtsgeleerd Practicaal en Koopmans Handboek; ten dienste van regters, practizijns, kooplieden, en allen, die een overzicht van regtskennis verlangen.
%23196479: [Amsterdam]. - Foto's voor de stad, 72-91 : Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991.
%2315266: [Council of Europe Strasbourg . Directorate of Human Rights = Conseil de l'Europe Strasbourg . Direction des Droits de l'Homme]. - Digest of case-law relating to the European Convention on Human Rights (1955-1967) = Répertoire de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l homme 1955-1967.
%23152934: - Boeket voor Betje en Aagje: van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
%23283667: [Hof van Holland, Zeeland and Friesland]. - Proces Civiel tusschen Louisa Johanna Junkers, Weduwe van wylen Daniel de Win, [en] haare Minderjarige Dochter Maria Elisabeth de Win (...) contra Jacob Pesters, Raad en Rekenmeester der Domeynen van Syne Hoogheid den Heere Prince van Orange Nassau, en Jan Pesters, desselfs minderjarige Soon. (...) Midsgaders de Sententie Crimineel tegen Jacob Pesters op den XVII. January M. DCC. XXXV (...) en de Stukken tot dezelve Sententie relatief. The Hague, H. Scheurleer op Ordre van den Hoove van Hollandt, 1735, 194p., later wr., folio. - BOUND BEFORE: Brieven tusschen Jacob Pesters, zyn soon Jan Pesters, en andere Persoonen, gewisselt; met de Stukken daer toe relatief.
%2315360: - Writing in Holland and Flanders 29 : Willem Frederik Hermans - Gerard Walschap.
%23178629: [Robinson, L. et. al.] - Proceedings of the IBM scientific computing symposium on control theory and applications
%2315410: - Writing in Holland and Flanders 31 : Johan Daisne - Jacques Hamelink.
%23154478: - Tijdschrift voor privaatrecht, notariaat en fiscaalrecht.
%23154565: - De Raad van State : een stand van zaken.
%2387860: - La mission et les joies populaires = Volksvemaak in de Missie.
%23291941: [Vollewens, W.J. ... et al.] - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Schiedamse Hogere Burgerschool : 3 mei 1869-3 mei 1949.
%23286273: - De onverwachte bruiloftsgast : verzameling van rijmen en vertooningen.
%23280104: [Deutschland, Auswäriges Amt]. - Die deutschen Gegenvorschläge zu den Friedensbedingungen der allierten und assoziierten Mächte.
%23280680: - The territories and states of India.
%23280775: - Museums and urban culture in West Africa.
%2391188: - Manuel du jeune séminariste en vacances, ou Exercices de piété pendant les vacances ...
%2389871: - Nordamerikanische Indianer; Die Mission in den Polarländern; Die evangelischen Missionen in Mittel- und Südamerika. [Missions-Bilder, 4.-6. Heft].
%2376140: - Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch von 1861. Allgemeine Deutsche Wechselordnung van 1848 in den Ausgaben für das Grossherzogtum Baden.
%23156617: [Pos, W.Ph. ... et al.] - Tien jaar Nederlandse Comedie, 1950/1951-1960/1961.
%23227963: [Departement van Justitie]. - Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1845.
%23227965: [Departement van Justitie]. - Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1950.
%23157250: [Diem, Hermann ... et al.]. - Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus : eine Vortragsreihe der Universität Tübingen.
%2381760: [Cohen Jehoram, H. (voorwoord)]. - Intellectuele eigendom. Jurisprudentie en annotaties.
%23218053: (Zoetmulder, J.J.) - De oplossing van het vraagstuk der evenredige vertegenwoordiging voor Nederland door J.J.Z. te Nijmegen.
%232459: [Kluit, H. Provó (voorzitter)]. - Verslag der Staats-commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 3 mei 1852, (Staatsblad no. 99) tot het doen van onderzoek naar en het uitbrengen van verslag over een aan de tegenwoordige staatsinrigting en wetgeving meest passend stelsel van politiewet, uitgebragt op den 18den Sept. 1852.
%23193287: [Stadt Hildesheim und das Hornemann Institut]. - Rettung des Kulturerbes : Projekte rund ums Mittelmeer = Saving cultural heritage : projects around the Mediterranean = Sauvetage du patrimoine : projets autour de la Méditerranée.
%23288166: [Deutschland]. - Handelsgesetzbuch nebst Einführungsgesetz : vom 10. Mai 1897.
%23288148: Drs. P (pseudoniem van Heinz Polzer). - Tante Constance en Tante Mathilde : liedteksten van Drs. P.
%23223766: - Badische Prozessordnung vom 31. 12. 1831 : mit Nachtrag vom 3. 8. 1837 : [Process-Ordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Grossherzogtum Baden].
%2395763: (Barbier, Hippolyte). - Biographie du clergé contemporain par un Solitaire. Tome I [-X].
%23158892: - Feestbundel 45 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-2008.
%23158956: - Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. I: Text; II: Begründung. Allgemeiner Teil; III: Begründung. Besonderer Teil.
%2315943: [Waterschapsrecht]. - Verslag van de studiecommissie, benoemd bij besluit van gedeputeerde staten van Noordholland van 11 dec. 1935, no. 71, ten einde een onderzoek in te stellen naar de vraag, of invoering van het pachtersstemrecht in de waterschappen in deze provincie mogelijk en wenschelijk moet worden geacht.
%23160123: [Lignac, de]. - Natuurkundige beschouwing van de man en de vrouw in de huwelyken staat door den heer de L... heelmeester. Deel 1 (van 2).
%23160210: [Amsterdam]. - Bouwverordening van de gemeente Amsterdam ; Nadere regelen als bedoeld in de bouwverordening ; Reglement van de beroepscommissie bouwverordening (art. 390).
%23161365: - De contouren van een bevrijde universiteit : omslag in denken en handelen.
%23162507: - Werkboek staatkunde. Vierde druk.
%23290438: [Deutschland]. - Handelsgesetzbuch nebst Einführungsgesetz vom 10. Mai 1897 unter Berücksichtigung der bis 15. Juni 1930 ergangenen Novellen.
%23249147: - Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht = Netherlands International Law Review. Vol. 1 (1953) - 44 (1997).
%2316352: - Writing in Holland and Flanders 35 : Capmert's Fab. Remco Campert : an introduction - Recent Dutch books reviewed by Aad Nuis.
%231640: - Algemeene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het Departement van Waterstaat (vastgesteld bij beschikking van 25 maart 1938, La V, directie van den Waterstaat) en Reglement openbare aanbestedingen (vastgesteld bij Kon. Besluit van 30 augustus 1932, no. 43).
%23164737: L.E. (Louise Engelberts) - In de generaliteitslanden.
%23165152: - De strafrechter en profil : deskundigheidsbevordering van de strafrechter.
%23290508: [Zwolle]. - De Zwolse schepenzegels.
%23284479: [Nederland]. - Witboek betreffende de maatregelen tot zuivering van het geldwezen in Nederland.
%23283866: - ABC of drug addiction : a collection of articles most of which appeared in 'Community Health', september-october, 1969, and november-december, 1969.
%23166029: [Alkema, E.A. ... et al.] - 40 jaar Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse rechtsorde : staatsrechtconferentie 1990.
%2322060: - Naamlijst Leden Rechterlijke Macht 1977-1999/2000.
%23166162: - Images of the First World War : a photographic anthology.
%23282047: [Military law]. - Le cessez-le-feu (Recueils VIe congrès international La Haye, 22-25 Mai 1973, Volume 1).
%23208620: - Ratification of treaties. methods and procedure in foreign countries relative to the ratification of treaties. Also extracts from the executive journal of the Senate relative to proceedings in cases of treaties rejected by the Senate.
%2322058: [Boubereel, Cornelius, d.1744] - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
%2316844: [Schepper, H. de ... et al.]. - Raad van State 450 jaar.
%23168569: - NAVO zakboekje : Noord-Atlantische Verdrags Organisatie 1949-1969.
%23171153: - Die Sparkasse in Bremen : Festschrift zum 100-Jährigen Bestehen, 1825-1925.
%23177315: [Lavies, Jan] - Van koken en stoken : Hou zadel.
%23179202: - Officiële Vakopleiding voor de Tabaksdetailhandel.
%23179615: [Drucker, Louis]. - Eenige beschouwingen over de muntkwestie, de geprojecteerde nationale geldleening en daarmede in verband staande vraagstukken.
%23278648: [Graaf, F.G.B. ... et al. (red.)] - Internationaal privaatrecht en financiële transacties.
%23185598: - Congrès international des éditeurs, septième session, Amsterdam, 18-22 juillet 1910.
%23254595: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Leges Anglo-Saxonum 601-925
%2336038: [Wicquefort, Abraham de]. - Memoirs touchant les ambassadeurs et les ministres publics.
%2375595: [Suikerstichting Nederland] - De Nederlandse suikerindustrie.
%2368908: [Koninklijke Landmacht]. - Reglement van administratie bij de Koninklijke Landmacht met de voorschriften tot uitvoering van dat reglement : vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 mei 1936, no. 64 en bij Beschikking van den Minister van Staat, Minister van Defensie a.i. van 12 mei 1936, VIIIe afd., no. 16.
%23249892: - Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 23 Juli 1913.
%23291048: [Les Rédacteures du Journal de l'Enregisterement]. - Dictionnaire des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèques : par les Rédacteures du Journal de l'Enregisterement.
%23258382: - ReVision : die Moderne im Städel 1906-1937.
%23256205: [Storme, Marcel ... et al.] - De rol van de rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland.
%23285650: [Hilgemann-de Stigter, Antoinette]. - rationale konzepte : schweizer konkrete.
%23211022: [Masoin, Maurice, président] - Impôts sur la fortune, y inclus droits de succession : Congrès de Zurich, septembre 1960, XVIe session.
%23267743: - Wet op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie. Officieële uitgave.
%23267747: - Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering.
%23267957: [Gerhardt, Mia I. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1988.
%23267959: [Hinderikx, P.A. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1991.
%23267968: - Jaarboekje van de Vereeniging voor STudiebelangen aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (Hoogeschool voor Economische Wetenschappen) te Rotterdam 1937-1938.
%23267992: [Bruin, P. de ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1972 & 1973.
%23267994: [Lantsheer, J.A. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1974.
%23268008: [Gerhardt, Mia I. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1987.
%23268010: [Verkruijsse, P.J. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1995.
%23268012: [Verkruijsse, P.J. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1997
%23268016: [Gerhardt, Mia I. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1986.
%23268017: [Gerhardt, Mia I. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1982.
%23268018: [Gerhardt, Mia I. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1981.
%23268055: [Lantsheer, J.A. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1979.
%23268056: [Lantsheer, J.A. ... [et al.] (eds.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1978.
%23272917: - La testimonianza del documento notarile come fedeltà e interpretazione, Firenze, 5 ottobre 1984.
%23197421: - Dijkregt van Hasselt.
%23272462: [Utrecht]. - Ordonnantie ende instructie op de stijl, ende manieren van procederen, diemen voorts-aen sal houden voor den Hove van Vtrecht, soo in civile als criminele zaecken.
%23271995: [Chifflet, Jean-Jacques]. - Recueil des traittez de paix, treves et neutralité entre les couronnes d'Espagne et de France.
%23271981: [Estang, Dominique François Marie Bastard d']. - Rapport fait à la Cour des Paris le 15 mai 1820 et jours suivans.
%23271792: [Boddaert, Pieter ... et al.] - Tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden. [Deel I:] Behelzende eene beschryving van Zeeland : met een kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd. Behelzende eene beschryving van Staats-Vlaanderen; [Deel II:] Vervolgende de beschryving van Zeeland : met nieuwe landkaarten, plans der steden en konstige printverbeeldingen versierd.
%23271202: [Sweerts, Hieronymus]. - Koddige en ernstige opschriften, op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen.
%23271194: [Bondt, Nicolaas]. - De eer der regeering van Amsterdam verdedigd tegen den laster van het Engelsch ministerie, en deszelfs Nederlandsche vrienden en begunstigers, in eene contra-memorie, ingericht ter wederlegging van de rechtsgeleerde memorie aangaande het gedrag van de regeering der stad Amsterdam: : waar by gevoegd zyn eenige aanmerkingen op het onlangs verspreide geschrift, ten tytel voerende Politiek vertoog over het waar sistema van de stad Amsterdam, enz.
%23271106: - Schul- und Reise-Taschen-Wörterbuch der franzözischen und Deutschen Sprache = Nouveau dictionnaire de poche Français-Allemand et Allemand-Français.
%23270926: [Rijksgebouwendienst]. - Architectuur van de rechtspraak.
%23270647: [Commissie voor het Adatrecht] (ed.). - Groote Oost en Philippijnen.
%23270584: - Adresses, mémoires et petitions des Juifs : 1789-1794.
%23274895: - Gereformiert Lantrecht van Veluvven vnd. Velvvvwen-Zoom, met de veranderongh opt Capittel van Appellatien ende Claronghen aen Engellander-holt gevallen.
%23275129: [Rijksgebouwendienst]. - Architecture for the judiciary.
%23270132: - Lijst van preadviezen, referaten en inleidingen uitgebracht of gehouden voor, en/of uitgegeven door: Nederlands(ch)e Juristen Vere(e)niging, Broederschap der Candidaat-Notarissen, Broederschap der Notarissen in Nederland...[et al.]
%23270072: - Jan Fabre : Chalcosoma (2006-2012) : hommage à Jérôme Bosch au Congo (2011-2013) ; Illuminations, enluminures : trésors enluminés de France.
%23269836: [Backer, Henk]. - De wonderlijke geschiedenis van Tripje. [1e Deel:] De wonderlijke geschiedenis van Tripje; 2e Deel: Oepoetje verschijnt; 3e Deel.
%23269748: - Die Lackkunst Koreas: Ästhetik in Vollendung.
%23268706: - Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie.
%23275475: [Een Onpartijdig vrijzinnig stemgeregtigde]. - Geen partijschappen, of het meest wezenlijk algemeen belang : brief van een een onpartijdig vrijzinnig stemgeregtigde aan een lid van den stedelijken raad, ter gelegenheid van den geopenden nieuwen jaarkring van de zittingen der Staten-Generaal
%23275494: [Hollandais, Un]. - Lettre d'un Hollandois, a un membre du Parlement d'Angleterre : au sujet du nouveau ministre des finances en France.
%23268537: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Das Lehnrecht des Sachsenspiegels.
%23289383: [Arnaud, François Auguste d']. - Note secrette exposant les prétextes et le but de la dernière conspiration.
%23278552: [Koninklijke Militaire Academie]. - Over privaat- en publiekrecht bij volken van den Indischen Archipel.
%23278554: - Wetboek van koophandel : uit het Fransch vertaald.
%23278638: [Graaf, F.G.B. ... et al. (red.)] - Internationaal privaatrecht en financiële transacties.
%23196605: - Vuillard : a national touring exhibition from the South Bank Centre.
%23262469: [Schaepman, H.J.A.M.]. - Wordt Dr. Schaepman begrepen? : eenige opmerkingen van een Burgerman aan zijne katholieke medeburgers.
%23279587: [Indonesia]. - Chronologisch overzicht van de ontwikkeling van het Indonesische vraagstuk in de nationale en internationale politieke verhoudingen : (14 Aug. 1945-1 Jan. 1949) : met suppl. 1 Jan. 1949-27 Dec. 1949.
%23279612: [United Nations]. - The United Nations and disarmament, 1945-1965
%23279958: - Burgerlijk Wetboek 1837 : officiële uitgave.
%23206605: [Commissie voor het Adatrecht] (ed.). - Adatrechtbundels IV: Java en Madoera.
%23280435: [Ethiopia]. - The constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.
%23280489: [Friesland]. - Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van Friesland. 4 Delen. 1e deel: Algemene beschryving. 2e deel : Oostergo en Westergo. 3e deel : Westergo en Zevenwouden. 4e deel : Regering.21 cm
%23280517: [Nederland]. - Districts- en ressorts-indeeling der Nederlandsche consulaire ambtenaren.
%23280788: - Perilous desert : insecurity in the Sahara.
%23280791: - Migratiemotieven, migratienetwerken en partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland.
%23291650: [POLITIE]. - Jaarboekje voor de Politie in Nederland, 39ste jaargang 1936
%23258743: - Flower Design Handbook: Design floral, Blumenmuster, Bloemenmotieven.
%23258850: [Council of Europe Strasbourg . Directorate of Human Rights = Conseil de l'Europe Strasbourg . Direction des Droits de l'Homme]. - Digest of case-law relating to the European Convention on Human Rights (1955-1967) = Répertoire de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l homme 1955-1967.
%23282471: [Nieuwe Kerk, Delft] - Beschrijving van de vorstelijke graftomben en het gedenkteken van Hugo de Groot in de Nieuwe Kerk te Delft : Toegangsbewijs ...
%2328268: [Hirsch Ballin, Ernst M.H. ... et al.] - The uncertain future of the preliminary rulings procedure : symposium Council of State, the Netherlands, 30 January 2004.
%2328299: [Legal dictionary]. - Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; : behelzende al het geen, door de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de edele groot mog. heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is. Alsmede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden.
%23282996: [World Esperanto Congress, The Hague, Netherlands]. - Gvidlibro de Hago, eldonita okaze de la 12a Universala kongreso de esperanto en Hago de 8.-14. augusto 1920.
%23283081: [Nederlandsche Handel-Maatschappij]. - Artikelen van overeenkomst voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij [1924].
%23283140: P.T.T. - Wenken voor de gebruiker : telefoontoestel type T 65.
%23283144: [Hitler, Adolf]. - Rede van den Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over de schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt.
%23283146: [Endt, Friso]. - Boekenballen : een kleine kroniek van de Gala-Avonden t.g.v. de Opening van de Boekenweek, belegd door de commissie voor de Collectieve Propagande van het Nederlandse Boek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, in de jaren 1946-1981.
%23272964: - Code civil.
%23205632: [Comité international de la Croix-Rouge]. - Manuel de la Croix-Rouge internationale : conventions, statuts et règlements, résolutions de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Conseil gouverneurs de la Ligue.
%23292116: [Favard de Langlade, Guillaume Jean (ed.)]. - Conférence du Code civil, avec la discussion particulière du Conseil d'Etat et du Tribunat, avant la rédaction définitive de chaque projet de loi. Tome 1. Contenant la discussion des titres. De la publication des effets, et de l'application des lois en général. De la jouissance et de la privation de droits civils. Des actes de l'état civil. Du domicile. Et des absents -- Tome 2. Contenant la discussion des titres. Du mariage et des actes respectueux. Du divorce. De la paternité et de la filiation. Et de l'adoption et de la tutele officieuse -- Tome 3. Contenant la discussion des titres. De la puissance paternelle. De la minorité, de la tutele, et de l'émancipation -- De la majorité, de l'interdiction, et du conseil judiciaire. De la distinction des biens. De la propriëté. De l'usufruit, de l'usage, et de l'habitation. Et des servitudes ou services fonciers -- Tome 4. Contenant la discussion des titres. Des successions. Des donations et testaments -- Tome 5. Contenant la discussion des titres. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. Des engagements qui se forment sans convention. Du contrat de mariage, et des droits respectifs des époux -- Tome 6. Contenant la discussion des titres. De la vente. De l'échange. Du contrat de louage. Du contrat de société. Du prêt. Du dépôt et du séquestre. Des contrats aléatoires. Du mandat. Du cautionnement. Et des transactions -- Tome 7. Contenant la discussion des titres. De la contrainte par corps en matiere civile. Du nantissement. Des priviléges et hypotheques. De l'expropriation forcée, et des ordres entre les créanciers. De la prescription. De la loi sur la réunion des lois civiles. Des lois transitoires, etc. -- Tome 8. Contenant la table alphabétique et raisonnée des matieres.
%23284982: - Introductory Chinese : listening and speaking = Pu tong Han yu jiao cheng. Ding shuo ke ben.
%23285337: [Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie]. - Dagboek fragmenten 1940-1945.
%23290432: [Deutschland]. - Zivilprozessordnung : Gerichtsverfassungsgesetz, Arbeitsgerichtgesetz, Mieterschutzgesetz, Gerichtskostengesetz, Reichsrechtsanwaltsordnung mit ergänzungs- und durchführungsvorschriften.
%23271983: - Essai sur les faillites.
%23271993: [Lisola, François Paul, Barón de]. - Defensa de estado y de iustitia contra el designio manifiestamente descubuierto de la Monarquia universal debaxo d'el vano pretexto de las pretensiones de la Reyna de Francia.
%23286428: [Korea, North]. - The Criminal Law of the Democratic People's Republic of Korea : adopted by the decision no. 2 of the Standing Committee of the Supreme People's Assembly on February 5, 1987.
%23286429: [Korea, North]. - The Criminal Procedures Act of the Democratic People's Republic of Korea : adopted by the decision no. 12 of the Standing Committee of the Supreme People's Assembly on January 15, 1992.
%23286755: [Buchereau, Jacques]. - Les Institutes imperiales de Iustinian : ioinctes auec la iurisprudence françoise mise à la marge d'icelles : esquelles tout le droict ancien romain est descrit & esclarcy & veu à l'oeil, en quoy il est conforme aux loix, ordonnances & statuts de noz Roys Tres chrestiens, ensemble aux meurs, vs, coustumes, pratiques & obseruations vsitees au Royaume de France : oeuvre tres utile pour tous praticiens.
%23290579: [Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen] (eds.) - Unrecht als System : Dokumente über planmässige Rechtsverletzungen in der Sowjetzone Deutschlands.
%23290582: [Islamic law]. - Resalah (epistle) : concise commandments of Islam : a translation of Mokhtasarol Ahkam with notes from Towdeehol-Masa-el.
%23290585: [Switzerland]. - LDIP : Loi fédérale suisse sur le droit international privé = IPRG : Schweizerisches Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht = LDIP : Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato = CPIL : Switzerland's federal code on private international law.
%23287440: [Don Girolamo Ventimiglia of Palermo]. - Assemblea de' cigni : per celebrare i sudori apostolici sparsi dal rev.mo padre don Girolamo Ventimiglia palermitano, cherico regolare teatino e predicatore ordinario del re' cattolico nell'augustissima capella della sac. ces. real maesta dell' imperatore Leopoldo, l'auvento, e la quaresima 1690, e 1691.
%23203707: [Ministerie van Transport, Handel en Industrie, Dienst Marktinterventie, Suriname]. - Distributie systeem : een grondige, gedetailleerde in diepte analyse [Suriname].
%23287614: [France, Estates General]. - Ouverture des Etats-Généraux, faite à Versailles le 5 Mai 1789. Discours du Roi; Discours de M. le Garde des Sceaux; Rapport de M. le Directeur général des finances, fait par ordre du Roi.
%23287734: [Grotius, Hugo. Hugo de Groot) ... [et al.]] - Consultatien, advijsen en advertissementen. Het vierde deel.
%23194027: - Code des sociétés : [dispositions générales, sociétés civiles, sociétés commerciales, sociétés cotées en bourse, sociétés particulières].
%23193754: - Code civil.
%23203029: - Voorschrift betreffende het verleenen van militairen bijstand, 1928 : vastgesteld bij aanschrijving van den Minister van Oorlog van 13 april 1928, IIe afd., nr. 26, ...
%23198634: [Berge, Maria van ... et al.] - Willem Buytewech, 1591-1624.
%23288430: [Louw, André van der & Marijke Zweers (eds.)] - Twen Taboe.
%23288468: [Kamer van Koophandel en Fabrijken, Amsterdam]. - Verzameling van adviezen en voordragten van de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Amsterdam, tot herziening van het tarief der regten op den in-, uit- in doorvoer, benevens de algemeene wet van den 26 Augustus 1822, over de heffing der regten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnsen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen, ingeleverd ten gevolge van Zijner Majesteits besluit van 7 November 1830, no. 59.
%23202586: - De kronkelwegen der diplomatie en de verblindheid der volkeren, met opzigt tot den oorlog tegen Rusland.
%23288635: [Beverningk, Hieronymus van]. - Verbael gehouden door H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre en A. P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de heeren Staeten Generael der Vereenigde Nederlanden, aen de republyck van Engelandt : waer in omstandighlyck gevonden werdt de Vredehandelinge met gemelde Republyck onder het Protectoraet van Cromwell, en alle het gepasseerde omtrent de berughte Acte van Seclusie des Prince van Oranje by Cromwell gepretendeert.
%23288767: [Mirza-Schaffy Wazeh]. - De liederen van Mirza-Schaffy.
%23288834: [MUSIC] - Ons lied : nieuwste serie radio- en film-schlagers. No. 26 (15 Aug. '53)..
%23289060: [Amsterdam]. - Voorloopig rapport der Paleis-Raadhuiscommissie.
%23202269: - Second report on viscosity and plasticity : prepared by the Committee for the Study of Viscosity of the Academy of Science Amsterdam.
%23222263: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 5 (1854)
%23222262: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 3 (1852)
%23222260: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 2 (1851)
%23222259: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 1 (1859)
%23227966: [Departement van Justitie]. - Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1951.
%2324894: [Grotius, Hugo. Hugo de Groot]. - Het Leven van Hugo de Groot : vervattende zyne Studien, Schriften, Gezantschap en Staatkundige Verrichtingen ; van zyne Geboorte af tot zynene Dood toe.
%23224795: - Parlement et gouvernement : le partage du pouvoir; actes du Colloque de Florence, 10 et 11 octobre 1979.
%23225861: [Eckhardt, Karl August (ed.)] - Sachsenspiegel : Lehnrecht.
%2390312: [Kersteman, Franciscus Lievens]. - Practisyns woordenboekje, of Verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk.
%23238180: - Gereformiert Lantrecht van Veluwen und Veluwen-Zoom, met de veranderongh op 't Capittel van Appelatien ende Clarongen aen Engellander-holdt ghevallen.
%2392735: - Publieke gerechtigheid : een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving : rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
%2397661: [Nagarjuna]. - The Dharma-Samgraha, an ancient collection of Buddhist technical terms.
%23187052: [Guevara, Che]. - De politieke nalatenschap van Che Guevara.
%23157572: Mgr. L'ÉVÊQUE D'ORLEANS. - L'Atheisme et le Péril social.
%23292366: AA, Suzan van der ... [et al.] - Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland. Deel 1: Wettelijk kader en handhaving; Deel 2: Aard en handhaving.
%2314828: Aa, H. (red.) - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798. I: Stukken van algemene aard, de gedrukte ontwerpen van 1804 en hun voorgeschiedenis.
%2343862: Aa, Simon van der. - AUTOGRAPH. Picture-postcard with autograph & text on front side dated 4-7-1936 and adressed to Mr. J.P. Hooykaas. Dr. Simon van der Aa (1865-1944) was professor of criminal law in Groningen.
%23133834: Aalbers, Rob - On the Implications of Thresholds for Economic Science and Environment Policy.
%2358061: AALBERSBERG, H.C.F.L. - Eerste hulp bij plotseling voorkomende ziektetoestanden.
%2363065: Aalberse, Petrus Josephus Mattheus. - Oneerlijke Concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsceh recht. Eerste stuk.
%2368773: Aalberts, M.M.J. & J.C.J. Boutellier & H.G. van de Bunt. - Rechtsverzorging en wetenschap : een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van J.Junger-Tas.
%23257004: Aalberts, Babette. - Beelddatabanken : stilstaand beeld in beweging?
%23280569: Aalbrecht, Heidi & Pyter Wagenaar. - Woordenboek van platte taal.
%23172920: Aalders, W.J. - Het vraagstuk: natuurlijk-bovennatuurlijk door moralisten bezien.
%23225076: Aalders, M.V.C. (ed.) - Het milieurecht als proeftuin : 20 jaar Centrum voor Milieurecht.
%237130: Aalders, M.V.C. ... [et al.] - Stad en Recht : opstellen t.g.v. het 350-jarig bestaan van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam.
%2318305: Aalders H. Wzn., Gerhard J. D. - Het derde boek van Plato's leges. Deel I - prolegomena.
%23101510: Aalders H.Wzn, G.J.D. - Plutarch's Political Thought.
%23124393: Aalders, M.V.C. (ed.) - Ontwikkelingen in het milieurecht.
%23184126: Aalders, Willem Jan. - Schleiermacher's Reden über die Religion als proeve van apologie.
%23167017: AALL, ANATHON. - Logik.
%23290662: Aalst, Wil van der. - Workflow Management: Models, Methods, and Systems.
%237087: Aalten, S.J.L. van. - Historisch-Critische Beschouwing van de Leer der Trias Politica.
%23133923: Aarle, Bas van - Essays on Monetary and Fiscal Policy Interaction: applications to EMU and Eastern Europe.
%23281961: Aarnio, Aulis. - Wegen Recht und Billigkeit : Vorträge und Aufsätze aus 10 Jahren.
%23104262: Aaron, Richard I. - Knowing and the Function of Reason.
%23137418: Aaron, Richard I. - Knowing and the Function of Reason.
%23286068: Aaron, Benjamin. - Labour law at the Crossroads: Changing Employment Relationships : studies in honour of Benjamin Aaron.
%23286779: Aarsen, A.G.J. ... [et al.] . - De omgevingsvergunning : de toepassing in de praktijk : verslag van de 90e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 november 2005.
%23287531: Aarten, Pauline G.M. - Suspended sentences : public opinion, compliance and recidivism.
%23205290: Aarts, Cornelis Wilhelmus Antonia Maria. - Bodemverontreiniging en collectieve actie.
%23116884: Aarts, F.G.A.M. - De Pater Noster of Richard Ermyte.
%23291747: Aarts, Paul - Saoedi-Arabie¨ : de revolutie die nog moet komen
%23138487: Aarts, Paul (ed.) - Geld, Goed en Godsdienst in het Midden-Oosten.
%23286699: Aartsen, Marianne. - Het meisje en de haas : het verwijlen van de haas = The girl and the hare : the hare's sojourning.
%2338258: Abadia, Jesus Lalinde ... [et al.] - VI Congreso Internacional de Derecho Comparado : Academia Internacional de Derecho Comparado : Hamburgo, 30 julio - 4 agusto 1962).
%23191898: Abadie, J. (ed.) - Integer and nonlinear programming.
%23272716: Abadie, Daniel. - Dubuffet as architect.
%23191502: Abas, Piet. - Rechterlijke matiging van schulden. 4e druk.
%23196779: Abas, Piet. - Om wille van de consument : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. P. Clausing.
%2353760: Abas, P.. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur. Tweede supplement op de 7e druk van Bijzondere Overeenkomsten.
%23165378: Abas, Piet. - Rebus sic stantibus : eine Untersuchung zur Anwendung der clausula rebus sic stantibus in der Rechtsplegung einiger Europäischer Länder.
%23283396: Abas, P. ... [et al.] - Haarlems Juridisch Gezelschap : veertig jaar.
%23205169: Abate, Michele., Larner, Melissa. - Faces in the crowd : picturing modern life from Manet to today = volti nella folla : immagini dell vita moderna da Manet a oggi.
%2330967: ABBAS, MOHAMED HOSNY. - Essai sur l'évolution du commerce extérieur Égyptien. Développement historique et situation contemporaine.
%23278246: Abbas, Tahir. - Islamic political radicalism : a European perspective.
%23257693: Abbeele, Erik van den (ed.). - Ontmanteling van de groei : leesboek over een andere economie.
%23281516: Abbema Oudegeest, Willem Antonie. - Overdracht van erfgenaamschap en hereditatis petitio.
%23288419: Abbink, J.J. - Het zeeregt en de zee-assurantiewetten aller volken.
%23285301: Abbink, A.L. & W E L te Meij (eds.) - Menus historiques.
%23236360: Abbott, John - Politics and Poverty: A Critique of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
%23200633: Abbott, Frederick M. & David J. Gerber (eds.) - Public Policy and Global Technological Integration.
%23276244: Abbott, Berenice; Kurtz, Ron & Hank O'Neal (eds.). - The unknown Berenice Abbott. 5 Volumes. Vol. 1. New York, early work 1929-1931; Vol. 2. The American scene, 1930-1935; Vol 3. Deep woods, the logging photographs; Vol. 4. Greenwich Village, 1935-1950; Vol. 5. U.S.1, U.S.A.
%2371701: Abbott, Berenice. - The World of Atget. 176 photographs by Atget.
%23280286: Abbott, Berenice. - Berenice Abbott : Paris portraits 1925-1930.
%2383084: Abboud, Peter ... [et al.] - Elementary Modern Standard Arabic : Part 2.
%23281926: Abcarius, Michel Fred. - Palestine : through the fog of propaganda.
%23276121: Abdel-Fadil, Mahmoud - Development, income distribution and social change in rural Egypt, 1952-1970.
%23123224: Abdel-Malek, Kamal. - A study of the vernacular poetry of Ahmed Fu'ad Nigm.
%23126152: Abdel-Fadil, Mahmoud - Development, income distribution and social change in rural Egypt, 1952-1970.
%23246588: Abdelal, Rawi. - National purpose in the world economy : post-Soviet states in comparative perspective.
%23285927: Abdolah, Kader (pseud. of Hossein Sadjadi Ghaemaghami). - De boodschapper : een vertelling / De Koran : een vertaling.
%23213336: Abedin, Mahan (Editor) - Unmasking Terror: A Global Review Of Terrorist Activities, Vol. 1 (September 11, 2003- September 11, 2004.
%23231694: Abel, Richard - Americanizing the Movies and Movie-Mad Audiences, 1910-1914.
%23180926: Abel, Richard L. - Lawyers in the Dock.
%2354117: Abel, A.H. & F.J. Klingberg (ed.). - A side-light on Anglo-American relations, 1839-1858 : furnished by the correspondence of Lewis Tappan and others with The British and Foreign Anti-Slavery Society.
%231323: Abel, F.E.L.A. - Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
%2392870: ABEL-SMITH, B. & ZANDER, M. & BROOKE, R. - Legal problems and the citizen : a study in three London boroughs.
%231104: Abel, F.E.L.A. - Wetten en wetsbepalingen van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
%231324: Abel, F.E.L.A. - Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register. Tweede druk.
%23157946: Abel, F.E.L.A. - Wetten en wetsbepalingen van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
%23161261: Abel, F.E.L.A. - Wet van den 23sten Mei 1899, (Staatsbl. No. 128), houdende bepalingen ter uitvoering van art. 187 der Grondwet, (Staat van oorlog en staat van beleg).
%23285319: Abel, Armand. - La Chine et l'Extrême-Orient.
%23260668: Abel, Richard L. - Lawyers in the dock : learning from attorney disciplinary proceedings.
%23270778: Abel, Wilhelm. - Agrarpolitik.
%23248438: Abel, F.E.L.A. - Wet van den 2den Februari 1912 (Staatsblad No. 21), tot regeling van de verplichtingen ten aanzien van de militie.
%23186431: Abels, P.H.A.M. & A.Ph.F. Wouters (eds.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel VII: Provinciale synode Zuid-Holland, Classis Delft en Delfland 1572-1620.
%23112973: Abels, Dietrich Meno. - Wege ins Verbrechen : Versuch einer Motivationsanalyse kriminellen Verhaltens.
%23287107: Abend, Martin. - Die lex validitatis im internationalen Vertragsrecht : zugleich eine Untersuchung Ehrenzweigs Lehre von der Rule of validation im amerikanischen Kollisionsrecht für Verträge.
%23206319: Aberbach, Joel D. & Mark A. Peterson (eds). - The executive branch.
%23173223: Abernon, Edgar Vincent, 1st Viscount D' - An ambassador of peace : pages from the diary of Viscount d'Abernon (Berlin, 1920-1926). Volume 1 : From Spa (1920) to Rapallo (1922); Volume 2 : The years of crisis : june 1922 - december 1923.
%23289680: Abesha, Solomon Negussie. - Fiscal federalism in the Ethiopian ethnic-based federal system.
%2318486: Abineno, Johannes L.C. - Liturgische vormen en patronen in de evangelische kerk op Timor.
%23276053: D'Ablaing van Giessenburg, W.J. Baron. - Nederlandsche Gemeentewapens : uitgegeven naar het officieële register.
%23289133: Ablaing van Giesenburg, J.D.C.C.W. Baron d' ... [et al.] - Plan der te Utrecht op te rigten Nederlandsche hypotheekbank.
%23280426: [Ablaing van Giessenburg, R.C. d'}. - Curieuse documenten.
%23194073: Abley, Ian & James Heartfield. - Sustaining architecture in the anti-machine age.
%23127744: Abma, G. - Bonifatius hospitaal. De geschiedenis van een ziekenhuis 1883-1983.
%23281944: Aboudi, Mohamed. - Aboudi's guide book to the antiquities of Egypt : historically treated, with many illustrations, map of the Nile, and plans of the principal temples of Upper Egypt.
%23283753: Aboulafia, Mitchell. - The Mediating self : Mead, Sartre, and self-determination.
%23153691: About, Edmond. - Le Fellah, souvenirs d'Égypte.
%2362992: About, Edmond. - L'Assurance. (Les Questions d'Argent).
%2396777: Abraham-Van der Mark, Eva - Succesful Homebirth and Midwifery : the Dutch Model.
%23290666: Abraham, Katharine G. - Job Security in America: Lessons from Germany.
%23289495: Abraham, Oom. - Mee in den zak : de ernstige lotgevallen van stoute Grietje en Pietje aan de jeugd verhaald.
%23156372: Abraham, Richard - Rosa Luxemburg: a life for the international.
%23225573: Abrahams, Israel - Joods leven in de Middeleeuwen.
%2334982: ABRAHAMS, E.J. (red.). - De kwakzalversmiddelen. Hunne inhoud en de gevaren die bij het gebruik dreigen. Volgens analyses gedurende 50 jaar gemaakt voor De Vereeniging tegen de Kwakzalverij.
%23256148: Abrahams, Mark., Frey, James. - Mark Abrahams : [das Ende vom Anfang].
%2366653: Abrahams, Charlotte. - Tapete : Trends, Dessins, und Wohnideen.
%23257855: Abrahams, Mark. - Mark Abrahams : up close.
%23284309: Abrahamse, Jan; Marieke Bemelman & Martin Hillinga (eds.) - Wadden : verhalend landschap : cultuurhistorische reis langs de waddenkust van Denemarken, Duitsland en Nederland.
%23283830: Abrahamse, Jan. - Duinen in beweging.
%23128536: Abrahamsson, Bengt & Anders Boström. - The rights of labor.
%23257463: Abram, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
%23204562: Loeki Abram. - Een ingebouwde sjofar : gesprekken met 16 Nederlandse joden.
%23279018: Abramovic, Marina. - Walk through walls : a memoir.
%23286178: Abramovic, Marina. - The cleaner : Marina Abramovic. [English edition].
%23285536: Abramovic, Marina & Ulay.ulay - The lovers.
%2399791: Abramowski, Günter. - Das Geschichtsbild Max Webers. Universalgeschichte am Leitfaden des okzidentalen Rationalisierungsprozesses.
%23290645: Abrams, Lynn. - Oral History Theory.
%23211789: Abrams, Arnold, Harry H. Garner, & James E. P. Toman (eds.). - Unfinished Tasks in the Behavioral Sciences.
%23260179: Abramson, Paul R. & Steven D. Pinkerton. - Sexual nature, sexual culture.
%2371034: Abramson, Robert. - Planning for improved enterprise performance : a guide for managers and consultants.
%23289244: Abrasch, Mohammed Riad. - Das Problem der Realkapitalbildung in den Entwicklungsländern unter besonderer Berücksichtigung Syriens.
%2330078: Abs, Hermann J. ... [et al.]; .Institut d'Ètudes Bancaires et Financiéres. - Institutions et mecanismes bancaires dans les pays de la Communaute Économique Européene.
%23115165: Abt, John J. & M. Myerson. - Advocate and Activist : memoirs of an American communist lawyer.
%23259607: Abu-Lughod, Janet L. - Sociology for the twenty-first century : continuities and cutting edges.
%23287033: Abu-Hakima, Ahmad Mustafa. - The modern history of Kuwait, 1750-1965.
%2387513: Abul-Walîd Marwân ibn Janâh (called Rabbî Jônâh); Neubauer, Adolf (ed.) - The Book of Hebrew Roots (Kitab al-Usul) by ABU'L-WALID MARWAN IBN JANAH, Rabbi Jonah (c.990-1050).
%23101099: Abulwalîd Merwân Ibn Ganâh (Rabbi Jona)., Bacher, Wilhelm (ed.) - Sepher haschoraschim : Wurzelwörterbuch der Hebräischen Sprache.
%2325676: Abun-Nasr, Jamil M. - Muslim Communities of Grace: The Sufi Brotherhoods in Islamic Religious Life
%23244896: Accarias, Louis. - L'assistance publique sous la Révolution dans le Departement du Puy-de-Dôme.
%23102160: Commissie ACCENT. - Scheikundig onderzoek : een hoeksteen van onze samenleving : een accentuering van het scheikundig universitair onderzoek in Nederland in de tachtiger jaren.
%23279578: Accioly, Hildebrando.... [et al.] - Hommage d'une génération de juristes au président Basdevant.
%23230735: International Atomic Energy Acency. - Reviewing the Safety of Existing Nuclear Power Plants: Proceedings of an International Symposium, Vienna, 8-11 October 1996.
%23165652: Acham, Karl (ed.) - Methodologische probleme in der Sozialwissenschaften.
%2343190: Achard, Michel - Language, Culture, and Mind.
%2371453: Achelis, Hans. - Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten.
%23259641: ACHEN, CHR. & SHIVELY, W. PHILIPS. - Cross-level inference.
%2390886: ACHESON, D. - Fragments of my fleece.
%23277366: Achieser, N.I. & I.M. Glasmann. - Theorie der linearen Operatoren im Hilbert Raum.
%23252716: Achterberg, M.P. van. - De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern in het ondernemingsrecht.
%2338382: Achterberg, M.P. van. - De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern in het ondernemingsrecht.
%23205874: Achterberg, J.S. ... [et al.] - Denken, durven, doen : boek der vrienden van Pieter A. Cornelis.
%2330224: Achterhuis, Hans. - De denkers : een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
%23267807: Achterhuis, Hans. - De uitgestelde revolutie : over ontwikkeling en apartheid.
%23264516: Achterhuis, Hans. - Natuur tussen mythe en techniek.
%23282162: Achterop, S.H.; P.G. van der Wal & G.G. Wolthuis. - Meeden : geschiedenis van een Gronings dorp.
%23280782: Ackah, William. - Pan-Africanism : exploring the contradictions : politics, identity and development in Africa and the African diaspora.
%23264425: Ackenheil, M. ... [et al.] (eds.) - Implications of psychopharmacology to psychiatry : biological, nosological, and therapeutical concept.
%23290009: Acker, Juliaan van. - Jeugdcriminaliteit : feiten en mythen over een beperkt probleem.
%23244909: Acker, J. - L'organisation et l'action Syndicales Ouvrières en Alsace.
%23244949: Acker, C. van. - Communiautaire sanctionering van ondernemingen.
%2375641: Ackerman, Evelyn Bernette. - Health Care in the Parisian Countryside, 1800-1914.
%23285755: Ackerman, James S. - Origins, invention, revision : studying the history of art and architecture.
%2399405: ACKERMAN, R. - An index of the Arthurian names in Middle English.
%23180677: Ackerman, Terrence F. - A casebook of medical ethics.
%23274263: Ackerman, Jennifer - Chance in the House of Fate: A Natural History of Heredity
%23221606: Ackermann, Marion. - Die Bildhauer : Ausstellung Die Bildhauer, Kunstakademie Düsseldorf, 1945 bis heute, 20.2. - 28.7.2013, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
%2323225: Ackermans-Wijn, J.C.E. - Contracten met de overheid : een onderzoek naar de contractsvrijheid van publiekrechtelijke rechtspersonen en het toepasselijke materiële recht.
%23286880: Ackley, Clifford S. - Holland on paper in the age of Art Nouveau.
%23172872: Ackroyd, Peter. - The Collection.
%23166315: Ackworth, Richard. - The Philosophy of John Norris of Bemerton (1657-1712)
%23169691: Acquaviva, S.S. - Der Untergang des heiligen in der industriellen Gesellschaft.
%23150499: Acquoy, J.G.R. - Het klooster te Windesheim en zijn invloed.
%23289406: Notarieële acte [1795]. - Rekening, bewijs en reliqua opgemaakt door Gijsbertus van Hasselt, notaris en procureur uit Delft betreffende de erfenis van de bezittingen van Johanna de la Faille (weduwe, van Willem de Jongh), overleden op 9 november 1792 in Delft en gepasseerd op 30 december 1795 by Jan de Bas, notaris te Delft.
%23279245: Acton, Forman. - Real Computing Made Real.
%23259051: Adacee (= ps. van Ada Citroen). - Het zorgelooze dorp : roman voor jonge menschen.
%23243913: Adair, John Eric. - By the sword divided : eyewitness accounts of the English Civil War.
%23281113: Adam, L. - Het lot der vroegere Italiaanse kolonie¨n in Afrika.
%23249514: Adam, Jean-Michel (1947-....). Auteur., Heidmann Vischer, Ute. - Le texte littéraire.
%23249705: Adam, Ch., E. Bréhier, L. Brunschvicg, K. Jaspers, A. Koyré, P. Lachièze-Rey, J. Laird, J. Laporte, A. Rivaud, L. Robinson, P. Schrecker, P.-M. Schuhl, J. Wahl. - Descartes : recueil publié par 'La Revue Philosophique'à l'occasion du troisième centenaire du 'Discours sur la Méthode'.
%23212611: Adam, Frane - The Challenges of Sustained Development: The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe.
%2344393: Adam, Hubertus - Die Erneuerung eines Zweckbaus : Hallenstadion Zürich 1939/2005.
%2343637: Adam, Hubertus - Architekturpreis - Prix d'architecture - Premio d'architettura Beton 09 = Prix d'architecture Beton 09 = Premio d'architettura Beton 09.
%2383618: Adam, Hargrave L. (ed.) - Trial of George Henry Lamson.
%23178560: Smith. Adam. - Essays on Philosophical Subjects: To Which is Prefixed, an Account of the Life and Writings of the Author.
%23211794: Adam, Lucien. - Enkele gegevens omtrent den economischen toestand van de Kaloerahan Sidoardjo (district Kabonongan, Regentschap Bantoel, afdeling Jogjakarta). Deel I en deel II.
%2324912: Adam, A., Benedek, F. and J. Szita (Eds.). - Jogtörténeti tanulmanyok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetve- nedik szuuletésnapjara. = Scripta historico - iuridica. Andreae Csizmadia septuagenario oblata.
%2338519: Adamantopoulos, Konstantinos & María J. Pereyra-Friedrichsen. - EU anti-subsidy law & practice.
%2381830: Adamantopoulos, Konstantinos A. - Das Subventionsrecht des GATT in der EWG.
%23291408: Adamovic, Milan. - Die Rechtslehre des Imam an-Nasafi in tu¨rkischer Bearbeitung vom Jahre 1332.
%23279722: Adams, J. N. - Understanding law.
%23231031: Adams, John Quincy. - The great design : two lectures on the Smithson bequest.
%23289660: Adams, William James. - Singular Europe economy and polity of the European Community after 1992.
%23285286: Adams, Edward B. - Through Gates of Seoul: Trails and Tales of Yi Dynasty (2 Volume Set).
%2357203: Adams, George Burton. - The origin of the English Constitution.
%23283725: Adams, Ansel. - The portfolios of Ansel Adams.
%23283803: Adams, Ansel. - The Mural Project.
%2330975: Adams, Harold P., Vladimir Hachinski, & John W. Norris. - Ischemic cerebrovascular disease.
%23291703: Adams, J.N. & G. Averley. - A bibliography of eighteenth century legal literature : a subject and author catalogue of law treatises and all law related literature held in the main legal collections in England.
%23276235: Adams, Ansel. - Ansel Adams : knowing where to stand.
%2322093: Adams, Tracy - The life and afterlife of Isabeau of Bavaria.
%23241779: Adams, Barbara & Krzysztof M. Cialowicz. - Protodynastic Egypt.
%23172234: Adams, Charles Hansford. - 'The guardian of the law' : authority and identity in James Fenimore Cooper.
%23281556: Adams, A. & Brock, James W. - The Bigness Complex : industry, labor, and government in the American economy.
%23283816: Adams, Ansel. - Manzanar
%2343705: Adams, Marilyn Jager - Beginning to Read: Thinking and Learning about Print.
%23221315: Adams, Francis (ed.) - Globalization and the Dilemmas of the State in the South.
%23291572: Adams, Ansel. - Ansel Adams : the Grand Canyon and the Southwest.
%2376024: Adams, John. - A defence of the constitutions of government of the United States of America against the attack of M. Turgot in his letter to Dr. Price, dated 22nd March 1778.
%23169050: Adams, Charles Hansford. - 'The guardian of the law' : authority and identity in James Fenimore Cooper.
%23144379: ADAMS, E.M. - A Society Fit for Human Beings.
%2368268: Adams, John R. - Harriet Beecher Stowe.
%2354214: Adams, C.F. & H. Adams. - Chapters of Erie and other essays.
%23265682: Adams, Hery Carter. - Two essays by Henry Carter Adams : Relation of the state to industrial action & Economics and jurisprudence.
%23274364: ADAMS, J.F. - Stable homotype and generalized homology.
%23197211: Adams, Jeff. - The conspiracy of the text: the place of narrative in the development of thought.
%23281208: Adams, Tracy. - Christine de Pizan and the fight for France.
%23222220: Adamson, Gregory Dale. - Philosophy in the age of science and capital.
%23241161: Adang, Otto - Zijn wij anders? : waarom Nederland geen grootschalige etnische rellen heeft.
%23274496: Adar, Korwa G., John G. Nyuot Yoh & Eddy Maloka (eds.). - The Sudan Peace Process: Challenges And Future Prospects.
%2335936: Adburgham, Alison. - Women in print : writing women and women's magazines from the Restoration to the accession of Victoria.
%23279669: Adcock, Frank Ezra. - Roman Political Ideas and Practice.
%2331858: Addens, Tj.J. - The distribution of opium cultivation and the trade in opium.
%2344639: Addink, G.H. ... [et al.]. - Europese milieurechtspraak : preadviezen / 104 nationale uitspraken met Europees milieurechtelijke aspecten.
%2382623: Addink, G.H. ... [et al.]. - Bestuurlijke boeten in de wetgeving van verkeer en waterstaat : een onderzoek naar de mogelijkheden van handhaving door middel van bestuurlijke boeten in de wetgeving van Verkeer en Waterstaat, in het bijzonder de vervoers-, scheepvaart- en luchtvaartwetgeving.
%2345339: Addink, G.H. ... [et al.]. - Geluidhinderrechtspraak : verleden, heden en toekomst : preadviezen.
%23286829: Addink, G.H. ... [et al.]. - Milieubescherming : privaatrecht of publiekrecht?
%2327796: Addink, G.H. - Afvalstoffenwetgeving en normstelling.
%2345334: Addink, G.H. ... [et al.]; Gelpke, M.E. ... [et al.] - Gedoogrecht(spraak) : preadviezen / Jurisprudentie milieurecht : 100 uitspraken uit de periode 1989-1992.
%2343668: ADDINK-SAMPLONIUS, M. (red.). - Urnen delven. Het opgravingswerk artistiek bekeken.
%23123604: Addink, G.H. - Milieurechtspraak.
%23159495: Addink, G.H. - Kwaliteit van overheidsbestuur : enkele verkenningen van veranderingen in bestuursrechtelijke verhoudingen ten gevolge van de invoering van kwaliteitszorg bij de overheid.
%23169363: Addink, G.H. - Tussen eenheid en verscheidenheid : opstellen over harmonisatie in staats - en bestuursrecht.
%23250920: Addis, Mark. - Wittgenstein : a guide for the perplexed.
%2374126: ADDIS, L. - The logic of society. A philosophical study.
%23123542: Addis, Laird - The Logic of Society. A Philosophical Study.
%23280906: Adebajo, Adekeye. - Liberia's Civil War: Nigeria, ECOMOG, and Regional Security in West Africa.
%23115660: Adedeji, Adebayo. - African development and governance strategies in the 21st century : looking back to move forward : Essays in honour of Adebayo Adedeji at Seventy.
%23166277: Adekanye, J. 'Bayo. - The retired military as emergent power factor in Nigeria.
%23254817: Adelman, Irma (ed.) - Practical approaches to development planning : Korea's second five-year plan : [proceedings of a conference held in St.Charles, Ill. in June 1968]
%2390129: Adelmann, F.J. - (ed.). Philosophical Investigations in the U.S.S.R.
%2395005: Adelmann, Frederic J. (ed.). - The quest for the absolute.
%2382125: Adelmann, Frederic J. (ed.). - Authority.
%23159961: Adema, Niek-Jan & Leo Wemes (eds.) - Vrijheidsstraf : van de nood een deugd maken?
%23264753: Adenauer, Konrad. - [Konrad Andenauer] : Erinnerungen 1955-1959.
%23264755: Adenauer, Konrad. - [Konrad Andenauer] : Erinnerungen 1945-1953.
%23283577: Adeoti, John O. - Technology investment in pollution control in sub-Saharan Africa : the case of the Nigerian manufacturing industry.
%23102731: Ades, Dawn. - Dada and Surrelaism reviewed.
%2331964: Ades, Dawn. - Revolution on paper : Mexican prints 1910-1960.
%23280915: Adeyeye, Adefolake O. - Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations in Developing Countries: Perspectives on Anti-Corruption.
%23242837: Adger, W. Neil., Jouni Paavola, Saleemul Huq, and M.J. Mace. (eds.) - Fairness in adaptation to climate change.
%23212742: Adhikari, Ramesh - Developing Countries in the World Trading System: The Uruguay Round and Beyond.
%23182868: Adhin, Jnan Hansdew. - Development planning in Surinam in historical perspective (with special refernece to the ten year plan).
%23292180: Adjiembaks, Sheila. - (On)gemerkt bijzonder : levensverhalen van resisters en de betekenis van het uitblijven van een criminele carrière.
%23170112: ADKIN, BENAIAH W. & RAYMOND WALTON. - A handbook of the law relating to landlord & tenant by the late Benaiah W. Adkin.
%23258374: Adkins, Helen. - Erwin Blumenfeld : I was nothing but a Berliner : Dada montages 1916-1933.
%2333615: Adlam, Carol (ed.) - Face to face : Bakhtin in Russia and the West.
%23234463: Adler, Mortimer J. - Philosopher at large : an intellectual autobiography.
%2371093: Adler, Emanuel (ed.) - The international practice of arms control.
%2347756: Adler, Max. - Marxistische Probleme : Beiträge zur Theorie der materialistischen Geschichtsauffassung und Dialektik. 4. Auflage.
%2378223: Adler, Alfred. - Menschenkenntnis.
%23219176: Adler, Max. - Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik : ein Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen Naturalismus und Kritizismus.
%2376026: Adler, Max. - Kant und der Marxismus : gesammelte Aufsätze zur Erkenntniskritik und Theorie des Sozialen.
%2376027: Adler, Max. - Das Rätsel der Gesellschaft. Zur erkenntnis-kritischen Grundlegung der Sozialwissenschaft.
%2376121: Adler, Sigmund. - Über das Erbenwartrecht nach den altesten bayerischen Rechtsquellen.
%23290562: Adler, Sigmund. - Über das Erbenwartrecht nach den altesten bayerischen Rechtsquellen.
%23209220: Adler, Bill (red)., Bruna, Dick (omslagontwerp). - Vlinders voor de president.
%23151623: Adlerblum, N.H. - A Study of Gersonides in his Proper Perspective.
%23178327: Adlung, Alfred. - Vergleichende Zusammenstellung der ältesten deutschen Apothekerordnungen.
%2331016: ADM, VICTOR. - L'evolution nationale de l'Egypte (1892-1945).
%23283867: Adomakoh, C.C. ... [et al.] - Advances in the drug therapy of mental illness : based on the proceedings of a symposium jointly sponsored by the World Health Organization and the Internat. Task Force on World Health Manpower, Geneva, 21-23 Nov. 1973.
%23290344: Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften. [Band] 9 : Soziologische Schriften II, Erster Hälfte.
%23290343: Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften. [Band] 1 : Philosophische Frühschriften.
%23275543: Adorno, Theodor ... [et. al]. - Sociologica I : Aufsätze Max Horkheimer zum Sechzigsten Geburtstag gewidmet.
%23273873: Adorno, Theodor W. & Alban Berg. - Correspondence 1925-1935
%23268800: Adorno, Theodor W. - Eingriffe : neun kritische Modelle.
%23228284: Adri Colpaart, Albert Eenink, Jan Commandeur (1954-)., Paul Steenhuis (1958-) - Jan Commandeur.
%23239917: Adriaanse, P.C. ... [et al.] - Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften.
%23286924: Adriaanse, A.M.; E.M. Bruggeman & J.T. Voordijk. - Digitale transformatie van het bouwproces en haar juridische en organisatorische aspecten.
%23240966: Adriaanse, Paul Christiaan. - Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun.
%2385649: Adriaanse, J.A.A. - Informele reorganisatie in het perspectief van surseance van betaling, WSNP en faillissement.
%23260965: Adriaanse, J. - Art. 1223 Al. 2 Burg. Wetb. : de beteekenis van de door den hyp. crediteur bedongen onherroepelijke machtiging tot verkoop van het verbonden perceel.
%23182465: Adriaansens, H.P.M. - Talcott Parsons en het conceptuele dilemma.
%23280855: Adriaens, Luc. - Ben ik zo anders?: Ervaringen met misdadigers.
%2322240: Adriani, Götz - Cezanne paintings.
%2313050: Adriani, P.J.A. - Tractatus Tributarii : opstellen op belastinggebied aangeboden aan Prof. Dr. P.J.A. Adriani.
%23169269: Adrichem, Jan van ... [et al] (eds.) - Beelden in Rotterdam.
%23216609: Nederlandse Orde van Advocaten (red.). - Vademecum advocatuur 2013 : wet en regelgeving.
%23198941: Adwan, Sami; Efrat Ben- Ze'ev & Menachem Klein. - Zoom in : Palestinian refugees of 1948, Remembrances. [English - Hebrew Edition].
%23123327: Al-Adwan, Amina. - Arab faces. A selection of poems.
%23216341: Aebi, Marcelo Fernando. - European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2006. Third edition.
%23254994: Aengenendt, Joseph. - Die Aussage von Kindern in Sittlichkeitsprozessen.
%23291968: Aengenent, Jan. - Acta et statuta Synodi Harlemensis anno 1929 habitae.
%2316213: Stichting Ars Aequi. - Staats- en strafrechtelijke jurisprudentie gepubliceerd in Ars Aequi 1951-'67.
%23281689: Aerts, Willem J. ... [et al.] - Scholia : studia ad criticam interpretationemque textuum graecorum et ad historiam iuris graeco-romani pertinentia viro doctissimo D. Holwerda oblata.
%23123648: Aerts, W. (ed.) - The Cathedral of Our Lady in Antwerp.
%23140230: Aerts, M.C.M. - De zelfstandige in het sociaal recht : de verhouding tussen juridische status en sociaal-economische positie.
%23277545: Aerts, M.C.M. - De zelfstandige in het sociaal recht : de verhouding tussen juridische status en sociaal-economische positie.
%23292408: Aeschlimann, Florence. - Recherches sur la notion de système physique.
%23287197: Aeschylus. - De Orestie van Eschylus.
%23213635: Centre for Social Development and Humanitarian Affairs (United Nations) - Women in politics and decision-making in the late twentieth century : a United Nations study.
%23232382: Polish Institute of International Affairs - The Polish Yearbook of International Law I : 1966/67.
%23290037: China Institute of International Affairs (TAIPEI). - China and the United Nations. Report of a study group set up by the China Institute of International Affairs, etc.
%23212747: Royal Institute of International Affairs. - The British yearbook of international law. Vol. 1 (1921) - 67 (1996).
%2362231: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. - Selected Documents on Germany and the question of Berlin, 1961-1973.
%23284411: Centre for Social Development and Humanitarian Affairs (United Nations). - Compendium of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice.
%23244496: South African Institute of International Affairs - The illegal drug trade in Southern Africa: International dimensions to a local crisis.
%23198336: Ministry of External Affairs [India]. - Report of the Committee on the Indian Foreign Service.
%23291486: South Africa. Department of Foreign Affairs. - Prison administration in South Africa.
%23288008: United Nations. Department of Economic and Social Affairs. - Tax treaties between developed and developing countries. Sixth report.
%23292254: Afflito, Matteo d'; Ubaldi, Baldo degli (Baldus Perusinus); Marco Mantova Benavides - Tractatus de iure prothomiseos. Excellentissimi iurecons. Matthaei de Afflict. et Baldi de Perusio nuperrime recognitus a plurimis quibus, scatebat erroribus vindicatus. Subsequenti Commentariolo ... Marci Mantuae Bonauiti Patauini, ad l. dudum. c. de contrahen. emptio. Summarijsque, ac elementario indico superadditis diligentissime exornatus.
%23288516: Afkhami, Mahnaz. - Faith and freedom : women's human rights in the Muslim world.
%23280935: Africa., Africa Institute of South. - Africa's development thinking since independence : a reader.
%23247248: Aftalion, Albert. - L'or et sa distribution mondiale.
%2318312: AG, Eternit Werke Ludwig Hatschek - 91°: More than Architecture. [Volume 3].
%2317688: AG, Eternit Werke Ludwig Hatschek - 91°: AG, Eternit Werke Ludwig Hatschek [Volume 4].
%23273998: Agacinski, Sylviane - Parity of the Sexes
%23143408: Agahd, Konrad. - Kinderarbeit und Kinderschutz : (mit Text des Kinderschutzgesetzes).
%23248379: Agassi, Joseph & R.S. Cohen (ed.). Bunge, Mario. - Scientific Philosophy Today: Essays in Honor of Mario Bunge.
%23256732: Agassi, Joseph & Abraham Meidan. - Philosophy from a skeptical perspective.
%23129332: Agassi, Joseph. - Towards a Rational Philosophical Anthropology.
%23248718: Agassi, Joseph. - Science in flux.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/8