Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2316769: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 1e druk.
%23203280: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 4e druk.
%238848: VEEGENS, J.D. - Het faillissement en de surséance van betaling, gevolgd door de invoeringswet, met inleiding en aanteekeningen.
%2348770: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 3e druk.
%2342800: VEEGENS, J.D. & A. PITLO. - Schets van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 2 : Zaken en erfrecht.
%2339388: VEEGENS, J.D. - De Wet op het Faillissement en de surséance van betaling, gevolgd door de invoeringswet, met inleiding en aanteekeningen.
%2330350: VEEGENS, J.D. & A.S. OPPENHEIM. - Schets van het Nederlandsch Burgerlijk recht. 1.: Personenrecht. 2.: Rechten op zaken. 3.: Verbintenissen. Bewijs en verjaring.
%23266681: VEEGENS, J.D. & A. PITLO. - Schets van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 1: personenrecht.
%23132426: VEEN, TH.W. VAN. - Strafrechtspleging onder spanning : gedachten over het functioneren van ons strafproces.
%23182830: VEEN, JAN MARI VAN. - Nathan Söderblom. Leven en denken van een godsdiensthistoricus.
%23188229: VEEN, GAELE VAN DER. - Aiding underdeveloped countries through international economic co-operation.
%232249: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens vergheselschapt met de boucken : het hofdicht als tak van een georgische litteratuur.
%23102584: VEEN, H.J. VAN. - A Laser Strain Seismometer.
%2346189: VEEN, W.J.M. VAN. - De levensverzekering : een privaatrechtelijke en successierechtelijke beschouwing.
%23240881: VEEN, MENNO VAN DER. - Contracting for better places : a relational analysis of development agreements in urban development projects.
%2332289: VEEN, J. VAN. - Democratisering van het recht? De werkelijkheid in de paleizen van justitie.
%23269151: VEEN, W.J.M. VAN & J.W. BELLINGWOUT. - De Arubaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA).
%2317068: VEEN, TH.W. VAN. - Generale preventie.
%23235201: VEEN, W.J.M. VAN. - Zwevend recht.
%23237869: VEEN, TH.W. VAN. - Liber Amicorum.
%23153881: VEEN, TH.W. (ED.) - Sanctietoepassing: een nieuwe ordening. Opstellen aangeboden aan Dr. G.H. Veringa.
%23185527: VEEN, JAC. VAN. - Journalist in de rechtszaal.
%2359228: VEEN, THEO J. - Pro memorie Theo Johannes Veen : Drachten, 13 december 1943-Heemstede, 27 augustus 2005.
%23171434: VEEN, KLAAS WILLEM VAN DER. - Huwelijk en hiërarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving.
%2317024: VEEN, JAC. VAN. - De rechten van de mens : de mensen van het recht : opstellen over de praktijk van de Nederlandse rechtspraak.
%2389043: VEEN, H.J. VAN. - Inleiding tot de nomografie.
%2374399: VEEN, T. VAN. - Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek.
%233599: VEEN, Y.G. VAN DER. - De S.D.A.P. tegen het alcoholisme.
%23261069: VEEN, T. VAN & B. VAN DEN BERG. - Utrechts.
%23200745: VEEN-BRONS, A.C. (PS. FAMKE) - Nieuw- feminisme en belangenlooze huwelijksbemiddeling. Een pleidooi voor gezonde gezinsvorming.
%2318719: VEENDRICK, LAURENZ. - Verborgen en geregistreerde kriminaliteit in Groningen. Tweede tussenrapport onderzoek maatschappelijke achtergronden van jeugdkriminaliteit.
%23230363: VEENDRICK, LAURENZ & RIEKERT JONGMAN. - Met de politie op pad : een onderzoek naar het aanhoudingsbeleid van de politie op straat.
%23268962: VEENHOF, JAN. - Geist und Liebe : die systematischen Voraussetzungen der Ethik Hendrik van Oyens.
%23102586: VEENHOF, V.B. - The Development of Statoconia in Mice.
%239798: VEENHOVEN, W.A. - (ed.). Case studies on Human Rights and fundamental freedoms. A world survey. 5 Vol.
%23233077: VEENIS, MILENA. - Material Fantasies: Expectations of the Western Consumer World among East Germans.
%2381380: VEENMAN, JUSTUS. - De arbeidsmarktpositie van allochtonen in Nederland, in het bijzonder van Molukkers. Diss.
%23184041: VEENSTRA, HEERE DOUWE. - Les formes nominales du verbe dans la prose du treizième siècle. Participe présent - Gérondif - Infinitif.
%23128119: VEENSWIJK, MARCEL. - Departementale cultuur : ijzeren kooi, bron van versplintering of politiek werktuig?
%23182285: VEER, JOHANNES A. G. VAN DER. - Reiniging en reinheid bij Plato. With a Summary in English.
%2343353: VEER, WILLEM DE. - De firma als naam waaronder handel gedreven wordt.
%2383072: VEERARAGHAVAN, AVINASH. - I love my India : stories for a city.
%23247289: VEERMAN, G.J. - De lengte van de wetgevingsprocedure.
%23259079: VEERMAN, G.J. - Over wetgeving : principes, paradoxen en praktische beschouwingen.
%2365505: VEERMAN, G.J. - Over wetgeving : principes, paradoxen en praktische beschouwingen.
%23161069: VEERMAN, G.J. - Het zelfbeschikkingsrecht der naties en de rechten van de mens.
%2324943: VEERMAN, W. (E.A.) - Aelbert Cuyp en zijn familie. Gerrit Gerritz. Cuyp; Jacob Gerritsz. Cuyp; Benjamin Gerritz. Cuyp; Aelbert Cuyp.
%2394366: VEESER, CYRUS. - A world safe for capitalism dollar diplomacy and America's rise to global power.
%23226576: VEESER, CYRUS. - A world safe for capitalism : dollar diplomacy and America's rise to global power.
%23266597: VEEZE, B.J. - De Raad van de Prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III, 1650-1668.
%23263906: VEGA, SILVIA ... [ET AL.] - Los gobiernos locales desde una mirada de género.
%2329950: VEGA, LOPE DE. - La Dorothea. English transl. by A.S. Trueblood & E. Honig.
%23269083: VEGA, JUDITH A. - Isabelle de Charrière en de kritiek van de Verlichting : filosofie, politiek, cultuur.
%2320214: VEGA, JOSSEPH DE LA. - Confusión de confusiones.
%2339680: VEGCHEL, G. VAN. - Medici contra Kwakzalvers : de strijd tegen niet-orthodoxe geneeswijzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw.
%23130175: VEGTER, P.C. - Rechter en executie.
%23152918: VEGTER, P.C. - Behandelen in de gevangenis.
%2322031: VEGTER, MARLIES. - Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever.
%23236811: VEGTER, MARLIES. - Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever.
%2310537: VEGTING, W.G. - De gemeentelijke verordeningsbevoegdheid en het burgerlijk recht.
%23169137: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht. 2 Dln.
%2334222: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht. 2 Dln.
%2367705: VEÏCOPOULOS, NICOLAS. - Traité des territoires dépendants. Volume I : Le système de tutelle d'après la Charte de San Francisco; Volume II : L'oeuvre fonctionnelle des Nations Unies relative au régime de tutelle.
%2340753: COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST. - De AIVD in verandering.
%23214367: CENTRALE AALSMEERSE VEILING. - Gedenkboek : uitgegeven door de Centrale Aalsmeerse Veiling te Aalsmeer t.g.v. haar 25-jarige bestaan, 1912-10 januari-1937.
%23161863: VEKENE, E. VAN DER. - Bibliographie der Inquisition : ein Versuch.
%238254: VELAERS, JAN ... [ET AL.] - De koning. De neutrale strafrechter. De doorwerking in privaatrechtelijke verhoudingen van het primaire recht in de Europese Unie.
%23258697: VELD, TH. - ROC-vorming: beleid voor een nieuw bestel : een onderzoek naar de beleids- en meningsvorming inzake ROC's.
%2320549: VELD, R.J. IN 'T. - De vlucht naar Isfahan? : over bestuur, planning en de toekomst van het hoger onderwijs.
%2320810: VELD-MERKOULOVA, YULIA. - Essays on futures markets and corporate spin-offs.
%2350323: VELD, R.J. IN 'T. - De verguisde staat. Rede.
%238814: VELD, J. IN 'T. - Vooruitziende bestuurswetenschap : een futurologische verkenning.
%233632: VELD, J. IN 'T. (E.A.). - Congres over gemeentepolitiek. Prae-adviezen.
%23180532: VELDE, PAUL VAN DER. - Multiregionalism and Multilateralism: Asian-European Relations in a Global Context (Icas Publication).
%23100282: VELDE, HEYMERIC VAN DE. - Eenheid in de tegendelen.
%23269322: VELDE, W. VAN DER. - De positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht.
%23263540: VELDE, WALTER VAN DE. - Toward Learning Robots (Special Issue of Robotics and Automous Agents).
%2324868: VELDE, J.J. VAN DER. - De nieuwe belasting naar het vermogen van instellingen van de doode hand. Handleiding voor instellingen.
%23205402: VELDE, I. VAN DE & A. W.J. VAN VRIJBERGHE DE CONINGH. - Enige grepen uit het nieuwe erfrecht : praeadviezen.
%23199788: VELDE, LEONARDUS VAN DE. - Herrschaft und Knechtschaft bei Hölderlin.
%23104507: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - (red.). Aan de grenzen van het Nederlanderschap.
%23115300: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - De eenvormige koopwetten van 1964 : een artikelgewijze behandeling van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken.
%2327810: VELDEN, K.VAN DER ... ET AL. - Health Matters. Public Health in NorthSouth Perspective.
%2313952: VELDEN, P.A.L.M. VAN DER. - De vereniging-rechtspersoon en haar leden : enige beschouwingen over het geldende en het komende Nederlandse recht.
%23182955: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Talaq in de rechtszaal ? : verstoting en openbare orde.
%23196014: VELDEN, FRANS J.A., GERARD-RENÉ DE GROOT EN NICOLE DOESWIJK. - De nationaliteit in internationaal en Europees perspectief : preadviezen
%2365912: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Inleiding in het islamitische familie- en erfrecht : in het bijzonder met betrekking tot het Marokkaans privaatrecht en met vergelijkende opmerkingen ten aanzien van het Turks en Nederlands recht.
%2338845: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen.
%2334220: VELDEN, G.M. VAN DER. - Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770.
%23267309: VELDEN, JAN WILLEM PIETER MARIA VAN DER. - Beleggingsfondsen naar burgerlijk recht.
%23215048: VELDEN, HUGO TJEERD VAN DER. - Gerard Loyet & Karel de Stoute : het votiefportret in de Bourgondische Nederlanden.
%2336304: VELDHOVEN, G.M. VAN - (ed.). Overheidsbemoeienis : opstellen uitgegeven t.g.v. het 11de lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
%2321452: VELDHOVEN, G.M. VAN - (ed.). Overheidsbemoeienis. Opstellen uitgegeven t.g.v. het 11de lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
%2353639: VELDHOVEN, G.M. VAN - Attitudes van meisjes in militaire vrouwenafdelingen. Diss.
%2382326: VELDHUIZEN, JAN - D'66, een blijvend appèl : 35 jaar werken aan vernieuwing.
%23230389: VELDKAMP, G.M.J. - De didactiek van de sociale zekerheid.
%23230393: VELDKAMP, G.M.J. (E.A.) - Paradoxen in de sociale zekerheid : inleidingen uitgesproken bij de 57e herdenking van de Dies Natalis van de Katholieke Hogeschool Tilburg op 22 november 1984.
%23108980: VELDKAMP, A.M.E. - Overbrengen van afvalstoffen.
%23249058: VELDKAMP, G.M.J. - Herinneringen, 1952-1967 : le carnaval des animaux politiques.
%23137170: VELDKAMP, J. - History of Geophysical Research in The Netherlands and its former Overseas Territories.
%2362081: VELDKAMP, P.M. - De toepassing van artikel 1401 B.W. op de onbehoorlijke mededinging.
%23212923: VELDMAN, A.G. - De kans van slagen : invloeden van culturen en regels op de loopbanen van vrouwen.
%2382472: VELDMAN, A.G. - Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie. Beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra) nationaal gelijke-behandelingsrecht.
%23100925: VELDT, P. TH. VAN DER - Franz Neumayr SJ (1697-1765). Leben und Werk eines spätbarocken geistlichen Autors ...
%23119223: VELDT, M.I. - Het EVRM en de onpartijdige strafrechter.
%23229494: VELEMA, WILLEM & JOLANDA DREIJKLUFFT. - Sporen en stippellijntjes : de Avéro Centraal Beheer Groep in perspectief.
%23215410: VELLA, CHRISTINA. - Intimate enemies : the two worlds of the Baroness de Pontalba.
%2364268: VELLEKOOP, MICHEL - Rekenen Aan En Op Risics.
%2360655: VELLEKOOP, KEES. - Dies Ire Dies Illa: Studien zur Frühgeschichte einer Sequenz.
%2375387: VELLENGA, S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig.
%2370802: VELLENGA, SIPCO ... [ET AL.] (RED.) - Mist in de polder : zicht op ontwikkelingen omtrent de islam in Nederland.
%2361387: VELLINGA, J.M. - Talma's sociale arbeid. Diss.
%2359331: VELLINGA, W.H. - Schuld in spiegelbeeld : afwezigheid van alle schuld.
%2362127: VELT, C.J.E. IN 'T - Politie en omgevingsanalyse : de rol van computerbestanden bij het oplossen van diefstallen.
%2315221: VELTEN, A.A. VAN. - Kopers en economische eigenaars van onroerend goed : een privaatrechtelijke studie naar het recht van kopers van onroerend goed (al of niet tevens economische eigenaars) op juridische levering van het door hen gekochte en naar waarborgen welke eeconomische eigenaars (anders dan krachtens beperkt zakelijk genotsrecht) hebben tegen ondergraving van hun economische eigendom.
%23226092: VELTEN, A.A. VAN. - Koop van onroerende zaken.
%23132505: VELTEN, A.A. VAN. - Het notariaat : inderdaad een elastisch ambt. Het Nederlandse notariaat in de tweede helft van de twintigste eeuw, geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting tot bevordering der notariele wetenschap.
%23124395: VELTEN, A.A. VAN. - Koop van onroerende zaken.
%23220356: VELTEN, A.A. VAN. - Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed. 2e druk.
%23251861: VELTEN, A.A. VAN. - Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed. 3e druk.
%23249056: VELTHOVEN, PAUL VAN. - Het verantwoorde engagement : filosofie en politiek bij Raymond Aron.
%23196004: VELTHOVEN, B.C.J. VAN (E.A.) - Geschilbeslechtingsdelta 2003 : over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers.
%23148667: VELTHOVEN, B.C.J. VAN (E.A.) - Recht en efficiëntie: een inleiding in de economische analyse van het recht.
%23214375: VELTHOVEN, H. VAN EN A.B.M. BRANS. - Brabant rondom zijn orkest.
%23155440: VELTHUIJSEN, JAN WILLEM - Determinants of investment in energy conservation.
%23178019: VELTHUYS-BECHTHOLD, P.J.M. (ED.) - Inventory of the papers of Evert Willem Beth (1908-1964), philosopher, logician and mathematician, 1920-1964 (c. 1980)
%23126553: VELTHUYS-BECHTHOLD, P.J.M. - Inventory of the Papers of Pieter Zeeman (1865-1943), Physicist and Nobel Prize Winner, c. 1877-1946.
%23165231: VELTKAMP, B.M. - Implementatie van EG-milieurichtlijnen in Nederland.
%2381130: VELTKAMP, B.M. - Implementatie van EG-milieurichtlijnen in Nederland.
%23168979: VELTMAN-VAN DEN BOS, ANS J. - Petronella Moens (1762-1843) : de Vriendin van 't Vaderland.
%23121696: VELU, H.A.F. - Drie in één : ondernemer , manager , leider.
%23264669: VELUW, LEVI VAN. - Levi van Veluw : origin of the beginning : works 2013-2006.
%23171032: VELZEN CAMPHUIS, SYTZE VAN. - Het vraagstuk der verbetering van de inlandsche Copra in Nederlandsch Indië.
%2339855: VELZEN, MARTIJN VAN. - Learning on the fly : worker training in the age of employment flexibility.
%23201351: VELZEN CAMPHUIS, SYTZE VAN. - Het vraagstuk der verbetering van de inlandsche Copra in Nederlandsch Indië.
%23157137: VEN, J.J.M. VAN DER. - Het Europees sociaal handvest.
%23108222: VEN, A.E.B.M. VAN DER. - Fenomeenonderzoek : spoorzoeken nieuwe stijl?
%23195634: VEN, GERARD VAN DE & NOËL VAN DOOREN. - De nieuwe rivierdijken : dijkversterking als ontwerpopgave.
%23212238: VEN, ARIE CORNELIS NICOLAAS VAN DE. - Adoptie van circulerende concepten en instrumenten voor de beheersing van organisaties : meer dan een kwestie van kiezen.
%2326355: VEN, J.J.M. VAN DER. - De mens in zijn rechtsorde : verzamelde opstellen.
%2313717: VEN, J.J.M. VAN DER. - De zorgvuldigheidsnorm krachtens art. 1401 B.W. toegepast door den Hoogen Raad.
%23241233: VEN, J.J.M. VAN DER. - Recht als instrument van behoud en verandering : bundel opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.J.M. van der Ven.
%2399030: VEN, J.J.M. VAN DER. - Ius humanum : das Menschliche und das Rechtliche.
%23169803: VEN, J.J.M. VAN DER. - Mensenrechten in rechtsvergelijking. Een onderzoek binnen het raam van de Internationale Arbeidsorganisatie. Preadvies.
%2381501: VEN-TEN DENSEL, E. VAN DER. - Volksdansen vroeger en nu.
%2394755: VEN, A.H.G.S. VAN DER. - Inleiding in de schaaltheorie.
%2312877: VEN, J.J.M. VAN DER. - Reacties en Reflecties : 45 brieven over 'Recht als instrument van behoud en verandering'.
%2376851: VEN-TEN BENSEL, ELISE VAN DER & D.J. VAN DER VEN. - De volksdans in Nederland.
%23257394: VEN, D.J. VAN DER. - Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore.
%2321500: VEN, W. VAN DE. - Studies in health insurance and econometrics. Diss.
%2322993: VENABLE, CHARLES L. - China and Glass in America, 1880-1980: From Table Top to TV Tray
%23190542: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2 : De harde kern.
%2351152: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1 : Het systeem.
%2355025: VENEMA, J., P.J. MUIJEN EN J.G. CAMPEN. - Handboek Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
%23262175: VENEMA, JAN. - Aspecten der koolzuurinhalatietherapie [= Aspects of the carbon dioxide inhalation therapy]
%23233526: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewigten.
%23233502: VENEMA, G.A. - Over de balans en het wegen.
%23232426: VENEMAN, PEER. - Peer Veneman : de zeven hoofdzonden = the seven deadly sins.
%23166231: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 4 : Capitulae de Conditionali et Rationali.
%23166233: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part I Fascicule 1 : Tractatus de Terminis.
%23166234: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part I Fascicule 7 : Tractatus de Scrire et Dubitare.
%23166235: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 3 : Tractatis de Hypothecis.
%23202308: VENING MEINESZ, F.A. - Fundamental tables for regional isostatic reduction of gravity values.
%23187925: VENKATARANGAIYA, M. - The development of local boards in the Madras presidency.
%23159771: VENNE, J.J.J. VAN DE. - Regeneratie van de oude stad.
%2332453: VENNER, G.H.A. - De Meinweg : onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders - Guliks grensgebied circa 1400-1822.
%2398731: VENNER, J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt 1567.
%23156119: VENNIKER, RICHARD. - Transition processes from constrained to Walrasian equilibrium.
%2327984: VENNIX, JAC A.M. A.O. (EDS.) - System Dynamics 1992. Proceedings of the International System Dynamics Conference.
%23255596: VENTER, W.J. - The incidence of taxation on the brewing industry : a theoretical and empirical study of taxation impact on South African breweries in comparison with those of particular European countries.
%23192601: VENTO, ARNOLD C. - La generación Hijo pródigo : renovación y modernidad.
%23146681: VENTURI, ROBERT. - Iconography and Electronics upon a Generic Architecture.
%23203821: VENVERLOO, A. - De gemeentefinanciën. (Hand- en leerboek der bestuurswetenschappen, deel III).
%23208707: VENZI, GIULIO. - Manuale di diritto civile italiano.
%23248395: VERA , YVONNE. - De stenen maagden.
%2369246: VERAART, CHRIS. - Overgave.
%2363565: VERAART, WOUTER. - De passie voor een alledaagse rechtsorde : over vergeten, herinneren en vergeven als reacties op historisch onrecht.
%23246951: VERAART, WOUTER & LAURENS WINKEL (EDS.) - The post-war restitution of property rights in Europe : comparative perspectives.
%2361872: VERAART, B.A.G. - Over antisepsis als eisch voor aseptisch wondverloop. (Met verslag over 6825 ongevalswonden). Diss.
%23154384: VERBA, SIDNEY & GARY R. ORREN. - Equality in America : the view from the top.
%23235018: VERBA, SIDNEY, STEVEN KELMAN ... [ET AL.] - Elites and the idea of equality : a comparison of Japan, Sweden, and the United States.
%23153073: VERBA, SIDNEY., NORMAN H. NIE & JAE-ON KIM. - Participation and political equality : a seven-nation comparison.
%2396631: VERBEEK-HEIDA, PIETJE - De eigen wijsheid van de patiënt : alledaagse overwegingen bij geneesmiddelen gebruik.
%23109405: VERBEEK, TH. (ED.) - Descartes et Regius : autour de léxplication de l'esprit humain.
%23109737: VERBEEK, P.J. - Learning about decision support systems. Two cases on manpower planning in an airline.
%23137583: VERBEEK, JOS. - Studies on Economic Growth Theory. The Role of Imperfections and Externalities. Diss.
%23256975: VERBEEK, JOOP. - Politie en de nieuwe internationale informatiemarkt : grensregionale politiële gegevensuitwisseling en digitale expertise.
%2370743: VERBEEK, JOOP. - Politie en de nieuwe internationale informatiemarkt : grensregionale politiële gegevensuitwisseling en digitale expertise.
%23237171: VERBEEK, A.M. - Filosoferen? Gewoon doen!
%23102590: VERBEKE, G. - Het wetenschappelijk profiel van Willem van Moerbeke.
%23127296: VERBEKE, G. & J. IJSEWIJN (EDS.) - The Late Middle Ages and the Dawn of Humanism outside Italy : proceedings of the international conference, Louvain may 11-13, 1970.
%23201724: VERBERNE, M.L. - Verdeling van het spectrum.
%2342219: VERBERNE, L.G.J. & SCHLICHTING, T.H. (RED.). - Stichting Het R.K. Gasthuis Sint Elisabeth-Ziekenhuis Tilburg. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het honderd vijf en twintig-jarig bestaan der Stichting en het vijf en twintig-jarig bestaan van het huidige ziekenhuis, 29 November 1954.
%23199549: VERBIEST, H. - Hersenfunctie en gestoord menselijk gedrag : waardoor?, waartoe?, wat - dat? : variaties op twee thema's.
%23157249: VERBOGT, S. - Hoofdstukken over gezondheidsrecht.
%2370699: VERBONG, G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland, 1835-1920.
%23212908: VERBOVEN, A.H.F. - The ex-dividend effect in stock and options prices : theory and Dutch empirical evidence.
%23137123: VERBRAECK, HANS T. - De Staart van de Zeedijk, een Bliksemonderzoek naar enkele Effecten van het Zomerplan 1987 in het Wallengebied.
%23188817: VERBRUGGE, AD. - Tijd van onbehagen : filosofische essays over een cultuur op drift.
%2338255: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
%23225367: VERBURG, MARCEL E. - De procureurs-generaal bijeen : grepen uit de notulen van 60 jaar in vergadering.
%23146444: VERBURG, L.G. - Het Nederlands ontslagrecht en het BBA-carcinoom.
%23223620: VERBURG, MARCEL E. - Herman Dooyeweerd : leven en werk van een Nederlands christen-wijsgeer.
%2316228: VERBURG, J. - Tussen de regels door.
%2312652: VERBURG, GERHARDUS. - De vrijwillige zaakwaarneming.
%23192111: VERBURG, D.A. - Ruimtelijk bestuursrecht extract.
%23133450: VERBURG, J. - Fiscale fragmenten.
%23147808: VERBURG, G.J. - In vuur & vlam : geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
%2342105: VERBURG, MARCEL E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel 1: 1798-1898.
%23266872: VERBURG, L.G. - De koers van de bestuurder : over recht, arbeid en medezeggenschap.
%2354388: VERBURGH, M.J.P. - (ed.). Schade lijden en schade dragen : is het zelf dragen van geleden schade in een sociale rechtsstaat regel of uitzondering.
%2372703: VERBURGH, M.J.P. - Privaatrecht en kollektief belang. Verdediging van kollektieve belangen via de Nederlandse burgerlijke rechter.
%23118521: VERCAUTEREN, F.E.M. - De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best als deel van de verbinding met Luik (1740-1745).
%23240996: VERCELLONI, MATTEO & VIRGILIO VERCELLONI. - Inventing the garden.
%23267312: VERDAAS, ADRIANUS JOHANNES. - Stil pandrecht op vorderingen op naam.
%23119301: VERDAM, J. - (red.). Middelnederlandsch Handwoordenboek.
%2310542: VERDAM, P.J. - Uit het recht : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. P.J. Verdam.
%2330650: VERDAM, A.F. - Stemmen van institutionele beleggers en tegenstrijdig belang.
%2350211: VERDAM, G.J. - Handleiding bij de beoefening der spherische trigonometrie, met betrekking tot hare toepassing op de mathematische geographie en op de spherische astronomie.
%2342028: VERDAM, J. - De zuiveringsgedachte bij de Romeinen. Rede.
%23261171: VERDAM, J. - De geschiedenis der Nederlandsche taal in hoofdtrekken geschetst.
%23102593: VERDENIUS, W.J. - Homer : the Educator of the Greeks.
%23233296: VERDI, GUISEPPE. - Louisa Miller : melodramma tragico in tre atti. Libretto van Salcatore Cammarano naar Kabale und Liebe van Friedrich Schiller.
%23194609: VERDIER, DANIEL. - Democracy and international trade : Britain, France, and the United States, 1860-1990.
%2390149: VERDIER, ABEL. - Manuel pratique des consulats.
%23195952: VERDOES, THEODORUS LAURENTIUS MARIA. - Naar een metaforische compositie van de (bedrijfs)economie; een zoektocht door de economische kosmos.
%2322706: VERDONER, LOUIS ANDRÉ. - Fiscale aspecten van intercompany pricing in internationaal verband.
%23197895: VERDOONER, DAVE & HARMEN SNEL. - Trouwen in Mokum, 1598-1811 = Jewish Marriage in Amsterdam.
%23104942: VERDOORN, J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
%2342838: VERDOORN, J.A. - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië : een sociaal-medische studie. Diss.
%23105870: VERDROSS, ALFRED VON. - Trattati contra bonos mores.
%2356506: VERDROSS, ALFRED & BRUNO SIMMA. - Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis.
%2318019: VERDROSS, ALFRED & BRUNO SIMMA. - Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis.
%23162341: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%2354391: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%2346383: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%23126093: VERDULT, PHILIP A. - P. Erasmianae II : delen van een Arsinoitisch Sitologen-Archief uit het Midden van de Tweede Eeuw v. Chr.
%23204451: VERDUN, AMY. - The European Union in the wake of Eastern enlargement : institutional and policy-making challenges.
%23140263: NEDERLANDSCH-ZUID-AFRIKAANSCHE VEREENIGING - Nederland - Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij Gelegenheid van haar Vijftig-Jarig Bestaan, 1881-1931.
%2370881: VERENE, DONALD PHILLIP. - Philosophy and the Return to Self-Knowledge.
%23237915: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 10 juni 2011 te Utrecht gehouden algemene vergadering over: Controverses rondom legaliteit en legitimatie.
%23239682: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 juni 1984 te Nijmegen gehouden algemene vergadering over: 'Civielrechtelijke, administratiefrechtelijke of strafrechtelijke rechtshandhaving', 'Politiële en justitiële delikten' en 'Deregulering'.
%23243110: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 12 en 13 juni 1981 te Assen gehouden algemene vergadering over: 'Administratieve rechter en rechtshandeling naar burgerlijk recht' en 'Dient de wet voorzieningen te bevatten ten aanzien van de zeggenschap van medewerkers en/of gebruikers in bestuurlijke organen van verenigingen en stichtingen'.
%23173205: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 10 juni 1994 te Leeuwarden gehouden algemene vergadering over: Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering.
%23173207: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 juni 1995 te Amsterdam gehouden algemene vergadering over: De reikwijdte van fundamentele rechten.
%23173185: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 14 juni 1996 te Amsterdam gehouden algemene vergadering over: De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.
%23173260: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 juni 2001 te Leiden gehouden algemene vergadering over: De waarde (n) van het sociaal recht : over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking De waarde (n) van het sociaal recht.
%23172608: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 juni 1990 te Utrecht gehouden algemene vergadering over: Artikel 8 EVRM.
%23173187: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 en 10 juni 1983 te Rotterdam gehouden algemene vergadering over: Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak , neergelegd in art . 6 van het Europese Verdrag tot bescherming va
%23173221: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 22 en 23 juni 1973 te Enschede gehouden algemene vergadering over: 'De dissenting opinion in de rechtspraak' en 'Coördinatie van administratieve wetgeving inzake onroerend goed'
%23173235: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 juni 1999 te 's-Hertogenbosch gehouden algemene vergadering over: Internationale rechtspraak in de Nederlandse rechtsorde Internationale rechtspraak in de Nederlandse rechtsorde.
%23173232: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 18 en 19 juni 1976 te Leeuwarden gehouden algemene vergadering over: 'Groepsacties en algemeen belang in de administratief-rechtelijke en civiele procedure' en 'Politioneel en preventief-justitieel optreden tegen in groter verband gepleegde delicten en wenselijke wetswijzigingen t.a.v. deze delicten'
%23173246: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 13 juni 1997 te Zutphen gehouden algemene vergadering over: Beroep in herziening.
%23173257: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 juni 1993 te Arnhem gehouden algemene vergadering over: Manipuleren met leven Manipuleren met leven.
%23238313: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 juni 2007 te Haarlem gehouden algemene vergadering over: Alternatieve regelgeving.
%23173256: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 12 juni 1987 te Amsterdam gehouden algemene vergadering over: Onrechtmatige wetgeving en Is het wenselijk wettelijke maatregelen te treffen tot beperking van de aansprakelijkheid van beoefenaren van vrije beroepen ?.
%23239351: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 en 9 juni 1979 te Middelburg gehouden algemene vergadering over: 'Dient verandering te worden gebracht in de wijze van voorbereiding en totstandkoming van wetgeving' en 'Algemene voorwaarden'.
%23224780: VERENIGING DE JONGE BALIE, AMSTERDAM, LUSTRUMCOMMISSIE. - Advocaat, mondjesmaat? : bundel, uitgegeven onder auspiciën van de Lustrumcommissie van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam ter gelegenheid van de studiedag over het onderwerp 'procesmondigheid (verplichte) procesvertegenwoordiging' op vrijdag 25 april 1980 in de Koopmansbeurs te Amsterdam.
%23173177: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 12 juni 1998 te Rotterdam gehouden algemene vergadering over: Recht en Internet.
%23243385: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 16 en 17 juni 1972 te Utrecht gehouden algemene vergadering over 'De juridische opleiding'.
%23173265: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 14 juni 1991 te Zwolle gehouden algemene vergadering over: Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak.
%23243301: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de zevenennegentigste vergadering te Breda op 18 en 19 juni 1971; betreffende de preadviezen van J.G. Sauveplanne .. [et al.]
%23170340: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 10 en 11 juni 1977 te 's-Hertogenbosch gehouden algemene vergadering over: 'In hoeverre kunnen bij het verlenen van subsidie voorwaarden worden gesteld?' en 'Door rechtspersonen heenkijken'
%23240786: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 en 12 juni 1982 te Alkmaar gehouden algemene vergadering over: Dient de wetgever beperkingen te stellen ten aanzien van de wijze van het verkrijgen van door de rechter in strafzaken te hanteren bewijsmiddelen en Bestaat er aanleiding de rechtspositionele verschillen tussen ambtenaren en civielrechtelijke werknemers te handhaven?.
%23173190: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 juni 2000 te Groningen gehouden algemene vergadering over: De ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het privaatrecht De ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het privaatrecht.
%23238665: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 juni 2006 te Maastricht gehouden algemene vergadering over: Europese integratie.
%23238216: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 10 juni 2005 te Den Haag gehouden algemene vergadering over: Toezicht.
%23173212: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 12 juni 1992 te Maastricht gehouden algemene vergadering over: Toetsing : ' Dient de wetgever de mogelijkheid te bieden , dat de rechter de formele wet toetst aan de Grondwet en ongeschreven rechtsbeginselen , en zo ja , hoe dient d
%23151501: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 14 juni 2002 te Utrecht gehouden algemene vergadering over: Herziening van het sanctiestelsel.
%2361109: KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERS VERENIGING. - De ontwikkeling van de jachtwet. Uitgave 1979.
%236079: VERENIGING VOOR ECONOMIE. TAVERNIER, K. A.O. - Overheidsinterventies. Effectiviteit en efficientie. Vijftiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres. Leuven 8-9 mei 1981. Part II: Notulen, open forum.
%23266966: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Jaargang 1-99 (1870)- Jaargang 99 (1969).
%23243129: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 13 en 14 juni 1980 te Dordrecht gehouden algemene vergadering over: Dient de wet regelen te stellen ten aanzien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid en Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten.
%23238142: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 13 juni 2008 te Dordrecht gehouden algemene vergadering over: Multiculturaliteit en recht.
%23237812: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 12 juni 2009 te Arnhem gehouden algemene vergadering over: Humane biotechnologie en recht.
%23237469: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 juni 2010 te Amsterdam gehouden algemene vergadering over: Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
%23202203: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 13 juni 2003 te Alkmaar gehouden algemene vergadering over: het opstandige slachtoffer Het opstandige slachtoffer.
%23202189: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 juni 2004 te Almere gehouden algemene vergadering over: Het advies en de rol van de adviseur Het advies en de rol van de adviseur.
%23131607: VERGER, FERNAND; ISABELLE SOURBÈS-VERGER & RAYMOND GHIRARDI. - The Cambridge encyclopedia of space : missions, applications and exploration.
%23101236: DES VERGERS, A. N. (ED/TR) - Histoire de l'Afrique sous les Aghlabites (184-297/800-909)... par IBN KHALDOUN [733-808/1332-1406, Ibn Haldun].
%23215295: VERGÈS, FRANÇOISE. - Monsters and revolutionaries : colonial family romance and métissage.
%23268532: VERGO, PETER. - Art in Vienna 1898-1918 : Klimt, Kokoschka, Schiele and their contemporaries.
%23265708: VERGO, PETER. - Expressionism : masterpieces from the Thyssen-Bornemisza Collection.
%23137509: VERGOTE, J. - Joseph en Egypte. Génèse Chap. 37-50 a la Lumière des Études Égyptologiques Récentes.
%23160080: VERGOUW, LIDA. - Het verre paradijs.
%23180991: VERGUNST, NOËL PASCAL. - The institutional dynamics of consensus and conflict : consensus democracy, corporatism and socio-economic policy-making and performance in twenty developed democracies (1965-1998).
%23262171: VERHAART, W.J.C. - Klinische en anatomische onderzoekingen over de ziekte van Alzheimer.
%23161237: VERHAEGEN, GEORGE H.M.J. - Rationeele broodvoorziening in Nederland .
%23201809: VERHAEGHEN, PAUL. - Omega minor.
%23214616: VERHAGEN, TIBERT. - Towards understanding online purchase behavior.
%23159590: VERHAGEN, FRANCISCUS B.A.M. - Geldrop : economische-statistische beschrijving van een industriëele plattelandsgemeente vanaf het begin der 19e eeuw.
%23203371: VERHAGEN, HERMAN (RED.) - Inleiding tot de politieke ekonomie van het milieu.
%23217099: VERHEES, JAAP. - Econometric analysis of multidimensional models.
%23199723: VERHEES, JOHANNES JACOBUS. - God in beweging : een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus.
%2380271: VERHEGGEN, A. - (ed.). Veertig jaren melaatschenverpleging. 1895-1935.
%2392465: VERHEIJ, BART. - Rules, reason, arguments. Formal studies of argumentation and defeat.
%23256962: VERHEIJ, BART. - Virtual arguments : on the design of argument assistants for lawyers and other arguers.
%23217095: VERHEIJ, N. & H.G. LUBBERDINK. - Algemene wet bestuursrecht : derde tranche.
%23105620: VERHEIJ, N. - Het systeem van de Algemene wet bestuursrecht.
%23116000: VERHEIJEN, J.A.J. - Kamus Manggarai. Vol. 1: Manggarai - Indonesia.
%23208083: VERHEIJEN, EEFJE ANTONIUS MARIE. - Nederlandse strafrechtelijke waarden in de context van de Europese Unie : naar een beoordelingsschema ter waarborging van karakteristieken van materieel strafrecht in de Europese rechtsruimte.
%2331786: VERHELLEN, EUGEEN. - Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht.
%23130703: VERHELLEN, EUGEEN. - Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht.
%23151526: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
%23245781: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
%23201508: VERHEUL, INGRID. - Is there a (fe)male approach? : understanding gender differences in entrepreneurship.
%2398185: VERHEUL DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
%2331972: VERHEUL, J.P. - Aspekten van Nederlands internationaal beslagrecht.
%2344504: VERHEY, F.R.J. - Dementia, depression and forgetfulness. Clinical studies of the early diagnosis and the differential diagnosis of dementia. Diss.
%23153425: VERHEY, L.F.M. - Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy.
%2341436: VERHOECKX, P.M. - De vierdimensionale wereld der relativistische natuurkunde : voordracht gehouden in de 11de vergadering op 5 Januari 1918.
%23133649: VERHOEF, PETER C. - Analyzing customer relationships: linking relational constructs and marketing instruments to customer behaviour.
%23202219: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid in uw financiële advies : financiële risico's omtrent sociale zekerheid in kaart gebracht.
%23216668: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid en financiële planning.
%23251488: VERHOEF, J. - ARAR : tabellen 2013 : januari-juni.
%23104366: VERHOEFF, JOHAN PETER. - Sartre als toneelschrijver.
%2373783: VERHOEFF, B.M., VERSTER, A.C.P., KLASSEN, L.H. - Naar een economische benadering van criminaliteit en veiligheidszorg. Oriënterend onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stichting Maatschapij en Politie door de stichting Het Nederlands Economisch Instituut.
%23113367: VERHOEVEN, W.M. (ED.) - JAMES FENIMORE COOPER. New Historical and Literary Contexts.
%23260320: VERHOEVEN, NEL. - Doing research : the hows and whys of applied research.
%23183974: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%23196081: VERHOEVEN, CORNELIS - De schaduw van één haar : lessen over antieke literatuur.
%2380120: VERHOEVEN, M.J.M ... [ET AL.] - Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen? : over legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen en transparantie.
%2374951: VERHOEVEN, BERNARD. - Cultuur en overheid : een bundel cultuurpolitieke geschriften.
%2340884: VERHOEVEN, MAARTJE. - The Costanzo obligation : the obligations of national administrative authorities in the case of incompatibility between national law and European law.
%23201784: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%2346330: VERHOOGT, J.P. - Moderne maatschappijkritiek : C. Wright Mills als criticus: tussen probleem en totaliteit.
%23267914: VERHULST, A. & M.K.E. GOTTSCHALK (EDS.) - Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en België : colloquium Gent 5-7 september 1978 : handelingen = Transgressions and the history of settlement in the coastal areas of Holland and Belgium : colloquium Gent 5-7 September 1978 : proceedings.
%23229486: VERHULST, A. & G. BUBLOT (ED.) - De Belgische land- en tuinbouw : verleden en heden.
%2368209: VERIN, HELENE - Beth Levine Shoes.
%23264976: VERING, FRIEDRICH H. - Geschichte und Institutionen des römischen Privatrechts.
%23151805: VERINGA, G.H. - Integratie van strafrechtelijk beleid.
%2383750: VERKADE, D.W.F. - Intellectuele eigendom, mededinging en consument.
%2316305: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL.] - Gegevensbescherming : preadviezen.
%2340475: VERKADE, D.W.F. & SPOOR, J.H. - Auteursrecht.
%23171874: VERKADE, D.W.F. - Het belang van een bagatel.
%2346529: VERKADE, D.W.F. - Misleidende reclame.
%236927: VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands patriot = Der Achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost-Niederländischen Patriotismus.
%2333914: VERKADE, D.W.F. - Ongeoorloofde mededinging.
%2326269: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL.] - Ruimere octrooiëring van computerprogramma's : technicality of revolutie?
%2347163: VERKADE, W. - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872).
%2358032: VERKAIK, J.W. ... [ET AL.] - Den Haag met recht een stad : elf juridische portretten.
%23124368: OVERLEGCOMMISSIE VERKENNINGEN. - Een eigen richting voor het recht. Eindrapport van de verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid.
%23233897: VERKERK, MARIAN (ED.), WAL, KOO VAN DER. - Filosofie, ethiek en praktijk : liber amicorum voor Koo van der Wal.
%2383264: VERKERK, REMME. - Fact-finding in civil litigation : a comparative perspective.
%2380518: VERKOREN, WILLEMIJN (EDITOR) - Postconflict Development: Meeting New Challenges.
%23178472: VERKOUTEREN, HERMAN. - Over Artikel 153 Grondwet.
%23103125: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler.
%2310979: VERKRUISEN, W.G. & H. VAN DER BRINK. - Tegen de stroom in : over gewesten en gemeenten. Redes.
%2325604: VERKRUISEN, W.G. & B.C. VIS. - Gemeente en Gemeentewet.
%23182151: VERKRUISEN, W.G. & B.C. VIS. - Gemeente en Gemeentewet.
%23105621: VERKRUISEN, W.G. - Gemeente en gemeentewet.
%23106326: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
%23261493: VERKUYTEN, MAYKEL. - Zelfbeleving en identiteit van jongeren uit etnische minderheden.
%23117389: VERLAAN, JOS. - Chaos aan de Amstel : fraude en corruptie in Amsterdam.
%2339704: HERMANN SCHMIDT VERLAG. - Gesamtverzeichnis 2007/2008 : Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
%2339695: HERMANN SCHMIDT VERLAG. - Werkbericht 2009/2010 : Typografie Grafikdesign Kreativität : neues aus dem Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
%23172647: VERLDMAN, FRANS. - Haptonomie : wetenschap van de affectiviteit.
%238223: VERLEISDONK, F.A.M. - Stakingen tegen de overheid : de veranderende positie van de Westeuropese vakbeweging, gezien tegen de achtergrong van de sociaal-economische ontwikkeling.
%23225072: VERLEYE, LÉON. - Les pierres précieuses et les perles : origine, histoire, valeur, emploi, imitations ; comment on distingue le vrai du faux. Guide du marchand et de l'acheteur.
%2326253: VERLINDEN, CHARLES. - Koloniale expansie in de 15de en 16de eeuw.
%23218328: VERLINDEN, MARGRIET. - A Constraint-based Grammer for dialogue Utterances.
%2352619: VERLOO, MIEKE. - Macht en gender in sociale bewegingen : over de participatie van vrouwen in bewonersorganisaties.
%23218820: VERLOOP, N. (ED.) - 75 jaar onderwijs en opvoeding : 75 jaar Pedagogische studiën.
%23102597: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - De taak van de rechtswetenschap bij de planning van internationale economische integratie.
%23231400: VERLOREN VAN THEMAAT, L.M. (RED.) - Oude Dordtse Lijfrenten : stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.
%2312075: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - Rechtsgrondslagen van een nieuwe internationale economische orde : een rechtshistorisch, -vergelijkend en -systematisch onderzoek naar de veranderde structuur van internationaal economisch recht.
%23102598: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - Economie, gezien door juristen.
%23190138: VERLOREN VAN THEMAAT, P. & T.R. OTTERVANGER. - Concentraties en joint ventures in het mededingingsrecht.
%2342274: VERLOREN VAN THEMAAT, J.P. - Diefstal en, in verband daarmee, bedrog in die Romeins-Hollanse reg.
%23231181: VERLOREN VAN THEMAAT, P. & J.A. MUILWIJK. - Handleiding bij de wet op de bedrijfsorganisatie : tekst van de wet met inleiding, samenvatting en toelichting.
%23237564: VERMAAT, MATTHIJS FRANS. - Voorzieningen in de Wet voorzieningen gehandicapten : verantwoorde voorziening of participatievoorziening ?.
%23213290: VERMAAT, AREND JAN. - Dynamisch toezicht.
%23104817: VERMASEREN, M.J. (ED.) - Studies in Hellenistic Religions.
%23107748: VERMASEREN, M.J. & P. SIMONI. - Liber in deum. L'apoteosi di un iniziato Dionisiaco.
%23196986: VERMASEREN, M.J. & C.C. VAN ESSEN. - The excavations in the Mithraeum of the church of Santa Prisca in Rome.
%23230613: VERMEED, W.A. - Taxes and the Economy: A Survey of the Impact of Taxes on Growth, Employment, Investment, Consumption and the Environment.
%23232990: VERMEED, W.A. - De wereld van 3D-printen : op weg naar een nieuwe industriele revolutie?.
%2332458: VERMEEND, W.A. - De achterkant van het belasting- en premiebiljet. Over de werkelijke druk van de loon- en inkomstenbelasting en de sociale premies en hoe het anders kan.
%2352152: VERMEER, BRENDA - Strafprocessuele waarborgen tijdens het voorarrest van jeugdigen en hun beleving daarvan.
%23126787: VERMEER, E.B. - Water Conservancy and Irrigation in China. Social, economic and agro-technical aspects.
%232967: VERMEER, EVERT - Wij vechten voor democratie en socialisme.
%23196462: VERMEERSCH, VALENTIN (ED.) - Bruges and Europe.
%2335545: VERMEIJDEN, JACOB. - Auteursrecht en het kinematographisch werk.
%23139062: VERMETTEN, YVONNE - Consistency and Variability of Student Learning in Higher Education.
%23240554: VERMEULE, ADRIAN. - Law and the limits of reason.
%23105623: VERMEULEN, FRANK. - De rechtszaak : scenes uit het Nederlands recht.
%23132429: VERMEULEN, G. (E.A) - Internationale Samenwerking in Strafzaken en Rechtsbescherming : pleidooi voor een geïntegreerde nationale en internationale benadering.
%23224467: VERMEULEN, B.P. - Witte en zwarte scholen : over spreidingsbeleid, onderwijsvrijheid en sociale cohesie.
%23139787: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en Humanist. Een Inleiding tot zijn Leven en zijn Werken.
%232664: VERMEULEN, G., W. DE BONDT & Y. VAN DAMME. - EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters : towards mutual recognition of investigative measures and free movement of evidence?
%23261978: VERMEULEN, B.P., H. BATTJES & T.P. SPIJKERBOER. - Naar een Europees asielrecht : preadviezen voor de vergadering van de Christen Juristenvereniging op 24 mei 2002.
%2368835: VERMEULEN, GEERT (ED.) - Aspecten van Europees materieel strafrecht.
%2344591: VERMEULEN, G. (ED.) - Essential texts on international and European criminal law.
%23137586: VERMEULEN, ERIK M. - Corporate Risk Management. A multi-factor approach. Diss.
%2343756: VERMEULEN, G. - Blueprint for an EU Criminal Records Database: Legal, Politico-Institutional and Practical Feasibility (Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)).
%23261649: VERMEULEN, WALTER J.V. - De vervuiler betaald : onderzoek naar de werking van subsidies op vier deelterreinen van het milieubeleid.
%23229138: VERMEULEN, ALEX. - Alex Vermeulen: No. 19: Sun, Enlightenment, States of Nature - States of Humanity
%23210122: VERMEULEN, G. (ED.) - Basisteksten internationaal strafrecht.
%23249002: VERMEULEN. E.M. - Nederlandse rechtsbescherming in communautaire context.
%2369349: VERMEULEN, ALEX. - S.O.H. (States of humanity).
%2355180: VERMEULEN, W.H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1901-1914. Diss.
%23113979: VERMEYLEN, J. - Job, ses amis et son dieu : la légende de Job et ses relectures postexiliques.
%23247180: VERMIJ, RIENK H. - Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Nieuwentijt.
%23255281: VERMULST, EDWIN & PAUL WAER. - E.C. anti-dumping law and practice.
%23170721: VERNANT, JACQUES. - The refugee in the post-war world.
%23251284: VERNAY, MARIE-EMMA. - Das Kind in der französischen Volkskunde.
%2394782: VERNEAUX, R. - Lecons sur l'Existentialisme et ses formes principales.
%23135091: VERNIER, BERNARD. - L'Iraq d'aujourd'hui.
%2348095: VERNON, M.D. - Human motivation.
%234108: VERNON, P.E. - Personality assessment.A critical survey.
%23263502: VEROFF, ROBERT (ED.) - Automated Reasoning and Its Applications: Essays in Honor of Larry Wos.
%23231531: VERPAALEN, O.A.C. - Hart en nieren van de Nederlandse burgerlijke rechter.
%2361797: VERPALEN, M.J.M. - Het Strafprocesrecht voor Jeugdigen. Diss.
%2361781: VERPALEN, M.J.M. - (ed.). Druk en tegendruk : constructieve bijdragen aan de discussie over het cellentekort.
%23245311: VERPLAETSE, JULIAN G. - Derecho internacional privado.
%23166981: VERPLANKE, CORNELIS JANSEN. - Subsidiëring van de kerkenbouw.
%23182402: VERPLOEG, ELIAS A. G. - The road towards a European common Air Market. Civil Aviation and European Integration.
%23130760: VERREST, P.A.M. - Ter vergelijking: een studie naar het Franse vooronderzoek in strafzaken.
%23264883: VERRIJN STUART, HEIKELINA & MARLISE SIMONS (EDS.) - The prosecutor and the judge : Benjamin Ferencz and Antonio Cassese : interviews and writings.
%23251552: VERRIJP, C.D. - On the analysis of ocular movements (Third paper).
%23138849: VERRIPS, GER. - Dwars, duivels en dromend : de geschiedenis van de CPN 1938-1991.
%23178792: DEUTSCHEN DELEGATION BEI DER WEU-VERSAMMLUNG (ED.) - Die Berlin-Frage vor der Versammlung der Westeuropaïschen Union : dokumentation der Beratungen der Versammlung der Westeuropaïschen Union in den Jahren 1961 bis 1965 über die Lage in Berlin.
%23137590: VERSANTVOORT, M. - Analysing Labour Supply in a Life Style Perspective.
%23166747: VERSCHAFFEL (A.O.) - Charles Vandenhove : projects = projecten : 1995-2000.
%23162816: VERSCHOOF, R.J. - Waar gaat het over?
%23186092: VERSCHOOR, A.J. - Classicale acta, 1573-1620. Deel VIII: Classis Gorinchem 1579-1620.
%23227686: VERSCHOOR, MICHEL & THEO ALBERTS. - Eerlijk & groen boodschappen doen.
%23201252: VERSCHOOR, ARJAN - The economics of poverty : processes within an economic system that lead to the emergence, persistence or reduction of material hardship.
%2385871: VERSCHUER, WOLTER ALBERT VAN. - Het staatkundig bedrijf van Joan Willem baron van Ripperda (1715-1726).
%2387199: VERSCHUEREN, HERWIG. - Internationale arbeidsmigratie : de toegang tot de arbeidsmarkt voor vreemdelingen naar Belgisch, internationaal en Europees gemeenschapsrecht.
%2370935: VERSCHUIJL, JAN. - Art. 2014 B.W. in het stelsel onzer wet.
%23265982: VERSCHUIJL, JAN. - Art. 2014 B.W. in het stelsel onzer wet.
%2382465: VERSCHUUR, R.CH. - Vrij verkeer van vonnissen : erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen op het terrein van het vermogensrecht in Nederland.
%23268906: VERSCHUUR, STEVEN. - Overheidsmaatregelen en het toezicht van nationale mededingingsautoriteiten : de consequenties van het arrest CIF voor nationale mededingingsautoriteiten en overheden.
%23144977: VERSCHUUR, GERRIT L. - Impact! The Threat of Comets and Asteroids.
%232694: VERSCHUUR, T.J. - De Sociaal-Democratie getoetst door den oorlog.
%2372129: VERSCHUUREN, JONATHHAN. - Het Grondrecht op bescherming van het leefmilieu.
%2364178: VERSCHUUREN SJ, GEERT M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie : een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
%23193638: VERSEPUT, J. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. 1928-1953.
%23268375: VERSINI, GEORGES. - Dictionnaire du bridge.
%23188142: VERSLOOT, ERIC. - Dichter bij het lied. 25 bekende liederen met achtergrond het kerkelijke jaar rond. Incl. audio-cd.
%2318236: VERSLUYS, JAN CORNELIS. - Essai sur le caractère de Lamenais.
%23250185: VERSLUYS, J. & A.F.J. PRINCEN. - Openbare arbeidsbemiddeling : handboek.
%23203302: VERSLUYS, W.A. - Vlakke ongedempte trillingen van een homogene snaar onder invloed van een uitwendige kracht.
%23202272: VERSLUYS, W.A. - Damped vibrations of a string put into motion by an impulse.
%23140216: VERSTAPPEN, L.C.A. - De practycke van de notaris. Een notariële idylle en haar nuchter slot.
%23269273: VERSTAPPEN, L.C.A. ... [ET AL.] - Naar een verbeterde vastgoedketen.
%23238299: VERSTEDEN, C.J.N. & T. RENES. - Provincierecht.
%23228473: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%231075: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%23259920: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%23109103: VERSTEEG, JAN (ED.) - GEORGES BATAILLE. Actes du Colloque International d'Amsterdam (21 & 22 Juin 1985).
%2372438: VERSTEEG, TH.A. - Moet ook in geval van faillissement van een der echtgenooten worden rekening gehouden met vergoedingsrechten?
%2319483: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen : jonkers en geerfden op de Veluwe, 1650-1830.
%2339972: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief : bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
%23179580: VERSTER, THOMAS MATTHIJS. - Handelsleveranties.
%23183490: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
%2372798: VERSTRAATEN, R.T.G. - Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting.
%2391820: VERSTRAATEN, R.T.G. - De Nederlandse successiebelastingen. 1e druk.
%2363349: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
%23189228: VERSTRATEN, LINDA P. - Vaste verbindingen : een lexicologische studie vanuit cognitief-semantisch perspectief naar fraseologismen in het Nederlands.
%2386383: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina.
%23151692: VERVAELE, J.A.E. - EEG-fraude en Europees economisch strafrecht.
%23132051: VERVAELE, J.A.E. & KLIP, A.H. (EDS.) - European Cooperation between Tax, Customs and Judicial Authorities: the Netherlands, England and Wales, France and Germany.
%2367990: VERVAELE, JOHN - European Evidence Warrant: Transnational Judicial Inquiries in the EU.
%2349433: VERVAELE, JOHN - Transnational Enforcement of the Financial Iinterests of the European Union.
%23258210: VERVAELE, J.A.E. (ED.) - Administrative law application and enforcement of community law in the Netherlands.
%2325397: VERVAELE, J.A.E. - Administratieve en strafrechtelijke samenwerking inzake fraudebestrijding tussen justitiële en bestuurlijke instanties van de EU-lidstaten : eindrapport.
%2340858: VERVAELE, J.A.E. - Fraud against the Community : the need for European fraud legislation.
%23217092: VERVAELE, J.A.E. (ED.) - Transnationale handhaving van de financiële belangen van de Europese Unie : ontwikkelingen in het Verdrag van Amsterdam en de Corpus Juris.
%23221013: VERVAELE, J.A.E. (ED.) - Bestuursrechtelijke toepassing en handhaving van gemeenschapsrecht in Nederland.
%23214557: VERVAELE, J.A.E. - Handen en tanden van het (gemeenschaps)recht : beschouwingen over publieke rechtshandhaving.
%23221146: VERVAELE, J.A.E. - Bestuurlijke handhaving van visserijregelgeving : een studie naar de relatie tussen EEG-recht en nationale handhaving.
%23214452: VERVEEN, A.N. - Mechanisme en oorsprong van het jaarritme.
%2370410: VERVEST, P.H.M. - Innovation in electronic mail : towards open information networks , perspectives on innovation policy.
%23232055: VERVLOED, J.L.M.J. & W.B. BOD. - Wegwijs in de BTW.
%23108254: VERVLOED, J.L.M.J. & W.B. BOD. - Wegwijs in de BTW.
%23167009: VERVOORT, HANS. - Sicco Roorda van Eysinga zijn eigen wereld.
%23102599: VERVOORT, W. - Plankton Copepods from the Atlantic Sector of the Antarctic.
%23245275: VERWEIJ, ARJEN (EDITOR) - Measuring and Monitoring Immigrant's Integration in Europe: Comparing integration policies and monitoring systems for the integration of immigrants and ethnic m.
%23153152: VERWEIJ, J.H. - De bestuurlijke dwangsom.
%23137567: VERWEIRE, KURT - Performance Consequences of Financial Conglomeration with an empirical analysis in Belgium and the Netherlands. Diss.
%23213170: VERWER, JAN. - Een dag zonder fouten is een dag zonder wiskunde.
%2348399: VERWER, JAN. - De Bataviasche grondhuur. Een Europeesch-gewoonterechtelijke opstalfiguur. Diss.
%23237530: VERWEY-JONKER, HILDA. - Er moet een vrouw in : herinneringen in een kentering van de tijd.
%23188945: VERWEY, WIL D. (ED.) - Nature management and sustainable development : proceedings of the International congress, Groningen, The Netherlands, 6-9 December 1988.
%23174247: VERWEY, WILL D. - Economic development, peace, and international law.
%2322595: VERWEY, GERLOF. - Wilhelm Griesinger : Psychiatrie als ärztlicher Humanismus.
%23170817: VERWEY, GERLOF. - Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis.
%2342332: VERWEY, G. & RENOOIJ, D.C. - The economist's handbook. A manual of statistical sources.
%23260522: VERWIJS, E. & J. VERDAM. - Middelnederlandsch woordenboek. 11 delen. Compleet.
%23255145: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%23149909: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%23267234: VERWOERD, J.R.A. - De Justizreform in de Bondsrepubliek Duitsland : beschrijving van een rechterlijke organisatie in verandering : een literatuuronderzoek ten behoeve van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie.
%2341921: VERWORN, MAX. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 6-4-1918. Prof.dr. Max Verworn (1863-1921) was professor of physiology in Jena, Göttingen and at the time in Bonn. His work was specialized on cellular physiology.
%23226327: STICHTING SAMENWERKENDE MILITARIA VERZAMELAARS. - Jubileumuitgave 10 jaar S.M.V.
%23165447: VERZEKERINGSKAMER. - Gedenkboek Verzekeringskamer 1923-1948.
%2311422: VERZIJL, J.H.W. - Vijftien jaren internationale rechtspraak.
%23102600: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
%23123056: VERZIJL, J.H.W. - Een Panorama.
%2361115: VERZIJL, J.H.W. (ED.). - Human rights in historical perspective.
%2327313: VERZIJL, J.H.W. - Na den storm. Rede.
%2317795: VESSEM, HENK ALEID VAN. - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de honderdjarige oorlog : verraad en collaboratie in de late Middeleeuwen.
%23262325: VESSEM, ALEIDA HENKA VAN. - Oogstgerei-benamingen : een taalgeografisch onderzoek met 14 kaarten.
%2376180: VESSEY-FITZ GERALD, SEYMOUR GONNE. - Muhammadan law : an abridgement according to its various schools.
%23194102: VESTDIJK, SIMON. - Bericht uit het hiernamaals.
%23193758: VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, A.C.M. - Religieus recht en minderheden : een onderzoek naar de rechtspositie van de leden der minderheden in relatie tot het eigen religieuze recht van deze minderheden in Nederland.
%23100929: VET, J.J.V.M. DE. - Pieter Rabus (1660-1702) : een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting.
%2385073: VETT, R.R. & PETERSEN, W.R. - Birds of Massachusetts.
%23130521: VETTENBURG, NICOLE (E.A.) - Jeugdwerkloosheid, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de veronderstelde band tussen werkloosheid en delinquentie bij 17-19 jarigen.
%2346828: VETTER, H.J. - Geestelijke stoornis.
%2393788: VETTER, J.J., WATTEL, P.J. - Hoofdzaken invordering.
%2384127: VEUR, PAUL W. VAN DER - The Lion and the Gadfly: Dutch Colonialism and the Spirit of E.F.E. Douwes Dekker (Verhandelingen).
%2337385: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
%23256935: VEVEY, BERNHARD DE (ED.) - Les sources du droit du Canton de Fribourg. 1me section : Le droit des villes. Tome 3 : Le droit de bulle.
%2360805: VÈVRE, E. DE. - La reconnaissance de jure de la régence de Mandchourie et le traité des neuf puissances.
%23243550: VIAENE-AWOUTERS, LIEVE & ERNEST WARLOP. - Gemeentewapens in België : Vlaanderen en Brussel.
%2367994: VIALAR, P. - The black robes.
%23222614: VIAN, BORIS. - Heartsnatcher.
%23106322: VIANE, A.E.L. - Psychologie van het onheilsvoorspellen.
%23172199: VIBRAYE, RÉGIS DE. - 1935 ... : paix avec l'Allemagne?
%23120926: VICE, JAMES W. - The Reopening of the American Mind : on Skepticism and Constitutionalism.
%23195253: VICENTE, KIM J. - Human-tech : ethical and scientific foundations.
%23262594: VICKERS, JOHN & GEORG YARROW. - Privatization: an economic analysis.
%23238639: VICKERY, ANN. - Leaving lines of gender : a feminist genealogy of language writing.
%2331757: VICO, GIAMBATTISTA. - On the most ancient wisdom of the Italians : drawn out from the origins of the Latin language.
%2360277: VICO, GIAMBATTISTA. - The new science of Giambattista Vico. Unabridged translation of the third edition (1744) with the addition of Practice of the new science.
%2386740: VICTOR, JEFFREY S. - Satanic Panic. The creation of a contemporary legend.
%2389099: VICTOR, JEFFREY S. - Satanic Panic. The creation of a contemporary legend.
%233797: VICTOR, RENÉ. - Recht in beweging : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. Ridder René Victor. 2 Delen.
%2380390: VIDAL-NAQUET, PIERRE. - The Jews : history, memory, and the present.
%2343449: VIDICH, ARTHUR J. - American sociology : worldly rejections of religion and their directions.
%2324686: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions
%2324681: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions (Worldly Rejections of Religion & Their D Series)
%2316280: VIDYÂRNAVA, SRÎSACHANDRA. - Studies in the Vedânta Sûtras of Bâdarâyana.
%23165945: VIEIRA, NORMAN. - Supreme Court appointments : Judge Bork and the politicization of Senate confirmations.
%23179837: VIERDAG, E.W. - Het Nederlandse verdragenrecht.
%2330403: VIERDAG, E.W. - Oorlogsverklaring.
%2334598: VIERKANDT, ALFRED. - Der Dualismus im modernen Weltbild.
%2334502: VIERKANDT, ALFRED. - Gesellschaftslehre.
%23257407: VIERLINGH, ANDRIES. - Tractaet van dyckagie.
%23156044: VIERNY, DINA. - Cornelis Zitman: sculptures et dessins. Henri Matisse: dessins. Two Volumes in designed slipcase.
%2325458: VIERSEN, J. - Minister Mr. P.P. van Bosse en de fiscale wetgeving rond het midden van de 19e eeuw.
%239237: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23247444: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23241242: VIERSSEN TRIP, GUSTAAF WILLEM VAN. - Beschouwingen over het wetsontwerp van 1900 tot nadere regeling van het Nederlandsche muntwezen.
%23106863: VIET, JEAN. - Les méthodes structuralistes dans les sciences sociales.
%23155372: VIETCH, JOHN. - Essays in philosophy. I. Knowing and being; II. Dualism and monism.
%23235820: SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM. - The Second National Report on the Implementation of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
%23262972: VIETOR, RICHARD H.K. - Contrived competition : regulation and deregulation in America.
%234120: VIGH, JÓZSEF. - Fundamentals of criminology.
%23507: VIGNOLA, JACOB BAROZZI VON. - Bürgerliche Baukunst nach den Grundregeln der fünf Säulenordnung.
%23232864: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - Krachtens erfrecht.
%23257273: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23259419: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23156211: VIJLBRIEF, J.A. - Unemployment insurance and the Dutch labour market.
%23162907: VIJN, J.P. - Carlyle and Jean Paul : their spiritual optics.
%23241188: VIJVER, KEES VAN DER & JAN TERPSTRA (ED.) - Urban safety : problems, governance and strategies.
%2317101: VIJVER, C.D. VAN DER. - Geweldgebruik door de politie.
%23241185: VIJVER, C.D. VAN DER., L.G.H. GUNTHER MOOR, E.M.P. VAN LAERE - Politiewerk in (buiten)gewone omstandigheden : normen, moraal en grenzen van politiewerk.
%23186411: VIJVER, C.D. VAN DER (E.A.) - Verslag symposium over de financiering van de veiligheidszorg.
%23257054: VIJVER, C.D. VAN DER. - Politiestudies: terugblik en vooruitzicht : een bundel essays voor Kees van der Vijver.
%23268024: VIJVER, H.A.M VAN DE. - De hofsteden van Biervliet.
%23268019: VIJVER, H.A.M VAN DE. - De oorlog te Biervliet, begin en einde, 1940 en 1944.
%23267977: VIJVER, H.A.M VAN DE. - De hofsteden van Schoondijke.
%23231183: VIJVER, C.D. VAN DER. - De tranen van Foucault : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de politiestudies aan de Universiteit Twente op donderdag 14 mei 1998
%2312310: VILDER, ROBIN DE - Endogenous Bussines Cycles.
%23175459: VILE, M.J.C. - The structure of American federalism.
%23227476: VILJOEN, FRANS. - Human Rights in Africa: National and International Protection.
%23184885: VILKOVA, V. P. - The struggle for power : Russia in 1923.
%23226192: VILLA, GIOVANNI CARLO FEDERICO (ED.) - Titian.
%23213383: VILLADOLID, OSCAR S. & ALICE COLET VILLADOLID.. - The impeachment of a president.
%2394218: THOMAS A VILLANOVA - Conciones quae hactenus prodiere. Editio Mediolanensis altera ad primam itidem Mediolanensem quam ex variis antea impressis concinnatam Laurentius a S. Barbara praefatione, vita Sancti praesulis notisque adornavit. Tomus I-II.
%23135101: VILLARD, HENRY SERRANO. - Libya : the new Arab kingdom of North Africa.
%235162: VILLARD, K.L. & WHIPPLE, L.J. - Beginnings in relational communication.
%23201067: VILLEFOSSE, LOUIS DE. - Géographie de la liberté. Les droits de l'homme dans le monde (1953-1964).
%23198628: VILLEGAS, FERNANDO RODRIGUEZ. - Experimental number theory.
%2395626: VILLEMAIN, A.-F. - Oeuvres de M. Villemain.
%23230312: VILLENEUVE, A. ... [ET AL.] - Mountains and the law - emerging trends.
%2315558: VILLEY, MICHEL. - La formation de la pensée juridique moderne. Cours d'histoire de la philosophie du droit.
%23163462: VILLIERS, G.E. DE (ED.) - Ravan, twenty-five years (1972-1997) : a commemorative volume of new writing.
%23144435: VILLON, FRANÇOIS. - The legacy ; & The testament.
%23228373: G.J. VAN VILSTEREN, WEVER, EGBERT. - Borders and economic behaviour in Europe : a geographical approach.
%2386622: VILSTEREN-MATERS, C.W. VAN - Vastgoedwijzer btw en overdrachtsbelasting.
%23263977: VINCENT, JEFFREY R. PROFESSOR - Managing Natural Wealth: Environment and Development in Malaysia.
%23152013: VINCENT, TED. - The rise and fall of American sport : Mudville's revenge.
%23171159: VINCENT, R.J. - Human rights and international relations.
%23180943: VINCENT, ANDREW. - The Politics of Human Rights.
%23159439: LEONARDO DA VINCI. - Leonardo da Vinci : nature studies from the Royal Library at Windsor Castle : Sforza Castle, Milan 26 May - 17 October 1982.
%23117490: VINCI, THOMAS C. - Cartesian truth.
%23225928: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Freiburger Professoren des 19. und 20. Jahrhunderts.
%23225911: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225910: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225908: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225906: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23231112: VINE, RICHARD - Burhan Dogancay: Works on Paper 1950-2000.
%2353864: VINET, A. - Études sur Blaise Pascal.
%23201184: VINHAS DE SOUZA, LÚCIO MAURO. - Beyond transition: essays on the monetary integration of the accession countries in eastern europe.
%2315224: VINING, JOSEPH. - The Authoritative and the Authoritarian.
%23189881: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%23252039: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%23183555: VINK, D.L.N. - Het verschijnsel leven : mechanismen en metamorfosen.
%2392065: VINK, F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de wet op de ondernemingsraden.
%23243180: VINK, NICO - The Challenge of Institutional Change: A Practical Guide for Development Consultants.
%2315454: VINKE, P. & I.J. BERGHUIS-VAN DER WIJK. - Rechtsregels in de ervaringswereld van verschillende bevolkingslagen.
%23264217: VINKE, H. & R. KNEGT. - De mondelinge behandeling in ontslagzaken : een evaluatieonderzoek naar de mondelinge behandeling in ontslagzaken zoals toegepast op het GAB Amsterdam.
%238526: VINKE, H. - Werknemerscompensatie bij beroepsgebonden schade.
%2399727: VINKE, P. - De maatschappelijke plaats en herkomst der directeuren en commissarissen van de open en daarmede vergelijkbare besloten naamloze vennootschappen.
%23156106: VINKENBURG, CLAARTJE J. - Managerial Behavior and effectiveness. Determinants, measurements issues and gender differences.
%23213144: VINKENOOG, SIMON. - Het hek van de dam : bijdragen tot de geestelijke volksgezondheid.
%2365400: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.]. In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius academicus & forensis.
%2354058: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.] In quatuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus & forensis. Jo. Gott. Heineccius recensuit et praefationem notulasque adjecit. Editio Novissima, cui accedunt ejusdem Vinii Quaestiones juris selectae, cum indicibus locopletissimis.
%23266854: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.]. In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius academicus & forensis.
%23265218: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii JC.] Tractatus quinque, nempe de pactis, jurisdictione, collationibus, transactionibus et quaestionibus juris selectis ... :quibus additae sunt sim. Vinnii A.F. Orationes.
%23201186: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii JC.]. Jurisprudentiae contractae, sive partitionum juris civilis libri quatuor : variis observationibus ad usum forensem accomodatis illustrati.
%23116140: VINSON, JULIEN. - Essai d'une bibliographie de la langue basque.
%23120945: VIOLA, ANDRÉ, JACQUELINE BARDOLPH AND DENISE COUSSY - New Fiction in English from Africa. West, East, and South.
%2376211: VIOLLET, PAUL. - Histoire du droit civil français accompagné de notions de droit canonique et d´indications bibliographiques.
%2376421: VIOLLET, PAUL. - Histoire des institutions politiques et administratives de la France.
%2371249: VIORST, MILTON. - What shall I do with this people : jews and the fractious politics of judaism.
%23192734: VIORST, MILTON. - In the shadow of the Prophet : the struggle for the soul of Islam.
%23186499: VIOTTA, HENRI. - Handboek der muziekgeschiedenis.
%2322059: VIOTTI, PAUL R. & MARK V. KAUPPI. - International relations theory : realism, pluralism, globalism.
%231477: VIRALLY, MICHEL. - Les résolutions dans la formation du droit international du développement : [Colloque des 20 et 21 nov. 1970 à Genève].
%23245605: VIRCONDELET, ALAIN (ED.) - Venice. Volume 1: History; Volume 2: Art and architecture; Volume 3: Lifestyle.
%23206337: VIRILIO, PAUL. - Strategy of deception.
%2347455: VIRILIO, PAUL. - Negative horizon : an essay in dromoscopy.
%23571: VIRILIO, PAUL & SYLVÈRE LOTRINGER. - Der reine Krieg.
%2318554: VIRILIO, PAUL. - The art of the motor.
%2374905: VIS, EELCO M.; GEUS, COMMER DE & HUDIG, FERRAND W. - Altholländische Fliesen.
%2383498: VIS, DIRK. - Het boek van de website : Bestseller.
%23247447: VIS, J.J. - Verdelen en heersen : opmerkingen over de kabinetsformatie in Nederland.
%23233005: VIS, BARBARA - Politics of Risk-Taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies.
%2368848: VIS, JAN C.P.M. - Politiek en democratie : een inleiding.
%2350878: VIS, JAN C.P.M. - Politieke kennis en politieke vorming : een studie naar de parate kennis van docenten geschiedenis & staatsinrichting en docenten maatschappijleer van politieke zaken.
%23185765: VIS, JEROEN MARIA. - Tertullianus' De Pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken.
%23186882: VIS, B.C., M.M.V. J.J.A WOLTRING. - Naar één gemeentewet : uniformerende regelingen 1798-1850 voorafgaande aan de Gemeentewet 1851.
%23201250: VIS, IRIS FREDERIEKE ARIANNE. - Planning and control concepts for material handling systems.
%23169455: VIS, JURJEN. - De poort : de Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
%23205691: VIS, J. - De overheid tegenover den privaateigendom.
%23198502: VIS, W. - Kostprijsberekening en administratie in het autovervoer.
%23235996: VISCUSI, W. KIP. - Learning about risk : consumer and worker responses to hazard information.
%2341248: VISION, GERALD. - Veritas: The Correspondence Theory and Its Critics (Bradford Books).
%2366450: VISKER, RUDI. - Genealogie als kritiek: Michel Foucault en de menswetenschappen.
%231723: VISO, OLGA. - Unseen Mendieta : the unpublished works of Ana Mendieta.
%23185757: VISSCHER, HENDRIK ADOLPH. - Een morfometrische analyse van de Famenne en de Ardennenzoom in de omgeving van Han sur Lesse.
%23205237: VISSCHER, LOUIS THEODOOR. - Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht.
%23135241: VISSCHER, J. DE, M. VAN DEN BOSSCHE & M. WEYEMBERGH (EDS.) - Hannah Arendt en de Moderniteit.
%23100931: VISSCHER, A. R. - Letter-Juweel
%2356293: VISSCHER, H. - Religion und soziales leben bei den Naturvölkern. 2 Bände. Band 1: Prolegomena; Band 2: Die Hauptprobleme.
%23268469: VISSCHER, FERNAND DE. - Études de droit romain public et privé : troisième serie.
%23218914: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Ein holländisches Wunder? : Reform des Sozialstaates und Beschäftigungswachstum in den Niederlanden.
%23194912: VISSER, FRANK. - De verdachte zakenman : fraude in de praktijk.
%23243156: VISSER, RON . - Sturing en samenwerking in handhavingsprojecten.
%2354893: VISSER, ANNEKE. - Alleen bij uiterste noodzaak? : de rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis, 1948-1958.
%23148333: VISSER, ALEWIJN. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Murmellius-gymnasium 1381-1904-1954 : Latijnse school en gymnasium te Alkmaar.
%23179600: VISSER, WILLEM JOHANNES HERMANUS DE. - Bijdrage tot de leer der samenhangende misdrijven en der voeging van strafzaken.
%23231259: VISSER, WIEGERT. - Compendium Inkomstenbelasting 2001.
%23109451: VISSER, M.J.C. - Zorgplichtbepalingen in het strafrecht.
%23128303: VISSER, R.L. - De overnemer ontmaskerd : het overnemen van ondernemingen in moeilijkheden.
%23109828: VISSER, EVERT-JAN. - Local sources of competitiveness. Spatial clustering and organisational dynamics in small-scale clothing in Lima, Peru.
%2312975: VISSER, E.T. - Vreemdelingen en bijstand. Deel I: Artikel-84-vreemdelingen in de bijstand.
%23175410: VISSER, A.PH. (ED.) - Onderzoek naar de tevredenheid van ziekenhuispatiënten : doel, methode en beleid.
%2312997: VISSER, E.T. - Vreemdelingen en bijstand. Deel II: Ex-asielzoekers in de bijstand : eindrapport.
%23208352: VISSER, E.T. - Evaluatie herziene Vreemdelingenwet.
%2310558: VISSER, ANNEKE. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
%23132256: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
%2375643: VISSER, PIETER DE. - De deelneming van deskundigen aan rechtspraak.
%23238888: VISSER, JAAP DE. - Developmental local government : a case study of South Africa.
%23128905: VISSER, GERARD JOHANNES. - Lazamon [Layamon] : an attempt at vindication.
%23235989: VISSER, H. - Modern monetary theory : a critical survey of recent developments.
%23193935: VISSER, R.P.W. & J.L.R. TOURET (EDS.) - Dutch pioneers of the earth sciences.
%2371804: VISSER, PEPIJN R.S. - Knowledge specification for multiple legal tasks. A case study of the interaction problem in the legal domain.
%23231497: VISSER, FRANK. - De verdachte zakenman : fraude in de praktijk.
%2390103: VISSER, HANS & EVERT SCHOORL (EDS.) - Trade in transit : world trade and world economy : past, present, and future.
%23218945: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Il miracolo olandese. Occupazione, riforma dello Stato sociale e concertazione
%23195963: VISSER, K.I.J. - Zeggenschapsrechten van houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam.
%23253887: VISSER, JACOB. - Beoordeling van het weerstandsvermogen van levensverzekeringmaatschappijen.
%23269276: VISSER, IRENE. - De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder.
%23218122: VISSER, P.C. - Mijn indrukken uit de Sovjet-Unie.
%23160312: VISSER 'T HOOFT, H.PH. - Tussen recht en filosofie.
%23113905: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%23187677: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%23107493: VISSERING, G. - Advies van de Staatscommissie (voor het muntwezen), ingesteld bij Koninklijk Besluit van 6 April 1921 no. 19.
%23153042: VISSERING, C.M. - Charlotte de Breu.
%2320047: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%2319674: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand. 2e druk.
%2319628: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%23153736: VITORIA, FRANCISCO DE. - Die Grundsätze des Staats- und Völkerrechts bei Francisco de Vitoria.
%23130901: VITOUX, PIERRE - L'Oeuvre de Walter Savage Landor. Publications de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Montpellier. Volume xxi.
%2384307: VITRIARIUS, PHILLIPPUS REINHARDUS. - Magnus Hugo Grotius in Vitriario parvus : sivè, Institutiones juris naturae et gentium ad methodum Hugonis Grotii.
%23202772: VITRIARIUS, PHILLIPPUS REINHARDUS. - Institutiones juris publici Romano-Germanici selectae Antiquum et Modernum ...
%238083: VITTA, EDOARDO. - La validité des traites internationaux.
%23122633: K. & VITTORIO HÖSLE, NORA. - Het meisje en de filosoof : een diepgaande filosofische dialoog tussen een volwassene en een kind.
%2351086: VITZ, PAUL C. - Sigmund Freud's christian unconscious.
%23170861: STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN. - Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk : bijdragen voor duurzaam besturen in Vlaanderen.
%23268026: HEEMKUNDIGE KRING VAN WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN. - Heemkundige Kring van West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1969/70.
%23268002: HEEMKUNDIGE KRING VAN WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN. - Heemkundige Kring van West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1967/1968.
%23201625: VLAAR, PAUL W.L. - Making sense of formalization in interorganizational relationships : beyond coordination and control.
%2359875: VLAAR, J.P.G. - Exchange rates and risk premia within the European Monetary System.
%2342261: VLAARDINGERBROEK, P. - De toekomst van de personen-, familie- en jeugdrechtspraak.
%23233984: VLAARDINGERBROEK, P. - Ouder worden, ouder blijven.
%23176684: VLADIMIROV, V.S. (ED.) - International Conference on Mathematical Problems of Quantum Field Theory and Quantum Statistics. Part II : Fields and Particles. Mathematical Questions of Quantum Statistics.
%2375031: VLAM, ANITA. - Customer First? : the relationship between advisors and consumers of financial products.
%2316363: VLAMINGH KIEBÊRT, F.J. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Artikel 1995 van het Burgerlijk Wetboek.
%23144719: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - [De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23144652: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht. Preadviezen.
%23157058: VLAS, P. - Rechtspersonen.
%236911: VLAS, P. - Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht.
%23144425: VLASBLOM, DIRK J. - Papoea : een geschiedenis.
%2331911: VLASTOS, GREGORY - Plato's universe.
%23100933: VLEDDER, W. H. VAN - Cyrano de Bergerac (1619-1655), philosophe ésotérique.
%23185719: VLEESCHHOUWER, JUDA JOZEF. - Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht.
%2382855: VLEESKENS, F.D.A., W.N.A. KLEVER & M.J. PETRY [ET AL.] - Spinoza : kernmomenten in zijn denken.
%2332205: VLEK, F. - Voer voor kwartiermakers : wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie.
%23241241: VLEK, FRITS ... [ET AL.] - Uit balans: politie en bestel in de knel : state-of-the-art van kennis en inzichten.
%233603: VLEMING, J.L. - Zonder tropen geen Europa : radiolezing gehouden op 16 juli 1927 voor de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs.
%23174754: VLEMMINX, F. - Het profiel van de sociale grondrechten.
%23107761: VLEMMINX, F. - Een nieuw profiel van de grondrechten : een analyse van de prestatieplichten ingevolge klassieke en sociale grondrechten.
%23179388: VLEMMINX, F. - De autonome rechtstreekse werking van het EVRM : de Belgische en Nederlandse rechtspraak over verzekeringsplichten ingevolge het EVRM.
%2380499: VLEMMINX, F. - Grondrechten en moderne beeldende kunst.
%2323742: VLETTER, A. DE. - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken : bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
%231808: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging : populaire voordrachten.
%2341469: VLIEGEN, W.H. - Devaluatie : pro en contra : rapporten uitgegeven in opdracht van de Algemene Raad uit N.V.V. en S.D.A.P.
%23199058: VLIEGENTHART, W.E. - Anders-zijn en mee-gaan-doen : een spanningsveld in de opvoeding van gehandicapte kinderen.
%2334831: VLIEGER, ANTOINETTE REINATE. - Domestic workers in Saudi Arabia and the Emirates : a socio-legal study on conflicts.
%23109137: VLIES, I.C. VAN DER (E.A.) - Bestuursgeschillen : een onderzoek naar de beslechting van interbestuurlijke geschillen.
%235672: VLIES, I.C. VAN DER. - Het toeristische karakter van het bestuursrecht : over de verwarring in de rechtsvorming.
%23269019: VLIES, I.C. VAN DER. - De kunst en het recht : over algemene publiekrechtelijke regels met betrekking tot kunst.
%23267031: VLIES, I.C. VAN DER. - Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen.
%23189039: VLIET, JOHANNES CORNELIS VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23102603: VLIET, P. VAN & A.J. VANDERJAGT - Johannes Amos Comenius (1592-1670) : exponent of European Culture?
%23128325: VLIET, L.M. VAN. - Communicatieve besturing van het milieuhandelen van ondernemingen.
%23115564: VLIET, P.C. VAN DER. - Onderzoekers optimaal opgeleid : advies over de Nederlandse onderzoekersopleiding.
%23260024: VLIET, JAAP ADOLPH VAN. - De Tbs in zijn maatschappelijke context : de relatie tussen forensische psychiatrie en algemene geestelijke gezondheidszorg.
%23228846: VLIET, J.C. VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23135953: VLIET, P. VAN DER - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart : een Bijdrage tot de Kennis van de Reformatorische Verlichting.
%23183893: VLIET, REINIER C. J. A. VAN. - Hospital utilization, performance measures and health status; Econometric analyses of Dutch micro-data.
%23260424: VLIET, RIETJE VAN. - Elie Luzac (1721-1796) : boekverkoper van de Verlichting.
%2316234: VLIET, MARTINA VAN. - Feiten en normen van lokaal bestuur.
%23253168: VLIET, ANDRÉ VAN. - Lower and upper bounds for on-line bin packing and scheduling heuristics.
%23258620: VLIST, P VAN DER. - Telematica netwerken: een organisatorisch perspectief.
%23232534: VLOEMANS, ANTOON. - Logica : grondslag en methode van wetenschappelijk denken.
%2337004: ASKV / STEUNPUNT VLUCHTELINGEN. - Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.
%23162220: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%237855: VLUGT, E. DE. - De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandse gevangeniswezen. Diss.
%2337377: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Algemeene inleiding tot de rechtsgeleerdheid.
%23245291: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%23233789: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Levend volksrecht.
%23115406: VOCHTING, FRIEDRICH - Die Urbarmachung der Romischen Campagna
%23255211: VOERMAN, GERRIT & NELLEKE VAN DE WALLE. - Met het oog op Europa : affiches voor de Europese verkiezingen, 1979-2009.
%23182721: VOERMAN, JAN. - Het conflict Kuyper-Heemskerk.
%2396724: VOERMAN, GERRIT (RED.) - Politiek zonder partijen? Over de horizon van de partijpolitiek.
%2345146: VOERMAN, GERRIT. - De geschiedschrijving van het politieke liberalisme : bibliografie van de VVD en haar voorlopers.
%23193953: VOERMANS, WIM. - Toedeling van bevoegdheid.
%23236989: VOERMANS, W.J.M.; M.J. BORGERS & C.H. SIEBURGH. - Controverses rondom legaliteit en legitimatie : preadviezen.
%23223997: VOERT, M.J. & M.D. VAN EWIJK. - Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23258814: VOERT, M.J. & S.L. PETERS. - Trendrapportage advocatuur 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23207174: VOERT, MARIJKE TER & JOS KUPPENS. - Schijn van partijdigheid rechters.
%23256029: VOET, G.W. VAN DER. - Kwaliteit van de WMCZ als medezeggenschapswet.
%23116152: VOET, JOHANNES. - Commentarius ad Pandectas.
%23241145: VOET, PAULUS. - De usu juris civilis et canonici in Belgio unito, deque more promovendi doctores utriusque juris, &c. liber singularis.
%23237137: VOET, JOHANNES. - Commentarius ad Pandectas : in quo praeter Romani juris principia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum, & praecipuae fori quaestiones excutiuntur.
%23236909: VOETEN, M.E.C.M. & A. VAN DEN END. - Bank- en verzekerings lexicon = The banking and insurance lexicon.
%23171756: VOGEL, MARIANNE. - 'Baard boven baard' : over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945-1960.
%23142150: VOGEL, C.J. DE (ED.) - Greek philosophy : a collection of texts with notes and explanations. Volume I : Thales to Plato; Volume II : Aristotle, the early peripatetic school and the early academy; Volume III : The Hellenistic-Roman period.
%23128939: VOGEL, WALTHER. - Die Normannen und das Fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie (799-911).
%23263209: VOGEL, DAVID. - Barriers or Benefits? Regulation in Transatlantic Trade.
%23175061: VOGEL, LAWRENCE. - The fragile we : ethical implications of Heidegger's being and time.
%23206596: VOGEL, ERNST GUSTAV. - Bibliotheca biographica Lutherana : Uebersicht der gedruckten Dr. Martin Luther betreffenden biographischen Schriften.
%23233538: VOGEL, MARY E. - Coercion to compromise : plea bargaining, the courts and the making of political authority.
%23254204: VOGEL, LESTER I. - To see a promised land : Americans and the Holy Land in the nineteenth century.
%23250279: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben : Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
%2370939: VOGEL, EMANUEL HUGO. - Politik und Wirtschaftswissenschaft.
%23196125: VOGEL, HANS. - Die Rohstoffe der Gaerungsindustrie.
%23189899: VOGELAAR, F.O.W. (ED.) - Competition law in the EU, its member states and Switzerland. Volume 1.
%23187990: VOGELAAR, ELLA & ONNO BOSMA. - Twintig maanden knettergek : dagboek van een ministerschap.
%23110903: VOGELAAR, F.O.W. & M.G. CHESTER. - Dutch/English company law. A comparative review. Preadvies.
%23161271: VOGELAAR, F.O.W. - The European Competition Rules: Landmark Cases of the European Courts and the Commission.
%23215715: VOGELAAR, F.O.W. - The European Competition Rules: Landmark Cases of the European Courts and the Commission. [2nd edition].
%23224576: VOGELAAR, G.A.M. - Democratie en corporatisme.
%23146008: VÖGELE, JÖRG. - Urban mortality change in England and Germany , 1870-1913.
%23155934: VOGELENZANG, H.A. - Vingerletsels van blijvende aard in verband met de mate van arbeidsongeschiktheid voor het melken.
%23215477: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. E.A. - Bestrijdingsmiddelen : verslag van de 68e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 27 juni 2000.
%2374204: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%23169311: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. & E.J. MATSER. - De toelating van bestrijdingsmiddelen : milieu tussen wet en beleid
%23259505: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%23233486: VOGELSANG, A. - Eerlijkheid het heil van Nederland, eene wederlegging der bijdrage van Mr. B. Albarda, lid der Provinciale Staten van Vriesland, tot eene verbeterde staathuishouding in Nederland.
%23202508: VOGELSANG, A. - Iets over de afschaffing der accijnsen en de heffing van hoofdelijke omslagen voor het rijk.
%23218422: VOGL, CARL. - Sri Ramakrischna. Ein Prophet des neuerwachenden Indien.
%2316321: VOGLER, RICHARD. - A world view of criminal justice.
%23222038: BERNARD VOGLER. - L'histoire des Caisses d'épargne européennes. Tome 1: Les origines des Caisses
%23146677: VOGT, ADOLF MAX. - Le Corbusier, the Noble Savage. Toward an Archaeology of Modernism.
%23263024: VOGT, EVON Z. & RAY HYMAN - Water witching, U.S.A. 2nd edition.
%2394932: VOGT, DR. H. - Geflügelfleisch.
%23184085: VOIGT, FRITZ AND ERICH SCHÄFER (EDS.). - Die Nürnberger Hochschule im Fränkischen Raum 1955.
%23128940: VOIGT, KARL. - Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreiche.
%2376464: VOIGT, MORITZ. - Römische Rechtsgeschichte.
%2376461: VOIGT, MORITZ. - Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Römer.
%2376465: VOIGT, MORITZ. - Die Zwölf Tafeln : Geschichte und System des Zivil- und Kriminal-Rechtes wie - Prozesses der Zwölf Tafeln nebst deren Fragmenten.
%2376433: VOIGT, KARL. - Staat und Kirche von Konstantin dem Grossen bis zum Ende der Karolingerzeit.
%2399817: VOIGT, P.TH.A. - Roland - Orlando dans l'Épopée Française et Italienne.
%23243040: VOIRIN, PIERRE. - Droit civil .
%23191977: VOLAVKOVA, ZDENKA. - Crown and ritual : insignia of Ngoyo.
%2398573: VOLD, G.B., VOLD, GEORGE B. & THOMAS J. BERNARD. - Theoretical Criminology.
%23185747: VOLGER, WILLEM. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816-1852).
%2373713: VOLK, TYLER. - Metapatterns: across space, time, and mind.
%23114267: VÖLKER, WOLFRAM. - The rhetoric of love. Das Menschenbild und die Form des Romans bei Iris Murdoch.
%23225009: VÖLKER, EDMOND L. M. (ED.) - Euro-Arab cooperation.
%2367860: VÖLKER, E.L.M. - Barriers to external and internal community trade : the external application of measures and charges of equivalent effect under the law of the European Economic Community.
%23147057: VOLKMANN RITTER VON VOLKMAR, WILHELM. - Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte des Realismus und nach genetischer Methode.
%23242286: VOLKOV, SHULAMIT - Walther Rathenau: Weimar's Fallen Statesman (Jewish Lives).
%2325545: NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING. - Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging.
%23137914: MINISTRIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID. - Voeding, Gezondheid en Financiëele Toestand van 700 Werkloozen-Gezinnen verspreid over heel Nederland. Rapport. Tweede deel : Tabellen.
%231526: KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ. - O Nederland let op u saeck.
%23137691: VOLLEBERGH, H.R.J. - Milieu en Schaarste : over draagwijdte en toepassingsmogelijkheden van milieu-economische analyse. diss.
%2312346: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%2384854: VOLLENHOVEN, L. VAN. - Overheid en media : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar mediarecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op woensdag 21 maart 1990.
%2313570: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Exacte Rechtswetenschap.
%2312319: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Verspreide Geschriften. 3 Delen.
%238168: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Scope and content of International Law (1898).
%2368867: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN. - Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdoten.
%2351829: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%23248443: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Omtrek en inhoud van het internationale recht.
%23160072: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA. - De eeuwige vraag.
%23172344: VOLLGRAFF, CARL WILHELM; GERARD VAN HOORN & J.H. JONGKEES. - Proefgraving ten oosten van het Domplein te Utrecht.
%23172845: VOLLGRAFF, C.W. - De moles van Drusus.
%23102607: VOLLGRAFF, C.W. - Une inscription gravée sur un vase cultuel mithriaque.
%23173439: VOLLGRAFF, C.W. & G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
%23234437: VOLLGRAFF, C.W. - Le decret d'Argos relatif à un pacte entre Knosses et Tylissos.
%2311417: VÖLLMAR, H.F.A. - Nieuw vennootschapsrecht : gids voor de praktijk.
%238797: VÖLLMAR, H.F.A. - Nederlands burgerlijk recht. Deel 1: Inleiding - Personen- en familierecht; Deel 2: Zaken- en erfrecht; Deel 3: Verbintenissen- en bewijsrecht.
%2350324: VÖLLMAR, H.F.A. - Unificatie van het handelsrecht in Nederland en België.
%2330848: VÖLLMAR, H.F.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht.
%2323251: VÖLLMAR, H.F.A. - De Faillissementswet. 3e druk.
%23202163: VÖLLMAR, H.F.A. - Het Nederlandse handels- en faillissementsrecht.
%23253843: VOLLMER, JOHN. - Ruling from the Dragon Throne : costume of the Qing dynasty (1644-1911).
%23149056: VOLMAT, R. & C. WIART (EDS.) - Art & Psychopathology.
%23225561: VOLMULLER, H. W. J. - Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en België.
%23242943: VOLPE, GALVANO DELLA. - Critique of taste.
%2397585: VOLPE, GIOACCHINO. - Pacifismo e storia.
%2387615: VÖLSCHAU, ERK. - Gewinnzuordnung ausländischer Betriebsstätten.
%2396485: VOLTAIRE. - Lettres philosophiques.
%2385677: VOLTAIRE. - Voltaire
%23103891: VÖLTER, DANIEL. - Die älteste Predigt aus Rom (Der sogenannte zweite Clemensbrief) neu untersucht.
%23103890: VÖLTER, DANIEL. - Jahwe und Mose : eine religionsgeschichtliche Untersuchung.
%23256811: VOLZ, OTTO. - Christentum und Positivismus : die Grundlagen der Rechts- und Staatsauffassung Friedrich Julius Stahls.
%23225951: VOMSTEIN, WILLI. - Trudpert Neugart und die Enführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg i. Br.
%2399546: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Cinq Tragédies.
%23159500: VONDEREN, BARBARA M.M. VAN. - Deftig en ondernemend : Amsterdam 1870-1910.
%2335419: VONDRACEK, THEODOR JAN. - Nieuwe begrippen in het Tsjechoslowaaks Burgerlijk Wetboek en hun socialistische karakter : diensten, burgerhulp en persoonlijkheidsrechten.
%23257392: VONESSEN, BENJAMIN. - Europäische Entwicklungshilfe und Umweltschutz : rechtliche Grundlagen für eine umweltgerechte Entwicklungshilfe der Europäischen Gemeinschaft.
%23229247: VONHOFF, HENK. - Vind ik wat ik vond ? : kanttekeningen en opvattingen.
%233368: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren : een halve eeuw Liberalisme.
%2327265: VONHÖGEN, H.P. - Vreemdeling en strafrecht : beknopte handleiding voor rechtspraktijk en onderwijs.
%23121889: VONK, R.P.M. - Prototyping van informatiesystemen.
%23221438: VONK, G.J. - De coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap.
%2386122: VONK, JAN. - Het hek moet van de Dam.
%2315222: VONKEN, A.P.M.J. - Het internationale afstammingsrecht in perspectief.
%23135213: VONKEN, EEFJE - Threat to the Power Relation and Negative Intergroup Behaviour. Diss.
%23269173: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel II: Internationaal personen-, familie- en erfrecht.
%23223558: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel II: Internationaal personen-, familie- en erfrecht.
%23139756: VOOGD, R.P. - Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen.
%2314285: VOOGD, R.P. - Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen.
%2338213: VOOGT, ALEX DE. - The rise of the helidrome : an analysis of flat architecture.
%2338141: VOOGT, JAN. - The war in Vietnam : the view from a southern community : Brownsville, Haywood County, Tennessee.
%23140588: VOORDA, B. & J. VALCKENAER. - Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder, en over deszelfs schryven aan de gouverneurs van de Oost- en West-Indische bezittingen van den staat. Door de burgers mr. B. Voorda en mr. J. Valckenaer. Ingelevert ter vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland op den 7. january en in't licht gegeven op last derzelve Vergadering
%23132166: VOORDA, BAVIUS. - De crimineele ordonnantien van koning Philips van Spanje, laatsten graaf van Holland, ten dienste van zijne Nederlanden uitgegeeven / Fransch en Nederduitsch, naar de oorspr. drukken van den jaare 1570 ; verzeld van eene verhandeling over het verstand van de ordonnantie op den stijl van procedeeren in crimineele zaaken, mitsgaders van aant. bij verscheidene artikelen van die ordonnantie.
%23230800: VOORDE, J.M. TEN; C.P.M. CLEIREN & P.M. SCHUYT. - Meerdaadse samenloop in het strafrecht : een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr).
%23213984: VOORDE, H. TEN. - Deponering, publicatie en verzet : een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring.
%2313494: VOORDUIN, J.C. - Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken. Dl. 1-11a. Compleet.
%23268030: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : [I].
%23268025: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : III.
%23268020: VOOREN, G.A.C. VAN. - G.A. Vorsterman van Oyen, 1836-1915 : een markante figuur uit Aardenburg.
%23267981: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : II.
%2359202: VOORHOEVE, MAAIKE. - Judges in a web of normative orders : judicial practices at the Court of First Instance Tunis in the field of divorce law.
%23261040: VOORHOEVE, JACOB. - Hygiéne : geïllustreerd handboek voor het huisgezin.
%2314635: VOORHOOF, DIRK. - Recht op informatie, garingsvrijheid en een zwijgrecht voor de journalistiek.
%23262479: MILITAIR GEZAG. SECTIE VOORLICHTING. - Wie is er de baas en waarom?
%2354356: VOORS, A.W. & A.M. VROOM. - Stenographisch verslag van het debat over het praeadviezen Het notariaat en de plaats van de notaris in de samenleving.
%23130161: VOORSLUIS, BART - Taal en relationaliteit : over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy.
%23228765: VOORSLUIS, BART - De zwijgende natuur : natuurervaring tussen betovering en onttovering.
%23156359: VOORST, SANDRA VAN. - Weten wat er in de wereld te koop is : vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
%2330605: VOORT, MARCEL VAN DER. - Dat seste boec van serpenten : een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der nature bloeme.
%2349495: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
%23217037: VOORWINDEN, NORBERT & MAX DE HAAN (EDS.) - Oral poetry : das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
%23238912: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels : geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw : tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
%23172446: VOOYS, C.G.N. DE. - Nederlandse letterkundigen tegenover de franse overheersing.
%23102610: VOOYS, C.G.N. DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
%2352535: VORDING, HENK. - Koppelingen in de sociale zekerheid, 1957-1992. Van wetten en praktische bezwaren.
%23265881: VOREN, ROBERT VAN (ED.) - Soviet psychiatric abuse in the Gorbachev era.
%2327036: VORIS, JACQUELINE VAN. - Carrie Chapman Catt : a public life.
%2359266: VORIS, JACQUELINE VAN. - Constance de Markievicz in the cause of Ireland.
%23128943: VORLÄNDER, FRANZ. - Schleiermachers Sittenlehre ausführlich dargestellt und beurteilt.
%23131602: VORLÄNDER, KARL. - Kant - Schiller - Goethe. Gesammelte Aufsätze.
%23256214: VORM, FRANÇOIS VANDER. - Rechtsgeleerde verhandeling over 't vlotrecht van Westfriesland en Noord-Holland.
%23267904: VORNDRAN, OLIVER. - Die Entstehung der ukrainischen Verfassung.
%23233408: VOROBEICHIC, MAX & ZALMAN CHNÉOUR. - Ein Ghetto im Osten : Wilna.
%23231138: VORPSI, ORNELA - Nothing obvious.
%23101408: VORSTERMAN, LUCAS. HYMANS, H. (ED). - Lucas Vorsterman (1595-1675), graveur flamand...
%2356491: VORSTMAN, L.D. - Onrechtmatige daden van derden tegenover partijen bij een overeenkomst.
%2318071: VOS, HARMEN DE. - Het godsdienstig kennen volgens Max Scheler. Max Schelers toepassing van de phaenomenologische methode in de godsdienstwijsbegeerte.
%23150711: VOS, MEI LI. - International cooperation between politics and practice : how Dutch-Indonesian cooperation changed remarkably little after a diplomatic rupture.
%23185982: VOS, PIM W.H. DE. - De rechter en het been : en andere meesterlijke verhalen uit de praktijk.
%23109961: VOS, FRITS. - A study of the Ise-monogatari with the text according to the Den-Teika-hippon and an annotated translation. 2 Vols.
%2354729: VOS, MARK ANDREW DE - The syntax of verbal pseudo-coordination in English and Afrikaans.
%23263952: VOS, PATRICK DE - Grenzeloos India : de achterkant van de globalisering.
%23133325: VOS, A. (E.A.) - Handhaving in overweging : strategische afwegingen bij de handhaving van milieuwetgeving.
%2347748: VOS, ANTOON DE. - Africa, the devastated continent? : man's impact on the ecology of Africa.
%23147597: VOS, M.F. - Scythian archers in archaic Attic vasepainting.
%23166012: VOS, H. DE. - Kant als theoloog.
%2336312: VOS, LUC DE ... [ET AL.] - Lumumba : de complotten? De moord.
%23102612: VOS, J. DE. - The Endemic Pleistocene Deer of Crete.
%23226938: VOS, M. (E.A.) - Niet tijdig beslissen : preadviezen
%23256325: VOS, HENK. - Solidariteit : elementen complicaties persperctieven.
%2385138: VOS, MAARTEN DE. - Tussen de benen : zeer persoonlijke notities.
%2340356: VOS, RENÉ. - Niet voor publicatie : de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
%2369914: VOS, J.C. DE - Das Los Judas : Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. Diss.
%2368883: VOS, NATHALIE ALINE DE - Europeanisering van het vertrouwensbeginsel : betekenis van het Europese vertrouwensbeginsel voor de equivalente beginselen in Nederland, Frankrijk en BelgieÌ in het kader van een groeiend ius commune = Europeanization of the principle of legitimate expe.
%2367828: VOS, A.E. DE. - Remedies or stumbling blocks? The public international law aspects of the international debt crisis.
%2343331: VOS DE WAEL, A.F. - Opmerkingen naar aanleiding van hypotheek op vruchtgebruik.
%2340540: VOS, PETER, A.S. HARTKAMP (E.A.). - Recht gedicht naar aanleiding van tekeningen van Peter Vos.
%233914: VOS, H. - Waar het op staat : het Plan van de Arbeid verdedigd. Antwoord aan het Verbond van Nederlandse Werkgevers.
%23268044: VOS, H. - Enige kwantitatieve onderzoekingen over de betrekkingen tussen overheidsfinanciën en volkshuishouding = Quantitative investigations on the relations between public finance and the national economy.
%2324888: VOS, J.W.M. DE. - De notariële verklaring van erfrecht.
%23238919: VOS, G.J. - Hoe men zich in de Nederlandsche Hervormde Kerk heeft te gedragen : systematische uiteenzetting van het tegenwoordig Nederlandsch-Hervormd Kerkrecht.
%2320032: VOS, CORNELIS JAN. - De blinde mens : een studie over een maatschappelik vraagstuk.
%23199552: VOS, H. - Het costelijck mal of te wel de historie van de kritiek op het Plan van de arbeid.
%2370453: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - Credit and guarantee financing transfer of technology.
%2316838: VOSKUIL, C.C.A. - De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter : in het bijzonder in zaken van echtscheiding en alimentatie.
%23212152: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - The moulding of international law : ten Dutch proponents.
%23251603: VOSS, FREDERICK. - Reporting the war : the journalistic coverage of World War II.
%233714: VOSS, VIVIAN. - Beeld van een partij : de documentaire geschiedenis van D'66.
%234981: VOSSEN, A.J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelings-psychologische studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking in psychotherapie, onderwijs en bedrijfsleiding.
%23100685: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Geschiedenis als wetenschap.
%23256816: VOSSKÜHLER, GABRIELE. - Entre la misa y el Cara al sol : Profrankistische Schriftstellerinnen in Spanien (1936-1975).
%2319774: VOSTER, WILLEM. - De cultureel-geografische indeling van Nederland : proeve van een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra.
%2393791: VPRO [VRIJZINNIG PROTESTANTSE RADIO OMROEP]. - Een nationale omroep : 1960.
%23206759: VRAKKING, WILLEM J. (ED.) - Management van organisatieverandering
%23201277: VRAKKING, WILLEM EN ANTON COSIJNSEN. - De organisatie-adviseur. Van junior naar top consultant.
%23108651: VRANA, J. - L'Évangélaire de Miroslav. Contribution à l'étude de son origine.
%23209272: VRANIC, BEHKA (ED.) - Ljudska prava = Human rights : odabrani medunarodni dokumenti : selected international documents I.
%2370555: VRANKEN HICKEY, DENNIS VAN. - The armies of East Asia : China, Taiwan, Japan, and the Koreas.
%23171429: VRANKEN, J.B.M. & H.G. MEIJENFELDT. - Inbouw hoofdstuk bodemsanering in de wet bodembescherming : verslag van de zevenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1992.
%23173261: VRANKEN, J.B.M. ... [ET AL.] - 'Het professionele (functionele) verschoningsrecht ' : preadviezen.
%23196630: VRANKEN, J.B.M. & I. GIESEN (EDS.) - Codificatie en dynamiek : instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties.
%2342823: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Onze anarchisten en utopisten rond 1900.
%2327823: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord : geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
%23232566: VREE, JOHAN DE., PETER COFFEY, RICHARD H. LAUWAARS (EDS.) - Towards a European Foreign Policy : legal, economic, and political dimensions.
%23233099: VREE, WILBERT VAN - Nederland als Vergaderland: Opkomst en Verbreiding van een Vergaderregime.
%2364667: VREE, FRANK VAN. - De wereld als theater : journalistiek als culturele praktijk.
%23106741: VREEDE, E.A. DE. - Het nationalisme als zedelijke vraagstuk.
%236255: VREEDE-DE STUERS, C. (ED.) - Buiten de grenzen : sociologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
%2383642: VREEDE, TON DE. - Moord volgens het boekje : een Steven Borger special.
%23177197: VREEKEN, GILELMUS ANTHONIUS LUCA. - De lege quadam sacra coorum (Ditt. Syll.3 1000).
%2364377: C. H. DE VREESE, (CLAES HOLGER), - Ten observations about the past, present and future of political communication.
%23255738: VREESE, PETER DE. - De strijd tegen de ontucht : de prostitutie, haar wezen en haar bestrijding.
%23223805: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftenkunde : tien codicologische studiën.
%23189149: VRETTOS, ATHENA. - Somatic fictions : imagining illness in Victorian culture.
%23153478: VRETTOS, THEODORE - The Elgin Affair : the abduction of antiquity's greatest treasures and the passions it aroused.
%23208111: VREY, ROGIER WILLIAM DE. - Towards a European unfair competition law : a clash between legal families : a comparative study of English, German, and Dutch law in light of existing European and international legal instruments.
%2318023: VRIELINK, JAN HENDRIK. - Het waarheidsbegrip. Een theologisch onderzoek.
%23214775: VRIEND, G.K. DE & ALEX TIMMERMAN. - Benchmarking : een strategie om concurrentievoordeel te behalen.
%23264189: VRIEND, KOEN. - Avoiding a full criminal trial : fair trial rights, diversions and shortcuts in Dutch and international criminal proceedings.
%23106061: VRIES, JOH. DE & J.L. DE JAGER. - Wereldwijd Bankieren ABN-AMRO 1824-1999.
%2391606: VRIES, R.J. DE. - Juridische fusie.
%239425: VRIES, J. DE (E.A.) - De Algemene Bijstandswet.
%2396987: VRIES, GEERT DE. - Nederland verandert : maatschappelijke ontwikkelingen en problemen in het begin van de eenentwintigste eeuw.
%2339523: VRIES, INEKE DE E.A. - Ongewenste intimiteiten : gewenste rechten.
%23184610: VRIES-HUISER, N.S. DE. - Arbeid en zorg in het onderwijs: de overheid een zorg : verplichtingen op grond van het gelijkheidsbeginsel.
%23108267: VRIES, M.J. DE. - De burgerlijke rechter in belastingzaken.
%2320408: VRIES, JOH. DE. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel: De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. Visserings tijdvak 1914-1931.
%2384632: VRIES, W.G. DE. - Rechtspersonen zijn rechtspersonen, want een mens is maar een mens. Rede.
%23234543: VRIES, ANDRE DE. - Brussels: a cultural and literary history.
%23128408: VRIES, G.J. DE. - Beleidsdynamica als sociale constructie : een onderzoek naar doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering.
%23100539: VRIES, JAN DE - De meetkunde van het aantal.
%23109782: VRIES, J.J. DE. - Groundwater flow systems and stream nets in the Netherlands : a groundwater-hydrological approach to the functional relationship between the drainage system and the geological and climatical conditions in a Quaternary accumulation area.
%2364212: VRIES, HENRY DE - Spectrum Van Huidinfecties.
%23195841: VRIES, HESTER DE. - Juridische aspecten van huistelematica : telewerken en consumeren in het informatietijdperk.
%23102620: VRIES, JOH. DE. - Lion Markus en de comptabiliteit in Nederland omstreeks 1900.
%23263811: VRIES, BERT DE & JOHAN GOUDSBLOM (EDS.) - Mappae Mundi : humans and their habitats in a long-term socio-ecological perspective : myths, maps and models.
%2314172: VRIES, H. DE, R.S. MEIJER & G.M.M. DEN DRIJVER. - Internationale koop van roerende zaken. Preadvies.
%23262233: VRIES, JANINE DE. - Sexual violence against women in Congo : obstacles and remedies for judicial assistance.
%23116652: VRIES, B.W. DE. - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw.
%23189204: VRIES, G.J. DE. - Spel bij Plato.
%23213799: VRIES, BOUDIEN DE. - Electoraat en elite : sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895.
%2371814: VRIES-LEEMANS, M.J.H.J. DE. - Art. 140 Wetboek van Strafrecht : een onderzoek naar de strafbaarstelling van de deelneming aan misdaadorganisaties.
%23232683: VRIES, HERMAN DE. - The earth museum catalogue 1978-2015.
%23253805: VRIES ROBBÉ, JAN JOB DE. - Expansion and diversification of securitisation yearbook 2007.
%23174044: VRIES, JAN DE - Het korte Sigurdlied.
%23228893: VRIES, L.J. DE. - Bijbelvertaling en primaire oraliteit.
%23118131: VRIES, JOH. DE. - Nieuw Nijmegen, 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.
%2343760: VRIES-HESS, C. DE., D. RYCKBOST, H.H. LUIGIES - Bodemsanering : verslag van de eenenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht gezamenlijk met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 15 december 1995.
%23173803: VRIES, PETER R. DE. - Beroep : misdaadverslaggever.
%23238695: VRIES, J.H. DE & P.J.J. VAN BUUREN. - De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het ruimtelijk bestuursrecht.
%23238115: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie : G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
%23185815: VRIES, FRITS CAREL DE. - Vredes-pogingen tusschen de Oud-Bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
%23102619: VRIES, G.J.P. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus.
%23116989: VRIES, PH. DE. - Het Beeld van Lodewijk XIV in de Franse Geschiedschrijving.
%23259827: VRIES, JOUKE DE & MARCEL VAN DAM. - Politiek-bestuurlijk management : een blik achter de gouden muur.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/18