Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2347748: VOS, ANTOON DE. - Africa, the devastated continent? : man's impact on the ecology of Africa.
%23268044: VOS, H. - Enige kwantitatieve onderzoekingen over de betrekkingen tussen overheidsfinanciën en volkshuishouding = Quantitative investigations on the relations between public finance and the national economy.
%23263952: VOS, PATRICK DE - Grenzeloos India : de achterkant van de globalisering.
%2320032: VOS, CORNELIS JAN. - De blinde mens : een studie over een maatschappelik vraagstuk.
%23185982: VOS, PIM W.H. DE. - De rechter en het been : en andere meesterlijke verhalen uit de praktijk.
%2316838: VOSKUIL, C.C.A. - De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter : in het bijzonder in zaken van echtscheiding en alimentatie.
%2370453: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - Credit and guarantee financing transfer of technology.
%23212152: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - The moulding of international law : ten Dutch proponents.
%23251603: VOSS, FREDERICK. - Reporting the war : the journalistic coverage of World War II.
%2393545: VOSSEN, A.F. (ED.). - Two Bokes of the Histories of Ireland.
%234981: VOSSEN, A.J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelings-psychologische studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking in psychotherapie, onderwijs en bedrijfsleiding.
%23278652: VOSSEN, J.W.J.M. VAN DER. - De Tweede Cöordinatie-Richtlijn Bankrecht.
%23100685: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Geschiedenis als wetenschap.
%23256816: VOSSKÜHLER, GABRIELE. - Entre la misa y el Cara al sol : Profrankistische Schriftstellerinnen in Spanien (1936-1975).
%2319774: VOSTER, WILLEM. - De cultureel-geografische indeling van Nederland : proeve van een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra.
%23274722: VOTTA, NEIL DE. - Blowback: Linguistic Nationalism, Institutional Decay, and Ethnic Conflict in Sri Lanka.
%2393791: VPRO [VRIJZINNIG PROTESTANTSE RADIO OMROEP]. - Een nationale omroep : 1960.
%23206759: VRAKKING, WILLEM J. (ED.) - Management van organisatieverandering
%23201277: VRAKKING, WILLEM EN ANTON COSIJNSEN. - De organisatie-adviseur. Van junior naar top consultant.
%23108651: VRANA, J. - L'Évangélaire de Miroslav. Contribution à l'étude de son origine.
%23209272: VRANIC, BEHKA (ED.) - Ljudska prava = Human rights : odabrani medunarodni dokumenti : selected international documents I.
%23173261: VRANKEN, J.B.M. ... [ET AL.] - 'Het professionele (functionele) verschoningsrecht ' : preadviezen.
%23171429: VRANKEN, J.B.M. & H.G. MEIJENFELDT. - Inbouw hoofdstuk bodemsanering in de wet bodembescherming : verslag van de zevenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1992.
%23196630: VRANKEN, J.B.M. & I. GIESEN (EDS.) - Codificatie en dynamiek : instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties.
%2370555: VRANKEN HICKEY, DENNIS VAN. - The armies of East Asia : China, Taiwan, Japan, and the Koreas.
%2369011: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Belastingen in Nederland 1848-1893 : de strijd om een modernisering van het stelsel.
%2327823: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord : geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
%23243013: VREDENBERG, JAN P. - Het oudste register van de vrijwillige rechtspraak der stad Goor (1333-1408).
%23233099: VREE, WILBERT VAN - Nederland als Vergaderland: Opkomst en Verbreiding van een Vergaderregime.
%23232566: VREE, JOHAN DE., PETER COFFEY, RICHARD H. LAUWAARS (EDS.) - Towards a European Foreign Policy : legal, economic, and political dimensions.
%23106741: VREEDE, E.A. DE. - Het nationalisme als zedelijke vraagstuk.
%236255: VREEDE-DE STUERS, C. (ED.) - Buiten de grenzen : sociologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
%23255738: VREESE, PETER DE. - De strijd tegen de ontucht : de prostitutie, haar wezen en haar bestrijding.
%23189149: VRETTOS, ATHENA. - Somatic fictions : imagining illness in Victorian culture.
%23208111: VREY, ROGIER WILLIAM DE. - Towards a European unfair competition law : a clash between legal families : a comparative study of English, German, and Dutch law in light of existing European and international legal instruments.
%2318023: VRIELINK, JAN HENDRIK. - Het waarheidsbegrip. Een theologisch onderzoek.
%23214775: VRIEND, G.K. DE & ALEX TIMMERMAN. - Benchmarking : een strategie om concurrentievoordeel te behalen.
%2342388: VRIES, JOH. DE. - Hoogovens IJmuiden, 1918-1968 : ontstaan en groei van een basisindustrie.
%23283908: VRIES, SJOUKJE TSJITSKE DE. - Early Archaean sedimentary basins: depositional environment and hydrothermal systems : examples from the Barberton and Coppin Gap Greenstone Belts.
%23174044: VRIES, JAN DE - Het korte Sigurdlied.
%23280118: VRIES, G.J.P. DE. - Hoofdstukken contractenrecht.
%2320408: VRIES, JOH. DE. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel: De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. Visserings tijdvak 1914-1931.
%2368726: VRIES WZN, WILLEM DE. - De invloed van werkgevers en werknemers op de totstandkoming van de eerste sociale verzekeringswet in Nederland (De ongevallenwet 1901).
%23100539: VRIES, JAN DE - De meetkunde van het aantal.
%23174703: DE VRIES, HENRY P. - Civil law and the Anglo-American lawyer : a case-illustrated introduction to civil law institutions and method.
%23116989: VRIES, PH. DE. - Het Beeld van Lodewijk XIV in de Franse Geschiedschrijving.
%23281069: VRIES, HERMAN DE. - herman de vries : oeuvreprijs 1998 : beeldende kunst = Oeuvre award 1998 : fine arts.
%239425: VRIES, J. DE (E.A.) - De Algemene Bijstandswet.
%23226368: VRIES, J.H. DE. - Het huisje van Jeanne d'Arc en andere verhalen.
%2320143: VRIES, DAVID DE. - Some Suggestions Concerning Regular Seasons in Art, with Special Reference to English literature.
%2333440: VRIES, W.F.M. DE. - (ed.). The value added of national accounting. Commemorating 50 years of national accounts in the Netherlands.
%23116013: VRIES, L. DE & DE VRIES-WIERSEMA, R. - The morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul area.
%2314172: VRIES, H. DE, R.S. MEIJER & G.M.M. DEN DRIJVER. - Internationale koop van roerende zaken. Preadvies.
%23116652: VRIES, B.W. DE. - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw.
%23278383: VRIES, GERARD DE. - Sociale orde, regels en de sociologie : een wetenschapsfilosofisch onderzoek naast theorievorming in de sociologie.
%23118131: VRIES, JOH. DE. - Nieuw Nijmegen, 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.
%23102619: VRIES, G.J.P. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus.
%23102616: VRIES, G.J.P. DE. - De omvang van het literaire corpus bij de Grieken en in de moderne theorie.
%23102618: VRIES, G.J.P. DE. - Miscellaneous notes on Plato.
%23250925: VRIES, C.W. DE. - De liberale staat en de regeeringsvoorstellen (1936) tot grondwetsherziening.
%23225577: VRIES LENTSCH-KOSTENSE, C.L. DE. - Overgangsrecht.
%23280556: VRIES, J. DE & LEO DE TOLLENAERE. - Etymologisch woordenboek : onze woorden, hun oorsprong en ontwikkeling.
%23285674: VRIES, HERMAN DE. - the dust of some roads & a leaf from a tree.
%23285672: VRIES, HERMAN DE. - october, februari, june.
%23238115: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie : G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
%23197210: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
%2325850: VRIES, EGBERT DE. - Man in rapid social change : the process of rapid social change in Asia, Africa and South America.
%2396987: VRIES, GEERT DE. - Nederland verandert : maatschappelijke ontwikkelingen en problemen in het begin van de eenentwintigste eeuw.
%23108336: VRIES, HUGO DE. - Opera e periodicis collata : Vol. 1-5.
%23285642: VRIES, HERMAN DE. - herman de vries, from here.
%23185815: VRIES, FRITS CAREL DE. - Vredes-pogingen tusschen de Oud-Bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
%2389464: VRIES, PAUL PIETER DE - Exit rights of minority shareholders in a private limited company..
%23236412: VRIES, KLAAS DE. - Bijdrage tot de kennis van het strafprocesrecht in de Nederlandse steden benoorden Maas en Schelde vóór de vestiging van het Bourgondisch gezag.
%2323663: VRIES, F. DE. - Economische opstellen aangeboden aan Prof.Mr. F. de Vries t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als Hoogleraar in de Economie op 14 juni 1943.
%2343760: VRIES-HESS, C. DE., D. RYCKBOST, H.H. LUIGIES - Bodemsanering : verslag van de eenenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht gezamenlijk met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 15 december 1995.
%23142244: VRIES MZN, S.PH. DE. - Joodsche riten en symbolen.
%23196392: VRIES, ALBERT DE. - De splijtzwam : een toekomst-zedeklucht.
%2375338: VRIES, KARIN MARIA DE. - Integration at the border : the Dutch Act on Integration Abroad in relation to International Immigration Law.
%23195841: VRIES, HESTER DE. - Juridische aspecten van huistelematica : telewerken en consumeren in het informatietijdperk.
%23128408: VRIES, G.J. DE. - Beleidsdynamica als sociale constructie : een onderzoek naar doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering.
%23234543: VRIES, ANDRE DE. - Brussels: a cultural and literary history.
%23259827: VRIES, JOUKE DE & MARCEL VAN DAM. - Politiek-bestuurlijk management : een blik achter de gouden muur.
%23285641: VRIES, HERMAN DE. - herman de vries : at random.
%23285677: VRIES, HERMAN DE. - concept.
%2370090: VRIES, G.J.P. DE. - Opzegging van obligatoire overeenkomsten.
%23109782: VRIES, J.J. DE. - Groundwater flow systems and stream nets in the Netherlands : a groundwater-hydrological approach to the functional relationship between the drainage system and the geological and climatical conditions in a Quaternary accumulation area.
%23282264: VRIES, MARSHA DE. - Improving police performance : an analysis of the influence of inter-organisational tuning between the police and the public prosecution service on police productivity in the Netherlands.
%23213799: VRIES, BOUDIEN DE. - Electoraat en elite : sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895.
%23238695: VRIES, J.H. DE & P.J.J. VAN BUUREN. - De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het ruimtelijk bestuursrecht.
%23205393: VRIES, J. DE. - De gekozen burgemeester.
%23148904: VRIES, SJIERA DE. - Working in multi-ethnic groups : the performance and well-being of minority and majority workers.
%2347966: VRIES, H. DE. - Van Amoebe tot mensch. Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918 gegeven.
%23253805: VRIES ROBBÉ, JAN JOB DE. - Expansion and diversification of securitisation yearbook 2007.
%23276477: VRIES, HERMAN DE. - herman de vries : natural relations : eine Skizze : Katalog der Sammlungen.
%2347889: VRIES, H.J. DE. - De ruimte begrensd : het bestemmingsplan en het spanningsveld tussen beleidsruimte en rechtszekerheid.
%2339523: VRIES, INEKE DE E.A. - Ongewenste intimiteiten : gewenste rechten.
%233369: VRIES REILINGH, H.D. DE. - De Volkshoogeschool. Sociografische studie van haar ontwikkelingsgang in verschillende landen en haar mogelijke beteekenis voor de Nederlandsche volksgemeenschap. Diss.
%23266952: VRIES, HILLE DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
%23266167: VRIES, TIEMEN DE. - Handleiding tot de kennis van het leven en de werken van Mr. G. Groen van Prinsterer.
%23264654: VRIES, SANDRA DE. - De zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar : collectie-catalogus.
%23264455: VRIES, HUGO DE. - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
%2327269: VRIES, C.W. DE. - Het Grondwettig Koningschap onder koning Willem III 1849-1870.
%23185823: VRIES, HANS DE. - Essai sur la terminologie constitutionnelle chez Machiavel ('Il Principe')
%23184610: VRIES-HUISER, N.S. DE. - Arbeid en zorg in het onderwijs: de overheid een zorg : verplichtingen op grond van het gelijkheidsbeginsel.
%23262233: VRIES, JANINE DE. - Sexual violence against women in Congo : obstacles and remedies for judicial assistance.
%23161763: VRIESEN, GUSTAV. - August Macke.
%23277974: VRIESENDORP, R.D. ... [ET AL.] (ED.) - Het actuele recht : rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdrgen.
%2343777: VRIESENDORP, R.D. - Het eigendomsvoorbehoud : een onderzoek naar een praktische verkoperszekerheid in het huidige en komende Nederlandse recht met een slotbeschouwing van rechtshistorische aard.
%23205480: VRIESENDORP, R.D. & W.H. VAN BOOM. - Arresten insolventierecht : met annotaties.
%2399015: VRIESENDORP, R.D. - (ed.). Het actuele recht : rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen.
%23262497: VRIEZE, JOHN (ED.) - De rijkdom van Stroganoff : het verhaal van een Russische familie.
%23230101: VRIEZE, JOHN (ED.) - Catharina, de keizerin en de kunsten : uit de schatkamers van de Hermitage.
%23102621: VRIEZEN, TH.C. - De ontwikkeling van het moderne Hebreeuws.
%23251622: VRIEZEN, TH.C. - Jahwe en zijn stad.
%2312983: VRIJ, M.P. - Beperking der meerderheidsmacht in vereeniging en vennootschap door rechten der leden.
%2310750: VRIJ, M.P. - Professor Mr. M.P. Vrij : verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie.
%2333538: VRIJ, ALBERT. - Misverstanden tussen politie en allochtonen: sociaal-psychologische aspecten van verdacht zijn.
%23111176: VRIJER, M.J.A. DE. - Henricus Regius : een Cartesiaansch hoogleraar aan de Utrechtsche Hoogeschool.
%2335107: VRIJHOF, P.H. - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk. Diss.
%23216298: VRIJLAND, C.W.D. - De rechtbank te Haarlem.
%23216302: VRIJLAND, C.W.D. - Gerecht in klein bestek : het Kantongerecht te Haarlem en zijn voorgangers.
%23200096: VRIJLING, JOSEPH JOHAN. - De metastabiliteit der stof als gevolg van dispersie. Het Weston-normaalelement.
%23282035: VROEDE, MAURITS DE. - Van schoolmeester tot onderwijzer : de opleiding van de leerkrachten in België en Luxemburg, van het eind van de 18de eeuw tot omstreeks 1842
%2317960: VROEGOP, R.J. - Het gedogen gedoogd? : een bestuurskundig onderzoek naar het verschijnsel gedogen bij de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
%23214059: VROEMEN, MARTIJN. - Kantoorlog : de strijd tussen zingeving en vervreemding.
%2311687: VROLIJK, MARJAN. - Recht door gratie : gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
%2349475: VROLIJK, M.M. - Uitwisseling van fiscale informatie tussen Nederland en Duitsland.
%23261699: VROLIJK, MARJAN. - Recht door gratie : gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
%23281697: VROMANS, ABRAHAM GERARD. - Chronologie van de gebeurtenissen aan het begin van de Pacific-oorlog.
%23206419: VROMANS, PIETER. - Tractaat de foro competenti, of Daagelyksche onderhoorige vierschaar : verklaarende van welke zaaken het Hof ende de Hooge Raad ter eerster instantie kennisse neemen, ende voorts wat de pligt is van den rechter, advocaat ende procureur, ter bevordering en beslechtinge van de litigieuse zaken.
%23204090: VROMANS, MICHIEL JOHANNES CORNELIUS MARIA. - Reliability of railway systems.
%23128471: VROMEN, JACK J. - Evolution and efficiency : an inquiry into the foundations of 'New Institutional Economics'.
%23128478: VROOM, HENDRIK M. - Religions and the Truth : philosophical Reflections and Perspectives.
%23260944: VROOM-CRAMER, BARBARA M. - Productinformatie over levensmiddelen : etiketteringsvraagstukken naar Europees en Nederlands recht.
%23277359: VROOM, M.G. - Schrik, angst en vrees : een psychiatrische en phaenomenologische studie naar aanleiding van vliegtuigbombardementen.
%2357278: VROOM, C. W - Bureaucratie: het veelzijdig instrument van de macht.
%23286138: VROOM, H.M. & H.E.S. WOLDRING (EDS.) - Religies in het publieke domein.
%23168858: VROOM, MIKA (ED.) - Geraakt door recht : acht interviews met medewerkers uit de periode 1938 tot nu, ter gelegenheid van het negentigjarig jubileum van de Rechtskundige Dienst FNV.
%23159011: VROON, PIETER. - Psychologie in het dagelijks leven.
%234831: VROON, PIETER. - De hand op vandaag. Over het wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse psychologie.
%23281458: NATIONAAL COMITÉ INZAKE WETTELIJKE REGELING VAN VROUWENARBEID. - Een ernstig woord over afzonderlijke Bescherming van Vrouwenarbeid, ter overweging aangeboden aan Zijne Excellentie den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel en aan den Directeur-Generaal van den Arbeid.
%23108332: VROUWENRAETS, MIREILLE A. (ED.) - Beweging en beheersing : immigratierecht in de jaren negentig.
%2335449: VRTACIC, LUDVIK. - Einführung in den Jugoslawischen Marxismus-Leninismus.
%23139938: VRUGGINK, JOOP - Gepakt en gezakt : invloed van de ontnemingsmaatregel op daders.
%237096: VRUGT, MARIJKE VAN DE. - De Criminele Ordonnantiën van 1570 : enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
%23280364: VUCHT, J.C.J. VAN. - Persoonlijke verplichtingen.
%23284987: VUCINICH, ALEXANDER. - Social thought in Tsarist Russia : the quest of a general Science of Society, 1861-1917.
%23276175: VUCSAN, R.L. - Bestuursregelgeving en inspraak.
%2383700: VUCSAN, R.L. - Bestuursregelgeving en inspraak.
%23273313: VUIJSJE, HERMAN. - Pelgrim zonder god
%23231828: VUIJSJE, BERT. - Avonturen in besturen : gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen.
%23204480: VUIJSJE, HERMAN. - Hulpeloze gladiatoren : haalt de openbare gezondheidszorg het jaar 2000 ?.
%23276576: VUIJSJE, MARJA. - Joke Smit : biografie van een feministe.
%23276923: VULCAN, CONSTANTIN. - La conciliation dans le droit international actuel. Auteur: Constantin Vulcan Scriptie/Proefschrift : Scriptie/Dissertatie : Manuscript Archiefmateriaal Alle materiaalsoorten en talen bekijken » Taal: Frans Uitgever: Paris, 1932.
%23260627: VULPERHORST, LENNY - Verzwegen onderneming : ondernemers, overheid en het einde van het bouwkartel (2001-2005).
%23277108: VUSHKO, IRYNA. - The politics of cultural retreat : imperial bureaucracy in Austrian Gallicia, 1772-1867.
%23284216: COMMISSIE ONDERZOEK VUURWERKRAMP. - De vuurwerkramp. [Deel 1] Eindrapport; [Deel 2] A : SE Fireworks, de overheid, de ramp; [Deel 3] B : Rampbestrijding en gezondheidszorg; Deel 4] C : Praktische hulpverlening.
%23138861: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780 - 1800.
%23197213: VUYK, SIMON. - Uitdovende verlichting : Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860).
%2327101: VUYST, PAUL DE. - Woman's place in rural economy : a study in sociology.
%23199493: VUYST, BRUNO M. DE. - Documentaire kredieten.
%23277245: VYLETA, DANIEL M. - Crime, Jews and News : Vienna 1895-1914.
%23253250: WAAGENAAR, SAM. - Kinderen van Israël [Zwarte Beertjes, 475/476].
%23253249: WAAGENAAR, SAM. - Vrouwen van Israël [Zwarte Beertjes, 319/320].
%2371309: WAAIJER, J.M.A. - Het moderne vermogensrechtelijke echtscheidingsrecht : een rechtvergelijkende beshouwing over de vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding.
%23207875: WAAL, CORNELIS DE. - American new realism 1910-1920.
%23283161: WAAL, INEKE VAN DER. - Vrouwen en werk in Hulu Terengganu, Maleisie¨ : arbeidsinzet van vrouwen in een veranderende plattelandseconomie.
%23102626: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 2-3 : Nature and Human Being, Man in General.
%23102631: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 4, Part 2 : Society, Civilization, Culture.
%23102639: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 1 : Religion and Magic.
%23102640: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Index A-E.
%23102643: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass : an Iconographic Classification System. 17 Volumes.
%23278038: WAAL, VIKTOR DE. - The politics of reconciliation : Zimbabwe's first decade,
%23102625: WAAL, HENRI VAN DE. - Steps towards Rembrandt : collected articles 1937-1972.
%23102623: WAAL, HENRI VAN DE. - In memoriam Erwin Panofsky: March 30, 1892 - March 14, 1968.
%23102628: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 4, Part 1 : Society, Civilization, Culture.
%23284514: WAAL, CORNELIS DE & KRZYSZTOF PIOTR SKOWRONSKI (EDS.) - The normative thought of Charles S. Peirce.
%23280987: WAAL, FRANS B. M. DE. - Peacemaking among Primates.
%23102630: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. System 4, Part 2 : Society, Civilization, Culture.
%23201638: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass : an Iconographic Classification System. 17 Volumes.
%23102627: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. System 2-3 : Nature and Human Being. Man in General.
%2370402: WAAL, ANTHONIE GERARDUS DE - Processing of erroneous and unsafe data.
%23219968: DE WAAL, EDMUND. - Timeless beauty : traditional Japanese art from the Montgomery collection.
%23102634: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. System 7 : Bible.
%2346793: WAAL-VAN WESSEM, I. DE. - Register Monografieën Nieuw BW.
%23102629: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. System 4, Part 1 : Society, Civilization, Culture.
%23143772: WAALDIJK, E.T. - Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
%23166052: WAALDIJK, C. - Wetgevingswijzer : met de teksten van de officiële aanwijzingen inzake regelgeving.
%23236843: WAALDIJK, KEES. - Sexual Orientation Discrimination in the European Union: National Laws and the Employment Equality Directive.
%2358677: WAALDIJK, KEES. - Motiveringsplichten van de wetgever.
%23210854: WAALWIJK, HENDRIK PIETER. - Whitehall en Plein : de betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Nederland 1930-1940.
%23225099: WAARD, B.W.N. DE. - Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak.
%237031: WAARD, B.W.N. DE. - Beginselen van behoorlijke rechtspleging m.n. in het administratief procesrecht.
%23277011: WAARD, MATTHIJS DE. - De man van 1848 : Dirk Donker Curtius.
%23181913: WAARD, ARIE DE. - Causalité, conséquence et finalité. Les moyens d'expression de ces relations dans les Chroniques de Villehardouin, de Joinville, de Froissart et de Commynes.
%2332088: WAARDENBURG, P.J. - Das menschliche Auge und seine Erbanlage.
%23102832: WAARDT, J.M.D. DE. - Voedselvoorschriften in boeteboeken : motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken, 500-1100 (motives for the use of food regulations in early medieval Irish penitentials, 500-1100)
%23111430: WAARSENBURG, DEMETRIUS J. - The Northwest Necropolis of Satricum. An Iron Age Cemetery in Latium Vetus.
%2310576: WAART, P.J.I.M. DE. - Het onderhandelingselement in de vreedzame regeling van geschillen tussen staten.
%23144712: WAART, P.J.I.M. DE (E.A.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Preadviezen.
%2331357: WAART, P.J.I.M. DE. - Reflections on international law from the Low Countries : in honour of Paul de Waart.
%2367772: WAART, P.J.I.M. DE. - The element of negotiation in the Pacific settlement of disputes between states. An analysis of provisions made and/or applied since 1918 in the field of the Pacific settlement of international disputes.
%2387792: WABNITZ, REINHARD JOACHIM. - Politische Fragen, Rechtsfragen und Sachfragen : politikwissenschaftliche und normentheoretische Untersuchungen zur Entscheidungspraxis der Verwaltungsgerichte in der Bundesrepublik Deutschland
%2379394: WACH, ADOLF. - Der Arrestprozess in seiner geschichtlichen Entwicklung. Band 1: Der italienische Arrestprozess.
%2350456: WACH, ADOLF. - Festschrift für Adolf Wach.
%23141710: WACHER, JOHN - Roman Britain.
%23285959: WACHSMUTH, WILHELM. - Die ältere Geschichte des römischen Staates.
%23276131: WACHTEL, ADOLF. - Prämien-, Stellage- und Noch-Geschäfte.
%2379396: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Beiträge zur deutschen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafrechts.
%236558: WACHTER, B. - De Beurtvaart. (Les Messageries fluviales).
%23160087: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Über Ehescheidungen bei den Römern : ein rechtsgeschichtlicher Versuch.
%23126124: WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn Leven en zijn Werken.
%23231072: WACKER, CHRISTIAN (EDITOR) - The Olympics: Past and Present (Publications of the Qatar Olympic & Sports Museum (Qosm)).
%23232376: WACKER, HEINZ. - Die Rechtsbeugung : dogmatisch und rechtspolitische Untersuchungen zu §336 des Reichsstrafgesetzbuches mit besonderer Berücksichtigung der Strafgesetzentwürfe.
%23124390: WACKIE EYSTEN, P.A. [ET AL.] - Pioniers in toga.
%23266311: WACKS, RAYMOND. - Understanding jurisprudence : an introduction to legal theory.
%23207410: WADDELL, JAMES. - Erotic perception : philosophical portraits.
%23273165: WADDINGTON, PATRICK - From The Russian Fugitive to The Ballad of Bulgarie: Episodes in English Literary Attitudes to Russia from Wordsworth to Swinburne
%23217618: WADDY, CHARIS - The Muslim Mind.
%23141901: WADE, LARRY L. - Political Economy : recent Views.
%2391552: WADE, REX A. & SCOTT J. SEREGNY (ED.). - Politics and society in provincial Russia: Saratov, 1590-1917.
%2379398: WADE-EVANS, ARTHUR WADE. - Welsh medieval law : being a text of The Laws of Howel the Good, namely the British Museum Harleian ms. 4353 of the 13th century.
%23279544: WADE, REX A. - The Russian revolution, 1917.
%23210883: WADE, EDWIN L. - The arts of the North American Indian : native traditions in evolution.
%23194799: WADE, E.C.S., T.ST.J.N. BATES & C.M.G. HIMSWORTH. - Constitutional and administrative law.
%2323579: WADSWORTH, J.E., J.S.G. WILSON & H. FOURNIER (ED.) - The development of financial institutions in Europe, 1956-1976.
%2374812: WAELBROECK, MICHEL. - Traités internationaux et juridictions internes dans les pays du Marché Commun.
%2317982: WAELBROECK, J. - (ed.). The models of Project LINK.
%23129333: WAELHENS, ALPHONSE DE. - La philosophie et les expériences naturelles.
%2327985: WAELKENS, LAURENT. - La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny : édition et analyse de sa répétition sur la loi De quibus (D. 1,3,32).
%23282852: WAELKENS, LAURENT. - Romeins recht : syllabus bij het vak 'Instituten van het Romeinse Recht' : Tweede kanditatuur rechten 1995-1996.
%23232788: WAELKENS, LAURENT. - Civium causa : handboek Romeins recht. 3e herziene druk.
%23151507: WAELTI-WALTERS, JENNIFER & STEVEN C. HAUSE. - Feminisms of the belle époque : a historical and literary anthology.
%23169925: WAES, RIA VAN. - Architectures for Information Management.
%2320918: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN. - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 816 : een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
%2361866: WAFELBAKKER, J.J. - Enkele sociaal-geneeskundige aspecten van de wegverkeersongevallen. Diss.
%23283063: WAGELMANS, ALBERT. - Sensitivity analysis in combinatorial optimization.
%2318250: WAGEMANN, ERNST. - Konjunkturlehre. Eine Grundlegung zur Lehre vom Rhythmus der Wirtschaft.
%2343385: WAGENAAR, H.M.J. - De vertegenwoordiging der gemeente bij overeenkomsten van geldleening.
%2338494: WAGENAAR, WILLEM A. - De diagnostische waarde van bewijsmiddelen. Rede.
%23102645: WAGENAAR-NOLTHENIUS, HÉLÈNE. - Oud als de weg naar Rome? : vragen rond de herkomst van het Gregoriaans. (Met grammofoonplaat).
%23147847: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording : de wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952.
%2362273: WAGENAAR, MARJA. - Het einde van de buitenspelcultuur : een democratisch antwoord op het populisme.
%23236059: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD. - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus.
%23136747: WAGENBERG, ANDREAS H. A. M. VAN. - Over het begrip 'Fair Competition' in de Vereenigde Staten van Amerika.
%233445: WAGENBERG, ANDREAS H. A. M. VAN. - Over het begrip fair competition in de Verenigde Staten van Amerika.
%23102650: WAGENVOORT, H. - Inspiratie door bijen in de droom.
%23277669: WAGENVOORT, H. - Gistende cultuur : Cicero.
%23251911: WAGENVOORT, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%23102649: WAGENVOORT, H. - De oorsprong der Ludi Saeculares.
%2341379: WAGENVOORT, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%2352661: WAGER, ARTHUR F. AND KARL FOLKERS. - Vitamins and coenzymes.
%2382998: WAGGAMAN, B. - Le voyage autour du monde. De Bougainville. Droit et imaginaire.
%23223979: WAGLEY, CHARLES. - The social and religious life of a Guatemalan village.
%23284959: WAGNER, MARK S. - Jews and Islamic Law in Early 20th-Century Yemen.
%2335062: WAGNER, IRMGARD - Critical approaches to Goethe's classical dramas : Iphigenie, Torquato Tasso, and Die natürliche Tochter.
%23165685: WAGNER, PETER (ED.) - Discourses on Society: the shaping of the Social Science Disciplines.
%23283151: WAGNER, RICHARD. - Lohengrin : romantische Oper in Drei Aufzügen : [programma met reclame voor de uitvoering van 4 april 1908 door de Opera-Vereniging Amsterdam in de Groote Schouwburg, Rotterdam].
%23103693: WAGNER-PACIFICI, ROBIN ERICA. - The Moro morality play : terrorism as social drama.
%2379400: WAGNER, VALENTIN F. - Geschichte der Kredittheorien : eine dogmenkritische Darstellung.
%23228067: WAGNER, HEINZ. - Grundbegriffe des Beschlussrechts der Europäischen Gemeinschaften.
%2367884: WAGNER-MARTIN, LINDA. - Favored Strangers. Gertrude Stein and her Family.
%23162164: WAGNER, RICHARD. - Nachgelassene Schriften und Dichtungen.
%23207490: WAGNER, GÜNTHER A. & KARL W. BEINHAUER (EDS.) - Homo heidelbergensis von Mauer : das Auftreten des Menschen in Europa.
%23142619: WAGNER, W.J. - The federal states and their judiciary. A comparative study in constitutional law and organization of courts in federal states.
%23279032: WAGNER, MARK S. - Jews and Islamic law in early 20th-century Yemen.
%23117091: WAGONER, PHILIP B. - Tidings of the King. A Translation and Ethnohistorical Analysis of the Rayavacakamu.
%23162647: WAGTENDONK, KEES. - Fasting in the Koran.
%23217588: WAGTENDONK, K. & P. AARTS (ED.) - Islamitisch fundamentalisme.
%23128946: WAHL, ADALBERT. - Vorgeschichte der Französischen Revolution : ein Versuch.
%23279090: WAHL, ADALBERT. - Die Notabelnversammlung von 1787.
%23282917: WAHRIG-BURFEIND, RENATE. - Fremdwörter-Lexikon : [das umfassende Nachschlagewerk zum richtigen Gebrauch fremdsprachiger Ausdrücke der deutschen Standardsprache ; mehr als 55.000 Stichwörter und erklärte Begriffe, mit detaillierten Angaben zu Bedeutung, Aussprache, Betonung und Schreibvarianten].
%23223761: WAHRMUND, LUDWIG (ED.) - Der Curialis.
%23225898: WAIBEL, WOLF-WILHELM. - Die Rechtsprechung auf dem Gebiet des Hochschulrechts seit 1945; zugleich ein Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung des Hochschulrechts.
%2374402: WAICUKAUSKI, R.J. - Law and amateur sports.
%2316771: WAIJENBURG, P.J.M. VAN. - Eenige opmerkingen omtrent de Artt. 773-6 W.v.K.
%23247892: WAINHOUSE, DAVID WALTER. - International peace observation : a history and forecast.
%23249333: WAINWRIGHT, HILARY. - Reclaim the state : experiments in popular democracy.
%23109760: WAISMANN, FRIEDRICH. - Lectures on the philosophy of mathematics.
%2379404: WAITZ, GEORG. - Abhandlungen zur deutschen Verfassungs- und Rechtsgeschichte.
%23180370: WAKABAYASHI, BOB TADASHI (ED.) - Modern Japanese thought.
%23212975: WAKEFIELD, DAVID. - Fenjia : household division and inheritance in Qing and Republican China.
%23199198: WAKEFIELD, JILL. - Judicial protection through the use of Article 288(2)EC.
%23210329: WAKEFIELD, JILL. - Judicial protection through the use of Article 288 (2) EC.
%23203041: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 8 : 21 maart - 20 mei 1947.
%23139234: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk Denken als Filosofisch Probleem.
%23202984: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 7: 6 jan. - 20 maart 1947.
%23256247: WAL, GABINUS DE. - Oratio de claris Frisiae jureconsultis, dicta Franequerse d. VII Octobris MDCCCXVIII.
%23160680: WAL, S.L. VAN DER, P.J. DROOGLEVER & M.J.B. SCHOUTEN (EDS.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1-20 : 10 augustus 1945 - 31 december 1949.
%23138466: WAL, HANS VAN DER. - Chinantec shifting cultivation and secondary vegetation : a case-study on secondary vegetation resulting from indigenous shifting cultivation in the Chinantla, Mexico.
%23182912: WAL, LIBBE VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23262122: WAL, RONALD VAN DER. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : de vakorganisatie en het beroepsonderwijs.
%2321524: WAL, G. VAN DER. - Rekeneenheid en ruilmiddel.
%23235789: WAL, TJ. VAN DER & J.W. SCHNEIDER. - De jachtwet.
%23250172: WAL, ROGIER LEONARD VAN DE. - De summo bono, quod continet philosophiam : een onderzoek naar Cicero's De finibus bonorum et malorum, boek IV en V.
%23203213: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 9 : 21 mei - 20 juli 1947.
%2349527: WAL, J. DE. - Het Nederlandsche handelsregt : grondtrekken met verwijzing naar de buitenlandsche wetgevingen en opgave der belangrijkste hulpmiddelen. Eerste deel: Koophandel; Tweede deel : Zeeregt en binnenvaart; Derde deel : faillitenregt.
%23232724: WAL, G.A. VAN DER WAL & F.C.L.M. JACOBS (ED.) - Vragen naar zin : beschouwingen over zingevingsproblematiek.
%23177467: WAL, S.L. VAN DER - Besturen overzee : herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
%23198802: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Ned.-Indië. Een bronnenpublikatie. 1e Stuk 1891-1926, 2e Stuk 1927-1942.
%2341076: WAL, P. VAN DER. - Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
%23168661: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie : een bronnenpublikatie = The emergence of the nationalist movement in the Netherlands-Indies : (with an introduction and survey of the documents in English).
%23190255: WAL, G.A. VAN DER (E.A.) - Euthanasie : knelpunten in een discussie.
%23223534: WAL, LIBBE VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23202990: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 6 : 29 okt. - 5 jan. 1947.
%23198810: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940 : een bronnenpublikatie = Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940 : (with a preface, introduction and survey of the documents in English).
%23284213: WALAAS, OTTO. - Molecular Basis of some aspects of mental activity. Vol 1.
%23284214: WALAAS, OTTO. - Molecular Basis of some aspects of mental activity. Vol 2.
%2337618: WALDER, HANS. - Kriminalistisches Denken.
%23284446: WALDMAN, DIANA. - Mark Rothko : 1903-1970 : a retrospective.
%23279662: WALDMAN, CARL. - Word Dance: The Language of Native American Culture.
%23263542: WALDO, JIM. - The Evolution of C ++: Language Design in the Marketplace of Ideas.
%23284965: WALDREP, CHRISTOPHER. - The Constitution and the Nation: The Civil War and American Constitutionalism, 1830-1890: 23 (Teaching Texts in Law and Politics).
%235120: WALDRON, JEREMY. - Partly Laws Common to All Mankind: Foreign Law in American Courts.
%23145679: WALDSTEIN, ABRAHAM SOLOMON. - The Evolution of Modern Hebrew Literature, 1850-1912.
%23218810: WALDT, GERRIT VAN DER. - Die Grondwet en 'n nuwe publieke administrasie.
%23283786: WALEY, ARTHUR. - The book of songs.
%23285718: WALEY, ARTHUR. - The No plays of Japan.
%23285713: WALEY, ARTHUR. - The way and its power ; a study of the Tao tê ching and its place in Chinese thought.
%23283884: WALEY, ARTHUR. - The book of songs : [the ancient Chinese classic of poetry].
%23285714: WALEY, ARTHUR. - Three ways of thought in Ancient China.
%23177925: WALFORD, JONATHAN. - The Seductive Shoes : Four Centuries of Fashion Footwear.
%23279928: WALGRAVE, LODE. - Met het oog op herstel : akens voor een constructief jeugdsanctierecht.
%237515: WALGRAVE, L. - De Bescherming Voorbij. Ontwerp voor een Emanciperende Jeugdkriminologie.
%23152996: WALICKI, ANDRZEJ. - Legal philosophies of Russian liberalism.
%23261819: WALING, CORNÉLIE. - Das niederländische Umweltstrafrecht : eine Untersuchung zu den dogmatischen Grundlagen und zur praktischen Anwendung.
%2330429: WALING, CORNÉLIE. - Das niederlandische Umweltstrafrecht: Eine Untersuchung zu den dogmatischen Grundlagen und zur praktischen Anwendung (Beitrage und Materialien aus ... Strafrecht Freiburg i. Br) (German Edition).
%23150810: WALKER, CHARLES A., LEROY C. GOULD, & EDWARD J. WOODHOUSE (EDS.) - Too hot to handle ? : social and policy issues in the management of radioactive wastes.
%23238568: WALKER, ANDREW (ED.) - Tai Lands and Thailand: Community and State in Southeast Asia.
%23244333: WALKER, ANDREW. - The Legend of the Golden Boat. Regulation, trade and traders in the borderlands of Laos, Thailand, China and Burma.
%23194141: WALKER, ISAIAH HELEKUNIHI. - Waves of Resistance: Surfing and History in Twentieth-century Hawai'i.
%23274611: WALKER, CHRISTOPHER J. - Visions of Ararat: Writings on Armenia.
%23280653: WALKER, IGNACIO. - Socialismo y democracia : Chile y Europa en perspectiva comparada.
%2380636: WALKER, JOHN. - Metaphysics and aesthetics in the works of Eduardo Barrios.
%23279565: WALKER, DAVID M. - The Oxford Companion to Law.
%2325058: WALKER III, WILLIAM O. - Opium and foreign policy: The Anglo-American Search for order in Asia, 1912-1954.
%2321740: WALKER, ROBERT FREDERIK. - An expert system architecture for heterogeneous domains : a case-study in the legal field.
%2342135: WALKER, FRANK. - John Paul Jones : maverick hero.
%2353554: WALKER, GUSTAV. - Internationales Privatrecht.
%23279750: WALKER, RICHARD. - The Human Machine: An Owner's Guide to the Body.
%2338304: WALKER, D.R. - Penology for profit. A history of the Texas prison system 1867-1912.
%23219298: WALKER, ANDREW. - The Nazi war trials.
%23205957: WALKER, HUGH D. - Market power and price levels in the ethical drug industry.
%23187295: WALKER, PAMELA J. - Pulling the Devil's kingdom down : the Salvation Army in Victorian Britain.
%23172200: WALKIEWICZ, E.P. & HUGH WITEMEYER (EDS.) - Ezra Pound and Senator Bronson Cutting a political correspondence, 1930-1935.
%23172277: WALL, JOHN N. - Transformations of the word : Spenser, Herbert, Vaughan.
%2379406: WALL, HEINRICH DE. - Die Staatslehre Johan Friedrich Horns. (ca.1629-1665).
%23284608: WALL, JEFF. - Jeff Wall : tableaux, pictures, photographs 1996-2013. (German edition).
%23283975: WALLACE, DONALD HOLMES. - Market control in the aluminum industry.
%23203849: WALLACE, REBECCA M.M. - International law : a student introduction. Third edition.
%231182: WALLACE, CYNTHIA DAY. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23250071: WALLACE, CYNTHIA DAY. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23108121: WALLACE, IAN (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte : German and Austrian Writers in Exile.
%23275291: WALLACE, B. ALAN. - The bridge of quiescence : experiencing Tibetan Buddhist meditation.
%2332073: WALLACE, JAMES M. - Norms and Practices.
%23197766: WALLACE, WILLIAM - Prescription for partnership : a study of industrial relation.
%23208455: WALLACE, W. & I. HERREMAN (EDS.) - A community of twelve? : the impact of further enlargement on the European Communities : Bruges week 1978 = Une communauté à douze? : l'impact du nouvel élargissement sur les Communautés européennes : semaine de Bruges 1978.
%23171423: WALLACE, LEWIS. - Ben Hur : een verhaal uit den tijd van Christus.
%2353995: WALLACE, ROBERT. - Characteristics of the present political state of Great Britain.
%23255292: WALLACE, REBECCA M.M. - International human rights : text and materials.
%23251953: WALLACE, MICHELE. - Dark designs and visual culture.
%23222522: WALLACH, LORI & PATRICK WOODALL. - Whose trade organization ? : a comprehensive guide to the WTO.
%23248710: WALLACH, GEORGE I. - The Law of Sales Under the Uniform Commercial Code.
%23246597: WALLANDER, CELESTE A. - Mortal friends , best enemies : German-Russian cooperation after the Cold War.
%23285505: WALLE, WILLY VANDE. - Haiku : van scherts tot experiment.
%23192215: WALLENSTEIN, PETER - Tell the court I love my wife : race, marriage, and law : an American history.
%23260205: WALLERSTEIN, ROBERT S. - The talking cures : the psychanalyses and the psychotherapies.
%2372595: WALLERSTEIN, ROBERT S. (ED.) - The common ground of psychoanalysis.
%23242543: WALLISER, JAN (EDITOR) - Budget Support as More Effective Aid?: Recent Experiences and Emerging Lessons.
%23131600: WALLON, HENRY ALEXANDRE. - Histoire de l'esclavage dans l'antiquité.
%23216315: WALLON, HENRI. - Le tribunal révolutionnaire : 10 Mars 1793 - 31 Mai 1795.
%23132720: WALLS, NEAL. - Desire, discord and death : approaches to ancient Near Eastern myth.
%23210861: WALPOLE, HORATIO. - An honest diplomat at The Hague : the private letters of Horatio Walpole, 1715-1716.
%237508: WALRAS, LÉON. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 3 : 1898-1909 and indexes.
%237376: WALRAS, LÉON. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 2 : 1884-1897
%23242538: WALRAVEN, KLAAS - Early Warning and Conflict Prevention:Limitations and Possibilities (Nijhoff Law Specials, 39).
%2323177: WALS, HENK. - Makers en Stakers : Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in het eerste kwart van de twintigste eeuw.
%23280248: WALSCHAP, CARLA. - De eskimo en de roos.
%23174804: WALSH, W.H. - Metaphysics.
%23124648: WALSH, DAVID. - The modern philosophical revolution : the luminosity of existence.
%2377605: WALSH, W. - F.R. Leavis.
%23235346: WALSH, CARL E. - Monetary theory and policy.
%23274100: WALSH, ROGER N. & WILLIAM T. GOODENOUGH (EDS.) - Environments as Therapy for Brain Dysfunction.
%23239274: WALSH, D. M. (ED.) - Naturalism , evolution , and mind.
%23130772: WALSUM, SARAH VAN. - De schaduw van de grens : het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers.
%23258470: WALT, JOHAN VAN DER. - Tangible mais intouchable, la loi du tact, la loi de la loi : die toekoms van die onderskeid tussen die publieke en die private in die lig van die horisontale werking van grondwetlike regte = de toekomst van het onderscheid tussen het publieke en het private in het licht van de horizontale werking van grondwettelijke rechten = the future and futurity of the public-private distinction in the view of the horizontal application of fundamental rights.
%23273343: WALT, STEPHEN M. - Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy
%23277855: WALTER, FRIEDER. - Niederlandische Einflusse auf das eidgenossische Staatsdenken im spaten 16. und fruhen 17. Jahrhundert: Neue Aspekte der Zurcher und Berner Geschichte im Zeitalter des werdenden Absolutismus.
%2318203: WALTER, BRUNO. - Thema en variaties. Autobiografie, herinneringen en gedachten.
%23131599: WALTER, JOHANNES VON. - Die ersten Wanderprediger Frankreichs: Studien zur Geschichte des Mönchtums.
%23211761: WALTER, HEINRICH. - Eine neue Begründung der Religion. Ein kritischer Beitrag zur Religionsphilosophie Rudolf Euckens.
%23115314: WALTER, HELGA. - Das Selbstverständnis des modernen Algeriens : die historisch-nationalen und islamischen Elemente.
%2386093: WALTER, FRANK. - Probleme der Tatbeteiligung am räuberischen Diebstahl (§ 252 StGB).
%2380133: WALTER, K.V. - Terror and Resistance : a Study of Political Violence with Case Studies of some Primitive African Communities.
%2379408: WALTER, FERDINAND. - Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodiemi.
%23132113: WALTER, FERDINAND. - Lehrbuch des Kirchenrechts aller christliche Consessionen.
%23284355: WALTER BOOI & STICHTING NATIONALE PARKEN NEDERLANDSE ANTILLEN, COMMISSIE ARUBA.; [ET...AL] - Aruba : zijn voorgeschiedenis, zijn dieren.
%23267533: WALTER, HELGE. - Actio iniuriarum : der Schutz der Persönlichkeit im südafrikanischen Privatrecht.
%23255169: WALTER, ROBERT & RUDOLF THIENEL (EDS.) - Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze : samt Zustellgesetz, Agrarverfahrensgesetz, Dienstrechtsverfahrensgesetz, Überwachungsgebührengesetz und den wichtigsten Durchführungsvorschriften.
%2384507: WALTERS, ELIZABETH J. - Attic Grave Reliefs that Represent Women in the Dress of Isis (Hesperia Supplement).
%23166199: WALTERS, ELIZABETH J. - Attic Grave Reliefs that Represent Women in the Dress of Isis.
%23238741: WALTERS, MICHAEL. - A concise history of ornithology.
%23208981: WALTERS, DAVIS & DAVID WHITE - Retail marketing management .
%23275856: WALTHER, O.A. - Hand-Lexicon der juristischen Literatur des 19. Jahrhunderts.
%23229975: WALTHER, INGO F. - Schilderkunst van de Barok.
%23243263: WALTMANS, H.J.G. - De nederlandse politieke parijen en de nationale gedachte.
%23278744: WALTON, C. & P.J. JOHNSON (EDS.) - Hobbes's Science of natural justice.
%2364996: WALTON, CRAIG. - De la Recherche du Bien : a study of Malebranche's science of ethics.
%23263795: WALTON, C. DALE - Geopolitics and the Great Powers in the 21st Century: Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspective.
%23279545: WALTRAUD, MAIERHOFER. - Women against Napoleon : historical and fictional responses to his rise and legacy.
%23152989: WALTZ, SUSAN E. - Human rights and reform : changing the face of North African politics.
%23238731: WALZ, GÜNTER. - Die Geschichte des Theaters in Mainz : ein Ru¨ckblick auf 2000 Jahre Bühnengeschehen.
%2386096: WALZ, ULF. - Die renditebezogene Missbrauchskontrolle nach Art. 269 OR.
%23129072: WALZ, GUSTAV ADOLF. - Nationalboykott und Völkerrecht.
%23268814: WALZER, MICHAEL. - Grenzeloze rechtvaardigheid.
%23143387: WALZER, MICHAEL. - On toleration.
%23279211: WALZER, MICHAEL. - Just and unjust wars : a moral argument with historical illustrations.
%23279216: WALZER, MICHAEL. - The paradox of liberation : secular revolutions and religious counterrevolutions.
%23246980: WALZER, MICHAEL. - Arguing about War
%2347304: WAMELEN, CARLA VAN. - Ouderschap en ouderlijk gezag na scheiding : voorstellen tot wetgeving op basis van art. 8 EVRM, de Recommendation on parental responsibilities van de Raad van Europa (1984) en empirisch onderzoek naar opvattingen van kinderen over gezin en echtscheiding.
%2313925: WAMMES, HENDRIK. - De gemeenschap naar komend recht : enige beschouwingen over de afdelingen 3.7.1 en 3.7.2 NBW.
%23282282: WAMSER, FRANK. - Enforcement of antitrust law : a comparision of the legal and factual situation in Germany, the EEC and the USA.
%23277125: WANDER, KARL FRIEDRICH WILHELM. - Deutsches Sprichwörter-Lexikon : ein Hausschatz für das deutsche Volk.Band 1. A-Gothen; Band 2. Gott-Lehren; Band 3. Lehrer-Satte; Band 4. Sattel-Wei; Band 5. Weib-Zwug. Zusätze und Ergänzungen.
%23173006: WANDER, KARL FRIEDRICH WILHELM. - Deutsches Sprichwörter-Lexikon : ein Hausschatz für das deutsche Volk.
%23152179: WANDERS, J.F. ... [ET AL.] - Politieke delicten of terrorisme.
%23102651: WANDERS, R.J.A., R.B.H. SCHUTGENS AND H.F. TABAK (EDS) - Functions and Biogenesis of Peroxisomes in Relation to Human Disease.
%23201258: YIJING WANG. - Corporate reputation management : reaching out to financial stakeholders.
%2387557: WANG, WILLIAM K. S. - Insider Trading.
%23264074: WANG, LIYING. - Wheel of Time : Calendar design.
%237571: WANING, JAC. VAN. - De zedelijke taak der politie.
%23100968: WANNER, RAYMOND E. - Claude Fleury (1640-1723) as an Educational Historiographer and Thinker.
%233386: WANSINK, D.J. - Het socialisme op de tweesprong. De geboorte van de SDAP.
%2346262: WANSINK, J.H. - De algemene aansprakelijkheidsverzekering.
%23258180: WANSINK, J.H. ... [ET AL.] - New Dutch insurance contract law : official text in Dutch : translations in English, French and German.
%23263279: WANYEKI, L. MUTHONI (ED.) - Women and land in Africa : culture, religion and realizing women's rights.
%2349135: WAQUET, JEAN-CLAUDE. - Corruption : ethics and Power in Florence, 1600-1770.
%23219847: WARD, ROBERT B. - New York State government : what it does, how it works.
%23280706: WARD, LEE (EDITOR). - Natural Right and Political Philosophy: Essays in Honor of Catherine Zuckert and Michael Zuckert.
%23258409: WARD, ROBIN & RICHARD JENKINS (EDS.) - Ethnic communities in business : strategies for economic survival.
%23256076: WARD, MRS. HUMPHRY. - Sir George Tressady : roman.
%23234165: WARD, KYLE ROY. - History in the making : an absorbing look at how American history has changed in the telling over the last 200 years.
%2380143: WARD, PATRICIA SPAIN. - Simon Baruch: rebel in the ranks of medicine, 1840-1921.
%23220097: WARD, IRENE. - Literacy, ideology, and dialogue : towards a dialogic pedagogy.
%23114693: WARD, CHRIS. - Russia's Cotton Workers and the New Economic Policy : shop-Floor Culture and State Policy, 1921-1929.
%2359549: WARD, LESTER F. - Pure sociology : a treatise on the origin and spontaneous development of society.
%2358125: WARD, P. - The end of evolution. Dinosaurs, mass extinction and biodiversity.
%2322820: WARD, SUSAN - Fashion Show: Paris Style
%23279569: WARD, ANGELA. - Judicial review and the rights of private parties in EC law.
%23263544: WARD, STEPHEN A. - Computation Structures.
%23256461: WARD, IAN. - Law, text, terror.
%23222969: WARD, PETER D. - Rivers in time : the search for clues to earth's mass extinctions.
%23275212: WARDHAUGH, BENJAMIN. - Poor Robin's prophecies : a curious almanac, and the everyday mathematics of Georgian Britain.
%23117564: WARE, ALAN. - The Breakdown of democratic party organization 1940-1980.
%23131017: WAREHIME, MARJA. - Brassai : images of culture and the surrealist observer.
%23286155: COMMISSION OF JURISTS TO CONSIDER AND REPORT UPON THE REVISION OF THE RULES OF WARFARE. - Commission of jurists to consider and report upon the revision of the rules of warfare : the Hague, December 11th, 1922 - February 19th, 1923 = Commission de juristes chargée d'étudier et de faire rapport sur la révision des lois de la guerre : La Haye, 11 décembre 1922-19 février 1923.
%23224891: WARFFEMIUS, PIM M.J. - Modeling the clustering of distribution centers around Amsterdam Airport Schiphol : location endowments, economies of agglomeration, locked-in logistics and policy implications.
%23280044: PEARCE; DAVID WILLIAM & JEREMY J. WARFORD. - World without end : economics, environment, and sustainable development.
%23278124: WARHOL, ANDY; AI WEI WEI. - Andy Warhol China 1982 = Andi Woheer Zhongguo 1982
%23270615: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : cosmos : drawing and collages.
%23270616: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol headshots : drawings and paintings
%23270617: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol, Modern Madonna drawings.
%23270618: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : Duty free : paintings and drawings.
%23270619: WARHOL, ANDY. - Diane Keaton by Andy Warhol.
%23270620: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : Knives Paintings and drawings.
%23270621: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : ten portraits of Jews of the 20th century, collages.
%23270622: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol's small world : drawings of children and dolls 1948-1985.
%23267106: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : portrait drawings.
%23221402: WARIKOO, K. - Religion and Security in South and Central Asia.
%23239953: WARMOLTS, RUDOLPHUS YSBRANDUS. - Quaestiones juris, quas, favente summo nomine.
%23116017: WARNECK, JOH. - Toba-Batak-Deutsches Wörterbuch.
%23277627: WARNER, MARTINA. - Joan of Arc : the image of female heroism.
%2370521: WARNER, HOMER R. - Computer--assisted medical decision-making.
%23198566: WARNER, MARINA. - Monuments & maidens : the allegory of the female form.
%23181111: WARNER, JAYNE L. - Elmali-Karatas II: The Early Bronze Age Village of Karatas.
%2367452: WARNICK, BARBARA. - The sixth canon: belletristic rhetorical theory and its French antecedents.
%23275364: WARNICKE, RETHA M. - The marrying of Anne of Cleves : royal protocol in early modern England.
%23227069: WARNICKE, RETHA M. - The marrying of Anne of Cleves : royal protocol in early modern England.
%23172785: WARNKE, GEORGIA. - Legitimate differences interpretation in the abortion controversy and other public debates.
%23265087: WARNKE, GEORGIA. - Justice and interpretation.
%2341209: WARNKOENIG, L.A. & P.A.F. GERARD. - Histoire des Carolingiens.
%2379412: WARNKÖNIG, LEOPOLD AUGUST; TH.A. WARNKÖNIG & LORENZ VON STEIN. - Französische Staats- und Rechtsgeschichte.
%2379410: WARNKÖNIG, LEOPOLD AUGUST. - Rechtsphilosophie als Naturlehre des Rechts.
%23146715: WARNOCK, MARY - Existentialist Ethics.
%23175297: WARNOCK, G.J. (ED.) - The philosophy of perception.
%23284500: WARREN, MICHELLE R. - Creole medievalism : colonial France and Joseph Bédier's Middle Ages.
%23184140: WARREN, SYBRANDUS JOHANNES. - Over de godsdienstige en wijsgeerige begrippen der Jaina's
%23100940: WARREN, J. B. L. (LORD DE TABLEY) - A guide to the study of book-plates (ex-libris). Their origin, development, forms, use, makers and owners...
%23284540: WARREN, JOSHIAH. - The Practical Anarchist Writings of Josiah Warren.
%23236566: WARREN, CAROL & JOHN F. MCCARTHY (EDS.) - Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the commonweal.
%234737: WARREN, H.C. (ED.) - Dictionary of psychology.
%2326392: WARREN, MARY ANNE. - The nature of woman : an encyclopedia & guide to the literature.
%2342913: WARRINER, DOREEN. - Land reform and development in the Middle East : a study of Egypt, Syria and Iraq. 2nd edition.
%2376074: WARSHAW, DAN. - Paul Leroy-Beaulieu and established liberalism in France.
%2344559: WARTNA, J.A. - Bouw en gebruik van econometrische modellen.
%23252969: WARTNA, B.S.J. - Evaluatie van daderprogramma's : een wegwijzer voor onderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies speciaal gericht op het terugdringen van recidive.
%23247643: WARTNA, B.S.J. - In de oude fout : over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke interventies.
%23214797: WARWICK, DONALD P. - A theory of public bureaucracy : politics, personality, and organization in the State Department.
%2330842: WARWICK, PAUL. - The French Popular Front. A Legislative Analysis.
%2391039: WASCH, E.P.J. (ED.) - Hoofdzaken milieuheffingen.
%2376657: WASCHKE, HILDEGARD. - Juristisches Taschenwörterbuch in deutscher und französischer Sprache. Unter Mitberücksichtigung der diplomatischen Sprache. 1. Teil : Deutsch-Französisch; 2. Teil : Französisch-Deutsch.
%23239965: WASHINGTON, LINN. - Black Judges on Justice: Perspectives from the Bench (New Press Law in Context).
%2331841: WASIK, MARTIN. - Crime and the computer.
%23100942: WASSENAER-CROCINI, L. VAN - Florilegio di poesie nederlandesi (Olanda e Belgico). Cento poesi...
%239808: WASSENBERGH, H.A. - Aspects of Air Law and Civil Air Policy in the seventies.
%2317461: WASSENBERGH, H.A. & H.P. VAN FENEMA.(ED.) - International air transport in the eighties. Incl. proceedings from the 1st. Netherlands colloquium on international air transport.
%23192230: WASSERFALL, RAHEL R. (ED.) - Women and water : menstruation in Jewish life and law.
%2379414: WASSERMANN, RUDOLF. - Begriff und Grenzen der Kriminalstatistik : eine logische Untersuchung.
%238308: WASSERMEYER, HEINZ. - Der prima facie Beweis und die benachbarten Erscheinungen : eine Studie über die rechtliche Bedeutung der Erfahrungssätze.
%2379418: WASSERSCHLEBEN, HERMANN. - Sammlung deutscher Rechtsquellen. Band 1: Sammlung deutscher Rechtsquellen; Band 2: Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters.
%2379416: WASSERSCHLEBEN, HERMANN. - Die irische Kanonensammlung.
%23258404: WASSERSCHLEBEN, HERMANN. - Sammlung deutscher Rechtsquellen. Band 2: Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters.
%2392184: WASSERSTEIN, B. & GREEN, M.J. (ED). - With justice for some : an indictment of the law by young advocates.
%23237526: AKADEMIE FÜR STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFT DER DDR UND DEM MINISTERIUM FÜR UMWELTSCHUTZ UND WASSERWIRTSCHAFT (ED.) - Sozialistische Landeskultur : Umweltschutz : Textausgabe.
%23250381: WASSMANN, JÜRG (ED.) - Pacific answers to Western hegemony : cultural practices of identity construction.
%23249523: WASZAK, TOMASZ. - Das zerstreute Kunstwerk und die Zusammenleser über Multitextualität als literarisches Motiv , theoretisches Konzept und empirische Rezeptionspraxis , mit besonderer Berücksichtigung eines Bernhardschen Multitexts.
%2361309: WATANABE, MASAO. - The Japanese and Western science.
%23161732: AMERICAS WATCH. - El Salvador's decade of terror : human rights since the assassination of Archbishop Romero.
%2388478: HUMAN RIGHTS WATCH. - Hidden in Plain View: Refugees Living without Protection in Nairobi and Kampala.
%23228408: HUMAN RIGHTS WATCH. - U.S.: Cold Storage -- Supermaximum Security in Indiana.
%233567: HUMAN RIGHTS WATCH. - Death by default : a policy of fatal neglect in China's state orphanages.
%23228314: HUMAN RIGHTS WATCH. - Justice in the Balance: Recommendations for an Independent and Effective International Criminal Court.
%23228311: HUMAN RIGHTS WATCH. - Angola Unravels: The Rise and Fall of the Lusaka Peace Process.
%23228299: HUMAN RIGHTS WATCH. - Cuba's Repressive Machinery: Human Rights Forty Years After the Revolution.
%23280447: ASIA WATCH. - Punishment season : human rights in China after martial law.
%2388893: HUMAN RIGHTS WATCH. - Dangerous Minds: Political Psychiatry in China Today and Its Origins in the Mao Era.
%2386004: HUMAN RIGHTS WATCH. - The Unfair Advantage: Workers' Freedom of Association in the United States Under International Human Rights Standards.
%2383556: HUMAN RIGHTS WATCH. - From the household to the factory : sex discrimination in the Guatemala Labor Force.
%2365904: HUMAN RIGHTS WATCH. - Landmine Monitor Report 2000: Toward a Mine-Free World.
%2365909: HUMAN RIGHTS WATCH. - Landmine Monitor Report 2001: Toward a Mine-Free World.
%2357646: HUMAN RIGHTS WATCH. - Slaughter among neighbors : the political origins of communal violence.
%23255382: HUMAN RIGHTS WATCH. - World report 2010 : events of 2009.
%23230743: MIDDLE EAST WATCH. - Human Rights in Iraq.
%23229262: HUMAN RIGHTS WATCH. - Rwanda: Shattered Lives-- Sexual Violence During the Rwandan Genocide.
%23224247: HUMAN RIGHTS WATCH. - Justice in the Balance: Recommendations for an Independent and Effective International Criminal Court..
%23102653: WATERBOLK, H.T. - Tussen Rhee en Rolde: verslag van een archeologische zoektocht.
%23146993: WATERBURY, JOHN - Egypt: burdens for the past, options for the future.
%23270030: WATERFIELD, ROBIN. - Taken at the flood : the Roman Conquest of Greece.
%23284654: WATERMAN, T.T, - North American American dwellings.
%23275223: WATERS, DEBORAH DEPENDAHL. - The jewelry and metalwork of Marie Zimmermann.
%2343185: WATERS, EVERETT - Caregiving, Cultural, and Cognitive Perspectives on Secure-Base Behavior and Working Models: New Growing Points on Attachment Theory and Research ... Society for Research in Child Development).
%23150459: WATERS, KRISTIN (ED.) - Women and Men political theorists : enlighted conversations.
%23204149: WATERS, KRISTIN. - Women and men political theorists : enlightened conversations.
%23253985: WATERS, DONALD. - Operations Management : Producing Goods and Services
%23277883: WATERS, CHRISTOPHER P.M. - Counsel in the Caucasus : professionalization and law in Georgia.
%23198035: WATERSON, MICHAEL. - Economic theory of the industry.
%23124880: MINISTERIE VAN WATERSTAAT. - Verslag der Commissie inzake het bestudeeren van de uitgifte der Zuiderzeegronden.
%23171897: WATKIN, THOMAS G. (ED.) - Legal record and historical reality : proceedings of the Eighth British Legal History Conference Cardiff 1987.
%23285508: WATKIN, DAVID. - A history of western architecture. Third edition.
%23190491: WATKIN, JULIA. - Kierkegaard.
%23130494: WATKINS, E. SIEGEL - On the Pill : a Social History of Oral Contraceptives, 1950-1970
%23201261: WATSON, J. WREFORD AND SISSONS, J.B. (EDS.). - The British Isles: A Systematic Geography.
%23279951: WATSON, GEORGE. - The British constitution and Europe.
%23175672: WATSON, STEVEN. - Prepare for saints : Gertrude Stein, Virgil Thomson, and the mainstreaming of American modernism.
%2364411: WATSON, GEORGE RONALD. - The Roman soldier.
%23152464: WATSON, ALAN. - Joseph Story and the comity of errors : a case study in the conflict of laws.
%23149722: WATSON, R.S. & EBREY, P. BUCKLEY - Marriage and Inequality in Chinese Society.
%23241703: WATSON, GEORGE RONALD. - The Roman soldier.
%2356521: WATSON, ALBERT. - UFO : (unified fashion objectives).
%23156521: WATSON, STEPHEN H. - Extensions. Essays on interpretations, rationality and closure of modernism.
%23253116: WATSON, JOHN B. - Behaviorism.
%23285312: WATSON, WILLIAM. - The Great Japan Exhibition : art of the Edo period, 1600-1868.
%2392025: WATSON, R.A. & DOWNING, R.G. - The politics of the bench and the bar. Judicial selection under the Missouri Nonpartisan Court Plan.
%2379423: WATSON, ALAN. - The law of property in the later Roman Republic.
%2379422: WATSON, ALAN. - The law of persons in the later Roman Republic.
%2379419: WATSON, ALAN. - Contract of mandate in Roman law.
%23279546: WATSON, PHILIPPA. - EU social and employment law.
%23115175: WATSON, JAY. - Forensic fictions : the lawyer figure in Faulkner.
%23147042: WATSON, STEPHEN H. - Tradition(s) : refiguring community and virtue in classical German thought.
%23163800: WATSON, ALAN. - Studies in Roman private law.
%23280893: WATSON, PETER. - Convergence: The Idea at the Heart of Science.
%23263367: WATSON, MARK W. (ED.) - Business Cycles, Indicators, and Forecasting (National Bureau of Economic Research Studies in Income and Wealth).
%23218392: WATSON, KATHERINE. - Poisoned lives : English poisoners and their victims.
%23187526: WATSON, RICHARD A. - Cogito, ergo sum : the life of René Descartes.
%23185575: WATSON, TONY J. - Sociology, work and industry.
%23111526: WATT, JEFFREY R. - The making of modern marriage : matrimonial control and the rise of sentiment in Neuchâtel, 1550-1800.
%23261766: [GRASSELLI, MARGARET MORGAN ... ET AL.], WATTEAU, JEAN ANTOINE. - Watteau, 1684-1721 : National Gallery of Art, Washington, 17 juin - 23 septembre 1984, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 23 octobre 1984 - 28 janvier 1985, Château de Charlottenbourg, Berlin, 22 février - 26 mai 1985.
%2341411: WATTEL, P.J. - De fiscale behandeling van het wederrechtelijke.
%23111831: WATTENBERG, MARTIN P. - The decline of American political parties , 1952-1980.
%23100316: WATTENBERG, MARTIN P. - The decline of American political parties , 1952-1994.
%23263506: WATTENBERG, FRANK - Personal Mathematics and Computing: Tools for the Liberal Arts (New Liberal Arts).
%23128951: WATTERICH, JOHANN MATTHIAS. - Pontificum Romanorum vitae, qui fuerint inde ab exeunte saeculo ix usque ad finem saeculi xiii, ab aequelibus conscriptae, quas ex archivi pontificii, Bibliothecae Vaticanae aliarumque codicibus, adiectis suis cuique ex annalibus et documentis graviorbus editae.
%23144139: WATTERS, R. F. - Poverty and peasantry in Peru & Southern Andes, 1963-90.
%23279547: WATZLAWICK, PAUL. - How real is real? : confusion-disinformation-communication.
%23285478: WAUGH, ALEXANDER. - The house of Wittgenstein : a family at war.
%23217863: WAUGH, EARLE. - The Muslim Community in North America.
%2341831: WAUTISCHER, HELMUT - Ontology of Consciousness: Percipient Action (Bradford Book).
%23239056: WAUTISCHER, HELMUT (ED.) - Ontology of consciousness : percipient action.
%2351708: WAUWERMANS. - Histoire de l´école cartographique belge et anversoise du XVIe siècle. Tome premier; Tome second : La Cartographie Belge; La décadence.
%23265723: WAUWERMANS. - Histoire de l´école cartographique belge et anversoise du XVIe siècle. Tome second : La Cartographie Belge; La décadence.
%23171903: WAWN, ANDREW (ED.) - Northern Antiquity : the post-medieval reception of Edda and Saga.
%2373420: WAX, STEVEN T. - Kafka Comes to America: Fighting for Justice in the War on Terror - A Public Defender's Inside Account.
%23105701: VAN WAYENBURG, G.A.M. - De beteekenis van reflectorische bewegingen voor de zintuiglijke waarneming in verband met de wetten van Weber en Fechner door...
%23279548: WEALE, ALBERT. - Democratic justice and the social contract.
%23233942: WEALE, ADRIAN - Army of Evil: A History of the SS.
%23110722: WEAR, ANDREW A.O. (EDS.). - Doctors and ethics: The earlier historical setting of professional ethics.
%2376358: WEARING, J.P. ... [ET AL.] (ED.) - G.B. Shaw : an annotated bibliography of writings about him. Volume 1: 1871-1830; Vol. 2: 1931-1956; Vol. 3: 1957-1978.
%23158020: WEATHERILL, STEPHEN & PAUL BEAUMONT - Ec law
%23150905: WEAVER, WARREN. - Wetenschap en verbeeldingskracht : een keuze uit het werk van Warren Weaver.
%23248067: WEAVER, KIMBERLY. - The violent universe : joyrides through the x-ray cosmos.
%23279549: WEBB, PHILIPPA. - International judicial integration and fragmentation.
%23169919: WEBB, BYRON HORTON. - Byproducts from milk.
%2329342: WEBB, A. DINSMORE (ED.) - Chemistry of Winemaking.
%23140918: WEBB, JOHN - A Roll of the Household Expenses of Richard de Swinfield, Bishop of Hereford, During Part of the Years 1289 and 1290.
%23110552: WEBB, BYRON HORTON. - Fundamentals of dairy chemistry.
%23155378: WEBB, THOMAS E. - The intellectualism of Locke. An essay.
%23249468: WEBB, JAMES L. A. - Tropical pioneers : human agency and ecological change in the highlands of Sri Lanka , 1800-1900.
%23210816: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Dertig jaren 1890-1920 : eene voortzetting van De geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen.
%23231126: WEBB, MICHAEL - Steven Ehrlich : A Dynamic Serenity----House Design.
%2340274: WEBB, BYRON HORTON. - Fundamentals of dairy chemistry. 2nd edition.
%2357503: WEBB, R.C. & WEBB, S.A. - Jean Genet and his Critics: An Annotated Bibliography 1943-1980.
%2349259: WEBB, STEPHEN H. - Dylan Redeemed : From Highway 61 to Saved.
%23148366: WEBEL, CHARLES. - Terror, terrorism, and the human condition.
%23278883: WEBER, EUGEN. - Frankrijk, Fin-de-Siècle.
%23282829: WEBER, ANETTE (ED.) - Ausserdem waren sie ja auch Menschen : Goethes Begegnung mit Juden und Judentum.
%23282797: WEBER, MAX. - Rechtssoziologie.
%2341500: WEBER, ALFRED. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
%23284469: WEBER, CARL W. - Sklaverei im Altertum : Leben im Schatten der Säulen. Hardcover. Dustjacket.
%23118110: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%23234131: WEBER, WOLFGANG. - Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen.
%23617: WEBER, ADOLPH DIETERICH. - Systematische Entwickelung der Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit und deren gerichtlichen Wirkung : mit einer vorläufigen Berichtigung der gewöhnlichen Theorie der Verbindlichkeit überhaupt.
%2332131: WEBER, ADOLF. - Depositenbanken und Spekulationsbanken : ein Vergleich deutschen und englischen Bankwesens.
%23102655: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
%23241384: WEBER, THOMAS - Hitler's First War: Adolf Hitler, the Men of the List Regiment, and the First World War.
%23148426: WEBER, ALFRED. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
%23253215: WEBER, W.M. - De meningen van filosofen : 9 dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel 1. Boek 1 : Het bestaan van de buitenwereld; Boek 2 : De ruimte.
%23155420: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%23278087: WEBER, MAX. - Die protestantische Ethik. Band I : ein Aufsatzsammlung; Band II : Kritike und Antikritiken.
%2393435: WEBER, MAX. - Methodologische Schriften. Studienausgabe.
%2379533: WEBER, MAX. - The theory of social and economic organization.
%2379427: WEBER, WOLFGANG. - Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen.
%2379424: WEBER, MAX. - Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung: eine Einführung.
%2379425: WEBER, WERNER. - Die politische Klausel in den Konkordaten. Staat und Bischofsamt.
%23131597: WEBER, WILHELM. - Princeps : Studien zur geschichte des Augustus.
%2376694: WEBER, TOM. - All the heroes are dead: the ecology of John Steinbeck's Cannery Row.
%2373860: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I.
%2315642: WEBER, B.N. & H. HEINEN. - Bertolt Brecht : political theory and literary practice.
%23285906: WEBER, NICHOLAS FOX. - The Bauhaus Group: Six Masters of Modernism.
%23173480: WEBER, ROLF. - Pflanzengewürze und Gewürzpflanzen aus aller Welt.
%23137411: WEBER, MAX. - Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach Südeuropäischen Quellen.
%23253217: WEBER, W.M. - De meningen van filosofen : 9 dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel 3-I. Boek I : Geloven en weten; Boek II. Het bestaan van God.
%23157424: WEBER, REINHOLD W. - Die Entstehungsgeschichte des Hitler-Stalin-Paktes 1939.
%235585: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%23254504: WEBER, MARCEL. - Philosophy of experimental biology.
%23277121: WEBER, ELIZABETH (ED.) - Living together : Jacques Derrida's communities of violence and peace.
%2347959: WEBER, LUC - Reinventing the research university.
%23271471: WEBER-SCHÄFER, PETER. - Einführing in die antike politische Theorie. 1. Teil : Die Frühzeit; 2. Teil : Von Platon bis Augustinus.
%23283965: WEBERBAUER, AUGUST. - El mundo vegetal de los Andes peruanos : estudio fitogeográfico.
%2363469: WEBSTER, DANIEL. - The Papers of Daniel Webster : Legal papers.
%234558: WEBSTER, M. & SOBIESZEK. B. - Sources of self-evaluation: a formal theory of significant others & social influence.
%23268572: WECH, PETRA. - Das Bankgeheimnis : Struktur, Inhalt und Grenzen einer zivilrechtlichen Schutzpflicht.
%23158878: WECHSLER, DAVID. - The measurement of adult intelligence. Third edition [1944].
%23211841: WEDDIGEN, WALTER. - Wirtschaftsethik : System humanitärer Wirtschaftsmoral.
%23174190: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civile zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
%2339639: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civile zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
%2379306: WEDEL, WALDO R. - Prehistoric man on the great plains.
%23132447: WEDZINGA, W. - Openlijke Geweldpleging.
%2356115: WEDZINGA, W. - Openlijke Geweldpleging.
%23195029: WEEBERS, A.J.M. - Controle op internationale kartels : over de volkenrechtelijke grenzen van nationale en internationale kartelcontrole.
%2392904: WEEBERS, A.J.M. - Controle op internationale kartels. Over de volkenrechtelijke grenzen van nationale en internationale kartelcontrole.
%23210911: WEEDE, RUDOLF EVERARD WILLEM. - Eenige opmerkingen over de vereenigde-zittingen van de beide kamers der Staten-Generaal.
%23281279: WEEDE, WOUTER EVERARD VAN. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.
%23283715: WEEGEE [PSEUD. OF ARTHUR FELLIG]. - Weegee's New York : 335 Photographien 1935-1960.
%23185657: WEEGEN, ANTOON J. H. VAN. - Preek en dictaat bij Sint Augustinus : Syntactisch-stilistische studie over de Tractatus in Ioannis Evangelium.
%235913: WEEKHOUT, INGRID. - Boekencensuur in de noordelijke Nederlanden : de vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
%23135121: WEEKLAD VOOR PRIVAATRECHT, NOTARIS-AMBT, EN REGISTRATIE (WPNR). - Registers 1936-1945 en staat der protocollen die in dat tijdvak zijn overgegaan.
%23270167: KNICKERBOCKER WEEKLY. - Knickerbocker Weekly : the Netherlands Magazine. Volume 5, Part 1. [Issues 1 (26-2-1945) - 26 (20-8-1945)].
%2323119: WEEKS, KENT. - Mastabas of Cemetery G 6000. Including G 6010 (Neferbauptah); G 6020 (Iymery); G 6030 (Ity); G 6040 (Shepseskafamkh).
%23276707: WEEKS, KENT R. - The Treasures of the Valley of the Kings : tombs and temples of the Theban West Bank in Luxor.
%23204095: WEEL, BASTIAAN JOHAN TER. - The computerization of the labour market.
%2395972: WEEL, A.H. VAN DER. - Paul-Louis de Mondrian, 1734-1795. Un chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle d'après des documents inédits. Diss.
%23113728: A.H. VAN DER WEEL & BART WESTERWEEL (EDS.)., LEERSSEN, JOEP - Forging in the Smithy : national identity and representation in Anglo-Irish literary history.
%23249312: WEELE, CORNELIA NEELTJU VAN DER. - Images of development : environmental causes in ontogeny.
%23185851: WEENEN, JOHANNES CORNELIS VAN. - Waste prevention: theory and practice.
%2341508: WEENER, J. - Bij de bron : korte overdenkingen.
%2355434: WEERAMANTRY, C.G. (ED.) - Human rights and scientific and technological development : studies on the affirmative use of science and technology for the furtherance of human rights.
%2372167: WEEREPAS, M.J.G.A.M. - Beginselen van de inkomstenbelasting en de praktijk van de wetgeving.
%23108362: WEERNEKERS, JAN. - De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht op invloeden vanuit de reformatie.
%2390781: WEERS, A. VAN. - Staat en persoon : de politieke filosofie van Emmanuel Mounier.
%23271474: WEERS, A.J.M. VAN - De publieke zaak.
%23266178: WEEVERINGH, J.J. - Handleiding tot de geschiedenis der staatsschulden ten dienste van allen, die belang hebben bij effecten en effectenhandel. Deel 2: Buitenlandsche staatsschuld.
%23102656: WEEVERS, TH. - Beeldspraak, klank en bouw van De nieuwe geboort
%2381052: WEEZEL, MAX VAN & LEONARD ORNSTEIN. - Frits Bolkestein: Portret van een liberale vrijbuiter.
%23191566: WEGE, JOACHIM. - Positives Recht und sozialer Wandel im demokratischen und sozialen Rechtsstaat.
%23131596: WEGELE, FRANZ XAVER VON. - Geschichte der Universität Würzburg. Im Auftrag des akademischen Senats verfasst.
%23190749: WEGELIN,MARGREET M. - Moeders en vaders, scheiden en delen : constructies van gelijkheid in de verdeling van het ouderschap na echtscheiding.
%23213250: WEGELIN, E.A. - Urban low-income housing and development: A case study in Peninsular Malaysia (Studies in Development and Planning).
%23284315: WEGENER, ALFRED. - The Origin of Continents and Oceans.
%2379463: WEGENER, CHARLES. - The discipline of taste and feeling.
%2321238: WEGENER, GER J. - Sport in the member states of the European Community.
%23283269: WEGGE, RITA. - De Franse Nederlanden in het archief van de Raad van Vlaanderen.
%23159106: WEGMAN, CORNELIS. - Psychoanalyse en cognitieve psychologie: een formalisering van Freuds vroegste theorie in het licht van de moderne cognitieve psychologie.
%23152417: WEGMANN, KONRAD ... [ET AL.] - Studien zum chinesischen Recht. Band 2: Theoretische Grundlagen zum Staatsrecht, Strafverfahrensrecht und zur Kriminologie in der VR China.
%2392268: WEGNER, JUDITH ROMNEY. - Chattel or person? The status of women in the Mishnah.
%23127322: WEGNER, G. (ED.) - White Dwarfs.
%23251075: WEGNER, PETER (EDITOR) - Research Directions in Concurrent Object-Oriented Programming.
%23283348: WEHL, DAVID. - The birth of Indonesia.
%23219234: WEHRLI, MAX. - Formen mittelalterlicher Erzählung : Aufsätze.
%23263741: WEI, YEHUA DENNIS - Regional Development in China: States, Globalization and Inequality.
%23240566: WEIBEL, PETER (ED.) - Rosalie Light-Art: the Universal Theater of Light.
%23131240: WEICHARD, JÜRGEN (ED.) - Alois Janak
%23281236: WEIDA, MARCUS VON. - Ein nutzliche Lere und underweysunge wye un, was der mensch bethen solle und Sond'lich ausslegunge des heylgen Vater unssers durch eynen Bruder Prediger Ordens tzu Leyptzk geprediget Unnd vordeutzscht.
%23235100: WEIDE, J.A. VAN DER. - Mobiliteit van goederen in het IPR : tussen situsregel en partijautonomie.
%2386491: WEIDELENER, JOHANNES. - Der richterliche Vertragsschutz am Modell des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots des GmbH-Geschäftsführers.
%23149563: WEIDENFELD, WERNER. - America and Europe : is the break inevitable ?.
%23148595: WEIDENFELD, WERNER (ED.) - From alliance to coalitions : the future of transatlantic relations.
%23162452: WEIDLICH, KARL. - Die Polizei als Grundlage und Organ der Strafrechtspflege in England, Schottland und Irland.
%23181102: WEIDLICH, THOM. - Appointment denied : The inquisition of Bertrand Russell.
%23284669: WEIDNER, EDWARD W. - Development administration in Asia.
%2398885: WEIER, WILFRIED. - Phänomene und Bilder des Menschseins. Grundlegung einer dimensionalen Anthropologie.
%23128306: WEIERS, MICHAEL (ED.) - Die Mongolen: Beiträge zu Ihrer Geschichte und Kultur.
%23283433: WEIGALL, ARTHUR. - Tutankhamen and other essays.
%23264391: WEIJDEN, GERA VAN DER. - Indonesische Reisrituale.
%23114598: WEIJEL, J.A. - Psychiatry in general practice.
%23194908: WEIJERMAN, J.W. JENNY. - Woningtoezicht.
%23185638: WEIJERMANS, LEOPOLD HENRI. - De genitivus inhaerentiae in het Latijn.
%23203753: WEIJERS, OLGA - Begrip of tegenspraak? : analyse van een middeleeuwse onderzoekmethode.
%23146497: WEIJERS, OLGA (ED.) - Les Questions de Craton et leurs commentaires.
%23267182: WEIJERS, RENÉ. - Dienen en deugen : kracht & kwetsbaarheid van topbestuurders.
%23189822: WEIJLAND, HERMINA JOHANNA WILHELMINA. - Distributive forces in economic development processes : an analysis of the changing structure of income inequality in developing countries.
%23100944: WEIJNEN, A. - Algemene en vergelijkende dialectologie = General and comparative dialectology : een verzameling studies van A. Weijnen : met inleiding, bibliografie en summaries in English bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
%23102658: WEIJNEN, A. - Naar aanleiding van de taalkaart van morgen.
%2358972: WEIJNEN, A.A. - Woordvorming in de Noordoostnederlandse dialecten : een verkenning.
%23230024: WEIJNEN, A.A. - Oude woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten.
%23139183: WEIJS, R.J. DE. - Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & transaction avoidance in insolvencies : naar een geobjectiveerde regeling van schuldeisersbenadeling.
%23173550: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen : de Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
%2328705: WEIL, GORDON LEE. - The European Convention on human rights. Background, development and prospects.
%23275188: WEIL, RACHEL JUDITH. - A plague of informers : conspiracy and political trust in William III's England.
%2316569: WEIL, PROSPER. - Le droit administratif.
%23119896: WEIL, HENRY. - Mélanges Henri Weil (1808-1909). Recueil de mémoires concernant l'histoire et la littérature Grecques dédié à Henri Weil à l'occasion de son 80e anniversaire.
%23169719: WEIL, ERIC - Hegel et l'état.: cinq conferences.
%23130367: WEIL, ERIC - Hegel and the State.
%23278689: WEILEDER, WOLFGANG. - Wolfgang Weileder : continuum.
%23281772: WEILER, HEINRICH. - Vietnam : eine völkerrechtliche Analyse der amerikanischen Krieges und seiner Vorgeschichte.
%2331687: WEILER, JOSEPH ... [ET AL.] - International Crimes of State: A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility (European University Institute - Series a).
%2375768: WEILER, A.G. (E.A.). - Structuralisme : voor en tegen.
%23250803: WEILER, PAUL C. - Medical malpractice on trial.
%23219157: WEILL, GEORGES. - Histoire du mouvement social en France, 1852-1924.
%2379429: WEILL, GEORGES. - Un précurseur du socialisme: Saint Simon et son oeuvre.
%2379428: WEILL, GEORGES. - L'école Saint-Simonnienne : son histoire, son influence jusqu'à nos jours.
%23272628: WEILL, SHARON. - The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law.
%23111023: WEIN, HERMANN. - Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts.
%23110188: WEIN, HERMANN. - Positives Antichristentums : Nietzsches Christusbild im Brennpunkt nachchristlicher Anthropologie.
%23111179: WEIN, HERMANN. - Philosophie als Erfahrungswissenschaft. Aufsätze zur philosophie Anthropologie und Sprachphilosophie.
%23111015: WEIN, HERMANN. - Realdialektik : von hegelscher Dialektik zu dialektischer Anthropologie.
%23284351: WEINACKER, BETTINA. - The role of anger experience and anger expression in the explanation of suicidal behaviour.
%23283810: WEINBERG, PAUL. - In search of the San.
%23198017: WEINBERG, GERHARD L. - Visions of victory : the hopes of eight World War II leaders.
%23166210: WEINBERG, SAUL S. - The Southeast Building, the Twin Basilicas, the Mosaic House.
%23274432: WEINBERGER, SHMUEL - The topological classification of stratified spaces
%23129922: WEINER, JAMES F. - The Lost Drum. The Myth of Sexuality in Papua New Guinea and Beyond.
%23231473: WEINER, SUSAN (ED.) - The French Fifties.
%2345462: WEINER, JAMES F. - Mountain Papuans. Historical and comperative perspectives from New Guinea Fringe Highland Societies.
%23153124: WEINER, JONATHAN - Time, love, memory: a great biologist and his quest for the origins of behaviour.
%2337626: WEINER, IRVING B. & ALLEN K. HESS (EDS.) - Handbook of forensic psychology.
%23273938: WEINER, MYRON F. - Practical Psychotherapy
%23120700: WEINGARTNER, PAUL & GEORG J.W. DORN (EDS.) - Studies on Mario Bunge's Treatise.
%2375455: WEINHAUSEN, HANS. - Die Sicherungsübereignung.
%23220914: WEINHOLD, ULRIKE. - Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750.
%23239631: WEINMAN, MICHAEL. - Pleasure in Aristotle's ethics.
%23250814: WEINREB, LLOYD L. - Oedipus at Fenway Park : what rights are and why there are any.
%23250363: WEINREB, LLOYD L. - Natural law and justice.
%23163275: WEINREICH, OTTO - Ausgewaehlte Schriften. Band 1: 1907-1921. (Philologische Schriften).
%23163295: WEINREICH, OTTO - Ausgewaehlte Schriften. Band 3: 1937 1970. (Philologische Schriften).
%23163270: WEINREICH, OTTO - Ausgewaehlte Schriften. Band 2: 1922-1937. (Philologische Schriften).
%23267849: WEINRICH, HARALD. - Lethe : Kunst und Kritik des Vergessens.
%23286167: WEINSHEIMER, JOEL C. - Gadamer's Hermeneutics : a reading of 'Truth and Method'.
%23285491: WEINSTEIN, JACK RUSSELL. - Adam Smith's pluralism : rationality, education, and the moral sentiments.
%23282660: WEINSTEIN, DONALD. - The Captain's Concubine : Love, Honor, and Violence in Renaissance Tuscany.
%2398620: WEINSTEIN, B. - Die philosophischen Grundlagen der Wissenschaften.
%2331410: WEINSTEIN, DAVID. - Utilitarianism and the New Liberalism.
%23209060: WEINSTEIN, MIRIAM. - De gouden sleutel : een biografie van de Jiddische taal.
%2330891: WEINSTEIN, F. - History and theory after the fall. An essay on interpretation.
%23227176: WEINSTEIN, CINDY (ED.) - The Cambridge companion to Harriet Beecher Stowe.
%23114341: WEINTRAUB, WIKTOR. - Literature as Prophecy.
%2376617: WEINTRAUB, STANLEY (ED.) - The playwright and the pirate. Bernard Shaw and Frank Harris; a correspondence.
%2358844: WEIR, E. - Criminology. A scientific study of the modern crime problem.
%23232920: WEIR, J.A. & D.G.T. WILLIAMS - Compensation for personal injuries and death : recent proposals for reform / The accountability of the police : two studies.
%23284687: WEIR, JUSTIN. - Leo Tolstoy and the alibi of narrative.
%23257636: WEIRAUCH, ANNA ELISABET. - Ein Herr in den besten Jahren.
%23225893: WEISBROD, ADOLF. - Die Freiburger Sapienz und ihr Stifter Johannes Kerer von Wertheim.
%23225895: WEISBROD, ADOLF. - Die Freiburger Sapienz und ihr Stifter Johannes Kerer von Wertheim.
%23134101: WEISE, BERND. - Hubertus Giebe : Malerei 1974-1997.
%231917: WEISER, HARRY H. - Practical Food Microbiology and Technology.
%2319994: WEISGLAS, M. - Benelux : van nabuurstaten tot uniepartners.
%23252811: WEISHAUPT, ARND. - Die lex Voconia.
%23233043: WEISHAUPT, J. TIMO - From the Manpower Revolution to the Activation Paradigm: Explaining Institutional Continuity and Change in an Integrating Europe.
%23260250: WEISLER, STEVEN E. & SLAVKO MILEKIC. - Theory of language.
%23154667: WEISMANN, A.W. (SPRINGER, A.) - Geschiedenis Der Beeldende Kunst door Anton Springer. Voor Nederland Bewerkt door A.W. Weissman. De Renaissance in het Noorden en de kunst van de 17e en 18e eeuw. Met 426 afbeeldingen in den tekst.
%23154665: WEISMANN, A.W. (SPRINGER, A.) - Geschiedenis Der Beeldende Kunst door Anton Springer. Voor Nederland Bewerkt door A.W. Weissman. De Renaissance in Italië. Met 327 afbeeldingen in den tekst en 1 gekleurde plaat.
%23154660: WEISMANN, A.W. (SPRINGER, A.) - Geschiedenis Der Beeldende Kunst door Anton Springer. Voor Nederland Bewerkt door A.W. Weissman. De Oudheid. Met 339 afbeeldingen in den tekst en 4 gekleurde platen.
%23283750: WEISS, JEFFREY. - Mark Rothko.
%23247396: WEISS, BERNHARD. - Michael Dummett.
%23129183: WEISS, ALBRECHT. - Die rechtliche Stellung des deutschen Fremdenlegionärs.
%23147219: WEISS, JACOB. - Werth und Bedeutung der Reformbestrebungen in der Classification der Psychosen.
%23169959: WEISS, PAUL. - Emphatics.
%23110712: WEISS, PAUL. - Toward a perfected state.
%23236789: WEISS, ANITA M. - Islamic Reassertion in Pakistan: The Application of Islamic Laws in a Modern State.
%23109900: WEISS, THEODORE J. - Food oils and their uses.
%23240351: WEISS, THOMAS G. & LARRY MINEAR (EDS.) - Humanitarianism across borders : sustaining civilians in times of war.
%2319728: WEISS, PAUL. - The philosophy of Paul Weiss.
%23165948: WEISS, PAUL. - Creative ventures.
%23284630: WEISS, O.P., ALBERT MARIA, - Apologie des Christentums. Band I : Der ganze Mensch : Handbuch der Ethik; Band 2: Humanität und Humanismus : Philosophie und Kulturgeschichte des Bösen; Band 3: Natur und Übernatur : Geist und Leben des Christentums; Band 4: Soziale Frage und soziale Ordnung oder Handbuch der Gesellschaftslehre; Band 5: Die Philosophie der Volkommenheit : die Lehre von der höchsten sittlichen Aufgabe des Menschen.
%23235358: WEISS, MARGARET., LILY TROKENBERG HECHTMAN & GABRIELLE WEISS. - ADHD in adulthood : a guide to current theory, diagnosis, and treatment.
%2390399: WEISS, DAVID W. - The wings of the dove: Jewish values, science and Halachah.
%2379432: WEISS, EGON. - Studien zu den römischen Rechtsquellen.
%2379430: WEISS, EGON. - Griechisches Privatrecht auf rechtsvergleichender Grundlage. 1. Band: Allgemeine Lehren.
%23131792: WEISS, F. & WOOLDRIDGE, F. - Free Movement of Persons within the European Community.
%23279007: WEISS, KLAUS-DIETER. - Workmanship : working philosophy and design practice 2000-2010.
%2357864: WEISS, F. & WOOLDRIDGE, F. - Free Movement of Persons within the European Community. 2nd edition.
%23241661: WEISS, ROBERT STUART. - The experience of retirement.
%23241506: WEISS, LINDA. - The myth of the powerless state.
%23191889: WEISS, LEONARD W. (ED.) - Concentration and price.
%23270632: WEISS, OLAF. - Der angemessene Handlungsrahmen der Zielverwaltung in der Úbernahmesituation : eine rechtsvergleichende Analyse vor dem Hintergrund ökonomischer Überlegungen zur Corporate Governance.
%23273705: WEISS, HOLGER - Social Welfare in Muslim Societies in Africa
%23243442: WEISS, THOMAS G. - Collective Security in a Changing World (A World Peace Foundation Study).
%23193790: WEISS, MANFRED. - Die Theorie der richterlichen Entscheidung stätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika.
%23285236: WEISS, AKIVA. - Allocation & integration : institutional solutions to the European Union's refugee crisis.
%2388416: WEISSBACH, LEE SHAI. - Child labor reform in nineteenth-century France : assuring the future harvest.
%23267755: WEISSE, CHRISTIAN ERNST. - Von den Vortheilen der teutschen Reichsverbindung : nebst einem kleinen Beytrage zum Staatsrecht des Mittelalters, nach Anleitung der schwäbischen Dichter.
%23220907: WEISSER, ELISABETH. - Georg Lukacs' Heidelberger Kunstphilosophie.
%2312876: WEISSER, MICHAEL R. - Crime and punishment in early modern Europe.
%23159057: WEISSER, KARL-FRIEDRICH. - Der Gewinn der Aktiengesellschaft im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Aktionären : eine handelsrechtliche Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung der verdeckten Gewinnausschüttung.
%23246599: WEISSMAN, FABRICE (ED). - In the shadow of 'just wars' : violence, politics, and humanitarian action.
%23110670: WEISSMAN, DAVID. - Intuition and ideality.
%23176459: WEISSMAN, STEPHEN R. - A culture of deference : Congress's failure of leadership in foreign policy.
%2341906: WEISSMAN, DAVID. - The Cage: Must, Should, And Ought from Is.
%23222352: WEISSMANN, GERALD. - Galileo's gout : science in an age of endarkenment.
%23249320: WEISSMANN, GERALD. - Galileo's gout : science in an age of endarkenment.
%23192144: WEISSMANN, GERALD. - Darwin's Audubon : science and the liberal imagination : new and selected essays.
%23262951: WEISSMARK, MONA SUE & DANIEL A. GIACOMO - Doing psychotherapy effectively.
%23281946: WEISWEILER, MAX E.A. - Halsband der Taube : über die Liebe und die Liebenden.
%23160088: WEISWEILER, WILHELM - Geschichte des rheinpreussischen Notariates. 2 Volumes. Band 1.: Die franzoesische Zeit; Band 2.: Die preussische Zeit.
%23283778: WEISZ, JOSEF. - Blumen der Alpen : Kolorierte Holzschnitte.
%2325829: WEISZ, GEORGE - Divide and Conquer: A Comparative History of Medical Specialization
%23215234: WEITLING, WILHELM. - Klassifikation des Universums.
%23215250: WEITLING, WILHELM. - Gerechtigkeit : ein Studium in 500 Tagen : Bilder der Wirklichkeit und Betrachtingen des Gefangenen.
%23215227: WEITLING, WILHELM. - Theorie des Weltsystems.
%23282796: WEITZ, MORITZ. - Theories of concepts : a history of the major philosophical tradition.
%23263216: WEITZMAN, MARTIN L. - The share economy : conquering stagflation
%2317640: WEIWEI, AI. - Becoming : images of Beijing's air teminal 3
%2317096: WEIWEI, AI. - Ai Weiwei : Interlacing.
%23284511: WEIWEI, AI. - Ai Weiwei : art / architecture.
%23174643: WEIZÄCKER, RICHARD VON. - Vier tijdperken : herinneringen.
%2341193: WEIZSÄCKER, C.C. V. - Barriers to Entry. A theoretical treatment.
%23121002: WEKKING, JOOP. - Untersuchungen zur Rezeption der nationalsozialistischen Weltanschauung in den konfessionellen Periodika der Niederlande 1933-1940. Ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie.
%2313481: WEL, D. VAN DER. - Administratiefrechtelijke nulliteiten.
%23282644: WELCH, EVELYN S. - Shopping in the Renaissance: Consumer Cultures in Italy, 1400-1600.
%23137715: WELCH, JR. RICHARD E. - George Frisbie Hoar and the Half-Breed Republicans.
%23143326: WELCH, BARBARA M. - Survival by Association. Supply Management Landscapes of the Eastern Caribbean.
%2374092: WELCH, EVELYN S. - Shopping in the Renaissance: Consumer Cultures in Italy, 1400-1600.
%23224998: WELCH, LARRY D. (FOREWORD) - The Coming Crisis: Nuclear Proliferation, U.S. Interests, and World Order.
%23247125: WELCKER, JOHANNES. - Die Organisation des Geld- und Bankwesens.
%2379433: WELCKER, KARL THEODOR. - Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe philosophisch und nach den Gesetzen der merkwürdigsten Völker rechtshistorisch entwickelt.
%23277564: WELCKER, KARL THEODOR. - Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe : philosophisch und nach den Gesetzen der merkwürdigsten Völker rechtshistorisch entwickelt.
%23140580: WELD, WILLIAM ERNEST - India's Demand for Transportation.
%23263512: WELD, DANIEL S - Theories of Comparative Analysis.
%2325432: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Schets eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1946. 4e Bijgew. uitgave door C.W. de Vries, W.H. Vermeulen & L.G. Kortenhorst. 5 Dln.
%23173017: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Beschouwingen over het verband tusschen het Burgerlijk Regt en de staathuishoudkunde : academisch proefschrift.
%236631: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Schets eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1946. 4e Bijgew. uitgave door C.W. de Vries, W.H. Vermeulen & L.G. Kortenhorst. 5 Dln.
%2330483: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland, 1849 tot 1891.
%23164664: WELDON, ARTHUR. - Gibson's Guide to Stephen's commentaries on the Laws of England.
%2342020: WELIE, F.A.M. VAN. - Canoniek huwelijksrecht.
%23104985: WELKER, KLAUS EBERHARD. - Die Grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.
%23280771: WELLARD, KATE (ED.). - Non-governmental Organisations and the State in Africa : Rethinking Roles in Sustainable Agricultural Development.
%23274829: WELLEK, RENÉ. - Concepts of criticism.
%2335719: WELLENREUTHER, H., SCHNURMANN, C. (HRSG.). - Die Amerikanische Verfassung und Deutsch-Amerikanisches Verfassungsdenken : ein Rückblick über 200 Jahre.
%23234283: WELLENREUTHER, HERMANN & NORBERT FINZSCH (EDS.) - Visions of the future in Germany and America.
%23221488: WELLENS, JACOBUS THOMAS JOSEPHUS. - [Jacobi Thomae Josephi Wellens]. Exhortationes familiares de vocatione sacrorum ministrorum et variis eorum officiis, dictae ad alumnos Collegii Pulcheriani (vulgò) Hollandici, & in gratiam eorumdem editae.
%23211626: WELLENS, KAREL C. (ED.) - Résolutions et déclarations du Conseil de sécurité (1946-1992) : recueil thématique [ Resolutions ]
%23255354: WELLENS, KAREL C. (ED.) - Resolutions and Statements of the United Nations Security Council (1946-1989): a thematic guide.
%23255356: WELLENS, KAREL. - Economic conflicts and disputes before the world court (1922-1995) : a functional analysis.
%23221499: WELLENS, JACOBUS THOMAS JOSEPHUS. - [Jacobi Thomae Josephi Wellens]. Exhortationes familiares de vocatione sacrorum ministrorum et variis eorum officiis, dictae ad alumnos Collegii Pulcheriani (vulgò) Hollandici, & in gratiam eorumdem editae.
%23277347: WELLENS, K.C. (ED.). - Peace and security: justice and development : report of the Congress held at Nijmegen November 1985 on the occasion of 40 years United Nations.
%23240544: WELLER, MARC & KATHERINE NOBBS (EDS.) - Asymmetric autonomy and the settlement of ethnic conflicts.
%23236747: WELLER, MARC - Iraq and the Use of Force in International Law.
%23271088: WELLER, HEINZ. - Die Bedeutung der Prajudizien im Verstandnis der deutschen Rechtswissenschaft: E. rechtshistor. Beitr. zur Entstehung u. Funktion d. ... zur Rechtstheorie ; 77) (German Edition)
%23271121: WELLER, HEINZ. - Die Bedeutung der Präjudizien im Verständnis der deutschen Rechtswissenschaft : ein rechtshistorischer Beitrag zur Entstehung und Funktion der Präjudizientheorie.
%23234297: WELLER, HEINZ. - Die Bedeutung der Präjudizien im Verständnis der deutschen Rechtswissenschaft : ein rechtshistorischer Beitrag zur Entstehung und Funktion der Präjudizientheorie.
%23279550: WELLINGS, NIGEL. - Nothing To Lose: Psychotherapy, Buddhism and Living Life.
%23279551: WELLMAN, CHRISTOPHER HEATH. - Liberal rights and responsibilities : essays on citizenship and sovereignty.
%233846: WELLMAN, CHRISTOPHER HEATH - Liberal rights and responsibilities : essays on citizenship and sovereignty.
%23173468: WELLMAN, FREDERICK L. - Coffee : botany, cultivation and utilisation.
%23283692: WELLS, PATRICIA. - The French kitchen cookbook : recipes and lessons from Paris and Provence.
%23281482: WELLS, WYATT. - Antitrust & the Formation of the Postwar World.
%23280324: WELLS, CHARLOTTE CATHERINE. - Law and citizenship in early modern France.
%23270370: WELLS-GRECO, MICHAEL. - The status of children arising from inter-country surrogacy arrangements : the past, the present, the future.
%23838: WELS, CORNELIS BOUDEWIJN. - Aloofness & neutrality : studies on Dutch foreign relations and policy-making institutions.
%23280026: WELS, C.B. (ED.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland; 1848-1919. Eerste periode, 1848-1870. Deel 1 : 1848.
%23190444: WELSBY, D.A. & C.M. DANIELS. - Soba : archaeological research at a medieval capital on the Blue Nile.
%23243885: WELSH, FRANK. - The battle for Christendom : the Council of Constance, 1415, and the struggle to unite against Islam.
%2391442: WELSH, ALEXANDER. - Freud's wishful dream book.
%23278394: WELSH-OVCHAROV, BOGAMILA, - Vincent Van Gogh : the lost Arles sketchbook.
%23273822: WELSINK, DICK & WILLY TIBERGIEN. - Aarts' letterkundige almanak voor het Betje Wolff-jaar 1988 en het Aagje Deken-jaar 1991.
%23100285: WELTMAN, JOHN J. - World politics and the evolution of war.
%2337038: WELY, PAUL AGATHO VAN - Arbeid , gezondheid en welzijn in de toekomst : toekomstscenario's arbeid en gezondheid 1990-2010.
%23279072: WEMHEUER, FELIX. - Famine Politics in Maoist China and the Soviet Union.
%23128555: WEMPE, J.F.D.B. - Market and Morality; Business Ethics and Dirty and Many Hands Dilemma.
%23160460: WENDE, MARIJK VAN DER & MAARTEN VAN DE VEN (EDS.) - The use of ICT in higher education : a mirror of Europe.
%23188838: WENDEL, HERMANN - De Marseillaise : biografie van een volkslied.
%23274128: WENDKOS, MARTIN H. - Sudden Death and Psychiatric Illness
%23159469: WENDT, IDA. - The tension between rules regulating the (liberal) professions and EC competition law : reason and passion in discussing professional regulation in EC competition law?
%23254986: WENDT, CARL-FRIEDRICH. - Deutung und Wirklichkeit.
%23117991: WENDT, DIRK & CHARLES VLEK (EDS.) - Utility, probability and human decision making.
%23124468: WENGEL, JAN TER. - Allocation of Industry in the Andean Common Market.
%2379435: WENGER, LEOPOLD. - Die Stellvertretung im Rechte der Papyri.
%2379437: WENKEBACH, HEINZ. - Bestrebungen zur Enthaltung der Einheit des Heiligen Römischen Reiches in den Reichsschlüssen von 1661 bis 1806.
%23101003: WENNER, MANFRED W. - Modern Yemen: 1918-1966.
%23281899: WENTZCKE, PAUL. - Kritische Bibliographie der Flugschriften zur Deutschen Verfassungsfrage 1848-1851.
%23136645: WENZEL, STEFI. - Jüdische Bürger und kommunale Selbstverwalting in Preussischen Städten.
%23131595: WENZEL, ALFRED. - Die Weltanschauung Spinozas. 1. (einziger) Band: Spinozas Lehre von Gott, von der menschlichen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge.
%23120434: WEPPEN, WOLFGANG VON DER. - Die existentielle Situation und die Rede. Untersuchungen zu Logik und Sprache in der existentiellen Hermeneutik von Hans Lipps.
%2334450: WERD, MARC DE. - De benoeming van rechters : constitutionele aspecten van de toegang tot het rechtersambt in Nederland en in de Amerikaanse deelstaat New York.
%2358681: WERD, MARC DE. - De benoeming van rechters : constitutionele aspecten van de toegang tot het rechtersambt in Nederland en in de Amerikaanse deelstaat New York.
%2379439: WERDER, HANS. - Die Grundgedanken der Lehre vom Rechtsgeschäft im Strafprozess.
%2319402: WERDMÖLDER, HANS. - Marokkaanse lieverdjes : crimineel en hinderlijk gedrag onder Marokkaanse jongeren.
%23253199: WERDMÖLDER, HANS & LENNART VRIENS. - Peace matters : reflections on the culture of peace and tolerance.
%23221088: WERDMÖLDER, HANS. - Een generatie op drift : de geschiedenis van een Marokkaanse randgroep.
%23208444: RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP. - Radio Nederland Wereldomroep. Jaarverslag 1959.
%23281421: WEREN, WIM - Belichting van het Bijbelboek : Matteüs.
%23124399: WERF, H.G. VAN DER. - Procederen of schikken : aspecten van het geldend maken van civiele rechten en bevoegdheden naar huidig en toekomstig recht.
%23229915: WERFF, W.J. VAN DER. - Catalogus der bibliotheek van het Departement van Marine, bijgewerkt tot ultimo December 1911.
%23136863: WERFF, Y.P.W. VAN DER - Een Kabinet van Westbrabantse Gezichten bevattende de Baronie en het Markiezaat met Inbegrip van de voormalig Hollandse Plaatsen.
%2361963: WERFF, C. VAN DER. - Speciale preventie. Een penologisch onderzoek.
%23261968: WERGENS, ANNA. - Crime victims in the European Union.
%23168501: WERINGH, KOOS VAN. - De Houten Pomp : A.R. caricaturistisch weekblad, 1922-1930.
%2314115: WERINGH, JAC. VAN. - De afstand tot de horizon. Verwachtingen en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie.
%2310584: WERK, M.B. VAN DER. - Over huidig en toekomstig kinderrecht.
%23226329: WERKMAN, GERHARD. - Kent gij het land der zee ontrukt : eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied.
%23277450: WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS. - Hendrik Nicolaas Werkman : brieven rond de Blauwe Schuit 1940-1945.
%23258323: WERKMAN, HENDRIK N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
%23100687: WERKMAN, HANS. - De Mérode en de jongens. Biografische fragmenten.
%23120440: WERKMEISTER, W.H. - Martin Heidegger on the way.
%2358645: WERLAUFF, ERIK. - Common European procedural law : European law requirements imposed on national administration of justice.
%23120441: WERLE, JOSEF M. - Franz Brentano und die Zukunft der Philosophie. Studien zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftssystematik im 19. Jahrhundert.
%2381746: WERLE, GERHARD. - Principles of international criminal law.
%23225776: WERLE, GERHARD. - Principles of international criminal law.
%23114589: WERMAN, ROBERT. - Notes from a sealed room : an Israeli view of the Gulf war.
%2379441: WERMINGHOFF, ALBERT. - Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im Mittelalter.
%23129603: WERMKE, ERNST - Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreussen bis 1929.
%23129605: WERMKE, ERNST - Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreussen für die Jahre 1930-1938.
%23146382: WERNER, KARL. - Der Averroismus in der christlich-peripatetischen Psychologie des späteren Mittelalters. Die nominalisierende Psychologie der Scholastik des späteren Mittelalters. Die augustinische Psychologie i.i. mittelalterlich-scholastischen Einkleidung und Gestaltung. 3 Hefte in 1.
%23149032: WERNER, KAREL (ED.) - Symbols in Art and Religion. The Indian and the comparative perspectives.
%2385273: WERNER, FRANK R. - Covering + exposing : the architecture of Coop Himmelb (l) au.
%2379960: WERNER, KARL. - Die Psychologie des Wilhelm von Auvergne. Der Entwicklungsgang der mittelalterlichen Psychologie von Alcuin bis Albertus Magnus. Die Psychologie und allgemeine Naturlehre der Roger Baco.
%236565: WERNER, KLEMENS. - Ansprüche ehemalige Mitglieder gegen Produktionsgenossenschaften des Handwerks-, Einkaufs- und Liefergenossenschaften und ihre Rechtsnachfolger wegen Fehlern bei der Gründung und Umwandlung.
%23129606: WERNER, RUTH. - Die Wiener Wochenschrift Das Neue Reich(1918-1925). Ein Beitrag zur Geschichte des politischen Katholizismus.
%2357962: WERNER, HANS. - Geschichte des Taubstummenproblems bis ins 17. Jahrhundert.
%239810: WERNERS, S.E. - The presiding officers in the United Nations.
%2329240: WERNICKE, CARL. - Grundriss der Psychiatrie in klinische Vorlesungen.
%23208019: WERSCH, HUBERT W.M. VAN. - Bombay Textile Strike, 1982-83.
%2315937: WERSCH, P. VAN. - Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen.
%23246697: WERSHLER-HENRY, DARREN S. (DARREN SEAN), 1966-. - The iron whim : a fragmented history of typewriting.
%23282484: WERT, GUIDO DE. - Met het oog op de toekomst : voortplantingstechnologie, erfelijkheidsonderzoek en ethiek.
%2325481: WERT, G.M.W.R. DE & I.D. DE BEAUFORT (RED.) - Op de drempel van het leven : ethische problemen rond bevruchting, abortus en geboorte.
%2328576: ZENTRALSTELLE ZUR FÖRDERING DEUTSCHE WERTARBEIT (ED.). - Gestaltete Industrieform in Deutschland = Industrial design in Germany = Esthétique industrielle en Allemagne.
%2396861: WERTHEIM, WIM F. - Third world : whence and whither? : protective state versus aggressive market.
%23105167: WERTHEIM, W.F. - De lange mars der emancipatie. Herziene druk van 'Evolutie en Revolutie'.
%2311620: WERTHEIM, KARL. - Wörterbuch des Englischen Rechts.
%23105166: WERTHEIM, W.F. - Evolutie en revolutie : de golfslag der emancipatie.
%2353927: WERTHEIM, W.F. - Dawning of an Asian dream. Selected articles on modernization and emancipation.
%23182180: WERTHEIM, JACOBUS FREDERICUS. - Verhandeling over de Nederlandsche Policie-strafwetgeving (preceded by same title-page in Latin).
%23239586: WERTHEIM, WILLIAM FREDERICK - Third World: Whence and Whither?: Protective State versus Aggressive Market.
%23249685: WERTHEIMER, MAX. - Über Gestalttheorie.
%23283680: WERTHER (PSEUD. VAN J.T. OOSTERMAN). - Emancipatoria : een fantasie.
%2336429: WERTIME, THEODORE A. - The coming of the age of steel.
%23186958: WERTMAN, ORNA. - Fotografie, vliegtuigen & schapen.
%23230558: WERTS, JAN - The European Council.
%23233325: WERTS, JAN - The European Council.
%23195933: WERVELMAN, E.J. - De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.
%238322: WERY, J.L.L. - Overmacht bij overeenkomsten.
%23110958: WERY, LEOPOLD WILLEM. - De Rijn- en Scheldeverbindende tusschenwateren.
%23265989: WERY, J.L.L. - Overmacht bij overeenkomsten.
%23242381: WESEL, ABRAHAM VAN. - [Abrahami à Wesel JC]. Opera omnia, Opera Omnia, antea diversis temporibus seorsim edita, nunc in unum Corpus redacta, Nempe [:] I. Commentarius ad Novellas Constitutiones Ultrajectinas Multarum Litium Diremendarum Causa, XIV. Aprilis, M. DC. LIX. Promulgatas; II. De Connubiali Bonorum Societate, & Pactis Dotalibus; III. De Remissione Mercedis Propter Bellum, Inundationem Aquarum, & Sterilitatem.
%2384150: WESENBECK, MATTHAEUS. - [Matthaei VVesenbecii I.C.] Commentaria in pandectas ivris civilis & codicis Ivstiniani libros olim paratitla dicta : ex postrema recognitione Academiae Duacenae.
%2388441: WESLY, PETER. - Elementaire wetenschapsleer.
%23285066: KONINKLIJKE WESSANEN N.V. - Koninklijke Wessanen N.V. : Introduction of the Bearer Depositary Receipts (non-voting) to the Stock Exchange in London arranged by Morgan Grenfell & Co. Limited.
%23283551: WESSEL-TUINSTRA, ELIDA. - Standpuntbepaling van D'66 inzake abortus.
%23164888: WESSEL, RAMSES A. - The European Union's foreign and security policy : a legal institutional perspective.
%23232584: WESSEL, RAMSES A. - The European Union's Foreign and Security Policy:A Legal Institutional Perspective.
%23230333: WESSEL, R.A. & B. DE WITTE. - De plaats van de Europese Unie in het veranderende bestel van de volkenrechtelijke organisaties. Preadviezen.
%23285540: WESSELING, H.L. (ED.) - Expansion and reaction essays on European expansion and reaction in Asia and Africa.
%23102659: WESSELING, H.L. - Gabriel Hanotaux: historicus in de politiek.
%2366991: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers : de deling van Afrika 1880-1914.
%23229488: WESSELINK, JOHAN. - Schilders van den Veluwe-zoom.
%23198105: WESSELIUS, JANET CATHERINA. - Objective ambivalence : feminist negotiations in epistemology.
%2352428: WESSELMAN, A. M. - The population-sample decomposition method : a distribution-free estimation technique for minimum distance parameters.
%23271269: WESSELMANN, TOM - Tom Wesselmann : flowers.
%23283069: WESSELS, H.F. - Gouda : proeve ener stadsmonografie.
%23171329: WESSELS, BOB. - Gevolgen van faillietverklaring. (1)
%23277596: WESSELS, BOB. - Achtergestelde vorderingen.
%23196239: WESSELS, BOB. - Business and bankruptcy law in the Netherlands : selected essays.
%2325950: WESSELS, F.W. - De NSB-leiding ontmaskerd. De bloem der natie.
%23235197: WESSELS, BOB. - Vereffening van de boedel.
%23235869: WESSELS, BOB. - Gevolgen van faillietverklaring. (1)
%23141759: WESSELS, BOB. - Bestuur en beheer na faillietverklaring.
%23102661: WESSELS BOER, J.G. - The Geonomoid Palms.
%2389208: WESSELS, B. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Insolventierecht : de tekst van de Faillissementswet en de EG Insolventieverordening voorzien van commentaar.
%23150210: WESSELS, BOB. - Bestuur en Beheer na Faillietverklaring.
%23255345: WESSELS, B. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Faillissementswet : de tekst van de faillissementswet voorzien van commentaar
%23222613: WESSELS, B. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Faillissementswet : de tekst van de Faillissementswet voorzien van commentaar.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/14