Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23149898: SMEETS, MART. - Hoezo bezeten?
%23259191: SMEETS, JOS. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : verdeeldheid en eenheid in het rijkspolitieapparaat.
%2388336: SMEETS, J.R. - La Bible de Jehan Malkaraume. (Ms. Paris, Bibl. Nat. F. Fr. 903). (XIIIe / XIVe siècle). Tome 1.
%23118273: SMEETS, PAUL. - Stable boundary layer over a melting glacier. Turbulence characteristics and surface energy balance.
%239517: SMEETS, M.J.H. - Smeetsbundel : opstellen aangeboden aan Prof.dr. M.J.H. Smeets.
%238610: SMEETS, M.J.H. - De economische betekenis van de belastingen.
%23254073: SMEETS, M.J.H. - Het juridisch begrip belastingen : openbare les, gehouden bij het aanvaarden van het lectoraat in het belastingrecht aan de R. K. handelshoogeschool te Tilburg op Maandag 26 Januari 1931.
%23206068: SMEETS, A. (ED.). - 90 Jaren Zinkwitindustrie in Nederland 1870-1960.
%23156139: SMEITINK, ERIC. - Stochastic models for repairable systems.
%237895: SMELIK, E.L. - Vergelden en vergeven : een theologisch-ethische studie n.a.v. Friedrich Nietzsche's denkbeelden over schuld en straf.
%23247219: SMET, RUDOLF DE. - Hadrianus Beverlandus (1650-1716) : non unus e multis peccator : studie over het leven en werk van Hadriaan Beverland.
%2340838: SMET, BART DE. - Internationale samenwerking in strafzaken tussen Angelsaksische en continentale landen : een studie over breuken tussen accusatoire en inquisitoire processtelsels bij de uitlevering, kleine rechtshulp en overdracht van strafvervolging.
%2351287: SMETHURST, RICHARD J. - Agricultural development and tenancy disputes in Japan, 1870-1940.
%23174582: SMEULERS, ANNA LETITIA - In staat van uitlevering : houden uitleveringsrechters in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten voldoende rekening met het proces en de behandeling die de opgeëiste persoon in de verzoekende staat na uitlevering te wachten staan ?.
%23262279: SMID, GERBEN. - Omkoping bestraft? : internationale invloeden op de strafrechtelijke bestrijding van (buitenlandse) omkoping.
%2313600: SMIDT, J.TH. DE (E.A.) - Fiscaliteit in Nederland : 50 jaar Belastingmuseum Prof.Dr. van der Poel.
%2379532: SMIDT, H.J. - Wetboek van Strafvordering met de Geschiedenis der wijzigingen daarin gebracht bij de invoering van het nieuwe Wetboek van STrafrecht.
%2358660: SMIDT, J.TH. DE; E.I. STRUBBE & J. VAN ROMPAEY (EDS.). - Chronologische lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen. Dl. 1-6. 1465-1580.
%2330452: SMIDT, J.TH. DE; E.I. STRUBBE & J. VAN ROMPAEY (EDS.). - Chronologische lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen. Deel 2. 1504-1531.
%23208793: SMIDT, J.TH. DE ... [ET. AL]. - Inventaris en beschrijving van de processtukken (dossiers) behorende tot de beroepen uit Holland, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Algemeen Rijksarchief Brussel ; Deel 5 : Nr. 401-500 door A.H. Huussen Jr.
%2347805: SMIERS, J. - Cultuur in Nederland, 1945-1955. Meningen en beleid. Handelsed. diss.
%2318337: SMIESING, P.K. & BRINKERINK, J.P. - Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht 1600-1800.
%23246787: SMIL, VACLAV. - Energy at the crossroads : global perspectives and uncertainties.
%2341152: SMILLIE, IAN - The Alms Bazaar: Altruism Under Fire--Non-Profit Organizations and International Development.
%23186762: SMISSAERT, H.B. - Overzicht der bevolkingsleer van Malthus.
%23115028: SMISSAERT, H.B. - Overzicht der bevolkingsleer van Malthus.
%2362990: SMISSEN, ÉDOUARD VAN DER. - La Population : les causes de ses progrès et les obstacles qui en arrêtent l'essor.
%23243573: SMIT, J.A. - Bezwaar in belastingzaken : een normatieve studie naar de kwaliteit van de bezwaarfase in de fiscale rechtsbescherming.
%23169390: SMIT, C. - De Indonesische Quaestie : de wordingsgeschiedenis der souvereiniteitsoverdracht.
%23201627: SMIT, WILLEM. - Market information sharing in channel relationships : its nature, antecedents, and consequences.
%23258147: SMIT, PIETER. - Artis : een Amsterdamse tuin.
%23173112: SMIT, PAUL R, - Het ophelderingspercentage nader beschouwd.
%23109871: SMIT,P. - Nooit meer gapen. Het kunstgebit in de litaratuur
%23122353: SMIT SIBINGA, J. - The Old Testament text of Justin Martyr. I. The Pentateuch.
%23157291: SMIT, J.J. ... [ET AL.] ED. - Indisch Tijdschrift van het Recht : orgaan der Nederlandsch Indische Juristen Vereeniging. Deel 125-154 (1927-1941).
%23258146: SMIT, PIETER. - Artis : een Amsterdamse tuin.
%2326194: SMIT, F.M. - De agentuurovereenkomst tussen handelsagent en principaal : met bespreking van de aanpassing van het Wetboek van Koophandel aan de EEG-Richtlijn betreffende zelfstandige handelsagenten.
%2315966: SMIT, A.G.O. - Vakverenigingen en antitrustrecht : twee Amerikaanse beleidslijnen.
%23102488: SMIT, W.A.P. - Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hooft's lyriek.
%23269127: SMIT, D.A. - Verrekening en verpanding van pinbetalingen : de verrekeningsbevoegdheid van een bank in het zicht van faillissement.
%23252334: SMIT, J.G. (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel II : 1433-1467. Tweede stuk: Teksten.
%23252332: SMIT, J.G. (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel III : 1467-1477.
%232580: SMIT, J.G. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal : Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 3: 1617-1618.
%23223383: SMIT-KREMER, KITTY DE & AREND JAN VAN DER HORST (EDS.) - Tuinen in Nederland.
%23262369: SMIT, N.W. DE. - Schering en inslag : over de relatie gevangenis en maatschappij vanuit forensisch-psychiatrisch perspectief.
%232574: SMIT, J.G. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal : Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 4: 1619-1620.
%23172043: SMIT, MEIJER CORNELIS. - De verhouding van Christendom en historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing.
%2360468: SMIT, J. & BOOGAART, M. - Gedwongen opneming in Nederland. Een beschrijving van de rechtspleging in het kader van de Krankzinnigenwet.
%2316559: SMIT, OSCAR. - Participatie in bestuurlijke besluitvorming : verslag van een onderzoek naar het contact tussen bestuursorganisaties en individuele burgers.
%239784: SMIT, H. (ED.). - International Co-operation in Litigation: Europe.
%2394469: SMIT, M.C. - De verhouding van christendom en historie in de huidige rooms-katholieke geschiedbeschouwing.
%2367842: SMIT, F.J.H.C. - Passende arbeid als recht van de mens : recht op arbeid en op werkloosheidsuitkering in internationaal en Nederlands recht. Diss.
%2366276: SMIT, C.G. (RED.) - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670 door Hans Bontemantel.
%2353844: SMIT, H.W. - De natuurphilosophie en het theísme.
%23264520: SMIT, C. - De conferentie van Londen : het vredesverdrag tussen Nederland en België van 19 April 1839.
%2325822: SMIT, H.J. - De opkomst van den handel van Amsterdam. Diss.
%23251604: SMIT, C., J. WOLTRING, C.B. WELS (EDS.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1919. Eerste periode, 1848-1870. Deel 1 : 1848 (1972); Tweede periode, 1871-1898. Deel 1 : 1871-1874 (1962); Deel 2 : 1874-1880 (1965); Deel 3 : 1881-1885 (1967); Deel 4 : 1886-1890 (1968); Deel 5 : 1891-1894 (1970); Deel 6 : 1895-1898 (1972); Derde periode : 1899-1919. Deel 1 : 1899-1903 (1957); Deel 2 : 1903-1907 (1958); Deel 3 : 1907-1914 (1961); Deel 4 : 1914-1917 (1962); Deel 5 : 1917-1919 (2 Delen, 1964); Deel 6 : Buitenlandse bronnen, 1899-1914 (1968); Deel 7 : Buitenlandse bronnen, 1914-1917 (1971); Deel 8 : Buitenlandse bronnen, 1917-1919 (2 Delen, 1974);
%23227906: SMIT, MONIQUE. - Het Hunsingoër Overrecht.
%23207061: SMIT, C. - Het akkoord van Linggadjati : uit het dagboek van prof. dr. ir. W. Schermerhorn, voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië, 14 september 1946 - 18 september 1947.
%23200104: SMIT, JOHAN ALBERTUS. - Over den invloed van intensiteit en golflengte van licht op de electrische verschijnselen van het oog.
%23195858: SMIT, M.J. - De beetwortelsuiker-industrie in Nederland.
%23255669: SMITA GUPTA, CHARU. - Indian folk and tribal paintings.
%2374810: SMITH, BRUCE L. R. - The advisers : scientists in the policy process.
%2363667: SMITH, ADAM. - An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
%23148566: SMITH, MARCUS J. - Dachau : the Harrowing of Hell.
%23249018: RUITER . J. DE & JACQUELINE SMITH. - De (rechts)positie van de minderjarige anno 1988 : bijdragen ten behoeve van het symposium , gehouden op vrijdag 28 oktober 1988 te Utrecht.
%23248598: SMITH, J.C. & BRIAN HOGAN. - Criminal law : cases and materials.
%23239367: SMITH, NEILSON VOYNE. - Chomsky : ideas and ideals.
%23100883: SMITH, MARGARET. - al-Muhasibi : an early mystic of Baghdad : a study of the life, teaching and writings of Abu'Abdallah Harith Ben Asad, 'Anazi, called al-Muhasibi, master of primitive Islamic mysticism and precursor of the great Muslim mystics, Basra, ca A.H. 165 - Baghdad A.H. 243.
%23188792: SMITH, STEVEN D. - Foreordained failure : the quest for a constitutional principle of religious freedom.
%23119450: SMITH, PATRICIA G. - Liberalism and affirmative obligation.
%23109366: SMITH, DELBERT D. - International telecommunication control. International law and the ordering of satellite and other forms of international broadcasting.
%2321354: SMITH, JAY - Nobility Reimagined: The Patriotic Nation in Eighteenth-Century France
%23115202: SMITH, ROGER. - Trial by medicine. Insanity and responsability in Victorian trials.
%2378998: SMITH, HERBERT ARTHUR. - The American Supreme Court as an international tribunal.
%2371972: SMITH, J. WARREN - Passion and Paradise: Human and Divine Emotion in the Thought of Gregory of Nyssa.
%23138884: SMITH, ERNEST & BERYL COTTELL - A History of the Royal Dental Hospital of London and School of Dental Surgery, 1858-1985.
%23143497: SMITH, GRAIG R. - Silencing the opposition. Government strategies of suppression of freedom of expression.
%2351153: SMITH, B.R. - Ancient scripts & modern experience on the English stage. 1500-1700.
%2317619: SMITH, PIETER FOKKO. - Das Vertrauen in Heinrich von Kleists Briefen und Werken.
%23121549: SMITH, MICHAEL FRENCH. - Hard times on Kairiru island. Poverty, development, and morality in a Papua New Guinea Village.
%23121557: SMITH, MICHAEL FRENCH. - Hard times on Kairiru Island : poverty, development, and morality in a Papua New Guinea Village.
%23126542: SMITH, G. BARNETT. - Reforming the Russian legal system.
%2324745: SMITH, SUSAN L. - Japanese American Midwives: Culture, Community, and Health Politics, 1880-1950.
%2387349: SMITH, BRUCE L. R. - American science policy since World War II.
%23234666: SMITH, STEVEN & TH. B. WARD & ROANDL A. FINKE (EDS.) - The creative cognition approach
%23264059: SMITH, BRENDAN P.G. - Constitution building in the European Union : the process of treaty reforms.
%2379527: SMITH, HAZEL - Hungry for Peace: International Security, Humanitarian Assistance, and Social Change in North Korea.
%23258166: SMITH, CAREL E. - Regels van rechtsvinding.
%23246767: SMITH, JAY M. - Nobility reimagined : the patriotic nation in eighteenth-century France.
%23134242: SMITH, GRAHAM. - Disciples of light : photographs in the Brewster Album.
%233221: SMITH, KIMBERLY K. - Governing animals: animal welfare and the liberal state.
%23116204: SMITH, ORA. - Potatoes : production, storing, processing.
%2355101: SMITH, ROBERT J. - The Bouchayers of Grenoble and French industrial enterprise , 1850-1970.
%2363128: SMITH, ADAM. - Lectures on Jurisprudence.
%23261778: SMITH, BRENDAN P.G. - Constitution building in the European Union : the process of treaty reforms.
%2354611: SMITH, P.F. & BAILEY, S.H. - The modern English legal system.
%2346067: SMITH, TINA. - Legal expert systems : discussion of theoretical assumptions.
%23256760: SMITH, KURT. - Matter matters : metaphysics and methodology in the early modern period.
%2378999: SMITH, HERBERT ARTHUR. - The law of associations, corporate and unincorporate.
%23256409: SMITH, STEVEN. B. - Spinoza, liberalism, and the question of Jewish identity.
%23217534: SMITH, WILLIAM C., (ED.) - Politics, social change, and economic restructuring in Latin America.
%23221289: SMITH, BARRY (ED.) - John Searle.
%2333517: SMITH, M.L. - Pacific visions : California scientists and the environment 1850-1915.
%2361414: SMITH, RODNEY K. - Public Prayer and the Constitution : a case study in constitutional interpretation.
%2366944: SMITH, CARL - Pearl Harbor 1941: The Day of Infamy (Praeger Illustrated Military History).
%23202010: SMITH, EIVIND - National Parliaments as Cornerstones of EUropean Integration.
%23172238: SMITH, RICHARD J. (ED.) - Cosmology, ontology, and human efficacy : essays in Chinese thought.
%2371352: SMITH, THOMAS W. - Revaluing ethics : Aristotle's dialectical pedagogy.
%2387443: SMITH, STEVEN S. - Call to order : floor politics in the House and Senate.
%2367952: SMITH, JOSEPH. - Unequal Giants: Diplomatic Relations Between the United States and Brazil, 1889-1930 (Pitt Latin American Series).
%23146778: SMITH, BEN H. - Traditional imagery of charity in 'Piers Plowman'.
%2357493: SMITH, M. & W.A. ULMER (ED.). - Ezra Pound. The legacy of Kulchur.
%23240985: SMITH, G. ELLIOT. - The royal mummies : catalogue géneral des antiquités Égyptiennes du Musée de Caire : Nos. 61051-61100.
%23153575: SMITH, TONY. - The role of ethics in social theory. Essays from a Habermasian perspective.
%23159018: SMITH, ROGER M. - Liberalism and American Constitutional Law.
%23178695: SMITH, PAULA BAILEY., WELLS, SAMUEL F. - New European orders , 1919 and 1991.
%23192616: SMITH, E.A. - George IV.
%23181710: SMITH, H. W. - Strategies of social research : the methodological imagination.
%2386095: SMITH, BRUCE L. R. (ED.) - The Next steps in Central America : papers presented at a conference held in Washington D.C., June 19-21 , 1990 , sponsored by the Brookings Institution and the Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.
%2379108: SMITH, ANNA MARIE. - Welfare reform and sexual regulation.
%2374166: SMITH, MERRIT ROE. - Military Enterprise and Technological Change: Perspectives on the American Experience.
%2360256: SMITH, ROGERS M. - Liberalism and American constitutional law.
%23145936: SMITH, FRANKLIN A. - Judicial Review of Legislation in New York, 1906-1938.
%23243848: SMITH, ROGER J. - Plural ownership.
%23211365: SMITH, J.A. & L.F. ZWAAK (EDS.) - International protection of human rights : selected topics : a compilation of contributions for training courses for legal practitioners.
%2321409: SMITH, KATHLEEN E. - Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory in the Yeltsin Era
%23229735: SMITH, E. A. - George IV.
%23234404: SMITH, DENIS. - The prisoners of Cabrera : Napoleon's forgotten soldiers , 1809-1814.
%23215583: SMITH, RUSSEL G. (ED.) - Crime in the professions.
%2381285: SMITH, D.E. - History of mathematics. Volume 1 : General survey of the history of elementary mathematics; Volume 2 : Special topics of elementary mathematics.
%2375383: SMITH, ARTHUR L. - The Deutschtum of Nazi Germany and the United States.
%23100882: SMITH, MARGARET. - An introduction to the history of mysticism. From the oldest elements of mystycism to the 19th century.
%23100885: SMITH, MARGARET. - Studies in early mysticism in the Near and Middle East.
%2366619: SMITH, M. - On the availability of failure prone systems.
%2357805: SMITH, W.R. - History as argument : three patriot historians of the American Revolution.
%2348986: SMITH, CYRIL E. - The University of Toulouse in the Middle Ages. Its origins and growth to 1500 AD.
%23266901: SMITH, M.F.J. - Tijd-affaires in effecten aan de Amsterdamsche beurs.
%23235078: SMITH, JOSEPH H. - Arguing with Lacan : ego psychology and language.
%23227724: SMITH, FRED B. - On the trail of the peacemakers.
%23223624: SMITH, MALCOLM - Research Methods in Accounting.
%23211682: SMITH, FREDERICK. - International law.
%2320785: SMITH, JOSEPH H. (ED.) - Psychoanalysis and language.
%23196112: SMITH, GEORGE. - An introduction to industrial mycology.
%23130474: SMITHCORS, J.F. AND SMITHCORS A. - Five Centuries of Veterinary Medicine. A short-title catalog of the Washington State University Veterinary History Collection.
%23265388: SMITHSON, ROBERT. - Robert Smithson : Spiral Jetty : true fictions, false realities.
%23246848: SMITS, T.M.J. - Vaardig met arbeidsrecht : de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.
%23156092: SMITS, MARIE-JOSÉ. - Technology choice and the role institutions. The case of wheat and the input market in Pakistan.
%23147706: SMITS, JOHN. - Milieubeleid Gestuurd? : een onderzoek naar de invloed van het BUGM op het Gemeentelijk Milieubeleid in Noord-Brabant.
%23107417: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus.
%2349255: SMITS, J. & J.M. KORTBEEK. - Toekomstig gemeentelijk milieubeleid : verslag van de zevenenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 28 mei 1997.
%23140219: SMITS, JAN M. - Europees privaatrecht in wording : naar een Ius Commune Europaeum als gemengd rechtsstelsel.
%23168597: SMITS, L. - Overpeinzingen van een boekenwurm.
%23145995: SMITS, J.M. (E.A.) - Constitutionalisering van het vermogensrecht / J.M. Smits; Publiciteit met betrekking tot onroerende zaken, in het bijzonder in verband met publiekrechtelijke beperkingen / P.H.M. Gerver; Convergerende tendensen in het Europees bestuursrecht(?) / D.A. Lubach ;
%2312609: SMITS, P.R. - De externe gebondenheid van het vennootschapsvermogen : een studie betreffende vennootschaps-goederenrecht.
%2322828: SMITS, HANS. - Crimineel? : meedenken over misdaad en straf.
%23212495: SMITS, HANS. - Strafrechthervormers en hemelbestormers : opkomst en teloorgang van de Coornhert-Liga.
%2318086: SMITS, EVERARD J. FR. - Herder's humaniteitsphilosophie.
%2320854: SMITS, P. - De drank- en horecawet.
%23195547: SMITS, PIETER HENDRIK. - Personennamen volgens de Nederlandsche wetgeving.
%23140832: SMITSKAM, C.J. & E.J. KRONENBURG-WILLEMS - Wet Financiering Loopbaanonderbreking. (PS-Special 1999/1)
%23140840: SMITSKAM, C.J. & E.L. DE VOS - Reïntegratie-Instrumenten voor Arbeidsgehandicapten. (PS-Special 1999/4)
%2345797: SMITSKAMP, C.J. - Flexibele arbeidsrelaties.
%23230185: SMOAK, GREGORY E. - Ghost dances and identity : prophetic religion and American Indian ethnogenesis in the nineteenth century.
%23152373: SMOLANSKY, O.M. & B.M. - The USSR and Iraq: the Soviet quest for influence.
%23211: SMOYDZIN, WERNER. - NPD : neo-nazistische partijvorming in de Bondsrepubliek.
%23119394: SMUCKER, D.E. - The Origins of Walter Rauschenbusch Social Ethics.
%2384966: SMULDERS, J.A.M. - Bezwarende huurbedingen.
%23182176: SMULDERS, ADRIAAN A.J. - Pressiegroepen en inflatie in de Verenigde Staten.
%23182701: SMUTS, FRANCOIS. - Die Etiek van Seneca. 'n Ondersoek na die verhouding van Seneca tot die Oud-Stoa en die Middel-Stoa ten opsigte van sy etiek.
%23199779: SMYKE, PATRICIA (ED.) - Women and health.
%23219188: SMYTHIES, JOHN R. - The dynamic neuron : a comprehensive survey of the neurochemical basis of synaptic plasticity.
%23130629: SNACKEN, SONJA. - De korte gevangenisstraf.
%2338269: SNAPPER, I. - Pseudo-tuberculosis in man. Part I : Besnier-Boeck's disease : visceral localisation of the sarcoids of Boeck; Part II : Regional ileitis.
%23215986: SNAPPER, I. - Ziekten van het skelet : M. Recklinghausen, M. Paget, Lipoïdosen van het skelet, multiple myelomen.
%2320380: SNAPPER, FRITS. - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719.
%2345882: SNAREY, JOHN R. - How fathers care for the next generation : a four-decade study.
%23102489: SNEEP, A.J., J.F. FOLKERTS AND H.A. MEYLING. - The Rehabilitation of Patients with Deep Burns : connected with the Recovery of Function and Sensation of Grafted Skin Areas.
%23146526: SNEEP, ANCO G. - Innovation management in the Dutch Agro/Food industry. An empirical factor analysis.
%2363979: SNEIDERMAN, BARNEY - Warriors Seven : seven American Commanders, seven Wars, and the irony of battle.
%23154279: SNEL, E., J. DE BOOM, J. BURGERS & G. ENGBERSEN - Migratie, Integratie en Criminaliteit. Migranten uit Voormalig Joegoslavië en de Voormalige Sovjet-Unie in Nederland.
%2318715: SNEL, BERT. - Kijken in de rechtszaal : een observatieonderzoek naar buiten-juridische faktoren die ter zitting het vonnis van de politierechter beïnvloeden.
%23259555: SNELDERS, H.A.M. - Het gezelschap der Hollandsche scheikundigen : Amsterdamse chemici uit het einde van de achttiende eeuw.
%23120036: SNELDERS, H.A.M. (ED.) - The Letters from Gerrit Jan Mulder to Justus Liebig (1838-1846).
%23121612: SNELLEN, H.A. - E.J. Marey and cardiology. Physiologist and pioneer of technology (1830-1904).
%2338015: SNELLEN, H.A. - History of cardiology : a brief outline of the 350 years' prelude to an explosive growth.
%2350350: SNELLEN, I.TH.M. - Domeinconflicten tussen recht en beleid. Rede.
%23218805: SNELLEN, I.TH.M. - Over bestuur, recht en informatisering : opstellen aangeboden aan prof. mr dr I.Th.M. Snellen.
%23218789: SNELLEN, I.TH.M. - Expert systems in public administration : evolving practices and norms : Papers.
%23172439: SNELLER, Z.W. - Opzoomer en Fruin
%23262242: SNELLER, Z.W. - Geschiedenis van de steenkolenhandel van Rotterdam
%23180016: SNETHLAGE, J.L. - David Hume.
%23256832: SNG, ZACHARY. - The rhetoric of error from Locke to Kleist.
%23223361: SNIDER, LARRY. - A world away : portraits from China Tibet Bhutan and Ladakh.
%23130361: SNIDER, ALVIN - Origin and authority in Seventeenth-Century England: Bacon, Milton, Butler.
%23224308: SNIDERMAN, PAUL M. ... [ET AL.] - The outsider : prejudice and politics in Italy.
%2323549: SNIDERMAN, PAUL M. - The Scar of Race
%2366973: SNIDERMAN, PAUL M. - The clash of rights : liberty, equality, and legitimacy in pluralist democracy.
%2370270: SNIJDER, M.A. - De invloed van de fiscus op het midden- en kleinbedrijf.
%2344824: SNIJDERS, H.J. - (red.). Overheidsrechter gepasseerd : conflictbeslechting buiten de overheidsrechter om. Opstellen t.g.v. het 25-jarig bestaan Fac. der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Univ. Rotterdam.
%23213308: SNIJDERS, W. - De betrekkelijke waarde van de wet in euroland.
%2372279: SNIJDERS, H.J. & M. YNZONIDES (EDS.). - Role and organization of judges and lawyers in contemporary societies. The Ninth World Conference on Procedural Law. Netherlands National Reports.
%23106420: SNIJDERS, H.J. & A. WENDELS. - Civiel appèl. 2e druk.
%23132456: SNIJDERS, H.A.W. - Gemeenten en bestuursdwang.
%23142774: SNIJDERS, H.J. & E.B. RANK-BERENSCHOT. - Goederenrecht.
%23186072: SNIJDERS, H.J. & A. WENDELS. - Civiel appèl.
%23186071: SNIJDERS, H.J. (E.A.) - Nederlands burgerlijk procesrecht.
%2355245: SNIJDERS, H.J. - Retrocipatie.
%23171652: SNIJDERS, H.J. & A. WENDELS. - Civiel appèl. 3e druk.
%23107693: SNIJDERS, H.J. (E.A.) - Nederlands burgerlijk procesrecht.
%23185958: SNIJDERS, H.J, R.B. GERRETSEN & A.S. RUEB. - Burgerlijk procesrecht.
%233979: SNIJDERS, H.J. - Nederlands arbitragerecht : een artikelsgewijs commentaar op de art. 1020-1076 Rv.
%2326753: SNIJDERS, W.L. - Mededinging en mededingingsrecht.
%23265674: SNIJDERS, H.J. (E.A.) - Nederlands burgerlijk procesrecht.
%23218537: SNIJDERS, W. - Ongerechtvaardigde verrijking en het betalingsverkeer.
%23188281: SNIJDERS, C.J. & R. DUFOUR. - De mobilisatiën bij de groote europeesche mogendheden in 1914 en de invloed van de generale staven op het uitbreken van den wereldoorlog : bijdrage tot het onderzoek naar de oorzaken van den wereldoorlog.
%23182489: SNIJMAN, FREDERICK JOHANNES. - Literêre styl met die oog op stylonderzoek.
%23141418: SNODGRASS, M.E. - Encyclopedia of satirical literature.
%2320872: SNODIN, DAVID. - A mighty ferment : Britain in the age of revolution 1750-1850.
%2348806: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936. 3 Delen.
%23246723: SNOW, STEPHANIE J. - Blessed days of anaesthesia : how anaesthetics changed the world.
%2384424: SNYDER, WILLIAM L. - Collection of arguments and speeches before courts and juries.
%23261732: SNYMAN, C.R. - Strafreg
%23174761: SO, ALVIN Y. - The Chinese Triangle of Mainland China, Taiwan, and Hong Kong: Comparative Institutional Analyses (Contributions in Sociology).
%23130335: SO, ALVIN Y. - The South China Silk District: Local Historical Transformation and World-System Theory.
%2391163: SOANE, E.B. - To Mesopotamia and Kurdistan in disguise. Narratives of a journey ... 1907-1909.
%23210557: SOARES, MARIO. - De oceaan, onze toekomst.
%2325909: SOBEL, ZVI & BENJAMIN BEIT-HALLAHMI. - Tradition, innovation, conflict : jewishness and judaism in contemporary Israel.
%2382922: SOBEL, LESTER A. (ED.) - Political terrorism.
%2369024: SOBOTTA, JOH. - Histologie und mikroskopische Anatomie. 1. Teil: Lehrbuch; 2. Teil: Atlas.
%2329675: SOCIAL, AND STATISTICAL SCIENCES COMMITTEE ON AIDS RESEARCH AND THE BEHAVIORAL - Evaluating AIDS Prevention Programs:: Expanded Edition.
%23211899: SOCIAL HISTORY BULLETIN 1937, NO. 2. - Bulletin of the International Institute for Social History Amsterdam, 1937, Nr.2.
%23231885: ALLGEMEINER ENTSCHÄDIGUNGSFONDS FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS = GENERAL SETTLEMENT FUND FOR VICTIMS OF NATIONAL SOCIALISM. - Entscheidungen der Schiedsinstanz für Naturalresitution. Band 2 = Decisions of the Arbitral Panel for In Rem Restitution. Volume 2.
%2339878: EAST AFRICAN LAW SOCIETY. - The constitutional law digest.
%2376498: GROTIUS SOCIETY. - Problems of public and private international law.
%2320414: ROYAL STATISTICAL SOCIETY. - Annals of The Royal Statistic Society, 1834-1934.
%23266821: SODA, KIICHIRO. - Die logische Natur der Wirtschaftsgesetze.
%23127640: SODARO, MICHAEL J. - Moscow, Germany, and the west from Khrushchev to Gorbachev.
%2331267: SODDY, FREDERICK. - The Interpretation of the Atom.
%23174324: SÖDERSTRÖM, LARS (ED.) - Social insurance : papers presented at the 5th Arne Ryde Symposium : Lund, Sweden, 1981.
%23151852: SOECKNICK, GERDA. - Religiöser Sozialismus der neuerer Zeit unter besonderer Berücksichtigung Deutschlands.
%2316935: SOEDARMO, R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten.
%23211936: SOEDERBERG, SUSANNE - The Politics of the New International Financial Architecture: Reimposing Neoliberal Domination in the Global South.
%2371113: SOEK, JANWILLEM. - The strict liability principle and the human rights of the athlete in doping cases.
%23163543: SOENEN, L.A. - Valutabeheer.
%23184087: SOEST, JAN JACOB VAN. - Een bijdrage tot de kennis van de beteekenis der Nederlandsche beleggingen in buitenlandsche fondsen voor de volkswelvaart.
%23146938: SOEST, A.J. VAN. - Belastingen: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, Nederlands Standaardverdrag.
%2315950: SOEST, J. VAN & G.W. VAN DER WOERDT. - Vervreemding als belastbaar feit; in het bijzonder in de inkomstenbelasting. Preadviezen.
%233688: SOEST, A.J. VAN. - De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (Art. 15 Wet Vpb 1969). Hed. Diss.
%2320150: SOEST, JAN JACOB VAN. - Een bijdrage tot de kennis van de beteekenis der Nederlandsche beleggingen in buitenlandsche fondsen voor de volkswelvaart.
%23197492: SOEST, MARIE I. VAN & PH. VAN HINSBERGEN (EDS.) - Indices van persoons- en plaatsnamen op de grafel?kheidsrekeningen van Holland, Zeeland en Henegouwen.
%2320138: SOET, FRANS DIRK DE. - Puritan and royalist literature in the seventeenth century.
%23144788: SOETEMAN, A. (ED.) - Pluralism and Law.
%23102698: SOETEMAN, A. (ED.) - Pluralism and law : proceedings of the 20th IVR World Congress, Amsterdam, 2001. Volume 1. Justice -- Volume 2. State, nation, community, civil society -- Volume 3. Global problems -- Volume 4. Legal reasoning.
%2351688: SOETEMAN, FRED - Buurman... jij?! : waargebeurde misdaadverhalen.
%23186225: SOETEMAN, AREND. - De droom van recht : zijn rechten nog van deze eeuw?
%23152251: SOETEMAN, A. (ED.) - Tussen vrijheid en onvrijheid : op het grensvlak van strafrechtspleging en psychiatrie.
%236689: SOETEMAN, AREND. - Norm en Logica : opmerkingen over logica en rationaliteit in het normatief redeneren met name in het recht.
%23159840: SOETEMAN, A. & P.W. BROUWER (EDS.) - Logica en recht.
%2383283: SOETEMAN, A. ... [ET AL.] - Taalbeheersing voor juristen.
%23243230: SOETEMAN, A. (ED.) - Pluralism and Law : Proceedings of the 20th IVR World Congress Amsterdam, 2001. Volume 4 : Legal reasoning.
%2357987: SOETEMAN, A. (ED.) - Om de norm : een kwestie van regels en handhaving.
%23264246: SOETEMAN, AREND. - Rechtsgeleerde waarheid.
%23253564: SOETEMAN, AREND. - De grenzen van het goede leven : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. A. Soeteman ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
%23236043: SOETENDORP, JAAP. - Symboliek der Joodse religie : beschrijving en verklaring der gebruiken in het Joodse leven.
%23118086: SOETENHORST, W.J. - Bescherming van de uitgeefprestatie. Een onderzoek naar het functioneren van het uitgeefovereenkomstenrecht in Nederland en Duitsland met aandacht voor de situatie in Groot-Brittanië.
%2316877: SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, J. - Dwang om Bestwil.
%23252027: SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, J. - Doe wel en zie om : maatschappelijke hulpverlening in relatie tot het recht.
%23110100: SOETENHORST, W.J. - Bescherming van de uitgeefprestatie. Een onderzoek naar het functioneren van het uitgeefovereenkomstenrecht in Nederland en Duitsland met aandacht voor de situatie in Groot-Brittanië.
%2382220: SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, J. ... [ET AL.] - Deregulering : preadviezen.
%23207636: SOETERIK, ROBERT (ED.) - De verwoesting van Palestina.
%23126454: SOETEVENT, ADRIAAN R. - Social interactions and economic outcomes.
%23185507: SOEYA, YOSHIHIDE. - Japan's economic diplomacy with China, 1945-1978.
%2359780: SOFFER, WALTER. - From science to subjectivity: an interpretation of Descartes' Meditations.
%2342002: SOGLIA, JOANNIS. - Institutiones juris publici et privati ecclesiastici.
%23225804: SOGNER, SOLVI. - Making Sense of Global History.
%2379002: SOHM, RUDOLF. - Das Recht der Eheschliessung aus dem deutschen und kanonischen Recht geschichtlich entwickelt. Eine Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis der kirchlichen Trauung zur Zivilehe.
%23219257: SOHM, PHILIP L. - The artist grows old : the aging of art and artists in Italy , 1500-1800.
%2379000: SOHM, RUDOLF. - Wesen und Voraussetzungen der Widerspruchsklage.
%2364209: SOHM, RUDOLF. - Institutionen. Geschichte und System des römischen Privatrechts.
%23109598: SOHN, LOUIS B. (ED.) - International Organisation and Integration. Student edition.
%23117341: SOHN, WALTER. - Der soziale Konflikt als ethisches Problem.
%2367275: SOHN, LOUIS B. & THOMAS BUERGENTHAL. - International protection of human rights.
%23223651: SOHN, LOUIS B. (ED.) - Basic documents of African regional organizations. 4 Vols.
%2339521: SÖHNGEN, F.A. - De Nationaliteit van de gehuwde vrouw.
%2319903: SÖHNGEN, CORNELIS IOANNIS. - De medii aevi puerorum institutione in occidente.
%23142817: SOJCHER, JACQUES. - La question et le sens : esthétique de Nietzsche.
%2359768: SOL, CHRIS. - Thorbecke en Leiden : student, hoogleraar en raadslid (1817-1850).
%23191768: SOL, ELS & ARIE GLEBBEEK. - Arbeidsvoorziening als onderhandelend bestuur : de positie van derde-belanghebbenden in een tripartite structuur.
%23225108: SOL, ELS & H. VAN VELDHUIZEN. - Arbeidsvoorziening per convenant.
%23140128: SOL, ELS. - Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland : de rol van de overheid en de sociale partners.
%2369989: SOLAN, LAWRENCE. - The language of judges.
%23197517: SOLAÚN, MAURICIO. - U.S. intervention and regime change in Nicaragua.
%2386644: SOLDAT, O. - Autobelastingen.
%23252746: SOLINGE, G. VAN & M. HOLTZER (EDS.) - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2004-2005.
%23117651: SOLINGE, GERARD VAN. - Grensoverschrijdende juridische fusie : beschouwingen aan de hand van de derde en tiende EEG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht.
%23117621: SOLINGE, GERARD VAN. - Gedragsregels inzake een openbaar bod op aandelen.
%2386185: SOLINGE, GERARD VAN. - Relativering van rechtspersoonlijkheid : voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres van het Van der Heijden Instituut op 11 en 12 november 2011.
%23267095: SOLINGE, G. VAN & M. HOLTZER (EDS.) - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2003-2004.
%23213983: SOLINGE, G. VAN & M. HOLTZER (EDS.) - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2005-2006.
%23230599: SOLINGER, RICKIE - Pregnancy and Power: A Short History of Reproductive Politics in America.
%2351762: SOLLIE, HENDRIK - Joint investigation teams : lessons learned.
%23232170: SOLLIE, FINN ... [ET AL.] - The challenge of new territories.
%23169108: SOLLITT, EDNA RICHOLSON. - Dufay to Sweelinck; Netherlands masters of music .
%23268431: SÖLLNER, ALFRED. - Römische Rechtsgeschichte : eine Einführung.
%23151420: SOLLORS, WERNER (ED.) - Interracialism: Black-White Intermarriage in American History, Literature, and Law.
%23242526: SOLMS, MARK & LYNN GAMWELL. - From Neurology to Psychoanalysis: Sigmund Freud's Neurological Drawings and Diagrams of the Mind.
%23102493: SOLMSEN, F. - [alpha][iota][sigma][theta][eta][sigma][iota][sigma] in Aristotelian and Epicurean Thought.
%23102495: SOLMSEN, F. - Electra and Orestes : three Recognitions in Greek Tragedy.
%23102496: SOLMSEN, F. - The Eleatic One in Melissus.
%23262976: SOLNIT, ALBERT J., DONALD J. COHEN & PETER B. NEUBAUER - The many meanings of play : a psychoanalytic perspective
%23139215: SOLNIT, A.J. A.O. (EDS.) - The psychoanalytic study of the child. Vol. 49.
%23235143: SOLNIT, ALBERT J. - When home is no heaven : child placement issues.
%23178773: SOLO, ROBERT A. - Economic organizations and social systems.
%23177562: SOLOMON, JULIE ROBIN. - Objectivity in the making : Francis Bacon and the politics of inquiry.
%23187877: SOLOMON, HARRY M. - The rise of Robert Dodsley : creating the new age of print.
%23228722: SOLOMON, ROBERT C. - Living with Nietzsche : what the great immoralist has to teach us.
%23241722: SOLOMON, MIRIAM. - Social empiricism.
%23196712: SOLOMON, GERALD B. - The NATO enlargement debate, 1990-1997 : the blessings of liberty.
%23210715: SOLOVEV, VLADIMIR. - Zhirinovsky : Russian fascism and the making of a dictator.
%2380898: SOLOWAY, RICHARD A. - Demography and degeneration : eugenics and the declining birthrate in twentieth-century Britain.
%23242264: SOLSO, R.L. (ED.) - Mind and Brian Sciences in the 21st Century.
%23143331: SOLTERER, HELEN - The Master and Minerva : disputing Women in French Medieval Culture.
%2363003: SOLTESZ, IVAN - Diversity in the Neuronal Machine: Order and Variability in Interneuronal Microcircuits.
%2397019: SOLTOW, LEE. - Distribution of wealth and income in the United States in 1798.
%2391024: SOLY, HUGO & RENÉ VERMEIR (EDS.) - Beleid en bestuur in de oude Nederlanden : liber amicorum prof. dr. M. Baelde.
%23146686: SOLYOM, BROUWEN & GARRET. - Fabric traditions of Indonesia.
%23243511: SOMARRIBA-SALAZAR, JAIME. - Les limites entre le Nicaragua et le Honduras.
%2359611: SOMBART, WERNER. - Grundlagen und Kritik des Sozialismus.
%2336681: SOMBART, WERNER. - Der proletarische Sozialismus (Marxismus).
%2322703: SOMBART, WERNER. - Die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert und im Anfang des 20. Jahrhunderts.
%23156135: SOMEREN, T.C.R. VAN. - Innovatie, Emulatie en tijd. De rol van de organisatorisceh vernieuwingen in het economische proces.
%23206586: SOMERMEIJER, WILLEM HENDRIK. - Inkomensongelijkheid : een analyse van spreiding en scheefheid van inkomensverdelingen in Nederland.
%2318313: SOMERMEYER, W.H. & R. BANNINK. - A consumption-savings model and its applications.
%23211115: SOMERSET, ANNE. - Elizabeth I.
%23197476: SOMERSET, ANNE. - The Affair of the Poisons : murder, infanticide and satanism at the court of Louis XIV.
%23111266: SOMMER, ARTHUR. - Friedrich Lists System der politischen Ökonomie.
%23183574: SOMMER, AGNES. - Houden van Afrikanen : enerverende reiservaringen.
%2379950: SOMMER, ROBERT - Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie und Aesthetik von Wolff-Baumgarten bis Kant-Schiller.
%23254851: SOMMER, LOUISE. - Die österreichischen Kameralisten in dogmengeschichtlicher Darstellung.
%2362086: SOMMER, MARTIN - Onder onderwijzers en andere gemengde berichten.
%2379003: SOMMER, FRANZ. - Kritischer Realismus und positive Rechtswissenschaft. Beiträge zum Problem der Rechtswissenschaft als Realwissenschaft. 1. (einziger) Band: Das Reale und der Gegenstand der Rechtswissenschaft.
%2379005: SOMMER, LOUISE. - Die österreichischen Kameralisten in dogmengeschichtlicher Darstellung.
%23202666: SOMMERHALDER, RUDOLF AUGUST. - Comparing individual income tax reforms: a Dutch perspective.
%2379007: SOMMERLAD, THEO. - Die Rheinzölle im Mittelalter.
%2379948: SÖMMERRING, S.TH. - Über das Organ der Seele.
%23237710: SOMSEN, J.; J.A. BOVENBERG & B.C. VAN BEERS. - Humane biotechnologie en recht : preadviezen.
%23170597: SON, DICK W. L. VAN - Livius' behandeling van de Bacchanalia.
%2349037: SON, B.H. - Science and person : a study on the idea of philosophy as rigorous science in Kant and Husserl.
%23223542: SON, DICK W. L. VAN - Livius' behandeling van de Bacchanalia.
%23203929: SONDAAL, HENRICUS HERMANUS MARIA. - De Nederlandse verdragspraktijk.
%23102498: SONDAAR, P.Y. - The Osteology of the Manus of Fossil and Recent Equidae with Special Reference to Phylogeny and Function.
%23232207: SONDEREN, J.C.M. VAN. - Fiscale aspecten van opties.
%23193326: SONDEREN, J.C.M. VAN. - Fiscale aspecten van opties.
%2374249: SONDEREN, J.C.M. VAN. - De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.
%23267363: SONDEREN, PETER C. - Het sculpturale denken : de esthetica van Frans Hemsterhuis.
%23218241: SONNDORFER, RUDOLF. - Der internationale Eierhandel.
%23243607: SONNE, WOLFGANG. - Representing the State. Capital city planning in the early twentieth century.
%2312363: SONNEKUS, JEAN CHRISTOPH. - Die privaatregtelike beskerming van die huwelik.
%23227437: SONNENBERGER, HANS JÜRGEN & AUTEXIER, CHRISTIAN. - Einführung in das französische Recht.
%2379009: SONNENFELS, JOSEPH VON. - Politische Abhandlungen.
%23107494: SONNEVELDT, F. & W.M. KLEIJN. - Estate planning.
%23124624: SONNEVELDT, FRANS. - De private express trust in de Nederlandse Successiewet 1956 : een rechtsvergelijkend onderzoek.
%2315873: SONNTAG, WILHELM HANS VON. - Die Staatsauffassung Carl Ludwig v. Hallers. Ihre metaphysishe Grundlegung und ihre politische Formung.
%23204048: SONSBEECK, JOZEF FERDINAND MARCEL VAN. - Houvast in de relatie : een vergelijkend onderzoek naar bedrijfsrelaties = Retaining relationships : a comparative study of interfirm relationships.
%2326754: SOONS, A.L.M. - Ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht.
%2310804: SOONS, A.L.M. - Twee kapiteins op één schip.
%2382438: SOONS, A.L.M. - Heden verschenen voor mij... : liber amicorum aangeboden aan prof. mr. A.L.M. Soons gewoon hoogleraar in het notariële recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden ter gelegenheid van zijn emeritaat
%23257897: SOONTIËNS, FRANCISCUS JACOBUS KAREL JOZEF.J - Evolutie en finaliteit : een historische en wijsgerige analyse van een vervreemde relatie.
%23175875: SOPER, PHILIP. - The ethics of deference : learning from law's morals.
%2342339: SOPHOCLES - Oedipus at Colonus.
%2392758: SOPP, A. - Suggestion und Hypnose : ihr Wesen, ihre Wirkungen und ihre Bedeutung als Heilmittel.
%23236794: SOPPE, MARCEL ADOLF ALBERTUS. - Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening : een juridische beschouwing over het (dis)functioneren van het instrument milieueffectrapportage in de ruimtelijke ordening.
%23152338: SOPPER, A.J. DE. - David Hume's Kenleer en Ethiek. Eerste, inleidende deel : van Bacon tot Hume.
%2332715: SORABJI, RICHARD. - Opening doors : the untold story of Cornelia Sorabji : reformer, lawyer, and champion of women's rights in India.
%23172059: SORBI, ANDREA, - Complexity, logic, and recursion theory.
%2359165: SORELL, TOM. - Descartes. [Kopstukken filosofie].
%23222980: SORENSEN, THEODORE C. - Decision-making in the White House : the olive branch or the arrows.
%23219038: SORENSEN, DIANA. - Facundo and the construction of Argentine culture [electronic resource].
%2337583: SØRENSEN, KNUD. - Thomas Lodge's translation of Seneca's De Beneficiis compared with Arthur Golding's version.
%23110105: SORGDRAGER, WINNIE. - Een verantwoordelijke minister : opstellen over justitie en politiek.
%23237781: SORGE, FRIEDRICH VAN. - Proeve, om te geraken tot een nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen, in Nederland.
%23428: SORIANO, MIGUEL VIRGÓS & ELENA RODRÍGUEZ PINEAU. - Espacio judicial europeo en materia civil y mercantil : jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
%23254203: SORIN, GERALD. - The prophetic minority : American Jewish immigrant radicals, 1880-1920.
%23172574: SORIN, GERALD. - A time for building : the third migration , 1880-1920.
%23233754: SORKIN, MICHAEL. - Michael Sorkin Studio : wiggle.
%23144714: SORMAN, GUY. - En attendant les barbares.
%23135057: SOROKIN, PITIRIM A. - Social and cultural dynamics : a study of change in major systems of art, truth, ethics, law, and social relationships.
%23150923: SOROKIN, PITIRIM A. - Social and cultural dynamics. Vol. 1: Fluctuation of forms of art (painting, sculpture, architecture, music, literature, and criticism).
%23268748: SOROKIN, PITIRIM A. - Sociological theories of today.
%2370054: SOSA, ERNEST - A virtue epistemology : [Apt belief and reflective knowledge, volume I].
%23254442: SOSA, ERNEST - Reflective knowledge: [Apt belief and reflective knowledge, volume II].
%23254065: SOSA, ERNEST - Reflective knowledge: [Apt belief and reflective knowledge, volume II].
%23176172: SÖTEMAN, AUGUST LAMMERT. - De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman.
%23113951: SOTGIU, G. & M. DE' SPAGNOLIS. - Nuovi Ritrovamenti. Per la diffusione del culto di Sabazio. Testimonianze dalla Sardegna; Il Mitreo di Itri.
%23161197: SOTRIFFER, KRISTIAN - Die Druckgraphik: Entwicklung, Technik, Eigenart.
%2389174: SOUCHE-DAGUES, D. - Le Développement de l'Intentionnalité dans la Phénomenologie Husserlienne.
%23256186: SOUCY, ALEXANDER. - The Buddha Side : gender, power and Buddhist practice in Vietnam.
%2313247: SOUDAVAR, ABOLALA - Decoding old masters: patrons, princes and enigmatic paintings of the 15th century.
%23260011: SOUDIJN, M.R.J. - Chinese human smuggling in transit.
%2375904: SOURITZ, ELIZABETH. - Soviet Choreographers in the 1920s.
%2379952: SOURY, J. - Histoire des doctrines de psychologie physiologique contemporaines. Les fonctions du cerveau. Doctrienes de l´école de Strasbourg, doctrines de l´école iltalienne.
%23160403: SOUSTELLE, JACQUES. - Daily life of the Aztecs on the eve of the Spanish conquest.
%2389078: SOUTHARD, ROBERT. - Droysen and the Prussian school of history.
%23195644: SOUTHGATE, D.A.T. - Determination of food carbohydrates. 2nd edition.
%2380827: SOWELL, THOMAS - Say's Law : an historical Analysis.
%23140598: SOWERS, DON C. - Financial History of New York State: from 1789-1912.
%2379500: SOYER, JEAN-CLAUDE. - Droit pénal et procédure pénale.
%2320483: SOYER, JEAN-CLAUDE. - Droit pénal et procédure pénale
%23192439: VEREIN FÜR PSYCHOANALYTISCHE SOZIALARBEIT (ED.) - Innere Orte - Äussere Orte : die Bildung psychischer Strukturen bei ich-strukturell gestörten Menschen.
%23211001: DEUTSCHER SOZIOLOGENTAG (17TH (1974 : KASSEL). - Zwischenbilanz der Soziologie : Verhandlungen d. 17. Dt. Soziologentages, [Kassel, 31. 10.-2. 11. 1974].
%23173217: SPAAK, PAUL-HENRI. - Combats inachevés. Tome I: De l'indépendance à l'Alliance; Tome II: De l'espoir aux déceptions.
%23225200: SPAANS, L.A.J. & F.C.M.A. MICHIELS. - De waarde(n) van milieukwaliteitsnormen.
%2368798: SPAANS, E.C. & L. DOORNHEIM. - Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de effectmeting.
%2368817: SPAANS, E.C. - Appels en peren : een onderzoek naar de recidive van dienstverleners en kortgestraften.
%2325073: SPAANS, E. C. - Werken of zitten : de toepassing van werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 1992.
%2365085: SPAANS, E.C. - De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten gekeerd, onderzoek naar de resultaten van de Jeugdwerkinrichting en het project Binnenste Buiten.
%23118275: SPAANS, MARCO. - Models of inhomogeneous interstellar clouds.
%23193173: SPAANS, L.A.J. - Milieukwaliteitsnormstelling : over de wijze van milieukwaliteitsnormstelling binnen de democratische rechtsstaat.
%23184545: SPAANSTRA, J. - De vennootschap onder firma : de heffing van inkomstenbelasting bij oprichting en ontbinding van de firma en bij toe- en uittreden van firmanten.
%2360138: SPAANSTRA, J. ... [ET AL.] - De vennootschap onder firma. De heffing van inkomstenbelasting bij oprichting en ontbinding van de firma en bij toe- en uittreden van firmanten.
%2375875: SPACCAPIETRA, STEFANO (ED.) - Entity-relationship approach: ten years of experience in information modeling :
%2352836: SPACKMAN, FREDERICK W. - An analysis of the occupations of the people showing the relative importance of the agricultural, manufacturing, shipping, colonial, commercial & mining interests of the United Kingdom of Great Britain and its dependencies.
%2316150: SPAEMANN, ROBERT - Zur Kritik der politischen Utopie : zehn Kapitel politischer Philosophie.
%2364131: SPAENDONCK, JAN VAN. - Belle epoque en anti-kunst : de geschiedenis van een opstand tegen de burgerlijke cultuur : Arp, Blériot, Breton, dada, De Chirico, Duchamp, Fantomas, Griffith, jazz, Picabia, Schönberg, Strawinsky, suffragettes, surrealisme, Tzara, Wändervogel.
%23221291: SPAETH, HAROLD J. & JEFFREY ALLAN SEGAL. - Majority rule, or, Minority will : adherence to precedent on the U.S. Supreme Court.
%23197148: SPAGNOLETTI LANZA, MARIA SOFIA. - La donna nel diritto della famiglia.
%23240960: SPAIN, BARRY. - Analytical Conics
%23260975: SPAIN, AUGUST O. - The political theory of John C. Calhoun.
%23200332: SPAINK, A., G. GORREMANS & R. GAASBEEK. - Fantasfeer : bibliografie van science fiction en fantasy in het Nederlands.
%23110184: SPAKOVSKY, ANATOL VON. - Freedom, determinism, indeterminism.
%2351899: SPALDING, DAVID A.E. - Dinosaur hunters : [150 years of extraordinary discoveries].
%2376697: SPALDING, FRANCES. - Stevie Smith: a biography.
%2327824: SPALTER, NAOMI D. - Grondslagen van partneralimentatie.
%2379011: SPANGENBERG, HANS. - Vom Lehnstaat zum Ständestaat : ein Beitrag zur Entstehung der landständischen Verfassung.
%23232000: SPANGENBERG, ERNST PETER JOHANN. - Einleitung in das Römisch-Justinianeische Rechtsbuch.
%23268302: SPANGENBERG, ERNST. - Beyträge zu den teutschen Rechten des Mittelalters, vorzüglich zur Kunde und Kritik der Altgermanischen Rechtsbücher und des Sachsen- und Schwaben-Spiegels.
%23250772: SPANGLER, EVE. - Lawyers for hire : salaried professionals at work.
%23198534: SPANHEIM, EZECHIEL (1629-1710). - [Ezechielis Spanhemii, Liberi baronis, & legati regii]. Orbis Romanus, seu, Ad constitutionem Antonini imperatoris, de qua Ulpianus leg. XVII digestis de statu hominum, exercitationes duae. Editio secunda ab auctore recensita & altera parte auctior.
%2314539: SPANIER, BONNIE B. - Im/partial science : gender ideology in molecular biology.
%23258279: SPANIOL, MARGRET. - Das Recht auf Verteidigerbeistand im Grundgesetz und in der Europäischen Menschenrechtskonvention.
%2312141: SPANJE, M.J.A. VAN. - Het kind in de inrichting.
%23114925: SPANN, OTHMAR. - Fluch und Segen der Wirtschaft im Urteile der verschiedenen Lehrbegriffe.
%2332225: SPANN, OTHMAR. - Fundament der Volkswirtschaftslehre. Mit einem Anhange: Vom Geist der Volkswirtschaftslehre.
%23199836: SPAPENS, PAUL. - Een muis in de melk : de geschiedenis van de consumentenbescherming in Brabant.
%23258778: SPAPENS, A.C.M. ... [ET AL.] - De wereld achter de wietteelt.
%23252972: SPAPENS, A.C.M. ... [ET AL.] - De wereld achter de witteelt.
%23207365: SPEAR, PERCIVAL. - Delhi : its monuments and history.
%23127965: SPECHT, THOMAS. - Geschichte der ehemaligen Universität Dillingen (1549-1840) und der mit ihr verbundenen Lehr- und Erziehungsanstalten.
%23208951: SPECK, FRANK GOULDSMITH. - Midwinter rites of the Cayuga long house.
%23113789: SPECTOR, EGBERT DONALD. - English literary periodicals and the climate of opinion during the Seven Years' war.
%2318927: SPEE, HUBERT. - Franz Herwig als Dichter und Kritiker.
%2328594: SPEEKENBRINK, C.A.H.M. - Private foreign investment in the development process. Diss.
%23150398: SPEET, B.M.J. (ED.) - Het register van criminele sententiën uitgesproken door het gerecht van Haarlem [1432-1470].
%2330894: SPEIER, HANS. - German white-collar workers and the rise of Hitler.
%23202622: SPEK, R.J. VAN DER. - Grondbezit in het Seleucidische rijk.
%2348111: SPEK, P.A.F. VAN DER. - Over de klinische waarde van het begrip degeneratiepsychosen.
%23201362: SPEK, JOHANNES JACOBUS VAN DER. - Cyclische acetalen van pyrocatechol.
%23184663: SPEKKENS, J.P.L. - L'École Centrale du département de la Meuse-Inférieure, Maëstricht 1798-1804.
%23138734: SPEKLÉ, ROLAND F. - Beyond Generics : A Closer Look at Hybrid and Hierarchical Governance.
%231707: SPELT, W. - De moderne kruidenier : nieuwe richtlijnen voor de levensmiddelenhandel.
%23182952: SPELT, JACOB. - The urban development in South-Central Ontario.
%23249253: SPENCER, CHARLES SPENCER, EARL. - Battle for Europe : how the Duke of Marlborough masterminded the defeat of France at Blenheim.
%23165952: SPENCER, WILLIAM DAVID. - Mysterium and mystery : the clerical crime novel.
%2348327: SPENCER, MICHAEL - States of Injustice: A Guide to Human Rights and Civil Liberties in the European Union.
%23192082: SPENCER, HERBERT. - De l'éducation : intellectuelle, morale, et physique.
%23147063: SPENCER, HERBERT. - Principes de psychologie.
%23264421: SPENCER, PETER S. & HERBERT H. SCHAUMBURG (EDS.) - Experimental and clinical neurotoxicology.
%23192090: SPENDER, STEPHEN. - World within world : the autobiography of Stephen Spender .
%23235893: SPENGEL, LEONHARD VON. - Festgabe zum Doktorjubiläum des Herrn Professors Dr. Leonhard von Spengel.
%2336465: SPENGLER, JOSEPH J. - The origins of economic thought and justice.
%232106: SPENGLER, JOSEPH J. - France faces depopulation: Postlude edition, 1936-1976.
%2331049: SPENKE, G. TE. - Taxation in the Netherlands.
%23265911: SPENSER, EDMUND. - Edmund Spenser's Amoretti and Epithalamion : a critical edition.
%23235456: SPERBER, JONATHAN. - Property and civil society in South-Western Germany , 1820-1914.
%2391473: SPERBER, MANÈS. - The unheeded warning, 1918-1933.
%23262945: SPERO, MOSHE HALEVI. - Religious objects as psychological structures : a critical integration of object relations theory, psychotherapy, and Judaism
%23134400: SPERO, JOAN EDELMAN. - The politics of international economic relations.
%23267227: SPEYER, A. NICOL. - Verschuldigheid van vracht bij vervoer te zee.
%23255105: SPICKER, STUART F. (ED.) - The contraceptive ethos : reproductive rights and responsibilities.
%2389947: SPIECKER, B. - Emoties en morele opvoeding. Wijsgerig-pedagogische studies.
%23100888: SPIEGEL, F. VON. - Commentar über das Avesta : die heiligen Schriften der Parsen : [I: Der Vendidad. II: Vispered, Yaçna und Khorda-Avesta : mit Wortregister: Altbaktrisch, Huzvaresh, Parsi, Neupersisch und Armenisch].
%23176581: SPIEGEL, EUGENE. - Incidence algebras.
%23100889: SPIEGEL, F. VON. - Eranische Altertumskunde. Persien und die Perser von den ältesten Zeiten bis zur Islamisierung.
%2387360: SPIEGEL, LAURENS PIETER JAN VAN DE. - Résumé des négociations, qui accompagnèrent la révolution des Pays-Bas Autrichiens, avec les pièces justificatives.
%23100890: SPIEGEL, F. VON. - Vergleichende Grammatik der altiranischen Sprachen... Mit Berücksichtigung der neu-iranischen und indischen Sprachen...
%23100891: SPIEGEL, F. VON. - Die altpersischen Keilinschriften im Grundtexte mit Übersetzung, Erklärung, Grammatik, Glossar.
%23267188: SPIEGEL, DAVID (ED.) - Efficacy and cost-effectiveness of psychotherapy.
%23254604: SPIEGEL, LAURENS PIETER VAN DE. - Verhandeling over den oorsprong en de historie der vaderlandsche rechten, inzonderheid van Holland en Zeeland.
%23104423: SPIEGELBERG, HERBERT. - Phenomenological perspectives
%23170573: SPIEGELBERG, HERBERT. - Gesetz und Sittengesetz: Strukturanalytische und historische Vorstudien zu einer gesetzfreien Ethik.
%23252628: SPIEGELBERG, HERBERT. - Antirelativismus : Kritik des Relativismus und Skeptizismus der Werte und des Sollens.
%23261634: SPIEGELMAN, ART. - Maus : vertelling van een overlevende. Deel II: En toen begon de ellende pas.
%2375658: SPIEKMAN, H. - De ontwikkeling van de Amsterdamse petroleumhaven.
%23201003: SPIEKSMA, FREDERIK TH.M. - The House-Dust Mite Dermatophagoides pteronyssinus : producer of the House-Dust Allergen (Acari: Psoroptidae).
%23261635: SPIELER, REINHARD. - Max Beckmann : 1884-1950 : l'apparition du mythe.
%23236576: SPIER, J. - Schadevergoeding: algemeen, deel 3.
%23107503: SPIER, J. (ED.) - Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding.
%23262221: SPIER, J. - Een nieuwe dageraad voor het aansprakelijkheidsrecht?
%23248437: SPIER, J. - Overeenkomsten met de overheid.
%2357006: SPIER, J. - Overeenkomsten met de overheid.
%23180228: SPIER, FRED. - Religious regimes in Peru : religion and state development in a long-term perspective and the effects in the Andean village of Zurite.
%23208096: SPIERENBURG, DIRK & RAYMOND POIDEVIN. - Histoire de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du charbon et de l'acier : une expérience supranationale.
%2361290: SPIERENBURG, PIETER. - The broken spell : a cultural and anthropological history of preindustrial Europe [De verbroken betovering : Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa].
%23120060: SPIERING, MENNO (ED.) - Nation building and writing literary history.
%23157260: SPIERINGS, PAULUS JOANNES MARIA & BART VAN DOORN - Kwaliteitsborging en samenwerken in de civiele bouw ; gezien vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief.
%2317690: SPIERTZ, MATHIEU GERARDUS. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
%23250309: SPIES, MARIJKE. - Zo veel te beleven : de cultuur van het verleden als uitdaging voor de toekomst.
%23264272: SPIES, WERNER (ED.) - Picassos Welt der Kinder.
%23213864: SPIGEL, LYNN. - The Revolution wasn't televised : sixties television and social conflict.
%23154774: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer.
%23105981: SPIJKERBOER, T.P. & HEINSIUS, J. - Harmonisatie van het asielrecht in de Europese Unie. Een rechtsvergelijkende analyse. Preadvies.
%23242251: SPIJKERBOER, T.P. - Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000.
%23240963: SPIJKERBOER, TH. & B.P. VERMEULEN. - Vluchtelingenrecht.
%2371564: SPIJKERBOER, T.P. - Het hoger beroep in vreemdelingenzaken.
%2327123: SPILKA, MARK. - Virginia Woolf's Quarrel with Grieving.
%2335147: SPILL, F.W. TER, & TAK, A.Q.C. - Onwetmatig bestuur : verslag vergadering.
%2379013: SPILLER, CARL. - Ist es der Landesgesetzgebung überlassen, einem ordentlichen Gerichte im Sinne der §§ 12 und 13 des Gerichtsverfassungsgesetzes die Entscheidung einer bürgerlichen Rechtsstreitigkeit als Schiedsgericht zu übertragen?
%2380160: SPILLER, PABLO - Agua perdida : compromisos institucionales para el suministro de servicios pub?licos sanitarios.
%23132496: SPILLERS, WILLIAM R. (ED.) - Basic questions of design theory.
%23910: SPINA, FRANZ. - Die Altcechische Katharinenlegende der Stockholm-Brünner Handschrift.
%23269253: SPINATH, I. ... [ET AL.] - Praktijkregels voor curatoren, toetsingsregelement en ReCoFa Richtlijnen, 2009 : [Insolad, 2009].
%23269251: SPINATH, I. ... [ET AL.] - Curator en crediteuren : [Insolad jaarboek ; 2009].
%23127967: SPINDLER, MAX. - Die Anfänge des bayerischen Landesfürstentums.
%2343835: SPINELLI, LAWRENCE. - Dry diplomacy : the United States, Great Britain and prohibition.
%23231051: SPINELLI, CLAUDIA - Hannah Villiger.
%23209346: SPINELLO, RICHARD A. - CyberEthics : morality and law in cyberspace.
%23189433: SPINNAEL, PIERRE JOSEPH. - Annotations critiques sur la doctrine de M. Toullier, dans son traité du droit civil Français, suivant l'ordre du code : recueillies sur les cinq premiers volumes, contenant la matière des 1er et 2e livres, et des titres un et deux du 3e livre du Code civil.
%2367075: SPINNER, JEFF. - The boundaries of citizenship : race , ethnicity , and nationality in the liberal state.
%23181367: SPINOZA, BENEDICTUS DE - On the improvement of the understanding ; The ethics ; Correspondence.
%23172880: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Ethics : preceeded by On the Improvement of the Understanding.
%23217298: SPINOZA, BENEDICTUS DE - De steen vliegt : verkenningen geïnspireerd door het gedachtengoed van Benedictus de Spinoza = A stone in flight : artistic explorations inspired by Benedictus de Spinoza.
%23135994: SPITERIS, TONY. - Art de Chypre des origines à l époque romaine.
%23213305: SPITS, HERGEN. - De thymus , een orgaan voor fijnproevers.
%23179838: SPITS, F.C. - Naar een Europees leger.
%23172186: SPITZ, ELLEN HANDLER. - Inside picture books.
%23247973: SPITZ, BOB. - The Saucier's Apprentice: One Long Strange Trip Through the Great Cooking Schools of Europe.
%23219693: SPITZER, ROBERT J. - Politics and constitutionalism : the Louis Fisher connection.
%23245909: SPIVEY, NIGEL. - The Ancient Olympics.
%23117462: SPOELDER, J. - Prijsboeken op de Latijnse School.
%23262370: SPONG, GERARD. - Slavernij, discriminatie en discriminerende rechters.
%23181482: SPOOR, R.F. (RED.). - Alexander Cohen: uiterst links, journalistiek werk 1887-1896.
%23107140: SPOOR, J.H. & D.W.F. VERKADE. - Auteursrecht : auteursrecht en naburige rechten.
%23155477: SPOOR, EDUARD RICHARD KAREL. - Expert system design in an entity relationship environment.
%233765: SPOOR, J.H. - Scripta Manent: de reproduktie in het auteursrecht.
%23232591: SPOOR, MAX (ED.) - Globalisation, poverty and conflict: a critical 'development' reader.
%23213431: SPOOR, J.H. & D.W.F. VERKADE. - Auteursrecht : auteursrecht en naburige rechten.
%2387162: SPOORMANS, HUUB. - Met uitsluiting van voorregt : het ontstaan van liberale democratie in Nederland.
%2345926: VEREENIGING TOT STICHTING EN EXPLOITATIE VAN EEN HERSTELLINGSOORD VOOR SPOORWEGPERSONEEL. - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het vijf-jarig bestaan der Vereeniging tot Stichting en Exploitatie van een Herstellingsoord voor Spoorwegpersoneel.
%2329138: SPORRE, GASTON L. - Ambtelijke invloed (v)erkend : de verhouding tussen politiek bestuur en ambtelijke organisatie nader bekeken.
%23201810: STICHTING SPEL EN SPORT. - Volksspelen.
%23248803: SPOSATO, JEFFREY S. - The price of assimilation : Felix Mendelssohn and the nineteenth-century anti-Semitic tradition.
%23239841: SPOTO, DONALD. - Joan : the mysterious life of the heretic who became a saint.
%2368054: SPÖTTEL, WALTER. - Honig und Trockenmilch : Biochemie und therapeutische Bedeutung.
%23165011: SPOWERS, RORY. - Rising tides : a history of the environmental revolution and visions for an ecological age.
%2330383: SPRACK, JOHN. - A practical approach to criminal procedure.
%23256799: SPRAGENS JR., THOMAS A. - The irony of liberal reason.
%23189284: SPRAGUE, ROSAMOND KENT. - Plato's use of fallacy : a study of the Euthydemus and some other dialogues.
%2374050: SPRAGUE, MARSHALL. - So vast, so beautiful a land: Louisiana and the purchase.
%23214786: SPREE, REINHARD - Die Wachstumszyklen der deutschen Wirtschaft von 1840 bis 1880: Mit e. konjunkturstatist. Anh (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; Bd. 29).
%23156094: SPREEUW, JAAP. - Heterogeneity of hazard rates in insurance.
%23228496: SPRENGER, R.M. - Viglius van Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537).
%23145695: SPRIETSMA, CARGILL - We Imperialists. Notes on Ernest Seillière's Philosophy of Imperialism.
%23261473: SPRIGGS, LYNNE - Let It Shine : Self-Taught Art from the T. Marshall Hahn Collection.
%23258365: SPRING, JUSTIN. - David Bates.
%23243853: SPRING, CHRISTOPHER. - Silk in Africa.
%23198841: SPRINGER, WERNER. - Kriminalitätstheorien und ihr Realitätsgehalt : Sekundäranalyse amerikanischer Forschungsergebnisse zum abweichenden Verhalten.
%23169707: SPRINGER, J.L. - Argumentum Ontologicum : Existentieële interpretatie van het speculatieve godsbewijs in het Proslogion van S. Anselmus, aartsbisschop van Canterbury.
%23233622: SPRINGWOOD, CHARLES FRUEHLING. - Open fire : understanding global gun cultures.
%23246410: SPRINKER, MICHAEL. - History and ideology in Proust : a la recherche du temps perdu and the Third French Republic.
%2319618: SPRINKER, MICHAEL. - History and ideology in Proust : a la recherche du temps perdu and the Third French Republic.
%23233626: SPRITZLER, JOHN., STRATMAN, DAVID G. - On the public agenda : essays for change.
%23248123: SPRITZLER, JOHN & DAVID STRATMAN. - On the public agenda : essays for change.
%23182612: SPRONK, JOHANNES E. W. - Bijdrage tot de Biografie van Nicolò Paganini.
%2368010: SPRONKEN, TARU. - An EU-Wide Letter of Rights: Towards Best Practice.
%23109410: SPRONKEN, T.N.B.M. - Verdediging : een onderzoek naar de normering van het optreden van advocaten in strafzaken.
%23247348: SPRONKEN, TARU. - 'A place of greater safety ' : bespiegelingen over een Europees statuut voor de strafrechtadvocaat = reflections on a European charter for criminal defence lawyers.
%23257591: SPRUDZS, ADOLF. - Treaty sources in legal and political research : tools, techniques, and problems, the conventional and the new.
%2315619: SPRUIT, A. - Stakingsrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst. Diss.
%23176287: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis : tekst en vertaling. Deel I-XII.
%236509: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VII: Codex Justinianus 1-3.
%2313852: SPRUIT, J.E. - Enchiridium : overzicht van de geschiedenis van het Romeinsche privaatrecht.
%2338619: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. II: Digesten 1-10. Tekst en Vertaling.
%23155196: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis V: Digesten 35-42.
%2321866: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VIII: Codex Justinianus 4-8.
%2318713: SPRUIT, J.E. - (ed.). Textus iuris Romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht.
%239212: SPRUIT, J.E. - De juridische en sociale positie van de Romeinse acteurs.
%2357276: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. III: Digesten 11-24. Tekst en Vertaling.
%2334427: SPRUIT, J.E. - Enchiridium : overzicht van de geschiedenis van het Romeinsche privaatrecht.
%2328215: SPRUIT, J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
%23238634: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VIII: Codex Justinianus 4-8.
%23191233: SPRUYT, B - Grensoverschrijdende informaticacriminaliteit en de Europese strafrechtelijke samenwerking.
%23246560: SPRUYT, HENDRIK. - Ending empire : contested sovereignty and territorial partition.
%23263373: SPULBER, DANIEL - Regulation and Markets.
%2321216: SQUIBB, G.D. - The High Court of Chivalry : a study of the civil law in England
%2357552: SQUIRES, MICHAEL & KEITH CUSHMAN (EDS.) - The challenge of D.H. Lawrence.
%23152350: SQUIRES, LYNN B. & MARJORIE DICK ROMBAUER. - Legal writing in a nutshell.
%2323890: SRAJEK, MARTIN C. - In the margins of deconstruction : Jewish conceptions of ethics in Emmanuel Levinas and Jacques Derrida.
%23198794: SRISANG, KOSON. - Perspectives on political ethics : an ecumenical enquiry.
%23185277: SRIVASTAVA, CHANDRIKA PRASAD. - Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India, 9 June 1964 -11 January 1966 : a life of truth in politics.
%23267299: SRODEK-HART, GUILLERMO. - Guillermo Srodek-Hart: Stories.
%2317707: SRP, KAREL ... [ET AL.] - New formations : Czech avant-garde art and modern glass from the Roy and Mary Cullen collection.
%23149050: SRZEDNICKI, JAN T.J. - Elements of social and political philosophy.
%23240319: SSENYONJO, MANISULI - The African Regional Human Rights System.
%23115405: STAAL, G.J. - Nederlandsch Guyana : een kort begrip van Suriname.
%2360563: STAAL, KLAAS. - Voting, public goods and violence.
%23181954: STAAL, KORNELIS WILLEM. - Verslag van een experimenteel onderzoek naar het zedelik oordeel van leerlingen bij het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs.
%23102502: STAAL, FRITS. - Mantras between Fire and Water : reflections on a Balinese rite.
%2341273: STAAL, PETER MARIA VAN DER. - Toekomstonderzoek en wetenschap : over de grondslagen van wetenschappelijke methoden en technieken van toekomstonderzoek.
%23202530: STAAL, LEVIE DAVID. - Israel onder de volkeren : schets der Joodsche geschiedenis van de Grieksche overheersching tot heden.
%23180782: STAARGAARD, W.F. - Logos : logisch weten en centrale wetenschap (inleidend).
%23233065: STAAT, WIM (EDITOR) - Shooting the Family: Transnational Media and Intercultural Values.
%23265885: VORSTAND DES VERBANDES DER GEMEINDE- UND STAATSARBEITER (ED.) - Öffentliche oder private Gasversorgung?
%23266480: STAATSBLAD. - Alphabetisch register op het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 1813-1900.
%2323287: STAATSCOMMISSIE. - Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1921, No. 96, om van voorlichting te dienen omtrent de electriciteitsvoorziening van het land.
%23224775: R.K. STAATSPARTIJ. - Program 1933 van de R.K. Staatspartij : waarbij afgedrukt de tekst van Het Program 1929, en van Het Program 1922, beide voorzien van eenige aanteekeningen en verwijzingen, en De Inleidende Verklaring op het Program 1896.
%23189181: STACEY, FRANK - The Government of Modern Britain.
%23249532: STACKELBERG, JÜRGEN VON. - Supplement und Parodie als literarische Rezeptionsformen gattungsgeschichtliche Untersuchungen zur französischen Literatur des 17 . und 18 . Jahrhunderts.
%23249550: STACKELBERG, JÜRGEN VON. - Der atheistische Kardinal : die Geburt des Realismus aus dem Geiste des Engagements ; Anmerkungen zu Pablo Neruda.
%23207200: VAN, ALFRED (ED.) STADEN - Tussen orde en chaos : de organisatie van de veiligheid in het nieuwe Europa.
%23232519: STADEN - Between the rule of power and the power of rule.
%23211781: STADTHAGEN, ARTHUR. - Das Arbeiterrecht : Rechte und Pflichten des Arbeiters in Deutschland aus dem gewerblichen Arbeitsvertrag, der Unfall-, Kranken-, Invaliden- und Altersversicherung unter bes. Berüchs. des Bürgerlichen Gesetzbuchs : mit vielen Beispielen und Formularen für Klagen, Anträge, Beschwerden, Berufungen ...
%2316862: STAECK, KLAUS & GERHARD STEIDL. - Beuys Book.
%23133145: STAËL VON HOLSTEIN, CARL-AXEL S. (ED.) - The Concept of probability in psychological experiments.
%23255210: STAËL, GERMAINE DE. - Delphine.
%23209361: UNIFO EDITORIAL STAFF (EDS.) - International human rights instruments of the United Nations, 1948-1982.
%2376000: SWEET & MAXWELL'S LEGAL EDITORIAL STAFF (ED.) - Sweet and Maxwell's European community treaties : including the European Communities act 1972.
%23249990: STAFFORD, WILLIAM. - Drei Gespräche über die in der Bevölkerung verbreiteten Klagen.
%23202947: STAGGAT, WERNER. - Zur Rechtsgrundlage des Informationsanspruches der Presse.
%23127969: STAHL, FRIEDRICH JULIUS. - Der Protestantismus als politisches Prinzip. Vorträge, auf Veranstaltung des Evangelischen Vereins für kirchliche Zwecke zu Berlin um März 1853 gehalten.
%23185157: STAHL, FRIEDRICH JULIUS. - De politieke en kerkelijke partijen in Europa : akademische voorlezingen.
%23141732: STAHL, GARY H. - Human Transactions. The Emergence of Meaning in Time.
%23135613: STAHL, NANETTE - Law and Liminality in the Bible.
%2391620: STAHL, W.H. - Correlation of subjective-objective methods in the study of odors and taste.
%2320804: STAHL, J.M. - Kritisch-historische Syntax des griechischen Verbums der klassischen Zeit.
%23242877: STAHLECKER, ADRIAN. - Nederlandse acteurs in de Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland.
%23219265: STÄHLIN, CHRISTOPH FRIEDRICH VON. - Württembergische Geschichte. Teil 4 : Schwaben und Südfranken; vornehmlich im 16. Jahrhundert. Zeit der württemnergische Herzoge Eberhard II., Ulrich, Christoph, Ludwig. 1408-1593.
%23219256: STÄHLIN, CHRISTOPH FRIEDRICH VON. - Württembergische Geschichte. Teil 3 : Schwaben und Südfranken; Schluss des Mittelalters. 1296-1496.
%23127970: STAHR, ADOLF WILHELM THEODOR. - Aristoteles bei den Römern. Aristoteles und die Wirkung der Tragödie.
%2346517: STAINIER, X. - Notes diverses. Convolute of 13 articles on Belgian geology.
%2387710: STAINSBY, G. - Recent advances in gelatin and glue research.
%23179952: STAINTON, ROBERT J. - Words and thoughts : subsentences, ellipsis, and the philosophy of language.
%2379563: STALIN, J. - On Lenin: Speeches and Articles.
%23212001: STALIN, J.W. - Het marxisme en het nationale vraagstuk.
%23238531: STALKER, NANCY K. - Prophet motive : Deguchi Onisaburo , Oomoto , and the rise of new religions in Imperial Japan.
%2349797: STALLAERT, LUUD M. - Ethics, science and truth.
%23263425: STALLINGS, BARBARA - Growth, Employment, and Equity: The Impact of the Economic Reforms in Latin America and the Caribbean.
%23253846: STALNAKER, ROBERT C. - Our knowledge from the internal world.
%23184018: STAM, JOHANNES JACOBUS. - George Tyrrell (1861 - 1909).
%23100894: STAM, F.P. VAN. - The controversy over the theology of Saumur, 1635-50 : disrupting debates among the Huguenots in complicated circumstances.
%23232148: STAM, W. - De Boerenpartij : een politieke verkenning.
%23110200: STAMBAUGH, JOAN. - Untersuchungen zum Problem der Zeit bei Nietzsche.
%23120622: STAMBOVSKY, PHILLIP. - Myth and the Limits of Reason.
%2370493: STAMHUIS, E.F. - Vormvoorschriften : een overzicht van rechtspraak.
%23233506: STAMKART, F.J. - Verhandeling over de meetkundige inhoudsvinding der Nederlandsche maten, zijnde een vervolg op de handleiding tot de verificatie der inhoudsmaten van J.P. Bourje.
%2350706: STAMMHAMMER, JOSEF. - Bibliographie der Finanzwissenschaft.
%23223402: STAMMLER, RUDOLF. - Rechtsphilosophische Abhandlungen und Vorträge. Band 2 : 1914-1924.
%2315155: STAMMLER, RUDOLF. - Die Lehre von dem richtigen Rechte.
%2362851: STAMMLER, RUDOLF. - Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung. Ein sozialphilosophische Untersuchung.
%2360461: STAMMLER, RUDOLF. - Das Recht der Schuldverhältnisse in seinen allgemeinen Lehren : studien zum Bürgerlichen Gesetzbuche für das Deutsche Reich.
%2343855: STAMMLER, RUDOLF. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 20-9-1917. Rudolf Stammler (1856-1938) German jurist, professor at Leipzig, Giessen, Leipzig & Berlin and a very influential thinker.
%23197405: STAMMLER, RUDOLF. - Deutsches Rechtsleben während des 19. Jahrhunderts : lehrreiche Rechtsfälle.
%2362437: STANBROOK, IVOR - The law and practice of extradition.
%2321422: STANCIU, ION - Distant Lands
%23109801: STANDEN, EDITH A. - European post-medieval tapestries and related hangings in the Metropolitan Museum of Art. 2 Volume-set.
%23256820: STANDOP, EWALD & MATTHIAS MEYER. - Die Form der wissenschaftlichen Arbeit: Grundlagen, Technik und Praxis für Schule, Studium und Beruf. 18. Auflage.
%2357831: STANEK, JAROSLAV, MILOSLAV CERNY, JOSEF PACAK. - The oligosaccharides.
%2352230: STANEK, JAROSLAV MILOSLAV CERNÝ, JAN KOCOUREK. - The monosaccharides.
%2379016: STANGE, ULRICH. - Die Aufzeichnungen über Verhandlungen des Stadtgerichts Mülhausen im Elsass (1438-1443 und 1450-1458).
%23140566: STANGE, ULRICH. - Die Aufzeichnungen über Verhandlungen des Stadtgerichts Mülhausen im Elsass (1438-1443 und 1450-1458).
%2354564: STANGELAND, P.I. - The crime puzzle : crime patterns and crime displacement in Southern Spain.
%2333767: STANGELAND, CHARLES EMIL. - Pre-Malthusian doctrines of population: a study in the history of economic theory.
%23267634: STANGNETH, BETTINA. - Eichmann before Jerusalem : the unexamined life of a mass murderer.
%23154641: STANHOPE, PHILIP DORMER, 1694-1773. EARL OF., STATIUS MULLER, J.W., 1767-1836. - Handboek voor alle leeftijden : een Nieuwjaarsgeschenk voor alle vrienden van waarheid en deugd / oorspronkelijk uit een oud Indiaansch handschrift in verscheidene talen, en laatstelijk uit het Fransch in het Nederduitsch overgebragt door J.W. Statius Muller...
%23263439: STANILAND, PROFESSOR MARTIN - What Is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment.
%23263380: STANILAND, MARTIN - What is Political Economy?: Study of Social Theory and Underdevelopment.
%23214817: STANKIEWICZ, WLADYSLAW JOZEF. - Aspects of political theory : classical concepts in an age of relativism.
%2366936: STANKIEWICZ, W.J. - Approaches to Democracy, Philosophy of Government at the Close of the Twentieth Century.
%23172566: STANLEY, HENRY MORTON. - My early travels and adventures in America and Asia.
%23104004: STANOJEVIC, OBRAD. - Gaius noster : plaidoyer pour Gaius.
%23119355: STANTON, DENNIS (ED.) - Invariant Theory and Tableaux.
%2362518: STANTON, MARTIN. - Sándor Ferenczi: Reconsidering active intervention.
%2383891: STANTON, L.F.H. - The law and practice of sea transport.
%2370644: STANYHURST S.J., WILLIAM. - Nieuwe afbeeldinghe van de vier vytersten : beschreven in het Latyn door den eerweerdighen pater Gvillielmvs Stanihvrstvs priester der Societeyt Iesv.
%23111280: STAPEL, P. & KONING, J.J.A. DE. - Leerboek voor de politie.
%23236154: STAPEL, J. (ED.) - Scientific programme Indonesia-Netherlands : proceedings of a workshop held on February 12th 2002 in Bandung Indonesia.
%23235810: STAPEL, P. & KONING, J.J.A. DE. - Leerboek voor de politie.
%2316344: STAPELKAMP, G.J. - De bedrijfsraad voor het bouwbedrijf. Theorie en praktijk der bedrijfsradenwet. Diss.
%23218548: STAPLES, HELEN. - The legal status of third country nationals resident in the European Union.
%23160126: STAPLES, HELEN. - The legal status of third country nationals resident in the European Union.
%2380892: STAPLES, WILLIAM G. - Castles of our concience. Social control & the American state, 1800-1985.
%2399373: STAPLETON, T. - Chronicon Petroburgense.
%2363460: STAR, L. - Julius Stone : an intellectual life.
%2310740: STAR BUSMANN, C.W. - Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering. Nieuwe uitg.
%23249841: STARCKE, CARL. - Primitive family in its origin and development.
%23150372: STARES, PAUL B. - Command performance : the neglected dimension of European security.
%2388572: STARES, PAUL B. - Global Habit: The Drug Problem in a Borderless World.
%23169591: STARES, PAUL B. - Allied rights and legal constraints on German military power.
%23231227: STARINK, BASTIAAN. - Belastingheffing over particulierpensioen en overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties.
%23148960: STARK, GARY D. - Entrepreneurs of ideology : neoconservative publishers in Germany, 1890-1933.
%23214604: STARK, GRAHAM. - Stark naked : the autobiography of Graham Stark.
%2333067: STARKE, J.G. - Introduction to International Law.
%23170026: STARKENBURG, P.G.J. VAN. - Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands.
%2383313: STARMER, KEIR. - Blackstone's Human Rights Digest.
%23254624: STARNAZZI, CARLO. - Leonardo from Tuscany to the Loire. English edition.
%23246437: STARR, AMORY. - Naming the enemy : anti-corporate movements confront globalization.
%2367893: STARR, TANIA. - Eve's revenge : saints, sinners, and stand-up sisters on the ultimate extinction of men.
%2399332: STARR, W. - A critical biography of the published writings of Romain Roland.
%23246373: STARR, AMORY. - Global revolt : a guide to the movements against globalization.
%23218009: STASSEN, J.L. - Over democratie.
%2356275: STASSEN, J.L. - Over democratie.
%23193181: RAAD VAN STATE. - Jaarverslag 2000.
%23193183: RAAD VAN STATE. - Jaarverslag 2001.
%23131682: DEPARTMENT OF STATE. - Confuse and Control. Soviet Techniques in Germany.
%2380546: U.S. DEPARTMENT OF STATE (ED.). - United States relations with China : with special reference to the period 1944-1949.
%2363624: RAAD VAN STATE. - Jaarverslag 2002.
%23198065: RAAD VAN STATE. - Verslag van het symposium van de Raad van State op 12 november 2009 : motivering bij rechtsvorming.
%23195457: RAAD VAN STATE. - Rapport opzet en vormgeving van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak.
%23260153: STATES, BERT O. - Seeing in the dark : reflections on dreams and dreaming.
%23170590: STATHOPOULOS, MICHAEL P. - Contract law in Hellas.
%2348377: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS). - 75 jaar statistiek van Nederland.
%23225445: GEMEENTE AMSTERDAM. BUREAU VAN STATISTIEK = BUREAU MUNICIPAL DE STATISTIQUE D'AMSTERDAM. - De bevolking van Amsterdam = La population d'Amsterdam. Deel IV: Statistische studie over huwelijk, echtscheiding, geboorte, sterfte, vestiging en vertrek (naar aanleiding van de cijfers, voorkomende in deel I dezer serie, Statistische Mededeeling No. 97).
%2349056: STATIUS, PUBLIUS PAPINIUS - The Silvae of Statius.
%23176192: STATIUS, PUBLIUS PAPINIUS - The Thebaid : seven against Thebes.
%23255097: STAUCH, MARC & KAY WHEAT. - Sourcebook on medical law.
%23221310: STAUM, MARTIN S. - Labeling people : French scholars on society, race and empire, 1815-1848.
%2358643: STAUTE, JÖRG. - Het einde van de ondernemingscultuur : de dagelijkse praktijk van bedrijven in het turbokapitalisme.
%2319138: STAUTER-HALSTED, KEELY. - The nation in the village : the genesis of peasant national identity in Austrian Poland, 1848-1914.
%23100634: STAVEL, KEITH W.F. - Puritan legacies. Paradise Lost and the New England tradition, 1630-1890.
%2342979: STAVENHAGEN, GERHARD. - Geschichte der Wirtschaftstheorie.
%23245753: STAVENHAGEN, RODOLFO ... [ET AL.] - New expressions of racism : growing areas of conflict in Europe.
%23127807: STAVEREN, IRENA VAN. - Caring for Economics : an Aristotelian perspective.
%2346695: STAVEREN, HEIKO T. VAN. - Het voetbalcontract op de grens van sportregel en rechtsregel.
%23192272: STAVRIDIS, STELIOS & CHRISTOPHER HILL (ED.) - Domestic sources of foreign policy : West European reactions to the Falklands conflict.
%2380812: STEADMAN, RALPH. - Ralph Steadman : Proud Too Be Weirrd.
%2379186: STEADMAN, RALPH. - Garibaldi's Biscuits.
%2378258: STEADMAN, JOHN M. - The hill and the labyrinth.
%23153956: STEAKLY, JAMES (ED.) - German opera libretti.
%23183223: STEANS, JILL. - Gender and international relations : an introduction.
%23260143: STEARNS, ZISOWITZ & PETER N. STEARNS. - Anger : the struggle for emotional control in America's history.
%23203602: STEBBINS, CHARLES E. - A critical edition of the 13th and 14th centuries old French poem versions of the vie de Saint Alexis. ( = Beihefte zur Zeitschrift fur romanische Philologie, No. 145)
%23127972: STECH, BRUNO. - Senatores Romani qui fuerint inde a Vespasiano usque as Traiani exitum.
%23244904: STECHE, JEREMIAS AUGUST. - Disputatio iuridica de remissione tacita pignoris vel hypothecae, per remissionem debiti et consensum in alienationem rei.
%2379755: STECHOW, WOLFGANG - Dutch landscape painting of the seventeenth century.
%23225891: STECK, ARTHUR HEINRICH. - W.J.A. Werber : Persönlichkeit und Werk.
%23176563: STECKIN, S. B. - Approximation of Functions in the Mean.
%2389762: STEDMAN, JOHN GABRIËL. - Narrative of a five years expedition against the revolted Negroes of Surinam.
%2382576: STEDMAN, JOHN GABRIËL. - Reize naar Surinamen : door den capitain John Gabriël Stedman : naar het Engelsch.
%2330623: STEEL, CARLOS. - Historische inleiding tot de wijsbegeerte.
%2364428: STEELE, IAN K. - Warpaths : invasion of North America.
%23246798: STEELE, JAMES. - California Aerospace Museum : Frank Gehry.
%23256097: STEENBAKKERS, PIET. - Spinoza's Ethica from manuscript to print : studies on text, form and related topics.
%23136548: STEENBEEK, ONNO W. - Financial regulation in Japan. Systemic risks and the Nikkei futures market.
%2396935: STEENBEEK, J.G. (E.A.) - Bestuur en norm : bndel opstellen opgedragen aan Prof.Mr. R. Crince Le Roy.
%2336319: STEENBEEK, J.G. - Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen.
%2313961: STEENBEEK, J.G. - Rechtshandeling en rechtsgevolg in het staatsrecht en administratief recht.
%23246902: STEENBEEK, B.W. - Doede van Amsweer : bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der Reformatie in de provincie Groningen.
%23178643: STEENBERGEN, BART VAN. - In de proeftuin van de samenleving : de post-materialistische maatschappij als voorbeeld van ontwerp-sociologie [= The proving ground of society].
%23228807: STEENBERGEN, BART VAN. - De post-materialistische maatschappij.
%234932: STEENBERGEN-VAN DER NOORDAA, M.C. VAN. - Generatie-psychosen.
%2373016: STEENE, JAN VAN DER ... [ET AL.] - Eersten [-zesden] placcaert-boek van Vlaenderen : behelzende alle de placcaerten, reglementen, edicten, ordonnantien, decreten, declaratien en tractaeten.
%23184149: STEENHOFF, G.J.W. & R.J.Q. KLOMP. - G.J. Wiarda : schets van leven en werk.
%231540: STEENHUIS, DATO WILLEM. - Rijden onder invloed : een onderzoek naar de relatie tussen strafmaat en recidive.
%23541: STEENHUIS, D.W. (ED.) - Greep op de misdaad : opstellen over de aanpak van de zware, georganiseerde criminaliteit.
%23231088: STEENKAMP, CHRISTINA. - Violence and post-war reconstruction : managing insecurity in the aftermath of peace accords.
%23150768: STEENMAN-MARCUSSE, CONNY. - Re-writing: pioneer women in Anglo-Canadian literature.
%23145628: STEER, ALFRED G. - Goethe's Social Philosophy. As Revealed in Campagne in Frankreich and Belagerung von Mainz.
%23264345: STEETSKAMP, INEKE & AD VAN WIJK. - Stroomloos : kwetsbaarheid van de samenleving : gevolgen van verstoringen van de elektriciteitsvoorziening.
%23112640: STEEVES, PAUL D. - Keeping the faiths : religion and ideology in the Soviet Union.
%2347704: STEFANI, GASTON - Procedure penale (Precis. Droit prive) (French Edition).
%2320642: STEFANI, GASTON ... [ET AL.] - Procédure pénale.
%2320494: STEFANI, GASTON ... [ET AL.] - Droit penal general
%23245196: STEFANOU, CONSTANTIN. - Towards a European criminal record.
%2313935: STEFFEN, GUSTAF FREDRIK. - Lebensbedingungen moderner Kultur : sozialphilosophische, soziologische und sozialpolitische Studien.
%23182618: STEFFEN, CORNELIS. - Onderzoek naar psychologische facetten van goed en slecht autorijden, alsmede de invloed van alcohol daarop.
%2381473: STEFFEN, A.F. - Wet op de krijgstucht : van aantekeekeningen voorzien : en reglement betreffende de krijgstucht : van aantekeningen voorzien.
%23261743: STEFFEN, WIEBKE. - Analyse polizeilicher Ermittlungstätigkeit aus der Sicht des späteren Strafverfahrens.
%23225333: STEFFEN, GUSTAF FREDRIK. - Weltkrieg und Imperialismus : sozialpsychologische Dokumente und Beobachtungen vom Weltkrieg 1914/15.
%2379018: STEFFENHAGEN, EMIL. - Die Entwicklung der Landrechtsglosse des Sachsenspiegels. - Einfluss der Buchschen Glosse auf die späteren Denkmäler.
%2367571: STEFFENS, LILLIAN F.A. - Overgang van vorderingen en schulden in het Nederlandse Internationale Privaatrecht.
%2369860: STEFFES, J.P. - Die Staatsauffassung der Moderne : auf der Grundlage der kulturphilosophischen Zeitideen.
%23115094: STEFIK, MARK. - Introduction to Knowledge Systems.
%23263499: STEFIK, MARK. - Internet Dreams: Archetypes, Myths, and Metaphors.
%2360064: STEGE, A. - De CAO en het regelingsbereik van de sociale partners.
%23193757: STEGEMAN, F. - Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen.
%2396849: STEGEMAN, MARIJKE - Viva Criança : Health, nutrition and care of young children in northeastern Brazil
%23114172: STEGER, CHRISTIAN O. - Der Schutz des gesprochenen Wortes in der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika : zur Problematik des Abhörens von Gesprächen durch Behörden des Staates.
%23217655: STEGER, MANFRED B. - The rise of the global imaginary : political ideologies from the French revolution to the global war on terror.
%23223232: STEGER, MANFRED B. - Globalism : market ideology meets terrorism.
%2330903: STEGEREN, J.T. VAN. - Formeel gemeenterecht : gemeente en gemeentebestuur in en buiten rechte en in beroep.
%2371831: STEGERHOEK, N.A. - De publieke kant van het jeugdrecht. Publieke aspecten van het civiele jeugdrecht nader beschouwd.
%2318260: STEGERS, RUDOLF - Sacred Buildings.
%23246200: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Carnap II: normative Theorie des induktiven Räsonierens (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23106284: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Personelle und Statistische Wahrscheinlichkeit. Erster Halbband: Personelle Wahrscheinlichkeit und Rationale Entscheidung. (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band IV.)
%23253859: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Aufsätze zur Wissenschaftstheorie.
%23246174: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Statistische Begründung : Statistische Analyse: Das Repräsentationstheorem von Finetti: Metrisierung qualitativer Wahrscheinklichkeitsfelder (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23207477: STEGUWEIT, WOLFGANG. - Europäische Medaillenkunst von der Renaissance bis zur Gegenwart.
%23258385: STEIDLE, OTTO & KIESSLER. - Verlagshaus Gruner+Jahr Hamburg.
%23182593: STEIGENGA, WILLEM. - Werkgelegenheid en Werkloosheid in de Agrarische Productie.
%23244706: STEIGER, JOHANN ANSELM; SANDRA RICHTER & MARC FÖCKING (EDS.) - Innovation durch Wissenstransfer in der Frühen Neuzeit : Kultur- und geistesgeschichtliche Studien zu Austauschprozessen in Mitteleuropa.
%23258829: STEIGER, HEINHARD. - Staatlichkeit und Überstaatlichkeit : eine Untersuchung zur rechtlichen und politischen Stellung der Europäischen Gemeinschaften.
%2396812: STEIJLEN, FRIDUS - RMS : van ideaal tot symbool : Moluks nationalisme in Nederland 1945-1990.
%23213252: STEIJN, HUGO HERMAN VAN. - Rechtshandhaving en PBO : de rol van bedrijfslichamen bij de handhaving van economisch recht van communautaire en nationale oorsprong.
%23233073: STEIJN, BRAM (EDITOR) - Professionals under Pressure: The Reconfiguration of Professional Work in Changing Public Services.
%23249863: STEIN, TORSTEN. - Die Auslieferungsausnahme bei politischen Delikten : normative Grenzen, Anwendung in der Praxis und Versuch einer Neuformulierung.
%2379024: STEIN, FRIEDRICH. - Das private Wissen des Richters. Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse.
%23173240: STEIN, P.A. (E.A.) - 'Is het wenselijk de huidige positie van bedrijfsverenigingen en werknemers , financiers en leveranciers en de fiscus bij surséance van betaling en faillissement van een onderneming te wijzigen ?' : preadviezen.
%23256327: STEIN, SALLY. - John Gutmann : the photographer at work.
%23150159: STEIN, WALTHER. - Die Hanse und England : ein hansisch-englischer Seekrieg im 15. Jahrhundert.
%23124323: STEIN, H. - Goed beslagen : vormen en aspecten van het Nederlandse executie- en beslagrecht.
%2381627: STEIN, RICHARD B. ... (ET AL.) - Neural prostheses : replacing motor function after disease or disability.
%2379022: STEIN, FRIEDRICH. - Grundfragen der Zwangsvollstreckung.
%23188328: STEIN, P.A. - Compendium van het burgerlijk procesrecht.
%2346612: STEIN, NANCY L. - Literacy in American schools : learning to read and write.
%23132199: STEIN, P.A. - Fiducia Cum Amico
%2348428: STEIN, P.A. - Compendium van het burgerlijk procesrecht. 9e druk.
%2346525: STEIN, H. - Reële executie.
%23218211: STEIN, JEROME L. - The economics of futures markets.
%23155223: STEIN, TORSTEN. - Amtshilfe in auswärtigen Angelegenheiten.
%2379020: STEIN, FRIEDRICH. - Grenzen und Beziehungen zwischen Justiz und Verwaltung.
%2379023: STEIN, FRIEDRICH. - Grundriss des Zivilprozessrechts und des Konkursrechts.
%2379025: STEIN, LORENZ VON. - Die Verwaltungslehre.
%2357042: STEIN, P.A. - Zekerheidsrechten : Hypotheek.
%2351944: STEIN, H. - Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid. Verkenningen naar aanleiding van art. 40 K.
%23222616: STEIN, GERTRUDE. - Lucy Church Amiably.
%23161171: STEINBACH, PETER. - Industrialisierung und Sozialsystem im Fürstentum Lippe.
%23192140: STEINBAUER, FRIEDRICH (ED.) - Neo-Melanesian-English concise dictionary : New Guinea Pidgin-English.
%2354873: STEINBERG, KULWANT & FLORIAN (EDS.) SINGH - Urban India in crisis.
%23248582: STEINBERG, S.H. - Historical tables, 58 B.C.-A.D. 1958. 5th edition.
%23255073: STEINBOCK, BONNIE. - Life before birth : the moral and legal status of embryos and fetuses.
%2398216: STEINBRÜGGE, LIESELOTTE. - The moral sex: woman's nature in the French Enlightenment.
%23150401: STEINBRUNER, JOHN D. (ED.) - Restructuring American foreign policy.
%23150370: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%23151841: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%2375845: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%23221264: STEINBUCH, G.F. - De automobiel : handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel 1: De motor; Deel 2: Het chassis; Deel 3: De elektrische uitrusting.
%23185700: STEINBÜCHEL, THEODOR. - Die philosophische Grundlegung der katholischen Sittenlehre.
%2358573: STEINDORFF, ERNST. - Die Nichtigkeitsklage (Le recours pour exces de pouvoir) im Recht der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl : ein rechtsvergleichender Beitrag zur verwaltungsgerichtlichen Kontrolle der Hohen Behörde.
%23108499: STEINER, JOSEPHINE & LOMA WOODS. - Textbook on EC law. 8th edition.
%2349933: STEINER, FRANZ B. - Orientpolitik, Value, and Civilization (Orientalism, Value, & Civilization).
%2344569: STEINER, JOSEPHINE - Enforcing EC Law.
%2346281: STEINER, EMILY & CANDACE BARRINGTON (EDS.) - The letter of the law : legal practice and literary production in medieval England.
%23203255: STEINER, HENRY J. - Diverse partners : non-governmental organizations in the human rights movement : the report of a retreat of human rights activists.
%23269006: STEINER, GEORGE - Heeft waarheid een toekomst? : essays.
%23267418: STEINER, UWE. - Walter Benjamin : an introduction to his work and thought.
%23243323: STEINER, RUDOLF. - De kern van het sociale vraagstuk in de levensvoorwaarden voor het heden en de toekomst.
%23218587: STEINER, ANNE. - Corpus vasorum antiquorum .21 Fasc. 1: United States of America. Joslyn art museum
%2377768: KREISHEIMATBUND STEINFURT IN VERBINDUNG MIT DER STADT STEINFURT (ED.) - 400 Jahre Arnoldinum : 1588-1988 : Festschrift.
%2351311: STEINHART, EDWARD I. - Conflict and collaboration.: the kingdom of Western Uganda, 1890-1907.
%23265249: STEINHART, W.L. (ED.) - Niasse teksten.
%23112349: STEINHOEWEL, HEINRICH. - Decameron.
%23258826: STEINMANN, P.L.M. ... [ET AL.] - Prognose van de sanctiecapaciteit 1999-2003.
%23150688: STEINMETZ, RUDOLF. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830 : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
%23102505: STEINMETZ, H. - Van collectieve naar individuele literaire receptie : of: De historische weg van het begrepen naar het onbegrepen kunstwerk.
%23101874: STEINMETZ, S.R. ... [ET AL.] - De rassen der menschheid : wording, strijd en toekomst.
%23119582: STEINMETZ, S.R. - Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Strafe.
%2368782: STEINMETZ, C.H.D. - Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven. Effecten van slachtofferhulp en primaire opvang.
%2321859: STEINMETZ, B.J.F. - Handboek der Nederlandsche overheidsfinanciën.
%23215348: STEINMEYER, FRANK. - Weil über allem Elend dieser Zeit die Heimat steht : Literatur und Politik im Werk von Johannes Kirschweng.
%23117284: STEINMO, SVEN. - Taxation and democracy : Swedish , British , and American approaches to financing the modern state.
%2393618: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Drei Abhandlungen über die jüdische Literatur des Mittelalters.
%2396283: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Al-Farabi [Alpharabius, c.870-950], des arabischen Philosophen Leben und Schriften : mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte der griechischen Wissenschaften unter den Arabern : Nebst Anhängen Joh. Philoponus bei den Arabern, Leben und Testament des Aristoteles von Ptolemaeus, Darstellung der Philosophie Plato's. Grösstentheils nach Handschriftlichen Quellen
%2374149: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Jewish literature from the eighth to the eighteenth century : with an introduction on Talmud and Midrasch : a historical essay.
%23254538: STEINVORTH, ULRICH. - Rethinking the Western understanding of the self.
%23264372: STEKEL, WILHELM. - Onanie und Homosexualität : (die homosexuelle Parapathie).
%23162572: STEKETEE, BRAM. - Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch : een cultuurhistorische inventarisatie.
%23208337: STEL, JACOB CAREL VAN DER - Alcoholpreventie : achtergronden , praktijk en beleid.
%23215006: STEL, ADRIAAN JOHANNES VAN. - Entrepreneurship and economic growth : some empirical studies.
%23257928: STELLA, FRANK. - Frank Stella - Retrospektive : Katalog zur Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg, 8.9.2012 - 20.1.2013.
%2339694: STELLA, FRANK. - Frank Stella: painting into architecture.
%23203422: STELLA, FRANK. - The Dutch savannah = De Hollandse savanne.
%2314439: STELLINGA, J.R. - Een stellig annotator : opstellen aangeboden aan Dr. J.R. Stellinga ter gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter van de redactie van het tijdschrift Nederlandse jurisprudentie / Administratiefrechtelijke beslissingen.
%2316561: STELLINGA, J.R. - Grondtrekken van het Nederlandse staatsrecht. Algemeen gedeelte, en bevoegdheden en verplichtingen der overheidsorganen.
%23185045: STELLINGA, J.R. - Grondtrekken van het Nederlands administratief recht.
%2330731: STELLINGA, J.R. - Proeve eener vergelijking van publiekrechtelijke rechts- en belangengeschillen in het volkenrecht en in het Nederlandsche staatsrecht.
%23181766: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 : deel I (november 1630) - VII (augustus 1636).
%2387288: STELLINGWERFF, J. (ED.). - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
%23183029: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel I: december 1620 - augustus 1623.
%23183024: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel II: september 1623 - mei 1625.
%23183021: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel III: juli 1625 - april 1628.
%232619: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel V: november 1630 - december 1632.
%23182699: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel VII: mei 1634 - augustus 1636.
%23182995: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel IV: juli 1628 - juli 1630.
%23182994: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel VI: januari 1633 - april 1634.
%23181903: STELLWAG, JOHANN ALBINN. - De zedelijke waardetheoriën van Spranger, Brentano en Meinong. Een vergelijkende studie.
%23175730: STEMPEL, BERTHA MARIANNE VAN DER. - De vrouw in onze Britsche romans.
%2312013: STEMPELS, A. - Beschermd door anderen. Kinderen in recht en mensenmaatschappij.
%2339970: STEMPELS, A. - De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk.
%23198749: STEMPELS, A. - Europese smidse : inrichting en werkwijze van de Europese Gemeenschap voor Kolem en Staal, waarin opgenomen de volledige Nederlandse tekst van het verdrag tot oprichting van de E.G.K.S.
%23166743: STENDAL, HANS-JÜRGEN. - Die Stadtansichten Meissens von 1558 bis um 1815.
%23241870: STENDHAL. - The life of Henry Brulard.
%23127974: STENGEL, EDMUND E. - Die Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11. Jahrhunderts : Forschungen zur Diplomatik und Verfassungsgeschichte.
%23172458: STENGEL, RICHARD - You're Too Kind: A Brief History of Flattery
%23266385: STENGEL, EDMUND E. - Abhandlungen und Untersuchungen zur Geschichte des Kaisergedankens im Mittelalter.
%23169332: STENGER, VICTOR J. - God : the failed hypothesis : how science shows that God does not exist.
%23235951: STENHOLM, STIG. - The quest for reality : Bohr and Wittgenstein, two complementary views.
%23251573: STENVERS, H.W. - Contribution to the diagnostics of defects and disorders in the brain by means of the examination in the fields of vision and the fields of conjugate movements to the right and to the left.
%23187087: STEPAN, PETER (ED.) - Baselitz : die Afrika-Sammlung.
%23177614: STEPANEK, JOSEPH F. - Wringing Success from Failure in Late-Developing Countries: Lessons From the Field.
%23191741: STEPHAN, ALEXANDER. - Communazis : FBI surveillance of German emigré writers.
%23242941: STEPHAN, JUERGEN - edgetensionplease01: linedesign for the 21st century.
%23213281: STEPHANE, BERNARD - Dictionnaire des Noms de Rues : Origine et Signification du Nome de Votre Rue et de 4999 Autres.
%2379028: STEPHANI, JOACHIM. - De iurisdictione Judaeorum, Graecorum, Romanorum et ecclesiasticorum libri IV.
%2392126: STEPHANIK, JOHN W. - Catalogus van de Muntverzameling bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
%23204272: STEPHANIK, JOHN W. - Catalogus van de Muntverzameling bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
%2399769: STEPHENS, G. LYNN & GEORGE GRAHAM (EDS.) - When self-conciousness breaks : alien voices and inserted thoughts.
%2379202: STEPHENS, CHRIS (EDITOR) - Picasso and Modern British Art.
%2362548: STEPHENS, T.B. - Order and discipline in China. The Shanghai Mixed Court 1911-1927.
%23260085: STEPHENS, G. LYNN & GEORGE GRAHAM (EDS.) - When self-conciousness breaks : alien voices and inserted thoughts.
%23179154: STEPHENS, MITCHELL. - Geschiedenis van het nieuws : van de tamtam tot de satelliet.
%23250801: STEPHENS, MIKE. - Community law centres : a critical appraisal.
%23222976: STEPHENSON, D. GRIER. - Campaigns and the court : the U.S. Supreme Court in presidential elections.
%23241557: STEPHENSON, CARL. - Mediaeval feudalism.
%2360529: STEPHENSON, JAMES. - The language of the land: living among a stone-age people in Africa.
%2321312: STEPPE, JAN KAREL. - Archivum artis Lovaniense : bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden : opgedragen aan prof. em. Dr. J.K. Steppe.
%23261796: STERBA, JAMES P. (ED.) - Terrorism and international justice.
%23199015: STERBA, CHRISTOPHER M. - Good Americans : Italian and Jewish immigrants during the First World War.
%2332403: STERK, CLAIRE. - 'Vieze kereltjes' : zedenpolitie en vrouwen.
%23261928: STERK, TACO. - De taal van het proces : mag het ook een andere zijn?
%23200435: STERKMAN, PAULUS. - De plaats van J.H.Lambert in de ontwikkeling van het idialisme voor Kant.
%23263522: STERLING, LEON. - The Practice of Prolog.
%23235323: STERN, VIVIEN. - Creating criminals : prisons and people in a market society.
%23177625: STERN, LEWIS M. - The Vietnamese Communist Party's agenda for reform : a study of the eighth national party congress.
%23243649: STERN, LAURENT. - Interpretive Reasoning.
%23263430: STERN, JONATHAN P. - Third Party Access in European Gas Industries: Regulation-Driven or Marketet-Led?.
%23241954: STERN, NICOLAS, JEAN-JACQUES DETHIER, & F. HALSEY ROGERS. - Growth and empowerment : making development happen.
%2361011: STERN, SETH & STEPHEN WERMIEL. - Justice Brennan : liberal champion.
%2331194: STERN, JOSEF - Metaphor in Context.
%23214820: STERN, JESSICA. - The ultimate terrorists.
%23251995: STERN, ROBERT M. (EDITOR) - GATS 2000: New Directions in Services Trade Liberalization.
%2366688: STERN, E. MARIANNE. - Römisches, byzantinisches und frühmittelalterliches Glass, 10 v.Chr.-700 n.Chr.: Sammlung Ernesto Wolf.
%2366693: STERN, E. MARIANNE. - Frühes Glass der alten Welt, 1600v.Chr.-50 n.Chr.: Sammlung Ernesto Wolf.
%23241866: STERN, ROBERT W. - Changing India : bourgeois revolution on the subcontinent.
%23220395: STERN, JEWEL, 1934-, TUCKER, KEVIN W., VENABLE, CHARLES L. (CHARLES LANE), 1960-. - Modernism in American silver : 20th-century design.
%23260149: STERNBERG, ROBERT J. (ED.) - The nature of cognition.
%23234663: STERNBERG, ROBERT J. & BARNES, MICHAEL L. (EDS.) - The Psychology of love.
%23121343: STERNBERG, FRITZ. - The military and industrial revolution of our time.
%23221285: STERNBERG, ROBERT J. (ED.) - International handbook of intelligence.
%23235156: STERNBERG, ROBERT J. & JOHN KOLLIGIAN JR. (EDS.) - Competence Considered
%2326118: STERNBERG, FRITZ. - Der Imperialismus.
%23158203: STERNE, LAURENCE. - La vie et les opinions de Tristram Shandy. 4 Vols.
%23116199: RAAD VOOR NATUUR- EN STERRENKUNDE - Grote faciliteiten voor natuurkundig en sterrenkundig onderzoek.
%23267811: STEUNENBERG, BERNHARD (ED.) - Widening the European Union : the politics of institutional change and reform.
%23262456: STEUR, B.F.; H. VAN DIJK & G.-J. VAN DEN NIEUWENHUIZEN. - Democratische vergezichten : essays over de representatieve democratie in Nederland.
%23265677: STEUR, BOUDEWIJN F. - De keuze om te kiezen : referenda in Nederland.
%23262843: STEUR, A.G. VAN DER. - 'Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven' : de boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschedé (1865-1926).
%23199699: STEUR, PIETER. - Het karakter van Hieronymus van Stridon : bestudeerd in zijn brieven.
%23132758: STEUTEL, J.W. (ED.) - Morele Opvoeding : Theoretisch- en Historisch-Pedagogische Opstellen.
%2381094: KEMPER. STEVEN. - The presence of the past : chronicles, politics, and culture in Sinhala life.
%23104930: STEVENINCK, M.A. VAN. - The impact of capital imports, Argentina 1970-1989.
%23257739: STEVENS, STANISLAUS ALPHONS. - De belaste overheid.
%23189412: STEVENS, M.P.J. - Informatietechnologie : de motor van de industrie.
%23251353: STEVENS, L.G.M. - Inkomstenbelasting 2001. 2e druk.
%23142349: STEVENS JR., E.W. - The Grammar of the Machine : technical Literacy and Early Industrial Expansion in the United States.
%23127813: STEVENS, HENDRIK. - De institutionele positie van zeehavens : een internationale vergelijking.
%23215008: STEVENS, ANTHONY. - The roots of war : a Jungian perspective.
%2345162: STEVENS, L.G.M. - Maatschappelijk heffen. 1: De wetenschap.
%23146890: STEVENS, JOHN N. - Czechoslovakia at the Crossroads : the Economic Dilemmas of Communism in Postwar Czechoslovakia.
%23245485: STEVENS, FRED & DIRK VAN DEN AUWEELE (EDS.) - Uuytwysens d'archiven : handelingen van de XIe Belgisch-Nederlandse Rechtshistorische Dagen, Leuven, 22-23 november 1990.
%2376364: STEVENS, E.E. & H.R. STEVENS (ED.). - John Galsworthy.
%2384018: STEVENSON, LESLIE. - Inspirations from Kant: Essays.
%23177594: STEVENSON, CHRISTINE. - Medicine and magnificence : British hospital and asylum architecture, 1660-1815.
%23222629: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - The essential Dr Jekyll and Mr Hyde.
%2343987: STEVENSON, HAROLD W. - Contexts of achievement : a study of American, Chinese, and Japanese children.
%2344007: STEVENSON, MICHAEL I. (ED). - Joseph Alois Schumpeter : a bibliography 1905-1984.
%23160507: STEVENSON, WILLIAM R. - Sovereign grace : the place and significance of Christian freedom in John Calvin's political thought.
%2375166: STEVENSON, LESLIE. - Inspirations from Kant : essays.
%23260150: STEVENSON, HAROLD W. & ALBERTA E. SIEGEL. - Child development research and social policy. [Volume 1].
%23258867: STEVENSON, ROBERT. - Spanish music in the age of Columbus.
%23163623: STEVERS, TH.A. - De begrotingsnorm van het rijk.
%2319507: STEVERS, TH.A. - Renteverschillen en renteniveau. Een onderzoek naar de oorzaken van de renteverschillen tussen staatsobligaties en, daarmede samenhangend, van het renteniveau, over de periode 1949 t/m 1960 in Nederland. Diss.
%23155272: STEVERSON, JANET W. (ED.). - Children and the law. Volume 2.: The State and the schooling of children.
%2331450: STEVIN, SIMON. - The principal works of Simon Stevin. Volume 1. General introduction. Mechanics; Volume 2A-B. Mathematics; Volume 3. Astronomy. Navigation; Volume 4. The art of war; Volume 5. Engineering. Music. Civic life.
%2346031: STEWARD, MARGARET S. - Interviewing young children about body touch and handling.
%2360956: STEWART-MCDOUGALL, MARY LYNN. - The Artisan Republic : revolution, reaction, and resistance in Lyon (1848-1851).
%2367685: STEWART, J. HINDE. - Gynographs, French Novels by Women of the Late Eighteenth Century.
%23218516: STEWART, TONY K. (ED.) - Fabulous females and peerless Pirs : tales of mad adventure in old Bengal.
%2369334: STEWART, JOHN MASSEY. - The Soviet environment : problems, policies, and politics.
%23258289: STEWART, FRANK (ED.) - Almost heaven. On the Human and Devine. (Manoa 23:2).
%23258933: STEWART, FRANK (ED.) - Sky Lanterns : new poetry from China, Formosa, and Beyond.
%2347503: STEWART-CLARK, JACK. - Onderzoekcommissie drugproblemen in de Gemeenschap : verslag over de resultaten van het onderzoek, september 1986.
%2361061: STEWART, MARY LYNN. - Women, work & the French state. Labour protection and social patriarchy 1879-1919.
%23233200: STEWART, DESMOND & JOHN HAYLOCK. - New Babylon : a portrait of Iraq.
%237708: STEYAERT, JAN. - Digitale vaardigheden : geletterdheid in de informatiesamenleving.
%23248823: STEYGER, E., R.J.G.M. WIDDERSHOVEN & ARJEN W.H. MEIJ. - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 10 mei 1996 ter behandeling van de preadviezen van E. Steyger , R.J.G.M . Widdershoven , A.W.H . Meij.
%23141454: STEYGER, E. (E.A.) - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : preadviezen & verslag van de algemene vergadering gehouden op 10 mei 1996
%2376530: STEYGER, ELIES. - Medezeggenschap bij veiligheid en gezondheid: de Europese regelingen.
%2382921: STEYGER, ELIES. - Europe and its members : a constitutional approach.
%23248816: STEYGER, E., R.J.G.M. WIDDERSHOVEN & ARJEN W.H. MEIJ. - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : preadviezen.
%2334022: STEYGER, ELIES. - Medezeggenschap op ondernemingsniveau inzake veiligheids- en gezondheidsaangelegenheden in de Europese Gemeenschap.
%23199819: STEYNEN, PETRUS ANTONIUS WILHELMUS. - Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik van deminutiva in het Latijn.
%23186952: STGTER, BIANCA (E.A.) - Stilstaande beelden : ondergang en opkomst van de fotografie.
%2379030: STHAMER, EDUARD. - Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter.
%23166186: STIANSEN, ENDRE & JANE I. GUYER (EDS.) - Credit, currencies and culture : African financial institutions in historical perspective.
%23251589: STIASNY, GUSTAV. - De Gorgonarien-familie Acanthogorgiidae Kükenth. & Gorz. : (met bijzondere inachtneming van het materiaal der Siboga-expeditie).
%23251582: STIASNY, GUSTAV. - Die Scyphomedusen des Roten Meeres.
%23251561: STIASNY, GUSTAV. - Alcyonaria und Gorgonaria von Südafrika : aus der Sammlung des South African Museum Capetown.
%23251557: STIASNY, GUSTAV. - Über einige exotische Tornarien.
%2381513: STIBBE, D.G. - Inleiding tot de kennis der bestuursinstellingen in vreemde koloniën.
%2370759: STIBIC, V. - Tools of the mind : techniques and methods for intellectual work.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/18