Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23128943: Vorländer, Franz. - Schleiermachers Sittenlehre ausführlich dargestellt und beurteilt.
%23131602: Vorländer, Karl. - Kant - Schiller - Goethe. Gesammelte Aufsätze.
%23288478: Vorländer, Karl. - Geschichte der philosophischen Moral, Rechts- und Staatslehre der Engländer und Franzosen : mit Einschluss Machiavells und einer kurzen Übersicht der moralischen und sozialen Lehren der neueren Zeit überhaupt.
%23256214: Vorm, François vander. - Rechtsgeleerde verhandeling over 't vlotrecht van Westfriesland en Noord-Holland.
%23267904: Vorndran, Oliver. - Die Entstehung der ukrainischen Verfassung.
%23233408: Vorobeichic, Max & Zalman Chnéour. - Ein Ghetto im Osten : Wilna.
%23231138: Vorpsi, Ornela - Nothing obvious.
%23101408: VORSTERMAN, LUCAS. HYMANS, H. (ed). - Lucas Vorsterman (1595-1675), graveur flamand...
%2349413: Vorsterman van Oyen, G.A. (Ed.) - Rechtsbronnen der Stad Aardenburg.
%23279134: Vorsterman van Oyen, G.A. (Ed.) - Rechtsbronnen der Stad Aardenburg. (Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen, I-15).
%2385138: Vos, Maarten de. - Tussen de benen : zeer persoonlijke notities.
%2340356: Vos, René. - Niet voor publicatie : de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
%2368883: Vos, Nathalie Aline De - Europeanisering van het vertrouwensbeginsel : betekenis van het Europese vertrouwensbeginsel voor de equivalente beginselen in Nederland, Frankrijk en BelgieÌ in het kader van een groeiend ius commune .
%239139: Vos de Wael, Antonius Franciscus. - Over conservatoir arrest onder derden.
%23174773: Vos, H. M. - De kern van waarden : de betekenis van centrale maatschappelijke waarden voor de theorie en praktijk van het morele leven.
%2369914: Vos, J.C. de - Das Los Judas : Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. Diss.
%2354729: Vos, Mark Andrew De - The syntax of verbal pseudo-coordination in English and Afrikaans.
%2320032: Vos, Cornelis Jan. - De blinde mens : een studie over een maatschappelik vraagstuk.
%2356593: Vos van Steenwijk, Carel de. - Een grand tour naar de nieuwe republiek : journaal van een reis door Amerika, 1783-1784.
%23102612: Vos, J. de. - The Endemic Pleistocene Deer of Crete.
%23109961: VOS, FRITS. - A study of the Ise-monogatari with the text according to the Den-Teika-hippon and an annotated translation. 2 Vols.
%2367828: Vos, A.E. de. - Remedies or stumbling blocks? The public international law aspects of the international debt crisis.
%2343331: Vos de Wael, A.F. - Opmerkingen naar aanleiding van hypotheek op vruchtgebruik.
%2317326: Vos van Steenwijk, R.H. de. - Stemplicht.
%238510: Vos, Henri. - Administratieve rechtspraak.
%23238919: Vos, G.J. - Hoe men zich in de Nederlandsche Hervormde Kerk heeft te gedragen : systematische uiteenzetting van het tegenwoordig Nederlandsch-Hervormd Kerkrecht.
%23256325: Vos, Henk. - Solidariteit : elementen complicaties persperctieven.
%23263952: Vos, Patrick de - Grenzeloos India : de achterkant van de globalisering.
%23268044: Vos, H. - Enige kwantitatieve onderzoekingen over de betrekkingen tussen overheidsfinanciën en volkshuishouding = Quantitative investigations on the relations between public finance and the national economy.
%2370453: Voskuil, C.C.A. (a.o). - Credit and guarantee financing transfer of technology.
%23212152: Voskuil, C.C.A. (a.o). - The moulding of international law : ten Dutch proponents.
%23251603: Voss, Frederick. - Reporting the war : the journalistic coverage of World War II.
%234981: VOSSEN, A.J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelings-psychologische studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking in psychotherapie, onderwijs en bedrijfsleiding.
%2393545: Vossen, A.F. (ed.). - Two Bokes of the Histories of Ireland.
%23278652: Vossen, J.W.J.M. van der. - De Tweede Cöordinatie-Richtlijn Bankrecht.
%23256816: Vosskühler, Gabriele. - Entre la misa y el Cara al sol : Profrankistische Schriftstellerinnen in Spanien (1936-1975).
%2319774: Voster, Willem. - De cultureel-geografische indeling van Nederland : proeve van een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra.
%23291566: Vourloumis, Eirini. - Eirini Vourloumis : in waiting.
%2338392: Voûte, A. - Aandelen voor werknemers : motivatie door participatie.
%23291125: VPRO [Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep]. - Een nationale omroep : 1960.
%23206759: Vrakking, Willem J. (ed.) - Management van organisatieverandering
%23108651: VRANA, J. - L'Évangélaire de Miroslav. Contribution à l'étude de son origine.
%2370555: Vranken Hickey, Dennis van. - The armies of East Asia : China, Taiwan, Japan, and the Koreas.
%23109101: Vranken, J.B.M. - Algemeen deel **. (Asser-serie).
%23196630: Vranken, J.B.M. & I. Giesen (eds.) - Codificatie en dynamiek : instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties.
%23287920: Vranken, J.B.M. - Exploring the jurist's frame of mind : constraints and preconceptions in civil law argumentation.
%2395876: Vranken, J.B.M. ... [et al.] - Vertrouwensbeginsel en rechtszekerheid in Nederland. Preadviezen.
%2355542: Vranken, J.B.M. - Mededelings, informatie en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht.
%23288139: Vranken, Jos; Adriaen Valerius. - Valerius' Gedenck Clanck
%2327823: Vrankrijker, A.C.J. de. - Het wervende woord : geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
%23290350: Vredenberg, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder weren : het burgerweeshuis te Arnhem 1583-1742.
%23243013: Vredenberg, Jan P. - Het oudste register van de vrijwillige rechtspraak der stad Goor (1333-1408).
%238720: Vredenburch, W.C.A. baron van. - De staatsleer van Hegel en hare toepassing.
%23232566: Vree, Johan de., Peter Coffey, Richard H. Lauwaars (eds.) - Towards a European Foreign Policy : legal, economic, and political dimensions.
%23288199: Vreede, G.W. - Geschiedenis der diplomatie van de Bataafsche Republiek. Band 2.1: Van de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland (Augustus 1799), tot de vredebreuk tusschen Groot-Britannie¨ en Frankrijk (Mei 1803). - 1864. Band 2.2 : Van de hervatting der vijandelijkheden met Engeland (Mei 1803), tot de aftreding van Koning Lodewijk (1 Julij 1810)..
%23106741: Vreede, E.A. de. - Het nationalisme als zedelijke vraagstuk.
%23255738: Vreese, Peter de. - De strijd tegen de ontucht : de prostitutie, haar wezen en haar bestrijding.
%23189149: Vrettos, Athena. - Somatic fictions : imagining illness in Victorian culture.
%23208111: Vrey, Rogier William de. - Towards a European unfair competition law : a clash between legal families : a comparative study of English, German, and Dutch law in light of existing European and international legal instruments.
%2318023: Vrielink, Jan Hendrik. - Het waarheidsbegrip. Een theologisch onderzoek.
%23291878: Vries, Dirk J. de. - Bouwen in de late middeleeuwen : stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht.
%23197210: Vries, T. de. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
%233369: Vries Reilingh, H.D. de. - De Volkshoogeschool. Sociografische studie van haar ontwikkelingsgang in verschillende landen en haar mogelijke beteekenis voor de Nederlandsche volksgemeenschap. Diss.
%23291008: vries, herman de. - herman de vries : toevalstekeningen = Random objectivations
%23289618: Vries, Lise Anne de. - The effectiveness of youth crime prevention.
%23290100: vries, herman de. - In memoriam kat willi.
%23290104: vries, herman de. - herman de vries * vergaan. [Exhibition poster = Tentoonstellingsaffiche]
%2375338: Vries, Karin Maria de. - Integration at the border : the Dutch Act on Integration Abroad in relation to International Immigration Law.
%23250925: Vries, C.W. de. - De liberale staat en de regeeringsvoorstellen (1936) tot grondwetsherziening.
%23289238: Vries, Paulus Henri de. - Poe and after : the detective-story investigated.
%23236412: Vries, Klaas de. - Bijdrage tot de kennis van het strafprocesrecht in de Nederlandse steden benoorden Maas en Schelde vóór de vestiging van het Bourgondisch gezag.
%2323663: Vries, F. de. - Economische opstellen aangeboden aan Prof.Mr. F. de Vries t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als Hoogleraar in de Economie op 14 juni 1943.
%2370090: Vries, G.J.P. de. - Opzegging van obligatoire overeenkomsten.
%2320143: Vries, David de. - Some Suggestions Concerning Regular Seasons in Art, with Special Reference to English literature.
%23128408: Vries, G.J. de. - Beleidsdynamica als sociale constructie : een onderzoek naar doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering.
%2368726: Vries Wzn, Willem de. - De invloed van werkgevers en werknemers op de totstandkoming van de eerste sociale verzekeringswet in Nederland (De ongevallenwet 1901).
%2347889: Vries, H.J. de. - De ruimte begrensd : het bestemmingsplan en het spanningsveld tussen beleidsruimte en rechtszekerheid.
%23264455: Vries, Hugo de. - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
%23238115: Vries, Gert Jan de. - Ik heb geen verstand van poëzie : G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
%23238695: Vries, J.H. de & P.J.J. van Buuren. - De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het ruimtelijk bestuursrecht.
%23213799: Vries, Boudien de. - Electoraat en elite : sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895.
%239425: VRIES, J. DE (e.a.) - De Algemene Bijstandswet.
%23226368: Vries, J.H. de. - Het huisje van Jeanne d'Arc en andere verhalen.
%23282264: Vries, Marsha de. - Improving police performance : an analysis of the influence of inter-organisational tuning between the police and the public prosecution service on police productivity in the Netherlands.
%23100539: Vries, Jan de - De meetkunde van het aantal.
%23285641: vries, herman de. - herman de vries : at random.
%23285642: vries, herman de. - herman de vries, from here.
%23266952: Vries, Hille de. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
%23266167: Vries, Tiemen de. - Handleiding tot de kennis van het leven en de werken van Mr. G. Groen van Prinsterer.
%23285677: vries, herman de. - concept.
%23185815: Vries, Frits Carel de. - Vredes-pogingen tusschen de Oud-Bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
%23286981: Vries, Anneke de (ed.) - De Ploeg : avant-garde in Groningen 1918-1928.
%23108336: Vries, Hugo de. - Opera e periodicis collata : Vol. 1-5.
%23264654: Vries, Sandra de. - De zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar : collectie-catalogus.
%23285674: vries, herman de. - the dust of some roads & a leaf from a tree.
%23116013: Vries, L. de & de Vries-Wiersema, R. - The morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul area.
%23116652: Vries, B.W. de. - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw.
%23116989: Vries, Ph. de. - Het Beeld van Lodewijk XIV in de Franse Geschiedschrijving.
%2339523: Vries, Ineke de e.a. - Ongewenste intimiteiten : gewenste rechten.
%23195841: Vries, Hester de. - Juridische aspecten van huistelematica : telewerken en consumeren in het informatietijdperk.
%2333440: Vries, W.F.M. de. - (ed.). The value added of national accounting. Commemorating 50 years of national accounts in the Netherlands.
%2325850: Vries, Egbert de. - Man in rapid social change : the process of rapid social change in Asia, Africa and South America.
%23280556: Vries, J. de & Leo de Tollenaere. - Etymologisch woordenboek : onze woorden, hun oorsprong en ontwikkeling.
%23276477: vries, herman de. - herman de vries : natural relations : eine Skizze : Katalog der Sammlungen.
%23148904: Vries, Sjiera de. - Working in multi-ethnic groups : the performance and well-being of minority and majority workers.
%2342388: Vries, Joh. de. - Hoogovens IJmuiden, 1918-1968 : ontstaan en groei van een basisindustrie.
%23174044: Vries, Jan de - Het korte Sigurdlied.
%2347966: VRIES, H. DE. - Van Amoebe tot mensch. Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918 gegeven.
%23283908: Vries, Sjoukje Tsjitske de. - Early Archaean sedimentary basins: depositional environment and hydrothermal systems : examples from the Barberton and Coppin Gap Greenstone Belts.
%23287325: Vries, Jacob J. - Estimation of Alonso's theory of movements for commuting.
%23174703: De Vries, Henry P. - Civil law and the Anglo-American lawyer : a case-illustrated introduction to civil law institutions and method.
%23253805: Vries Robbé, Jan Job de. - Expansion and diversification of securitisation yearbook 2007.
%2327269: Vries, C.W. de. - Het Grondwettig Koningschap onder koning Willem III 1849-1870.
%23196392: Vries, Albert de. - De splijtzwam : een toekomst-zedeklucht.
%2320491: Vries, Karel Chr. J. W. de. - De Mariaklachten.
%23285672: vries, herman de. - october, februari, june.
%23288058: Vries, G.C. de; G. Monsma; E. Mellink & N. van Ruijven. - Als een slak, ongaarne, schoolwaarts : een onderzoek naar schoolverzuim van leerlingen en invloeden van de school.
%2320408: Vries, Joh. de. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel: De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. Visserings tijdvak 1914-1931.
%23161763: Vriesen, Gustav. - August Macke.
%2343777: Vriesendorp, R.D. - Het eigendomsvoorbehoud : een onderzoek naar een praktische verkoperszekerheid in het huidige en komende Nederlandse recht met een slotbeschouwing van rechtshistorische aard.
%23292576: Vriesendorp, R.D. - Het eigendomsvoorbehoud : een onderzoek naar een praktische verkoperszekerheid in het huidige en komende Nederlandse recht met een slotbeschouwing van rechtshistorische aard.
%23277974: Vriesendorp, R.D. ... [et al.] (ed.) - Het actuele recht : rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdrgen.
%2399015: Vriesendorp, R.D. - (ed.). Het actuele recht : rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen.
%23230101: Vrieze, John (ed.) - Catharina, de keizerin en de kunsten : uit de schatkamers van de Hermitage.
%2333538: Vrij, Albert. - Misverstanden tussen politie en allochtonen: sociaal-psychologische aspecten van verdacht zijn.
%2310750: Vrij, M.P. - Professor Mr. M.P. Vrij : verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie.
%2312983: Vrij, M.P. - Beperking der meerderheidsmacht in vereeniging en vennootschap door rechten der leden.
%23111176: Vrijer, M.J.A. de. - Henricus Regius : een Cartesiaansch hoogleraar aan de Utrechtsche Hoogeschool.
%23165824: Vrijheid, H.M. - Schuld en schuldverband in het romeinsche strafrecht.
%23288747: Bond voor Vrijheidsrechten. - Uitnodiging voor een discussieavond op dinsdag 10 oktober [1978] a.s. om 20 u. in het Theater In De Steeg, Westeinde 165, Den Haag over : de huisdealer.
%2335107: Vrijhof, P.H. - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk. Diss.
%23216302: Vrijland, C.W.D. - Gerecht in klein bestek : het Kantongerecht te Haarlem en zijn voorgangers.
%23216298: Vrijland, C.W.D. - De rechtbank te Haarlem.
%23200096: Vrijling, Joseph Johan. - De metastabiliteit der stof als gevolg van dispersie. Het Weston-normaalelement.
%23282035: Vroede, Maurits de. - Van schoolmeester tot onderwijzer : de opleiding van de leerkrachten in België en Luxemburg, van het eind van de 18de eeuw tot omstreeks 1842
%2317960: Vroegop, R.J. - Het gedogen gedoogd? : een bestuurskundig onderzoek naar het verschijnsel gedogen bij de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
%23214059: Vroemen, Martijn. - Kantoorlog : de strijd tussen zingeving en vervreemding.
%2311687: Vrolijk, Marjan. - Recht door gratie : gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
%23281697: Vromans, Abraham Gerard. - Chronologie van de gebeurtenissen aan het begin van de Pacific-oorlog.
%23206419: Vromans, Pieter. - Tractaat de foro competenti, of Daagelyksche onderhoorige vierschaar : verklaarende van welke zaaken het Hof ende de Hooge Raad ter eerster instantie kennisse neemen, ende voorts wat de pligt is van den rechter, advocaat ende procureur, ter bevordering en beslechtinge van de litigieuse zaken.
%23204090: Vromans, Michiel Johannes Cornelius Maria. - Reliability of railway systems.
%23128471: Vromen, Jack J. - Evolution and efficiency : an inquiry into the foundations of 'New Institutional Economics'.
%23251002: Vroom, J.B. - De wet op de registratie (tekstuitgave) zooals zij luidt op 1 Januari 1894, gerangschikt en voorzien van eene chronologische lijst der verschillende wetten en verordeningen en van een alphabetisch register.
%2357278: Vroom, C. W - Bureaucratie: het veelzijdig instrument van de macht.
%23277359: Vroom, M.G. - Schrik, angst en vrees : een psychiatrische en phaenomenologische studie naar aanleiding van vliegtuigbombardementen.
%23128478: Vroom, Hendrik M. - Religions and the Truth : philosophical Reflections and Perspectives.
%23143119: Vroom-Cramer, Barbara M. - Juridische aspecten van geografische aanduidingen.
%23260944: Vroom-Cramer, Barbara M. - Productinformatie over levensmiddelen : etiketteringsvraagstukken naar Europees en Nederlands recht.
%23159011: Vroon, Pieter. - Psychologie in het dagelijks leven.
%23281458: Nationaal Comité inzake wettelijke regeling van Vrouwenarbeid. - Een ernstig woord over afzonderlijke Bescherming van Vrouwenarbeid, ter overweging aangeboden aan Zijne Excellentie den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel en aan den Directeur-Generaal van den Arbeid.
%23108332: Vrouwenraets, Mireille A. (ed.) - Beweging en beheersing : immigratierecht in de jaren negentig.
%2335449: Vrtacic, Ludvik. - Einführung in den Jugoslawischen Marxismus-Leninismus.
%23139938: Vruggink, Joop - Gepakt en gezakt : invloed van de ontnemingsmaatregel op daders.
%237096: Vrugt, Marijke van de. - De Criminele Ordonnantiën van 1570 : enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
%2368760: Vucht Tijssen, J. van. - De politieke partij : een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw.
%23284987: Vucinich, Alexander. - Social thought in Tsarist Russia : the quest of a general Science of Society, 1861-1917.
%23276175: Vucsan, R.L. - Bestuursregelgeving en inspraak.
%2383700: Vucsan, R.L. - Bestuursregelgeving en inspraak.
%23273313: Vuijsje, Herman. - Pelgrim zonder god
%23276576: Vuijsje, Marja. - Joke Smit : biografie van een feministe.
%23276923: Vulcan, Constantin. - La conciliation dans le droit international actuel. Auteur: Constantin Vulcan Scriptie/Proefschrift : Scriptie/Dissertatie : Manuscript Archiefmateriaal Alle materiaalsoorten en talen bekijken » Taal: Frans Uitgever: Paris, 1932.
%23260627: Vulperhorst, Lenny - Verzwegen onderneming : ondernemers, overheid en het einde van het bouwkartel (2001-2005).
%23277108: Vushko, Iryna. - The politics of cultural retreat : imperial bureaucracy in Austrian Gallicia, 1772-1867.
%23284216: Commissie Onderzoek Vuurwerkramp. - De vuurwerkramp. [Deel 1] Eindrapport; [Deel 2] A : SE Fireworks, de overheid, de ramp; [Deel 3] B : Rampbestrijding en gezondheidszorg; Deel 4] C : Praktische hulpverlening.
%23138861: Vuyk, Simon. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780 - 1800.
%23197213: Vuyk, Simon. - Uitdovende verlichting : Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860).
%2327101: Vuyst, Paul de. - Woman's place in rural economy : a study in sociology.
%23277245: Vyleta, Daniel M. - Crime, Jews and News : Vienna 1895-1914.
%23253249: Waagenaar, Sam. - Vrouwen van Israël [Zwarte Beertjes, 319/320].
%23253250: Waagenaar, Sam. - Kinderen van Israël [Zwarte Beertjes, 475/476].
%2338398: Waaijer, B.C.M. - Statuten en statutenwijziging.
%2371309: Waaijer, J.M.A. - Het moderne vermogensrechtelijke echtscheidingsrecht : een rechtvergelijkende beshouwing over de vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding.
%23107719: Waaijer, B.C.M. - Aandeelhoudersovereenkomsten.
%23278038: Waal, Viktor de. - The politics of reconciliation : Zimbabwe's first decade,
%23291704: Waal, Ronald Burt De. - The world bibliography of Sherlock Holmes and Dr. Watson : a classified and annotated list of materials relating to their lives and adventures.
%23201638: Waal, Henri van de. - Iconclass : an Iconographic Classification System. 17 Volumes.
%23102629: Waal, Henri van de. - Iconclass. An iconographic classification system. System 4, Part 1 : Society, Civilization, Culture.
%23283161: Waal, Ineke van der. - Vrouwen en werk in Hulu Terengganu, Maleisie¨ : arbeidsinzet van vrouwen in een veranderende plattelandseconomie.
%23102625: Waal, Henri van de. - Steps towards Rembrandt : collected articles 1937-1972.
%23102626: Waal, Henri van de. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 2-3 : Nature and Human Being, Man in General.
%23102628: Waal, Henri van de. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 4, Part 1 : Society, Civilization, Culture.
%23102630: Waal, Henri van de. - Iconclass. An iconographic classification system. System 4, Part 2 : Society, Civilization, Culture.
%23102631: Waal, Henri van de. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 4, Part 2 : Society, Civilization, Culture.
%23102634: Waal, Henri van de. - Iconclass. An iconographic classification system. System 7 : Bible.
%23102643: Waal, Henri van de. - Iconclass : an Iconographic Classification System. 17 Volumes.
%2370402: Waal, Anthonie Gerardus de - Processing of erroneous and unsafe data.
%23102640: Waal, Henri van de. - Iconclass. An iconographic classification system. Index A-E.
%23102627: Waal, Henri van de. - Iconclass. An iconographic classification system. System 2-3 : Nature and Human Being. Man in General.
%23102639: Waal, Henri van de. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 1 : Religion and Magic.
%23289185: Waal, Frans de. - Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?
%23207875: Waal, Cornelis de. - American new realism 1910-1920.
%23284514: Waal, Cornelis De & Krzysztof Piotr Skowronski (eds.) - The normative thought of Charles S. Peirce.
%23219968: De Waal, Edmund. - Timeless beauty : traditional Japanese art from the Montgomery collection.
%23236843: Waaldijk, Kees. - Sexual Orientation Discrimination in the European Union: National Laws and the Employment Equality Directive.
%23143772: WAALDIJK, E.T. - Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
%23166052: Waaldijk, C. - Wetgevingswijzer : met de teksten van de officiële aanwijzingen inzake regelgeving.
%23210854: Waalwijk, Hendrik Pieter. - Whitehall en Plein : de betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Nederland 1930-1940.
%23225099: Waard, B.W.N. de. - Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak.
%23181913: Waard, Arie de. - Causalité, conséquence et finalité. Les moyens d'expression de ces relations dans les Chroniques de Villehardouin, de Joinville, de Froissart et de Commynes.
%2332088: Waardenburg, P.J. - Das menschliche Auge und seine Erbanlage.
%23102832: Waardt, J.M.D. de. - Voedselvoorschriften in boeteboeken : motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken, 500-1100 (motives for the use of food regulations in early medieval Irish penitentials, 500-1100)
%23111430: Waarsenburg, Demetrius J. - The Northwest Necropolis of Satricum. An Iron Age Cemetery in Latium Vetus.
%2367772: Waart, P.J.I.M. de. - The element of negotiation in the Pacific settlement of disputes between states. An analysis of provisions made and/or applied since 1918 in the field of the Pacific settlement of international disputes.
%2331357: Waart, P.J.I.M. de. - Reflections on international law from the Low Countries : in honour of Paul de Waart.
%23144712: Waart, P.J.I.M. de (e.a.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Preadviezen.
%2310576: Waart, P.J.I.M. de. - Het onderhandelingselement in de vreedzame regeling van geschillen tussen staten.
%2387792: Wabnitz, Reinhard Joachim. - Politische Fragen, Rechtsfragen und Sachfragen : politikwissenschaftliche und normentheoretische Untersuchungen zur Entscheidungspraxis der Verwaltungsgerichte in der Bundesrepublik Deutschland
%2379394: Wach, Adolf. - Der Arrestprozess in seiner geschichtlichen Entwicklung. Band 1: Der italienische Arrestprozess.
%2350456: Wach, Adolf. - Festschrift für Adolf Wach.
%23141710: Wacher, John - Roman Britain.
%23276131: Wachtel, Howard M. - The money mandarins : making of a supranational economic order.
%23289221: Wachtel, Adolf. - Prämien-, Stellage- und Noch-Geschäfte.
%2379396: Wächter, Karl Georg von. - Beiträge zur deutschen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafrechts.
%236558: Wachter, B. - De Beurtvaart. (Les Messageries fluviales).
%23160087: Wächter, Karl Georg von. - Über Ehescheidungen bei den Römern : ein rechtsgeschichtlicher Versuch.
%23126124: Wachters, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn Leven en zijn Werken.
%23232376: Wacker, Heinz. - Die Rechtsbeugung : dogmatisch und rechtspolitische Untersuchungen zu §336 des Reichsstrafgesetzbuches mit besonderer Berücksichtigung der Strafgesetzentwürfe.
%23231072: Wacker, Christian (Editor) - The Olympics: Past and Present (Publications of the Qatar Olympic & Sports Museum (Qosm)).
%23286739: Waddell, Stephen. - Stephen Waddell.
%23207410: Waddell, James. - Erotic perception : philosophical portraits.
%23273165: Waddington, Patrick - From The Russian Fugitive to The Ballad of Bulgarie: Episodes in English Literary Attitudes to Russia from Wordsworth to Swinburne
%23217618: Waddy, Charis - The Muslim Mind.
%23287602: Wade, Simeon. - Foucault in California : a true story--wherein the great French philosopher drops acid in the Valley of Death.
%2379398: Wade-Evans, Arthur Wade. - Welsh medieval law : being a text of The Laws of Howel the Good, namely the British Museum Harleian ms. 4353 of the 13th century.
%23141901: Wade, Larry L. - Political Economy : recent Views.
%23288155: Wade, H.W.R. & C.F. Forsyth. - Administrative law. Eight edition.
%23210883: Wade, Edwin L. - The arts of the North American Indian : native traditions in evolution.
%23194799: Wade, E.C.S., T.St.J.N. Bates & C.M.G. Himsworth. - Constitutional and administrative law.
%2323579: WADSWORTH, J.E., J.S.G. WILSON & H. FOURNIER (ED.) - The development of financial institutions in Europe, 1956-1976.
%2374812: Waelbroeck, Michel. - Traités internationaux et juridictions internes dans les pays du Marché Commun.
%2317982: Waelbroeck, J. - (ed.). The models of Project LINK.
%23129333: Waelhens, Alphonse de. - La philosophie et les expériences naturelles.
%23282852: Waelkens, Laurent. - Romeins recht : syllabus bij het vak 'Instituten van het Romeinse Recht' : Tweede kanditatuur rechten 1995-1996.
%2327985: Waelkens, Laurent. - La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny : édition et analyse de sa répétition sur la loi De quibus (D. 1,3,32).
%23169925: Waes, Ria van. - Architectures for Information Management.
%2320918: Waesberghe, J.F.A.M. van. - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 816 : een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
%2361866: Wafelbakker, J.J. - Enkele sociaal-geneeskundige aspecten van de wegverkeersongevallen. Diss.
%23283063: Wagelmans, Albert. - Sensitivity analysis in combinatorial optimization.
%2318250: Wagemann, Ernst. - Konjunkturlehre. Eine Grundlegung zur Lehre vom Rhythmus der Wirtschaft.
%23288017: Wagen, Wytske van der. - From cybercrime to cyborg crime : an exploration of high-tech cybercrime, offenders and victims through the lens of Actor-Network Theory.
%23102645: Wagenaar-Nolthenius, Hélène. - Oud als de weg naar Rome? : vragen rond de herkomst van het Gregoriaans. (Met grammofoonplaat).
%2338494: Wagenaar, Willem A. - De diagnostische waarde van bewijsmiddelen. Rede.
%23147847: Wagenaar, Cor. - Welvaartsstad in wording : de wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952.
%2343385: Wagenaar, H.M.J. - De vertegenwoordiging der gemeente bij overeenkomsten van geldleening.
%233445: Wagenberg, Andreas H. A. M. van. - Over het begrip fair competition in de Verenigde Staten van Amerika.
%2341379: Wagenvoort, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%23102650: Wagenvoort, H. - Inspiratie door bijen in de droom.
%23251911: Wagenvoort, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%2352661: Wager, Arthur F. and Karl Folkers. - Vitamins and coenzymes.
%2382998: WAGGAMAN, B. - Le voyage autour du monde. De Bougainville. Droit et imaginaire.
%23223979: Wagley, Charles. - The social and religious life of a Guatemalan village.
%23228067: Wagner, Heinz. - Grundbegriffe des Beschlussrechts der Europäischen Gemeinschaften.
%2367884: WAGNER-MARTIN, LINDA. - Favored Strangers. Gertrude Stein and her Family.
%2379400: Wagner, Valentin F. - Geschichte der Kredittheorien : eine dogmenkritische Darstellung.
%23279032: Wagner, Mark S. - Jews and Islamic law in early 20th-century Yemen.
%23103693: Wagner-Pacifici, Robin Erica. - The Moro morality play : terrorism as social drama.
%23283151: Wagner, Richard. - Lohengrin : romantische Oper in Drei Aufzügen : [programma met reclame voor de uitvoering van 4 april 1908 door de Opera-Vereniging Amsterdam in de Groote Schouwburg, Rotterdam].
%23142619: Wagner, Wenceslas J. - The federal states and their judiciary : a comparative study in constitutional law and organization of courts in federal states.
%23291487: Wagner, Wenceslas J. - International air transportation as affected by State sovereignty.
%23207490: Wagner, Günther A. & Karl W. Beinhauer (eds.) - Homo heidelbergensis von Mauer : das Auftreten des Menschen in Europa.
%2335062: Wagner, Irmgard - Critical approaches to Goethe's classical dramas : Iphigenie, Torquato Tasso, and Die natürliche Tochter.
%23165685: Wagner, Peter (ed.) - Discourses on Society: the shaping of the Social Science Disciplines.
%23117091: Wagoner, Philip B. - Tidings of the King. A Translation and Ethnohistorical Analysis of the Rayavacakamu.
%23217588: Wagtendonk, K. & P. Aarts (ed.) - Islamitisch fundamentalisme.
%23162647: Wagtendonk, Kees. - Fasting in the Koran.
%23279090: Wahl, Adalbert. - Die Notabelnversammlung von 1787.
%23128946: Wahl, Adalbert. - Vorgeschichte der Französischen Revolution : ein Versuch.
%23282917: Wahrig-Burfeind, Renate. - Fremdwörter-Lexikon : [das umfassende Nachschlagewerk zum richtigen Gebrauch fremdsprachiger Ausdrücke der deutschen Standardsprache ; mehr als 55.000 Stichwörter und erklärte Begriffe, mit detaillierten Angaben zu Bedeutung, Aussprache, Betonung und Schreibvarianten].
%23223761: Wahrmund, Ludwig (ed.) - Der Curialis.
%23225898: Waibel, Wolf-Wilhelm. - Die Rechtsprechung auf dem Gebiet des Hochschulrechts seit 1945; zugleich ein Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung des Hochschulrechts.
%2374402: Waicukauski, R.J. - Law and amateur sports.
%23289955: Waijenburg, P.J.M. van. - Eenige opmerkingen omtrent de Artt. 773-6 W.v.K.
%23247892: Wainhouse, David Walter. - International peace observation : a history and forecast.
%23249333: Wainwright, Hilary. - Reclaim the state : experiments in popular democracy.
%23291376: Waismann, Friedrich. - Philosophical papers.
%23109760: Waismann, Friedrich. - Lectures on the philosophy of mathematics.
%2379404: Waitz, Georg. - Abhandlungen zur deutschen Verfassungs- und Rechtsgeschichte.
%23180370: Wakabayashi, Bob Tadashi (ed.) - Modern Japanese thought.
%23199198: Wakefield, Jill. - Judicial protection through the use of Article 288(2)EC.
%2321524: Wal, G. van der. - Rekeneenheid en ruilmiddel.
%2341076: Wal, P. van der. - Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
%23198802: Wal, S.L. van der (ed.) - De volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Ned.-Indië. Een bronnenpublikatie. 1e Stuk 1891-1926, 2e Stuk 1927-1942.
%23223534: Wal, Libbe van der. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23203041: Wal, S. L. van der (ed.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 8 : 21 maart - 20 mei 1947.
%23278308: Wal, T.B.D. van der. - Nemo condicit rem suam : over de samenloop tussen de rei vindicatio en de condictio.
%23182912: Wal, Libbe van der. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23256247: Wal, Gabinus de. - Oratio de claris Frisiae jureconsultis, dicta Franequerse d. VII Octobris MDCCCXVIII.
%23203213: Wal, S. L. van der (ed.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 9 : 21 mei - 20 juli 1947.
%23262122: Wal, Ronald van der. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : de vakorganisatie en het beroepsonderwijs.
%23286348: Wal, Obe van der. - De wereld rond : de lotgevallen van een oud-zeeman, door hem zelven verteld.
%23138466: Wal, Hans van der. - Chinantec shifting cultivation and secondary vegetation : a case-study on secondary vegetation resulting from indigenous shifting cultivation in the Chinantla, Mexico.
%23139234: Wal, G.A. van der - Wereldbeschouwelijk Denken als Filosofisch Probleem.
%23287088: Wal, P. van der. - Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
%23250172: Wal, Rogier Leonard van de. - De summo bono, quod continet philosophiam : een onderzoek naar Cicero's De finibus bonorum et malorum, boek IV en V.
%23289024: Wal, Hellen van der. - Jeugdigen in Aruba: hoe worden ze (niet) delinquent : empirisch gebaseerde voorstellen voor de aanpak van jeugddelinquentie in overeenstemming met het IVRK.
%23160680: Wal, S.L. van der, P.J. Drooglever & M.J.B. Schouten (eds.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1-20 : 10 augustus 1945 - 31 december 1949.
%23168661: Wal, S.L. van der (ed.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie : een bronnenpublikatie = The emergence of the nationalist movement in the Netherlands-Indies : (with an introduction and survey of the documents in English).
%23202984: Wal, S. L. van der (ed.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 7: 6 jan. - 20 maart 1947.
%23202990: Wal, S. L. van der (ed.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 6 : 29 okt. - 5 jan. 1947.
%23177467: Wal, S.L. van der - Besturen overzee : herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
%23284214: Walaas, Otto. - Molecular Basis of some aspects of mental activity. Vol 2.
%23284213: Walaas, Otto. - Molecular Basis of some aspects of mental activity. Vol 1.
%23279662: Waldman, Carl. - Word Dance: The Language of Native American Culture.
%23263542: Waldo, Jim. - The Evolution of C ++: Language Design in the Marketplace of Ideas.
%235120: Waldron, Jeremy. - Partly Laws Common to All Mankind: Foreign Law in American Courts.
%23145679: Waldstein, Abraham Solomon. - The Evolution of Modern Hebrew Literature, 1850-1912.
%23218810: Waldt, Gerrit van der. - Die Grondwet en 'n nuwe publieke administrasie.
%23285713: Waley, Arthur. - The way and its power ; a study of the Tao tê ching and its place in Chinese thought.
%23285714: Waley, Arthur. - Three ways of thought in Ancient China.
%23283786: Waley, Arthur. - The book of songs.
%23285718: Waley, Arthur. - The No plays of Japan.
%23286879: Walford, Jonathan. - Shoes A-Z : designers, brands, manufacturers and retailers.
%237515: Walgrave, Lode. - De bescherming voorbij : ontwerp voor een emanciperende jeugdkriminologie.
%23279928: Walgrave, Lode. - Met het oog op herstel : akens voor een constructief jeugdsanctierecht.
%23289013: Walgrave, Lode (ed.). - Confronterende jongeren.
%23152996: Walicki, Andrzej. - Legal philosophies of Russian liberalism.
%2331922: Waline, Marcel. - L'Individualisme et le Droit.
%2330429: Waling, Cornélie. - Das niederlandische Umweltstrafrecht: Eine Untersuchung zu den dogmatischen Grundlagen und zur praktischen Anwendung (Beitrage und Materialien aus ... Strafrecht Freiburg i. Br) (German Edition).
%23261819: Waling, Cornélie. - Das niederländische Umweltstrafrecht : eine Untersuchung zu den dogmatischen Grundlagen und zur praktischen Anwendung.
%23292019: Waliszewski, K. - Katharina de Groote : roman van een keizerin.
%23290227: Walker, Neil (ed.). - Europe's area of freedom, security and justice.
%2342135: Walker, Frank. - John Paul Jones : maverick hero.
%23238568: Walker, Andrew (ed.) - Tai Lands and Thailand: Community and State in Southeast Asia.
%2321740: Walker, Robert Frederik. - An expert system architecture for heterogeneous domains : a case-study in the legal field.
%2338304: WALKER, D.R. - Penology for profit. A history of the Texas prison system 1867-1912.
%23279565: Walker, David M. - The Oxford Companion to Law.
%23244333: Walker, Andrew. - The Legend of the Golden Boat. Regulation, trade and traders in the borderlands of Laos, Thailand, China and Burma.
%23280653: Walker, Ignacio. - Socialismo y democracia : Chile y Europa en perspectiva comparada.
%2353554: Walker, Gustav. - Internationales Privatrecht.
%23187295: Walker, Pamela J. - Pulling the Devil's kingdom down : the Salvation Army in Victorian Britain.
%2380636: Walker, John. - Metaphysics and aesthetics in the works of Eduardo Barrios.
%23274611: Walker, Christopher J. - Visions of Ararat: Writings on Armenia.
%23205957: Walker, Hugh D. - Market power and price levels in the ethical drug industry.
%2325058: Walker III, William O. - Opium and foreign policy: The Anglo-American Search for order in Asia, 1912-1954.
%23172200: Walkiewicz, E.P. & Hugh Witemeyer (eds.) - Ezra Pound and Senator Bronson Cutting a political correspondence, 1930-1935.
%2379406: Wall, Heinrich de. - Die Staatslehre Johan Friedrich Horns. (ca.1629-1665).
%23172277: Wall, John N. - Transformations of the word : Spenser, Herbert, Vaughan.
%23251953: Wallace, Michele. - Dark designs and visual culture.
%23255292: Wallace, Rebecca M.M. - International human rights : text and materials.
%2356757: Wallace, David Duncan. - The government of England : national, local and imperial.
%23208455: Wallace, W. & I. Herreman (eds.) - A community of twelve? : the impact of further enlargement on the European Communities : Bruges week 1978 = Une communauté à douze? : l'impact du nouvel élargissement sur les Communautés européennes : semaine de Bruges 1978.
%23108121: Wallace, Ian (ed.) - Aliens - Uneingebürgerte : German and Austrian Writers in Exile.
%231182: Wallace, Cynthia Day. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23283975: Wallace, Donald Holmes. - Market control in the aluminum industry.
%23250071: Wallace, Cynthia Day. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23171423: Wallace, Lewis. - Ben Hur : een verhaal uit den tijd van Christus.
%23203849: Wallace, Rebecca M.M. - International law : a student introduction. Third edition.
%23222522: Wallach, Lori & Patrick Woodall. - Whose trade organization ? : a comprehensive guide to the WTO.
%23246597: Wallander, Celeste A. - Mortal friends , best enemies : German-Russian cooperation after the Cold War.
%23286465: Wallen, Lincoln A. - Automated proof search in non-classical logics : efficient matrix proof methods for modal and intuitionistic logics.
%2318506: Waller Zeper, Cornelis M. [Simon Stevin] - De oudste interesttafels in Italië, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stevins 'Tafelen van interest'.
%2372595: Wallerstein, Robert S. (ed.) - The common ground of psychoanalysis.
%23287641: Walliman, Nicholas. - Social Research Methods.
%23216315: Wallon, Henri. - Le tribunal révolutionnaire : 10 Mars 1793 - 31 Mai 1795.
%23131600: Wallon, Henry Alexandre. - Histoire de l'esclavage dans l'antiquité.
%23132720: Walls, Neal. - Desire, discord and death : approaches to ancient Near Eastern myth.
%23292067: Walmsley, John (ed.) - Widows, heirs, and heiresses in the late twelfth century : the Rotuli de dominabus et pueris et puellis.
%23210861: Walpole, Horatio. - An honest diplomat at The Hague : the private letters of Horatio Walpole, 1715-1716.
%237376: Walras, Léon. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 2 : 1884-1897
%237508: Walras, Léon. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 3 : 1898-1909 and indexes.
%23242538: Walraven, Klaas - Early Warning and Conflict Prevention:Limitations and Possibilities (Nijhoff Law Specials, 39).
%2323177: Wals, Henk. - Makers en Stakers : Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in het eerste kwart van de twintigste eeuw.
%23235346: Walsh, Carl E. - Monetary theory and policy.
%23174804: Walsh, W.H. - Metaphysics.
%2377605: WALSH, W. - F.R. Leavis.
%23239274: Walsh, D. M. (ed.) - Naturalism , evolution , and mind.
%23291531: Walsh, Annamarie Hauck - The public's business : the politics and practices of government corporations.
%23124648: Walsh, David. - The modern philosophical revolution : the luminosity of existence.
%23274100: Walsh, Roger N. & William T. Goodenough (eds.) - Environments as Therapy for Brain Dysfunction.
%23130772: Walsum, Sarah van. - De schaduw van de grens : het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers.
%23258470: Walt, Johan van der. - Tangible mais intouchable, la loi du tact, la loi de la loi : die toekoms van die onderskeid tussen die publieke en die private in die lig van die horisontale werking van grondwetlike regte = de toekomst van het onderscheid tussen het publieke en het private in het licht van de horizontale werking van grondwettelijke rechten = the future and futurity of the public-private distinction in the view of the horizontal application of fundamental rights.
%23290484: Walt, A.J. van der. - The conservation of buildings and townscapes in South African law.
%23277855: Walter, Frieder. - Niederlandische Einflusse auf das eidgenossische Staatsdenken im spaten 16. und fruhen 17. Jahrhundert: Neue Aspekte der Zurcher und Berner Geschichte im Zeitalter des werdenden Absolutismus.
%23255169: Walter, Robert & Rudolf Thienel (eds.) - Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze : samt Zustellgesetz, Agrarverfahrensgesetz, Dienstrechtsverfahrensgesetz, Überwachungsgebührengesetz und den wichtigsten Durchführungsvorschriften.
%2380133: Walter, K.V. - Terror and Resistance : a Study of Political Violence with Case Studies of some Primitive African Communities.
%23267533: Walter, Helge. - Actio iniuriarum : der Schutz der Persönlichkeit im südafrikanischen Privatrecht.
%23115314: Walter, Helga. - Das Selbstverständnis des modernen Algeriens : die historisch-nationalen und islamischen Elemente.
%23284355: Walter Booi & Stichting Nationale parken Nederlandse Antillen, Commissie Aruba.; [et...al] - Aruba : zijn voorgeschiedenis, zijn dieren.
%23131599: Walter, Johannes von. - Die ersten Wanderprediger Frankreichs: Studien zur Geschichte des Mönchtums.
%23132113: Walter, Ferdinand. - Lehrbuch des Kirchenrechts aller christliche Consessionen.
%2379408: Walter, Ferdinand. - Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodiemi.
%2386093: Walter, Frank. - Probleme der Tatbeteiligung am räuberischen Diebstahl (§ 252 StGB).
%2318203: Walter, Bruno. - Thema en variaties. Autobiografie, herinneringen en gedachten.
%23238741: Walters, Michael. - A concise history of ornithology.
%2384507: Walters, Elizabeth J. - Attic Grave Reliefs that Represent Women in the Dress of Isis (Hesperia Supplement).
%23166199: Walters, Elizabeth J. - Attic Grave Reliefs that Represent Women in the Dress of Isis.
%23229975: Walther, Ingo F. - Schilderkunst van de Barok.
%23275856: Walther, O.A. - Hand-Lexicon der juristischen Literatur des 19. Jahrhunderts.
%23292504: Walther-Klaus, Ellen (ed.) - Logisches Philosophieren : Festschrift fur Albert Menne zum 60. Geburtstag.
%23286803: Walther, Susanne. - Eigenverantwortlichkeit und strafrechtliche Zurechnung : zur Abgrenzung der Verantwortungsbereiche von Täter und Opfer bei riskantem Zusammenwirken.
%23243263: WALTMANS, H.J.G. - De nederlandse politieke parijen en de nationale gedachte.
%23278744: Walton, C. & P.J. Johnson (eds.) - Hobbes's Science of natural justice.
%23290111: Walton, Douglas N. - Legal argumentation and evidence.
%23263795: Walton, C. Dale - Geopolitics and the Great Powers in the 21st Century: Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspective.
%23152989: Waltz, Susan E. - Human rights and reform : changing the face of North African politics.
%23238731: Walz, Günter. - Die Geschichte des Theaters in Mainz : ein Ru¨ckblick auf 2000 Jahre Bühnengeschehen.
%2386096: Walz, Ulf. - Die renditebezogene Missbrauchskontrolle nach Art. 269 OR.
%23129072: Walz, Gustav Adolf. - Nationalboykott und Völkerrecht.
%23279216: Walzer, Michael. - The paradox of liberation : secular revolutions and religious counterrevolutions.
%23279211: Walzer, Michael. - Just and unjust wars : a moral argument with historical illustrations.
%2347304: Wamelen, Carla van. - Ouderschap en ouderlijk gezag na scheiding : voorstellen tot wetgeving op basis van art. 8 EVRM, de Recommendation on parental responsibilities van de Raad van Europa (1984) en empirisch onderzoek naar opvattingen van kinderen over gezin en echtscheiding.
%23173006: Wander, Karl Friedrich Wilhelm. - Deutsches Sprichwörter-Lexikon : ein Hausschatz für das deutsche Volk.
%23277125: Wander, Karl Friedrich Wilhelm. - Deutsches Sprichwörter-Lexikon : ein Hausschatz für das deutsche Volk.Band 1. A-Gothen; Band 2. Gott-Lehren; Band 3. Lehrer-Satte; Band 4. Sattel-Wei; Band 5. Weib-Zwug. Zusätze und Ergänzungen.
%23102651: Wanders, R.J.A., R.B.H. Schutgens and H.F. Tabak (eds) - Functions and Biogenesis of Peroxisomes in Relation to Human Disease.
%2387557: Wang, William K. S. - Insider Trading.
%23287322: Wang, Zhiling. - People on the move : barriers of culture, networks and language.
%23201258: Yijing Wang. - Corporate reputation management : reaching out to financial stakeholders.
%23264074: Wang, Liying. - Wheel of Time : Calendar design.
%237571: Waning, Jac. van. - De zedelijke taak der politie.
%23100968: Wanner, Raymond E. - Claude Fleury (1640-1723) as an Educational Historiographer and Thinker.
%23258180: Wansink, J.H. ... [et al.] - New Dutch insurance contract law : official text in Dutch : translations in English, French and German.
%23223589: Wansink, J.H. - Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Deel 7: Bijzondere overeenkomsten. IX: Verzekering.
%233386: Wansink, D.J. - Het socialisme op de tweesprong. De geboorte van de SDAP.
%23263279: Wanyeki, L. Muthoni (ed.) - Women and land in Africa : culture, religion and realizing women's rights.
%2349135: Waquet, Jean-Claude. - Corruption : ethics and Power in Florence, 1600-1770.
%23289576: Ward, Ann & Lee Ward (eds.). - Natural Right and Political Philosophy: Essays in Honor of Catherine Zuckert and Michael Zuckert.
%23234165: Ward, Kyle Roy. - History in the making : an absorbing look at how American history has changed in the telling over the last 200 years.
%2322820: Ward, Susan - Fashion Show: Paris Style
%2380143: Ward, Patricia Spain. - Simon Baruch: rebel in the ranks of medicine, 1840-1921.
%23263544: Ward, Stephen A. - Computation Structures.
%23279569: Ward, Angela. - Judicial review and the rights of private parties in EC law.
%23280706: Ward, Lee (Editor). - Natural Right and Political Philosophy: Essays in Honor of Catherine Zuckert and Michael Zuckert.
%2358125: WARD, P. - The end of evolution. Dinosaurs, mass extinction and biodiversity.
%23114693: Ward, Chris. - Russia's Cotton Workers and the New Economic Policy : shop-Floor Culture and State Policy, 1921-1929.
%23258409: Ward, Robin & Richard Jenkins (eds.) - Ethnic communities in business : strategies for economic survival.
%23219847: Ward, Robert B. - New York State government : what it does, how it works.
%2359549: Ward, Lester F. - Pure sociology : a treatise on the origin and spontaneous development of society.
%23256076: Ward, Mrs. Humphry. - Sir George Tressady : roman.
%23256461: Ward, Ian. - Law, text, terror.
%23275212: Wardhaugh, Benjamin. - Poor Robin's prophecies : a curious almanac, and the everyday mathematics of Georgian Britain.
%23117564: Ware, Alan. - The Breakdown of democratic party organization 1940-1980.
%23131017: Warehime, Marja. - Brassai : images of culture and the surrealist observer.
%23286903: Warendorf, Hans C.S. & Richard Thomas. - Netherlands Antilles civil code. Book 2 : Companies and other legal persons.
%23290987: Warffemius, Pim Martinus Jacobus. - Modeling the clustering of distribution centers around Amsterdam Airport Schiphol : location endowments, economies of agglomeration, locked-in logistics and policy implications.
%23280044: Pearce; David William & Jeremy J. Warford. - World without end : economics, environment, and sustainable development.
%23289091: Warhol, Andy. - ON & BY Andy Warhol
%23267106: Warhol, Andy. - Andy Warhol : portrait drawings.
%23291570: Warhol, Andy. - The autobiography of a snake.
%23270622: Warhol, Andy. - Andy Warhol's small world : drawings of children and dolls 1948-1985.
%23270620: Warhol, Andy. - Andy Warhol : Knives Paintings and drawings.
%23270621: Warhol, Andy. - Andy Warhol : ten portraits of Jews of the 20th century, collages.
%23270618: Warhol, Andy. - Andy Warhol : Duty free : paintings and drawings.
%23270619: Warhol, Andy. - Diane Keaton by Andy Warhol.
%23270615: Warhol, Andy. - Andy Warhol : cosmos : drawing and collages.
%23270616: Warhol, Andy. - Andy Warhol headshots : drawings and paintings
%23270617: Warhol, Andy. - Andy Warhol, Modern Madonna drawings.
%23278124: Warhol, Andy; Ai Wei Wei. - Andy Warhol China 1982 = Andi Woheer Zhongguo 1982
%23221402: Warikoo, K. - Religion and Security in South and Central Asia.
%23291352: [ESPERANTO] - Waringhien, Gaston. - A.B.C. d'Espéranto à l'usage de ceux qui aiment les lettres. [ESPERANTO].
%23290589: Warmelink, H.A. - De Notarissen, de Calligraphie en de Drukkunst; De Bibliographie van het Notariaat.
%23169026: Warmelink, Han Gerald. - Parlement en begroting.
%23239953: Warmolts, Rudolphus Ysbrandus. - Quaestiones juris, quas, favente summo nomine.
%23116017: Warneck, Joh. - Toba-Batak-Deutsches Wörterbuch.
%23198566: Warner, Marina. - Monuments & maidens : the allegory of the female form.
%23181111: Warner, Jayne L. - Elmali-Karatas II: The Early Bronze Age Village of Karatas.
%23292523: Warner, Robin. - Protecting the oceans beyond national jurisdiction : strengthening the international law framework.
%23277627: Warner, Martina. - Joan of Arc : the image of female heroism.
%2370521: Warner, Homer R. - Computer--assisted medical decision-making.
%2367452: Warnick, Barbara. - The sixth canon: belletristic rhetorical theory and its French antecedents.
%23227069: Warnicke, Retha M. - The marrying of Anne of Cleves : royal protocol in early modern England.
%23275364: Warnicke, Retha M. - The marrying of Anne of Cleves : royal protocol in early modern England.
%23172785: Warnke, Georgia. - Legitimate differences interpretation in the abortion controversy and other public debates.
%2341209: Warnkoenig, L.A. & P.A.F. Gerard. - Histoire des Carolingiens.
%2379410: Warnkönig, Leopold August. - Rechtsphilosophie als Naturlehre des Rechts.
%2379412: Warnkönig, Leopold August; Th.A. Warnkönig & Lorenz von Stein. - Französische Staats- und Rechtsgeschichte.
%23100940: WARREN, J. B. L. (LORD DE TABLEY) - A guide to the study of book-plates (ex-libris). Their origin, development, forms, use, makers and owners...
%23284500: Warren, Michelle R. - Creole medievalism : colonial France and Joseph Bédier's Middle Ages.
%23236566: Warren, Carol & John F. McCarthy (eds.) - Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the commonweal.
%23184140: Warren, Sybrandus Johannes. - Over de godsdienstige en wijsgeerige begrippen der Jaina's
%2326392: Warren, Mary Anne. - The nature of woman : an encyclopedia & guide to the literature.
%234737: WARREN, H.C. (ED.) - Dictionary of psychology.
%2342913: Warriner, Doreen. - Land reform and development in the Middle East : a study of Egypt, Syria and Iraq. 2nd edition.
%2376074: Warshaw, Dan. - Paul Leroy-Beaulieu and established liberalism in France.
%23290778: Wartburg-Ambühl, Marie Louise von. - Alphabetisierung und Lektüre : Untersuchung am Beispiel einer ländlichen Region im 17. und 18. Jahrhundert.
%23252969: Wartna, B.S.J. - Evaluatie van daderprogramma's : een wegwijzer voor onderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies speciaal gericht op het terugdringen van recidive.
%23247643: Wartna, B.S.J. - In de oude fout : over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke interventies.
%23287369: Wartna, Bouke S.J. - In de oude fout : over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke interventies
%23291381: Wartofsky, Marx W. (ed.) - Proceedings of the Boston Colloquium for the Philosophy of Science 1961/1962.
%23214797: Warwick, Donald P. - A theory of public bureaucracy : politics, personality, and organization in the State Department.
%2330842: Warwick, Paul. - The French Popular Front. A Legislative Analysis.
%23281190: Was, Françis. - De toestemming der partijen bij het huwelijk.
%2391039: Wasch, E.P.J. (ed.) - Hoofdzaken milieuheffingen.
%2376657: Waschke, Hildegard. - Juristisches Taschenwörterbuch in deutscher und französischer Sprache. Unter Mitberücksichtigung der diplomatischen Sprache. 1. Teil : Deutsch-Französisch; 2. Teil : Französisch-Deutsch.
%23239965: Washington, Linn. - Black Judges on Justice: Perspectives from the Bench (New Press Law in Context).
%23277392: Wasik, Martin (ed.) - The sentencing process.
%2331841: Wasik, Martin. - Crime and the computer.
%23100942: WASSENAER-CROCINI, L. VAN - Florilegio di poesie nederlandesi (Olanda e Belgico). Cento poesi...
%23233354: Wassenaer, A.G.J. van & C.H.J. Thomas. - www.werkinuitvoering21.com : interactief naar een nieuwe generatie bouwcontracten.
%2317461: Wassenbergh, H.A. & H.P. van Fenema.(ed.) - International air transport in the eighties. Incl. proceedings from the 1st. Netherlands colloquium on international air transport.
%239808: Wassenbergh, H.A. - Aspects of Air Law and Civil Air Policy in the seventies.
%23192230: Wasserfall, Rahel R. (ed.) - Women and water : menstruation in Jewish life and law.
%23281210: Wassermann, Rudolf. - Die richterliche Gewalt : Macht und Verantwortung des Richters in der modernen Gesellschaft.
%2379414: Wassermann, Rudolf. - Begriff und Grenzen der Kriminalstatistik : eine logische Untersuchung.
%23258404: Wasserschleben, Hermann. - Sammlung deutscher Rechtsquellen. Band 2: Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters.
%2379418: Wasserschleben, Hermann. - Sammlung deutscher Rechtsquellen. Band 1: Sammlung deutscher Rechtsquellen; Band 2: Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters.
%2379416: Wasserschleben, Hermann. - Die irische Kanonensammlung.
%2392184: WASSERSTEIN, B. & GREEN, M.J. (ed). - With justice for some : an indictment of the law by young advocates.
%23237526: Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR und dem Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft (ed.) - Sozialistische Landeskultur : Umweltschutz : Textausgabe.
%23249523: Waszak, Tomasz. - Das zerstreute Kunstwerk und die Zusammenleser über Multitextualität als literarisches Motiv , theoretisches Konzept und empirische Rezeptionspraxis , mit besonderer Berücksichtigung eines Bernhardschen Multitexts.
%2365909: Human Rights Watch. - Landmine Monitor Report 2001: Toward a Mine-Free World.
%23230743: Middle East Watch. - Human Rights in Iraq.
%23229262: Human Rights Watch. - Rwanda: Shattered Lives-- Sexual Violence During the Rwandan Genocide.
%2365904: Human Rights Watch. - Landmine Monitor Report 2000: Toward a Mine-Free World.
%23161732: Americas Watch. - El Salvador's decade of terror : human rights since the assassination of Archbishop Romero.
%233567: Human Rights Watch. - Death by default : a policy of fatal neglect in China's state orphanages.
%2388478: Human Rights Watch. - Hidden in Plain View: Refugees Living without Protection in Nairobi and Kampala.
%23102653: Waterbolk, H.T. - Tussen Rhee en Rolde: verslag van een archeologische zoektocht.
%23146993: Waterbury, John - Egypt: burdens for the past, options for the future.
%23270030: Waterfield, Robin. - Taken at the flood : the Roman Conquest of Greece.
%23284654: Waterman, T.T, - North American American dwellings.
%23253985: Waters, Donald. - Operations Management : Producing Goods and Services
%23277883: Waters, Christopher P.M. - Counsel in the Caucasus : professionalization and law in Georgia.
%238131: Waters, Maurice. - The Ad Hoc Diplomat : a study in municipal and international law.
%23292223: Waters, Timothy William. - Boxing Pandora : rethinking borders, states, and secession in a democratic world.
%23150459: Waters, Kristin (ed.) - Women and Men political theorists : enlighted conversations.
%2343185: Waters, Everett - Caregiving, Cultural, and Cognitive Perspectives on Secure-Base Behavior and Working Models: New Growing Points on Attachment Theory and Research ... Society for Research in Child Development).
%23275223: Waters, Deborah Dependahl. - The jewelry and metalwork of Marie Zimmermann.
%23204149: Waters, Kristin. - Women and men political theorists : enlightened conversations.
%23124880: Ministerie van Waterstaat. - Verslag der Commissie inzake het bestudeeren van de uitgifte der Zuiderzeegronden.
%23171897: Watkin, Thomas G. (ed.) - Legal record and historical reality : proceedings of the Eighth British Legal History Conference Cardiff 1987.
%23190491: Watkin, Julia. - Kierkegaard.
%23175672: Watson, Steven. - Prepare for saints : Gertrude Stein, Virgil Thomson, and the mainstreaming of American modernism.
%2356521: Watson, Albert. - UFO : (unified fashion objectives).
%23187526: Watson, Richard A. - Cogito, ergo sum : the life of René Descartes.
%23279546: Watson, Philippa. - EU social and employment law.
%23241703: Watson, George Ronald. - The Roman soldier.
%23263367: Watson, Mark W. (Ed.) - Business Cycles, Indicators, and Forecasting (National Bureau of Economic Research Studies in Income and Wealth).
%2392025: WATSON, R.A. & DOWNING, R.G. - The politics of the bench and the bar. Judicial selection under the Missouri Nonpartisan Court Plan.
%23115175: Watson, Jay. - Forensic fictions : the lawyer figure in Faulkner.
%2379423: Watson, Alan. - The law of property in the later Roman Republic.
%2379422: Watson, Alan. - The law of persons in the later Roman Republic.
%23280893: Watson, Peter. - Convergence: The Idea at the Heart of Science.
%23285312: Watson, William. - The Great Japan Exhibition : art of the Edo period, 1600-1868.
%23149722: Watson, R.S. & Ebrey, P. Buckley - Marriage and Inequality in Chinese Society.
%23201261: Watson, J. Wreford and Sissons, J.B. (Eds.). - The British Isles: A Systematic Geography.
%23152464: Watson, Alan. - Joseph Story and the comity of errors : a case study in the conflict of laws.
%23156521: Watson, Stephen H. - Extensions. Essays on interpretations, rationality and closure of modernism.
%23163800: Watson, Alan. - Studies in Roman private law.
%23185575: Watson, Tony J. - Sociology, work and industry.
%2379419: Watson, Alan. - Contract of mandate in Roman law.
%23111526: Watt, Jeffrey R. - The making of modern marriage : matrimonial control and the rise of sentiment in Neuchâtel, 1550-1800.
%23261766: [Grasselli, Margaret Morgan ... et al.], Watteau, Jean Antoine. - Watteau, 1684-1721 : National Gallery of Art, Washington, 17 juin - 23 septembre 1984, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 23 octobre 1984 - 28 janvier 1985, Château de Charlottenbourg, Berlin, 22 février - 26 mai 1985.
%236062: Wattel, P.J. - De fiscale behandeling van het wederrechtelijke.
%23263506: Wattenberg, Frank - Personal Mathematics and Computing: Tools for the Liberal Arts (New Liberal Arts).
%23111831: Wattenberg, Martin P. - The decline of American political parties , 1952-1980.
%23128951: Watterich, Johann Matthias. - Pontificum Romanorum vitae, qui fuerint inde ab exeunte saeculo ix usque ad finem saeculi xiii, ab aequelibus conscriptae, quas ex archivi pontificii, Bibliothecae Vaticanae aliarumque codicibus, adiectis suis cuique ex annalibus et documentis graviorbus editae.
%23217863: Waugh, Earle. - The Muslim Community in North America.
%23239056: Wautischer, Helmut (ed.) - Ontology of consciousness : percipient action.
%2341831: Wautischer, Helmut - Ontology of Consciousness: Percipient Action (Bradford Book).
%23265723: Wauwermans. - Histoire de l´école cartographique belge et anversoise du XVIe siècle. Tome second : La Cartographie Belge; La décadence.
%2351708: Wauwermans. - Histoire de l´école cartographique belge et anversoise du XVIe siècle. Tome premier; Tome second : La Cartographie Belge; La décadence.
%23292041: Wauwermans. - Histoire de l´école cartographique belge et anversoise du XVIe siècle. Tome premier;
%23171903: Wawn, Andrew (ed.) - Northern Antiquity : the post-medieval reception of Edda and Saga.
%2373420: Wax, Steven T. - Kafka Comes to America: Fighting for Justice in the War on Terror - A Public Defender's Inside Account.
%23105701: VAN WAYENBURG, G.A.M. - De beteekenis van reflectorische bewegingen voor de zintuiglijke waarneming in verband met de wetten van Weber en Fechner door...
%23279548: Weale, Albert. - Democratic justice and the social contract.
%23110722: Wear, Andrew a.o. (eds.). - Doctors and ethics: The earlier historical setting of professional ethics.
%2376358: Wearing, J.P. ... [et al.] (ed.) - G.B. Shaw : an annotated bibliography of writings about him. Volume 1: 1871-1830; Vol. 2: 1931-1956; Vol. 3: 1957-1978.
%23248067: Weaver, Kimberly. - The violent universe : joyrides through the x-ray cosmos.
%23231126: Webb, Michael - Steven Ehrlich : A Dynamic Serenity----House Design.
%23289683: Webb, Thomas E. - The veil of Isis : a series of essays on idealism.
%23279549: Webb, Philippa. - International judicial integration and fragmentation.
%2340274: Webb, Byron Horton. - Fundamentals of dairy chemistry. 2nd edition.
%2349259: Webb, Stephen H. - Dylan Redeemed : From Highway 61 to Saved.
%2357503: Webb, R.C. & Webb, S.A. - Jean Genet and his Critics: An Annotated Bibliography 1943-1980.
%23155378: Webb, Thomas E. - The intellectualism of Locke : an essay.
%23110552: Webb, Byron Horton. - Fundamentals of dairy chemistry.
%23169919: Webb, Byron Horton. - Byproducts from milk.
%23277102: Webb, Philippa. - International judicial integration and fragmentation.
%23140918: Webb, John - A Roll of the Household Expenses of Richard de Swinfield, Bishop of Hereford, During Part of the Years 1289 and 1290.
%23249468: Webb, James L. A. - Tropical pioneers : human agency and ecological change in the highlands of Sri Lanka , 1800-1900.
%23210816: Webb, Sidney & Beatrice Webb. - Dertig jaren 1890-1920 : eene voortzetting van De geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen.
%2329342: Webb, A. Dinsmore (ed.) - Chemistry of Winemaking.
%23291420: Webber, Irving L. & Alfredo Ocampo Zamorano (ed.) - Valores, desarollo e historia : Popayán, Medellín, Cali y el Valle del Gauca.
%23148366: Webel, Charles. - Terror, terrorism, and the human condition.
%23287574: Weber, Reinhard. - Das Schicksal der jüdischen Rechtsanwälte in Bayern nach 1933.
%23241384: Weber, Thomas - Hitler's First War: Adolf Hitler, the Men of the List Regiment, and the First World War.
%23254504: Weber, Marcel. - Philosophy of experimental biology.
%23234131: Weber, Wolfgang. - Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen.
%23173480: Weber, Rolf. - Pflanzengewürze und Gewürzpflanzen aus aller Welt.
%23292496: Weber-Möckl, Anette. - Das Recht des Königs, der über euch herrschen soll. Studien zu 1 Sam 8, 11 ff. in der Literatur der frühen Neuzeit.
%23282797: Weber, Max. - Rechtssoziologie.
%2379424: Weber, Max. - Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung: eine Einführung.
%2379425: Weber, Werner. - Die politische Klausel in den Konkordaten. Staat und Bischofsamt.
%23253215: Weber, W.M. - De meningen van filosofen : 9 dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel 1. Boek 1 : Het bestaan van de buitenwereld; Boek 2 : De ruimte.
%23253217: Weber, W.M. - De meningen van filosofen : 9 dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel 3-I. Boek I : Geloven en weten; Boek II. Het bestaan van God.
%23617: Weber, Adolph Dieterich. - Systematische Entwickelung der Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit und deren gerichtlichen Wirkung : mit einer vorläufigen Berichtigung der gewöhnlichen Theorie der Verbindlichkeit überhaupt.
%235585: Weber, Max. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%2379427: Weber, Wolfgang. - Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen.
%23284469: Weber, Carl W. - Sklaverei im Altertum : Leben im Schatten der Säulen. Hardcover. Dustjacket.
%2373860: Weber, Max. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I.
%23283224: Weber, Max. - Wirtschaft und Gesellschaft : Grundriss der verstehende Soziologie.
%23291989: Weber, Marianne. - Die Idee der Ehe und die Ehescheidung.
%23102655: Weber, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
%2332131: Weber, Adolf. - Depositenbanken und Spekulationsbanken : ein Vergleich deutschen und englischen Bankwesens.
%23118110: Weber, Max. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%23285906: Weber, Nicholas Fox. - The Bauhaus Group: Six Masters of Modernism.
%23131597: Weber, Wilhelm. - Princeps : Studien zur geschichte des Augustus.
%23282829: Weber, Anette (ed.) - Ausserdem waren sie ja auch Menschen : Goethes Begegnung mit Juden und Judentum.
%23137411: Weber, Max. - Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach Südeuropäischen Quellen.
%23192864: Weber, Dennis Manolito. - Belastingontwijking en de EG-verdragsvrijheden.
%23279119: Weber, Max. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie Band 2: Hinduismus und Buddhismus..
%23277121: Weber, Elizabeth (ed.) - Living together : Jacques Derrida's communities of violence and peace.
%23148426: Weber, Alfred. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
%2379533: Weber, Max. - The theory of social and economic organization.
%23155420: Weber, Max. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%2341500: Weber, Alfred. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
%2315642: WEBER, B.N. & H. HEINEN. - Bertolt Brecht : political theory and literary practice.
%2393435: Weber, Max. - Methodologische Schriften. Studienausgabe.
%23157424: WEBER, REINHOLD W. - Die Entstehungsgeschichte des Hitler-Stalin-Paktes 1939.
%23288947: Weber, Wilhelm. - Treu und glauben : (§ 242 BGB).
%23271471: Weber-Schäfer, Peter. - Einführing in die antike politische Theorie. 1. Teil : Die Frühzeit; 2. Teil : Von Platon bis Augustinus.
%23278883: Weber, Eugen. - Frankrijk, Fin-de-Siècle.
%23278894: Weber, Georg Michael. - Handbuch des in Deutschland üblichen Lehenrechts nach den Grundsätzen Georg Ludwig Böhmer's. 4 Bände.
%23289071: Weber, Judith. - Das sächsische Strafrecht im 19. Jahrhundert bis zum Reichsstrafgesetzbuch.
%23288597: Webley, Paul; Henry Robben, Henk Elffers & Dick Hessing. - Tax evasion : an experimental approach.
%234558: WEBSTER, M. & SOBIESZEK. B. - Sources of self-evaluation: a formal theory of significant others & social influence.
%2363469: Webster, Daniel. - The Papers of Daniel Webster : Legal papers.
%23268572: Wech, Petra. - Das Bankgeheimnis : Struktur, Inhalt und Grenzen einer zivilrechtlichen Schutzpflicht.
%23216620: Wechem, T.H.M. van. - Toepasselijkheid van algemene voorwaarden.
%23158878: Wechsler, David. - The measurement of adult intelligence. Third edition [1944].
%2339639: Wedekind, W.G.Ph.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civile zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
%23174190: Wedekind, W.G.Ph.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civile zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
%2379306: Wedel, Waldo R. - Prehistoric man on the great plains.
%2357658: Wedgwood, J. - Testament to democracy.
%23132447: Wedzinga, W. - Openlijke Geweldpleging.
%2356115: Wedzinga, W. - Openlijke Geweldpleging.
%2392904: Weebers, A.J.M. - Controle op internationale kartels : over de volkenrechtelijke grenzen van nationale en internationale kartelcontrole.
%23195029: Weebers, A.J.M. - Controle op internationale kartels : over de volkenrechtelijke grenzen van nationale en internationale kartelcontrole.
%23281279: Weede, Wouter Everard van. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.
%23210911: Weede, Rudolf Everard Willem. - Eenige opmerkingen over de vereenigde-zittingen van de beide kamers der Staten-Generaal.
%23283715: Weegee [pseud. of Arthur Fellig]. - Weegee's New York : 335 Photographien 1935-1960.
%23185657: Weegen, Antoon J. H. van. - Preek en dictaat bij Sint Augustinus : Syntactisch-stilistische studie over de Tractatus in Ioannis Evangelium.
%235913: Weekhout, Ingrid. - Boekencensuur in de noordelijke Nederlanden : de vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
%23135121: Weeklad voor Privaatrecht, Notaris-Ambt, en Registratie (WPNR). - Registers 1936-1945 en staat der protocollen die in dat tijdvak zijn overgegaan.
%23270167: Knickerbocker Weekly. - Knickerbocker Weekly : the Netherlands Magazine. Volume 5, Part 1. [Issues 1 (26-2-1945) - 26 (20-8-1945)].
%2323119: Weeks, Kent. - Mastabas of Cemetery G 6000. Including G 6010 (Neferbauptah); G 6020 (Iymery); G 6030 (Ity); G 6040 (Shepseskafamkh).
%23276707: Weeks, Kent R. - The Treasures of the Valley of the Kings : tombs and temples of the Theban West Bank in Luxor.
%236919: Weel, A.J. van. - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
%2395972: Weel, A.H. van der. - Paul-Louis de Mondrian, 1734-1795. Un chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle d'après des documents inédits. Diss.
%23113728: A.H. van der Weel & Bart Westerweel (eds.)., Leerssen, Joep - Forging in the Smithy : national identity and representation in Anglo-Irish literary history.
%23204095: Weel, Bastiaan Johan ter. - The computerization of the labour market.
%23249312: Weele, Cornelia Neeltju van der. - Images of development : environmental causes in ontogeny.
%23185851: Weenen, Johannes Cornelis van. - Waste prevention: theory and practice.
%2341508: Weener, J. - Bij de bron : korte overdenkingen.
%2355434: Weeramantry, C.G. (ed.) - Human rights and scientific and technological development : studies on the affirmative use of science and technology for the furtherance of human rights.
%23286758: Weerdt, Ivo De. - Het verhandelbaar cognossement : artikel 91 van de Belgische Zeewet.
%2372167: Weerepas, M.J.G.A.M. - Beginselen van de inkomstenbelasting en de praktijk van de wetgeving.
%23288022: Weerman, Frank M. & Catrien C J H Bijleveld (eds.) - Criminal behaviour from school to the workplace : untangling the complex relations between employment, education and crime.
%23288045: Weerman, Frank M. - De relatie tussen bindingen en delinquent gedrag nader onderzocht : een verslag van de eerste ronde van een onderzoek naar de ontwikkeling van bindingen bij delinquente en niet-delinquente jongens.
%23287506: Weerman, Frank Maarten. - Het belang van bindingen : de bindingstheorie als verklaring van verschillen en veranderingen in delinquent gedrag.
%23287823: Weerman, Frank M. & Catrien C J H Bijleveld (eds.) - Criminal behaviour from school to the workplace : untangling the complex relations between employment, education and crime.
%23271474: Weers, A.J.M. van - De publieke zaak.
%23288398: Weesie, Jeroen. - Mathematical models for competition, cooperation, and social networks.
%23266178: Weeveringh, J.J. - Handleiding tot de geschiedenis der staatsschulden ten dienste van allen, die belang hebben bij effecten en effectenhandel. Deel 2: Buitenlandsche staatsschuld.
%2381052: Weezel, Max van & Leonard Ornstein. - Frits Bolkestein: Portret van een liberale vrijbuiter.
%23191566: Wege, Joachim. - Positives Recht und sozialer Wandel im demokratischen und sozialen Rechtsstaat.
%23131596: Wegele, Franz Xaver von. - Geschichte der Universität Würzburg. Im Auftrag des akademischen Senats verfasst.
%23213250: Wegelin, E.A. - Urban low-income housing and development: A case study in Peninsular Malaysia (Studies in Development and Planning).
%23190749: Wegelin,Margreet M. - Moeders en vaders, scheiden en delen : constructies van gelijkheid in de verdeling van het ouderschap na echtscheiding.
%23290023: Wegener, Hermann ... [et al.] (eds.). - Criminal behavior and the justice system : psychological perspectives.
%2379463: Wegener, Charles. - The discipline of taste and feeling.
%2321238: Wegener, Ger J. - Sport in the member states of the European Community.
%23283269: Wegge, Rita. - De Franse Nederlanden in het archief van de Raad van Vlaanderen.
%23159106: Wegman, Cornelis. - Psychoanalyse en cognitieve psychologie: een formalisering van Freuds vroegste theorie in het licht van de moderne cognitieve psychologie.
%23152417: Wegmann, Konrad ... [et al.] - Studien zum chinesischen Recht. Band 2: Theoretische Grundlagen zum Staatsrecht, Strafverfahrensrecht und zur Kriminologie in der VR China.
%2392268: Wegner, Judith Romney. - Chattel or person? The status of women in the Mishnah.
%23127322: Wegner, G. (ed.) - White Dwarfs.
%23251075: Wegner, Peter (Editor) - Research Directions in Concurrent Object-Oriented Programming.
%23283348: Wehl, David. - The birth of Indonesia.
%23219234: Wehrli, Max. - Formen mittelalterlicher Erzählung : Aufsätze.
%23263741: Wei, Yehua Dennis - Regional Development in China: States, Globalization and Inequality.
%23292162: Weibel, Peter (ed.) - Rosalie : Lichtkunst = Light art : the universal theater of light.
%23131240: Weichard, Jürgen (ed.) - Alois Janak
%23281236: Weida, Marcus von. - Ein nutzliche Lere und underweysunge wye un, was der mensch bethen solle und Sond'lich ausslegunge des heylgen Vater unssers durch eynen Bruder Prediger Ordens tzu Leyptzk geprediget Unnd vordeutzscht.
%23235100: Weide, J.A. van der. - Mobiliteit van goederen in het IPR : tussen situsregel en partijautonomie.
%2386491: Weidelener, Johannes. - Der richterliche Vertragsschutz am Modell des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots des GmbH-Geschäftsführers.
%23148595: Weidenfeld, Werner (ed.) - From alliance to coalitions : the future of transatlantic relations.
%23162452: Weidlich, Karl. - Die Polizei als Grundlage und Organ der Strafrechtspflege in England, Schottland und Irland.
%23284669: Weidner, Edward W. - Development administration in Asia.
%2398885: Weier, Wilfried. - Phänomene und Bilder des Menschseins. Grundlegung einer dimensionalen Anthropologie.
%23128306: Weiers, Michael (ed.) - Die Mongolen: Beiträge zu Ihrer Geschichte und Kultur.
%23283433: Weigall, Arthur. - Tutankhamen and other essays.
%23264391: Weijden, Gera van der. - Indonesische Reisrituale.
%23114598: Weijel, J.A. - Psychiatry in general practice.
%23194908: Weijerman, J.W. Jenny. - Woningtoezicht.
%23185638: Weijermans, Leopold Henri. - De genitivus inhaerentiae in het Latijn.
%23289018: Weijers, Ido. - Schuld en schaamte : een pedagogisch perspectief op het jeugdstrafrecht.
%23146497: Weijers, Olga (ed.) - Les Questions de Craton et leurs commentaires.
%23267182: Weijers, René. - Dienen en deugen : kracht & kwetsbaarheid van topbestuurders.
%23185849: Weijl, Rosa Eva Louise. - Syntactical studies in Bishop Fisher's English.
%23230024: Weijnen, A.A. - Oude woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten.
%23100944: Weijnen, A. - Algemene en vergelijkende dialectologie = General and comparative dialectology : een verzameling studies van A. Weijnen : met inleiding, bibliografie en summaries in English bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
%2358972: Weijnen, A.A. - Woordvorming in de Noordoostnederlandse dialecten : een verkenning.
%23102658: Weijnen, A. - Naar aanleiding van de taalkaart van morgen.
%23139183: Weijs, R.J. de. - Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & transaction avoidance in insolvencies : naar een geobjectiveerde regeling van schuldeisersbenadeling.
%23173550: Weijtens, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen : de Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
%23287532: Weijters, Gijs Gerard Maria. - Youth delinquency in Dutch cities and schools : a multilevel approach.
%23291519: Weikinn, Curt. - Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahr 1850. Quellensammlung zur Hydrographie & Meteorologie. Band 1. Hydrographie Teil 2 : (1501-1600).
%23291520: Weikinn, Curt. - Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahr 1850. Quellensammlung zur Hydrographie & Meteorologie. Band 1. Hydrographie Teil 1 : (Zeitwende-1500).
%23291521: Weikinn, Curt. - Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahr 1850. Quellensammlung zur Hydrographie & Meteorologie. Band 1. Hydrographie Teil 3 : (1601-1700).
%23119896: Weil, Henry. - Mélanges Henri Weil (1808-1909). Recueil de mémoires concernant l'histoire et la littérature Grecques dédié à Henri Weil à l'occasion de son 80e anniversaire.
%23130367: Weil, Eric - Hegel and the State.
%23275188: Weil, Rachel Judith. - A plague of informers : conspiracy and political trust in William III's England.
%23169719: Weil, Eric - Hegel et l'état.: cinq conferences.
%2328705: Weil, Gordon Lee. - The European Convention on human rights. Background, development and prospects.
%23278689: Weileder, Wolfgang. - Wolfgang Weileder : continuum.
%23289364: Weilenmann, Margareta. - Die zivilrechtlichen Verhältnisse der bevormundeten Schweizer im Auslande.
%2331687: Weiler, Joseph ... [et al.] - International Crimes of State: A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility (European University Institute - Series a).
%23250803: Weiler, Paul C. - Medical malpractice on trial.
%2379428: Weill, Georges. - L'école Saint-Simonnienne : son histoire, son influence jusqu'à nos jours.
%2379429: Weill, Georges. - Un précurseur du socialisme: Saint Simon et son oeuvre.
%23272628: Weill, Sharon. - The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law.
%23219157: Weill, Georges. - Histoire du mouvement social en France, 1852-1924.
%23110188: Wein, Hermann. - Positives Antichristentums : Nietzsches Christusbild im Brennpunkt nachchristlicher Anthropologie.
%23111015: Wein, Hermann. - Realdialektik : von hegelscher Dialektik zu dialektischer Anthropologie.
%23111023: Wein, Hermann. - Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts.
%23111179: Wein, Hermann. - Philosophie als Erfahrungswissenschaft. Aufsätze zur philosophie Anthropologie und Sprachphilosophie.
%23284351: Weinacker, Bettina. - The role of anger experience and anger expression in the explanation of suicidal behaviour.
%23286469: Weinberg, Steven. - Lake views : this world and the universe.
%23283810: Weinberg, Paul. - In search of the San.
%23198017: Weinberg, Gerhard L. - Visions of victory : the hopes of eight World War II leaders.
%23166210: Weinberg, Saul S. - The Southeast Building, the Twin Basilicas, the Mosaic House.
%23274432: Weinberger, Shmuel - The topological classification of stratified spaces
%23231473: Weiner, Susan (ed.) - The French Fifties.
%2345462: Weiner, James F. - Mountain Papuans. Historical and comperative perspectives from New Guinea Fringe Highland Societies.
%2337626: Weiner, Irving B. & Allen K. Hess (eds.) - Handbook of forensic psychology.
%23153124: Weiner, Jonathan - Time, love, memory: a great biologist and his quest for the origins of behaviour.
%23273938: Weiner, Myron F. - Practical Psychotherapy
%23288422: Weinfurter, Stefan (ed.): - Die Salier und das Reich. Band 1: Salier, Adel und Reichsverfassung; Band 2: Die Reichskirche in der Salierzeit; Band 3: Gesellschaftlicher und ideengeschichtlicher Wandel im Reich der Salier.
%23120700: Weingartner, Paul & Georg J.W. Dorn (eds.) - Studies on Mario Bunge's Treatise.
%2375455: Weinhausen, Hans. - Die Sicherungsübereignung.
%23220914: Weinhold, Ulrike. - Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750.
%23239631: Weinman, Michael. - Pleasure in Aristotle's ethics.
%23290498: Weinmayer, Barbara. - Studien zur Gebrauchssituation fru¨her deutscher Druckprosa : literarische Öffentlichkeit in Vorreden zu Augsburger Frühdrucken.
%23163270: Weinreich, Otto - Ausgewaehlte Schriften. Band 2: 1922-1937. (Philologische Schriften).
%23163275: Weinreich, Otto - Ausgewaehlte Schriften. Band 1: 1907-1921. (Philologische Schriften).
%23163295: Weinreich, Otto - Ausgewaehlte Schriften. Band 3: 1937 1970. (Philologische Schriften).
%23267849: Weinrich, Harald. - Lethe : Kunst und Kritik des Vergessens.
%2398620: Weinstein, B. - Die philosophischen Grundlagen der Wissenschaften : Vorlesungen gehalten an der Universität Berlin.
%2330891: WEINSTEIN, F. - History and theory after the fall. An essay on interpretation.
%2331410: Weinstein, David. - Utilitarianism and the new liberalism.
%23209060: Weinstein, Miriam. - De gouden sleutel : een biografie van de Jiddische taal.
%23282660: Weinstein, Donald. - The Captain's Concubine : Love, Honor, and Violence in Renaissance Tuscany.
%23227176: Weinstein, Cindy (ed.) - The Cambridge companion to Harriet Beecher Stowe.
%23114341: Weintraub, Wiktor. - Literature as Prophecy.
%2376617: WEINTRAUB, STANLEY (ed.) - The playwright and the pirate. Bernard Shaw and Frank Harris; a correspondence.
%23232920: Weir, J.A. & D.G.T. Williams - Compensation for personal injuries and death : recent proposals for reform / The accountability of the police : two studies.
%2358844: WEIR, E. - Criminology. A scientific study of the modern crime problem.
%23284687: Weir, Justin. - Leo Tolstoy and the alibi of narrative.
%23257636: Weirauch, Anna Elisabet. - Ein Herr in den besten Jahren.
%23287716: Weisberg, Sanford. - Applied linear regression.
%23290665: Weisbrod, Burton. - The Nonprofit Economy.
%23225893: Weisbrod, Adolf. - Die Freiburger Sapienz und ihr Stifter Johannes Kerer von Wertheim.
%23225895: Weisbrod, Adolf. - Die Freiburger Sapienz und ihr Stifter Johannes Kerer von Wertheim.
%23287508: Weisburd, David; Wim Bernasco & Gerben J.N. Bruinsma (eds.) - Putting Crime in its Place : Units of Analysis in Geographic Criminology.
%23134101: Weise, Bernd. - Hubertus Giebe : Malerei 1974-1997.
%23287261: Weise, Christian. - M. Christian Weisens Curiöser Tractat von Wolck-Brüchen
%231917: Weiser, Harry H. - Practical Food Microbiology and Technology.
%2319994: Weisglas, M. - Benelux : van nabuurstaten tot uniepartners.
%23252811: Weishaupt, Arnd. - Die lex Voconia.
%23260250: Weisler, Steven E. & Slavko Milekic. - Theory of language.
%23154660: Weismann, A.W. (Springer, A.) - Geschiedenis Der Beeldende Kunst door Anton Springer. Voor Nederland Bewerkt door A.W. Weissman. De Oudheid. Met 339 afbeeldingen in den tekst en 4 gekleurde platen.
%23154665: Weismann, A.W. (Springer, A.) - Geschiedenis Der Beeldende Kunst door Anton Springer. Voor Nederland Bewerkt door A.W. Weissman. De Renaissance in Italië. Met 327 afbeeldingen in den tekst en 1 gekleurde plaat.
%23154667: Weismann, A.W. (Springer, A.) - Geschiedenis Der Beeldende Kunst door Anton Springer. Voor Nederland Bewerkt door A.W. Weissman. De Renaissance in het Noorden en de kunst van de 17e en 18e eeuw. Met 426 afbeeldingen in den tekst.
%23169959: Weiss, Paul. - Emphatics.
%2379430: Weiss, Egon. - Griechisches Privatrecht auf rechtsvergleichender Grundlage. 1. Band: Allgemeine Lehren.
%23191889: Weiss, Leonard W. (ed.) - Concentration and price.
%23273705: Weiss, Holger - Social Welfare in Muslim Societies in Africa
%23286473: Weiss, Roslynn. - The Socratic paradox and its enemies.
%23284630: Weiss, O.P., Albert Maria, - Apologie des Christentums. Band I : Der ganze Mensch : Handbuch der Ethik; Band 2: Humanität und Humanismus : Philosophie und Kulturgeschichte des Bösen; Band 3: Natur und Übernatur : Geist und Leben des Christentums; Band 4: Soziale Frage und soziale Ordnung oder Handbuch der Gesellschaftslehre; Band 5: Die Philosophie der Volkommenheit : die Lehre von der höchsten sittlichen Aufgabe des Menschen.
%2379432: Weiss, Egon. - Studien zu den römischen Rechtsquellen.
%2357864: Weiss, F. & Wooldridge, F. - Free Movement of Persons within the European Community. 2nd edition.
%23240351: Weiss, Thomas G. & Larry Minear (eds.) - Humanitarianism across borders : sustaining civilians in times of war.
%23241506: Weiss, Linda. - The myth of the powerless state.
%23241661: Weiss, Robert Stuart. - The experience of retirement.
%2390399: WEISS, DAVID W. - The wings of the dove: Jewish values, science and Halachah.
%23279007: Weiss, Klaus-Dieter. - Workmanship : working philosophy and design practice 2000-2010.
%2361277: Weiss, Edith Brown (ed.) - Environmental Change and International Law : new challenges and dimensions.
%23109900: Weiss, Theodore J. - Food oils and their uses.
%23243442: Weiss, Thomas G. - Collective Security in a Changing World (A World Peace Foundation Study).
%23193790: Weiss, Manfred. - Die Theorie der richterlichen Entscheidung stätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika.
%23129183: Weiss, Albrecht. - Die rechtliche Stellung des deutschen Fremdenlegionärs.
%23131792: Weiss, F. & Wooldridge, F. - Free Movement of Persons within the European Community.
%23147219: Weiss, Jacob. - Werth und Bedeutung der Reformbestrebungen in der Classification der Psychosen.
%23292211: Weiss, Elaine F. - The woman's hour : the last furious fight to win the vote.
%2319728: Weiss, Paul. - The philosophy of Paul Weiss.
%23270632: Weiss, Olaf. - Der angemessene Handlungsrahmen der Zielverwaltung in der Úbernahmesituation : eine rechtsvergleichende Analyse vor dem Hintergrund ökonomischer Überlegungen zur Corporate Governance.
%23289204: Weiss, Paul. - Toward a perfected state.
%2388416: Weissbach, Lee Shai. - Child labor reform in nineteenth-century France : assuring the future harvest.
%23267755: Weisse, Christian Ernst. - Von den Vortheilen der teutschen Reichsverbindung : nebst einem kleinen Beytrage zum Staatsrecht des Mittelalters, nach Anleitung der schwäbischen Dichter.
%23220907: Weisser, Elisabeth. - Georg Lukacs' Heidelberger Kunstphilosophie.
%23159057: Weisser, Karl-Friedrich. - Der Gewinn der Aktiengesellschaft im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Aktionären : eine handelsrechtliche Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung der verdeckten Gewinnausschüttung.
%23176459: Weissman, Stephen R. - A culture of deference : Congress's failure of leadership in foreign policy.
%2341906: Weissman, David. - The Cage: Must, Should, And Ought from Is.
%23110670: Weissman, David. - Intuition and ideality.
%23246599: Weissman, Fabrice (ed). - In the shadow of 'just wars' : violence, politics, and humanitarian action.
%23286389: Weissman, A.W. - De bouw- en beeldhouwkunst : [te Amsterdam in de 17e eeuw].
%23222352: Weissmann, Gerald. - Galileo's gout : science in an age of endarkenment.
%23192144: Weissmann, Gerald. - Darwin's Audubon : science and the liberal imagination : new and selected essays.
%23249320: Weissmann, Gerald. - Galileo's gout : science in an age of endarkenment.
%23262951: Weissmark, Mona Sue & Daniel A. Giacomo - Doing psychotherapy effectively.
%23281946: Weisweiler, Max e.a. - Halsband der Taube : über die Liebe und die Liebenden.
%23160088: Weisweiler, Wilhelm - Geschichte des rheinpreussischen Notariates. 2 Volumes. Band 1.: Die franzoesische Zeit; Band 2.: Die preussische Zeit.
%23215234: Weitling, Wilhelm. - Klassifikation des Universums.
%23215250: Weitling, Wilhelm. - Gerechtigkeit : ein Studium in 500 Tagen : Bilder der Wirklichkeit und Betrachtingen des Gefangenen.
%23215227: Weitling, Wilhelm. - Theorie des Weltsystems.
%23282796: Weitz, Moritz. - Theories of concepts : a history of the major philosophical tradition.
%23288101: Weitzenböck, Roland W. - Der vierdimensionale Raum.
%23284511: Weiwei, Ai. - Ai Weiwei : art / architecture.
%23288219: Weiwei, Ai. - Ai Weiwei : Wo ist die Revolution?
%2317096: Weiwei, Ai. - Ai Weiwei : Interlacing.
%23289479: Weiwei, Ai & Anthony Pins (eds.) - Ai Weiwei : spatial matters : art architecture and activism.
%2317640: Weiwei, Ai. - Becoming : images of Beijing's air teminal 3
%2341193: Weizsäcker, C.C. v. - Barriers to Entry. A theoretical treatment.
%23121002: Wekking, Joop. - Untersuchungen zur Rezeption der nationalsozialistischen Weltanschauung in den konfessionellen Periodika der Niederlande 1933-1940 : ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie.
%2313481: Wel, D. van der. - Administratiefrechtelijke nulliteiten.
%23286462: Welch, Kathleen E. - Electric rhetoric : classical rhetoric, oralism and a new literacy.
%23137715: Welch, Jr. Richard E. - George Frisbie Hoar and the Half-Breed Republicans.
%2374092: Welch, Evelyn S. - Shopping in the Renaissance: Consumer Cultures in Italy, 1400-1600.
%23143326: Welch, Barbara M. - Survival by Association. Supply Management Landscapes of the Eastern Caribbean.
%23291610: Welch, Ellen R. - A Theater of Diplomacy : International Relations and the Performing Arts in Early Modern France.
%23282644: Welch, Evelyn S. - Shopping in the Renaissance: Consumer Cultures in Italy, 1400-1600.
%2379433: Welcker, Karl Theodor. - Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe philosophisch und nach den Gesetzen der merkwürdigsten Völker rechtshistorisch entwickelt.
%23247125: Welcker, Johannes. - Die Organisation des Geld- und Bankwesens.
%23277564: Welcker, Karl Theodor. - Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe : philosophisch und nach den Gesetzen der merkwürdigsten Völker rechtshistorisch entwickelt.
%23263512: WELD, Daniel S - Theories of Comparative Analysis.
%23140580: Weld, William Ernest - India's Demand for Transportation.
%2330483: Welderen Rengers, W.J. van. - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland, 1849 tot 1891.
%236631: Welderen Rengers, W.J. van. - Schets eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1946. 4e Bijgew. uitgave door C.W. de Vries, W.H. Vermeulen & L.G. Kortenhorst. 5 Dln.
%23173017: Welderen Rengers, W.J. van. - Beschouwingen over het verband tusschen het Burgerlijk Regt en de staathuishoudkunde : academisch proefschrift.
%2325432: Welderen Rengers, W.J. van. - Schets eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1946. 4e Bijgew. uitgave door C.W. de Vries, W.H. Vermeulen & L.G. Kortenhorst. 5 Dln.
%23164664: Weldon, Arthur. - Gibson's Guide to Stephen's commentaries on the Laws of England.
%2342020: Welie, F.A.M. van. - Canoniek huwelijksrecht.
%23104985: Welker, Klaus Eberhard. - Die Grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.
%23280771: Wellard, Kate (ed.). - Non-governmental Organisations and the State in Africa : Rethinking Roles in Sustainable Agricultural Development.
%2335719: Wellenreuther, Hermann & Claudia Schnurmann (Hrsg.). - Die Amerikanische Verfassung und Deutsch-Amerikanisches Verfassungsdenken : ein Rückblick über 200 Jahre.
%23255356: Wellens, Karel. - Economic conflicts and disputes before the world court (1922-1995) : a functional analysis.
%23255354: Wellens, Karel C. (ed.) - Resolutions and Statements of the United Nations Security Council (1946-1989): a thematic guide.
%23211626: Wellens, Karel C. (ed.) - Résolutions et déclarations du Conseil de sécurité (1946-1992) : recueil thématique [ Resolutions ]
%23221488: Wellens, Jacobus Thomas Josephus. - [Jacobi Thomae Josephi Wellens]. Exhortationes familiares de vocatione sacrorum ministrorum et variis eorum officiis, dictae ad alumnos Collegii Pulcheriani (vulgò) Hollandici, & in gratiam eorumdem editae.
%23221499: Wellens, Jacobus Thomas Josephus. - [Jacobi Thomae Josephi Wellens]. Exhortationes familiares de vocatione sacrorum ministrorum et variis eorum officiis, dictae ad alumnos Collegii Pulcheriani (vulgò) Hollandici, & in gratiam eorumdem editae.
%23277347: Wellens, K.C. (ed.). - Peace and security: justice and development : report of the Congress held at Nijmegen November 1985 on the occasion of 40 years United Nations.
%23234297: Weller, Heinz. - Die Bedeutung der Präjudizien im Verständnis der deutschen Rechtswissenschaft : ein rechtshistorischer Beitrag zur Entstehung und Funktion der Präjudizientheorie.
%23236747: Weller, Marc - Iraq and the Use of Force in International Law.
%23240544: Weller, Marc & Katherine Nobbs (eds.) - Asymmetric autonomy and the settlement of ethnic conflicts.
%23271121: Weller, Heinz. - Die Bedeutung der Präjudizien im Verständnis der deutschen Rechtswissenschaft : ein rechtshistorischer Beitrag zur Entstehung und Funktion der Präjudizientheorie.
%23271088: Weller, Heinz. - Die Bedeutung der Prajudizien im Verstandnis der deutschen Rechtswissenschaft: E. rechtshistor. Beitr. zur Entstehung u. Funktion d. ... zur Rechtstheorie ; 77) (German Edition)
%23288848: Welling, James. - James Welling : Metamorphosis.
%23279550: Wellings, Nigel. - Nothing To Lose: Psychotherapy, Buddhism and Living Life.
%23279551: Wellman, Christopher Heath. - Liberal rights and responsibilities : essays on citizenship and sovereignty.
%23173468: Wellman, Frederick L. - Coffee : botany, cultivation and utilisation.
%233846: Wellman, Christopher Heath - Liberal rights and responsibilities : essays on citizenship and sovereignty.
%23281482: Wells, Wyatt. - Antitrust & the Formation of the Postwar World.
%23289281: Wells-Greco, Michael. - The status of children arising from inter-country surrogacy arrangements : the past, the present, the future.
%23270370: Wells-Greco, Michael. - The status of children arising from inter-country surrogacy arrangements : the past, the present, the future.
%23838: Wels, Cornelis Boudewijn. - Aloofness & neutrality : studies on Dutch foreign relations and policy-making institutions.
%23280026: Wels, C.B. (ed.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland; 1848-1919. Eerste periode, 1848-1870. Deel 1 : 1848.
%23190444: Welsby, D.A. & C.M. Daniels. - Soba : archaeological research at a medieval capital on the Blue Nile.
%23287822: Welsh, Brandon; Anthony Allan Braga & Gerben Bruinsma. - Experimental criminology : prospects for advancing science and public policy.
%23289014: Welsh, Brandon; Anthony Allan Braga & Gerben Bruinsma. - Experimental criminology : prospects for advancing science and public policy.
%23287705: Welsh, Brandon C. & David P. Farrington (eds.) - Preventing Crime : what works for children, offenders, victims and places.
%23290510: Weltge-Wortmann, Sigrid. - Die ersten Maler in Worpswede : eine Biographie des Ku¨nstlerdorfes und der Maler Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Hans am Ende, Heinrich Vogeler und Paula Modersohn-Becker im Worpsweder Verlag.
%23100285: Weltman, John J. - World politics and the evolution of war.
%2337038: Wely, Paul Agatho van - Arbeid , gezondheid en welzijn in de toekomst : toekomstscenario's arbeid en gezondheid 1990-2010.
%23289526: Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn. - De taak der gemeente : voordrachten gehouden ter 9e sociale week, Eindhoven, september 1922
%23279072: Wemheuer, Felix. - Famine Politics in Maoist China and the Soviet Union.
%23128555: Wempe, J.F.D.B. - Market and Morality; Business Ethics and Dirty and Many Hands Dilemma.
%23160460: Wende, Marijk van der & Maarten van de Ven (eds.) - The use of ICT in higher education : a mirror of Europe.
%234541: Wenders, Daniëlle Wilhelmina Maria. - Doorwerking van de beginselen van behoorlijke rechtspleging in de bestuurlijke voorprocedures.
%23274128: Wendkos, Martin H. - Sudden Death and Psychiatric Illness
%23117991: Wendt, Dirk & Charles Vlek (eds.) - Utility, probability and human decision making.
%23159469: Wendt, Ida. - The tension between rules regulating the (liberal) professions and EC competition law : reason and passion in discussing professional regulation in EC competition law?
%23124468: Wengel, Jan ter. - Allocation of Industry in the Andean Common Market.
%2379435: Wenger, Leopold. - Die Stellvertretung im Rechte der Papyri.
%2379437: Wenkebach, Heinz. - Bestrebungen zur Enthaltung der Einheit des Heiligen Römischen Reiches in den Reichsschlüssen von 1661 bis 1806.
%23101003: Wenner, Manfred W. - Modern Yemen: 1918-1966.
%23289015: Wensveen, Maaike. - Eigen haard is goud waard? : een studie naar de woonsituatie, het verhuisgedrag en recidive van (ex- )gedetineerden.
%23290028: Wentholt, W. - Amerika, Indonesië en wij.
%23131595: Wenzel, Alfred. - Die Weltanschauung Spinozas. 1. (einziger) Band: Spinozas Lehre von Gott, von der menschlichen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge.
%23136645: Wenzel, Stefi. - Jüdische Bürger und kommunale Selbstverwalting in Preussischen Städten.
%23120434: Weppen, Wolfgang von der. - Die existentielle Situation und die Rede. Untersuchungen zu Logik und Sprache in der existentiellen Hermeneutik von Hans Lipps.
%2334450: Werd, Marc de. - De benoeming van rechters : constitutionele aspecten van de toegang tot het rechtersambt in Nederland en in de Amerikaanse deelstaat New York.
%2358681: Werd, Marc de. - De benoeming van rechters : constitutionele aspecten van de toegang tot het rechtersambt in Nederland en in de Amerikaanse deelstaat New York.
%2379439: Werder, Hans. - Die Grundgedanken der Lehre vom Rechtsgeschäft im Strafprozess.
%23221088: Werdmölder, Hans. - Een generatie op drift : de geschiedenis van een Marokkaanse randgroep.
%23253199: Werdmölder, Hans & Lennart Vriens. - Peace matters : reflections on the culture of peace and tolerance.
%23208444: Radio Nederland Wereldomroep. - Radio Nederland Wereldomroep. Jaarverslag 1959.
%23289826: Werf, A.A. van der. - Op 'en paed.
%23136863: Werff, Y.P.W. van der - Een Kabinet van Westbrabantse Gezichten bevattende de Baronie en het Markiezaat met Inbegrip van de voormalig Hollandse Plaatsen.
%23261968: Wergens, Anna. - Crime victims in the European Union.
%23289898: Werk, Roeland van de. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsche en Hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool te Utrecht ...
%23258323: WERKMAN, HENDRIK N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
%23277450: Werkman, Hendrik Nicolaas. - Hendrik Nicolaas Werkman : brieven rond de Blauwe Schuit 1940-1945.
%23100687: WERKMAN, HANS. - De Mérode en de jongens. Biografische fragmenten.
%23226329: Werkman, Gerhard. - Kent gij het land der zee ontrukt : eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied.
%23120440: Werkmeister, W.H. - Martin Heidegger on the way.
%2358645: Werlauff, Erik. - Common European procedural law : European law requirements imposed on national administration of justice.
%23225776: Werle, Gerhard. - Principles of international criminal law.
%2381746: Werle, Gerhard. - Principles of international criminal law.
%23120441: Werle, Josef M. - Franz Brentano und die Zukunft der Philosophie. Studien zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftssystematik im 19. Jahrhundert.
%23114589: Werman, Robert. - Notes from a sealed room : an Israeli view of the Gulf war.
%2379441: Werminghoff, Albert. - Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im Mittelalter.
%23287636: Wermink, Hilde T. - On the determinants and consequences of sentencing.
%23129603: Wermke, Ernst - Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreussen bis 1929.
%23129605: Wermke, Ernst - Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreussen für die Jahre 1930-1938.
%23289589: Werner, Anja. - The transatlantic world of higher education : Americans at German universities, 1776-1914.
%23290368: Werner, Wendy. - Provo's liefdeleven.
%2379960: Werner, Karl. - Die Psychologie des Wilhelm von Auvergne. Der Entwicklungsgang der mittelalterlichen Psychologie von Alcuin bis Albertus Magnus. Die Psychologie und allgemeine Naturlehre der Roger Baco.
%2357962: Werner, Hans. - Geschichte des Taubstummenproblems bis ins 17. Jahrhundert.
%236565: Werner, Klemens. - Ansprüche ehemalige Mitglieder gegen Produktionsgenossenschaften des Handwerks-, Einkaufs- und Liefergenossenschaften und ihre Rechtsnachfolger wegen Fehlern bei der Gründung und Umwandlung.
%23146382: Werner, Karl. - Der Averroismus in der christlich-peripatetischen Psychologie des späteren Mittelalters. Die nominalisierende Psychologie der Scholastik des späteren Mittelalters. Die augustinische Psychologie i.i. mittelalterlich-scholastischen Einkleidung und Gestaltung. 3 Hefte in 1.
%23129606: Werner, Ruth. - Die Wiener Wochenschrift Das Neue Reich(1918-1925). Ein Beitrag zur Geschichte des politischen Katholizismus.
%2385273: Werner, Frank R. - Covering + exposing : the architecture of Coop Himmelb (l) au.
%239810: Werners, S.E. - The presiding officers in the United Nations.
%2329240: Wernicke, Carl. - Grundriss der Psychiatrie in klinische Vorlesungen.
%2315937: Wersch, P. van. - Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen.
%23208019: Wersch, Hubert W.M. van. - Bombay Textile Strike, 1982-83.
%23246697: Wershler-Henry, Darren S. (Darren Sean), 1966-. - The iron whim : a fragmented history of typewriting.
%2328576: Zentralstelle zur Fördering Deutsche Wertarbeit (ed.). - Gestaltete Industrieform in Deutschland = Industrial design in Germany = Esthétique industrielle en Allemagne.
%23182180: Wertheim, Jacobus Fredericus. - Verhandeling over de Nederlandsche Policie-strafwetgeving (preceded by same title-page in Latin).
%2353927: Wertheim, W.F. - Dawning of an Asian dream. Selected articles on modernization and emancipation.
%2311620: Wertheim, Karl. - Wörterbuch des Englischen Rechts.
%23249685: Wertheimer, Max. - Über Gestalttheorie.
%23283680: Werther (pseud. van J.T. Oosterman). - Emancipatoria : een fantasie.
%2336429: Wertime, Theodore A. - The coming of the age of steel.
%23186958: Wertman, Orna. - Fotografie, vliegtuigen & schapen.
%23230558: Werts, Jan - The European Council.
%23233325: Werts, Jan - The European Council.
%23195933: Wervelman, E.J. - De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.
%23110958: Wery, Leopold Willem. - De Rijn- en Scheldeverbindende tusschenwateren.
%238322: Wery, J.L.L. - Overmacht bij overeenkomsten.
%23265989: Wery, J.L.L. - Overmacht bij overeenkomsten.
%23242381: Wesel, Abraham van. - [Abrahami à Wesel JC]. Opera omnia, Opera Omnia, antea diversis temporibus seorsim edita, nunc in unum Corpus redacta, Nempe [:] I. Commentarius ad Novellas Constitutiones Ultrajectinas Multarum Litium Diremendarum Causa, XIV. Aprilis, M. DC. LIX. Promulgatas; II. De Connubiali Bonorum Societate, & Pactis Dotalibus; III. De Remissione Mercedis Propter Bellum, Inundationem Aquarum, & Sterilitatem.
%2384150: Wesenbeck, Matthaeus. - [Matthaei VVesenbecii I.C.] Commentaria in pandectas ivris civilis & codicis Ivstiniani libros olim paratitla dicta : ex postrema recognitione Academiae Duacenae.
%2388441: Wesly, Peter. - Elementaire wetenschapsleer.
%23232584: Wessel, Ramses A. - The European Union's Foreign and Security Policy:A Legal Institutional Perspective.
%23230333: Wessel, R.A. & B. de Witte. - De plaats van de Europese Unie in het veranderende bestel van de volkenrechtelijke organisaties. Preadviezen.
%23287130: Wessel, Hendrik. - Das Recht der Tablettes Albertini.
%23164888: Wessel, Ramses A. - The European Union's foreign and security policy : a legal institutional perspective.
%2366991: Wesseling, H.L. - Verdeel en heers : de deling van Afrika 1880-1914.
%23229488: Wesselink, Johan. - Schilders van den Veluwe-zoom.
%23198105: Wesselius, Janet Catherina. - Objective ambivalence : feminist negotiations in epistemology.
%2352428: Wesselman, A. M. - The population-sample decomposition method : a distribution-free estimation technique for minimum distance parameters.
%23271269: Wesselmann, Tom - Tom Wesselmann : flowers.
%23292577: Wessels, B. ... [et al.] - Contracteren in de internationale praktijk. [Deel I.]
%23292419: Wessels, Bob (ed.) - Verrekeining.
%23224093: Wessels, B. ... [et al.] - Contracteren in de internationale praktijk. Deel II.
%2389208: Wessels, B. ... [et al.] - [Tekst & Commentaar] Insolventierecht : de tekst van de Faillissementswet en de EG Insolventieverordening voorzien van commentaar.
%23290300: Wessels, B. - Verificatie van schuldvorderingen. door B Wessels, jurist Gedrukt boek Alle materiaalsoorten en talen bekijken » Taal: Nederlands Publicatie: Polak-Wessels, Insolventierecht, Dl. V Uitgever: Deventer : Kluwer, 1999.
%23235197: Wessels, Bob. - Vereffening van de boedel.
%23235911: Wessels, Bob. - Faillietverklaring.
%23277617: Wessels, Bob. - Internationaal insolventierecht.
%23235869: Wessels, Bob. - Gevolgen van faillietverklaring. (1)
%23102661: Wessels Boer, J.G. - The Geonomoid Palms.
%23134758: Wessels, Bob. - Gevolgen van faillietverklaring. (2). 3e druk.
%23276505: Wessels, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden : schsen, legenden, folklore, historie, plaats- en persoonbeschrijving, kerkhistorie.
%23277613: Wessels, Bob. - Gevolgen van faillietverklaring. (2)
%2325950: Wessels, F.W. - De NSB-leiding ontmaskerd. De bloem der natie.
%23205716: Wessels, B. ... [et al.] - Bijzondere overeenkomsten.
%23141759: Wessels, Bob. - Bestuur en beheer na faillietverklaring.
%23283069: Wessels, H.F. - Gouda : proeve ener stadsmonografie.
%23222613: Wessels, B. ... [et al.] - [Tekst & Commentaar] Faillissementswet : de tekst van de Faillissementswet voorzien van commentaar.
%23150210: Wessels, Bob. - Bestuur en Beheer na Faillietverklaring.
%23196239: Wessels, Bob. - Business and bankruptcy law in the Netherlands : selected essays.
%23171329: Wessels, Bob. - Gevolgen van faillietverklaring. (1)
%23255345: Wessels, B. ... [et al.] - [Tekst & Commentaar] Faillissementswet : de tekst van de faillissementswet voorzien van commentaar
%23271206: Wessels, H.L. - Rekenboek voor jongens : ontleend uit de wetenschappen, geschiedenissen en den koophandel : ten dienste van de scholen, Tweede deel.
%23277616: Wessels, Bob. - Faillietverklaring. 2e druk.
%23292552: Wessels, Bob. - International insolvency law.
%23289895: Wessing, Koen. - Chili, september 1973.
%23275302: Wesson, Robert G. - Cosmos and metacosmos.
%23246800: West, Edward. - Casting shadows : images from a new South Africa : photographs.
%23246102: West, Edward. - Casting shadows : images from a new South Africa : photographs.
%23235379: West, Ronald E. & Frank Kreith (Ed.) - Economic analysis of solar thermal energy systems.
%23239575: West, Henry R. - Mill's Utilitarianism : a reader's guide.
%23100946: WEST, E. W. (ed/tr) - The Book of the Mainyo-i-Khard.
%23270471: West, D. - Homoseksualiteit.
%23273255: Westbroek, Pieter. - De ontdekking van de Aarde
%23270026: Westenberg, Egbertus. - Disputatio politico-juridica de majestate populi.
%23200339: Westenbergii, Joannes Ortwini. - Principia Juris, Secundem Ordinem Institutionem imp. Justitiani, in usum auditorium vulgata. Editio Quarta emendatior.
%23214276: Westendorp, Ingrid. - Women and Housing : gender makes a difference.
%23260260: Westendorp, Grard. - Gezondheidsmanagement : theorie en praktijk.
%23254216: Westendorp, J.J.C. - Vraagstukken over de hoogere algebra.
%23113740: Westendorp, Tjebbe A. & Jane Mallinson (eds.) - Politics and the rhetoric of poetry: perspectives on modern Anglo-Irish Poetry.
%23166076: Westendorp, H.K. - Het Huwelijk der Koningin.
%23273921: Wester, William C. - Clinical Hypnosis: a Multidisciplinary Approach.
%23153036: Westerbrink-Wirtz, J.M. - Hoog spel.
%2339215: Westerdijk, R.J.J. - Produktenaansprakelijkheid voor software : beschouwingen over de aansprakelijkheid voor informatieprodukten.
%23292497: Westerholt, Burchard von. - Patrimonialismus und Konstitutionalismus in der Rechts- und Staatstheorie Karl Ludwig von Hallers : Begründung, Legitimation und Kritik des modernen Staates.
%23278327: Westerink, Herman. - De lichamen en hun lusten : in het spoor van Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit.
%23235673: Westerlaak, M.J. van - De zorgverzekeringswet toegepast
%2397037: Westerman, Ingmar. - Authority and Utility: John Millar, James Mill and the Politics of History c.1770-1836.
%2314262: Westermann, Gayl S. - The juridical bay.
%23152442: Westermann, Harm-Peter [et al.] - Sachenrecht : ein Lehrbuch. Band I: Grundlagen und Recht der beweglichen Sachen; Band II: Immobiliarsachenrecht.
%23267898: Westermann, Christoph. - Argumentationen und Begründungen in der Ethik und Rechtslehre.
%23270638: Westermann, Christoph. - Argumentationen und Begrundungen in der Ethik und Rechtslehre.
%23156546: Westermayer, Georg. - Jacobus Balde (1604-1668), sein leben und seine Werke.
%23292403: Westerop, W.C.J. van & P.F.A. van de Noort (eds.) - Aviodome : Nationaal Luchtvaarmuseum Schiphol-Centrum : [Museumgids].
%23283519: Westers, Marnix F. - Meester Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland : een zakenman in de politieke arena.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/8