Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23279973: Königliche Staatsarchiv, Stuttgart (Hrgb.) - Württembergisches Urkundenbuch. Band 5 : 1253-1260
%23266108: Königliche Staatsarchiv, Stuttgart (Hrgb.) - Württembergisches Urkundenbuch. Band 4 : 1241-1252.
%23131576: Königliche Staatsarchiv, Stuttgart (Hrgb.) - Württembergisches Urkundenbuch. 11 Bände.
%23288657: Königliche Staatsarchiv, Stuttgart (Hrgb.) - Württembergisches Urkundenbuch. Band 8 : 1277-1284.
%23288658: Königliche Staatsarchiv, Stuttgart (Hrgb.) - Württembergisches Urkundenbuch. Band 6 : 1261-1268.
%23271584: Königliche Staatsarchiv, Stuttgart (Hrgb.) - Württembergisches Urkundenbuch. Band 3 : 1213-1240.
%23288634: Königliche Staatsarchiv, Stuttgart (Hrgb.) - Württembergisches Urkundenbuch. Band 2 : 1138-1212.
%23219242: Königlichen Staatsarchiv, Stuttgart (Hrgb.) - Württembergisches Urkundenbuch. Band 5 : 1253-1260.
%23113491: Königshausen, Johann-Heinrich. - Ursprung und Thema von Erster Wissenschaft. Die aristotelische Entwicklung des Problems.
%23216075: Konijnenbelt, Willem (ed.) - Algemene wet bestuursrecht : tekstuitgave 2012/2013: met aanpalende regelingen en trefwoordenregister.
%23286997: Konijnenbelt, Willem & J.T. Schokker. - Wetsvoorstellen in uitvoering : de positie van de wetgever bij projecten die al in ontwikkeling of in uitvoering zijn en bij interimprojecten die weinig voorlopigs hebben : verslag van het symposium, gehouden op 19 juni 1998 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid
%23258214: Konijnenburg, E. van. - Scheiding van Maas en Waal : beschrijving van den vroegeren waterstaatkundigen toestand in Noordbrabant, alsmede van de werken uitgevoerd voor de verlegging van den Maasmond.
%23196689: Konijnenburg, W. van. - Het beheer onzer waterschappen.
%23156874: Koninckx, Christian. - Nautische en hydrografische kennis in Belgie en Zaire: historische bijdragen.
%2352075: Koning, B. - Antwoord op de vraag voor het jaar 1811 opgegeven: Welke zijn de vereischte omstandigheden, onder welke de zelfontvlamming van den Phosporus in het gemelde (luchtledige) ijdel plaats heeft, en welke is de oorzaak van dit verschijnsel? van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
%23204964: Koning, Marie Marx. - Van een schoonen dag.
%23283831: Koning, J. de. - Hortus botanicus Leiden.
%2375320: Koning, J. de - Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt.
%23288277: Koning, A.M. de & J. Brouwer. - Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen : de inzet van mediationvaardigheden en mediation door overheden.
%23258339: KONING, M.E.L. & F.M. MIJNLIEFF. - Politiek in Nederland 1965-1975 : onlusten in Amsterdam 1965-1967.
%2315607: Koning, P.W. de. - Reglement van Orde : naar aanleiding van de laatste herziening van het Reglement van Orde van de 2e Kamer der Staten-Generaal.
%23156090: Koning, Pierre. - Structural empirical analysis of labor market frictions, job search and wage formation.
%23275048: Koning, Jacobus. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke rechtsoefening te Amsterdam : voornamelijk in de zestiende eeuw.
%23269789: Koning, B.A. de & M.N.T. Kostermans. - Grote advocatenkantoren in Nederland : markt, management & maatschapscultuur.
%23282729: Koning, Henk. - Directe democratie in Nederland : een onderzoek naar de mogelijkheden van openbaarheid van bestuur, inspraak, referendum en volksinitiatief in onze rechtsorde.
%23177799: Koningh, Tj. de ... [et al.] - Ordening van besluitvorming over de ruimte : over de verticale coördinatie van besluitvorming over ruimtelijke aangelegenheden.
%23281367: Koningh, Abraham de. - Tragedi-comedie over de doodt van Henricus de Vierde, Koning van Vrancrijk en Naverrae.
%23159450: Konings, Piet. - The state and rural class formation in Ghana : a comparative analysis.
%23280781: Konings, Piet. - Gender and class in the tea estates of Cameroon.
%23199857: Konings, A. (ed.), Liguori, Alphonsus Maria de. - Theologia moralis novissimi Ecclesiae Doctoris S. Alphonsi, in compendium redacta, et usui venerabilis cleri Americani accommodata.
%2388439: Koningsveld, Herman. - Het verschijnsel wetenschap : een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
%23221367: Koningsveld, Herman. - Empirical laws, regularity and necessity.
%23286794: Koninklijke Musea van Kunst en Geschiedenis, Brussel. - Het Goud der Skythen : schatten uit de Hermitage, Leningrad.
%23101705: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Commissie Geneeskunde. - Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek : positie en taken ten opzichte van de geneeskunde.
%23106496: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Commissie voor de Biochemie en de Biofysica - Bio-exact : mondiale trends en nationale positie in biochemie en biofysica.
%23118596: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Commissie Geesteswetenschappen. - De toekomst van de theologie in Nederland.
%2330004: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Commissie Geneeskunde. - Samenleven en samenwerken : een toekomst voor de Nederlandse sociologie.
%23251550: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Verkenningscommissie Biogeologie. - Tussen aarde en leven : strategische verkenning van de biogeologie in Nederland.
%23200904: Konst, J.W.H. - Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
%23285550: Konstam, Angus. - The Spanish Armada : the great enterprise against England, 1588.
%2342520: Konstantinow, F.W. - Grundlagen der marxistischen Philosophie.
%23287497: Kontaxopoulos, Ioannis. - Cocteau trifft Picasso : Werke aus dem Kunstmuseum Pablo Picasso Münster und der Sammlung Kontaxopoulos.
%23238675: Konwicki, Tadeusz. - A minor apocalypse : a novel.
%23285396: Kooij, Pim & Piet Pellenbarg (eds.) - Regional capitals : past, present, prospects : Ghent, Groningen, Münster, Norwich, Odense, Rennes.
%23286336: Kooij, J.A. van der. - Uit het leven van de zeeman: dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18de en 19de eeuw.
%23201403: Kooij, Jan. - Chemisch zuivere en physisch zuivere stoffen. De oploswarmte.
%23188184: Kooij, Karel R. van (ed.) - Abia south and southeast asian art and archaeology index.
%2365384: Kooijman, J.J.A. - Recht op periodieke uitkeringen in het sociaal zekerheidsrecht : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
%23238818: Kooijmans, P.H. - Internationaal publiekrecht in vogelvlucht.
%2319393: Kooijmans, Thijs. - Dat is mijn zaak !
%23283266: Kooijmans, P.H. - Internationaal publiekrecht in vogelvlucht.
%2397933: Kooiker, Hendrik. - Lex Scripta Abrogata : de derde Renaissance van het Romeinse recht : een onderzoek naar de doorwerking van het oude recht na de invoering van civielrechtelijke codificaties in het begin van de 19e eeuw. Deel 1 : de uitwendige ontwikkeling.
%238756: Kooiman, D. - Parlementaire geschiedenis van de Wet tot Herziening van de Financieele Verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten en wijziging van eenige bepalingen, enz.
%23284016: Kooiman, C.L. - Fragmenta juris Quiritium : 1913.
%2351748: Kooiman, C.L. - Fragmenta juris antiquissimi.
%235626: Kooiman, Jan. - Over de kamer gesproken.
%23133394: Kooiman, J. - De Verzorgingsstaat: bestuurlijk een chaos? : congrespublicatie 1970.
%23285607: Kooiman, J. - Besturen is beslissen : analyse van besluitvorming bij de overheid.
%23159273: Kooiman, D. - Noordhollands waterschapsrecht.
%23231830: Kooistra, Redmar - Beatrix: Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin (Dutch Edition).
%23193328: Kool, W.H. & E. Poppelsdorf. - De overname van een BV.
%2376684: Kool, Pieter. - De Phylakieten in Grieks-Romeins Egypte.
%2349744: Kool, David Abraham. - Vrachtvoorschot en vooruitbetaling van vracht.
%23224875: Kool, Dennis de. - Monitoring in beeld : een studie naar de doorwerking van monitors in interbestuurlijke relaties.
%23110589: Kool, C.J.M. - Recursive Bayesian forecasting in economics: the multistate Kalman filter method.
%23156070: Kool, Tijn. - Naar een gezondheidsmarkt? Mogelijkheden tot deregulering van geneeskundige verzorging.
%23284097: Kool, Marjolein. - Die conste vanden getale : een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen.
%23287451: Kool, Jacobus Henricus Guilielmus - Theses juridicae inaugurales.
%2390633: Koole, Ruud. - De opkomst van de moderne kaderpartij : veranderende partijorganisatie in Nederland, 1960-1990.
%2310225: Koolen, A.E.Th. - Bezit-spreiding in de zin van vermogensvorming in breder kring.
%23285865: Koolish, Lynn. - Amish Quilts. The Adventure Continues: Featuring 21 Projects from Traditional to Modern.
%2387100: Koonert, Thomas. - Die Stellung des fraktionslosen Ratsmitglieds.
%2376597: Koons, Jef. - Jeff Koons.
%23282058: Koons, Jeff. - Jeff Koons : conversations with Norman Rosenthal.
%2328286: Koonz, Claudia. - Moeders in het vaderland : de vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland.
%23262586: Koopman, Hilda & Anna Szabolcsi. - Verbal complexes.
%2389887: Koopman, Robert Jan - Formeel belastingrecht : de fiscale boete in de praktijk.
%23156133: Koopman, Siem Jan. - Diagnostic checking and intra-daily effects in time series models.
%23286940: Koopman, R.J. ... [et al.] - Het grievenstelsel, nog van deze tijd? : een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven?
%23277569: Koopmann, M.W.E. - Bevrijdende verjaring.
%2323010: Koopmans, Tjalling C. - Linear regression analysis of economic time series.
%23290223: Koopmans, J.W. - De Staten van Holland en de Opstand : de ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588.
%23187196: Koopmans, Tijmen. - Rechter en politiek in de Verenigde Staten.
%2341056: Koopmans, Tijmen. - Constitutional protection of equality.
%233393: Koopmans, T. (e.a.) - Compendium van het staatsrecht.
%23100387: Koopmans, J., M.A. Meadow, K. Meerhoff and M. Spies. - Rhetoric - Rhétoriqueurs - Rederijkers : proceedings of the colloquium, Amsterdam, 10-13 November, 1993 : [literature and the visual arts in the Low Countries and France, XIVth-XVIIth centuries].
%2322161: Koopmans, Tijmen. - Vergelijkend publiekrecht. 2e druk.
%23278272: Koopmans, Ruud ... [et al.] (eds.). - Contested citizenship : immigration and cultural diversity in Europe.
%23240127: Koopmans, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23102120: Koopmans, Tijmen. - De toekomst van het Nederlands als wetenschapstaal.
%23259710: Koopmans, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23102119: Koopmans, Tijmen. - Juridische Dialectiek.
%2324098: Koopmanschap, Marcus A. - Complementary analyses in economic evaluation of health care.
%23231936: Koops, Catharina E. - Contemplating compliance : European compliance mechanisms in international perspective.
%23290026: Koops, W. & J.J. van der Werff. - Overzicht van de empirische ontwikkelingspsychologie (Sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van de persoonlijkheid, deel 3).
%23275829: Koops, Bert-Jaap, Corien Prins & Hielke Hijmans (eds.). - ICT law and internationalisation : a survey of government views.
%23278699: Koops, Bert-Jaap, Corien Prins & Hielke Hijmans (eds.). - ICT law and internationalisation : a survey of government views.
%23102121: Koops, W., J.B. Hoeksma and D.C. van den Boom (eds). - Development of Interaction and Attachment: Traditional and Non-Traditional Approaches.
%23254865: Koops, Bert-Jaap. - Strafvorderlijk onderzoek van (tele)communicatie 1838-2002 : het grensvlak tussen opsporing en privacy.
%23281812: Koops, Bert-Jaap. - Strafrecht en ICT.
%23281806: Koops, Bert-Jaap. - Strafrecht en ICT.
%23257008: Koops, Bert-Jaap ... [et al.] - Overheden over internationalisering en ICT-recht.
%23278711: Koops, Bert-Jaap ... [et al.] - Overheden over internationalisering en ICT-recht.
%23289524: Koorevaar, P.; C. Dirksen & G. Menelik. - Elements of soil physics.
%23285202: Kooten, Gerrit van. - Stakingen en stakers : een theoretische en empirische verkenning van fluctuaties in stakingsactiviteit in Nederland van 1951 tot en met 1981 = Strikes and strikers : a theoretical and empirical exploration of fluctuations in strike activity in the Netherlands from 1951 until 1981.
%23276801: Kooten, Kees van. - Treitertrends.
%23154354: Kooten, H.J. van. - Restitutierechterlijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten.
%2375790: Kooy, G.A. - Tussen empirie en reflectie : verzamelde opstellen voor G. A. Kooy : deze bundel werd tijdenshet op 24 mei 1985 gehouden ssmposium 'Dertig jaar gezinssociologie in Wageningen' aan Dr. G. A. Kooy aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Gezinssociologie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
%2350931: Kop, Yaakov., Litan, Robert E. - Sticking together the Israeli experiment in pluralism.
%23278311: Kop, P.C. - Beschouwingen over het zgn. 'vulgaire' Romeinse recht.
%2314231: Kop, P.C. - Beschouwingen over het zgn. 'vulgaire' Romeinse recht.
%23273139: Kopaczyk, Joanna - The Legal Language of Scottish Burghs: Standardization and Lexical Bundles (1380-1560)
%2376476: KØPCKE, ARTHUR. - Bilder und Stücke.
%23283535: Koperska, Liliana & Kazimierz Kleszczewski (eds.) - Red & white : the eastern wave = Czerwone i biale : wschodnia fala
%23121861: Köpke, Rudolf. - Die Gründung der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.
%23259503: Koppe, Erik Vincent. - The use of nuclear weapons and the protection of the environment during international armed conflict.
%2373404: Koppelman, Andrew - A Right to Discriminate?: How the Case of Boy Scouts of America v. James Dale Warped the Law of Free Association.
%23130541: Koppelman, Andrew - Antidiscrimination Law and Social Equality.
%2375636: Koppen, Peter J. van (e.a.) - De menselijke factor : psychologie voor juristen.
%23247302: Koppen, Peter J. van (e.a.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%23129714: Koppen, Peter J. van (e.a.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%23134815: Koppen, Niek. - De Keuken van Kok. Videofilm.
%2333462: Koppen, Peter J. van & J. ten Kate. - Tot raadsheer benoemd : anderhalve eeuw benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden.
%23269615: Koppen, P.J. van & J. ten Kate. - De Hoge Raad in persoon : benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002.
%23230336: Koppenol-Laforce, M.E. ... [et al.] (eds.) - Juridische aspecten rond de Euro. Preadviezen.
%23146108: Koppenol-Laforce, M.E. - Het Haagse trustverdrag. (The Hague Trust Convention).
%2338747: Koppens, Alexander & Bas Meyberg. - Operationeel beheer van informatiesystemen.
%2376156: Koppius, Otto Rogier - Information architecture and electronic market performance.
%23182551: Kopstein, Franz P. H. W. - Graded bedding of the Harlech Dome.
%23226128: Kor, Gerben. - Medialisering van recht.
%23159841: Valentine Korah. - An introductory guide to EC competition law and practice.
%23282690: Korah, Valentine. - Competition law of Britain and the Common Market.
%23212679: Korah, Valentine. - Cases and materials on EC competition law.
%23254248: Korbee, Pieter. - Bei genauer Untersuchung : een onderzoek naar inhoud en opbouw van de Versuch über die Transscendentalphilosophie van Salomon Maimon.
%2354322: Korbeld, Christian. - Over de vryheit van gevoelen en spreken den rechtsgeleerden eigen : leven en werk van Christiaan Hendrik Trotz (1703-1773).
%23270513: Kordelaar, Wilhelmus Fredericus Johannes Maria van. - Beslissingondersteuning onderzoek geestvermogens in het strafrecht voor volwassenen.
%23278357: Kordig, Carl R. - The justification of scientific change.
%23285315: Korea, Republic of. - The ancient arts of Korea.
%2386965: KOREMAN, J. - De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400.
%23286269: Koreman, J.G.J. - Maastricht in oude ansichten.
%2373213: Koreman, Megan. - The expectation of justice : France, 1944-1946.
%23178534: Koreng, Ludger. - Die Grundlagen des Wissenschaftsbegriffes bei Plotin.
%235266: Korevaar, Jaap. - Papers dedicated to Jaap Korevaar.
%23176715: Korezlioglu, H., G. Mazziotto & J. Szpirglas (eds.) - Processus aléatoires à deux indices : colloque E.N.S.T.-C.N.E.T., Paris 1980.
%2322320: Korf, Dirk J. ... [et al.] - Antenne 1995 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%237561: Korf, D.J. - Heroine-toerisme : veldonderzoek naar het gebruik van harddrugs onder buitenlanders in Amsterdam.
%2321672: Korf, Dirk, Peter Blanken & Ton Nabben. - Een nieuwe wonderpil? : verspreiding, effecten en risico's van ecstasygebruik in Amsterdam.
%2321889: Korf, Dirk J. ... [et al.] - Antenne 1993 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%23285496: Korf, Dingeman. - Nederlandse majolica.
%2322267: Korf, Dirk J. ... [et al.] - Antenne 1994 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2330126: Korff, Hermann August. - Gestaltung, Umgestaltung : Festschrift zum 75. Geburtstag von Hermann August Korff.
%23168813: Korhonen, Outi. - International law situated : an analysis of the lawyer's stance towards culture, history and community.
%23278960: Koriakov, Michael. - Vaarwel Rusland.
%2377101: Kormann, Karl. - System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte : Verwaltungs- und prozessrechtliche Untersuchungen zum allgemeinen Teil des öffentlichen Rechts.
%23288476: Kormann, Karl. - System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte : Verwaltungs- und prozessrechtliche Untersuchungen zum allgemeinen Teil des öffentlichen Rechts.
%23182690: Korn, David A. - Exodus within borders an introduction to the crisis of internal displacement.
%23192424: Korn, Salomon. - Geteilte Erinnerung : Beiträge zur deutsch-jüdischen Gegenwart.
%23286335: Kornaat, Klaas; Peter Zuydgeest & Henk Brobbel. - Uitgezeild : de hoogtijdagen van de Nederlandse logger (1866-1930).
%2337863: Kornai, Janos & Bela Martos (eds.) - Non-price control.
%23235384: Kornai, Janos. - Highway and byways : studies on reform and post-communist transition
%2323756: Kornai, Janos. - Mathematical planning of structural decisions.
%23254743: Kornai, János., Stephan Haggard & Robert R. Kaufman (eds.) - Reforming the state : fiscal and welfare reform in post-socialist countries.
%23275786: Kornblith, Hilary. - Naturalizing epistemology.
%23275775: Kornblith, Hilary. - Inductive inference and its natural ground : an essay in naturalistic epistemology.
%2377105: Kornblum, Udo. - Probleme der schiedsrichterlichen Unabhängigkeit.
%23110083: Kornemann, Ernst. - Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I. von Aegypten : Versuch einer Rekonstruktion.
%23122064: Kornemann, Ernst. - Die neue Livius-Epitome aus Oxyrhynchus.
%23286656: Kornemann, Ernst. - Zur Geschichte der Gracchenzeit : quellenkritische und chronologische Untersuchungen.
%23174725: Körner, Stephan. - Fundamental questions of philosophy : one philosopher's answers.
%23259112: Körner, Torsten. - Der kleine Mann als Star : Heinz Rühmann und seine Filme der 50er Jahre.
%23242479: Körner, Harald Hans. - Betäubungsmittelgesetz : deutsches und internationales Betäubungsmittelrecht.
%23159239: Körner, Alois. - Studien zum Recht der öffentlichen Wege.
%23215956: Kornet, Nicole & Sascha Hardt (ed.) - Selected national, European and international provisions from public and private law : the Maastricht collection.
%23287431: Kornfeld, Ignatz. - Allgemeine Rechtslehre und Jurisprudenz.
%23160756: Kornfeld, E.W. - Paul Klee in Bern : Aquarelle und Zeichnungen von 1897 bis 1915.
%23228704: Kornstein, Daniel. - Kill all the lawyers? : Shakespeare's legal appeal.
%238137: Korowicz, Marek St. - Introduction to international law : present conceptions of international law in theory and practice.
%23221098: Korrel, P.G. & O.W.M. Kamstra. - Sociaal wetenschappelijke & juridische methodologie.
%23125874: Korsch, Karl - Marxisme en Filosofie.
%23288020: Korsch, Karl - Arbeitsrecht für Betriebsräte (1922).
%23102125: Korst, M. van der, A. Peeters and H. Schols. - Design and Implementation of Asynchronous Circuits.
%23206576: Korsten, A.F.A. - Het spraakmakende bestuur : een studie naar effecten van participatie in relatie tot demokratiemodellen en sociale ongelijkheid.
%23286972: Korsten, A.F.A. ... [et al.] (eds.) - Overheidsmanagement en de menselijke factor : congrespublikatie 1991.
%23101447: Korsten, F.J.M. - Roger North (1651-1734), virtuoso and essayist. A study of his life and ideas... and an annotated, selected edition of his unpublished essays...
%2358374: Korsten, A.F.A. ... [et al]. - De Benoemde of gekozen burgemeester.
%2326098: Kort, W.L.P.M. de. - De Arbeidsbemiddeling in Nederland : verhandeling naar oorzaken, ontwikkeling en behoeften.
%23156147: Kort, Jeroen de. - Edge-disjointness in combinatorial optimization. Problems and algorithms.
%23212276: Kort, Peter M. - Optimal dynamic investment policies of a value maximizing firm.
%23290080: Korte, J.P. de. - De jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC : Verenigde Oostindische Compagnie.
%23241998: Korte, Helmut. - Der Spielfilm und das Ende der Weimarer Republik : ein rezeptionshistorischer Versuch.
%23278618: Korte, Chr.J. & E.L.M. van Kranenburg. - Toezicht op financieringsmaatschappijen.
%23278643: Korte-de Wilde, M.S. de. - De G-Rekening.
%23278642: Korte-de Wilde, M.S. de. - De G-Rekening.
%23222291: Kortekaas, Christiaan Rudolf. - Rational fools and less-rational sages : on the logic of (militant) collective (in)action within the state.
%2332493: Kortekaas, Jan - Risicoanalyse georganiseerde criminaliteit : uitwerking instrumentarium en toepassing op de ICT-ontwikkelingen.
%23274613: Korten, David C. - When Corporations Rule the World.
%23204102: Kortenhoeven, Dirkje. - Vrouwelijke artsen en vestiging als huisarts : een verklaring van verschillen in vestiging tussen vrouwelijke en mannelijke huisartsen.
%23232479: Kortenhorst, B.M. - De motiveringsverplichting in strafzaken. Een analyse van de artt. 358 en 359 van het Wetboek van Strafvordering.
%238752: Kortenhorst, L.G. & M.J.M. van Rooy. - De Collectieve Arbeidsovereenkomst. Juridisch en sociaal-economisch.
%2317428: Kortenhorst, L.G. - Bevoegdheid van den Rechter om Ongestraft te Laten.
%23235762: Korteweg, K.N. - De heerlijkheid Altena en de veer- en vischrechten op het boveneinde der Merwede.
%23217550: Korthals Altes, Willem. - De Nederlandse planningdoctrine in het fin de siècle : voorbereiding en doorwerking van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening (extra).
%2367977: Korthals, H.A. - Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., 1873-1948.
%2310227: Korthals Altes, Willem F. - Naar een journalistiek privilege. Voorstellen voor een journalistiek verschoningsrecht n.a.v. de Amerikaanse en Duitse rechtspraktijk.
%23245511: Korthals Altes Jr., E.J. - De staatsaansprakelijkheid volgens de rechtspraak van den Conseil d'État in Frankrijk. Diss.
%2313335: Korthals Altes, Regorius. - Borgtocht naar hedendaagsch Nederlandsch recht.
%23217815: Korthals Altes, Willem Lodewijk. - De betalingsbalans van Nederlandsch-Indië 1822-1939.
%23276808: Korthals, A.H. (inleiding). - Rechtspraak herzien : Versnelling en verzelfstandiging.
%23214437: Kortleven, Willem J. - Voorzorg in Nederland : ontwikkelingen in de maatschappelijke omgang met kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetische modificatie.
%2344777: Kortmann, C.A.J.M. & Bovend'eert, P.P.T. - The Kingdom of the Netherlands : an introduction to dutch constitutional law.
%2330806: Kortmann, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%23187194: Kortmann, C.A.J.M. - Inconsistentie in het publiekrecht.
%2326312: Kortmann, S.C.J.J. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel 1: De vertegenwoordiging.
%2395547: Kortmann, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%23185418: Kortmann, S.C.J.J. (e.a.) - Financiering en aansprakelijkheid.
%23289126: Kortmann, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%2336275: Kortmann, C.N.M. - Het rechtsphilosophisch begrip voor het algemeen welzijn.
%23107596: Kortmann, C.A.J.M. - Constitutioneel recht. 3e druk.
%23107735: Kortmann, S.C.J.J. (e.a.) - Onderneming en effecten.
%23107751: Kortmann, C.A.J.M. - Constitutioneel recht. 3e druk.
%23123497: Kortmann, C.A.J.M. (e.a.) - De Awb en de bijzondere wetgeving: preadviezen.
%2313910: Kortmann, S.C.J.J. - 'Derden'-werking van aansprakelijkheidsbedingen.
%23253746: Kortmann, C.A.J.M. (e.a.) - De Grondwet herzien : 25 jaar later, 1983-2008.
%2314730: Kortmann, C.A.J.M. - De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987.
%23269148: Kortmann, C.N.J. - Onrechtmatige overheidsbesluiten.
%23277606: Kortmann, S.C.J.J. & N.E.D. Faber (red.) - Geschiedenis van de faillissementswet. Deel III: Wetswijzigingen.
%23288413: Kortmann, C.N.J. - Onrechtmatige overheidsbesluiten.
%23195921: Körver, P.H.J. - De Besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in internationaal-rechtelijk en staatsrechtelijk perspectief.
%23206675: Korvinus, A.G. - Mensenhandel : tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur.
%23110361: Korzec, Aleksander. - Confirming alcoholism in drivers under influence.
%23242603: Kosch, Michelle. - Freedom and reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard.
%2330488: Koschaker, Paul. - Europa en het Romeinse recht.
%2377106: Koschaker, Paul. - Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht : Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung.
%23211666: Koschnick, Wolfgang J. - Standard dictionary of the social sciences = Standard-Wörterbuch für die Sozialwissenschaften. Vol. 2 : German-English. 2 Volume-set.
%23122094: Koschnitzke, Rudolf. - Herbart und Herbarts Schule.
%23122109: Kosegarten, J.G.L. - Geschichte der Universität Greifswald.
%23233561: Koshalek, R. & D. Hutt (ed.). - Richard Meier: Architect.
%23157220: Koshalek, R. & D. Hutt (ed.). - Richard Meier: Architect.
%23160663: Kosik, Karel. - La dialectique du concret.
%2360700: Kosinski, Jerzy. - Passing by. Selected essays, 1960-1991.
%23241348: Kosinski, Antoni A. - Differential Manifolds
%23220265: Kosinski, Dorothy M. & Jay McKean Fisher (eds.) - Matisse : painter as sculptor.
%238944: Koskela, Erkki. - A study of bank behaviour and credit rationing.
%23284495: Koskiala, Sinikka & Ritva Launo (eds.) - Information, knowledge, evolution : proceedings of the Forty-Fourth FID Congress held in Helsinki, Finland, 28 August-1 September, 1988.
%2368214: KOSKY, J. - Mutual friends. Charles Dickens and Great Ormond Street Children's Hospital.
%2330697: Koslowski, Rey - Migrants and Citizens: Demographic Change in the European State System.
%23112583: Kosmala, Hans. - Studies, Essays and Reviews. Volume 1: Old Testament.
%23112585: Kosmala, Hans. - Studies, Essays and Reviews. Volume 2: New Testament.
%23112586: Kosmala, Hans. - Studies, Essays and Reviews. Volume 3: Jews and Judaism.
%23287933: Kosmin, Barry A. & Ariela Keysar - Religion in a free market : religious and non-religious Americans : who - what - why - where.
%23204814: Kossen, W.J. & A. Rieger. - Rondom de Oude Kerk : de kroniek van een stadswijk : het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
%23290076: Kossmann-Putto, Johanna A. - Kamper schepenacten 1316-1354.
%2325321: Kossmann-Putto, Johanna A. - Kamper schepenacten 1316-1354.
%23169064: Kossmann, E.H. - Political thought in the Dutch Republic : three studies.
%23969: Kossmann, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan F.K.H. Kossmann t.g.v. zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als bibliothecaris der gemeente Rotterdam.
%2389396: Kossmann, Rudolf Richard. - Henry James: dramatist.
%23102127: Kossmann, E.H. - Thorbecke en het historisme.
%23256416: Kostakopoulou, Dora. - The future governance of citizenship.
%2367675: Koster, Simon. - Bedwateren en verwante toestanden.
%2377108: Köster, Arnold. - Die staatlichen Beziehungen der böhmischen Herzöge und Könige zu den deutschen Kaisern von Otto dem Grossen bis Ottokar II.
%237978: Koster, Lia. - Wandelaars in de Nieuwmarktbuurt : een onderzoek naar de invloed van de harddrugsscene op het wonen in een oude binnenstadsbuurt.
%23186132: Koster, Adrianus. - De eenzame fietser : [insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt].
%2334784: Koster-van Dijk, J.M.I. - Gooilanders voor de Grote Raad (1470-1572) : processen uit het archief van de Grote Raad van Mechelen met betrekking tot inwoners en instellingen in en om Gooiland.
%23289258: Köster, Horst. - Analyse der Preisbildung auf den Binnenschiffahrtsmärkten des westdeutschen Kanalgebietes unter besonderer Berücksichtigung der Kostenstrukturen.
%23122155: Köster, August. - Studien zur Geschichte des antiken Seewesens.
%23102128: Koster, W.J.M. - De Dyskolos van Menander.
%23102130: Koster, W.J.W. - De Epidaurische Hymne op de Magna Mater.
%23102132: Koster, W.J.W. - Enige beschouwingen over de Dorische comedie en haar invloed op de Attische.
%23102133: Koster, W.J.W. - Welke is de oudste bewaard gebleven tragedie?
%23192867: Koster, Egberts & Theo van Oeffelt (eds.) - Hoogbouw in Nederland : 1990-2000 = High-rise in the Netherlands : 1990-2000.
%23403: Koster, Winny. - Secret strategies : women and abortion in Yoruba society, Nigeria.
%2392277: Koster, Simon. - Van Schavot tot Schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
%23175351: Koster-van Dijk, J.M.I. & A. Wijffels (eds.) - Miscellanea Forensia Historica : ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. J.Th. de Smidt.
%238555: Kosters, J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht.
%233720: Kosters, J. & C.W. Dubbink. - Algemeen deel van het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%2311780: Kosters, J. - Het Internationaal Burgerlijk Recht in Nederland.
%23271898: Kosters, J. & F. Bellemans. - Les conventions de La Haye de 1902 et 1905 sur le droit international privé : recueil de législation et de jurisprudence.
%2327382: Kosters, J. - Les fondements du droit des gens.
%2388685: Kostka, Klaus. - Zweitregister für Seeschiffe. Eine historisch-rechtsvergleichende Betrachtung.
%2377110: Köstlin, Christian Reinhold. - System des deutschen Strafrechts. Band 1: Allgemeiner Teil; Band 2: Abhandlungen aus dem Strafrechte.
%23122157: Köstlin, Karl Reinhold. - Die griechische Ethik bis Plato.
%23279984: Köstlin, Christian Reinhold. - Neue Revision der Grundbegriffe des Kriminalrechts.
%2380622: KOSTOPOULOS-COOPERMAN, C. - The lyrical vision of Maria Luisa Bombal.
%23194525: Kosztolnyik, Z.J. - From Coloman the Learned to Béla III, (1095-1196) : Hungarian domestic policies and their impact upon foreign affairs.
%23244655: Kotaka, Tsuyoshi and David L. Callies - Taking Land: Compulsory purchase and regulation in Asian-Pacific countries
%23262913: Kotarba, Joseph A. & Andrea Fontana (eds.) - The existential self in society.
%23178483: Kotatko, Petr (ed.) - Interpreting Davidson.
%23117637: Kote-Nikoi, Nikoi. - Beyond the new orthodoxy : Africa's debt and development crisis in retrospect.
%23278628: Kothe, Chr. J. & E.L.M. van Kranenburg. - Toezicht op financieringsmaatschappijen.
%23227505: Kothe, Sanitätsrat. - Zur klimatischen Behandlung der Neurasthenie. Vortrag.
%23248531: Kotlarsky, Julia. - Management of Globally Distributed Component-Based Software Development Projects.
%23235743: Kotlikoff, Laurence J. - What determines savings?
%23273703: Kotsch, Johannes & Reinhard Adelhelm. - Towards control of desertification in African drylands: Problems, experiences, guidelines (Sonderpublikation der GTZ)
%2346949: Kottenhagen, R.J.P. - Van precedent tot precedent : over de plaats en functie van het rechtersrecht in een gecodificeerd rechtsstelsel.
%2346946: Kottenhagen-Edzes, P.A. - Onrechtmatige daad en milieu : het gebruik van privaatrecht bij het voorkomen van milieu-aantasting en het verhaal van milieuschade.
%23288899: Kötz, Heinz. - Deliktsrecht. 7., überarbeitete Auflage.
%23287878: Kotz, Mary Lynn. - Rauschenberg : art and life.
%2387973: Kötz, Hein - Europäisches Vertragsrecht. Band 1: Abschluss, Gültigkeit und Inhalt des Vertrages. Die Beteiligung Dritter am Vertrag.
%23287169: Kotzebue, August von. - Die Tochter Pharaonis : ein Lustspiel in einem Aufzuge.
%23281131: Koudijs, J. - Proeve eener codificatie onzer pensioenwetgeving.
%23171043: Koul, Shiban K. - Millimeter wave and optical dielectric integrated guides and circuits.
%23284244: Kousoulas, D. George & Woodhouse, C.M. - Revolution and defeat : the story of the Greek Communist Party.
%23133664: Kousser, Thad. - Term limits and the dismantling of state legislative professionalism.
%23288088: Kouters, Vincent ... [et al.] (eds.) - Holland Festival 2019.
%23100335: Kouwenhoven, A. - Inleiding tot de bibliografie.
%2315152: Kouwenhoven, A. - Vrijheid en gelijkheid : bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
%2318931: Kouwenhoven, Vincent Pieter. - Publiek-private samenwerking : mode of model? = Public-private partnership : trend or model?
%234999: Kouwer, B.J. - Het spel van de persoonlijkheid : theorieën en systemen in de psychologie van de menselijke persoon.
%23149726: Kovács, Mária M. - Liberal Professions and Illiberal Politics. Hungary from the Habsburgs to the Holocaust.
%2389153: Kovalewsky, Maxime. - Coutume contemporaine et loi ancienne : droit coutumier Ossétien éclairé par l'histoire comparée.
%23117823: Kovitz, Rob. - Pig city model farm : a handbook on architecture and agriculture.
%23281163: Kowadlo, Boris & T.R. Fyvel - Dit is Israël. [Contact - Foto - Pockets]
%2398782: Kowalewski, A. - Die Harmonie der sittlichen Werte. Eine Zusammenschau der ethischen, soziologischen und pädagogischen Probleme.
%2323927: Kowalski, Robin M. - Complaining, Teasing, and Other Annoying Behaviors
%238765: Koziol, Helmut, Josef Seethaler & Thomas Thiede (eds.) - Medienpolitik und Recht II : Presserat, WikiLeaks und Redaktionsgeheimnis.
%23260815: Kozul-Wright, Richard & Paul Rayment. - The resistible rise of market fundamentalism : rethinking development policy in an unbalanced world.
%23274535: Kraaij, Fred Van der (Editor). - Structural Adjustment and Beyond: Long-term Development in Sub-Saharan Africa.
%23201791: Kraak, J.H. a.o. - De repatriëring uit Indonesië : een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving.
%23169343: Kraakman, Dorelies. - Kermis in de hel: vrouwen en het pornografisch universum van de 'Enfer', 1750-1850.
%23285619: Kraal, A. - Inkomen en welzijn : ethische kanten van de verdeling.
%23283110: Kraamwinkel, M.M.H - Pensioen, emancipatie en gelijke behandeling.
%23288400: Kraaykamp, Gerbert; Mark Levels & Ariana Need (eds.) - Problemen en theorieën in onderzoek : een staalkaart van de hedendaagse empirisch-theoretische sociologie.
%23275576: Krabbé, Tim. - Red desert penitentiary : een filmverhaal.
%2377113: Krabbe, Hugo. - Die moderne Staatsidee. Deutsch.
%2377112: Krabbe, Hugo. - Kritische Darstellung der Staatslehre. Deutsch.
%23247706: Krabbe, J.J. & W.J.M. Heijman. - Economische theorie van het milieu.
%23122240: Krabbe, Otto. - Die Universität Rostock im 15. und 16. Jahrhundert.
%2312242: Krabbe, Hugo. - Kritische Darstellung der Staatslehre.
%23132438: Krabbe, H.G.M. - De Opiumwet : een strafrechtelijk commentaar.
%23111852: Krabbe, Erik C.W., Renée José Dalitz & Pier A. Smit. (eds.) - Empirical logic and public debate : essays in Honour of Else M. Barth.
%2327301: Krabbe, J. - Toelating en uitzetting van vreemdelingen.
%23133907: Krabben, Erwin van der - Urban Dynamics: A Real Estate Perspective. An institutional analysis of the production of the built environment.
%23288986: Krabbendam, Anne A. - Troubled girls, troubled futures : the adverse adult outcomes of detained adolescent females
%2315306: Kradepohl, A. - Stellvertretung und kanonisches Eherecht.
%2343063: Kraemer, Jörg. - Das Problem der islamischen Kulturgeschichte.
%23264: Kraemer, Hans-R. - Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft : Texte zu ihrer Entstehung und Tätigkeit.
%23102134: Kraemer, H. - Vormen van godsdienstcrisis.
%23102136: Kraemer, H. - Een nieuw geluid op het gebied der Koranexegese.
%23157153: Kraemer, Joel L. & Ilai Alon (eds.) - Religion and government in the world of Islam : proceedings of the Colloquium held at Tel-Aviv University, 3-5 June 1979 [Israel Oriental Studies, Volume X].
%23282273: Kraemer, Joel L. - Jerusalem : problems and prospects.
%2328114: Kraepelin, Emil. - Psychiatrie.
%23273899: Kraepelin, Emil. - Memoirs.
%2347988: Krafft-Ebing, Richard von. - Die transistorischen Störungen des Sebstbewusstseins. Ein Beitrag zur Lehre vom transitorischen Irresein in klinisch-forensischer Hinsicht für Aerzte, Richter, Staatsanwälte und Vertheidiger.
%2382351: Krafft-Ebing, Richard von. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinische Grundlage.
%2360591: Krafft-Ebing, Richard von. - Psychopathia sexualis, with special reference to contrary sexual instinct. A medico-legal study.
%23278966: Krafft-Ebing, Richard von. - Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie mit Berücksichtigung der Gesetzgebung von Österreich, Deutschland und Frankreich. Dritte, umgearbeitete Auflage.
%23236011: Kraft, Victor - Erkenntnislehre.
%2377116: Krah, Adelheid. - Absetzungsverfahren als Spiegelbild von Königsmacht : Untersuchungen zum Kräfteverhältnis zwischen Königtum und Adel im Karolingerreich und seinem Nachfolgestaaten.
%2377118: Krahner, Lothar. - Die Verfassung und das Recht der Stadt Gera in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum 17. Jahrhundert.
%23276681: Kraïem, Mustapha. - La Tunisie précoloniale. Tome 1: Etat, gouvernement, administration; Tome 2: Economie, société.
%23253991: Krajewski, Lee J. & Larry P. Ritzman - Operations Management : World Student Series Edition.
%23280562: Krakau, Knud. - Feindstaatenklauseln und Rechtslage Deutschlands nach den Ostverträgen.
%2384157: KRAL, J. - Der christliche Sozialismus? Die Versöhnung von christentum und sozialismus. System einer Gesellschaftsreform nach Naturrecht und Sittengesetz./
%23182944: Kral, Henderikus. - De functie van het 'sola fide' in de Lutherse belijdenisgeschriften.
%23265531: Kramer, Deirdre A. & Michael J. Bopp (eds.) - Transformation in clinical and developmental psychology.
%2379195: Kramer, Matthew H. - Objectivity and the rule of law.
%23225787: Kramer, Bernhard. - Grundbegriffe des Strafverfahrensrechts : Ermittlung und Verfahren.
%2316841: Kramer, H.L.M. - Publiekrechtelijke gewoonte en publiekrechtelijk gewoonterecht in Nederland.
%23273475: Krämer, Walter & Götz Trenker. - Lexicon van hardnekkige misverstanden : 500 kapitale blunders, vooroordelen en denkfouten, van avondrood tot zeppelin
%2367371: Kramer, Amihud and Bernard A. Twigg. - Fundamentals of quality control for the food industry.
%2312971: Kramer, Amihud and Bernard A. Twigg. - Quality control for the food industry.
%23283622: Kramer, N. de & Hubert Klijnen. - Het recht voor den handel : eenvoudige opstellen over de onderwerpen die voor den handel van belang zijn. Uitgever: Rotterdam : Postma, 1920.
%23139930: Kramer, X.E. - Het Kort Geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht.
%23150028: Kramer, Heinz. - A changing Turkey challenges to Europe and the United States.
%23172235: Kramer, David Bruce. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%23160288: Kramer, David Bruce. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%23267267: Krämer, Felix. - Monet und die Geburt des Impressionismus.
%23269177: Kramer, X.E. & H.L.E. Verhagen - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel III: Internationaal vermogensrecht.
%23286162: Kramer, Jan Aikes. - De leer van den psychischen dwang in het burgerlijke regt.
%2329617: Kramer, H.A.E. - Reorganisaties van Naamloze Vennootschappen in Nederland 1920-1926.
%2344328: Kramers, J.H. (Vert.) - De Koran.
%23196944: Kramlich, W.E., A.M. Pearson & F.W. Tauber. - Processed meats.
%23255491: Krane, R.E. - Manpower mobility across cultural boundaries : social, economic and legal aspects : the case of Turkey and West Germany.
%23207467: Kranenborg, R. - Zelfverwerkelijking : oosterse religies binnen een westerse subkultuur.
%23289148: Kranenborg, Herke R. & Wim Voermans. - Access to information in European Union : a comparative analysis of EC and member state legislation.
%2323166: Kranenburg, R. - Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswetenschap.
%235122: Kranenburg, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn : inleiding in de rechtsphilosophie.
%2312294: Kranenburg, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn : inleiding in de rechtsphilosophie.
%2312370: Kranenburg, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 5e Druk. 2 Dln.
%2312372: Kranenburg, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 7e Druk.
%2312391: Kranenburg, R. - De Grondslagen der Rechtswetenschap. Juridische kennisleer en methodologie.
%23140413: Kranenburg, R. - Studiën over recht en staat.
%2310232: Kranenburg, R. - Staatswetenschappelijke opstellen : aangeboden door oud-leerlingen.
%2337234: Kranenburg, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn.
%2316548: Kranenburg, R. - Studiën over recht en staat.
%2316549: Kranenburg, R. - Studiën over recht en staat. Nieuwe bundel.
%2312371: Kranenburg, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 3e Druk. 2 Dln.
%23170200: Kranenburg, R. - Algemene staatsleer.
%23237253: Kranich, Ernst Michael. - Thinking beyond Darwin : the idea of the type as a key to vertebrate evolution.
%23282057: Krapf, E. - Die Seelenstörungen der Blutdruckkranken : Beitrtäge zur psychiatrischen Alterspathologie und zu einer Psychiatrie auf pathophysiologischer Grundlage.
%23269843: Krarup-Nielsen, Aage. - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst.
%23246617: Krasner, Stephen D. - International regimes.
%23242000: Krasser, Helmut. - Horazische Denkfiguren : Theophilie und Theophanie als Medium der poetischen Selbstdarstellung des Odendichters.
%2312657: KRATSCHKOWSKI, I.J. - Über Arabische Handschriften gebeugt.
%23102137: Kraus, F.R. - Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa.
%23102140: Kraus, F.R. - Nominalsätze in altbabylonischen Briefen und der Stativ.
%23102141: Kraus, F.R. - Sonderformen akkadischer Parataxe: die Koppelungen.
%23260365: Kraus, Herbert. - Der völkerrechtliche Status der deutschen Ostgebiete innerhalb der Reichsgrenze nach dem Stande vom 31. Dezember 1937.
%2345323: Krause, Martin - Garo Antreasian: Written on Stone : Catalogue Raisonne of Prints 1940-1995.
%23183827: Krause, Martin F. - Garo Antreasian : written on stone : catalogue raisonné of prints, 1940-1995.
%23128361: KRAUSE, S.J. (Ed). - Essays on Determinism in American literature.
%23282816: Krause, Rüdiger. - Rechtskrafterstreckung im kollektiven Arbeitsrecht : ein Beitrag zur Lehre parteiübergreifender Entscheidungswirkungen sowie zum kollektiven Rechtsschutz im Arbeitsrecht.
%2356606: Krause, Günter B. - Der internationale Fernmeldeverein.
%2377120: Krause, Thomas. - Die Strafrechtspflege im Kurfürstentum und Königreich Hannover vom Ende des 17. bis zum ersten Dritte des 19. Jahrhunderts.
%23179723: Krause, Hans., Nehring, Peter. - Konserventechnisches Taschenbuch der Obst- und Gemüseverwertungsindustrie.
%23131208: Krauss, Irving. - Stratification, class and conflict.
%2383219: Krauss, Leonard I. & Aileen MacGahan. - Computer fraud and countermeasures.
%23225389: Krauss, Alfred. - Der Irrgang der deutschen Königspolitik : die Lehren der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft.
%2395510: Krauss, Eduard. - Die Familie Krauss seit Ende des 16. Jahrhunderts nebst den anverwandten Familien Rüffershöfer, Eichhorn und Pann.
%23266698: Krausz, Michael. - Rightness and reason : interpretation in cultural practices.
%23211469: Kraut, Alan M. - Goldberger's war : the life and work of a public health crusader.
%23280631: Krautzig, Stefanie ... [et al.]. - Südliches Bodenseeufer Projekt für eine urbanisierte Kulturlandschaft, Eine Studie im Auftrag des Think Tank Thurga.
%23785: Krave - Exploring ecology underground : microbial community structure and nitrogen transformations in tropical soil.
%2377122: Krawielicki, Robert. - Grundlagen des Bereicherungsanspruchs.
%23282103: Krawielicki, Robert. - Grundlagen des Bereicherungsanspruchs.
%233495: Krebs, Ronald R. (Editor) - In War's Wake: International Conflict and the Fate of Liberal Democracy.
%23251570: Krediet, Gerrit. - Kiembaan en geslachtsomkeer.
%23264402: KREDIETBANK. - Juridische facetten van het elektronisch geldverkeer.
%23285635: Kregel, J.A. - The theory of economic growth.
%23257375: Kreidmann, Alsik. - Entstehung und Werdegang des Menschen und der Lebewesen aller Zeiten auf Grund des Verwachsungsprinzipes.
%23160606: Kreijen, Gerard Peter Hubert. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23273122: Kreijen, Gerard - State, Sovereignty, and International Governance
%23216107: Kreiken, E.J. - Airbus Industie. industriële samenwerking & Europese Industriepolitiek.
%23288084: Kreis, Christian. - Community policing in Switzerland's major urban areas : an observational study of the implementation and impact using geospatial data mining.
%23260456: Kreittmayr, Wiguläus Xaver Aloys Freiherr von. - Codex Maximilianeus Bavaricus, civilis. Oder: Neu verbessert- und ergänzt- Chur-Bayrisches Land-Recht ...
%23276440: Krejcí, Jaroslav. - Social structure in divided Germany.
%23279094: Krek, Gregor. - Einleitung in die slavische Literaturgeschichte : akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge.
%23227767: Krek, Gregor. - Einleitung in die slavische Literaturgeschichte : akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge.
%2367438: Krekel, H. - Engeland en Europa : de grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek : het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen : de crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756 : Pitts beleid in zijn eerste periode (1783-1792).
%23125116: Krell, David Farrell. - Intimations of morality : time, truth and finitude in Heidegger's Thinking of Being.
%23271654: Krell, David Farrell. - Lunar voices : of tragedy, poetry, fiction, and thought.
%2332284: KRELLE, W. & A.F. SHORROCKS (ed.). - Personal income distribution. Proceedings of a Conference held by the International Economic Association Noordwijk aan Zee, Netherlands April 18-23, 1977.
%2377124: Kreller, Hans. - Erbrechtliche Untersuchungen aufgrund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden.
%23261281: Kreller, Hans. - Römische Rechtsgeschichte : eine Einführung in die Volksrechte der Hellenen und Römer und in das römische Kunstrecht.
%23233014: Kremer, Monique. - How Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe.
%23281402: Kremer, Frits - Het Boodschappenbolwerk : Macht en onmacht van de Nederlandse supermarkt.
%23122255: Kremer, Alfred Freiherr von. - Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen.
%23286861: Kremer, Jan Hendrik. - De zeeziekte : een klinisch physiologische studie.
%2320402: Kremer, René. - Le néo-realisme américaine.
%23117532: Kremers, Ismay Pernel. - Remembering autobiographical events in borderline personality disorder.
%23281298: Krems, Joseph Faber. - Krems und Stein : Festschrift zum 950-jähr. Stadtjubiläum.
%23193303: Kren, Thomas - Masterpieces of the J. Paul Getty Museum: Illuminated manuscripts.
%23235987: Kresge, David T. ... [et al.] - Regions and resources : strategies for development.
%23220890: Kretschmann, Georg. - Faszination Fälschung : Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
%2310845: Kretschmar, Hans. - Die Einheit der Volkswirtschaft in den älteren deutschen Wirtschaftslehren.
%23122280: Kretschmayr, Heinrich. - Geschichte von Venedig. 3 Bände.
%2378290: Kretzschmar, Johannes Robert. - Die Entstehung von Stadt und Stadtrecht in den Gebieten zwischen der mittleren Saale und der Lausitzer Neisse.
%2328509: Kreukels, L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen 1900-1940.
%23269514: Kreusch, Irina Maria. - Der Eid zwischen Schwurverbot Jesu und kirchlichem Recht : Verehrung oder Missbrauch des göttlichen Namens?
%2359187: Kreutz, Peter. - Die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung nach Art. 86 EWG-Vertrag.
%2387723: Kreutzer, Leo & Jürgen Peters (eds.) - Welfengarten : [Jahrbuch für Essayismus : Band Elf, 2001].
%23129059: Kunstamt Kreuzberg. - Weimerar Republik.
%2310235: Kreveld, J.H. van & M. Scheltema. - Parlementaire geschiedenis van de wet AROB alsmede van de daarmee samenhangende wijziging van de Wet op de Raad van State.
%23238378: Kreveld, J.H. van. - Systeem en algemene begrippen van de Algemene wet bestuursrecht. Tweede druk.
%2344380: Krey, Volker. - Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band.1 : Grundlagen, Tatbestandsmässigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld.
%23215273: Krieg, Robert Anthony. - Catholic theologians in Nazi Germany.
%2378292: Krieger, Karl-Friedrich. - Die Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ca. 1200-1437).
%23203570: Krieger, Heike (ed.) - The Kosovo conflict and international law : an analytical documentation 1974-1999.
%23131235: KRIEGER, M. - The play and place of criticism.
%2386873: Krieger, Peter. - Die Vorerbschaft in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz.
%23160267: Krieger, Joel. - The Oxford companion to politics of the world.
%23287768: Krieger, Heike. - Das Effektivitätsprinzip im Völkerrecht.
%23173359: Krieken, P.J. van & Ch.O. Pannenborg (eds.) - Liber Akkerman : in- and outlaws in war.
%23232541: Krieken, Peter J. van. - Terrorism and the International Legal Order:With Special Reference to the UN, the EU and Cross-Border Aspects.
%23279402: Krielaars, Michel. - Het brilletje van Tsjechov.
%2314613: Krier, Theresa M. - Gazing on secret sights : Spenser, classical imitation, and the decorums of vision.
%2378296: Kries, August von. - Die Rechtsmittel des Zivilprozesses und des Strafprozesses nach den Bestimmungen der deutschen Reichsgesetzes.
%2378294: Kries, August von. - Der Beweis im Strafprozess des Mittelalters.
%2310511: Kriesi, Hanspeter. - Political mobilization and social change : the Dutch case in comparative perspective.
%23154604: Krijnen, M.M. & M.R. Mok (eds.) - Het rekest-civiel herroepen : een actualisering, aangeboden aan Th.B. ten Kate, t.g.v. zijn afscheid als procureur-generaal bij de Hoge Raad.
%23283141: Galerie Krikhaar. - cobra 40 : galerie krikhaar 25 : afscheidstentoonstelling.
%234635: Krikke, Judica I. - Het bibliotheekprivilege in de digitale omgeving.
%23281581: Krimpen, Huib van. - Boek over het maken van boeken.
%23289712: Krimsky, Sheldon (ed.). - Stem cell dialogues : a philosophical and scientific inquirey into medical frontiers.
%23101450: Krinner, Roman (1678-1738) - Autobiographie.
%23131396: Krippendorff, Ekkehart. - Internationale Beziehungen.
%23171719: Krippendorff, Ekkehart (ed.). - Friedensforschung.
%23225738: Kristel, Conny (ed.) - Polderschouw : Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
%23154606: Kristel, Conny (ed.) - Binnenskamers : terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog : besluitvorming.
%23208148: Kristen, F.G.H. - Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht : een onderzoek naar de grondslag en de werking van het Europese verbod van misbruik van voorwetenschap, met aandacht voor de doorwerking van EG-richtlijnen in het strafrecht.
%23224133: Kristensen, William Brede. - Het leven uit den dood : studiën over Egyptischen en Oud-Griekschen godsdienst.
%23174093: Kristensen, William Brede. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
%23173572: Kristensen, William Brede. - Antieke wetenschap.
%23288557: Kristeva, Julia. - The Enchanted Clock : a novel.
%23129770: Kristeva, Julia - This incredible need to believe.
%23196338: Kristeva, Julia - Essays in semiotics = Essais de sémiotique.
%23274046: Kristeva, Julia - This Incredible Need to Believe.
%23281224: Kristiansen, Erik Sarauw (ed.) - Depression : proceedings of the Scandinavian Symposium on Depression, 26.-28. October 1960, Hornbaek, Denmark.
%2397451: KRIVATSY, PETER. - A Catalogue of Seventeenth Century Printed Books in the National Library of Medicine.
%23231560: Kriwaczek, Rohan - An Incomplete History of the Art of Funerary Violin.
%23264487: KRO., Oudejans, Frans. - Van horen en zien gesproken : een jaar KRO radio en televisie bekeken door Frans Oudejans.
%2316994: Kroeber, Theodora. - Alfred Kroeber, a personal configuration.
%236078: Kroes, Rob. - Soldiers and students : a study of right-and left-wing radicals.
%23203404: Kroes, Rob (ed.). - American immigration, its variety and lasting imprint.
%23257896: Kroes, Petrus Antonius. - An inquiry into the structure of physical time.
%2387176: Kroes, Lucas & Frank Weerman. - Arbeidspositie en criminaliteit : en onderzoek naar daders aan de hand van geregistreerde processen-verbaal in de periode 1975-1988.
%2387351: Kroes, M. - Werking en doorwerking van grondrechten.
%23183286: Kroes, Petrus Antonius. - Ideaalbeelden van wetenschap : een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
%23259171: Kroes, M., J.P. Loof & H.-M.Th.D. ten Napel (eds.) - Gelijkheid en rechtvaardigheid : staatsrechtelijke vraagstukken rondom 'minderheden' : Staatsrechtconferentie 2001.
%23236858: Kroeschell, Karl. - Wege europäischer Rechtsgeschichte : Karl Kroeschell zum 60. Geburtstag dargelegt von Freunden, Schülern und Kollegen.
%23269856: Kroeze, Irma Johanna. - Between conceptualism and constitutionalism : private-law and constitutional perspectives on property.
%23287873: Kroeze, M.J.; L Timmerman & J B Wezeman. - De kern van het ondernemingsrecht. 2e druk.
%23252700: Krog, Antjie. - Country of my skull : guilt, sorrow, and the limits of forgiveness in the New South Africa.
%23252630: Kröger, Otto. - Die Philosophie des reinen Idealismus : eine Weltanschauungslehre.
%23118502: Krogt, A.W. van der. - Service development in less developed countries. The case of telecom services in Chile and Argentina.
%23101035: Krogt, P. van der. - Globi Neerlandici : the production of globes in the Low Countries.
%23267325: Krogt, P.C.J. van der. - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten, 1621-1811.
%23210826: Krogt, Th.P.W.M. van der. - Big is beautiful? : schaalveranderingen in overheid en samenleving.
%23283124: Krol, A.C. - De fiscale aspecten van de juridische fusie met betrekking tot de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.
%23276185: Krol, Gerrit. - Dinekes schoenen.
%23184604: Kröller, A.G. - Rapport Consulaire sur l'année 1914.
%23231308: Krölls, Albert. - Albert Krölls Kriegsdienstverweigerung : das unbequeme Grundrecht.
%23279130: Krom, C.C.N. & M.S. Pols (ed.). - Stadrechten van Nijmegen.
%23172361: Krom, N.J. - De heiligdommen van Palembang.
%23271104: Krom, J.C. - Het molenrijk Uitgeest : uit de geschiedenis van een dorp.
%23193913: Kromkamp, Jacco C., Jody F.C. de Brouwer, Gerard F. Blanchard, Rodney M. Forster, & Veronique Creach (eds.) - Functioning of microphytobenthos in estuaries.
%23250332: Krommenacker, Raymond J. - Les Nations Unies et l'assurance-réassurance : l'assurance-réassurance de droit privé dans les relations entre pays développés et pays en voie de développement et l'action des organisations internationales.
%23185631: Kromminga, Carl Gerhard. - The communication of the Gospel through Neighboring. A study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships.
%2398808: Krone, V.D. - Koning, minister en landvoogd.
%23288801: Kroneman, Leoniek M. - Girls' disruptive behavior : a study of explanatory factors.
%23241467: Kronenberg, Hendrik Gerhard. - Rechtsgeschiedenis van den aanwas.
%23246224: Kronenberg, M.J. & B. de Wilde. - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht.
%23157466: Kronenburg-Willems, E.J. (e.a.) - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. (PS-Special 2001/9).
%2339790: Kronenburg, Robert. - Spirit of the machine : technology as an inspiration in architectural design.
%23129950: Kronenwetter, M. - Capital Punishment : a reference handbook.
%23177487: Kronhausen, Eberhard & Phyllis Kronhausen - The 2nd international exhibition of erotic art.
%23211756: Krönig, Fritz. - Darstellung und Beurteilung der religionsphilosophischen Anschauungen Wilhelm Benders.
%23170468: Kronmiller, Theodore G. - The lawfulness of deep seabed mining. Volume 1 & 2.
%23284372: Kroon, Aart & Ruessink, Gerben. - Geographical developments in coastal morphodynamics : a tribute to Joost Terwindt.
%23196080: Kroon, Dirk. - Er bleef toch geen bewijs : opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff.
%23810: Kroon, Ingrid Charlotte - Strength of the Adriatic lithosphere : inference from tectonic modelling.
%23237999: Kroon, Joannes Hermanus. - Responsio ad quaestionem literariam, a facultate philos. theoret. et litt. hum. in academia Leidensi propositam a. 1824: Commentatio de fabulis Gabrielis Faerni, in qua primum fontes indicen, dein poetae elegantia ostendatur et judicium, quo vetereum poetarum loca imitatus sit
%23125170: Kroon, Nicole. - Europese informatiesystemen: grensverleggend? : een verkenning naar barrieres in de bouwfase van het Schengen informatiesysteem en het Social Security Network.
%2392425: Krop, Pieter Jurjen. - De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling : de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland.
%23113526: Krop, Henry A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
%23130868: Krop, Marnix (e.a.) - Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme : [recht, rechtstaat en sociaal-democratie].
%2347990: Kropholler, Jan. - Internationales Privatrecht.
%23162461: Kropholler, Jan. - Die deutsche rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 1971.
%23272050: Kropholler, Jan. - Internationales Einheitsrecht : allgemeine Lehren.
%23179816: Kropotkin, Peter. - Idealen en werkelijkheid in de Russische literatuur.
%23287468: Kros, Mathijs. - The nature of negative contact : studies on interethnic relations in western societies.
%23181725: Krouwel, G.E. - Overnameregulering : een overzicht van enkele regelingen die van toepassing zijn bij de overname van een Nederlandse beursvennootschap.
%23168063: Krück, Hans. - Völkerrechtliche Verträge im Recht der Europäischen Gemeinschaften : Abschlusskompetenzen, Bindungswirkung, Kollisionen.
%23235741: Krueger, Anne O. - Political economy of policy reform in developing countries.
%23262937: Krueger, Anne O. (ed.) - The WTO as an international organization.
%23262942: Krueger, Anne O. (ed.) - The political economy of trade protection
%23283416: Krueger, Paul; Domitius Ulpianus. - Vlpiani liber singvlaris regvlarvm Pavli libri qvinqve sententiarvm; fragmenta minora saecvlorvm p. Chr. n. secvndi et tertii,
%2360141: Krueger, Anne O. - Economic policies at cross-purposes : the United States and developing countries.
%23263067: Krueger, Thomas H. & Jonathan D. Ostry. - Exercises in intertemporal open-economy macroeconomics
%23275167: Krueger, P. & G. Studemund (ed.). - Gai institutiones ad codicis Veronensis apographum studemundianum novis curis auctum in usum scholarum.
%23288548: Kruft, Hanno-Walter. - History of Architectural theory : from Vitruvius to the present.
%23204786: Krug, Wilhelm Traugott. - Handbuch der Philosophie und philosophischen Literatur.
%2378298: Krug, Leopold. - Abriss der Staatsökonomie oder Staatswirtschaftslehre.
%2378300: Krug, Leopold. - Betrachtungen über den Nationalreichtum des Preussischen Staates und über den Wohlstand seiner Bewohner.
%23132802: Krug, W.T. - Geschiedkundig tafereel van het liberalismus van ouden en lateren tjd.
%23238836: Krügelstein, Franz Christian Carl. - Promptuarium medicinae forensis oder Realregister über die in die gerichtliche Arznei-Wissenschaft einschlagende Beobachtungen und Vorfälle : ein Hilfsbuch. 1. Theil : A.-H.; 2. Theil I.-V.
%2327312: Krüger, Gerda. - Die Rechtsstellung der vorkonstantinischen Kirchen.
%23289341: Kruger, Thalia & Jinske Verhellen. - Internationaal privaatrecht : de essentie.
%23280975: Krugman, Paul R. - Exchange-rate instability.
%23280976: Krugman, Paul R. - The age of diminished expectations : U.S. economic policy in the 1990s.
%23280966: Krugman, Paul. - Development, Geography, and Economic Theory.
%23280952: Krugman, Paul. - Strategic Trade Policy and the New International Economics.
%23274728: Krugman, Paul R. - International Economics: Theory and Policy (5th Edition).
%23280962: Krugman, Paul R. - Pop Internationalism.
%23281369: Kruif, José de (ed.). - Het lange leven van het pamflet : boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900.
%23181700: KRUIJER, G.J. - Observeren en redeneren.
%2363864: Kruijs, Pieter van der. - Kruijstocht door het strafrecht : Pieter van der Kruijs, 15 jaar drijvende kracht achter de NVSA : Liber amicorum aangeboden aan mr. P.W. van der Kruijs.
%23102144: Kruijsen, Joep. - Geografische patronen in taalcontact : Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw.
%23200076: Kruijswijk, Metske. - Schaduwvorming en herkenbaarheid.
%23285265: Kruijt, J.P. - Gemeenschap als sociologisch begrip : een kritiek op Tönnies.
%2346149: Kruijt, C.S. - Zelfmoord : statistisch-sociologische verkenningen.
%23280809: Kruijt, Dirk. - Revolution by decree : Peru 1968-1975.
%23283117: Kruimel, J.P. - Theorie en praktijk van de gemeentlijke onroerend-zaakbelastingen.
%23104441: Kruininger, H. - Investment, R & D, and the financing decisions of the firm.
%2335402: Kruisheer, Jaap. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%23252457: Kruisheer, J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren : met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
%23190617: Kruisheer, Jaap. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%2352645: Kruisheer, J.G. - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299.
%23174909: Kruisinga, E. - De bouw van het engelse woord.
%23234432: Kruissink, Maurits & Carlijn Verwers. - Het nieuwe jeugdstrafrecht : vijf jaar ervaring in de praktijk.
%23105951: Kruithof, Brand. - Het conflict tussen apothekers en drogisten : de professionalisering van twee beroepsgroepen tussen 1865 en 1932.
%23208868: Kruithof, Bernard. - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs : inleiding, bronnen, onderzoek.
%23118235: Kruitwagen, Bonaventura. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M.
%2360470: Krul-Steketee, J. & Zeegers, M. (red.). - De psychiatrie in het Nederlandse recht.
%23132943: Krul-Steketee, J. & M. Zeegers (red.). - De Psychiatrie in het Nederlandse Recht.
%2315519: KRUL-STEKETEE, J. - De psychiatrische patiënt in het recht.
%2382669: Krull, Edith. - L'art au féminin. Quatre siècles de présence féminine dans les professions des beaux-arts.
%2377919: Kruse, Fr. Vinding. - A Nordic draft code : a draft code for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
%23117320: Kruse, Hans (ed.) - Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Verwendung der Atomenergie.
%23288981: Kruseman, J. - Het vraagstuk der administratieve rechtspraak : geschiedkundig overzicht.
%2318799: Kruseman, Mina. - Mina Kruseman, portret van een militante feministe en publiciste.
%2349069: Kruskal, William. - The Social sciences, their nature and uses : papers.
%23122305: Kruske, Richard. - Johannes a Lasco und der Sakramentsstreit : ein Beitrag zur Geschichte der Reformationszeit.
%2371230: Kruuk, Hans. - Niko's Nature : the life of Niko Tinbergen and his science of animal behaviour.
%23107221: Kruyskamp, C.H.A. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. Deel 1 : inleiding en aanteekeningen; Deel 2 : tekst.
%23124901: Kruyskamp, C.H.A. - Dichten en spelen van Jan van den Berghe.
%23261175: Kruyt, Hugo Rudolph. - Hugo Rudolph Kruyt 1908-1933 : ter herdenking van zijn 25-jarig doctoraat.
%23186104: Kruyter, Claas Wybe de. - Constantijn Huygens' Oogentroost : een interpretatieve studie
%2369954: Krzeminski, Kaspar J. - Herverpanding = Repledge of collateral.
%23244460: Krzeminski, K.R. & M.C.A. van Nieuwenhuijzen (eds.) - De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht.
%23288386: Krznaric, Roman. - Empathie : een revolutionair boek.
%2337936: Krzysztof, Ziarek. - Inflected language : toward a hermeneutics of nearness : Heidegger, Levinas, Stevens, Celan.
%23287685: Kselman, Thomas A. - Conscience and conversion : religious liberty in post-revolutionary France.
%2354819: Kselman, Thomas A. - Death and the afterlife in modern France.
%23245404: Ku, Agnes S. & Ngai Pun. - Remaking citizenship in Hong Kong : community, nation and the global city.
%23216912: Kuball, Mischa. - Mischa Kuball : --in progress ; Projekte = projects 1980-2007.
%23263750: Kubbig, Bernd W. & Sven-Eric Fikenscher (eds) - Arms Control and Missile Proliferation in the Middle East.
%23287161: Kube, Michael. - Hindemiths frühe Streichquartette (1915-1923) : Studien zu Form, Faktur und Harmonik.
%23187697: Kuberski, Philip. - A calculus of Ezra Pound vocations of the American sign.
%2378301: Kübler, Bernhard. - Geschichte des römischen Rechts : ein Lehrbuch.
%2378303: Kübler, Bernhard. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%23103824: Kübler, Bernhard. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%23170764: Kubo, Keiji. - Hugo Sinzheimer : Vater des deutschen Arbeitsrecht : eine Biographie.
%23193422: Kubota, Hiroji. - Out of the East: transition and tradition in Asia.
%239741: Kucherov, Samuel. - The Organs of Soviet Administration of Justice: their history and operation.
%2331169: Kucherov, Samuel. - The organs of Soviet administration of justice: their history and operation.
%23154733: Kuchins, Andrew. - Russia after the fall.
%23281047: Neerlands Hoop in Bange Dagen. Freek de Jonge. Erik Kuck. - Vier foto's van het laatste programma van Neerlands Hoop Code : Offsmboet Ippq Dpef.
%23282460: Kuckertz, Heinz. - Creating order : the image of the homestead in Mpondo social life.
%2372370: Kuçuradi, Ioanna & Robert S. Cohen (eds.) - The concept of knowledge : the Ankara seminar.
%23103464: Kuczynski, Arnold (ed.) - Thesaurus libellorum historiam Reformationis illustrantium : Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen.
%23155389: Kudd, Rachael M. - Reason and conduct in Hume's Treatise.
%23123004: Kuebler, Hans & Falk, Fritz (ed.) - Ife, Akan und Benin. Westafrikanischer Kunst aus 2000 Jahren. Gold - Bronzen - Terrakotten. West African Art from 2000 Years. Gold - Bronzes - Terracotta's.
%23185117: Kueh, Yak-Yeow, Joseph C.H. Chai, & Gang Fan (eds.) - Industrial Reform and Macroeconomic Instability in China.
%2369998: Kuehn, Thomas. - Law, family, and women : toward a legal anthropology of Renaissance Italy.
%23101452: Kuenen, A. - The prophets and prophecy in Israel.
%23102150: Kuenen, Ph.H. - Graded Bedding, with Observations on Lower Paleozoic Rocks of Britain.
%23251560: Kuenen, Ph.H. - Two problems of marine geology : atolls and canyons.
%23110307: Kuenne, Robert E. - Microeconomic theory of the market mechanism
%23231481: Kugelmann, Dieter. - Der Rundfunk und die Dienstleistungsfreiheit des EWG-Vertrages.
%23279031: Kugle, Scott Alan. - Rebel between spirit and law : Ahmad Zarruq, sainthood, and authority in Islam.
%23149810: KUH, E. - Biographie Friedrich Hebbel's.
%2316706: KUH, E. - Capital stock growth: a micro-economic approach.
%23255671: Kuhl, Nancy. - Intimate circles: American women in the arts.
%23282881: Kühl, Kristian. - Unschuldsvermutung, Freispruch und Einstellung.
%2337717: Kuhlemeier, Han. - 85 gedichten.
%23248440: Kühler, Paulus Frans. - Pandrechtverruiming in Nederlandsch-Indië.
%23274703: KUHLMAN, TOM. - Asylum or Aid?: The Economic Integration of Ethiopian and Eritrean Refugees in the Sudan.
%23283906: Kuhlmann, Gesa. - High resolution stratigraphy and paleoenvironmental changes in the North Sea during the Neogene : an integrated study of Late Cenozoic marine deposits from the northern part of the Dutch offshore area.
%23259772: Kuhn, Jonas. - Optimality-theoretic Syntax : a declarative approach.
%23225341: Kühn, Joachim. - Der Nationalismus im leben der dritten Republik.
%23180339: Kuhn, Thomas S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties.
%2378304: Kuhn, F.J. - Betrachtungen über Majestäten und Majestätsbeleidigungen der römischen Kaiserzeit.
%2378306: Kühn, Siegfried. - Der Hirschberger Leinwand- und Schleierhandel von 1648 bis 1806.
%2371725: KÜHN, FRITZ. - Kompositionen in Schwarz und Weiss. Bekenntnisse in Bildern von Fritz Kühn.
%2352893: Kuhn, Thomas S. - The structure of scientific revolutions.
%23286363: Kühne, C. & W. van Norel. - Elburg in beeld : een beeldcanon van Elburg in 25 vensters.
%23258626: Kühne, Joerg Detlef & Friedrich Meissner. - Züge unmittelbarer Demokratie in der Gemeindeverfassung : Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerversammlung u.a.
%23206413: Kühne, Hans-Heiner. - Kriminalitätsbekämpfung durch innereuropäische Grenzkontrollen ? : Auswirkungen der Schengener Abkommen auf die innere Sicherheit.
%23269742: Kühnel, Anita, Michael Lailach & Jutta Weber (eds.) - Avantgarde! : die Welt von gestern, Deutschland und die Moderne 1890-1914 : Worte in Freiheit, Rebellion der Avantgarde 1909-1918.
%23185073: Kühner, Rolf. - Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen.
%23281032: Kühner, Rolf. - Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen.
%2378308: Kühns, Friedrich Julius. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts.
%23223774: Kühns, Friedrich Julius. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts. Band 1.
%2378310: Kühtmann, Alfred. - Die Romanisierung des Zivilprozesses in der Stadt Bremen.
%23133996: Kuhwald, W. - Die Idylle vom Landarzt oder Der Geist der Medizin ist zu fassen. Wahrheit und Dichtung.
%23216619: Kuijer, Martin. - Van Lawless naar een rechtmatige bestrijding van terrorisme.
%23240956: Kuijer, A. & J.D.M. Steenbergen. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23220364: Kuijer, A. & J.D.M. Steenbergen. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23283223: Kuijer, A - De nieuwe procedure ingevolge de vreemdelingenwet
%23286407: Kuijl, J.G. ... [et al.] - De HBO-fraude, een terugblik op de Commissie Rekenschap.
%2317486: Kuijper, Dirk. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval.
%23270322: Kuijper, P.A.W. - Een nieuwe visie op de afstamming : is het ontstaan van een kind een actief of passief proces?
%23255648: Kuile, E.H. ter. - Noord- en Oost-Salland. (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 4: De provincie Overijsel, 3).
%23290073: Kuile, G.J. ter. - Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten van het Kasteel Buckhorst en van zijn bewoners.
%23180387: Kuile, B.H. ter. - Europa 1992 in juridisch perspectief.
%23107702: Kuile, B.H. ter. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23109745: Kuile, E.H. ter. - De houten torenbekroningen in de noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot hun ontwikkelings- en vormgeschiedenis.
%23165107: Kuile, B.H. ter. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%235526: Kuilman, Marten. - Klinische en psychopathologische beschouwingen over de endogenie. Een literatuurstudie met betrekking tot de endogene psychosen. Diss.
%23201602: Kuilman, Jeroen. - The re-emergence of foreign banks in Shanghai : an ecological analysis.
%23281381: Kuilman, Luppo Willem. - Physiologische Untersuchungen über die Anthocyane.
%23151858: Kuilwijk, Kees Jan. - The European Court of Justice and the GATT dilemma : public interest versus individual rights?
%23217930: Kuin, Wim. - Notuleren : oriëntatie en handleiding.
%23182232: Kuiper, Gerrit Johan Maria. - Huis en klooster St. Antonius te Albergen.
%23172597: Kuiper, F.B.J. - Zur herkunft von lat. iste.
%23287224: Kuiper, G.M. ... [et al.] - Verzelfstandiging : publiek of privaat? : organisatievormen voor beschikkingverlening door Informatiseringsbank.
%23240529: Kuiper, Reindert. - Vormfouten in de Verenigde Staten : juridische consequenties van vormfouten in strafzaken.
%2323763: Kuiper, W.E.J. - Grieksche origineelen en Latijnsche navolgingen : zes komedies van Menander bij Terentius en Plautus (Eunouchos, Heauton Timoroumenos, Andria, Adelphoi, Synaristosai, Dis Exapaton).
%23284190: Kuiper, P.C. - Ver heen : verslag van een depressie.
%23245954: Kuiper, Dick. & Jasper Vree (eds.) - Het liep op rolletjes : de eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.
%23252051: Kuiper, Gerrit. - Orbis artium en Renaissance. I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
%23109135: Kuiper, G.M. - Financiële controle op zelfstandige bestuursorganen
%23288289: Kuiper, E.T. (ed.) - Die schoone hystorie van Malegijs : eene schoone ende nieuwe historie autentijck, die dat vervaerlijck paert Ros Beyaert wan, en die veel wonderlijcke ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten : ghelijc dese historie verclaert, ende is seer ghenoechlijck om lesen.
%23127238: Kuiper, F.B.J. - Aryans in the Rigveda.
%2387191: Kuiper, D.Th. - Het Kabinet-Kuyper (1901-1905) (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800).
%23102158: Kuiper, F.B.J. - Gopalakelicandrika : a Krsna-Play by Ramakrsna.
%23182740: Kuiper, Elze Jan. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
%23182471: Kuiper, Barteld Emil. - Information systems for the international accessibility of standards.
%23102153: Kuiper, F.B.J. - [Nu][omega][rho][omicron][pi][iota] [Chi][alpha][lambda][kappa][omega].
%23102155: Kuiper, F.B.J. - Nahali : a comparative Study.
%23102157: Kuiper, F.B.J. - Varuna and Vidusaka : on the Origin of the Sanskrit Drama.
%23156068: Kuiper, Erno. - Farmers, prices and rational expectations.
%23210754: Kuiper, P.C. - Controversen.
%23229934: Kuipers, Ronald A. - Critical faith : toward a renewed understanding of religious life and its public accountability.
%2320499: Kuipers, Cornelis Henricus. - Quintin Kennedy (1520-1564): Two Eucharistic Tracts. A critical edition.
%23217865: Kuipers, G.M.M. & B. J. de Kloet (eds.) - Digitaal contact : het net van de begrensde mogelijkheden.
%23106395: Kuipers, P., Wessels, B. & Zant, W.F. van (red.) - Juridische aspecten van de millenniumproblematiek.
%23201076: Kuipers, Augustinus M. G. - Model en inzicht. Een confrontatie van de wetenschapsleer van Aristoteles met de feitelijke verklarings - procedure in klassieke en moderne fysica.
%23110795: Kuipers, Theo A.F. & Anne Ruth Mackor (eds.) - Cognitive Patterns in science and common sense.
%23195969: Kuipers, Susanne Liesbeth. - Cast in concrete? : the institutional dynamics of Belgian and Dutch social policy reform.
%23102159: Kuipers, S.K. - Marktwerking en werkloosheid in Nederland in de jaren dertig en tachtig.
%23282675: Kuipers, Sjoukje Daouia. - Stress, gender and psychopathology : a multi-level analysis.
%234576: Kuitenbrouwer, Frank. - Recht & vrijheid : de burger in de knel.
%2325215: Kuitenbrouwer, Frank. - Het recht om met rust gelaten te worden. Over privacy.
%23172049: Kuitert, H.M. - Mag alles wat kan? : ethiek en medisch handelen.
%23236762: Kuitert, H.M. - Suicide, wat is er tegen? : zelfdoding in moreel perspectief.
%23103969: Kuitert, Wybe - Themes, Scenes, and Taste in the History of Japanese Garden Art.
%23188868: Kuitert, H.M. - In stukken en brokken : godsdienst en levensbeschouwing in een postmoderne tijd.
%23268961: Kuitert, H.M. - Geloof dat te denken geeft : opstellen aangeboden aan prof. dr. H.M. Kuitert.
%2375841: Kukimoto, H. & S. Miyazawa (eds.) - Semi-insulating III-V materials : Hakone 1986.
%23279093: Kukula, R.C. - Persius und Nero.
%2318416: Kula, Grzegorz Jan - Optimal retirement decision.
%23221528: Kulawik, Teresa. - Wohlfahrtsstaat und Mutterschaft : Schweden und Deutschland 1870-1912.
%2342567: Kuldkepp, Aiki. - Tax policy of Estonia in the framework of the EU integration.
%23259661: Kulenkampff, Arend (ed.) - Methodologie der Philosophie.
%2362727: Kull, Andrew. - The color-blind constitution
%23153876: Kull, Andrew. - The color-blind constitution.
%232191: KULL, S. - Minds at war. Nuclear reality and the inner conflicts of policymakers.
%23148520: Kulski, W.W. - Germany and Poland : from war to peaceful relations.
%23157192: Kulstein, David I. - Napoleon III and the working class: a study of government propaganda under the second empire.
%23226354: Kultermann, Udo - Kleine Geschichte der Kunsttheorie.
%233624: Bern : Bundesamt für Kultur. - Patrimonium: Denkmalpflege und archäologische Bauforschung in der Schweiz = Conservation et archéologie des monuments en Suisse = Conservazione e archeologia dei monumenti in Svizzera 1950-2000.
%2318289: Bundesamt für Kultur. - Eidgenössische Preise für Design / Prix fédéraux de design / Swiss Federal Design Awards 2009 (German, French and English Edition) (Eidgenössische ... de design Swiss Federal Design Grants)
%23221385: Kumar, Nagesh (ed.) - Technology, Market Structure and Internationalization: Issues and Policies for Developing Countries.
%23211521: Kumar, Muneendra & George A. Maul. - Proceedings : International Symposium on Marine Positioning, U.S. Geological Survey, Reston, VA, October 14-17, 1986.
%23201641: Kumar, Krishna (ed.) - Rebuilding societies after civil war : critical roles for international assistance.
%2320162: Kume, Ikuo - Disparaged Success: Labor Politics in Postwar Japan (Cornell Studies in Political Economy)
%23259910: Kummeling, H.R.B.M. & A.J. Modderkolk. - [Tekst & Commentaar] Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23255331: Kummeling, H.R.B.M. & A.J. Modderkolk. - [Tekst & Commentaar] Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23104425: Kummeling, H.R.B.M. - Advisering in het publiekrecht : een rechtsvergelijkende studie.
%23104134: Kummeling, H.R.B.M. ... [et al.] - Verkenningen van verantwoordelijkheid : ministeriële verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financiën van zelfstandige instellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek.
%23255335: Kummeling, H.R.B.M. ... [et al.] - Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht.
%23205392: Kummeling, H.R.B.M. - De aard van grondwetsherzieningen.
%23152632: KUMON, S. & ROSOVSKY, H. (ed). - The Political economy of Japan. Volume 3: Cultural and social dynamics.
%23182498: KUNDRA, JAGDISH CHANDRA - Indian Foreign Policy 1947-1954. A Study of Relations with the Western Bloc.
%23273292: Küng, Hans. - De katholieke kerk : een geschiedenis
%23264513: Kunhardt, Ulla von & Ingrid Llistosella-Matzky (eds.) - Elsevier's dictionary of the labour market : in five languages: English, German, Swedish, Spanish, and French.
%23161495: Kunig, Philip (ed.) - International Economic Law. Basic documents.
%23234172: Kunin, Seth Daniel (ed.). - Themes and issues in Judaism.
%23134887: Kunin, Seth Daniel - The Logic of Incest. A Structural Analysis of Hebrew Mythology.
%23271083: Kunisch, Johannes - Staatsverfassung und Mächtepolitik: Zur Genese von Staatenkonflikten im Zeitalter d. Absolutismus (Historische Forschungen) (German Edition)
%23269483: Kunisch, Johannes (ed.) - Neue Studien zur frühneuzeitlichen Reichsgeschichte.
%23275298: Kunitz, Stephen J. - Disease change and the role of medicine.
%23133157: Kunkel, Wolfgang. - Römische Rechtsgeschichte : eine Einführung. 2. erweiterte Aufl.
%2310653: Kunkel, Wolfgang. - Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung. 4.erweiterte Aufl.
%23159568: Kunkel, Wolfgang. - Römische Rechtsgeschichte : eine Einführung. 3. erweiterte Auflage.
%23165545: Kunkel, Wolfgang. - Geschiedenis van het Romeinse Recht.
%23106292: Kunne-Ibsch, E. - Die Stellung Nietsches in der Entwicklung der modernen Literatuurwissenschaft.
%23263214: Kuno, Susumu & Ken-Ichi Takami., Mort, David (Ed.) - Sources of Unofficial UK Statistics.
%23214358: Raad voor de Kunst. - Verslag van werkzaamheden en bevindingen [later : jaarverslag] 1956-1970.
%2310241: Kunst, A.J.M. - Historische ontwikkeling van het recht. 2 Dln.
%23280406: Daimler AG. Kunstbesitz. - Minimalism in Germany : the sixties = Minimalismus in Deutschland .
%23190658: Orden pour le Mérite für Wissenschaften und Künste - Die Mitglieder des Ordens. Erster Band 1842-1881.
%23281340: Kunz, Frithjof (ed.) - Arbeitsrecht : Grundriss. 2. Auflage.
%23135533: Kunz, Frithjof (ed.) - Arbeitsrecht : Grundriss.
%23122310: Kunze, Johannes. - Das nizänisch-konstantinopolitanische Symbol.
%23219274: Künzel, Rudolf Ernst. - Middeleeuwse groepsculturen in de Nederlanden : historisch-antropologische studies. Proefschrift.
%23246075: Kunzi, Françoise., Rau, Gustav, docteur., Restellini, Marc. - From Fra Angelico to Bonnard : masterpieces from the Rau Collection.
%2341203: Künzi, H.P. & Tan, S.T. - Lineare Optimierung grosser Systeme.
%23112478: Kuokkanen, Martti (ed.) - Idealization VII : structuralism, idealization and approximation.001
%23254105: Kuortti, Joel & Jopi Nyman (eds.) - Reconstructing hybridity : post-colonial studies in transition.
%2321019: Kupcík, Ivan. - Münchner Portolankarten = Munich portolan charts : Kunstmann I-XIII und zehn weitere Portolankarten : überarbeitete und ergänzte Neuausgabe des Originalwerkes von Friedrich Kunstmann aus dem Jahr 1859 mit 13 erneuerten Farbtafeln sowie zehn weitere Seekarten vom Anfang des 16. Jahrhunderts, einschliesslich der seit 1945 verschollenen Seekarten aus Münchner Sammlungen.
%2347776: Kuper, Jenny. - Military training and children in armed conflict : law, policy and practice.
%2319041: Kuperus, Gerrit. - Het cultuurlandschap van West-Soembawa.
%23247622: Kuperus, J.R. - Honderd gebundelde opstellen. 2 Dln.
%23128972: Kupfermann, Joel J. - Value... And what follows.
%23169968: Öffentliche Kunstsammlung Basel. Kupferstichkabinett. - From Schongauer to Holbein : master drawings from Basel and Berlin.
%23284318: Kupka, R.W. - Rapid cycling : discriminating factors in rapid and non-rapid cycling bipolar disorder.
%23211293: Kuppen, Barbara Van - More Jobs Per Drop: Targeting Irrigation to Poor Women and Men.
%23231870: Kuppenveld, Rian van - Claus, Prins der Nederlanden: De man, zijn leven, werk en idealen.
%23288447: Kur, Anette & Thomas Dreier. - European Intellectual Property Law : Text, Cases and Materials.
%23113877: Kurian, George. - The Indian family in transition. A case study of Kerala Syrian Christians.
%2346693: Kurihara, Kenneth K. - National income and economic growth.
%2351909: Kurihara, Kenneth K. - The Keynesian theory of economic development.
%23135058: Kurland, Samuel. - Cooperative Palestine : the story of Histadrut.
%23250877: Kurland, Philip B. & Ralph Lerner (eds.) - The Founders' Constitution. Volume 1: Major themes.
%2322096: Kurpershoek, Ernest & Hetty van den Berg. - Zorgvlied : de geschiedenis van een begraafplaats.
%23245944: Kurpershoek, Marcel. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren?
%23225909: Kurrus, Theodor. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 2. Band.
%23225896: Kurrus, Theodor. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 1. Band.
%23207105: Kurth, Dieter. - Der Oasenmann : eine altägyptische Erzählung.
%23282014: Kurth, Wolfram. - Leitfaden der Neurologie und Psychiatrie.
%23181643: Kurthen, Hermann, Werner Bergmann, Rainer Erb (Eds.). - Antisemitism and Xenophobia in Germany After Unification.
%23130907: Kurtz, Donna - Bernard Ashmole 1894-1988 : an autobiography.
%23131075: Kurtz, Donn M. - Kinship and Politics : the justices of the United States and Louisiana Supreme Courts.
%23284656: Kurtz, Hermann. - Adam und die menschliche Urheimath : eine anthropologische Skizze.
%23192432: Kurz, Andreas. - Die Entstehung modernistischer Ästhetik und ihre Umsetzung in die Prosa in Mexiko : die Verarbeitung der französischen Literatur des fin de siecle.
%23149831: Kurz, Raymond A. - Internet and the law : legal fundamentals for the internet user.
%23275831: Kürzinger, Josef. - Private Strafanzeige und polizeiliche Reaktion.
%23239228: Kurzman, Dan. - A special mission : Hitler's secret plot to seize the Vatican and kidnap Pope Pius XII.
%23245201: Kushnarev, E.G. - Bering's search for the strait : the first Kamchatka Expedition, 1725-1730.
%23274404: Kushner, Harold J. - Approximation and weak convergence methods for random processes, with applications to stochastic systems theory
%23248270: Kuspit, Donald B. - Psychostrategies of avant-garde art.
%23199030: Kuspit, Donald B. - Health and happiness in 20th-century avant-garde art.
%23156037: Kuspit, D. - Hunt Slonem: an art rich and strange.
%23275953: Küster, Ulf. - Kandinsky, Marc, and der Blaue Reiter.
%23271916: Kusuma-Atmadja, Mochtar, Thomas A. Mensah & Bernard H. Oxman (eds.) - Sustainable development and preservation of the oceans : the challenges of UNCLOS and Agenda 21 : proceedings, the Law of the Sea Institute twenty-ninth annual conference, Denpasar, Bali, Indonesia, June 19 - 22, 1995.
%23189566: Kutschera, Franz von - Philosophy of language.
%23219617: Kütting, Gabriela. - Globalization and the environment : greening global political economy.
%2378312: Kuttner, Georg. - Urteilswirkungen ausserhalb des Zivilprozesses.
%23173038: Kutz, Ilan. - The dreamland companion : a bedside diary and guide to dream interpretation.
%23289211: Kutz, Marlies & Gertrud Milkereit. - Beiträge zur Geschichte der Moselkanalisierung.
%23201795: Kutzner, Gerhard. - Die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS).
%2361106: Kuyk, J. van. - Historische beschouwingen over het antwoord van den gedaagde.
%2385285: Kuyk, J. van. - Geschiedenis van het Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden steenen te 's-Gravenhage.
%2367848: Kuyper, Pieter Jan. - The implementation of international sanctions : the Netherlands and Rhodesia.
%23276035: Kuyper, Eric de. - Interieurs.
%23276191: Kuyper, Abraham. - Het Calvinisme : oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden : een Nederlandsche gedachte.
%23144713: Kuyper, P.J. & J. Steenbergen. - Het Gatt en het Volkenrecht : preadviezen.
%23268718: Kuyper, Abraham. - Abraham Kuyper's Commentatio (1860) : the young Kuyper about Calvin, a Lasco, and the Church. Volume I: Introduction, annotations, bibliography, and indices; Volume II: Commentatio.
%2346712: Kuypers, Paul (ed.) - Een zaak van witte boorden : beschouwingen over bureaucratie en politiek.
%2316045: Kuypers, G. - De Russische problematiek in het Sowjet-staatsbeeld.
%23236148: Kuypers, Karel. - Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft.
%23277865: Kuys, Jan. - De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543).
%23232559: Kuyvenhoven, A. (Ed.) - Globalization of labour markets: challenges, adjustment and policy response in the EU and LDCs.
%23241127: Kuyvenhoven, Arie ... [et al.] (eds.) - Transition in Central and Eastern Europe: Implications for EU-LDC Relations.
%2321315: Kuyvenhoven, Arie. - Planning with the semi-input-output method : with empirical applications to Nigeria.
%23122320: Kvacala, Johann. - Thomas Campanella: ein Reformer der ausgehenden Renaissance.
%23235319: Kvanvig, Jonathan L. - The knowability paradox.
%2371736: Kvanvig, Jonathan L. - Destiny and Deliberation: Essays in Philosophical Theology.
%23274267: Kvanvig, Jonathan L. - Destiny and Deliberation: Essays in Philosophical Theology
%23276359: Kvistad, Gregg. - The rise and demise of German statism : loyalty and political membership
%23284936: Kvistad, Gregg. - The rise and demise of German statism : loyalty and political membership.
%23267329: Kwade, Alicja. - Alicja Kwade : Grad der Gewissheit.
%23205241: Kwak, Arend-Jan. - The legal junction : the complex promise of modern legal professionalism.
%2361086: Kwakman, Frank & Cris Zomerdijk. - De ondernemende professional : waarde creëren in een veranderende markt.
%23216962: Kwakman, N.J.M. - Schadecompensatie in het strafprocesrecht.
%23279406: Kwall, Roberta Rosenthal. - The myth of the cultural Jew : culture and law in Jewish tradition.
%23160228: Kwan, Daniel Y. K. - Marxist intellectuals and the Chinese labor movement : a study of Deng Zhongxia (1894-1933).
%2356571: Kwast, Salomon van der. - Over de incest : een oriënterend onderzoek.
%23183149: Kwast, Eduard H. Th. - Investment Trusts
%23279407: Kwitny, Jonathan. - Man of the Century: Pope John Paul II.
%23283097: Kybalová, Ludmilla; Olga Herbenová & Milena Lamarová. - Das grosse Bilderlexikon der Mode vom Altertum zur Gegenwart.
%23276407: Kyburg, Henri E. & Mariam Thalos (ed.) - Probability is the very guide of life : the philosophical uses of chance.
%2374148: Kyburg Jr., Henry E. - Science and reason.
%23281304: Kylin, Eskil. - Die Hypertoniekrankheiten.
%2345853: Kylloe, Ralph - Hickory Furniture.
%23278271: Kymlicka, Will. - Citizenship in diverse societies.
%23193962: Kyogoku, Junichi. - The political dynamics of Japan.
%23288066: Kyriakides, Stanley. - Cyprus : constitutionalism and crisis government.
%23281521: Kyun, Ho. - L'Histoire de Hong Kiltong : Traduit du coréen et présenté par Patrick Maurus.
%23271279: Laabs, Annegret - The Leiden fijnschilders from Dresden.
%23109723: Laag, Patrick van der. - An Analysis of Refinement. Operators in inductive logic programming.
%2351342: Laan, Peter H. van der. - Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen : een onderzoek naar de invoering en resultaten van alternatieven in het jeugdstrafrecht.
%2321616: Laan, Lambert van der. - Spatial labour markets in the Netherlands.
%23290003: Laan, A.M. van der ... [et al.] - Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan : een verkennende inventarisatie van de mate van zorg en van risico- en beschermende factoren gesignaleerd door raadsonderzoekers.
%23248624: Laan, K. ter. - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf : met brieven van en over Multatuli.
%2325412: Laan, H. van der. - De wijsgerige grondslag van Bonaventura's theologie.
%23193088: Laan, A. van der & A.A. Winters (eds). - The use of information in a changing world.
%23228476: Laan, Antonius Menno van der. - Weerspannigheid en delinquentie : een toetsing van Shermans defiance-theorie als een algemene verklaring voor de averechtse werking van sanctioneren.
%23212537: Laan, A.M. van der, Martine Blom. Carlijn Verwers. - Jeugddelinquentie : risico's en bescherming : bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005.
%23201584: Laan, H.A. - Chirurgische zieken en hunne verpleging.
%23183237: Laan, P.H.J. van der (ed.) - Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400.
%23289299: Laan, K. ter. - Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland. 3e druk.
%23287382: Laan, F.J. van der & A.W. Weenink. - Eindrapportage van het Project Polaris : mobiel banditisme uit Polen en Litouwen.
%23227335: Laan, André M. van der. - Ik zit vast : een exploratieve studie naar emotionele verwerking van justitiële vrijheidsbeneming door jongeren.
%2370718: Laar, Mindel Marete van de. - Dutch direct investments in Central and Eastern Europe and Central Asia.
%23161584: Laar, Aart J.M. van de. - The World Bank and the Poor.
%2329511: Laar, H.J.M. van de. - Opperbankier en wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
%23212340: Laars, S.G. van der. - Nederlandsche Heraldiek. Album I : Nederlandsche Gemeentewapens ; Album II : Nederlandsche Heraldiek : voormalige Gemeenten, Heerlijkheden, Waterschappen en historische Gesclachten.
%2375163: Laat, E.A.A. de. - Essays on patent policy: The multi-dimensionality of patents and asymmetric information.
%23254521: Labadie, Jean-Michel. - Les mots du crime : approche épistémologique de quelques discours sur le criminel.
%239243: Laban, P. - Pensioen en wachtgeld bij het lager onderwijs.
%23214752: Laban, Abdel Moneim - Einige Aspekte der Akkulturation und des sozialen Wandels in Agypten: Von 1900-1952.
%23196526: Laban, Brian. - Cars : the early years = die Anfänge des Automobils = les premières années de l'automobile.
%23290168: Laband, Paul. - Das Staatsrecht des Deutschen Reiches.
%2378317: Laband, Paul. - Die vermögensrechtlichen Klagen : nach den sächsischen Rechtsquellen des Mittellaters dargestellt.
%2378316: Laband, Paul. - Das Magdeburg-Breslauer systematische Schöffenrecht aus der Mitte des 14.Jahrhunderts.
%2378314: Laband, Paul. - Das Magdeburger Rechtsquellen. Zum akademischen Gebrauch herausgegeben.
%23217630: Labat, Severine - Les islamistes algeriens: Entre les urnes et le maquis.
%23175851: Labbé, Armand J. - Shamans, gods, and mythic beasts : Colombian gold and ceramics in antiquity.
%23256919: Labhardt, Frank. - Das Sequentiar Cod. 546 der Stiftsbibliothek von St. Gallen und seine Quellen. Teil 1: Textband.
%23221356: Labohm, Hans H. J. - Cannons and Canons: Clingendael Views of Global and Regional Politics.
%23239413: LaBossiere, Mike. - What don't you know ? : philosophical provocations.
%23149195: Labouchere, G.C. - Compositie en dispositie der Fransche kerktorens in de 11de en 12de eeuw. Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gotiek.
%23222130: Laboulaye, Édouard. - Essai sur les lois criminelles des Romains, concernant la responsibilité des magistrats.
%23283496: Labrecque, Georges. - Les différends territoriaux en Afrique : réglement juridictionnel.
%23120616: Labroisse, Gerd & Dick van Stekelenburg (eds,) - Das Sprach-Bild als textuelle Interaktion.
%232492: Labuschagne, Barend Christoffel. - Godsdienstvrijheid en niet-gevestigde religies : een grondrechtelijk-rechtsfilosofische studie naar de betekenis en grenzen van religieuze tolerantie.
%23216421: Lacey, Alan R. - Robert Nozick.
%23213365: Lacey, Robert - Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia.
%23170682: Lachenschmid, Robert. - Louis de Thomassins Inkarnationslehre: Eine platonische Explikation des Geheimnisse der Menschwerdung.
%23243909: Lachman, Seymour. - Three men in a room : the inside story of power and betrayal in an American statehouse.
%2316990: LACHS, JOHN. - Mind and philosophers.
%23158183: LACHS, JOHN. - Mind and Philosophers.
%23288918: Lack, Hans Walter. - The Bauers : Joseph, Franz & Ferdinand : masters of botanical illustration : an illustrated biography.
%23285436: Lack, H. Walter. - Ein Garten Eden : Meisterwerke der botanischen Illustration = Garden Eden : masterpieces of botanical illustration = Un jardin d'Eden : chefs-d'oeuvres de l'illustration botanique
%2386438: Laclé, Z.D. & M.J. ter Voert. - Trendrapportage notariaat 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.
%2339500: Lacombe, Dany. - Blue politics. Pornography and the Law in the Age of Feminism.
%23213995: Lacordaire, Jean Baptiste Henri Dominique (1802-1861). - Lettres du R.P. Lacordaire à Mme la Cesse Eudoxie de la Tour du Pin et à madame de Favencourt, née de Courville publiées par Mme de Favencourt. Nouvelle édition augmentée de lettres de nn.ss. les archevèque et évèques de rr. pp. dominicains et de m. le comte de Montalembert.
%23213994: Lacordaire, Jean Baptiste Henri Dominique (1802-1861). - Correspondance du R.P. Lacordaire et de Madame Swetchine publié par le Cte de Falloux...deuxième édition.
%23213993: Lacordaire, Jean Baptiste Henri Dominique (1802-1861). - Lettres du révérend père Lacordaire à des jeunes gens receuillies et publiés par m. l'abbé Henri Perreyve. Troisième édition augmentée de lettres inédites et des approbations de nn. ss. les archevèques et évèques. Paris, Charles Douniol, 1863. [BOUND WITH:] LACORDAIRE, J.B.H.D., Discours prononcés à Sorèze par le r. p. Lacordaire des frères prècheurs membre de l'académie Française directeur de l'école.
%2345120: Lacordaire, Jean Baptiste Henri Dominique (1802-1861). - Conférences de Toulouse suivies de divers opuscules. Paris, Poussielgue-Rusand, 1857. [BOUND WITH;] Discours de réception à l'académie Française par le r.p. H.-D. Lacordaire...le 24 Janvier 1861.
%23289963: Lacouture, Jean. - Charles de Gaulle. Tome 1 : 1. Le rebelle, 1890-1944; Tome 2 : Le politique, 1944-1959; Tome 3. Le souverain, 1959-1970.
%23106744: Lacouture, Jean & Simone Lacouture. - Egypt in transition.
%23125381: Lacouture, Jean - Leon Blum.
%2398878: Lacouture, Jean et Simonne - L'Égypte en mouvement.
%2368693: Fieffé-Lacroix. - La Clef des lois romaines ou Dictionnaire analytique et raisonné de toutes les matières contenues dans le Corps de droit,
%23229388: Lacy, Mark J. - Uncertainty, climate change and international relations : international relations and the limits of realism.
%23276954: Ladd, D. Robert. - Intonational phonology.
%23281973: Laddie, Hugh; Peter Prescott & Mary Vitoria. - The modern law of copyright and designs. Vol. 1-2.
%23266705: Ladee, George Aloysius. - Hypochondrische syndromen.
%23286708: Ladejinsky, Wolf, Isaac. - Agrarian reform as unfinished business : the selected papers of Wolf Ladejinsky.
%23171513: Lademacher, Horst. - Staat, natie en nationaliteitsbesef : over Nederlandse en Duitse uitgangspunten van politieke cultuur.
%2325798: LADEN, M.-P. - Self-imitation in the eighteenth-century novel.
%2399394: Ladenson, Elisabeth. - Dirt for art's sake : books on trial from Madame Bovary to Lolita.
%23228413: Ladenson, Elisabeth. - Dirt for art's sake : books on trial from Madame Bovary to Lolita.
%23199327: Lador-Lederer, J.J. - International group protection : aims and methods in human rights.
%235726: Lador-Lederer, J.J. - International non-governmental organizations and economic entities : a study in autonomous organization and Ius Gentium.
%23279408: Ladurie, Emmanuel Le Roy. - The Beggar and the Professor: A Sixteenth-Century Family Saga.
%23279409: Ladurie, Emmanuel Le Roy. - Saint-Simon and the court of Louis XIV.
%237776: Ladvocat, Jean Baptiste. - Dictionnaire historique-portatif, contenant l'histoire des patriarches, des Princes hebreux, des Empereurs, des Rois, et des grands Capitaines; des dieux, des héros de l'antiquité payenne, &c. des Papes, des SS. Pères, ... avec leurs principaux ouvrages & leurs meilleures éditions; des femmes savantes, des peintres & généralement de toutes les personnes illustres ou fameuses de tous les sie?cles & de toutes les nations du monde; dans lequel on indique ce qu'il y a de plus curieux & de plus intéressant dans l'histoire sacrée & profane.
%23130017: Laemers, M.T.A.B., L.E. de Groot-van Leeuwen & R. Fredriks - Awb-procedures vanuit het gezichtspunt van de burger : stand van zaken in theorie en eerder onderzoek
%23165280: Laemers, Miek. - Morren in de marge van de rechtspraak : klagen over rechters, gerechtsambtenaren en de rechterlijke organisatie.
%2382457: Laer, C.J.P. van. - Het nut van comparatieve begrippen. Een studie omtrent de toepassing van begrippen in de rechtsvergelijking
%23289885: Laere, Igor van. - Social medical care before and during homelessness in Amsterdam.
%23100404: O'Laery, De Lacy. - The saints of Egypt : a bio-bibliographical compendium of martyrs, patriarchs and sainted ascetes in the Coptic calendar
%23233208: O'Laery, De Lacy. - Arabic thought and its place in history.
%23100312: O'Laery, De Lacy. - Comparative grammar of the Semitic languages.
%23285393: Laet, Fr. de. - Catalogue général : Fr. De Laet : cultures spéciales de cactées.
%2361155: Laet, S.J. de & W. Glasbergen. - De voorgeschiedenis der lage landen.
%23101455: Laeven, [A.] H. - De Acta Eruditorum onder redactie van Otto Mencke (1644-1707) : geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek, 1682-1707.
%23101453: Laeven, [A.] H. - The Acta Eruditorum under the editorship of Otto Mencke (1644-1707).
%23200381: Laeyendecker, Leonardus. - Religie en conflict. De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief.
%232837: Laeyendecker, Leonardus. - Sociale verandering : problemen en strategiën.
%2344141: LAFAVE, WAYNE R. - Criminal Procedure.
%23162202: LaFeber, Walter. - The Panama Canal : the crisis in historical perspective.
%23206899: Laffitte, Paul. - Le paradoxe de l'égalite?
%23280974: Laffont, Jean-Jacques. - The economics of uncertainty and information.
%23284151: Laffont, Jean-Jacques. - Competition in Telecommunications.
%2357255: LaFond, John Q. & Mary L. Durham. - Back to the asylum : the future of mental health law in the United States.
%23102168: Lagaay, R.A. - Geophysical Investigations of the Netherlands Leeward Antilles.
%23263730: Lagadec, Erwan - Transatlantic Relations in the 21st Century: Europe, America and the Rise of the Rest.
%23281851: Lagae, G. - Wechsler Intelligent Scale for children : handleiding bij de aanpassing voor Vlaamse kinderen.
%23125715: Lagas, P.C. - Besturen op de rand van chaos; Inzichten en gedachten over de bestuurlijke organisatie in Nederland, mede in het perspectief van vormgeving van modern veiligheidsbeleid.
%23285976: Lageira, Jacinto ... [et al.] - Between times : instants, intervals, durations ; Jeff Wall, Clare Strand, David Claerbout, Paul Pfeiffer, Paul Pfeiffer, Jochen Lempert, Mabel Palachin, Steven Pippin, Erwin Wurm, Iñaki Bonillas, Hiroshi Sugimoto, Michael Snow, Tacita Dean, Daniel Blaufuks, Joachim Koester, Ceal Floyer, Ignasi Aballi & Michael Wesely.
%23137584: Lagendijk, Arnoud - The Internationalisation of the Spanish automobile industry and its regional impact. The emergence of a growth-periphery. Diss.
%23248575: Lagerberg, C.S.I.J. - Refugi : Man i hang ap namel nating : (suspended in the middle of nowhere) : de Papoea, vreemdeling en vluchteling tussen niets en nergens : rapport inzake de situatie van de Papoea's in Irian Jaya na een verkenning onder de vluchtelingen in Papua New Guinea.
%23214928: Lagerlöf, Selma. - De koninginnen van Kungahälla.
%23285515: Lagerlöf, Selma. - Het huis van Liljecrona.
%23219946: Lagerweij-Polak, E.J. - Hildo Krop : beeldhouwer.
%23133540: Lagerwerf, Luuk. - Causal connectives have presuppositions : effects on coherence and discourse structure.
%2392220: Lagerwey, Eric. - Op zoek naar faamwaarde : vijftig jaar publi relations in Nederland.
%2358059: Lagrange, Maurice ... [et al.] - Besluitvorming in de Europese Gemeenschappen: theorie en praktijk.
%2318310: Lagrange, Joseph Louis de. - Oeuvres.
%23253983: Laguna, Manue & Johan Marklund. - Business Process Modeling, Simulation, and Design
%23188979: Lagus, Karel ... [et al.] - Theresienstadt.
%236325: Laharpe, J.F. - Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne.
%23136936: Lahav, Pnina - Judgment in Jerusalem. Chief Justice Simon Agranat and the Zionist Century.
%23186962: Lahiri, Kajal. - The econometrics of inflationary expectations.
%2378847: Lahr, Hieronymus von der. - (ed.). Schwäbisches Landrecht und Lehenrecht.
%23238419: Lahr, Angela M. - Millennial dreams and apocalyptic nightmares : the Cold War origins of political evangelicalism.
%23284055: Laidi-Hanieh, Adila. - Fahrelnissa Zeid : painter of inner worlds
%23134349: Laidler, D. - The Golden Age of the Quantity Theory.
%23147077: Laignel-Lavastine, M. - La méthode concentrique dans l'étude des psychonevroses.
%2374870: Laine, Michael. - (ed.). A Cultivated Mind. Essays on J.S. Mill. Presented to John M. Robson.
%234828: Laing, R.D. - Het zelf en de anderen.
%23286159: Laing, Samuel. - Convolute : [1]. Human origins; [2]. Problems of the future; [3]. A modern Zoroastrian.
%23155384: Laing, Bertram M. - David Hume.
%23165764: Laing, Jennifer. - Art and society in Roman Britain.
%2367434: Lakatos, Imre. - Wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis : de controverse tussen Popper en Kuhn.
%23161534: Lakatos, I. & Musgrave, A. (ed.). - Criticism and the growth of knowledge. Proceedings of the Int. Colloquium in the Philosophy of Science, London 1965. Vol. 4.
%23231514: Lake, Kirk - There Will Be Rainbows: A Biography of Rufus Wainwright.
%23218371: Lake, David A. - Entangling relations : American foreign policy in its century.
%23149152: Lakeman, Pieter. - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
%23283197: Laken, Fred van der. - Galerij der mode : 5000 jaar costuumgeschiedenis.
%23289180: Lakmaker, Joosje. - Esther de Boer-van Rijk : Hollands populairste actrice.
%2367608: Lal, Deepak & H. Myint. - The political economy of poverty, equity, and growth : a comparative study.
%23269181: Lal, Brij V. - Fiji before the storm : elections and the politics of development.
%2378318: Lalive, Pierre A. - The transfer of chattels in the conflict of laws : a comparative study.
%231481: Lalou, Henri. - Traité pratique de la responsabilité civile. 5me édtion.
%2340846: Lamal, P.A. (ed.) - Cultural contingencies : behavior analytic perspectives on cultural practices.
%23163628: Lamartine, Alphonse de - Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833) ou notes d'un voyageur. 4 Volumes.
%23212191: Lamb, Alastair. - Crisis in Kashmir, 1947-1966.
%2349899: Lamb, Robert; William G. Armstrong Jr. & Karolyn R. Morigi. - Business, media, and the law : the troubled confluence.
%23182058: Lamb, Christina. - House of stone : the true story of a family divided in war-torn Zimbabwe
%23205929: Lambah, Abha Narain. - Through the looking glass : the grade 1 heritage of Mumbai.
%23238452: Lambert, Karel. - Free logic : selected essays.
%2350864: LAMBERT, M. - Dickens and the suspended quotation.
%23237618: Lambert, David. - The Cambridge guide to prehistoric man.
%23287796: Lambert-Faivre, Yvonne & Laurent Leveneur. - Droit des assurances. 13e édition.
%23287265: Lambert, Johann Heinrich. - Logische und philosophische Abhandlungen.
%23200590: Lambert, Kenneth. - Analysis, repair and individuation.
%23244890: Lambert, Jean. - Un précurseur du collectivisme : Simon Granger.
%2339256: Lambert, Karel (ed.). - Philosophical problems in logic : some recent developments.
%23235822: Lambert, Louis. - Traité théorique et pratique de police judiciaire à l'usage des commissaires de police, ainsi que des procureurs de la République, des juges d'instruction et des autres officiers de police judiciaire.
%23152533: Lambert, Paul. - L'oeuvre de John Maynard Keynes. Exposé - Analyse critique - Prolongements.
%23279698: Lambert, Josiah Bartlett. - If the Workers Took a Notion: The Right to Strike and American Political Development.
%23256791: Lambert, Frank. - The Battle of Ole Miss: Civil Rights v. States' Rights
%23272674: Lambert, Gregg. - In Search of a New Image of Thought: Gilles Deleuze and Philosophical Expressionism.
%2393822: Lamberts, H. - General practice research in Dutch academia : proceedings of a workshop Amsterdam, April 15, 1994.
%23179396: Lambkin, David. - Avond over Afrika.
%23283426: Lambourne, Lionel. - Ernest Griset : fantasies of a Victorian illustrator.
%23102170: Lambrechts, Pieter. - Attis en het feest der Hilariën.
%23282892: Lambrechts, Floran. - Krekelken.
%23270189: Lambrechts, Pieter. - Maatschappij en instellingen van de oudheid. Deel 1: Griekenland; Deel 2: Rome.
%231297: Lambsdorff, Hans Georg Graf. - Handbuch des Eigentumsvorbehalts im deutschen und ausländischen Rechts.
%2380776: Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg, H.M.E. - Dagvaarding en berechting in aanwezigheid. De Nederlandse betekeningsregeling in rechtshistorisch en Europees perspectief.
%23284150: Lamfalussy, Alexandre. - Financial Crises in Emerging Markets: An Essay on Financial Globalisation and Fragility.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

11/28