Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23170759: KOCH, DIETHER. - Heinemann und die Deutschlandfrage.
%2377083: KOCH-STERNFELD, JOSEF ERNST VON. - Die deutschen, insbesondere die bayerischen und österreichischen Salzwerke zunächst im Mittelalter, als Anlagen und Bürgschaften des Kultus, der Kultur, des König-, Adel- und Bürgertums und der grossen Masse, mit Betrachtungen über das europäische Salzregal in seiner Entwicklung und Verwicklung.
%2398725: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600.
%2377081: KOCH, WOLFGANG. - Zum Stemma der Handschriften des Kleine Kaiserrechts.
%23197595: KOCH, NIKOLAUS. - Staatsphilosophie und Revolutionstheorie : zur deutschen und europäischen Selbstbesinnung und Selbsthilfe.
%2393432: KOCH, D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesië.
%2392682: KOCH, D.M.G. - Herleving : oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistische beweging in Britsch-Indië.
%2389968: KOCH, HANS. - Franz Mehrings Beitrag zur marxistischen Literaturkritik.
%2377162: KOCH, LOTTE. - Wandlungen der Wohlfahrtspflege im Zeitalter der Aufklärung.
%2364219: KOCH, WYNAND J.M. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht, aan de Hoogeschool te Leiden.
%2348118: KOCH, KARL. - Der Baumtest. Der Baumzeichenversuch als psychodiagnostisches Hilfsmittel.
%23227864: KOCH, A.C.F. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. [Volume] I : eind van de 7e eeuw tot 1222.
%2340851: KOCHENOV, DIMITRY. - EU enlargement and the failure of conditionality : pre-accession conditionality in the fields of democracy and the Rule of Law.
%2343743: KOCHMAN, THOMAS - Black and white styles in conflict.
%2356230: KOCK, E.L. DE. - Die Kosmeet in Egipte.
%2384732: KOCKEN, C.L.B. - De hand van de notaris : rechtssociologisch onderzoek naar de onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris.
%23175656: KOCKEN, JORIS & AGNES SCHREINER (EDS.) - Onverzoenlijkheid.
%2316429: KOCKEN, M.J.A.V. - Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur.
%2381648: KOCKEN, C.L.B. - De hand van de notaris : rechtssociologisch onderzoek naar de onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris.
%23116659: KOCKEN, E.H.A. - Het vergunningstelsel in de Hinderwet en de Woningwet.
%23238578: KODAMA-NISHIMOTO, MICHI., WARREN S. NISHIMOTO, & CYNTHIA A. OSHIRO (EDS.) - Talking Hawai'i's story : oral histories of an island people.
%23268521: KODDENBERG, MATTHIAS. - Christo : the Paris sculptures 1961.
%23267263: KOEBL, HERLINDE. - Targets.
%23188769: KOEDIJK, CORNELIS GERRIT. - Studies in empirical exchange rate economics : (empirische wisselkoersstudies).
%23102113: KOEFOED, GEERT. - Benoemen : een beschouwing over de faculté du language.
%23115409: KOEGEL, JOHN. - Music in German immigrant theater : New York City, 1840-1940.
%2372931: KOEHLER, GARY J., ANDREW B. WHINSTON AND GORDON P. WRIGHT (EDS.) - Optimization over Leontief substitution systems.
%23268674: KOEHLER, PETRUS JOHANNES. - Het localisatieconcept in de neurologie van Brown-Séquard.
%2343874: KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme.
%2390707: KOEKKOEK, A.K. - Bijdrage tot een christen-democratische staatsleer.
%23169804: KOEKKOEK, A.K. - Administrative law and the constitution in Ireland and the Netherlands. Preadvies.
%233334: KOEKKOEK, A.K. - Partijleiders en kabinetsformatie. Een rechtsvergelijkende studie over rol partijleiders bij kabinetsformatie in Engeland, West-Duitsland, België en Nederland. Diss.
%23237478: KOEKKOEK, A.K. - De grondwet : een systematisch en artikelsgewijs commentaar.
%23256020: KOEKKOEK, A.K. - Getuigend staatsrecht : liber amicorum A.K. Koekkoek.
%23232142: KOEKOEK, HENDRIK. - Commentaar van Koekoek op het boekje..... Boer Koekoek.
%2341201: KOELBEL, CHARLES H., DAVID B. LOVEMAN, ROBERT S. SCHREIBER, ... [ET AL.] - The high performance Fortran handbook.
%23212640: KOELEGA, D.G.A. - Niet alles van waarde is vervangbaar : een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving.
%23214631: KOELEMEIJER, GERARDO SOTO Y. - On the behaviour of classes of min-max-plus systems.
%23247535: KOELEMEIJER, JUDITH. - Anna Boom.
%23243158: KOELEWIJN, W.I. - Privacy en politiegegevens : over geautomatiseerde normatieve informatie-uitwisseling.
%23200477: KOELMANS, LEENDERT. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
%238708: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%2345184: KOEMAN, N.S.J., A.G.A. NIJMEIJER & R. UYLENBURG (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Wet algemene bepalingen omgevingsrecht : de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar.
%23173245: KOEMAN, N.S.J. - Dient de wet regelen te stellen ten aanzien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid?; W. Konijnenbelt. Een pakt met de overheid : (dient de wet regelen te stellen ten aanzien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid? : preadviezen.
%23227579: KOEMAN, N.S.J. - Een wereld te winnen : enkele beschouwingen over de toekomst van het omgevingsrecht.
%23154129: KOEMAN, NIELS. - Verzameld werk : vijfendertig jaar Niels Koeman in beeld.
%2381058: KOEMAN, N.S.J. & J.H.W. DEPLANQUE. - Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter : Preadviezen & verslag vergadering.
%23117009: KOEMAN, JAN HEIN. - Responsibilities of environmental research.
%23232700: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%23224087: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%23189651: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Voorlezingen over de Geschiedenis der Nederlandschen handels.
%23105677: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek : vier voorlezingen gehouden in Felix Meritis.
%2343362: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Beschouwingen over rechtsgemeenschap.
%23200214: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek : vier voorlezingen gehouden in Felix Meritis.
%23243673: KOENER, DIANE P. - Republic of labor. Russian printers and Soviet socialism, 1918-1930.
%2379153: KOENIG, CLARA. - Englisches Klosterleben im 12. Jahrhundert.
%2344968: KOENIG, F.PH. - Die Lage der Englische Landwirtschaft unter dem Drucke der internationalen Konkurrenz der Gegenwart und Mittel und Wege zur Besserung derselben.
%2315292: KOENIGER, ALBERT M. - Die neuen deutschen Konkordate und Kircheverträge mit der preusz. Zirkumskriptionsbulle.
%2319213: KOENIGS, FOLKMAR. - Die Haftung für Personenschäden im deutschen Verkehrsrecht. (Ein Vorschlag zur Neugestaltung).
%2368072: KOENRAAD, L.M. - De Orde in het bestuursrecht : handleiding voor het nemen en heroverwegen van besluiten op grond van de Advocatenwet.
%23268850: KOENRAAD, L.M. - De uniforme voorbereidingsprocedure.
%23223495: KOENRAAD, L.M. - Uit het oogpunt eener goede policie : het administratief beroep op Gedeputeerde Staten 1814-1850.
%232803: KOENRAADS, JAN P. - Gooise schilders.
%2382639: KOENRAADT, FRANS. - Ouderdoding als ultiem delict.
%23694: KOENRAADT, F. & S.J. STEENSTRA. - Forensische psychologie : rapportage en behandeling in het straf(proces)recht.
%233056: KOENRAADT, F. - Forensische jeugdpsychologie : rapportage en behandeling in het familie- en jeugdrecht.
%23221142: KOENRAADT, FRANS. - De centrale positie van grensgevallen : hun plaats, tijd en persoon in de forensische psychologie.
%23215100: KOENRAADT, FRANS. - Trends in law and mental health : proceedings of the 13th International Congress on Law and Mental Health, Amsterdam, the Netherlands, June 1987.
%23186063: KOENS, M.J.C. - Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht).
%2313016: KOENS, M.J.C. - Jeugdigen in de knel : maatregelen van jeugdbescherming in de toekomst. Rede.
%23130453: KOENS, M.J.C. & G. DE JONGE. - Het nieuwe strafrecht en strafprocesrecht voor jeugdigen.
%2340462: KOENS, M.J.C. - Jeugdige vreemdelingen in Nederland : een onderzoek naar enige aspekten van vreemdelingenrecht en jeugd(beschermings)recht betreffende de komst naar en het voortgezet verblijf in Nederland van jeugdige vreemdelingen.
%23160484: KOERNER, DAVID W. - Here be dragons : the scientific quest for extraterrestrial life.
%23133372: KOERS, JAN. - Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken : achtergronden, grenzen en mogelijkheden.
%23173184: KOERS, A.W. E.A. - Recht en Internet : verkenningen op het gebied van het internationaal privaatrecht , het strafrecht en het auteursrecht. Preadviezen.
%23170388: KOERS, JAN. - Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken : achtergronden, grenzen en mogelijkheden.
%23132392: KOERS, A.W. E.A. (EDS.) - De ZM op Weg.
%23139469: KOERS, A.W. E.A. (EDS.) - Waar staat de ZM [Zittende Magistratuur].
%23215205: KOERS, A.W. E.A. - Knowledge based systems in law : in search of methodologies and tools.
%23232844: KOERS, ALBERT WOLTER. - Driemaal is scheepsrecht : de modernisering van de rechterlijke organisatie.
%23218693: KOERTGE, NORETTA. - Scientific values and civic virtues.
%23216498: KOESNOE, MOH. - Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesië.
%2386542: KOETER, M.W.J. & M. BAKKER. - Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV).
%2341034: KOETHE, JOHN - Scepticism, Knowledge, and Forms of Reasoning.
%23248839: KOETSER, M.B. (E.A.) - De belanghebbende : preadviezen uitgebracht.
%23192388: KOETSER, M.B. - Overheid en schadevergoeding.
%23248884: KOETSER, M.B. (E.A.) - De belanghebbende : verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht gehouden op 15 mei 1992 ter behandeling van de preadviezen van M.B . Koetser , Ch.J . Langereis , R.M . van Male.
%2381060: KOETSER, M.B. (E.A.) - De belanghebbende : preadviezen & verslag.
%233708: KOETSVELD, C.E. VAN. - De Christelijk-Historische Unie.
%23262334: KOEVOETS, MIRANDA MARIA. - Wangedrag van werknemers : de bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering.
%23262340: KOEZE, JOHANNES. - Een aantekening over het vormen van kennis.
%2359158: KOFALK, HARRIET. - No woman tenderfoot: Florence Merriam Bailey, pioneer naturalist.
%23109731: KOFMAN, PAUL. - Managing Primary Commodity Trade.
%2352694: KOGEL, CATHARINA HENDRIKA DE. - Long-term effects of brood size on offspring : an experimental study in the zebra finch.
%2335148: KOGEL, C.H. DE - De hersenen in beeld : neurobiologisch onderzoek en vraagstukken op het gebied van verklaring, reductie en preventie van criminaliteit.
%23216343: KOGEL, C.H. DE, E. NEVEN & GEERT A.C. VERVAEKE. - Gewelds - en zedendelinquenten met een psychische stoornis : wetgeving en praktijk in Engeland , Duitsland , Canada , Zweden en België.
%23137559: KÖGEL, TOMAS - Services and Economic Growth.
%2385734: KOGEL, C.H. DE & M.H. NAGTEGAAL. - Toezichtprogramma's voor delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten : effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen.
%23251565: KÖGL, FRITZ & H. ERXLEBEN. - Zur Ätiologie der malignen Tumoren.
%2377085: KOGLER, FERDINAND. - Recht und Verfassung der Stadt Rattenberg im Mittelalter. Ein Beitrag zur altbayerischen Stadtrechtsgeschichte.
%2379877: KOH, KHENG LIAN (ED.) - Straits in international navigation : contemporary issues.
%23228733: KOH, BYUNG CHUL. - Japan's administrative elite.
%2396294: KOHARA, HIRONOBU. - De Verboden Stad : hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911) = The Forbidden City : court culture of the Chinese emperors (1644-1911).
%23236534: KOHL, HELMUT - Ich wollte Deutschlands Einheit.
%23268703: KOHL, ANDREAS. - [Kohl J.C., Andreae]. Tractatio nes duae. Prior : de pactis dotalibus; Altera : de successione conjugum quibua annexa tertio loco declaratio constitutionis marchicae : sub titolo : Erbfälle zwischen Eheleuten : et sub titulo : Von Kinder-Geld und Erbe-Geld.
%23248525: KOHL, J.G. - Geschichte des Golfstroms und seiner Erforschung : Monographie zur Geschichte der Oceane und der geographischen Entdeckungen.
%23243903: KOHL, HERBERT R. - Stupidity and tears : teaching and learning in troubled times.
%23239782: KOHL, HERBERT R. - She would not be moved : how we tell the story of Rosa Parks and the Montgomery bus boycott.
%23102115: KOHLBERG, E. - Medieval Muslim Views on Martyrdom.
%23152332: KOHLER, JOSEF. - Das Recht.
%23184101: KOHLER, ERIC. L. - A dictionary for accountants. 2nd edition enlarged and revised.
%2377093: KOHLER, JOSEF. - Handbuch des deutschen Patentrechts.
%2377095: KOHLER, JOSEF. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
%2377099: KOHLER, JOSEF. - Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht.
%2377096: KOHLER, JOSEF. - Der Prozess als Rechtsverhältnis : prolegomena zu einem System des Zivilprozesses.
%2377092: KOHLER, JOSEF. - Gesammelte Beiträge zum Zivilprozess.
%23205414: KÖHLER, JOACHIM. - Zarathustra's secret : the interior life of Friedrich Nietzsche.
%23196802: KÖHLER, MICHAEL & GISELA BARCHE (EDS.) - Das Aktfoto : Ansichten vom Körper im fotografischen Zeitalter : Ästhetik, Geschichte, Ideologie.
%23227071: KÖHLER, JOACHIM. - Richard Wagner, the last of the titans.
%2377100: KOHLER, JOSEF. - Zur Urgeschichte der Ehe. Totemismus, Gruppenehe, Mutterrecht.
%2377087: KOHLER, ARTHUR. - Josef Kohler-Bibliographie : Verzeichnis aller Veröffentlichen und hauptsachlichen Würdigungen.
%2377089: KÖHLER, AUGUST. - Der Vergeltungsgedanke und seine praktische Bedeutung.
%2377090: KOHLER, JOSEF. - Deutsches Patentrecht, systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts.
%2377098: KOHLER, JOSEF. - Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz.
%2377091: KOHLER, JOSEF. - Gedanken über die Ziele des heutigen Strafrechts.
%2377097: KOHLER, JOSEF. - Recht und Persönlichkeit in der Kultur der Gegenwart. - Die Ideale im Recht.
%2378719: KOHLER, JOSEF. - Rechtswissenschaftliche Beiträge : juristische Festgabe des Auslandes zu Josef Kohlers 60. Geburtstag, 9.3.1909.
%23267237: KOHLER, JOSEF & ERICH LIESEGANG. - Das römische Recht am Niederrhein : Gutachten Kölner Rechtsgelehrter aus dem 14. und 15. Jahrhundert : zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Territorialstaatsrechts.
%23231127: KOHLER, JOSEF. - Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. 1. Halbband.
%23227398: KÖHLER, AUGUST. - Der Notstand im künftigen Strafrecht : eine erweiterte Antrittsrede von Dr. August Köhler, Professor an der Universität Erlangen.
%23215741: KÖHLER, WALTHER. - Geist und Freiheit. Allgemeine Kritik des Gesetzesbegriffes in Natur- und Geisteswissenschaft.
%23215203: KOHLER, JOSEF. - Das Recht der Azteken.
%23135712: KOHN, HANS. - Western Civilization in the Near East.
%23145692: KOHN, HANS. - Nationalism in the Soviet Union.
%23150029: KOHN, TAMARA & ROSEMARY MCKECHNIE (EDS.) - Extending the boundaries of care : medical ethics and caring practices.
%23212823: KOHN, A. EUGENE & WILLIAM PEDERSEN. - KPF : the first 22 years : featuring William Pedersen’s selected building designs 1976-1998.
%23154574: KÖHNE, MICHIEL. - Coördinatie van rechtsspraak.
%23213345: KOHNSTAMM, DOLPH. - Hulp speciaal aan leerlingen met goede werklust : rechtvaardiging van een proefneming binnen het Amsterdamse onderwijsachterstandenbeleid.
%2384527: KOHNSTAMM, MAX. - De Europese dagboeken van Max Kohnstamm : [1] Augustus 1953-september 1957.
%23257080: KOHNSTAMM, MAX. - Diep spel : de Europese dagboeken van Max Kohnstamm : september 1957 - februari 1963.
%23233089: KOHNSTAMM, DOLPH. - Ik Ben Ik: De Ontdekking van het Zelf.
%23127451: KOIVUSALO, MERI & EEVA OLLILA. - Making a healthy world : agencies , actors , and policies in international health.
%2395720: KOJÈVE, ALEXANDRE. - Hegel : eine Vergegenwärtigung seines Denkens : Kommentar zur Phänomenologie des Geistes.
%23159549: KOJIMA, HIROSHI. - Monad and Thou : phenomenological ontology of human being.
%23213288: KOK, JOKE. - In blijde verwachting.
%23246107: KOK, G.CHR. - Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis.
%2376967: KOK, M. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel V: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Leiden 1585-1620 : Classis Woerden 1617-1620.
%237728: KOK, G.CHR. - In dienst van het recht : uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden).
%23227654: KOK, RUTH A. - Statutory limitations in international criminal law.
%23171439: KOK, DAVID DE. - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
%2369061: KOK, G.CHR. - Het Nederlandse Notariaat.
%23204236: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente : van prehistorie tot heden.
%23252330: KOKKEN, H. EN M. VROLIJK (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel IV : 1477-1494. Tweede stuk: Teksten.
%23135919: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Introduction au droit Hellenique.
%2350457: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Het Beneficium Pauperum en De Cautio Judicatum Solvi met de Nederlandse rechtspraak 1963-1972.
%23218663: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1989).
%23218678: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1992).
%23218681: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1994).
%23218682: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1991).
%23252732: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Enkele methodologische aspecten van rechtsvergelijking : het derde deel van een (pre-)paradigma.
%2336516: KOLA, PAULIN - In Search of Greater Albania.
%232030: KOLANCZYK, KAZIMIERZ. - Prawo Rzymskie.
%2341012: KOLASA, BLAIR J. & BERNADINE MEYER. - Legal systems.
%2345524: KOLATA, GINA - Flu : the story of the great influenza pandemic of 1918 and the search for the virus that caused it.
%2350918: KOLB, DEBORAH M. - The mediators.
%23230686: KOLB, FRANK. - Rom: Die Geschichte der Stadt in der Antike (Beck's historische Bibliothek) (German Edition).
%2353458: KOLB, EBERHARD (ED.) - Der Zentralrat der deutschen sozialistischen Republik 19.12.1918 - 8.4.1919. Vom Ersten zum Zweiten Rätekongress.
%23220525: KOLB, ALBERT. - Dreissig Beiträge in Deutsch (12), Englisch (3), Französisch (13), Italienisch (1) und Niederländisch (1).
%2392153: KÖLBING, EUGEN. - Arthour and Merlin : nach der Auchinleck-Hs. nebst zwei Beilagen,
%2358218: KOLDERUP-ROSENVINGE, J.L.A. - Grundrids af den Danske Retshistorie : till brug ved forelaesninger.
%2398816: KOLDEWEIJ, A.M. - Der gude Sente Servas.
%23258354: KOLDEWEIJ, A.M. - Van de hoed en de rand ... : betekenis en functie van middeleeuwse kunst.
%23241180: KOLEHMAINEN, OLA. - Ola Kolehmainen : fraction abstraction recreation.
%23202550: KOLESNIKOFF, NINA. - Yury Trifonov : a critical study.
%2396477: KOLFF, G.H. VAN DER. - Bevolkingsrietcultuur in Nederlandsch-Indië.
%2319766: KOLFF, NICOLAAS. - Over den invloed van politieke partijen op de nederlandschen regeeringsvorm.
%23237044: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - Valse vooruitgang : bedrog in de Nederlandse wetenschap.
%23170815: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - De Koningin van Plan Zuid : geschiedenissen uit de Beethovenstraat.
%23247340: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - De Dordtse magiër : de val van volksheld Kalrel Lotsy.
%23226547: KOLHATKAR, SONALI. INGALLS, JAMES. - Bleeding Afghanistan : Washington, warlords, and the propaganda of silence.
%2398117: KOLINSKY, EVA (ED.) - The Federal Republic of Germany : the end of an era.
%23183625: KOLK, J.A. VAN DER E.A. - Goederenvervoer per vrachtauto: administratiefrechtelijke regelgeving.
%23133112: KOLK, JOS. VAN DE - Bij de Oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea.
%23258031: KOLK, H. VAN DER. - Electorale controle : lokale verkiezingen en responsiviteit van politici.
%2318366: KÖLKER, ALBERTUS JOSEFUS. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdrage tot de kennis van het Humanisme in Noord-nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
%23146393: KOLKERT, WILLEM JAKOB. - Nederland en het Zweedsche imperialisme.
%23211915: KOLKMA, WALTER - Work in Progress, The Hidden Dimensions of Monitoring and Planning in Pakistan.
%23218754: KOLKO, GABRIEL. - Anatomy of a war : Vietnam, the United States, and the modern historical experience.
%23148514: KOLLAR, RENE - The return of the Benedictines to London. Ealing Abbey: 1896 to Independence.
%23178367: AMSTERDAMS ADVOKATEN KOLLEKTIEF. - Amsterdams Advokaten Kollektief Jaarverslag 1975.
%23250510: KOLLEN, F.C. (ED.) - Automatisering van het advocatenkantoor
%2346407: KOLLER, OSWALD. - Die Obstruktion : eine Studie aus dem vergleichenden Parlamentsrechte.
%23102117: KOLLEWIJN, R.D. - Intergentiel recht in Algerije.
%2314490: KOLLEWIJN, R.D. - Tien jaren Nederlandse rechtspraak Internationaal Privaatrecht (1954-1963)
%2310928: KOLLEWIJN, R.D. - Ontaarding van het nationaliteitsbeginsel in het moderne internationaal privaatrecht.
%2310929: KOLLEWIJN, R.D. - Zekerheid van Recht. Rede.
%23172613: KOLLEWIJN, R.D. - Vier jaren Nederlandse rechtspraak internationaal privaatrecht, 1964-1968.
%2337793: KOLLEWIJN, R.D. - American-Dutch private international law.
%23254730: KOLLONTAJ, ALEXANDRA. - [A. Kollontay]. De man-kameraad.
%23196480: KOLLWITZ, KÄTHE. - Het werk van Käthe Kollwitz, bevattende 61 reproducties in zwart en wit naar etsen, litho's, teekeningen, houtsneden en plastieken.
%23181154: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Justice and equity.
%23187436: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Modern theories of justice.
%23221122: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Macrojustice : the political economy of fairness.
%23228667: INSTITUT FÜR RECHT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DER UNIVERSITÄT KÖLN. - Zehn Jahre Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften : Europäische Arbeitstagung Köln vom 24. bis 26 April 1963, veranstaltet vom Institut für das Recht der Europäischen Gemeinschaft der Universität Köln = Dix ans de jurisprudence de la cour de justice des Communautés Européennes ...
%2320049: DEPARTEMENT VAN KOLONIËN. - Rapport van het werkcomité voor het rubbervraagstuk (ingesteld door z.e. den minister van koloniën dd. 15 mei 1931).
%23177900: KOLOSOV, M.N. - 7th International Symposium on the Chemistry of Natural Products.
%23232122: KOLSTEE, H.J.; G.H. PRIEM, HOLDA, F.A.G. BEELAERTS VAN BLOKLAND & G. VISSERING. - Konvoluut. [1] : Uit de geschiedenis van Zuid-Afrika / H.J. Koslstee; [2] : De Oorlog in Zuid-Afrika / G.H. Priem; De Guerilla-Oorlog in Zuid-Afrika / Holda; [3] : De Oranje-Vrijstaat : een korte schets / F.A.G. Beelaerts van Blokland; [4] : Een Hollander in Zuid-Afrika : [H.J. Coster] / G. Vissering.
%23169538: KOLSTEREN, A. & EWOUD SANDERS. - Spectrum woordenboek vreemde woorden.
%23215141: KOLTHOFF, E.W. (ED.) - Strategieën voor corruptiebeheersing bij de politie : verslag van een studiedag.
%2385911: KOLTUN-FROMM, KEN - Moses Hess and Modern Jewish Identity:.
%23264254: KOLVENBACH, WALTER. - Employee councils in European companies.
%2343754: KOMAROVSKY, MIRRA - Blue-collar marriage.
%235654: KOMAROVSKY, MIRRA (ED.) - Sociology and Public Policy: The Case of Presidential Commissions.
%2322978: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Kansspelen en cadeau-acties.
%2333912: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Het nieuwe merkenrecht.
%2366050: KOMEN, A. & A. RUTTEN-ROOS. - Nederlands recht in kort bestek.
%2357793: KOMEN, A. - Denken over encyclopedie... Rede.
%23250784: KOMESAR, NEIL K. - Imperfect alternatives : choosing institutions in law , economics , and public policy.
%23252429: KOMESAROFF, PAUL A. - Troubled bodies : critical perspectives on postmodernism, medical ethics, and the body.
%23263514: KOMISARJEVSKY TYLER, LORRAINE. - Spoken Language Comprehension: An Experimental Approach to Disordered and Normal Processing (Logic Programming).
%2323676: KOMMER, M.M. - Werken met mensen : een onderzoek naar werksituatie en functioneren van penitentiair inrichtingswerkers.
%2368815: KOMMER, M.M. - Heenzendingen.
%2368424: KOMMERS, J.H.M. - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië: 1800-1830. Een antropologische studie. Diss.
%23128460: KOMRIJ, GERRIT (ED.) - De abele spelen.
%23231886: KOMTER, MARTHA. - Dilemmas in the courtroom : a study of trials of violent crime in the Netherlands.
%23169046: KOMTER, MARTHA. - Dilemmas in the courtroom : a study of trials of violent crime in the Netherlands.
%2356685: KÖNIG, KLAUS, OERTZEN, HANS JOACHIM VON & FEIDO WAGENER (EDS.) - Öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland.
%23113491: KÖNIGSHAUSEN, JOHANN-HEINRICH. - Ursprung und Thema von Erster Wissenschaft. Die aristotelische Entwicklung des Problems.
%23212488: KONIJNENBELT, WILLEM. - Résumé : hoofdlijnen van administratief recht.
%23161209: KONIJNENBELT, WILLEM & RIEMERT PIETER JAN LUCRIS TJITTES. - De administratieve rechter als schadevergoedingsrechter / Herbezinning op de grondslagen van de overheidsaansprakelijkheid.
%23216075: KONIJNENBELT, WILLEM (ED.) - Algemene wet bestuursrecht : tekstuitgave 2012/2013: met aanpalende regelingen en trefwoordenregister.
%23195176: KONIJNENBELT, WILLEM. - Résumé : hoofdlijnen van administratief recht.
%23245607: KONIJNENBELT, WILLEM (ED.) - Rechter en wetgever : bijdragen aan het symposium 'Rechter en wetgever' gehouden in de Ridderzaal op 30 maart 2000 bij het afscheid van mr. P.J. Boukema als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
%23258214: KONIJNENBURG, E. VAN. - Scheiding van Maas en Waal : beschrijving van den vroegeren waterstaatkundigen toestand in Noordbrabant, alsmede van de werken uitgevoerd voor de verlegging van den Maasmond.
%23196689: KONIJNENBURG, W. VAN. - Het beheer onzer waterschappen.
%23250281: KONINCKX, CHRISTIAN. - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766) : a contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East.
%23213279: KONING, C.C.E. - Relaties in de radiotherapie.
%2383233: KONING, P.J. & D'ANJOU, L.J.M. & PENNARTS, H.F.T. - Het verschijnsel sociale rechtshulp.
%2315607: KONING, P.W. DE. - Reglement van Orde : naar aanleiding van de laatste herziening van het Reglement van Orde van de 2e Kamer der Staten-Generaal.
%23156090: KONING, PIERRE. - Structural empirical analysis of labor market frictions, job search and wage formation.
%2375320: KONING, J. DE - Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt.
%2352075: KONING, B. - Antwoord op de vraag voor het jaar 1811 opgegeven: Welke zijn de vereischte omstandigheden, onder welke de zelfontvlamming van den Phosporus in het gemelde (luchtledige) ijdel plaats heeft, en welke is de oorzaak van dit verschijnsel? van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
%23258339: KONING, M.E.L. & F.M. MIJNLIEFF. - Politiek in Nederland 1965-1975 : onlusten in Amsterdam 1965-1967.
%23204964: KONING, MARIE MARX. - Van een schoonen dag.
%23177799: KONINGH, TJ. DE ... [ET AL.] - Ordening van besluitvorming over de ruimte : over de verticale coördinatie van besluitvorming over ruimtelijke aangelegenheden.
%23159450: KONINGS, PIET. - The state and rural class formation in Ghana : a comparative analysis.
%23199857: KONINGS, A. (ED.), LIGUORI, ALPHONSUS MARIA DE. - Theologia moralis novissimi Ecclesiae Doctoris S. Alphonsi, in compendium redacta, et usui venerabilis cleri Americani accommodata.
%2388439: KONINGSVELD, HERMAN. - Het verschijnsel wetenschap : een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
%23245706: KONINGSVELD, HERMAN. - Empirical laws, regularity and necessity.
%23221367: KONINGSVELD, HERMAN. - Empirical laws, regularity and necessity.
%23106496: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE VOOR DE BIOCHEMIE EN DE BIOFYSICA - Bio-exact : mondiale trends en nationale positie in biochemie en biofysica.
%23118596: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GEESTESWETENSCHAPPEN. - De toekomst van de theologie in Nederland.
%23118660: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, AKADEMIE RAAD VOOR DE WISKUNDE - De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland.
%23101705: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GENEESKUNDE. - Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek : positie en taken ten opzichte van de geneeskunde.
%23251550: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, VERKENNINGSCOMMISSIE BIOGEOLOGIE. - Tussen aarde en leven : strategische verkenning van de biogeologie in Nederland.
%2330004: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GENEESKUNDE. - Samenleven en samenwerken : een toekomst voor de Nederlandse sociologie.
%23243603: KONNER, MELVIN - The Jewish Body.
%23200904: KONST, J.W.H. - Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
%2342520: KONSTANTINOW, F.W. - Grundlagen der marxistischen Philosophie.
%23213886: KONTRIMAS, ANDRIUS R. (ED.) - International expatriate employment handbook.
%23238675: KONWICKI, TADEUSZ. - A minor apocalypse : a novel.
%23253156: KOOI, RINNY E. - 'Darwin in Leiden' : een zoektocht naar de connecties tussen Darwin en Leiden.
%23188184: KOOIJ, KAREL R. VAN (ED.) - Abia south and southeast asian art and archaeology index.
%2381030: KOOIJ, C. & F.P.C.L. TONNAER. - Vergunningverlening in stroomversnelling : preadvies en verslag.
%23201403: KOOIJ, JAN. - Chemisch zuivere en physisch zuivere stoffen. De oploswarmte.
%2365384: KOOIJMAN, J.J.A. - Recht op periodieke uitkeringen in het sociaal zekerheidsrecht : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
%2319393: KOOIJMANS, THIJS. - Dat is mijn zaak !
%23101124: KOOIJMANS, PETER H. ... [ET AL.] - The role of non-governmental organizations in the promotion and protection of human rights : symposium organized on the occasion of the award of the Praemium Erasmianum to the International Commission of Jurists.
%23238818: KOOIJMANS, P.H. - Internationaal publiekrecht in vogelvlucht.
%23159273: KOOIMAN, D. - Noordhollands waterschapsrecht.
%23133394: KOOIMAN, J. - De Verzorgingsstaat: bestuurlijk een chaos?
%235626: KOOIMAN, JAN. - Over de kamer gesproken.
%23231830: KOOISTRA, REDMAR - Beatrix: Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin (Dutch Edition).
%23110589: KOOL, C.J.M. - Recursive Bayesian forecasting in economics: the multistate Kalman filter method.
%23129747: KOOL, RENÉE; MARTIN MOERINGS & WILLEM ZANDBERGEN (EDS.) - Recht op schrift : evaluatie projecten Schriftelijke slachtofferverklaring.
%23193328: KOOL, W.H. & E. POPPELSDORF. - De overname van een BV.
%23156070: KOOL, TIJN. - Naar een gezondheidsmarkt? Mogelijkheden tot deregulering van geneeskundige verzorging.
%23224875: KOOL, DENNIS DE. - Monitoring in beeld : een studie naar de doorwerking van monitors in interbestuurlijke relaties.
%2376684: KOOL, PIETER. - De Phylakieten in Grieks-Romeins Egypte.
%2349744: KOOL, DAVID ABRAHAM. - Vrachtvoorschot en vooruitbetaling van vracht.
%2310225: KOOLEN, A.E.TH. - Bezit-spreiding in de zin van vermogensvorming in breder kring. Diss.
%2387100: KOONERT, THOMAS. - Die Stellung des fraktionslosen Ratsmitglieds.
%23251164: KOONING, H.W. - Het receptenboek voor den banketbakker. Deel II.
%2376597: KOONS, JEF. - Jeff Koons.
%2328286: KOONZ, CLAUDIA. - Moeders in het vaderland : de vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland.
%2389887: KOOPMAN, ROBERT JAN - Formeel belastingrecht : de fiscale boete in de praktijk.
%23156133: KOOPMAN, SIEM JAN. - Diagnostic checking and intra-daily effects in time series models.
%2333988: KOOPMANN, M.W.E. - Het nieuwe echtscheidingsrecht.
%23250119: KOOPMANN, M.W.E. - Bevrijdende verjaring.
%2374501: KOOPMANS, TIJMEN. - Juridische grensverkenningen.
%23102120: KOOPMANS, TIJMEN. - De toekomst van het Nederlands als wetenschapstaal.
%23107924: KOOPMANS, F.A.J. - Prologen materieel strafrecht.
%23222117: KOOPMANS, L. - De beslissingen over de rijksbegroting.
%23259710: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23164920: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%2365551: KOOPMANS, F.A.J. - Prologen materieel strafrecht.
%23110908: KOOPMANS, TIJMEN. - Het verschoningsrecht van de journalist. Preadvies.
%23113500: KOOPMANS, JELLE & PAUL VERHUYCK - Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw - Jan Zoet. Het Leven en Bedrijf van Clément Marot.
%2345824: KOOPMANS, F..J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23124459: KOOPMANS, J.H. - Augustinus' Briefwisseling met Dioscorus.
%23169797: KOOPMANS, TIJMEN. - Het verschoningsrecht van de journalist. Preadvies.
%23102119: KOOPMANS, TIJMEN. - Juridische Dialectiek.
%23256948: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%2341056: KOOPMANS, TIJMEN. - Constitutional protection of equality.
%2364808: KOOPMANS, CARL CHRISTIAAN - Ongewenst onderzoek : de gespannen relatie tussen economisch onderzoek en beleid.
%2339309: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%2319276: KOOPMANS, J.G. - Neutraal geld : een keuze uit de geschriften van Prof.Mr. J.G. Koopmans.
%23184234: KOOPMANS, CAROLINA. - Dordrecht 1811-1914 : Een eeuw demografische en economische geschiedenis.
%2371798: KOOPMANS, I.M. - De strafbaarstelling van milieuverontreiniging : een rechtsvergelijkende studie naar de administratief afhankelijke structuur van het milieustrafrecht. Diss.
%23100387: KOOPMANS, J., M.A. MEADOW, K. MEERHOFF AND M. SPIES. - Rhetoric - Rhétoriqueurs - Rederijkers : proceedings of the colloquium, Amsterdam, 10-13 November, 1993 : [literature and the visual arts in the Low Countries and France, XIVth-XVIIth centuries].
%23187196: KOOPMANS, TIJMEN. - Rechter en politiek in de Verenigde Staten.
%2362323: KOOPMANS, TJALLING C. - Scientific papers of Tjalling C. Koopmans.
%2323010: KOOPMANS, TJALLING C. - Linear regression analysis of economic time series.
%2324098: KOOPMANSCHAP, MARCUS A. - Complementary analyses in economic evaluation of health care.
%23254865: KOOPS, BERT-JAAP. - Strafvorderlijk onderzoek van (tele)communicatie 1838-2002 : het grensvlak tussen opsporing en privacy.
%23102121: KOOPS, W., J.B. HOEKSMA AND D.C. VAN DEN BOOM (EDS). - Development of Interaction and Attachment: Traditional and Non-Traditional Approaches.
%23231936: KOOPS, CATHARINA E. - Contemplating compliance : European compliance mechanisms in international perspective.
%23135442: KOOPS, J.A. E.A. - Delicten betreffende de seksualiteit.
%23239979: KOOPS, EGBERT. - Vormen van subsidiariteit : een historisch-comparatistische studie naar het subsidiariteitsbeginsel bij pand, hypotheek en borgtocht.
%23247464: KOOPS, W.R.H. & H.M. FRANSSEN. - Ons staatsbestel in kort bestek.
%23258561: KOORN, FLORENCE W.J. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.
%23154354: KOOTEN, H.J. VAN. - Restitutierechterlijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten.
%2375790: KOOY, G.A. - Tussen empirie en reflectie : verzamelde opstellen voor G. A. Kooy : deze bundel werd tijdenshet op 24 mei 1985 gehouden ssmposium 'Dertig jaar gezinssociologie in Wageningen' aan Dr. G. A. Kooy aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Gezinssociologie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
%2350931: KOP, YAAKOV., LITAN, ROBERT E. - Sticking together the Israeli experiment in pluralism.
%2314231: KOP, P.C. - Beschouwingen over het zgn. 'vulgaire' Romeinse recht.
%2376476: KØPCKE, ARTHUR. - Bilder und Stücke.
%23121861: KÖPKE, RUDOLF. - Die Gründung der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.
%23194619: KOPLOW, DAVID A. - Smallpox : the fight to eradicate a global scourge.
%23255957: KOPLOW, DAVID A. - Non-lethal weapons : the law and policy of revolutionary technologies for the military and law enforcement.
%23130541: KOPPELMAN, ANDREW - Antidiscrimination Law and Social Equality.
%2373404: KOPPELMAN, ANDREW - A Right to Discriminate?: How the Case of Boy Scouts of America v. James Dale Warped the Law of Free Association.
%23129714: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%2363715: KOPPEN, P.J. VAN. - Verankering van rechtspraak : over de wisselwerking tussen burger, politie, justitie en rechter.
%23107871: KÖPPEN, FRIEDRICH. - Vertraute Briefe über Bücher und Welt. 2 Bände.
%23134815: KOPPEN, NIEK. - De Keuken van Kok. Videofilm.
%23133332: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%2333462: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Tot raadsheer benoemd : anderhalve eeuw benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden.
%23247302: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%2375636: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - De menselijke factor : psychologie voor juristen.
%23230336: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. ... [ET AL.] (EDS.) - Juridische aspecten rond de Euro. Preadviezen.
%23230335: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. ... [ET AL.] (EDS.) - Juridische aspecten rond de Euro.
%2338747: KOPPENS, ALEXANDER & BAS MEYBERG. - Operationeel beheer van informatiesystemen.
%2395033: KOPPER, JOACHIM & RUDOLF MALTER (EDS.) - Immanuel Kant zu Ehren.
%2376156: KOPPIUS, OTTO ROGIER - Information architecture and electronic market performance.
%23182551: KOPSTEIN, FRANZ P. H. W. - Graded bedding of the Harlech Dome.
%23226128: KOR, GERBEN. - Medialisering van recht.
%23159841: VALENTINE KORAH. - An introductory guide to EC competition law and practice.
%23254248: KORBEE, PIETER. - Bei genauer Untersuchung : een onderzoek naar inhoud en opbouw van de Versuch über die Transscendentalphilosophie van Salomon Maimon.
%2373213: KOREMAN, MEGAN. - The expectation of justice : France, 1944-1946.
%2386965: KOREMAN, J. - De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400.
%23178534: KORENG, LUDGER. - Die Grundlagen des Wissenschaftsbegriffes bei Plotin.
%235266: KOREVAAR, JAAP. - Papers dedicated to Jaap Korevaar.
%23176715: KOREZLIOGLU, H., G. MAZZIOTTO & J. SZPIRGLAS (EDS.) - Processus aléatoires à deux indices : colloque E.N.S.T.-C.N.E.T., Paris 1980.
%237561: KORF, D.J. - Heroine-toerisme : veldonderzoek naar het gebruik van harddrugs onder buitenlanders in Amsterdam.
%23174080: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen.
%2321889: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1993 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2322320: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1995 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2322267: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1994 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2321672: KORF, DIRK, PETER BLANKEN & TON NABBEN. - Een nieuwe wonderpil? : verspreiding, effecten en risico's van ecstasygebruik in Amsterdam.
%2330126: KORFF, HERMANN AUGUST. - Gestaltung, Umgestaltung : Festschrift zum 75. Geburtstag von Hermann August Korff.
%23168813: KORHONEN, OUTI. - International law situated : an analysis of the lawyer's stance towards culture, history and community.
%2377101: KORMANN, KARL. - System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte : Verwaltungs- und prozessrechtliche Untersuchungen zum allgemeinen Teil des öffentlichen Rechts.
%23182690: KORN, DAVID A. - Exodus within borders an introduction to the crisis of internal displacement.
%2341398: KORN, FRANCIS. - Elementary structures reconsidered : Lévi-Strauss on kinship.
%23192424: KORN, SALOMON. - Geteilte Erinnerung : Beiträge zur deutsch-jüdischen Gegenwart.
%2374879: KORNAI, JANOS. - By force of thought : irregular memoirs of an intellectual journey.
%23254743: KORNAI, JÁNOS., STEPHAN HAGGARD & ROBERT R. KAUFMAN (EDS.) - Reforming the state : fiscal and welfare reform in post-socialist countries.
%2337863: KORNAI, JANOS & BELA MARTOS (EDS.) - Non-price control.
%23204677: KORNAI, JANOS. - Rush versus harmonic growth : Meditation on the theory and on the policies of economic growth.
%2323756: KORNAI, JANOS. - Mathematical planning of structural decisions.
%23235384: KORNAI, JANOS. - Highway and byways : studies on reform and post-communist transition
%2377103: KORNBLUM, UDO. - Das Beweisrecht des Ingelheimer Oberhofes und seiner malpflichtigen Schöffenstühle im Spätmittelalter.
%2377105: KORNBLUM, UDO. - Probleme der schiedsrichterlichen Unabhängigkeit.
%23110083: KORNEMANN, ERNST. - Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I. von Aegypten : Versuch einer Rekonstruktion.
%23122053: KORNEMANN, ERNST. - Augustus: der Mann und sein Werk im Lichte der deutschen Forschung.
%23122064: KORNEMANN, ERNST. - Die neue Livius-Epitome aus Oxyrhynchus.
%23159239: KÖRNER, ALOIS. - Studien zum Recht der öffentlichen Wege.
%23174725: KÖRNER, STEPHAN. - Fundamental questions of philosophy : one philosopher's answers.
%23242479: KÖRNER, HARALD HANS. - Betäubungsmittelgesetz : deutsches und internationales Betäubungsmittelrecht.
%23259112: KÖRNER, TORSTEN. - Der kleine Mann als Star : Heinz Rühmann und seine Filme der 50er Jahre.
%23160756: KORNFELD, E.W. - Paul Klee in Bern : Aquarelle und Zeichnungen von 1897 bis 1915.
%23228704: KORNSTEIN, DANIEL. - Kill all the lawyers? : Shakespeare's legal appeal.
%238137: KOROWICZ, MAREK ST. - Introduction to international law : present conceptions of international law in theory and practice.
%23268307: KORPEL, LUCRETIA GERTRUDE. - Over het nut en de wijze der vertalingen : Nederlandse vertaalreflectie (1750-1820) in een Westeuropees kader.
%23221098: KORREL, P.G. & O.W.M. KAMSTRA. - Sociaal wetenschappelijke & juridische methodologie.
%23125874: KORSCH, KARL - Marxisme en Filosofie.
%23230400: KORST, J.K. VAN DER. - Een dokter van formaat : Gerard van Swieten, lijfarts van keizerin Maria Theresia.
%23102125: KORST, M. VAN DER, A. PEETERS AND H. SCHOLS. - Design and Implementation of Asynchronous Circuits.
%2318937: KORSTEN, A.F.A. - Het spraakmakende bestuur : een studie naar effecten van participatie in relatie tot demokratiemodellen en sociale ongelijkheid.
%23206576: KORSTEN, A.F.A. - Het spraakmakende bestuur : een studie naar effecten van participatie in relatie tot demokratiemodellen en sociale ongelijkheid.
%2338482: KORSTEN, A.F.A. - Bestuurskunde als avontuur : een beschouwing over bestuurskundige heuristiek: perspectieven op de toekomst van gemeenten. Rede.
%23101447: KORSTEN, F.J.M. - Roger North (1651-1734), virtuoso and essayist. A study of his life and ideas... and an annotated, selected edition of his unpublished essays...
%23156147: KORT, JEROEN DE. - Edge-disjointness in combinatorial optimization. Problems and algorithms.
%2326098: KORT, W.L.P.M. DE. - De Arbeidsbemiddeling in Nederland : verhandeling naar oorzaken, ontwikkeling en behoeften.
%23212276: KORT, PETER M. - Optimal dynamic investment policies of a value maximizing firm.
%23241998: KORTE, HELMUT. - Der Spielfilm und das Ende der Weimarer Republik : ein rezeptionshistorischer Versuch.
%2332493: KORTEKAAS, JAN - Risicoanalyse georganiseerde criminaliteit : uitwerking instrumentarium en toepassing op de ICT-ontwikkelingen.
%23222291: KORTEKAAS, CHRISTIAAN RUDOLF. - Rational fools and less-rational sages : on the logic of (militant) collective (in)action within the state.
%23204102: KORTENHOEVEN, DIRKJE. - Vrouwelijke artsen en vestiging als huisarts : een verklaring van verschillen in vestiging tussen vrouwelijke en mannelijke huisartsen.
%23232479: KORTENHORST, B.M. - De motiveringsverplichting in strafzaken. Een analyse van de artt. 358 en 359 van het Wetboek van Strafvordering.
%2317428: KORTENHORST, L.G. - Bevoegdheid van den Rechter om Ongestraft te Laten.
%238752: KORTENHORST, L.G. & M.J.M. VAN ROOY. - De Collectieve Arbeidsovereenkomst. Juridisch en sociaal-economisch.
%2334966: KORTENHORST, L.G. & M.J.M. VAN ROOY. - De Collectieve Arbeidsovereenkomst. Juridisch en economisch-sociaal.
%23219936: KORTEWEG-WIERS, M.J.S. (ED). - Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht.
%23235762: KORTEWEG, K.N. - De heerlijkheid Altena en de veer- en vischrechten op het boveneinde der Merwede.
%2310227: KORTHALS ALTES, WILLEM F. - Naar een journalistiek privilege. Voorstellen voor een journalistiek verschoningsrecht n.a.v. de Amerikaanse en Duitse rechtspraktijk.
%236889: KORTHALS ALTES, A. & J.J. WIARDA. - Vervoerrecht.
%2372500: KORTHALS ALTES, A. - Deinend Zeerecht. Rede.
%23217550: KORTHALS ALTES, WILLEM. - De Nederlandse planningdoctrine in het fin de siècle : voorbereiding en doorwerking van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening (extra).
%23155065: KORTHALS ALTES, LIESBETH & MANET VAN MONTFRANS (EDS.) - The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel.
%2367977: KORTHALS, H.A. - Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., 1873-1948.
%23245511: KORTHALS ALTES JR., E.J. - De staatsaansprakelijkheid volgens de rechtspraak van den Conseil d'État in Frankrijk. Diss.
%23217815: KORTHALS ALTES, WILLEM LODEWIJK. - De betalingsbalans van Nederlandsch-Indië 1822-1939.
%23214437: KORTLEVEN, WILLEM J. - Voorzorg in Nederland : ontwikkelingen in de maatschappelijke omgang met kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetische modificatie.
%2388327: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - Vertegenwoordiging en tussenpersonen.
%2395547: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%23192106: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - Inleiding constitutioneel recht.
%23123497: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - De Awb en de bijzondere wetgeving: preadviezen.
%23169469: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Overheid en onderneming : tussen publiek en privaatrecht.
%23107735: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Onderneming en effecten.
%2344777: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - The Kingdom of the Netherlands : an introduction to dutch constitutional law.
%23186219: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Legal education in the Netherlands in a comparative context : report of the anniversary conference of 24 May 1995 organised by the Grotius Academy in association with the Centre for Postgraduate Legal Education.
%2313910: KORTMANN, S.C.J.J. - 'Derden'-werking van aansprakelijkheidsbedingen.
%2326312: KORTMANN, S.C.J.J. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel 1: De vertegenwoordiging.
%23252633: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Financiering en aansprakelijkheid.
%2315689: KORTMANN, C.A.J.M. - De grondwetsherziening 1983.
%23185418: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Financiering en aansprakelijkheid.
%23187194: KORTMANN, C.A.J.M. - Inconsistentie in het publiekrecht.
%23248736: KORTMANN, C.N.J. - Onrechtmatige overheidsbesluiten.
%23269148: KORTMANN, C.N.J. - Onrechtmatige overheidsbesluiten.
%23248829: KORTMANN, C.A.J.M., B.P. VERMEULEN & P.J.J. ZOONTJENS. - De Awb en de bijzondere wetgeving : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 12 mei 2000 : ter behandeling van de preadviezen van C.A.J.M . Kortmann , B.P . Vermeulen , P.J.J . Zoontjens.
%23205388: KORTMANN, C.A.J.M. - De gevolgen van de Awb voor het staatsrecht.
%2330806: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%2387992: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk recht.
%2336275: KORTMANN, C.N.M. - Het rechtsphilosophisch begrip voor het algemeen welzijn.
%23269203: KORTMANN, S.C.J.J. (RED.) - Geschiedenis van de faillissementswet. Deel IV: Voorontwerp insolventiewet.
%23195921: KÖRVER, P.H.J. - De Besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in internationaal-rechtelijk en staatsrechtelijk perspectief.
%23681: KORVER, JAN. - De terminologie van het Crediet-Wezen in het Grieksch.
%23227394: KORVER, ARIE PIETER EDUARD. - Sarekat Islam 1912-1916 : opkomst, bloei en structuur van Indonesië's eerste massabeweging.
%23226914: KORVINUS, A.G. - 6 jaar Nationaal Rapporteur Mensenhandel: een terugblik.
%23206675: KORVINUS, A.G. - Mensenhandel : tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur.
%23110361: KORZEC, ALEKSANDER. - Confirming alcoholism in drivers under influence.
%23263839: KOS, KAROLY - Transylvania: An outline of its cultural history.
%23242603: KOSCH, MICHELLE. - Freedom and reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard.
%2377106: KOSCHAKER, PAUL. - Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht : Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung.
%23211668: KOSCHNICK, WOLFGANG J. - Standard dictionary of the social sciences = Standard-Wörterbuch für die Sozialwissenschaften. Vol. 1 : English-German.
%23211666: KOSCHNICK, WOLFGANG J. - Standard dictionary of the social sciences = Standard-Wörterbuch für die Sozialwissenschaften. Vol. 2 : German-English. 2 Volume-set.
%23122094: KOSCHNITZKE, RUDOLF. - Herbart und Herbarts Schule.
%23122109: KOSEGARTEN, J.G.L. - Geschichte der Universität Greifswald.
%23233561: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23157220: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23160663: KOSIK, KAREL. - La dialectique du concret.
%23241348: KOSINSKI, ANTONI A. - Differential Manifolds
%2360700: KOSINSKI, JERZY. - Passing by. Selected essays, 1960-1991.
%238944: KOSKELA, ERKKI. - A study of bank behaviour and credit rationing.
%2368214: KOSKY, J. - Mutual friends. Charles Dickens and Great Ormond Street Children's Hospital.
%23266700: KOSKY, JEFFREY L. - Levinas and the philosophy of religion.
%2330697: KOSLOWSKI, REY - Migrants and Citizens: Demographic Change in the European State System.
%23112583: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 1: Old Testament.
%23112585: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 2: New Testament.
%23112586: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 3: Jews and Judaism.
%2358814: KOSOWER, EDWARD M. - Molecular mechanisms for sensory signals. Recognition and transformation.
%23204814: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk : de kroniek van een stadswijk : het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
%23102127: KOSSMANN, E.H. - Thorbecke en het historisme.
%23169064: KOSSMANN, E.H. - Political thought in the Dutch Republic : three studies.
%2393004: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen, 1780-1940 : anderhalve eeuw Nederland en België.
%23969: KOSSMANN, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan F.K.H. Kossmann t.g.v. zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als bibliothecaris der gemeente Rotterdam.
%2389396: KOSSMANN, RUDOLF RICHARD. - Henry James: dramatist.
%2325321: KOSSMANN-PUTTO, JOHANNA A. - Kamper schepenacten 1316-1354.
%23204630: KOSSMANN, E.H. - De boekverkoopers, notarissen en cramers op het Binnenhof.
%23228644: KOSSOFF, LEON. - Leon Kossoff : recent paintings.
%23256416: KOSTAKOPOULOU, DORA. - The future governance of citizenship.
%23403: KOSTER, WINNY. - Secret strategies : women and abortion in Yoruba society, Nigeria.
%23102132: KOSTER, W.J.W. - Enige beschouwingen over de Dorische comedie en haar invloed op de Attische.
%237978: KOSTER, LIA. - Wandelaars in de Nieuwmarktbuurt : een onderzoek naar de invloed van de harddrugsscene op het wonen in een oude binnenstadsbuurt.
%23186132: KOSTER, ADRIANUS. - De eenzame fietser : [insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt].
%23102133: KOSTER, W.J.W. - Welke is de oudste bewaard gebleven tragedie?
%2311247: KÖSTER, H.K. - Causaliteit en voorzienbaarheid. De betekenis van de begrippen causaliteit en voorzienbaarheid voor de omvang van de buitencontractuele schadevergoeding.
%23102128: KOSTER, W.J.M. - De Dyskolos van Menander.
%23192867: KOSTER, EGBERTS & THEO VAN OEFFELT (EDS.) - Hoogbouw in Nederland : 1990-2000 = High-rise in the Netherlands : 1990-2000.
%23122155: KÖSTER, ARNOLD. - Studien zur Geschichte des antiken Seewesens.
%23102130: KOSTER, W.J.W. - De Epidaurische Hymne op de Magna Mater.
%2377108: KÖSTER, ARNOLD. - Die staatlichen Beziehungen der böhmischen Herzöge und Könige zu den deutschen Kaisern von Otto dem Grossen bis Ottokar II.
%2392277: KOSTER, SIMON. - Van Schavot tot Schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
%2367675: KOSTER, SIMON. - Bedwateren en verwante toestanden.
%2311780: KOSTERS, J. - Het Internationaal Burgerlijk Recht in Nederland.
%2310104: KOSTERS, JAN. - Het Oude Tiendrecht.
%233720: KOSTERS, J. & C.W. DUBBINK. - Algemeen deel van het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%2327382: KOSTERS, J. - Les fondements du droit des gens.
%2388685: KOSTKA, KLAUS. - Zweitregister für Seeschiffe. Eine historisch-rechtsvergleichende Betrachtung.
%2377110: KÖSTLIN, CHRISTIAN REINHOLD. - System des deutschen Strafrechts. Band 1: Allgemeiner Teil; Band 2: Abhandlungen aus dem Strafrechte.
%23122157: KÖSTLIN, KARL REINHOLD. - Die griechische Ethik bis Plato.
%2380622: KOSTOPOULOS-COOPERMAN, C. - The lyrical vision of Maria Luisa Bombal.
%23194525: KOSZTOLNYIK, Z.J. - From Coloman the Learned to Béla III, (1095-1196) : Hungarian domestic policies and their impact upon foreign affairs.
%23244655: KOTAKA, TSUYOSHI AND DAVID L. CALLIES - Taking Land: Compulsory purchase and regulation in Asian-Pacific countries
%23262913: KOTARBA, JOSEPH A. & ANDREA FONTANA (EDS.) - The existential self in society.
%23178483: KOTATKO, PETR (ED.) - Interpreting Davidson.
%23117637: KOTE-NIKOI, NIKOI. - Beyond the new orthodoxy : Africa's debt and development crisis in retrospect.
%23227505: KOTHE, SANITÄTSRAT. - Zur klimatischen Behandlung der Neurasthenie. Vortrag.
%23248531: KOTLARSKY, JULIA. - Management of Globally Distributed Component-Based Software Development Projects.
%23235743: KOTLIKOFF, LAURENCE J. - What determines savings?
%2377897: KOTT, JAN. - The gender of Rosalind: Interpretations: Shakespeare, Büchner, Gautier.
%2346949: KOTTENHAGEN, R.J.P. - Van precedent tot precedent : over de plaats en functie van het rechtersrecht in een gecodificeerd rechtsstelsel.
%2346946: KOTTENHAGEN-EDZES, P.A. - Onrechtmatige daad en milieu : het gebruik van privaatrecht bij het voorkomen van milieu-aantasting en het verhaal van milieuschade.
%2316395: KOTTING, A.N. - De materiële rechtsidee.
%2371012: KOTTING, A.N. - De materiële rechtsidee.
%23268459: KÖTTING, BERNHARD. - Die Bewertung der Wiederverheiratung (der zweiten Ehe) in der Antike und in der Frühen Kirche.
%2387924: KOTTMAN, KARL A. - Law and apocalypse: The moral thought of Louis de León (1527?-1591).
%2387973: KÖTZ, HEIN - Europäisches Vertragsrecht. Band 1: Abschluss, Gültigkeit und Inhalt des Vertrages. Die Beteiligung Dritter am Vertrag.
%23169800: KÖTZ, HEIN - Die Begründing höchstrichterlicher Urteile. JACOBS, A.T.J.M. Grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen. Preadviezen.
%23177093: KOTZÉ, PETRUS JOHANNES. - Die aanspreeklikheid van mededaders en afsonderlike daders.
%23171043: KOUL, SHIBAN K. - Millimeter wave and optical dielectric integrated guides and circuits.
%23133664: KOUSSER, THAD. - Term limits and the dismantling of state legislative professionalism.
%2315152: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid : bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
%23100335: KOUWENHOVEN, A. - Inleiding tot de bibliografie.
%23229353: KOUWENHOVEN, ADRIAAN. - 'Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs', Jesaja 55:1b : over markteconomie en sociale gerechtigheid.
%2316471: KOUWENHOVEN, JOHN A. - Half a truth is better than none : some unsystematic conjectures about art, disorder, and American experience.
%235331: KOUWER, B.J. - Gewetensproblemen van de toegepaste psychologie. Rede.
%23149726: KOVÁCS, MÁRIA M. - Liberal Professions and Illiberal Politics. Hungary from the Habsburgs to the Holocaust.
%2389153: KOVALEWSKY, MAXIME. - Coutume contemporaine et loi ancienne : droit coutumier Ossétien éclairé par l'histoire comparée.
%23117823: KOVITZ, ROB. - Pig city model farm : a handbook on architecture and agriculture.
%2398782: KOWALEWSKI, A. - Die Harmonie der sittlichen Werte. Eine Zusammenschau der ethischen, soziologischen und pädagogischen Probleme.
%2323927: KOWALSKI, ROBIN M. - Complaining, Teasing, and Other Annoying Behaviors
%23197753: KOZESNIK, JAROSLAV (ED.) - Transactions of the Seventh Prague Conference on information theory, statistical decision functions, random processes, and of the 1974 European Meeting of Statisticians held at Prague, from August 18 to 23, 1974.
%238765: KOZIOL, HELMUT, JOSEF SEETHALER & THOMAS THIEDE (EDS.) - Medienpolitik und Recht II : Presserat, WikiLeaks und Redaktionsgeheimnis.
%2333351: KOZOLANKA, KIRSTEN - Power of Persuasion: The Politics of the New Right in Ontario.
%23260815: KOZUL-WRIGHT, RICHARD & PAUL RAYMENT. - The resistible rise of market fundamentalism : rethinking development policy in an unbalanced world.
%2381804: KRAAIJPOEL, D. - De nieuwe salon : officiële beeldende kunst na 1945.
%23201791: KRAAK, J.H. A.O. - De repatriëring uit Indonesië : een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving.
%23169343: KRAAKMAN, DORELIES. - Kermis in de hel: vrouwen en het pornografisch universum van de 'Enfer', 1750-1850.
%23118941: KRAAN, C.A. & C.R. JADNANANSING. - Hoofdlijnen van het Surinaams erfrecht.
%2377113: KRABBE, HUGO. - Die moderne Staatsidee. Deutsch.
%23122240: KRABBE, OTTO. - Die Universität Rostock im 15. und 16. Jahrhundert.
%23111852: KRABBE, ERIK C.W., RENÉE JOSÉ DALITZ & PIER A. SMIT. (EDS.) - Empirical logic and public debate : essays in Honour of Else M. Barth.
%2316003: KRABBE, HUGO. - Die Lehre der Rechtssouveränität : Beitrag zur Staatslehre.
%23166456: KRABBÉ, JASPER. - Closer to you.
%23132438: KRABBE, H.G.M. - De Opiumwet : een strafrechtelijk commentaar.
%2377112: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre. Deutsch.
%2312242: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre.
%23247706: KRABBE, J.J. & W.J.M. HEIJMAN. - Economische theorie van het milieu.
%2332587: KRABBE, HUGO. - De moderne staatsidee.
%2327301: KRABBE, J. - Toelating en uitzetting van vreemdelingen.
%23133907: KRABBEN, ERWIN VAN DER - Urban Dynamics: A Real Estate Perspective. An institutional analysis of the production of the built environment.
%2315306: KRADEPOHL, A. - Stellvertretung und kanonisches Eherecht.
%23102134: KRAEMER, H. - Vormen van godsdienstcrisis.
%23157153: KRAEMER, JOEL L. & ILAI ALON (EDS.) - Religion and government in the world of Islam : proceedings of the Colloquium held at Tel-Aviv University, 3-5 June 1979 [Israel Oriental Studies, Volume X].
%23102136: KRAEMER, H. - Een nieuw geluid op het gebied der Koranexegese.
%2343063: KRAEMER, JÖRG. - Das Problem der islamischen Kulturgeschichte.
%23264: KRAEMER, HANS-R. - Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft : Texte zu ihrer Entstehung und Tätigkeit.
%2328114: KRAEPELIN, EMIL. - Psychiatrie.
%23264586: KRAEPELIN, EMIL. - Einführung in die psychiatrische Klinik. : zweiunddreissig Vorlesungen.
%23137118: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Psychopathia Sexualis : mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung : eine medicinisch-gerichtliche Studie für Ärzte und Juristen.
%23248906: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Psychopathia Sexualis : a Clinical-Forensic Study
%2382351: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinische Grundlage.
%2360591: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Psychopathia sexualis, with special reference to contrary sexual instinct. A medico-legal study.
%2347988: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Die transistorischen Störungen des Sebstbewusstseins. Ein Beitrag zur Lehre vom transitorischen Irresein in klinisch-forensischer Hinsicht für Aerzte, Richter, Staatsanwälte und Vertheidiger.
%23236011: KRAFT, VICTOR - Erkenntnislehre.
%2377116: KRAH, ADELHEID. - Absetzungsverfahren als Spiegelbild von Königsmacht : Untersuchungen zum Kräfteverhältnis zwischen Königtum und Adel im Karolingerreich und seinem Nachfolgestaaten.
%2377118: KRAHNER, LOTHAR. - Die Verfassung und das Recht der Stadt Gera in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum 17. Jahrhundert.
%23245234: KRAITCHIK, MAURICE. - Mathematical recreations.
%23253991: KRAJEWSKI, LEE J. & LARRY P. RITZMAN - Operations Management : World Student Series Edition.
%23254436: KRAKOWIAK, SACHA - Principles of Operating Systems.
%23182944: KRAL, HENDERIKUS. - De functie van het 'sola fide' in de Lutherse belijdenisgeschriften.
%2384157: KRAL, J. - Der christliche Sozialismus? Die Versöhnung von christentum und sozialismus. System einer Gesellschaftsreform nach Naturrecht und Sittengesetz./
%23233057: KRALER, ALBERT (ED.) - REGINE - Regularisations in Europe.
%2371811: KRALINGEN, R.W. VAN. - Frame-based conceptual models of statute law.
%2312971: KRAMER, AMIHUD AND BERNARD A. TWIGG. - Quality control for the food industry.
%23172235: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%23150028: KRAMER, HEINZ. - A changing Turkey challenges to Europe and the United States.
%23139930: KRAMER, X.E. - Het Kort Geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht.
%23160288: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%2316841: KRAMER, H.L.M. - Publiekrechtelijke gewoonte en publiekrechtelijk gewoonterecht in Nederland.
%2351326: KRAMER, LLOYD S. - Threshold of a new world : intellectuals and the exile experience in Paris, 1830-1848.
%23210450: KRAMER, GERARD - Schaakmat in Jakarta : Soeharto's revanche op de Haagse politiek.
%2379195: KRAMER, MATTHEW H. - Objectivity and the rule of law.
%2367371: KRAMER, AMIHUD AND BERNARD A. TWIGG. - Fundamentals of quality control for the food industry.
%23267267: KRÄMER, FELIX. - Monet und die Geburt des Impressionismus.
%23265531: KRAMER, DEIRDRE A. & MICHAEL J. BOPP (EDS.) - Transformation in clinical and developmental psychology.
%2367092: KRAMERS, H.A. - Natuurkunde en natuurkundigen. Rede.
%23196944: KRAMLICH, W.E. - Processed meats.
%23232798: KRAMPE, CHRISTOPH. - Liber amicorum Christoph Krampe zum 70. Geburtstag.
%23255491: KRANE, R.E. - Manpower mobility across cultural boundaries : social, economic and legal aspects : the case of Turkey and West Germany.
%23207467: KRANENBORG, R. - Zelfverwerkelijking : oosterse religies binnen een westerse subkultuur.
%2316548: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat.
%2310232: KRANENBURG, R. - Staatswetenschappelijke opstellen : aangeboden door oud-leerlingen.
%2312371: KRANENBURG, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 3e Druk. 2 Dln.
%23140413: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat.
%2312391: KRANENBURG, R. - De Grondslagen der Rechtswetenschap. Juridische kennisleer en methodologie.
%2312294: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn. Inleiding in de rechtsphilosophie.
%2316549: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat. Nieuwe bundel.
%2312366: KRANENBURG, R. - Inleiding in het Nederlandsch Administratief Recht. Algemeen deel.
%2398481: KRANENBURG, F. E.A. (RED). - Waterschapschouw: opstellen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen.
%235122: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn. Inleiding in de rechtsphilosophie.
%2337234: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn.
%23237253: KRANICH, ERNST MICHAEL. - Thinking beyond Darwin : the idea of the type as a key to vertebrate evolution.
%23240407: KRANS, A. VAN DER. - De virtuele aandeelhoudersvergadering = The virtual annual meeting of shareholders.
%23116816: KRANTZ, SHELDON ... [ET AL.] - Police policymaking : the Boston experience.
%23246617: KRASNER, STEPHEN D. - International regimes.
%23242000: KRASSER, HELMUT. - Horazische Denkfiguren : Theophilie und Theophanie als Medium der poetischen Selbstdarstellung des Odendichters.
%2312657: KRATSCHKOWSKI, I.J. - Über Arabische Handschriften gebeugt.
%23102140: KRAUS, F.R. - Nominalsätze in altbabylonischen Briefen und der Stativ.
%23102141: KRAUS, F.R. - Sonderformen akkadischer Parataxe: die Koppelungen.
%23102137: KRAUS, F.R. - Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa.
%235525: KRAUS, G. - Leerboek der psychiatrie.
%23260365: KRAUS, HERBERT. - Der völkerrechtliche Status der deutschen Ostgebiete innerhalb der Reichsgrenze nach dem Stande vom 31. Dezember 1937.
%23245300: KRAUS, KARL. - Sittlichkeit und Kriminalität.
%23183827: KRAUSE, MARTIN F. - Garo Antreasian : written on stone : catalogue raisonné of prints, 1940-1995.
%2345323: KRAUSE, MARTIN - Garo Antreasian: Written on Stone : Catalogue Raisonne of Prints 1940-1995.
%23128361: KRAUSE, S.J. (ED). - Essays on Determinism in American literature.
%2377120: KRAUSE, THOMAS. - Die Strafrechtspflege im Kurfürstentum und Königreich Hannover vom Ende des 17. bis zum ersten Dritte des 19. Jahrhunderts.
%23179723: KRAUSE, HANS., NEHRING, PETER. - Konserventechnisches Taschenbuch der Obst- und Gemüseverwertungsindustrie.
%2356606: KRAUSE, GÜNTER B. - Der internationale Fernmeldeverein.
%23131208: KRAUSS, IRVING. - Stratification, class and conflict.
%2383219: KRAUSS, LEONARD I. & AILEEN MACGAHAN. - Computer fraud and countermeasures.
%2395510: KRAUSS, EDUARD. - Die Familie Krauss seit Ende des 16. Jahrhunderts nebst den anverwandten Familien Rüffershöfer, Eichhorn und Pann.
%23225389: KRAUSS, ALFRED. - Der Irrgang der deutschen Königspolitik : die Lehren der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft.
%23266698: KRAUSZ, MICHAEL. - Rightness and reason : interpretation in cultural practices.
%23211469: KRAUT, ALAN M. - Goldberger's war : the life and work of a public health crusader.
%23785: KRAVE - Exploring ecology underground : microbial community structure and nitrogen transformations in tropical soil.
%23218886: KRAWEHL, OTTO-ERNST. - Hamburgs Schiffs- und Warenverkehr mit England und den englischen Kolonien 1814-1860.
%2377122: KRAWIELICKI, ROBERT. - Grundlagen des Bereicherungsanspruchs.
%233495: KREBS, RONALD R. (EDITOR) - In War's Wake: International Conflict and the Fate of Liberal Democracy.
%23251570: KREDIET, GERRIT. - Kiembaan en geslachtsomkeer.
%23264402: KREDIETBANK. - Juridische facetten van het elektronisch geldverkeer.
%23257375: KREIDMANN, ALSIK. - Entstehung und Werdegang des Menschen und der Lebewesen aller Zeiten auf Grund des Verwachsungsprinzipes.
%23160606: KREIJEN, GERARD PETER HUBERT. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23192626: KREIJEN, GERARD PETER HUBERT. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23216107: KREIKEN, E.J. - Airbus Industie. industriële samenwerking & Europese Industriepolitiek.
%23192571: KREITMANN, J. - Bread, peace, and liberty.
%23260456: KREITTMAYR, WIGULÄUS XAVER ALOYS FREIHERR VON. - Codex Maximilianeus Bavaricus, civilis. Oder: Neu verbessert- und ergänzt- Chur-Bayrisches Land-Recht ...
%23227767: KREK, GREGOR. - Einleitung in die slavische Literaturgeschichte : akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge.
%2367438: KREKEL, H. - Engeland en Europa : de grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek : Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen : de crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756 : Pitts beleid in zijn eerste periode (1783-1792).
%23125116: KRELL, DAVID FARRELL. - Intimations of morality : time, truth and finitude in Heidegger's Thinking of Being.
%23124724: KRELL, DAVID FARRELL. - Nietzsche: a novel.
%2332284: KRELLE, W. & A.F. SHORROCKS (ED.). - Personal income distribution. Proceedings of a Conference held by the International Economic Association Noordwijk aan Zee, Netherlands April 18-23, 1977.
%2377124: KRELLER, HANS. - Erbrechtliche Untersuchungen aufgrund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden.
%2353616: KREMER, MARCEL RONALD. - Huwelijk en vermogen : een (rechts)historische case study naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809).
%23233014: KREMER, MONIQUE. - How Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe.
%23122255: KREMER, ALFRED FREIHERR VON. - Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen.
%23255662: KREMER, ROBERTA S. (ED.) - Broken threads : the destruction of the Jewish fashion industry in Germany and Austria.
%2320402: KREMER, RENÉ. - Le néo-realisme américaine.
%23117532: KREMERS, ISMAY PERNEL. - Remembering autobiographical events in borderline personality disorder.
%23193303: KREN, THOMAS - Masterpieces of the J. Paul Getty Museum: Illuminated manuscripts.
%23235987: KRESGE, DAVID T. ... [ET AL.] - Regions and resources : strategies for development.
%23220890: KRETSCHMANN, GEORG. - Faszination Fälschung : Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
%2310845: KRETSCHMAR, HANS. - Die Einheit der Volkswirtschaft in den älteren deutschen Wirtschaftslehren.
%23122280: KRETSCHMAYR, HEINRICH. - Geschichte von Venedig. 3 Bände.
%2378290: KRETZSCHMAR, JOHANNES ROBERT. - Die Entstehung von Stadt und Stadtrecht in den Gebieten zwischen der mittleren Saale und der Lausitzer Neisse.
%2328509: KREUKELS, L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen 1900-1940.
%23133520: KREUSLER, A.A. - A Teacher's Experiences in the Soviet Union.
%2359187: KREUTZ, PETER. - Die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung nach Art. 86 EWG-Vertrag.
%2387723: KREUTZER, LEO & JÜRGEN PETERS (EDS.) - Welfengarten : [Jahrbuch für Essayismus : Band Elf, 2001].
%23129059: KUNSTAMT KREUZBERG. - Weimerar Republik.
%2350141: KREUZER, ARTHUR (ED.) - Handbuch des Betaubungsmittelstrafrechts.
%2315877: KREVELD, J.H. VAN. - Beleidsregels in het recht.
%2310235: KREVELD, J.H. VAN & M. SCHELTEMA. - Parlementaire geschiedenis van de wet AROB alsmede van de daarmee samenhangende wijziging van de Wet op de Raad van State.
%233610: KREVELEN, D. VAN. (E.A.). - De menschheid en de alcohol. Hoe zij, die het wete, oordeelen.
%2344380: KREY, VOLKER. - Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band.1 : Grundlagen, Tatbestandsmässigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld.
%23203570: KRIEGER, HEIKE (ED.) - The Kosovo conflict and international law : an analytical documentation 1974-1999.
%23160267: KRIEGER, JOEL. - The Oxford companion to politics of the world.
%2378292: KRIEGER, KARL-FRIEDRICH. - Die Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ca. 1200-1437).
%23131235: KRIEGER, M. - The play and place of criticism.
%2386873: KRIEGER, PETER. - Die Vorerbschaft in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz.
%23173359: KRIEKEN, P.J. VAN & CH.O. PANNENBORG (EDS.) - Liber Akkerman : in- and outlaws in war.
%23173183: KRIEKEN, P.J. VAN & CH.O. PANNENBORG (EDS.) - Liber Akkerman : in- and outlaws in war.
%23232541: KRIEKEN, PETER J. VAN. - Terrorism and the International Legal Order:With Special Reference to the UN, the EU and Cross-Border Aspects.
%2314613: KRIER, THERESA M. - Gazing on secret sights : Spenser, classical imitation, and the decorums of vision.
%2378294: KRIES, AUGUST VON. - Der Beweis im Strafprozess des Mittelalters.
%2378296: KRIES, AUGUST VON. - Die Rechtsmittel des Zivilprozesses und des Strafprozesses nach den Bestimmungen der deutschen Reichsgesetzes.
%2310511: KRIESI, HANSPETER. - Political mobilization and social change : the Dutch case in comparative perspective.
%23154604: KRIJNEN, M.M. & M.R. MOK (EDS.) - Het rekest-civiel herroepen : een actualisering, aangeboden aan Th.B. ten Kate, t.g.v. zijn afscheid als procureur-generaal bij de Hoge Raad.
%234635: KRIKKE, JUDICA I. - Het bibliotheekprivilege in de digitale omgeving.
%23101450: KRINNER, ROMAN (1678-1738) - Autobiographie.
%23171719: KRIPPENDORFF, EKKEHART. - Friedensforschung.
%23131396: KRIPPENDORFF, EKKEHART. - Internationale Beziehungen.
%23265495: KRISPYN, EGBERT. - Anti-Nazi writers in exile.
%23154606: KRISTEL, CONNY (ED.) - Binnenskamers : terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog : besluitvorming.
%23225738: KRISTEL, CONNY (ED.) - Polderschouw : Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
%23208148: KRISTEN, F.G.H. - Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht : een onderzoek naar de grondslag en de werking van het Europese verbod van misbruik van voorwetenschap, met aandacht voor de doorwerking van EG-richtlijnen in het strafrecht.
%23173572: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - Antieke wetenschap.
%23174093: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
%23169951: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - Het sacrament van de uitzending, missa
%23207363: KRISTENSEN, PEER HULL & JONATHAN ZEITLIN. - Local players in global games : the strategic constitution of a multinational corporation.
%23191037: KRISTEVA, JULIA - The sense and non-sense of revolt.
%23129770: KRISTEVA, JULIA - This incredible need to believe.
%23223607: KRISTEVA, JULIA - The Kristeva reader.
%2391672: KRISTEVA, JULIA - The Samurai : a novel.
%23246280: KRISTEVA, JULIA - Colette.
%23196338: KRISTEVA, JULIA - Essays in semiotics = Essais de sémiotique.
%2397451: KRIVATSY, PETER. - A Catalogue of Seventeenth Century Printed Books in the National Library of Medicine.
%23231560: KRIWACZEK, ROHAN - An Incomplete History of the Art of Funerary Violin.
%23264487: KRO., OUDEJANS, FRANS. - Van horen en zien gesproken : een jaar KRO radio en televisie bekeken door Frans Oudejans.
%2316994: KROEBER, THEODORA. - Alfred Kroeber, a personal configuration.
%23164369: KROEGER, PIETER GERRIT & JAAP STAM. - De rogge staat er dun bij : macht en verval van het CDA 1974-1998.
%23102143: KROES, ROB. - Amerika in onze ogen : de Amerikanistiek in Nederland.
%2361793: KROES, ROB. - Conflict en radicalisme.
%236078: KROES, ROB. - Soldiers and students : a study of right-and left-wing radicals.
%2387176: KROES, L. & WEERMAN, F. - Arbeidspositie en criminaliteit. Een onderzoek naar daders aan de hand van geregistreerde processen-verbaal in de periode 1975-1988.
%23203404: KROES, ROB (ED.). - American immigration, its variety and lasting imprint.
%23257896: KROES, PETRUS ANTONIUS. - An inquiry into the structure of physical time.
%23242248: KROES, JACK. - Het paleis aan de laan : de geschiedenis va het bondsgebouw van de ANDB.
%2344355: KROESE, KRISTEL - De verdediging en de forensisch deskundige : uitoefening van het recht op contra-expertise in het strafproces.
%23252700: KROG, ANTJIE. - Country of my skull : guilt, sorrow, and the limits of forgiveness in the New South Africa.
%23252630: KRÖGER, OTTO. - Die Philosophie des reinen Idealismus : eine Weltanschauungslehre.
%23210826: KROGT, TH.P.W.M. VAN DER. - Big is beautiful? : schaalveranderingen in overheid en samenleving.
%23101035: KROGT, P. VAN DER. - Globi Neerlandici : the production of globes in the Low Countries.
%23118502: KROGT, A.W. VAN DER. - Service development in less developed countries. The case of telecom services in Chile and Argentina.
%23210647: KROGT, M.R. VAN DER. - Hofleveranciers in Nederland.
%23267325: KROGT, P.C.J. VAN DER. - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten, 1621-1811.
%23177422: KROHN, WOLFGANG & LAYTON, EDWIN T. (EDS.) - The Dynamics of science and technology : social values, technical norms, and scientific criteria in the development of knowledge.
%23248592: KROL, J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
%23184604: KRÖLLER, A.G. - Rapport Consulaire sur l'année 1914.
%23231308: KRÖLLS, ALBERT. - Albert Krölls Kriegsdienstverweigerung : das unbequeme Grundrecht.
%23172361: KROM, N.J. - De heiligdommen van Palembang.
%23258552: KROMHOUT, M. & M. VAN SAN. - Schimmige werelden : nieuwe ethnische groepen en jeugdcriminaliteit.
%23193913: KROMKAMP, JACCO C., JODY F.C. DE BROUWER, GERARD F. BLANCHARD, RODNEY M. FORSTER, & VERONIQUE CREACH (EDS.) - Functioning of microphytobenthos in estuaries.
%23250332: KROMMENACKER, RAYMOND J. - Les Nations Unies et l'assurance-réassurance : l'assurance-réassurance de droit privé dans les relations entre pays développés et pays en voie de développement et l'action des organisations internationales.
%23185631: KROMMINGA, CARL GERHARD. - The communication of the Gospel through Neighboring. A study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships.
%2398808: KRONE, V.D. - Koning, minister en landvoogd.
%2371438: KRONENBERG, M.J. & B. DE WILDE. - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht.
%23246224: KRONENBERG, M.J. & B. DE WILDE. - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht.
%2372576: KRONENBERG, L.C. - Eenige opmerkingen over de beteekening in het burgerlijk proces.
%23157466: KRONENBURG-WILLEMS, E.J. (E.A.) - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. (PS-Special 2001/9).
%2339790: KRONENBURG, ROBERT. - Spirit of the machine : technology as an inspiration in architectural design.
%23129950: KRONENWETTER, M. - Capital Punishment : a reference handbook.
%23177487: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS KRONHAUSEN - The 2nd international exhibition of erotic art.
%23177485: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS KRONHAUSEN - The first international exhibition of erotic art.
%23211756: KRÖNIG, FRITZ. - Darstellung und Beurteilung der religionsphilosophischen Anschauungen Wilhelm Benders.
%2361127: KRONMAN, ANTHONY T. (ED.) - History of the Yale Law School : the tercentennial lectures.
%23170468: KRONMILLER, THEODORE G. - The lawfulness of deep seabed mining. Volume 1 & 2.
%23245580: KRONSBEIN, W. - Stenographische Streifzüge.
%23231859: KROON, OSCAR VAN DER. - Ministerie in crisis: Over visfraude, milieubehoud en boerenbelang.
%23125170: KROON, NICOLE. - Europese informatiesystemen: grensverleggend? : een verkenning naar barrieres in de bouwfase van het Schengen informatiesysteem en het Social Security Network.
%23810: KROON, INGRID CHARLOTTE - Strength of the Adriatic lithosphere : inference from tectonic modelling.
%23196080: KROON, DIRK. - Er bleef toch geen bewijs : opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff.
%23264445: KROON, A.W. - Jan de Witt contra Oranje 1650-1672 : geschiedkundige bijdrage, uit officiële bescheiden geput, met drie bijlagen : bevattende onuitgegeven stukken, de verhooren van Cornelis de Witt, enz.
%23237999: KROON, JOANNES HERMANUS. - Responsio ad quaestionem literariam, a facultate philos. theoret. et litt. hum. in academia Leidensi propositam a. 1824: Commentatio de fabulis Gabrielis Faerni, in qua primum fontes indicen, dein poetae elegantia ostendatur et judicium, quo vetereum poetarum loca imitatus sit
%23169100: KROONENBERG, YVONNE. - Tijd voor een sigaar.
%23208848: KROONENBERG, YVONNE. - Zij houdt van hem . Hij ook.
%23130868: KROP, MARNIX (E.A.) - Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme : [recht, rechtstaat en sociaal-democratie].
%23113526: KROP, HENRY A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
%2392425: KROP, PIETER JURJEN. - De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling : de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland.
%23162461: KROPHOLLER, JAN. - Die deutsche rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 1971.
%2347990: KROPHOLLER, JAN. - Internationales Privatrecht.
%23226931: KROPOTKINE, PETER. - Wederkeerig dienstbetoon : een studie.
%23181725: KROUWEL, G.E. - Overnameregulering : een overzicht van enkele regelingen die van toepassing zijn bij de overname van een Nederlandse beursvennootschap.
%23168063: KRÜCK, HANS. - Völkerrechtliche Verträge im Recht der Europäischen Gemeinschaften : Abschlusskompetenzen, Bindungswirkung, Kollisionen.
%2360141: KRUEGER, ANNE O. - Economic policies at cross-purposes : the United States and developing countries.
%23263067: KRUEGER, THOMAS H. & JONATHAN D. OSTRY. - Exercises in intertemporal open-economy macroeconomics
%23262937: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The WTO as an international organization.
%23262942: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The political economy of trade protection
%23263455: KRUEGER, ANNE O. - Trade Policies and Developing Nations (Integrating National Economies: Promise & Pitfalls).
%2387881: KRUEGER, PAUL & THEODOR MOMMSEN. - Corpus iuris civilis. Editio stereotypa sexta. Volumen primum : Institutiones ; Digesta.
%2323887: KRUEGER, PAUL, THEODOR MOMMSEN, RUDOLF SCHÖLL & WILHELM KROLL. - Corpus iuris civilis. Editio stereotypa. Volumen I : Institutiones ; Digesta (27th ed., 1963); Volumen II: Codex Iustinianus (23th ed., 1963); Volumen III : Novellae (8th ed., 1963).
%23235741: KRUEGER, ANNE O. - Political economy of policy reform in developing countries.
%2378298: KRUG, LEOPOLD. - Abriss der Staatsökonomie oder Staatswirtschaftslehre.
%2378300: KRUG, LEOPOLD. - Betrachtungen über den Nationalreichtum des Preussischen Staates und über den Wohlstand seiner Bewohner.
%23204786: KRUG, WILHELM TRAUGOTT. - Handbuch der Philosophie und philosophischen Literatur.
%23238836: KRÜGELSTEIN, FRANZ CHRISTIAN CARL. - Promptuarium medicinae forensis oder Realregister über die in die gerichtliche Arznei-Wissenschaft einschlagende Beobachtungen und Vorfälle : ein Hilfsbuch. 1. Theil : A.-H.; 2. Theil I.-V.
%239250: KRUGER, ALBERT. - Kante van imputasie in die Nederlandse en Suid-Afrikaanse strafreg. Diss.
%2350237: KRÜGER, PAUL. - Codex Iustinianus.
%23160661: KRUGMAN, PAUL R. - What do we need to know about the international monetary system?
%23181700: KRUIJER, G.J. - Observeren en redeneren.
%2363864: KRUIJS, PIETER VAN DER. - Kruijstocht door het strafrecht : Pieter van der Kruijs, 15 jaar drijvende kracht achter de NVSA : Liber amicorum aangeboden aan mr. P.W. van der Kruijs.
%23102144: KRUIJSEN, JOEP. - Geografische patronen in taalcontact : Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw.
%23200076: KRUIJSWIJK, METSKE. - Schaduwvorming en herkenbaarheid.
%23190617: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%2335402: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%23252457: KRUISHEER, J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren : met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
%2352645: KRUISHEER, J.G. - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299.
%2323286: KRUISHEER, J.C. - De praktijk der ordening : de Nederlandsche ordeningswetgeving voor het industriëele bedrijfsleven en haar toepassing.
%23174909: KRUISINGA, E. - De bouw van het engelse woord.
%2359298: KRUISSINK, M. & E.G. WIERSMA. - Inbraak in bedrijven. Daders, aangiften en slachtoffers onderzocht.
%2323705: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Halt : een alternatieve aanpak van vandalisme : eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten.
%23258760: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Jeugdreclassering in de praktijk.
%2333822: KRUISSINK, M. & R.F. KOUWENBERG. - Vuurwapencriminaliteit in het vizier : een onderzoek bij politie en justitie.
%23234432: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Het nieuwe jeugdstrafrecht : vijf jaar ervaring in de praktijk.
%23196623: KRUIT, PASCAL. - De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst : een empirisch onderzoek naar de ontbindingsbeschikkingen ex art. 7:685 BW in de periode 2005-2009.
%23105951: KRUITHOF, BRAND. - Het conflict tussen apothekers en drogisten : de professionalisering van twee beroepsgroepen tussen 1865 en 1932.
%23208868: KRUITHOF, BERNARD. - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs : inleiding, bronnen, onderzoek.
%23118235: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M.
%23132943: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De Psychiatrie in het Nederlandse Recht.
%2360470: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De psychiatrie in het Nederlandse recht.
%23102149: KRUL, WESSEL. - Onzuivere kunst : over moderne cultuur, waarden en subjectiviteit.
%2315519: KRUL-STEKETEE, J. - De psychiatrische patiënt in het recht.
%2382669: KRULL, EDITH. - L'art au féminin. Quatre siècles de présence féminine dans les professions des beaux-arts.
%23117320: KRUSE, HANS (ED.) - Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Verwendung der Atomenergie.
%2377919: KRUSE, FR. VINDING. - A Nordic draft code : a draft code for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
%2332732: KRUSE, HANS. - Legal aspects of the peaceful utilization of atomic energy.
%23172697: KRUSEMAN, J. & J.H. SCHOLTEN. - De verhouding van administratief recht en burgerlijk recht : prae-adviezen.
%2318799: KRUSEMAN, MINA. - Mina Kruseman, portret van een militante feministe en publiciste.
%2361711: KRUSEMAN, A.C. - De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers : 1806 tot 1814.
%2349069: KRUSKAL, WILLIAM. - The Social sciences, their nature and uses : papers.
%23122305: KRUSKE, RICHARD. - Johannes a Lasco und der Sakramentsstreit : ein Beitrag zur Geschichte der Reformationszeit.
%23173868: KRUTZSCH, WALTER & RALF TRAPP (EDS.) - Verification practice under the chemical weapons convention : a commentary.
%2320797: KRUTZSCH, WALTER & RALF TRAPP. - A Commentary on the Chemical Weapons Convention
%2371230: KRUUK, HANS. - Niko's Nature : the life of Niko Tinbergen and his science of animal behaviour.
%23107221: KRUYSKAMP, C.H.A. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. Deel 1 : inleiding en aanteekeningen; Deel 2 : tekst.
%23261175: KRUYT, HUGO RUDOLPH. - Hugo Rudolph Kruyt 1908-1933 : ter herdenking van zijn 25-jarig doctoraat.
%23186104: KRUYTER, CLAAS WYBE DE. - Constantijn Huygens' Oogentroost : een interpretatieve studie
%2337936: KRZYSZTOF, ZIAREK. - Inflected language : toward a hermeneutics of nearness : Heidegger, Levinas, Stevens, Celan.
%2354819: KSELMAN, THOMAS A. - Death and the afterlife in modern France.
%23252231: KSELMAN, THOMAS A. - Death and the afterlife in modern France.
%23245404: KU, AGNES S. & NGAI PUN. - Remaking citizenship in Hong Kong : community, nation and the global city.
%23216912: KUBALL, MISCHA. - Mischa Kuball : --in progress ; Projekte = projects 1980-2007.
%23263750: KUBBIG, BERND W. & SVEN-ERIC FIKENSCHER (EDS) - Arms Control and Missile Proliferation in the Middle East.
%23187697: KUBERSKI, PHILIP. - A calculus of Ezra Pound vocations of the American sign.
%23180377: KUBES, VLADIMIR. - Grundfragen der Philosophie des Rechts.
%2378301: KÜBLER, BERNHARD. - Geschichte des römischen Rechts : ein Lehrbuch.
%2378303: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%23103824: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%23170764: KUBO, KEIJI. - Hugo Sinzheimer : Vater des deutschen Arbeitsrecht : eine Biographie.
%23193422: KUBOTA, HIROJI. - Out of the East: transition and tradition in Asia.
%239741: KUCHEROV, SAMUEL. - The Organs of Soviet Administration of Justice: their history and operation.
%2331169: KUCHEROV, SAMUEL. - The organs of Soviet administration of justice: their history and operation.
%23154733: KUCHINS, ANDREW. - Russia after the fall.
%2372370: KUÇURADI, IOANNA & ROBERT S. COHEN (EDS.) - The concept of knowledge : the Ankara seminar.
%23233518: KUCZEWSKI, MARK G. & RONALD POLANSKY (EDS.) - Bioethics : ancient themes in contemporary issues.
%23103464: KUCZYNSKI, ARNOLD (ED.) - Thesaurus libellorum historiam Reformationis illustrantium : Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen.
%23155389: KUDD, RACHAEL M. - Reason and conduct in Hume's Treatise.
%23185117: KUEH, YAK-YEOW, JOSEPH C.H. CHAI, & GANG FAN (EDS.) - Industrial Reform and Macroeconomic Instability in China.
%23101452: KUENEN, A. - The prophets and prophecy in Israel.
%23102150: KUENEN, PH.H. - Graded Bedding, with Observations on Lower Paleozoic Rocks of Britain.
%23251560: KUENEN, PH.H. - Two problems of marine geology : atolls and canyons.
%23110307: KUENNE, ROBERT E. - Microeconomic theory of the market mechanism
%23231481: KUGELMANN, DIETER. - Der Rundfunk und die Dienstleistungsfreiheit des EWG-Vertrages.
%2316706: KUH, E. - Capital stock growth: a micro-economic approach.
%23149810: KUH, E. - Biographie Friedrich Hebbel's.
%23255671: KUHL, NANCY. - Intimate circles: American women in the arts.
%2337717: KUHLEMEIER, HAN. - 85 gedichten.
%2378304: KUHN, F.J. - Betrachtungen über Majestäten und Majestätsbeleidigungen der römischen Kaiserzeit.
%2378306: KÜHN, SIEGFRIED. - Der Hirschberger Leinwand- und Schleierhandel von 1648 bis 1806.
%23259772: KUHN, JONAS. - Optimality-theoretic Syntax : a declarative approach.
%23221556: KUHN, EMIL. - Die städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs bis auf die Zeiten Justinians.
%2371725: KÜHN, FRITZ. - Kompositionen in Schwarz und Weiss. Bekenntnisse in Bildern von Fritz Kühn.
%23225341: KÜHN, JOACHIM. - Der Nationalismus im leben der dritten Republik.
%23220412: KÜHNE, HANS-HEINER. - Strafprozessuale Beweisverbote und Art. 1 I Grundgesetz : zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Rechtsbegriffs Menschenwürde.
%23258626: KÜHNE, JOERG DETLEF & FRIEDRICH MEISSNER. - Züge unmittelbarer Demokratie in der Gemeindeverfassung : Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerversammlung u.a.
%23206413: KÜHNE, HANS-HEINER. - Kriminalitätsbekämpfung durch innereuropäische Grenzkontrollen ? : Auswirkungen der Schengener Abkommen auf die innere Sicherheit.
%23185073: KÜHNER, ROLF. - Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen.
%23223774: KÜHNS, FRIEDRICH JULIUS. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts. Band 1.
%2378310: KÜHTMANN, ALFRED. - Die Romanisierung des Zivilprozesses in der Stadt Bremen.
%23133996: KUHWALD, W. - Die Idylle vom Landarzt oder Der Geist der Medizin ist zu fassen. Wahrheit und Dichtung.
%23240956: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23217939: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23220364: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%2317486: KUIJPER, DIRK. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval.
%23213248: KUIJPERS, TACO. - Het einde van de klinische blik ...
%2364702: KUIJPERS, TACO WILLEM - Het einde van de klinische blik...
%23109745: KUILE, E.H. TER. - De houten torenbekroningen in de noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot hun ontwikkelings- en vormgeschiedenis.
%23165107: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23255648: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland. (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 4: De provincie Overijsel, 3).
%23228920: KUILE, B.H. TER. - Hoe ver ligt Den Haag nog van Brussel : bespiegelingen op Prinsjesdag over slinkende bevoegdheden van onze provinciale Staten-Generaal binnen de Europese Gemeenschap.
%23107702: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23180387: KUILE, B.H. TER. - Europa 1992 in juridisch perspectief.
%23201602: KUILMAN, JEROEN. - The re-emergence of foreign banks in Shanghai : an ecological analysis.
%235526: KUILMAN, MARTEN. - Klinische en psychopathologische beschouwingen over de endogenie. Een literatuurstudie met betrekking tot de endogene psychosen. Diss.
%23151858: KUILWIJK, KEES JAN. - The European Court of Justice and the GATT dilemma : public interest versus individual rights?
%23217930: KUIN, WIM. - Notuleren : oriëntatie en handleiding.
%23182471: KUIPER, BARTELD EMIL. - Information systems for the international accessibility of standards.
%23102157: KUIPER, F.B.J. - Varuna and Vidusaka : on the Origin of the Sanskrit Drama.
%23182740: KUIPER, ELZE JAN. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
%23109135: KUIPER, G.M. - Financiële controle op zelfstandige bestuursorganen
%23240529: KUIPER, REINDERT. - Vormfouten in de Verenigde Staten : juridische consequenties van vormfouten in strafzaken.
%23245954: KUIPER, DICK. & JASPER VREE (EDS.) - Het liep op rolletjes : de eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.
%23102153: KUIPER, F.B.J. - [Nu][omega][rho][omicron][pi][iota] [Chi][alpha][lambda][kappa][omega].
%23172597: KUIPER, F.B.J. - Zur herkunft von lat. iste.
%23241771: KUIPER, JELLE ... [ET AL.] - Rust'loos wakend.
%23334: KUIPER, ROELOF. - Op het breukvlak van twee millennia.
%23182232: KUIPER, GERRIT JOHAN MARIA. - Huis en klooster St. Antonius te Albergen.
%23127238: KUIPER, F.B.J. - Aryans in the Rigveda.
%23180257: KUIPER, WILLEM GUSTAAF. - (East-West) joint ventures : a special phenomenon in international tax law?
%23102155: KUIPER, F.B.J. - Nahali : a comparative Study.
%23269129: KUIPER, SIJBREN & NATASCHA VAN DER ZWAN. - Nederland pensioenland : wat je wilt weten over pensioen.
%23268848: KUIPER, D.TH. - Sociologie in meervoud?
%23156068: KUIPER, ERNO. - Farmers, prices and rational expectations.
%23102158: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika : a Krsna-Play by Ramakrsna.
%2387191: KUIPER, D.TH. - Het Kabinet-Kuyper (1901-1905) (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800).
%23264690: KUIPER, P.C. - Nieuwe hoofdsom der psychiatrie.
%23252051: KUIPER, GERRIT. - Orbis artium en Renaissance. I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
%2323763: KUIPER, W.E.J. - Grieksche origineelen en Latijnsche navolgingen : zes komedies van Menander bij Terentius en Plautus (Eunouchos, Heauton Timoroumenos, Andria, Adelphoi, Synaristosai, Dis Exapaton).
%23210754: KUIPER, P.C. - Controversen.
%23106395: KUIPERS, P., WESSELS, B. & ZANT, W.F. VAN (RED.) - Juridische aspecten van de millenniumproblematiek.
%23102159: KUIPERS, S.K. - Marktwerking en werkloosheid in Nederland in de jaren dertig en tachtig.
%23110795: KUIPERS, THEO A.F. & ANNE RUTH MACKOR (EDS.) - Cognitive Patterns in science and common sense.
%23217865: KUIPERS, G.M.M. & B. J. DE KLOET (EDS.) - Digitaal contact : het net van de begrensde mogelijkheden.
%232971: KUIPERS, JAN J.B. - Zeemanskunst : schitterende schepen uit het werk van Jan de Quelery.
%23229934: KUIPERS, RONALD A. - Critical faith : toward a renewed understanding of religious life and its public accountability.
%2320499: KUIPERS, CORNELIS HENRICUS. - Quintin Kennedy (1520-1564): Two Eucharistic Tracts. A critical edition.
%23201076: KUIPERS, AUGUSTINUS M. G. - Model en inzicht. Een confrontatie van de wetenschapsleer van Aristoteles met de feitelijke verklarings - procedure in klassieke en moderne fysica.
%23140333: KUITENBROUWER, MAARTEN. - Tussen oriëntalisme en wetenschap : het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
%2331519: KUITENBROUWER, F. & HAAREN, L. VAN. - Met politierazzia's is het vreemd gesteld.
%2325215: KUITENBROUWER, FRANK. - Het recht om met rust gelaten te worden. Over privacy.
%23103969: KUITERT, WYBE - Themes, Scenes, and Taste in the History of Japanese Garden Art.
%23172049: KUITERT, H.M. - Mag alles wat kan? : ethiek en medisch handelen.
%23188868: KUITERT, H.M. - In stukken en brokken : godsdienst en levensbeschouwing in een postmoderne tijd.
%23236762: KUITERT, H.M. - Suicide, wat is er tegen? : zelfdoding in moreel perspectief.
%23211034: KUITERT, H.M. - Een gewenste dood : euthanasie en zelfbeschikking als moreel en godsdienstig probleem.
%23268961: KUITERT, H.M. - Geloof dat te denken geeft : opstellen aangeboden aan prof. dr. H.M. Kuitert.
%23265240: KUITERT, LISA. - Het ene boek in vele delen : de uitgave van literaire series in Nederland, 1850-1900 : bevattende velerlei wetenswaardigheden en ophelderingen, alsmede nieuwe gezichtspunten en overwegingen met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlandse literaire boek in de tweede helft der negentiende eeuw : waaraan toegevoegd een lijst van literaire series die in de jaren 1850-1900 in Nederland zijn uitgegeven.
%23109474: KUKATHAS, CHANDRAN & PHILIP PETTIT. - Rawls: a theory of justice and its critics.
%2375841: KUKIMOTO, H. & S. MIYAZAWA (EDS.) - Semi-insulating III-V materials : Hakone 1986.
%23199609: KUKOVEC, SONIA. - La condizione giuridica della donna nella repubblica federale populare Jugoslava.
%2318416: KULA, GRZEGORZ JAN - Optimal retirement decision.
%23221528: KULAWIK, TERESA. - Wohlfahrtsstaat und Mutterschaft : Schweden und Deutschland 1870-1912.
%2342567: KULDKEPP, AIKI. - Tax policy of Estonia in the framework of the EU integration.
%23259661: KULENKAMPFF, AREND (ED.) - Methodologie der Philosophie.
%2362727: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution
%23153876: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution.
%232191: KULL, S. - Minds at war. Nuclear reality and the inner conflicts of policymakers.
%23148520: KULSKI, W.W. - Germany and Poland : from war to peaceful relations.
%23157192: KULSTEIN, DAVID I. - Napoleon III and the working class: a study of government propaganda under the second empire.
%23226354: KULTERMANN, UDO - Kleine Geschichte der Kunsttheorie.
%2318289: BUNDESAMT FÜR KULTUR. - Eidgenössische Preise für Design / Prix fédéraux de design / Swiss Federal Design Awards 2009 (German, French and English Edition) (Eidgenössische ... de design Swiss Federal Design Grants)
%233624: BERN : BUNDESAMT FÜR KULTUR. - Patrimonium: Denkmalpflege und archäologische Bauforschung in der Schweiz = Conservation et archéologie des monuments en Suisse = Conservazione e archeologia dei monumenti in Svizzera 1950-2000.
%23221385: KUMAR, NAGESH (ED.) - Technology, Market Structure and Internationalization: Issues and Policies for Developing Countries.
%23211521: KUMAR, MUNEENDRA & GEORGE A. MAUL. - Proceedings : International Symposium on Marine Positioning, U.S. Geological Survey, Reston, VA, October 14-17, 1986.
%2320162: KUME, IKUO - Disparaged Success: Labor Politics in Postwar Japan (Cornell Studies in Political Economy)
%23259910: KUMMELING, H.R.B.M. & A.J. MODDERKOLK. - [Tekst & Commentaar]. Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23255331: KUMMELING, H.R.B.M. & A.J. MODDERKOLK. - [Tekst & Commentaar]. Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23205392: KUMMELING, H.R.B.M. - De aard van grondwetsherzieningen.
%23268910: KUMMELING, H.R.B.M. ... [ET AL.] (ED.) - De samengestelde Besselink : bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht.
%23255335: KUMMELING, H.R.B.M. ... [ET AL.] - Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht.
%23152632: KUMON, S. & ROSOVSKY, H. (ED). - The Political economy of Japan. Volume 3: Cultural and social dynamics.
%23182498: KUNDRA, JAGDISH CHANDRA - Indian Foreign Policy 1947-1954. A Study of Relations with the Western Bloc.
%23264513: KUNHARDT, ULLA VON & INGRID LLISTOSELLA-MATZKY (EDS.) - Elsevier's dictionary of the labour market : in five languages: English, German, Swedish, Spanish, and French.
%23161495: KUNIG, PHILIP (ED.) - International Economic Law. Basic documents.
%23134887: KUNIN, SETH DANIEL - The Logic of Incest. A Structural Analysis of Hebrew Mythology.
%23234172: KUNIN, SETH DANIEL (ED.). - Themes and issues in Judaism.
%23267560: KUNISCH, JOHANNES & HERFRIED MÜNKLER (EDS.) - Die Wiedergeburt des Krieges aus dem Geist der Revolution : Studien zum bellizistischen Diskurs des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts.
%2310653: KUNKEL, WOLFGANG. - Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung. 4.erweiterte Aufl.
%23159568: KUNKEL, WOLFGANG. - Römische Rechtsgeschichte : eine Einführung. 3. erweiterte Auflage.
%23165545: KUNKEL, WOLFGANG. - Geschiedenis van het Romeinse Recht.
%23210149: KUNKEL, WOLFGANG. - Geschiedenis van het Romeinse Recht.
%23106292: KUNNE-IBSCH, E. - Die Stellung Nietsches in der Entwicklung der modernen Literatuurwissenschaft.
%23263214: KUNO, SUSUMU & KEN-ICHI TAKAMI., MORT, DAVID (ED.) - Sources of Unofficial UK Statistics.
%23258761: KUNST, M.J.J. ... [ET AL.] - Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen.
%23214358: RAAD VOOR DE KUNST. - Verslag van werkzaamheden en bevindingen [later : jaarverslag] 1956-1970.
%23190658: ORDEN POUR LE MÉRITE FÜR WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE - Die Mitglieder des Ordens. Erster Band 1842-1881.
%23135533: KUNZ, FRITHJOF (ED.) - Arbeitsrecht : Grundriss.
%23122310: KUNZE, JOHANNES. - Das nizänisch-konstantinopolitanische Symbol.
%23219274: KÜNZEL, RUDOLF ERNST. - Middeleeuwse groepsculturen in de Nederlanden : historisch-antropologische studies. Proefschrift.
%23246075: KUNZI, FRANÇOISE., RAU, GUSTAV, DOCTEUR., RESTELLINI, MARC. - From Fra Angelico to Bonnard : masterpieces from the Rau Collection.
%2341203: KÜNZI, H.P. & TAN, S.T. - Lineare Optimierung grosser Systeme.
%23112478: KUOKKANEN, MARTTI (ED.) - Idealization VII : structuralism, idealization and approximation.001
%23254105: KUORTTI, JOEL & JOPI NYMAN (EDS.) - Reconstructing hybridity : post-colonial studies in transition.
%23231686: KUOSHU, HARRY H. - Celluloid China: Cinematic Encounters with Culture and Society.
%2321019: KUPCÍK, IVAN. - Münchner Portolankarten = Munich portolan charts : Kunstmann I-XIII und zehn weitere Portolankarten : überarbeitete und ergänzte Neuausgabe des Originalwerkes von Friedrich Kunstmann aus dem Jahr 1859 mit 13 erneuerten Farbtafeln sowie zehn weitere Seekarten vom Anfang des 16. Jahrhunderts, einschliesslich der seit 1945 verschollenen Seekarten aus Münchner Sammlungen.
%2347776: KUPER, JENNY. - Military training and children in armed conflict : law, policy and practice.
%2319041: KUPERUS, GERRIT. - Het cultuurlandschap van West-Soembawa.
%23247622: KUPERUS, J.R. - Honderd gebundelde opstellen. 2 Dln.
%23128972: KUPFERMANN, JOEL J. - Value... And what follows.
%23169968: ÖFFENTLICHE KUNSTSAMMLUNG BASEL. KUPFERSTICHKABINETT. - From Schongauer to Holbein : master drawings from Basel and Berlin.
%23211293: KUPPEN, BARBARA VAN - More Jobs Per Drop: Targeting Irrigation to Poor Women and Men.
%23231870: KUPPENVELD, RIAN VAN - Claus, Prins der Nederlanden: De man, zijn leven, werk en idealen.
%2310708: KURAN, TIMUR. - The long divergence: how islamic law held back the Middle East.
%23113877: KURIAN, GEORGE. - The Indian family in transition. A case study of Kerala Syrian Christians.
%2351909: KURIHARA, KENNETH K. - The Keynesian theory of economic development.
%2346693: KURIHARA, KENNETH K. - National income and economic growth.
%23135058: KURLAND, SAMUEL. - Cooperative Palestine : the story of Histadrut.
%23250877: KURLAND, PHILIP B. & RALPH LERNER (EDS.) - The Founders' Constitution. Volume 1: Major themes.
%23245944: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren?
%2322096: KURPERSHOEK, ERNEST & HETTY VAN DEN BERG. - Zorgvlied : de geschiedenis van een begraafplaats.
%23206351: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren?: Essays (Meulenhoff editie) (Dutch Edition).
%23225909: KURRUS, THEODOR. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 2. Band.
%23225896: KURRUS, THEODOR. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 1. Band.
%23148180: KURTÉN, BJÖRN. - The innocent assassins : biological essays on life in the Present and distant Past.
%23207105: KURTH, DIETER. - Der Oasenmann : eine altägyptische Erzählung.
%23181643: KURTHEN, HERMANN, WERNER BERGMANN, RAINER ERB (EDS.). - Antisemitism and Xenophobia in Germany After Unification.
%23130907: KURTZ, DONNA - Bernard Ashmole 1894-1988 : an autobiography.
%23131075: KURTZ, DONN M. - Kinship and Politics : the justices of the United States and Louisiana Supreme Courts.
%23260533: KURTZ, MICHAEL J. - America and the return of Nazi contraband : the recovery of Europe's cultural treasures.
%23192432: KURZ, ANDREAS. - Die Entstehung modernistischer Ästhetik und ihre Umsetzung in die Prosa in Mexiko : die Verarbeitung der französischen Literatur des fin de siecle.
%23149831: KURZ, RAYMOND A. - Internet and the law : legal fundamentals for the internet user.
%23249475: KURZKE, HERMANN. - Die kürzeste Geschichte der deutschen Literatur und andere Essays.
%23177310: KURZMAN, DAN. - Disaster! : the great San Francisco earthquake and fire of 1906.
%23239228: KURZMAN, DAN. - A special mission : Hitler's secret plot to seize the Vatican and kidnap Pope Pius XII.
%23182305: KUSCHPÈTA, OMELAN. - Het krediet- en banksysteem van de USSR.
%23245201: KUSHNAREV, E.G. - Bering's search for the strait : the first Kamchatka Expedition, 1725-1730.
%23231109: KUSPIT, DONALD - Don Eddy: The Art of Paradox.
%23248270: KUSPIT, DONALD B. - Psychostrategies of avant-garde art.
%23156037: KUSPIT, D. - Hunt Slonem: an art rich and strange.
%23199030: KUSPIT, DONALD B. - Health and happiness in 20th-century avant-garde art.
%23254169: KUSTERS, WOUTER., MICHELET, JULES. - La sorcière.
%23267494: KUTI, CSONGOR. - Post-communist restitution and the rule of law.
%23219617: KÜTTING, GABRIELA. - Globalization and the environment : greening global political economy.
%2378312: KUTTNER, GEORG. - Urteilswirkungen ausserhalb des Zivilprozesses.
%23201795: KUTZNER, GERHARD. - Die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS).
%2385285: KUYK, J. VAN. - Geschiedenis van het Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden steenen te 's-Gravenhage.
%2367848: KUYPER, PIETER JAN. - The implementation of international sanctions : the Netherlands and Rhodesia.
%23144174: KUYPER, P.J. & J. STEENBERGEN. - [Het Gatt en het Volkenrecht]. Verslag van de algemene ledenvergadering.
%23144713: KUYPER, P.J. & J. STEENBERGEN. - Het Gatt en het Volkenrecht : preadviezen.
%233572: KUYPER, R. - Geen man en geen cent! Beschouwingen over de sociaal-democratie en het militairisme. 2e druk.
%23238916: KUYPER, ABRAHAM. - Het Calvinisme : oorsprong en waarborg onzer constitutineele vrijheden : een Nederlandsche gedachte.
%23268718: KUYPER, ABRAHAM. - Abraham Kuyper's Commentatio (1860) : the young Kuyper about Calvin, a Lasco, and the Church. Volume I: Introduction, annotations, bibliography, and indices; Volume II: Commentatio.
%23268719: KUYPER, ABRAHAM. - Ons Program.
%23268955: KUYPERS, KAREL. - Immanuel Kant.
%2316045: KUYPERS, G. - De Russische problematiek in het Sowjet-staatsbeeld. Diss.
%23236148: KUYPERS, KAREL. - Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft.
%23162266: KUYPERS, K. (E.A.) - Encyclopedie van de filosofie.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/18