Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23278821: Joly, Vincent. - Le Soudan français de 1939 à 1945 : une colonie dans la guerre.
%23284653: Jomard, Edme-François. - Classification méthodique des produits de l'industrie extra-européenne ou objets provenant des voyages lointains suivie du plan de la classification d'une collection ethnographique complète ...
%23246514: Jomo, Kwame Sundaram (ed.) - Flat world, big gaps : economic liberalization, globalization, poverty and inequality.
%23253559: Jonathan, Dean. - Ending Europe's Wars: The Continuing Search for Peace and Security.
%2399509: Jonchere, Etienne Lescuyer de la. - Systeme d'un nouveau gouvernement en France.
%23269834: Jonchere, Etienne Lescuyer de la. - Systeme d'un nouveau gouvernement en France.
%238912: Jonckers Nieboer, J.H. - De schadevergoeding bij onrechtmatig lichamelijk letsel. (Artt. 1406, 1407 B.W.).
%23267109: Jonckheere, Koenraad. - Antwerp art after Iconoclasm : experiments in decorum : 1566-1585.
%23291418: Jonckheere, Karel & Roger Bodart. - Las letras belgas.
%23264758: Jones, Ernest. - The Life and Work of Sigmund Freud. Vol. 1 : The formative years and the great discoveries, 1856-1900.
%23215138: Jones, Ronald W. & Peter B. Kenen. - Handbook of international economics. Volume II : international monetary economics and finance.
%23291068: Jones, Claire Taylor. - Ruling the spirit : women, liturgy, and Dominican reform in late medieval Germany.
%23286563: Jones, Bruce D. - Peacemaking in Rwanda : the dynamics of failure.
%2377274: Jones, John Walter. - The law and legal theory of the Greeks : an introduction.
%2375682: Jones, Edwin. - Reading The Book Of Nature. A Phenomenological Study of Creative Expression in Science and Painting.
%2348446: Jones, Elise F. - Teenage pregnancy in industrialized countries : a study.
%2323740: Jones, Stephen F. - War and Revolution in the Caucasus: Georgia Ablaze (ThirdWorlds).
%23246235: Jones, Jennifer M. - Sexing La Mode: Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime France.
%23181380: James T. Jones. - Wayward skeptic : the theories of R.P . Blackmur.
%2345180: Jones, Stephen P. - Criminology.
%23264427: Jones, L. Ralph & Richard R. Parlour (eds.) - Psychiatric services for underserved rural populations.
%23169618: Jones, Sian & Sarah Pearce (eds.) - Jewish local patriotism and self-identification in the Graeco-Roman period.
%23157787: Jones, Dorothy V. - Code of peace : ethics and security in the world of the warlord states.
%23244514: Jones, Edward Thomas. - Nieuwe methode van boekhouden, zo wel enkel als dubbel, gevolgd naar het systema van E.T. Jones te Bristol, welk systema zeer geschikt is om abuizen van allerleijen aart te ontdekken, en in alle vakken van affaire, even nuttig is.
%23244570: Jones, Whitney R.D. - David Williams : the anvil and the hammer.
%2348448: Jones, Elise F. - Teenage pregnancy in industrialized countries : a study.
%23141885: Jones, William C. (ed.) - Basic principles of civil law in China.
%2314667: Jones, Thomas David. - Human rights: group defamation, freedom of expression and the law of nations.
%23147458: Jones, Charles O. - The presidency in a separated system.
%2360366: Jones, Ernest. - Essays in applied psycho-analysis.
%23158777: Jones, Eric L. - The record of global economic development.
%23163793: Jones, Clyve (ed.) - A pillar of the constitution : the House of Lords in British politics, 1603-1784.
%23165335: Jones, Ernest. - Sigmund Freud's leven en werk : de jahren van vorming en de grote ontdekkingen (1856-1900).
%23164884: Jones, Michael & Malcolm Vale (eds.) - England and her neighbours, 1066-1453 : essays in honour of Pierre Chaplais.
%23274742: Jones, Ronald W. & Anne O. Krueger (eds.). - The Political Economy of International Trade: Essays in Honor of Robert E. Baldwin.
%23275239: Jones, Carol Gilham. - Fresh perspectives : reinventing 18 classic quilts from the International Quilt Study Center.
%23285863: Jones, Linda. - Wire & Bead Celtic Jewelry: 35 Quick and Stylish Projects.
%23286385: Jones, P.M. - The peasantry in the French Revolution.
%2320957: Jones, Alun - Jones on Extradition (Criminal Law Library)
%2319991: Jong, M.A.D.W. de. - Het gebruik van gemeentelijke noodbevoegdheden : onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie.
%2323060: Jong, Cyriel de. - Dealing with derivates : studies on the role, informational content and pricing of financial derivatives.
%23232854: Jong, Klaske Aemilia Wilhemina Maria de. - Snel, eenvoudig en onkostbaar : over continuïteit en verandering in de aard en de inrichting van het bestuursprocesrecht in de periode 1815 tot 2015.
%23187093: Jong-Keesing, Elisabeth Emmy de. - De economische crisis van 1763 te Amsterdam.
%23289297: Jong, Mart-Jan de. - Herkomst, kennis en kansen : allochtone en autochtone leerlingen tijdens de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs.
%2389034: Jong, Bas Jan de. - Schade door misleiding op de effectenmarkt : een onderzoek naar de vereisten van causaal verband en schade bij schadevergoedingsacties van beleggers wegens misleiding door beursvennootschappen, met beschouwingen over Amerikaans recht.
%2331027: Jong, E. de. - Exchange rate determination and optimal economic policy under alternative exchange rate regimes.
%23290094: Jong, Cees W. de (ed.) - Piet Mondrian - the studios : Amsterdam, Laren, Paris, London, New York.
%23277013: Jong, Jos de. - Democratie in de kinderschoenen ; twee referenda over de eerste Nederlandse grondwet 1797-1798.
%23201395: Jong, Wieger de. - Over de kristalstructuren van arsenopyriet, borniet en tetraëdriet.
%2369744: Jong, Cees de; Alston W Purvis & Martijn F. Le Coultre. - Wendingen 1918-1932.
%238016: Jong, C.G.E. de. - De organisatie der politie in Nederlandsch-Indië.
%2385651: Jong, Thijs Johannes de. - Het gelaat en het onzichtbare bij Emmanuel Lévinas.
%23235399: Jong, Hylkje de. - Stephanus en zijn digestenonderwijs.
%2319152: JONG, A.A. DE. - Accoord. Een bundel artikelen aangeboden bij zijn afscheid aan prof. drs. A.A. de Jong.
%23243542: Jong, Evert de. - Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europese drama.
%2344856: Jong, J.P. de. - Bestuursrecht van vreemde herkomst : een onderzoek naar de bronnen en grondslagen van een drietal centrale elementen van de Nederlandse bestuursrechtstheorie.
%2320250: Jong, Gerben de. - De Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw : proeve van een systematisch en cultuurhistorisch onderzoek.
%23265245: Jong, A.M. de. - De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814-1958 : een historische studie.
%2347524: Jong, E.P. de. - Een inleiding tot het denken over arbeidsconflictenrecht : een vergelijkende studie van arbeidsconflicten in het recht en het systeem van arbeidsverhoudingen in Groot-Brittannië en Nederland.
%23287703: Jong, Piet de & Gillian Z. Heller. - Generalized linear models for insurance data.
%23182517: Jong, Leendert de. - De transformatie van Bianchi voor de oppervlakken, afwikkelbaar op regelvlakken van de tweede graad.
%2370046: Jong, B.J. de & M.P. Nieuwe Weme. - Publicatie van de jaarrekening : onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken naar (i) de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van de verplichting om de jaarrekening op te maken, over te leggen en vast te stellen en (ii) de naleving van de verplichting om de jaarrekening openbaar te maken.
%2383295: Jong, Lammert de. - Bestuur en publiek : verslag en interpretatie van een onderzoek naar de organisatie en werkwijze van enkele lokale bestuursdiensten.
%2359287: Jong, D.H. de. - De macht van de telastelegging in het strafproces.
%23247702: Jong, P.O. de & S.E. Zijlstra. - Wikken, wegen en (toch) wetgeven : een onderzoek naar de hiërarchie en omvang van wetgeving in vijf Europese landen.
%23286971: Jong, P. de ... [et al.] (eds.) - Permanente herstructurering in maatschappelijke sectoren : dynamiek of dynamiet? : congrespublikatie 1996.
%23286970: Jong, P. de ... [et al.] (eds.) - Wisselwerking tussen waarden : een uitdaging voor het openbaar bestuur : congrespublicatie 1997.
%23286968: Jong, H.M. de ... [et al.] (eds.) - Onderwijs en de kwaliteit van het openbaar bestuur : congrespublikatie 1993.
%23286967: Jong, P. de ... [et al.] (eds.) - Verantwoordelijkheid en verantwoording in het openbaar bestuur : congrespublikatie 1994.
%23252392: Jong, Jacob Johannes de. - Met goed fatsoen : de elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780.
%23285195: Jong, A.M. de. - Naar zonnige landen in donker getij.
%2322554: Jong, H.W. de & W.G. Shepherd (eds.) - Mainstreams in industrial organization : Book II: Policies: antitrust, deregulation and industrial.
%23104159: Jong, E. & Sleutelaar, H. - De onbekende Klein Duimpje en Hans & Grietje. Met 70 tekeningen van Peter Vos.
%23105988: Jong, H.W. de. - (ed.). The Structure of European Industry.
%23198561: Jong, Willem Remmelt de. - De semantiek van John Stuart Mill.
%2312500: Jong, E.P. de ... [et al.] - Het administratieve procesrecht volgens de beroepswet.
%23130069: Jong, J.A.B.M. de. - Architektuur bij de Nederlandse schilders vóór de Hervorming.
%2366334: Jong, P. - Handhaafbaar milieurecht :
%23132348: Jong, J.J.P. de. - Diplomatie of strijd. Het Nederlandse beleid tegenover de Indonesische Revolutie 1945-1947.
%23190649: Jong, Martien J.G. de. - Vrede ende vrolicheyt : kerstfeest in de middeleeuwen.
%23113349: Jong, P. de & A.F.A. Korsten. - Permanente herstructurering in maatschappelijke sectoren : dynamiek of dynamiet ? : congrespublicatie 1996.
%2329703: Jong, P. ... [et al.] - Evaluatie wet milieugevaarlijke stoffen. Deel I. Juridische achtergrondstudie.
%23145401: Jong, L. de (ed.) - Veertig jaar na '45. Visies op het hedendaagse antisemitisme.
%231470: Jong, J.J. de. - Politieke organisatie in West Europa na 1800.
%23193858: Jong, F.W. [eindred.] - Stedebouw in Nederland : 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
%2349839: Jong, A.M. de. - De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814-1958 : een historische studie.
%23171727: Jong, Cornelis D. de. - The freedom of thought, conscience and religion or belief in the United Nations (1946-1992) = De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst of geloofsovertuiging in de Verenigde Naties (1946-1992).
%23153430: Jong, M.A.D.W. de. - Orde in beweging : openbare-ordehandhaving en de persoonlijke vrijheid.
%23159444: Jong, Ron de. - Tussen ambt en vrij beroep : het notariaat tussen 1842 en 1999 : een samenvattend overzicht van het Nederlandse notariaat , geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap.
%23156124: Jong, Robert M. de. - Asymtotic theory of expanding parameter space methods and data dependence in econometrics.
%23284484: Jong, Jo de. - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging.
%2346948: Jong, Jitske de. - Gemeentelijke gronduitgifte.
%23183186: Jong, H.M. de. - Norm en feit in de gemeente : een rechtstheoretisch en empirisch onderzoek naar geldend recht in Nederlandse gemeenten.
%23269646: Jong, Erik de & Marleen Dominicus-van Soest. - Aardse paradijzen : de tuin in de Nederlandse kunst. Deel I: 15de tot 18de eeuw.
%232638: Jong Edz., Frits de. - Macht en inspraak : de strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam.
%23272501: Jong, J. de & H.D. Ploeger. - Erfpacht en opstal.
%23250978: Jong, Albertus de. - Geschiedenis en begrip van gratie.
%23289294: Jongbloed, Aad. - Best in oorlogstijd.
%23151583: Jongbloed, A.W. (ed.) - Samen Sterk: over het optreden in rechte door groeperingen.
%2315207: Jongbloed, A.W. - Reële executie in het privaatrecht : beschouwingen over reële executie naar geldend en wordend recht.
%23195199: Jongbloet-Hamerlijnck, Rita. - Aanwenden van de ratificatie in het volkenrecht : ontwikkeling en hedendaagse praktijk.
%23180736: Jongbloet-van Houtte, G. (ed.) - Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen 1584-1600. Deel 1, augustus 1584 - september 1585.
%2379678: Jonge, A.A. de. - Crisis en critiek der democratie : anti-democratische stromingen in de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.
%23232088: Jonge, G. de & A.P. van der Linden. - Jeugd & strafrecht : een leer- en praktijkboek over het (internationale) jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht.
%23251007: Jonge, Guilielmus Adrianus Cornelius de. - Dissertatio juridica inauguralis continens historiam juris mercatorii Belgii septentrionalis usque ad annum 1811, quo jus Francicum apud nos fuit introductum ...
%23285615: Jonge, J.K.J. de. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (1595-1610) : verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief. 2e deel.
%23285616: Jonge, J.K.J. de. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (1595-1610) : verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief. 1e deel.
%23103428: Jonge, Christiaan de. - De irenische Ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602).
%23124007: Jonge, Gerard de (e.a.) - Bajesboek : handboek voor gedetineerden en ter beschikking gestelden.
%2399324: Jonge, A.R. de. - Gottfried Kinkel as political and social thinker.
%23102065: Jonge, H.J. de. - De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het Remonstrants Seminarie van 1575 tot 1700.
%23140414: Jonge, A.A. de. - Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen in de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.
%2331873: Jonge, A.A. de. - Het Nationaal-Socialisme in Nederland : voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
%2315173: Jonge, J.A. de. - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914.
%23195554: Jonge, Johan Antonie de. - Van het gezag der ouders ten opzichte van de goederen hunner kinderen.
%23119583: Jongeling, Tjeerd Bastiaan. - The sceptical biologist : an enquiry into the structure of evolutionary theory.
%23146475: Jongeling, M.C. - Het zendingsconsulaat in Nederlandsch-Indië 1906-1942.
%2391773: JONGEN, R. - Phonologie der morosneter Mundart : eine Beschreibung der segmentalen und prosodischen Wortformdiakrise.
%23292343: Jongen, François (ed.) - Le nouveau Conseil supérieur de l'audiovisuel.
%2380952: Jongen, François. - La police de l´audiovisuel : analyse comparée de la régulation de la radio et de la télévision en Europe.
%23287561: Jongeneel, R.H.C. & P. Klik. - Koop en consumentenkoop.
%23169383: Jonges, Pieter. - Schleiermacher's anthropologie.
%2312188: Jongh, G.T.J. de. - Bedreigde levens. Over reclassering, strafrecht en kinderrecht.
%239031: Jongh, Th.M. de. - Notariat Portugais... notariat fonctionnarisé. Développement de la législation sur le notariat portugais et commentaire sur les réglementations fondamentales de 1960 et de 1961.
%2327469: Jongh, Th.M. de. - Notariat Portugais... notariat fonctionnarisé. Développement de la législation sur le notariat portugais et commentaire sur les réglementations fondamentales de 1960 et de 1961. Diss.
%2319140: Jongh, J.F. de. - De organen der sociaal-economische ordening.
%23289232: Jongkees, Adriaan G. - Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen 1425-1477.
%2320054: Jongma, M.P. - De milieuvergunning : een onderzoek naar het beschermingsniveau en de soorten voorschriften.
%23292351: Jongman, C.D. - De Nederlandse geldmarkt.
%23281442: Jongman, W,A, - Florence, den XIV Mei 1265-1865 : gedicht van E.J. Potgieter, in verhaaltrant weergegeven.
%23276772: Jongmans, D.G. & P.C.W. Gutkind (eds.). - Anthropologists in the field.
%23285522: Jongsma, Amrtinus. - IJsclub Foaru´t 125 jaar : zie ze daar op het ijs achter elkander aanzwieren.
%23166841: Jongstra, Atte. - De Multatulianen : 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde : bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap.
%23282840: Jonker, Ineke. - Huisvrouwenvakwerk : 75 jaar Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
%23286721: Jonker, E. - De sociologische verleiding : sociologie, sociaal-democratie en de welwaartsstaat.
%2320737: Jonker, Jedid-Jah. - Target selection and optimal mail strategy in direct marketing.
%23181952: Jonker, Willem Daniel. - Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katholieke teologie.
%23192939: Jonker, E. & M. van Rossem (eds.) - Geschiedenis en cultuur : achttien opstellen.
%23191213: Jonkers, E.J. - Economische en sociale toestanden in het Romeinsche Rijk blijkende uit het Corpus Juris.
%2385683: Jonkers, Petra. - Diskwalificatie van wetgeving : de totstandkoming en uitvoering van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (Wbeaa).
%237695: Jonkers, J.E. - Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht.
%231083: Jonkers, W.H.A. - Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid : enkele rechtswijsgerige beschouwingen omtrent het wezen en de ontstaanbronnen van het subjectieve recht
%2316782: Jonkers, W.H.A. - Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid : enkele rechtswijsgerige beschouwingen omtrent het wezen en de ontstaanbronnen van het subjectieve recht
%23251749: Jonkers, Marina. - Een miskende revolutie : het moederschap van Marokkaanse vrouwen.
%23190187: Jönsson, B. & J. Rosenbaum (eds.) - Health Economics of Depression.
%2376672: Joor, Joost & Heikelina Verrijn Stuart. - The building of peace : a hundred years of work on peace through law : the Peace Palace, 1913-2013.
%23185641: Joosen, Joseph. - Beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak.
%2373299: Joosen, E.P.M. - Overdracht van ondernemingen uit faillissement.
%23269285: Joost, Th. van & J.J.E. van Everdingen (eds.) - Omtrent de huid : cultuurhistorische verkenningen.
%2376758: Joosten, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
%23175429: Joosten, H.F.J. - Medezeggenschap.
%23143298: Joosting, J.G.C. - De archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811.
%236909: Joppe, Ingrid S. - Overgangsrecht in het internationale privaatrecht en het fait accompli.
%23115783: Jordaan, Roy E. (ed.) - In praise of Prambanan : Dutch essays on the Loro Jonggrang Temple complex.
%23147009: Jordan, Amos A., William J. Taylor, Jr., Michael J. Mazarr. - American National Security: Policy and Process.
%23147011: Jordan, Amos A., William J. Taylor, Jr., Michael J. Mazarr. - American national security.
%23187850: Jordens-Cotran, Leila. - Het Marokkaanse familierecht en de Nederlandse rechtspraktijk.
%23287024: Jordis, Christine. - Gens de la Tamise : et d'autres rivages... : le roman anglais au XXe siècle.
%2388838: Jörg, C.J.A. - The Geldermalsen : history and porcelain.
%23129683: Jörg, N. - Strafbare rechtspersonen in Amerika : corporaties en hun functionarissen in het Amerikaanse strafrecht in rechtsvergelijkend perspectief.
%23232545: Jorgensen, Knud Erik (ed.) - European approaches to crisis management.
%23181894: Jørgensen, Poul Henning. - Die Bedeutung des Subjekt-Objektverhältnisses für die Theologie. Der Theo-Ontologische Konflikt mit der Existenzphilosophie.
%23233952: Jorgenson, Dale W. - Growth. Volume 2: energy, the environment , and economic growth.
%23225965: Jorgenson, Dale W. - Growth. Volume 1: Econometric general equilibrium modeling.
%23280948: Jorgenson, Dale W. - Tax Reform and the Cost of Capital: An International Comparison.
%23226041: Jorgenson, Dale W. - Econometrics. Volume 3: Economic growth in the information age.
%23286523: Joriaud, Paul de; [Scheepsbouwwerf De Boot]. - Christoffel Columbus en de ontdekking der Nieuwe Wereld.
%2335161: Jorissen, W.P. & L.Th. Reicher. - J.H. van 't Hoffs Amsterdamer Periode 1877-1895.
%23291216: Jörn, Nils; Bernhard Diestelkamp & Kjell Åke Modéer (eds.) - Integration durch Recht : Das Wismarer Tribunal (1653-1806).
%23286991: Jorna, M. & W.J.M. Voermans. - De betekenis van de Europese Conventie voor de wetgevingspraktijk : [preadviezen &] verslag van het symposium, gehouden op 29 april 2004 t.g.v. de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid
%23221066: Jorna, F.B.A. ... [et al.] - Subsidiebeschikkingen : ervaring met de Awb.
%23251745: Jorritsma, Henri. - Damergou : een historische en sociaal-ekonomische studie van een landstreek in midden-Niger.
%23255205: Jörs, Paul, Wolfgang Kunkel & Leopold Wenger. - Römisches Recht.
%23284752: Josenhans, Frauke V. ... [et al.] - Artists in exile expressions of loss and hope.
%23243441: Joseph, Richard A. - State, Conflict, and Democracy in Africa.
%23180349: Joseph, Rosara - The War Prerogative: History, Reform, and Constitutional Design.
%238149: Josephus Jitta, Daniel. - The renovation of International Law on the basis of a juridical community of mankind.
%23283518: Josephus Jitta, D. - Exposition internationale coloniale et d'exportation générale, Amsterdam 1883. Vième Section : Congrès internationaux : rapport sur les congrès. IIIe partie : Questions artistiques et littérares.
%23189318: Josephus Jitta, Daniel. - La codification du droit international de la faillite.
%23221083: Joubert, Chantal & Hans Bevers. - Schengen investigated ; a comparative interpretation of the Schengen Provisions on International Police Cooperation in the light of the European Convention on Human Rights.
%2313340: Joubert, Chantal & Hans Bevers. - Schengen investigated ; a comparative interpretation of the Schengen Provisions on International Police Cooperation in the light of the European Convention on Human Rights.
%23281311: Joubert, Gideon Jacobus - Indiwiduele en kollektiewe prestasie. 'N bydrae tot die experimentele groepspsigologie.
%23287744: Joucla, Edmond Antoine. - Bibliographie de L'Afrique occidentale Française.
%23146832: Joumerd, Abdul Jabbar - Le drame de la Palestine Arabe: vue d'ensemble sur le probleme Palestinien actuel.
%236134: Hungarian legal journal. - Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica. Tomus XX/ 1 and XX/2.
%2344829: Joustra, Carla A. - De internationale consumentenovereenkomst.
%23143268: Joustra, C.A. & M.V. Polak. - Internationaal, communautair en nationaal IPR. Preadviezen.
%23289571: Jovanovski, Thomas. - Aesthetic transformations : taking Nietzsche at his word.
%23274169: Joy, Janet E. ... [et al.] (eds.) - Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base
%23224125: Joyce, James. - Giacomo Joyce.
%23291102: Joyce, James. - Ulysses. Met supplement: Aantekeningen bij James Joyce's Ulysses.
%23276900: Joyce, James Avery (ed.) - Human rights : international documents, Volume 1-3.
%23149846: Joyce, Davis D. - Edward Channing and the Great Work.
%2392082: Joyner, Nancy D. - Aerial hijacking as an international crime.
%23274333: Joyner, David - Adventures in group theory : Rubik's cube, Merlin's machine, and other mathematical toys
%23254069: Jubien, Michael. - Possibility.
%2331260: Jubien, Michael. - Possibility.
%2339626: Juchter, Silke & Cornelia Ackermann. - Lockstoffe : was wirkt.
%2347456: Judd, J. Stephen - Neural Network Design and the Complexity of Learning.
%23151143: Jue, R.J. - Notabeleid en recht : een rechtstheoretisch onderzoek naar het rechtskarakter van beleidsnota's, in het bijzonder de planologische kernbeslissing.
%2371723: Juers, Evelyn - House of Exile: The Lives and Times of Heinrich Mann and Nelly Kroeger-Mann.
%23289168: Juffermans, Jan. - Dolf Zwerver : schilder in een doolhof.
%2319835: Juhnke, Klaus-Jürgen. - Die Bedeutung und Gestaltung der Eisenbahnen für den Personenverkehr in Ballungsräumen.
%23266564: Juhos, Bela. - Selected papers on epistemology and physics.
%23169685: Juhos, Bela., Schleichert, Hubert. - Die erkenntnislogischen Grundlagen der klassischen Physik.
%23169353: Juin, Hubert - Dessins erotiques de Bertrand II.
%2368251: Julianelli, Jane - The Naked Shoe: The Artistry of Mabel Julianelli.
%23231025: Julien, Ch.-André. - Histoire de l'Afrique du nord : Tunésie-Algérie-Maroc : de la conquête Arabe à 1830.
%23276694: Julien, Ch.-André. - Histoire de l'Afrique du nord : Tunésie-Algérie-Maroc : des origines à la conquête Arabe (647 ap. J.-C.)
%23288262: Julios, Christina. - Forced marriage and 'honour' killings in Britain : private lives, community crimes and public policy perspectives.
%23288563: Julius, Anthony. - T.S. Eliot, anti-semitism and literary form.
%23129036: Julius, A. - T.S. Elliot, Anti-Semitism, and literary form.
%23237025: Julius, Anthony. - Trials of the Diaspora : a history of antisemitism in England.
%23272264: Julius, Nicolaus Heinrich. - Lecons sur les prisons, présentées en forme de cours au public de Berlin, en l'année 1827.
%23210767: Jull, Peter. - Nunavut: Inuit Regain Control of Their Lands and Their Lives.
%23283347: Julliard, Édouard. - Lamennais : son oeuvre et son évolution religieuse.
%2361653: Jullien, Robert. - Les hommes fossiles de la pierre taillée (Paléolithique et Mésolithique).
%23279849: Jullien, Francois. - Detour and Access : Strategies of Meaning in China and Greece.
%23279793: Jullien, Francois. - In Praise of Blandness: Proceeding from Chinese Thought and Aesthetics.
%23291652: Julliot de La Morandière, L. & Marc Ancel (eds.) - L'oeuvre juridique de Lévy-Ullmann : contributions à la doctrine moderne sur la science du droit et le droit comparé.
%23136243: July, Serge - Les Années Mitterand. Histoire baroque d'une normalisation inachevée.
%23224232: Juma, Calestous & J.B. Ojwang (eds.) - In land we trust: Environment, private property and constitutional change (ACTS environmental policy series).
%23220732: Jumeau, Anne-Françoise., Tallon, Franck. - News : 25 projects by Périphériques Architects.
%23283479: Jung, Carl Gustav. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
%2375684: Jung, Hwa Yol. - Rethinking Political Theory : essays in Phenomenology and the Study of Politics.
%235345: Jung, Carl Gustav. - Die Bedeutung des Vaters für das Schicksal des Einzelnen.
%23290429: Jung, Emma. - Animus en anima : over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man.
%234684: Jung, Carl Gustav. - Seelenprobleme der Gegenwart : Vorträge und Aufsätze.
%23285464: Jung, Carl Gustav. - De held en het moederarchetype : tweede deel van Symbole der Wandlung (Verzameld werk, 8).
%23285470: Jung, Carl Gustav. - Psychologie en praktijk (Verzameld werk, 1).
%23285468: Jung, Carl Gustav. - Persoonlijkheid en overdracht (Verzameld werk, 3).
%23285467: Jung, Carl Gustav. - Mensbeeld en godsbeeld (Verzameld werk, 4).
%23116663: Jung, Julius. - Die romanischen Landschaften des Römischen Reiches : Studien über die inneren Entwicklung in der Kaiserzeit.
%235359: Jung, Carl Gustav. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
%235360: Jung, Carl Gustav. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
%23406: Jung, Dieter. - Die Hoheit der Staaten im Raum oberhalb der Erdoberfläche.
%2340193: Jung, Carl Gustav. - Psychologische Betrachtungen. Eine Auslese aus den Schriften von C.G. Jung. Zusammengestelt und herausgegeben von Dr. Jolan Jacobi.
%235346: Jung, Carl Gustav. - Analytische Psychologie und Erziehung : 3 Vorlesungen gehalten in London in Mai 1924.
%23116611: Jung, Julius. - Julius Ficker 1826 - 1902 : ein Beitrag zur deutschen Gelehrtengeschichte.
%23116665: Jung, Julius. - Römer und Romanen in den Donauländern : historisch-etnographische Studien.
%2342398: Jung, Carl Gustav. - Die psychologische Diagnose des Tatbestandes.
%23288165: Jung, Carl Gustav. - Zielsproblemen van onze tijd : lezingen en essays.
%23285463: Jung, Carl Gustav. - Mens en cultuur (Verzameld werk, 9).
%23116667: Junge, Julius. - Saka-Studien : der ferne Nordosten im Weltbild der Antike.
%23282807: Jungemann, Lars. - Carl Georg von Wächter (1797-1880) und das Strafrecht des 19. Jahrhunderts.
%2333534: Junger, M. - Delinquency and ethnicity : an investigation on social factors relating to delinquency among Moroccan, Turkish, Surinamese and Dutch boys.
%23243038: Junger-Tas, J. & & Irene Sagel- Grande, - Criminology in the 21st century : a collection of essays presented to Professor Wouter Buikhuizen.
%2354817: Junger-Tas, Josine. - Verborgen jeugddelinkwentie en gerechtlijke selektie : een onderzoek in een stadsmilieu.
%234454: Jungermann, Helmut & Gerard de Zeeuw (ed.) - Decision making and change in human affairs.
%23254212: Jungermann, Helmut & Gerard de Zeeuw (ed.) - Decision making and change in human affairs : proceedings of the fifth conference on subjective propability, utility and decision making, Darmstadt, 1-4 sept. 1975.
%23238222: Junhua, Lü., Peter G. Rowe & Zhang Jie (ed.) - Modern urban housing in China 1840-2000.
%233287: Junker-Kenny, Maureen - Habermas and theology.
%23150683: Junkers, Herbert. - Niederländische Schauspieler und Niederländisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
%23213610: Junne, Gerd., Tulder, Rob van. - European multinationals in core technologies.
%23176366: Junod, Dominique-D. - The imperiled Red Cross and the Palestine-Eretz-Yisrael conflict, 1945-1952 : the influence of institutional concerns on a humanitarian operation.
%2343678: Jünschke, Klaus & Ugür Tekin (eds.) - Jugendkriminalitat: Gegen die Kriminalisierung Von Jugendlichen.
%2322210: Jurg, A. - Sociale zekerheid en het financiële plan. 5e druk.
%23288901: Jurgens, G.T.J.M. & F.J. van Ommeren. - De opmars van het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht in het Engelse recht : vanuit rechtsvergelijkend perspectief
%23151084: Jürgens, Adolf - Skandinavien und Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart.
%23286990: Jurgens, G.T.J.M. & J.L. de Wijkerslooth. - Het wetsvoorstel OM-afdoening en de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving : [preadviezen &] verslag van het symposium, gehouden op 26 april 2006 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
%23176712: Jürgensen, Helmut, Mario Petrich & Hanns Joachim Weinert (eds.) - Semigroups : proceedings of a conference held at Oberwolfach , Germany , December 16-21 , 1978.
%23285985: Jürgenssen, Birgit. - Birgit Jürgenssen : I Am.
%2323132: Jurik, Nancy C. - Bootstrap Dreams: U.S. Microenterprise Development in an Era of Welfare Reform (ILR Press Book)
%2376563: Nederlandse Jurisprudentie. - Nederlandse Jurisprudentie : [uitspraken in burgerlijke [en] strafzaken]. Register 1990-1994.
%23290580: Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen (eds.) - Unrecht als System : Dokumente über planmässige Rechtsverletzungen in der Sowjetzone Deutschlands. Teil 2 : 1952-1954.
%23228617: International Commission of Jurists. - Justice enslaved : a collection of documents on the abuse of justice for political ends.
%2392649: International Commission of Jurists. - Development, human rights and the rule of law : report of a conference held in the Hague on 27 April-1 May 1981.
%23199931: International Commission of Jurists. - Praemium Erasmianum 1989.
%23262056: International Commission of Jurists. - Migration and international human rights law.
%23128105: Jurji, Edward J. (ed.) - Religious pluralism and world community. Interfaith and intercultural communication.
%23207418: Jurriaans, Henk. - M'n leven als kunstwerk.
%2322301: Jurrjens, Rudolf Theodoor. - The free flow : people, ideas, and information in Soviet ideology and politics.
%23116381: Jusek, Karin. - Een broeierige idylle : beelden van het moderne Oostenrijk.
%23154025: Jussawalla, F. & R.W. Dasenbrock - Interviews with Writers of the Post-Colonial World.
%23284940: Jussen, Bernhard (ed.) - Blood and Kinship: Matter for Metaphor from Ancient Rome to the Present.
%23143516: Just-Dahlmann, Barbara. - Tagebuch einer Staatsanwältin.
%23246585: Juster, Susan. - Disorderly women : sexual politics & Evangelicalism in revolutionary New England.
%23277212: Juster, F. Thomas (ed.) - The distribution of economic well-being.
%2377280: Justi, Johann Heinrich Gottlob von. - Die Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten oder ausführliche Vorstellung der gesamte Polizeiwissenschaft.
%23288479: Justi, Johann Heinrich Gottlob von. - System des Finanzwesens : nach vernünftigen, aus dem Endzweck der bürgerlichen Gesellschaften und aus der Natur aller Quellen der Einkünfte des Staats hergeleiteten Grundsätze und Regeln abgehandelt.
%23159683: Justi, Carl. - Winckelmann und seine Zeitgenossen. 1. Band : Winckelmann in Deutschland; 2.-3. Band : Winckelmann in Rom.
%23266309: Justi, Johann Heinrich Gottlob von. - Natur und Wesen der Staaten als die Quelle aller Regierungswissenschaften und Gesetze.
%23236242: Justi, Johann Heinrich Gottlob von. - Gesammelte politische und Finanz-Schriften : über wichtige Gegenstände der Staatskunst, der Kriegswissenschaften und des Kameral- und Finanzwesens. Band 1 : 1. Abtheilung : Politische Schriften; 2. Abtheilung : Abhandlungen von dem Finanzwesen.
%23266310: Justi, Johann Heinrich Gottlob von. - Gesammelte politische und Finanz-Schriften : über wichtige Gegenstände der Staatskunst, der Kriegswissenschaften und des Kameral- und Finanzwesens.
%23207229: Justi, Johann Heinrich Gottlob von. - Staatswirtschaft oder Systematische Abhandlung aller ökonomischen oder Kameralwissenschaften, die zur Regierung eines Landes erfordert werden. Teil I-II.
%23236323: Cour Internationale de Justice. - Charte des Nations Unies, statut et règlement de la cour et autres textes = Charter of the United Nations, statute and rules of court and other documents.
%23102369: La Cour Permanente de Justice International = Permanent Court of Interational Justice - Statut juridique du Groënland oriental : arrêt du 5 avril 1933 = Legal status of Eastern Greenland : judgment of April 5th, 1933.
%23271486: Cour Internationale de Justice. - La Cour Internationale de Justice = The International Court of Justice.
%23280445: Royame du Cambodge : Ministère de la justice. - Magguddesk stibi niti vidhi brahmadan d Khmaer : karsoep qanket nin karsoep surtriam = Guide de droit penal Cambodgien : enquêtes et instruction préparatoire = Guide to Cambodian criminal law : pre-trial phase.
%23264549: Justinian. - Digestum vetus : [4] Codicis hui[us] argume[n]tu[m] ...
%23137696: Justinian. - Authenticae se novellae constitutiones Dn. Justiniani sacratissimi principis.
%23237477: Ministerie van Justitie. - Draaiboek voor de wetgeving : systematische beschrijving van de procedure.
%23236806: Ministerie van Justitie. - Langst leve het nieuwe erfrecht.
%2353945: Ministerie van Justitie. - Verzameling van algemeene instructien en circulaires van het hoofdbestuur van de registratie, het kadaster en de loterijen 1e en 2e band ; no. 1 tot 200. Beginnende van den 1sten Januarij 1918 tot den 3den Februarij 1826.
%23237488: Ministerium der Justiz (ed.) - Strafprozessrecht der DDR : Lehrkommentar zur Strafprozessordng der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. Januar 1968.
%23237524: Ministerium der Justiz (ed.) - Strafprozessordnung - StPO - : sowie angrenzende Gesetze und Bestimmungen.
%23237525: Ministerium der Justiz (ed.) - Strafprozessordnung und andere verfahrensrechtliche Bestimmungen : Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister.
%23163707: Justman, Stewart - The Autonomous Male of Adam Smith.
%2378355: Jüthner, Julius. - Philostratos über Gymnastik.
%2337215: Jutphaas, B.J.L. Baron de Geer van. - De Saksenspiegel in Nederland.
%2368421: Juul, Kristine. - Tubes, tenure and turbulence : the effects of drought related migration on tenure issues and resource management in Northern Senegal.
%23292321: Juvigny, Jean-Baptiste - Moyen de suppléer par l'aritmétique a l'emploi de l'algèbre : dans les questions d'intérêts composés, d'annuites, d'amortissemens, etc. : terminé par une application spéciale du même procédé a l'extinction de la dette publique.
%2383511: Juynboll, Th.W. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer der Sjâfiitische school.
%23106981: Kaak, Joachim. - Rembrandts Grisaille Johannes der Täufer predigend : Dekorum-Verssoss oder Ikonographie der Unmoral?.
%23276542: Kaarto, Tomi. - Jacques Derrida and the question of interpretation : the phenomenological reduction, the intention of the author and Kafka's law.
%23286566: Kaas-Albarda, Maria. - André Gide et son Journal.
%23269319: Kaase, Max & Kenneth Newton. - Beliefs in government.
%23157761: Kabak, A.A. - Op het smalle pad: de Jood uit Nazareth.
%23291639: Kabakov, Ilya & Emilia Kabakov. - Ilya & Emilia Kabakov : installation & theater.
%23270824: Kabakov, Ilya. - Ilya Kabakov : the old reading room : an installation in the Doelenzaal in Amsterdam, 8th July to 6th August 1999 = een installatie in de Doelenzaal te Amsterdam, 8 juli tot en met 6 augustus 1999.
%23164656: KABIR, P.K. - The CP Puzzle. Strange decays of the neutral kaon.
%23274516: Kabou, Axelle. - Et si l'Afrique refusait le développement?
%23121731: Kac, V. (ed.) - Infinite Dimensional Groups with Applications. (Mathematical Sciences Research Institute Publications 4.)
%23285275: Kacheyama, Haruki. - The arts of Shinto (Arts of Japan, 4).
%23238057: Kachwaha, Mamta. - The judiciary in India : determinants of its independence and impartiality.
%23248521: Kadane, Joseph B. - Robustness of Bayesian analyses.
%23240125: Kadane, Joseph B. - Statistics in the Law : a Practitioner's Guide, Cases, and Materials.
%23208102: Canatan. Kadir. - Turkse Islam : perspectieven op organisatievorming en leiderschap in Nederland = Turkish Islam : perspectives on organization and leadership in the Netherlands.
%2380459: Kadish, Doris Y. - Politicizing Gender. Narrative strategies in the aftermath of the French Revolution.
%23150391: Kadish, Sanford H. (ed.) - Encyclopedia of Crime and Justice.
%23109805: Kadler, Eric H. - Literary figures in French drama (1784-1834).
%23236799: Kadri, Sadakat - Heaven on Earth : a Journey Through Shari'a Law from the Deserts of Ancient Arabia to the Streets of the Modern Muslim World.
%23283285: Kadt, Jacques de. - George Sorel : het einde van een mythe.
%2371134: Kadt, Jacques de. - Verdediging van het Westen : een bundel essays.
%23172428: Kadvany, John David. - Imre Lakatos and the guises of reason.
%23277066: Kaegi, Werner. - Jacob Burckhardt : eine Biographie. Band II: Das Erlebnis der geschichtlichen Welt.
%23277067: Kaegi, Werner. - Jacob Burckhardt : eine Biographie. Band III: Die Zeit der klassischen Werke.
%23277070: Kaegi, Werner. - Jacob Burckhardt : eine Biographie. Band I: Frühe Jugend und baslerische Erbe.
%23115301: Kaehlig, Carl-Bernd. - Gesellschaftsrecht in Indonesien : autonome und nationale Gesellschaftsformen.
%23289586: Kaelble, Hartmut (ed.). - The European way : European societies during the nineteenth and twentieth centuries.
%23113420: Kaelin, E.F. - Texts on Texts and Textuality : a Phenomenology of Literary Art.
%23122458: Kaelin, E.F. - The Unhappy Consciousness. The Poetic Plight of Samuel Beckett. An Inquiry at the Intersection of Phenomenology and Literature.
%23122907: Kaelin, E.F. & Calvin O. Schrag (ed.) - American Phenomenology. Origins and Developments.
%23248471: Kaemmel, Ernst. - Finanzgeschichte : Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, vormonopolist. Kapitalismus.
%2388395: Kaeppelin, Paul. - La Compagnie des Indes Orientales et Francois Martin.
%2367314: KAESTLE, C.F. & VINOVSKIS, M. - Education and social change in nineteenth-century Massachusetts.
%23230063: Kagan, Andrew. - Trova
%23130940: Kagay, Donald J. - The Usatges of Barcelona : the Fundamental Law of Catalonia
%23223533: Kagie, Rudie. - De eerste neger.
%23279392: Kagie, Rudolf. - Boudewijn Büch, verslag van een mystificatie.
%23184830: Kahane, Howard. - Logic and philosophy; a modern introduction.
%23153835: Kahin, Brian (ed.), Wilson III, E.J. (ed.) - National information infrastrucure initiatives: Vision and policy design.
%23235897: Kahl, Wilhelm. - Festgabe der Berliner Juristischen Fakultät für Wilhelm Kahl zum Doktorjubiläum : am 19. April 1923.
%23128035: Kahlbaum, Karl Ludwig. - Die Katatonie oder Spannungsirresein : eine klinische Form psychischer Krankheit.
%23291718: Kahle, Paul. - The Cairo Geniza.
%23184814: Kahmen, Volker. - Eroticism in contemporary art.
%23198685: Kahn-Freund, Otto. - A source-book on French law : systems, methods, outlines of contract.
%23190019: Kahn, Joel S. - Constituting the Minangkabau : peasants, culture, and modernity in colonial Indonesia.
%23286435: Kahn, Gustav (ed.). - Das Weib in der Karikatur Frankreichs.
%23291046: Kahn, Paul W. - Origins of order : project and system in the American legal imagination.
%2341374: Kahn, B.A. ... [et al.] - Het beloofde land : maandblad van het Nederlandsch Palestina Opbouwfonds Keren Hajesod Jaargang 2-16.
%23209474: Kahn, Joel S. - Other Malays : nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world.
%23124661: Kahr, Johanna. - Entpersönlichende Personenerwähnung im modernen Französischen Roman. Untersuchungen zur Grammatik und Poetik narrativer Texte.
%2366362: Kahrel, Herman. - Verruimd pandbegrip.
%2377282: Kahrstedt, Ulrich. - Studien zum öffentlichen Recht Athens. Band 1: Staatsgebiet und Staatangehörige in Athen. Band 2: Untersuchungen zur Magistratur in Athen.
%23222623: Kaimar, Vasant & Sucheta Mazumdar (eds.) - Antinomies of modernity : essays on race, orient, nation.
%23280978: Kain, (John Forrest) John F. - Housing and neighbourhood dynamics : a simulation study.
%23113424: Kainz, Howard P. - Politically Incorrect Dialogues. Topics Not Discussed in Polite Circles.
%23176612: Kaise, Tetsuo. - Représentations de Weil et GL 2 : algèbres de division et GLn : (vers les corps de classes galoisiens I, II).
%23289588: Kaiser, Wolfram; Stefan Krankenhagen & Kerstin Poehls (eds.). - Exhibiting Europe in museums : transnational networks, collections, narratives, and representations.
%23287622: Kaiser, Willem Frederik. - Quo tempore Dialogus de oratoribus scriptus sit quaeritur : specimen litterarium inaugurale ...
%23125321: Kaiser, Gerhard - Benjamin. Adorno. Zwei Studien.
%23275219: Kaji, Masanori. - Early responses to the periodic system.
%23146926: Kakes, Jan. - Monetary transmission in Europe : the role of financial markets and credit.
%23238470: Kalar, Brent. - The demands of taste in Kant's aesthetics.
%23147122: Kalathil, Shanthi & Taylor C. Boas. - Open networks , closed regimes : the impact of the Internet on authoritarian rule.
%2377284: Kalb, Wilhelm. - Das Juristenlatein : Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten. - Wegweiser in die römische Rechtsprache. Mit Übersetzungsbeispiele aus dem Gebiete des römischen Rechts. - Die Jagd nach Interpolationen in de Digesten.
%2377286: Kalb, Wilhelm. - Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt.
%23114558: Kalb, Wilhelm. - Wegweiser in die Römische Rechtssprache.
%23284038: Kalb, Wilhelm. - Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt.
%23124541: Kalders, P.R. - Besturen op termijn : tijd, grilligheid en trajectmanagement in grondwaterbeleid.
%23206667: Kaldor, Nicholas. - Essays on value and distribution.
%2383737: Kaldor, Nicholas. - Essays on economic policy. Volume I-II.
%23287165: Kaldy, Adam. - Unser Sonnen System nach mathematischen, physischen und chemischen Grundsätzen bearbeitet.
%23230947: Kaledin, Arthur - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%2321247: Kaledin, Arthur - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%23194542: Kalff, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten, met aanteekeningen.
%23283313: Kalff, G. - Opkomst, bloei en verdwijning van de hofnar.
%23228714: Kalff, Margaretha. - Uit den strijd om het recht.
%23286387: Kalff, G. - Huiselijk en maatschappelijk leven : [te Amsterdam in de 17e eeuw].
%23286390: Kalff, G. - De letterkunde en het tooneel : [te Amsterdam in de 17e eeuw].
%2346259: Kalff Jr, Jan. - Spoorwegkaartje en bagagereçu.
%23175844: Kalinke, Marianne E. - The Book of Reykjahólar : the last of the great medieval legendaries.
%23137839: Kalinoff, Dimitri - David Ricardo und die Grenzwerttheorie. (Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft, XXII).
%23230892: Kalinowska, Izabela. - Between East and West: Polish and Russian Nineteenth-Century Travel to the Orient.
%23265320: Kalinowski, Lothar B. & Paul H. Hoch. - Shock treatments, psychosurgery and other somatic treatments in psychiatry.
%23280187: Kalinowsky, Lothar B. & Paul H Hoch. - Somatic treatments in psychiatry; pharmacotherapy; convulsive, insulin, surgical, other methods.
%23283942: Kalkman, C - Planten voor dagelijks gebruik : botanische achtergronden en toepassingen.
%2372018: Kalkman, W.M.A. & Boonacker, R.T.F. - Levensverzekering en notariaat. Preadvies en verslag aan de wetenschappelijke vergadering Kon. Notariële Broederschap september 1992.
%23291583: Kalkman, W.M.A. - De overeenkomst van levensverzekering. 2e druk.
%23116674: Kalkoff, Paul. - W. Capito im Dienste Erzbischof Albrechts von Mainz : Quellen und Forschungen zu den entscheidenen Jahren der Reformation (1519-1523).
%23251155: Kalkwiek, K. & A. Schellart. - Atlas van de Nederlandse kastelen.
%2346606: Kalma, Paul. - Links, rechts en de vooruitgang.
%23156174: Kalman, Laura A. - The strange career of legal liberalism.
%23289696: Kalmanson, Leah (ed.). - Levinas and Asian Thought.
%23291828: Kalmar, Ivan - The Trotskys, Freuds and Woody Allens : portrait of a culture
%23202814: Kalmthout, Anton M. van ... [et al.] - Probation and probation services : a European perspective.
%23161043: Kalmthout, Anton M. van. - Si non solvit in opere : bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie.
%23260830: Kalnthout, Anton M. van & Peter J.P. Tak. - Ups en downs van de minimumstraf : een verkennende studie naar het voorkomen van minimumstraffen in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales.
%23121611: Kalonji, M.T. Zezeze. - Dictionnaire des organisations interafricaines : lexiques et textes.
%23270718: Kalshoven, Frits (ed.) - The centennial of the First International Peace Conference : reports & conclusions.
%23280951: Kalt, Joseph P. - The economics and politics of oil price regulation: Federal policy in the post-embargo era (MIT Press series on the regulation of economic activity).
%2321687: Kaltenbach, Frank - Architektur auf den Zweiten Blick = Architecture and the test of tome : Architektur-Highlights Wiederbetrachtet by Oliver Herwig, Roland Pawlitschko, Julia Liese, Christian Schittich and Keiko Arima.
%23284202: Kalverboer, Alex Fedde. - A neurobehavioural study in pre-school children.
%23274102: Kalverboer, Alex Fedde (ed.) - Developmental Biopsychology: Experimental and Observational Studies in Children at Risk.
%2328216: Kam, Benjamin Jan. - Meretrix en medicus : een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900.
%23185937: Kam, Elske van der. - Kwaliteit gewogen : verschillende perspectieven op kwaliteit van civiele rechtspleging.
%23169585: Kam, J.B. - De versiering van onze woning.
%23101431: Kamal, H. - Encyclopaedia of Islamic medicine, with a Graeco-Roman background.
%23288518: Kamali, Mohammad Hashim. - A textbook of Hadith studies : authenticity, compilation, classification and criticism of Hadith.
%23281948: Kamel, Mahmoud; Brackenbury, G; Menassa, R. - Blue wings and other stories : collection of Egyptian stories.
%23291348: [ESPERANTO] - Kamemoro [pseud.] - Mary kaj Sulo : koresponda rakonteto. [ESPERANTO].
%23275389: Kamen, Henry. - Philip of Spain.
%23275391: Kamen, Henry. - The phoenix and the flame : Catalonia and the Counter Reformation.
%23285697: Kamenka, Eugene & Tay, Alice Erh-Soon (eds.) - Law and social control.
%23102072: Kamerbeek Jr., J. - Allard Pierson (1831-1896) en Wilhelm Dilthey (1833-1911).
%23209030: Kamerling, R.J.N., W. Verhoog, L.M.F.J. Keuleneer. - Vijftien over forensische accountancy.
%23197633: Kamerman, Jack (ed.) - Negotiating responsibility in the criminal justice system.
%23236382: Kamermans, Nartijn C. & Elena Pileri. - Administratieve organisatie II : evenwicht tussen instandhouding en verandering.
%23632: Kamibayashi, Yoshiyuki. - Johannis de Rijke : de ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht.
%23236628: Kamins, Robert M. - Malamalama : a history of the University of Hawai'i.
%23147936: Kaminski, B. - Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia.
%2343692: Kamisar, Yale - Basic criminal procedure: Cases, comments, and questions (American casebook series).
%2338034: Kamm, F.M. - The moral target: aiming at right conduct in war and other conflicts.
%23163973: Kamm, F.M. - Marality, Mortality. Volume 2: Rights, duties, and status.
%23150994: Kamma, F.Ch. - De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse Cultuurgebied. Diss.
%23134483: Kammen, Michael - Spheres of liberty : changing perceptions of liberty in American culture.
%23254320: Kammerer, J. - Du sollst leben! : Bilder heidnischen Krankheitselends und Christliche Krankenfürsorge auf dem Missionsfeld.
%2328090: Kamminga, Menno T. - Inter-state accountability for violations of human rights.
%23276224: Kamp, Maria Cornelia van de. - Where corporate culture and local markets meet : music and film majors in the Netherlands, 1990-2005 = Waar bedrijfscultuur en lokale markten elkaar ontmoeten : muziek- en filmmajors in de Nederlandse markt, 1990-2005.
%23146247: Kamp, Robert van. - De Kolenvoorziening van Nederland gedurende de eerste wereldoorlog.
%23201556: Kamp, J.B. van der. - De bedrijfsverenigingen in de overjarige ondernemingscultures van Indonesië in het bijzonder in het gebied van het Algemeen Landbouw syndicaat en het Zuid- en West- Sumatra syndycaat.
%23253245: Kamp, A.F. 's, Oorthuys, Cas - 's Konings oudste dogter : kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
%23187151: Kampen, N.G. van. - Afrika en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel ten vervolge op E.A.W. von Zimmermaan. Tweede deel.
%23279393: Kampen, Thomas; Imrat Verhoeven & Loes Verplanke;. - De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (Dutch Edition).
%2334437: Kampen, L. van (ed.) - Politiewet 1993.
%23205857: Kamphorst, Teunis Jan & Argareth Pieter Spruijt. - Vrijetijdsgedrag in het perspectief van socialisatie : een empirisch onderzoek naar samenhang tussen aspecten van socialisatieprocessen op de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar en vrijetijdsgedrag op de leeftijd van 25 tot en met 30 jaar.
%2376692: Kamphuisen, P.W. - De codificatiegedachte in het Romeinsche rijk.
%2322698: Kamphuisen, P.W. - De collectieve en de individuele arbeidsovereenkomst.
%2328968: Kamphuisen, P.W. - Gewoonterecht.
%23290540: Kampman, J.G. & P. Brood. - De geschiedenis van Westerwolde. 5 : Bestuur en rechtspraak.
%2377287: Kamptz, Karl Albert. - Neue Literatur des Völkerrechts von 1784 bis 1794.
%23244104: Kamrava, Mehran. - Political Economy of the Persian Gulf.
%23246737: Kamrava, Mehran. - The modern Middle East : a political history since the First World War.
%2375611: Kamsteeg, A. - Ambon nu = Ambon sekarang,
%2379097: Kamuf, Peggy. - Book of addresses.
%23206584: Kan, Wim. - De dagboeken van Wim Kan : 1957-1968 : de radiojaren.
%2311224: Kan, J. van. - De rechtstitels der Compagnie.
%2313324: Kan, J. van. - Bezitsverhoudingen.
%23146801: Kan, Michael & Roy Sieber (eds.) - African masterworks in Detroit Institute of Arts.
%2336654: Hay an Kan. - Standaardcharters.
%23288964: Kan, J. van. - Bezitsverhoudingen.
%2387056: Kanazawa, Makoto & Christopher J. Pinon (eds.) - Dynamics, polarity and quantification.
%23156098: Kandelaars, Patricia P.A.A.H. - Material-product chains: economic models and applications.
%23257767: Kandinsky, Vasily. - Vasily Kandinsky : from Blaue Reiter to the Bauhaus, 1910-1925.
%23257929: Kandinsky, Vasily. - Kandinsky : absolut abstrakt.
%23212049: Kane, Luan & Linda Ashman (eds.) - Sinclair on warranties and indemnities on share and asset sales. 5th edition.
%23110709: Kane, R. & Phillips, S.H. - Hartshorne : process philosophy and theology.
%23280977: Kane, Edward J. - The gathering crisis in Federal Deposit Insurance.
%23263848: Kanet, Roger E. (ed.) - A Resurgent Russia and the West: The European Union, NATO and Beyond.
%23221708: Kang, Eung-cheon. - Koryeo dynasty : a journey into the noble tradition of Korea
%232210: Kang, Young Hoon & Yong Soon Yim (eds.) - Politics of Korean reunification.
%23243725: Kaniel, Moshe. - The Exclusive Treaty-Making Power of the European Community:Up to the Period of the Single European Act.
%23116721: Kaniuth, Agathe. - Die Beisetzung Konstantins des Grossen : Untersuchungen zur religösen Haltung des Kaisers.
%2311668: Kann, Henri Eduard. - Overzigt der hedendaagsche Nederlandsche wetgeving in zake van laster, hoon en beleediging.
%23198182: Kannegieter, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam, 1656 tot begin negentiende eeuw.
%23278796: Kannegieter, A.F.L. - De vlucht van den krijgsgevangene : episode uit den Fransch-Duitschen oorlog van 1870-71.
%2378852: Kant, Immanuel. - Principles of lawful politics : Immanuel Kant's philosophic draft toward eternal peace. [Zum ewigen Frieden].
%23284291: Kant, Immanuel. - Kritik der Praktischen Vernunft.
%23113435: Kant, Immanuel. - Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte.
%23116730: Kant, Immanuel. - Critique of Pure Reason.
%23130143: Kant, Immanuel. - Critique of Pure Reason.
%2394574: Kant, Immanuel. - Die Metaphysik der Sitten.
%23268820: Kant, Immanuel. - Kleiner Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik.
%23268822: Kant, Immanuel. - Kritik der Reinen Vernunft.
%23268817: Kant, Immanuel. - Kritik der Praktischen Vernunft.
%23260708: Kantelaar, Jacobus. - Redevoering over den invloed der waare verlichting op het lot der vrouwen en het huwelijksgeluk; gehouden op de Algemeene Vergadering, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 13den van Oogstmaand, 1793.
%23276506: Kanter, J. de & J. Ab Utrecht Dresselhuis. - De provincie Zeeland.
%23290799: Kantoor van Arbeid, Arbeidsinspectie voor de buitengewesten. - Twaalfde verslag van de Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten (1927).
%23290798: Kantoor van Arbeid, Arbeidsinspectie voor de buitengewesten. - Zestiende verslag van de Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten (1933, 1934, 1935 en 1936).
%23290796: Kantoor van Arbeid, Arbeidsinspectie voor de buitengewesten. - Vijftiende verslag van de Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten (1930, 1931 en 1932).
%23290797: Kantoor van Arbeid, Arbeidsinspectie voor de buitengewesten. - Veertiende verslag van de Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten (1929).
%23284555: Kantsedikas, Alexander. - Lissitzky : Jewish Period 1916-1919..
%23227386: Kantzara, Vasiliki. - An act of defiance, an act of honour : gender and professional prestige among teachers in secondary education in Greece.
%23200629: Kanungo, Rabindra N. - Work Alienation.
%23290439: Kapfer, Hans. - Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch mit Ehegesetz, Personenstandsgesetz, Mietengesetz, Hausgehilfengesetz, Hausbesorgerordnung, Haftpflichtgesetzen und den sonstigen wichtigsten Nebengesetzen : mit Verweisungen auf zusammenha¨ngende Stellen und anderweitige einschla¨gige Vorschriften, mit Hinweisen auf grundlegende Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes sowie mit einen ausfu¨hrlichen Sachverzeichnis.
%23116791: Kaphan, Fritz. - Zwischen Antike und Mittelalter. Das Donau-Alpen-Land im Zeitalter St. Severins.
%23141810: Kapitsa, Peter L. - Peter Kapitsa on life and science.
%2381793: KAPITZKI, C. red. - Auf der Suche nach dem verlorenen Bild. Internationales Architectenseminar Potsdam 1991
%2351274: Kaplan, Morton A. - The life and death of the Cold War: selected studies in postwar statecraft.
%23201662: Kaplan, Lawrence S. - The long entanglement : NATO's first fifty years.
%2339716: Kaplan, John., Jerome H. Skolnick & Malcolm M. Feeley. - Criminal justice : introductory cases and materials.
%23280726: Kaplan, Jonathan. - My Perfect One: Typology and Early Rabbinic Interpretation of Song of Songs.
%2372579: Kaplan, Donald M. - Clinical and social realities.
%23280665: Kaplan, Fred. - Lincoln: The Biography of a Writer.
%23148081: Kaplan, John. - The hardest drug : heroin and public policy.
%23205313: Kaplan, Morton A. (ed.) - Character and identity. [1] Philosophical foundations of political and sociological perspectives.
%23273067: Kaplansky, Irving - Fields and Rings.
%2339391: Kaplinsky, Raphael - The Economies of Small: Appropriate Technology in a Changing World.
%2348319: Kaplun-Kogan, W.W. (ed.). - Russisches Wirtschaftsleben seit der Herrschaft der Bolschewiki nach russischen Zeitungen.
%23221796: Kapoor, Anish., Mercurio, Gianni & Demetrio Paparoni. - Dirty corner - Anish Kapoor : [on the occasion of Anish Kapoor, Rotonda di via Besana, 31 May - 9 October 2011 ; Fabbrica del Vapore, 31 May - 9 January 2012].
%23282622: Kapoor, Anish. - Anish Kapoor - memory.
%23287463: Kapoor, Anish. - Anish Kapoor : Symphony for a beloved sun.
%23260274: Kappel, Kurt. - Communicatio in sacris : die gottesdienstliche Gemeinschaft zwischen Katholiken und Nichtkatholiken (nach dem Codex Iuris Canonici).
%23213187: Kappelhof, Antonius Cornelis Marie - Tussen aansporen en opsporen : geschiedenis van 25 jaar Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 1965-1990.
%2349083: Kappelhof, A.C.M. - De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730).
%23286773: Kappelle, Willem Jan. - Enige psychogenetische aspecten van het ontwikkelingsstotteren.
%2391167: Kappen, O. van. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland : de ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-±1750).
%23267932: Kappert, Petra. - Strukturelle Zwänge - persönliche Freiheiten : Osmanen, Tuürken, Muslime: Reflexionen zu gesellschaftlichen Umbrüchen ; Gedenkband zu Ehren Petra Kapperts.
%23289074: Kappeyne van de Coppello, J. - Over de troonopvolging : repliek door Mr. J. Kappeyne van de Coppello te 's Gravenhage.
%23154474: Kappeyne van de Coppello, J. - Over vim facere in het interdictum uti possidetis.
%23223202: Kapsalis, Terri. - Public privates : performing gynecology from both ends of the speculum.
%23280963: Kapstein, Ethan B. - Governing the Global Economy: International Finance and the State.
%23253860: Kaptein, Hendrik - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23200600: Kaptein, Samuel Pieter. - Ethics management : auditing and developing the etical content of organizations.
%23125906: Kaptein, Hendrik - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23198826: Kapteyn, P.J.G. & P. Verloren van Themaat. - Introduction to the Law of the European Communities : after the accession of new member states.
%2375106: Kapteyn, P.J.G. (e.a.) - Rechten en verplichtingen van bedrijfsleven en vrije beroepen in de EEG.
%2392461: Kapteyn, P.J.G., R.H. Lauwaars & P.H. Kooijmans (eds.), Kapteyn, P.J.G. (e.a.) - International organization and integration : annotated basic documents and descriptive directory of international organizations and arrangements. 2 Volumes in 7 parts. Vol. 1A: The United Nations organization; Vol. 1B: Organizations related to the United Nations; Volume 2A: European Communities; Vol. 2B-2J: Other organizations and arrangements; Volume 2K: Functional organizations and arrangements; Supplement Vol. 1A; Supplement Vol. 1B.
%23195063: Kapteyn, P.J.G. & P. Verloren van Themaat. - Introduction to the Law of the European Communities : from Maastricht to Amsterdam.
%2354532: Kapteyn, P.J.G. - L´Assemblée Commune de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Un essai de parlementarisme Européen.
%23282190: Kapteyn, P.J.G. & P. Verloren van Themaat. - Inleiding tot het recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen.
%23222118: Kapteyn, P.J.G. - De Gemeenschappelijke Vergadering der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
%23224796: Kapteyn, P.J.G. & P. Verloren van Themaat. - Introduction to the Law of the European Communities. After the coming into force of the Single European Act. 2nd ed. edited by L.W. Gormley.
%23274118: Kapur, Shitij & Yves Lecrubier (eds.) - Dopamine in the pathophysiology and treatment of schizophrenia.
%23174656: Kapur, Devesh; John P. Lewis & Richard Charles Webb. - The World Bank : its first half century. Vol. 1: History; Vol. 2: Perspectives.
%23280505: Kapur, Devesh; John P. Lewis & Richard Charles Webb. - The World Bank : its first half century. Vol. 1: History; Vol. 2: Perspectives.
%23289090: Kara, Siddharth. - Sex trafficking : inside the business of modern slavery.
%23133590: KARAMYCHEV, VLADIMIR. - Essays on adverse section: a dynamic perspective.
%23255781: Karasik, Mikhail. - The Soviet Photobook 1920-1941.
%23284181: Karasu, Toksoz B. - The somatic therapies.
%23225447: Karavites, Peter (Panayiotis). - Evil, freedom, and the road to perfection in Clement of Alexandria.
%23102082: Kardaun, Maria. - Der Mimesisbegriff in der griechischen Antike.
%23287254: Kardon, Janet (ed.) - Revivals! diverse traditions, 1920-1945 : the history of twentieth-century American craft.
%23107012: Kardouche, George K. - The U.A.R. in development: a study in expansionary finance.
%2370726: Kare, Morley R. and Owen Maller (eds.). - The chemical senses and nutrition.
%23148175: Karklins, Rasma. - Ethnopolitics and transition to democracy : the collapse of the USSR and Latvia.
%23287170: Karl Alexander, Grossherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach. - Gesetz über die Zwangsvollstreckung im Verwaltungswege, vom 8. Dezember 1899.
%23281033: Karl, Wolfram. - Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht : zum Einfluss der Praxis auf Inhalt und Bestand völkerrechtlicher Verträge.
%23174416: Karlen, Delmar. - Primer of procedure.
%23290526: Karlewski, Hans. - Hanns Karlewski : 27 februari-4 april 1988.
%2334535: Karlowa, Otto. - Das Rechtsgeschäft und seine Wirkung.
%23174716: Karlsson, Mikael M. (ed.) - Recht, Gerechtigkeit und der Staat : Studien zu Gerechtigkeit, Demokratie, Nationalität, nationalen Staaten und supranationalen Staaten aus der Perspektive der Rechtstheorie, der Sozialphilosophie und der Sozialwissenschaften = Law, justice, and the state : studies in justice, democracy, nationality, national states, and supra-national states from the standpoints of legal theory, social philosophy, and social science
%23290139: Karmel, Pepe. - Abstracte kunst : een wereldgeschiedenis.
%23236003: Karmiloff, Kyra & Annette Karmiloff-Smith. - Pathways to language : from fetus to adolescent.
%2394114: Karnebeek, H.A. van. - De Costa Rica packet arbitrage.
%23280979: Karni, Edi. - Decision making under uncertainty : the case of state-dependent preferences.
%23119281: Karol, K.S. - Cuba sinds de revolutie. Tien jaar politieke en economische ontwikkeling.
%2314531: Karras, Ruth Mazo., Joel Kaye & E. Ann Matter (eds.) - Law and the Illicit in Medieval Europe.
%23249160: Kars, Hendrik. - Le portrait chez Marivaux : étude d'un type de segment textuel : aspects métadiscursifs, définitionnels, formelsLe portrait.
%2325466: Karsch-Haack, F. - Das gleichgeschlechtliche Leben der Naturvölker.
%23242646: Karsh, Efraim. - Islamic imperialism : a history.
%2338067: Karst, Kenneth L. - Law's promise, law's expression : visions of power in the politics of race, gender, and religion.
%23174219: Karsten, Willem Johan - Over de terugwerkende kracht der vervulde voorwaarde bij verbintenissen.
%2379640: Karsten, C. - Die Bedeutung der Form im Obligationenrecht. Abt. I: Die römische Lehre von der Stipulation.
%2310646: Karsten, C. - Die Lehre vom Vertrage bei den italienische Juristen des Mittelalters : ein Beitrag zur inneren Geschichte der Reception des römischen Rechtes in Deutschland.
%2347371: Karsten, Luchien. - De achturendag : arbeidstijdverkorting in historisch perspectief, 1817-1919.
%2349939: KARSTEN, G. & BENEKE, W. - Lehrbuch der Pharmakognosie.
%23178359: Karvonen, Lauri., Sundberg, Jan. - Social democracy in transition : northern , southern , and eastern Europe.
%2345001: KARWEHL, H. - Die Entwicklung und Reform des deutschen Knappschaftswesen. Mit besonderer Berücksichtigung der preussischen Knappschaftsnovelle vom 19. Juni 1906.
%23287160: Kasch, Wilhelm F. - Die sozialphilosophie von Ernst Troeltsch.
%23291628: Kasdorp, J.E. (ed.) - Protocollenregister : Register van de protocollen der notarissen die in de periode 1916-1988 in Nederland in functie waren.
%2339336: Kasdorp, J.E. (ed.) - Protocollenregister : Register van de protocollen der notarissen die in de periode 1916-1993 in Nederland in functie waren.
%23101432: Kasem-Beg, Mirza Alexander. - Allgemeine Grammatik der türkisch-tatarischen Sprache : das Alphabet und das Wort, das Verbum, die Syntax.
%2339914: Kaser, Max. - Romeins privaatrecht.
%2348497: Kaskel, Walter. - Das neue Arbeitsrecht : systematische Einführung.
%23282798: Käsler, Dirk (ed.). - Klassiker des soziologischen Denkens : Band II : Von Weber bis Mannheim.
%23270157: Kasme, Badr. - La capacité de l'Organisation des Nations Unies de conclure des traités.
%232692: Kasper, Siegfried G. - Freie Beweiswürdigung und moderne Kriminaltechnik.
%23719: Kaspersen, Lars Bo. - Anthony Giddens : an introduction to a social theorist.
%23107790: Kaspersen, H.W.K. (e.a.) - Contracten van internet-providers: een adequate basis voor zelfregulering?
%23283393: Kassab, Ahmed. - Histoire de la Tunisie : [4] l'époque contemporaine.
%2346404: Kassner, C. - Gerichtliche und Verwaltungs-Meteorologie : das Wetter in der Rechtsprechung für Gerichte und Rechtsanwälte, Verwaltungen, Magistrate und Hausbesitzer, Beufsgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, für Gewerbe, Handel und Technik. Mit 438 Beispielen aus der Praxis.
%23223452: Kastenbaum, Robert. - On our way : the final passage through life and death.
%23283503: Kasto, Jalil. - UN 50th Anniversary : The United Nations: a global organization : its evolution, achievements, failure and reconstruction.
%23149501: Kasza, Gregory James. - The conscription society : administered mass organizations.
%2316544: Kat Angelino, A.D.A. de. - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië. Deel 1: Grondlagen en richtlijnen van koloniaal beleid; Deel 2 : De overheidszorg in Nederlandsch-Indië.
%2316917: Kat Angelino, A.D.A. de. - Le Problème Colonial. Vol. I: Principes et méthodes; Vol. 2: Les Indes-Néerlandaises.
%23277462: Kataoka, Mami & Allison Harding. - Phantoms of Asia : contemporary awakens the past.
%2328996: Kate, Th.B. ten. - Het request-civiel.
%23114570: Kate, Rolf ten; Ed van der Elsken(e.a.) - 6 over Jazz : kaleidoskoop van een deels miskende, deels overschatte muze.
%23265460: Kate, J.J.L. ten. - De vrouw in 't Neêrlandsch lied : keur van zangen.
%23258091: Kate, J.J.L. ten. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam : een gedicht van J.J.L. ten Kate.
%23113949: Kater-Sibbes, G.J.F. & M.J. Vermaseren. - Apis. Volume 1: The Monuments of the Hellenistic-Roman Period from Egypt.
%23233131: Kato, Masae. - Women's rights? : the politics of eugenic abortion in modern Japan.
%23185627: Kats, Joannes C. P. - Het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect.
%23287437: Katscher, Leopold (eds.) - Friedensstimmen : eine Anthologie.
%23289417: Kattein, Rudolf. - Diachrone Typologie der slavischen Sprachen.
%23233568: Kattsoff, Louis O. - Logic and the nature of reality.
%23100308: Kattsoff, Louis O. - Making moral decisions : an existential analysis.
%2399309: KATZ, MORDECAI. - Protection of the weak in the Talmud.
%23289700: Katz, Claire Elise. - Levinas and the Crisis of Humanism.
%2353427: Katz, Jorge M. - Production functions, foreign investment and growth : a study based on the Argentine manufacturing sector, 1946-1961.
%2382349: Katz, Steven T. - Frontiers of Jewish thought.
%23111479: Katz, Jonathan I. - The biggest bangs : the mystery of gamma-ray bursts, the most violent explosions in the universe.
%23244562: Katz, Richard. - The straight path : a story of healing and transformation in Fiji.
%23160247: Katz, Michael B. (Michael Barry). - Improving poor people : the welfare state, the 'underclass,' and urban schools as history.
%23271685: Katz, Jerrold J. - Realistic Rationalism. Braford Book / MIT Press. 1998.
%23250193: Katzarov, Konstantin. - The theory of nationalisation.
%2327242: Katzarov, Konstantin. - Theory of nationalisation.
%23227644: Katzenstein, Peter J. - A world of regions : Asia and Europe in the American imperium.
%23277470: Katzew, Ilona. - Contested visions in the Spanish colonial world.
%23122362: Kauch, P. - De Nationale bank van België 1850-1918.
%23283290: Kauffmann, Max. - Suggestion und Hypnose.
%23115377: Kauffmann, F.A. - Roms Ewiges Antlitz. Formschicksal Einer Stadt.
%23232578: Kaufman, Johan. - Conference diplomacy: an introductory analysis.
%23240307: Kaufman, Shirley (ed.) - The defiant muse : Hebrew feminist poems from antiquity to the present : a bilingual anthology.
%23218265: Kaufman, Bruce E. - The global evolution of industrial relations : events, ideas and the IIRA.
%2384508: Kaufman, edgar - Frank Lloyd Wright: An American Architecture.
%23285485: Kaufman, Eleanor. - Deleuze : the Dark Precursor : dialectic, structure, being.
%2360568: Kaufman, Matthew H. - The Regius chair of military surgery in the University of Edinburgh, 1806-55.
%23260775: Kaufman, Herbert - Time, chance, and organizations : natural selection in a perilous environment.
%2375423: Kaufmann, Erich. - Um Recht und Gerechtigkeit : Festgabe für Erich Kaufmann zu seinem 70. Gebortstage, 21.9.1950, überreicht von Freunden, Verehrern und Schülern.
%2377291: Kaufmann, Arthur. - Das Unrechtsbewusstsein in der schuldlehre des Strafrechts. Zugleich ein Leitfaden durch die moderne Schuldlehre.
%2377128: Kaufmann, Felix. -* - Die Kriterien des Rechts : eine Untersuchung über die Prinzipien der juristischen Methodenlehre.
%2377130: Kaufmann, Felix. - Logik und Rechtswissenschaft : Grundriss eines Systems der reinen Rechtslehre.
%23258259: Kaufmann, Jonathan. - The diplomacy of international relations : selected writings.
%23101434: Kaufmann, David. - Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters von Saadja bis Maimûni, und Die Spuren al-Batlajûsi's in der jüdischen Religionsphilosophie : nebst einer Ausgabe der hebräischen Übersetzungen seiner Bildlichen Kreise.
%23243331: Kaufmann, Jonathan (ed.) - Conference diplomacy : an introductory analysis.
%23142329: Kaufmann, Thomas DaCosta - Central European Drawings, 1680-1800 : a Selection from American Collections.
%23286386: Kaufmann, Christian. - Das Töpferhandwerk der Kwoma in Nord-Neuguinea : Beiträge zur Systematik primärer Töpfereiverfahren.
%23145246: Kaufmann, Ivo. - Versicherung in der Volksrepublik China.
%23150681: Kaufmann, Jonathan (ed.) - Effective negotiation : case studies in conference diplomacy.
%23150713: Kaufmann, Johan. - United Nations decision making.
%23156482: Kaufmann, Walter. - Critique of religion and philosophy.
%23279609: Kaufmann, Jonathan; Dick Leurdijk; Nico Schrijver; - The world in turmoil : testing the UN's capacity.
%23283015: Kaufmann, Hilde. - Kriminologie I : Enstehungszusammenhänge des Verbrechens.
%23175245: Kaup, Katherine Palmer - Creating the Zhuang: Ethnic Politics in China.
%23248523: Kaupen, Wolfgang. - Soziologische Probleme juristischer Berufe.
%23288019: Kauper, Paul G. - Frontiers of constitutional liberty : five lectures delivered at the University of Michigan, February 13, 14, 15, 20, and 21, 1956.
%23285439: Kautsky, Edith Jakobine. - Die Vergangenheit als Muster : Kissingers Analyse der Geschichte und seine Tätigkeit als Staatsmann.
%23230403: Kautz, Steven J. - Liberalism and community.
%2393607: Kavelaars, P. ... [et al.] - Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk.
%2393881: Kavelaars, P. ... [et al.] - Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang.
%23230823: Kavelaars, P. - Toewijzingsregels in het Europees sociaal-verzekeringsrecht.
%2332025: Kawaguchi, Yoko - Butterfly's sisters : the Geisha in western culture.
%23288366: Kawakami, Mark Toshiaki. - Flawed strategies to reducing labor exploitations: Reassessing the role of private actors in the global supply chain.
%23145623: Kawakami, K.K. - Manchoukuo, Child of Conflict.
%23201093: Kawata, Eiichi . - How Scrutable Are the Japanese!: Learn How to Teach English to the Japanese and How to Speak Japanese at the Same Time.
%23157610: Kay, Joseph. - Free trade in land.
%23237917: Kaye, Peter. - Private international law of tort and product liability : jurisdiction, applicable law and extraterritorial protective measures.
%23213821: Kaye, Dalia Dassa. - Beyond the handshake : multilateral cooperation in the Arab-Israeli peace process , 1991-1996.
%2335155: Kaye, Peter. - Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments : the application in England and Wales of the Brussels Convention of 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters under the Civil jurisdiction and judgments act 1982.
%2394062: Kayser, Carl Philipp. Ed., Muret, Marc-antoine. - Scripta selecta. Curavit Carolus Philippus Kayser. Accedit Friderici Creuzeri epistola ad editorem.
%23292069: Kayzel, Thomas N. - Prediction and predicament : historicity, the state and socio-economic planning in the Netherlands, 1917-1999.
%2342523: Kazakos, Panos & P.C. Ioakimidis (eds.) - Greece and EC Membership Evaluated.
%23268194: Kazancigil, Ali (ed.) - L'État au pluriel : perspectives de sociologie historique.
%2394635: Kazuo, Nimera. - The Ashio riot of 1907: a social history of mining in Japan.
%23173650: Keane, Patrick J. - Coleridge's submerged politics : the ancient mariner and Robinson Crusoe.
%23235193: Keane, Catherine. - Figuring genre in Roman satire.
%23283304: Keane, Adrian N. - Handbook of psychology in legal contexts : the modern law of evidence. Third edition.
%23236640: Keane, David - Caste-based Discrimination in International Human Rights Law.
%23246357: Kearney, Michael G. - The prohibition of propaganda for war in international law.
%23141646: Kearns, John T. - The Principles of Deductive Logic.
%2335026: Kearns, John T. - Reconceiving experience a solution to a problem inherited from Descartes.
%23220833: Keasberry, Iris Nathaly - Elder care, old-age security and social change in rural Yogyakarta, Indonesia.
%23260909: Keating, Aileen. - Power, politics and the hidden history of Arabian oil.
%23113443: Kebede, Messay. - Meaning and Development.
%23245033: Kechelievitch, Dragach. - Le Syndicalisme des Techniciens.
%23215261: Kedourie, Elie. - Arabic political memoirs and other studies.
%23157982: Kedourie, Elie. - The Jewish world : revelation , prophecy , and history.
%23248950: Kee, B. - Prijzen en produktie : een vakwijsgerig onderzoek naar de betekenis van de economisch-modale abstractie aan de hand van de klassieke en neoklassieke waardeleren.
%2350392: O'Keefe, Richard R. - Mythic archetype in Ralph Waldo Emerson : a Blakean reading.
%2382915: Keefe, William J. & Morris S. Ogul. - The American Legislative Process : Congress and the State.
%23116349: Keefe, William J. & Morris S. Ogul. - The American Legislative Process : Congress and the State. 3rd edition.
%2314836: KEEFE, T. - French existentialist fiction: changing moral perspectives.
%23207946: O'Keeffe, David. - Legal issues of the Maastricht treaty.
%23288504: Keel, Philippe. - Philipp Keel : splash.
%23285727: Keene, Donald (ed.) - Twenty plays of the No theatre.
%23103439: Keeney, William Echard. - The development of Dutch Anabaptist thought and practice from 1539-1564.
%23140938: Keep, John L.H. - Power to the People: Essays on Russian History.
%23147354: Keep, John L.H. - Power and the People: Essays on Russian History.
%23137892: Stuurman. Kees - De e-Consument. Consumentenbescherming in de Nieuwe Economie.
%23273784: Kees, Joosse - Arnold Aletrino: pessimist met perspectief
%23248613: Keessel, Dionysius Godefridus van der. - Voorlesinge oor die hedendaagse reg na aanleiding van De Groot se Inleiding tot de Hollandse rechtsgeleerdheyd = Praelectiones juris hodierni ad Hugonis Grotii introductionem ad jurisprudentiam Hollandicam. Band 1-6.
%23206399: Keessel, Dionysius Godefridus van der. - Theses selectae juris Hollandici et Zelandici, ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem ad jurisprudentiam Hollandicam, et definiendas celebriores juris Hollandici controversias, in usum auditorum evulgatae
%2316000: Keessel, Dionysius Godefridus van der. - Theses Selectae Juris Hollandici et Zelandici ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem ad Jurisprudentiam Hollandicam. Editio Nova.
%2359209: Keeton, George W. - China, the Far East and the future.
%23185741: Kegel, Willem J. H. F. - Simonides.
%23104021: Kegel-Brinkgreve, E. - The Echoing Woods. Bucolic and Pastoral from Theocritus to Wordsworth.
%2397727: Kegel-Brinkgreve, E. - The Echoing Woods. Bucolic and Pastoral from Theocritus to Wordsworth.
%23283571: Kegel, Gerhard. - Internationales Privatrecht : ein Studienbuch. 4. Auflage.
%23202571: Kegley, Jacqueline Ann K. - Genuine individuals and genuine communities : a Roycean public philosophy.
%23116825: Kehnscherper, Gerhard. - Die dialektische Theologie Karl Barths im Lichte der sozial-ethischen Aufgaben der christlichen Kirche.
%23116836: Kehnscherper, Gerhard. - .....und die Sonne verfinsterte sich. Die Santorinkatastrophe und die archäologischen Forschungen um das letzte Buch der Bibel.
%23116843: Kehr, Karl Andreas. - Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige : eine diplomatische Untersuchung.
%2341315: Keiger, J.F.V. - France and the world since 1870.
%23279395: Keijser, Thomas. - Transnational securities law.
%23240142: Keijser, J.W. de ... [et al.] - Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
%23171137: Keijser, J.A.M.P. - Handleiding bij scheiding.
%2355020: Keijser, J.A.M.P. - Handleiding bij scheiding.
%23152245: Keijser, J.W. de. - Punishment and purpose : from moral theory to punishment in action.
%23196205: Keijser, J.W. de & H. Elffers (ed.) - Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter : de wisselwerking tussen rechter en samenleving.
%23209195: Keijser, Thomas. - Repos and securities lending agreements = Repo i kreditovanie tsennymi bumagami.
%23110967: Keijzer, Nico. - The military duty to obey.
%23285649: Keijzer, Ad de. - ad de keijzer : een overzicht.
%23248771: Keijzer, Nico & Elies van Sliedregt. - Wet Internationale misdrijven : wetten en regelgeving.
%23219996: Keijzers, Gerard. - Creating sustainable directions : collaborative stakeholder approach of governments and businesses.
%23226209: Keil, Clemens. - Die Konzeption von Datenbanken für die Produktionsplanung und -steuerung auf der Grundlage eines semantikorientierten Verfahrens zum logischen Datenbankentwurf.
%23159554: Keilman, Nico., Anton Kuijsten & Ad Vossen (eds.) - Modelling household formation and dissolution.
%23275801: Keilson, Hans. - Het leven gaat verder : roman.
%23273280: Keilson, Hans Alex - Liever Holland dan heimwee : gedachten en herinneringen
%2325410: Keirse, A.L.M. - Schadebeperkingsplicht : over eigen schuld aan de omvang van de schade.
%23289318: Keirse, A.L.M. ... [et al.] - Rapportage : Wet koop onroerende zaken; de evaluatie.
%2333391: Keiser, Elizabeth B. - Courtly Desire and Medieval Homophobia: The Legitimation of Sexual Pleasure in `Cleanness` and Its Contexts.
%2377131: Keith, Arthur Berriedale. - Elements of the law of contracts.
%2377132: Keith, Arthur Berriedale. - An introduction to British constitutional law.
%23165025: Keizer, Bert. - Tijdelijk feest : ' postkoloniale doktersroman '.
%23273538: Keizer, Jan. - Bedrijf- en mededingingsrecht
%23234585: Keizer, Evelien. - The English noun phrase : the nature of linguistic categorization.
%23185806: Keizer, Willem. - The Soviet Quest for Economic Rationality and its Conflict with the Political Aims of the Communist Party Leadership in the Soviet Economy: 1953-1967.
%23104833: Keizer, Madelon de. - Het Parool 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd
%23248529: Keizer, Arjan Bernhard. - The Changing Logic of Japanese Employment Practices : A Firm-Level Analysis of Four Industries.
%23264751: Keizer, Bert. - Het refrein is Hein : dagen uit een verpleeghuis.
%23256308: Keizer, Madelon de (ed.) - Staat van veiligheid : de Nederlandse samenleving sinds 1900.
%23273571: Keizer, Jan. - Bedrijf en internationaal recht
%23270425: Keizer, Bert. - Tumult bij de uitgang : lijden, lachen en denken rond het graf.
%23278864: Kekewich, Margaret Lucille (ed.) - Princes and peoples France and the British Isles, 1620-1714 : an anthology of primary sources.
%23283278: Kekewich, Lucille (ed.) - The Renaissance in Europe : : a cultural enquiry : The impact of humanism
%23113451: Kelcher, Ernst. - Die Luther-Drucke der Stadt-Bibliothek zu Frankfurt am Main 1518-1546.
%23175391: Kelk, Constantijn. - Nederlands detentierecht.
%237669: Kelk, Constantijn. - Recht voor gedetineerden. Een onderzoek naar de beginselen van het detentierecht.
%23129931: Kelk, Constantijn. - Nederlands detentierecht.
%23255115: Kelk, Constantijn. - Gezondheidszorg voor gedetineerden.
%23185911: Kelk, Constantijn. - Afgeschreven : l'homme perdu : zes beschouwingen rondom het thema 'misdaad en straf(recht)', verlucht met zes schilderijen van Constant.
%23133154: Kelk, Constantijn. - Kort begrip van het detentierecht.
%23240541: Kelleher, Marie A. - The measure of woman : law and female identity in the crown of Aragon.
%23285609: Kellein, Pierrot. - Pierrot : Melancholie und Maske.
%23289481: Kellein, Thomas. - The dream of Fluxus : George Maciunas : an artist's biography.
%23270779: Kellen, J. Philippe van der. - Le peintre-graveur, hollandais et flamand : [ou catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'école hollandaise et flamande : ouvrage faisant suite au Peintre-graveur de A. Bartsch].
%2344164: Kellens, Georges ... [et al.] - Criminologie et societe: Actes du colloque du 50e anniversaire de l'Ecole liegeoise de criminologie Jean Constant : Le criminologue dans la ... Liege, 25-26 octobre 1996 (French Edition).
%2348688: Keller, H. - Einfluss der Solbäder auf Gewicht und Blutbildung der Kinder.
%23129220: Keller, Hans K.E.L. - Völkerrecht und Weltwirtschaft : Beiträge zur Verbreitung des Völkerrechts
%2381574: Keller, Evelyn Fox. - Heel het organisme. Leven en werk van Barbara McClintock.
%2377133: Keller, Friedrich Ludwig von. - Der römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung.
%23242918: Keller, Pierre. - Kant and the demands of self-consciousness.
%23244559: Keller, Max. - Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag : Beiträge zum Familien- und Vormundschaftsrecht, Schuldrecht, internationalen Privatrecht, Verfahrens-, Banken-, Gesellschafts-, und Unternehmensrecht, zur Rechtsgeschichte und zum Steuerrecht.
%23291947: Keller, Fritz. - Das Eisenbahnpfandrecht.
%2388230: Keller, Friedrich. - Zur Diskussion der inneren Pressefreiheit.
%23156943: Keller, Harald. - Das Nachleben des antiken Bildnisses : von der Karolingerzeit bis zur Gegenwart.
%2368300: Keller, Gary D. - Contemporary Chicano and Chicana Art: Artists, Work, Culture, and Education.
%2317782: Keller, Bruno - Pinpoint: key facts + figures for sustainable building
%23156023: Kellerhals, Emanuel. - Der Islam : seine Geschichte, seine Lehre, sein Wesen.
%23232572: Kellerman, Alfred E. (Ed) - The EU Constitution: The Best Way Forward?.
%23286913: Kellerman, A. Joanne; Jakob de Haan & Femke de Vries (eds.) - Financial supervision in the 21st century.
%23277301: Kellerman, Alfred E. ... [et. al.] (eds). - Improving the quality of legislation in Europe.
%23212798: Kellermann, Alfred E. ... [et al.] - The impact of EU accession on the legal orders of new EU member states and (pre-)candidate countries : hopes and fears.
%23182500: Kellermann, Abraham Gerhardus. - Profetisme in Suid-Afrika in akkulturasie Perspektief. - 'n studie van die impakt van die Christendom en die Westerse Kultuur op Bantoe, soos gemanifesteer in Profetiese Bewegings.
%23283181: Kellman, Barry & Edward A Tanzman. - Manual for National implementation of the chemical weapons Convention
%234565: Kellman, Barry ... [et al.] - Manual for national implementation of the Chemical Weapons Convention.
%234554: Kellman, Barry ... [et al.] - Manual for national implementation of the Chemical Weapons Convention. 2nd edition.
%2354160: Kelly, Henry - Renewable Energy: Sources For Fuels And Electricity.
%2380946: Kelly, Ellsworth; Judith F Dolkart. - Ellsworth Kelly : sculpture on the wall.
%23287882: Kelly, Ellsworth. - Ellsworth Kelly : red green blue : paintings and studies, 1958-1965
%23191987: Kelly, Robert E. - The national debt : from FDR (1941) to Clinton (1996).
%23287758: Kelly-Bootle, Stan. - The computer contradictionary.
%23292068: Kelly, Thomas Forrest. - The role of the scroll : an illustrated introduction to scrolls in the Middle Ages.
%23135489: Kelly, Brian E. - Retribution and Eschatology in Chronicles.
%23288126: Kelly, Simon & Esther Bell. - Degas, impressionism, and the Paris millinery trade.
%23269776: Kelly, Amy. - Eleanor of Aquitaine and the four kings.
%23280727: Kelly, Helena. - Jane Austen, the Secret Radical.
%23284725: Kelly, Helena. - Jane Austen : the secret radical.
%23274207: Kelman, Nic - Video Game Art
%23191332: Kelsen, Hans. - El Estado como integración : una controversia de principio.
%2377144: Kelsen, Hans. - (a.o.). Hans Kelsen und die Rechtssoziologie : Auseinandersetzungen mit Hermann U. Kantorowicz, Eugen Ehrlich und Max Weber.
%2377141: Kelsen, Hans. - Der Staat als Integration. / Unrecht und Unrechtsfolge im Völkerrecht. / Rechtsgeschichte gegen Rechtsphilosophie?
%2377139: Kelsen, Hans. - Reine Rechtslehre : Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik.
%23118145: Kelsen, Hans. - Reine Rechtslehre.
%2314290: Kelsen, Hans. - Demokratie und Sozialismus : Ausgewählte Aufsätze.
%23159397: Kelsen, Hans. - Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze.
%23275488: Kelsen, Hans. - Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit.
%23227835: Kelstrup, Morten & Michael C. Williams (eds.) - International relations theory and the politics of European integration : power, security, and community.
%23258403: Kemenade, J.A. van (ed.) - Democratie als opgave : een selectie van artikelen en toespraken van J.A. van Kemenade als commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland 1992-2002.
%23105926: Kemicha, F. - Euro-Arab arbitration III = Arbitrage Euro-Arabe III : proceedings of the Third Euro-Arab Arbitration Congress, Amman : under the high patronage of His Royal Highness, the Crown Prince Hassan IBn Talal, Hashemite Kingdom of Jordan.
%23283618: Kemme, Guus & Gaston Bekkers (eds.). - Amsterdam architecure : a guide.
%23288485: Kemna, Anne-Marie & Astrid Tuinder. - Regulering van encryptie; Roos, Theo de, Gerard Schuijt & Louisa Wissink. Smaad, laster, discriminatie en porno op het Internet.
%2354778: Kemna, A.-M.C. - Source code depot. Softwaregeheimen en faillissement.
%23180152: Kemna, Anne-Marie & Astrid Tuinder. - Regulering van encryptie; Roos, Theo de, Gerard Schuijt & Louisa Wissink. Smaad, laster, discriminatie en porno op het Internet.
%23266708: Kemp, Peter (ed.) - The Oxford companion to ships and the sea.
%2353234: Kemp, Murray C. - A contribution to the general equilibrium theory of preferential trading.
%23115798: Kemp, H. - Annotated bibliography of bibliographies on Indonesia.
%23136870: Kemp, M. - Geschiedenis van Limburg.
%23146813: Kemp, Geoffrey. - Forever enemies ? : American policy & the Islamic Republic of Iran.
%23147020: Kemp, Geoffrey. - The control of the Middle East arms race.
%23292423: Kemp, James Furman. - A Handbook of rocks : for use without the petrographic microscope. KempFrank Fitch Grout 1880- Gedrukt boek19466th ed / New York, N.Y. : Van Nostrand, 1946.
%23287275: Kempen, Barbara. - Der völkerrechtliche Status der Inselgruppe Spitzbergen.
%23106218: Kempen, A.F.J. van. - Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties.
%2312152: Kempen, M.H.G. van - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. 5 Volumes.
%23268921: Kempen, Jasper Jacobus Hendricus van. - Europees waterbeheer : eerlijk zullen we alles delen?
%23171827: Kempen, P.H.P.H.M.C. van. - Heropening van procedures na veroordelingen door het EHRM : over redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken alsook in afgesloten civiele bestuurszaken.
%23283486: Kempen, B.G.A. & N. van Velzen. - Werken aan wonen : 75 jaar Nationale Woningraad.
%234300: Kempen, Michiel van. - De Surinaamse literatuur 1970-1985 : een documentatie.
%23216932: Kempen, Piet Hein van & François Kristen. - Naar een wetboek van internationale samenwerking in strafzaken? : over implementatie van enige Europese politiële regelgeving in de wetgeving van Nederland, Duitsland en Engeland.
%2364738: Kemper, Joan Melchior. - Verhandelingen, redevoeringen en staatkundige geschriften van Jhr. Joan Melchior Kemper. 3 Delen.
%23289391: Kemper, Joan Melchior. - Verhandelingen, redevoeringen en staatkundige geschriften van Jhr. Joan Melchior Kemper. Tweede deel.
%23291189: Kemper, Gerd Heinrich. - Pressefreiheit und Polizei.
%23246931: {Kemper, Joan Melchior}. - Ontwerp van het Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk der Nederlanden.
%23189450: Kemperdick, Stephan. - Rogier van der Weyden : 1399/1400-1464.
%2331054: Kempers, Bram. - Kunst, macht en mecenaat : het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1200-1600.
%23182005: Kempf, Dionysius. - Die skeppingsleer van Karl Barth.
%23286694: Kemps, A.J.J. & T.J. van der Ploeg. - De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland.
%23280965: Kendall, Leon T. - A Primer on Securitization.
%23237639: Kendall, Richard - Degas and the Little Dance [English edition].
%23237142: KENDALL, P.M. & V. ILARDI (ed.). - Dispatches with Related Documents of Milanese Ambassadors in France and Burgundy 1450-1483. Volume II : 1460-1461
%233806: Kendall, Maurice G. - The advanced theory of statistics.
%23275209: Kendall, Elizabeth. - Balanchine and the lost muse : revolution and the making of a choreographer.
%23279629: Kenedi, Aaron (Editor). - Inside Islam: The Faith, the People and the Conflicts of the World's Fastest Growing Reliigion.
%23286743: Kennan, George F. - Russia and the West under Lenin and Stalin.
%2342193: Kennan, George F. - Rusland en het Westen onder Lenin en Stalin.
%23107805: Kennan, George F. - Russia and the West under Lenin and Stalin.
%23217296: Kennedy, John Charles. - People of the Bays and Headlands : anthropological history and the fate of the communities in the unknown Labrador.
%23281008: Kennedy, Sidney H. & Raymond W. Lam. - Treating Depression Effectively : applying clinical guidelines. 2nd Edition.
%23248246: Kennedy, Paul. - The parliament of man : the United Nations and the quest for world government.
%23170947: Kennedy, Ian & Andrew Grubb. - Medical law: text and materials.
%23286153: Kennedy, Grace - Dunallan, of kent eer gij oordeelt .
%2382283: Kennedy, Roger G. - Orders from France : the Americans and the French in a revolutionary world 1780-1820.
%2367146: Kennedy, Michael D. - Professionals, power, and Solidarity in Poland : a critical sociology of Soviet-type society.
%23240394: Kennedy, David & Joseph E. Stiglitz (eds.) - Law and economics with Chinese characteristics : institutions for promoting development in the twenty-first century.
%23228729: Kennedy, Paul. - The parliament of man : the United Nations and the quest for world government.
%2311539: Kennedy, David. - Of war and law.
%23116803: KENNEDY, J. GERALD. - Imagining Paris. Exile, Writing, and American Identity.
%2397912: Kennedy, Ian & Andrew Grubb. - Principles of Medical Law.
%23127277: Kennedy, Randall. - Race, crime, and the law.
%23275357: Kennedy, Paul M. - The parliament of man : the past, present, and future of the United Nations.
%23282309: Kennedy, Paul. - The rise and fall of the great powers : economic change and military conflict from 1500 to 2000.
%23284426: Kennedy, John S. - New Anthropomorphism.
%23287608: Kennefick, Daniel. - No shadow of a doubt : the 1919 Eclipse that confirmed Einstein's theory of relativity.
%2384088: Kenney, Jeffrey T. - Muslim Rebels: Kharijites and the Politics of Extremism in Egypt.
%23134132: Kenney, Jeffrey T. (Jeffrey Thomas), 1954-. - Muslim rebels : Kharijites and the politics of extremism in Egypt.
%23284597: Kent, Dale & Melissa Kent. - Tassajara : dinners and desserts.
%23209110: Kent, Alexandra. - Divinity and diversity : a Hindu revitalization movement in Malaysia.
%23232761: Kenyon, Ian R. & Daniel Feakes (ed.) - The creation of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons : a case study in the birth of an intergovernmental organisation.
%2399276: Kenyon, Frederic G. - The palaeography of Greek papyri.
%23148395: Keohane, Robert O., Joseph S. Nye & Stanley Hoffmann (eds.) - After the Cold War.
%23120994: Kepel, Gilles & Yann Richard (eds.) - Intellectuels et militants de l'Islam contemporain.
%23121608: Keppel, Gilles. - Le prophète et pharaon : les mouvements islamistes dans l'Egypte contemporaine.
%23135734: Keppel, F.P. - Philanthropy and Learning with Other Papers.
%23230680: Keppie, Lawrence. - The making of the Roman Amy : from Republic to Empire.
%2346248: Kerchove, Gilles de & Anne Weyembergh (eds.) - La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans l'Union européenne = Mutual recognition of judicial decisions in the penal field within the European Union.
%23101438: Kerestedjian, Bedros Effendi. - Quelques matériaux pour un dictionnaire étymologique de la langue turque; [suivi de] : Glanures étymologiques de mots français d'origine inconnue ou douteuse.
%23101440: Kerestedjian, Bedros Effendi. - Étude philologique et lexicographique de 6000 mots et noms arméniens...
%23220848: Kereszi, Lisa. - Fantasies.
%23204084: Kerff, Roger Gerardus Hubertus Gertruda. - Persoonsgebonden budgetten in de ouderenzorg : invoeringsmogelijkheden in de thuiszorg en de verzorgingshuizen = Personal budgets in healthcare for the elderly : possibilities for introducing a personal budget system for home care and residential car
%2397742: KERFOOT, J.B. - American Pewter.
%2370503: Kerik, Bernhard B. - The lost son : a life in pursuit of justice.
%23285232: Kerk, Maximilian. - Cooperation and Conflict a law and economics analysis of meta-organizations.
%23189197: Kerkhof, Bert (ed.) - Kritiek als politieke stellingname.
%2317491: Kerkhof, Erna. - Circular migration and Puerto Rican identity.
%23182589: Kerkhof, Jelle. - Studies in the Language of Geoffrey Chaucer.
%23102089: Kerkhoven, Jaap. - Het net en de wet : conflicten onder Zuiderzeevissers en overheidsbeleid, 1878-1918.
%2321262: Kerkhoven, C.L.M. - Het tempo van arbeidsverrichtingen in de massaproductie als functie van het aantal arbeidsuren, de lengte van de werkcyclus en de samenstelling daarvan. (Handelsed.).
%23200110: Kerling, Louise C. P. - De anatomische bouw van bladvlekken.
%2383831: Kerly, Duncan M. - Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names.
%23256142: Kern, Oliver. - Die deutsche Aussicht = A German view.
%23268289: Kern, Bernd-Rüdiger. - Georg Beseler : Leben und Werk.
%23116867: Kern, Fritz. - Humana civilitas (Staat, Kirche und Kultur) : eine Dante-Untersuchung.
%23148489: Kernell, Samuel (ed.) - Parallel politics : economic policymaking in the United States and Japan.
%23291223: Kerner, Frank. - Wohnraumzwangswirtschaft in Deutschland : Anfänge, Entwicklung und Wirkung vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg.
%23128: Kerner, Hans-Jürgen. - Kriminalitätseinschätzung und innere Sicherheit : eine Untersuchung über die Beurteilung der Sicherheitsanlage und über das Sicherheitsgefühl in der Bundesrepublik Deutschland, mit vergleichenden Betrachtungen zur Situation im Ausland.
%23251594: Kernkamp, G.W. (ed.) - Baltische archivalia : onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden.
%23291414: Kerpestein, J.B. - Florilegio de prosista españoles de los períodos romántico, realista, actual, con notas biográficas y con una breve historia de la literatura española.
%23262895: Kerr, Stephen T. - Technology and the Future of Schooling in America (National Society for the Study of Education Yearbooks)
%23227713: Kerrigan, Michael. - Gustav Klimt : Art nouveau & the Vienna secessionists.
%23219925: Kersbergen, Rob. - Luchtfoto-atlas Noord-Brabant (oost) : loodrechtluchtfoto's provincie Noord-Brabant (oost), schaal 1:14.000.
%23189413: Kersbergen, L.C. - Geschiedenis van het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
%23289247: Kersbergen, Anna Cornelia. - Litteraire motieven in de Njála.
%23219927: Kersbergen, Rob. - Luchtfoto-atlas Noord-Brabant (west) : loodrechtluchtfoto's provincie Noord-Brabant (west), schaal 1:14.000.
%23252513: Kerse, Christopher S. - E.C. antitrust procedure. 3rd edition.
%23207922: Kerse, Christopher S. - EEC antitrust procedure.
%2351141: Kersenboom, Saskia - Word, Sound, Image: The Life of the Tamil Text.
%23130241: Kerssemakers, Agnes M.L. (ed.) - Social liberation : from the French Revolution to the middle of the twentieth century : some 9000 printed books and pamphlets in first and early editions, papers and periodicals, almanacks, broadsides, posters, prints and caricatures, photographs, manuscripts and memorabilia.
%23286585: Kersten, Heinz. - Aufstand der Intellektuellen : Wandlungen in der kommunistischen Welt : ein dokumentarischer Bericht.
%23284603: Kersten, Annemarie. - Terms of enjoyment : film classification and critics' discourse in comparative perspective.
%2347689: Kerstens, Joyce & Wouter Stol (eds.) - Jeugd en cybersafety : online slachtoffer- en daderschap onder Nederlandse jongeren.
%23248811: Kertzer, David I. - In Gods naam : de katholieke kerk en de jodenvervolging.
%2329478: Kertzman, E.N. - Belastingheffing van gehuwden en ongehuwden.
%2347334: Kertzman, E.N. - Belastingheffing van gehuwden en ongehuwden.
%23176791: Kervaire,Michael A.), Ojanguren, Manuel. - Groupe de Brauer : séminaire, Les Plans-sur-Bex, Suisse 1980.
%23224533: Kessaris, Amanda Perry. - Law in the Pursuit of Development: Principles into Practice? (Law, Development and Globalization).
%2327654: Kessel, P.J. van. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd van de contra-reformatie. Diss.
%23291167: Kessel, Ineke van (ed.) - Afrikanen in Nederland
%23243450: Kessel, J.G.F.M. van. - Sociale zekerheid en rechtsbeleid.
%233242: Kessel, P.J. van (ed.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1727-1853. Deel 3 : 1795-1814.
%2317524: Kessel, Petrus Josephus van. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie.
%23154271: Kesselring, Jürg - Multiple Sclerosis.
%2319505: Kessen, Anton H. M. C. - Het Cancellierboeck.
%2358910: Kessing, Peter Vedel. - Robust mandat : juridiske udfordringer ved danske militaere missioner i det 21. arhundrede.
%23277439: Kessler, M. & B.F. Keulen. - De strafbeschikking.
%23284730: Kessler, Amalia D. - Inventing American exceptionalism : the origins of American adversarial legal culture, 1800-1877.
%23178083: Kessler, Brett. - The significance of word lists.
%23222587: Kester, Philipp. - Philipp Kester Fotojournalist : New York Berlin München 1903-1935.
%23106055: Kester, Bernadette. - Filmfront Weimar : representaties van de eerste wereldoorlog in Duitse films uit de Weimarperiode (1919-1933).
%23289164: Kesteren, John van. - Criminal victimization at individual and international level : results from the international crime victims surveys.
%23168851: Kesteren, John van; Pat Mayhew & Paul Nieuwbeerta. - Criminal victimisation in seventeen industrialised countries : key findings from the 2000 International Crime Victims Survey.
%2346339: Ketel, A.B.A. van. - Inwerking van de economische evolutie op wet en statuten der naamlooze vennootschap.
%23258468: Ketner, Jospeh D. & Bruce Nauman. - Elusive signs : Bruce Nauman works with light.
%23282686: Kettering, Sharon. - Judicial politics and urban revolt in seventeenth-century France : the Parlement of Aix, 1629-1659.
%23221154: Ketting, E. & K. Soesbeek (ed.) - Homoseksualiteit en krijgsmacht : een onderzoek naar geneigdheid en praktijk van discriminatie op grond van seksuele voorkeur binnen de Nederlandse Krijgsmacht.
%23134126: Kettl, Donald F. - Sharing power : public governance and private markets.
%23245248: Keukeleire, Stephan. - Het buitenlands beleid van de Europese Unie : de diversiteit en praktijk van het buitenlands beleid en van de communautaire methode als toetssteen voor het externe beleid van de EG, het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en het structureel buitenlands beleid van de EU.
%23230560: Keulen, Mendeltje van. - Going Europe or Going Dutch : how the Dutch government shapes European Union policy.
%23234372: Keulen, F.B. - Antidorum : liber amicorum mr. F.B. Keulen.
%23244145: Keulen, F.B. - Antidorum : liber amicorum mr. F.B. Keulen.
%2382170: Keulen, B.F. & G. Knigge. - Strafprocesrecht (Ons Strafrecht, 2). 12e druk.
%23107988: Keulen, B.F. - Crimineel vermogen en strafrecht : een commentaar op de ontnemingswetgeving.
%23140495: Keulen, B.F. ... [et al.]. - Het deskundigenregister in strafzaken : de beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's.
%23144818: Keunen, F.W.M. - Schets van het Europees Sociale Zekerheidsrecht : Europese coördinatieregels inzake sociale zekerheid.
%2348200: Keuning, H.J. - Kaleidoscoop der Nederlandse landschappen : de regionale verscheidenheid van Nederland in historisch-geografisch perspectief.
%2373595: Keurentjes, R.B.M. - Agressieve handelspraktijken.
%2377146: Keussler, Johannes von. - Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russland.
%23264434: Keuter, E.J.W. - Predisposition to postvaccinial encephalitis : significance of constitution, especially the status dysraphicus in the genesis of postvaccinial encephalitis.
%2377148: Keutgen, Friedrich. - Ämter und Zünfte : zur Entstehung des Zunftwesens.
%2377150: Keutgen, Friedrich. - Der deutsche Staat des Mittelalters.
%2360989: Keverling Buisman, F. (ed.) - Ordelen van den etstoel van Drenthe, 1399-1447.
%23283644: Keverling Buisman, F. - Inventaris van het archief van de hypotheekbewaarder te Assen, 1811-1948, voor zover aanwezig in het Rijksarchief in Drenthe.
%2359536: Keverling Buisman, F. (ed.) - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw.
%23283654: Keverling Buisman, F. - Inventaris van het archief van het Huis Overcinge te Havelte.
%23191676: Kevles, Daniel J. - The Baltimore case : a trial of politics, science, and character.
%23241743: Kevorkian, Martin. - Color monitors : the black face of technology in America.
%23275838: Kewenig, Wilhelm A. - Völkerrecht und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit : Referate u. Diskussionen e. Symposiums.
%23232358: Key Jr., V.O. - Politics, parties, & pressure groups.
%23152281: Key, Ellen. - De nieuwe maatschappij.
%23152396: Key, Ellen. - De ethiek van liefde en huwelijk.
%23152411: Key, Ellen. - Levenslijnen.
%23152413: Key, Ellen. - Levenslijnen.
%23274881: Key, Ellen. - Das Jahrhundert des Kindes : Studien.
%23127668: Keyder, C. & F. Tabak - Landholding amd commercial agriculture in the Middle East.
%23156786: Keyes, George S. - Mirror of Empire. Dutch marine art of the Seventeenth Century.
%23278405: Keyes, George S., Tom Rassieur, Dennis P. Weller & Jon L Seydl. - Rembrandt in America : collecting and connoisseurship.
%23119338: Keyfitz, B.L. & Shearer, M. (eds.) - Nonlinear Evolution Equations That Change Type.
%23152301: Keynes, Edward. - The Court vs. Congress. Prayer, busing, and abortion.
%23284252: Keynes, John Maynard. - Das Ende des Laissez-Faire (The end of laissez-faire).
%23183650: Keynes, John Maynard. - Urmarile economice ale pacii. Traducere din Englezeste cu o prefata a Autorului pentru editia romaneasca. (The Economic Consequences of the Peace, in Romanian).
%2322101: Keynes, John Maynard. - The economic consequences of the peace.
%2322355: Keynes, John Maynard. - The General Theory of Employment, Interest and Money.
%23103446: Keyser, Marja (ed). - Dirk Philips 1504-1568. A Catalogue of his printed works in the University Library of Amsterdam.
%23109382: Keyser, M. (ed.) - Bibliotheca Auerbachiana : catalogus van de collectie Neograeca bijeengebracht door Paul Auerbach. Deel 1 : Vulgairgriekse en religieuze werken van 1551-1799.
%23132000: Keyser-Ringnalda, L.F. - Boef en buit : de ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen.
%2331769: Keyser-Ringnalda, L.F. - Boef en buit : de ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen.
%23234424: Keyserling, Hermann. - Das Reisetagebuch eines Philosophen.
%2372708: Kezar, Dennis - Solon and Thespis : Law and Theater in the English Renaissance.
%23193840: Kezel, E. de ... [et al.] - Financieel toezicht en aansprakelijkheid in internationaal verband : [Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van de Nederlandse financiële toezichthouders bezien vanuit de internationale dimensie].
%23287945: Khabrieva, Talia Iaroulovna & Gérard Marcou (eds.) - Les procédures administratives et le contrôle à la lumière de l'expérience europèenne en France et en Russie.
%23276593: Khadduri, Majid. - Independent Iraq 1932-1958 : a studi in Iraqi politics.
%23217876: Khalaf, Samir. - Lebanon's Predicament.
%23188877: Khalid, Mansour. - Nimeiri and the revolution of dis-may.
%23190051: Khalid, Mansour. - The government they deserve : the role of the elite in Sudan's political evolution.
%23233126: Khalil, Muhammad. - The Arab States and the Arab League : a documentary record, Vol. I: Constitutional developments; Vol. II: International affairs.
%23258372: Khalili, Nasser D. - Islamic art and culture : timeline and history.
%23231105: Khammash, Ammar - Ancient Landscape: The Landscape Paintings of Ammar Khammash.
%23214657: Khan, Azizur Rahman & Carl Riskin. - Inequality and poverty in China in the age of globalization.
%23198987: Khan, K. R. - Law and Organization of International Community Agreements.
%23288689: Khân, Gabriele Mandel. - Mohammed : de profeet.
%23191685: Khan, Shaharyar M. - The shallow graves of Rwanda.
%23143539: Khan, R.A. Abdullah - Ondernemingsconcentraties en Marktliberalisering : over macht en onmacht van rechters bij de toepassing van de artikelen 82 en 86 van het EG-verdrag.
%2396965: Khan, Mohammed M.R. - The United Nations and Kashmir.
%23183375: Khan, L. - The Extinction of Nation-States:A World Without Borders.
%23213901: Khananashvili, L.M., O.V. Mukbaniani & G.E. Zaikov. - Elementorganic monomers: technology, properties, applications.
%23274606: Khandker, Shahidur R. - Handbook on impact evaluation : quantitative methods and practices.
%23289728: Khanna, Sunil K. - The Cultural Politics of Reproduction : Migration, Health and Family Making.
%23100601: Khatchadourian, Haig. - A Critical study in method.
%23247982: Khedairi, Batoel. - De hemel leek nabij.
%23275787: Khlentzos, Drew. - Naturalistic realism and the antirealist challenge.
%23279755: Khlentzos, Drew. - Naturalistic Realism and the Antirealist Challenge.
%23212623: Khor, Kok Peng. - Intellectual property, biodiversity, and sustainable development..
%23132460: Khosrokhavar, Farhad. - L'islam des jeunes.
%23233178: Khoury, Jacques G. - La Palestine devant le monde : etude historique, politique et juridique du conflit palestinien et ses répercussions sur la politique mondiale : position actuelle d'Israël dans le Moyen-Orient.
%23257397: Kwee Hui Kian. - The political economy of Java's Northeast Coast, c1740-1800 : elite synergy.
%23233063: Kiatpongsan, Chaiyakorn - The EU-Thailand Relations: Tracing the Patterns of New Bilateralism.
%23284969: Kibel, Paul Stanton. - The Earth on Trial: Environmental Law on the International Stage.
%2339887: Kibwana, Kivutha; Chris Maina Peter & Nyangabyaki Bazaara. - Constitutionalism in East Africa : progress, challenges, and prospects in 1999.
%23286969: Kickert, W.J.M. ... [et al.] (eds.) - Verzelfstandiging van overheidsdiensten : congrespublikatie 1992.
%23137091: Kidd, B.J. (ed.) - Documents illustrative of the Continental Reformation.
%23210136: Kidron, Peretz. - Refusenik ! : Israel's soldiers of conscience.
%2322337: Kieboom, Wendy. - Informatie, toestemming en geheimhouding bij erfelijkheidsadvisering : een gezondheidsrechtelijk onderzoek.
%23285398: Kiefer, Nicholas M. & George R. Neumann (eds.) - Search Models and Applied Labor Economics.
%23230681: Kieft, C. van de & J.F. Niermeijer (eds.) - Elenchus Fontium Historiae Urbanae : Acta Collegii Historiae Urbanae. Volume 1 (1967).
%234500: Kielholz, P. (ed.) - Depression in everyday practice.
%23282052: Kielholz, Paul (Hrsg.) - Entspannungstherapie psychosomatischer Störungen : ein internationales Symposium St. Moritz, 11.-13. Januar 1971.
%23280194: Kielholz, P. (ed.) - Depressive Zustände : Erkennung, Bewertung, Behandlung..
%23186854: Kielstra, Reinder Egbert. - Duitsche verkeerspolitiek en Nederlandsche belangen.
%23283589: Kiely, Terrence F. - Forensic evidence : science and the criminal law. 2nd edition.
%23274325: Kiely, Terrence F. - Forensic evidence : science and the criminal law
%2328373: Kiely, Jan - The compelling ideal : thought reform and the prison in China, 1901-1956.
%2357344: Kienapfel, Diethelm. - Privatsphäre und Strafrecht.
%23116915: Kienast, Dieter. - Kleine Schriften.
%23267074: Kienholz, Ed. - Kienholz : five car stud.
%23256256: Kienle, Anabelle. - Max Beckmann in Amerika.
%23286112: Kierkegaard, Søren. - Wijsgerige kruimels, of: Een kruimeltje filosofie door Johannes Climacus, uitgegeven door S. Kierkegaard: meditaties over humaniteit en christendom
%23193664: Kierkegaard, Søren. - Keur uit de werken van Sören Kierkegaard.
%23193668: Kierkegaard, Søren. - Søren Kierkegaard : fragmenten
%2311943: Kiermeier, Friedrich & Erika Lechner. - Milch und Milcherzeugnisse.
%23124114: Kiernan, Thomas - The Arabs: their history, aims and challenge to the industrialized world.
%23274753: Kiernan, Victor. - Shakespeare: Poet and Citizen.
%23291371: Kiers, Lucas. - Coen op Banda : de conqueste getoetst aan het recht van den tijd.
%23199436: Kiers, J. - De bevelen des konings : de verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard.
%2387956: Kiers, J. - De bevelen des konings. De verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard. Diss.
%23181737: Kiers, Hendrik Albert Lambertus. - Three-way methods for the analysis of qualitative and quantitative two-way data.
%23127618: Kierzkowski, H., M. Okolski & S. Wellisz (ed.). - Stabilization and structural adjustment in Poland.
%23287966: Kieviet, C.Joh. - Fulco de minstreel : een historisch verhaal uit den tijd van graaf Jan I voor jongelieden.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

4/1