Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23210758: JANOWITZ, MORRIS (ED.) - The new military : changing patterns of Organization.
%23107042: JANS, J.H. - Inleiding tot het Europees Bestuursrecht. 2e druk.
%23105439: JANS, J.H., R. DE LANGE, S. PRECHAL, R.J.G.M. WIDDERSHOVEN. - Inleiding tot het Europees bestuursrecht.
%2388821: JANS, J.H. - Inleiding tot het Europees bestuursrecht.
%23258901: JANS, J.H. - Europees Milieurecht in Nederland.
%23166061: JANS, J.H. - The European Convention and the Future of European Environmental Law.
%23133391: JANSE DE JONGE, J.A. (E.A.) - Binnen de steen van dit bestaan : over rechtsbescherming en totale instituties.
%23124374: JANSE DE JONGE, J.A. (E.A.) - Om de persoon van de dader : over straftheorieën en voorlichting door de reclassering.
%235520: JANSE DE JONGE, A.L. - Nieuwere vragen omtrent de psychose.
%23642: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Hetenachtsdroom : Suriname, erfenis van de slavernij.
%234028: JANSEN, HENRIKE. - Van omgekeerde strekking : een pragma-dialectische reconstructie van a contrario-argumentatie in het recht.
%2314373: JANSEN, C.J.H. - W.E.J. Tjeenk Willink, 150 jaar uitgever van juridische boeken en tijdschriften.
%2399848: JANSEN, J.C.G.M. - Economische betrekkingen in grensregio's in een industrieel tijdperk 1750-1965.
%23221927: JANSEN, JUSTIN JOHN PETER. - Ambidextrous organizations : a multiple-level study of absorptive capacity, exploratory and exploitative innovation and performance = Ambidexter organisaties : een multi-level studie van absorptievermogen, exploratieve en exploitatieve innovatie en prestatie.
%23149933: JANSEN, C.J.H. - Van Kemper tot Telders : onderzoekingen naar anderhalve eeuw inleidend juridisch onderwijs in Nederland.
%2312464: JANSEN, F.M.J. - Nietigheid in het burgerlijk procesrecht.
%23258335: JANSEN, P.G.W. F. DE JONGH. - Assessment centers : een open boek.
%23173869: JANSEN, JOHANNES J.G. - Inleiding tot de islam.
%23106394: JANSEN, C.J.H. - De negentiende-eeuwse wortels van het moderne zekerheidsrecht.
%23139165: JANSEN, G.H. - Een roes van vrijheid : kermis in Nederland.
%23207358: JANSEN, HANS - Diagnose van racisme en antisemitisme in Europa.
%234485: JANSEN, P.G.M. - Beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht.
%23162543: JANSEN VAN GALEN, JOHN (E.A.) - Rare jaren : Nederland en de Haagse Post, 1914-1990.
%23130037: JANSEN, JANINE. - Latijnsamerikaanse drugkoeriersters in detentie: ezels of zondebokken?
%23225655: JANSEN, C.H.M. - Onrechtmatige daad: algemene bepalingen.
%23137853: JANSEN, TONY & JAN ROGIER - Kunstbeleid in Amsterdam, 1920-1940 : Dr. E. Boekman en de Socialistische Gemeentepolitiek.
%2316061: JANSEN, A.C.M. - Cannabis in Amsterdam : een geografie van hashish en marijuana.
%2310192: JANSEN SCHOONHOVEN, T.J. - Het waterstaatsbestuur van de Zuiderzeepolders. Diss.
%2366611: JANSEN, W.J. - International capital mobility and asset demand. Six empirical studies.
%2366615: JANSEN, N.G.J. - The definition and policy relevance of monetary aggregates in the Netherlands : an inquiry into the measurement of monetary services.
%23207739: JANSEN VAN GALEN, JOHN & BERT VUIJSJE. - Joop den Uyl : politiek als hartstocht : een portret in twintig interviews.
%23184724: JANSEN, LENA. - Karoline Pichlers Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit.
%23261790: JANSEN, A.M.L. - Constitutionalisering van het bestuursprocesrecht.
%23132952: JANSEN, A.L.M. - De redelijke termijn : met name in het bestuursrecht.
%23139893: JANSEN, O.J.D.M.L. - Het handhavingsonderzoek : behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? : een interne rechtsvergelijking.
%23218849: JANSEN, GREGOR., RHEE, WONIL., WEIBEL, PETER. - Thermocline of art : new Asian waves.
%23217871: JANSEN, W. & J. DRONKERS. - Similar or different ? : continuities in Dutch research on social stratification and social mobility.
%23261137: JANSEN, J.J.M. - Vechten om het ondernemerschap : naar een betere afstemming van het ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting en de socialezekerheidswetgeving.
%2398705: JANSEN, J.C.G.M. & RUTTEN, W.J.M.J. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw.
%23179737: JANSEN, NILS. - The Making of Legal Authority: Non-legislative Codifications in Historical and Comparative Perspective.
%23180208: JANSEN, LYDIA. - Verbintenissenrecht : [Basisboek].
%2390043: JANSEN, ROSA H.M., DAGMAR A.C. KOSTER, & REINIER F.B. VAN ZUTPHEN (EDS.) - European ambitions of the national judiciary.
%23247996: JANSEN, E.J.P. - Over handelen gesproken : studies over de competentie van de andragoog in het perspectief van de ontmoeting tussen een op het handelen georiënteerde andragologie en de filosofie van de verantwoordelijkheid van Levinas.
%23204042: JANSEN, JOHANNES ANTONIUS. - Essays on incentives in regulation and innovation.
%2398131: JANSEN, LUCAS. - De Koophandel van Amsterdam : een critische studie over het koopmanshandboek van Jaques le Moine de l'Espine en Isaac le Long.
%2386222: JANSEN, C.J.H. - Vereeniging Handelsrecht, 1918-1993.
%2349995: JANSEN, PAUL. - Wandlungen im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
%23229235: JANSEN, O.J.D.M.L. - Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, bestuur en politie : preadvies.
%23218478: JANSEN, R.H.M. & M. DE ROOIJ (EDS.) - Stilstaan bij verandering : de SSR en de opleiding : opstellen aangeboden bij het afscheid van mw. mr. J.M.H. van Staveren als rector van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging op 25 juni 1993 te Zutphen.
%2320446: JANSEN, J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
%236672: JANSMA, TAEKE SJOERD. - Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Hertog Philips van Bourgondië. Diss.
%23115509: JANSMEIJER, R.M.A. - Gouden bergen, diepe dalen : de inkomensgevolgen van een betaalbare oudedagsvoorziening.
%23244373: JANSSEN, GEERT H. - Princely power in the Dutch Republic: Patronage and William Frederick of Nassau (1613-64).
%23182780: JANSSEN, EVERT MAARTEN. - Jacob Burckhardt und die Renaissance. Jacob Burckhardt-Studien Erster Teil.
%23102050: JANSSEN, D.B., K. SODA AND R. WEVER (EDS). - Mechanisms of Biohalogenation and Dehalogenation.
%23185677: JANSSEN, WILLEM A. F. - De verbreiding van de UU-uitspraak voor Westgermaansch Û in Zuid-Oost-Nederland.
%23102052: JANSSEN, L.W. - Electrophoretic Studies on Serum Proteins.
%23138380: JANSSEN, TJ.H. (ED.) - Heel de wereld beschreven : Lucretius, Philo en anderen over Kosmos, aarde en mens.
%2360582: JANSSEN, J, J.F.M. MARCOTORCHINO & J.M. PROTH (EDS.) - New trends in data analysis and applications.
%23205887: JANSSEN, ROEL. - De euro : twintig jaar na het Verdrag van Maastricht.
%23131355: JANSSEN, J.H.L.J. - Laat Maar Zitten. Een exploratief Onderzoek naar de Werking van de Korte Vrijheidsstraf.
%23240010: JANSSEN, J.M.P. & R. UYLENBURG (RED.) - Natuurbeschermingsrecht in uitvoering.
%236218: JANSSEN, JACQUES. - New trends in data analysis and applications.
%23162241: JANSSEN, PAUL. - Geschichte und Lebenswelt : ein Beitrag zur Diskussion von Husserls Spätwerk.
%23134006: JANSSEN, H.A. - Hoofdstukken uit de Gezondheidsleer ten Dienste van het Leger.
%2353563: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw.
%23101416: JANSSEN, F.A. - Over houten drukpersen.
%23185702: JANSSEN, OTGER. - L'expressivité chez Salvien de Marseille. Étude sur l'usage de quelques particules dans le latin chrétien. Première Partie. Les Adverbes (All published??).
%2356479: JANSSEN, BEN. - Kerstmis in Brabant : kerstfolklore en kerstverhalen.
%23240008: JANSSEN, J.M.P. (RED.) - Handhaving van het omgevingsrecht.
%2371434: JANSSEN, JULES J. A. - Designing and Building with Bamboo.
%2318393: JANSSEN, ANTONIUS A.P. - Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus prolegomenis commentariisque et translatione Latna Instructus.
%2314555: JANSSEN, H.C.J.G. - Totstandkoming van internationale handelskoop. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een eenvormige wet.
%2392578: JANSSEN, J.J.G. - Rechtsbegrip en rechtsleer bij Hegel.
%2346839: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. - (ed.). Rechtsbronnen van het Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze.
%2338123: JANSSEN, PIERRE. - A moment of silence.
%2335873: JANSSEN, BEN ... [ET AL.] - Onder de rook van Turmac te Zevenaar : de betekenis van de Turmac sigarettenfabriek voor Zevenaar en de Liemers.
%2330614: JANSSEN, A. - Leergang van bijzondere moraalphilosophie.
%23249128: JANSSEN, ESTHER HENRIETTE. - Faith in public debate : an inquiry into the relationship between freedom of expression and hate speech pertaining to religion and race in France, the Netherlands and European and international law.
%23248439: JANSSEN, J.J.G. - Rechtsbegrip en rechtsleer bij Hegel. Diss.
%23224244: JANSSEN, P.E.L. - Geweld als oorsprong van de samenleving : over de cultuurtheorie van Rene Girard.
%23268767: JANSSEN, P.E.L. - Een kwestie van grensoverschrijding : liber amicorum P.E.L. Janssen.
%23199741: JANSSEN, ANDREAS JOZEF. - Het antieke Tropaion.
%23182236: JANSSEN, JOZEF MARIE ANTOON. - Vertaling en commentaar der traditioneele Egyptische autobiographische teksten vóór het Nieuwe Rijk.
%23120692: JANSSENS, G.A.M & F.G.A.M. AARTS (EDS.) - STUDIES IN SEVENTEENTH-CENTURY ENGLISH LITERATURE, HISTORY AND BIBLIOGRAPHY. Festschrift for Professor T.A. Birrell on the Occasion of his Sixtieth Birthday.
%23139043: JANSSENS DE BISTHOVEN, A. - Akwarellen van August de Peellaert 1793-1876.
%23101418: JANSSENS-KNORSCH, U.E.M. - The life and Mémoires Secrets of Jean Des Champs (1707-1767), journalist, minister and man of feeling.
%23101420: JANSSENS-KNORSCH, U.E.M. - Matthieu Maty (1718-1776) and the «Journal Britannique», 1750-1755.
%23243555: JANSSENS, JEF. - Superhelden op perkament : Middeleeuwse ridderromans in Europa.
%235496: JANSSENS, G.J.B.A. - Karakter en psychose.
%2329224: JANSSENS, EMMY A. - Hypotheekbanken, een verdwijnend verschijnsel? : uitgegeven ter gelegenheid van het 27-e landelijk notarieel studentencongres te Amsterdam, met steun van de Fundatie Bachiene.
%2374123: JANSSON, BRUCE S. - The sixteen-trillion-dollar mistake : how the U.S. bungled its national priorities from the New Deal to the present.
%23224923: JANSZ, JEROEN & PETER VAN DRUNEN (RED.) - Met zachte hand : opkomst en verbreiding van het psychologisch perspectief.
%23261957: JANTZEN, HANS. - Das niederländische Architekturbild.
%23113997: JAOUICHE, KHALIL. - Le Livre du Qarastun de Tabit ibn Qurra. Étude sur l'origine de la notion de travail et du calcul du moment statique d'une barre homogène.
%2322010: JAPIKSE, R.E. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VII. Verkeersmiddelen en vervoer. Deel 1: Algemene bepalingen en rederij.
%23263262: JAPIKSE, R.E. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 8: Verkeersmiddelen en vervoer, II: Rechten en voorrechten op zeeschepen : kapitein, bevoegdheden en verplichtingen.
%23264098: JAPIKSE, N. - Johan de Witt.
%23257389: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 1-14. Deel 1: 1576-1577; Deel 2: 1578-1579; Deel 3: 1580-1582; Deel 4: 1583-1584; Deel 5: 1585-1587; Deel 6: 1588-1589; Deel 7: 1590-1592; Deel 8: 1593-1595; Deel 9: 1596-1597; Deel 10: 1598-1599; Deel 11: 1600-1601; Deel 12: 1602-1603; Deel 13 : 1604-1606; Deel 14 : 1607-1609.
%23251768: JAPIKSE, N. (ED.) - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten Graaf van Portland. 1e Gedeelte : Het archief van Welbeck Abbey; 2e Gedeelte : Uit Engelsche en Nederlandsche archieven en bibliotheken. In 5 delen.
%23251657: JAPIKSE, N. (ED.), RIJPERMAN, H. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 12 : 1602-1603.
%23251649: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 10 : 1598-1599.
%23251648: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 9 : 1596-1597.
%23251645: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 2 : 1578-1579.
%23251639: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 7 : 1590-1592.
%23251638: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 5 : 1585-1587.
%23251637: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 4 : 1583-1584.
%23251630: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 1 : 1576-1577.
%23166107: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
%2340874: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
%2350281: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
%2378377: JAPPE ALBERTS, W. - (ed.) Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. Tweede deel, derde stuk (Rekeningen 1507/08 - 1528/1529).
%23147089: JAPPE ALBERTS, W. - (ed.) Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. Tweede deel, tweede stuk (Rekeningen 1480/81-1506/07).
%23131251: JAPPE ALBERTS, W. & A.L. HULSHOFF (ED.) - Het Frensweger Handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie.
%2386970: JAPPE ALBERTS, W. - Van Heerlijkheid tot Landsheerlijkheid.
%2398733: JAPPE ALBERTS, W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. 2 Dln.
%23219938: JAPPE ALBERTS, W. & J.M. VAN WINTER. - Nederland vóór honderd jaar 1859-1959 : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nillmij.
%23196517: JARA, ALVARO & JOHN JAY TEPASKE. - The royal treasuries of the Spanish Empire in America : Volume 4 : eighteenth-century Ecuador.
%23129265: JARAMILLO, J.T. - De la responsabilidad civil. Tomo I,Volumen 2 : Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa; Tomo II : De los perjuicios y su indemnizacion.
%23205861: JARDIN, ANDRÉ. - Tocqueville : a biography.
%23227311: JARDINE, LISA - The awful end of Prince William the Silent : the first assassination of a head of state with a handgun.
%23247729: JARDINE, LISA - Going Dutch : how England plundered Holland's glory.
%2315832: JAROLÍMEK, JAN. - Eigendom tot zekerheid. Propriété fiduciaire (Avec résumé en francais). Diss.
%2374966: JARRETT, CHARLES. - Spinoza : a guide for the perplexed.
%23178738: JARRICK, ARNE. - Back to modern reason ; Johan Hjerpe and other petit bourgeois in Stockholm in the age of enlightenment.
%23215262: JARSULIC, MARC. - Money and macro policy.
%234854: JARVIS, ADRIAN & ROBERT LEE (EDS.) - Trade, migration and urban networks in port cities c. 1640-1940.
%23255064: JARVIS, ROBERT M. - AIDS law.
%2331363: JARVIS, MALCOLM ANDREW. - The application of EC law by national courts : the free movement of goods.
%23209326: JASANOFF, MAYA. - Edge of empire : lives, culture, and conquest in the East, 1750-1850.
%23265256: JASAY, ANTHONY DE - Social contract, free ride : atudy of the public goods problem.
%23178520: JASENAS, MICHAEL. - A history of the bibliography of philosophy.
%2375879: JASENTULIYANA, N. & RALPH CHIPMAN (EDS.) - International space programmes and policies : proceedings of the second United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space (UNISPACE), Vienna, Austria, August 1982 / United Nations.
%2322514: JASKOT, PAUL B. - The Nazi perpetrator : postwar German art and the politics of the right.
%2322201: JASPAR, E.J.M.H. - La compétence législative et réglementaire des organes collectifs en droit des gens.
%23180206: JASPAR, E.J.M.H. - Grondslagen van het volkenrecht.
%23191168: JASPERS, KARL. - Die Idee der Universität.
%23227897: JASPERS, A.PH.C.M. - Rechtspreken in de maatschappij : een onderzoek naar opvattingen over plaats en funktievan de rechtspraak in het ederlandse ekonomische, sociale en politieke bestel van het einde van de achttiende tot het begin van de twintigste eeuw.
%2354822: JASPERS, DANY - Operators in the lexicon : on the negative logic of natural language.
%23234037: JASPERS, A.PH.C.M. ... [ET AL.] - Meer respect voor grondrechten van werknemers.
%2390086: JASPERS, KARL. - Inleiding tot de philosophie.
%2388354: JASPERS, KARL. - Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze.
%2338627: JASPERS, KARL & RUDOLF BULTMANN. - Die Frage der Entmythologisierung.
%2327514: JASPERS, KARL. - De atoombom en de toekomst van de mens.
%23265428: JASPERS, KARL. - Philosophie : III Metaphysik.
%23242899: JASPERS, PETER. - Het elfde gebod : roman.
%2395456: JASPERT, FRITZ. - Vom Städtebau der Welt.
%2344983: AL-JASSIM, H. - Des Modifications a Apporter aux Dispositions du Code Penal Irakien sur la Fixation de la Peine : étude comperative.
%23201619: JASTREBOVA, KSENIA. - Managers' information overload : the impact of coping strategies on decision-making performance.
%23236240: JAUERNIG, OTHMAR (ED.) - Bürgerliches Gesetzbuch : mit Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
%2367197: JAURÈS, JEAN. - Geschiedenis der Fransche revolutie.
%23165148: JAVA, MELATIE VAN. - De ring der grootvorstin.
%23165115: JAVA, MELATIE VAN. - Orchidée.
%23161102: JAVA, MELATIE VAN. - In extremis.
%23165111: JAVA, MELATIE VAN. - Haar held.
%23268678: JAVA, MELATIE VAN. - Koninginnen met en zonder kroon.
%23261919: JAVIER GARCIA GIL, F. - La prueba en los procesos penales: Jurisprudencia.
%23261921: JAVIER GARCIA GIL, F. - Codigo penal y su jurisprudencia : adaptada a la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre.
%23239757: JAWARA, FATOUMATA - Behind the Scenes at the WTO: The Real World of International Trade Negotiations.
%23189092: JAWED, NASIM A. - Islam's political culture : religion and politics in predivided Pakistan.
%23265702: JAWLENSKY, ALEXEJ VON., RATTEMEYER, VOLKER ... [ET AL.] (EDS.) - Alexej von Jawlensky.
%235677: JAY, STEWART. - Most humble servants: the advisory role of early judges.
%2357513: JAY, P. (ED) - The selected correspondence of Kenneth Burke and Malcolm Cowley.
%2353938: JAY, MARTIN. - De dialektische verbeelding : een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung, 1923-1950.
%2370375: JAYANNTHA, DILESH - Electoral Allegiance in Sri Lanka.
%23213000: JAYYUSI, SALMA KHADRA (ED.) - The literature of modern Arabia : an anthology.
%23196946: JEANES, ALLENE AND JOHN HODGE. - Physiological effects of food carbohydrates.
%23264387: JEANS, JAMES. - Science and music.
%23169270: JEBB, MILES. - The colleges of Oxford.
%23269316: JEDAN, CHRISTOPH (ED.) - Constellations of value : European perspectives on the intersections of religion, politics and society.
%23258337: JEEKEL, HANS. - Duizend dagen Kamervragen.
%2337273: JEEVES, ALAN H. - Migrant Labour in South Africa's Mining Economy : the Struggle for the Gold Mines' Labour Supply 1890-1920.
%23222349: JEFFERS, H. PAUL (HARRY PAUL), 1934-. - Onward we charge : the heroic story of Darby's Rangers in World War II.
%23241950: JEFFERS, ROBERT J. & ILSE LEHISTE. - Principles and methods for historical linguistics.
%23115014: JEFFERSON, SIDNEY. - Handbook of the atomic energy industry.
%23265173: JEFFERSON, THOMAS. - Manuel du droit parlementaire, ou Précis des règles suivies dans le Parlement d'Angleterre et dans le Congrès des États-Unis, pour l'introduction, la discussion et la de´cision des affaires, compilé à l'usage du Sénat des États-Unis.
%23196919: JEFFERY, PATRICIA; ROGER JEFFERY & ANDREW LYON. - Labour pains and labour power : women and childbearing in India.
%2333336: WILLIAMS. JEFFREY J. - The Institution of Literature.
%23213386: JEFFREYS, DIARMUID. - De FBI : een fascinerende blik achter de schermen.
%23202405: JEFFREYS-JONES, RHODRI. - Cloak and dollar : a history of American secret intelligence.
%2324259: JEFFRIES, GIOVANNA MICELI (ED.) - Feminine feminists: cultural practices in Italy.
%23230123: JEHEE, M.C.J. - De Frans-Duitse as : tiranniek of sympathiek ?.
%2370234: JEHEE, M.C.J. - De Frans-Duitse as : Tiranniek of sympathiek?.
%234315: JELGERSMA, G. - Leerboek der psychiatrie. Deel 1: Algemeene psychiatrie; Deel 2: Specieele psychiatrie; kiempsychosen; Deel 3: Specieele psychiatrie, intoxicatiepsychosen.
%2342220: JELINEK, ELFRIEDE - Wonderful, Wonderful Times.
%2331426: JELLIFFE, D.B. - The Assessment of the Nutritional Status of the Community (with Special Reference to Field Surveys in Developing Regions of the world).
%2377255: JELLINEK, WALTER. - Der fehlerhafte Staatsakt und seine Wirkungen : eine verwaltungs- und prozessrechtliche Studie.
%239219: JELLINEK, GEORG. - Allgemeine Staatslehre.
%2377253: JELLINEK, GEORG. - Ausgewählte Schriften und Reden.
%2358531: JELLINEK, WALTER. - Die zweiseitige Staatsverträge über Anerkennung ausländischer Zivilurteile. Erstes Heft: Abhandlung. Zweites Heft : Vertagstexte und Register.
%2347460: JELLINEK, GEORG. - Gesetz und Verordnung : staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage.
%2346470: JELLINEK, GEORG. - Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte.
%23265538: JELLINEK, GEORG. - Die Lehre von der Staatenverbindungen.
%23203798: JELLINEK, HANSJÖRG. - Der automatische Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit durch völkerrechtliche Vorgänge, zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Staatensukzession.
%23180719: JELSMA, A.J. & O. BOERSMA (EDS.) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585.
%23187790: JELSMA, A.J. & O. BOERSMA (EDS.) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen, 1569-1585.
%23210433: JELTSIN, BORIS. - Rusland, mijn verhaal.
%2377256: JELUSIC, KARL. - Die historische Methode Karl Friedrich Eichhorns.
%23183833: JENCKS, CHARLES A. - The New Moderns : from late to neo-modernism.
%2349137: JENCKS, CHRISTOPHER. - The Urban underclass.
%2348938: JENCKS, CHARLES - The New Moderns.
%2348752: JENCKS, CHRISTOPHER. - The homeless.
%235330: JENG, ABOU. - Peacebuilding in the African Union : law, philosophy and practice.
%23245867: JENKIN, MICHAEL R.M. AND LAURENCE R. HARRIS. - Seeing Spatial Form
%23243752: JENKINS, ALICE. - Space and the march of mind : literature and the physical sciences in Britain , 1815-1850.
%23175299: JENKINS, IREDELL. - Social order and the limits of law : a theoretical essay.
%23241540: JENKINS, JENNIFER. - Provincial modernity : local culture & liberal politics in fin-de-siècle Hamburg.
%23235700: JENKINS, TOM. - ECM methods : what you need to know.
%23143448: JENKINS, B. & SOFOS, S.A. (EDS.) - Nation & Identity in Contemporary Europe.
%2334591: JENKINS, JOHN A. - The Partisan: The Life of William Rehnquist.
%23155377: JENKS, EDWARD. - Thomas Carlyle and John Stuart Mill.
%2312392: JENKS, EDWARD. - The Book of English Law.
%2377258: JENKS, EDWARD. - Modern land law.
%2377260: JENNINGS, W. IVOR. - Constitutional laws of the Commonwealth. Vol. 1 : The monarchies.
%23119389: JENNINGS, JESSE D. - Accidental Archaeologist. Memoirs of Jesse D. Jennings.
%23250915: JENNINGS JR., THEODORE. - Reading Derrida / thinking Paul : on justice.
%2322275: JENNINGS, H.S. - Das Verhalten der niedern Organismen unter natürlichen und experimentellen Bedingungen.
%23212523: JENNISSEN, R.P.W., OUDHOF, J. - Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen : een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006.
%2386660: JENNISSEN, R.P.W. (ED.) - Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen : een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006.
%2351146: JENSEN, LARRY R. - Children of colonial despotism. Press, politics, and culture in Cuba, 1790-1840.
%23228427: JENSEN, MICHAEL IRVING - The Political Ideology of Hamas: A Grassroots Perspective.
%2347849: JENSEN, HENNING. - Motivation and the moral sense in Francis Hutcheson's ethical theory.
%2319928: JENSMA, THEODOOR ERIK. - Doopsgezinde zending in Indonesië.
%23112579: JENTEL, MARIE-ODILE. - Les gutti et les askoi à reliefs étrusques et apuliens : essai de classification et de typologie. Tome 1: Texte; Tome II: Planches.
%23227493: JEPMA, CATRINUS J. - The feasibility of joint implementation.
%23126608: JEREMY, DAVID J. - Capitalists and Christians. Business Leaders and the Churches in Britain, 1900-1960.
%2369107: JEREMY, DAVID J. - The Transfer of International Technology: Europe, Japan and the USA in the Twentieth Century.
%23257786: JEROME, FRED. - Einstein on Israel and Zionism : His Provocative Ideas about the Middle East.
%23151631: FEDERAL WRITERS' PROJECT OF THE WORKS PROGRESS ADMINISTRATION STATE OF NEW JERSEY. - The Swedes and Finns in New Jersey.
%23195136: JERUSALEM, FRANZ W. - Soziologie des Rechts : I. Gesetzmässigkeit und Kollektivität.
%231221: JESCHECK, HANS-HEINRICH (ED.) - Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum XI. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Caracas, 1982.
%2358035: JESCHECK, HANS-HEINRICH & KLAUS H.A. LÖFFLER (EDS.) - Quellen und Schrifttum des Strafrechts. Band 1: Europa.
%2339911: JESCHECK, HANS-HEINRICH (ED.) - Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum IX. Internationalen Kongress fur Rechtsvergleichung, Teheran 1974 : Beiheft zur Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft.
%231244: JESCHECK, HANS HEINRICH & JUSTUS KRÜMPELMANN (EDS.) - Die Untersuchungshaft im deutschen, ausländischen und internationalen Recht.
%2336381: JESKE, HANS. - Der Kodex Trier 810/1338 : Studien zu einer Eifler Plenarhandschrift aus dem Jahre 1464.
%23143381: JESPERS, F.P.M. - Het loflyk werk der Engelen. De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw.
%2352050: JESPERSEN, OTTO - The Philosophy of Grammar.
%2351817: JESSE, ECKHARD. - Elections: The Federal Republic of Germany in Comparison.
%2377261: JESSE, WILHELM. - Quellenbuch zur Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters.
%23267252: JESSE, KATINKA DANIËLLE. - Een hernieuwd perspectief op milieueffectrapportage : over de inhoudelijke invloed van m.e.r. op de besluitvorming en enkele mogelijkheden ter flexibilisering.
%2377263: JESSEN, PETER. - Der Einfluss von Reichshofrat und Reichskammergericht auf die Entstehung und Entwicklung des Oberappellationsgerichts Celle. Unter besonderer Berücksichtigung des Kampfes um das kurhannoversche Privilegium De Non Appellando Illimitatum.
%237664: JESSEN, J.L. - Ontvluchting of ongeoorloofde afwezigheid.
%23254233: JESSUP, PHILIP C. - The birth of nations.
%23257492: JESSUP, PHILIP C. - The birth of nations.
%23191849: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Woorden als daden : commentaren en opnies van Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira.
%23169798: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Toepassing van het buitenlands recht en zijn marginale toetsing door de hoogste rechter. Rede.
%23169796: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Rechterlijke rechtsvorming en rechtsvergelijking. Rede.
%2346951: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - De Antikiesregel : een paar aspecten van de behandeling van buitenlands recht in het burgerlijk proces.
%23169799: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Bestaat rechtsvergelijking? Rede.
%23204581: JESSURUN D'OLIVEIRA, HANS ULRICH ... [ET AL.] - Grondwet van de republiek Nederland : drie modellen.
%2370648: TERESA VAN JESUS (SAINT TERESE OF AVILA). - Den wech der volmaectheyt, beschreuen door de H. Moeder Teresa van Jesus ... tot gebruyck haerder religieusen, ten versoecke derselver. Ende is seer profijtelijck voor alle lief-hebbers der volmaecktheyt.
%23258407: JETSCHKE, GOTTFRIED. - Mathematik der Selbstorganisation : qualitative Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme und gleichgewichtsferner Strukturen in Physik, Chemie und Biologie.
%23115244: JETTINGHOFF, ALEX. - Het komt zelden voor. Beheersing van klachten en geschillen in relaties tussen bedrijven.
%23189275: JEU, WILHELMUS HENDRIKUS DE. - Reflecties : over interdisciplinariteit van onderzoek en onderwijs in de natuurwetenschappen.
%23226625: JEU, ANNELIES DE. - 't Spoor der dichteressen : netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
%23169792: JEUKENS, H.J.M. - Staatsrechtelijke wegen naar onafhankelijkheid. Rede.
%2315879: JEUKENS, H.J.M. - Grondwetsherziening. Rede.
%23169793: JEUKENS, H.J.M. - Gewest-vorming. Rede.
%23169794: JEUKENS, H.J.M. - Een ervaring rechtsvergelijking. Rede.
%23169788: JEUKENS, H.J.M. - Rechtsvergelijking in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
%23176657: JEULIN, TH. & M. YOR (EDS.) - Grossissements de filtrations : exemples et applications. S''eminaire de Calcul Stochastique, Paris 1982/83.
%23248389: JEURISSEN, PATRICK PAULUS THEODOOR. - For-profit hospitals : a comparative and longitudinal study of the for-profit hospital sector in four Western countries.
%23227322: JEVONS, W. STANLEY. - Correspondence, 1850-1862.
%23227385: JEVONS, W. STANLEY. - Biography and personal journal.
%2318611: JEVONS, W. STANLEY. - The Theory of Political Economy.
%2338832: JEVONS, W. STANLEY. - Papers and correspondence of William Stanley Jevons. Vol I. Biography and Personal journal.
%2336397: JEVONS, W. STANLEY. - Papers and correspondence of William Stanley Jevons. Vol II: correspondence 1850-1862.
%23265689: JEVONS, W. STANLEY. - Methods of social reform.
%23262339: JEVONS, W. STANLEY. - Leitfaden der Logik.
%23175274: JEWELL, KEALA JANE. - The poiesis of history : experimenting with genre in postwar Italy.
%23172167: JEWELL, KEALA JANE. - The poiesis of history : experimenting with genre in postwar Italy.
%23136047: JEWETT, WILLIAM. - Fatal autonomy : Romantic drama and the rhetoric of agency.
%23181981: JEWKES, JOHN. - A Return to Free Market Economics. Critical essays on Government Intervention.
%23156895: JEWKES, JOHN., DAVID SAWERS & RICHARD STILLERMAN. - The sources of invention.
%23149044: JEYARATNAM WILSON, A. & DALTON, D. (EDS.) - The States of South Asia. Problems of national integration.
%23235602: JHA, PREM SHANKAR. - The perilous road to the market : the political economy of reform in Russia , India , and China.
%2341328: JHA, NITISH. - The bifurcate Subak : the social organisation of a Balinese irrigation community.
%2377277: JHERING, RUDOLF VON. - Juristische Festgaben für Rudolf von Jhering. Zum 50jährigen Doktorjubiläum ihres früheren Mitgliedes gewidmet von der Rostocker Juristenfakultät am 6.8.1892.
%2346211: JHERING, RUDOLF VON. - Festgabe der Göttinger Juristen-fakultät für Rudolf von Jhering zum fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum am 6. August 1892.
%2377265: JHERING, RUDOLF VON. - Abhandlungen aus dem römischen Recht.
%2346571: JHERING, RUDOLF VON. - Festgabe, Herrn Dr. Rudolf von Jhering zum doktorjubiläum am 6. august 1892 : dargebracht von der Juristenfakultät zu Tübingen.
%2377268: JHERING, RUDOLF VON. - Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung.
%2345950: JHERING, RUDOLF VON. - Festgabe zum doktorjubiläum Rudolf von Jherings am 6. august 1892 überreicht von der Juristenfakultät zu Breslau.
%2377270: JHERING, RUDOLF VON. - Über den Grund des Besitzesschutzes : eine Revision der Lehre vom Besitz.
%2313622: JHERING, RUDOLF VON. - Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen.
%23157104: JHERING, RUDOLF VON. - Scherz und Ernst in der Jurisprudenz.
%2377269: JHERING, RUDOLF VON. - Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts.
%2377271: JHERING, RUDOLF VON. - Vermischte schriften juristischen Inhalts.
%23251662: JHERING, RUDOLF VON. - Vermischte schriften juristischen Inhalts.
%2377267: JHERING, RUDOLF VON. - Der Besitzwille : zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen Methode.
%2335556: JHERING, RUDOLF VON. - Der Kampf um's Recht.
%23265537: JHERING, RUDOLF VON. - Rudolf von Jhering in Briefen an seine Freunde.
%2322742: JHERING, RUDOLF VON. - Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen.
%23183207: JI-SEONG, I JEONG (ED.). - Interior Design. E01, E02, E03, E04, E05. 5 Volumes.
%23146505: JIE-A-JOEN, CLIVE S.J. - Strategic trade policy, multinational firms, and vertically related industries.
%23255692: JIMÉNEZ, JOSÉ (ED.) - Surrealism and the Dream.
%236020: JIMÉNEZ MONROY, CYNTHIA. - Legal and institutional aspects of Latin-American space cooperation AQUARELSat : The Water Monitoring Constellation.
%2372701: JIMMINK, A.G. (E.A.). - De informal investor: van ondernemer naar investeerder/ondernemer.
%23223698: JIMUTAVAHANA, 12TH CENT., ROCHER, LUDO - Jimutavahana's dayabhaga the Hindu law of inheritance in Bengal.
%2374342: JING, JUN - The Temple of Memories: History, Power, and Morality in a Chinese Village.
%2342198: JIRKU, ANTON. - Die ägyptischen Listen palästinensischer und syrischen Ortsnamen in Umschrift und mit historisch-archälogischem Kommentar.
%2343840: JIRKU, ANTON. - Geschichte Palästina-Syriens im orientalischen Altertum.
%23116600: JOACHIMSEN, PAUL. - Gregor Heimburg.
%23224742: JOACHIMSEN, PAUL. - Gesammelte Aufsätze : Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation. Band 1.
%23224743: JOACHIMSEN, PAUL. - Gesammelte Aufsätze : Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation. Band 2.
%2344784: JOACHIMSEN, PAUL. - Gesammelte Aufsätze : Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation. 2 Bände.
%23230804: JOBLING, JOHN. - U2: The Definitive Biography.
%23102054: JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN. - 'n brood is ginnen stoeten : taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland.
%23252289: JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN. - De krentenwegge : een bijzonder brood bij geboorten.
%2361890: JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN. - Van pekelvat tot diepvrieskist : interviews en beschouwingen over de huishoudelijke conservering op het Nederlandse platteland in de eerste helft van de twintigste eeuw.
%23124274: JOCHOMS, THEO. - Aan façades voorbij : interactief handelen in een context van financiële schaarste bij enkele Nederlandse gemeenten.
%2377272: JÖCKEL, WILHELM. - Hans Kelsens rechtstheoretische Methode : Darstellung und Kritik ihrer Grundlagen und hauptsächlichsten Ergebnisse.
%23250321: JÖCKEL, WILHELM. - Hans Kelsens rechtstheoretische Methode : Darstellung und Kritik ihrer Grundlagen und hauptsächlichsten Ergebnisse.
%23135418: SPRINKLE. JOE M. - 'The Book of the Convenant'. A Literary Approach.
%2313349: JOEKES, A.M. - Schets van de bevoegdheden der Nederlandsche consuls. Diss.
%23116605: JOËL, KARL. - Geschichte der antiken Philosophie.
%23101425: JOEL, MANUEL. - Blicke in die Religionsgeschichte zu Anfang des zweiten christlichen Jahrhunderts,
%23255197: JOERGER, GERNOT & MANFRED GEPPERT. - Grundzüge der Verwaltungslehre.
%2355436: JOERGER, GERNOT. - Die deutsche Gefängnispresse in Vergangenheit und Gegenwart.
%23189134: JOERGES, CHRISTIAN & RENAUD DEHOUSSE (EDS.) - Good governance in Europe's integrated market.
%2376236: JOERGES, RUDOLF. - Rechtsunterricht und Rechtsstudium. Pädagogisches, Logische, Psychologisches zur Reform.
%23121603: JOHANNEN, UWE; ALAN SMITH & JAMES GOMEZ (EDS.) - September 11 & political freedom : Asian perspectives.
%23260391: JOHANNES, G.J. - De lof der aalbessen : over (Noord-)Nederlandse literatuurtheorie, literatuur en de consequenties van kleinschaligheid 1770-1830.
%23106329: JOHANNESSEN, KÅRE LANGVIK. - Zwischen Himmel und Erde.
%2317587: JOHANSEN, LEIF. - Public economics.
%2335856: JOHANSEN, BABER. - Muhammad Husain Haikal : Europa und der Orient im Weltbild eines ägyptischen Liberalen.
%23212205: JOHANSEN, LEIF. - Public economics.
%23177309: JOHANSSON, BERTIL. - Religion and superstition in the plays of Ben Jonson and Thomas Middleton.
%23147391: JOHN, RICHARD R, (ED.) - Computers and communication networks (Business History Review. Spring 2001. Special issue).
%23246264: CONLEY. JOHN J. - Adoration and Annihilation: The Convent Philosphy of Port-Royal.
%2347164: JOHN, DAVID GUEST. - 'n Oorsig van onregverdige verryking as gedingsoorsaak in die Suid-Afrikaanse Reg.
%23203071: JOHNSON III, OLLIE A. & KARIN L. STANFORD (EDS.) - Black political organizations ain the post-civil rights era.
%23202339: JOHNSON, CHARLES S. - Shadow of the plantation.
%2315770: JOHNSON, HAROLD J. - The Medieval tradition of natural law.
%23187023: JOHNSON, D. R. - The genetics of the skeleton : animal models of skeletal development.
%23231706: JOHNSON, ELMER D. & MICHAEL H. HARRIS. - History of libraries in the western world. Third edition, completely revised.
%23231688: JOHNSON, RANDAL - The Film Industry in Brazil: Culture and the State.
%23189817: JOHNSON, HARRY G. - On economics and society.
%234184: JOHNSON, JEANNE C. - Industrial enzymes : recent advances.
%23196154: JOHNSON, SAMUEL. - [Samuel Johnson] Selected poetry and prose [of] Samuel Johnson.
%23133138: JOHNSON, HAROLD J.; JAMES J. LEACH, & ROBERT G. MUEHLMANN (EDS). - Revolutions, systems, and theories. Essays in political philosophy.
%2369123: JOHNSON, H. CLARK - Gold, France, and the Great Depression, 1919-1932 (Yale Historical Publications Series).
%2345996: JOHNSON, KATIE N. - Sisters in Sin: Brothel Drama in America, 1900-1920.
%23142457: JOHNSON, LOCH K. - Secret Agencies. U.S. intelligence in a hostile world.
%23147385: JOHNSON, JAMES TURNER. - Can modern war be just ?.
%23219701: JOHNSON-FREY, SCOTT H. - Taking action : cognitive neuroscience perspectives on intentional acts.
%23175123: JOHNSON, OLIVER A. - The moral life.
%2362108: JOHNSON, MARTIN - Parapsychologie: Onderzoek in de grensgebieden van ervaring en wetenschap (Dutch Edition).
%2354191: JOHNSON, NEVIL. - Parliament and administration : The Estimates Committee 1945-1965.
%23233464: JOHNSON, PAUL - Darwin: Portrait of a Genius.
%23197622: JOHNSON, ELMER H. - Linking community and corrections in Japan.
%23197625: JOHNSON, ELMER H. - Criminalization and prisoners in Japan : six contrary cohorts.
%2346650: JOHNSON, MARILYNN A. - Louis Comfort Tiffany : Artist for the Ages.
%2315038: JOHNSON, JEANNE C. - Yeasts for food and other purposes.
%23200994: JOHNSON, ALAN G. (ALAN GERHARD). - Out of bounds : Anglo-Indian literature and the geography of displacement.
%23235545: JOHNSON, DONALD CLAY & HELEN BRADLEY FOSTER (EDS.) - Dress sense : emotional and sensory experiences of the body and clothes.
%23223309: JOHNSON, MARK. - Beauty and power : transgendering and cultural transformation in the Southern Philippines.
%23254124: JOHNSON, ROBERT FLYNN. - The face in the lens : anonymous photographs.
%23255844: JOHNSON, STANLEY P. (ED.) - The Earth Summit : the United Nations conference on Environment and Development (UNCED).
%23187204: JOHNSON, PETER. - Romano-British mosaics.
%23146841: JOHNSON, ANN K. - Urban Ghetto Riots, 1965-1968: A Comparison of Soviet and American Press Coverage.
%23239276: JOHNSON, CHRISTOPHER. - Claude Lévi-Strauss : the formative years.
%23219392: JOHNSON, LAURI (ED.) - Urban education with an attitude.
%23210901: JOHNSON, ROBERTA. - Crossfire : philosophy and the novel in Spain, 1900-1934.
%23156243: JOHNSON, ARNOLD H. & MARTIN S. PETERSON. - Encyclopedia of food technology.
%23186812: JOHNSON-FREESE, JOAN. - The Chinese space program : a mystery within a maze.
%23217726: JOHNSON, LYMAN L. - Essays on the price history of eighteenth-century Latin America.
%23159893: JOHNSON, ALLEN. - Oedipus ubiquitous : the family complex in world folk literature.
%23150232: JOHNSON, MARK. - Beauty and power : transgendering and cultural transformation in the Southern Philippines.
%2380565: JOHNSON, HUBERT C. - The Midi in revolution : a study of regional political diversity, 1789-1793.
%2387692: JOHNSON, JEANNE C. - Specialized sugars for the food industry.
%231792: JOHNSON, ALLEN. - Oedipus ubiquitous : the family complex in world folk literature.
%23244720: JOHNSON, LAURIE RUTH. - Aesthetic anxiety : uncanny symptoms in German literature and culture.
%23231670: JOHNSON, GRAEME (ED.) - Competition law in China and Hong Kong. First supplement.
%23212811: JOHNSON, RALPH. PERKINS & WILL. - Ralph Johnson, Perkins & Will : normative modernism.
%23192992: JOHNSON, HARRY G. - Technology and economic interdependence.
%23136891: JOHNSON, DALE A. - The Changing Shape of English Nonconformity 1825-1925.
%2396888: JOHNSON, OLIVER A. - Moral knowledge.
%2370589: JOHNSON, JOHN J. (ED.) - The role of the military in underdeveloped countries.
%2367086: JOHNSON, JAMES WELDON. - Gib mein Volk frei : acht Negerpredigten.
%2332774: JOHNSON, WALTER. - The Challenge of Diversity.
%232296: JOHNSON LOOZE, H. - Alexander Hamilton and the British orientation of American foreign policy, 1783-1803.
%23229561: JOHNSON, WALTER. - The challenge of diversity.
%23146177: JOHNSTON, WAYNE. - The colony of unrequited dreams.
%2382320: JOHNSTON, D. - The rhetoric of Leviathan : Thomas Hobbes and the politics of cultural transformation.
%23267912: JOHNSTON, DAVID. - On a singular book of Cervidius Scaevola.
%23231307: JOHNSTON, NORMAN; LEONARD SAVITZ & MARVIN E. WOLFGANG. - The sociology of punishment and correction.
%23110441: JOHNSTONE, ALBERT A. - Rationalized epistemology : taking Solipsism seriously.
%2334209: JOIREMAN, SANDRA FULLERTON - Where there is no government : enforcing property rights in common law Africa.
%23260673: JOJARTH, CHRISTINE. - Crime, war, and global trafficking : designing international cooperation.
%2396095: JOLI, CLAUDE. - Prônes de messire Claude Joli, evêque et comte d'Agen, sur differens sujets de morale, nouvelle édition mise en meilleur ordre & plus correcte que la precedente. Tome I-III [BOUND WITH:] IDEM, Oeuvres melées de messire Claude Joli, éveque et comte d'Agen.
%23159752: JOLINK, ALBERT. - Jan Tinbergen : the statistical turn in economics: 1903-1955.
%23152329: JOLIVET, RÉGIS. - Hoofdlijnen der wijsbegeerte. Eerste deel : Logica of denkleer.
%23146468: JOLIVET, RÉGIS. - Morale.
%23254357: JOLIVET, RÉGIS. - Le problème de la mort chez M. Heidegger en J.-P. Sartre.
%2316457: JOLLES, FRANK. - African dolls = Afrikanische Puppen : the Dulger-collection.
%2390943: JOLLES, H.M. - Tussen vrijheid, gelijkheid en broederschap : persoonlijke integriteit in onze tijd en het debat over de grondrechten.
%23264664: JOLLET, ETIENNE. - La nature morte ou La place des choses : l'objet et son lieu dans l'art occidental.
%23264014: JOLLY, RICHARD - UN Ideas That Changed the World (United Nations Intellectual History Project Series).
%23235189: JOLLY, METTE. - The European Union and the people.
%23201218: JOLLY, ROGER DAVID. - De lerende bureaucratie? Een onderzoek naar de betekenis van ict voor leren in het openbaar bestuur.
%23232919: JOLOWICZ, J.A. & G. JONES. - The judicial protection of fundamental rights under English law / The infiltration of equity into English commercial law.
%23195991: JOLOWICZ, H.F. & BARRY NICHOLAS. - Historical introduction to the study of Roman law. Third edition.
%23186460: JOMIER, JACQUES. - Le commentaire coranique du Manâr : tendances modernes de l'exégèse coranique en Égypte.
%23246514: JOMO, KWAME SUNDARAM (ED.) - Flat world, big gaps : economic liberalization, globalization, poverty and inequality.
%23213038: JONAITIS, ALDONA. - The Yuquot whalers' shrine.
%23137058: JONAS, HANS - Das Prinzip Verantwortung : Versuch einer Ethik für die Technologische Zivilisation.
%23253559: JONATHAN, DEAN. - Ending Europe's Wars: The Continuing Search for Peace and Security.
%235764: JONATHAN, RUTH. - Illusory freedoms : liberalism, education and the market.
%2399509: JONCHERE, ETIENNE LESCUYER DE LA. - Systeme d'un nouveau gouvernement en France.
%23176541: JONCKERS NIEBOER, J.H. - De schadevergoeding bij onrechtmatig lichamelijk letsel. (Artt. 1406, 1407 B.W.).
%238912: JONCKERS NIEBOER, J.H. - De schadevergoeding bij onrechtmatig lichamelijk letsel. (Artt. 1406, 1407 B.W.).
%23267109: JONCKHEERE, KOENRAAD. - Antwerp Art After Iconoclasm : experiments in decorum : 1566-1585.
%23227446: JONES, MICHAEL A. - Textbook on torts. 4th edition.
%23246235: JONES, JENNIFER M. - Sexing La Mode: Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime France.
%23244570: JONES, WHITNEY R.D. - David Williams : the anvil and the hammer.
%23226019: JONES, COLIN & DROR WAHRMAN (EDS.) - The age of cultural revolutions : Britain and France, 1750-1820.
%23178174: JONES, ANN. - Op zoek naar de koningin van de Lovedu.
%2377274: JONES, J. WALTER. - The law and legal theory of the Greeks : an introduction.
%23163793: JONES, CLYVE (ED.) - A pillar of the constitution : the House of Lords in British politics, 1603-1784.
%2314667: JONES, THOMAS DAVID. - Human rights: group defamation, freedom of expression and the law of nations.
%23125956: JONES, HOWARD MUMFORD. - Revolution and Romanticism.
%23254947: JONES, MICHAEL A. & ANNE E. MORRIS (EDS.) - Blackstone's statutes on medical law. 2nd edition.
%2323740: JONES, STEPHEN F. - War and Revolution in the Caucasus: Georgia Ablaze (ThirdWorlds).
%23215138: JONES, RONALD W. & PETER B. KENEN. - Handbook of international economics. Volume II : international monetary economics and finance.
%2345180: JONES, STEPHEN P. - Criminology.
%23181380: JAMES T. JONES. - Wayward skeptic : the theories of R.P . Blackmur.
%2348446: JONES, ELISE F. - Teenage pregnancy in industrialized countries : a study.
%2348448: JONES, ELISE F. - Teenage pregnancy in industrialized countries : a study.
%23141885: JONES, WILLIAM C. (ED.) - Basic principles of civil law in China.
%23164884: JONES, MICHAEL & MALCOLM VALE (EDS.) - England and her neighbours, 1066-1453 : essays in honour of Pierre Chaplais.
%23147458: JONES, CHARLES O. - The presidency in a separated system.
%2320957: JONES, ALUN - Jones on Extradition (Criminal Law Library)
%23157787: JONES, DOROTHY V. - Code of peace : ethics and security in the world of the warlord states.
%23152026: JONES, HOWARD. - Misdaad in een veranderende samenleving.
%23169618: JONES, SIAN & SARAH PEARCE (EDS.) - Jewish local patriotism and self-identification in the Graeco-Roman period.
%2375682: JONES, EDWIN. - Reading The Book Of Nature. A Phenomenological Study of Creative Expression in Science and Painting.
%23165335: JONES, ERNEST. - Sigmund Freud's leven en werk : de jahren van vorming en de grote ontdekkingen (1856-1900).
%23256447: JONES, JOHN AVERY., PETER HARRIS, AND DAVID OLIVER (EDS.) - Comparative perspectives on revenue law : essays in honour of John Tiley
%2360366: JONES, ERNEST. - Essays in applied psycho-analysis.
%23264758: JONES, ERNEST. - The Life and Work of Sigmund Freud. Vol. 1 : The formative years and the great discoveries, 1856-1900.
%23264427: JONES, L. RALPH & RICHARD R. PARLOUR (EDS.) - Psychiatric services for underserved rural populations.
%23244514: JONES, EDWARD THOMAS. - Nieuwe methode van boekhouden, zo wel enkel als dubbel, gevolgd naar het systema van E.T. Jones te Bristol, welk systema zeer geschikt is om abuizen van allerleijen aart te ontdekken, en in alle vakken van affaire, even nuttig is.
%2359287: JONG, D.H. DE. - De macht van de telastelegging in het strafproces.
%2319152: JONG, A.A. DE. - Accoord. Een bundel artikelen aangeboden bij zijn afscheid aan prof. drs. A.A. de Jong.
%2323060: JONG, CYRIEL DE. - Dealing with derivates : studies on the role, informational content and pricing of financial derivatives.
%2314655: JONG, ALBERTUS DE. - Geschiedenis en begrip van gratie.
%23102060: JONG, LOU DE. - Jacques Presser, 24 februari 1899 - 30 april Amsterdam,1970.
%23102062: JONG, LOU DE. - Englandspiel.
%23104159: JONG, E. & SLEUTELAAR, H. - De onbekende Klein Duimpje en Hans & Grietje. Met 70 tekeningen van Peter Vos.
%2311212: JONG, D.H. DE. - Rechtsbescherming in een beslissende fase.
%23132348: JONG, J.J.P. DE. - Diplomatie of strijd. Het Nederlandse beleid tegenover de Indonesische Revolutie 1945-1947.
%23133390: JONG, D.H. DE. - De Wet Wapens en Munitie : een strafrechtelijk commentaar.
%2311216: JONG, E.P. DE. - Over sociaal recht gesproken? Rede.
%23113349: JONG, P. DE & A.F.A. KORSTEN. - Permanente herstructurering in maatschappelijke sectoren : dynamiek of dynamiet ? : congrespublicatie 1996.
%23145401: JONG, L. DE (ED.) - Veertig jaar na '45. Visies op het hedendaagse antisemitisme.
%2347524: JONG, E.P. DE. - Een inleiding tot het denken over arbeidsconflictenrecht : een vergelijkende studie van arbeidsconflicten in het recht en het systeem van arbeidsverhoudingen in Groot-Brittannië en Nederland.
%2344856: JONG, J.P. DE. - Bestuursrecht van vreemde herkomst : een onderzoek naar de bronnen en grondslagen van een drietal centrale elementen van de Nederlandse bestuursrechtstheorie.
%2340876: JONG, H.W. DE. - Dynamische concentratietheorie.
%23236430: JONG, CORNELIS D. DE. - The freedom of thought, conscience and religion or belief in the United Nations (1946-1992) = De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst of geloofsovertuiging in de Verenigde Naties (1946-1992).
%2370046: JONG, B.J. DE & M.P. NIEUWE WEME. - Publicatie van de jaarrekening : onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken naar (i) de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van de verplichting om de jaarrekening op te maken, over te leggen en vast te stellen en (ii) de naleving van de verplichting om de jaarrekening openbaar te maken.
%2348826: JONG, G.T. DE. - Registers, risico en goeder trouw.
%23212636: JONG, AUKE DE. - Perikelen in de ruimte tussen het goede en het zijn : over de verhouding van Levinas tot Heidegger.
%23187093: JONG-KEESING, ELISABETH EMMY DE. - De economische crisis van 1763 te Amsterdam.
%2366334: JONG, P. - Handhaafbaar milieurecht :
%232638: JONG EDZ., FRITS DE. - Macht en inspraak : de strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam.
%23213108: JONG, OEK DE. - De inktvis : novellen.
%23183186: JONG, H.M. DE. - Norm en feit in de gemeente : een rechtstheoretisch en empirisch onderzoek naar geldend recht in Nederlandse gemeenten.
%23130069: JONG, J.A.B.M. DE. - Architektuur bij de Nederlandse schilders vóór de Hervorming.
%23153430: JONG, M.A.D.W. DE. - Orde in beweging : openbare-ordehandhaving en de persoonlijke vrijheid.
%23247702: JONG, P.O. DE & S.E. ZIJLSTRA. - Wikken, wegen en (toch) wetgeven : een onderzoek naar de hiërarchie en omvang van wetgeving in vijf Europese landen.
%2312500: JONG, E.P. DE ... [ET AL.] - Het administratieve procesrecht volgens de beroepswet.
%23127983: JONG VAN BEEK EN DONK, B. DE. - In 't zicht der Derde Vredesconferentie.
%23102058: JONG, LOU DE. - De geheime contacten met België, Frankrijk en Engeland in de neutraliteitsperiode,
%23252392: JONG, JACOB JOHANNES DE. - Met goed fatsoen : de elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780.
%231470: JONG, J.J. DE. - Politieke organisatie in West Europa na 1800.
%2319991: JONG, M.A.D.W. DE. - Het gebruik van gemeentelijke noodbevoegdheden : onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie.
%23170331: JONG, E.P. DE & C.R. NIESSEN. - Bestaat er aanleiding de rechtspositionele verschillen tussen ambtenaren en civielrechtelijke werknemers te handhaven. Preadviezen.
%2365751: JONG, P. DE (RED.). - Het blauwe recht : op weg naar een beroepscode van de politie.
%23105988: JONG, H.W. DE. - (ed.). The Structure of European Industry.
%23193858: JONG, F.W. [EINDRED.] - Stedebouw in Nederland : 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
%23240883: JONG, JOHAN MATTHIJS DE. - Tussen societas en universitas : de beursvennootschap en haar aandeelhouders in historisch perspectief.
%2329703: JONG, P. ... [ET AL.] - Evaluatie wet milieugevaarlijke stoffen. Deel I. Juridische achtergrondstudie.
%2315774: JONG, D.H. DE. - De macht van de telastelegging in het strafproces.
%23171727: JONG, CORNELIS D. DE. - The freedom of thought, conscience and religion or belief in the United Nations (1946-1992) = De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst of geloofsovertuiging in de Verenigde Naties (1946-1992).
%23102061: JONG, LOU DE. - Verzet en illegaliteit Amsterdam,1940-Amsterdam,1945.
%23156124: JONG, ROBERT M. DE. - Asymtotic theory of expanding parameter space methods and data dependence in econometrics.
%23190649: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Vrede ende vrolicheyt : kerstfeest in de middeleeuwen.
%2322554: JONG, H.W. DE & W.G. SHEPHERD (EDS.) - Mainstreams in industrial organization : Book II: Policies: antitrust, deregulation and industrial.
%23205121: JONG, J. DE (E.A.) - Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding?
%2326292: JONG, IRENE DE. - Vertellers met een lijf : een sondering van de geschiedenis van het Klassiek Griekse verhaal.
%2389034: JONG, BAS JAN DE. - Schade door misleiding op de effectenmarkt : een onderzoek naar de vereisten van causaal verband en schade bij schadevergoedingsacties van beleggers wegens misleiding door beursvennootschappen, met beschouwingen over Amerikaans recht.
%23180274: JONG GIERVELD, JENNY DE. - Tussen solitude en solidarteit : nieuwe levensstrategieën van senioren.
%2383295: JONG, LAMMERT DE. - Bestuur en publiek : verslag en interpretatie van een onderzoek naar de organisatie en werkwijze van enkele lokale bestuursdiensten.
%23182517: JONG, LEENDERT DE. - De transformatie van Bianchi voor de oppervlakken, afwikkelbaar op regelvlakken van de tweede graad.
%2385651: JONG, THIJS JOHANNES DE. - Het gelaat en het onzichtbare bij Emmanuel Lévinas.
%238016: JONG, C.G.E. DE. - De organisatie der politie in Nederlandsch-Indië.
%2370630: JONG EDZ., FRITS DE. - Herinneringen van een rode jongen.
%2366819: JONG, J.A.B.M. DE. - Hendrik Hoogers, patriot en kunstenaar 1747-1814.
%2364530: JONG, AD DE - Vitrines Vol Verhalen: Museumcollecties Als Bron Voor Cultuurgeschiedenis.
%2364623: JONG, MENNO DE - Onbegrensde Invloeden.
%2364255: JONG, PAUL DE - Zeven Biljoen Elektronvolt is Goed Voor U.
%2349839: JONG, A.M. DE. - De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814-1958 : een historische studie.
%2346948: JONG, JITSKE DE. - Gemeentelijke gronduitgifte.
%2342642: JONG, ALBERT DE. - Domela Nieuwenhuis.
%2331027: JONG, E. DE. - Exchange rate determination and optimal economic policy under alternative exchange rate regimes.
%23265245: JONG, A.M. DE. - De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814-1958 : een historische studie.
%23251875: JONG, A. DE. - Handboek der metaalbewerking ten dienste van inrichtingen voor lager- en middelbaar nijverheidsonderwijs en de studie voor de nijverheidsonderwijsacten.
%23250978: JONG, ALBERTUS DE. - Geschiedenis en begrip van gratie.
%23247138: JONG, A.M. DE. - De gouden standaard. Rede.
%23244310: JONG, DENY DE & ALEX VOETS (EDS.) - Report of the International conference : refugees in the world : the European Community's response, The Hague 7-8 december 1989.
%23243542: JONG, EVERT DE. - Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europese drama.
%2322530: JONG, G. DE. - Gemeentelijke kapitaaluitgaven.
%2322431: JONG, THEO P.M. DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden : Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied, 1780 - 1830.
%2321243: JONG, L.P. DE. - Ziekenhuiskosten en ziekenhuistarief. Wenselijkheid en mogelijkheden van een normstellend tarief. Diss.
%23211906: JONG JR., DAVID DE (ED.). - Stemmen der Vrijheid. Brieven van revolutionnairen. Samengesteld en vertaald door David de Jong Jr. Met een voorwoord van Henriette Roland Holst.
%2320250: JONG, GERBEN DE. - De Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw : proeve van een systematisch en cultuurhistorisch onderzoek.
%23201395: JONG, WIEGER DE. - Over de kristalstructuren van arsenopyriet, borniet en tetraëdriet.
%23198561: JONG, WILLEM REMMELT DE. - De semantiek van John Stuart Mill.
%2315207: JONGBLOED, A.W. - Reële executie in het privaatrecht : beschouwingen over reële executie naar geldend en wordend recht.
%23186070: JONGBLOED, A.W. (ED.) - Beschouwingen over het nieuwe procesrecht.
%23218667: JONGBLOED, A.W. (ED.) - Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijke macht.
%23195199: JONGBLOET-HAMERLIJNCK, RITA. - Aanwenden van de ratificatie in het volkenrecht : ontwikkeling en hedendaagse praktijk.
%23180736: JONGBLOET-VAN HOUTTE, G. (ED.) - Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen 1584-1600. Deel 1, augustus 1584 - september 1585.
%23232088: JONGE, G. DE & A.P. VAN DER LINDEN. - Jeugd & strafrecht : een leer- en praktijkboek over het (internationale) jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht.
%23102065: JONGE, H.J. DE. - De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het Remonstrants Seminarie van 1575 tot 1700.
%2331873: JONGE, A.A. DE. - Het Nationaal-Socialisme in Nederland : voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
%23103428: JONGE, CHRISTIAAN DE. - De irenische Ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602).
%23140414: JONGE, A.A. DE. - Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen in de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.
%2379678: JONGE, A.A. DE. - Crisis en critiek der democratie : anti-democratische stromingen in de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.
%23124007: JONGE, GERARD DE (E.A.) - Bajesboek : handboek voor gedetineerden en ter beschikking gestelden.
%2399324: JONGE, A.R. DE. - Gottfried Kinkel as political and social thinker.
%233265: JONGE VAN ELLEMEET, MEINARD JAC. IMAN DE. - Welstandstoezicht en supervisie.
%23251007: JONGE, GUILIELMUS ADRIANUS CORNELIUS DE. - Dissertatio juridica inauguralis continens historiam juris mercatorii Belgii septentrionalis usque ad annum 1811, quo jus Francicum apud nos fuit introductum ...
%23195554: JONGE, JOHAN ANTONIE DE. - Van het gezag der ouders ten opzichte van de goederen hunner kinderen.
%23119583: JONGELING, TJEERD BASTIAAN. - The sceptical biologist : an enquiry into the structure of evolutionary theory.
%23146475: JONGELING, M.C. - Het zendingsconsulaat in Nederlandsch-Indië 1906-1942.
%2391773: JONGEN, R. - Phonologie der morosneter Mundart : eine Beschreibung der segmentalen und prosodischen Wortformdiakrise.
%2380952: JONGEN, FRANÇOIS. - La police de l´audiovisuel : analyse comparée de la régulation de la radio et de la télévision en Europe.
%23249694: JONGENEEL, JAN ARIE BASTIAAN. - Het redelijke geloof in Jezus Christus : een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting = The rational belief in Jesus Christ : a study of the philosophy of the Enlightenment.
%23260717: JONGERIUS, PIETER JAN. - Sociotherapie in de psychiatrische kliniek : een studie betreffende een systematisch geïntegreerde toepassing.
%23169383: JONGES, PIETER. - Schleiermacher's anthropologie.
%2331523: JONGH-WIETH, F. DE. - Jeugd (en) politie. Over de rol van de (jeugd)politie bij psycho-sociale hulpverlening en criminaliteitspreventie. Handelsed. diss.
%2312188: JONGH, G.T.J. DE. - Bedreigde levens. Over reclassering, strafrecht en kinderrecht.
%2316401: JONGH, J.F. DE. - De vernieuwing van het staatkundig bestel.
%239031: JONGH, TH.M. DE. - Notariat Portugais... notariat fonctionnarisé. Développement de la législation sur le notariat portugais et commentaire sur les réglementations fondamentales de 1960 et de 1961. Diss.
%2354276: JONGH, G.T.J. DE. - Bewijs van goed zedelijk gedrag. Praeadvies.
%2348589: JONGH, JAN DE. - Experimenteel onderzoek naar het moreele oordeel. Diss.
%2327469: JONGH, TH.M. DE. - Notariat Portugais... notariat fonctionnarisé. Développement de la législation sur le notariat portugais et commentaire sur les réglementations fondamentales de 1960 et de 1961. Diss.
%23168952: JONGMAN, R.W. (ED.) - Geweld in onze samenleving.
%23154063: JONGMAN, R.W. (ED.) - De armen van Vrouwe Justitia. Sociale positie, criminaliteit en justitiële reacties.
%23238826: JONGMAN, C.D. - De monetaire politiek van De Nederlandsche Bank tijdens het presidentschap van Dr. M.W. Holtrop.
%23259404: JONGSTE, J.A.F. DE. - Onrust aan het Spaarne : Haarlem in de jaren 1747-1751.
%23166841: JONGSTRA, ATTE. - De Multatulianen : 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde : bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap.
%23264401: JONGSTRA, ATTE. - Kristalman : Multatuli-oefeningen.
%23234053: JONKE, GERT. - Homage to Czerny : studies in virtuoso technique.
%23234277: JONKE, GERT. - Geometric Regional Novel.
%23181952: JONKER, WILLEM DANIEL. - Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katholieke teologie.
%2320737: JONKER, JEDID-JAH. - Target selection and optimal mail strategy in direct marketing.
%237052: JONKER, J.H. - De rechtsverhouding tot de derde in de concurrentiestrijd. Diss.
%23191213: JONKERS, E.J. - Economische en sociale toestanden in het Romeinsche Rijk blijkende uit het Corpus Juris.
%2316782: JONKERS, W.H.A. - Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid : enkele rechtswijsgerige beschouwingen omtrent het wezen en de ontstaanbronnen van het subjectieve recht
%231083: JONKERS, W.H.A. - Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid : enkele rechtswijsgerige beschouwingen omtrent het wezen en de ontstaanbronnen van het subjectieve recht
%2385683: JONKERS, PETRA. - Diskwalificatie van wetgeving : de totstandkoming en uitvoering van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (Wbeaa).
%23251749: JONKERS, MARINA. - Een miskende revolutie : het moederschap van Marokkaanse vrouwen.
%237695: JONKERS, J.E. - Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht.
%23264452: JONKERS, E.J. - Economische en sociale toestanden in het Romeinsche Rijk blijkende uit het Corpus Juris.
%23190187: JÖNSSON, B. & J. ROSENBAUM (EDS.) - Health Economics of Depression.
%2325627: JONSSON, STEFAN. - A brief history of the masses : (three revolutions)
%23143790: JONSSON, URBAN. - Human rights approach to development programming.
%2376672: JOOR, JOOST & HEIKELINA VERRIJN STUART. - The building of peace : a hundred years of work on peace through law : the Peace Palace, 1913-2013.
%23185641: JOOSEN, JOSEPH. - Beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak.
%2373299: JOOSEN, E.P.M. - Overdracht van ondernemingen uit faillissement.
%23108530: JOOSSE, JOOS. - Biologie en psychologie : naar vruchtbare kruisbestuivingen.
%23269285: JOOST, TH. VAN & J.J.E. VAN EVERDINGEN (EDS.) - Omtrent de huid : cultuurhistorische verkenningen.
%23252442: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
%23143298: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811.
%23264377: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van de schultengerechten in Drente.
%23115783: JORDAAN, ROY E. (ED.) - In praise of Prambanan : Dutch essays on the Loro Jonggrang Temple complex.
%2341352: JORDAN, ELIJAH. - Theory of legislation : an essay in the dynamics of public mind.
%23227516: JORDAN, MANUEL. - Makishi : mask characters of Zambia.
%23128078: JORDAN, DAVID P. - The King's trial. Louis XVI vs. the French Revolution.
%23130605: JORDAN, WILLIAM B. - Juan van der Hamen y León : and the court of Madrid.
%2333408: JORDAN, RICHARD D. - The Quiet Hero: Figures of Temperance in Spencer, Donne, Milton, and Joyce.
%23147009: JORDAN, AMOS A., WILLIAM J. TAYLOR, JR., MICHAEL J. MAZARR. - American National Security: Policy and Process.
%23147011: JORDAN, AMOS A., WILLIAM J. TAYLOR, JR., MICHAEL J. MAZARR. - American national security.
%23265347: JORDAN, H.J. - De causale verklaring van het leven : haar invloed op het godsdienstig en wijsgeerig denken.
%23188068: JORDIS, CHRISTINE. - Gens de la Tamise et d'autres rivages... : vu de France, le roman anglais au XXe siècle.
%2329382: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate. 10e Druk.
%2332348: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate.
%2388838: JÖRG, C.J.A. - The Geldermalsen : history and porcelain.
%2381274: JÖRG, N. - Vijfentwintig dagvaardingen : strafrechtelijk oefenmateriaal.
%23204324: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate. 5e Druk.
%23180055: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate. 8e Druk.
%23232545: JORGENSEN, KNUD ERIK (ED.) - European approaches to crisis management.
%23181894: JØRGENSEN, POUL HENNING. - Die Bedeutung des Subjekt-Objektverhältnisses für die Theologie. Der Theo-Ontologische Konflikt mit der Existenzphilosophie.
%23226041: JORGENSON, DALE W. - Econometrics. Volume 3: Economic growth in the information age.
%23225965: JORGENSON, DALE W. - Growth. Volume 1: Econometric general equilibrium modeling.
%23233952: JORGENSON, DALE W. - Growth. Volume 2: energy, the environment , and economic growth.
%2335161: JORISSEN, W.P. & L.TH. REICHER. - J.H. van 't Hoffs Amsterdamer Periode 1877-1895.
%23221066: JORNA, F.B.A. ... [ET AL.] - Subsidiebeschikkingen : ervaring met de Awb.
%23251745: JORRITSMA, HENRI. - Damergou : een historische en sociaal-ekonomische studie van een landstreek in midden-Niger.
%23227268: JOSEFSON, ARNOLD. - Gegen der Versatz und Verkauf von benutzten Kleidern.
%23243192: JOSEPH, RICHARD A. - State, Conflict, and Democracy in Africa.
%23180349: JOSEPH, ROSARA - The War Prerogative: History, Reform, and Constitutional Design.
%23243441: JOSEPH, RICHARD A. - State, Conflict, and Democracy in Africa.
%2347471: JOSEPH, MARC - New and Used.
%2393681: JOSEPH, GILBERT M. - Rediscovering the past at Mexico's periphery : essays on the history of modern Yucatan.
%23235772: JOSEPHSON, JOHN R. & SUSAN G. JOSEPHSON. - Abductive inference : computation, philosophy, technology.
%23247063: JOSEPHUS JITTA, MARIUS ... [ET AL.] - The companies and business court from a comparative law perspective.
%23260: JOSEPHUS JITTA, M.W., M.R. MOK. - Het recht van enquête onderzocht.
%23189318: JOSEPHUS JITTA, DANIEL. - La codification du droit international de la faillite.
%238149: JOSEPHUS JITTA, DANIEL. - The renovation of International Law on the basis of a juridical community of mankind.
%2351726: JOSEPHUS JITTA, DANIEL. - La méthode du droit international privé.
%23267226: JOSEPHUS JITTA, DANIEL. - Systeem van het bijzonder deel der handels- en verkeersverbintenissen : leiddraad bij de colleges in het handelsrecht.
%23247313: JOSEPHUS JITTA, DANIEL. - Het vonnis van faillietverklaring in het internationaal privaatrecht.
%23266895: JOSHUA, WYNFRED & STEPHEN P. GIBERT. - Arms for the Third World : Soviet military aid diplomacy.
%23102069: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE. - Ruler and Realm : Political Myths in Western Indonesia.
%23230535: JOUANNEAU, AUGUSTE. - Recueil de maximes et citations latines à l'usage du monde judiciaire : texte latin, traduction française et index alphabétique français.
%2313340: JOUBERT, CHANTAL & HANS BEVERS. - Schengen investigated ; a comparative interpretation of the Schengen Provisions on International Police Cooperation in the light of the European Convention on Human Rights.
%23221083: JOUBERT, CHANTAL & HANS BEVERS. - Schengen investigated ; a comparative interpretation of the Schengen Provisions on International Police Cooperation in the light of the European Convention on Human Rights.
%23227479: JOUGHIN, JOHN J. & SIMON MALPAS. - The new aestheticism.
%23146832: JOUMERD, ABDUL JABBAR - Le drame de la Palestine Arabe: vue d'ensemble sur le probleme Palestinien actuel.
%23121172: JOURDAN, ANNIE (ED.) - Robespierre : figure - réputation.
%236134: HUNGARIAN LEGAL JOURNAL. - Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica. Tomus XX/ 1 and XX/2.
%23143268: JOUSTRA, C.M. & M.V. POLAK. - Internationaal, communautair en nationaal IPR. Preadviezen.
%2344829: JOUSTRA, CARLA A. - De internationale consumentenovereenkomst.
%2386199: JOUSTRA, C.M. & M.V. POLAK. - Internationaal, communautair en nationaal IPR. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23268590: JOUSTRA, C.A., R.J.Q. KLOMP & P.G. WIEWEL (EDS.) - Beklaagde hoven : klachtenregeling in de rechterlijke organisatie.
%23231829: JOUSTRA, ARENDO. - Ruud Lubbers: Manager in de politiek (Dutch Edition).
%2374371: JOUVE, NICOLE WARD. - Colette.
%23237114: JOWELL, JEFFREY & DAWN OLIVER (EDS.) - The changing constitution. 5th edition.
%2370910: JOYCE, RICHARD - The Evolution of Morality.
%23149846: JOYCE, DAVIS D. - Edward Channing and the Great Work.
%2319983: JOYCE, RICHARD - The Evolution of Morality.
%23224125: JOYCE, JAMES. - Giacomo Joyce.
%2392082: JOYNER, NANCY D. - Aerial hijacking as an international crime.
%2391280: JOYNER, CHRISTOPHER C. (ED.). - The United Nations and International law.
%23235973: JUARRERO, ALICIA. - Dynamics in action : intentional behavior as a complex system.
%2331260: JUBIEN, MICHAEL. - Possibility.
%23254069: JUBIEN, MICHAEL. - Possibility.
%2339626: JUCHTER, SILKE & CORNELIA ACKERMANN. - Lockstoffe : was wirkt.
%2347977: JUDD, CHARLES M. - Research methods in social relations.
%2347456: JUDD, J. STEPHEN - Neural Network Design and the Complexity of Learning.
%2322622: JUDGE, G.G. & T. TAKAYAMA (EDS.) - Studies in economic planning over space and time.
%2378817: JUDGE, IGOR. - The reflective judge / A.H. van Delden. The judge in reflective mode.
%23206049: JUDONG, LEO. - Het essentialisme : hoe het uit fracties bestaan van de ruimte tot de ontknoping leidt van de wereldraadsels.
%23122592: JUDRIN, CLAUDIE. - Inventaire des Dessins. (Rodin, Auguste). Complete in 6 Volumes.
%23256734: JUDSON, LINDSAY & VASSILIS KARASMANIS (EDS.) - Remembering Socrates : philosophical essays.
%2379972: JUENGER, FRIEDRICH K. - Choice of law and multistate justice.
%2371723: JUERS, EVELYN - House of Exile: The Lives and Times of Heinrich Mann and Nelly Kroeger-Mann.
%2319835: JUHNKE, KLAUS-JÜRGEN. - Die Bedeutung und Gestaltung der Eisenbahnen für den Personenverkehr in Ballungsräumen.
%23266564: JUHOS, BELA. - Selected papers on epistemology and physics.
%23169353: JUIN, HUBERT - Dessins erotiques de Bertrand II.
%2368251: JULIANELLI, JANE - The Naked Shoe: The Artistry of Mabel Julianelli.
%2375332: JULIEN, PAUL. - Pygmeeën. With 35 photographs by the author.
%23231025: JULIEN, CH.-ANDRÉ. - Histoire de l'Afrique du nord : Tunésie-Algérie-Maroc : de la conquête Arabe à 1830.
%23129036: JULIUS, A. - T.S. Elliot, Anti-Semitism, and literary form.
%23237025: JULIUS, ANTHONY. - Trials of the Diaspora : a history of antisemitism in England.
%23210767: JULL, PETER. - Nunavut: Inuit Regain Control of Their Lands and Their Lives.
%2361653: JULLIEN, ROBERT. - Les hommes fossiles de la pierre taillée (Paléolithique et Mésolithique).
%23136243: JULY, SERGE - Les Années Mitterand. Histoire baroque d'une normalisation inachevée.
%23224232: JUMA, CALESTOUS & J.B. OJWANG (EDS.) - In land we trust: Environment, private property and constitutional change (ACTS environmental policy series).
%23220732: JUMEAU, ANNE-FRANÇOISE., TALLON, FRANCK. - News : 25 projects by Périphériques Architects.
%23116665: JUNG, JULIUS. - Römer und Romanen in den Donauländern : historisch-etnographische Studien.
%23116611: JUNG, JULIUS. - Julius Ficker 1826 - 1902 : ein Beitrag zur deutschen Gelehrtengeschichte.
%23116663: JUNG, JULIUS. - Die romanischen Landschaften des Römischen Reiches : Studien über die inneren Entwicklung in der Kaiserzeit.
%2375684: JUNG, H.Y. - Rethinking Political Theory: Essays in Phenomenology and the Study of Politics.
%2386861: JUNG, DAE-IK. - Erfüllung der Geldschuld per Überweisung und Lastschrifteinzug unter besonderer Berücksichtigung des Valutaverhältnisses und der Rechtstechnik.
%235360: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
%235359: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
%235346: JUNG, CARL GUSTAV. - Analytische Psychologie und Erziehung : 3 Vorlesungen gehalten in London in Mai 1924.
%235345: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Bedeutung des Vaters für das Schicksal des Einzelnen.
%234939: JUNG, CARL GUSTAV. - Psychologische typen.
%2342398: JUNG, CARL GUSTAV. - Die psychologische Diagnose des Tatbestandes.
%23406: JUNG, DIETER. - Die Hoheit der Staaten im Raum oberhalb der Erdoberfläche.
%23266184: JUNG, CARL GUSTAV. - Psychologische typen.
%23116667: JUNGE, JULIUS. - Saka-Studien : der ferne Nordosten im Weltbild der Antike.
%2323649: JUNGER-TAS, JOSINE. - Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële jeugdbescherming : periode 1980-1990.
%2323651: JUNGER-TAS, JOSINE & MAURITS KRUISSINK. - Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit : periode 1980-1988.
%2333534: JUNGER, M. - Delinquency and ethnicity. An investigation on social factors relating to delinquency among Moroccan, Turkish, Surinamese and Dutch boys.
%2323770: JUNGER, MARIANNE. - Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden , II.
%23193101: JUNGER, MARIANNE & JAAP DRONKERS (EDS.) - Daders, slachtoffers en andere tegenslag : samenhang tussen ongewenste uitkomsten.
%23254212: JUNGERMANN, HELMUT & GERARD DE ZEEUW (ED.) - Decision making and change in human affairs : proceedings of the fifth conference on subjective propability, utility and decision making, Darmstadt, 1-4 sept. 1975.
%234454: JUNGERMANN, HELMUT & GERARD DE ZEEUW (ED.) - Decision making and change in human affairs.
%23231477: JUNGMANN, N. ... [ET AL.] - Paritas passé : debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden.
%23224959: JUNGMANN, NADJA. - De rechter als stok achter de deur : de schaduwwerking van de Wsnp.
%23231797: JUNGSCHLEGER, INEKE - Marga Klompe: Een gedreven politica haar tijd vooruit (Dutch Edition).
%23238222: JUNHUA, LÜ., PETER G. ROWE & ZHANG JIE (ED.) - Modern urban housing in China 1840-2000.
%2387696: JUNK, W. RAY AND HARRY M. PANCOAST. - Handbook of sugars for processors, chemists, and technologists.
%23238061: JUNKER, LAURA LEE. - Raiding, Trading and Feasting. The political economy of Philippine Chiefdoms.
%233287: JUNKER-KENNY, MAUREEN - Habermas and theology.
%23150683: JUNKERS, HERBERT. - Niederländische Schauspieler und Niederländisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
%23213610: JUNNE, GERD., TULDER, ROB VAN. - European multinationals in core technologies.
%23176366: JUNOD, DOMINIQUE-D. - The imperiled Red Cross and the Palestine-Eretz-Yisrael conflict, 1945-1952 : the influence of institutional concerns on a humanitarian operation.
%2343678: JÜNSCHKE, KLAUS & UGÜR TEKIN (EDS.) - Jugendkriminalitat: Gegen die Kriminalisierung Von Jugendlichen.
%23258684: JURANVILLE, ALAIN. - Lacan et la Philosophie.
%2322210: JURG, A. - Sociale zekerheid en het financiële plan. 5e druk.
%23151084: JÜRGENS, ADOLF - Skandinavien und Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart.
%23177806: JURGENS, G.T.J.M., T. TER BRUGGE, J. VELTMAN (RED.) - Bestuursrechtspraak ingevolge de Tijdelijke wet Kroongeschillen.
%2381604: JURGENS, E. C. M - De PPR op aarde: Een haastig pamflet.
%23176712: JÜRGENSEN, HELMUT, MARIO PETRICH & HANNS JOACHIM WEINERT (EDS.) - Semigroups : proceedings of a conference held at Oberwolfach , Germany , December 16-21 , 1978.
%2323132: JURIK, NANCY C. - Bootstrap Dreams: U.S. Microenterprise Development in an Era of Welfare Reform (ILR Press Book)
%23208418: DOCTOR JURIS. - De candidatuur-van Bommel : blijspel in 3 bedrijven.
%2316746: NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE. - NJ 1913-1988 : annotatoren kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren n.a.v. 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie.
%2376563: NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE. - Nederlandse Jurisprudentie : [uitspraken in burgerlijke [en] strafzaken]. Register 1990-1994.
%23262056: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Migration and international human rights law.
%2392649: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Development, human rights and the rule of law : report of a conference held in the Hague on 27 April-1 May 1981.
%23230002: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Sexual orientation, gender identity and justice : a comparative law casebook.
%23228617: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Justice enslaved : a collection of documents on the abuse of justice for political ends.
%23199931: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Praemium Erasmianum 1989.
%23128105: JURJI, EDWARD J. (ED.) - Religious pluralism and world community. Interfaith and intercultural communication.
%23207418: JURRIAANS, HENK. - M'n leven als kunstwerk.
%2322301: JURRJENS, RUDOLF THEODOOR. - The free flow : people, ideas, and information in Soviet ideology and politics.
%23223538: JUS GRAECOROMANUM : CURA J. ZEPI & P. ZEPI., THEOPHILUS ANTECESSOR. - Jus graecoromanum. Volume III: Theofilou Antikensoros Ta Institouta = Theophili antecessoris institutiones : Ai ropai : Peri pekoulion : Peri idikon agogon.
%23116381: JUSEK, KARIN. - Een broeierige idylle : beelden van het moderne Oostenrijk.
%23154025: JUSSAWALLA, F. & R.W. DASENBROCK - Interviews with Writers of the Post-Colonial World.
%23143516: JUST-DAHLMANN, BARBARA. - Tagebuch einer Staatsanwältin.
%23246585: JUSTER, SUSAN. - Disorderly women : sexual politics & Evangelicalism in revolutionary New England.
%23207229: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Staatswirtschaft oder Systematische Abhandlung aller ökonomischen oder Kameralwissenschaften, die zur Regierung eines Landes erfordert werden. Teil I-II.
%23236242: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Gesammelte politische und Finanz-Schriften : über wichtige Gegenstände der Staatskunst, der Kriegswissenschaften und des Kameral- und Finanzwesens. Band 1 : 1. Abtheilung : Politische Schriften; 2. Abtheilung : Abhandlungen von dem Finanzwesen.
%23159683: JUSTI, CARL. - Winckelmann und seine Zeitgenossen. 1. Band : Winckelmann in Deutschland; 2.-3. Band : Winckelmann in Rom.
%2377280: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Die Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten oder ausführliche Vorstellung der gesamte Polizeiwissenschaft.
%23266310: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Gesammelte politische und Finanz-Schriften : über wichtige Gegenstände der Staatskunst, der Kriegswissenschaften und des Kameral- und Finanzwesens.
%23266309: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Natur und Wesen der Staaten als die Quelle aller Regierungswissenschaften und Gesetze.
%23102369: LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONAL = PERMANENT COURT OF INTERATIONAL JUSTICE - Statut juridique du Groënland oriental : arrêt du 5 avril 1933 = Legal status of Eastern Greenland : judgment of April 5th, 1933.
%2320663: JUSTICE, THE ROYAL COMMISSION ON CRIMINAL - A Report on the Administration of Criminal Justice in the Pre-trial Phase in France and Germany (Research Study)
%2341973: JUSTICE, PAUL W. - Relevant Linguistics: An Introduction to the Structure and Use of English for Teachers (Center for the Study of Language and Information - Lecture Notes).
%23236323: COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. - Charte des Nations Unies, statut et règlement de la cour et autres textes = Charter of the United Nations, statute and rules of court and other documents.
%23137696: JUSTINIAN. - Authenticae se novellae constitutiones Dn. Justiniani sacratissimi principis.
%23264549: JUSTINIAN. - Digestum vetus : [4] Codicis hui[us] argume[n]tu[m] ...
%23236806: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Langst leve het nieuwe erfrecht.
%23171806: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Draaiboek voor de wetgeving. Systematische beschrijving van de procedure.
%23237477: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Draaiboek voor de wetgeving : systematische beschrijving van de procedure.
%23136718: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Grenzen tussen Goed en Kwaad : 13 Essays over Preventie, Misdaad en Straf in de 21ste Eeuw.
%2353945: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Verzameling van algemeene instructien en circulaires van het hoofdbestuur van de registratie, het kadaster en de loterijen 1818-1954 (nrs. 1-4338).
%23237525: MINISTERIUM DER JUSTIZ (ED.) - Strafprozessordnung und andere verfahrensrechtliche Bestimmungen : Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister.
%23237524: MINISTERIUM DER JUSTIZ (ED.) - Strafprozessordnung - StPO - : sowie angrenzende Gesetze und Bestimmungen.
%23237488: MINISTERIUM DER JUSTIZ (ED.) - Strafprozessrecht der DDR : Lehrkommentar zur Strafprozessordng der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. Januar 1968.
%23163707: JUSTMAN, STEWART - The Autonomous Male of Adam Smith.
%2378355: JÜTHNER, JULIUS. - Philostratos über Gymnastik.
%2368421: JUUL, KRISTINE. - Tubes, tenure and turbulence : the effects of drought related migration on tenure issues and resource management in Northern Senegal.
%23106981: KAAK, JOACHIM. - Rembrandts Grisaille Johannes der Täufer predigend : Dekorum-Verssoss oder Ikonographie der Unmoral?.
%23190753: KAANDORP, C.J.E. & J.J.E. VAN EVERDINGEN (EDS.) - Dokters van eeuwen : twintig artsen uit twee millennia.
%23257115: KAANDORP, C.J.E. - Kuren naar kwaal. Kuuroorden en behandelingen.
%23195061: KAAR, R.H. VAN HET. - Ondernemingsraad en vertrouwenscommissaris : structuurregeling en medezeggenschap.
%23269319: KAASE, MAX & KENNETH NEWTON. - Beliefs in government.
%2381931: KABAKOV, ILYA. - Ilya Kabakov : Der Text als Grundlage des Visuellen = The Text as the Basis of Visual Expression.
%23168860: KABEL, J.J.C. - Recht om mee te spelen.
%2335220: KABEL, M.C.M. - Wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan. Een cultuursociologische studie, concreet gemaakt in gesprekken.
%23164656: KABIR, P.K. - The CP Puzzle. Strange decays of the neutral kaon.
%23165662: KACHUR, LEWIS. - Displaying the marvelous : Marcel Duchamp , Salvador Dalí , and surrealist exhibition installations.
%23238057: KACHWAHA, MAMTA. - The judiciary in India : determinants of its independence and impartiality.
%23240125: KADANE, JOSEPH B. - Statistics in the Law: A Practitioner's Guide, Cases, and Materials.
%23248521: KADANE, JOSEPH B. - Robustness of Bayesian analyses.
%23208102: CANATAN. KADIR. - Turkse Islam : perspectieven op organisatievorming en leiderschap in Nederland = Turkish Islam : perspectives on organization and leadership in the Netherlands.
%2380459: KADISH, DORIS Y. - Politicizing Gender. Narrative strategies in the aftermath of the French Revolution.
%23150391: KADISH, SANFORD H. (ED.) - Encyclopedia of Crime and Justice.
%23109805: KADLER, ERIC H. - Literary figures in French drama (1784-1834).
%23147643: KADT, JACQUES DE. - De Indonesische tragedie : het treurspel der gemiste kansen.
%2371134: KADT, JACQUES DE. - Verdediging van het Westen : een bundel essays.
%2369145: KADT, JACQUES DE. - Verkeerde voorkeur.
%2355090: KADT, JACQUES DE. - Herman Gorter : nee en ja.
%23264636: KADT, JACQUES DE. - Uit mijn communistentijd.
%23215527: KADUSHIN, ALFRED. & JUDITH A. MARTIN. - Child abuse : an interactional event.
%23172428: KADVANY, JOHN DAVID. - Imre Lakatos and the guises of reason.
%23115301: KAEHLIG, CARL-BERND. - Gesellschaftsrecht in Indonesien : autonome und nationale Gesellschaftsformen.
%23122458: KAELIN, E.F. - The Unhappy Consciousness. The Poetic Plight of Samuel Beckett. An Inquiry at the Intersection of Phenomenology and Literature.
%23122907: KAELIN, E.F. & CALVIN O. SCHRAG (ED.) - American Phenomenology. Origins and Developments.
%23113420: KAELIN, E.F. - Texts on Texts and Textuality : a Phenomenology of Literary Art.
%23248471: KAEMMEL, ERNST. - Finanzgeschichte : Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, vormonopolist. Kapitalismus.
%2388395: KAEPPELIN, P. - La Compagnie des Indes Orientales et Francois Martin.
%2367314: KAESTLE, C.F. & VINOVSKIS, M. - Education and social change in nineteenth-century Massachusetts.
%23234966: KAGAN, JEROME. - Unstable ideas : temperament, cognition, and self.
%23235109: KAGAN, JEROME. - An argument for mind.
%23230063: KAGAN, ANDREW. - Trova
%2362223: KAGAN, ROBERT ALLEN - Balans van de macht : de kloof tussen de Verenigde Staten en Europa.
%2385003: KAGAN, DONALD. - Thucydides: The Reinvention of History.
%23156162: KAGAN, ROBERT A. & LEE AXELRAD (EDS.) - Regulatory encounters : multinational corporations and American adversarial legalism.
%23235004: KAGAN, JEROME. - Surprise, uncertainty, and mental structures.
%23234962: KAGAN, JEROME & NANCY SNIDMAN. - The long shadow of temperament .
%23130940: KAGAY, DONALD J. - The Usatges of Barcelona the Fundamental Law of Catalonia
%23223533: KAGIE, RUDIE. - De eerste neger.
%23217608: KAHANA, EPHRAIM & MUHAMMAD SUWAED. - The A to Z of Middle Eastern Intelligence
%23184830: KAHANE, HOWARD. - Logic and philosophy; a modern introduction.
%23160113: KAHIN, AUDREY R. - Subversion as foreign policy : the secret Eisenhower and Dulles debacle in Indonesia.
%23235897: KAHL, WILHELM. - Festgabe der Berliner Juristischen Fakultät für Wilhelm Kahl zum Doktorjubiläum : am 19. April 1923.
%23232173: KAHL, WILHELM. - Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik. 1. Hälfte: Einleitung und allgemeiner Teil.
%23128035: KAHLBAUM, KARL LUDWIG. - Die Katatonie oder Spannungsirresein : eine klinische Form psychischer Krankheit.
%23239797: KAHLENBERG, RICHARD D. - Tough liberal : Albert Shanker and the battles over schools , unions , race , and democracy.
%23147150: KAHLER, MILES. - Regional futures and transatlantic economic relations.
%23263457: KAHLER, MILES. - International Institutions and the Political Economy of Integration (Integrating National Economies : Promise and Pitfalls).
%2387060: KAHLER, MILES (ED.). - The politics of international debt.
%23184814: KAHMEN, VOLKER. - Eroticism in contemporary art.
%23183156: KAHN, B.A. - Conventions of politieke stelregels. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van hun inlijving binnen het rechtsgebied.
%23198685: KAHN-FREUND, OTTO. - A source-book on French law : systems, methods, outlines of contract.
%23209474: KAHN, JOEL S. - Other Malays : nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world.
%2316605: KAHN, B.A. - Conventions of politieke stelregels. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van hun inlijving binnen het rechtsgebied.
%2341374: KAHN, B.A. ... [ET AL.] - Het beloofde land : maandblad van het Nederlandsch Palestina Opbouwfonds Keren Hajesod Jaargang 2-16.
%23195980: KAHN, LOTHAR. - Insight and action : the life and work of Lion Feuchtwanger.
%23204344: KAHNG, EIK. - Anne Vallayer-Coster, painter to the court of Marie-Antoinette.
%23124661: KAHR, JOHANNA. - Entpersönlichende Personenerwähnung im modernen Französischen Roman. Untersuchungen zur Grammatik und Poetik narrativer Texte.
%2377282: KAHRSTEDT, ULRICH. - Studien zum öffentlichen Recht Athens. Band 1: Staatsgebiet und Staatangehörige in Athen. Band 2: Untersuchungen zur Magistratur in Athen.
%23222623: KAIMAR, VASANT & SUCHETA MAZUMDAR (EDS.) - Antinomies of modernity : essays on race, orient, nation.
%23113424: KAINZ, HOWARD P. - Politically Incorrect Dialogues. Topics Not Discussed in Polite Circles.
%23244596: KAINZ, HOWARD P. - Natural law : an introduction and re-examination.
%23238483: KAINZ, HOWARD P. - Hegel's Phenomenology , part I : analysis and commentary.
%23159648: KAINZ, HOWARD P. - G.W.F. Hegel : the philosophical system.
%23215537: KAIRYS, DAVID. - With liberty and justice for some : a critique of the conservative Supreme Court.
%23239686: KAIRYS, DAVID. - With liberty and justice for some : a critique of the conservative Supreme Court.
%23176612: KAISE, TETSUO. - Représentations de Weil et GL 2 : algèbres de division et GLn : (vers les corps de classes galoisiens I, II).
%23125321: KAISER, GERHARD - Benjamin. Adorno. Zwei Studien.
%23266172: KAISER, FRIEDHELM. - Der europäische Anteil an der russischen Rechtsterminologie der Petrinischen Zeit.
%23146926: KAKES, JAN. - Monetary transmission in Europe : the role of financial markets and credit.
%23238470: KALAR, BRENT. - The demands of taste in Kant's aesthetics.
%23147122: KALATHIL, SHANTHI & TAYLOR C. BOAS. - Open networks , closed regimes : the impact of the Internet on authoritarian rule.
%2377286: KALB, WILHELM. - Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt.
%2377284: KALB, WILHELM. - Das Juristenlatein : Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten. - Wegweiser in die römische Rechtsprache. Mit Übersetzungsbeispiele aus dem Gebiete des römischen Rechts. - Die Jagd nach Interpolationen in de Digesten.
%23238982: KALB, WILHELM. - Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt.
%23124541: KALDERS, P.R. - Besturen op termijn : tijd, grilligheid en trajectmanagement in grondwaterbeleid.
%2383737: KALDOR, NICHOLAS. - Essays on economic policy. Volume I-II.
%23206667: KALDOR, NICHOLAS. - Essays on value and distribution.
%23130501: KALE, STEVEN D. - Legitimism and the Reconstruction of French Society 1852-1883
%2321247: KALEDIN, ARTHUR - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%23230947: KALEDIN, ARTHUR - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%23194542: KALFF, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten, met aanteekeningen.
%2346259: KALFF JR, JAN. - Spoorwegkaartje en bagagereçu.
%23228714: KALFF, MARGARETHA. - Uit den strijd om het recht.
%23175844: KALINKE, MARIANNE E. - The Book of Reykjahólar : the last of the great medieval legendaries.
%23137839: KALINOFF, DIMITRI - David Ricardo und die Grenzwerttheorie. (Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft, XXII).
%23230892: KALINOWSKA, IZABELA. - Between East and West: Polish and Russian Nineteenth-Century Travel to the Orient.
%23265320: KALINOWSKI, LOTHAR B. & PAUL H. HOCH. - Shock treatments, psychosurgery and other somatic treatments in psychiatry.
%2359884: KALKMAN, J.W., A.W. HINS & E.C.M. JURGENS. - Communicatie- en informatievrijheid in het digitale tijdperk.
%2372018: KALKMAN, W.M.A. & BOONACKER, R.T.F. - Levensverzekering en notariaat. Preadvies en verslag aan de wetenschappelijke vergadering Kon. Notariële Broederschap september 1992.
%23116674: KALKOFF, PAUL. - W. Capito im Dienste Erzbischof Albrechts von Mainz : Quellen und Forschungen zu den entscheidenen Jahren der Reformation (1519-1523).
%23251155: KALKWIEK, K. & A. SCHELLART. - Atlas van de Nederlandse kastelen.
%23227796: KALMA, PAUL. - De illusie van de 'democratische staat' : kanttekeningen bij het sociaal-democratisch staats- en democratiebegrip.
%2346606: KALMA, PAUL. - Links, rechts en de vooruitgang.
%23156174: KALMAN, LAURA A. - The strange career of legal liberalism.
%23117598: KALMTHOUT, ANTON M. VAN. - Onbetaalde arbeid ten algemenen nutte: Een dienst aan de dienstverlening?
%23161043: KALMTHOUT, ANTON M. VAN. - Si non solvit in opere : bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie.
%23202814: KALMTHOUT, ANTON M. VAN ... [ET AL.] - Probation and probation services : a European perspective.
%23203415: KALNEIN, WEND VON (ED.) - Die Düsseldorfer Malerschule : Kunstmuseum Düsseldorf, 13. Mai - 8. Juli 1979; Mathildenhöhe Darmstadt, 22. Juli - 9. September 1979.
%23260830: KALNTHOUT, ANTON M. VAN & PETER J.P. TAK. - Ups en downs van de minimumstraf : een verkennende studie naar het voorkomen van minimumstraffen in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales.
%23121611: KALONJI, M.T. ZEZEZE. - Dictionnaire des organisations interafricaines : lexiques et textes.
%23211613: KALSHOVEN, FRITS. - Constraints on the waging of war.
%23173107: KALSHOVEN, FRITS. - The law of warfare : a summary of its recent history and trends in development.
%2321687: KALTENBACH, FRANK - Architektur auf den Zweiten Blick = Architecture and the test of tome : Architektur-Highlights Wiederbetrachtet by Oliver Herwig, Roland Pawlitschko, Julia Liese, Christian Schittich and Keiko Arima.
%2339396: KAM, C.A. DE & J. DE HAAN (EDS.) - Terugtredende overheid: Realiteit of retoriek? Een evaluatie van de grote operaties.
%2386382: KAM, C.A. DE ... [ET AL.] - Belastingrecht in hoofdlijnen.
%23138957: KAM, BRITA DE. - Intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief.
%23185937: KAM, ELSKE VAN DER. - Kwaliteit gewogen : verschillende perspectieven op kwaliteit van civiele rechtspleging.
%2328216: KAM, BENJAMIN JAN. - Meretrix en medicus : een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900.
%2329557: KAM, C.A. DE. - Tax reform in a welfare state : The case of the Netherlands, 1960-1987. Diss.
%23132961: KAM, EPHRAIM. - Surprise attack : the victim's perspective.
%23169585: KAM, J.B. - De versiering van onze woning.
%23237463: KAM, C.A. DE. - Kluwer schets van de leer van de sociale zekerheid.
%2396273: KAMAL, H. - A dictionary of Pharaonic medicine.
%23101431: KAMAL, H. - Encyclopaedia of Islamic medicine, with a Graeco-Roman background.
%23147102: KAMARCK, ELAINE CIULLA & JOSEPH S. NYE, JR. (EDS.) - Governance.com : democracy in the information age.
%23149028: KAMEMOTO, H. & KUEHNLE, A.R. - Breeding Anthuriums in Hawaii.
%23188161: KAMEMOTO, HARUYUKI & AMORE, TERESITA D., - Breeding dendrobium orchids in Hawaii.
%2375201: KAMEN, HENRY. - The Escorial: Art and Power in the Renaissance.
%23102078: KAMERBEEK, J.C. - Het Griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy.
%23102076: KAMERBEEK, J.C. - Problemen van de eenheid en de zin van Sophocles' Oedipus Tyrannus.
%23102072: KAMERBEEK JR., J. - Allard Pierson (1831-1896) en Wilhelm Dilthey (1833-1911).
%2370242: KAMERLING, R.N.J. & HELVOORT, J.R. VAN. - Fraudesignalen in uw bedrijf.
%23209030: KAMERLING, R.J.N., W. VERHOOG, L.M.F.J. KEULENEER. - Vijftien over forensische accountancy.
%2349618: KAMERLING, R.N.J. & M. PHEIJFFER. - Vijftien over fraude.
%23197633: KAMERMAN, JACK (ED.) - Negotiating responsibility in the criminal justice system.
%23217268: KAMERMANS, M.C. - Administratieve organisatie : een vak in beweging.
%23236382: KAMERMANS, NARTIJN C. & ELENA PILERI. - Administratieve organisatie II : evenwicht tussen instandhouding en verandering.
%23217078: KAMERMANS, JOHAN A. - Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw : ontwikkeling en diversiteit.
%2313803: KAMFER, J.C.G. - Testamentsformaliteite in verskeie regstelsels.
%23632: KAMIBAYASHI, YOSHIYUKI. - Johannis de Rijke : de ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht.
%23258732: KAMIEN, MORTON I. & NANCY L. SCHWARTZ. - Market structure and innovation.
%23236628: KAMINS, ROBERT M. - Malamalama : a history of the University of Hawai'i.
%23147936: KAMINSKI, B. - Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia.
%2321396: KAMINSKI, ANDRZEJ. - Konfederacja sandomierska wobec Rosji w okresie poaltransztadzkim 1706-09.
%2343692: KAMISAR, YALE - Basic criminal procedure: Cases, comments, and questions (American casebook series).
%2338034: KAMM, F.M. - The moral target: aiming at right conduct in war and other conflicts.
%23163973: KAMM, F.M. - Marality, Mortality. Volume 2: Rights, duties, and status.
%2392863: KAMM, F.M. - Creation and abortion : a study in moral and legal philosophy.
%23150994: KAMMA, F.CH. - De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse Cultuurgebied. Diss.
%23134483: KAMMEN, MICHAEL - Spheres of liberty : changing perceptions of liberty in American culture.
%231950: KAMMEN, MICHAEL - The lively arts : Gilbert Seldes and the transformation of cultural criticism in the United States.
%23254320: KAMMERER, J. - Du sollst leben! : Bilder heidnischen Krankheitselends und Christliche Krankenfürsorge auf dem Missionsfeld.
%23241206: KAMMINGA, IJJEJAN PETER. - Towards effective governance structures for contractual relations : recommendations from social psychology, economics and law for improving project performance in infrastructure projects.
%23230338: KAMMINGA, M.T. & L.A.D. KEUS. - Staatsaansprakelijkheid jegens individuen: beginselen en procedures : preadviezen.
%2364239: KAMMINGA, M.T. & L.A.D. KEUS. - Staatsaansprakelijkheid jegens individuen: beginselen en procedures : verslag van de algemene ledenvergadering.
%2328090: KAMMINGA, MENNO T. - Inter-state accountability for violations of human rights.
%23146247: KAMP, ROBERT VAN. - De Kolenvoorziening van Nederland gedurende de eerste wereldoorlog.
%23253245: KAMP, A.F. 'S, OORTHUYS, CAS - 's Konings oudste dogter : kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
%23201556: KAMP, J.B. VAN DER. - De bedrijfsverenigingen in de overjarige ondernemingscultures van Indonesië in het bijzonder in het gebied van het Algemeen Landbouw syndicaat en het Zuid- en West- Sumatra syndycaat.
%23198416: KAMP, L.N.J. - Beleid en samenwerking in de kinderpsychiatrische residentiële behandeling : rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de kinderpsychiatrie aan de rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 2 november 1964.
%23187151: KAMPEN, N.G. VAN. - Afrika en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel ten vervolge op E.A.W. von Zimmermaan. Tweede deel.
%2334437: KAMPEN, L. VAN (ED.) - Politiewet 1993.
%23205857: KAMPHORST, TEUNIS JAN & ARGARETH PIETER SPRUIJT. - Vrijetijdsgedrag in het perspectief van socialisatie : een empirisch onderzoek naar samenhang tussen aspecten van socialisatieprocessen op de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar en vrijetijdsgedrag op de leeftijd van 25 tot en met 30 jaar.
%23157633: KAMPHUIS, P.H. - Het Algemeene Nederlandsche Vredebond, 1871-1901 : een verkennend onderzoek naar dertig jaar ijveren voor een vreedzame internationale samenleving.
%2313378: KAMPHUISEN, P.W. - Koning en minister. Een staatsrechtelijke studie.
%2322698: KAMPHUISEN, P.W. - De collectieve en de individuele arbeidsovereenkomst.
%23208645: KAMPINGA, HERMAN. - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw.
%23231255: KAMPSCHÖER, G.W.J.M. - Voorraadwaardering.
%2377287: KAMPTZ, KARL ALBERT. - Neue Literatur des Völkerrechts von 1784 bis 1794.
%23244104: KAMRAVA, MEHRAN. - Political Economy of the Persian Gulf.
%2382688: KAMRAVA, MEHRAN. - Democracy in the balance : culture and society in the Middle East.
%23246737: KAMRAVA, MEHRAN. - The modern Middle East : a political history since the First World War.
%2375611: KAMSTEEG, A. - Ambon nu = Ambon sekarang,
%2379097: KAMUF, PEGGY. - Book of addresses.
%2354333: KAN, F.J.W. VAN. - Sleutels tot de macht : de ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420.
%2372069: KAN, WIM. - Burmadagboek 1942-1945.
%23206584: KAN, WIM. - De dagboeken van Wim Kan : 1957-1968 : de radiojaren.
%2349318: KAN, J.M. - De jurist-ambtenaar. Bundel opstellen, opgedragen aan J.M. Kan.
%2313324: KAN, J. VAN. - Bezitsverhoudingen.
%23146801: KAN, MICHAEL & ROY SIEBER (EDS.) - African masterworks in Detroit Institute of Arts.
%2311224: KAN, J. VAN. - De rechtstitels der Compagnie.
%2338148: KAN, C.M. - Handleiding bij de beoefening der economische aardrijkskunde of vergelijking der landen als staten op aardrijkskundigen grondslag. 2 delen.
%2336654: HAY AN KAN. - Standaardcharters.
%23200245: KAN, ARNOLD IZAAK. - Ludwig Feuerbach in zijn verhouding tot de Christelijke zedeleer.
%2387056: KANAZAWA, MAKOTO & CHRISTOPHER J. PINON (EDS.) - Dynamics, polarity and quantification.
%2370748: KANDALL, STEPHEN R. - Substance and shadow : women and addiction in the United States.
%23156098: KANDELAARS, PATRICIA P.A.A.H. - Material-product chains: economic models and applications.
%23257929: KANDINSKY, VASILY. - Kandinsky : absolut abstrakt.
%23257767: KANDINSKY, VASILY. - Vasily Kandinsky : from Blaue Reiter to the Bauhaus, 1910-1925.
%23197673: KANE, PETER E. - Errors, lies, and libel.
%23212049: KANE, LUAN & LINDA ASHMAN (EDS.) - Sinclair on warranties and indemnities on share and asset sales. 5th edition.
%23170279: KANE, G. L. - Supersymmetry : squarks , photinos , and the unveiling of the ultimate laws of nature.
%23263848: KANET, ROGER E. (ED.) - A Resurgent Russia and the West: The European Union, NATO and Beyond.
%23221708: KANG, EUNG-CHEON. - Koryeo dynasty : a journey into the noble tradition of Korea
%232210: KANG, YOUNG HOON & YONG SOON YIM (EDS.) - Politics of Korean reunification.
%23243725: KANIEL, MOSHE. - The Exclusive Treaty-Making Power of the European Community:Up to the Period of the Single European Act.
%23116721: KANIUTH, AGATHE. - Die Beisetzung Konstantins des Grossen : Untersuchungen zur religösen Haltung des Kaisers.
%23198182: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam, 1656 tot begin negentiende eeuw.
%23257461: KANNER, ISRAEL ZWI. - Nieuwe joodse volkssprookjes.
%23179906: KANSTROOM, DANIEL - Aftermath: Deportation Law and the New American Diaspora.
%237919: KANSTROOM, DANIEL - Aftermath: Deportation Law and the New American Diaspora.
%23163112: KANT, IMMANUEL. - Fundering voor de metafysica van de zeden.
%2313202: KANT, IMMANUEL. - Ten eeuwigen vrede.
%23116730: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
%23130143: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
%23113434: KANT, IMMANUEL. - Verzeichniss der Bücher des verstorbenen Professors Johann Friedrich Gensichen, wozu auch die demselben zugefallene Bücher des Professor Kant gehören.
%2394574: KANT, IMMANUEL. - Die Metaphysik der Sitten.
%23256410: KANT, IMMANUEL. - Groundwork of the metaphysics of morals.
%23239417: KANT, IMMANUEL. - Lectures on philosophical theology
%2378852: KANT, IMMANUEL. - Principles of lawful politics : Immanuel Kant's philosophic draft toward eternal peace.
%23254531: KANT, IMMANUEL., WATKINS, ERIC (ED.) - Kant's Critique of pure reason : background source materials.
%23268817: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Praktischen Vernunft.
%23268819: KANT, IMMANUEL. - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und Kritik der Praktischen Vernunft.
%23268820: KANT, IMMANUEL. - Kleiner Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik.
%23268821: KANT, IMMANUEL. - Jenaer Realphilosophie : Vorlesungsmanuskripte zur Philosophie der Natur und des Geistes 1805-1806.
%23268822: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Reinen Vernunft.
%23268823: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Urteilskraft.
%23268824: KANT, IMMANUEL. - Die Metaphysik der Sitten. 1. Teil : Anfangsgründe der Rechtslehre; 2. Teil : Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre.
%23260708: KANTELAAR, JACOBUS. - Redevoering over den invloed der waare verlichting op het lot der vrouwen en het huwelijksgeluk; gehouden op de Algemeene Vergadering, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 13den van Oogstmaand, 1793.
%2324544: KANTER, ARNOLD B. - Was that a tax lawyer who just flew over : from outside the offices of Fairweather, Winters & Sommers.
%23227386: KANTZARA, VASILIKI. - An act of defiance, an act of honour : gender and professional prestige among teachers in secondary education in Greece.
%23200629: KANUNGO, RABINDRA N. - Work Alienation.
%23116791: KAPHAN, FRITZ. - Zwischen Antike und Mittelalter. Das Donau-Alpen-Land im Zeitalter St. Severins.
%23141810: KAPITSA, PETER L. - Peter Kapitsa on life and science.
%2381793: KAPITZKI, C. RED. - Auf der Suche nach dem verlorenen Bild. Internationales Architectenseminar Potsdam 1991
%23225704: KAPLAN, ROBERT D. - Soldiers of God: With Islamic Warriors in Afghanistan and Pakistan.
%23128589: KAPLAN, M.A., N. DE B. KATZENBACH & G.I. TUNKIN - Modernes Völkerrecht: Form oder Mittel der Aussenpolitik.
%23148081: KAPLAN, JOHN. - The hardest drug : heroin and public policy.
%23205313: KAPLAN, MORTON A. (ED.) - Character and identity. [1] Philosophical foundations of political and sociological perspectives.
%23206040: KAPLAN, ROBERT & ELLEN KAPLAN. - The art of the infinite : the pleasures of mathematics.
%2351274: KAPLAN, MORTON A. - The life and death of the Cold War: selected studies in postwar statecraft.
%2374114: KAPLAN, BARBARA BEIGUN. - Divulging of useful truths in Physick. The medical agenda of Robert Boyle.
%23201662: KAPLAN, LAWRENCE S. - The long entanglement : NATO's first fifty years.
%2339716: KAPLAN, JOHN., JEROME H. SKOLNICK & MALCOLM M. FEELEY. - Criminal justice : introductory cases and materials.
%2372579: KAPLAN, DONALD M. - Clinical and social realities.
%23267582: KAPLAN, ALICE. - The collaborator : the trial & execution of Robert Brasillach.
%23267401: KAPLAN, LOUIS & STEVEN SHAVELL. - Fairness versus welfare.
%23200024: KAPLAN, A.D.H. - Small Business: Its Place and Problems.
%2382825: KAPLE, DEBORAH A. - Dream of a red factory: the legacy of high Stalinism in China.
%2339391: KAPLINSKY, RAPHAEL - The Economies of Small: Appropriate Technology in a Changing World.
%2348319: KAPLUN-KOGAN, W.W. (ED.). - Russisches Wirtschaftsleben seit der Herrschaft der Bolschewiki nach russischen Zeitungen.
%23256283: KAPOOR, ANISH. - Anish Kapoor : shooting into the corner.
%23221796: KAPOOR, ANISH., MERCURIO, GIANNI & DEMETRIO PAPARONI. - Dirty corner - Anish Kapoor : [on the occasion of Anish Kapoor, Rotonda di via Besana, 31 May - 9 October 2011 ; Fabbrica del Vapore, 31 May - 9 January 2012].
%23263973: KAPPAGODA, NIHAL - Multilateral Development Banks: Volume 2: Asian Development Bank.
%23260274: KAPPEL, KURT. - Communicatio in sacris : die gottesdienstliche Gemeinschaft zwischen Katholiken und Nichtkatholiken (nach dem Codex Iuris Canonici).
%23213187: KAPPELHOF, ANTONIUS CORNELIS MARIE - Tussen aansporen en opsporen : geschiedenis van 25 jaar Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 1965-1990.
%2391167: KAPPEN, O. VAN. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland : de ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-±1750).
%23267932: KAPPERT, PETRA. - Strukturelle Zwänge - persönliche Freiheiten : Osmanen, Tuürken, Muslime: Reflexionen zu gesellschaftlichen Umbrüchen ; Gedenkband zu Ehren Petra Kapperts.
%23154474: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over vim facere in het interdictum uti possidetis.
%23223202: KAPSALIS, TERRI. - Public privates : performing gynecology from both ends of the speculum.
%2335601: KAPSTEIN, ETHAN B. ... [ET AL.] - Unipolar politics : realism and state strategies after the Cold War.
%23253860: KAPTEIN, HENDRIK - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23125906: KAPTEIN, HENDRIK - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23206177: KAPTEIN, H.J.R. (ED.) - Onrechtmatig verkregen bewijs.
%23265311: KAPTEIN, ROEL. - Op zoek naar zijn : een antropologie.
%23200600: KAPTEIN, SAMUEL PIETER. - Ethics management : auditing and developing the etical content of organizations.
%23195033: KAPTEYN, PAUL. - Een Europese grondwet: retoriek en realiteit = European constitution: rhetoric and reality.
%23211273: KAPTEYN, PAUL. - Markt zonder staat : het Europese dilemma van integratie en civilisatie.
%2311231: KAPTEYN, P.J.G. - De Nederlandse Antillen en de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht.
%23224796: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities. After the coming into force of the Single European Act. 2nd ed. edited by L.W. Gormley.
%23195063: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities : from Maastricht to Amsterdam.
%23198826: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities : after the accession of new member states.
%2375106: KAPTEYN, P.J.G. (E.A.) - Rechten en verplichtingen van bedrijfsleven en vrije beroepen in de EEG.
%2354532: KAPTEYN, P.J.G. - L´Assemblée Commune de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Un essai de parlementarisme Européen.
%23174656: KAPUR, DEVESH; JOHN P. LEWIS & RICHARD CHARLES WEBB. - The World Bank : its first half century. Vol. 1: History; Vol. 2: Perspectives.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/18