Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
623409: BOR, J., PETERSMA, E., KINGMA, J., (RED.) - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
617672: BOR, J., TEPPEMA, S., (RED.) - 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen.
622017: BOR, J. - Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie.
575533: BOR, J., TEPPEMA, S., (RED.) - 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen.
622920: BOR, J., PETERSMA, E., KINGMA, J., (RED.) - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
624156: BOR, J., (RED.) - 25 eeuwen westerse filosofie. Teksten. Toelichtingen. Met medewerking van Laurens Landeweerd.
598387: BOR, J., TEPPEMA, S., (RED.) - 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen.
624234: BOR, J. - Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie.
8441: BOR, J., (RED.) - De voortgang van de cultuur.
617714: BOR, J., PETERSMA, E., KINGMA, J., (RED.) - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
607906: BORCHARDT, RUDOLF - KIndheit und Jugend. Von ihm selbst erzählt.
581089: BORCHERT, J., KLOSE, D. - Was blieb...Jüdische Spuren in Mecklenburg. Mit einem Geleitwort von I. Bubis.
573228: BORCHLING, C., WOLFF, L., (RED.) - Abhandlungen zur niederdeutschen Philologie. Conrad Borchling zum Gedächtnis.
585214: BORCHSENIUS, P. - De pelgrimstocht van het joodse volk. De zoon der sterren
624334: BORDEU, THÉOPHILE DE - Oeuvres complètes de Bordeu, précédées d'une notice sur la vie et sur ses ouvrages, par m. le chevalier Richerand. 2 volumes.
617798: BORDIER, H. , CHARTON, É. - Histoire de France depuis les temps les plus anciens jusqu'a jours d'aprés les documents originaux et les monuments de l'art de chaque époque.
2021: BORG, E., (ED.) - Meaning and representation.
567624: BORG, M.B. TER - Nihilisme en de Franse sociologische traditie.
592657: BORG, M.B. TER - Zineconomie. De samenleving van de overtreffende trap.
604988: BORG, M.B. TER - Een uitgewaaierde eeuwigheid. Het menselijk tekort in de moderne cultuur.
17207: BÖRGER, J. - Hegel en onze tijd. Rede uitgesproken te Rotterdam.
568709: BÖRGER, A. - Een wijsgerige beschouwing over de ziel.
568710: BÖRGER, A. - Ratio of ultima ratio.
17072: BÖRGER, J. - Over de onhoudbaarheid van de doodstraf.
7408: BÖRGER, J. - De europeesch christelijke wereld en haar verwording gezien in het licht van het zuiver begrip.
584898: BORGERHOFF, E.B.O. - The freedom of classicism.
624219: BORGMAN, E. - Metamorfosen. Over religie en moderne cultuur.
624218: BORGMAN, E. - Wortelen in vaste grond. Een cultuurtheologisch essay.
598011: BORGMANN, A. - The philosophy of language. Historical foundations and contemporary issues.
4698: BORMANN, M., BESYMENSKI, L. - De laatste notities van Martin Bormann
603902: BORMS, E. - Humanisme-kritiek in het hedendaagse Franse denken.
624476: BORN, M. - Het rusteloos heelal. Figuren door Otto Koenigsberger. Geautoriseerde vertaling door J.F.H. Custers.
576246: BORNEMAN, E. - Das Patriarchat. Ursprung und Zukunft unseres Gesellschaftssystems.
606401: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg.
618859: BORNEWASSER, J.A., CAENEGEM, R.C. VAN, JANSEN, H.P.H., (RED.) - Winkler Prins geschiedenis der Nederlanden. 3 delen
611090: BORNKAMM, H. - Das Jahrhundert der Reformation. Gestalten und Kräfte.
621238: BORNSCHEUER, L. - Miseriae Regum. Untersuchungen zum Krisen- und Todesgedanken in den herrschaftstheologischen Vorstellungen der ottonisch-salischen Zeit.
609333: BORRADORI, G. - The American philosopher. Conservations with Quine, Davidson, Putnam, Nozick, Danto, Rorty, Cavell, MacIntyre and Kuhn
616361: BORRADORI, G. - The American philosopher. Conservations with Quine, Davidson, Putnam, Nozick, Danto, Rorty, Cavell, MacIntyre and Kuhn
621365: BORSA, G. , (ED.) - Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. 2 volumes.
15166: BORST, C.V., (ED.) - The mind-brain identity theory. A collection of papers compiled, edited and furnished with an introduction. Contributors: D.M Armstrong, K. Baier, R. Coburn, J. Cornman, H. Feigl, P. Feyerabend a.o.
600702: BOS, P.R. - Bos' schoolatlas der gehele aarde.
613801: BOS, ERIC - De stad van Johan Dijkstra.
613367: BOS, G.D. VAN DEN - Sporen van Kierkegaard. De Nederlandse Kierkegaardliteratuur tussen 1880 en 1930.
625087: BOS-ROPS, J.A.M.Y. , SANDERS, J.G.M. , VLIET, A.P. VAN, (RED.) - Noord-Brabant in de Bataafs-Franse tijd 1794-1814. Een institutionele handleiding.
613802: BOS, ERIC - Een palmboom bij Zuidwolde. Vijfentwintig opstellen over De Ploeg. Met een woord vooraf van prof.dr. H.W. van Os.
602190: BOS, N. - Iriscopie. Handboek der oogdiagnostiek. Met een woord vooraf door P.O. Clignet.
621541: BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895.
621696: BOS, G.H. - Agential self-consciousness beyond conscious agency.
585068: BOS, A.P. - In de greep van de titanen. Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie.
604638: BOS, A.P. - Wetenschap en zin-ervaring.
622768: BOS-VAN DER HEIDE, H.S.E. - Het Rudolfsboek.
14891: BOSANQUET, B. - The essentials of logic. Being ten lectures on judgment and inference.
616461: BOSATLAS - De Bosatlas van Nederland.
623983: BOSAU, HELMOLD VON - Slawenchronik. Neu übertragen und erläutert von Heinz Stoob. Chronica Slavorum.
607082: BOSBOOM, A, OOMS, G. - Annie Bosboom. Uit het leven van een 'vrije vrouw'.
590641: BOSBOOM, J., MARIUS, G.H., MARTIN, W. - Johannes Bosboom. Met 80 heliogravuren en lichtdrukken in toon en kleuren.
571869: BOSBOOM, J., MARIUS, G.H., MARTIN, W. - Johannes Bosboom. Met 80 heliogravuren en lichtdrukken in toon en kleuren.
575638: BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas.
567834: BOSCH, A.P.M. VAN DEN - Rationality in discovery. A study in logic, cognition, computation and neuropharmacology.
600494: BOSCH, JEROEN, SCHÜRMEYER, W. - Hieronymus Bosch. Mit einer Auswahl seiner Werke in siebenundfünfzig Lichtdrucktafeln.
596015: BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas.
587947: BOSCH, M., KLOOSTERMAN, A., (RED.) - Lieve dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902-1942. Ter gelegenheid van 50 jaar Internationaal archief voor de vrouwenbeweging 1935-1985. Ned. vert. brieven uit het Duits en Engels door C. Schamhardt.
613160: BOSCH, M., KLOOSTERMAN, A., (RED.) - Lieve dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902-1942. Ter gelegenheid van 50 jaar Internationaal archief voor de vrouwenbeweging 1935-1985. Nederlandse vertaling brieven uit het Duits en Engels door C. Schamhardt.
598414: BOSCH KEMPER, M.J. DE - De tegenwoordige staat van Nederland. Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
598767: BOSCH, A.P.M. VAN DEN - Rationality in discovery. A study in logic, cognition, computation and neuropharmacology.
614728: BOSCH, I.G.J. VAN DEN - De veredelde schapenteelt in verband met den landbouw in Zeeland in het belang zoowel van grondeigenaren als van landlieden. Zijnde het bekroonde antwoord op eene, door de Zeeuwsche Commissie van Landbouw uitgeschrevene, Prijsvraag.
600598: BOSCH, J.W., GERVEN, P.J.H. - Onze weerbarstige werkelijkheid. Alledaagse en minder alledaagse beschouwingen over het menselijk bestaan.
597602: BOSCHKOV, A. - Die bulgarische Malerei. Von den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert. Aufnahmen Julian Tomanov. Aus dem bulgarischen Manuskript übersetzt von M. Matliev.
589845: BOSCHKOV, A. - Die bulgarische Volkskunst. Aufnahmen J. Tomanov. Aus dem bulgarischen Manuskript übersetzt von M. Matliev.
625099: BÖSE, J.H. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw. M.m.v P.M.M. Kroone.
622673: BOSKALJON, R. - Honderd jaar muziekleven op Curaçao.
604368: BOSL, K., GOGOLÁK, L., DURCANSKÝ, F. - Die Slowakei als mitteleuropäisches Problem in Geschichte und Gegenwart. Vorträge der wissenschaftlichen Tagung des Collegium Carolinum in München-Grünwald vom 1. bis 3. August 1962.
616726: BOSL, K. - Europa im Aufbruch. Herrschaft - Gesellschaft - Kultur vom 10. bis zum 14. Jahrhundert.
604365: BOSL, K., SEIBT, F. - Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag.
616921: BOSMA, K. , KOLEN, J. , (RED.) - Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed.
566186: BOSMA, J. - Woorden van een gezond verstand. De invoed van de verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie & Bibliografie. With an English summary.
599718: BOSSAERS, K.W.J.M. - 'Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw.
577303: BOSSCHER, D., WAALDIJK, B. - Ambon eer & schuld. Politiek en pressie rond de republiek Zuid-Molukken.
582513: BOSSE, P.P. VAN, VIERSEN, J. - Minister Mr. P.P. van Bosse en de fiscale wetgeving rond het midden van de 19e eeuw.
610137: BOSSENBROEK, M. - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
615345: BOSSENBROEK, M. - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
580379: BOSSERT, H.TH., (HRSG.) - Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker. In Verbindung mit zahlreichen Fachgelehrten herausgegeben. 6 volumes. Complete set.
621862: BOSSUET, J.B. - Redenvoeringen over d'algmeene historie. Na den XIIde. druk uit het Fransch vertaald. Compleet in 3 delen.
619770: BOSTOEN, K. - Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan van der Noot.
620266: BOSWELL, J. - Christianity, social tolerance, and homosexuality. Gay people in western Europe from the beginning of the christian era to the fourteenth century.
618093: BOSWELL, J. - Boswell's life of Johnson. Introduction by Sir Sydney Roberts. Complete in 2 volumes.
618090: BOSWELL, J., WIMSATT, W.K., POTTLE, F.A., (ED.) - Boswell for the defence, 1769-1774.
616891: BOSWELL, J., VAN ZUYLEN B., VAN DE STERRE, J.P. - Boswell en Holland met de volledige correspondentie met Belle van Zuylen.Vertaald bewerkt en ingeleid door Jan Pieter van der Sterre. Met medewerking van dr. C.D. van Strien.
612559: BOSWELL, J. - Boswell's London journal 1762-1763. First published from the original manuscript prepared for the press, with introduction and notes by Frederick A. Pottle with introduction and notes by F.A. Pottle.
616271: BOSWORTH, C.E. - The medieval history of Iran, Afghanistan and Central Asia.
571979: BOTERMANS, A.J. - Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, A°. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.)
575636: BOTHAS, D. - Tropenwelt Java. Reiseeindrücke und Bilder. Mit 106 Fotos und einer Karte.
595151: BOTJE, H., (RED.) - Zwarte magie. Waargebeurde verhalen over bovennatuurlijke krachten.
621036: BOTKE, IJ., HUISMAN, G.C., MARING, H. , , (RED.) - Ziedaar Italië. Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
625403: BOTS, H., WAQUET, F., (ED.) - Commercium litterarium. La communciation dans la république des lettres. Forms of communciation in the republic of letters 1600 - 1750. Conférences des colloques tenus à Paris 1992 et à Nimègue 1993. Lectures held at the colloquia Paris 1992 and Nijmegen 1993
605220: BOTS, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen.
568877: BOTTEMA, O. - Steen en schelp. Keuze uit redevoeringen en opstellen, hem aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft op 4 juni 1971.
590457: BOTTEMA, T. - Mijn leven.
8613: BOTTENS, F., PAULISSEN, J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M..
567017: BOTTENS, F., PAULISSEN, J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
569312: BOTTOMORE, T. - Sociology. A guide to problems and literature.
569011: BOTTOMORE, T. - Elites and society.
620316: BOTTON, A. DE - The romantic movement. Sex, shopping and the novel.
623389: BOTTON, A. DE - De architectuur van het geluk
616582: BOTTON, A. DE - Religion for atheists. A non-believer's guide to the uses of religion.
623390: BOTTON, A. DE - De troost van de filosofie
617089: BOTTON, A. DE - Het nieuws. Een gebruiksaanwijzing
621997: BOTTON, A. DE - De kunst van het reizen
623388: BOTTON, A. DE - De kunst van het reizen
619223: BOTTON, A. DE - De kunst van het reizen
619224: BOTTON, A. DE - De troost van de filosofie
623391: BOTTON, A. DE - Religie voor atheïsten. Een heidense gebruikersgids
624153: BOTTON, A. DE - De troost van de filosofie
619219: BOTTON, A. DE - Ode aan de arbeid
574865: BOUCHOT, H. - Un ancêtre de la gravure sur bois. Études sur un xylographe taillé en Bourgogne vers 1370.
611322: BOUDREAULT, MARCEL., MÖHREN, F. , (ED.) - Actes du XXe congrès international de linguistique et philologie Romanes tenu à l'université Laval (Québec, Canada) du 29 août au 5 septembre 1971. 2 volumes.

618050: BOUILLET, M.N. - Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts (...). Nouvelle édition, entièrement refondue sous la direction de J. Tannery et E. Faguet.
582984: BOUISSON, M. - La magie. Ses grands rites, son histoire. La magie mimétique. La magie incantatrice. La magie talismanique. Les grandes heures de la magie. L'esprit et le milieu magiques.
616230: BOULDING, K.E. - Beyond economics. Essays on society, religion, and ethics.
567604: BOULLET, J. - Symbolisme sexuel.
613666: BOUMAN, J.C. - The figure-ground phenomenon in expermental and phenomenological psychology.
609224: BOUMAN, P.J. - Van tijd naar tijd. Europese cultuur in jaren van overgang. (1770-1790)
620890: BOUMAN, P.J. - Een handvol mensen uit de tijd der beide oorlogen.
595459: BOUMAN, P.J. - Een handvol mensen uit de tijd der beide oorlogen.
576197: BOUMAN, P.J. - Van tijd naar tijd. Europese cultuur in jaren van overgang. (1770-1790)
5252: BOURDIEU, P. - Choses dites.
11380: BOURDIEU, P., PASSERON, J.C., CHAMBOREDON, J.C. - Le métier sociologue. Livre 1.
605137: BOURDIEU, P., PASSERON, J.C., CHAMBOREDON, J.C. - Le métier sociologue. Livre 1.
624347: BOUSMANNE, B. , HOOREBEECK, C. VAN , (ED.) - La librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits conservés à la Bibliothèque royal de Belgique. Volume 1: Textes liturgiques, ascétiques, théologiques, philosophiques et moraux. Textes rédigés par Alain Arnould, Bernard Bousmanne, Marguerite Debae a.o.
573479: BOUTENS, P.C. - Bezonnen verzen.
625166: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. Compleet in 7 delen.
5850: BOUTENS, P.C., NAP, J., PEPERKAMP, B., SALVERDA, M., (RED.) - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943. Keuze en bijschriften illustraties: M. Salverda.
613734: BOUTERSE, J., (RED.) - Classicale Acta 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. 3 Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620.
617041: BOUTERSE, J. - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw.
589002: BOUTROUX, E. - Science et religion dans la philosophie contemporaine.
606886: BOUTROUX, E. - Die Kontingenz der Naturgesetze. Berechtigte Übersetzung von J. Benrubi.
591766: BOUVERESSE, J. - Rationalité et cynisme.
604179: BOUVERESSE, J. - Rationalité et cynisme.
3795: BOUVERESSE, J. - Le philosophe chez les autophages.
625019: BOUVERESSE, J. - Schmock ou le triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus.
4606: BOUVERESSE, J. - La demande philosophique. Que veut la philosophie et que peut-on vouloir d'elle? Leçon inaugurale du Collège de France (6 octobre 1995).
598662: BOUVERESSE, J. - Essais II. L' époque, la mode, la morale, la satire. Textes rassemblés et organisés par J.J. Rosat.
620103: BOUVERESSE, J. - La demande philosophique. Que veut la philosophie et que peut-on vouloir d'elle? Leçon inaugurale du Collège de France (6 octobre 1995).
600610: BOUVERESSE, J. - Rationalité et cynisme.
615067: NIEUWE BOUWEN - Amsterdam 1920-1960.
615069: NIEUWE BOUWEN - Het nieuwe bouwen. Voorgeschiedenis. Previous history.
584632: BOVEN, T.C. VAN - De volkenrechtelijke bescherming van de godsdienstvrijheid.
615343: BOVEN, A. VAN - Jan Jansen in bezet gebied. Oorlogsdagboek van een ambtenaar.
575635: BOVENE, G.A. VAN - 'Hier is Indië...!'
610919: BOVENKERK, F., CLAESSEN, H.J.M., HEERIKHUIZEN, B. VAN, (RED.) - Toen en thans. De sociale wetenschappen in de jaren dertig en nu.
619327: BOWERS, FREDSON, (ED.) - Studies in bibliography. Volume twenty.
566424: BOWIE, N.E., SIMON, R.L. - The individual and the political order. An introduction to social and politcal philosophy.
600202: BOWNESS, A., LULLE, F. DE, EBBINGE WUBBEN, J.C., (RED.) - Het symbolisme in Europa. Rotterdam Museum Boymans-van Beuningen november 1975-januari 1976. Brussel Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie januari-maart 1976. Baden-Baden Staatliche Kunsthalle maart-mei 1976. Parijs Grand Palais mei-juli 1976.
619755: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. Nederlands van J.W. Schotman.
619750: BOXER, C.R. - The Dutch seaborn empire 1600-1800.
600032: BOYADJIAN, N. - From holy pictures...to the healing saints. Faith and the heart. English translation by A. Hall.
608207: BOYD, R., GASPER, P., TROUT, J.D., (ED.) - The philosophy of science.
607263: BOYD, R., GASPER, P., TROUT, J.D., (ED.) - The philosophy of science.
624818: BOYLESVE, RENÉ - La leçon d'amour dans un parc. Illustrations par Alexandre Benois. Complete set.
620352: BRAAK, M. TER, NIEUWSTADT, M. VAN - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak.
601300: BRAAK, MENNO TER, BORSBOOM, A. - Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid. Met een woord vooraf door J.J. Oversteegen.
593909: BRAAK, MENNO TER - In gesprek met de onzen.
571974: BRAAK, M. TER, PERRON, E. DU - Briefwisseling 1930-1940. Tekstverzorging en annotaties H. van Galen Last. 4 delen.
582926: BRAAK, MENNO TER - De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel.
620691: BRAAK, MENNO TER - Politicus zonder partij.
615034: BRAAK, M. TER, PERRON, E. DU - Forum. Maandschrift voor letteren en kunst onder leiding van: M. ter Braak, E. du Perron en M. Roelants. Redactie-secretaris: E. Bouws. Eerste-vierde jaargang 1932-1935. 4 delen.
620692: BRAAK, MENNO TER - De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel.
620690: BRAAK, MENNO TER - Hampton Court.
596429: BRAAK, H.J. VAN DE - Economische sociologie.
620689: BRAAK, MENNO TER - Hampton Court.
591956: BRAAM, A. VAN, GROESBEEK, J.W., HART, S., (RED.) - Historische atlas van de Zaanlanden. Twintig eeuwen landschapsontwikkeling.
612194: BRAAM, A. VAN - Filosofie van de bestuurswetenschappen.
620747: SIGER VAN BRABANT - De dubbele waarheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Krop.
609577: BRACHER, K.D. - The German dictatorship. The origins, structure, and consequences of national socialism
591892: BRACHER, K.D., FUNKE, M., JACOBSEN, H.A., (HRSG.) - Nationalsozialistische Diktatur 1933-1945. Eine Bilanz.
569665: BRACKEN, H.M. - Freedom of speech. Words are not deeds.
622268: BRACKEN, H.M. - Mind and language. Essays on Descartes and Chomsky.
606040: BRACKMANN, C., FRIESENDORP, M., (RED.) - Oosthoek lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur.
593471: BRADBURY, M. - The history man.
8680: BRADBURY, F.R., (ED.) - Words and numbers. A students' guide to intellectual methods.
589635: BRADIE, M., BRAND, M., (ED.) - Action and responsibility.
619358: BRADLEY, F.H., WOLLHEIM, R. - F.H. Bradley.
579735: BRADLEY, M.Z. - Witchlight.
5288: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis.
605779: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN, (RED.) - Voorbij het postmodernisme. Bedenkingen aan gene zijde van het fin de siècle.
605491: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN, (RED.) - Voorbij het postmodernisme. Bedenkingen aan gene zijde van het fin de siècle.
609308: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN, (RED.) - Voorbij het postmodernisme. Bedenkingen aan gene zijde van het fin de siècle.
574151: BRAFFORT, P., SCHEEPEN, F. VAN, (ED.) - Automation in language translation and theorem proving. Some applications of mathematical logic.
622032: BRAGUE, R. - Du temps chez Platon et Aristote. Quatre etudes.
623419: BRAIDOTTI, R. - Patterns of dissonance. A study of women in contemporary philosophy
623645: BRAIDOTTI, R. - Beelden van de leegte. Vrouwen in de hedendaagse filosofie
623428: BRAIDOTTI, R., HAAKMA, S., (RED.) - Ik denk, dus zij is. Vrouwelijke intellectuelen in een historisch en literair perspectief. Met bijdragen van R. Braidotti, S. Haakma, J. Hermsen, J. Landes, T. de Lauretis, M. Meijer en S. Mendus.
623358: BRAIDOTTI, R., (RED.) - Poste restante. Feministische berichten aan het postmoderne. Naar aanleiding van D. Haraway's 'Een cyborg manifest'.
601362: BRAKEL, J. VAN, BRINK, J.T. VAN DEN - Filosofie van de wetenschappen.
621392: BRAKEL, J. VAN, RAVEN, D., (RED.) - Realisme en waarheid.
591044: BRAKEL, H. VAN - On the relations between mathematicians and philosophers from Plato to Proclus.
583693: BRAKEL, J. VAN - De wetenschappen. Filosofische kanttekeningen.
595418: BRAKEL, J. VAN - De wetenschappen. Filosofische kanttekeningen.
578161: BRAKELL BUYS, W.R. VAN - Goden en menschen van India. Met XI strophen van de dichteres Lalla
616522: BRAKMAN, S. , WITTELOOSTUIJN, A. VAN, (RED.) - Jonge wijn in oude zakken. Op weg naar een nieuwe Nieuwe Economie?
616509: BRAM C. - The notorious dr. August. His real life and crimes.
587847: BRAND, A. - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
6752: BRAND, A. - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
567601: BRAND, A. - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
615187: BRAND, J. , VRIES, A. DE, DUYSTER, D. , HAKS, F., (RED.) - Neo.
17303: BRANDENSTEIN, B. VON - Der Mensch und seine Stellung im All. Philosophische Anthropologie.
1524: BRANDES, G. - Ausgewählte Schriften. 9 parts in 5 volumes.
599866: BRANDI, K. - Geschichte der Geschichtswissenschaft.
587941: BRANDI, K. - Keizer Karel V. Vorming en lot van een persoonlijkheid en van een wereldrijk. Geautor. vert. onder toezicht van N.B. Tenhaeff.
594883: BRANDS, G.A. - Tspel van de cristenkercke.
585479: BRANDSMA, B., KUIKEN, B., (RED.) - Denkers van deze tijd. Gesprekken met filosofen.
7427: BRANDT, W., MERSEBURGER, P. - Willy Brandt 1913-1992. Visionär und Realist.
614252: BRANDT, W. - Erinnerungen.
572362: BRANDT, R. VAN DEN, (RED.) - Het heil van de filosofie.
584869: BRANDT, R.J.B., TANJA, S., ANSENK, E. - Realistisch bekeken. 40 jaar Realisten in galerie Mokum.
591960: BRANDT, W. - Herinneringen
580434: BRANDT, J., PROOST, P. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland naar gegevens geput uit de archieven van J. Brandt & zoon sinds 1742 en P. Proost & zoon sinds 1842.
606535: BRANDT, W. - Ontmoetingen en gedachten. De jaren 1960-1975
622990: BRANNIGAN, A. - The social basis of scientific discoveries.
612724: BRANSEN, J. - Filosofie en ironie. Fantastische opmerkingen over de toekomst van een traditie.
623393: BRANSEN, J. - Word zelf filosoof.
616725: BRANT, SEBASTIAN - Das Narren Schyff. Zum 500jährigen Jubiläum des Buches von Sebastian Brant. 500e anniversaire de la Nef des Folz. 1494 - 1994.
611238: BRANT, SEBASTIAN, MISCHLER, B. - Gliederung und Produktion des 'Narrenschiffes' (1494) von Sebastian Brant.
611237: BRANT, SEBASTIAN, GAIER, U. - Studien zu Sebastian Brants Narrenschiff.
616730: BRANT, SEBASTIAN - The ship of fools
624719: BRANTOME (PIERRE DE BOURDEILLE) - Mémoires de messire Pierre de Bourdeille seigneur de Brantome sur les vies des dames galantes. Présentées par Maurice Rat et abondamment historiées par André Hubert. Complete in 3 volumes.
574065: BRANTSMA, G.S. - Dissertatio juridica inauguralis, de lucro et damno, quod inter conjuges, jure Frisico, commune est.
620825: BRASILLACH, R. , KAPLAN, A. - The collaborator. The trial & execution of Robert Brasillach.
615652: BRASILLACH, R. , TUCKER, W.R. - The fascist ego. A political biography of Robert Brasillach.
575926: BRAUCHLE, A. - Handbuch der Naturheilkunde auf wissenschaftlicher Grundlage. Für Ärtzte, Studierende der Medizin und gebildete Laien. Mit einer farbigen und zwölf einfarbigen Tafeln sowie zahlreichen Abbildungen im Text.
596410: BRAUDEL, F., POSTAN, M.M., SÖDERLUND, E., (RED.) - Première conférence internationale d'histoire économique. Contributions communications. A. L'industrialisation comme facteur de la croissance économique depuis 1700. B. Étude comparée du grand domain depuis la fin du moyen age. Stockholm aout 1960.
598048: BRAUER, J., DRIEVER, J. - Perszuivering. De Nederlandse pers 1944-1951.
594139: BRAUN, H.M. - Walldorf. Chronik einer Waldenser-Gemeinde.
623680: BRAUN, EVA, GÖRTEMAKER, H.B. - Eva Braun. Leven met Hitler
611805: BRAUN, OTTO, SCHULTZE, H. - Otto Braun oder Preussens demokratische Sendung.
574385: BRAUN, LILY - Im Schatten der Titanen. Erinnerungen an Baronin Jenny von Gustedt.
621277: BRAUNTHAL, J. - Geschichte der Internationale. Complete in 3 volumes.
579848: BREASTED, J.H. - Geschichte Aegyptens. Deutsch von H. Ranke-Heidelberg. Mit einem Bilderanhang: Die Ägyptische Kunst.
574422: BRECHT, B. - Versuche 25/26/35. Heft 11. Der Hofmeister. Studien. Neue Technik der Schauspielkunst. Übungstücke für Schauspieler. Das Verhör des Lukullus.
574423: BRECHT, B. - Versuche 22-24. Heft 10. Herr Puntila und sein Knecht Matti. Chinesische Gedichte. Die Ausnahme und die Regel.
621567: BRECHT, B., JENDREIEK, H. - Bertolt Brecht. Drama der Veränderung.
589989: BRECHT, B. - Briefe 1913-1956. 2 volumes.
571774: BRECHT, B. - Kalendergeschichten mit Originalgraphiken von Günther Stiller.
621568: BRECHT, B., HECHT, W. , (HRSG.) - Bertolt Brecht. Sein Leben in Bildern und Texten. Vorwort von Max Frisch. Gestaltet von Willy Fleckhaus.
594875: BRECHT, B., LICHER, E., ONDERDELINDEN, S., (RED.) - Het gevoel heeft verstand gekregen. Brecht in Nederland.
589988: BRECHT, B. - Briefe an Marianne Hof und Hanne Hiob. Herausgegeben von H. Hiob. Redaktion und Anmerkungen G. Glaeser.
624814: BRECHT, A. - Political theory. The foundations of twentieth-century political thought.
620052: BRECK, A.D., YOURGRAU, W. , (ED.) - Biology: history, and natural philosophy.
601044: BREDERO, G.A., KNUTTEL, J.A.N. - Bredero.
613177: BREDERO, A.H., LETTINCK, N. , MOOLENBROEK, J.J. VAN, (RED.) - In de schaduwen van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof.dr. A.H. Bredero.
624667: BREDERODE, D. VAN, (RED.) - Mijn denken is een hartstocht. Een bloemlezing uit de filosofie van de negentiende eeuw.
621091: BREDEROO, N.J., COUPRIE, L.D., MADOU, M.J.H., (RED.) - Oog in oog met de spiegel.
600204: BREE, H. VAN, (RED.) - Het aanzien van 1992. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
601648: BREED, A. - De blinde vlek in de filosofie. Een studie over waarheid en eigenwaarde.
9301: BREED, A. - De blinde vlek in de filosofie. Een studie over waarheid en eigenwaarde.
588406: BREED, A. - De blinde vlek in de filosofie. Een studie over waarheid en eigenwaarde.
620135: BREETVELT, J.N. - Dualisme en integratie. Een studie van de factoren die een rol spelen bij het hervinden van identiteit bij opgeleide Afrikanen.
609278: BREEVELD, J. - De risico's van het denken. Het treffen tussen Indiaanse spiritualiteit en techniek.
606154: BREEVELD, J. - De risico's van het denken. Het treffen tussen Indiaanse spiritualiteit en techniek.
620237: BREFELD, J. - A guidebook for the Jerusalem pilgrimage in the late middle ages: a case for computer-aided textual criticism.
605356: BREGSTEIN, P., BLOEMGARTEN, S., (RED.) - Herinnering aan joods Amsterdam.
581345: BREGSTEIN, P., BLOEMGARTEN, S., (RED.) - Herinnering aan joods Amsterdam.
591311: BRÉHIER, É. - La philosophie du moyen age.
613914: BREMMER, R., KATE, L. TEN, WARRINK, E., (RED.) - Encyclopedie van de filosofie. Samenstelling Laurens ten Kate.
605153: BREMMER, R.H., MEER, G. VAN DER, VRIES, O., (RED.) - Aspects of old frisian philology.
597442: BREMMER, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
621472: BREMMER, R., KATE, L. TEN, WARRINK, E., (RED.) - Encyclopedie van de filosofie. Samenstelling Laurens ten Kate.
617352: BREMMER, J. , (RED.) - Van Sappho tot de Sade. Momenten in de geschiedenis van de seksualiteit.
625397: BREMMER, J.N., BEKKUM, W.J. VAN, MOLENDIJK, A.L., (ED.) - Paradigms, poetics and politics of conversion.
613279: BREMMER, R.H., DEKKER, K., (ED.) - Foundations of learning: The transfer of encyclopaedic knowledge in the early middle ages. Storehouses of wholesome learning I.
607079: BREMMER, R.H. - The fyve Wyttes. A late Middle English devotinal treatise. Edited from BL MS Harley 2398 with an introduction, commentary amd glossary.
625386: BREMMER, R.H., DEKKER, K., (ED.) - Foundations of learning: The transfer of encyclopaedic knowledge in the early middle ages. Storehouses of wholesome learning I.
625402: BREMMER, J.N., BEKKUM, W.J. VAN, MOLEND, (ED.) - Cultures of conversions.
625385: BREMMER, R.H., DEKKER, K., (ED.) - Practice in learning. The transfer of encyclopaedic knowledge in the early middle ages. Storehouses of wholesome learning II.
624653: BREMMER, J.N., VEENSTRA, J.R., (ED.) - The metamorphosis of magic from late Antiquity to the early modern period.
609213: BRENAN, G. - Personal record 1920-1972.
602140: BRENNAN, J.M. - The open-texture of moral concepts.
591284: BRENNAN, R.P. - Wetenschap voor iedereen
7559: BRENNAN, J.M. - The open-texture of moral concepts.
574051: BRENNER, Y.S. - Looking into the seeds of time. Social mechanisms in economic development.
578687: BRENT, D. - Of the seer and the vision.
606617: BRENTANO, CLEMENS - Dramen III.
578128: BRENTANO, C. - Ausgewählte Werke. Ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von C. Hohoff.
18180: BRENTANO, CLEMENS - Prosa I.
29: BRENTANO, CLEMENS - Gedichte 1816-1817.
582887: BRENTANO, C.M. - Werke. Herausgegeben. von J. Dohmke. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe.
611091: BRENTANO, R. - Two churches. England and Italy in the thirteenth century.
16621: BRENTANO, CLEMENS - Dramen I.
566562: BRENTANO, CLEMENS - Briefe 1, 2, 3, 4. 4 volumes
11980: BRENTANO, CLEMENS - Des Knapen Wunderhorn. Alte deutsche Lieder. Gesammelt von L.A. v. Arnim und Clemens Brentano. Herausgegeben von Heinz Rölleke. Complete in 6 volumes.
613885: BRENTANO, C., MITTAG, S. - Clemens Brentano. 'Eine Autobiographie in der Form'.
574574: BRENTANO, C. - Gedichte und Erzählungen. Eingeleitet und herausgegeben von H.G. Werner.
566518: BRENTANO, CLEMENS - Religiöse Werke 1.1. + 1.2. 2 volumes.
4648: BRENTANO, CLEMENS - Romanzen vom Rosenkranz. Unter Mitwirkung von Michael Grus und hartwig Schultz. Herausgegeben von Clemens Rauschenberg. Text und Lesarten.
606695: BRENTANO, CLEMENS - Prosa II.
5783: BRENTANO, CLEMENS - Prosa IV.
622679: ALBERTANO DA BRESCIA - Liber de doctrina dicendi et tacendi. La parola del cittadino nell'Italia del Duecento. A cura di Paola Navone.
594550: BRESDIN, R., GELDER, D. VAN, SILLEVIS, J. - Rodolphe Bresdin 1822-1885.
614307: BRESSLAU, H. - Geschichte der Monumenta Germaniae historica im Auftrage ihrer Zentraldirektion bearbeitet.
594877: BRETON, D. LE - Les passions ordinaires. Anthropologie des émotions.
619970: BRETON, ANDRÉ , RUBIO, E. - Les philosophies d'André Breton (1924-1941).
613532: BRETON, A. - The economic theory of representative governement.
620959: BRETON, A. - The economic theory of representative governement.
612891: BREUGHEL DE JONGE, PIETER, BRUEGHEL DE OUDE, JAN - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600.
568360: BRIABRIN, V., (RED.) - Conference on artificial intelligence: questions-answering systems. June 23-25, 1975.
586135: BRIAND, A., SIEBERT, F. - Aristide Briant 1862-1932. Ein Staatsmann zwischen Frankreich und Europa. Mit 10 Abbildungen.
620070: BRICKDALE, ELEANOR FORTESCUE - The book of old English songs & ballads. Illustrated in colour by Eleanor Fortescue Brickdale.
8311: THOMAS BRICOT - Tractatus insolubilium. A critical edition with an introduction, notes, appendices and indices by E.J. Ashworth.
611778: BRIDGE, F.R., (ED.) - Austro-Hungarian documents relating to the Macedonian struggle, 1896-1912.
616457: O'BRIEN, C.C. - Herod. Reflections on political violence.
601097: BRIER, R. - Zauber und Magie im alten Agypten. Das geheime Wissen und die geheimnisvollen Praktiken, die das Leben m Pharaonenreich beherrschten. Einzig berechtigte Übersetzung aus dem Amerikanischen von H. Drube.
577220: BRIGHT, J. - A history of Israel.
595757: BRINCK, I. - The indexical 'I'. The first person in thought and language.
616776: BRINDLEY, A.L. - The dating of food vessels and urns in Ireland.
606767: BRINK, G. VAN DEN - Moderniteit als opgave. Een antwoord aan relativisme en conservatisme.
593472: BRINK, A. - The ambassador.
589756: BRINK, J. TEN - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger. Met facsimile's in chromo-lithographie, reproductiën van titels, bladzijden en illustratiën uit middeleeuwsche handschriften, incunabelen en zeldzame boeken, en met portretten.
621706: BRINK, J.R.M. VAN DEN - Zoeken naar een 'heilstaat'. Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
623932: BRINK, G. VAN DEN - Moderniteit als opgave. Een antwoord aan relativisme en conservatisme.
581755: BRINK, J.H. VAN DEN - The Haida indians. Cultural change, mainly between 1876-1970. The translation was done by I. Seeger.
581838: BRINK, J. TEN, BUSKEN HUET, C. - Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel.
588308: BRINKER, H., GOEPPER, R., (HRSG.) - Kunstschätze aus China. 5000 v. Chr. bis 900 n. Chr. Neuere archäologische Funde aus der Volksrepublik China. Katalog.
620228: BRINKGREVE, CHRISTIEN - De ogen van de ander. De sociale bronnen van zelfkennis.
598586: BRINKHORST, H.A. - Hoofdlijnen van een systematische grafologie. Met 35 illustraties.
584193: BRINKMAN, H., SCHENKEL, J., (ED.) - Het Comburgse handschrift. Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, cod. poet. et phil. 2º 22. Diplomatische editie. 2 delen.
623502: BRINKMANN, H. - Mittelalterliche Hermeneutik.
620695: BRINKMANN, H. - Zu Wesen und Form mittelalterlichen Dichtung.
606594: BRINKS, J.H. - Die DDR zwischen Einheit und Abgrenzung. Höhepunkte aus der deutschen Geschichte als Paradigmen politischen Wandels. Luther, Friedrich II. und Bismarck.
582515: BRINKS, J.H. - Die DDR zwischen Einheit und Abgrenzung. Höhepunkte aus der deutschen Geschichte als Paradigmen politischen Wandels. Luther, Friedrich II. und Bismarck.
569079: BRINKS, K., KERSTEN, M. - Kuno Brinks, graficus en tekenaar. Oeuvrecatalogus van de grafiek.
621595: BRINTON, L.J. - Pragmatic markers in English. Grammaticalization and discourse functions.
616863: BRINTON, M. , NEE, V. , (ED.) - The new institutionalism in sociology. Foreword by Robert K. Merton.
591373: BRION, M. - Theoderich. König der Ostgoten. Aus dem Französischen übersetzt von F. Büchner.
596003: BRISSON, L., MEYERSTEIN, F.W. - Puissance et limites de la raison. Le problème des valeurs.
600887: BROAD, C.D. - Broad's critical essays in moral philosophy. Edited by D.R. Cheney.
623118: BROAD, C.D. - Religion, philosophy and physical research. Selected essays.
4614: BROADBENT, D., (ED.) - The simulation of human intelligence.
607348: BROADBENT, D., (ED.) - Meaning and behaviour in the built environment.
582386: BROCHIER, J.J., AKOUN, A., GUTMAN, C. - Les dieux dans la cuisine. Vingt ans de philosophie en France.
611071: BROCK, P. - The political and social doctrines of the unity of Czech brethren in the fifteenth and early sixteenth centuries.
612655: BROCK, S.P., FRITSCH, C.T., JELLICOE, S., (ED.) - A classified bibliography of the septuagint.
580943: BROCKELMANN, C., FLEISCHHAMMER, M., (HRSG.) - Studia orientalia in memoriam Caroli Brockelmann.
625240: BROCKMAN, J. - The third culture.
620134: BROCKMAN, N.C. - An African biographical dictionary.
574115: BROCKMAN, J. - Einstein, Gertrude Stein, Wittgenstein en Frankenstein. Het wetenschappelijk universum
617831: BRODBECK, K.H. - Der Spiel-Raum der Leerheit. Buddhismus im Gespräch.
599697: BRODERSEN, K. - Das römische Britannien. Spuren seiner Geschichte.
576972: BRODIE, M.L., MYLOPOULOS, J., SCHMIDT, J.W., (ED.) - On conceptual modelling. Perspectives from artificial intelligence, databases, and programming languages. With 25 illustrations.
610467: BRODY, B.A., ENGELHARDT, H.T., (ED.) - Mental illness: law and public policy.
622936: BROECKE, PIETER VAN DEN, COOLHAAS, W.P., (RED.) - Pieter van den Broecke in Azië. 2 delen.
620132: BROECKE, PIETER VAN DEN - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614. Uitgegeven door K. Ratelband. Met portret, gravure, 6 platen en 5 route-kaarten.
622915: BROECKE, PIETER VAN DEN - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614. Uitgegeven door K. Ratelband. Met portret, gravutre, 6 platen en 5 route-kaarten,.
620866: BROECKX, J.L., CLERCQ, C. DE, DHONDT, J. , NAUWELAERTS, M.A., (RED.) - Flandria nostra. Ons land en ons volk, zijn standen en beroepen door de tijden heen. Compleet in 5 delen.
591013: BROEDER, J.J. - Beschouwingen over het beschrijven van natuurkundige experimenten en resultaten.
625090: BROEK, I. VAN DEN, SMIT, C. , WOLFFRAM, D.J. , (ED.) - Imagination and commitment. Representations of the social qiuestion.
588194: BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen.
590867: BROEKHUIZEN, P.H., CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, (RED.) - Kattendiep deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
590885: BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen.
583623: BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen.
601042: BROEKHUIZEN, P.H., CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, (RED.) - Kattendiep deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
576568: BROEKMAN, R.W. - Eeuwigheid en oneindigheid. Synthese tussen geloof en wetenschap.
624569: BROER, H.W., VERHULST, F., (RED.) - Dynamische systemen en chaos. Een revolutie vanuit de wiskunde.
590679: BROER, H., CRAATS, J. VAN DE, VERHULST, F. - Het einde van de voorspelbaarheid? Chaostheorie. Ideeën en toepassingen.
609188: BROERSMA, M.J. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
574829: BROERSMA, M.J. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
625362: BROERSMA, M. , (ED.) - Form and style in journalism. European newspapers and the representation of news 1880-2005.
601099: BROES, W. - De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede en den bijbelschen almanak, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel, meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des bijbels voor den tekst der leerrede.
619898: BROESMA, H.J.J, STEEN, W.J. VAN DER, MICHON, J.A. (E.A.) - Aspecten van tijd. Met een inleiding door W.B. Drees.
611087: BROEYER, F.G.M. , HONÉE, E.M.V.M. , (RED.) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel.
609045: BROGAN, H. - Longman history of the United States.
5224: BROGAN, H. - Longman history of the United States.
573230: BROK, H.J.T.M. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
623662: BROK, H.J.T.M. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
2984: BROM, F.W.A., BERGH, B.J. VAN DEN, HUIBERS, A.K., (RED.) - Beleid en ethiek. Uitgave in samenwerking met het centrum voor bio-ethiek en gezondheidsrecht.
582671: BROM, F.W.A. - Waarom is biotechnologie bij dieren moreel problematisch? Een inventarisatie en analyse van de argumenten uit het publiek debat.
623230: BROM, G. - Romantiek en katholicisme in Nederland. 2 delen.
573283: BROM, G. - Boekentaal
606486: BROM, L.J. VAN DEN - Creatieve twijfel. Een studie in de wijsgerige theologie.
615125: BRONDAL, V. - Theorie des prépositions. Introduction à une sémantique rationelle. Traduction Française par Pierre Naert.
606623: BRØNDSTED, M., (ED.) - Nordische Literaturgeschichte. M. Brønsted, P. Hallberg, P. Houm, O. Jónsson, J. Salminen, J. Samsonarson, G. Svanfeldt, S.J. Porsteinsson, U. Wittrock. Übersetzt von H.K. Mueller. 2 volumes. Complete set.
576086: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
592479: BRONNER, F.X., RADSPIELER, H. - Franz Xaver Bronner. Leben und Werk bis 1794. Ein Beitrag zur Geschichte der süddeutschen Aufklärung.
622702: BRONOWSKI, J. - A sense of the future. Essays in natural philosophy. Selected and edited by P. E. Ariotti in collaboration with R. Bronowski.
596389: BRONS, L.L. - Rethinking the culture - economy dialectic.
599126: BROOD, P. - Drentse plakkatenlijst 1593-1840.
620130: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
619999: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
620042: BROOD, P., HUUSSEN, A.H., KOOI, J. VAN DER, (RED.) - Nieuwe Groninger Encyclopdie. Compleet in 3 delen.
587285: BROOK, S. - Winner takes all. A season in Israel.
622457: BROOKE, R.B. , (ED.) - Scripta Leonis, Rufini et Angeli sociorum S. Francisci. The writings of Leo, Rufino and Angelo companions of St. Franciscus. Edited and translated.
598587: BROOKS, C.H. - Handschrift en karakter. Volgens de methode Saudek. Met 37 afbeeldingen van handschriften en een woord vooraf door R. Saudek.
587195: BROOKS, L., EISNER, L.H. - Louise Brooks. LouLou in Hollywood. Uit het Engels vert. door N. d' Oliveyra.
597914: BROOKS, E.J. - Register of the hospital of S. John the Baptist without the new gate, Dublin. Transcribed and edited from the Bodleian MS. Rawl. B. 498.
625391: BROOMANS, P. , JENSMA, G. , VANDEVOORDE, H. , (ED.) - The beloved mothertongue. Ethnolinguistic nationalism in small nations: inventories and reflections.
591995: BROOS, J.F. - Vier eeuwen Tjallinga-weeshuis.
596095: BROUNTS, M.A., (RED.) - La miniature Hollandaise. Le grand siècle de l'enluminure du livre dans les Pays-Bas septentrionaux. Catalogue.
622417: BROUSSAIS, FRANÇOIS, VALENTIN, M. - François Broussais. Empereur de la médecine 1772-1838.
571735: BROUWER, R.R. - Is het marxisme een messianisme? Beschouwingen sic et non in gesprek met Louis Althusser en Walter Benjamin.
585334: BROUWER, HENDRIK - De jure connubiorum libri duo. In quibus jura naturae, divinum, civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, expenduntur, explicantur. Editio secunda, ab auctore olim emendata, & plurimis in locis insigniter aucta.
582328: BROUWER, J.H., KALMA, J.J., (RED.) - Winst ut forlies. Briefwiksel tusken T.R. Dykstra, J. van Loon en H.S. Sytstra ut 'e jierren 1841-1847. Mei ynleiding, oantekeningen en bylagen utjown. By de bitinking fan de hunderste stjerdei fan H.S. Sytstra.
619432: BROUWER, L.E.J. - Wiskunde, waarheid, werkelijkheid. Het wezen der meetkunde. Intuitonisme en formalisme.
610804: BROUWER, L.E.J., DALEN, D. VAN - Mystic, geometer, and intuitionist. The life of L.E.J. Brouwer. Volume 1:The dawning revolution.
622361: BROUWER, J. - Thet autentica riocht met inleiding, glossen, commentaar en woordenlijst.
615918: BROUWER, G.A., DIEREN, J.W. VAN, FEEKES, W. , HARMSEN, G. - Griend. Het vogeleiland in de Waddenzee. Historisch-geographisch en biologisch gezien.
578367: BROUWER, J. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog.
619433: BROUWER, L.E.J., EEDEN, F. VAN, GINNEKEN, J. VAN, MANNOURY, G. - Signifische dialogen.
588142: BROUWER, L.E.J. - Het wezen der meetkunde. Rede uitgesproken 12 october 1909.
602711: BROUWERS, J. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
619762: BROUWERS, J. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
594472: BROUWERS, J. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
606629: BROWN, S.C. - Objectivity and cultural divergence. Royal Institute of Philosophy Lecture Series: 17. Supplement to Philosophy 1984.
580323: BROWN, D.G. - Action.
617286: BROWN, FORD MADOX - The diary of Ford Madox Brown. Edited by Virginia Surtees.
1066: BROWN, S.C. - Objectivity and cultural divergence. Royal Institute of Philosophy Lecture Series: 17. Supplement to Philosophy 1984.
594385: BROWN, R. - Analyzing love.
608871: BROWN, S., COLLINSON, D., WILKINSON, R., (ED.) - One hundred twentieth-century philosophers.
614849: BROWN, R.L. - A casebook of military mystery.
575219: BROWN, A. - Modern political philosophy. Theories of the just society.
610552: BROWN, S., COLLINSON, D. , WILKINSON, R., (ED.) - Biographical dictionary of twentieth-century philosophers.
620320: BROWN, D. - Soviet Russian literature since Stalin.
622712: BROWN-SÉQUARD, C.E., AMINOFF, M.J. - Brown-Séquard. A visionary of science.
607685: BROWN, C., HAGOORT, P., MEIJERING, T.C., (RED.) - Vensters op de geest. Cognitie op het snijvlak van filosofie en psychologie.
606896: BROWN, H.I. - Perception, theory and commitment. The new philosophy of science,
595779: BROWN, D. - De Da Vinci code. Nederlandse vertaling: J. Ruitenberg.
605641: BROWN, G. - Minds, brains and machines.
5092: BROWN, C., HAGOORT, P., MEIJERING, T.C., (RED.) - Vensters op de geest. Cognitie op het snijvlak van filosofie en psychologie.
623083: BROWN, J. - Subject and object in modern theology. The Croall Lectures given in the University of Edinburgh 1953.
599822: BROWN, H.P. - The inequality of pay.
618302: BROWN, S.F., DEWENDER, T., KOBUSCH, T., (ED.) - Philosophical debates at Paris in the early fourteenth century.
607987: BROWN, S.C. - Philosophy of psychology.
571715: BROWN, HENRY - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaars.
597094: BROWNING, R. - Poems of Robert Browning. Containing dramatic lyrics, dramatic romances, men and women, dramas, Pauline, Paracelsus, Christmas-Eve and Easter-Day, and Sordello. Oxford edition.
616510: BROWNING, ELIZABETH BARRETT - The poetical works of Elizabeth Barrett Browning with two prose essays.
612447: BROWNLIE, I. - African boundaries. A legal and diplomatic encyclopaedia. With the assistance of Ian R. Burns.
568685: BRU, C.P. - Esthétique de l'abstraction. Essai sur le problème actuel de la peinture.
609713: BRUBACHER, J.S. - Modern philosophies on education.
625009: BRUCE, C.G. - The assault on Mount Everest 1922. With maps and illustrations.
612774: BRUCH, R. VON - Die Rittersitze des Emslandes.
617728: BRUGGEN, C. VAN - Hedendaagsch fetischisme. Met een voorwoord van A. Romein-Verschoor.
610085: BRUGGEN, C. VAN - Hedendaagsch fetisjisme. Met een voorwoord van A. Romein-Verschoor.
613388: BRUGGEN, C. VAN - Hedendaags fetisjisme. Met een voorwoord van A. Romein-Verschoor.
618226: BRUGGEN, C. VAN - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur.
599507: BRUGGEN, C. VAN - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
605690: BRUGGENCATE, C. TEN, BUSCHMAN, K. - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger kunstkring.
567629: BRUGGER, W., (HRSG.) - Philosophisches Wörterbuch. Unter Mitwirkung der Professoren der philosophischen Fakultät der Hochschule für Philosophie, München, und anderer.
576264: BRUGGER, W. - Kleine Schriften zur Philosophie und Theologie.
598344: BRUGGHEN, J.J.L. VAN DER, BROUWER, J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
619085: BRUGGHEN, J.J.L. VAN DER, BROUWER, J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
610414: BRUGMAN, J. - De zuilen van de Islam. Opstellen over de Islam, de Arabieren en de Arabische literatuur.
601005: BRUGMAN, JOHANNES - Speculum Imperfectionis en Devotus Tractatus. Met een inleiding over zijn leven en werk uitgegeven door F.A.H. van den Hombergh.
592660: BRUGMANS, H. - Gechiedenis van Amsterdam. Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd. Geïllustreerd onder toezicht van N. Beets.
619475: BRUGMANS, I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870). Tweede herziene en bijgewerkte druk.
621957: BRUGMANS, E. - Moreel scepticisme. Thijmessay.
5040: BRUGMANS, H.J.F.W. - Om het waarheidsprobleem 1. Positivistische denkvormen, hun zin en hun tekort.
624482: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Amsterdam. 6 delen.
611859: BRUIJN, COR P., BRUIJN, M. - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver 1883-1978.
622481: BRUIJN, J. DE - Plakkaten van Stad en Lande. Overzicht van Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795.
604553: BRULÉ, A. - Les gens de lettre. Nombreuses reproductions de tableaux ou dessins de l'époque.
596194: BRUMMEL, L., LIEBAERS, H., (RED.) - Livres anciens des Pays-Bas. La collection Lessing J. Rosenwald provenant de la bibliothèque d'Arenberg. Exposition La Haye, Museum Meermanno-Westreenianum du 29 août au 9 octobre 1960, Bruxelles, Bibliothèque Albert I du 21 octobre au 31 décembre 1960.
603296: BRÜMMER, V. - Over een persoonlijke god gesproken. Studies in de wijsgerige theologie.
617497: BRÜMMER, V. - Over een persoonlijke god gesproken. Studies in de wijsgerige theologie.
343: BRÜMMER, V. - Wijsgerige begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden.
572471: BRUN, J. - Philosophie de l'histoire. Les promesses du temps.
6945: BRUNA, M.A. - Philosophie der organische natuur. Oud en nieuw denken over het leven.
620483: BRUNHÖLZL, F., BERNT, G. , RÄDLE, F. , SILAGI, G. , (HRSG.) - Tradition und Wertung. Festschrift für Franz Brunhölzl zum 65. Geburtstag.
623899: BRUNHÖLZL, F. - Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Four books in two volumes. Complete set.
625375: BRUNI LEONARDO (LEONARDO ARRETINO), POGGIO BRACCIOLINI - Storie Fiorentine. Presentazione di Eugenio Garin.
599816: BRUNINGS, C., SCHAIK, P. VAN - Christiaan Brunings 1736-1805. Waterstaat in opkomst.
616854: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Der entlarvte Mensch. Herausgegeben und eingeleitet von L. Bickel.
1648: BRUNNER, E., HUBBELING, H.G. - Natuur en genade bij Emil Brunner.
570006: BRUNNER, A. - Geschichtlichkeit.
138: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Materialismus und Idealismus.
17075: BRUNNER, E., VOGELSANGER, P., (HRSG.) - Der Auftrag der Kirche in der modernen Welt. Festgabe zum siebzigsten Geburtstag von Emil Brunner.
609151: BRUNNER, E. - Das Ewige als Zukunft und Gegenwart.
603928: BRUNNER, A. - Geschichtlichkeit.
604633: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Der entlarvte Mensch. Herausgegeben und eingeleitet von L. Bickel.
608814: BRUNO, GIORDANO, GROCE, A. - Giordano Bruno. Der Ketzer von Nola. Versuch einer Deutung. 1. Teil. Werdegang und Untergang.
613718: BRUNO, GIORDANO - The ash wednessday supper. La cena de le ceneri
615244: BRUNO, GIORDANO - La cena de las cenizas. Traduccion, introduccion y notas de Miguel Á. Granada.
619794: BRUNO, GIORDANO - Summa terminorum metaphysicorum. Ristampa anastatica dell'edizione Marburg 1609. Presentazione di Tully Gregory. Nota e indici di Eugenio Canone.
612678: BRUNS, F. - Die Zeichenkunst im Dienst der beschreibenden Naturwissenschaften. Mit 6 Abbildungen im Text und 44 Tafeln.
597561: BRUNSCHVICG, L. - Introduction à la vie de l'esprit.
581386: BRUNSTING, H., ES, W.A. VAN, HUBRECHT, A.V.M., (RED.) - Archeologie en historie. Opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag.
598469: BRUNTON, P. - Heremiet in de Himalaya. In Nederlandse bewerking van H.P. van den Aardweg.
589147: BRUNTON, P. - Hoger dan yoga. Geautoriseerde vertaling door H.S. van Hall.
600905: BRUNTON, P. - Verborgen wijsheid bij de jogi's van Voor-Indië. Geautoriseerde vertaling door J.H. van Klooster.
619092: BRUSSEE, J. - Enige opstellen op het gebied van de wijsbegeerte van de economie.
622668: BRUUN, O. , CORTI, L. , (ED.) - Les catégories et leur historie.
620491: BRUYÈRE, J. DE LA - Caractères de la Bruyère suivis des caractères de Théophraste. Traduit du Grec par la Bruyère avec des notes et des additions par Schweighaeuser.
567161: BRUYN, G. DE - Mein Brandenburg. Foto's von B. Klemm.
615441: BRUYN KOPS, J.L. DE - Beginselen van staathuishoudkunde.
618214: BRUYNE, E. DE - Philosophie van de kunst. Phaenomenologie van het kunstwerk.
622314: BRUYNE, E. DE - Geschiedenis van de aesthetica. De Middeleeuwen.
619441: BRUYNE, E. DE - Filosofie van de kunst. Phaenomenologie van het kunstwerk.
584686: BRUZINA, R., WILSHIRE, B., (ED.) - Crosscurrents in phenomenology.
621959: BRY, THEODOR (DIRK) DE - De ontdekking van de nieuwe wereld. The discovery of the new world. La decouverte du nouveau monde. Gravures van/engravings by/gravures de Th. de Bry.
623783: BRYSON, L., FINKELSTEIN, L., MACIVER, R.M., (ED.) - Symbols and society. Fourteenth symposium of the conference on science, philosophy and religion.
2619: BRZEZINSKI, J., (ED.) - Probability in theory-building. Experimental and non-experimental approaches to scientific research in psychology.
588491: BRZEZINSKI, Z.K. - The grand failure. The birth and death of communism in the twentieth century.
595803: BRZEZINSKI, J., NUOVO, S. DI, MAREK, T., (ED.) - Creativity and consciousness. Philosophical and psychological dimensions.
609261: BUBER, M., WEHR, G. - Der deutsche Jude Martin Buber.
599131: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Auflage.
624017: BUBER, M. - Twee wijzen van geloven. Geautoriseerde vertaling: M.C.W. Wegeling.
609709: BUBER, M. - Sluitsteen
609763: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
615592: BUBER, M. - Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten. In 3 Bänden herausgegeben und eingeleitet von Grete Schaeder in Beratung mit Ernst Simon und unter Mitwirkung von Rafael Buber, Margot Cohn und Gabriel Stern. Complete in 3 volumes.
625179: BUBER, M. - De vraag naar de mens. Het anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd
625180: BUBER, M. - Ik en gij. Met een epiloog
625177: BUBER, M. - Chassidische vertellingen. Geautoriseerde vertaling: L.S. Blom.
625178: BUBER, M. - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie
603591: BUBER, M. - Die chassidische Botschaft.
623930: BUBER, M., AALDERS, W. - Martin Buber.
612708: BUBER, M. - Die chassidische Botschaft.
616137: BUBER, M. - Die chassidischen Bücher.
611156: BUBER, M. - Two types of faith. A study of the interpenetration of judaism and christianity
623215: BUBER, M. - De legende van de Baalsjém
578261: BUBER, M. - Vom Geist des Judentums. Reden und Geleitworte.
613008: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
587178: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
609759: BUBER, M., BEEK, M.A., SPERNA WEILAND, J. - Martin Buber.
624019: BUBER, M. - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie
614157: BUBER, M. - Mozes. Geautoriseerde vertaling F. de Miranda.
614158: BUBER, M. - De legende van de Baalsjém
618570: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
624039: BUBER, M. - Zwischen Zeit und Ewigkeit. Gog und Magog. Eine Chronik. Mit einem editorischen Anhang.
623293: BUBER, M., KOHN, H. - Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Mitteleuropas 1880-1930. Nachwort: 1930-1960 von R. Weltsch.
624035: BUBER, M. - Mozes. Geautoriseerde vertaling F. de Miranda.
624018: BUBER, M. - De legende van de Baalsjém
625457: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
592228: BUBER, M. - Paden in utopia. Het utopisch socialisme en de vernieuwing van de maatschappij
622148: BUBER, M., OOSTERZEE, K. VAN - Buber en Israël. Utopie en dialoog.
624036: BUBER, M. - Het geloof der profeten. Uit het Duits vertaald door F. de Miranda.
6533: BUBER, M., DIAMOND, M.L. - Martin Buber. Jewish existentialist.
601835: BUBER, M., KOHN, H. - Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Mitteleuropas 1880-1930. Vorw. 1979 von J. Schoeps. Nachw.: 1930-1960 von R. Weltsch.
603606: BUBER, M. - Stationen des Glaubens. Aus den Schriften gesammelt.
605145: BUBER, M., KOHN, H. - Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Mitteleuropas 1880-1930. Vorwort 1979 von J. Schoeps. Nachwort: 1930-1960 von R. Weltsch.
606410: BUBER, M. - Mamre. Essays in religion
605041: BUBER, M., OLIVER, R. - Martin Buber. Der Wanderer und der Weg. Aus dem Englischen übersetzt von D. Fischer-Barnicol. Mit einem Vorwort von H. Fischer-Bornicol.
609700: BUBER, M. - Mozes. Geautoriseerde vertaling F. de Miranda.
624133: BUBER, M. - Nachlese.
608385: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
605054: BUBER, M. - Ereignisse und Begegnungen.
615595: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Die fünf Bücher der Weisung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
590144: BUBER, M., BEEK, M.A., SPERNA WEILAND, J. - Martin Buber.
615596: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Ausgabe.
592840: BUBER, M., BABOLIN, A. - Essere e alterità in Martin Buber.
606280: BUBNER, R. - Handlung, Sprache und Vernunft. Grundbegriffe praktischer Philosophie.
590809: BÜCH, B. - Bibliotheca didina et pinguina. The library of Boudewijn Büch. 2 volumes.
619032: BUCHANAN, J.M. - Freedom in constitutional contract. Perspectives of a political economist.
609477: BUCHANAN, J.M. - Liberty, market and state. Political economy in the 1980s.
592036: BUCHHEIM, K. - Wahrheit und Geschichte.
18479: BUCHHEIM, K. - Logik der Tatsachen. Vom geschichtlichen Wesen der Schöpfung.
582170: BUCHHOLZ, H.G., KARAGEORGHIS, V. - Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook
589866: BUCHHOLZ, H.G., KARAGEORGHIS, V. - Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook with over 2000 illustrations
6941: BÜCHNER, L. - Kracht en stof of grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer. Naar de nieuwste Duitsche uitg. bew. onder toezicht van J.G. ten Bokkel. Met biografie en portret van den schrijver.
1689: BÜCHNER, L. - Uit het leven der dieren. Hun denken, willen, werken en gevoelen. Populair-wetenschappelijke op waarneming gegronde onderzoekingen over de mieren, bijen, wespen, spinnen en kevers. Uit het Hoogduitsch vert. door R.E. de Haan.
16770: BÜCHNER, L. - De mensch en zijn plaats in de natuur in het verleden, het heden en de toekomst. Of: van waar komen wij? Wie zijn wij? Waar gaan wij heen? Uit het Hoogduitsch.
568422: BÜCHNER, L. - Kracht en stof. Grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer.
614250: BUCHNER, R. - Textkritische Untersuchungen zur Lex Ribvaria.
583489: BÜCHNER, L. - Kracht en stof. Populaire aan de ervaring ontleende studien op het gebied der natuurkundige wijsbegeerte. Naar de 14e Hoogduitsche uitgave voor Nederlanders bewerkt door R.E. de Haan.
574399: BÜCHNER, G., WERNER, H.G., (HRSG.) - Studien zu Georg Büchner.
574394: BÜCHNER, G., RUCKHÄBERLE, H.J. - Flugschriftenliteratur im historischen Umkreis Georg Büchners.
574390: BÜCHNER, G., HAUSCHILD, J.C. - Georg Büchner. Studien und neue Quellen zu Leben, Werk und Wirkung. Mit zwei unbekannten Büchner-Briefen.
574391: BÜCHNER, G., GUNKEL, R. - Georg Büchner und der Dandysmus.
574393: BÜCHNER, G., LOCH, R. - Georg Büchner. Das Leben eines Frühvollendeten. Biografie.
623173: BÜCHNER, L. - Last words on materialism and kindred subjects. With a life of the author by his brother prof. Alex Büchner
17142: BÜCHNER, G. - Sämtliche Werke. Herausgegeben von P. Stapf.
3953: BÜCHNER, L. - Physiologische Bilder. 2 volumes.
597166: BUCK, P., VINKENVLEUGEL, J., SHEERAZI, A., (RED.) - De betuweroute. Document van een historisch Nederlands bouwwerk.
3467: BUCK, P. DE, MOLEN, J.R. TER, (RED.) - Schatten van de tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin. Historisch-cultureel Staatsmuseum 'Het Moskouse Kremlin'. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam 10 december 1995 - 4 februari 1996.
622196: BUCKINGHAM, THOMAS, GENEST, J.F. - Prédétermination et liberté créée à Oxford au XIVe siècle. Buckingham contra Bradwardine. Avec le texte Latin de la Determinatio de contingentia futurorum de Thomas Buckingham.
567050: BUCKLE, H.T., FRÄNKEL, F. - Buckle und seine Geschichtsphilosophie.
616553: BUCKLEY, J. - The great stem of souls. Reconstructing Mandaean history.
8120: BUCZKOWSKI, P., (ED.) - The social horizon of knowledge.
1748: BUCZKOWSKI, P., KLAWITER, A., (ED.) - Theories of ideology and ideology of theories.
610564: BUD, R. - The uses of life. A history of biotechnology.
593195: BUDDE, R., KRISCHEL, R., (HRSG.) - Genie ohne Namen. Der Meister des Bartholomäus-Altars.
590906: BUDDE, H., MÜLLER-HOFSTEDE, C., SIEVERNICH, G., (RED.) - Europa und die Kaiser von China. 12. Mai bis 18. August. Eine Ausstellung der Berliner Festspiele.
608566: BUDDHAGHOSA, B. - Visuddhi-magga oder Der Weg zur Reinheit. Die grösste und älteste systematische Darstellung des Buddhismus. Zum ersten Male aus dem Pali übersetzt von Nyanatiloka.
597608: BUDDINGH, NICOLAAS WILHELMUS - Het huislyk geluk, of de pligten van den huwelyken staat geschetst. Bijgebonden: Zedekundige verhandeling over de waare troostgronden by treffende sterfgevallen. Bijgebonden: Offer aan God. Opgedraagen aan mejuffrouw Anna van Roijen, ter gelegenheid van onze echtverbindtenis voltrokken binnen Utrecht den 21en december 1789 + Bij gelegenheid van het smartelijk afsterven mijner zeer geliefde huisvrouw mejufrouw Anna van Roijen, overleden den 2en october 1790.
600245: BUDDINGH, C., (RED.) - Spectrum citatenboek. Duizenden citaten naar onderwerp gerangschikt.
2444: BÜDGEN, W., HARKEMA, M., POST, S.D., (RED.) - Meer dan mensenkennis. {Over kennis in de maatschappij van morgen}.
599411: BUDHASVAMIN, MATEN, E.P. - Budhasvamin's Brhatkathaslokasamgraha. A literary study of an ancient Indian narrative.
622946: BUGGE, G. , (HRSG.) - Das Buch der grossen Chemiker. Band 1. Von Zosimos bis Schönbein. Mit 62 Abbildungen auf Tafeln im Text.
600890: BÜHL, W.L., (HRSG.) - Konflikt und Konfliktstrategie. Ansätze zu einer soziologischen Konflikttheorie.
596817: BÜHLER, K., GRAUMANN, C.F., HERRMANN, T., (HRSG.) - Karl Bühler's Axiomatik. Fünfzig Jahre Axiomatik der Sprachwissenschaften.
582152: BUIJTENEN, P. VAN - Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend. Met een voorwoord van K.S. Bader.
594060: BUIJTENEN, M.P. VAN, DEKKER, C., LEEUWENBERG, H., (RED.) - Unitas Fratum. Hernnhuter Studien. Moravian studies.
622137: BUIKHUISEN, W. - Achtergronden van nozemgedrag. Analyse und Deutung der Halbstarken-Erscheinung.
605161: BUISINE, A. - Nudités de Venise.
598926: BUISKOOL, H., DRENTH, E., EKAMPER, H.R. - Oudeschans.
576396: BUISKOOL, J.A.E., HEEKEREN, M.A. VAN, DRIJBER, B.H. - De verkrijging van de onafhankelijkheid der Philippijnen. Bijgebonden: De Philippijnsche zelfstandigheid.
625437: BUISMAN, J. - Extreem weer! Een canon van weergaloze & zinderende zomers, hagel & hozen, stormen & watersnoden.
603572: BUISMAN, W. - Du und die Religion. Eine Einführung in das religiöse Leben der Menschheit.
587181: BUISSON, F. - Répertoire des ouvrages pédagogiques du XVe siècle. (Bibliothèques de Paris et des départements.) + Complément (1886-1894). 2 volumes
575940: BUIST, G. - Balloo. Het mag mij heugen.
625428: BUIST, M.G. - At spes non fracta. Hope & co. 1770 -1815. Merchant bankers and diplomats at work.
583459: BUITENDIJK, W.J.C. - Het calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der contra-reformatie.
586635: BUITENHUIS, H. - Archeozoölogisch onderzoek langs de midden-Eufraat. Onderzoek van het faunamateriaal uit zes nederzettingen in Zuidoost-Turkije en Noord-Syrië daterend van ca. 10.000 BP tot 1400 AD.
589515: BUKEY, E.B. - Hitlers Österreich. 'Eine Bewegung und ein Volk'. Aus dem Amerikanischen von N. Juraschitz.
589734: BULDER, N., NIEMEIJER, J.A. - Nico Bulder de houtgraveur.
584270: BULGER, R.E., HEITMAN, E., REISER, S.J., (ED.) - The ethical dimensions of the biological sciences.
598149: BULHOF, I.N., WELTEN, R., (RED.) - Verloren presenties. Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek. Met bijdragen van T. van Eijk, M. Poorthuis, R. Sneller e.a.
624231: BULHOF, I.N., KATE, L. TEN, (RED.) - Ons ontbreken heilige namen. Negatieve theologie in de hedendaagse cultuurfilosofie.
605967: BULHOF, I.N., POORTHUIS, M., BHAGWANDIN, V., (RED.) - Mijn plaats is geen plaats. Ontmoetingen tussen wereldbeschouwingen. Met een ten geleide van Herman Wijffels en een inleiding van Jan Bor.
571654: BULHOF, I.N., KATE, L. TEN, (RED.) - Ons ontbreken heilige namen. Negatieve theologie in de hedendaagse cultuurfilosofie.
602343: BULHOF, I.N. - Van inhoud naar houding. Een nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur.
624232: BULHOF, I.N. - Van inhoud naar houding. Een nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur.
617026: BULLINGER, H., FAST, H. - Heinrich Bullinger und die Täufer. Ein Beitrag zur Historiographie und Theologie im 16. Jahrhundert.
618806: BULLOCK, A., SHOCK, M., (ED.) - The liberal tradition. From Fox to Keynes.
577243: BULOFF, J. - From the old marketplace
623880: BULTMANN, R. - Eeuwigheid hier en nu. Geschiedenis en eschatologie
572290: BULTMANN, R. - Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze.
2307: BUNGE, M., (ED.) - Exact philosophy. Problems, tools, and goals.
576085: BUNGENER, FELIX - Julliën of Het einde eener eeuw
606317: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
601592: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
605726: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
589833: BUNT, G.H.V., (ED.) - William of Palerne. An alliterative romance. Re-edited from ms. King's College Cambridge 13.
593720: BUNT, G.H.V., (ED.) - William of Palerne. An alliterative romance. Re-edited from ms. King's College Cambridge 13.
616519: BUNTING, B., TERRELL, C. F. - Man and poet. With introduction.
7466: BUNZL, J. - Klassenkampf in der Diaspora. Zur Geschichte der jüdischen Arbeiterbewegung. Mit einem Vorwort von K.R. Stadler.
599668: BURBANK, J., RANSEL, D.L., (ED.) - Imperial Russia. New histories for the empire.
620803: BURCKHARDT, J. - Jakob Burckhardts Vorlesung über die Geschichte des Revolutionszeitalters. In den Nachschriften seiner Zuhörer. Rekonstruktion des gesprochenen Wortlautes von Ernst Ziegler.
598008: BURCKHARDT, J. - Zum Sehen geboren... Zusammengestellt und eingeleitet von O. Jancke.
582504: BURCKHARDT, J. - Briefe an einen Architekten 1870-1889.
619343: BURCKHARDT, J., KAEGI, W. - Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts. Drei Studien.
568209: BURCKHARDT, J. - Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von M. Burckhardt.
573363: BURCKHARDT, J. - Weltgeschichtliche Betrachtungen. Nach dem Oerischen herausgegeben von W. Kaegi.
567035: BURCKHARDT, G. - Eigenwesen und Welt als Werk. Eine Grundlegung der Kulturphilosophie. Zweite verbesserte Auflage von 'Individuum und Welt als Werk'. Mit Bildnis des Verfassers.
17022: BURCKHARDT, J., MARTIN, A. VON - Die Religion Jacob Burckhardts. Eine Studie zum Thema Humanismus und Christentum.
617150: BURCKHARDT, J., KAEGI, W. - Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts. Drei Studien.
614840: BURCKHARDT, J., JANSSEN, E.M. - Jacob Burckhardt Studien. 2 volumes.
603090: BURCKHARDT, J. - Geschichte der Renaissance in Italien. Bearbeitet von H. Holtzinger. Mit 340 Abbildungen im Text.
9631: BURCKHARDT, J. - Jacob Burckhardts Vorlesung über die Geschichte des Revolutionszeitalters in den Nachschriften seiner Zuhörer. Rekonstruktion des gesprochenen Wortlautes von Ernst Ziegler. Geleitwort von Werner Kaegi.
600842: BURCKHARDT, J. - Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch. Dreizehnte Auflage. Neudruck der Urausgabe. Durchgesehen von W. Goetz.
572317: BURCKHART, H., SIKORA, J., (HRSG.) - Praktische Philosophie - Philosophische Praxis.
620280: BURDACH, K. - Reformation. Renaissance. Humanismus. Zwei Abhandlungen über die Grundlage moderner Bildung und Sprachkunst.
576994: BURDON, R.M. - The new dominion. A social and political history of New Zealand 1918-39.
602149: BUREN, JOHANNA F. VAN - Verzamelde gedichten. Verzorgd en van een verklarende woordenlijst voorzien door H. Entjes.
613888: BUREN, JOHANNA F. VAN - Verzamelde gedichten. Verzorgd en van een verklarende woordlijst voorzien door prof.dr. H. Entjes.
600098: BUREN, P.M. VAN - The secular meaning of the gospel. Based on an analysis of its language.
582355: BURG, F. VAN DEN - De Vrije katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten.
613075: BURG, S. VAN DER - Denken doorzien.
598641: BURG, S. VAN DER - Denken doorzien.
573573: BURG, S. VAN DER - Denken doorzien.
618727: BURGE, T. - Origins of obejectivity.
606249: BÜRGER, O. - Reisen eines Naturforschers im tropischen Südamerika. Mit 16 Vollbildern und 2 Abbildungen im Text.
569631: BURGER, H. - Avondrood. Bloemlezing en overzicht der stadfriese, Amelandse en Bildtse letteren. Met drie kaartjes en zeventien portretten met de pen getekend door J. Rotgans.
625340: BURGER, D. - Bolland. Een roman van gekromde ruimten en uitdijend heelal door een zeshoek. Met een kijkje in Platland. Een fantasie over de vierde dimensie door een vierkant.
591262: BÜRGER, M., (HRSG.) - Lexikon der Hundehaltung.
598572: BURGESS, G. - The politics of the ancient constitution. An introduction to English political thought, 1603-1642.
616325: BURGESS, ANTHONY, AGGELER, G. - Anthony Burgess. The artist as novelist.
623255: BURGGRAEVE, R. - Ethiek en passie. Over de radicaliteit van christelijk engagement. Met afsluitende bijdrage van Didier Pollefeyt.
622723: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
601934: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
622725: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN, DEKKER, D.J. - De tijdfilosofie van Joannes Buridanus (+ ca. 1360). Een historisch-wijsgerige studie met editie van Buridanus' Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis (secundam ultimam lecturam) IV, 12-16.
620746: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - De ethiek. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Krop.
622732: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
614391: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - De ethiek. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Krop.
623472: BURIDANUS, JOHANNES, FARAL, E. - Jean Buridan. Maître ès arts de l'université de Paris. Extrait de l'histoire littéraire de la France Tome XXVIII, 2e partie.
607966: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
598560: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
603848: BURKE, K., BROCK, B.L., (ED.) - Kenneth Burke and contemporary European thought. Rhetoric in transition.
612225: BURKE, E., STANLIS, P.J. - Edmund Burke and the natural law.
601641: BURKE, E., WYSS, W. VON - Edmund Burke. Denker, Redner und Warner.
579572: BURLAND, C. - North American Indian mythology.
595153: BURLAND, C.A. - Keerpunten in ons leefmilieu. Het bovennatuurlijke. Oorspr. titel: Beyond science. Ned. bewerking: M.W. Blok.
607102: BURLEIGH, M. - Heilige doelen. Religie en politiek in Europa van de Europese dictators tot Al Qaida
581250: BURLINGAME, E.W. - Buddhist legends
604318: BURMAN, PIETER, - Poetae latini minores sive Gratii Falisci Cynegeticon, M. Aurelii Olympii Nemesiani Cynegeticon, et eiusdem Eclogae IV. T. Calpurnii Siculi Eclogae VII. Claudii Rutilii Numatiani iter, Q. Serenus Samonicus De medicina, Vindicianus sive Marcellus De medicina. Q. Rhemnius Fannius Palaemon De ponderibus & mensuris, et sulpiciae satyra. Cum integris doctorum virorum notis, & quorumdam excerptis curante Petro Burmanno, qui & suas adjecit adnotationes. 2 volumes.
596321: BURMEISTER, H., DORHS, M., (HRSG.) - Juden - Hessen - Deutsche. Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte der Juden in Hessen.
598613: BURNE, A.H. - The art of war on land. Illustrated by campaigns and battles of all ages. With a foreword by J.N. Kennedy. With 23 maps and 11 diagrams.
614379: BURNETT, C. , (ED.) - Glosses and commentaries on Aristotelian logical texts. The Syriac, Arabic and medieval Latin traditions.
573723: BURNIER, A. (C.I. DESSAUR) - Essays 1968-1985. De weg naar de top. Intermezzi en divertissement. Het jongensdeel. Etudes en preludes.
597627: BURNIER, A. (C.I. DESSAUR) - Essays 1968-1985. De weg naar de top. Intermezzi en divertissement. Het jongensdeel. Etudes en preludes.
589922: BURNIER, A. (C.I. DESSAUR) - Essays 1968-1985. De weg naar de top. Intermezzi en divertissement. Het jongensdeel. Etudes en preludes.
14455: BURNS, E.L.M. - Between Arab and Israeli.
625306: BURNYEAT, M. , (ED.) - The skeptical tradition.
3807: BURR, J.R., GOLDINGER, M., (ED.) - Philosophy and contemporary Issues.
615227: BURROWS, W.E. - The asteroid threat. Defending our planet from deadly near-earth objects.
594281: BURTON, A., RADFORD, J., (ED.) - Thinking in perspective. Critical essays in the study of thought processes.
3469: BURTON-ROBERTS, N. - The limits to debate. A revised theory of semantic presupposition.
616595: BURTON, F. R. - Scinde or The unhappy valley. In two volumes. Volume I and II (bound in one).
604315: BURTT, E.A., (ED.) - The English philosophers from Bacon to Mill. With an introduction.
616518: BURUMA, I. - Playing the game.
607911: BUSCH, W. - Das grosse farbige Wilhelm Busch Album. Mit über 1.600 farbigen Illustrationen.
569428: BÜSCH, O., (HRSG.) - Wählerbewegung in der europäischen Geschichte. Ergebnisse einer Konferenz.
604349: BUSH, D. - English literature in the earlier seventeenth century 1600-1660. Second edition, revised.
612199: BUSKEN HUET, C., PRAAMSTRA, O. - Gezond verstand en goede smak. De kritieken van Conrad Busken Huet.
593347: BUSKES, J.J., JONGH, E.D.J. DE - Buskes dominee van het volk. Biografie.
581843: BUSOLT, G. - Die griechischen Staats- und Rechtsaltertümer.
620758: BUSSAME, GANNAT, REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangelienkommentars der Gannat Bussame.
570839: BUSSE, L. - Geist und Körper Seele und Leib. Mit einem ergänzenden und die neuere Literatur zusammenfassende Anhang von E. Dürr.
624129: BUTCHVAROV, P. - Resemblance and identity. An examination of the problem of universals.
9709: BUTCHVAROV, P. - The concept of knowledge.
621183: BUTLER, R.J., (ED.) - Analytical philosophy. Second series.
1679: BUTLER, J., JEFFNER, A. - Butler and Hume on religion. A comparative analysis
608331: BUTLER, R.J., (ED.) - Analytical philosophy. First series.
570198: BUTLER, J., PENELHUM, T. - Butler.
609141: BUTLER, J.D. - Four philosophies and their practice in education and religion.
609064: BUTLER, C. - Interpretation, deconstruction, and ideology. An introduction to some current issues in literary theory.
580530: BUTOR, M. - Les sept femmes de Gilbert le Mauvais (Autre heptaedre). Illustrations de Cesare Peverelli.
604362: BUTT, J. - The mid-eighteenth century. Edited and completed by G. Carnall.
584492: BUTTER, F. DEN, CAMFFERMAN, K., GELDERMAN, M., (RED.) - Onzware ernst en droomrigheid. Lustrumboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de faculteit der economische wetenschappen en econometrie VU Amsterdam.
610390: BUTTERWORTH, J. - Smashing physics. Inside the world's biggest experiment.
570053: BUTTLAR, J. VON - Dobbelspel der goden. Zoektocht naar de sleutel van ons wereldbeeld: noodlottige voorbestemming of toevallige werkelijkheid
617021: BUTTLAR, J. VON - Dobbelspel der goden. Zoektocht naar de sleutel van ons wereldbeeld: noodlottige voorbestemming of toevallige werkelijkheid
606537: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Foundational problems in the special sciences. Part two of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science. London, Ontario, Canada - 1975.
598074: BUTTS, R.E. - Historical pragmatics.
603905: BUTTS, R.E., BROWN, J.R., (ED.) - Constructivism and science. Essays in recent German philosophy.
346: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Historical and philosophical dimensions of logic, methodology and philosophy of science. Part four of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science, London, Ontario, Canada-1975.
351: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Basic problems in methodology and linguistics. Part three of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science. London, Ontario, Canada - 1975.
608329: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Basic problems in methodology and linguistics. Part three of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science. London, Ontario, Canada - 1975.
598394: BUTTS, R.E., BROWN, J.R., (ED.) - Constructivism and science. Essays in recent German philosophy.
310: BUTTS, R.E., BROWN, J.R., (ED.) - Constructivism and science. Essays in recent German philosophy.
608330: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Historical and philosophical dimensions of logic, methodology and philosophy of science. Part four of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science, London, Ontario, Canada-1975.
597994: BUUNK, P.A.L. - Het imaginaire verleden. Beeldende kunst en geschiedschrijving.
598741: BUUREN, H. VAN - De consolidatie van de onafhankelijkheid der Verenigde Staten van Amerika (1763-1795).
590982: BUUREN, A.M.J. VAN, LIE, O.S.H., ORBÁN, A.P., (RED.) - Den duytschen Cathoen. Naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch. Met als bijlage de andere redacties van de vroegst bekende Middelnederlandse vertaling der Dictia Catonis.
592246: BUVE, J.D.J. - Metafysisch manifest. Nieuw zicht op wetenschap, godsdienst en moraal.
604385: BUYCK, J.F., (RED.) - Het kind in onze kunst van 1800 tot heden. 18 november 1983 - 5 februari. Galerij ASLK.
588093: BUYTENDIJK, F.J.J. - De la douleur. Traduit d'après la version allemande par A. Reiss. Préface de M. Pradines.
624117: BUYTENDIJK, F.J.J. - Aandenken. Bezinning over de levensloop. Bijeengelezen uit nagelaten geschriften van F.J.J. Buytendijk.
600894: BUYTENDIJK, F.J.J. - Aandenken. Bezinning over de levensloop. Bijeengelezen uit nagelaten geschriften van F.J.J. Buytendijk.
581298: BUYTENDIJK, F.J.J. - Over de pijn.
614285: WILLEM BUYTEWECH - Willem Buytewech 1591-1624. Expositions. Rotterdam Museum Boymans van Beuningen 30 novembre 1974 - 12 janvier 1975. Paris Institut Néerlandais 24 janvier - 9 mars 1975.
573766: BYL, J. - De ultieme uitdaging. Over God, materie, geest en getal
609220: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894 met een nieuw register en een biografische schets. 2 delen.
585410: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894 met een nieuw register en een biografische schets. 2 delen.
4157: BYNON, T. - Historische Linguistik. Gegenüber dem englischen Original überarbeitete und erweiterte deutsche Ausgabe. Aus dem Engl. übertr. und für den deutschsprachigen Leser eingerichtet von W. Abraham.
618142: BYNUM, W.F., BROWNE, E.J., PORTER, R., (ED.) - Dictionary of the history of science.
620490: BYRON, G.G. LORD, - Oeuvres complètes de Lord Byron. Traduction nouvelle de Louis Barré. Illustrée par Ch. Mettais, E. Bocourt, Éd. Frère. Édition Bry Ainé.
582357: BYVANCK, A.W. - De middeleeuwsche boekillustratie in de noordelijke Nederlanden.
576094: BYVANCK, A.W. - De voorgeschiedenis van Nederland. Met 76 afbeeldingen op 36 platen, 18 afbeeldingen en kaarten in den tekst.
624553: CABANIS, P.J.G. - Rapports du physique et du moral de l'homme.
624707: CABELL, JAMES BRANCH - Jurgen. With wood engravings by John Buckland Wright.
611253: CABET, ETIENNE - Voyage en Icarie. Présentation d'Henri Desroche.
616098: CAENEGEM, R.C. VAN - Guide to the sources of mediëval history. With the collaboration of F.L.Ganshof.
620184: CAESAR, C. IULIUS, ESSER, A. - Cäsar und die julisch-claudischen Kaiser im biologisch-ärztlichen Blickfeld. Mit 45 Abbildungen.
590740: CAESAR, C. IULIUS - Les commentaires de César. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de notes historiques et geographiques. Et d'une carte nouvelle de la Gaule & du plan d'Alise, par Mr. Danville. 2 volumes.
616758: EUSEBIUS VAN CAESAREA - Eusebius' kerkelijke geschiedenis. Ingeleid en vertaald door D. Franses.
616517: CAFAVY, CONSTANTINE, JUSDANIS, G. - The poetics of Cavafy. Textuality, eroticism, history.
585790: CAGLIOSTRO, A. (GIUSEPPE BALSAMO), SILVA, R. - Die Geheimnisse des Cagliostro. Übertragung aus dem Französischen.
585899: CAGLIOSTRO, A. (GIUSEPPE BALSAMO), GRILL, É. - Cagliostro le magicien.
594947: CAHEN, J., (RED.) - Beeld naar buiten. Prentbriefkaarten rond de Amsterdamse jodenbuurt. Een selectie uit de verzameling Jaap van Velzen.
614238: CAHILL, T.C. - An annotated bibliography of the Alamkarasastra.
541: CAHN, S.M., SHATZ, D., (ED.) - Contemporary philosophy of religion.
592266: CAHN, S.M. - Fate, logic, and time.
12216: CAILLE, D. DE LA - Lectiones elementares mechanicae, seu brevis tractatus de motu, et aequilibrio, ex editione Parisina anni MDCCLVII in latinum traductus a C.S. e S.J. cum correctionibus ab ipso authore communicatis anno MDCCLIX. Bijgebonden: Lectiones elementares astronomiae geometricae, et physicae ex editione Parisina anni MDCCLV in latinum traductae a C.S. e S.J.
617737: CAILLOIS, R. , ULAM, S.M., MONOD, J., AJURIAGUERRA, J. DE - Le robot la bête et l'homme. Textes des conférences et des entretiens organisés par les Recontres Internationales de Genève 1965 avec le concours de l'Unesco.
623036: CAIRNES, JOHN E. - The character and logical method of political economy. (1875, 2nd edition 1888).
580133: CALCAR, R.P. VAN - Voordrachten over algemeene biologie.
625295: CALCIDIUS, WINDEN, J.C.M. VAN - Calcidius on matter. His doctrine and sources. A chapter in the history of Platonism.
620355: CALCIDIUS, WINDEN, J.C.M. VAN - Calcidius on matter. His doctrine and sources. A chapter in the history of Platonism.
596769: CALDER, N. - Spel van leven en dood. Evolutie in het licht van de nieuwe biologie. Ned. vert. T. Buijse, D. Dijkstra, W. Oosterheert en H.J. van der Worp.
592655: CALFF, J.S. - Van papier tot mammoet. Het Amsterdams Montessori Lyceum 1930-1980.
593811: CALIS, P. - Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951.
593812: CALIS, P. - De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948.
621569: CALKOEN, A. , CALKOEN, P. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen in 't licht gegeven en met aanteekeningen voorzien door Alb. Steenbergen.
623968: CALKOEN, CORNELIS, BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the treshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime porte 1726-1744.
608273: O'CALLAGHAN, EDMUND B. - Calendar of historical manuscripts in the office of the secretary of state Albany, New York 1630-1776. 2 volumes.
609535: CALLAHAN, D. - What kind of life. The limits of medical progress.
600443: CALLAS, M., MONESTIER, M. - Maria Callas. Le livre du souvenir.
572052: CALLISSEN, C.F. - Kurzer Abriss der Religionsphilosophie als Grundlage bei Vorlesungen über diese Wissenschaft.
625071: CALLOT, JACQUES, TERNOIS, D. - L'art de Jacques Callot.
620216: CALMEYER, HANS GEORG, FRIJTAG, G. , KÜNZEL, D. - Het geval Calmeyer.
624483: CALVIJN, J. - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Übersetzung von Rudolf Schwarz. 3 volumes.
616934: CALVIJN, J. - De kerkelijke tucht bij Calvijn.
594448: CALVIJN, J. - Joannis Calvini noviodvnensis Opera omnia; in novem tomos digesta. Editio omnium novissima, ad fidem emendatiorum codicum quam accuratissime recognita, & indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum seriem, & quam quisque complectatur materiam proxima à praefatione pagina docebit. 9 volumes. Complete set.
620037: CALVIJN, J., BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd
14917: CALVIN, W.H. - The throwing madonna. Essays on the brain.
611779: CAMARIANO-CIORAN, A. - Les academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs.
611857: CAMARIANO-CIORAN, A. - Les academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs.
4835: CAMENISCH, P.F., (ED.) - Religious methods and resources in bioethics.
581918: CAMERON, D. - Feminism and linguistic theory.
600376: CAMERON, K.N., (ED.) - Shelley and his circle 1773-1822. The Carl H. Pforzheimer Library. Volumes I and II.
579771: CAMHY, D.G., (ED.) - Children: thinking and philosophy. Proceedings of the 5th International Conference of Philosophy for Children, Graz 1992. Das philosophische Denken von Kindern. Kongressband des 5. Internationalen Kongresses für Kinderphilosophie, Graz 1992.
624210: CAMPANELLA, TOMMASO - De Zonnestad. Vertaal, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul van Heck.
618688: CAMPANELLA, TOMMASO, BONANSEA, B.M. - Tommaso Camapanella. Renaissance pioneer of modern thought.
622676: CAMPBELL, B.M.S., KOWALESKI, M., LANGDON, J., SCHOFIELD, P.R., (ED.) - Peasants and lords in the medieval English economy. Essays in honour of Bruce M.S. Campbell.
623885: CAMPBELL, J. - Gij zijt dat. Transformatie van een religieuze metafoor
623887: CAMPBELL, J., MOYERS, B. - Mythen en bewustzijn. De kracht van de mythologische verbeelding. Nederlandse vertaling: Frans Hille.
613979: CAMPBELL, D. - The puritan in Holland, England, and America. An introduction to American history. 2 volumes.
594693: CAMPERT, R. - Campert compleet. Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale dwerg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
620083: CAMPERT, JAN, RENDERS, H. - Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert.
594691: CAMPERT, R. - Alle bundels gedichten.
617793: CAMPORESI, P. - The magic harvest. Food, folklore and society
624801: CAMUS, A., PIA, P. - Correspondance 1939 - 1947. Présentée et annotée par Yves Marc-Ajchenbaum.
5363: CAMUS, A., GADOUREK-BACKER, J.C.A. - Les innocents et les coupables. Essai d'exégèse de l'oeuvre d'Albert Camus.
624697: CAMUS, A. - Album Camus. Iconographie choisie et commentée par Roger Grenier.
609055: CAMUS, A., GAY-CROSIER, R. - Les envers d'un échec. Étude sur le théâtre d'Albert Camus.
625159: CAMUS, A. - De myte van Sysifus. Een essay over het absurde
624696: CAMUS, A. - Essais. Introduction par R. Quilliot. Édition établis et annotée par R.Quilliot et L. Faucon.
611207: CAMUS, A., LOTTMAN, H.R. - Albert Camus. Traduit de l'Americain par Marianne Véron.
608679: CAMUS, A. - Album Camus. Iconographie choisie et commentée par Roger Grenier.
625162: CAMUS, A., BAKKER, R. - Albert Camus.
625160: CAMUS, A., GENNEP, F.O. VAN - Albert Camus. Een studie van zijn ethische denken.
4002: CANARIS, W., ABSHAGEN, K.H. - Canaris. Patriot und Weltbürger.
604360: CANBY, C. - The encyclopedia of historic places. Advisory editor: G. Carruth. Complete in 2 volumes.
602002: CANETTI, E. - Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend.
590384: CANETTI, E. - Dramen.
599354: CANETTI, E. - Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931.
624559: CANGUILHEM, G. - La formation du concept de réflexe aux XIIe et XVIIIe siècles.
624387: CANGUILHEM, G. - Le normal et le pathologique.
624440: CANGUILHEM, G. - La connaissance de la vie.
624441: CANGUILHEM, G. - Études d'histoire et de philosophie des sciences.
8692: CANISIUS, P., TESSER, J.H.M. - Petrus Canisius als humanistisch geleerde.
620878: CANISIUS, P., TESSER, J.H.M. - Petrus Canisius als humanistisch geleerde.
616160: CANNAN, J. - The wilderness campaigns may 1864.
590774: CANTELIO, P.J. - De Romana Republica, sive de re militari & civili Romanorum, ad explicandos scriptores antiquos. Editio secunda veneta, post sextam Lugdunensem, a mendis quamplurimis expurgata, multisque aeneis figuris locupletata, & duabus dissertationibus aucta.
620649: CANTER, JACOBUS, EBELS-HOVING, B., (ED.) - Dialogus solitudine (c. 1491). Edited with an introduction, translation and notes by B. Ebels-Hoving.
619956: CANTER, JACOBUS, ENENKEL, K.A.E. - Kulturoptimismus und Kulturpessimismus in der Renaissance. Studie zu Jacobus Canters Dyalogus de solitudine mit kritischer Textausgabe und deutscher Übersetzung.
617258: ANSELMUS VAN CANTERBURY - Wahrheit und Freiheit. Über die Wahrheit. Über die Freiheit des Willens.Vom Fall des Teufels. Über die Vereinbarkeit des Vorherwissens, der Vorherbestimmung und der Gnade Gottes mit dem freien Willen. Übersetzt und eingeleitet von Hansjürgen Verweyen.
622746: ANSELMUS VAN CANTERBURY - Über die Wahrheit. Latenisch-Deutsch. Übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Markus Enders.
620995: ANSELMUS VAN CANTERBURY - Why God became man (Cur Deus homo). Edited and translated by Jasper Hopkins & Herbert Richardson.
620251: CANTIMORI, D. - Italienische Haeritiker der Spatrenaissance. Deutsch von Werner Kaegi.
622243: CANTO-SPERBER, M. , (RED.) - Philosophie grecque. En collaboration avec Jonathan Barnes, Luc Brisson, Jacques Brunschwig, Gregory Vlastos.
620509: CANTORE, PIETRO, VALENTE, L. - Phantasia contrarietatis. Contraddizione scritturali, discorso teologico e arti del linguaggio nel De tropis loquendi di Pietro Cantore (? 1197)
611424: CAPACCINI, FRANCESCO - Lettres de Francesco Capaccini. Agent diplomatique et internonce du Saint-Siège au royaume uni de Pays-Bas 1828-1831. Édition annotée par J.P. de Valk en collaboration avec E. Lamberts.
601819: CAPELLE, P. - Finitude et mystère.
597175: CAPELLE, H. VAN, BOVENKAMP, A.P. VAN DE - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
567551: CAPONIGRI, A.R. - Philosophy from the romantic age to the age of positivism.
618150: CAPPELLER, C. - Buddhas Wandel (Acvaghoshas Buddhacarita). Frei übertragen von Carl Cappeller.
621834: CAPPELLO, BIANCA, STEEGMANN, M.G. - Bianca Capello.
625149: CAPRA, F. - De tao van fysica. Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en oosterse mystiek
589454: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
588475: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
589800: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
589799: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
601476: CAPRA, F. - Het keerpunt. Wetenschap, samenleving en de opkomst van de nieuwe cultuur
607255: CAPRA, F. - Het nieuwe denken
606892: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
624710: CARCO, FRANCIS - Poésies complètes. Édition illustrée de douze aquarelles et dessins par P. Berger, Yves Brayer, Dignimont, A. Dunoyver de Segonzac, Fontanarosa, J. Thevenet, A. Villeboeuf, M. Vlaminck.
613943: CARDANO, GEROLAMO - Mijn leven
623814: CARDANO, GEROLAMO, WYKES, A. - Doctor Cardano. Physician extraordinary.
625209: CARDINAL DE RETZ, (J.F.P. DE GONDI) - Memoires. Texte préfacé et annoté par Maurice Allem.
608453: CARDWELL, D.S.L. - Technology, science and history. A short study of the major developments in the history of western mechanical technology and their relationships with science and other forms of knowledge.
623366: HERMANN OF CARINTHIA - De essentiis. A critical edition with translation and commentary by Charles Burnett.
616846: CARLTON, E. - Ideology and social order.
617347: CARLTON, E. - Ideology and social order.
580800: CARLYLE, T., HENSEL, P. - Thomas Carlyle. Mit Bildnis.
622390: CARNAP, R. - Introduction to symbolic logic and its applications
10398: CARNAP, R., BOUKHRIS, S. - Probabilités et induction: le programme de Carnap.
620362: CARNAP, R. - The logical syntax of language.
611226: CARNAP, R. - Introduction to symbolic logic an its applications
620903: CARNAP, R. - Schijnproblemen in de filosofie. Het vreemd-psychische en de realismestrijd. Met een nawoord van G. Patzig
624774: CARNAP, R. - Schijnproblemen in de filosofie. Het vreemd-psychische en de realismestrijd. Met een nawoord van G. Patzig
616738: CARNAP, R., STEGMÜLLER, W. - Carnap II: Normative Theorie des induktiven Räsonierens.
618120: CARNAP, R. - The logical syntax of language.
595589: CARNAP, R. - Schijnproblemen in de filosofie. Het vreemd-psychische en de realismestrijd. Met een nawoord van G. Patzig
604522: CARNAP, R. - Introduction to symbolic logic an its applications
595274: CARNELL, E.J. - A philosophy of the christian religion.
12159: CARNEY, J.D., SCHEER, R.K. - Fundamentals of logic.
602800: CARO, L. - Der Wucher. Eine socialpolitische Studie.
612955: CAROSSA, H. - Briefe. Herausgegeben von Eva Kampmann-Carossa. Complete in 3 volumes.
604455: CARRILHO, M.M. - Rhétoriques de la modernité.
592756: CARROLL, J.B. - Language and thought.
616158: CARROLL, A. , (ED.) - War letters. Extraordinary correspondence from American wars. Foreword by Douglas Brinkley.
615252: CARRUTHERS, W. , (ED.) - Histories of Egyptology. Interdisciplinary measures.
577078: CARRUTHERS, P. - Introducing persons. Theories and arguments in the philosophy of mind.
624381: CARSTEN, J. - After kinship.
608121: CARTER, J.R. - Dhamma. Western academic and Sinhalese buddhist interpretations. A study of a religious concept.
618932: CARTMILL, M. - A view to a death in the morning. Hunting and nature through history.
612593: CARUSO, E., YBARRA, T.R. - Caruso. Een gouden stem verovert de wereld. Nederlandse bewerking Leo Riemens. Geïllustreerd met 28 foto's en caricaturen.
622229: CARVALLO, D. - Die ontische Struktur.
605662: CARY, M., DENNISTON, J.D., WIGHT DUFF, J., (ED.) - The Oxford classical dictionary. With the assistance of H.J. Rose, H.P. Harvey, A. Souter.
574576: CASANOVA, G.G., MARCEAU, F. - Casanova. Sein leben, seine Abenteur. Biographie. Deutsch von G. Osterwald.
615862: CASANOVA, GIACOMO - History of my life. First translated into English in accordance with the Original French manuscript by Willard R. Trask. With an introduction by the translator. 12 parts in 6 volumes.
623990: CASANOVA, G.G. - Geschichte meines Lebens. Mit einem Essay von P. Quennell 'Der Verführer in der Literatur'. Herausgegeben und eingeleitet von Erich Loos. Erstmals nach der Urfassung ins Deutsche übersetz von Heinz von Sauter. Complete in 12 volumes
586745: CASANOVA, G.G. - Erinnerungen. Neu übersezt und herausgegeben von J. von Guenther. Mit 27 Bildbeigaben nach J. Nisle u.a.
581907: CASANOVA, G.G. - Geschichte meines Lebens. Mit einem Essay von P. Quennell 'Der Verführer in der Literatur'. Herausgegeben und eingeleitet von E. Loos. Erstmals nach der Urfassung ins Deutsche übersetz von H. von Sauter. 12 volumes
613919: CASATI, R. - De ontdekking van de schaduw. Van Plato tot Galilei, de geschiedenis van een raadsel dat de grote geesten van de mensheid in zijn ban hield
5573: CASEMIR, K., OHAINSKI, U., UDOLPH, J. - Die Ortsnamen des Landkreises Göttingen.
574397: CASEY, J. - The language of criticism.
623716: CASIMIR, H.B.G. - Waarneming en visie. Over wetenschap en maatschappij.
586787: CASIMIR, R., KARSEMEIJER, J., KAZEMIER, G., (RED.) - Humor in Holland. Verzameld en ingeleid. Verlucht door F. Reitmann en S. Schröder.
12038: CASIMIR, H.B.G., SARLEMIJN, A., (RED.) - Tussen academie en industrie. Casimirs visie op wetenschap en researchmanagement.
613083: CASIMIR, H.B.G., SARLEMIJN, A., (RED.) - Tussen academie en industrie. Casimirs visie op wetenschap en researchmanagement.
581836: CASPEL, P.P.J. VAN - Experimenten op experimentelen.
577242: CASSEDY, S. - To the other shore. The Russian intellectuals who came to America.
608907: CASSEL, G. - Theoretische Sozialökonomie.
597929: CASSIMAN, D., CASSIMAN, J.J. - Adam en Eva. En andere verhalen over genetica.
622266: CASSIN, B. , (RED.) - Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnnaire des intraduisibles.
598552: CASSIRER, E., SCHILPP, P.A., (HRSG.) - Ernst Cassirer. Aus dem Amerikanischen übertragen von W. Krampf.
618960: CASSIRER, E. - Philosophie der symbolischen Formen. Complete in 5 volumes.
604628: CASSIRER, E., SCHILPP, P.A., (HRSG.) - Ernst Cassirer. Aus dem Amerikanischen übertragen von W. Krampf.
622587: CASSIRER, E. - Zur Logik der Kulturwissenschaften. Fünf Studien.
597160: CASSIRER, E. - Idee und Gestalt. Goethe. Schiller. Hölderlin. Kleist.
618627: CASSIRER, E. - Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
622185: CASSIRER, E. - The problem of knowledge. Philosophy, science, and history since Hegel
622379: CASSIRER, E. - The philosophy of the Enlightenment
616450: CASTAGNARI, G. , (ED.) - L'impiego delle tecniche e dell'opera dei cartai Fabrianesi in Italia e in Europa. Atti delle Giornato Europee di studio. The use of techniques and work by papermakers from Fabriano in Italy and Europe. Congress book of European paper days. Fabriano 16-17 Giugno 2006.
578862: CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van rhetoriken'.
614123: CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van Rhetoriken'. Exploration du 'Const van Rhetoriken' de Matthijs Castelein (avec sommaire en Français).
577002: CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van rhetoriken'. Exploration du 'Const van rhetoriken' de Matthijs Castelein (avec sommaire en français).
602528: CASTELLS, M. - La question urbaine.
579236: CASTI, J.L. - Het Cambridge quintet. Denkers over kunstmatige intelligentie
602275: CASTI, J.L. - Paradigms lost. Images of man in the mirror of science.
582974: CASTI, J.L. - Paradigms lost. Images of man in the mirror of science.
609975: CASTLES, S. - Ethnicity and globalization. From migrant worker to transnational citizen.
603605: CASTRO, A. - Spanien. Vision und Wirklichkeit. Aus dem Spanischen übertragen von S. Heintz.
613932: CATE-SILFWERBRAND, R.B. TEN - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaanse woordformaties.
617050: TEN CATE, C.L. - De in Deventer geboren, maar te Amsterdam overleden vier zonen van Lambert Henriksz. Ten Cate uit Borne.
586791: CATE-SILFWERBRAND, R.B. TEN - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaanse woordformaties.
573232: CATE-SILFWERBRAND, R.B. TEN - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaanse woordformaties.
11630: CATHARINA II, FLEISCHACKER, H. - Mit Feder und Zepter. Katharina II. als Autorin.
580424: CATHARINA II, ERICKSON, C. - Katharina die Grosse. Eine deutsche Prinzessin auf dem Zarenthron. Aus dem Englischen von A. Spielmann.
599663: CATHARINA II, LAVATER-SLOMAN, M. - Katharina und die russische Seele. Die Lebensgeschichte Katharinas II. von Russland 1729-1996. Mit 16 ganzseitigen Kunstdruckbeilagen, sowie mehreren Illustrationen und Karten im Text.
569274: CATHREIN, V. - Die Einheit des sittlichen Bewusstseins der Menschheit. Eine ethnographische Untersuchung. 3 delen.
614925: CATO (JOHN TRENCHARD & THOMAS GORDON) - Brieven over de vrijheid, en het geluk des volks onder een goede regeering; in 't Engelsch uitgegeven op den naam van Cato en nu naar den vyfden druk in 't Nederduitsch vertaald. Compleet in 3 delen.
584973: CATTEAU, CHARLES, BILLEN, C., BROUWERS, D., (RED.) - Catteau. Schenking Claire de Pauw - Marcel Stal
592857: CATTEAU, CHARLES, FORMERY, V. - Charles Catteau. Techniques de décoration et harmone des formes.
620152: CATULLUS, REISZ DE RIVAROLA, S. - Poetische Äquivalenzen. Grundverfahren dichterischer Gestaltung bei Catull.
598167: CAUNE, J. - Pour une éthique de la médiation. Le sens des pratiques culturelles.
616858: CAVELL, S. - Must we mean what we say? A book of essays.
622171: CAVELL, S. - Must we mean what we say? A book of essays.
605997: CAVELL, S. - Dit nieuwe maar onbereikbare Amerika. Emerson na Wittgenstein. Introductie door H. de Vries
598732: CAVENDISH, R. - Hellevuur en hemels licht. Visioenen van het hiernamaals
603546: CAVIN, A. - Der Konfuzianismus. Aus dem Französischen übertragen von E. Lipper.
601586: CAWS, P. - Yorick's world. Science and the knowing subject.
595146: CAYCE, E., LEARY, D.M., (ED.) - Edgar Cayce's photographic legacy. Compiled, correlated, and captioned.
615225: CECCARELLI, M. , (ED.) - Distinguished figures in mechanism and machine science. Their contributions and legacies. Part 2.
623029: CELAN, PAUL - Gesammelte Werke in fünf Bänden. Herausgegeben von Beda Allemann und Stefan Reichert unter Mitwirkung von Rudolf Bücher. Complete in 5 volumes.
619552: CELANO, CARLO - Notizie del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli divise dall'autore in dieci giornata per guida e comodo de' viaggiatori. Con aggiunzioni di Giovan Battista Chiarini. Introduzioni di Gino Doria e Luigi de Rosa e uno scritto di Benedetto Croce. Edizione a cura di Atanasio Mozzillo, Alfredo Profeta e Francesco Paolo Macchia. Complete in 7 volumes.
620467: CELANO, THOMAS VAN , HOONHOUT, P. - Het Latijn van Thomas van Celano. Biograaf van Sint Franciscus.
615940: CELANT, GERMANO, OLDENBURG, CLAES, BRUGGEN, - A bottle of notes and some voyages. Claes Oldenburg: Drawings, sculptures, and large-scale projects with Coosje van Bruggen.
607481: CEPPI, C.B., CONFUORTO, N., (RED.) - La corte il mare i mercanti. La rinascita della scienza. Editoria e società. Astrologia, magia e alchemia.
597432: CERAM, C.W. - Goden, graven en geleerden. Roman van de archeologie. Nederlandse vertaling: H. Manger.
597825: CERAM, C.W. - Triomf over de tijd. Opmars van de archeologie. Nedelandse vertaling van H. Edinga.
589864: CERVANTES, M. DE SAAVEDRA - Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von La Mancha. Übersetzt von L. Tieck mit 363 Illustrationen von Gustave Doré.
615177: CÉZANNE, P. - Cézanne. Liège Musée Saint-Georges du 12 mars au 9 mai 1982
615175: CÉZANNE, P. - Cézanne dans les musées nationaux. Orangerie des Tuileries 19 juillet - 14 octobre 1974.
600459: CHABOT, H., VOLLEMANS, K. - Chabot. The moon and the eye. De maan en het oog. J. van den Akker (photos).
615137: CHAEREMON, HORST, P.W. VAN DER - Chaeremon. Egyptian priest and stoic philosopher.The fragments collected and translated with explanatory notes.
617561: CHAFFEE, S.H., (ED.) - Political communication. Issues and strategies for research.
603874: CHAGALL, M., LEYMARIE, J., (RED.) - Hommage a Marc Chagall. Grand Palais décembre 1969 - mars 1970.
616441: CHAGALL, M., VOOLEN, E. VAN, WOUTHUYSEN, E., (RED.) - Marc Chagall en het Joods theater.
615176: CHAGALL, MARC - Hommage a Marc Chagall. Oeuvres de 1947-1967.
577241: CHAGALL, B. - Brandende kaarsen. Herinneringen aan de verdwenen joodse wereld. Met tekeningen van Marc Chagall. Nederlandse vertaling J. Walvis en W. D. Tieges.
596975: CHAGALL, M., MARTEAU, R. - Les vitraux de Chagall 1957-1970. Post-face de Charles Marq.
616849: CHAGALL, M. - Die Lithographien. La collection Sorlier. Herausgegeben von Ulrike Gauss. Christopher Conrad. Henri Deschamps. Ulrike Gauss. Hans Kinkel. Charles Marq. Die Lithographien Christoffer Conrad.
604355: CHAGALL, M. - Chagall by Chagall. Edited by C. Sorlier
576331: CHAKRABORTY, S.K. - Against the tide. The philosophical foundations of modern management.
617493: CHAKRAVATI, CH. - Tantras. Studies on their religion and literature.
602908: CHALEIL, M. - Prostitution. Le désire mystifié.
592639: CHALKER, W.H. - Science and faith. Understanding meaning, method, and truth.
589261: CHALMERS, A.F. - Wat heet wetenschap? Over aard en status van de wetenschap en haar methoden
571060: CHALMERS, A.F. - Wat heet wetenschap? Over aard en status van de wetenschap en haar methoden
604576: CHALMERS, A.F. - What is this thing called science? An assessment of the nature and status of science and its methods.
589337: CHALUMEAU, J.L. - Lectures de l'art.
589310: CHALUMEAU, J.L. - Les théories de l'art. Philosophie, critique et histoire de l'art de Platon à nos jours.
621058: CHALYBÄUS, HEINRICH MORITZ - Historical survey of speculative philosophy from Kant to Hegel; designed as an introduction to the opinions of the recent schools
623108: CHAMBERLAIN, E. - The theory of monopolistic competition. A re-orientation of the theory of value.
615440: CHAMBERLAIN, H.S. - Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. Volksausgabe. 2 volumes.
604893: CHAMBERLAIN, H.S. - Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. Ungekürzte Volksausgabe. 2 delen.
620393: CHAMBERS, E.K. - The mediaeval stage. Complete in 2 volumes.
604347: CHAMBERS, E.K. - English literature at the close of the Middle Ages.
617496: CHAMFORT - Wennen aan de hel. Anekdotes en uitspraken. Deze selectie werd uit het Frans vertaald en van aantekeningen voorzien door Henny Scheepmaker.
625405: CHAMFORT, ARNAUD, C. - Claude Arnaud Chamfort. Een biografie. Biografie, gevolgd door zeventig niet eerder gepubliceerde of nooit herdrukte maximes, anekdotes, uitspraken en dialogen
607909: CHAMISSO, A. VON - Gesammelte Werke. Neue illustrierte Ausgabe. Herausgegeben von Karl Macke. Illustriert von Edmund Brüning.
591471: CHAMOUX, F. - De Griekse beschaving in de archaïsche en klassieke periode
609797: CHAMPOLLION, J.F. - Grammaire Égyptienne, ou principes géneraux de l'écriture sacre Égyptienne appliquée a la représentation de langue parlée. Publiée sur le manuscrit autographie, par l'ordre de M. Guizot.
600864: CHANDLER, S., ROBB, R.W. - Front-line intelligence.
599316: CHANDRA, B., MUKHERJEE, A., MUKHERJEE, M. - India after independence.
623568: CHANG, HA-JOON - Economie. De gebruiksaanwijzing. Nederlandse vertaling Ernst de Boer en Ankie Klootwijk.
569787: CHAPELAIN, J. - Soixante-dix-sept lettres inédites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d'après le manuscrit de Leyde avec une introd. et des notes par B.A. Bray.
589192: CHAPELAIN, J. - Soixante-dix-sept lettres inédites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d'après le manuscrit de Leyde avec une introd. et des notes par B.A. Bray.
9771: CHAPELAIN, J. - Soixante-dix-sept lettres inédites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d'après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes par B. Bray.
582308: CHAPMAN, G.W., (ED.) - Literary criticism in England, 1660-1800. With introductions.
588201: CHAPPELL, V.C., (ED.) - The philosophy of mind.
593363: CHAPPELL, V.C., (ED.) - The philosophy of mind.
607322: CHAPPLE, C.K., TUCKER, M.E., (ED.) - Hinduism and ecology. The intersection of earth, sky, and water.
617705: CHAPPLE, C.K. - Nonviolence to animals , earth, and self in Asian traditions.
622161: CHARDONNENS, L.S. - Anglo-Saxon prognostics 900-1100. Study and texts.
583644: CHARGAFF, E. - Kritik der Zukunft.
612771: CHARLES II, KING, FRASER, A. - King Charles II.
610707: CHARLTON, T.M. - A history of theory of structures in the nineteenth century.
615796: CHARLTON, W. - The analytic ambition. An introduction to philosophy.
614650: CHARLTON, W. - Weakness of will. A philosophical introduction.
622897: FULBERT OF CHARTRES - The letters and poems of Fulbert of Chartres. Edited and translated by Frederick Behrends.
621844: CHÂTELET, F. , (RED.) - La philosophie. 4 volumes.
588929: CHATELION COUNET, P., VERTOGEN, G. - God, neem ik aan? Het ongrijpbare van theologie en natuurkunde.
621005: CHÂTILLON, WALTERS VON, CHRISTENSEN, H. - Das Alexanderlied Walters von Châtillon.
604453: CHATTOPADHYAY, R. - A vaisnava interpretation of the 'Brahmasutras'. Vedanta and theism
599144: CHAUCER, G. - Chaucer's major poetry. A.C.Baugh editor.
593499: CHAUCER, G. - The works of Geoffrey Chaucer. Edited by F.N. Robinson. Second edition.
593671: CHAUCER, G. - The works of Geoffrey Chaucer. Edited by F.N. Robinson. Second edition.
605834: CHAUCHARD, P. - Biologie en moraal
616869: CHAUNU, P. - Histoire et décadence.
590197: CHAUNU, P. - Histoire et décadence.
590280: CHAUNU, P. - Histoire et imagination. La transition.
616502: CHAUNU, P. - La mort à Paris. XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
620323: CHAUSSINAND-NOGARET, G. - Une historie des elites 1700-1848. Receuil de textes présentés et commentés.
8712: CHAVANNES, M. - Frankrijk achter de schermen. De stille revolutie van een trotse natie.
593539: CHAZAL, G. - Le miroir automate. Introduction à une philosophie de l'informatique.
567439: CHEN, YUNG PING - Chinese political thought. Mao Tse-Tung and Liu Shao-chi.
603945: CHENG, F.T.C. - China. Das Werk des Konfuzius. Chinesisches Wesen im Lichte des Westens. Mit 16 Illustrationen auf Tafeln und einer Kartenskizze. Aus dem Englischen übertragen von A. Wiegand.
567768: CHÉNIER, M.J. - Oeuvres diverses et inédites.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB[an error occurred while processing this directive]

9/18