Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
42436: [Froriep, Robert, ed.] - Chirurgische Kupfertafeln. Volume V [Weimar, Landes-Industrie-Comptoir, ca. 1830].
13595: - REGTDOORZEE GREUP Correspondentie tussen G. Halwasse en D.H. Regtdoorzee Greup te Vierhouten, 1954-1955, over de familiewapens Greup en Regtdoorzee, 13 stukken.
13606: - HINDELOOPEN Verziilverde medaille met tekst “1225 Hindeloopen 1975 / 750 jaar stad”.
13609: - ABCOUDE, GOUSSET, BUYS Verklaring van Johannes Gousset, schout van Abcoude, betr. het huwelijk van Claas Symens Buys en Maritie Jans Buys, dd Weespercarspel 7-1-1717. 1 p., folio, manuscript.
9672: - Ter bruilofte van ... Mr Christian Scholten van asschat, commis van het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam mitsgaders opper-commissaris van de Walen ... en ... Johanna Catharina Van wesele, in den echt vereenigt den 22 van Wintermaand 1750. z.p., z.j. 4º: 8 p. Fraai sierpapieren omslag.
44988: - RECKMAN; ANTIEK --- Reclamekaart van antiquair J.A. Reckman en Zoon, Groot Heiligland 18, Haarlem. Ca. 1920? Gedrukt.
44996: - SCHERMERHORN --- Geboortekaartje Barend Willem Schermerhorn, Delft 1924. Moeder: Rook. Gedrukt.
30079: - KAMERONTBINDING 1894 -- Collectie brochures en krantenberichten betr. de ontbinding van de Tweede Kamer in 1894.
63956: Mr. de G*** [Nicolas Gueudeville] - Le censeur, ou caracteres des moeurs
4278: L.E. - De hertogen uit het Huis van Nassau, in Geldersche Volksalmanak (1902), p. 45-47.
58594: - Extract uit het Grootboek der Nationale Schuld d.d. 6-9-1905.
58159: - Tafereelen uit den Franschen tijd, tot nut van groot en klein, door N.N., Apeldoorn 5-12-1900, oblong. Getekend boekje in de trant van Van Lennep's Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands.
58161: - Concept artikel "Aanteekeningen over en in verband met een verdwenen lusthuis der Brederodes", door C.W.D. Vrijland, Overveen 1944, getypt, ca. 10 pag.
58162: - Placaet ende ordonnantie generaal op (...) impost (...) op de wijnen, bieren, zout, zeep ende laeckenen. 's Gravenhage, Van Wouw, 1633.
54541: --- - Copye van het vonnis by translaet uyt het Frans in 't Nederduyts. Den Raedt ende procureur generael, aenleggere, Therese Ernette, gevangene (...). Brussel, J.J. Boucherie, [1740].
29927: - SCHUTZ -- 'Ernst en Luim'. Cahier met overgeschreven gedichten en prozateksten, verzameld door J. Schutz, 1877-1879, 80 pag. manuscript.
45697: - HERALDIEK, DAY--- The illuminated crest book, uitgave van Day and Son, London. Fraaie band, geheel leer met goudopdruk. Inhoud: 23 bladen met uitgeknipte crests en monogrammen, opgeplakt op versierde bladen. Op schutblad jaartal 1867, deels daterend van ca. 1865.
10000: - Elogium Egberti De vry temminck, in urbe Amstelaedamensi viri consularis et gymnasii publici curatoris defuncti d. 27 junii. Auctore Richeo van Ommeren ejusdem gymn. rectore, publici recitatum in templo novo A.D. 16 septemb. Aº 1785. Amsterdam, Petrum Schouten, 1785. 4º: 26 p.
10007: - Lijkzangen op het onverwachte afsterven van ... Henricus Peirolet, leeraar in Christus gemeente te Utrecht, overleeden den 26sten der oogstmaand 1785 in den ouderdom van 55 jaaren en ruim 8 maanden. z.p. 8º: 15 p.
10013: - Traanen gestort by het overlijden van den uitmuntendsten dichter Jacobus Bellamy, in de bloei zijns levens gestorven, elf maart 1786 binnen Utrecht. 's Gravenhage, I. v. Cleeff, 1786. 8º: 14 p.
49583: - BIEMA, VAN; DE GEUS--- Prijsformulier voor M(?) J. van Biema, door instituteur H. de Geus uitgereikt, Amsterdam 1875. 1 pag., deels gedrukt.
49585: - FIKKEN, BIGOT, ONDERWIJS--- Prijsformulier voor F. Fikken, leerling 2e klas op de school van onderwijzer P.T. Bigot, Amsterdam 1844. 8°, 1 pag., deels gedrukt.
49589: - BOONSES, FONTIJN--- Uittreksel trouwboek Nieuwe Kerk Amsterdam 9-12-1708 betr. huwelijk Cornelis Boonses en Marretje Fontijn. 1 blad, deels gedrukt.
49591: - AANDELEN--- Amsterdamsch effectenblad 5-10-1864. 2 pag., plano, gedrukt.
49593: - NOORDENBOS--- Map met enige tientallen tekeningen door W. Noordenbos, ca. 1946. Potlood en krijt.
49375: - VROUWENKIESRECHT--- Drie gedrukte brochures: H. Colijn, De vrouw naar de stembus (8 pag.); J. de Heer, De moderne vrouwenbeweging (Zeist z.j., 91 pag.); Vrouwenkiesrecht. Rapport commissie A.R. Partij, ingesteld 13-5-1920 (76 pag.).
10157: - Bemoedigende opwekking aan de Herv. Haagsche gemeente bij het ... overlijden van .. Daniel Albert Reguleth ... door Johan van Hoogstraten. 's-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1795. 8º: [6] p.
10310: - Ter nagedachtenis van jonkheer Jan Slicher, lid van de vergadering der Staten Generaal, en president van het Provisioneel Bestuur van 's-gravenhage, overleden den 24 van herfstmaand 1815. z.p. 8º: 8 p. Met etsje door Bagelaar van een grafmonument.
10626: - Feest-bede [op huwelijk van ?] z.p. 8º: [1] p.
10359: - De nagedachtenis van Elias Anne Borger plegtig gevierd op den 20 december 1820 in naam der Leydsche afdeling van de Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen door J.H. van der Palm en H. Tollens Cz. Leiden, D. Du Mortier & Zn, 1821. 8º: 6, 71 p.
10363: - Verhooring van Borgers Klagten aan den Rijn in de lente van het jaar 1820 en de uitboezemingen aan J.H. van der Palm bij Borgers dood, waarbij Borgers boezemklacht bij de graven zijner geliefde panden. z.p., z.j. 8º: 24 p.
10370: - Bij het overlijden van mijnen geliefden vriend ... François Grimm, op den twintigsten october 1820, in den ouderdom van 29 jaren. z.p. 8º: [2] p.
10389: - Lijkrede en lijkzangen uitgesproken in de Maatschappy Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam ter nagedachtenis van ... Pieter Wittigs, gevolgd van eenige zijner nagelaten gedichten. Rotterdam, N.Cornel en J. Pippijn, 1823. 8º: 12, 108 p.
10396: - Lykrede bij het afsterven der weledel gebore vrouwe Constantia Elias, echtgenoote van ... Mr. H.H. Van haersma, ambachtsheer van Nederhorst den berg, Horstwaarde, Overmeer en de Riethoeven, raad der stad Amsterdam, etc., uitgesproken op den 26sten Januarij 1823 door Hs Woerman, predikant te Nederhorst den Berg. z.p. 8º: 49 p.
10632: - Dichtregelen gezongen door de weezen der N.H. Diaconie bij gelegenheid der feestviering van den Heer D.A. Keuskamp, ter herinnering aan zijne 25-jarige hoofdonderwijzers-betrekking in het Diaconie-weeshuis. Gevierd te 's-gravenhage den 25 july 1867. z.p., C.H. Susan jr. 3, 4 p.
11910: - HORST, TER Conté-tekening van een bebaarde manskop, gesigneerd J. ter Horst, 30x22 cm.
11920: - JUNGE Portrettekening met zwart krijt, gehoogd met wit krijt, gesigneerd `Th. Junge fecit 1842'. 40x30 cm.
10646: - Bij het graf van ... Louis Suson Pedro Meijboom, in leven theol. dr en predikant bij de Ned. Herv. gem. te Amsterdam. Amsterdam, Ipenbuur en Van Seldam, 1874. 8º: 11 p.
10648: - Tafelliederen ter gelegenheid der zilveren bruiloft van G.C. Hoekstra en K.U. Noordenbosch [te] Reitsum 9 mei 1876. z.p. 8º: [12] p.
10850: - Jo-Chris. Hu- en amoristisch bruiloftsblad [t.g.v. 12 1/2 huw. Christiaan Annie Gerritsen en Johannes Geesink, Almelo 11 maart 1931]. z.p. 2º: [4] p. Geïll.
10852: - Uit het leven van Dien [schippers] en Henk. 's Gravenhage, Morks. 8º: [12] p.
10856: - Alkmaar-Expresse. Middag-editie [huwelijkskrant t.g.v. het huwelijk van Barend Jacob Leeuwenberg en Paula Hannah Huddleston slater, 29 October 1935 te Alkmaar]. Plano [4] p., geïll.
10770: - Welkomstlied ter eere van Jan Van Houwelingen en Anna Maria Bijland, 1870 6 april 1910. Amsterdam, F. Heitz. 8º: [1] p.
10760: - Feestcantate bij gelegenheid van den verjaardag van mijn lieven Pa [Bleeker], op 28 Februari 1908, aangeboden door Augusta Bleeker, Annie Otto, Lina Post. Amsterdam, Senefelder., 8º: [4] p.
10733: - 21 maart 1901 [op 70e verjaardag van haar echtgenoot Ds. J. Posthumus Meyjes]. z.p., z.j.. 4º: [3] p.
10731: - Liefdeshistorie [op 25 jarige bruiloft] van den heer A[braham] Capelle en mejuffrouw Helena Te Nuyl, Amsterdam, A. Heitz Jr. Plano (43 x 14 cm), [1] p.
10602: - Een aandenken aan den Wel-eerw. Heer Henri Thierry De blaauw, in leven predikant, laatstelijk te Leyden, overleden den 10en mei 1858. Leiden, Schreuder en Van Baak, 1858. 4º: 11 p.
11315: - BUSCHMAN, DE VIRIU, VAN EVERDINGEN, DRIEL, GELLICUM Een aantal documenten betreffende de familie Buschman, 1672-1811.
11319: - CARPENTIER Wapen van Jhr. Thomas Cornelius Carpentier. Tekening met kleur en goud op perkament (mist het helmteken). 19de-eeuws. 15x15 cm.
11982: - MAGIELSE, HUNDERSMARCK Ondertrouwkaartje voor het echtpaar Jacobus Magielse en Jacoba Hundersmarck. Goes 1899.
11985: - MEERKERK, MOLEN POLDER BLOEMENDAAL Request van het polderbestuur van de polder Bloemendaal onder Meerkerk aan de Staten van Holland, januari 1791, om financiële steun voor de herbouw van de molen bij Den Dool, die in de nacht van 2 op 3 december 1790 was afgebrand. Met het advies van Gecomm. Raden d.d. 28 februari 1791. Folio, 11 p., gedrukt.
11610: - RÖSSING Kabinetfoto van J.H. Rössing, Haarlem 1858 (?), 16x11 cm.
11608: - ROQUEVILLE (?), DE; WÜRTTEMBERG Brief in het Frans van De Roqueville (Thoqueville?, Moqueville?), La Haye 1 juli 1789, over een brief van `le duc regnant de Würtemberg à leurs Hautes Puissances', wrs. betreffende Zeeland. Met aantekeningen van de ontvanger dat hij heeft geantwoord te wachten tot de Raad van State over de brief van de hertog d.d. 26 juni 1786 heeft beslist. 4(: 2 p.
11542: - MULDER Briefje van Dr. L. Mulder, Den Haag 1877, aan de Leidsche Courant, met verzoek een krant te zenden waarin een verslag is opgenomen van een door hem gehouden voordracht te Leiden. 8(: 2 p.
11543: - MÜLLER, MANDL Uittreksel bevolkingsregister Hillegersberg betreffende Friedrich Josef Müller, kantoorbediende, geboren 1915 te Pettak 1935. 4(: 2 p.
12093: - SOCIËTEIT DE VRIENDSCHAP Groot blad, gekalligrafeerd, met de tekst `Naamlijst van de leden der wintersociëteit De Vriendschap', waaronder de namen volgen van drie directeuren en 49 leden, van wie er 26 hebben bedankt of zijn overleden. Z.p., z.j., wrs. 19de-eeuws. Plano, 1 blad.
54159: --- - Regtsgeding van J.C. van Stenis, schuldig verklaard aan vergiftiging. 's Gravenhage, J. Belinfante, 1843. [gebonden met:] v. Diggelen en Snijder, regstgeding tegen Jean Baptiste de Loeil. Middelburg, Abrahams, 1850, 195 pag. + illustraties.
54308: --- - 'Waarschouwinge', [van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vierschaar van Zuydholland, dd. Dordrecht 20-3-1719]. Dordrecht, J. v. Braam, [1719].
54210: --- - Advertissement van rechten gedaan maaken, ende den Hoogen Raade in Hollandt [...] overgegeven [...] van wegens Peter Cornelis Timmerman, gevangen op de Voorpoorte [...] contra den procureur generaal. z. pl., [1725].
54218: --- - Tractaet crimineel hoemen misdadige persoonen ghevangen nemen ende bewaren sal. [extract uit?], [17e- eeuws].
54278: --- - De eerlijkheid en de duitenplaatjes. Een drama in ? bedrijven. Amsterdam, F. Günst, 1856.
54256: --- - Verzameling van een aantal behendige schurkenstreken en listige gaauwdieverijen; aan het licht gebragt ter waarschuwing van eerlyke lieden om tegen de listen en lagen van het uitvaagsel des menschdoms op hunne hoede te zijn. Amsterdam, J.F. Nieman, 1808.
54257: --- - Verzameling van wetten, besluiten en voorschriften betreffende het gevangeniswezen, over de jaren 1860-1864, 1865-1869,1875-1879, 1880-1884, 1885-1889, 1890-1897,1908-1909, 1910-1911, 1918-1919. 9 delen, 's Gravenhage, Landsdrukkerij.
54878: --- - Pointz et articles des charges proposees contre Guillaume de Hornes, seigneur de Heze, avecq la sentence criminelle & capitale sur icelles rendue. Mons/Haynault, R. Velpius, 1580.
54877: [Steversloot, L.] - Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery en beeldendienst, mis, mitsgaders hun val en einde. In Nederduitsche Dichtkonst gebraght. Blokziel, z. n., [= Leiden, J. du Vivie], 1720.
48736: - INCOER, BOTER, GRAVENHAGE--- Request voor bestuur 's Gravenhage betr. rechtszaak tegen wed. Incoer en zoon betr. boterkruiers 1-10-1749. Folio, 7 pag., gedrukt.
48730: - WOERDEN--- Rapport bij Staten van Holland 30-7-1749 betr. Groot waterschap Woerden. Folio, 3 pag., gedrukt.
48734: - NIEUWERSLUIS, STEEN--- Missive aan staten v. Holland 26-8-1749 betr. proceduren tegen Jan Steen, sluiswachter te Nieuwersluis. Folio, 4 pag., gedrukt.
48721: - CORNABE, LE MONNIER, LEMMENS, GRAVE--- Request aan Staten van Holland van leveranciers van montering van de krijgsgevangenen in Frankrijk om betaald te worden, 5-4-1749. Folio, 5 pag., gedrukt.
48723: - ZIJDE--- Propositie van stadhouder aan Staten van Holland, 2-5-1749, betr. herstel nijverheid, voornamelijk zijde manufacturen. Folio, 2+7 pag., gedrukt.
48725: - RAADPENSIONARIS--- Instructie voor de nieuw te benoemen raadpensionaris van Holland, 26-6-1749. Folio, 13 pag., gedrukt.
58211: - Ordonnantie op het proeven der sterke dranken die van graanen gedistilleert zijn, als mout-brandewijn, genever, anijs en rossolis, gearresteert 24-9-1754, Middelburg, [Bakker], [1754].
58213: - Punten ter beschrijving van de Algemeene Vergadering [van de My tot Nut van 't algemeen], 1855.
58214: - Verslagen der Associatie ter bevordering van het onderwijs der katholieke jeugd bijzonder voor behoeftigen in de Ned. overzeesche bezittingen. Amsterdam, 1912, 1918, 36+26 pag., gedrukt.
57762: - Extract Resolutien Staten v. Holland 5-4-1788 betr. request vleeschhouwers gilde Amsterdam om vermindering inkomend recht op rundvee. Folio, 2 pag., gedrukt.
57764: - Een man van Ras en Bloed! Gedrukt blad, 28x14 cm, met spotternij op het huwelijk van A.A. Mussert, 23 jr, met zijn tante M. Witlam, 41 jr, d.d. 1917. 1 pag.
57760: - Missive van Leopold Konig, stalmeester, d.d. Wernigerode 8-12-1775 aan Staten v. Holland betr. een middel tegen veeziekte. Folio, 2 pag., gedrukt.,
58205: - Publicatie van het Departementaal bestuur van Gelderland houdende verordeningen op de uitoeffening van alle de takken der geneeskunde in het Dep. Gelderland, gearresteerd 9-12-1802, Arnhem, Moeleman [1802].
58206: - Ordonnantie op het proeven, gouseren, lossen en slepen der dranken die van graanen gedistileert zijn, als mout-brandewijn, genever, anijs en rossolis, van buiten binnen deze stad inkomende, Middelburg [1749].
58208: - Extract register staats-besluiten Bataafse Republiek d.d. 9-9-1805 betr. instelling van Commissien van Landbouw in de Republiek.
58210: - Programma van het XXVIIe Nederlandsch Landhuishoudkundig congres te houden te Delft 7-10 juli 1873, Delft [1873], 25 pag., gedrukt.
53146: --- - De apostel P.J.F. de Geest getoetst aan een vonnis der correctioneele regtbank te Brussel, waarbij hij veroordeeld werd tot vierjarige gevangenisstraf. Amsterdam, J. de Vries 1855.
53612: --- - Verzameling van stukken betreffende het gedrag der curateuren van Holland's universiteit te Leyden, in de jaren 1796 en 1797, bijzonder in de zaak van mr. Johan Luzac, professor in de Grieksche taal en vaderlandsche geschiedenissen aldaar. Leiden. A. en J. Honkoop, 1797.
53800: --- - Ordonnantie ende instructie ghemaeckt op de vordernisse vande justitie voor den Hove van Hollandt in cleyne saecken. Delft, Alb. Heyndrickz, 1583.
53794: --- - Waarachtige historie van 't geslacht, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, brieven, laatste woorden en dood, van wijlen den heer J. van Olden-barnevelt; ridder, heere van den Tempel, Berkel, Rodenrijs, advocaat en groot-zegel-bewaarder van Holland, &c. Neffens sijn remonstrantie aan haar ed groot mog. Mede de sententien van hem en de andere gevangene verciert met hare afbeeldzels na 't leven, en andere Prenten, in 't koper gesneden. Den tweeden druk, verbetert, van groote fouten gezuivert, en vermeerdert met verscheide dingen en eenige schriften van Jan Franken, laatst wacht-meester tot Amers-foort, en in zijn jonkheid dienaar van zijn edelheid tot zijne dood, nooit te voren gedrukt. Rotterdam, J. Naeranus, 1670.
53787: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Johan van Oldenbarnevelt, ghewesen advocaet vanden lande van Hollandt (...) en geexecuteert den 13-5-1619 op 't Binnenhof in 's Graven-Haghe. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1619.
53792: --- - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [...] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt. 2e druk, vermeerderd met het gene in den eersten druck was uytgelaten en andere noodige dingen. Op Loevesteyn, voor Lieven van Vrijheyd, 1658.
53784: --- - Octroyen, privilegien ende keuren, mitsgaders de ordonnantie van de weeskamer en vierschaar van de Oude-Zijpe ende Hase-polder. Alkmaar, Gerrit Welhem, 1717.
29263: - GRONINGEN, 1795, VAN KNIJPHUISEN -- Propositie namens de burgergezelschappen te Groningen dd 28-9-1795, gezonden aan de president der kiezers en die der Municipaliteit, met verzoek snel de oranjegezinde bestuurderen te vervangen. Getekend door H. van Knijphuisen, voorzitter. Manuscript, folio, 2 pag.
29265: - PATRIOTTENTIJD -- Vijf spotverzen uit de Patriottentijd, manuscript, 7 pag.
20608: ( Veldhuis, A. ) - Riphagen. Familie-blad van de geslachten Riphagen en Riphaagen. 3e jrg. ( 1970 ) blad 1 t/m 12., 12 pag., gestencild.
29933: - BELGIE, R.K. GROEPERINGEN -- Brief van La Coelands Lz dd. Avelden 9-4-1816 aan gemeentebestuuren in de Zuidelijke Nederlanden met het verzoek namens de Koning hem mee te delen of er nog geestelijke associatien bestaan die R.K. onderwezen jongelui geloften laten afleggen e.d. Manuscript, 4°, 2 pag.
29935: - ALKMAAR, BOGART -- Verklaring van burgemeester Maclaine Pont dd. Alkmaar 1860 dat Cornelis Bogart onderstand krijgt, deels gedrukt, 4°, 1 blad.
2994: [Wittert van Hoogland] - Van Beresteyn. Overdr., 33 p., met 11 fotopagina’s. Gebonden in blauw linnen.
10596: - Een eenvoudig maar hartelijk woord aan en van de leerlingen van wijlen ... L. Dibbits, predikant bij de Herv. Gem. te Utrecht, overleden 1 juny 1855, door W.A. v[an] R[ijn]. Utrecht, Kemink en Zn., 1855. 8º: 10 p.
45325: - BARNEVELD, NUT, SWEIJS--- Verhandeling ter inwijding van het Barneveldsch Departement der My tot Nut van 't Algemeen, uitgesproken 15-sprokkelmaand 1810, door de secretaris Jan Coenr. Sweijs, manuscript, 40 pag., gebonden in blauw papieren omslag.
62515: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ammeroy
57548: [Schreiber, J.F.] - Anatomische platen. Copyright Lat. tekst. Importeur Fa. S. de Jong, Amsterdam, n.d. [ca. 1950].
29943: - BELGIE, GENT, MECHELEN -- Verklaring van de proost van de kerk van St. Pharaildis tot den H. Nicolaas te Gent, de Castillion, dat hij aan H. v. Lier, pastoor van St. Salvator te Gent twee partikels van het H. Kruis heeft gegeven. dd. 30-3-1730, 18e- eeuwse kopie, 1 pag., manuscript.
29947: - INDIE, VOC, NADAGEN -- 'Secreet. De Commissie tot de Oost-Indische zaken aan het Staatsbewind der Bataafsche Republiek'. Den Haag 31-8-1803. Gedrukt, folio, 155 pag. Gebonden in met sierpapier beplakt karton.
29955: - GRAVENHAGE, DILIGENTIA -- 'Wetten der My. voor natuur- en letterkunde onder de zinspreuk Diligentia', Gravenhage, 1816, gedrukt, 8°, 28 pag.
29971: - ZWAAG, VAN DER; VAN DER LET --Overlijdensbericht van Akke v.d. Let-v.d. Zwaag, 1949, 1 pag, gedrukt.
29973: - WANDERS, VISSCHER -- Overlijdensbericht Th.G.D. Wanders, 1949, 1 pag., gedrukt.
54518: --- - Brief van een heer te Utrecht aan zyn vriend te Rotterdam, behelzende een echt verhaal van het voorgevallene (...) met (...) Petrus Hofsteede, en 't schreeuwende geval eenige dagen te voren, van mr. Elias Lusac. [Utrecht, 1783].
54520: K[...], G. van - De geheime brieven-schryver, aangetoond met verscheydene voorbeelden, voorstellende veele manieren om brieven te schryven welke niemant zal konnen verstaan als alleen de geene die de sleutel daar af heeft. Amsterdam, B. Mourik, [17..].
42487: [Rosslin, Eucharius] - Het kleyn vroetwyfs-boek ofte den vermeerderde Roosengaert van de bevruchte vrouwen. 2 delen, Amsterdam, erven wed. G. de Groot, 1730.
11652: - STEEN, VAN DEN Brief (in het Frans) van J. van den Steen, Haarlem, 15 december 1730, over zaken de r.-k. kerk betreffende. 4(: 3 p.
11655: - STOLCK, VAN DER; ROOS, ROTTERDAM, SCHIEDAM Vier pagina's schutbladen uit een familiebijbel met aantekeningen betreffende geboorten en huwelijken in de gezinnen Van der Stolck te Rotterdam en Roos te Schiedam, 1624-1681.
11656: - STOLK, VAN; STEENKAMP Twee ontwerptekeningen voor een familiewapen Van Stolk. Tekening met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, ca. 1925, ca. 40x40 cm.
11978: - LORMIER, VAN THIEL Ten zilvere bruiloft van ... Willem Lormier, agent van den landgrave van Hesseldarmstat enz. en mejuffrouw Cornelia van Thiel, geviert op hunnen 25 jarigen trouwdag den 4e der hooimaand 1732. 4(: [3] p. In omslag van sierpapier.
11589: - RANDWIJCK, VAN Blad perkament met het getekende wapen Van Randwijck in kleur en de tekst: `Alexander graf von Randwijck, unser lieber vater / schwiegervater und grossvater kam am 5.5.1926 zu uns. Er blieb, geliebt und verehrt von allen, die ihn gekannt, bis zu seinem seligen ende den 12.3.1927. R.I.P.' 38x30 cm.
11591: - RAVALLET, DE Familiepapieren De Ravallet, 17de-19de eeuw. 75 akten, brieven etc., waaronder wapentekeningen en lakafdrukken.
11594: - RECUM (REKUM), VON; WILDEMAN Portefeuille met opschrift `Genealogie Von Recum, slechts gedeeltelijk uitgewerkt. M.G.W[ildeman] 1935'. 4, ca. 100 p.
11639: - SIESSEN, MICKER, KANTOORBEHOEFTEN Kwitantie van Jc Siessen voor Johannes Micker betreffende geleverde schrijfboeken, schafte en pennen, een ebbehouten lijn-haelder, grifte en `een nierper schatcamer'. 1676. 4(: 1 p.
37974: - Gutenberg Jahrbuch, geb. Vorhanden die Jahre 1930, 1951, 1952, 1961, 1961, 1977, 1980. Preis pro Teil 25 euro.
38022: [ Kolff ] - Door tijd en vlijt. Gedenkboek t.g.v. 100 jr. bestaan N.V. Kon. Boekhandel en Drukkerij G.Kolff & Co, Batavia 1948, 98 pag., geb., geïll., mooi exemplaar.
10383: - Rouwbeklag aan ... A.C. van Eeden en ... B.A. van Eeden geb. Mooy bij het overlijden hunner eenigste dochter Cornelia Maria in den bloeyenden leeftijd van ruim 19 jaren [te Haarlem], den 8 february 1822. Haarlem, Met en Meylink. 8º: 8 p.
10385: - Uitboezeming bij het afsterven van ... Ewaldus Kist, in leven predikant te Dordrecht, overleden den 20 maart 1822. Dordrecht, Blussé en Van Braam. 8º: 8 p.
29989: - SLEGTKAMP, STOKMANS -- Distributiestamkaart t.n.v. Francijna Slegtkamp, echtgenote van Elzevier Stokmans, geboren 27-5-1894, wonende Oegstgeest.
29991: - LANGEWEG -- Paspoort voor Petrus Langeweg, geboren Delft 18-1-1893, wonende Enschede, dd. Enschede 1970.
10402: - Ter echtvereeniging van mijnen zoon Gysbertus Adrianus Rietveld en Mejufvrouw Maria Johanna Franzen, den 10den van grasmaand des jaars 1823. z.p. 8º: [4] p.
10398: - Ter nagedachtenis van Anna Suringar geboren De jong. z.p., ter drukkerij van G.T.N. Suringar. 8º: 46 p.
42689: [Reitzenstein, W.E. von] - Die beste und bewahrteste Erfindung wider das Koppen der Pferde. Mit Kupfern erklaret. Uffenheim, [1764].
7888: - Ordonnantie op het plaatzen van wapens in de Groote of St. Jacob's Kerk in 's-Gravenhage.' s-Gravenhage, C. van Zanten, 1739.
11203: - TORRI Stamboom (in de vorm van een met potlood geschetste boom met takken) waarin met rode inkt de namen van Blasius Torri (geb. 1664) en van zijn afstammelingen tot Jacob Franz Torri, geb. 1758. (Duits?) 4(, 1 blad.
11200: - THIREAUX, DE WALTERSTORFF Notariële akte. Londen 1785, o.a. betreffende de Amsterdamse handelsfirma's Henry Thireaux en De Walterstorff (o.m. betreffende een gekocht schip). 4(, 3 p.
45859: - DELFT, VAN HEEMSKERK VAN BEEST, DE WINTER--- Rekening, bewijs en de reliqua van dr. Dirk van Heemskerk als administrerend voogd over Cecilia Wilhelmina van Heemskerk, die op 23-5-1751 25 jaar werd. Manuscript, folio, 5 pag.
9961: - Verjaerwensch voor Nederlands geliefden erf-prins Willem frederik, bij hoogsdeszelfs verjaering op den 24sten Augusty 1783. Rotterdam, Bennet en Hake, 1783. 4º: 8 p.
9966: - Oranje-herfst. Klinkdicht ter 13e verjaaring van haar doorluchtige hoogheid mevrouw Frederica Louiza Wilhelmina, princesse van Oranje en Nassau ... den 28 van slagtmaand 1783. Rotterdam, J.P. Kraefft. Plano, 1 blad.
29985: - TAANMAN -- Bewijs van Nederlanderschap voor Dirk Morian Taanman, geboren Lochem 23-1-1879, dd. Den Haag 1955.
29993: - HEYDT, VAN DER; VLISSINGEN -- Getuigschrift voor W.J.H. v.d. Heijdt betr. het doorlopen van de avondschool voor handwerkslieden te Vlissingen, dd. april 1918. 1 blad, fraai gedrukt met gecalligrafeerde naam. In karton omslag.
8994: [Maurik, Justus van] - Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, uitgesproken op de Bruiloft van Kloris en Roosje, den eersten Januari 1877, door de heer J.H. Albregt en mevrouw Chr. Stoetz in den stads schouwburg, onder direktie van de vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Amsterdam, erven H. van Munster & Zoon, 1877.
44605: - SICKLER; BUMA --- Twee nota's van notaris J.H. Sickler te Augusstinusga, 1885. Deels gedrukt.
30001: - HENDRIKS -- Toeristenkaart t.n.v. Dirk Antonie Hendriks geboren Den Haag 24-10-1914, dd. Maastricht 1938.
30003: - REMBRANDT THEATER, AMSTERDAM -- Permanent toegangsbewijs voor het Rembrandt Theater te Amsterdam 1916/17. Gedrukte kaart, ingevuld voor redactie De Tijd.
54630: [Wicquefort, Abraham de] - Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés inoüies, que les François y ont exercées. Avec un memoire de la derniere marche de l'Armée du Roy de France en Brabant & en Flandre. [Den Haag], [Daniel en Johannes Steucker], 1673.
54627: --- - Placaet inhoudende verbodt dat geene jesuiten, priesters, papen, monicken of andere geordende personen van de Roomsche gesinden in dese landen en sullen mogen comen ofte verblijven (...). 's Gravenhage, v. Wouw, 1649.
54628: [Magen, Hippolyte] - Les deux cours et les nuits de St.-Cloud, moeurs, debouches et crimes de la famille Bonaparte. Londen/Brussel, Jeffs/Briard, 1852.
30005: - NIEL, VAN; KNIKKENBERG -- Bewijs van huwelijksaangifte voor het echtpaar Willebrordus van Niel en Johanna M. Knikkenberg. Amsterdam, 1849. 1 blad, deels gedrukt.
30007: - SCHAGEN, KOELMAN, DENIJS -- Convocatie van 't nut te Schagen dd. 1844 voor het lid Koelman. 1 blad, deels gedrukt.
30009: - GRUND -- Rapport 2e- klasse O.L. school Rotterdam t.n.v. Suze Grund geboren Rotterdam 20-4-1913, 1922.
58004: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Jan Doublet Azn., (overl. 1673), naar wapenbord in Oude Kerk Delft. Manuscript, 4o, 1 pag.
58006: - Hoofdwapen en 4 kwartieren van Johan Goes van Absmade (Leiden en Delft, overl. 1690) en Willem Goes (overl. 1662). 4o, manuscript, 1 pag.
14188: - OOSTERBEEK, FABIUS, HENKES, KRUSEMAN ‘Dagboek van H.E. Fabius, ter herinnering aan haar verblijf van 1-17 Augustus 1887 bij oom en tante Henkes en mejuffrouw Kruseman op Dreieroord te Oosterbeek’, z.pl., z.j. (ca. 1960?), gedrukt, 44 p.
14185: - SCHUYLENBURCH, VAN, BERGHUIS KRAK Album met ingeschreven gedichten. Op schutblad “Voor Bolly van Joan”, ca. 1930.
29729: - KONING -- Parenteel Koning, 17e- - 20e- eeuw, opgesteld door M.D. Dijt te Den Burg, 1943, getypt, 43 pag.
11050: - GORINCHEM, VAN CRUYSKERKEN Brief van C. van Cruyskerken, Gorinchem, 2 november 1778, aan `geachte vriendinne', over geschenken, de frequentie van het briefschrijven, `Antie' die `weer een heele stoot gehad' heeft, etc. 4(, 1 p.
11053: - GRONINGEN, BERCHUYS, VAN EWSUM Verklaring van ... Berchuys, archid. te Groningen, betreffende ontvangen gelden van de erven van Isabella M.C. van Ewsum-van Herema, voor `de breuck van het bij avond opdragen van het lijk'. Groningen 1725. 1 stuk.
11049: - GOLTSTEIN, VAN Twee brieven van W. van Goltstein, Londen 1894, betreffende sigaren.
30015: - HEGEMAN, BREDA -- Bewijs van lidmaatschap 'Breda Vooruit' voor 1933, t.n.v. H. Hegeman, Boschstraat 28 Breda.
30017: - BRABANT, BARTMAN -- Kosteloze rijkaart voor niet-ingezetenen van Noord-Brabant, 1935/36, t.n.v. C. Bartman te Amsterdam. 1 kaart, deels gedrukt.
63953: [Gualdo Priorato, G.] - Schau-Platz desz Niederlandes. Oder: Es sey die Beschreibung der siebenzehen Provincien
30045: - GEKKENHUIZEN MEERENBERG EN MEDEMBLIK -- 'Nieuwe coupletten van Meerenberg en Medemblik' lied van 2 pag. in een gedrukt liedboekje, zonder titel, gedrukt bij E. v.d. Geer, Egelantiersstraat 17 Amsterdam, ca. 1900.
53151: --- - Insinuatie en protest uit name van Hendrik Gellink, lieutenant van de compagnie Wijk no. 60 en verschyde schutters in de zelve wyk wonende (...) op den 8sten Maay 1749 aan den edelen en manhaften heer Cornelis Weyrbroek in qualitijt als oudste colonel van de burgerye der stad Amsterdam, door mr. Joan Bernd Commelin, advocaat alhier [...] geexploicteerd. Amsterdam, [1749].
55099: --- - Oogzalve voor de Roomsch Katholyke gemeente van Alkmaar. Leuven, P. Overbeek, 1741.
30051: - RIJP, DE; BOONACKER -- Twee brieven van ministerie Buitenlandse Zaken aan B en W van De Rijp, dd. 1855, over het beklag van H. en A. Boonacker over verkeerde handelingen bij de raadsverkiezing in De Rijp. Folio, 2 pag., manuscript.
30053: - RIJP, DE; APPEL, HOOGLANT, VAN HERWERDEN -- Brief van fa. Hooglant & Van Herwerden te Nieuwediep, dd. 1874, aan de heer Appel, secretaris van De Rijp, over een haringbuis. 2 pag., manuscript.
30049: - LOCKHORST, VAN, HARDEBOL -- Juridisch advies betr. het testament dd. 5-10-1630 van Catharina Hardebol, wed. Cornelis van Lockhorst. Folio, 2 pag., manuscript, 17e- eeuws.
54386: --- - [Rechtspleeging gehouden met Hendrina Wouters wegens twee afschuwelyke moorden, op den 17 December 1746 binnen Amsteldam ter dood gebragt. Amersfoort, M. Langenwagen, 1747].
5442: [Einthoven, J.F.G.] - De Einthoven’s wie & wat, [Heemstede 1989], 230 p., geïll.
9976: - Aan myne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3 April 1784. Leiden, C.F. Koenig, 1784. 8º: 6 p. Gedrukt op blauw papier.
49235: - MOLENS, GROENEWEGEN--- Brief van Jacob Groenewegen, d.d. Werkendam 14-6-1763 aan een bevriende relatie. Manuscript, 4°, 4 pag.
30055: - VLAS, LEGER DES HEILS -- Aflevering van De Strijdkreet dd. 30-9-1939 betr. het afscheid van kommandant Bouwe Vlas en diens echtgenote.
30065: - BOS -- Dossier betr. de familie Bos, afkomstig van mr. W.A.J. Timmermans.
30067: - POORT, DE GEUS-VAN BLOCKLAND -- Genealogisch schema Poort-de Geus-van Blockland, 19e- eeuw, manuscript, 1 pag.
11664: - TIJDEMAN Gekalligrafeerde envelop voor Dr. P.H. Tijdeman. 8(.
11666: - TOPANDER Genealogie Topander, ca. 1580-ca. 1765, 3 p., 18de-eeuws.
11667: - TRIST Ontwerp voor wapen Trist met de acht kwartieren (Trist, Verzwaen, Longq, Jacobsz, Van den Bogaert, Langerak, Bouzer, Kant). Tekening, 18de eeuws (enkele besch.). 34x30 cm.
70240: - Haarlem's regt op de eer van de uitvinding der boekdrukkunst gehandhaafd; of beknopt overzigt van den stand der zaak, vooral na het onderzoek van den heer De Vries, in de toelichtingen van de heeren Schinkel en Noordziek, door A.v.L.
63918: - Lehrbuch der Gotischen Construktionen,
30069: - HOOGHT, VAN DER -- Verklaring dd. Amsterdam 28-10-1779 dat Jan van der Hooght tussen 1760-1779 niet voorkomt in de registers van 'kennissen en rentebrieven'. 1 pag., folio, deels gedrukt.
29925: - CONCORDIA ET LIBERTATE, VAN DER LAAN -- Formulier waarop de leden van het Genootschap Concordia et Libertate [te Amsterdam] hun instemming konden laten blijken met het aanbieden van een geschenk aan hun thesaurier J. van der Laan, omdat hij deze functie reeds meer dan 25 jaar had bekleed. Dd. 8 april 1803. Manuscript, folio, 3 pag.
29725: - KROMMENIE, ZINKELDAM, BOONAKKER -- Twee brieven van het echtpaar Dirk Zinkeldam, dd. Krommenie 1866, aan Adolf Boonakker te De Rijp met verzoeken omuitstel bij het aflossen van schulden. Folio, 2 pag., manuscript.
30073: - WEGEN OP DE VELUWE -- 'Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland, houdende Reglement...', Arnhem, van Goor [1805], 4°. gedrukt, 44 pag.
30075: - WENTHOLT, DE ROY -- 'Publicatie van het Dep. Bestuur van Gelderland dd. 29-8-1804', Arnhem, Moeleman [1804], gedrukt, 4°, 5 pag.
13380: - LINDENHOUT, VAN ‘T; NEERBOSCH Verdediging van Joh. van ‘t Lindenhout, weesvader te Neerbosch. Of het geheim der weesinrichting, hekeldicht van 15 coupletten, z.j., 1 p., 4º, gedrukt.
13381: - UTRECHT, EDEMA Reclameblad / vel pakpapier voor theekantjes en tafeltjes (=koekjes) van Pieter en Joost Edema in de Schoutesteeg te Utrecht, in het huis waar in 1726 Jurian Pieterson was begonnen ze te bakken, 35x25 cm, ca 1830.
63889: - Le Cabinet d'Estampes d'un Amateur
13679: - DUMAS, GRONINGEN Acte verleden voor burgemeesteren en raad in Groningen, dd 31-5-1740, inzake een erfenis in de familie Dumas, Franse tekst, charter op perkament, met handtekening van Peter Rembert van Iddekinge, zegel verloren.
13681: - HEUSDEN 28 Kerkelijke attestaties betreffende personen die vanuit diverse plaatsen naar Heusden trokken en aldaar lidmaat zouden kunnen worden, 28 p., deels gedrukt, met handtekeningen van de predikanten van de plaatsen waaruit men vertrok en gedrukte of gestempelde afb. van de kerkelijke zegels.
13684: - ELIEKIN, HEUSDEN Kerkelijke attestatie voor Maria Eliekin, lidmate te Heusden, bij haar vertrek naar Delft, 1841, 1 p., deels gedrukt.
13619: - LIEDEKERKE, LUIK Drie brieven van de graaf van Liedekerke, gouverneur van Luik, dd 1819, aan de generaal-majoor Vermaesen, commissaris van de koning van Nederland te Brussel, manuscript, 4 p.
13621: - BELASTINGEN, AMSTERDAM, 1813 Biljet betr. betalingen voor de aanwerving van manschappen in het leger, dd Amsterdam 13-12-1813, getekend door J.J. May, P.J. van Namen, G.J. Jacobson, C. Apostool, E.E. Burgklij Glimmer en J. van Voorthuizen, gedrukt.
13624: - AMERIKA, BELASTING Ca 16 kwitanties voor ontvangen belastingen van inwoners van Charlestown, Middlesex, Massachusetts, USA, 1814-1830.
13630: - LEENSTELSEL Publicatie van Lodewijk Napoleon dd 1809 betr. verder vervallen verklaring van het leenstelsel, 1 blad, plano, gedrukt.
13632: - THOLEN, BOLL Acte van transport van een perceel land in Jan Jacobs Queck onder Schaeckerloo (Tholen), verkocht door de erven van Adriaen Boll (zeer uitvoerige familierelaties vermeld!) aan Jan Cornelisz Commersse. Verleden voor schepenen van Schaeckerloo dd 8-3-1678, charter op perkament met handtekening van Marinus J. van Vrijberghe, zegel beschadigd.
58178: - Dossiertje betr. Buyten Twist te Overveen, ca. 1964, afkomstig van mr C.W.D. Vrijland.
58179: - Drie foto's van een schoorsteenstuk door Laurens v.d. Vinne van een blekerij.
58180: - Een tiental originele oude foto's van de buitenplaats Lindenheuvel/ Overbeek, afkomstig van mr C.W.D. Vrijland.
58181: - Enkele krantenknipsels etc. betr. de duinboerderij Middenduin te Bloemendaal.
58174: - Vier foto's (13x18cm) en enige correspondentie betr. vorstelijke bezoeken aan Teylers Museum, ca. 1900.
58175: - Foto (15x10cm) en beschrijving van grafkelder Van der Vliet-Borski op Alg. Begraafplaats Bloemendaal.
58176: - Zes foto's (9x12cm) ingangshek Duinvliet te Overveen d.d. 1943.
58177: - Brieven van Koosje Raedt en J. Gerritsen betr. necrologie mr Raedt door C.W.D. Vrijland, 1964, 4 pag., manuscript.
13688: - VOORBACH, BREDA Kerkelijke attestatie voor Johannes Voorbach, lidmaat van Breda, bij zijn vertrek naar Gendringen, 1815, 1 p., deels gedrukt.
13690: - BOUVE, DEN BOSCH Kerkelijke attestatie voor Gerretje Bouve, lidmate te ‘s-Hertogenbosch, bij haar vertrek naar Willemstad, 1777, 1 p., deels gedrukt.
13692: - TEX, DEN Brief van C.A. den Tex, secretaris van het Koninklijk Instituut, dd 1844, aan de minister van onderwijs te Parijs, 2 p., manuscript.
13710: - DRUKKEN VAN THEOLOGSICHE BOEKEN Extract uit de resolutien van de Staten van Holland dd 17-6-1740 betr. het drukken van theologsiche boeken zonder kerkelijke goedkeuring. Met concept placaat met verbod tot het drukken van religieuze teksten zonder approbatie van de kerkeraad, classis of hoogleraar theologie, folio, 4 p., gedrukt.
13708: - LISSE, HEERMAN, DRIJFHOUT “Korte memorie” voor de Staten van Holland door Frederick Jacob Heerman, heer van Lisse, betr. zijn gedrag bij het beroepen van een nieuwe predikant te Lisse, 1724, folio, 30 p., gedrukt.
13698: - PARIJS, MUSIC-HALL DANSER JACK GARCY Dossier brieven, knipsels, programmma’s etc. afkomstig van de danser Jack Garcy (pseudoniem voor Henry Guarracino), 1925-1930, 26 stukken, meest in handschrift of getypt.
13696: - ORANJE Extracten uit de resolutien van de Staten en van het Hof van Holland, 1759, betr. de opening van het testament van prinses Anna, weduwe van Willem II en betr. de aanwijzing van voogden over haar kinderen: haar vader, haar schoonmoeder en haar neef Louis van Brunswijk, folio, 11 p., gedrukt.
13697: - LODEWIJK XVI Commissie voor Joseph Etienne Sipion de Thonun, “garde du corps de notre très cher et très ainé frère Monsieur en la Compagnie de Levia”, tot kapitein der cavallerie, getekend te Versailles, 4-4-1781, charter op perkament met de handtekening van “Louis” en een (beschadigd) zegel.
13270: - BERLIKUM, VAN DER HARST Teksten voor het “Geheelonthouderskoor ‘Excelsior’, Berlikum. Directeur: H. v.d. Harst”, 4 p., gedrukt.
13271: - JOURE, ZIJLSTRA, VAN DIJK Prijsraadselboekje. Premie voor geabonneerden op het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Joure en omstreken. Gedrukt boekje van 20 p.
9685: - Zu dem Heinius und Hof[f]ham[m]-ische Hochzeitfeste, welches zu Amsterdam den 19 des Merzmonaths 1752 vergnügt vollzogen wurde, wunscht ... ein aufrichtiger Vetter Johann Valentin Neuber. Frankfurt a/d Oder, Johann Chr. Winter. 2º: [4] p.
9690: - Het blazoen der liefde, echtzang ten trouwdage van Mr. Johan Anthony De normandie, regerend schepen der stad Rotterdam, en ... Katharina Johanna Hubert. z.p., z.j. 4º. Incompleet, [16] van [66] p. aanwezig.
30085: - POOL, GOMARUS, ROMAN -- Acte van transport dd. Amsterdam 14-1-1779. Waarbij Maria Pool, wed. Jacob Roman en andere erven Pool, kinderen van Susanna M. Gomarus, wed. van Abr. Pool, overdragen aan Ambrosius Pool een huis op de Binnen Amstel te Amsterdam, vanouds genaamd De Noteboom. Charter op perkament, met lakzegel van schepen Nic. Calkoen.
68872: - Reglement op het beheer der Rivier-Polders in de provincie Gelderland/Besluit (...) door de Provinciale Staten voorgedragene wijzigingen en aanvullingen op het beheer der Rivierpolders 21 November 1841. No. 111/Alphabetisch register op het reglement op het beheer der rivier-polders in de Provincie Gelderland.
68870: - Reglement op het beheer der Rivierpolders in de provincie Gelderland Voorzien van een uitvoerig alphabetisch register and bound with:Wijzigingsblad [1948], 2e wijzigingsblad (1951).
62355: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbenbrouck (Van)
62357: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbenbrouck (Van)
38050: - Dichtstukjes voorgelezen aan den vriendschappelijken maaltijd, gehouden door de leden van de Verééniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, den 8-8-1815, Dordrecht, J. de Vos, 1825, 13 pag.
30097: - WORKUM -- 'Reglement en taux voor de wagenaars te Workum', dd. 22-4-1816. Gedrukt, 4°, 8 pag.
30091: - SCHUMANN; VAN DEN BOS -- 'Stamregister van het geslacht Schumann, afkomstig uit de stad Kamenz (Bohemen, later Saksen)'. Cahier, 4°, met ca. 70 beschreven pagina's, samengesteld door mr. dr. Willem Martinus Gottfried Schumann, ca. 1920.
30103: - GRAVENHAGE, INHULDIGINGSFEESTEN 1898 -- Inhuldigingsfeesten 's Gravenhage. Officiele feestwijzer nrs. 1,2,5 en 6. Ca. 60 pag. gedrukt op oranje papier. Veel advertenties.
30101: - HAASTERT, VAN -- Tekening van grafmonument met treurende man en de tekst 'Rust, dierbaar overschot, in Uwer moeder schoot / Uw lievling volgt U rasch op vleuglen van den dood.' gesigneerd J. van Haastert fecit, 11x16 cm., ws. 1e- helft 19de- eeuw, in lijst achter glas.
62077: - Calligraphed Dutch saying (Kalligrafie).
10931: - Aan het zilveren paar, 8º.
10933: - Zeven blaadjes. 8º.
10935: - Vreugdelied, 8º.
10926: - Ca 18 liedjes, 8º.
10928: - Ik zal altijd zoet zijn, plano.
10930: - Hef op Uw glas, 8º.
10920: - Het huwelijks weerglas en "De Luijermand", plano.
10921: - Ca. 15 diverse blaadjes, 8º.
10922: - Zes diverse blaadjes, 8º.
10923: - Op het koperen feestgetij, 8º.
10924: - Bruiloftslied, 8º.
10925: - Drinklied en "Welkom aan tafel", 8º.
10937: - Een paar oude Friese bruiloftssangen. Extract, pp. 94-112 uit De Navorscher, 1908.
10938: - Oud-Zaansch bruiloftsfeest, bewerkt naar het naspel van 'De Bloem van Zaandyk, dramatische schets uit de jaren 1793 en 1794', door G.J. Honig en C. v.d. Zeyde, Koog aan de Zaan 1895, 48 p.
10994: - BOELEN Manuscript genealogie Boelen, 15de-18de eeuw, door A.A. Vorsterman van Oyen, 7 p.
10995: - BOLDINGH, HONDIUS, LEEUWARDEN Litho `Gezigt op den ingang van de stedelijke begraafplaats, Leeuwarden', met randschrift in pen `Reinier Jan Boldingh, geboren te Hoorn 8 maart 1838. Overleden te Leeuwarden 14 mei 1862. Begraven 17 mei afd. 1 regel 3 nr. 20'. In originele lijst uit de tijd. Voorts: grafstuk, vervaardigd o.m. van haar, voorstellende een grafmonument met de tekst `P.S.H. geb. 7 Sep. 1833 ovl. 1 juni 1887' en `M.B. geb. 7 Febr. 1868 ovl. 3 juli 1887'. Op verso het etiket `W. Ooms, kunsthaarwerker en graveur te Hoorn. Voorts verklaring van de letters: `Petronella Suzanna Hondius (gehuwd met Heiman Hendrik Boldingh, een broer van grootvader Claas Boldingh) en hun dochtertje Maria'. In eigentijds ovalen lijstje.
10997: - BONEBAKKER Uittreksel burgerlijke stand betreffende huwelijk W.C. Bonebakker en A.E. van Loenen Martinet, 1927.
10999: - BOSMAN-VISSING Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Maria Vissing, wed. Hendrik Bosman. Amsterdam 1807. Plano, gedrukt.
11005: - BRUYN KOPS, DE Vijf brieven van de curator der hogeschool te Leiden, W.G. de Bruyn Kops, 1868, 1871, 1872, 1874, 1875, deels gedrukt, deels manuscript.
11012: - CREMER Dossier stukken, afkomstig van A.A. Vorsterman van Oyen betreffende het geslacht Cremer, met handgeschreven genealogieën van het Gelderse geslacht Cremer, aantekeningen en correspondentie, o.a. met J.T. Cremer van Duin en Kruidberg te Santpoort over genealogie, geld lenen en aandelen N.V. Centraal Bureau voor Genealogie, ca. 1912.
11013: - CRONIER Brief in het Frans van Cronier, 1802. 4(, 1 p.
11021: - DONCKERWALCKE, VAN AMEROM, NIX. Kwitanties van regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Haarlem, t.b.v. diakenen van de Waalse kerk aldaar, betreffende schoolgeld voor leerlingen Donckerwalcke, Van Amerom, en Nix. 1899. 3 stuks à 1 pag; prijs per stuk
11011: - COPPENS, BELGIË Brief van prof. B. Coppens, Gent 1794, aan citoyen Siliestre. 4(, 1 p.
10903: - Verzameling van bruiloftsverzen en liederen, toegepast op allerlei betrekkingen, door J. Hagen. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1829, 8 + 80 p.
10905: - Fransche en Hollandsche gelegenheidsversjes, verzameld door An. de Jager, 2e vermeerderde druk. Rotterdam, T.J. Wijnhoven Hendriksen, 1844, 12 + 142 p.
10901: - Verzameling van 266 toasten ten gebruike by bruiloften, kraammalen, verjaar-partijen en andere vriendschappelyke bijeenkomsten, als ook op uitoefening van elk's bestaan. Met toepasselyke versjes, benevens eenige tafelzangen en geboorte-liederen, door wijlen den heer A. Fokke Sz. 4e verbeterde druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1843, 54 (= 70) p.
63959: - - Jozef Israels
41662: - Dordrecht voorheen en thans. Gids voor ingezetenen en vreemdelingen, 2e druk, Dordrecht, Morks & Geuze 1897, 64+44 pag., geïll.
9877: - Ter nagedachtenisse van mijne zeer waarde ouders Frederik Halewijn en Johanna Van wormer, overleden in den jaare 1780, mijnen veelgeliefden broeder Pieter Halewijn toegewijd. Leyden 1780. 8º: [8] p.
66347: - Jubileum van professor F.C. Donders. gevierd te Utrecht op 27 en 28 mei 1888. Gedenkboek
66340: - Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens, ontleend aan aanteekeningen wegens het beheer ziijner goederen.
30105: - GEWAY, V.D. VEEN -- Programma met de tekst: "ontvangst vioolduo James Geway en Rut van der Veen - koffiemaaltijd - Verrassing met prijzen - Causerie over Nature Spirits - vioolduo James Geway en Rut van der Veen." Gefotokopieerde tekening van een kabouter in een bos die het programma vasthoudt.15x10 cm, 8° oblong, 1 pag., ca. 1950?
30109: - SCHOONHOVEN, PAARDEN -- 'Harddraverij Schoonhoven 25-9-1879'. Gedrukt programma, 1 pag. folio.
5062: [Wilkens, J.N. en C. Mensch] - Geschiedenis van K. en J. Wilkens [houthandel en dextrinefabriek te Veendam, 1823-1948]. Veendam 1948, 68 p., geb., geïll.
50602: [Goudsmit, F.W. e.a.], - Autobridge. Uw feillooze mede- en tegenspeler [ bord met schuifjes, wijzers etc., in doos].
30123: - ASSEN, GROENENDAAL -- Menu Hotel-rest. Somer van G. Groenendaal jr. te Assen, 1913. Deels gedrukt.
30127: - BARNEVELD -- Reclamevloeiblad van 'Cleveland's egg's meal' te Barneveld, ca. 1900.
30141: - VLAARDINGEN, BANK VAN LENING -- 'Afkondiging' dd. Vlaardingen 7-1-1837 betr. reglement op de Bank van Lening, vastgesteld 3-10-1836. Groot blad plano, gedrukt.
30147: - AMSTERDAM, VISMARKT -- Kennisgeving van het stadsbestuur van Amsterdam dd. 10-4-1841 betr. de verplaatsing van de vismarkt naar de Nieuwmarkt, langs de Gelderse kade. Groot blad plano, gedrukt.
30151: - SLOTEMAKER -- Twee brieven van de wed. P. Slotemaker aan haar kinderen, dd. Haarlem 1860. Manuscript, 8°, 5 pag.
45337: - NAARDEN, VAN RENSSELAAR, THIERENS--- Kwitantie betr. ontvangen verponding van Antony van Rensselaar, over 1796, getekend Naarden door de ontvanger Thierens, deels gedrukt, 1 pag.
69548: - Beschrijving van de provincie Overijssel.
30163: - DORDRECHT, 1863 -- Historisch verhaal der gebeurtenissen in de Novemberdagen van 1813 binnen Dordrecht, Dordrecht, Blusse, 1863, gedrukt, 15 pag.
30157: - HEIJERMANS, VAN DER VEER -- Herdenkingsprogramma Herman Heijermans, 1924. Brochure, 8 pag., gedrukt.
30169: - SCHUURMANS, STOOP -- Dagvaarding, dd. Goes 1876, van Adrianus Schuurmans, 28 jaar, leurder te Hulst betr. het uitschelden van Casimir Stoop, te Stoppeldijk. Manuscript, 1 pag., folio.
10780: - Ter gelegenheid der 25-jarige echtvereeniging van den heer A.E. De Kivit en mejuffrouw C. Van der Wilk, 1886 - 6 mei - 1911, [Utrecht?] 1911. 8º: 1 p.
30171: - BELASTINGEN, ST. LAURENS(Z), BODDAERT -- Belastingaanslag voor de armen van St. Laurens, dd. Veere 1811. Manuscript, deels gedrukt, 1 pag.
30175: - HUS, ‘S GRAVENHAGE -- Vel briefpapier N.V. Meel- en Broodfabrieken 'De Zeeuw', B. Hus, te 's Gravenhage, ca. 1925.
64005: - Rapport der hoofd-ingenieurs en ingenieurs van den waterstaat in het 9e, 10e en 8e district omtrent eene verbetering van de bestaande Keulsche Vaart, van Amsterdam langs Utrecht, Vreeswijk, Vianen en Gorinchem.
30177: - OTTEVANGER -- Vel briefpapier van Bernard W.M. Ottevanger te Bilthoven, ca. 1930.
30179: - MUIJEN, VAN -- Reclamebrochure van Gerard van Muijen, Den Haag, betr. Gevam's busopener, 1930. Fraai drukwerk.
43236: M. - Herinnering aan onzen togt naar eenige Noordhollandsche dorpen, overstroomd op den 4-2-1825. Amsterdam, M. Westerman, 1825, [gedicht].
10299: - Mijne traanen op het graf van Lambertus De jager, Med. Doctor, overleden te Utrecht den 17 Junij 1814. z.p.. 8º: 4 p.
10308: - Plegtige gedachtenisviering van wijlen Coenraad Wertz, namens de Amsterdamsche departementen der Mij tot Nut van 't Algemeen door B. Klijn Bsz. in de Remonstrantsch Gereformeerde Kerk op dinsdag den 2den van grasmaand 1816. z.p. 8º: 24 p.
68749: - Haarlem and the Bulb-fields.
68748: - Overzigt van het Museum van Kunstnijverheid op het paviljoen te Haarlem als eene handleiding voor de bezoekers.
68747: - Verordening op het brandblusschen.
68746: - Bouwverordeing voor Haarlem (in werking getreden 21 Juni 1906).
42207: [Rooswijk, N. van] - Korte historische aantekeningen wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der stad Haarlem in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem, Marshoorn / Van Assendelft, 1739.
42217: [Lydius, J.M.] - Historisch verhael vande voorneemste swaricheden, verschillen en procedeuren, so wel in kerckelijcke als politijcke saken, dry jaren herwaerts voorghevallen binnen de Stadt Oudewater. Amsterdam, Cloppenburgh, 1618.
11507: - LUBBERS, POLAK Uittreksel geboorteakte Augusta Truuke Lubbers, geboren 14 augustus 1972. Vader: Polak. Met briefje consultatiebureau. 8(: 2 p.
11521: - MEES Gekleurde ontwerptekening voor het wapen Mees voor een glasraam in het stadhuis Rotterdam, eerste helft 20ste eeuw. Wrs. afkomstig uit de collectie Snouckaert.
30181: - AARSSEN -- Geboortekaart voor dochter van Luus en Huub Aarssen te Schiedam. 1957.
30183: - HORA SICCAMA; WASSENAAR -- Kerstkaart van mr. and mrs. Hora Siccama te Wassenaar, ca. 1930. Gedrukt.
30189: - SCHEVENINGEN; VAKSCHOOL ZEELIEDEN -- Oningevuld diploma van de Volkschool voor Zeelieden te Scheveningen, ca. 1930. Gedrukt.
30191: - HAARLEM, HEYME VIS, VERF -- Bedrijfskaart van de verfhandel Heyme Vis te Haarlem, ca. 1920, gedrukt.
30193: - VLIET, VAN, DRUKKERIJ -- Drie nieuwjaarskaarten en een reclamebrochure van Drukkerij De Brug van B. van Vliet te Amsterdam, ca. 1935.
13303: - DRENTHE, KADASTER Notificatie van de gouverneur van Drenthe, P. Hofstede, betreffende kadastrale opmeting van de gemeenten De Wijk, Havelte en Nieuwveen, dd Assen 1-6-1822, 1 p., folio, gedrukt.
13310: - LIMBURG, ANTI-R.K. Aflevering 1 van jrg. 1 van De Kruisspin, maandblad tegen priesterheerschappij en godsdienst, “onder redactie van zes gewezen R.K. priesters”, d.d. 8-1-1910, 4º, 16 p., gedrukt.
13318: - DIEPHUIZEN “Verzameling van dicht- en zangstukjes, ter uitspanning geschikt, 1818, Johanna Carolina Stephania Diephuizen”, cahier met enkele losse bijlagen, manuscript, ca. 50 p.
13323: - FOCKE Gegevens over wapen en familie Focke (Fokke), ca. 20 p., geïll., getypt, ca. 1960.
63926: - Handwritten text in Dutch for a lecture on "zegelkunde" (wax seals) possibly for the Koninklijk Genealogisch en Heraldisch Genootschap around 1875-1880
63919: - Panorama-gebouw aan den Bezuidenhout te 's Gravenhage
11562: - OUWEJAN, ZAANSTREEK Kopie van een door R.J. Ouwejan Kz. gekalligrafeerde wens voor H.M. de Koningin namens de Zaandamse jeugd, op 30 april 1949 per postduif aan haar overgebracht. 3x3 cm.
11564: - OVERDAG Twee carte-de-visite-portretfoto's van Dientje Overdag, dienstbode bij de familie Van Veen-Blokhuis te Amsterdam, één gemaakt op haar zeventigste verjaardag, 21 november 1908.
61136: - Argentarium Roterdami / La Lonja de Mercadores de Roterdam
61133: - Porte de Harlem en Hollande (mirrored)
60976: - - Traité de paix. Vredes-trakaat.
50991: - - [1] Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden byzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand 1775 voorgevallen. Amsterdam, Warnars en Den Hengst 1776. [Gebonden met:] [2] Th. v. B[russel], Naauwkeurige beschryving der twee voornaamste watervloeden van de 18e eeuwse in 1717 en 1775. Amsterdam, Bom, 1776. [En met:] [3] Berichten zich bepaalende van den 18 November 1775 tot den 30 dito, wegens het verongelukken, stranden, aan de grond zitten, lek, masteloos en roerloos geworden zynde scheepen. Amsterdam, J. Vriese, 1775.
50999: [Wicquefort, A. de] / [Ferd. de Galardi] - Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics par L.M.P. Avec des Reflexions faites sur eux et une reponse, au ministre prisonnier. Keulen, P. Marteau [= Brussel, L. Marchant?] en Ville France, P. Petit [= Nederland?].
61155: - Gesigt, van het Ammunitie Magazijn, binnen de Stadt Delft.
68782: - Almanak van het studentencorps aan de Vrije-Universiteit 1930.
68779: - Almanak van de Vrije Universiteit 1976-1977.
68775: - Almanak 1952. Unitas Studiosorum Amstelodamensium.
60636: - [THREE COIN ORDINANCES FROM THE NETHERLANDS 1610] 1. Placcaet ende ordonnantie va[n]de hooge en[de] mogende heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, soo opten cours van t' gelt, als opte politie ende discipline betreffende d' exercitie vande munte en[de] muntslach: Midtsgaders t' stuck vanden wissel ende wisselaers, scheyders, affineurs, gout ende silver-smeden, juweliers, ende alle andere in de Vereenichde Nederlanden. [BOUND WITH] 2. Beeldenaer ofte figuer-boeck, dienende op de nieuwe ordonnantie vander munte, gearresteert ende uytgegeven by de [...] Staten Generael [...] op den sesten iulij 1610. [BOUND WITH] 3. Manvael ofte handtboeck, inhoudende die weerde vanden marck, once, engelsche, en? aes van alle ghevalueerde ende onghevalueerde munte.
60635: - - Dongheualueerde gouden ende silueren Munte van diueersche Coninckrijcken, Hertoochdommen, Graeffschappen, Heerlijcheden, Landen ende Steden, soo oude als nieuwe die noyt in prente en zijn gheweest : Ende oock eenighe Penninghen soo wel van goudt als van siluere ghemaeckt inde Munte vande landen van herwaerts ouer, die welcke niet ghenaempt oft ghestelt en zijn inde leste permissie.
56318: -- - Tentoonstelling Honderd jaar Gemeentelijke Archiefdienst, Amsterdam, Waaggebouw 1945, 4 pag.
56322: - Afl. Het Landhuis, 1939, met artikel interieur in landhuis Silvana te Wassenaar, architect Alb. van Essen, 3 pag., geïll.
56324: [Bletz, J.A. e.a., red.], - Propria Cures, 2 afleveringen 20 en 27-9-1924.
56326: -- - Rapport omtrent de Stands-bank-van- Lening, Amsterdam 1953.
53123: --- - Sententie van den Hove van Holland tegens Dirk Frerking, in dato 1 July 1748. 's Gravenhage, I. en J. Scheltus, 1748.
53111: Fr. - De ontvluchtings-geschiedenis van een zestal zwaar veroordeelden uit de gevangenis te Leeuwarden, Heerenveen, Hepkema, [ca. 1918].
60240: - OOTMARSUM, HEININK, BOEKHOUDEN--- 'Verhandeling over het boekhouden door Susanna Heinink, pensionaire te Ootmarsum'. Manuscript, 1863, 42x29 cm., gebonden in half leren band, ca. 65 pag., goud op snee, gekalligrafeerd.
69297: - Instructien, voor de Gedelegueerde Rechters in de Chambre mi partie, by de Heeren Koningh van Spaignen, ende Staten Generael der Vereenighde Nederlanden te samen geërigeert. Mitsgaders voor de Suppoosten die voor den Raedt van de selve Cahmbre postuleren. Behelsende d'Instructie op den 12en Julij, [anno] 1652, ende Ampliatie van dien op den 17en October, [anno] 1653 voor de gemelte Rechteren gearresteert: De Tractaten van Vrede, Treves, ende Marine: mitsgaders d'Instructien van den Grooten ende Hoogen Rade respective tot Mechelen ende in 's Graven-hage residerende, als oock d'Ampliantien ende nadere Ordonnantien successivelijck geëmaneert.
61213: - Vue d'Optique of a square in Paris
61215: - Vue perspective du Palais Royale de coté du Jardin
48671: - SEKELING--- Correspondentie tussen C. de Jong en F. Prost in Draguignan, 1985, over fam. Sekeling. Manuscript, 4 pag.
48673: - RAVERDY, INNIGER--- Correspondentie tussen C. de Jong en Nic. Raverdy te Amiens, 1984, betr. fam. Raverdy en Inniger. Manuscripten, ca. 6 pag.
48675: - OTTERLO, VAN; MECKING--- Correspondentie tussen C. de Jong en C.L. van Otterlo te Zeist, 1984, betr. Van Otterlo, Mecking, Meckinck, manuscripten, ca 30 pag.
48676: - SCHWACHHOFER--- Correspondentie tussen C. de Jong en Jean Rongy te Alleur, 1981, betr. fam. Schwachhofer. Manuscript, 3 pag.
48678: - WACHTER, MEUGH, BOLOGNE, POLS, V. GANSPOEL--- Correspondentie tussen C. de Jong en Philippe Rossignol te Le Pecq, 1986, betr. Wachter, Meugh, Bologne, Pols en Van Ganspoel. Manuscripten, ca. 50 pag.
48680: - HARLINGEN--- Correspondentie tussen C. de Jong en mr. O. Schutte over wapenborden Harlingen, 1985. Ca. 8 pag., manuscript.
48682: - OEM--- Correspondentie van C. de Jong met P.J. Siemons betr. fam. Oem, 1983. Manuscripten, 2 pag.
48686: - BEETSTERZWAAG--- Correspondentie van C. Reitsma met C. de Jong, 1973, over Hist. Centrum Beetsterzwaag. Manuscript, 4 pag.
48688: - QUENEAU--- Correspondentie tussen C. de Jong en Henry Tranzer te Courtenay, 1984, betr. fam. Queneau e.a. Manuscripten, ca. 6 pag.
48690: - LUCHTMANS--- 'Bij S. en J. Luchtmans te Leyden zijn in den loop van het jaar 1846 uitgegeven de navolgende werken'. Borchure, 1 pag., gedrukt.
48694: - VERHAVE--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. J.P. Verhave te Malden, 1976, betr. fam. Verhave(n). Manuscript, 4 pag.
48696: - GASTEREN, VAN; DE GREEF--- Correspondentie tussen C. de Jong en madame Versteegh te Oudorp, 1985, betr. Van Gasteren en de Greef. Manuscripten, ca. 6 pag.
48698: - DANIELS, VINCENT--- Correspondentie tussen C. de Jong en Mario Vincent te Beaune, 1986, betr. fam. Daniels en Vincent. Manuscripten, 5 pag.
48702: - VULSMA--- Correspondentie tussen C. de Jong en R.F. Vulsma, 1986, over diens Who is who in genealogenland. Manuscripten, 3 pag.
48705: - OLDECOP--- Correspondentie tussen C. de Jong en Dieter W. Weber-Oldecop, te Hannover, 1976, betr. fam. Oldecop - Oldenkop. Manuscripten, ca. 8 pag.
48707: - CANIVET--- Correspondentie tussen C. de Jong en Dora de Wilde-Kennive te Wilrijk, 1986, betr. fam. De Canivet. Manuscripten, 3 pag.
48709: - ZANZI--- Correspondentie tussen C. de Jong en Rene Zanzi te Montpellier, 1985, betr. fam. Zanzi. Manuscripten, 5 pag.
48711: - MOLENS--- Request van koornmolenaars Dordrecht aan Staten van Holland, 18-1-1749, betr. verhoging maallonen. Folio, 2 pag., gedrukt.
48713: - ZOUT--- Concept ordonnantie op het regt van het wit gerafineert zout van buiten Holland inkomende, in het bijzonder het Friese zout, Staten van Holland, 22-1-1749. Folio, 13 pag., gedrukt.
4872: [Unger, J.H.W. ] - Geslachtslijst der familie Unger. Z.p. 1889, 17 (eenzijdig bedrukte) bladen, met aanvullingen in handschrift. Geïllustreerd met getekend en gekleurd familiewapen, gebonden in geheel leren band.
14329: - BRONKHORST, VAN, GRAVENHAGE “Missive geschreven uit Amsterdam door Hendrik van Bronkhorst, sig recommanderende om te werden vader van het Oude Vrouwe en Kinderhuis in ‘s Gravenhage”, 1726, manuscript, eigentijdse kopie, folio, 3 p.
14323: - KRINGS Kerkelijke attestatie in het Duits voor Johannes Krings, gegeven te Wulde ..., datering 22-8-1790, getekend door Joh. M. Michael, prediger.
14308: - SCHUCH, SILHOUET Portret in de vorm van een getekend silhouet van “Madame Schuch, overl. 1787”, 19x12 cm.
14313: - BUIKSPREKER Geëtst portret van “James Burns or squeaking Tommy, a well known ventriloquist through the county of Nottingham, died January 7th 1796”, 21x14 cm, ten voeten uit, published 1804.
14307: - GRAVENHAGE, VAN HOYTEMA Gekleurde tekening door Antoinette Agatha van Hoytema (1875-1967), voorstellende huisje aan Wassenaarseweg te Den Haag, d.d. 1942, 26x32 cm, ingelijst en achter glas.
10124: - Ter gedachtenisse van ... W. Mobachius quaet, bedienaar van 't H. evangelie te Haarlem, overleeden den 27sten van louwmaand 1792. Haarlem, C. Plaat. 8º: 12 p.
10020: - Feestzangen ter koperen bruilofte van ... Johannes Christiaan Mohr en ... Geertruy Boldering, verscheenen en gevierd den 10den van slagtmaande 1786. z.p. 8º: [56] p.
62369: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62359: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbinga
12539: - REYERSE, STOUTJESDIJK `Ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van P.M. Reyerse en C.J. Stoutjesdijk, 4 juni 1920-1945'; 1 omslag, 4(.
46371: - CHRIST--- Genealogie Christ. Getypt, 2 pag.
46373: - BROESE VAN GROENOU--- Dragers van de naam Broese van Groenou. Getypt, 7 pag.
46381: - HEIJN, ALBERT--- Ca. 30 brochures en knipsels betr. de fa. Albert Heyn, ca. 1960-ca. 1980.
46383: - BOLS--- Ca. 30 brochures, knipsels etc. betr. fa. Lucas Bols, jaren '60 en '70.
46385: - FOCKINK--- Acht brochures en knipsels betr. Wynand Fockink, Amsterdam, ca. 1950-1960.
46387: - LENSEN--- Nota en 3 verpakking-zakjes van fa. Joh. Lensen, banketbakkers. Amsterdam, ca. 1950.
46389: - VLIEGER--- Brochure en 2 knipsels betr. fa. J. Vlieger, papier, 1969.
12674: - WESELE SCHOLTEN, VAN Enkele regels tekst en de handtekening van Van Wesele Scholten, Delft 1802, 1 p.
12679: - WILDE, DE; VAN DELLEN, HEMMES Twee getuigschriften voor Dina de Wilde, geb. Kattendijke, als dienstbode bij L. van Dellen te Goes (1909) en bij mevr. G. Hemmes te 's-Gravenhage, 2 stuks.
9675: - Zachtmoedig antwoord op scherpen laster en ydle vitterye. z.p., z.j. Plano.
66225: - De Internationale Visscherij-Tentoonstelling te Bergen 1898, gevolmachtigde J.J.B. van der Chijs Junior, Delft Holland.
66224: - XX Geschaftsbericht der Emder Harings-Fischerei-Actien-gesellschaft betriebsjahr 1890/91
66222: - Letter by the Collegie voor de Zeevisscherijen to the minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 24 September 1875 concerning the receipt of certain documents
66221: - Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Stormwaarschuwingsdienst 1898
66276: - Koninklijk Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Catalogus der Bibliotheek F-G: Geschiedenis
66270: - Ter nagedachtenis van Cornelis Fransen van Eck, Getrokken uit de 'Godgeleerde Bijdragen' Vierde deel, derde stuk.
68434: - A. Hillen's Sigarenfabriek Delft recommandeert: Zestienhonderd, Roodkapje, Devisa. Bladwijzer.
66122: - Herinnering aan Francois Carl Stoop in leven Predikant te Haarlo en Waterhoek, laatst te Vreeland, daar overleden op 21 November 1873.
66170: - Tijdschrift voor Neerland's Indie, 3e jaargang 1840
70249: - Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 2003-2017.
68417: - Letter dated 25 January 1905 by the Minister van Binnenlandsche Zaken to A.A. Vorsterman van Oyen concerning his request for the medal "voor menschlievend hulpbetoon"
68381: - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. 2e deel, eerste stuk.
66307: - Hoge Raad van Adel: documents dating from 1950-1952
66303: D.D.B., - Levensberigt van Jacob van Campen
63835: - De voormalige stadspoorten van Haarlem, Photografiën naar teekeningen uit de stedelijke verzameling
63833: - Mostra delle armi ed uniformi napolitane 1734-1860 catalogo
8582: [Kersteman, Franciscus Lievens] - De goudmyn van doctor Ludeman, of Bloemhof van astrologische geheimen, raakende den driejaarigen Orange-oorlog, van 1785, 1786, en 1787, by wyze van voorzeggingen geschreeven aan Meester Franciscus, om na den Grooten Zegepraal waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787.
7414: [Effen, Justus van] - Le Misantrope. Nouvelle edition revue & augmentée de plusieurs discours importans. Den Haag, Jean Neaulme, 1726. [2 delen]
66232: - De minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken, 14 Julij 1871, confirms the nomination of W. Sterk Jzn. te Enkhuizen (working in Delfzijl) as Keurmeester van gekaakten haring for one year. Signed on behalf of the minister by secretary General Hubrecht, signed by burgemeester Wichert of Delfzyl after rceiving the oath of W. Sterk (29 Julij 1871).
13009: - NOORD-HOLLAND, HET WITTE KRUIS, ZAANDIJK `Uittreksel uit de volledige mededeelingen van de Afdeelingen betreffende hare werkzaamheden in het jaar 1901'; idem 1902 en 1903. Gedrukt, 8(: ca. 40 p. per deel. Uitgave van de Noord-Hollandsche Vereeniging `Het Witte Kruis'.
13013: - OBREEN Visitekaartje van Mevr. de Wed. F.D.O. Obreen, met aantekening van haar hand. 1 stuk, deels gedrukt.
12999: - MUIDEN, VERMEERE, ROOST Extract uit het register der Resolutiën van de Staten van Holland d.d. 30 april 1749, betreffende het rekwest van Jacob Vermeere, keetmeester te Muiden, waarin deze verzoekt of zijn `comptoir dochter' Cornelia Roost hem mag vervangen bij afwezigheid in zijn zoutkeet, welk verzoek wordt toegestaan. Gedrukt, folio, 2 p.
12998: - MUIDEN, BOLTEN, RUMPECUS Extract uit het register der Resolutiën van de Staten van Holland d.d. 29 april 1749, betreffende het rekwest van Jelmer Bolten, keetmeester te Muiden, waarin deze verzoekt of zijn `comptoir dochter' Anna Rumpecus hem mag vervangen bij afwezigheid in zijn zoutkeet, welk verzoek wordt toegestaan. Gedrukt, folio, 2 p.
8511: K. - Het misverstand of Elk is een dief in zijne nering. Oorspronkelijk Hollandsch blijspel met zang. 2e druk. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1834.
8510: K. - [Het misverstand, of Elk is een dief in zijne nering. Blijspel, met zang. Leiden, Leendert Herdingh, 1811.]
30197: - HESSING, ‘S GRAVENHAGE -- Vel briefpapier van aannemer J.C.S. Hessing te 's Gravenhage, ca. 1935.
30199: - GRAVENHAGE, HAAGSE DRUKKERIJ -- 16 voorbeelden van drukwerk uit de 'Haagse Drukkerij', ca. 1930.
70293: - P.P. Rietfort Haarlem Jubileumuitgave 1889-1939. Kerkgewaden en kerksieraden.
70294: - Souvenir de la Hollande. Vues d'Apres Nature.
9912: - Lykzang ter gedachtenisse van ... Jakob Vosmaer, controlleur van den gemene lands middelen over Holland en Westfriesland, en commis van den gemeene lands middelen in 's graavenhaage enz. overleden den 12 van wintermaand 1781. z.p. 8º: [9] p.
9919: - Vaderlijk afscheid en getrouwen raad van een welmenend eendrachts-burger aan zijnen zoon [Evert Le francq van berkhey] gereed om voor 't vaderland ... op 's lands vloot van oorloge te dienen, door Joannes le Francq van Berkhey. Amsterdam, J. Allart, 1781. 8º: [8] 112 p. Geïll.
9923: - Op het afsterven van Nederlands roemrijke dichteresse ... Juliana Cornelia baronesse De lannoy, overleden te Geertruidenberg den 19den [sic] van sprokkelmaand 1782. Amsterdam, Erven D. Klippink, 1782. 8º: [15] p.
49086: - BOOY, DE; SCHOLLEVANGER--- Gedicht op het huwelijk de Booy met Schollevanger, 8°, 1 pag., manuscript, 19e eeuws.
49088: - MONDE, V.D.--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van J. v.d. Monde, d.d. Zwolle 1824.
49559: - FRIESLAND, OUDE FOTO'S BOERDERIJEN REPELAER--- Negen grote fraaie foto's, ca. 1890, elk 22x28 cm., op karton, van boerderijen, waarschijnlijk alle eigendom van de familie Repelaer en gelegen in Friesland. Op alle foto's staat voor de boerderij het boerengezin. Prijs per stuk 40 euro.
55201: --- - Prent: 'Plan van de Dam te Amsterdam, met aanwijzing van de posteringen der burger compagnien, den 28 Junij 1748'. Anonieme gravure.
30201: - GRAVENHAGE, DRUKKERIJ SCHERRENBERG, VOORTVAREN -- Collectie van 20 drukwerken, vervaardigd in de drukkerij Voortvaren te 's Gravenhage, ca. 1920.
30207: - HONINGEN, VAN DER DUYN -- Testament dd. Rotterdam ca. 1560 van ... Hillebrantsz en Maritge Aeriaensdr., verleden voor notaris Jacobus Adamsz. van der Duyn, ten huize van Maerten Pietersz op Huys te Honinghen bij Rotterdam. Acte op perkament met notarismerk en devies van Van der Duyn.
30211: - ZUID-AFRIKA 1874-1901, LOUIS -- Collectie brieven en andere manuscripten betreffende de onderwijsman W. Louis in Zuid-Afrika, in de jaren 1874-1901. Twee kopieboeken met afdrukken van uitgaande brieven 1894-1917 en een map losse stukken, waarin o.a. twee aanzetten voor een autobiografie.
30217: - VREDENBURCH, VAN -- Handtekening van E. van Vredenburch als gouverneur van Zeeland, dd. 1839.
30225: - HEERLIJKE RECHTEN -- 'De secretaris van Staat ... aan Z.E. den heere Raadpensionaris'. Gedrukte brochure dd. 5-9-1805 betr. de heerlijke rechten in de nieuwe Staatsregeling. 8°, 17 pag.
26080: - Generalregister zur Deutschen Wappenrolle, 2. Auflage, Neustadt a.d. Aisch 1973. 1e, 2e, 3e, 4e und 5e nachtrag, Berlin 1976-1988. Nur die 5 Nachtrage, ca. 150 seiten.
26084: [ Broers Jr., G. ] - Feestbundel ter herinnering aan het herstel van Neerlands onafhankelijkheid 1813-1863, zaamgebonden door een v.m. Vrijwillig Noord-Hollandsch jager van 1831-1833. Amsterdam 1863, 180 pag., geb. ( met opdracht van de auteur in handschrift ).
41440: - Publicatien behelzende het huishoudelijk school-regelement voor het Departement Vriesland, als mede eene klassificatie der scholen, dd. 20/21-10-1806, Leeuwarden, vd. Sluis, 1806, 25 pag.
30278: A.F.W. - Pierre-Paul Rubens, Brussel, Voglet, 1840, 25 pag.
70082: - Feestviering ter herinnering van den akademischen leeftijd, gehouden in 's-Gravenhage, den 23sten en 24sten Julij 1828.
10806: - Mr. Lohman's feest. Herinneringen aan de tachtigsten verjaardag van jhr. mr. A.F. De savornin lohman, verzameld door G.G. van As. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1917. 4º: 96 p., geïll.
55724: --- - Prent: 'Afbeelding van het gruwzaam oproer, aangericht door de Prinsgezinden te Goes, op den 30 Januarij 1787', anonieme gravure.
8244: [HaverSchmidt, François] - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. 4e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1878].
63790: - Reizen van Nederlanders rondom de wereld. Van Noord, Schouten en Le Maire, Hermiet, Abel Tasman.
12576: - SCHOUTEN, WIJN `Lied der wijsheid, of de wijsheid in den wijn'; 8(, 3 p., ca. 1820, gesigneerd: Haarlem, J. Schouten.
12579: - SCHUMAN, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie met de tekst `Johanna Schristina Schuman, gebooren 29 junij 1801', 1 p., folio, oblong.
67433: - Waterloo-Courant, Zondag 18 Junij 1865. Proeve van een purmerender. vijfde duizend.
69594: - Boorbalans 2 Bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het Maasmondgebied.
10737: - Souvenir ter gelegenheid der 12 1/2 jarige echtvereeniging van Godfried Engelbert Leffelaar en ... Frederika A. Leffelaar-Schwarting, 2 maart 1902 Huize Eik en Linde [te Amsterdam]. z.p. 4º[4] p.:
10739: - Welkomstlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van ... E.A.C. Weber jr. en Mejuffrouw Janna G. Smit, 20 juli 1902. [Amsterdam], wed. R.J. Coesel. [3] p.
13053: - RICHTERICH Potloodschetstekening van het wapen Richterich. 19de-eeuws, 18x14 cm.
49467: - DELFT, MILITARIA, VAN HEEMSKERK--- Extract resolutien Gecomm. Raden Staten van Holland 19-6-1753 betr. de instructie van de Commis van 's Lands magazynen te Delft. Folio, 9 pag., gedrukt.
68768: - Portrait of Johan Rudolph Thorbecke
45731: - MEIJER, LAMPE--- Brief van Emile R. Meijer, d.d. Amstelveen 1980, aan Ernst Lampe. Manuscript, 1 pag.
45733: - REGTEREN ALTENA, VROOM--- Brief van J.Q. van Regteren Altena aan Nico Vroom d.d. Amsterdam 1945. Manuscript, 1 pag.
45739: - ISEMBOURG, CAMP--- Brief van de graaf van Isembourg aan hofraad H.F.G. N.Camp, namens de groot-hertog van Saksen. 's Gravenhage 1865, 1 pag., manuscript.
9700: - Troost voor den gewezen capitein Christiaen Scholten. z.p., z.j. Plano.
9696: - Het leeven en sterven van Adam, ... Leer-reeden --- ter geleegenheid van het afsterven van den vader des vaderlands jonkheer Adam Adriaan baron Van der duyn, vrijheer van 's Gravenmoer, heer van Benthorn, ... uitgesprooken den 2 december 1753 door Johannes Balthazar Bennet, predikant te Sassenheim. Tweede druk. 's Gravenhage, C. v. Buren, 1754. 8º: [4] 57 [6] p.
9698: - Dichtkransje op de uitvaart van mijn zoontje Francois Blussé (overleden den 13 der wintermaand 1753 in den ouderdom van 2 jaaren en 4 maanden). MET: Opvaart van mijn dochtertje Geertruida Blussé (overleden den 28 der lentemaand 1750, oud 15 dagen). MET: Lijkzang op het verscheiën van mijn zoontje Adolph Blussé (overleden den 16 van bloeimaand 1767 in den ouderdom van 13 jaar en 9 maanden). z.p., [1767]. 8º: [8] p. Met slotvignet van rouwende kinderen bij graftombe, R. Muys fecit.
62004: - Epularis Aula in hortis Versalicis
62002: - Marly (mirrored)
11784: - BRINK, TEN; BORWINKEL Ter nagedagtenisse van ... Rudolph Arend ten Brink, ... leeraar in de gemijnte van Jesus Christus te Amsteldam en aldaar overleeden 29 september 1775. 4(: [1] p.
11769: - BÖHTSLINGK, VAN DER SCHAAFF Brief van L.J. Böhtslingk en J.J.A.G. Böhtslingk geb. Noot, d.d. Arnhem 1842, aan mevr. J. van der Schaaff te Aalten. Met bericht van het overlijden van `onze derde dochter Charlotte Pauline'. 4: 1 p.
11776: - BRANDT Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Arnold Hermann Wilhelm Brandt te Amsterdam, mei 1852, 50x12 cm., 1 p.
52996: --- - Sententie in der saecke van Cornelis van Deuverden, gewesen adjunct secretaris van de Edele Mogende heeren Staten 's landts van Utrecht, gepronuncieert in de audientie van den Gerechte der Stadt Utrecht op den 7 April 1664. Utrecht, J. van Doeyenburch 1664. Gedruckt naer de originele copye.
42384: - - Wegh-wyser, aenwijsende de besonderste vremde vermaecklijckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landtschappen te besichtigen. 2e druk, Amsterdam, N. v. Ravesteyn, 1657.
14216: - KEUSS Geschilderd portret op perkament of ivoor voorstellende Bernard Herman Keuss, geb. 27-4-1798, overleden te Neuenkirchen 26-11-1861, 11x8 cm, in lijst achter glas.
14368: - SCHELLINKHOUT Convocatie van de Vereeniging Beschaving en oefening te Schellinkhout, secretaris P. Ton, voor vergadering in 1863 met als spreker J. Smit van Bovencarspel, 1 p., 8º oblong, deels gedrukt.
14372: - ALDRIDGE Potloodtekening, 22x16 cm van “eene negerin te Rio de Janeiro” en gesigneerd E.B. Aldridge.
14374: - TAUREL, ORANJE-NASSAU Getekend portret van Willem de Zwijger, opgewerkt met penseel in zwart en grijs, 27x20 cm, gesigneerd Edouard Taurel. Mooi!
13818: - ROTTERDAM, N.H. KERK Rooster van collecteerbeurten voor het college van collectanten ter instandhouding van den openbaren eeredienst bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Rotterdam, 1942, brochure, 20 p., gedrukt.
52792: --- - [Gedrukte brief van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aan de dorpen en gerechten van Holland, dd. 's Hage 26 juni 1794].
8418: H[oogvliet], J[an] M[arius] - Mengelingen ten voordeele des vaderlands uitgegeven. Delft, B. Bruins, 1831.
45821: - MILITARIA--- Regelingen voor een gecombineerde oefening voor land- en zeemacht. September 1885. Manuscript in lichtdruk(?), folio, 2 pag.
39568: - Table généalogique de la transmission du Fideicommis Princier de Rheine-Wolbeck, dans la descendance chapitrale du fondateur G.J.C. duc de Looz-Corswarem. Groot blad.
68814: - Frederik II te Rutwen: blijspel met zang in een bedrijf / Brazier en Me´lesville ; naar het Fransch door W. Wz
54227: --- - Copien vande sententien, ofte vonnissen binnen Utrecht gewesen teghens verscheyden persoonen: die ghecomplotteert ende voorgenomen hadden omme den heere commandeur ende krijghsvolck (...) te vermeesteren ende de E. heeren staten 's landts van Utrecht te overvallen, om te brenghen, ende meer andere grouwelijkheden te pleghen, ende haer selven ende andere van hunne factie met ghewelt inde regieringhe ende des lants officien te stellen. Utrecht, Jan Evertsen van Doorn, 1611.
48738: - BARTOUW, LA FOSSE, V.D. KNUYFT, HUWELIJKBELETSELEN--- Request d.d. 8-10-1749, van Pieter van der Knuyft, weduwnaar van Cath. van Oosten, won. 's Gravenhage, over tweede huwelijk met Joh. Bartouw wed. Chr.v.d. Kley. Folio, 2 pag. Gedrukt.
48740: - COCQ, V.D.; OCKHUYSEN, MORIAANSHOOFD. Advies Staten van Holland 15-11-1749 op request van Corn. v.d. Cocq, Jacobus Ockhuysen, Meindert en Leendert Steffens, Arend van Bleysweijk en Arnoldus Moriaanshoofd over financien. Folio, 2 pag., gedrukt.
48746: - HERBERGEN, BIERSTEKERIJEN--- Advies 23-12-1749 van gecomm. raden aan Staten van Holland met een lijst van geoctroyeerde bierstekerijen in het Zuider Kwartier. Folio, 13 pag., gedrukt.
66230: - Zuiderzeesche Visscherij gedurende het jaar 1883, Elburg
66229: - Afschrift concerning the nomination of R.J. Verschoor van Nisse, J. R. Boerlage, J.J. Vlis, S. Hoekstra, H.J. Calkoen as members of the College voor de Zeevisscherijen, 12 Juni 1891 signed by De Bosch Kemper, on behalf of Queen Emma.
66228: - Bekendmaking: het College voor de Zeevisscherijen geeft te kennen (...) hunne in span visschende vaartuigen op de Zuiderzee bij nacht met niet meer an twee of drie span samen te koppelen d.d. October 1898.
66226: - Bekendmaking: Het College voor de Zeevisscherijen maakt (..) opmerkzaam op de nieuwe bepalingen betreffende de kleur en afmetingen der onderscheidingsteekenen van zeevisschersvaartuigen (...)
13822: - HOFMAN, DE JONGE Nota van Neeltje de Jonge d.d. 1788, voor de Wed. Hofman, betr. 4 mutsen genaaid à 12 stuivers, 1 blad, manuscript.
13842: - POSTSTEMPELS WENEN, PRAAG Duitstalige brief van Frau Kirsch, d.d. Wenen 24-2-1843, aan Jos Bunz, Goldarbeiter in Prag, 4º, 2 p.
12833: - EWIJCK, VAN Het Burensche geslacht Van Ewijck. Manuscript, 5 p., begin 20ste eeuw.
12835: - FILM Stukken betreffende de film L'Affaire Maurizius van Franco Loudon Film te Parijs, 1955. 4(: 12 p., gestencild, afkomstig van Jac A. Hazelaar te Dordrecht.
59440: [Catalogus Internationaal antiquariaat Menno Hertzberger] - Liste 41,met boeken hoofdzakelijk over Amsterdam. 161 nummers op 9 pagina's, folio, gestencild. M14725
43082: [Lenfant, Jacques] - 'T leven van Johanna, Paus van Rome, onder den naam van Johannes den achtsten, waar in haar zonderling gedragh uit de oudtheit wordt opgeheldert.
43076: [Bijbel] - Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik. Amsterdam, Ratelband en Bouwer, 1781.
55686: --- - Placaat van de Staten Generaal d.d. 26-10-1781, betr. verbod van het 'zeer oproerig en lasterlijk libel Aan het volk van Nederland. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1781.
55690: --- - Publicatie van de Staten Generaal d.d. 28-11-1787 betr. vrijheid van godsdienst in de Generaliteitslanden. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1787.
55446: --- - Imprimerie & librairie. Extrait du registre aux arretes du prefet du departement de l'Escaut. Gent, A.B. Steven, 1811.
63980: - Photograph (sepia) of an armorial plate for the family of Weustenraad
43526: [Spaan, Pieter van] - Verhandeling over het hooge rechtsgebied in Holland en West-Friesland onder de regeering der graeven van Holland, Henegouwen & Beijeren, 's-Gravenhage, J.A.Bouvink 1780. papieren omslag, 115 pag.
62453: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
58966: - Reglement imperial du 17-5-1809, relatif Aux Octrois, Paris , 1809, 108 pag., geb.
58890: - Z.M. den Koning der Nederlanden. Ets en gravure, 23x16cm. Koning Willem I met in zijn linkerhand de Grondwet. 23x16cm.
58616: [Blocquery, W.F.A. v.d. e.a.], - Van bakkerij, maalderij en kookkunst. Catalogus der historische en oudheidkundige afdeeling van de Int. Tentoonstelling voor bakkerij, maalderij en kookkunst, 's-Gravenhage, 1898.
58596: - Memorie van aangifte voor het recht van successie en overgang betreffende de nalatenschap van Magdalena Catharina van der Heij, weduwe van Jacob van der Heij (overleden Lochem 11-9-1892) gepasseerd voor notaris Lodewijk Schiethart te Lochem d.d. 17-10-1892. Manuscript, 2 pag., folio. Met opgave van de nalatenschap van genoemde M.C. van der Heij, ten bedrage van ruim 9500 gulden. Manuscript, 1 pag., folio.
58598: - Nijverheid. Wetten van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid 1836, Haarlem, Vincent Loosjes, z.j.[1836], 40 pag.
58599: - Theologie, Presbyterian Church, Ottawa, Cabada, Miller, Los.
68716: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1783.
68714: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1778.
68713: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1777.
68712: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1776.
68709: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1772.
68708: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1771.
6146: [Blom, I.A.H. en F. de Swart] - Gestadige vernieuwing. De 150-jarige geschiedenis van N.V. Drukkerij H.P. de Swart & Zoon 1804-1954, [‘s-Gravenhage 1954], 40 p., geïll.
56934: - Orde en regelement op de jacht, by (....) landschap Drenthe (.....) 19-3-1726, gearresteert, mitsgaders de resolutie (.....) omtrent de spring-hengsten, Groningen, Cost, [1726].
5694: [Vorsterman van Oyen, A.A.] - Notices généalogiques et historiques sur la famille Kinschot, Maastricht 1876, overdruk Annuaire ... 1875, 36 p., geïll.
49481: - MAARTENSDIJK, BROOD BAKKEN--- Verordening op het bakken en verkoopen van brood in de gemeente Maartensdijk. Maartensdijk 17-7-1855. 1 blad plano, gedrukt.
42691: - - Recueil de diverses pieces servant a l'histoire de Henry III, roy de France et de Pologne (...) nouvelle edition. Keulen, Pierre du Marteau [= Amsterdam, D. Elzevier], 1666.
11842: - GEVAERTS, GUYKING Hulde aan koning en vaderland, eerbiedig door den vervaardiger aangeboden aan ... Jhr. L.R. Gevaerts, lid van het collegie van Ged. Staten van Z.-Holland... 4(, oblong: [1 blad.] Gekalligrafeerd met gekleurde inkten en met guirlandes. [19de-eeuws.]
11844: - GHEIR Juridische notitie betreffende gelden van `Demoiselle Gheir'. Limburg 7 februari 1829, 2 p.
11847: - GILHUYS, LAKFABRIEK Annonce van de firma Gilhuys & Co. te Amsterdam, met mededeling dat de handel in verfwaren is uitgebreid met een lak- en vernisfabriek te Sloten. Amsterdam 1887, 4(: 1 p.
11850: - GRAADT JONCKERS Twee eigenhandige gedichten door R.H. Graadt Jonckers. 4(: 5 p., ca. 1835.
11851: - GRAEF, VAN DER; VAN DER HOOGE Bruidt-lofs-dicht ter eeren Hr. Arent van der Graef ende juff. Geertruda van der Hooge. Z.j. 4(: [8] p. 18de-eeuws?
61187: - l'Hotel des Ambassadeurs, a Vienne, en Autriche (mirrored)
11602: - RÖELL Foto van Jhr.mr. J. Röell, Amsterdam, z.j., 17x11 cm.
11604: - ROELOFS, KLEMAN Foto van een aantal personen aan het souper bij de zilveren bruiloft van de heer C.O. Roelofs, Amsterdam, 7 mei 1904, aangeboden door H.L. Kleman Jr. aan het bruidspaar. Foto Nico Schuytvlot.
38076: - Redenvoering voor de vreemdelingen, Middelburg, Taillefert etc. [ ca. 1758 ], 4o ( 6 ) + 13 + ( 1 ) pag.
68958: - Les Poincons de garantie internationaux pour l'argent.
49389: - WESSELING, FRANKE--- Feestprogramma 25 jaar echtvereeniging van Joh. Martinus Adr. Wesseling en Huberta Franke, 's Gravenhage 2-8-1903, 8°, 4 pag., gedrukt.
49393: - BYLANDT, VAN--- Vijf krijttekeningen door C. van Bylandt van gezichten in Zwitserland en Duitsland? Elk ca. 20x30 cm.
49387: - SCHUURMANS, SNEP--- Geboorte- en huwelyks gedenkstuk. Handgekleurde ovale stippelgravure, 24x32 cm., met in het midden in handschrift personalia, 18e eeuws.
29417: - PAARDEN -- Instructie van het departementaal bestuur van Texel voor keurmeesters en commissarissen in de Bataafsche Republiek betrekkelijk de paarden-fokkerij, dd. Alkmaar 8-7-1800. Plano, 4 bladen éénzijdig bedrukt.
30512: - Ter gedachtenis aan Josephine Schepp- Born. Voor onze vrienden, Haarlem, Joh. Enschede, 1938, ( 28 ) pag.
30550: - Die Hohenzollern durch Deutsche Augen gesehen, Simplicissimus 1906-1914, 32 pag., geïll.
25734: - J.A. van Straaten jr. Architect-Amsterdam. Uitgevoerde gebouwen, projecten, reisschetsen, Bussum, G. Schueler[ ca.1915] folio, 8 pag.+45 platen + advertanties [ Bibl. voor de moderne Hollandsche architectuur afl. I ].
25798: [ Cremers, E.J.J.B. ] - Erreurs ou sophismes? a propos des brochures d' un diplomate Belge et de M. Garcia de la Vega sur le barrage de l' Escaut oriental. Den Haag 1867, 47 pag., geb.
29731: - ROTTERDAM, SCHUDDEBEURS, SCHI(E)RECK -- Twee zeer grote, dikke plakboeken, één betreffende het leven van Hendrik Gerrit Schuddebeurs (1882-1962) en één betreffende het leven van Anna Schuddebeurs-Schi(e)reck (1882-1975) gehuwd 1906, gescheiden 1923. Samengesteld door hun dochter. Documenten, foto’s, correspondentie etc.
69978: - Morfologie Natuurlijk.
29735: - KEUCHENIUS -- Twee uitvoerige brieven van W.G.W. Keuchenius te Apeldoorn, dd. 1956 aan De Telegraaf en aan Trouw waarin hij opkomt voor Indische Nederlanders. 4°, 4 pag., manuscript.
29737: - BELGIE, BRUSSEL, MODE, PETIT SAINT-THOMAS -- Prijscourant ‘Le guide de la mode Parisienne ... saison hiver 1873-74, au Petit Saint-Thomas, Grand Magasins de Nouveautés, Bruxelles’. 4°, 8 pag.
29012: - Charles Huard. Les maitres humoristes nr. 15. Parijs 1908, ongepagineerd, geïll., los.
29427: - AMSTERDAM, SIGARENFABRIEK SCHUH -- Porseleinkaartje (visitekaartje op hoogglanspapier) van fa. J.J. Schuh & Co. sigarenfabriek, Zwanenburgerstr. Amsterdam, ca. 1850.
29429: - VLISSINGEN, PORSELEINKAARTJES, DE GROOF -- Twee porseleinkaartjes (visitekaartjes op hoogglanspapier) t.n.v. de agenten Retsin, de Groof & Co. en de Belgische consul J.B. de Groof, beiden te Vlissingen. Ca. 1850.
29425: - ROTTERDAM, PORSELEINKAARTJE VAN SOMEREN-- Porseleinkaartje (visitekaartje op hoogglanspapier) van de verffabriek R.H. van Someren te Rotterdam, ca. 1850.
29421: - BAKSTEEN EN DAKPANNEN, GRONINGEN -- Publicatie van stadhouder en Ged. Staten van Groningen en Ommelanden, dd Groningen 19-1-1768 betreffende invoerrechten op gebakken steen en pannen, die ook in Groningen worden gefabriceert. Gedrukt, plano, 1 blad.
39750: - Propositie van de heren ambassadeurs van de republijcque van England, ghedaen in haer Ho: Mo: vergadering den 30 marty 1651, Haarlem, J.v. Tuyrnhout, 1651.
57438: [Kurzmeier, A. (inl.)]; - Wappenrolle Munchner Herold, 4 delen, Munchen, Heraldic Consult [1996-1999].
48171: - INDIE, SEMARANG, HARTMAN, SIMON THOMAS--- Rede bij de opening der tentoonstelling te Semarang op 20-8-1914 door mr. H.W. Hartman. Gestencild, folio, 13 pag.
48175: - MAASTRICHT, WEGEN--- Berigt eener geldleening (...) aanleg eens steenwegs van Maastricht tot de Geldersche grenzen, 1843, 4°, 3 pag., gedrukt.
48177: - STEVENS, ROTTERDAM, TAPIJT, WEVEN--- Knipsel uit Het leven 1912, betr. jubileum G. Stevens, van fa. W. Stevens tapijtfabriek Werklust te Rotterdam, geill., 1 pag.
11131: - NES, VAN; PIEPERS Antwoord van J.G. van Nes, lid Tweede Kamer Staten Generaal, op de bijdrage van staatsraad Piepers tot de debatten in die Kamer over de financiële wetten. 's-Gravenhage 6 maart 1818, 8 p. Folio, gedrukt.
11128: - MIERLO, ELLINCKHUYSEN, VAN DER VLIET Advies van de `onpartijdige rechtsgeleerden' François Ellinckhuysen en Hendr. Corn. van der Vliet, 's-Gravenhage 1733, aan schepenen van het Laathof van Mierlo in de rechtzaak tussen Barbera van Scherpenzeel, vrouwe van Mierlo, en Bern. van Altena, predikant te Mierlo. 's-Gravenhage 30 september 1733. Folio, 1 p.
11566: - PAFFENRODE, VAN; VAN DEN DORPE Tekening met kleur van de grafzerk van `Joncheer Hendrick van Paffenrode ende juffrou Maria van den Dorpe sijne huysvrouw saliger die overleet int jaer 1551 ende Jonckhr Hendrick die overleet 1564 den 24 maert'. Behalve hun wapens ook die van de kwartieren Blitterswijck, Pont van den Dorpe, Van der Vare, Montfort, Heereman van Oostgeest, Van der Meer en Tetterode. 35x24 cm., 17de-eeuws.
11568: - PATKUIL, VAN Genealogie Van Patkuil, afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, met wapentekening. 3 p., 19de-eeuws.
62471: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alegambe (d')
62349: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aapkens
62351: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aarsen tot Beyem
62353: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbema
69886: - Die wasserbaulaboratorien Europas. Entwicklung/Aufgaben/Ziele.
61205: - Perspective view of the Place Royale
61127: - Forum Argentarium Roterdami / La Lonja de Mercadores de Roterdam
58238: - Notificatie van G.S. van Zuid Holland, d.d. 16-3-1821 betr. sluiting der visscherij in april en mei. 1 blad, plano, gedrukt
11959: - LANDE, DE Briefje van M.(?) de Lande aan zijn moeder, met het verzoek aan zijn sergeant een kleed mee te geven t.b.v. zijn zieke soldaten. 6 oktober 1704, 8(, oblong, 1 p.
11962: - LECLOUS Oude foto van twee kinderen: Renée en Laurent Leclous. Ca. 1900.
11963: - LEER, VAN Tekening in Oost-Indische inkt (bosgezicht), door mevr. Van Leer-Daeberg (?), 1951, 20x14 cm.
11964: - LEEUWEN, VAN; AMSTERDAM Kwitantie van de Boek- Kunst en Handelsdrukkerij K. van Leeuwen. Amsterdam 1903.
48491: - TEUNISSEN, BUSSINK--- Trouwboekje van Albert Teunissen, geb. Ede 1907, zoon van Cornelis en Cornelia Versteeg, en Derkje Bussink, geb. Wageningen 1905, dochter van Herman en D. v.d. Brink. 1 deeltje, deels manuscript.
48492: - REEMER, V.D. SLUIS--- Trouwboekje voor George Lodewijk Reemer, geb. Haarlem 1905, zoon van Pieter en Hendrica Bosveld en Helena El. van der Sluis, geb. Haarlem 1912, dr. van Antonie H. en Helena E. Heuperman. 1 deeltje, deels gedrukt.
48494: - LIGTERINGEN, SNELDER--- Trouwboekje voor Jan Ligteringen, geb. Utrecht 1890, zoon van Hermanus G. en C.J.C. van Schaik, wedr. van J.C.H. Olland, met Hendrika F. Snelder, geb. Utrecht 1891, dr. van Gradus en G. Roes. 1 deeltje, deels gedrukt.
48496: - FEIJTEN--- Zes stukken betr. de Chr. declamator J.L. Feijten uit Utrecht, ca. 1920-1940. Gedrukt.
48498: - KRIJGSMAN, MULLER--- Twee acten van indemniteit, afgegeven door de Lutherse gemeente Rotterdam d.d. 28-8-1796. 4°, oblong, deels gedrukt, met lakzegels.
48500: - GINKEL, VAN; HARMSEN--- Familiestamboek uitgegeven Amsterdam 1911 bij het huwelijk van Johannes H. van Ginkel, geb. Utrecht 1882, zoon van J.H. en Maria A.P. Lancee, weduwnaar van A.B. Frijda de Haas, en Petronella G. Harmsen, geb. Amsterdam 1893, dr. van H.P.D. en Hendrika W.J. Horsman. 1 deeltje, deels gedrukt.
48502: - WIJSMAN, LULOFS--- Menu dejeuner t.g.v. huwelijk Maidie Lulofs en Job Wijsman, Amsterdam 12-11-1929, 3 pag., gedrukt.
48504: - BERG--- Brief van F.J. Berg, d.d. Utrecht 1942, aan genealogisch bureau Halwasse betr. Jan Berg. Manuscript, 4°, 2 pag.
9994: - Klinkdicht aan zijne hoogheid Willem den vden, met den aanvang van 't jaar 1785. z.p., z.j. Plano, 1 blad. Gedrukt op oranje gekleurd papier.
14061: - CALKOEN Twee etsen en een aquarel van Henk J. Calkoen (1894-1979).
43036: [Wagenaar, Jan] - Vaderlandsche historie verkort en by vraagen en antwoorden voorgesteld. Amsterdam, Tirion, 1758. [Gebonden met:] Vaderlandsche historie verkort, van den jaare 1751 tot op 1788, ten vervolge op dat van Jan Wagenaar. Amsterdam, Tition, 1791.
39530: - Nasporingen en studien op het gebied der krijsgeschiedenis, 57e (1963); 60e (1966) 61e (1967) en 62e (1968) jaarverslag. ( samen 4 stuks ).
39550: - Verzameling van door het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland in druk uitgevaardigde aan de plaatselijke besturen gerigte circulaires enz. over de jaren 1814-1850, 2 delen, 's- Gravenhage, Albani 1845- 1856, 674 + 1084 pag. Gebonden in 2 fraaie halfleren banden.
29883: - MUUR, VAN DER -- Gedicht door A. van der Muur op de geboorte van de Prins van Nassau Weilburg manuscript, 1 pag.
56848: - Iets nieuws over de plaatsing van het Centraal-station, Amsterdam, 1865.
59838: - Redevoering van den heer Mr. L.W.C. Keuchenius, gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal den 21 februarij 1867.
62131: - 'Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad'.
62133: - 'Abraham Prikkie's Op- en Aanmerkingen'.
10187: - Pylades aan Orestes. Feestzang ten trouwdage van ... Jan Pijns Junior met mejuffrouwe Anna Elizabeth Carlebur. Extract. z.p., z.j. Incompleet: p. 12-19 van ?
10189: - Ten uitvaart van... Klara Maria Van oudenstein, huisvrouwe van ... Hans George Van auerswalt, ridtmeester van H. Hoogm. Lieutenant van de guarde te paardt, enz. [gehuwd 1716]. z.p. 4º. Incompleet, slechts p 1 - 4 van ?:
10191: - Ter zilvere bruiloft van den heere Rutgert Smit en mejuffrouw Maria Muller. z.p., z.j. 4º. Incompleet, mist p. 1-2 van 14 p.
10198: - Elegie over het afsterven van Coenraad Le leu de wilhem, voorheen praesident van het Gerichtshof van Holland, Zeeland en Vriesland, ontslapen in den ouderdom van 68 jaar in 's gravenhage den 28 dec. 1800; van M. Jorissen, predikant aldaar. z.p. 8º: [7] p.
10200: - Elegie über das Absterben des ... Herrn Cunrad Le leu de wilhem, ehemals Praesidenten des Gerichtshofes von Holland, Zeeland und Friesland, entschlafen im Grafenhaag d. 28 Dec. 1800, von M. Jorissen Prediger daselbst. z.p. 4º: [7] p.
62010: - Vue d’un Jardin Superbe à Coromandel
62009: - Vüe perspective du berceau merveilleux qui est dans le jardins du gouverneur a Pondichery ville des Indes Orientales sur la côte de Coromandel
10224: - Het treurgewaad na drie maanden opgelicht of samenspraak tusschen een bemoedigde en treurige christen wegens hunnen onlangs afgestorvene ... leeraar Jacobus Hinlopen, Utrechts oudsten predikant, overleden den 23 juny 1803 in den ouderdom van ruim 81 jaaren. Utrecht, P. v. Oort, 1803. 8º: 16 p. Incompleet, mist p. 3-6 en 11-14.
10240: - Zang ter zilvere bruilofte van den Heere Ernst Willem Cramerus en Mejuffrouw Henderiena Noordink, gevierd den 23 april 1805. z.p. 8º: [3] p.
57843: - Afdruk van een houtsnede gebruikt op tabakszakken van Christoffel Prange, tabakhandel, Amsterdam, met afbeelding van "Het Amsterdamsche stadhuys", ca. 12x10 cm, ca. 1800 (op groter vel, tabakszak?).
46587: - MOL--- Reclamekaart van kapsalon Mol, voorheen De Jonge, Nieuwe Spiegelstraat Amsterdam, ca. 1930? Gedrukt.
46589: - CONVENTION DE BRUXELLES 1929--- Krantenknipsels betr. het Fransch-Belgisch Militair verdrag, te Brussel gesloten in 1929. Gedrukt.
29433: - MAASTRICHT, PORSELEINKAARTJES -- Porseleinkaartjes (adreskaartjes gedrukt op hoogglanspapier, ca. 1850) van bedrijven te Maastricht. Per stuk.
14275: - METZELAAR Tekening in grijs van een “Albaneesch soldaat”, gesigneerd J. Metzelaar, 1833, 20x15 cm.
14281: - LODEWIJK NAPOLEON, 1810 Eigentijdse kopie van een brief van Lodewijk Napoleon aan het Corps Législatif, d.d. Haarlem 1 juli 1810, manuscript, 5 p., folio.
69874: - Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 1992-2002
51576: - Het rad van avontuur of wonderdadige goede gelukzegster, 4e druk, Amsterdam, Moolenijzer 1846, (2)+4+8+118+(2) pag., origineel karton.
46811: - CYPRUS, GJERSTAD--- Brief van Einar Gjerstad, d.d. Stockholm 1933, aan prof. Slothouwer. Manuscript, 4°, 2 pag.
41166: - Notice historique sur l'ancienne grande commanderie des chevaliers de l'ordre Teutonique dit Des Vieux-Jongs, dans la province actuelle de Limbourg, Gent 1849, 60 pag.
31060: - Geslachts Register van Abraham Pelt en Eva Vogels, 26 + 58 pag., getypt, gebonden.
27062: - Het Zuiderzeeproject. Drie eeuwen inspiratie voor plannenmakers, Lelystad 1976, 69 + 4 pag., geïll. Bundeling van kaarten van droogmakingsplannen 1667-1974.
9552: - Op het huwelijk van den Heer Jacobus Issendorp en Jongkvrouwe Johanna Hartwijk, in den echt verëenigt binnen Amsteldam den 3de van sprokkelmaand 1732. Amsterdam, Joannes Oosterwijk. 4º: 20 p. Met groot titelvignet door en naar J.C. Philips, en ertegenover "Uitlegging op de bruiloftsplaat", ondertekend J. O[osterwijk].
9655: - Ter ondertrouw en bruilofte van ... Abraham Van limburg, bedienaar des Goddelijken woords in de gemeente van J.C. te Heemstede en Johanna Margareta Okhuysen, echtelijk vereenigt binnen Amsterdam, op des bruidegoms 26sten verjaardag, den 5den van wiedemaand 1749. z.p. 4º: [50] p.
9653: - Ter bruilofte van de Heere Lucas Bardon en Jongvrouwe Geertruyd Smit, egtelijk vereenigt binnen Amsteldam den 25 van lentemaand anno 1749. Amsterdam, Hendrik Sligtenhorst. 4º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag. Groot titelvignet met tuingezichten, gegraveerd door J.C. Philips, waartegenover "Op de titelplaat".
12258: - BROEK, VAN DEN; NIEUWENHUYSEN Poëziealbum van Nine (van den Broek?), 1885-1891 (1900), 1 deel.
12261: - BRUÏNE, DE Foto van Tom en Frits de Bruïne, Palembang 1906, 1 stuk.
61254: - Vuë de Perspective du Grande Bierkade, a la Haye
61252: - Filius deperditus inter scorta
61250: - L'Enfant prodigue porcher
51218: - Bournemouth, a pictorial souvenir of the town and surroundings, Bournemouth, J.H. Bishop [ca.1910?].
49090: - MAASWAAL, VAN--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van W. van Maaswaal, d.d. Wageningen 1840, manuscript.
49092: - MEETEREN, VAN--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van A. van Meeteren, d.d. Amsterdam 1840, manuscript.
49094: - DUPPER, KETELAAR--- Geaquarelleerde tekening van grafmonument voor Sija Dupper, geb. Ketelaar, overleden 1-9-1806 (of 1800?). Fraai, 11x10 cm.
29108: [ Ewald, J.L.] - Voorbeelden van deugdzame bedrijven, tweede stukje, Amsterdam, My. tot Nut van 't Algemeen, 1820, 147 pag.
69864: - R. Walter Zoon, Wijnhandel anno 1815, Grave.
44518: - MUZIEK; DAANE, DERX; VAN SPEIJK--- Hollands zeemans-lied door J. Daane, op muzijk gebragt door G.W. Derx, Dordrecht, Steuerwald, [1831]. Gedrukt, oblong, 3 pag.
45658: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Diverse stukken betr. het derde eeuwfeest van de universiteit te Leiden, 1875. Gedrukt.
16024: [Witsen Geysbeek, P.G.] - Het tegenwoordig Amsterdam, met 8 platen, Amsterdam: L.A.C. Hesse, 1809
55174: --- - Prent 'Zwaare gevangenis van iemand met de beenen in den stok geslooten'. Gravure van oude man met voeten in blok en drie cipiers.
12463: - LEIDEN, OUDEN RIJN 90, WIJNPAKHUIS A.J. Versprille, Historie pand Oude Rijn 90, Leiden 1970, 7 p., getypt. Samen met een foto van het pand in een album, dat is aangeboden aan de eigenaar door L.M. Knegtel.
12465: - LEIDEN, ROOS, STAAL, KOFFRIE Akte van transport van een huis aan het Levendaal te Leiden, verkocht door Anna Maria Roos, wed. Willem Staal, aan Nicolaas Koffrie, Leiden 9 april 1808. Charter op perkament, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
31256: - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, deel X, Noord- Brabant, Utrecht 1931, 439 pag.
7352: [Desfontaines, Pierre François Guyot] - De nieuwe Gulliver, of Reize van Joan Gulliver, zoon van den kapitein Gulliver. Vertaald uit het Frans. Den Haag, Isaac van der Kloot, 1731. [2 delen]
69057: - Religious manuscript 1689/1690-1742 written by two hands containing notes for sermons possibly owned by Old-Catholic priest(s) ("Oud-Katholieken)" with the title: Liber computus tempore mea, administrationis, quae incepit, deo sic volente, [4] decembris 1688, festo & Barbarae virginis et martyris sacerdotis proprie virginitas, pastorii competit martyrium.
46571: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Decretum contra Sclopeta & Minores bombardas / Decretum contra Explosiones. 1629, 1659, 1 blad plano, gedrukt.
46569: - OOLTGENSPLAAT, NOORDPOLDER--- Request aan Staten van Holland 1710, van ingelanden van de Noord-Polder, annex Ooltgensplaat betr. verponding. 3 pag., gedrukt, folio.
10594: - Feestzangen bij gelegenheid van het bruilofts-feest van G.A. Hoog en M.E. Heijman, op den 9 mei 1855. z.p. 8º: [16] p.
10590: - Bij gelegenheid der echtvereeniging van den Heer B. Van der kolk en Mejufvrouw A.C. Roos. Amsterdam 16 november 1854. z.p. 8º. Tien verschillende verzen op losse vellen, ieder 1, 2, 3 of 4 p. omvang.
12014: - NOORDBEEKE, VELDHUYZEN Klinkdicht ter gelegenheid der 25 jarige evangelie bediening van Petrus Noordbeeke te Amsterdam, 26 juni 1756. 8(, oblong: [2] p.
12018: - NOORDEN, VAN; LUTEIJN Uittreksel geboorteregister Oud Alblas 1863, betreffende geboorte van Pieter August, zoon van Pieter H.C. van Noorden en Augusta G. Luteijn. Folio, 1 p.
12005: - NEIDT, OOMEN Distributie-stamkaart t.n.v. Adriana Neidt, echtgenote van J. Oomen, geb. 1922, wonende te Breda. Z.j., doch uit W.O. II.
12007: - NIERBEEK, VAN Kabinetfoto met portret van J.J.V. van Nierbeek (1850-1933), gehuwd met T.P. Schilling (1850-1915).
12010: - NOLST, VAN STEENEVELD `Ter verjaaring van mijn ... zuster Anna Quirina Nolst, den 8ste van wintermaand 1799'. 4(: 3 p.
58191: - Zes verschillende vlugschriften, uitgegeven door de Ned. Ver. voor Luchtbescherming, 1937-1938.
58193: - Advies Gecomm. Raden op request van schout van Zegwaard betr. Buitenwegschen Polder en Joan Ozy. Folio, gedrukt, 2 pag.
58196: - Geaquarelleerd portret van B. ter Haar, 14 x 11 cm.
44681: - HAN, SCHOUTEN --- Uitnodiging voor de begrafenis van Agata Han, wed. Hendrik Schouten, d.d. Amsterdam 2-6-1711. Gedrukt, oblong.
44683: - ROY, DE --- Uitnodiging voor de begrafenis van Joannes de Roy op de Haarlemmerstraat, d.d. Amsterdam, 18-5-1689. Gedrukt, 4°, oblong.
12289: - DAENDELS, VAN ENGELS, GASINJET Vier blaadjes uit het album amicorum van Anna Maria Catharina van Engels, 1826.
12292: - DEELMANS Potloodtekening van een pomp etc., gesigneerd J.A. Deelmans, 1852, 1 stuk.
12295: - DIKX, HAARLEM, VAN HOORNBEEK Akte van veniam aetatis voor Cornelia Dikx, 20 jaar, wonende te Haarlem, verleend door de Staten van Holland, 's-Gravenhage 1723. Charter op perkament, uithangend zegel verloren, met opgedrukt zegel en de handtekeningen van Is. van Hoornbeek en Simon van Beaumont.
58453: - Grote aquarel (60x42cm) in grijs met tekst "la mer l'a rendu... je le garde" getekend door A. Fievez Dit De Malines (1792- na 1842). Voorstelling: mannenportret boven een zeeschip dat d.m.v. anker een grote steen met tekst Pays Bas ophaalt.
58456: - Litho "Mijn 8ste Februari 1875. Mijne vrienden".
11925: - KEMPER, WAP Bij het spoedig en onverwacht overlijden van ... Jan Melchior Kemper. 4(: [3] p.
11922: - KAUPE, FABRICIUS Aanspraak van eenen Hollander tot eenen Duitscher en gelukwensching van beiden aan bruidegom en bruid F.W. Kaupe en J.A. Fabricius, Amsterdam, 12 juli 1849. 8(: [14] p.
63932: [David Fassmann] - Der auf Ordre und kosten Seines Kaeysers, reisende Chineser, was er von dem Zustand und Begebnuessen der Welt, insonderheit aber derer Europaeischen Lande, dem Beherrscher des Chinesischen Reichs vor Bericht erstattet.
49381: - SUIKER--- Request van suiker-raffinadeurs in Holland, gericht aan Staten van Holland, met verzoek om lagere belasting. Folio, 7 pag., gedrukt, 18e eeuws.
29439: - MEER, VAN DER, WALTA -- Brief van S.K. van der Meer te Bolsward, dd. 1922 aan familie Walta te Amsterdam. Manuscript.
29441: - HUITENGA, WALTA -- Brief van M. Huitenga, slager te Franeker aan fam. D. Walta te Amsterdam, 1922, manuscript. 1 pag.
49649: - LOWENSTAM--- Vier etsen van Leopold Lowenstam uit de Kunstkroniek van reproducties naar schilderijen, ca. 1870.
49651: - KAMERVERHUUR--- Aanplakbiljet met gedrukte tekst 'Een voor- en agterkamer te huur. Terstond'. Folio, oblong.
68428: - Catalogus Librorum Officinae Elzevirianae. Catalogue de l'officine des Elzevier (1628). Reproduction heliographique d'apres l'exemplaire de la Bibliotheque de Francfort-sur-le-Mein. Avec une introduction par Ernest Kelchner.
66152: - Staatsraad Mr. T. M. C. Asser 19 april 1860 - 19 april 1910
7373: [Dóll Egges, Catharina Maria (vert.)] - De weldadige Zwitzer, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk Schouwtooneel, 5de deel, 2de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1798.
7388: [Drost, Aarnout] - Schetsen en verhalen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1835-1836. [2 delen]
67434: - Le retour du bon vieux temps
67439: [KAUFFMANN, GEORG], - Vier Zamenspraken tusschen Hiob en Simpson, twee gereformeerde burgers en lidmaten. Over den Heidelbergsen Catechismus waer in de hondert en negen en twintig Vragen, daer in vervat, grondig onderzogt, en met bondige Aenmerkingen op het alderduydelykste verklaert worden. Uyt het Hoogduyts vertaelt door een Beminnaer der ware Religie. In twee Deelen.
67448: - Toespraken gehouden bij de overdracht van het monument opgericht ter nagedachtenis van dr. Frans Rauwenhoff aan de familie van den overledene op vrijdag 16 october 1868 te Rotterdam
67449: - Errinnerungs-Medaille aus erbeuteter Kanonen-Bronce Andenken an den Hundertsten Geburtstag des Grossen Kaisers Wilhelm I zum Kanonier Robert LauterbachErfurt, 16. Juni 1897.With an original medal.
67458: - Hendrik Jacobsz. Soeteboom.
67465: - Grafrede bij het ter aarde bestellen van mijnen geliefden kleinzoon, Henry Hasebroek overleden in den ouderdom van 14 jaren, en begraven den 24.September 1827 in de St. Pieters Kerk te Leyden.
49411: - GRAVENHAGE, HAAGSCHE BOSCH--- Artikel van Bosman in De Nederlandsche Spectator van 27-10-1877 'Een ontmoeting in Het Haagsche Bosch', 2 pag. + een plaat.
49413: - GRAVENHAGE, GRONDVERGADERINGEN--- Stukken en bylagen tot het werk der grondvergaderingen, gehouden in Den Haag in maart, april en mei 1797. Folio, 36+20 pag., gedrukt.
49415: - GRAVENHAGE, BINNEN- EN BUITENHOF--- 'Alsoo den deecken en hooftmannen van het Binnen en Buyten-Hoff ...', folio, 2 pag., gedrukt, d.d. 30-9-1729.
49419: - GRAVENHAGE, MEDISCH--- Extract notulen Provisioneel bestuur 's Gravenhage 31-10-1814, betr. kinderziekte. Folio, 1 pag., gedrukt.
49423: - GRAVENHAGE, JURISDICTIE HOF VAN HOLLAND--- Een aantal gedrukte stukken betr. de geschillen over de jurisdictie tussen het Hof van Holland en de magistraat van 's Gravenhage.
49425: - LEIDEN, BANK VAN LENING--- Stukken betr. de Bank van Lening te Leiden, 1873. Folio, gedrukt, ca. 60 pag.
49427: - LEIDEN, BELEG, VAN GELDER--- Belegh ende Ontzet der Stadt Leyden, beschreven door Emanuel van Meteren, in zijne Historie der Nederlandsche Geschiedenissen. Groot blad plano, 2 pag., gedrukt bij M.R. van Gelder, Nw. Rijn 44, Leiden.
49429: - LEIDEN, INDUSTRIE, LANDMAN--- Brochure van Kamer van Koophandel voor Rijnland betr. industrieterreinen rond de stad Leiden. [Ca. 1935], 12 pag., geill.
49441: - RIJN, LEK, 'S GRAVENWAARD--- Extract resolutien Staten van Holland 8-9-1763 betr. hoog water langs de Nederrijn en Lek en de herdijking van 's Gravenwaard. Folio, 1+11+12 pag., gedrukt.
49445: - FRIESLAND IN 1796--- Aan het volk van Friesland! Folio, 3 pag., gedrukt, d.d. 4-3-1796.
67432: - Kennisgeving Brandwezen Westzaan (model) 19th century.
67476: - Het leven en het werk van Dr. John A. Otte, in leven geneesheer-directeur van Nederlands Wilhelmina Vrouwenhospitaal te Amoy (China)
67477: - Toespraak ter gelegenheid der begrafenis van Jonkvr. Willemina Hendrika v. Heemstra wed. Mr. C.F.F. Rinia van Nauta.
67424: - D'Heer en Mr Cornelis Goverd Visscher bevelhebber van het Burger-Vaandel Turkyen, der vrijwillige scherpschutters ten dienste der stad Utrecht; gesneuveld oud XXIII Jaaren (...).1787.
67425: - Model of the Nabatean sacrificial altar, high place of sacrifice, at Jebel Al Madhbah Petra
67426: - Placaat De Staaten Geneaal der Vereenigde Nederlanden. 16 October 1789.
67427: - Publicatie De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden. 19 Augustus 1794.
67418: - Convention de cartel, entre leurs majestes le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse, conclue et signee a Berlin, le 11 Juin 1818.
67419: - Panorama no. 6 20 januari 1916. De teistering van 't eiland Marken.
67483: - Verax Diapositiv Spezial Extra-Hart: collection of 8 glass slides concerning in original box.
67484: - Verax Diapositiv Spezial Extra-Hart: collection of 9 glass slides concerning Assyric ornaments/hieroglyphs in original box.
67485: - Verax Diapositiv Spezial Extra-Hart: collection of 6 glass slides concerning Assyric ornaments/hieroglyphs in original box.
67486: - Verax Diapositiv Spezial Extra-Hart: collection of 2 glass slides photographs of Israel: Jaffa (view from the sea) and Lake Tiberias (Genezareth)
67487: - GEM Lantern plates. black tones. 8688 collection of 9 glass lantern slides concerning Egyptian and Assyric (Babylon) ancient monuments.
67488: - Collection of 19th century glass lantern slides: Serie IX, nrs. 7, 16, 18, 19: Rome: Arch of Titus (Forum Romanum), Isle of Capri Grande Marina, Messina: Victor Emanuel Sreet, Messina: Town Hall Place.
67489: - Collection of 19th century glass lantern slides: Serie VIII, nrs. 2, 8, 9. Pisa, the leaning tower, Milan (Milaan, Mailand, Milano) Arch of the Paix, San Remo, Panorama.
67490: - Collection of 19th century German glass lantern slides: Serie 2, nrs. 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 24: Rheinstein Castle, Caub and the Pfalz, Sooneck Castle, The Kingstool near Rhens, the Lorelei rock, Ehrenbreitstein, Siebengebirge, Koln/Cologne, general view.
67492: - Veertigjarig jubilee van den hoogleraar Dr. P. Harting in Utrecht op 19 oktober 1881.
67493: - Ter nagedachtenis van Dr. P. Harting.
67415: - Zaamenspraak tusschen een Hollander en Zeeuw, vervattende staatkundige en intressante aanmerkingen. Over 't geen elk personagie voorkomende in de onlangs uytgekome, en veel geruchtmakende kunstplaat, tot tytel voerende De door list en geweld aangevallen leeuw. Word veronderstelt te zeggen
69650: - Leidraad Zee- en Meerdijken.
67417: - Advertisment, Batavier Line, W.H. Muller & Co. Cheap Route to England.
67397: - Algemeen Nederlandsch familieblad : orgaan van de Vereeniging het Nederlandsch Familie-Archief. Extra feestnummer, 5 juni 1883.
67401: - Two printer's marks/printer's devices/drukkersmerken of Staatsdrukkerij. First prior to 16 August 1802, the second after 20 September 1802.
67404: - Toespraak bij het graf van onzen geliefden leermeester Frederik Constans van den Ham (1818-1863)
67501: - Van Randwijck, genealogical document (extract) with coat of arms eand some reproductions of portraits and Kasteel Rossum.
67512: - De Spaansche Gezanten, buiten den Haage, ontvangen, door Prinse Maurits, in 't jaar 1608.
67503: - Protestantse gedenk- en verbondspenning
67502: - Vreede. Onzer aller wenschen.
25048: [Witt, Johan de] - Resolutien van de heeren Staten van Hollandt (...) van consideratie (...) genomen zedert den aenvangh van de bedieninge van (...) Johan de Witt als raedt-pensionaris. Beginnende dit volumen met 2-8-1653 ende eyndigende met 19-12-1668.
25066: - - Keuren en ordonnantien der stad Haarlem (...) tot 1755. [WITH:] Vervolgen op de keuren en ordonnantien der stad Haarlem, Enschede, 1793.
25070: - - Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haarlem en haare burgers verleend.
25110: [Stoke, Melis] - Hollandtsche riim-kroniik, inhoudende de geschiedenissen der graven van Hollandt tot het jaer 1305. ‘s Gravenhage, H. Jacobsz, 1620, folio, (12)+99+6+(6) pag. Geheel leer.
25162: [ Vosterman van Oyen, A.A.] - Annuaire de la noblesse et des familles patriciennes des Pays-Bas, volume I (1871), Rotterdam/ La Haye 1871, 297 pag.
67536: - Ter gedachtenis aan den weleerwaarden zeergeleerden heer Frederik Carel Antonius Pantekoek, in leven predikant bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam
67539: - Johannes d'Outrein 1703-1708
67543: - Inhuldigingsfeesten 1898. Kerkelijke Plechtigheid op Vrijdag 9 September 1898 in de Groote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage.
67544: - Coat of arms: Van der Nypoort.
67545: - Kopere wapenrusting van den reus Goliath. 1. Sam. XVII 4 enz.
67546: - Coat of arms: Arnold Spoor.
67557: - Maandelykse naam-lyst, van alle de overledene menschen, zo onder als booven de twaalf-jaaren, met de daagen, woonplaatsen, en waar dezelve zyn begraaven ; benevens die, der perzoonen welke zig, zo in de gereformeerde kerk, als op het stadhuis, binnen de stad Haarlem, en vrydom van dien, in den huwelykenstaat hebben laaten bevestigen ; als meede het getal der geboorne kinderen ; waar agter gevoegd is een lyst, van alle de huysen, obligatien en andere vaste goederen, welke binnen Haarlem in publiecque veiling zyn verkogt, met de prysen hoe veel dezelve hebben moogen gelden. 1769.
67560: - Antwoord van burgemeester en wethouders van Bloemendaal op het voorstel van het gemeentebestuur van Haarlem tot grenswijziging (1917) uitgebracht aan gedeputeerde staten van Noordholland. 6 februari 1918 and Gevoelen van den raad van Bloemendaal omtrent het wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen 1922 with Naschrift op het gevoelen van den raad van Bloemendaal omtrent het wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen 1922.
67562: - Coup-d'oeil sur la nouvelle legislation civile et l'organisation de l'ordre judiciaire du royaume des pays-bas par un magistrat.
52869: --- - De gewaande weduwenaar met het bedroge kermis-kind. Blijspel. Eerste deel, Gedrukt voor den auteur [z.p.] [z.jr.] [1709].
52871: --- - Lof-dicht op de kindermakery van Pieter-buer. Voys: Van de queezel. z.pl. [1709].
52814: -- - Deductie aan [...] Staten van Friesland voor vrouwe R.M. Lycklama a Nyeholt, wed. wylen de heere M. van Bouricius, in leven Grietman over Aengwirden voor haar zelfs en als moeder [van...] haar dogter D.C. van Bouricius, en voorts vervangende een merkelijk aantal van stemgeregtigde ingezeetenen van de Grietenye Aengwirden. Tusschen de praetendenten van 't volmagtschap ten landsdage van de Grietenye Aengwirden, voor den jaare 1761. z. pl. [1761].
52830: --- - Sententie by den raedt van State der Vereenighde Nederlanden ghearresteert tegens Johan Breugel, voor desen commijs van den ghewesen ontfanger generaal mr. Philips Doublet, den elfden December 1668. 's Gravenhage, H. v. Wouw, 1668.
52840: --- - Korte deductie gedaan, maken ende [...] gecommitteerde Raden [...] overgegeven uyt den naem ende van wegen mr. Hendrick Brouwer, hooft-officier der stad Leyden, impetrant in cas van revisie ter eenre, op ende jegens den advocaat mr. Reynier Rooseboom, eerst aenbrenger en nu gedaeghde in het voorschreven cas ter andere zijde [Den Haag 1679].
52868: --- - Proces geventileert voor den Ed. Hove van Utrecht tusschen Dina van Spangen, Wed. van Jan van Woudenberg, als moeder en mombersse over hare onmondige dochter Dina van Woudenberg, imp[etran]ten in cas van defloratie, c[ontr]a den heere ende mr. Petrus Burmannus, professor in de academie alhier, ged[aagde]. Leeuwarden, Eyma Bonnema, 1709.
67588: - Ordonnantie waar op binnen Holland en Westvriesland ten behoeve van de gemeene Zaak volgens consent van 's Lands Staaten by Collecte sal geheven worden den Impost op het Gemaal.
67589: - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en Westvrieslandt, in haar Edele Groot Mog. Vergaderinge genomen op Woensdagh den 15. Julii 1682.
67592: - Instructie waar naar de onderscheidende commissien zoo in de respective ressorten van dit gewest, als alhier, in Den Haag, gesteld tot onderzoek naar het gedrag der ingezetenen van Holland. met opzigt tot de heffing op de inkomsten, door het Provinciaal Bestuur van Holland, op den 30 Juny 1796 gedecreteerd, zich zullen moeten gedragen.
67593: - Gealtereerde instructie, waar naar, de onderscheidende commissien zoo in de respective ressorten van dit gewest, als alhier, in Den Haag; gesteld tot onderzoek naar het gedrag der ingezetenen van Holland, met opzicht tot de heffing op de inkomsten en bezittingen, door het Provinciaal Bestuur van Holland, op den 30 Juny 1796 gedecreteerd, en den 10 Augustus daaraanvolgende, geamplieert en gealtereert, zich zullen moeten gedragen.
67607: - Archeologische Kroniek - Zuid-Holland , De belangrijkste opgravingen en vonsten uit 2017, 2018, 2019
67609: - Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Overdrukken. nrs. 3, 5, 8, 17, 29, 43, 45, 46, 47, 56, 59, 77, 79, 83, 90, 96, 102, 116, 117, 126, 127, 128 (2), 129, 130, 131, 133 (2), 134 (2), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 171, 173, 175, 176, 177, 191, 194, 200, 212, 228, 231, 232, 233, 234, 239, 240, 259, 264, 266, 269, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 303, 311 (2), 312, 314, 315, 319, 325, 326, 329, 332, 335, 343, 344.
42909: [Burch, Lambert van der] - Sabaudiae Respublica et Historia. Leiden, B. Elzevier, 1634.
67624: - Cornelis
67626: - Placaat. De Staaten van Holland en Westvriesland (...) doen te weeten: Dat nademaal de veiligheid en welvaart van eene Natie veelal afhangt van de meerdere of mindere welgesteldheid haarer financien (...).
67627: - Instructie voor de Hoofd- en Ondergaarder van 's Lands collective Middelen, mitsgaders voor de gequalificeerde Geldophaalders, zoo in de Steeden als ten platten Lande van Holland.
67628: - Een nieuw democritisch lied voor de vijanden der Duisternis, op het vierde eeuw feest der boekdrukkunst.
67629: - Extract-besluit strekkende tot akte van aanstelling, 13 October 1892, No. 14.
67633: [TIMARETEN.] A. F[rese] - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlijke en andere voornaeme gestichten. Beide delen geillustreerd met gravures van grafmonumenten e.d.
67643: - Hulswit
67648: - Een Schoone Historie, van Margareta van Limburgh; en Hendrik haar Broeder die veel wonderlijke Avontuure gehad hebben: want Margareta werd Koninginne van Armenien en Hendrik door zijn groote Vromigheyt Keyser van Grieken ende nog andere Kersten Heeren die zijn Mede-helpers waaren. Als mede van de groote Victorie die zy (door Godes hulpe) verkregen tegen de Sarazynen.
44679: - TIGGELAAR; BREUKERS --- Uitnodiging voor de begrafenis van Seletje Tiggelaar, huisvrouw van Anthony Breukers in de Goudbloemdwarsstraat, d.d. Amsterdam, 18-12-1740. Gedrukt, 4°, oblong.
44671: - ALKMAARSCHE COURANT --- Nieuwe Alkmaarsche Courant. Weekblad voor Kennemerland en West-Friesland, jrg. 2 (1869) en 3 (1870), 104 afleveringen. Compleet, gedrukt.
44675: - MANDOS --- Dankkaart van Kees Mandos te Tilburg, 1945, lino, gedrukt.
44677: - HAVESMAN V.D. HOEVE --- Uitnodiging voor de begrafenis van Alida Havesman, wed. Adriaan van der Hoeve, op de Ygracht, Amsterdam d.d. 23-6-1836. Gedrukt, 1 pag.
44649: - FRUIN; VOORHOEVE; STOOP; SMALT; DROST; BORGMAN; UTRECHTSE STUDENTEN --- Zes liefdesverklaringen van Utrechtse noviten, 1886 - ca. 1890, alle gericht aan Betsy (Bep) Koch (geb. 1872), huize Puntenburg te Utrecht. Groentijds opdrachten van J.A.S.? Manuscripten, prijs per stuk 175 euro.
44653: - MOLKWERUM; BROEKENMODE--- Aflevering van het periodiek De Spiegel nr. 9 (pp. 65-72). Uitgegeven in 1805 door A. Loosjes te Haarlem [er verschenen slechts 40 afleveringen]. Gedrukt.
44657: - HART, SIMON; AMSTERDAM --- Acht overdrukken van artikelen door Simon Hart over onderwerpen als migratie en Amsterdam. Gedrukt.
44665: - AMSTERDAM; SOCIETEIT ONDERLING GENOEGEN --- Aflevering van de Amsterdamsche Courant van 16-5-1866 met gehele voorpagina gewijd aan het halve eeuwfeest van de societeit Onderling Genoegen.
44667: - AMSTERDAM; WERKENDEN STAND; VAN VALKENBURG; HEDDEN --- Kwitantie voor 1 week straatreiniging te Amsterdam ad 10 cents, van de My. voor den Werkenden Stand. 6x11 cm., gedrukt.
44669: - AMSTERDAM; ADRESSEN VOOR ROUWCIRULAIRES --- 'Naamlijsten van meest alle voorname inwoners der stad Amsterdam (...) zowel ten dienste van sterfhuizen als tot andere gelegenheden zamengesteld (...) door (...) aansprekers. Amsterdam, J.F. Benneke, 1878/79. Ca. 150 stroken van 40x15 cm.
46151: - WIJNMALEN--- Gedrukte overlijdenskaart voor ir. J.A. Wijnmalen. Bloemendaal 1945.
46155: - VANLANGENDONCK--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.Th.M. Vanlangendonck. Brussel, 1942.
46145: - BAAS--- Gedrukte overlijdenskaart voor N. Baas. Hengelo, 1943.
46147: - BOSCH, V.D.--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.A. van den Bosch. Alkmaar 1894.
46149: - BONKE--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.J. Bonke. Rotterdam, 1896.
1824: [NAAMSVERANDERINGEN 1929-1941] - Naamsveranderingen 1929-1941. Band met deze titel op de rug en met als inhoud de `officieele mededeelingen betreffende naamsveranderingen', overgenomen uit de Staatscourant en gepubliceerd op de schutbladen van de afleveringen van het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, over de jaren 1929-1941.
49239: - WIJN, SCHEEPVAART, OORLOG--- Extract resolutien Staten van Holland 26-9-1659. Folio, 9 pag., manuscript.
49241: - LEIDEN, INDUSTRIE 1801--- Kopie van een brief van de municipaliteit van Leiden aan het Depart. bestuur van Texel, d.d. Leiden 28-4-1801. Manuscript, folio, 3 pag.
49249: - MILITARIA, DESERTEURS 1748--- Reglement van sijne hoogheit op de bewaaring en behandeling der deserteurs, 10-4-1749. Manuscript, folio, 8 pag.
49255: - OVERSCHIE, VAN--- Gedrukt biljet met de tekst 'Het woort is ... den ... Februarij 1704. Frederick Wolphert van Overschie, majoor der stad Delft'. 18e eeuws.
49259: - DELFT, DILETTO ED ARME--- Stukken betr. de Ridderlijke Confrerie Diletto ed Arme (Vermaak en Wapenen) te Delft, 1854-1855. Tekeningen van gevechten en wapens, een erepoort, gezangen, versierd bewijs van lidmaatschap, een versierde menukaart.
49261: - KOSTERS, MULDER, SCHRIJVER--- Gedicht op het zilveren huwelijk van Dirk Kosters en Hendrika Mulder, d.d. Amsterdam 24 zomermaand 1779. Manuscript, plano, oblong, 1 pag.
49263: - BEEKUM, VAN--- Enkele gedichten van NN, gezonden aan meester Van Beekum, ca. 1800? Manuscripten, 4°, 2 pag.
49265: - PREDIKANT, TRACTEMENT--- Request van de Z. en N. Hollandsche synode om vermeerdering der predikants tractementen ten platten lande, 1669. Kopie (19e eeuws) manuscript, 2 pag.
45582: - NIJMEGEN; WILLEM SMIT--- Post, personeelsorgaan Willem Smit en Co's transformatorenfabriek, jaargang 1 (1952), 12 afleveringen van elk 16 pag. Geillustreerd, gebonden.
45584: - LAREN, VAN MOERKERKEN--- Litho, 14x20 cm., van 'Het huis genaamt 't Klooster op het Zevenend te Laren'. Litho van Van Moerkerken 1898.
45586: - VOORBURG, DE LEEUW, KOKSHOORN--- Uittreksel huwelijksregister Voorburg d.d. 21-5-1890 betr. huwelijk Albert Otto de Leeuw en Cornelia Henrietta Kokshoorn. Deels gedrukt, folio, 1 pag.
45590: - VUGHT, VAN ROOIJ, GRIPS--- Kaart met uitnodiging zilveren ambtsjubileum J.H. van Rooij als secretaris van Vught, d.d. 1-6-1944. Gedrukt, 1 pag.
67656: - Reglement wornach sich an dem Chur-Furstl. Sachss.Hof wegen der Gala und Trauer-tage zu achten. 1764. Neue Chur-Sachssische Hof-Ordnung de anno 1764. Demnach der Durchlauchtigste Furst und Herr XAverius, Koniglicher Prinz in Pohlen (...) Dresden 29 Augusti, 1764/6. Octobr. 1764.
48163: - VREE, VAN--- Aantekeningen betr. F.J. van Vree (1807-1861), manuscript, 4°, 2 pag.
48167: - FERGUSON--- Briefkaart van H. Ferguson, Den Haag, 1926. 1 pag., manuscript.
48169: - BENTINCK, KNIPHAUSEN--- Points essentiels relatifs à l'affaire de la seigneurie de Kniphausen, appartenant au comte Bentinck (presentes au congres d'Aix-la-Chapelle). Folio, 3 pag., gedrukt, (1818).
48096: - BONDT--- Aflevering 2-9-1796 van de Nw. Alg. Konst- en Letterbode, 4°, 8 pag., gedrukt.
48098: - MOLL--- ' On the alleged decline of science in England, by a foreigner' [= G. Moll], London 1831, 2+33+8 pag., gebonden in half perkament.
48100: - KEUCHENIUS--- 3 artikelen in Bataviaasch Handelsblad 1871 betr. mr. L.W.C. Keuchenius. Gedrukt.
48102: - HERWAARDEN, VAN; OPHEUSDEN--- ' Omstandig verhaal van de ontzettende gebeurtenis te Opheusden 29-7-1855 (de dood van ds. A. van Herwaarden) door J. de Vletter, onderwijzer en voorzanger'. Wageningen 1855. 8°, 16 pag., gedrukt.
48104: - BAHR--- Nach 25 Jahren. Lieder von Lieb und von Leide, Amsterdam, Vrolijk, 1926. 8°, 78 pag., geb., gedrukt.
48110: - DOUWES--- 2 foto's, 18x24 cm., van afscheid J. Douwes als redacteur Libelle 30-12-1960 te Haarlem.
48112: - MUZIEK, PERE LACHAISE--- 8 foto's, 13x18 cm. van grafmonumenten op Pere Lachaise te Parijs, ca. 1960.
48116: - TROELSTRA--- Foto, 18x24 cm., van standbeeld Troelstra te Amsterdam, ca. 1960.
48118: - UTRECHT--- 17 foto's, ca. 18x24 cm., van stadsgezichten in Utrecht en details van de Domkerk, ca. 1930.
48122: - ORANJE-NASSAU, WILHELMINA--- 10 foto's en 2 negatieen van koningin Wilhelmina en prins Hendrik.
48126: - EINDHOVEN--- 2 foto's, 18x24 cm., van huizen aan Guido Gezelleplein Eindhoven, ca. 1930.
48128: - DUITSLAND, TIJDSCHRIFTUITGEVERS--- Foto, 18x24 van Der Tisch der Berliner Verleger, 24-6-1938 (aangeboden door Reichsverband der Deutschen Zeitschriftverleger).
48132: - USA, INDIANEN--- 'Greetings from the Indian Country of the great southwest', leporello met 18 gekleurde afbeeldingen van indianen, 1940.
48134: - DOORN--- Foto, 13x18 cm., van de kerk te Doorn, ca. 1930.
48138: - GRAFHORST, VAN--- Brochure door J.H. van Grafhorst, ' Granuline tegen tuberculose', Rotterdam 1913, 31 pag., gedrukt.
48140: - LANDMATEN--- Tafel, dienende ter herleiding van morgen en roeden tot bunders, roeden, ellen en palmen, Nieuwe maat. Manuscript, 1819, 14 pag.
48142: - TABAK, BEUKERS, GRAVENHAGE--- Tabakzakje met opdruk Jan Beukers, hoek Hoogstraat en Plaats 's Gravenhage, begin 19e eeuw.
48144: - PLAS, ZADELMAKER, GRAVENHAGE--- Reclamebiljet voor H. Plas, zadel, koets en tuigmaker, Korte Poten 198 's Gravenhage. Litho van Langenhuijsen, begin 19e eeuw, geill.
48150: - ORANJE-NASSAU, WILHELMINA--- Menu Hotel des Indes 25-8-1907 t.g.v. het huwelijk van koningin Wilhelmina, gedrukt, 2 pag.
48153: - ZEIST--- Poesiealbum van Louise NN, met 35 inschrijvingen, alle te Zeist, in de jaren 1870 en 1871.
48155: - RIJN, W.A. VAN--- Ontwerp voor een reclamefolder voor het Genealogisch-Heraldisch Bureau W.A. van Rijn te Rotterdam, ca. 1930, tekening, 20+25 cm.
48157: - GOUWSLUIS, ALENSOON--- Gravure van penning op Gouwsluis, 1672, voor J. Alensoon.
48159: - HORDIJK, DORDRECHT--- Exemplaar van de Koninklijke Courant d.d. 12-6-1807, plano, 4 pag., gedrukt.
67664: - Collection of documents relating to the Pieuze fonds van wijlen Maria Duyst en Volckers Nicolai, gesticht in 1586, genaamd "De kist van Beresteyn".
67667: - Two documents of Gemeentebestuur van 's-Gravenhage donating prices to J. van den Bos, Kopschool Ferdinand Bolstraat 130, 31 March 1931 (signed by E. Vera, C.J. Rops) and Adriana van den Bos, Openbare Lagere School Stortenbekerstraat, (signed by J. Verniers).
67670: - Series Lectionem Universitate Amstelodamensi anno academico 1927-1928 rectore magnifico Henrico Burger.
67671: - Namen der provincien, rievieren, meren, wateren, eilanden steden &c voorkomende in de kaart van het Koniggrijk der Nederlanden (...).
67672: - "Aan den Wel. Edel. Achtbaren Heer Comans/Gomans", Groningen.
67681: - Algemeen Nieuws- en advertentieblad no. 100 Zaturdag 13 December 1823.
67692: - Notice of "Ondertrouw" Willem Hos en Geertje Krook, Krommenie 24 Juni 1904. Huwelijksvoltrekking 10 Juli a.s."
67693: - Two photoalbums concerning the Schade family of Amsterdam. From the 19th century to more modern times.
67694: - Handwritten wedding poem for Ter bruilofte Mons. Stoete and d'eerbare Theresia Heylborn, early 19th century.
67711: - Jacoba Cornelia twintig mei, vijftien jaar.
67718: - Martinus des Amorie van der Hoeven
67720: [HUET, A.], - Ter nagedachtenis van G. Simons
67721: - Martinus des Amorie van der Hoeven
67727: - Collection of books on Abraham des Amorie van der Hoeven, hoogleraar te Amsterdam.
67736: - Invitation for a meeting of Leidsche Afdeeling der "Societas Studiosorum Reformatorum" Libertas ex Veritate addressed to G. Witkamp with the agenda for the meeting printed and partly written.
67743: - Hugo de Groot portrait lithograph by Tresling & Co, Hof Lith Amst.
67744: - Grotius (Hugo de Groot) pencil drawn portrait
67745: - Hugo de Groot engraved portrait by J. van der Spruit
5050: [Wiegersma, G.J.] - Het geslacht Wiegersma. Z.p. [1958], 60 p., geb., geïll. Oplage 50 exx.
67752: - Generaal placaat op de invordering van des gemeene Lands middelen by collecte over Holland en Westvriesland.
67761: - Hugo de Groot, pensionaris der Stad Rotterdam, engraved portrait after M. Mierevelt by H. Bary.
48014: - SCHEEPVAART, BALBIAN VERSTER--- De vaart om de noord, serie krantenartikelen door Omega (= J.F.L. de Balbian Verster), 1916.
48016: - LEQUIN--- Genealogische aantekeningen uit 1962 betr. geslacht Lequin, in de 18e en 19e eeuw. Manuscript, 3 pag., 4°.
48018: - HERWEYER--- Twee brieven van A.C. Herweijer te Huizen NH en Oud-Beyerland, resp. 1965 en 1967. Manuscripten, 4°, 2 pag.
48020: - LOBEN SELS, VAN--- Overlijdensaankondigingen voor mr. J.E. en Ernst van Loben Sels, resp. 1885 en 1863. Gedrukt.
48022: - ZIERIKZEE, EVERSTEN--- Familieadvertentie betr. overlijden van mr. Cornelis Evertsen, oud-burgemeester van Zierikzee, 1809.
48024: - KLUYVER--- Overlijdensaankondiging van Albert Kluyver, Zeist 1931, 1 pag., gedrukt.
48026: - VULPEN, VAN--- Overlijdensaankondiging van Anthonie L. van Vulpen, Alphen 1918, 1 pag., gedrukt.
48028: - KLEIJN, KLEYN--- Ruim 100 familieadvertenties Kleyn, Kleijn en Vaupel Kleyn, voornamelijk 19e eeuw, gedrukt.
48030: - TRIEU, DU--- Genealogie Du Trieu, ca. 1350 - ca. 1850. Manuscript, begin 20e eeuw, 5 pag.
48032: - HONEPELL, V.D. LOE, ULFT--- Getekende wapens van Honepell, van den Loe en Ulft, 1 blad, 8°. Met een extract uit een periodiek betr. deze families, 8 pag.
48034: - BOIS, DU--- Twee briefkaarten van C. du Bois, d.d. Amsterdam 1910, aan Vorsterman van Oyen, over een door Du Bois geschreven levensbericht. Manuscripten.
48038: - BRUHL, VON; VON BIEBERSTEIN--- Brief van Ferdinand graf von Brúhl, d.d. Berlijn 1882. Manuscript, 8°, 2 pag.
48040: - DAVIDS, J.I. DE HAAN--- Brochure van A.B. Davids 'Over significa'. Amsterdam, Emmering, 1919, 29 pag., gedrukt.
48042: - NYENRODE, ONNES--- Krantenartikel door Omega (= de Balbian Verster) 1914 'Een kasteel aan de Vecht'. Gedrukt.
48044: - MORRIS--- Genealogie Morris, nu van Braam Morris, 17e-19e eeuw. 8°, 5 pag., getypt.
48046: - BURKENS--- Genealogie Burkens, 18e-20e eeuw. 8°, 4 pag., getypt.
48050: - GORINCHEM, BEGRAM, TEN HAGEN--- Aan mr. P.L. Begram van Jaarsveld bij de viering zijner 25 jarige dienst in het O.M. bij de regtbank te Gorinchem 1837. Gedicht, manuscript, 8°, 3 pag.
48052: - HEUTSZ, VAN--- Vier krantenartikelen over dood c.a. van J.B. van Heutsz, 1927. Gedrukt.
48054: - GHEEL, REESSE--- Verslag 37e vergadering der Ver. in het belang van lijdende Nederlanders verpleegd te Gheel, 1929. 26 pag., gedrukt.
48058: - MUSLY--- Een tiental familieadvertenties Musly, 1e helft 20 eeuw.
48060: - KNOTTNERUS--- Eenige familielijnen uit den stamboom van Johann Knöttner, geb. ca. 1580 te Eger (Bohemen), groot blad plano, door A.H. Stikker, Malang 1937, gedrukt.
48062: - VRIES, M. DE; VAN MAERLANT--- Foto, 16x11 cm., van beeld Jacob van Maerlant door H. Pickery, 28-11-1874 aangeboden aan M. de Vries bij diens 25 jarig professoraat.
48066: - AULNIS, D' Brief van J.C.F. d'Aulnis, d.d. Baarn 1899. Manuscript, 2 pag., ter begeleiding van een gedrukte 'Genealogie d'Aulnis', 25 pag.
48070: - DEINSE, VAN--- Overdruk van artikel van J.H.L. van Deinse, De scheepswerven en het veiligheidsbesluit van 1913. 's Gravenhage, 1913, 11 pag., gedrukt.
48072: - JANSSEN, AUGUST--- Zes krantenartikelen uit 1919 betr. de kunstverzamelaar August Janssen, gedrukt.
48074: - VEER, DE--- Krantenartikel betr. installatie van mr. F.J.J.L. de Veer als griffier van het Hof in 's Gravenhage, 1891, gedrukt.
48076: - COSTA, DA--- Gedachtenis-viering van mr. Isaac da Costa 28-4-1885 in Felix Meritis te Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
4808: [Vorsterman van Oyen, A.A.] - Genealogie van de familie Sijthoff.
48080: - KRAJENBRINK--- Een drietal krantenknipsels uit Bataviaasch Handelsblad 1871 van J.A. Krajenbrink, gedrukt.
48082: - HARDENBROEK, VAN--- Enige krantenrecensies van het dagboek van Van Hardenbroek, 1902, gedrukt.
48088: - EYSINGA, HUMALDA, MUZIEK--- Repertoire und Kritiken uber Gesangs-vortrage von C. van Humalde (jhr. van Eysinga), Leipzig [1900], 24 pag., gedrukt, met portret.
48090: - NEUSS, VAN--- Brochure 'Henri van Neuss, archiviste, historien, et archeologue, door A. Hansay, Hasselt 1907, 12 pag.
48092: - BEVEREN, DE--- Brief van C.L. de Beveren, d.d. Amersfoort 1884, manuscript, 2 pag.
48094: - BROUWERS--- Brieflkaart van J.W. Brouwers, 1878, aan Vorsterman v. Oyen. Manuscript, 1 pag.
45626: - VOORNE, JACHT--- Ordonnantie op de wildernissen van den lande van Voorne. 's Gravenhage, Scheltus, 1750. 4°, 19 pag., gedrukt.
45632: - NUT, LEESZAAL WERKENDE MEISJES, KINDERLEESZAAL, AMSTERDAM--- Archiefje van de Nutsleeszaal voor werkende meisjes, Spuistraat 23 Amsterdam, 1929-30, ca. 100 pag.
45634: - KLEEF, VAN; V.D. HORN V.D. BOS--- Nalatenschap van de heer Henri Hubert van Kleef, overleden 3-5-1961. Beschrijving van het fidei-commissaire vermogen d.d. 4-10-1962. Aangifte voor het recht van successie etc. Gestencild en ingenaaid, 40+21+ ca. 50 pag.
45636: - HERALDIEK, BOSCHMA--- 'Nederlandsche pairs, door de C., Eigen Haard 1885. J. V. Boschma fec'. Manuscript, 4°, 14 pag.
45640: - ZUIJLEN VAN NYEVELT--- Pour ou contre Rome, ou le comte de Zuijlen de Nyevelt a la recherche d'un parti politique. 's Gravenhage, Mensing & Visser [1874?]. Brochure door M. Posno?, 40 pag.
45642: - VONDEL--- Vondelsfeest. Afl. van Uilenspiegel 15-2-1879, 4°, 4 pag., gedrukt.
67783: - Bijdragen tot eene levensschets van Jan Schouten, Scheepsbouwmeester en Houthandelaar te Dordrecht, Lid van den Stedelijken Raad, Ridder van de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland, Dichter, Kunstverzamelaar, Gedeputeerd Groot Meester Nationaal voor de Symbolieke Graden van de Orde van Vrijmetselaren in het Koningrijk der Nederlanden, onderhoorige Koloniën en Landen, enz. enz.
67785: - VIE DU PRINCE EUGÈNE DE SAVOIE, GÉNÉRALISSIME DES ARMÉES AUTRICHIENNES. Écrite par lui-même. et publiée pour la première fois en 1809. Troisième édition, revue, corrigée, augmentée de notes, et de la dernière partie de la vie de l'auteur, jusqu'à sa mort. Avec portrait.
67787: - Collection of documents and photographs concerning the Grote of St. Bavo Kerk in Haarlem.
67792: - Hugo Grotius Aetat 48. Ao 1631, engraved portrait by J. Houbraken after M. van Mierevelt as owned by G. van Papenbroek.
67793: - Hugo Grotius, engraved portrait by P. van Gunst after M. van Mierevelt from the collection of G. van Papenbroek.
69352: - Copien van echte stukken, betrekkelyk zekere onderhandeling tusschen Willem den Vyfden, Prins van Oranje en Philippus Verbrugge, geweezen predikant te Koedyk, schryver van den Post naar den Nederrhyn en den Hardloper van Staat, behelzende, behalven een doorlopend berigt, nopens de onderhandelingen en aanleidende gelegenheden tot het passeeren der papieren ..
63862: - C.A.T.A. Tours, Bruges
63860: - Madame Tussaud's Exhibition, souvenir & guide, price 6d with an original entrance voucher dated 27 june 1938 giving the right to see the full programme which includes Kay Francis & Herbert Marshall in "Trouble in Paradise" and Claudette Colbert in "Three Cornered Moon".
67826: - Hugo de Groot, statue of Hugo de Groot by F.L. Stracke in Delft.
67828: - Lithograph trompe l'oeil print of Hugo de Groot/Hugo Grotius, Maria Reigersberch, Rombout Hogerbeets, Carolus Niellius, Eduardus Poppius in front of the closed door of their prison at Loevenstein castle.
67829: - Advertissment leaflet of Van Beresteyns work Iconografie on the portraits of Hugo de Groot.
67830: - Hugo de Groot, statue of Hugo de Groot by F.L. Stracke in Delft.
67841: - Two engraved prints of the book chest of Hugo de Groot/Hugo Grotius used for his escape from Loevestein castle in 1621.
67842: - Graftombe van Hugo de Groot/Tombeau de Hugo Grotius.
67843: - Het leven en bedryf van den heere Huig de Groot, ambassadeur van Zweden aan 't Hof van Vrankryk etc. etc.
67845: - Hugo de Groot taking leave of his family and fellow prisoners at Loevestein castle.
67858: - Levens- en karakter-beschrijving van Samuel van Hoogstraten.
67859: - Studenten Almanak 1838
67863: - Studenten Almanak 1861
67871: - Utrechtsche Studenten-Almanak 1860.
67870: - Utrechtsch Jaarboekje voor het jaar 1896. 56e jaargang.
67872: - Utrechtsche Studenten-Almanak 1912
67874: - Also by de Heeren van den Gerecht der Steden Haarlem en Amsterdam gesamentlijk gearresteert en op den 11 Maart 1700 binnen de Stad Amsterdam gepubliceert is een nieuwe Ordonnantie op het Vracht-loon (...)
67901: - Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894-1919.
67902: - Tentoonstelling van werken door Hobbe Smith
67910: - Memoriael van het geslachte ende afkomst van Michiel Schultinck. (...) beginnende van 't Jaer 1500 tot den Jaere 1650.
67943: - Willem Bentinck Graaf van Portland, enz. enz.
67944: - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, schoutbynacht, bij het e. mog. collegie ter Adm. te Amsterdam. En aldaar begraaven in de Nieuwe Kerk den 28 Aug. 1781.
67945: - W.J.G. Baron Bentinck Schout by Nacht van Holl. & Westfr.
67947: - W. J. G. B. Bentinck, schoutbynacht, by 't e.m. coll. ter Adm. te Amsterdam. En in de Nieuwe Kerk aldaar begraaven.
67948: - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Kapitein ter Zee.
67940: - W.G.F. Grave van Bentinck
67941: - W.G.F. Grave van Bentinck (proefdruk).
67942: - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, schout bij nacht van Holland en Westvriesland, adjudant generaal van Z.D. Hoogheid als admiraal generaal. Overleden aan zyne wonden, bekomen in de roemrugtigen zeeslag op Doggersbank den Vden augustus 1781.
67939: - Portretten van Willem I, Maurits en Frederik Hendrik.
67952: - W. J. G. Baron Bentinck.
67953: - Willem Bentinck Graaf van Portland.
67954: - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck.
67956: - Collection of portraits reproduced in magazines and books of the Bentinck family.
67950: - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Kapitein ter Zee. Proefdruk
67951: - Willem Graaf van Bentinck Heer van Rhoon en Pendrecht.
67957: - Baron v. Bentinck.
49281: - GOOI--- 17 brochures betr. het Gooi. Gedrukt.
49283: - WARENGHIEN, DE; KRAIJENHOFF, SLICHER, VAN SCHINNE, MILITARIA--- Collectie van 12 manuscripten van of over L.P.F. baron de Warenghien (1771-1854) uit de jaren 1811-1813. Folio, 32 pag.
49287: - UTRECHT, STUDENTEN Negentien stuks drukwerk betr. de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereniging, 1936-1969.
49289: - UTRECHT, STUDENTEN, HUIJGENS--- Twee plano-brochures betr. installatie soupers van gezelschap Christiaan Huijgens te Utrecht, 1934 en 1937. Gedrukt.
49291: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Vier stuks drukwerk betr. het Universiteitshuis te Utrecht, 1946-1956.
49293: - ROTTERDAM, GYMNASIUM--- Twee afleveringen van Tolle Lege betr. lustra Rotterdamsche Gymnasiasten bond, 1930 en 1953, resp. 16 en 32 pag.
67868: - Utrechtsch Jaarboekje voor het jaar 1900/1901. 60e jaargang.
67869: - Utrechtsch Jaarboekje voor het jaar 1897. 57e jaargang.
67866: - Amsterdamsche Studenten Almanak 1847
67865: - Amsterdamsche Studenten Almanak 1846
67864: - Studenten Almanak 1859
18811: [Winden, Martinus van der] - De vriendschap, zedenspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1760.
67860: - Studenten Almanak 1837
67861: - Studenten Almanak 1858
67862: - Studenten Almanak 1874
67853: - Herinnering aan Ds. A.W. Ippius Fockens, Theol. Doct. Predikant te Hemmen (Betuwe) 13 september 1896 tot 1 juni 1933.
67840: - Afbeelding van het beraamde pronk-graf van den Heere Hugo de Groot.
67839: - Graftombe van Hugo de Groot.
67835: - Hugo de Groot/Hugo Grotius, engraved print of Hugo de Groot by Reinier Vinkeles, showing his book chest at Loevestein castle with his daughter and his wife.
67834: - Hugo de Groot/Hugo Grotius, engraved print of Hugo de Groot by G. Sibelius, showing his escape in the book chest at Loevestein castle with his servant Elsje and his wife.
67832: - Hugo de Groot 1583 1645 boekenlegger/bookmark with portrait and the book chest used for his escape from Loevenstein castle.
67833: - Collection of four woodcut prints possibly from Penningmagazijn voor de Jeugd.
67831: - Hugo de Groot, statue of Hugo de Groot by F.L. Stracke in Delft.
67827: - Hugo de Groot, statue of Hugo de Groot by F.L. Stracke in Delft.
67823: - Hugo de Groot/Hugo Grotius, autograph pasted on 19th leaflet.
67824: - Hugo de Groot, statue of Hugo de Groot by F.L. Stracke in Delft.
67822: - Geslachtlyst der Graaven van Loon, II Deel fol. 277. Uyt welke blykt, op hoedaanige wys Dirk VI Graaf van Holland, (...) mitsgaders op welke wyze Ldewyk de II Graaf van Loon (...) van dat geslacht afdaalt.
67820: - Kwartierstaten van vooraanstaande Nederlandse families: met diverse familiewapens, geslachtlijst en overige genealogische informatie; Pedigrees of Dutch eminent families with several coats of arms and genealogical information.
67819: - Hugo de Groot/Hugo Grotius, engraved portrait, anonymous after Ravesteyn
67818: - Hugo de Groot/Hugo Grotius, engraving of two medals with portraits and text, as well as the book chest in which Hugo de Groot escaped from Loevestein castle.
67816: - Maria van Reigersbergen/Reichersbergh Aetat 50. Ao 1640, engraved portrait by J. Houbraken after the original painting from the collection of Mr. Joan van Gheel.
67817: - Hugo de Groot/Hugo Grotius, engraving of two medals with portraits and text, as well as the book chest in which Hugo de Groot escaped from Loevestein castle.
67814: - Hugo Grotius, engraved portrait of Hugo de Groot by R. Vinkeles after J. Buijs. with his escape in the book chest, his books and a drawing of Loevestein castle.
67815: - Hugo Grotius, engraved portrait of Hugo de Groot by Abraham van der Wenne after M. van Miereveld.
67813: - Hugo Grotius, engraved portrait of Hugo de Groot.
67811: - Huig de Groot, colour lithograph portrait of Hugo Grotius by W.P. Hoevenaar/P.W. van de Weijer.
67812: - Hugo Grotius, engraved portrait of Hugo de Groot.
67810: - Huig de Groot, colour lithograph portrait of Hugo Grotius by W.P. Hoevenaar/P.W.M. Trap.
67809: - Hugo de Groot, engraved portrait of Hugo Grotius
67781: - Hugo Grotius, portrait of Hugo de Groot.
67780: - Hugo de Groot, portrait of Hugo Grotius, engraving by P. van Gunst.
67779: - Hugo de Groot, portrait of Hugo Grotius, engraving by J.F.C. Reckleben.
67772: - Hugo Grotius, portrait of Hugo de Groot by Willem de Broen.
67774: - Hugues Grotius, Avocat General et sindic a Rotterdam (...), portrait of Hugo de Groot.
67776: - Hugo de Groot, portrait of Hugo Grotius, lithograph by Soetens, La Haye (Den Haag)
67771: - Hugo de Groot/Hugo Grotius portrait on paper possibly for a box of cigars.
67769: - Mr. Hugo de Groot, Pieter Cornelsz: Hooft, engraved portraits.
67767: - Official handwritten document stating a business transaction, concerning some stock of the Nederlandsche Handel-Maatschappij.
67765: - Het van 't Hoff-monument te Rotterdam.
67763: - Hugo Grotius, Hugo de Groot engraved portrait.
67760: - Hugue Grotius (Hugo de Groot) engraved portrait after Mierevelt by J. Lamsveld.
67756: - Publicatie van zijne majesteit den Koning van Holland. Houdende ordonnantie, volgens welke binnen het koninkrijk Holland zal worden geheven het middel van verponding. Gearresteerd den 20sten Januarij 1807.
46573: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, V. VOORST--- Rector et Senatus Academiae Lugduno Batavae, L.S. Multiplicatae... 1 blad plano, gedateerd 24-3-1800 en getekend J. v. Voorst, Sen. Acad. ab actis, gedrukt.
46575: - SCHEEPSBOUW--- Placaat Staten van Holland d.d. 26-1-1781, betr. verbod tot exporteren van schepen of artikelen benut tot de bouw van schepen. 1 blad plano, gedrukt.
67739: - De historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datze lange gescheyden waren, ende veele perijkelen geleden hadden tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playzant ende vermakelyk om te leezen.
52591: [Bellay, J. du] - La defence & illustration de la langue Francoyse par I.D.B.A., Maastricht, [Stols], 1925.
52599: [Maaskamp, Evert], - Representations of dresses, morals and customs in the Kingdom of Holland at the beginning of the nineteenth century. Amsterdam, E. Maaskamp, 1808.
52601: [Hess, David], - Hollandia Regenerata. [Londen, W. Humphreys, 1796].
52633: [Aepeker, Thomas Hendrik Willem] - Sensatie in de prik-salons!, 's Gravenhage, Van der Ven [1844].
52636: [Aepeker, Thomas Hendrik Willem] - Rendes-vouz in het Boterstraatje, Den Haag, ter drukkerij van Van der Ven [ca. 1850].
52691: --- - Kort verhaal van een stuk dat bij Balk gebeurd is, Leeuwarden, G.S. van der Werff, [1850].
52751: --- - Aen syne Konincklycke Majesteyt van Preussen (...) gefondeerde teegenberight (...) ex parte der erffgenaemen van wijlen Uwer (...) Clev- en Marckse geheimen raedts en vice-cancelier De Beyer, contra den geweesen vice-drossart der heerlickheidt Bredevoort Kayser (...) de heer griffier van 't Hoff van Gelderlandt Willem en deszelfs suster Conradina Klerck sael(iger), als gepretendeerde arrestanten. Wesel, erven Joh. Cattepoel, 1719.
52765: [Blarkom, Jan van (red.)] - Verzameling van criminele stukken betrekkelyk zekeren misdadigen en jongst geexecuteerden binnen de stede Beverwijk, den 1ste February 1800, Alkmaar / Amsterdam, van Harencarspel / Brave. [1800].
68005: - Hugo de Groot, Hugo Grotius portrait by C. de Passe after the engraving of W. Delff from the portrait by Van Mierevelt.
68006: [LAMOTHE-LANGON, ETIENNE-LEON], - Cagliostro; ou, L'intrigant et le cardinal, par l'auteur des Memoires de Madame DuBarry et de Mademoiselle Duthe.
67652: - (...) De Vries is lidmaat der Christelijk hervormde gemeente (...) Oosterbeek. 10 November 1819
67651: - Convolute with texts related to the Dutch royal family bound with four special newspaper issues (illustrated and/or decorated), two overviews entitled "Pillegiften" and a lovely engraving.
68011: [GOOSZEN, M. A.], - Walraven Francken Ahasueruszoon, 1822-1894, theologus
68012: - Hugo de Groot, Hugo Grotius engraved portrait by W. Swanenburch after the painting by J. van Ravesteyn.
68014: - Hugo de Groot, engraved portrait by H. Vinkeles, after J. Buys,
68015: - Engraved titlepage, Hora Ruit (with bust of Hugo de Groot, Hugo Grotius)
68017: - Portrait of Hugo de Groot, Hugo Grotius by J. Houbraken (adapted form)
68019: - Hugo de Groot, Hugo Grotius engraved portrait Aetate senili usque ad A. MDCXLV.
68022: - Maria Reigersbergen, portrait of the wife of Hugo Grotius/Hugo de Groot, lithograph by Soetens, La Haye (Den Haag)
68024: - H. de Groot, colour lithograph portrait of Hugo de Groot (cut out)
68025: - Hugo de Groot, woodcut portrait of Hugo Grotius (cut out)
67630: - Catalogi duo instructissimae bibliothecae, quae est in suprema Frisiorum curia. Quorum prior totus est alphabeticus, sine ulla materiarum distinctione alter per capita, secundum diversas materias dispotus est.
68026: - Hugo de Groot, printed portrait of Hugo Grotius published by C. Schilte & Co, Delft with a second portrait (reproduction).
68027: - Simon Fokke
68030: - Hugo de Groot, pensionaris der Stad Rotterdam, engraved portrait after M. Mierevelt possibly by H. Bary.
68032: - Set of 38 reproductions from the book by Van Beresteyn of portraits of Hugo de Groot, with: 4 other reproductions of portraits.
68033: - Hugo de Groot en zijne vrouw Maria van Reigersbergh
68035: - Verslag der Academie van Beeldende Kunsten te 's Gravenhage. 7 issues, years 1891-1897, 1899-1901.
67618: - Adrianus Johannes van Hengel, in memoriam, enige woorden over A.J. van Hengel 1886-1936
67621: - Napoleon, Grand Palais Juin-Decembre 1969.
67615: - Romeinendag / Journée d'archéologie romaine. Brussel 19-04-2008 Bruxelles.
67614: - Ceramiques communes Gallo-Romaines du 1er au Ve siecle apres J.C.. Musee Carnavalet.
68042: - Catalogus van eene uitmuntende en keurig geconditioneerde verzameling voortreffelijke boeken, in de Fransche, Engelsche, Hoog- en Nederduitsche talen; ... voorts prachtige en kostbare, heerlijk gebonden en losse prentwerken, ... kapitale atlassen en kaarten, ... alles en alleen nagelaten bij wijlen den Wel-Ed. Heer Andries Stadnitski, te Leyden; al hetwelk ... verkocht zal worden, te Amsterdam ... door Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest, Engelbert Michael Engelberts en Cornelis Francois Roos.
67579: - De directie van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente (...) aan hare agenten. No. 690. 6 Juli 1895. Ter herrinnering aan den 200sten sterfdag van Christiaan Huygens.
67580: - Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens, ontleend aan aanteekeningen wegens het beheer ziijner goederen.
67548: - Enkhuizen Dromedaris serie VII nr. 5 Dromedarys Tower.
67542: - Waterloo-feesten. Matinee Musicale in den tuin van het logement "De Roskam" Weesp 22 juni 1865. Programme/Flyer.
67516: - De Friesche Edelman Galama verdedigt zijn regt tegen Graave Floris den II. met het zwaard.
67517: - Hertog Godefrid de Noorman wordt door Graave Everard gedood.
67515: - Koning Karel de eenvoudige bevestigt Dirk den I. in `t graaflijk bewind over Holland.
68046: - Nauwkeurige afbeelding, breedvoerige beschrijving en duidelijke verklaaring der zeven vrije kunsten, verzeld van kennisse en naarstigheid, geleid door de eere en gevolgd door de onsterfelijkheid : zodanig als dezelve zich, in oud Batavisch gewaad, ieder met zijne beeldspraakelijke sieraadjen, bij de burgerij der stad Leeuwarden hebben vertoond, toen Z. D. H. Willem de Vijfde aldaar, als erf-stadhouder der provintie Friesland, plegtig wierd ingehuldigt op den 24 van Hooimaand des jaars 1773.
69891: - Salzburgers en Nederland 1732-1733
67383: - "GEKROONDE / UTRECHTSCHE / SCHENK - KAN, / Uitgeschonken en gedronken op de Gezondheid van de Wel / Edele Groot Achtbare Magistraet, en de Heeren Professoren, der Stadt en / Universiteit van UTRECHT, / Door de Heeren Studenten, ten dage der Vieringe van het Eeuwfeest der Utrechtsche Akademie / gecelebeert op den 27 van Lentemaand MDCCXXXVI."
67384: - Zakdoek/handkerchief Wilhelmina and Hendrik 1901
67385: - Katholiek Comite van Actie Haarlem 1918: 4 documents
67386: - Oprechte Haarlemsche Courant, Stads-editie, Maandag 24 November 1902, no 277. Helpt Zuid-Afrika!
67387: - Fabel van den wolf in 't hol der leeuwen.
67382: - LEGER DES HEILS -- Aflevering van De Strijdkreet dd. 17-11-1945 regarding the liberation of The Netherlands.
67380: - Handwritten letter "Op het overlijden van hare Koninklijke Hoogeid mevrouw de Princesse van Oranje"
67381: V.P.V.K., - Handwritten letter dated 13 Maart 1840 against the scheduled wedding of King Willem I to Henriette Adrienne Louise Flore des H.R.Rijksgravin d'Oultremont de Wégimont.
67372: - Nieuwe Rotterdamsche Courant Donderdag 21 Juni 1877 nr. 169 "plechtig begrafen wijlen Hare Majesteit Mevrouw Sophia Frederika Mathilda Koningin der Nederladen, geboren Prinses van Wurtemberg.
67373: - Bijvoegsel behoorende bij de Rotterdamsche Courant van Zaturdag 18 Maart 1865 "Plegtige Begrafenis van wijlen Hare Majesteit Mevrouw Anna Paulowna, Koningin-Weduwe der Nederlanden, geboren Grootvorstin van Rusland op Vrijdag 17 Maart 1865".
67374: - Bijvoegsel behoorende bij "Het Vaderland" van Donderdag 4 December 1890 "Gewijzigd officieel Programma voor de plechtige begrafenis van wijlen Zijne Majesteit Willem III, Koning der Nederlanden (...)"
67376: - Plechtige begrafenis van Z.M. Willem III (....) de stoet is saamgesteld als volgt: (...).
67371: - Oranje Nassau kalender 1946
67340: - Missive geschreven by de Heeren van den Hove Provinciael, Aen de Heeren van den Staten van Vrieslandt.1678/Project ofte voorslag van middelen opgestelt, om de verwijderinge, tusschen de tegenwoordig heeren regenten, en verscheyden Grietluyden, (...) op den 27 September laestleden genome, haer byeenkomste hebbende geholden tot Sneeck. (1672).
67337: - Oude Friesche Kronijken. Voorlezing over Franciscus Junius door Mr. J.W. de Crane, Gesta Fresonum, De olde Freesche cronike met aanteekeningen en verbeteringen van E. Epkema, Gesta Frisiorum, M. Alvini Tractatus.
67324: - 12 gezichten uit Gelderland. IIe serie.
67325: - Amsterdam in vroeger dagen.
68056: - Staatsblad van het Konikrijk der Nederlanden. Besluit d.d. 5 mei 1926, concerning the nomination of J.D. Haak as Dijkgraaf of Oud-Westenrijkpolder.
68058: - Staatsblad van het Konikrijk der Nederlanden. Besluit d.d. 16 december 1932, concerning vrouwe J.M. baronesse de Perponcher, widow of George James, concerning a waterway in Wolphaartsdijk.(Oud-Sabbinge/Zuiderland)
18651: [Wagenaar, Jan]; [Jan Fokke] - Vaderlandsche historie verkort, en by vraagen en antwoorden voorgesteld. 2e druk. Amsterdam, Wed. Isaak Tirion, 1770. [Gebonden met:] Historie van den Amsterdamschen schouwburg. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst, 1772.
67307: - Nederland's Adelsboek 1921
67304: - Nederland's Adelsboek 1918
67300: - Nederland's Adelsboek 1933
67301: - Nederland's Adelsboek 1930
67302: - Nederland's Adelsboek 1950
67299: - Nederland's Adelsboek 1911
67295: - Nederland's Adelsboek, jaargang 72, 1981.
67296: - Nederland's Adelsboek, jaargang 75, 1984.
67276: - Coat of arms of Tulleken family.
67274: - Malerische Ansichten von SchloB und Stadt Heidelberg nach Bildern von H. Hoffmann.
67259: - Bulletins van Het Vaderland en de Maas- en Roerbode betreffende oorlogshandelingen tijdens de Frans-Duitse Oorlog 1870
67253: J.D.V.B.T.K., - Kort-bondige, en voor alle onpartydige, verstaanbare, en met de Reeden overeenkomende verklaaringe; van de verleydinge onser eerste Voor-Ouderen, Adam ende Eva in het Paradys. Volgens de Beschryving van Moses, in het Boek der Scheppinge.
67245: [BRUINING, G.], - De minagting der Hervormden jeegens de overleeveringen, welken de Roomsche Kerk aan het Nieuw Testament gelyk stelt, beteugeld door een Leeraar der Remonstranten.
67244: - Nova statuta pro alumnis Seminarii Episcopalis Brugensis
67242: - Mededelingen vanwege het Spinozahuis nrs. 66-81: set of publications concerning Spinoza and philosophy in general.
67243: [TEELLINCK, EWOUT], - Basuyne des heyligen Oorloogs der Openbaringghe S. Iohannis tegen den groten Antichrist den Romschen paus (...).
67231: - Inventaris van het archief van Mr. Laurens Pieter van de Spiegel.
67194: - Two documents relating to Wed. J. van Veen-Klip living in Rotterdam dated 1941/1942.
67186: - Uitvoering op Donderdag 5 februari 1931 "Die Zerstorung Jerusalems" oratorium van Ferd. Hiller, dirigent H.W. de Wolff, Rotterdamsch Philharmonisch Orkest.
67187: - Two large watercolour drawings by J.A. Heintzen Jr
67188: - Catalogus tentoonstelling Museum Boymans 1945. Catalogue of paintings by Cornelis Timmer, exhibited in the Boymans Museum.
68066: - Geschiedkundig overzicht van de wijze van dekking der buitengewone uitgaven van de gemeente 's-Gravenhage.
68069: - Programma voor de Oranje- en Onafhankelijkheidsfeesten te Sneek op 1 en 2 September 1913.
68072: - 12 opstellen over Haarlem e.o. in de Franse Tijd (1780-1813). Studies t.b.v. de tentoonstelling Een kalme omwenteling, Fran Halsmuseum, Haarlem, 1983.
47852: [Poole, L.G., le], - Catalogus van de stukken en boeken in het archief van het Heilige Geest- of arme Wees-en kinderhuis te Leiden, Leiden 1902, 40+89 pag., geb.
47858: [Poole, L.G. le e.a.], - 1638-1938. Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden, Leiden 1938, 64 pag., geïll.
47860: - Catalogus van oudheden en bijzonderheden betreffende het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574, welke bij gelegenheid der viering van het vijfde halve eeuwfeest (......) worden ten toon gesteld, Leiden, Herdingh, 1824, 45 pag., gebonden in half leren band uit de tijd. (rug beschadigd)
47864: [Smissaert, H. en J.W. Schorer], - Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage. Overzicht van de geschiedenis der vereeniging van 1854 tot 1929, 's-Gravenhage 1929, 59 pag., geb., geïll.
47966: - DELMAS--- Rekening van fa. J. Delmas, Warmoesstraat Amsterdam, ca. 1880. 1 pag., gedrukt.
47972: - LANGENBERG, NAAISTER--- Rekening van Judith Langenberg, naaister, voor mejuffrouw Muller, d.d. 1766-1767. Manuscript, 1 pag., met handtekening voor voldaan.
47974: - GENERALITEITSLANDEN, HUWELIJKSWETGEVING--- Publicatie van de Staten Generaal, d.d. 's Gravenhage 12-7-1792, betr. de huwelijkswetgeving in de Generaliteitslanden (n.a.v. het Echt-reglement van 18-3-1656). 1 blad plano, gedrukt bij I. Scheltus, 1792.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

6/8