Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
67517: - Hertog Godefrid de Noorman wordt door Graave Everard gedood.
67515: - Koning Karel de eenvoudige bevestigt Dirk den I. in `t graaflijk bewind over Holland.
68046: - Nauwkeurige afbeelding, breedvoerige beschrijving en duidelijke verklaaring der zeven vrije kunsten, verzeld van kennisse en naarstigheid, geleid door de eere en gevolgd door de onsterfelijkheid : zodanig als dezelve zich, in oud Batavisch gewaad, ieder met zijne beeldspraakelijke sieraadjen, bij de burgerij der stad Leeuwarden hebben vertoond, toen Z. D. H. Willem de Vijfde aldaar, als erf-stadhouder der provintie Friesland, plegtig wierd ingehuldigt op den 24 van Hooimaand des jaars 1773.
69891: - Salzburgers en Nederland 1732-1733
67383: - "GEKROONDE / UTRECHTSCHE / SCHENK - KAN, / Uitgeschonken en gedronken op de Gezondheid van de Wel / Edele Groot Achtbare Magistraet, en de Heeren Professoren, der Stadt en / Universiteit van UTRECHT, / Door de Heeren Studenten, ten dage der Vieringe van het Eeuwfeest der Utrechtsche Akademie / gecelebeert op den 27 van Lentemaand MDCCXXXVI."
67384: - Zakdoek/handkerchief Wilhelmina and Hendrik 1901
67385: - Katholiek Comite van Actie Haarlem 1918: 4 documents
67386: - Oprechte Haarlemsche Courant, Stads-editie, Maandag 24 November 1902, no 277. Helpt Zuid-Afrika!
67387: - Fabel van den wolf in 't hol der leeuwen.
67382: - LEGER DES HEILS -- Aflevering van De Strijdkreet dd. 17-11-1945 regarding the liberation of The Netherlands.
67380: - Handwritten letter "Op het overlijden van hare Koninklijke Hoogeid mevrouw de Princesse van Oranje"
67381: V.P.V.K., - Handwritten letter dated 13 Maart 1840 against the scheduled wedding of King Willem I to Henriette Adrienne Louise Flore des H.R.Rijksgravin d'Oultremont de Wégimont.
67372: - Nieuwe Rotterdamsche Courant Donderdag 21 Juni 1877 nr. 169 "plechtig begrafen wijlen Hare Majesteit Mevrouw Sophia Frederika Mathilda Koningin der Nederladen, geboren Prinses van Wurtemberg.
67373: - Bijvoegsel behoorende bij de Rotterdamsche Courant van Zaturdag 18 Maart 1865 "Plegtige Begrafenis van wijlen Hare Majesteit Mevrouw Anna Paulowna, Koningin-Weduwe der Nederlanden, geboren Grootvorstin van Rusland op Vrijdag 17 Maart 1865".
67374: - Bijvoegsel behoorende bij "Het Vaderland" van Donderdag 4 December 1890 "Gewijzigd officieel Programma voor de plechtige begrafenis van wijlen Zijne Majesteit Willem III, Koning der Nederlanden (...)"
67376: - Plechtige begrafenis van Z.M. Willem III (....) de stoet is saamgesteld als volgt: (...).
67371: - Oranje Nassau kalender 1946
67340: - Missive geschreven by de Heeren van den Hove Provinciael, Aen de Heeren van den Staten van Vrieslandt.1678/Project ofte voorslag van middelen opgestelt, om de verwijderinge, tusschen de tegenwoordig heeren regenten, en verscheyden Grietluyden, (...) op den 27 September laestleden genome, haer byeenkomste hebbende geholden tot Sneeck. (1672).
67337: - Oude Friesche Kronijken. Voorlezing over Franciscus Junius door Mr. J.W. de Crane, Gesta Fresonum, De olde Freesche cronike met aanteekeningen en verbeteringen van E. Epkema, Gesta Frisiorum, M. Alvini Tractatus.
67324: - 12 gezichten uit Gelderland. IIe serie.
67325: - Amsterdam in vroeger dagen.
68056: - Staatsblad van het Konikrijk der Nederlanden. Besluit d.d. 5 mei 1926, concerning the nomination of J.D. Haak as Dijkgraaf of Oud-Westenrijkpolder.
68058: - Staatsblad van het Konikrijk der Nederlanden. Besluit d.d. 16 december 1932, concerning vrouwe J.M. baronesse de Perponcher, widow of George James, concerning a waterway in Wolphaartsdijk.(Oud-Sabbinge/Zuiderland)
18651: [Wagenaar, Jan]; [Jan Fokke] - Vaderlandsche historie verkort, en by vraagen en antwoorden voorgesteld. 2e druk. Amsterdam, Wed. Isaak Tirion, 1770. [Gebonden met:] Historie van den Amsterdamschen schouwburg. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst, 1772.
67307: - Nederland's Adelsboek 1921
67304: - Nederland's Adelsboek 1918
67300: - Nederland's Adelsboek 1933
67301: - Nederland's Adelsboek 1930
67302: - Nederland's Adelsboek 1950
67299: - Nederland's Adelsboek 1911
67295: - Nederland's Adelsboek, jaargang 72, 1981.
67296: - Nederland's Adelsboek, jaargang 75, 1984.
67276: - Coat of arms of Tulleken family.
67274: - Malerische Ansichten von SchloB und Stadt Heidelberg nach Bildern von H. Hoffmann.
71372: - Verordnungsblatt fur die besetzten niederlandischen Gebiete. stuck I. 9 Januar 1943.
71373: - Verordnungsblatt fur die besetzten niederlandischen Gebiete. stuck 3. 30 Januar 1943.
67259: - Bulletins van Het Vaderland en de Maas- en Roerbode betreffende oorlogshandelingen tijdens de Frans-Duitse Oorlog 1870
67253: J.D.V.B.T.K., - Kort-bondige, en voor alle onpartydige, verstaanbare, en met de Reeden overeenkomende verklaaringe; van de verleydinge onser eerste Voor-Ouderen, Adam ende Eva in het Paradys. Volgens de Beschryving van Moses, in het Boek der Scheppinge.
67245: [BRUINING, G.], - De minagting der Hervormden jeegens de overleeveringen, welken de Roomsche Kerk aan het Nieuw Testament gelyk stelt, beteugeld door een Leeraar der Remonstranten.
67244: - Nova statuta pro alumnis Seminarii Episcopalis Brugensis
67242: - Mededelingen vanwege het Spinozahuis nrs. 66-81: set of publications concerning Spinoza and philosophy in general.
67243: [TEELLINCK, EWOUT], - Basuyne des heyligen Oorloogs der Openbaringghe S. Iohannis tegen den groten Antichrist den Romschen paus (...).
67231: - Inventaris van het archief van Mr. Laurens Pieter van de Spiegel.
67194: - Two documents relating to Wed. J. van Veen-Klip living in Rotterdam dated 1941/1942.
67186: - Uitvoering op Donderdag 5 februari 1931 "Die Zerstorung Jerusalems" oratorium van Ferd. Hiller, dirigent H.W. de Wolff, Rotterdamsch Philharmonisch Orkest.
67187: - Two large watercolour drawings by J.A. Heintzen Jr
67188: - Catalogus tentoonstelling Museum Boymans 1945. Catalogue of paintings by Cornelis Timmer, exhibited in the Boymans Museum.
70837: - Gedenkschrift bij het hoderdvijftigjarig bestaan van het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam.
68066: - Geschiedkundig overzicht van de wijze van dekking der buitengewone uitgaven van de gemeente 's-Gravenhage.
68069: - Programma voor de Oranje- en Onafhankelijkheidsfeesten te Sneek op 1 en 2 September 1913.
68072: - 12 opstellen over Haarlem e.o. in de Franse Tijd (1780-1813). Studies t.b.v. de tentoonstelling Een kalme omwenteling, Fran Halsmuseum, Haarlem, 1983.
47852: [Poole, L.G., le], - Catalogus van de stukken en boeken in het archief van het Heilige Geest- of arme Wees-en kinderhuis te Leiden, Leiden 1902, 40+89 pag., geb.
47858: [Poole, L.G. le e.a.], - 1638-1938. Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden, Leiden 1938, 64 pag., geïll.
47860: - Catalogus van oudheden en bijzonderheden betreffende het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574, welke bij gelegenheid der viering van het vijfde halve eeuwfeest (......) worden ten toon gesteld, Leiden, Herdingh, 1824, 45 pag., gebonden in half leren band uit de tijd. (rug beschadigd)
47864: [Smissaert, H. en J.W. Schorer], - Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage. Overzicht van de geschiedenis der vereeniging van 1854 tot 1929, 's-Gravenhage 1929, 59 pag., geb., geïll.
47966: - DELMAS--- Rekening van fa. J. Delmas, Warmoesstraat Amsterdam, ca. 1880. 1 pag., gedrukt.
47972: - LANGENBERG, NAAISTER--- Rekening van Judith Langenberg, naaister, voor mejuffrouw Muller, d.d. 1766-1767. Manuscript, 1 pag., met handtekening voor voldaan.
47974: - GENERALITEITSLANDEN, HUWELIJKSWETGEVING--- Publicatie van de Staten Generaal, d.d. 's Gravenhage 12-7-1792, betr. de huwelijkswetgeving in de Generaliteitslanden (n.a.v. het Echt-reglement van 18-3-1656). 1 blad plano, gedrukt bij I. Scheltus, 1792.
47976: - FILM--- Brochure voor een filmcamera van de fa. Rothschloss te Berlijn: 'Rothschloss Aufnahme Apparat'. 8°, 8 pag., geill., gedrukt, ca. 1920?
47978: - SCHEEPVAART--- 14 prentbriefkaarten van mailschepen uit het begin van de 20e eeuw.
47980: - SPELLING--- Een gevaar voor taal en beschaving? Brief van het bestuur der Ver. tot vereenvoudiging van onze schrijftaal, aan de staatscommissie voor de spelling, ingesteld bij KB 16-6-1916, Hilversum 1917. 26 pag., gedrukt.
47982: - RUYTER, DE--- Programma feestviering 23-3-1907 ter herdenking van 300 jaar M.A. de Ruyter Concertgebouw Amsterdam, gedrukt, 8 pag.
47984: - HEUIJMANS--- Rekening van M. Heuijmans, mr. smid, d.d. Amsterdam 1898. 1 pag., manuscript.
47986: - CIRCUS, COENEN--- Circulaire voor 2e Representation de Blondin, les heros de Niagara, in Paleis voor Volksvlijt, begin 20e eeuw. 2 pag., gedrukt.
47992: - LUCHTVAART--- Oorkonde d.d. 7-10-1959 waarbij de KLM dank betuigt aan geadresseerde wegens steun in de afgelopen 40 jaar. Plano, 1 pag., gedrukt.
47994: - BARENDSE, DE LAPPER, HAARLEM--- Bijvoegsel der Bataviasche Courant d.d. 16-3-1822, met artikel 'Jan Barendse of Jan de Lapper'. Gedrukt, 1 pag.
48002: - LEISTIKOW--- Bericht van een handels-informatiebureau betr. Joh. Anth. Mart. Leistikow, geb. Heino 1884, d.d. 1915, 2 pag., manuscript.
48004: - HOOFT, P.C.--- Hooft herdacht 1581-1881. Speciaal nummer van Eigen Haard, 24 pag., geill., gedrukt.
67170: - Officieele Feestwijzer voor de Viering te Rotterdam op den 17 November 1913 van het Eeuwfeest van het Herstel van Nederlands Onafhankelijkheid..
67167: - Wat iedereen van onze aarde, zon en maan moet weten. Bibliotheek van Haarlem's Dagblad.
68077: - Zierikzeesche straatnamen
23652: - Bibliographische Adversaria, 3 delen in 25 afleveringen, 's-Gravenhage 1873-1876.
69283: - Der Niederrhein zwischen Xanten und Nijmegen. Fuhrer zu archaologischen Denkmalern in Deutschland.
23664: - Recueil de pièces relatives a la libeté illimitée du commerce des grains, Den Haag, 1823, 307 pag., org. karton.
47718: - Eerkroon van Leydens tienmanschap 1748, 4o, 8 pag., gedrukt [gedicht].
47780: - Die Schweizer im Dienste der Hollandisch-Ostindischen Compagnie, Zurich 1879, 20 pag. [Neujahrsblatt feuerwerker-gesellschaft, Zurich 1879].
47816: - Stormramp 1927, oblong fotoboekje, uitg. W. Stempher te Deventer, met 10 reproducties van foto's.
47830: [Berns, J.L.], - Catalogus van de Buma-bibliotheek te Leeuwarden, 1e en 2e gedeelte, Leeuwarden 1889, 15+95+254 pag., geb.
67143: - Herinnering aan den weledelen zeer geleerden heer L.A. de Rochefort in leven (...) doctor te Leens.
67142: - Veiling van oude schilderijen door de firma A. Mak, Amsterdam 18 maart 1919.
67138: - Officieel programma der feestelijkheden ter viering van den verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina, Haarlem, 31 augustus 1880-1902.
67141: - Officieel programma gemeentefeesten te Haarlem op dinsdag 18 mei 1909 ter viering van de geboorte van prinses Juliana, georganiseerd door de Vereeniging 'Koninginnedag'.
68080: - Overdruk van de opdracht en de naamlijst der deelnemers voorkomende in het aan Mr. Dr. S. Muller Fz aangebodenb exemplaar.
68082: - Collection of 14 catalogues published by Antiquariaat Boekhandel "De Heraut" and "Louter" (later Heraldica) of Rotterdam.
70320: - Gracieuse. Magazijn voor Neerland's Vrouwen. Novellen, practische wenken voor 't gezin, modes en handwerken
67129: - Roelants - extract from Gulden boek van Schiedam. Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachte met aanteekeningen, kwartierstaten. Deel 1
67124: - Memoirs of the Duke de Ripperda: First Ambassador from the States-General to his Most Catholick Majesty, then Duke and Grandee of Spain; afterwards Bashaw and Prime Minister to Muly Abdalla, Emperor of Fez and Morocco, &c. Containing a Succinct Account of the most Remarkable Events which happen d between 1715 and 1736. Interspersed throughout with Several Curious Particulars relating to the Cardinals Del Guidice, and Alberoni, the Princess of Ursins, Prince Cellamere, the Marquis Beretti Landi, M. de Santa Cruz, and other Persons of Distinction in the Spanish Court. As Also, a Distinct and Impartial Detail of the Differences between the Courts of London and Madrid; with many Authentick Memorials, and other valuable Papers. And an Alphabetical index/An Appendix, Containing Some Papers on the Balance of Europe; the Present State of Spain; and the Consequences of a War in the West-Indies.
67882: - Prof. Heringa Elz. in zijnen dagelijkschen omgang, geschenk aan de leerlingen en vrienden van den onvergetelijke
67119: - Portraits of artists, writers, and Musicians.
67118: - Portrats des 16. Jahrhunderts als historische Quellen, heft 8/Hinfuhrung zum Portrat.heft 10
67117: [HOMMIUS, FESTUS], - Oordeel des Synodi nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenichde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht inden Iare 1618. ende 1619 (...) Over de bekende Vijf hooft-stucken der Leere daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenichde Nederlanden verschil is gevallen. Uytghesproken op den 6. May. 1619.
71375: - Verordnungsblatt fur die besetzten niederlandischen Gebiete. stuck 6. 13 Mai 1944.
67107: - Nederland's Oost- en West-Indie, geschiedenis, land- en volkenkunde, regeering - cultuuren, natuurl. historie, taalkunde. Catalogus van Boeken en Kaarten (...) W.P. van Stockum, nr. 21.
67109: - Catalogue no. 440 de livres anciens et modernes en vente aux prix marques publie a l'occasion du 3e centenaire de la fondation de Batavia en 1619. Histoire et geographie des Indes Orientales Neerlandaises depuis 1800.
67110: - Catalogus van boeken over letterkunde, geschiedenis, Nederland, voorn. Zeeland, genealogie, recht, ook van N.O.I en kunst verkrijgbaar bij S. Gouda Quint te Arnhem
67111: - Catalogus van boeken over Nederlandsch Oost Indie, verder godgeleerdheid, wijsbegeerte, kunst, letterkunde, enz. verkrijgbaar bij S. Gouda Quint te Arnhem
67101: - Rapport en reglement op de regeering der stad Haarlem, met bygevoegde echte stukken daartoe behoorende
67086: - Annuarium van het Collegium Studiosorum Veritas: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963.
67082: - Utrechtse Studenten Faculteitenalmanak 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965.
68088: F. V. D. M., - Begraafplaats "De Gezelligheid" uitsluitend bestemd voor het bestuur en de leden van de Societeit "De Gezelligheid" zooals die bestond op 9 februari 1915.
67077: - Jaarboek V.H.M.O/Jaarboek VWO-HAVO 1966-1974
67060: - Catalogue d'une belle collection de tableaux, par des maitres anciens et modernes de l'ecole hollandaise, de dessins (...), de gravures (...) delaisses par feu Monsieur E.P. Cremer, F.D.J., Middelburg 17 Mai 1847, Stuart, Makkers, J.C. Gaal.
67053: - L'Eglise Walonne de Leeuwarden. Taken from Bulletin de la Commission pour l'histoire des églises Wallonnes (1899) complete in two parts
71376: - Anordnungen des Reichskommissars fur die besetzten niederlandischen Gebiete - Generalkommissars fur das Sicherheitswesen und Hoheren SS- und Polizifuhrers Nummer 2, 9 Mai 1942
71377: - Anordnungen des Reichskommissars fur die besetzten niederlandischen Gebiete - Generalkommissars fur das Sicherheitswesen und Hoheren SS- und Polizifuhrers Nummer 3, 12 August 1942
71378: - Verslag gedaan door Burgemeester en Wethouders aan den gemeenteraard van Middelburg naar aanleiding van art. 182 der Gemeentewet. 1860
67032: - Bruins Banketbakkerij 21, Tel. 55 wooden box.
67035: - V & D Haarlem 50 jaar 1896-1946, Herdenkingsuitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van Vroom & Dreesmann Haarlem.
67038: - FEESTZANG BIJ DE INWIJDING VAN DE NIEUWE ROOMSCH CATHOLYKE KERK DER BISSCHOPPELIJKE CLEREZIE TE DORDRECHT OP DEN 2 EN 3 AUGUSTUS 1843
67043: - Bulletin Burgersdijk & Niermans Leiden: derde serie No. 11, 1918, Friesland-Groningen-Drente-Oost-Friesland.
67045: - Steenwijker almanak, voor het schrikkeljaar 1832. Doorzien met alle de jaarmarkten, kermissen, paarde-, beeste- en leermarkten, de maans op- en ondergang: en al wat tot een tijdwijzer behoord. De Zon en Feestdagen zijn met een Romeinsche letter gezet.
67046: - Leipziger Kunst-Auction von C.G. Boerner, Kupferstichdubletten des Staedel'schen Kunstinstitutes. William Hogarth. Wenzel Hollar. Englische Privatsammlung. Versteigerung am 5. October 1874.
67028: - Letter written by Uitvoerend Comite d.d. 6 December 1873 to the inhabitats of the city of Rotterdam, in order to announce the festivities for the silver jubilee (25 years) of King Willem III in 1874.
67021: - Abraham Rademaker's Haerlem
67020: - Propositie van mr R:F: van Zanen raad en schepen te Haarlem in dato 7 september 1748
67019: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, No. 269 Besluit van 21 December 1898 tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente Bolsward van 21 April 1898 waarbij mejuffrouw S.A.M. Hettema is benoemd tot assistente bij het onderwijs in handwerken aan school nr. 1 aldaar.
67018: - Bataafsch comptoir almanach, of tydwyzer voor het jaar 1799
67006: - Memorie van antwoord van den heer Burgemeester der gemeente Leeuwarden, gedaagde, contra de voogden van het Sint Anthonij Gasthuis te Leeuwarden, eischers, aan den arrondissementsrechtbank te Leeuwarden 27 november 1856.
67005: - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Het dorp Rijswijk
67003: - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Oegstgeest, Oostzaanen (Oostzaan), Oostzaandam, Oud-Beierland (Oud-Beijerland), Oude land van Diepenhorst/Ouddorp/Oude Nieuwland (Ouddorp), Oudenhoorn, Ouderkerk aan den Amstel, Ouderkerk aan den IJssel, Oude Tonge, Oudshoorn, Overschie, Pendrecht/Albrandswaard/Kyvelanden, Pernisse (Pernis), Piershil, Puttershoek, Pijnacker, Riederkerk (Ridderkerk), Rok-anje/Strype/Lodderland/Struif-acker/Schapen-gors/St. Annapolder/Naters/Pancras-gors/Quack (Rockanje), Rotterdam, Roozenburg (Rozenburg), Rhijnland (Rijnland) (with engraved titlepage 1801), Rhynzaterwoude (Rijnsaterswoude), Rhynsburg (Rijnsburg), Rijsoort en Strevelshoek (Rijsoord), Rijswijk, Sassenheym (Sassenheim), Schevelingen (Scheveningen), Schiedam,
66999: - Brief van een opregten fries aan den heer V.D.H.
66996: - Catalogue de Portraits en magasin aux marques chez Frederik Muller & Co.
66997: - Portraits du Seizieme Siecle, 1895
66995: - Portraits Neerlandais. Catalogue d'une collection importante de portraits appartenant a l'Ecole Neerlandaise. Portraits du Seizieme Siecle, 1895
66994: - Portraits de theologiens, pretres et ministres catholiques et protestants. Collection Borger.
66993: - Catalog der hinterlassenen Kunst-Sammlung des Herrn Rudolph Weigel in Leipzig. I Erste Halfte Versteigerung am 2. Marz 1868.
45941: - WATERSTAAT--- Reglement op de beheering der dijken binnen het koninkrijk Holland. 's Gravenhage, 1810, 10 pag., gedrukt.
45945: - KOENEN, TEMMINCK--- Brief van H.J. Koenen, d.d. Amsterdam 1838, aan C.J. Temminck, directeur R.M.O., buitenplaats Wildlust te Lisse. Manuscript, 4°, 1 pag.
45951: - KOENEN, VERSTER--- Twee brieven van H.J. Koenen, d.d. Amsterdam 1838 en z.j., aan A.H. Verster van Wulverhorst. Manuscript, 4°, 6 pag.
45955: - BIJLAERT--- Pentekening door J.J. Bijlaert bestemd voor het werk van Bleuland. Icones anat. physiologicae. 19x13 cm.
45957: - GLAS, HUIJINK, GOEBEL--- Glas: een buitenlands produkt in Nederland geproduceerd? Een vergelijking tussen Nederlandse en Duitse glasmakerijen aan het einde van de 17e eeuw. Scriptie VU 1988 door Ria Huijink-Goebel. Gestencild, folio, 84 pag.
45961: - INDIE, BLORA, DJEPON, TJABAK--- Vijf getekende plattegronden van Scholen met omgeving te Blora, Djepon en Tjabak, 1927, elk 21x35 cm.
45987: - BOERHAAVE, WEIJERMANS--- Verhandeling over Hermanus Boerhaave, beschouwd als mensch, burger en Christen. Door J.C. Weijermans, manuscript, 4°, 46 pag., gebonden [ca. 1880?].
45989: - OFFEL, VAN; V.D. ACKER, MUZIEK--- Muziekblad 'Het Kanailje, volkslied. Woorden van Hendrik van Offel, muziek van Jan van den Acker'. 4°, 3 pag., gedrukt.
45991: - VENLO, SINT MAARTEN VIERING--- Twee foto's, elk 13x18 cm., van de Sint Maarten viering te Venlo op 11 november 1924.
45993: - AMERSFOORT, BOON--- 64 Amersfoorters uit de historie, verzameld door R. Boon. Cahier met 15 beschreven pagina's, ca. 1930?
46001: - ZEEUWS VLAANDEREN, 1814--- Kopie van het besluit van koning Willem I, d.d. 20-5-1814, betr. de kanton-verdeling van Zeeuws Vlaanderen, nu dit bij Nederland is teruggekomen. Manuscript, folio, 4 pag.
46005: - PAULUS, HULST--- Fragment van een brief van A.J. Paulus, vrederechter te Hulst, d.d. 1814. Manuscript, 1 pag.
46009: - AMERIKA, GELE KOORTS--- Publicatie van de prefet van het Departement de l'Escaut (Zeeland) d.d. Gent 21-2-1810 betreffende het opschorten van maatregelen in verband met ede gele koorts die in december in de Verenigde Staten van Amerika -en in het bijzonder in Philadelphia- woedde. Gedrukt, plano, 1 pag.
46011: - BELGIE, ROOMS KATHOLICISME 1813, GENT--- Publicatie in het Frans d.d. Gent 27-7-1813, waarbij de prefet van het Departement de l'Escaut (Zeeland) bekend maakt dat er moeilijkheden zijn in het r.k. seminarie, dat de superieur Van Hemme ontslagen is, etc. Gedrukt, plano.
46013: - GARDES D'HONNEUR, ZEELAND--- Missive van de sous-prefet van het Departement de l'Escaut (= Zeeland), d.d. 15 april 1813 betreffende de instelling en organisatie van Gardes d'Honneur. Gedrukt, folio, 1 pag.
46019: - BRUCE, LUZAC--- Brief van G.I. Bruce (1803-1850) d.d. 's Hage 1846, aan mr. L. Luzac te Leiden. Manuscript, 4°, 1 pag.
46021: - ENGELHARD, DE LA CHAPELLE, INDIE--- Brief van N. Engelhard (1761-1831), d.d. Batavia 3-1-1811, aan P.B. de la Chapelle, ... en aid de camp te Batavia. Manuscript, 4°, 1 pag.
46023: - SCHARP, DE VISSER--- Bij het huwelijk van mijne geliefde jongste dochter Anna Catharina Scharp, met ... Christiaan de Visser, predikant te Herkingen, op den 16 van Oogstmaand [1818] zynde den 62 verjaardag mijns levens, de 69 mijner waarde egtgenoot en de 40 mijner evangeliebediening. Titel van een vers in manuscript door ds. Jan Scharp, 4°, 8 pag.
46025: - BELASTINGEN--- Regelement omtrent de wijze waarop de kohieren van personelen omslag tot het bestrijden der plaatselijke behoeften zullen geformeerd worden. Uitgevaardigd door Ged. Staten van Noord-Holland d.d. Haarlem 2-3-1815. Groot blad plano, gedrukt, 1 pag.
46029: - JONGE VAN ELLEMEET, DE; DE KETH--- Briefje van de Jonge van Ellemeet(?), d.d. 24-9-1846, aan generaal De Keth, betr. de Hoge Raad. Manuscript, 4°, 1 pag.
46031: - OP DEN HOOF--- Verklaring d.d. 8-9-1855 van de vice president van de Hoge Raad Op den Hoof. Deels gedrukt, deels in manuscript, 4°, 1 pag.
46032: - GOGEL--- Briefje van P.C.(?) Gogel over tractement betalingen, z.j. (19e eeuws). Manuscript, 8°, 1 pag.
46033: - MAANEN, VAN; DE KETH--- Brief van C.F. van Maanen (1769-1846), minister van justitie, d.d. 's Gravenhage 1-3-1841, gericht aan hr. De Keth, adv. gen. Hoge Raad, betr. diens beëdiging door de koning. Manuscript, 4°, 1 pag.
46035: - DUYN, VAN DER; CAAN, DE KETH--- Brief van de minister van justitie Van der Duyn, d.d. 28-4-1842 aan jhr. Caan over een zaak van een wijnhandelaar. Op hetzelfde papier een briefje van jhr. Caan (aan v.d. Duijn?) d.d. 1849, o.m. over de overleden adv. generaal mr. A. de Keth. Manuscript, 8°, 3 pag.
46037: - MEY VAN STREEFKERK, DE; AMBTSKLEDING--- Briefje van De Mey van Streefkerk, d.d. Brussel 1825, aan 'geachte vriend' met opgave van de kosten van borduren van het groot- en klein ambtscostuum door de kleermaker Blaes, samen F 740. Manuscript, 1 pag., 4°.
46045: - HOORN, BEDELAARSGESTICHT--- Publicatie van de gouverneur van Zuid-Holland d.d. 8-12-1817, betr. het nieuwe bedelaars-gesticht te Hoorn. 1 blad, plano, gedrukt.
46047: - DORDRECHT, SCHEPENEN--- Groot planoblad, gedrukt, betr. de afgaande en blijvende schepenen op Michaelis 1786. Gedrukt bij P. v. Braam [1786].
46049: - SCHEEPVAART, JOHAN DE WITT--- Menu voor diner op SS Johan de Witt 31-8-1920. Gedrukt op oranje lint.
46053: - SLOTEMAKER DE BRUINE--- Dossier krantenknipsels betr. prof dr. J.R. Slotemaker de Bruine, 1935-1941.
46057: - VLUGT, DE--- Dossiertje krantenknipsels betr. dr. W. de Vlugt, 1933.
46059: - WIBAUT--- Dossier krantenknipsels betr. dr. F.M. Wibaut, 1929-1936.
46061: - WYTEMA--- Dossiertje krantenknipsels betr. mr. dr. J. Wytema, 1928.
46067: - GHEEL GILDEMEESTER--- Dossiertje krantenknipsels betr. dr. F. van Gheel Gildemeester, 1929.
46069: - GUNNING--- Dossiertje krantenknipsels betr. dr. J.H. Gunning JHzn., 1928-1940.
46071: - HOUTEN, VAN. Dossiertje krantenknipsels betr. mr. S. van Houten, ca. 1930.
46073: - KALFF--- Enkele krantenknipsels betr. minister ir. J.A. Kalff, 1935.
46075: - OPPENHEIM--- Dossiertje krantenknipsels betr. prof. mr. J. Oppenheim, 1919.
46079: - JUDAICA, N. HOLLAND--- Programma der buitengewone godsdienstoefening t.g.v. de troonsbestijging, te houden bij de Ned. Israelitische Gemeenten in het ressort Noord Holland. Amsterdam, 1898, 10 pag.
46081: - MUZIEK, UTRECHT, ZANG--- 23 programma's van de Kon. Utrechtsche mannenzangvereeniging 1863-1952. Gedrukte brochures.
46083: - MEDISCH, APOTHEEK--- Publicatie van het staatsbewind der Bataafsche Republiek, d.d. 25-2-1805 betr. het gebruik van de Pharmacopea Batava. Plano, 1 blad, gedrukt.
46085: - ZUTPHEN, OOSTERBERG--- Verpakkingszakje van firma W. Oosterberg, muziekinstrumenten. Zutphen, begin 20e eeuw.
46086: - VOORST, VAN; BOUVIN--- Album amicorum in de vorm van een oblong in leer gebonden boekje, van een meisje E.K., geboren 26 Mei 17.. ,waarschijnlijk in Duitsland, met 33 inschrijvingen uit de jaren 1806-1820. Zij wordt een keer Kee genoemd.
46087: - RUIMTEVAART--- Boek in het Russisch over maanlanding, 1967. 106 pag., geillustreerd, gedrukt.
46089: - SCHEVICHAVEN, VAN--- Medaillon portret (4 cm. middellijn) in fraai lijstje van Van Schevichaven, overgrootvader van Caroline Moubis. Geschilderd op ivoor. Verso monogram: H. v.d. B.
46093: - MERCIER--- Dossiertje krantenknipsels betr. kardinaal Mercier, 1926-1935.
46095: - WASSENAAR, OUD CLINGENDAAL--- Exemplaar van Opr. Haarlemsche Courant van 4-3-1863 met advertentie voor verkoop van buitenplaats Oud-Clingendaal te Wassenaar. Gedrukt.
46097: - GOUDA, ZWEMMEN, MEULMAN--- G.Z.C. 1886-1926, 19 mei. Gedenkboek Goudsche Zwem Club. Oblong, 48 pag., gebonden, geillustreerd.
46101: - AMSTERDAM, HULSTMAN, HAPPE--- Elf stukken betr. een huis aan de Lange Leidse Dwarsstraat, achter het Aalmoezeniersweeshuis, tussen Leidse Kruisstraat en Spiegelgracht. Manuscripten, 18e en 19e eeuw. Hierbij 2 charters op perkament: 1740 met zegel van Andries Munter en 1761 met zegels van W.G. Dedel en J.E. Huijdecoper van Maarsseveen.
46103: - TOULON V.D. KOOG, MUZIEK, HOL--- Verbonden-gescheiden-hereenigd. Zes liederen voor sopraan en bariton. Muziekschrift, 4°, 23 pag. gedrukt.
46105: - KOK--- Gedrukt overlijdensbericht van Gerardus Maria Kok, Brasschaat 1947, 1 pag.
46109: - BUUREN, V.--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor W.J.Chr. van Buuren. Dordrecht, 1923.
46111: - WIT, DE--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor A.W.B.M. de Wit. Dinxperlo, 1953.
46113: - VERSCHURE--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor Corn. Verschure. Oosterhout 1896.
46115: - PIERARD--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor Gustave Pierard. Brussel 1939.
46119: - STADT, E. V.D. Gedrukte overlijdenskaart voor Engel v.d. Stadt Kz., Amsterdam, 1932.
46121: - HALLEMANN--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor H. Hallemann. Amsterdam, 1939.
46123: - HAMSTRA--- Gedrukte overlijdenskaart voor Rinse Hamstra. Weesp, 1951.
46125: - SOLLEWIJN GELPKE--- Gedrukte overlijdenskaart voor ir. J.H.F. Sollewijn Gelpke. Amsterdam, 1952.
46127: - HAMERS--- Gedrukte overlijdenskaart voor H.J.D. Hamers. Simpelveld, 1945.
46131: - HAMBURGER--- Gedrukte overlijdenskaart voor J. Hamburger JAzn., Utrecht, 1946.
46133: - MUYNCK, DE--- Gedrukte overlijdenskaart voor Reynier de Muynck. Middelburg 1950.
46135: - SCHABBINK--- Gedrukte dank-overlijdenskaart voor echtgenoot van A.M. Schabbink-v.d. Veen. Enschede 1949.
46137: - SCHUTTE--- Gedrukte overlijdenskaart voor H.H. Schutte, weduwnaar van G. Spiele. Enschede, 1949.
46143: - GUNNINK--- Gedrukte overlijdenskaart voor drs. J.J. Gunnink. Kampen, 1942.
66990: - Leipziger Kunst-Auction von C.G. Boerner, werthvolle Kunstnachlasse Versteigerung am 23. Februar 1874.
66989: - Leipziger Kunst-Auction von C.G. Boerner, Versteigerung mehrerer Privat-sammlungen von Kupferstichen, Radierungen, (...) am 9. Juni 1873.
66988: - Leipziger Kunst-Auction von C.G. Boerner, Versteigerung mehrerer Privat-sammlungen ausgezeichneter Grabstichlblaetter anm 11 Marz 1872.
66986: - Catalogue de livres sur l'histoire litteraire: (...) suivis d'une liste de portraits at d'autographes de libraires, imprimeurs, bibliothecaires, bibliophiles etc.
66983: - Voor Jezus en Maria. Kerkboek voor katholieken. bevattende een rijke verzameling van godvruchtige gebeden en oefeningen door Dr. H. B. Pr. Antwerpen.
66982: - The litle treasury of leaflets, vol. I.
66981: - Bid met de kerk. Mis- en gebedenboekje met de officieele tekst der nieuw gebeden.
66967: - Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments.
66960: - Original photograph Menton - Vue Generale, J. Gilletta Nice
66959: - Vaderlandsche Historie door J. Wagenaar: Lijst der ingevoegde Placaten in elk deel buiten de gewoone plaaten. 1e tot 23e deel, manuscript.
66950: - Promesse Mandat Territorial, N. 77076 serie 18, 100 francs.
66946: - Nederlandsche Staatscourant Donderdag 29 Junij 1826 nr. 151
66945: - Nederlandsche Staatscourant Woensdag 21 Junij 1826 nr. 144
66944: - Nederlandsche Staatscourant Maandag 22 Mei 1826 nr. 118
66943: - Nederlandsche Staatscourant Vrijdag 5 Mei 1826 nr. 105
66942: - Nederlandsche Staatscourant Zaturdag 29 April 1826 nr. 101
66940: - Nederlandsche Staatscourant Zaturdag 22 April 1826 nr. 95
66941: - Nederlandsche Staatscourant Zaturdag 24 April 1826 nr. 96
66939: - Nederlandsche Staatscourant Dingsdag 18 April 1826 nr. 91
66938: - Nederlandsche Staatscourant Maandag 17 April 1826 nr. 90
66937: - Nederlandsche Staatscourant Donderdag 6 April 1826 nr. 81
66935: - Nederlandsche Staatscourant Maandag 20 Maart 1826 nr. 67
66936: - Nederlandsche Staatscourant Vrijdag 4 Maart 1826 nr. 71
66933: - Nederlandsche Staatscourant Donderdag 26 Januarij 1826 nr. 22
66934: - Nederlandsche Staatscourant Maandag 30 Januarij 1826 nr. 25
66931: - Bijvoegsel behoorende tot de Dingsdagsche Haarlemsche Courant, 8 Januarij 1856.
66932: - Nederlandsche Staatscourant Dingsdag 24 Januarij 1826 nr. 20
66928: - Leydsche Courant no. 44, Woensdag 12 April 1826.
66929: - Opregte Donderdagse Haarlemsche Courant, nr. 1, 18 November 1813.
66930: - Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, nr. 44, 20 Februarij 1861.
66927: - Leeuwarder Courant no. 2775 van Saturdag 5den October 1805
66926: - Rotterdamsche Courant, nr. 89, Saturdag 26 july 1800. Gelykheid, Vrijheyd, Broederschap.
66925: - Opregte Zaterdagse Haarlemsche Courant, nr. 164, 14 Julij 1855
66922: - Le Moniteur Universal. no. 516, Lundi 12 Novembre 1827.
66923: - Groninger Courant no. 47, Dingsdag 12 Junij 1832.
66921: - Utrechtse Courant, no. 17, Vrijdag 7 February 1755.
66919: - Rotterdamsche Courant, nr. 28, Saturdag 6 maart 1802
66918: - Rotterdamsche Courant, nr. 30, Donderdag 11 Maart 1802
66917: - Opregte Zaterdagse Haarlemsche Courant, nr. 154, 24 December 1808
66915: - Rotterdamsche Courant, nr. 29, Dingsdag 9 maart 1802
66916: - Rotterdamsche Courant, nr. 20, Dingsdag 16 February 1802
66914: - Rotterdamsch Nieuwsblad 1894 in miniatuur
68096: - Geïllustreerd Charadenboek Voor de Jeugd.
66906: - Porträt-Katalog III
66907: - Catalogue 20/1981 : Allgemeines Portratverzeichnis By ANTIQUARIAT HARLINGHAUSEN
66908: - Catalogue 21/1982 : Allgemeines Portratverzeichnis By ANTIQUARIAT HARLINGHAUSEN
18524: V[erstegen], R[ichard] - Honderdt geestige caracteren, ofte Uitbeeldingen van honderdt verscheidene personen. 4e druk. Amsterdam, Bernardus Mourik, [1735].
18557: V[ondel], J[oost] v[an den] - De heerlykheit der kercke, haer ingang, opgang, en voortgang. Begrepen in dry boecken. Door J.V.V.Amsterdam, Jan Lamsvelt, 1702.
66905: - Porträt-Katalog I.
66904: - Iconografisch Bureau: uitnodiging voor de tentoonstelling "Verbeeld Voorgeslacht" 11 september 1981 en twee folders voor deze tentoonstelling. Krantenknipsel over de tentoonstelling NRC Handelsblad 1981.
66903: - Ausstellung Das Gemalte Kleinrortrat Katalog: I Das Kleinportrat in den handschriften der nationalbibliothek, II Zwei Wiener miniaturensammlungen A Strasser und Prof. E. Ullmann.
66902: - Portraits of Artists
66896: - Geteekende Nederlandsche portretten tentoongesteld in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam September, October, November 1905.
66894: - E.T.E.B.O.N. Feestbundel ter herinnering aan de viering van het vijf-en-zeventig-jarig bestaan. (niet in den handel).
66895: - Kijkjes door venster, deur en dak in het binnenste van den mensch : de kunst om uit den schedel, het gelaat, de handen, houding, gang en gebaren, ja zelfs het schrift, het karakter van iemand te leeren kennen, met acht platen.
66893: - E.T.E.B.O.N. Feestbundel ter herinnering aan de viering van het vijf-en-zeventig-jarig bestaan. (niet in den handel).
66892: - Livres Anciens et Modernes, Gravures Anciennes,Vente Les 12 et 13 Mai 1958 Collection de Feu - J.C.P.E. Menso - premiere partie.
66891: - Catalogus van den historischen atlas, bijeengebracht door wijlen Jhr. G. Beeldsnijder van Voshol en Vrije-Nes. 1e gedeelte. I. Bevattende: algemeene historieprenten, Nederlandsche marine en zeevaart ... portretten van het Huis van Oranje, stedegezichten en plaatselijke historische gebeurtenissen enz. in gravure en teekening, waaraan zijn toegevoegd: topogr. en historieprenten w. o. in teekening collectie van wijlen den heer J. Hoevenaar Wz., Utrecht. Verkooping: 15-18 Maart 1927 bij A. J. van Huffel's Antiquariaat, Utrecht
66890: - Catalogue d'une belle collection d'estampes anciennes et modernes portraits et gravures historiques vues topographiques dessins avec la collecti, n unique d'imagerie populaire des Pays-Bas (...), de feu Dr. G.J. Boekenoogen, Leide. 21 et 22 Mai 1931.
66889: - Catalogus van prenten, portretten en teekeningen, boeken van Scheurleer & Zn - Den Haag ... [et al.], 18 tot 19 december 1934/Van Stockum's Antiquariaat bevattende een (...) verzameling Haagsche prenten uit het kantoor der Fa. Scheurleer & Zonnen, verder diverse portretten, historie- en topografische prenten afkomstig uit het Museum De Lakenhal in Leiden benevens antiquiteiten (...) 18 en 19 December 1934 (...).
66886: - Onze Kunst: portretten-nummer, gewijd aan de tentoonstelling van oude portretten (Haagsche Kunstkring). W. Steenhof: De tentoonstelling van oude Portretten in den Haag, H. Hymans: twee Vlaamsche Primitieven op de tentoonstelling, Max Roosjes: Rubens of Van Dyck?
66881: - CATALOGUE D'UNE BELLE COLLECTION DE PORTRAITS D'AMIRAUX ET DE MARINS NEERLANDAIS ET D'AUTRES PORTRAITS ET ESTAMPES. UNE COLLECTION DESSINS DE WILLEM VAN DE VELDE. PROVENANT DE LA SUCCESSION DE DR. D.F. SCHEURLEER, LA HAYE
66882: [KEILL, J.], - Institutions Astronomiques, ou leçons élémentaires d'Astronomie, Pour servir d'introduction à la Physique Céleste, & á la Science des Longitudes, Avec de nouvelles Tables d'Équation corrigées; et particulierement les Tables du Soleil, de la Lune & des Satellites; Précedées d'un Essai sur l'Histoire de l'Astronomie Moderne.
66880: - Catalogus van de prentverzameling van wijlen den heer C. van Ommeren, conservator van de Stichting 'Atlas van Stolk' Rotterdam.
66873: - Catalogus der tentoonstelling van portretten en voorwerpen betrekking hebbende op het huis van Oranje Nassau te houden ter gelegenheid van de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in het Fragmentengebouw van het Rijks-museum te Amsterdam.
66859: - Het portret in de oude Nederlanden
66843: - Beschrijving der verzamelingen van het Groot-Oosten der Nederlanden. Bibliotheek van het Groot-Oosten der Nederlanden. Bewerkt door J. Boudewijnse. 3 delen/3 parts, including Eerste en Tweede Supplement.1902-1912.
66842: - Een Nationaal Petitionnement: Open brief aan de studenten onzer universiteiten
66841: - De Weegschaal 1821
66840: - Geheimen der vrijmetselarij naar de tweede Duitsche uitgave.
66837: - Verslag der rouwplegtigheden door de A. Loge L'Union Royale in het O. van 's Gravenhage, volbragt ter vereering van de nagedachtenis van wijlen den Z. V. en Z. A. Br. Mr. G.W. Verwey Mejan, gedurende meer dan 35 jaren lid en sedert 29 jaren Reg. Mr. dier Werkpl. Overleden den 9den d. der 6de m. van het j. d.w.l. 5850
66828: - Gids voor den leerling V.M. zevende druk.
66829: - Algemeene wet der Orde van Vrijmetselaars onder het Groot-Oosten der Nederlanden.
66816: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5884. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
66814: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5875. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
66815: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5889. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
66813: - Nederlandsch jaarboekje voor vrijmetselaren 5843.
66812: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5880. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
66811: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5882. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
66810: - LIBER FRATRUM LOGE DE DRIE KOLOMMEN 1767-1992
66808: - Rituaal voor den graad van meester-vrijmetselaar.
66807: - Rituaal voor den graad van medgezel-vrijmetselaar.
66806: - Rituaal voor de graad van leerling-vrijmetselaar.
66803: - Teekenpl..?..? bij B..?..? groot-officieren ontvangen, ter beantwoording hunner circulaire van den 18. d..? der 8. m..? van het jaar des W..? L..? 5840
68106: - Nassau romein en Nassau cursief, Nieuwe boekletter (6-12 punten)
66801: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
66800: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
66799: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
66795: - Notificatie van den minister van financien van zijne majesteit den Koning van Holland betrekkelijk eene modificatie van het bepaalde bij art. 60 der Ordonnantie op het middel van het Klein Zegel (...) relatief het transport en de registratie van onroerende goederen enz, 27 Maart 1807.
66796: - Notificatie van den minister van finantien van zijne majesteit den Koning van Holland behelzende eenige modificatien in de ordonnantie op het bestiaal, 9 December 1806.
66797: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
66798: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
66794: - Vindobona. Der Wiener Journalisten- und Schriftstellerverein "Concordia" den Armen Österreichs. April 1880.
66789: - Wet houdende modificatien aangaande het zegel op eenige voorwerpen van weelde enz. 8 december 1807.
66790: - Wet aangaande belastingen welke aan de additionele stuivers zullen worden onderworpen, 30 november 1807.
66788: - Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Republiek relatief het invoeren van het regt van het klein zegel op eenige voorwerpen van handel en weelde (...), 18 April 1806.
66786: - Notificatie van den minister van financien van zijne majesteit den Koning van Holland betrekkelijk eene modificatie van het bepaalde bij art. 60 der Ordonnantie op het middel van het Klein Zegel (...) relatief het transport en de registratie van onroerende goederen enz, 27 Maart 1807.
66787: - Notificatie van den minister van financien van zijne majesteit den Koning van Holland houdende algemeene en bijzondere bepaligen rakende de aangeving der goederen voor de verponding, 9 Augustus 1806.
66785: - Notificatie van den minister van financien van zijne majesteit den Koning van Holland betrekkelijk de overlegging van een zegel (...) door alle politieke of militaire, landelijke (...), ambtenaren (...) wegens hunne tractementen en emolumenten (...), 30 Januarij 1807.
66784: - Publicatie van zijne majesteit den Koning van Holland aangaande het regt van preferentie der genen die ter zake van 's lands impostien, eenig voorschot aan den Lande hebben gedaan of zullen doen, 17 april 1807.
66783: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie,volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de impost op onderscheidene Buitenlandsche Producten, 18 december 1805.
66780: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie volgens welke, binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven het regt van het klein zegel op eenige voorwerpen van weelde, 2 December 1805.
66779: - Publicatie van zijne majesteit den Koning van Holland houdende dat geenerhande arresten zullen verleend of gedoogd worden op gelden, effecten, papieren (...), berustende onder ministers in hunne qualiteit, of op eenige bureaux of kantoren tot den administratie van het rijk behoorende, 3 maart 1807.
66778: - Publicatie van zijne majesteit den Koning van Holland houdende ordonnantie (...) het regt van het klein-zegel, of eenige voorwerpen van handel en weelde. 11 april 1807.
66777: - Wet van zijne majesteit den Koning van Holland bepalende den vervroegden opbrengst op het middel der verponding 28 september 1807.
66776: - Instructie voor de meters en tauxateurs bij het middel van den turf. 5 maart 1807.
66774: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie waarop binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven de impost op de Wijn.3 Januarij 1806.
66773: - Grant of Arms donated by John Bernard Burke, Ulster King of Arms to Colonel Leicester Curzon, herinafter known as Leicester Smyth on 26 November 1866.
66771: - Regenboog: 3 original photographs and two newspaperclippings of Regenboog sailing ships.
66763: - Koningin Wilhelmina visits Nationale Tentoonstelling Vereniging tot bevordering der Pluimveehouderij en Tamme Konijnenteelt Nederland (V.P.N.)
66761: - Ordonnantie Bank van Leening, Reglement voor de inbrengers of inbrengsters (...) voor de stad Haarlem.
66759: - Collection of lithographs by Soetens & Fils Den Haag
66757: - Vellum confirmation of 26 April 1759 signed by R. v. Bleiswijk that Johannes Ebbe was admitted as Notaris (civil notary) by de Staaten van Holland and Westvriesland and that the oath was taken in front of Pieter Meerman, member of the court.
66756: - Two invoices of Th Anderson & Son, Booksellers, Stationers & Printers of 58 King Street, Manchester dated 18/19 June 1862
71114: - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen.
66750: B.P., - Bescherminge van de Roomsche Kerck, tegen de beschuldiging der Protestanten: voorstellende de leere van den Apostel Paulus, ende den H. Augustinus, op het stuk der Verkiezinge en Genade Gods: en met eenen aenwijzende dat de zelve Kerk deze leeringen nog op heden goed keurt en volgt.
66751: [POULLAIN DE SAINT-FOIX, GERMAIN-FRANÇOIS], - Les trois graces, comedie en un acte. Représenté au Theâtre Français de la Haye, le Mars 1774.
66748: - Oud Holland Kunstgeschiedenis, 1968, 1969, 1970, 1971
66682: - Engraved landscape, Pierre Charles CANOT after Jean Baptiste Pillement, L' abreuvoir des ruines.
66679: - Hervormde geloofsbelijdenis Adriana Vrolijk 18 jaar Scheveningen 25-28 Maart 1847
66681: - Portrait of Jan Gildemeester Jansz.
68115: - Zweite Probe neu veranderter Deutscher Druckschrift : erfunden und in Stahl geschnitten von J.F. Unger, Berlin, 1794.
66674: - Magazijn der nieuwste en meest belangrijke reisbeschrijvingen; een tijdschrift, bevattende eene keur uit de nieuwste ... reisbeschrijvingen, zesde deel, 11e en 12e stuk
66675: N.S.P.A., - De Regels en Besluyten Van het Alderheyligste ende Algemeyn Concili van Trente. Gehouden onder de Pausen, Paulus den III, Julius den III, ende Pius den IV. Getrouwelijk van nieuws overgezet door N.S.P.A. Hier is ook achter by-gevoegt de verklaering van eenige bezondere Woorden, die in 't Concili gebruykt worden.
66673: - Magazijn der nieuwste en meest belangrijke reisbeschrijvingen; een tijdschrift, bevattende eene keur uit de nieuwste ... reisbeschrijvingen, zevende deel, 13e en 14e stuk,
71380: - Verslag gedaan door Burgemeester en Wethouders aan den gemeenteraard van Middelburg naar aanleiding van art. 182 der Gemeentewet. 1863
66668: - Verzeichniss der Gemalde in der koniglichen Pinakothek zu Munchen.
69343: - Antiqui Icti Consilia
66660: - Kaping Wijster: december 1975 newspaperclippings
66659: - De wollef en de seve geitjes
66652: - Isaac van Goudoever
66649: - Album containing 12 Chinese watercolour drawings of punishment and torture.
68123: - Flensburg und Umgegend.
66644: - Wax seal of the Gemeente Monster
66642: - Seal of Sir Alfred Scott Gatty, Garter Principal King of Arms.
66641: - Wax seal of Academia Lugduno Batavia (Leiden University) in round brass box
66634: - Het Nieuwe Testament, Ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Door Last van de E: Hoogh Mog: Heeren Staten Generael Der Vereenighde Nederlanden, ende volgens ’t Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt d'oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlandtsche getrouwelick overgeset. Ende Door gemeene ordre der Kercken verbetert van Druckfauten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonden worden.
66624: [LAET, JOHANNES DE], - Belgii Confederati Respublica: sev Gelriae, Holland, Zeland Traject. Fris. Transisal. Groning. Chorographica Politicaque descriptio.
66619: - Bataafsch Musaeum, no. 5
68124: - Collection of documents relating to the Bosboom-Peters/Bosboom-Vries family of Zwolle-Bergklooster.
68126: - De 26e October of beschrijving en afbeelding van den plegstigen begrafenisstoet, waarmede het stoffelijk overblijfsel van Neerlands Koningin naar den Koninklijken grafkelder te Delft is overgebragt. Voorafgegaan door een beknopt levensberigt der Koningin en eenige historische herinneringen.
68127: - Manier van Procederen te Utrecht 1750, Stijl en manier van Procederen, zodanig dezelve ten huidigen dage geuseerd en gepractiseerd word voor den Ed: Gerechten der Stad Utrecht.
66593: - In memoriam Johan Herman Bosken, with contributions by Nicolaas Beets, J.J. van Oosterzee, H.J. van Lummel en J.C. Verhoeff.
66592: - Johan Barueth two pamflets: In Dordrecht, anno 1782. Tegens vrydag, den 6den September, worden alle landverraders en schryvers van staat en magistraat-schendende liebellen en pasquillen, ter begravinge verzogt, met het lyk van de wel degelyk onwaardige heer den heere Johan Barueth, oud predikant, en nog ouder flikflooijer en oproerverwekker te Dordrecht en curator der Latynsche scholen aldaar. 2. Lees-cedul, volgens welke de vrinden en nabestaande, in het stuk van oproer te verwekken, en getrouwe magistraaten van diversche steeden te schenden, het lyk zullen gelieven te volgen van den Wel Degelyke Onwaardige Heere! den heere Johan Barueth, Oud Predikant, en nog Ouder Fflikflooijer en Oproerverwekker te Dordrecht, en Curator der Latynsche Schoole aldaar.
66588: - Catalogus van het beroemde kabinet van gekleurde en ongekleurde teekeningen, door de voornaamste oude en hedendaagsche Nederlandsche, Italiaansche en andere meesters, nagelaten bij wijlen den hoog welgeboren heer jonkheer Johan Goll van Franckenstein, lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, van den raad van bestuur der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, te Amsterdam, en van den achtbaren raad derzelve stad : hetwelk verkocht zal worden op Maandag, den eersten Julij 1833 ... te Amsterdam, ten huize van de wed. C. S. Roos, in het "Huis met de Hoofden", op de Keizersgracht, tusschen de Leliegracht en Heerenstraat, door de makelaars: Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest, Engelbert Michael Engelberts en Cornelis Franc¸ois Roos, bij wie deze catalogus voor 50 cents ... voor den armen ... te bekomen is
66587: - Genealogy of the Van Lynden-Van Hemmen family, who lived in Gelderland and posessed Castle Hemmen. Frans Godard baron Van Lynden, a Dutch politician, was the last member of this family.
66583: [WAP.J.J. F.] - Mr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem Bilderdijk : eene historische bijdrage
66574: - Lijkpligt bij het graf van Jan Hendrik van Swinden, den dertienden Maart 1823.
68132: - George Muller en zijn werk. Uit het Engelsch.
66560: - Beknopt levensberigt en beschrijving der begrafenisplegtigheid van wijlen zijne excellentie den luit.-generaal A.J.J. Bon. Des Tombe : benevens eene afbeelding van den begrafenis-stoet
66558: - Levens-berigt van den edel groot achtbaren heer Joannes Linsen (overleden den 27 december 1842)
66556: - 1483 10 november 1883 De vierhonderdjarige gedenkdag der geboorte van Maarten Luther
66545: - Collection: Haarlem 1945-1946 700 jarig bestaan
52030: [Verrijn Stuart, C.A. e.a.], - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Centrale Commissie voor de Statistiek 1892-1917, 's-Gravenhage 1917, 136 pag., geïll.
52038: [Boelen, J.], - Beschouwing van de ontworpen communicatiemiddelen: de vaart over Pampus, de N-H spoorbrug, het centraal spoorwegstation door J.B., Amsterdam 1867, 30 pag.
52042: [Polak, S. en H.], - Het socialistisch liederboek. Achttien socialistische liederen voor zang met pianobegeleiding, bewerkt naar " Socialistisch liederenboekje van Stella Polak en Henri Polak", Rotterdam, Wakker, z.j.
52058: [Swart,N.], - Historisch tafereel van den zwaren watersnood op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen, Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel 1826.
52060: [Timmer, H.?], - Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen, uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen, Leiden etc., Mortier etc., 1843.
52070: [Claridge, J.], - De boeren-waarzegger, of waarnemingen van den schaapherder van Banbury, omtrent het weder, gegrond op veertigjarige ondervinding, Amsterdam, Schleijer, 1842, 61 pag. Origineel bedrukt papieren omslag.
52132: [Vries, A. de], - Lotgevallen van Costers woning, Haarlem 1851, 40 pag.
68140: - Rapport ter zake van het adres van den predikant B. Moorrees alsmede van den kerkeraad van Nijkerk, Oosterwolde, Elspeet en 's Grevelduimn Capelle strekkende ter handhaving van de leer der hervormden uitgebracht (...) 19 Julij 1841 (...).
45897: - DELFT, BRUG BIJ KOEPOORT--- Ontwerptekening van Prov. Waterstaat Z.H. voor een dubbele ophaalbrug bij de Koepoort te Delft. 5-3-1891. Gedrukt, litho, plano.
45899: - DELFT, STRAATFIGUUR, CORNAX, DU BOIS--- Pumme met Neeltje. Prentbriefkaart van grote man met zijn kleinere vrouw bij wachthuisje bij Lepelbrug te Delft, 1903. Met uitvoerige tekst, geplastificeerd.
45901: - DELFT, MUZIEK--- Programma orgelbespeling Waalse kerk Delft 1924. Gedrukt, 2 pag.
45903: - DELFT, MUZIEK, TABBERNAL--- Programma pianoavond Bernard Tabbernal in Stads Doelen Delft, ca. 1930. Gedrukt, 2 pag.
45905: - DELFT, HUIJBERS--- Hulde van de stad Delft aan h.m. koningin Wilhelmina op haar 40 jarig regeeringsjubileum door H. Huijbers. Delft, 1938. 4 pag., gedrukt.
45907: - DELFT, WO II--- Proclamatie d.d. 5-5-1945 van de SDAP te Delft. 1 pag., gedrukt.
45915: - INDIE, LANDHUIZEN--- Brochure: Tocht naar eenige compagnies landhuizen op zondag 29-6-1930. Algmeen Nederlandsch Verbond afd. Batavia, 5 pag., gedrukt, geillustreerd, in omslag.
45917: - ZILVER--- Reclame-kaart voor Zilfa-pleet, zwaar verzilverd wit metaal. 'Het' eetgerei. Een product van Nederlands oudste schepwerk fabriek Zilverfabriek Voorschoten. 17x19 cm., gedrukt, ca. 1930?
45919: - KLEDING--- Brochure 'Dat staat je goed', uitg. Detex, opl. voor de modebranche, door B.A. v.d. Bosch e.a., 52 pag., geillustreerd, 1997.
45923: - GOBELINS, WANDTAPIJTEN--- Brochure 'Anleitung zur sachgemassen behandlung echter Gobelins (kunst-handwebereien)'. Uitg. van Berliner Gobelin Manufaktur W. Ziesch & Co. 58 pag., gedrukt, geillustreerd, [ca. 1913].
45925: - VLISSINGEN, DE GROOF--- Twee adreskaartjes in porseleindruk van J.B. de Groof te Vlissingen, consul van Belgie en van Retsin. De Groof & Co, agents te Vlissingen, ca. 1860.
45927: - TROSSAERT-ROELANTS--- Adreskaartje in porseleindruk van de fabriek van Trossaert-Roelants & Co. Amsterdam, Herengracht. Ca. 1860.
45929: - AMSTERDAM, HOTEL DES PAYS BAS--- Adreskaart van Hotel des Pays Bas, Doelenstraat Amsterdam, F.Bt. Guimond. Gravure met afbeelding van het hotel.
45931: - SCHAAP, TABAK--- Adreskaartje met zilverdruk op blauw papier van H.A. Schaap J.H. zn., Singel Amsterdam. In tabak en sigaren. 19e eeuws.
45933: - SAS VAN GENT, STUBBE--- Drie verschillende adreskaartjes in porseleindruk van J. Stubbe, expediteur te Sas van Gent, ca. 1860. Met afb.
68147: - Pylk, nr. 1, 1928
68149: - Friesland, Catalogus van boeken en prenten.
68156: - Feestcantate. Bijeenkomst on de parkzaal ter gelegenheid van de opening der Universiteit van Amsterdam op Maandag 15 October 1877.
68157: - Lijst der gerechten. Vijftigjarig bestaan van het Letterkundig Genootschap "Oefening kweekt kennis'. 1834 Feestmaaltijd 19 april 1884.
68159: - De Heraut Zondag 31 October 1880. No. 150. De stichting der Vrije Universiteit.
68162: - Een nieuw lied van Joost van den Vondel opgezongen door zijne schim, ter eere van het Gemeentebestuur van Amsterdam na de debatten van Woensdag, 29 Augustus 1866.
68163: - Oranje Boven. Lied met pianobegeleiding voor de eerste maal gezongen op 6 September 1898 in de Harmonie te Groningen. eerste oplage: Ten bate van het Kinderziekenhuis te Groningen.
68164: - Kronings-revue gezongen door mevrouw De La Mar in "een Dolle Boel", blijspel van A. Reyding. Muziek ontleend aan de Marche des Petits Pierrots van A. Bosc.. Voor piano en zang.
68165: - Feest Marsch Willem III voor de piano door C. van Tal no. 20.
68166: - Oranjewals gecomponeerd door W. Hornaij.
68169: - Het Meifeest in 1874. Declamatorium door H. Binger. Muziek van G.A. Heinze. Uitgevoerd in tegenwoordgheid van Hunne Majesteiten den Koning en Koningin bij de Gala-voorstelling van 13 mei 1874 in den stads-schouwburg van Amsterdam.
68170: - Handteekeningen der onderteekenaars van de Unie van Utrecht (1579).
68172: - 1583. Wilhelmus van Nassouwe door Marnix van St. Aldegonde bewerkt door M. van der Linden.
68173: - Sleutel voor de plaat van de plechtige begrafenis van wijlen Hare Majesteit Mevrouw Sophia Frederika Mathilda, Koningin der Nederlanden op Woensdag 20 Junij 1877.
68175: - Collection of documents relating to Koninklijke Bibliotheek Den Haag.
68176: - Two attractive hand drawn and hand coloured coats of arms. Heraldic design for an alliance (alliantiewapen).
68179: - Goudsche Courant 11 juni 1946
68181: - Collection of newspaperclippings concerning sailing, shipping etc. 1930-1950.
68184: [FIDUS ACHATUS] - Pieter Labrijn Dz. herdacht, 1815-1915.
47548: - Paris nouveau et ses environs d ápres les photographies, 1857.
68195: - Photograph of Hemelsche Berg, Oosterbeek.
66509: - Les Pseaumes de David mis en vers françois, et approuvés par de Synbode Wallon des Province-Unies, Nouvelle édition and Recueil supplementaires de cantiques pour le culte public.
66507: - Das Goldene Vlies, Wisenschaftlich bearbeitete Faksimileausgabe
66505: - Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Excursie naar Amsterdam op 23 april 1938 ter bezichtiging van de huizen Keizersgracht 567, Heerengracht 497 en 475, Amstel 218, Heerengracht 524 en 284.
66504: - Groen van Prinsterer collection: In memoriam, Guillaume Groen van Prinsterer, Notice Biographique par M. Cohen Stuart/De Ministerien De Kempenaer en Thorbecke, in hun politieke verwantschap beschouwd door Mr. G. Groen van Prinsterer/ Mr. G. Groen van Prinsterer herdacht/ Het leven en werken van Mr. G. Groen van Prinsterer.
66502: - Almanach voor Meisjens door Meisjens. voor 't jaar 1798.
66501: - Het gemeente-bestuur van Nibbixwoud. Verordening inzake het houden van honden d.d. 5 Februarij 1867.
66500: - Gouda, rapport uitgebracht aan het gemeentebestuur door het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland en het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland in overleg met het Architectenbureau Verhagen, Kuiper, Gouwetor en de Ranitz.
66496: - Officieele Catalogus der Nationale Bloemententoonstelling te houden te Haarlem van 23 maart tot 29 Mei 1910.
66493: - Frans Halsfeesten, herinneringsalbum aan 14 juni 1900, buitengwone uitgave van de Oprechte Haarlemsche Courant en Stadseditie.
68205: - Rengers; coat of arms and set of reproductions of family portraits of the Rengers family (extract).
66438: - Philips van Horn en zijn tijd
66435: - Gids voor Haarlem en omstreken, uitgegeven door de Vereeniging voor verfraaiing van Haarlem en omliggende gemeenten en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer
66434: - Wetten van de classis van Haarlem, goedgekeurd den 24 july 1987 en met de wetten raakende de Weduwe-beurs, nader gearresteerd den 6 may 1788.
66431: - Naam-register, van de Heeren van de Regeering der stad Haarlem, van de Ministers van dien; en van derzelver Commissien; als meede van eenige Ampten en Employen binnen dezelve.
66430: - De gryzaard, no. 6
66429: - De vriend van 't vaderland, no. 29
66428: - Zinryk en schertzend woordenboek, no. 20
47706: - Petite mythologie a l' usage de la jeunesse, Paris, Eymery, 1816, 250 pag., ill. with 14 engravings.
47712: [Sluyterman, K. (inl.)], - Arti et Industriae (....) Gedenkboek uitgegeven n.a.v. het 25 jarig bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunstnijverheid 1884-1909, 's-Gravenhage 1909, groot 4o, 18 pag. tekst en 131 pag. platen.
12090: - SMAALE, HAARLEM Poëziealbum van mej. A.W. Smaale, 1856-1871, voornamelijk te Haarlem. 1 deel, mooi exemplaar.
53728: --- - Brieven van abolitie by zyn Hoogheid den heere Prince van Orange verleend aan mr. Alexander de Muinck, in dato den 20 July 1681, z. pl., [1702].
68239: - Coat of arms of Bentinck van Rhoon.
51524: - Internationale tentoonstelling Juli-Augustus 1892 bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1817-1892. Z.pl. 1892, 91 + 194 + (4) pag. Fraai gelithografeerd omslag (enkele beschadigingen), fraai drukwerk. Katernen los, rugje grotendeels afwezig. Inhoud goed en compleet.
68245: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van der Aa (Robidé)
68246: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van der Aa.
68248: - Wapenkaart/Coat of Arms: Wittert Van der Aa.
68249: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van der Aa.
68250: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van der Aa met drie ruiten.
68251: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van der Aa from Delft: 4 engraved coats of arms and one photo of a design.
68252: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van der Aa.
68253: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbenbrouck (Van)
68254: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aberson
68261: J. V. G. [=Jan van Geuns] - Levensberigt van den eerwaardigen heere Cornelis de Vries [getrokken uit den Algemeenen Konst- en Letterbode van Dingsdag 23sten maart 1813]
69131: - Armorial design of porcelain plate for De Vos van Steenwijk-Schimmelpenninck wedding anniversary 1914-1939 Windesheim-Diepenheim.
69130: - Boerhaave: portrait
70149: - Grondverliezen in Zeeland. De oevers van de Watering van Scherpenisse en Wissenkerke (1:80.000). Voormalige en tegenwoordige toestand der Rijnverdeeling 1:125.000. Een gedeelte van het Hollandsche polderland. Doorsnede over polders, enz. Lekdijk bovendams (bij Vreeswijk).
71033: - Aan alle Welmeenende. De Begraafenis van Daniel Raap (...)
45518: - HONDIUS, STUDIEBEURS--- Verzoek aan Gecommitteerde Raden van Henricus Hondius, zoon van wijlen Wilhelmus Hondius, predikant te Oost-Zaandam, om zijn jaarlijkse studiebeurs te mogen ontvangen. Manuscript, folio, 1 pag. 17e eeuws.
45369: - ORANJE-NASSAU, VAN GESSELER--- Extract uit register resolutien Staten Generaal, 25-10-1751, getekend J. van Gesseler en Fagel, manuscript, 1 pag.
14011: - AELDERS, VAN DER HAER, KERSTEN Brief van D.B. (?) van der Haer aan R. Kersten Heerengracht 602 te Amsterdam, d.d. Leeuwarden 25-4-1831, manuscript, 2 p., 4º.
14019: - WIBAUT ‘Florentius Marinus Wibaut 1859-1936’, publicatie van N.V. De Arbeiderspers n.a.v. het overlijden van Wibaut, 1936, gedrukt, 32 p., 42x29 cm, geïll.
38968: - Kunstkroniek. Associatie met Premiën, uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. Nieuwe serie, tiende jaargang, Leiden, Sijthoff, z.j., 192 pag., geïll. Gebonden in rood linnen, mooi exemplaar.
71399: - Versprechen 1939 1940 1942 1943
71401: - Wie Hass sat, wird Rache ernten! Nicht euer kind (...) Wollt Ihr dafur bussen?
59523: [Potloodtekening van H. van der Velde], - Potloodtekening met acteur omringd door 5 scenes uit een toneelstuk (Henri Eerens?). In bezit geweest van Dr. A.Z. (Zwaantje) van het Hoff Stolk - Huisman uit Den Haag. Met aan de achterzijde brief aan Freek d.d. 2 oktober 1965 van Zwaantje.
39980: - Marineblad. Orgaan en uitgave van de Ver. van Marine- officieren. Jrg. 59 (1949) 1022 + 56 pag., geb., geïll.
57270: - [Spoorboekje N.S.] Zomer 1932. Goedkoope treinen, goedkoope tarieven, c.a. 250 pag.
57278: - Overeenkomst met den Staat der Nederlanden, betreffende exploitatie van spoorwegen, van 21-1-1890, Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1890, 76+4+(2) pag.
57680: [Groot, B.H. de e.a.], - Rapport inzake maatregelen, van overheidswege te treffen ter meer intensieve bestrijding van de ernstige gevaren voor de zeden, waaraan de jeugd heden ten dage is blootgesteld. Uitgebracht door de commissie daartoe ingesteld door de interdiocesane jeugdcommissie bij haar besluit dd. 18-12-1933, 's-Hertogenbosch 1934, 48 pag.
57691: [ Castelius, Joannes of Hubert Goltzius? ], - Historie van Br. Cornelis Adriaensz van Dordrecht , minnebroeder tot Brugge (...). Inde welke verhaalt wert de discipline en secrete penitentie oft geesselinge by hem gebruykt. Als ook mede sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijke, ia bloetdorstige en lasterlijke sermoonen, die hij binnen Brugge gepredikt heeft. Gedrukt 't jaer 1640 [me":] Tweede deel ofte 't vervolgh der wonderbare sermoonen gepredickt binnen Brugge door Broer Cornelis Adriaenssen van Dordrecht, minne-broeder tot Brugge [colophon:] Deventer, C. Thomassen, 1639.
57604: - Almanak voor het Verstand en Hart voor het jaar 1819, Amsterdam, H. Timmer.
57606: - Almanach voor het verstand en hart voor het jaar MDCCC (1800), Amsterdam, P.E. Briët.
10891: - Ter herinnering [aan de ouders van Jaap Hoffmann, t.w. moeder A.A. Marsman, overleden Hoorn 8-1-1973 en vader P. Hoffmann, overleden Harlingen 5-2-1977]. Spierdijk, 1977. 8º: [16] p. Gedrukt in 100 exx. met 2 afb. van schepen.
10892: - Programma ter gelegenheid van het 45-jarig huwelijksfeest van Wil [vis] en Jan Mac daniël, op 31 maart 1978 [te Santpoort n.]. 4º. Gedrukt omslag met illustraties, waarin 18 p. met verzen, gestencild.
10890: - Willy [N.N.] en Jan [van casteren] 25 jaar. [Programmaboekje]. 4º: 12 p., gestencild.
38224: - Deutsches Geschlechterbuch, Stammfolgen- Verzeichnis für (........) Band 1-50, 71 pag; Stammfolgen- verzeichnis Band 51-63.
63776: - Resolutie van de stad Amsterdam van den 2. juny 1684 nopende 't verzegelt houden van haer Papieren in 's Gravenhage, anno 1684
63775: - Rapport fait par Crassous (de l'Hérault) au nom de la commission des finances, Conseil des Cinq-Cents. Seance du 15 floréal an 6 (1797)
63774: - Mémoire a consulter, pour MM. Augeard et Duvaucel, Fermiers généraux, MM Plouvyé, Sanlot, De Bry et Le Gendre de la Ferriere, Regisseurs généraux des Aydes; et M. Gaucherel, intéressé dams ládministration des domaines du Roi Delibéré a Paris le 23 février 1788. Signés Hochereau d'Outremont, Tronchet, Target.
63780: - Discours tusschen twee Wel-meenende Patriotten wegens dese tegenwoordige verschillen, zijnde d'eene een Hagenaer, en d'ander een Amsterdammer, Est modus in rebus; Sunt certi denique fines; Quos ultra citraque nequit cinsistere rectum. Anno 1684
63779: - Vrankrijk zonder Paalen, Hoe het tot deze opperste Magt gekomen, en wie 'er de schuld af is. Anno 1684
68264: - Les livres de l’enfance du XVe au XIXe siècle.
68268: - GEYER, DU CASTELE BANQ Brief van J. Geijer aan zijn tante, M.C. du Castele Banq te Maastricht.
68272: - Catalogus der bibliotheek van het Friesch Genootschap van Geschied-, oudheid- en taalkunde..
68273: - Le miroir des livres antiques & nouveau, serie Heraldique, no 1.
68274: - Catalogus van de Bibliotheek der Provincie Groningen.
68281: - Catalogus van de bibliotheek van de gemeente Goes/Catalogus van de bibliotheek der stad Goes. Catalogus eener verzameling van pamfletten, tractaten en andere stukken, zowel met betrekking tot de geschiedenis des vaderlands als over gebeurtenis elders voorgevallen 1e en 2e gedeelte.
55575: --- - Prent: 'Clare af-beeldinghe ofte effigien der voornaemste conspirateurs, staende op het lichaem vande hoofdeloose Arminiaensche slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien boom, mitsgaders religie ende justitie (...) door de strael Gods beschermt wordt.'. 13 portretten op de slang rond de geknakte Arminiaanse boom en een bloeiende Oranjeboom. Anonieme gravure met eronder tekst in boekdruk in 3 kolommen. Gedrukt te Amsterdam door Jan Adriaensz voor Jan Amelisz te Utrecht, 1623. Betreft de samenzwering tegen het leven van Prins Maurits.
42115: [Moreau de Maupertuis, P.L.] - Venus physique, contenant deux dissertations, l'une sur l'origine des hommes et des animaux, et l'autre sur l'origine des noirs. Gravenhage, J.M. Husson, 1746.
42356: [Dodsley, Robert a.o.] - De huishouding des menscheleyken levens, in twee delen, overgezet in het Engelsch uit een Indiaensch handschrift van een ouden Bramin (...) vertaald uit de 6e Engelse druk door Pieter Adriaen Verwer. Haarlem, Enschede, 1751.
62109: - Puzzle 'De Doolende Morgenstond'.
55193: --- - Prent: 'Jacob Jn. Ankarstrom, meurtrier du Roi de Suede. Decapite a Stochlom 27 Avril dernier, après avoir ete au Carcan pendant 3 jours et fouette de 15 coups de verge par jours'. Rond portret in mezzotint. Borstbeeld met ketting en paal. Eronder pistool en mes. Uitgegeven te Parijs bij Webert, ca. 1800.
9492: - [Huwelijkszangen van Abraham Scherenberg en Johanna Dorothea D'orville]. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen C1 t/m 4, 8 p.
9499: - Lijktranen over ... Joannes Van staveren, leeraer van Gods kerke t'amsterdam, overleden den 6 november 1724. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1724. 4º: [10] p.
9509: - Feest-praal op het echtelijk vereenen van den Heere Matthijs Beuning en Jongkvrouwe Christina Luyken [te Amsterdam]. 4º. Incompleet, [6] p.
62389: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acquoy
62387: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acquet
65103: - Dr. Joh. G. Mezger
68861: - Atlas behoorende bij het verslag van de staatscommissie het instellen van een onderzoek omtrent bevloeiingen.
71166: - Op den aanmerker der bewuste drie artikelen, gedient hebbende voor request, aan hunne Ed: Gr: Achtb: gepresenteert, door de burgers in de Kolverniers Doelen vergadert, beneffens, op der zelver aanspraak
49096: - MOM FAURE--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van A.C. Mom Faure, d.d. Leiden 1822, manuscript.
49108: - SMITS, LEKZICHT--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van L.F.(D?) Smits, d.d. Lekzigt 1848, manuscript.
49110: - WESTENBERG--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van Louise Westenberg, d.d. 1840, manuscript.
49112: - KOLFF, BOUFFIJ, VAN HOEIJ--- Blaadje uit album amicorum van C.L. Kolff, met bijdrage van 'zuster' J.M. van Hoey geb. Boufij [Bouffij], manuscript, ca. 1798.
49114: - ECKHARDT--- Blaadje uit een album amicorum met bijdrage van G.E.A. Eckhardt, ca. 1810, manuscript.
60979: - - Item aen-gaende die e. en de ridder-hofsteden, omme mede te conribueren toten Huys-gelt, ofte daer van vrij ofte exempt te zijn (...) Item die rechte Ridderschap des Neder-stichts voorschreven (...), omme de voorsz Vrijheyt te moegen genieten.
61094: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...) ijser geschut en ammunitie van oorlog.
40536: - Congres archeologique Malines 1911, Notice historiques sur Malines, St. Nicolas, Hulst, Louvain, Mechelen 1911, 72 pag., geïll.
4054: L[els], C.J. - Geslachtslijst der familie Von Lindern. Rotterdam 1912, 61 p., geb., geïll.
61096: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...) Vreedes-Negociatie tusschen sijne Groot-Britannische Majesteit en deesen Staat.
61098: - - Manifest van Syne Konincklijcke Majesteyt van Groot Brittangjen, belangende de saeck van 't Palatinaet (...).
71000: - Placaat De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 9 December 1745 concerning the ban on the transport of cattle.
71001: - Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 7 July 1753 concerning the protection of merchants of Oost- en Westzaan (Zaandam) against the sale of butter and cheese from ships not owned by themselves (verkoop van kaas en boter vanuit uit hunne schuiten door vreemde en buitenlandsche Schippers).
63130: - Centsprent: Zie hier drie vaderen van de eerste wereld, met / De drie aartsvaderen van Isrel, vóór de wet ... No. 112.
69639: - Set of 18 original maps of the river De Linge. "Profielteekeningen van de rivier de Linge vanaf de groote brug, in de weg van Tiel naar Amerongen, tot de Lingesluis te Asperen."
29413: - INDIË, CONTROLEUR KEPAHIANG, DE LAAT DE KANTER -- Dagboek van de controleur van Kepahiang (Sumatra) april 1937 t/m juni 1938. 4° cahier met ca. 200 beschreven pagina’s.
42535: - - Niewe beschryvinge der kleine waerelt, of verhandelinge over de menschelyke natuur. Met curieuse plaaten verciert; behorende tot het Tafereel der Huwelyks liefde. 's Gravenhage, voor de auteur, 1728.
68285: - Optima : cahier voor literatuur en boekwezen. jrg. 1 nr. 1 1983, 2e jaargang nrs. 1-4 1984, 3e jaargang nrs. 1-4/4e jaargang nr. 1 1985-86.
68284: - Geïllustreerd Nieuws (Geïllustreerde Courant) August 1870-August 1871.
61352: - - Siegsgesang nach der Schlacht bei Leipzig.
61203: - La nouvelle porte S. Honore a Paris (mirrored)
62489: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62491: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allegambe
61197: - Vue de la Place de Louis XV a Paris (mirrored)
61199: - Vue de l'Interieur de N. D. de Paris (mirrored)
61191: - La Cathedrale de St. Paul a Londre (mirrored)
61181: - La Venus, sixiéme Planete, et son influxion (mirrored)
61151: - Porte de Harlem en Hollande (mirrored)
10500: - Gouden bruiloftsfeest van den Heer J.H. Akkerman en Mejuffrouw G. Vis, gevierd binnen 's gravenhage den 3 en 4 augustus 1833. 's Gravenhage, A.D. Schinkel, 1834. 8º: 58 p. Gebonden in origineel karton.
59264: - Bouwtekening op linnen voor de ideeen-prijsvraag voor het bouwen van de "Poldertoren" te Emmeloord, Noordoostpolder onder het motto Catharina 1951. Schaal 1:100. 82 cm breed bij 74 cm hoog.
59266: - Gedenkschrift van het 200 jarig bestaan van het 1e regiment Pioniers 1748-1948, bestaande uit een inleiding en kopieen van documenten betreffende dit regiment. 10 pp. M14643
59267: - Poesie, Poesiealbum, 19th century with beautiful num. mounted chromolithogr. picture plates ("poezieplaatjes"/"poesieplaatjes"). 30 pages. No text. 26x32cm. Most likely belonging to C. Moor, P.N. Leguit en C.G. Kramer, nieuwlandersingel 40 te Heul.
59263: - Decretum 7 december 1690. In het Latijn. Feria V die VII decemberis 1690. Iuxta exemplar Romanum ex tipographia Reverendae camerae Aposticae 1690. Aan de onderzijde: Typy Hieronimi De Gosin, regione Hallarum 1691. 31 artikelen op 3 beschreven bladen. Folio. M14639.
57774: - Stukken betr. Jaagpad te Loenen a/d Vecht, t.o. Vreelandseweg 27. 1999, manuscript, 13 pag.
57780: - Acte van transport d.d. Veur 1-4-1670 van 3,5 morgen land te Veur, gemeen met Hubert Jansz van Noortveen, tussen de Vliet en de Heerweg. Verkoper: Vicarie L.V. altaar in de kerk te Voorburg. Koper: Johan Schoemaker, wonende in 's-Gravenhage. Charter op perkament.
57786: - Overlijdensaankondiging van B.W. Visscher, d.d. Utrecht 11-5-1787 betr. de dood van zijn zoon Mr Cornelis Govert Visscher. Folio, 1 pag., gedrukt, met rouwrand.
57790: - Diploma voor begunstigers bij de herbouw van de NH Kerk te Willemstad, ca. 1955. Folio, 2 pag., gedrukt, met repro van tekening van de kerk.
54817: --- - Extract uit het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal, 15-4-1707. z. pl., [1707].
13591: - PETTEN, KLINKHAMER, HOED “Op de beroepingh en intreede van de Wel Eerwaarde heere Jacob Klinkhamer Pietersz tot herder en leeraar in de gemeente van Jezus Christus te Petten, den 23e maart en den 7e juny 1761”, gedicht in manuscript, 2 p., getekend J.M. Hoed.
13588: - LOTERIJ Lot in de “verloting van een tapijt en eenige huishoudelijke en weelde-artikelen” ten bate van de Ned. Ver. voor Hulp aan Zieken van Geest, april 1940, 1 stuk, gedrukt.
13590: - BACKER, VAN TONGEREN Transport van een losrentebrief ad 1250 gulden, gepasseerd voor schepenen van Amsterdam (w.o. Dirck Bas) dd 29-3-1681, verkocht door de erven Backer aan Jan van Tongeren, zeepzieder, charter op perkament, zegel verloren, verbleekt.
13582: - VEER, DE Herinneringsboekje geloofsbelijdenis, uitgereikt aan Maria de Veer, 23-3-1909 in de Amsterdamse Muiderkerk. Getekend door ds. Voorhoeve.
10881: - Grootboek van de Fa. v.d. Berg-Roggeband [t.g.v. het 25-jarig huwelijk van Johanna W. Roggeband en Maarten Van den berg op 28-6-1952 in Restaurant 'Rusthof' te Beek. 12º: [14] p.
10883: - Diner ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van de heer en mevr. W. Elhorst en M.W. Elhorst-hesselink alsmede ter herdenking van het 25-jarig bestaan van de banketbakkerij-kokerij 'Huize Elhorst', Haarlem 30 sept. 1952. 8º: [3] p.
10164: - Iets ter gedachtenis aan Ewald Hollebeek, in leven doctor en hoogleeraar der H. Godgeleerdheid in Leydens school, overleden den 24 van wijnmaand 1796, van het gezelschap Non arte sed amore poeseos. Leiden, D. du Saar, 1796. 8º: [4] 43 p.
10166: - Aan ... Gisbertus Bonnet, ter gedachtenisse van deszelfs echtgenoote Mevrouwe Anna Apollonia Wesseling, overleden 8 april 1797. z.p. 8º: [8] p.
10167: - Aan mijnen zoon J.T.W. Van alphen en deselfs bruid A.W.P. Pauw, op den dag van hunne echtvereeniging, den 12 juni 1797. z.p. 8º: [4] p.
10168: - Lijkzangen op ... P.J. Bachiene, professor in de H. theologie en predikant te Utrecht. Utrecht, J.C. ten Bosch, 1797. 8º: 32 p. Zonder het titelvignet door J. v. H. naar H. v. M en zonder blad muziekschrift "Romance".
10162: - Opwekkende overweeging bij het graf van ... Maria Henrietta Slicher, echtgenoote van ... Gerlag Jan Herbert Van der heim, oud raed in den Hove van Holland ... overleeden den 12 january 1796. z.p. 8º: 3 p.
62373: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
57664: - Klein verzamelalbum met 13 carte-de-visite, waaronder portret van G. Dore, Corneille, Rembrandt, Moliere, Anna Schuurmans enz.
71457: - Der Regenstein bei Blankenburg am Harz seine Geschichte und Beschreibung seiner Ruinen
12568: - SCHERMER Notulen van het waterschap De Schermer, 1858-1930, gebonden in halfperkamenten band, folio, gedrukt, vele honderden pagina's.
12571: - SCHIPPER, GRAFT, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie, gesigneerd Gerrit Schipper. Graft 1830, folio, oblong.
7199: [Budden, M.E.] - Claudine, of Nederigheid is de grondslag van alle deugden. Eene Zwitsersche vertelling. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1835.
13768: - MOLSTER Stukken betr. prof. mr. Frederik Adriaan Molster en diens gezin, manuscript en druk, 19e-eeuws, ca 60 stukken.
13771: - SCHOUTEN, KLEINHANS Bijbeltje uit 1884 met opdracht in handschrift door vader en moeder A. Schouten en J.M. Schouten-Kleinhans aan hun kind bij de belijdenis, 1 deeltje.
13778: - VOORDA, UNIVERSITEIT LEIDEN Extract uit de Resolutiën van de vroedschap van Amsterdam dd 2-4-1789, betr. advies in de zaak Prof. Bavius Voorda, Julio, 8 p., gedrukt.
70905: - 1876-1951 Gedenkboek van het 60- en 75-jarig jubileum van de Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Middelburg.
58546: - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II, Essen 1988.
45065: - WORKUM; VERVOER --- Reglement voor de wagenaars te Workum, Workum, Olingius, 1784. 4°, gedrukt, (8) pag., sierpapier omslag.
70896: - Suattingaburich 960-1960 Zwammerdam, Swadenburg. Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan der gemeente Zwammerdam juni 1960.
14907: [Andriessen, J.] - Morgenwandelingen door en in den omtrek van ‘s Gravenhage. ‘s Gravenhage 1832.
9366: - [Gedicht op het overlijden van Joannes Van der waeyen, hoogleeraar der H. Godtgeleertheit, prediker en historyschryver van Vriesland, overleden den 4 van Slagtmaand 1701]. 4º: incompleet: alleen aanwezig de bladen G en G2 (pp. 25 t/m 28)
9368: - Het allerchristelykste Europe in rou over den doorluchtigsten grootmachtigsten vorst Willem den derden door Godts genade koning van Groot Britanje, Vrankrijk en Ierlant, beschermer des geloofs, enz. 's Gravenhage, G. v. Limburg, 1702. Plano, 1 blad.
69246: - Waddenzee, nota over de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de Waddenzee. Deel d. regeringsbeslissing.
43032: - Biblia, dat is de gansche H. schriftuer des Ouden en Nieuwen Testaments, naar de oversettinge van D.M. Lutherus
43044: - - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid der feestelyke opening van den Delagoabaaispoorweg, 1895. Amsterdam, 1895.
29449: - MILITARIA, ORANJE -NASSAU, VAN VOORST -- Aanstelling door de Prins van Oranje, dd. ‘s Gravenhage 3-10-1783 van Bernhardus van Voorst tot Luitenant in de compagnie van Luitenant-Kolonel Brender à Brandis, in de plaats van J. van den Enden. Manuscript, deels gedrukt met originele handtekening ‘W. pr. v. Oranje’ en opgedrukt zegel.
29459: - BILLOT, WESTENBERG -- Briefje (op een visitekaartje) van Billot, ambassadeur van Frankrijk in Rome, dd. Rome 9-7-1893 aan ‘mon cher ministre et ami’ Westenberg. 2 pag.
29461: - DEES -- Gekalligrafeerd omslag: ‘1905 10 juni 1933 De Staatscommissie voor de Ned. Burgerlijke Wetgeving aan haren vice president’, kalligrafie A. Dees. Zonder inhoud.
49397: - MILITARIA--- Koninklijke vereeniging van gepensioneerde officieren van het Ned. leger. Algemeen verslag over 1934. 's Gravenhage, [1935], 26 pag.
46561: - IJKEN, MATEN EN GEWICHTEN--- Kennisgeving van B en W van Amsterdam d.d. 24-12-1835 betr. het ijken van lengtematen, inhoudsmaten, gewichten etc. 1 blad plano, gedrukt.
46563: - VOORS--- Preek van A.W. Voors, begin 20e eeuw. Manuscript, 4°, 4 pag.
68290: - Wax seal with coat of arms of W.M. Sandt-van Nooten Harlingen 26 November 1805 on original part of envelope.
68291: - Wax seal with coat of arms Leopold Alhaus Kon. Preuss. Cantons Notam on original part of envelope.
68292: - Wax seal with coat of arms of Hogguer (Hamburg) 1783 on original part of envelope.
68293: - Wax seal with initials of S. M. Levy 1808 on original part of envelope.
68294: - Wax seal with lettering: Boelen.
68295: - Wax seal with lettering: B. Hartogensis & Zoon 's Gravenhage.
68296: - Blind stamp with lettering: Sankt Gallen with the city coat of arms.
68297: - Blind stamp with coat of arms of Dusseldorf Kon. Preuss. Cantons Notam on original part of envelope.
68298: - Two wax seals with lettering and coat of arms: Helsingoers Politie Segl/Cons. d'Espagne (Spanish consul) 1708.
68299: - Four wax seals with lettering and coat of arms of Direction Generale Societe de Commer. Maritime Berlin 7 January 1812.
71488: - Een drinkgebruik in Hollandsch polderland in oude tijden.
28224: - The devises, motto's etc. used by the parliament officer on standards, banners etc. in the late civil wars, proper to be bound up with y lord Clarendons His[to]ry, 1 page folio with 48 engraved flags. I. Cole sculp. 18th century.
64128: - Mislukte proef op den dans ofte bemerkingen over een schandelyk Schriftjen, het welk onlangs in 't licht gegeven is, onder den naem van den Meyer van Bassevelde
51122: - Leerzame verhalen voor jongelieden, overgenomen uit het tijdschriftje Philarete, 's-Gravenhage, v.d. Beek, 1840, 204 pag. Half linnen band.
29741: - FRANKENDAAL, MULDER, BELASTING -- Gedrukte brochure ‘Iets over het door den heer C. Mulder ontworpene plan van een belastingstelsel, door F.W.F.’, Amsterdam, Westerman, 1835, 19 pag. met uitvouwbare plaat.
70240: - Haarlem's regt op de eer van de uitvinding der boekdrukkunst gehandhaafd; of beknopt overzigt van den stand der zaak, vooral na het onderzoek van den heer De Vries, in de toelichtingen van de heeren Schinkel en Noordziek, door A.v.L.
71321: - De Nederlandsche raadselvriend : een zeven-honderdtal uitgezochte raadsels, onderhoudende, leerzaam en zedelijk : toegewijd aan de beschaafde jeugd
6218: [Vey Mestdagh, J.H. de] - Geslacht-register en raadgeving van Gabriel Lambertus Vidal de St. Germain aan zijnen zoon 1815 (en vervolgd), [Utrecht 1959], 133 p., geïll. (met ingeplakte foto’s), geb.
62145: - Mourning of King Willem III.
62143: - Burial of King Willem III.
71065: - Articulen, gheaccordeert by mijn Heere den Prince van Orangjen, aen die vande Geestelijckheydt ende Magistraet der Stadt Maestricht.
71015: - Uit- en sleedevaart van den romp des oproermakers Daniel Raap. : Gehouden des nachts tusschen dings- en woensdagh den XVI van louw-maendt des jaers MDCCLIV
71014: - Op de zinnebeeldige en statieuse prent der begrafenisse van Daniel Raap
13800: - KAPTEIN, TE ROLLER Receptiealbum: “Felicitatieregister ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van den heer en mevrouw G.J. Kaptein-te Roller, op donderdag 21 augustus 1947”, 12 p., 4º, manuscript.
13805: - HOOGELAND, KAAGMAN Kwitantie d.d. 1782 waarbij Jan Hoogeland verklaart ƒ4,10 te hebben ontvangen van de heer Kaagman voor “een jaar opwinden en onderhouden en schoonmaken [van] U Ed staand horloogie”, 1 stuk, 7x18 cm, manuscript. Achter glas in lijst.
29465: - CONINCK WESTENBERG -- Met krijt getekend portret van Max Westenberg, dd. 1906, gesigneerd H.B.(?) Formaat ca. A4.
69371: - Luchtfoto atlas. Complete set in 14 volumes of all Dutch provinces.
49371: - Photograph on postcard depicting the grave and a portrait of Klaas Olthoff (1841-1919).
49518: - MILITARIA, STARING, VAN DER BURCH--- Presentielijst 13-2-1814-1884. Groot blad plano met ca. 75 handtkeningen. Tekening W. Staring.
49516: - AMSTERDAM, DIAKONIE N.H. KERK--- Verdeling van het Dienstwerk der diakenen en diakenessen Ao 1833 [te Amsterdam]. Groot blad plano, 1 pag., gedrukt.
68968: - Manuscript: Charterboek Hoogheemraadschap van Rijnland (1255-1723)
68965: - Napoleon Ier, le Consulat et l'Empire, Napoleon III, Le second empire, Tableau Genealogique des Rois de France.
71046: - Anno 1754. Op Dingsdag den 15den January, Worden alle Opperbaazen van den Doele ter Begraavinge verzogt, met het LYK van Daniel Raap, muytemaaker.
57713: - De schorsing van Mr. P. Maclaine Pont als advocaat-procureur bij het Hoog Geregtshof van Nederlandsch-Indie, nader beoordeeld door eenige deskundigen in Nederland, 's- Gravenhage, Gebr. Belinfante 1889. Niet in den handel. 42 p.,
57715: - Extract van testament van Elisabeth Schrijver, weduwe van Anthony Knakenhouwer, wonende in de tuinstraat bij de Prinsenhaghe, gedateerd 2 december 1800 en gepasseerd voor notaris A. Houtkoper te Amsterdam (Extract: d.d. 27 februari 1812).,
57711: - Twee Polissen: (I) Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit op naam van Mej. Cornelia Johanna Maria Isabella Spoorenberg te 's-Gravenhage geboren 2 juni 1897 te Eindhoven. Gedateerd Den Haag 5 augustus 1936. Met 5 aanhangsels behorende bij de polis betreffende uitkering pensioen. (II) De Nederlanden 1845. Brandverzekering op naam van Mej. Cornelia Johanna Maria Isabella Spoorenberg te 's-Gravenhage. Gedateerd 29 augustus 1922. Verzekerd bedrag 1000 gulden. Met 3 aanhangsels.,
10527: - Ontboezeming bij het onverwacht afsterven van den hooggeleerden heer Jodocus Heringa Ez, hoogleraar in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te Utrecht, ontslapen in den ouderdom van ruim 74 jaren in de nacht van den 17 January 1840. Utrecht, C. Bielevelt, 1840. 8º: 7 p.
10530: - Tranen en bloemen op het graf van mijnen vriend ... mr. Hendrik Melchior Vockestaert, in leven officier bij de Arrondissementsregtbank te Dordrecht, overleden aldaar den 25 februari 1840. z.p. 8º: [1] p.
71605: - Memoriaal van administratie der Provincie Limburg, Verslagen der Zittingen van de bestendige deputatie van den Provincialen Raad/Memorial Administratif de la Provence de Limbourg. Proces-Verbaux des seances de la deputation permanente du Conseil provincial.
30229: - MEERKERK, GOOIJ -- Schrijfoefeningen van Cornelis Gooij, dd. Meerkerk 1783, folio, manuscript, 4 pag.
30237: - ZOETERWOUDE E.O., VLIETBOEZEM -- Verordening op de bemaling van een gedeelte van den Vlietboezem, vastgesteld door Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, dd. Leiden 4-2-1856. Groot blad plano, gedrukt.
38378: - Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft, V, VI, VII, Mainz 1908, 235 pag., geb. in half perkament, ill. Mooi exemplaar.
61171: - Isaiah v. 7: 1.
9445: - Gezangen op het huwelyk van den heere Hendrik Kintsius en mejuffrouw Christina Johanna Backer, in den echt vereenigd den 10den van herfstmaand 1716. z.p., z.j. 4º. Incompleet. Slechts één blad [B] aanwezig met een sonnet, ondertekend 'Amicitia'.
9436: - Bruiloftzangen op het huwelyk van den heere Mr. Pieter De bye en mejuffer Joanna Van aken, voltrokken den 7 der Oogstmaant 1714. z.p., z.j. 4º: 8 p.
9449: - Kerkgedichten ter inwydinge van den Heere Herman Van bracht tot leeraar der gemeinte van Brandwijk en Gybeland, op den 18 der hooimaand des jaars 1717. z.p. 4º: [18] p.
9459: - Dank digt aan ... Laurentius Steversloot ... leeraar in de Chr. Herv. Gem. te Leiden, wegens zijn Ed. kerkreedens ... [Met:] Weergalm op het dankdigt my gezonden van ... juffrouw Katharina Lusia Van ravesteyn ... Leiden, H. v. Damme. 4º: 32 p.
9460: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Benjamin De bruyn en ... Bartha Verdijk, in den echt vereenigd binnen Amsteldam. [Amsterdam], Hendrik van de Gaete, 1719. 4º: [12] p. Met groot gegraveerd titelvignet door J. Schijnvoet naar J. Wandelaar met ertegenover "Uytlegging van het tytelplaatje" door H. van de Gaete. Fraai sierpapieren omslag.
57364: -- - Neues genealogisches Reichs und Staats Hand-buch auf das Jahr 1788. Erster Theil, Frankfurt 1788, 418 + 72 pag., geb. in half leer uit de tijd.
57176: [Eldermans, H.B.]; - Vicarieën in Holland 1601-1713, 2 delen, 's-Gravenhage 1991.
57164: [Dorsman, C., e.a. (red.)]; - Ceres, orgaan van het Wageningsch Studentencorps, 36e jaargang (1945), 37e jaargang (1946), 38e jaargang (1947), 39e jaargang (1948), 40e jaargang (1949) en 41e jaargang (1950).
10185: - Lauwer-kransen gevlochten om de hoofden der afgezette en infaam verklaarde overlieden van het chirurgijns gildt. z.p., z.j. 8º: 7 p.
65639: - Wapenkaart/Coat of Arms: Spiering
65640: - Wapenkaart/Coat of Arms: Stoop
65641: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jong
14247: - IMAGINAIRE KAART Pentekening van een imaginaire kaart met gebouwen, straten, wateren etc. met bijschriften. 30x40 cm, ca. 1900?
14252: - HANSEN, KALLIGRAFIE, HOVY Blad pennekunst “Souvenir. Ter nagedachtenis van den hoog welgeboren heer den heer mr. H.L.P. Hovy, gep. kolonel der infanterie innig geliefde echtgenoot van ... mevr. Hovy-bsse Van Reede van Oudtshoorn, overleden te ‘s-Gravenhage 20 Oct 1892 in den ouderdom van 63 jaren. Door den vervaardiger eerbiedig aangeboden” en “Penteekenkunst van E. Hansen”. Fraai blad, zilveren letters op zwarte ondergrond, 40x30 cm.
14255: - RIETSTAP, WAPPLER Tekening met kleur van het familiewapen Rietstap met de tekst “Commemorating 1891-1951 Johannes Baptista Rietstap, eminent Dutch author of Armorial Général ... 1829 - ... 1891”, 30x30 cm, 1951. Fraai blad.
14258: - OUKERKE, VAN Genealogisch overzicht van de verwanten van Laurens van Oukerke, geb. 1707, gehuwd I. 1737 met Catharina Voorhelm (ovl. 1737) en II. 1739 met Levina v.d. Vinne. De gegevens werden midden 18e eeuw door deze Laurens van Oukerke opgeschreven en gaan drie generaties terug en betreffen ook de kinderen van Laurens. Voorts gegevens over moeders familie: Pluym en Kastelijn en grootmoeders familie: Van den Boogaard. Andere namen: Spillebout, van Beverwijk, Huurkamp, van Nieuwenhuyzen, van Elsland, van der Vlugt, etc. Manuscript van 30 p., groot folio.
14260: - GERLINGS, FONTEIN Getekende kwartierstaat van Freek Gerlings, assuradeur (1882 - ?) huwde 1910 Johanna H. Brinckman. Tekening met gekleurde wapens door H.H. van Dam 1927, 38x50 cm.
71297: - Spargo: original postcard signed by the members of this popular popband from the 80-ies SPARGO!
68864: - De waterramp van 1855. Geschetst in 24 afbeeldingen naar de natuur geteekend en geetst door leden der Maatschappij Arti et Amicitiae.
68867: - Gedenkboek uitgegeven door den Nederlandschen aannemersbond ter herdenking van zijn vijf en twintig-jarig bestaan 1895 november 1920.
25396: - 1784-1934. Gedenkboek maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1934, 262 pag.+ 42 pag. illustraties, gebonden. Goed exemplaar.
25378: - Verslagen en mededeelingen van de ver. tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, deel XI ( nr. 1-3, 1954-1958), XII (nrs. 1-3, 1960-1965), XIII (nrs. 1-3, 1967-1971) en XIV (nrs. 1-2, 1974-1975). Prijs per deel 28 euro.
21220: ( Heek, C.L. ) - Overzicht van de geschiedenis der Vaarten in het Gooi, ( Hilversum, C.L. Heek, ca. 1885 ), folio, 4 pag., geïll.
71436: - Album vom Harz mit 100 bildern.
71437: - Triberg Schwarzwald souvenir album
49373: - COESLAGER, OURSEL--- Twee uitnodigingen tot bijwonen van de begrafenissen van Simon Coeslager, d.d. Amsterdam 14-4-1723 en van Madelaine Oursel, wed. S. Coeslager, d.d. Amsterdam 14-1-1727. 4°, oblong, gedrukt.
68719: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1787.
68718: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1786.
42077: [Spiegel, Laurens Pieter van de] - Historie van de Satisfactie, waar mede de stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willem van Orange in het jaar 1577. Goes, Huysman, 1777.
68300: - Wax seal with coat of arms of Madame de Stael de Holstein on original part of envelope dated Coppet 28 May 1807.
68476: - La Haye diplomatique et mondain 1936.
68475: - Lyste van de capiteinen, luitenants en officieren over de 60 vaandelen burgers binnen de stad Amsterdam (...) met de naamen en woonplaatsen der brandmeesters 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 (2).
68474: - Lyste van de capiteinen, luitenants en officieren over de 60 vaandelen burgers binnen de stad Amsterdam (...) met de naamen en woonplaatsen der brandmeesters 1766, 1767, 1769, 1770, 1772, 1773, 1775,1776, 1777, 1778, 1779, 1780.
29471: - LIMPENS, DE, WENMAEKERS -- Verkiezingsbiljet, waarbij ‘eenige kiezers van Maastricht en omstreken’ dd. 15-4-1855 aanbevelen op C. de Limpens te stemmen en niet op de kandidaten van het blad de ‘Limburger’, de advocaat Wenmaekers en Ed. Sassen. Gedrukt, 4°, 2 pag.
69066: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; zevende deels, eerste stuk. Behelzende het vervolg der beschryving van Holland. Met nieuwe kaarten plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd.
69152: [HEEMSKERK, JOHAN VAN], - Batavische Arcadia, waer in, onder 't Loof-werck van Liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van 't oudt Batavien, Vryheydt der voorige en volgende Bataviers, Vrye Zee, Zeevonden, Vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waerheydt door pijnigen; onheyl van de lanckwyligheyt der Rechtsplegingen, met de oorsaken van dien, en de behulpmiddelen daertegen; mitsgaders van andere diergelijcke ernstige saken meer. Den Vierden Druck, door den Auteur meer als een derdendeel vermeerdert, en verbetert.
61141: - La G.de Rue de Leyde en Hollande (mirrored)
49599: - FAILLE, DE LA--- Brief van C. de la Faille & fils, d.d. 's Gravenhage 22-11-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 2 pag.
49597: - DRENTHE, HOFSTEDE, LODEWIJK NAPOLEON--- Brief van P. Hofstede, d.d. Assen 3-1-1807, aan Lodewijk Napoleon, met aanbieding van 2 'coqs de Bruijere' en 2 'poules', geschoten in Drenthe. Manuscript, 4°, 4 pag.
67430: - Feestdiner De deputatie der Zuid-Afrikaansche republiek aangeboden 13 maart 1884 Societeit Minerva Leiden.
70395: - Brussel, breken, bouwen. Architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914
70394: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal- geografische structuren van de gemeente Wilnis,
68909: - Histoires d'Herodote. Traduction Nouvelle. Avec une introduction et des notes par G. Giguet.
71002: - Placaat De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 12 April 1749 concerning the ban on the sale of salt and soap, flour, bread or beschuit, bier, wijn, brandewijn, azijn, tabak, suiker, zijde, wol, specerijen, stroop, kaarsen, hammen, spek, vlees, pek of teer, other than in official shops (ventjagerije).
71003: - Waarschouwinge De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 27 September 1749 concerning the evasion of tax by certain persons.
45538: - BUCQUOY, DE; DE SMETH; DE LEEUW--- Familieboekje met aantekeningen uit de jaren 1609 tot 1715, in het Frans en in het Nederlands, betreffende de families De Bucquoy en De Smeth. Ca. 100 beschreven pagina's in een oblong, in leer gebonden, boekje. Goud op snee.
53623: [Regley, Abbé] - Levens-beschryving van Louis Mandryn, waar in de voornaamste gevallen en bedrijven van dien beruchten contrebandier sedert zyn eerste jeugt tot aan zyne dood te vinden zyn. Naar het oorspronkelyke uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Jan Morterre, [ca. 1760].
70864: - Plan van een generaal en classicaal familie-hoofdgeld, verzeld van een project om de afgeschafte pachten by wyze van collecte in te vorderen. : Zynde annex geweest aan de propositie, door ... den prinse erfstadhouder, in de vergadering van hunne ed. groot mog. gedaan op den 2de May 1749
71034: - Declatoir, request, en protext van Burgers en Ingezetenen der Stad Amsterdam.
71035: - Nader verdediging van het burger-recht, dienende tot Antwoord der zo genaamden Nader Ophelderinge van eenige Privilegien der Stad Amsterdam, raakende het Recht der Magistraaten en Burgeren.
71036: - Aanmerkingen. op de 3. Artykelen door de Manhafte Burgers in de Colveniers Doelen ontworpen, en door andere Hylzoekende Meedeburgeren onderteekent.
70200: - Jan van Speijk
10247: - Ter zilveren bruilofte van den heere Isaac Haakman en vrouwe Helena Adriana Styger, gevierd binnen Amsterdam den 29sten van grasmaand 1806, z.p., z.j. 8º: 43 p.
10250: - Ouderlyke toonen op de vijfde verjaardag van hun oudste zoontje Willem Johannes Van houten, heden den 14 van louwmaand 1807 [te Rotterdam] door deszelfs vader Willem van Houten junior. Rotterdam, J.D. Demelinne. 8º: 20 p.
10255: - Op het treurig afsterven van ... Mr. Ysbrand Van dam, raad der stad .... in den ouderdom van 36 jaar. Binnen Leyden den 28 [met de pen gecorrigeerd] van grasmaand 1807. z.p. 8º: 4 p.
46302: - AMSTERDAM, NAAMLIJST STADSBESTUUR--- De heeren ses-en-dertig raden der stad Amstelredamme van 't jaar 1787. Groot blad plano met ca. 100 namen van bestuurders. 1 blad plano, gedrukt.
49631: - CABANIS--- Brief van David Cabanis, d.d. amsterdam 3-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, met verzoek om financiele steun. Manuscript, folio, 2 pag.
49633: - LAVRILLIERE--- Brief van G.L.V.(?) Lavrilliere aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, d.d. Parijs 10-11-1806, om financiele bijstand. Manuscript, folio, 2 pag.
70919: - Conrad-Brunings. Extract and manuscript.
70921: - Het leven van Pieter Both.
14183: - ROTTERDAM, RUIJBROEK, VAN OMMERING “Herinnering aan den doop” van Christiaan, zoon van Johan Christoffel Ruybroek en Pieternella van Ommering, Rotterdam (Ev. Luth. Gem.), 16-10-1932, deels gedrukt, 8º oblong.
66174: - Excursion in Eastern Quebec and the Maritime Provinces, Guide Book 1, part I and II
66337: - Enkele byzonderheden omtrent de hofjeswoningen in Amsterdam aan het einde van 1930.
66336: - Collection of three items on Constantijn Huygens, a.o. 'Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens, ontleend aan aanteekeningen wegens het beheer ziijner goederen.
8574: [Kersteman, Franciscus Lievens]6 - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en astrologist te Amsterdam, aldaar overleden den 22 van Lentemaand, 1757 [...] doorvlochten met het charakter, en de voornaamste avantuuren van de alombekende Britta Beijer. Nijmegen, Van Goor etc., [1784].
71004: - Naader publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 7 October 1747 concerning the non existence of exceptions of tax for brewers and distillers, coaches and horses, oxes and cattle,
71005: - Placaat De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 31 Octoberl 1748 concerning taxes in general and de waag, salm en steur, de ronde maat, inkoomende graanen, veertigste penning op Scheepen, etc.
49645: - MILITARIA, NAALDENBOEKJE--- Naaldenboekje, oblong, 6,5x10 cm., 8 pagina's van zijde, gevoerd met wol, geillustreerd met afbeeldingen van militairen met geweer in de hand. Als men naalden steekt op de plek van de geweerlopen, lijken deze te glinsteren. Leren band met relief en tekst 'Dame Blanche', vroeg 19e eeuws. Met zilveren vulpotloodje in band.
68301: - Wax seal with coat of arms of Frederik Adolf Lowenhielm Den Haag 11 August 1797 on original part of envelope.
61177: - The prodigal son returns to his father asking for forgiveness
9617: - Nederlands aenspraak aen ... Hendrik Grave, bij zijne verheffinge tot lt. admirael van Holland ... en ter gelegenheid van zijnen aenstaenden tocht ten dienste van Georg den tweeden, koning van Grootbrittanje ... in 't jaer 1744. Amsterdam, Christiaan Wyers. 4º: [10] p.
9891: - Aan ... Cornelis Munter, raad in de vroedschap der stad Amsterdam, bij zijne verkiezing tot schepen derzelver stad, den 2den van sprokkelmaand 1781. z.p. 4º. Incompleet, slechts 2 van de 3 p. aanwezig.
9894: - Ter bruilofte van mijnen broeder ... Jan Langeveld J.z. en vrouwe Catharina Erbervelt, wed. van Helden, in den echt vereenigd te Berkel den 13 van Bloeimaand 1781. Leiden, F. de Does P.z., z.j. 8º: 7 p.
9900: - Een nieuw zeemans-lied op de onverwachte victorie van den hersteller van Hollands roem Zoutman, twede verbeterde druk, z.p., z.j. 8º: 4 p.
71006: - Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d.18 December 1755 concerning the oath that must be taken by travelling merchants and salesmen.
71007: - Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 27 April 1752 concerning the payment of fines to the diaconie voor d earmen.
69633: - Verslag over den Stormvloed van 9 februari 1889.
69997: - Verlegging van den Maasmond.
69767: - Oude sier + modernu kunst uitwaterende sluizen Edam.
7235: [Burman Secundus, Pieter] - De Amsteldamsche schouwburg. Aan den derden Kato. In Latijnsch liergedigt beschreeven door Amstelophilus en op gelyke wyze in het Nederduytsch overgebragt door *******. [z.p.], [z.n.], [1738].
9851: - Eersteling. Mijnen geneesheer den Weledelen Heere A. Le pla [te Leiden] toegezongen den 2. van sprokkelmaand 1779. z.p. 8º: 7 p.
66290: - Levensschets van N.E.F. von Gumoens, kolonel bij den generalen staf in Nederlandsche dienst; ridder der M. Willemsorde 4e klasse op den laatsten dag van de roemvolle verdediging der citadel van Antwerpen verscheidene wonden hebbende bekomen en aan de gevolgen van dezelve den 29 december 1832 in het hospitaal te Antwerpen overleden.
68302: - Wax seal with coat of arms of J.H. Hoeufft Breda 28 May 1807 on original part of envelope.
61461: - - Lyst Der Gepensioneerde Officieren, Overgeleevert, Door Het Committé Van Het Bondgenootschap Te Lande, Aan De Nationaale Vergadering Op den 27 October 1796. Het Tweede Jaar Der Bataafsche Vryheid.
44617: - INDIE; JAVAANSE EN MADOEREESE TAAL --- Twee brochures over het leren van Javaans en Madoerees. Gedrukt.
43016: [Mattsperger, M. / G.P. Hondius] - De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van bybelsche spreuken verklaart worden, tot vermaak der jeugd. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, D. Onder de Linden, 1793 [op gegraveerde titelplaat: 1792].
44792: - BRERO, BREDERODE --- Twee brieven van H. v. Brero te Leiden, 1935, aan G. Halwasse, met bijlagen. Over de genealogie Brero/Brederode.
44794: - BRANDELER, VAN DE --- Briefje van mevr. Van de Brandeler-Ameshoff te Bloemendaal, 1930, aan G. Halwasse betr. een geborduurd kamerscherm.
44796: - BRAKKE --- Schetstekening (20e eeuws) van het familiewapen Brakke, naar Mierevelt 1638. 1 pag.
44788: - BRIX --- Twee brieven van C.F. Brix, d.d. Palembang 1923, aan G. Halwasse, betr. familiewapen Brix. Manuscripten, 2 pag.
44798: - BOURSSE, LAMMEN --- Brief met bijlagen van mevr. J. Boursse-Lammen aan G. Halwasse betr. een familiewapen Boursse 1938. Mansucript.
44802: - SMIT; GOOR --- Genealogische aantekeningen betr. drie generaties Smit te Goor (O), 1837-1910. Manuscript, 1 pag.
44804: - LINDEN V.D. HEUVELL, VAN --- Brief en briefkaart van J.H. v. Linden v.d. Heuvell te Vlaardingen, 1945, aan G. Halwasse over heraldiek.
44808: - ELDEN, VAN --- Brief van ds. W. van Elden, d.d. Utrecht 1908, met personalia over zichzelf, vader en grootvader. Manuscript, 3 pag.
44810: - KOOT --- Nieuwjaarsgroet 1955 van Fred. Koot, te Blaricum. Gedrukt.
44812: - SCHELLING --- Nieuwjaarswens voor 1957 van H.G.J. en N.A.J. Schelling-Valstar. Gedrukt.
44814: - WINTERINK --- Nieuwjaarskaart van J. en C. Winterink-van Schaik te Laren, 1956, met silhouette van H.D. Voss.
44816: - HARDENBOL --- Nieuwjaarsgroet 1946-47 van J. Hardenbol te Utrecht. Gedrukt kaartje naar eigen ontwerp.
44832: - THEOLOGIE; NOORD-BRABANT --- Copye van een brief aan N.N. Ik heb hoore verhale dat een aanmerkenswaardige comedie is vertoont in Brabant (...) hier in bestaande dat een persoon verbeelde een ziele begerigh om in den hemel te zijn sigh vertoonde. Gedrukt blad plano, zonder jaar, zonder uitgevers adres, zonder auteursnaam (18e eeuws).
44834: - THEOLOGIE --- 'Bijbelsche geschiedenis. Het Oude Testament. Aangevangen 10-Oct-1811'. Opschrift van een 4° manuscript in vragen en antwoorden, 56 pag.
49653: - GEORG, BOEKGESCHIEDENIS--- Adreskaartje voor librairie H. Georg, 10 Corraterie te Geneve, 5x8 cm., ca. 1900?
49657: - KRANTEN, STAKING BEZORGERS--- Aan de abonne's van De Courant en het Amsterdamsche publiek. Brochure van de Courantenbezorgers vereniging 'Bijtijds Ontwaakt'. Spetember [1945?]. 1 blad, 4°, gedrukt.
49661: - KRANTEN, DE AMSTERDAMMER--- Reclamebiljet voor De Amsterdammer, dagblad voor Nederland, 14,5x17 cm. Kleurendruk. Ontwerp: Joh. Braakensiek [ca. 1930?].
43208: [Kruijff, H. de; e.a.] - Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende van de opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amsterdam, Tirion, 1741.
68441: - Goddelooze verzekeringe uitvgevoert door Jan van den Berg, burgermeester der Stadt Leyden aan eenige Heeren van derzelver Regeering
66112: [ZIMMERMANN], - Leven van Alexander I, keizer van Rusland : benevens eenige daartoe betrekkelijke bijlagen en aanteekeningen omtrent de grootvorsten Konstantijn en Michel en den tegenwoordigen Russischen keizer Nicolaas I / naar het Hoogduitsch en Fransch
66110: [BRANDT, GEERAERT], - Het leven van den beroemden prins der Nederlandsche dichteren. Joost van den Vondel; : behelzende: zyn afkomst; vertrek uit zyn vaderland (...), benevens een aantal grafschriften en lykdichte
66102: - De geschiedenis van Jan van Haersolte [1764-1817]
68451: - Het kattengeslacht.
66085: - Officieele stukken in de zaak van den heer dr. J. van Vloten, uitgegeven op last van den Raad der Gemeente Deventer.
66081: - Het feestvierend Rotterdam bij gelegenheid van het in functie treden (..) van Joost van Vollenhoven als burgemeester dezer gemeente
66077: - Batava Tempe 't Voor-hout van 's Gravenhage. met eene omschrijving in ongebonden stijl en met ophelderende aanteekeningen door de leden van het Genootschap Constanter te Leeuwarden
66075: [MARCHETTI, G.], - Del concilio di Sardica e de' suoi canoni sù la forma de'giudizj Ecclesiastici. Dissertazione polemico - canonica. Pel dritto delle Appellazioni Romane.
71108: - Guide de Pompei illustre par Nicolas Pagano
66071: - Catalogus van schilderijen, Verkooping op donderdag 24 october 1878 in de Brakke Grond te Amsterdam onder directie vann C. F. Roos en C. F. Roos jr
61209: - Le Jardin, et le Palais du Luxenbourg, a Paris
44772: - DOUVEN --- Twee brieven van mevr. M. Baar-Douven d.d. Heerlen 1953 aan G. Halwasse betr. een zegelring. Manuscripten, 2 pag.
44774: - HÖHMANN --- Briefkaart van C. Hohmann te Apeldoorn aan G. Halwasse, 1935, betr. familiewapen Bouman. Manuscript, 1 pag.
44776: - BOUHUYS --- Brief van A. Bouhuys d.d. Arnhem 1939 aan G. Halwasse betr. zijn familie. Manuscript, 1 pag.
44778: - BOSSCHART --- Briefje van mej. L. Bosschart, d.d. Haarlem 1936 aan G. Halwasse, betr. haar familiewapen. Manuscript, 1 pag.
44780: - DUSSEN, VAN DER --- Briefje van F. van der Dussen aan G. Halwasse, d.d. Gravenhage 1934. Manuscript.
44782: - BOS --- Brief van C.L.J. Bos, d.d. 's Gravenhage, 1953, aan G. Halwasse, betr. familiewapen Bos.
61139: - Rotterdam as seen from the harbor
51390: - S. A. de Flines. Chef der firma Blikman & Sartorius, 1854- 9 februari-1904, Amsterdam 1904, 48 pag., geb., geïll.
12556: - ROTTERDAM, TONEEL, PAMBO, VELZE `Bekentmaking aen de liefhebbers van de Nederduytsche toneel poëzij dat de troep nieuwe commediante onlangs opgerecht binnen dese stadt Rotterdam, van voornemens zijn aenstaende dijnsdag 27 February 1740 te vertoonen ... Jacoba van Beyeren'. Katern handgeschreven teksten waarvan dit het begin is.. 18de-eeuws, 8(: 28 p.
12559: - RUYCHAVER, MEDICIJNEN, DU PUYTREN Getuigschrift van de medische hoogleraar baron Du Puytren, 1er chirurgien du Roi, d.d. Parijs 1828, waarbij hij verklaart dat M.J. Ruychaver, geboren te Rotterdam, bij hem in 1827 en 1828 heeft gestudeerd. 1 p.
12552: - ROTTERDAM, KETJEN, VAN DER VOORT, DIAKONIE Gedrukt schrijven d.d. 6 maart 1798 van diakenen van Rotterdam (?) Everhard Ketjen en S.G. van der Voort, aan `zeer geëerde medebroeder onzer gemeente', betreffende verzoek om bijdragen voor de `fabriek' van de Diakonie, waar linnen, laken, carsaijen, baijen en kousen gemaakt worden. Folio, 3 p.
10160: - Lykzangen op Petrus Nieuwland, zalig in zijnen Heer ontslaapen [te 's Gravenhage] den 30n van herfstmaand 1795. 's Gravenhage, G. Backhuysen. 8º: 56 p.
12534: - RAPPARD, VAN; ZUTPHEN Dankbetuiging van W.L.F.C. van Rappard, officier van justitie te Zutphen, d.d. Zutphen 26 september 1838, voor medewerking in bijna 18 jaar. Nu geroepen tot een `hogere betrekking'. Folio, 2 p., gedrukt, met handtekening met pen.
12533: - RAHUSEN, WURFBAIN, ETC Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Anna N.N., 1855-1860.
12516: - PAUS PIUS VI `Epitaphium' voor paus Pius VI, d.d. 29 augustus 1799. Plano, 1 blad, gedrukt, met een aantal lof-uitingen in het Latijn.
12530: - RAB, HARLINGEN Portretfoto, Harlingen ca. 1910, van R. Rab, 1 stuk.
12532: - RADERS, VAN Gedrukt adresstrookje voor Jkvr. E. van Raders, Van Hogendorpsplein te Rotterdam.
12499: - NIEUWER AMSTEL, BEUN, DE RIJCK, VAN RIEK, GOMMERS Akte van transport d.d. 3 mei 1675 van een `bruyckweer' met huis en land aan de Veendijk bij het Groenewout te Nieuwer Amstel, verkocht door Jacob Corsen namens de erfgenamen van Pieter Ysbrantsz van Riek de Oude en Neeltje Vreken, aan Jacob Dirksz Beun. Charter op perkament, met het gave lakzegel van schepen Cornelis Jansz de Rijck en beschadigd zegel van Claes Jansz.
12502: - NIJEHASKE (F.) `Boek van den polder over de barte te Nijehaske': opschrift op de band van een gebonden manuscript betreffende `De kleine polder' Over de Barte, De nieuwe Barte en De oude Barte te Nijehaske, met de polderrekeningen en enkele andere aantekeningen over de jaren 1872 t/m 1926. 1 deel, ca. 200 p.
12505: - OLST Oude foto op karton, 13x18 cm., van het `Huis Ds. W. in Olst'.
12497: - NEUFVILLE, DE; RITTER Enkele stukken betreffende de familie De Neufville-Ritter, 9 stukken.
12492: - MOORREES, REYERS Poeziealbum van N.N. met inschrijvingen te Meerssen, Heeze en Hohenheim (bij Apeldoorn), 1868-1870, 1 deel.
12496: - NAHUYS, VAN; BOGAERS Genealogische schema's, vervaardigd ca. 1800, betreffende de families Van Nahuys, Bogaers, Ente, Danckaerts, Van Velsen. Ca. 20 p., groot folio.
12485: - MIDDELBURG Poeziealbum met ruim 60 bijdragen (waaronder 12 tekeningen), 1876-1901. De eigenaresse verbleef in de jaren 1876-1878 in Middelburg, van 1881-1883 te Delft en gaf na 1883 les (tekenles?) in Parijs. 1 deel.
12490: - MONTFOORT, VAN Exemplaar van de dissertatie van M.P. van der Linden, De burggraven van Montfoort, Assen 1957, met correspondentie tussen de auteur en mej.dr. A.J. Maris en enkele andere toevoegingen, waaronder aantekeningen van mej. Maris voor een lezing over dit onderwerp.
12473: - LOSGERT, HEUS, GRAVE, PATER DIE PROTESTANT WIL WORDEN Uitvoerige brief van A. Losgert, d.d. Grave 8 oktober 1860, aan een `veel geachte medebroeder'; 4(, 3 p.
12483: - MIDDACHTEN Zes oudere (ca. 1930?) fotoprentbriefkaarten van het kasteel van Middachten met nog vier moderne kaarten van het kasteel.
44611: - ROTTERDAM; HOLLAND-AMERIKA LIJN; VERHOOG; SCHEEPVAART--- Manuscript 'De Holland-Amerika Lijn 1873-1947', door P. Verhoog. Getypt met veel correcties in handschrift, ruim 100 pag. Ongepubliceerd.
68303: - Wax seal with coat of arms of the Van Neck (Vanneck) family on original part of envelope dated 21 March 1775.
71439: - Der Rhein, 6 original kupfertiefdrucke auf Buttenkarton.
71441: - Nordhausen die 1000 jahrige stadt und ihre umgebung Sudharz und Kyffhauser.
49154: - KOENEN, INTER NOS--- Menu voor het 'avondeten door Hein Koenen zijnen vrienden aangeboden bij zijn vertrek uit Amsterdam, 27-1-1916. 3 pag., gedrukt, met portretfoto van Koenen en de tekst 'Inter nos'.
56750: - Aan de bok, uitgave: Drukkerij "nieuw leven" n.v., 's-Gravenhage, 1939, gebonden, geïll.
29891: - LEIDEN, VAN DER HAL, SUYTBROEK, V.D. PLUYM, HOUWAERT, MARSBACH -- Acte verleden voor notaris P.D. van Leeuwen te Leiden 5-5-1641 waarbij Adriana Cornelis dr. Van der Hal, wed. Corn. Willemsz van Suytbroec, tegenw. won. te Leiden in de Nieuwsteeg, verklaart F2434 schuldig te zijn aan Jannetje Lambertsdr Houwaert wed. van ds. Dionisius Marsbach, predikant te Bijdijck. Manuscript, folio, 4 pag.
70502: - Frederik Willem Conrad. Mannen van beteekenis in onze dagen.
70526: - Wynants ou Winans. Brabant, Hollande, Amerique
70527: - Protest van eenige leden van den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente van 's-Gravenhage, in zake de aanneming van lidmaten door den predikant W. Hoevers
70528: - Levensbeschrijving van Philip Verheyen.
9271: - Lyc-klacht over den ... heere Wilhelm ludwich grave tot Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, etc. heere tot Bilsteyn etc. stadthouder ende capiteyn generael over Vrieslandt, stadt Groninghen, Omlanden ende Drenthe. Die den loop zijns levens begon anno 1560 den 13 Marty tot Siegen. Den selven salich vol-ende anno 1620 den 31 May tot Leewaerden, ende op den 13 July des selven jaers inde Jacopynen kercke aldaer bij zijn sal. huysvrou ... Anna van Orangien ... begraven wierdt ... gheschreven door I. Starter I.U.S. Franeker, J. Lamrinck, 1620. 4º: 24 p. [titelvignet 'Sic itur ad astra']
29475: - MILITARIA, HABETS, KONINGS, REYNERS, KLIMMEN -- Militair zakboekje ten name van Hubertus Willem Habets, zoon van Hendrik en Elizabeth Keunens (Coningx), geb. te Klimmen 28-2-1796, in dienst (45e- bat. 2e- comp.) van 1815-1818. Daarna gebruikt als een familieregister. 1 deeltje, deels gedrukt, met veel aantekeningen in pen.
68304: - Wax seal with coat of arms of the Van Neck (Vanneck) family on original part of envelope dated 11 May 1779 to Joachim Rendorp and Gerard Nicolaas Hasselaer of Amsterdam.
49663: - PAPIER, BLAUW OF WIT--- Mededeling van de landdrost van Zeeland, d.d. Middelburg 27-6-1807 met regelingen betr. de kleur van papier. 1 blad, plano, gedrukt (De Winter) op blauw papier.
49673: - VIANEN, HAGESTEIN--- Keur op de waterkeering (...) van den polder genaamd De Uiterwaarden, gemeenten Vianen en Hagestein. Vianen 1899, 9 pag., gedrukt.
45375: - HUWELIJK, ZUTPHEN--- "Huwelicksche Ordonnantien". Manuscript, 4o, 17e eeuws, 9 pag.
13265: - DUPARC Twee overdrukken uit 1900 en 1902 van artikelen over gezondheid, van de hand van A. Duparc, commies ter prov. griffie te Leeuwarden.
13266: - DANTUMADEEL Reglement v.d. Mij tot onderlinge verzekering tegen brandschade in de voormalige gemeente Dantumadeel, 1932, gedrukt, met aanvullingen in handschrift
68305: - Wax seal with coat of arms of notaris Simon Jacob de Graaf on original part of envelope dated 1785 with his signature.
44848: - MENSINGE E.A. LANDHUIZEN --- Fraaie zwart/wit foto's, 18x20 cm. van de landhuizen Mensinge (2x), Laarwoud, Crackstate, Breedenborg, Brecklenkamp, Der Boede, 't Velde, Rijnhuizen, Goudestein, Wedderborg, Soelen en Jagtlust, 1980. Gemaakt door de Grontmij. i.v.m. toekomst van huize Mensinge.nder elke foto een stuk tekst. Met agenda gedateerd 5 mei 1981 onder de titel:"Wat te doen met Mensinge" opgesteld door Mr. R.E. Booy.
44860: - BEKKER, BALTHASAR --- Penning van J. van Dishoecke ter ere van Balthasar Bekker uit 1692. 5 cm., zilver?
44844: - BELASTINGEN; MIDDEL OP TROUWEN EN BEGRAVEN HOLLAND --- Ordonnantie van het middel op het trouwen ende begraven [in Holland], gearresteert den 26-10-1695. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1695, 4°, 8 pag., gedrukt.
44846: - ZAANDIJK --- Vier foto's, 13x18 cm, van Gorterspad en Hazenpad te Zaandijk, 1967.
44866: - ENSCHEDE --- Ruim 150 prentbriefkaarten van Enschede, waarvan ca. 50 van voor ca. 1920.
44864: - WORMERVEER --- 45 prentbriefkaarten van Wormerveer, waaronder 19 uit de jaren 1900-1910.
44884: - BOUWPLATEN --- Catalogus 'Geknipt voor U' in Lijnbaancentrum Rotterdam 1975, met enkele bijlagen. Gedrukt.
44888: - BELASTINGEN; ROTTERDAM; MEIJNERS --- Aanslagbiljet heeregeld, koffij en theegeld en plaiziergeld over 1797, voor N. Meijners te Rotterdam. 1 blad, 4° oblong, deels gedrukt.
44874: - MARINE --- Ca. 15 stickers van de Koninklijke Marine met afb. van schepen, vlootdagen 1981 etc.
44876: - GRAMMOFOON--- Vier prentbriefkaarten in kleur, ca. 1950, met afbeeldingen van oude grammofoons met grote hoorns, o.a. van merk Edison.
44868: - REVUE SNIP EN SNAP --- Programmaboekje van Snip en Snap Revue 1962/63. 16 pag., geillustreerd.
44870: - MUZIEK --- Programmaboekje 'Bonte Dinsdagavond, Nederland zingt'. Gedrukt, 20 pag., met liedteksten.
44931: - DIRECTEUR GEMEENTEWERKEN; VLAANDEREN --- Technische excursie 1938 Vlaanderen. Gestencild verslag van een excursie van de Ver. Directeuren Gemeentewerken. 27 pag., geillustreerd met ingeplakte originele foto's.
44933: - KRIJNEN --- Bericht van Bevolkingsregister te Wessem dat Simon Krijnen in 1899 in Wessen is komen wonen. 1 kaart, deels gedrukt.
44935: - SCHAAP --- Briefkaart betr. Albert Cornelis Schaap, geboren Den Helder 1874, i.v.m. schutterij. Deels gedrukt.
10315: - Iets voor mijn kind. Leiden, L. Herdingh en Zn, 1815. 8º: 16 p.
44941: - ELIAS --- Twee verslagen van het archiefonderzoek naar de afstamming van het geslacht Elias, door J. van der Hammen Nz. verricht in de jaren 1928-1936 op instigatie van Johan E. Elias. Gestencild, 15 pag.
44943: - OUDHEUSDEN, VAN --- Het geslacht der heeren van Oudheusden. Door F. Beelaerts van Blokland, overdruk Ned. Leeuw 1913, 13 pag. Handexemplaar van de auteur met zeer veel correcties en aanvullingen in handschrift.
44951: - ROTTERDAM, ENGELSE KERK --- A copy of the original subscription list towards the erection of the first English Episcopal Church at Rotterdam in 1708. Bedrukt omslag met deze tekst en 24 pag. fotokopien.
44954: - HEERLIJKE RECHTEN --- Brief van de eerste sectie uit de Staatsraad, d.d. 28 Grasmaand 1809, aan de koning, betr. Heerlijke rechten. Gedrukt, folio, 39+4 pag. [Heerlijke regten]
44956: - SCHEEPVAART --- Les principales lignes de Paquebots, afl. 2 van Apercu du Commerce et de l'Industrie des Pays-Bas. Gedrukt, 47 pag., geillustreerd.
71252: - 's Gravenhage op 5 juni 1855.
40096: - Catalogus van het Stedelijk Museum te Leiden, Leiden 1886, 485 pag., slordig exemplaar.
40054: - St. Anthony Gasthuis 1425-1925, Leeuwarden. Leeuwarden 1925, (6) pag. tekst en 46 bladen met afbeeldingen, oblong, gebonden.
4008: [Lemcke, Ph.] - Das Geschlecht Lemcke. [Bad Oeynhausen 1942], 54 p., geb., geïll.
10346: - Ter gelegenheid van den ondertrouw van den Heer François Grimm en Mejufvrouw Christina Van eysden, binnen Rotterdam, den 30 oktober 1819. z.p. 8º: 16 p.
10348: - Op het afsterven van Hendrik Albert Van der palm, student in de letteren en Godgeleerdheid aan de Hooge School te Leyden, overleden 14 november 1819. z.p. 8º: 16 p.
70512: - De zugt van den heer Raadspensionaris Johan de Witt, tot zijn vaderlad en deszelfs Vrijhyd: tot gelegenheid van twee boekjes, over 's Mans karakter in 't licht gevonden uit zyne daaden naagespoort
68307: - Wax seals with coat of arms of W. Corbmacher dated 20 April 1806 (?)/12 June 1806/9 August 1805 with his signature.
71484: - Benediktiner-abtei Maria Laach
68308: - Wax seal with coat of arms of the city of Middelburg used by A. van IJsseldijk on original part of envelope dated 2 November 1806 with his signature
68309: - Wax seal with coat of arms of Heshuysen of Naarden on original part of envelope dated 26 April 1806 with a signature.
10357: - Gedachten bij het zoo onverwachte overlijden van ... C. Koolhaas, geliefd leraar in de Hervormde Gemeente te Middelburg, op den 13den van herfstmaand 1820. Middelburg, S. van m, 1820. 8º: 5 p.
71480: - Omgeving van het hotel "Beekhuizen" Velp
61102: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...).
11613: - ROTTERDAM, VAN HOGENDORP Gedrukte `Advertentie' waarbij Mr. Diderik van Hogendorp, raad in de vroedschap van Rotterdam, verklaart dat de verhalen over zijn frauderen een `naamquetsende lastering' zijn. Hij looft f 2500 uit voor degene die de fraude zou kunnen bewijzen. Rotterdam, 21 oktober 1748. Folio, 1 p.
11611: - ROSSUM, VAN; VAN BEEK; HAGEN `Dagboek 7 April - 15 Mei 1888', door Joh.F.Th. van Rossum uit Utrecht, gedateerd aan het eind 22 december 1888. Gelichtdrukt (?) manuscript van 202 p., gebonden in kartonnen band met op omslag gelithografeerde afbeeldingen van Rome, Heidelberg, Padua en de bovengenoemde tekst.
42125: - Naamlyst der getrouwde -en overleden persoonen binnen de stad Middelburg ... alsmede een lijst der verkogte huizen (...) in den jaare 1802 [1803] en [1804]. Middelburg, Wetter [v. Dalen], 1802-1804.
71482: - Twelve snapshots of Domburg. Real photographs.
71481: - Twelve snapshots of Middelburg. Real photographs.
44890: - VERSTOLK VAN ZOELEN --- Handtekening van Johan Gijsbert baron Verstolk van Zoelen (1777-1845), minister van buitenlandse zaken. Manuscript.
44902: - ROTTERDAM, GEMEENTEWAPEN --- Het wapen van de gemeente Rotterdam. Uitg. Bureau voorlichting Stadhuis. Reproductie in kleur van het op 19-1-1948 vastgesteld wapen, getekend door A.M. v.d. Plas onder toezicht van W.A. van Rijn. 4°, oblong, 4 pag.
44906: - UHLAN, ALPHONSO XII--- La Polka du colonel Uhlan. 1 blad plano gedrukt met verzen en illustraties, Parijs ca. 1883.
44924: - CURSUS PLAATSELIJKE EN STREEKHISTORIE HOLLAND --- Dossier betr. de Cursus Plaatselijke en Streekhistorie voor Noord- en Zuid-Holland, gehouden te Haarlem 1966-1967. Gestencild en getypt. Afkomstig van dr. O.H. Dijkstra.
44926: - HOLLAND; REGLEMENT 1815/16--- Reglement van bestuur voor het platteland der provincie Holland, K.B. 13-12-1815 en 7-3-1816. Z. pl., z. j. [1816], 53 pag., gedrukt.
44928: - ALKMAAR --- Toespraak gehouden door Alkmaars stedenmaagd 15 Juli 1877. Manuscript gedicht, plano, 3 pag.
11767: - BOERSIJNT, WIESEMAN `Heilwensch aan mijne waarde oom en tante Pieter Boersijnt en Johanna Wieseman ter gelegenheid van hun zilveren bruiloftsfeest, gevierd den ... juny 1852'. 4(: 2 p.
11972: - LIGNY, DE Brief van Charles de Ligny aan Monsieur L'Escollastre de Cambray (= écolâtre, geestelijk schoolhoofd). Smeekschrift om terug te komen op de afwijzing van een eerder verzoek van De Ligny; een afwijzing die was ingegeven door een vrouw; reden waarom De Ligny de uitersten beschrijft waarin de vrouw kan optreden, als engel en als feeks. De Ligny beschrijft uitgebreid hoe beklagenswaardig hij is en hoe hij (en de kinderen?) te lijden hebben gehad van een beest van een moeder, die als een Medea het beulswerk voltrok over haar eigen kinderen. De ontaarde moeder is vermoedelijk ook degene die het schoolhoofd had ingefluisterd om het rekwest te weigeren. Groot folio, 1 p. Begin 17de eeuw?
11990: - MEYBOOM Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Louis Suson Pedro Meyboom te Amsterdam, oktober 1854, 50x12 cm., 1 p.
11991: - MEYER, COKART, JOORMAN Ter zilvre bruilofte van mijn broeder en suster den heer Joost Meijer en mejuffr. Jannetje Cokart op den 10de van wiedemaand 1789. 4(: [6] p.
11993: - MIDDELBURG, PRIJSBANDJE, WELLE Prijsband met wapen van Middelburg en op schutblad opdracht aan Cornelis Joannes Welle, getekend op 18 april 1810 door curatoren van het gymnasium te Middelburg: N.C. Lambrechtsen, J.A. Moens, A. Drijfhout, Joannes de Fremery, en door de rector E.C. d'Engelbronner.
11445: - JONGH, DE Een aantal manuscripten betreffende zijn familie, opgesteld door Willem de Jongh (geb. in 1895 als zoon van Jacobus de Jongh en Roelofina Maria Buwalda; grootouders: M.J. de Jongh, Wilhelmina J. van Callenfels; R. Buwalda en Bartha van Altena).
11448: - KALLIGRAFIE, VAN BEEKUM Blad met schoonschrift, getekend A. van Beekum, z.p., z.j. (18de-eeuws). Folio, oblong, 1 p.
11626: - SCHILLEMANS, DORDRECHT Dichtbundel/gedischten van Mej. H. Schillemans, 1856-1882, met enkele tekeningen en een groot aantal bijdragen in manuscript. In linnen stempelband met voorop `Poesie' en achterop `H.S.' 4(.
11632: - SCHOUTEN, VLAARDINGEN `Kwartierstaat van Johanna Schouten', geb. Maassluis 12 augustus 1883 (grootouders Schouten, Van Berkel, Schep en Don, alle te Vlaardingen). Fraaie tekening met kleur (waaronder het wapen Schouten) door Dirk Rühl, Heemstede 1953. 50x60 cm.
49120: - BARNEVELT, VAN--- Genealogisch schema familie Van Barnevelt door J.H. Scheffer, 1881, 1 blad, plano, oblong, manuscript.
46565: - ADEL, BEELAERTS VAN BLOKLAND, DRONKERS---
13999: - LAND Tekstboekje van kinderoperette Hans Drift, uitgave muziekuitg. A. Land Ezn. te ‘s-Gravenhage, 16 p., gedrukt [ca. 1940].
13998: - WITKAMP, WAKKER, KOMST Verklaring van goed gedrag voor Jan Witkamp, geb. Haarlem 15-11-1890, wonende sedert 1906 te Amsterdam, Hartenstraat 34, d.d. Amsterdam 1910. Deels gedrukt, 1 p., folio, getekend A. Röell, burgemeester.
68310: - Wax seals with coat of arms of Johan Jacob Schmauss of Deventer dated 23 March and 24 April 1811 with his signature.
13662: - GOUDKOORTS IN AUSTRALIË Verklaring van een vijftal kapiteins/gezagvoerders van Nederlandse schepen in de haven van Sydney en van een slagter te Sydney, op verzoek van kapitein B.J. Doornik van het Nederlandse barkschip “Willem Ernst”, dat zij het gezouten vlees aan boord van de “Willem Ernst” hebben geïnspecteerd en bevonden dat dit “goed en niet bedorven of stinkend was”. Getekend Sydney 24 december 1853 door K. Pool, A(?) Wap, J. Hensing, J.M. Borghorst en ? , 1 blad, folio, manuscript.
13664: - GRONINGEN, FRANSE KOSTSCHOOL “Conditien en voorwaarden tot een Fransche kostschool voor jonge juffrouwen” te Groningen, uitgevaardigd ten raadhuize van de stad Groningen dd 28-3-1803, 4º, 7 p., gedrukt.
13671: - TOLLENS “Volksgezang”, vers van 10 coupletten door H. Tollens Czn, 4º, 2 p., manuscript.
9395: - Huwlyx zangen ter vereeniging van den Heere Willem Kops met Jongvrouw Anna Van gelder in Amsteldam den 13 van wintermaand 1708. z.p. 4º: [18] p. Incompleet, mist p. [19-28].
9397: - Erkentenis op d'erkentenis van den heer G. Goris, med. doct. z.p., z.j. 4º: [4] p.
45705: - STEPHAN, MEDISCH--- Verzameling van 11 overdrukken van artikelen op medisch gebied van dr. B.H. Stephan, 1889-1914. Gedrukt.
45709: - VERVOER, ROTTERDAM, GRAVENHAGE--- Ordonnantie gearresteert by schout, burgemeesters en schepenen der stede Rotterdam en 's Gravenhage op de vragt-loonen tusschen de voorschreve twee steden. 's Gravenhage, v. Dijck, [1719], 4°, 22 pag.
7161: [Brauw, J. de] - Mijne emigratie in Duitschland, Engeland en Ierland, in de jaren 1799 - 1802; met een verslag omtrent de Hollandsche Brigade in dienst van Groot-Brittannien, onder bevel van Z.D.H. den heere Erf-prins Van Oranje Nassau, alsmede eene korte beschrijving van eenige bijzonderheden te Londen, opgeteekend gedurende mijn verblijf aldaar in het jaar 1804. Utrecht, N. van den Monde, 1837.
10545: - Huwelykszang ter 25 jarige echtverbindtenis van ... Willem Baarslag en ... Cornelia Aletta Van hulst plegtig gevierd [te Amsterdam] den 27 november 1843. z.p. 8º: 14 verschillende gedichten van 1 tot 12 p. ieder.
10549: - Feestlied ter gelegenheid der vijfentwintigjarige echtverbindtenis van den Heer C. Lind en Mevrouw M.A. Lind-walm, gevierd den 23 september 1844. z.p. 8º: [4] [2] [2] p. Met nog twee liederen op deze bruiloft.
11403: - HALL, VAN Enkele dictaatcahiers van J. (Han) van Hall (later J. Vening Meinesz-van Hall). Ca. 1890. 4(.
64087: - La Choréoplastie, ou l'art d'orner et de modeler le cuir
13161: - WATERSNOOD 1825 Missive van de gouverneur van Zuid-Holland aan de gemeentebesturen betreffende collectes t.b.v. de watersnood. Folio, gedrukt, 2 p.
63988: - Kunstkronijk, uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten 1841-1849 zonder de platen
68701: - Deventer/Zutphen (Gelderland), nr. 33 Topographical map of The Netherlands, topografische kaart van Nederland. Military map of the Netherlands. Bonnebladen.eland
69340: - Brood in reflectie. In debat met zijn gedachten over democratie en rechtsstaat.
71455: - Publicatieblad van het Militair Gezag nr. 1 19 september 1944.
71456: - 5 mei 1945-5 mei 1955 Aangeboden door het gemeentebestuur van Amsterdam. geschenk aan schoolkinderen van het gemeentebestuur van Amsterdam.
62628: - Map of Leiden (Leyde)/Kaart van Leiden (Leyden)
7693: [Gijsberti Hodenpijl, Anthonij] - De bekeerde zondaar, of Proeve van satyre door A.G.H. Leiden, wed. D. du Saar, 1837.
13297: - HAARLEM, JONGEMANNEN VERENIGING, VISSER Oorkonde op perkament van de Haarlemsche jongemannen vereeniging “Pred. 12: 1”, dd 1930, betr. aanbieding eerelidmaatschap aan Joh.S. Visser, lid van de raad van commissarissen , “voor al het bidden en werken dat hij in den loop der jaren ... heeft gedaan”.
13299: - IJMUIDEN, SCHEEPVAART Foto van de ss Eastwell, 16-3-1913 gestrand op de pieren van IJmuiden, genomen vanaf de kop van de Noorderpier.
10514: - Herinnerings-offer bij het overlijden van den christenleeraar T.M. Van gulpen. Nijmegen, D.J.Haspels, z.j. 8º: 11 p.
10519: - Aan onzen geachten neef en night de Heer Jansen terlet en Mejuffrouw Maria Vermeulen, bij de feestviering van hunne zilveren bruiloft, april 1838. z.p., 1838. 8º: [6] p.
62139: - Funeral King Willem III.
62137: - Satirical print of Bismarck and the case of Samoa.
62135: - Monument 1830/1831
59952: - Feestmaaltijd ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van Haarlem als stad, aangeboden door het Uitvoerend Comite aan Burgemeester en Wethouders van Haarlem en aan de leden der Commissies, Feestmaaltijd gehouden op 1 october 1946 in hotel De Leewerik, kruisstraat 30 te Haarlem. Met schema der tafelindeeling en lijst van aanwezige personen, spijslijst, 4 pp. Tevens kaart van Officieele Herdenkingsavond ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Haarlem als stad op Donderdag 22 November 1945.
59956: - Was Getekend: Jan Haverkort, Portret van een scheidend wethouder, met voorwoord van J. Pop. burgemeester van Haarlem. Grafia Haarlem 2002, 46 pp. In goede staat.
64841: - Album Studiosorum. Academiae Rheno-Traiectinae. 1636-1886. Accedunt Nomina Curatorum et Professorum per eadum Secula
64830: - Vox Studiosorum, derde deel 1867
64831: [KLIJN, HENDRIK HARMEN], - Voor-zang. Broeders! Zusters! stemt uw zangen!
64829: - Vox Studiosorum, tweede deel 1866
9342: - Op de dood van de wel edele heer ... Jacob Martens, in sijn leven vroedschap en schepen deser stad, gecommitteerd ter Kamer van de Finantien der Ed. Mog. Heren Staten 's Lands van Utrecht. Overleden den 29 November 1693. Utrecht, Francois Halma, 1693. Plano.
9344: - Op het huwelijk van Matthijs Van dulken en Anna Oortman, voltrokken t'utrecht den 31 van Winter-maand anni 1694. Utrecht, Arnoldus van den Eynden, 1694. 4º: [12] p.
9348: - Zé- en Landklagten uitgestort ter uytvaart van ... Maria stuart, koningin van Grootbrittanje ... begraaven binnen Londen op den 15. van lentemaand des jaars 1695. Utrecht, Gerrit Muntendam, 1695. 4º: 12 p.
70310: - Zettingen en omslagen van 1496, 1515 en 1518. Bijvoegsel op de uitgegeven informatie van 1514 en der Enqueste van 1496 vanwege de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde.
59127: - Reglement voor het Algemeen Weduwen- en Wezenfonds voor de leden van de maatschappij tot nut van 't algemeen.
59130: - Verslag over de jare 1866 van het koninklijk oudheidkundig genootschap te Amsterdam, gedrukt dbij gebroeders Binger te Amsterdam. met namenlijst, 14 pp, gedrukt.
59280: - 19th century photo-albumbook with large size photo's (27x20cm) of Germany, Switserland and Italy. Amongst others about the waterfall in Triberg (by J.K. Berberich), Stolzenfels und Kapellen an der Rhein, Denkmal Kaiser Wilhelm I (by Mondel & Jacob Wiesbaden), Le Mont Cervin dep. La Dent Blanche (by Schröder & Cie Zurich), Chamonix, pont St. Marie (by Edition Photoglob), Genève (2x), Montreux, Bateau à volles et le Dent du midi (Schröder & Cie Zurich), Aletschgletscher vp, Eggishorn, Axenstrasse (Galerie), Wasen Gotthardbahn, St. Moritz, Meyringen Aareslucht, Pusclav von Alp Grum, Pontresina, Goeschenen, Andermatt, Bellagio, Lugano, Zurich, Isola Bella, Isola Borromee, Milano, Wiesbaden, Genova, Nervi, Pegli and some photo's loose inserted of Wiesbaden.
59137: - Grafelijk Beveelboek 1408-1416, index op de Leenkamer Holland nr 324a en 324b. Manuscript, 19 pp folio. 19e eeuws handschrift.
59138: - The blue star paper, reclamebiljet betreffende fotopapier, kleurfixeerbad en fotografische artikelen. 1 pp.
59139: - 3 foto's van Kraantje Lek te Overveen, foto's van tekeningen uit collectie van F.A. Bijlevelt te Hilversum (1942). O.m. Aquarel van E. van Drielst.
11284: - BLOCQ, DE; VLISSINGEN; BERGEN-OP-ZOOM Twee bladen met op ieder blad een gekleurde afbeelding van een wapenbord. Het eerste uit de Grote Kerk van Vlissingen, voorstellende het alliantiewapen van Adriane Chantraine de Brouqsaut, huysvr. van Nic. de Blocq, griffier van het leenhof van Vlaanderen te Middelburg, overleden 21 maart 1623. Het tweede uit de Grote Kerk te Bergen-op-Zoom, voorstellende het alliantiewapen van Adriane de Blocq, huisvr. van Gabriel de Bechevel, heere van Blagnij, overleden 2 december 1655. Folio, 2 p., 18de-eeuws.
11295: - BOSSE, STAKMAN `Declinatoir advys op de requeste van Karel Christiaan Bosse en Maria Cornelia Stakman, beide wonende alhier in Den Haag, om dispensatie van het 13e art. van de Politieke Ordonnantie van den jare 1580 en de suppletie van het consent van der tweede suppliantes vader, tot voltrekking van hunlieder voorgenomen huwelijk', 21 november 1805. Folio, 6 p.
61988: - Portus Bresti/Le Port de Brest
44629: - REDE, VAN --- Luxe-exemplaar van het boek 'Van oude tijden' door W. v. R.[ede], z. pl., 1922, 129 pag., gebonden in bordeaux-rood laken.
69488: - Aan de Wieg van het Waterschap. Inventarisatie van dijken, kaden, watergangen in het Gelders rivierengebied. Ontwerphandreikingen voor wateropgaven.
69813: - Buskaartje; Bus ticket. N.Z.H. nr. 92955 een rit 10ct.
71702: - Publicatie 10 April 1748. Praesident en Raaden over Holland, Zeeland en Vriesland (..) des doops aan den jongen Prins van Oranje, erfstandhouder, (..) Edelen van den Hove tot demonstratie van de algemeene vreugde en blydschap haare Huysen dien avond te illumineeren (...). (nadien het Heilige Sacrament des doops aan den jongen Prins van Orange en Nassau, erfstadhouder, op morgen, zynde Donderdag den 11 deeser, sal bediend werden).
61356: - - Diversche miraculeuse victorien, onlancx ghesien in desen Franzen kriich met de Belegeringe, tot nu toe, met noch eenige France gedichten.
61185: - Vue de Vienne
11204: - TRIEST, BRUGGE Verzoekschrift van Jean Bernard Triest, escuijer seigneur de Terrewalle, aan de heer Van den Bergh, afgevaardigde van de Staten Generaal van de Ver. Provinciën, om te mogen worden voorgedragen tot eerste `eschevin' van Brugge, i.p.v. derde. Hij wijst daarbij op vele belangrijke functies die zijn familie heeft bekleed. Brugge, z.j. Folio, 2 p.
11207: - UTRECHT, HENNEVELT `Nieuwejaars-klanken aan de Mannen-zang-vereeniging te Utrecht aangeboden in 1871' door de bode H.P. Hennevelt. Gelithografeerd, opvouwbaar gedicht met illustraties. Fraai.
11210: - VEENEN, VAN; BASEL `Kollegienbüch' van de universiteit van Basel, voor de theologiestudent Sipke Foppe van Veenen uit Groningen (Kleine Kruisstraat 1). (Docent van o.a. Karl Barth.) 1 deeltje met 2 losse stukken, 1938.
61076: - - Lijste vande Ghevangenen / bekomen door de Wapenen van het Parlement van Engeland, inden laetsten Slach tegens Sijn Kon: Maj, van Groot Britanien, &c. gheschiet by Worceser den 3. September 1651. ouden stijl.
9425: - Zegen-wensen ter bruiloft van den Heere Michiel Slagregen de jonge en Jonkvrouwe Maria Krajesteyn de jonge, in den echt vereenigt binnen Haarleme, den 15de van louwmaand 1713. Haarlem, Isaac Enschedé, 1713. 4º: [20] p.
9422: - Huwelijkszangen ter bruylofte van den heere Roelof Veening en mejuffrouwe Hendrika Thin. Incompleet. Slechts aanwezig "verklaaringe van het tytelplaatje" door H. van de Gaete. 4º: [1] p.
9419: - Huwelyks zangen ter bruylofte van den Heere Jan Waterman en Mejuffrouwe Johanna Veening, in den echt vereenigd den 19den van zomermaand des jaars 1712. Amsterdam, Jan Boom, 1712. 4º: 21 p.
9402: - Gelukwenschinge opgedragen op het bekomen van het griffiersampt aan de Weled. Heer, Mijn Heer Hieronimus Antonis Fili Sliggers [= Slicher]. z.p., [1710]. Plano.
9405: - Viro amplissimo D. Danieli Van alphen s.f. j.c., in civitate Leidensi XV consuli et hoc tempore praesidi, summis honoribus ad beatae senectutis Laetitiam florenti patriae ornamento ... haec nova de gallis reportata tropaea venerabundus inscribit Henricus Snakenburg. z.p. 4º: [12] p.
9409: - 't Huwelyk van monsieur Konstantyn De vogel en jufvrouw Maria Konstant, geviert den 12en der Oogstmaandt 1711. z.p., z.j. 4º: [12] p.
9412: - Lijkdichten op het overlijden van ... Gerard Röver, resident van zijn koningklijke majesteit van Pruissen, enz. Verscheiden den 25sten, begraven den laatsten van wintermaand des jaars 1711. z.p. 4º: [8] p.
29907: - JONG, KARDINAAL J. DE; VLEKKE -- Twee briefjes van kardinaal J. de Jong, aartsbischop van Utrecht, dd. 1942 en 1947, waarschijnlijk beide gericht aan dr. B.H.M. Vlekke te Maastricht. Manuscript, 8°, 2 pag.
66146: - Programma voor de Algemeene tentoonstelling van vee, zuivelbereiding, voortbrengselen van en werktuigen voor landbouw, bloemgewassen, tuinvruchten en tuinsieradente houden door de afdeeling Alkmaar der Hollandsche Maatschappij van Landbouw
66144: - Catalogus der Eeretentoonstelling van het werk van S.H. de Roos gehouden te gelegenheid van de viering van diens zeventigsten geboortedag in het Frans Halsmuseum te Haarlem.
49297: - UTRECHT, STUDENTEN, TONEEL--- Elf stuks drukwerk betr. het Utrechtsch Studenten Toneel, 1934-1971.
49299: - UTRECHT, STUDENTEN--- Vijf stuks drukwerk betr. societeit P.H.R.M. 1930-1936.
49301: - BLAUWE KNOOP, ROTTERDAM, VERKAAIK--- Drie menu's met handtekeningen van diners van het gezelschap Blauwe Knoop, 1935 en 1936.
49305: - HEMESSEN, VAN; WOUBRUGGE--- Brief van O.C. van Hemessen aan 'vriend Eikelenboom', betr. het lenen van artikelen van zijn hand, ca. 1920? Manuscript, 1 pag.
49309: - DORDRECHT, SCHILDERINGEN SCHOUMAN, VOORSTRAAT--- Veilingcatalogus antiek en o.a. kamerbetimmering en schilderwerk door Aart Schouman, uit huis Voorstraat 308 te Dordrecht. Dordrecht, Mak, 1918, 78 pag., met afb.
49311: - SPANJE, CRUZ MAYOR, DAMETA--- Briefje van Carlos Cruz Maijor, 1 secretaris van staat van Don Carlos aan Don Juan Rocabesti di Dameta. Ca. 1850, manuscript, 1 pag.
49313: - TONEEL, ROYAARDS-SANDBERG, GRADER, SCHAER--- Album, samengesteld door de 'oud-toneelspeler Jan Grader' betr. het 25 jarig toneel jubileum van Jacqueline Royaards-Sandberg, 1933. 44 pag., met knipsels etc., oblong.
49315: - ENGELAND, TEKENINGEN DOVER E.O.--- Collectie van 51 potloodtekeningen, elk 10x15 cm. van gezichten in zuid Engeland. 19e eeuws, in album.
49321: - DRENKELINGEN REDDEN--- Twee gravures van het redden van drenkelingen uit een wak in het ijs. 10x14 en 9x9 cm., 18e eeuws.
49323: - BELASTINGEN--- Nieuwe ordonnantie op het middel van den 20e penningh op de collaterale successien en den aankleven van dien, gearresteert 11-3-1723. 's Gravenhage, Scheltus 1723, 4°, 19 pag., gedrukt.
49325: - BELASTINGEN--- Ordre en de reglement voor alle ontfangers, rentmeesters ende controlleurs van de gemeene middelen, verpondingen (...) den staet der Ver. Nederlanden competerende. 's Gravenhage, v. Wouw, 1662, 4°, 16 pag., gedrukt.
49329: - BELASTINGEN, HUWELIJK--- Extract resolutien Rekenkamer Holland 27-3-1781 betr. betaling trouwrecht bij huwelijken buiten de provincie. Folio, 1 pag., gedrukt.
49331: - BELASTINGEN, HUWELIJK, BEGRAVEN--- Naeder publicatie van Staten van Holland d.d. 3-12-1695 betr. het middel op het trouwen en begraven. Gedrukt, 's Gravenhage, Scheltus, 1695, 1 blad, plano.
49333: - NASSAU, HENDRIK, VAN; MILITARIA, HELCHIN--- Ordonnantie gegeven in het leger te Helchin, op 26 sept. 1707, ondertekend door Hendrick van Nassau, Heer van Auverquerc, veldmaarschalk-generaal over de legers der Vereenigde Nederlanden, voorzien van diens gegraveerde wapen en tegengetekend door N. Ruysch. Manuscript, 1 pag., folio, opgedrukt zegel.
49337: - MURREN (ZWITSERLAND)--- Panorama von Mürren, foto in 4 delen als leporello, samen 16x88 cm., ca. 1900?
49341: - PANORAMA, WATERLOO--- Panorama van den slag van Waterloo. Korte beschrijving en kaarten met uitleg. 12 prentbriefkaarten in omslag, uitgave van P.I.B., Zwarte Vijversstraat te Brussel, [ca. 1920?].
49343: - TABAK, GRAVENHAGE--- Tabakszakje t.n.v. Mexico, A.C. Bakker, Korte Poten 26, 's Gravenhage.
49345: - GRAVENHAGE, VOGELS--- Programma eener internationale tentoonstelling van zang- en kamervogels op 6-8 september 1884 (...) te 's Gravenhage, 12 pag., gedrukt.
49347: - MILITARIA, CROOCKEWIT--- Algemeen verslag van het verhandelde in de alg. vergadering Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapenden dienst, Amsterdam, 28 en 29 hooimaand 1819, 41 pag., gedrukt.
49349: - DORDRECHT, LUTHERSE KERK--- Gezangen op het eerste eeuwfeest der gunstige vergunning van vrije godsdienst-oefeing aan de Luthersche gemeente te Dordrecht, gevierd 5 hooimaand 1789, 4°, 8 pag., sierpapier omslag, Knuttel 21897.
49353: - DORDRECHT, STAPELRECHT--- Die sententie vanden Keyser, roerende 't stapel-recht der stede van Dordrecht met die verklaringe daer op gevolcht. 's Gravenhage, v. Wouw, 1631, 4°, blauw papieren omslag, gedrukt.
49359: - GIBRALTAR, PLACE HOUSE HORTON--- The Gentleman's Magazine, august 1791. Aflevering met de pagina's 689-784. Origineel omslag, gedrukt.
69728: [LULLIN DE CHÂTEAUVIEUX F.], - Manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue.
69729: - Dresden. Eine sozialistische Grossstadt. Original-Fotovergrosserungen. Souvenir aus Dresden
69622: - Chromolithograph map of Stroomgebied van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet.
38560: - Verzameling van gezelschaps-liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van een beschaafden stand. 5e druk. Dordrecht, Zender, 1839, oblong, 112 pag. Gebonden met: Nieuwe Verzameling ...., 4e druk. Dordrecht, Zender, 1840, 56 pag. Boekblok los tussen de platten. Mist rug.
48179: - ROOSENBURG, BIERMAN--- Bericht uitloting Hypotheekbrieven van de Eerste Ned. Hypotheekbriefbank, 's Gravenhage 1918, 1 pag., folio, gedrukt.
48181: - NORD THOMSON--- Artikel 'Een bezoek aan de Nederlandsch-chemische fabriek van een welbekend industrieel in de hoofdstad'. [ca. 1905], folio, 2 pag., geill.
69606: - Topografische atlas 1:25000 van: Overijssel, Flevoland, Limburg, Gelderland, Drenthe, Friesland/Fryslan, Groningen, Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland.
10792: - Diner ter gelegenheid van het huwelijk van den heer C. Huisken en mej. A.C. Van Kessel, 12 september 1912, Huize 'Belvedère'. z.p. 8º: [3] p.
70705: - Jan de Waard een gedenkschrift.
70706: - Placcaet. Van de heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, nopende het furneren van een capitale leeninge van twee-mael den twee-hondertsten penningh, mitsgaders het betalen van een halve verpondinge, geconsenteert op den 28 July 1674.
30115: - W.O. II -- Twee inhoudsopgaven voor voedselpaketten van America Red Cross en van Victoria, Dordrecht voor krijgsgevangenen in 1942, 1943.
54370: --- - Dortse en Haagse Woonsdag en Saturdag, of nader opening van de bibliotheecq van mr. Jan de Witth, zijnde een samenspraak tusschen een Hagenaar en Dortenaar. z.pl., 1672.
54411: [Zoutelande-Lindenaer, Johanna Dorothea van] - La Babylone demasque'e, ou entretiens de deux dames Hollandoises sur la religion Catholique Romaine, & sur les motifs qui doivent engager a l'embrasser, & a renoncer aux sectes qui lui sont contraires, notament au Calvinisme. Paris, Nicolas Pepie 1727
54417: --- - Verzameling van stukken raakende de procedures voor den Hove van Gelderland geventileerd op en tegen jonkheer G.W. van Zuylen van Nieveldt. Amsterdam, J. Allart, 1790.
70436: - Ter gedachtenis van A. Brink in leven predikant te Leeuwarden. Christelijk Maandschrift voor den beschaafden stand. Nr. IX.
70438: B.T.B., - In memoriam J.W. Brouwers.
70440: - Herinnering aan J.J. van den Broek, predikant te 's hage. Voor zijne leerlingen en vrienden.
45059: - GRAVENZANDE ---Twee drukwerken betr. restaurant De Spaansche Vloot te 's Gravenzande, 1958.
45061: - NIEUWE SCHAND; BRONS; KREMER --- Nota van Jan H. Brons en Comp. te Nieuwe Schans, voor geleverde kanten aan de heer R.C. Kremer, 1801. Manuscript, 1 pag.
71105: - Handboekje voor het ruitertoerisme 1937.
66749: - Oud Holland Kunstgeschiedenis 1973, 1975, 1977, 1978, en 1983 t/m 1986 (Niet ingebonden)
64175: [BOSCH, BERNARDUS], - De weelde in Nederland, met ophelderende aantekeningen en bijvoegzels.
64198: - Boertige samenspraak ingericht ter welmeenende heilgroete aan den welëdelen heer Mr. Ludovicus Timon de Kempenaer, bruidegom; en de welëdele jonkvrouwe Anna Elizabeth Blankert, bruid. In den Echt vereenigd binnen Alkmaar, Den xx. van Oogstmaand MDCCLXXV.
68420: E.J. V.D.L., - In memoriam G.W. Schultz.
69230: - Corinphila Zurich 54 Briefmarken versteigerung, vente aux encheres.
69146: - Armorial design for a commemorative board of Petronella van Velsen 1678.
69145: - Armorial design for a commemorative board De Meester family.
14284: - ZEESLAG BIJ PLYMOUTH 1692 “Premier avis de la grande victoire remporté sur l’armée navale de France par les flotes Angloise & Hollandoise, le 29e May 1692”, 1 blad, folio, gedrukt.
9513: - Mintriomf over het huwelyk van ... Isaac Ubingh, eerste regeerende burgemeester der stadt Utrecht, en ... Agnes Ormea, door den echt vereenigt binnen Utrecht. Utrecht, Melchior Leonard Charlois, 1727. 4º: [7] p. Met groot titelvignet. [Datum met pen veranderd van 1 in 14 januari.]
9515: - Ter verkiezing van ... mr. Ferdinand Van collen, heere van Guntersteyn, enz., tot borgermeester der stad Amsterdam. Amsterdam, Joh. Oosterwijk, z.j. Plano.
10259: - Huwelyks-versen ter bruilofte van ... Mr. Joännes Christianus Scharp en ... Barbera Van lom, gehouden te Gorinchem den 22sten van herfstmaand 1807. z.p. 8º: [28] p.
10261: - Hulde aan Mr. F.J. Gallé, nu 50 jaren advocaat voor de beide Hoven en andere collegiën van justitie in Den haag, voorgelezen op den vriendenmaaltijd van de practizijns societeit in Den Haag, den 14 october 1807. z.p. 8º: [6] p.
49269: - WEST INDIE, SPENGLER--- Bladzijden 3 t/m 6 uit gedrukte voorschriften voor een expeditie naar West-Indie, o.a. met het fregat van kapitein Albertus Spengler. Folio, 4 pag.
49271: - AMBTENAREN VAN DE STAAT--- Extract resolutien Staten Generaal 10-2-1665 betr. verdeling kleine politieke ambten over de provincien. Gedrukt, folio, 3 pag.
49267: - ROERMOND--- Chroniques exposees en divers endroits de la ville de Ruremonde. Folio, gedrukt, 1 pag.
42024: - Hollandsche Arkadia in zeshonderd en meer afbeeldingen ... naar het leven geteekend en in het koper gebragt door de Hollandsche meesters A. Rademaker, C. Pronk ... Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1807.
42030: - Gott mit uns! Festschrift zum 50 jahrigen jubilaum des christlichen Manner- und Junglings-Vereins zu Barmen-Wupperfeld. Elberfeld, 1899.
9719: - Bruiloftszang ter echt-verëeniginge van ... Ewald Hollebeek, hoogleraar in de H. Godtgeleerdheid op de hooge school van Stad en Lande, en ... Anna Maria Gerdes, voltrokken in Groningen den 23 van grasmaand 1758. Groningen, Hajo Spandaw. 4º: 27 p. Mist hoekje van titelpagina.
68557: - Coat of arms of the Bentinck family
68556: - Alliantiewapen of the Van Aldenburg Bentinck and Van Tuyll family.
68555: - Coat of arms of the Bentinck family
68552: - Coat of arms of the Bentinck van Aldenburg family
68553: - Coat of arms of the Bentinck family
68554: - Coat of arms of the Bentinck family
68733: - Comala, Dramatisch gedicht van Ossiaen. vertaald door G.D. Franquinet.
68732: - Liederen ter afwisseling van den feestredenaar Ds. Alb. van Toorenbergen, gezongen door Haarlem's Koraalvereeniging onder de leiding van den heer F.W. van Eeden in de Doopsgezinde Kerk te Haarlem, op Donderdag 12 September 1867 op welken dag, vijf-en-twintig jaren geleden werd opgerigt de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van Sterken Drank.
69143: - Armorial design for a stained glass of the 40 year wedding anniversary of Gelinck Van Nooten 1910-1950.
69144: - Armorial design for a stained glass of Van Heteren-Turk wedding.
69142: - Armorial design for a stained glass of Wilhelm van Hasselt 1926.
68897: - Set of 9 bound books by famous French authors all in attractive half linen bindings.
4062: [Kann, J.H.] - Lissa & Kann, 1806-1906, ter herinnering aan het eeuwfeest. 's-Gravenhage 1905, 30 p., geïll. Gedrukt op O.H. papier.
65170: - Lijst van kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kieskring XI), de Provinciale Staten (Kieskring V), en den Gemeenteraad, in de gemeente Haarlem 1918-1919
65171: - Lijst van kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten, en den Gemeenteraad, in de gemeente Haarlem 1909-1910
45823: - EGMONT, LE BRUN--- Juridisch advies in een rechtszaak tussen Casimir Pignatelli comte d'Egmont en de weduwe van advocaat Le Brun en Pierre Joseph le Brun, ca. 1792. Manuscript, folio, 2 pag.
48010: - LEESBERG--- In memoriam mr. A.F.A. Leesberg, door E. Everts, 1907. 4 pag. tekst + portret, gedrukt.
48012: - HAEMSTEDE, WITTE VAN--- Enkele artikelen uit de Alg. Konst- en Letterbode over Witte van Haemstede, 1825, geschreven door Snouckaert v. Schauburg en d'Yvoy van Mijdrecht. Gedrukt.
71704: - Notificatie Alzo het zyne Doorlugtige Hoogheid, den Heere Prince van Oranje en Nassauw, (...) manhafte Burgery aan dezelve te vergunnen een Vrye Krygs-raadt...
10691: - Grand théatre de famille, brillante voorstellingen en representaties bij gelegenheid van de heuglijke ... echtverbindtenis van den Heere Johannes Cornelis Maurits Van Eelde met Jonkvrouwe Antonia Elizabeth Van Rappard, Utrecht 15 september 1888. z.p. Plano (zeer groot: 72 x 54 cm).
10701: - Feestzangen expresselijk gefabriceerd voor het heugelijk feest van 22 mei 1891 door oude en jonge rijmelaars [betr. huwelijk Bas de Regt uit Rotterdam en Anna Malefijt uit Haarlem]. Rotterdam, Stoomdrukkerij Nijgh & Van Ditmar. 8º: 11 p. Geïllustreerd.
53819: --- - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland [...] 21 July 1763 [betr. het confineren van L. Otjes, beschuldigd van braak en diefstal]. ['s Gravenhage, 1763].
14331: - KERKERADE, SINT VINCENTIUSVERENIGING “Protocolle der St. Vincenz-Conferenz zum Heil. Lambertus in Kirchrath, von 1868-1880 inclusive”. Manuscript, 4o, 227 p., gebonden in half leer met op rug “Conferenz des h. Vincenz von Paul in Kirchrath”.
46168: - METSELAAR--- Gedrukte overlijdenskaart voor W.A.M. Metselaar. Velp, 1944.
46172: - PRINS--- Gedrukte overlijdenskaart voor Hendrik Prins, echtgenoot van H.H. Ruimschotel. Hengelo, 1953.
46174: - BOOGMAN, KUNSTGESCHIEDENIS--- Ca. 50 tekeningen en 2 albums met foto's van tekeningen, schilderijen, glas in lood, beeldhouwwerk etc., alles van G. Boogman, leraar tekenen, in 1933 wonende te Arnhem.
38472: - Catalogus van de incunabelen, II, Nederland, Begië, Duitschland, Duitsch- Zwitserland, Oostenrijk, Museum Meermanno, 's- Gravenhage 1920, 499 pag.
68780: - Almanak van het studentencorps aan de Vrije-Universiteit 1906.
62075: - Fragment of humoristic-satirical magazine ‘Uilenspiegel’, 1881.
48536: - DOORN--- Twee diploma's uit 1978 en 1979 voor L.J. Doorn te Groningen, geb. 5-12-1954. 2 bladen, deels gedrukt.
48541: - ROOS, PERSIJN--- Brief van R.A.C. Roos te Voorburg, d.d. 1972, betr. geslacht Persijn. Manuscript, 1 pag.
48512: - BREDIUS--- Briefkaart van G. Bredius, d.d. Rijsenhout 1962, betr. familiewapen Bredius. 1 pag.
48515: - KRANENBURG--- Brief van dr. B.W. Kranenburg, d.d. Wierden 1976, aan lieve Retha. 4°, 2 pag., manuscript.
48517: - MIENIS, GROOT--- Trouwboekje (Schermerhorn 1897) voor Klaas Mienis, geb. Ursem 1865, zoon van Hermanus en Trijntje Kriek en Arendje Groot, geb. Schermerhorn 1866, dr. van Frederik en Niesje Kos. 1 deeltje, deels gedrukt.
48519: - LEIDEN, VAN ROIJEN, STUDENT--- Poortereed Leiden d.d. 11-4-1783 voor Henricus van Roijen, student in de litterature, geb. Noordwijk aan Zee. 1 blad folio, deels gedrukt. Getekend: IJsbrand van Dam.
48522: - VERMEULEN--- Gedicht 'Runo', door F. Vermeulen, 1842-1843. Manuscript, 4°, 20 pag., in cahier.
48523: - WIARDI BECKMAN, KUYPER--- Brief van wed. Wiardi Beckman-Kuyper d.d. 's Gravenhage 1863, aan de generaal majoor Van Meurs. Manuscript, 4°, 3 pag.
48524: - GORINCHEM, NOTARIS, DE GIJSELAAR--- Extract uit Resolutien drossaard en regeerders van Gorinchem 30-12-1778. Manuscript, folio, 1 pag.
48528: - DENDERMONDE--- Gedicht 'Een kleine dichteres' door Max Dendermonde. Gedrukt op zwaar papier, ca. 1960?
48530: - VASTER, TEN BRUGGENCATE--- Verklaring van schepenen van Amsterdam d.d. 14-10-1804 (of 1800?), betr. het huwelijk tussen Frans Vaster en Geesje ten Bruggencate. Getekend door de secretaris J.C. Farret. 4°, oblong, deels gedrukt, in lijst achter glas.
48532: - ZILLESEN, SCHOTMAN, DOESBURG--- Verklaring van koning Willem I d.d. 17-2-1824 betr. twee gratificaties aan C. Zillisen te Rotterdam en aan Margaretha D. Doesburg, wed. Hendrik Schotman te Amsterdam, resp. 150 en 50 gulden. Manuscript, folio, 3 pag.
48534: - HEUKELOM, VAN; VAN SWIETEN, COOL--- Twee afleveringen van de IJ- en Amstelbode d.d. 11-6-1864 en 25-6-1864, betr. de verkiezingen ten gunste van mr. C. van Heukelom, S. Cool en gen. Van Swieten. Gedrukt.
57132: [Hupp, O.]; - Wappen des Kaisers Maximilian I.
71398: - Tunis: Weit uber 160 000 Gefangene in einer Woche.
58252: - Brief van Chr. van de Linde, d.d. Heer Abbekerke 1877, manuscript, 3 pag.
58254: - Twee krantenknipsels betr. G. Braam, tekenonderwijzer, 1890.
58255: - Drie krantenknipsels betr. Dr R.A. Soetbrood Piccardt, 1888.
57526: [Weeder, J.]; - Sterrenkundige atlas bij het werk getiteld: De sterrenhemel doorzocht met Teleskoop en Mikroskoop [1895].
57528: [Blaupot ten Cate, S.]; - Geschiedenis van Nederlands Zeevaart en handel, Amsterdam 1836. Reeks: Nieuwe werken der Mij. tot Nut van 't Algemeen.
57522: -- - Geslachtkundige aanteekeningen familie Wicherlink, 16 pag. Geïll. met familiewapen in kleur.
54167: --- - Vervolgh van stukken rakende de proceduren van den Hove (...) van Holland (...) tegens (...) Willem Stoop als schout der Stede Dordrecht. z. pl., [1685].
54143: --- - Casus positie of species facti in de zake van den groten kerkenraad [...] in 's Gravenhage, appellanten aan de christelyke synodus van Zuidholland, contra Johannes Spuede, gecensureerd lidmaat en gesuspendeerd diaken van dezelve gemeente. z. pl., [1766].
11821: - ENGELBERTS, BUIJS, PERK `Bij gelegenheid der echtvereeniging mijner veelgeliefde nicht mej. Clasina Buijs met deze heere Dirk Engelberts, op den 24 zomermaand 1819'. 8(: 9 p., gebonden.
11824: - ERMEN Etiket `G. Ermen's patent No. 30', gouddruk, 6,5x5 cm.
12449: - LAZARUM, VAN WINKOOP, LAUWERIKS, HILVERSUM Poeziealbum van Cato Lazarum te Hilversum, 1881-1890, 1 deeltje.
49152: - KUNTENAARSKRING, HOLLANDSCHE--- Menu t.g.v. 25 jarig jubileum Hollandsche Kunstenaarskring, 1913-1938. Amsterdam 15-1-1938, gestencild.
59124: - Missiven en dispositien van de Minister van Waterstaat en de Minister van Financien aan de Land-Drost van het departement Amstelland, betreffende dijk- en polderbesturen, gemeentebesturen, 1810, 5 stuks ieder 3 pp bedrukt. Vermeld worden J.H. Appelius, Jan van Styrum, Le Duc de Plaisance.
59126: - Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland dd 13 januari 1740. betreffende advies op het inkwartieren en de Staat van Oorlog voor dit jaar.
13476: - MITTWEIDA Groepsfoto (13x18 cm) van 12 mannen van middelbare leeftijd, drinkend en musicerend in een kamer. Op achterzijde: “Koninginnefeest 31 Augustus 1905, Mittweida”.
68423: - Ridderkruisjes.
66243: - Brieven aan R.M.van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende, IIIe deel, werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, nieuwe serie 56
66241: - Brieven aan R.M.van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende, IIIe deel, werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, nieuwe serie 56
69250: - Netherlands. B.R. 549 (Restricted) Geographical Handbook Series for official use only.
38980: - Kurze erzehlung von dem anfange und fortgange der Schiffahrt, biss auff diese unsere zeit. Aus der Holländischen in die Hochdeutsche Sprache gebracht, Hamburg 1676, pp. 213- 236.
49872: - De grietmannen in Friesland, Leeuwarden, Eekhoff, 1848, 48 pag., ing.
70372: - 21 sheets with gravestones/tombstones/headstones and memorial plagues with English names (some of them officers) as seen on Ceylon.
70373: - Portrait of Takatai-Kachi. Ieder land heeft zijne gewoonten maar brave daden worden overal geacht.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

5/9