Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
64584: - Uitnodiging voor de tentoonstelling van werken door Ernst Leyden
58230: - Tien prentbriefkaarten met afbeeldingen in kleur naar tekeningen van Rie Cramer, ca. 1920.
58231: - Feestnummer van De lichamelijke opvoeding, t.g.v. het 50 jarig bestaan der Vereniging van Gymnastiek-onderwijzers in Ned. Jrg 1 (1913), nr 4, pp. 61-102, geill.
11964: - LEEUWEN, VAN; AMSTERDAM Kwitantie van de Boek- Kunst en Handelsdrukkerij K. van Leeuwen. Amsterdam 1903.
11026: - DROSTHAGEN, VAN Arbeidsovereenkomst tussen de Amsterdamse Vereniging tot het bouwen van arbeiderswoningen (voorzitter W. Röell) en Klaas van Drosthagen, schilder te Amsterdam. Amsterdam 1909, 1 p.
11028: - DU MOULIN, VAN WESTENHOUT, BREDA Brief van C. du Moulin aan ... van Westenhout, onder meer over `het Bredasche werk'. Du Moulin raadt Westenhout aan naar Breda te gaan en niet met `onsen driftigen vriend', maar met `de vader Hubert' te overleggen. Z.j. (18de-eeuws). 4(, 3 p.
48562: - KRUININGEN, WERCKEN, VAN PEENE--- 'Ontfanck van pennijnck, renten, gaende met de heerlijckhede van Cruijnijnghe, bestaende in 17 articulen ghehypotiqueert op diversche landen ten parochie van Wercken', 1779. Manuscript, folio, 2 pag.
48564: - VOGEL, BENTVELD--- De terugkomst van Badeloch. Blijspel. Getypte tekst van een toneelstuk: febr. 1960, gespeeld door Ellen Vogel te Bentveld, n.a.v. een feest. Manuscript, folio, 1 pag.
9561: - Ter bruilofte van den heere Jacobus Hoorens en jongkvrouwe Margareta Hooft, in den echt vereenigd binnen Amsterdam, den 29 van Herfstmaand 1733. z.p., z.j. 4º: [32] p. Met groot titelvignet door en naar J. Wandelaar, met monogram van het bruidspaar en allegorische voorstellingen, met ertegenover een "verklaring"door J. O[osterwijk?]. Fraai sierpapieren omslag.
67091: - Officieel programma der feestelijkheden ter viering van verjaardag en inhuldiging van hare majesteit koningin Wilhelmina
66122: - Herinnering aan Francois Carl Stoop in leven Predikant te Haarlo en Waterhoek, laatst te Vreeland, daar overleden op 21 November 1873.
55482: --- - [1] Vrankryks staat-zucht, trouweloosheid en wreedheid, ten toon gesteld in de onrechtvaardige pretentien en schrikkelijke bedrijven van Lodewyk de XIV. Leeuwarden, Teydema en Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1690.
55524: [BARBERI, F.?] - Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de Comte Cagliostro, extraite de la procedure instruite contre lui a Rome en 1790. Traduite d'apres l'original Italien. Paris, Onfroy/Treuttel, 1791.
68254: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aberson
9841: - Ter gedachtenisse van ... Jacob Verbrugge medicinae doctor binnen Delft,overleeden den 12 van Sprokkelmaand 1778, in den ouderdom van bijna 24 jaaren. Delft, Egbert van der Smout, 1778. 8º: 7 p.
11058: - GUNNING, ZUTPHEN `Prijs' uit een prijsboek, uitgereikt aan George Fred. Gunning door Curatoren van het gymnasium te Zutphen (P. Stork, M.J. van Löben Sels, W.L.F.C. van Rappard) en rector J. Lenting. Zutphen 1829. 4(, 1 p.
67090: - Duitsche aanteekeningen betrekkelijk het Beleg en de overgave van Haarlem, en enkele andere punten uit de jaren 1572 en 1573, benevens eenige brieven die stad betreffende van oct.-dec. 1576
54143: --- - Casus positie of species facti in de zake van den groten kerkenraad [...] in 's Gravenhage, appellanten aan de christelyke synodus van Zuidholland, contra Johannes Spuede, gecensureerd lidmaat en gesuspendeerd diaken van dezelve gemeente. z. pl., [1766].
67086: - Annuarium van het Collegium Studiosorum Veritas: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963.
12490: - MONTFOORT, VAN Exemplaar van de dissertatie van M.P. van der Linden, De burggraven van Montfoort, Assen 1957, met correspondentie tussen de auteur en mej.dr. A.J. Maris en enkele andere toevoegingen, waaronder aantekeningen van mej. Maris voor een lezing over dit onderwerp.
12492: - MOORREES, REYERS Poeziealbum van N.N. met inschrijvingen te Meerssen, Heeze en Hohenheim (bij Apeldoorn), 1868-1870, 1 deel.
12496: - NAHUYS, VAN; BOGAERS Genealogische schema's, vervaardigd ca. 1800, betreffende de families Van Nahuys, Bogaers, Ente, Danckaerts, Van Velsen. Ca. 20 p., groot folio.
12497: - NEUFVILLE, DE; RITTER Enkele stukken betreffende de familie De Neufville-Ritter, 9 stukken.
12499: - NIEUWER AMSTEL, BEUN, DE RIJCK, VAN RIEK, GOMMERS Akte van transport d.d. 3 mei 1675 van een `bruyckweer' met huis en land aan de Veendijk bij het Groenewout te Nieuwer Amstel, verkocht door Jacob Corsen namens de erfgenamen van Pieter Ysbrantsz van Riek de Oude en Neeltje Vreken, aan Jacob Dirksz Beun. Charter op perkament, met het gave lakzegel van schepen Cornelis Jansz de Rijck en beschadigd zegel van Claes Jansz.
12502: - NIJEHASKE (F.) `Boek van den polder over de barte te Nijehaske': opschrift op de band van een gebonden manuscript betreffende `De kleine polder' Over de Barte, De nieuwe Barte en De oude Barte te Nijehaske, met de polderrekeningen en enkele andere aantekeningen over de jaren 1872 t/m 1926. 1 deel, ca. 200 p.
48548: - TELLEGEN--- Blad karton met tekst 'Aan mej. dr. M.A. Tellegen op 30-12-1940 aangeboden door' (15 handtekeningen).
48550: - FERWERDA, TIEMAN--- Circulaire Ferwerda en Tieman, wijnhandel. 4°, 2 pag., gedrukt, ca. 1900?
48554: - SPANJE, PHILIPS V, VAN HERZEELE--- Drie brieven(?) in het Spaans van Don Philippe V, d.d. Prado 1716, 1712, 1715, gericht aan de baron van Herzeele. Manuscripten, folio, 7 pag.
48560: - HARDINXVELD, VAN HOORNEN--- Onderhandse acte d.d. Hardinxveld 31-5-1769 betr. de verkaveling van een huis en gronden in de Bovenpolder van Hardinxveld. Manuscript, folio, 3 pag.
49653: - GEORG, BOEKGESCHIEDENIS--- Adreskaartje voor librairie H. Georg, 10 Corraterie te Geneve, 5x8 cm., ca. 1900?
68367: [NOMSZ, JOHANNES], - Dankzegging der acteurs en actrices, van den Amsteldamschen Schouwburg, aan de wel-edele heeren regenten; wegens de vergunning tot het vertoonen van vier tooneelstukken, ten hunnen voordeele: uit naame van gemelde acteurs en actrices, uitgesproken, door, mejuffrouw Cornelia Ghyben, huisvrouw van den heere, J. Bouhon; den 22 Mei 1769.
12533: - RAHUSEN, WURFBAIN, ETC Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Anna N.N., 1855-1860.
67823: - Hugo de Groot/Hugo Grotius, autograph pasted on 19th leaflet.
67824: - Hugo de Groot, statue of Hugo de Groot by F.L. Stracke in Delft.
67080: - Request van agtien leden der Vroedschap van Haarlem, gepresenteerd aan de ed: groot mogende heeren Staaten van Holland en Westvriesland, den 8 February 1759 : met eene memorie, tot haare justificatie, tegen het bericht en de consideratien van wylen haare koninglyke hoogheid ... op het vorig request van de Vroedschap
67082: - Utrechtse Studenten Faculteitenalmanak 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965.
67079: - Katechismus van de Katholiek kerk
67822: - Geslachtlyst der Graaven van Loon, II Deel fol. 277. Uyt welke blykt, op hoedaanige wys Dirk VI Graaf van Holland, (...) mitsgaders op welke wyze Ldewyk de II Graaf van Loon (...) van dat geslacht afdaalt.
67077: - Jaarboek V.H.M.O/Jaarboek VWO-HAVO 1966-1974
64583: - Jan Mankes, Tentoonstelling van eenig werk van Jan Mankes, museum Willet Holthuysen zomer 1933
48960: - STUDENTEN, STORM VAN 'S GRAVESANDE, UTRECHT--- Foto, 16x22 cm., van 'Afscheid Pim' 17-9-1935. Foto door W.F. de Wildt van groep studenten op societeit , Utrecht.
13388: - DRANKMISBRUIK, HAARLEM, V.D. MERSCH, VAN SLOTERDIJCK Brochure Aan Neerlands jeugd. Niet drinken. Uitgegeven door de Afdeeling Haarlem van den Volksbondvereeniging tegen drankmisbruik, [Haarlem, 1901], 16 p., 4º.
13391: - LEUVEN, MALFAIT Repetitio ... pro adipiscendo J.U. Licentiae gradu, van Antonius Ferdinandus Joseph Malfait, ex domo regia mariae-montana, dd 30-5-1736, 1 blad, plano, gedrukt.
13395: - VELUWE 88 Foto’s uit het eind van de 19e eeuw (?) van de Veluwe: Garderen, Kootwijk, Voorthuizen, Speulde, Elspeet, Vierhouten, Solsche passage, Uddelermeer, kruispunt Putten/Staverden/Ermelo/Dries, Ermelo, café De Viersprong, boerderij ‘t Zwarte Paard, huize Zandbergen te Voorthuizen, hotel Bleekehoeve. Voorts enkele landschappelijke foto’s en foto’s van personen (daaronder reporducties van portretten van de militairen Van der Goes en jhr Klerck).
13397: - LENNEP, VAN; VAN SUCHTELEN Schematisch overzicht van de afstammelingen van Johan van Lennep en Anna van Suchtelen, met hun beider familiewapens in kleur. Tekening, ca 1900?, 40x50 cm
13398: - CAVELIER, LE Bericht betr. het overlijden van Nicolaas le Cavelier, luit. kolonel, 71 jr, Arnhem 18 oktober 1786, getekend door M.C.A. le Cavelier, wed. le Cavelier, 1 blad, folio, deels gedrukt.
65938: - De duizend en ene nacht, Arabische vertellingen. Uit het Fransch vertaald. Merklyk verbetert, en vermeerdert, met drie Delen, die nooit te voren in 't Nederduitsch vertaald geweest zyn.
54013: --- - Sententien by den ed. gherechte der stadt Utrecht ghearresteert ende gepronuncieert op den 10 martij 1640 jeghens Philippus Rovenius van Deventer, pretense bisschop van Utrecht, ende Johan Wachtelaer, borgher ende canonick t' Utrecht, deszelfs praetense vicaris generael. Utrecht, A.J. van Paddenburch, 1640.
68463: - Huuwlijks-zangen voor den wel-edelen heere mr. Hermanus Borghorst, en mejuffrouwe Immagonda Maria Duyvensz
12050: - RIEU Fotokopie van een gedrukte bijdrage: `A genealogical memoir of the family of Rieu', uit Huguenot Society's Proceedings X (1924), 16 p.
12053: - RODE KRUIS, VROLIK Menu voor een diner op 6 juni 1871, aangeboden aan `Dr. A. Vrolik, voorzitter der hoofdcommissie tot verloting van voorwerpen t.b.v. het Roode Kruis, aangeboden door de leden dier commissie'. Litho in kleur door G.J. Bos naar H. ten Kate, 50x35 cm.
12056: - ROETERING, DE BRUYN, AKKERSDIJK Bij het huwelijk van ... B.B.A. Roetering met ... J.C. de Bruyn, voltrokken den 25e van bloeimaand 1853. 4(: [3] p.
11040: - FUCHS Kwitanties voor diakenen van de Waalse gemeente te Haarlem betreffende bestedingskosten van J.G. Fuchs, in het Evangelisch-Luthers weeshuis. Haarlem 1899. 1 p.
11102: - LEIDEN, BUCAILLE Kwitantie betreffende de heffing van twee ten honderd van de bezittingen, Leiden 1801, getekend N. Bucaille. Folio, 1 blad, deels gedrukt.
11151: - POLDER DE GROOTE BLOCK, BIEZEVELT Kwitantie van Gillis ... als penningmeester van de Nieuwe bedijckte polder van de grooten Block inzake ontvangen gelden van de pensionaris Biezevelt. 4(, 1 p.
11170: - ROTTERDAM, VAN ACKER Kwitantie van gelden uit de boedel van de weduwe Willem van Acker, Rotterdam, 18 februari 1709, getekend o.a. Ary Verburgh, W. van Eyndhoven, Jacobus Wachnach (?) en Mathijs Coenraets. 4(, 1 p.
59523: [POTLOODTEKENING VAN H. VAN DER VELDE], - Potloodtekening met acteur omringd door 5 scenes uit een toneelstuk (Henri Eerens?). In bezit geweest van Dr. A.Z. (Zwaantje) van het Hoff Stolk - Huisman uit Den Haag. Met aan de achterzijde brief aan Freek d.d. 2 oktober 1965 van Zwaantje.
66075: [MARCHETTI, G.], - Del concilio di Sardica e de' suoi canoni sù la forma de'giudizj Ecclesiastici. Dissertazione polemico - canonica. Pel dritto delle Appellazioni Romane.
55573: --- - Prent: 'Het doodvonnis J. van Oldenbarneveld aangezegd'. Litho, middenboven 1619, tonende Oldenbarnevelt in zijn kamer met 5 andere personen, allen ten voeten uit.
67299: - Nederland's Adelsboek 1911
12191: - ALKMAAR Lijst van eigendomsveranderingen van onroerende goederen te Alkmaar, gedurende het jaar 1833. Folio, 26 p., deels gedrukt.
12194: - ALKMAAR, DIAKONIE, TER GANT Intekenbiljet voor de diakonie van de Hervormde Gemeente te Alkmaar, ten name van Cornelis ter Gant, Koedijkervaart, zaagmolen. Folio, 1 p., deels gedrukt.
12196: - ALKMAAR, HERVORMDE GEMEENTE, SCHÄFER Intekenbiljet van D. Schäfer, wonende op de Oude Gracht te Alkmaar, ten huize van J. Wagner (Wogmer?), voor `de instandhouding van den Openbaren Godsdienst der Hervormde Gemeente te Alkmaar'. Alkmaar 1813, 1 stuk, deels gedrukt.
12205: - AMSTERDAM, HERVORMDE KERK Map krantenknipsels e.d. betreffende het Hervormd kerkelijk leven te Amsterdam, ca. 1924-ca. 1940; ca. 100 knipsels over predikanten, gebouwen, gebeurtenissen, etc.
68165: - Feest Marsch Willem III voor de piano door C. van Tal no. 20.
57934: - Extract Resolutien Staten van Holland 30-10-1788 betr. request lakenververs Amsterdam, Delft, Leiden en Rotterdam betr. impost op brandstoffen, folio, gedrukt, 1+9 pag.
48946: - ROYER, LOUIS--- Bidprentje voor Louis Royer (1793-1868), 1 stuk, gedrukt.
68459: - Publicaties van het Genootschap voor Napoleontische Studien. parts 1-6 (bound) and 7-11 loose volumes.
9793: - Zinnespel op het afsterven van ... Mr. Johan Van der marck Ae.z., raad en oud burgemeester ... vertoond in het Kunstgenootschap onder de spreuk Veniam pro laude. Gedrukt voor het Kunstgenootschap 1772. 8º: 20 p. met gegraveerd titelvignet door N. van der Meer.
65076: - Onder de stamboom, jubileumuitgave, nummer vier, december 1946
67820: - Kwartierstaten van vooraanstaande Nederlandse families: met diverse familiewapens, geslachtlijst en overige genealogische informatie; Pedigrees of Dutch eminent families with several coats of arms and genealogical information.
67819: - Hugo de Groot/Hugo Grotius, engraved portrait, anonymous after Ravesteyn
67069: - Oranje-Nassau Portrettententoonstelling
67818: - Hugo de Groot/Hugo Grotius, engraving of two medals with portraits and text, as well as the book chest in which Hugo de Groot escaped from Loevestein castle.
49132: - HAARLEM, OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT--- Twaalf brochures betr. publiciteit voor de Oprechte Haarlemsche Courant, ca. 1890, uitgegeven door fa. Enschede & Zonen. Gedrukt.
49138: - RIBBIUS--- Brief van mr. G. Ribbius, d.d. Dordrecht 1918, betr. ds. J. Ribbius gehuwd in 1638 met H. v. Ommeren, en andere familieleden. Manuscript, 4 pag., met afdruk lakcachet.
67062: - M.Az. De Ruyter 1607-1676 zijn tijd en tijdgenooten. Catalogus van portretten, historieprenten, boeken en pamfletten verkrijgbaar bij R.W.P. de Vries, Singel 146 Amsterdam.
68461: - Het Huis oud & nieuw, maandelyksch prentenboek gewyd aan huis, inrichting bouw en sierkunst. jaargang 5, afleveringen 1-11 1907.
67060: - Catalogue d'une belle collection de tableaux, par des maitres anciens et modernes de l'ecole hollandaise, de dessins (...), de gravures (...) delaisses par feu Monsieur E.P. Cremer, F.D.J., Middelburg 17 Mai 1847, Stuart, Makkers, J.C. Gaal.
67816: - Maria van Reigersbergen/Reichersbergh Aetat 50. Ao 1640, engraved portrait by J. Houbraken after the original painting from the collection of Mr. Joan van Gheel.
10085: - Bij het lijk van mijn broeder Joannes Bilderdijk, overleden den 25sten van wijnmaand 1788. z.p. 8º: [8] p.
54179: --- - Sententien tegen Christiaan Frederik Stuten en Adrianus Bemme, gepronuncieerd en geëxecuteerd voor den stadhuize te Utrecht, den 23 September 1780. Utrecht, G. v.d. Brink Jz., 1780.
67814: - Hugo Grotius, engraved portrait of Hugo de Groot by R. Vinkeles after J. Buijs. with his escape in the book chest, his books and a drawing of Loevestein castle.
48594: - TELDERS--- Ontslag van mr. A.F. Telders als voorzitter Raad van beroep te 's Gravenhage, d.d. 's Gravenhage 1923. 1 pag., manuscript.
67053: - L'Eglise Walonne de Leeuwarden. Taken from Bulletin de la Commission pour l'histoire des églises Wallonnes (1899) complete in two parts
10076: - Op het afsterven van den eenige voorzoon mijner huisvrouwe Meyndert Hendrik Heus, luitenant ter zee in dienst der Ver. Nederlanden, op de terugreis uit Oostindie, aan boord van 's lands oorlogschip Ceres, den 23sten van hooimaand 1788, in den ouderdomm' van 20 jaren 3 maanden en 28 dagen, overleden. z.p. 8º: 8 p.
67610: - Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR), nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
67812: - Hugo Grotius, engraved portrait of Hugo de Groot.
55545: --- - Kort vertoogh van de redenen ende motiven die eerst den burgemeesteren der stadt Leyden, als mede hooft-ingelanden van Rijnlant (...) bewogen hebben om (...) te procederen tegens den heer Adriaen van der Laen, rentmeester van Rijnlandt. [Leiden], 1668.
55539: --- - Reglement ende ordre geformeert uyt kragt van speciale commissie ende authorisatie van sijne hoogheyt den heere Prince van Orange, als heere ende baron der stadt Grave ende des landts van Cuyck van dato 28-11-1683, waer naer sigh de vier aengestelde roode roeden in den lande van Cuyck sullen hebben te reguleren. Nijmegen, A. van Goor [18e eeuw].
65329: - Letterknife/brievenopener/briefopener of Stoomvaart Maatschappij Nederland
65328: - Matthaus Passion, Uitvoering onder leiding van den heer Richard Hol op dinsdag 3 april 1900 te Utrecht
11131: - NES, VAN; PIEPERS Antwoord van J.G. van Nes, lid Tweede Kamer Staten Generaal, op de bijdrage van staatsraad Piepers tot de debatten in die Kamer over de financiële wetten. 's-Gravenhage 6 maart 1818, 8 p. Folio, gedrukt.
11135: - NISSINK, BALNEAVIS, DESERTIE IN LEGER Brief van H. Balneavis, namens de krijgsraad van het garnizoen Namen, aan Edel Mogende Heren, waarin hij namens de stadhouder meedeelt dat zekere Willem Nissink enige malen is gedeserteerd (o.a. op een schip van kapitein Raeders). Ter dood veroordeeld, maar daarna vonnis gematigd, zodat hij nu `met spitsroeden zal worden afgestraft' en opnieuw op schip van Raeders zal dienen. Gaan E.M.H. akkoord? Namen, 26 augustus 1783. Folio, 2 p.
63801: - The tourists' Shilling Handy Guide to Scotland, with new charts and illustrations, eleventh edition, revised and enlarged
65497: - Het jaar 1913 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
15562: [MAASKAMP, EVERT] - Representations of dresses, morals and customs in the Kingdom of Holland, at the beginning of the nineteenth century. Amsterdam: E. Maaskamp, 1808.
15558: [MAASKAMP, E.] - Reis door Holland in de jaren 1806 [en 1807], 2 van 3 delen. Amsterdam: E. Maaskamp, [1807-ca 1812].
15536: [LOVERINGH, J.?] - Historische en natuurkundige lente-reis. 2 delen, Amsterdam: J. Loveringh, 1768.
55575: --- - Prent: 'Clare af-beeldinghe ofte effigien der voornaemste conspirateurs, staende op het lichaem vande hoofdeloose Arminiaensche slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien boom, mitsgaders religie ende justitie (...) door de strael Gods beschermt wordt.'. 13 portretten op de slang rond de geknakte Arminiaanse boom en een bloeiende Oranjeboom. Anonieme gravure met eronder tekst in boekdruk in 3 kolommen. Gedrukt te Amsterdam door Jan Adriaensz voor Jan Amelisz te Utrecht, 1623. Betreft de samenzwering tegen het leven van Prins Maurits.
55627: --- - De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt [ betreffende het intrekken van het octrooi voor het boek Aenwysinge der heylsame politique gronden......], 's Gravenhage 28-5-1669, Van Wouw, 1669.
55630: --- - Reglement om te procedeeren voor heren Gecommitteerde Raden van Staten van Holland, in zaken spruitende uit het Placcaat op het stuk van genaufrageerde schepen en goederen, den 22-7-1772 geemaneert.
55636: --- - [ Diverse stukken betr. een rechtszaak voor de Hoge Raad in Holland tussen Nicolaas, Daniel Roeloff en Hendrik Muylman, kooplieden te Amsterdam, gemachtigden van Peter en Richard Muylman, kooplieden te Londen, tegen Hermanus van Seppenwolde, koopman te Amsterdam. 1775-1780.]
55638: --- - 'Korte memorie dienende tot nader adstructie van het verzoek bij requeste van wegens de Magistraat van 's Gravenhage' aan Gecomm. Raden Staten v. Holland, d.d. 1719.
55640: --- - Extract uit de Resolutien Staten van Holland d.d. 29-4-1786.
55642: --- - Missive van het Hof van Holland, d.d. 26-7-1786, aan Staten van Holland betr. oproer te 's Gravenhage op 13-6-1786 en volgende dagen.
55634: --- - Deductie tot meerder verdediging van 't aloude recht van pardon, zyn Hoogheit, den heere Prince van Oranien en Nassauw, erf-stadhouder en capitain generaal van Friesland, competerende, z. pl., [1738?].
55814: --- - Prent: '[De Fransen te Zwammerdam. Het dorp in brand met neergelaten ophaalbrug]', anonieme kopie naar de prent van Romeyn de Hooghe.
55815: --- - Prent: 'Spiegel van Staet. Vertoont in mr. Kornelis en Ian de Wit', [1672], anonieme gravure van de galg met de lichamen van de De Witten. Op de achtergrond het Binnenhof. Rechts de Gevangenpoort met de twee ooievaars erboven. Eronder een 40 regelig vers in boekdruk in twee kolommen.
9878: - Mijne herdenking aan den ontijdigen dood van ... Didericus Van der kemp, voorgevallen op den 4 van oogstmaand 1780, in den ouderdom van ruim 48 jaaren. z.p. 8º: [6] p.
64416: - De naauwkeurige hollandsche almanach voor 't jaar 1763. Met fraaije printverbeeldingen vercierd, en verrykt mer alles wat tot een volmaakte Almanach behoord;mitsgaders veele nutte byzonderheden, nooit voor dezen gedrukt.
68307: - Wax seals with coat of arms of W. Corbmacher dated 20 April 1806 (?)/12 June 1806/9 August 1805 with his signature.
48790: - LEEUWARDEN, SWART, ALVES, TEITSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1895 betr. verkoop van een huizinge en koemelkerij nrs. 82, 84 en 86 op Bilgaard bij huis De Drie Ducators, in huur bij Pieter Jans Swart, Pieter Alves en Rinze Teitsma. 1 blad, plano, gedrukt.
67046: - Leipziger Kunst-Auction von C.G. Boerner, Kupferstichdubletten des Staedel'schen Kunstinstitutes. William Hogarth. Wenzel Hollar. Englische Privatsammlung. Versteigerung am 5. October 1874.
67045: - Steenwijker almanak, voor het schrikkeljaar 1832. Doorzien met alle de jaarmarkten, kermissen, paarde-, beeste- en leermarkten, de maans op- en ondergang: en al wat tot een tijdwijzer behoord. De Zon en Feestdagen zijn met een Romeinsche letter gezet.
67769: - Mr. Hugo de Groot, Pieter Cornelsz: Hooft, engraved portraits.
49263: - BEEKUM, VAN--- Enkele gedichten van NN, gezonden aan meester Van Beekum, ca. 1800? Manuscripten, 4°, 2 pag.
49265: - PREDIKANT, TRACTEMENT--- Request van de Z. en N. Hollandsche synode om vermeerdering der predikants tractementen ten platten lande, 1669. Kopie (19e eeuws) manuscript, 2 pag.
68368: - Cornelius Ascanius van Sypestein J.U.D. (Heer van Moermond, Renesse en in Noordwelle, Raad in de Vroedschap en Regeerend Burgermeester van Haarlem, - Houtvester van de Houtvesterye; - Bailjuw van de Leenen van Brederode; - Ontfanger van de Gemeene Lands Middelen. enz. enz. Grondlegger van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen en van Derzelver Oeconomischen Tak. Overleden te Haarlem den Zevenden van Hooy-maand 1783.) Betreurd.
58182: - Foto 13x18 cm van Bleek en Bergh, Bergweg 3 te Bloemendaal.
58183: - Dossiertje betr. Huize De Beek te Bloemendaal, afkomstig van C.W.D. Vrijland, manuscripten.
58180: - Een tiental originele oude foto's van de buitenplaats Lindenheuvel/ Overbeek, afkomstig van mr C.W.D. Vrijland.
58181: - Enkele krantenknipsels etc. betr. de duinboerderij Middenduin te Bloemendaal.
57875: - Krijttekening in kleur van een marskramer lopend met een kraam voor de buik, 14x12 cm, 19e eeuws.
57870: - Brief van Celia Ann Temple, d.d. Bedford 1889 aan Mr Sandbach, manuscript, 8o, 4 pag.
57871: - Genealogisch schema afstammelingen Schroder, Croesen, De Haan, Rijsendaal, Feitama. 19e eeuws?
57810: - Verzekeringspolis Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het leven en tegen invaliditeit tbv C.J.M.I. Spoorenberg dd 11 april 1957.
53542: --- - Proceduren geventileert voor den Hove van Friesland tusschen Aletta Schotanus cum soc, impetranten, op ende teegens Petrus Latané, gedaagde, over de nalatenschap van vrouw Anna Latané, in leven huisvrouw van wylen de heer Dominicus Balck, oudste professor in de regten op 's lands universiteit te Franequer, en bij hooggedagten Hove gedecideert den 27 October 1753. Leeuwarden, A. Ferwerda, 1754.
57808: - 7 aktes betreffende de fam. Van der Werf (Werff). (1869-1905).
67093: - Thieme's historische wereldatlas.
67808: - Rotterdamsche Studenten Almanak 1960
67809: - Hugo de Groot, engraved portrait of Hugo Grotius
68326: - Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1886.
66509: - Les Pseaumes de David mis en vers françois, et approuvés par de Synbode Wallon des Province-Unies, Nouvelle édition and Recueil supplementaires de cantiques pour le culte public.
49227: - WORKUM, EILING--- Nota van schoenmaker L. Eiling te Workum, 1895, voor weeshuis. 1 blad, deels gedrukt.
67043: - Bulletin Burgersdijk & Niermans Leiden: derde serie No. 11, 1918, Friesland-Groningen-Drente-Oost-Friesland.
67807: - Rotterdamsche Studenten Almanak 1959
45733: - REGTEREN ALTENA, VROOM--- Brief van J.Q. van Regteren Altena aan Nico Vroom d.d. Amsterdam 1945. Manuscript, 1 pag.
67806: - Rotterdamsche Studenten Almanak 1957
68508: - Onze afgevaardigden. Portretten en biografieen der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Verkiezingen 1901.
64484: - De wegwijzer voor repatrieerenden en verlofgangers
65231: - Stripdagen Haarlem 1+2-06-02
68507: - Onze afgevaardigden. Portretten en biografieen der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Verkiezingen 1905.
67805: - Rotterdamsche Studenten Almanak 1955
57708: - Genealogie van de familie Clifford (2x),
48604: - WALISCH--- Correspondentie met J.L. Michon te Nanterre, o.a. over families Gilbert en Walisch, 1983. Manuscript, 8 pag.
54960: [HOEVENAAR, ADRIANUS] - Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht, gerequieerden, contra jhr. F.C.R. baron van Rheede van Athlone, hoof officier, requirant, A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden, M.J. van Buren (...) procureur van den requirant. Utrecht, v. Paddenburg, 1783.
48972: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Collegium Tres Faciunt, 21-3-1875'. Litho van A. Grolman met afbeelding van rijtoer en handtekeningen. 42x35 cm., gedrukt.
9382: - Lofdicht van Burghard van Seenum op den schrijver van den brief, onder den verzierden naame van Richardus Scheffers tegen den Heer en Mr. Nicolaas Muis van holy, in druk uitgegeven. t'Amsterdam, C. v. Oldersheim, 1706. 4º: [8] p.
9384: - Kroon van diamanten op het edelste hoofd geset van ... Maria Jakoba, baronesse Van liere, Jonkvrouw te Katwijk, Sand, Oosterwijk ens., ter statelijker egt getreden met ... Jan Gerrit baron Van wassenaar van duivenvoorde, Heer van Rosenburg ens., vice-admiraal van Holland en Westvriesland, den 31 van bloeimaand 1707. z.p. 4º: [4] p.
67038: - FEESTZANG BIJ DE INWIJDING VAN DE NIEUWE ROOMSCH CATHOLYKE KERK DER BISSCHOPPELIJKE CLEREZIE TE DORDRECHT OP DEN 2 EN 3 AUGUSTUS 1843
9741: - De laster ontmaskerd of loon naar werk. Berispdicht door Roelof Arends. Dordrecht, Adriaan Walpot, 1764. 4º: 10 p.
9743: - Discordia res maximae dilabuntur. Dordrecht, Adriaan Walpot, z.j. 4º: 6 p.
65303: - Warnasarie Indisch jaarboekje 1851
63211: - Centsprent: Bedelaar / Krygsman / Boer / Edelman, No. 2
63218: - Centsprent: Zie hier wat in den Spaanschen tijd, / Het trouwe Leijden heeft geleden ... no 33.
63226: - Centsprent: Let, schrandre Jeugd! Op 't nut dat u deez' prent-tafreelen / Van veel Historiën des Bybels mededelen, no. 88.
48675: - OTTERLO, VAN; MECKING--- Correspondentie tussen C. de Jong en C.L. van Otterlo te Zeist, 1984, betr. Van Otterlo, Mecking, Meckinck, manuscripten, ca 30 pag.
67035: - V & D Haarlem 50 jaar 1896-1946, Herdenkingsuitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van Vroom & Dreesmann Haarlem.
9729: - Parnasloovers gestrooit op de bruilofttafel van ... Mr. Paulus Gevers en Jakoba Maria Cornets de groot, in den echt vereenigt te Rotterdam den 31sten der lentemaend des jaars 1762. z.p. 4º: [8] + 8 p. Titelpagina in rood gedrukt.
68534: - Topographical map of The Netherlands, topografische kaart van Nederland. Military map of the Netherlands. Bonnebladen.
66507: - Das Goldene Vlies, Wisenschaftlich bearbeitete Faksimileausgabe
48694: - VERHAVE--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. J.P. Verhave te Malden, 1976, betr. fam. Verhave(n). Manuscript, 4 pag.
65650: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
9714: - Huwelyks-zangen voor ... Jan Van voorst, oud opperbestuurder van Nederlands Africa, met ... Willemina Aletta Kien in den echt vereenigd binnen Utrecht den [met de pen ingevuld: 1] van slachtmaand 1757. Utrecht, Willem en W. Henrik Kroon, 1757. 4º: [24] p. Met groot titelvignet door C.F. Fritzsch met adres T. Crajenschot.
67332: - Versje van Elisabeth: 19th century children notebook (schoolschrift) with Laokoon woodcut on front.
67794: - Rotterdamsche Studenten Almanak 1915
67032: - Bruins Banketbakkerij 21, Tel. 55 wooden box.
65919: - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Dertiende Zamenkomst voor de maand July - December 1722
9992: - Aan den wel-edelen gestrengen Heer mr. P.J. Marcus, veertig in raade en oud-schepen der stad Leyden, bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout. Leiden, C. Heyligert, 1784. 8º: [7] p.
67793: - Hugo Grotius, engraved portrait by P. van Gunst after M. van Mierevelt from the collection of G. van Papenbroek.
59952: - Feestmaaltijd ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van Haarlem als stad, aangeboden door het Uitvoerend Comite aan Burgemeester en Wethouders van Haarlem en aan de leden der Commissies, Feestmaaltijd gehouden op 1 october 1946 in hotel De Leewerik, kruisstraat 30 te Haarlem. Met schema der tafelindeeling en lijst van aanwezige personen, spijslijst, 4 pp. Tevens kaart van Officieele Herdenkingsavond ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Haarlem als stad op Donderdag 22 November 1945.
58276: - Catalogus van J.I. Case Threshing Machine co., te Racine, Wis. (U.S.A.) voor 1891. Oblong, 64 pag., geill.
48528: - DENDERMONDE--- Gedicht 'Een kleine dichteres' door Max Dendermonde. Gedrukt op zwaar papier, ca. 1960?
48530: - VASTER, TEN BRUGGENCATE--- Verklaring van schepenen van Amsterdam d.d. 14-10-1804 (of 1800?), betr. het huwelijk tussen Frans Vaster en Geesje ten Bruggencate. Getekend door de secretaris J.C. Farret. 4°, oblong, deels gedrukt, in lijst achter glas.
54061: [SANTEN, B. VAN] - Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh, midtsgaders particuliere voor-rechten, octroyen, ge-appostilleerde requesten, geapprobeerde keuren, rechten, costumen ende usantien, alsmede korte beschrijvinghe van de dorpen ende ghehuchten van den voorschreven lande. 's Gravenhage, Jan Verhoeve, 1652. [colophon:] Haarlem, Thomas Fonteyn 1652].
54062: [SANTEN, B. VAN] - Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-lant ende Kennemer-ghevolgh [...]. 's Gravenhage, Jan Verhoeve, 1652.
65866: - ANNALES ACADEMICI 1851-1852
53558: --- - Sententien wtgesproken ende gepronuncieert (...) ter puye deser stede, over Dr. Carel Lenards, Pieter van Goetthem, ende Albert Harmansz Dingstee, mitsgaders over de twee andere gevangens binnens camers den 31 Januarij 1629. Amsterdam, J. Benningh, 1629.
67028: - Letter written by Uitvoerend Comite d.d. 6 December 1873 to the inhabitats of the city of Rotterdam, in order to announce the festivities for the silver jubilee (25 years) of King Willem III in 1874.
54183: --- - Succinta expositio proditoris bessi notis illustrata, edita a L.C.J. Strassburg, 1719.
58280: - Ordonnantie ende instructie volghende de welcke (...) overal in den lande van Hollandt (...) geheven sal werden het middel vande recreatie ofte divertissement-gelt, peyster ende morgen-dranck-gelt. 's Gravenhage, Scheltus, 1674, 4o gedrukt, (6) pag.
65262: - Gedenkboek 1910-1935, Nederlandse Vereeniging tot bestrijding van het tandbederf "Het Ivoren Kruis"
67021: - Abraham Rademaker's Haerlem
67023: - De Lettergieterij van Joh. Enschede en Zonen - Gedenkschrift ter Gelegenheid van haar honderdvijftig-jarig bestaan op 9 maart 1893
64101: - Publicatie van hun mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnantie op het Middel van het Klein Zegel binnen de Bataafshe Republiek. Geärresteerd den 28sten November 1805.
66505: - Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Excursie naar Amsterdam op 23 april 1938 ter bezichtiging van de huizen Keizersgracht 567, Heerengracht 497 en 475, Amstel 218, Heerengracht 524 en 284.
68383: - Toelichting bij de gedenk-schildering "het opkomende Holland" der veertiende eeuw door Antoon Molkenboer.
68397: - Studien op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. Vierde jaargang. XII De H. Jacobus Lacops een der XIX martelaars van Gorcum, door H.J. Allard.
68417: - Letter dated 25 January 1905 by the Minister van Binnenlandsche Zaken to A.A. Vorsterman van Oyen concerning his request for the medal "voor menschlievend hulpbetoon"
68420: E.J. V.D.L., - In memoriam G.W. Schultz.
68423: - Ridderkruisjes.
68411: - Handelingen der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden gehouden den 16 van Zomermaand 1842.
68412: - Charles Meryon, officier de marine peintre-graveur 1821-1868.
68428: - Catalogus Librorum Officinae Elzevirianae. Catalogue de l'officine des Elzevier (1628). Reproduction heliographique d'apres l'exemplaire de la Bibliotheque de Francfort-sur-le-Mein. Avec une introduction par Ernest Kelchner.
56306: -- - Land uit zee. Publicatie Dienst der Zuiderzeewerken 1954, 6 pag. + kaarten.
48584: - HOUTWIPPER, SLUIS--- Voorlopig koopcontract 1951 betr. huis Coornhertstraat 33 te Haarlem, verkocht door G. Houtwipper aan Cornelis Sluis. Folio, 1 pag., deels gedrukt.
48734: - NIEUWERSLUIS, STEEN--- Missive aan staten v. Holland 26-8-1749 betr. proceduren tegen Jan Steen, sluiswachter te Nieuwersluis. Folio, 4 pag., gedrukt.
66593: - In memoriam Johan Herman Bosken, with contributions by Nicolaas Beets, J.J. van Oosterzee, H.J. van Lummel en J.C. Verhoeff.
58241: - Catalogus van de Bonds-Studie-Bibliotheek van het Kon. Ned. Gymnastiek Verbond, 1943.
10178: - Bij de uitgaave der militaire verlustiging van den kundigen, arbeidzaamen en kloekmoedigen heere Johannes Richard. z.p. 8º: [4] p.
10185: - Lauwer-kransen gevlochten om de hoofden der afgezette en infaam verklaarde overlieden van het chirurgijns gildt. z.p., z.j. 8º: 7 p.
10187: - Pylades aan Orestes. Feestzang ten trouwdage van ... Jan Pijns Junior met mejuffrouwe Anna Elizabeth Carlebur. Extract. z.p., z.j. Incompleet: p. 12-19 van ?
10189: - Ten uitvaart van... Klara Maria Van oudenstein, huisvrouwe van ... Hans George Van auerswalt, ridtmeester van H. Hoogm. Lieutenant van de guarde te paardt, enz. [gehuwd 1716]. z.p. 4º. Incompleet, slechts p 1 - 4 van ?:
10191: - Ter zilvere bruiloft van den heere Rutgert Smit en mejuffrouw Maria Muller. z.p., z.j. 4º. Incompleet, mist p. 1-2 van 14 p.
10198: - Elegie over het afsterven van Coenraad Le leu de wilhem, voorheen praesident van het Gerichtshof van Holland, Zeeland en Vriesland, ontslapen in den ouderdom van 68 jaar in 's gravenhage den 28 dec. 1800; van M. Jorissen, predikant aldaar. z.p. 8º: [7] p.
10200: - Elegie über das Absterben des ... Herrn Cunrad Le leu de wilhem, ehemals Praesidenten des Gerichtshofes von Holland, Zeeland und Friesland, entschlafen im Grafenhaag d. 28 Dec. 1800, von M. Jorissen Prediger daselbst. z.p. 4º: [7] p.
10201: - Ter 59ste verjaaring van ... J.J. Le sage ten broek, a.l.m. theol. en philos. doctor, hoogleeraar in de wijsbegeerte en getrouw leeraar der Herv. Gem. te Rotterdam, verjaard den 2den van sprokkelmaand 1801. Rotterdam, J. Hofhout en Zn., J.P. van Ginkel. 8º: [20] p.
9547: - Op 't huwelijk van ... Roelof Eelbo, oud burgemeester ... der stadt Dordrecht ... en Johanna Jakoba Du bois, Vrouwe van Steenhuizen, Molenaarsgraaf, Giessen, Uitwijk en Nederveen, voltrokken den 20 van sprokkelmaand des jaars 1731. z.p. 2º: [12] p.
67020: - Propositie van mr R:F: van Zanen raad en schepen te Haarlem in dato 7 september 1748
67019: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, No. 269 Besluit van 21 December 1898 tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente Bolsward van 21 April 1898 waarbij mejuffrouw S.A.M. Hettema is benoemd tot assistente bij het onderwijs in handwerken aan school nr. 1 aldaar.
49315: - ENGELAND, TEKENINGEN DOVER E.O.--- Collectie van 51 potloodtekeningen, elk 10x15 cm. van gezichten in zuid Engeland. 19e eeuws, in album.
58238: - Notificatie van G.S. van Zuid Holland, d.d. 16-3-1821 betr. sluiting der visscherij in april en mei. 1 blad, plano, gedrukt
58239: - Placcaat en ordonnantie beroerende het vangen, zouten, haveren, keuren, pakken, ophoogen en leggen van de haring, etc. Delft, C. van Graauwenhaan, 1784.
29012: - Charles Huard. Les maitres humoristes nr. 15. Parijs 1908, ongepagineerd, geïll., los.
48171: - INDIE, SEMARANG, HARTMAN, SIMON THOMAS--- Rede bij de opening der tentoonstelling te Semarang op 20-8-1914 door mr. H.W. Hartman. Gestencild, folio, 13 pag.
48175: - MAASTRICHT, WEGEN--- Berigt eener geldleening (...) aanleg eens steenwegs van Maastricht tot de Geldersche grenzen, 1843, 4°, 3 pag., gedrukt.
48177: - STEVENS, ROTTERDAM, TAPIJT, WEVEN--- Knipsel uit Het leven 1912, betr. jubileum G. Stevens, van fa. W. Stevens tapijtfabriek Werklust te Rotterdam, geill., 1 pag.
48179: - ROOSENBURG, BIERMAN--- Bericht uitloting Hypotheekbrieven van de Eerste Ned. Hypotheekbriefbank, 's Gravenhage 1918, 1 pag., folio, gedrukt.
67434: - Le retour du bon vieux temps
48596: - BOAS--- Ontslag voor mr. E.A.L. Boas als griffier Raad van beroep te Amsterdam, d.d. 's Gravenhage 1917, 1 pag., manuscript.
67018: - Bataafsch comptoir almanach, of tydwyzer voor het jaar 1799
57929: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-3-1770 betr. request van enige tientallen grutters uit Hollandse dorpen om hun waren bij de afnemers thuis te bezorgen. Gedrukt, folio, 22 pag.
57930: - Brief van J.J. Mauricius, d.d. Hamburg 8-4-1740, aan de Staten Generaal betr. "Naleesingen om te strekken tot stoffe voor een depeche over het regt, gepretendeert by de kroon van Noorwegen op de noordelijke eilanden en landen [o.a. Schotland], gedrukt, folio, 2+9 pag.
13624: - AMERIKA, BELASTING Ca 16 kwitanties voor ontvangen belastingen van inwoners van Charlestown, Middlesex, Massachusetts, USA, 1814-1830.
66504: - Groen van Prinsterer collection: In memoriam, Guillaume Groen van Prinsterer, Notice Biographique par M. Cohen Stuart/De Ministerien De Kempenaer en Thorbecke, in hun politieke verwantschap beschouwd door Mr. G. Groen van Prinsterer/ Mr. G. Groen van Prinsterer herdacht/ Het leven en werken van Mr. G. Groen van Prinsterer.
66502: - Almanach voor Meisjens door Meisjens. voor 't jaar 1798.
67787: - Collection of documents and photographs concerning the Grote of St. Bavo Kerk in Haarlem.
67785: - VIE DU PRINCE EUGÈNE DE SAVOIE, GÉNÉRALISSIME DES ARMÉES AUTRICHIENNES. Écrite par lui-même. et publiée pour la première fois en 1809. Troisième édition, revue, corrigée, augmentée de notes, et de la dernière partie de la vie de l'auteur, jusqu'à sa mort. Avec portrait.
51091: [DANS, JOHAN VAN?] - Thirsis minnewit. Bestaande in een verzameling der moyste en aangenaamste minne-zangen en voysen. 3 delen in 1 band. Amsterdam, Kannewet, 1752, 1750 en z. j.
67783: - Bijdragen tot eene levensschets van Jan Schouten, Scheepsbouwmeester en Houthandelaar te Dordrecht, Lid van den Stedelijken Raad, Ridder van de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland, Dichter, Kunstverzamelaar, Gedeputeerd Groot Meester Nationaal voor de Symbolieke Graden van de Orde van Vrijmetselaren in het Koningrijk der Nederlanden, onderhoorige Koloniën en Landen, enz. enz.
9578: - Ter zilvere bruilofte van den Heere Jan Walyen en Mejuffrouw Susanna Welsingh [te Amsterdam]. z.p. 4º. Incompleet, 1 p.
9573: - Op het weergaeloze dichtwerk van den Heer Mr. Francois Jakob Van overschie, raedt en schepen der stat Delf. z.p., z.j. 4º: [4] p.
52499: - - Volks-liedjens uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 1e, 2e, 3e en 4e stukje. Amsterdam, 1790 (1e stukje, vierde druk), 1789 (2e stukje, 1e druk), 1790 (3e stukje, 1e druk), 1791 (4e stukje, 1e druk).
59838: - Redevoering van den heer Mr. L.W.C. Keuchenius, gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal den 21 februarij 1867.
12246: - BOUDIER-BAKKER, ROTARY DORDRECHT `Voordracht gehouden door mevr. Ina Boudier-Bakker op de bijeenkomst van de rotaryclub Dordrecht ter eere van haar 5-jarig bestaan op 1 febr. 1936'. Folio, 7 p., gestencild.
66837: - Verslag der rouwplegtigheden door de A. Loge L'Union Royale in het O. van 's Gravenhage, volbragt ter vereering van de nagedachtenis van wijlen den Z. V. en Z. A. Br. Mr. G.W. Verwey Mejan, gedurende meer dan 35 jaren lid en sedert 29 jaren Reg. Mr. dier Werkpl. Overleden den 9den d. der 6de m. van het j. d.w.l. 5850
55720: --- - Prent: 'Ruine van het geplunderde huis van Dr. Stevenink te Middelburg', anonieme gravure met afbeelding van de gehele straat, te zien naar de Oude kerk.
55724: --- - Prent: 'Afbeelding van het gruwzaam oproer, aangericht door de Prinsgezinden te Goes, op den 30 Januarij 1787', anonieme gravure.
67781: - Hugo Grotius, portrait of Hugo de Groot.
66501: - Het gemeente-bestuur van Nibbixwoud. Verordening inzake het houden van honden d.d. 5 Februarij 1867.
66500: - Gouda, rapport uitgebracht aan het gemeentebestuur door het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland en het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland in overleg met het Architectenbureau Verhagen, Kuiper, Gouwetor en de Ranitz.
67780: - Hugo de Groot, portrait of Hugo Grotius, engraving by P. van Gunst.
62119: - Memory of the arrival and inauguration of King Willem II.
67779: - Hugo de Groot, portrait of Hugo Grotius, engraving by J.F.C. Reckleben.
65909: - Chasse de renard
49699: - LEIDEN, STUDENTEN, SASSE, WIJTENBURG--- Menu Utile Dulci 21-6-1880. Leiden, J.P. Sasse cuisinier, 2 pag., gedrukt.
65880: - Photograph of the installation (installatie) of new members of Hugo Grotius 2 november 1908
54541: --- - Copye van het vonnis by translaet uyt het Frans in 't Nederduyts. Den Raedt ende procureur generael, aenleggere, Therese Ernette, gevangene (...). Brussel, J.J. Boucherie, [1740].
55426: --- - Bataille ontstaan tot Amsterdam tusschen een boer en een Brabander, over het spottend zeggen van een geuse wind. Z. pl., [1688].
55421: --- - Zwitserland en de Jezuitenvraag. In brieven. Naar de 2e druk uit het Hoogduitsch vertaald. Arnhem, v.d. Wiel, 1845.
51065: [ONDERDEWIJNGAART CANZIUS, J.H.] - Het genootschap Christo Sacrum binnen Delft. Leiden, van Thoir, 1801.
67322: - 12 gezichten uit Drenthe.
10162: - Opwekkende overweeging bij het graf van ... Maria Henrietta Slicher, echtgenoote van ... Gerlag Jan Herbert Van der heim, oud raed in den Hove van Holland ... overleeden den 12 january 1796. z.p. 8º: 3 p.
10164: - Iets ter gedachtenis aan Ewald Hollebeek, in leven doctor en hoogleeraar der H. Godgeleerdheid in Leydens school, overleden den 24 van wijnmaand 1796, van het gezelschap Non arte sed amore poeseos. Leiden, D. du Saar, 1796. 8º: [4] 43 p.
10166: - Aan ... Gisbertus Bonnet, ter gedachtenisse van deszelfs echtgenoote Mevrouwe Anna Apollonia Wesseling, overleden 8 april 1797. z.p. 8º: [8] p.
10167: - Aan mijnen zoon J.T.W. Van alphen en deselfs bruid A.W.P. Pauw, op den dag van hunne echtvereeniging, den 12 juni 1797. z.p. 8º: [4] p.
10168: - Lijkzangen op ... P.J. Bachiene, professor in de H. theologie en predikant te Utrecht. Utrecht, J.C. ten Bosch, 1797. 8º: 32 p. Zonder het titelvignet door J. v. H. naar H. v. M en zonder blad muziekschrift "Romance".
10173: - Ter gedachtenis [aan de kleinzoon van Hieronymus Van alphen, overleden april 1799, aan zijn zoon, overleden 4 juli 1799, aan zijn schoondochter, overleden 2 juni 1800]. z.p., z.j. 8º: 39 p.
10174: - Gedachten bij het ontijdig afsterven van den beroemden Haagschen kerkleeraar Johannes Henricus Hacke, in den vroegen morgen, op zondag den 26 van bloeimaand 1799, oud zijnde 34 jaaren en 8 maanden. z.p. Plano. In versierde rand met symbolen van doodskoppen.
54148: --- - Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen. Zutphen, wed. J. van der Spyck [1742]. [met:] Reglement op de wesecamer binnen de stadt Zutphen, etc. Zutphen, wed. J. van der Spyck, [1742]. [met:] Publicatie [van stadsbestuur Zutphen betr. een ampliatie op art. 16 en 23 van het weeskamerreglement van 1742, dd. 14-2-1756]. Zutphen, 1756.
68015: - Engraved titlepage, Hora Ruit (with bust of Hugo de Groot, Hugo Grotius)
15585: [MAUVILLON, FRIEDRICH WILHELM VON?] - Nederland, zoo als het was, is en worden zal of kan. Uit het Hoogduitsch met ophelderingen en teregtwijzende aanteekeningen van F.W. von Mauvillon, voorheen kolonel in Hollandsche dienst en van den vertaler, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1845
66129: - Goedkoope Reisgelegenheid met de Ned. Centraal Spoorweg-Maatschappij Utrecht - De Bilt - Baarn, met 5 illustratien en wandelkaartje
8935: [LUDEMAN, JOHAN CHRISTOPHORUS] - Echte sterrenvoorzegkundige brieven van den waereldberoemden astrologist J.C. Ludeman. Eerste verzameling. Amsterdam, Jan Barend Elwe etc., 1789.
60721: - - Cort verhael van tghene ghehandelt is metten oversten Sonoy, ende den soldaten leggende binnen Medenblick.
56352: - Catalogus van de tentoonstelling van visscherij-gereedschappen, gehouden door het collegie voor de zeevisscherijen, met medewerking van de Ver. voor Volksvlijt, te Amsterdam, Leiden 1861, 86+4 pag.
53652: --- - Sententien by schepenen der stadt Leyden ghearresteert jeghens Jan Pietersz Lijndraeyer, Samuel de Plecker ende Gerrit Cornelisz. Cleermaecker, over de grouwelicke ende moordadige conspiratie jegens [...] den heere Prince van Orangien [...] gepronuncieert ende geexecuteert binnen Leyden den 21 Junij 1623. Leiden, Jan Claesz van Dorp, 1623.
68149: - Friesland, Catalogus van boeken en prenten.
10020: - Feestzangen ter koperen bruilofte van ... Johannes Christiaan Mohr en ... Geertruy Boldering, verscheenen en gevierd den 10den van slagtmaande 1786. z.p. 8º: [56] p.
9335: - Bataviers-vreughde op het geluckig arriveren in Holland, van sijn kooninglycke majesteyt Wilhelmus de iii, koning van Groot Brittanje, etc etc, erf-stadhouder van Holland etc etc. Leiden, H. van Damme, 1691. Plano, 1 p.
53111: FR. - De ontvluchtings-geschiedenis van een zestal zwaar veroordeelden uit de gevangenis te Leeuwarden, Heerenveen, Hepkema, [ca. 1918].
53123: --- - Sententie van den Hove van Holland tegens Dirk Frerking, in dato 1 July 1748. 's Gravenhage, I. en J. Scheltus, 1748.
13279: - LAMPE-GINJOOLEN Twee portretfoto’s van Jeanny Lampe-Ginjoolen, met dochters Willy Lampe en Jeanny Lampe
13281: - GOUDA, METZ Foto, kabinetformaat, begin 20e eeuw, van de boerderij van Metz te Gouda. Met portretfoto Bé Metz.
53146: --- - De apostel P.J.F. de Geest getoetst aan een vonnis der correctioneele regtbank te Brussel, waarbij hij veroordeeld werd tot vierjarige gevangenisstraf. Amsterdam, J. de Vries 1855.
53151: --- - Insinuatie en protest uit name van Hendrik Gellink, lieutenant van de compagnie Wijk no. 60 en verschyde schutters in de zelve wyk wonende (...) op den 8sten Maay 1749 aan den edelen en manhaften heer Cornelis Weyrbroek in qualitijt als oudste colonel van de burgerye der stad Amsterdam, door mr. Joan Bernd Commelin, advocaat alhier [...] geexploicteerd. Amsterdam, [1749].
67776: - Hugo de Groot, portrait of Hugo Grotius, lithograph by Soetens, La Haye (Den Haag)
49166: - WINTERSWIJK, LEESGEZELSCHAP--- Reglement van de vereniging leesgezelschap Tot Oefening en Vermaak, opgericht 1827, te Winterswijk, 1856. Manuscript, 4°, 20 pag. Met de handtekeningen van bestuur en leden in 1856.
67006: - Memorie van antwoord van den heer Burgemeester der gemeente Leeuwarden, gedaagde, contra de voogden van het Sint Anthonij Gasthuis te Leeuwarden, eischers, aan den arrondissementsrechtbank te Leeuwarden 27 november 1856.
67005: - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Het dorp Rijswijk
53249: --- - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt jegens mr. Simon van Halewyn, gepronunchieert den 31 Julii 1693. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1693.
10691: - Grand théatre de famille, brillante voorstellingen en representaties bij gelegenheid van de heuglijke ... echtverbindtenis van den Heere Johannes Cornelis Maurits Van Eelde met Jonkvrouwe Antonia Elizabeth Van Rappard, Utrecht 15 september 1888. z.p. Plano (zeer groot: 72 x 54 cm).
10693: - Reglement voor het koperen feest van W.A. Weytlandt en M.W. De Bas, gegeven op ons kasteel Prinsegracht nr 12, den 23 Mei 1889. z.p. Folio, [1] p.
9784: - Nagedachten op het afsterven van ... Cornelia Van wijn, huisvrouwe van ... Petrus Schols van asperen, predikant in de Gasthuiskerk te Delft, in den Heere ontslapen den 6 october 1771, zijnde zes weeken voor het overlijden van haar enigst kindje Abraham Adolph Schols van Asperen. z.p. 4º: 31 p.
10051: - Zegezang op de ... overwinning der haat en heerschzucht ... bevochten door ... Willem de vijfde ... by geleegenheid van hoogstdeszelfs ... intreede binnen de muren van Utrecht ... op den 16 September en volgende dagen. Vlissingen, Jan Nortier, z.j. 8º: 16 p.
67774: - Hugues Grotius, Avocat General et sindic a Rotterdam (...), portrait of Hugo de Groot.
67772: - Hugo Grotius, portrait of Hugo de Groot by Willem de Broen.
14907: [ANDRIESSEN, J.] - Morgenwandelingen door en in den omtrek van ‘s Gravenhage. ‘s Gravenhage 1832.
13883: - MIDDELBURG, THIBOUDT ‘Sauveguarde voor den heer Mr. Hendrick Thiboudt, raedt ende voor dezen borgemeester de stede Middelburgh in Zeelandt’, uitgevaardigd door het Hof van Holland, Zeeland ende Vriesland d.d. Den Haag 13-10-1651, gedrukt blad plano (Den Haag, Wed. van Wouw 1651).
13886: - ZUTPHEN, POLYHYMNIA Cahier met de teksten van “Vrije voordragten gehouden in de Vereeniging Polyhymnia te Zutphen, 1871-1872”, 90 p., 4º, manuscript gebonden in half linnen band met op de rug “1871-72”. Fraai handschrift.
13891: - THEOLOGIE “Concept-plan om de Lemmata der corresponderende sinoden, tot gemak der correspondentien, na ordre van het alphabet, zoo veel mogelijk op eenen voet te brengen”, manuscript, 6 bladen van ieder 33x42 cm, 18e-eeuws.
13892: - AMSTERDAM, VOLRAAD NEDDERMAN, BARENDSE Akte van transport, d.d. Amsterdam 14-12-1791, waarbij de erven van Joachim Volraad Nedderman een huis aan de Wittenburgergracht, naast het Blauwe Anker, verkopen aan Hans Barendse. Charter op perkament met de handtekening van A. van Slingelandt.
13878: - FRANKRIJK, MARLE Akte verleden door de baljuw van het graafschap Marle, d.d. 4-2-1491, charter op perkament, zegel verloren.
13880: - ST. MAARTENSDIJK, SCHERPENISSE (THOLEN) Domeinrekeningen over de geestelijke goederen van Sint Maartensdijk en Scherpenisse over 1674 en 1676. De rekeningen werden afgelegd door Pieter Munnincx, rentmeester (aangesteld door de Prins van Oranje in 1671) en afgehoord door de Camer van Rekeningen in resp. 1677 en 1678. Manuscripten, folio, ieder ca. 360 p., gebonden in perkamenten banden. Per stuk
13877: - REDDINGWEZEN Twee brochures van de Mij. tot Redding van drenkelingen “Hoe men een drenkeling op het droge moet brengen” en “Hoe men een schijnbaar doode drenkeling weer tot het leven terug moet brengen”, Amsterdam ca. 1915, 8+8 p., gedrukt, geïll.
13867: - WEST-INDIË, DE FRIDERICI Album amoricum van Maria Geertruida (Mietje) de Friderici (1794-1865), lopende over de jaren 1810 tot 1816, met 19 inschrijvingen. Losse, oblong, blaadjes, zonder hoesje of omslag.
13873: - HAARLEM, KLINKERT & HEYNSIUS Nota van Klinkert & Heynsius (verfwinkel) te Haarlem, 1881.
13297: - HAARLEM, JONGEMANNEN VERENIGING, VISSER Oorkonde op perkament van de Haarlemsche jongemannen vereeniging “Pred. 12: 1”, dd 1930, betr. aanbieding eerelidmaatschap aan Joh.S. Visser, lid van de raad van commissarissen , “voor al het bidden en werken dat hij in den loop der jaren ... heeft gedaan”.
13299: - IJMUIDEN, SCHEEPVAART Foto van de ss Eastwell, 16-3-1913 gestrand op de pieren van IJmuiden, genomen vanaf de kop van de Noorderpier.
13302: - PREKEN MET TOPOGRAFISCHE CONNECTIES Een aantal gedrukte preken met topografische connecties, per stuk
10701: - Feestzangen expresselijk gefabriceerd voor het heugelijk feest van 22 mei 1891 door oude en jonge rijmelaars [betr. huwelijk Bas de Regt uit Rotterdam en Anna Malefijt uit Haarlem]. Rotterdam, Stoomdrukkerij Nijgh & Van Ditmar. 8º: 11 p. Geïllustreerd.
10705: - Tafelzangen ter gelegneheid van het 25 jarig huwelijksfeest van den heer J.C. Snijder en mejufvrouw N. Snijder-Wendel 1868-13 April - 1893. Leeuwarden, L.G.L. Hoekstein. 8º.Mapje met losse blaadjes met anonieme versjes.
10707: - Ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Johan E.H. De vries en mejuffrouw Marie W. Boeklage, 19 april 1994 [sic]. 8º: [4] p. Gedrukt met goud op versierd papier.
10711: - Tafelzangen ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den heer J.F. Tak en mejuffrouw C.S. Snijder, 8 September 1895. Leeuwarden, L.G.L. Hoekstein. 8º: Mapje met losse verzen.
12374: - HEEMSKERCK, DE JONGE VAN ELLEMEET, VAN LINTELO Onderhandse verklaring d.d. Wassenaar 12 augustus 1688, getekend C. de Jonge van Ellemeet en C. van Heemskerck, betreffende het niet verkopen van de landerijen van de heer Van Lintelo, heer van Boxbergen. 1 p., met beider handtekeningen.
12381: - HILVERSUM, PASTOOR VAN SCHAIK, VAN DER HEIJDEN Kerkboekje met inscriptie `Aan Maria van der Heyden Wd., als prijs in den catechismus, van haar pastoor G.C. van Schaik, Hilversum 1906'; 1 deeltje.
12383: - HISTORISCH MUSEUM AMSTERDAM Map krantenknipsels e.d. betreffende het gebouwencomplex van het Burgerweeshuis tussen Kalverstraat en Nieuwe Zijds Voorburgwal en de vestiging aldaar van het Historisch Museum, 1931-1975, afkomstig van de verzamelaar B. de Ridder.
12258: - BROEK, VAN DEN; NIEUWENHUYSEN Poëziealbum van Nine (van den Broek?), 1885-1891 (1900), 1 deel.
12261: - BRUÏNE, DE Foto van Tom en Frits de Bruïne, Palembang 1906, 1 stuk.
12266: - BURGERLIJK HUWELIJK INGEVOERD Krantenbericht, mei 1795, betreffende invoering van het burgerlijk huwelijk, m.i.v. 1 juni 1795, 1 p.
12270: - CAGE, MICHEL Geschreven nieuwjaarswens voor familieleden te Middelbeers, d.d. Cage 1 januari 1875, met begeleidende brief van L. Michel, havenbeambte 3de Boschbrug, 2 p., 4( (beschadigingen).
12253: - BREDA Vers `logogriphe', gesigneerd F.J.N., geschreven in een vroeg 19de-eeuws notitieboekje. Op de eerste pagina in een andere hand een opdracht van een moeder aan zoon Henri, ter herinnering aan haar echtgenoot (= F.J.N.? de vader van Henri?), gedateerd Breda 1 december 1838.
48370: - GELDERSE VALLEI--- Dossier met tientallen stukken, gedrukt en manuscript, betr. de geschiedenis van de Gelderse Vallei, vnl. 1e helft 20e eeuw.
48390: - RIJN, VAN--- Bidprentje voor Petrus van Rijn, overl. 's Gravenhage 12-4-1859, 53 jaar oud. Gedrukt.
48400: - AUGE, BRUNET, ELIAS--- Verklaring van burgemeesteren van Amsterdam d.d. 11-5-1720, dat Elie Auge, Jacques ... en Jean Francois Brunet hun verklaring handhaven. Getekend P. Elias. Manuscript, oblong, 1 pag.
66038: [BANDELLO, MATTEO], - Het seste deel van de Tragische oft klaechlijcke Historien in de welcke begrepen sijn seer jammerlijcke feyten, waerachtig geschiet, tot spiegel van alle menschen
46775: - ZEGELS, KERKEN--- Een dertigtal kerkelijke zegels, uitgeknipt uit drukwerk uit de 18e en 19e eeuw.
46763: - MIDDELBURG; ORANJE NASSAU--- Herinnering aan het feest gevierd door leerlingen der Rijksleerschool te Middelburg bij gelegenheid van de 10e verjaardag van prinses Wilhelmina, 1890. Gedrukte kaart met portret.
46689: - JURISTEN VERENIGING--- 38 brochures, publicaties, etc. van de Calvinistische Juristen Vereniging, 1926-1940. Gedrukt.
48286: - BRUGGE, TULPINCK--- Dossier stukken afkomstig van Camiel Tulpinck te Brugge, ca. 1900-ca. 1930. Manuscripten, ca. 100 pag., vlekkig.
65145: - Jan van Scorel, Centraal Museum Utrecht
63975: - File containing clippings, advertisments, photographs and other material concerning the production of tiles and plates by Dutch earthenware and porcelain manufacturers,
67767: - Official handwritten document stating a business transaction, concerning some stock of the Nederlandsche Handel-Maatschappij.
9422: - Huwelijkszangen ter bruylofte van den heere Roelof Veening en mejuffrouwe Hendrika Thin. Incompleet. Slechts aanwezig "verklaaringe van het tytelplaatje" door H. van de Gaete. 4º: [1] p.
9419: - Huwelyks zangen ter bruylofte van den Heere Jan Waterman en Mejuffrouwe Johanna Veening, in den echt vereenigd den 19den van zomermaand des jaars 1712. Amsterdam, Jan Boom, 1712. 4º: 21 p.
61988: - Portus Bresti/Le Port de Brest
61990: - Apotheca Autica comparationis, ad Fluvium Fontacka Petroburgae
59131: - Circulaire tot toelichting en aanvulling van het besluit van den minister van Binnenlandsche Zaken van 26 November 1909, waarbij nieuwe tabellen zijn vastgesteld voor de statistiek van het armwezen. 27 pp. gedrukt.
48988: - STUDENTEN, UTRTECHT--- Gedachtenisprent 'Ponto, 6-11-1876', litho Nikerk, 42x55 cm., met afbeeldingen van speelkaarten en drank, gedrukt.
66496: - Officieele Catalogus der Nationale Bloemententoonstelling te houden te Haarlem van 23 maart tot 29 Mei 1910.
48034: - BOIS, DU--- Twee briefkaarten van C. du Bois, d.d. Amsterdam 1910, aan Vorsterman van Oyen, over een door Du Bois geschreven levensbericht. Manuscripten.
67765: - Het van 't Hoff-monument te Rotterdam.
57865: - Lijste van diversche koopmanschappen, die souden konnen werden verlicht, en sonder diversie te maken in de commercie ende navigatie dezer landen tot substitentie van de collegien ter admiraliteit in de convoyen en licenten wederom daer tegen beswaert. 2+(26) pag., gedrukt, folio [ca. 1700?].
57866: - Prospectus van J. Immerzeel, d.d. 1825, voor gedenkboek van Nederlands watersnood in Sprokkelmaand 1825, 4 pag., gedrukt.
57867: - Schets met krijt van Henry Mounier (1799-1877), staande op een toneel, 20x13cm, w.s. door Mounier zelf.
53507: --- - Deductie gedaan maken ende de [...] gecommitteerde raden van de Staten van Holland [...] overgegeeven uit den naam ende van weegens Gerard Johan Kohlgartner, winkelier in den Hage [...] op ende jegens Frederik Hendrik baron van Wassenaar [...] als bailluw van den Hage [met:] Dictum van de sententie ... dd. 8-11-1762, [1762].
65999: [DIBBETZ, REINIER], - Heraclyt en Democryt. No. 13.
53405: --- - Missive van een voornaam rechts-geleerde in 's Gravenhage op de dispensatie in huwelyx saken, gedateerd den ... 1719. z. pl., z. j.
57528: [BLAUPOT TEN CATE, S.]; - Geschiedenis van Nederlands Zeevaart en handel, Amsterdam 1836. Reeks: Nieuwe werken der Mij. tot Nut van 't Algemeen.
57534: - Wappenbuch der Burgerlichen Geschlechter der Stadt Bern, Bern 1932.
64759: - Novum Jesu Christi Testamentum, vulgatae editionis sixti v. pont max. jussu recognitum, et Clementis VIII. Authoritate editum notis historicis et criticis illustratum (...). Tomus prior.
64760: - Album Amicorum - Souvenir d'Amitie
53010: --- - Sententie van den Hoogen Krijghs-raedt der Vereenighde Nederlanden jegens Eerich Dieurklouw, gewesene major van 't Regiment Gardes te voet van syne Hoogheyt den Heere Prince van Orange. Ge-executeert in 't Hooft-quartier tot Quaringnon den 25 Augusti 1674. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1674.
54637: --- - Reformatie der lantrechten gebruycken und gewoontheyden der Graefschap Zutphen. Arnhem, Jan Janssen, 1604.
51055: - - School-reglement, in de Steeden en ten platten Lande, in de Heerlijkheeden en Dorpen, staande onder de Generaliteit. 's Gravenhage, Scheltus, 1725.
62093: - Postcard: Willem II and the Battle of Waterloo, 1815 (ansichtkaart)
55718: --- - Prent: 'Executie verrigt aan Mr. Van den Burg te Leeuwarden 1788' [= 1789], anonieme gravure, rond met grote strik aan de bovenzijde.
63859: - Inventaire des dessins et aquarelles donnés a l'Etat Belge par Madame la douairière de Grez
57793: - Schuldbekentenis gepasseerd voor schout en schepenen van Dordrecht d.d. 23 december 1788. Anthonie Stuivers, gehuwd met Pieternella Laurentius bekent schuldig te zijn aan Jan Beekman en Jan van Chastelet in hun kwaliteit als voogden van de minderjarigen kinderen van Rebecca Beekman in leven weduwe van Ary van den Berg, de somma van fl. 600 tegen 3% rente jaarlijks; Kapitaal en rente gevestigd op huis en erf in de Heermanshuisstraat (Heer Heymanssuysstraat), binnen Dordrecht op de hoek van de Doelstraat belend door de Doelstraat en het huis van de weduwe van P. van de Plas.
57721: - Kort en bondig vertoog, behelsende de maniere van Regeringe van het Dijkgraefschap genaemt den Hondsbossche en Duynen tot Petten. 31-8-1716. Folio, 12 pag., gedrukt.,
67763: - Hugo Grotius, Hugo de Groot engraved portrait.
58778: [MARTINET, L.F.], - Nieuw geschenk voor de jeugd, Amsterdam, Allart, 1791.
58282: - Het wassende water, eerste publicatie van deze roman in afleveringen in De (groene) Amsterdammer, weekblad voor Nederland, nrs 2479 tot 2508, ca. 1924-'25. Gebonden.
64446: - Aantekenboekje van het Koloniaal Museum te Haarlem 1909
67761: - Hugo de Groot, pensionaris der Stad Rotterdam, engraved portrait after M. Mierevelt by H. Bary.
67760: - Hugue Grotius (Hugo de Groot) engraved portrait after Mierevelt by J. Lamsveld.
49611: - MUNTS--- Request van Jacobus Munts, d.d. 9-7-1806, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om opnieuw te worden aangesteld als tuinman op het Oude Hoff, uit welke functie hij in 1798 door tijdsomstandigheden is ontzet. Manuscript, folio, 2 pag.
49445: - FRIESLAND IN 1796--- Aan het volk van Friesland! Folio, 3 pag., gedrukt, d.d. 4-3-1796.
63918: - Lehrbuch der Gotischen Construktionen,
66493: - Frans Halsfeesten, herinneringsalbum aan 14 juni 1900, buitengwone uitgave van de Oprechte Haarlemsche Courant en Stadseditie.
10324: - Bundel van gebeden, aanspraken en gedichten, uitgeboezemd ter gelegenheid der 25 jarige echtvereeniging van onze geliefde ouders H.C.A. Thieme en G.G. Van eldik, plegtig gevierd te Zutphen den 9den van herfstmaand 1817. Arnhem, C.A. Thieme, 1817. 8º: 63 p.
10326: - Lofrede op Pieter Van braam, uitgesproken door Ewaldus Kist. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1818. 8º: 135 p. Met titelvignet en silhouetportret tegenover de titelpagina.
10330: - Ter honderdste verjaring van Mevrouw Anna Noë, weduwe van ... Thomas Balthazar Haver, m. dr., geboren binnen Leyden den 2 jan. 1718. z.p. 8º: 5 p.
10334: - Uitboezemingen bij de ziekte en het overlijden van ons tedergeliefd eenigst kindje Constantia Wilhelmina [lulofs], gestorven den 31 july 1818, in den ouderdom van bijna negen maanden. Groningen, J. Oomkens, 1818. 8º: 16 p.
10338: - Ter echtverbindtenisse van onzen geliefden broeder den heer Henricus Van voorthuysen en jonkvrouwe Margaretha Du marchie sarvaas, echtelyk vereenigd binnen Utrecht den 3den van Herfstmaand 1818. z.p., z.j. 8º: 8 p.
65648: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
63860: - Madame Tussaud's Exhibition, souvenir & guide, price 6d with an original entrance voucher dated 27 june 1938 giving the right to see the full programme which includes Kay Francis & Herbert Marshall in "Trouble in Paradise" and Claudette Colbert in "Three Cornered Moon".
63862: - C.A.T.A. Tours, Bruges
54817: --- - Extract uit het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal, 15-4-1707. z. pl., [1707].
66194: [LUZAC, E.], - Reinier Vryaarts openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie; en teffens ter aanwyzinge van de waare en wezendlyke oorzaaken van 's Lands vervallen en kwynenden staat, mitsgaders van de middelen om tot beteren toestand te komen.
48890: - LEEUWARDEN--- Portefeuille voor op een leestafel, 44x30 cm. linnen met koperen noppen en de tekst 'Engelsche bladen'. Voorts een groot aantal advertenties op de vier platten voor bedrijven in Leeuwarden. Ca. 1900?
61137: - La ville de Rotterdam (mirrored)
61139: - Rotterdam as seen from the harbor
59364: - Het leven van Jan Calvyn, Amsterdam Wytingh & van der Haart 1842. 55 p. Met gele papieren omslag.
59410: - Publicatie van burgemeesteren, schepenen en raad van de stad Zutphen, waarbij de vacantien voor Zutphen gereguleerd worden, gedateerd 18 februari 1760 en ondertekend door Herm[an] Schomaker, gedrukt, 2 p.M14703
59642: - Akte van aanwijzing Noodweg door Norbertus Petrus Cyriocus Allard te Geertruidenberg, aan: Anna Beekmans te Oosterhout, en anderen. D.d. 10-6-1892.
16025: [WITSEN GEYSBEEK, P.G.] - Tableau d’Amsterdam, ou guide des étrangers dans cette ville. Ouvrage nécessaire aux étrangers et même aux Amsterdamois, et ou est indiqué tout ce qu’il y faut connoitre et éviter, 3e druk, Amsterdam: L.A.C. Hesse, 1810.
65159: - Moderne Hollandsche Interieurs, 2e aflevering J.A. Pool Meubelfabriek "Onder den st. Maarten" te Haarlem
10047: - Aanspraak aan de ... schutterye van 's Gravenhage bij de verkiesinge van ... Willem G.F. grave van Benthink, heere van Rhoon ... tot hoofdschout van 's gravenhage. 's Gravenhage, J.F. Jacobs de Agé, 1787. 8º: 8 p.
67756: - Publicatie van zijne majesteit den Koning van Holland. Houdende ordonnantie, volgens welke binnen het koninkrijk Holland zal worden geheven het middel van verponding. Gearresteerd den 20sten Januarij 1807.
50893: - - Volledige handleiding tot het boekhouden voor den kleinhandelaar en winkelier (...) zamengesteld door een geoefend boekhouder. 2e druk, 's Hertogenbosch, Muller, 1850.
63749: - Heraldisch ex-Libris, armorial bookplate from Henri Jacques Scharp, geb. 1874
64455: - Roterdamsche Courant 1821
48756: - STUDENTEN, UTRECHT--- Marsch van de Utrechtsche Shelfish club. Utrecht, z. j., 5 pag., plano, gedrukt.
48758: - GOUDE--- Omslag voor foto's van 'Helena Goude, fotograaf Den Haag', 35x28 cm.
48760: - BOEKGESCHIEDENIS, WITKAMP--- Tekening door P.E.S. (= P.H.?) Witkamp van de 'zegewagen betreffende de lithographie' in de optocht te Amsterdam d.d. 16-11-1863 (viering 1813-1863), ca. 30x40 cm.
48752: - SCHERMEER--- Rekeningen van de Schermeer 1811 t/m 1825, gebonden in 16 geheel perkamenten banden, elk ca. 100 pag. Manuscripten.
64099: - De middelaar gods, en der menschen, geboren, besneden, gekruist, gestorven, en begraven, ten derden dage volheerlyk opgewekt, en geplaatst aan 's Vaders rechterhand om als koning over Sion te heerschen in eeuwigheid. Uit de vier Euangelisten vertoond, zoo als het Jaarlyks in de Kerken van Haarlem gepredikt wordt. Met aanwyzinge van eenige Prophetische Texten op het zelve toepasselyk. Waar achter een naamlyst der gereformeerde predikanten, die sedert de Reformatie den H. Dienst aldaar hebben waargenomen.
49613: - NOEL--- Request van de commies aan het Ministerie van Oorlog, Noel, d.d. Parijs 10-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om een baan aan het hof. Manuscript, folio, 3 pag.
49615: - GOUSIGUE, GOUSIGNE--- Briefje van T(?) Gousigue (of Gousigne?), d.d. 8-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, met uitnodiging aanwezig te zijn bij zijn benefice. Manuscript, 4°, 1 pag.
66139: - Requeste van de Regenten van Ouddorp, omme redres in den aanslag van haare Verponding over de Landen.
64466: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 8
65853: - Catalogus der algemeene Nationale Tentoonstelling. Haarlem 1861.
64050: - The shipowners' handy book of particulars of steamers with handwritten remarks of unknown author
67503: - Protestantse gedenk- en verbondspenning
12169: - WITTE, DE; DE HUYBERT, DE LA PORTE, VEERE Eigentijds extract uit het notulenboek van het stadsbestuur van Veere van 23 mei 1671 inzake voogden over de minderjarige erfgenamen van Anna de Witte. Pieter en Cornelis de Witte zijn als zodanig in gebreke gebleven. Adriaen de Huybert is overleden. Als nieuwe voogd wordt nu Anthony de la Porte aangesteld. Folio, 1 p., gesigneerd De Vos.
12171: - WOLTHUIS, OUDSHOORN Kinderlijke ontboezeming op moeders [Wolthuis] verjaardag. 4(: [2] p.
12173: - WTTEWAALL, TYDEMAN Briefje van G. Wttewaall, Leiden 1832, aan prof. Tydeman om te komen dineren en dan het lid der Staten Generaal Van Nes te ontmoeten. 8(: 1 p.
12178: - ZAANDAM, GRUYS, NIEUWJAARSWENS Gedrukt blad, 40x31 cm., met de titel `Nieuwe-jaars zegenwensch opgedragen aan de burgerij van Zaandam, die in mijn wagt wijk wonen, op het jaar onzes heeren 1830'. Daaronder in twee kolommen een vers van twaalf coupletten, ondertekend `Ue dw dienaar en nachtwagt C. Gruys'. Om het geheel tien houtsneden.
16024: [WITSEN GEYSBEEK, P.G.] - Het tegenwoordig Amsterdam, met 8 platen, Amsterdam: L.A.C. Hesse, 1809
64545: - Gesamtverzeichnis der in den Gothaischen Genealogischen Taschenbüchern behandelten Häuser
66174: - Excursion in Eastern Quebec and the Maritime Provinces, Guide Book 1, part I and II
54822: [LYDIUS, JACOBUS] - Den Roomschen uylen-spiegel. Getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-catholijcke legende-boecken (...). Dordrecht, S. Onder de Linde, 1671.
67424: - D'Heer en Mr Cornelis Goverd Visscher bevelhebber van het Burger-Vaandel Turkyen, der vrijwillige scherpschutters ten dienste der stad Utrecht; gesneuveld oud XXIII Jaaren (...).1787.
65747: [VREEDE, G.W.]., - Iets over Jacob en Wilhelm Grimm, gewezen hoogleeraren te Gottingen. Een woord gerigt aan Heeren Curatoren der Nederlandsche Hoogescholen.
66999: - Brief van een opregten fries aan den heer V.D.H.
67752: - Generaal placaat op de invordering van des gemeene Lands middelen by collecte over Holland en Westvriesland.
67750: - De vuile gewinzoekers ten toon gesteld, hunnen bedrieglyken handel gemeld; 't caracter der paskwilschryvers beschreeven, Om aan de waereld van zulk Volk een afschrik te geeven. Hun te dwingen van in hun schilp te kruipen. Op dat ze behoed mogen blyven Voor Hangen of Verzuipen, Of and're benauwde stuipen. Blyspel in drie bedrijven.
65309: - ANTHOLOGIA POETICA.In usum Gymnasii Amstellodamensis. Editio Tertia, aucta et emendata.
66675: N.S.P.A., - De Regels en Besluyten Van het Alderheyligste ende Algemeyn Concili van Trente. Gehouden onder de Pausen, Paulus den III, Julius den III, ende Pius den IV. Getrouwelijk van nieuws overgezet door N.S.P.A. Hier is ook achter by-gevoegt de verklaering van eenige bezondere Woorden, die in 't Concili gebruykt worden.
9449: - Kerkgedichten ter inwydinge van den Heere Herman Van bracht tot leeraar der gemeinte van Brandwijk en Gybeland, op den 18 der hooimaand des jaars 1717. z.p. 4º: [18] p.
10676: - Vondel en de Visschertjes. Ten huize van Van Gherwen (in 't Roode Kruis, in de Warmoesstraat over de St. Annastraat). Op de koperen bruiloft van den Heer R.W.P. De vries en mevrouw M.C. de Vries-de graaff, 20 april 1884. z.p. 4º: 13 p. O.-H. papier.
10685: - De Nederlandsche Tafelwetten, uitgegeven onder toezicht van mrs Ceremoniemeesters ter gelegenheid van de 12 1/2 jarige echtvereeniging van den heer W. Krabbendam en mevrouw E.M.H. Krabbendam-robert, Amsterdam Wou ,& Lise 1886. 16º: 19 p., geb. in blauw omslag met goudopdruk.
10687: - Gijsbert Karel, Grave van Hogendorp, spreekt: [vers op het huwelijk van J.H.W. Unger, archivaris van Rotterdam, met Cornelia G. Stapert.] z.p., z.j. Plano, [1] p.
52042: [POLAK, S. EN H.], - Het socialistisch liederboek. Achttien socialistische liederen voor zang met pianobegeleiding, bewerkt naar " Socialistisch liederenboekje van Stella Polak en Henri Polak", Rotterdam, Wakker, z.j.
8213: [HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] - Waarheid en Droomen. 4e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1856.
8214: [HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] - Waarheid en Droomen. 6e druk. E.J. Brill, 1885.
67317: - 12 gezichten uit Overijssel, Ie en IIe serie.
53612: --- - Verzameling van stukken betreffende het gedrag der curateuren van Holland's universiteit te Leyden, in de jaren 1796 en 1797, bijzonder in de zaak van mr. Johan Luzac, professor in de Grieksche taal en vaderlandsche geschiedenissen aldaar. Leiden. A. en J. Honkoop, 1797.
11143: - OVERGOOR, WOLTERS Blaadje papier met opschrift `En librum quem in gratitudinis atque amicitiae tesseramquam meam scilicet erga te interituram nunquam putes, ex optatissimo, atque integerrimo amico suo Do Maximiliano Francisco Overgoor M.D. ddd J.P. Wolters ss theol.-stud. Lugd. Batavus.' 1 p.
11152: - POMMÉ Briefkaart van J. Pommé, 1930, vanuit Olten, met aanduiding van de plaats van zijn huis.
11156: - RADERMACHER Tekeningetje door W(ilhelmina) D(ana) Radermacher (huwde in 1813 G. Vosmaer) uit een album amicorum: `Cabillario sur les Alpennins'.
11162: - RHIJN, VAN Handtekening J. van Rhijn. 's-Gravenhage, 26 februari 1633.
11174: - SAKSEN, VAN Brief in het Frans van Albert ... de Saxen, aan `cher duc', die waarschijnlijk afscheid neemt en terugkeert naar zijn land. Z.p., z.j. 4(, 2 p. (18de-eeuws of vroeg-19de-eeuws.) Volgens een potloodaantekening betreft dit de goeverneur-generaal Albert Casimir van (Tisden?).
11178: - SCHEERS VAN HARENCARSPEL, VAN BEEK Brief van R. Scheers van Harencarspel aan A. van Beek te Utrecht, 's-Gravenhage 1843, betreffende Van Beeks sollicitatie. Scheers zal op hem stemmen, evenals Den Tex. 4(, 3 p.
11182: - SCHRÖDER Lidmaatschapsbul voor J.F.L. Schröder, hoogleraar wis- en natuurkunde te Utrecht, als lid consultant van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Rotterdam, 22 maart 1830. Getekend C. Dalen, president-directeur en J.B. Ockers Cau, directeur en 1ste secretaris. Charter op perkament met (papieren) zegel, gedeeltelijk gedrukt.
11184: - SPIEGEL, VAN DE; EISEN VOOR EEN GOED AMBTENAAR Kopie `missive aan een jong mensch die tot een minsterieelen post bij een college van regeering is aangesteld, waarvan auteur is wijlen de heer R.P. van de Spiegel', 1791. Folio, 10 p.
11187: - STEENBERGEN, VAN Twee brieven van M. (=W?) D. van Steenbergen, Amsterdam 1914, over de toestand in de wereld.
9518: - Lyk-digten op het ontydig afsterven van ... Mr. Dirk Van groeneveld, in zijn ... leeven raad en oud-burgermeester, etc. der stad Lyden, zalig in den Heere ontslapen den 21 van grasmaand 1727. z.p. 4º: [7] p.
48994: - DYCKERHOFF--- 'Stammbaum der Familie Dyckerhoff', 1903. Groot blad, gedrukt in kleur, 70 x 120 cm, geplakt op linnen, met de nakomelingen van Dirk Dyckerhoff (1651-1704).
11876: - HAGEN, VAN DER Acht stukken betreffende de eigendom van een graf in de Oude Kerk te Amsterdam ten name van Johannes en Petrus van der Hagen, 1725-1799.
11886: - HAWKWOOD, SIR JOHN Enige stukken betreffende Sir John Hawkwood en zijn Free Company, 1375. Twee brieven, aantekeningen en een facsimilé, fraai gebonden in rood linnen band met gouden letters op de rug.
11889: - HECKER Eigenhandig geschreven vers `Horatie Ode 6 lib. 2' door Willem Hecker (geb. 1817), gedateerd 4 oktober 1833. 4(: 1 p.
11894: - HELDRINGH, CLAESSEN Kopie van een briefje van Heldringh, president der Ver. Christen Werkman, d.d. 30 mei 1853, aan een `medebroeder', betreffende het karakter van Juffr. Claessen en haar zuster. 8(: 1 p.
65788: - Collection of books and documents concerning Jan Bronner (1881 - 1972) ad his Hildebrand monument in Haarlem
68465: - Naamlijst der overledenen met omschrijving van hunnen ouderdom, woon- en begraafplaatsen, benevens der genen welke zich in den huwelykenstaat hebben begeven alsmede het getal der geborenen binnen Haarlem (...) benevens eene lyst der verkochte huizen, lustplaatsen, landerijen enz. 1829-1856.
8880: [LOOSJES PZ, ADRIAAN] - M. Junius Brutus. [Haarlem], [A. Loosjes Pz.], [1798].
65896: - Nach Hitlers Sturz
65996: - Gids voor de bezoekers van het Koloniaal museum te Haarlem: tevens beknopte handleiding bij de schoolverzamelingen, met plattegrond en vele illustraties
46743: - BAVEL, VAN; BERNE--- Brief van pater H. van Bavel, d.d. Heeswijk 1967. Manuscript, 4°, 2 pag.
48169: - BENTINCK, KNIPHAUSEN--- Points essentiels relatifs à l'affaire de la seigneurie de Kniphausen, appartenant au comte Bentinck (presentes au congres d'Aix-la-Chapelle). Folio, 3 pag., gedrukt, (1818).
10804: - Ter zilveren bruiloft van den heer en mevrouw [Kees] Callenbach-[Koos] Spruyt. z.p. 8º: [8] p.
10806: - Mr. Lohman's feest. Herinneringen aan de tachtigsten verjaardag van jhr. mr. A.F. De savornin lohman, verzameld door G.G. van As. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1917. 4º: 96 p., geïll.
14352: - EGMOND AAN ZEE Potloodtekening (17x24 cm) van het dorp Egmond aan Zee (ruïne, kerk met huizen en strand) met het woord “Eghmont” en “J. Ruisdael”. 17e- of 18e-eeuws. Het watermerk in het papier: “P.B.”.
14365: - KRUIDENIERSWINKEL, TEN KATE Foto van interieur van een kruidenierswinkel naar een tekening van Jan ten Kate met achterop gedrukt gedicht “Een cent te kort”, door J.J.L. ten Kate, ca. 1890?, 16x11 cm.
14368: - SCHELLINKHOUT Convocatie van de Vereeniging Beschaving en oefening te Schellinkhout, secretaris P. Ton, voor vergadering in 1863 met als spreker J. Smit van Bovencarspel, 1 p., 8º oblong, deels gedrukt.
14372: - ALDRIDGE Potloodtekening, 22x16 cm van “eene negerin te Rio de Janeiro” en gesigneerd E.B. Aldridge.
28224: - The devises, motto's etc. used by the parliament officer on standards, banners etc. in the late civil wars, proper to be bound up with y lord Clarendons His[to]ry, 1 page folio with 48 engraved flags. I. Cole sculp. 18th century.
59240: - Akte in het Frans (moeilijk leesbaar), waarschijnlijk 17 eeuws, waarbij betrokken zijn: Andionet Ducerreau [ du Cerreau], Claude Caram, J. Carques.
66786: - Notificatie van den minister van financien van zijne majesteit den Koning van Holland betrekkelijk eene modificatie van het bepaalde bij art. 60 der Ordonnantie op het middel van het Klein Zegel (...) relatief het transport en de registratie van onroerende goederen enz, 27 Maart 1807.
66787: - Notificatie van den minister van financien van zijne majesteit den Koning van Holland houdende algemeene en bijzondere bepaligen rakende de aangeving der goederen voor de verponding, 9 Augustus 1806.
65513: - Besluiten enz. door de stad Haarlem 1829-1849 en 1851-1855
67815: - Hugo Grotius, engraved portrait of Hugo de Groot by Abraham van der Wenne after M. van Miereveld.
58953: - Wereldkroniek 7 januari 1937, 24pp. Geïllustreerd, slappe kaft, uitgave ter ere van het huwelijk van Juliana & Bernard.
48976: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Dicendo Dicere Discunt 20-11-1874'. Litho van Grolman met afbeeldingen van studentenleven en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48622: - MEYVLIET, GONTIER DE BIRAN--- Correspondentie tussen C. de Jong en Catherina Gil te Issoudun, 1985, betr. het buiten Meyvliet en de familie Gontier de Biran. Manuscripten, ca. 10 pag.
64541: - Livre d'or de la Carte de Feu of Marcel H.G. Grenier
66774: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie waarop binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven de impost op de Wijn.3 Januarij 1806.
12775: - BRUSSEL, VAN EYCK Drie stukken betreffende het onroerend goed geketen T'serhuygekensteen, bestaande uit vijf diverse woningen naast elkaar, op de hoek van de Nedermarkt en de Boterstraat te Brussel, 1678. Twee charters op perkament en een stuk. Manuscript.
12776: - BUNGENER Brief van ... Bungener, d.d. Genève 1868, 3 p.
12777: - BURGER, KAASSCHIETER, DE HAAN Fotoalbum met familiefoto's van grootouders C. Burger (1861-1949) en J.H. Kaasschieter (1862-1929), hun zonen Gerard Burger (geb. 1886) en Jo Burger (geb. 1892). Voorts van de aangehuwden J.F. de Haan (1878-1942), J.A. de Haan (1884-1952), Tamme Jans de Haan (geb. 1914), Bertha J. Brouwer (geb. 1925).
12785: - CHATTEL, DU Tekening door F.J. du Chattel, 1871, een stilleven, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 55x75 cm.
12790: - CONSTANT DE REBECQUE, BENJAMIN Kwartierstaat van Benjamin Constant (Benjamin Henri de Constant Rebecque, 1767-1830, auteur en vriend van Belle van Zuylen). Folio, 16 p., handschrift in voorgedrukte formulieren.
12796: - DARFIELD, LEGHOUS, CAMBERLIJN Verklaring van `Frère Eugene, abbé du monastere dit la maison-dieu de l'éternité de Notre Dame de la trappe, de l'ordre de Citeaux de la primitive observance à Darfield, pays de Munster en Westphalie', dat hij zal bidden voor het echtpaar René Louis Joseph Leghous en Thérèse Caroline Françoise Camberlijn, d.d. Geens (?), 20 januari 1818. Folio, oblong, 1 blad, deels gedrukt, met opgedrukt zegel (Dame de la Trappe) en diverse handtekeningen.
12803: - DELFT, STOLKER, ONDERWIJS Extract uit de raadsnotulen van Delft d.d. 27 november 1841, betreffende toelage voor Theresia Stolkert, `stads dag- en kostschoolhouderesse'. Folio, manuscript, 1 p.
12512: - OVEREEM, VAN; 'T NUT Gedrukt vers Notulen van de vergadering van 24 maart 1868 in het Nut, door Een Luisteraar [= P.A. van Overeem]. Amsterdam 1868, 2 p.
12516: - PAUS PIUS VI `Epitaphium' voor paus Pius VI, d.d. 29 augustus 1799. Plano, 1 blad, gedrukt, met een aantal lof-uitingen in het Latijn.
12530: - RAB, HARLINGEN Portretfoto, Harlingen ca. 1910, van R. Rab, 1 stuk.
12532: - RADERS, VAN Gedrukt adresstrookje voor Jkvr. E. van Raders, Van Hogendorpsplein te Rotterdam.
12534: - RAPPARD, VAN; ZUTPHEN Dankbetuiging van W.L.F.C. van Rappard, officier van justitie te Zutphen, d.d. Zutphen 26 september 1838, voor medewerking in bijna 18 jaar. Nu geroepen tot een `hogere betrekking'. Folio, 2 p., gedrukt, met handtekening met pen.
12536: - RATTENKRUID Gedrukt biljet waarin de heer Damodru in het Frans meedeelt de stad te komen bezoeken en eigenaar te zijn van een wonderbaarlijk geheim poeder waarmee men ratten en muizen in huizen binnen 12 uur kan verdelgen. Het is niet schadelijk voor mensen en desgevraagd zal de heer Damodru van het poeder eten om dat te bewijzen. 1 p., 4(.
12537: - RENESSE `Bestek voor aanbesteding van het afvlakken en met rijs beslaan van het duin bij den lichtopstand te Renesse ... benevens het aanleggen van twee ronde rijshoofden ...' 's-Gravenhage 1852. Folio, 4 p., gedrukt.
12539: - REYERSE, STOUTJESDIJK `Ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van P.M. Reyerse en C.J. Stoutjesdijk, 4 juni 1920-1945'; 1 omslag, 4(.
68250: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van der Aa met drie ruiten.
12101: - STRAATEN, VAN; LONCKE Heiligenprentje, volgens opschrift op achterzijde in 1828 door pater J. Loncke te Amsterdam uitgereikt aan Hs. Js. van Straaten, `voor het opzeggen van zijn communieboekje'. 1 p.
12107: - SUURLAND, VAN DER STAAL Uittreksel huwelijksregister Middelburg 1897, betreffende huwelijk Johannes Adrianus Jacobus Suurland en Helena Pieternella van der Staal. Folio, 1 p.
12109: - SWARTBOL, HOFMAN, SCHUDDEBOOM Zangstukje, bij gelegenheid der echtvereeniging van Hendrik Cornelis Swartbol met Elizabeth Hofman op den 19 mei 1852. 8(: [50] p. Geb., geïllustreerd met twee ornamentale litho's in groen gedrukt (door O.D. Emrik, Haarlem) met `Bruidegom' en `Bruid' in handschrift en twee losse bijlagen.
12111: - TENTOONSTELLING OUD-HOLLAND TE AMSTERDAM Set van het blad Oud-Hollandts Nieustydinghe 1895, nrs. 1 t/m 174 (de laatste), mist nr. 48. 692 p. Folio, gedrukt.
12114: - TEX, DEN Drie gedrukte brochures betreffende Jhr.mr. C.J.A. den Tex, burgemeester van Amsterdam, 1879, 1880 en 1883. Ca. 20 p., geïll.
66997: - Portraits du Seizieme Siecle, 1895
29323: - SCHEEPSBOUW -- Verzoekschrift van de Amsterdamsche Expediteursvereniging aan de minister van Waterstaat, dd. 6-11-1908, n.a.v. het plan van de My Zeeland om drie nieuwe schepen in het buitenland te laten bouwen. 3 pag., folio, gedrukt.
14080: - OS, VAN Gedrukte brief van Decanus & Canonici, d.d. Utrecht 10-3-1825, getekend C. de Jong, betr. het overlijden op 28 februari van Willibrordus van Os, aartsbisschop van Utrecht, folio, 1 p.
14082: - AMSTERDAM, KAAKEBEEN, TICHLER Nominatie formulier d.d. 17-10-1836 voor vacature predikant door overlijden van Ds. D. M. Kaakebeen, uitgebracht door diakenen. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
14089: - KERWAL, VAN WAENEN, HELVETIUS Gedichten op de promotie van Michael Kerwal, extract uit dissertatie, 18e eeuws. Gedrukt, 4º, 4 p.
14102: - TAETS VAN AMERONGEN Veilingcatalogus Mak Dordrecht 6-8 mei 1952, o.a. collectie H.L. baron Taets van Amerongen te Bergen NH. Gedrukt, 52 p., 4º.
14106: - PASPOORT, DUITSLAND Paspoort voor Johann Wilhelm Rüch om van Frankfurt am Main naar Opplingen te reizen, d.d. Frankfurt 1801. Folio, oblong, 1 blad, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
14108: - WIJS, AMSTERDAM Prijsformulier van het gymnasium (?) te Amsterdam voor J. Wijs, d.d. Amsterdam 1848, getekend A. F. van de Laar Jr.
14112: - BELASTINGEN, LEIDEN, DE MEIJ Twee publicaties betr. zegelrecht te Leiden 1813 en personele belasting 1822, 2 bladen, gedrukt.
13466: - DRIES, VAN DEN; STAATSSPOORWEGEN Album met namen en als titel “Aan A. van den Dries ter gelegenheid van zijne 25-jarige dienstvervulling bij de Staatsspoor, van zijne collega‘s, 6 juli 1883 - 6 juli 1908”, 1 deel, 8º.
13471: - VOORBURG, BEENAKKER, WITTERS Communie-herinnerings-platen uit 1948, uitgereikt te Voorburg aan Monica, Jessie en Annemieke Witters door pastoor J. Beenakker, 3 bladen, plano, deels gedrukt.
13476: - MITTWEIDA Groepsfoto (13x18 cm) van 12 mannen van middelbare leeftijd, drinkend en musicerend in een kamer. Op achterzijde: “Koninginnefeest 31 Augustus 1905, Mittweida”.
13060: - ROO, DE; OPZOOMER, LYCKLAMA À NYEHOLT Gedrukte dissertatie De Cartesii Methodo, van Leonardus W.G. de Roo, uit Moerdijk, gepromoveerd 16 april 1859 te Utrecht. Hierbij een tweede exemplaar van dit boek, met blanco pagina's, met een aantal gedichten in De Roo's handschrift. Voorts twee getuigschriften voor L.W.G. de Roo, één d.d. 16 mei 1859 van Opzoomer, zijn Utrechtse hoogleraar, en één d.d. 18 november 1859 van I.S. Lijcklama à Nijeholt, bij wie hij aan huis had lesgegeven.
13064: - ROTTERDAM Adreskaartje, gedrukt, eerste helft 19de eeuw, van het New Bath-Hotel, Boompjes A82, Rotterdam (Hendriksen & Co.), vertrekplaats van de stoomboten.
13065: - ROTTERDAM, BEDRIJFSLEVEN 19DE EEUW Gedrukte circulaires van Rotterdamse bedrijven met mededelingen over veranderingen in de bedrijfsvoering, verhuizing, vestiging, liquidatie, nieuwe vennoten, overleden directieleden, etc., etc. Meestal 1 p. 4(, per stuk
13069: - ROTTERDAM, JANSEN Circulaire van Joh.Ed. Jansen te Rotterdam, agent van diverse huizen, 1891. 4(, gedrukt, 1 p.
13514: - GRAVENHAGE, POST Ontwerptekening voor een diploma voor het erelidmaatschap van de Haagse winkeliersvereniging voor F. Post sr., 1926, 1 blad, plano.
13524: - HENSBEEK, VAN Aant. betr. familie Van Hensbeek, ca 1500-ca 1800, 4 p., manuscript, 20e-eeuws.
14284: - ZEESLAG BIJ PLYMOUTH 1692 “Premier avis de la grande victoire remporté sur l’armée navale de France par les flotes Angloise & Hollandoise, le 29e May 1692”, 1 blad, folio, gedrukt.
14290: - KORTEWEG, CLANT, HEELSUM Poesie-album van Cornelia M. Korteweg-Clant, 1900-1948, manuscript, 8º.
14298: - ZWITSERLAND, VAN NOOTEN, FOTOGRAFIE Gedrukt boek door N.F. van Nooten, “Bezoek van Zwitserland in den zomer van 1865”, Utrecht [1879], 64 p., geïllustreerd met 56 originele albumine foto’s (9,5x6 cm): 41 naar schilderijen en prenten en 15 originele foto’s van gezichten in Zwitserland. Gebonden in half linnen.
13630: - LEENSTELSEL Publicatie van Lodewijk Napoleon dd 1809 betr. verder vervallen verklaring van het leenstelsel, 1 blad, plano, gedrukt.
13632: - THOLEN, BOLL Acte van transport van een perceel land in Jan Jacobs Queck onder Schaeckerloo (Tholen), verkocht door de erven van Adriaen Boll (zeer uitvoerige familierelaties vermeld!) aan Jan Cornelisz Commersse. Verleden voor schepenen van Schaeckerloo dd 8-3-1678, charter op perkament met handtekening van Marinus J. van Vrijberghe, zegel beschadigd.
13606: - HINDELOOPEN Verziilverde medaille met tekst “1225 Hindeloopen 1975 / 750 jaar stad”.
13609: - ABCOUDE, GOUSSET, BUYS Verklaring van Johannes Gousset, schout van Abcoude, betr. het huwelijk van Claas Symens Buys en Maritie Jans Buys, dd Weespercarspel 7-1-1717. 1 p., folio, manuscript.
13619: - LIEDEKERKE, LUIK Drie brieven van de graaf van Liedekerke, gouverneur van Luik, dd 1819, aan de generaal-majoor Vermaesen, commissaris van de koning van Nederland te Brussel, manuscript, 4 p.
13621: - BELASTINGEN, AMSTERDAM, 1813 Biljet betr. betalingen voor de aanwerving van manschappen in het leger, dd Amsterdam 13-12-1813, getekend door J.J. May, P.J. van Namen, G.J. Jacobson, C. Apostool, E.E. Burgklij Glimmer en J. van Voorthuizen, gedrukt.
13221: - INDIË, DE SORNIE, VINCENT Vertrouwelijke brief van mr. H.R. van Taalingen aan mr. P.C. Bloys van Treslong Prins te Batavia, dd Aerdenhout 1936, betr. Joseph de Sornie (Sorny), een Spanjaard die zich in 1832 te Semarang vestigde en bij Elisabeth Juliana Vincent enkele kinderen kreeg, waaronder schrijvers grootmoeder, getypt, 2 p.
13223: - BREGGEN PAUW, VAN DER Briefje van de remonstrantse predikant P. van der Breggen Pauw, dd 1816, aan N.N., manuscript, 1 p.
13228: - QUELLINUS, EIBINK Prijspenning met tekst “Kunstnijverheidsschool Quellinus, afd. bouwkunstig teekenen. A. Eibink, cursus 1912/13”, verzilverd
13230: - VONDEL, JOOST VAN DEN Blauw bord van Sphinx, Maastricht met portret van Vondel en de jaartallen 1587-1937, 26 cm middellijn
13236: - DONDERS, LICHT EN KLEUREN Krantenknipsels met verslag van vijf voordrachten over licht en kleur door prof. F.C. Donders, gehouden te Utrecht in het Physisch laboratorium in 1880. Ingeplakt in cahier, 26 p.
13246: - GOUDA, GOEDEWAAGEN, BENDER Prijsformulier voor N. Goedewaagen, leerlinge meisjesschool te Gouda, 1892, 1 p., deels gedrukt, getekend J.H. v.d. Voort en door schoolhoofd M.L.J. Bender
13698: - PARIJS, MUSIC-HALL DANSER JACK GARCY Dossier brieven, knipsels, programmma’s etc. afkomstig van de danser Jack Garcy (pseudoniem voor Henry Guarracino), 1925-1930, 26 stukken, meest in handschrift of getypt.
13708: - LISSE, HEERMAN, DRIJFHOUT “Korte memorie” voor de Staten van Holland door Frederick Jacob Heerman, heer van Lisse, betr. zijn gedrag bij het beroepen van een nieuwe predikant te Lisse, 1724, folio, 30 p., gedrukt.
13710: - DRUKKEN VAN THEOLOGSICHE BOEKEN Extract uit de resolutien van de Staten van Holland dd 17-6-1740 betr. het drukken van theologsiche boeken zonder kerkelijke goedkeuring. Met concept placaat met verbod tot het drukken van religieuze teksten zonder approbatie van de kerkeraad, classis of hoogleraar theologie, folio, 4 p., gedrukt.
13717: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, SCHEIDIUS Contract der weduwen-societeit van de professoren aan ‘s lands universiteit te Leiden dd 14-1-1792, ten name van Ev. Scheidius met aantekeningen van Scheidius over betalingen etc. uit 1793 en 1794, folio, 8 p., deels gedrukt.
13731: - DURING, BUYS, DE STOPPELAAR Brief van G. Buys dd Amsterdam 1839 aan G. v. During te Rotterdam betr. bomen in de tuin van de oude mevrouw de Stoppelaar, 4º, 1 p., manuscript.
13671: - TOLLENS “Volksgezang”, vers van 10 coupletten door H. Tollens Czn, 4º, 2 p., manuscript.
13679: - DUMAS, GRONINGEN Acte verleden voor burgemeesteren en raad in Groningen, dd 31-5-1740, inzake een erfenis in de familie Dumas, Franse tekst, charter op perkament, met handtekening van Peter Rembert van Iddekinge, zegel verloren.
13681: - HEUSDEN 28 Kerkelijke attestaties betreffende personen die vanuit diverse plaatsen naar Heusden trokken en aldaar lidmaat zouden kunnen worden, 28 p., deels gedrukt, met handtekeningen van de predikanten van de plaatsen waaruit men vertrok en gedrukte of gestempelde afb. van de kerkelijke zegels.
13684: - ELIEKIN, HEUSDEN Kerkelijke attestatie voor Maria Eliekin, lidmate te Heusden, bij haar vertrek naar Delft, 1841, 1 p., deels gedrukt.
13656: - KRUISLAND (N.-Br), KERK EN SCHOOL Visitatie-rapporten door gecommitteerden van de classis Bergen op Zoom en Steenbergen, betreffende de kerk en school te Kruisland, 1786-1809, folio, 22 p., manuscript.
13662: - GOUDKOORTS IN AUSTRALIË Verklaring van een vijftal kapiteins/gezagvoerders van Nederlandse schepen in de haven van Sydney en van een slagter te Sydney, op verzoek van kapitein B.J. Doornik van het Nederlandse barkschip “Willem Ernst”, dat zij het gezouten vlees aan boord van de “Willem Ernst” hebben geïnspecteerd en bevonden dat dit “goed en niet bedorven of stinkend was”. Getekend Sydney 24 december 1853 door K. Pool, A(?) Wap, J. Hensing, J.M. Borghorst en ? , 1 blad, folio, manuscript.
13664: - GRONINGEN, FRANSE KOSTSCHOOL “Conditien en voorwaarden tot een Fransche kostschool voor jonge juffrouwen” te Groningen, uitgevaardigd ten raadhuize van de stad Groningen dd 28-3-1803, 4º, 7 p., gedrukt.
13158: - WAAIER Tekening voor een waaier, een Oosters landschap met twee personen, getekend op een dubbel vel sterk en dun papier, zodat het waarschijnlijk de bedoeling was van dit blad een waaier te maken. 19de-eeuws? 30x50 cm., halfrond van boven (mist een stukje aan de bovenzijde).
13161: - WATERSNOOD 1825 Missive van de gouverneur van Zuid-Holland aan de gemeentebesturen betreffende collectes t.b.v. de watersnood. Folio, gedrukt, 2 p.
13170: - WERVEN, VAN, VAN DER KOLK Negen stukken betreffende Jan Gerrit van Werven, geb. Zwollerkerspel 16 augustus 1900, Hendrikje van Werven, geb. 1899, Hendrikje van Werven-van der Kolk, geb. 2 mei 1875; ca. 1920-1950.
13172: - WESTMAN Tekening in kleur van een tak rozen, gesigneerd J. Westman, 1858, 20x18 cm.
14331: - KERKERADE, SINT VINCENTIUSVERENIGING “Protocolle der St. Vincenz-Conferenz zum Heil. Lambertus in Kirchrath, von 1868-1880 inclusive”. Manuscript, 4o, 227 p., gebonden in half leer met op rug “Conferenz des h. Vincenz von Paul in Kirchrath”.
12303: - DOUMA `Familie-gegevens van Eelke Douma, aug. 1970', cahier met elf generaties Douma, krantenfoto van geboortehuis Eelke Douma (geb. 9 oktober 1896) te Oudeschoot, etc.
12321: - FEYE Twee gedichten in handschrift van M. Feye; 19de-eeuws. 4(, 6 p.
12322: - FODOR Handtekening van C.J. Fodor als thesaurier van de Commissie tot de Stedelijke Tentoonstelling; 1 stuk.
12325: - FRIESLAND, TOLHEFFING, FOLLEGABRUG Publicatie van de gouverneur van Friesland d.d. 1847 betreffende de tolgelden voor schepen die door de Follegabrug in Lemsterland varen. Plano, 1 p., gedrukt.
12329: - GAYMANS Album, klein oblong, met religieuze citaten en `Pyrmont 22-7-1874'. Inschrijvingen uit de jaren 1874-1881, o.a. E. van Dam en M.J.v.D. Voorts de aantekening: `Dit boekje is ws. geweest van `nicht' Alide Gaymans 1841-1927. Mijn vader was haar executeur-testamentair, D. van der Hoop van Slochteren'.
13768: - MOLSTER Stukken betr. prof. mr. Frederik Adriaan Molster en diens gezin, manuscript en druk, 19e-eeuws, ca 60 stukken.
13771: - SCHOUTEN, KLEINHANS Bijbeltje uit 1884 met opdracht in handschrift door vader en moeder A. Schouten en J.M. Schouten-Kleinhans aan hun kind bij de belijdenis, 1 deeltje.
13780: - GRAFT, SCHERMER, NOIJEN, TEETJES Familieaantekeningen Schermer te Graft 1735-1782, 4º, 4 p. manuscript, ca. 1780.
13800: - KAPTEIN, TE ROLLER Receptiealbum: “Felicitatieregister ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van den heer en mevrouw G.J. Kaptein-te Roller, op donderdag 21 augustus 1947”, 12 p., 4º, manuscript.
13818: - ROTTERDAM, N.H. KERK Rooster van collecteerbeurten voor het college van collectanten ter instandhouding van den openbaren eeredienst bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Rotterdam, 1942, brochure, 20 p., gedrukt.
13822: - HOFMAN, DE JONGE Nota van Neeltje de Jonge d.d. 1788, voor de Wed. Hofman, betr. 4 mutsen genaaid à 12 stuivers, 1 blad, manuscript.
13842: - POSTSTEMPELS WENEN, PRAAG Duitstalige brief van Frau Kirsch, d.d. Wenen 24-2-1843, aan Jos Bunz, Goldarbeiter in Prag, 4º, 2 p.
13847: - AMSTERDAM, MONNIKX, KARSEBOOM, GROEN, VAN LEEUWENDAAL, VAN DE POLL Akte van transport, d.d. Amsterdam 16-2-1786, waarbij Maria Monnikx, gehuwd met Jan Karseboom, een huis op Kattenburg verkoopt aan Carel Groen. Zij had het huis geërfd van Pieter Marinus van Leeuwendaal. Chater op perkament met uithangend zegel van schepen Jan van de Poll de jonge.
13909: - HAARLEM, GROENEWOUD Afl. 4 van Haarlemmerolie, huisorgaan van Coöperatie Haarlem, Augustus 1954, geheel gewijd aan het afscheid van directeur G.A. Groenewoud. Gestencild, folio, 5 p.
13913: - HAARLEMMERLIEDE, ROTTEPOLDER Twee nota’s ingekomen bij de Rottepolder, onder Haarlemmerliede, 1922-1923.
13918: - ORANJE NASSAU, DOKKUM Foto, 13x18 cm, tonende Prins Hendrik met een groep personen op de zeedijk bij Dokkum, ca. 1900? Foto: W. en K. Heeringa te Dokkum.
13947: - VOGELVANGER, EXRIK Extract uit Register Resolutien Nat. Rekenkamer d.d. 2-7-1802 betr. benoeming tot eerste secretaris van J.A. Exrik, in plaats van Guilielmus Vogelvanger, die wordt bedankt en een zilveren tabaksdoos krijgt, manuscript, 3 p., folio.
13919: - TIMMER, ONDERWIJS, HAARLEM Enkele papieren afkomstig van G.Q.J. Timmer (1892 - ca. 1939), leraar aan de Mulo school te Haarlem
13929: - PAUVERT, VAN DEN Cahier met meest overgeschreven verzen van Nederlandse en Franse dichters, door H. (?) van den Pauvert, ca. 1850, manuscript, 170 p., geb.
13696: - ORANJE Extracten uit de resolutien van de Staten en van het Hof van Holland, 1759, betr. de opening van het testament van prinses Anna, weduwe van Willem II en betr. de aanwijzing van voogden over haar kinderen: haar vader, haar schoonmoeder en haar neef Louis van Brunswijk, folio, 11 p., gedrukt.
13697: - LODEWIJK XVI Commissie voor Joseph Etienne Sipion de Thonun, “garde du corps de notre très cher et très ainé frère Monsieur en la Compagnie de Levia”, tot kapitein der cavallerie, getekend te Versailles, 4-4-1781, charter op perkament met de handtekening van “Louis” en een (beschadigd) zegel.
13949: - BRABANT, VERHOUDING RK-HERVORMD Extract uit Register Resolutien van de Staten Generaal d.d. 19-9-1768, betr. het feit dat ambtenaren in Brabant Hervormd dienen te zijn en als zij hun ‘Religie komen te versaaken’ of trouwen met een RK vrouw, zij vervallen zijn van hun ambt.
13963: - OUDEWATER, GOUDA, DE MOOR Brief van Thomas de Moor, d.d. Gouda 24-10-1804 aan J.J. Montijn, baljuw van Oudewater, manuscript, 2 p.
13965: - OUDEWATER, HAASTRECHT, DE BRUIN Brief van A. van der Dussen, baljuw van Haastrecht, d.d. Haastrecht 1809, aan de baljuw van Oudewater betreffende Gerrit de Bruin, gepatenteerd koopman te Haastrecht die in een herberg te Oudewater een horloge afhandig gemaakt is door iemand die zich “de deurwaarder” noemde. Manuscript, 2 p.
13021: - ONDERWIJS AAN MEISJES, KAPTEYN `Gedenkboek' Nic. Beets: kalender waarin men met de pen gedenkwaardige zaken diende in te schrijven. Dit exemplaar, met op schutblad `Herinnering aan mej. Bertemie Kapteyn, overl. jan. 1927', bevat per datum de namen van een honderdtal meisjes uit `betere kringen', met hun geboortejaar en een aanduiding van een periode van 2 à 3 jaar uit de late jaren tachtig. Waarschijnlijk waren het de leerlingen van mej. Kapteyn, steeds zo'n 14-17 jaar oud.
13023: - OOSTERWIJK (GEM. KEDICHEM Z.-H.), TAVERNIER Tekening met pen en penseel in grijs van `Oosterwijk bij Leerdam'; gemerkt verso `H. Tavernier fec.', 14x20,5 cm.
13026: - PANNEKOEK Genealogisch schema Pannekoek, 17de-20ste eeuw, te Zonnemaire, 1 blad.
13027: - PARLEVLIET, KOK Foto van `Jb. Parlevliet en Max Kok', d.d. 16 mei 1910, fotograaf: Van Rijn te Amsterdam, 9x14 cm.
13030: - POEPJES, DUBOIS, AANSPREKER Aquarel, 16x12 cm., gesigneerd C. Dubois, van een aanspreker die van een formulier de dood opleest van Jan Bastiaan Poepjes; 19de-eeuws.
13032: - PORSELEINKAARTJES Porseleinkaartjes (adreskaartjes op hoogglans karton) uit het midden van de 19de eeuw. Ca. 6x10 cm., per stuk
14002: - KOMST, HUYSER, LOURENS Aantekeningen betr. huwelijk Willem Komst en Sophia Hendrika Huyser, d.d. Amsterdam 1819, en hun twee kinderen Willem Pieter Corn. en Cornelis, manuscript, 4º, 1 p., [ca. 1825].
14004: - LAUGEMAN Twee gedrukte overlijdensberichten d.d. Amsterdam 1872 en 1880 resp. van Johan Melchior Laugeman, 65 jaar en Gerrit La(u)geman, 74 jaar.
14008: - FRANKRIJK, DU CHALLION, LACROIX Brief van ... Du Challion (Du Chattion?) aan M. Lacroix, d.d. Martigny 1783, manuscript, 2 p., 4º, met afdruk lakcachet Du Challion.
14009: - FRANKRIJK, LACROIX Brief van ? aan Monsieur Ge Lin (?), procureur au bailliage de Mascon, d.d. St. Germain 1713, o.a. over Antoine Lacroix, manuscript, 3p., 4º, met afdruk lakcachet.
13990: - EVERHARD, VAN MARLE Gekleurde tekening van het grafmonument voor Willemina van Marle, weduwe van Jan Coenraad Everhard, geb. 7-3-1762, gestorven 17-3-1823, anoniem, 1823, 28x19 cm. Randen beschadigd.
13995: - TROONOPVOLGING, FARNCOMBE SANDERS A.J.W. Farncombe Sanders, ‘Troonopvolging’, z. pl. [ca. 1900], 3 p., folio, facsimilé van handschrift en tekening.
13976: - OUDEWATER, DELFT, VAN SEIJST Portrettekening van Cornelis Jan van Seijst, predikant te Delft in 1794, oud 47 jaar en predikant van Oudewater van 27-6-1779 tot 6-2-1780. Naar een gravure van Snoek, d.d. R’dam 1794, 26x14 cm.
13981: - STEENSMA “Op de 63ste verjaardag van onze vader G. Steensma, 5 Jan 1829”, manuscript, 4º, 2 p.
13989: - GELDER, ALMANAK, FRIESLAND ‘Friesch Comptoir Almanack over het schrikkeljaar 1776’, Leeuwarden 1776, 12º, met almanak-deel, naamlijst, wagtregelingen te Leeuwaren, luiden poortklok Leeuwarden, genealogie potentaten in Europa, fondslijstje van P. Koumans te Leeuwarden en aant. in handschrift. Met de afwasbare kartonnen bladen, in (beschadigd) leren bandje met goudstempeling en zilveren slot.
14063: - SCHAAFF, VAN DER Brief van J.H. van der Schaaff, d.d. Leiden 1-2-1883, aan zijn echtgenote te Kleef, 2 p., manuscript, folio oblong.
14069: - HALVERSTAD, POUW Enkele documenten betr. Felix Halverstad, ca. 1970.
14072: - DUITSLAND, SEGESTE “Rechnung der Gemeinde Segeste für das Jahr 1850/1851”. Getekend 1-8-1851 door Albers. Manuscript, folio, 36 p.
14040: - HOGENDORP, FREDERIK VAN, DUMAS “Overschriften uit Frederik van Hogendorp’s brieven aan zijne moeder geschreven uit Afrika-Bloemfontein”, 1876-1878 en uit latere brieven 1880-1886. Manuscript, 23 p., 8º gebonden in fraai stempelbandje.
14061: - CALKOEN Twee etsen en een aquarel van Henk J. Calkoen (1894-1979).
14011: - AELDERS, VAN DER HAER, KERSTEN Brief van D.B. (?) van der Haer aan R. Kersten Heerengracht 602 te Amsterdam, d.d. Leeuwarden 25-4-1831, manuscript, 2 p., 4º.
14019: - WIBAUT ‘Florentius Marinus Wibaut 1859-1936’, publicatie van N.V. De Arbeiderspers n.a.v. het overlijden van Wibaut, 1936, gedrukt, 32 p., 42x29 cm, geïll.
14022: - VERZEKERINGSWEZEN, CORNELISSEN, BOEREN ‘Het lijfrentekantoor. Komisch karakterduet, vervaardigd en met enorm succes voorgedragen door de Hollandsche duettisten A. Cornelissen en P. Boeren’, ‘s-Hertogenbosch H. Mosmans, ca. 1890. Gedrukt muziekstuk, groot 4º, 4 p. met afb. van “Kantoor van levensverzekering en lijfrente” op omslag.
12571: - SCHIPPER, GRAFT, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie, gesigneerd Gerrit Schipper. Graft 1830, folio, oblong.
12576: - SCHOUTEN, WIJN `Lied der wijsheid, of de wijsheid in den wijn'; 8(, 3 p., ca. 1820, gesigneerd: Haarlem, J. Schouten.
12579: - SCHUMAN, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie met de tekst `Johanna Schristina Schuman, gebooren 29 junij 1801', 1 p., folio, oblong.
12585: - SIBERG, BISLICK, CREMERS, TIELENS, MAAS EN WAAL Repliek van Ludolph Caspar Ludewiek vrijheer van Siberg, drossaart van Bislick, heer van Veurde (en) Stockum in een rechtzaak voor het landgericht van het ambt Tussen Maes en Wael, tegen Jan Cremers, stadhouder te Hernen, en Roeloff Tielens. Het stuk van 147 p. folio bestaat uit 1013 punten en is ondertekend door de advocaat W. Vermeer [ca. 1730].
12589: - SOESTDIJK Aflevering van de Utrechtsche Courant van 25 mei 1818 met verslag van de feestelijke ingebruikname door de prins en prinses van Oranje van het Jachtslot Soestdijk, in 1815 hun aangeboden ter herinnering aan de Slag bij Waterloo. Plano, 1 blad.
14137: - SCHIEDAM ‘Orde der feest- en lijdensstoffen, die jaarlijks in de Christelijk Hervormde Gemeente van Schiedam gepredikt worden’, Schiedam, Abr. Bakker 1781, 16º, 102+9 p., geb. (in modern bandje).
14139: - WASSEN, ELLING, NOORD SLEEN Portretfoto, kabinetformaat, van Aaltje Wassen, echtgenote van Willem Elling, te Noord Sleen. Fotograaf: J. de Vries te Assen, ca. 1910.
14122: - SCHARP, SCHIPHORST, KREEFT “Ter egtverbintenis van ... Jacob Schiphorst captein van eene compagnie Invanterie en vrouwe Gerarda Maria Kreeft”, manuscript, folio, 2 p.
14129: - POUW Vers op het huwelijk van Lien Pouw en Frederik ... uit Delft, ca. 1900, manuscript, 8º, 2 p.
14130: - LOTERIJ Aandeel ad ƒ2.50 in de loterij van de Vereniging tot Bevordering van’s lands weerbaarheid, d.d. 1871. gedrukt, 4º, 2p.
12977: - MAKS, VOET, CLICHÉFABRIEK Ons Boek, fraai gebonden boekwerk met geschreven teksten betreffende het gezin Henk Maks en Stijntje Voet (gehuwd Haarlem 28 april 1898) en hun dochter Christine Sandeune Maks (geb. Haarlem 7 november 1900). Ca. 200 p. (1898-1960), geschept papier in perkamenten band met gouden letters. Fraai!
13336: - DREKMA, VAN DE WAAG Briefje “Schipper Harmen gelieft voor mijn, Hendr. Drekma, te gaan aan den dam bij de captyn van de Waag om te verneemen of daar ook goet geborgen is, want hebbe een rijssaake in ‘t gedrang vermist (...)”, 1 p., 4º, 18e-eeuws
13338: - MUIDEN, ZUIDERZEE, SCHAAP Verklaring van Marten Schaap, dd Muiden 18-2-1825, dat hij in 1825 de Zuiderzee niet heeft bevaren, 1 blad, 8º oblong, deels gedrukt.
13343: - DROSTE, SCHOTEL Exemplaar van Coenraet Droste, Overblijfsels van geheugchenis, ‘s Gravenhage, Viejou, 1728, 4º, 196 p., gebonden in perkamenten band, afkomstig uit de bibliotheek van G.D.J. Schotel en met zeer veel aantekeningen van zijn hand.
13345: - NAARDEN, JOODSE SYNAGOGE Twee brieven betr. de Joods-Portugese synagoge te Naarden, 1856, 4º, 5 p., manuscript.
13350: - KRAFT Zur Erinnerung an Marianne Schriber-Kraft (1932-1965), Lebensbild und Trauerrede, von Herrn Pfarrer E. Schweingruber, 1965, 16 p., 8º oblong, gedrukt, met ingeplakte foto.
14708: [GARNAUS, ADOLF S.] - Die Familie Römer von Zürich, 1622 - 1932.
14754: [KLOMPENHOUWER, H. E.A.] - Familiekroniek Terberg 1869 - 1999.
14155: - LEIDEN, GEERLOF, DIENTEGARD Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 11-9-1789 betr. het verbod voor een huwelijk tussen Adrianus Antony Geerlof, meerderjarig en Adriana Dientegard, minderjarig (moeder Adriana Moraal) allen te Leiden, gedrukt, folio 8 p.
14159: - HAREN, RUMMERINK, HOIZING Gedrukt bericht betr. het overlijden van Jan Rummerink, scholte van Haren, ca. 62 jaar, d.d. Haren 25-10-1761. Ondertekend door Margreta Hoizing, wed. Rummerink. Folio, met zwarte rand.
14173: - CLERQ, DE Correspondentie ontvangen door A. de Clerq; gemeenteontvanger te Groede, ca. 1870-1890, 10 stuks.
14179: - SAPPEMEER ‘Willekeur betreffende de klap en batten bij het Achterdiep te Sappemeer, benevens de Molenweg... tot het welk de deelgenooten zijn de eigenaren van de plaatsen land bij het Achterdiep vanaf nr 102 t/m nr 115, d.d. Sappemeer 5-6-1830’. Afschrift ca. 1900. Manuscript, folio, 2 p.
14183: - ROTTERDAM, RUIJBROEK, VAN OMMERING “Herinnering aan den doop” van Christiaan, zoon van Johan Christoffel Ruybroek en Pieternella van Ommering, Rotterdam (Ev. Luth. Gem.), 16-10-1932, deels gedrukt, 8º oblong.
13174: - WINTERSWIJK, VAN HOYTEMA Tekening met kleur door Antoinette Agathe van Hoytema (1875-1967) van een boerderij te Winterswijk, 24x31 cm.
13179: - WOUBRUGGE, KROON Briefje van A. Kroon CJzn te Woubrugge, 189?. Deels gedrukt, 2 p.
13182: - WUMKES G.A. Wumkes, Op Thabor. Afscheidswoord bij het neerleggen van het predikambt 1 november 1924. Sneek 1924; 8(: 16 p., gedrukt, met portretfoto (cliché-afdruk) van Wumkes en in pen: `Benoemd in 1924 tot bibliothecaris der Prov. Bibliotheek van Friesland'.
13185: - WIJNGAARD, DORDRECHT `Aan mijne dochter als bruid', gedicht van 3 p., folio, handschrift, ondertekend Dordrecht 19 januari 1872, J.H. Wijngaard.
13186: - ZAANDIJK, FANFARE Zaandijks fanfarecorps, kwartaalblad 1947-1951, gestencild, 8(.
13197: - ZUYLEN VAN NYEVELT Twee gedrukte circulaires, getekend J.A. de Zuylen van Nyevelt, Rotterdam 1813, folio.
12591: - SONTTOL `Tol-rolle in den Orizond, voor d'onderdaenen der Geunieerde Nederlandsche Provincien'. Amsterdam (Laurens Gunter), 1695. 4(, 12 p., gedrukt.
12597: - SUIKERRAFFINADERIJEN IN HOLLAND Extract uit Resolutiën Gecommitteerde Raden Staten van Holland 15 juli 1778, betreffende het uitkeren van een premie aan de suikerraffinadeurs in Holland, 3 p., gedrukt.
12600: - SWEMMELAAR Handtekening van J.M. Swemmelaar, Leeuwarden 1769, 1 stuk.
12602: - TAETS VAN AMERONGEN Getekend familiewapen Taets van Amerongen, met zilver en kleuren op zwarte ondergrond, 30x24 cm., gesigneerd E. Dick.
14210: - STAATSBLAD Besluit van Koning Willem I d.d. 18-12-1813 betreffende uitgave van een “Staatsblad der Vereenigde Nederlanden” met ingang van 1-1-1814. Folio, 2 p., gedrukt.
14212: - LOTERIJEN, AANPLAKBILJETTEN Handingekleurde litho door Bourdet, 16x20 cm: “Le Réalisme Parisien: l’affichomanie”. Spotprent op het overdreven beplakken van huizen in Parijs met levensgrote aanplakbiljetten. Op de voorgrond “Assurances générales contre les assurances, primes, tontines, loteries...”, ca. 1830, in lijst achter glas.
14214: - BREDERODE, VAN, TOONKUNST, HAARLEM Afrekening van J.J. van Brederode te Haarlem, voor Mij van Toonkunst afd. Haarlem voor verkochte toegangsbiljetten voor concerten, 1880, manuscript, groot blad.
14216: - KEUSS Geschilderd portret op perkament of ivoor voorstellende Bernard Herman Keuss, geb. 27-4-1798, overleden te Neuenkirchen 26-11-1861, 11x8 cm, in lijst achter glas.
14219: - KLEIJ, VAN DER, RUIS, HIBBEL, MAAS, HAZERSWOUDE “Familiealbum met genealogie en kwartierstaat van de families Van der Kleij, Ruis, Hibbel, Maas, beschreven door W.D. van der Kleij”, manuscript, 4º, getypt met ingeplakte, veelal originele, foto’s en documenten, 167 p.
14185: - SCHUYLENBURCH, VAN, BERGHUIS KRAK Album met ingeschreven gedichten. Op schutblad “Voor Bolly van Joan”, ca. 1930.
14187: - FIETSEN “‘Wielrijders-lied’, ‘Sneeuwvlokjes’. Twee liederen op één blad plano, gedrukt, uitgave Jan de Bruin”, ca. 1900.
14238: - ROOS EN BURG Potloodtekening van een huis “Roos en Burg”, ca. 1770. Het huis heeft vier woonlagen, waarvan de hoogste onder een kap, naast het huis een lager bijgebouw. Het papier heeft een op 1769 te dateren watermerk. Rechts onder een vaag leesbaar woord “Neiv.nsigen”, 20x32 cm.
14247: - IMAGINAIRE KAART Pentekening van een imaginaire kaart met gebouwen, straten, wateren etc. met bijschriften. 30x40 cm, ca. 1900?
12735: - AMSTERDAM, ZIJDEVERVERSGILDE Publicatie van het stadsbestuur van Amsterdam, d.d. 29 januari 1778, betreffende een aanvulling op de keur van de zijdehandelaars en zijdeverwers uit 1648, namelijk dat gildeleden eerst poorter dienden te zijn en vier jaar bij een zijdeverwer dienden te hebben gearbeid. Plano, gedrukt.
12737: - ANDEL, VAN; HACKE Portrettekening in pennenkunst van Johannes Henricus Hacke, predikant te 's-Gravenhage, getekend door F. van Andel. Middelburg 1798, 22x18 cm.
12740: - ASSEN, BOS, GEERTS, CRIMINALITEIT Signalementen van Henricus Bos en Klaas Geerts, bijgenaamd Wol-Klaas, gezocht wegens `frauduleusche invoer' door de officier van justitie te Assen, 14 okt. 1847. Folio, gedrukt, 1 p.
12742: - ASSEN, TORSTER, CRIMINALITEIT Signalement van Wilpert Torster, gezocht wegens diefstal uit de staatskas van Zürich, door de officier van justitie te Assen, 30 november 1846. Folio, gedrukt, 1 p.
12743: - ASSON, D'; VAN HEESEL Twee uitvoerige brieven van de graaf D'Asson, d.d. Mechelen en Spa 1789, aan de Haagse procureur Van Heesel, 6 p.
12756: - BISTHOVEN, VAN Perkamenten blad met hoofdwapen en acht kwartierwapens, waarschijnlijk 17de-eeuws, zwaar beschadigd. Rechtsboven het kwartierwapen van Bisthoven. De andere niet leesbaar of niet ingevuld. 30x24 cm.
12759: - BLEISWIJK, VAN; DELFT, BUYS Verklaring van de Staten van Holland d.d. 14 december 1740 dat mr. Maarten van Bleiswijk, ontvanger van de gemeenelands middelen over het kwartier van Delft, uit dit ambt wordt ontslagen. Folio, manuscript, 1 p., met opgedrukt zegel van de Staten van Holland en de handtekening van Willem Buys.
12765: - BOUTMY `Aanteekeningen over het geslacht Boutmy'. Getypt, 4(: ca. 100 p.
12770: - BROCKHAUS Briefje van Hermann Brockhaus, hoogleraar Sanskriet te Leipzig, d.d. 1861, 1 p.
14255: - RIETSTAP, WAPPLER Tekening met kleur van het familiewapen Rietstap met de tekst “Commemorating 1891-1951 Johannes Baptista Rietstap, eminent Dutch author of Armorial Général ... 1829 - ... 1891”, 30x30 cm, 1951. Fraai blad.
13998: - WITKAMP, WAKKER, KOMST Verklaring van goed gedrag voor Jan Witkamp, geb. Haarlem 15-11-1890, wonende sedert 1906 te Amsterdam, Hartenstraat 34, d.d. Amsterdam 1910. Deels gedrukt, 1 p., folio, getekend A. Röell, burgemeester.
13999: - LAND Tekstboekje van kinderoperette Hans Drift, uitgave muziekuitg. A. Land Ezn. te ‘s-Gravenhage, 16 p., gedrukt [ca. 1940].
14302: - GRONINGEN, GEREFORMEERDE KERK Enige tientallen stukken betreffende geschillen en scheuring binnen de Gereformeerde Kerk te Groningen in 1944. Gedrukt, getypt en gestencild, ca. 100 p.
14307: - GRAVENHAGE, VAN HOYTEMA Gekleurde tekening door Antoinette Agatha van Hoytema (1875-1967), voorstellende huisje aan Wassenaarseweg te Den Haag, d.d. 1942, 26x32 cm, ingelijst en achter glas.
14308: - SCHUCH, SILHOUET Portret in de vorm van een getekend silhouet van “Madame Schuch, overl. 1787”, 19x12 cm.
54677: [WAAL, ISAAK DE] - Karel Bouwens of het onwelvoegelijke, ligtzinnige en strafwaardige van het misbruik van Gods heiligen naam, het vloeken en verwenschen van zich zelven en anderen. Een leesboek voor de jeugd, uitgegeven door de My. Tot Nut van 't Algemeen. Leiden etc., 1840.
66994: - Portraits de theologiens, pretres et ministres catholiques et protestants. Collection Borger.
66995: - Portraits Neerlandais. Catalogue d'une collection importante de portraits appartenant a l'Ecole Neerlandaise. Portraits du Seizieme Siecle, 1895
66993: - Catalog der hinterlassenen Kunst-Sammlung des Herrn Rudolph Weigel in Leipzig. I Erste Halfte Versteigerung am 2. Marz 1868.
58078: - Licht in donkere dagen. Ervaringen in de kampen van jeugdige werkloozen. Uitgave C.V.W., gesticht op initiatief van den Raad van Ned. Kerken voor practisch Christendom, Utrecht 1938, 32 pag. oblong, gedrukt.
58080: - Praeadvies van de gecommitteerden van de Hollandsche collegien ter amiraliteit op de propositie van syn Hoogheid, glorieuser gedagtenis, betr. de middelen welke souden dienen te worden aangewend tot verbetering van de commercie in de Republicq. Folio, 18 pag., gedrukt, d.d. 18-4-1752.
12065: - SAUTIJN Op het overlijden van ... Mr Jan Sautijn, oud burgermeester der stad Amsterdam. Z.j. Fol.: 2 p.
12081: - SCHROK, SOERABAJA Poesiealbum/poezie album van Anna P. Schrok, Soerabaja 1880-1881. 4(: 1 deel.
67744: - Grotius (Hugo de Groot) pencil drawn portrait
67745: - Hugo de Groot engraved portrait by J. van der Spruit
66991: - Catalog der Schultz'schen Kunstsammlung oder der von dem verstorbenen Herrn Carl Georg Schultz in Celle hinterlassenen umfangreichen Sammlung, dritte and vierte (letzte) abteilung, 21 October 1867 and 2. Dezember 1867 zu Leipzig.
66992: - Catalog der hinterlassenen Kunst-Sammlung des Herrn Rudolph Weigel in Leipzig. I Zweite Halfte Bildwerken und Bucher, versteigerung am 29. Juni 1868.
59245: - Akte van verhuur voor schepenen (Jacob Cornelisz en Claes Marthensz) van onbekend gerecht ["onder de jurisdictie van Wall(-)"] gedateerd 11-1-1589 door de voogden van de onmondige kinderen van Gillis Hooftmans uit zijn derde huwelijk met Margriet van Nispen aan Cornelis Ghijn, Adriaen Coppens en Cornelis Thoenisz van twee kavels land, manuscript, 1 blad, tweezijdig beschreven (folio), aan bovenzijde beschadiging met licht tekstverlies.
64471: - Hamer, maandblad, 1942 nr. 3
54159: --- - Regtsgeding van J.C. van Stenis, schuldig verklaard aan vergiftiging. 's Gravenhage, J. Belinfante, 1843. [gebonden met:] v. Diggelen en Snijder, regstgeding tegen Jean Baptiste de Loeil. Middelburg, Abrahams, 1850, 195 pag. + illustraties.
67562: - Coup-d'oeil sur la nouvelle legislation civile et l'organisation de l'ordre judiciaire du royaume des pays-bas par un magistrat.
9344: - Op het huwelijk van Matthijs Van dulken en Anna Oortman, voltrokken t'utrecht den 31 van Winter-maand anni 1694. Utrecht, Arnoldus van den Eynden, 1694. 4º: [12] p.
9348: - Zé- en Landklagten uitgestort ter uytvaart van ... Maria stuart, koningin van Grootbrittanje ... begraaven binnen Londen op den 15. van lentemaand des jaars 1695. Utrecht, Gerrit Muntendam, 1695. 4º: 12 p.
9341: - Strik van diamanten, geknoopt ter gesegender egtstrengel van ... Matteus Chity en ... Elisabeth De dieu, weduwe van ... Mr. Jacob ten Grotenhuis, in sijn leven raad en schepen der stad Amsterdam gevuurd en ingesegend op den eersten van hoimaand des jaars 1693. Leiden, bij Johannes van de Kellenaer, boekdrukker op de hoek van de Heeresteeg, bij de Pieterskerk, 1693. 4º: [8] p.
66989: - Leipziger Kunst-Auction von C.G. Boerner, Versteigerung mehrerer Privat-sammlungen von Kupferstichen, Radierungen, (...) am 9. Juni 1873.
67948: - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Kapitein ter Zee.
9934: - Spoore aan Nederland, bij gelegenheid van het onverwagt inloopen der vloot onder den viceadmiraal Andries Hartzink. z.p., z.j. 8º: [6] p.
66144: - Catalogus der Eeretentoonstelling van het werk van S.H. de Roos gehouden te gelegenheid van de viering van diens zeventigsten geboortedag in het Frans Halsmuseum te Haarlem.
12036: - PENNINGSKEN, HET Oblong boekje in een mooi bewerkte 18de-eeuwse band, rijk met goud bestempeld op groen en bordeauxkleurig leer, met daarin de administratie van `Het Penningsken', 1866-1911.
12047: - RIDDER, DE Afdruk van een houtblok met de tekst `Gt. de Ridder Jr.', 19de-eeuws.
12048: - RIEBER Tekening met de pen, ingekleurd, van het familiewapen Rieber, 15x13 cm., 19de-eeuws.
13745: - DRENKELINGEN, AMSTERDAM Diploma, uitgereikt door de Amsterdamsche vrijwillige brigade tot redding van drenkelingen, opgericht 16-5-1913. Ontwerp D.A. Bueno de Mesquita 1925, 1 blad folio, gedrukt.
13746: - LEEMPOEL, DE GRAAFF, DEN HAAG Acte van transport, verleden voor schepenen van Den Haag dd 17 mei 1802, waarbij de erven van Matthijs Leempoel aan Anthony de Graaff drie huizen aan de Nieuwe Vlaarsteeg te Den Haag verkopen. Charter op perkament, met opgedrukte zegels en de handtekening van Carré.
13750: - VALOIS, PHILIPS, ARIËNS Fraaie geaquarelleerde portrettekening van mevr. Philips-Ariëns, gesigneerd A.C.A. Valois. Kniestuk, 30x22 cm, ca 1840.
13761: - ZIERIKZEE “Orde der predik-beurten in Zierikzee, 1756, Okt 10. gedrukt biljet, 11 x 6,5 cm.
38710: - Catalogus der boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1e, 2e en 3e gedeelte, 's-Hertogenbosch 1879, 1885 en 1890, 732 pag. Twee delen gebonden, deel 1 en 2 samen.
38686: - Sprookjeswaaier. Een Bijenkorf-uitgave t.g.v. de Boekenweek 1973.
11959: - LANDE, DE Briefje van M.(?) de Lande aan zijn moeder, met het verzoek aan zijn sergeant een kleed mee te geven t.b.v. zijn zieke soldaten. 6 oktober 1704, 8(, oblong, 1 p.
11962: - LECLOUS Oude foto van twee kinderen: Renée en Laurent Leclous. Ca. 1900.
11963: - LEER, VAN Tekening in Oost-Indische inkt (bosgezicht), door mevr. Van Leer-Daeberg (?), 1951, 20x14 cm.
11972: - LIGNY, DE Brief van Charles de Ligny aan Monsieur L'Escollastre de Cambray (= écolâtre, geestelijk schoolhoofd). Smeekschrift om terug te komen op de afwijzing van een eerder verzoek van De Ligny; een afwijzing die was ingegeven door een vrouw; reden waarom De Ligny de uitersten beschrijft waarin de vrouw kan optreden, als engel en als feeks. De Ligny beschrijft uitgebreid hoe beklagenswaardig hij is en hoe hij (en de kinderen?) te lijden hebben gehad van een beest van een moeder, die als een Medea het beulswerk voltrok over haar eigen kinderen. De ontaarde moeder is vermoedelijk ook degene die het schoolhoofd had ingefluisterd om het rekwest te weigeren. Groot folio, 1 p. Begin 17de eeuw?
12556: - ROTTERDAM, TONEEL, PAMBO, VELZE `Bekentmaking aen de liefhebbers van de Nederduytsche toneel poëzij dat de troep nieuwe commediante onlangs opgerecht binnen dese stadt Rotterdam, van voornemens zijn aenstaende dijnsdag 27 February 1740 te vertoonen ... Jacoba van Beyeren'. Katern handgeschreven teksten waarvan dit het begin is.. 18de-eeuws, 8(: 28 p.
12559: - RUYCHAVER, MEDICIJNEN, DU PUYTREN Getuigschrift van de medische hoogleraar baron Du Puytren, 1er chirurgien du Roi, d.d. Parijs 1828, waarbij hij verklaart dat M.J. Ruychaver, geboren te Rotterdam, bij hem in 1827 en 1828 heeft gestudeerd. 1 p.
12552: - ROTTERDAM, KETJEN, VAN DER VOORT, DIAKONIE Gedrukt schrijven d.d. 6 maart 1798 van diakenen van Rotterdam (?) Everhard Ketjen en S.G. van der Voort, aan `zeer geëerde medebroeder onzer gemeente', betreffende verzoek om bijdragen voor de `fabriek' van de Diakonie, waar linnen, laken, carsaijen, baijen en kousen gemaakt worden. Folio, 3 p.
14115: - FEY, SCHOUTEN, HERREWEG Extract uit Register van Schepenen van Amsterdam, d.d. 1764, waarbij Dirk Fey ontslagen wordt als voogd over de erven van Hendrik Schouten en Grietje Herreweg (test. 1754), 5 p., folio, manuscript.
12560: - RIJNSBURG, HOGEWONING, DEN HAAN Poeziealbum van Jannetje Hogewoning te Rijnsburg, 1887-1891.
12563: - SAPPEMEER, EDRES Poeziealbum van Nettie Edres te Sappemeer, 1918-1921.
12568: - SCHERMER Notulen van het waterschap De Schermer, 1858-1930, gebonden in halfperkamenten band, folio, gedrukt, vele honderden pagina's.
12717: - ALPHEN AAN DEN RIJN, LINSCHOTEN, CHANFLEURY Exemplaar van het boekje Korte schets der godlijke waarheden ... door J. d'Outrein, Amsterdam 1736, met op schutblad: `Dit boekske, zijnde de derde prijs van de Eerste Tafel, word als een vreugdegift vereert aan Gerrit Linschoten, toen hij, oud zijnde 16 jaren en 5 maanden, vaerdig en vrijmoedig openbaar in het Choor van de Alphense kerk ten aenhoren & tot verwondering van een groot getal menschen, uit het geheugen opzeide niet alleen den ganschen brief aen den Romeinen, den brief van Jacobus, den I en II brief van Petrus, den I, II en III brief van Johannes en den brief van Iudas, maer daerenboven ook nog allen de stukken van de Hervormde Christ. Geloofsbelijdenis ...' Getekend: Alphen 19 October 1740, u leeraer J.C. Chanfleury, predikant te Alphen. Gebonden in half perkament.
12718: - AMERSFOORT, HEIDEBRANDEN, WILLY SLUITER, SNOEK Diploma door de burgerij van Amersfoort `aangeboden aan den kapitein fung. plaatselijk adjt. J.A. Snoek, als blijk van erkentelijkheid voor het verrichte blusschingswerk bij de heidebranden te Amersfoort op 22 en 24 juli 1921. Plano, oblong, deels gedrukt, met afbeelding (kleurenlithografie) door Willy Sluiter van blussende militairen in het Lange Bosch.
12719: - AMSTERDAM, BEURTVAART OP HAMBURG Publicatie van het stadsbestuur van Amsterdam ter bescherming van de beurtschippers van Amsterdam op Hamburg, d.d. Amsterdam 28 januari 1790. Plano, 1 blad, gedrukt.
12721: - AMSTERDAM, DYSERINCK Briefje van het Uitvoerend Comité Aprilfeesten Amsterdam 1887, aan C. Dyserinck, betreffende insigne. 1 p.
12865: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT Gedrukte aanplakbiljetten betreffende universitaire gebeurtenissen, in het Latijn. Plano, per stuk
12868: - GUTZLAFF, VORSTMAN Cahier met een `opstel' over oude geschiedenis van de hand van de zendeling-kwekeling Carel F.A. Gutzlaff (1803-1851). 4(, manuscript, ca. 100 p.
12875: - HALL, TEYLER VAN; VAN MARKEL Monument voor het 25-jarig huwelijk in 1811 van A. Teyler van Hall en C.M. van Markel. Grote aquarel, 53x43 cm.
12879: - HASSELBACH Tekening door J.A. Hasselbach, een ornament, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x40 cm.
12881: - HEINSIUS Brief van Otto Friedr. Theod. Heinsius, hoogleraar te Berlijn, d.d. 1827, 1 p.
12024: - OLDENBORGH, VAN; VRIESENDORP, DORDRECHT [Album met verzen etc., ter gelegenheid van het huwelijk van Louter C. van Oldenborgh en Nicoline S.A. Vriesendorp te Dordrecht (Nieuwe Haven 61), op 21 juli 1892.] Ca. 180 p., met foto van het bruidspaar.
12032: - PANHUYS, VAN Een aantal stukken door of betreffende leden van de familie Van Panhuys, 18de- en 19de-eeuws, 12 stuks.
12034: - PATRAS, VAN SCHINNE, WEYER, INDIË Gedrukte `Deductie ... uyt den naam en van weegens Magdalena Adriana van Schinne, wed. Anthony Patras, in zijn leeven Raad en Burgemeester der stad Slooten in Vriesland ... die geweest is eenige ... erfgenaam van Abraham Patras, in leeven gouverneur generaal van Nederlandsch Indiën ... jegens Jolle Jolles en Johannes Rietveld, als curatoren over den insolventen boedel van Leonard Weyer, in zijn leeven Water Fiscaal te Batavia'. Folio, 66 p., z.j. (ca. 1766.)
14313: - BUIKSPREKER Geëtst portret van “James Burns or squeaking Tommy, a well known ventriloquist through the county of Nottingham, died January 7th 1796”, 21x14 cm, ten voeten uit, published 1804.
14323: - KRINGS Kerkelijke attestatie in het Duits voor Johannes Krings, gegeven te Wulde ..., datering 22-8-1790, getekend door Joh. M. Michael, prediger.
14329: - BRONKHORST, VAN, GRAVENHAGE “Missive geschreven uit Amsterdam door Hendrik van Bronkhorst, sig recommanderende om te werden vader van het Oude Vrouwe en Kinderhuis in ‘s Gravenhage”, 1726, manuscript, eigentijdse kopie, folio, 3 p.
12831: - ESQUIROS Briefje van Alphonse Esquiros, auteur van boeken over Nederland, d.d. Leiden 18.., betreffende Dr. Wap, 1 p.
12833: - EWIJCK, VAN Het Burensche geslacht Van Ewijck. Manuscript, 5 p., begin 20ste eeuw.
12835: - FILM Stukken betreffende de film L'Affaire Maurizius van Franco Loudon Film te Parijs, 1955. 4(: 12 p., gestencild, afkomstig van Jac A. Hazelaar te Dordrecht.
12841: - GABELENTZ, VON DER Brief van H.K. von der Gabelentz, Geheimrat en minister te Altenburg, kenner van Oost-Aziatische talen, d.d. 1849, 1 p.
12848: - GOEDHART, VAN DER WERF, ALKMAAR Exemplaar van het boek Gedichten door Immerzeel, met prijs voor D. van der Werf, getekend `Alkmaar 1844 J. Goedhart, instituteur'.
12849: - GOES, SERRARENS, MULDER Verzoek om informatie van de zaadhandel Ch.P. Serrarens te Goes aan Van Nelle te Rotterdam, over de soliditeit van P. Mulder, grossier in koloniale waren te Venlo, 1926. 1 blad, getypt, met concept antwoord.
13588: - LOTERIJ Lot in de “verloting van een tapijt en eenige huishoudelijke en weelde-artikelen” ten bate van de Ned. Ver. voor Hulp aan Zieken van Geest, april 1940, 1 stuk, gedrukt.
13590: - BACKER, VAN TONGEREN Transport van een losrentebrief ad 1250 gulden, gepasseerd voor schepenen van Amsterdam (w.o. Dirck Bas) dd 29-3-1681, verkocht door de erven Backer aan Jan van Tongeren, zeepzieder, charter op perkament, zegel verloren, verbleekt.
13591: - PETTEN, KLINKHAMER, HOED “Op de beroepingh en intreede van de Wel Eerwaarde heere Jacob Klinkhamer Pietersz tot herder en leeraar in de gemeente van Jezus Christus te Petten, den 23e maart en den 7e juny 1761”, gedicht in manuscript, 2 p., getekend J.M. Hoed.
14686: [DRIEL, VAN] - Geslachtboom ofte de affkomstelingen van Doen Beijense van Driel.
13380: - LINDENHOUT, VAN ‘T; NEERBOSCH Verdediging van Joh. van ‘t Lindenhout, weesvader te Neerbosch. Of het geheim der weesinrichting, hekeldicht van 15 coupletten, z.j., 1 p., 4º, gedrukt.
13381: - UTRECHT, EDEMA Reclameblad / vel pakpapier voor theekantjes en tafeltjes (=koekjes) van Pieter en Joost Edema in de Schoutesteeg te Utrecht, in het huis waar in 1726 Jurian Pieterson was begonnen ze te bakken, 35x25 cm, ca 1830.
13386: - AMSTERDAM, HARINGPAKKERSTOREN, LINDEMAN De klagende Haringpakkers-toren te Amsterdam, bij zijnen afbraak in augustus 1829, 1 blad, plano, gedrukt.
65901: [HEY, JOHANNES VAN DER], - De vrye hand-opening verdedigt. Kamerspel. Door het Kunst-Genootschap, Ridendo dicere verum, quis vetat?
67274: - Malerische Ansichten von SchloB und Stadt Heidelberg nach Bildern von H. Hoffmann.
44776: - BOUHUYS --- Brief van A. Bouhuys d.d. Arnhem 1939 aan G. Halwasse betr. zijn familie. Manuscript, 1 pag.
44772: - DOUVEN --- Twee brieven van mevr. M. Baar-Douven d.d. Heerlen 1953 aan G. Halwasse betr. een zegelring. Manuscripten, 2 pag.
49168: - VLOEIBLAD, HOLL. SOC. LEVENSVERZEKERING--- 2 vloeibladen Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, 1964.
13853: - BREUKELEN, VAN SANTEN, EINTHOVEN Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Anna van Santen betreffende haar kostschooltijd te Breukelen, 1853-1855
13859: - DAVIDS, LOUIS ‘Een reisje langs den Rijn’, door Louis en Rika Davids, uitg. Louis Davids Jr., Rotterdam, 4º, 4 p., gedrukt, geïll.
13862: - OOSTERBEEK, HUIZE DENNENKAMP ‘Dennenkamp Oosterbeek’, tekst in gouden letters op een blauw linnen omslag waarin 6 19e-eeuwse foto’s van het huis en de tuinen van Dennenkamp.
48916: - CERJAT, SILHOUET--- Geknipt silhouet, 34x23 cm., met portret van 'Henri Cerjat, age 9 ans et 9 mois en avril 1768'.
66986: - Catalogue de livres sur l'histoire litteraire: (...) suivis d'une liste de portraits at d'autographes de libraires, imprimeurs, bibliothecaires, bibliophiles etc.
10411: - Lykkrans bij den dood van mijnen waardigen oom Herman Muntinghe ... rustend hoogleraar ... te Groningen, ... overleden den 24sten april 1824 in den ouderdom van ruim 71 jaren. Door mr. B.H. Lulofs. Groningen, J. Oomkens, 1824. 8º: 12 p.
10415: - Bij het spoedig en onverwacht overlijden van ... Jan Melchior Kemper ... hoogleraar in de regten te Leyden. Aflevering 89 van 26-7-1824 van de Leydsche Courant, waarin dit gedicht, één kolom over de volle hoogte.
10419: - Dichtmatige levensschets van ... Willibrordus Van os, aartsbisschop van Utrecht, president en pastoor van het Bisschoppelijk Seminarium te Amersfoort, en aldaar den 28sten february 1825 overleden, in den ouderdom van 81 jaren ... door Johannes Aug. van der Pels, R.K. priester en pastoor te Krommenie. Amsterdam, Scholten en Gortmans, 1825. 8º: [8] 57 p.
10421: - In occasione delle Auguste Nozze di S.A.B. il Principe Federico De paesi bassi con S.A.R. la Principessa Luigia Di prussia, in luglio 1825 [te Berlijn]. z.p. Plano, gedrukt op rose zijde.
10422: - Aan mijnen vriend H.J. Ruempol, bij zijn vertrek als predikant naar de Oost-Indien, in zijn album. (= Euphonia nr. 20 (mei 1826), p. 301-305.)
10424: - Grafschrift op ... Henricus Smith, in leven rustend leeraar bij de N.H. Gemeente te Utrecht, geboren den 16 September 1753 en overleden den 31 December 1825. Utrecht, Kemink, z.j. 4º: [1] p.
10426: - Uitboezeming bij den dood van ... Pieter Koumans Brouwer, leeraar bij de Herv. Gem. op de Joure. z.p., z.j. 8º: 6 p.
10438: - Gedachten bij het lijk mijner ... moeder, Vrouwe Catharina Elisabeth Van hoogeveen, weduwe van ... Mr. Hendrik Vockestaert, overleden te 's-gravenhage den 4 february 1827. z.p. 8º: 6 p.
52038: [BOELEN, J.], - Beschouwing van de ontworpen communicatiemiddelen: de vaart over Pampus, de N-H spoorbrug, het centraal spoorwegstation door J.B., Amsterdam 1867, 30 pag.
56288: - Toelichting bij de platen. Bouw van een heerenhuis te Rotterdam, [Walenburgerweg], Extract Huis Oud & Nieuw, pp. 145-150, geïll.
13737: - HOORNE, VAN HOORN “Genealogie van het geslacht van Van Hoorne, vervolgens genaamt Van Horen en thans Van Hoorn, Oorspronkelijk van Brugge in Vlaanderen. Beginnende met Quintijn van Hoorne welke te Brugge leefde omtrent den jaare 1570 en eyndigende met het eynde van de 8e generatie in den jare 1797”, manuscript uit 1797, groot folio, 24 p.
13742: - LACROIX, REITEMA Collectie familiefoto’s van de familie Lacroix-Reitema, 75 stuks, begin 20e eeuw, o.a. vader H.W. Lacroix en moeder Lacroix-Reitema, grootmoeder G. v.d. Heiden-van Setten, oma en opa Lacroix, Jan Reitema, Gerard Reitema, Jo Reitema (overleden 25-10-1926, 32 jaar).
65851: - Verslag uitgebracht door de jury van beoordeling Algemeene Nationale Tentoonstelling Haarlem 1861.
67739: - De historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datze lange gescheyden waren, ende veele perijkelen geleden hadden tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playzant ende vermakelyk om te leezen.
68496: - Concept. Relatif to het Staats-Besluit van den 11 Junij 1805. No. 14a. De Raadspensionaris aan hun Hoog Mogenden, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest.
68469: - Verslag van den toestand der Provincie Noordholland over het jaar 1894-1904, 1907-1910.
43076: [BIJBEL] - Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik. Amsterdam, Ratelband en Bouwer, 1781.
65989: - Agenda 1953-1954 N.V. Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebr. Figee Haarlem
67736: - Invitation for a meeting of Leidsche Afdeeling der "Societas Studiosorum Reformatorum" Libertas ex Veritate addressed to G. Witkamp with the agenda for the meeting printed and partly written.
9908: - Dichtlievende inval aan den vriendendisch van het illustre Kunstgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt, bij het overlangen van den gullen drinkbeker aan ... Wigbold Jan Th. baron Van der does, heere van beide Noordwijken ... toen Zijn Hoogedelheid als beschermheer van het Haagsche dichtrenchoor werd begroet, op den 28 van oogstmaand 1781. Leiden. 8º: 11 p.
66983: - Voor Jezus en Maria. Kerkboek voor katholieken. bevattende een rijke verzameling van godvruchtige gebeden en oefeningen door Dr. H. B. Pr. Antwerpen.
66292: - Ter herinnering aan Maurits Ernst Belinfante, geboren den 30sten maart 1849, overleden den 26ste maart 1903.
53201: --- - Sententie van den hoogen crijghs-rade der Vereenighde Nederlanden, jegens den heere Louys Francoys baron de Grisperre (...) geexecuteert in 's Gravenhage op de Gevangenpoorte op den 13-11-1673. 's Gravenhage, M. v. Heyningen [1673].
64123: - Angelika Kauffmann und ihre zeit graphik und zeichnungen von 1760-1810
64379: - Lisse, een studie van sociaal-economische structuur en de stedebouwkundige problemen
64375: - The brothers Le Nain, an exhibition commemorating the acquisition of The Familt Dinner by Mathieu Le Nain
64376: - Vrij Nederland, je maintiendrai, onafhankelijk weekblad voor alle Nederlanders
64374: - Nederlandsch Indië, Oud en Nieuw, Algemeen geillustreerd maandblad op Kol. gebied 9e jaargang nrs 6 en 7, 10e jaargang nrs 7, 9 en 10
64365: - Von Herkules gekrönt, die Idealprospekte Jan und Rymer van Nickelens für Landgraf Karl
64363: - Charles le Brun 1619-1690 peintre et dessinateur
64335: - Semigothaismen. Allgemeines und Persönliches vom Semigothaismus. Beiträge zu dessen Sein und Werden, nebst einer Auswahl der wertvollsten Äußerungen aus den dies- und jenseitigen Lagern über die semigothaischen Ereignisse
64334: - Semigothaisches Genealogisches Taschenbuch ari(st)okratisch-jüdischer Heiraten mit Enkel-Listen (Deszendenz-Verfolgen) , Aufsammlung aller adeligen Ehen mit vollblutjüdischen und gemischtblütigen Frauen - und 18 Ahnentafeln. 3. Jahrgang 1914.
64195: - Haarlem Toll (telefooncentrale)
64315: - De tweelingbroeders, of, De hut in het gebergte
64312: - RUBENS ET LA PEINTURE FLAMANDE DU XVIeme SIECLE/ RUBENS E LA PITTURA FIAMMINGA DEL SEICENTO,
64309: - Nota over de ontginning van grond door inlanders op Java en Madoera
64306: - De Oudheid in de Achttiende Eeuw, Classical Antiquity in the Eighteenth Century
64296: - Het Nieuwe testament (Family bible)
64295: - The Scottish Clans and their Tartans
64292: - Richters Reiseführer Rivera Die oberitalienischen Seen. Mailand. Turin. mit 50 Karten, Plänen und Skizzen
64284: [JOSEPHUS FELIX AZEVEDO COUTINHO Y BERNAL], - Genealogie van het geslagte van de Kempenaer
64282: - Gereformeerde schatkamer der gebeden, voorbiddingen, en danckseggingen. Oft seer ordentlijcke vergaderinge en t' samenvoeginge der voortreffelijckste gebeden / uytnemenste voorbiddingen / en alderheerlijckste danckseggingen / die nootsakelijck zijn voor alderley personen / op allerlei tijden / en tot alderleye saken. Vergadert uyt de voornaemste autheuren / door een liefhebber der gebeden / ten profijte en opweckinge der gereformeerde huysen en personen.
64283: P.H.A.I.C.E., - Een hemelings voortgang uyt de wereld na den hemel. Vertoont in het voorstellen van een gesicht, de voornaemste gestalte van een gelovige Ziele, wanneer het de Heere behaegt hem te trecken uyt de duysternis tot sijn wonderbaerlyk licht.
64547: - Naamlijst voor den Telefoondienst januari 1915
64268: - Mededeelingen betreffende den Nederlandschen landbouw, van de Geldersche maatschappij van landbouw en de Overijsselsche Vereeniging ter ontwikkelin van Provinciale Welvaart over 1850
64265: - Printemps Parfumé, Roman Coréen, traduction de J.-H. Rosny
64263: - Elegant Extracts: being a copious selection of instructive, moral, and entertaining passages, from the most eminent British poets.
65482: - Die Kampfwagen fremder Heere, Technische Mitteilungen uber Kampfwagen und Strassenpanzerwagen, heft 2
64260: - Nuttige Huis en Bybelsche Almanach. Voor het Jaar 1777. Waar in Behalven het noodige tot een Almanach behoorende, gevonden word, niet alleen eene Handleiding om de Jeugd tot kennisse van de heilige Historie en Landbeschryving op te leiden; maar ook om dezelve te stichten met veele andere nuttige, zedige en tevens vermaakelyke onderwerpen. Versiert met 12 Bybelsche Konst-Tafrelen en derzelver dichtmaatige Verklaaringen.
64259: - Van Zwaamens en Thompson's Almanak op 't Schrikkeljaar ons Heren Jezu Christi, 1824. Voorzien met de Jaar- / Paarde- Beesten- Leermarkten; en de Maans op en ondergang.
64257: - Zeelands Chronyk Almanach voor den Jaare 1777. Bevattende eene Beschryvinge der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot deezen tegenwoordigen Tyd. Ten Dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland.
65063: [ZSCHOKKE], - Aballino, de grote bandiet. Treurspel. Gevolgd naar de Geschiedeis van eezen naam, door denzelfden Schryver. Tweede druk.
64247: - Illustrated catalogue of the Heraldic Exhibition Burlington House 1894
64240: - Tentoonstelling exlibriskring W.B.-vereniging, het hedendaagse Nederlandse Exlibris
64235: - 9x11(+11/11) Plezeer-Chariteit, Momus-Jubilei 1839-1939
64231: - Het Israël der Alpen, vrij gevolgd naar het Fransch volgens de Revue des Deux Mondes 1867, 1868, 1869
64230: - Melbourne Centennial International Exhibition 1888, New South Wales Mineral Court 04478
64226: - Maas. Rapport Nederlandsch-Belgische Commissie ingesteld tot Onderzoek van de Kanalisatie van de gemeenschappelijke Maas
64223: - De Bussy's atlas van Nederland voor kantoor, school en thuis
63933: - - Collectanea van Zeeuwsche Zaaken
65485: - De zilveren feest van Abraham Blussé en Kornelia Vallaré, geviert den 20 der Grasmaand 1772.
64204: - Ter gelegenheid van de vieringe der vijf en zeventigste verjaring van het Roomsch-Catholijke weeshuis, genaamd St. Jacob te Haarlem; Ingevallen op en xxviii Junij MDCCXC.
64201: - Huwelijkszangen. Ter Bruilofte van den heer Willem Hendrik Warnsinck, bsz. en jongkvrouwe Cornelia Maria Haakman, gevierd te Amsteldam, den 12den van bloeimaand, 1807.
64199: - Op de Zilveren Bruiloft van Mr. F. van de Poll en vrouwe Clara Catha. Bonn, gevierd te Utrecht den 23. April 1842.
64198: - Boertige samenspraak ingericht ter welmeenende heilgroete aan den welëdelen heer Mr. Ludovicus Timon de Kempenaer, bruidegom; en de welëdele jonkvrouwe Anna Elizabeth Blankert, bruid. In den Echt vereenigd binnen Alkmaar, Den xx. van Oogstmaand MDCCLXXV.
64197: - Ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige echtvereeniging van den heer H. Struijk en mejufvrouw A.M. Veth. Den 4 maart 1837.
64196: - Tafelzangen, ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Jacobus van Loon, Jz. en mejuffrouw Aafke Noordenbos. Voltrokken te Wommels, den 29 Julij 1858.
64194: - Naamloze Vennootschap Haarlemsche Melkinrichting "De Sierkan"
64192: - Pedigree chart of the family Van Nijhoff
64186: - Verslag van den toestand van de gemeente Haarlem over het jaar 1863, 1864, 1865, 1866 door burgemeester en wethouders uitgebragt aan den gemeenteraad
64184: - Disguised vision
64185: - Genealogie van het geslacht Van Egmond 1208-1795
64175: [BOSCH, BERNARDUS], - De weelde in Nederland, met ophelderende aantekeningen en bijvoegzels.
64168: - Plattegrond van Valkenburg,
64161: - Utrechtsch Jaarboekje voor het schrikkeljaar 1916 vijfenzeventigste jaargang
64156: - Thirsis minnewit. Bestaande in een verzameling der moyste minne-zangen en voysen.
64153: - Annual Banquet, the Overseas Bankers Club, Monday 3rd February 1969, Guildhall in the city of London, John Thomson (guests of the evening: Sir Chares Trinder, Louis Rasminsky, Roy Jenkins).
64150: - Aan myne huisvrouw Susanna [loosjes-]van westerkappel op onzen vijf-en-twintigjarigen trouwdag, den 26sten April 1840.
65486: - Libellus supplex Sanctissimo Domino Nostro Clementi XI. Oblatus Per Decanum & Canonicos Harlemenses.
64131: - Klapper Oudt Holland I tot en met LXXXIII, letter A-H
64128: - Mislukte proef op den dans ofte bemerkingen over een schandelyk Schriftjen, het welk onlangs in 't licht gegeven is, onder den naem van den Meyer van Bassevelde
64126: - La grande cartomancie ou l'art de faire les cartes aux autres et à soi mème et d'y lire le passé, le présent et l'avenir, d'après les combinaisons francaise, allemande et espagnole la methode italienne de grand Etteilla suivi de la chiromancie & de la physiognomonie (...) terminé par la phrénologie
64125: - Nationale Militie, ligting 1845, nominatieve staat van dienstpligtigen, welke aan de inschrijving of de ontvangen oproeping niet hebben voldaan
52691: --- - Kort verhaal van een stuk dat bij Balk gebeurd is, Leeuwarden, G.S. van der Werff, [1850].
53535: --- - Landrechten van Over-yssel, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien mitsgaders de hofrechten. [gebonden met:] Nadere reglementen, ampliatien, plakkaten en resolutien. Deventer, Jan van Wyk, 1724.
64067: - Les femmes galantes, scènes reconstituées par la photographie d'apres nature
68477: - Convolute: Naamwyzer aantoonende alle de naamen en woonplaatsen der leden van de raad en de rechtbank, der stad Middelburg. (...)/Middelbugsche wacht-almanach,na de nieuwe styl op het jaar onzes Heeren Jezus Christus mdccciii, (...) door Meindert van Dam/Specie-tafelen behelzende ryxdaalders,(...), hoopen (...) zakken (...).
65169: - Verslag omtrent maatregelen tot verbetering van het Noordzee-kanaal door de commissie ingesteld door de kamer van koophandel en fabrieken in overleg met het gemeentebestuur/Verslag van de commissie belast met onderzoek naar maatregelen tot verbetering van het Noordzeekanaal, van de K. v. K. te Amsterdam
65170: - Lijst van kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kieskring XI), de Provinciale Staten (Kieskring V), en den Gemeenteraad, in de gemeente Haarlem 1918-1919
59501: - Poorterbrief voor Johan George Puhringer [zoon] van Mark Hernsheim franse bakker, getrouwd met Willemina Borgers, dochter van Willem Borgers poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 16 september 1788, getekend: W. Huydecoper. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, incl. zegel 1788. [Secretaris: Willem Huydecoper Heer van Nigtevecht (1744-1815), zoon van Jan Huydecoper (VI) van Maarsseveen en Sophia Maria Agatha van der Muelen. Willem Huydecoper was secretaris van Amsterdam in de periode 1771-1795. Hij was de opvolger van Joan Thierry Heer van Wijk op Zee (1698-1772).]
64040: [KRUIJF, E. DE] ET AL, - Verslag van de door het bestuur der stad Amsterdam benoemde kommissie tot onderzoek naar de mogelijkheid om, door het smalle gedeelte van Holland, een kanaal geschikt voor de groote scheepvaart en eene veilige haven aan te leggen.
67321: - Psalmtonen bij gelegenheid der Godsdienstoefening op 31 augustus 1898 door C. van Koetsveld C. Ezn.
65690: - Coat of arms/familiewapen of the Romer family
53389: --- - Sententien tot laste van Pieter van Houten, ende Richard Saab, midsgaders Willem Teeckman, gewese borgermr. der stad Amersfoort, geexecuteerd binnen Amersfoort op den 3 October 1703. Na de copy, Utrecht, J. v. Paddenburg, 1703.
53390: --- - Sententien tot laste van Pieter van Houten, ende Richard Saab, midsgaders Willem Teeckman, gewesene borgermr. der stad Amersfoort, ge-executeert binnen Amersfoort op den 3 October 1703. Gedruckt na de copye, van Jacobus van Paddenburg, Anno 1703.
61171: - Isaiah v. 7: 1.
61136: - Argentarium Roterdami / La Lonja de Mercadores de Roterdam
61133: - Porte de Harlem en Hollande (mirrored)
61141: - La G.de Rue de Leyde en Hollande (mirrored)
61143: - Facies Portae Mosae Orientalis e regione Basilicae s. Laurentiane Roterdami
62115: - Children's colouring album. Album du petit paysagiste pour etre colorie par les enfants.'.
14877: [ACCARIAS DE SERIONNE, JACQUES] - Die Handlung von Holland oder Abriss von den Holländischen Handlung in den vier Theilen der Welt. Leipzig: E.B. Schwickert, 1771.
13142: - VERMEER, LOSECAAT `Familieaanteekeningen in het bezit van prof.mr. Losecaat Vermeer te 's-Gravenhage, gecopieerd 1942'. Folio, getypt, 14 p.
13144: - VERWARMING, LETESTU Tekening en beschrijving van `la nouvelle grille, inventé par M. Letestu': een ijzeren draaibare bol tussen twee standaards met openingen. Folio, manuscript, 1 blad, 19de-eeuws.
13150: - VLOE-DAMAST Propagandabiljet voor `Löschdamast' van de fa. Urban & Co. te Frankfurth a.M., gedrukt op dit op textiel gelijkend vloepapier. Ca. 1900?
13156: - VRACHTVERVOER RIJNSCHIPPERSGILDE Publicatie van de Staten van Holland d.d. 's-Gravenhage 24 januari 1660 met maatregelen ter bescherming van de vrachtvaart van de Hollandse steden op Friesland, Twente, Drenthe, e.d.: uitsluitend toegestaan aan gildebroederen van 't Rhijn-schipperengilde. Plano, 1 blad, gedrukt.
12900: - HOYNCK Twee tekeningen door Frans Hoynck, 1891 (oud 12 jaar).
12902: - HUIDEKOPER Aquarel in grijs, gesigneerd G.M.H. Huidekoper, 6 november 1809, 15x19 cm.
12914: - KALLIGRAFIE, MÜHL Blad kalligrafie, geschreven door Jacob Mühl, 18de-eeuws, 39x24 cm.
12916: - KALLIGRAFIE, VAN WINTER Negen bladen kalligrafie, ieder 37x46 cm., gesigneerd Pieter van Winter, 1754-1758.
12918: - KALLIGRAFIE, ZEEMAN, MARKEN Zes bladen kalligrafie door Jan Pietersz Zeeman te Marken, 1807 en 1812. Folio.
12921: - KANON Constructietekening, pen en kleur, met maten etc., van een bronzen kanonsloop en bijbehorend houten affuit. Opschrift: `Grundriss eines 3lb regiment stuck so im Jahre 1746 ... von denen stuckgiesfern schneidewin vor den ober-rheinischen Creys unter Direction des Herrn Lieutenants Steller gegossen worden. Zu zweyenmahlen jedesmahl 6, davon 2 das erstmal verunglückt. Die ganze Lenge des Stucks ist 4 Shuh 1 2011 Nürnbergisch'. 24x36 cm.
12923: - KATWIJK Kadastrale kaart van een aantal percelen te Katwijk, eigendom van N., J. en L. Parlevliet, H. Verloop en G. van Duyn. 3 lichtdrukken, ca. 1930.
12927: - KESTEREN, VAN; LIERNUR Blad uit het album amicorum van F.M. (Riek) Liernur, met een tekening en tekst van de hand van C.L. van Kesteren. Z.j. (19de-eeuws). Aardige landschapstekening, 9x15 cm.
12940: - KOUWELS Tekening door A.(?) Kouwels, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
12942: - KRALINGEN, VAN Krijttekening door B. van Kralingen, 1876, een pleiserbeeld, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 73x55 cm.
12947: - KRUIJS Fragment-genealogie Kruijs, Leerdam. Manuscript, ca. 10 p., begin 20ste eeuw.
12951: - LEESGEZELSCHAP Lijstje met de namen van de leden van een leesgezelschap, met de data van het lenen van een boek, 1840-1841. Deels gedrukt.
12954: - LEIDEN, MATHESIS Tekening van een klassieke vaas, ca. 1880, in wit krijt op paarsig papier, 65x50 cm., gemonteerd op karton met eronder de gedrukte tekst: `Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix, Leiden'.
49663: - PAPIER, BLAUW OF WIT--- Mededeling van de landdrost van Zeeland, d.d. Middelburg 27-6-1807 met regelingen betr. de kleur van papier. 1 blad, plano, gedrukt (De Winter) op blauw papier.
48656: - LUX, GUNTZER, ARBOGAST--- Correspondentie tussen C. de Jong en Alain Lux te Rixheim, 1986, betr. fam. Lux, Guntzer, Arbogast e.a. Manuscripten, ca. 10 pag.
48658: - MANCHE--- Correspondentie tussen C. de Jong en F.G.M. Manche, te Amersfoort 1986, betr. wapen.
48669: - VADURET, DIGUET--- Correspondentie tussen C. de Jong en Genevieve Pamart te Isbergues 1986, betr. fam. Vaduret, Diguet. Manuscript, 3 pag.
62007: - A General View of the City of Lisbone the Capitel of the Kingdom of Poturgal
62008: - Vue de la Ville de Richelieu en Poitou (mirrored)
62009: - Vüe perspective du berceau merveilleux qui est dans le jardins du gouverneur a Pondichery ville des Indes Orientales sur la côte de Coromandel
52967: --- - Sententie gepronuncieert den 25. January 1662 tot Amsterdam, jegens Isaac Coeymans, koopman en Burger der selver stadt, Rotterdam, Floris Willemsen 1662.
59271: - Courant-ombrengers Kermis-wensch, opgedragen aan de ingezetenen der stad Amsterdam 12 september 1864. Amsterdam, Wed. C. Kok 1964. De begger print is undersigned by Wed. J. Aurik, Groeneburgwal, het 2de huis van de Staalstraat, boven no 342.
59272: - Kermiswens "Gedachten van den nachtwacht bij het paleis voor volksvlijt 9 september 1861". Amsterdam: C. Le Blansch. With 16 verses and illustration of the palace. 21x30cm.
59273: - Kermiswens "De Nachtwacht aan Amstels ingezetenen". Amsterdam: Prinz dd 12 september 1853. Begger-print with 25 verses and illustration of the plantage. 21x30cm.
59274: - Kermiswens "De Nachtwacht". Amsterdam: C. le Blansch dd 6 september 1862. Begger print with 18 verses and illustration of the tolhuis ("tollhouse"), 21x30cm.
58170: - Brochure "Notitie der veiling van boomen staande op het landgoed Elswout te Overveen, aan den verharden weg op het voormalig buitenverblijf Duinvliet", Overveen 1941, 7 pag., gedrukt.
58340: - 500 beste Hausarzneimittel gegen alle krankheiten der menschen als (.....) auch die wunderkrafte des salten wassers nebst Hufeland's Haus-und Reiseapotheke, 4o, Auflage Quedlinburg [ca. 1845], 98 pag.
7199: [BUDDEN, M.E.] - Claudine, of Nederigheid is de grondslag van alle deugden. Eene Zwitsersche vertelling. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1835.
49114: - ECKHARDT--- Blaadje uit een album amicorum met bijdrage van G.E.A. Eckhardt, ca. 1810, manuscript.
49118: - HUIJGENS, GRAVENHAGE--- Formulier t.b.v. een attestatie de vita voor het contract van overleving in 1770 te Gravenhage opgericht onder de naam Uit Voorzorg. Administrateur Willem Jacobus Huijgens. Gedrukt, folio, oblong.
49120: - BARNEVELT, VAN--- Genealogisch schema familie Van Barnevelt door J.H. Scheffer, 1881, 1 blad, plano, oblong, manuscript.
67727: - Collection of books on Abraham des Amorie van der Hoeven, hoogleraar te Amsterdam.
7653: [GEEST, WYBRANDUS DE (VERT.)] - De gewaande tovery, zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785.
7651: [GEER, ANTHONY GUSTAAF VAN LINTELO DE] PS. A.V.P. - Gerijmd en ongerijmd. Horae successivae. Door A.v.P. Voor rekening van den schrijver. Amsterdam, S.L. van Looy, 1893.
49074: - BARBEDOR, KALLIGRAFIE--- Zes stukken handschrift (kalligrafie) van de hand van Louis Barbedor (1589-1670), schrijfmeester te Parijs, elk ca. 7x9 cm.
67721: - Martinus des Amorie van der Hoeven
49128: - HUIJGENS, FAMILIE--- Aantekeningen afkomstig van notaris W.J. Huijgens over de familie. Manuscripten, 19e eeuws.
49000: - FRANKRIJK, KAART--- Grote (80x58 cm.) gegraveerde kaart van een deel van Frankrijk 'Carte routiere des Provinces du Maine, de L'Anjou et de la Touraine, divisee en 4 Departemens (...) dressé par Fremin, geographe 1836'. Gravure van J.B. Tardieu. Uitgave van Jean te Parijs.
9933: - Klinkdicht ter gelegenheid des verjaardags van ... Mr. Egbert De vry temminck, oudsten burgemeester en raad in de vroedschap der stad Amsterdam den 22sten van wintermaand des jaars 1782. Amsterdam, F.H. Demter. Plano.
67633: [TIMARETEN.] A. F[RESE] - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlijke en andere voornaeme gestichten. Beide delen geillustreerd met gravures van grafmonumenten e.d.
54192: -- - Requeste voor Isaac ..... en Catherina Taelmans, echte lieden etc., omme te hebben rappel van ban en vergoedinge en om te worden gehoord in hare defensie etc. over de contenue van desen. z. pl., [1713].
9334: - Hollants wellekomst aan zijne majesteit van Groot Brittanje. Amsterdam, J. Robijn, 1691. Plano, 1 blad.
67718: - Martinus des Amorie van der Hoeven
49325: - BELASTINGEN--- Ordre en de reglement voor alle ontfangers, rentmeesters ende controlleurs van de gemeene middelen, verpondingen (...) den staet der Ver. Nederlanden competerende. 's Gravenhage, v. Wouw, 1662, 4°, 16 pag., gedrukt.
68455: - De Tweede Wereldoorlog: in Woord en Beeld (de volledige set 8 delen met elk 2 DVD's in cassette's)
9072: [MOUFFLE D'ANGERVILLE] - De Fransche spion, of De geheimen van het hof van Lodewyk den XV. Door eene meesterlyke hand vertaald uit het Frans. Amsterdam en Harlingen, Petrus Conradi en V. van der Plaats, 1781.
9077: [MÜLLER, HEINRICH AUGUST]; J[AN] DE Q[UACK] (VERT.) - De wraak, of De verwoesting der gevangenissen van de inquisitie te Toledo. Van den schrijver van Paulowna, Het blinde meisje, enz. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
58393: - Oorkonde van De Vrijwillige Liefdebeurs in alles getrou betr erelidmaatschap van Dr A.E. ten Oever, dd Haarlem 22-4-1926.
49215: - WORKUM, BELASTINGEN--- Notificatie van burgemeesteren van Workum met reglement van belasting voor Workum en juridisdictie, d.d. Workum 16-9-1814.
49217: - WORKUM, BOLSWARD, VERVOER--- Reglement voor de trekschippers varende van Bolsward op Workum en van Workum op Bolsward. Workum, Brandenburgh, 1828, 37 pag., blauw papieren omslag.
9368: - Het allerchristelykste Europe in rou over den doorluchtigsten grootmachtigsten vorst Willem den derden door Godts genade koning van Groot Britanje, Vrankrijk en Ierlant, beschermer des geloofs, enz. 's Gravenhage, G. v. Limburg, 1702. Plano, 1 blad.
9557: - Ter eeuwiger geheugenisse van de hoog-eedel-welgeboorene vrouwe, mevrouwe Tjallinga Edonia Van eisinga, in een bloejenden ouderdom van haaren echtgenoot, den welgebooren heere Idzard Van sminia, grietsman over Hennaarderadeel, reekenmeester van Vriesland, etc., etc., weggerukt den 27sten van Hooimaand 1733 en ter aarde besteld den 4den van Oogstmaand. Franeker, Jakobus Ennema, 1733. 4º: 12 p.
9555: - Zangen ter zilvere bruilofte van ... Jacob Van oosterwijk en ... Anna Bruyn, verschenen den 13den van bloeymaand 1733. Amsterdam, Hendrik Smets, 1733. 4º: [36] p.
9930: - Ter bruilofte van ... Henricus De haan hugenholtz, thans nog predikant te Jutphaas en beroepen na Campen, en ... Elberta Elisabeth Ter bruggen, in den echt vereenigt binnen Ijsselstein de twee-en-twintigsten van herfstmaand 1782. z.p. 8º: [8] p.
43236: M. - Herinnering aan onzen togt naar eenige Noordhollandsche dorpen, overstroomd op den 4-2-1825. Amsterdam, M. Westerman, 1825, [gedicht].
66290: - Levensschets van N.E.F. von Gumoens, kolonel bij den generalen staf in Nederlandsche dienst; ridder der M. Willemsorde 4e klasse op den laatsten dag van de roemvolle verdediging der citadel van Antwerpen verscheidene wonden hebbende bekomen en aan de gevolgen van dezelve den 29 december 1832 in het hospitaal te Antwerpen overleden.
68482: - La Haye diplomatique et mondain 1937.
59016: - Orde der texten zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen (.......) in de Hervormde gemeente van Amsteldam gepredikt worden, Amsterdam, Wessing [1779], ca. 1000 pag.
5902: [DISSEL, M.E.J.F. VAN] - Stichting Le Normant-van Dissel, z.pl. [1950], 96 p., geïll., met tabellen.
12272: - CATOR, ZINKWERKER, UTRECHT Stukken betreffende G. Cator sr. en G. Cator Jr., zinkwerkers aan de Jacobijnenstraat 16 te Utrecht, ca. 1890-ca. 1940, ca. 65 stukken.
12280: - COLIJN, JORDAAN Stripverhaal `Hier word U, o jeugd, gegeeven, Hein Colijn, zijn roemrijck leeven'; 15 tekeningen van Jordaan in de vorm van een centsprent met onderschriften. Gedrukt, 1 blad.
12281: - COMMANDEUR Briefje van de burgemeester van Spanbroek, A. Commandeur, met diens handtekening, 1920.
12283: - COMMERSTEYN, LOMANS, REAAL, VAN LOON, BAS Attestatie verleden voor notaris Caspar van Wallendal te Amsterdam d.d. 20 september 1695, waarbij Maria Commersteyn, huisvrouw van mr. Gerard Schatter, en Evert Lomans, boekhouder van het St.-Pieters Gasthuis aan de notaris toonden twee boeken betreffende de boedel van Wijntje Oetjens en burgemeester Frans Reaal. Zij verklaarden op verzoek van de kinderen van Jan van Loon en Wendelina Bas dat de boeken waren geschreven door wijlen de vader van Maria Commersteyn, dr. Johannes Commersteyn, en door Evert Lomans. 2 p., folio met groot opgedrukt zegel.
53747: --- - Naam-lyst van alle persoonen die binnen Amsterdam sederd het jaar 1693 tot 1766 door scherprechters handen zyn ter dood gebragt. Met eene korte aanwyzinge van hunne afkomst, de misdaden om welke zy gevonnist zyn, ende wyze hoe zy hunne executie desweegens ontvangen hebben. Merkelyk vermeerdert en verbeeterd. Amersfoort, Maurits Langenwagen, 1766.
68523: - Atlas A.N.W.B. Bl. 24. Dordrecht.
67709: - Het Leven en werken van Mr. Isaac Antoni van Roijen, geboren te Vledder den 28sten maart 1800, overleden te Zwolle den 14 januarij 1868 / verhaald aan zijne kinderen en kindskinderen
58810: - Album 1836, Family album in leather with 171 numbered pages. On the spine in gold "Album 1836".
2838: X - The right to bear arms. Londen 1899. Geb., 183 p.
66811: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5882. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
5228: [HASSELT, W.J.C. VAN] - Geschiedenis van het geslacht van Bevervoorde, Amsterdam 1824, 86 p.
59130: - Verslag over de jare 1866 van het koninklijk oudheidkundig genootschap te Amsterdam, gedrukt dbij gebroeders Binger te Amsterdam. met namenlijst, 14 pp, gedrukt.
58546: - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II, Essen 1988.
67545: - Kopere wapenrusting van den reus Goliath. 1. Sam. XVII 4 enz.
68514: - Atlas A.N.W.B. Bl. 9. Assen
59269: - Kermiswens "De nachtwacht brengt ter gelegenheid van de kermis van 1860 aan amstels ingezeten zijnen heilgroet." "Hij wenscht dat de Kermis geene teleurstellingen moge baren aan hen, die door haar voordeel hopen te behalen en allen, welke aan hare vermaken deel te nemen, geene andere dan betamelijke genoegens mogen smaken." 20x31cm.
51101: [WILMSEN, F.P. EN G. BRUINING] - Mannelijke grootheid van ziel en heldendapperheid in tafereelen uit de geschiedenis voor de Nederlandsche jeugd. Zutphen, Thieme, 1820.
52262: [ELSKEN, J.J. VAN DER], - Brief van Sincerus tout-droit aen d'heer Ernestus de Keuremenne, z.pl. [1788]. Sierpapieren omslag, 16 pag.
52060: [TIMMER, H.?], - Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen, uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen, Leiden etc., Mortier etc., 1843.
12330: - GEERTRUIDENBERG `Index op 1e Ordonnantie Boek der Stad Geertruydenberg, beginnende 1593 en eyndigende 1625;. Folio, 8 p.
12339: - GOES Twee fotokaarten, 1909 en 1913, betreffende de gymnastiekvereniging `Volharding' te Goes.
12341: - GOEYINGS, VAN SOMERVELD, ARNHEM Onderhandse boedelscheiding (magescheyd) tussen de erven van Hermannus Goeijings en Sophia van Somerveld. Arnhem 8 februari 1796. Folio, 7 p.
59137: - Grafelijk Beveelboek 1408-1416, index op de Leenkamer Holland nr 324a en 324b. Manuscript, 19 pp folio. 19e eeuws handschrift.
59138: - The blue star paper, reclamebiljet betreffende fotopapier, kleurfixeerbad en fotografische artikelen. 1 pp.
66960: - Original photograph Menton - Vue Generale, J. Gilletta Nice
65930: - Wie wat waar. Jaarboek 1937 van het Rotterdamsch Nieuwsblad
9766: - Ter bevordering van den Heere Lucas Dijl tot meester der beide rechten. z.p., 1768. 8º: [4] p.
6897: [BEETS, NICOLAAS] - Proza en poezy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
58187: (KUYPER, J.) - Schiedam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
58199: - Extract uit de wet van 22-11-1832, voor zoo veel de vrijwillige inschrijving betreft, 8o, gedrukt, 14 pag.
58203: - Ordonnantie van een personeele taxatie of hoofdgeld, tot remplacement van de afgeschafte middelen van verpagtinge, gearresteerd 15-10-1748. Utrecht, Reers, 1748.
58217: - Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de verstrooiiing, 5 stuks. Per stuk ca. 15 pag., gedrukt, ca. 1900. Prijs voor 5 stuks.
58219: - Katoenen doek met reclame en verzoek tot hulp betr. de Leidsche Katoenmaatschappy v.h. De Heyder & Co., 1918, 90 x 80 cm.
49341: - PANORAMA, WATERLOO--- Panorama van den slag van Waterloo. Korte beschrijving en kaarten met uitleg. 12 prentbriefkaarten in omslag, uitgave van P.I.B., Zwarte Vijversstraat te Brussel, [ca. 1920?].
49343: - TABAK, GRAVENHAGE--- Tabakszakje t.n.v. Mexico, A.C. Bakker, Korte Poten 26, 's Gravenhage.
66033: - Jaarboekje voor den boekhandel 1841
63715: - Sententie uyt-ghesproocken ende gepronuncieert over Rombout Hogerbeetz ghewesen pensionaris der Stadt Leyden den achthienden May Anno sesthien-hondert negenthien
15563: [MAASKAMP, E.] - The travellers guide, containing the roads and stations through France and Germany, the distances of the principal cities from each other, and all the interesting and curious objects contained in any of them. Being an explanation of a new and very accurate itinerary map. Amsterdam: Maaskamp, [1815].
66981: - Bid met de kerk. Mis- en gebedenboekje met de officieele tekst der nieuw gebeden.
66982: - The litle treasury of leaflets, vol. I.
48968: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '1855-1874 Stylus Dicendi Magister, 17-11-1874' met afbeeldingen van studenten en drank. Litho, 42x32 cm., gedrukt.
49052: - MACDOUGALL, MAC BAIN--- Circulaire van Macdougall & Co of Inverness, d.d. 1882, betr. nieuwe partner mr. D. Mac Bain. 1 blz., 4°, gedrukt.
61215: - Vue perspective du Palais Royale de coté du Jardin
58205: - Publicatie van het Departementaal bestuur van Gelderland houdende verordeningen op de uitoeffening van alle de takken der geneeskunde in het Dep. Gelderland, gearresteerd 9-12-1802, Arnhem, Moeleman [1802].
68245: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van der Aa (Robidé)
49516: - AMSTERDAM, DIAKONIE N.H. KERK--- Verdeling van het Dienstwerk der diakenen en diakenessen Ao 1833 [te Amsterdam]. Groot blad plano, 1 pag., gedrukt.
48690: - LUCHTMANS--- 'Bij S. en J. Luchtmans te Leyden zijn in den loop van het jaar 1846 uitgegeven de navolgende werken'. Borchure, 1 pag., gedrukt.
48702: - VULSMA--- Correspondentie tussen C. de Jong en R.F. Vulsma, 1986, over diens Who is who in genealogenland. Manuscripten, 3 pag.
53730: --- - Korte aanwysinge vande validiteyt vande brieven van abolitie, verleent by den heere stadhouder deser provintie van Zeeland aan mr. Alexander de Muncq op den 20. July 1681, Middelburg, A. v. Poulle [1702].
53732: --- - Provisionele korte beknopte stukken hoorende tot den memorie Ververser, z. pl., z. j. Incompleet.
57962: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-5-1772 betr. impost op turf n.a.v. request J. Fargherson c.s. sterkwaterstokers en salpeter-rafinadeurs. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
57963: - Collectie stukken betr. het land van Waes, ca. 1706. Gedrukt, folio, ca. 80 pag.
65515: - Proceedings of the Huguenot Society of America October 14, 1909, through June 1914.
68509: - Onze afgevaardigden. Portretten en biografieen der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
66467: - Adresboek van Haarlem 1946.
48984: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utile Dulci 1863-1888 10 November'. Uitg.: Somerwil, litho, 58x48 cm., met div. afbeeldingen, waaronder prinses Wilhelmina en handtekeningen, gedrukt.
45087: - MOLENS; DELFT --- Prospectus van De Hollandsche Molen, 1926, betr. behoud windmolen De Roos te Delft (eigenaar K. v. Rhijn). 4°, 2 pag., gedrukt.
45053: - DELFT --- Catalogus tentoonstelling Delfts Verleden, mei 1946, 60 pag., geillustreerd.
44931: - DIRECTEUR GEMEENTEWERKEN; VLAANDEREN --- Technische excursie 1938 Vlaanderen. Gestencild verslag van een excursie van de Ver. Directeuren Gemeentewerken. 27 pag., geillustreerd met ingeplakte originele foto's.
44888: - BELASTINGEN; ROTTERDAM; MEIJNERS --- Aanslagbiljet heeregeld, koffij en theegeld en plaiziergeld over 1797, voor N. Meijners te Rotterdam. 1 blad, 4° oblong, deels gedrukt.
44778: - BOSSCHART --- Briefje van mej. L. Bosschart, d.d. Haarlem 1936 aan G. Halwasse, betr. haar familiewapen. Manuscript, 1 pag.
44774: - HÖHMANN --- Briefkaart van C. Hohmann te Apeldoorn aan G. Halwasse, 1935, betr. familiewapen Bouman. Manuscript, 1 pag.
44770: - WERTHER --- Brief van H.A. Werther, d.d. Haarsteeg 1945 aan G. Halwasse, betr. wapen Werther. Manuscript, 2 pag.
44755: - HOOGVLIET; MEERHOUT --- Briefje van het Leidse archief aan G. Halwasse, 1962, betr. huwelijk Hoogvliet-Meerhout. Manuscript, 1 pag.
44743: - BRONGERS --- Zeven brieven van G.A. Brongers, d.d. Middelstum 1950-1954 aan G. Halwasse, betr. zegelringen, tabak, familieadvertenties, familie Brongers etc. Manuscripten, 7 pag.
44739: - LODEESEN --- Brief van C. Huisken, d.d. Amsterdam 1955, aan G. Halwasse betr. de familie Lodeesen. Manuscript, 1 pag.
44681: - HAN, SCHOUTEN --- Uitnodiging voor de begrafenis van Agata Han, wed. Hendrik Schouten, d.d. Amsterdam 2-6-1711. Gedrukt, oblong.
44607: - MEN; LOMMEN --- Bidprentje en dank-kaart na overlijden (Delft 1957) betr. Karel Joh. Otto Men, weduwnaar van Maria F.C. Lommen. Gedrukt, met fotoportret.
44603: - ZIJNEN-WARTEL --- Getekend silhouet portret van A.B. Zijnen-Wartel jr., 19e eeuws, 13x9 cm.
44585: - HAGEN; WEITZEL; LOCHMAN --- Parenteel van de nakomelingen van een echtpaar Van Hagen. Schema op papier, 19e eeuws, 35x55 cm.
44579: - CRAMER; DUISBURG --- Brief van H.W. Cramer, d.d. Duisburg, 1804. Manuscript, 8°, 3 pag.
44569: - HENDRIKSE; HOGENVELD; VAN BEKKUM --- Familieaantekeningen Hendrikse, Hogenveld, van Bekkum, ca. 1900. Manuscript, 1 pag.
48912: - BRANDWEER, BEURS AMSTERDAM--- Afbeelding van de plaats geschikt tot de jaarlijksche exercitie der slang brandspuyten binnen Amsterdam. Gravure, 30x12,5 cm., gedrukt.
44374: - LEIDEN; BENSCHOP--- Nota van fa. Benschop (J. Berman en W. v. Deventer) te Leiden, wijnkopers, 1914.
44338: - LIMMEN; DEKKER--- Nota van Jb. Dekker Wz., bloembollenkweker te Limmen, 1911.
44322: - KOORN--- Aant. betr. fam. Koorn te Aartswoud, in de 18e eeuw, manuscript, begin 20e eeuw, 1 pag.
44290: - GOOI, GRENS MET UTRECHT--- Extract uit de resolutien Staten van Holland, d.d. 20-7-1719, betr. de limietscheiding tussen de Stichtsche bodem en Goijland. Manuscript, folio, 4 pag.
61390: - - Publicatie, Wy Willem Frederik, by de Gratie Gods, Prince van Oranje Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden (...) Toen wij op den 2 dezer in Amsterdam (...).
11709: - WEUSTENENK, UTRECHT `Aan het bruidspaar Weustenenk-Polm, 27 februari 1952, van directie en personeel gemeentewerken [Utrecht]'. Vier bladen perkament, gekalligrafeerd, met de getypte namen van 150 collega's.
11713: - WINKEL, TE Blanco voorgedrukte formulieren voor het familieregister van Joh.W. te Winkel, zoon van dr. Jan te Winkel en Johanna C. Lodeesen.
11723: - ALKMAAR, LEESGEZELSCHAP Ledenlijstje van een leesgezelschap dat gezamenlijk een aantal tijdschriften las. 19de-eeuws. 4(: 1 p.
11726: - ALMELO, SCHEURLEER, MULDER Boekje uit 1839, uitgereikt volgens tekst op schutblad aan C.J. Scheurleer, Almelo 28 juny 1847, `wegens aangewende vlijt in de beoefening der engelsche taal', door zijn onderwijzeres B. Mulder.
11735: - ASSCHENBURGH, VAN; VAN AKENSHOISEN Volmacht van Sibilla en Josina van Asschenburgh aan hun resp. echtgenoot en zwager Hendrik Diederik van Akenshoisen, om landerijen te verkopen. Groningen 20 juni 1631. Folio, 2 p.
11737: - ASSMANN Diploma voor 25-jarig lidmaatschap van de Sint Josephs-gezellen-vereeniging te Amsterdam, toegekend 1929 aan J.P.M. Assmann. 35x45 cm.
11739: - ASSMANN Getuigschrift voor 25-jarige dienst bij de gemeente Amsterdam, toegekend in 1928 aan Johannes Petrus Marinus Assmann. 40x30 cm.
53624: [REGLEY, ABBÉ] - Histoire de Louis Mandrin, depuis sa naissance jusqu'a sa mort. Avec un détail de ses cruautés, de ses brigandages & de son supplice, Nouvelle édition revue &corrigée. Amsterdam, E. van Harrevelt, 1756.
62004: - Epularis Aula in hortis Versalicis
12424: - KATWIJK C.A., VERLOSSINGEN `Lijst der door mij gedane verlossingen' en `Verlossingen door mij gedaan te Katwijk aan Zee 1840', resp. 3 en 3 p. in een folioboek met andere medische aantekeningen, geb. in halfleer.
12433: - KOEGRAS, MANN, LOOPUYT Correspondentie betreffende Het Koegras, betreffende waterhuishouding, aanleg duikers, 1902, ca. 20 p.
12436: - KOLP(A) Twaalf getekende prentbriefkaarten, gesigneerd P. K[olpa?], Almelo 1911, enkele met gezichten in Twenthe.
12440: - KOUMANS-VAN KAMPEN Cahier `versjes door P.J. Koumans', 1853-1854; 4(, 26 p.
12447: - LANOY, DE Oude portretfoto (ca. 1910) van tantje Fransje en tante Jeanne de Lanoy, foto gemaakt te Zutphen/Deventer.
63815: - Oude en moderne schilderijen, miniaturen, oude horloges, fraaie oude kasten een groote collectie Perzische shawls, antiquiteiten en kunstvoorwerpen grootendeels afkomstig uit de verzameling van wijlen den Kunsthandelaar Vincent van Gogh. Veiling op 24 juni 1930 (...) Amsterdam, R.W.P. de Vries
49617: - JACOBS, MILITARIA--- Request van Joseph Jacobs, ex dragon de la comp. d'elite du 5me regiment, d.d. Antwerpen 23-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, om een functie. Manuscript, folio, 2 pag.
11498: - LINDEN, VAN DER Wapenkwartierstaat van `Heer Ferdinande van der Linden, riddere, wautmre van Brabant'. Tekening met kleur, 18de-eeuws. 40x60 cm.
11500: - LINGIUS `Twee zusters, romantisch tafereel door A. Lingius, opgedragen aan mijnen geliefden vader den heere F.J. Lingius, 29 november 1850'. Manuscript van ca. 100 p., gebonden. 4(.
11507: - LUBBERS, POLAK Uittreksel geboorteakte Augusta Truuke Lubbers, geboren 14 augustus 1972. Vader: Polak. Met briefje consultatiebureau. 8(: 2 p.
63919: - Panorama-gebouw aan den Bezuidenhout te 's Gravenhage
48618: - FIEBIG--- Correspondentie van C. de Jong met Otto Fiebig, Frankfurt 1984, over Auswanderliste. Manuscript, 5 pag.
63847: - Geschenk voor de juffrouwen
65889: - Collection of heraldic designs of coats of arms
68451: - Het kattengeslacht.
49441: - RIJN, LEK, 'S GRAVENWAARD--- Extract resolutien Staten van Holland 8-9-1763 betr. hoog water langs de Nederrijn en Lek en de herdijking van 's Gravenwaard. Folio, 1+11+12 pag., gedrukt.
67693: - Two photoalbums concerning the Schade family of Amsterdam. From the 19th century to more modern times.
67694: - Handwritten wedding poem for Ter bruilofte Mons. Stoete and d'eerbare Theresia Heylborn, early 19th century.
65688: - Coat of arms/familiewapen of the Röell family
66000: - Catalogus der Haarlemsche Stoomverffabriek Haarlem - Haarlem Paintworks Haarlem Holland
49587: - SCHUTTERIJ, AMSTERDAM--- Menu t.g.v. Historische verzameling der schutterij, Amsterdam 1895-1920. Doelenhotel 5-7-1920, 3 pag., gedrukt.
8655: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. 3e druk. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1844
53333: --- - Bericht van schout en schepenen der stad Amsterdam aan [...] Staten van Holland [...] in de zaake van mr. Jan Christiaan Hespe en Jan Verlem. Amsterdam, P. Schouten, [1785].
61076: - - Lijste vande Ghevangenen / bekomen door de Wapenen van het Parlement van Engeland, inden laetsten Slach tegens Sijn Kon: Maj, van Groot Britanien, &c. gheschiet by Worceser den 3. September 1651. ouden stijl.
67692: - Notice of "Ondertrouw" Willem Hos en Geertje Krook, Krommenie 24 Juni 1904. Huwelijksvoltrekking 10 Juli a.s."
52995: --- - Sententie van Cornelis van Deuverden, gewesene adjunct secretaris van de Ed. Mog. heeren Staten 's landts van Utrecht, by den Ed. Gerechte der stadt Utrecht gewesen ende gepronuncieert op den 7 April anno 1664, Utrecht, M. v. Dreunen [1664]. Gedruckt naer de originele copye.
51087: [KRUIJFF, H. DE; E.A.] - [1] Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende vande opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amsterdam, Tirion, 1741. [Gebonden met 2:] Verhaal van de wyze op welke de penningen ten behoeve der noodlydenden in de overstroomde landen van Gelderland en Holland in den aanvang des jaars 1741 te Amsterdam en elders ingezameld bestierd en besteed zijn. Amsterdam, Tirion, 1742. [En met 3:] Verhaal van de droevige waternood en inbreuken van een groot gedeelte van Gelderland en Holland in 't laatst van den jare 1740 en in den beginne van 't jaar 1741. Amsterdam, J. ten Houten, 1741.
14970: [BARROW, JOHN?] - A family tour through South Holland; up the Rhine; and across the Netherlands, to Ostend. Londen: Murray, 1831. Deel 23 in The Family Library.
38378: - Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft, V, VI, VII, Mainz 1908, 235 pag., geb. in half perkament, ill. Mooi exemplaar.
14972: [BARROW, JOHN?] - A family tour through South Holland. 3de druk. Londen: Murray & Tegg, 1839.
12960: - LEIDSE SCHUTTERIJOFFICIEREN, KATWIJK, ARNZ, HENKES Leidse schutterijofficieren op de schietbaan te Katwijk in 1845. Grote litho (36x47 cm.) door O. Arnz, d.d. 1 september 1845. Rechts op de achtergrond een tent. Zeldzaam.
12973: - MAARTENSDIJK, KLOOS Briefje van A.J. Kloos te Maartensdijk, 1860, betreffende sigaren. 8(, manuscript, 1 p.
15066: [CARR, JOHN] - Analyses of new works of voyages and travels, lately published in London: A tour through Holland ... London: Phillips, [1808].

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/14