Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7225: Burlage, Joost Hendrik - Herinnerings-offer. Utrecht, J. Altheer, 1836.
69745: BURM, P.; HAARTSEN, A., - Boerenland als natuur. Verhalen over historisch beheer van kleine landschapskernen
5204: Burman-Becker, J.G. - Nachrichten die Stammtafel der Familie Becker betreffend, Kopenhagen 1835, 18 p., geb., met 2 uitslaande tabellen en afb. familiewapen.
24966: Burman, Frans; - Eenige aanmerkingen de Nederduitsche taal en verscheidene oudheden aengaende.
34550: Burman, Petrus - Oratio in obitum [...] Jani Broukhusii Leiden J. Wagens 1708
42450: Burman, Caspar - Hadrianus VI sive analecta historica de Hadriano Sexto Trajectino, papa Romano. Utrecht, v. Poolsum, 1727.
33528: Burmannus, Petrus - Oratio inauguralis pro criticis [...] Franeker Guilielmus Coulon 1736
67844: BURMANNUS SECUNDUS, P., ONDERDE WYNGAART, C., - Hugoni Grotio Sacrum/Ter gedachtenisse van Huig de Groot.
66423: BURMANNUS, FRANCISCUS, - De Rigteren Israels, ofte Uitlegginge ende Betragtinge van de Boeken Josua, der Rigteren ende Ruth.
31795: Burmannus, Petrus - Oratio de maecenatibus doctis, validissimis musarum praesidiis [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1763
33910: Burmannus, Petrus - Oratio in humanitatis studia [...] Leiden Samuel Luchtmans 1720
33916: Burmannus junioris, Petrus - Oratio inauguralis de enthusiasmo poëtico [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1742
68942: BURNAND, R., - La cour des Valois.
51093: Burnet, G. - Some letters containing an acoount of what seem'd most remarkable in travelling thro' Switzerland, Italy, some parts of Germany, etc. in the years 1685 and 1686. London, Lacy, 1724.
43058: Burtin, F.X. de - Traite theorique et pratique des connoissances qui sont necessaires a tout Amateur de tableaux, et a tous ceux qui veulent apprendre a juger, apprecier et conserver les productions de la peinture. 2 delen, Brussel, Weisenburch, 1808.
42253: Busch, D.W.H. - Atlas van verloskundige afbeeldingen in verband met het leerboek der verloskunde, vertaald uit het Duits. Amsterdam, Frijlink, 1844.
20920: Busink, Th. A. - Het ontstaan der pyramide en over de pyramide van Cheops. Voordracht. Batavia 1934, 44 pag., geïll.
7238: Busken Huet, Conrad - Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Réville c.s. Voor rekening van den schrijver. Haarlem, Van Asperen van der Velde, 1866.
67679: BUSKEN HUET, CD, - Jacques Saurin en Théodore Huet, Proeve van kerkgeschiedkundige kritiek.
66358: BUSKEN HUET, CONRAD, - Ada van Holland, eene historisch-litterarische studie
28020: Busken Huet, C - Groen en rijp, door Thrasybulus, 2e druk, Haarlem 1899, 195 pag., geb. in fraaie stempelband.
64431: BUSSE, M, - Transvaal und die deutsch-englischen Beziehungen die Egyptische Frage, Zwei Vortrage van Dr. M. Busseeeee gehalten im Civil-Kasino in Koblenz
67157: BUSSEMAKER, TH., - Nog eens Johan Willem Ripperda.
66327: BUSSEMAKER, TH., - Archives Ou Correspondance Inédite De La Maison D'Orange-Nassau, publiee avec autorisation de S. M. la reine. Quatrième série. 4 vol.
66264: BUSSEMAKER, TH., - Verslag van een voorlopig onderzoek naar de Bentinck-papieren, aanwezig in het Britsch Museum in Londen.
32931: Bussemaker, Carel Hendrik Theodoor, uit Deventer - Geschiedenis van Overijsel gedurende het eerste stadhouderloze tijdperk. Deel I. Proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1888
35942: Buttingha Wichers, Nicolaas Lucas Jan van, uit Nieuwer Amstel - Stellingen .... Leiden Hooiberg 1875
68930: BUTTINGHA WICHERS, J.VAN., - Schaatsenrijden.
65949: BUUL, H. VAN, - Dirk van Gelder, zijn exlibris en gelegenheidsgrafiek
59401: BUVELÔT, BUSSUM, WEURMAN-TIBBE. - Kwitantie van Ingenieursbureau Buvelôt, centrale verwarming, Bussum voor mevrouw A. Weurman-Tibbe, 1938 (1 stuk). M14694
67634: BUXTORF, JOHANNES, ZOET, JAN (TR.), - Schoole der Jooden. Begrijpende het geheele Joodze Geloof en Geloofs-oeffening, benevens deszelfs Ceremonien, In-zettingen, Zeden en Gebruiken, even-eens als de zelve, by hen, in 't Openbaar en verborgen, worden gepleegt. (...) Eertijds, tot nut der Christenen, beschreven, door M. Johannem Buxdorfium, Opper-meester, in de Hebreesche Spraak, tot Bazel. Doch nu, uit het Hoog- in 't Neder-duitz', vertaald, door Jan Zoet, Amsterdammer.
35758: Buy, Herman Gerard du, uit Borne - Ueber wachstum und phototropismus von Avena Sativa Amsterdam De Bussy 1933
50710: Buyck, R., - De magistraat van Eeklo. Bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van de 18e eeuw, Brussel 1982, 381 pag., met losse uitv. kaart.
68258: BUYS, F. A., - Oudt-Hollandsche menschen. Bevat het verhaal De Rotterdamsche juffer [van Vlooswijck, v.d. Meyde, Hinlopen].
52882: Buys, Egbert; C.Ph. van Cuylenborgh; e.a. - [1] Verhaal van den oorsprong en voortgang der procedures [...] in cas van dissolutie, tusschen Alida van der Streng, requirante, en Egbert Buijs, gerequireerde, voor den [...] gerechte der stadt Utrecht. Amsterdam/Utrecht, J. Haffman/Wed. H. v. Kamen, 1753 [gebonden met:] [2] Memorie van rechten bevattende het proces crimineel en de zelfsverdediging van mr. Carel Philip van Cuylenborgh, advocaat voor den Ed. Hove van Utrecht. Utrecht, A. Muntendam 1753 [gebonden met:] [3] Nodig bericht van Egbert Buijs, dienende tot een kort supplement op het verhaal van den Oorsprong en voortgang der procedures tusschen hem en Alida van der Streng, z.pl. [1754] [gebonden met:] [4] Egbert Buijs ontmaskert, of de proceduren zo in cas van separatie als in cas van dissolutie [...] tusschen Alida van der Streng en Egbert Buijs [...] Eerste deel [geen tweede deel verschenen], Utrecht, A. Muntendam 1754.
64497: BUYS, M., - RONDOM DE WERELD Merkwaardige ontdekkingen, avonturen te land en ter zee, tafereelen uit het leven der natuur en der volken, enz. Verzameld en bewerkt door M. Buys. Met 6 platen.
65121: BUYS, J.T., - Rede uitgesproken door Mr. J.T. Buys, rector magnificus van de Leidsche Hoogeschool, op 9 februari 1875, bij de afkondiging van het senaatsbesluit, houdende opdracht van het doctoraat honoris causa aan Nederlanders en vreemdelingen
70097: BYE, MARCUS DE, - Two pigs near a fence
34642: Bye, P. J. de, uit 's-Gravenhage - XVIII. theses juridicae. 1790
34644: Bye, P. J. de, uit 's-Gravenhage - XXIX. theses juridicae. 1790
70096: BYE, MARCUS DE, - Two standing cows
69979: BYE, C. DE, - De stad Goes
52886: Bylandt, E. van e.a. - De verdediging van Alexander graaf van Bylandt getoetst aan de waarheid. 's Gravenhage, H.C. Susan Ch. zoon, 1864.
68070: BYLEVELD, CASPARUS [Bijleveld] - Het gedrag van Mr. Casparus Byleveld, Oud-Pensionaris der Stad Gorinchem; voor zo verre hy uit hoofde van het zelve door de Regering van gemelde stad van zyne bedieninge is ontslagen geworden
34346: Caan, Marius Janus, uit Voorburg - Dissertatio juridica inauguralis de emtionis venditionis natura [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
34120: Caan, Janus Henricus, uit Voorburg - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus sub conditione resulutiva [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
42348: Caan, H.J. (red.) - Recueil de documents relatifs a l'eglise Francaise de Voorburg. 's Gravenhage, 1859.
57620: Cabanes, docteur, - Moeurs intimes du passé, 2 delen, Paris 1908.
7990: CAENEGEM, R.C. VAN - De instellingen van de middeleeuwen, 2 delen.
38088: Cahen, J - De Nederlands Israëlitische Gemeenschap te 's- Gravenahage, een inleidende schets over de periode 1913-1940, met enkele hoofdstukken daar aan toegevoegd over de oorlog en de periode van wederopbouw daarna, sckiptie, Amsterdam 1978, 107 pag.
23656: Caillot, A. - Abrégé des vies des pères des désents d' Orient, 2 delen. Parijs 1829, 311 + 379 pag., geb. in halflinnen bandjes.
68983: CALAND, A., - Vrije beoordeling van het ontwerp-reglement van administratie der polders in Zeeland.
67024: CALAND, A., - Open brief aan den heer Mr. K. Wagtho, betrekkelijk zijne verdediging van het onlangs ontworpen polder-reglement van Zeeland door A. Caland.
68884: CALAND, P., - Verslag over het voorgevallene tijdens het hoog opperwater en den ijsgang op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1880 op 1881.
68880: CALAND, P., - Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opperwater en den ijsgang op de Nederlandsche Rivieren in den Winter van 1875 op 1876.
6154: Caland, F. - Bijdrage tot de geslachten Tack (Tak) en Luteyn in Zeeuwsch-Vlaanderen, extract, 4 p.
69527: CALAND, A., - Verhandeling over het nut der afgezaagde palen-hoofden en de beste wijze van verdediging der Zeeuwsche stranden
33009: Caland, Jacob Gerard Marcus Johan, uit Zuidlaren - Opmerkingen over het vruchtgebruik ener nalatenschap. Proefschrift [...] Groningen J.B.Huber 1890
68888: CALAND, A., - Handleiding tot de kennis der Dyksbouw en Zeeweringskunde.
68886: CALAND, P., - Verslag over den stormvloed van 30/31 Januari 1877.
65737: CALCAR, ELISE VAN, - Fantasmagorie¨n / door Elise van Calcar geb. Schiotling
63816: CALCAR, ELISE VAN, - Onze ontwikkeling of de nagt der eerste indrukken, eerste afdeeling
64137: CALCAR, ELISE VAN, - Op de grenzen van twee werelden. Onderzoek en ervaring op het gebied van het hoogere leven, Eerste en tweede jaargang
63819: CALISCH, E.M., - Gedichten
64727: CALISCH, N.S., - Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen uit echte bronnen bijeengebracht door N.S. Calisch.
52894: Calkoen, G.G. - Gevangenpoort, 's Gravenhage, Mouton, 1906 [overdruk Bijdr. en Med. Ver. Die Haghe 1906].
4232: Calkoen, L. - Bijdrage tot de genealogie van het Utrechtsche geslacht Van Muyden. Overdr. Wapenheraut (1907), 101 p.
65341: CALLAWAY, J., - Oriental observations, and Occasional Criticisms, more or less illustrating several hundred passages of scripture. By John Callaway, Late Missionary in Ceylon.
68590: CALLENBACH, C.C., - Afscheid van Nijkerk. De gemeente wordt gode en den woorde zijner genade bevolen. haren heilbiddenden Leeraar C.C. Callenbach thans pred. te Elburg.
64965: CALLENBACH, C.C., - Karakter en voorregt der rijks-onderdanen van Christus. Kerkredenen van C.C. Callenbach bedienaar des Evangeliums te Nijkerk op de Veluwe
59562: Callot, Jacques (1592-1635) - VARIE FIGVRE DI IACOPO CALLOT
35368: Cambier, J.C.L. - Prent voor promotiediner in restaurant Van der Pijl te Den Haag voor Mr J.C.L. Cambier. Leiden H. Kleyn 1905
66261: CAMERARIUS, JOACHIM, - Levensschet van George, den godzalige, vorst van Anhalt, Uit het latijn vertaald door S. van Dissel
33830: Camerling, Daniel Johannes - [Dissertatio juridica inauguralis de jure accrescendi] Leiden Joannes van Abkoude 1738
31905: Campagne, Cornelis, uit Tiel - Iteratie van rationale functies. Proefschrift [...] Amsterdam H. Paris 1929
66532: CAMPBELL, M. F. A. G., - 1. Levensbericht Johannes Willem Holtrop; 2. Johannes Willem Holtrop.
24888: Campe J.H. - Le nouveau Robinson, pour servir a l'amusement et a l'instruction des enfants.
7249: Campe, Joachim Heinrich - Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoë, geschikt ten dienste der jeugd. 2e druk. Amsterdam, Anthony Mens Jansz., 1791. [1 van 2 delen]
33334: Campen, Abrahamus Gulielmus van, uit Leiden - Dissertatio theologica inauguralis exhibens disquisitionem de jure, quo nonnulli viri docti consilium apologetico-irenicum auctori actorum apostolicorum tribuant [...] Leiden P. Engels 1849
43249: Camper, Petrus / M. Smit - Zaakelyke wederlegging van het antwoord door (...) Carel George graave van Wassenaar Twickel uitgegeeven tot staaving van de bestaanbaarheid en onkostbaarheid der vak- en steenwerken aan der V deelen dyken aangelegd (...) Waarin gevonden wordt de verhandeling over den Zuiriger Oort door (...) M. Smit. Harlingen, v.d. Plaats, 1778.
476: CAMPS, H.P.H. - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. Deel I, 1ste en 2de stuk, De meierij van 's-Hertogenbosch met de heerlijkheid Gemert (690-1312). 's-Gravenhage 1979. Geb., 2 bdn., 1301 p.
34890: Campstede, Johannes, uit Ootmarsum - Dissertatio philosophica in qua disquiritur num praeter humanam mentem[...] Groningen Spandaw 1771
65331: A.-G. CAMUS, - Rapport à l'Institut national, classe de littérature et beaux-arts, d'un voyage fait à la fin de l'an X, dans les departements du bas, de la rive gauche de ce fleuve, de la Belgique, du Nord, du Pas-de-Calais, et de la Somme, par A.-G. Camus
54169: Cannaert, J.B. - Iets over het oude strafregt in België, gevolgd door eenige notabele decisien van vroegere tijden, Brussel, W.J. Luneman, 1826.
49876: Cannegieter Tz, H., - Haagsche gymnasiasten in de Eifel en Trier 10-19 juli 1901, z.pl., [1901] 18 pag.
31945: Cannegieter, T. - Kerk, kerkleer, kerkrecht. Groningen J.B. Wolters 1878
5342: Cannegieter, D. - Genealogie van het geslacht Cannegieter, Haarlem 1884, 88 p.
67429: CANNEMAN, E.A., KLOOT MEIJBURG, H. VAN DER, - Oud-Vossemeer Ambachtsherenhuis Ontwerp voor restauratie juli 1953
31607: Canneman, Gerardus Abrahamus, uit 's Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis de furto nocturno [...] Groningen J.J. Homkes 1825
31603: Canter Alta, Franciscus, uit Hulst - Dissertatio juridica inauguralis de lege nautica Roterodamensi, a. 1721 [...] Leiden C.C. van der Hoek 1852
53648: Capadose, A. - De ijver des geloofs, blijkende uit een woord aan de Roomsch-Katholijken in Holland en andere stukken van D. Manuel Matamoros, gevangen om zijn geloofs wille in Spanje. Amsterdam, H. de Hoogh, 1863.
68103: CAPADOSE, A., - J.C.H. Mure, R.C. priester en professor aan het seminarie Hageveld toegejuicht, terechtgewezen en wederlegd door Dr. A. Capadose.
66630: CAPADOSE, ABRAHAM, - Omstandig verhaal van de wederroeping der benoeming van den heer Hermanus Brasz, als ouderling der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Amsterdam : met bijgevoegde aanmerkingen, betreffende den toestand der vaderlandsche kerke
20176: Capart, Jean et Marcelle Werbrouck - Memphis a L'Ombre des Pyramides, Brussel 1930, 415 p. , geíll.
68347: CAPELLE, J. VAN DE,, - Het beleg en de verdediging van Haarlem
59540: Capelle, J. van de, - Het beleg en de verdediging van Haarlem 1572-73. Schoonhoven, van Nooten, 3 delen, 373+381+ 446 pag., geïll. Bijgevoegd : Belangrijke stukken der Geschied- en Oudheidkunde: zijnde bijlagen en aanteekeningen, door J. van de Cappelle, Schoonhoven, 62 pag.
68356: CAPELLE, J. VAN DE,, - Het beleg en de verdediging van Haarlem
66192: CAPELLE, J. P. VAN, - Elbertus Leoninus. Taken from: Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden, pp. 3-204.
65431: CAPELLE, J. VAN DE,, - Het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572-1573 door J. van de Capelle
63881: CAPELLE, J. VAN DE,, - Belangrijke stukken voor geschied- en oudheidkunde; zijnde bijlagen en aantekeningen betrekkelijk het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572- 1573 door J. van de Capelle
64510: CAPELLE, J. VAN DE,, - Het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572-1573 door J. van de Capelle
64210: CAPELLE, J. VAN DE,, - Het beleg en de verdediging van Haarlem
64029: CAPELLE, J. VAN DE,, - Het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572-1573 door J. van de Capelle
69129: CAPPELE, J.P. VAN, - Over hetgene door Boerhaave en 's Gravesande, tot vestiging en uitbreiding van zuivere grondbeginselen in de beoefening der natuurkunde, is verrigt.
35168: Cappelle, Johannes Pieter van - Redevoering over het oogpunt waaruit in den tegenwoordigen tijd de beoefening der vaderlandsche geschiedenis moet beschouwd worden 1820
27706: Cappelle, J.P.v. - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, V. Loosjes, 1827, 424 pag. Gebonden in half leer.
30444: Carasso, D - In de ban van het beeld. Opstellen over geschiedenis en kunst, Hilversum 1998, 296 pag., geb., geïll.
68116: CARASSO-KOK, M., - Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen, Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen
51464: Carasso, Dedalo, - Ahaggar. Schetsen gemaakt tijdens een reis door de Sahara, 1978-1979.
67471: CARBASIUS C.Z., N., - Over Jan van Heelu en zijn gedicht: De slag van Woerdingen. eene voorlezing door Mr. N. Carbasius C.Z.
43070: Cardinael, Sybrand Hansz - Het derde school-boeck van mr. Sibrand Hansz. Cardinaels Arithmetica. Amsterdam, J.J. Bouman, 1654.
52533: Cardonnel, Adam de - Picturesque antiquities of Scotland, etched by Adam de Cardonnel. Two parts in one. London, for the author, 1788.
68142: CARELSEN, G., - L.M. Montgomery Macdonald.
43596: Carlbom, J.L. - Sverige och England 1655- aug. 1657, Goteborg 1900, 152+6 pag.
66822: CARLILE, R., - Manual of Freemasonry; Part I. Containing The First Three Degrees…Part II. The Royal Arch And Knights Templar Druids, With An Explanatory Introduction To The Science. Part III. Containing The Degrees Of Mark Man, Mark Master, … Etc. With An Explanatory Introduction To The Science, And A Free Translation Of Some Of The Sacred Scripture Names.
64848: CARLYLE, T, - The French Revolution, A history
57032: Carnegie, W. a.o., - Ferrets and ferreting. A practical manual on the breeding, managing, training and working of ferrets, 3rd. ed., London, 1902.
69325: CARNEGIE, D., - Zóó maakt u vrienden en goede relaties
36056: Caroli, Johan Paul Alexander Nicolaas, uit 's-Gravenhage - Het interlocutoire vonnis historisch beschouwd. Amsterdam Brakke Grond 1885
42719: Carolus, Joannes - De rebus Casparis a Robles, billaei in Frisia gestis commentariorum libri IV. Leeuwarden, v. Dessel, 1731.
67528: CARPENTIER ALTING, J. H., - Episoden uit het leven van Filips van Montmorency, graaf van Hoorne, uitgegeven ten voordeele van het fonds tot opbouw van een prot. kerkgebouw te Weert in Limburg.
34294: Carpentier, Henricus Janus de, uit Leeuwarden - Dissertatio juridica inauguralis de delictis adversus civitatis securitatem externam commissis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1830
66825: CARPENTIER ALTING, A.S., - Loge Ritualen voor den leerling-graad door A.S. Carpentier Alting Ged. Mr. der Loge Excelsior.
63880: CARPENTIER ALTING, JOHANNES HENDRIK, - Broeder en Zuster, door den schrijver van Hendrik en Maria, Het Huisgezin eener Weduwe enz. enz.
3214: Carrière, B.P. - Het geslacht Carrière. Middelburg 1961, ca. 200 p., losbladig in ordner met op de rug `Het geslacht Carrière'.
42191: Carroll, G.D. - The art of dinner giving and usages of polite society. New York, 1880.
34401: Carsten, Jacobus Jan, uit Meppel - Bijdrage tot de leer der zaken van koophandel Leiden P. Somerwil 1882
4258: Carstens, A.L. - De band tussen Oranje-Nassau en Nederland. 's-Gravenhage 1948. Groot folio, 21 p., geïll., geb., met losse tabel. Uitgave van Enschedé, versieringen en illustraties S.L. Hartz.
3678: Carstens, A.L. - Familieboek HaverSchmidt. Leiden 1956, 89 p., geillustreerd.
5424: Carte - Carte de la seconde noblesse des comtes des Bancs de Weteravie, de Suabe, Westphalie, et Franconie, avec des remarques sur ces differents degrez de cette noblesse, groot blad, 37 x 47 cm, 18e-eeuws
6196: Carte - Nouvelle carte genealogique des branches du coté gauche de la maison de Valois et les diverses branches qu’elles ont formées ainsi que leurs alliances avec la blazon d’une partie de leurs armes, groot blad, 40 x 95 cm, 18e-eeuws, met 23 gegraveerde familiewapens en 4 gravures van ieder 12 x 14 cm van Hotel des Invalides, Trianon, Versailles en St. Cloud.
5290: Carte - Carte genealogique des branches naturelles ou du coté gauche de la maison de Bourbon, accompagnee des armes et alliances de quelques-uns des princes mantionnes dans la presente genealogie, groot blad, 42 x 95 cm, 18e-eeuws, met 32 gegraveerde familiewapens en 4 gravures van ieder 12 x 14 cm van de kastelen Meudon, Versailles, St. Germain en Laye en Fontainebleau.
5470: Carte - Nouvelle carte genealogique pour servir d’entrée a l’histoire de la famille royale de France depuis Hugues Capet, jusqu’a present, groot blad, 40 x 92 cm, 18e-eeuws, met 49 gegraveerde familiewapens
5370: Carte - Carte genealogique de la maison Courtenay, avec les differentes branches qu’elle a formées, accompagnée du blazon des armes de la plus part des alliances de seigneurs de cette famille, groot blad, 43 x 91 cm, 18e-eeuws, met 58 gegraveerde familiewapens
5448: Carte - Carte genealogique de la maison de Plantagenette et des ducs de Normandie avec les branches et les alliances qu’elles ont formées, pour conduire à l’intelligence de l’histoire d’Angleterre et d’Ecosse et d’Irlande, groot blad, 40 x 98 cm, 18e-eeuws, met 14 gegraveerde familiewapens.
5398: Carte - Nouvelle carte généalogique de la maison de Schawenbourg, de Holstein, d’Oldembourg et des ducs de Sleswick, qui ont donné l’origine a la famille royale Danemark, groot blad, 40 x 95 cm, 18e-eeuws, met 2 gegraveerde familiewapens en 2 kaartjes (ieder 10 x 14 cm) van Denemarken en van het graafschap Oldenbourg.
5320: Carte - Carte genealogique de la maison de Brunsuick-Lunebourg, ses differentes branches, ses titres et ses pretentions, groot blad, 38 x 47 cm., 18e-eeuws, met 2 gegraveerde familiewapens.
6352: Carte - Carte genealogique pour conduire à l’histoire des rois du Nord, la carte de leurs etats, leurs armes, groot blad, 40 x 98 cm, 18e-eeuws, met 6 gegraveerde familiewapens en twee kaarten (ieder 10 x 22 cm) van Skandinavië
57332: Carton de Wiart, H. (inl.), - De slag aan den Yser. Plechtige herdenking van de tweede verjaardag ( Havre 29-10-1916), z.pl., [1917].
23954: Cascales, Fr. - Discursos historicos de la muy noble y muy leal Ciudad de Murcia y su reino, 3e ed. by M.Tornel y Olmos Murcia 1874, 24+566 pag., half leather. Illustrated with ca. 160 coats of arms. Very good copy.
34348: Casteel, Johannes Petrus Gerardus van, uit Utrecht - Specimen jrudicum inaugurale exhibens quaestiones juris civilis Romani ac hodierni [...] Utrecht Joh. Altheer 1833
64540: CASTORETPOLLUX, - In de Tweede Kamer portretten door Castoretpollux
16220: CASTRICUM - Gids voor Castricum. Uitg. V.V.V. “Castricum Vooruit”, 1925, 56p.
65007: CASTRO, DAVID HENRIQUEZ DE, - Keur van grafsteenen op de Nederl. Portug.-Israël. begraafplaats te Ouderkerk aan den Amstel. Met beschrijving en biographische aanteekeningen. Auswahl von Grabsteinen auf dem Niederl.-Port.-Israel. Begräbnissplatze zu Ouderkerk an den Amstel. Eerste bundel. Tot inleiding: Een en ander over deze en de vroegere begraafplaats der Nederl.-Portug.,-Israel. gemeente te Amsterdam. Met platen. Nebst beschreibung und biographischen skizzen.
57162: Cat, Claude Nicolas le; - Paralelle de la taille laterale de Mr. Le Cat, avec celle du Lithotome cache, suivi de deux dissertations (...) publlie par Alexandre Pierre Nahuys, Amsterdam, Rey, 1766.
43870: Catalany, Myriam - On recherché une jeune fille. Paris, Bonne Press, n. d. [1931].
484: CATALOGUS - Catalogus van geslachtkundige werken, wapens, enz., verkrijgbaar zoolang de voorraad strekt bij het Genealogisch en Heraldisch Archief te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1892 (op omslag Oisterwijk 1893), 75 p.
490: CATALOGUS - Catalogus eener verzameling documenten betreffende meer dan 1600 Nederlandsche geslachten, voorhanden bij R.W.P. de Vries. Amsterdam z.j. [ca. 1907], 111 p.
60158: Cate, Hendrik Gerrit ten (1803-1856) - Dutch landscape with a sluice in a dike, with two figures looking over the dike and the mast of a sailing boat visible over the edge of the dike.
60558: Cathelin, Louis-Jacques (1738-1804) after Kaldenbach, Johan Antoni (1760-1818) - Portrait of Johan Derk van der Capellen (1741-1784)
60700: Cats, Jacob - Alle de wercken van den heere Jacob Cats (...) De laatste druck.
7253: Cats, Jacob - Gedachten op slapeloose nachten (...): mitsgaders Het twee-en tachtig-jarig leven van den selven heere, van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem self in vaerzen beschreven. 8e druk. Leiden, Jan van der Deyster, 1732.
25028: Cats, Jacob - Alle de wercken van den heere Jacob Cats (...) De laatste druck.
65915: CATS, J., WOLTERINK, W.N., - Alle de werken van Jacob Cats bezorgd, en met opheldering voorzien door W.N. Wolterink versierd met minstens 200 gravures.
7257: Cats, Jacob - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. Amsterdam, Isaak van der Putte, [2e kwart 18e eeuw].
7255: Cats, Jacob - Gedachten op slapeloose nachten (...): mitsgaders Het twee-en tachtig-jarig leven van den selven heere, van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem self in vaerzen beschreven. 5e druk. Amsterdam, Andries van Damme, 1721.
33474: Cattenburch, Guilielmus Henricus, uit 's Hertogenbosch - Disputatio juridica inauguralis de transactionibus [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
40534: Cattenburch, A.L. v., - 1304. Intocht der Hollanders binnen Zierikzee onder Jonker Willem, grave van Oostervant [ bij maskerade Leidsch studentencorps], Leiden 1865, 113 pag., geb. in rood linnen met goud opdruk, geïll. met uitv. kaart, 3 litho's met gekleurde wapens en portret van Willem III.
34816: Cau, Adolph, uit Zierikzee - Oratio de vera nibilitate Dordrecht Goris 1715
67155: CAUWELAERT, FR. VAN, HEUVELMANS, FLOR., VERRIEST, G., - A. Rodenbach bij de Studenten te Leuven herdacht op 12 Februari 1905 met voorwoord van Leo van Puyvelde.
64120: CAVE, WILLIAM, - Apostolische Oudheden, of het Leven, de Daden en Martelaryen der Heylige, Apostelen, Euangelisten, en oude vaderen, tot het eynde van de Vierde Eeuw. Waar voor gevoegd is, een vertoog van Drie Groote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Euangelium.
33742: Cavelier, Andreas le, uit Deventer - Dissertatio juridica inauguralis de deposito [...] Leiden Cornelius de Pecker, Corn.zoon 1780
34359: Cazius, Johannes Henricus Christianus, uit Leeuwarden - Specimen historico-juridicum inaugurale de judice delegato ad quaestiones criminales [...] Utrecht J.G. Broese 21-5-1849
68913: CELIS, R., - Richard Celis. Sporen trekken.
36224: Celius, Georg Heinrich, uit Crimmic. Misnic.Praeses: Goeze, Georg - Cataclysmus Thuringiacus, vulgo Die Thuringische Sundfluth ...... Jena J. Gollner 1690
36250: Cellarius, Christophorus - Rabbinismus sive institutio grammatica Rabbinorum scriptis, legendis & intelligendis accomodata Zeitz Io Bielckii ex officina Hetstediana 1684
59500: Celliez, A., - Les Reines d'Angleterre, Parijs, P.-C. Lehuby, Libraire-Editeur, 1852.
42829: Celsus, Aurelius Cornelius - De medicina libri octo, ex recognitione Joh. Antonidae van der Linden. Leiden, J. Elzevier, 1657.
55778: Anonymous Dutch printmaker 19th century - Het huishouden van Willem Kaaskooper
60280: Anonymous 16th century (?) - Ornament print with putto
60684: Anonymous Italian 16th century - St Michael Archangel defeating Satan
55764: Unknown Dutch engraver 17th century - Salige Joost, gebooren tot Gouda in Hollant, priester inde orde der Carthuysers buyten Delft, door bevel van den grave Van der Marck heere van Lume, opgehangen ten Briel op St. Pietersdagh in Augustus 1571 [= 1572], oudt wesende 40 jaeren
64133: DE CERIZIERS, RENATUS, VAN DEN HOUCKE, CAROLUS, - Historie des levens van de heylige Nederlandsche Susanna, of Genoveva, huysvrouw van den doorluchtigen palatyn Sifridus, met godvrugtige Leeringen, om te bewyzen de wonderlyke Godelyke Voorszienigheyd, zeer nut voor alle Staeten.
7264: Cervantes Savedra, Miguel de; Lambertus van den Bos(ch) (vert.) - De oude en rechte Don Quichot da la Mancha, of de verstandige en vrome ridder van de leeuwen. Vertaald uit het Spaans. 7e druk. Amsterdam, Pieter Visscher, 1732 [alleen 2e deel].
7266: Cervantes Savedra, Miguel de; Pieter van Woensel (vert.) - De ridder Don Quichot van Mancha. Versneeden naar den hedendaagschen smaak, en verrijkt met afbeeldingen eener nieuwe uitvindinge. Den Haag, J.C. Leeuwestijn, 1802. [2 delen]
7265: Cervantes Savedra, Miguel de; Pieter van Woensel (vert.) - De ridder Don Quichot van Mancha. Versneeden naar den hedendaagschen smaak, en verrijkt met afbeeldingen eener nieuwe uitvindinge. Den Haag, J.C. Leeuwestijn, 1802. [2 delen]
52390: Chaalis, Abbaye de, - Trois lettres du mercure de France 1736-1740. Avant- propos de Louis Gillet, Paris 1923, 53 pag.
47532: Chaffanjon, A., - La Fayette et sa descandance, Besancon 1976, 327 pag.
15072: Chaffiol-Debillemont, F. - Au pays des eaux mortes (Flandre-Hollande). Parijs: Librairie des lettres, 1919.
59822: Chailley-Bert, Joseph - Java et ses habitants.
19962: Chalon, R. - Fabrice de la Bassecourt, pasteur de l'église Wallonne d'Amsterdam; quelques recherches sur la famille Bassecourt et sur le poëte Claude de Bassecourt. Brussel 1857, 28 pag. (oplage: 50 ex.).
51486: Chambaud, Louis, - Nouveau dictionnaire Francois-Anglois et Anglois-Francois, 2 delen, Paris, Panckoucke 1776.
65410: CHAMBERLAIN, J., - Mr. Chamberlain's speeches / edited by Charles W. Boyd ; with an introduction by Austen Chamberlain: volume I
42545: Chambre, [Marin Cureau] de la - L'Art de connoistre les hommes. Amsterdam, J. le Jeune [L. en D. Elzevier].
60160: Chambre Jr., Jean de la (1648-1685) - Study of three horses and a man.
7828: CHAMPAGNE - Les nobles de la province de Champagne suivis de la liste des familles qui n'ont point été admises par M. de Caumartin lors de la recherche en 1666.
57100: Champfleury, J. [= J. Fleury-Husson]; - Histoire de la caricature antique, 2e ed., Paris, Dentu, 1867.
33718: Chanfleury van IJsselsteyn, J.L. - Over de speciale klinieken.
33710: Chantepie de la Saussaye, D. - De plaats der theologische wetenschap in de encyclopedie der wetenschappen.
66047: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P. D., - Levensbericht van O. W. Star Numan [griffier Eerste Kamer]
67209: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P. D., - Allard Pierson.
65239: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D., - Een woord aan Dr. A. Pierson, naar aanleiding van diens geschrift "onverdraagzaamheid" door D. Chantepie de la Saussaye
17998: [Rijndorp, Jacob van (vert.)]; Jean de la Chapelle - De geschaakte bruid, of Verliefde reizigers. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1753.
67547: CHAPMAN, J., - Frederick the Great (portrait) Engraved for the Encyclopedia Londinensis 1825.
68931: CHAPMAN, H., - Four fine gentlemen.
68693: CHAPMAN, J., - Herman Boerhaave M.D.
68694: CHAPMAN, J., - Herman Boerhaave M.D.
56358: Chappell, Jennie, - En toch gelukkig! of hoe Helen Keller uit haar drievoudige gevangenis bevrijd werd, Amsterdam, Egeling, 1897, 103 pag., geb., geïll.
69294: CHARITÉ, J. & A.J.C.M. GABRIËLS (EDS.), - Biografisch Woordenboek van Nederland.
63755: CHARRINGTON, JOHN, - A Catalogue of The Mezzotints after, or said to be after, Rembrandt
52927: Charron, Pierre - De la sagesse, trois livres. Leiden, Elsevier, 1646.
44034: Chastel, A. du; - 1830. Les Hoillandais avant, pendant et apres la revolution. D'apres des souvenirs de famille, Brussel 1908, 199 pag.
52469: Chateaubriand, F.R. de - Rene. Texte reimprime sur l'edition de 1805, avec une preface par Ad van Bever. Paris, Les varietes litteraires, 1917.
23834: Chateaubriand, Vte de - Opinion sur le projet de loi relatif a la police de la presse, 2nd. ed., Paris 1827, 8+24+104 pag., orig. boards.
65332: CHATENET E. DU, - VOYAGE DE LA PEROUSE AUTOUR DU MONDE, 1785 à 1788
57832: Chaumel, - Atlas Chaumel pour l'emploi des topiques Chaumel a la glycerine solidifiee (....) parle comite de la revue gynecologique, Paris [1925].
15076: Chaumont, [Madame F.?] de - Voyage en Hollande et en Belgique, correspondances parisiennes, descriptions, points historiques, scènes de moeurs, etc. Limoges: Barbou frères, [ca. 1857].
70010: CHEREAU, FRANÇOIS (I), - Louis de Boullonge
70011: CHEREAU, FRANÇOIS (I), - Andr. Hercules de Fleury, S.R.E. Cardinalis
70022: CHEREAU, FRANÇOIS (I), - Jean Baptiste Louis Picon
56068: Cheronnet, L., - A Paris vers 1900, Paris, 89 pag., geïll., folio.
68999: CHIÉRA, E., - Les tablettes babyloniens. Avec 1 carte et 75 gravures.
66678: CHIFLET, PHILIPPE, - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini Paulo III, Iulio III, et Pio IV, PP. MM. celebrati Canones et Decreta. Quid in hac editione praestitum sit, sequens Philippi Chiffletii, Abb. Balernensis et Eccl. Vesontinae Canoni ci et Vic. Generalis, Praefatio indicabit.
24870: Chomel - Aménités littéraires et recueil d'anecdotes. Amsterdam & Paris, Vincent, 1773.
8604: [Kindermann, Jan Christiaan]; ps. Chonia - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd. De dagen der Dordsche synode. 's-Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1853. [2 delen in 1 band]
31885: Choufoer, Jan Casparis, uit Amsterdam - Het bilineaire punt-lijnconnex in de driedimensionale ruimte. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
32397: Christ, Johann Friedrich - Historia legis scatiniae. Antiquorum codicum testimoniis emendandis illustrandis passim distincta. Halle Magdenburg Johann Christoph Krebs 1727
15079: Christemeijer, J.B. - Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht. (Utrecht 1836), facsimilé-herdruk Alphen aan den Rijn 1986.
52938: Christemeijer, J.B. - Belangryke tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging. Twaalftal verhalen. 4e- druk. Volks-uitgave. Asmterdam, wed. J.C. v. Kesteren & zoon [1860].
68680: CHRISTEMEIJER, J.B., - Dichtregelen bij de terugkeer, met onbepaald verlof, van de korpsen Noord-Nederlandsche schutterij, van uit de veld- en vestingdienst aan de Belgische grenzen.
52937: Christemeijer, J.B. - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het strafregt in verhalen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1838.
15081: Christemeijer, J.B. - Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe... 2 delen. Nieuwe uitgave. Leiden: Noothoven van Goor, [na 1850].
52932: Christemeijer, J.B. - Belangryke tafereelen uit de geschiedenis der lyfstraffelyke regstpleging en merkwaardige bijzonderheden uit de levens van geheime misdaadigen. Een aantal oorkonden, oorspronkelyk bij eengebracht door J.B. Christemeijer. Amsterdam, J.C. van Kesteren 1819.
52934: Christemeijer, J.B. - Oorkonden uit de gedenkschriften van het strafrecht en uit die der menschlyke misstappen. 2e- druk, Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
52935: Christemeijer, J.B. - Nieuwe tafereelen uit de geschiedenis der lyfstraffelyke regtspleging. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck 1828.
37070: Christiaans, P.A., D.E. Lamberts e.a. (red.) - Mededelingen van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, Jrg. I ( 1975 ) t/m 18 ( 1992 ). Complete set, ca. 70 afleveringen à ca. 25 pag. per aflevering.
42048: Christian, P. - Histoire de la magie du monde surnaturel et de la fatalité a travers les temps et les peuples. Paris, Furne, z. j.
7274: Christianus [ps. v. Jan Hinlopen?] - Brief van Sophia aan mr. J. Kinker, de brieven, door denzelven op haren naam, aan mr. Rhijnvis Feith geschreven, betreffende. Uitgegeven door derzelver broeder Christianus. Utrecht, wed. J. van Terveen en zoon, 1807.
56208: Christie-Murray, David, - School arms, 3 volumes, Harrow 1959, e.v.
68928: CHUQUET, A., - Etudes d'histoire. Premiere-septieme serie.
68927: CHUQUET, A., - Historiens et Marchands d'Histoire. Notes critiques sur de recents ouvrages.
6380: REFORMED PROTESTANT DUTCH CHURCH - The Reformed Protestant Dutch Church of Kingston, New York. Two hundred and fiftieth Anniversary, 1659-1909, [New York] 1909, 12 p.
65403: CHURCHILL, W. L.S., - Maxims and reflections
65402: CHURCHILL, W. L.S., - Onwards to victory, War Speeches 1943
65401: CHURCHILL, W. L.S., - Great contemporaries
5384: Churchill Nicoll, M. - The earliest Cuylers in Holland and America and some of their descendants, New York 1912, 69 p., geb., geïll. (mooie leren band met goudstempeling)
65730: CHURCHILL, W. L.S., - My early life. A roving commission
65119: CHURCHILL, W., - My Early Life, A Roving Commission
35150: Chys, Petri Ottonis van der , uit Delft - Responsio ad quaestionem a nobilissima facultate [...] 1826
68363: CICERO, MARCUS TULLIUS, - Rhetoricorum ad C. Herennium. lib. IIII. M. Tul. Ciceronis. De inuentione lib. II, Topica ad Trebatium lib. I, Oratoriae partitiones lib. I. Variae lectiones ad calcem reiectae
15612: Ciselet, P. en M. Delcourt - Monetarius Voyage aux Pas-Bas (1495), traduit pour la première fois. Introduit et annoté par Paule Ciselet et Marie Delcourt. Brussel: Office de Publicité, 1942.
33822: Citroen, K.A. - Taal en teken. Openbare les [...] Assen Van Gorkum & Comp. 1667
68235: CITROEN, K.A., - De verzameling Van Lennep. Een keuze uit het servieswerk, schepwerk, speelgoed en varia bijeengebracht door Jhr. A. van Lennep bestuurslid van het Nederlands Goud- en Zilvermuseum te Utrecht 1950-1962 en tentoongesteld in dat museum van 17 juni tot en met 5 september 1965.
26334: Citroen, K.A. e.a. - Meesterwerken in zilver. Amsterdams zilver 1520-1820, Lochem 1984, 216 pag., geïll., oblong.
68974: CLAEYS, G., - Het hof Bladelin te Brugge.
65304: CLARA ABRAHAM VAN ST, PR., - Nuttelyk mengelmoes, Bestaande uyt alderhande Zeldzame en wonderlyke Geschiedenissen Smakelyk, Voedsaam en Vermaakelyk Gemaakt, Met Veelerley Scherpzinnige en Zeede-vormende Aanmerkingen, ter stoffe dienende; opgedist door Pr. Abraham van St. Clara, met aardige Figuren en Opschriften.
66563: CLARISSE, W. C. L., - Ter gedachtenis van Jac. Terpstra
68681: CLARISSE, J., - Over Hieronymus van Alphen, als kinder-dichter. Eene voorlezing door J. Clarisse.
67071: CLARISSE, J., - Verhandeling over den heiligen geest
15085: Clark, Sydney - All the best in Holland. [...] 2de druk. New York: Dodd etc, 1955.
68277: CLARKE, T., - My Northcliffe Diary.
7279: Claudius, Matthias; I.C. van Deventer (vert.) - De Wandsbecker bode (Proza). Vertaald uit het Duits door I.C. van Deventer. Haarlem, A.C. Kruseman, 1857-1858. [2 delen in 1 band]
50915: Claudius (= Jan Pieter de Keyser) - In de huiskamer, Nederlandsch prentenboek voor jongens en meisjes, met houtgravuren [door A. Cranendoncq]. 's Gravenhage, Fuhri, 1850.
7277: Claudius, Matthias, Hendrik Tollens (vert.) - Liedjes. Vertaald uit het Duits door H. Tollens. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1832.
63920: CLAUDON-ADHEMAR, CATHERINE, - Populäre Druckgraphick Europas, RUSSLAND, vom 16. bis zum beginn des 20. jahrhunderts
8317: [Heun, Karl Gottlieb]; ps. Heinrich Clauren - Maria of Het meisje uit den vlierbosch-molen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
63892: CLAUSEN, V.E., - Det folkelige danske traesnit i etbladstryk 1565-1884
63891: CLAUSEN, V.E., - Det folkelige danske traesnit i etbladstryk 1650-1870 avec un résumé francais
35504: Clausius, Wernerus Jacobus, uit Maagdenburg; Praeses: Cellarius, Christophor - Dissertatio de Germanico Caesare Tiberii F. Augusti Nep. [...] Halle Johann Andreas Salfeld 1704
61878: Claussin, Ignace Joseph de (chevalier) (1766/95-1844) after Ostade, Adriaen van (1616-1685) - Merry men at a window
47702: Cleef, Gebr. van en B. Scheurleer, - Veilingcatalogus boeken nagelaten door Archibald Hope, 's-Gravenhage 1822, 106 pag.
42101: Clerc, [Sebastien le] = Leclerc, S. - [Petits paysages vues et figures] dedies à Monseigneur le Marquis de Courtanvaux, secretaire d'estat, par son tres humble et re obei Clerc. Paris, Jaurat, [1690].
66613: CLERCQ, WILLEM DE, - Dagboek 1815
7284: Clercq, Pieter le - Huwlyks mintafereel. Leerdicht. Begrepen in drie boeken. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722.
31863: Clercq, Gerardus de, uit Amsterdam - Dissertatio de societate mercatoria Neerlandica [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843
33476: Clercq, Adriaan de, uit Middelburg - Disputatio juridica inauguralis de jure accessionis [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
34588: Clermont, C. A. J. de, uit Vaals - Theses juridico-politicae 1838
4136: Cleugh, James - The Medici, a tale of fifteen generations. New York 1993, 397 p., geb., geïll.
512: CLEVERENS, R.W.A.M. - Het Huis Twickel en zijn bewoners. Een adellijke familiegeschiedenis. Oldenzaal 1981. Geb., geïll., 124 p.
35838: Cleveringa, Rudolfus Albertus, uit Appingedam - Quaestiones juris inaugurales Groningen F. Wilkens 1847
27712: Cleyn, Cornelis - Verzaameling van aanteekeningen op het eerste deel der Vaderlandsche historie van den heere Jan Wagenaar door Cornelis Cleyn, Rotterdam. N.Cornel, 1790, 51 pag., papieren omslag en Verzaameling van aanteekeningen op het tweede deel der Vaderlandsche historie van den heere Jan Wagenaar door Cornelis Cleyn, 1791.
33594: Clifford Kocq, Cornelius Otto, uit Suriname - Dissertatio juridica inauguralis qua adstruitur ei, qui rem alienam possedit, eamque domino restituit, nullam competere actionem ad impensas recuperandas [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1763
35050: Clifford, Henricus Mauritius Cornelius, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale continens quaedam de munere judicum pacificatorum. Leiden J.W. van Leeuwen 1830
64316: CLIJMANS, F., - The house and studio of Rubens, guide
64314: CLIJMANS, F., - De ouders van Peter Pauwel Rubens
69193: CLITEUR, P. ET AL, - Naar een Europese Grondwet.
50929: Cloet, J.J. de - Voyage pittoresque dans le royaume des Pays Bas. Tome I, Brussel, Jobard, 1825.
70009: CLOUWET, PETER, - R.P. Carolus Scribanius
61660: Clouwet, Peter (1629-1670) after Quellinus, Erasums (1607-1678) - OBRAS DE LORENZO GRACIAN. (Tomo II)
34108: Cloux, Gulielmus Henricus du, uit 's Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale de legitimatione [...] Utrecht N. van der Monde 1832
37184: Clouzot, H. - L'ameublement Francais sous Louis XV, Paris z.j. 109 pag., ill., geb.
15091: Clune, Frank - Flying Dutchmen. Narrative of an expedition of discovery from Australia to the Netherlands with the ‘Flying Dutchmen’. Illustrations by Bert Zimmerman. Sydney/London: Angus and Robertson, 1953.
70176: CLUNE, FRANK, - All Aboard for Singapore. A Trip by Qantas flying boat from Sydney to Malaya.
70179: CLUNE, FRANK, - To the Isles of Spice with Frank Clune. A vagabond voyage by air from Botany Bay to Darwin, Bathurst Island, Timor, Java, Borneo, Celebes and French Indo-China.
38136: Hoffmann- la Roche & Co - Allerlei over beddden en over slapen, Bazel [ ca. 1950? ], oblong, ( 36 ) pag., geïll., geb.
33684: Cobet, Carolus Gabriel - Oratio de monumentis literarum veterum suo pretio aestmandis [...]
32571: Cobet, Carolus Gabriel - Oratio de arte interpretandi grammatices et critices fundamentis innixa primario philologio officio [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1847
70177: COBHAM, A., - Australia and back.
36424: Cobius, Michael Henricus, uit Eisfelda; Praeses: Cobius, Ernst Friedrich - Sceptrorum originem et rationem symbolicam e sacris Ebraeorum monumentis .... Wittenberg Schroedter ca 1700
3246: Coblenzer, F.H. - Ahnen Franz Coblenzer. Bonn 1912, 23 p., oblong, geïll. Curieus boekje!
66422: COCCEI, JOHANNIS, - S. Apostoli Pauli Epistola ad Ephesios cum commentario
47098: Coche, J., - Plan routier de Bruxelles avec des notes chronologiques & historiques. ( trouve chez J. Coche, rue de la Madeleine a Bruxelles ] [eind 18e eeuws]. Folder in board covers.
60290: Cochet, Joseph Antoine (also Coget/Cochet) (1630-1678) after Popels, Johannes (ca. 1600-1663/83) - IGNIS (allegory of fire)
33430: Cock, Henricus, uit Overijssel - Disputatio iuridica inauguralis de argumento ad analogia eiusque a legis interpretatione differentia [...] [gebonden met:] Disputatio de alea [...], Utrecht, O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven, 1819 [en met:] Disputatio de fine poenis proposito [...], Groningen, J. Oomkens, 1819 [en met:] Commentatio de Judiciis juratorum [...], Leiden, S. en J. Luchtmans, 1821 Deventer J.H. de Lange 1821
33590: Cock, Conradus, uit Leiden - Disputatio juridica inauguralis de juris gentium europaei fontibus et fundamentis [...] Leiden E.J. Brill 1860
59846: Cock, Hieronymus (1518-1570) - EX INCERTIS QVIBVSDAM RO ANTIQVITATIS RVINIS PROSPECTVS I [View od the Forum of Nerva]
59844: Cock, Hieronymus (1518-1570) - COLOSSAEI RO. PROSPECTVS . 6 . [The Colosseum, VI]
31571: Cock, Henricus - Oratio de philosophico iurisprudentiae studio [...] Deventer I. de Lange 1824
59852: Cock, Hieronymus (1518-1570) - Landscape with Venus lamenting the death of Adonis
59854: Cock, Hieronymus (1518-1570) after a drawing by Cock, Matthys (c. 1505-1548) - Landscape with Tamar and Juda ['Variae Variarum' series title]
57618: Cock, H. de (ed), - Besluiten van de nationale Dordsche synode gehouden in den jaren 1618 en 1619, uitgegeven door en met eene voorrede van Hendrik de Cock, Veendam, Mulder, 1833, 48 p.
59840: Cock, Hieronymus (1518-1570) - EX RVINIS THERMARVM IMP. DIOCLITIANI, PROSPECTVS VNVS [View of the Baths of Diocletian]
38314: Cock, A. de / I. Teirlinck - Kinderspel & kinderlust in Zuid-Nederland deel I ( van 8 ): Inleiding, I loopspelen, II springspelen, Gent, Siffer, 1902, 380 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
59848: Cock, Hieronymus (1518-1570) - RVINARVM PALATII MAIORIS PROSPECTVS I. [View of the Colosseum with the Palatine in the background]
35282: Cock, Henrici - Oratio de jure gentium europaeo [....] 1836
35174: Cock, Henrici, uit Overijssel - Responsio ad quaestionem ab ordine jurecunsultorum [....] 1822
6254: Cock., J.H.E. en H. la Gro - Het geslacht Waalkens, Monnikendam/Velsen [1952?], 50 p.
42557: Cockburn, William - Virulentae gonorrhoeae symptomata, natura, causa $ curationes. Leiden, I. Severinus, 1717.
69861: COCKS, CH, FERET, ED., - Bordeaux et ses vins.
69862: COCKS, CH, FERET, ED., - Bordeaux et ses vins.
66543: COEBERGH, - Menu of the diner given at the occasion of the 50th anniversary of Coebergh Bookshop in Haarlem in Hotel Funckler in Haarlem on 8 april 1942.
66542: PERSONEEL BOEKHANDEL COEBERGH, - De kroniek van de twee kouwen, Blad gewijd aan de opkomst en bloei van de firma H. Coebergh 1892-1942
35056: Coehoorn van Scheltinga, Martinus, uit Heerenveen - Dissertatio juridica inauguralis de diverso praetorum numero in variis reip. Romanae temporibus. Leiden J.W. van Leeuwen 1826
35870: Coenegracht, Hubert Hendrik G.A., uit Roermond - Stellingen ...... Leiden Hazenberg 1867
67421: COENEN, JOH. M., - Heil Oranje! Fantasie op Oud Hollandsche Volksliederen door Joh. M. Coenen.
31078: Coenen- van Bussel, J. en J. - Een bloemenkorf vol souvenirs. Herinneringen van Angelina de Haan/Waterreus, Eindhoven z.jr., 167 pag., geb., geìll.
67398: COENEN, JOH. M., - Volks-lied (Wien Neerlands bloed) door Joh. M. Coenen. 12 mei 1874.
15093: Coenen Torchiana, H.A. van - Holland, the birthplace of American political, civic and religious liberty. An historical essay. San Francisco: Elder, 1915.
5658: Coenen-van Bussel, A.W.J.M. - In de loop der tijden, vier familiegeschiedenissen rond Gerard, Mina en Bernard van Irsen, Geldrop 1992, 384 p., geb., geïll.
67411: COENEN, JOH. M., - Meiklanken op het Zilveren Kroningsfeest van Z.M. Willem III. Woorden van J.W. de Koff. Muziek van Joh. M. Coenen.
36688: Coenen, Wilhelmina L.C., uit Amsterdam - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de 16e eeuwsche doopers Amsterdam Van Heteren 1920
69550: COERT, G.A., - Stromen en schutten, vaarten en voorden. Geschiedenis van de natte waterstaat in Drenthe (1400-1985).
34540: Coetier, Willem - Oratio de rebus p[atriae in qua monetur juventus academica Franeker F. Halma 1704
33850: Coetier, Gulielmus - Oratio in adventu [...] Joannes Gulielmus Friso Nassavii [...] Franeker Johannes Gyzelaar 1700
33486: Coets, Jacobus - Oratio de apostolo Paulo [...] Delft Regnerus Boitet 1740
16223: COEVORDEN - Bezoekt Coevorden. Uitg. VVV, in vieren gevouwen vouwblad, [ca. 1920?].
67766: COHEN, ERNST, - Jacobus Henricus van 't Hoff. German and Dutch editon. Obituary
69846: COHEN GOSSCHALK, JOHAN, - Portrait of David van der Kellen
67151: COHEN, E., DUIN, C.F. VAN, - Zeventig jaren uit het leven van Pieter van Romburgh. De man/Zijn wetenschappelijk werk.
69353: COHEN, A.E., - Graaf, stad en school. Rede gehouden op 14 december 1964 in de Doopsgezinde kerk ter herdenking van het 575-jarige bestaan van het Stedelijk Gymnasium te Haarlem.
68752: COHEN, E. MARGARETA RENKEMA (VERT.), ERNST, - Herman Boerhaave en Zijne Beteekenis voor de Chemie.
38748: Cohen, G. - Ecrivains francais en Hollande dans la première moitié du XVIIe siècle, 's-Gravenhage 1921, 756 pag., geb., geïll.
34988: Cohen Stuart, Karel Antonie, uit Alkmaar - De saisine van den executeur testamentaire Amsterdam Delsman & Nolthenius 1893
66265: COHEN, H., - Guide de l'amateur de livres a gravures du 18e siècle.
64589: COHEN, W., - Studien zu Quinten Metsys ein beitrag zur geschichte der malerei in den Niederlanden von Dr. Walter Cohen
23770: Cohen, E.G.W. - Kort overzicht der tapijt- en andere daarmede verbondene fabrijken te Baarn, bij Zoestdijk. Nevens iets over tapijt-fabrijken in 't algemeen. Haarlem, Loosjes, 1817, 40 pag., orig. papieren omslag. Cohen was directeur van de Baarnse fabrieken.
52948: Cohen van Assen, J.R. - Het gekkenhuis, justitie en psychiatire (recht en zielkundige geneeskunde) 2e- druk. Amsterdam, Bureau van uitgave: Prinsengracht 320, [ca. 1915].
64121: COHN, ALBERT M., - George Cruikshank, a catalogue raisonné of the work executed during the years 1806-1877 with collations, notes, approximate values, facsimiles and illustrations
63799: COKE, DESMOND, - Confessions of an incureable collector
27930: Colbert, Charles J. - Instruction pasorale de monseigneur l'evesque de Montpellier, adressee au clerge & aux fideles de son dioces... contre les miracles M.Paris. Utrecht, compagnie, 1737, 4o, 92 pag., zonder omslag.
30880: Coldham, Peter Wilson - The Bristol registers of servants sent to foreign plantations 1654-1686.
518: COLE, HERBERT - Heraldry and floral forms as used in decoration. Londen etc. 1922. Geb., geïll., 248 p.
66173: COLEMAN ED., - Transcontinental Excursion C1. Guide book nr. 8, Toronto To Victoria And Return Via Canadia Pacific And Canadian Northern Railways, Parts 1, II & III. [In 3 Vols.].
25746: Colenbrander, H.T. - De Bataafsche Republiek, Amsterdam 1908, 286 pag., geïll., geb.
31959: Colenbrander, H.T. - Eerherstel der staatkundige geschiedenis. [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1925
35680: Colenbrander, Mattheus, uit Wijnaldum - Over de structuur der gangliencel .... Utrecht van Boekhoven 1896
15095: Colet, Louise - Promenade en Hollande, Parijs: Hachette, 1859.
69992: COLIN, CHARLES-AMÉDÉE, - Portrait of Claude Groulard
60424: Collaert, Hans or Jan I (1525/30-1580) - Iacobi puteus non est fons ille perennis, Verum ego Jacobi de stirpe oriundus Jesus. Ioann. 4.6. (Christ and the woman of Samaria)
60298: Collaert, Adriaen (c.1560-1618) - Falcon and Robin Readbrest or Redstart [Avium Vivae Icones; set]
60296: Collaert, Adriaen (c.1560-1618) - Barbus, Ray's bream, Perch and Fundulus [PISCIVM VIVAE ICONES, set]
60292: Collaert, Adriaen (c.1560-1618) after Vos, Maarten de (1532-1603) - AMERICA (The Four Continents)
60304: Collaert, Adriaen (c.1560-1618) after Bol, Hans (1534-1593) - Landscape with the parable of the Good Samaritan (Luke 10:30-37) [Landscapes with Old and New Testament scenes and Hunting scenes; set]
59660: Collaert, Hans or Jan I (1525/30-1580) after Broek, Crispijn van den (1524-1590) - The Circumcision of Christ (series The Life of the Virgin)
60300: Collaert, Adriaen (c.1560-1618) - Jay and Finch [Avium Vivae Icones; set]
60276: Collaert, Adriaen (c.1560-1618) after Vos, Maarten de (1532-1603) - The Massacre of the Innocents
34522: Collard, Quirin Cesar, uit Cuyk - De oogen der studenten aan de Rijks-universiteit te Utrecht Utrecht Diehl 1881
58772: Collardeau, - Instruction sur un nouveau lactometre et sur ses applications aux essais de melanges des liquides, Paris [19e eeuw].
33488: Collen jr., Ferdinandus van - Oratio de eloquentia [...] Amsterdam Joannes Hafman 1757
52951: Collette, P.P.C / G.H. Fraser - Verslag betreffende de zending der kapiteins P.P.C. Collette en G.H. Fraser naar België ter bestudering van de militaire strafinrichtingen te Vilvoorden en Beverloo, 's Gravenhage, Gebr. v. Cleef, 1904.
65900: COLLIN D'HARLEVILLE, M., - Le Vieillard et les jeunes gens; comédie en cinq actes, en vers.
7792: COLLINS - Collins's Peerage of England [....] augmented by Sir Egerton Brydges, 9 vols.
63852: COLLOT D'ESCURY, HENDRIK BARON, - Holland's roem in kunsten en wetenschappen, met aanteekeningen en bijdragen door Hendrik Baron Collot d'Escury, heer van Heinenoord
67181: COLMJON, G., - Register van oorkonden die in het charterboek van Friesland ontbreken, tot het jaar 1400 opgemaakt door G. Colmjon.
36713: Colombani Foroliviensis, Joseph , uit Ravenna. - Conclusiones philosophicae quis sub faustissimis auspicijs D. Joseph, beatissimae virginis Mariae sponsi Ravenna A.M. de Landis 1735
54694: Colombey, Emile - Histoire anecdotique du duel dans tous les temps et dans tous les pays. Leipzig, Collection Hetzel, Alphonse Dürr, z. j. [ca. 1858?].
56606: Colombi, Marchesa; - La gente per bene. Leggi di convenienza sociale. Torino 1877.
51075: Comalada, Miquel - Den schat der sielen, daer in de mensche zeer lieflijc onderwesen wordt hoe hy door t'afsterven synder zonden, quade lusten ende begheerten, verkrijghen mach de volkomen liefde Godts (...) door eenen oprechten liefhebber Godts, eerst in Spaensche sprake gheschreven, ende nu nieu overghezet. Rotterdam, v. Waesberghe, 1620.
15097: Come - Come to Holland. The official tourist office. The Hague. 3e druk, Den Haag, [ca. 1925].
7293: Comman, Barent (vert.); Louis Sébastien Mercier - Zoé, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1790.
24998: Commelin, I - Fredrick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zyn leven en bedryf. [on French title: Frederick].
35048: Commelin jr, Johannes, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de interrogatione judiciali vulgo interrogatoire sur faits et articles. Amsterdam Spin 1833
38818: Comrie, Alexander - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, 3e druk, Leiden/ Amsterdam, Hasebroek/ Byl, 1747, (16) + 397 + (47) pag. [ Gebonden met:] Dezelfde, Het A.B.C. des geloofs, 6e druk, Leiden, Hasebroek, 1751, (14) + 171 + (1) pag. Halfleren band.
32127: Coninck Westenberg, Pieter, uit Rijssen - Iets over wezen en aard der gerechtelijke bekentenis in het burgerlijk recht. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1883
43228: Conrad, J.F.W.; e.a. - Rapport der commissie benoemd tot het instellen van een onderzoek omtrent het ontwerp voor een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam. 's Gravenhage, 1877. [Gebonden met:] Vervolg-Rapport. 's Gravenhage, 1878.
39998: Conrad, J.F.W. e.a. - Rapport der hoofd-ingenieurs en ingenieurs van den Waterstaat (...) omtrent een nader onderzoek van het ontwerp van een Kanaal door de Geldersche Vallei, 's- Gravenhage 1878, 23 pag., gebonden.
68978: CONRAD, J.F.W., - Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche Oeververdediging door J.F.W. Conrad.
68893: CONRAD, F.M., BLANKEN, A. KROS, S.,, - Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwyk aan Zee, gedaan in 1802 op last van Dykrichter en Hoogheemraaden van Rhynland.
69796: CONRAD, J.F.W., - De Pettemer zeewering.
65633: CONRAD, F.M., BLANKEN, A. KROS, S., - Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwyk aan Zee, gedaan in 1802 op last van Dykrichter en Hoogheemraaden van Rhynland
69419: CONRAD, F.W., - Prijsverhandeling, betreffende het leven en de verdiensten van Christiaan Brunings, door Frederik Willem Conrad. met een voorberigt van J. H. van der Palm
68892: Conrad, J.F.W./L.A. Reuvers/T.J. Stieltjes; - Het verzekeren van een vasten boezemstand aan Rijnland, beschouwd door de ingenieurs J.F.W. Conrad, T.J. Stieltjes en L.A. Reuvens. Beantwoordig eener vraag van de vereenigde vergadering van het Hoogheemraadschap, naar aanleiding van het in den winter van 1866 op 1867 ondervonden waterbezwaar.
66039: CONRAD, F.W., - Prijsverhandeling, betreffende het leven en de verdiensten van Christiaan Brunings, door Frederik Willem Conrad. met een voorberigt van J. H. van der Palm
66037: CONRAD, F.W., - Prijsverhandeling, betreffende het leven en de verdiensten van Christiaan Brunings, door Frederik Willem Conrad. met een voorberigt van J. H. van der Palm
65358: CONRAD, F.W., - Verhandeling over den Rhijnlandschen Slaaperdijk bij Spaarndam, met betrekking tot deszelfs gevolgen zo voor den Waterstaat van Rhijnland als voor de stad Amsterdam.
64454: CONRAD, J.F.W. E.A., - Levensberigt van Frederik Willem Conrad, voorzitter en een der oprigters van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en eene bijdrage tot de geschiedenis van den waterstaat in zijn tijd (J.G.W. Fijnje), Het Suez-kanaal door J.F.W. Conrad, Het leven van Frederik Willem Conrad door J.W. Welcker en W.G.C. Gelinck
44102: Conrad, J.F.W./L.A. Reuvers/T.J. Stieltjes; - Het verzekeren van een vasten boezemstand aan Rijnland, Leiden 1868, 4o, origineel karton omslag (los in de band), 6+138 pag.+bijlagen (waaronder 2 uitvouwbare platen waarvan 1 kaart);
59578: Conradus, Abraham J. (ca. 1612-1661); Cralinge, Jan (c. 1630-c. 1670); Rembrandt van Rijn (1606-1669) - ELEAZARUS SWALMIUS, THEOLOGUS, ECCLESIASTES, AMSTELODAMENSIS. [...]
69195: CONSTANTIN-WEYER, M., - Source de Joie.
47328: Conty, H.A. de, - Paris en poche. Guide pratique illustre de l'etranger dans Paris et ses environs, 2de. ed., Paris, Faure [1867], 383+(16) pag., ill.
55616: Cook, Thomas (1744?-1818) after Hogarth, William (1697-1764) - Bambridge on trial for murder by a committee of the House of Commons.
66637: COOKE, ALEXANDER, - Werck meer werck en noch wat meer wercks voor een mis-priester. Door Mr. Alexander Cooke beschreven, Met een Brief van een onbekendt Priester binnen Londen, aen den autheur gezonden, daer in hy op vyf stucken zijn uytvluchten stelt: En des Autheurs Antwoort daer op.
68988: COOPER, J., - Under the Hammer - the auctions and auctioneers of London.
7296: Cooper, James Fenimore - De Bravo, eene Venetiaansche geschiedenis. 2e druk. Vertaald uit het Engels. Den Haag, J. van der Beek, 1840. [2 delen in 1 band]
63963: J.F.Cooper - Het waterspook; of de Nederlanders in Amerika. Een tafereel uit het begin der achttiende eeuw.
42354: Coornhout, Huich Jansz. - Grondig berigt van 's lands ongeval in den jare 1672. Dat het niet is geweest verraet nog schuld der Staetsche regeerders door H.J.Z.C. Rotterdam, J. Losel, 1742.
32135: Cooth, Leop. Franc. Guil. van, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis,, de jure publico privatorum pactis non mutando [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
60234: Cootwijck, Jurriaan (1714-1798) after Jan Lievens (1607-1674) - Landscape with a ruin
41740: Coppens, J.A. - Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's-Hertogenbosch, 4e deel (van 4), 's-Hertogenbosch 1844, 367 pag., half linnen band.
40978: Coppens, M - Het hart van de Peel, Tekst P.J.A. v.d. Zanden, Eindhoven 1978, 12 pag. + 68 platen, geb., oblong, met stofomslag.
57350: Copping, A.E.; - Tommy's triangle, Londen 1918, 189 pag.
60524: copy after Vos, Maarten de (1532-1603) after Sadeler, Raphael I (1560-1632) - AMOR (four allegorical prints)
60386: copy of Matham, Jacob (1571-1631) after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Fides (Faith; the Seven Virtues)
64943: COQUEREL, A.L.C., - Sermons de A.L.C. Coquerel
35446: Corfinius, Christianus; Praeses: Pechlin, Petrus - Disputatio Ethica Virtutes, quae secundum appetitum informandum versantur, ut sunt fortitudo et temperantia. Continens Divino fretis auxilio. In inclyta Academia Rhodopolitana permissu seperiorum. Preaside M. Petro Pechlin Rostoch SS. Th. Stud. Respondente Christiano Corfinio Rostoch Dnn Collegis privatim ventilanda proposita.
18143: [Sebille, Charles (vert.)]; Pierre Corneille - Pompejus, treurspel. Vertaald uit het Frans, onder de zinspreuk Le tems est un grand maitre. Amsterdam, Izaak Duim, 1737.
59786: Corneille, Jean-Baptiste (1649-1695), after Carracci, Annibale (1560-1609) - Landscape with figures [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
6846: [Asschenbergh, Herman (vert.)]; Thomas Corneille - De graaf van Essex, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1758.
57502: Corneille, P.; - Theatre de P. Corneille. Publie en cinq volumes et precede d'une preface par V. Fournel, 5 volumes, Paris, Flammarion, ca. 1400 pag.
25034: Corneli, R. - Die Jagd und ihre Wandlungen in Wort und Bild.
3604: Cornets de Groot, J.P. - Levensschets van mr. Pieter de Groot, gezant der Vereenigde Nederlanden. 's-Gravenhage 1847. Folio, 69 p., geïll.
60944: DELFTSCH STUDENTEN CORPS - Scroll depicting a masquarade parade in Delft by students of DSC (Delftsch Studenten Corps) in 1908.
42723: Correard, Joseph - Abrege du cours classique de dessin topographique a l'usage des ecoles secondaires et des ecoles primaires du 1er et 2e degre. Paris, J. Correard, 1853.
41178: Corswarem, G.J.de - Memoire historique sur les anciennes limites et circonscriptions de la province de Limbourg, Brussel 1857, 396 pag., geb. Goed exemplaar.
60278: Cort, Cornelis (1533-1578) after Zuccaro, Taddeo (1529-1566) - Presentation of Mary at the Temple
34405: Cort van der Linden, Jan Rudolf Anne , uit 's-Gravenhage - Valschheid als vervalsching van bewijsmiddel 's-Gravenhage W.P. van Stockum 1881
69500: CORTAMBERT, E., - Nouvel Atlas de géographie ancienne, du moyen âge et moderne contenant 100 cartes. Nouvelle édition entièrement refondue avec la collaboration d’une société de géographes et de professeurs.
7303: Cortenberghe, J.W. van (vert.); Charles Antoine Guillaume Pigault le Brun de l’Épinoy) - Claudine van Florian, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1801.
34232: Corver Hooft, Gerardus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de reditibus annuis haud conferendis [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1839
32273: Corver Hooft, Janus Reynaldus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale continens commentarium in art. 92 leg. de re judicali [...] Utrecht Koch 1845
52960: Corvini, Arnoldi [pseud. voor Arent Jansz. Ravens] - Digesta per aphorismos strictim explicata, Editio postrema multo auctior & emendatior. Amsterdam, Elsevier, 1664.
66636: CORVINUS, JOHANNES ARNOLDUS, - Enchiridium; seu Institutiones Imperiales, insertis latioribus materiis, theorice, & practice digestae, & explicatae per erotemata. Editio quinta, prioribus ex nova recognitione emendatior, & auctior.
66084: COSIJN, P. J., - Eenige taal- en natuurkundige ontdekkingen van den hoogleraar J. van Vloten, doctor in de godgeleerdheid.
36661: Cosman, Herman, uit Amsterdam - The married women's property act 1882 Amsterdam Binger 1884
32829: Cost Budde, Henricus, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione fundforum secundum juris hodierni principia [...] Deventer J. de Lange 1834
33492: Cost, Wilhelmus Hermannus, uit Deventer - Specimen academicum inaugurale de religione sepulcrorum eorumque violatione [...] Leiden Gerardus Corts en Joannes le Mair 1768
34022: Cost Jordens, Willem Herman, uit Deventer - Specimen juridicum inauguralede conditione resolutoria [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1822
51320: Costa, Is da, - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk. Eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften, Haarlem 1859, 477+23(5)+6+4 pag., geb. in half linnen
7307: Costa, Isaäc da - Lijden en heerlijkheid. Twee hymnen. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1848.
7309: Costa, Isaäc da - 1648 en 1848. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848.
7312: Costa, Isaäc da - Poëzy. Leiden, L. Herdingh & Zoon, 1821-1822. [2 delen]
7314: Costa, Isaäc da - Dichterlijk krijgsmuzijk. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1826.
7316: Costa, Isaäc da - Feestliederen. 2e druk. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1846.
7318: Costa, Isaäc da - Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq, medegedeeld in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, H. Höveker, 1850.
68145: COSTA, ISAAC DA, - Hoogstraten, P. F. Th., Da Costa, eene studie.
68154: COSTA, ISAAC DA, - Mr. Isaac da Costa's protest tegen eene zinsnede in het Adres der Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk aan Z.M. den Koning, ter zake van het ontwerp van gewijzigde Grondwet
68155: COSTA, ISAAC DA, - Het oogenblik, Een woord over het ontwerp van grondwetsherziening.
68158: COSTA, ISAAC DA, - Landgenooten! Met het oog op God, blijft Nederlanders, en vereenigd. Een woord bij gelegenheid der wet van leening of heffing
68228: COSTA, ISAAC DA, - Brieven van Mr. Isaac da Costa, medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer.
51198: Costa, Is da, - Overzicht van het leven en de werken van Mr. Willem Bilderdijk en vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk geb. Schweickhardt, Amsterdam 1844, 273 pag., geb., met portret.
68234: COSTA, IS DA,, - Herinneringen van mijne vroegste kennismaking en lateren omgang met den hoogleraar David Jacob van Lennep overleden op zes en zeventig jarigen leefijd den 17e Februarij des jaars 1853. Medegedeeld in de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen te Amsterdam, den 20 Maart daaraanvolgende door Mr. Is. Da Costa.
14860: Costa, Isaäc da - Alfonsus de Eerste. Treurspel. Amsterdam, P. den Hengst & zoon, 1818.
63817: COSTA, ISAAC DA, - Da Costa collection: containing (1) Vijf en twintig jaren, een lied in 1840. Door Mr Isaac Da Costa voorgelezen in de openbare vergadering van de tweede klasse des Koninklijk-Nederlanschen-Instituuts van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten op den 16en november van dat jaar; (2) Aan Nederland, in de lente van 1844, een woord des dichters uitgesproken in de openbare vergadering der tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut op den 9 April door Mr Isaac Da Costa (3) Wachter! wat is er van den nacht, een lied bij de uitgangen van 1847 door Mr Isaac Da Costa (4) 1648 en 1848, dichtstuk uitgesproken in de openbare vergadering (...) op den 25sten April 1848 (...) (5) Zit aan mijne rechterhand. Hymne (...) (6) Het oogenblik, een woord over het ontwerp van grondwetsherziening; (...) (7) Antwoord op Mr Isaac Da Costa's Protest tegen eene zinsnede in het adres der algemeene synodale commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk aan Z.M. den Koning ter zake van het gewijzigde ontwerp van Grondwet (8) Bilderdijk herdacht (...) in eene redevoering gehouden op den 11 october 1856 (...)
39300: Costard, J.P. - Histoire de Ruyter, lieutenant-admiral-general des etats de Hollande, Paris, Masson, 1824, 355 pag., half leer, geïllustreerd met gegraveerd portret.
66621: COSTERUS, FLORENTIUS, - Nieuwe vloek Ofte Verhael van Gods Oordeelen, Waer mede hy ons in den Jare 1675. heeft besoght: Uytgebreydt in een Predicatie over Psalm 49 v. 9. Op den vijfden January 1676.
66620: COSTERUS, FLORENTIUS, - Nederlandts breuke geheelt, Bestaende in de Re-unie van de Overheerde Provincien, voorgestelt in een Predicatie over Psalm 60 v. 3/4/5/6. Op den derden April 1675.
20908: Coston, baron de - Histoire de Montélimar et des familles principales qui ont habité cette ville, 4 delen, Parijs 1973, reprint van de editie 1878-1891, 534+589+548+575 pag., geb. in 4 banden, ( oplage: 300 ex.)
69676: COTHMAN, ERNESTO, - Programma Quo Cives Academici ad actum disputationum in auguralium benevolè invitantur, propositum ab Ernesto Cothman, juris doctore et professore, p.t. spectabili dno decano.
69228: COTTRELL, L., - Life under the Pharaohs.
39864: Cotzhausen, Theodorus W. van ( uit Maastricht) - Dissertatio politico-juridica inauguralis de captivis, Leiden, A. Elzevier 1706, 21 pag., gebonden in geheel linnen.
7323: Coulan, G. de (vert.)?; Alexander-Vincent Pineu Duval - De schipbreuk, of De erfgenamen. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1797.
64601: COUPE, W.A., - The German Illustrated Broadsheet in the Seventeenth Century. Historical and Iconographical Studies. (= Bibliotheca bibliographica Aureliana, Bde. 17 u. 20). 2 vols
69434: COUPERUS, LOUIS, - Proza
69435: COUPERUS, LOUIS, - Proza
69427: COUPERUS, LOUIS, - Oostwaarts
69393: COUPERUS, LOUIS, - Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan...
69414: COUPERUS, LOUIS, - De berg van licht
16009: Utrechtse Courant - Extract uit de Utrechtsche couranten van 26, 28 en 31 July 1747. Utrecht: Jacobus de Jongh, 1747.
30290: Courboin, F. e.a. - Exposition d'oeuvres de Rembrandt, dessins et gravures, catalogue. Parijs 1908, 150 pag., geïll.
39648: Courcelles, M. Hofkens de - Dissertatio physio medica de electricitate, Utrecht 1756, 31 + 5 pag.
32067: Court, Henricus Franciscus de, uit Groote Lindt (Z-H) - Dissertatio juridica inauguralis, continens disquisitionem historico-philosophicam de poena carceris [...] Leiden H.W. Hazenberg & Comp. 1839
24780: Court van der Voort, Pieter de la - Les agremens de la campagne, ou remarques particulieres sur la construction des maisons de campagne plus ou moins magnifiques, des jardins de plaisance, & des plantages, avec les ornemens qui en dépendent, &c. 3 vols. Paris, David le Jeune, 1752.
35756: Couvee, Huibert, uit Deventer - De oorzaak van den dood na het wegnemen der nieren Utrecht Den Boer 1902
30738: Couvee, D.H. - Paraat per prent. De Nederlandse spotprent uit de jaren 1880- 1940, Amsterdam 1958, 128 pag., geïll.
23190: COUWENBURG, VAN; ZOUTMAAT, BRUGMAN, BOUWMEESTER - Getekende stamboom (boom met takken waaraan naamschildjes), 100x65 cm, van de nakomelingen van Lop van Couwenburg "leefde in 1300". Tekening met kleur door W. Bouwmeester 1858. Mooi blad.
16839: MORTIER COVENS - Kaarten op zijde gedrukt, gevouwen, in kartonnen hoesjes beplakt met sierpapier en bedrukte etiketjes, ca. 13x9 cm (maten van hoesje):
42185: Coxe, W. - De natuurlyke, burgerlyke en staet's-gesteldheit van Zwitserland, geschetst in eenige brieven (...) aan William Melmoth. Harlingen / Leiden, v.d. Plaets / Herdingh, 1780.
52378: Coyer, l' abbe, - Bagatelles morales, publiees par le bibliophile Jacob, Paris 1884 (10)+99 pag.
33047: Coymans, Jacobus, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis ad L.5.D. de senatoribus [...] Leiden Johannes van der Linden jr 1726
68745: CRAANDIJK, J., - Gids voor Haarlem en omstreken
68744: CRAANDIJK, J., - Gids voor Haarlem en omstreken
68767: CRAANDIJK, J., - Gids voor Haarlem en omstreken
15121: Craandijk, J. en P.A. Schipperus - Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Losse delen (I, II, III en IV) van de eerste en beste uitgave (Haarlem 1875-1884).
41980: Craandijk, J - Twenthe. Overdruk uit de eerste editie van de wandelingen door Nederland II, pp. 1-84, gebonden in half linnen.
67078: CRAANDIJK, J., - Gids voor Haarlem en omstreken
68185: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS, - Lithograph view of Hoogsoeren, Het Oude Loo and De Sprenge bij Putten
68186: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS, - Lithograph view of Neerbosch and Op Hulsen.
68187: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS, - Lithograph view of Opgraving van urnen, Legerplaats and Urnen.
68188: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS, - Lithograph view of Bij de Holle Deurn and St. Jansberg.
68189: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS, - Lithograph view of Anholt, Swanenburg and 's Heerenberg.
68190: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS, - Lithograph view of Groesbeek, ingang van het Rijkswald, St. Jansberg (2).
68191: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS, - Lithograph view of Het Lexkensveer, Talitha Kumi, Op den Wageningschen Berg and Opheusdensche Veer.
68192: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS, - Lithograph view of watermolen te Ruurlo, Huis te Vorden, Huis te Ruurlo, Nettelhorst, Het huis Wildenborch omstreeks 1650.
68193: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS, - Lithograph view of Kasteel Enghuizen, Hummelo and Kasteel Keppel.
65908: CRAANDIJK, J, - Gezicht op Amersfoort, toren van oud Leusden, bosch van Lockhorst, bij oud-Leusden
65907: CRAANDIJK, J, - Alkmaar van de duinen te Bergen gezien, overblijfsel van het Kasteel v. Egmond, kerk te Bergen, Willibrordus put te Heilo.
15123: Craandijk, J. en P.A. Schipperus - Wandelingen door Nederland, 2e of 4e druk. Haarlem: Tjeenk Willink, [ca. 1890].
38698: Craandijk, J. - De Haarlemsche hofjes. 26 lichtdrukken met bijschriften, Haarlem 1904, 115 pag., geb., geïll. Prachtige afbeeldingen! Goed exemplaar.
42737: Craandijk, J. - Kijkjes in de bezittingen der Binnenlandsche Exploitatie-Maatschappij van Onroerende Goederen, gevestigd te Haarlem. Lichtdrukken met bijschrift,
65034: CRAANDIJK, P.H., - J.C.J. van Speyk. Eene herinnering uit de dagen van 1831. Voor het Nederlandsche volk geschetst door P.H. Craandijk. Uitgegeven ten voordele van de behoeftige oud-strijders van 1815 en 1830/32.
67176: CRAEYBECKX, J, - Quelgues grands marches de vins Francais dans les anciens Pays-Bas et dans le nord de la France a la fin du moyen age et au XVIe siecle contribution a l'etude de la notion d'etape.
56834: Cramer, C.F. e.a., - Sixieme Congres international de Navigation interieure, la Haye, 1894.
63888: CRAMER, ANTON, - Waarheid door gekheid omsluierd, of wat wordt van Parijs gezegd
7327: Cramer, Anton - Het reisje naar Dinant gevolgd eener schets van het solemneele eeuwfeest van de Heilige Maagd Maria, gevierd ter gelegenheid van het 350ste jaar na de instelling der kapel, enz., binnen Antwerpen, in 1828. Amsterdam, Anton Cramer en Co., 1828.
66490: CRAMER, TH. W., - Das leben des friesischen Historikers Ubbo Emmius.
57644: Cramer, W., - Memoire sur les societes secretes protestantes dans les Pays Bas, Amsterdam, 1852, 128 pag.
36204: Cramer, Martinus Friedrich , uit Sedino-Pomeranus; Praeses: Wichmannshausen, Johann Christ. - De corona Ammonitica ..... Wittenberg Wed. Gerdes 1720
66393: CRAMER, A.M., - David Joris: Levensbeschrijving van David Joris door A.M. Cramer, bijvoegselen tot de levensbeschrijving van David Joris, Bijdrage tot de kennis der schriften van David Joris
15127: Cramer, Anton - De pelgrim der Nederlanden, schetsende de zeden en gebruiken in onderscheidene steden en dorpen, benevens merkwaardige aanteekeningen en bijzonderheden, Amsterdam: Anton Cramer & Comp., 1827.
69082: CRAMER-SCHAAP, D.A., WOOD, LAWSON, - Jim op de kermis
55362: Cramer, W. / A. Nuijens - De verschijningen en genezingen te Marpingen, aan geloovigen en ongeloovigen verhaald door W. Cramer, [vertaald] door A. Nuijens. 's Hertogenbosch, Mosmans, [1877].
14426: CRAMPTON, WILLIAM G. - Flags. London 1988, ill., 188 p.
66284: CRANE, J. W. DE, - Korte levensschets van hoogleraar J. Amersfoordt (1786-1824)
66575: CRANE, J. W. DE, - Korte levensschets van den hoogleeraar J. Pierson Tholen.
34984: Crane, Jo. Guil. de - Narratio de vita et scriptis Ev. Wassenbergh V. Cl. deque rebus quae Athenaeo publico nuper evenerunt Franeker G. Ypma 1828
3712: Crane, J.W. de - Bijzonderheden de familie Hemsterhuis betreffende. Leiden 1827, 139 p.
69320: CRANE, J. W. DE, EEKHOFF, W., - Willem Loré zijn leven geschetst zijne voornaamste dijk- en waterwerken geschiedkundig beschreven.
43888: Crane, Walter - The Baby's Opera, A Book of old Rhymes with new Dresses. Walter Crane; Engraved & Printed in colours by Edmund Evans; the Music by the earliest Masters. London/New York, Frederick Warne & Co. , n. d. [ca. 1890].
36494: Cras, Henrico Constantino - Laudatio Hugonis Grotii Amsterdam P. den Hengst 1796
36416: Crausse, Christian Friedrich, uit Bardenizio; Praeses: Heupel, Georg F. - Sylloge amoenitatum historico-criticarum Wittenberg Henckel 1688
7517: [Feitama, Sybrand (vert.)]; Prosper Jolyot de Crébillon - Pyrrhus, treurspel. Vertaald uit het Frans, onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. 2e verb. druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1755.
69096: CREISSELS, L., - Louis XVII et les faux Dauphins.
36384: Crell, Christoph Ludwig - Caium Mucium Scaevolam cordum regis parricidam ex antiquitate eruit Leipzig Tietze 1722
63138: Cremer van den Berch van Heemstede, Isaac Lambertus (1811-1879) after RHoubraken - Christ dissappears in front of two disciples during meal in Emmaus (Christus verdwijnt voor ogen van twee leerlingen tijdens maaltijd in Emmaus).
68171: CREMERS, E. OUD-MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN, - Mijne verdediging tegen den aanval van mr. J.P.J.A. Graaf van Zuylen van Nyevelt, Minister van Buitenlandsche Zaken
34798: Crena de Jongh, Adrianus Cornelis, uit Dordrecht - Eenige opmerkingen over art. 207 der wet van 3 maart 1881 Leiden Somerwil 1882
24852: Cretser, G. de - Beschryvinge van 's Gravenhage. Amsterdam, J. ten Hoorn 1711.
52052: Creusesol [=I.P.C. Graafland], - Naar Holland. Indrukken van een terugkeerende, Semarang, G.C.T. v. Dorp, 1900, gebonden in half linnen, 229 pag.
22408: CRIELLAERT, LE CAVELIER - Brief van vrouw J. Criellaert, dd. Rotterdam 1890 aan N.N. over het wapen Le Cavelier. Manuscript, 8°, 2 p.
33816: Crijns, Gualterus, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis de augenda vel minuenda pensione [...] Leiden Abraham Elzevier 1690
69048: CRIJNSSEN, A. WARNSINCK, J.C.M., - Abraham Crijnssen. De verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginië in 1667.
530: CROFTON, H.A. - How to trace a pedigree. Londen 1911. Geb., 67 p.
65339: CROISET, G.E.C., - Naar de Rhetische Alpen. (in Tirol en Salzburg.) Schetsen - Indrukken
26660: Croix, A. du - De Huetersche broeders, z.pl., [ ca. 1940?], 39 pag., gestencild.
6130: Crol, W.A.H. - Een tak van de familie Van Stolk honderd jaar in de graanhandel 1847-1947, Rotterdam 1947, 95 p., geb., geïll.
20590: Crol, W.A.H. - De Nederlandse historieprent in de Atlas van Stolk, nr. 5-7 ( 1969 ) van Spiegel der Historie, 112 pag., geïll.
30682: Croll-de Kuyper, echtpaar, e.a. - Herdenking Dr. H.P. Bremmer, uitgegeven na zijn overlijden op 10 januari 1956 door oud-cursisten, vrienden en leerlingen, Rotterdam 1956, 83 pag. + platenkatern.
31925: Crommelin, Herman Arnoldus, uit Haarlem - De verplichtingen van Nederland als neutrale mogendheid ten opzichte der Schelde. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
35376: Crommelin, F.R. - Prent voor het promotiediner in societeit Minerva voor Mr F.R. Crommelin 1908
15133: Cronheim, Paul; Franz Dülberg, Marcellus Emants, Maximiliaan von Hagen, C. Hofstede de Groot, N. Japikse, Karl Destreich - Holland. Leipzig/Amsterdam: Seemann/Meulenhoff, 1919.
64239: CROOCKEWIT, M.C., - Het exlibris der Nederlandse Medici met een voorrede van Prof. Dr. G. van Rijnberk en een inleiding van Johan Schwencke
68788: CROONENBORCH, P.F.M., - Troost in den noodt en inde doodt; seer troostelyck voor de krancken: seer dienstelyck voor die hun dienen: seer bequaem om de Krancken inde doodt by te staen, ende hun over te senden in 't eeuwigh Leven. Byeen vergadert door P.F. Mathias Croonenborch, (...).
34004: Crosby Beete, Robertus, uit Demerary (Guyana) - Dissertatio juridica inauguralis ad legem quintam codicis de dolo malo [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
38456: Crottet, E - Supplement a la 5me edition du Guide de l'amateur de livres a figures de 18e siecle [ de Cohen ], Amsterdam 1890, 320 pag., geb.
63855: CROWE, J.A., CAVALCASELLE, G.B., - Les anciens peintres Flamands, leur vie et leurs oeuvres, par J.A. Crowe et G.B. Cavalcaselle, traduit de l'Anglais par O. Delepierre, membre de la Société des Antiquaires et des Philobiblon de Londres, etc. Annoté et augmenté de documents inédits par Alex. Pinchart et Ch Ruelens
35434: CRUGER, F., BRUMMERUS, ANDREAS, - Disputatio ethica de virtutibus, quae in gubernatione affectuum ad corpus relatorum occupantur, nim: De fortitudine et temperantia (...) publicè in Collegio Unicornis praeside M. Friderico Crugero difcutiendam exhibet Andreas Brummerus Starg. Pom. ad diem 12, Novemb.
64012: CRUIKSHANK, GEORGE, - La bouteille et Les Enfants de l'Ivrogne en 16 planches dessinees et gravées par George Cruikshank
34385: Cruysse van Hoey, Jan Willem van der, uit Gorinchem - Specimen juridicum inaugurale de poenis tmere litigantium [...] Leiden Lonardus Herdingh 1794
34600: Cruysse van Hoey, Jan Willem van der, uit Gorinchem - XXVII. theses juridicae. 1793
534: CUNEN, J. - Inventaris van het archief der gemeente Someren, met inleiding en geschiedkundige bijzonderheden. Z.p. 1940. Geïll., 216 p.
37524: Cunnington, C.W. and Ph. - The history of underclothes, Londen 1981, 185 pag., ill., hard back with dust wrapper.
6806: Anoniem (vert.); Heinrich Cuno - De bruidskroon, of De droomverschyning, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1814.
42328: Cuper, Gisbert - Lettres de critique, de litterature, d'histoire etc., ecrits a divers savans de l'Europe par (...) Gisbert Cuper, publiees (...) par monsieur de B[eyer]. Amsterdam, Wetstein, 1743.
536: CURRER-BRIGGS, NOEL, EN ROYSTON GAMBIER - Debrett's guide to tracing your ancestry. Londen 1982. Geïll., 208 p.
33494: Curtenius, Petrus - Oratio inauguralis de divino codice, unico verae sapientiae fonte [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1754
64033: DONKER CURTIUS ET AL, - Mr. Boudewyn Donker Curtius, Mr. Hendrik de Roo van Wulverhorst, Johan Jakob van Drunen, Pieter Haak Forsborgh en Robertus Alberthoma Chevallier uit s'Hertogenbosch, aan het Publiek
56636: Cuvelier, M., - Le damoisel et la bergerette, on la femme vindicative (....) tirees du roman par M. Cuvelier, Paris, Barba 1809, 20 pag.
42279: Cuyck, P. van en J.G. v. Oldenbarnevelt gen. Tullingh - Brieven over Texel en de naby-gelegen eilanden. Delft, 1789.
70226: CUYLENBURGH, JOHANNES VAN, - Vagabond with dog walking on a path
70225: CUYLENBURGH, JOHANNES VAN, - Landscape with muleteer and mule
65189: CUYPERS, P.J.H., GONNET, C.J., - De St. Bavokerk te Haarlem, met afbeeldingen, overgedrukt uit "Eigen Haard"
36020: Daalen, Aleida Geertruida van, uit Bilthoven - Simson Assen Van Gorcum 1966
60038: Dagen, Hendrik Rochuszn van (1633-1664/84) - DEN HEER COR. EVERTS VICE ADMIRAEL VAN ZEE-LANDT. (portrait of Cornelis Evertsen)
60902: Dagley, Richard (ca. 1765-1841) - The Antiquary [Death's Doings (publication title), 1828]
66227: DAHMEN, HANS, - Begegnisse und Entwicklungen.
38482: Dain, A. - Les manuscrits, Paris 1949, 180 pag.
16159: BERG-EN-DAL - Berg-en-Dal. Gids voor de bezoekers van Nijmegen’s omstreken door B. ter Haar Bz, 3e druk, Nijmegen, Thieme, [ca. 1890], 72 p.
66646: DALAS, M., - Corpus Des Sceaux Francais Du Moyen Age, les sceaux des rois et de regence. Tome II
25158: Dale, J.H. van e.a. (red) - Cadsandria, Jaarboekje voor 1854, voor 1858, voor 1859, Schoondijke, Bronswijk, ca. 150 pag. per deeltje, wat gesleten exemplaren, maar compleet. Prijs per deeltje,
67041: DALEN, J.L. VAN, - Archieven van te Dordrecht geresideerd hebbende notarissen. 1589-1842.
67042: DALEN, J.L. VAN, - Historisch verhaal der gebeurtenissen binnen Dordrecht in de Novemberdagen van 1813, door J.L. van Dalen.
68104: DALEN, J. L. VAN, - Zwijndrecht.
61111: Dalen, Cornelis van I (1602-1665) after Venne, Adriaen van de (1589-1662) - The death bed of Fredrik Hendrik
28048: Dalen, A.G. van e.a. - Bergh. Heren, land en volk, Nijmegen 1979, 528 pag., geb., geïll, met stofomslag.
60040: Dalen, Cornelis van I (1602-1665) after Titian (1485/90-1576) - Portrait of Sebastiano del Piombo
60044: Dalen, Cornelis van II (1638-1664), Bloteling, Abraham (1640-1690) after Rubens, Peter Paul (1577-1640) - The four Fathers of the Church
60042: Dalen, Cornelis van I (1602-1665) after Nieulandt, Adriaen van (1586/87-1658) - Portrait of Roelof Petri
43620: Dalen, J.L.v. - Bijdrage tot de geschiedenis van den Schotschen stapel te Dordrecht 1668-1675, overdruk Archief Zeeuwsch Genootschap 1905, pp. 27-172.
5060: Dam, H.H. van - Genealogie van het geslacht Wilkens. 's-Gravenhage 1920, 59 p., geïll.
30734: Dam, P.R. e.a. - Verzameling De Roos. Affiches uit de jaren 1937-1948. Catalogus Leeuwarden, Gemeentearchief, 1990, 307 pag., geïll.
7336: Dam, Jacob van - Gedichten. Haarlem, wed. A. Loosjes Pz., 1821.
7337: Dam van Isselt, Edmond Willem van - Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Huell. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp [1856].
66833: DAM HAM, W.J. TEN, - Twee eeuwen koninklijke kunst (1752- 21 maart - 1952) samengesteld door W.J. ten Dam Ham. Loge sint Lodewijk. Gedenkboek ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de A. L. Sint Lodewijk in het O. Nijmegen.
39482: Dam van Isselt, W.E. van, e.a.; - Het 3de regiment veld-artillerie van 1881 tot 1906, Breda 1906, 65 pag., geïll.
5124: Dam van Isselt, W.E. van - Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht Van Ysselt (Van Isselt). Vianen 1920, 51 p., geïll. Exemplaar met een groot aantal correcties en aanvullingen in handschrift.
23262: Dam van Isselt, W.E. van - Jacob Amelis van Dam, overdruk Navorscher 1935, 21 pag. Met : idem, overdruk Navorscher 1939, 8 pag.
34397: Dam, Francois Johan Nicolaas van, uit Axel - Eenige opmerkingen n.a.v. Art 1604 B.W. Leiden P. Somerwil 1884
3308: Dam, H.H. van - A brief history of the firm of F. & W. van Dam, founded at Rotterdam in 1781. Rotterdam 1924, 30 p., geïll., geb.
69061: DAM, MEYNDERT VAN, - d'Erve Stichters Enkhuyser Almanach, op 't Schrikkel-Jaar onses Heeren Jesu Christi, 1796. Doorsien met alle de Jaarmarkten, Kermissen, Paarde-, Beeste- en Leermarkten van dese Provintien. Als mede de Maans op- en ondergang, Mitsgaders het hoogste en laagste Watergety, door Meyndert van Dam, Mathematicus tot Hoorn. Met Privilegie voor 15. Jaren.
60945: VAN DAM, AMERSFOORT - Escutcheon with coat-of-arms of Willem van Dam (Amersfoort 1596 - Leiden 1673), mennonite and mayor of the city of Amersfoort, depicted with coats-of-arms of his grandparents Van Dam, Leemputte (Van Leemput), Verborch, De Berges ten Essendelle.
6008: Dam v. Hekendorp, D.W. v. - Familie-aanteekeningen Rombouts. Arminius, Reael e.a., overdruk Ned. Leeuw 1924, 20 p.
19968: Dam, H.H. van - Het geslacht Wilkens. Extracten, compleet in meerdere afleveringen, met 15 platen.
67267: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN, - Twee takken van Familie Lemmers te Bergen op Zoom.
66802: DAM VAN ISSELT, EDMOND WILLEM VAN, - Voldoet de vrijmetselarij, in Nederland, aan hare roeping en verpligtingen? Woorden tot opwekking door E.W. van Dam van Isselt
63983: DAM C.HZN., H.H. VAN, - Heraldische Tentoonstelling (toegepaste kunst) saamgebracht uit particulier bezit, gehouden te Rotterdam van 26 november-26 december 1915 in de kunstzalen van Unger & Van Mens, Eendrachtsweg 27. Catalogus en inleiding door H.H. van Dam C.Hzn.
64756: DAM, DIRK JANSZ. VAN, - Almanach op 't Jaar onses Heeren Jesu Christi, 1755. Doorsien met alle de Jaar / Paarden / Beesten en Leer-markten. Als mede de Vacantien / het varen der Trek-schuyten en Beurt-schepen / het Reysen der Posten en Bodens / Nevens de Maans Op- en Ondergang.
64256: DAM, MEYNDERT VAN, - Almanach, Op 't Jaar ons Heeren Jesu Christi, 1794. Doorsien met de Jaar- / Paarde- / Beeste- en Leermarkten: En de Maans op- en ondergang. Door Meyndert van Dam. Met Previlegie voor 15. Jaren.
64253: DAM, DIRK JANSZ. VAN, - Almanach, Op 't jaer ons Heeren Jesu Christi, 1754. Doorsien, met de Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leer-markten; en de Maensop en ondergang. Door Dirk Jansz. van Dam. Met Privilgie voor 15 Jaaren.
33886: Dam, Ludovicus Ludovici van, uit Nederlands-Indië - Disputatio juridica inauguralis de commoddato [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
24646: [VOC-almanac] Dam, Meyndert van - d’Erve der Wed. C. Stichters almanach, op ’t schrikkel-iaar onses heeren Jesu Christi, 1788. Voorsien met Jaar-, Paarden-, Beesten- en Leermarkten. Als mede de Vacantien, het varen der trekschuyten en beurtschepen, het vertrek der Posten en Postwagens. Nevens de Maans Op- en Ondergang.
52974: Damhouder, Joost van - Practycke in civile saecken, seer nut, profijtelyck ende nodigh allen schouten, borghemeesteren, magistraten ende andere rechteren (...) uyt de Latijnsche in de Nederduytsche tale overgezet ende met schoone figuren tot elcke materie dienende verciert. 's Gravenhage, Wed. en erven H. v. Wouw, 1626.
544: DAMME, A. VAN - De buitenplaatsen te Heemstede, Berkenrode en Bennebroek 1628-1811. Haarlem 1903, geb., halfleer, 197 p.
55990: Damme, F.I. van, - Pro terra promissa, z.p., kalligrafia, 2006.
33888: Danckelman, Fridericus, uit Berlijn - Dissertatio historico-politica de rebus atque incrementis prussorum [...] Leiden Abraham Elzevier 1708
70088: DANCKERTS, CORNELIS (I), - Landscape with figures near a harbour
70086: DANCKERTS, CORNELIS (I), - Forest landscape with travellers
70087: DANCKERTS, CORNELIS (I), - Landscape with trees and travellers
70089: DANCKERTS, CORNELIS (I), - Forest landscape with fountain
70090: DANCKERTS, CORNELIS (I), - Two travellers in a rocky landscape
59770: Danckerts, Dancker (1634-1666); Vliet, Johannes van (fl. 1628-1637); after Rijn, Rebrandt van (1606-1669) - Old woman reading (Prophetess Anna?)
59702: Danckerts, Dancker (1634-1666), after Berchem, Nicolaes Pieterszoon (1620-1683) - Shepherds in a landscape with ruins
63360: Danckerts, Cornelis (1604-1656) after Nooms, Reinier (1623/1624-1664) - Zeeman - REGELIERS POORT [set title: Town Gates of Amsterdam].
63362: Danckerts, Cornelis (1604-1656) after Nooms, Reinier (1623/1624-1664) - Zeeman - HAERLEMMER POORT [set title: Town Gates of Amsterdam].
63364: Danckerts, Cornelis (1604-1656) after Nooms, Reinier (1623/1624-1664) - Zeeman - ST ANTONIS POORT 1636 [set title: Town Gates of Amsterdam].
32663: Daniëls, Mattheus Franciscus, uit Nijmegen - Lineaire congruenties. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1890
66183: JONGHE D'ARDOYE VICOMTE DE - JOSEPH HAVENITH - GEORGE DANSAERT, - ARMORIAL BELGE DU BIBLIOPHILE (3 volumes)
57518: Dansaert, G.; - Nouvel armorial Belge, ancieu et moderne, precede de l'art heraldique, Brussel 1949, 426 pag., geill.
64109: DANZII, IOH. ANDR., - Sive compendium grammaticae ebbraeo - chaldaicae utriusque linguae vet. test. institutionem harmonica uta tradens, ut cuncta, firmis superstructa fundamentis innotescant scientifice, editio novissima.
52515: Dapperen, D. v. - Aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het zingen; of handboekje voor onderwijzers om kinderen deze wetenschappen reeds eenigzins vroegtijdig te leeren beoefenen. 2 stukjes, Amsterdam, v.d. Hey, 1830 [eerste stukje in 2e druk].
58714: Darup, Fr., - De zielzorger bij het ziekbed, eene handleiding voor jonge geestelijken of zielzorgers, vertaald uit het Duits door A. van Maaseland, 2 delen, 's-Hertogenbosch 1834, 227+248 pag.
36683: Dasberg, Lena, uit Amsterdam - Untersuchungen uber die Entwertung des Judenstatus in 11. Jahrhundert Den Haag Mouton 1965
64142: HONORE DAUMIER, - Ensemble unique de lithographies originales épreuves inédites ou avant la lettre remarquables ensemble de sculptures dont les platres origineaux de deux oeuvres maitresses;auto-portrait, le ratapoil, dessins originaux de Daumier, vente a Paris Palis Galliera, 1966
43230: Dautun, Daniel Hendrik - Waterbeschryving der Vereenigde Nederlanden, waarin alle de verscheidene wateren die deeze landen bespoelen beschreeven zijn en aangeweezen word hoe de overstroomingen in dezelven konnen plaatse hebben. Amsterdam, Bom, 1771.
66686: DAVID, JOHANNES, - Den doolhof der ketteren
35272: Davids, Eugenii, uit Rotterdam - Commentatio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1822
69034: DAVIGNON, J., - Berlin 1936-1940 souvenirs d'une mission.
69303: DAVISON, G., - The new & revised handbook of marks on Chinese ceramics.
47206: Debrett, - Debrett's Peerage and baronetage 1985, founded in 1769, renamed Debrett in 1802, edited by C. Kidd and D. Williamson, London 1985, 127+240+1310+32+973 pag., hardback + dustwrapper.
28988: Debrie, Chr. - Richesses de la peintre flamande et Hollandaise des 16e et 17e siecles au musee Jeanne d' Aboville de la Fère, z.pl., 1988, 59 pag., geïll.
69231: DECAUX, A., - L'Empire, l'amour et l'argent. Amours Second Empire.
32401: Decher, Joachim - Tractatus de investitura Saxonica in rebus allodialibus immobilibus Von der gerichtlichen Lehns-Reichung derer unbeweglichen Güther in Sachsen. Frankfurt Johann. Martin. Burgmann 1727
59790: Decker, Coenraet (c. 1650-1685) - Beleg van Alkmaar
59604: Decker, Coenraet (c. 1650-1685) - Het Afslaen der Franschen door die van Ardenburg den 29 Juny 1672
60054: Decker, Coenraet (c. 1650-1685) - Godt geeft het Vee fijn Voeder ende Jonge Ravens alse Roepen Psalm 147
55817: Decker, C. - Prent: 'Op en ondergang der grooten' [= tekst op de snede van een boek]. Fraaie zinneprent op de dood van de De Witten.
66168: DECROOS, GABRIEL, - Traité sur les savons solides, ou manuel du savonnier et du parfumeur (...)
69991: DÉCROUAN, MICHEL, - Portrait of Louis Antoine de Bourbon, Duc d'Angoulême
51226: Dee, M.A., - Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899, Leiden, Donner, 1900 (8) + 166 pag., geb.
47196: Defoe, D., - Lotgevallen van Robinson Crusoe. Verkorte uitgaaf, 2 delen, 's-Gravenhage, My. Schoone Kunsten 1841, 60+67 pag. Gebonden in halflinnen (bibliotheek exemplaar met stempel) geïll. met houtgravures.
65333: DEHON L., - La Sicile L'Afrique du nord les Calabres autrefois et aujourd hui
33832: Deiman, Albertus Joachimus, uit Amsterdam - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis de mitigatione poenarum ob diversum reorum temperamentum [...] Leiden Leonardus Herdinghe 1796
6814: Anoniem (vert.); Johann Ludwig Deinhardstein - Florette, tooneelspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Brussel, J. Sacré, [1828].
41970: Deinse, J.J. van - Uit het land van katoen en heide, 2e druk, Enschede 1925, 517 pag., geïll., gebonden. Hierbij (in identieke band) deel II, Enschede 1939, 275 pag., geïll.
23786: Deinse, A.J. v. - Iets over de subsidien van de achterliggende -ten behoeve der calamiteuse- polders in Zeeland, Middelburg 1867, 68 pag., geb.
37074: Deitmer, H - Die Kölner Generalvikariatsprotokolle als Personengeschichtliche Quelle, Band I - IV , in 5 halbleinen Einbände, Köln 1970- 1979, 1584 + 1094 + 1032 + 1024 pag.
42263: Dejaiffe - Exploitation, commerce et travail des marbres. Dejaiffe freres, Mazy (Belgium), 1925.
67268: DEJONG, PETER, - Strofe
4470: Dek, A.W.E. - Het nageslacht van H.J. Priel (overl. 1748) en zijn echtgenote Adr. Schriek (1709-1787). Den Haag 1962, 208 p., geb., geïll.
4742: Dek, A.W.E. - Het geslacht Van der Staal. Rijswijk 1960, 46 p., geb., geïll.
31727: Deketh, Albertus, uit Harlingen - Specimen juridicum inaugurale varii argumenti [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
58506: Deking Dura, F.C. / J.P. Bredius, - Stoomvaart op Amerika. Brief der kamer van koophandel en fabrieken te Dordrecht van den minister van binnenlandsche zaken, Dordrecht 1869.
37264: Dekker, J.A. - Nieuw genees- en verloskundig handboek van het vee, Leiden, Noorthoven van Goor [ 1853 ], 24 + 322 pag., origineel bedrukt kartonnen band. Slordig exemplaar.
47822: Dekker, P., - De laaste bloeiperiode van de Nederlandse arctische walvis- en robbenvangst 1761-1775, Zaltbommel 1971, 328 pag., geb., geïll.
69777: DEKKER,C. (ED.), A.O., - Geschiedenis van de provincie Utrecht.
52981: Dekker, C.M. - Schetsen uit de strafgevangenis. 's Gravenhage 1910.
69225: DEKKER, D., - De deuvekaters. Texelsche novelle.
69514: DEKKER, C., - Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen / Een institutioneel-geografische studie
69887: DEKKER,P.M., - Ontwikkeling van het baggermaterieel.
64870: DEKKER, P.,, - Een 'gulden snede' door het Zijper geslacht Blaauboer met verwante families Jimmink, Veuger en Lanser
69683: DEKKER, C. BAETENS, R., - GELD IN HET WATER Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beveland na de stormvloeden in de 16e eeuw.
53603: Dekker, Maurits e.a. - Roodboek. Van der Lubbe en de Rijksdagbrand. Publicatie van het Internationaal Van der Lubbe-comité. Amsterdam, Internationaal uitgeversbedrijf.[1933].
68222: DEKKERS, R., - Bibliotheca belgica juridica : een bio-bibliographisch overzicht der rechtsgeleerdheid in de Nederlanden van de vroegste tijden af tot 1800. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van Belgie¨, jaarg. 13. Klasse der letteren, dl 14.
56634: Delanoue, M. de, - La coquette corrigee. Comedie en cinq actes et en vers, Paris, Duchesne 1786, 93 pag.
60064: Delaune, Etienne (1518-1595) - April [The twelve months
60070: Delaune, Etienne (1518-1595) - October [The twelve months
60068: Delaune, Etienne (1518-1595) - August [The twelve months
60060: Delaune, Etienne (1518-1595) - Première Suite des Mois de l'Année [The twelve months]
60066: Delaune, Etienne (1518-1595) - June [The twelve months
60072: Delaune, Etienne (1518-1595) - December [The twelve months
43890: Delcourt, Pierre [illustrator: Maurel, Jules] - Vacances de Bébés. Par Pierre Delcourt, illustrations en couleurs d ápres les aquarelles de Jules Maurel. Paris, Émile Guérin, n. d. [ca. 1890].
64434: DELEGORGUE, M.A., - Voyage dans l'Afrique australe notamment dans le territoire de Natal dans celui des Cafres Amazoulous et Makatisses et jusqu'au tropique du Capricorne
64445: DELEN, A.J.J., - Rik Wouters. Zijn leven - Zijn werk - Zijn einde. Een studie door A.J.J. Delen. Met een inleiding door Aug. Vermeylen.
16229: DELFT - Itinéraire archéologique de Delft, par M.G. Wildeman, 2e édition, Delft, Vis, 1906, 97 p.
66510: DELFT, DIRK VAN; POLAK, JAAP, - Eene verzameling ontplofbare toestellen: De juridische strijd van Kamerlingh Onnes om de koudste plek op aarde
16227: DELFT - Archaeography of Delft curiosities, by M.G. Wildeman, Delft, J. Vis, 1903, 75 p.
16228: DELFT - Itinéraire archéologique de Delft, par M.G. Wildeman, Delft (Vis), Parijs (Daragon), 1905, 97 p.
61786: Delft, Willem Jacobsz (1580-1638) - Tooneel der beroemder hertogen princen graven ende krygs-helden van christenrijk, Delft 1617 [Frontispiece]
70053: DELFT, M.VAN / KROGT, P. VAN DER, - Atlas De Wit / Stedenatlas van de Lage Landen/Atlas des villes des anciens Pays Bas/City Atlas of the Low Countries.
60048: Delft, Willem Jacobsz (1580-1638) after Wierix, Johannes (1549-c. 1618) - Portrait of Christianus van der Goes
59425: DELFT, TECHNISCHE HOGESCHOOL. - Jaarboek Practische Studie, Stylos over de jaren 1945, 1946, 1947. Met inleiding van A.W.P. Thunnissen. 1 deel, ills., gestencild, A4-formaat, VI + 76 p. Betreft Civiel en bouwkundig Gezelschap "Practische Studie", bouwkundige afdeling, opgericht 13 februari 1894. Voortgezet als Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap "Stylos". Bestuur (1946): H. Postel, president, D.F. de Bordes, secretaris, E.J. van Broekhuysen, penningmeester. In de jaarboekcommissie hebben zitting: M. Gout, voorzitter, R. Meischke, secretaris en H.L. Prak, lid. Artikelen van onder meer: M.J. Granpré Molière, E.H. ter Kuile, J.J. Terwen, M. Gout, J. Kruger, R.G.D.N. Uijl, D.J. van Herwaarden, H. Dam, J. Rotshuizen, J.H.J. van Rossum, H.L.J. Reck, J.J. Margry, J.H. Gribling, J.G. Athmer, Th. J. van Gendt, H.J. van Dalen, B. Salomons, C.F.A. Knol, H.E. Niemeijer, H. Meddens, E. Boersman, H.T. Hoen, C. de Wit. Ex libris Jan Verster. M14716
38558: Delft, M. van, e.a. - Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, Zwolle 2003, 317 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
28856: Delgado, G. a.o. - El arte en las colectiones de la casa de Alba, Madrid 1987, 253 pag., geïll.
568: DELHOUGNE, E.M.A.H. - Genealogieën, deel I t/m IV. Nijmegen 1957-1974. Geb., geïll., ca. 1000 p.
7087: [Bilderdijk, Willem (vert.)]; Jacques Delille - Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l’Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Rotterdam, Johannes Allart, 1803.
28160: Delille, F. - Principes de cosmographie, .... destine aux etablissements d' instruction, 6e ed. Paris 1865, 180 pag., with 3 folding plates, hardback.
68955: DELITZSCH, F., - Babel und Bibel. Ein vortrag and zweiter Vortrag.
3330: Dellen, R. van - Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Syke Rogchus. tweede druk. Ulrum 1926, 112 p., met zeer veel aanvullingen in handschrift door J. Rodenboog.
64034: DELOCHE, M. RENE, - Note sur une ferme dans l'ancien lac de Harlem par M. René Deloche, ingenieur des ponts et chaussés, extrait des annales des ponts et chaussés, tome V, 1863
66871: ROBLOT-DELONDRE L., - Portraits d'Infantes, XVIe siècle (étude iconographique)
64489: DEMANDT, K.E., RENKHOFF, O., - Hessisches Ortswappenbuch, doppelband 1 und 2
61465: Demengeot, Charles - Dictionnaire du chiffre-monogramme, dans les styles Moyen-Âge et Renaissance et des couronnes nobiliaires universelles. 34 planches gravées au burin accompagnées dun texte historique sur les chiffres-monogrammes et couronnes depuis lantiquité jusquà nos jours. Composition, gravure et texte par Charles Demengeot, graveur héraldiste.
7349: Democriet - Democritische tafelliedjes. Haarlem, Vincent Loosjes, 1823.
42145: Democriet, gezelschap - Vriendenzangen tot gezellige vreugd. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1801.
64013: DEMOCRIET, - XII Volks-Liedekens op de bekende wijzen, ter vervrolijking van Lourens Jansz. Kosters vierde eeuw-feest
18916: Zoontje van Democriet - Dichtlievende uitspanningen voor vriendschap, vreugde en vaderland van het gezelschap Het Zoontje Van Democriet te Haarlem. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1826.
24812: Denina, abbe C.G.M. - Nouvelle vie du Frederic II, Roi de Prusse, ou essai sur son règne. 2 parts in one volume, Amsterdam 1789,
68970: DENIS, M., - Rijdend op een rhinos rug!
58618: Dennert, H., - Oude Curacaose muziekinstrumenten, z.pl., z.j., 28 pag., geïll.
26976: Denninger-Schreuder, C - De onvergankelijke kijk op Kortenhoef. Een schilderdorp in beeld. Bussum 1998, 117 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
576: DENUCÉ, J. - Bijdrage tot de geschiedenis van oud-Spaansch-Portugeesche geslachten in de Nederlanden. Overdruk Antwerpsch Archievenblad (1928), met tabel, 23 p.
4468: Denys, J. - Inventaris van het archief van de familie Van Pottelsberghe en van de aanverwante families. Brussel 1983, 96 p.
42444: Denys, Jacobus - Verhandelingen over het ampt der vroed-meesters en vroed-vrouwen. Leiden, J. Wishoff, 1733.
64641: DENYS, E., - Onafhankelijk Congoland Aardrijkskunde, Geschiedenis, Godsdienst, door Edmond Denys Leeraar aan 's Heiligen Lodewijks te Brugge. Tweede Deel
15154: Depelchin, P. - La Hollande à vol d’oiseau. 3de druk. Tours: Mame, 1881.
25350: Depping, G.B. - Geschiedenis van den oorlog der Munsterschen en Keulschen ( ....) tegen Holland in de jaren 1672, 1673 en 1674. Arnhem, Nijhoff, 1841. 4+282 pag., halfleer, rug beschadigd, met gelithografeerd portait van Chr.Bernhardt. Bibliotheekstempel.
578: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel). Meppel 1988. Geb., geïll., 362 p.
69308: DERKSEN, J.T.M., - Dagboek van een watervloed. Dijkbreuken en overstromingen in de Over-Betuwe in januari 1809.
64141: DERKZEN VAN ANGEREN, ANTON, ZILCKEN, PH, - Elsevier's geillustreerd maandschrift, jaargang XVII, deel XXXIV, juli december 1908: Anton Derkzen van Angeren
59646: Descartes - Oeuvres choisies de Descartes. Paris, Garnier. Hardcover, nicely bound. 1924.
17943: [Roullaud, Henri Jean, of Hermanus Asschenberg (vert.)]; Pierre Jean Baptiste Choudard Desforges - De jaloersche vrouw. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1789.
58922: Desguerrois & Co, naar C.C.A. Last, - Willem III. Koning der Nederlanden. Lithografie op chine collé, 50x40cm. Portret Willem III, uitgegeven door P.M. van der Made.
26154: Deshairs, L. ( Einleitung) - Klein-Trianon. Baustil, Ausschmuckung, Einrichtung. Stuttgart [ ca. 1910], 16 pag. + 102 plates. Large 4o, loose in org. board covers.
24732: Deshoulieres, Antoinette du Ligier de la Garde - Poësies de Madame et de Mademoiselle Deshoulieres. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs ouvrages qui n’ont pas encore paru. 2 parts in 1 vol. Amsterdam, Henri Desbordes, 1709.
30404: Desjardijn, D. - Niet alles wat goed is brengt iets op. Prenten en tekeningen. De twintigste eeuw, Stachelswine Catalogus III, Amsterdam, z.j., 656 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
64145: DESJARDIJN, D., DENOON, C., - En de kindertjes de moeders
69211: DESPATYS, P.C.A.O., - La revolution la terreur , le directoire. 1791-1799 d'apres les memoires de Gaillard avec un portrait en heliogravure. .
69223: DESPATYS, M.A.G., - UN AMI DE FOUCHE D'APRES LES MEMOIRES DE GAILLARD, ancien oratorien, vice-président du corps législatif, conseiller en cassation.
63596: Desrochers, Etienne (1668-1741) - Portrait of Anna Maria van Schurman (Anna Maria Schuurman).
55105: Facionoris Detestator - De geestige en zin-ryke val van Heli ontzwagtelt en (...) opgeheldert in een treurklagt over het inkruipen van den wolf in de schaapskooi. Antwerpen, J. v. Soest, 1740.
15160: Dethmar, F.W. - Freundliche Erinnerung an Holland und seine Bewohner. Zugleich ein Wegweiser für Reisende. Deel II. Essen/Rotterdam: Bädeker, 1839.
66369: DETMAR, D.A., - Een eenvoudig door ernstig en getrout woord aan mijne gereformeerde geloofsgenoten in ons vaderland, geschreven na de lezing van het Adres en den Uinoodigingsbrief tot vereniging daarmede, van B. Moorrees
69409: DEURLOO, P., - Grote werken. Hoe Maas en Waal welvarend werd.
67160: DEURSEN, A. TH. VAN, - Jacobus de Rhoer 1722-1813. Een historicus op de drempel van een nieuwe tijd
34538: Deutz, Daniel, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de judicibus et praesertim de scabinis in Belgio a primis inde temporibus Leiden Luchtmans 1782
16245: DEVENTER - Deventer. Een wandeling, door G.J. Lugard Jr, Deventer 1972, 74 p.
16242: DEVENTER - Deventer. Uitg. gemeentebestuur [1922], 72 + 70 p.
16243: DEVENTER - Gids voor Deventer en omstreken. Uitg. V.V.V., [ca. 1940?], 36 p.
69517: DEVENTER, J. VAN, SANDBERG, W.T., - Memorie betreffende de dijks- en polderdistricten in de Provincie Overijssel, meer bepaaldelijk met het oog op derzelver geldmiddelen. Met een kaartje van de grenzen der dijksdistricten.
59355: DEVENTER, POT, KIEZEBRINK, JANSEN, GROOTMAN - Gezinsoverzicht van Roelof Pot, wonende te Deventer (1848-1923, zn. van Martinus Pot en Johanna Geertrui Kiezebrink)), gehuwd (Deventer, 6 augustus 1874) met Martina Albertina Aleida Jansen (1848-1893, dr. van Arend Jansen en Maria Carolina Eleonora Grootman). Uit dit huwelijk 5 kinderen: Martinus (1875), Hermanus (1877), Arend (1879), Martina (1882), Johannes (1884), 1 stuk, deels gedrukt, deels in handschrift.
59393: DEVENTER, ZANGVERENIGING AURORA, SLETERING - Een vijftal oude groepsfoto's van uitstapjes van de zangvereniging Aurora te Deventer, 1908-1910. Op 2 foto's staat achterop het volgende: "Aurora 1908, 16 augustus, Kale Berg Lochem" en "17 juli 1910 Montferland Aurora". Op 2 foto's staat een stempel: "J.J. Sletering Welle, Deventer". Deze Sletering kan geïdentificeerd worden als: Johannes Jacobus Reminikus Sletering (* 1879), instrumentmaker, zn van Gradus Johannes Sletering en Johanna Harmina Klumper, tr. 2-4-1913 te Deventer met Anna Maria van Leth (*1885), dr. van Andreas Johannes van Leth en Maria van Tiem. De gemengde zangvereniging Aurora te Deventer werd op op 1-11-1894 opgericht. M14686
59392: DEVENTER, BELLEVIDE, OUDE FOTO. - Oude foto van een meisje, geheel in het wit gekleed, ca. 1920/30. Fotograaf: Bellevide, Deventer. NB Bellevide = Bellewiede, Jan Willem, geboren Deventer 11-2-1886 en overl. aldaar 25-11-1959.
39246: Deventer, M.L. van; - Gedenkstukken van Johan van Oldenbarnevelt en zijn tijd, 2 (van 3) delen betr. 1577-1602, Gravenhage 1862, 231 + 336 pag., gebonden in half linnen.
66311: DEVIGNE, M., - Notes sur les tombes liegeoises du XVIe siecle
20282: Devrient, E - Familienforschung, 2e druk, Leipzig 1919, 132 p., geb.
69485: DEYS, H.P., - De Gelderse Vallei / Geschiedenis in oude kaarten
20512: Deys, H.P. - Achter Berg en Rijn. Over boeren, burgers en buitenlui in Rhenen. Rhenen 1981, 304 pag., geïll.
33472: Dibbetius van de Capelle, Jozias, uit Leiden - Specimen inaugurale juridicum de tortura reorum [...] Leiden S. Luchtmans 1723
68113: DIBBITS, H.C., - Dr. G.J. Mulder.
38516: Dibdin, Thomas Frognall - A bibliographical antiquarian and picturesque tour in France and Germany. Three volumes (complete), London 1821.
7359: Dichtlooveren - Nieuwe dichtlooveren, bijeenverzameld door Fred. Wijsman. Amsterdam, P.M. van der Made, 1859.
68612: DICKE, M., VISSER, J., ZOUWEN, A. VAN DER, - Nederlandse Ondernemers: Amsterdam 1850 - 1950.
68611: DICKE, M., VISSER, J., ZOUWEN, A. VAN DER, - Nederlandse Ondernemers: Rotterdam 1850 - 1950.
7364: Dickens, Charles - Uitstapje naar Noord-Amerika. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, C.F. Stemler, 1842.
64785: DICKENS, CHARLES, - Kleine dora door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing
64784: DICKENS, CHARLES, - Schetsen en portretten
64783: DICKENS, CHARLES, - Levensgeschiedenis, lotgevallen, ondervindingen en opmerkingen van David Copperfield de Jonge
34516: Diddens, Jacobus Heres, uit Bellingwolde - Het recht van de huurcerter Groningen Scholtens 1893
51946: Diderot, D., - Contes, publies avec une introduction par Andre Billy, Paris, 1926, 8+228+(6) pag.
69808: DIDOT, - Specimen des caracteres de la fonderie de P. Didot l'Ainé et de son fils Jules Didot.
33093: Dielen, Guilielmus Matthias Janus van, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de communione bonorum inter conjuges, ubi adsunt liberi prioris thori [...] Utrecht Paddenburg en Co. 1830
42137: Dielens-Jansen, Marianne [= Ph.C. Busman Cornelius?] - Dienstboden, de ergste plaag des levens. Gedenkschriften van mevrouw Marianne Dielens geboren Jansen, uitgegeven door (...) mr. P.C. Busman Cornelius. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Binger, 1858.
36072: Diemont, Christiaan, uit Gorinchem - Academisch proefschrift over art. 1883 Burgerlijk Wetboek Leiden Hazenberg 1860
31823: Diephuis, Gerhardus, uit Farmsum - Disquisitio litteraria inauguralis, de jure en ratione divortiorum apud antiquissimos romanos [...] Groningen J.B. Wolters 1842
53007: Dieren, E. van - Kleine Nederlanders!, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1910.
65195: DIERENDONCK J.E. VAN, - Hoorn van zee- tot landstad
36530: Diert van Melissant, Rogier Karel Willem Yvo, uit 's-Gravenhage - Over den rechtsregel: Resoluto Jure Dantis Resolvitur Jus Accipientis 's-Gravenhage Ten Hagen 1878
69719: DIESSEN, G. VAN [ ... ET AL.], - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897
66296: DIEST LORGION, EVERT JAN, - Balthazar Bekker in Franeker. Een portret uit de zeventiende eeuw
33668: Diest Lorgion, E.J. - Oratio [...]
66610: DIEST LORGION, E.J., - Bonifacius / door E. J. Diest Lorgion
32649: Diest Lorgion, E.J. - De regte beoefening der historische theologie uitnemend geschikt ter opbouwing van de kerk der toekomst. Groningen H.R. Roelfsema 1860
40164: Diest Lorgion, E.J., - De Nederduitse Hervormde Kerk in Friesland sedert hare vestiging tot het jaar 1795, Groningen 1848, 14 + 345 pag., geb.
40042: Diest Lorgion, E.J., - Geschiedenis van de kerkhervorming in Friesland, Leeuwarden 1842, 167 pag., orig. karton, zonder rug.
31933: Diest Lorgion, Johannes Jacobus, uit Hallum - Regnerus Praedinius. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1862
36210: Dietericus, Johann Friedrich; Praeses: Budde, Conrad - De studiis liberalibus apud veteres Romanos..... Jena Muller 1700
70228: DIETRICH, CHRISTIAAN WILHELM ERNST, - Boy shepherd with his flock near a ruin
33834: Dieu, Gulielmus de, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de poena talionis [...] Leiden Jonannes Hasebroek 1737
36244: Diez, Johann Wilhelm, uit Ulm; Praeses: Mayer, Johann Friedrich - Dissertatio theologica de praesagiis mortis, vulgo Von Vorbothen des Todes ..... Wittenberg J.G.Meyer 1718
16809: DIEZ, F.M. - Deutschland, Königr. der Niederlande, Königr. Belgien und die Schweiz, nebst Theilen der angränzenden Länder [...] nach Adolf Stieler’s Entwurf. Zum Reisegebrauch eingerichtet und, mit Bezeichnung der Eisenbahnen, Chausséen, Eilwagen- und Extrapost-Routen, unter Mitwirkung F.M. Diez [...] gemeinschaftlich gezeichnet von F. von Stülpnagel und J.C. Bär. Gotha: Justus Perthes, 1852.
53592: Diggelen, P.J.G. van en J. Snijder - Regtsgeding tegen Jean Baptiste de Loeil, laatst heelmeester te Koewacht (bij arrest van het Prov. Geregtshof in Zeeland veroordeeld tot de straffe des doods terzake van 1. Moedwilligen doodslag, voorafgegaan en vergezeld van 2. aan -en vasthouding zonder bevel der gestelde magten gedurende eenen tijd méér dan ééne maand en 3. aanhouding, gepaard met ligchamelyke pijnigingen (tortures corporelles) en geëxecuteerd te Middelburg den 11 Februarij 1850). Middelburg, Gebr. Abrahams, 1850.
60050: Dijck, Anthonie van (1599-1641) and Bolswert, Schelte Adamsz. (c. 1586-1659) - PAULUS DE VOS PICTOR. (portrait of Paulus de Vos)
59698: Dijck, Anthonie van (1599-1641) and Bolswert, Schelte Adamsz. (c. 1586-1659) - GVGLIELMVS DE VOS. ANTVERPIAE PICTOR HUMANARUM FIGURARUM. (Portrait of Willem de Vos)
14812: Dijcke, F. van - Recueil héraldique avec des notices généalogiques et historiques sur un grand nombre de familles nobles et patriciennes de la ville et du franconat de Bruges.
34616: Dijckmeester, Herman Jacob , uit Tiel - XXIV. theses juridicae. 1793
34134: Dijckmeester, Fredericus, uit Tiel - Dissertatio juridica inauguralis de traditione rei immobilis ex principiis juris Belgici [...] Leiden J.C. Emeis 1833
34576: Dijckmeester, Johannes, uit Tiel - Dissertatio historico-juridica inauguralis de decimandi juris historia recentiori Leiden Luchtmans 1831
22708: DIJCKMEESTER, VAN DER LAARS - Foto van een herinneringsblad “Ter herinnering aan het 40-jarig huwelijk van mr Herman Jacob Dijckmeester en vrouwe Emilia Chr. Wintgens”, 1879-1919, vervaardigd door Van der Laars.
7370: Dijk, Jan - De slapende in den Haarlemmer Hout. Eene merkwaardigheid uit het bijzonder leven van koning Willem I der Nederlanden. Amsterdam, Johannes van der Heij en zoon, 1844.
67675: DIJK, A.J.M. VAN, - Portrait of an old man with beard by A.J.M. van Dijk Azn.
67677: DIJK, A.J.M. VAN, - Design for a religious mass attributed to A.J.M. van Dijk Azn.
67678: DIJK, A.J.M. VAN, - Sketch by A.J.M. van Dijk Azn. of a vellum charter. "schetsje oorkonde koker in perkament"
67959: DIJK, J. VAN MZ., - Na vijf en twintig jaren : mijn verblijf en arbeid te Doetinchem herdacht : [gedachteniswoord uitgesproken in de Ned. Herv. zendingskapel te Doetinchem op Zondag 18 December 1887]
34446: Dijk, Paulus van, uit Rante-Pao(Indonesie) - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel Gravenhage Boekencentrum 1985
56504: Dijk, B. van, - Lees- en prenteboekje voor jonge kinderen, vooral ten dienste der scholen, 7e druk, Wildervank, v. Halteren, 1853.
4436: Dijk, J.G. van, en P. van Dijk-Bergsma - Het geslacht Pierweyer. Van degenstok tot heden. Groningen 1982, 280 p., geb., geïll.
47440: Dijk Mz., J. van, - Na vijf en twintig jaren. Mijn verblijf en arbeid te Doetinchem herdacht, Arnhem 1887, (8)+86 pag.
16864: Dijkshoorn, J.A. - L'influence française dans les moeurs et les salons des Provinces-Unies, Parijs 1925, 275 p, geb.
25210: Dijkstra, T - Voor- en nageslacht van Lolke Eelses Dijkstra en Johantje Jans Wijnia, Schoorl 1995, 495 pag., geb., geïll.
7371: Dikema, Freerk Melles - Ontboezeming. Dichtregelen. Groningen, J.B. Huber, 1867.
34210: Dikkers, Joannes Henricus, uit Overijssel - Specimen juridicum inaugurale, sistens quaestiones juris hodierni [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
57824: Dillen, J.G. van, - Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van Nederland, Rede, Groningen 1949, 29 pag.
35322: Dillen, J.G. van - De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis Groningen Noordhoff 1934
36430: Dimpelius, Theophilus, uit Sporen.Misn.; Praeses: Rohrensee, Christian - De consiliariis .... Wittenberg Schroedter 1697
56130: Dimpfel, R., - Biographische Nachschlagewerke. Adelslexika / Wappenbucher, Leipzig 1922, 128 pag., geb.
40514: Dirks, J., - [ Convoluut met ca. 20 overdrukken van artikelen door of over Mr. J. Dirks, ca. 1850-1893 ], gebonden in linnen band.
67479: DIRKS, J, - Levensberigt van Mr. Schelte Baron van Heemstra.
67949: DIRKS. J., - Severinus Feyta, of Leuven door Maarten van Rossem in het jaar 1542 berend, eene voorlezing met aanteekeningen
37676: Dirks, J - Souvenir de la Haye. Description de soixante jetons de presence aux funérailles etc. des quartiers de cette ville. Brussel 1859, 28 pag. + 7 gegraveerde platen.
20540: Dirks, J. e.a. - Catalogus van het museum van het Friesch Genootschap ( ....) te Leeuwarden, Leeuwarden 1881, 9+304 pag., geb.
53013: Dirks, J. - Geschiedkundige onderzoekingen aangaande het verblijf der Heidens of Egyptiërs in de Noordelijke Nederlanden, Utrecht 1850.
43376: Dirks, J - De Noord-Nederlandsche gildepenningen wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld. ALLEEN DE ATLAS. Haarlem 1878/79, 63 pag. en 143 gegraveerde platen.
35990: Dirkzwager, Johan, uit Maassluis - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1896
66407: DIRKZWAGER, CZN. A., - Laus Senecutis, Lof op- en van de ouderdom, met als post scriptum 'Document Expiatoire' anno 1946
34320: Dischbein, Henricus Cariolus Theodorus, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridia inaugurale de successione ab intestato [...] Leiden Haak en Comp. 1810
42895: Disdier, Alexandre Toussaint de Limojon de Saint - Histoire des negotations de Nimegue. Parijs, C. Barbin [= Amsterdam, D. Elzevier], 1680.
34950: Dishoeck, Antonius Ewaldus van, uit Sas van Gent - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis petitione secundum codicem civilem Neerlandicum Leiden Hazenberg 1840
63939: diversen - Personal documents A.J. van Beusekom
37240: Dix, J.F.Ch. - Gekweekte planten, Amsterdam/ Assen z.j., [ ca. 1925 ? ] 176 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
21090: Pao Lien Djie - Een waardig en fraai geheel. Gooise affiches. Hillversum 1995, 80 pag., geïll.
52485: Dobson, Austin (ed.) - Eighteenth century essays, selected and annotated by Austin Dobson. Londen, Kegan Paul, Trench, 1883.
7788: DOD - Dod's peerage, baronetage and knightage of Great Britain and Ireland for 1870, 13th year.
59234: Dodd, W., rev., - The beauties of Shakespeare, London 1878, geg., geïll., 356 pag.
15172: Dodge, Mary Mapes - Hans Brinker, or the silver skates. A story of life in Holland, Chicago/New York: Rand, [ca. 1930?]
67791: DODT, J.J., - Letterkundig verslag van hetgene uit de landspapieren kan worden geput, om daarna de verdiensten van P. Plancius omtrent de zeevaartkunde, beter te doen waarderen medegedeeld door den Heer J.J. Dodt v. Fi.
66483: DOEDENS, A., HOUTER, J., - Vlieland een Nederlandse geschiedenis
33686: Doedes, I.D. - Oratio de libertate cum theologiae, tum etiam ecclesiae christianae, strenue vindicanda [...]
55390: Doelen, J. van - Eenvoudig doch aaneengeschakeld verhaal van het geen er in de laatstverlopen jaren in en bij Utrecht is voorgevallen ter zake van de aldaar aan publieke werken gebruikte geoctroijeerde kunst-cement. Utrecht, Altheer, 1827.
7372: Does, Jacob van der - 's Graven-Hage, met de voornaemste plaetsen en vermaeklykheden. 2e druk. Den Haag, Abraham Troyel, 1700.
31803: Does de Willebois, Pieter Joseph Frans Marie van der, uit Roermond - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
602: DOES DE WILLEBOIS, A. VAN DER - Studiebeurzen. 4 dln. 's-Hertogenbosch 1904-1906, 157, 368, 553, 637 p.
66334: DOES DE BIJE, AMBROOS VAN DER, - Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita.
4670: Does de Bye, P.J. van der - Genealogische déductie voor Jhr. Charles Pierre de Senarclens de Grancy. 's-Hertogenbosch [1879], 47 p., geb., geïll. Met originele foto.
67596: DOESBURG, J. VAN, - Een mogelijk Romeinse steenbouw in Ingen in de Betuwe. Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) no. 6.
64130: DOESBURG, THEO VAN, - Drie voordrachten over de nieuwe beeldende kunst haar ontwikkeling, aesthetisch beginsel en toekomstigen stijl met 39 afbeeldingen van aanteekening voorzien door Theo van Doesburg
64129: DOESBURG, THEO VAN, - Klassiek-Barok-Modern
31322: Doesschate, A. ten - Iets uit de geschiedenis van Steenderen en Bronkhorst, Steenderen 1919, 68 pag., geïll. ( mist achterzijde omslag ).
60326: Doetecum, Johannes van I (1551-1605) and Doetecum, Lucas van (fl. 1554-1572) after Bol, Hans (1534-1593) - Landscape (from a set of twelve Landscapes)
63536: Doetecum, Johannes van I (1551-1605) and Doetecum, Lucas van (fl. 1554-1572) after Bol, Hans (1534-1593) - River Landscape with a Barge in the foreground (from a set of twelve plates of Landscapes with village scenes). Rivierlandschap met aak.
5408: Doets, J. - Het geslacht “Jan Jansz Doets” uit het dorp Middelie in de Zeevang 1600-1992, z.p. 1992, 55 p.
34610: Doeveren, C. E. van, uit Groningen - Theses juridicae. 1790
34612: Doeveren, C. E. van, uit Groningen - Theses juridicae. 1791
58528: Doijer van Cleeff, G., - De luchtvaart 1783-1883, Overdruk [1884], pp. 291-311, 323-336 en 357-384.
36308: Dolau, Gottlob Christian von, uit Equ. Misn.; Praeses: Rechenberg, L. Adam - De monarchia universali , quae Europae imminere dicitur .... Leipzig Johann Georg 1681
60324: Dolendo, Bartholomeus (1570-1626), Visscher, Claes Jansz II (1587-1652) - Count William III passes judgement on the sheriff of South Holland, 1336 [set of seven prints]
69400: DOLK, TH.F.J.A., - Het veenrecht in de provincie Utrecht van 1592 - 1916.
32925: Dolk, Theodorus Florentius Johannes Anthonie, uit Utrecht, geb. te Zutphen - Het veenrecht in de provincie Utrecht van 1592-1916. Proefschrift [...] Utrecht L.E. Bosch & Zoon 1916
69671: DOLK F.J.A., - Geschiedenis van het Hoogheemraadschap Delfland.
68288: DOLMANS, M., - De sekere onfeylbaarheyt der roomsche kerk en pausen (...) tegens Menso Heydenryk predikant der so genaamde gereformeerde (...) ten toon gestelt (...)
36194: Dolmarus Joan. F. , Severinus, uit Denemarken; Praeses: Fine, Johann Arnold de - Enneas dissertationum physiologicarum ....... Giessen Nic. Hampelius 1609
30616: Dolmetsch, H - Der ornamentenschatz, ein Musterbuch stilvoller ornamenten aus allen kunstepochen, 2e auflage, Stuttgart 1889, geïll. met 78 ( van de 85 ) platen, veel als chromolitho's. Linnen band, enkele andere platen bijgebonden.
66534: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - E. LAURILLARD, - B.T. Lublink Weddik als prediker beschouwd.
66424: DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD, J. D., - Aus meinem Kriegetagebuch. Translated and introduction by C. A. Wolf von Wülfing.
34454: Domela Nieuwenhuis, Jacobus, uit Monnickendam - Dissertatio historico-juridica inauguralis de carcere cellulari - De straf der afzonderlijke opsluiting Amsterdam Gebhard 1859
56454: Domela Nieuwenhuis, F.J., - De hooge feesten der christelijke kerk in derzelver oorsprong en bestemming, Leeuwarden 1834.
66451: DOMELA NIEUWENHUIS, J., - Mr. I. A. Levy. Mannen en vrouwen van beteekenis. Nieuwe reeks I ; 3
66121: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J.,, - Leven en karakter van Am. des Amorie van der Hoeven / gedeeltelijk uit onuitg. brieven en zijne schriftelijke nalatenschap beschreven door F.J. Domela Nieuwenhuis
47638: Domela Nieuwenhuis, F.J., - Geschiedenis der Amsterdamsche Luthersche Gemeente, Amsterdam 1856, 298+124 pag., orgineel karton (rug omplakt).
66508: DOMISSE, P.K., - Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.
33890: Dommer, Gysbertus Martinus, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis, ad Legem XIV.ff. de regulis juris [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1716
57386: Dommissie, H., - Het dorpshuis van Maeslandersluys, Maassluis 1927, 19 pag., geïll.
24932: Domselaer, Thomas van - Beschryvinge van Amsterdam.
606: DON, J. - De [oude] archieven der gemeente Kampen. 3 dln. Kampen 1963-1966-1971, 338, 758, 265 p.
61880: Dona, Anthonie Franciscus (1802-1877) - Cow in a landscape
59814: Donders, Fransisci Corneli - Oratio de Justa Necessitudine Scientam Inter et Artem Medicam et de Utriusque Juribus ac Mutuis Officiis.
32349: Dondorp, Jan Hendrik, uit Wymbritseradeel - Rechtsmatigheidstoetsing. Toetsing van pauselijke rescripten bij de decretisten en decretalisten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam VU Uitgeverij 1988
5404: Dongelmans, M.J.M. en J.M.H.J. Hemels - Vier generaties Dobbelman. Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen. Nijmegen 1996, 311 p., geb., geïll.
68062: DONK, W. A., van der - 1. Gorcumsche oudheden, De Geschiedenis der schrijfwijze van de plaatsnamen Gorinchem en Woudrichem (III); 2. Gorcumse oudheden. VII De oudste berichten over de Gorcumse Haven.
61394: Donker, Johannes - Aandoenlyk Tafreel, wegens de hooge en byna nooit gehoorde Overstroming, doorbraken van Dyken, en daar door veroorzaakte Watervloeden, welke het meest in Noord-Holland.
54999: Donker Curtius, W.B. - Opinion enonce par M. Donker Curtius depute de la Hollande aux etats generaux en comite general de la deuxieme chambre, les 9 et 10 Avril 1829 sur l'admission ou la non-admission du jury dans le royaume des Pays-Bas. z. pl. [Brussel?], 1829.
66474: DONKER CURTIUS, D., - Verdere bestrijding der regtsmagt van heemraden door Mr. Dirk Donker Curtius.
66473: DONKER CURTIUS, D., - De regtsmagt der hooge - en andere heemraadschappen betwist. Pleitrede van Mr. Dirk Donker Curtius.
35192: Donker, Anton Lodewijk, uit Benningbroek - Van het doen van afstand der instantie Leiden Somerwil 1892
66970: DONY, F.M., - Antiek - Leergang Antiek onder deskundige redactie.
3706: Dool, Franklin van den - Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Genealogie Hellenthal. Sliedrecht 1990, 309 p., geïll.
69490: DOOLAARD, A. DEN, - Het verjaagde water Geannoteerde uitgave door K. dÁngremond en G.J. Schiereck.
22546: DOOPSGEZIND, WESTZAAN, KOONINGH - Kwitantie d.d. 1-10-1785 waarbij de schotgaarder van Westzaan Jan Spat, verklaart dat Cornelis Kooningh "zijnde van Menno's gezindheid" ƒ 14 heeft betaald. 8° oblong, deels gedrukt.
6584: DOOREN, J.P. VAN en M.G. SPIERTZ (red.) - Kerkelijke archieven. Gids voor de studie van Reformatie en Katholieke Herleving in Nederland 1520-1650 door M.G. Spiertz en J.A.M.M. Janssen.
66356: DOORENBOS, DR. W., - Pieter Corneliszn. Hooft, Feestrede.
34492: Doorman, Johannes Diedericus, uit 's-Gravenhage - De vasthechting van de kiemblaas Utrecht Van Boekhoven 1893
612: DOORMAN, G. - Techniek en octrooiwezen in hun aanvang. Geschiedkundige aanvullingen bij `Octrooien ... uit de 16de-18de eeuw' en `Het Nederlandsch octrooiwezen ... der 19de eeuw'. 's-Gravenhage 1953. Geb., 126 p.
35912: Doorn, Johannes Henricus Petrus van, uit Middelburg - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1844
32921: Doorn, Cornelis Jan van, uit Zegveld - Het oude Miland en zijn waterstaatkundige ontwikkeling. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1940
37870: Doornberg, F.D. e.a. - Purmerends jugendstil aardewerk 1895- 1907, Purmerend 1995, 216 pag., geïll.
35908: Doornbos Jr, G.M. , uit Assen - Stellingen ..... Assen H. Born 1898
22340: DOORNEKROON, VOET, COCCEJUS, UTRECHT - “Memorie van rechten aen den edelen hove van Uitrecht overgegeven bij ofte vanwegen Jacob Doornekroon, philosophiae Doctor .... tegens ..... Diderik Borre van Amerongen, heer tot Sandenburg ..... hooftofficier der gemelde stad Uitrecht”, folio, 14 p, gedrukt (bij Pieter Scepérus te Amsterdam 1698).
7377: Doornik, Jan Gerard (vert.); Louis Anseaume - Het verloren lam, zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1783.
7380: Doornik, Jan Gerard (vert.); Pierre Laurent Buirette de Belloy - Gaston en Bayard, treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1788.
7381: Doornik, Jan Gerard (vert.); Pierre Laurent Buirette de Belloy - Pedro de wreede, koning van Kastiliën, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1788.
67654: DOORNIK, J.G., - Den heere D. Deutz van J.G. Doornik (autograph)
35978: Doornik, Jacobus Gerardus, uit Java - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
65927: DOORNIK. J.E., - De herssen-schedelleer van Frans Joseph Gall, getoetst aan de natuurkunde en wijsbegeerte, met plaaten
34322: Doorninck, Damianus Joannes van, uit Deventer - Specimen oeconomico-politico-juridicum inaugurale de locatione conductione fundorum [...] Leiden J.C. Emeis 1834
626: DOORNINCK, P.N. VAN - Rekening van Jan van Blois 1361-1362: De tocht van Jan van Blois met hertog Aelbrecht van Gelre november 1362. Haarlem 1899, 253 p., Oud-Hollands papier.
618: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der heerlijkheid en gemeente Bennebroek, met lijsten der Heeren Predikanten enz. van Bennebroek en Heemstede. Haarlem 1892, 160 p., Oud-Hollands papier.
32545: Doorninck, Jan Izaak van, uit Deventer - De staatkunde der Nederlandsche republiek van 1697 tot 1795 in betrekking tot het evenwigt van Europa. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1866
614: DOORNINCK, J. VAN - Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest. 5 dln.in een band. Deventer 1869-1871, 786 p.
66260: DOORNINCK, J. VAN, - Levensschets van jonkheer mr Cornelis Backer. (1798-1864)
5500: Doorninck, P.N. van en J.S. van Veen - De graven en hertogen van Gelre, Arnhem 1904, 31 p., geïll. met 5 platen in “phototypie” van zegels.
620: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der gemeente Spaarnwoude en Haarlemmerliede, met lijsten van schouten en predikanten. Haarlem 1894, 72 p., Oud-Hollands papier.
64610: DOORNINCK, P.N. VAN, - Inventaris van het archief van de Hollandsche Maatschapij der Wetenschappen te Haarlem
51224: Doorninck, J. van, - Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenigen berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest, 4 (van 5) stukken, Deventer 1869-1870, 612 pag.
19100: Doorninck, P.N. van - Inventaris van het oud archief der gemeente Velsen.
622: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief van het kasteel Ampsen. Haarlem 1897, 159 p., Oud-Hollands papier.
640: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M., EN W. ZONDERVAN - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. Derde stuk: Regestenlijst van brieven, index.
41034: Doppelfeld, O. e.a. - Die Ausgrabungen im Dom zu Koln, Mainz 1980, 785 pag., geb., geïll., in schuifhoes. Als nieuw.
36008: Doppert, Johannes, uit Frankfurt a.M.; Praeses: L.A.Rechenberg - De totatu hildebrandino, dissertatio historica Leipzig Chr. Fleischer 1693
6696: DOPPLER, P. - Het tweede burgerboek van Maastricht (1421-1442) met eene inleiding en aanteekeningen.
642: DOPPLER, P. - Lijst der kanunniken van het Vrije Rijkskapittel van Sint Servaas te Maastricht (1050-1795). Overdruk Publications 1938+1939, 350 p.
61564: Dopter - The intercession of the Virgin [Canivet]
16253: DORDRECHT - Beknopte gids voor de bezoekers der Groote Kerk te Dordrecht, door J.L. van Dalen, Uitg. Morks & Geuze, Dordrecht 1898, 18 p.
16255: DORDRECHT - Dordrecht zooals het is. Uitg. in samenwerking met het gemeentebestuur, Amsterdam, Strengholt, [1937], 62 p.
16256: DORDRECHT - Gids voor Dordrecht als centrum van watersport, uitg. V.V.V., Dordrecht 1940, 104 p.
16257: DORDRECHT - Oud en nieuw Dordrecht. Uitg. V.V.V. en Gemeentebestuur Dordrecht, 1941, 40 p.
16258: DORDRECHT - Gids voor Dordrecht als centrum van watersport. Uitg. V.V.V., Dordrecht 1952, 184 p.
67193: DORDRECHT, - Collection of eight works on the history of Dordrecht
66793: DORÉ, WORMS, GÉROME, BASTIEN-LEPAGE, FANTIN LATOUR ET AL, - Paris-Murcie, Journal publié au profit des victimes des inondations d'Espagne par le Comité de la presse française?
31731: Dorhout, Lambertus, uit Harlingen - Specimen juridicum inaugurale, de provocatione ad populum romanum maxime sub regibus [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1827
34428: Dorhout Mees, Evert Joost, uit Groningen - Over beschikkingen van den niet geautoriseerden voogd Groningen Wolters 1889
31729: Dorp, Bartholomeus van, uit Rotterdam - Specimen juridicum inaugurale de legitima portione [...] Utrecht Van Paddenburg en Co. 1829
66401: DORP, JONKHEER AREND VAN, - Brieven en onuitgegeven stukken van Jonkheer Arend van Dorp, Heer van Maasdam, Uitgegeven door mr. J. B. J. N. Ridder de van der Schueren
35782: Dorsten, Anthonie van, uit Utrecht - Het ontstaan van anorganische hartgeruischen Utrecht Van Dorsten 1895
36692: Dort, Catharina Th. H. van - Ideas about women in the earliest printed Dutch vernacular books. Saints' Lives, Exempla, and their female readers z.pl. z.n. 1998
644: DOSKER, NICH.H. - De Nederlandsche taal in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 2 extracten Noord en Zuid III (1880), 10 p.
25002: Dou, J.J. & S. van Broeckhuysen; Romeyn de Hooghe - ‘T Hoogheymraedschap van Rhynland.
34900: Doublet van Groenevelt, Franciscus, uit 's-Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis de injuriis Leiden A. Elzevier 1710
30474: Doucet, G - Peintres et graveurs libertins du 18e siecle. Parijs 1913, 63 pag., geïll. ( met 30 staalgravures naar oude prenten ). Genummerd exemplaar. Rug licht beschadigd.
24840: Douchet, J. Ph - Principes generaux et raisonnes de l'orthographe Francoise avec des remarques sur la prononciation.
32583: Doude vanTroostwijk, Hendrik Jacob, uit Nieuwersluis - De landbouw als tak van staatszorg. Proefschrift [...] Utrecht Kemink & Zoon 1887
61463: Douët d'Arcq, M. - Ministère de la maison de l'empereur et des beaux-arts, archives de l'empereur, Collection de Sceaux par M. Douët d'Arcq, sous-chef de section aux archives de l'empire, fin de la première parti - seconde partie tome III.
7772: DOUGLAS, R. - The baronage of Scotland
59094: Douma, A.M.H., - Anna Maria van Schurman en de Studie der Vrouw, Amsterdam, H.J. Paris, 1924.
66861: DOUMERGUE, E., MAILLART-GOSSE, H., DEMOLE, E., - Iconographie calvinienne, ouvrage dédié à l'Université de Genève, par E. Doumergue,... Catalogue des portraits gravés de Calvin, par le Dr. H. Maillart-Gosse, Inventaire des médailles concernant Calvin, par Eug. Demole
67598: DOWN, A., - Chichester Excavations, 5,
67599: DOWN, A., - Chichester Excavations, 6,
67600: DOWN, A., MAGILTON, J., - Chichester Excavations, 8,
67601: DOWN, A., - Chichester Excavations, 3,
67602: DOWN, A., - Chichester Excavations, 2,
67603: DOWN, A., - Chichester Excavations, 1,
35308: Dozy, Francisci, uit Leiden - Responsio ad quaestionem chemicam [....] 1827
28394: Draisma de Vries, A - De wadden polders, eene studie, Leeuwarden 1921, 78 pag., geb., geïll. met 12 kaarten en profielen. Met: De wadden polders naschrift, naar aanleiding van de beoordeling van en door J.C. Ramaer, december 1921, 39 pag. ( bibliotheek stempel ).
69441: Draisma de Vries, A - De wadden polders, eene studie.
5638: Drapier - De Leydsche Drapier, tijdschrift van de stichting Familie Hubrecht, deel I en deel II (jaargangen 1983-1990, alles wat verscheen), 729 p., geïll.
36156: Drechsel, Johann Georg, uit Curiense Varisco; Praeses: Planer, Johann Andreas - Historia Varisciae sigillatim urbis curiae descripta ..... Wittenberg Martin Schultz 1700
67937: DRELINCOURT, C., MOULIN, P. DU, - Het rechte Gebruyck Van des Heeren H. Avontmael, Soo voor als na de Bedieninge; Bestaende in Meditatien, Gebeden en Danckseggingen, door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere God-geleerden. Item, De klachte van een swaermoedige Ziele over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende Troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsakelijck het H. Avontmael is, neffens een Belijdenisse des Geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven, door G. Udemans. Noch is op nieus hier by gevoegt; de Reyse na Beth-El, of het Huys Gods, zijnde innerlijcke Ziel-betrachtingen, die een yeder Geloovige ter Kerck gaende, en daer van komende dient te gebruycken. Desen alderlaetsten Druck met soete ziel-zuchten en bewegingen, vermeerdert en verbetert.
68225: DRELINCOURT, C., MOULIN, P. DU, - 't Recht gebruyck van des Heeren H. avondmael, Soo voor als na de Bedieninge: Bestaende in Meditatien, gebeden en Dankseggingen (...)
65503: DRELINCOURT, C., MOULIN, PIERRE DU, SIMONIDES, SIMON, UDEMANS, G., - Het regt gebruyk van des Heeren H. Avontmael. Soo voor als na de Bedieninge; Bestaende in Meditatien / Gebeden en Dankseggingen / door C. Drelincout , P. du Moulin, en an- de Godts-geleerden. Item, De klagt van een zwaermoedige Ziel over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende Troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsakelijk het H. Avontmael is; neffens een belijdenisse des Geloofs / voor die haer tot het selve willen begeven / door G. Udemans (...)
16261: DRENTHE - Drenthe industrialiseert! Onder redactie van het Drentsch Economisch Technologisch Instituut, Leeuwarden 1953, 82 p, 4°.
16259: DRENTHE - Naar Drenthe! Neêrlands Pompeji, Toeristenland en vacantie-oord bij uitstek, Assen 1928, 48 p.
23155: DRENTHE, SMIDT, OORTWIJN, PICCARDT, GRATAMA, KYMMELL, COLLARD - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van mejuffrouw J.C. Smidt, 1833-1837, met 27 bijdragen.
650: DRESCH, N.J.M. - De archieven der colleges die over het tegenwoordig gebied der gemeente Schiedam rechtspraak hebben uitgeoefend en van de notarissen die er hebben gefungeerd, 1344-1811. Schiedam 1918, 171 p.
69823: Dresselhuis, J. ab Utrecht - Wandelingen door Zuid- en Noordbeveland. Een geschied- en oudheidkundig school en volksleesboek. Eerste stukje en tweede stukje (van 3).
67395: DRESSELHUIS, JOH. [PREDIKANT TE WOLFAARTSDIJK], - Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
15184: Dresselhuis, J. ab Utrecht - Wandelingen door Zuid- en Noordbeveland. Een geschied- en oudheidkundig school en volksleesboek. 3 stukken in 1 band. Goes: F. Kleeuwens, 1833-[1837]. (Op gegraveerde titel: 1832.)
70033: DREVET, PIERRE-IMBERT, - Jacobus Benignus Bossuet Episcopus
70034: DREVET, PIERRE, - Portrait of Hyacinthe Rigaud
70032: DREVET, PIERRE, - M. Leonardus Delamet Sac. Fac. Par.is Doctor Theol.
68107: DREXELIUS, HIEREMIAS, - Aeternitatis prodromvs mortis nvntivs
65487: DREXELIUS, P. HIEREMIAS,, - De sonne-bloeme, ofte Overeenkominge van den menschelijcken wille met den Goddelijcken. In 't Latijn gemaeckt door den Eerwaerden P. Hieremias Drexelius, en nu in de Nederduytsche Tael overgeset door den Eerwaerden P. Franciscus de Smidt, beyde Priesters der Societeyt Jesu.
34506: Driendijk, Willem, uit Dirksland - Over de aetiologie van het navelstrenggeruisch Leiden Blankenberg 1890
33256: Driessen, Bernardus Hermanus Maria, uit Aalten - Specimen juridicum inaugurale de juris poenalis praeceptis ex codice mercatorio recte exulantibus [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1852
656: DRIESSEN, JOZIEN J. - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917. 's-Gravenhage 1989. Geïll., 177 p.
33234: Driessen, Paulus, uit Groningen - Specimen iuridicum inaugurale, de donatione propria, tum iuris Romani, tum omlandici [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1807
21234: Drijver, F.W. - Naarden, historie en monumenten, 2 delen, Hilversum 1932-1936, 112 + 76 pag., geïll.
44042: Drijver, F.W., - Naarden. Historie en monumenten [deel 1], Hilversum 1932, 112 pag., geïll.
68232: DRONCKERS, E. WALLER, F.G., - Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken.
38372: Dronkers, J. - Hier hangt de gaper, Enschede 1958, 75 pag., geb., geïll. ( drogist ).
69271: DROOGENDIJK, J.M., - Een weezenoproer te Rotterdam in het jaar 1809.
69411: DROOGH, TH. C., - Honderd jaar T&A honderd jaar Terwindt & Arntz
658: DROSSAERS, S.W.A. - Het archief van den Nassauschen Domeinraad. 2 dln. in 10 bdn. 's-Gravenhage 1948-1955, ca. 3000 p.
38150: Drost, J.W.P. - Het Nederlandsche kinderspel voor de zeventiende eeuw, 's- Gravenahge 1914, 172 pag., geïll. [ dissertatie met los katern stellingen ] geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
65369: DROST, A., - Hermingard van de Eikenterpen : een oud vaderlandsch verhaal
7389: Droste, Coenraad - Verloste vryheid. Den Haag, Gerard van der Poel, 1730.
67049: DRUGULIN, W., - Drugulins Leipziger Kunst-Auction LVII. Auserlesene Kunstsammlung des Herrn D.D.T.*** schonste und werthvollste Kupferstiche etc. Versteigerung 25 Juni.
67044: DRUGULIN, W., - Drugulins Leipziger Kunst-Auction LVI. Mehrere werthvolle Kupferstichsammlungen wobei eine partie Russica und Polonica. Versteigerung 11 Mai 1874.
23436: Drugulin, W.E. - Allgemeiner portrait-katalog, 2 delen, Leipzig 1860, 407+468 pag. Standaardwerk met beschrijving van 24000 portretprenten. Exemplaar in afleveringen, zonder band. pp.465 t/m 468 van deel II in kopie.
64135: DRUGULIN, W., - W. Drugulin's Historischer Bilderatlas. Verzeichnis einer Sammlung von Einzelblättern zur Cultur- und Staatengeschichte von fünfzehnten bis in das neunzehnte Jahrhundert. Zweiter Theil: Chronik in Flugblättern.
660: DRUIF, C. - Nederlandse gemeentewapens. Leeuwarden [1965]. Geb., geïll., 175 p.
47952: Drummond, H., - Tropical Africa, 3rd. ed., London 1889, 12+228 pag., hardback.
39836: Drunen, D. van; - Leven en werken van Gerrit Brender à Brandis (1751-1802). Een bio-bibliografische schets. Nijmegen 1984, 343 pag.
68963: DRUON, M., - Les Rois Maudits: complete set nrs 1-7. Le Roi de fer, La Reine Etranglee, Les Poissons de la Couronne, La Loi des Males, La Louve de France, Le Lis et le Lion, Quand un Roi perd la France.
69244: DRUPSTEEN, TH. G. ED., - Weids water. Opstellen over waterrecht.Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall (...).
35312: Dryfhoud, Ane, uit Heerenveen - Theses quaedam theologicae de praedestinationis et creationis dogmate Utrecht J. Broedelet 1768
37956: Dubbe, B - Zwols zilver. Het Zwolse goud- en zilversmidsambacht en zijn meesters, Zwolle 1999, 200 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
68689: DUBBELDEN, H. DEN, - Catechismus (manuscript)
68447: DUBOIS, P., DUBOIS, S., - Tweeklank
64482: DUBOIS, EUGÈNE, - De prise d'eau der Haarlemsche waterleiding. Rapport uitgebracht aan burgemeester en wethouders van Bloemendaal
35796: Dubois, Henri Frederik, uit Utrecht - Over de verandering der refractie gedurende den loop van het leven Utrecht Den Boer 1907
67620: DUBOSCQ, A., - Louis Bonaparte en Hollande - d'apre`s ses lettres, 1806-1810
30760: Dubout - Dessins, Monte Carlo 1950, oblong, geïll.
54773: Dubreuil-Denizot, Sophie / Francois Darzier Dubreuil - Hommage a la vérité, contre l'oppression, l'injustice et les rapines du Directoire et de ses representans au Corps-legislatif. Ou appel a leur cruauté pour en obtenir la mort. Par une famille de rentiers et creanciers de l'etat reduit l'agonie du desespoir par l'extreme besoin. Paris, 1799.
662: DUBUISSON, [PIERRE-PAUL] - Armorial des principales maisons et familles du Royaume, particulièrement de celles de Paris et de l'Isle de France. 2 dln. in 1 band. Facsimile-uitgave Parijs 1977, naar de uitgave Parijs 1757. Geb., geïll., ca. 900 p.
37320: Viollet- le- duc - Histoire d' une maison, Paris s.a [ 19th centr.], 260 pag., ill, linen binding.
55138: Ducange, V.H.J.B. / Jan de Quack (vert.) - Jean Calas of de onschuldig gevonnisde. Toneelspel in drie bedrijven naar het Fransch van mr. Victor. Amsterdam, v. Kesteren, 1820.
65098: DUCIS, UYLENBROEK, P.J., - Othello, of de Moor van Venetiën; Treurspel het Fransche van Ducis vrij gevolgd. door P.J. Uylenbroek
66665: DUCPETIAUX, ED., - De la Justice de prevoyance, et particulierement de l'influence de la misere et de l'aisance, de l'ignorance et de l'instruction sur le nombre des crimes.
42293: Dudok de Wit, L.C. - Herinneringen ontleend aan reizen te water, te voet, te paard en per spoor. Amsterdam, 1881. Niet in den handel.
664: DUERLOO, LUC - Privilegies uitbeelden. De Zuidnederlandse wapenkoningen en wapenkunde in de eeuw der Verlichting. Brussel 1991. Geïll., 282 p.
19546: Dufet, Michel - Meubles, ensembles, décors. Recueil de documents et de commentaires sur la décoration d'interieurs moderne contemporaine, 2e édition.
60152: Duff Robertson, Alexander (Perth 1807 - Glasgow 1886) - View of a street with several people
68120: DUFFUS, R. L., - Books. Their place in a Democracy.
61004: Duflos, Claude-Augustin (1700-1786) after Le Brun, Charles (1619-1690) - Ma douleur est au dessus de toute doleur [Our Lady of Sorrows]
69708: DUFLOS, CLAUDE-AUGUSTIN, - La nourrice qui remue l'enfant - kitchen interior with nanny and three children
69707: DUFLOS, CLAUDE-AUGUSTIN, - La Fileuse - interior with couple embracing
7964: DUFOUR, EUG. - Album héraldique. Chiffres et Armoiries.
21058: Duhamel, L. - Inventaire-sommaire des archives municipales antérieures à 1790 de la ville d'Orange. Tome I: séries AA-CC. Orange 1917, 464 pag., geb. in een stevige linnen band.
36650: Duijnstee, Jacobus Antonius Theodorus, uit 's-Gravenhage - Schending van het brieven- en telegrammengeheim door post- en telegraafbeambten -- -- 1891
37116: Duijs, J.E.W. - Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind, Amsterdam 1919, 48 pag. ( vlekkig ).
57208: Duijser, J.L. Ph., - De voornaamste vorstenhuizen van Europa en der noordelijke en zuidelijke Nederlanden, Groningen 1896.
64234: DUINKERKEN, W., - Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen, biografisch-genealogisch lexicon van de predikanten, die sinds 1594 de Gereformeerde en (sinds 1816) de Hervormde gemeenten tussen Eems en Lauwers hebben gediend
5806: Dujardin, G., - Martens, Mertens, Maartens, Maerten, Maartense en varianten. Verspreiding en frequentie [in België en Nederland], 16 p. met uitv. kaart, extract Med. Naamkunde 1967
65335: DUKAS-THEODASSOS, J., - Im Zeichen des Halbmonds. Schilderungen aus der türkischen Reichshauptstadt.
68049: DUKER, A.C., - Gisbertus Voetius. Eerste en Tweede deel (eerste en tweede stuk) met bijlagen.
39086: Dulaure, J.A. - Des divinites generatrices, ou culte du phallus, chez les anciens et les modernes, Paris 1885, 422 pag., half leather, good copy.
64348: DULBERG, F., - Die Leydener Malerschule. I Gerardus Leydanus. II Cornelis Engelbrechtsz. Inaugural-Dissertation zur erlangung der Dokterwurde van der Philosophischen Facultat der Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Berlin
31741: Dull, Carolus Guilielmus, uit Nordhoorn - Dissertatio juridica inauguralis de conjugum juribus obligationisbusque quatenus [...] Groningen J.B. Wolters 1840
34132: Dullert, Guilielmus Henricus, uit Arnhem - Dissertatio juridica inauguralis de pollicitationibus [...] Leiden C.C. van der Hoek 1840
67625: DUMAS, A., - De Zwarte Tulp, musical-comedy
52904: Dumont-Pigalle, P.A. - Het gedrag van jonkheer A.P. van der Capellen, colonel by de cavallerie ten dienste van de republicq der Vereenigde Nederlanden en eerste luitenant van het escadron Guardes du Corps [...] aan het publicq door hem zelve opengelegt, 's Gravenhage, C. Plaat, 1784.
52905: Dumont-Pigalle, P.A. - Het gedrag van jonkheer A.P. van der Capellen, colonel by de cavallerie ten dienste van de republicq der Vereenigde Nederlanden en eerste luitenant van het escadron Guardes du Corps [...] aan het publicq door hem zelve opengelegt, 2e- druk, 's Gravenhage, C. Plaat, 1784.
65791: DUMONT-WILDEN,L., - Amsterdam et Harlem, les villes d'art celebres

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

6/8