Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70219: BENDORP, CAREL FREDERIK (I), - River landscape with view of Dordrecht
66363: BENEDITTY, N. DE, - Leven en werken van Mr. Jonas Daniel Meyer (1780-1834)
25316: Bengh, L.Ph.C. van der - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden, I en II, 's-Gravenhage 1857-1859, 74 +74 pag. Compleet in twee delen.
68935: BENJAMIN., - Rotterdam bij dag en bij nacht. Lotgevallen eener Rotterdamsche familie. Eerste - Tweede deel.
33232: Bennebroek Gravenhorst, Jacob, uit Curacao - Specimen juridicum inaugurale, sistens doctrinam codicis civilis de jurejurando, quod pars parti in judico defert [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
22440: BENNER, NIEUWBOER, CLEMENS - Familiepapieren Benner c.a., ca. 100 stukken. Manuscript, div. formaten.
69205: BENOIT, P., - Axelle.
68604: BENSCHOP, R., BRUIJN, T. DE, MIDDAG, I., - Historische atlas van Dordrecht / stad in het water.
47392: Benschop, W.J.M.; - Het postwezen van 's-Gravenhage in derdehalve eeuw, 's-Gravenhage 1951, 434 pag., geill. Goed exemplaar.
27846: Bense, J.F. (red.) - Vragen en mededeelingen op het gebied der geschiedenis, taal- en letterkunde, deel I, nrs. 1 t/m 25 ( 7-1-1910 t/m 24-6-1910], 276 pag., alles wat verscheen. Gebonden in half linnen. Zeer zeldzaam.
23500: Benson, Robert H. - Laat de kleinen tot mij komen. Vrij vertaald door Alb.Steenhof Smulders met teekeningen van Gabriel Pippet. Bussum, P. Brand, 1921, 32 pag., geïll., geb., ( enkele tekeningen handgekleurd).
32619: Benten, Jacobus Marie van, uit Leiden - Observationes criticae in polybium. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden H. Blankenberg 1878
50985: Bentivoglio, G. / R. de Carpentier - Verhael-boecken van den cardinael Bentivoglio, vertaelt en uyt-gegeven door Roelant de Carpentier. Rotterdam, Naeranus, 1648. [2e titelpagina: Verhael van de Vereenigde Provincien van Nederlant ...].
65912: BENTZON TH. (PSEUD. BLANC THÉRÈSE), - Jacqueline
57096: Beraldi, H.; - Un caricaturiste prophete. La guerre telle qu'elle est prevue par A. Robida il y a trente-trois ans. Paris, Dorbon, 1916.
20288: Berchem, E. von - Siegel, Berlijn 1918, 189 p., geb., geíll.
28814: Berchem, E. von, D.L. Galbreath, O. Hupp - Beitrage zur Geschichte der Heraldik, Berlin 1939, 6 + 223 pag., hardback, illustrated.
22368: BERCHUYS, VAN, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van de benoeming en inaugurele rede dd. 21-7-11789 van Tjaart van Berchuys, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. 1 blad, plano, gedrukt (bij Th. Spoormaker te Groningen).
33836: Berckel, Gerardus van, uit Heusden - Disputatio juridica inauguralis de restitutione in integrum majorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1708
22354: BERCKEL, VAN, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwonen van de begrafenis van mr. Engelbert Francois van Berckel op 5-4-1796 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Gedrukt, 4° oblong, 1 p.
32685: Berdenis van Berlekom, Joannes Jacobus, uit Middelburg - Specimen juridicum inaugurale de obligatione fidejussoria, secundum juris hoderni [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1820
69508: BERENDSEN, H.J.A., - de genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht.
66875: Beresteyn en W.F. del Campo Hartman, E.A. van - Genealogie van het geslacht Van Beresteyn. Band I, met illustraties en maar zonder de Bijlagen IV en V. 's-Gravenhage 1954.
66323: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN & A.J. VAN DER TANG, - Genealogisch Repertorium 1995-1999
64031: BERESTEYN, C.J. VAN, - Specimen historico-juridicum inaugurale de jurisdictione cum civili tum criminali scabinorum sylvaducensium auctore Christiano Joanne van Berestyn Sylvaducensi
2990: Beresteyn en W.F. del Campo Hartman, E.A. van - Genealogie van het geslacht Van Beresteyn. Band I, met illustraties en met de Bijlagen IV en V. 's-Gravenhage 1954.
59650: Berg, Cornelis van den (1699-1774) - CORNELIS VAN DEN BERG.
70144: BERG, H. M. VAN DEN, - Noordelijk Oostergo: De Dongeradelen; Dantumadeel; Ferwerderadeel; Kollumerland en Nieuw Kruisland (complete set in 4 volumes).
38862: Berg, A. v.d., - Levensberichten van J.F. Martinet, Amsterdam, Allart, 1796, 92 + (4) pag. Origineel karton. Geïllustreerd met titelprent en portretsilhouet op titelpagina.
35262: Berg, Guilielmus Ernestus Janus , uit Utrecht - Specimen historico-juridicum de vectigalium ac tributorum in Hollandia historia tempore comitum Amsterdam D. Groebe 1834
32877: Berg, Brand Klaas van den, uit Wijnjeterp - Het laagveengebied van Friesland. Proefschrift [...] Enschede M.J. van der Loeff 1933
32359: Berg, Ruud van den, uit Weert - Vormen van begrip van wet en wetgeving. Wetsbegrippen in de Staatsrechtgeleerdheid in Duitsland en Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Proefschrift [...] s.p. Boom 2003
33346: Berg, Franciscus Ernestus, uit Amsterdam - Dissertatio inauguralis de foederibus patrocinii ex historia et jure publico atque gentium illustratis [...] Amsterdam M. Schooneveld en Zoon 1824
64889: BERG, J.H. VAN DE [ED.], - Enschede een veranderende stad (delen 1-3)
65337: BERG,J.C.VAN DEN., - De werelddeelen. Amerika en Australien, Azië en Afrika, Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's Die Erde und ihre Völker.
35770: Berg, Gerrit Antonie van den, uit Willeskop - Over den invloed van chloroformnarcose tijdens de baring op het kind z.pl. z. n. 1904
36786: Bergan, R - Wentzel Jamitzers Entwürfe zu prachtgefassen in Silber und Gold, Berlin, P. Bette [ ca. 1880 ], (4) + 7 pag. + 109 plates. In board wrapper.
69601: BERGE, A.P. VAN DE., ED., - 25 jaar wvo. Bestrijding van de watervervuiling.
47166: Bergendahl, Anna A (verz.), - Souvenir uitgegeven ten voordeele der Vereeniging te Amsterdam tot ondersteuning van hulpbehoevenden en hare bewaarscholen, proza en poezie, Amsterdam 1855, 280 pag., geb.
27940: Bergh, L.Ph. C. v.d. - Verslag der historische nasporingen op gezag van het gouvernement in den jare 1838 in Frankrijk gedaan, Arnhem 1839, 95 pag., geb.
230: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Grondtrekken der Nederlandsche zegel- en wapenkunde. Tweede druk.
52739: Bergh, Johan van den - Provisionele beschouwingh en eenvoudige aanmerkingen tegen een vuil pasquil, opgestelt en gedissemineert, daar na gedrukt den 22 Augustus 1747, z. pl. [1747].
68541: BERGH, J.A. DE,, - 67, 68 en 69. (Haagsche Penkrassen)
65545: BERGH, S.J. VAN DEN, - Merkwaardige Mannen. Schetsen voor jongens. Gedeeltelijk uit den vreemde door S.J. van den Bergh. Tweede serie
42014: Bergh, S.J. van den - Voor de overstroomden. Februari 1850, 4e druk, 's-Gravenhage, Fuhri, 1850. Zonder omslag, 7 pag.
55053: m van den Bergh, J.F. van - De familie Charles Blanckenhagen. Slachtoffers van intrigues. 's Gravenhage, [1907].
228: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden die in de Charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken. Eerste afdeling, tot het uitsterven van het Hollandsche Huis [1299]. Amsterdam 1861, 143 p.
35180: Bergh, Adrianus Johannes van den, uit Utrecht - Stellingen Utrecht 1912
35186: Bergh, Petrus Theodorus Constantinus van den, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de authentica legum interpretatione Amsterdam W. Willems 1846
57156: Bergh, Gebr. van den; - Onze broodvoorziening in crisistijd, 1914-1919. Rotterdam 1919, 47 pag., geïll.
224: BERGH, J.A. DE, - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet. 2de vermeerderde druk. 's-Gravenhage 1880, 43 p.
43330: Bergh, S.J. van den - Watersnood. Een gedicht, 5e duizend, 's-Gravenhage, De Graaf, 1855.
33013: Bergh, Jan de, uit 's Hertogenbosch - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1864
30306: Berghaus, P. e.a. - Porträt 2. Der Arzt. Graphische bildnisse des 16- 20 Jahrhunderds aus dem Porträtarchiv Diepenbroick, Münster 1978, 319 pag., geïll.
66676: BERGHAUS, J.P., - F.W. Conrad, lithograph portrait by P.W.M. Trap after J.P. Berghaus, published by J.J. van Brederode
42042: Berghaus, H. - Physikalischer Schul-Atlas, bestehend aus 28 in Kupfer gestochenen und colorirten Karten. Gotha, Perthes, 1850.
64485: BERGHMAN, A., - Borgerlich Vapenrulla
66098: BERGMAN, J.T., - Levensschets van Frans Antoni Bosse, Phil. Theor. Mag. Lit. Hum. Doctor, laatstelijk Rector van de Latijnsche School te Leiden : met eene bijlage over het onderwijs van nieuwere talen en wetenschappen op de Latijnsche scholen : en aanteekeningen
43318: Bergman, J.T. - Over de Odyssea van Homerus. Een vervolg op: Koppen, Over het leven en de gedichten van Homerus, Leiden, Luchtmans. Met sierpapier beplakte kartonnen band, 12 + 238 pag.
61219: Bergmüller, Johann-Baptist (1724-1785) - Representation de l'Esplanade dans le Fauxbourg de Leipzig (mirrored)
66818: BERGQUIST, B.J., - S:t Johanneslogen den nordiska första.Till tvåhundraårsminnet. En återblick på frimureriets första uppkomst i Sverige och des utveckling inom S:t Johanneslogen. Den nordiska första.
16183: BERGSCHENHOEK - Gids voor Bergschenhoek, Uitg. Nationaal Uitgevers- en Reclamebureau, Vlaardingen, 1933, 24 p.
32305: Bergsma, Justus Hendrik Lodewijk, uit Amsterdam - De wanprestatie des bevrachters. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H.de Bussy 1892
33342: Bergsma, Cornelius, uit Leeuwarden - Disputatio juridica de matrimonio ejusque solvendi ratione per divortium, ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
65359: BERGSMA, E., - Over de weeskamers zooals die vroeger in Holland en Zeeland bestonden
50263: Berhns, B. - Gaasterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50262: Berhns, B. - Franekeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50253: Berhns, B. - Baarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50251: Berhns, B. - Achtkarspelen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50252: Berhns, B. - Aengwirden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50256: Berhns, B. - Bolsward (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50257: Berhns, B. - Dantumadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50258: Berhns, B. - Dokkum (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50280: Berhns, B. - Schoterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50281: Berhns, B. - Sloten (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50282: Berhns, B. - Smallingerland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50283: Berhns, B. - Sneek (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50288: Berhns, B. - Wonseradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50289: Berhns, B. - Workum (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50290: Berhns, B. - Wijmbritseradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50284: Berhns, B. - Stavoren (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50285: Berhns, B. - Tietjerksteradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50286: Berhns, B. - Utingeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50287: Berhns, B. - West-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50291: Berhns, B. - IJlst (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50269: Berhns, B. - Idaarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50270: Berhns, B. - Kollumerland en Nieuw Kruisland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50271: Berhns, B. - Leeuwarden (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50272: Berhns, B. - Leeuwarden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50273: Berhns, B. - Leeuwarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50274: Berhns, B. - Lemsterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50275: Berhns, B. - Menaldumadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50276: Berhns, B. - Oost-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50277: Berhns, B. - Oost-Stellingwerf (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50278: Berhns, B. - Opsterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50279: Berhns, B. - Rauwerderhem (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50265: Berhns, B. - Haskerland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50266: Berhns, B. - Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50267: Berhns, B. - Hennaarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50268: Berhns, B. - Hindeloopen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50254: Berhns, B. - Barradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50255: Berhns, B. - Het Bildt (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50264: Berhns, B. - Harlingen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50260: Berhns, B. - Ferwerderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50261: Berhns, B. - Franeker (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
8016: BERICHT - Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver ministers, beampten en suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner woonplaatsen. Dienstig voor alle persoonen die in den Hage bij dezelvene vergaderingen en collegiën iets te verrichten of te solliciteren hebben. Prijs per stuk: € 95
234: BERICHT, - BERICHT über die heraldische Ausstellung des Vereines `Adler' in Wien 1878. Wenen 1881. Geb., geïll., 217 p.
8952: Maandelyksche berichten - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. November 1730. Amsterdam, Erven J. Ratelband, 1730.
52441: Berington, Joseph - Het leeven en de lotgevallen van Abeillard en Eloize. Utrecht / Van Paddenburg; Amsterdam / Schalekamp, 1790.
66626: BERKEL, KLAAS VAN, - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. (With a summary in English).
22846: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, VAN BEUSEKOM - Aankondiging verloving Jacoba H. van Beusekom te Rotterdam en H. Berkelbach van der Sprenkel te Gouda, 1914, manuscript, 1 p.
63960: Abrahamus Berkelius - Epicteti enchiridium una cum cebetis thebani tabula Graec. & Lat. cum notis Wolfii, Casaubon, Caselli & aliorum
67409: BERKELJON, H., - Huldigingslied voor Nederland in 't jaar 1898 getoondicht door J. Henri Berkeljohn.
14984: Berkenmeyer, P.L. - Le curieux antiquaire ou recueil geographique et historique des choses les plus remarquables qu’on trouve dans les quartre parties de l’univers, tirées des voyages de divers hommes célèbres, 3 delen, Leiden: P. van der Aa, 1729.
63878: BERKO, P. & V., - Eugene Verboeckhoven
52557: Berkum, H. van - Beschryving der stadt Schoonhoven (...) eertyds by een verzamelt door (...) Henricus van Berkum, nader over zien en merkelyk vermeerdert door (...) J.A.B[lock] M.D., Gouda, de Vry, 1762.
42002: Berkum, H. van - De Labadie en de Labadisten. Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlands Hervormde kerk, 2 delen in 1 band, Sneek, v.Druten & Bleeker 1851.
34806: Berkum Bysterbos, Guilielmus van, uit Kampen - Dissertatio juridica inauguralis de probatione per testes in causis civilibus Kampen K. van Hulst 1840
27544: Berkum, A. v. - Suum cuique. De scheidsrechterlijke uitspraak van 1197 en het daaraan voorafgaande geschil over het aantal en de taken van de zielzorgers in het kerspel Meersen. Vaals 1973, 191 pag., geïll.
37324: Berlage, H.P. - Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam, Rotterdam 1922, 24 pag., oblong, geïll. ( bandontwerp van S.H. de Roos ).
38288: Berlage, H.P. - Over styl in bouw- en meubelkunst, 2e druk, Rotterdam 1908, geb., geïll.
36730: Berlage, H.P. - Over stijl in bouw- en meubelkunst, 4e druk, Rotterdam 1921, 176 pag., geb., geïll.
66145: BERLAND, P., - Growesteins. Frederik comte Sirtema van Grovestins. Le Ravageur de la Champagne, l Ogre Hollandais, le Héros de la Possessiade. Sa course à travers la Thiérache, la Champagne et la Lorraine. Anno 1712
33678: Berlin, W. - Ars longa, vita brevis.
42394: [Stockmans], Bernaert - Aritmetica, verbeterd door A.W. Wassenaer. Utrecht, E.W. Snellaert, 1637.
52743: Berndt, G.H. - Krankheit oder Verbrechen? Eine gemeinverständliche Darstellung des Geschlechtslebens, des Mordes, der Körperverletzungen, der Unfallserkrankungen, Geisteskrankheiten, des Hypnotismus u. in ihren Beziehungen zum Gesetz und zur öffentlichen Moral, 2 delen, Leipzig, Wiest, [ca. 1890].
65940: BERNEAUD, DE, EHRMANN, - Beschrijving van het eiland Elba, thans de verblijfplaats van Napoleon Bonaparte, naar het Fransch en Hoogduitsch van De Berneaud en Ehrmann. Met eene kaart.
4664: Berner Schilden Holsten, H. en A. Fabritius - Baron Charles Joseph Selby's descendants. Kopenhagen 1935, 218 p., ca. 200 p. ill., geb.
6987: Bernhard, C. - Het gelukskind. Vertaald uit het Duits. Utrecht, N. de Zwaan, 1852.
35006: Berns, Anton Wilhelm Cornelis, uit Brummen - Over den invloed van verschillende gassoorten op de ademhaling Leiden Van Doesburgh 1869
6988: Beronicius, Petrus Johannes - Georgarchontomachia (...). Boeren- en overheids-stryd; en de overige gedichten. Het eerste werk vertaald uit het Latijn door J.B[aroen]. Goes en Middelburg, Jacobus Huysman en Jeroen van de Sande, J.Z. 1766.
66669: BERRIAT-SAINT-PRIX, M., - Cours de Procédure Civile et Criminelle fait a la Faculté de Droit de Paris. Cinquième edition. Revue, corrigée et augmentée de notes contenant, dans leurs rapports avec la procédure, les dispositions législatives redues dans le Royaume des Pays-Bas, et de notices de la Jurisprudence Belgique, sur la matiere. Tome premier contenant la première partie du cours de procédure civile et les premier et second livres de la deuxième. Tome second contenant la fin du cours de procédure civile et le cours de procédure criminelle.
68497: BERRY, WILLIAM, - Encyclopaedia Heraldica, or complete dictionary of Heraldry.
64243: BERRY, WILLIAM, - An Introduction to Heraldry, containing the rudiments of the science in general, and other necessary particulars connected with the subject. Illustrated by many platesc
64599: BERTARELLI, A., - L'Imagerie populaire Italienne
24664: Berthoud, F. - Het regt gebruik der uurwerken, of handleiding voor onbedrevene om hunne klok- en zak-uurwerken zelve te regelen en te bestieren. Dordrecht, H.de Haas, 1790.
36669: Bertius, Petrus - Liick-oratie over de doot vanden eervveerdighen ende vvytberoemden heere Jacobus Arminius, doctor ende professor der H. theologie in de hooghe schole tot Leyden, de welcke .... is ghedaen in de latijnsche tale, terstont nae de begraeffenisse in het auditorium der theologie op den 22 Octobris anno 1609, ende namaels door een liefhebber verduyst. Leiden J. Paedts Jacobsz. 1609
33227: Bertling, Ernestus Carolus Johannes, uit Veendam - Disputatio juris publici inauguralis de senatorio reipublicae Batavae et regni Neerlandici concilio [...] Groningen J. Oomkens 1838
32393: Bertoch, Johann Georg - Commentatio juridica de ratione usurarum in concursu creditorum habenda [...] Leipzig / Zittau Sumtibus Joan. Jac. Schoepsii 1732
42601: Bertram, Bonaventura Corneille - De republica Ebraeorum, recensitus commentarioque illustratus opera Constant. l'Empereur ab Oppijck. Leiden, Maire, 1641.
27954: Bertsche, K - Werke von Abraham a Sancta Clara, aus dem handschriftlichen nachlass ... Baldur von Schirach herausgegebeb. 2 bände, Wien 1943-1944, 640 + 436 pag.
31180: Bervoets, J.A.A. - De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840- 1849, Westervoort 1997, 280 pag., geb., geïll.
66595: BERVOETS, H. C., - Woorden ter nagedachtenis van ds. J. H. Bosken, uitgesproken in de vroegbeurt van de 20 juli 1873.
8819: Letter-beschouwer - De letter- historie- konst- en boek-beschouwer, onder de zinspreuk Libere & modeste. No. 5-10. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1763. [1 van 4 delen]
14988: Beschrijvinge - Beschrijvinge van ‘t stadhuis van Amsterdam, met een verklaringe van de zinnebeeldige figuren, schilderwerken en beelden, enz. die zowel binnen als buiten dit heerlijk gebouw gevonden worden. Amsterdam, Pieter Mortier, 1782.
16912: Beknopte beschryving - Beknopte beschryving van alle de voornaamste gebouwen der wydvermaarde koopstad Amsterdam [...] ten dienste van degenen die begeerig zijn om de gebouwen der gemelde stad te bezigtigen / Description de tous les principaux edifices de la fameuse ville d’Amsterdam (...), Amsterdam: Jan van der Heyde, 1749
27302: Besselaar jr., J.H. - Het orgel in de Groote Kerk te Rotterdam, Rotterdam 1931, 47 pag., geïll.
59802: Besseling, Albertus (1729-1753), after Lievens, Jan (1607-1674) - Dit is VONDEL met zijn rol; / Apelles trof Apol.
67033: BESUIJEN, K.P.W., - De hoofdelijke omslag in de Friese Gemeenten. Rapport betreffende de wijze waarop de plaatselijke belasting, bedoeld in artikel 240c van de Gemeentewet (...) in de Freise gemeenten wordt geheven. UItgebracht aan de federatie der Sociaal-Demokratiese Arbeiderspartij in Friesland.
34986: Beth, Henricus, uit Java - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones juridicas Leiden Hazenberg 1852
33760: Betou, Alexander in de, uit Nijmegen - Specimen juris civilis hodierni inaugurale de succedendi ratione circa bona patrimonialia in imperio noviomagensi recepta [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
64398: BETTINK, G.J., - Van een schilder en zijn buiten, Bleeker "constrijk" schilder op de driesprong te Heemstede
67036: BEUCKER ANDREAE, J.H., - De onderhoudsplicht van vaarten en waterleidingen onder beheer der gemeenten in Friesland.
64666: BEUDANT, F.-S., - Voyage Mineralogique et Géologique, en Hongrie, pendant l'année 1818;
6056: Beudeker, J.H. - Familieportret op papier gezet. Genealogie & geschiedenis van de Noord-Hollandse familie Schots, Krommenie 1996, 276 p., geb., geïll. (oplage 125 ex.), fraai boek met bijzondere illustraties
69791: BEUKERS, E. (ED.), - De Bosatlas van het cultureel erfgoed.
36954: Beuningen, H.J.F. van e.a. - Rotterdam Papers VIII. Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, Cothen 1993, 342 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
42697: Beuningen, Coenraed van - Explication du songe que le roy de France a eu en son carosse allant a Marly / Uytlegginge van den droom die den koninck van Vranckrijck gehadt heeft in sijn carosse gaende na Marly. 's Gravenhage, 1689.
4802: Beurden, A.F. van - Het Geldersche-Beiersche geslacht Syben. Roermond 1893, 16 p.
57508: Beurden, A.F. van; - Het Overkwartier van Gelre en Roermond, onder het Oostenrijksch bestuur 1715-1795, z.pl., z.j.
64275: BEURDEN, A.F. VAN, - Tooverij, Roerm. proc. Portef. LXVI no. 40 Gegevens over de families Maes; St Vaast de Denterghem; Ledoux;Sandelin;Scheen te Roermond
34018: Beusekom jr., Wilhelmus Isaäcus van, uit 's Hertogenbosch - Dissertatio juridica inauguralis de permutatione ex principiis codicis civilis Gallici [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
35768: Beusekom, Jan van, uit Tiel - Onderzoekingen en beschouwingen over endogene callusknoppen ..... Tiel A. van Loon 1907
35470: Beutnizius, Carolus Christophorus; Praeses: Jaenichius, Petrus - Rectore magnificentissimo, serenissimo principe ac domino, DN. Friderico Augusto, principe regio ac elect. sa. herede, De iustitia bellorum Alexandri M. et C. Iul. Caesaris comparationem instituent, M. Petrus Iaenichius, furstenbergensis lusatus, et respondens, CArolus Christophorus Beutnizius, prioraviensis saxo, Vitembergae ad. D. VIII. Martii, Anno MDCCIV
33750: Beveren Esveldt, Henricus Gerardus de, uit Utrecht - Dissertatio philosophica de voluntatis humanae libertate [...] Leiden Johannes le Mair 1774
67900: Beversen, N. J. - Jhr. Johan van Heurn
33225: Beversen, Nicolaas Johannes, uit Kampen - De L. Licinii Luculli vita ac moribus commentatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Gorinchem W. Stokhuyzen 1888
49882: Bevervoorde, A. v., - Levensschets van Z.E. den heere J.J. Rochussen, 's-Gravenhage, Susan 1845, 40 pag., zonder omslag en los.
16189: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk, Hilversum, Ned. Uitg. en Reclame Bureau [1931], 44 p.
16186: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk en omstreken, door Chr. E. Sepp, Beverwijk, Majoor & Sepp, [1902] 84 + 64 p.
42553: Beverwyck, Johan van - Schat der gesontheyt, met verssen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1636 [op titelpagina tweede deel: 1635, colophon 2e deel 1636].
42555: Beverwyck, Johan van - Schat der ongesontheyt ofte genees-konste van de sieckten, verciert met historyen ende kopere platen, als oock met verssen van heer Jacob Cats. 2e druk, Dordrecht, Jasper Gorissz, 1644 [op titelpagina 1e deel 'gedruckt by Hendrick van Esch']. [gebonden met:] Lof der medicine ofte genees-konste (pp. 1-34) [en:] Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne tegens de nootsakelickheyt der genees-konste (pp. 35-152).
42549: Beverwyck, Johan van / Jacob Cats - Schat der gesontheydt, 3e druk, met versen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1640.
69049: BEYEN, J.W., - Het spel en de knikkers. Een kroniek van 50 jaren.
68868: BEYERHAUS, E., - Der Rhein von Strassburg bis zur Holländische Grenze in technischer und wirthschaftlicher Beziehung. Unter Benutzung amtlicher Quellen im Auftrage des Herrn Ministers der Öffentlichen Arbeiten. Bearbeitet im Frühjahr 1902.
3014: Beyerinck, W.M. - Geslachtslijst van de familie Beyerinck. Utrecht 1917, 414 p.
68210: BEYERMAN, J.J., - Een overeenkomst op Medisch gebied in 1680.
32875: Beyma thoe Kingma, Sybrandus Guilielmus Henricus Adrianus van, uit Workum - Disputatio historica juris publici, continens historiam ordinum Frisiae a Carolo V usque ad ejuratum Philippum II, 1515-1581 [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
35498: Beyschlag, Johann Balthasar, uit Schwäbisch- Halle; Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - Bellum praeliumque de Salinis, Cattos inter & Hermunduros susceptum olim, Ad C.C. Tacit.(i) Annal.(es) lib. XIII, c. 57 [...] Wittenberg Christian Schrödter 1689
57436: BHooth, Abraham; - De heerschappy der genade, Utrecht, Van Poolsum, 1774. [Gebonden met:] Dezelfde, De verlochening van eigen gerechtigheid, Rotterdam, 1775.
59376: Bibby, Joseph (ed.), - Bibby's Annual 1918, Liverpool 1918, 64 pag., groot folio, geïll.
33970: Biben, Isaac Gerard, uit Amsterdam - Specimen academicum inaugurale de legali pupillorum, et eorum, quibus bonis interdictum est, hypotheca [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1819
18889: Zak-bibliotheek - Zak-bibliotheek van vernuft en smaak. Amsterdam, Johannes Allart, 1797-1804. [6 van 8 delen, in 3 banden]
33840: Bichon, Abraham Adriaan, uit Rotterdam - Dissertatio academica de munere probandi in caussa indebiti, sive soluti, sive promissi [...] Leiden Bartholomeus Pret 1775
34810: Bichon Visch, Wilhelmus Antonius, uit ´s-Gravenhage - Disputatio juridica de jure divortiorum et noxiis effectibus exnimia eorum licentia oriundis Utrecht Van Paddenburg 1803
32187: Bicker, Henricus, H.F., uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de quatuor contractibus, quire perficiuntur [...] Leiden A. Elzevier 1703
66804: BIE, C. DE, - Feestrede, ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan van de A..? L..? La Charite´ en het vijftigjarig lidmaatschap van haren A..? Mr..? W. Holtrop, gehouden op den 18 October 5834 / door C. de Bie.
20420: Biegelaar, J.B.P. e.a. ( red ) - Kampong 1902-1952, Utrecht 1952, 119 p., geb., geíll. ( met: Kampong ( maandblad ) jaargang 36 ( 1954 ) nr.5, 11 p.
64293: BIELER, WILHELM, - Griebens Reiseführer band 79. Die Riviera Praktischer Reiseführer mit 11 karten
15226: Biema, Eduard van - Oud-Holland 35 (1917), including: "Het dagboek van een Pommersch officier in Staatschen dienst, 1667-1678" 99-117, 169-180, 226-238 pp.
30722: Bienfait, A.G. - Oude Hollandsche tuinen, 2 delen ( tekst + atlas ), 's- Gravenhage 1943, 301 + 317 pag. Groen linnen banden.
33632: Bierens de Haan, D. - De iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1872-1873 laeta et trista acciderunt [...]
23648: Bierens de Haan, J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952. Herdruk met supplement 1952-1970, Haarlem 1970, 461 pag., geb., geïll. Hierbij: supplement 1971-1985; supplement 1986-2002, pp. 462-532 en 533-616. Samen in 3 banden.
38244: Biezen, N.J.M. - Biesen ( oorsprong Zoelst ). Kroniek van een Brabantse familie ( ca. 1550- ca. 2000 ), Dussen 1998, 240 pag., geb., geïll. ( gedrukt in 150 exemplaren ), met 3 losse tabellen.
20422: Bigmore, F.C. en C.W. H. Wyman - A bibliography of printing, Londen/USA 1978. ( facsimile-editie van de 3e delen uit 1880-1886 ), 449+412+115 p.
69467: BIJL, A., - Tussen de Diefdijk en de Zouwendijk. Een waterstaatkundige en sociaal-economische geschiedenis van de Vijfheerenlanden (1566-1984).
5706: Bijl Mz, A. - De oudste generaties van het geslacht Kolff, van Santen Kolff, Kolff van Oosterwijk, van Breda Kolff (14e-17e eeuw), [Krimpen a/d IJssel], 111 p., 1976, geb., geïll.
69364: BIJL, A., - Visserij op de Gelderse rivieren. Van broodwinning tot vrijetijdsbesteding.
35964: Bijl de Vroe, Piet Hendrik Frans, uit Zwolle - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
70153: BIJLAERT, JAN JACOB, - Bull and horse standing near a fence
6322: Bijlagen - Bijlaagen behoorende tot de Deductie van Jan Hendrik van der Wijck, heer van Stoevelaar, z.pl., z.j., 82 p., geïll., met gegraveerde wapens. Zeldzaam.
58986: Bijlert, W.A. van, - De noodzakelijkheid der verbetering van het notariaat, Rotrerdam 1964.
36670: Bijleveld, M. C. A. - Prent voor de promotiepartij van Dr M.C.A.Bijleveld Leiden Somerwil 1889
6228: Bijleveld, W.J.J.C. - Van Voerst- van Ewsum. Een genealogisch raadsel, overdruk Ned. Leeuw 1926, 4 p.
6340: Bijleveld, W.J.J.C. - Familie d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 9 p.
67168: BIJLSMA, R., - De Rotterdamsche 'Rijkheid' in het midden der zeventiende eeuw.
23784: Bijsterbos, J.C. - Eene vergeefsche poging in 1796 om eenvormigheid te brengen in het staatsbestuur van Overijssel, [ Zwolle 1887] 98 pag.
34420: Bik, Adrianus Johannes, uit 'sGravenhage - Iets over doorloopende cognossementen Leiden Somerwil 1882
36612: Bik, Johannes G.W.F., uit Gouda - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad [Gouda] Assen Van Gorcum 1955
52759: Bila, Constantin - La croyance a la magie au 18e- siecle en France en France, dans les contes, romans & traités. Parijs 1925.
42903: Bilderdijk, W. en M. Siegenbeek - Leydens ramp. Amsterdam, Allart en Ruis, 1808.
65727: BILDERDIJK, MR. W, - Brief aan Mr W. Bilderdijk van J.G. Le Sage ten Broek.
7053: Bilderdijk, Willem - Eenige stukken in dichtmaat. Leipzig, [z.n.], 1789.
7055: Bilderdijk, Willem - Droom. Leipzig, [z.n.], 1805.
7052: Bilderdijk, Willem - Op den moord van den hertog d'Enguien. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1824.
7051: Bilderdijk, Willem - Losse stukken, in versen. Leipzig, z.n., 1803.
7039: Bilderdijk, Willem - Mengelingen. Amsterdam, Johannes Allart, 1804-1808. [4 delen in 2 banden]
7037: Bilderdijk, Willem - Nieuwe mengelingen. Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1806. [2 delen in 1 band]
66203: BILDERDIJK, MR. W, - Collection of 24 poems by Mr. W. Bilderdijk
7008: Bilderdijk, Willem - Wapenkreet, lierzang. Amsterdam, M.F. Pieper & Comp., [1815?]
7006: Bilderdijk, Willem - Aan zijne doorluchtige hoogheid, den heere Prinse Erfstadhouder in Brunswijk; op een ontbijt, aan hoogstdenzelven en de geheele vorstelijke familie gegeven, in slachtmaand, 1801. Leipzig, [z.n.], 1801
70048: BILDERDIJK, WILLEM, - De muis- en kikvorschkrijg, tweede druk, De ondergang der eerste wareld, I-V zang.
7074: Bilderdijk, Willem; Katharina Wilhelmina Schweickhardt - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803-1807. [4 delen in 2 banden]
7073: Bilderdijk, Willem; Katharina Wilhelmina Schweickhardt - Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk op zynen zeetocht overleden den XXVIn van Oogstmaand MDCCCXIIX. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1819.
7020: Bilderdijk, Willem - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7016: Bilderdijk, Willem - Dichterlijke uitspanning, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door Jonkhr. Mr. J.F. van Breugel. Nijmegen, J.F. Thieme, 1835.
7014: Bilderdijk, Willem - Het Nicotiaansche kruid, en Uitzicht op mijn dood. Voorafgegaan door een levensbericht des dichters. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1832.
7011: Bilderdijk, Willem - Echte stukken betreffende de uitzetting van Mr. Willem Bilderdijk, in maart 1795. [Leiden], [L. Herdingh en zoon], 1821.
7010: Bilderdijk, Willem - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803. [3 delen]
7001: BILDERDIJK, WILLEM, - De ziekte der geleerden. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829.
7024: Bilderdijk, Willem - De dieren, dichtstuk. Amsterdam, P. den Hengst en zoon, 1817.
7023: Bilderdijk, Willem - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7033: Bilderdijk, Willem - Oprakeling. Later dichtstukjes. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1826.
7029: Bilderdijk, Willem - Vermaking. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1828.
7027: Bilderdijk, Willem - Nieuwe uitspruitsels. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1817.
7072: Bilderdijk, Willem; Katharina Wilhelmina Schweickhardt - Wit en rood. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1818. [2 delen]
7066: Bilderdijk, Willem; Katharina Wilhelmina Bilderdijk; Cornelius van Marle; Samuel I.z. Wiselius - Nieuw liedenboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1813.
7057: Bilderdijk, Willem - Verscheidene tijdversen en decoratien. Nayler & Co., 1836.
7059: Bilderdijk, Willem - De Franschen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
65536: Bilderdijk, Willem - Mengelingen.
65428: BILDERDIJK, MR. W, - Geslachtlijst der nederduitsche naamwoorden op stellige taalgronden gevestigd
65291: BILDERDIJK, WILLEM, - Dichterlijke uitspanning van Mr. W. Bilderdijk, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door jonkr. Mr. J.F. van Breugel.
64722: BILDERDIJK, W. EN M. SIEGENBEEK, - Leydens ramp, door mr Willem Bilderdijk, en Matthys Siegenbeek. met afbeeldingen..
14548: WELT IN BILDERN - Die Welt in Bildern. Album 8. Historische Fahnen. N.p., n.y. Oblong, 65 p.
68048: BILT, J. VAN DER, - Over den Frieschen teleskopenbouwer J.P. van der Bildt
16193: BILTHOVEN en DE BILT - Hoe Bilthoven groeide. Uitg. VVV [1938], 16 p.
52721: Binet, Benjamin - Traité historique des dieux et des demons du Paganisme, avec quelques remarques critiques sur le sistème de mr. Becker. Delft, A. Voorstad, 1696.
7094: Bingley, Ward (vert.); Marie-Alex. de Théis - De belagchelyke tooneelzucht, of De liefhebbery comedie, in de war. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794.
33508: Binkes,Franciscus, uit Amsterdam - Responsio ad quaestionem juridicam: de analysi et constitutione doctrinae in Ciceronis libris de officiis [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1819
31723: Binkes, Rudolphus, uit Bolsward - Dissertatio juridica inauguralis de auctoritate, juribus et obligationibus cognatorum collateralium [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
31873: Binkes,Franciscus, uit Amsterdam - [Disputatio] de agriculturae prae mercatura apud Romanos favore [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1819
33510: Binkhorst, Jacobus, uit Hoorn - Dissertatio juridica inauguralis, de mandato [...] Leiden Johannes Luzac 1755
64262: BINNERTS, A. SZ., - Doopsgezind Jaarboekje voor 1909
22810: BINNEWIJZEND, NEEFJES - Familieaantekeningen Neefjes, 1839-1845, mèt aantekeningen betr. boerderij en land te Wervershoof, ca. 1845. Hierbij acte van transport d.d. 1840 van een boerderij te Binnewijzend aan P. Neefjes te Hoogkarspel, verkocht door Klaas Klomp te Binnewijzend. Hierbij ook een acte van hypotheek t.n.v. Klaas Klomp op deze boerderij d.d. 1831. Manuscripten, 16 p.
57166: Birk, H.D., a.o.; - Heraldic - Genealogical Almanac (1988), Toronto 1988. Geb. 221 pag., geïll.
64900: BIRKENHEAD, - Fourteen English Judges with Fifteen Half-tone Plates
59129: Birnie, G, - Bijlage tot de trapsgewijze verlaging van den accijns moet het hoofddoel zijn der nieuwe Suikerwet. Amsterdam J.H de Bussy 1896, 7 pp.
34958: Birnie, Willem, uit Djember (Java) - Terugvordering wegens ongeoorloofde oorzaak Leiden rechtsgeleerdheid 1892
64088: BISCHOF, MARTIN,, - Een St. Janspenning voor den vrijmetselaar of en St. Pieterspenning voor den Paus? van Martin Bischof, uit het hoogduitsch door J.L.Terneden
64600: BISCHOFF, EUGEN UND FRANZ SALES MEYER, - Die Festdekoration in Wort Und Bild
66343: BISSCHOP, W., - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18e eeuw.
25876: Bisschop, W. - De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden, 1586 en 1587. Leiden 1867, 145 pag. ( los).
59992: Bisschop, Jan de (1628-1671), after Doncker, Pieter (1635-1668) - Laocoon [Signorum veterum icones]
70220: BISSCHOP, JAN DE, - Naked man with cymbals and scabellum
63902: BITTER, H., - Leerrede over Hand. H. 37-39. uitgesproken op den tweeden pinksterdag 1841 bij gelegenheid der bediening van den H. doop aan een israëlitisch huisgezin; en ter voorbereiding voor de viering des H. avondmaals; met eenige aanteekeningen daarop betrekkelijk, door H. Bitter, predikant te Broek in Waterland
24936: Bizot, Pierre; - Medalische historie der republyk van Holland.
14996: Björnstähl, Jacob Jonas - J.J. Björnstähls reize door Europa en het Oosten, volumes 1-5 (of 6)
44048: Blaauboer, C.J., - Zij die zijn gebleven. Gedenkschrift 1785-1905. Schagen 1947, 204 pag., geb., geïll. met stofomslag. (rug licht beschadigd)
34800: Blaauw, Gerardus Cornelius, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale continens exempla quaedam variorum argumentorum quibus in interpretandis legibus juriscunsulte uti solent Amsterdam C.G. van der Post 1846
14998: Black, C.B. - Holland, its rail, tram and waterways. Tweede druk. Londen: Black, 1904. (Op omslag: Holland and its picture galleries.)
69660: BLACKMORE, THOMAS, - Dutch lady with a coin
66257: BLACKMORE, R.D., - Lorna Doone: A Romance of Exmoore.
36916: Blanc, Ch. - L'art dans la parure et dans le vêtement, Paris 1875, 375 pag., hardback, half leather, ill. Library stamp + sticker.
69186: BLANC, L., - Pages d'histoire de la révolution de Février 1848.
63842: LE BLANC, M. CHARLES, - Catalogue de l'oeuvre de Jean Georges Wille graveur, avec une notice biographique
63940: BLANK, J., - Een zuiderzee reis 20 juli - 3 augustus 1916
43001: Blankaart, Steven - Venus belegert en ontset. Oft verhandelinge van de pokken, druipers, chankers, klap-ooren en des selfs toevallen. 2e druk, een derden vermeerdert en verbetert, Amsterdam, Tim. ten Hoorn, 1688 [op geetste titel 1685].
52477: Blankaart, S., - Schou-burg der rupsen, wormen, maden en vliegende dierkens daar uit voortkomende [Deel I]. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1688.
66854: BLANKE, J.M., - De Mobilisatie Der Kunst. Het Geschilderde Portret. Schilderijen Ophangen
69333: BLANKEN JZ., A., - Memorie, betrekkelijk den staat der rivieren, in opzigt harer bedijkingen, der dijkbreuken en der overstroomingen, van vroegere tijden, tot die der laatste, in het jaar 1821 : benevens de daarin opgeslotene aanmerkingen op het: Proef-ontwerp, tot sluiting van de rivieren den Neder-rijn en de Lek en het storten van derzelver water op den IJssel, van den luitenant-generaal baron C.R.T. Krayenhoff / door J. Blanken Jansz
69334: BLANKEN JZ., J., - Memorien over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdyk en zijne sluizen (...) ter toelichting voor het onzijdig oordeel over de verschillende gevoelens van (...) G. Mol (...) en J.G. van Nes.
69335: BLANKEN JZ., J., - Verhandeling over de algemeene rivier en waterstaatkundige ontwerpen, welke van de vorige eeuwen, tot op heden gevormd en uitgevoerd, of nog in overweging zijn : met de uitwerkselen tot op den tegenwoordigen tijd, (...) toegelicht door eene kaart, waarop de ontwerpen en dijkbreuken van de vorige eeuwen tot op den tegenwoordigen tijd, met de jaren dier gebeurtenissen geteekend zijn / door J. Blanken Jansz.
69332: BLANKEN JZ., J., - Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee, benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, v. Utenhove, Moll en Donker Curtius.
43222: Blanken Jz., J. - Memorien over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdyk en zijne sluizen (...) ter toelichting voor het onzijdig oordeel over de verschillende gevoelens van (...) G. Mol (...) en J.G. van Nes. Utrecht, Paddenburg, 1829.
43218: Blanken Jz., A. - Kort overzigt betrekkelijk op den waters-nood in Januari 1820. 's Gravenhage, Van Cleef, 1820. [betreffende Alblasserwaard].
28574: Blankenheijm, C.M. - Geschiedenis van de Compagnie van Ostende, Leiden 1861, 72 pag., orig. papieren omslag [dissertatie].
33512: Blankert, Gerardus Janus, uit Tholen - Dissertatio juridica inauguralis deexcusationibus tutorum vel curatorum [...] Leiden Cornelius de Pecker 1755
30630: Blankert, A. e.a. - God en de goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten, Amsterdam 1981, 306 pag., geïll.
41622: Blankert, A. e.a. - Nieuw licht op de Gouden Eeuw. Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Utrecht 1986, 374 pag., geïll.
31801: Blarkom, Joannes Petrus van, uit Beverwijk - Dissertatio juridica inauguralis de affinitate jure romano [...] 's Hertogenbosch J.J. Arkesteyn 1834
258: BLAUPOT TEN CATE, S., - Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Leeuwarden 1839. geïll., 394 p. Moderne linnen band,
42044: Blaupot ten Cate, S. - Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. 2 delen, Amsterdam, 1847.
33221: Blaupot ten Cate, Izaäc Janus, uit Akkrum - Commentatio oeconomico-politica inauguralis de domicilio sustentationis [...] Verhandeling over het domicilie van onderstand [...] Groningen J.B. Wolters 1860
36112: Blauw, Marianne Jeltje Erika, uit Nijkerk - Van Friese grond Leeuwarden Fryske Akademy 1995
268: BLÉCOURT, A.S. DE, - Bewijsstukken behoorende bij het kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht. Deel 1. Groningen-Den Haag 1924-1926. Geb., 451p..
35386: Blecourt, L. de - Boekje Promotiepartij van Mr L. de Blecourt, Hotel Lion d'Or, Leiden. Leiden K. Vilders 1914
35216: Bleekrode, Philippus Abrahamus, uit Emden - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1853
56304: Blees Kz, G.J., - Marken en Marker volkskunst, Extract Huis Oud & Nw. 1915, pp. 161-188, geïll.
51051: Bleiswyk, Pieter van - Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken (...) uit het Latijn vertolkt (...) vermeerderd, door Jan Esdre. Leiden, Le Mair, 1778 [colophon: Van Hoogeveen, 1777].
34684: Bleiswyk, Reyerus van, uit Woudrichem - Disputatio juridica inauguralis de usucapionibus Leiden A. Elzevier 1712
60010: Bleyswijck, François van (1671-1746) after Toorenvliet II, Abraham (1682-1735) - JACOBUS DENYS Ordinare Stads Chirurgyn, Operateur vande steen, Vroed-meester, en Voorleeser ter Onderwysing vande Vroed-vrouwe, binnen de STAD LEYDEN (portrait of Denijs, Jacob)
42917: Bleyswijck, Dirck Evertsz. van - Beschryvinge der stadt Delft, betreffende des selfs situatie, oorsprong en ouderdom, met Vervolg. 2 delen in 1 band, Delft, A. Bon, 1667 [- na 1680].
61616: Bleyswijck, François van (1671-1746) - GEDICHTEN VAN JACOB ZEEUS
55762: Bleyswyk, F. van - Prent: [De moord op Willem van Oranje te Delft in 1584. Een schietende Balthasar Gerards op een trap], gravure zonder onderschrift, slechts getekend: 'F. v. Bleyswyk fecit'.
56236: Blijdenstein, A.J. en L.R. Brants, - Rapport van het bestuur der Ned. Heidemaatschappij aan de regeering, over het beplanten van de Nederlandsche zeeduinen met bosch, Zwolle 1892 [ afl. 2 van jrg 4 (1892) van Tijdschrift Ned. Heidemaatschappij, pp. 41-147.]
69316: BLINK, H., - Gids tot het doen van waarnemingen op het gebied der land- en volkskunde van Nederland / uitg. door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Afdeeling Nederland.
69301: BLINK,H., - Ons heerlijk vaderland. Wandelingen door oud en nieuw Nederland.
69593: BLOCIUS, JOHANNES, - Exercitatio theologica ex libro formulae concordiae quarta de bonorum operum necessitate. Quam in alma Rostochiensi Academia Spiritu S. Invante, ac reverendo clarissimoq. viro M. Iohanne Quistorpio S.S. Theologiae Professore publico, praesidente examinandam proponit Johannes Blocius soltquellensis marchic. Ad diem 18, Februarij.
64002: BLOCK, J.C., - Das kupferstich-werk des Wilhelm Hondius, mit alphabetischem und chronologischem register sowie mit reproductionen nach des künstlers besten stichen herausgegeben von J.C. Block stadtrath A.D.
274: BLOCK, PRINCE EDOUARD DE, - Eloge de l'Armorial des princes du sang royal de Hainaut et de Brabant de la maison d'Occident. Antwerpen [ca. 1928]. Geïll., 118 p.
69259: BLOCKMANS, W., PREVENIER, W., - De Bourgondiers. De Nederlanden op weg naar eenheid 1384-1530.
32069: Blocq van Haersma de With, D. de, uit Friesland - Disputatio juridica inauguralis, ad locum cod. civ. de rescindenda venditione propter laesionem [...] Groningen J. Römelingh 1820
56300: Blocq van Kuffeler, V.J.P.de, - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee, 's-Gravenhage 1939, 34 pag., geïll.
33023: Blocq van Scheltinga, Joannes Guilielmus de, uit Oudeschoot - Theses [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1861
35130: Blocquery, Christianus Janus de, uit Hoorn - Disputatio juridica inauguralis de foro competente Leiden B. Pret 1778
70067: BLOEMAERT, FREDERIK, - S. Suitbertus
60772: Bloemaert, Frederik (1614/17-1690) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) - A peasant with a basket resting on a tree-trunck
70218: BLOEMAERT, FREDERIK, - Landscape with figures near a large tree
36068: Bloembergen, Auke, uit Leeuwarden - Over papier aan toonder Leiden Hazenberg 1861
59353: BLOEMBOLLEN, FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM. - Catalogus van tekeningen, schilderijen, boeken, pamfletten, documenten en voorwerpen betreffende de geschiedenis van de bloembollencultuur en den bloembollenhandel. Tentoonstelling 16 maart - 19 mei 1935. Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, 1935. [inleiding door J.C. Westermann, afbeeldingen, 44 p, 310 beschreven nrs.], gedrukt.
7096: Bloemen - Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poëzij. 6e, verm. druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877.
22908: BLOEMENDAAL, WILDERVANCK DE BLÉCOURT - Nota van J.H. Wildervanck de Blécourt, notaris te Bloemendaal, d.d. 1914, deels gedrukt.
22910: BLOEMENDAAL, VAN DER VEER, DE CLERQ - Kwitantie van J.W.C. van der Veer, "vertegenwoordiger van De Clercq's inmaakglas", d.d. Bloemendaal 1914, deels gedrukt, 1 p.
16195: BLOEMENDAAL - “Bloemendaal”, uitg. met instemming gemeentebestuur, Amsterdam, Alta,1926, 72 p.
16196: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., Leporello in kartonnen omslag met 10 gekleurde foto’s [ca. 1930?]
16197: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., leporello in kartonnen omslag met 10 ongekleurde foto’s.
16198: BLOEMENDAAL - Gids voor Bloemendaal. De parel van Kennemerland. Uitg. Bloemendaalsche Middenstandsvereeniging, 1938, 66 p.
69724: BLOEMERS, H.P.J., - Het toekomstig landschap der Zuiderzeepolders
39904: Bloijs van Treslong, C.E. - Die Rheinschiffahrt in bezug auf Industrie und Landwirtschaft, Dordrecht 1891, 64 pag., gebonden exemplaar.
7097: Blok, Jan - Aan de afgevaardigden ter algemeene vergadering van de Bataafsche maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 10. van Oogstmaand 1803. [z.p.], [z.n.], [1803].
63886: BLOK, G.A. C., - Pieter Post 1608-1669 der Baumeister der Prinzen von Oranien und des Fürsten Johann Moritz von Nassau-Siegen,
67152: BLOK, P.J., - Levensbericht van Hendrik Cornelis Rogge.
68217: BLOK, P.J., - Levensbericht van G. Brom.
67215: BLOK, D.P., - Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 15 delen/15 volumes
6624: BLOK, P.J. en W. MARTIN - De Senaatskamer der Leidsche Universiteit. Hare geschiedenis, benevens een volledige catalogus der geschilderde portretten.
38602: Blok, P.J., e.a. - Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594. Groningen 1894, 264 pag., geïll. Ingenaaid, rug los.
69438: BLOK, A., - Letter from A. Blok to Ir W.A. Visser concerning certain subjects concerning Zeeland and the unwritten history of the Zeeland landscape (Zeeuws landschap) d.d. 8 August 1940.
69112: BLOK, P.J., - Frederik Hendrik Prins van Oranje.
68900: BLOK, P.J., - Lodewijk van Nassau.
66013: BLOK, P.J., - Oud-Kennemerland
69111: BLOK, P.J., - Willem de Eerste, Prins van Oranje. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets. Eerste deel / Tweede deel. Nederlandsche Historische Bibliotheek.
57116: Blokland, H., - De Nederlandsche Exlibris-kring na dertig jaar, Baarn, Arethusa Pers, 1962.
280: BLOKLAND, HANNIE, - De Heusdense elite in de eerste helft van de achttiende eeuw, een prosopografisch onderzoek. Doctoraalscriptie Utrecht 1981. Geïll., 63 p.
69347: BLOM, P. HENDERIKX, P., KLERK, A. DE, SIJNKE, P., TRAMPER, A., - Historische atlas Walcheren. Continuiteit en verandering op een Zeeuws eiland.
69725: BLOM, A. (ED.), - Atlas van de wederopbuw Nederland 1940-1965. Ontwerpen aan stad en land.
40248: Blom, Ph. van, - De alde Friske wetten oer de sediken, Leeuwarden 1863, 42 pag., geb. in half linnen.
22412: BLOM, MEY, ZUTPHEN - Notarieel gewaarborgde kopie van een verklaring van Mr H.A. Welmers te Zutphen dat Barend Blom, koopman te Amsterdam, zijn echtgenote Catharina Sophia Mey machtigt om zijn zaken waar te nemen, dd. Zutphen 6-8-1796. Manuscript, folio, 2 p.
47120: Blom,S., - Geschiedenis van Maassluis. Ontstaan en ontwikkeling der Stad, Utrecht 1948, (22)+436 pag. Gebonden in moderne half leren band, geïll.
42933: Blomhert, J. - De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt, zedert haer eerste opkomst tot op deeze onse dagen (...). 2e druk, Utrecht, v. Paddenburg, 1735.
67475: BLOMMAERT, P., - Levensschets van Lucas d'Heere, kunstschilder te Gent (XVIe eeuw).
58931: Blommers, P., naar C.C.A. Last, - Willem. Lithografie, 27x17cm.
56442: Blond, N.A. le, - Manuel gymnastique hygienique et medicale, Paris 1877.
4502: Blondel, M. - Twee eeuwen ellewaren. Een terugblik bij het 175-jarig bestaan van het handelshuis [...] der Firma Wed. F. Receveur te Venlo. Venlo 1949, 85 p., geb., geïll., met uitslaande genealogische tabel.
23758: Bloomfield, R. - Rural tales, ballads and songs, 7th ed. Londen 1811, 123 pag., geïll., org. boards.
66633: BLOSIUS, LUDOVICUS - Igniarivm Divini amoris sev Precationes piæ ex operibvs V.P. Ludovici Blosii abbatis lætiensis excerptae
60024: Bloteling, Abraham (1640-1690) after Zijl, Gerard Pietersz. van (1607/08-1665) - Portrait of Govert Flinck (1615-1660)
60312: Bloteling, Abraham (1640-1690) - TH. KERCKRINGII SPICILEGIUM ANATOMICUM.
61780: Bloteling, Abraham (1640-1690) after Schellinks, Willem (1627-1678) - Geschidenissen der Vereenigde Nederlanden door M.r Jean le Clerc (vol. III) [Frontispiece]
70070: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690), - Witte Cornelisz de With, vice admirael van Holland en Westfriesland
60022: Bloteling, Abraham (1640-1690) after Vaillant, Bernard (1632-1698) - HIERONYMUS VAN BEVERNINGK (portrait of Hieronymus van Beverninck)
36740: Blotkamp e.a., C - De beginjaren van De Stijl 1917-1922, Utrecht 1982, 295 pag., geïll. Goed exemplaar.
56950: Bloys van Treslong Prins, C.J.; - Verzaameling van stukken, inhoudende request aan (...) Staten van Holland aangaande de jagt (...) alsmede aanhangsel op verhandeling door J. Rendorp. Amsterdam, Borchers, 1784.
3044: Bloys van Treslong Prins, P.C. - Genealogie van het thans bloeiende geslacht Bloys van Treslong Prins. 's-Gravenhage 1906,Extract uit Genealogische en heraldische Bladen, 48 p., geïll.
67676: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C.,, - Originele bescheiden van en over Georgius Everhardus Rumphius.
67786: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Het geslacht Lulofs.
292: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Los deel 1 en II.
3450: Bloys van Treslong Prins, P.C. - Genealogie der familie Ermerins, 15901908. 's-Gravenhage 1909, 31 p., geb., geïll.
25248: Bloys van Treslong Prins, P.C., e.a. (red.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genelaogisch-heraldischen Kring, Jrg I (1934) - V (1939) in 3 banden, 170 + 96 + 100 + 96 + 136 pag.
4086: Bloys van Treslong Prins, P.C. - Stamregister der familie Lulofs. Scheveningen 190., 10 p., geïll.
25256: Bloys van Treslong Prins, P.C., e.a. (red.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genealogisch-heraldischen Kring. Jrg. I (1934) - IV (1938) in een beschadigde band, 1780 + 96 + 100 + 96 pag.slechte staat - los
5094: Bloys van Treslong Prins, P.C. - Genealogie van het geslacht Wolthers. 's-Gravenhage 1906, 16 p., geïll.
64042: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.), - De Indische navorscher, orgaan van den genealogischen-heraldischen kring voor de beoefening der geslacht-, wapen-, exlibris-, munt-, en penningkunde c.a., years 1934-1939
57688: Bluntschli, J.C., - Het Brahmanisme en Buddhisme, z.pl., z.j., 71 pag., geb.
52776: Blussé, P.L.F. - De onverbindbaarheid in regten van de tegenwoordige organisatie der Hervormde Kerk. Pleitrede voor de Hoogen Raad (teregtzitting van 20 november 1845) Dordrecht, Blussé en Van Braam 1845.
32695: Blussé, Adolphus, uit Dordrecht - Dissertatio historico-politica inauguralis de administratione possessionum batavarum in India orientali [...] Dordrecht Blussé en Comp. 1838
53947: [Rebmann, A.G.F. von] ; A.G. Blusse (vert.) - Damian Hessel en zijne roofgezellen, of echte berichten van eenige gevaarlijke roverbenden, hunne taktiek en hunne schuilplaatsen, met opgave der middelen om ze te vervolgen en uit te roeijen, voornamentlijk ten dienste van regterlijke en burgerlijke ambtenaren bearbeid door eenen regterlyken ambtenaar. Naar den tweeden (...) Hoogduitsche druk (...) A.G. Blussé. Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1811.
65569: BLUSSE, AB., - Afscheidsgroet aan myne, naar Utrecht ter hulp spoedende, medeburgers.
65568: BLUSSE, P., - Hulde aan god en zegenbede op het huwelijk van mijnen zoon Pieter Blusse, de jonge met mejuffrouw Clara Maria van Braam voltrokken te Dordrecht, den 29 van Zomermaand 1807.
35140: Bluzé, Abrahamus, uit Petten - Disputatio juridica inauguralis de querela inofficiosi testamenti Leiden 1713
33990: Boas, Eduardus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de consensu in nuptiis secundum jus hodiernum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1836
59406: BOAS, AMSTERDAM, FERRARI. - Drie rekeningen van fa. S. Boas, fotogroothandel te Amsterdam aan fa. Ferrari (Magne) te Amsterdam, 1937 (3 stukken). M14699
59430: BOAS, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Kwitantie van de Universiteit van Amsterdam voor de heer E.A.L. Boas ten bedrage van 200 gulden voor inschrijving als student rechten, gedateerd 27 september 1894. Betreft: Eduard Abraham Louis Boas, geb. Amsterdam, 22-10-1874, promoveert op stellingen op 17-1-1898 tot doctor in de rechtswetenschap, ingeschreven 1893/96. 1 stuk, deels gedrukt, deel manuscript. M14721
52471: Boccace, Jean - Le Decameron. Traduction de le Macon. Avec notice, notes et glossaire par Paul Lacroix. 3 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles, [1920].
63778: BOCCALIN - Missive van Parnas, behelsende een redeneering van Junius Brutus Nopende het belaagen der Vryheyt. Mitsgaders een verhaal van de swackheyt der Spaanse Moogentheyt Philips de Tweede anno 1684
36380: Bock, Johann Georg, uit Giengensis; Praeses: Roth, Eberh. Rudolph - Dissertatio de bello Troiano , praecipue Jacobi Hugoni Can. Theol. Belgae insulensi opposita Jena Bauhofer 1672
69376: BOCK, M. A.O., - Het landschap van de IJsselmeerpolders, planning, inrichting en vormgeving.
13513: Bockenberg, P.C. - Catalogus & brevis historia pontificum vltrajectensium. Item (...) Historia Antistitum Egmondanorum.
42765: Bockenberg, P.C. - [1] Historiae Batavorum hactenus editae. Leiden, Raphelingius, 1592. [gebonden met:] [2] Prisci Bataviae et Frisiae reges, item Lugduni Batavorum & Wassenarae heroum. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [3] Egmondanorum potentissimae Hollandiae gentis. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [4] Catalogus genealogia et brevis historiae regulorum Hollandiae, Zelandiae et Frisiae. Leiden, Paets, 1584. [en met:] [5] Historiae et genealogia Brederodiorum. Leiden, Paets, 1587. [en met:] [6] Catalogus & brevis historia pontificum Ultraiectensium item catalogus & brevis historia antistitum Egmondanorum. Leiden, Paets, 1586. [en met:] [7] Ad nonnulla Jani Dousae. Delft, B.H. Schinkel, 1601.
70064: BOCOURT, ÉTIENNE-GABRIEL, - Camille Corot
32395: Bocris, Johann Heinrich - Kurz gefasster Beweis dass die suitas heredis in Teutschland wenig oder keinen Nutzen zeige [...] Altdorff Stephan Grebner 1744
7101: Boddaert, Pieter - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter mr. Pieter Boddaert, benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1827.
31757: Boddaert, Petrus Johannes, uit Middelburg - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesnurgh 1869
34894: Boddaert, Jacobus Phoenix, uit Middelburg - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum Middelburg Gebr. Abrahams 1834
35920: Boddaert, Petrus Johannes, uit Middelburg - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1870
42711: Boddaert, Pieter (ed.) - Brief aan den schryver der bedenkingen, over den dierlyken oorsprong der koraalgewassen. and translated by P. Boddaert, 2 parts in 1 volume. 's Gravenhage, I. du Mee, 1779-1781.
294: BODDIEN, F. VON, - Disputatio historico-juridica inauguralis de nobilitate. Leiden 1823, 91 p.
32839: Bode, Karel Josephus Johannes de, uit Soerabaja - Herodas' tweede mime verklaard en toegelicht. Acadmisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
67790: BODEL NYENHUIS, J.T., - Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman. with: Algemene Konst en Letterbode voor het jaar 1836, Nr. 1, 1 Januarij, Moll, Iets over den catalogus der zuidelijke sterren opgemaakt door Frederick de Houtman van Gouda.
64202: BODEL NIJENHUIS, J.T., - Table des matières et des lettres dans le Receil: Archives de la maison D'Orange-Nasssau Premiere Serié
17056: Bodenheimer, W. (red.) - Sammeln und Bewahren. Beiträge zur Kunst, Literatur und Buchgeschichte. Eine Publikation der Freien Geselligen Vereinigung Die Mappe. München: Robert Wölfle, 1973.
65663: BODENSTEDT, F., - Russische Fragmente. Beiträge zur Kenntniß des Staats- und Volkslebens in seiner historischen Entwickelung. Eingeleitet u. hrsg. v. Fr. Bodenstedt.
66161: UIT HET OUDT-HAERLEMS LIEDT-BOECK, - Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout [Aerdenhout]
17755: Planeet-boek - Het groote planeet-boek, met de geomanci, physiognomi ende chyromanci. Alles uyt Platone, Ptolomeo, Hali, Albimaser, ende Johannes van Koningsberger. Op het korste ende vlytigste t'zamen getogen. Eenen ygelyken ten nut, om het kwaad te middelen, ende het goede aan te nemen. 20ste druk. [....]. Amsterdam, S. en W. Koene, 1800.
15642: Nederlandsch A B Boek - Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s Gravenhage: Wed. J. Allart & Comp., 1823
42151: Boeke, J. - Twee gesprekken over beleefdheid en beschaving. Amsterdam, J. Muller, 1836.
44046: Boeke, J.D. e.a., - Gedenkboek ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar, Alkmaar 1892, 164 pag., geb., geïll.
37276: Boeken, H.J. - Aan mijne vrouw, Amsterdam 1902 , W. Versluys, 32 pag.
63998: BOEKENOOGEN, G. J.,, - Het geslacht Boekenoogen, historisch en genealogisch overzicht door G.J. Boekenoogen. Mei 1930 and further documents
59070: Boekenoogen, G. J., - De Zaanse Volkstaal, Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland, met aanvullingen. 1821-1971. ALSMEDE De Zaanse VOlkstaal 1821-1971.
8149: Boekenwereld [Hooghe, Romeyn, de] - De Boekenwereld - Romeyn de Hooghe-nummer (jrg 5 nr 1, oktober 1988) 64 p., ill. Inhoud: C. H. Slechte, Propaganda voor de Prins; M.J.C. Otten, Biografie van Romeyn de Hooghe; D.P. Snoep, Haagse triumfalia voor Willem III; B.C. Sliggers, Romeyn de Hooghe, Lingen, Het Loo en Haarlem; C.H. Schuckman, Beredeneerde bibliografie; A.C. Bijsmans, Enkele recente archiefvondsten.
32381: Boekhold, Bernard Frederik, uit Haarlem - Mijnrecht. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1912
456: Boekholt, P. Th. F. M. - CAHIERS VOOR LOKALE EN REGIONALE GESCHIEDENIS. Zutphen 1988-. Ca. 60 p. per deel. Deel 6. P.Th.F.M. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis.
67410: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M., SPOEL, A., - Van eene Koningsvrouwe. lied voor eene zangstem. woorden van P.A.M. Boele van Hensbroek, Muziek van Arnold Spoel, opus 5.
52781: Boelen, A.P.T. - Memorie van grieven, zijne excellentie den opperbevelhebber der land- en zeemacht beoosten de Kaap de Goede Hoop, mr. Pieter Mijer, G.G. van Ned. Indië [...] aangeboden. Soerabaya, J.H. Rosemeier, 1867.
7112: Boelen, Hendrik Theodorus - Heden en verleden. Gedichten. Hilversum, J.H. Witzel, [1895].
7109: Boelen, Hendrik Theodorus - Grepen uit mijn schrijftafel. Hilversum, Nonhebel & Co., [1898].
7110: Boelen, Hendrik Theodorus - Ter elfder ure. Blijspel in 5 bedrijven. Amsterdam, A. Rössing, 1887.
300: BOELES, W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. 2 dln in 3 bdn. Leeuwarden 1878-1889. Geïll., origineel karton, 506, 854 p., slordig exemplaar.
66384: BOELES, W.B.S.,, - De patriot J.H. Swildens gehandhaafd als de vader der gedachte van het neutraal godsdienstig onderwijs, van het doel der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, als de steller van het Leidsch ontwerp ter vereeniging van de patriotten, en van de hiermede zamenhangende staatsstukken : antwoorden op de vraagteekens van J.A.S. / door W.B.S. Boeles.
70193: BOELES, W.B.S.,, - De uitvinder van de boekdrukkunst te Haarlem.
64918: BOELES, W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. deel II
64035: BOELHOUWER, J.C., - Herinneringen aan mijn verblijf op Sumatra's westkust gedurende de jaren 1831-1834 door den 1e luitenant der Infanterie, J.C. Boelhouwer, ridder van de Militaire Willemsorde 4e klasse
5252: Boellaard, W.A.H.C. en A.E.M. Landheer-Roelants - Dirk Boellaard (1740-1826), zijn voor- en nageslacht, Rotterdam 1995, 352 p., geb. geïll.
36680: Boendermaker, J.P. - Tien jaar Lutherstudie in Nederland Assen Van Gorcum 1969
54498: Boener, Jan - Delineatio historica fratrvm minorvm ... / Historische af-beeldinghe der Minder-broeders van de Nederlandtsche provincie, die om 't gheloof wreedelijck van de Geusen ghedoodt zijn. Antwerpen, Plantijn/Moretus, 1635.
26064: Boer, M.G. de - Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg Amsterdam, Amsterdam 1927, 156 pag., geb., geïll.. Mooi exemplaar.
25826: Boer, M.G. de - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee, Amsterdam 1926, 303 pag., geïll.
30478: Boer, H. de e.a.; - Willem A. van Konijnenburg, Wassenaar 1928, 167 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
3062: Boer, D. - Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de familie Boer, waarvan gedurende de 19e eeuw een omvangrijke tak gevestigd was te Oudewater. Assen 1961, 374 p., geïll.
68197: BOER, M. G. DE; J. C. COSTERUS, - Brieven en dagboek van den Utrechtschen Vrijwilligen Jager Pieter Jacob Costerus 1830-1831
68446: BOER, H. DE, - The Dutch painter Arend Hijner.
59308: BOER , M.G. DE, - Jan de Lapper : een Haarlemse legende. Teekeningen van H.J.WESSELING. Haarlem : De Erven F. Bohn, 1941. 71 p., geill. Uitgave van de Vereeniging Haerlem. Zeldzaam.
27282: Boer, M.G. de - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Gedenkschrift 100- jarig bestaan Mij. Fijenoord. Rotterdam 1923, 168 pag.
7116: Boer, J. de (vert.); A.J.M. Wafflard en Fulgence - De reis van Gent naar Ostende. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1828.
7113: Boer, Francijntje de - Nieuwe dichtproeven van Francijntje de Boer, dienstmaagd te Sneek. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1821.
7115: Boer, J. de - De minnaar op de proef, of Het zonderlinge tweegevecht; blijspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1830.
69280: BOER. D.E.L. DE, - Het oude Duitsland. Een geschiedenis van de Duitse landen van 1450 tot 1800.
14416: BOER, S.P. DE en J.A. SCHAAP - Seinen voor de G.H.V. en K.H.V. Amsterdam 1956, ill., 64 p.
66025: Boer, M.G. de - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Gedenkschrift 100- jarig bestaan Mij. Fijenoord.
64015: BOER, P. DE, - Die jüngeren Breughel und ihr Kreis, ausstelling im Palais Pallavicini, Wien, Josefsplatz 5, März- April 1935
43588: Boer, M.G. de - Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden in den jahren 1632 und 1633, 's-Gravenhage 1898, 142 pag.
29132: Boeren, P.C. en G.W. A. Panhuysen ( red.) - Annales Rodenses. Facsimile uitgave, Assen 1968, 112 pag., geb., geïll. Groot folio.
68840: BOERHAAVE, H., - Autograph of Herman Boerhaave.
68841: BOERHAAVE, H., - Autograph of Herman Boerhaave.
35834: Boerlage, Cornelis Jan, uit Uithoorn - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1875
67212: BOERSEMA, K.H., - Three announcements/advertisments for the book "Allard Pierson, Eene Cultuur-Historische Studie"by Dr. K.H. Boersema 1924/1931
64488: BOESCH, P., - Heraldische Holzschnitte, gravures héraldiques sur bois
36090: Boeser, P.A.A. - De Egyptologie en haar samenhang met andere wetenschappen Leiden Van Doesburgh 1910
68047: BOESER, P. A. A., - Leven en werken van Margaretha Jacoba de Neufville.
36528: Boetzelaer, Otto Maximiliaan van, uit Maartensdijk - Stellingen Utrecht Den Boer 1920
55308: Boey, Thymon - Bedenkinge over de oudheyt, mitsgaders korte schets van het aansien en gezag van den Hove van Holland, Zeeland ende Vriesland, onder de graavelyke regeering. 's Gravenhage, Gaillard, 1760. [Gebonden met:] Dezelfde, De oudheid van den Hove van Holland nader onderzogt. 's Gravenhage, Gaillard, 1761.
33514: Boeye, Joannes, uit Zierikzee - Dissertatio juridica inauguralis, de lege rhodia de jactu [...] Leiden Abraham Kallewier 1744
32541: Bogaard, Maximiliaan Theodoor Uit den, uit Zwolle - De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. Proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
69293: BOGAARTS, M.D., - De periode van het kabinet-Beel 1946-1948 - Band A, Band B, Band C, Band D a,1e helft, Band D. a 2e helft, Band D b 1e helft.
33986: Bogaers, Daniël Joannes Franciscus, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de trassa litterarum cambialum secundum juris mercatorii in patria vigentis praecepta [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
69043: BOGAERT, ABRAHAM, - Keurstoffe van aloude griekse en romeinse grootmoedigheden, in byschriften en puntdichten vertoont
7126: Bogaert, Abraham (vert.); Prosper Jolyot de Crébillon - Rhadamistus en Zenobia; treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1739.
7125: Bogaert, Abraham (vert.); Jean Galbert de Campistron - Phocion, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
7124: Bogaert, Abraham - Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1723.
67175: BOGER, F., - De Evang. Luthersche gemeente te Dordrecht, aan haren geliefden leeraar Fredrik Michelsen
65046: BOGER, F., - Huiselijk leven en lotgevallen van Elisabeth Hoofman.
42320: Bogerman, Johannes - Het christelijck overlijden van den doorluchtichsten ende hooghghebooren prince, Mauritius van Nassau, prince van Orangien. Leiden, Elzevier, 1625.
63985: BOGTMAN, W., - Copy (20th century) of a manuscript by W. Bogtman (dating from around 1930) on heraldry
36346: Bohn, Johann Gottlieb, uit Leipzig en Leuchter, Johann , uit Wratislawa; Praeses: Janus, Johann Wilhelm - Animadversiones ad historiam confessionis auricularis natali Alexandro Wittenberg Creusig 1716
68312: BOHNENSIEG, G.C.W., - Fondation Teyler. Catalogue de la bibliothèque. Tome III. Sciences exactes et naturelles.1888 - 1903.
42295: Bohny, Niklaus - [Een nieuw boek voor moeders, om de kinderen al spelende te leeren. xe druk, ca. 1855-1875].
64266: BOILEAU DESPREAUX, NICOLAS, - Oeuvres de Boileau
24726: Boileau Despreaux, Nicolas - Oeuvres. 2 vols. Londres, 1780.
68122: DES-BOIS, FRANC., [DELFAN, FRANCOIS], - l'Abbe commendataire ou l'injustice des Commendes, est condamnée par la Loy de Dieu, par les Decrets des Papes, & par les Ordonnances, Pragmatiques, & Concordats des Roys de France. Pour les defendre contre la calomnie de ceux qui en pretendent authoriser cêt abus.
38468: Boissais, M. e.a. - Le livre a gravures au 18e siécle, suivi d'un essai de bibliographie, Paris 1948, 214 pag., geïll.
66445: BOISSEVAIN, CH., - Leven en streven van L.R. Koolemans Beynen
41594: Boissevain, Ch. - The struggle of the Dutch Republics, Part III a great crime, Amsterdam 1900, 93 pag., geb. in rood linnen met goudopdruk.
34594: Boissevain, J.H.G., uit Amsterdam - X. theses juridico-politicae. 1840
41590: Boissevain, Ch. - Open letter to the Duke of Devonshire. Overdruk Algemeen Handelsblad 22500, 1899, 16 pag., gebonden in geheel linnen.
33153: Boissevain, Ursulus Philippus, uit Amsterdam - De re militari provinciarum hispaniarum aetate imperatoria. Specimen litterarium inaugurale [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1879
70215: BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, - River landscape with rowing boat near a tower
70216: BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, - River landscape with remains of an aquaduct
70212: BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, - Title print for a series of landscapes
70213: BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, - Sunrise
70217: BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, - River landscape with a haycart and figures
70214: BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, - River landscape with goatherd
25078: Boitet, R. e.a. - Beschryving der stadt Delft.
25090: Boitet, R., e.a. - Beschryving der stadt Delft.
66639: BOJESEN, E.F.HOFFA, J. MICHAELIS, H.C., - Handboek der Romeinsche antiquiteiten benevens eene korte geschiedenis der Romeinse letterkunde van Dr. E.F. Bojesen ten gebruike in gymnasien en bij privaat onderwijs naar het hoogduitsch van Dr. J. Hoffa door Dr. H.C. Michaelis.
31531: Bok, Joannes Guilielmus, uit Texel - Disquisitio exhibens Pauli apostoli doctrinam [...] Amsterdam H.G. Mooij 1856
65475: BOK, C., - Frederik Linde. Een tafereel van menschelijke lotgevallen, door C. Bok
65474: BOK, C., - De twee vrienden, of De gevolgen der partijzucht door C. Bok
37424: Bokkalini [= Boccalini ], Trajano - Kundschappen van Parnas, vertaald uit het Italiaans door N.I.W. [ ieringa ], Amsterdam, F. Stechman, 1670, ( 22 ) + 694 + ( 18 ) pag., geb. in 20e eeuwse half linnen band.
52212: Bol, Jan van der, - Lofrede op Z.D.H. Willem den Vijfden (.......) opgedragen aan Z.M. den Koning der Nederlanden, Breda, v. Bergen, 1817.
60832: Boland, Johannes Arnoldus (1838-1922) after Bol, Ferdinand (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
318: BOLDINGH, H.J.; J.C.M. WARNSINCK; J.W. BLOEM; P.S. VAN 'T HAAF, - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord. Den Helder [1929]. Geb., geïll., 325 p.
67125: BOLHUIS, VAN, - Burgemeester Reiger
68696: BOLLINGER, F.W., - Hermann Boerhaave
23422: Bologne, J.C. - Histoire du sentiment amoureux, Parijs 1998, 235 pag., geb., geïll.
67917: BOLSIUS, P., - Korte levensschets van Jan Pieter Minckelers uitvinder van het lichtgas.
16199: BOLSWARD - Bolsward. Uitgave van het gemeentebestuur met medewerking van de VVV, [1922/23], 64 p.
60310: Bolswert, Schelte Adamsz. (c. 1586-1659) after Rubens, Peter Paul (1577-1640) published by Hendricx, Gillis (fl. 1640-1677) - Landscape
30482: Bolten, J. - Miscellanea Humbert de Superville, Leiden 1997, 255 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
69084: BOLTEN, M., - De slag bij Gibraltar. Een zeventiende-eeuws schilderij 'zonder geldelijke waarde' in het gebouw van de Eerste Kamer.
38194: Bom, E. de e.a. (red.) - Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, jaargang III ( 1905), 's- Gravenhage 1905, 315 + 5 pag, gebonden in originele linnen stempelband. Goed exemplaar.
43776: Bom, H.G. zn., G.D., - Bibliotheca Academica Ultrajectina, of Verzameling van werken, geschreven door, of tegen, of over de hoogleeraren aan de Utrechtsche Akademie. Veilingcatalogus 1900, 116 pag.
69592: BOMANS, G., - Portrait photograph of Godfried Bomans with signature, Elsevier advertissement postcard.
22346: BOMBARDA, LIJFRENTE, AMSTERDAM - Verklaring betr. lijfrente ten laste van Jean Paul Bombarda, A’dam (18e eeuws). Gedrukt formulier, 4°, bedoeld om te worden ingevuld.
64483: BOMBLED, L., - Les Boers, La Moderne Epopee, ombres et scenario de L. Bombled
320: BOMHOF, J.W., EN F.M. KOLVENBACH, - Amsterdammers voor de Grote Raad (1465-1580). Procesbundels en vonnissen uit het archief van de Grote Raad (Algemeen Rijksarchief Brussel) met betrekking tot inwoners en instellingen van Amsterdam. Amsterdam 1977, 185 p.
69495: BON, W. VAN, - De Gendtse verordeningen. De achttiende-eeuwse dissertatie van de Nijmegenaar Coenraad van der Voordt Pieck over het Gendtse stadsrecht, vertaald [uit het Latijn] en van kanttekeningen en uitweidingen voorzien
64956: BON, J., - Harderlijke onderrigting en vermaning van den doorluchtigen en hoogwaardigen heer Johannes Bon, bij gelegenheid van deszelfs verkiezing en inwijding tot bisschop van Haarlem, aan alle katholijken, zoo geestelijken als leeken, van deszelfs bisdom
8707: L., P. (vert.); Carl Phil. Bonafant - Eén dag uit het leven van Frederik den Grooten, geschiedkundig tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
66775: NAPOLEON BONAPARTE, - Bulletin des Lois/Bulletin der wetten, No 359: Keizerlijk decreet strekkende om het bedrog in het bereiden van Zeep voor te komen of te bedwingen. 1811
42865: Bonaparte, Louis - Documens historiques et reflexions sur le gouvernement de la Hollande. 3 volumes, Bruxelles, 1820.
64009: BONAPARTE, LOUIS, - Geheime gedenkschriften van Louis Napoleon Bonaparte, naar het hoogduitsch
33458: Bondam, Petrus - Oratio de jurisprudentia belgica ad exemplum juris civilis romani maxime excolenda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
41746: Bondam, A.C. - De Ortensche verwikkelingen, 's-Hertogenbosch 1886, 156 + 8 pag., met uitvouwbare facsimile [dissertatie].
64236: BONDAM, H.C.C., - Wandelingen in en om Geneve
43756: Bondam, P. en M. Tydeman, - Aanmerkingen op de (zoo genoemde) wederlegging van het Advys in de zaak van den heer J. H. van der Wyck tot Stoevelaar, Utrecht, Paddenburg, 1787, 4o, 56 pag., zonder omslag.
67068: BONDEGGER, H., - Karakterkennis! Handleiding handleidingom volgens portret, gang en klank der stem het karakter, de aanleg, de bekwaamheid, het humeur en de grillen van elk ... persoon te bepalen / door Harry Bondegger ; vert. [uit het Duitsch] van H. J. Bartels.
69378: BONDER, H., - De Archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland vóór 1850.
33652: Boneval Faure, Rembertus van - Oratio de iis quae academiae Lugduno-Batavae anno1865-1866 tristia et laeta acciderunt [...]
34438: Boneval Faure, R. van - Johan Theodoor Buys met zijne leerlingen herdacht Leiden Brill 1893
43586: Bongaerts, P.G. - De St. Teresia-kerk, weleer de koninklijke kapel van Spanje, 's-Gravenhage 1866, 140 pag., geb., met uitslaande tabel, originele editie.
34990: Bonhomme, Gustave Marie Joseph, uit Amby - Meeningen of getuigenissen in het strafproces Maastricht Leiter-Nypels 1893
56622: Bonjour, M. Casimir, - Le mari a bonnes fortunes, ou la lecon, comedie en cinq acts et en vers, Bruxelles, Berthot, 1824, 86 pag.
70237: BONNE, D., - Het boekdrukken, boertende zamenspraak met zang tussen Klaas, een Zetter en Jan, een Drukker. Ter eere van den uitvinder dier kunst Laurens Janszoon Koster. Ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest den 10 Julij 1823.
322: BONNES, J.H., - [Oude boerenfamilies in Twenthe.] Geb., geïll., 395 p.
59000: Bonnet, G., - Brief aan de weledelen heere H. Goodricke door G. Bonnet, professor in de godgeleerdheid te Utrecht, Utrecht, v. Poolsum, 1770.
24916: Bonnet, C. - La palingénésie philosophique, ou idees sur l'etat passé et sur l'etat futur des etres vivans.
27866: Bonnet, G.. en D. van der Kemp - Verhandeling van eenige byzonderheden betr. kerkelyke verdraagzaamheid, den weledelen heere H.Goodricke voorgedragen, Utrecht, v. Poolsum, 1770, 395 pag. [ gebonden met ] D.v.d.Kemp,De gronden der goede hope... ten beantwoordinge van .. H.Goodricke, Leiden, Hasebroek, 1770, 414 pag. Gebonden in half linnen band.
26594: Bonneure, F. e.a. - Het prinselijk begijnhof. De Wijngaard in Brugge, Tielt 1992, 136 pag., geb., geïll.
69649: BONT, C. DE, - Amsterdamse Boeren. Een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen.
69543: BONT, C. DE, - Al het merkwaardige in bonte afwisseling / Een historische geografie van Midden- en Oost Brabant.
34632: Bonte, M. , uit Leiden - Theses juridicae. 1791
34634: Bonte, M. , uit Leiden - VII. theses juridicae. 1791
34636: Bonte, Martinus, uit Leiden - XI. theses juridicae. 1792
7132: Bontius, Reinier - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574, beginnende den 27 May, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Treur-bly-eindespel. Vercierd met schoone figuren en al de vertoningen, zo voor, in, als na het spel. Amsterdam, Erve van der Putte, [1785?].
32831: Bonvoust Beeckman, Didericus de, uit Utrecht - Disputatio inauguralis de oratione Stephani apologetica [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
33680: Boogaard, J.A. - De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis verklaard en geregtvaardigd [...]
68844: BOOGAARD, J.A., - Toespraak bij de plechtige onthulling van het standbeeld van Boerhaave, op 26 junij 1872 gehouden door den Voorzitter der Commissie voor de oprichting van dit gedenkteeken, Prof. Dr. J.A. Boogaard.
2840: YEAR BOOK - Year book of The Holland Society of New York 1924/1925. New York 1925. Geb., geïll., 306 p.
6114: Boom, J.H. v.d. - Het geslacht Van der Spuij alias (Van der) Speuij, alias Spuij etc. op de Hey, te ‘s Gravenambacht, Pernis, Hoogvliet en Charlois, Rotterdam 1991, 41 p., geïll.
15006: Boom, H. - Berend Veltink oet ‘t Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um ‘t peerdespul van Carré te zeen en wat hum daorbij overkwam, hen en weerum, Assen: Prov. Drentsche en Asser Courant, 1911. Er aan vooraf gaat: Alb. Steenbergen, Nevelhekse.
330: BOOM, H. TEN, EN B. WOELDERINK, - Inventaris van het oud-archief van de stad Rotterdam 1340-1813. 2 dln. Rotterdam 1976, 500 p.
64023: BOOM, C. TEN, - Herinneringen van een oude horlogemaker
65213: BOOM, J.A. VAN DEN, - De vrije en ordeoefeningen voor de Uitgebreid Lagere en Middelbare school. Handleiding bij het onderwijs in Vrije, Orde-, Gereedschapsoefeningen, Reien en Spelen, voor jongens en meisjes van 12-16 jaar en voor turnvereenigingen. Met muziek en figuren door J.A. van der Boom
44080: Boom, W.B.K., e.a. (red.); - Feestnummer van het Marineblad, uitgegeven ter herinnering aan de reunie-feesten op 14 en 15-9-1904, Den Helder 1904, 80 pag., geïll.
29160: Boon, K.G. - Rembrandt de etser. Het volledige werk. Amsterdam 1963, 312 pag., geb., geïll., met stofomslag.
68020: BOON MESCH, H. C. VAN DER, - Gedachtenis-rede op Sir Humphry Davy baronet : uitgesproken in de zevende openbare vergadering der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, gehouden den 18 december 1829
35160: Boon Mesch, Henrici Caroli van der , uit Delft - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
35164: Boon Mesch, Adriani Leonardi van der , uit Delft - Commentatio in quaestionem ab ordine theologico [...] 1817
66628: BOON MESCH, H. C. VAN DER, - Gedachtenis-rede op Sir Humphry Davy baronet : uitgesproken in de zevende openbare vergadering der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, gehouden den 18 december 1829
64609: BOON MESCH, A.H. VAN DER, - Redevoering bij gelegenheid der viering van het vijf en zeventig jarig bestaan der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid; uitgesprooken in de Groote Kerk te Haarlem op den 21 julij des jaare 1852 door A.H. van der Boon Mesch
33155: Boon, Antonius, uit Sommelsdijk - Dissertatio exegetico-theologia, de Jacobi Epistolae cum Siracidae libro, sapientia dicto, convenientia [...] Groningen R.J. Schierbeek 1860
32841: Boot, Johannes Cornelius Gerhardus, uit Arnhem - Disputatio juridica inauguralis ad locum juris Romani de captis et redemptis ab hostibus [...] Leiden J.C.Cyfveer 1836
33980: Booy, Fredericus, uit Leiden - Dissertatio juridica inaugurale de reconventione [...] Leiden P. Engels 1841
33462: Borch tot Verwolde, Allard Philip Reinier Carel van der, uit Zutphen - Commentarius antiquario-juridicus ad articulum I. tituli XIII. Statutorum comitatus Zutphaniensis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1786
58492: Borch, W.F.A. van der [ van Verwolde], - Specimen historico-juridicum inaugurale, Utrecht 1827, 79 pag., zonder omslag.
60318: Peter Van der Borcht I (1535-1608) - Bible Illustration: Christ brought in front of the Judges
60316: Peter Van der Borcht I (1535-1608) - Bible Illustration: The return of the dead on Earth
16201: BORCULO - Gids voor den Folklore-dag te Borculo op 25 Augustus 1934, Borculo 1934, 70 p.
16202: BORCULO - Het herbouwde Borculo, gelegen in den fraaien Gelderschen Achterhoek, Bijlage bij “De Graafschap-Bode”, Doetinchem, Misset [1935], groot folio.
66256: BORDES, J. P. DE; W. C. HOJEL EN F. J. VAN DEN BERG, - Het leven en de werken van generaal-majoor dr. I. P. Delprat.
59820: Borel, Henri - Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische Leven. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1902].
59764: Borel, G.F.W.; G.M. Verspeyck - Generaal Van Swieten en de Waarheid. The Hague, Stemberg, 1880. [With:] Drogredenen zijn geen waarheid, naar aanleiding van het werk van den Luitenant-Generaal Van Swieten over onze vestiging in Atjeh. The Hague, Stemberg, 1880.
36226: Borger, Godfried Conrad, uit Dresden; Praeses: Stender, Christian Daniel - De nomine Henrici regibus Galliae .... Leipzig A.M. Schede 1717
69802: BORGER, G.J./ BREUKER, P.. / JONG, H. DE, - Van Groningen tot Zeeland / geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap
69805: BORGER, G.J. HORSTEN, F.H. ROEST, J.F., - De dam bij Hoppenesse - gevolgen voor de afwatering van het gebied tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel, 1250-1600
7138: Borger, Pier Annes - Dichtkransje, gevlochten door P.A. Borger van de Joure. Heerenveen, Franciscus Hessel, 1826.
64287: BORGHARDT, C.H.K., - Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot verzameld en alphabetisch opgemaakt door C.H.K. Borghardt 1903
69659: BORGIANNI, ORAZIO, - Adam and Eve chased out of paradise
23790: Borgnet, Ad. - De Nederlanden onder koning Filips II, naar het Fransch, Amsterdam 1852, 14+316 pag., orig. karton ( achterkaft mist).
38578: Börjeson, I. - Lecons de reliure pour amateurs, Paris 1926, 120 pag., ill.
34411: Bork-Feltkamp, Adele Jeannette van, uit Amsterdam - Uitkomsten van een onderzoek van een 60-tal hersenen van Chinezen Amsterdam Versluys 1930
52797: Borms, August - Tien jaar in den Belgischen kerker. 2e uitgave, Antwerpen, Regenboog, [1930].
35492: Bornagius, Paulus, uit Szepes (Slowakije); Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - Spicilegium ad Germanicas Antiquit.(ates) Taciti [...] Wittenberg Christian Kreusig 1698
35734: Borneman, Bernard, uit Utrecht - Ueber das anti-streptococcen-serum Utrecht Beijers 1896
43166: Borret, A.E. - Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst waar in beknopt worden aangehaald de naamen der voornaamste Hollandsche, Brabandsche, Vlaamsche en Duitsche schilders, in welke jaaren zij geleevt en in welk vak zij geschildert hebben, 2e druk (...) vermeerderd door een bijvoegsel. Grave, A. van Dieren, 1821.
35194: Borret, Eduardus Josephus Hubertus, uit 's Hertogenbosch - Disquisitio philosophica juris publici inauguralis de summi imperii civilis origine et natura [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
68009: BORSIUS, J., - Hermannus Faukelius: zijn leven, karakter en letterkundige verdiensten
66287: BORSSUM WAALKENS, G.H. VAN, BOELES, P.C.J.A., - In memoriam Mr. W.B.S. Boeles, door G.H. Van Borssum Waalkens en Lijst der Geschriften van Mr. W.B.S. Boeles, door Mr. P.C.J.A. Boeles.
52800: Bort, Pieter - Alle de wercken [...] begrepen in ses tractaten [...] I Het Hollandts leen-recht II Proceduyren in criminele saecken te houden III De domeynen van Hollandt IV De Hooge en Ambachts-heerlijckheden V Complaincte ende VI d'Arresten. 2e- druk, Leiden, F. Haaringh, 1702.
52799: Bort, Pieter - Tractaat verklarende hoe dat de Hollantsche leenen by uytterste-wille ende versterf erven, 2e- vermeerderde druk, 's Gravenhage, Joh. Verhoeve 1655 [overplakt met een strookje waarop 'Doll ende Johannes Tongerlo 1663; het colophon op de laatste pagina is verdwenen].
34940: Bos, T., uit Bedum - Rede en toespraken bij de installatie van Ds P. Biesterveld als leeraar a/d Theol. School van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Kampen G. Ph. Zalsman 1894
66760: BOS, D., A. MAASS, - Gedenkschrift van de loge "Fides Mutua", in het oosten van Zwolle, ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan op 27 Januari 1953
69948: BOS, W., - Aan de Dijk. De opkomst en ontwikkeling van Sliedrecht en het baggerbedrijf.
70223: BOS, ANTHONIE VAN DEN, - Woman with a baby near a dwelling in the forest
70221: BOS, ANTHONIE VAN DEN, - Travellers in the dunes near Haarlem
32495: Bos, Gerardus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de nuptiis [...] Leiden Daniël van Damme 1750
70222: BOS, ANTHONIE VAN DEN, - Man with a wheelbarrow near a farmhouse and barn
69947: BOS, W., - Negen eeuwen. Geschiedenis van de Sliedrechtse baggeraars.
70224: BOS, ANTHONIE VAN DEN, - Farmer leading a cow to a barn
65273: BOS, R., - Atlas der Geheele Aarde in 44 Kaarten en vele bijkaarten door R. Bos
27840: Bos, Th.S.H. e.a. - Oud Fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het historisch genootschap, 1845-1969. 's-Gravenhage 1989, 372 pag., geb.
66068: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G., - De Van Beverens (1570). Novelle.
42440: Bosboom, S. / V. Scamozzi / Philips - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten weleer door wylen Sijmen Bosboom uit den beroemden Venetiaanschen bouwmeester Vincent Scamozzi in minuten overgebracht en nu (...) verbeterd door Caspar Philips Jacobsz. (...) en J. Houthuisen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1816.
64181: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G., - Het laatste bedrijf van een stormachtig leven
32825: Bosch van Drakestein, Paulus Joannes, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de consilio nautico [...] Amsterdam C.G. van der Post 1848
36656: Bosch, Johannes Hendrik Adrianus, uit Djokjokarta - Over de toestemming van anderen tot het huwelijk Leiden Kooyker 1889
67450: BOSCH KEMPER, J. DE, - Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard, de ontwerper en verdediger van de schoolwet van 1857, uit zijn dagboek en nagelatene aanteekeningen geschetst
67466: BOSCH, JERONIMO DE, - Lofrede op H. G. Oosterdyk, Aan de leden van het Genootschap Concordia et Libertate wordt deze lofrede, in hunne vergadering den 20 october 1795 uitgesproken, toegewijd
68065: BOSCH KEMPER, J. DE, - Het nationale momument voor 1813.
14861: Haagsche bosch - Het Haagsche bosch vol vrolijke zangers. Amsterdam, Gerrit van der Linden, [ca. 1850].
27720: Bosch Kemper, J. de - De staatkundige parijen in Noord-Nederland ( tot 1813 ), Amsterdam 1837, 24 + 376 pag., orig. karton.
66088: BOSCH, BERNARDUS DE, - Dichtlievende verlustigingen
34578: Bosch, Jacob Anton Albert, uit 's Hertogenbosch - Opmerkingen naar aanleiding van artikel 1198 B.W. Leiden Somerwil 1880
346: BOSCH, R.P. VAN DER, - Neêrlands verleden uit steen en beeld. Gedenktekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd. Schiedam 1901, 441 p.
36554: Bosch, Petrus van den, uit Amsterdam - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw Diest Lichtland 1968
7145: Bosch, Jeronimo de - Poëmata. 2e vermeerderde druk. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808. {Gebonden met:] Poëmatum appendix. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808.
59816: Bosch Kemper, J. de - De Staatswetenschap (...) Inwijdings-rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
32335: Bosch, Leonardus Johannes Marinus, uit Arnhem - Petrus Bertius1565-1629. Proefschrift [...] Meppel Krips 1979
63771: BOSCH, ETIENNE - Aelbrecht hertog in Beieren Graaf van Holland enz. binnen Enkhuizen in 1396
7147: Bosch, Maria; Agatha Deken - Stichtelyke gedichten. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1775.
64838: BOSCH VAN DRAKESTEIN, M.E.CH., - STUDENTEN-MASKERADE - Bezoek gebragt aan Leiden in 1586 door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, etc. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche Studenten-corps in junij 1870.
64753: BOSCH, BERNARDUS, - Alle de werken van Joost van Vondel. Uitgegeven door Bernardus Bosch, rustend predikant van Diemen.
64154: BOSCH, B. DE, - Op den gouden trouwring van Jan Willink en Judith Busschers; thans berustende onder vrouwe Suzanna Hazina Willink, echtgenoote van den weled. heere Antoni Jacob Bierens.
33183: Bosch Reitz, Carolus, uit Amsterdam - Specimen historico-juridicum inaugurale de duplici natura confiscationis [...] Amsterdam Frederik Muller 1854
41400: Bosch, L.E. - De Willems-kazerne, voorheen de Witte Vrouwen Abdij te Utrecht, Utrecht 1829, 104 pag., geïll. met 2 litho's waarvan een op titelpagina, papieren omslag los en watervlekkig.
35876: Bosch van Drakestein, Carolus Petrus Johannes, uit Utrecht - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1874
19000: Bosch, C.J. van den - De stamreeks Van den Bosch (Leuvenheim - Rheden) met kwartieren, genealogische notities en wapenbeschrijvingen [...] tevens aanvulling op Nederlands Patriciaat 6 (1915).
64883: BOSCHHEIDGEN, H., - Die organische und vororganische Befestigung von Mors nebst ihren Beziehungen zum heutigen Stadtbilde
31761: Boschloo, Engbert Hendrik Philippus, uit Heerenveen - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895
31707: Boschma, H. - Mijn ontwikkeling tot systematicus [...] Leiden E.J. Brill 1964
37782: Boschma- Aarnoudse , C.; - Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn, Hoorn 1998, 272 pag., geb., geïll.
60754: Bosdijk, Jacques Freancois - De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848.
66262: BOSHC KEMPER, J. DE, - Levensbericht van mr. Cornelis Jacobus van Assen (1788-1859)
67405: BOSKEN, J. H., - Ter nagedachtenis van F. C. van den Ham, in leven Doctor in de Godgeleerdheid, Evangeliedienaar bij de Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Utrecht
66444: BOSKEN, J.H., BEETS, N., - Toespraken gehouden bij het graf van den weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, Emer. Predikant door J.H. Bösken en N. Beets.
40122: Bosman, Th.J. e.a. (red.), - Het Gulden Gedenkboek van de Rijkskweekschool voor onderwijzeres (....) te Deventer 1877-1927, Groningen 1927, 160 pag., geïll. Fraai omslag.
47662: Bossange, e.a., - Veilingcatalogus: Catalogue de la riche bibliotheque de Rosny, Paris 1837, 8+264 pag., origineel karton.
67639: BOSSCHA, J.,, - Christiaan Huygens, rede op den 200sten gedenkdag van zijn levenseinde uitgesproken door J. Bosscha
67578: BOSSCHA, J.,, - Christiaan Huygens rede op den 200sten gedenkdag van zijn levenseinde uitgesproken door J. Bosscha.
47756: Bosscha, J., - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen, herziene en verbeterede uitgave, 4 delen in 2 banden, Rotterdam, z.j., 408+484+854 pag.
35112: Bosscha, Joannis - Oratio de historiae et literarum necessitudine 1840
67150: BOSSCHA, J.,, - Het leven van Willem den Tweede Koning der Nederlanden en Groot-hertog van Luxemburg.
7924: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime porte 1726-1744.
63838: BOSSCHA, J. - Neêrlands Heldendaden te Land van de vroegste tijden af tot in onze dagen
35676: Bosscha, Herman Pieter , uit Culemborg - Primaire, secundaire en tertiaire netvliesbeelden ..... Utrecht van Boekhoven 1893
64533: BOSSCHA, J.,, - Neerlands heldendaden te lands van de vroegste tijden af tot op onze dagen.
52806: Bosscher jr., B.D. - Regtsgeding gevoerd voor het provinciaal geregtshof van Zuid-Holland tusschen J.D. Kruseman appelant en D. Verbeek, geintimeerde, mede gedeeld door mr. B.D. Bosscher jr., advocaat te Amsterdam. Buiten den handel. Amsterdam, M. Coster jr., 1852.
47778: Bosscher, Ph. M., - De Koninklijke Marine in de Tweede wereldoorlog, 3 delen, Franeker 1984-1990, 635+675+490 pag., geb., geïll.
31753: Bosse, Jan van, uit Amsterdam - Stellingen [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1867
36658: Bosse, Jan Philip van, uit Amsterdam - Academisch proefschrift over het muntwezen op Java Leiden Van der Hoek 1863
7150: Bosson, Paulus Josephus de - De heldendood van Reinier Claaszoon. Dordrecht, J. van Houtrijve Jr. 1831.
67444: BOTERMANS, A.J., - Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps Ao 1479, berustende in de Bibliotheca Academicae te Gottingen.)
32597: Bothenius Lohman, Ludovicus, uit Groningen - Dissertatio iuridica inauguralis, de principiis, quae, tum Gallicus, tum in novissima lege Belgicus legislator secutus est in loco, qui est de iure hypothecae [...] Groningen W. Zuidema 1830
36004: Botjes, Everhard, uit Midwolda - Stellingen Groningen Scholtens 1901
67570: BOTS, P.M., - Het bisschopslied van Sint Bavo in zeven zangen door P.M. Bots. ter gedachtenis aan het gouden priester-jubile van Monseigneur C.J.M. Bottemanne, bisschop van Haarlem.
35328: Bots, Hans - Van universitaire gemeenschap tot academische kring [1976]
40490: Bottenheim, S., - Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam, Amsterdam 1945, 29 pag., geïll.
21012: Bottiger, C.A. - Ideen zur Kunst-Mythologie. Erster Cursus. Dresden/Leipzig 1826, 425 pag., ill. mit 5 Tafeln, in halb-leder Band.
64321: BOUCHERY, H.F. WIJNGAERT, F. VAN DEN, - P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis
15014: Boughton, George H. - Sketching rambles in Holland [...]. New York: Harper, 1885.
41026: Bouille, A. de - Un conseiller de Charles VII. Le Marechal de la Fayette 1380-1463, Lyon 1955, 188 pag.
42141: Bouillij, J.N. - Raadgevingen aan mijne dochter, uit het Fransch door M. Stuart. 3 delen in 1 band, Amsterdam, Sulpke, 1819.
65548: BOUILLY, J.N., - Uitgelezene vertellingen aan mijne dochter / vrij nagevolgd naar 't Fransch van J.N. Bouilly
67775: BOUMAN, HERMANNUS, - Jodocus Heringa Eliza's zoon, als voorstander van het vaderland en deszelfs heilzame instellingen, gelijk mede in eenige andere betrekkingen, geschetst. Een redevoering, met aanteekeningen en bijvoegsels
65556: BOUMAN, H., - Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren, grootendeels uit ongedrukte of zeldzame bescheiden
61562: Letaille / Boumard - SAIN ANTOINE DE PADOUE. [Canivet]
69275: BOURBON BUSSET, J. DE, - Album des grandes demeures de France.
43120: Bourdet, B. - Soins faciles pour la propete de la bouche, pour la conservation des dents & pour faire eviter aux enfans les accidens de la dentition. Nouvelle ed., Paris, Herissant, 1771.
3258: Bourgeon, J.L. - Les Colbert avant Colbert. Parijs 1973, 270 p., geïllustreerd.
69198: BOURGET, P., D'HOUVILLE, G., DUVERNOIS, H., BENOIT,P., - Le Roman des Quatre.
52816: Bouricius, L.G. - Over de gevangenissen in Nederland, Leeuwarden, L. Schierbeek, 1838.
34754: Bouricius, Gerardus Joannes, uit Arnhem - Dissertatio juridica inauguralis de evocationibus jure civili et Gelrorum moribus prohibitis quibusdam autem in casibus licitis Leiden C. de Pecker 1765
356: BOURICIUS, L.G.N., - Grafboek van de Oude Kerk der stad Delft. Z.p., z.j., 53 p.
69042: BOURIENNE, LOUIS ANTOINE FAUVELET DE, - Mémoires de M.de Bourrienne, Ministre d'état sur Napoléon - le directoire, le consulat, l'empire et la restauration.
70289: BOURLIER, E., - Adriaan Justus Enschede.
47378: Bourlier, E. / E. Lacheret - Souvenir du troisieme centenaire de l'eglise Wallonne de la Haye, Gravenhage 1891, 105+(1) p., geïll. Slordig exemplaar.
47762: Bousmard, H.J.B. de, - Essai general de fortification et d'attaque et defence des places, 3e edition, 4 volumes, Paris 1837, 390+367+390+264 pag.
15018: Boussingault, [Adam] - La guide universelle de tous les Pays-Bas ou les dix-sept provinces... 4de druk. Parijs: veuve F. Clousier, 1682.
30280: Boussod, Valadon - Atelier W. Roelofs. Tableaux, études et aquarelles ( 2e et derniere partie ), vente, 's-Gravenhage 1910, 26 pag., geïll.
69150: BOUTET DE MONVEL, L-M., - Jeanne d' Arc.
64108: BOUTETIERE, L. DE / ENSCHEDÉ, A.J., - Des Villates en France et aux Pays-Bas. Notes Genealogique.
6494: BOUTMY DE KATZMANN, E.J.C. - Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikaties van de Indische genealogische vereniging deel 5 en 6. Den Haag 1993. Ing., 201 + 186 p.
61784: Bouttats, Gaspar (1625-1695) - VERHOLE WERCKEN VAN DEN SALIGEN VADER IOANNES VANDEN CRUYSSE. eersten ongeschoenden Carmeliet [Frontispiece]
22706: BOUVRIE, DES - Foto van in steen (grafzerk?) gehakt familiewapen Des Bouvrie.
57038: Bouvy, J., - Iets over phonologie, enz. Open brief aan Dr. B. te V., naar aanleiding van zijn artikel "Antwoord op eene kritiek", Gulpen [1873].
32929: Bouwer, Klaas, uit Noordwolde - Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau. Proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
30570: Boven, M.v. en S. Segal - Gerard & Cornelis van Spaendonck, twee Brabantse bloemschilders in Parijs, 2e druk, Maarssen 1988.
63883: BOWDOIN, W.G., - James McNeill Whistler, the man and his work
31927: Bowier, Daniel, uit 's Hertogenbosch - Specimen juridicum de rescindenda venditione ob laesionem enormem [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
15026: Bowring, John - Brieven [...] geschreven op eene reize door Holland, Friesland en Groningen, voorafgegaan door Iets over de Friesche letterkunde, en gevolgd door Iets over de Hollandsche taal- en letterkunde. Uit het Engelsch. Leeuwarden: G.T.N. Suringar, [1829]-1830.
42803: Boxhorn, Marcus Zuerius van - Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden staet der Geunieerde Provintien (...) als mede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den jare 1651. z. pl., z. n., 1674.
42805: Boxhorn, Marcus Zuerius van - Institutionum politicarum libri duo. Editio altera. Leiden, Herculis & v. Gerrvliet, 1657.
7153: Boxman, Abraham - Gedichten. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1823.
7155: Boxman, Abraham - Dichterlijke nalatenschap. Uitgegeven door J.J.L. ten Kate. Verspreide en nagelaten gedichten. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1862. [2 delen]
15028: Boyce, Edmund - The Belgian traveller, being a complete guide through Belgium and Holland or Kingdom of the United Netherlands, containing a full description of every town; its objects of curiosity, manufactures, commerce, and inns; the mode of conveyance from place to place and a complete itinerary of the surrounding country [...].
15030: Boyce, Edmund - The Belgian and Dutch traveller, being a complete guide through Belgium and Holland [...]. 6de vermeerderde druk. Londen: Leigh & Son, 1835.
41784: Boymans, J.A. - De Garde d' Honneur of episode der regering van Napoleon Buonaparte, door J.A. Boymans van Utrecht in 1813 als Garde d' Honneur opgeschreven, Zutphen, Thieme, 1823.
35794: Braake, Benjamin Hendrikus Johannes ter, uit Oorschot - Over anaeropolarimetrie Nijkerk Callenbach 1901
14638: Braakenburg van Backum, L.J.A. - De edelen De Braquemont in Normandië, z.pl., z.j. [24 p] folio. Gebonden met: De Bracamonte en de daaruit gesproten markiezen van Fuente-el-sol en graven van Penaranda, z.pl., z.j. [34 p], folio. En met: D'Alverado y Bracamonte in België, z.pl., z.j. [18 p], folio (ca. 1890?).
43932: Braakenburg van Backum, L.J.A., - Ambachtsheerlijkheid Backum,
31354: Braam, A. v. e.a. (red.) - Historische atlas van de Zaanlanden, Wormerveer 1970, 118 pag., geb., geïll., met stofomslag.
33992: Braams, Cornelius Regnerus Fridericus, uit 's Gravenhage - Specimen academicum inaugurale de juris principio: pater est, quem nuptiae demonstrant [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1831
69541: BRAAMS, B.W., - Weyden en zeyden in het broek. Middeleeuwse ontginning en exploitatie van de kommen in het Land van Heusden en Altena.
65161: BRABANT, J. VAN, - Sint Bavo. Edelman, boeteling en monnik.
42491: Brade, W.C. - Theoretisch en practisch bouwkundig handboek ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verdere bouwkundigen. 4 delen, 2e verbeterde en vermeerderde druk, 's Gravenhage, Doorman, 1842.
60320: Braeu, Nicolaes (fl. 1586 - 1600) after Matham, Jacob (1571-1631) - Susanna and the Elders
7157: Braga - Bragiana. Humor en satire. Utrecht, Post Uiterweer & Comp. 1854.
366: BRAIBANT, CHARLES (inl.), - L'art et la vie au Moyen Age à travers les blasons et les sceaux. Parijs 1950. Geïll., 142 p.
57842: Brakel, S. van, - Stukken betreffende de kamers der noordsche compagnie na afloop van het octrooi, Overdruk B.M.H.G. 1910, 96 pag.
66663: BRAKEL, THEODORUS À, - De Trappen des Geestelycke Levens, beschreven door Theodorum à Brakel, In sijn leven Predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn doodt in 't licht gebracht door Wilhelmum à Brakel, Th. F. Predikant tot Stavoren.
3128: Brakman, J.A. - Geschiedenis van de familie Brakman 1540-1921. Breskens 1922, 177 p., met tabellen.
33464: Brakonier, Abraham Cornelius, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de milite desertore [...] Utrecht Alexander van Megen 1741
65051: BRAMER, J., - De handhaving der waarheid, van den eerwaarden heer J.J. Scholten, predikant te Haarlem, beoordeeld en wederlegd door J. Bramer, Rooms-Catholijk Pastoor te Borne.
34006: Brand, Christophorus Josephus, uit Kaap de Goede Hoop - Dissertatio politico-juridica de jure coloniarum [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1820
40388: Brand, Jan e.a. (red.), - De woorden en de beelden. The words and the images. Tekst en beeld in de kunst van de twintigste eeuw, Utrecht, Centraal Museum, 1991, 272 pag., geïll.
42511: Brand, Adam - Relation du voyage de mr. Evert Isbrand, envoye de sa majeste czarienne, a l'empereur de la Chine en 1692, 93 & 94. Amsterdam, J.L. de Lorme, 1699.
34956: Brandeler, Andries Willem van den, uit Brielle - Aanteekeningen op artikel 18 der wet van 29 juni 1854 Leiden J.J.Groen 1880
368: BRANDELER, P. VAN DEN, - Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht. 3 dln. in 4 banden. Dordrecht 1862-1869 + Suppletoire Inventaris, Dordrecht 1878, 88, 68, 45, 195, 43 p.
67177: BRANDELER, MR. P. VAN, - De oudste voorregtsbrief der stad Dordrecht, medegedeeld door P. van den Brandeler, advocaat en gemeente-secretaris te Dordrecht
42955: Branden, F.J. v.d. - Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool. Antwerpen, 1883.
4592: Brandenburg, Erich - Die Ahnen Augusts des Starken, Generation I-XIII. Leipzig 1937, 154 p. (Bijlage: Grafen von Mansfeld, 14de en 15de eeuw.) Omslag los.
57830: Brandis, Bernhard, - Grundsaetze bei Behandlung der Syphilis, 2e Auflage, Berlin 1879, 44 pag.
16954: Brandsma - Atlas van Nederland. Uitgave van den Theehandel E. Brandsma. Amsterdam [ca. 1890?]. Mapje met 11 kaartjes op dun karton, elk 10,7 x 8 cm, van de elf provincies, chromo-druk.
3136: Brandt, P.J. - Genealogie familie Brandt. Blokker 1984, 80 p., geïll., geb., met tabellen (offset).
24994: Brandt, Gerard - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter
24986: Brandt, Caspar & A. v. Cattenburgh. - Historie van het leven des heeren Huig de Groot, beschreven (...) door C. Brandt en vervolgt (...) door A. v. Cattenburgh.
7159: Brandt, Caspar en Johannes - Poëzy. Amsterdam, wed. B. Visscher, wed. G. Slaats, P. Visser, 1725. [deel 1 van 2 delen]
65959: BRANDT, GERARD, - Het Leven en Bedryf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. [Michiel de Ruyter]
42673: Brandt, Geeraert - G. Brandts verantwoording ter saeke van sijne historie der reformatie, tegens de beschuldigingen van D. Henricus Rulaeus, predikant tot Amsterdam. Amsterdam, Riewertsz en Boom, 1676.
42843: Brandt, Geeraert - Historie der Reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden. 2e druk, 4 delen, Amsterdam, Rieuwertsz en Boom / Rotterdam, Bos, 1677, 1674, 1704 en 1704.
52272: Brandt, P., - Veilingcatalogus 10.000 ex-libris et estampes modernes, formant la collection de D.Giltay Veth in Amsterdam, Amsterdam 1960, 28 pag., geïll.
32857: Brandt, Coenraad Dirk Jan, uit Utrecht - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1921
19448: Brandt, C.D.J. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der 13e eeuw.
37366: Brant, S - Der sotten schip, Antwerpen 1548, verzorgd en van een nawoord voorzien door L. Geeraedts, Middelburg 1981, ongepagineerd met 54 pag. nawerk, gebonden.
34582: Brants, Ernst Richard Egbert, uit Vorden - Aanteekening op Art 1054 en eenige andere artt. van Boek II Tit. 13 van het B.W. Utrecht Van Druten 1881
370: BRANTS, A., - Bijdrage tot de geschiedenis der Gelderse Plooierijen. (Diss.) Leiden 1874, 189 p.
32125: Brantsma, Gerardus Samuël, uit Leeuwarden - Dissertatio juridica inauguralis, de lucro et damno, quod inter conjuges, jure frisico, commune est [...] Leiden J. van Tiffelen 1805
32499: Brantsma, Petrus, uit Dokkum - Specimen juridicum inaugurale de jure summorum inperantium, et civium singulorum, per solam usus intermissionemnon pereunte [...] Leiden S. en J. Luchtmans, en Joann. le Mair 1775
19846: Brassart, M. - Notice historique et généalogique sur l'ancienne et illustre famille des seigneurs et comtes du nom de Lalaing.
35626: Braunschweig, Andrea, uit Dondanga-Curlando; Praeses: Remling, Nicolaus Christoph - Dissertatio historica de Ottone Magno [...] Wittenberg Christian Schrödter 1680
34008: Brauw, Guilielmus Mauritius de, uit Zierikzee - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus conditionalibus [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1834
67920: BRAY, B.A., - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inedites a Nicolas Heinsius (1649-1658)
68041: BRAY, J., - All about dress. Being the story of the dress and textile trades.
66301: BREDA, J.G.S. VAN, - Levens-schets van Adriaan Gilles Camper
16208: BREDA - Gids bij het bezoek der Groote- of Lieve Vrouwenkerk te Breda, z.pl., z.j. [ca. 1920], 32 p.
34476: Breeman, Carel Ernest, uit Soerabaya - Art. 444 en 445 B.W. Leiden Somerwil 1888
69631: BREEN, L.G. VAN, - Holland's rijshout. Het gebruik van rijsmaterialen bij stroomleidende werken en de oeververdedigingen langs bovenrivieren en aan zee
35488: Brehmerus, Immanuel Fortunatus; Praeses: Kirchmaier, Georg Wilhelm - Commentationes quasdam ex philologia [...] Wittenberg Schroedter 1703
33388: Bremekamp, H. - De practische en de critische richting in de wiskunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft [...] Groningen P. Noordhoff 1919
31270: Bremer, J.T. - De Zijpe, deel II 1813- 1920, Schoorl 1991, geb., geïll., met stofomslag.
69766: BREMER, J.T., - Wieringerwaard 1610-2010.
65476: BREMER, F., - Het gezin van den Overste door Frederika Bremer
29034: Bremmer, H.P. - Practisch aesthetische studies, Amsterdam, Versluys, 281 pag., geb. in linnen band. Zeldzaam boek, dat echter een aantal illustraties buiten de tekst mist.
52254: Brender a Brandis, G. (uitg.), - Plakkaaten van de repraesentanten van het volk van Amsterdam, Amsterdam, Allart, 1797.
36296: Brenner, Immanuel, uit Rochlitio Misnicus; Praeses: Wolf, Johann - Disputatio politica de officiis subditorum erga principem .... Wittenberg Borckardus, Lieberhirt 1679
36392: Brescio, Johann, uit Gubena.Lusato.; Praeses: Stoll, Ludwig J. - De artis heraldicae origine & natura, Exercitatio I Leipzig J.W. Kruger 1688
32661: Brester, Albert, uit Amsterdam - Potentiaalmetingen in verdunde oplossingen van electrolyten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1827
69147: BRETON, G., - Histoires d'Amour de l'histoire de France. Complete set in 8 double pockets.
65370: BRETSCHNEIDER, K.G., VERWEIJ, B., - Hendrik en Antonio of de proselieten der Roomsche en Protestantsche Kerk / naar het hoogduitsch van K.G. Bretschneider; door Bernardus Verweij
8500: [Jongh, Izaac de (vert.)]; Christoph Friedrich Bretzner - Felix en Antje, of Gelyk by gelyk maakt het beste huwlyk, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, I. de Jongh en Alkmaar, J. Hand, 1792.
374: BREUGEL DOUGLAS, R. VAN, - Over het adelsregt in de Nederlanden. 's-Gravenhage 1867, 137, 18 p.
64100: DE ROVÈRE VAN BREUGEL, - Des hypothèques, du droit de timbre et de greffe, ou observations sur le rapport de la commission créée par décret de sa majesté, du 15 juillet 1815, e sur les projets de loi relatifs a leur organisation et conservation.
33904: Breugel, Johannes Festus van, uit 's Hertogenbosch - Disputatio juridica inauguralis de probationibus [...] Leiden Samuel Luchtmans 1728
33906: Breugel, Johannes van, uit 's Hertogenbosch - Disputatio juridica inauguralis de repressaliis [...] Leiden Samuel Luchtmans 1728
17063: Breugelmans, R. - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1974. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 5).
25726: Breuker, P. (red.) - De Fiifde Woansdei. 150 jier P.C. (1853-2003), Franeker 2003, 296 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
35364: Breuning, P.S. - Prent voor promotiediner Dr P.S.Breuning, steendruk J.A. Moesman Utrecht 1929
36144: Breymanno (Breymann) , Andrea, uit Kirchwalinga Lunenburg; Praeses: Dassovius, Theodorus - Imagines Hebraearum rerum quae nostra aetate circumferuntur ex parte recensebit & emandebit Kiel recusa [B. Reuther?] 1714
67604: BRICAULT,L., - De Memphis à Rome. Actes du Ier Colloque international sur les études isiaques Poitiers - Futorescope, 1999.
37698: Brichant, A - Jetons de numismates, 5 extracts Revue Belge de numismatique, 1878- 1883, ill.
16214: BRIELLE - Historische gids door Den Briel van Joh. H. Been, in leven gemeente-archivaris, 4e druk, herzien door Dr. Mr. H.P. Schaap, Brielle, Moerman, 1934, 48 p.
65459: BRIGDEN, J.B., - Escape to prosperity
59298: BRIGGS, ASA [ED.]., - Essays in the History of Publishing. In Celebration of the 250th Anniversary of the House of Longman 1724 - 1974. London., Longman Group Ltd., 1974. Original publisher's blue cloth hardback, gilt lettering on purple label spine, pictorial dustjacket, 468pp., 12 contributions, illustrations, references, index. Very fine copy.
55093: Brikkenaar, J.B. - Verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, R. priester te Ouddorp , dd Ouddorp 23-12-1740. Alkmaar, v. Hoolwerf, [1740]; met: Tweede verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, R. priester te Ouddorp, d.d. Ouddorp 1-3-1741. Alkmaar, v. Beyeren, [1741].
33682: Brill, W.G. - Oratio de scientae laude genus humanum ab indignae dominationis vinculis vindicantis.
7171: Brill, Willem Gerard - [Eerste titelpagina:] Verhandelingen, uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap. Acht en twintigste stuk. [...] Haarlem, erven F. Bohn, 1857. [tweede titelpagina:] Over de aesthetische waarde der klassieke en der moderne dichtvormen. Bij dezelfde.
23538: Brill, W.G. - Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden, deel I 1e, 3e, 4e en 5e stuk, deel II 1e stuk. 5 aflveringen in papaieren omslagen , ca. 400 pag.
55206: Brinhauser - Prent: 'Der zu ewigen gefangnis verurteilte Joseph Graez, vulgo Pfeiferle'. Ets, 'Brinhauser sculp 1784', tonende de man in zijn cel, met kettingen vastgezet, staande voor zijn brits, rechtsboven een tralievenster.
39678: Brink, B. ten - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens, Utrecht 1869, 340 pag., geb. in rood linnen. Mooi exemplaar.
20392: Brink, T. v.d. en A.C. Zeven ( red ) - Kwartierstatenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld 1988, 228 p., geíll.
68279: BRINK, J. TEN, - Dr. Nicolaas Heinsius junior. Eene studie over den Hollandschen schelmenroman der zeventiende eeuw.
66244: BRINK, B. TEN, - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens, uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
68395: BRINK, P. VAN DEN, - 'In een opslag van het oog' : de Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754
21110: Brink, Jan ten - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aesthetische studie van het Hollandsche blijspel der 17e eeuw, 3 delen, Leiden (1887), 196+155+249 pag. ( mist van 1 deel het vooromslag ).
25802: Brink, J. ten e.a. - Haagsche stemmen, 3e jaargang, 1890, 's-Gravenhage 1890, 704 pag., geb. in half leer.
32251: Brink, Eduard van den, uit Ede - Rooms of katholiek. De opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie. Academisch proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
34854: Brink, Jani ten - Oratio de iis, quae tristia ac laeta academiae per annum praeteritum acciderunt 1833
59362: Ten brink, J, Schimmel, H.J, Berg, J, Hoynck van papendrecht, J en Kaemmerer, F.H. [red]. - Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, verzameling van Nederlandsche Letterkundige Kunstwerken geillustreerd door Nederlandsche Kunstenaars, Deel I, januari - juni 1891, 640 pp.
34010: Brink, Bernardus ten, uit Harderwijk - Dissertatio juridico-antiquaria inauguralis de hasta praecipuo apud Romanos signo, imprimis justi dominii [...] Groningen J. Oomkens 1839
35764: Brink, Johannes Arend van den, uit Utrecht - Bijdrage tot de kennis van de werking van het diphtherie-ferment Utrecht Van Huffel 1890
64238: BRINK, JAN TEN, - De eerste jaren der Nederlandsche Revolutie 1555-1568
16803: BRINK, TEN - Uitgaven van Ten Brink, Meppel/Arnhem.
66984: BRINKMAN, A., - Parochie-retraiten gebeden en liederen samengesteld en bewerkt door A. Brinkman, redemptorist
64166: BRINKMAN, C.L., - Alphabetische Naamlijst van Boeken, Landkaarten en verdere in den Boekhandel voorkomende artikelen, die in het jaar 1883 in het Koningrijk der Nederlanden nieuw uitgegeven of op nieuw herdrukt zijn.
384: BRINKMANN, JÜRGEN - Die Ritter des Ordens `Pour le Mérite' 1914-1918. Bückeburg 1982. Geïll., ca. 100 p.
51045: Britaine, W. de - De menschelyke wyshyd, of de weg des fortuins en het middel om zig in de wereld groot te maken. Vertaald uit het Engels door J.H., Amsterdam, Lakeman, 1722.
58632: Brockdorff, Cay von, - Kants Teleologie, Inaugural Dissertation, Kiel 1898, 62 pag.
35634: Brocktorff, Dethleff, nob. Holstein; Praeses: Conring, Herman - Disquisitio politica de prudentia peregrinandi [...] Helmstedt Henning Müller 1663
60638: Broeck, Pieter van den - De doorluchticheyt van Brederode uyt den graeflijcke huyse van Hollandt.
36659: Broecke, Antonie Abraham Johannes van den, uit Aardenburg - Over wettiging van natuurlijke kinderen Leiden Van Nifterik 1879
23782: Broecke, Ph. v.d. - Pleitrede betreffende de inkwartiering van officieren van z.m. landmacht in het vierde district van Zeeland, Middelburg 1839, 37 pag., orig. papieren omslag
7177: Broek, Lambrecht van den - Gedichten. Rotterdam, wed. J. Allart, 1828. [Gebonden met:] Vaderlandsche gedichten. Rotterdam, L. Vermeer, [1831].
7176: Broek, Lambert van den - Tooneelpoëzy. Lombardyn, of De bedriegelyke procureur. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1714. [Gebonden met:] De verraderse medeminnaar, of 't Gelukte huwelyk door bedrog. Blyspel. Amsterdam, Johannes van Leeuwen, 1715. [en met:] De vryer kamenier en de knecht minnemoer, of De gelukte liefdelist. Amsterdam en Leiden, Hendrik Bosch en G. Knotter, 1720.
7180: Broek, Lambrecht van den - Vaderlandsche poëzie. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1833.
65472: BROEK, L. VAN DEN., - Vaderlandsche gedichten, Vaderlandsche poezij, Nederlands Verlossing in 1813 herdacht. Feestzang, Willem de Eerste, Prins van Oranje. Feestzang ter inwijding van het standbeeld voor den grondlegger van Neerlands Onafhankelijkheid, 17 november 1845, dichtstuk, Wilhelmus van Nassauwen, volkslied; naar den originelen tekst van Marnix van St. Aldegonde; uitgegeven bij de onthulling van het Ruiter-standbeeld van Willem I Prins van Oranje, opgerigt door zijne majesteit Koning Willem-Twee
35668: Broek, Christiaan Jan Hagen van den, uit Nijmegen - Onderzoek naar de bactericide werking van het palingroken Assen Van Gorcum 1948
33215: Broeke, Guiliam van den, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de potestate mariti in uxorum, ex principiis juris naturalis et codicis civilis [...] Utrecht Joh. Altheer 1822
22880: BROEKMAN, VAN DE VRANDE, GUNTHER MOHR - Tien brieven en andere stukken betr. een geldlening tussen C.J. Gunther Mohr en J.C. Broekman-van de Vrande te Amsterdam, 1955. Manuscripten.
3162: Broeksma, C. - Genealogisch overzicht van het geslacht Broeksma. Amsterdam 1987, 71 p., geïll.
70154: BROEKSMIT, FREDERIKA HENRIËTTE, - Windmill in Delfshaven
33217: Broeksmit, Teunis, uit Zwijndrecht - Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek van het rijks-academisch ziekenhuis te Leiden cursus 1889-1890 Rotterdam W.J. van Hengel 1891
31915: Broen, Marcus Jacobus, uit Amsterdam - Dissertatio philosophica de Nilo [...] Utrecht W. van de Water 1724
66647: BROER, C.J.C., - Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwikkeling van haar grondbezit (ca. 1000-1200).
34512: Broers, Christiaan Wouter, uit Erp - De puerperale involutie der uterusspier Leiden IJdo 1894
14604: Broersen, Jef C.W. - 100 jaar Köster. De lange reis over het Tüöttenpad naar het Ritsevoort.
7186: Broes, Petrus - De peinzende Kristen, of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1817. [4 delen in 1 band]
388: BROKKEN, H.M.; W.TH.M. FRIJHOFF (red.) - Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1992. Den Haag 1992. Geb., geïll., 258 p.
390: BROKKEN, H.M.; W.M. LINDEMANN - Inventaris van het archief van de kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795. 2 dln. 's-Hertogenbosch 1977, 483 p.
69282: BROMFIELD, L., - Possession.
3164: Bron, H.J.A. - Familie-aanteekeningen betreffende de familie van Ds. G. Lehman de Lehnsfeld, Ds. P.M. van de Laar, Ds. H. Bron, Ds. W.H. Toe Water. Zwolle 1932, 32 p.
66888: BRONDGEEST, A., - Catalogue de l'oeuvre magnifique de Rembrandt et des artistes de son ecole F. Bol, J. Lievens, J.G. van Vliet, &, laisse par feu Monsieur Jean Gisbert Baron Verstolk de Soelen, Vente 28 Octobre 1847/Catalogue de la seconde partie du cabinet de gravures, laisse´ par feu son excellence Jean Gisbert Baron Verstolk de Soelen, compose´e du magnifique et ce´le`bre ouvrage d'estampes, par Rembrandt van Rhyn et par les artistes de son e´cole, Ferdinand Bol, Jean Lievens, Jean George van Vliet & c. Contenant les e´tats les plus rares, ainsi que des e´preuves superbes, provenant des Collections Europe´ennes les plus renomme´es, comme de celles de A. Houbraken, P. Mariette, (...) et autres / redige´ par A. Brondgeest. La vente aura lieu a` la maison dite 'Het huis met de hoofden', (...) a` Amsterdam, le Mardi 26 Octobre 1847 et jours suivants; par Je´rome de Vries [et al.]
19466: Brongers, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
66602: BRONGERSMA, E., - Een leven lang Dr. Edward Brongersma.
42929: Brongniart, A. - Traite des arts ceramiques ou des poteries. 2 volumes 8° and an oblong atlas. Paris, 1844.
53027: Bronkhorst, S. van - Omstandig verslag van den moord gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel, met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique stukken. Amsterdam, J. v.d. Hey en zoon, 1824.
30268: Brons, L ( red.) - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink, Laren 1986, geïll.
67470: BRONSVELD, A. W., - Dr. J. J. van Oosterzee
67040: BRONSVELD, A. W., - De Kinderkerk te Haarlem, Historische schets uitgegeven bij haar 100-jarig bestaan
67394: BRONSVELD, A. W., - Ter nagedachtenis van prof. B. ter Haar.
67393: BRONSVELD, A. W., - Ter nagedachtenis van prof. B. ter Haar.
33167: Bronsveld, Walrand Cornelis Lodewijk, uit Ophemert - Het buitengewone gezantschap van den heer van Sommelsdijck bij den koning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626. Proefschrift [...] Haarlem Erven Loosjes 1896
41398: Bronwasser - Ons fundatieboek. N.V. Industrieele My. voorheen J.W. Bronwasser Cz, Breukelen, Breukelen 1928, oblong album, 91 pag., geb., geïll.
18954: Brood, P.; P. Nieuwland en L. Zoodsma - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
56754: Broos, K, Hefting, P., - Grafische vormgeving in Nederland: een eeuw, Amsterdam 1993, geb., geïll. 223 pag.
58814: Broos, Ton (inl.) - De wonderlyke reisgevallen van Maria Kinkons, Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1986.
42022: Brouërius van Nidek, Mattheus - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerlyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth, [1732-1733].
47618: Brouerius van Nidek, M., - Het verheerlykt Watergraafs- of Diemer-meer by de sradt Amsterdam, Amsterdam, Entrop, 1768. Folio, origineel karton.
15034: Brouërius van Nidek, M. en I. le Long - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden [...], deel II. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792.
15036: Brouërius van Nidek, Mattheus - Het zegenpralent Kennemerlant [...], [2 delen in 1 band]. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733]. Facsimilé-reprint Den Haag: Kruseman, 1966.
23474: Brouw, P. op den e.a. ( red.) - Kwartieren van het her en der, deel 1. Nijmegen 1980, 239 pag., geïll. Uitg. afd. Nijmegen, Ned. Genealogische Vereniging.
55728: Brouwer, C. - Prent: 'Voorval met den jager van den Franschen ambassadeur in 's Hage, den 6en July 1788', gravure door C. Brouwer 1789, A. Fokke Sim. zn. exc.
402: BROUWER, H. - Supplement-beschrijving van de doop-, trouw-, en begraafboeken, registers van overledenen, en bescheiden behorende tot de gaardersarchieven in Zuid-Holland, daterende van vóór de invoering van de burgerlijke stand. 's-Gravenhage 1959, 134 p.
34756: Brouwer, Cornelius, uit Middelburg - Dissertatio juridica inauguralis quaedam de legatis sistens Leiden P. van der Eyk 1765
35142: Brouwer, Nicolaus, uit Medemblik - Disputatio juridica inauguralis de emtione-venditione Leiden Henr. Verbiest 1663
35162: Brouwer, Seerpii, uit Leeuwarden - Responsio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
62644: Brouwer, Cornelis (1731/35-1803), after Bulthuis, Jan (1750-1801) after Waldorp, Jan Gerard (1740-1808) - De Hollandsche Straat.
31663: Brouwer, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma. Fries taalkundige (1789-1869) Assen Van Gorcum & Comp. 1941
32593: Brouwer, Henricus Joannes Theodorus, uit Brummen - Theses [...] Leuven Gebr. Vanlinthout 1877
68589: BROUWER, J.D.B., - Eene heilbede voor allen. Afscheids-predikatie naar aanleiding van Rom. XV: 33 gehouden op 28 October 1883, door J.D.B. Brouwer herder en leeraar te Leiden, emeritus verklaard met 1 November 1883. Ten bate van der School Minvermogenden te Leiden.
61872: Brouwer, Cornelis (1731/35-1803) after Wijck, Thomas (1616/24-1677) - Gate with traveller and mule
38550: Brouwer, Han - Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van de Zwolse boekverkopers 1772-1849, Leiden 1995, 360 pag., geb., geïll., mt stofomslag.
33223: Brouwer, Wopke Wopkens, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale, de jure occupandi [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1822
69402: BROWN, W.M., - Communism and Christianism; Banish Gods from Skies and Capitalists from Earth. Analyzed and contrasted from the Marxian and Darwinian points of view. Banish gods from skies and capitalists from earth"
35310: Brown, William Laurentius - Redenvoering over het allerheilzaamst verband en de vereeniging van den godsdienst met de wijsbegeerte Utrecht A. van Paddenburg 1788
42987: Brown, Thomas - Biographical sketches and authentic anecdotes of dogs,
33912: Brown, Gulielmus Laurentius - Oratio de imaginatione, in vitae institutione, regunda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1790
41122: Bruch, H - Kroniek der Friese Kronieken, antikritiek op Bolhuis' kritiek, Leeuwarden 1952, 52 pag.
56586: Bruch (uitg.), - Die Augsburgische confession, Koln 1830, 148 pag.
67703: BRUCKEN FOCK, B. F. W.; W. H. HOEUFFT, - Autobiografische aanteekeningen van mr. Arent Anthonis Roukens.
5652: Brucken Fock, B.F.W. von, en P.D. de Vos - Genealogie der uitgestorven familie De Huybert, Middelburg 1905,24 p., groot folio, slechte staat.
63922: BRUCKNER, WOLFGANG, - Imagerie Populare Allemande
31563: Brueys, Janus Richardus de - Oratio de maximo felicitatis incremento [...] Utrecht O.J. van paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
406: BRUGGEMAN, J. - Archief der adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg van de orde van S. Benedictus, 1133-1574. 's-Gravenhage 1933, 94 p.
69989: BRÜGGEMANN, THEODOR, - Portrait of Laurens Janszoon Coster
7192: Bruggemans, Adrianus (vert.); August von Kotzebue - De kluizenaar op Formentera. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Rotterdam, J. Meijer, 1793.
35960: Bruggencate, Hendrik Jan ten, uit Almelo - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1899
66651: BRUGGHEN, JUST. JAC. LEON. VAN DER , UIT NIJMEGEN, - Antwoord van Mr. J.J.L. van der Brugghen, oud-minister van Justitie op een open brief van Mr. J.E. Goudsmit, hoogleraar te Leiden
35152: Brugghen, Just. Jac. Leon. van der , uit Nijmegen - Commentatio ad quaestionem ab amplissima facultate juridica [...] 1826
33908: Brugghen, Jacobus Gulielmus van der, uit Nederlands-Indië - Dissertatio juridica inauguralis de rebus religiosis [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1762
67821: BRUGMANNUS, ANTONIUS, - Oratio inauguralis de sensu communi matheseos et philosophiae matre. Dicta publice in Templo Academico A.D. x. Martii MDCCLVI. Quum ordinariam philsophiae professionem in inclyta Frisiorum Academia solenniter auspicaretur.
66489: BRUGMANS, H., WACHTER, F., - Briefwechsel des Ubbo Emmius. Band I: 1556 bis 1608. Band II: 1608-1625 (2 volumes)
68914: BRUGMANS, H. KERNKAMP, G.W., - Algemene geschiedenis, Deel I: Oude geschiedenis; deel II: Middeleeuwen; deel III: Nieuwe geschiedenis; deel IV: Nieuwste geschiedenis.
34638: Brugmans, P. A. , uit Groningen - Theses juridicae. 1791
34640: Brugmans, P. A. , uit Groningen - III. theses juridicae. 1791
32205: Brugmans, H. - Het belang der economische geschiedenis. Leiden A.W. Sijthoff 1904
36590: Brugmans, Izaak Johannes, uit Groningen - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 's-Gravenhage Nijhoff 1925 IIe deel
23516: Brugmans, H. - Verslag van een onderzoek in England naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1892 ....... ingesteld. 's-Gravenhage 1895, 516+61 pag.( boekblok los).
34012: Brugmans, Carolus Petrus Ludovicus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de obligatione naturali in jure Romano et hodierno [...] Amsterdam C.A. Spin 1834
50979: Brugmans, H. (inl.) - Nederlandsche Handel en Industrie in 1913. Jubileum-uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van Neerlands onafhankelijkheid. Rotterdam, De Bont, [1913].
69748: BRUIJN, M. DE; DOORNMALEN, S. VAN (ED.)., - Historische atlas van het Rivierenland / Nederbetuwe en Gelderse waarden
26320: Bruijn, J.G. de - Inventaris van de prijsvragen uitgeschreven door de Holl. My. der Wetenschappen 1753-1917, Haarlem 1977, 549 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34510: Bruijne, Jan Willem de, uit Goes - De pessariumtherapie bij retroflexio uteri z.pl. z.n. 1898
52583: Bruin, Claas - [De lustplaats Soelen, in dichtmaat uitgebreid, met hist. aant. en printverbeeldingen. Amsterdam, Schagen, 1723].
68265: Bruin, Servaas de; - Geographisch-historisch woordenboek.
27456: Bruin Fzn, C. de - Johann Christian Meischke, ( 1763-1841 ), zijn voor- en nageslacht. Driebergen 1982, 139 pag., geb., geïll.
37784: Bruin, Servaas de; - Geographisch-historisch woordenboek, 2 delen, Leiden, Noothoven v. Goor [ ca. 1869 ], 1248 = 1168 pag. Halfleer, doch ruggen los.( wel aanwezig )
69499: BRUIN, M.P. DE + WILDEROM, M.H., - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken I. Noord-Beveland. Geschiedenis van strijd, Nederlaag en overwinning op het Water. II Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland) III Midden -Zeeland (Walcheren En Zuid-Beveland).
69505: BRUIN, M.P. DE - E.A., - Encyclopedie van Zeeland - deel 1 t/m 3
69735: BRUIN, G. DE, - Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Republiek (1600-1750).
37194: Bruin, A. de - De schatten der Pellicanisten; over de blazoenen, het glas- en zilverwerk en de wandtapijten van de Haarlemse rederijkerskamer " Trou moet Blycken ", Haarelm 2001, 216 pag., geb., geïll., met stofomslag.
53327: Bruin, F. de - Geschrift van den eerw. heer F. de Bruin, een der vier predikanten die (...) tegens den Pastoraalen-Brief geprotesteert hebben (...) z. pl., [1738].
15047: Bruin, Claas - Noordhollandsche Arkadia... Amsterdam: E. Visscher, 1732.
31573: Bruinier, Janus Bernhardus Henricus, uit Lochem - Animadversionum de usu verborum cum praepositionibus compositorum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1821
60838: Bruining, Tieleman Cato (1801-1877) - Dood van den Lt. Adm.: M.A. de Ruyter (Graftombe in de N. Kerk te Amsterdam)
67407: BRUINING VAN DEN BERGH, A., - De watergeuzen onder Neerlands volk. Lied met Piano-Forte door A. Bruining van den Bergh.
67742: BRUINING, T.C., NUNNINK, A.A., - Hugo de Groot op Loevestein
65546: BRUINING, G., - Betere toekomst voor Nederland, in blijde uitzigten voor koutenden, peinzenden en droomenden
31551: Bruins, Dirk, uit Dieren - Plutarchi vita Pompeii [...] Specimen literarium inaugurale [...] Zutphen A.E.C. van Someren 1882
3176: Bruins Slot, S. - Jan Bruins Slot, zijn vóór- en nageslacht. Rotterdam 1963, 127 p., geb., geïll. (oblong)
36520: Bruins Slot, J.A.H.J.S. - Gezag en vrijheid bij Philippe de Commynes Assen Hummelen 1937
36532: Bruins Slot, Jan Albertus Hendrik Johan Sieuwert, uit Dragten - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke kerk in Nederland Amsterdam Bakker 1931
67166: BRUINSMA, V., - Kennen en Kunnen door Dr. Vitus Bruinsma. Een stel van drie leesboekjes voor de lagere school over het leervak Kennis der Nauur. Derde stukje met vele afbeeldingen.
66157: BRUINSMA, J. J., - Over de kruidkundige verdiensten van wijlen mr. D. H. Beucker Andrae, griffier bij de regtbank te Leeuwarden
66465: BRUINVIS, C.W., - De geldmiddelen van het Burgerweeshuis te Alkmaar sedert de oprichting.
20558: Bruinvis, C.W. - De zeven getijden in de parochiekerk te Alkmaar, overdruk Arch. Kerkgesch. 1897, 8 pag.
20560: Bruinvis, C.W. - Geschiedenis der kapel, thans de tweede kerk der N.H. gemeente te Alkmaar, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 23 pag.
20562: Bruinvis, C.W. - Het papengilde te Alkmaar. Overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 8 pag.
20566: Bruinvis, C.W. - De stichting van het Roomsch-Catholiek weeshuis te Alkmaar. Alkmaar 1905, 16 pag., geïll.
20568: Bruinvis, C.W. - Afzetting en vervanging van den pater en de mater van het jonge hof te Alkmaar in 1568, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 14 pag.
20570: Bruinvis, C.W. - Penning ter eere van W.G. ten Houte de Lange, overdruk, 4 pag.
20572: Bruinvis, C.W. - Alkmaarsche begrafenispenningen, overdruk Tijdschr. Munt- en penningkunde 1907, 6 pag+plaat.
20574: Bruinvis, C.W. - Verdrukking en volharding der Remonstranten te Alkmaar in 1619 en volgende jaren, Alkmaar 1894. Niet in de handel, 46 pag.
20582: Bruinvis, C.W. - Maerten Jacobsz. Formerius, Petrus Schouten, 2 extracten uit Bijdr. Bisd. Haarlem, 3 pag.
20584: Bruinvis, C.W. - De graaf van Leicester te Alkmaar, overdruk Oud-Holland 1903, 6 pag.
64908: BRUINVIS, C.W., - De regeering van Alkmaar tot 1795, De Alkmaarsche Vroedschap tot 1795, Naamlijst van de leden der Regeering, de Secretarissen en Ontvangers van Alkmaar sedert 1795.
68842: BRUMUND, J.K.H., - Boerhaave's beschouwingen over eenige hoofdstukken der algemeene pathologie.
56618: Brun, Pierre le, - Marie Stuart, tragedie en cinq actes, Bruxelles, Remy, 1820, 75 pag.
43271: Brun, Le - Afbeelding der hertstogten of middelen om dezelve volkomen te leeren afteekenen, door de heer Le Brun (...) in het Nederduits vertaalt door F. de Kaarsgieter. Amsterdam, v.d. Plaats, 1703.
66283: BRUNET, J. CH., - Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant 1. Un nouveau dictionnaire bibliographique... 2. Une table en forme de catalogue raisonne - [Complete in 4 volumes]
35954: Brunger, Jan, uit O.L.Vrouwe Parochie - Stellingen .... Leiden Somerwil 1877
66175: BRUNINGS, C., - Nota der voordeelen van het Hellend Scheprad in tegenstelling tot het Staand Scheprad en aantooning der aanmerkelijke besparingen die het eerste oplevert (...) alles bewesen door proef-malingen, de eerste te Bleiswijk in den jare 1775 en 1776 en de tweede proefmaling (...) in 1818 (...)
15608: Brunner, P.L. - Reise des P. Reginbald Möhner, Benedictiners von St. Ulrich in Augsburg, als Feldcaplans bei den für Spanien geworbenen und unter den Commando des Markgrafen Leopold Wilhelm von Baden geführten deutschen Regimentern in die Niederlande im Jahre 1651. [...]. Herausgegeben von Dr. P.L. Brunner. Augsburg: Butsch, 1872.
36170: Brunone, Francisco Romano (Bruno), uit Leipzig; Praeses: Praetorius, Johann - Disputatio historico-physica de crotalistria tepidi temporis hospita. Oder von des Storchs Winter-Quartier .... Leipzig J.C. Brandenburger 1702
69608: Brussel, Hermanus van (1763-1815) - Landscape with a man carrying a basket in front of a farm and a fisherman in a boat.
68704: Brussel, Hermanus van (1763-1815) - Landscape with a carriage in front of some cottages at left, several figures around the carriage.
68703: Brussel, Hermanus van (1763-1815) - Two peasants in front of farm next to a river.
55156: Brussel, A. van (red.) - Asmodee. Jaargang 57 (1910), nrs. 1 t/m 52 (mist nrs. 15 en 17).
39202: Bruun, Daniel ( ed.) - The travellers guide to the Scandinavian countries and Iceland, Kopenhagen [ ca. 1908 ], 72 +72 +72 + 64 pag., ill., hardback.
60730: Bruyn, Nicolaas de (1571-1656) - INGRESSUM AUTEM IESUM CAPERNAUMUM ADIIT CENTURIO... (Royal Bible)
68961: BRUYN, P. DE, - File Thriller.
30622: Bruyn, J. e.a. (red.) - Aanwinsten Nederlandse Musea 1960-1990. Een keuze uit dertig jaar, verworven met steun van de Ver. Rembrandt, Amsterdam 1990, geïll., geb.
65804: BRUYN KOPS, J.L., - Stukken der grafelijke tijden, uit het archief der stad Haarlem met een korte beschrijving.
64352: BRUYN, J., - Bruyn collection, De Levensbron, het werk van een leerling van Jan van Eyck, Over het voortleven der Middeleeuwen
64250: BRUYN PRINCE, P.M.L. DE (ED.), - Officiële bescheiden betreffende de dienst van Multatuli als Oost-Indies ambtenaar: Max Havelaar op de Westkust van Sumatra.
60028: Bry, Jan Theodor de (1561-1623), after Boissard, Jean-Jacques (1528-1602) - IO SEBASTIANUS PFAURSERUS D. MAXIMIL II ADIG ECCLESIAS (Portrait of Johann Sebastian Pfauser)
60286: Bry, Jan Theodor de (1561-1623) after Amman, Joost (1539-1591) - Marching soldiers
60536: Bry, Theodor de (1528-1598) - De Hoopman van weisheyt. Le capitaine prudent
60288: Bry, Jan Theodor de (1561-1623) after Titian, or Vecellio, Tiziano (1485/90-1576) - CHRISTI TRIVMPHVS (The Triumph of Christ)
60030: Bry, Jan Theodor de (1561-1623), after Boissard, Jean-Jacques (1528-1602) - DURNHOFERUS THEOLOGUS (Portrait of Lorenz Dürnhofer)
59668: Bry, Jan Theodor de (1561-1623), after Boissard, Robert (c.1570-1601) - IACOBUS LATOMUS THEOLOGUS (portrait of Jacob Masson)
59666: Bry, Jan Theodor de (1561-1623), after Boissard, Robert (c.1570-1601) - IANUS DUZA... (portrait of Janus Dousa)
60282: Bry, Theodor de (1528-1598) - Empty coat of arms with knight
60284: Bry, Jan Theodor de (1561-1623) after Beham, Hans Sebald (1500-1550) - The fountain of youth
68912: BRYANT, A., - The fire and the rose.
69174: BRYANT, A., - The fire and the rose.
65529: BRYCE, VISCOUNT, - MEMORIES OF TRAVEL
58708: Buchner, A.; - Vom Glockenspiel zum Pianola, Praag 1959
43158: Buchotte - Les regles du dessein et du Lavis, pour les plans particuliers des ouvrages & des batimens (...) architecture militaire que civile. Paris, Jombert, 1722.
35554: Buchta, Leonardus, uit Althemio-Francus; Praeses: Schurzfleisch, C. Samuel - Ex argumento antiquitatis deipnosophisticae [...] Wittenberg Christian Schroedter 1703
41806: Bucquoy, E.L. - Les Gardes d'Honneur du Premier Empire, Nancy 1908, 301 pag., ill. with 8 handcoloured plates of uniformes by the author. Good copy.
35956: Budde, Weijer Antonij Cost, uit Diepenveen - Stellingen .... Groningen J.B.Huber 1875
41614: Buddingh', D - Feesten en feesttijden. Natuur-kerk- en volksfeesten in oorsprong en beteekenis, Antwerpen, Buschmann, 1869. Origineel karton, 201+(2) pag., omslag beschadigd en los.
23312: Bueren, Truus van - Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem te aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen. Hilversum 1993, 686 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw [dissertatie].
42195: Buffon, G.L.L. compte de - Le Buffon classique de la jeunesse ou Resume d'histoire naturelle. Ouvrage neuf. Paris etc., 1837.
42121: Buffon - Morceaux choisis. Recueil de ce que ce grand naturaliste. Paris, Boiste, 1823.
17087: Buijnsters, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht: HES, 1979.
58982: Buijs, - De kleine Buijs. Natuurkundig schoolboekje, Groningen, Smit, 1859, 85 pag.
33676: Buijs Ballot, Ch.H.D. - De herstelling der Utrechtsche hoogschool in 1813 . Feestrede.
36502: Buijs, J.T. - Het wezen van den constitutionelen regeringsvorm Haarlem Kruseman 1862
32023: Buijs, Joannes Theodorus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de jure communis principiis regendo [...] Amsterdam C.A. Spin & Zonen 1850
55648: Buijs, Egbert - Proces crimineel in de zake van Egbert Buys, hofraad en actueel commissaris van zijn koninklyke majesteit van Polen, Keurvorst van Saxen, gedaagde, contra jonkheer Diderik van Lockhorst, heer van Ter Meer, hoof-officier der stadt Utrecht, r.o. eisscher, Kleef/Nijmegen, R. Sitzeman/H. Heymans, 1755.
27976: Buijs, P - Rome en Utrecht of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen, Amersfoort 1844, 192 pag., geb., half leer.
32887: Buijtenen, M.P. van, uit Rotterdam - De grondslag van de Friese vrijheid. Academisch proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1953
436: BUIJTENEN, M.P. VAN - De Leppa. Een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage. Dokkum 1944. Geb., geïll., 121 p. Met 3 losse kaarten.
66149: BUISMAN JR., G., - Rede uitgesproken door G. Buisman Jr. ter gelegenheid van de Onthulling van het Gedenkteeken van onze dichter P.A. de Genestet op 2 juli 1910, in het kerkgebouw der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Delft.
65992: BUISMAN, H., - Catalogus met beschrijving van de schilderijen der kunstverzameling van Teyler's stichting te Haarlem
69627: BUISMAN, J. ( A.F.V. VAN ENGELEN, ED.), - Duizend jaar weer, wind en water in de lage Landen. Set in 6 volumes.
69759: BUISSERET, D., - Monarchs, Ministers and Maps. The emergence of Cartography as a Tool of Government in Early Modern Europe.
70031: BULAND, EMILE, - Portrait du Pape Innocent X
57126: Bulder, Nico, - Exlibris, met een inleiding van Johan Schwenke, Wassenaar, 1939.
57128: Bulder, Nico, - Nieuwere exlibris Nico Bulder. Ingeleid door Ir. H.G.J. Schelling, Baarn, Arethusa Pers, 1959.
7201: Bull, Abraham Johannes de - Gedichten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1871. [2 delen]
7203: Bull, Abraham Johannes de - Een beeld der toekomst. Romantiesch gedicht. Ontleend aan de geschiedenis der kerkhervorming en die der onbeslotene gemeente te Utrecht, tijdens Huibert Duifhuis. Den Haag, P.H. Noordendorp, 1849.
67379: BULOW, VON, - Aan de ingezetenen der Vereenigden provincien van Nederland.
66495: BULTE, M., POST, W., - Haarlem. Verdwenen stadsbeelden. De Collectie Baruch. Met foto's van Zeger Bax.
41880: Bulthuis-Drayer, J - Genealogie Bulthuis-Drayer, Roden 1994, 277 pag., geb., geïll. Enkele vlekjes op kaft.
66677: BULTHUIS, J., - T' Dorp Koudekerk (handwritten in margin: Het dorp Oostersouburg in Zeeland)
60198: Bulthuis, Jan (1750-1801) after Waldorp, Jan Gerard (1740-1808) published by Smit, Jan (1726-1807) - [The little street of Amsterdam]
69506: BULTJE-VAN DILLEN, L., DEYS, H. (ED.), - Gechiedenis van Rhenen
7212: Buma, Johannes - Boere bruiloft, of Het huwelyk van Moddeworst en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Te Knollendam, Ten dienste der bruilofts-gasten. [Leeuwarden, z.n.], 1767.
66193: BUNSEN, C.C.J., - De teekenen des tijds, Brieven aan Vrienden over Gewetensvrijheid en het Regt der Christelijke Gemeenten. Met eene inleidende voorrede door S. Hoektra Bzn.
7216: Bunyan, John; Albert Ebbo Crous (vert.) - Eens Christinnes reize naar de eeuwigheid (...). Vertaald uit het Engels. Amsterdam, B. Koene, [ca. 1820].
7214: Bunyan, John - De tedere ingewanden van Christi Liefde, aan den zondaar opengelegt en vertoont (...). Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eigen bevindinge, zo in zyn eerste bekeringe, als verdere voortgang in de genade; en zyn ontmoetingen in dezelve. Vertaald uit het Engels. Harderwijk, Herman Rampen, 1711.
7213: Bunyan, John - Christens reize na de eeuwigheit, met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren. Vertaald uit het Engels. 3e druk. Groningen, Pieter Bandsma, 1747.
35420: Burch, Franciscus van der, uit Dordrecht; Praeses: Beyma, J. - Quaestiones probabiles in utramque partem exercitii causa propoditae. Leiden Franciscus (I) Raphelengius 1595
67083: BURCH, HARRIETTE E., - Kenau Hasselaar, de heldin van Haarlem. Een verhaal tijdens Haarlem's beleg in 1573 naar het Engelsch van Harriette E. Burch.
64313: BURCHARD, L., - Tekeningen van P.P. Rubens
42460: Buren, Hendrick van - Drilkonst of hedendaaghsche wapen-oeffening. Third improved impression, Amsterdam, M. Doornick, 1672.
34704: Buren, H. J. van, uit 's-Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis ad titulos sextum, septimum et octavum libri primi novi codicis regni Belgici [....] Leiden M. Cyfveer 1824
34908: Buren, Didericus van, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis nobiliores aliquot continens juris controversias Leiden A. Elzevier 1709
31785: Burg, Coenraad Cornelis Arnoldus van, uit Middelburg - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1864
64426: BURG V.A.M. VAN DER, TEN HOUTE DE LANGE, C.E.G., - De Hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen 1848-1917. De verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal
7220: Burg, Hermanus van den - Schriftuurlijke klinkdichten op bijbelgeschiedenissen, de koningen van Juda en Israël, benevens Salomons Prediker. Leiden, Is. Severinus, 1716.
28172: Burger, H. e.a. (red.) - Gedenkboek der Nederlandse My. tot bevordering der geneeskunst bij haar 75-jarig bestaan, Amsterdam 1924, 228 pag., geïll.
31549: Burgerhout, Adrianus Gerardus, uit Schiedam - Dissertatio juridica inauguralis, de servitutibus naturalibus et legalibus [...] Leiden L. Herdingh en zoon 1822
69788: BURGERS, T., - Nederlands grote rivieren, drie eeuwen strijd tegen overstromingen
5326: Burgers, R.A. en J.L. Rijndorp - Inleiding tot de genealogie van het West-Brabants geslacht Burgers, overdruk (fotokopie) Brabants Heem 1955, 21 p., in omslag met “Burgers”.
36164: Burgmann, Joh. Christian, uit Rostock; Praeses: Hassen, Martin - Apologiam invidentiae adversus Bibliothecam Academicam Hallens [samen met:] Apologiam ....... door Marcus Guhl bij praeses J.C.Burgmann. Wittenberg J.L.Fincelius 1720
3186: Buringh, E. - Stamboom van de familie Buringh. [Blijham 1960], 118 p., geïll.
7812: BURKE, B. - A genealogical and heraldic history of the landed gentry of Great Britain & Ireland, 9th ed. (1898, 2 vols). The bindings are damaged.
56210: Burke, B., - Illuminated heraldic illustrations, with annotations, London 1856.
7740: BURKE - Burke's presidential families of the United States of America.
7814: BURKE - Burke's peerage and baronetage, edition 105 (1970, 3rd impression 1978, or 4th impression 1980]
6524: BURKE, B. EN A.P. - A genealogical and heraldic history of the peerage and baronetage, the privy council, knightage and companionage. 18e edition.
64415: BURKE, J. EN J.B., - Heraldic illustrations, comprising the armorial bearings of the principal families of the Empire; with pedigrees and annotations
6522: BURKE, J. EN J.B. - Encyclopaedia of heraldry, or general armory of England, Scotland, and Ireland.
7228: Burlage, Joost Hendrik (vert.); Marghérite Chardon dame Virginie Ancelot - Clemence, of De dochter van den advocaat. Tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1840.
7230: Burlage, Joost Hendrik (vert.); Mélesville [Anne-Hon.-Jos. Duveyrier] - Zij is krankzinnig, tooneelspel in twee bedrijven. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1836.
65473: BURLAGE, JOOST HENDRIK, - Academische tafereelen, Ontworpen en geschetst tijdens het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool, en in rijm gebragt door Mr. J.H. Burlage
7226: Burlage, Joost Hendrik (vert.); Elisabeth Inchbald-Simpson - De eerste bruidsdag, blijspel in twee bedrijven. 2e druk. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1837.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

6/8