Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12632: - TONNEMAN, DE LA COURT, WIJNEN Aantekeningen, brieven, knipsels en wapen (tekening in kleur) betreffende de families Tonneman, en De la Court te Amsterdam, 17de-19de eeuw, 10 stuks.
12647: - VERBORCHT Envelop gericht aan de heer Verborcht, raad in de vroedschap en oud-burgemeester van Utrecht. 18de-eeuws? 1 p.
12648: - VERPONDING, DOZIJ `Aanteekeningen omtrent verpondingen', mapje met aantekeningen van de hand van mr. Ch.M. Dozy, genoteerd uit talrijke archivalia, ca. 100 p.
12651: - VISVLIET, VAN; DE LAU (LACQ?) Brief van de arts De Lau of De Lacq aan E.P. van Visvliet, betreffende een patiënt van hun beiden. Met afdruk van zijn lakcachet in rode was. 2 p.
12653: - VOOGD, DE Briefje van H. de Voogd, d.d. 24 april 1918, Galvanistraat 19, 1 p.
12875: - HALL, TEYLER VAN; VAN MARKEL Monument voor het 25-jarig huwelijk in 1811 van A. Teyler van Hall en C.M. van Markel. Grote aquarel, 53x43 cm.
12415: - JONG, A.M. DE; STOKVIS, VETERMAN Brief van de schrijver A.M. de Jong aan mr.dr. Benno J. Stokvis te Amsterdam, d.d. Blaricum 10 december 1940, 1 p. met envelop.
10117: - Dicht-offer aan ... Henrik Hooft Danielsz ter gelegenheid van zijn ... 75ste verjaaring op den 23 juny 1791. z.p. 8º: 12 p. Met portretprent in aquatint-techniek door F.J. Pfeiffer met tweeregelig vers door P.J. K[asteleyn].
46507: - VOUWBRIEF, ORANJE NASSAU 1772, TRANSFORMATION PRINT--- Vouwbrief d.d. 24-8-1772 op de geboorte van een zoon van de stadhouder. Gedrukt, opengevouwen 24x19 cm., dicht 12x10 cm.
46511: - GELDERLAND--- Ca. 20 antiquariaatscatalogi uit de eerste helft van de 20e eeuw, alle betr. werken over Gelderland.
45576: - MILITARIA, FONDS GEWAPENDE DIENST, TEISSEDRE L'ANGE--- Bundel met publicaties 1815-1825 van en over het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, 8° en plano, gedrukt, gebonden in half leer uit de tijd.
46847: - DUITSLAND, MILJONAIRS, VAN DELDEN--- Jahrbuch des vermogens und einkommens der Millionaire in Westfalen, von Rudolf Martin. Berlin, 1913, 71 pag., geb.
12270: - CAGE, MICHEL Geschreven nieuwjaarswens voor familieleden te Middelbeers, d.d. Cage 1 januari 1875, met begeleidende brief van L. Michel, havenbeambte 3de Boschbrug, 2 p., 4( (beschadigingen).
12280: - COLIJN, JORDAAN Stripverhaal `Hier word U, o jeugd, gegeeven, Hein Colijn, zijn roemrijck leeven'; 15 tekeningen van Jordaan in de vorm van een centsprent met onderschriften. Gedrukt, 1 blad.
12410: - ISAACQ Hoofdwapen en zestien kwartierwapens van Petrus Isaacq, dite Issac de Gilsberge. 18de-eeuwse tekening op perkament, met kleur, 43x28 cm., met een aantal handtekeningen betreffende collatie en waarborg van de echtheid van J. baron de Bronckhorst 1702, baron Cruce Cruytz (?).
12281: - COMMANDEUR Briefje van de burgemeester van Spanbroek, A. Commandeur, met diens handtekening, 1920.
11040: - FUCHS Kwitanties voor diakenen van de Waalse gemeente te Haarlem betreffende bestedingskosten van J.G. Fuchs, in het Evangelisch-Luthers weeshuis. Haarlem 1899. 1 p.
11044: - GILLES Twee brieven van P.H.(A.?) Gilles, op 't Huys te Persijn 1759 en 's Hage 1771, betreffende een memorie te Haarlem ontvangen van de geadresseerde en over `adsignaties' van een zekere Crans. 4(, 3 p.
14152: - SLICHER Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 4-7-1788 betr. de absentie van Mr. Raimond Slicher, secretaris van het Hof van Holland, gedrukt, folio, 3 p.
14153: - HOMMERT, VAN, KOK, VAN ASCH Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 30-5-1789 betr. request van Gerardus van Hommert te Amsterdam, gedrukt, folio, 8 p.
14148: - HINLOPEN ‘Ceremonieel voor de plegtige begrafenis van ... Mr. J. Hinlopen, in leven president van de tweede sectie van den Staatsraad, 28 december 1808’, gedrukt, folio, 2 p.
12419: - KAALGEKNIPTE WEESMEISJES, AMSTERDAM `Vreeselijke geschiedenis van de kaalgeknipte weesmeisjes!!!' Spotprent betreffende de bestraffing in het Hervormd Diaconie-weeshuis te Amsterdam van twee meisjes van 16 à 17 jaar, die onder de catechisatie gelachen hadden en daarvoor met afknippen van het hoofdhaar gestraft werden. 13 taferelen met rijmpjes op één blad, 57x44 cm., lithografie van V.d. Werff, Amsterdam 1879. [Tekening door Hugo Muller.]
12422: - KAREL VI VAN OOSTENRIJK Brief in het Latijn van Carel VI, d.d. Wenen 4 september 1719, aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. Folio, 2 p.
53857: --- - Proces civiel tusschen Johanna Junkers, weduwe [...] mr. Daniel de Win, als moeder en voogdesse van haare minderjarige dochter Maria Elisabeth de Win, wonende tot Gorinchem ende ook de voorschreve Maria Elisabeth de Win [...] contra Jacob Pesters, raad en rekenmeester [...] en Jan Pesters, deszelfs minderjarige soon [...] midsgaders de sententie crimineel tegens Jacob Pesters [...] 17-1-1735. 's Gravenhage, H. Scheurleer op ordre van den Hove van Hollandt, 1735. [gebonden met:] Brieven tusschen Jacob Pesters, zyn soon Jan Pesters en andere persoonen gewisselt; met de stukken daer toe relatief. Gedrukt op ordre van den hoove van Hollandt. 's Gravenhage, H. Scheurleer, 1735.
53858: --- - Proces civiel tusschen Louisa Johanna Junkers weduwe [...] mr. Daniel de Win, als moeder en voogdesse van haare minderjarige dochter Maria Elisabeth de Win, wonende tot Gorinchem, ende ook de voorschreve Maria Elisabeth de Win [...] contra Jacob Pesters, raad en rekenmeester [...] en Jan Pesters, deszelfs minderjarige soon [...] midsgaders de sententie crimineel tegens Jacob Pesters [...] 17-1-1735. 's Gravenhage, H. Scheurleer op ordre van den Hove van Hollandt, 1735.
53860: --- - Toets of proef-steen aengaende het placcaet van [....] Isabella Clara Eugenia [...] of de coninck Philips, haer vader, soo goedertieren ende lieffelijck met de Nederlanden [...] ghehandelt heeft als sij daer in verhaelt, dan of hy niet veel meer als een tyran, soo met ghewelt als met list in alle wreedicheydt teghen haer ghewoedt heeft tot haer gantschen vernielinghe ende uitropinghe. z. pl., z. j. [1599]. [gebonden met:] Toetsteen waer aen men waerlick beproeven mach hoe valsch ende ongefondeert dat zijn de leugenachtighe calumnieuse libellen, pasquillen en faemroovische schriften die door eenige Spaensche oft Jesuits gesinde in Brabant, Vlaenderen oft elders versiert ende alhier in onse landen gestroyt ende in druck over ghesonden werden. Mitsgaders oock onlancx door haren fenijnighen Domp-horen haer vergift [...] teghen ons uitspouwen [...]. z. pl., 1603. 4°, (12)+66 pag. [en met:] Refereyn op den Domp-hoorn. z. pl., z. j. [1602?]. 2 pag., eenzijdig bedrukt. [en met:] Een incompleet
12021: - NOOYEN, VAN; DE VOS Dossier betreffende de kwartierstaat van Maria van Nooyen, geboren Rotterdam 1876, afkomstig van W. Wijnaendts van Resandt. Ca. 30 p.
12023: - OISTERWIJK, DE GEUS Pentekening, opgewerkt in sepia, van een herenhuis met poortje ernaast. Onder de tekening `No. 130, aan het Linsteind te Oisterwijk' en `A. de Geus 1845'. 16x22 cm.
71368: - Regeln und Worterverzeichnis fur die Deutsche Rechtschreibung zum gebrauch in der Sachsischen Schulen.
68802: - Geldersche Volks-almanak 1836.
9704: - Ter bruilofte van den Heere Philip Kops en Jongvrouwe Hester Barnaart, binnen Haarlem gevierd den 1sten van wijnmaand 1755. Haarlem, Jan Bosch. 8º: [22] p.
9705: - Ter lijkstaetsie der Welgeboorene Vrouwe, Mevrouwe Ida Theodora D'orville, gemalinne van ... Mr. Everard Van harscamp, raad in de vroedschap en burgemeester der stad Utrecht, overleden den vierden en begraven den twaalfden van louwmaand des jaars 1756. z.p. 4º: [8] p.
45889: - DELFT, PAAP--- Consent aan de wed. C.S. Paap tot het plaatsen van aardappelen etc. op de Klinkerstraat voor haar woning aan de Broerhuislaan, Delft, 1876. 4°, 1 pag., deels gedrukt.
45891: - DELFT, MUZIEK--- Programma concert van Theatre Alhambra te Rotterdam (dir. K.A.J. Sander) in het Feestgebouw te Delft 14-7-1878. 1 pag., gedrukt.
71173: - A.N.W.B. Atlas. Topographical map of The Netherlands, topografische kaart van Nederland. Bonnebladen.
49295: - UTRECHT, STUDENTEN, PHARMACIE--- Twee menu's van de Unitas Pharmacenticorum d.d. nov 1936 en 27-11-1937. Gedrukt.
46213: - KORTEKAAS, KWAKEL--- Gedachtenisprentje voor 25 jarig priesterfeest van W.C. Kortekaas, pastoor te Kwakel 1903.
46215: - JONKER, EHRLICH--- Informatie van bureau Wijsmuller, d.d. 1927, over Lucas Jonker M. Ezn., geb. 22-1-1870, gehuwd met K.A. Ehrlich. Manuscript, 3 pag.
46218: - BENTINCK, V. BORSSELE--- Gedrukte overlijdens aankondiging voor Berend Hendrik baron Bentinck tot Buckhorst, echtgenoot van C.M. v. Borssele. Zwolle, 24-9-1830, 1 blad folio.
63986: - 19th century unfinished design for the frontispiece of a "Genealogisch Handschrift van het geslacht (...).
63979: - Advertising/Reclame of Mosa's Porseleinfabriek te Maastricht for "wandborden" (memorial plates)
63976: - Design of an armorial plate
66643: - Seal of Henry Farnham Burke, Norroy King of Arms.
45367: - ADEL--- "Grondwet op den constitutionelen adel van het Koningrijk Holland", uitgevaardigd door Lodewijk Napoleon, 's-Hertogenbosch, 22 Grasmaand 1809, 's-Gravenhage 1809, 1 blad plano, gedrukt.
45087: - MOLENS; DELFT --- Prospectus van De Hollandsche Molen, 1926, betr. behoud windmolen De Roos te Delft (eigenaar K. v. Rhijn). 4°, 2 pag., gedrukt.
51634: [Schilperoort, T.O.], - Kort begrip van het zamenstel onzer taal, na inzage van Mr. W. Bilderdijks spraakleer (......), Amsterdam, Den Hengst, 1827, (6)+288 pag. + 7 uitslaande tabellen. Gebonden in half leren band.
46393: - CAU, COELEMEY, GRAVENHAGE--- Korte memorie (...) rakende de acte van curateele bij den Hove gedecerneert op den 13-8-1739 in de insolverte boedel van Doctor Caauw. Gedrukt, folio, 6 pag.
46395: - SUASSO DE LIMA, DA SILVA--- Extract uit de Resolutien Staten van Holland, d.d. 15-11-1769 betr. request Joseph Suasso de Lima, koopman te Amsterdam. Gedrukt, 9 pag.
25602: [ Westerhout, Th.] - Woningbouwvereniging " Werkendam vooruit ". Werkendam 75 jaar, 1913-1988, 152 pag., geb., geïll.
13458: - HOUWENINGEN, VAN; ARTILLERIESCHOOL DELFT Brief van de kapitein van de Artillerie en Genie School (Seelig?) aan G. van Houweningen, burgemeester Werkendam, betr. “honorabele demissie” van H.’s zoon, de kadet G. van Houweningen, e.e.a. namens luit. generaal Voet, dd Delft 16-12-1817, 1 p., folio, manuscript.
13450: - ROYEN, VAN Elf familieadvertenties Van Royen, begin 20e eeuw.
13453: - HAASTRECHT Brief van een jurist aan N.N. over de kosten van beroepingen van predikanten te Haastrecht. Moeten deze ook betaald worden door de r.k. ingezetenen van Haastrecht? 2 p., 4º, 18-eeuws, manuscript.
13435: - LEUVEN, BUL, MEDISCH, SCHASEBARGH, DEN BOSCH Bul van de Hogeschool Leuven voor de medicus Joannes Schasebargh uit ‘s-Hertogenbosch, Leuven 22-10-1756, charter op perkament, gedrukt met gaaf zegel aan oorspr. zijden lint van de geneeskundige faculteit en de handtekening van A.C.J. van Rossum, prior.
13448: - COLLARD Enkele aantekeningen en een knipsel betr. familie Collard, 3 stuks.
11522: - MENGES Album amicorum in de vorm van een (beschadigd) oblong doosje met losse blaadjes, van Jean Henri Menges. Amsterdam 1841-1872.
11529: - MEURS Het in chromolithografie gedrukte wapen Meurs op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
51087: [Kruijff, H. de; e.a.] - [1] Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende vande opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amsterdam, Tirion, 1741. [Gebonden met 2:] Verhaal van de wyze op welke de penningen ten behoeve der noodlydenden in de overstroomde landen van Gelderland en Holland in den aanvang des jaars 1741 te Amsterdam en elders ingezameld bestierd en besteed zijn. Amsterdam, Tirion, 1742. [En met 3:] Verhaal van de droevige waternood en inbreuken van een groot gedeelte van Gelderland en Holland in 't laatst van den jare 1740 en in den beginne van 't jaar 1741. Amsterdam, J. ten Houten, 1741.
29675: - ROTTERDAM -- Enige tientallen foto’s en prentbriefkaarten van Rotterdam, ca. 1940-ca. 1980.
29673: - VOS, ONSTEIN -- Gedrukte uitnodiging voor de uitvaart van Cornelis Vos, in de R.K. kerk van J.C. Onstein te Amsterdam dd. 9-9-1789, folio, 1 pag., oblong.
13656: - KRUISLAND (N.-Br), KERK EN SCHOOL Visitatie-rapporten door gecommitteerden van de classis Bergen op Zoom en Steenbergen, betreffende de kerk en school te Kruisland, 1786-1809, folio, 22 p., manuscript.
13634: - BIERVLIET, VAN OOSDORP, LANDMETER VERMEULEN “Figueratieve caerte verthoonende de gelegentheydt van seeker hoffstede en landen gelegen in den Helena Polder, als mede nog zeeker partie landt gelegen in de Pieters Polder, in den lande van Biervliet, bewoondt en gebruykt wordende door Leendert van Oosdorp.” Getekende kaart op perkament door Abraham Vermeulen, geadmitteerd landmeter, dd Biervliet 25 november 1749, pen en aquarel, onregelmatige vorm, ca 70x60 cm, wat gevlekt en beschadigd op de vouwen.
13639: - SPRANGERS Scriptie “De Nederlandsche kinderbescherming” door C.M.A. Sprangers, ca 1960, 20 p., getypt.
13651: - MEINERTSHAGEN Drie brieven van Jacob en Abr. Meinertshagen, dd Keulen 1723, 1724 en 1743, aan hun nicht Maria Jacoba Meinertshagen te Utrecht en aan een neef, 8 p., manuscript.
53855: --- - Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens Johan Pesser, gepronuncieert den tweeden Mey, anno 1670. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1670.
53856: --- - Sententie ten laste van Jacob Pesters, gepronuncieert den 27 January 1735 binnen 's Gravenhage. z. pl., [1735].
12896: - HOOP SCHEFFER, DE Potloodtekening (huisjes), gesigneerd J.D. Hoop Scheffer, 18 oct. 1859, 18x27 cm.
55109: --- - Alzo aan myne heeren van den geregte der stad Amsterdam (...) [d.d. 14-5-1754. Verbod op twee boekjes]. Amsterdam, S. Lamsveld, 1754.
53942: --- - Sententie crimineel by den Ed. Hoove Provinciael van Utrecht, den 29. Julij 1651 gepronuncieert jegens Adriaen Ram, tersaecke van seeckere excessen by hem op sijne huijse van Schalckwyck gepleeght. Utrecht, Gijsbert van Zijll en Dirck van Ackersdijck, 1651.
53924: --- - Omstandigh verhael van alle 't gene in de processen van mylord Preston en van d'heer Johan Ashton gepasseerd en voorgevallen is. Der selver examinatie, overtuyginge en opgevolgde sententie over de misdaedt van hoogh verraet tegen haere majesteyten de Koningh William en de Koninginne Maria begaen. Vertaald uit het Engels, 's Gravenhage, M. Uytwerf, 1691.
53829: --- - Beknopt verhaal wegens den loop der procedures gevoerd op gronden van het Wetboek Napoleon, tegen J.M. Glaser en S. van Paddenburgh, in hunne kwaliteit van definitive curators in den faillietboedel van J.A. Becker, logementhouder in De Oude Graaf alhier. Amsterdam, Geysbeek & Comp., 1815.
44348: - LEIDEN; PROOT--- Nota van J.A.G. Proot en Zoon, wijnhandel te Leiden, 1911.
44352: - LEIDEN; VAN EWIJK--- Nota van fa. Van Ewijk en Zoon, behangers te Leiden, 1911.
13717: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, SCHEIDIUS Contract der weduwen-societeit van de professoren aan ‘s lands universiteit te Leiden dd 14-1-1792, ten name van Ev. Scheidius met aantekeningen van Scheidius over betalingen etc. uit 1793 en 1794, folio, 8 p., deels gedrukt.
13731: - DURING, BUYS, DE STOPPELAAR Brief van G. Buys dd Amsterdam 1839 aan G. v. During te Rotterdam betr. bomen in de tuin van de oude mevrouw de Stoppelaar, 4º, 1 p., manuscript.
11108: - LITH, VAN DER; LUTHERSE GEMEENTE DEN HAAG Resolutie van de Staten van Holland betreffende traktement en werkinstructie voor de Hoogduitse predikant te 's-Gravenhage Diederik van der Lith, 29 januari 1699. Eigentijdse kopie. Folio, 1 p.
11109: - LOCHEM, VAN Oproeping (advertentie) betreffende boedel Jacobus van Lochem en Geertruida Steynman. Voorburg 1913, 2 stuks.
11111: - LOMANNUS W. Lomannus, `De morgenstond', gedicht van twaalf coupletten, door hemzelf geschreven en ondertekend. Folio, 2 p.
11086: - KEYZER Brief van H. Keyzer, Rozenstraat te Hilversum, aan de redactie van een dagblad, onder meer over het antipapisme van ds. Hogenhuyze. Z.j. [ca. 1930], 4(, 4 p.
11102: - LEIDEN, BUCAILLE Kwitantie betreffende de heffing van twee ten honderd van de bezittingen, Leiden 1801, getekend N. Bucaille. Folio, 1 blad, deels gedrukt.
11120: - MASSA Aantekeningen betreffende Isaac Massa, 19de-eeuws. 2 p., klein.
11121: - MEER, VAN DER; VAN DEN BERG `Geschenk aan J. van den Berg, ter herinnering aan den dag waarop hij voor 25 jaren in dienst is getreden bij de firma Van der Meer op den 16 april 1855-1880 hem aangeboden door zijne medeknechten.' Gekalligrafeerd albumpje met onder andere de namen J. Germans, J. Huisman, H. Holsderver, J. Frölich, H. Jorna, J. van der Woude, R. Sipma, D. Zijlstra, S. Ypma, N. Hoogmolen, S. Hettema.
11126: - MELCHERS Twee brieven van G.W. Melchers te Warga, 1923-1924.
11113: - LULOFS Manuscript Grondbeginselen der algebra, 66 p. in halfleren bandje, met op schutblad: `Dit boekje is geschreven door mijnen geliefden vader in zijne vroege jeugd. Den 18 mei 1856 heb ik het van tante ontvangen met de belofte 't goed te bewaren daar H.Ed. het nu reeds 36 jaar bewaard had. 't Is eene aardige herinnering.' H.J.J.A. Lulofs, 18 mei 1856.
11115: - LUZAC Briefje van de curator der hogeschool te Leiden, J. Luzac, 1864, 1 blad, deels gedrukt.
68461: - Het Huis oud & nieuw, maandelyksch prentenboek gewyd aan huis, inrichting bouw en sierkunst. jaargang 5, afleveringen 1-11 1907.
66038: [BANDELLO, MATTEO], - Het seste deel van de Tragische oft klaechlijcke Historien in de welcke begrepen sijn seer jammerlijcke feyten, waerachtig geschiet, tot spiegel van alle menschen
46225: - GOES, VAN DER; GERLINGS--- Geknipt silhouetportret van Hendrik van der Goes, geboren Beek 12-1-1875. 'Hoe hij ging!' Parijs, 30-12-1896. Hij vertrok 3-1-1897 van Marseille naar Java.
46227: - RECENSENT OOK DER RECENSENTEN--- Prospectus wegens de hervatte uitgave van het tijdschrift De recensent ook der recensenten, Amsterdam, v.d. Hey [1813]. 8°, 13 pag., gedrukt.
66540: - Boekhandel H. Coebergh Haarlem 60 jaar, 1892-1952
46231: - ALBERDINGK THIJM, VAN COOTH--- Vers van J.A. Alberdingk Thijm, d.d. 1868, voor het album amicorum van Dora van Cooth. Manuscript, 12° oblong, 2 pag.
46233: - SANDE, TEN; REUVER, BURGERWEESHUIS--- Bewijs van inschrijving bij het Burger Weeshuis te Amsterdam van Carolus M.P. ten Sande, weduwnaar van Maria J.C. Reuver. Amsterdam, 1849. Manuscript, deels gedrukt, 1 pag.
46235: - ONDERWIJS, LINSCHOTEN, JUTPHAAS, MONTFOORT, IJSSELSTEIN--- Scriptie 'En zij maakten van de school een deugd. Een onderzoek naar de praktijk van het onderwijs, n.a.v. de wet van 1806, in Linschoten, Jutphaas, Montfoort en IJssselstein.' Utrecht, 1977, door Dini Beem en Els Muijlaert. Getypt, ca. 300 pag.
10288: - Vriendenzang ter zilveren bruiloft van mijne zeer geachte behuwdbroeder en zuster Johannes Buys en Sophia Margaretha Frerichs, gevierd in Amsterdam den eersten van Wijnmaand 1811. z.p., z.j. 8º: [24] p.
10295: - Bij gelegenheid der echtvereeniging van ... Cornelis Klaverweyden met ... Anna Maria Kragtingh, gehuwd binnen Haarlem den 2den van bloeimaand 1813. z.p. 8º: [4] p.
47610: [Kraus, J. e.a.], - Staatscommissie in zake den toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal, verslag aan H.M. de koningin, deel I en II, 's-Gravenhage [1911], 93+23 pag. + vele bijlagen.
46239: - CREVELD, VAN; GELDZAHLER--- Gedrukte en geillustreerde kaart van Dora Geldzahler en Carel van Creveld. Antwerpen-Rotterdam, 1936, 1 pag.
46241: - KUYLEN, V.D.--- Dankkaart van W.C. van der Kuylen, Den Haag. Tekening Ton van Tast. Gedrukt.
18276: [Steenbergen Staal, J.] - Corax. Metempsychozisch kraaien-epos in twee zangen. Proeve tot verklaring van de Haagsche Boschramp door Atlas. Den Haag, P.J. Kraft, 1877.
46243: - LOEFF, BAERT--- Huwelijksaankondiging van J. Loeff en J.F.B. Baert, Arnhem 1936. Met houtsnede.
46245: - STRENS--- Twee kaartjes van Eugene Strens betr. 'niet thuis' 1934 en 1935. Geillustreerd door W.J. R[ozendaal]. Gedrukt.
46253: - LOTERIJ, MEIJER--- Toespraak tot eenige voornamen in den lande over het bestaan der lotery, door A.D. Meijer, advocaat te Amsterdam. z. pl., 1836, 11+4+44 pag., gedrukt.
69773: - Inventaris van het Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen c.a. 1580-1969.
69346: - Vaccinations-attest of Johanna Charlotte Lohmann born in Kiel, Schleswig-Holstein, nr 82, 1859.
46257: - SMIT--- Portretfoto, carte-de-visite formaat, d.d. 1872 van de priester J.W.L. Smit, 's Gravenhage.
54781: --- - Copien van de sententien, ofte vonnissen binnen Utrecht gewesen (...). Utrecht, Salomon de Roy, 1611.
46729: - BANNING, VAN; ZOETERWOUDE, RK--- Convoluut van 7 publicaties, meest in het Latijn, van Johannes van Banning, r. k. priester te Zoeterwoude, gepubliceerd 1824, 1839, 1840, 1835, en z. j. 8°, gedrukt, gebonden in mooie half leren band uit de tijd.
46725: - JORDENS--- Exemplaar van de overdruk uit Ned. Leeuw van de 'Bijdrage tot de genealogie Jordens' door Kronenberg en Roell. 45 pag., gedrukt.
46719: - RK, UTRECHT, KOCK--- Placaat van Staten van Utrecht d.d. 23-5-1703, betr. Theodorus Kock, 4°, 4 pag., gedrukt.
13558: - ECKSTEIN Adreskaartje van Cn Wm Eckstein te Amsterdam, “Empfolen durch F.E. Eckstein Sohn”, 1 stuk.
13562: - SCHAGEN, KUYN Reglement begrafenisfonds “Red U Zelven”, opgericht te Schagen, 2 december 1850, brochure, 13 p., gedrukt, met achterin: “Akte van lidmaatschap” t.n.v. Hopje Kuyn, 24 jr. dd 1864, deels gedrukt.
13565: - TACONIS Visitekaartje van P.C. Taconis, majoor art. te Leiden, 1939, met env. geadresseerd aan W.P.F. Schutz, 1 stuk.
13566: - WEMEN, VAN Krant “Negentienhonderd” dd nov. 1953, met uitvoerig verslag van de moord op freule Joanna Justina Alexandrina van Wemen op 30 mei 1902 aan de Raamvest te Haarlem, 4 p., plano, gedrukt.
13514: - GRAVENHAGE, POST Ontwerptekening voor een diploma voor het erelidmaatschap van de Haagse winkeliersvereniging voor F. Post sr., 1926, 1 blad, plano.
13524: - HENSBEEK, VAN Aant. betr. familie Van Hensbeek, ca 1500-ca 1800, 4 p., manuscript, 20e-eeuws.
12242: - BOLLE, VAN BYLER, FAGAL Verklaring van Martinus Calthorp, `warden' van de Anglicaanse kerk te Londen, betreffende Catharina Bolle, huisvrouw van D. Wolf sive Wolfgang van Byler, betreffende het testament van D. Fabianus van Vliet, verleden te Antwerpen in 1804 (notaris Hendr. van Uffelen). Betreft o.a. de broers Franciscus en Jacobus Fagal. Londen 1808. Charter op perkament in het Latijn, zegel verloren.
14022: - VERZEKERINGSWEZEN, CORNELISSEN, BOEREN ‘Het lijfrentekantoor. Komisch karakterduet, vervaardigd en met enorm succes voorgedragen door de Hollandsche duettisten A. Cornelissen en P. Boeren’, ‘s-Hertogenbosch H. Mosmans, ca. 1890. Gedrukt muziekstuk, groot 4º, 4 p. met afb. van “Kantoor van levensverzekering en lijfrente” op omslag.
14040: - HOGENDORP, FREDERIK VAN, DUMAS “Overschriften uit Frederik van Hogendorp’s brieven aan zijne moeder geschreven uit Afrika-Bloemfontein”, 1876-1878 en uit latere brieven 1880-1886. Manuscript, 23 p., 8º gebonden in fraai stempelbandje.
53973: --- - Signalement van Daniel Reynhart, by sententie van praesident en raaden in den Etstoel, in dato den 16 Decemb. 1803, voor den tyd van twee jaren gebannen uit het Departement van Overyssel. z. pl., [1803].
46261: - ONGEHUWDE MOEDER--- Maagde klagten door Jacob Cats. Manuscript, 4°, 4 pag., 19e eeuws.
46267: - THEESING, KLERCK, MENTHEN, MOESBERGEN--- Brief van H.J. Theesing en D.A. Theesing-Klerck, d.d. Amsterdam 1813 aan tante vrouwe G. Menthen wed. Moesbergen te Deventer. Manuscript, 4°, 1 pag.
47520: - De geschiedenis der Stede Grootebroek, [ca. 1930?], 19+25 pag.
46273: - CARPENTIER, DE--- Twee krantenknipsels uit 1930 betr. familie De Carpentier.
48191: - SPOORWEG AMSTERDAM-KEULEN--- Plan en voorwaarden van deelneming in eene NV tot daarstelling van eenen ijzeren spoorweg van Amsterdam naar Keulen, 1834, 4°, 2 pag., gedrukt.
48205: - INDIE, RAWANG, ELECTRA--- 5 interieur foto's (13x18 cm.) van de electrische centrale te Rawang, 1925.
49769: - TIELENIUS KRUIJTHOFF, VRIJMETSELARIJ--- Diploma als vrijmetselaar voor Hendrik Tielenius Kruijthoff in de St. Johns loge nr. 1 in Newport in de staat Rhode Island (USA), d.d. 23-7-1795.
48207: - KOFFIE, BREDENBERG--- Prijscourant van koffie, in veiling bij de NHM, Amsterdam 1832, 1 pag., 4°, gedrukt.
42469: [Fenelon, F. de Pons de Salignac de la Mothe] - Gli auueniment di Telemaco Figliuolo d'ulisse.
46280: - HONDEN--- Elf brochures betr. honden. Gedrukt, ca. 1940.
42187: - - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. 1e-, 2e-, 3e-, 4e-, en 5e- stukje. Amsterdam, H. Keijzer e.a., 1789,1789,1790,1791,1806.
71138: - Toyland Pic-Nic Stationary
63836: - Indische agenda 1917 published by the Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebr. Figee Haarlem Holland
44224: - ZOETERWOUDE; DE HEER--- Bewijs van onvermogen voor Leendert de Heer, koornmolenaarsknecht te Zoeterwoude, d.d. Zoeterwoude, 7-6-1826. Manuscript, 1 pag.
71146: - Viering van de 375e Gedenkdag der eerse Vrije Statenvergadering gehouden te Dordrecht, 14 Juli 1572 onder hoge bescherming van H.M. de Koningin. Feestweek van 14-19 Juli 1947 te Dordrecht.
46290: - SCHOENMAKERIJ, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam, d.d. 18-1-1778 betr. schoemakerij. 1 blad plano, gedrukt (door P. Mortier).
46292: - BAKKERIJ, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur van Amsterdam, d.d. 28-1-1778 betr. het koekebakkers, beschuitbakkers en pastijbakkersgilde. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Mortier).
61157: - Vue de l'Eglise Luterinne, pres de la porte a la Haye, a Delft (mirrored)
12849: - GOES, SERRARENS, MULDER Verzoek om informatie van de zaadhandel Ch.P. Serrarens te Goes aan Van Nelle te Rotterdam, over de soliditeit van P. Mulder, grossier in koloniale waren te Venlo, 1926. 1 blad, getypt, met concept antwoord.
12841: - GABELENTZ, VON DER Brief van H.K. von der Gabelentz, Geheimrat en minister te Altenburg, kenner van Oost-Aziatische talen, d.d. 1849, 1 p.
12224: - BARNEVELD, VAN; BAAK Album met ingeschreven verzen, van Frederique van Barneveld, 1841-1877; 4o, fraai gebonden, goud op snee.
12228: - BELASTINGEN, VERVENING, TAVERNEE `Nota' van F.J. Tavernee `wegens den oorsprong en het oogmerk der waarborgs- of afkoops penningen', 25 oktober 1847; folio, 18 p.
12235: - BLEISWIJK, VAN Handtekening van G. van Bleiswijk, 1 p., z.j. (18de-eeuws).
12236: - BLOCKLAND, VAN; VAN ROUSSELOT DE HEDIVAL Kwartierstaat met de 16 kwartieren van Pierre Anthoine van Blockland. Dubbel folio, 17de-eeuws.
12239: - BLONDIN Programma voor een voorstelling van A. Blondin. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, [Den Haag, ca. 1900], 1 p., 4(, gedr.
14008: - FRANKRIJK, DU CHALLION, LACROIX Brief van ... Du Challion (Du Chattion?) aan M. Lacroix, d.d. Martigny 1783, manuscript, 2 p., 4º, met afdruk lakcachet Du Challion.
14009: - FRANKRIJK, LACROIX Brief van ? aan Monsieur Ge Lin (?), procureur au bailliage de Mascon, d.d. St. Germain 1713, o.a. over Antoine Lacroix, manuscript, 3p., 4º, met afdruk lakcachet.
13919: - TIMMER, ONDERWIJS, HAARLEM Enkele papieren afkomstig van G.Q.J. Timmer (1892 - ca. 1939), leraar aan de Mulo school te Haarlem
13929: - PAUVERT, VAN DEN Cahier met meest overgeschreven verzen van Nederlandse en Franse dichters, door H. (?) van den Pauvert, ca. 1850, manuscript, 170 p., geb.
13892: - AMSTERDAM, VOLRAAD NEDDERMAN, BARENDSE Akte van transport, d.d. Amsterdam 14-12-1791, waarbij de erven van Joachim Volraad Nedderman een huis aan de Wittenburgergracht, naast het Blauwe Anker, verkopen aan Hans Barendse. Charter op perkament met de handtekening van A. van Slingelandt.
13896: - BOUSQUET, VAN IDDEKINGE Extract uit de Registers Burgelijke Stand te Amersfoort betr. het overlijden op 17-9-1868 van Johanna A.H. Bousquet, Wed. Jhr. Mr. Willem Pieter van Iddekinge, 1 p., deels gedrukt.
13901: - SCHRIJFMACHINES, BENIER Adreskaart van H.F. Benier & Co., Singel hoek Spui te Amsterdam, leverancier van schrijfmachines, ca. 1900?
13904: - HAARLEM ‘Damiaatjes-lied. Woorden van Piet Mossinkoff. Muziek van Jan Nibbering, Haarlem 1946’, 4 p., groot 4º, gedrukt met omslagtekening met Grote Kerk, door J.P. Scheepens.
13908: - WEST-INDIË Gids voor de West-Indische tentoonstelling van de Haagsche Natuur-historische vereeniging “Hydra”, gehouden in de HBS te ‘s-Gravenhage, 1933, 24 p., gedrukt.
13909: - HAARLEM, GROENEWOUD Afl. 4 van Haarlemmerolie, huisorgaan van Coöperatie Haarlem, Augustus 1954, geheel gewijd aan het afscheid van directeur G.A. Groenewoud. Gestencild, folio, 5 p.
13913: - HAARLEMMERLIEDE, ROTTEPOLDER Twee nota’s ingekomen bij de Rottepolder, onder Haarlemmerliede, 1922-1923.
13918: - ORANJE NASSAU, DOKKUM Foto, 13x18 cm, tonende Prins Hendrik met een groep personen op de zeedijk bij Dokkum, ca. 1900? Foto: W. en K. Heeringa te Dokkum.
13880: - ST. MAARTENSDIJK, SCHERPENISSE (THOLEN) Domeinrekeningen over de geestelijke goederen van Sint Maartensdijk en Scherpenisse over 1674 en 1676. De rekeningen werden afgelegd door Pieter Munnincx, rentmeester (aangesteld door de Prins van Oranje in 1671) en afgehoord door de Camer van Rekeningen in resp. 1677 en 1678. Manuscripten, folio, ieder ca. 360 p., gebonden in perkamenten banden. Per stuk
13883: - MIDDELBURG, THIBOUDT ‘Sauveguarde voor den heer Mr. Hendrick Thiboudt, raedt ende voor dezen borgemeester de stede Middelburgh in Zeelandt’, uitgevaardigd door het Hof van Holland, Zeeland ende Vriesland d.d. Den Haag 13-10-1651, gedrukt blad plano (Den Haag, Wed. van Wouw 1651).
13886: - ZUTPHEN, POLYHYMNIA Cahier met de teksten van “Vrije voordragten gehouden in de Vereeniging Polyhymnia te Zutphen, 1871-1872”, 90 p., 4º, manuscript gebonden in half linnen band met op de rug “1871-72”. Fraai handschrift.
13891: - THEOLOGIE “Concept-plan om de Lemmata der corresponderende sinoden, tot gemak der correspondentien, na ordre van het alphabet, zoo veel mogelijk op eenen voet te brengen”, manuscript, 6 bladen van ieder 33x42 cm, 18e-eeuws.
14399: - HASKERDIJKEN (FR), BESTEK BOERDERIJ, VEGELIN V. CLAARBERGEN “Bestek en voorwaarden van het maken van eene nieuwe stelphuizinge te Haskerdijken in plaats van de boerehuizinge door de wed. E.L. Bouma bewoond, zijnde eigen aan Jhr. Mr. P.B.J. Vegelin van Claarbergen”, 1848, manuscript, folio, 18 p.
14395: - OUDENDIJK (nh), MAIJ, BRANDER Gedrukt programmaboekje van de “Gemengde Zangvereeniging ‘Zang en Vriendschap’ te Oudendijk, Directeur K. Maij”, d.d. 30-11-1919, 8º, 11 p. (druk Egmond te Enkhuizen).
14384: - BALK (FR), MEINES, SCHOOLMEESTER Verklaring van een aantal stemgerechtigde burgers van Balk dat de nieuwe schoolmeester Jelle Meines, aangesteld op 1-11-1796 in de plaats van S.S. Teyema, op een tractement van 160 caroli guldens per jaar, niet gelast moet kunnen worden om de “kerkendienst” (=kosterschap?) te Balk te bedienen en daardoor zijn schooldienst te verwaarlozen. Manuscript, 1 p., folio met de handtekeningen van Joh. Westendorp, Hylke Wytzes, Rijk Harmens, Wytse Harmens, Eibert Wierds, Wybren Doedes, Jan H. Rekers, Fredrik Hendrik Os, Joh. Jacob Müller, F.W. Muller, Epke Cremers, B. Thees.
11211: - VILLENEUVE, DE VRIJDAGHS; VAN TEUTEM. Brieven ontvangen door de auteur van Varia Pratique (uitg. P. Noordhoff), 1929, van P.M.A. de Villeneuve te Rotterdam, van P. Vrijdaghs te Scheveningen en van E. van Teutem te Amersfoort. 16 p.
11213: - VOLMER-POGGEMAN Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Maria Elisabeth Poggeman, echtgenote van J.B. Volmer. Amsterdam 1853. Plano, gedrukt.
11217: - VRIEZE Uittreksel huwelijksakte Groningen 1859 van Jan Vrieze en Jacoba Cost. 1 blad.
11222: - WERNER Fotoalbum met carte-de-visite foto's, een poeziealbum en een schetsboekje met ontwerptekeningen voor meubels, afkomstig van de Haarlemse familie Werner, gehuwd met Färber en Van Bennekom. Circa 1880-1930. Voorts nog wat losse foto's en prentbriefkaarten.
49194: - DOORNHEIN, VAN HAEGHEN, MUZIEK--- De orgelbouwer Nicolaes van Haeghen en het orgel van de St. Pauluskerk te Antwerpen. 2 delen, Dordrecht 1986, 7+22 pag., geill., in ringbandjes.
49190: - LEIDEN, ONDERWIJS, DIKSHOORN, V. TONGEREN--- Getuigschrift t.n.v. Maria van Tongeren dat zij in 1903 de Openbare School der 4e klasse nr. 2 te Leiden heeft doorlopen. Plano oblong, deels gedrukt (litho IJdo te Leiden).
48213: - GIROCREDIET-RING, SCHUURMAN, VISSER--- Brochure met propaganda voor de Ned. Cooperatieve Girocrediet-ring (De Ring) gevestigd te 's Gravenhage, 8°, 4 pag., geill., gedrukt.
48215: - VERZEKERING, INDIE, PLOOS VAN AMSTEL, KNEGT--- Verslag van het 46e (1911) boekjaar van de Tweede koloniale zee- en brand-assurantie my. te Batavia. 4°, 4 pag., gedrukt.
48217: - POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN, POSTHUMUS--- Brochure 'Nederlandsche Stichting voor politieke en sociale wetenschappen'. Z. pl., z. j. [ca. 1950], 12 pag., gedrukt.
48221: - INDIE, VERZEKERING, SANTHAGENS, KETELAAR--- Statuten der Oost-Indische Zee- en Brand Assurantie Maatschappij, [1833], folio, 2 pag., gedrukt.
48227: - TJEENK--- Berigt betr. administratie kantoor wed. H.F. Tjeenk, Amsterdam 8-8-1844. 4°, 2 pag., gedrukt.
29929: - BELGIE, BRUSSEL, VAN DOREN -- Reclamekaartje van Hotel de Tirlemont te Brussel, van de wed. Van Doren, 1827, litho van Jobard.
29931: - SLOTEMAKER DE BRUINE -- Een 25-tal necrologieën betr. prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruine, 1869-1941, uit kranten en tijdschriften.
44975: - VERHUELL, ALEXANDER; STUDENTENTEKENING --- Potloodtekening van Alexander Verhuell, 20x28 cm., voorstellende een groep van elf studenten in een studentenkamer, drinkend en rokend. Rechts op de voorgrond twee honden, links een skelet op een voetstukje, aangekleed als dienster.
44967: - OEMS; WEER; NIJS; HINLOOPEN --- Manuscript lijstje van genodigden bij de bruiloft van Claes Oems Weer, 1640. 4°, 1 pag.
69422: - Analyse du travail de la commission (...) de rechercher les meilleures moyens de faire deriver les eaux des rivieres.
10735: - Afscheid aan tafel. De Kroon, Rembrandtplein, 4 januari 1902. z.p. 8º: 1 blad.
42223: [Lignac], [...] de - Natuurkundige beschouwing van de man en de vrouw in de huwelyken staat door den heer de L... heelmeester. 2 delen, 2e- druk, Amsterdam / Leiden, De Compagnie, 1785.
42227: [Gauthier, F.L.] - Traites contre les danses et les mauvais chansons. Lyon, Rusand, 1819.
9813: - Huwelijkszangen voor ... Mr. Maximiliaan 's gravesande en ... Anna Van der aar de sterke d'esselickerwoude, plegtiglyk in den echt vereenigd te Woubrugge op den 16 van oogstmaand 1775. z.p. 8º: 59 [2] 8 [4] p.
66042: - Beytra¨ge zur Vertheidigung der practischen Religion Jesu Christi wider die Einwu¨rfe unserer Zeit, Siebende Band.
12186: - AALTEN, PENNING, BEKINK Bericht van het voorgenomen huwelijk van V.P.J.(?) Penning en M.J. Bekink, Aalten 4 september 1857, 2 p.
12188: - ALBLAS, DRIEHUIZEN, KALLIGRAFIE Twee bladen kalligrafie, gesigneerd door `J. Alblas onderwijzer', Driehuizen 1836, 1841. Ieder blad 32x42 cm.
12179: - ZAANSTREEK, KARMAN Gedrukt Zaanlands voornaamste bijzonderheeden en gebeurtenissen van het afgeloopene jaar 1791, dichtmatig opgeschetst ... door Simon Karman Jacobszoon. Plano, 1 blad.
12178: - ZAANDAM, GRUYS, NIEUWJAARSWENS Gedrukt blad, 40x31 cm., met de titel `Nieuwe-jaars zegenwensch opgedragen aan de burgerij van Zaandam, die in mijn wagt wijk wonen, op het jaar onzes heeren 1830'. Daaronder in twee kolommen een vers van twaalf coupletten, ondertekend `Ue dw dienaar en nachtwagt C. Gruys'. Om het geheel tien houtsneden.
12169: - WITTE, DE; DE HUYBERT, DE LA PORTE, VEERE Eigentijds extract uit het notulenboek van het stadsbestuur van Veere van 23 mei 1671 inzake voogden over de minderjarige erfgenamen van Anna de Witte. Pieter en Cornelis de Witte zijn als zodanig in gebreke gebleven. Adriaen de Huybert is overleden. Als nieuwe voogd wordt nu Anthony de la Porte aangesteld. Folio, 1 p., gesigneerd De Vos.
12171: - WOLTHUIS, OUDSHOORN Kinderlijke ontboezeming op moeders [Wolthuis] verjaardag. 4(: [2] p.
12173: - WTTEWAALL, TYDEMAN Briefje van G. Wttewaall, Leiden 1832, aan prof. Tydeman om te komen dineren en dan het lid der Staten Generaal Van Nes te ontmoeten. 8(: 1 p.
11874: - HACKE, 'T HOEN, DEN HAAG Gedeeltelijk gedrukt biljet waarbij president en secretaris van het gemeentebestuur van Den Haag (Galles? en P.A. 't Hoen) verklaren dat Jan Baptiste Hacke in het Nationaal Stemregister is ingeschreven. 4(, oblong, 1 p.
11876: - HAGEN, VAN DER Acht stukken betreffende de eigendom van een graf in de Oude Kerk te Amsterdam ten name van Johannes en Petrus van der Hagen, 1725-1799.
11868: - HAARLEM Geliefd bruidspaar. 4(: [8] p.
11870: - HAARLEM, DIAKONIE Aantekenboekje van een diaken van de Nederduits Gereformeerde Diakonie te Haarlem over de jaren 1825-1860. Klein 8(: ca. 250 p., gebonden.
11872: - HAARLEM, VAN GELDORP, VAN TUYL. Eigendomsbewijs van een huis aan de Burgwal te Haarlem, `bij de Grutterspoort op de hoek van de Witwerkerspoort met een kamertje boven dezelve poort', 1778. charter op perkament, beschadigd, zegel verloren.
66001: - Adres aan den gemeenteraad der stad Haarlem omtrent het plan tot demping der Beek.
47594: [Quack, Jan de], - Belangrijke land en zeereizen, togten en wandelingen naar en door de onderscheidene deelen der wereld, deel I (van II) , Amsterdam v. Kesteren 1825, 6+267 pag.
66007: - Oud Haarlem. Wat gespaard bleef
66032: - Jaarboekje voor den boekhandel 1842-1843
66033: - Jaarboekje voor den boekhandel 1841
66030: - Jaarboekje voor den boekhandel 1840
66008: - Oud Haarlem. Wat gespaard bleef, tweede serie
66010: - Catalogus Boekerij verbonden aan het Museum van Kunstnijverheid Haarlem, Eerste deel, afdeeling Bouwkunst en hare versiering, Tweede deel, afdeeling Schilder- en Beeldhouwkunst, Derde deel, afdeeling Boek- en Plaatwerken
66011: - De voordeelen der duin-waterleiding
48229: - AMERIKA, MARTIN STEPHAN, LUTHERSE KERK--- 17 brieven van Martin Stephan jr., zoon van de lutherse predikant Martin Stephan sr. (1777-1846) d.d. Dresden en Wisconsin 1842-1855, gericht aan de consul van de Verenigde Staten te Leipzig dr. J.G. Flugel. Manuscripten, ca. 30 pag.
48231: - HOGENDORP, SMAAK--- 'Mijn eerste levensjaar', album met babyboek en foto's betr. Robert Hogendorp, geb. Amsterdam 22-1-1950, zoon van W. (Harry) Hogendorp en Willy Smaak.
50764: - Verzameling van gezelschaps-liederen, bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, 6e druk. Dordrecht, Zender, 1842, 112 pag., oblong. Rugje los.
66024: - De Lettergieterij van Joh. Enschede en Zonen - Gedenkschrift ter Gelegenheid van haar honderdvijftig-jarig bestaan op 9 maart 1893
43024: - - Nieuwe beschryvinge der kleine waerelt of verhandelinge over de menschelyke natuur (...) behoorende tot het Tafereel der huwelyks liefde. 2e druk, Rotterdam, H. Kentlink, 1744 (op gegraveerde titel: 1728).
66000: - Catalogus der Haarlemsche Stoomverffabriek Haarlem - Haarlem Paintworks Haarlem Holland
65999: [DIBBETZ, REINIER], - Heraclyt en Democryt. No. 13.
70590: - Oud Gorcum Varia 1961: Gorinchem heeft historisch heus nog veel (H.F. van Peer), De broederschap der romeinen en jeruzalemsheren (H. van Hoogdalen), Gorcum, Teisterbant en St Maarten (W.A. van der Donck), Over Gorcumse gevelstenen en uithangtekens (H.F. van Peer) etc.
70707: - Geslacht Visker: groep Rotterdam, Groep Beerta, Groep Terheyden, Groep Delfzijl, Groep Slochteren, Groep Wedde, Groep Nieuwe Schans.
69105: - A loan exhibition of Chinese Art
69098: - Naamregister der leeden, steeden, en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1782.
69099: - Phillips 1991 Contents of 42 Berkeley Square London.
69101: - Kasteel Van Snelleghem, Jabbeke (Bruges), Belgium: The Property of Mr. Paul De Grande and the Stock in Trade of De Grande Antiques S. A. To Be Sold on Premises Monday, 25-Friday, 29 September 1995
10705: - Tafelzangen ter gelegneheid van het 25 jarig huwelijksfeest van den heer J.C. Snijder en mejufvrouw N. Snijder-Wendel 1868-13 April - 1893. Leeuwarden, L.G.L. Hoekstein. 8º.Mapje met losse blaadjes met anonieme versjes.
46757: - MILITARIA, MAASTRICHT, FRANKAMP, VAN IMBIJZE, MACKAIJ--- Is een goed georganiseerd leger, ook in tijd van Vrede, noodzakelijk? door F..., kapitein der Veld-artillerie. Maastricht, J. Straatmans, 1831. 8°, 18 pag., gedrukt.
46755: - STEENWIJK--- Veilingcatalogus meubilair, zilver etc. op het landgoed Eikenhof, vroeger genaamd de Ronde Blesse, te Steenwijk, 1880. 18 pag., gedrukt.
46751: - WORKUM, HAIJTEMA--- Optieposten van het groot boereboelgoed ten huize van Sjouke Haijtema te Workum, 1922. 80 pag., gedrukt.
46743: - BAVEL, VAN; BERNE--- Brief van pater H. van Bavel, d.d. Heeswijk 1967. Manuscript, 4°, 2 pag.
46747: - FRANSEN, L.J. COSTER SCHOOL, HAARLEM--- Voor Wim. Ringband met bijdragen t.g.v. het afscheid van Willem Fransen als docent aan de Gemeentelijke Scholengemeenschap Laurens Jz. Coster te Haarlem op 14-7-1988.
46749: - WORKUM, VAN DIJK--- Optieposten van het boereboelgoed ten sterfhuize van H.J. van Dijk te Workum, 1917. 40 pag., gedrukt.
46739: - FAK BROUWER, TAK, SALM--- Poesiealbum van Marinus Fak Brouwer, 1878-1881, met 27 inschrijvingen, voorn. te Middelburg. Met verzilverd schildje op voorplat met M.F.B.
46741: - OOSTVEEN, VAN--- Brief van Mia S.H. van Oostveen, d.d. Leersum 1946. 1 pag., getypt.
46735: - MORITZ, TETRODE, RIE CRAMER--- Baby's book. Voor Else Moritz, dochter van R.F. Moritz en H. Moritz-Tetrode, Huize De pol, 't Joppe (Gld.), geboren 24 maart 1927. Ingeschreven op 26 pagina's in een voorgedrukt album met illustraties van Rie Cramer.
45389: - NOBELING, KERBIJ, HOFFMAN--- Brief van de Hoge Raad van Holland, d.d. 's-Gravenhage 21-7-1738, aan de Staten Generaal. Manuscript, folio, 6 pag., getekend: Jan Parker.
45392: - BEEFTINGH, VAN --- Brief van Josua van Beeftingh, vendumeester ter Admiraliteit op de Maas, d.d. Rotterdam 1760, manuscript, 4o, 2 pag.
45398: - COLLIGNIE, DE ; DE COLIGNY--- Brief van C.F. de Collignie (Coligny?), d.d. 's-Gravenhage 1789, manuscript, 4o, 4 pag.
45408: - WITT, DE ; VAN WIJNGAERDEN--- Aantekeningen betr. de sententie, d.d. 5-11-1649, over Jacomina de Witte, huisvrouw van de president Van Wijngaerden over corruptie e.d., manuscript, 4o, 2 pag.
45414: - TROMP, MAARTEN--- "Sint Martens feest. Aen den E.E. admiraal Marten Tromp tot een nieu jaer". Manuscript, folio, 2 pag.
45416: - SLATIUS--- "Extract uyt seecker tractaetgen geschreven bij den eygen hant van Henricus Slatius, in sijn gevanckenisse", manuscript, 4o, 4 pag.
45420: - OTTERSDORFF; CLASSIS WOERDEN--- Brief van Wratislaus Sixtus de Ottersdorff in het Latijn, aan de predikanten in de classis Woerden, d.d. Dresden 3-9-1661. Manuscript, 4°, 2 pag.
45424: - ORANJE-NASSAU; DE BATZ--- Achttiende eeuwse kopie van een brief van Frederik Hendrik aan monsieur de Batz. Z. pl., z. j. Manuscript, folio, 1 pag.
45430: - VISSERIJ--- Extract uit de resolutien v.d. Staten van Holland d.d. 11-7-1662. Manuscript, 2 pag., folio.
45432: - ZEELAND--- Extract uit een brief van de raadpensionaris van Zeeland aan Johan de Witt, raadpensionaris van Holland, d.d. 9-12-1660. Manuscript, folio, 2 pag.
45438: - STRAATWEG GRAVENHAGE-SCHEVENINGEN, KONIJNEN--- Brief aan de staten van Holland van Gecomm. Raden, d.d. Gravenhage 14-11-1664 betr. konijnenplaag in de duinen naast de nieuwe straatweg van Gravenhage naar Scheveningen. Manuscript, folio, 2 pag.
45440: - RIJNSBURG, ABDIJ; DELFT; ACKERSDIJK--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 20-6-1646. Manuscript, folio, 2 pag.
45448: - DELFT--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 13-5-1644. Manuscript, folio, 2 pag.
65956: - Gereformeerde Volksbibliotheek nr. 3, Zonde en genade.
46294: - ONDERWIJS, PATENTRECHT, AMSTERDAM--- Kennisgeving van stadsbestuur Amsterdam, op verzoek van commissaren over de opheffing van het patentrecht, d.d. Amsterdam 11 grasmaand 1810, aan de houders van kostscholen, halve kostscholen en dag- of avondscholen. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier.
46296: - ONDERWIJS, AMSTERDAM--- Kennisgeving van het stadsbestuur van Amsterdam d.d. 7 lentemaand 1809 betr. collecte voor de stads-armenscholen. 1 blad plano, gedrukt op blauw papier.
61137: - La ville de Rotterdam (mirrored)
65936: - Oorlogsgravenstichting 1946-1971
29349: - COLLEGEDICTAAT AMSTERDAM, BOSSCHA, RAUWENHOFF -- Collegedictaat 'Antiquitates Romanae’ van J. Bosscha, Ath. Ill., Amsterdam 1845-1846, genoteerd door de student N.W.P. Rauwenhoff, manuscript, 4°, 182 pag., gebonden in half linnen met titel op rug. geïll. met kaartje van Rome.
29355: - BUYS, DOROTHEE -- Briefje van Dorothee Buys aan de heer Sedee dd. Utrecht 1916 over haar laatste boek ‘Een vrouw alleen’. Manuscript, 1 pag.
29361: - TAXIS -- 22 gravures van het wapen (de wapens) van de familie (von Thurn und) Taxis, elk ca. 10x10 cm, graveurs: C. Galle, Neeffs, de Joode, v.d. Schoore, Borrekens, Rucholle, v. Merlen, e.a., 18e- eeuw.22 engraved coats of arms, each ca 10x10cm cut out from heraldic book, engravers: C. Galle, Neeffs, de Joode, v.d. Schoore, Borrekens, Rucholle, v. Merlen, e.o. the badger from the Tasso family (from the Italian word for "badger", the family's heraldic animal) was a Lombard family in the area of Bergamo is visible on all coats of arms.The family eventually moved to Germany.
29899: - LAGERWEY, EUROPA -- Brief van H. Lagerwey aan H.M. de Koningin met het verzoek te willen intekenen op zijn tijdschrift Europa, dd. Dordrecht 1844. Manuscript, 4°, 1 pag.
65875: - Photograph of 5 students at a dinner at societeit PHRM (Placet Hic Requiescat Musae) of Utrechtsch Studentencorps in Utrecht
58778: [Martinet, L.F.], - Nieuw geschenk voor de jeugd, Amsterdam, Allart, 1791.
71111: - Nationale Betooging voor de eenheid van Nederland te 's Gravenhage. Programma voor den feestavond op Donderdag 6 Februari 1919.
71112: - The Auditorium. Chicago Opera Association Inc. Lessee. Grand Opera Season 1920-21
69477: - This indenture was made the twenty fourth day of June in the twelfth year of the Raign of our Sovraigne Lord William the third
65867: - ANNALES ACADEMICI 1854-1855
65864: - ANNALES ACADEMICI 1861-1862
42671: [Lampe], B[arend] - Sweedsche oorloghen. Dat is Waerachtigh ende grondigh verhael van de voornaemste ende ghedenckweerdighste gheschiedenissen, welcke in de Oorloghe Gustavi Adolphi der Sweden, Gothen ende Werden coninck etc teghens Ferdinandum II, Roomsch Keyser, in Duytschlandt zijn ghebeurt. Dordrecht, J. Troyen [colophon: N. Vincentsz], 1631.
46829: - TONEEL, CAPOTE--- Toneelstuk The grass harp door Truman Capote, Nederlandse vertaling door Theatre arts, sept. 1952, gestencild, 53 pag.
46827: - TONEEL, STUDENTEN--- Dossier betr. landelijke toneel-studieweken der studententonelen, 1952 en 1953. Folio, ca. 50 pag., met foto's.
46823: - BOLSWARD--- Aantekeningen betr. de geschiedenis van de kerk te Bolsward. Manuscript, folio, 19 pag.
46825: - TONEEL, LABICHE--- Toneelstuk Un chapeau de paille d'Italie door Eugene Labiche. Manuscript, folio, getypt, 37 pag. (tekst in het Nederlands).
46820: - HEERKENS THIJSSEN, SEVEKE, STALLER--- Anti-choc 1928-1978. Uitgegeven t.g.v. het 50 jarig jubileum van Heerkens Thijssen & Co., makelaars assurantien, Amsterdam, 48 pag., geill., gedrukt.
46818: - COLLEGEDICTAAT, VERBERNE--- Dictaten van prof. L.G.J. Verberne. Manuscript, 8°, ca. 100 pag.
46809: - DANCKERTS DE RY, DE HOOGHE, V.D. KAMERE--- Uitnodiging voor de begrafenis van Cornelis Danckerts de Ry, artillery-meester en landmeter van Amsterdam, d.d. 14-4-1662, folio, oblong, 1 pag., gedrukt.
46808: - MEPPEL, WITHAAN, HEINEN--- Kalligrafie-oefeningen door Hendrikje Withaan, d.d. Meppel 1845. 4°, 2 pag., manuscript.
46801: - LEIDEN, STUDENTEN, VISSER--- Twee albums met foto's (voornamelijk studententijd Leiden) van mr. A.R. Visser, later advocaat, Jan v. Nassaustraat 82, 's Gravenhage. De meeste foto's 18x24 cm., 1903-1911.
46806: - SCHEEPVAART, KON. HOLL. LLOYD--- Knipsels betr. Kon. Hollandsche Lloyd, ca. 1900-ca. 1950. Geplakt op bladen, 18 pag.
21116: A.J. (= K.J.A. Alberdingk Thijm) - J.A. Alberdingk Thijm, Amsterdam 1893, 374 pag., geïll., geb. in fraaie stempelband, als nieuw.
46795: - TONEEL, FOTO'S VAN ACTEURS, SMIT--- Collectie van 34 foto's, diverse formaten, deels op karton, van toneelspelers c.a., vrijwel alle met opdrachten aan Margaretha Smit (ook Zwarte Griet, Grietepiet); werkzaam in de eerste jaren van de 20e eeuw bij de Stadsschouwburg te Amsterdam.
46797: - OPPERMANN--- Prog. dr. O. Oppermann 1909-1934. Overdruk Tijdschrift voor geschiedenis 49 (1934), 102 pag.
46789: - TILBURG, VAN BOMMEL--- Zegenwensch aan onze dierbare ouders J.M. van Bommel en J. Vinken, t.g.v. hunner 25 jarige echtvereniging 12-10-1851. 4°, 3 pag., manuscript.
46793: - DAALEN, VAN; GERRETSON--- Twee brieven van Boeboe, d.d. Arnhem 1913 aan ouders. Ze is in huis bij (tante?) Toetie. Manuscripten, 6 pag.
71145: - Het nieuwe diergaarde boek, een sprong van 60 jaren
46782: - HAARLEM, KUNSTBEZIT IN STADHUIS--- Memorie behelzende opgave van kunststukken zoo schilder als tapijtwerk, gevonden wordende op het stadhuis en in andere stedelijke gebouwen binnen Haarlem. Door J.A. Graswinckel, 1815. Manuscript, 4°, 18 pag.
46785: - LODEWIJK NAPOLEON IN AMSTERDAM, 1808--- Volkszangen by gelegenheid van de plegtige intrede en het aangenaam verblyf van Z.M. de Koning van Holland binnen Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
46777: - ELSPEET--- Tekening in kleur van het wapen van Wolterus Elspeet, burgemeester van Harderwijk, ca.1900?
46765: - APPINGEDAM, HUIS, ZAGEMAN--- Acte verleden voor burgemeesteren van Appingedam, d.d. 19-12-1785 waarbij de hopman Frans Huis en Anna Geertruida de Bakker een huis met hof er achter aan de Broerstraat te Appingedam verkopen aan monsieur Harm Zageman. Charter op perkament, zegel verloren.
46775: - ZEGELS, KERKEN--- Een dertigtal kerkelijke zegels, uitgeknipt uit drukwerk uit de 18e en 19e eeuw.
46759: - HARTOG, DE, HAARLEM--- Bevestigingspreek van nieuwe leden door dr. A.H. de Hartog, predikant te Haarlem, 29-3-1914 in Groote Kerk Haarlem. Cahier, 4°, 65 pag., manuscript.
46763: - MIDDELBURG; ORANJE NASSAU--- Herinnering aan het feest gevierd door leerlingen der Rijksleerschool te Middelburg bij gelegenheid van de 10e verjaardag van prinses Wilhelmina, 1890. Gedrukte kaart met portret.
46845: - SIERRA LEONI--- Twee foto's, 9x3 cm., van Freetown, Sierra Leone, d.d. 1925, met bezoek van de kroonprins.
46837: - MIDDELBURG--- Foto, 6x9 cm., van de ruines op de Markt te Middelburg, juni 1940.
46841: - VLISSINGEN, FRELIER--- Foto, 14x9 cm., van de heer Frelier tijdens de cursus radiotelegrafie te Vlissingen, 1918.
46831: - TONEEL , SALACROU--- Toneelstuk L'archipel Lenoin, door Armand Salacrou, Nederlandse vertaling door H.A. Bouman, gestencild, 68 pag.
46835: - KRUININGEN, WO II--- Foto, 6x9 cm., van vernielde spoorbrug te Kruiningen, d.d. juni 1940.
46873: - THONET--- Prijscourant 'Thonet', z. pl., z.j., 8°, 43 pag., uitgave van Ligna, Gedrukt, geillustreerd.
46871: - VERKADE, PLAATJESALBUMS--- Brochure 'Verkade's plaatjes albums. Een en ander over het album, de plaatjes, het verzamelen, het ruilen, de verzending, enz.' Zaandam, 1908, 16 pag., gedrukt, geill.
46869: - BICKER--- Advertentie betr. overlijden mr. Jan Bernd Bicker, d.d. 16-12-1812, op zijn buiten Oosterbeek bij Den Haag. Gedrukt.
46865: - SCHEEPVAART, ORANJE-NASSAU--- Bylagen behoorende tot de missive en memorie door Z.H. den heere prince van Orange en Nassau aan H H M. op den 7 October 1782 overgegeven, houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoude directie als admiraal generaal van de Unie. Folio, gedrukt, 213 pag.
71451: - Per auto en te voet - A.N.W.B. toeristenbond voor Nederland
46857: - WATERSNOOD, WAGENINGEN, 1855--- 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Herinnering Maart 1855. Watersnood.' gedicht door J.G.J., d.d. Amsterdam april1855, gedrukt, 1 pag., versierde rand in rood.
46859: - FOSCARENUS VENETIAR--- Charter op perkament d.d. 15-6-1762, uitgevaardigd door Marcus Foscarenus Rei Gra. Dux Venetiar. Met uithangend loden zegel.
46855: - ORANJE-NASSAU, AMSTERDAM--- Programma feesten 8-14 juni 1937, intocht prinselijk paar te Amsterdam, (12) pag., geill., gedrukt.
46849: - MUIDEN, MUIDERKRING--- Cultureel Genootschap De Muiderking 1954-1984, Muiden 1984, 17 pag., in ringband, gedrukt, geillustreerd.
46853: - LEFEBVRE, KAARS SIJPESTEYN, VAN ROSSEM--- Zeven notariele acten betr. mevr. J.A. Lefebvre-Kaars Sijpesteyn te Heemstede en mevr. M. van Rossem-le Febvre te Haarlem, 1919-1939. Manuscripten.
46893: - HAZENBERG, HOMAN--- Drie oude foto'tjes, 8x4 cm., twee van de militair P. Hazenberg en een van Annie Homan.
46889: - ROTTERDAM, JACOBS--- Twee brieven gericht aan de heer Jacobs, directeur van de fabriek voor metaal-preserven, Wijnhaven 43 te Rotterdam, 1939, 1945. Manuscripten, 4 pag.
46885: - UTRECHT, ZONDAGSSCHOOL, WITZAND--- Circulaire van de Zondagsschool Johannes te Utrecht betr. 80e verjaardag van H. Witzand, 1912. 4°, 1 pag., gedrukt.
46883: - TALMA STHEEMAN--- Correspondentie en rekeningen gericht aan mr. A.W.L. Talma Stheeman te Nijmegen en Amsterdam, ca. 1920-1930. Manuscripten.
46877: - C.H.U.--- Brochure 'Urgentie program' van de christelijk-historische unie, september 1945. 8°, 8 pag., gedrukt.
46897: - DRENTHE--- 'Prospectus van eene Maatschappij op te rigten ter bevordering van de ontginning der Drentsche heidevelden tot bosch'. 1666, 4°, 3 pag., gedrukt.
46899: - HOVE, B.J. VAN--- Vier schetsboekbladen met tekeningen in aquarel in grijs door B.J. van Hove, 'decorateur van de Schouwburg'.
46895: - ADORP, RENKEMA--- Fraai, in twee kleuren gedrukt, visitekaartje van Hendrikje (K.W.) Renkema te Adorp, ca. 1900.
47152: - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 25 jarig bestaan van de Kon. Zeil/Roei/ en Motorsport Vereeniging " De Kaag ", 1935, 156 pag., geïll.
47154: [Ollefen, L. van], - Gedenkboek van Amsteldam inhoudende onpartydige aantekeningen van het voorgevallene binnen die stad, beginnende bij het gebeurde met de steden Hattem en Elburg, tot (....) het inrukken der Pruissische troepen, Amsterdam 1788, 208 pag. Met frontispice.
47118: - Memorie betreffende de verdeeling van het fonds der Ridderschap van de provincie Zuid-Holland, 's-Gravenhage 1851, 196 pag., gebonden in rood marokijn.
65837: - Wet voor de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, opgerigt in 1766.
65834: - Album van feestliederen en gezangen te zingen door de typografische vereenigingen die deel zullen nemen aan de onthullings feesten op den 16den juli 1856 te Haarlem.
12034: - PATRAS, VAN SCHINNE, WEYER, INDIË Gedrukte `Deductie ... uyt den naam en van weegens Magdalena Adriana van Schinne, wed. Anthony Patras, in zijn leeven Raad en Burgemeester der stad Slooten in Vriesland ... die geweest is eenige ... erfgenaam van Abraham Patras, in leeven gouverneur generaal van Nederlandsch Indiën ... jegens Jolle Jolles en Johannes Rietveld, als curatoren over den insolventen boedel van Leonard Weyer, in zijn leeven Water Fiscaal te Batavia'. Folio, 66 p., z.j. (ca. 1766.)
12036: - PENNINGSKEN, HET Oblong boekje in een mooi bewerkte 18de-eeuwse band, rijk met goud bestempeld op groen en bordeauxkleurig leer, met daarin de administratie van `Het Penningsken', 1866-1911.
12047: - RIDDER, DE Afdruk van een houtblok met de tekst `Gt. de Ridder Jr.', 19de-eeuws.
12032: - PANHUYS, VAN Een aantal stukken door of betreffende leden van de familie Van Panhuys, 18de- en 19de-eeuws, 12 stuks.
65812: - Maatschappij tot bevordering der toonkunst. Vijfde algemeen muzijkfeest te Haarlem op den 13den, 14den en 15den Junij 1850. complete collection of the programme and other related documents.
46300: - VERVOER, RIJTUIGBELASTING, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam d.d. 21-5-1788, betr. vergunningen voor het rijden met rijtuigen door de stad. 1 blad plano, gedrukt (P.H.Dronsberg).
65808: - Haarlems kerk in woord en beeld
65802: - Catalogue de l'exposition de Joh. Enschede en Zonen donnant un apercu de l'art typographique dans les Pays Bas depuis le XVe siecle jusque dans nos jours, Exposition Nationale du Livre a Amsterdam
68479: - La Haye diplomatique et mondain 1939.
68480: - La Haye diplomatique et mondain 1934.
71383: - Het kasteel te Wedde.
65938: - De duizend en ene nacht, Arabische vertellingen. Uit het Fransch vertaald. Merklyk verbetert, en vermeerdert, met drie Delen, die nooit te voren in 't Nederduitsch vertaald geweest zyn.
65939: [WOUDE, CORNELIS VAN DER], - Kronyk der stad Alkmaer, Met desselfs omgeleegene dorpen, heerlykheden, en adelyke gebouwen; Waar in verhaald worden de voornaamste Oorlogen, en onlusten der Kenmers; en Westvriesen; Beneevens de voornaamste Previlegien, Handvesten, Costumen, en Ordonnantien
65930: - Wie wat waar. Jaarboek 1937 van het Rotterdamsch Nieuwsblad
65736: - De school der zeven wijzen, in gelijkenissen en verhalen / uit het Hoogduitsch. Met platen.
69774: - Rapport Inzake De Bemaling Van Frieslands Boezem.
20046: - Onze tooneelspelers, portretten en biografieën, Tweede, geheel hernieuwde druk. Rotterdam (ca. 1912), 185 pag., geïll.
65702: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer 1879-1880
65697: - Wax seal of the city of Zaandam
65696: - Design for the coat of arms of the Heeringa family based on the coat of arms of Enkhuizen (Enkhuysen)
65695: - Coats of arms of Abdie van Egmont, Edam, Haerlem, Hoorn, Grootbroek, Purmerend, Naerden, Alcmaer, Medemblik, Muyden, Monikendam
65692: - Coat of arms/familiewapen of the Rypperda family
65693: - Coat of arms/familiewapen of the Van Son family
65691: - Coat of arms/familiewapen of the De Roo family
65690: - Coat of arms/familiewapen of the Romer family
65688: - Coat of arms/familiewapen of the Röell family
65689: - Coat of arms/familiewapen of the De Roever family
65687: - Coat of arms/familiewapen of the Roelants family
65686: - Coat of arms/familiewapen of the Siberg/Alting Siberg family
65684: - Two coats of arms/familiewapens of the De Jong van Rodenburgh family
65685: - Two coats of arms/familiewapens of the Van Tijen family
65683: - Three coats of arms/familiewapens of the Van Zijll de Jong family
65682: - two coats of arms/familiewapens of the Stoop family
65681: - Coat of arms/familiewapen of the Haersolte family
65680: - Coat of arms/familiewapen of the Backer (Huijhens) family
9718: - Aan de geschonden gedagtenisse van Joan De witt, eertyds voorstander en slagtoffer der Batavische vrijheid. z.p., z.j. 4º: [8] p.
9779: - Ter zilveren bruiloft van ... Hendrik Bicker, oud schepen der stad Amsterdam en Vrouwe Klara Magdalena Dedel, gevierd den 11den der bloeimaand 1770. z.p., z.j. 4º: [12] p.
9782: - Lierzang op het huwelijk mijns vaders, den Heere Cornelis Van hoogeveen, met mijne nicht, mejuffrouwe Hester Bonk, voltrokken binnen Leyden op de 24 van lentemaand des jaars 1771. z.p. 4º: [8] p.
9784: - Nagedachten op het afsterven van ... Cornelia Van wijn, huisvrouwe van ... Petrus Schols van asperen, predikant in de Gasthuiskerk te Delft, in den Heere ontslapen den 6 october 1771, zijnde zes weeken voor het overlijden van haar enigst kindje Abraham Adolph Schols van Asperen. z.p. 4º: 31 p.
9793: - Zinnespel op het afsterven van ... Mr. Johan Van der marck Ae.z., raad en oud burgemeester ... vertoond in het Kunstgenootschap onder de spreuk Veniam pro laude. Gedrukt voor het Kunstgenootschap 1772. 8º: 20 p. met gegraveerd titelvignet door N. van der Meer.
9795: - Brief van Herm. Ger. Oosterdijk aan zijne zuster Kornelia Maria Atlee, geb. Oosterdijk over het afsterven van hunnen broeder Mr. Gerrit Hermannus Oosterdijk, raad in de vroedschap en weesmeester der stad Delft, aldaar, in haar bijzijn, overleeden den 12 van wintermaand 1772. z.p. 4º: [12] p.
9806: - Ter bevorderinge van ... Willem Carel Vosmaer tot meester in de beide rechten naar de wijze der ouden plegtig gehuldigd bij 't vieren van het tweede eeuwgetijde der stichting van 's Lands hooge schoole te Leyden den 9 van sprokkelmaand 1775. z.p. 8º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag.
9808: - Lykpligt ter nagedachtenisse van Jufvrouwe Kornelia [blussé]-vallaré, overleden den 6 grasmaand 1775. z.p. 8º: [8] p.
9810: - Ten huwlijke van mijnen kleinzoon ... Mr. Harman Van de poll, kommissaris der stad Amsterdam, met ... Sofia Johanna Balde, in den echt vereenigd den 21 van bloeimaend des jaers 1775. z.p. 4º: [8] p.
65669: - Feestrede, toespraken, feestzangen en liederen, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan des Gezelschaps: Oefening in Wetenschappen, te Haarlem. Opgerigt den 26 november 1798, plegtig herdacht op den 2 december 1848.
65657: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge van Zwijnsbergen
65656: - Wapenkaart/Coat of Arms: Braakenburg
65655: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge
65654: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65651: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65649: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65644: - Wapenkaart/Coat of Arms: Steengracht
65638: - Joh. Enschede en Zonen, relatiegeschenk, present for their relations, drukkersmerk van Enschede
65635: - Stedelijk Museum te Haarlem no 8
69189: - Notulen republiek 1727, 1736
48432: - MEIJER, TAALKUNDE--- Uittreksels van 5 verhandelingen van J.L. Meijer over taal, 1816-1818. Manuscript, folio, 3 pag.
48434: - AKERSLOOT--- Handtekening op perkament van Aumel (Auwel?) Akersloot, 1629.
48438: - KOCK, DE; SCHONCK--- Brief van de Kock, d.d. 's Gravenhage 1831, aan mr. J. Schonck, raadsheer Hooggerechtshof. Manuscript, 4°, 2 pag.
48440: - COLLOT D'ESCURY--- Briefje van Collot d'Escury van Heijnenoord, aan raadsheer Schonck, 8°, 1 pag., manuscript, z. j.
48442: - HASSELT, VAN--- Briefje van G. van Hasselt, d.d. Daalhuijsen 1806, aan raadsheer Schonck. 8°, 1 pag., manuscript.
48446: - LANGENHOVE, GASPARIN, AGRARISCHE GESCHIEDENIS--- Brief van A. van Langenhove (Lanzenhove?), d.d. Parijs 1854, aan de comte de Gasparin au Chateau de Orange. Manuscript, 4°, 4 pag.
65624: - Herdenking van het 300-jarig bestaan der stichting Het Weeshuis der Doopsgezinden te Haarlem 1634-1934
71060: - Aanspraak Gedaan aan de Goede Burgeren, die tot Welzyn van stad en land, op den 9. Augustus 1748, op den Colveniers Doelen vergadert zyn geweest.
71061: - Aanspraak, Gedaan op den Cloveniers Doelen, den 14 Augustus 1748. Tot Vermaning van Onderwerping, die wy aan onze Hooge Overigheid verschuldigt zyn (...)
65614: - De weeshuizen der doopsgezinden te Haarlem 1634-1934
65612: - Ter gelegenheid der ondertrouw van den heer George Hendrikus Broekhuizen Jr. en mejufvrouw Henderika Wilhelmina van Ophoven. Amsterdam, Den 29 Junij 1844
65611: - Ter gelegenheid der ondertrouw van den heer G.H. Broekhuijzen Jr. en mejufvrouw H.W. van Ophoven. Den 29 Junij 1844.
48235: - SCHIEDAM--- Berigt eener negotiatie ten behoeve van de stad Schiedam, groot F 25,000. Folio, 1 pag., gedrukt.
48237: - HANDEL-MAATSCHAPPIJ, NED.--- Plan en voorwaarden eener lening van 10 miljoen gulden aan te gaan door de Ned. Handel My, Amsterdam 4-5-1835. 8°, 4 pag., gedrukt.
48239: - TEXEL, VAN GEUNS, GESTRAND SCHIP--- Verslag eener ontlading door duikers van een met spoorstaven geladen kofschip gestrand en gezonken op de Noorderhaaks bij Texel, Haarlem, nov. 1845. Door J. v. Geuns en gericht aan A. Lipkens. 8°, 6 pag. Gedrukt.
48247: - HAARLEM, ANKERSMIT, DUSTERBECK--- Drie acten van transport van het huis Van Eedenstraat 14 te Haarlem. Notariele acten 1922, 1969 en 1973.
48251: - FIBBE--- 'Diploma' t.g.v. de eerst H. Communie van Conny Fibbe, d.d. Haarlem 1928. 1 blad, deels gedrukt.
48263: - DRENKELINGEN, ZWEMMEN--- A.J. Meijerink, De gevaren der zee voor baders en zwemmers. 18e druk, Haarlem 1938, 16 pag., gedrukt.
48268: - GALEN, VAN; WEIJLL, TIEL, SHEPHERD--- Twee aquarellen, ieder 17x14 cm., met portretten van mr. Hendrik Jan van Galen (1773-1850) en zijn vrouw Anna Catharina Weijll (1782-1848). Gesigneerd Th.H. Shepherd 1823. In twee 19e eeuwse lijstjes achter glas.
48272: - RUIJSCH, TRIP--- Extract resolutien Staten van Holland d.d. 5-1-1684, betr. Pieter Ruijsch, en zijn overleden vrouw Maria Trip. Folio, 6 pag., manuscript.
48274: - JONGBLOET, V. REDE, VEEN--- Extracten uit resolutien Staten van Holland juli en augustus 1637 inzake Cornelis Jongbloet, Ernst van Rede en Johan Veen. Manuscript, folio, 9 pag.
48276: - HOPPEVELT--- Extract uit resolutien staten van Holland d.d. 10-2-1670 betr. Willem Hoppevelt, onder clerc van Viglius. Manuscript, folio, 1 pag.
48278: - AMELONSE, V. WESSEM, TROMER--- Extracten uit diverse resolutien Staten van Holland d.d. 1728 en 1729, betr. N. Amelonse, clerc op de griffie, N. van Wessem, Nicolaas Tromer. Manuscript, folio, 38 pag.
48280: - SLOTERDIJCK, VAN RECHTEREN--- Extract uit resolutien Staten Generaal d.d. 15-9-1734 betr. de gedeputeerde Van Sloterdijck uit Friesland en de gedeputeerde, de graaf van Rechteren uit Overijssel, na een vechtpartij in het Voorhout. Mansucript, folio, 5 pag.
48286: - BRUGGE, TULPINCK--- Dossier stukken afkomstig van Camiel Tulpinck te Brugge, ca. 1900-ca. 1930. Manuscripten, ca. 100 pag., vlekkig.
56652: - Status de la societe anonyme la Compagnie Generale du Gaz, pour la France et l' Etranger. Recus par M. Duplan et son collegue notaires a Paris, 11-12-1879, Paris, Chaix, 1879, 28 pag.
56602: [Bake, Alexander], - Lessen over de Redekunde [= redeneerkunst] ten dienste van jonge lieden die de scholen hebben verlaten, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, Leiden etc. 1828.
62081: - Architectural drawing of dyke in Rijswijk, 19th century?
62083: - Pamphlet 't Loo 1795 (pamflet 't Loo).
43214: - - Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1882 op 1883. 's Gravenhage, v. Cleef, 1883.
65572: - Juris-Jurandi a Medicinae Candidatis in illustri Academia Lugd. Batava prius, quam Doctoratus gradum nanciscantur, praesteri soliti Formula.
65566: [NOMSZ, J.], - Het leven van den wydberugten en geleerden Jochem Jochemius, gerenomeerd bruggemaker te Querlequitsch in twaalf zangen.
65562: - Herrinnerings-album betreffende de Belgische vluchtelingen te Haarlem van af augustus 1914. Possibly of J.J. Cock, notaris in Haarlem.
65559: [RAADT, P. DE], - Noortheij 1820-1845-1855. Herinnering aan de feestelijke bijeenkomst op den 30sten junij 1855, ter viering van het vijfendertigjarig bestaan van Noortheij door Petrus de Raadt
65551: - Catalogus van de schilderijen op het museum der stad Haarlem
65549: - NAPOLEON La Republique, Le Consulat, L'Empire Sainte-Helene
49227: - WORKUM, EILING--- Nota van schoenmaker L. Eiling te Workum, 1895, voor weeshuis. 1 blad, deels gedrukt.
49229: - WORKUM, GLASTRA--- Nota van bakker W. Glastra te Workum voor weeshuis, d.d. 1894. 1 blad, deels gedrukt.
52915: --- - Wonderbaeren levens-loop van Ludovicus Dominicus Cartouche, opper-kapiteyn van eene zeer groote bende borze-snyders (gauw-dieven), moordenaars, etc. [...] In druk gegeven geensins tot naevolginge, maar tot voorbeeld der mallende jongheden. Gent, P.A. Kimpe, [ca. 1800].
65531: - Omar, ou histoire abregee du peuple juif pendant les soixante-huit annees qui ont precede la naisance du Christ.
65521: - Collection concerning Beiaardskunst, klokken en klokkenspelen
65520: - Gravures de paysagistes hollandais du XVIIe siecle de la Fondation Custodia Collection Frits Lugt
65515: - Proceedings of the Huguenot Society of America October 14, 1909, through June 1914.
65513: - Besluiten enz. door de stad Haarlem 1829-1849 en 1851-1855
65511: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, no. 317 Besluit-proclamatie van 23 juli 1951 inzake de beeindiging van de staat van oorlog met Duitsland
65499: - Register der Proclamatien, Publicatiën, enz. in 1804, Geärresteerd door het staats-bewind der Bataafsche Republiek.
65509: - Menukaart huwelijk van Wim (Schotel) en Tjits (Wielsma), Uden 28 Oct. 1941
45472: - EDAM--- Octrooi van de Staten van Holland d.d. 16-3-1651, voor de stad Edam betreffende verandering van de nominatie en electie van schepenen. Manuscript, folio, 3 pag.
65507: - 23 NOVEMBER 1945 HAARLEM: gedicht aangeboden aan de schooljeugd door het gemeentebestuur van Haarlem bij de herdenking van het 700 jarig bestaan van de stad,
65508: - Buitengewone Nederlandse Staatscourant 4 september 1948: Juliana Queen of the Netherlands
65506: - Buitengewone Nederlandse Staatscourant 28 november 1962: Wilhelmina overleden
5834: [Messchert, A. en P.A. Messchaert] - Geslacht lijst der familie Messchaert en Messchert, beginnende met het jaar 1555, Rotterdam 1836, 64 p., groot folio, geb., gedrukt op O.H. papier.
58334: [Spechhan, J. von?], - Verzameling van 65 voorschriften of middelen van welke de geneeskracht tegen de daarbij opgegevene kwalen als onfeilbaar erkend (.....) bewezen is, voor de auteur, 1837.
65497: - Het jaar 1913 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
65490: - Nederlandsche Almanak voor 1907
65491: - Nederlandsche Almanak voor 1908
65488: - Gids voor de locale rijkstelefoonnetten Benebroek, Haarlem, Santpoort (telefoondistrict Haarlem) uitgave Hbs. PTT (Juli 1936)
65496: - Het jaar 1911 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
65495: - Het jaar 1910 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
13989: - GELDER, ALMANAK, FRIESLAND ‘Friesch Comptoir Almanack over het schrikkeljaar 1776’, Leeuwarden 1776, 12º, met almanak-deel, naamlijst, wagtregelingen te Leeuwaren, luiden poortklok Leeuwarden, genealogie potentaten in Europa, fondslijstje van P. Koumans te Leeuwarden en aant. in handschrift. Met de afwasbare kartonnen bladen, in (beschadigd) leren bandje met goudstempeling en zilveren slot.
13990: - EVERHARD, VAN MARLE Gekleurde tekening van het grafmonument voor Willemina van Marle, weduwe van Jan Coenraad Everhard, geb. 7-3-1762, gestorven 17-3-1823, anoniem, 1823, 28x19 cm. Randen beschadigd.
65494: - Het jaar 1909 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
65489: - Nederlandsche Almanak voor 1906
45071: - DORDRECHT; MUZIEK--- Programma uitvoering Dordrechtsch mannenkoor Caecilia. 5-11-1907, 44 pag., geillustreerd.
45073: - LIMBACH --- Enkele financiele papieren betr. Johannes Limbach, Parklaan, Haarlem, 1940-1941.
45075: - JONGKIND --- Nota van J. Jongkind, dierenarts te Haarlem, 1939.
45460: - SONNEVELT, VAN, ALKMAAR, VAN DUVENVOORDE--- Inventaris van brieven, papieren, munimenten, obligatien, boeken en registers in het sterfhuis van Willem van Sonnevelt, overgeleverd aan de weeskamer van Alkmaar door Jhr. Gijsbrecht van Duvenvoorde, heer van Obdam, 1577. Manuscript, folio, 92 pag.
65486: - Libellus supplex Sanctissimo Domino Nostro Clementi XI. Oblatus Per Decanum & Canonicos Harlemenses.
65485: - De zilveren feest van Abraham Blussé en Kornelia Vallaré, geviert den 20 der Grasmaand 1772.
42481: [Fokke Simonsz, Arend] - De vaderlandsche historie in themata, vervattende in eene zaakelijke en tevens beknopte orde, alle de voornaamste gebeurtenissen die van den beginne des lands tot heden toe in ons vaderland zijn voorgevallen. 2e druk, Amsterdam, Arend Fokke Simonsz, 1788.
45115: - BERG, VAN DEN; CUYPERS --- De heren Van den Bergh, leenmannen van het Sticht en Gelre, van de 12e -16e eeuw. Doctoraalscriptie van P.M. Cuypers, Nijmegen 1979, 7+183+59 pag., gestencild, ingenaaid.
45121: - TUINMEUBELEN; SEMAL --- Prijscourant voor tuinmeubelen van Manufacture Semal-Lacroix, Emile Semal successeur, Nivelles, Belgique. Groot 4°, gedrukt, 33 platen met zeer veel afbeeldingen van meubelen, tuingereedschap, etc.
45043: - KRAMER, JOHANN PETER; BIBLIOTHEEK --- Lebensregeln. Opgesteld door Joh. Peter Krämer in 1762, oud 25 jaar. Verbeterd en aangevuld in 1770 en 1772. Manuscript, 4°, cahier, 58 pag. Tekst in het Duits.
45456: - WEESP, HINLOPEN--- Kwitantie voor Jacob Jacobsz. Hinlopen van de ontvangers der 200e penning over Weesp, Weesperkarspel en Hoogbijlmer, 1673, manuscript, 1 pag.
45103: - GRAVENHAGE; AOC-GEBOUW LAAN VAN MEERDERVOORT --- Herinneringen aan de receptie t.g.v. de officiele opening van het A.O.C. gebouw aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag op 15-1-1955. Album met handtekeningen van de genodigden en 3 grote foto's van personen.
45105: - WOLTERS; VEESSEN; WO II--- Evacuatieherinneringen in huize Nijensteen Veessen (gem. Heerde) 5-11-1944 - 31-7-1945 door H.A. Wolters, Arnhem 1945, 21 pag., gestencild. Gedicht.
45109: - ARNHEM; ZIEKENFONDS --- Reglement voor een zieken- en begrafenisfonds te Arnhem, Arnhem 18xx, 7 pag., gedrukt, sierpapier omslag.
45458: - HOGE RAAD, VAN DELFT, BOTH VAN DER EEM--- Sententie van de Hoge Raad in Holland, d.d. 22-12-1601. Charter op perkament met handtekening van Everard Both van der Eem ( ca. 1580-1634).
45055: - BOLTEN; DELFT --- Twee brochures t.g.v. het afscheid van D.H.G. Bolten als directeur der musea in Delft, 1971. Gedrukt.
45077: - UTRECHT; BRAND --- Burgemeester en wethouderen der stad Utrecht (...) Reglement van orde der vereeniging tot redding van menschen en goederen ingeval van brand, d.d. 26-1-1829. Gedrukte brochure, 13 pag.
45079: - SCHOON, JEANETTA --- Episode, door Jeanetta Schoon. Manuscript van een roman(?), handgeschreven, ca. 150 pag. In kartonnen omslag, ca. 1930?
45357: - DORDRECHT, V.D. LINDEN, VERVOORN--- Acte van transport voor schepenen van Dordrecht d.d. 1-12-1751 van een loods en erf op de Vest bij de St. Jorispoort. Charter op perkament, zegels verloren.
65467: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1861
64658: - Journal Illustré des voyages et des voyageurs
64659: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer, 1878-1879
64660: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer 1885-1886
64661: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer 1881-1882
64334: - Semigothaisches Genealogisches Taschenbuch ari(st)okratisch-jüdischer Heiraten mit Enkel-Listen (Deszendenz-Verfolgen) , Aufsammlung aller adeligen Ehen mit vollblutjüdischen und gemischtblütigen Frauen - und 18 Ahnentafeln. 3. Jahrgang 1914.
64335: - Semigothaismen. Allgemeines und Persönliches vom Semigothaismus. Beiträge zu dessen Sein und Werden, nebst einer Auswahl der wertvollsten Äußerungen aus den dies- und jenseitigen Lagern über die semigothaischen Ereignisse
65463: - The Holy Land
65458: - Kriegs-Almanach 1915
65454: - Guide to Bruxelles et ses environs, souvenir des Hotels de Belle-Vue et de Flandre edite par la Societe Anonyme des Deux Hotels
55060: --- - Over-Rhetische ofte Grysonsche acten ende proceduren des jaers 1618, daer inne (...) verhaelt werden de (...) oorsaken (...) die de eersame criminele justitie tot Tullis in Over-Rhetien (...) tegens etlicke hare ontrouwe landtsaten heeft moeten ghebruycken. 's Gravenhage, A. Meuris, 1619.
65453: - A Pictorial and Descriptive Guide to the Isle of Wight
65449: - De raadgever op huishoudelijk gebied
51196: [Til, H.N. van], - Het Geldersch schoolboek: of merkwaardige voorvallen en personen uit de geschiedenis van Gelderland, 2 stukjes, Nijmegen, Thieme, 1831-1832.
65447: [MANDELE, E.C.M. VAN DER], - Etiquette voor heeren
65446: - Trouw-zangen voor den Heere Pieter Blussé en Mejuffrouwe Sophia Arnolda Christina Vermeer. By gelegenheid Hunner Huwelyks-Vereeniging te Rotterdam, Den 14 der Oogstmaand 1771.
65445: - Ter gelegenheid van het tweede zilveren huwelijks-feest van Abraham Blussé met Cornelia Pot. Verjaard op den 11 Februarij, en gevierd te Dordrecht, op den 30 Junij van het Jaar 1801.
65443: - Reglementen van de twee hofjes van staats en noblet, gesticht, uit de nalatenschap van wylen den Heere, Ysbrand Staats, aan den Jans-Weg, en uit de nalatenschap van wylen den Heere, en de Juffrouwen, Leonard, Sara, en Geertruid Noblet, aan 't Noorder-Spaarne, binnen de stad Haarlem, zoo veelen concernen de bewoonsters van dezelve gestichten, ingevolgen eener Resolutie der regenten van den 5den January 1780, gerevideerd, gecorrigeerd, geamplieerd, en, tot narichting der voorsz. bewoonsteren, gedaan drukken.
49361: - LONDEN, RIOLERING, DONALDSON--- Charge delivered to a jury, summoned to make presentments on the district of the eastern division of the Westminster sewers, by the chairman Th.L. Donaldson, 14-7-1840, 22 pag., printed.
49363: - BELGIE, NINOVE, DELWARE--- Verklaring van Lodewijk Josephus Delware, advocaat te Brussel betr. verkoop van onroerend goed te Ninove aan zijn zwager Petrus Pecquenszoon te Ninove, ca. 1828. Manuscript, 3 pag.
65434: - Generale en particuliere ordonnantien van de excynsen binnen de stadt Haarlem
65433: - Kort verhaal van de merkwaardigste voorvallen in de beroerten onder een gedeelte der burgers te Haarlem, voor, by, en na het inrukken van de militie; ten grootsten deele voorgevallen op den 2 en 3 Januari 1750.
65432: - Verhandelingen over de verbetering der ontlastinge van Rhijnlands boezem-water
45683: - LETTERKUNDE, CONGRES ARNHEM, DE VRIES--- Programma van het 22e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem (28-3 augustus 1893). Gedrukt boekje, 40 pag., 10 pag. advertenties, met gelithografeerd portret van M. de Vries (door Louis le Nain).
65421: - Glitter-Wax, boetseerwas, gebruiksaanwijzingen
65406: - Naam- en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en van dat in Nederlandsch Oost-Indie alsmede van de landmacht in West-Indie 1910
65394: - Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek
11401: - HAEMSTEDE, VAN; DE RIDDER, FERRAND, REES Diverse 18de-eeuwse genealogieën van de geslachten Van Haemstede, Ferrand en De Ridder, ca. 1500-ca. 1730. 30 stukken (ca. 100 p.). Folio.
64026: - Dertiende Christelijk Nationaal Zendingsfeest te Beeckesteijn (nabij Velzen) den 5den juli 1876
64025: - Vijf en twintigste Christelijk Nationaal Zendingsfeest op Boekenrode (bij Haarlem), den 4den juli 1888
64024: - Bekroonde antwoorden ingekomen op de prijsvraag uitgeschreven door de Kegelclub "De Kroon" Haarlem
64032: - Verhandelingen van de gemeenteraadszittingen van Haarlem gedurende 1901
65373: - De Iersche Gil-Blas : lotgevallen en avonturen van Con Gregan op zijn zwerftochten uit Ierland naar Canada, de Vereenigde Staten, Texas, onder de goudzoekers door Algiers, Spanje, Frankrijk enz., door hem zelven beschreven.
68368: - Cornelius Ascanius van Sypestein J.U.D. (Heer van Moermond, Renesse en in Noordwelle, Raad in de Vroedschap en Regeerend Burgermeester van Haarlem, - Houtvester van de Houtvesterye; - Bailjuw van de Leenen van Brederode; - Ontfanger van de Gemeene Lands Middelen. enz. enz. Grondlegger van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen en van Derzelver Oeconomischen Tak. Overleden te Haarlem den Zevenden van Hooy-maand 1783.) Betreurd.
44193: - HERTOGENBOSCH; VAN BLARKOM; SCHWERI; VAN LOCO--- Verklaring van de Procureur Crimineel Jan van Blarkom (1770-1845), d.d. 's Hertogenbosch, 23 december 1834. Manuscript, 1 pag.
44197: - BELGIE; GRANDEAU; CARPENTIER-- Ongedateerd bericht van brigadegeneraal Grandeau aan Thomas Corneille Carpentier (1748-1828), burgemeester van Oostende, ca. 1800. Manuscript, 1 pag.
65348: - Dichtvruchten van den vriendenkring, onder de zinspreuk Kunst door vrindschap volmaakter. Eerste, tweede, derde en vierde inzameling
37066: - Catalogus van het West- Friesch museum te Hoorn, eerste gedeelte en tweede gedeelte, Hoorn 1898, 78 en 234 pag.
57923: - Groot besoigne, gehouden met de Hrn Ged. Raden in de beyde Quartieren, 11-1-1742 betr. personele quotisatie. Manuscript, folio, 16+6 pag.
57922: - Correspondentie tussen bezoekers van de Economisch-historische Bibliotheek te Amsterdam en de hoogleraren I.J. Brugmans, J.H. van Stuijvenberg en W.M. Zappey, jaren 1960-1970. Dossier afkomstig van Dr W.M. Zappey.
57921: - Map met enige tientallen werkstukken en artikelen van de heraldici Robert en Mireille Louis uit Frankrijk.
65329: - Letterknife/brievenopener/briefopener of Stoomvaart Maatschappij Nederland
45546: - ENGELEN (PENSIONAAT), OUDE WETERING--- Poesiealbum van Jo, een meisje uit de Oude Wetering dat in 1907-1908 op een r.k. pensionaat te Engelen zat. Ca. 35 inschrijvingen.
45554: - HASSINK, SPIJKER--- Ter plechtige echtvereeniging ter tijd van 25 jaaren van Derk Hassink en Engeliena Spijker. Manuscript vers op gedecoreerd blad, z.j. Getekend door de kinderen: N.D.M.H.
29677: - ZEELAND, WATERSTAAT -- Verslag aan de minister van Binnenlandse Zaken door de Raad van den Waterstaat voor Zeeland (ingesteld 1860), dd. 1861. Gedrukt, folio, 124 pag., geb. in halflinnen band. Met aant. in handschrift in marge.
29685: - WASSENAAR, RAAPHORST, AFZANDING -- ‘Reglement voor de oppasser van mijn afsandery, alsmede voor de schippers, dewelke zand komen halen’, 1 blad, 40x30 cm., gedrukt.
65309: - ANTHOLOGIA POETICA.In usum Gymnasii Amstellodamensis. Editio Tertia, aucta et emendata.
71340: - Rijwielkaart van de Veluwe met Nunspeet als uitgangspunt.
54807: --- - Schilderachtige en naauwkeurige brief, van een Amsteldams heer, geschreven aan zyn vrind te Rotterdam, over 't merkwaardigste dat voorgevallen is te Amsterdam, van den 24ste tot den 29ste Juny 1748. Gedrukt in 't jaar doen de Amstelaaren op 's pachters goedren woedend waren [1748].
49487: - VLISSINGEN, VEERE--- Deductie van redenen dienende tot beantwoordinge van de propositie wegens de Staten van Holland (...) rakende het mortificeren van het markiezaat van Veere en Vlissingen. Folio, 20 pag., gedrukt (18e eeuws).
49485: - ZEELAND, FINANCIEN 1796--- Stukken betr. het Plan van Constitutie 24-6-1796 waarbij opgave van de schulden en inkomsten van Zeeland werden gevraagd. Folio, 34 pag., gedrukt.
49483: - ROOSENDAAL, JACHT, HAAKS--- Extract resolutien Staten Generaal 28-2-1772 betr. sententie tussen Adriaan Haaks uit Roosendaal en drossaard G. Motman te Roosendaal betr. jacht. Folio, 3 pag., gedrukt.
50893: - - Volledige handleiding tot het boekhouden voor den kleinhandelaar en winkelier (...) zamengesteld door een geoefend boekhouder. 2e druk, 's Hertogenbosch, Muller, 1850.
50897: [Lennep, C. van ??] - Het boek Anonymi, genaamt Deutero Jubilon, [Leiden 1775].
68887: - Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche Rivieren in den Winter van 1925 op 1926.
65303: - Warnasarie Indisch jaarboekje 1851
65301: - De Tijdspiegel 1851
52918: --- - Wonderbaar leven van Cartouche, hoofd kapitein van eene groote bende beurzensnijders, gauw-dieven en moordenaars. Opnieuw verbeterd en vermeerderd met het boeiend verhaal: De laatste dag van Cartouche. Gent, Snoeck-Ducaju en Zoon, [ca. 1900?].
65287: - Festessen zu Ehren der Konigin-Mutter van Holland zu ihrem 43. Geburtstage am 2. August 1901 im Hotel Karlsbad zu Aachen-Burtscheid.
65261: - Lotgevallen en jammerlijk uiteinde van Mevrouw de Budoy, in de maand Januarij 1814, geheel naakt en levende in het Pijreneesch gebergte, departement van l'Arrie`ge, kanton van Vicdessos, gevonden. uit het Fransch vertaald.
65262: - Gedenkboek 1910-1935, Nederlandse Vereeniging tot bestrijding van het tandbederf "Het Ivoren Kruis"
65253: - Coats of Arms of Dutch families, familiewapens van Nederlandse families, lithograph in colour, gekleurde litho's
65248: - Lettervruchten ingezameld van wege het Departement Sluis (in Vlaanderen) der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Jaargang 1826.
65241: - Middelbare Technische School te Haarlem, 1927
65237: - Jan Steen Tentoonstelling in het Stedelijk Museum "De Lakenhal" te Leiden 16 juni-31 augustus 1926
65236: - La Voliere Imaginaire, Aquarelles d'Oiseaux par Aert Schouman (1710-1792)
65234: - Bondsdag te Haarlem, Horecaf, 17 september 1938.
65232: - De 8 en opbouw, 14 daagsch tijdschrift van de architectengroep "de 8" Amsterdam en "Opbouw" Rotterdam, Zandvoort nummer
65231: - Stripdagen Haarlem 1+2-06-02
44687: - WASSENBERGH; VAN DUYN --- Uitnodiging voor de begrafenis van het zoontje van Frans Fransz Wassenbergh de jonge. Wijn-verlater, zoon van Frans Fransz Wassenbergh, kleermaker, schoonzoon van zal. Gerrit Idesz. van Duyn, smid, op de Boomsloot. D.d. Amsterdam 24-7-1660. Gedrukt, 4° oblong.
44691: - FER; STEVENS --- Formulier betr. het overlijden te Amsterdam van Geertrui Stevens, 84 jaar, d.d. 18-12-1816, weduwe van Hillebrand Fer. Was ondersteund door de R.C. Armen. Deels gedrukt, 1 pag.
44693: - OSINGA --- Geboortekaartje voor Nijnke, dochter van Menne en Janny Osinga, Kollumerpomp 1982, gedrukt.
65229: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Koninklijke liedertafel "Zang en Vriendschap" te Haarlem, 1830-1930
65226: - De Hollandse Steden, Haarlem nummer
65215: - Algemeen Handelsblad, bijvoegsel jaar in beeld, and binnenlandse en buitanlandse kroniek 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939.
65210: - Verslag betreffende de aanleg der staatsspoorwegen, van 1 januarij tot 31 december 1879.
65202: - LA BIBLIOTHEQUE DE UN HONNETE HOMME
64043: - Lijst en suppletoire lijst van de leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, tegenwoordig geweest dingdag den 9e December 1823
48412: - SCHWARTZENBERG--- Envelope geadresseerd aan G.F.A. thoe Schwartzenberg en Hohelandsberg, student te Delft, 1860. Manuscript, 1 pag.
48416: - CULEMBORG, VAN; TIN--- Kopie brief in het Frans van Floris graaf van Culemborg aan mr. Floris Tin, advocaat te Utrecht, d.d. 19-2-1580. Manuscript, 2 pag. (19e eeuws).
48418: - BRIMEU, DE--- 19e eeuwse kopie van twee brieven van Charles de Brimeu aan de prins van Oranje, d.d. Arnhem 31-8-1563 en 23-10-15.. Manuscript, folio, 1 pag.
48420: - WENNING--- Brief van Johannes Wenning, d.d. Leeuwarden 1893, aan J.A. Koopmans te Lent over het wapen van Nederland en Waldeck Pyrmont op een schilderij in het raadhuis van Leeuwarden. Manuscript, folio, 4 pag.
48422: - LUTHER, VAN BAKEL--- Brief van Martinus Luther, d.d. Marburg, S. Francisci (4-10) 1529, aan zijn vrouw Käthe. Manuscript, folio, 1 pag.
48424: - SCHEEPVAART, CARDON, VAN BERGEN--- Brief van Ari Cardon, d.d. 13-5-1748, kruissende op het Bergse Velt, aan 'mijne heren en meesters'. Mansucript, 4°, 1 pag.
65200: - Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des Rijks. Zijnde een vervolg op de Itineraire voor marscheerende troepen in het Koningrijk der Nederlanden. Te zamengesteld bij het Topografisch Bureau van het Departement van Oorlog, in verband met de bij dat bureau mede vervaardigde etappe-kaart van het rijk.
65198: - St George's Kalender 1903
65196: - Verslag van de commissie benoemd bij besluit van gedeputeerde staten van Noordholland van 2 juni 1920.Tot een stelsel van goede Waterwegen op het vasteland van het Noordelijk deel van Noordholland en voornamelijk Westfriesland
65192: - St George's Kalender 1902
58587: - Zes stukken (koopakten en borderellen) betreffende onroerend goed, gelegen te Poitiers (Fr.) resp. d.d. 5-4-1792, 19-4-1808, 5-2-1817, 24-4-1831, 15-9-1840 (2x).
65184: [QUARLES VAN UFFORD, L.J.], - Beknopte beschrijving der stad Haarlem, kunnende dienen tot eenen gids bij de beschouwing der merkwaardigheden, welke deze stad en derzelver omstreken opleveren.
65182: - Jaarverslag der Vereeniging "Haerlem" over 1925-1926 and 1928
65177: - Letter by Gemeente-Bestuur van Haarlem dated 9 october 1893 to M.G. Wildeman ('s Gravenhage) concerning the baptism on March 6 1709 of Agatha, daughter of Cornelis van der Zaan and Cornelia Sweedenrijk
65178: - Verslag van het Congres voor Ambachtsonderwijs tijdens de Tentoonstelling van Ambachtsscholen te Haarlem gehouden den 3den Augustus 1891.
65180: - De Heldendaad van Jan Carel Josephus van Speyk, uit den mond der geredde schepelingen opgeteekdend, door Van de Poll, Wiselius, Van Eybergen, Uytwerf Sterling, Grevelink.
65172: - Picture-Gallery in the Town Hall of Haarlem
65169: - Verslag omtrent maatregelen tot verbetering van het Noordzee-kanaal door de commissie ingesteld door de kamer van koophandel en fabrieken in overleg met het gemeentebestuur/Verslag van de commissie belast met onderzoek naar maatregelen tot verbetering van het Noordzeekanaal, van de K. v. K. te Amsterdam
55153: --- - Placcaet vande Doorluchtige Ho. ende Mo. heeren die Staten Generael (...) teghens het maecken, inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroijen van allerhande argerlicke ende seditieuse boucxkens, liedekens etc. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1621.
64057: - Le Panorama Exposition universelle 1900
64055: - Letterkundig nalatenschap van J. van Leeuwen. Catalogus van eene zeer belangrijke verzameling boeken, handschriften, teekeningen, platen, portretten enz.
64050: - The shipowners' handy book of particulars of steamers with handwritten remarks of unknown author
65159: - Moderne Hollandsche Interieurs, 2e aflevering J.A. Pool Meubelfabriek "Onder den st. Maarten" te Haarlem
65155: - Textiel aan het Spaarne. Haarlem: van linnen damast tot zijden linten. Textieldag gehouden op 8 juni 1995 Teylers Museum aan het Spaarne
70287: - Busken Huet: convolute: Dr E.H. Krelage (A.C. Kruseman's Zondagsblad (1860-1861), R. Zuidema, De vrouw van Busken Huet, Wilhelmus Petrus Johannes Overmeer (20 Januari 1871-22 Januari 1949), P. Geyl, Busken Huet als geschiedschrijver.
70288: - Tentoonstelling van schilderijen, meubelen enz. behoorende tot het legaat van Mr. J.D.D. Enschede en uit het bezit van verschillende verzamelaars 1 juli - 14 september 1941. Frans Halsmuseum Haarlem.
70290: - Jacobus Enschede en Mr. Johannes Enschede.
70291: - Levensschets van Mr. Johannes Enschede.
65151: - Register der overheden en leden van de Utrechtsche Balije der Ridderlijke Duitsche Orde, mitsgaders edele en aanzienlijke geslachten vermeld in de archieven dier Balije.
10664: - Op de bruiloft van Jan U. Terpstra en Trijntje H. De jong. Leeuwarden, Coöperatieve Handelsdrukkerij. 8º: [16] p.
10666: - Broederzang van Burlage, alleen met verandering van den negenden regel, 12 Augustus 1881. z.p. 8º: [3] p.
10662: - Feestzangen op de bruiloft van U.G. Hoekstra en S.A. Rienks, 21 mei 1881. Alkmaar, Kluitman. 8º: [20] p.
71094: - Spaenschen raedt. Om die Geunieerde Provincien, te water ende te lande te benauwen, van alle Neeringen ende welvaren te berooven, om soo voorts de selvige weder onder de Spaensche Tyrannije te brengen. Tot waerschouwinge aen deser zijde uytgegeven. Nae't Brabandsche Exemplaer.
45600: - IJKEN VAN VATEN, KANNEN ETC., AMSTERDAM--- Publicatie van Heeren van den gerechte te Amsterdam, d.d. 28-1-1783, betr. het ijken van oliesetsters, melk- en huijvaten, maten, scheppers en bierkannen. 1 blad plano, gedrukt.
45604: - RENSSELAAR, VAN; BOEKHOLT--- Uitnodiging voor de begrafenis van Sara M. Boekholt, wed. mr. Kiliaan van Rensselaar. Amsterdam, 1754, 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45598: - NOTARIAAT--- Publicatie van Prov. Bestuur Holland, d.d. 's Gravenhage 20-12-1796, betr. het overdragen van notariele protocollen. 1 blad plano gedrukt.
45363: - HOORNSTRA, DU PON--- Bijbel uit 1849 in leren band met tekst in manuscript op schutblad door G.W. Hoornstra.
65133: - Keur van Nederlandsche letteren, jaargang I, 1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 31-36, 37-42, 43-48, 49-53 stukje.
65134: - Keur van Nederlandsche letteren, jaargang II, 1-6, 7-12, 19-24, 25-30, 31-36, 37-42, 43-48, 49-53 stukje.
65137: - Langs IJssel en Zuiderzee, Cornelis Springer en het Nederlandse stadsgezicht in de 19e eeuw
71497: - Collection of newspaperclippings Ter Aar - Langeraar.
64110: [WATZEL, JOHANN KARL], - Meiner Gattin wirkliche erscheinung nach ihrem tode (my wifes true appearance after her death), eine wahre unlängst erfolgte Geschichte für jedermann zur Beherzigung und vorzüglich für Psychologen zur unpartheiischen Prüfung dargestellt von D. J.K. W.
64106: [MEERMAN, WILLEM], - Comoedia Vetus of Bootsmans-praetje. Door eenige aenteykeningen opgeheldert en vermeerdert.
64090: - Parsifal, scenische bilder nach den fur Bayreuther aufführung gefertigten decorations- und costümskizzen der herren Gebr. Brückner und P. Joukovsky
65106: - Lenteknoppen voor de lieve kleinen gekweekt, door [several authors]
65105: [KLAARENBEEK, H.], - Grafschrift, op mijnen hooggeachten vriend, Koenraad Hovens, en Meinoutje Elia Fries; beiden overleden op den huize Hartenlust te Bloemendaal op den derden en vijfden van zomermaand 1817 en beiden op hetzelfde uur ten grave gebragt.
65100: - Veertien Tooneel- en Kluchtspelen, Vaudevilles met Zang voor kleine comedie's en de Chineesche Schimmen, tot uitspanning der jeugd.
65089: - Accountantskantoor Adr. F. Bollerman
65077: - Het huis Enschedé 1703-1953, zeven geslachten van drukkers en lettergieters en een korte geschiedenis van het bedrijf
65078: [LOOSJES ,A. PZ.], - Oud-vaderlandsche zeden, of Schets der levens van Maurits Lijnslager en Hillegonda Buisman
65076: - Onder de stamboom, jubileumuitgave, nummer vier, december 1946
59034: - De Vrouwen-peerle, of te Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe/ Griseldis de Saeghtmoedige/ Florentina de Getrouwe, Nieuwelyckx gheprint door Joh. Enschedé en de Sonen te Haerlem, gelijck aen de uytgave van Martinus Verdussen, Antwerpen 1621: voor den uytgeever C.A.J. van Dishoeck te Bussum 1910.
43098: - - Nieuwen Nederlandschen negociant van Vlaenderen, Braband etc, 2 partyen in 1 band (samen deel I). 3e druk, Gent, Gimblet, 1786.
65073: - Biographia Ultrajectina of Gulde Legende van de Stichtsche Sinter-Klaas. Ter Drukkerye, van de Olikoek-Bakker, der zeeven dorpen en brand daar de Schout en Secretaris uythangt.
44920: - SCHEVENINGEN; VISSERIJ --- Geschiedenis van Scheveningen. De strijd van de Scheveningers in 1818 tegen het monopolie van het haringkaken. Drie feuilletons NRC 25,26 en 27 september 1915. Gedrukt. Auteur: J.C. Vermaas.
44922: - NAARDEN; VAN BUUREN --- Veilingcatalogus 'Collections Arnold van Buuren, 't Loover, Naarden'. Amsterdam, Mak, 1925, 87 pag. + illustraties.
65071: - Atlas van (eigendommen van) de N.V. Ontginningsmaatschappij "De Drie Provinciën" te Heerenveen
65070: - Transvaal-album verzameld uit Eigen Haard
52922: --- - Causes célèbres de tous les peuples / Drames judiciaires et petites scènes correctionelles. Série publiée par la Librairie ethnographique, 1848-1849, [gebonden met:] Chronique Correctionnelle.
65068: - Rheinalbum with 12 beautiful chromolithograph views of the Rhein and its cities after drawings by Th. Albert, by W. Loeillot (Berlin)
29701: - ZIERIKZEE, V.D. VELDE OLIVIER -- Etiket van boekdrukkerij, binderij en boekhandel J. van de Velde Olivier te Zierikzee. 7x9 cm. gedrukt, 19e- eeuws.
71601: - De Nederlandsche Stads- en Dorp- beschrijver, zijnde een van alles kundige geleider, door de vereenigde Nederlanden, versierd met Fraaje plaaten.
65063: [ZSCHOKKE], - Aballino, de grote bandiet. Treurspel. Gevolgd naar de Geschiedeis van eezen naam, door denzelfden Schryver. Tweede druk.
65055: - Verslag aan den minister van Binnenlandsche Zaken over eene verbinding van Amsterdam met de Noordzee, door middel van een kanaal door Holland op zijn smalst, uitgebracht door den Raad van den Waterstaat
65056: - Amsterdamsche Courant zaterdag 24 januarij 1863: de eerste Kamer heeft wetsontwerp Noordzeekanaal aangenomen
65047: - Enkele gegevens aangaande de oprichters van de firma Hope & Co en hun familie
65017: - ANNALES ACADEMICI 1854-1855
65009: - Instructie voor de moeder of opzichteresse van het Zuider-Hofje binnen deeze stad.
65011: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS], - De reizende dansmeester, of de vermomde aristocraat. Twee deelen.
50927: [Nobel, Alfred] - Dynamit Actien-Gezellschaft, vormals Alfred Nobel & Co, Hamburg, 1865-1925. Hamburg, 1925.
65045: - Afscheid Mej. H. Smit, hoofd der school, Rehoboth Kleuterschool, Haarlem.
65041: - Visitekaartje J.W. Vogelpoel, Houdt Logement, Stalling en Factorij, In de drie Pauwen, op de Vugterdijk no. 237, te 's Bosch
65037: - Beschrijving van het marmeren praalgraf, ter nagedachtenis van den ridder J.C.J. van Speyk, opgerigt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op den 4den Mei 1832/Gezangen bij de plegtige begrafenis van J.C.J. van Speyk den 4den Mei 1832.
65024: - ANNALES ACADEMICI 1874-1875
22282: N.S.B. - “Hun eigen woorden! door Toon de Waarheid, 2e druk”, mei 1941, 4°, 24 p, gestencild. Geplakt met cellotape.
65031: - Collection of 18 labels of cigar boxes,
65021: - ANNALES ACADEMICI 1872-1873
65022: - ANNALES ACADEMICI 1870-1871
65023: - ANNALES ACADEMICI 1873-1874
65020: - ANNALES ACADEMICI 1867-1868
65019: - ANNALES ACADEMICI 1866-1867
65018: - ANNALES ACADEMICI 1864-1865
65000: - De stichtingen voor toevallijders te Haarlem en Heemstede. Geschiedenis van en alle gewenschte inlichtingen omtrent den arbeid onder lijders aan vallende ziekte, met alles wat er mee samenhangt. Met 24 koperdiepdrukken, naar de laaste opnamen.
64991: - Breda, stafkaart, military map, gegevens der militaire verkeningen van 1893 en 1894, schaal van 1/50.000
64992: - 's Hertogenbosch, stafkaart, military map, militaire verkenningen van 1838, schaal van 1/50.000
64985: - A pictorial and descriptive Guide to London
69392: - Acte waar bij Frans Dirckzoon, als man en voogd van Stijn Allert Dircxzoonsdochter ter eenre en Arentgen Symonsdochter weduwe van denzelven Allert Dircxz ter ander zijde verklaaren, dat de nalaatenschap van gem[elde] Allert Dircxz. tusschen hun gescheiden is in d[ato]15 January 1546.
64979: - Photograph of Spaarne, Waag, Bavokerk and Damstraat in Haarlem ca. 1880
64975: - Anouncement of the marriage of Hendrik Johannes van Speyk and Cornelia Johanna van Brugge, Amsterdam 22 april 1796, parents of J.C.J. van Speyk who would blow up his gunboat for the city of Antwerpen in 1831
44490: - HARLINGEN; TROMP--- Tekening van de apostel Judas, gesigneerd 'Harlingen 1846, H. Tromp', 25x20 cm.
44484: - WARDER; BLOK; SCHOUTEN--- Gedicht 'Op het huwelyksfeest van mijn geliefde zuster en broeder Jacob Blok Hz en Geertje Schouten Gd., Warder 7 mei 1914'. Manuscript, 2 pag., op versierd papier.
44486: - LULOFFS; DE WYS; GEISWEIT--- Gedichten op de promotie van Johannes Luloffs, gedrukt, 18e eeuws, 6 pag., extract uit diens dissertatie.
64972: - Reglement voor de regering der stad Haarlem.
64973: - Grafschrift op den weleerwaarden heer Abraham Rutgers, evangelie-dienaar bij de Hervormde Gemeente te Haarlem overleden in het acht-en-vijftigste jaar zijns ouderdoms den 21sten van Bloeimaand 1809.
64961: - Jaarboekje voor 1933 uitgegeven door het bestuur der Remontstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Haarlem
64960: - Kerkelijk Jaarboekje voor de Protestantsche Gemeenten jaargang 1916-1917
12101: - STRAATEN, VAN; LONCKE Heiligenprentje, volgens opschrift op achterzijde in 1828 door pater J. Loncke te Amsterdam uitgereikt aan Hs. Js. van Straaten, `voor het opzeggen van zijn communieboekje'. 1 p.
12107: - SUURLAND, VAN DER STAAL Uittreksel huwelijksregister Middelburg 1897, betreffende huwelijk Johannes Adrianus Jacobus Suurland en Helena Pieternella van der Staal. Folio, 1 p.
53706: --- - Sententien by den Ed. Gerechte der stadt Utrecht ghearresteert ende gepronuntieert op den 22 May 1640 teghens Govaert van Moock, capellaen ende secretaris van Philippus Rovenius van Deventer, praetense bisschop van Utrecht, ende Gerrit Pelt, roomsch-priester ende borgher t' Utrecht. Utrecht, A.J. van Paddenburch 1640.
53696: --- - Sententien gepronuncieert by den generalen krijghs-raedt der Vereenighde Nederlanden, tegens Jan Barton de Mombas, commissaris generael van de ruyterye ende Jacob Rogier, capiteyn, z. pl. [1672].
62605: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baertons
10459: - Koorgezangen bij het lijkfeest van ... B.F. Tydeman, op den 16 maart 1830. z.p. 8º: 8 p.
10461: - Frieslands hulde aan zijnen vertegenwoordiger ... M.P.D. baron Van sytzama bij zijne ronde en moedige verdediging van recht en waarheid in de vergadering der Staten Generaal in 's Hage den 19 november 1830 door R. Posthumus, predikant te Waaxens en Brantgum. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1831. 8º: [8] 7 p.
10486: - Aan mijnen vriend J.C. Westerman, bij deszelfs vertrek naar het leger, den 14 maart 1831. z.p. 8º: 4 p.
10490: - [W.H. Warnsinck], Aan mijne gade op den vijf en twintigsten verjaardag onzer echtvereeniging. 12 mei 1832. z.p. 4º: 8 p.
10493: - Klaagzang bij den vroegen dood mijner onvergetelijke gade Vrouwe H.J. Royaards geb. Both hendriksen, ontslapen te Utrecht den 6 oct. 1832, oud ruim 27 jaren. z.p. 8º: 8 p.
62405: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
62403: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adriani
64955: - Reglement voor de bewoonsters van Teylers hofje.
48324: - STEMBERG--- Brief van J. Stemberg, d.d. 's Gravenhage 1879, manuscript, 8°, 2 pag.
48320: - BUNO, WIJHE, DE KLOEZE--- Brief van Johan Willem Buno, d.d. Op de Kloeze (wijhe) 21-8-1793 aan ' mon tres cher cousin'. Manuscript, 4°, 4 pag.
51278: - Advys van de gecommitteerde der E.M.H. Staaten van Zeelant (....) nopende het temperament in de religions saken in de Meyerery van den Bosch, Marquisaet van Bergen etc., z.pl. 1747, 4o, papieren omslag, (8) pag.
51280: - Ampliatie van hun edele achtbaare resolutie op den 22-10-1782 genomen, ter interpretatie van het 2de artikel der ampliatie van de ordonnantie op het St. Jansgilde in dato den 10 october 1722, Middelburg, Callenfels, [1783].
64950: - Henricus Joannes van Buul wanende op Goddelijke beschikking R.K. Bisschop van Haarlem te zijn, ontmaskerd, en zijn herderlijk onderrigt beantwoord; of: de beknopte en doch volledige geschiedenis van het Jansenismus, met authentike bewijsstukken uit de werken van Jansenius zelve
43110: [Nomsz, Johannes] - Vaderlandsche chocolaad. Amsterdam, D.M. Langeveld, 1796.
64932: - Holland Society of New York membership diploma
64929: - De Haarlemsche Gids voor nieuwe en oude ingezetenen en gerepatrieerden - nuttig voor allen
64922: - Reglement voor de gewapende burger-magt der stad Haarlem 1795.
18603: [Vries, Jan David de] - Na het studenten-leven. Typen. Een vervolg op Klikspaan's Studenten-typen. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1847.
69285: - High Life de Belgique. 91e annee 1971.
64906: - De Maastunnel, maanblad van den gemeentelijke technische dienst gewijd aan de belangen van de stad Rotterdam in het algemeen en den bouw van de Maastunnel in het bijzonder, 4e jaargang nr 11-12 October-December 1941
64905: - De Maastunnel, maanblad van den gemeentelijke technische dienst gewijd aan de belangen van de stad Rotterdam in het algemeen en den bouw van de Maastunnel in het bijzonder, eerste jaargang nr. 1 1937
64887: - Het Prentenboek voor de Katholieke Jeugd.
64874: - Het Sint-Anthony Gasthuis te Leeuwarden - Wandeling door het oud en nieuw St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden
64866: - Journal de commerce, Dedié à Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Charles-Alexandre Duc de Lorraine et de Bar, Gouverneur & Capitaine-Général des Pays-Bas pour Sa Majeste' Imperiale, Royale et Apostolique. Aoust 1760.
70779: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the Sloet tot Everloo family.
70780: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the De van der Schueren family.
70781: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the Van Sasse van Ysselt family.
70782: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the Van Ittersum family.
70783: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the Van Hovell tot Westerflier family.
70784: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the Hooft Graafland family.
70785: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the Alting van/von Geusau family.
70786: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the Bosch van Drakestein family.
70787: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the Bentinck (Lobach, tot Buckhorst, Strijbosch) family.
64823: - Geuzen-almanak voor 1875. uitgegeven ten voordeele van het Geuzengesticht en het Oranje-Weeshuis.
64827: - Prospectus Middelbare Technische School Haarlem, vereniging voor nijverheidsonderwijs, afd. bouwkunde, weg- en waterbouwkunde, werktuigbouwkunde, electro-techniek, scheepsbouwkunde en vliegtuigbouwkunde
71388: - Rapport eener commissie benoemd door den armenraad te Rotterdam betr. hulpbetoon in gevallen welke worden aangebracht bij de zeden- en kinderpolitie
64832: [KLIJN, HENDRIK HARMEN], - Voor-zang. Kom! de vreugd niet meer bedwongen
48330: - WITTEVEEN, ROTTERDAM--- Enige tientallen foto's van ir. W.G. Witteveen, directeur Gem. Techn. Dienst Rotterdam, ca. 1930-1950, voornamelijk betr. werken te Rotterdam.
48332: - OPZOOMER, WALLIS--- Gerda, Een Noordsche sage, door A.S.C. Wallis, Haarlem, z. j., 71 pag., geb.
48336: - HEUSDEN, VAN--- Portretfoto, carte-de-visite formaat van A.E.L. van Heusden. Amsterdam, ca. 1900.
48338: - MEDISCH, KWAKZALVERIJ, VAN DER VEEN--- Missive van de landdrost van Amstelland Jan van Styrum, d.d. Haarlem 2-hooimaand-1810. Gedrukt, folio, 1 pag.
48340: - WEISS--- Prentbriefkaart met verkiezingstekst 'Stemt op den bekenden stoeren strijder voor de vrijheid A. Weiss, raadslid, ca. 1900, gedrukt.
64815: - Het testament of de laatste wil van den Hollandschen eijerboer. Toneelspel in drie bedrijven.
64795: - Resolutien, genomen by de vierde algemeene vergaderinge des Oeconomische Taks van de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen te Haarlem; Op den 13. Juny 1781. en volgende dagen aldaar gehouden.
64809: - Staats-almanak voor den jare 1815
10129: - Aan myne huisvrouwe Suzanna Catharina Van rensselaar, geboren Beeldsnijder, ter gelegenheid der viering van onzen twaalf-en een halfjarigen trouwdag, den 19den April 1792. z.p., z.j. 8º: 14 p.
10033: - De juichende Haagsche kerkbruid, aan haaren hemelbruidegom den ... Heere Daniel Albert Reguleth, veelgeachten evangeliedienaar der Haagsche kerkgemeente toegewijd, door Johan van Hoogstraten. 's Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1787. 8º: [6] p.
10041: - Lof- dank- en zeege-dicht uitgeboezemd door den oud-burgemeester [van Brielle] Augustus van der Crap, oud 72 jaren, ter gelegenheid van een vreugdemaal door 12 heeren ... gegeven aan ... Gabriel Sturler, colonel, benevens deszelfs ... officieren ... tot dankerkentenisse voor derzelver ... hulp ... bij de ... gevaaren door de soogenaamde patriotten ... voorgevallen op den 20 september 1787. Brielle, Jac van Tertoolen en W.P. Turnbull de Mikker. 8º: 8 p.
10028: - Aan ... Hendrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787. Amsterdam, Petrus Conradi, 1787, echter gedrukt van ander zetsel en met weglating van het adres van Conradi aan het slot.
64801: [HAEFTEN, MARGRIET VAN ESSEN-VAN], - Iets van M - -.
64799: - Hertelyke aanmoediging en ernstige vermaaning aan nederlands volk. In deeze tegenwoordige Tydsomstandigheid, tot hun nut uit een waar Vaderlands hert voortgebragt, onder de Zinspreuk: Ex Ungue Leonem.
64798: [RIJNDORP, JACOB VAN], - School der minnaars. Bly-spel.
48448: - QUACK--- Briefje van H.P.G. Quack, d.d. Amsterdam 1893 aan Hr. Verster over zijn vertrek als redacteur van De Gids. 8°, 2 pag., manuscript.
48452: - KARSTEN, V. GOUDOEVER--- Brief van S. Karsten, d.d. Amersfoort 1838 aan prof A. van Goudoever. Manuscript, 4°, 2 pag.
48456: - DYSERINCK--- Brief van Joh. Dyserinck, d.d. 's Gravenhage 1911, aan de heer Hartkamp. Manuscript, 8°, 1 pag.
64787: [SMOLLETT, TOBIAS], - Histoire et avantures de sir Williams Pickle. Ouvrage traduit de l'Anglois, par l'Auteur Des Moeurs.
52521: - - Tractaet oft cort begryp van de revolutien oft staedts-veranderingen voor-ghevallen in meest alle de rijcken des Wereldts sedert den jaere 1600 tot den jaere 1690. Gent, Graet, [na 1690].
52523: [Doring, C.] - Hamburg. Leporello van 12 foto's op karton, elk 10+14,5 cm. Uitgave Conrad Doring, Ansichten-Verlag, Hamburg, [ca. 1900?].
44697: - WERDENS; VREULS --- Nota van A. Werdens voor verricht werk voor notaris Vreuls. Manuscript, 1 pag.
44699: - HERTZDAHL --- Nota van Alx. Hertzdahl, d.d. 1840, voor notaris Vruels. Manuscript, 1 pag.
64763: - Het leven en daden van den wereldberoemden krygsheld prins Eugenius van Savoje
64760: - Album Amicorum - Souvenir d'Amitie
64764: - De Haagsche Princelyke en Koninglyke Almanach, voor het schrikkeljaar 1788. Met Plaaten.
29687: - ARCHITECTUUR, BETON -- ‘Voorbeelden van cementine-constructie’, uitg. Technisch Bureau Moens & Beck, Bloemendaal [ca. 1905], 32 pag. gedrukt.
52250: [ Jacobsen, G.J. / J. v. Baalen], - Vertogen over de belangen van den koophandel, bij gelegenheid der aanstaande veranderingen in de inkomende en uitgaande regten, nr. 1 en nr. 2, Rotterdam, van Baalen, 1816.
64758: - Verbaal van het verhandelde bij de ridderschap van Holland 1815-1841 (eerste tot en met dertigste vergadering en 1840 en 1841), reglement voor de Ridderschap in de Provincie Noord-Holland 1850, reglementen voor de Ridderschap in de Provincie Noord-Holland 1842, two printed invitations to jhr. F van Hogendorp for the annual meeting of the Ridderschap (1841-1842)
64757: - Evangelische Gezangen, om nevens Het Boek der Psalmen bij den openbare Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden. Bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805
49741: - INDIE, TIELENIUS KRUIJTHOFF, BEEKMAN--- Vier stukken betr. Hendrik Tielenius Kruijthoff, gouverneur van Makassar. Manuscripten, 1798-1822, 5 pag., folio.
45606: - BAUDOUX, DE--- Uitnodiging voor de begrafenis van Philippus de Baudoux, med. doctor, Amsterdam 10-2-1753. 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45608: - HULSCHER, V.D.; GRAVEUR; SELDERS--- Uitnodiging voor de begrafenis van Anna Selders, huisvrouw van Pieter van der Hulscher, mr. plaatsnijder, Amsterdam 11-2-1764. 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
63218: - Centsprent: Zie hier wat in den Spaanschen tijd, / Het trouwe Leijden heeft geleden ... no 33.
69841: - History of Irrigation, Drainage, Flood Control and River Engineering. Volume I: History of Irrigation and drainage in the USSR.
44703: - GIPS; VAN LOENEN --- Twee brieven van F.B.J. Gips aan G. Halwasse, d.d. Den Haag 1956, 1954 betr. familiewapens. Manuscript, 2 pag.
44711: - MÜLDER; EMSDETTEN (D) --- Circulaire betr. het overlijden van Franz Mulder sr. te Emsdetten (D), 1862. Ondertekend Frans Mülder jr. Gedrukt.
44701: - BONNIKE, POVEL --- Kwitantie voor het lezen van missen voor de ziel van de wed. L.M. Bonnike-Povel 1927. Manuscript, 1 pag.
64721: [Koetsveld, Cornelis Elisa van] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar.
45371: - MILITARIA, OUDENAARDE EN DOORNIK--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 10-1-1710, manuscript, 1 pag.
11533: - MIRANDOLLE Het in chromolithografie gedrukte wapen Mirandolle op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
64260: - Nuttige Huis en Bybelsche Almanach. Voor het Jaar 1777. Waar in Behalven het noodige tot een Almanach behoorende, gevonden word, niet alleen eene Handleiding om de Jeugd tot kennisse van de heilige Historie en Landbeschryving op te leiden; maar ook om dezelve te stichten met veele andere nuttige, zedige en tevens vermaakelyke onderwerpen. Versiert met 12 Bybelsche Konst-Tafrelen en derzelver dichtmaatige Verklaaringen.
64309: - Nota over de ontginning van grond door inlanders op Java en Madoera
59364: - Het leven van Jan Calvyn, Amsterdam Wytingh & van der Haart 1842. 55 p. Met gele papieren omslag.
64668: - Bahia de Lourenço Marques. Questão entre Portugal e a Gran-Bretanha sujeita á arbitragem do Presidente da Republica franceza. Memoria apresentada pelo governo portuguez. [Segunda Memoria do governo portuguez. (Replica á memoria Ingleza.)
64674: - Haarlemsch-Weduwenfonds, staat van het, onder de zinspreuk "De liefde zorgt tot na den dood" opgericht 1 October 1802, voor de jaren 1871, 72, 73, 75-84.
64673: - Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777 jubileumnummer 1927
64671: - Les fetes galantes, album absolument inedit, par Bac preface Arsene Houssaye
64670: - Etoiles de Mer, album inedit, preface Abel Hermant,
66320: - Nederland's Adelsboek jaargang 91 2004-2005 Re-Ro
48342: - TABAK, ROTTERDAM--- Circulaire van J. Personaart (??) d.d. Rotterdam 1869, met bericht dat hij zich heeft gevestigd als commissionair in tabak. 4°, gedrukt.
70742: - Generaale ordonnantie op de invordering van des gemeene lands middelen by collecte over Holland en Westvriesland
64588: - Mathijs Maris - Tentoonstelling juni 1924 - Kunstzaal Kleykamp
64572: - Notice historique et descriptive sur l'abbaye de Villers
57992: - Brief van W. Leverstein, d.d. Rotterdam 22-4-1920, aan Steenkamp (?) over wapens. Manuscript, 1 pag. 4o.
57993: - Brief van J.C.P.W.A. Steenkamp, d.d. Gravenhage 1931 over heraldiek. Manuscript, 4o, 1 pag.
64549: - Les Zouaves etles chasseurs a pied
64547: - Naamlijst voor den Telefoondienst januari 1915
64545: - Gesamtverzeichnis der in den Gothaischen Genealogischen Taschenbüchern behandelten Häuser
48344: - KOOIJ, VAN DER--- Brief van Stichting familie Van der Kooij aan Van Nelle, d.d. 1988, 1 pag., getypt.
48348: - WILHELMINAPOLDER--- Brochure 'De Wilhelminapolder', 8°, 4 pag., gedrukt.
62377: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abresch
62379: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achelen (Van)
64513: - Infanterie: Tactique des armes séparées
64508: - Fermes & Chateaux, le 'country life' Francais, nr. 12 5 Aout 1906
14298: - ZWITSERLAND, VAN NOOTEN, FOTOGRAFIE Gedrukt boek door N.F. van Nooten, “Bezoek van Zwitserland in den zomer van 1865”, Utrecht [1879], 64 p., geïllustreerd met 56 originele albumine foto’s (9,5x6 cm): 41 naar schilderijen en prenten en 15 originele foto’s van gezichten in Zwitserland. Gebonden in half linnen.
64502: - Gedenkschriften van de Koninklijke orde der Unie voor de jaren 1807, 1808 en 1809
64504: [TIMARETEN.] A. F[rese] - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlijke en andere voornaeme gestichten. Beide delen geillustreerd met gravures van grafmonumenten e.d.
50961: - - Bibliotheek in miniatuur, deeltje 'De Geographie'. Amsterdam, M. Westerman, [1823].
64492: - Notice sur les Missions du Pole Arctique 1854-1860
70882: [FRIS, PIETER], - De hoop vol vrees, over de lang verwachte, en noch beslooten uytspraak van 'slants vergadering, vytgesproken den 10 april 1684. Door d'hoop. d'faam. d'vreede. d'gerechtigheyt. en den tydt.
64494: - Dix années d'apostolat au Pundjab (Indes anglaises) mission confiée aux freres-mineurs capucins de Belgique. Aux amis et bienfaiteurs de la Mission.
10374: - Het huwlijksvuurtjen ter 52ste verjaring van mijne echtgenote A. [van ouwerkerk de vries, geb.] S[appé], den 23sten januari 1821. z.p. 8º: [4] p.
10382: - [vers op verjaardag? van zijn broertje Nijs Oortman]. z.p., z.j. 8º: [1] p.
64484: - De wegwijzer voor repatrieerenden en verlofgangers
64475: - Hamer, maandblad, 1944 nr 11
64464: - Hamer, maandblad, 1940-1941
64465: - Hamer, maandblad, 1942-1943
64466: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 8
64467: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 10
64460: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 5
64459: - Hamer, maandblad, 1942-1943
64458: - Hamer, maandblad, 1941-1942
64455: - Roterdamsche Courant 1821
64453: - Het Landhuis, no. 12, 1939:
49365: - BELGIE, JUPILLE, BAUPAIN, BELLEFLAMME--- Stuk in een rechtszaak te Juppille tussen Hubert Baupain en Bertrent Belleflamme, acteur, d.d. 1788. Manuscript, 4 pag.
49367: - BELGIE, MARCHE, DEHAUT--- Acte betr. Leopold Dehaut, in een rechtszaak te Marche, 1848. Manuscript, 2 pag.
71165: - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken.
64444: - Maatschappij tot bevordering der toonkunst, Vijfde algemeen muzijkfeest te Haarlem op den 13den, 14den en 15den Junij 1850
64442: - Westland. Blatter fur Landschaft, Geschichte und Kultur an Rhein, Mosel, Maas und Schelde., 1,2 and 3 Folge 1943 and 1 Folge 1944,
69417: - De twaalf ontwerpen voor het Amsterdamsche Rijnvaart-Kanaal Met eene schetskaart waarop de verschillende ontwerpen zijn aangewezen.
64416: - De naauwkeurige hollandsche almanach voor 't jaar 1763. Met fraaije printverbeeldingen vercierd, en verrykt mer alles wat tot een volmaakte Almanach behoord;mitsgaders veele nutte byzonderheden, nooit voor dezen gedrukt.
64399: - Catalogus der Tentoonstelling Bosboom, voorafgegaan door eene Autobiografie van den schilder, Pulchri Studio, 1891
64392: - Feestzangen ter vijf-en-twintigjarige echtvereeniging van den heer E. Godee en Mejuffrouw J.R. Kalden, Utrecht 3 april 1864
69868: - 75 jaar valkerij 'Adriaan Mollen"
64390: - The crowning of the Kings of Britain being the Coronation number of The Gentlewoman with supplement in Colours of His Majesty King Edward VII and Her Majesty Queen Alexandra in their robes of state, together with a record of the Coronation Ceremony
64388: - Baarn
12993: - MONDHARPJE, ARCHEOLOGIE Metalen zogenaamd mondharpje uit de zeventiende eeuw (?), gevonden bij een opgraving in Amsterdam. Hierbij: `Notice sur l'art de fabriquer les guimbardes', 2 p. met een gegraveerde plaat, opgenomen in de aflevering van oktober 1806 van het Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 4(.
12994: - MONOD, FALBE Brief van J. Monod, d.d. Caningaard 1806, aan Staatsraad Falbe te Kopenhagen, 1 p.
69276: - Index op de resolutien van het gewestelijk bestuur van Overijssel 1650-1740
64385: - Een nieuw lied. Snijders wilt geen laken krenken, of wilt eerst op 't vaandel denken.
29689: - TERNAARD, BOERSMA -- Nota van Jan Cornelis Boersma, kastelein te Ternaard, voor kerkvoogden van Holwerd, dd. 1816, betr. verteringen bij het doen van de kerkerekening, manuscript, 4°, 1 pag.
64374: - Nederlandsch Indië, Oud en Nieuw, Algemeen geillustreerd maandblad op Kol. gebied 9e jaargang nrs 6 en 7, 10e jaargang nrs 7, 9 en 10
64363: - Charles le Brun 1619-1690 peintre et dessinateur
64379: - Lisse, een studie van sociaal-economische structuur en de stedebouwkundige problemen
64376: - Vrij Nederland, je maintiendrai, onafhankelijk weekblad voor alle Nederlanders
64375: - The brothers Le Nain, an exhibition commemorating the acquisition of The Familt Dinner by Mathieu Le Nain
37078: - Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitse als Walsche en Engelsche kerken... in de 7 provincien van Nederland, 's-Gravenhage, 1788, 231 + (5) pag., in perkamenten omslag.
64365: - Von Herkules gekrönt, die Idealprospekte Jan und Rymer van Nickelens für Landgraf Karl
64359: - Children's Paper (the Family Paper, Play Hour)
64357: - Durero en la bibliotheca nacional
64355: - James Ensor, etchings
64350: - Adam Elsheimer, Werk, künstlerische Herkunft und Nachfolge
48354: - THEOLOGIE, BIJBEL--- De Delftsche bijbel van 1477. Brochure met microfiche, uitgave NCR 1977.
48356: - W.O. II--- Circulaire 'Bevel' van Duitsche Weermacht betr. aanmelding arbeidsinzet. 8°, oblong, gedrukt, 1 pag.
64315: - De tweelingbroeders, of, De hut in het gebergte
67569: - Kohier van de plaatselijke directe belasting der gemeente Haarlem Dienst 1884.
64312: - RUBENS ET LA PEINTURE FLAMANDE DU XVIeme SIECLE/ RUBENS E LA PITTURA FIAMMINGA DEL SEICENTO,
64306: - De Oudheid in de Achttiende Eeuw, Classical Antiquity in the Eighteenth Century
64446: - Aantekenboekje van het Koloniaal Museum te Haarlem 1909
64131: - Klapper Oudt Holland I tot en met LXXXIII, letter A-H
64126: - La grande cartomancie ou l'art de faire les cartes aux autres et à soi mème et d'y lire le passé, le présent et l'avenir, d'après les combinaisons francaise, allemande et espagnole la methode italienne de grand Etteilla suivi de la chiromancie & de la physiognomonie (...) terminé par la phrénologie
64296: - Het Nieuwe testament (Family bible)
64292: - Richters Reiseführer Rivera Die oberitalienischen Seen. Mailand. Turin. mit 50 Karten, Plänen und Skizzen
64282: - Gereformeerde schatkamer der gebeden, voorbiddingen, en danckseggingen. Oft seer ordentlijcke vergaderinge en t' samenvoeginge der voortreffelijckste gebeden / uytnemenste voorbiddingen / en alderheerlijckste danckseggingen / die nootsakelijck zijn voor alderley personen / op allerlei tijden / en tot alderleye saken. Vergadert uyt de voornaemste autheuren / door een liefhebber der gebeden / ten profijte en opweckinge der gereformeerde huysen en personen.
64284: [JOSEPHUS FELIX AZEVEDO COUTINHO Y BERNAL], - Genealogie van het geslagte van de Kempenaer
64283: P.H.A.I.C.E., - Een hemelings voortgang uyt de wereld na den hemel. Vertoont in het voorstellen van een gesicht, de voornaemste gestalte van een gelovige Ziele, wanneer het de Heere behaegt hem te trecken uyt de duysternis tot sijn wonderbaerlyk licht.
71142: - Distributiemap Holano-a by Holano, Bloemendaal.
71141: - Dordrecht Distributiemap: folder intended for the use of 'distributiebonnen' Second World War and after.
44362: - LEIDEN; COOLWIJK--- Nota van Au corset Francais (H.Th. Coolwijk) te Leiden, 1904.
64257: - Zeelands Chronyk Almanach voor den Jaare 1777. Bevattende eene Beschryvinge der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot deezen tegenwoordigen Tyd. Ten Dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland.
50963: - - La petite volière. Paris, Marcilly, [ca. 1820].
64247: - Illustrated catalogue of the Heraldic Exhibition Burlington House 1894
64235: - 9x11(+11/11) Plezeer-Chariteit, Momus-Jubilei 1839-1939
64231: - Het Israël der Alpen, vrij gevolgd naar het Fransch volgens de Revue des Deux Mondes 1867, 1868, 1869
64223: - De Bussy's atlas van Nederland voor kantoor, school en thuis
64150: - Aan myne huisvrouw Susanna [loosjes-]van westerkappel op onzen vijf-en-twintigjarigen trouwdag, den 26sten April 1840.
64153: - Annual Banquet, the Overseas Bankers Club, Monday 3rd February 1969, Guildhall in the city of London, John Thomson (guests of the evening: Sir Chares Trinder, Louis Rasminsky, Roy Jenkins).
64230: - Melbourne Centennial International Exhibition 1888, New South Wales Mineral Court 04478
64197: - Ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige echtvereeniging van den heer H. Struijk en mejufvrouw A.M. Veth. Den 4 maart 1837.
64240: - Tentoonstelling exlibriskring W.B.-vereniging, het hedendaagse Nederlandse Exlibris
64295: - The Scottish Clans and their Tartans
64263: - Elegant Extracts: being a copious selection of instructive, moral, and entertaining passages, from the most eminent British poets.
64265: - Printemps Parfumé, Roman Coréen, traduction de J.-H. Rosny
64268: - Mededeelingen betreffende den Nederlandschen landbouw, van de Geldersche maatschappij van landbouw en de Overijsselsche Vereeniging ter ontwikkelin van Provinciale Welvaart over 1850
48362: - ORANJE-NASSAU, UTRECHT, 1766--- Plan van receptie ten tyde Z.H. de heere Prince van Oranje ter vergadering der heeren Staten [van Utrecht] als stadhouder dezer provincie zal sessie nemen. Utrecht, 28-5-1766. Gedrukt, folio, 8 pag.
48364: - MILITARIA, UTRECHT--- Formulier van eed voor alle oversten, colonellen (...) guarnisoen houdende binnen de provincie van Utrecht. Folio, gedrukt, 1 pag., 18e eeuws.
48366: - UTRECHT, BELASTING--- Deductie by de heren dekenen en kapittelen der vijf ecclesien binnen Utrecht aan (...) Staten van Utrecht overgegeven, Utrecht [1757], folio, 11 pag., gedrukt.
48368: - BORSSELE V.D. HOOGE, UTRECHTSE RIDDERSCHAP--- Extract uyt de resolutien der (...) edelen en ridderschappen, representerende den tweeden staat van den lande van Utrecht, d.d. 27-6-1758. Folio, 51+37 pag., gedrukt.
48374: - STUDENTEN UTRECHT--- Vier brochures betr. het lustrum van het Utrechts studenten corps 1956. Gedrukt.
48378: - KARTOGRAFIE--- Parlementaire kaart van Nederland. Bijvoegsel tot het Nieuws van den dag 1891, 1 blad, plano, gedrukt.
48382: - MARKEN--- Twaalf foto'tjes (ca. 6x4 cm.) van een bezoek aan Marken in 1924.
48386: - WALRE, VAN; MUZIEK--- De reijziger. Tusschen-zang-spel door de heer Jan van Walré. Manuscript, 4°, gebonden in half leer, 44 pag.
48388: - PRETORIA, SPRUYT--- Foto, 18x24 cm., van hotel J.J. Spruyt te Pretoria, in 1902, met versiering en bona ERI. In de deuropening J.J. Spruyt.
48390: - RIJN, VAN--- Bidprentje voor Petrus van Rijn, overl. 's Gravenhage 12-4-1859, 53 jaar oud. Gedrukt.
48400: - AUGE, BRUNET, ELIAS--- Verklaring van burgemeesteren van Amsterdam d.d. 11-5-1720, dat Elie Auge, Jacques ... en Jean Francois Brunet hun verklaring handhaven. Getekend P. Elias. Manuscript, oblong, 1 pag.
48401: - LESTEVENON, BADCOCK, SCOTTEN, MITCHEL--- Verklaring van burgemeesters van Amsterdam d.d. 25-7-1719 dat Thomas Badcock, Joseph Scotten en James Mitchel een attestatie bevestigen. Manuscript, 1 pag., oblong. Getekend B. Lestevenon.
64404: - 12 plaatjes naar oude gravures oud 'sGravenhage
64461: - Europeesche krygs-roman of heldendaden en liefdesbedryven der vorsten van Europa. Derde deel.
64457: - Hamer, maandblad, 1940-1941
64473: - Hamer, maandblad, 1943 nr. 2
64472: - Hamer, maandblad, 1942 nr. 1
64471: - Hamer, maandblad, 1942 nr. 3
64470: - Hamer, maandblad, 1941 nr. 2
64468: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 11
64469: - Hamer, maandblad, 1941 nr. 9
64523: - Voorschrift op den velddienst voor het Nederlandsche Leger 1896
64536: - Vaderlandsche gedenkstukken opgerigt in de beide groote kerken te Delft, met 7 afbeeldingen (half leather binding)
50935: - - Verzameling van platen betrekking hebbende op de Nederlandsche artillerie in de 16e en 17e en 18e eeuw. 4 platen met verklaring. Breda, 1861.
50951: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman (...) doorvlochten met (...) avantuuren van (...) Britta Beijer. Nijmegen, van Goor etc., [1784].
64583: - Jan Mankes, Tentoonstelling van eenig werk van Jan Mankes, museum Willet Holthuysen zomer 1933
64611: - Feestreden en feest-cantate bij het eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, opgerigt in 1777. gevierd te Haarlem den 18den Juli 1877.
64612: - Lijst van vaartuigen gebouwd door de Naamloze Vennootschap "Werf Conrad", scheepswerf en werktuigfabriek Haarlem
64613: - Commemorative book dedicated to Den weledelen heer A.P. van Stolk president der Rotterdamsche subcommissie voor de Nationale tentoonstelling van Nijverheid te Haarlem 1861.
64614: - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Plan voor de loterij van voorwerpen and programma
64616: - 1859 Tijdschrift ter bevorderng van Nijverheid, zamengesteld door A.H. van der Boon Mesch, H.C. van Hall en E. van Voorthuysen H.Z. Uitgegeven door de Nederlansche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. Tweede reeks deel VII, zesde stuk, (van de geheele reeks deel XXII)
64617: - Werf Conrad Engineers and shipbuilders Haarlem Holland
64618: - Werf Conrad Engineers and shipbuilders Haarlem Holland 1911
64620: - Catalogus der algemeene Nationale Tentoonstelling. Haarlem 1861.
64623: - Praters Magazijn of algemeen praat- en leesgezelschap over verschillende onderwerpen voor 1835
64698: - Kasteelen-Kalender 1919, 1920, 1921, 1922, 1930
64691: - De vondelingen. een verhaal voor christen kinderen / uit het Hoogduitsch. met platen
64694: - Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, door het genootschap dulces ante omnia musae.
64703: F.A.R., - De dobbelaar, blyspel, vrij gevolgd naar het Fransch
64705: J.V.L., - Katechetische verlustiging of de Heidelbergsche katechismus. Zoo als dezelve, Overeenkoomstig den eigenlyken Text. In dichtmaat gebragt; En te gelyk eenigermaate Toegelicht wordt. Door J. v. L. Onder de spreuk: Nut Kroont Vlyt.
64718: - Zedelijke tafereelen uit het menschelijke leven
64708: [POST, ELISABETH MARIA], - Gezangen der liefde
64743: - Collection of newspaperclippings from the 30-s concerning inheritances/collectie oproepingen uit Nederlandse kranten uit de jaren 30. Ongeveer 50 stuks ten behoeve van erfgenamen
64737: [HALL, MAURITS CORNELIS VAN], - Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel. Voorzien van eene opdragt en eene aanprijzende voorrede van de vermaarden heere Lubbert Ignatius Bril junior. Met platen.
64738: - Maatschappij tot exploitatie van Bouwterreinen Crailoo (Bussum, Blaricum)
64759: - Novum Jesu Christi Testamentum, vulgatae editionis sixti v. pont max. jussu recognitum, et Clementis VIII. Authoritate editum notis historicis et criticis illustratum (...). Tomus prior.
64777: - LES JEUNES PENSIONNAIRES, OU HISTOIRES DE PLUSIEURS JEUNES DEMOISELLES, RACONTEES PAR ELLES-MEMES.
69673: - Atlas zur Geschichte .1 & 2., Von den Anfängen der menschlichen Gesellschaft bis zum Vorabend der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 1917/Von der GroBen Sozialistischen Oktoberrevolution 1917 bis 1972.
64781: - Edelina, eene Nederlandsche geschiedenis
64789: [HAEFTEN, MARGRIET VAN ESSEN-VAN], - Iets van M - -.
64788: [BEAUNOIR, ALEXANDRE LOUIS BERTRAND ROBINEAU DE], - De schoorsteenveger prins en de prins schoorsteenveger. Tooneelspel, in een bedrijf, naar het Fransche.
64901: [PAULL, H.B.], - Ethel Seymour. - charity hopeth all things
64571: - Henriette Willebeek Le Mair
64570: - August de Wilde, Frans de Wilde 19 eeuwse portretschilders van Sint Niklaas
64557: - Lijst van kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kieskring XI), de Provinciale Staten (Kieskring V), en den Gemeenteraad, in de gemeente Haarlem 1919-1920
69274: - Chateaux en pays de France.
64925: - Jaarverslag der Vereeniging "Haerlem" over 1904-1916 and 1917-1928
64948: - National Maritime Museum Catalogue of the Library, Volume Three: Atlases & Cartography - Parts One and Two
70979: - Reglement voor de bedijking en droogmaking van de huiszitter en meeslouwer polders, gelegen onder het ambacht van Stompwijk.
64966: - Bundel van aanspraken, gebeden en leerredenen, gedaan te Leyden, op den achttienden en vijf en twintigsten van Louwmaand 1807 / door de predikanten J. Roldanus, L. Egeling, prof. S.F.J. Rau, N. Schotsman, H. Proper en W. Broes; op voordragt van den ed. groot achtb. magistraat van gemelde stad, uitgegeven, ten behoeve van de ongelukkkige ingezetenen
48300: - SPANJE, GAMARRA--- Acte van de ambassadeur van Spanje Gamarra, d.d. 's Gravenhage 19-10-1663, in het Frans. Manusript, folio, 2 pag.
48302: - HANDEL, ENGELAND--- ' Request door de gedeputeerde kooplieden aan H.K.H. overgegeven van wegens redres omtrent de roverij der Engelschen ter zee'. Folio, 4 pag., gedrukt, 18e eeuw.
48308: - JONG VAN HOEVEN, DE; WESTRAVEN--- Dossier betr. Carl de Jong van Hoeven, geb. 1917, directeur Westraven en van het Departement Nederland van het Institut Int. de Genealogie te Utrecht, ca. 1978 - 1987. Manuscripten en gedrukt, ca. 20 stuks.
48310: - PLANTIJN--- Museum Plantin-Moretus, 20 prentkaarten in mapje, ca. 1910?
71167: - Notificatie 12 Augustij 1748.
50652: - Uitlegginge van de wijdberoemde en vermaarde glazen binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Jans kerk te Gouda, Gouda, v. Bentum, z.j., 52 pag. Origineel blauw papieren omslag, beschadigd.
65083: - Karel van Horst en Amalia van Buchwald, benevens Iko van Inhauzen: twee belangrijke geschiedenissen
48296: - ENGELAND, 1643--- Eed bij 't parlement van Engelant ingestelt, 1643, 4°, 2 pag., manuscript.
48298: - HAARLEM, BAKKERIJ--- Regelingen betr. het bakken van brood in Haarlem, 1659. Mansucript, folio, 3 pag.
65146: - Aert Schouman, Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam
65221: - Haarlemse kunstenaars uit vijf eeuwen, Stadhuis Bolsward
65222: - Haarlem. Haarlem tot aan de Hervorming. Haarlem Bisschopsstad. Geschiedenis van de Oud-Katholieke parochie van de heilige Anna en Maria te Haarlem.
65272: - The Falklands Campaign: The Lessons
65269: - Geschiedkundig overzicht van de telegrafie en telefonie
64204: - Ter gelegenheid van de vieringe der vijf en zeventigste verjaring van het Roomsch-Catholijke weeshuis, genaamd St. Jacob te Haarlem; Ingevallen op en xxviii Junij MDCCXC.
64199: - Op de Zilveren Bruiloft van Mr. F. van de Poll en vrouwe Clara Catha. Bonn, gevierd te Utrecht den 23. April 1842.
64196: - Tafelzangen, ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Jacobus van Loon, Jz. en mejuffrouw Aafke Noordenbos. Voltrokken te Wommels, den 29 Julij 1858.
64195: - Haarlem Toll (telefooncentrale)
64194: - Naamloze Vennootschap Haarlemsche Melkinrichting "De Sierkan"
64192: - Pedigree chart of the family Van Nijhoff
52262: [Elsken, J.J. van der], - Brief van Sincerus tout-droit aen d'heer Ernestus de Keuremenne, z.pl. [1788]. Sierpapieren omslag, 16 pag.
64186: - Verslag van den toestand van de gemeente Haarlem over het jaar 1863, 1864, 1865, 1866 door burgemeester en wethouders uitgebragt aan den gemeenteraad
64184: - Disguised vision
64161: - Utrechtsch Jaarboekje voor het schrikkeljaar 1916 vijfenzeventigste jaargang
64156: - Thirsis minnewit. Bestaande in een verzameling der moyste minne-zangen en voysen.
65328: - Matthaus Passion, Uitvoering onder leiding van den heer Richard Hol op dinsdag 3 april 1900 te Utrecht
11574: - PHILIPSE Gedrukte circulaire van A.W. Philipse, procureur-generaal bij het Haags Gerechtshof, d.d. 's-Gravenhage 1830, betreffende de tarieven voor schrijflonen. Folio, 1 p.
11581: - POEL Carte-de-visite-portretfoto van de heer Poel, Amsterdam, ca. 1880.
11584: - POSTDUIVEN, DORLAND Diploma voor B. Dorland te Hilversum betreffende postduivenvlucht, uitgegeven door de Ned. Algemene Bond van Postduivenliefhebbers, afdeling B, 1921.
64125: - Nationale Militie, ligting 1845, nominatieve staat van dienstpligtigen, welke aan de inschrijving of de ontvangen oproeping niet hebben voldaan
64123: - Angelika Kauffmann und ihre zeit graphik und zeichnungen von 1760-1810
5228: [Hasselt, W.J.C. van] - Geschiedenis van het geslacht van Bevervoorde, Amsterdam 1824, 86 p.
64103: - Wij Decanen Capittule van Oud Munster te Utrecht (Amelisweerd, Utrecht)
70883: - Verslag omtrent den toestand der visscherijen in de Schelde en Zeeuwsche stroomen in 1895.
71326: - Verordnungsblatt fur die besetzten niederlandischen Gebiete. stuck 5. 22 Juni 1940. Zweite Auflage
64102: - Geschenk aan jonge jufvrouwen. Met portretten
64101: - Publicatie van hun mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnantie op het Middel van het Klein Zegel binnen de Bataafshe Republiek. Geärresteerd den 28sten November 1805.
64099: - De middelaar gods, en der menschen, geboren, besneden, gekruist, gestorven, en begraven, ten derden dage volheerlyk opgewekt, en geplaatst aan 's Vaders rechterhand om als koning over Sion te heerschen in eeuwigheid. Uit de vier Euangelisten vertoond, zoo als het Jaarlyks in de Kerken van Haarlem gepredikt wordt. Met aanwyzinge van eenige Prophetische Texten op het zelve toepasselyk. Waar achter een naamlyst der gereformeerde predikanten, die sedert de Reformatie den H. Dienst aldaar hebben waargenomen.
64097: - Extract uit de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. Donderdag den 28 Augusti 1777.
57960: - Extract Resolutien Staten van Holland 15-3-1729 betr. het werk van de grutterijen ten platten lande. Gedrukt, folio, 1+3 pag.
57962: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-5-1772 betr. impost op turf n.a.v. request J. Fargherson c.s. sterkwaterstokers en salpeter-rafinadeurs. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
57963: - Collectie stukken betr. het land van Waes, ca. 1706. Gedrukt, folio, ca. 80 pag.
57964: - Extract Resolutien Staten van Holland 25-1-1770 betr. octrooi voor Antoine George Eckhard, wonende te 's Gravenhage betr. een drukpers voor het drukken op doek en papier. Gedrukt, folio, 3 pag.
57965: - Extract Resolutien Staten van Holland 8-11-1786 betr. missive van de Dordtse gilden betr. nominatie van goede luiden van den Achten. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
57968: - Extract Resolutien Staten van Holland 7-10-1773 betr. premie van 1000 gouden ducaten voor Cornelis Redelykheid voor zijn geinventeerde nieuwe schuifsluizen. Gedrukt, folio, 12 pag.
64082: - Rijmbijbel voor de jeugd, door een kindervriend
64067: - Les femmes galantes, scènes reconstituées par la photographie d'apres nature
64066: - Le Panorama Paris instantané
64065: - Le panorama, Exposition Universelle, beaux arts et musees rétrospectifs 1900
8448: [Houtkamp, Hendrik] - Het onverwachte huwelyk. Kluchtspel met zang en dans. Leiden, Cornelis van Hoogeveen, junior, 1762.
64061: - Bulletin de l'Institut Archeologique Liegeois, tome XX, les Actes Notariaux passes a Spa par les Etrangers 1565-1826
64056: - Scrap Book with 13 pages with newspaperclippings concerning the trial of Lord Queensberry, Oscar Wilde, Horos (Jackson), and other trials.
64053: - Gedenkboek bij gelegenheid van het 2e lustrum van de Debatingclub "Cassiciacum" gevestigd op het gymnasium Augustinianum te Eindhoven 1919-1929
64054: [HOEKSTRA, F.], - Proeve van dichterlijke mengelingen
64052: - Kalender 1943 in two parts, with heraldic illustrations (coats of arms) of 11 provinces and Prins Willem I
48406: - KELDERMAN--- Kwitantie van gasfitter D.A. Kelderman, Haarlem, d.d. 1923. 1 pag., deels gedrukt.
48410: - KERSTJENS, DE BRESSER--- Enkele stukken betr. gezin Kerstjens-de Bresser, 1914-1929, deels gedrukt.
64039: - Gedenkboek van het Nederl. R.K. Huisvestings-comité te 's-Hertogenbosch.Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het comité 1914-1924
64038: - collection of poems and songs for the 25th aniversary of th marriage of H.W. Broekhuis and D. Scholten on 21 Januari 1861
49617: - JACOBS, MILITARIA--- Request van Joseph Jacobs, ex dragon de la comp. d'elite du 5me regiment, d.d. Antwerpen 23-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, om een functie. Manuscript, folio, 2 pag.
44998: - ABERSON --- Drie foto's (9x12 cm.) van Anneliesje Aberson, ong. 1 jaar oud, met haar moeder. Ca. 1920?
64021: - De eerste spoortrein in Nederland
47318: - Ansichten vom Nahethal, [tekst op omslag van oblong boekje met 10 gravures, 16x14 cm, uitgave T.Habicht te Bonn], ca. 1850?
46585: - LETTERKUNDE, STRICK--- Verzameling van gedichten. Jos Strick. 63 pag., gebonden, manuscript.
46583: - SWEERS, ISAAC, SCHEEPVAART--- Twee brieven, van N. Berkelaar en J.F. van Dulm, 1966, over het scheepsembleem van de Isaac Sweers. Manuscripten, 3 pag.
46579: - THEOLOGIE, BUNYAN, MURRAY--- De heilige oorlog, door Johannes Bunjan, autheur van eens Christens reize naar de eeuwigheid. Manuscript, 416 pag., gebonden in half linnen.
46581: - PRESSER, SCHAPER, VAN SCHAIK, WO II--- Exemplaar van 'De tachtigjare oorlog' door Presser, verschenen in 1941 onder de namen van Romein, Schaper e.a. Met op schutblad vers van Presser met opdracht d.d. 4-12-1941 aan Bernard (= mr. B.A. van Schaik).
47234: - Berigt wegens de geconstitueerde magten en ambtenaren residerende in de stad 's-Gravenhage en aanwijzing hunner woonplaatsen, verbeterd voor het jaar 1828, 's-Gravenhage, Thierry en Mensing 1828, 8+258 pag, 16o, papieren omslag.
47240: - Berlin und umgebung. Leporello from 8 photo's, 9x6,5 cm., on board, verlag Sophus Williams, Berlin, 1886.
47228: - Souvenir de Zurich. C.F. Prell, Lucerne [ca.1900], 18 foto's in leporello vorm in groen kartonnen omslag.
47230: - Erinnerung an IX Deutsches Bundes & Jubilaeums Schiessen vom 3-10 Juli 1887 zu Frankfurt a. M.
47224: - Souvenirs de la Suisse. Chateau de Laufen, Chute du Rhin, 16 foto's in leporello vorm in rood kartonnen omslag, ca. 1880.
47226: - Album von Coeln, leporello of 12 pages with photographes of Koln [ca.1900?].
47212: - Bergen album, uitgave Bergensche kunsthandel z.j., 4o oblong, 12 bladen met foto's van Bergen Noord-Holland in omslag, bijeengehouden door koortje.
48428: - GROOT, HUGO DE--- Brief van Hugo de Groot aan de koningin-weduwe d.d. Parijs 27/2 8/3-1635. Met nog enkele andere brieven van De Groot. 17e eeuwse kopien, folio, 1 pag., manuscript.
48430: - HUGUENIN, AMERSFOORT--- Brief van P. Huguenin, d.d. Amersfoort 1787. Incompleet, 4°, 2 (van 3?) pagina's, manuscript.
58879: - Staatsblad der Vereenigde Nederlanden van 14 januarij 1814, no. 68.
64016: - Two catalogues of works by Gaston La Touche, 1909 and 1929
11367: - EVERWIJN, VAN DE WIJNPERSSE Kwartierstaat van de kinderen van Arnoldus L. Everwijn en Anna E. van de Wijnpersse. Dubbel folio, 1 blad. Eind 19de eeuw. Met: een gedrukte exemplaar.
11369: - FIJENOORD, TER HOEVEN Gedrukte `Conditions d'après lesquelles G.J. ter Hoeven reçoit dans son fabrique établie à Fyenoord, les enfants alimentés dans les hospices et autres établissemens de charité du Departement des Bouches de la Meuse, en conformité de la convention passée avec Monsieur le Maire de la bonne ville de Rotterdam'. Z.j. (ca. 1800). Folio, 4 p.
11357: - ELINK STERK Briefje van Elink Sterk aan N.N. met het verzoek de concept-notulen door te lezen, alvorens hij ze in het net overschrijft. Over hemzelf: `Bij al het vele dat hij mist, heeft hij ook nog weinig van een goede secretaris.' Z.j. (19de-eeuws.) 8(: 2 p.
11364: - ERNST Briefje van Bruno Ernst (Broeder Erich) aan J.A. Dortmond, 1963, 4(: 2 p., ter begeleiding van een bijgevoegd briefje van Ir. H.G.J. Schelling aan Erich. 4: 1 p.
10676: - Vondel en de Visschertjes. Ten huize van Van Gherwen (in 't Roode Kruis, in de Warmoesstraat over de St. Annastraat). Op de koperen bruiloft van den Heer R.W.P. De vries en mevrouw M.C. de Vries-de graaff, 20 april 1884. z.p. 4º: 13 p. O.-H. papier.
70242: - Hedendaagsche voorstelling van Coster en de uitvinding der boekdrukkunst in Frankrijk. Uitgegeven ten voordeele der oprigting van een standbeeld voor Lourens Jansz. Coster.
29575: - HUMBERT, SWEERS, DOODVONNIS AMSTERDAM -- Aanspraak van den hoofdofficier Isaac Sweers aan Johan Humbert, ‘sijnde geradbraakt te Amsterdam 10 januari 1766’. Manuscript, folio, 1 pag.
29577: - PAPIER VAN MOS EN IN TEER GEDRENKT, VAN HOUTEN, SCHEEPSBOUW -- ‘Het nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepen onder de koperen-zinken of spijkerhuid, aangetoond door Willem van Houten te Rotterdam’. [Rotterdam] J.W. van Leenhoff [1840] . 20 pag., gedrukte brochure.
69867: - Uittreksel uit het Stamboek van de Nederlandsche Afdeeling der Ridders van Malta.
69088: - Topographical map of The Netherlands, topografische kaart van Nederland. Military map of the Netherlands. Bonnebladen.
10914: - Zeven diverse liederen, 8º.
10916: - Aan het bruidspaar, 8º.
10908: - Ter bruiloft. Keur van gelegenheidsgedichten, feestzangen, toasten, enz., ten dienste van bruiloftsgasten, 3e druk. Tiel, H.C.A. Campagne & Zoon, [ca. 1890], [6] + 95 p.
10910: - Zangen, z.p., [ca. 1900], 16 p.
10911: - Surprisen-lied, 8º.
10913: - Extra feestlied aan het bruidspaar, 8º.
10017: - Lijkzangen bij het afsterven van ... Mr. Adrianus Johannes Van royen, overleden den 16 van grasmaand 1786. Leiden, C. Heyligert. 4º: [24] p., met titelvignet met o.a. familiewapen.
10018: - Lykzangen op mejuffrouwe Judith Van kooywijk, echtgenoote van den Heer François Veltman, zalig ontslaapen den 9 augustus 1786 in den ouderdom van ruim 52 jaaren. z.p. 8º: [30] p.
29697: - STRONCK, STROONCK, KAAP DE GOEDE HOOP -- Brief van S. Stro(o)nck, dd. Cabo de Goede Hoop 22-3-1803 aan vrouwe V... te Rotterdam, manuscript, folio, 3 pag.
65510: - Droom van den Hollandschen Nabuchodonosor, den 18. December 1717. den selven uytgeleydt door den catholycken Daniel den 19. der selve Maendt.
10505: - Cantate bij de redevoering van den hoogleeraar J. Heringa Eliza's zoon ter viering van het 50 jarig bestaan der My tot Nut van 't Algemeen in de Utrechtsche afdeling dier maatschappy den 17 november 1834 door J. Decker Zimmerman, predikant te Utrecht. Utrecht, N. v.d. Monde, 1834. 8º: 7 p. MET: Rijzende en ruischende zangen bij de redekaveling van den uitgestudeerden zoon zijn' s vaders om te vieren het langdurig bestaan der My Tot Spot van Al 't Gemeen in de Schildasche afdeling dier My den 71 van gekkenmaand 4381, door J.D. Miseri Man, dichter te Schilda. Schilda 4381. 8º: 8 p.
13505: - STOCKHAUSEN, VON Twee ontwerptekeningen voor titelpagina’s van een “Geslachtsboek Von Stockhausen”, 2 p., folio.
13507: - SCHLENCKER Ontwerptekening voor een titelpagina “Genealogisch handschrift van het geslacht Schlencker”, 1 p. folio.
65904: [WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER], - Utopiaansch Weekblad. No. 9
70556: - Gedachten bij de plegtige ter aarde bestelling van het lijk des wel eerw. zeer gel. heeren Hermannus Manger, in leven oudste predikant der Ned. Herv. Gemeente te Haarlem, op den 19 november 1844 / [J.D.]
10387: - Bij het afsterven van den waardigen leeraar Johannes Noordink sedert den jare 1802 predikant bij de Hervormde Gemeente te Zutphen, overleden den 14 July 1822. Zutphen, W.C. Wansleven, z.j. 8º: 8 p.
44304: - ORANJE-NASSAU, ERFOPVOLGING--- Eigentijdse kopie van een verklaring van de Staten van Friesland, d.d. Leeuwarden, 19-8-1748, betr. de opvolging van de prins van Oranje na diens eventuele overlijden. Manuscript, folio, 6 pag.
44312: - SOMMELSDIJK--- Rapport van de conferentien tussen Staten van Holland en Zeeland betr. geschillen, d.d. 1751. Gedrukt, folio, 11 pag.
44320: - WINSUM; LEENS; ULRUM--- Brief van ? aan de goeverneur van de provincie Groningen, d.d. Groningen, mei 1831, betr. belastinginning van de Rijksgeldlening 1830 in de gemeenten Winsum, Leens en Ulrum. Manuscript, folio, 8 pag.
44322: - KOORN--- Aant. betr. fam. Koorn te Aartswoud, in de 18e eeuw, manuscript, begin 20e eeuw, 1 pag.
44326: - DOES, VAN DER--- Brief van J.W. van der Does, d.d. 1744, aan heer en neef secretaris Sautijn(?). Manuscript, 2 pag.
44328: - SCHERPINGH--- Twee briefjes van E. Comans-Scherpingh, d.d. Bergen op Zoom 1811, betr. geboorte Maria Cath. Scherpingh en Johannes Lambertus Scherpingh te Londen 1692 en 1698. Dochter en zoon van Joh. Lambertus en Elisabeth van Loohuyzen. Manuscript, 2 pag.
11408: - HASSELAER Brief van M.A. Hasselaer, Yverdorn en Suisse, 21 december 1751, zich aanbevelend bij `son altesse royalle', om de heer Bosc de la Calmette op te volgen als `ministre' namens de Staten Generaal in de `Cantons evangeliques' in Zwitserland. 4(: 4 p.
11409: - HECK, STEENKAMP Ontwerp voor een wapen voor `Heck's Lunchrooms', tekening in Oostindische inkt door J.C.P.W.A. Steenkamp. Ca. 1925, 25x20 cm.
11404: - HAMMING Een twintigtal blaadjes uit een poeziealbum van Gerharda Ellegonda Hamming uit de jaren 1878-1889.
11406: - HARMSEN, JANSZ Extract geboorteregister Oude Kerk Amsterdam 1861, betreffende Harmanus Petr. Dan., zoon van Harmanus Harmsen en Petronella G. Jansz.
14271: - ORANJE-NASSAU, ROUWKLEDING WILLEM IV “Aanmerkingen aangaande het rouw dragen over zijne Doorl. Hoogheid”, gedrukt, folio, 4 p., gepubliceerd door M. Gaillard te ‘s-Gravenhage 1751. ‘Met’: “Zedige Reflectien over de aanmerkingen op het draagen van den rouw”, gedrukt, folio, 4p., publ. M. Gaillard te ‘s-Gravenhage 1751.
65087: [KLINGER, F.M. VON], - Leven van doctor Faustus naar den derde druk, uit het Hoogduitsch vertaald. Met plaaten.
44264: - TIMMERMANS--- Een grote collectie genealogische aantekeningen betr. de familie Timmermans (uit Raamsdonk) van de hand van mr. W(im) A.J. Timmermans te Amsterdam, ca. 1960 - ca. 1990. Flinke doos.
44266: - HANDEL MET BELGIE--- Extract uit resolutien Staten van Holland, d.d. 22-8-1739, betr. de grieven betreffende de commercie te Antwerpen. Gedrukt, folio, 24 pag.
69200: [UYTENHAGE DE MIST, JOHANNES], [COURT DE JONGE, PIETER DE LA], - Begin, voortgang ende eind der vrye ende der gewaande erf-gravelike bedieninge, in Holland ende West-Vriesland (...)
9429: - Op het huwelyk van den heere Dr. Kornelis Van der zee en joffrou Anna Van bortel, voltrokken [te Rotterdam] den 8 van slagtmaent 1713. z..p., z.j. 4º: 7 p.
55564: --- - Prent: Het neerschieten en vermoorden van admiraal De Coligny in de Bartholomeusnacht te Parijs, in 1572. Grote gravure met een aantal scenes rond deze gebeurtenis. Laat 16e eeuws, tekst op verso. In de prent teksten als Der Admiral, Der Kunig, Paris, Der Her vo Beauvais, Tilligny.
45863: - VRIJENBAN, ANKEVEEN, DE KEIJSER, BLOK--- Verklaring van M. de Keijser, wed. Blok, d.d. Delft 1780, dat zij de jaarlijkse tijns van 1 stuiver op land in Vrijenban, zal betalen aan de heer van Ankeveen. Manuscript, 1 pag.
29975: - KOK, TER VRUGT -- Overlijdensbericht Th.A. Kok-ter Vrugt, 1944, 1 pag, gedrukt.
8935: [Ludeman, Johan Christophorus] - Echte sterrenvoorzegkundige brieven van den waereldberoemden astrologist J.C. Ludeman. Eerste verzameling. Amsterdam, Jan Barend Elwe etc., 1789.
9998: - In obitum ... Egberti De vry temminck I.U.D., civitatis Amstelaedamensis 23 consulis et senatoris, societatis Indicae orientalis moderatoris, illustris athenaei et gymnasii curatoris, defuncti die 27 junii 1785. z.p. 4º: [4] p.
56034: - Bulletin Belge de la photographie, vols 2 (1863)-12 and 14-19 (1880), publié par Léon Deltenre, 17 vols., each 150 à 300 pag., half leather bindings, illustrated with engravings, lithographs, photographs and a woodbury procedé.
29703: - HUIZINGA, WILHELMUS -- Leonard Huizinga, Het Wilhelmus, voor mijn vader, dit verhaal over zijn vaderland, Dan Haag, 27-5-1940. Getypt, A5, 31 pag.
44356: - ELSENBURG--- Nota van Gebr. Elsenburg (Jac. Elsenburg) te Amsterdam, 1933.
44368: - LEIDEN; BRUNING--- Nota van gebr. Bruning, manufacturen, te Leiden, 1915.
12468: - LEPPER Gedrukte aankondiging van J.G. Lepper betreffende voortzetting van kantoorboekhandel R.C. Lepper & Zoon te Amsterdam, 16 mei 1863, 1 stuk.
13402: - TEXTIELINDUSTRIE EN MODE Twee drukwerken betr.de Intern. tentoonstelling voor mode en voor textiel, Christal Palace, Londen 1904.
13410: - CAPELLEN, VAN DER Verklaring van G.P.C.B (?) van der Capellen, dd Zutphen 22-1-1776, dat de commiezen ter recherche te Gelderland zich in het afgelopen jaar goed hebben gedragen, 1 p., folio, manuscript.
13415: - YSSELDIJK, VAN Briefje van J.B. van Ysseldijk, dd A’dam 1900, aan A.A. Vorsterman van Oyen, betr. Jan Wesselius, 1 p., 8º, manuscript.
9691: - Feestgezangen, voor het huwelyk van den Heere Alardus Beumer met Mejuffrouwe Elizabeth Van lom, voltrokken in Rotterdam den 8sten der Sprokkelmaande des jaars 1753. z.p.4º: [50] p. Titelpagina in rood gedrukt.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

5/9