Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46883: - TALMA STHEEMAN--- Correspondentie en rekeningen gericht aan mr. A.W.L. Talma Stheeman te Nijmegen en Amsterdam, ca. 1920-1930. Manuscripten.
46877: - C.H.U.--- Brochure 'Urgentie program' van de christelijk-historische unie, september 1945. 8°, 8 pag., gedrukt.
46897: - DRENTHE--- 'Prospectus van eene Maatschappij op te rigten ter bevordering van de ontginning der Drentsche heidevelden tot bosch'. 1666, 4°, 3 pag., gedrukt.
46899: - HOVE, B.J. VAN--- Vier schetsboekbladen met tekeningen in aquarel in grijs door B.J. van Hove, 'decorateur van de Schouwburg'.
46895: - ADORP, RENKEMA--- Fraai, in twee kleuren gedrukt, visitekaartje van Hendrikje (K.W.) Renkema te Adorp, ca. 1900.
47152: - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 25 jarig bestaan van de Kon. Zeil/Roei/ en Motorsport Vereeniging " De Kaag ", 1935, 156 pag., geïll.
47154: [Ollefen, L. van], - Gedenkboek van Amsteldam inhoudende onpartydige aantekeningen van het voorgevallene binnen die stad, beginnende bij het gebeurde met de steden Hattem en Elburg, tot (....) het inrukken der Pruissische troepen, Amsterdam 1788, 208 pag. Met frontispice.
47118: - Memorie betreffende de verdeeling van het fonds der Ridderschap van de provincie Zuid-Holland, 's-Gravenhage 1851, 196 pag., gebonden in rood marokijn.
65837: - Wet voor de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, opgerigt in 1766.
65834: - Album van feestliederen en gezangen te zingen door de typografische vereenigingen die deel zullen nemen aan de onthullings feesten op den 16den juli 1856 te Haarlem.
12034: - PATRAS, VAN SCHINNE, WEYER, INDIË Gedrukte `Deductie ... uyt den naam en van weegens Magdalena Adriana van Schinne, wed. Anthony Patras, in zijn leeven Raad en Burgemeester der stad Slooten in Vriesland ... die geweest is eenige ... erfgenaam van Abraham Patras, in leeven gouverneur generaal van Nederlandsch Indiën ... jegens Jolle Jolles en Johannes Rietveld, als curatoren over den insolventen boedel van Leonard Weyer, in zijn leeven Water Fiscaal te Batavia'. Folio, 66 p., z.j. (ca. 1766.)
12036: - PENNINGSKEN, HET Oblong boekje in een mooi bewerkte 18de-eeuwse band, rijk met goud bestempeld op groen en bordeauxkleurig leer, met daarin de administratie van `Het Penningsken', 1866-1911.
12047: - RIDDER, DE Afdruk van een houtblok met de tekst `Gt. de Ridder Jr.', 19de-eeuws.
12032: - PANHUYS, VAN Een aantal stukken door of betreffende leden van de familie Van Panhuys, 18de- en 19de-eeuws, 12 stuks.
65812: - Maatschappij tot bevordering der toonkunst. Vijfde algemeen muzijkfeest te Haarlem op den 13den, 14den en 15den Junij 1850. complete collection of the programme and other related documents.
46300: - VERVOER, RIJTUIGBELASTING, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam d.d. 21-5-1788, betr. vergunningen voor het rijden met rijtuigen door de stad. 1 blad plano, gedrukt (P.H.Dronsberg).
65808: - Haarlems kerk in woord en beeld
65802: - Catalogue de l'exposition de Joh. Enschede en Zonen donnant un apercu de l'art typographique dans les Pays Bas depuis le XVe siecle jusque dans nos jours, Exposition Nationale du Livre a Amsterdam
68479: - La Haye diplomatique et mondain 1939.
68480: - La Haye diplomatique et mondain 1934.
65938: - De duizend en ene nacht, Arabische vertellingen. Uit het Fransch vertaald. Merklyk verbetert, en vermeerdert, met drie Delen, die nooit te voren in 't Nederduitsch vertaald geweest zyn.
65939: [WOUDE, CORNELIS VAN DER], - Kronyk der stad Alkmaer, Met desselfs omgeleegene dorpen, heerlykheden, en adelyke gebouwen; Waar in verhaald worden de voornaamste Oorlogen, en onlusten der Kenmers; en Westvriesen; Beneevens de voornaamste Previlegien, Handvesten, Costumen, en Ordonnantien
65930: - Wie wat waar. Jaarboek 1937 van het Rotterdamsch Nieuwsblad
65736: - De school der zeven wijzen, in gelijkenissen en verhalen / uit het Hoogduitsch. Met platen.
20046: - Onze tooneelspelers, portretten en biografieën, Tweede, geheel hernieuwde druk. Rotterdam (ca. 1912), 185 pag., geïll.
65702: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer 1879-1880
65697: - Wax seal of the city of Zaandam
65696: - Design for the coat of arms of the Heeringa family based on the coat of arms of Enkhuizen (Enkhuysen)
65695: - Coats of arms of Abdie van Egmont, Edam, Haerlem, Hoorn, Grootbroek, Purmerend, Naerden, Alcmaer, Medemblik, Muyden, Monikendam
65692: - Coat of arms/familiewapen of the Rypperda family
65693: - Coat of arms/familiewapen of the Van Son family
65691: - Coat of arms/familiewapen of the De Roo family
65690: - Coat of arms/familiewapen of the Romer family
65688: - Coat of arms/familiewapen of the Röell family
65689: - Coat of arms/familiewapen of the De Roever family
65687: - Coat of arms/familiewapen of the Roelants family
65686: - Coat of arms/familiewapen of the Siberg/Alting Siberg family
65684: - Two coats of arms/familiewapens of the De Jong van Rodenburgh family
65685: - Two coats of arms/familiewapens of the Van Tijen family
65683: - Three coats of arms/familiewapens of the Van Zijll de Jong family
65682: - two coats of arms/familiewapens of the Stoop family
65681: - Coat of arms/familiewapen of the Haersolte family
65680: - Coat of arms/familiewapen of the Backer (Huijhens) family
9718: - Aan de geschonden gedagtenisse van Joan De witt, eertyds voorstander en slagtoffer der Batavische vrijheid. z.p., z.j. 4º: [8] p.
9779: - Ter zilveren bruiloft van ... Hendrik Bicker, oud schepen der stad Amsterdam en Vrouwe Klara Magdalena Dedel, gevierd den 11den der bloeimaand 1770. z.p., z.j. 4º: [12] p.
9782: - Lierzang op het huwelijk mijns vaders, den Heere Cornelis Van hoogeveen, met mijne nicht, mejuffrouwe Hester Bonk, voltrokken binnen Leyden op de 24 van lentemaand des jaars 1771. z.p. 4º: [8] p.
9784: - Nagedachten op het afsterven van ... Cornelia Van wijn, huisvrouwe van ... Petrus Schols van asperen, predikant in de Gasthuiskerk te Delft, in den Heere ontslapen den 6 october 1771, zijnde zes weeken voor het overlijden van haar enigst kindje Abraham Adolph Schols van Asperen. z.p. 4º: 31 p.
9793: - Zinnespel op het afsterven van ... Mr. Johan Van der marck Ae.z., raad en oud burgemeester ... vertoond in het Kunstgenootschap onder de spreuk Veniam pro laude. Gedrukt voor het Kunstgenootschap 1772. 8º: 20 p. met gegraveerd titelvignet door N. van der Meer.
9795: - Brief van Herm. Ger. Oosterdijk aan zijne zuster Kornelia Maria Atlee, geb. Oosterdijk over het afsterven van hunnen broeder Mr. Gerrit Hermannus Oosterdijk, raad in de vroedschap en weesmeester der stad Delft, aldaar, in haar bijzijn, overleeden den 12 van wintermaand 1772. z.p. 4º: [12] p.
9806: - Ter bevorderinge van ... Willem Carel Vosmaer tot meester in de beide rechten naar de wijze der ouden plegtig gehuldigd bij 't vieren van het tweede eeuwgetijde der stichting van 's Lands hooge schoole te Leyden den 9 van sprokkelmaand 1775. z.p. 8º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag.
9808: - Lykpligt ter nagedachtenisse van Jufvrouwe Kornelia [blussé]-vallaré, overleden den 6 grasmaand 1775. z.p. 8º: [8] p.
9810: - Ten huwlijke van mijnen kleinzoon ... Mr. Harman Van de poll, kommissaris der stad Amsterdam, met ... Sofia Johanna Balde, in den echt vereenigd den 21 van bloeimaend des jaers 1775. z.p. 4º: [8] p.
9811: - Hieronymus Van alphen bij het graf van zijne [echtgenote] Johanna Maria Van goens. Utrecht, J. van Terveen, 1775. 8º: 23 p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
65669: - Feestrede, toespraken, feestzangen en liederen, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan des Gezelschaps: Oefening in Wetenschappen, te Haarlem. Opgerigt den 26 november 1798, plegtig herdacht op den 2 december 1848.
65657: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge van Zwijnsbergen
65656: - Wapenkaart/Coat of Arms: Braakenburg
65655: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge
65654: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65651: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65649: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65644: - Wapenkaart/Coat of Arms: Steengracht
65638: - Joh. Enschede en Zonen, relatiegeschenk, present for their relations, drukkersmerk van Enschede
65635: - Stedelijk Museum te Haarlem no 8
69189: - Notulen republiek 1727, 1736
48432: - MEIJER, TAALKUNDE--- Uittreksels van 5 verhandelingen van J.L. Meijer over taal, 1816-1818. Manuscript, folio, 3 pag.
48434: - AKERSLOOT--- Handtekening op perkament van Aumel (Auwel?) Akersloot, 1629.
48438: - KOCK, DE; SCHONCK--- Brief van de Kock, d.d. 's Gravenhage 1831, aan mr. J. Schonck, raadsheer Hooggerechtshof. Manuscript, 4°, 2 pag.
48440: - COLLOT D'ESCURY--- Briefje van Collot d'Escury van Heijnenoord, aan raadsheer Schonck, 8°, 1 pag., manuscript, z. j.
48442: - HASSELT, VAN--- Briefje van G. van Hasselt, d.d. Daalhuijsen 1806, aan raadsheer Schonck. 8°, 1 pag., manuscript.
48446: - LANGENHOVE, GASPARIN, AGRARISCHE GESCHIEDENIS--- Brief van A. van Langenhove (Lanzenhove?), d.d. Parijs 1854, aan de comte de Gasparin au Chateau de Orange. Manuscript, 4°, 4 pag.
65624: - Herdenking van het 300-jarig bestaan der stichting Het Weeshuis der Doopsgezinden te Haarlem 1634-1934
65614: - De weeshuizen der doopsgezinden te Haarlem 1634-1934
65612: - Ter gelegenheid der ondertrouw van den heer George Hendrikus Broekhuizen Jr. en mejufvrouw Henderika Wilhelmina van Ophoven. Amsterdam, Den 29 Junij 1844
65611: - Ter gelegenheid der ondertrouw van den heer G.H. Broekhuijzen Jr. en mejufvrouw H.W. van Ophoven. Den 29 Junij 1844.
48235: - SCHIEDAM--- Berigt eener negotiatie ten behoeve van de stad Schiedam, groot F 25,000. Folio, 1 pag., gedrukt.
48237: - HANDEL-MAATSCHAPPIJ, NED.--- Plan en voorwaarden eener lening van 10 miljoen gulden aan te gaan door de Ned. Handel My, Amsterdam 4-5-1835. 8°, 4 pag., gedrukt.
48239: - TEXEL, VAN GEUNS, GESTRAND SCHIP--- Verslag eener ontlading door duikers van een met spoorstaven geladen kofschip gestrand en gezonken op de Noorderhaaks bij Texel, Haarlem, nov. 1845. Door J. v. Geuns en gericht aan A. Lipkens. 8°, 6 pag. Gedrukt.
48247: - HAARLEM, ANKERSMIT, DUSTERBECK--- Drie acten van transport van het huis Van Eedenstraat 14 te Haarlem. Notariele acten 1922, 1969 en 1973.
48251: - FIBBE--- 'Diploma' t.g.v. de eerst H. Communie van Conny Fibbe, d.d. Haarlem 1928. 1 blad, deels gedrukt.
48263: - DRENKELINGEN, ZWEMMEN--- A.J. Meijerink, De gevaren der zee voor baders en zwemmers. 18e druk, Haarlem 1938, 16 pag., gedrukt.
48268: - GALEN, VAN; WEIJLL, TIEL, SHEPHERD--- Twee aquarellen, ieder 17x14 cm., met portretten van mr. Hendrik Jan van Galen (1773-1850) en zijn vrouw Anna Catharina Weijll (1782-1848). Gesigneerd Th.H. Shepherd 1823. In twee 19e eeuwse lijstjes achter glas.
48272: - RUIJSCH, TRIP--- Extract resolutien Staten van Holland d.d. 5-1-1684, betr. Pieter Ruijsch, en zijn overleden vrouw Maria Trip. Folio, 6 pag., manuscript.
48274: - JONGBLOET, V. REDE, VEEN--- Extracten uit resolutien Staten van Holland juli en augustus 1637 inzake Cornelis Jongbloet, Ernst van Rede en Johan Veen. Manuscript, folio, 9 pag.
48276: - HOPPEVELT--- Extract uit resolutien staten van Holland d.d. 10-2-1670 betr. Willem Hoppevelt, onder clerc van Viglius. Manuscript, folio, 1 pag.
48278: - AMELONSE, V. WESSEM, TROMER--- Extracten uit diverse resolutien Staten van Holland d.d. 1728 en 1729, betr. N. Amelonse, clerc op de griffie, N. van Wessem, Nicolaas Tromer. Manuscript, folio, 38 pag.
48280: - SLOTERDIJCK, VAN RECHTEREN--- Extract uit resolutien Staten Generaal d.d. 15-9-1734 betr. de gedeputeerde Van Sloterdijck uit Friesland en de gedeputeerde, de graaf van Rechteren uit Overijssel, na een vechtpartij in het Voorhout. Mansucript, folio, 5 pag.
48286: - BRUGGE, TULPINCK--- Dossier stukken afkomstig van Camiel Tulpinck te Brugge, ca. 1900-ca. 1930. Manuscripten, ca. 100 pag., vlekkig.
56652: - Status de la societe anonyme la Compagnie Generale du Gaz, pour la France et l' Etranger. Recus par M. Duplan et son collegue notaires a Paris, 11-12-1879, Paris, Chaix, 1879, 28 pag.
56602: [Bake, Alexander], - Lessen over de Redekunde [= redeneerkunst] ten dienste van jonge lieden die de scholen hebben verlaten, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, Leiden etc. 1828.
62081: - Architectural drawing of dyke in Rijswijk, 19th century?
62083: - Pamphlet 't Loo 1795 (pamflet 't Loo).
43214: - - Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1882 op 1883. 's Gravenhage, v. Cleef, 1883.
65572: - Juris-Jurandi a Medicinae Candidatis in illustri Academia Lugd. Batava prius, quam Doctoratus gradum nanciscantur, praesteri soliti Formula.
65566: [NOMSZ, J.], - Het leven van den wydberugten en geleerden Jochem Jochemius, gerenomeerd bruggemaker te Querlequitsch in twaalf zangen.
65562: - Herrinnerings-album betreffende de Belgische vluchtelingen te Haarlem van af augustus 1914. Possibly of J.J. Cock, notaris in Haarlem.
65559: [RAADT, P. DE], - Noortheij 1820-1845-1855. Herinnering aan de feestelijke bijeenkomst op den 30sten junij 1855, ter viering van het vijfendertigjarig bestaan van Noortheij door Petrus de Raadt
65551: - Catalogus van de schilderijen op het museum der stad Haarlem
65549: - NAPOLEON La Republique, Le Consulat, L'Empire Sainte-Helene
49227: - WORKUM, EILING--- Nota van schoenmaker L. Eiling te Workum, 1895, voor weeshuis. 1 blad, deels gedrukt.
49229: - WORKUM, GLASTRA--- Nota van bakker W. Glastra te Workum voor weeshuis, d.d. 1894. 1 blad, deels gedrukt.
52915: --- - Wonderbaeren levens-loop van Ludovicus Dominicus Cartouche, opper-kapiteyn van eene zeer groote bende borze-snyders (gauw-dieven), moordenaars, etc. [...] In druk gegeven geensins tot naevolginge, maar tot voorbeeld der mallende jongheden. Gent, P.A. Kimpe, [ca. 1800].
65531: - Omar, ou histoire abregee du peuple juif pendant les soixante-huit annees qui ont precede la naisance du Christ.
65521: - Collection concerning Beiaardskunst, klokken en klokkenspelen
65520: - Gravures de paysagistes hollandais du XVIIe siecle de la Fondation Custodia Collection Frits Lugt
65515: - Proceedings of the Huguenot Society of America October 14, 1909, through June 1914.
65513: - Besluiten enz. door de stad Haarlem 1829-1849 en 1851-1855
65511: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, no. 317 Besluit-proclamatie van 23 juli 1951 inzake de beeindiging van de staat van oorlog met Duitsland
65499: - Register der Proclamatien, Publicatiën, enz. in 1804, Geärresteerd door het staats-bewind der Bataafsche Republiek.
65509: - Menukaart huwelijk van Wim (Schotel) en Tjits (Wielsma), Uden 28 Oct. 1941
45472: - EDAM--- Octrooi van de Staten van Holland d.d. 16-3-1651, voor de stad Edam betreffende verandering van de nominatie en electie van schepenen. Manuscript, folio, 3 pag.
65507: - 23 NOVEMBER 1945 HAARLEM: gedicht aangeboden aan de schooljeugd door het gemeentebestuur van Haarlem bij de herdenking van het 700 jarig bestaan van de stad,
65508: - Buitengewone Nederlandse Staatscourant 4 september 1948: Juliana Queen of the Netherlands
65506: - Buitengewone Nederlandse Staatscourant 28 november 1962: Wilhelmina overleden
5834: [Messchert, A. en P.A. Messchaert] - Geslacht lijst der familie Messchaert en Messchert, beginnende met het jaar 1555, Rotterdam 1836, 64 p., groot folio, geb., gedrukt op O.H. papier.
58334: [Spechhan, J. von?], - Verzameling van 65 voorschriften of middelen van welke de geneeskracht tegen de daarbij opgegevene kwalen als onfeilbaar erkend (.....) bewezen is, voor de auteur, 1837.
65497: - Het jaar 1913 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
65490: - Nederlandsche Almanak voor 1907
65491: - Nederlandsche Almanak voor 1908
65488: - Gids voor de locale rijkstelefoonnetten Benebroek, Haarlem, Santpoort (telefoondistrict Haarlem) uitgave Hbs. PTT (Juli 1936)
65496: - Het jaar 1911 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
65495: - Het jaar 1910 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
13989: - GELDER, ALMANAK, FRIESLAND ‘Friesch Comptoir Almanack over het schrikkeljaar 1776’, Leeuwarden 1776, 12º, met almanak-deel, naamlijst, wagtregelingen te Leeuwaren, luiden poortklok Leeuwarden, genealogie potentaten in Europa, fondslijstje van P. Koumans te Leeuwarden en aant. in handschrift. Met de afwasbare kartonnen bladen, in (beschadigd) leren bandje met goudstempeling en zilveren slot.
13990: - EVERHARD, VAN MARLE Gekleurde tekening van het grafmonument voor Willemina van Marle, weduwe van Jan Coenraad Everhard, geb. 7-3-1762, gestorven 17-3-1823, anoniem, 1823, 28x19 cm. Randen beschadigd.
65494: - Het jaar 1909 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
65492: - Nederlandsche Almanak voor 1910
65489: - Nederlandsche Almanak voor 1906
45071: - DORDRECHT; MUZIEK--- Programma uitvoering Dordrechtsch mannenkoor Caecilia. 5-11-1907, 44 pag., geillustreerd.
45073: - LIMBACH --- Enkele financiele papieren betr. Johannes Limbach, Parklaan, Haarlem, 1940-1941.
45075: - JONGKIND --- Nota van J. Jongkind, dierenarts te Haarlem, 1939.
45460: - SONNEVELT, VAN, ALKMAAR, VAN DUVENVOORDE--- Inventaris van brieven, papieren, munimenten, obligatien, boeken en registers in het sterfhuis van Willem van Sonnevelt, overgeleverd aan de weeskamer van Alkmaar door Jhr. Gijsbrecht van Duvenvoorde, heer van Obdam, 1577. Manuscript, folio, 92 pag.
65486: - Libellus supplex Sanctissimo Domino Nostro Clementi XI. Oblatus Per Decanum & Canonicos Harlemenses.
65485: - De zilveren feest van Abraham Blussé en Kornelia Vallaré, geviert den 20 der Grasmaand 1772.
42481: [Fokke Simonsz, Arend] - De vaderlandsche historie in themata, vervattende in eene zaakelijke en tevens beknopte orde, alle de voornaamste gebeurtenissen die van den beginne des lands tot heden toe in ons vaderland zijn voorgevallen. 2e druk, Amsterdam, Arend Fokke Simonsz, 1788.
45115: - BERG, VAN DEN; CUYPERS --- De heren Van den Bergh, leenmannen van het Sticht en Gelre, van de 12e -16e eeuw. Doctoraalscriptie van P.M. Cuypers, Nijmegen 1979, 7+183+59 pag., gestencild, ingenaaid.
45121: - TUINMEUBELEN; SEMAL --- Prijscourant voor tuinmeubelen van Manufacture Semal-Lacroix, Emile Semal successeur, Nivelles, Belgique. Groot 4°, gedrukt, 33 platen met zeer veel afbeeldingen van meubelen, tuingereedschap, etc.
45043: - KRAMER, JOHANN PETER; BIBLIOTHEEK --- Lebensregeln. Opgesteld door Joh. Peter Krämer in 1762, oud 25 jaar. Verbeterd en aangevuld in 1770 en 1772. Manuscript, 4°, cahier, 58 pag. Tekst in het Duits.
45456: - WEESP, HINLOPEN--- Kwitantie voor Jacob Jacobsz. Hinlopen van de ontvangers der 200e penning over Weesp, Weesperkarspel en Hoogbijlmer, 1673, manuscript, 1 pag.
45103: - GRAVENHAGE; AOC-GEBOUW LAAN VAN MEERDERVOORT --- Herinneringen aan de receptie t.g.v. de officiele opening van het A.O.C. gebouw aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag op 15-1-1955. Album met handtekeningen van de genodigden en 3 grote foto's van personen.
45105: - WOLTERS; VEESSEN; WO II--- Evacuatieherinneringen in huize Nijensteen Veessen (gem. Heerde) 5-11-1944 - 31-7-1945 door H.A. Wolters, Arnhem 1945, 21 pag., gestencild. Gedicht.
45109: - ARNHEM; ZIEKENFONDS --- Reglement voor een zieken- en begrafenisfonds te Arnhem, Arnhem 18xx, 7 pag., gedrukt, sierpapier omslag.
45458: - HOGE RAAD, VAN DELFT, BOTH VAN DER EEM--- Sententie van de Hoge Raad in Holland, d.d. 22-12-1601. Charter op perkament met handtekening van Everard Both van der Eem ( ca. 1580-1634).
45055: - BOLTEN; DELFT --- Twee brochures t.g.v. het afscheid van D.H.G. Bolten als directeur der musea in Delft, 1971. Gedrukt.
45077: - UTRECHT; BRAND --- Burgemeester en wethouderen der stad Utrecht (...) Reglement van orde der vereeniging tot redding van menschen en goederen ingeval van brand, d.d. 26-1-1829. Gedrukte brochure, 13 pag.
45079: - SCHOON, JEANETTA --- Episode, door Jeanetta Schoon. Manuscript van een roman(?), handgeschreven, ca. 150 pag. In kartonnen omslag, ca. 1930?
45335: - GEERTUIDENBERG, STUDIEBEURS SWAANS, V.D. WERK--- Rekening van Adriaan v.d. Werk, rentmeester van de 8 kleine beurzen van Aert Swaans, in leven deken van de Collegiale kerk van Geertuidenberg, over het jaar 1717, manuscript, folio, 3 pag.
45357: - DORDRECHT, V.D. LINDEN, VERVOORN--- Acte van transport voor schepenen van Dordrecht d.d. 1-12-1751 van een loods en erf op de Vest bij de St. Jorispoort. Charter op perkament, zegels verloren.
65467: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1861
64658: - Journal Illustré des voyages et des voyageurs
64659: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer, 1878-1879
64660: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer 1885-1886
64661: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer 1881-1882
64334: - Semigothaisches Genealogisches Taschenbuch ari(st)okratisch-jüdischer Heiraten mit Enkel-Listen (Deszendenz-Verfolgen) , Aufsammlung aller adeligen Ehen mit vollblutjüdischen und gemischtblütigen Frauen - und 18 Ahnentafeln. 3. Jahrgang 1914.
64335: - Semigothaismen. Allgemeines und Persönliches vom Semigothaismus. Beiträge zu dessen Sein und Werden, nebst einer Auswahl der wertvollsten Äußerungen aus den dies- und jenseitigen Lagern über die semigothaischen Ereignisse
65463: - The Holy Land
65458: - Kriegs-Almanach 1915
65454: - Guide to Bruxelles et ses environs, souvenir des Hotels de Belle-Vue et de Flandre edite par la Societe Anonyme des Deux Hotels
55060: --- - Over-Rhetische ofte Grysonsche acten ende proceduren des jaers 1618, daer inne (...) verhaelt werden de (...) oorsaken (...) die de eersame criminele justitie tot Tullis in Over-Rhetien (...) tegens etlicke hare ontrouwe landtsaten heeft moeten ghebruycken. 's Gravenhage, A. Meuris, 1619.
65453: - A Pictorial and Descriptive Guide to the Isle of Wight
65451: - Het boek voor Moeder en Dochter Volledig onderricht in alles wat eene vrouw als huishoudster en moeder dient te weten. Met kerkelijke goedkeuring.
65449: - De raadgever op huishoudelijk gebied
68535: - Topographical map of The Netherlands, topografische kaart van Nederland. Military map of the Netherlands. Bonnebladen.
51196: [Til, H.N. van], - Het Geldersch schoolboek: of merkwaardige voorvallen en personen uit de geschiedenis van Gelderland, 2 stukjes, Nijmegen, Thieme, 1831-1832.
65447: [MANDELE, E.C.M. VAN DER], - Etiquette voor heeren
65446: - Trouw-zangen voor den Heere Pieter Blussé en Mejuffrouwe Sophia Arnolda Christina Vermeer. By gelegenheid Hunner Huwelyks-Vereeniging te Rotterdam, Den 14 der Oogstmaand 1771.
65445: - Ter gelegenheid van het tweede zilveren huwelijks-feest van Abraham Blussé met Cornelia Pot. Verjaard op den 11 Februarij, en gevierd te Dordrecht, op den 30 Junij van het Jaar 1801.
65443: - Reglementen van de twee hofjes van staats en noblet, gesticht, uit de nalatenschap van wylen den Heere, Ysbrand Staats, aan den Jans-Weg, en uit de nalatenschap van wylen den Heere, en de Juffrouwen, Leonard, Sara, en Geertruid Noblet, aan 't Noorder-Spaarne, binnen de stad Haarlem, zoo veelen concernen de bewoonsters van dezelve gestichten, ingevolgen eener Resolutie der regenten van den 5den January 1780, gerevideerd, gecorrigeerd, geamplieerd, en, tot narichting der voorsz. bewoonsteren, gedaan drukken.
49361: - LONDEN, RIOLERING, DONALDSON--- Charge delivered to a jury, summoned to make presentments on the district of the eastern division of the Westminster sewers, by the chairman Th.L. Donaldson, 14-7-1840, 22 pag., printed.
49363: - BELGIE, NINOVE, DELWARE--- Verklaring van Lodewijk Josephus Delware, advocaat te Brussel betr. verkoop van onroerend goed te Ninove aan zijn zwager Petrus Pecquenszoon te Ninove, ca. 1828. Manuscript, 3 pag.
65434: - Generale en particuliere ordonnantien van de excynsen binnen de stadt Haarlem
65433: - Kort verhaal van de merkwaardigste voorvallen in de beroerten onder een gedeelte der burgers te Haarlem, voor, by, en na het inrukken van de militie; ten grootsten deele voorgevallen op den 2 en 3 Januari 1750.
65432: - Verhandelingen over de verbetering der ontlastinge van Rhijnlands boezem-water
45683: - LETTERKUNDE, CONGRES ARNHEM, DE VRIES--- Programma van het 22e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem (28-3 augustus 1893). Gedrukt boekje, 40 pag., 10 pag. advertenties, met gelithografeerd portret van M. de Vries (door Louis le Nain).
65421: - Glitter-Wax, boetseerwas, gebruiksaanwijzingen
65406: - Naam- en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en van dat in Nederlandsch Oost-Indie alsmede van de landmacht in West-Indie 1910
65394: - Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek
11401: - HAEMSTEDE, VAN; DE RIDDER, FERRAND, REES Diverse 18de-eeuwse genealogieën van de geslachten Van Haemstede, Ferrand en De Ridder, ca. 1500-ca. 1730. 30 stukken (ca. 100 p.). Folio.
64026: - Dertiende Christelijk Nationaal Zendingsfeest te Beeckesteijn (nabij Velzen) den 5den juli 1876
64025: - Vijf en twintigste Christelijk Nationaal Zendingsfeest op Boekenrode (bij Haarlem), den 4den juli 1888
64024: - Bekroonde antwoorden ingekomen op de prijsvraag uitgeschreven door de Kegelclub "De Kroon" Haarlem
64032: - Verhandelingen van de gemeenteraadszittingen van Haarlem gedurende 1901
65373: - De Iersche Gil-Blas : lotgevallen en avonturen van Con Gregan op zijn zwerftochten uit Ierland naar Canada, de Vereenigde Staten, Texas, onder de goudzoekers door Algiers, Spanje, Frankrijk enz., door hem zelven beschreven.
68368: - Cornelius Ascanius van Sypestein J.U.D. (Heer van Moermond, Renesse en in Noordwelle, Raad in de Vroedschap en Regeerend Burgermeester van Haarlem, - Houtvester van de Houtvesterye; - Bailjuw van de Leenen van Brederode; - Ontfanger van de Gemeene Lands Middelen. enz. enz. Grondlegger van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen en van Derzelver Oeconomischen Tak. Overleden te Haarlem den Zevenden van Hooy-maand 1783.) Betreurd.
44193: - HERTOGENBOSCH; VAN BLARKOM; SCHWERI; VAN LOCO--- Verklaring van de Procureur Crimineel Jan van Blarkom (1770-1845), d.d. 's Hertogenbosch, 23 december 1834. Manuscript, 1 pag.
44197: - BELGIE; GRANDEAU; CARPENTIER-- Ongedateerd bericht van brigadegeneraal Grandeau aan Thomas Corneille Carpentier (1748-1828), burgemeester van Oostende, ca. 1800. Manuscript, 1 pag.
65348: - Dichtvruchten van den vriendenkring, onder de zinspreuk Kunst door vrindschap volmaakter. Eerste, tweede, derde en vierde inzameling
37066: - Catalogus van het West- Friesch museum te Hoorn, eerste gedeelte en tweede gedeelte, Hoorn 1898, 78 en 234 pag.
57923: - Groot besoigne, gehouden met de Hrn Ged. Raden in de beyde Quartieren, 11-1-1742 betr. personele quotisatie. Manuscript, folio, 16+6 pag.
57922: - Correspondentie tussen bezoekers van de Economisch-historische Bibliotheek te Amsterdam en de hoogleraren I.J. Brugmans, J.H. van Stuijvenberg en W.M. Zappey, jaren 1960-1970. Dossier afkomstig van Dr W.M. Zappey.
57921: - Map met enige tientallen werkstukken en artikelen van de heraldici Robert en Mireille Louis uit Frankrijk.
65329: - Letterknife/brievenopener/briefopener of Stoomvaart Maatschappij Nederland
45546: - ENGELEN (PENSIONAAT), OUDE WETERING--- Poesiealbum van Jo, een meisje uit de Oude Wetering dat in 1907-1908 op een r.k. pensionaat te Engelen zat. Ca. 35 inschrijvingen.
45554: - HASSINK, SPIJKER--- Ter plechtige echtvereeniging ter tijd van 25 jaaren van Derk Hassink en Engeliena Spijker. Manuscript vers op gedecoreerd blad, z.j. Getekend door de kinderen: N.D.M.H.
29677: - ZEELAND, WATERSTAAT -- Verslag aan de minister van Binnenlandse Zaken door de Raad van den Waterstaat voor Zeeland (ingesteld 1860), dd. 1861. Gedrukt, folio, 124 pag., geb. in halflinnen band. Met aant. in handschrift in marge.
29685: - WASSENAAR, RAAPHORST, AFZANDING -- ‘Reglement voor de oppasser van mijn afsandery, alsmede voor de schippers, dewelke zand komen halen’, 1 blad, 40x30 cm., gedrukt.
65309: - ANTHOLOGIA POETICA.In usum Gymnasii Amstellodamensis. Editio Tertia, aucta et emendata.
54807: --- - Schilderachtige en naauwkeurige brief, van een Amsteldams heer, geschreven aan zyn vrind te Rotterdam, over 't merkwaardigste dat voorgevallen is te Amsterdam, van den 24ste tot den 29ste Juny 1748. Gedrukt in 't jaar doen de Amstelaaren op 's pachters goedren woedend waren [1748].
49487: - VLISSINGEN, VEERE--- Deductie van redenen dienende tot beantwoordinge van de propositie wegens de Staten van Holland (...) rakende het mortificeren van het markiezaat van Veere en Vlissingen. Folio, 20 pag., gedrukt (18e eeuws).
49485: - ZEELAND, FINANCIEN 1796--- Stukken betr. het Plan van Constitutie 24-6-1796 waarbij opgave van de schulden en inkomsten van Zeeland werden gevraagd. Folio, 34 pag., gedrukt.
49483: - ROOSENDAAL, JACHT, HAAKS--- Extract resolutien Staten Generaal 28-2-1772 betr. sententie tussen Adriaan Haaks uit Roosendaal en drossaard G. Motman te Roosendaal betr. jacht. Folio, 3 pag., gedrukt.
50893: - - Volledige handleiding tot het boekhouden voor den kleinhandelaar en winkelier (...) zamengesteld door een geoefend boekhouder. 2e druk, 's Hertogenbosch, Muller, 1850.
50897: [Lennep, C. van ??] - Het boek Anonymi, genaamt Deutero Jubilon, [Leiden 1775].
68887: - Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche Rivieren in den Winter van 1925 op 1926.
65303: - Warnasarie Indisch jaarboekje 1851
65301: - De Tijdspiegel 1851
52918: --- - Wonderbaar leven van Cartouche, hoofd kapitein van eene groote bende beurzensnijders, gauw-dieven en moordenaars. Opnieuw verbeterd en vermeerderd met het boeiend verhaal: De laatste dag van Cartouche. Gent, Snoeck-Ducaju en Zoon, [ca. 1900?].
65287: - Festessen zu Ehren der Konigin-Mutter van Holland zu ihrem 43. Geburtstage am 2. August 1901 im Hotel Karlsbad zu Aachen-Burtscheid.
65261: - Lotgevallen en jammerlijk uiteinde van Mevrouw de Budoy, in de maand Januarij 1814, geheel naakt en levende in het Pijreneesch gebergte, departement van l'Arrie`ge, kanton van Vicdessos, gevonden. uit het Fransch vertaald.
65262: - Gedenkboek 1910-1935, Nederlandse Vereeniging tot bestrijding van het tandbederf "Het Ivoren Kruis"
65253: - Coats of Arms of Dutch families, familiewapens van Nederlandse families, lithograph in colour, gekleurde litho's
65248: - Lettervruchten ingezameld van wege het Departement Sluis (in Vlaanderen) der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Jaargang 1826.
65241: - Middelbare Technische School te Haarlem, 1927
65237: - Jan Steen Tentoonstelling in het Stedelijk Museum "De Lakenhal" te Leiden 16 juni-31 augustus 1926
65236: - La Voliere Imaginaire, Aquarelles d'Oiseaux par Aert Schouman (1710-1792)
65234: - Bondsdag te Haarlem, Horecaf, 17 september 1938.
65232: - De 8 en opbouw, 14 daagsch tijdschrift van de architectengroep "de 8" Amsterdam en "Opbouw" Rotterdam, Zandvoort nummer
65231: - Stripdagen Haarlem 1+2-06-02
44687: - WASSENBERGH; VAN DUYN --- Uitnodiging voor de begrafenis van het zoontje van Frans Fransz Wassenbergh de jonge. Wijn-verlater, zoon van Frans Fransz Wassenbergh, kleermaker, schoonzoon van zal. Gerrit Idesz. van Duyn, smid, op de Boomsloot. D.d. Amsterdam 24-7-1660. Gedrukt, 4° oblong.
44691: - FER; STEVENS --- Formulier betr. het overlijden te Amsterdam van Geertrui Stevens, 84 jaar, d.d. 18-12-1816, weduwe van Hillebrand Fer. Was ondersteund door de R.C. Armen. Deels gedrukt, 1 pag.
44693: - OSINGA --- Geboortekaartje voor Nijnke, dochter van Menne en Janny Osinga, Kollumerpomp 1982, gedrukt.
65229: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Koninklijke liedertafel "Zang en Vriendschap" te Haarlem, 1830-1930
65226: - De Hollandse Steden, Haarlem nummer
65215: - Algemeen Handelsblad, bijvoegsel jaar in beeld, and binnenlandse en buitanlandse kroniek 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939.
65210: - Verslag betreffende de aanleg der staatsspoorwegen, van 1 januarij tot 31 december 1879.
65202: - LA BIBLIOTHEQUE DE UN HONNETE HOMME
64043: - Lijst en suppletoire lijst van de leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, tegenwoordig geweest dingdag den 9e December 1823
64040: [KRUIJF, E. DE] ET AL, - Verslag van de door het bestuur der stad Amsterdam benoemde kommissie tot onderzoek naar de mogelijkheid om, door het smalle gedeelte van Holland, een kanaal geschikt voor de groote scheepvaart en eene veilige haven aan te leggen.
48412: - SCHWARTZENBERG--- Envelope geadresseerd aan G.F.A. thoe Schwartzenberg en Hohelandsberg, student te Delft, 1860. Manuscript, 1 pag.
48416: - CULEMBORG, VAN; TIN--- Kopie brief in het Frans van Floris graaf van Culemborg aan mr. Floris Tin, advocaat te Utrecht, d.d. 19-2-1580. Manuscript, 2 pag. (19e eeuws).
48418: - BRIMEU, DE--- 19e eeuwse kopie van twee brieven van Charles de Brimeu aan de prins van Oranje, d.d. Arnhem 31-8-1563 en 23-10-15.. Manuscript, folio, 1 pag.
48420: - WENNING--- Brief van Johannes Wenning, d.d. Leeuwarden 1893, aan J.A. Koopmans te Lent over het wapen van Nederland en Waldeck Pyrmont op een schilderij in het raadhuis van Leeuwarden. Manuscript, folio, 4 pag.
48422: - LUTHER, VAN BAKEL--- Brief van Martinus Luther, d.d. Marburg, S. Francisci (4-10) 1529, aan zijn vrouw Käthe. Manuscript, folio, 1 pag.
48424: - SCHEEPVAART, CARDON, VAN BERGEN--- Brief van Ari Cardon, d.d. 13-5-1748, kruissende op het Bergse Velt, aan 'mijne heren en meesters'. Mansucript, 4°, 1 pag.
65200: - Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des Rijks. Zijnde een vervolg op de Itineraire voor marscheerende troepen in het Koningrijk der Nederlanden. Te zamengesteld bij het Topografisch Bureau van het Departement van Oorlog, in verband met de bij dat bureau mede vervaardigde etappe-kaart van het rijk.
65198: - St George's Kalender 1903
65196: - Verslag van de commissie benoemd bij besluit van gedeputeerde staten van Noordholland van 2 juni 1920.Tot een stelsel van goede Waterwegen op het vasteland van het Noordelijk deel van Noordholland en voornamelijk Westfriesland
65192: - St George's Kalender 1902
58587: - Zes stukken (koopakten en borderellen) betreffende onroerend goed, gelegen te Poitiers (Fr.) resp. d.d. 5-4-1792, 19-4-1808, 5-2-1817, 24-4-1831, 15-9-1840 (2x).
65184: [QUARLES VAN UFFORD, L.J.], - Beknopte beschrijving der stad Haarlem, kunnende dienen tot eenen gids bij de beschouwing der merkwaardigheden, welke deze stad en derzelver omstreken opleveren.
65182: - Jaarverslag der Vereeniging "Haerlem" over 1925-1926 and 1928
65177: - Letter by Gemeente-Bestuur van Haarlem dated 9 october 1893 to M.G. Wildeman ('s Gravenhage) concerning the baptism on March 6 1709 of Agatha, daughter of Cornelis van der Zaan and Cornelia Sweedenrijk
65178: - Verslag van het Congres voor Ambachtsonderwijs tijdens de Tentoonstelling van Ambachtsscholen te Haarlem gehouden den 3den Augustus 1891.
65180: - De Heldendaad van Jan Carel Josephus van Speyk, uit den mond der geredde schepelingen opgeteekdend, door Van de Poll, Wiselius, Van Eybergen, Uytwerf Sterling, Grevelink.
65172: - Picture-Gallery in the Town Hall of Haarlem
65169: - Verslag omtrent maatregelen tot verbetering van het Noordzee-kanaal door de commissie ingesteld door de kamer van koophandel en fabrieken in overleg met het gemeentebestuur/Verslag van de commissie belast met onderzoek naar maatregelen tot verbetering van het Noordzeekanaal, van de K. v. K. te Amsterdam
55153: --- - Placcaet vande Doorluchtige Ho. ende Mo. heeren die Staten Generael (...) teghens het maecken, inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroijen van allerhande argerlicke ende seditieuse boucxkens, liedekens etc. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1621.
64057: - Le Panorama Exposition universelle 1900
64055: - Letterkundig nalatenschap van J. van Leeuwen. Catalogus van eene zeer belangrijke verzameling boeken, handschriften, teekeningen, platen, portretten enz.
64050: - The shipowners' handy book of particulars of steamers with handwritten remarks of unknown author
65159: - Moderne Hollandsche Interieurs, 2e aflevering J.A. Pool Meubelfabriek "Onder den st. Maarten" te Haarlem
65155: - Textiel aan het Spaarne. Haarlem: van linnen damast tot zijden linten. Textieldag gehouden op 8 juni 1995 Teylers Museum aan het Spaarne
65151: - Register der overheden en leden van de Utrechtsche Balije der Ridderlijke Duitsche Orde, mitsgaders edele en aanzienlijke geslachten vermeld in de archieven dier Balije.
10664: - Op de bruiloft van Jan U. Terpstra en Trijntje H. De jong. Leeuwarden, Coöperatieve Handelsdrukkerij. 8º: [16] p.
10666: - Broederzang van Burlage, alleen met verandering van den negenden regel, 12 Augustus 1881. z.p. 8º: [3] p.
10662: - Feestzangen op de bruiloft van U.G. Hoekstra en S.A. Rienks, 21 mei 1881. Alkmaar, Kluitman. 8º: [20] p.
45600: - IJKEN VAN VATEN, KANNEN ETC., AMSTERDAM--- Publicatie van Heeren van den gerechte te Amsterdam, d.d. 28-1-1783, betr. het ijken van oliesetsters, melk- en huijvaten, maten, scheppers en bierkannen. 1 blad plano, gedrukt.
45604: - RENSSELAAR, VAN; BOEKHOLT--- Uitnodiging voor de begrafenis van Sara M. Boekholt, wed. mr. Kiliaan van Rensselaar. Amsterdam, 1754, 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45598: - NOTARIAAT--- Publicatie van Prov. Bestuur Holland, d.d. 's Gravenhage 20-12-1796, betr. het overdragen van notariele protocollen. 1 blad plano gedrukt.
45363: - HOORNSTRA, DU PON--- Bijbel uit 1849 in leren band met tekst in manuscript op schutblad door G.W. Hoornstra.
65133: - Keur van Nederlandsche letteren, jaargang I, 1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 31-36, 37-42, 43-48, 49-53 stukje.
65134: - Keur van Nederlandsche letteren, jaargang II, 1-6, 7-12, 19-24, 25-30, 31-36, 37-42, 43-48, 49-53 stukje.
65137: - Langs IJssel en Zuiderzee, Cornelis Springer en het Nederlandse stadsgezicht in de 19e eeuw
64110: [WATZEL, JOHANN KARL], - Meiner Gattin wirkliche erscheinung nach ihrem tode (my wifes true appearance after her death), eine wahre unlängst erfolgte Geschichte für jedermann zur Beherzigung und vorzüglich für Psychologen zur unpartheiischen Prüfung dargestellt von D. J.K. W.
64105: - This indenture made the twenty eighth day of September
64106: [MEERMAN, WILLEM], - Comoedia Vetus of Bootsmans-praetje. Door eenige aenteykeningen opgeheldert en vermeerdert.
64090: - Parsifal, scenische bilder nach den fur Bayreuther aufführung gefertigten decorations- und costümskizzen der herren Gebr. Brückner und P. Joukovsky
65112: - Het leven van Tyll Uilenspiegel. In Holland.
65106: - Lenteknoppen voor de lieve kleinen gekweekt, door [several authors]
65105: [KLAARENBEEK, H.], - Grafschrift, op mijnen hooggeachten vriend, Koenraad Hovens, en Meinoutje Elia Fries; beiden overleden op den huize Hartenlust te Bloemendaal op den derden en vijfden van zomermaand 1817 en beiden op hetzelfde uur ten grave gebragt.
65100: - Veertien Tooneel- en Kluchtspelen, Vaudevilles met Zang voor kleine comedie's en de Chineesche Schimmen, tot uitspanning der jeugd.
65103: [KNEPPELHOUT,JOHANNES], - Dr. Joh. G. Mezger
65089: - Accountantskantoor Adr. F. Bollerman
65077: - Het huis Enschedé 1703-1953, zeven geslachten van drukkers en lettergieters en een korte geschiedenis van het bedrijf
65078: [LOOSJES ,A. PZ.], - Oud-vaderlandsche zeden, of Schets der levens van Maurits Lijnslager en Hillegonda Buisman
65076: - Onder de stamboom, jubileumuitgave, nummer vier, december 1946
59034: - De Vrouwen-peerle, of te Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe/ Griseldis de Saeghtmoedige/ Florentina de Getrouwe, Nieuwelyckx gheprint door Joh. Enschedé en de Sonen te Haerlem, gelijck aen de uytgave van Martinus Verdussen, Antwerpen 1621: voor den uytgeever C.A.J. van Dishoeck te Bussum 1910.
43098: - - Nieuwen Nederlandschen negociant van Vlaenderen, Braband etc, 2 partyen in 1 band (samen deel I). 3e druk, Gent, Gimblet, 1786.
65073: - Biographia Ultrajectina of Gulde Legende van de Stichtsche Sinter-Klaas. Ter Drukkerye, van de Olikoek-Bakker, der zeeven dorpen en brand daar de Schout en Secretaris uythangt.
44920: - SCHEVENINGEN; VISSERIJ --- Geschiedenis van Scheveningen. De strijd van de Scheveningers in 1818 tegen het monopolie van het haringkaken. Drie feuilletons NRC 25,26 en 27 september 1915. Gedrukt. Auteur: J.C. Vermaas.
44922: - NAARDEN; VAN BUUREN --- Veilingcatalogus 'Collections Arnold van Buuren, 't Loover, Naarden'. Amsterdam, Mak, 1925, 87 pag. + illustraties.
65071: - Atlas van (eigendommen van) de N.V. Ontginningsmaatschappij "De Drie Provinciën" te Heerenveen
65070: - Transvaal-album verzameld uit Eigen Haard
52922: --- - Causes célèbres de tous les peuples / Drames judiciaires et petites scènes correctionelles. Série publiée par la Librairie ethnographique, 1848-1849, [gebonden met:] Chronique Correctionnelle.
65068: - Rheinalbum with 12 beautiful chromolithograph views of the Rhein and its cities after drawings by Th. Albert, by W. Loeillot (Berlin)
29701: - ZIERIKZEE, V.D. VELDE OLIVIER -- Etiket van boekdrukkerij, binderij en boekhandel J. van de Velde Olivier te Zierikzee. 7x9 cm. gedrukt, 19e- eeuws.
65063: [ZSCHOKKE], - Aballino, de grote bandiet. Treurspel. Gevolgd naar de Geschiedeis van eezen naam, door denzelfden Schryver. Tweede druk.
65055: - Verslag aan den minister van Binnenlandsche Zaken over eene verbinding van Amsterdam met de Noordzee, door middel van een kanaal door Holland op zijn smalst, uitgebracht door den Raad van den Waterstaat
65056: - Amsterdamsche Courant zaterdag 24 januarij 1863: de eerste Kamer heeft wetsontwerp Noordzeekanaal aangenomen
65047: - Enkele gegevens aangaande de oprichters van de firma Hope & Co en hun familie
65017: - ANNALES ACADEMICI 1854-1855
65009: - Instructie voor de moeder of opzichteresse van het Zuider-Hofje binnen deeze stad.
65011: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS], - De reizende dansmeester, of de vermomde aristocraat. Twee deelen.
50927: [Nobel, Alfred] - Dynamit Actien-Gezellschaft, vormals Alfred Nobel & Co, Hamburg, 1865-1925. Hamburg, 1925.
65045: - Afscheid Mej. H. Smit, hoofd der school, Rehoboth Kleuterschool, Haarlem.
65041: - Visitekaartje J.W. Vogelpoel, Houdt Logement, Stalling en Factorij, In de drie Pauwen, op de Vugterdijk no. 237, te 's Bosch
65037: - Beschrijving van het marmeren praalgraf, ter nagedachtenis van den ridder J.C.J. van Speyk, opgerigt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op den 4den Mei 1832/Gezangen bij de plegtige begrafenis van J.C.J. van Speyk den 4den Mei 1832.
65024: - ANNALES ACADEMICI 1874-1875
22282: N.S.B. - “Hun eigen woorden! door Toon de Waarheid, 2e druk”, mei 1941, 4°, 24 p, gestencild. Geplakt met cellotape.
65031: - Collection of 18 labels of cigar boxes,
65021: - ANNALES ACADEMICI 1872-1873
65022: - ANNALES ACADEMICI 1870-1871
65023: - ANNALES ACADEMICI 1873-1874
65020: - ANNALES ACADEMICI 1867-1868
65019: - ANNALES ACADEMICI 1866-1867
65018: - ANNALES ACADEMICI 1864-1865
65000: - De stichtingen voor toevallijders te Haarlem en Heemstede. Geschiedenis van en alle gewenschte inlichtingen omtrent den arbeid onder lijders aan vallende ziekte, met alles wat er mee samenhangt. Met 24 koperdiepdrukken, naar de laaste opnamen.
64991: - Breda, stafkaart, military map, gegevens der militaire verkeningen van 1893 en 1894, schaal van 1/50.000
64992: - 's Hertogenbosch, stafkaart, military map, militaire verkenningen van 1838, schaal van 1/50.000
64985: - A pictorial and descriptive Guide to London
69392: - Acte waar bij Frans Dirckzoon, als man en voogd van Stijn Allert Dircxzoonsdochter ter eenre en Arentgen Symonsdochter weduwe van denzelven Allert Dircxz ter ander zijde verklaaren, dat de nalaatenschap van gem[elde] Allert Dircxz. tusschen hun gescheiden is in d[ato]15 January 1546.
64979: - Photograph of Spaarne, Waag, Bavokerk and Damstraat in Haarlem ca. 1880
64975: - Anouncement of the marriage of Hendrik Johannes van Speyk and Cornelia Johanna van Brugge, Amsterdam 22 april 1796, parents of J.C.J. van Speyk who would blow up his gunboat for the city of Antwerpen in 1831
44490: - HARLINGEN; TROMP--- Tekening van de apostel Judas, gesigneerd 'Harlingen 1846, H. Tromp', 25x20 cm.
44484: - WARDER; BLOK; SCHOUTEN--- Gedicht 'Op het huwelyksfeest van mijn geliefde zuster en broeder Jacob Blok Hz en Geertje Schouten Gd., Warder 7 mei 1914'. Manuscript, 2 pag., op versierd papier.
44486: - LULOFFS; DE WYS; GEISWEIT--- Gedichten op de promotie van Johannes Luloffs, gedrukt, 18e eeuws, 6 pag., extract uit diens dissertatie.
64972: - Reglement voor de regering der stad Haarlem.
64973: - Grafschrift op den weleerwaarden heer Abraham Rutgers, evangelie-dienaar bij de Hervormde Gemeente te Haarlem overleden in het acht-en-vijftigste jaar zijns ouderdoms den 21sten van Bloeimaand 1809.
64961: - Jaarboekje voor 1933 uitgegeven door het bestuur der Remontstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Haarlem
64960: - Kerkelijk Jaarboekje voor de Protestantsche Gemeenten jaargang 1916-1917
12101: - STRAATEN, VAN; LONCKE Heiligenprentje, volgens opschrift op achterzijde in 1828 door pater J. Loncke te Amsterdam uitgereikt aan Hs. Js. van Straaten, `voor het opzeggen van zijn communieboekje'. 1 p.
12107: - SUURLAND, VAN DER STAAL Uittreksel huwelijksregister Middelburg 1897, betreffende huwelijk Johannes Adrianus Jacobus Suurland en Helena Pieternella van der Staal. Folio, 1 p.
53706: --- - Sententien by den Ed. Gerechte der stadt Utrecht ghearresteert ende gepronuntieert op den 22 May 1640 teghens Govaert van Moock, capellaen ende secretaris van Philippus Rovenius van Deventer, praetense bisschop van Utrecht, ende Gerrit Pelt, roomsch-priester ende borgher t' Utrecht. Utrecht, A.J. van Paddenburch 1640.
53696: --- - Sententien gepronuncieert by den generalen krijghs-raedt der Vereenighde Nederlanden, tegens Jan Barton de Mombas, commissaris generael van de ruyterye ende Jacob Rogier, capiteyn, z. pl. [1672].
62605: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baertons
10459: - Koorgezangen bij het lijkfeest van ... B.F. Tydeman, op den 16 maart 1830. z.p. 8º: 8 p.
10461: - Frieslands hulde aan zijnen vertegenwoordiger ... M.P.D. baron Van sytzama bij zijne ronde en moedige verdediging van recht en waarheid in de vergadering der Staten Generaal in 's Hage den 19 november 1830 door R. Posthumus, predikant te Waaxens en Brantgum. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1831. 8º: [8] 7 p.
10486: - Aan mijnen vriend J.C. Westerman, bij deszelfs vertrek naar het leger, den 14 maart 1831. z.p. 8º: 4 p.
10490: - [W.H. Warnsinck], Aan mijne gade op den vijf en twintigsten verjaardag onzer echtvereeniging. 12 mei 1832. z.p. 4º: 8 p.
10493: - Klaagzang bij den vroegen dood mijner onvergetelijke gade Vrouwe H.J. Royaards geb. Both hendriksen, ontslapen te Utrecht den 6 oct. 1832, oud ruim 27 jaren. z.p. 8º: 8 p.
62405: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
62403: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adriani
64955: - Reglement voor de bewoonsters van Teylers hofje.
48324: - STEMBERG--- Brief van J. Stemberg, d.d. 's Gravenhage 1879, manuscript, 8°, 2 pag.
48320: - BUNO, WIJHE, DE KLOEZE--- Brief van Johan Willem Buno, d.d. Op de Kloeze (wijhe) 21-8-1793 aan ' mon tres cher cousin'. Manuscript, 4°, 4 pag.
51278: - Advys van de gecommitteerde der E.M.H. Staaten van Zeelant (....) nopende het temperament in de religions saken in de Meyerery van den Bosch, Marquisaet van Bergen etc., z.pl. 1747, 4o, papieren omslag, (8) pag.
51280: - Ampliatie van hun edele achtbaare resolutie op den 22-10-1782 genomen, ter interpretatie van het 2de artikel der ampliatie van de ordonnantie op het St. Jansgilde in dato den 10 october 1722, Middelburg, Callenfels, [1783].
64950: - Henricus Joannes van Buul wanende op Goddelijke beschikking R.K. Bisschop van Haarlem te zijn, ontmaskerd, en zijn herderlijk onderrigt beantwoord; of: de beknopte en doch volledige geschiedenis van het Jansenismus, met authentike bewijsstukken uit de werken van Jansenius zelve
43110: [Nomsz, Johannes] - Vaderlandsche chocolaad. Amsterdam, D.M. Langeveld, 1796.
64932: - Holland Society of New York membership diploma
64929: - De Haarlemsche Gids voor nieuwe en oude ingezetenen en gerepatrieerden - nuttig voor allen
64922: - Reglement voor de gewapende burger-magt der stad Haarlem 1795.
18603: [Vries, Jan David de] - Na het studenten-leven. Typen. Een vervolg op Klikspaan's Studenten-typen. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1847.
69285: - High Life de Belgique. 91e annee 1971.
64906: - De Maastunnel, maanblad van den gemeentelijke technische dienst gewijd aan de belangen van de stad Rotterdam in het algemeen en den bouw van de Maastunnel in het bijzonder, 4e jaargang nr 11-12 October-December 1941
64905: - De Maastunnel, maanblad van den gemeentelijke technische dienst gewijd aan de belangen van de stad Rotterdam in het algemeen en den bouw van de Maastunnel in het bijzonder, eerste jaargang nr. 1 1937
64887: - Het Prentenboek voor de Katholieke Jeugd.
64874: - Het Sint-Anthony Gasthuis te Leeuwarden - Wandeling door het oud en nieuw St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden
64866: - Journal de commerce, Dedié à Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Charles-Alexandre Duc de Lorraine et de Bar, Gouverneur & Capitaine-Général des Pays-Bas pour Sa Majeste' Imperiale, Royale et Apostolique. Aoust 1760.
64823: - Geuzen-almanak voor 1875. uitgegeven ten voordeele van het Geuzengesticht en het Oranje-Weeshuis.
64827: - Prospectus Middelbare Technische School Haarlem, vereniging voor nijverheidsonderwijs, afd. bouwkunde, weg- en waterbouwkunde, werktuigbouwkunde, electro-techniek, scheepsbouwkunde en vliegtuigbouwkunde
64832: [KLIJN, HENDRIK HARMEN], - Voor-zang. Kom! de vreugd niet meer bedwongen
48330: - WITTEVEEN, ROTTERDAM--- Enige tientallen foto's van ir. W.G. Witteveen, directeur Gem. Techn. Dienst Rotterdam, ca. 1930-1950, voornamelijk betr. werken te Rotterdam.
48332: - OPZOOMER, WALLIS--- Gerda, Een Noordsche sage, door A.S.C. Wallis, Haarlem, z. j., 71 pag., geb.
48336: - HEUSDEN, VAN--- Portretfoto, carte-de-visite formaat van A.E.L. van Heusden. Amsterdam, ca. 1900.
48338: - MEDISCH, KWAKZALVERIJ, VAN DER VEEN--- Missive van de landdrost van Amstelland Jan van Styrum, d.d. Haarlem 2-hooimaand-1810. Gedrukt, folio, 1 pag.
48340: - WEISS--- Prentbriefkaart met verkiezingstekst 'Stemt op den bekenden stoeren strijder voor de vrijheid A. Weiss, raadslid, ca. 1900, gedrukt.
64817: [AMERSFOORDT, JACOB PAULUS], - Herinnering aan Maria. Voor allen die haar bemind hebben.
64815: - Het testament of de laatste wil van den Hollandschen eijerboer. Toneelspel in drie bedrijven.
64795: - Resolutien, genomen by de vierde algemeene vergaderinge des Oeconomische Taks van de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen te Haarlem; Op den 13. Juny 1781. en volgende dagen aldaar gehouden.
64809: - Staats-almanak voor den jare 1815
10129: - Aan myne huisvrouwe Suzanna Catharina Van rensselaar, geboren Beeldsnijder, ter gelegenheid der viering van onzen twaalf-en een halfjarigen trouwdag, den 19den April 1792. z.p., z.j. 8º: 14 p.
10041: - Lof- dank- en zeege-dicht uitgeboezemd door den oud-burgemeester [van Brielle] Augustus van der Crap, oud 72 jaren, ter gelegenheid van een vreugdemaal door 12 heeren ... gegeven aan ... Gabriel Sturler, colonel, benevens deszelfs ... officieren ... tot dankerkentenisse voor derzelver ... hulp ... bij de ... gevaaren door de soogenaamde patriotten ... voorgevallen op den 20 september 1787. Brielle, Jac van Tertoolen en W.P. Turnbull de Mikker. 8º: 8 p.
10033: - De juichende Haagsche kerkbruid, aan haaren hemelbruidegom den ... Heere Daniel Albert Reguleth, veelgeachten evangeliedienaar der Haagsche kerkgemeente toegewijd, door Johan van Hoogstraten. 's Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1787. 8º: [6] p.
10028: - Aan ... Hendrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787. Amsterdam, Petrus Conradi, 1787, echter gedrukt van ander zetsel en met weglating van het adres van Conradi aan het slot.
64801: [HAEFTEN, MARGRIET VAN ESSEN-VAN], - Iets van M - -.
64799: - Hertelyke aanmoediging en ernstige vermaaning aan nederlands volk. In deeze tegenwoordige Tydsomstandigheid, tot hun nut uit een waar Vaderlands hert voortgebragt, onder de Zinspreuk: Ex Ungue Leonem.
64798: [RIJNDORP, JACOB VAN], - School der minnaars. Bly-spel.
48448: - QUACK--- Briefje van H.P.G. Quack, d.d. Amsterdam 1893 aan Hr. Verster over zijn vertrek als redacteur van De Gids. 8°, 2 pag., manuscript.
48452: - KARSTEN, V. GOUDOEVER--- Brief van S. Karsten, d.d. Amersfoort 1838 aan prof A. van Goudoever. Manuscript, 4°, 2 pag.
48456: - DYSERINCK--- Brief van Joh. Dyserinck, d.d. 's Gravenhage 1911, aan de heer Hartkamp. Manuscript, 8°, 1 pag.
64787: [SMOLLETT, TOBIAS], - Histoire et avantures de sir Williams Pickle. Ouvrage traduit de l'Anglois, par l'Auteur Des Moeurs.
52521: - - Tractaet oft cort begryp van de revolutien oft staedts-veranderingen voor-ghevallen in meest alle de rijcken des Wereldts sedert den jaere 1600 tot den jaere 1690. Gent, Graet, [na 1690].
52523: [Doring, C.] - Hamburg. Leporello van 12 foto's op karton, elk 10+14,5 cm. Uitgave Conrad Doring, Ansichten-Verlag, Hamburg, [ca. 1900?].
44697: - WERDENS; VREULS --- Nota van A. Werdens voor verricht werk voor notaris Vreuls. Manuscript, 1 pag.
44699: - HERTZDAHL --- Nota van Alx. Hertzdahl, d.d. 1840, voor notaris Vruels. Manuscript, 1 pag.
64763: - Het leven en daden van den wereldberoemden krygsheld prins Eugenius van Savoje
64760: - Album Amicorum - Souvenir d'Amitie
64764: - De Haagsche Princelyke en Koninglyke Almanach, voor het schrikkeljaar 1788. Met Plaaten.
29687: - ARCHITECTUUR, BETON -- ‘Voorbeelden van cementine-constructie’, uitg. Technisch Bureau Moens & Beck, Bloemendaal [ca. 1905], 32 pag. gedrukt.
52250: [ Jacobsen, G.J. / J. v. Baalen], - Vertogen over de belangen van den koophandel, bij gelegenheid der aanstaande veranderingen in de inkomende en uitgaande regten, nr. 1 en nr. 2, Rotterdam, van Baalen, 1816.
52252: [Horstman, A.], - Iets over en voor den koophandel van Amsterdam, Amsterdam, den Hengst, 1824, [met:] idem., 2e stuk, Amsterdam, den Hengst 1825. Origineel karton, 67+67 pag.
64758: - Verbaal van het verhandelde bij de ridderschap van Holland 1815-1841 (eerste tot en met dertigste vergadering en 1840 en 1841), reglement voor de Ridderschap in de Provincie Noord-Holland 1850, reglementen voor de Ridderschap in de Provincie Noord-Holland 1842, two printed invitations to jhr. F van Hogendorp for the annual meeting of the Ridderschap (1841-1842)
64757: - Evangelische Gezangen, om nevens Het Boek der Psalmen bij den openbare Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden. Bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805
49741: - INDIE, TIELENIUS KRUIJTHOFF, BEEKMAN--- Vier stukken betr. Hendrik Tielenius Kruijthoff, gouverneur van Makassar. Manuscripten, 1798-1822, 5 pag., folio.
45606: - BAUDOUX, DE--- Uitnodiging voor de begrafenis van Philippus de Baudoux, med. doctor, Amsterdam 10-2-1753. 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45608: - HULSCHER, V.D.; GRAVEUR; SELDERS--- Uitnodiging voor de begrafenis van Anna Selders, huisvrouw van Pieter van der Hulscher, mr. plaatsnijder, Amsterdam 11-2-1764. 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
63218: - Centsprent: Zie hier wat in den Spaanschen tijd, / Het trouwe Leijden heeft geleden ... no 33.
44703: - GIPS; VAN LOENEN --- Twee brieven van F.B.J. Gips aan G. Halwasse, d.d. Den Haag 1956, 1954 betr. familiewapens. Manuscript, 2 pag.
44711: - MÜLDER; EMSDETTEN (D) --- Circulaire betr. het overlijden van Franz Mulder sr. te Emsdetten (D), 1862. Ondertekend Frans Mülder jr. Gedrukt.
44701: - BONNIKE, POVEL --- Kwitantie voor het lezen van missen voor de ziel van de wed. L.M. Bonnike-Povel 1927. Manuscript, 1 pag.
64721: [Koetsveld, Cornelis Elisa van] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar.
45371: - MILITARIA, OUDENAARDE EN DOORNIK--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 10-1-1710, manuscript, 1 pag.
11533: - MIRANDOLLE Het in chromolithografie gedrukte wapen Mirandolle op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
64260: - Nuttige Huis en Bybelsche Almanach. Voor het Jaar 1777. Waar in Behalven het noodige tot een Almanach behoorende, gevonden word, niet alleen eene Handleiding om de Jeugd tot kennisse van de heilige Historie en Landbeschryving op te leiden; maar ook om dezelve te stichten met veele andere nuttige, zedige en tevens vermaakelyke onderwerpen. Versiert met 12 Bybelsche Konst-Tafrelen en derzelver dichtmaatige Verklaaringen.
64309: - Nota over de ontginning van grond door inlanders op Java en Madoera
59364: - Het leven van Jan Calvyn, Amsterdam Wytingh & van der Haart 1842. 55 p. Met gele papieren omslag.
64668: - Bahia de Lourenço Marques. Questão entre Portugal e a Gran-Bretanha sujeita á arbitragem do Presidente da Republica franceza. Memoria apresentada pelo governo portuguez. [Segunda Memoria do governo portuguez. (Replica á memoria Ingleza.)
64674: - Haarlemsch-Weduwenfonds, staat van het, onder de zinspreuk "De liefde zorgt tot na den dood" opgericht 1 October 1802, voor de jaren 1871, 72, 73, 75-84.
64673: - Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777 jubileumnummer 1927
64671: - Les fetes galantes, album absolument inedit, par Bac preface Arsene Houssaye
64670: - Etoiles de Mer, album inedit, preface Abel Hermant,
48342: - TABAK, ROTTERDAM--- Circulaire van J. Personaart (??) d.d. Rotterdam 1869, met bericht dat hij zich heeft gevestigd als commissionair in tabak. 4°, gedrukt.
64111: - Bijbel, het nieuwe testament, met gouden slot (Bible with gold lock)
64588: - Mathijs Maris - Tentoonstelling juni 1924 - Kunstzaal Kleykamp
64572: - Notice historique et descriptive sur l'abbaye de Villers
57992: - Brief van W. Leverstein, d.d. Rotterdam 22-4-1920, aan Steenkamp (?) over wapens. Manuscript, 1 pag. 4o.
57993: - Brief van J.C.P.W.A. Steenkamp, d.d. Gravenhage 1931 over heraldiek. Manuscript, 4o, 1 pag.
64549: - Les Zouaves etles chasseurs a pied
64547: - Naamlijst voor den Telefoondienst januari 1915
64545: - Gesamtverzeichnis der in den Gothaischen Genealogischen Taschenbüchern behandelten Häuser
64541: - Livre d'or de la Carte de Feu of Marcel H.G. Grenier
48344: - KOOIJ, VAN DER--- Brief van Stichting familie Van der Kooij aan Van Nelle, d.d. 1988, 1 pag., getypt.
48348: - WILHELMINAPOLDER--- Brochure 'De Wilhelminapolder', 8°, 4 pag., gedrukt.
62377: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abresch
62379: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achelen (Van)
64513: - Infanterie: Tactique des armes séparées
64508: - Fermes & Chateaux, le 'country life' Francais, nr. 12 5 Aout 1906
14298: - ZWITSERLAND, VAN NOOTEN, FOTOGRAFIE Gedrukt boek door N.F. van Nooten, “Bezoek van Zwitserland in den zomer van 1865”, Utrecht [1879], 64 p., geïllustreerd met 56 originele albumine foto’s (9,5x6 cm): 41 naar schilderijen en prenten en 15 originele foto’s van gezichten in Zwitserland. Gebonden in half linnen.
64502: - Gedenkschriften van de Koninklijke orde der Unie voor de jaren 1807, 1808 en 1809
64504: [TIMARETEN.] A. F[rese] - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlijke en andere voornaeme gestichten. Beide delen geillustreerd met gravures van grafmonumenten e.d.
50961: - - Bibliotheek in miniatuur, deeltje 'De Geographie'. Amsterdam, M. Westerman, [1823].
64492: - Notice sur les Missions du Pole Arctique 1854-1860
64494: - Dix années d'apostolat au Pundjab (Indes anglaises) mission confiée aux freres-mineurs capucins de Belgique. Aux amis et bienfaiteurs de la Mission.
10374: - Het huwlijksvuurtjen ter 52ste verjaring van mijne echtgenote A. [van ouwerkerk de vries, geb.] S[appé], den 23sten januari 1821. z.p. 8º: [4] p.
10382: - [vers op verjaardag? van zijn broertje Nijs Oortman]. z.p., z.j. 8º: [1] p.
64484: - De wegwijzer voor repatrieerenden en verlofgangers
64474: - Hamer, maandblad, 1943 nr 6
64475: - Hamer, maandblad, 1944 nr 11
64464: - Hamer, maandblad, 1940-1941
64465: - Hamer, maandblad, 1942-1943
64466: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 8
64467: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 10
64460: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 5
64459: - Hamer, maandblad, 1942-1943
64458: - Hamer, maandblad, 1941-1942
64455: - Roterdamsche Courant 1821
64452: - De etsen van Willem de Zwart, Introdcuties, aanteekeningen over Kunst, gepubliceerd door J.H. de Bois, Haarlem
64446: - Aantekenboekje van het Koloniaal Museum te Haarlem 1909
64447: - Gids voor de bezoekers van het Koloniaal museum te Haarlem : tevens beknopte handleiding bij de schoolverzamelingen, en vele afbeeldingen 1902
64453: - Het Landhuis, no. 12, 1939:
49365: - BELGIE, JUPILLE, BAUPAIN, BELLEFLAMME--- Stuk in een rechtszaak te Juppille tussen Hubert Baupain en Bertrent Belleflamme, acteur, d.d. 1788. Manuscript, 4 pag.
49367: - BELGIE, MARCHE, DEHAUT--- Acte betr. Leopold Dehaut, in een rechtszaak te Marche, 1848. Manuscript, 2 pag.
64444: - Maatschappij tot bevordering der toonkunst, Vijfde algemeen muzijkfeest te Haarlem op den 13den, 14den en 15den Junij 1850
64442: - Westland. Blatter fur Landschaft, Geschichte und Kultur an Rhein, Mosel, Maas und Schelde., 1,2 and 3 Folge 1943 and 1 Folge 1944,
69417: - De twaalf ontwerpen voor het Amsterdamsche Rijnvaart-Kanaal Met eene schetskaart waarop de verschillende ontwerpen zijn aangewezen.
64416: - De naauwkeurige hollandsche almanach voor 't jaar 1763. Met fraaije printverbeeldingen vercierd, en verrykt mer alles wat tot een volmaakte Almanach behoord;mitsgaders veele nutte byzonderheden, nooit voor dezen gedrukt.
64399: - Catalogus der Tentoonstelling Bosboom, voorafgegaan door eene Autobiografie van den schilder, Pulchri Studio, 1891
64392: - Feestzangen ter vijf-en-twintigjarige echtvereeniging van den heer E. Godee en Mejuffrouw J.R. Kalden, Utrecht 3 april 1864
64390: - The crowning of the Kings of Britain being the Coronation number of The Gentlewoman with supplement in Colours of His Majesty King Edward VII and Her Majesty Queen Alexandra in their robes of state, together with a record of the Coronation Ceremony
64388: - Baarn
12993: - MONDHARPJE, ARCHEOLOGIE Metalen zogenaamd mondharpje uit de zeventiende eeuw (?), gevonden bij een opgraving in Amsterdam. Hierbij: `Notice sur l'art de fabriquer les guimbardes', 2 p. met een gegraveerde plaat, opgenomen in de aflevering van oktober 1806 van het Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 4(.
12994: - MONOD, FALBE Brief van J. Monod, d.d. Caningaard 1806, aan Staatsraad Falbe te Kopenhagen, 1 p.
69276: - Index op de resolutien van het gewestelijk bestuur van Overijssel 1650-1740
64385: - Een nieuw lied. Snijders wilt geen laken krenken, of wilt eerst op 't vaandel denken.
29689: - TERNAARD, BOERSMA -- Nota van Jan Cornelis Boersma, kastelein te Ternaard, voor kerkvoogden van Holwerd, dd. 1816, betr. verteringen bij het doen van de kerkerekening, manuscript, 4°, 1 pag.
64374: - Nederlandsch Indië, Oud en Nieuw, Algemeen geillustreerd maandblad op Kol. gebied 9e jaargang nrs 6 en 7, 10e jaargang nrs 7, 9 en 10
64363: - Charles le Brun 1619-1690 peintre et dessinateur
64379: - Lisse, een studie van sociaal-economische structuur en de stedebouwkundige problemen
64376: - Vrij Nederland, je maintiendrai, onafhankelijk weekblad voor alle Nederlanders
64375: - The brothers Le Nain, an exhibition commemorating the acquisition of The Familt Dinner by Mathieu Le Nain
37078: - Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitse als Walsche en Engelsche kerken... in de 7 provincien van Nederland, 's-Gravenhage, 1788, 231 + (5) pag., in perkamenten omslag.
64365: - Von Herkules gekrönt, die Idealprospekte Jan und Rymer van Nickelens für Landgraf Karl
64359: - Children's Paper (the Family Paper, Play Hour)
64357: - Durero en la bibliotheca nacional
64355: - James Ensor, etchings
69362: - Notgeld 1916-1924. Extensive collection of mainly German and Austrian notgeld/emergency money.
64350: - Adam Elsheimer, Werk, künstlerische Herkunft und Nachfolge
48354: - THEOLOGIE, BIJBEL--- De Delftsche bijbel van 1477. Brochure met microfiche, uitgave NCR 1977.
48356: - W.O. II--- Circulaire 'Bevel' van Duitsche Weermacht betr. aanmelding arbeidsinzet. 8°, oblong, gedrukt, 1 pag.
64315: - De tweelingbroeders, of, De hut in het gebergte
67569: - Kohier van de plaatselijke directe belasting der gemeente Haarlem Dienst 1884.
64312: - RUBENS ET LA PEINTURE FLAMANDE DU XVIeme SIECLE/ RUBENS E LA PITTURA FIAMMINGA DEL SEICENTO,
64306: - De Oudheid in de Achttiende Eeuw, Classical Antiquity in the Eighteenth Century
64131: - Klapper Oudt Holland I tot en met LXXXIII, letter A-H
64126: - La grande cartomancie ou l'art de faire les cartes aux autres et à soi mème et d'y lire le passé, le présent et l'avenir, d'après les combinaisons francaise, allemande et espagnole la methode italienne de grand Etteilla suivi de la chiromancie & de la physiognomonie (...) terminé par la phrénologie
64296: - Het Nieuwe testament (Family bible)
64292: - Richters Reiseführer Rivera Die oberitalienischen Seen. Mailand. Turin. mit 50 Karten, Plänen und Skizzen
64282: - Gereformeerde schatkamer der gebeden, voorbiddingen, en danckseggingen. Oft seer ordentlijcke vergaderinge en t' samenvoeginge der voortreffelijckste gebeden / uytnemenste voorbiddingen / en alderheerlijckste danckseggingen / die nootsakelijck zijn voor alderley personen / op allerlei tijden / en tot alderleye saken. Vergadert uyt de voornaemste autheuren / door een liefhebber der gebeden / ten profijte en opweckinge der gereformeerde huysen en personen.
64284: [JOSEPHUS FELIX AZEVEDO COUTINHO Y BERNAL], - Genealogie van het geslagte van de Kempenaer
64283: P.H.A.I.C.E., - Een hemelings voortgang uyt de wereld na den hemel. Vertoont in het voorstellen van een gesicht, de voornaemste gestalte van een gelovige Ziele, wanneer het de Heere behaegt hem te trecken uyt de duysternis tot sijn wonderbaerlyk licht.
44362: - LEIDEN; COOLWIJK--- Nota van Au corset Francais (H.Th. Coolwijk) te Leiden, 1904.
64257: - Zeelands Chronyk Almanach voor den Jaare 1777. Bevattende eene Beschryvinge der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot deezen tegenwoordigen Tyd. Ten Dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland.
50963: - - La petite volière. Paris, Marcilly, [ca. 1820].
64247: - Illustrated catalogue of the Heraldic Exhibition Burlington House 1894
64235: - 9x11(+11/11) Plezeer-Chariteit, Momus-Jubilei 1839-1939
64231: - Het Israël der Alpen, vrij gevolgd naar het Fransch volgens de Revue des Deux Mondes 1867, 1868, 1869
64201: - Huwelijkszangen. Ter Bruilofte van den heer Willem Hendrik Warnsinck, bsz. en jongkvrouwe Cornelia Maria Haakman, gevierd te Amsteldam, den 12den van bloeimaand, 1807.
64226: - Maas. Rapport Nederlandsch-Belgische Commissie ingesteld tot Onderzoek van de Kanalisatie van de gemeenschappelijke Maas
64223: - De Bussy's atlas van Nederland voor kantoor, school en thuis
64150: - Aan myne huisvrouw Susanna [loosjes-]van westerkappel op onzen vijf-en-twintigjarigen trouwdag, den 26sten April 1840.
64153: - Annual Banquet, the Overseas Bankers Club, Monday 3rd February 1969, Guildhall in the city of London, John Thomson (guests of the evening: Sir Chares Trinder, Louis Rasminsky, Roy Jenkins).
64230: - Melbourne Centennial International Exhibition 1888, New South Wales Mineral Court 04478
64197: - Ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige echtvereeniging van den heer H. Struijk en mejufvrouw A.M. Veth. Den 4 maart 1837.
64240: - Tentoonstelling exlibriskring W.B.-vereniging, het hedendaagse Nederlandse Exlibris
64295: - The Scottish Clans and their Tartans
64263: - Elegant Extracts: being a copious selection of instructive, moral, and entertaining passages, from the most eminent British poets.
64265: - Printemps Parfumé, Roman Coréen, traduction de J.-H. Rosny
64268: - Mededeelingen betreffende den Nederlandschen landbouw, van de Geldersche maatschappij van landbouw en de Overijsselsche Vereeniging ter ontwikkelin van Provinciale Welvaart over 1850
48362: - ORANJE-NASSAU, UTRECHT, 1766--- Plan van receptie ten tyde Z.H. de heere Prince van Oranje ter vergadering der heeren Staten [van Utrecht] als stadhouder dezer provincie zal sessie nemen. Utrecht, 28-5-1766. Gedrukt, folio, 8 pag.
48364: - MILITARIA, UTRECHT--- Formulier van eed voor alle oversten, colonellen (...) guarnisoen houdende binnen de provincie van Utrecht. Folio, gedrukt, 1 pag., 18e eeuws.
48366: - UTRECHT, BELASTING--- Deductie by de heren dekenen en kapittelen der vijf ecclesien binnen Utrecht aan (...) Staten van Utrecht overgegeven, Utrecht [1757], folio, 11 pag., gedrukt.
48368: - BORSSELE V.D. HOOGE, UTRECHTSE RIDDERSCHAP--- Extract uyt de resolutien der (...) edelen en ridderschappen, representerende den tweeden staat van den lande van Utrecht, d.d. 27-6-1758. Folio, 51+37 pag., gedrukt.
48370: - GELDERSE VALLEI--- Dossier met tientallen stukken, gedrukt en manuscript, betr. de geschiedenis van de Gelderse Vallei, vnl. 1e helft 20e eeuw.
48374: - STUDENTEN UTRECHT--- Vier brochures betr. het lustrum van het Utrechts studenten corps 1956. Gedrukt.
48378: - KARTOGRAFIE--- Parlementaire kaart van Nederland. Bijvoegsel tot het Nieuws van den dag 1891, 1 blad, plano, gedrukt.
48382: - MARKEN--- Twaalf foto'tjes (ca. 6x4 cm.) van een bezoek aan Marken in 1924.
48386: - WALRE, VAN; MUZIEK--- De reijziger. Tusschen-zang-spel door de heer Jan van Walré. Manuscript, 4°, gebonden in half leer, 44 pag.
48388: - PRETORIA, SPRUYT--- Foto, 18x24 cm., van hotel J.J. Spruyt te Pretoria, in 1902, met versiering en bona ERI. In de deuropening J.J. Spruyt.
48390: - RIJN, VAN--- Bidprentje voor Petrus van Rijn, overl. 's Gravenhage 12-4-1859, 53 jaar oud. Gedrukt.
48400: - AUGE, BRUNET, ELIAS--- Verklaring van burgemeesteren van Amsterdam d.d. 11-5-1720, dat Elie Auge, Jacques ... en Jean Francois Brunet hun verklaring handhaven. Getekend P. Elias. Manuscript, oblong, 1 pag.
48401: - LESTEVENON, BADCOCK, SCOTTEN, MITCHEL--- Verklaring van burgemeesters van Amsterdam d.d. 25-7-1719 dat Thomas Badcock, Joseph Scotten en James Mitchel een attestatie bevestigen. Manuscript, 1 pag., oblong. Getekend B. Lestevenon.
64404: - 12 plaatjes naar oude gravures oud 'sGravenhage
64461: - Europeesche krygs-roman of heldendaden en liefdesbedryven der vorsten van Europa. Derde deel.
64457: - Hamer, maandblad, 1940-1941
64473: - Hamer, maandblad, 1943 nr. 2
64472: - Hamer, maandblad, 1942 nr. 1
64471: - Hamer, maandblad, 1942 nr. 3
64470: - Hamer, maandblad, 1941 nr. 2
64468: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 11
64469: - Hamer, maandblad, 1941 nr. 9
64523: - Voorschrift op den velddienst voor het Nederlandsche Leger 1896
64536: - Vaderlandsche gedenkstukken opgerigt in de beide groote kerken te Delft, met 7 afbeeldingen (half leather binding)
50935: - - Verzameling van platen betrekking hebbende op de Nederlandsche artillerie in de 16e en 17e en 18e eeuw. 4 platen met verklaring. Breda, 1861.
50951: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman (...) doorvlochten met (...) avantuuren van (...) Britta Beijer. Nijmegen, van Goor etc., [1784].
64583: - Jan Mankes, Tentoonstelling van eenig werk van Jan Mankes, museum Willet Holthuysen zomer 1933
64611: - Feestreden en feest-cantate bij het eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, opgerigt in 1777. gevierd te Haarlem den 18den Juli 1877.
64612: - Lijst van vaartuigen gebouwd door de Naamloze Vennootschap "Werf Conrad", scheepswerf en werktuigfabriek Haarlem
64613: - Commemorative book dedicated to Den weledelen heer A.P. van Stolk president der Rotterdamsche subcommissie voor de Nationale tentoonstelling van Nijverheid te Haarlem 1861.
64614: - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Plan voor de loterij van voorwerpen and programma
64616: - 1859 Tijdschrift ter bevorderng van Nijverheid, zamengesteld door A.H. van der Boon Mesch, H.C. van Hall en E. van Voorthuysen H.Z. Uitgegeven door de Nederlansche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. Tweede reeks deel VII, zesde stuk, (van de geheele reeks deel XXII)
64617: - Werf Conrad Engineers and shipbuilders Haarlem Holland
64618: - Werf Conrad Engineers and shipbuilders Haarlem Holland 1911
64620: - Catalogus der algemeene Nationale Tentoonstelling. Haarlem 1861.
64623: - Praters Magazijn of algemeen praat- en leesgezelschap over verschillende onderwerpen voor 1835
64698: - Kasteelen-Kalender 1919, 1920, 1921, 1922, 1930
64691: - De vondelingen. een verhaal voor christen kinderen / uit het Hoogduitsch. met platen
64694: - Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, door het genootschap dulces ante omnia musae.
64703: F.A.R., - De dobbelaar, blyspel, vrij gevolgd naar het Fransch
64705: J.V.L., - Katechetische verlustiging of de Heidelbergsche katechismus. Zoo als dezelve, Overeenkoomstig den eigenlyken Text. In dichtmaat gebragt; En te gelyk eenigermaate Toegelicht wordt. Door J. v. L. Onder de spreuk: Nut Kroont Vlyt.
64718: - Zedelijke tafereelen uit het menschelijke leven
64708: [POST, ELISABETH MARIA], - Gezangen der liefde
64743: - Collection of newspaperclippings from the 30-s concerning inheritances/collectie oproepingen uit Nederlandse kranten uit de jaren 30. Ongeveer 50 stuks ten behoeve van erfgenamen
64738: - Maatschappij tot exploitatie van Bouwterreinen Crailoo (Bussum, Blaricum)
64734: - Vijftig plattegronden, Uitgave van den A.N.W.B. 1920
64737: [HALL, MAURITS CORNELIS VAN], - Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel. Voorzien van eene opdragt en eene aanprijzende voorrede van de vermaarden heere Lubbert Ignatius Bril junior. Met platen.
64759: - Novum Jesu Christi Testamentum, vulgatae editionis sixti v. pont max. jussu recognitum, et Clementis VIII. Authoritate editum notis historicis et criticis illustratum (...). Tomus prior.
64777: - LES JEUNES PENSIONNAIRES, OU HISTOIRES DE PLUSIEURS JEUNES DEMOISELLES, RACONTEES PAR ELLES-MEMES.
64781: - Edelina, eene Nederlandsche geschiedenis
64789: [HAEFTEN, MARGRIET VAN ESSEN-VAN], - Iets van M - -.
64788: [BEAUNOIR, ALEXANDRE LOUIS BERTRAND ROBINEAU DE], - De schoorsteenveger prins en de prins schoorsteenveger. Tooneelspel, in een bedrijf, naar het Fransche.
64901: [PAULL, H.B.], - Ethel Seymour. - charity hopeth all things
64571: - Henriette Willebeek Le Mair
64570: - August de Wilde, Frans de Wilde 19 eeuwse portretschilders van Sint Niklaas
64557: - Lijst van kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kieskring XI), de Provinciale Staten (Kieskring V), en den Gemeenteraad, in de gemeente Haarlem 1919-1920
69274: - Chateaux en pays de France.
64925: - Jaarverslag der Vereeniging "Haerlem" over 1904-1916 and 1917-1928
64948: - National Maritime Museum Catalogue of the Library, Volume Three: Atlases & Cartography - Parts One and Two
64949: LES, L., - Van Indië onder de Compagnie tot Indië onder de Staat. De koloniale titel in de Staatsregeling van 1798. (Diss.).
64966: - Bundel van aanspraken, gebeden en leerredenen, gedaan te Leyden, op den achttienden en vijf en twintigsten van Louwmaand 1807 / door de predikanten J. Roldanus, L. Egeling, prof. S.F.J. Rau, N. Schotsman, H. Proper en W. Broes; op voordragt van den ed. groot achtb. magistraat van gemelde stad, uitgegeven, ten behoeve van de ongelukkkige ingezetenen
48300: - SPANJE, GAMARRA--- Acte van de ambassadeur van Spanje Gamarra, d.d. 's Gravenhage 19-10-1663, in het Frans. Manusript, folio, 2 pag.
48302: - HANDEL, ENGELAND--- ' Request door de gedeputeerde kooplieden aan H.K.H. overgegeven van wegens redres omtrent de roverij der Engelschen ter zee'. Folio, 4 pag., gedrukt, 18e eeuw.
48304: - HEENVLIET, V.D. KERCKHOVEN, DE LIQUES--- Deductie in de rechtszaak tussen Johan van den Kerckhoven, heer van Heenvliet, houtvester van Holland en Philips baron de Liques, als vader van Philips Charles Bartholome baron de Liques. Manuscript, folio, 68 pag.
48308: - JONG VAN HOEVEN, DE; WESTRAVEN--- Dossier betr. Carl de Jong van Hoeven, geb. 1917, directeur Westraven en van het Departement Nederland van het Institut Int. de Genealogie te Utrecht, ca. 1978 - 1987. Manuscripten en gedrukt, ca. 20 stuks.
48310: - PLANTIJN--- Museum Plantin-Moretus, 20 prentkaarten in mapje, ca. 1910?
50652: - Uitlegginge van de wijdberoemde en vermaarde glazen binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Jans kerk te Gouda, Gouda, v. Bentum, z.j., 52 pag. Origineel blauw papieren omslag, beschadigd.
65083: - Karel van Horst en Amalia van Buchwald, benevens Iko van Inhauzen: twee belangrijke geschiedenissen
48296: - ENGELAND, 1643--- Eed bij 't parlement van Engelant ingestelt, 1643, 4°, 2 pag., manuscript.
48298: - HAARLEM, BAKKERIJ--- Regelingen betr. het bakken van brood in Haarlem, 1659. Mansucript, folio, 3 pag.
65146: - Aert Schouman, Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam
65145: - Jan van Scorel, Centraal Museum Utrecht
65221: - Haarlemse kunstenaars uit vijf eeuwen, Stadhuis Bolsward
65222: - Haarlem. Haarlem tot aan de Hervorming. Haarlem Bisschopsstad. Geschiedenis van de Oud-Katholieke parochie van de heilige Anna en Maria te Haarlem.
65272: - The Falklands Campaign: The Lessons
65269: - Geschiedkundig overzicht van de telegrafie en telefonie
64204: - Ter gelegenheid van de vieringe der vijf en zeventigste verjaring van het Roomsch-Catholijke weeshuis, genaamd St. Jacob te Haarlem; Ingevallen op en xxviii Junij MDCCXC.
64199: - Op de Zilveren Bruiloft van Mr. F. van de Poll en vrouwe Clara Catha. Bonn, gevierd te Utrecht den 23. April 1842.
64196: - Tafelzangen, ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Jacobus van Loon, Jz. en mejuffrouw Aafke Noordenbos. Voltrokken te Wommels, den 29 Julij 1858.
64195: - Haarlem Toll (telefooncentrale)
64194: - Naamloze Vennootschap Haarlemsche Melkinrichting "De Sierkan"
64192: - Pedigree chart of the family Van Nijhoff
52262: [Elsken, J.J. van der], - Brief van Sincerus tout-droit aen d'heer Ernestus de Keuremenne, z.pl. [1788]. Sierpapieren omslag, 16 pag.
64186: - Verslag van den toestand van de gemeente Haarlem over het jaar 1863, 1864, 1865, 1866 door burgemeester en wethouders uitgebragt aan den gemeenteraad
64184: - Disguised vision
64161: - Utrechtsch Jaarboekje voor het schrikkeljaar 1916 vijfenzeventigste jaargang
64156: - Thirsis minnewit. Bestaande in een verzameling der moyste minne-zangen en voysen.
65328: - Matthaus Passion, Uitvoering onder leiding van den heer Richard Hol op dinsdag 3 april 1900 te Utrecht
11574: - PHILIPSE Gedrukte circulaire van A.W. Philipse, procureur-generaal bij het Haags Gerechtshof, d.d. 's-Gravenhage 1830, betreffende de tarieven voor schrijflonen. Folio, 1 p.
11581: - POEL Carte-de-visite-portretfoto van de heer Poel, Amsterdam, ca. 1880.
11584: - POSTDUIVEN, DORLAND Diploma voor B. Dorland te Hilversum betreffende postduivenvlucht, uitgegeven door de Ned. Algemene Bond van Postduivenliefhebbers, afdeling B, 1921.
64125: - Nationale Militie, ligting 1845, nominatieve staat van dienstpligtigen, welke aan de inschrijving of de ontvangen oproeping niet hebben voldaan
64123: - Angelika Kauffmann und ihre zeit graphik und zeichnungen von 1760-1810
5228: [Hasselt, W.J.C. van] - Geschiedenis van het geslacht van Bevervoorde, Amsterdam 1824, 86 p.
64103: - Wij Decanen Capittule van Oud Munster te Utrecht (Amelisweerd, Utrecht)
64102: - Geschenk aan jonge jufvrouwen. Met portretten
64101: - Publicatie van hun mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnantie op het Middel van het Klein Zegel binnen de Bataafshe Republiek. Geärresteerd den 28sten November 1805.
64099: - De middelaar gods, en der menschen, geboren, besneden, gekruist, gestorven, en begraven, ten derden dage volheerlyk opgewekt, en geplaatst aan 's Vaders rechterhand om als koning over Sion te heerschen in eeuwigheid. Uit de vier Euangelisten vertoond, zoo als het Jaarlyks in de Kerken van Haarlem gepredikt wordt. Met aanwyzinge van eenige Prophetische Texten op het zelve toepasselyk. Waar achter een naamlyst der gereformeerde predikanten, die sedert de Reformatie den H. Dienst aldaar hebben waargenomen.
64097: - Extract uit de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. Donderdag den 28 Augusti 1777.
57960: - Extract Resolutien Staten van Holland 15-3-1729 betr. het werk van de grutterijen ten platten lande. Gedrukt, folio, 1+3 pag.
57962: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-5-1772 betr. impost op turf n.a.v. request J. Fargherson c.s. sterkwaterstokers en salpeter-rafinadeurs. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
57963: - Collectie stukken betr. het land van Waes, ca. 1706. Gedrukt, folio, ca. 80 pag.
57964: - Extract Resolutien Staten van Holland 25-1-1770 betr. octrooi voor Antoine George Eckhard, wonende te 's Gravenhage betr. een drukpers voor het drukken op doek en papier. Gedrukt, folio, 3 pag.
57965: - Extract Resolutien Staten van Holland 8-11-1786 betr. missive van de Dordtse gilden betr. nominatie van goede luiden van den Achten. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
57968: - Extract Resolutien Staten van Holland 7-10-1773 betr. premie van 1000 gouden ducaten voor Cornelis Redelykheid voor zijn geinventeerde nieuwe schuifsluizen. Gedrukt, folio, 12 pag.
64082: - Rijmbijbel voor de jeugd, door een kindervriend
64067: - Les femmes galantes, scènes reconstituées par la photographie d'apres nature
64066: - Le Panorama Paris instantané
64065: - Le panorama, Exposition Universelle, beaux arts et musees rétrospectifs 1900
8448: [Houtkamp, Hendrik] - Het onverwachte huwelyk. Kluchtspel met zang en dans. Leiden, Cornelis van Hoogeveen, junior, 1762.
64061: - Bulletin de l'Institut Archeologique Liegeois, tome XX, les Actes Notariaux passes a Spa par les Etrangers 1565-1826
64056: - Scrap Book with 13 pages with newspaperclippings concerning the trial of Lord Queensberry, Oscar Wilde, Horos (Jackson), and other trials.
64053: - Gedenkboek bij gelegenheid van het 2e lustrum van de Debatingclub "Cassiciacum" gevestigd op het gymnasium Augustinianum te Eindhoven 1919-1929
64054: [HOEKSTRA, F.], - Proeve van dichterlijke mengelingen
64052: - Kalender 1943 in two parts, with heraldic illustrations (coats of arms) of 11 provinces and Prins Willem I
48406: - KELDERMAN--- Kwitantie van gasfitter D.A. Kelderman, Haarlem, d.d. 1923. 1 pag., deels gedrukt.
48410: - KERSTJENS, DE BRESSER--- Enkele stukken betr. gezin Kerstjens-de Bresser, 1914-1929, deels gedrukt.
64039: - Gedenkboek van het Nederl. R.K. Huisvestings-comité te 's-Hertogenbosch.Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het comité 1914-1924
64038: - collection of poems and songs for the 25th aniversary of th marriage of H.W. Broekhuis and D. Scholten on 21 Januari 1861
49617: - JACOBS, MILITARIA--- Request van Joseph Jacobs, ex dragon de la comp. d'elite du 5me regiment, d.d. Antwerpen 23-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, om een functie. Manuscript, folio, 2 pag.
44998: - ABERSON --- Drie foto's (9x12 cm.) van Anneliesje Aberson, ong. 1 jaar oud, met haar moeder. Ca. 1920?
64021: - De eerste spoortrein in Nederland
47318: - Ansichten vom Nahethal, [tekst op omslag van oblong boekje met 10 gravures, 16x14 cm, uitgave T.Habicht te Bonn], ca. 1850?
46585: - LETTERKUNDE, STRICK--- Verzameling van gedichten. Jos Strick. 63 pag., gebonden, manuscript.
46583: - SWEERS, ISAAC, SCHEEPVAART--- Twee brieven, van N. Berkelaar en J.F. van Dulm, 1966, over het scheepsembleem van de Isaac Sweers. Manuscripten, 3 pag.
46579: - THEOLOGIE, BUNYAN, MURRAY--- De heilige oorlog, door Johannes Bunjan, autheur van eens Christens reize naar de eeuwigheid. Manuscript, 416 pag., gebonden in half linnen.
46581: - PRESSER, SCHAPER, VAN SCHAIK, WO II--- Exemplaar van 'De tachtigjare oorlog' door Presser, verschenen in 1941 onder de namen van Romein, Schaper e.a. Met op schutblad vers van Presser met opdracht d.d. 4-12-1941 aan Bernard (= mr. B.A. van Schaik).
47234: - Berigt wegens de geconstitueerde magten en ambtenaren residerende in de stad 's-Gravenhage en aanwijzing hunner woonplaatsen, verbeterd voor het jaar 1828, 's-Gravenhage, Thierry en Mensing 1828, 8+258 pag, 16o, papieren omslag.
47240: - Berlin und umgebung. Leporello from 8 photo's, 9x6,5 cm., on board, verlag Sophus Williams, Berlin, 1886.
47228: - Souvenir de Zurich. C.F. Prell, Lucerne [ca.1900], 18 foto's in leporello vorm in groen kartonnen omslag.
47230: - Erinnerung an IX Deutsches Bundes & Jubilaeums Schiessen vom 3-10 Juli 1887 zu Frankfurt a. M.
47224: - Souvenirs de la Suisse. Chateau de Laufen, Chute du Rhin, 16 foto's in leporello vorm in rood kartonnen omslag, ca. 1880.
47226: - Album von Coeln, leporello of 12 pages with photographes of Koln [ca.1900?].
47212: - Bergen album, uitgave Bergensche kunsthandel z.j., 4o oblong, 12 bladen met foto's van Bergen Noord-Holland in omslag, bijeengehouden door koortje.
48428: - GROOT, HUGO DE--- Brief van Hugo de Groot aan de koningin-weduwe d.d. Parijs 27/2 8/3-1635. Met nog enkele andere brieven van De Groot. 17e eeuwse kopien, folio, 1 pag., manuscript.
48430: - HUGUENIN, AMERSFOORT--- Brief van P. Huguenin, d.d. Amersfoort 1787. Incompleet, 4°, 2 (van 3?) pagina's, manuscript.
58879: - Staatsblad der Vereenigde Nederlanden van 14 januarij 1814, no. 68.
64016: - Two catalogues of works by Gaston La Touche, 1909 and 1929
11367: - EVERWIJN, VAN DE WIJNPERSSE Kwartierstaat van de kinderen van Arnoldus L. Everwijn en Anna E. van de Wijnpersse. Dubbel folio, 1 blad. Eind 19de eeuw. Met: een gedrukte exemplaar.
11369: - FIJENOORD, TER HOEVEN Gedrukte `Conditions d'après lesquelles G.J. ter Hoeven reçoit dans son fabrique établie à Fyenoord, les enfants alimentés dans les hospices et autres établissemens de charité du Departement des Bouches de la Meuse, en conformité de la convention passée avec Monsieur le Maire de la bonne ville de Rotterdam'. Z.j. (ca. 1800). Folio, 4 p.
11357: - ELINK STERK Briefje van Elink Sterk aan N.N. met het verzoek de concept-notulen door te lezen, alvorens hij ze in het net overschrijft. Over hemzelf: `Bij al het vele dat hij mist, heeft hij ook nog weinig van een goede secretaris.' Z.j. (19de-eeuws.) 8(: 2 p.
11364: - ERNST Briefje van Bruno Ernst (Broeder Erich) aan J.A. Dortmond, 1963, 4(: 2 p., ter begeleiding van een bijgevoegd briefje van Ir. H.G.J. Schelling aan Erich. 4: 1 p.
10676: - Vondel en de Visschertjes. Ten huize van Van Gherwen (in 't Roode Kruis, in de Warmoesstraat over de St. Annastraat). Op de koperen bruiloft van den Heer R.W.P. De vries en mevrouw M.C. de Vries-de graaff, 20 april 1884. z.p. 4º: 13 p. O.-H. papier.
29575: - HUMBERT, SWEERS, DOODVONNIS AMSTERDAM -- Aanspraak van den hoofdofficier Isaac Sweers aan Johan Humbert, ‘sijnde geradbraakt te Amsterdam 10 januari 1766’. Manuscript, folio, 1 pag.
29577: - PAPIER VAN MOS EN IN TEER GEDRENKT, VAN HOUTEN, SCHEEPSBOUW -- ‘Het nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepen onder de koperen-zinken of spijkerhuid, aangetoond door Willem van Houten te Rotterdam’. [Rotterdam] J.W. van Leenhoff [1840] . 20 pag., gedrukte brochure.
69088: - Topographical map of The Netherlands, topografische kaart van Nederland. Military map of the Netherlands. Bonnebladen.
10914: - Zeven diverse liederen, 8º.
10916: - Aan het bruidspaar, 8º.
10908: - Ter bruiloft. Keur van gelegenheidsgedichten, feestzangen, toasten, enz., ten dienste van bruiloftsgasten, 3e druk. Tiel, H.C.A. Campagne & Zoon, [ca. 1890], [6] + 95 p.
10910: - Zangen, z.p., [ca. 1900], 16 p.
10911: - Surprisen-lied, 8º.
10913: - Extra feestlied aan het bruidspaar, 8º.
10017: - Lijkzangen bij het afsterven van ... Mr. Adrianus Johannes Van royen, overleden den 16 van grasmaand 1786. Leiden, C. Heyligert. 4º: [24] p., met titelvignet met o.a. familiewapen.
10018: - Lykzangen op mejuffrouwe Judith Van kooywijk, echtgenoote van den Heer François Veltman, zalig ontslaapen den 9 augustus 1786 in den ouderdom van ruim 52 jaaren. z.p. 8º: [30] p.
29697: - STRONCK, STROONCK, KAAP DE GOEDE HOOP -- Brief van S. Stro(o)nck, dd. Cabo de Goede Hoop 22-3-1803 aan vrouwe V... te Rotterdam, manuscript, folio, 3 pag.
65510: - Droom van den Hollandschen Nabuchodonosor, den 18. December 1717. den selven uytgeleydt door den catholycken Daniel den 19. der selve Maendt.
10505: - Cantate bij de redevoering van den hoogleeraar J. Heringa Eliza's zoon ter viering van het 50 jarig bestaan der My tot Nut van 't Algemeen in de Utrechtsche afdeling dier maatschappy den 17 november 1834 door J. Decker Zimmerman, predikant te Utrecht. Utrecht, N. v.d. Monde, 1834. 8º: 7 p. MET: Rijzende en ruischende zangen bij de redekaveling van den uitgestudeerden zoon zijn' s vaders om te vieren het langdurig bestaan der My Tot Spot van Al 't Gemeen in de Schildasche afdeling dier My den 71 van gekkenmaand 4381, door J.D. Miseri Man, dichter te Schilda. Schilda 4381. 8º: 8 p.
13505: - STOCKHAUSEN, VON Twee ontwerptekeningen voor titelpagina’s van een “Geslachtsboek Von Stockhausen”, 2 p., folio.
13507: - SCHLENCKER Ontwerptekening voor een titelpagina “Genealogisch handschrift van het geslacht Schlencker”, 1 p. folio.
65904: [WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER], - Utopiaansch Weekblad. No. 9
69038: - La vie militaire, politique et privée de mademoiselle Charles-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Thimothée Eon ou d'Eon de Beaumont. & connue jusqu'en 1777, sous le nom de chevalier d'Eon. Par M. de la Fortelle.
10387: - Bij het afsterven van den waardigen leeraar Johannes Noordink sedert den jare 1802 predikant bij de Hervormde Gemeente te Zutphen, overleden den 14 July 1822. Zutphen, W.C. Wansleven, z.j. 8º: 8 p.
44304: - ORANJE-NASSAU, ERFOPVOLGING--- Eigentijdse kopie van een verklaring van de Staten van Friesland, d.d. Leeuwarden, 19-8-1748, betr. de opvolging van de prins van Oranje na diens eventuele overlijden. Manuscript, folio, 6 pag.
44312: - SOMMELSDIJK--- Rapport van de conferentien tussen Staten van Holland en Zeeland betr. geschillen, d.d. 1751. Gedrukt, folio, 11 pag.
44320: - WINSUM; LEENS; ULRUM--- Brief van ? aan de goeverneur van de provincie Groningen, d.d. Groningen, mei 1831, betr. belastinginning van de Rijksgeldlening 1830 in de gemeenten Winsum, Leens en Ulrum. Manuscript, folio, 8 pag.
44322: - KOORN--- Aant. betr. fam. Koorn te Aartswoud, in de 18e eeuw, manuscript, begin 20e eeuw, 1 pag.
44326: - DOES, VAN DER--- Brief van J.W. van der Does, d.d. 1744, aan heer en neef secretaris Sautijn(?). Manuscript, 2 pag.
44328: - SCHERPINGH--- Twee briefjes van E. Comans-Scherpingh, d.d. Bergen op Zoom 1811, betr. geboorte Maria Cath. Scherpingh en Johannes Lambertus Scherpingh te Londen 1692 en 1698. Dochter en zoon van Joh. Lambertus en Elisabeth van Loohuyzen. Manuscript, 2 pag.
11408: - HASSELAER Brief van M.A. Hasselaer, Yverdorn en Suisse, 21 december 1751, zich aanbevelend bij `son altesse royalle', om de heer Bosc de la Calmette op te volgen als `ministre' namens de Staten Generaal in de `Cantons evangeliques' in Zwitserland. 4(: 4 p.
11409: - HECK, STEENKAMP Ontwerp voor een wapen voor `Heck's Lunchrooms', tekening in Oostindische inkt door J.C.P.W.A. Steenkamp. Ca. 1925, 25x20 cm.
11404: - HAMMING Een twintigtal blaadjes uit een poeziealbum van Gerharda Ellegonda Hamming uit de jaren 1878-1889.
11406: - HARMSEN, JANSZ Extract geboorteregister Oude Kerk Amsterdam 1861, betreffende Harmanus Petr. Dan., zoon van Harmanus Harmsen en Petronella G. Jansz.
14271: - ORANJE-NASSAU, ROUWKLEDING WILLEM IV “Aanmerkingen aangaande het rouw dragen over zijne Doorl. Hoogheid”, gedrukt, folio, 4 p., gepubliceerd door M. Gaillard te ‘s-Gravenhage 1751. ‘Met’: “Zedige Reflectien over de aanmerkingen op het draagen van den rouw”, gedrukt, folio, 4p., publ. M. Gaillard te ‘s-Gravenhage 1751.
65087: [KLINGER, F.M. VON], - Leven van doctor Faustus naar den derde druk, uit het Hoogduitsch vertaald. Met plaaten.
44264: - TIMMERMANS--- Een grote collectie genealogische aantekeningen betr. de familie Timmermans (uit Raamsdonk) van de hand van mr. W(im) A.J. Timmermans te Amsterdam, ca. 1960 - ca. 1990. Flinke doos.
44266: - HANDEL MET BELGIE--- Extract uit resolutien Staten van Holland, d.d. 22-8-1739, betr. de grieven betreffende de commercie te Antwerpen. Gedrukt, folio, 24 pag.
69200: [UYTENHAGE DE MIST, JOHANNES], [COURT DE JONGE, PIETER DE LA], - Begin, voortgang ende eind der vrye ende der gewaande erf-gravelike bedieninge, in Holland ende West-Vriesland (...)
9429: - Op het huwelyk van den heere Dr. Kornelis Van der zee en joffrou Anna Van bortel, voltrokken [te Rotterdam] den 8 van slagtmaent 1713. z..p., z.j. 4º: 7 p.
55564: --- - Prent: Het neerschieten en vermoorden van admiraal De Coligny in de Bartholomeusnacht te Parijs, in 1572. Grote gravure met een aantal scenes rond deze gebeurtenis. Laat 16e eeuws, tekst op verso. In de prent teksten als Der Admiral, Der Kunig, Paris, Der Her vo Beauvais, Tilligny.
45863: - VRIJENBAN, ANKEVEEN, DE KEIJSER, BLOK--- Verklaring van M. de Keijser, wed. Blok, d.d. Delft 1780, dat zij de jaarlijkse tijns van 1 stuiver op land in Vrijenban, zal betalen aan de heer van Ankeveen. Manuscript, 1 pag.
29975: - KOK, TER VRUGT -- Overlijdensbericht Th.A. Kok-ter Vrugt, 1944, 1 pag, gedrukt.
8935: [Ludeman, Johan Christophorus] - Echte sterrenvoorzegkundige brieven van den waereldberoemden astrologist J.C. Ludeman. Eerste verzameling. Amsterdam, Jan Barend Elwe etc., 1789.
9998: - In obitum ... Egberti De vry temminck I.U.D., civitatis Amstelaedamensis 23 consulis et senatoris, societatis Indicae orientalis moderatoris, illustris athenaei et gymnasii curatoris, defuncti die 27 junii 1785. z.p. 4º: [4] p.
56034: - Bulletin Belge de la photographie, vols 2 (1863)-12 and 14-19 (1880), publié par Léon Deltenre, 17 vols., each 150 à 300 pag., half leather bindings, illustrated with engravings, lithographs, photographs and a woodbury procedé.
29703: - HUIZINGA, WILHELMUS -- Leonard Huizinga, Het Wilhelmus, voor mijn vader, dit verhaal over zijn vaderland, Dan Haag, 27-5-1940. Getypt, A5, 31 pag.
44356: - ELSENBURG--- Nota van Gebr. Elsenburg (Jac. Elsenburg) te Amsterdam, 1933.
44368: - LEIDEN; BRUNING--- Nota van gebr. Bruning, manufacturen, te Leiden, 1915.
12468: - LEPPER Gedrukte aankondiging van J.G. Lepper betreffende voortzetting van kantoorboekhandel R.C. Lepper & Zoon te Amsterdam, 16 mei 1863, 1 stuk.
12471: - LITH DE JEUDE Briefje van Jhr. W.A. van Lith de Jeude, Tiel 1878, aan Gijsbert van Dijk te Gellicum, 1 stuk.
13402: - TEXTIELINDUSTRIE EN MODE Twee drukwerken betr.de Intern. tentoonstelling voor mode en voor textiel, Christal Palace, Londen 1904.
13410: - CAPELLEN, VAN DER Verklaring van G.P.C.B (?) van der Capellen, dd Zutphen 22-1-1776, dat de commiezen ter recherche te Gelderland zich in het afgelopen jaar goed hebben gedragen, 1 p., folio, manuscript.
13415: - YSSELDIJK, VAN Briefje van J.B. van Ysseldijk, dd A’dam 1900, aan A.A. Vorsterman van Oyen, betr. Jan Wesselius, 1 p., 8º, manuscript.
9691: - Feestgezangen, voor het huwelyk van den Heere Alardus Beumer met Mejuffrouwe Elizabeth Van lom, voltrokken in Rotterdam den 8sten der Sprokkelmaande des jaars 1753. z.p.4º: [50] p. Titelpagina in rood gedrukt.
69413: - Rapport der inspecteurs van den waterstaat, naar aanleiding eener beschikking van den minister van binnenlandsche zaken van den 27sten maart 1861, no 123.
68726: - Sly Boots, mezzotint and stipple engraving
68725: - Naam-register van al de predikanten die t'sedert de reformatie in den jare 1578 tot heden geweest, of noch zyn. : Waar by vertoont worden de naamen en woonplaatsen van de eerwaerdige kerken-raad der Duitsche, Waalsche en Engelsche Gereformeerde Kerken ... : Mitsgaders de naamen, woonplaatsen en wyken der krankbesoekers ..
10743: - Op het koperen huwelijksfeest van den Heer Pieter Van der Laan en Mevrouw Alida C. van der Laan-Meyer. Amsterdam, 12 dec. 1903. G. Cladder. 8º: 1 p.
6132: [Hattink, R.E., A.W. Stork en C.J. Snuif] - Het geslacht Stork, [Leeuwarden 1915], 14 + 131 p., geïll., geb. (gedrukt in een beperkte genummerde oplage op zwaar papier)
48790: - LEEUWARDEN, SWART, ALVES, TEITSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1895 betr. verkoop van een huizinge en koemelkerij nrs. 82, 84 en 86 op Bilgaard bij huis De Drie Ducators, in huur bij Pieter Jans Swart, Pieter Alves en Rinze Teitsma. 1 blad, plano, gedrukt.
48788: - LICHTAARD, REITSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1833 betr. verkoop boerderij te Lichtaard, in gebruik bij Jan Lieuwes Reitsma. 1 blad, plano, gedrukt.
48772: - OOSTEROM, VAN; TROMPE L'OEUL--- Trompe l'oeul-tekening in kleur door Jan van Oosterom, oud 61 jaar, 38x30 cm., eind 18e eeuw.
48786: - LEEUWARDEN, FOCKEMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1849 betr. verkoop herenhuis hoek Tweebaksmarkt en Kruisstraat (nu: Twaabaksmarkt 41), eigendom dr. S. Fockema. 1 blad, plano, gedrukt.
48764: - BEMMEL, WENNEKERS--- Hedendaagsche bouwkunst. Uitgezochte ontwerpen van vreemden en inlandschen oorsprong, red. H.J.H. Groneman. Afl. 2, Groningen, Wolters, 1867.
48768: - NEIJENHUIS, WAPENREGISTRATIE--- 'Escu des armories', wapenregistratie door de 'Grand Maistrise' van het Armorial General, ten name van Gerardus Leendert Arnold Neijenhuis, geb. 30-8-1916, d.d. Parijs 10-2-1925 en gesigneerd door Lambert de Montoison, juge d'armes. 1 blad, folio, deels gedrukt, met gekleurde wapenafbeelding achter glas, in lijst.
48770: - MESDAG, SINT LUKAS--- Grote foto (30x24 cm.) van H.W. Mesdag zittend in fluwelen pak met hoed en wandelstok in een stoel. Op de achtergrond een wandtapijt. Foto Alex van Dijck, Den Haag.
49014: - DYSERINCK, HAARLEM--- Eeuwfeest der firma Corn. Dyserinck & Zoon te Haarlem. 7 april 1774-1874. grote (33x25 cm.) gravure door J.W. Kaiser met 6 portretten (5x Dyserinck en 1 x A. Noë Lz.) en afbeeldingen van Haarlem.
49016: - ARTI ET AMICITIA, KUNST--- Eene dames kunstbeschouwing in de kunstzaal der Maatschappij Arti et Amicitia. gravure door J. de Mare naar C. Rochussen, 1851, 30x35 cm.
49012: - SPAARNDAM, STOOMGEMAAL Kaart II. Het stoomgemaal te Spaarndam, 1 October 1843. Gelithografeerd blad, deels handgekleurd, 50x65 cm., met plattegrond van het gehele dorp Spaarndam, en voorgevel en doorsneden van het gemaal.
49008: - OUDERKERK AMSTEL 1787--- Aanval 1-10-1787 bij Ouderkerk a.d. Amstel bij de Binnen Bullewijk over het joden kerkhof, aangevallen door de Pruissen en verdedigd door de Amsterdamse schutters onder G.H. de Wilde. Grote gravure door C. Brouwer naar J.D. Teissier, 1790. Proefdruk voor de letter (Muller 4965c).
49010: - WIEGMAN, PIET--- Grote litho in kleur van vogel met kroontje op kop, zonder jaar, gesigneerd P. Wiegman.
49006: - BELGIE 1831--- 'Les despotes de Downing Street', grote (50x70 cm.) handgekleurde prent zonder naam en jaar (1831), in de trant van een Engelse caricatuurprent.
49000: - FRANKRIJK, KAART--- Grote (80x58 cm.) gegraveerde kaart van een deel van Frankrijk 'Carte routiere des Provinces du Maine, de L'Anjou et de la Touraine, divisee en 4 Departemens (...) dressé par Fremin, geographe 1836'. Gravure van J.B. Tardieu. Uitgave van Jean te Parijs.
49002: - PASIGRAPHIE, DE MAIMIEUX--- Carte generale pasigraphique, Paris, chez l'inventeur M. de Maimieux, Janvier 1808. Uitgave van A. Egron te Parijs 1808. Samengesteld uit 3 bladen, tezamen 60x135 cm. Enkele scheurtjes.
48996: - KWARTIERSTAAT FORMULIER--- Groot blad, bedrukt met vakjes verbonden met groen gekleurde takken, samen vormend een formulier waarop men een kwartierstaat van 32 kwartieren kan invullen. 60x100 cm. Gedrukt.
48994: - DYCKERHOFF--- 'Stammbaum der Familie Dyckerhoff', 1903. Groot blad, gedrukt in kleur, 70 x 120 cm, geplakt op linnen, met de nakomelingen van Dirk Dyckerhoff (1651-1704).
48992: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Stylus Dicendi Magister Installatie-souper 15-11-1877', litho van Grolman, 42x32 cm., met o.a. handtekeningen. Gedrukt.
48990: - STUDENTEN, AMSTERDAM--- Gedachtenisprent 'Feestmaal aan de vertegenwoordigers der vrienden studenten corpsen namens het A.S.C. door den I.S.S.A. aangeboden. Amsterdam 21-6-1882' t.g.v. 250 jaar Universiteit Amsterdam. Litho door W. Six met afb. van poort en handtekeningen, 58x48 cm., gedrukt.
48988: - STUDENTEN, UTRTECHT--- Gedachtenisprent 'Ponto, 6-11-1876', litho Nikerk, 42x55 cm., met afbeeldingen van speelkaarten en drank, gedrukt.
48986: - STUDENTEN, UTRECHT, RIJZENBURG--- Gedachtenisprent 'Rijpartij der nieuwe leden van het Utrechtsch Studentencorps naar Rijzenburg, gehouden 3-11-1877'. Litho van Grolman, 58x48 cm., met grote afb. van Rijzenburg. Handtekeningen, gedrukt, randen beschadigd.
48984: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utile Dulci 1863-1888 10 November'. Uitg.: Somerwil, litho, 58x48 cm., met div. afbeeldingen, waaronder prinses Wilhelmina en handtekeningen, gedrukt.
48982: - STUDENTEN, UTRECHT Gedachtenisprent 'Groenensoeper 1876', litho van Grolman, 58x48 cm., ontwerp Th. Lucassen, met afbeeldingen van groentijd en handtekeningen, gedrukt.
48980: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '9-12-1874 A.G. 2-2- 1876'. Litho van Grolman, 42x32 cm., met handtekeningen, gedrukt.
48978: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '8 juni 1877', litho van A. Grolman, met o.a. afbeelding van rijtoer naar Hulst en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48976: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Dicendo Dicere Discunt 20-11-1874'. Litho van Grolman met afbeeldingen van studentenleven en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48974: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie der tafel, Utrecht 2-11-1877', litho van Grolman met 8 handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48970: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Dies viering van Utile Dulci 13-11-1876', litho Nikerk met afbeelding en handtekeningen, 35x43 cm., gedrukt.
48972: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Collegium Tres Faciunt, 21-3-1875'. Litho van A. Grolman met afbeelding van rijtoer en handtekeningen. 42x35 cm., gedrukt.
48968: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '1855-1874 Stylus Dicendi Magister, 17-11-1874' met afbeeldingen van studenten en drank. Litho, 42x32 cm., gedrukt.
48966: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie souper 16-11-1877 [Grieks] 1859-1844', met afbeeldingen van chocolade drinken, de kranten Standaard en Het Oosten en handtekeningen, 43x33 cm., gedrukt.
48964: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent Groenensouper 29-10-1877 te Utrecht, litho van A. Grolman, met afbeeldingen van maaltijden etc. en handtekeningen, 55x40 cm., gedrukt.
48962: - STUDENTEN, VAN SCHERPENBERG, INDIE, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utrecht 7 October 1877, aan mr. F.F. van Scherpenberg", litho van A. Grolman te Utrecht. Met portret en voorstellingen van Ned. Indie', 42x35 cm., gedrukt.
48960: - STUDENTEN, STORM VAN 'S GRAVESANDE, UTRECHT--- Foto, 16x22 cm., van 'Afscheid Pim' 17-9-1935. Foto door W.F. de Wildt van groep studenten op societeit , Utrecht.
48956: - HATTEM--- Pentekening, ca. 18x24 cm., 'slop Hattem', 1911, gesigneerd Marinus Koot (Kort?), ca. 25x15 cm.
48958: - ZEVENAAR, JANSSEN--- Grote potloodtekening (50x40 cm.) van biddende engel, gesigneerd G.F.H. Janssen (?), Zevenaar 1858.
48952: - GROENENDIJK, HOEVENAAR, BERCHEM, ROTTERDAM--- Grote gravure (54x40 cm.) door J. Groenendijk (werkz. 1765-1794) te Rotterdam, 1790, van een landschap met Romeins tempeltje en vee, naar een schilderij van Nic. Berchem. Gedrukt.
48950: - GAS--- 'Het Gasspel', een soort ganzenbord met reclame voor gasgebruik voor verwarming, koken etc., 42x56 cm. Gekleurd, gedrukt.
48946: - ROYER, LOUIS--- Bidprentje voor Louis Royer (1793-1868), 1 stuk, gedrukt.
48944: - GALLAIT--- Brief van Louis Gallait, d.d. Brussel 1849, betr. schilderijen op een tentoonstelling, 8°, 2 pag., manuscript.
48940: - CHEVALIER, CLEMENT--- Krijttekening met het portret van Pierre Chevalier, pasteur de l'eglise Wallone d'Amsterdam, door C. Clement, 35x25 cm.
48934: - TEXEL, OUDE SCHILD--- Tekening, aquarel in grijs, van de haven en het dorp Oude Schild op Texel, 19e eeuws, 30x40 cm.
48931: - HUFFELEN, VAN; APELDOORN--- Gedachtenis aan de belijdenis van Jannetje van Huffelen als lidmaat van de N.H. kerk. Apeldoorn 22-3-1918. Plano blad, deels gedrukt.
48929: - COSIJN, SCHOONSCHRIJVEN, VAN GESTEL--- Diploma van de Ver. v. leeraren in het schoonschrijven m.o. voor mej. C.H.C. Cosijn, d.d. Amsterdam 4-7-1914. Groot blad, 42x53 cm., ontwerp J. van Schaik. Deels gedrukt.
48920: - MITTSCHERLICH--- Gekalligrafeerd verjaarsgedicht voor haar grootvader, door Christina Maria Mittscherlich, 40x30 cm., met timmergereedschap als versiering. Manuscript, fraai blad, ca. 1790?
48918: - CIEVITS, KIEVITS, KIEVIT, HELLER--- Getekende stamboom van het geslacht Cievits, Kivits, Kievits, 1360-18e eeuw, Groot blad, 95 x 63 cm, 18e eeuws, manuscript.
48916: - CERJAT, SILHOUET--- Geknipt silhouet, 34x23 cm., met portret van 'Henri Cerjat, age 9 ans et 9 mois en avril 1768'.
48912: - BRANDWEER, BEURS AMSTERDAM--- Afbeelding van de plaats geschikt tot de jaarlijksche exercitie der slang brandspuyten binnen Amsterdam. Gravure, 30x12,5 cm., gedrukt.
48914: - SUE, JUIF ERRANT, LELOIR--- 'Le juif errant. Scenes tirees du roman de m. Eug. Sue, composees par Heloise Leloir et lithographiees a deux teintes par Regnier & Bettannier. Paris, Desmaisons-Cabasson, [1844].
48906: - BRANDWEER, GRAVENHAGE--- Publicatie d.d. 16-12-1844 van B en W van 's Gravenhage betr. de aanwezigheid van een brandwacht naast het stadhuis. 1 blad, plano, gedrukt.
48908: - BRANDWEER, AMSTERDAM--- Plaat, 40x30 cm., De Amsterdamsche brandweer voorheen en thans 1874-1899. Bijlage van De Amsterdamsche Courant 12-8-1899. 1 pag., gedrukt.
48904: - PESKI, VAN; KATENDRECHT--- Tekening van het huis 'Te Katendrecht', gebouwd door Frederik van Peski, getekend t.g.v. het koperen huwelijksfeest van Vincent van Peski en Emmy Intveld, 19-3-1914, door Frederika H. .......
48900: - REIMERSWAAL, VAN--- Vier genealogische schema's betr. de familie van Reimerswaal in de middeleeuwen, elk blad 30x45 cm. en voorzien van een groot aantal handgekleurde familiewapens, 17e eeuw. Manuscript.
48902: - NIJMEGEN, RAADSEL--- 'Raadsel van Nijmegen, voorgesteld in eene schildering hangende in de voorzaal van het Stadhuis aldaar Ao 1619'. Groot blad (33x41 cm.) met afb. en tekst. 19e eeuws, handgekleurd. Gedrukt.
48896: - EGMONT, VAN--- Zeven genealogische schema's betr. de familie Van Egmont in de middeleeuwen. elk blad 30x45 cm. en voorzien van een groot aantal handgekleurde familiewapens. 17e eeuws, manuscript.
48890: - LEEUWARDEN--- Portefeuille voor op een leestafel, 44x30 cm. linnen met koperen noppen en de tekst 'Engelsche bladen'. Voorts een groot aantal advertenties op de vier platten voor bedrijven in Leeuwarden. Ca. 1900?
48888: - SWINDEREN, VAN--- Twee gekalligrafeerde teksten van (en door?) W. van Swinderen, d.d. Groningen 1814 en 1815, groot blad, 80x35 cm., manuscript.
48880: - VISSER, SIMON DE, TEKENBOEK--- Getekende kopie uit 1839 door Simon de Visser (1816 - na 1841) van het 'Teekenboek der proportien van 't menschelyke lichaam' uit 1790 van Jacob de Wit (Bolten pag. 87). 15 pag., gebonden in half leren band, 48x43 cm. Fraai!
48876: - VEERE, VAN MIGGRODE, VAN IPEREN--- Aankondiging van de onthulling op 1-12-1773 in de kerk te Veere van de gedenknaald voor Johannes van Miggrode. 1 blad, plano, gedrukt, met sierraad.
48878: - LOEVESTEIN, VAN ECK--- Affiche betr. het verschijnen bij uitgever J.M. van Eck te Gorinchem van een nieuwe uitgave van den 10-cents-gids van Loevestein. 1 blad plano, met afbeeldingen van Loevestein en huizen in Gorinchem. [Ca. 1920].
48870: - AFFICHE, NICOLAS, GENEALOGIE--- Affiche voor de tentoonstelling De Nederlandsche Leeuw, Het Prinsenhof Delft 1958. 1 blad, plano, gedrukt.
48862: - MOLKENBOER, DE KLERK--- Portrettekening van Albert de Klerk, musicus, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, ca. 1958. 38x28 cm.
48860: - MOLKENBOER, FEITSMA--- Portrettekening van mr. L.H. Feitsma, officier van justitie te Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H. J. Molkenboer, 1959. 38x28 cm.
48858: - MOLKENBOER, SCHIPPERS--- Portrettekening van J.A. Schippers, wethouder van Haarlem, door Ant. H. J. Molkenboer, tekening met krijt, 1959. 38x28 cm.
48850: - WEVEN, SPINNEN, WEEFGETOUW--- Grote tekening (38x48 cm.) van een weefgetouw met een vrouw erachter, van voren en van opzij. Daarbij een spinnewiel en raam- en deurpartijen, 18 of 19e eeuw.
48852: - MOLKENBOER, PHAFF--- Portrettekening van mr. H.E. Phaff, gemeentesecretaris van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, 1958. 38x28 cm.
48854: - MOLKENBOER, BAKKER--- Portrettekening van W.C. Bakker, weth. van financien te Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, dec. 1957. 38x28 cm.
48856: - MOLKENBOER, KURTZ--- Portrettekening van dr. G.H. Kurtz, archivaris van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, mei 1958. 38x28 cm.
48842: - ONDERWIJS, STAATSEXAMEN--- Gelithografeerde prent 'Te zijn of niet te zijn, of het staatsexamen in Nederland. Treurspel in 30 dagen', litho C.W. Mieling naar C.V., uitg. K.W. Pickhardt, Gravenhage, 28x38 cm.
48844: - ONDERWIJS, UTRECHT, UNIVERSITEIT--- 'Stichtsche school-prent', litho door Desguerrois naar Hora Siccama 1835, 41x47 cm., geplakt op karton. Slijtages.
48840: - UTRECHT, STUDENTEN--- Zeven gedrukte stukken betr. studentenfeesten te Utrecht op 5 en 6 juni 1850.
48838: - MILITARIA, VAN SERMOND--- Bewijs van lidmaatschap van het korps Cursianen der Artillerie, opgericht 16-2-1877, voor G. van Sermond, d.d. Delft 1878. 1 blad, plano, deels gedrukt, litho C.J. van Doorne te Delft.
48818: - LEEUWARDEN, POELSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1902 betr. verkoop van hooiland ten zuiden van en langs de polder van de zathe gehuurd door Sybolt F. Poelsma, aan het Ouddeel onder Leeuwarden.
48820: - LEEUWARDEN, DE ROSKAM, V.D. WEIJ--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1913 betr. verkoop cafe restaurant De Roskam aan de Oude Koemarkt 155, in eigen gebruik bij Joh. Aukes v.d. Weij. 1 blad, plano, gedrukt.
48802: - LEEUWARDEN, V.D. HOEK--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1913 betr. verkoop boerderij met grond, Stienserstraatweg 51, 53 en 55 te Leeuwarden, in gebruik bij M. v.d. Hoek e.a. 1 blad, plano, gedrukt.
18196: [Snakenburg, Theodoor van; Jacob Elias Mz.] - Proeve van dichtoeffening, bestaende in herderszangen, brieven, klink- en mengeldichten, door A.L.F. en A.P.S. Leiden, De Janssoons van der Aa, 1731.
18199: [Snoek, Andries] - Lierzang ter nagedachtenis van Neêrlands eersten tooneelkunstenaar A. Snoek. Amsterdam, Anton Cramer & Co., 1829.
49074: - BARBEDOR, KALLIGRAFIE--- Zes stukken handschrift (kalligrafie) van de hand van Louis Barbedor (1589-1670), schrijfmeester te Parijs, elk ca. 7x9 cm.
49072: - KIGGELAER, DE RAAT, LIJS--- Briefje van Hendrik de Raat, d.d. Rotterdam 1729, aan de wed. H.F. Kiggelaer in de apotheek te 's Gravenhage. 4°, 2 pag., over geleverde medicijnen.
49070: - DORDRECHT--- Concep reglement voor de kamere justiciele ende zecretarye der stadt Dordrecht, aen M.H. van den Oudt-Rade voor gedragen den 13-2-1668. Folio, 7 pag., gedrukt.
49060: - KALLIGRAFIE, BEZEM--- Getekend blad kalligrafie, folio, oblong, gesigneerd L.(of S.?) Bezem, 1838.
49062: - KROMHOUT, ARCHITECTUUR--- Zeven bouwkundige tekeningen van W. Kromhout Czn., uitg. J.J. Hellendoorn, 1915, gedrukt.
49064: - ONGENA, JUBBE--- Bidprentje voor augustinus D. Ongena, weduwnaar van Angelina Jubbé, 1780-1860, Sinay 1860.
49058: - ROSSUM, VAN--- Aquarel van schip en huizen, gesigneerd H. v. Rossum, 22x16 cm., 20e eeuws.
49050: - DORDRECHT, GROTE KERK--- Prospectus 'De groote kerk (O.L. Vrouwenkerk) te Dordrecht' door J.L. van Dalen. 4°, 4 pag., gedrukt, geill.
49052: - MACDOUGALL, MAC BAIN--- Circulaire van Macdougall & Co of Inverness, d.d. 1882, betr. nieuwe partner mr. D. Mac Bain. 1 blz., 4°, gedrukt.
49048: - BUSKRUIT, VERVOER--- Wet omtrent het vervoeren van buskruid in het Koninkrijk Holland, uitgevaardigd door Lodewijk Napoleon, 17-4-1807. Plano, 2 bladen, gedrukt.
49040: - Willem iii
49030: - AMBTENAREN, REIS- EN VERBLIJFKOSTEN--- Tarif van reis- en verblyf-kosten van burgerlyke ambtenaren en geemployeerden bepaald den 31-5-1808. Folio, gedrukt, 6 pag.
49034: - ORANJE-NASSAU, TROONOPVOLGING--- Troonopvolging. Brochure van A.J.W. Francombe Sanders, z. pl. [ca. 1890], folio, gedrukt, 3 pag.
49036: - MUSEUM, W.O. II--- Waarschuwing. Dit huis Heerenstraat 28 is door den Staat der Nederlanden als Museum erkend (Ned. Staatsc. 1943 nr. 78). Aanplakbiljet in 4 talen. Gedrukt, plano.
4904: [Verspijck, G.M.] - [Genealogie] Verspijck [Protestant en Roomsch-Katholiek]. [Gorinchem 1930], 35 p.
49028: - GRAVENHAGE, KIESGERECHTIGDEN--- Drie lijsten van kiesgerechtigde inwoners van 's Gravenhage, ca. 1810 , ca. 1825 en 1831. Folio, gedrukt, 13 pag.
49022: - UTRECHT, STUDENTEN--- Installatie van den Senatus veteranorum 11-12-1901. Groot blad plano, litho van J. Moesman. Geplakte scheur.
49024: - HILVERSUM, BRAND--- Collecte (...) voor de ongelukkige lands-genoten van 't dorp Hilversum tot herstelling hunner schaade geleden in de zwaaren brand van den 25 junij en ter opbouwing hunner afgebrande kerk en huizen.
49020: - NOORD-HOLLAND, WATERSCHAPSKAART--- De bladen Alkmaar 1,2,3 en 4 van de Waterschapskaart 1:10.000, herzien 1883, bewerkt 1885. Kleurelitho's. Ieder blad 55x70 cm.
10804: - Ter zilveren bruiloft van den heer en mevrouw [Kees] Callenbach-[Koos] Spruyt. z.p. 8º: [8] p.
10324: - Bundel van gebeden, aanspraken en gedichten, uitgeboezemd ter gelegenheid der 25 jarige echtvereeniging van onze geliefde ouders H.C.A. Thieme en G.G. Van eldik, plegtig gevierd te Zutphen den 9den van herfstmaand 1817. Arnhem, C.A. Thieme, 1817. 8º: 63 p.
10326: - Lofrede op Pieter Van braam, uitgesproken door Ewaldus Kist. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1818. 8º: 135 p. Met titelvignet en silhouetportret tegenover de titelpagina.
10330: - Ter honderdste verjaring van Mevrouw Anna Noë, weduwe van ... Thomas Balthazar Haver, m. dr., geboren binnen Leyden den 2 jan. 1718. z.p. 8º: 5 p.
10334: - Uitboezemingen bij de ziekte en het overlijden van ons tedergeliefd eenigst kindje Constantia Wilhelmina [lulofs], gestorven den 31 july 1818, in den ouderdom van bijna negen maanden. Groningen, J. Oomkens, 1818. 8º: 16 p.
10338: - Ter echtverbindtenisse van onzen geliefden broeder den heer Henricus Van voorthuysen en jonkvrouwe Margaretha Du marchie sarvaas, echtelyk vereenigd binnen Utrecht den 3den van Herfstmaand 1818. z.p., z.j. 8º: 8 p.
10339: - Bij den dood en ter gedachtenis mijner teederbeminde gade, ontslapen in den jeugdigen leeftijd van 22 jaren, door mr. B.H. Lulofs. Groningen, J. Oomkens, 1818. 8º: 23 p.
10341: - Gedachten bij het graf van ... Henricus Petrus Timmers verhoeven, med. doctor en lid der prov. commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt binnen Dordrecht, aldaar overleden op den 15 van louwmaand 1819, uitgesproken in de vergadering van het Dordrechtsche Dep. der My tot Nut van 't Algemeen ... door A. de Vogel. z.p., 1819 8º: 11 p.
10344: - Rouw-klagt opgericht voor het sieraad van Neerlands Israël, hare Koninkl. Hoogheid Frederika Louisa Wilhelmina, hertoginne douariere van Z.D.H. den hertog van Brunswijk, Lunenburg, geb. prinses van Oranje, overleden in 's gravenhage den 15den van wijnmaand 1819. z.p., z.j. 8º: [7] p.
44380: - BLAAUW--- Portet, carte-de-visite formaat van J.F. Blaauw, foto Westerborg Arnhem ca. 1900.
44388: - KATHE KRUSE POPPEN--- Prentbriefkaart 'Vroolyk Paaschfeest' met afb. van Kathe Kruse poppen, ca. 1930.
44390: - SCHEEPVAART; M.S. SIBAJAK--- Vijf foto's van interieur M.S. Sibajak, ca. 1920? 7x10cm.
44394: - BELGIE; KONINGSHUIS--- Briefkaart van koningin Fabiola van Belgie, 1993 met fotoportret van haar en Boudewijn.
44396: - BOEKEL--- Programma voor muziek en toneel uitvoering van 'Eendracht maakt macht' en 'De vriendenkring' te Boekel, ca. 1920. Gedrukt, 1 blad.
44398: - VEENENDAAL; AMERSFOORT--- Uitnodiging voor Oranje-tentoonstelling door boekhandel G.G. Veenendaal te Amersfoort, 1938. Gedrukt, 1 blad.
44400: - PUTTEN, VAN DER--- Portretfoto van ambtenaar min. v. Defensie F.H. van der Putten, 18x8 cm.
44402: - LEVIE--- Portretfoto van dr. S.H. Levie, kunsthistoricus. 1963, 4x3 cm.
44404: - HULLEBROEK; MUZIEK--- Portretfoto van componist Emiel Hullebroek. Ca. 1960, 12x9 cm.
44406: - BAKKER--- Portretfoto van de schrijver Piet O. Bakker, 60 jaar oud. 10x6 cm.
44412: - FONTEIN-- Portretfoto van Jacques Fontein d.d. Wiesbaden 1883, carte-de-visite formaat.
44414: - MATEN; GRAANMAAT-- Vergelijkingstafels van de oude graanmaat en de nieuwe Nederlandsche graanmaat, in verschillende Nederlandse steden. 2 pag., 12°, gedrukt.
44418: - PERSFOTO'S--- 20 originele persfoto's uit ca. 1960-1965, 13x18 cm. Portretten van bekende personen.
44422: - HOOP SCHEFFER, DE--- Briefje van J.G. de Hoop Scheffer d.d. Amsterdam 1860, betr. opname van een bijdrage in 'het jaarboekje'. Manuscript, 1 pag.
44424: - HINGST--- Brief van S.J. Hingst, d.d. Amsterdam 1871, betr. het sterfjaar van Nieuwland's moeder. Manuscript, 8°, 1 pag.
44430: - Grondwet 1848--- Aflevering d.d. 21-7-1848 van Prov. Dagblad van Noord-Brabant, voor het grootste deel gewijd aan de grondwetsherzieing in de Tweede Kamer. Gedrukt.
60688: - - Collection of 16 writings on the disaster of Leiden in 1807, all from 1807.
53059: --- - Sententie bij het departementaale gerichtshof 's lands van Utrecht gepronuncieert en gearresteert den 19e- october 1805, jegens Jan Eggink. Utrecht, Altheer en Post, 1805.
53089: --- - Extract uit de resolutien van Weth en Raad der Stad Middelburg. Den 10 Augustus 1771, z. pl. [1771].
44733: - ZUIDDORPE; MOERDIJK; KANTOORATIKELEN --- Prijscourant van A. Moerdijk te Zuiddorpe, 1896, 20 pag., gedrukt.
44735: - SIEWERTSZ VAN REESEMA --- Enkele tientallen familieadvertenties betr. de families Siewertsz van Reesema en Van Reesema, ca. 1820 - ca. 1950.
44737: - VILLENEUVE, DE --- Aantekeningen van G. Halwasse betr. de familie De Villeneuve. Manuscript, 2 pag.
44739: - LODEESEN --- Brief van C. Huisken, d.d. Amsterdam 1955, aan G. Halwasse betr. de familie Lodeesen. Manuscript, 1 pag.
44743: - BRONGERS --- Zeven brieven van G.A. Brongers, d.d. Middelstum 1950-1954 aan G. Halwasse, betr. zegelringen, tabak, familieadvertenties, familie Brongers etc. Manuscripten, 7 pag.
50975: [Piles, Roger de] - De kunst van tekenen en schilderen in waterverwen, waarin de beginselen der tekenkunst (...) worden opgegeeven en de jeugd (...) onderricht wordt, na den 8e druk uit het Engelsch vertaald. 's Gravenhage, Leeuwestijn, [eind 18e eeuw of 1803?].
50977: - - De Sweedsche Robinson, of 't wonderlyk leven van Gustav Landeron (...) volgens zijn eige handschrift in 't Hoogduits uitgegeeven door G.F.V.M. en (...) in 't Nederduits vertaald. Amsterdam, Ter Beek, 1733.
20966: ( Winter, J.M. van) - Convivium, aangeboden aan prof. jkvr.dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuiniversiteit te Utrecht Hilversum 1988, 223 pag., geb., geïll., met stofomslag.
63751: - Photograph, foto, Garderen, church, kerk, pastorie, Dorpsweg, Stroe
63749: - Heraldisch ex-Libris, armorial bookplate from Henri Jacques Scharp, geb. 1874
61446: (Jaillot, Hubert) - [MAP OF THE BALTIC REGION] No title.
61448: (L'Isle, Guillaume de) - [MAP OF THE BALTIC REGION] No title.
18856: [Witte, Jacob Eduard de] - Emma Corbet, treurspel. 2e druk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1794.
18860: [Woensel, Pieter van] - État présent de la Russie. St. Petersburg & Leipzig, 1783.
18869: [Woensel, Pieter van] - Rusland beschouwd met betrekking tot I. zijne aardrijkskundige en natuurlijke ligging [...] VIII. zijne politieke belangen. Haarlem, François Bohn, 1804.
45835: - ARMENZORG, LIEFDADIGHEID--- Rapport fait aux Etats-Generaux, en conformite de l'article 228 de la loi fondamentale le 14-5-1819. Brussel 1819, 24 pag. + uitsl. tabel. Blauw papieren omslag, gedrukt.
45831: - VERWEY, ALBERT--- Brief in het Duits van Albert Verwey, d.d. Noordwijk aan Zee 1-7-1921 aan de heer Berendt. Manuscript, 1 pag.
62437: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aggama van Witmarsum
63801: - The tourists' Shilling Handy Guide to Scotland, with new charts and illustrations, eleventh edition, revised and enlarged
47346: [Lyndhurst, J. Singleton Copley, baron], - Etat de l'Angleterre en 1822, publie par ordre du ministere de S.M. Britannique, 2nd. ed., suive d úne reponse de l'opposition, Paris, Chanson, 1822, 10+238 pag.
49505: - CONSTANT REBECQUE, JACHT, HUBERTUSGILDE--- Lidmaatschapsdiploma d.d. 1877 voor Jean Guillaume baron de Constant Rebecque als broeder in het gilde van St. Hubert, opgericht op Bijenlust 3-11-1803. Groot blad plano, oblong, met afbeeldingen van jacht en portretten.
49538: - WAGENINGEN, VOETBAL--- Grote (45x45 cm.) ontwerptekening in potlood voor een beschilderd bord met voorstelling van een toren deels in ruine met de tekst 'Aangeboden door de ereleden en oudleden der W.V.V. Wageningen 27-8-1911-1951.
44432: - HAZERSWOUDE; BOUW TOLHUIS; HESSING--- Proces verbaal van openbare aanbesteding wegens het bouwen van een tolhuis aan de Tolboom nr. 2, aan de Hoge Rijndijk onder Hazerswoude, d.d. 26-8-1829. Manuscript, folio, 15 pag.
44374: - LEIDEN; BENSCHOP--- Nota van fa. Benschop (J. Berman en W. v. Deventer) te Leiden, wijnkopers, 1914.
51220: S.V.L. - Het wel verdiende bannissement of vervolg van de billyke gezelroei, voor de zoo genaemde Hollandsche patriot, Gedrukt voor de autheur [1735].
29903: - DUITSLAND, VON POST -- Verklaring dd. 1-6-1717 van Jörgen Sörensen, richter te Morslandt in Denemarken dat Christian von Post en zijn broer Erich Iwardt von Post in 1709 regelingen getroffen hebben voor het goed Emsing in Münster. Manuscript, folio, 3 pag.
49753: - VERHUELL--- Brief van A. Ver Huell, d.d. Arnhem 16-6-1883, aan A.A. Vorsterman van Oyen. Manuscript, 8°, 3 pag.
47402: - Der Rhein. Leporello van 12 foto's op karton, elk 9x14 cm, uitgave van J.F. Stiehm te Berlijn, 1880.
47390: - Die denkwürdigsten Orte der Christenheit: Jerusalem, Bethlehem und Nazareth, 2e Auflage, Brunn 1834, (6)+84+(4) pag. Geillustreerd met een lithografisch gezicht op Jerusalem, gebonden in half leer. Gebruikt exemplaar. Zeer zeldzaam, niet in Worldcat.
47414: [Haslinghuis, E.J.], - Willem III te 's-Gravenhage in 1691. Maskerade op 20-6-1905 door de leden van het Leidsch Studentencorps te houden, historische toelichting door E.J.H., Leiden 1905, 130 pag., geb., geïll.
47442: - Galerie systematique composee de 226 planches gravees sur pierre pour servir a tout. Dictionaire encyclopedique a ll'usage des gens du monde. Paris, Depot d Éstampes et de cartes geographiques [ca. 1810]. Gebonden in half leer.
47418: - Frankfurt a. M., leporello van 24 foto's op karton, elk 9,5 x 13 cm., uitgave A.H.John, Frankfurt, 1896.
45466: - LEIDERDORP--- Verklaring van het stadsbestuur van Leiden d.d. 6-11-1679 betr. het verlijen van de heerlijkheid Leiderdorp, met het veer over de Rijn en een tiende.
45468: - ROTTERDAM, GODSCHALKS, KUIP--- Extract uit transportregister Rotterdam d.d. 12-6-1659 betr. een huis aan de Molensteeg aldaar. Manuscript, folio, 2 pag.
44364: - LEIDEN; V. LINDEN; KNAGE--- Nota van M. en J. van Linden, v/h H. en J. Knage, handschoenenhandel te Leiden, 1909.
44366: - LEIDEN; SLEIJSER--- Nota van J.J. Sleijser, kantoorbehoeften, Leiden, 1911.
13036: - PURMEREND, SCHOUWBURGAFFICHE Affiche betreffende het kerstprogramma in de schouwburgzaal Het Heerenlogement, Gouw 18 te Purmerend (directeur A. van Lingen). Zeer groot plano, gedrukt [ca. 1930?; het telefoonnummer van de schouwburg was 19].
13041: - RATTÉ, SCHOLS, HARZING, RUYGROK Groot aardewerk bord met de voorstelling van een soort kerkgebouw, met eromheen een aantal wapens (waaronder Den Haag en Amsterdam) en de tekst `1907 - 17 September - 1957. André Ratté. Henriëtte Schols'. Achterop: `Ans, Bep, Hermine, Riet, Jan, Cor, Wim, Gerard, Toine Harzing, Ruijgrok'. Verder de merken RTT 1957 en x Union x.
13045: - REINBECK Twee brieven van Georg Reinbeck, hoogleraar te Stuttgart, d.d. Heidelberg 1807 en Stuttgart 1808, 5 p.
12947: - KRUIJS Fragment-genealogie Kruijs, Leerdam. Manuscript, ca. 10 p., begin 20ste eeuw.
12946: - KRUSEMAN, WILLINCK Album amicorum van een meisje Kruseman, in de vorm van een oblong doosje, met drie inliggende bijdragen: een borduurwerkje van Gerharda Willinck, Campen 1845; een landschapstekening van haar broer H. Kruseman, Amsterdam 1848; en een tekening van eendenjagers in een roeibootje, gemerkt J.B. 1853.
12940: - KOUWELS Tekening door A.(?) Kouwels, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
12942: - KRALINGEN, VAN Krijttekening door B. van Kralingen, 1876, een pleiserbeeld, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 73x55 cm.
49501: - HOLLAND, 'S LANDS BINNENJACHT--- Extract resolutien Gecomm. Raden van Staten van Holland 18-4-1776 betr. gebruik van turf voor 's lands Binnenjacht. Folio, 1 pag., gedrukt.
49503: - WENDEL, TIMMAN, GUNTER, NIEUWKERK--- Zegen-wensch op 't (...) huwelijk van onze waarde oom Rynier Timman met onze (...) moeder Susanna Gunter, 25-7-1827. Gedicht plano, gedrukt.
29327: - BLOEMBOLLENCULTUUR -- Rede van J.H. Krelage, dd. 19-12-1892, betr. het ontwerp van wet voor een bedrijfs- en beroepsbelasting voor de bloembollencultuur. 10 pag., folio, gedrukt
29333: - SIX, VAN DEN BOOM-- Trouwkaart op o.h. papier betr. het huwelijk van Jhr. Mr. W. C. Six en Pauline G.I. van den Boom, 1937, gedrukt.
29285: - GIESBERGER, KAMPEN, DEN BOSCH -- Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Amalia Giesberger, met ca. 40 bijdragen uit de jaren 1829-1842.
44984: - WILLES, VAN --- Prijscourant van fa. A. van Willes Jzn, Achtergracht 23, Amsterdam, in ijzerwaren en bouwartikelen. 4°, 4 pag., ca. 1900.
44986: - AMSTERDAM; PREDIKBEURTEN--- Preekbeurtenbiljet Amsterdam, maart 1772. Langwerpig gedrukt biljet, 50x9 cm., zwaar beschadigd. Afkomstig uit dakbeschot.
44987: - MORPURGO --- Briefkaart van Samuel Morpurgo, d.d. Amsterdam 28-9-192. aan antiquair J. Reckman, Groot Heiligland te Haarlem. Manuscript.
42911: [Villiers, abbé de] - L'Art de prescher. Cologne, Pierre du Marteau, 68 pag.
66920: - Algemeen Nieuws- en advertentie-blad No. 93, woensdag 21 November 1827
44458: - BUREN, VAN; DE JONGE; GROVESTINS--- Brief van H.J. van Buren, d.d. Rotterdam 20-12-1852, aan mr. J.K.J. de Jonge te 's Gravenhage. Manuscript, 4°, 5 pag.
15771: [Radcliffe, Ann] - Voyage en Hollande et sur les frontières occidentales de l’Allemagne, fait en 1794, suivi d’un voyage dans les Comtés de Lancaster, le Westmoreland et le Cumberland [...], traduit de l’Anglais sur la seconde édition par A. Cantwel. 2 delen. Parijs: F. Buisson, 1796.
61207: - Fontaine dans la Logis a droit du Labyrinthe
55814: --- - Prent: '[De Fransen te Zwammerdam. Het dorp in brand met neergelaten ophaalbrug]', anonieme kopie naar de prent van Romeyn de Hooghe.
55815: --- - Prent: 'Spiegel van Staet. Vertoont in mr. Kornelis en Ian de Wit', [1672], anonieme gravure van de galg met de lichamen van de De Witten. Op de achtergrond het Binnenhof. Rechts de Gevangenpoort met de twee ooievaars erboven. Eronder een 40 regelig vers in boekdruk in twee kolommen.
44908: - HUNGER; AMSTERDAM --- Enkele 19e eeuwse papieren betreffende leden van de familie Hunger te Amsterdam.
44910: - TWISK --- Catalogus veiling De Zon van een particuliere collectie antiek, ten huize Dorpsweg K159 te Twisk, 1994, 36 pag., geillustreerd, gedrukt.
44916: - KNOEF --- Collectie van 4 overdrukken van artikelen van J. Knoef, ca. 1935.
44918: - PANNERDENSE KANAAL --- Publicatie Staten Gelre d.d. 3-10-1753 met verbod vee te laten lopen op de krib en pakwerken van het Pannerdense Kanaal. Gedrukt, 4°, 3 pag.
55772: --- - Prent: [spotprent op de heftige, doch vrij vruchteloze liberale voorlezingen door jhr. Mozes Salvador, ex-officier, te Utrecht over de verkiezingen voor de Tweede Kamer, gehouden samen met de voormalige sergeant S. Fongers], anonieme litho.
55746: [Fokke, S.] - Prent: 'De graaven van Egmond en Hoorne onthalsd [juni] 1568. Blz. 280', ets en gravure door [S. Fokke], midden boven: XLVIII.
55736: --- - Prent: 'Hier ist zu sehen in was gestalt Verliern das leben iung und alt ... Am 22 tag August im Jahr 1572', anonieme litho van het neerschieten en vermoorden van admiraal de Coligny in de Bartholomeusnacht te Parijs in 1572.
55718: --- - Prent: 'Executie verrigt aan Mr. Van den Burg te Leeuwarden 1788' [= 1789], anonieme gravure, rond met grote strik aan de bovenzijde.
55720: --- - Prent: 'Ruine van het geplunderde huis van Dr. Stevenink te Middelburg', anonieme gravure met afbeelding van de gehele straat, te zien naar de Oude kerk.
55692: --- - Leeven en character-schets van een voornaam boekhandelaar in een der vermaardste koopsteden van Holland. Waerachtige geschiedenis. Niet vertaald. Constantinopel, Jochem Regtuyt, nae onze jaertelling 1209 [= 1794].
55426: --- - Bataille ontstaan tot Amsterdam tusschen een boer en een Brabander, over het spottend zeggen van een geuse wind. Z. pl., [1688].
55392: --- - De statuyten ende lants rechten vanden lande van West-Vrieslant, also sy by die Sassensche tijden inghestelt waren, ende dat daer nu nieuwelijck by gheordineert is met alle de steden en de grietenyen in West Vrieslant die gedeelt worden in dryen Oestergoe Westergoe ende de Seven Wolden (...). Na de copye, Leeuwarden, Ysbrant ter Steghe, [17e eeuw??].
55402: [Adelung, J.C.] - Geschichte der menschlichen Narrheit, oder lebensbeschreibungen beruhmter Schwartzkunstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwarmer, Wahrsager und anderer philosophischer Unholden. De delen 1, 2 en 3 (van 7?), Leipzig, 1785-1787.
55411: --- - Copie vande belijdenisse ende sententie capitael van Cornelis de Hoogh, waer inne ghespeurt werden de aenslaghen ende middelen welcke den Koninc van Spangien tot verscheyden tijden ghebruijckt heeft omme door verraderije, seditie ende oproer dese landen te brengen onder syn absoluyt ghewelt. Z. pl., 1608.
55670: --- - Naeuwkeurigh en waeragtigh verhael aengaende de hostiliteyten door de Franse tegen de Republyk en stadt Genua laetst gepleegt, uit het Italiaens vertaelt. [Amsterdam], J. v. Dijk, 1684.
55650: --- - Statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte van Frieslandt, volgens resolutie van de E.M. Heeren Staten des selven landts van den 11 April 1716 op nieuws herzien. Leeuwarden, Halma, 1725.
55646: --- - Hoog Geregtshof Provincie Holland Noordelijk gedeelte en Provincie Utrecht. Extract-arresten houdende veroordeling tot lyf- en infamerende straffen gewezen in de maanden July en Augustus 1838.
55640: --- - Extract uit de Resolutien Staten van Holland d.d. 29-4-1786.
55642: --- - Missive van het Hof van Holland, d.d. 26-7-1786, aan Staten van Holland betr. oproer te 's Gravenhage op 13-6-1786 en volgende dagen.
55644: --- - Keure teegens het wegloopen van kinderen in het Weeshuys en Charitaathuys binnen deese stad [Delft], 7-8-1759. Delft, A. Sterck, 1759.
55569: --- - Prent: 'Ik ben wel gerust te sterven, maer kan geen redenen bedenken waerom ik sterven moet' . Boven: 13 Mey 1619, links onder: pag. 432. Anonieme ets tonende Oldenbarnevelt en 5 andere personen ten voeten uit. 17e of 18e eeuws.
55573: --- - Prent: 'Het doodvonnis J. van Oldenbarneveld aangezegd'. Litho, middenboven 1619, tonende Oldenbarnevelt in zijn kamer met 5 andere personen, allen ten voeten uit.
55627: --- - De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt [ betreffende het intrekken van het octrooi voor het boek Aenwysinge der heylsame politique gronden......], 's Gravenhage 28-5-1669, Van Wouw, 1669.
55625: --- - Tekening in kleur, geplakt op karton, van het interieur van een cel in een Engelse gevangenis. Gedateerd 1-10-1903 en bedoeld als voorbeeld voor de gevangenen. Koordje voor ophangen in een gevangenis, 40x28 cm.
55618: --- - Publicatie. Borgermeesteren en vroedschap der stadt Utrecht [geven bepalingen voor het handhaven van de zondagsrust]. Utrecht, J. v. Poolsum, 1728.
55478: --- - Nominative staat van eenige militairen, behoord hebbende tot de land- en zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde (...) weggezonden of (...) vervallen verklaard van den militairen stand. 's Gravenhage 18-3-1844. Per lijst EUR 38 ex BTW
55421: --- - Zwitserland en de Jezuitenvraag. In brieven. Naar de 2e druk uit het Hoogduitsch vertaald. Arnhem, v.d. Wiel, 1845.
55424: [Rabus, Pieter] - Historie van den oproer te Amsterdam voorgevallen door den Stads-Gr. Achtb. Overheid en trouwe borgers (...) gestild, zedert den 31-1-1696. Amsterdam, Jan Graal, 1717 [op gegraveerde titelpagina Willem Lamsveldt 1702].
55368: --- - De sterf-huizen en lyk-staetiën door de bier- en wynstormen schandig onteert, vertoont in verscheide zamenspraeken tusschen Timotheus en Didakus. Leuven, v. Overbeek, 1758.
55347: [Beccaria, Cesare] - Traite des delits et des peines. Traduit de l'Italien d'apres la troisieme edition. Amsterdam, v. Harrevelt, 1766.
55316: --- - V.P.A. Bloedigen Haegh of 't Godsalig af-sterven van Jacob de Graef de jonge op den 29-6-1672 (...) en N.V.M. noyt-gehoorde wreede broedermoort van de heeren mrs. Cornelis en Jan de Wit (...) Treurspel. Hantwerpen, Kees Voorvechter, [1672].
11143: - OVERGOOR, WOLTERS Blaadje papier met opschrift `En librum quem in gratitudinis atque amicitiae tesseramquam meam scilicet erga te interituram nunquam putes, ex optatissimo, atque integerrimo amico suo Do Maximiliano Francisco Overgoor M.D. ddd J.P. Wolters ss theol.-stud. Lugd. Batavus.' 1 p.
11151: - POLDER DE GROOTE BLOCK, BIEZEVELT Kwitantie van Gillis ... als penningmeester van de Nieuwe bedijckte polder van de grooten Block inzake ontvangen gelden van de pensionaris Biezevelt. 4(, 1 p.
42291: [Beverwijck, J. van] - Hertogh van Alva. Geessel van Nederlant ende Portugael. Hoe ende waerom beyde het Spaensche jock af-geworpen ende met malkanderen tegens den gemeenen vyandt verbonden zijn. Dordrecht, J. Goris [colophon: Dordrecht, H. v. Esch, 1641], 1641.
11343: - DOMPIERRE Alliantiewapen Touroude de Saint Amant x Dompierre, met daarnaast de 16 kwartieren Dompierre. Tekening met kleur, 19de-eeuws. 35x25 cm.
11349: - DUITSLAND, PRINS ALEXANDER Briefje van prins (?) Alexander van ..., getekend Darmstadt 3 januari 1888, gericht aan `Herr Major'. Met een portret in lichtdruk, 16x10 cm.
11351: - DUSSEN, VAN DER Kwartierstaat (16 kwartieren) van de kinderen van Pieter van der Dussen en Anna van der Stock. Met de 16 kwartierwapens. Dubbel folio, 1 blad. Begin 20ste eeuw.
51722: [Saalmink, L.G.], - Nederlandse bibliografie 1801-1832. Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage, Houten 1993.
12140: - VOORT, VAN DER; KRETSCHMER, NORTHIER Aan den heer H.J. van der Voort, bij zijne laatste bijwoning der vergaderingen van het Amsterdamsche Genootschap ter beoefening van de deugd en kunde. 4(: [5] p.
12143: - VRIJMETSELAARSDIPLOMA GOUDA, BÄUMER Diploma voor Willem Arnold Bäumer, geboren te Westbroek, 28 jaar oud, opzichter bij de waterstaat, tot meester-vrijmetselaar in de loge De Ware Broedertrouw te Gouda, d.d. 14 november 5862 (= 1862). Getekend door de vrijmetselaars G. Perk van Lith, Van Zeylen, Van Gennip (?), G.C. van der Want, J.W.E. Donckerman, L.C.G. Ropp (?) en J.J. Groeneveld. Charter op perkament met aanhangend zegel in blikken doosje.
12325: - FRIESLAND, TOLHEFFING, FOLLEGABRUG Publicatie van de gouverneur van Friesland d.d. 1847 betreffende de tolgelden voor schepen die door de Follegabrug in Lemsterland varen. Plano, 1 p., gedrukt.
12322: - FODOR Handtekening van C.J. Fodor als thesaurier van de Commissie tot de Stedelijke Tentoonstelling; 1 stuk.
12330: - GEERTRUIDENBERG `Index op 1e Ordonnantie Boek der Stad Geertruydenberg, beginnende 1593 en eyndigende 1625;. Folio, 8 p.
12339: - GOES Twee fotokaarten, 1909 en 1913, betreffende de gymnastiekvereniging `Volharding' te Goes.
44442: - BLINDEN; LEESMACHINE--- Brochure betr. 'The optophone', van fa. Barr and Strout te Glasgow. 1920, 11 pag., geillustreerd, gedrukt.
44482: - VOORNE--- Artikel 'Een heel domme fout van de klerken van de graaf van Holland?' door H.J.J. Vermeulen. 53 pag., getypt.
29361: - TAXIS -- 22 gravures van het wapen (de wapens) van de familie Taxis, elk ca. 10x10 cm, graveurs: C. Galle, Neeffs, de Joode, v.d. Schoore, Borrekens, Rucholle, v. Merlen, e.a., 18e- eeuw.
29365: - LANDRÉ, INSTITUUT, AMSTERDAM, BEKKER -- Prijsboek ( le magasin des enfans, tome I) aangeboden aan Madamoiselle C.N. Bekker, door het Institut de G.N. Landré te Amsterdam, 1818
29371: - BEETS -- Cahier met aantekeningen ‘Natuurkundige aardrijkskunde’ door Alida Beets. Geillustreerd met potloodtekeningen, gesigneerd A B, 4°, 121 pag. manuscript.
29373: - VEEPEST -- ‘Provisioneele precautien voorgeslagen bij de Medische Faculteit van ‘s lands Universiteit te Leyden tot voorkoming van de besmettelijke siekte onder het rundvee en tot sluiting van den voortgang van deselve’, ‘s Gravenhage, P. en I. Scheltus 1744, 3 pag. folio, gedrukt.
29375: - SLINGER -- Brief van N.H. Slinger, dd. 1975, o.a. over zijn geboortehuis te Alkmaar, manuscript, 2 pag.
16025: [Witsen Geysbeek, P.G.] - Tableau d’Amsterdam, ou guide des étrangers dans cette ville. Ouvrage nécessaire aux étrangers et même aux Amsterdamois, et ou est indiqué tout ce qu’il y faut connoitre et éviter, 3e druk, Amsterdam: L.A.C. Hesse, 1810.
29915: - HOOGVLIET, BOER -- Drie briefjes van ds. Hoogvliet, aan de theol. cand. G. Boer, Kruisstraat te Haarlem, dd. Leiden en Spaarndam 1853-1854. Manuscript, 8°, 3 pag.
29917: - MARTENS, BORGER, LUTHERSE KERK -- Brief van ds. J.G.D. Martens, dd. Amsterdam 1879 aan 'eerw. heer'. Manuscript, 8°, 2 pag.
42241: [Verschuer-van Balveren, C.W. van (red.)] - Dienende liefde. [Arnhem], 1894.
42243: [Westerbaen, K.] - Omstandig en naeukeurig verhael van alle de plechtigheden, vreugdebedryven, (...) zoo ter gelegenheid van het honderdjaerigfeest der Utrechtsche Akademie als van de promotie met de Kap van zes Heeren. Utrecht, Muntendam, [1736].
51212: - Hamburg, 24 Ansichten nach kunstlerischen aufnahmen, Frankfurt a. M., G. Blumlein & Co, [ca. 1910?].
51214: - Kjobenhavn. 47 billeder, Carl Stenders, Kunstforlag [1910].
44619: - UTRECHT; STUDENTENLEVEN; BEETHOVEN --- Menu van het Installatie souper Beethoven d.d. 10-11-1922. Steendruk J.A. Moesman, geillustreerd.
44623: - OPPENHEIM; MY. NED. LETTERKUNDE --- Diploma lidmaatschap Maatschappij Nederlansche Letterkunde te Leiden t.n.v. mej. A.L. Oppenheim, d.d. 1917. 35x45 cm., deels gedrukt, met handtekening president en zegel.
49647: - VORDEN--- Achtkastelendorp Vorden. Prentbriefkaarten van de acht kastelen. Uitgave G.J. Hietbrink Vorden, ca. 1920?
14972: [Barrow, John?] - A family tour through South Holland. 3de druk. Londen: Murray & Tegg, 1839.
49677: - HEYTHUIZEN, HEIBLOEM, WENNEN--- Eerste verslag van de Aloysius kolonie of Heibloem in de provincie Limburg. Amsterdam, 1854, 14 pag., gedrukt.
49679: - GRAVE, BLINDEN--- 1859-1884, R.K. Blinden-instituut voor jongens te Grave. Tilburg 1884, 12 pag., gedrukt.
55179: --- - Tekening [portret van Domenico Rizzo, Freymann von Calabrien]. Aquarel in grijs, ca. 1840?
42949: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van Spanje en Portugal. Amsterdam, Tirion, 1759.
39380: [ Blécourt, A.S. de ] - Rechtshistorische opstellen aangeboden aan A.S. de Blécourt, Groningen 1939, 259 pag., geb.
45089: - CRUYS; 'T HOEN; KOELINK; HANDEL --- Notitie van koopmans en andere goederen bestaande in (...) teer touwwerk, hout (...) behorende tot de boedel van Christiaan Cruys, ook genegotieerd hebbende op de firma Goris 't Hoen en Comp. 4°, (28) pag.
29709: - STAR NUMAN -- Briefje gericht aan mr. O.W. Star Numan betr. examen voor de weeshuisschool 1879. Manuscript, 1 pag.
29715: - BIJTELAAR, KLOK KAPELLE (Z) -- Potloodtekening door mej. B. Bijtelaar van opschrift luidklok Kapelle (Z), 1945, 30x23 cm.
42163: - - De rechte beschryvingh van alle het gene den heer Adriaen Paau, ambassadeur extraordinary van wegen (...) Staaten Generael, met het Parlement van Engelant getraceert heeft nopende een goede vreede tusschen beyde republijcquen. Amsterdam, Gillis Joosten [Saeghman], 1652.
49613: - NOEL--- Request van de commies aan het Ministerie van Oorlog, Noel, d.d. Parijs 10-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om een baan aan het hof. Manuscript, folio, 3 pag.
49615: - GOUSIGUE, GOUSIGNE--- Briefje van T(?) Gousigue (of Gousigne?), d.d. 8-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, met uitnodiging aanwezig te zijn bij zijn benefice. Manuscript, 4°, 1 pag.
52431: [Nayler, B.S.] - Pillen voor recenserende geleerden te slikken en Beenen voor heeren boekhandelaren te kluiven: toegediend door een wezenlijken voorstander der Nederduitsche letterkunde. Amsterdam, Nayler & Co., 1838.
29383: - KOP, CROISET VAN DER, MILIUS --Ca. 50 handgeschreven verzen van diverse dichters, 'verzameld door A. Croiset van der Kop', 1 deel en veel losse stukken.
29387: - MILITARIA -- Publicatie van de Staten van Holland dd. 19-7-1673 betr. de 'monsteringe'. Het betreft aanvullingen op het placcaat van 23-8-1623. 1 blad plano, gedrukt (door J. Scheltus te 's Gravenhage).
29389: - VEER 'S GRAVENHAGE-DELFT -- Instructie voor de commissarissen, hoofdlieden, schippers, knechts, jagers en bestellers van de schuitenveren voor passagiers tusschen de steden 's Gravenhage en Delft. dd. 12-11-1849. 8°, gedrukt, 20 pag.
29377: - ANDREAE, V. BORSSUM WAALKENS -- Levensbericht van mr. A.J. Andreae door G. H. van Borssum Waalkens, overdruk, 12 pag. Met ca. 10 pagina’s aantekeningen van de auteur, gebruikt voor dit levensbericht.
29867: - TONEEL, LEEUWARDEN, VAN KORLAAR-SABLAIROLLES -- Coupletten gezongen door mevr. Van Korlaar-Sablairolles bij het eindigen der voorstellingen te Leeuwarden 24-7-1855. 1 blad, gedrukt.
29863: - TONEEL, REDERIJKERSKAMER DE GENESTET, AMSTERDAM -- Programma voor toneelstuk Drie Hoeden, in Bellevue 5-4-1877, uitgevoerd door de rederijkerskamer P.A. de Genestet te Amsterdam. Gedrukt, 1 blad.
29865: - TONEEL, NIJMEGEN, MILITARIA -- Toespraken tot het Nijmeegsche publiek ... bij ... Toneelvoorstelling ..., door eenige officieren van het Garnizoen, 5-2-1847. Gedrukt, 4 pag.
27956: F. [.......] Jr., G.P. - Gedenkboek der Nederlandsche Zondagsschool-vereeniging, uitgegeven bij gelegenheid van haar veertigjarig bestaan, 1866-1906, Amsterdam, Egeling, 1906, 150 pag., geïll., orig. papierenomslag ( wat rafelig).
21206: ( Brink, v.d. ) - De geschiedenis van BV Tapijt Fabriek van den Brink & Campman 1897-1997 ( te Laren ). Noordwijk 1997, 64 pag., geïll., ( met 11 pag. aanvulllingen in fotocopie en en catalogus van het bedrijf 1978-1979 ).
10693: - Reglement voor het koperen feest van W.A. Weytlandt en M.W. De Bas, gegeven op ons kasteel Prinsegracht nr 12, den 23 Mei 1889. z.p. Folio, [1] p.
37220: - Registers der stucken begrepen in alle delen des Groot Gelderschen placaet- boecks, Arnhem, H.v. Goor, 1740, 8o., 444 pag., cont.-perkamenten band.
23744: [ Doris, Charles ] - Memoires secrets sur Napoleon Buonaparte ecrits par un homme qui ne l'a pas quitté depuis quinze ans, 3e et 4e ed., 2 vols, Parijs, Mathiot 1815, 216 + 284 pag., ill ( portret), orig. papieren omslag.
23778: [ Spiegel, L.P. v.d.] - Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland, 2e druk, Amsterdam etc. 1800, 5 + 97 pag., orig. kartonnen omslag.
23804: [ Dellebarre, J.P.] - Histoires plaisantes et recreatives contenant un recueil de sentimens nobles et heroiques, de bons-mots (...) et lecons instructives, par l"auteur des phrases faciles etc., 3e ed., Dordrecht,Blussé 1811, 8 +116 pag., orig. boards.
23842: - Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden, 20e deel, vervattende eenen aanvang der beschrijving van Stad en Lande, Amsterdam etc., de Groot etc., 1793, 538 pag., orig. karton.
23866: [Swinderen, Ph. van] - Voorlezing over de sneeuw, z.pl. [Groningen?], z.j.[1810] 14 pag., papieren omslag. Vorgelezen in het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen.
23878: [Bentinck, Mechteld gravin, (ed.)] - Lettres et memoires de Marie Reine d'Angleterre, épouse de Guillaume III, Den Haag, etc, 1880, 10 +165 pag., orig. paper covers. With facsimile.
23880: [ Ouwerkerk de Vries, Jan van] - Welke belastingen zouden toch wel de beste zijn? Amsterdam, Den Hengst, 1820, 115 pag., orig. karton ( Knuttel 24888 ).
23888: - Bericht wegens eene verbeeterde toethaspel, aan de Nat. Ned. Huishoudelijke My. aangeboden door de spin-en weef fabricq te Monnickendam, waarvan eigenaars en directeuren zijn P.Slicher, C.S. Volmer, A.Volkerse en C.Peereboom en Zoon, Haarlem, Loosjes [1804] 6 pag. met uitvouwbare gravure.
23894: [ Hingman, J.H.] - Inventaris van het oud archief der gemeente 's-Gravenhage, Den Haag 1868, 132 pag.
23918: [Mijer, P.] - Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten der Vaderlandsche hoogescholen, gehouden te Batavia, Batavia 1844, (6)+190 pag., geïll. met facsimiles van de handtekeningen van de feestgenoten.
23922: [Burrey, miss] - Evelina or a young lady's entrance into the world, 2 volumes, London 1815, 228+254 pag., full. leather, hinges broken
23938: [ Emants, G.B.? ] - Het burgerweeshuis en de fundatie der vrijvrouwe van Renswoude te s'-Gravenhage, 's-Gravenhage 1864, 76 pag., geïll, o.a. met kleurenlitho's.
23960: [ Masson, C.F. Ph.] - Memoires secrets sur la Russie, et particalierement sur la fin de règne de Catherine II et le commencement de celui de Paul I, 3 delen [ van 4] Amsterdam 1800-1802 355+295+444 pag. Gebonden in drie fraaie halfleren banden. Geïllustreerd met portret van Paul I. Mist deel 4 ( Amsterdam 1803).
23970: [ Linders, A.J. van den] - Gedenkboek 1888-1913. Technisch Bureau E.Rombouts, Rotterdam 1913, 52 pag., geïll., geb.
23976: - Bibliotheque rurale institue par le Gouvernement, manuel de culture. Brussel, Stapleaux, 1850, 259 pag., geïll.
23978: [ Kockaert, Beyens, Zaman] - Memoire pour messieurs les administrateurs du bureau de bienfaisance de la ville de Gand, appelans, contre Ms.le comte Vilain XIV, intimé. Brussel, Mailly, 1816, 4°, 47 pag.
24734: [Blainville, Charles Henri de] - Oeuvres diverses du Sr. D**. Paris [Amsterdam], [n.n.], 1713.
24735: [Pecquet, Antoine] - Mémoires secrets pour servir à l’histoire de Perse, avec des éclaircissements et une clef marginale, plus complette et rectifiée par D.S. Amsterdam, [n.n.], 1763. [Bound with:] [Baron de Poelnitz], Histoire secrète de la Duchesse d’Hanover, épouse de Georges Premier, roi de la Grande Bretagne [...]. London, the Company, ca 1727.
24750: [Paper flowers] - Vijftig papieren bloemen. Eene oefening voor den smaak. Arnhem, Tjeenk Willink, [1871-1881].
19300: - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Limburg. Geïllustreerde Beschrijving. Eerste stuk, aflevering 1 t/m 5. 's-Gravenhage 1926, 1930, 1935, 1938, 1953
19410: - Veenkoloniale Boerenbond. Gedenkboek 1903 - 1928.
19412: - Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Gedenkboek 1904 - 1929. Wildervank [1929]
19540: [Zeeuwsch Genootschap] - 1769 - 1919 Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.
19550: [Heidemaatschappij] - Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het congres der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in juni 1928 t.g.v. haar 40-jarig bestaan.
53201: --- - Sententie van den hoogen crijghs-rade der Vereenighde Nederlanden, jegens den heere Louys Francoys baron de Grisperre (...) geexecuteert in 's Gravenhage op de Gevangenpoorte op den 13-11-1673. 's Gravenhage, M. v. Heyningen [1673].
53208: --- - Placcaet vande hooge ende mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden teghens seecker fameux bouck ofte libel, uyt-ghegheven by Hugo de Groot, gheintituleert Verantwoordinge vande wettelijcke regieringe van Hollandt ende West-Vrieslandt, mitsgaders eenighe nae-buyre provincien etc. 's Gravenhage, Wed. en erven Hillebrant Jacobsz. van Wouw, 1622.
53235: --- - Advertissement van rechten, gedaan maaken ende den edele Rade en leenhove van Braband [...] overgegeven [...] van wegens Isabella Barbara Salicati, wed. Jacobus van der Bossche, te Mechelen, benevens haare suster Maria Rosalia de Nemis-Salicati, erfgename van wijle Bruno Gysels, gewoont hebbende te 's Bosch, op ende jegens de testamentaire erfgenamen van Adriana Elisabeth Doncquers, ongehuwde dogter, gewoont hebbende te 's Bosch, met namen Johannes L. Schoutheeth, mr. Petrus M. Schoutheeth en Elena F. Schoutheeth en de drie kinderen van Isabelle Schoutheeth en Jan Baptista Ameye. [ca. 1766].
53249: --- - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt jegens mr. Simon van Halewyn, gepronunchieert den 31 Julii 1693. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1693.
53281: --- - [Verzameling van 10 stukken, pro en contra, in de incest-affaire van Onno Zwier van Haren]. Leeuwarden e.a., A. Ferwerda e.a. 1761-1762.
53297: --- - An authentic and genuine narrative of the life and surprizing exploits of William Hawke, the famous highwayman, who was executed at Tyburn July 1 1774 for robbing mr. Charles Hart on the highway of 1s. 8d. Londen, R. Richards 1774.
53301: --- - Sententie van Louis Francois van den Heeden, over de begane moordt gedaen aen mr. Adriaen de Molenaer, des selfs zwaeger, tusschen Utrecht en de Vaart, op donderdagh den 3en- May 1688 ouden stijl. By den Ed. Gerechte der stadt Utrecht op den 14 dito in de Audientie van den stadthuyse gepronuncieert ende ten selven dage op de Neude geexecuteert. Utrecht, J. v. Poolsum, 1688.
53315: --- - De heer W.A. Jellinghaus en zijne voorgewende grieven tegen jhr. mr. F. Junius van Hemert, Batavia, Bruining & Wijt 1873 'Buiten den handel'.
51091: [Dans, Johan van?] - Thirsis minnewit. Bestaande in een verzameling der moyste en aangenaamste minne-zangen en voysen. 3 delen in 1 band. Amsterdam, Kannewet, 1752, 1750 en z. j.
51101: [Wilmsen, F.P. en G. Bruining] - Mannelijke grootheid van ziel en heldendapperheid in tafereelen uit de geschiedenis voor de Nederlandsche jeugd. Zutphen, Thieme, 1820.
17784: [Post, Elisabeth Maria] - Het Land, in brieven. 3e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
53333: --- - Bericht van schout en schepenen der stad Amsterdam aan [...] Staten van Holland [...] in de zaake van mr. Jan Christiaan Hespe en Jan Verlem. Amsterdam, P. Schouten, [1785].
53340: --- - Brief van een Leids heer, zig in 's Gravenhage bevindende, aan een heer buyten de provincie, behelzende het verhandelde en geresolveerde op de Haagse convocatie van eenige leeden der Generale Nederlandsche Lyfrente Compagnie, onder de administratie van den heer J. van der Hey, met de acte van protest op dezelve convocatie gearresteerd 18 September 1777. Arnhem, Troost etc., [1777].
53353: --- - Sententie by den Raedt van State der Vereenighde Nederlanden ghearresteert tegens Philips Hodenpijl, gewesen buyten-commijs van den gewesen ontfanger generael mr. Philips Doublet. Den 15 December 1668. 's Gravenhage, H. v. Wouw, 1668.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

11/28