Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19300: - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Limburg. Geïllustreerde Beschrijving. Eerste stuk, aflevering 1 t/m 5. 's-Gravenhage 1926, 1930, 1935, 1938, 1953
19410: - Veenkoloniale Boerenbond. Gedenkboek 1903 - 1928.
19412: - Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Gedenkboek 1904 - 1929. Wildervank [1929]
19540: [Zeeuwsch Genootschap] - 1769 - 1919 Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.
19550: [Heidemaatschappij] - Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het congres der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in juni 1928 t.g.v. haar 40-jarig bestaan.
53201: --- - Sententie van den hoogen crijghs-rade der Vereenighde Nederlanden, jegens den heere Louys Francoys baron de Grisperre (...) geexecuteert in 's Gravenhage op de Gevangenpoorte op den 13-11-1673. 's Gravenhage, M. v. Heyningen [1673].
53208: --- - Placcaet vande hooge ende mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden teghens seecker fameux bouck ofte libel, uyt-ghegheven by Hugo de Groot, gheintituleert Verantwoordinge vande wettelijcke regieringe van Hollandt ende West-Vrieslandt, mitsgaders eenighe nae-buyre provincien etc. 's Gravenhage, Wed. en erven Hillebrant Jacobsz. van Wouw, 1622.
53235: --- - Advertissement van rechten, gedaan maaken ende den edele Rade en leenhove van Braband [...] overgegeven [...] van wegens Isabella Barbara Salicati, wed. Jacobus van der Bossche, te Mechelen, benevens haare suster Maria Rosalia de Nemis-Salicati, erfgename van wijle Bruno Gysels, gewoont hebbende te 's Bosch, op ende jegens de testamentaire erfgenamen van Adriana Elisabeth Doncquers, ongehuwde dogter, gewoont hebbende te 's Bosch, met namen Johannes L. Schoutheeth, mr. Petrus M. Schoutheeth en Elena F. Schoutheeth en de drie kinderen van Isabelle Schoutheeth en Jan Baptista Ameye. [ca. 1766].
53249: --- - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt jegens mr. Simon van Halewyn, gepronunchieert den 31 Julii 1693. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1693.
53281: --- - [Verzameling van 10 stukken, pro en contra, in de incest-affaire van Onno Zwier van Haren]. Leeuwarden e.a., A. Ferwerda e.a. 1761-1762.
53297: --- - An authentic and genuine narrative of the life and surprizing exploits of William Hawke, the famous highwayman, who was executed at Tyburn July 1 1774 for robbing mr. Charles Hart on the highway of 1s. 8d. Londen, R. Richards 1774.
53301: --- - Sententie van Louis Francois van den Heeden, over de begane moordt gedaen aen mr. Adriaen de Molenaer, des selfs zwaeger, tusschen Utrecht en de Vaart, op donderdagh den 3en- May 1688 ouden stijl. By den Ed. Gerechte der stadt Utrecht op den 14 dito in de Audientie van den stadthuyse gepronuncieert ende ten selven dage op de Neude geexecuteert. Utrecht, J. v. Poolsum, 1688.
53315: --- - De heer W.A. Jellinghaus en zijne voorgewende grieven tegen jhr. mr. F. Junius van Hemert, Batavia, Bruining & Wijt 1873 'Buiten den handel'.
51091: [Dans, Johan van?] - Thirsis minnewit. Bestaande in een verzameling der moyste en aangenaamste minne-zangen en voysen. 3 delen in 1 band. Amsterdam, Kannewet, 1752, 1750 en z. j.
51101: [Wilmsen, F.P. en G. Bruining] - Mannelijke grootheid van ziel en heldendapperheid in tafereelen uit de geschiedenis voor de Nederlandsche jeugd. Zutphen, Thieme, 1820.
17784: [Post, Elisabeth Maria] - Het Land, in brieven. 3e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
53333: --- - Bericht van schout en schepenen der stad Amsterdam aan [...] Staten van Holland [...] in de zaake van mr. Jan Christiaan Hespe en Jan Verlem. Amsterdam, P. Schouten, [1785].
53340: --- - Brief van een Leids heer, zig in 's Gravenhage bevindende, aan een heer buyten de provincie, behelzende het verhandelde en geresolveerde op de Haagse convocatie van eenige leeden der Generale Nederlandsche Lyfrente Compagnie, onder de administratie van den heer J. van der Hey, met de acte van protest op dezelve convocatie gearresteerd 18 September 1777. Arnhem, Troost etc., [1777].
53353: --- - Sententie by den Raedt van State der Vereenighde Nederlanden ghearresteert tegens Philips Hodenpijl, gewesen buyten-commijs van den gewesen ontfanger generael mr. Philips Doublet. Den 15 December 1668. 's Gravenhage, H. v. Wouw, 1668.
53375: --- - Legende van Amsterdam, Aen den dagh gekoomen door de eigene belydenisse van Jan Hol, tegenwoordigh gedetineerde op de Voorpoorte van den Hoove van Hollandt [...] en bevestigt door de by hem gevondene brieven van den Koningh van Vranckrijck en van [...] deszelfs voornaemste minister De Louvoys, aen eenige regenten der stad Amsterdam. z. pl. [1690].
53389: --- - Sententien tot laste van Pieter van Houten, ende Richard Saab, midsgaders Willem Teeckman, gewese borgermr. der stad Amersfoort, geexecuteerd binnen Amersfoort op den 3 October 1703. Na de copy, Utrecht, J. v. Paddenburg, 1703.
53390: --- - Sententien tot laste van Pieter van Houten, ende Richard Saab, midsgaders Willem Teeckman, gewesene borgermr. der stad Amersfoort, ge-executeert binnen Amersfoort op den 3 October 1703. Gedruckt na de copye, van Jacobus van Paddenburg, Anno 1703.
53405: --- - Missive van een voornaam rechts-geleerde in 's Gravenhage op de dispensatie in huwelyx saken, gedateerd den ... 1719. z. pl., z. j.
53409: --- - Bericht van den Hove van Hollant, wegens de sententie ghewesen jegens den drost van Gornichem[sic], nevens een korte memorye op de selve sententie, z. pl., 1676.
53414: --- - Instructie voor de ghedelegueerde rechters in de chambre mi parti, by den heere coninck van Spaignen ende de heeren Staten Generaal der Verenighde Nederlanden te samen geërigeert. 's Gravenhage, v. Wouw, 1654.
53424: --- - De toast van mr. F.A.R.A. van Ittersum, vice voorzitter der Arrondissements rechtbank te Utrecht en het oordeel der pers. Helmond, N.H. van den Boom, 1884.
53480: --- - Keuren van den Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght zijnde de interpretatie ende ampliatie van eenige artijckelen der voorsz. keure. Middelburg, B. de Later [ca. 1700].
15424: [l’Honoré, Samuel François] - La Hollande au dixhuitieme siècle. Ou nouvelles lettres contenant des remarques et des observations sur les principales villes, la religion, le gouvernement, le commerce, la navigation, les arts, les sciences, les coutumes, les usages et les moeurs des habitans de cette province. Den Haag: Detune, 1779.
15469: [Kist, Willem] - Karakterschetsen, zeden en gewoonten van Nederlandsche ... Amsterdam: E. Maaskamp [1816], facsimile-reprint Haarlem: Erato, 2000.
15510: [Lepeintre, P.M.M.] - Quatre mois dans les Pays-Bas, voyage épisodique et critique dans la Belgique et la Hollande, par M. de ...., 3 delen, Parijs: Delauney/Leroux, 1829-1830
15536: [Loveringh, J.?] - Historische en natuurkundige lente-reis. 2 delen, Amsterdam: J. Loveringh, 1768.
15558: [Maaskamp, E.] - Reis door Holland in de jaren 1806 [en 1807], 2 van 3 delen. Amsterdam: E. Maaskamp, [1807-ca 1812].
15562: [Maaskamp, Evert] - Representations of dresses, morals and customs in the Kingdom of Holland, at the beginning of the nineteenth century. Amsterdam: E. Maaskamp, 1808.
15563: [Maaskamp, E.] - The travellers guide, containing the roads and stations through France and Germany, the distances of the principal cities from each other, and all the interesting and curious objects contained in any of them. Being an explanation of a new and very accurate itinerary map. Amsterdam: Maaskamp, [1815].
53507: --- - Deductie gedaan maken ende de [...] gecommitteerde raden van de Staten van Holland [...] overgegeeven uit den naam ende van weegens Gerard Johan Kohlgartner, winkelier in den Hage [...] op ende jegens Frederik Hendrik baron van Wassenaar [...] als bailluw van den Hage [met:] Dictum van de sententie ... dd. 8-11-1762, [1762].
1904: [NÜRNBERGER GESCHLECHTERBUCH 1610] - Nurnberger Geschlechterbuch 1610. 5 bladen uit dit boek met gegraveerde afbeeldingen van persoon ten voeten uit, met wapen(s). Folio.
53542: --- - Proceduren geventileert voor den Hove van Friesland tusschen Aletta Schotanus cum soc, impetranten, op ende teegens Petrus Latané, gedaagde, over de nalatenschap van vrouw Anna Latané, in leven huisvrouw van wylen de heer Dominicus Balck, oudste professor in de regten op 's lands universiteit te Franequer, en bij hooggedagten Hove gedecideert den 27 October 1753. Leeuwarden, A. Ferwerda, 1754.
53543: A. d'A. [=Lauer, Leo] - Waarom werd Pisuisse vermoord?, z. pl. [Amsterdam, Excelsior], [1927].
53548: --- - Arrest donné, prononcé & executé contre Gilles Ledenberg (...) le 15-5-1619 (...) translaté de Flaman. 's Gravenhage, L. Elzevir, 1619.
53549: --- - Vaderlandsche missives van een Leidsch heer! aan zyn vriend in Amsterdam, No- 1. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Gillis van Ledenberch, (...) en over deszelfs cadaver, geëxecuteert den 15 Mey Anno 1619 (...) Tot een bijlaag om by Do. Bosch, zijn dicht, voor de vreije drukpers te plaatze, [gebonden met:] No- 2. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Rombout Hogerbeetz [gebonden met:] No- 3. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Johan van Oldenbarnevelt. Den Haag, Age etc. [1787].
53551: --- - Adres van den gemeenteraad van Leeuwarden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betrekkelijk de verplaatsing der strafgevangenis van Leeuwarden naar Medemblik, dd. 25 October 1869. Met 3 bijlagen. Leeuwarden, L. Schierbeek [1869].
53555: [Leeuwen, Simon van] - Bellum juridicum, ofte den oorlogh der advocaten, bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d'een, d'andere directelijck is contrariërende. Amsterdam, H. en wed. D. Boom, 1683.
53558: --- - Sententien wtgesproken ende gepronuncieert (...) ter puye deser stede, over Dr. Carel Lenards, Pieter van Goetthem, ende Albert Harmansz Dingstee, mitsgaders over de twee andere gevangens binnens camers den 31 Januarij 1629. Amsterdam, J. Benningh, 1629.
53574: [ Limborch, Frans van ] - Brief betreffende twee preuven dat het Hof van Holland voor den jaare 1429 is opgeregt. Geschreven aan H.Z.D.V.A.R.D.I.M. door E.L.E.O.D.H.O., Leiden, P. van der Aa, 1717.
53585: T., S. v.d. - De misdaad in den hoogsten top, vertoond in een beknopt en volleedig verhaal van de nooit voorheen gehoorde rechtspleeging van den aller ongelukkigsten monarch Lodewijk de XVIde Koning van Frankrijk en Navarre enz, door S.V.D.T., schrijver van de Nieuwe Fransche Tieranny [Amsterdam, Ph. van Leeuwen, 1793].
53586: [Clery, J.B.C.H.] - Journal de ce qui s'est passé à la tour du temple, pendant la captivité de Louis XVI, roi de France. Prix six shellins. z. pl.[ Londen] , z. n. [1798].
18884: [Wijnstok, Nicolaas Arnoldus] - Amalia. Blijspel in één bedrijf, door Arnold.
18371: [Themmen, Phoebus Hitzerus] - Comique en vermaakelijke Boeren-reis, van Dirk de eenvoudigen en zijne zoonen uit het Overmaasche naar Delft. “Gedrukt in Holland, in het IV jaar der negentiende eeuw”. [z.p.], [z.n.], [1804].
53593: --- - Arrest in zake van Jean Baptiste de Loeil , gewezen door het Provinciaal Geregtshof in Zeeland, op donderdag den 25. October 1849, Middelburg, Altorffer, 1849.
62113: - 'Verklaaring van het staatkundig werpspel'.
62115: - Children's colouring album. Album du petit paysagiste pour etre colorie par les enfants.'.
62229: - Maps of Amsterdam (vier plattegronden van Amsterdam).
62223: - Legal documents: French, German and English contracts and terms and conditions (diverse Franse, Duitse en Engelse juridische documenten).
62225: - Music sheet: 'Deutschland und Hollands Willkom an Paul Kruger, Prasidenten von Transvaal. Alliirten vom Orange-Freistaat. Lied im Volkston von Friedrich Tuinhout'. 1900.
62227: - Music sheet: 'Treurtoonen' 1865.
62407: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
62399: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adius
62429: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerssen Beijeren (Van)
62419: - Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda
62421: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62423: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62427: - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Aengenent
62439: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aillon
62441: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aken (Van)
62443: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akerlaken (Van)
62461: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alberda
62487: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62475: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alemans
62477: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alen (Van)
62479: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62509: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amama (Am(m)ama)
62493: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aller
62495: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allershof
62497: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aloist
62499: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alsem (Van)
6250: [Rooze, J.A.] - Honderd jaren B.I. de Vries, 1847-1947, [Amsterdam 1947], 12 p., geïll.
62501: - Wapenkaart/Coat of Arms: Altena
62503: - Wapenkaart/Coat of Arms: Althuyzen
62539: - Wapenkaart/Coat of Arms: Appelius
62537: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aoust (d')
62535: - Wapenkaart/Coat of Arms: Antheunis
62527: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andres
62531: - Wapenkaart/Coat of Arms: Anhalt
62533: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ankersmit
62591: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baars
62551: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arents
62553: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arentsma
62555: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arkel
62557: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arminius
62559: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnold
62561: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnoldy
62563: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arntzenius
62565: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arriens
62567: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arssen (Van)
62569: - Wapenkaart/Coat of Arms: As (Van)
62571: - Wapenkaart/Coat of Arms: Asperen (Van)
62573: - Wapenkaart/Coat of Arms: Assche (d')
62575: - Wapenkaart/Coat of Arms: Astier (d')
62577: - Wapenkaart/Coat of Arms: Auckama
62579: - Handwritten letter regarding coat of arms/wapenkaart: Augustinus
62581: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aumale (d')
62585: - Wapenkaart/Coat of Arms: Avenhorn
62587: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aylva (Van)
62589: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aytta
52967: --- - Sententie gepronuncieert den 25. January 1662 tot Amsterdam, jegens Isaac Coeymans, koopman en Burger der selver stadt, Rotterdam, Floris Willemsen 1662.
63231: - Centsprent: Coats of arms of Friesland and Frisian cities.
63343: - Centsprent: Bijbelsche Zinnebeelden des Nieuwe Testament, no. 29.
63235: - Centsprent: Het Metalen Kruis. No. 6.
63240: - Centsprent: Hier ziet ge de kleedij van ‘t leger dat voor dezen, / Onder Napoleon de vijand deden vreezen. No. 43.
63242: - Centsprent: Rood-kapje kan tot leering zijn, / Aan kind’ren zoo wel groot als klein … no. 3.
63246: - Centsprent: Deez’ prent met veel verscheidenheid, / Wordt lievers u weêr toegeweid … no. 40.
63248: - Centsprent: Hier ziet gij Steven van der Klok, / En al zijn hooggeroemde daden, / Waar hij zoo veel opzien trok, / En zich met eer zag overladen, N. 25.
63274: - Before the woods.
63341: - Centsprent: Willem V, in leven prins van Oranje en Nassau, stadhou-/der, capitein generaal en admiraal der Nederlanden, no. 43.
63345: - Centsprent: Nederlandsche Weldadigheid, Litt. A.
63347: - Centsprent: Various animals, N. 73.
17729: [Pels, Andries]; [Ysbrand Vincent] - Tieranny van Eigenbaat in het eiland van vryekeur. 3e verb. druk. Gedrukt voor het kunstgenootschap Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1706. [Gebonden met:] Ondergang van Eigenbaat in het eiland van vryekeur, zinnespel. 2e verbeterde druk. Gedrukt voor het kunstgenootschap. Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1708.
63349: - Centsprent: Hier ziet gy Jonge Jeugd mits dezen, De Vier-getijde des Jaars geprezen. 86.
63351: - Centsprent: Trekken en gedenkwaardigheden uit de levens van beroemde Nederlandsche Mannen. T.
43734: - Reglement op de correspondentie bij ijsgang en hoogopperwater op de rivieren de Lek, de Waal, de Maas en Merwede (.....) benevens de dijkregeling van al de dijkscollegien der Dienst-orde langs de rivieren, gearresteerd bij Koninklijk besluit 3-1-1821, Zaltbommel, Noman, 1821. 12o, van papieren omslag mist het voorplat, 4+30+ (2) pag.
43766: [Sweerts, H.], - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen, Amsterdam Moolenyzer, 1830, 4+216 pag., origineel kartonnen omslag, omslag beschadigd.
43920: [Tattersall, John], - Veiling catalogus van de verzamelingen uitsluitend uit de nalatenschap van den heer John Tattersall, gewoond hebbende te Enschede, Enschede 1937, 113 pag., geïll.
43984: [Rups, A.H.D.]; - Hoogheemraadschap van de Uitwaterende sluizen in Kennemerland & Westfriesland. Onderzoek stoombemaling van Schermerboezem. Rapport, Alkmaar 1895, 24 pag. + 10 staten + 9 uitvouwbare kaarten. Folio.
44010: [Aurbacher, Ludwig]; - Ein Büchlein für die Jugend, enthaltend die Legende von Placidus (...) vom Verfasser des Volksbuchleins. Stuttgart etc. 1834, 4+314 pag. First edition.
44040: [Kleinmann, H.], - De Zaanstreek. Uitgave & lichtdruk van H.Kleinmann & Co., te Haarlem.
44052: - Resolutien genomen door de heeren burgemeesteren (.....) der stad Alkmaar op den 18e en 24e-2-1783, omtrent de begeeving van de ampten van burgemeesteren, scheepenen (....) commissien Alkmaar, Coster, 1783, folio, (2)+19+39+35+(1) pag.
44150: --; - Oud-Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud-Hoorn. Jaargang 1 (1979), 2 (1980), 3 (1981) en 4 (1982), ca. 400 pag., gebonden in 1 linnen band.
44155: - HAARLEM; REKENKAMER--- Gedrukt extract van een resolutie uit het 'Register van de Heeren Raden en Vroedschappen der stad Haerlem' van 30 december 1724. Ondertekend met de pen door G. de Glarges. Folio, 3 pag.
44167: - BROECKE, VAN DEN--- Potloodschetsje van het familiewapen Van den Broecke (3 degens), op achterzijde: Breda 1889.
44169: - BRUNSWIJK, VAN--- Handtekening van L.H. van Brunswijk, Den Haag, 11-9-1779.
44173: - GNEISENAU, VON--- Handtekening van August Graf von Gneisenau (1760-1831).
17664: [Beets, Nicolaas, ps. Hildebrand] - Scènes de la Vie Hollandaise / La Chambre Obscure. Vert. in het Frans door Léon Wocquier. Parijs, Michel Lévy Frères, 1856-1860. [1 van 2 delen]
17696: [Page, Jacobus] - Lessus Gallicus ofte Fransche treur-klagt op den dag van hun vertrek gestiert tot de Nederlanders, ontlit, breed uytgeleyt, ende door eenen Nederlandschen poët het Fransch volk opgedraegen, seer nauwkeurig overgeset uyt het Latyn in de Nederlandsche taele; daer by gevoegt Nederlandsche bly-gedichten, gelukwenschen, &c. [Antwerpen], [z.n.], [1748].
17697: [Palm, Johannes Hendricus van der] - Vaderlandsche uitboezeming. [Leiden], [D. du Mortier en Zoon], [1813].
63357: - Centsprent: Jongens wil je vreugd vermeeren, Wild in deze print studeeren, Want het is van Tetjeroen, Die een yder kon voldoen, 37.
63359: - Centsprent: Hier kunt gij voor- en Tegenspoed, / Van twee opregte, brave Liên, / Van Hendrik en van Anna, zien ... V.
63465: - Centsprent: Wie immer Amsterdam beziet / Vergete toch het Doolhof niet ... No. 13.
63467: - Centsprent: Zie hier, ô jonge jeugd! Des Waerelds eerste stand; Waarin de boosheid reeds vertoond de overhand. No. 26.
63469: - Centsprent: Kom lieve Jeugd! Zie hier een Zomer Veldgezicht / Zoo ik ‘t uw nader zeg / kent gy de plaats zeer ligt. No. 42.
63471: - Centsprent: Zie hier, ô lieve Jeugd die ‘t spelen steeds bemint, / wat onze Konst en Vlyt U aanbiedt in deez’ print … No. 66.
63473: - Centsprent: Hier ziet gij, lieve Jeugd! een overschoon Tafreel, / Van Genoveva’s deugd, en hoe God haar beloonde, / Hoe zij Onschuldig leed, en werd in haar regt hersteld. / Nadat zij Zeven jaar een Wildernis bewoonde ... No. 22.
63475: - Centsprent: Hier ziet gij Kloris met zijn Roosje, / Dat lief en lekker suikerdoosje! / Zij houden bruiloft met elkaar; Geluk en zegen aan dit paar. No. 36.
63479: - Centsprent: Wanneer gij onvermoeid met ijver steeds blijft leeren / Verwacht dan lieve jeugd, nog menig schoone plaat (...) No. 40.
63481: - Centsprent: Duymken uyt een kool gekomen / Word van de moeder aangenomen (...) No. 57.
63483: - Centsprent: Jan Steen was wijd en zijd vermaard / Maar ook een schilder naar den aard. No 107.
63485: - Centsprent: Hier ziet ge ‘t leven en bedrijf Van Jan de wassener en zijn wijf. No. 5.
63487: - Centsprent: [Militaire Ruiterij]. No. 50.
63489: - Centsprent: [Eight trades / acht ambachten] N. 45.
63491: - Centsprent: [Life of Cartouche] N. 56.
63493: - Centsprent: [Life of Cartouche] N. 56.
63495: - Centsprent: Histoire de Jean et Marguerite / Geschiedenis van Jan en Margaretha. 83.
63497: - Centsprent: Het Vermakelijk Harlikein-Spel. No. 95.
63499: - Centsprent: Jeu de l’oie / Ganzenspel. No. 44.
63505: - Centsprent: Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel / Image miraculeuse de N.-D., à Montaigu / Den Godzaligen Huyszegen / La bénédiction du Ménage.
63507: - Centsprent: De Geschiedenis van den Zwitser Willem Tell, No. 21.
63509: - Centsprent: Voorstelling der ontvlugting van den zeer beroemden Hugo Grotius of Huig de Groot, No 11.
63511: - Centsprent: Jeu de Cartes / Jeu de Domino. N. 60.
63513: - Centsprent: Zie hier o lieve Jeugd! een aantal oorlogs helden: Die door het oorlogsvuur, den vreden eens herstelden, No 4.
63515: - Centsprent: ‘Oostenrijksche Troepen’ and ‘Fransche Troepen’. No. 13 & No. 14.
63588: - BERTHOLDE. Engraved from an Original Picture (dwerg hofnar Bertholde, de dwerg van Normandie).
63605: - Centsprent: Klein duimpje en de gelaarsde kat, N. 5.
63607: - Centsprent: Hare Majesteit Frederica Louisa Wilhelmina, Koningin der Nederlanden.
63609: - Centsprent: De twaalf Aartsvaderen, de Zonen Jacobs ziet / Men hier ten Trappenrei gesteld ... No. 185.
63613: - Centsprent: De Haring-Visschery. no 57.
63615: - Centsprent: Het Trouw-Verbond. No 115.
63713: ( BRINK, V.D. ), - In Memoriam Mevrouw H. van 't Lindenhout geb. Sipman 1836-1900
63715: - Sententie uyt-ghesproocken ende gepronuncieert over Rombout Hogerbeetz ghewesen pensionaris der Stadt Leyden den achthienden May Anno sesthien-hondert negenthien
63718: - Effendi Nieuws, Neerlands Groote Mannen, voor onze jongens en meisjes
63730: [LESAGE, ALAIN-RENÉ], - Leven en avonturen van Gil-Blas van Santillana, ten dienste der meergevordere jeugd bearbeid door Kinderling.
63731: - Voorbeelden van goed gedrag jegens god en de menschen, in aangename verhalen en eenvoudige voorschriften voor kinderen van tien tot veertien jaren, volgens de leerwijze van Salzman
16922: [Martinet, Johannes Florentius] - Nieuw geschenk voor de jeugd, deel II. Amsterdam: Joh. Allart, 1792
16929: [Themmen, Ph.H.] - Comique en vermaakelijke Boeren-reis, van Dirk de eenvoudigen en zijne zoonen uit het Overmaasche naar Delft. “Gedrukt in Holland”, z.p., zonder naam, 1804
41816: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland, Amsterdam van Creveld, 1925.
49635: - MOLLERUS, DANCKAARTS--- Brief van J.H. Mollerus, d.d. Gravenhage 9-11-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
49637: - LOY--- Drie brieven van de weduwe Loy te Parijs, 1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon om financiele hulp. Manuscript, 4°, 5 pag.
44214: - GRAVENHAGE; AARTSEN; MEES--- Bewijs van onvermogen voor Arie Aartsen, i.v.m. procedures tegen J.C. Mees wegens hem competerende gelden, d.d. 's Gravenhage 6-11-1847. Manuscript, 1 pag.
44218: - ZEVENHOVEN; KLEIN--- Bewijs van onvermogen voor Matheus Klein, d.d. Zevenhoven, 24-10-1834. Manuscript, 1 pag.
44220: - ALPHEN; SCHAAP--- Bewijs van onvermogen voor Klaas Schaap, d.d. Alphen, 26-9-1834. Manuscript, 1 pag.
44222: - GRAVENHAGE; PIJPERS--- Bewijs van onvermogen voor de huisvrouw van Christiaan Pijpers zodat zij de confinements kosten in het verbeterhuis niet hoeft te betalen, d.d. 's Gravenhage, 18-7-1828.
42129: - - Historische beschrijving van het gebouw der maatschappije van verdiensten, ten spreuke voerende Felix Meritis. Amsterdam, Roos, 1800.
15066: [Carr, John] - Analyses of new works of voyages and travels, lately published in London: A tour through Holland ... London: Phillips, [1808].
42251: [Zwierlein, K.A.] - De artz voor de minnaaressen der schoonheid. Utrecht, H. v. Emenes, 1792.
23570: - Denkmünzen zu dem Werke Die Regierung Friedrich-Augusts, Königs von Sachsen. Leipzig, Hinrichs, 1830 16 pag. + 18 lithographische tafeln.
69769: - Steenbergen in de middeleeuwen.
69770: - Overzicht van een studie naar de beveiliging van West-Overijssel tegen Ijsselmeerwater. Een uitgave van de stuurgroep Ramspol.
25254: Aa. A.J. van der - Biographisch woordenboek der Nederlanden, 13 delen in 7 banden, Haarlem 1852-1878, reprint Amsterdam, Israel 1969, ca. 3500 pag. Gebonden in stevige linnen banden, met illustraties. Goed exemplaar, als nieuw.
66900: AA, G.L. VAN DER, - Feiten en konterfeitsels, portret-iconografie in Nederland
68262: AA, A.J. VAN DER, - Nieuw biografiesch, anthologiesch en kritiesch woordenboek van Nederlandsche dichters, onder medewerking van J.T. Bodel Nyenhuis, I. da Costa, H.O. Feith, J. van Harderwijk, A.J. Lesturgeon, G.D.J. Schotel, en anderen, bij-een-gebracht door A.J. van der Aa uitmakende tevens een vervolg op Witsen Geysbeeks woordenboek der Nederlandsche dichters (...).
68869: AA, A.J. VAN DER, - Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Complete set.
42314: Aa, Cornelis van der - Geschiedenis van het leven, character en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden. 5 delen, Amsterdam, J. Allart, 1806-1809.
65498: AA, P.J.B.CH. VAN DER ED., - Handelingen van het Committe Revolutionair in Amsteldam.Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid, 1795 and 1796
61618: Aa, Hillebrand van der (1659-ca. 1721) - ZINNE-BEELDEN der LIEFDE. Door Mr. W Den ELGER R:G
38592: AA, A.J. van der - Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1852-1878. Losse delen van de grote uitgave, gebonden in de oorspronkelijke half linnen banden. Prijs per deel € 30. De meeste delen met 1 of 2 gelithografeerde portretten. Aanwezig de delen 4 (D, E), 5 (F, G), 7 (I, J, K), 8 (L.M), 9 (N, O, P, Q).
22844: AAFJES, BLOMMERT - Gedrukte kaart betr. ondertrouw Willem H. Aafjes Jr en Anna D.C. Blommert, Amsterdam 1901.
69762: AALBERS, P.G., - Het iende van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland 1795-1850.
69013: AALBERSE, N., - Baby's Dagboek.
32373: Aalberse, Petrus Josephus Mattheus, uit Leiden - Oneerlijke concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsche recht. Proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1897
35332: Aalders H. Wzn, G.J.D. - Mensen als wij, en toch anders Groningen Wolters 1957
66980: AAN DE STEGGE, P. PIUS, - Handboekje voor de leden der wereldlijke derde orde van O.L. vrouw van den berg carmel samengesteld door P. Pius aan de Stegge.
23116: AANDEEL, ZUID-AFRIKA - Aandeel ad ƒ 1.000,- N.V. Ned. Zuid-Afrikaansche Stoomvaart My, 1920, 1 stuk, gedrukt, met talon.
22988: AANDEEL - Premie-aandeel ad ƒ 15,- van de Hollandsche Grond-Kredietbank te Amsterdam, d.d. 1904. Gedrukt, plano oblong, 2 p.
5440: Aannemersbedrijf - Vijftig jaren N.V. Aannemersbedrijf J. van Egteren & Zoon, Enschede 1950, ca 80 p., geïll.
4546: Aanteekeningen - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Röell en Van Gheel Röell. 's-Gravenhage 1888, 37 p., geïll.
6140: Aanteekeningen - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht De Stuers, ‘s-Gravenhage 1889, 16 p.
3130: Aanvulling - Aanvulling of IIde deel op de Geschiedenis van de familie Brakman. Ede 1937, p. XI-XL en 178-509.
16056: AARDENBURG - 1000 jaar Sint Baafs Aardenburg, 2e herziene druk, Aardenburg 1974, 32 p.
34592: Aardwegh, J.J.A. van den, uit Leiden - IV. theses juridico-politicae. 1840
33752: Abbinck, Bernhardus, uit Groenlo - Dissertatio juridica inauguralis de origine juris patrii [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1774
64209: ABBINK, J.J., - Het leven van Koning Willem II, en zijn overlijden en plegtige begrafenis, door J.J. Abbink met portret en plaat
14873: Abbot, Jacob - Rollo in Holland. Boston (USA), 1857.
14570: Abegg, C.J. - Die Familie Abegg in der Kirchgemeinde Kilchberg und in Küsnacht, 1557-1933.
66631: ABEL, CHRISTIANUS PET., - Schat-kamer der goddelijcke wijsheydt. Vertoonende de Rijckdom der Ziele (...)
33994: Aberson, Daniël Paulus Hendrik, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam de jure hodierno [...] Leiden C.C. van der Hoek 1842
34422: Aberson, Frederik Nicolaas Lucretius, uit Amsterdam - Het gekozen domicilie Leiden Somerwil 1880
56778: Ablaing in Nieuwkerk, J.C.L. d', - Dissertatio juridica inauguralis de Viduis intra annum luctus nubentibus, Harderwijk, Mooien, 1762.
35066: Ablaing van Giessenburg, Vincentius Matthias d´, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de iis [...] Utrecht C. van der Post 1834
12: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. d', - De Duitsche Orde, of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der broeders van het Duitsche Huis van St. Marie van Jerusalem. 's-Gravenhage 1857, 352 p. Geïll.
65153: ABLAING VAN GIESSENBURG,W.J.BARON D'., - Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen. Van den aanvang der beroerten in de XVIe eeuw, tot het jaar 1795. Geschiedkundig gedeelte + Tweede of Geslachtkundig gedeelte
65152: D'ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. BARON, VAN MEURS, MR PETER A. N. S., - De ridderschap van het kwartier van Nijmegen. Namen en stamdeelen van de sedert 1587 verschenen edelen. Uitg. met een geschiedkundig overzicht door Peter A.N.S. van Meurs.
65150: ABLAING VAN GIESSENBURG,W.J.BARON D'., - De ridderschappen in het koningrijk der Nederlanden of de geschiedenis, regeling en zamenstelling van den stand der edelen van 1814 tot 1850.
65149: ABLAING VAN GIESSENBURG,W.J.BARON D'., - Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde, Balije van Utrecht sedert 1581; opgeluisterd door hunne vier opgezworen adelijke quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen.
42925: Abney, W. de Wiveleslie - A treatise on photography. 10th edition, London, Longmans, 1905.
35522: Abrahami, Johannes, uit Prasmar. Transilv.; Praeses: Schuler, Andreas - De susceptoribus, ex historia ecclesiastica [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1688
66274: ABRAHAMS, H.P., - De Pers in Zeeland 1758-1900
14875: Abrahamson, S.S. - Holland and our friends the Dutch, by one living amongst them. Amsterdam, 1911
43392: Abramsz, S - Van Sinterklaas en Pieterbaas. 12 Sinterklaas liedjes met piano begeleiding, 2e druk, Zutphen, v. Belkum, z.j., oblong.
31997: Abresch, Henricus Guichart, uit Groningen en Ommelanden - Specimen juridicum inaugurale, de revocandis legatis secundum art. 1046 seq. cod. civ. gall. [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1838
43996: Achilles, korporaal (= J.F. Nuijens), - Aanleiding tot den Engelsch-Transvaalschen oorlog. Feiten op warheid gegrond en voor het nageslacht verzameld, 's-Gravenhage, Veenstra, [1900], (20) pag., geïll.
16060: ACHTERHOEK - Gids naar den Gelderschen Achterhoek, door Chr. Le Roy, Doetinchem, Misset [1937], 96 p., groot 4º.
35628: Ackenhusen, Christianus Dietericus; Praeses: Conring, Hermann - Theses politicae de ortu et mutationibus regnorum [...] Helmstedt Henning Müller 1658
67241: ACKERLEY, J.R., - Hindoo holiday: an Indian journal.
36234: Ackermann, David, uit Reichenbach; Praeses: Ernesti, Johann Heinrich - Ex doctrina civili de prudentia convertendi descriptas ab historicis clarorum virorum vitas in usum politicum ..... Leipzig Joh. Georg 1688
67137: ACQUOY, J.G.R., - Herman de Ruyter. Naar uitgegeven en onuitgegeven authentieke documenten.
40124: Acquoy, J., - Instellingen van weldaddigheid te Deventer, Deventer 1929, 80 pag.
24: ACQUOY, J., - Rechtsgeschiedenis van den adel in Nederland. Eerste stuk. Leiden 1893/1894. 110 p.
31617: Adama Zijlstra, Petrus, uit Harlingen - Dissertatio juridica inauguralis, de iis, qui tenentur de aere alieno hereditario [...] Groningen J. Römelingh 1835
69737: ADAMS, I.H., - Agrarian Landscape Terms. A Glossary for Historical Geography.
65281: ADDISON, J., - Miscellaneous Works, in Verse and Prose, of the Late Right Honourable Joseph Addison, Esq; with Some Account of the Life and Writings of the Author By Mr. Tickell.
1856: NEDERLANDSCHE ADEL - De nederlandsche adel, of alfabetische naamlijst van familiën en personen wier titels of adeldom op de registers van den hoogen raad van adel zijn ingeschreven. Zaltbommel 1846. Geb. in een wit, vrijwel steeds beschadigd stempelbandje; 243 p.
30472: Mondor/ Adhemar - Les gens de médecine dans l' oeuvre de Daumier. Catalogue raisonné, Parijs 1960, 133 pag., geb., geïll., met stofomslag.
58728: Adresboek, - Naamwyzer en adresboek der leden uitmakende het stedelyk bestuur der stad Amsterdam over den jare 1821, als mede van deszelfs ministers en officianten, Amsterdam, Den Hengst [1820].
58634: Adresboek. - Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der stad Amsterdam, (.......) van het jaar 1846-1847, Amsterdam, Stemvers [1846] 306 pag., origineel kartonnen band.
6600: ADRESBOEK - Adresboek voor Amersfoort samengesteld door R. Groenveld, chef van het bureau bevolking.Amersfoort
52627: Adriaans, J.H. - Edel groot achtbare heer Procureur-generaal bij het Provinciaal Hof van Gelderland, [met een bijlage] Amsterdam 1871.
68789: ADRIAENS, K., - Poesie album of Koosje Adriaens (poss. Jacoba Bernardina Adriaens, born 3 oktober 1920).
68766: ADRIAENS, K., - Poesie album of Koosje Adriaens (poss. Jacoba Bernardina Adriaens, born 3 oktober 1920).
52629: Adrian, D.B. - Openbare denkbeelden omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen, ten opzigte mijner schuldvordering ten laste van het Departement van Justitie. [Rotterdam] [1861].
35858: Adrichem, Hendrik van, uit Zierikzee - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
66421: AEMILIUS, ROBERTUS, - Kort ontwerp van het licht der waarheid, waer in de wezentlijkste gronden van de heilige Godtgeleertheit. in het licht der waerheit verklaart, kortbondig worden by een getrokken, tot onderwijzinge der gener, die lust hebben, om toe te nemen in de kennisze van de Leere der Waerheit, die na de Godtzaeligheit is.
65442: AEMILIUS, ROBBERTUS, - Derde deel van het licht der waarheid, doorstraalende in de leere der hervormde kerke, in tegenstellinge van de duisternisse der onweetendheid en dwaalingen der geenen die buiten dezelve zyn (...)
64361: AEMILIUS, ROBERTUS, - Kort ontwerp van het licht der waarheid, waer in de wezentlijkste gronden van de heilige Godtgeleertheit. in het licht der waerheit verklaart, kortbondig worden by een getrokken, tot onderwijzinge der gener, die lust hebben, om toe te nemen in de kennisze van de Leere der Waerheit, die na de Godtzaeligheit is.
61696: Aertsens, Pieter (1508-1575) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
59344: AFFICHE, LIEDTEKSTEN, - Uitgave van Editions F. Fiocchi, Rue des Capucins, Brussel. Affiche met liedteksten in Nederlands en Frans: Maar ik wacht; Lambeth Walk; Hoor mijn lied; Violetta, Mama, Moesje, Moeder, Kleine harmonika speler. M'n tante Veronika, Y a d'la Joie, De liefde gaat vlak langs je been. Gedrukt, groot formaat (70 bij 50), gevouwen, datering (ca. 1930/40).
59343: AFFICHE, VARIETE, AMSTERDAM, - Letteraffiche: Broadway presenteert 100% variété. Programma met Fred Allister (papier-manipulaties), Mad. Alwares (danseres), Intern. Attractie en Show Orkest Jurajurin, Rinske-Janine (dansfantasieën), Juffr. Van Dalen in haar creaties, Mr. Janne (goochelaar-buikspreker), Rainey met zijn oolijke geitenfamilie, vanaf vrijdag 24 october [1930 of 1941] groot formaat (94 bij 62), gedrukt (door drukkerij "Neder;land", Amsterdam), gebruikssporen, kleine scheurtjes.
3732: Afstammingstaat - Gedocumenteerde afstammingstaat van het geslacht Van Heurn. (Grote staat, 170x50 cm., met afstamming van Gislebert, ca. 850.) Ca. 1938, geïll.
61816: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Reguliers Waag
60958: after Wolfgang, Gottlieb (fl. 1701-1780) after Cornelis Galle II (1615-1678) and Abraham van Diepenbeeck (1596-1675) - Annunciation
60828: after Mulder, Joseph (1659/60-1718) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
61838: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Oude Stadts Herbergh
60602: after Wierix, Johannes (1549-c. 1618) - Portrait of Philip William, Prince of Orange
61812: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Waale Wees en Oude Vrouwen Huys
60732: after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Fantasy portrait of an old man
27647: after Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Zeldzaam Huwelyk, Het raadsel te Nijmegen, 1619 ]
61189: After: Bowles, Thomas (1712-1753) - La Ville de Londres (mirrored)
61836: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Geschudt en Klokgietery
61826: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Nieuwe zijdts Heeren Logement
60398: after Matham, Jacob (1571-1631) - Winter [The four Seasons: set title]
61217: After: Panini, Giovanni Paolo (1691-1765) - Vue des Ruines de Rome
61149: After; C. Philipp Jacob (?) ; Leizelt, Balthasar Friedrich (active 1750-1799) - Vue de la Porte d'Utrecht á Amsterdam (mirrored)
60854: after Bloteling, Abraham (1640-1690), after Lievens, Jan (1607-1674) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
59662: after Leyden, Lucas van (c. 1494-1533) - S. MATTHEVS.
61145: After: Hiltrop, Johannes van (1764-1814-24) ; Winkler, Georg Gottfried (1710-1786) - Vuë de l'Eglise neuf dit Doopsgezinde á Utrecht (mirrored)
61006: after Aachen, Hans von (1552-1616) - The adoration of the Shepherds
61820: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Oude Haerlemmer Poort
61822: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Pest-Huys
61814: After Commelin, Caspar (1636-1693) - 't Huys Zee-Burg
60904: after Rijn, Rembrandt van (1606-1669) - A man making water
61193: After: Bowles, Thomas (1712-1753); De Poilly, (François, Jean Baptiste or Nicolas) - Se. Marie a Londres (mirrored)
61570: after Bella, Stefano della (1610-1664) - Two views on Amsterdam ['Veue d'Amsterdam' and 'Autre veue d'Amsterdam]
60682: after Barbieri, Giovanni Francesco (1590-1666) Guercino - St. John the Baptist (?)
61828: After Commelin, Caspar (1636-1693) - t' Oost-Indisch-Huys
61830: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Nieuwe Lutersche Kerk
61818: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Nieuwe Stads Herbergh
61229: After: Blankaert, P. van (18th century) - Vuë d'une ruë à Nanking (mirrored)
60678: after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Christ crowned with thorns (set title: Passion of Christ)
59980: after Loemans, Aernout (fl. 1632-1661) - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. [BELGII GUBERNATOR] [Juan I of Austria (1547-1578)]
60791: after Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60792: after Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 December 1672)
61211: After: Moreau, Jean-Michel (1741-1814); Leizelt, Balthasar Friedrich (active 1750-1799) - Vuë de la Place Neuve de Louis XV
60210: after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - IOHANNEZ ZURENUS (portrait of Jan van Zuren)
61876: after Berchem, Nicolaes Pieterszoon (1620-1683) and Visscher, Cornelis II (1628/29-1658) - Shepherds and animals
59778: after Brouwer, Adriaen (1605/06-1638) - The village surgeon
61008: after Raphael (1483-1520) and Penni, Giovanni Francesco (1488/96-1528) - La Vierge au Voile [Madonna with the Blue Diadem]
60202: after Bol, Hans (1534-1593) published by Cock, Hieronymus (1518-1570) - Mountainous landscape with boats in the foreground
61834: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Oude Stadthuys
61832: After Commelin, Caspar (1636-1693) - De Franse Kerk
60790: after Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
27660: after Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Portrait of Carel Rabenhaupt
61568: after Velde, Esaias van de (1587-1630) - Farm to left of a path leading to distant fields
61842: After Commelin, Caspar (1636-1693) - De Kerk der Mennonisten die men de Vlamingen noemt / De Kerk der Mennonisten die men de Waterlanders noemt
61840: After Commelin, Caspar (1636-1693) - A. Hand en B. Voetboogs Doelens
60406: after Saftleven, Herman (1609-1685) - Swineherd with four pigs
61266: after Velde, Esaias van de (1587-1630) - Farm beyond a canal (near Haarlem)
55744: after Picart, Bernard (1673-1733) - 'De inquisitie-zaal'
55596: after Konijnenburg, Willem (Adriaan) van (1868-1943) - 'Gebr. Hoogerhuis. De minister: Wachter doe die cel goed dicht. De wachter: 't gaat niet excellentie, er zit wat tusschen'.
63260: after Wijck, Thomas (1616/24-1677) - A Harbour with a round tower [set: Landscape scenes with ruins] (haven met ronde toren).
63262: after Wijck, Thomas (1616/24-1677) - The well [set: Landscape scenes with ruins] (de put met vrouw en ezel).
66381: AGATHA, - De jeugd van beroemde mannen, met platen.
42: AGNOOSTUS, - Leen- en papier-adel. Leiden 1864. Geb. (watervlekkig), 226 p.
50654: Agron, A.N., - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van haare moedertaal (.....) tot de kennis der Fransche taal opteleiden, derde druk, Amsterdam, Allart, 1801, 20+560 pag., gebonden in half leer.
23742: Agron, A.N. - Verzameling van opstellen, geschikt om de Hollandsche jeugd ....tot de kennis der Fransche taal op te leiden, 5e druk, Amsterdam J. Allart 1811. 20 + 512 pag., halfleren band. Ietwat smoezelig exemplaar.
44: AHNENPASS, - Der AHNENPASS, herausgegeben vom Reichsverband der Standesbeamten Deutschlands E.V. Berlin [ca. 1938]. 48 p.
43580: Ailly, A.J. ,d' - Willem Bentinck van Rhoon en de diplomatieke betrekkingen tusschen England en de Nederlandsche Republiek gedurende de laaste jaren voor den vrede van Aken in 1748, Amsterdam 1848, 200 pag. [dissertatie].
65296: AIMARD, GUSTAVE, - Vrij-kogel, of De wolvin der prairiën. Naar de vierde Fransche uitgave van Gustave Aimard door L.C. Cnopius.
6737: Ainsworth, William Harrison; L.C. Cnopius (vert.) - De sterrekamer, een geschiedkundige roman uit den tijd van Jacobus I. Vertaald uit het Engels door L.C. Cnopius. ‘s Gravenhage, K. Fuhri, 1855.
6736: Ainsworth, William Harrison; J. Friesson (vert.) - Karel Stuart en Cromwell of De koningseik op Boscobel. Vertaald uit het Engels door J. Friesson. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1875. [2 delen in 1 band]
6735: Ainsworth, William Harrison - Hilary St. Ives. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1872. [2 delen]
6734: Ainsworth, William Harrison - De Tower te Londen, of Lady Joanna Grey. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1841. [2 delen in 1 band]
2884: Akerlaken, D. van en C.A. Chais van Buren - Verzameling van eenige geschriften vervat in het familie-archief van Jhr. Mr. D. van Akerlaken. Haarlem 1889, 148 p. (Een fraaie Enschedé-uitgave op geschept papier, perkament omslag, niet in de handel.)
23542: Akihary, H. - Ir. F.J.L. Ghijsels, architect in Indonesia [1910-1929], Utrecht 1996, 128 pag., geb., geíll.
59423: VAN DEN AKKER, PORTRETFOTO, BLEUZÉ. - Portretfoto van Maria Sophia van den Akker, geb. Rotterdam, 28-5-1903, dr. van Antoon van den Akker en Maria Hooijkaas, tr. Rotterdam, 28-3-1929 met Willem Jan Cornelis van Prooijen, zn. van Cornelis van Prooijen en Geetrtruij Jongejan. Foto is gedateerd 2 mei 1923 en gemaakt door W. Bleuzé, fotograaf te Rotterdam [Willem Bleuzé (1898-1954, tot 1923 werkzaam te Rotterdam, daarna te Leiden of Willem Bleuzé (1873-1948), zijn vader, werkzaam tot 1924 te Rotterdam]. M14714
39936: Akker, W. v.d. - De Oude Kerk te Katwijk aan de Zee, uitgegeven ten bate van het herstel, Katwijk 1924, 46 pag., geïll.
2886: Akker, W.L. van den - Oorkondenboek 1413-1913. Leiden 1942, 756 p., geb.
69171: ALBANY, M. OF, - FORGOTTEN MONARCHY OF SCOTLAND, The True Story of the Royal House of Stewart and the hidden lineage of the kings and queens of Scots..
34082: Albarda, Binse, uit Friesland - Dissertatio iuridica inauguralis continens selecta ad locum codicis civilis de bonorum partre, quae liberis ex parentum, et parentibus ex liberorum hereditate debetur [...] Groningen J. Römelingh 1819
32081: Albarda, Cornelius, uit Friesland - Dissertatio juridica inauguralis, de privilegio venditoris rei immobilis [...] Groningen J. Römelingh 1825
32083: Alberda van Ekenstein, Willem, uit Groningen en Ommelanden - Specimen iuridicum inaugurale, de favore nondum natorum in iure [...] Groningen J.J. Homkes 1812
32085: Alberda van Menkema, Unico Allard, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis de divortiis; praecipue de eo quod fit ob malitiosam desertionem [...] Leiden H.W. Hazenberg 1827
64741: ALBERDINCK THYM, J.A., GERLINGS, H., ENSCHEDE, A.J., - Beschrijving der wapens in de Groote of St. Bavo's kerk te Haarlem.
3060: Alberdingk Thijm, J.A. en N. de Roever - Het patriciaat van Amsterdam, vertegenwoordigd door de genealogie van 't geslacht Boelens. Amsterdam 1884, 55 p., groot folio.
66525: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB., - Het Trippenhuis en zijne bewoners
66188: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB., - Mr. Isaac da Costa enkele trekken van 's dichters Charakterbeeld
65625: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB., - Verspreide Verhalen in proza. Eerste tot en met vierde deel
36014: Albers, Derk, uit Zutphen - Gedeputeerde Staten der provincie en hun werkkring 's-Gravenhage Trio 1907
27874: Alberts, W.J. ( uitg.) - Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van keizer Maximiliaen, Groningen 1957, 176 pag., geb., geïll.
14885: Alberts, W. Jappe, en J.M. van Winter - Nederland vóór honderd jaar, 1859-1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nillmij. ‘s Gravenhage 1959.
36804: Alberts, J.E. - Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboorte van den mensch. Populair geschetst en voorzien van ca. 280 toelichtende illustraties en uitlegbaar model, in 7 afdeelingen, van het vrouwelijke zwangere lichaam. 7e druk, Amsterdam, z.j., 192 pag. Met gekleurde uitvouwbare plaat in 7 lagen van het vrouwelijk lichaam.
24010: Alblas, J. en J.F. van Someren - Incunabelen [in Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht], Utrecht 1922, 230 pag., geïll. Goed exemplaar.
9093: Muzen-album - Muzen-album. 1849. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1849. [1 van 2 delen]
59317: ALBUM AMICORUM J.P.E. Faure, [Deventer, Leiden, Kaapstad] - Album amicorum van J.P.E. Faure, 1830. Oblong boekje geheel in marokijn-leren band met sierrand in goud en goudopdruk op voorkant J.P.E. Faure. Ca. 26 inschrijvingen van onder anderen A. Amyot (Deventer oktober 1830), J.D. Overbeek (Kaap de Goede Hoop maart 1830), P.J. Denijssen (Leiden), uit Deventer: A.E. Amyot, C.L. Amyot geboren Van Karnebeek, jonge vriend Willem Amyot, C.P. Amyot, zuster E.F. Faure geboren Bartholomi, broer A.C. Mom Faure, L.C. Amyot, de ondeugende mevrouw Smit met andere naamstekening L.E., Kaapstad: nicht J.A. Smuts, nicht M.E. Smuts, nicht C.J. Smuts, vriendin A.M. Hoffman, J.C. Jurgens, M.C. Jurgens, J.S. Jurgens, vader A(?) Faure sr, Leiden: oom D. Denijssen, vriend J. Smuts, peetzoon Bram(pie) Denijssen, tante M.C. Denijssen-Smuts, moeder S.M. Faure-Smuts. Met oude familiefoto (vader, moeder en twee kinderen, vergeeld).
65910: DE ALCEGA, JUAN, - Tailor's Pattern Book 1589 (Facsimile)
61874: Aldegrever, Heinrich (1502-1555/61) - Les Grands danseurs de noce / the Large Wedding Dancers [6/12]
41338: Alem, H. v. e.a. (red.) - De gouden guld 1933-1983. Kring van schuttersgilden Land van Cuijk, Venlo 1983, 2 delen in 1 band, 655 pag., geb., geïll., met stofomslag.
69560: ALEMAN, JOHANNES AEGIDIUS, - B.C.D. Disputationem politicam de mutationibus reipublicae romanae sub praesidio viti praecellentis atque praeclarissimi Dni. M. Johannis Christophori Fugmanni, Facult. Phil. Adjunct. meritissmi (...) Autor-Respondens Johannes Aegidius Alemann, Dresdensis, In Auditorio Majori Horis antemeridianis Ad Diem I. Augusti. MDCLXXIV
25058: Diderot & d’Alembert - Recueil de planches.
52641: Aletrino, A. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie, 2 delen, Amsterdam 1902.
36718: Aletrino, A. e.a. (red.) - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885- 1910. 's-Gravenhage 1910, 64 + 295 pag., wit kartonnen band met opdruk.
33996: Alewijn, Jan. Joh. Fred., uit Amsterdam - Specimen oeconomico-politicum inaugurale, de necessitudine inter tres in civitate divitiarum fontes [...] Utrecht N. van der Monde 1828
34850: Alexander, Frederik Sigismund - Inwijdingsrede over de verbinding van de studie der vroegere geneeskundemet die van lateren tijd Amsterdam Stadsdrukkerij 1843
58488: Alexander, prins der Nederlanden, - Een vermoedelijk slotwoord, Leiden, Engels, 1879.
64325: ALEXANDER, D, STRAUSS, W.L., - THE GERMAN SINGLE-LEAF WOODCUT 1600-1700, a pictorial catalogue
59850: Alff, Paul van (1878-1962) - HAARLEM: TWAALF STEENDRUKKEN VAN PAUL VAN ALFF
64939: ALFF, P. VAN, - Oud stedenschoon in Zeeland en Noord-Holland. Acht steendrukken van P. van Alff met bijschriften van mr. P.H. Ritter jr.
28164: Ali Cohen, L. e. a. - Praktisch volksboek gewijd aan de verspreiding van kennis en beschaving onder alle standen der maatschappij, Antwerpen, v. Dieren, 1866, geïll. met 175 houtgravures, geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
25098: Alkemade, C. van en P. van der Schelling - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn, 2 delen in één band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
52643: Alkemade, Cornelis van - Behandeling van 't kamp-regt; d'aaloude en opperste regts-vordering voor 't Hof van Holland onder de eerste graaven, 2e druk, Delft, A. Voorstad, 1702.
24946: Alkemade, C. van en P. v.d. Schelling; - Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis in het houden van maaltyden en het drinken.
69345: ALKEMADE, KORNELIS, - Behandeling van 't kamp-regt; d'aaloude en opperste regts-vorderinge voor den Hove van Holland, onder de eerste graaven. Door Kornelis van Alkemade. De derde Druk, meer dan de helft vermeerderd, met Plaaten. Mitsgaders de oorsprong, voortgang, en 't einde van 't Kampen en Duëlleeren. Door Mr. P. van der Schelling.
42430: Alkemade, C. van en P. van der Schelling - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn. 2 delen in 1 band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
20487: Alkemade, Cornelis van - Inleidinge tot het ceremonieel en de plegtigheden der begraavenissen en der wapen-kunde, Delft, A. Voorstad, 1713.
16063: ALKMAAR - Souvenir aan Alkmaar, 12 foto’s in groenige afdrukken in leporello-vorm, in blauw linnen omslag, zonder naam en zonder jaar [ca. 1910?].
16064: ALKMAAR - Alkmaar and its environs, issued by “Alcmaria”, association for the promotion of touring, with the kind assistance of the corporation of Alkmaar, [ca. 1922], 96 p.
16065: ALKMAAR - Alkmaar, Holland. Uitg. “Alckmaria” Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer [ca. 1930?], 8p.
63955: H.K. Gutmann et all. - Keur van belangrijke verhalen voor de jeugd tot ontwikkeling van het verstand en veredeling van het hart
14891: Allan, F. - Het eiland Ameland en zijne bewoners. Amsterdam: Wed. Borleffs & Ten Have, 1857
61392: Allard, Carel - Veld-heere klokspys op 't kasteel v[an] Ryssel
67457: ALLARD, H. J., - Dr. Vopiscus Fortunatus Plemp [1601-1671]
66332: ALLARD, H. J., - Johan-Lodewijk van Nassau-Hadamar.
66767: ALLARD, H., - Collection of documents relating to Mr H. Allard mayor of Geertruidenberg.
55823: Allardt, Huijch - Prent: 'Woedende wraeck van Isack Dorislaer, op den elfden May des jaers 1649 binnen Schraven-haghen, verschenen', gravure Huijgh Allardt exc. tonende de moord op Doreslaar in een Haagse herberg. Met eronder een vers in boekdruk 'elck sijn tijdt'.
27934: Allen, W.C. - A Quaker diary in the orient, San Jose 1915, 101 pag., geb., geïll. Good copy.
69472: ALLEWIJN, R., - En wijd was de polder historische schetsen uit de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht
47452: Allies, Th.W., - Journal d ún voyage en France et lettres ecrites d'Italie, Paris, Casterman, 1857, 332 pag., half red. morocco.
70208: ALMELOVEEN, JAN VAN, - River landscape
70209: ALMELOVEEN, JAN VAN, - River landscape with village on a hill
70210: ALMELOVEEN, JAN VAN, - River landscape with sailboat
68910: D'ALMERAS, H., - Marie-Antoinette et les pamphlets royalistes et révolutionnaires. Les Amoureux de la reine.
33360: Alphen, Henri Charles van, uit Meester Cornelis - Stralingsmeting aan Wolframlampen. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1927
34626: Alphen, J. W. [ met de pen gecorrigeerd in J.T.W.] van - Theses juridicae 1791
34628: Alphen, J. T. W. van, uit Utrecht - V. theses juridicae. 1791
6745: Alphen, Hieronymus van - De gronden mijner geloofs-belijdenis, opengelegd voor mijne kinderen. 4e druk. Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1835.
6747: Alphen, Hieronymus van - De gronden mijner geloofs-belijdenis opengelegd voor mijne kinderen. Derde druk, Utrecht, van Terveen , 1813
6748: Alphen, Hieronymus van - Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1847.
6751: Alphen, Hieronymus van - Gedigten en overdenkingen. 2e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Ter gedagtenis. [Den Haag, J. Thierry en C. Mensing, 1800].
6752: Alphen, Hieronymus van - Gedigten en overdenkingen. 3e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777.
6754: Alphen, Hieronymus van - Kleine bijdragen, tot bevordering van wetenschap en deugd. Den Haag, J. Thierry en C. Mensing, 1796.
6756: Alphen, Hieronymus van - Aanspraak aan de leden des Oeconomischen Taks, departement Utregt, bij gelegenheid van de uitdeeling der prijzen op het spinnen, d. 5. April 1781. Gedrukt ten voordeele van het spinwerk en te bekomen voor een zesthalf. Utrecht, A. van Paddenburg, [1781].
6759: Alphen, Hieronymus van; Pieter Leonard van de Kasteele - Gedigten en overdenkingen. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Eerste stukjen. 4e druk Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1778.
6758: Alphen, Hieronymus van; Pieter Leonard van de Kasteele - Stigtelijke mengelpoëzie. Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1782.
6757: Alphen, Hieronymus van; Katharina Wilhelmina Schweickhart; Marten Westerman; Francijntje de Boer - Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, wed. J. van Terveen en zoon, 1787. [Gebonden met:] Gedichten voor kinderen. [2e druk]. Haarlem, François Bohn, 1813; [en met:] Gedichtjes voor kinderen. 3e druk. Amsterdam, Marten Westerman, [1825]; [en met:] Gedichtjens voor kinderen. Haarlem, François Bohn, [1822].
31601: Alphen, Hieronymus van, uit Nederlands-Indië - Dissertatio iuridica inauguralis, continens quaestiones quasdam iuris [...] Groningen J.J. Homkes 1825
56524: Alphen, Hieronymus van, - Kleine gedichten voor kinderen, Utrecht, van Terveen, 1821.
65774: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Poetry for children by Hieronimus van Alphen; translated into English verse, by F. J. Millard.
65297: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Mengelingen, in proze en poezy
65292: Alphen, Hieronymus van - De gronden mijner geloofs-belijdenis opengelegd voor mijne kinderen.
31939: Alsche, A.G.C., uit 's Gravenhage - Specimen academicum de Jacobo Catsio, jcto [...] Leiden Haak en Comp. 1838
52649: Alstorphius Grevelink, P.W., J.A.H. Netscher en A.C. Pierson. - Rapport aan zijne excellentie den minister van justitie [...] der door hen gedane opneming van eenige buitenlandsche gevangenissen, met daaruit voortvloeijende beschouwingen en voorstellen nopens het gevangeniswezen in Nederland. 's Gravenhage 1858.
43188: Alstorphius, Joannes - Dissertatio philologica de Lectis, Subjicitur ejusdem de lecticis veterum, Diatribe. Amsterdam, Wolters, 1704.
65419: ALT, ALBRECHT, - Israel und Aegypten: Die Politischen Beziehungen der Könige von Israel und Juda zu den Pharaonen nach den Quellen untersucht
66184: ALTENA, B., - Tussen anarchisme en sociaal-democratie, "het revolutionaire kommunisme" van Christiaan Cornelissen (1864-1943)
58607: Altena, D. van, - Receptieboek van Dirk van Altena en zijn echtegenote Neeltje Janssen op vrijdag 4 maart 1974 te Marken om 14,30 uur.
59830: Alting Mees, F. - Mist het protest tegen 'de bijdrage' een op recht en billijkheid steunenden grondslag ? Brief aan den heer F. Alting Mees, oud Minister van Koloniën.
31929: Alting Mees, Fokko, uit Appingedam - Dissertatio juridica inauguralis continens observationes de mora [...] Groningen J. Römelingh 1842
36184: Altmann, Anton. Laurentius, uit Neoburgo-Frisius Orient.; Praeses: Neumann, Johann Georg - Exercitatio historica de originibus cognominum Wittenberg Christian Fincelius 1682
67012: ALVIN, F., - Les Portraits en Medailles des Celebrites de la Belgique.
65704: AMBROSIUS, - De catechizeermeester uit Haarlem (catechiseermeester)
16072: AMELAND - Het Friese Waddeneiland Ameland, [uitgave gemeentebestuur, 1956], 24 p.
23074: AMERIKA, PELLA, ROMIG - Ella Dutcher Romig, Another trek to Pella from notes in her diary of May 1942, New York 1945, 43 pag. Gedrukt (in genummerde oplage van 250 exemplaren) op handgeschept papier.
33998: Amersfoordt, Jacobus Paulus, uit Amsterdam - Dissertatio juridico-politica de cura magistratus circa institutionem publicam [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
58988: Amersfoordt, Jacob, - De vijf artikelen tegen de Remonstranten, vastgesteld op de Synoden, gehouden binnen Dordrecht, in den jaare 1618 en 1619 (....) uitgegeven met een voorrede Amsterdam, C. Byl, 1780, 32+64+(5) pag.
16081: AMERSFOORT - Amersfoort als woonplaats. Uitgegeven door de reclamecommissie der gemeente [ca. 1927], 142 p.
52655: Ameyden, Pieter van - Smeekschrift om vergiffenis van gepleegde staatkundige misdrijven in den jaare 1789 aan de Staaten van Holland en West-Vriesland [Leiden, 1798].
36760: ami de la justice, un - Une fleur sur le tombeau de Louis XVI. Nouvelle edition, corrigée & augmentée, Berlijn 1793, 112 pag. met sierpapier beplakt kartonnen omslag.
23512: Amicis, E. de - Les thermopyles Vaudoises. Extrait de Alle Porte d'Italia (vertaling A.Gautier), Lausanne 1886, 86 pag.
24571: Album Amicorum - Album amicorum 1779-1797.
55518: Ammann, [Wilhelm] - Die Kriminal-Prozedur gegen Jakob Müller von Stechenrain, im Kanton Luzern, Mörder des sel. Herrn Grossrath Leu von Ebersol, in popularer Darstellung bearbeitet. Zurich, F. Schulthess, 1846.
19432: Ammann, Jost - Wappen- & Stammbuch.
34222: Amorie van der Hoeven, Martinus des, uit Rotterdam - Specimen juridicum inaugurale de furtis ex jure XII tabularum [...] Amsterdam C.A. Spin en Zoon 1845
20049: Amorie van der Hoeven jr., Abraham des - Proza en poëzy. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1850.
39296: Amorie v.d. Hoeven, A. des; - Redevoering bij de plegtige inhuldiging van het standbeeld van Michiel Adriaensz. de Ruyter te Vlissingen, op den 25-8-1841, Leeuwarden, Suringar, 1841, 34 pag.
66326: AMPE, ALBERT, A.O., - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus. Met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten
35432: AMPLINGIUS, JOANNES ASSVERUS, LINDEMANN, THOMAS, - Programma in obitum honestissimae matronae Ursulae Scherffenbergiae, conjugis viri clarissimi, consultissimi, doctissimi: Dn. Thomae Lindemanni, j.u. doctoris, professoris & practici celeberrimi.
42331: Ampzing, Samuel / P. Scriverius - Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (...) mitsgaders Petri Scriverii, Laure-kranz voor Laurens Koster. Haarlem, A. Rooman, 1628.
43814: Ampzing, Samuel / P. Scriverius, - Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (.....) door S. Ampzing (.....) mitsgaders Petri Scriverii Laure-Kranz voor Laurens Koster, Haarlem, Rooman 1628. 4o. Geheel perkament uit de tijd, (90)+520+(6)+100 pag. Mist de meeste illustraties, boekblok los in de band, watervlekken.
7764: AMSTELBROUWERIJ - Nagalm van de feesten, gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Amstelbrouwerij 1870-1945.
58941: Tresling & Co Hof Litho Amsterdam, - Prinses Wilhelmina Helena Paulina Marja. Chromolithografie, 35x25cm. Portret van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden.
16097: AMSTERDAM - Guide d’Amsterdam, Français, Anglais, Allemand, Hollandais. [ca. 1910], z.pl., 48 p.
16105: AMSTERDAM - [Lucifers in hoesje t.b.v. toeristen.] Op het omslag “Amsterdam, capital of the Netherlands” en “Amsterdam gateway to Europe” en binnenin “For general information apply to Public Relations Office, Town Hall, room 159” [ca. 1950?]
16109: AMSTERDAM - Amsterdam, Amsterdam, Allert de Lange [ca. 1900?], oblong boekje met 12 ingeplakte fotografische afbeeldingen met tekst eronder gedrukt. Vochtvlek in papier, niet in de foto’s.
16106: AMSTERDAM - [Wandelkaart.] Het Amsterdamse bos, Uitg. Dienst Publieke Werken, Amsterdam 1955, 66x39 cm.
59354: AMSTERDAM, KENNIS, BRUIDS- EN GELEGENHEIDSKLEDING. - Prospectus van John Kennis' Kleding-service te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met afbeeldingen, prijslijst huur dames en herenkleding (bruidsjurken, jacquets enz.), met aanwijzingen voor correcte kleding bij diverse gelegenheden, 8 p., geniet, gedrukt, 1952-1953.
59397: AMSTERDAM, DIEPENVEEN. - Rekeningen en kwitanties voor fa. A.C. Diepenveen te Amsterdam van diverse firma's te Amsterdam, gedateerd 1930-1951 ( 9 stukken). NB Dordrecht Gasartikelen aan A.C. Diepenveen; NV Wed. E. Kan & Co's manufacturenhandel aan A.C. Diepenveen; Amsterdamsche Agenturen en Modehandel (D. van der Heijden) aan cliëntèle; J.H. Muller jr voor A.C. Diepenveen; NV v/h S. Henselijn aan A.C. Diepeveen; Leon Hirschel voor A.C. Diepeveen; M. Schönberg & Co aan Fa. Diepenveen; NV Nederlandsch-Aziatische Handelmij voor A.C. Diepenveen (Alcodi); Zellwollgarnspinnerei in Hilden, Duitsland (aanbiedingsbrief bij ingebruikneming fabriek en verschijnen publicatie). M14690
16087: AMSTERDAM - Souvenir d’Amsterdam. 58 dessins de Fr. Wittig. Reproduction xylographique par R. Brend’amour & Comp., Düsseldorf, Verlag von Frederik Muller & Co, Amstdm, Amsterdam [ca. 1880].
16089: AMSTERDAM - Amsterdam. Gids met platen. 2e veranderde uitgave. Amsterdam, Van Holkema, 1883, 266 + 48 p.
15724: Physiologie Amsterdam - Physiologie van Amsterdam door een’ Amsterdammer, geïllustreerd door F.C. Fuchs. Amsterdam: Ceepel & Brat, 1844, herdruk Zandvoort: Minerva, [ca 1970].
59356: AMSTERDAM, HERSTELD EVANGELISCH LUTHERSCHE GEMEENTE, STEENKUIJL, WELCKER, WESTHOFF, MEIJER. - Getuigschrift voor Franciscus Marinus Hohannes Steenkuijl van de Hersteld Evangelische Lutherse Gemeente te Amsterdam als blijk van getrouwe opkomst en getoonde ijver op de zondagsschool gedurende het jaar 1887. Getekend door hoofdonderwijzer H.L. Welcker end e commissieleden J.F.G. Westhoff (stempel) en Joh. C. de Meijer (stempel), gedateerd 8 januari 1888, deels gedrukt (sierrand) en deels in handschrift NB Franciscus Marinus Johannes Steenkuijl, geb. Haarlem, 23-5-1874, zn. van Franciscus Jacobus Steenkuijlen Jacoba Johanna Klara Denker.
59338: AMSTERDAM, VRIJDENKERS-VEREENIGING "DE DAGERAAD", HEIJERMANS, TONEEL, MESMAN, HELDE, DE REDE - Programma van de Vrijdenkers-Vereeniging "De Dageraad", afdeeling Amsterdam van de Heijermans-ochtend op zondag 12 januari 1930; Jan Mesman draagt voor fragmenten uit "Ghetto" van Herman Heijermans. Muzikale medewerking John Helden, viool en B. van Rede orgel en piano, 4 p., gedrukt.
58944: Jos Vas Dias & Co Amsterdam, - Wilhelmina. Kroon-Prinses der Nederlanden. Lithografie, 31x24cm.
22542: AMSTERDAM, HUIS MOLENSTEEG - “Lijst der papieren en bewijzen van eigendom, behorende tot een huis en erve in de Molensteeg, het tweede huis van de Oude Zijds Achterburgwal ZZ, Wijk 3 D1 G24 nr 11 Oude verp. nr 532, nieuw nr 544”, manuscript, folio, 4 p.
59336: AMSTERDAMS LYCEUM, AMSTERDAM, WOII, - HALO (Het Amsterdamsch Lyceum Orgaan], 24 jgn., 2 september 1941, nr. 1, openingsnummer speciaal voor nieuwe leerlingen, met overzicht van alle werkzame clubs aan dit Lyceum [ills, advertenties, 32 p.].
64915: AUSWARTIGES AMT, - Dokumente zum Konflikt mit Jugoslawien und Griechenland 1939/41 Nr. 7
14901: Amusemens - Les Amusemens de la Hollande. Avec des remarques nouvelles et particuliers sur le genie, moeurs et caractères de la nation. Entremeles d’épisodes curieux et interessans. 2 delen in 1 band. Den Haag: P. van Cleef, 1739-1740.
68067: ANAGRAPHEUS, D.N., - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters 1816-1832 volgens de gedenkschriften van Maria Leer
33039: Andala, Ruardus - Oratio de ecclesia satiata sive irrigua non addenda sitienti, Deut. XXIX. 19 Franeker Henricus Halma 1726
20666: Andel, M.A. van - Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde ( 1400-1800 ), Amsterdam 1946, geb., geïll., met stofomslag.
32575: Andel, Martinus Antonie van, uit Gorinchem - Volksgeneeskunst in Nederland. Proefschrift [...] Utrecht J. van Boekhoven 1909
6763: Andersen, Hans Christiaan; C.M. Mensing (vert.) - Winteravondvertellingen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1853.
63876: ANDERSEN, H.C., REUSCHER, JULIUS (VERT.) - H.C. Andersen's Sämmtliche Märchen, Deutsch von Julius Reuscher, Illustriert von Paul Thumann, Theodor Hosemann, Graf Bocci und Oscar Pletsch, zwanzigste vermehrte Auflage mit über hundert in den text gedruckten Holzschnitt-Illustrationen, sechs Tonbildern und 1 Buntdruckbild, Volks-Ausgabe
39232: Anderson, J.W.; - Shipmasters business compendium including hints to young shipmasters on insurance (...), 6th edition, Glasgow 1925, 109 pag., geb.
5156: Anderson, Michael A. - Anderson Families of Westertown and the North East of Scotland ..., Chichester 1984, 176 p., geb., geïll.
66219: ANDRAU, K.F.R., - Berigt van de directeur der Afdeeling Zeevaart K.F.R. Andrau concerning fishing in 1858
34000: Andreae, Arnoldus Johannes, uit Friesland - Disputatio juridica inauguralis, de autocheiria [...] Groningen J. Rümelingh 1807
14905: Andreae, A.J. - Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, 2 “gedeelten”. Kollum: T. Slagter, 1885.
33211: Andreae, Gajus, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale de privilegiis, hypothecis et decennali inscriptionum renovatione ad articulum 2154 codicis civilis [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
68462: ANDRESEN, A., WEIGEL, R., - Der Deutsche Peintre-Graveur (1560-1800).
64346: ANDREWS, K., - Adam Elsheimer, paintings-drawings-prints
68161: ANDRIESSEN, C., - Kroningslied gedicht van J.E. ter Gouw voor kinderkoor (...) getoondicht door C. Andriessen.
68830: ANDRIESSEN-CANOY, M., - Een bezoek bij Mejuffrouw Dr. I.A. van Eeghen. samensteller van een tentoonstelling van tekeningen van de familie Andriessen, speciaal Christiaan ndriessen (1775-1846) in het archief van Amsterdam 1983.
65477: ANDRIESSEN, J., - Deugd en godsdienstzin of tafereelen uit de geschiedenis en uit het leven van bijzondere personen.
67099: ANDRIESSEN, POELIE; HERMAN VAN RUN; TON NELISSEN, - Nettie Andriessen-Koot 15-11-1897 - 30-5-1990. Herinneringen aan Nettie Andriessen, uitgesproken tijdens de afscheidsbijeenkomst in Bloemendaal.
65317: ANDRIESSEN, P.J., - Het hof van Koning Lodewijk of Nederland als Koningrijk Holland 1806-1810
64684: ANDRIESSEN, P.J., - Johan en Steven of de gevolgen van deugd en ondeugd, door W.J. van der Vegt. omgewerkt door P.J. Andriessen, derde druk. met platen.
44024: Andriessen, P.J.; - Gedenkboek der nationale feestviering van den 12-5-1874. Arnhem 1874, 336 pag., geb. in half leer, met portret Willem III.
52659: Andringa de Kempenaer, R.L. van - Fragmenten uit mijne portefeuille, door Jonkheer L. [op omslag: R.L.] van Andringa de Kempenaer. 1e- stuk, 's Gravenhage [februari 1851].
52660: Andringa de Kempenaer, R.L. van - Pleidooijen van mr. D. van Raalte en mr. G. Delprat in zake jonkheer R.L. van Andringa de Kempenaer eischer, tegen de erfgenamen van wijlen koning Willem II, gedaagden, gevoerd voor Hoogen Raad der Nederlanden op 21 Februarij 1851, 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1851.
52661: Andringa de Kempenaer, R.L. van - Eene geschiedkundige bijdrage tot eene juiste waardering der staatkundige gebeurtenissen in Nederland in de maand maart 1848, 1e gedeelte 2e druk, 's Gravenhage, H.G. Stahl, januarij 1853.
52663: Andringa de Kempenaer, R.L. van - Aan zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden, 's Gravenhage 18-11-1853.
31867: Andringa de Kempenaer, Antonius Anne van, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale , exhibens selecta quaedam, inprimis ad juris patrii locum van avarye [...] Groningen A. Groenewolt en Zoon 1798
32549: Andringa Boll, Valerius Geertruidus, uit Gorinchem - Eenige opmerkingen over aanneming van schenkingen. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1882
27696: Andringa Gzn, W - De Oranjevlag ontplooid. Nederlands bevrijding van de Fransche overheersching, Utrecht, z.j. 84 pag., geïll. Leuk gekleurd omslag.
6764: Anecdotes - Anecdotes voor menschenvrienden. Leiden, L. Herdingh & zoon [1793]
38744: Anema, S. - Een vergeten dichteres uit de 18e eeuw (Clara Feyona Sytzama), Amsterdam 1921, 187 pag., geb., geïll.
22424: TEISSÈDRE L’ANGE - “Enkele niet door mij [= J.G.H.R. Bönhoff] gecontroleerde aantekeningen betreffende het geslacht Teissèdre, naar een handschrift in het bezit van J.F.J. van Goens (in verband met een huwelijk Van Goens-L’Ange)”. Manuscript, folio, 2 p.
59316: Herzog Rene von Anjou, - Livre du cuer d' amours espris (" buch vom liebentbrannten herzen"). Miniaturen und text heraugegeben und erlautert von o. Smital und e. Winkler. III band: Tafeln. Mit 24 faks. Tafeln und zahlr. Abbildungen. Wien, Österreichische Staatsdruckerei 1926. OPgt. mit goldgepr. Wappen auf dem vDeckel und Kgoldschnitt (Textbde.) sowie OHLwd-Kassette mit losen Tafeln. Folio und Gr. Folio.
6766: Anne, J.M. (vert.); Giacometti, Paolo - Elisabeth, koningin van Engeland. Historisch drama in vijf bedrijven. Vertaald uit het Italiaans. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1870.
6768: Anoniem - Bornley, of De onschuld gered; treurspel. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792.
6770: Anoniem - Jan Poulard, of De bedrogen lijs. Kluchtspel in een bedrijf. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1820.
6771: Anoniem (vert.) - De goedhartige losbol. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. [Algemeene spectatoriaale schouwburg, 8e deel, 3e stuk. Amsterdam, Jan Willem Smit, 1799.]
66883: ANONIEM [KB.-CAT.: ABRAHAM DE VRIES GZN.], - Bewijzen voor de echtheid en gelijkenis der oude afbeeldingen van Coster ter wederlegging van het IETS van den heer van Westreenen, ten voordeele van het fonds voor de oprigting van het standbeeld
59737: Anoniem - Anatomical drawing. 19th century. 47 x 31,5 cm.
60154: Anonymous (2nd half 18th century) - Calligraphy representing a large rooster, a verse on the art of painting and writing, and sheet music with psalms.
60148: Anonymous (style reminiscent of P.C. la Fargue, J. Andriessen or J. Goll van Frankenstein) - Country road to a village.
66281: ANONYMOUS, - Iets aangaande de laatste levensjaren en den dood van Willem, graaf van der Mark, heer van Lumey
69051: ANONYMOUS (LOUIS E HAGEN), - Arnhem lift. Diary of a Glider Pilot.
70060: ANONYMOUS, - Aboise. Suly. Necker. Regle de trois ou de proportion. Ce qu'Amboise et Sully furent pour Louis XII et Henry IV; Necker l'est pour Louis XVI
69912: ANONYMOUS, - Two figures in a ruined temple
69905: ANONYMOUS, - At the city gate
69908: ANONYMOUS, - Two riders in front of a palace
69917: ANONYMOUS, - Ruins near a classical town
70151: ANONYMOUS, - Battle scene in front of a large mountain
69909: ANONYMOUS, - A building with tower beside a river
69913: ANONYMOUS, - Landscape with chapel and river
69664: ANONYMOUS, - Copenhague
69918: ANONYMOUS, - A monumental fountain in a palace garden
69911: ANONYMOUS, - A building on the road to town
60232: Anonymous (Dutch, 19th century) - The interior of a so-called 'trekschuit' (track boat)
69894: ANONYMOUS, - Italianate river landscape
69895: ANONYMOUS, - Landscape with two men by a sepulchre
69896: ANONYMOUS, - River landscape with a lone walker
69897: ANONYMOUS, - Landscape with memorial and city
69898: ANONYMOUS, - Landscape with rocky coast and harbour town
69899: ANONYMOUS, - Landscape with forest, river and city
69900: ANONYMOUS, - Riders and figures near a walled compound
69901: ANONYMOUS, - A train of carts riding out of a village
69902: ANONYMOUS, - Figures near the river on the outside of town
69903: ANONYMOUS, - Landscape with resting figures and church
60680: Anonymous (17h century) - Christ before Pilate
69705: ANONYMOUS, - Corner of a ceiling ornament
69906: ANONYMOUS, - Landscape with river and abbey
69713: ANONYMOUS, - Father and child walking along a tree-lined path
69714: ANONYMOUS, - Man resting underneath a tree
69907: ANONYMOUS, - Siege of a city
69704: ANONYMOUS, - Corner of a ceiling ornament
66199: ANONYMOUS, - Woorden gesproken bij het open graf van den WelEerw. Zeergel. Heer Bernard Gewin, sedert 5 september 1869 predikant te Utrecht, Overleden 11, begraven 15 maart 1873
60254: Anonymous after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Portrait of Frederik de Vries
69904: ANONYMOUS, - Landscape with figures on a road
69970: ANONYMOUS, - Bird's eye view of the siege of Tienen
69892: ANONYMOUS, - Mountain river landscape
69893: ANONYMOUS, - Riders near a river
69916: ANONYMOUS, - Temple near a pond in the forest
60142: Anonymous, after Jan de Beijer (1703-1780) - Overveen, gezicht op het rechthuis en het klokhuis (oostzijde) met de herberg "Van Ouds het Raadhuis".
60540: Anonymous after Carracci, Annibale (1560-1609) - Madonna della scodella
69656: ANONYMOUS, - St. Christopher
69910: ANONYMOUS, - Two riders on a path near a walled structure
66513: ANONYMOUS, - Geslagt van Trip
69914: ANONYMOUS, - Mountain landscape with three buildings
69915: ANONYMOUS, - Fortified house along a river
69983: ANONYMOUS, - De Stadt Zieric-Zee in Plattegront
66166: ANONYMUS, - Levensbericht en karakterschets van Matthias van Geuns, med. doct. en emer. prof te Utrecht, overleden den 9den december 1817.
21040: Anonymus - The autobiography of a flea. Pendulum Special edition. Only 260 printed. ( first American publication after a century of suppression). Vol. I and II, 118+120 pag.
66132: ANONYMUS, - Levens- en karakterschets van mr. August Hendrik de Melanders.
66514: ANONYMUS, - Levensbericht van den wel-eerwaarden zeer geleerden heer Henricus Cats, Laatst predikant te Leiden
42418: Anson, G. - A voyage round the world in the years 1740, 41, 42, 43, 44, compiled (...) by Richard Walter. 2 volumes, Kilmarnock, 1785.
18277: [Steenbergen van Goor, Jan Willem Jacobus (vert.)]; Adolphe Anton - Mannen-trots en vrouwen-wraak, ridder-tooneelspel uit de tijden der kruistogten in vier bedrijven.Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1803.
8140: Antonides van der Goes, Joannes; Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Alle de gedichten. Hierby komt het Leven des Dichters. 3e druk. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1714.
8141: Antonides van der Goes, Joannes; Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Gedichten. Amsterdam, Jan Rieuwertsz, Pieter Arentsz en Albert Magnus, 1685. [2 delen in 1 band]
52148: Antonini, Annibale, - Dizionario Italiano Latino e Francese, nuova edizione; Dictionnaire Francois, Latin et Italien, nouvelle edition, 2 volumes, Lyon, B. Duplain, 1770.
47372: Antonini, L., - Les Sabran-Ponteves, une grande famille provencale, Aix 1982, 66 pag., ill.
19452: Antwerpen - Chronycke van Antwerpen sedert het jaar 1500 tot 1575.
14919: ANWB - Zestalige woordenlijst voor toeristen, Den Haag, ANWB, 1928.
14923: ANWB - Reglement op het ANWB-wandelbewijs, Amsterdam: ANWB, [1934]. MET lijst van landgoederen waarvoor het ANWB-wandelbewijs als bewijs van toegang zal gelden, [1934].
14925: ANWB - Reglement voor den rit met onbekende bestemming voor automobilisten en motorwielrijders. Den Haag: ANWB, 1935.
14927: ANWB - Zeshoekige draagmedaille met afbeelding van de Moerdijkbrug en de tekst “Stertocht Moerdijkbrug ANWB 1936”. Verzilverd, stempeltje Begeer, Voorschoten.
16800: ANWB - Kaarten uitgegeven door de ANWB.
63733: APÈL, MARI J. TERNOOIJ, - Bontgevederd, gedichten van Mari J. Ternooij Apèl
59054: Apeldoorn, L.J. van, - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht, Zwolle, 1937, geb., 259 pag.
23156: APELDOORN, DE VRIES, DIRKS - Gedenkboek (album voor het inschrijven van verjaardagen, gedichten, personalia, etc.) van Hinke de Vries, bijgehouden ca. 1900-1910. Gedrukt met aantekeningen in handschrift.
78: APELDOORN, L.J. VAN (uitg.), - Uit de practijk van het Hof van Holland in de tweede helft van de zestiende eeuw. Utrecht 1938, 279 p.
65414: APOLLINAIRE, G., - Alcools poemes 1898-1913
66160: APPELTERN, ADRIAAN WILLEM VAN, - Het staatstregt in Nederland vooral met betrekking tot de kerk en de handelingen der regering ten opzigte der afgescheidenen, nader toegelicht.
64676: APPUN, C.F. RIETSTAP, J.B., - Uit vreemde landen. Keur van de meest belangrijke reisbeschrijvingen van den nieuweren tijd. Eerste jaargang 1872. C.F. Appun. Reis door Venezuela. Voor Nederland bewerkt door J.B. Rietstap
69304: APULEIUS, - Pronkpassages/ Demonen. Translated by Vincent Hunnink.
42405: Aquaviva, Claudio - Industriae: pro superioribus eiusdem societatis ad curandos animae morbos. Rome, Collegio Romano eiusdem societatis, 1615.
49800: Arago, J., - Physiologie des foyers et des coulisses de tous les theatres de Paris, Paris 1841, 144+(3) pag.
59302: Aranjo Affonso, D. de a.o., - La Sang de Louis XIV, 2 volumes, Braga 1961-1962.
39016: Arano, L.C. ( inl.) - Tacuinum sanitatis, Middeleeuwse gezondheidsleer, Utrecht 1976, 155 pag., geb., geïll., in hoes.
18618: Vrije arbeid - Vrije arbeid, Geillustreerd studenten-tijdschrift. Tweede jaargang. Utrecht, J.W. Leeflang, 1883.
23966: Archenholz, J. W. von - Annalen der Brittischen Geschichte des Jahrs 1788 [ 1789,1790], als eine fortsessung des werks England und Italien, volumes 1-5, Karlsruhe, Schieder 1790-1791, ca. 2000 pag., orig.boards
6082: Familie-archief - Familie-archief van Slingelandt-de Vrij Temminck, overdruk VROA, 71 p., met tabellen
80: ARCHIEVEN, - De ARCHIEVEN van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Deel II: Leiden 1974, 212 p. (Zuid-Holland, Zeeland).
22548: ARCHITECTUUR, DEN HAAG, STOFFELS - Voorlichtingen, uitgegeven door Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht van ‘s Gravenhage”. 39 stukken in map, folio, gedrukt, veelal voorzien van technische tekeningen, 1917-1919.
47448: Ardant, L., - Nouvelle histoire de France, 6me. ed., Paris 1837, ca. 350 pag., geïll.
52669: Ardes, Pieter - Memorie van de missiven by D. van Hogendorp aen mr. Pieter Ardes in qualiteyt als thesaurier ende rentmeester generaal van Syne Hoogheijdt den heere Prince van Orangien, als anders gheschreven beginnende met den jaere 1661 tot den 2 July 1671 ['s Gravenhage, J. Rammazeyn? 1679].
52671: Ardes, Pieter - Tegen-beright van mr. Pieter Ardes [...] op het noodig, of om beter te seggen on-nodig-berigt van Diederick van Hogendorp. 's Gravenhage, Joh. Rammazeyn [ca. 1679].
55282: Ardes, Pieter e.a. - [1] Apologie ofte verantwoording op de beschuldiginge by de heeren raden en meesters van de rekeningen van syne hoogheyt (...) 's Gravenhage, J. Rammazijn, 1678. [Gebonden met:] [2] Kort berigt van de debvoiren die mr. Pieter Ardes heeft aengewent, nae het drucken van zyn apologie. 's Gravenhage, Rammazijn, 1679. [En met:] [3] Nader ontdeckinge van eenige vuyligheden van die van den Rade (...) z. pl., z. j. [En met:] [4] Instructie van mr. Pieter Ardes voor de heer advocaet mr. Johan Stipel (...) z. pl., z. j. [En met:] [5] Korte wederlegginge vande calumnien by mr. Pieter Ardes (...) uytgebraakt jegens Diderick van Hoogendorp. Rotterdam, Leers, 1679. [En met:] [6] Korte wederlegginge ofte beantwoordinge van mr. Pieter Ardes (...) 's Gravenhage, Rammazijn, [1679]. [En met:] [7] Tegenberight van mr. Pieter Ardes (...) 's Gravenhage, Rammazijn, z. j.
25526: Arend, J.P. [ en O. v. Rees, W.G. Brill en J.v. Vloten] - Algemeene geschiedenis des vaderlands van de vroegste tijden tot op heden, deel I, deel II in 6 stukken, deel III in 5 stukken, deel IV in 1 stuk. (mist deel 4 eerste stuk) en deel V eerste stuk, Amsterdam, Haarlem, Leiden 1840-1882. In totaal 14 delen lopende tot 1748. Geïllustreerd met staalgravures en litho's. Alle delen gebonden in half linnen, de ruggen echter deels slecht en deels missend.
69637: ARENDS, C. J., - Historische sluizen en stuwen - Waardering en instandhouding
58942: Arendzen, P.J., - H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Ets op chine collé, 40x30cm. Overtuigend portret (naar het leven?).
17110: Arents, P. - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie. Gent: Koninklijke Academie [etc], 1962.
54485: [Leti, Gregorio], Pietro Aretino - [1] Onkuisse t'Zamenrotting of gilde der Roomse hoeren, vergadert in 't conklave over de verkiezing van eenen nieuwen Paus, met een redenwisseling daar over tussen Pasquijn en Marforio. En 't nieuwe Kapittelhuis der nonnen, of de bagijne-klucht van Baltazar Sultanini Bressan. Vertaald uit het Italiaans. Amsterdam, Christiaan Karstensz, 1678. [gebonden met:] [2] Aretino, Pietro, Het leven en d'arglistige treken der courtisanen te Romen zijnde een t'samen-spraeck tusschen Lais en Lamia, twee gerieffelijcke en welbekende dames aldaer. Leiden, P. Koelaart, [1680]
30494: Ariëns Kappers, E - S. Jessurun de Mesquita, Amsterdam 1984, 76 pag., geïll.
65815: Arkel, G. van en A.W. Weissman, - Noord-Hollandsche oudheden beschreven en afgebeeld. Uitgegeven van wege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Eerste tot en met derde stuk
43930: Arkel, G. van en A.W. Weissman, - Noord-Hollandsche oudheden beschreven en afgebeeld.
39044: Armellino, G - Kunst des Klavierstimmens nebst einen vollständigen anleitung zur erhaltung und wiederherstellung gebrauchten, sowie zur prüfung neuer instrumente, 3e Auflage, Weimar 1872, 92 pag. + 10 folding pages with music and 25 wood engravings in the text.
68986: ARNAU, F., - ART DES FAUSSAIRES ET LES FAUSSAIRES D'ART.
56154: Arnaud, M. d', - Euphemie, ou le triomphe de la religion, Drame, 3 rd. ed., Paris, Le Jay, 1768, 304 pag.
20188: Arnaud, E - Histoire des protestants de Provence , du Comtat Venaissin et de la principauté d'Oranje, 2 delen, Parijs 1884, 573+414 p. met uitvouwbare kaart. Omslagen iets los, bibliotheek stempeltje.
56639: Arnault, A.V., - Germanicus. Tragedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Wahlen, 1817, 75 pag.
69091: ARNDT, J.L., - Onnodig lijden de omineuze konsekwenties van het minderwaardigheidscomplex.
16133: ARNHEM - Guide for Arnhem and its environs, Published by the Society wishing to attract visitors to Arnhem [ca. 1890], 32 p.
16135: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 7e druk, Uitg. VVV, 1903, 136 p.
16132: ARNHEM - Führer durch Arnheim und Umgebung, Herausgegeben vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs [ca. 1890], 30 p.
16129: ARNHEM - Arnhem. Met bijschriften van M.A. Sipman, Arnhem, H.W. van Marle, 1880.
16147: ARNHEM - Rampzalige jaren voor het Openluchtmuseum Arnhem, [Amsterdam 1945] in drieën gevouwen blad.
22610: ARNHEM, FONTAIN, TABAK - Adreskaartje op hoogglans papier (“porceleinkaartje”) voor firma Wed. H. Fontain, Roggestraat 268, Arnhem “In den Beer, tabak, snuif- en sigarenfabriek” [1864], 1 stuk.
23192: ARNHEM, WATERMOLEN SONSBEEK, EVERS - Pentekening, 18x26 cm, door B. Evers, d.d. 1912, van de waterradmolen op Sonsbeek te Arnhem. Opgezet op karton. Fraai.
16136: ARNHEM - Arnhem (als woonplaats). Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitg. VVV [1905], 112 p.
16137: ARNHEM - Arnhem (als woonplaats). Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitg. VVV [1910], 83 p.
16139: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 10e druk. Uitg.VVV [1916], 88 p.
16141: ARNHEM - Arnhem (Holland) and its environs, publ. VVV, 1920, 28 p.
16142: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 13e druk, uitg. VVV, Arnhem [1922], 96 p.
16145: ARNHEM - Gids van het [Nederlandsch Openlucht] Museum, door A.A.G. van Erven Dorens, 2e uitgave, 1937, 64+16 p.
16146: ARNHEM - Hôtel-Pension-Cafe-Restaurant-Gids 1940 voor Arnhem en omstreken, uitg. VVV 1940, 24 p (in 3-en gevouwen pagina’s).
16939: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 8e druk, uitg. VVV [1907], 109 p.
5198: Arnim, W.W. graf - Siedlungswanderung im Mittelalter. Betrachtungen und Sammlung zum Beispiel Arnheim-Arnim. Bad Godesberg 1969, 303 p., geb. geïll.
14578: Arnold, E.J. - John Arnold & Family. Genelogie van een van oorsprong Engelse familie Arnold in Nederland.
25104: Arnold, Godfried - Waare afbeelding der eerste Christenen. Vertaald uit het Duits door W. Sewel, 2 delen, Amsterdam, v. Hardenberg e.a., 1700-1701, (28)+707+(12)+568+(12) pag. Geheel leer, goed exemplaar.
65460: Arnold, W.H. - Ventures in Book Collecting.
6410: ARNOLD, U, C.G. DE DIJN, M. VAN DER EYCKEN, J. MERTENS, L. DE REN - Ridders en priesters. Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa. Alden Biesen 1992. Ing., geïll., 300 p.
17011: Arnold, W.H. - Ventures in Book Collecting. New York: Charles Scribner, 1923.
36460: Arnoldi, Barold, uit Leeuwarden - Dissertatio juridica de difficilioribus quibusdam legibus Franeker Coulon 1752
41276: Arnolds, F.M.A. - Bossche legenden en verhalen, 4 delen, 's-Hertogenbosch 1890, 355+351+407+443 pag., geïll., geb. Goed exemplaar.
50925: Arnoud Gerkens, J.C. d' / - Vrouwenliefde en vrouwenleven. Vier tekeningen van J.C. d'Arnaud Gerkens (...) gedicht van Adelbert van Chamisso, vertaald door J.J.L. ten Kate. Amsterdam, 1863.
36048: Arntz Nic. fil, Theodorus, uit Millingen - Specimen academicum inaugurale positiones quasdam medicas continens Leiden M. Cyfveer 1800
32253: Arntzenius, Otto - Oratio de mercurio, facundiae ac mercaturae praeside [...] Amsterdam Samuael Lamsveld 1746
6837: Arntzenius, Robert Hendrik - Nagelaten gedichten. Haarlem, Vincent Loosjes, 1825. [2 delen]
52603: Arnz, J. - Allgemeiner Schul-und Hand-atlas uber alle Theile der Erde (...) mit 27 illuminirten Karten, nach A. v. Roon (...) bearbeitet. 2e Auflage, Dusseldorf, Arnz, [ca. 1830?].
65366: ARRENBERG, R., - Korte verhalen en wetenswaardige voorvallen uit geloofwaardige schrijvers bijeenverzameld door R. Arrenberg. Met platen.
65381: ARRENBERG, R., - Uit het leven van groote mannen. Boeiende verhalen en karaktertrekken. Met 3 gekleurde platen.
65251: ARTIGUES, M. D', - Memoire sur la conservation des blés;
55594: Unknown artist (XVIII century) - Het geeselen der oproermakers en verbranden van Oranjelinten op het schavot voor het stadhuis van Amsterdam
60554: Unknown 19th-century artist (Spreen?) - Three men drinking and smoking outside in the forest round a barrel table
60272: Unknown Dutch artist (18th century) - Print study for the frontispiece of a book
67903: ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. VAN, - Levensschets van Henrick Moreelse
68136: ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. VAN, - Levensschets van Henrick Moreelse burgemeester der stad Utrecht 1662-1664. Met aanteekeningen, betreffende de gedeeltelijke uitvoering van zijn ontwerp ter uitbreiding en verfraaijing dier stad in 1827-1839.
34150: Asch van Wijck, Anthonius Michaelis Cornelius van, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale exhibens quasdam observationes juris utriusque civilis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
94: ASCH VAN WIJCK, A.M.C. VAN, - Archief voor kerkelyke en wereldlyke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelyk van Utrecht (als vervolg op het Archief ... door wijlen den heer J.J. Dodt van Flensburg). 2 dln. Utrecht 1850-1851, 376, 298 p.
33065: Asch van Wijck, Ludovicus Henricus van, uit Utrecht - Specimen historico juridicum inaugurale de jure et modo, quo in urbe Rheno-Trajectina ante annum MDXXVIII eligebantur ii, quibus in regenda civitate partes erant [...] Utrecht N. van der Monde 1839
66282: ASKAMP JR., W. A., - Oorsprong familienaam Askamp
55157: Asmodee [= Johannes David de Vries] - Een standbeeld uit een zak. Amsterdam, J. de Vries, 1854.
67283: ASPEREN, J. VAN, - Teekening der wijze waarop den postweg door den Baardwijkse Overlaat tusschen Drunen en Baardwijk in den jare 1821 is bestraat met vlakke mopklinkers van de Waal.
6842: Asschenberg, Hermanus, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Lucas Pater, Henri Jean Roullaud (vert.); Pierre Laurent Buirette de Belloy - Zelmire, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1766.
57272: Asselberghs, J.J.M.H.M., en W.R. Blankert; - Nederlandsch Spoorweg Museum. Verslag over de jaren 1947-1952 [1953], 47 pag., geïll.
64528: ASSELBERGHS, H. (SAM.), - Beijnes. Een eeuw van arbeid 1838 - 1938
6849: Asselijn, Thomas - Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse beroerte (voorgevallen in 't jaer 1647). Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725
14935: Asselin, Henry - La Hollande. ‘s-Gravenhage [ca. 1925].
35278: Assen, Cornelii Jacobi van - Oratio de studio juris romani hoc ipso tempore diligenter tuendo 1821
69170: ASSEN, C.J. VAN, - Perikles van Athene.
33448: Assendelft, Jan van, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis, de obligationibus ex consensu [...] Leiden Johann. en Herm. Verbeek 1745
57700: Assenede, D. van / Hoffman von Fallersleben. - Floris ende Blancefloer door Diederic van Assenede, Mit Einleitung, anmerkungen und Glossar von Hoffmann von Fallerleben, Leipzig 1836.
31667: Asser, Carolus Daniel, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale, de eo quid juris sit, circa pecuniam [...] Amsterdam Van Embden en Co. 1834
69397: ATEN, D., - Inventaris van de archieven van de polder, het gerecht en de weeskamer van de Heerhugowaard (1613) 1624-1980.
69795: ATEN, D., - Inventaris van het archief van het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen tot Petten
23990: Aten, J. - Wormerveer langs weg en Zaan, Wormerveer 1967, 294 pag., geb., geïll.
16974: Atterbury, R.S. - Westerham Press. 25 Years. Westerham Press, 1975.
63268: attr. Williams, Charles (fl. 1796-1830) - The Wedding Night [satirical print].
60620: attributed to Passe, Crispijn van de I (1564-1637) - Portrait of Reinier van Oldebarnevelt
60812: Aubry, Peter II (1596-1666) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
68937: AUBRY, O., - Le Roi de Rome.
68933: AUBRY, O., - Napoleon.
6855: Auchmayer, J.C. (vert.); Friedrich Aloys Graf von Brühl - De burgemeester, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794.
70030: AUDOUIN, PIERRE, - Louis XVIII. Roi de France et de Navarre, né a Versailles le 17 novembre 1755
69993: AUDUOIN, PIERRE, - Portrait of Marie-Thérèse, Duchess of Angoulême
23574: Augur - Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire schetsen. Amsterdam 1901, 217 pag., geïll.
34488: Augustijn, Pieter Frederic, uit Zoetermeer - Abscessus parietis uteri Leiden Blankenberg 1893
36681: Augustijn, C. - Luthers intrede in het klooster Kampen Kok 1968
41670: Augustin, Saint / F. de Villeneuve de Vence - Les deux livres de S.Augustin de la grace de Jesus-Christ et du peche originel, traduits en Francois sur l'edition des P.P. B.B.de la Congregration de Saint Maur, Paris, Babuty 1738.
43090: Augustin, Ferd. Vrijheer van - Reize naar Malta en het zuidelyk gedeelte van Spanje in het jaar 1830. Vertaald uit het Duits. Alkmaar, v. Vloten, 1839.
69687: AUGUSTYN, B., - Zeespiegelrijzing, transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de XVIde eeuw
36066: Aulnis de Bourouill, Willem Jan d', uit Groningen - De wet houdende bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten in strafzaken Leiden Hooiberg 1866
32087: Aulnis de Bourouill, Janus Carolus Ferdinandus d', uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale, de testamento publico juris hodierni [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1833
42382: Avanzo - Panorama des Rheins von Mainz bis Cöln. Cöln, gebr. Avanzo, [1827].
14941: Avaux, J.A. Mesmes, graaf van - Négociations de monsieur le comte d’Avaux en Hollande, depuis 1679, jusqu’en [1688]. 6 delen in 2 banden. Parijs, Durand & Pissot, 1752-1753.
35456: Avenarius, Georg. Ludov.; Praeses: Kromayer, Augustin Gottfried - Dissertatio logica de confusa eruditione [...] Jena Iohannes Fridiericus Ritter 1721
43122: Avisse, J.B. - Oeuvres d'Avisse, aveugle, membre de l'Institution des aveugles-travailleurs. Paris, [ca. 1810?].
22918: AVRO - Waar wij werken. Wie wij zijn, mapje met 10 foto's, briefkaartformaat, met portretten van W. Vogt, Nic. Treep, Louis Schmidt, A. Weitzel en scenes uit studio's e.d.
55171: Aylva, H.D.E. van - Deductie en request voor Jr. Hessel Douwe Ernst van Aijlva, oud grietman over Westdongeradeel, overgegeven aan (...) Staten van Friesland. Leeuwarden, 1769.
69551: AYMANS, G. BURGGRAAFF, P. JANSEN, W., - De regio Gennep aan de ketting. Gennep, Heijen, Milsbeek, Oeffelt, Ottersum, Ven-Zelderheide in kadasterkaarten (1731-1732).
52681: Aymé, Jan Jacob - Ballingschap, zeegevaeren en schip-breuk, Brugge, J. Bogaert en zn., [ca. 1800].
66559: BAALBERGEN, J., - 't Fort Abcoude with extensive notes, additions and further documents by W. Zappey
6859: Baale, Hendrik van - De Saraceenen, treurspel. Amsterdam, Abraham Mars, 1809.
47678: Baalen, J. v., - Veilingcatalogus boeken, tekeningen en prenten, nalatenschap E.A. de Jongh, Rotterdam 1833, 63 pag.
42953: Baalen, S. v. - Reistogtje door een gedeelte van Schotland en dezelfs hooglanden. Amsterdam, Beijerinck, 1838.
4900: [Baalen, D. van, e.a. - Verolme, in Gens Nostra 11 (1956), afl. 9.
34590: Baar, A.J.H. van, uit Oirschot - IX. theses juridico-politicae. 1839
32091: Baar, Antonius Joannes Hubertus van, uit Oirschot - Dissertatio juridica inauguralis, de interdictis jure romano [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
65630: BAARDA, M.J. VAN, - Zendeling H. van Dijken. Zijn leven en arbeid op Halmaheira. door M.J. van Baarda, zendeling te Duma.
69471: BAARS, C, - De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden. Documenten en bijlagen
58674: Baars, J. v., - Geschiedenis van het St.-Elizabeths-Gasthuis te Curacao 1855-1905, Curacao, Drukkerij Apostolisch vicariaat 1905, 170 pag.
67408: BAART DE LA FAILLE, J.; A. MODDERMAN - Ter nagedachtenis van mr. H. de Ranitz
66598: BAART DE LA FAILLE, J., - Hulde aan de nagedachtenis van Gerbrand Bakker, hoogleeraar in de geneeskunde te Groningen / door J. Baart de la Faille
32089: Baart de la Faille, Robert Daniel, uit Leeuwarden - Beschouwingen over artikel 89 der Grondwet. Akademisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1867
64669: BAC (RED.), - Quelques Tranches de Vie, Decoupees & presentees par Bac, Couturier, Guydo, Léandre, Lourdey, Malteste, Noury, Simonaire, etc.
38074: Bacchinus, Benedictus - De sistris eorumque figuris (.....) Leonem Strozza dissertatio / Jacobus Tollius dissertatiunculam & notulas adjecit, Utrecht, Halma, 1696.
64244: BACH, ADOLF, - Deutsche Namenkunde.
69614: BACHMEISTER, MATTHEO, GRONENBERGIUS,PETRUS, - Disputationum medicarum nona de praeservatione. Quam D.O.M.B.A. consensu amplissimae facultatis Medicae praeside Matthaeo Bachmeisero Phil. & Med. D. Publicé defendendam suscipiet. Petrus Gronenbergius Rostochiensis. In auditorio majori A.D. 31 Aug. Horis Matutinis.
33478: Back, Joannes de, uit Rotterdam - Dissertatio philologico-juridica inauguralis ad L.I.ff. In quibus causis pignus, vel hypotheca tacite contrahitur [...] Leiden Joannes van der Linden jr. 1724
55173: Backer, H.J. - Prent 'De kerkermeester'. Litho van H.J. Backer, 1841, uit het periodiek 'Europa'.
31545: Backer, Mello, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, de dispensationibus, quae dicuntur, sive Venia legis, in causis maxime juris privati [...] Groningen W. van Boekeren 1830
34144: Backer, Antonius, uit Amsterdam - Specimen juris publici inaugurale de varia ratione, qua, in praecipuis Germaniae civitatibus, populi eliguntur mandatarii [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1843
31953: Backer, Guilielmus Cornelius, uit Amsterdam - Specimen historico-juridicum inaugurale de ratione, qua Romae illud, quod post legem Calpurniam dictum est repetundarum crimen [...] Amsterdam W. Willems 1845
34630: Backer, P. , uit Amsterdam - XX. theses juridicae. 1790
65035: BACKER DIRKS, J.J., - De Nederlandsche zeemacht in hare verschillende tijdperken geschetst, deel I
64330: BACKER DIRKS, J.J., - De Nederlandsche zeemagt in hare verschillende tijdperken geschetst
61026: Backhuizen, Ludolf (1631-1708) - Pick-nick at the sea (Set of ten sea views)
66420: BACON, FRANCIS, - De sapientia veterum, liber.
65268: BADON GHIJBEN, J., - Gronden Der Beschrijvende Meetkunst, voor de kadetten van alle wapenen, Wiskundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie.
57078: Badts de Cugnac, Ch. de, a.o.; - Le petit Gotha, Paris 1993.
59038: Baedeker's, - London and its environs, Leipzig, 1905, 471 pag., plans of London, list of the pricipal streets 44 pag, railway map of England and Wales, map damaged.
64984: BAEDEKER, KARL, - Italie Méridionale, Sicile, Sardaigne et excursions a Malte, Tunis et Corfou. Manuel du Voyageur.
64272: BAEDEKER, KARL, - l'Allemagne et quelques parties des pays limitrophes jusqu'a Strasbourg, Luxemburg, Copenhague, Cracovie, Limberg, Bude-Pesth, Pola, Fiume, manuel du voyageur
64269: BAEDEKER, KARL, - Londres et ses environs, manuel du voyageur, avec 4 cartes et 20 plans,
64270: BAEDEKER, KARL, - Northern Italy, including Leghorn, Florence, Ravenna and routes through Switzerland and Austria : handbooks for travelers / by Karl Baedeker
64271: BAEDEKER, KARL, - Baedekers Konstantinopel, Balkanstaaten, Kleinasien, Archipel, Cypern. Handbuch für Reisende
64988: BAEDEKER, KARL, - Mittel-und Nord-Deutschland. Westlich bis zum Rhein. Handbuch für Reisende. Mit 36 Karten, 42 Plänen und mehreren Grundrissen
64989: BAEDEKER, KARL, - Paris und Umgebungen: Handbuch für Reisende.
14953: Baedeker, Karl - Belgien und Holland. Vierentwintigste druk, Leipzig 1910.
14957: Baedeker, Karl - Belgique et Hollande. Tiende druk. Leipzig 1881.
14959: Baedeker, Karl - Belgique et Hollande. Zestiende druk, Leipzig 1897.
14961: Baedeker, Karl - Belgique et Hollande. Achttiende druk, Leipzig 1905.
14947: Baedeker, Karl - Belgium and Holland. Twaalfde druk. Leipzig 1897.
14949: Baedeker, Karl - Belgium and Holland. Veertiende druk. Leipzig 1905.
68934: BAENE, D. DE, - The Dutch puzzle.
110: BAERDT VAN SMINIA, H., - Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795. Leeuwarden 1837. Gebonden in halfperkament, 430 p. Met: A.J. Andreae, Nalezing op de Nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr.mr. H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893. Gebonden in een identieke halfperkamenten band, 171 p. Mooie set.
56054: Baerdt van Sminia, H., - Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden tot het jaar 1795, Leeuwarden 1837, 430 pag. [Gebonden met:] Dezelfde, Naamlijst van de grietmannen die van 1816 tot 1851 hoofden van de gemeenten ten platten lande in Friesland zijn geweest. Een vervolg op de Nieuwe Naamlijst (...), Leeuwarden, 1851, 51 pag.
19670: Baerdt van Sminia, H. - Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795.
14702: Baert van Sminia, H. - Het geslacht Aebbinga, Aebinga.
57054: Baeza, Dr.; - De behandeling van aandoeningen der ademhalingsorganen, hart- en stofwisselingsziekten in de nieuwere inhalatoria, Amsterdam [ca. 1906], 34 pag., geïll.
69710: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837), - Christ and the apostles in a storm on the Sea of Galilee
69709: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837), - Seascape with sailship and warship
61036: Bagelaar, Ernst Willem Jan (1775-1837) - Landscape with two figures walking in the woods
69711: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837), - Landscape near the Adriatic Sea
69712: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837), - Cow's head above fence
64288: BAHLE, J.H., - Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot verzameld en alphabetisch opgemaakt door J.H. Bahle 1918
36284: Baier, Ferdinand Jacob, uit Altorf. - Oratio de fulminibus literatorum ordini fatalibus Altorf J.W. Kohles 1724
59656: Baillie, William (1723-1810) Captain, after Rijn, Rebrandt van (1606-1669) - Old man in profile
61030: Baillie, William (1723-1810) after Dou, Gerard (1613-1675) - Interior with four people
61028: Baillie, William (1723-1810) after Borch, Gerard ter (1617-1681) - A philosopher meditating [Heraclitus]
60004: Baillie, William (1723-1810) Captain after Mieris, Frans van I (1635-1681) - Fran.s Mieris. (portrait of Frans van Mieris I)
63386: Baillie, William (1723-1810) Captain after Dou, Gerard (1613-1675) - Old woman, after G. Dou.
63392: Baillie, William (1723-1810) Captain - Spectamur Agendo.
60516: Bainville, Jacques [illustrator: Job]. - Petite Histoire de France. Par Jacques Bainville de l'Académie française, Imagée par Job. Tours, Maison Alfred Mame et Fils, n. d. [1928].
56452: Bake, J., - Brief aan den heer Y.D.C. Suermondt over eenige vragen betreffende ons muntstelsel, Leiden 1845, 47 pag.
66159: BAKE, MR. J., - Gedachten over de publieke schuld.
6860: Bake, Laurens - Bybelse gezangen. Amsterdam, Jan Roman, Jan van Heekeren, Pieter Visser en Jan Graal, 1708.
67556: BAKELS, H., - Parroewajjim, De reis om de wereld in vijfduizend jaar. Feiten en 'fantasie' saamgevlochten
42727: Baker, Henry - Nuttig gebruik van het mikroskoop of handleiding tot nieuwe waarneemingen omtrent de configuratien en krystallen (...) Hier agter is gevoegd de natuurlyke historie van de polypen. Amsterdam, Houttuyn, 1756.
65967: BAKHUIS, R. W. M., - Zakatlas van den sterrenhemel.
66117: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R. C., - Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake. Vermeerderd met toespraken van Mr. G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en R.C. Bakhuizen van den Brink.
54204: Bakhuizen van den Brink, R.C. ? - Brief aan mr. F. Serrurier, officier van justitie bij de arrondissements-regtbank te Arnhem, over eenige punten van Nederlandsch staatsregt, naar aanleiding van het requisitoir door Z.E.A. gehouden in de zaak van den heer C.A. Thieme, op den 30 December 1845 [ondertekend: Q.N. =R.C. Bakhuizen v.d. Brink?]. Amsterdam, A. Zweesaardt en Zoon, 1846.
36254: Bakius, Hermann, uit Tremonia; Praeses: Gerhard, Johann Ernst - Disquisitio theologica de salute infantum ante Baptismum decedentium ..... Jena Johann Nisius 1671
14963: Bakker, J.D. en F. Deelstra - Op reis door Nederland. Geïllustreerd aardrijkskundig leesboek voor de volksschool. 2 delen in 1 band, resp. 3de en 2de druk. Groningen: Noordhoff, 1900-1901.
69469: BAKKER, JM DE, - Over tegenslag en vooruitgang (De geschiedenis van de eerste 'Staats'-Droogmaking van de Polders van Bleiswijk, Bergschenhoek en Hillegersberg aan het eind van de 18e eeuw)
33480: Bakker, Gebrandus - Oratio de iis, quae artis obstetriciae utilitatem augere possunt, et gratam magis acceptamque reddere [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1711
67606: BAKKER,L, GALSTERER-KROLL, B., - Graffiti au römischer Keramik im rheinischen Landesmuseum Bonn.
66562: BAKKER, J., - Lofrede op Herman Venema.
34146: Bakker, Augustus Cornelius Henricus, uit Nijmegen - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus dividuis et individuis [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr. 1822
69520: BAKKER, S., DIJKSTRA, J.W. JONG H. DE, - Vier dorpen, een streek /Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot Een historisch overzicht in woord en beeld.
32609: Bakker, Menno Ebe, uit Sneek - Dissertatio de doctrina juris francici circa probationes in causis criminalibus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
68416: BAKKER, F.J., GERRITSEN, J., - Collecting Ships from Holland and Zeeland: A Caxton Letter Discovered.
65990: BALDASS, LUDWIG, - Geertgen von Haarlem, Kunst in Holland 5-6:
66359: BALEN, MATTHYS (JANSZOON)., - Oem: from Geslachtboomen der Adelijke, Aal-oude, Voortreffelijke- en Aanzienlijke Heeren Geslachten, van, en in Dordrecht, enz.
38330: Balen, J.H. v. - Een ruiter van de Compagnie. De Engelschen op Amboina. Het beleg van Batavia 1619-1630. Amsterdam [ ca. 1880 ], 182 pag., geb. in orig. linnen stempelband.
14967: Balen, C.L. van - Nederland in beeld en woord. Uitgegeven met medewerking van den Nederlandschen Bond voor Vreemdelingenverkeer. 2 delen. Buiksloot: J.M. Schalekamp, [1901-1904].
32391: Balesens, Jacob Heinrich - Gründliche Abhandlung von dem Mecklenburgischen Erb-Jungfrauen-Rechte. Rostock / Leipzig 1762
5330: Balk, L. - Inventaris van de familie-archieven Van Bylandt-Halt en Van Bylandt-Rheydt (1329-1970), ‘s-Gravenhage 1983, 124 p., geb.
5632: Ballegoijen de Jong-Houtkoper, C.S. van - Oma op haar praatstoel vertelt over vroeger. Een familiegeschiedenis over het geslacht Houtkoper, z.pl. [1991?], 227 p., geïll.
65205: BALT, M., - Uw persoonlijk belang, (koepok-inenting)
66427: BALTENSZ., FRANS, - Samaritane ofte Spieghel der Godtsvreesentheyt en Eerbaerheyt (...) Ofte Een woordelijkcke verclaringhe van het vierde Capittel des Evanglist Johanne.
34395: Balveren, Walraven Elias Johan van, uit Utrecht - De rechtsvordering tot ontbinding van wederkeerige overeenkomsten Leiden P. Somerwil 1885
52493: Balzac - Les contes drolatiques, colligez ez abbayes de Touraine (...) nouvelle edition, illustre de 425 dessins par G. Dore. Paris, Garnier, 1926.
65532: BALZAC, H. DE, - Honorine, Scenes de la vie privee
65535: BALZAC, H. DE, - Illusions perdues, Scenes de la vie de province
35482: Bambamius, Hartwigius; Praeses: Wolf, Johann Christophor - Ex antiquitate orientali Spencerianam de Zabiis hypothesin [...] Wittenberg Martinus Schulz 1706
38530: Bamps, C. - Recherches sur le Mey- liedje ( chant de mai ). Hymne populaire Hasseltois attribué au XVII siecle, Hasselt 1889, 13 pag.
31721: Bandt, Adrianus den, uit Dordrecht - Specimen juridicum inaugurale de prorogata jurisdictione [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z. 1852
37656: Bangert, J.F. e.a. - 75 jaar arbeid v.d. werkenden stand, La Boremus Amsterdam 1929, 41 pag., geïll.
29000: Bangs, J.D. - Cornelis Engebrechtsz. 's Leiden; studies in cultural history, Assen 1979, 259 pag., geb., geïll., met stofomslag.
50965: Banier, Antoine - Historische verklaring der Fabelen, waar in deszelfs oorspronk en de oovereenkomst met de oude historyen ontdekt werd. 3 delen, Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1725.
34148: Bank, Guilielmus van der, uit Ravenstein - Specimen juridicum inaugurale sistens jus Romanum, Francicum et Neerlandicum de transactionibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
5044: Banning, F.J.H. - Het geslacht Weyn. Groenlo 1937. Folio, 92 p., gebonden, geïllustreerd.
5192: Banta, Th. M. - A Frisan family. The Banta genealogy. Descendants of Epke Jacobse, who came from Friesland, Netherlands, to New Amsterdam february 1659, New York 1893, 412 p., geb., geïll.
52589: Banville, Th. de - Les princesses. Paris, Lemerre, 1874.
60934: Bara, Hierosme de - Le blason des armoiries, auquel est monstree le maniere que les anciens & modernes ont usé en icelles.
6869: Barbaz, Abraham Louis (vert.); Pierre Antoine Lebrun - Maria Stuart, koninginne van Schotland, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1820.
51890: Barbe, M.L.; - Dictionnaire biographique contenant jusqu'a l'annee 1840 la liste des principeaux personnages de tous les pays, 4e edition, Paris 1860. Gebonden in half leer met rugversiering. Ongepagineerd.
42567: Barbette, Paul - Praxis Barbettiana, cum notis & observationibus Frederici Deckers. Leiden, van Gaasbeeck, 1669.
69175: BARBEY, F., - MADAME ATKYNS ET LA PRISON DU TEMPLE, 1758-1836.
52461: Barbey d'Aurevilly, J. - Poussieres, poesies completes. Edition revue sur les textes originaux et les manuscrits. Portrait de l'auteur d'apres un dessin de L. Ostrowski. Paris, Cres, 1918.
60166: Barbiers, Pieter I (1717-1780), Vinkeles, Reinier (1741-1816) - DE KLOOSTER-KAPEL Vergun my dezen troost, in zoo veel zwaerigheden, Dat ik uw leven bherge: o vader; dat ik heden Onschuldig bly ven magh aan uwer aller bloet.
51954: Barchmin, F.W. von, - De slag bij Waterloo. Eene feestuitgave voor Engeland, Holland en Duitschland voor het jaar 1865, Dusseldorf 1864, 15+142 pag. Origineel papieren omslag.
35602: Barclaius, Ludovicus - Klagstimm über den unheilbaren Schaden Babels, welche mit den trewen Propheten Jeremia gantzer zwey und zwantzig Jahre aus dem LI. Capittel seiner Weissagung v. 9 & 10. geführet. Der weyland [...] Henricus Müller, SS.Th.D.P.P. der Theologischen Facultät Senior, und der Kirchen in Rostock Hochverdienter Superintendens und Pastor an St. Marien [...] Rostock Jakob Richel 1675
20090: Barcsay-Amant, Z. - Adeliches Jahrbuch 1953 (Jahrgang 31) Luzern 1953, 160 pag., geb.
69744: BARENDS, S. (ED.), - Historisch Geografisch Tijdschrift.
32889: Barge, Joannes Antonius Kames, uit Semarang - Friesche en Marker schedels. Bijdrage tot de kennis van de anthropologie der bevolking van Nederland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Losco 1912
26946: Barjesteh v. Waalwijk v. Doorn, L.A.F. e.a. (red.) - Lustrumboek van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgesclacht 1946-1996. Rotterdam 1996, 665 pag., geb., geïll., als nieuw. Bevat 37 stamreeksen.
51508: Barlaeus, C., - Mercator sapiens. Oratie gehouden bij de inwijding van de illustere school te Amsterdam op 9-1-1632, Amsterdam 1967, 95 pag.
42655: Barlaeus, Caspar - Oratio panegyrica de victa Hispanorum regis classe (...) Frederico Henrico (...) Martino Trompio. Amsterdam, J. en C. Blaeu, 1540 [= 1640].
42695: Barlandus, Hadrianus - Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historia. Antwerpen, J. Grapheus, 1551.
19024: Barnas, Carl - Bürgerwappen in Friedberg.
52694: Barnekow-Tindal, Jkvr. W.F. von - Achter de schermen! Onthullingen uit onze 'deftige' kringen door mevr. von B. geb. T., deel I t/m IV, Amsterdam, J.A. Fortuijn 1890-1891 [deel II in IIe druk]
55051: Barnekow-Tindal, Jkvr. W.F. von - Achter de schermen! Onthullingen uit onze deftige kringen. [deel I], 2e druk, Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1890.
33041: Barnevelt, Petrus Christianus van, uit Gorinchem - Dissertatio juridica inauguralis de abolitionibus criminum [...] Utrecht Joannes Broedelet 1759
47752: Barre Duparcq, E. de la, - Histoire de l'art de la guerre avant l'usage de la poudre, Paris 1860, 12 + 307 pag., hardback.
58404: Barres, Maurice, - L'abdication du poete, Paris, Cres, 1914.
70211: BARRIÈRE, DOMINIQUE, - Victoriae omen et coronae
42221: Barros, Joan de - [Held-dadige scheeps-togt van Alfonso d'Albuquerque na de Roode-zee, met een vloot van 7 scheepen in het jaar 1506 en vervolgens. Leiden, v.d. Aa, 1706].
47424: Barros, J. de, - De alder-eerste scheeps-togten der Portugysen ter ontdekking van vreemde landen uytgesonden in het jaar 1419 en vervolgens, beginnende met het vinden van de Caap Non en Bojador, tot de Caap de Bon Esperance, langs de geheele zee-kust van Africa (....) beschreeven door Joan de Barros, Leiden, vd Aa, 1706, (6)+6+149+(19) pag.
24896: Barrow, John - Reizen in de binnenlanden van het zuidlyk gedeelte van Afrika in de jare 1797 en 1798. Vertaald uit het Engels,
64074: BARTEL, ANNELIESE, - Du bist zwischen Enkel und Ahnherr gestellt, anleitung zur sippenkundlicen arbeit der füherinnenschaft des bundes Deutscher mädel
66197: BARTELINK, ANTHONY, - Enkhuizen, of grontsteen tot vryheit, gelegt door de heeren Pieter Luitgesz Buyskes, Pieter Symonsz Semeyns, Jakob Dirksz Brouwer en anderen, die den 21 may 1572 d'Haring Maagd van het jok van Spanje verlosten, op het tweede eeuwgetyde, plegtig, zoo van stads wegen als by de burgery, geviert den 21 may 1772, en in tooneeldigt gebragt
65929: BARTELMAS, EUGEN FRIEDRICH - (TRANSL. MARTIEN BEVERSLUIS), - Het jonge rijk. Leven en streven der nieuwe Duitsche Jeugd
60156: Barth, Karl (1787-1858) - Portrait of the German painter Peter (von) Cornelius (1783-1867)
66078: BARTH, FRIEDRICH GOTTLIEB, - Vorlesungen über einige Elegien des Properz, nebst einer prosaischen Uebersetzung der Königinn aller Elegien. Und einer poetischen zwoer anderer.
42458: Bartjens, Willem - De vernieuwde cyfferinge (...) herstelt, vermeerdert en verbetert door mr. Jan van Dam, en (...) Klaas Bosch. Amsterdam, Adam Meyer, [ca. 1798].
36714: Bartoli a Forano Sabinen, Jacobus - Quaestiones . Qua hoc anno 1752 pro actibus publicis disputabuntur in archigymnasio alma urbis in aula academiae theologicae Rome Chracas 1752
63124: Bartolozzi, Francesco (1727-1815) after Cignani, Carlo (1628-1719) - Satyrs making music (satyrs maken muziek).
67349: BARTSCH, Z., - Steiermärkisches Wappen-Buch von Zacharias Bartsch 1567. Facsimile-Ausgabe mit historischen und heraldischen Anmerkungen von Dr. Josef von Zahn und Alfred Ritter Anthony von Siegenfeld.
27410: Bary, H. de - Beiträge zur genealogie Altfrankfurther Familien, Frankfurth 1922, 83 pag., geïll.
60006: Bary, Hendrik (1640-1707) after Collaert, Hans or Jan I (1525/30-1580) - Portrait of Gerard v. Wassenaer, jurist in Utrecht (portrait of Gerard van Wassenaer)
68073: BARZUN, J., - The Bibliophile of the Future: His Complaints about the Twentieth Century by Jacques Barzun. Delivered on the occasion of the fourth annual Bromsen Lecture 1 May, 1976.
66578: BAS, F. DE, - Menno David, Graaf van Limburg Stirum, oud-minister van oorlog, oprichter van den anti-dienstvervangingbond
42438: Bas, F. de - Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. 4 delen in 6 banden, Schiedam, 1887-1913.
36448: Bas, Henricus Willem de, uit 's-Gravenhage - De boedelverdeling door de bloedverwanten in de opgaande linie Leiden Van der Hoek
15514: Les Pays-Bas - Les Pays-Bas. Publié à l’occasion du Vième congrès de la Chambre de commerce internationale. Amsterdam 1929.
65960: BASNAGE, JACOB; FLAVIUS JOSEPHUS, - Vervolg op Flavius Josephus, of algemene historie der joodsche naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver regerings-vorm, godsdienst, gezinten en plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen: mitsgaders een verhaal van alle oorlogen, weergaloze rampen, wisselvalligheden, verstrooing door de gehele waerelt, die naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen, de zeltzame wetten en reglementen, in ieder koningryk in harenopzichte van tydt tot tydt gemaakt: waar in men vindt de levens en bedryven der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messiassen, beroemde Mannen en geleerde Schrvers, met een Berecht van derzelver Werken.
36490: Bassecour Caan, Jacobus Janus de la, uit 's-Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione fundorum .... Leiden Van der Hoek 1851
34814: Bassen Jongbloet, E.F. van, uit Culemborch en Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis petitione Leiden A. Koster 1783
28902: Bastelaer, R.v. - Peter Breugel l'ancien, son oeuvre et son temps. Etude historique suivie des catalogues raisonnés de son oeuvre dessine et grave par R.v.Bastelaer et d'un catalogue raisonne de son oeuvre peint par G.H. de Loo. Brussel, van Oest, 1907, 400 pag., geb. in linnenband. Goed exemplaar.
26496: Bastelaer, R.v. - Les estampes de Pieter Bruegel l'ancien, Brussel 1908, geïll. Standaardwerk. Ingenaaid exemplaar met beschadigde rug, waardoor er hele katernen los liggen.
18944: Bastet, J. - Histoire de la ville et de la principauté d'Orange. 310 p, geb., geïll. (reprint van de editie Orange 1856).
51966: Bastin, J. and B. Brommer, - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia (....) a descriptive bibliography, Utrecht 1979, 386 pag., geb., geïll. met stofomslag.
63937: Antonius Schonhovius Batavus - De origine et sedibus francorum
53636: Junius Batavus [= F.A. van der Kemp] - Junius Batavus aan den gewezen burgemeester en veertig raad in de vroedschap der stad Leiden Pieter Jan Marcus. Alom te bekomen, 1794.
53070: Eleutherius N. Batavus [=J. Uytenhage de Mist of P. de la Court jr.?] - Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen, als meede den oude gebruiken en wetten in Holland ende West-Vriesland; mits-gaders de veranderingen daar omtrent ten tijden der graven voor-gevallen. Amsterdam, Jan Rieuwertsz de Jonge, 1682.
14973: Bäte, Ludwig - Herz in Holland. Borna/Düsseldorf: Holzwarth, 1936.
67183: BATO, - 1867, Proeve eener Rijmkroniek
32617: Baud, Jean Chrétien, uit Arnhem - De onsplitsbaarheid der bekentenis in het burgerlijk recht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1877
61886: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Nimmegen (Nijmegen)
61888: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Nimmegen (Nijmegen)
61846: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Sluys
61890: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Zutphania (Zutphen)
61892: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Bommel (Zaltbommel)
61848: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Sluys
61898: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Grolla (Groenlo)
61884: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Zutphen
61894: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Coevordia (Koevorden)
61896: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Groll (Groenlo)
61844: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Delfs ziel
32659: Baudet, P.J.H. - Het limietbegrip. [...] Groningen P. Noordhoff 1919
42817: Baudius, Dominicus / J. Meursius / E. Puteanus - [1] D. Baudius, Libri tres de induciis belli Belgici. Leiden, L. Elzevier, 1613. [gebonden met:] [2] J. Meursius, Rerum Belgicarum libri quatuor. Leiden, L. Elzevier, 1614. [en met:] [3] E. Puteanus, De induciis Belgicis dissertatio politica. z. pl., 1617. [en met:] [4] Verdrach gemaeckt ende besloten inden Hage in Hollandt, den 7-1-1610, tusschen den ghecommitteerden van (...) eertzhertog van Oostenrijck (...) ende (...) Staten Generaal. 's Gravenhage, H.J. v. Wouw, 1610.
43150: Baudius, Dominicus - Libri tres de induciis belli Belgici. 2e druk, Leiden, L. Elzevier, 1617.
60120: Baudous, Robert de (1574/75-after 1659) - [39] Cornelius Visscherus Goudan (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
66963: BAUDRY DE SAUNIER, L., - La Conception dirigée.... L'enfant a volonté?
31791: Bauduin, Paul Marie Frans, uit Maastricht - Stellingen [...] Amsterdam J. Clausen 1903
34924: Bauduin, Antoine Paul Dominique, uit Maastricht - De bescherming der gedepossedeerde houders van toonderpapier Maastricht Leiter-Nypels 1888
36396: Bauer, Henric. Jacob, uit Syldaviens.; Praeses: Rosa, Johann Gotthelf - De mortuis non nisi bene, Derer Todten soll man allezeit im Besten gedencken Jena Werther 1715
69338: BAUER, F.C.D., - Berigten en waarnemingen betrekkelijk den watervloed in Gelderland in januarij en februarij 1861.
65257: BAUMANN, E.D., - De dokter en de geneeskunde, Maatschappelijk Leven en De Wetenschap
136: BAUMERT, H.E., - Die Wappen ... idem, het hoofdwerk met deeltje Nachtrag.
65675: BAUMHAUER, E.H.VAN, - De societeit "Trouw Moet Blijken" in de 18e en 19e eeuw door Dr. E.H. von Baumhauer bij gelegenheid der plechtige opening van het nieuwe Societeits-Gebouw op 7 December 1880.
22704: BAUMHAUER, DE LA COURT - Geaquarelleerd alliantiewapen Von Baumhauer-de la Court, met kroon en linten, ca. 1800? 19x16 cm.
32615: Baumhauer, Theodorus Carolus Matthaeus von, uit Brussel - Disputatio literaria, qua examinatur, quam vim sophistae habuerint Athenis ad aetatis suae disciplinam mores ac studia immutanda [...] Utrecht N. van der Monde 1844
54777: Baumhauer, M.M. von - Verslag der beraadslagingen op het Poenitentiair Congres, gehouden te Frankfort a/M. 28,29 en 30 September 1846. z. pl., [1846].
69496: BAVEL, B.J.P. VAN., - Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijk gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300 - ca. 1570.
69256: VAN BAVEL, B., - Manors and Markets - Economy and Society in the Low Countries 500-1600.
31292: Bavinck, K - In handen der S.D. 1944- 1945, z.pl., z.j., oblong, 85 pag.
67251: BAYLEY, B., - The Butterman Family Heritage Book.
66632: BAYLY, D. LODOVICUS, - De practijcke ofte oeffeninge der godsaligheyt. Leerende een Christen mensche hoe hy in sijn wandel van zijn gantsche leven Godt behagen magh.
60964: Bazin, Nicolas (1633-1710) after Lanfranco, Giovanni (1582-1647) published by Mariette, Pierre, II (1634-1716) - 'Voicy la Servante du Seigneur'; the Annunciation
67608: BEAUCHAMP WALTERS, H., - Catalogue of the Roman Pottery in the Departments of Antiquities, British Museum
39438: Beaufort, W.H.de - De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen, 1581-1795, Utrecht 1868, 186 pag., geb. ( dissertatie ).
32121: Beaufort, Petrus de, uit Utrecht - Specimen juridicum de obligatione resarciendi damnum ab aliis datum [...] Utrecht N. van der Monde 1829
67156: BEAUFORT, W.H.DE, - Joan Röell
52575: Beaumarchais - Theatre de Beaumarchais, precede d'une etude par H. Stupuy. Le Barbier de Seville. Illustre de quatorze eaux-fortes par A. Esnault. Paris, Becus, 1884.
67631: BEAUMONT, SIMON VAN, - Placaet van een reëelen ende personelen honderdsten penningh, mitsgaders van een tweendertsten Penningh, alleen reëel, over Obligatien, Los- en Lyfrenten, als mede Actien in de Oost-Indische Compagnie. Gearresteert den tweeden Januarii 1714. Te betalen in twee termijnen, namentlijck, de eene helft voor den eersten April toekoomende, ende de wederhelft voor den eersten Augusti daer aen volgende.
31478: Beaumont, A. de - Recherches sur l'origine du blason et en particulier sur la fleur de lis, Parijs 1853, 140 pag. + 22 engraved plates.
24908: Beaumont, Jeanne Marie Leprince de; - Education complete, ou abregé de l'histoire universelle mélé de géographie et de chronologie.
64699: BEAUREGARD, J. DE, - En Zig-Zag aux Pays-Bas et sur les bords du Rhin (Belgique-Hollande-Provinces rhénanes). Illustrations de Fernand Lambert
64882: BEAUSAR, I.W., OS, TH. A. VAN, - Het geslacht Beausar
52511: Robbe de Beauveset - Recueil de poesies diverses (...) publie avec introduction et notes (...) par Pierre Dufay. Paris, Fort, 1921.
68390: BECK, H.-U., - Skizzenbuch von Jan van Goyen.
142: BECKER, GEORG, - Die deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker. Soest [1943], 85 p. Geb., geïll.
68380: BECKER, J. (INTROD.), - Incogniti Scriptoris Nova Poemata. Nieuwe Nederduytsche gedichten ende raedtselen.
38270: Becker Bz., J.J. - Description de la très intressante collection de medailles, frappèes depuis les temps les plus reculès jusqu'a nos jours, et recueillies par Mr. J.J. Becker Bz. [ volume I ], Amsterdam, W. Willems, z.j., 112 + 22 + 6 pag., gebonden in half linnen.
70307: BECKER, G., - Deutsche Wissenschaftler und Forscher im Niederlandischen Raum seit 1600.
70306: BECKER, G., - Niederlander und Flamen an der Universitat Genf.
65557: BECKER, GEORG,, - Die Studenten aus dem niederlandischen Raume an deutschen Gymnasien und Universitaten
50646: Beckering Vinckers, J.; - Wie heeft het Oera-Linda-boek geschreven? Kampen 1877, 80 pag. Los.
69222: A'BECKETT, G.A., - The Comic History of England. [Illustrated by John Leech].
14978: Beckford, William - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Verbeeld en ingeleid door Gerlof Janzen. Amsterdam 1991.
25567: Beckford, William [illustrator: Stewart, Charles W.] - Vathek, Translated by Herbert B. Grimsditch, Illustrated by Charles W. Stewart. London, The Bodley Head, n.d. [1953].
25568: Beckford, [W.] - Vathek. Reimprime sur l' original Francaise, avec la préface de Stéphane Mallarmé. Paris, Perrin, 1893, 207 pag., hardback in blue morocco (spine faded).
25569: Beckford, William - William Beckford of Fonthill, Vathek (The Abbey Classics-II, The Works of William Beckford of Fonthill, I-Vathek), London, Chapman & Dodd, n.d. [1922].
25574: Beckford, William - William Beckford, The Episodes of Vathek, translated by Sir Frank T. Marzial, with an introduction by Lewis Melville, London, Stephen Swift & Co., 1912.
66614: BECQUER, G., - Twee verhalen van Gustavo Becquer
23062: BEDEVAARTDRUKWERK, SCHILBERG, MARIA VAN PEYS - Bedevaartprentje, 11x7 cm, van Maria van Peys van Trost en hulpe te Schilberg (gem. Echt (L)), ca. 1900?
33496: Beeck Calkoen, Janus Fredericus van - Oratio de prawestantia et utilitate disciplinae mathematicae ad omnem ingenuam institutionem [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en W. van Yzerworst 1806
146: BEECK CALKOEN, J.F. VAN, - Onderzoek naar den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke goederen in Holland na de Reformatie. (Diss.) Amsterdam 1910, 297 pag.
32321: Beeck Calkoen, Albert Jan Leonard van, uit Utrecht - Uitzetting van vreemdelingen in verband met het Volkenrecht. Utrecht P. den Boer 1901
39860: Beeckerts van Thienen, Gerardus ( uit Leiden ) - Quaestiones juridicae inauguralis ex variis juris materiis desumtae, Leiden, A. Elzevier 1706, 16 + (4) pag., geb. in geheel linnen band.
69513: BEEK, J. VAN, - Boele Bolnes / Het opgaan, blinken en verzinken van een dynamisch bedrijf.
22484: BEEK EN DONK, VAN DE MONTAGUE - Brief van Ernest.... Huize De Horst, te Beek en Donk dd. 1933 aan burgemeester Van de Montague, o.a. over de perikelen van het burgemeestersambt in Didam, Groesbeek, Lieshout. Manuscript, 4°, 1 p.
22418: BEEK, VAN - Brief van A. van Beek, dd. Utrecht 1852, aan “geachte vriend”, manuscript, 4°, 1 p.
35778: Beek, Jan Cornelis van, uit Zuidland - Over de filtratie van vloeistoffen door vezelachtige vliezen Utrecht Van Druten 1883
32509: Beekesteyn Raket, Cornelius Henricus van, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de jure circa res naufragas [...] Leiden Joannes Bos 1775
35034: Beekhuis,Cornelis, uit Buitenpost - Het beding in zeker perceel een bepaald bedrijf niet uit te oefenen. Groningen L. van Giffen 1884
54223: Beekman, E.W. e.a. (red) - Tijdschrift voor de politie. Redactie: E.W. Beekman, mr. A.H. van der Giessen en mr. S. van Oven. Uitgave van Tjeenk Willink, Zwolle. Jrg. 1 (1928-1929) en jrg. 2 (1929) compleet. Alles wat verscheen.
69078: BEEKMAN, A.A., - Middelnederlandsch Woordenboek van E. Verwijs en J. Verdam. Elfde (en laatste) deel. Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van dijk- en waterschapsrecht, bodem en water, aardrijkskunde, enz.
69640: BEEKMAN, A. A., - Polders en droogmakerijen
68889: BEEKMAN, A.A., - Iets over onze groote rivieren. De Rijn.
68906: BEEKMAN, A.A., - Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland voor 1795.
43862: Beekman, A.A., - De heer Tindal als voorlichter der publieke opinie en de brief der tienen van 3-11-1890, Zutphen 1890, 39 pag.
67665: M. BEELAERTS, - Letter written by M. Beelaerts on 19 July 1910 concerning an appointment at the Ministry of Justice.
31891: Beelaerts van Blokland, Cornelius Abrahamus Jeremias - Disputatio historico-politica inauguralis continens historiam cellegii consiliariorum commissorum in Hollandia et Westfrisia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
6320: Beelaerts van Blokland, W.A. - De afkomst van het geslacht Wuytiers, overdruk Ned. Leeuw 1917, 4 p.
34820: Beelaerts, Petrus Mathias - Specimen juridicum inaugurale de seditionibus Leiden B. van der Aa 1749
34732: Beelaerts van Blokland, Gerard, uit Dordrecht - Dissertatio juris publici inauguralis ad privilegium Joannis Bavari, hansae teutonicae [...] Utrecht W. van Yzerworst 1794
2968: Beelaerts van Blokland, F. - Het geslacht Beelaerts. 's-Gravenhage 1955, 215 p., geb., geïll., niet in de handel.
184: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., - Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland. Arnhem 1907, 167 p.
7355: Dichterlyke gedachten-beelden - Dichterlyke gedachten-beelden. 2e druk. Zaltbommel, Johannes Noman, 1827.
64084: BEELE, DR WILFRIED, - Studie van Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuwsrekeningen 1250-1400
51780: Beeloo, A., - Noord-Holland en de Noord-Hollanders in een vrijheidsoorlog tegen Spanje, Haarlem 1822.
47236: Beeloo, A., - s'-Gravenhage. Een berijmd verhaal, 's-Gravenhage 1842, 112 pag., geb. in half linnen.
33978: Beels, Cosmas Damianus, uit Steenbergen - Dissertatio juridica inauguralis, de scriptura privata [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1825
34002: Beels, Ferdinandus Leonardus, uit Steenbergen - Specimen juridicum inaugurale, sistens quasdam observationes de nuptiis, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
35384: Beels, C. Haro - Menu voor promotiediner van Clemens Haro Beels, litho in kleur Albracht & co 1887
68824: BEEN, J.H., - Levensbericht van Mr. Alexander Ver Huell door Joh. H. Been.
59794: Been, Joh. H.; Soetan Moeh. Zain [Ed.] - Hikajat Maerten Harpertszoon Tromp, Jaitoe seorang Laksamana Belanda jang termasjhoer pada abad jang ke 17. Diterdjemahkan dari bahasa belanda oléh Soetan Machoedoem. Weltevreden, Indonesische Drukkerij, 1917.
68969: BEER, P., - Ik dien een stralende heer.
59310: Beer, Taco H. de, - NA EENE HALVE EEUW, Aanteekeningen, Opmerkingen en Verklaringen bij Waarheid en Dromen door Taco H. de Beer, Redacteur van `Noord en Zuid´, Blom & Olivierse , Culemborg 1895, 106 pp.
66190: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN, - Levensschets van D.J. den Beer Poortugael door J.C.C. den Bees Poortugael
65505: BEER POORTUGAEL, D.J. DEN, - De Leidsche Jagers aan hun opperbevelhebber, zijne excellentie den Luitenant-Generaal Baron Van Geen, opperbevelhebber van het mobiele leger, enz. enz.
64011: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN, - Beringen den 5en augustus 1831 genomen door 100 vrijwillige jagers Leidsche studenten en Houthaelen door Jhr. J.C.C. den Beer Poortugael Luitnt Generaal B.D.
69375: BEERNINK, G., - De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst stichter van Albany, Hoofdstad van den staat New-York.
6885: Beers, Jan van - Gedichten. Gent, W. Rogghé en Amsterdam, wed. J.C. van Kesteren & zoon, 1873. [2 dln]
6888: Beers, Jan van - Gedichten. Rotterdam, Elsevier, 1885. [2 delen]
6881: Beers, Jan van - De blinde. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1854.
69873: BEESEN, A.H.G.C. VAN DER (ED.), - WaterKader, vierde nota waterhuishouding Regeringsbeslissing. NW4
64000: BEETS, NICOLAAS, - Zestiende-eeuwsche kunstenaars I Jan Swart
30320: Beets, N ( inl.) - De houtsneden in Vorsterman's bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden e.a., Amsterdam 1915, 98 + 27 pag., geïll., oud-Hollands papier. Goed exemplaar.
36074: Beets, Nicolaas - Toespraak gehouden den 14den Juni 1875 voor oudstudenten en studenten der Leidsche hoogeschool Leiden P. van Santen 1875
68013: BEETS, N., - Een woord over Jan van Foreest, Latijnsch dichter
6908: Beets, Nicolaas - Te Alkmaar, 8 October 1873. Redevoering ter gelegenheid van de plechtige Steenlegging door Z.M. den Koning tot het opterichten Gedenkteeken van Alkmaars ontzet (8 Oct. 1573). Haarlem, Erven F. Bohn, 1873
6906: Beets, Nicolaas - Ada van Holland, een gedicht. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
6895: Beets, Nicolaas - Stichtelijke uren. 2e druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1855. [1 van 4 delen]
65671: BEETS, N., - Bede voor de burgerweezen te Haarlem in July 1861.
60903: Beets, Nicolaas - Guy de Vlaming, een verhaal door Nicolaas Beets, Haarlem: Erven F. Bohn 1837, p. [4]+111pp.
6903: Beets, Nicolaas - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied I, IV, V, VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1858-1873. [dl 4, 5, 6 in 1 band]
67531: BEETS, N., - Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm
6914: Beets, Nicolaas - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden. VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1873.
20048: Beets, Nicolaas - Gedenkboek. Leiden, A.W. Sijthoff, [1885].
56256: Beets, N. ps. Hildebrand, - Camera Obscura, 10e druk, geillustreerd door F.C. Sierig, Haarlem 1878.
67275: BEETS, N., - Feestcantate voor den dag der onthulling van het Natonaal gedenkteeken voor 1813, 17 November 1869. Woorden van Nicolaas Beets, Muziek van W.F.G. Nicolai.
6917: Beets, Nicolaas - Een Paaschgezang. Haarlem, Erven F. Bohn, 1845.
65540: BEETS, N., - Gedichten. Volledige Uitgave naar tijdsorde gerangschikt en opnieuw herzien.
63871: BEETS, NICOLAAS, - Verstrooide gedichten uit vroeger en later tijd (1831-1861)
17800: Beets, Nicolaas - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen van Nicolaas Beets. Haarlem, Erven F. Bohn, 1892.
68491: AFTER CORNELIS BEGA (1632-1664), - A woman seated, holding a large jug, after 1664.
61850: Bega, Cornelis (1632-1664) - The peasant lighting his pipe
37588: Begeer, S.A.C. e.a. - Zilversmeden van de stad Schoonhoven, Schoonhoven [ 1981? ], 175 pag., geïll.
23102: BEGRAFENISROLLETJE, WATERLAND, DE GROOT, DE REUS - Rolle ter begrafenisse van Allegonda de Groot, overleden te Waterland in den ouderdom van 54 jaaren, op den 16 October 1802. De vrienden werden verder verzorgt naar het afleezen hunner naamen het lijk in order te volgen. Tekst aan de kop van een opgerolde strook papier, met zwarte randen, ca. 2 meter lang.
60750: Beham, Hans Sebald (1500-1550) - Job and his friends
59590: Beham, Hans Sebald (1500-1550) - The Peasants' Festival (Twelve Months) PHILIPVS MEI. 5 IOHANNES BRACHMON 6
59592: Beham, Hans Sebald (1500-1550) - The Peasants' Festival ALDER DV MVST DANCZEN ('Old Man, you must dance')
59596: Beham, Hans Sebald (1500-1550) - The Peasants' Festival 'ICH WIL AUCH MIT' 'DU MACHSTES GAR ZU GROB' ('I want to do it too' 'You are too disgusting')
35644: Behrens, Joachimus, Cella Luneburgicus; Praeses: Conring, Hermann - Exercitatio politica de optima republica [...] Helmstedt Henning Müller 1652
40238: Behrns, B., - Gedenkboek van het bezoek van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-regentes aan Friesland in de maand juni van 1892, Sneek 1892, 154 + (2) pag. in linnen stempelband, geillustreerd met 8 lichtdrukken.
16802: BEHRNS, BERNH. - Zak-atlas van Friesland in 36 kaarten, 2de druk, Franeker, B. Behrns, 1861.
6932: Beijeren, Ernestine van [ps. v. Lucretia Tornaar]; Jonas - Ernestine van Beijeren, De smidsdochter uit Naarden een historisch romantisch tafereel uit de XVIe eeuw. 2e druk. Amsterdam, W. Clement, 1861. [Gebonden met:] Jonas, De zoon van de bankier, eene schets uit de tegenwoordigen tijd. Amsterdam, De erven H. van Munster & zoon, 1847.
65537: BEIJEREN, ERNESTINE VAN [PS. V. LUCRETIA TORNAAR]; JONAS, - De armbanden; door Ernestine van Beijeren. Met eene titelplaat
69339: [BEIJERINCK, G.J.A., WARNSINCK, W.H., - Beschrijving van den Nederlandschen watersnood in Louwmaand van 1820.
34742: Beijerman, Hugo - Redevoering ten betooge dat het geenszins de Engelschen zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst, de vrijheid en den handel, ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden 1839
69784: BEIJERS, J.L., - Book auction sale. 7 and 8 September 1976 Cartography, hydraulic engineering, topography etc.
43940: Beijers, J.L., - Veilingcatalogus Eerste gedeelte bibliotheek J.F.M. Scheepers te Rotterdam, Utrecht 1947, 72 pag.
43978: Beijers, J.L.; - Veilingcatalogus prenten en boeken Mr. W.G.F. van Romondt en Mr. C.J. Rijnbout, Utrecht 1879, 136 + 92 pag. Met prijzen in handschrift.
66217: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN, - Letter by C.L. van Beijma thoe Kingma, burgemeester van Lemsterland, to G.J. Weijland, lid van het Collegie van Visscherijen, dated 28 April 1868, sending an extract of municipal information.concerning fishing in 1867.
69321: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. V & F.Y. TIGCHELAAR, - Verzameling van stukken betrekkelijk tot het aanleggen van steenglooijingen aan den dijk der vijf deelen. Gedrukt ten dienste der vergadering van heeren commissarissen, gedeputeerden en volmagten van die contributie.
68138: BEIJNEN, L.R., - De dood van Montigny. No. 6 van Voor Driehonderd Jaren, Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. 2e jaargang.
68139: BEIJNEN, L.R., - Montigny's leven en dood in Spanje. (1566-1570). Deels naar tot dusver onuitgegeven brieven.
64886: BEIJNEN, L.R., - Gallait's lijken van Egmond en Hoorne
64254: BEIMA, ELTE MARTENS, - Klein Vriesch Alamanak, of tijdwijzer voor het Schrikkeljaar na de Geboorte van Jezus Christus, 1824. Berekend op de Poolshoogte van Leeuwarden, door Elte Martens Beima.
15698: Pagi Nassir Bek - L’Espion de Thamas Kouli-Kan, dans les cours de l’Europe. Ou lettres et memoires de Pagi-Nassir-Bek. Contenant diverses anecdotes politiques pour servir à l’histoire du tems présent. Traduit du Persan par l’abbé de Rochebrune. Keulen: Erasmus Kinkius [= Holland], 1746.
3356: Dobbel-beker - De Dobbel-beker. Informatie- en familieblad van en voor de familie Dobbelaere, Dobbelaer, Dobbelaar, De Dobbelaere, De Dobbeleer, en aanverwante vertakkingen. Jrg. 4 (1974) t/m 8 (1978).
6954: Bekker, Elisabeth Wolff, geb.; Agatha Deken - Economische liedjes. 2e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1791.
52718: Bekker, Balthasar - De betoverde weereld, zijnde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de geesten, deselver aart en vermogen, bewind en bedrijf: als ook 't gene de menschen door denselver kraght en gemeenschap doen. In vier boeken ondernomen. Amsterdam, D. van den Dalen 1691-1693.
55861: Bekker, Balthasar - De betoverde wereld, zynde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de geesten, 4 boeken in 1 band, vermeerderde druk. Deventer, Marinus de Vries, 1739.
6949: Bekker, Elisabeth Wolff, geb.; Agatha Deken - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. [Niet vertaalt] 9e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1901.
6943: Bekker, Elisabeth Wolff; Agatha Deken - Fabelen, uitgegeven door E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken. Den Haag, Isaac van Cleef, 1784.
67248: Bekker, Elisabeth Wolff, geb.; Agatha Deken - Economische liedjes. 2e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1791.
59026: Bekker, Woutherus, - Open brief aan den heer P. Huet, predikant te Goes, gevolgd door een verklaring van de woorden "Waereld"en "Allen", met betrekking tot de bizondere verzoening (..........), Amsterdam, 1878, 74 pag.
32151: Bel jr, Petrus, uit Amsterdam - Dissertatio inauguralis juris hodierni, de curatione eorum, qui ultro sibi curatorem petunt [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1841
64917: ANONYMUS BELGA [= PETRUS DE WAKKER VAN ZON], - De Adel.
66580: BELINFANTE, MR. G., - Graaf van Lynden van Sandenburg.
68174: BELINFANTE, J. E., - M. M. Couvee Sr. 1834-1916.
32123: Bell, F.W.B. van - De samenhang van logica en ethiek. Groningen J.B. Wolters 1878
34966: Bell, F.W.B. van - Het karakter der onafhankelijke theologie Groningen Noordhoff 1872
59722: Bella, Stefano della (1610-1664) - AER / AQUA / IGNIS / TERRA (The four elements, complete serie)
68278: BELLAMY, J., NIJLAND, J.A., - Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786).
6971: Bellamy, Jacobus - Gezangen. Amsterdam, A. Mens Jansz. 1785.
6970: Bellamy, Jacobus - Gedichten. Haarlem, A. Loosjes Pz. 1816.
6972: Bellamy, Jacobus, Willem Carp, Jan Hinlopen, Johannes Petrus Kleijn, Willem Anthonie Ockerse, Sebald Fulco Johannes Rau, Adriaan Uijtenhooven - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door Bellamy en eenigen zijner kunstvrienden. 3e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1825. [2 delen in 1 band]
6968: Bellamy, Jacobus - Gedichten. Haarlem, A. Loosjes Pz. 1816.
47338: Bellanger, S., - La Touraine ancienne et moderne, Paris 1845, 614 pag., geb., geïll. (rug los)
198: BELLEW, GEORGE, - Escallops in armory ... idem, als extract.
67375: DU TOUR VAN BELLINCHAVE, - Reglement houdende vaststelling van den Hofrouw uitgeschreven bij gelegenheid van het overlijden van Zijne majesteit Willem III (...).
65275: BELLOC, H., - A GENERAL SKETCH OF THE EUROPEAN WAR The First Phase
58780: Bellows, W., - The ocean liners of the world, 2nd. ed., Londen Kegan Paul etc. 1896.
18146: [Seignard, Elie (vert.)]; Pierre Laurent Buirette de Belloy - Gaston en Baiard. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Leiden, voor het genootschap, 1777.
67134: BELONJE, J., - Johan van Rijswijck, generaal der fortificatiën
69572: BELONJE, J., - De Zijpe en Hazepolder. De ontwikkeling van een waterschap in Holland's Noorderkwartier
26398: Belonje, J. - Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944, Wormerveer 1945, 195 pag., geb., geïll., met stofomslag.
64428: BELUZE, CHANOINE, - Souvenirs d'un Missionnaire, ou pays, personnages et faits mémorables de sa vie
5796: Bemden, F.M.L.F. v.d. - Recherches généalogiques concernant la famille De Maeght, de Maecht, de Maegh, anciennement de Maech, de Gand (1300-1896) en 25 tableaux, suivi de l’indication des sources, Gent [1896], 85 p., geïll, in orig. perkamenten omslag. Mooi ex. van de zeer beperkte oplage.
69492: BEMMEL, A. VAN, - De Kromme Rijn, waterstaat, onderhoud en gebruik vanaf 1600.
33392: Bemmelen, Abrahamus van, uit Delft, beroepen in Vinkeveen - Dissertatio exegetico-criotica de epistolis Pauli ad Ephesios et Collossenses inter se collatis [...] Leiden A. en J. Honkoop 1803
33484: Bemmelen, A. van - Redevoering over de verplichting der menschen om de vermogens hunner ziel door wysgeerige kundigheden te beschaaven [...] Delft Jan de Groot. P.z. 1788
66872: BEMMELEN, J.F. VAN, - Identificatie van familie-portretten.
59534: Van Bemmelen, P, - De grondwettelijke meerderjarigheid van den Prins van Oranje op den leeftijd van achttien jaren, Leyden : Engels, 1858. 37 p. Met blauwe papieren omslag.
35592: Benckendorf, Ludolph Petr., uit Luneburg; Praeses: Roehrensee, Christian - De milite cive et extero [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1705

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

6/8