Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12951: - LEESGEZELSCHAP Lijstje met de namen van de leden van een leesgezelschap, met de data van het lenen van een boek, 1840-1841. Deels gedrukt.
9635: - Lyk-rede ... ter gedachtenisse van ... Joannes Drieberge, hoogleeraar der H. Godgeleerdheid onder de Remonstranten, uitgesproken door Petrus Bliek, leeraar in de Rem. Gem. te Amsteldam. Amsterdam, Tj. Bliek, 1746. 4º: 28 [12] p.
8213: [Hasebroek, Johannes Petrus] - Waarheid en Droomen. 4e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1856.
13246: - GOUDA, GOEDEWAAGEN, BENDER Prijsformulier voor N. Goedewaagen, leerlinge meisjesschool te Gouda, 1892, 1 p., deels gedrukt, getekend J.H. v.d. Voort en door schoolhoofd M.L.J. Bender
13248: - VERVOER, ARNHEM, ‘T HOEN Formulier voor een paspoort voor ..... (niet ingevuld) om te varen van Arnhem naar Amsterdam of Utrecht met levensmiddelen. Arnhem 1799. Gedrukt met de handtekeningen met pen van S. van Bronkhorst en P. ‘t Hoen en met opgedrukt zegel.
69114: - Zandberg Frankfurt Auktion 1 1969.
9972: - Brief aen ... Joan P. Van hoogstraten, mij kennis geevende van zijn ondertrouw met mejuffrouwe Anna De bruyn, 's gravenhage den 9den van sprokkelmaand 1784. MET: [nog enkele gedichten op het huwelijk van J.P. van Hoogstraten met A. de Bruyn, Amsterdam 22-2-1784]. z.p. 8º: [16] p.
9974: - Liefde-krans ter eere van ... Willem de Vijfde, prins van Oranje en Nassouw ... op hoog deszelfs 36ste verjaardag, den 8ste van lentemaand 1784. Rotterdam, P. v. Dijk, 1784. 8º: 6 p.
12003: - MUIDEN Acht gedrukte akten uit de middeleeuwen betreffende de tol over de Vecht te Muiden, met gegraveerde afbeeldingen van zegels en merken. Folio, 10 p., 18de- of 19de-eeuws.
29299: - BROSENS -- Reclame/adreskaart voor A.F.C. Brosens, Julianapark te Haarlem, vertaler en tolk,
61078: - - Prys-courant met de belasting volgens tarif.
44212: - FAGEL--- Begeidende brief bij het sturen van een (niet meer aanwezig) extract (uit de resolutien) van de Staten Generaal aan de Staten van Zeeland over twee paspoorten aan N.N. Den Haag, 13 mei 1710. Ondertekend door Francois Fagel (1659-1746). Manuscript, 1 pag.
57807: - Verhoor voor de raadkamer van de Arrondissementsrechtsbank te Amsterdam d.d. 8 oktober 1909 betreffende de voogdij over de twee minderjarige kinderen van Gerrit Barger, koopman, 41 jaar, wonende te Amsterdam en Maria Catharina Frederica Boode, 38 jaar, zonder beroep, wonende te Amsterdam.
67097: - Haarlem in Hout, Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909
3666: [Hasenclever, H.] - Stammbaum der Familie Hasenclever aus Ehringhausen. [Ehringhausen 1909], 19 bladen (waaronder grote) in map.
13330: - BURMAN, SERRURIER, DE VRIES Tweede vertaling van het beruchte vers, genaamt Sophiae reduci door P. Burman... Met vertaling ook van de acht regels die om (redenen) door Burman uyt zynen 2de dr. zyn uytgelaten. Gerymt door R. de Jong. Amst. 1706, 8 p. (Kn.15548). - Briev aan een vriend behelsende een regt vertalinge van het berugte vers genaamt Sophiae reduci. (Vert. in proza), dd Franeker, 19 maart 1706, 8 p. - Niet in Knuttel.
49142: - HAMMING, WIERDSMA--- Twee zeer uitvoerige brieven van S.H. Hamming-Wierdsma, aan haar moeder, wed. E.C. Wierdsma-Nauta, d.d. Haarlem 1851 en Welbergen (Twello, ten huize fam. Van Ittersum) 1851.
62381: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achtevelt
61354: - - Privately printed satirical broadsheet on the French in The Neherlands during the War of the First Coalition (1792-1797).
8578: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Ludeman, getyteld Triumph-zaal, [...]. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1788.
13592: - VUNDERINK, BORGART, RIETBERGH Uittreksel uit het doopboek der Noorderkerk te Amsterdam betr. de geboorte dd 26-11-1777 van Magdalena B., dochter van Dirk Vunderink en Johanna W. Borgart (getuigen Jan Vunderink en Klara Burger). Amsterdam 1810, getekend door de koster ad interim Pieter Rietbergh, 1 p., deels gedrukt.
26680: - Verslag van den toestand der gemeente Amersfoort over het jaar 1861, door B en W opgemaakt ingevolge artikel 182 der Gemeentewet. [ Utrecht 1862], 50 pag., met tabellen. Hierbij: de verslagen 1862 t/m 1880 en 1891 t/m 1895. Tesamen in 5 half leren banden. Zeldzaam.
49223: - FRIESLAND, NED. HERVORMDEN--- Extract uit Decreten Prov. Bestuur Friesland d.d. 23-2-1797 betr. opheffing regels betr. verkiezing predikanten, als zijnde 'overblijfselen van het stelsel eener heerschende kerk'. 1 blad, folio, gedrukt.
49225: - WORKUM, MARNSTRA, TREKWEG--- Kwitantie van A. Marnstra te Workum voor rente op obligatie op de trekweg alhier, d.d. Workum 1793. 1 blad, deels gedrukt.
49221: - WORKUM, BELASTINGEN, VAN HINGST--- Acte van patent, uitgegeven door gemeentebestuur te Workum, d.d. 1 lentemaand 1810, aan Jan Gerrits van Hingst te Workum negotie doende in kousen, doeken en bonten. 1 blad, folio, deels gedrukt.
11587: - QUEYSEN Gedrukte kwartierstaat van Jan Jacob Anth. Queysen, geb. Breda 4 augustus 1854. De wapens met de hand versierd met goud en kleuren. Fraai, 26x35 cm.
55131: --- - The genuine account of the trial of Eugene Aram for the murder of Daniel Clark (...), who was convicted at York assizes 5-8-1759. Leeds, 1809.
55120: --- - 'Wilhem Henrick (...) Prince van Orange (...) Alsoo eenen Janneken (...) gewesene dienst-maeght op de Voor-poorte (...) op gisteren avondt Abraham van Wicquefort (...) heeft laten eschaperen (...)'. D.d. Hof van Holland 12-2-1679.
70720: - Memorie tot Elucidiatie der Concept-Ordonnantie van de Belasting op het Regt van Successie.
48570: - ERIKS--- Brief van J.H. Eriks d.d. Amersfoort 1974 over een familiewapen Eriks. Manuscript, 1 pag.
48572: - GEIJLMANS, V.D. VELDE--- Royering hypotheek betr. Meyndert Kuijper en Alida M. Kuijper ten laste van Hendrik v.d. Velde, en Anth. H. Geijlmans, 1820. Manuscript, 1 pag.
48574: - MUIDEN, BURGER, V.D. WEERT--- Extract huwelijksacte d.d. Muiden 15-4-1832 betr. huwelijk Hendrik Burger en Maria E. van de Weert, 4°, manuscript, 1 pag.
48576: - LINDEN, V.D.; MEIJERSZ, ENGELENBERG, LAKEMAN--- Zes stukken betr. Arnoldus v.d. Linden, zoon van W. van der Linden en Sara Meijersz, gehuwd met El. W. Engelenberg, dochter van W. Engelenberg en A.W. Lakeman. Manuscripten, 19e eeuw.
48578: - LANGENHOFF, BRUIJNS--- Acte d.d. 17-8-1839, waarbij Johannes Langenhoff, goud en zilversmid te Kalkar (mede namens zijn zuster Margaretha), de voogd over kinderen van Johanna Langenhoff en H. Seegers en de voogd over J.B. Kersten, zoon van de overleden Johanna Langenhoff een machtiging afgegeven. Manuscript, folio, 7 pag.
48580: - HESSELINK, VAN SUCHTELEN--- Machtigingen van Herman F. Hesselink van Suchtelen, burgemeester van Groenlo, Hester H.M.S. Hesselink, gehuwd met D.M.J. Lasonder en Johanna G. Hesselink guhuwd met A. Moll, voor E.S. Labouchere met A. Moll, voor E.S. Labouchere en A. Beunje, betr. Grootboek Nationale Schuld, 1888 en 1889. Deels gedrukt, 3 pag.
48582: - COLOMBO, RAKET, KRAMER--- Extract doopboek Colombo d.d. 4-12-1774, betr. Joan Robert, zoon van Mattheus Petrus Raket en Maria Elisabeth Kramer. Manuscript, deels gedrukt, folio, 1 pag.
48584: - HOUTWIPPER, SLUIS--- Voorlopig koopcontract 1951 betr. huis Coornhertstraat 33 te Haarlem, verkocht door G. Houtwipper aan Cornelis Sluis. Folio, 1 pag., deels gedrukt.
48588: - ENGELENBURG--- Arbeidsovereenkomst tussen de Amsterdamsche Ver. tot het bouwen van arbeiderswoningen met Pieter Engelenburg, d.d. febr. 1909. 1 pag., deels gedrukt.
48590: - COENEGRACHT--- Ontslag voor mr. J.C.K. Coenegracht als voorzitter Raad van beroep te Roermond. 's Gravenhage 1923. Manuscript, 1 pag.
48592: - OVERES--- Benoeming van mr. L.W.N. Overes tot griffier Raad van beroep te Rotterdam. 's Gravenhage 1916, 1 pag., manuscript.
48594: - TELDERS--- Ontslag van mr. A.F. Telders als voorzitter Raad van beroep te 's Gravenhage, d.d. 's Gravenhage 1923. 1 pag., manuscript.
48596: - BOAS--- Ontslag voor mr. E.A.L. Boas als griffier Raad van beroep te Amsterdam, d.d. 's Gravenhage 1917, 1 pag., manuscript.
29855: - HAARLEM, DIACONIEHUIS KOUDENHOORN --Overzicht van de kosten van het nieuwe Diaconiehuis te Haarlem, 1768-1772. Manuscript, folio, 2 pag.
13336: - DREKMA, VAN DE WAAG Briefje “Schipper Harmen gelieft voor mijn, Hendr. Drekma, te gaan aan den dam bij de captyn van de Waag om te verneemen of daar ook goet geborgen is, want hebbe een rijssaake in ‘t gedrang vermist (...)”, 1 p., 4º, 18e-eeuws
13338: - MUIDEN, ZUIDERZEE, SCHAAP Verklaring van Marten Schaap, dd Muiden 18-2-1825, dat hij in 1825 de Zuiderzee niet heeft bevaren, 1 blad, 8º oblong, deels gedrukt.
13333: - VLAARDINGEN, VAN ‘T WOUDT “Lied voor de Nederlandsche jongens bij de 50-jarige herdenking van den veldslag van Waterloo, door Reijer van ‘t Woud, oud 16 jaren, schildersleerling te Vlaardingen”, Vlaardingen 1865, 2 p., gedrukt.
13334: - ROORDA, VAN DER LUNE, BRUNIA Proefdruk voor een boek “Epke Alberts Roorda and Froukje Wijgens van der Lune”, overgrootouders van William Frans Brunia, de auteur, 48 p., gedrukt, geïllustreerd,losbladig, ca 1940.
51111: - - Tentoonstelling voor de kunstlievende jeugd, van costumes, woningen, huisraad en speeltuigen der aloude volkeren, benevens (...) mengelwerk. Amsterdam, Geysbeek, z. j. [1809].
10659: - Lied ter eere van de verloving van C. Benj. Plasberg en mejufvrouw A.H.J. Van rijnberk. z.p. 8º: [2] p.
10653: - Grand Salon Willers. Feest-proramma bij gelegenheid van den ondertrouw van den heer Vincent Loosjes en mejuffrouw Willemina Willers. Amsterdam, Kon. Ned. Stoomdrukkerij. Plano, 1 blad (groot).
12160: - WESTZAAN Gedrukt vers `Een droevige gebeurtenis voorgevallen in het dorp Westzaan op den eersten Januarij anno 1843'. Folio, 1 p.
29602: - ORANGE (FRANKRIJK) -- Diverse aantekeningen, overdrukken etc. over de geschiedenis van het Franse Orange, afkomstig van het echtpaar W.F. Leemans-Prins, midden 20e- eeuw.
29608: - GIRAUD -- Potlood tekening door E. Giraud, 'portrait de son frère Charles', ca. 1835, 13x9 cm.
29612: - DEMARNE -- Schetstekening in krijt van de kop van een koe, gesigneerd 'Demarne', 20x23 cm.
26858: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Mijdrecht, Utrecht, P.P.D., 1948, 97 pag. + bijlagen.
26870: - Verslag van de toestand der gemeente Utrecht in 1945, met terugblik op de jaren 1941 t/m 1944, Utrecht 1950, 242 pag.
26876: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Baarn, Utrecht, P.P.D. 1954, 58 pag. + bijlagen.
44236: - GRAVENHAGE; MARKES--- Bewijs van onvermogen voor F. Markes, d.d. 's Gravenhage, 5-11-1813. Manuscript, 1 pag.
44238: - GRAVENHAGE; MUSSELAAR--- Bewijs van onvermogen voor Antje Musselaar, d.d. 's Gravenhage, 25-6-1813. Manuscript, 1 pag.
44246: - GEMERT; NISTELROY--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 13 juli 1750. Bestemd voor de schepenen van Den Bosch. Mede ondertekend door I.S(?). van Wassenaer. Manuscript, 2 pag.
44240: - GRAVENHAGE; BOSCH--- Bewijs van onvermogen voor Caspar Mathijs Bosch, wonende in de Dennenwegsbuurt, d.d. 's Gravenhage, 6-1-1813. Manuscript, 1 pag.
44242: - GRAVENHAGE; VAN STAPELEN; DE WAAL--- Bewijs van onvermogen voor Maria van Stapelen, wed. van J. de Waal, d.d. 's Gravenhage, 31-8-1812. Manuscript, 1 pag.
44244: - GRAVENHAGE; SCHUTS; ADLER--- Bewijs van onvermogen voor Petronella Schuts, gehuwd met Daniel Adler, d.d. 's Gravenhage, 12-8-1812. Manuscript, 1 pag.
71152: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Nr 431, 4 September 1929, beslissing op beroep van Aardenburg en Sint Kruis tegen besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland tot onderhoud van de weg die Aardenburg en Sint Kruis verbindt.
45578: - REIJNHART, ZUTPHEN--- Brief van M.J. Reijnhart, d.d. Amsterdam 1824. Manuscript, 2 pag.
45580: - SCHOPPERS, SCHRADE, SCHRADEN--- Verklaring betr. voltrokken huwelijk te Utrecht d.d. 23-11-1814 tussen Dirk Schoppers en Peternella Schrade(n?), wed. Gerrit Janssen. Manuscript, 1 pag.
9606: - Eerzang aen den Ed. Mo. Heere Joan De mauregnault, op des selfs plegtige inleidinge, als president van den ed. Hove van Holland en Zeeland. 's Gravenhage, L. Berkoske jr., 1742. 4º: 15 p.
10446: - Klaag- en troostrede van Pieter Jan Laan, thans emer. predikant te Amersfoort, over den dood van zijnen jongsten zoon Jan Rudolf Laan, overleden den 15 juny 1828, in den ouderdom van 15 jaren en bijna 2 maanden. Amersfoort, B. Blankenberg en Zoon. 1830. 8º: 15 p.
9908: - Dichtlievende inval aan den vriendendisch van het illustre Kunstgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt, bij het overlangen van den gullen drinkbeker aan ... Wigbold Jan Th. baron Van der does, heere van beide Noordwijken ... toen Zijn Hoogedelheid als beschermheer van het Haagsche dichtrenchoor werd begroet, op den 28 van oogstmaand 1781. Leiden. 8º: 11 p.
71458: - Bergen, Bergen a/ zee en Schoorl
29301: - DELFT, NONHEBEL, KOERS -- Convocatie van G.K.A. Nonhebel dat de apotheek en laboratoriuim te Delft per 1-1-1931 overgaat in handen van Mej. C.H. Koers. 4°, 1 blad, gedrukt.
29305: - ZEEMANSHOOP -- Propagandafolder van het college Zeemanshoop, 8°, oblong, leporello 8 pag., ca. 1950.
29309: - MUIJDEN, VAN, VAN DER POT -- Extract uit resolutiën Staten van Holland dd 30-10-1753 betr. beloning van de klerken Van Muijden en Van der Pot, 1 pag. folio, gedrukt.
20822: - Vorschläge zu einer den alten und neuen Zwiespalt der Stände versöhnenden Reorganisationdes Adels, 2e druk, Berlijn 1843, 49 pag.
46711: - NUMISMATIEK, DE WAELE--- Gestencild boekwerk door F.J. de Waele, hoogleraar te Nijmegen, 'Munt- en penningkunde der Romeinsche oudheid', Nijmegen, 1947, 64 pag., folio.
26940: - Historia agriculturae. Tentative bibliografie. Losbladige uitgave van het Ned. Agronomisch-historisch instituut te Groningen, 1973-1975, 471 pag., met 3690 titels in ringband. Met indices. Compleet exemplaar. De bibliografie is gestopt in 1975.
69136: - Armorial design for a stained glass of Corneille Peltenburg Rentmeester 1901-1926.
69137: - Armorial design for a stained glass of Pieter van Andel Raad en schepen van Brielle 1737-1788.
69135: - Armorial design of porcelain plate for Van Reverhorst.
69134: - Armorial design of porcelain plate for Van Lynden wedding 17 october 1922.
69133: - Armorial design of porcelain plate for Van Limbiurg Stirum-Luden wedding anniversary 15augustus 1912-1937.
55510: --- - Publicatie van President ende Raden over Hollandt, Zeelant en Vriesland, d.d. 's Gravenhage 27-7-1716 betr. diefstallen in tuinen, tuinhuisjes etc.
70682: - Feestliederen der typographische vereeniging onder de zinspreuk tot nut en gezellig verkeer opgerigt te Haarlem den 21. September 1851.
18193: [Smollett, Tobias George] - Zonderlinge gevallen en reizen van Peregrine Pickle, een vrolijke roman. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Amsterdam, Gerbrand Roos, 1815. [2 delen in 1 band]
18091: [Schonck, Everhard Jan Benjamin] - De vermakelyke slaa-tuintjes. Ad fidem veterum membranarum sedulo castigati curis Eibesii. Utrecht, J.C. ten Bosch, 1775.
17982: [Ruus(s)cher, Mattheus de] - Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk "Meditando fulgens". Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762.
18149: [Sels, Willem Hendrik] - Beschouwingen, door den schryver van de Zedelyke uitspanningen. Amsterdam, F. de Kruyff, 1777.
15706: [Peckham, Harry] - The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherlands, and part of France; in which is included a description of Paris and its environs. Londen: Kearsly, 1772.
57860: - De betekenis van de wet van Say voor de conjunctuurtheorie, scriptie door W.M. Zappey, 1955, 33 pag., getypt.
57844: - Afdruk van een houtsnede gebruikt op tabakszakken van Christoffel Prange, St. Jansstraat, "In de oude harderin" te Amsterdam, met afbeelding van een wapen met drie struikjes en de letters C.P., ca. 12x10 cm, ca. 1800 (op groot vel, tabakszak?).
57731: - Extract Resolutien Staten Generaal 7-12-1791 betr. het voorgevallene te Avignon, in een schrijven namens de Paus. Folio, 1+6 pag., gedrukt.,
57736: - Het heden en verleden van de Koninklijke Militaire Kapel. 4+1 pag., getypt.
57716: - Ca. 10 voorbeelden- boekjes met "Bauvorlagen", voorbeelden voor het bouwen met bouwdozen.
57718: - Rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven gehad en gedaan door Jan Hendrik Frederik Schemitz jr. als executeur testamentair van Cornelia Elisabeth Scheer te Amsterdam, weduwe van Jan Pieter Willem Eleveld. Gedateerd 13 april 1869. Handschrift, 5 beschreven pagina's, los, folio.
5770: [Kooy, John] - Onze eeuw. Gerhard Loeber 1846-1946, Amsterdam 1946, 154 p., geb., geïll. (Papierhandel te Amsterdam). Bandontwerp en letter: J. van Krimpen
15874: [Stewart, J.] - A cruise; or, three months on the continent. By a naval officer. Londen: Law and Whittaker, 1818.
45672: - VERNOUT, VAN BEAUMONT--- Voorlopig overzicht van gegevens betreffende het geslacht Vernout, van de Haarlemse stamvader Jan Vernout (1728-1766), samengesteld door J.A. Vernout Apeldoorn, 1989. Getypt, 28 pag.
44360: - SMITS--- Nota van J.L.H. Smits & Co te Amsterdam, 1899.
49512: - POLMAN GRUIJS--- Kwartierstaat van jhr. mr. Jan Ernst Polman Gruijs (1776-1818), met de 16 kwartierwapens. Anonieme tekening met kleur.
49514: - AMSTERDAM, NIEUW BEURSGEBOUW--- Kennisgeving van B en W van Amsterdam, 3-3-1836, betr. een prijsvraag voor een nieuw beursgebouw, op de plaats van de huidige beurs of op de Groote Zeevischmarkt. Plano, 1 blad, gedrukt.
69459: - Rapport der Linge Commissie in overleg tussen Gedeputeerde staten der Provincies Gelderland en Zuid Holland Ingesteld bij besluit (...) van 29 april 1924, no 130, gewijzigd bij besluit van 17 juni 1924 no. 249. Bijlage notulen zomerzitting 1927.
58576: - Gedenkboek Jef Denyn, stadsbeiaardier en meester van den toren, Mechelen 1947, 329 pag., geïll.
27034: [ Kneschke, E.H.] - Die Wappen der Deutschen Freiherrlichen und Adeligen Familien in genauer, vollständiger und allgemein verständlicher beschreibung, Band 2,3,4, ( von 4), Leipzig 1855-1857, 499+ 490 +482 pag., halfleer, ruggen beschadigd. (gebruind papier) dlicher beschreibung
65799: - Johan Enschedé - Catalogus van Voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van het bedrijf der firma Johan Enschedé en Zonen 1703 - 1903.
65798: - In memoriam Dr. J. van der Elst 16 maart 1888-13 december 1948
65788: - Collection of books and documents concerning Jan Bronner (1881 - 1972) ad his Hildebrand monument in Haarlem
12366: - HARTOG Prijs voor E. Hartog, getekend door directrice A. Bordier van het `Institution' te Parijs, 1892, 1 p., deels gedrukt.
12371: - HASSELT, VAN; STENVERS LEENEMAN Kwitantie voor de ontvangst van twee paarden, getekend G. Stenvers Leeneman, toegezonden door mr. J.A. van Hasselt, Amsterdam 1823, 1 stuk.
12374: - HEEMSKERCK, DE JONGE VAN ELLEMEET, VAN LINTELO Onderhandse verklaring d.d. Wassenaar 12 augustus 1688, getekend C. de Jonge van Ellemeet en C. van Heemskerck, betreffende het niet verkopen van de landerijen van de heer Van Lintelo, heer van Boxbergen. 1 p., met beider handtekeningen.
12358: - HAARLEM, NEDERKOORN Poeziealbum van Marie Nederkoorn te Haarlem, 1888-1895.
12362: - HAM, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie, gesigneerd J. Ham, wrs. Noord-Hollands, ca. 1830. Folio, oblong.
12345: - GREVENBROICK, VAN Verklaring van de bestuurderen van de Abdij de St. Corneli, Munster, d.d. 25 augustus 1784, betreffende Adam baron van Grevenbroick, overleden 21 november 1541 als prieur en capitulaire der abdij en Godfroy baron de Grevenbroick, overleden 7 juni 1685, capitulair der abdij. Tevens tekent men in kleur het wapen van Godfroy van Grevenbroick. Folio, 2 p.
12341: - GOEYINGS, VAN SOMERVELD, ARNHEM Onderhandse boedelscheiding (magescheyd) tussen de erven van Hermannus Goeijings en Sophia van Somerveld. Arnhem 8 februari 1796. Folio, 7 p.
68494: - Bibliographische adversaria deel 3.
65818: - ANNALES ACADEMICI 1850-1851
65814: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van De Haarlemsche Football Club 1879-1919
65810: - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-museum der gemeente Haarlem. En in de zalen en vertrekken van het raadhuis en van de aangenzende gebouwen.
57879: - Houtsnede "Der Kauffmann" 8x6 cm, met gedrukte tekst eronder, geheel 16x12 cm.
57880: - Reclamebiljet voor tentoonstelling in 1952 in Vleeshal Haarlem betr. Hildebrand 's Camera Obscura, 27x16 cm, gedrukt.
57882: - Etiquet voor Magasin de papier etc., Boulant, succ. de mr Letestu et Dupre, Parijs, 19e eeuw, 6x9 cm.
57883: - Drie etiketten gem. Zaandijk, 1816, 1817 en 1818 voor registers overledenen.
57885: - Kwitantie van Met & Meylink, d.d. Haarlem 1826, ten name van H. Hedding, 9x16 cm, deels gedrukt.
57886: - Etiquet spiegel- en lijstenfabriek (...) C.J. van Dam, Daniel Stalpertstraat 79 Amsterdam, 7x12 cm, gedrukt, beschadigd.
46397: - DAMEN, V. TEST, V. KEMPEN, STIER--- Testament van Maria Jacoba Damen, bejaarde dochter, won. aan de Geldersekade te Amsterdam, d.d. 28-4-1732. Folio, gedrukt, 20 pag.
46399: - VERKADE, ZAANDAM--- Brochure 'De leidende gedachte', uitgave van Verkade. Zaandam, maart, 1931, 15 pag., geillustreerd.
46404: - DUYTZ, DE BOOY, DE LANG--- Getekende genealogie in boomvorm van de familie Duytz, ca. 1570-1836. Groot blad plano.
46408: - FRIESLAND, VAN BEYMA THOE KINGMA, V. NAGEL--- Deductie voor Julius Matthys van Beyma thoe Kingma, eigenerfde van Franekeradeel tegen Willem Anne baron van Nagel, door sommige stemgerechtigden van Franekeradeel mede gestemt tot de nominatie van een grietman. Folio, gedrukt, 7 pag., d.d. Leeuwarden 14-5-1785.
46414: - NIESSEN--- Menu voor een maaltijd op 9-11-1941, bestemd voor Bob Niessen. Tekening.
61143: - Facies Portae Mosae Orientalis e regione Basilicae s. Laurentiane Roterdami
48460: - MILITARIA, MACKAIJ--- Verlof voor Frans Mackaij, gesuspendeerde colonel commandant van het geweze regiment van de luit. gen. Douglas, om uit de dienst te treden. 's Gravenhage 22-6-1796. Getekend Rambonnet en Donker Curtius. Plano oblong, deels gedrukt, 1 pag.
48462: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN, HEYCOOP--- Verklaring van schepen Ruijter, d.d. Aarle Rixtel 29-11-1788, betr. een boete in de verponding van goederen van de wed. Hendrik van Ommeren (begraven 10-1-1788), te betalen door mr. J.C. van Ommeren en diens zuster, de vrouw van Martinus Heycoop. Manuscript, folio, 3 pag.
48464: - AARLE RIXTEL, JAGERS, VAN GROTEL--- Acte van transport, d.d. 30-12-1767, van 2 huizen te Rixtel, verkocht door Lucia Jagers, wed. Fr. Corstiaans, Maria Jagers wed. Huybert Daandels en Geertruy Jagers. Aan Anthony van Grotel, wonende te Grotel onder Bakel.
48458: - ROSSING--- Brief van J.H. Rossing, d.d. Amsterdam 1891. Manuscript, 8°, 1 pag.
9594: - Boeckenroode door liefde in min verheerlykt; ter eere van ... Mr. Gillis Van den bempden, burgemeester en raad der stad Amsterdam, en ... Katharine Grey, in den echt vereenigd den 24sten van louwmaand 1740. In liefde en minnezangen heil gewenscht door Abraham Titsingh, Amsterdammer. Amsterdam, Barent Paats. 4º: [46] p.
71706: - Propositie van zyne Hoogheyd aan de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland 25 Juny 1748.
9693: - Ter bruilofte van ... Mr. Rijklof Gerbrand Van goens, schepen en raad der stad Vlissingen en ... Dana Barbara Pottey, in den echt vereenigt binnen Middelburg in Zeeland den 8sten van bloeimaand 1753. Vlissingen, Jan de Paaynaar. 4º: [20] p.
68734: - Rekest van Kaat Mossel Jr., aan den burger La Martine, minister van buitenlandsche zaken (...).
11442: - IMSCHOOT, VAN Genealogie (Van) Imschoot (alias Puitemans), 2 p., afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, met aantekeningen van Van Oyen en correspondentie met Chs. van Imschoot te Oostende, ca. 1910, 10 stuks. 19de-eeuws.
11425: - HOFSTEE, DE BLIECK Pedigree/Kwartierstaat Hofstee/ de Blieck, 3 december 1988, z.p. 57 p., getypt.
11432: - HOUVEN, VAN DER Brief van H. van der Houven, Leiden 8 november 1892. 8(: 4 p.
11414: - HEUKELOM, VAN; ROTTERDAM Brief van J. van Heukelom, Rotterdam, 25 maart 1881, zijnde `een podagrist met zijn voet op een stoel, sindts 4 weken bezig, zijn voorvader te verwijten dat deze te goed leefde en daardoor den kleinzoon jicht bezorgde'. 8(: 2 p.
2718: [WATER, J.W. TE ?] - Lijst der E.M. Heeren gecommitteerde Raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der Ministers van die provintie. Z.p. z.j. [ca. 1789]. Groot 4°: 36 p., met fraai typografisch omslag en titelpagina.
12153: - WEDTS, ELIASSEN Zegenwensch ter verjaaringe van onze waarde en veel geliefde zuster Apolonia Wedts, oud wordende 40 jaaren, den 21sten januarij Ao. 1792. Plano, gekalligrafeerd en versierd met slingers, een kroon en twee gekroonde leeuwen in goud, zilver en bordeaux.
29311: - BREMEN, VAN, VAN RHIJN -- Kennisgeving van de landdrost van Amstelland, dd 21-12-1810, dat Van Bremen de fouragering van de troepen zal overnemen van Van Rhijn. 2 pag., folio, gedrukt.
29315: - INDIË, KOFFIEVEILINGEN -- Correspondentie tussen makelaars in koffie en de minister van koloniën betr. problemen rond de koffieveiling van de Ned. Handel-Maatschappij in september 1878. Groot folio, 4 pag., gedrukt.
54785: --- - Copye van de sententie by (...) bailliu, burgemeesteren ende vroetschappen der stadt Rotterdam ghegheven teghens vier predicanten ende eenighe ouderlinghen aldaer, den 7-8-1630. z. pl., 1630.
54440: [Boxhorn, M.Z. van] e.a. - Artykel-brief, ofte ordonnantie op de discipline militaire. [z. pl., 1674].
9561: - Ter bruilofte van den heere Jacobus Hoorens en jongkvrouwe Margareta Hooft, in den echt vereenigd binnen Amsterdam, den 29 van Herfstmaand 1733. z.p., z.j. 4º: [32] p. Met groot titelvignet door en naar J. Wandelaar, met monogram van het bruidspaar en allegorische voorstellingen, met ertegenover een "verklaring"door J. O[osterwijk?]. Fraai sierpapieren omslag.
9569: - Rou-klacht over het droevig en zeer ontydig afsterven van ... Mr. Claudius Lormier, advocaat voor beyde de hoove van justitie en out-schepen van Schieland, in den Heere ontslapen den 17 van lentemaand 1735. z.p. 4º: 7 p.
8215: [Hasebroek, Johannes Petrus] - Waarheid en droomen. 9e druk. Leiden, E.J. Brill, [1896].
38342: - Archives littéraires de l' Europe ou melanges de littérature d' histoire et de philosophie. Tome premier, Paris, Henriches, 1804, 414 + 90 pag. Half leather with gold decorated spine, good copy. Only volume 1 of 17.
10619: - Welkomst-lied, 6 augustus 1865. z.p. 8º: [1] p.
10624: - Aan bruid en bruidegom, feestzang (op 25-jarig huwelijk). 18 september 1866. z.p. 8º: [3] p.
44607: - MEN; LOMMEN --- Bidprentje en dank-kaart na overlijden (Delft 1957) betr. Karel Joh. Otto Men, weduwnaar van Maria F.C. Lommen. Gedrukt, met fotoportret.
10808: - Verzamel-album. Mevr. J. Blink-Lagerweij [doos in de vorm van een boek met daarin zes bijdragen betr. het huwelijk van Jan en Jeanne Blink, gehuwd 11 april 1918].
10812: - De kous. Gezongen op het zilver jubileumfeest van Mejuffrouw E.D. Kerpel. z.p., z.j. 8º: [1] p.
66251: - Het Nederlandsche en Ned. Indische huis oud & nieuw, Tweemaandelijksch prentenboek gewijd aan huis, inrichting, bouw en sierkunst.
62449: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akersloot
62447: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akkersloot
63200: - Centsprent: I. Abdy van Rynsburg, 2. ’t Slot te Maarssen, 3. Van Speyks Boot, 4. Gevecht bij Bautersem ... DD.
45695: - GROENE AMSTERDAMMER--- Referendum-nummer, 16-5-1936, De Groene Amsterdammer, t.g.v. zijn 60 jarig bestaan, 56 pag., gedrukt.
71066: - Placaet ende Ordonnantie op de Wapeninge ende Manninghe vande Schepen, soo ter koopvaerdije als Visscherije, uyte Vereenighde Nederlanden over Zee varende, mitsgaders opte ordre vande Admiraelschappen ende 't beleydt vandien, metter ghene daer aen dependeert.
71067: [HORNHOVEN, ANTONIUS VAN], - Remonstrantie aen zijne Princelijcke Excellentie Henrick Frederick Prince van Orangien, Grave van Nassau, Catzenelle, Vianden, Dietz, Meurs, &c. Ende de Edele, Wel-gheboorene, Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael. Mitsgaders de E. Moghende, Wijse, Voorsichtighe Heeren Staten der Provintie van Utrecht (als zijne bysondere ghebiedende Heeren) waer by (onder verbeteringhe) vrede, ruste, ende eendracht, als weerde ja noodighe saken in een Koninckrijcke [...] werden aenghepresen, ende middelen voor-gheslaghen, omme de selve in dese tijdt ende ghelegentheyt in dese onse Landen tot hare behoudnisse, voorspoet, ende welvaren te bekomen ende te behouden.
71068: - Budapest. Handbuch fur touristen und geschaftsreisende. Illustrirter wegweiser durch Buda[pest und umgebungen.
63936: - - Consent tot introductie van een familiegeldt in de provincie van Hollandt en Westvrieslandt, tot verval van de schulden en lasten van den laetsten oorlogh
63777: - Missive van de Heeren Staaten van Vrieslandt gesonden aen haar Hoog Mogende De Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, 22 februari 1884
62107: - Lithographic album cover in colour of a joker.
44254: - KLUNDERT; LE JEUNE--- Opdracht van de Raden en Rekenmeesters van de domeinen aan mederaad mr. L.S. le Jeune om de rekening over 1788 van de Keene Polder (onder de Niervaart of De Klundert) na te zien, d.d. 's Gravenhage, 6 maart 1789. Ondertekend C. de Verdun. Manuscript, 1 pag. Met opgedrukt zegel.
44258: - WASSENAER, VAN; VAN BOETZELAER--- Goedkeuring van een rekening voor de posterijen van Holland uit 1789, d.d. 's Gravenhage, oktober 1794. Afgeknipte strook met de handtekeningen van Willem Frederik van Wassenaer (1752-1799) en Dirk baron van Boetzelaer (1746-1819). Manuscript, 3 pag.
44262: - DRUKPERS EN BOEKHANDEL NIET UITBREIDEN; SALVERDA--- Extract uit een verbaal van de prefect van het departement Wester-Eems [Wichers], aan N.N., d.d. 23 december 1811. Ondertekend door de griffier Matthijs Salverda (1775-1825). Manuscript, 1 pag.
44248: - ZOETERWOUDE; QUANT; BRETON VAN DOESWERFF--- Schuldbekentenis van Cornelis Quant de jonge (geb. 1735), timmerman te Zoeterwoude, aan Alexander le Breton van Doeswerff, 2 april 1768. Charter op perkament, zegel verloren. Ondertekend door de schout Gerard van Alphen en schepenen Jan van Oostenrijk en Pieter Vrijenberg.
71021: - Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 12 Maart 1750 concerning the impost on the "ronde maat"
62435: - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Agema
62417: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Huym
62415: - Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda (Van)
29801: - CARLONI, SCHILDERIJ JERUSALEM -- The public entry of the Queen into Jerusalem. Painted by signor Carloni, now exhibiting at 80 Pall Mall, Londen, 1820, 16 pag., gedrukt.
56892: -- - The English peerage, or a view of the ancient and present state of the English nobility, 3 volumes, London 1790.
56900: [Irtenkauf, W., und K.H. Halbach]; - Die Weingartner Liederhandschrift. Facsimile, Stuttgart 1969.
35414: N.N. - Twee oude foto's, elk ca 18 x 24 cm, beide eind 19e eeuw, van promotiepartijen te Amsterdam. Fotograaf: Nic. Schuitvlot.
29861: - TONEEL, MAASTRICHT 1777 -- Aankondiging voor een opvoering op 2-1-1777 van de opera Toinon et Toinette (muziek van Gossel) door Les Comédiens Francais. Kaartverkoop bij Sieur Louis, cafetier sur le Vrithof. 1 blad 4° oblong, gedrukt.
61195: - Le Chateau de Marly (mirrored)
58376: - Relation officielle de la réception de sa majesté la Reine Wilhelmine et de son altesse royale le Prince des Pays-Bas a l'hotel de ville de Paris (2 juin 1912), Paris: J. Barreau, 1920.
58340: - 500 beste Hausarzneimittel gegen alle krankheiten der menschen als (.....) auch die wunderkrafte des salten wassers nebst Hufeland's Haus-und Reiseapotheke, 4o, Auflage Quedlinburg [ca. 1845], 98 pag.
61201: - Vue perspective de la Place Royal à Paris ou est posée la statue Equeste de Louis 13
46332: - ROSSUM, VAN, ZIJLSTRA--- Briefkaart van K.M.P(?) van Rossum d.d. Dordrecht 1911 aan mej. H. Zijlstra. Manuscript.
46341: - VERHOEFF, CATS--- Afdruk in rode lak van een zegelstempel met wapen Verhoeff of Cats?
46345: - MILITARIA, VAN SUCHTELEN--- Aanstelling van Jan Hendrik Mosburger van Suchtelen tot 2e luitenant bij de Cie Vrijwillige Landmilitie te Deventer. 's Gravenhage 29-6-1815, folio, 1 pag., deels gedrukt.
46351: - BUSCHMAN--- Het geslacht Buschman. Getypt, 22 pag. in omslag.
46353: - RHIJN, VAN--- Genealogische aantekeningen van het geslacht Van Rhijn. 's Gravenhage, 1972, door D.A. Visker. Getypt, 6 pag.
46355: - STAPELKAMP--- Genealogie Stapelkamp. Samengesteld als kwartierstaat door dr. G.J. Stapelkamp te Arnhem, 1977, ca. 50 pag.
46356: - DAELL, VAN--- De familie van Daell. Getypt, 9 pag.
29616: - CULEMBORG, VERMEULEN, BELASTING -- Beschrijvingsbiljet voor de belasting op het personeel t.n.v. Jan Vermeulen Azn. te Culemborg, 1823. Deels gedrukt, folio, 4 pag.
29618: - NIERVAART, KLUNDERT, KORENMOLEN -- 'Publicatie dd. 's Gravenhage 15-1-1715, van Rade en rekeningen van wijlen Willem III en Frederik Hendrik, waarbij de pachters van de hoeven en landerijen van de Oranjes onder Niervaart in de Bloemendaalse, Nassause e.a. polders over de rivier naast Sevenbergen gelegen, verplicht worden de molenaar van de dwang-korenmolen in de Klundert of Niervaart te betalen. Gedrukt, 1 blad, plano.
61169: - Isaiah v. 37: 36
61161: - La Seconde Plaïe en Egypte (mirrored)
27288: [ Rogge, Cornelis ] - Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780, deel I ( van 4 ), " In Braband " 1790, 347 pag. Origineel karton ( mist voorplat ). Geillustreerd met 3 gegraveerde platen.
9077: [Müller, Heinrich August]; J[an] de Q[uack] (vert.) - De wraak, of De verwoesting der gevangenissen van de inquisitie te Toledo. Van den schrijver van Paulowna, Het blinde meisje, enz. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
71409: - Insigne collectanten Amsterdam 7 mei 1874
59468: - Un siècle de Modes Féminines 1794-1894, Quatre cents toilettes reproduites en couleurs, Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1896.
14173: - CLERQ, DE Correspondentie ontvangen door A. de Clerq; gemeenteontvanger te Groede, ca. 1870-1890, 10 stuks.
9874: - Zegezangen ontboezemd ter gouden bruilofte van Jan Bommenée, opperfrabicq, brandmeester-generaal, erfscheider enz. van zijne geboortestad Middelburg, en Lina Van der boor, te samen in den echt verbonden te Zierikzee den 12 april 1730 en plegtig gevierd binnen Middelburg in Zeeland den 12 van grasmaand 1780. Middelburg, Levinus Moens. 4º: [104] p. Watervlekkig.
49144: - SUCHTELEN VAN DE HAARE, VAN; RUETER--- Poesiealbum/Poezie Album van Anna Maria Clasina Hugone (Anneke) van Suchtelen van de Haare, met 28 inschrijvingen uit de jaren 1919-1922, veelal te Sloterdijk en Amsterdam.
57186: -- - Echte en nette beschryving der echt-vereeniging van H.D.H. Frederica L.W., princesse van Oranje en Nassau en Z.D.H. Carel Georg August, erfprins van Brunswijk, z.pl. [1790].
57184: [m Reddingius, G.]; - Leesboek voor landschoolen over de waarde, de voorrechten, de bestemming, en de bijzondere pligten van den boerenstand, uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1800.
58250: - Brochure van N.I.T.O.R., vereniging van vrouwelijke studenten te Leiden, 1938, 4 pag., gedrukt, geill.
58251: - Vers betr. tocht van de Uiver naar Melbourne, 1 pag. gedrukt, met afb. van Uiver.[ 1934].
57324: -- - Naamlijst der bestuurderen, commissarissen, leden van verdienste, leden en donatrices van het departement 's-Gravenhage der My. tot Nut van 't Algemeen, mei 1838, 11 pag.
42749: - - The horse; with a treatise on draught and a copious index. London, Baldwin and Cradock, 1831.
8160: [Hooghe, Romeyn de] - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux, Leiden 1710. Reprint Amsterdam (van Hoeve) 1979, 47 p., oblong, met los tekstboekje.
9878: - Mijne herdenking aan den ontijdigen dood van ... Didericus Van der kemp, voorgevallen op den 4 van oogstmaand 1780, in den ouderdom van ruim 48 jaaren. z.p. 8º: [6] p.
71172: - Naam- en ranglijst der officieren en reserve-officieren van het Koninklijke Nederlandsche Leger en van officieren van het Koninklijk Nederlandsch-Indische leger. 1939. Honderd en achtste jaargang.
44492: - DEVENTER; ATHENAEUM--- 'Programma' voor het feest betr. het 200 jarig bestaan van Deventers Doorluchtige School op 16 en 17 Februari 1830. Plano, gedrukt, (door J. de Lange), 1 blad.
44494: - HERTOGENBOSCH; GERRESE; NOIJONS--- Rekening van timmerman J. Gerrese voor verbouwing van huis van Noijons-Giellen te 's Hertogenbosch, 1894. Manuscript, 8 pag.
44498: - HONDEN--- Vier handleidingen in het Frans voor de verzorging van honden (voer, wassen, medicijnen etc.), ca. 1900?
44504: - GEZEGELD PAPIER--- Vel gezegeld papier met in rood gedrukt een zegel van 1 gulden ''s Gr. 1968'.
44506: - MIERLOO; CLERCX--- Briefje van houthandelaar Felix Clercx te Mierloo, 1894. Maunscript.
44512: - NOORDEN, VAN--- Twee omslagen voor 'Doopaankondigingen', ontwerp P. van Noorden ca. 1930, gedrukt.
44522: - THEOLOGIE--- 'Concio de comuni SS virg. Catharina in Ilip & Capelle 1754'. Religieuze tekst, manuscript, 8 pag.
44528: - STROEK; HARTMAN--- Boedelverdeling van Jan Stroek (Stroeck) overleden te Amsterdam 4-7-1797, tussen zijn vier kinderen. Manuscript, folio, 18 pag.
44532: - PRAINAT; COVILLE--- Huwelijksacte van J. Prainat met M.J.D. Coville te Rouaan, d.d. 23 Frimaire an X, manuscript, 3 pag.
44536: - ELBINGH; BACHDACH; CRACHTER--- Attestatie van stadsbestuur van Elbingh voor Jacob Janssen Bachdach om te dienen in een proces tegen Christof Crachter te Reeval, 1-9-1667. Manuscript, folio, 2 pag., met fraai ouwelzegel.
44538: - DUMON--- Brief van A. Dumon, minister van publieke werken van Belgie, d.d. Brussel 1856 aan Heringa, postdirecteur te Schiedam, manuscript, 4°, 2 pag.
44544: - HUGO --- Aantekeningen betr. Hermanus Hugo, begin 17e eeuw, manuscript, ca. 1800, folio, 1 pag.
44540: - SNOUCKAERT--- Briefje van Snouckaert, 's Hage 1884, manuscript, 1 pag.
44559: - MARTINI --- Kwitantie d.d. 1801 van Martini, ontvanger in het Dep. van de Dommel. Deels gedrukt, folio, 1 pag.
44569: - HENDRIKSE; HOGENVELD; VAN BEKKUM --- Familieaantekeningen Hendrikse, Hogenveld, van Bekkum, ca. 1900. Manuscript, 1 pag.
44575: - GEUNS, VAN--- Feiten uit het leven van med. dr. Jacob van Geuns, 1795-1828. Manuscript, folio, 2 pag. 18e eeuws handschrift. M9474
44579: - CRAMER; DUISBURG --- Brief van H.W. Cramer, d.d. Duisburg, 1804. Manuscript, 8°, 3 pag.
44581: - JOPPEN DE BEEGDEN --- Extract uit overlijdensregister Maastricht betr. het overlijden op 9-8-1840 van Petrus Th.H.B. Joppen de Beegden. Manuscript, folio, 1 pag.
44583: - STAVENISSE POUS --- Handtekening van mr. H.J. Stavenisse Pous, 1786, op perkament.
44585: - HAGEN; WEITZEL; LOCHMAN --- Parenteel van de nakomelingen van een echtpaar Van Hagen. Schema op papier, 19e eeuws, 35x55 cm.
44587: - NUMISMATIEK; DE FREMERY, NICOLAI --- Prijsopgave van fa. Begeer voor een penning op het 25 jarig huwelijk van W.J. de Fremery en P.H. Nicolai, 1961. Met schetsje.
44589: - GRAAFLAND --- Ontwerptekening voor een titelpagina voor een genealogie Graafland, ca. 1930 (met fam. wapens).
42755: [Scribani, Carolus] - Aussfuhrliches wolgegrundtes, politisches Bedencken, auff das nach jetz wehrende Kriegswesen im Niderlandt: darinn grundtlich angedeuttet unnd erzehlet wirdt, woher der Krieg entsprossen, wie solcher ein anfang und Mittel gefuhrt, und dann endlich wie derselbe zu einem glucklichen End kondte gebracht werden (...). z. pl. [Duitsland?], 1629.
29871: - WORMERVEER, 'S HERTOGENBOSCH, BANK -- 'Groot-boek van schipper Wouter Bank van 's Bosch op Wormerveer 1794'. Titelpagina van een grootboek met pentekening in cirkelvorm met deze tekst en een gezicht op een stadje (Wormerveer?) en symbolen van handel en scheepvaart. Folio, 1 blad. Fraai.
29869: - ERMERINS -- Overdruk van het gedicht 'Begrafenis' door F.Z. Ermerins, 19e- eeuw.
69721: - Lauwerzee-verslag 1904. Verslag der commissie tot het instellen van een nader onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee
45023: - MARQUES DE LOS RIOS --- Bericht in het Duits betr. het huwelijk van Franz Marchesen de Los Rios, obristen uber ein regiment zu Fuss en Maria Antonia ... dochter van de schrijver van deze brief d.d. 12-3-1752. Deels gedrukt, folio, 3 pag.
62006: - 2e Vue des Boulvard A Paris (mirrored)
65468: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1862
65466: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1860
65465: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1859
11553: - NOOTEN, VAN De vier in chromolithografie gedrukte wapens uit Vorsterman van Oyen van de families Van Nooten, Hoola van Nooten, Cambier van Nooten en Sandt van Nooten op één blad. 27x30 cm. Ca. 1880.
11558: - OTTENS Carte-de-visite-portretfoto van drie kindertjes Ottens. Bremen, ca. 1890.
14686: [Driel, van] - Geslachtboom ofte de affkomstelingen van Doen Beijense van Driel.
62541: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aquin (d')
62543: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arazola Deonata
62545: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arconnati Visconti
62547: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ardenne (d')
68956: - Manuscript: Collection of religious fragments
68994: - Het prentenboek van de Dominicus.
40636: - N.V. A.J. ten Hope's Handelsmaatschappij. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum, Rotterdam, 1926, 64 pag., geb., geïll.
40682: - Utrecht. Uitgave van het gem. bestuur van Utrecht, met medewerking van de Maatsch. van Nijverh. afd. Utrecht, Utrecht[ca.1920], 176 pag., geb., geïll.
40684: - Verslagen van het onderzoek naar den toestand van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand in de provincie Utrecht, Amsterdam [1912?], ca. 350 pag.[=Middenstandsenquete]
48466: - HELMOND--- Extract resolutien Staten Generaal 11-7-1789, betr. Roomse personen in de regering van Helmond. Manuscript, folio, 4 pag.
48474: - VLIERDEN, D, AUMERIE, HEYCOOP--- Korte staat van ontvangsten en uitgaven voor Johan Fr. Daumerie, heer van Vlierden, 1766-1767. Manuscript, folio, 3 pag. Getekend Antoni Heycoop, secr.
45674: - ROOS--- Enkele stukken betr. Simon P. Roos, p/a Edward Wilson, Ozone Park L.I., New York. Manuscripten.
13397: - LENNEP, VAN; VAN SUCHTELEN Schematisch overzicht van de afstammelingen van Johan van Lennep en Anna van Suchtelen, met hun beider familiewapens in kleur. Tekening, ca 1900?, 40x50 cm
13398: - CAVELIER, LE Bericht betr. het overlijden van Nicolaas le Cavelier, luit. kolonel, 71 jr, Arnhem 18 oktober 1786, getekend door M.C.A. le Cavelier, wed. le Cavelier, 1 blad, folio, deels gedrukt.
68954: - Brochure Bedrijfsgegevens voor het Maatkledingbedrijf over 1961.
68953: - Bedrijfschap voor het Maatkledingbedrijf. Jaarverslagen 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971.
68952: - Praetjen tusschen een soldaet ende een snyder, ontrent den tegenwoordigen veranderden tijd, alias Omgekeerden Hollandschen-rock.
68951: - Brochure Bedrijfsgegevens voor het Maatkledingbedrijf over 1952 en 1953.
45666: - MILITARIA, V.D. DUYN--- Request aan Staten van Holland van W.A. van der Duyn, oudste luitenant in het Reg. Gardes te paard, om met de vacante compagnie in dit regiment te worden begunstigd. Gedrukt, folio, 1 pag.
42483: - - De honingbijenteelt behelzende een volledig onderricht van de natuur en huishouding der honingbijen, dezelver voordeelige behandeling (...) soorten van korven. Dordrecht, Blusse, 1797.
4340: [Wijndelts, J.W. ] - Het geslacht Op ten Noort. Z.p. [1913], 227 p., geïll.
43444: [Nougaret, P.J.B.] - Anecdotes des beaux-arts, contenant tout ce que la peinture, la sculpture, etc. et la vie des artistes, offrent de plus curieux (.....) chez tous les peuples du monde, 3 delen, 653+716+711 pag. Complete set. Het papier van de omslagen beschadigd en los in de band.
52527: - - Les trois puissances, ou correspondance entre le temps, la politique & l'equite sur les affaires actuelles. Par une dame Hollandaise. Utrecht, 1785.
52531: [Borstius, Jacobus] - De predicatie van 't lang-hayr, gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienlijke stad genaamt ..., Groningen, Groenewout etc., [1768].
53726: --- - Citatie. Compareerde in gebannen vyerschare, d'Heer mr. Johan Radermacher ... te kennen gevende dat mr. Alexander de Muinck de Jonge zich zoo verre heeft vergeten dat hy de huysvrouw van d'Heer Francois Velters ... heeft weten te persuaderen om haer man te verlaten ende met hem wegh te loopen. [colophon: Gedruckt naer de copie van Middelburgh, Th. de la Maere [1679]].
70623: - Revue 'We drukken 'm' & cabaretvoorstelling ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van Joh. Enschede en Zonen. 20 juni 1953.
70630: - Nederlands grootste vestingheld in het stille dorpje Wijckel herdacht. Menno van Coehoorn.
70633: - Eere-tentoonstelling Jacob Maris.
70634: - Eere-tentoonstelling Jacob Maris.
70637: - Burgers van Delft, tentoonstelling ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het genootschap Delfia Batavorum.
70644: - Portrait and Tafel van den Geslachte van Coehoornwith biographical notes.
70651: - Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, Holland. A few historic aspects.
70657: - Feestgids voor den Koninginnedag op 4 September 1935 ter gelegenheid van den 55sten verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina, georganiseerd door de Oranjevereeniging te Katwijk aan Zee,
70664: - Onthulling van het standbeeld van Thorbecke 18 mei 1876.
54637: --- - Reformatie der lantrechten gebruycken und gewoontheyden der Graefschap Zutphen. Arnhem, Jan Janssen, 1604.
54639: --- - Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken of vervolg der merkwaardigste geschiedenissen ... voor het jaar 1776. Vervolg (pp. 755-816) van het 7e stukje. Amsterdam etc., [ca. 1777].
69330: [BY EEN LIEFHEBBER DER NEDERLANDSE HISTORIEN], - [Korte schets der Nederlandse historien, waarin vertoond worden de wonderen, die de Heere God aan de Nederlanden heeft bewezen, onder het gezegend bestuur der princen van Oranje]
42599: [Cussac, J.] - Theorie generale de toutes les chasses au fusil, a coure et a tir, pour le gibier a poil et a plume et des grandes chasses royales. Paris, Corbet, 1823.
44288: - BONCOUR; ST. AUBAN; V. WASSENAER; BURDET--- Extract van een brief van het Hof van Holland, d.d. 6-3-1753, over de zaak van de weduwe van de kapitein De Boncour, Marie S.Th. Pape de St. Auban. Manuscript, 8 pag., in het Frans.
44290: - GOOI, GRENS MET UTRECHT--- Extract uit de resolutien Staten van Holland, d.d. 20-7-1719, betr. de limietscheiding tussen de Stichtsche bodem en Goijland. Manuscript, folio, 4 pag.
44296: - MILITARIA 1746--- Stuk betr. militaire situatie in 1746, n.a.v. de resolutie van de Staten Generaal, d.d. 24-1-1746. Franse tekst, 12 pag., folio, manuscript.
44298: - FRANKRIJK; VAN HOEY--- Secrete missive van de ambassadeur Van Hoey, d.d. Fontainebleau, 19-9-1743, over de relaties tussen Frankrijk en de Republiek. Manuscript, folio, 7 pag.
71536: - Loevesteyn ten tijde van de Groot.
57244: -- - Christelijk Museum Jrg. 4 (1852) en 5 (1853). gebonden in 2 half linnen banden. Prijs samen:
57264: - Keizerlijk decreet (nr. 7644) houdende regelement op het aanleggen, de herstelling en het onderhoud der wegen, Parijs 16-12-1811.
29620: - GERADTS, AMSTERDAM, HOUTHANDEL -- Visitekaartje in porseleindruk (op hoogglanspapier) voor fa. J.J. Geradts & Co, handel in mahonie en andere fijne houtsoorten, Nes 110 te Amsterdam, 8x12 cm., ca. 1870.
69141: - Armorial design for a stained glass of Boreel de Mauregnault.
11192: - STUK, DA COSTA Spaanse akte met verklaring van consul Leonard Stuk en vertaler Abm. da Costa, 1787. Folio, 4 p.
11194: - SWINDEREN, VAN; HORA SICCAMA Brief van O. de R. van Swinderen, Zorgwijk 1817, aan J.H.M. Hora Siccama, secretaris te Groningen, over f 3500 die bij prov. scheiding is toegevallen aan de goeverneur Van Imhoff. 4(, 2 p. (met fraai lakcachet).
57727: - Extract Resolutien Staten v. Holland 21-7-1778 betr. de examinatie van de vuurmachine van Jan Daniel Huychelbos van Liender c.s. te Rotterdam. Folio, 19 pag., gedrukt.,
57721: - Kort en bondig vertoog, behelsende de maniere van Regeringe van het Dijkgraefschap genaemt den Hondsbossche en Duynen tot Petten. 31-8-1716. Folio, 12 pag., gedrukt.,
57725: - Extract Resolutien Staten v. Holland 1-5-1772 betr. de 5 admiraliteiten, met staten haren lasten en baten. Folio, 104 pag., gedrukt.,
69329: - Convolute: collection of works relating to waterstaat (water management): 1. Statuten der Vereeniging voor nijverheid en handel gevestigd te Almelo; 2. De Hondsbossche en duinen tot Petten. met een kaartje; 3. De Hondsbossche en duinen tot Petten door Mr J. G. A. Faber; 4. Keuren van Amstelland met eenige opmerkingen naar aanleiding van de memorie van toelichting (...) Hoogheemraadschap Amstelland; 5. Lezing van den heer D. van Ketwich, in het collegie Zeemanshoop 1875; 6. Het ontwerp-reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten; 7. Peilverhooging van het Noordzee-kanaal; 8. Wat zal er worden van de Noordbrabant-Limburgsche Peel? 9. De vraag Wat zal er worden van de Noordbrabant-Limburgsche Peel? gesteld door den heer J. van den Griendt, beantwoord door J.L. Janssens. 10. Waterschapsbelangen door Mr J. G. A. Faber; 11. Holland in last; 12. Is Holland in last en moet Gelderland daaraan opgeofferd worden? 13. Ontwerp van een reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland.14. Het toezicht van hooger gezag op de waterschappen, volgens hunne reglementen; 15. Het toezicht van hooger gezag op de waterschappen, volgens hunne reglementen; 16. Handleiding voor de kennis, waardeering en bewerking van droogemaakte veenpolders.
12156: - WERKHOVEN, VAN Eigenhandig gedicht `Agur's Bede' door M. van Werkhoven, ca. 1835. 4(: 1 p.
70296: - Gids voor Zwolle en omstreken.
61390: - - Publicatie, Wy Willem Frederik, by de Gratie Gods, Prince van Oranje Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden (...) Toen wij op den 2 dezer in Amsterdam (...).
13263: - ROME Tekst van een lezing “De Catacomben van Rome” door N.N., volgens aant. op schutblad gehouden te Harlingen, Berlikum en L. Vrouwenpolder in 1921, in Tjummarum, Workum, Franeker, Lollum, Sloten en Langerhouw 1922, in Varsseveld in 1923 en in Hattem in 1925, manuscript, 31 p.
68569: - Levensberigt van I. T. van der Kemp, med. doct. en zendeling in Zuid-Afrika. Uitgegeven ten voordeele van het Nederlandsch Zendelinggenootschap
68566: - Henrik Hooft Danielsz.
68565: - Beschouwing der maatschaplyke en zedelyke deugden, ... Hendrik Hooft Danielsz ... Zijn uitmuntend character schetsende door een vaderlander.
68564: - De nagedachtenis van Amstels ouden en grijzen burgervader, Hendrik Hooft, Danielsz. op den laatsten Augustus, 1794, overleden : vereeuwigd, in, en door eene lykreden, in eene Maatschappij van vaderlanders uitgesproken. Lijkreden op Hendrik Hooft, Danielsz.
62593: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baccaart
57929: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-3-1770 betr. request van enige tientallen grutters uit Hollandse dorpen om hun waren bij de afnemers thuis te bezorgen. Gedrukt, folio, 22 pag.
57925: - Brief van J.J. Mauricius d.d. Hamburg 14-4-1740 aan de Staten Generaal betr. derde nalezing over IJsland en Groenland, gedrukt, folio, 1+6 pag.
57928: - Extract Resolutien Staten van Holland 1-8-1777 betr. request van Paulus Rombertus Nauta Beukens, koopman in wijn te Amsterdam, betr. impost. Gedrukt, folio, 62 pag.
62517: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amoury
49735: - NEO-MALTHUSIANISME--- Zes boeken en brochures betr. het Neo-Malthusianisme. Gedrukt.
66254: - Levensbericht van P. Caland
9335: - Bataviers-vreughde op het geluckig arriveren in Holland, van sijn kooninglycke majesteyt Wilhelmus de iii, koning van Groot Brittanje, etc etc, erf-stadhouder van Holland etc etc. Leiden, H. van Damme, 1691. Plano, 1 p.
9284: - Klacht, over de ontydige doodt van sijn hoogheyt Wilhelmus [stadhouder Willem II], prince van Orangien, etc., overleden den 6 November 1650 [met eronder:] Op de geboorte van den jongen prince van Orangie, voorgevallen den 14. November 1650, 's Gravenhage, Michiel Stael, 1650. plano, 1 p. (gerepareerd met plakband)
9286: - Een seer bedroefde blydtschap over de dood van alle de vrome princen van Oranjen, beginnende van den eersten tot den tegenwoordigen nieu-gebooren prince van Oranjen toe, ... , Delft, Anthony van Heusden, 1650. Plano, 1 p.
9290: - Op de blydschap, over de verlossinge van Amsterdam. Door J. v. Vondel. z.p., z.j., plano.
9294: - Lyk-zucht over de droeve doodt van den onvergelijkelycken zeeheld Maerten Herpertz Tromp, ridder, lieutenant ammiraal; gesneuvelt in 't jaer 1653 op den 10. van Oogstmaand, in den bloedigen zeeslag voor de Maze, tusschen de twee machtige vloten van Neder ende Engeland. Delft, Jacob Jacobsz Pool, 1653. Plano, 1 p.
9326: - De zegepralende deugd van ... Pieter De groot, wijlen gezant aen de koningen van Vrankrijk en Zweden ... goed burger, vader des vaderlands ... uyt C. Dankers latijn vertaalt. Rotterdam, by Isaak Naeranus, boekverkooper, 1678. 4º: [22] p.
9328: - Het leven van Joost van den Vondel. z.p., z.j. (18e-eeuws). 8º: 109 [41] p. Met portretgravure, J v.d. Bergh exc.
9331: - P. Rabus. Op d'uitvaart van den zeer vermaarden Heere Geeraard Brandt, den ouden. Rotterdam, by Barent Bos, boekverkooper op 't Westnieulant, 1685. 4º: [6] p.
9333: - Op het huuwelijk van de Heer Mr. Simon Muis van holy, Heeren Arentszoon en Jongkvrouw Anna Elisabeth De witt, Heeren Cornelisdochter, vereenigd in Dordrecht den 22. van zoomermaand 1688. z.p. 2º: [8] p.
9334: - Hollants wellekomst aan zijne majesteit van Groot Brittanje. Amsterdam, J. Robijn, 1691. Plano, 1 blad.
69074: - Stukken Betrekkelijk aan te brengen Verbeteringen in den binnenlandschen Waterstaat der Provincie Vriesland
70870: - Reglement voor het perpetueel commite´ of de maandelykse vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen gearresteerd (...) 1802.
44446: - LEIDEN; STADSPOORTEN--- 7 tekeningen met penseel en deels in kleur van Leidse stadspoorten, deels gesigneerd J.H. v.d. A., elk ca. 20x15 cm.
44444: - LEIDEN; HUISJE MAREDIJK--- Potloodtekening naar de natuur, van 'huisje aan de Marendijk, bewoond door de wed. H. Arbouw, ca. 1856'. 16x20 cm.
42633: [Bougeant, G.H.] - Amusement philosophique sur le langage des bestes. Paris/Francfort, Gissey et Bordelet/Mulz, 1739.
42637: - - Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd. Jaargang [5] 1826, Amsterdam, A. Vink, 1826.
43190: - - Tafereelen uit den Algemeenen Watersnood van Februari 1825, Opgedragen aan de Nederlandsche jeugd. Amsterdam, Meeuwissen, [1825].
58037: - Genealogisch schema familie Van Lodestijn. Manuscript, 4o, 1 pag.
58038: - Getekend wapen in kleur van het geslacht Blenkvliet, 19e eeuw.
58040: - Fraai getekend wapen met op groen schild een gouden burcht. Er omheen de letters J.D.V.B[urch?], 18 eeuws.
44226: - ZEGWAARD; DEN DRIJVER; MULLER--- Bewijs van onvermogen voor Catharina den Drijver, 84 jaar oud, wed. van Daniel Adam Philippus Muller, die probeert via een proces effecten terug te krijgen, d.d. Zegwaard 22-10-1824. Manuscript, 1 pag.
44228: - VOORBURG; SLOOTWEG--- Bewijs van onvermogen voor Johannes Slootweg, thans met verlof binnen deze gemeente, d.d. Voorburg, 16-12-1818. Manuscript, 1 pag.
44230: - GRAVENHAGE; SIEGELAAR--- Bewijs van onvermogen van Johannes Siegelaar, d.d. 's Gravenhage, 26-10-1815. Manuscript, 1 pag.
42877: [Witt, J. de] - Deductie ofte declaratie van de Staten van Hollandt (...) tot justificatie van 't verleenen van sekere acte van seclusie, rakende 't employ van den heere prince van Oraingne (...) op den 4 Mey 1654 ghepasseert. Na de copye. 's Gravenhage, v. Wouw, 1654.
19635: [Segar, Simon] - Honores Anglicani, or Titles of Honour, The Temporal Nobility of the English Nation.
19682: [Bruyn, Jan] - Aruntius. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1761.
19688: - Leidse universiteit 400. Stichting en eerste bloei 1575 - ca. 1650. Amsterdam, 1975.
19726: B.F., v. - Kwartierborden en grafstenen met kwartieren van het geslacht Van Sytzama in de kerk te Friens.
19816: [Duim, Fredrik] - Zeege-zuyl der hooge bondgenoten. Vertoonende het gedenkwaardigste van Europa in helden-digt. Begin neemende met het veröveren der kooninglyke linie. Door een beminnaar der nederduytsche digtkonst. Onder de zinspreuk Standvastighyd verwind 't geval. Amsterdam, Frederik Duim, 1711-1712.
19956: - Calkoen, Extract uit Jaarboek Ned. Adel 1894, ca. 100 pag., met 2 afb. van wapens in kleur.
15673: [Nijhoff, Isaac Anne] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland [...]. 3de verbeterde en vermeerderde druk. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1824.
15679: N[ijhoff], W[outer] (red.) - Met tante Mina op reis, 13-20 Junij 1852, met portret en afbeeldingen naar prenten uit dien tijd, voor familie en vrienden gedrukt. [Den Haag] 1929.
59606: [Schoonebeek, Adriaan (fl. 17th century)] - Intocht van koning Willem III te Den Haag
67075: [HOCHHUTH, R.], - Summa iniuria oder Durfte der Papst schweigen? Hochhuths Stellvertreter in der öffentlichen Kritik.
12452: - LEEUWARDEN Programma voor een concert in de Stads- of Prinsentuin te Leeuwarden, door het Stedelijk Muziekkorps o.l.v. H. de Jong, op 9 augustus 1885, 2 p., gedrukt.
12454: - LEEUWEN, DE KOCK VAN Aantekeningen en knipsels betreffende de loopbaan van Frits W.A. de Kock van Leeuwen, 1914-1919, 8 p.
42464: - - Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 5 stukjes, in één band. Amsterdam, 1793-1807.
44462: - ZEEUWS-VLAANDEREN; FRUYTIER, FOKKER--- Kwitantie getekend door de ontvanger District Staatsvlaanderen, Fokker, voor ontvangen gelden van de heer Fruytier, schout van Boscappelle voor het Fonds voor verminkte krijgslieden, d.d. Sas van Gent 1815. Manuscript, 4°, 1 pag.
70540: - Gerardi Meerman, syndici roterodamensis admonitio de chartae nostratis, sue lineae, origine.
6985: [Bernagie, Pieter] - Het huwelyk sluyten; blyspel. Amsterdam, Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1826.
45069: - Reglement voor eene kas bestemd tot het verleenenen van voorschotten aan gepensioneerden van den staat.
29469: - PENDERS, KLIMMEN -- Concept briefje van een medicus te Maastricht aan de wed. Penders, landbouwster te Klimmen, dd. 1844 met de mededeling dat het met haar zoon Francois, bij hem in de leer sinds 1843 niet wil lukken. Manuscript, 8°, 2 pag.
44334: - LIMMEN; METSELAAR--- Nota van H. Metselaar te Limmen, 1916.
44336: - LIMMEN; BOON--- Nota van J.C. Boon, bloembollenkweker te Limmen, 191x.
44338: - LIMMEN; DEKKER--- Nota van Jb. Dekker Wz., bloembollenkweker te Limmen, 1911.
44340: - BEVERWIJK; VAN GENT--- Nota A. v. Gent te Beverwijk, bloembollenkweker, 1912.
44344: - SASSEN--- Nota van mr. G.M.H. Sassen, griffier kantongerecht Eindhoven, 1910.
44346: - BREUKELEN; BRONWASSER--- Nota van NV v/h J.W. Bronwasser Czn. te Breukelen, 1958.
38452: - De werking der linotype geschetst, Amsterdam 1924, 74 pag., geìll.
10426: - Uitboezeming bij den dood van ... Pieter Koumans Brouwer, leeraar bij de Herv. Gem. op de Joure. z.p., z.j. 8º: 6 p.
10422: - Aan mijnen vriend H.J. Ruempol, bij zijn vertrek als predikant naar de Oost-Indien, in zijn album. (= Euphonia nr. 20 (mei 1826), p. 301-305.)
10424: - Grafschrift op ... Henricus Smith, in leven rustend leeraar bij de N.H. Gemeente te Utrecht, geboren den 16 September 1753 en overleden den 31 December 1825. Utrecht, Kemink, z.j. 4º: [1] p.
30057: - FREMERY, DE -- 'Werken van dr. P. de Fremery' rugtitel van een in halfleer gebonden boekwerk met enige tientallen bijdragen van en over dr. Paul de Fremery (1900-1941), werkzaam geweest bij Organon.
9905: - Lijkzang bij de begrafenis van ... Wolter Jan baron Bentinck, schout bij nacht van Holland en West-Vriesland, benevens adjudant generaal van zijne doorl. hoogheid als admiraal generaal, overleeden aan zijnen bekomen wonde in den beroemden zeeslag tegen de Engelschen op den 5 augustus 1781. z.p. 8º: [4] p.
8328: [Hoefnagel, Nicolaas] - Rondborstige en vinnige spoorslag voor de heeren Curtenius, Becol, Hubert, Van Herwerden en verdere predikanten binnen Amsterdam. Amsterdam, [z.n.], [1782].
7501: [Fabius, H.] - Kleine gedichten voor de lieve jeugd aan de Hoogere Scholen, naar mr. Hieronymus van Alphen. Door een' student. 3e druk. Amsterdam, J.C. Spijker, Az., 1849. [2 bundels]
29621: - MACHEN -- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Aglace Machen, met 35 inschrijvingen uit de jaren 1842-1859. Uit 1842 te Gorinchem, Woudrichem, Giessen; uit 1844 te Schipluiden en Den Bosch; uit 1845 uit Den Bosch en Arnhem; uit 1846 uit Gorinchem; uit 1847 uit Rotterdam en Balgoy en uit later jaren uit Heusden.
29630: - DWERGEN, BERTHOLDE, WORENBERG -- Twee gegraveerde portretten van dwergen ten voeten uit van a- Bertholde of Bertagnona, published by C. Johnson, 19x11 cm. b- John Worenberg, a Switzar ... to be seen now in London 1688, 15x9 cm. Per stuk.
29632: - FILM, FOTOGRAFIE, PORNOGRAFIE -- Klein (2,5x7,5 cm.) boekje met ca. 60 fototjes die als men het boekje snel doorbladert de indruk geven van een stukje film. Men ziet dan een man die een vrouw ontkleed.
8576: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Ludeman, getyteld Triumph-zaal, [...]. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1788.
69127: - Boerhaave: portrait
54490: --- - Publicatie. Burgemeester, wethouder en Raden der stad Utrecht [tegen ontduiking van keuring op geslacht vee]. Utrecht, Muntendam, 1831.
55180: --- - Prent 'Het vermaarde nachthuis van Toontje, te Amsteldam'. Handgekleurde gravure. Bordeelinterieur met ca. 30 personen. Het huis lag in de Nes, oostzijde, bij de Pieter Jacobsstraat. Ca. 1810.
49181: - HESSELBERG, SWAVING, INDIE--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van de onderwijzeres Mina Hesselberg, met 16 inschrijvingen uit de jaren 1884-1893 te Rotterdam en Ned. Indie. Deksel van doosje los.
69031: - Shell Aviation News
45747: - OEDENRODE, SINT; ARTS J.A. MEIJER--- Aantekeningen der behandelde lijders en derzelver verschillende ziektens, zoo uit- als inwendig, als ook van de geleverde medicamenten, Sint Oedenrode 1836 [-1838]. Cahier met dit opschrift van de hand van de arts J.A. Meijer, 4°, 263 beschreven pagina's.
10848: - Welkomstlied ter gelegenheid van het 12 1/2jarig huwelijksfeest van de Heer en Mevrouw J. Schouten-pelser. z.p., z.j. 8º: 1 p.
63962: - - afkomst, godvrugtig leven en zalige dood van hare doorlugtigste hoogheid Maria Louise, princesse douairiere van Oranje en Nassau geboren landgravin van Hessen-Cassel, etc. etc. etc. Uit echte stukken zamengestelt.
10893: - [Stukken betr. het gouden huwelijksfeest van Alphonsius Verheyen en Martha Josefina Maria Lemmens, dd 28-8-1978 te Oud-turnhout]. 8º: ca. 20 p.
10894: - Ode aan onze jarige Jo [boelen], Tilburg. 4º: [1] p., gestencild.
10275: - Treurgalm bij 't overlyden van ... Jean Frederic Faure Van der wilt, leeraar der Walsche Gemeente alhier [= Leiden]. Leiden, Wed. M. Cijfveer Jz., 1809. 8º: 7 p.
44187: - MILITARIA; BELGIE; VAN DE WALLE; D'HANE DE STEENHUYSE--- Verklaring van de Prefecture du Departement de l'Escaut, getekend door Jean-Baptiste D'hane de Steenhuyse (1757-1826), d.d. Gent, 3 juni 1814. Inliggend een brief van dezelfde aan N.N., d.d. Gent, 14 juli 1814. Manuscripten, 5 pag.
44189: - HULTMAN--- Bericht van de gouverneur van Brabant, Carel Gerard Hultman (1752-1820), d.d. 's Hertogenbosch, 6 februari 1815. Manuscript, 1 pag.
10917: - Afscheidsgroet, 8º.
10918: - Welkom aan tafel, 8º.
10919: - Verrassings-potpourri, 8º.
10015: - Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy, door W.A. Ockerse, en A. Kleyn geb. Ockerse. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1822. 8º: 320 p. Met titelvignet met grafmonument en titelprent met silhouetportretten van B. en Fr. Baane. Orig. krt.
58592: - Twaalf stukken betreffende Georg Bernhard Schmidt, makelaar te Amsterdam, in zijn privé en als enige beheerder van de te Amsterdam gevestigde Georg Bernhard Schmidt Stiftung.
58593: - Extract uit het Grootboek der nationale schuld d.d. 30-7-1902 en 3-10-1905.
29636: - HERBS, VAN LANGELAAR -- Cahier met door E. Herbs ingeschreven gedichten, 1844. De gedichten o.a. van H.A. van Langelaar Wz. Manuscript, ca. 90 pag.
29638: - ROBIANO, DE, RK -- Lettre du comte Eugene de Robiano à le roi des Pays Bas, dd. Brussel 10-8-1815. Gedrukt, 1 pag, 4°.
29644: - BRUNING, HENRI -- Briefkaart van Han ... aan Henri Bruning te Roermond, 1928, met aant. van Bruning. Manuscript.
29647: - INDIË, SCHEURINK -- Besluit van H.M. Koningin dat de R.K. geestelijke W.J.A. Scheurink beschouwd kan worden als bezittende het radicaal van geestelijke van de 2e- rang in Indië, getypt, 1930, 1 pag.
29435: - KOKER, PIETER DE; J. DONKER -- Fraaie met grijs gewassen tekening van een grafmonument met tekst ‘Pieter de Koker, geb. te Rotterdam 18-10-1737, overleeden te Brussel 30-10-1788. Met silouet portret van de Koker. ca. A5.
29437: - MAAT -- Tekening met kleur van twee koeien, gesigneerd Dirk Maat, 19e- eeuws.
44286: - HOF VAN HOLLAND, AANTAL LEDEN--- Gedrukt stuk betr. het aantal Hollandse en Zeeuwse leden van het Hof van Holland, n.a.v. het accoord van 11-6-1674. Zonder jaar, 2 pag.
70051: - Kaart van de hoofdrivieren op de schaal van 1:10.000: serie de O. en N. Merwede: Kaart van de rivieren de Oude en Nieuwe Merwede en de killen in het Bergsche veld in negen bladen. OPgemeten en vervaardigd door de landmeters E. Olivier Dz. en F.F. J. Machen.
42703: - - De voornaamste en minstbekende bijzonderheden voorgevallen gedurende de belegering (...) der stad Breda in den jaare 1793. Bergen op Zoom etc., [1793].
10707: - Ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Johan E.H. De vries en mejuffrouw Marie W. Boeklage, 19 april 1994 [sic]. 8º: [4] p. Gedrukt met goud op versierd papier.
10711: - Tafelzangen ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den heer J.F. Tak en mejuffrouw C.S. Snijder, 8 September 1895. Leeuwarden, L.G.L. Hoekstein. 8º: Mapje met losse verzen.
10717: - Ter gelegenheid van den zilveren bruiloft van den weledelen heer W.J.G.J.C. Marpürg en mevrouw M.J. Marpürg-Neyssel, 23 Juli 1899. z.p. 8º: [10] p., geïllustreerd.
10719: - Ter gelegenheid van het koperen bruiloftsfeest van den Heer Petrus Johannes Hendrikus Sengers en Mejuffrouw Johanna Maria Catharina Seeuwen. z.p., drukkerij J.W. van Leenhoff & Zoon, z.j. 8º: 2 losse blaadjes.
10721: - Bij het overhandigen der beeldtenisse van den Heere Willem Bilderdijk. z.p., z.j. 8º: [4] p.
70551: - Album amicorum
10047: - Aanspraak aan de ... schutterye van 's Gravenhage bij de verkiesinge van ... Willem G.F. grave van Benthink, heere van Rhoon ... tot hoofdschout van 's gravenhage. 's Gravenhage, J.F. Jacobs de Agé, 1787. 8º: 8 p.
10051: - Zegezang op de ... overwinning der haat en heerschzucht ... bevochten door ... Willem de vijfde ... by geleegenheid van hoogstdeszelfs ... intreede binnen de muren van Utrecht ... op den 16 September en volgende dagen. Vlissingen, Jan Nortier, z.j. 8º: 16 p.
10053: - Aan de edele manhafte Leydsche schuttery, optrekkende onder geleide van den edelen manhaften Kapitein J.Hs Prins van lockhorst, door de luisterryke eerepoort uit burgerliefde opgericht door Martinus Van der bly, mr timmerman op de Haarlemstraat. z.p., z.j. 8º: [12] p. (pagineringsfout? pp. 9 en 10 (A5) zijn twee maal aanwezig)
10055: - Aan ... Meyndert Meesters! Kapitein van ' t Blaauwe Vaendel met het witte kruis der stad Leyden, bij deszelfs eerste optrekking den 2 van slagtmaand 1787. z.p. 8º: 4 p.
10061: - Aen den manhaften Heer de Heer Adrianus[met de pen veranderd in Arnoldus] Heiblom, luitenant onder het Blauwe Vendel met het witte kruis onder ... kapitein Meyndert Meesters. z.p., z.j. 8º: 7 p.
10065: - Lof-lied over de gelukkige uitkomst van prins Willem de vijfde. z.p., z.j. Plano, 1 p.
10068: - Eerezangen voor ... Allardus De haas, toen zijn Ed. als luitenant van het Blaauwe Vaandel der burgerije van Leyden voor de eerstemaal met luister de nachtwacht betrok op den 15 van sprokkelmaand ... z.p., 1788. 8º: 12 p.
10076: - Op het afsterven van den eenige voorzoon mijner huisvrouwe Meyndert Hendrik Heus, luitenant ter zee in dienst der Ver. Nederlanden, op de terugreis uit Oostindie, aan boord van 's lands oorlogschip Ceres, den 23sten van hooimaand 1788, in den ouderdomm' van 20 jaren 3 maanden en 28 dagen, overleden. z.p. 8º: 8 p.
10087: - Het heil des lands gezocht en gevonden in de gunstige omkeering van zaaken, door de herstelling van ... Willem den vijfden ... in alle waardigheeden ... benevens de zoo heuglyke ... wederkomst van ... deszelfs gemaalinne in 's Gravenhage. Rotterdam, A.J. van Ginkel, 1788. 8º: 40 p.
10089: - Dem verehrungswürdigen Wagner-henschenschen Braut-Paar am Tage ihrer Vermählung. Von dem Königlich Preussischen Justiz-Rath J.F. Striebeck geweiht. z.p., 1788. 4º: [4] p.
10090: - Papendrechtse vreugdegalm ter blyden een-en-veertigste verjaardag van zyne doorlugtige hoogheid Willem den vijfden prinse van Oranje en Nassouw ... op den 8 maart 1789. Rotterdam, Johannes Scheffers. Plano, 1 p. Met aan bovenzijde in houtsnede handgekleurde oranjebomen en wapen
10094: - Welkoomst-groet aan ... Willem Frederik, erf-prins van Oranje & Nassauw ... bij hoogstdeszelfs aankomst aan Leydens Hoogeschool, den 2den van Slagtmaand 1789. z.p., z.j. 8º: 7 p.
10104: - Gedachten op het leezen van De Haagsche Courant [betr. B. Bosch en Poortvliet] z.p. 8º: [4] p.
10106: - Iets nader van B. Bosch aan de schrijver van de Zegepraal der waarheid. z.p. 8º: [4] p.
10108: - De zogenaamde patriotten in rouw, of treurzang voor de zogenaamde patriotten wegens de voor hun smertelyke tijding dat Do B. Bosch zijn beroep te Poortvliet ontzegt is. z.p. 8º: 4 p.
10110: - bosch te Poortvliet blijft onmoog'lijk, of triumph der rechtzinnigheid, door Orthodoxus. z.p. 8º: 16 p.
10112: - [Twee gedichtjes op Du mont-pigalle]. z.p., z.j. 8º: [1] p.
56288: - Toelichting bij de platen. Bouw van een heerenhuis te Rotterdam, [Walenburgerweg], Extract Huis Oud & Nieuw, pp. 145-150, geïll.
56306: -- - Land uit zee. Publicatie Dienst der Zuiderzeewerken 1954, 6 pag. + kaarten.
61243: - Buen Retiro Palace in Spain
61246: - St. Paul in London
61248: - Resurrectio Christi
51005: - - Const-thoonende ivweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht [...] in twaelf spelen van sinne. Zwolle, Z. Heyns, 1607.
61994: - Prospectus de Neva, orientem versus aditus que in galeram Petroburgae
53624: [Regley, Abbé] - Histoire de Louis Mandrin, depuis sa naissance jusqu'a sa mort. Avec un détail de ses cruautés, de ses brigandages & de son supplice, Nouvelle édition revue &corrigée. Amsterdam, E. van Harrevelt, 1756.
53640: --- - Authentique stucken concernerende het abominabele en ontdeckte dessein jegens dezen staet ondernomen by Jacob Martinet ende CornelisRoelants, met de sententien daer opgevolght. 's Gravenhage, Scheltus, 1690.
71207: - Le jardin des enfans, ou Bouquets de famille, et complimens propres a` exprimer l'amour et le respect des enfans envers leurs parens, dans diffe´rentes circonstances, telles que fe^tes, anniversaires, jours de l'an, etc.
71199: - Rijnlandsche Courant Zaterdag 29 November 1913 nr. 660
71200: - Faiencefabriek Amphora Oegstgeest
71020: - Nader publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 4 September 1750 concerning the "recht/regt op de ronde maat"
29319: - WIJNHANDEL -- Request van de Vereniging van Nederlandse wijnhandelaars aan de Tweede Kamer, dd 22-6-1906, betr. invoerrechten op wijn in Ned. Indië. 4 pag., folio, gedrukt.
29323: - SCHEEPSBOUW -- Verzoekschrift van de Amsterdamsche Expediteursvereniging aan de minister van Waterstaat, dd. 6-11-1908, n.a.v. het plan van de My Zeeland om drie nieuwe schepen in het buitenland te laten bouwen. 3 pag., folio, gedrukt.
55001: --- - Echt verhaal van de onlusten voorgevallen in de provintie Groningen sederd de verkiezing van (...) W.K.H. Frizo (...) tot vaststelling van het erfstadhouderschap aldaar. Amsterdam, Verlouw, v. Belkom, Houttuyn, 1748.
54995: --- - Publicatie [van de Raad van Leiden, dd. Leiden 6-12-1805]. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1805.
54989: --- - Resolutien, notulen en gebesoigneerde van 't collegie der mannen van veertigen binnen Dordrecht sedert den jare 1672 tot 1681 incluys. Mitsgaders eenige hand-vesten, privilegien, verbaal en octroyen rakende de stad Dordrecht en de voorsz. mannen van veertigen. Dordrecht, S. Onder de Linde, 1682.
54966: --- - Publicatie [betreffende geschriften over de zaak van Onno Zwier van Haren], van president en Raaden van Holland, Zeeland en Vriesland, d.d. Gravenhage 8-7-1761. 's Gravenhage, Scheltus, 1761.
54960: [Hoevenaar, Adrianus] - Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht, gerequieerden, contra jhr. F.C.R. baron van Rheede van Athlone, hoof officier, requirant, A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden, M.J. van Buren (...) procureur van den requirant. Utrecht, v. Paddenburg, 1783.
5492: D. - Geisweit, extract Ned. Leeuw 1913, 1 p., geb.
54770: --- - Placaet tegens het schenden en verbreeken van brouwers tonnen en vaet-werk. Middelburg, P. Dathenus, [1739].
54772: --- - Publicatie. Vryheid! Gelykheid! Broederschap! De raad der gemeente der stad Utrecht ... Utrecht, P. Muntendam, 1795.
54757: --- - Extract uit het berigt in de Boekzaal der Geleerde Waereldt van Januari 1753, p. 97 etc., vervattende het gerechtelijk onderzoek wegens de uitgestrooide lasteringe ten nadele van Dominus Jacobus Tyken, waardig leeraar in de Gereformeerde gemeente te Amsteldam. Amsterdam, D. Onder de Linden, [1757].
54752: --- - De hoonende verdediging van Kaptein A. de Bruin ontmaskerd. Proefkundige gedachten over het zinken van 's lands oorlogschip De Unie en bespiegeling over 's lands tegenwoordigen toestand. In een brief van een vriend aan zijn vriend. z. pl., 1783.
58744: - Volmaakte grond-beginzelen der keuken-kunde, Amsterdam, v. Esveldt 1958. Sythoff - Leiden 1967, 144 pag., geb. met stofomslag.
63798: - Maagdenhuis, Provo, stakingen en acties: Collection of pamphlets, posters, leaflets, newspaperclippings, letters and university magazines concerning the actions by the student population in the years between 1968 and 1972
63767: [NOMSZ, J.] - Florian of de afschuwelykheid der wraak, tooneelspel
59478: - Const-thoonende ivweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht [...] in twaelf spelen van sinne, Zwolle, Z. Heyns, 1607. 18e eeuwse geheel leren band met goudopdruk.
5948: [Veer, G. v.d.] - Petstra uit ... , [Drachten 1994], 76 p., geïll.
59486: - Zijn de mannen van Assen zelf aanranders van het schriftgezag? Bloemendaal, 1928, 43 pag.
59493: - Poorterbrief voor (...) Willemsz., scheepstimmerman, zoon van Willem Fransz. in leven scheepstimmerman en poorter te Amsterdam. Amsterdam, [datum onleesbaar: 1734?], getekend: Joan Thierry. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, zegel ontbreekt. Versleten exemplaar, verso: collectiestempel C.P. Staalman, Amsterdam.
59497: - Poorterbrief voor Willem de Ruyter, naaldenmaker, zoon van Jacob willemsz. De Ruyter, naaldenmaker en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 27 januari 1750, getekend: N. Geelvinck de Jonge. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, zegel ontbreekt. Gebruind exemplaar. [Nicolaas Geelvinck de Jonge (1732-1787), hier nog in de hoedanigheid van secretaris, was later Heer van Stabroek (= Georgetown, Guyana) en opperbewindhebber van de WIC.]
59498: - Poorterbrief voor Jan Smit, blikslager, zoon van Cornelis Smit in leven varensman en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 5 januari 1752, getekend: Joan Thierry. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, incl. zegel 1751.
59499: - Poorterbrief voor Joannes Schoolman, loodgieter, zoon van Jacob Schoolman, mede loodgieter en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 10 november 1694, getekend: Van Loon. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, incl. zegel.
59501: - Poorterbrief voor Johan George Puhringer [zoon] van Mark Hernsheim franse bakker, getrouwd met Willemina Borgers, dochter van Willem Borgers poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 16 september 1788, getekend: W. Huydecoper. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, incl. zegel 1788. [Secretaris: Willem Huydecoper Heer van Nigtevecht (1744-1815), zoon van Jan Huydecoper (VI) van Maarsseveen en Sophia Maria Agatha van der Muelen. Willem Huydecoper was secretaris van Amsterdam in de periode 1771-1795. Hij was de opvolger van Joan Thierry Heer van Wijk op Zee (1698-1772).]
59333: - Rekeningen en kwitanties van en voor G.B. Schmidt, koffiehandelaar te Amsterdam, Keizersgracht 671, Amsterdam, 1898-1925, 1 omslag (20 stukken).
59296: - fonds-catalogus van A.W. Sijthoff, Boekdrukker en Uitgever te Leiden, 1851-1899, Leiden A.W. Stijfhoff 1899, 166 pp. in goede staat. Met linnen band met goudopdruk.
59260: - Twee stichtelijke gelegenheidsgedichten, handgeschreven. Eerste van vader De Klijne aan zijn zoon Johan. Tweede van zoon Johan aan zijn vader. [zonder jaar]. Manuscript, resp. 2 beschreven bladen en 1 beschreven blad, klein formaat.
59261: - Manuscipt, 1 beschreven blad, folio. Berekening (Beloop) van renten gedurende twintig jaar van obligaties ten laste van de provincie Holland ten bedrage van F 1.853065,-. M14637
59262: - Gelegenheidsgedicht aan de Vriendschap op de wijs "hoe zoet is het daar..". 11 coupletten, manuscript, groot folio. 1 beschreven blad. M. 14638
59257: - Reglement voor het gezelschap "Utrechts Brandweer"opgericht 6 maart 1851, doel: bevorderlijk te zijn aan het brandwezen, onderlingen oefening en vriendschappelijk verkeer". 15 pp.
59258: - Manuscript "Eenige spreuken om de kinderen te leeren", met citaten uit de bijbel. 17e eeuws handschrift. Groot folio, 3 beschreven bladen.
59259: - Afschrif (Copy) van een proclamatie aan de inwoners van Pruisen en het armee bevel dd 14 december 1821 (bevel des generaals vorst van Wittgenstein). Manuscript, folio, 4 beschreven bladzijden. Uit het Duits vertaald.
59254: - 3 Manuscripten betreffende Christiaan Frederik Becker, vleeshouwer te Amsterdam wonende in de Angelierstraat 67. 1) schuldbekentenis gedateerd 18 maart 1876 van C.F. Becker aan Maria Clara van Laar (weduwe Henricus Fransiscus Dankelman) wonende aan de Ij-gracht tbv f 5000 gevestigd op een huis en erf aan de Angelierstraat en de Binnenbrouwerstraat (met aantekening van aflossing dd 3 april 1880). 2) Borderel van schuldvordering, twee beschreven bladen dd 16-7-1869. 3) Schuldbekentenis van C.F. Becker aan Jan Smit Kruisinga, wonende aan de Keizersgracht te Amsterdam en Jan Willem Smit Kruisinga ten bedrage van f 2400 gevestigd op een huis in de Angelierstraat (met aantekening van aflossing dd 16 maart 1876).
5918: [Oosten, C.] - Oosten 1853-1943 Haarlem, [Haarlem 1943], 84 p., geb., geïll.
59122: - herinnering geloofsbelijdenis van Grietje van den Berg op 25 maart 1903 in de Westerkerk door ds J.J. van Noort [8 p., deels handschrift, deels gedrukt].
59096: V [loten, J van] - Tesselschade Roemers en hare Vrienden in 1632-1649, (Onuitgegeven Brieven en Dichtjens van Tesselschade, Huygens, van Baerle, en Anderen), Leiden, 1852.
71454: - Wandelkaart 's-Gravenhage-Wassenaar. Wandelkaart uitgegeven door 'Vreemdelingenverkeer" Plaats 8 's-Gravenhage.
58846: - Trouwboekje van Johan Klobbie, weduwnaar van Apollonia Wanhaak en Marthe Katharine Deutesfeld gedateerd 28-4-1915, te Vlissingen met 3 bijlagen in het Duits. Deels gedrukt deels in handschrift.
58847: - Advertentien, aankondigingen en verschillende berigten van Utrecht, nummer 13, d.d. 29 januari 1813. Gedrukt, 8 pp. Utrecht: De Leeuw en comp.
48614: - DUVAUCHELLE--- Correspondentie van C. de Jong met P. Duvauchelle te St. Omer over heraldiek. Manuscript, ca. 15 pag.
48616: - ESSERS--- Correspondentie tussen C. de Jong en A. Essers te Bois d'Arcy 1985, over familie Essers. Manuscript, ca. 6 pag.
48618: - FIEBIG--- Correspondentie van C. de Jong met Otto Fiebig, Frankfurt 1984, over Auswanderliste. Manuscript, 5 pag.
48620: - GEERLING--- Correspondentie tussen C. de Jong en P.W. Geerling over familie Geerling, 1985. 2 pag.
48622: - MEYVLIET, GONTIER DE BIRAN--- Correspondentie tussen C. de Jong en Catherina Gil te Issoudun, 1985, betr. het buiten Meyvliet en de familie Gontier de Biran. Manuscripten, ca. 10 pag.
48624: - ZEE, VAN--- Brief van B.J. de Groot te Heukelum 1974, betr. wapens fam. Van Zee, manuscript, 2 pag.
48626: - HOEVEN, V.D.; FLIER--- Correspondentie tussen C. de Jong en E. van den Hoeven te Soest, 1984, betr. families Van der Hoeven te Soest, 1984, betr. families Van der Hoeven en Flier, manuscript, 5 pag.
48630: - MOTHE, DE LA--- Correspondentie van C. de Jong met Madame Benet de la Mothe te Grenoble, 1983, o.a. over wapens De la Mothe. Mansucript, 4 pag.
48632: - SCHERMERS--- Correspondentie van C. de Jong met Madama El. Bosshard te Sourdeval, 1983, over fam. Schermers. Manuscripten, ca. 15 pag.
48634: - BIDAL--- Correspondentie van C. de Jong met B. Bourcy te Brignoud, 1983, betr. fam. Bidal. Manuscripten, ca. 10 pag.
48636: - BRUNIER--- Correspondentie van C. de Jong met Jean Brunier, te Rumilly, 1983, betr. fam. Brunier, Bruinier. Manuscripten, 9 pag.
48638: - RIENSTRA--- Brief van dr. T.J. Buma, Leeuwarden 1977, aan C. de Jong betr. wapen Rienstra. Manuscript, 1 pag.
48640: - BUTAY--- Correspondentie tussen C. de Jong en M.J. Dou Butaye te Courthezon, 1987, betr. fam. Butay.Manuscript, 5 pag.
48642: - JONG, DE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Pierre Kahn te Forbach 1986, betr. fam De Jong. Manuscripten, 4 pag.
48644: - CLAS--- Brief van C. de Jong 1984, aan H. Kleiss te Amstelveen, betr. fam. Clas. Manuscript, 1 pag.
48646: - KOMIN--- Brief van J. Komin aan C. de Jong, 1986, betr. fam. Komin. Manuscript, 1 pag.
48650: - LALET--- Correspondentie tussen C. de Jong en Roger Lalet te Hyeres, 1986, betr. wapen Lalet. Manuscript, 3 pag.
48652: - LEJEUNE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Roger Lejeune te L'isle Adam, 1984, over fam . Lejeune. Manuscript, 2 pag.
48654: - VOGELS--- Brief van C. de Jong d.d. 1977, aan C.A. Looyenstein over familiewapen Vogels. Manuscript, 1 pag.
48656: - LUX, GUNTZER, ARBOGAST--- Correspondentie tussen C. de Jong en Alain Lux te Rixheim, 1986, betr. fam. Lux, Guntzer, Arbogast e.a. Manuscripten, ca. 10 pag.
48658: - MANCHE--- Correspondentie tussen C. de Jong en F.G.M. Manche, te Amersfoort 1986, betr. wapen.
48660: - MATTHIJS, VAN LUCHTENBURG--- Correspondentie tussen C. de Jong en C.J. Matthijs te Gouda 1983, over wapen Van Luchtenburg. Manuscript, 2 pag.
48662: - BACKERE, DE; SCHIPPERS--- Correspondentie tussen C. de Jong en mej. A. Schippers, 1974, over De Backere. Manuscripten, 3 pag.
48664: - MOQUETTE--- Correspondentie tussen C. de Jong en F.G. Moquette te Voorburg, 1983. Manuscript, 2 pag.
48666: - STOCKMANS--- Correspondentie voornamelijk in het Frans tussen Charles de Jong van Hoeven en Eduard de Nervo te Parijs, 1982, betr. Stockmans, Verborcht, Bailly, Pandelaert e.a. Manuscripten en genealogische informatie, ca. 15 pag.
48669: - VADURET, DIGUET--- Correspondentie tussen C. de Jong en Genevieve Pamart te Isbergues 1986, betr. fam. Vaduret, Diguet. Manuscript, 3 pag.
58298: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Willem van Loo, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58299: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan Kievit Nicolaesz, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58300: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan van Huchtenbroek, doodgeschoten Oostende 1601, pentekening, 19e eeuw, 4o, 1 pag.
58294: - Hoofdwapen en 4 kwartierwapens van Florentius Schuijl Everardsen, (overl. Leiden 1669), pentekening. 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58295: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Nicolaes Kievit Johansz (overl. 1736) pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58287: - Hoofdwapen met 8 kwartierwapens van Philips Jacob Touroud de St. Amand (vaandrig, overl. 8-1-1719), pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58288: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Anna Verburch, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58289: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Lubbert Turck, heer tot Hemert, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58285: - Hoofdwapen met 8 kwatierwapens van Dina Tromp, huisvrouw van Thomas van Beresteyn, 4o, 1 pag., manuscript, pentekening, 19e eeuw.
58286: - Hoofdwapen met 8 kwartierwapens van Aletta Maria Lintworm, pentekening, 4o, 19e eeuws.
58283: - Kaart van een zeker plaats genaamt Het Huys te Bennebroek met bijleggende gronde genaamd Rottegat, opgenomen op last van Gerret Nutges, heer van Bennebroek, gelegen onder Bennebroek, Hillegom en Heemstede. Tekening door A. Smits, landmeter, 3-5-1813.
58284: - Extract uit de kadastrale plans der gemeente Bennebroek sectie A en gemeente Heemstede sectie C, op schaal 1:2500. D.d. Haarlem 10-3-1854, door landmeter C. Pous, 60 x 90 cm.
58282: - Het wassende water, eerste publicatie van deze roman in afleveringen in De (groene) Amsterdammer, weekblad voor Nederland, nrs 2479 tot 2508, ca. 1924-'25. Gebonden.
58281: - Extract Renovatie Placaat betr. verbod de tonnen van bier- en azijnbrouwers zelf te houden en niet te retourneren. Folio, 1 pag., gedrukt.
58279: - Catalogus van Keith, Benham & Dezendorf te Chicago, 1886 voor metalen huishoudelijke voorwerpen.
58280: - Ordonnantie ende instructie volghende de welcke (...) overal in den lande van Hollandt (...) geheven sal werden het middel vande recreatie ofte divertissement-gelt, peyster ende morgen-dranck-gelt. 's Gravenhage, Scheltus, 1674, 4o gedrukt, (6) pag.
58110: - Album amicorum in de vorm van oblong doosje met ca. 20 blaadjes, 1839-1846, van Betje Coster uit Alkmaar.
58106: - Enkele pagina's betr. Huisduinen uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58107: - Verslagen van het 2e, 4e, 5e, en 6e christelijk congres tegen het alcoholisme, resp. 1913, 1926, 1931 en 1936.
58102: - Enkele pagina's betr. Wadway (NH) uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58103: - Enkele pagina's betr. Warmenhuizen uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58104: - Enkele pagina's betr. Wieringerwaard uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58099: - Enkele pagina's betr. Spanbroek, Stompetoren en Sijbekarspel uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58100: - Enkele pagina's betr. Uitgeest uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58096: - Twee foto's van grafzerken 165 en 166 in de Zuiderkerk te Enkhuizen betr. fam. Van Loosen, met tekeningetje en tekst.
58097: - Enkele pagina's betr. Noord- en Zuid-Scharwoude uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in handschrift van J. Belonje.
58098: - Enkele pagina's betr. Spaarnwoude uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58093: - Enkele pagina's betr. Heemskerk, uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58094: - Enkele pagina's betr. Heiloo uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58095: - Enkele pagina's betr. Hoogwoud uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58090: - Enkele pagina's betr. Egmond binnen, Egmond op de Hoef en Egmond aan Zee van het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58091: - Enkele pagina's betr. Groet, Grootebroek en Groot Schermer uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58092: - Enkele pagina's betr. Harenkarspel en Haringhuizen uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonj
58088: - Enkele pagina's betr. Oudorp, St. Pancras en Petten uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen en correcties in pen door J. Belonje.
58089: - Enkele pagina's betr. Eenigenbrug uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58086: - Enkele pagina's betr. Muiden en Muiderberg uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met veel aanvullingen en correctiesin pen van J. Belonje.
58087: - Enkele pagina's betr. Nieuwe en Oude Niedorp uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen en correcties in pen door J. Belonje.
58085: - Enkele pagina's betr. Monnickendam uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met veel aanvullingen en correctiesin pen van J. Belonje.
58083: - 10 pagina's betr. St. Maarten en St. Maartensbrug uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften N.H. Kerken, met veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje. 1 illustratiebetreffende grafmonument van Vrouwe De Mey-du Peyrott (Peyrou).
58084: - 38 pagina's betr. Medemblik uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften N.H. Kerken, met heel veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje.
58082: - Enkele pagina's betr. Limmen uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafzerken NH Kerk te Limmen, met veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje.
58081: - Doopboek van het opkomend geslacht te Alphen aan den Rhijn, begonnen 1 januari 1818. Manuscript, 4o, gebonden in 2 geheel perkamenten banden [lopend tot 25 december 1852].
58079: - Waarschuwing van het Hof en de municipaliteit van Den Haag aan een inwoner om voor 22-12-1798 een van elke honderd gulden op de bezittingen te betalen, 1 blad, folio, gedrukt.
58080: - Praeadvies van de gecommitteerden van de Hollandsche collegien ter amiraliteit op de propositie van syn Hoogheid, glorieuser gedagtenis, betr. de middelen welke souden dienen te worden aangewend tot verbetering van de commercie in de Republicq. Folio, 18 pag., gedrukt, d.d. 18-4-1752.
44685: - PETI --- Uitnodiging voor de begrafenis van de oudste dochter en jongste zoon van Dirck Peti in 't Keyzerrijk, d.d. Amsterdam 3-8-1664. Gedrukt, 4°, oblong.
58075: - T0.1 BVVVVV ale kaarten betr. percelen in gemeente Hijum, langs de Oudlandsdijk en Stienservaart, ca. 1900?
58077: - Getekend menu 8-11-1877-1902 met 2 familiewapens, 4o. Gesigneerd Grevenstuk.
58078: - Licht in donkere dagen. Ervaringen in de kampen van jeugdige werkloozen. Uitgave C.V.W., gesticht op initiatief van den Raad van Ned. Kerken voor practisch Christendom, Utrecht 1938, 32 pag. oblong, gedrukt.
58065: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Fredrik van Leefdael, overl. 1607. Manuscript, 4o, 1 pag.
58066: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Friso Hunninga van Oosterwold. Manuscript, 4o, 1 pag.
58067: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Caspar van Lynden en Isabella Belloux. Manuscript, 4, 1 pag.
58043: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Rogier van Broekhoven en Johanna van Hoorenbeek, resp. overl. 1656 en 1652, naar wapenbord in Janskerk Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58044: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van vrouwe.... Van Bronkhorst, huisvr. van Sibert van Remunt, muntmeester te Utrecht, overl. 1700. Manuscript, 4o, 1 pag.
58045: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Philips van der Dussen, hr van Bornwal, overl. 1623, gehuwd met Johanna de Hofton.
58046: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Abraham Jacob van der Dussen, Jacobsz, Raad van Utrecht. Manuscript, 4o, 1 pag.
58049: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Robbert Goes Willemsz, Resident Denemarken en vrouw Anna Hop Cornelisdr. Manuscript, 4o, 1 pag.
58050: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Steven Groulaert, hr. van Surester, schout van Maastricht. Manuscript, 4o, 1 pag.
58051: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van vrouwe Johanna Le Gillon Willemsdr, vrouw van H. van Beverningh. Manuscript, 4, 1 pag.
58052: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Everswijn, in de Augustine kerk te Dort. Manuscript, 4o, 1 pag.
58053: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan Bapt. de Leeuw, schildknaap etc. te Brussel. Manuscript, 4o, 1 pag.
58055: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Gerard van Midlum, pred. Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58056: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Dirk Jansz van Heemskerk (van Beest), Raad van Delft. Manuscript, 4o, 1 pag.
58057: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Justinus Const. de Hochepied, overl. 1717. Manuscript, 4o, 1 pag.
58058: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Philips Hinckaert, hr van Moersel, 1540 overl. 1558. Manuscript, 4o, 1 pag.
58059: - Stukken uit een familiearchief Van Bleijswijk, ca. 100 stuks. Manuscript, 17e-19e eeuw.
58061: - Genealogisch schema Van Assendelft, 17e eeuw. Folio, oblong, 1 pag. manuscript.
58063: - Hoofdwapen en 4 kwartierwapens van Joos v.d. Dussen, Raad van Brabant, overl. 1532, naar zerk in St. Gudule te Brussel. Manuscript, 4o, 1 pag.
58064: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Dirk Jansz van Heemskerk (v. Beest), overl. 1644. Manuscript, 4o, 1 pag.
25532: [ Pezzl, Johann] - Neue Skizze von Wien, Dritter und letztes Heft, Wien, Degen, 1812, 164 +(8) pag. Nur das dritte, aber "meist fehlende" Heft.
25504: - Monvmenta Germaniae Historica (...) Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt, Tome II, fase I + II, Hannoverae 1876-1877, 709 pag., los in papieren omslag.
25508: - De Roskam, jrg. 8,9 en 10 ( 1920-22) in één band. Goed exemplaar, geïll.
56148: [Dusserre], - Jeu des blasons " Dans la tradition de Fine de Brianville (1659) et du pere menestrier (1692), Serie Jumelage, Paris, Editions Dusserre, z.j.,
56144: - Verdragh ghemaeckt tusschen sijne hoogheyt aen d'eene zijde: ende de heeren burgemeesteren ende 36 raden der stadt Amstelredamme (........) aen d'andere zyde, z.pl., 1650, 4o, (8) pag. Gedrukt in civilité.
56146: [Schelling, H.G.J.], - Tsjechisch quartet. Een studie gewijd aan de illustraties, exlibris en gelegenheidsgrafiek van de Tjechische grafici Cinybuld, Florian, Lukavsky en Simon. Nijmegen 1958.
55819: --- - Prent: 'Auszfuhrliche vorstellung und abbildung der enschrocklichen und abscheulichen Tyranney welche das schwurige volck im Haag verubet wieder die beeden Herren Johann de Wit (...) und Cornelius de Wit (...) 20 Augusti Anno 1672', anonieme gravure met drie voorstellingen: in het midden de lijken aan de galg, links portret C. de Wit, rechts portret J. de Wit (beide met Hollandse onderschriften). Daaronder Duitse proza tekst in 3 kolommen 'Das schrockliche ... schlecht und recht'. Uitgave Johann Hoffmann, Neurenburg.
55821: --- - Prent: [De moord op de gebr. De Witt, het verslepen der lijken, de lijken aan de galg, etc.], anonieme ets. Rechts de Gevangenpoort, op de achtergrond het Binnenhof. In de lucht de twee ooievaars.
55825: --- - Prent: 'Het oproer binnen Brussel en Antwerpen', anonieme houtsnede met plattegrond van Brussel en omstreken, met aan weerszijden een figuur met zwaard. Eronder een vers van 16 coupletten in 4 kolommen betr. de Belgische opstand van 1830. Centsprent, uitgegeven door T.C. Hoffers te Rotterdam [1830].
52405: - - Het boere-krakeel in al zyne omstandigheden (...) in XLIV verhaalen. Nauwkeurig beschreven door de schoolmeester van het dorp. Amsterdam, D. Swart, 1763.
53881: --- - Sententie van den Hove van Hollandt [...] jegens Robbert de Pille du Plessis, gepronunchieert den 31 Julii 1693. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1693.
53888: --- - Lijst van juweelen, paarlen en andere kostbaarheden welke in de nacht tusschen den 25e en 26e September 1829 in het Paleis van Zijne Kon. Hoogheid den Prins van Oranje, te Brussel zijn gestolen. 's Gravenhage, 29-9-1829/Goes 2-10-1829.
53892: [Vries, Simon de] - Le putanisme d'Amsterdam. Livre contenant les tours & les ruses dont se servent les putains & les maquereles comme aussi leur maniere de vivre, leur croyances erronées & en general toutes les choses qui sont en pratique parmy ces donzeles. Amsterdam, Elie Jogchemse de Rhin [=J. Bouman?], 1681.
42791: - - Recueil de diverses pieces servant a l'histoire de Henry III roy de France et de Pologne. Keulen, P. du Marteau [= Amsterdam, A. Wolfgang], 1666.
42793: [Uytenhage de Mist, Johan] - De stadthouderlijcke regeeringe in Hollandt ende West-Vrieslant. Dat is een kort ende bondigh verhael van de gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche stadthouders. Amsterdam, J.C. v.d. Gracht [= Leiden, Hackii?], 1662. [gebonden met:] Toetse op het laster-schrift t'onrecht genaamt stadhouderlijcke regeeringe van Hollandt en West-Vrieslandt, door D.P.E. Leiden, J. Princen, 1662.
63950: - - Willem de jonge zwerver, of God verlaat de weezen niet. Een verhaal uit de tegenwoordige tijd
71143: - Taschenatlas für Eisenbahnreisende: mit erläuterndem Text und einem Ortsverzeichnis. hrsg. von Ernst Ambrosius und Karl Tänzler
54471: [Danou, Pierre Claude Fr.] - Geschiedkundige proeve over de wereldlyke magt der pausen, over het misbruik het welk zij gemaakt hebben van hunne geestelyke bediening en over de oorlogen die zij verklaard hebben aan de regerende vorsten. Breda, W. v. Bergen, 1812.
54446: --- - Nieuwe spiegel der jeugt of Fransche tyrannye zijnde een kort verhael van den oorspronk en voortgank des oorlogs, als mede de schrickelijke en onmenschelijke wreetheyd en grouwelen door de Fransen in Nederland en elders bedreeven. Seer nut en dienstig om in de schoolen geleert te worden. Alkmaar, Jan v. Beyeren, [ca. 1725].
71526: - Rotterdam tussen spanjaard en geus.
69070: - Critische beschouwingen in zake den aanleg van een verbeterden scheepvaartweg van Amsterdam naar den Boven-Rijn, naar aanleiding van het verslag van de Staatcommissie, ingesteld bij K.B. van 7 Januari 1921, no. 39
10220: - Lijkzangen voor Mr. Hieronymus Van alphen, overleden in 's-gravenhage den 13den [sic] van grasmaand 1803. Rotterdam, Cornel en Van Baalen, 1803. 8º: [126] p.
61074: - - Consumptie van den Turf en van de Koolen (...) Ingaande met den eersten January 1750.
57150: -- - Korte natuurkundige aanmerkingen over den aard en menigvuldigheid der koortsen in den jare 1727 met derselver toevallen en gevolgen. Groningen, Cost, 1727.
47322: - Nouveau guide aux musee et chateau de Versailles (.....) Versailles, Klefer, 1844, 102 pag.
71494: - Collection of newspaperclippings, illustrations etc. of Zwammerdam.
54042: --- - Derde reeks stukken betreffende eene regterlyke vervolging tegen Jonkheer Moses Salvador [...] en Simon Fongers [...] mede inhoudende de voorloopige informatiën en de verdere geregtelyke instructie tegen jhr. L.J. Quarles van Ufford en H.J. Gerlings. Amsterdam, F. Günst, juni 1855.
54039: --- - Stukken betreffende eene regterlijke vervolging tegen jonkheer Moses Salvador en Simon Fongers, zaakwaarnemer te Haarlem. Amsterdam, F. Günst, april 1854.
58903: - 'T Penseel beeldt TWEEDEN WILLEM af,
70392: - Conference faite par Joh. Enschede docteur en droit le 19 Juin 1903 a l'occasion de la prochaine celebration du bi-centenaire de la Maison Enschede.
29657: - SINGER, FRIEDLANDER -- Portrettekening in potlood door J. Singer 1948, voorstellende M.J. Friedlander, 26x20 cm.
29661: - VELTMAN -- Portretfoto van H.C. Veltman jr., ca. 1900 fotograaf: Barclay, Londen.
29649: - SEVERUS -- Aantekeningen van A.C.J. de Vrankrijker over de patroon der wekers: St. Severus, ca. 1943, 4 pag., fotokopie van handschrift en getypte bladen.
56513: --, - Koopmans en winkeliers handboekje, waarin men met een opslag van het oog kan zien als men meet tot wat prijs het stuk, de el, het pond (.....) gekocht is, hoeveel de somma van den geheelen koop bedraagt. Zeer dienstig voor alle kooplieden, suikerhandelaars (....) benevens eene uitrekening van interessen, Amsterdam, Gartman, 1818.
30165: - BELGIE, RUYSSELEDE, DAVID, LAZEUR -- Inventaris boedel van Susanna Lazeur, overleden vrouw van Emanuel David, te Ruysselede, 1791. Manuscript, folio, 6 pag.
30167: - GOEDBLOED -- Franse titel van een kinderboekje 'Voor getrouw schoolbezoek geschonken aan Adr. Goedbloed, 1-6-1886'.
12329: - GAYMANS Album, klein oblong, met religieuze citaten en `Pyrmont 22-7-1874'. Inschrijvingen uit de jaren 1874-1881, o.a. E. van Dam en M.J.v.D. Voorts de aantekening: `Dit boekje is ws. geweest van `nicht' Alide Gaymans 1841-1927. Mijn vader was haar executeur-testamentair, D. van der Hoop van Slochteren'.
71430: - Littoral Cote d'Azur Album de 64 vues.
71431: - Glanzpunkte Dresdens in 24 ansichten.
71432: - Lac Leman
71433: - Lac Leman
45464: - VLAARDINGEN--- De heeren van de Rekeninge van Holland verklaren 11-10-1540 dat de baljuw van Vlaardingen zijn eed alsnog moet afleggen. Manuscript, 17e eeuwse kopie, folio, 1 pag.
69390: - Voorwaarden, waarop, onder dagteekening van den 10den December 1861, 25sten Junij 1862, 24sten September 1862, 7den Januarij 1864 en 8sten November 1864, concessie is verleend tot het maken van een kanaal ter verbinding van de Noord- en Zuiderzee en daarmede in verband staande werken, benevens indijking en droogmaking van gronden in het oostelijk en westelijk IJ en in het Wijkermeer.
25724: - Orde der texten uit welken ter gedagtenisse van Jesus Christus... gepredikt wordt in de christelijke Gemeinte te Dordrecht. Dordrecht, Erve J. v. Braam [ ca. 1773] 128 pag. Geheel leer, goud op snee. Gebonden met: J. Vollenhoves kruistriomf (28 pag.) [ en met:] Het boek der psalmen, Amsterdam. J. Ratelband en J.Bouwer 1778 (met muziekschrift) [ en met:] Catechismus, Amsterdam, J. Ratelband en J. Bouwer 1778, 156 + (4) pag.
25282: - Registers der stucken begrepen in alle delen des Groot Gelderschen placaet boecks.
25290: - Salzburgers en Nederland 1732-1733
10571: - Bruilofts groete aan ... Cornelis Van rossem en ... Frouke Cardinaal, hun Ed. toegezongen den 6e van bloeimaand 1850. z.p. Plano.
10575: - Zangstukken ter viering van het 25-jarig jubelfeest der bisschoppelijke wijding van ... Johannes Van santen, aartsbisschop van Utrecht, gevierd den 13 november 1850. z.p. 8º: 12 p.
45687: - LEIDEN, PRENTENKABINET, CORNET--- Aanwinstenlijsten van het kabinet van pleisterbeelden, teekeningen en prenten van de Hogeschool te Leyden, over de jaren 1867-1873. Opgesteld door J.L. Cornet en afgedrukt in afleveringen van de Leijdsche Courant 1868-1873.
54522: [Witte, E. de] - Diotrephes, dat is de geest en daaden van Theodorus de Kock (...). z. pl., 1705.
45827: - LOOSJES--- Brief van Jakob Loosjes, d.d. Amsterdam, 1901, aan de heer Vermeer. Manuscript, 2 pag.
44436: - JANSEN; ALLERLEI--- Twee cahiers 'Allerlei, verzameld door J.H. Jansen' met aantekeningen uit de jaren 1850-1870. Manuscript, 4°, ca. 350 pag.
49506: - INDIE, GREVENSTUK--- Menu d.d. 1-1-1908 met jaartallen 1883 en 1908, dus t.g.v. 25 jaar ...... Voorts afbeeldingen van plantages in Ned. Indie een woonhuis in Nederland en het portret van ......(met met snor en bakkebaarden). Ontwerp Grevenstuk.
49508: - ARCHITECTUUR, VIGNOLA--- Algemene regelen en maten der vijf bouwkundige orden, naar Vignola, gravure door J.C. Zurcher 1838, naar Tetar van Elven. 35x48 cm.
63126: - Centsprent: Paasch-Prys No. 32.
44181: - BENTINCK--- Handtekening van Arnold Adolf baron Bentinck van Nijenhuis (1798-1868), d.d. 1848.
44183: - LIMBURG STIRUM--- Handtekening van Leopold graaf van Limburg Stirum (1758-1840).
49771: - PEYMA, VAN, KLAASESZ--- Zes stukken betr. een legaat voor Jetske van Peyma te Lancaster, New York, haar aangekomen van Hermanus B. Klaasesz uit Ternaard, 1879. Manuscripten met opgeplakte notariszegels van notaris Herman B. van Peyma.
67079: - Katechismus van de Katholiek kerk
53535: --- - Landrechten van Over-yssel, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien mitsgaders de hofrechten. [gebonden met:] Nadere reglementen, ampliatien, plakkaten en resolutien. Deventer, Jan van Wyk, 1724.
46655: - TONEEL, OBREEN, V. SWINDEREN, V. BYLANDT--- Toneelstuk 'De doorgehakte doodbidder of Odysseus thuiskomst'. Gedrukt, 20 pag., begin 20e eeuw.
46649: - SCHARP, BEELAERTS VAN BLOKLAND--- Brief van H.J. Scharp, secretaris K.O.G. d.d. Amsterdam 1917, aan W.A. Beelaerts van Blokland. Manuscript, 1 pag.
46653: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Programma der feestelijkheden, (...) t.g.v. het 375 jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Leiden, 7-14 juni 1950. 112 pag., gedrukt.
46643: - BORGER, TYDEMAN--- Iets ter aanvulling van het levensbericht van E.A. Borger (zie Boekzaal januari 1850). En 'Nog iets naders omtrent E.A. Borger'. 8°, gedrukt, 3 pag. Getekend: H.W.T.[ydeman].
46633: - TWENTHE, DAGBLAD TUBANTIA--- Kinderkrant van het Twentsch Dagblad Tubantia, nrs. 1-52 (= eerste jaargang 1937), 416 pag., geillustreerd, gebonden in linnen band. Gedrukt.
46637: - VERBERNE--- Tien overdrukken van artikelen van dr. L.G.J. Verbene, 1940-1958.
46621: - KOPYRECHT OP VERTAALDE BOEKEN--- Adres aan de koning door Nederlandse boekhandelaren. Folio, 3 pag., gedrukt [ca. 1818].
46625: - BOEKHANDEL, GRAVENHAGE--- Extract uit Register Resolutien van de Kamer van Politie van Den Haag, d.d. 10-9-1806. folio, 1 pag., gedrukt (met handtekening in pen H. van Panhuijs).
46627: - BOEKHANDEL--- Ca. 40 afbeeldingen van bibliotheken, boekverkopers, antiquaren etc., voornamelijk 19e eeuw.
46595: - ENKLAAR--- 16 overdrukken van artikelen van D.Th. Enklaar, 1924-1959, gedrukt.
46601: - WATERSCHAPSGESCHIEDENIS; WATERSNOOD--- Gedicht 'Gedachte bij de algemeene collecte voor de watersnood Noord-Braband, Februarij 1850', door 'een inwoonder te Utregt'. Manuscript, 4°, 2 pag.
46603: - BROEK OP LANGENDIJK, KEIJZER, ROOZEE--- Propositie gedaan ter vergadering van de municipaliteijt te Broek op Langendijk den 5 October 1798. Manuscript, folio, 5 pag.
46605: - BROEK OP LANGEDIJK, KEIJSER--- Twee gekalligrafeerde gedichten van de hand van J.R.K. Cornelisz. Keijser, d.d. Broek op Langedijk 1770. Manuscript, folio, 2 pag.
46593: - GANSHOF--- Negen overdrukken van artikelen van F.L. Ganshof, 1949-1971. Gedrukt.
13343: - DROSTE, SCHOTEL Exemplaar van Coenraet Droste, Overblijfsels van geheugchenis, ‘s Gravenhage, Viejou, 1728, 4º, 196 p., gebonden in perkamenten band, afkomstig uit de bibliotheek van G.D.J. Schotel en met zeer veel aantekeningen van zijn hand.
13345: - NAARDEN, JOODSE SYNAGOGE Twee brieven betr. de Joods-Portugese synagoge te Naarden, 1856, 4º, 5 p., manuscript.
13350: - KRAFT Zur Erinnerung an Marianne Schriber-Kraft (1932-1965), Lebensbild und Trauerrede, von Herrn Pfarrer E. Schweingruber, 1965, 16 p., 8º oblong, gedrukt, met ingeplakte foto.
13355: - EEM, VAN DER, VAN HARDEVELD Stukken betr. het huwelijk van Dom. Bern. van der Eem en Aaltje van Hardeveld, Wadenoijen 15-6-1940, 3 stukken, deels gedrukt.
13357: - ALPHEN, SCHOUTEN Formulier uit prijsboek t.n.v. Sophia Schouten, d.d. Alphen 1855, getekend door burgemeester S.P. Roos, 1 p., deels gedrukt.
13362: - SCHOONHOVEN, KLOOSTER DE HEM Diverse aantekeningen betr. de geschiedenis van het klooster De Hem, bij Schoonhoven, 19e eeuws.
13363: - ROYEN, VAN, CAMPHUIS, VAN RAESFELT Brief van J.A. van Royen aan Wed. Camphuis, d.d. 1845, inzake het door Camphuis geadministreerde legaat van Raesfelt. 1 p.
13365: - POSTKANTOREN DEN HAAG, ROTTERDAM EN LEIDEN Publicatie betr. de aanbesteding van vernieuwingen en onderhoud aan de koninklijke postkantoren te ‘s Gravenhage, Rotterdam en Leiden, ‘s Gravenhage 1833, 1 blad, plano, gedrukt.
13486: - ALKMAAR, DILHOFF, HALFMAN Aantekeningen uit de 18e eeuw (uit een familiebijbel?) betr. de geboorten van 5 kinderen van ... Dilhoff en Anna Geertruy Halfman, 1764-1778 en van het overlijden van laatstgenoemde, 1779. 1 blad, folio, manuscript.
13427: - WAGENBERG (N.Br.), R.K. KERK Enkele stukken betreffende de R.K. kerk te Wagenberg (N.Br.), 1799-1838.
13019: - ONDERWIJS, VERHOEF Vijftien stukken betreffende de onderwijzersloopbaan van Willem Verhoef, geb. Meerkerk 24 januari 1881. Folio, manuscript, 1899-1916.
12989: - MILITAIREN 1650 Gedrukt blad, plano `Lijste van de afgedanckte ende gelicentieerde comp. gedaen ... door ... syne hoogheydt ende syn excellentie stadt-houder, mitsgaders den raedt van staete ... volgens de resolutie van hare Ho.Mo. van Jovis den 18 Aug. 1650'. Druk: 's-Gravenhage: Wilhelm Breeckevelt, 1650.
12990: - MILL, DERKS, NIEUWENHUIZEN Verzoek om informatie van L.E. Nieuwenhuizen te Leiden aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van Fr. Derks te Mill, 1926. 4(, getypt, met manuscript antwoord, 1 p.
12992: - MOERKERKEN, EMILE VAN; RUDIE VAN LIER, JAN GRESHOFF Twee originele portretfoto's van Emile van Moerkerken voorstellende Rudie van Lier en Jan Greshoff, beide geplakt in een boek van deze auteurs, resp. Praehistorie (1944; De Jong 514, oplage 100 exx.) en Steenen voor brood (1939).
13021: - ONDERWIJS AAN MEISJES, KAPTEYN `Gedenkboek' Nic. Beets: kalender waarin men met de pen gedenkwaardige zaken diende in te schrijven. Dit exemplaar, met op schutblad `Herinnering aan mej. Bertemie Kapteyn, overl. jan. 1927', bevat per datum de namen van een honderdtal meisjes uit `betere kringen', met hun geboortejaar en een aanduiding van een periode van 2 à 3 jaar uit de late jaren tachtig. Waarschijnlijk waren het de leerlingen van mej. Kapteyn, steeds zo'n 14-17 jaar oud.
13023: - OOSTERWIJK (GEM. KEDICHEM Z.-H.), TAVERNIER Tekening met pen en penseel in grijs van `Oosterwijk bij Leerdam'; gemerkt verso `H. Tavernier fec.', 14x20,5 cm.
13026: - PANNEKOEK Genealogisch schema Pannekoek, 17de-20ste eeuw, te Zonnemaire, 1 blad.
13027: - PARLEVLIET, KOK Foto van `Jb. Parlevliet en Max Kok', d.d. 16 mei 1910, fotograaf: Van Rijn te Amsterdam, 9x14 cm.
12918: - KALLIGRAFIE, ZEEMAN, MARKEN Zes bladen kalligrafie door Jan Pietersz Zeeman te Marken, 1807 en 1812. Folio.
12902: - HUIDEKOPER Aquarel in grijs, gesigneerd G.M.H. Huidekoper, 6 november 1809, 15x19 cm.
12900: - HOYNCK Twee tekeningen door Frans Hoynck, 1891 (oud 12 jaar).
12894: - HON, LE Brief van Charles graaf van Le Hon, Belgisch staatsman, aan De Koss, gezant van de koning van Denemarken. Z.p., z.j. (begin 19de eeuw), 2 p.
12892: - HOFSTEDE DE GROOT Verklaring van Dr. C. Hofstede de Groot, d.d. 's-Gravenhage 1912, betreffende de echtheid van een op koper geschilderde afbeelding van een jonge krijgsman door Gerard ter Borch (thans in Rijksmuseum). Manuscript, 8(, 1 p.
13055: - RIEMSDIJK, VAN; LITHOGRAAF Twee exemplaren van een litho van een aantal personen (onder wie militairen) in banken, gesigneerd CFR (?) '95, ieder ca. 28x35 cm. Op het opzetkarton: `Originele steentekening van Ricardo Flores (van Riemsdijk) Parijs (teekende in diversche Fransche Illustraties, o.a. in Le Rire), geteekend te Utrecht ten huize van prof. Hubrecht, 3de afdruk. Bij de 3de afdruk brak de steen. Steendruk Moesman.'
13056: - ROBLES, DE Potloodschets van het wapen van Franciscus Johannes de Robles. 19de-eeuws, 1 p.
13057: - ROEDINGER, KREHL Brief van ... Roedinger, hoogleraar oriëntalistiek te Halle, aan Ludolf Krehl te Leipzig, 1848, 1 p.
13059: - ROERMOND, BONHOMME Circulaire van expeditiekantoor Oscar Bonhomme te Roermond, 1874, betreffende vestiging. 4(, gedrukt, 1 p.
12818: - DROS, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie van de hand van Js. Dros, 18de-eeuws, 21x32 cm.
12775: - BRUSSEL, VAN EYCK Drie stukken betreffende het onroerend goed geketen T'serhuygekensteen, bestaande uit vijf diverse woningen naast elkaar, op de hoek van de Nedermarkt en de Boterstraat te Brussel, 1678. Twee charters op perkament en een stuk. Manuscript.
12776: - BUNGENER Brief van ... Bungener, d.d. Genève 1868, 3 p.
12777: - BURGER, KAASSCHIETER, DE HAAN Fotoalbum met familiefoto's van grootouders C. Burger (1861-1949) en J.H. Kaasschieter (1862-1929), hun zonen Gerard Burger (geb. 1886) en Jo Burger (geb. 1892). Voorts van de aangehuwden J.F. de Haan (1878-1942), J.A. de Haan (1884-1952), Tamme Jans de Haan (geb. 1914), Bertha J. Brouwer (geb. 1925).
12785: - CHATTEL, DU Tekening door F.J. du Chattel, 1871, een stilleven, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 55x75 cm.
12790: - CONSTANT DE REBECQUE, BENJAMIN Kwartierstaat van Benjamin Constant (Benjamin Henri de Constant Rebecque, 1767-1830, auteur en vriend van Belle van Zuylen). Folio, 16 p., handschrift in voorgedrukte formulieren.
12796: - DARFIELD, LEGHOUS, CAMBERLIJN Verklaring van `Frère Eugene, abbé du monastere dit la maison-dieu de l'éternité de Notre Dame de la trappe, de l'ordre de Citeaux de la primitive observance à Darfield, pays de Munster en Westphalie', dat hij zal bidden voor het echtpaar René Louis Joseph Leghous en Thérèse Caroline Françoise Camberlijn, d.d. Geens (?), 20 januari 1818. Folio, oblong, 1 blad, deels gedrukt, met opgedrukt zegel (Dame de la Trappe) en diverse handtekeningen.
12803: - DELFT, STOLKER, ONDERWIJS Extract uit de raadsnotulen van Delft d.d. 27 november 1841, betreffende toelage voor Theresia Stolkert, `stads dag- en kostschoolhouderesse'. Folio, manuscript, 1 p.
12809: - DIDIER Aantekening van de hand van Charles Didier, Frans letterkundige. Z.j., 1 p.
12811: - DOORMAN Potloodtekening (ruïne in de bergen), gesigneerd A. Doorman en op passepartout: `Ter verjaring mijner lieve tante Henrietta den 24 juny 1848 is dit getekend door A. Doorman', 25x30 cm.
12812: - DOORMAN Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van ... Doorman (oudste broer van J. en Chris Doorman), 1845-1855.
12815: - DORDRECHT, PAARDRIJDEN, VAN GIJN Gedrukte brochure Vijf en twintig-jarig bestaan der Dordrechtsche Rijschool. Programma en toelichting van het Caroussel te houden 9 maart 1868. 8(: 12 p.
13094: - SCHIEDAM, VAN MEENE Uittreksel uit het geboorteregister van Schiedam betreffende de geboorte van Leendert van Meene op 23 november 1824, zoon van Ariaantje van Meene en van een onbekende vader. 8(: 1 p., oblong, deels gedrukt.
13106: - SMILDE, JOLDERTSMA, CRIMINALITEIT `In den nacht van 20 op 21 julij zijn uit de woning van den landbouwer Rentze Joldertsma te Smilde ontvreemd de navolgende goederen'. Folio, 1 p., gedrukt, d.d. 23 juli 1850.
13109: - SPELLINGHERVORMING Acht brochures betreffende spellinghervormingen, 1891-1934, gedrukt.
13140: - VERLOOP Tekening door K. Verloop, een ornament, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x50 cm.
13142: - VERMEER, LOSECAAT `Familieaanteekeningen in het bezit van prof.mr. Losecaat Vermeer te 's-Gravenhage, gecopieerd 1942'. Folio, getypt, 14 p.
13144: - VERWARMING, LETESTU Tekening en beschrijving van `la nouvelle grille, inventé par M. Letestu': een ijzeren draaibare bol tussen twee standaards met openingen. Folio, manuscript, 1 blad, 19de-eeuws.
13150: - VLOE-DAMAST Propagandabiljet voor `Löschdamast' van de fa. Urban & Co. te Frankfurth a.M., gedrukt op dit op textiel gelijkend vloepapier. Ca. 1900?
13170: - WERVEN, VAN, VAN DER KOLK Negen stukken betreffende Jan Gerrit van Werven, geb. Zwollerkerspel 16 augustus 1900, Hendrikje van Werven, geb. 1899, Hendrikje van Werven-van der Kolk, geb. 2 mei 1875; ca. 1920-1950.
13172: - WESTMAN Tekening in kleur van een tak rozen, gesigneerd J. Westman, 1858, 20x18 cm.
13179: - WOUBRUGGE, KROON Briefje van A. Kroon CJzn te Woubrugge, 189?. Deels gedrukt, 2 p.
46185: - BONGAERTS--- Bidprentje voor Joannes G. Bongaerts, priester te Amsterdam, 1901.
46187: - MOHR--- Gedachtenisprentje t.g.v. 25 jarig priesterschap pastoor B.P.F. Mohr, Ovezand, 1903.
46191: - BENGVOORT--- Gedachtenisprentje gouden jubileum pastoor Antonius Bengvoort, 1850-1900.
13182: - WUMKES G.A. Wumkes, Op Thabor. Afscheidswoord bij het neerleggen van het predikambt 1 november 1924. Sneek 1924; 8(: 16 p., gedrukt, met portretfoto (cliché-afdruk) van Wumkes en in pen: `Benoemd in 1924 tot bibliothecaris der Prov. Bibliotheek van Friesland'.
13185: - WIJNGAARD, DORDRECHT `Aan mijne dochter als bruid', gedicht van 3 p., folio, handschrift, ondertekend Dordrecht 19 januari 1872, J.H. Wijngaard.
13186: - ZAANDIJK, FANFARE Zaandijks fanfarecorps, kwartaalblad 1947-1951, gestencild, 8(.
13197: - ZUYLEN VAN NYEVELT Twee gedrukte circulaires, getekend J.A. de Zuylen van Nyevelt, Rotterdam 1813, folio.
13202: - COENEN, WIGY Doopbewijs voor Anna Josepha, dochter van Gerard Coenen en Maria Barbera Wigy, gedoopt te Leuven in 1761, dd. Leuven 1785, manuscript, 1 p.
13204: - BULLAERT, DE COSTER Verzoek van J. (?) de Coster, dd. Brussel 7-11-1633, gericht aan monsieur Bullaert, conseiller ... intendant du Mont de Pieté te Arras, om betaling van 24 florins. Met aantekening van Bullaert en met diens handtekening, manuscript, 2 p.
13210: - LACLÉ Gedicht: “Op het graf van zijne doorl. hoogheid Willem George Frederik prince van Orange”, gesigneerd W.J. LaClé, stud., manuscript, 1 p.
13294: - BELASTINGEN, ZIJDEREDERIJ Twee propositien van zyne hoogheid. Eerstelyk om voor een finaal middel in plaatse van de afgeschafte pagten te introduceren een generaal exclassicaal hoofdgeld (...) en ten tweeden om middelen aantewenden tot herstelling van de binnenlandsche fabriquen en in het bijzonder die van de zijde manifactuuren, 1749, folio, 8 p., gedrukt.
13296: - ALMELO, SCHELFHORST, KOOP OP AFBETALING “Contractboekje” van het Twentsch Meubelhuis fa. H.J. Schelfhorst te Almelo, deels gedrukt, 8 p., 1925.
58135: - Adres aan de Alg. Synode der N.H. Kerk ter zake van een adres aan dezelfde synode over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur, Groningen, Oomkens, 1842, 34 pag., gedrukt.
58136: - Wet tot vaststelling eener buitengewone belasting op de bezittingen en eene daarmee gepaard gaande vrijwillige leening, Amsterdam [1854], gedrukt.
58137: - Anatomie vegetale. Gravure execute d'apres le tableau original depose au Museum National d'Histoire Naturelle. Grote uitvouwbare prent, d.d. An 10.
58139: - Drie staatsbladen uit 1898 (nrs 81, 114 en 185) betr. spoorwegen.
68437: - Het Vaderlyk Huis, tooneelspel in: Zedelyk schouw-tooneel der menschelyke hartstochten en daaden of tooneel-stukken van vernuft en smaak.
66114: - Une ame de Chef. Le gouverneur general J. Van Vollenhoven.
55580: --- - Prent: 'The man who starved the girl'. Houtsnede van een vrouw, (de dienstbode Jane Wilbred), met ratten in een kelder, en een binnenkomende man, George Sloane, barrister in The Temple, met kaars in de hand. Eronder Engels gedicht in boekdruk. Uitgever: Birt, Great St. Andrew Street, Londen. Zij stierf bijna uitgehongerd. Ca. 1860.
55582: W.T.H. - Overdenkende beschouwing van de gedaane executie aan J.B.F. van Gogh, op Zaturdag den 4 April Anno 1778, bij gelegenheid van 't zien eener fraaije schets van deszelfs executie. Amsterdam, Dirk Schuurman, [1778].
55578: --- - Affiche: 'Schoonmaak aan onze Amsterdamsche universiteit (...) Bij het begin van dit jaar is (...) een lector in de Spaansche taal benoemd (...) dr. J. Brouwer. Wie is deze Brouwer?'. Publicatie van de NSB uit 1941 met o.a. de tekst dat Brouwer in 1922 veroordeeld was tot acht jaar gevangenisstraf wegens roofmoord. N.a.v. dit pamflet bedankte Brouwer voor zijn lector-schap, ging in het verzet en werd in 1943 geexecuteerd wegens de aanslag op het Bevolkingsregister. Eenzijdig bedrukt blad.
70194: - J.C.J. van Speyk - Herdenkingsnummer Ons Zeewezen.
61440: - - Treur-zang, wegens de zwaare en verschrikkelyke brand, Voorgevallen op den 18de september 1822, in de Luthersche Nieuwe Kerk, te Amsterdam.
69026: - Alexander von Russland - Kronzeuge des Jahrhunderts
69025: - De Vryheid.
42563: [Misson de Valbourg, Henri] - Gedenkwaardige aantekeningen gedaan van een reisiger door geheel Engeland, Schotland en Yrland. Utrecht, A. Schouten, 1707.
58526: - Klein kaartje (6x10 cm) met daarop gedrukt "Nieuwjaarsgroet van het Personeel van den Pakschuitdienst Amsterdam - Rotterdam Stoomsleepnachtdienst". In bijpassende envelop.
57981: - Extract Resolutien Staten Generaal d.d. 8-1-1787 betr. klachten in de Meyerye van 's Hertogenbosch betr. R.K. inwoners. Folio, 5 pag., gedrukt.
69028: - De avonturen van Baron von Münchhausen -- Zijne wonderbaarlijke Reizen en Lotgevallen. Met teekeningen van Sam. van Vleuten Jr.
10729: - Bruiloftsklanken ter gelegenheid van het huwelijk van mr A.D.H. Fockema Andreae en Ennie Kosters, Leiden, E. Ydo. Folio, 20 p. geïll.
10723: - Huwelijks-liedjen toegepast op den heere G. de Meyer, bruidegom, en mejufvrouw M. Van den Helm, bruid, door eenige van hun Ed. vrienden. z.p., z.j. 8º: [3] p.
71397: - 1940-1941 een jaar dichter bij de overwinning
55524: [Barberi, F.?] - Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de Comte Cagliostro, extraite de la procedure instruite contre lui a Rome en 1790. Traduite d'apres l'original Italien. Paris, Onfroy/Treuttel, 1791.
46717: - HAARLEM, THEO THIJSSENSCHOOL, PLAS--- Vier 'Smoelenboeken' van klassen van de Theo Thijssenschool te Haarlem, ca. 1960-66, gemaakt t.g.v. verjaardagen van de onderwijzer Hans H. Plas.
46713: - SPOORWEGEN--- Diverse stukken betr. Nederlandse spoorwegen ca. 1920-ca. 1940.
46715: - FRANZ--- Foto, 9x6 cm., van 'Hans Franz met een vriend', 1935.
15585: [Mauvillon, Friedrich Wilhelm von?] - Nederland, zoo als het was, is en worden zal of kan. Uit het Hoogduitsch met ophelderingen en teregtwijzende aanteekeningen van F.W. von Mauvillon, voorheen kolonel in Hollandsche dienst en van den vertaler, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1845
46705: - HASPERS--- Getuigschrift voor sergeant O.J.F.H. Haspers, d.d. 14-1-1942. 1 pag., getypt.
46699: - DORDRECHT, GEZELSCHAP SIMPLICITE--- Album nr. 2 van het gezelschap Simplicité te Dordrecht over de jaren 1816-1843. Oblong album in rood marokijn gebonden, met een groot aantal bijdragen, in de vorm van gedichten en tekeningen. Manuscript.
46697: - ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ--- Nederlandsche Gedachten, officieel orgaan ten dienste van de A.R. partij, jrg. 2 (1945-46) en 3 (1947), compleet, gedrukt.
46695: - WHESSELL--- 10 litho's van koppen van personen, getekend door I. Whessell, 1794, gepubliceerd door T. Simpson te Londen.
46689: - JURISTEN VERENIGING--- 38 brochures, publicaties, etc. van de Calvinistische Juristen Vereniging, 1926-1940. Gedrukt.
46693: - VERMANDER, V.D. MANDERE--- Genealogische aantekeningen betr. geslachten Vermander en Van der Mandere, 2e helft 20e eeuw, ca. 50 pag.
46683: - AFSCHEIDING--- Exemplaar van De Bazuin, gereformeerde stemmen uit de Chr. Afgescheidene Kerk in Nederland. Jrg. 1, nr. 1, 4-8-1853. 4°, 4 pag., gedrukt.
46675: - COSTA, DA--- Brief van Is. da Costa, d.d. Amsterdam 1883, aan 'geliefde broeder'. 8°, 3 pag., manuscript.
46679: - WISSINK, BOSCH--- "Protest". Ondertekend: G. Wissink v.d. M. en H. Bosch, 19e eeuws, 4°, 2 pag. Manuscript.
46681: - WIJCK, VAN DER--- Brief van H.C. van der Wijck, d.d. 's Gravenhage 1887, gericht aan leden der Tweede Kamer. 4°, 1 pag., gedrukt.
46673: - LYNDEN, VAN; ONDERWIJS--- Brief van A.F. van Lynden, d.d. 's Gravenhage 1883, aan 'neef', 8°, 2 pag., manuscript.
46665: - LEIDEN--- Alphabetische naamlijst van de ingezetenen der Stad Leyden, de vereischten bezittende om tot kiezers te kunnen benoemd worden. 1837, 1842, 1845, 1847. Folio, 16 pag.
46667: - ONDERWIJS, SCHOOL MET BIJBEL--- Drie stukken betr. collectes voor een school met de bijbel, 1894. Gedrukt, 8 pag.
45749: - HEERLIJKE RECHTEN--- Publicatie van (...) Bataafsch Gemeenebest houdende bepalingen aangaande de Heerlijke regten, 9-6-1806. 's Gravenhage 1808, 7 pag., gedrukt. [ Heerlijke regten].
45751: - DELFT, SNEP, VIGELIUS--- Acte van transport, verleden voor schepenen van Delft d.d. 8-8-1807 van het huis De Spiegel aan de westzijde van de Poutemarkt. Charter op perkament met 2 opgedrukte zegels en handtekeningen van A. v. Stipriaan Luicius, Gerard van Roijen en Maizonnet.
45755: - ADUARD--- Documentatie betr. afbeeldingen van de kerk van het St. Bernardus Klooster te Aduard. Ca. 2000. Getypt en in fotocopie. Ca. 50 pag.
45757: - MUZIEK--- Kasboek uit 1939-1940 van een muziekinmpressariaat te Nieuweramstel dat schoolconcerten organiseerde. Gebonden boek met ca. 50 beschreven pagina's.
45759: - SCHLINGEMANN, RIJKSWATERSTAAT, RIENDERHOFF--- Gecalligrafeerd blad 'Aangeboden aan den hoofdingenieur directeur van den Rijkswaterstaat ir. F.L. Schlingemann bij het verlaten van den dienst in de directie Benedenrivieren op 30 september 1942'. Manuscript.
45761: - LUCHTVAART, KLM, VONK, SCHLINGEMANN--- Aangeboden bij het afscheid van mejuffrouw A.W. Vonk, 30-6-1954, 's-Gravenhage.Gecalligrafeerd album.
45763: - LAST, C.C.A.; VAN RHEMEN; WILTEN; GENDRINGEN--- Album amcorum in de vorm van een oblong doosje met tien losse blaadjes, voor Marinus ..., Amsterdam 1824-1826 en Gendringen 1861-1862.
45765: - WOORTMAN, KALLIGRAFIE--- Cahier met 17 gekalligrafeerde bladen, 4°, met de pen door P.H. Woortman, d.d. 1847. Randen wat rafelig.
45773: - TERSCHELLING, WESTHOFF--- Gedichtenbundel 'Levend barnsteen' door Victor Westhoff, Rijswijk februari 1945. 8°, oblong, 66 pag., gestencild.
45777: - RUTGERS VAN ROZENBURG, AMSTERDAM--- Gedrukte brief van J.W.H. Rutgers van Rozenburg, d.d. Amsterdam 1880, aan de koning. 6 pag.
45779: - FRIESLAND, BELASTINGEN--- Adres aan de koning d.d. 27-11-1888, van de Staten van Friesland, betr. verhoging gemeentelijke belastingen. Gedrukt, 7 pag., met 2 bijlagen.
45801: - GREEVE, NUT, SCHIEDAM--- Teksten van een tweetal lezingen, gehouden voor bijeenkomsten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de jaren 1857-1873 door mr. L.G. Greeve, kantonrechter te Schiedam. Twee cahiers. Manuscript.
45803: - CAPPELLE, VAN--- Handtekening van J.P. van Cappelle (Vlissingen 1783-Amsterdam 1829).
45811: - DECORATIEVE KUNST--- Een 15 tal prospecti voor boeken en tijdschriften op het gebied der decoratieve kunst. Ca. 1890-1900.
45813: - CORSTIUS, GERLACIUS--- Getekend silhouet portret van ds. M. Corstius, predikant te Groningen. Met opdracht van hem d.d. 1792 aan zijn jonge vriendin Q.J.J. Gerlacius.
45817: - VOORT, VAN DER; VAN DER PERRE--- Casus-positie betr. voogden over Nicolaas van der Voort en een schuld van Anthonij van de Perre, kanunnik van Oud Munster te Utrecht en kapitein in garnizoen Hulst. Manuscript, folio, 2 pag. [Ca. 1700].
45819: - MILITARIA; FER--- Verklaring van directeur-generaal van oorlog d.d. 8-10-1835 betr. toekenning van pensioen aan 1e luitenant M. Fer, wonende te Utrecht. Manuscript, folio, 2 pag. (reparaties).
69035: - Renovatie van 't Placcaet vande Munte vanden 21en Julij 1626 mette Ampliatie van dien waer nae alle ende yeghelijcke Ingesetenen der Vereenighde Nederlanden hun voort-aen sullen hebben te reguleren.
69032: - De minnarijen van den eerwaarden pater J. Marell, van het Gezelschap van Jezus, zoo als ze uit de archieven ... aan het licht zijn gebragt : tot nadere bekendheid der Jesuiten-Orde uitgegeven / door F.S. Ammann, gewezen Kapucijner Gardiaan.
58271: - Dossier met aantekeningen, foto's, correspondentie etc. betr. porselein, ceramiek etc., afkomstig van W.M. Zappey
58272: - Missive van de landdrost van het Dep. Amstelland d.d. 22 louwmaand 1810 aan gemeentebesturen betr. opgaven omtrent het onderhoud der kerktorens. folio, 1 pag., gedrukt.
58266: - Wij padvinders of Naar den Vrede. Voordracht met of zonder zang voor 2 jongens, door Jacobus. Amsterdam ca. 1915, 8 pag.
58267: - Ca. 20 catalogi en brochures betr. munten en penningen, 20e eeuw.
10153: - Lijkzangen op ... Daniel Albert Reguleth, geacht evangeliedienaar ... in 's -gravenhage, aldaar in den ouderdom van 45 jaaren en 5 maanden overleden den 28n van wintermaand 1794, door Gerret Outhuys en Johs Arnoldus Pluijgers. 's Gravenhage, J.A. Bouvink. 8º: 15 p.
67309: - Nederland's Adelsboek 1922
11455: - KLEEFF, VAN; VAN SCHALKWIJK, VERSTEEGH Twee fraai getekende afbeeldingen in kleur en goud van alliantiewapens. De ene van Cornelis Meeseler van Kleeff en Jaquemina Versteegh. De andere: Willem van Kleeff en Anna van Schalkwijk van de Velde met erbij de tekst: `door mij gedaan Willemina van Kleeff 1752'. Wrs. 19de-eeuws, ieder 40x33 cm.
62371: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
10207: - Op de tweeden verjaardag van mijn moederloos zoontje Damas Albertus [bisschop], den 19den van oogstmaand des jaars 1801. z.p. 8º: [12] p.
10211: - Ter gedachtenis der vijf en twintig jarige echtvereeniging van den Heer Jacob Van de kreke en Mejuffrouw Elisabeth Sinclair op den 24sten april 1802. z.p. 8º: 8 p.
10218: - Aan de geachte toehoorders van het tooneelstuk Brutus, uitgevoerd door eenige studenten, op den 11 maart 1803. z.p. 8º: 4 p.
70831: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Nr 220, 17 October 1898, vernietiging besluit van burgemeester [...] van Middelburg [...] tot inschrijving ambtshalve van Mr. L. Ch. Besier voor de schutterij dier gemeente.
71162: - Gamiani ou deux nuits d'exces.
45871: - DELFT, REMONSTRANTEN, SCHOLTEN, HARTOGH--- Verklaring van J. Scholten geb. Hartogh, huisvrouw van J.A. Scholte(n), dat zij een aantal archivalia van de kerkeraad van de remonstrantse gemeente te Delft heeft overgedragen aan de kerkeraad.
45488: - OUDKARSPEL--- Acte van Jacoba van Beijeren, d.d. 28-2-1431, waarbij zij de heerlijkheid Outkarspel schenkt aan Johan van Egmond. Manuscript (17e eeuwse kopie), folio, 3 pag.
63966: [Denis Carolet] - De medeminnaar van zichzelven, blyspel, met zang. In een bedryf.
69826: - 't is Oranje 't blijft Oranje. Jubileum- en kroningsnummer Friesch Dagblad Augustus September 1948.
69827: - Trouw: Wilhelmina/Trouw 7 September 1948. Hare Majesteit de Koningin is ingehuldigd.
69824: - Fryslan Frij: uitgave van de gezamenlijke verzetsorganisaties in Friesland.
69825: - Nieuwsblad van Friesland 26 maart 1945 Hepkema's Courant.
67350: - Jaarboekje voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1881.
67346: - Reglement van syne doorlugtigste hoogheid den Heere Prince van Orange en Nasau (...) Om te dienen tot een fundamentele en onverbrekelijke wet waar naa alle Saaken, zoo van Politie als Justitie, daar in vervat, voortaan zullen werden beleid en behandelt. Extract uit de resolutien van de ed. mog. heeren Staten van Vriesland.
67345: - Nederlandschen Verre-Kijcker om Wt Holland te konnen sien tot in de Cancellerije van Spaignien ofte Waerschouwinge aen alle Magistraten ende andere Overheden van de Vereenigde Nederlandsche Provincien (...). Door een Liefhebber ende voornemelijck Regierder des Vaderlands ingestelt, ende aen't licht gegeven.
67343: - Gedagtenis of inwying van een opgerigt diacony armehuis in tegenwoordigheid der aanzienlyke collegien ... : op verzoek van ... de diaconen van de Gereformeere Kerke van Leeuwarden ... gehouden ... den 9 May 1759 / en nu ... aan het ligt gegeven door Cornelius Blom, Car. Fil., predikant te Leeuwarden
67341: - Keure en ordre op de brandschouwerye, en brandspuyten van den dorpe van Swammerdam.
61998: - Prospectus Collegiorum Imperialium et Fundorum orientalium Mercatorum Petersburgi
53615: --- - Lyst van de huizen die geplundert en die de glazen ingeslagen zyn, in den nagt tusschen den 8 en 9 en den 9 en 10 November 1787 binnen 's Bosch. 's Hertogenbosch, wed. C.A. Vieweg, 1787.
67331: - Rheinlauf von Mainz bis Koln mit seitlicher Beschreibung AutostraBen und Hinweisen fur Wassersportler.
67330: - Osterrieth & Co/G. Rypens. Sydney-Melbourne. Invoice of 100 bales of wool purchased and shipped per S.S. Westphalen for Hamburg and Proforma Faktura.
67328: - Collection of documents concerning Chambre Arbitrale et de Conciliation pour Grains & Graines d'Anvers.
67329: - Administration Generale de Rentes Nationales et Etrangeres a Bruxelles, Obligation de participation 1835 Reconnaissance.
67322: - 12 gezichten uit Drenthe.
67321: - Psalmtonen bij gelegenheid der Godsdienstoefening op 31 augustus 1898 door C. van Koetsveld C. Ezn.
67319: - 12 gezichten uit Utrecht, Ie en IIe serie.
67320: - 12 gezichten uit Groningen.
67318: - 12 gezichten uit Zeeland, Ie en IIe serie.
67313: - 12 gezichten uit Noord-Holland, Ie en IIe serie.
67312: - Nederland's Adelsboek 1939
67310: - Nederland's Adelsboek 1927
67308: - Nederland's Adelsboek 1919
67303: - Nederland's Adelsboek 1929
70183: - Unificatie waterschapsreglementering. Rapport van de commissie unificatie waterschapsreglementering.
70184: - Advies Integrale Verkenning Benedenrivieren. Vergroting van de afvoercapaciteit in de benedenloop van Rijn en Maas with bijlage.
70187: - Alfred Dreyfus - La Vie Illustree. 25 Mai 1899 no 32.
70188: - Les defenseurs de la Justice. Affaire Dreyfus. 150 portraits.
67298: - Nederland's Adelsboek 1916
26218: - Verslag van den staat en de werkzaamheden van het Nederlandsche Zendelingsgenootschap in 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1858, 1862, 1864, 1866, 1868. Elk ca. 100 pag., orginele blauw papieren omslagen. Prijs voor de 10 stuks 60 euro.
67297: - Nederland's Adelsboek 1915
67290: - Nederland's Adelsboek 1907
67292: - Nederland's Adelsboek, jaargang 30, 1932.
67293: - Nederland's Adelsboek, jaargang 23, 1925.
67288: - Nederland's Adelsboek 1909
67289: - Nederland's Adelsboek 1908
67286: - Nederland's Adelsboek jaargang 10, 1912
67287: - Nederland's Adelsboek 1910
67285: - Nederland's Adelsboek jaargang 11, 1913
67284: - Nederland's Adelsboek jaargang 12, 1914
67282: - Daventria (Deventer), 17th century map and view of Deventer during the siege in 1578.
69342: - Instructien vanden hove van Hollandt, Zeelandt, ende Vrieslandt.
10026: - Verklaring van het monument [voor Hendrik Hooft Dz.]. Amsterdam, A. Borchers. Folio, 1 p.
10023: - Grafschrift voor ... Mr. Jacob De leeuw, dijkgraaf van ' s Graveland ... overleden te Amsterdam den 20sten en aldaar in de Nieuwe Kerk begraven den 27sten van wintermaand des jaars 1786. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1787. 8º: [4] p.
67272: - Set of 5 original late 19th century photographs of Amsterdam.
67271: - Set of 4 original photographs of Amsterdam, late 19th century, supplied by Gebr. Douwes, Warmoesstraat 73, Amsterdam.
58121: - Muziekblad " Poezie en proza in de thee." Gedicht door J.L. Pisuisse, muziek van Max Blokzijl, (10) pag.
58122: - Catalogus "Werkzeuge fur Schuhmacher und Sattler", uitgave (nr 26) van de metaalwaren fabriek G.B. Wiss Sohne te Kleinschmalkalden in Thur. Groot 4o, 36 pag., met illustraties en prijzen, ca. 1920?
58124: - Recepten, uitg. Koopmans meelfabrieken, Leeuwarden, ca. 1935, 55 pag., geill., gedrukt.
67270: - Original 19th century photograph of Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam with gardens and people in front
67269: - Set of 9 original 19th century photographs by A. Jager Amsterdam, with views of Amsterdam.
71374: - Verordnungsblatt fur die besetzten niederlandischen Gebiete. stuck 2. 21 Februar 1944.
67264: - Beschrijving van het marmeren praalgraf, ter nagedachtenis van den ridder J.C.J. van Speyk, opgerigt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op den 4den Mei 1832/Gezangen bij de plegtige begrafenis van J.C.J. van Speyk den 4den Mei 1832.
9652: - Aan ... Mr. Egbert De vry temmink, oud schepen, raad, gedeputeerde ... ter admiraliteit ... bewindhebber van de Oost-Indische maatschappy ... verkooren tot burgermeester der stad Amsteldam den eersten february 1749. Amsterdam, Dirk onder de Linden. Plano.
67257: [BAUM, G.A.], - J.C.J. van Speijk. Dichtregelen, opgedragen aan zijne excellentie den heer J.C. Koopman door den schrijver.
67255: - Gods magt is zonder grenzen en Zyne goedheid heeft geen einde.
48752: - SCHERMEER--- Rekeningen van de Schermeer 1811 t/m 1825, gebonden in 16 geheel perkamenten banden, elk ca. 100 pag. Manuscripten.
67252: - Historie, Van den Oorsprongh, Geslacht, Geboorte, Opvoedinge, en Leere des grooten valschen Propheets Mahomets. Als mede hoe hy sijn Secte onder de Menschen gestroyt en van die aengenomen is en wat eynde hy selfs genomen heeft. Mitsgaders, Hoe verre en breet hy sijn Rijck onder Turcken verbreydet heeft: en wat van de Roomsche Keyseren Leone en Severo tot op dese tegenwoordige tijdt toe daer af voorseyt is. Met Kopere Platen alles Figuerlijck afghebeeldt.
43500: [Renswoude, van] - Extract testament van de Vrijvrouwe van Renswoude en regelement, z.pl., 16 pag., geb. in groen linnen.
692: [EEKHOFF, W.] , - De grietmannen in Friesland. Bijdrage tot de kennis en waardering van het plattelands-bestuur der grieterijen in die provincie. Leeuwarden 1848, 48 p. Met twee reacties: J.H. Beucker Andreae, De grietmannen in Friesland, geplaatst in de Amst. Courant. Leeuwarden 1848, 16 p.; Het grietmanschap ontmanteld. Een critische beschouwing en wederlegging van het vlugschriftje De grietmannen in Friesland... Leeuwarden 1849, 56 p.
69151: - Verbaal der vergadering van aanzienlijken in Amsterdam den 29sten Maart 1814.
6725: A.E. - De gefnuikte heerschzucht. Zinnespel. Utrecht, Johannes van Driel, 1782.
70322: - Aglaja Dames handwerken.
67239: - Spinoza, Von den Wundern. Taschenausgabe der Philosophenbibliothek, heft 48.
67227: - Stichtse Almanach, op 't Schrikkel-Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1808. Voorzien van eene aanwyzing der Jaar- Paarden- Beesten- en Leer-markten, Vacantien, het vertrekken en aankomen der Posten en Bodens, het varen der Trekschuiten en Veerschepen; het afryden der Postwagens, zo in 't Departement 's Lands van Utrecht als in Holland; het luiden der Poortklok, een Specietafel, en de Watergetyden.
67226: - Almanak van vernuft en smaak voor het jaar 1791. Leest - en kent de Smaak der Nederlanders.
67195: - Catalogus Historische Tentoonstelling van Oud Leeuwarden
14212: - LOTERIJEN, AANPLAKBILJETTEN Handingekleurde litho door Bourdet, 16x20 cm: “Le Réalisme Parisien: l’affichomanie”. Spotprent op het overdreven beplakken van huizen in Parijs met levensgrote aanplakbiljetten. Op de voorgrond “Assurances générales contre les assurances, primes, tontines, loteries...”, ca. 1830, in lijst achter glas.
14214: - BREDERODE, VAN, TOONKUNST, HAARLEM Afrekening van J.J. van Brederode te Haarlem, voor Mij van Toonkunst afd. Haarlem voor verkochte toegangsbiljetten voor concerten, 1880, manuscript, groot blad.
69357: - Vreede Van Nimmegen 1678.
69358: - Het leeskabinet. Voor 1864, derde deel. Met platen.
67191: - Brief van eenen Rotterdammer aan zyn Amsterdamsche vriendt
67190: - Rotterdam en de zee
67185: - Officieele Feestwijzer bij de viering te Rotterdam, den 21 mei 1874, van het 25jarig jubile der regeering van Z.M. Koning Willem III.
63782: - Schuyt-Discours, Voorgevallen op den 1 April 1684 tusschen Haerlem en Amsterdam en gevoert door een Hagenaer, Amsterdammer en een Burger van Haarlem Anno 1684
70964: - De Borchgrauinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14e eeuw op nieuw naar het handschrift uitgegeven.
48185: - TABAK, MAASTRICHT, BALMA--- De stoom-tabakskerverij V. Balma te Maastricht. Extract Het leven 1916, 2 pag., gedrukt, geill.
48187: - BIER, KIRCHMANN--- Artikel: De Zuid-Hollandsche bierbrouwerij te 's Gravenhage, Het leven 1912, 2 pag., geill., gedrukt.
48189: - ROTTERDAM, MARGARINE, BOTERMANS--- Jaarberichten over Oleo-Margarine, Wijnstraat Rotterdam. 1894, 1895, 1900, 1902, 1903, 1904. Gedrukt en lichtdruk, 12 pag.
64111: - Bijbel, het nieuwe testament, met gouden slot (Bible with gold lock and gilded edges)
29663: - CORTON, MORRIA -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Agnes Corton, Amsterdam 29-1-1762, geadresseerd aan Caspar Morria, 8°, oblong, 1 pag.
50746: [ Thesingh-Leijer, A.G. ] - Leven en daden der vorsten uit het Huis van Oranje, door de schrijfster van De jaren 1830 en 31, Nijmegen, Haspels, 1835, 397+7 pag. Gebonden in half linnen.
10532: - Feestlied, den Heer G. Verboon toegezongen den 23sten maart 1840. z.p. 8º: [4] p.
10537: - Aan ... Willem Van rossem, bij den dood van z. Ed. echtgenote vrouwe Maria van Rossem geb. Ledeboer. z.p. 8º: [3] p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
67149: - Beschrijving der schilderijen op 's Rijks Museum te Amsterdam : met fac simile der naamtekens
67112: - Catalogue de livres no. 238, avril 1893 sur les possessions Neerladaises aux Indes Orientales et Occidentales (...) en vente aux prix marques chez Martinus Nijhoff.
67135: - Officieel programma der feestelijkheden ter viering van verjaardag en inhuldigin van H. M. Koningin Wilhelmina, Haarlem, 30 en 31 augustus 1898.
45592: - KLEDERDRACHTEN--- Recensies over de shows van Nederlandse klederdrachten, t.g.v. het Holland Festival 1950, georganiseerd door het Damescomité Amsterdam Ontvangt. Map met 2 programma's en ca. 10 ingeplakte recensies uit kranten en tijdschriften.
18822: W[intgens], B[ernard] A[nton] - Eerstelingen van B.A.W. Groningen, J. Römelingh, 1818
67104: - Catalogus van boeken over geschiedenis, rechtsgeleerdheid en letterkunde, verkrijgbaar bij S. Gouda Quint te Arnhem
71405: - Er hat euch schon damals belogen.
67098: - Haarlems roem: B. Hakvoord, 'Wie de letteren en 't boek-drukken eerst heeft gevonden'.
67093: - Thieme's historische wereldatlas.
67091: - Officieel programma der feestelijkheden ter viering van verjaardag en inhuldiging van hare majesteit koningin Wilhelmina
67090: - Duitsche aanteekeningen betrekkelijk het Beleg en de overgave van Haarlem, en enkele andere punten uit de jaren 1572 en 1573, benevens eenige brieven die stad betreffende van oct.-dec. 1576
67080: - Request van agtien leden der Vroedschap van Haarlem, gepresenteerd aan de ed: groot mogende heeren Staaten van Holland en Westvriesland, den 8 February 1759 : met eene memorie, tot haare justificatie, tegen het bericht en de consideratien van wylen haare koninglyke hoogheid ... op het vorig request van de Vroedschap
12191: - ALKMAAR Lijst van eigendomsveranderingen van onroerende goederen te Alkmaar, gedurende het jaar 1833. Folio, 26 p., deels gedrukt.
12194: - ALKMAAR, DIAKONIE, TER GANT Intekenbiljet voor de diakonie van de Hervormde Gemeente te Alkmaar, ten name van Cornelis ter Gant, Koedijkervaart, zaagmolen. Folio, 1 p., deels gedrukt.
12196: - ALKMAAR, HERVORMDE GEMEENTE, SCHÄFER Intekenbiljet van D. Schäfer, wonende op de Oude Gracht te Alkmaar, ten huize van J. Wagner (Wogmer?), voor `de instandhouding van den Openbaren Godsdienst der Hervormde Gemeente te Alkmaar'. Alkmaar 1813, 1 stuk, deels gedrukt.
12205: - AMSTERDAM, HERVORMDE KERK Map krantenknipsels e.d. betreffende het Hervormd kerkelijk leven te Amsterdam, ca. 1924-ca. 1940; ca. 100 knipsels over predikanten, gebouwen, gebeurtenissen, etc.
12210: - ANTWERPEN, DE SANCT JEHAN, WOUTERS, RUBBENS Akte waarbij Dominicus Wouters, koopman te Antwerpen, en Jan de Sanct Jehan, ouderman van de lakenhallen te Antwerpen, een geschil beslechten over de opbrengst van twee huizen te Antwerpen: Het Moriaans Hoofd en De Coninginne van [de] Mooren, beide in de Moriaenstraat. De zaak loopt vanaf 1561. Groot charter op perkament, verleden voor de schepenen van Antwerpen Jan Bacx en Franchois van der Willighen, d.d. 20 februari 1573. Getekend Martiny. Zegels verloren.
12213: - ARNOLDUS Schilderijtje van riet in huisvlijt, in lijstje van huisvlijt, met de tekst `H. Arnoldus'.
12214: - ASSEN, VAN DEN BERG, ALVING, RODE KRUIS Huwelijksanonce betreffende Berend Jan van den Berg en Grietje Alving te Assen, 1879, 1 p., gedrukt.
12217: - BAARDERADEEL `Betoog van den gemeente-raad van Baarderadeel betrekkelijk de kosterij-goederen in die gemeente...' Weidum 1855, 17+2 p., gedrukt.
12218: - BABILONIËNBROEK Brief van de rijksarchivaris in Noord-Brabant d.d. 1955 betreffende het rechterlijk archief van Babiloniënbroek. 1 p.
67074: - Tentoonstelling - Nieuws [Tentoonstellingnieuws}
67070: - 1. Die graphischen Porträts Friedrichs des Grossen aus seiner Zeit und ihre Vorbilder / 2. Die graphischen Proträts. erganzung.
67069: - Oranje-Nassau Portrettententoonstelling
46157: - WILMINK--- Gedrukte overlijdenskaart voor Joh.G. Wilmink. Haarlem, 1953.
46159: - MEIJER--- Gedrukte overlijdenskaart voor R.O. Meijer. Veendam, 1940.
46160: - DAM, VAN--- Gedrukte overlijdenskaart voor Corn. van Dam, weduwnaar van A. den Ouden. Enschede, 1943.
62141: - Burial King Willem III.
69365: - Hij ging als een ander mens de pijp uit / Bierhandel De Pijp Rotterdam.
20518: - Nouveau dictionnaire de sexologie. Parijs 1967. Twee delen in een cassette ( 2=supplement ), 568+422 pag, geïll, geb.
63975: - File containing clippings, advertisments, photographs and other material concerning the production of tiles and plates by Dutch earthenware and porcelain manufacturers,
63974: - Handwritten manuscript on the coats of arms of the family Beaumont ("Wapens uit genealogie van Beaumont e.a.")
66992: - Catalog der hinterlassenen Kunst-Sammlung des Herrn Rudolph Weigel in Leipzig. I Zweite Halfte Bildwerken und Bucher, versteigerung am 29. Juni 1868.
66991: - Catalog der Schultz'schen Kunstsammlung oder der von dem verstorbenen Herrn Carl Georg Schultz in Celle hinterlassenen umfangreichen Sammlung, dritte and vierte (letzte) abteilung, 21 October 1867 and 2. Dezember 1867 zu Leipzig.
64584: - Uitnodiging voor de tentoonstelling van werken door Ernst Leyden
46162: - BASTEIN--- Gedrukte overlijdenskaart van Kaethe Bastein, Witwe Jacoby. Parijs, 1944.
46166: - FRANCK--- Gedrukte overlijdenskaart voor G.L.M. Franck. Delft, 1942.
66953: - Promesse Mandat Territorial, 3 copies, nrs 12758-12760, serie 14, 500 francs,
66952: - Promesse Mandat Territorial, 5 copies, nrs 7181-7185, serie 2, 500 francs,
66951: - Promesse Mandat Territorial, 5 copies, nrs 49456-49460, seerie 2, 500 francs,
46179: - GIRO, AMSTERDAM--- Het giroverkeer voor iedereen. Uitgave van het Girokantoor der gemeente Amsterdam, 19e druk, ca. 100 pag., oblong.
46181: - RUTTEN--- Portretfoto, 10x7 cm., van Felix Rutten, fotograaf P. Koekkoek te Leuven, z.j.
46183: - LUTJEBROEK, GRIBLING--- Gedachtenisprentje t.g.v. het 25 jarig priesterschap van Fr.J. Gribling, pastoor te Lutjebroek, 1903. Gedrukt.
71379: - Verslag gedaan door Burgemeester en Wethouders aan den gemeenteraard van Middelburg naar aanleiding van art. 182 der Gemeentewet. 1866
66850: - The Kings and Queens of England.
66849: - Tentoonstelling van pastels uit drie eeuwen.
66847: - Haagsche Kunstkring. Tentoonstelling van portretten van Nederlandsche meesters. Eerste gedeelte.
66827: - Het zestigjarig Jubelfeest van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden als Groot-Meester Nationaal der Orde van Vrijm. in het Kon. der Nederl., ... gevierd 27 Julij 1876
66823: [HASPESLAGH, L.J.], - Godloosheyd der achthiende eeuw. Of kort-begryp van de saemenzweeringen der philosophisten, vry-metzelaers, (franc-mac¸ons,) zoo-gezeyde Verlichte, (illumine´s,) en Jacobins, tegen den godsdienst en den troon, ontdekt door haer-zelven. Getrokken uyt de Schriften der heeren Barruel, Proyart, en andere. Derden druk. Vermeerdert met de Beschryving van het ongelukkig eynde der bezonderste Kop-stukken.
66824: [WOLSON, TH., BERAGE], - De allerverborgenste geheimen van de zeven hoofdgraaden der vrij-metselaarij ontdekt, of Het waare roozenkruis / uit het Engelsch vertaald: waarbij gevoegd is, de Geschiedenis der Noachiten, uit het Hoogduitsch in 't Fransch vert., en in die taal met verbeteringen verrijkt, en nu, naar den Jerusalemschen druk, in 't Nederduitsch overgezet; met aanmerkingen van den vertaaler en met kunstplaaten opgehelderd.
49639: - GRAVE, JOURET--- Brief van Jouret, d.d. Grave 22-12-1813 aan de maire (van Grave?) betr. medische zaken. Manuscript, folio, 1 pag.
49643: - MEDISCH, GIRAUD, VIGNARDONNE--- Voorstel van Giraud, Gravenhage 23-7-1806, aan Lodewijk Napoleon om de heer Vignardonne, chirurg de l'ecole de Paris, thans in Den Haag, te benoemen in de vacante functie van chirurg. Manuscript, 4°, 2 pag.
44185: - HUYSSEN--- Handtekening van Jan Willem baron Huyssen van Kattendijke (1782-1854), minister van buitenlandse zaken 1841-1843.
44208: - WESENBURCH; ZWEDEN--- Extract uit het register der resolutien van de Staten Generaal, d.d. 20 maart 1668. Ondertekend Nicolaes Ruijs (1607-1670) en Tengnagell de Gellicum. Manuscript, 1 pag.
10565: - Het vijftigjarig hoogleeraarambt van mr. D.J. Van lennep, gevierd te Amsterdam den 19den november 1849. Amsterdam, F. Muller, 1850. 8º: 80 p. Geb.
66782: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende continuatie der surcheance, van het effect van het tweede en derde point, van het tweede gedeelte der publicatie van 26 februarij 1802, nopens den doorvoer van vreemde goederen, 24 mei 1806.
66781: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende dat art. 11 der publicatie van den 26 December 1799, in dier voege wordt gealtereerd dat in de jaren 1807 en 1808 voor de daar in genoemde runderen, paarden en schapen, de daar bij bepaalde belasting zal worden opgebragt, 30 mei 1806
36834: - Geïllustreerd sportgedenkboek samengesteld door de Amsterdamsche voetbalvereeniging Wilhelmina Vooruit t.g.v. het zesjarig bestaan. Amsterdam z.j., 216 pag., geïll.
36810: - Calendario d'Oro, Annuario nobilare-diplomatico-araldico. Anno XIII 1901, Roma 1901, 689 + 407 + 32 pag. Bound in red linen. (A bit loose.)
66769: - Original photograph of the Volendam Harbour with moored sailing ships in 1935.
66768: - 4 original photographs of the sailing ship U15 sailing at possibly Kagerplassen/de Kaag.
66766: - Eenvoudige navigatie voor het IJsselmeer
66764: - Brotterodes Brandungluck Preussen
46197: - SMITS--- Bidprentjes voor Judocus A. Smits, rector St. Pius. Amsterdam, 1872.
46201: - BERNSEN--- Gedachtenisprentje priesterwijdiging op 15-8-1863 te Haarlem, van J.F. Bernsen, C. Bouman, W.C. Koevoets, J.J. v. Leipsig, J.P. Mobron, W. v.d. Polder e.a.
46205: - STAAS--- Gedachtenisprentje eerste mis van David Staas. 's Gravenhage, 1864.
46211: - POELHEKKE, DIEKHOF--- Bidprentje voor Joanna Th. Poelhekke-Diekhof (1830-1900).
57969: - Boedelinventaris van Bastiaan Bosman, overleden 6-12-1748. Notariele akte notaris Adr. v.d. Burgh 18-21 december 1748. Manuscript, folio, 62 pag.
57970: - Schetsboek met afbeeldingen van speelgoed. Daarnaast prijzen en bestelnummers, 22 pag., ca. 1930-1940?
57971: - Ter herinnering aan Uwe afgelegde geloofsbelijdenis. Gedrukte brochure, 8 pag., ingevuld met pen voor Christoph Friedrich Leibbrand, d.d. 31-3-1919.
57972: - Ca. 25 tractaatjes, kleine brochures, uitgegeven door het Ned. Genootschap Christelijke Heiliging van den Zondag te 's Gravenhage, en door het Ned. Godsdienstig Traktaat-Genootschap, ca.1880-ca.1940. Per stuk ca. 10 pagina's. Gedrukt.
57973: - De verkiezingsbode van de Vereenigde Vrijzinnigen voor district III, d.d. 3-6-1905. Candidaat: K. Eland, lid hoofdbestuur Liberale Unie. 4 pag., gedrukt.
57974: - Prijsformulier t.n.v. mej. E. Vriends, leerling van de Maria scholen te Breda, externaat voor jonge juffrouwen, 1907.
57975: - Prijsformulier voor Marie Blok, leerling van de Waalse school te Amsterdam, 1929.
11267: - BELGIË, LEGER `Mémoire' van `le directeur général des Costes de l'Armée'; betreft de kusten (of kosten?) van België. [1790] Folio, 2 p.
11272: - BEUMER, STEGWEE Fotoalbum betreffende Cecil Cornelius Beumer, geboren 21 juni 1935 te Biltmore (North-Carolina, USA), zoon van Harry Cornelius Beumer en Jacoba Stegwee. Jeugdfoto's, ouders, omgeving in Biltmore etc., 1935-ca. 1940.
11135: - NISSINK, BALNEAVIS, DESERTIE IN LEGER Brief van H. Balneavis, namens de krijgsraad van het garnizoen Namen, aan Edel Mogende Heren, waarin hij namens de stadhouder meedeelt dat zekere Willem Nissink enige malen is gedeserteerd (o.a. op een schip van kapitein Raeders). Ter dood veroordeeld, maar daarna vonnis gematigd, zodat hij nu `met spitsroeden zal worden afgestraft' en opnieuw op schip van Raeders zal dienen. Gaan E.M.H. akkoord? Namen, 26 augustus 1783. Folio, 2 p.
53805: --- - Ordonnantie van de policien binnen Holland. 's Gravenhage, erven H.J. v. Wouw, 1658.
53806: --- - Ordonnantie op de taxt der criminele justitie in het gerighte van Sappemeer cum annexis, Groningen, C. Barlinckhof, 1762.
14137: - SCHIEDAM ‘Orde der feest- en lijdensstoffen, die jaarlijks in de Christelijk Hervormde Gemeente van Schiedam gepredikt worden’, Schiedam, Abr. Bakker 1781, 16º, 102+9 p., geb. (in modern bandje).
14139: - WASSEN, ELLING, NOORD SLEEN Portretfoto, kabinetformaat, van Aaltje Wassen, echtgenote van Willem Elling, te Noord Sleen. Fotograaf: J. de Vries te Assen, ca. 1910.
55168: --- - Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Friesland van den 13-4-1870, in zake no. 320. De voorzitter van het Waterschap De Lemstersluis appellant, contra jhr. W. van Andringa de Kempenaer geintimeerde. Overdruk Leeuwarder Courant 5-6-1870.
14129: - POUW Vers op het huwelijk van Lien Pouw en Frederik ... uit Delft, ca. 1900, manuscript, 8º, 2 p.
14130: - LOTERIJ Aandeel ad ƒ2.50 in de loterij van de Vereniging tot Bevordering van’s lands weerbaarheid, d.d. 1871. gedrukt, 4º, 2p.
55638: --- - 'Korte memorie dienende tot nader adstructie van het verzoek bij requeste van wegens de Magistraat van 's Gravenhage' aan Gecomm. Raden Staten v. Holland, d.d. 1719.
55630: --- - Reglement om te procedeeren voor heren Gecommitteerde Raden van Staten van Holland, in zaken spruitende uit het Placcaat op het stuk van genaufrageerde schepen en goederen, den 22-7-1772 geemaneert.
55634: --- - Deductie tot meerder verdediging van 't aloude recht van pardon, zyn Hoogheit, den heere Prince van Oranien en Nassauw, erf-stadhouder en capitain generaal van Friesland, competerende, z. pl., [1738?].
58686: [Graafland, M.F., e.a.]; - Ontwerp spelregels. Bewegingsspelen, z.pl., z.j., 40 pag.
10173: - Ter gedachtenis [aan de kleinzoon van Hieronymus Van alphen, overleden april 1799, aan zijn zoon, overleden 4 juli 1799, aan zijn schoondochter, overleden 2 juni 1800]. z.p., z.j. 8º: 39 p.
10174: - Gedachten bij het ontijdig afsterven van den beroemden Haagschen kerkleeraar Johannes Henricus Hacke, in den vroegen morgen, op zondag den 26 van bloeimaand 1799, oud zijnde 34 jaaren en 8 maanden. z.p. Plano. In versierde rand met symbolen van doodskoppen.
10178: - Bij de uitgaave der militaire verlustiging van den kundigen, arbeidzaamen en kloekmoedigen heere Johannes Richard. z.p. 8º: [4] p.
12987: - MIDDELBURG, KRIJGER, DE LOOVER Huwelijksvoorwaarden tussen Jan Krijger, meerderjarig, en Lucretia Johanna Dina de Loover, minderjarig, geassisteerd door haar voogden Jan Louis Cornelis de Loover en Leendert Erdegaingh, allen te Middelburg, verleden voor notaris Joh. de Vries te Middelburg d.d. 6 maart 1809. Folio, manuscript (grosse van de akte), 6 p.
12773: - BROOD Twee pamfletten: Wees zuinig op brood (Rotterdam, zomer 1918, 2 p.) en De Ceresstaking opgeheven ... het vermaarde Ceresbrood weder verkrijgbaar (Amsterdam, 14 december 1918), 1 p., gedrukt.
11392: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT `Programma funebre', betreffende de volgende hoogleraren aan de universiteit te Groningen: a. Reneke Busch de Marees, Groningen (Spandaw) 11 juni 1763; b. Wotherum Wolthers, Groningen (Spandaw), 13 februari 1768; c. Petrus Rembertus ab Iddekinghe, Groningen (Spandaw), Juli 1758; d. Leonardus Offerhaus, Groningen (Spandaw), 22 oktober 1779; e. Scatoris Gockinga, Groningen (Spandaw), 12 september 1759. Prijs per stuk:
11387: - GRATAMA Het in chromolithografie gedrukte wapen Gratama op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
58510: - Interieurtekening in sepia van de S. Dominicus Kerk te Haarlem, 26x37cm. Anoniem.
58511: - Het instituut tot onderwijs van blinden. Opgericht door de broederen Vrijmetzelaaren en aan hunnen orde met alle eerbied opgedragen door hun Ed. dienstw. dienaaren. J. Groenewoud & Zn. Amsterdam. Proefdruk, aquatint, 45x53 cm.
58512: - Ontwerptekening voor een garenwinder. Pentekening met kleur, 54x41 cm. Gesigneerd J.P. Bakker, mei 1919 [of S.P. Bakker?].
12447: - LANOY, DE Oude portretfoto (ca. 1910) van tantje Fransje en tante Jeanne de Lanoy, foto gemaakt te Zutphen/Deventer.
14108: - WIJS, AMSTERDAM Prijsformulier van het gymnasium (?) te Amsterdam voor J. Wijs, d.d. Amsterdam 1848, getekend A. F. van de Laar Jr.
14112: - BELASTINGEN, LEIDEN, DE MEIJ Twee publicaties betr. zegelrecht te Leiden 1813 en personele belasting 1822, 2 bladen, gedrukt.
14115: - FEY, SCHOUTEN, HERREWEG Extract uit Register van Schepenen van Amsterdam, d.d. 1764, waarbij Dirk Fey ontslagen wordt als voogd over de erven van Hendrik Schouten en Grietje Herreweg (test. 1754), 5 p., folio, manuscript.
14089: - KERWAL, VAN WAENEN, HELVETIUS Gedichten op de promotie van Michael Kerwal, extract uit dissertatie, 18e eeuws. Gedrukt, 4º, 4 p.
14106: - PASPOORT, DUITSLAND Paspoort voor Johann Wilhelm Rüch om van Frankfurt am Main naar Opplingen te reizen, d.d. Frankfurt 1801. Folio, oblong, 1 blad, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
12436: - KOLP(A) Twaalf getekende prentbriefkaarten, gesigneerd P. K[olpa?], Almelo 1911, enkele met gezichten in Twenthe.
12440: - KOUMANS-VAN KAMPEN Cahier `versjes door P.J. Koumans', 1853-1854; 4(, 26 p.
12433: - KOEGRAS, MANN, LOOPUYT Correspondentie betreffende Het Koegras, betreffende waterhuishouding, aanleg duikers, 1902, ca. 20 p.
12424: - KATWIJK C.A., VERLOSSINGEN `Lijst der door mij gedane verlossingen' en `Verlossingen door mij gedaan te Katwijk aan Zee 1840', resp. 3 en 3 p. in een folioboek met andere medische aantekeningen, geb. in halfleer.
11178: - SCHEERS VAN HARENCARSPEL, VAN BEEK Brief van R. Scheers van Harencarspel aan A. van Beek te Utrecht, 's-Gravenhage 1843, betreffende Van Beeks sollicitatie. Scheers zal op hem stemmen, evenals Den Tex. 4(, 3 p.
68879: - Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche Rivieren in den Winter van 1890 - 1891.
54819: --- - Reglement tegens d'interventien voor fvgitive ende ingedaeghde delinqvanten. 's Gravenhage, Scheltus, 1670.
54822: [Lydius, Jacobus] - Den Roomschen uylen-spiegel. Getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-catholijcke legende-boecken (...). Dordrecht, S. Onder de Linde, 1671.
29581: - BIER, BIERDRAGERS, AMSTERDAM -- ‘Also mijne heeren van den geregte der stad Amsterdam .. ‘ [reglement voor de bierdragers], dd. Amsterdam 23-1-1700. Gedrukt, 1 blad plano.
14344: - BOMBLED Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, afkomstig van W.F. Bombled, 1834-1851.
12700: - ZEVENBERGEN, VERHOEF, ALLARD Akte van transport van een half bunder zaailand, gelegen `int Landeken Voordage' onder Zevenbergen, verkocht door de erven van Anthony Verhoef, in leven oud-burgemeester van Geertruidenberg, voor 2/3 deel en familieleden Van der Hulst, aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Josephus Allard, Zevenbergen 16 maart 1758. Charter op perkament, getekend door de secretaris Ant. Anemaet.
12701: - ZEVENJARIGE OORLOG, VAN HAUZEUR, DE BELDERBUSCH, VAN HARSCAMP Collectie van 15 brieven van `M. de Hauzeur, commissaire général de guerre sur la guerre de sept ans', d.d. Aix, 1757-1758, ca. 30 p.
12714: - AANEN Foto van Jansje Aanen met haar man, mei 1912, 9x6 cm., op karton.
12717: - ALPHEN AAN DEN RIJN, LINSCHOTEN, CHANFLEURY Exemplaar van het boekje Korte schets der godlijke waarheden ... door J. d'Outrein, Amsterdam 1736, met op schutblad: `Dit boekske, zijnde de derde prijs van de Eerste Tafel, word als een vreugdegift vereert aan Gerrit Linschoten, toen hij, oud zijnde 16 jaren en 5 maanden, vaerdig en vrijmoedig openbaar in het Choor van de Alphense kerk ten aenhoren & tot verwondering van een groot getal menschen, uit het geheugen opzeide niet alleen den ganschen brief aen den Romeinen, den brief van Jacobus, den I en II brief van Petrus, den I, II en III brief van Johannes en den brief van Iudas, maer daerenboven ook nog allen de stukken van de Hervormde Christ. Geloofsbelijdenis ...' Getekend: Alphen 19 October 1740, u leeraer J.C. Chanfleury, predikant te Alphen. Gebonden in half perkament.
12718: - AMERSFOORT, HEIDEBRANDEN, WILLY SLUITER, SNOEK Diploma door de burgerij van Amersfoort `aangeboden aan den kapitein fung. plaatselijk adjt. J.A. Snoek, als blijk van erkentelijkheid voor het verrichte blusschingswerk bij de heidebranden te Amersfoort op 22 en 24 juli 1921. Plano, oblong, deels gedrukt, met afbeelding (kleurenlithografie) door Willy Sluiter van blussende militairen in het Lange Bosch.
12719: - AMSTERDAM, BEURTVAART OP HAMBURG Publicatie van het stadsbestuur van Amsterdam ter bescherming van de beurtschippers van Amsterdam op Hamburg, d.d. Amsterdam 28 januari 1790. Plano, 1 blad, gedrukt.
12721: - AMSTERDAM, DYSERINCK Briefje van het Uitvoerend Comité Aprilfeesten Amsterdam 1887, aan C. Dyserinck, betreffende insigne. 1 p.
12735: - AMSTERDAM, ZIJDEVERVERSGILDE Publicatie van het stadsbestuur van Amsterdam, d.d. 29 januari 1778, betreffende een aanvulling op de keur van de zijdehandelaars en zijdeverwers uit 1648, namelijk dat gildeleden eerst poorter dienden te zijn en vier jaar bij een zijdeverwer dienden te hebben gearbeid. Plano, gedrukt.
12737: - ANDEL, VAN; HACKE Portrettekening in pennenkunst van Johannes Henricus Hacke, predikant te 's-Gravenhage, getekend door F. van Andel. Middelburg 1798, 22x18 cm.
12740: - ASSEN, BOS, GEERTS, CRIMINALITEIT Signalementen van Henricus Bos en Klaas Geerts, bijgenaamd Wol-Klaas, gezocht wegens `frauduleusche invoer' door de officier van justitie te Assen, 14 okt. 1847. Folio, gedrukt, 1 p.
12742: - ASSEN, TORSTER, CRIMINALITEIT Signalement van Wilpert Torster, gezocht wegens diefstal uit de staatskas van Zürich, door de officier van justitie te Assen, 30 november 1846. Folio, gedrukt, 1 p.
12743: - ASSON, D'; VAN HEESEL Twee uitvoerige brieven van de graaf D'Asson, d.d. Mechelen en Spa 1789, aan de Haagse procureur Van Heesel, 6 p.
14365: - KRUIDENIERSWINKEL, TEN KATE Foto van interieur van een kruidenierswinkel naar een tekening van Jan ten Kate met achterop gedrukt gedicht “Een cent te kort”, door J.J.L. ten Kate, ca. 1890?, 16x11 cm.
14349: - ARCHITECTUUR, AANNEMER KONDOR, ABC Twee fotoalbums met - veelal grote, 18x24 cm-foto’s van werken van het aannemersbedrijf N.V. De Kondor, gewapend betonbouw. Directeuren W.J. Wisselink c.i. en A. van Geluk. Gevestigd: Gebouw “De Roos”, Rokin 9-15 te Amsterdam (naam later ook: ABC, Algemene Beton Compagnie, ‘s-Gravenhage). Periode ca. 1920-1953.
14352: - EGMOND AAN ZEE Potloodtekening (17x24 cm) van het dorp Egmond aan Zee (ruïne, kerk met huizen en strand) met het woord “Eghmont” en “J. Ruisdael”. 17e- of 18e-eeuws. Het watermerk in het papier: “P.B.”.
12898: - HOROSCOOP CA. 1800, JOHANNES `Levens Beschrijving van den heer Johannes, gebooren den 16 maart 1780 onder de planeet Saturnus in conjunctie Venus in het 5de afspeekt Leo'. Manuscript horoscoop, ca. 1800; folio, 3 p., gesigneerd J.F.(?)
54324: --- - [Stukken betreffende Carel Frederik graaf van Wartensleben, minister plenipotentiaris van de Staten van Holland te Cassel, 1763; extract uit de Resolutien van de Staten van Holland], 1763.
54343: --- - Wetboek op de regterlijke instellingen en regtspleging in het Koningrijk Holland. ['s Gravenhage], Koninklijke Staatsdrukkerij, 1809.
54346: --- - Sententie van den Hove van Holland, tegens Jacob Campo Weyerman. Gepronuncieert den 22 July 1739. Den Haag, Paulus en Isaac Scheltus, 1739.
54368: --- - The London Gazette, nr. 688 van 20/24-6-1672 met berichten betreffende de gebeurtenissen in Nederland rond de moord op de gebroeders De Witt. Londen, Th. Newcombe, 1672.
10687: - Gijsbert Karel, Grave van Hogendorp, spreekt: [vers op het huwelijk van J.H.W. Unger, archivaris van Rotterdam, met Cornelia G. Stapert.] z.p., z.j. Plano, [1] p.
12887: - HEYBROCK Aquarel in bruin gesigneerd: Osnabrück 1861, Emma Heybroc(k?), 22x30 cm.
12881: - HEINSIUS Brief van Otto Friedr. Theod. Heinsius, hoogleraar te Berlijn, d.d. 1827, 1 p.
12879: - HASSELBACH Tekening door J.A. Hasselbach, een ornament, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x40 cm.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

5/9