Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49289: - UTRECHT, STUDENTEN, HUIJGENS--- Twee plano-brochures betr. installatie soupers van gezelschap Christiaan Huijgens te Utrecht, 1934 en 1937. Gedrukt.
65831: - Naamlijst der overledenen en gehuwden benevens het getal der geborenen, binnen Haarlem en deszelfs jurisdictie, volgens de daarvan, bij den burgerlijken stand, gedane aangifte, alsmede eene lijst der verkochte huizen, lustplaatsen, landerijen, enz. in de maand maart 1856.
11566: - PAFFENRODE, VAN; VAN DEN DORPE Tekening met kleur van de grafzerk van `Joncheer Hendrick van Paffenrode ende juffrou Maria van den Dorpe sijne huysvrouw saliger die overleet int jaer 1551 ende Jonckhr Hendrick die overleet 1564 den 24 maert'. Behalve hun wapens ook die van de kwartieren Blitterswijck, Pont van den Dorpe, Van der Vare, Montfort, Heereman van Oostgeest, Van der Meer en Tetterode. 35x24 cm., 17de-eeuws.
11568: - PATKUIL, VAN Genealogie Van Patkuil, afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, met wapentekening. 3 p., 19de-eeuws.
11570: - PENNING, BIERENS DE HAAN, TEMMINCK a.) Verzilverde penning `Ter herinnering aan de diamanten bruiloft van Abraham Bierens de Haan en Anna Agneta Temminck, 28 april 1956', binnen een rand van bladeren en een zonnebloem. Verso: tekst uit Deut. 33:27 en de initialen S.L.H[artz], middellijn 5 cm.
11571: - PERONNEAU VAN LEYDEN Extract uit het doopboek van de kloosterkerk te 's Gravenhage 1810 betreffende doop Maria Bernardina, dochter van B.J. Peronneau van Leyden en M.M. van Esen. 's-Gravenhage 1820, getekend A. Bachman, burgemeester. Folio, 1 p.
11574: - PHILIPSE Gedrukte circulaire van A.W. Philipse, procureur-generaal bij het Haags Gerechtshof, d.d. 's-Gravenhage 1830, betreffende de tarieven voor schrijflonen. Folio, 1 p.
66399: [A.M.] - 't Leven van Johanna, Paus van Rome, Onder den Naam van Johannes den Achtsten. Waar in haar zonderling gedragh uit de Oudheit wordt opgeheldert, de waarheit deezer Historie krachtigh beweert, en door de vermaardste Schryvers bevestigt.
67404: - Toespraak bij het graf van onzen geliefden leermeester Frederik Constans van den Ham (1818-1863)
58518: - Aanplakbiljet van de Haagsche Tramweg maatschappij m.b.t. extra ritten van de Stoomtram Den Haag-Delft, t.g.v. de Delftse Studentenfeesten, juli 1888. Plano gedrukt op rose papier. 42x62cm.
58519: - Nassausche oranje Tak, vertonende alle de heeren stadhouderen die geregeerd hebben sedert het begin der Nederlandsche Republiek Ao 1579 tot op dezen tijdt Ao 1733, opgedragen (...) door R. en I. Ottens te Amsterdam, [1733]. Gravure, 49x58cm.
10374: - Het huwlijksvuurtjen ter 52ste verjaring van mijne echtgenote A. [van ouwerkerk de vries, geb.] S[appé], den 23sten januari 1821. z.p. 8º: [4] p.
10382: - [vers op verjaardag? van zijn broertje Nijs Oortman]. z.p., z.j. 8º: [1] p.
10383: - Rouwbeklag aan ... A.C. van Eeden en ... B.A. van Eeden geb. Mooy bij het overlijden hunner eenigste dochter Cornelia Maria in den bloeyenden leeftijd van ruim 19 jaren [te Haarlem], den 8 february 1822. Haarlem, Met en Meylink. 8º: 8 p.
10385: - Uitboezeming bij het afsterven van ... Ewaldus Kist, in leven predikant te Dordrecht, overleden den 20 maart 1822. Dordrecht, Blussé en Van Braam. 8º: 8 p.
10387: - Bij het afsterven van den waardigen leeraar Johannes Noordink sedert den jare 1802 predikant bij de Hervormde Gemeente te Zutphen, overleden den 14 July 1822. Zutphen, W.C. Wansleven, z.j. 8º: 8 p.
58334: [SPECHHAN, J. VON?], - Verzameling van 65 voorschriften of middelen van welke de geneeskracht tegen de daarbij opgegevene kwalen als onfeilbaar erkend (.....) bewezen is, voor de auteur, 1837.
59946: N.A. - Haarlem picture of a dutch city, [Haarlem 1962], 17 pp.
8566: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, 1763. [Gebonden met:] Secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der wereld. 2e druk. Den Haag, H. Backhuyzen, 1759-1762.
8564: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, [1758]. Geb. met: Secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen. [z.p.], [z.n.], [z.j.].
8554: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - La vie du comte de Totleben, ci-devant colonel au service des Etats-Géneraux des Provinces-Unies & dernierement lieutenant-général des armées de sa majesté límpératrice de toutes les Russies, contenant ses avantures et ses campagnes , avec un traité intitulé: le comte de Totleben ressuscité et disculpé. Cologne, Pierre Marteau, 1762.
52945: --- - Geschil tusschen J. Clifford, eischer en A. van der Hoop, verweerder. Met de aan hetzelve voorafgegane briefwisseling en eenige daartoe betrekkelyke stukken en bijlagen. z. pl., z. j. [1823?].
58014: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van jkvr. Cath. van Alsteren, vrouw van Hamale. Manuscript, 4o, 1 pag.
67502: - Vreede. Onzer aller wenschen.
10339: - Bij den dood en ter gedachtenis mijner teederbeminde gade, ontslapen in den jeugdigen leeftijd van 22 jaren, door mr. B.H. Lulofs. Groningen, J. Oomkens, 1818. 8º: 23 p.
10341: - Gedachten bij het graf van ... Henricus Petrus Timmers verhoeven, med. doctor en lid der prov. commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt binnen Dordrecht, aldaar overleden op den 15 van louwmaand 1819, uitgesproken in de vergadering van het Dordrechtsche Dep. der My tot Nut van 't Algemeen ... door A. de Vogel. z.p., 1819 8º: 11 p.
10344: - Rouw-klagt opgericht voor het sieraad van Neerlands Israël, hare Koninkl. Hoogheid Frederika Louisa Wilhelmina, hertoginne douariere van Z.D.H. den hertog van Brunswijk, Lunenburg, geb. prinses van Oranje, overleden in 's gravenhage den 15den van wijnmaand 1819. z.p., z.j. 8º: [7] p.
10346: - Ter gelegenheid van den ondertrouw van den Heer François Grimm en Mejufvrouw Christina Van eysden, binnen Rotterdam, den 30 oktober 1819. z.p. 8º: 16 p.
8448: [HOUTKAMP, HENDRIK] - Het onverwachte huwelyk. Kluchtspel met zang en dans. Leiden, Cornelis van Hoogeveen, junior, 1762.
63784: - D'Oude mode Van den Nieuwen Staat van Oorlogh.
66397: - Monkey Brand advertisment
63979: - Advertising/Reclame of Mosa's Porseleinfabriek te Maastricht for "wandborden" (memorial plates)
63980: - Photograph of an armorial plate for the family of Weustenraad
63982: - Catalogus der tentoonstelling van Friesche heraldiek in het Friesch Museum te Leeuwarden 1942
63986: - 19th century unfinished design for the frontispiece of a "Genealogisch Handschrift van het geslacht (...).
63988: - Kunstkronijk, uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten 1841-1849
63990: - India, Burma, and Ceylon information for travellers and residents
48838: - MILITARIA, VAN SERMOND--- Bewijs van lidmaatschap van het korps Cursianen der Artillerie, opgericht 16-2-1877, voor G. van Sermond, d.d. Delft 1878. 1 blad, plano, deels gedrukt, litho C.J. van Doorne te Delft.
48840: - UTRECHT, STUDENTEN--- Zeven gedrukte stukken betr. studentenfeesten te Utrecht op 5 en 6 juni 1850.
65134: - Keur van Nederlandsche letteren, jaargang II, 1-6, 7-12, 19-24, 25-30, 31-36, 37-42, 43-48, 49-53 stukje.
64611: - Feestreden en feest-cantate bij het eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, opgerigt in 1777. gevierd te Haarlem den 18den Juli 1877.
64612: - Lijst van vaartuigen gebouwd door de Naamloze Vennootschap "Werf Conrad", scheepswerf en werktuigfabriek Haarlem
48929: - COSIJN, SCHOONSCHRIJVEN, VAN GESTEL--- Diploma van de Ver. v. leeraren in het schoonschrijven m.o. voor mej. C.H.C. Cosijn, d.d. Amsterdam 4-7-1914. Groot blad, 42x53 cm., ontwerp J. van Schaik. Deels gedrukt.
67493: - Ter nagedachtenis van Dr. P. Harting.
65198: - St George's Kalender 1903
68522: - Atlas A.N.W.B. Bl. 19. Arnhem.
68360: - Missive van haare koninglyke hoogheid de vrouwe gouvernante, aan de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland: Geschreeven in den Hage den 14 december 1758: Houdende Haare Consideratien op de Requeste van agtien Leeden van de Vroedschap van Haarlem raakende de Aanstelling van den Heer Salomon van Echten tot Burgermeester derzelver Stad.
59266: - Gedenkschrift van het 200 jarig bestaan van het 1e regiment Pioniers 1748-1948, bestaande uit een inleiding en kopieen van documenten betreffende dit regiment. 10 pp. M14643
54042: --- - Derde reeks stukken betreffende eene regterlyke vervolging tegen Jonkheer Moses Salvador [...] en Simon Fongers [...] mede inhoudende de voorloopige informatiën en de verdere geregtelyke instructie tegen jhr. L.J. Quarles van Ufford en H.J. Gerlings. Amsterdam, F. Günst, juni 1855.
65465: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1859
9101: [NARDOUET, COMTESSE DE] - Onschuld en Boosheid, of de ridder met de zwarte wapenrusting. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1839.
64460: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 5
66042: - Beytra¨ge zur Vertheidigung der practischen Religion Jesu Christi wider die Einwu¨rfe unserer Zeit, Siebende Band.
65936: - Oorlogsgravenstichting 1946-1971
68032: - Set of 38 reproductions from the book by Van Beresteyn of portraits of Hugo de Groot, with: 4 other reproductions of portraits.
10153: - Lijkzangen op ... Daniel Albert Reguleth, geacht evangeliedienaar ... in 's -gravenhage, aldaar in den ouderdom van 45 jaaren en 5 maanden overleden den 28n van wintermaand 1794, door Gerret Outhuys en Johs Arnoldus Pluijgers. 's Gravenhage, J.A. Bouvink. 8º: 15 p.
10157: - Bemoedigende opwekking aan de Herv. Haagsche gemeente bij het ... overlijden van .. Daniel Albert Reguleth ... door Johan van Hoogstraten. 's-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1795. 8º: [6] p.
10160: - Lykzangen op Petrus Nieuwland, zalig in zijnen Heer ontslaapen [te 's Gravenhage] den 30n van herfstmaand 1795. 's Gravenhage, G. Backhuysen. 8º: 56 p.
66010: - Catalogus Boekerij verbonden aan het Museum van Kunstnijverheid Haarlem, Eerste deel, afdeeling Bouwkunst en hare versiering, Tweede deel, afdeeling Schilder- en Beeldhouwkunst, Derde deel, afdeeling Boek- en Plaatwerken
48606: - VERAART--- Correspondentie met F. Chague te Chatenoy over de familie Veraart te Roosendaal, 1984. Manuscript, 4 pag.
48608: - GRINTEN, V.D.--- Correspondentie met H. Colombier te Laventie, 1984, betr. fam. Van der Grinten, 2 pag.
56513: --, - Koopmans en winkeliers handboekje, waarin men met een opslag van het oog kan zien als men meet tot wat prijs het stuk, de el, het pond (.....) gekocht is, hoeveel de somma van den geheelen koop bedraagt. Zeer dienstig voor alle kooplieden, suikerhandelaars (....) benevens eene uitrekening van interessen, Amsterdam, Gartman, 1818.
66392: - In memoriam P.W. Janssen 8 juli 1821 - 4 november 1903
52992: [DESIRANT, B.] - Troost-schrift voor de Roomsche catholyken door Ver. Prov. verspreyd tegen ses laster-schriften uytgegeven door acht afgevalle sendelingen van Utrecht met noch acht andere van Amsterdam en diergelijke negentien binnen Delft enz., rakende den kerkelyken ban eensdeels door den pauselyken nuntius tot Keulen uyt beduydelyk bevel van [...] Clemens den XI wettelyk uytgesprooken tegen Matthias Tork en anderdeels behaelt door eenige wederspannige kinderen der boosheyd. Z. pl., 1709.
9905: - Lijkzang bij de begrafenis van ... Wolter Jan baron Bentinck, schout bij nacht van Holland en West-Vriesland, benevens adjudant generaal van zijne doorl. hoogheid als admiraal generaal, overleeden aan zijnen bekomen wonde in den beroemden zeeslag tegen de Engelschen op den 5 augustus 1781. z.p. 8º: [4] p.
57931: - Brief van J.J. Mauricius d.d. Hamburg 22-3-1740 betr. tractaten tussen de Republiek en Denemarken en Noorwegen gepasseerd. Gedrukt, folio, 30 pag.
57933: - Extract Resolutien Staten van Holland 14-3-1794 betr. request bierbrouwers betr. impost op brandstoffen. Gedrukt, folio, 1+4 pag.
65394: - Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek
65820: [CORNEILLE, PIERRE], - Cinna, o´f goedertierenheid van Augustus. Treurspe´l.
65202: - LA BIBLIOTHEQUE DE UN HONNETE HOMME
66391: - Eenige bijzonderheden omtrent Jan Theunissen de Jonge, burgemeester van Amsterdam.
48673: - RAVERDY, INNIGER--- Correspondentie tussen C. de Jong en Nic. Raverdy te Amiens, 1984, betr. fam. Raverdy en Inniger. Manuscripten, ca. 6 pag.
67490: - Collection of 19th century German glass lantern slides: Serie 2, nrs. 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 24: Rheinstein Castle, Caub and the Pfalz, Sooneck Castle, The Kingstool near Rhens, the Lorelei rock, Ehrenbreitstein, Siebengebirge, Koln/Cologne, general view.
49261: - KOSTERS, MULDER, SCHRIJVER--- Gedicht op het zilveren huwelijk van Dirk Kosters en Hendrika Mulder, d.d. Amsterdam 24 zomermaand 1779. Manuscript, plano, oblong, 1 pag.
67489: - Collection of 19th century glass lantern slides: Serie VIII, nrs. 2, 8, 9. Pisa, the leaning tower, Milan (Milaan, Mailand, Milano) Arch of the Paix, San Remo, Panorama.
15673: [NIJHOFF, ISAAC ANNE] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland [...]. 3de verbeterde en vermeerderde druk. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1824.
10108: - De zogenaamde patriotten in rouw, of treurzang voor de zogenaamde patriotten wegens de voor hun smertelyke tijding dat Do B. Bosch zijn beroep te Poortvliet ontzegt is. z.p. 8º: 4 p.
10110: - bosch te Poortvliet blijft onmoog'lijk, of triumph der rechtzinnigheid, door Orthodoxus. z.p. 8º: 16 p.
10112: - [Twee gedichtjes op Du mont-pigalle]. z.p., z.j. 8º: [1] p.
10116: - Feestzangen ten vijf-en-twintigjaarigen trouwdage van den Heere Johan Van hoogstraten en Mejufvrouw Sara Elizabeth Van well, gevierd in 's graavenhaage den 20. der lentemaand 1791. 's Gravenhage, Jacobus van Karnebeek jr. 8º: [78] .
10117: - Dicht-offer aan ... Henrik Hooft Danielsz ter gelegenheid van zijn ... 75ste verjaaring op den 23 juny 1791. z.p. 8º: 12 p. Met portretprent in aquatint-techniek door F.J. Pfeiffer met tweeregelig vers door P.J. K[asteleyn].
67488: - Collection of 19th century glass lantern slides: Serie IX, nrs. 7, 16, 18, 19: Rome: Arch of Titus (Forum Romanum), Isle of Capri Grande Marina, Messina: Victor Emanuel Sreet, Messina: Town Hall Place.
12116: - THIELEN, DE BACK, KNEBEL Gedicht door G.F. Knebel, `Voor mevrouw Thielen geb. de Back op haren verjaardag'. 4(: 1 p.
12250: - BRAAK, TER; OUD-VOSSEMEER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Cato ter Braak te Oud-Vossemeer, 1836-1838.
12124: - TYDEMAN, VAN CLEEF Brief van M. Tydeman, Utrecht 27 oktober 1774, aan de jur.cand. Van Cleef te Utrecht, met opgave van literatuur. 4(: 1 p. met afdruk lakstempel.
12127: - VALKENBURG Gedicht `Valkenburg den 1 Kersdag 1856'. Folio, 2 p.
12130: - VERVOORN Drie bidprentjes betreffende familie Vervoorn te Gorinchem en Amsterdam 1914, 1922 en 1940.
65210: - Verslag betreffende de aanleg der staatsspoorwegen, van 1 januarij tot 31 december 1879.
67487: - GEM Lantern plates. black tones. 8688 collection of 9 glass lantern slides concerning Egyptian and Assyric (Babylon) ancient monuments.
54440: [BOXHORN, M.Z. VAN] E.A. - Artykel-brief, ofte ordonnantie op de discipline militaire. [z. pl., 1674].
50927: [NOBEL, ALFRED] - Dynamit Actien-Gezellschaft, vormals Alfred Nobel & Co, Hamburg, 1865-1925. Hamburg, 1925.
67486: - Verax Diapositiv Spezial Extra-Hart: collection of 2 glass slides photographs of Israel: Jaffa (view from the sea) and Lake Tiberias (Genezareth)
65812: - Maatschappij tot bevordering der toonkunst. Vijfde algemeen muzijkfeest te Haarlem op den 13den, 14den en 15den Junij 1850. complete collection of the programme and other related documents.
9286: - Een seer bedroefde blydtschap over de dood van alle de vrome princen van Oranjen, beginnende van den eersten tot den tegenwoordigen nieu-gebooren prince van Oranjen toe, ... , Delft, Anthony van Heusden, 1650. Plano, 1 p.
9290: - Op de blydschap, over de verlossinge van Amsterdam. Door J. v. Vondel. z.p., z.j., plano.
9284: - Klacht, over de ontydige doodt van sijn hoogheyt Wilhelmus [stadhouder Willem II], prince van Orangien, etc., overleden den 6 November 1650 [met eronder:] Op de geboorte van den jongen prince van Orangie, voorgevallen den 14. November 1650, 's Gravenhage, Michiel Stael, 1650. plano, 1 p. (gerepareerd met plakband)
57918: - Getekend wapen van de familie Idsinga, 19e eeuws, 24x17 cm, fraai.
9719: - Bruiloftszang ter echt-verëeniginge van ... Ewald Hollebeek, hoogleraar in de H. Godtgeleerdheid op de hooge school van Stad en Lande, en ... Anna Maria Gerdes, voltrokken in Groningen den 23 van grasmaand 1758. Groningen, Hajo Spandaw. 4º: 27 p. Mist hoekje van titelpagina.
48844: - ONDERWIJS, UTRECHT, UNIVERSITEIT--- 'Stichtsche school-prent', litho door Desguerrois naar Hora Siccama 1835, 41x47 cm., geplakt op karton. Slijtages.
48850: - WEVEN, SPINNEN, WEEFGETOUW--- Grote tekening (38x48 cm.) van een weefgetouw met een vrouw erachter, van voren en van opzij. Daarbij een spinnewiel en raam- en deurpartijen, 18 of 19e eeuw.
10812: - De kous. Gezongen op het zilver jubileumfeest van Mejuffrouw E.D. Kerpel. z.p., z.j. 8º: [1] p.
10814: - Lotgevallen uit de vrijage van de heer Herman De vries Jr. en mej. Marie Korte, hun op den dag hunner echtvereeniging eerbiedig opgedragen door hunne tante, Enschede. z.j. 8º: 12 p.
10818: - Excursie-courant, jrg XII, anno 1921 [betr. 25 jr jubileum prof. dr. F.A.F.C. Went te Utrecht 1896-1921]. z.p. 8º: 16 p., geïll.
10820: - Zuurkoollied ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Theo Hendriksen en mejuffrouw To Breeman op Donderdag 8 maart 1923. z.p. 8º: 4 p.
10824: - Feestlied ter gelegenheid van het 12 1/2 huwelijksfeest van den heer en mevr. Zier-Wellensiek, Amsterdam 15 December 1923. 4º: [2] p.
10836: - Feest-revue "Spijkers met koppen", speciaal in scene gezet en opgevoerd t.g.v. het huwelijk van den heer Ton Cooymans en mejuffrouw Dolly Eras, Tilburg, 24 Januari 1928. 8º: 8 p.
10842: - Berijmde geschiedenis opgedragen aan het bruidspaar ... Bertus Johannes Roos en ... Tjaltje Maria Oberg ter gelegenheid van hun huwelijk op donderdag 16 mei 1929. z.p. 4º:[4] p.
68342: - XIde Lustrum van het Delftsch Studentencorps Ommetocht van Nikephoros Phocas binnen Byzantium na zyne kroning tot keizer in 963.
65808: - Haarlems kerk in woord en beeld
68341: - Amsterdamsche Studenten Almanak 1851
68340: - Almanak der Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereniging (D.V.S.V.) 1918.
66967: - Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments.
65970: - Paix d' Utrecht: coats of arms of the negociators for the peace treaty ending the Spanish Succession War
65429: - De Rhoer, coat of arms, letter written by Centraal Bureau voor Genealogie to Gerard Halwasse concerning the coat of arms (familiewapen) of De Rhoer family
53615: --- - Lyst van de huizen die geplundert en die de glazen ingeslagen zyn, in den nagt tusschen den 8 en 9 en den 9 en 10 November 1787 binnen 's Bosch. 's Hertogenbosch, wed. C.A. Vieweg, 1787.
65784: - Momus, of De vrolijke spectator van den ouden en nieuwen tijd
68338: - Almanak der Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereniging (D.V.S.V.) 1915.
7373: [DÓLL EGGES, CATHARINA MARIA (VERT.)] - De weldadige Zwitzer, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk Schouwtooneel, 5de deel, 2de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1798.
68333: - Leidsche Studenten-almanak 1849.
49375: - VROUWENKIESRECHT--- Drie gedrukte brochures: H. Colijn, De vrouw naar de stembus (8 pag.); J. de Heer, De moderne vrouwenbeweging (Zeist z.j., 91 pag.); Vrouwenkiesrecht. Rapport commissie A.R. Partij, ingesteld 13-5-1920 (76 pag.).
50897: [LENNEP, C. VAN ??] - Het boek Anonymi, genaamt Deutero Jubilon, [Leiden 1775].
67264: - Beschrijving van het marmeren praalgraf, ter nagedachtenis van den ridder J.C.J. van Speyk, opgerigt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op den 4den Mei 1832/Gezangen bij de plegtige begrafenis van J.C.J. van Speyk den 4den Mei 1832.
68332: - Leidsche Studenten-almanak 1863 (met almanakprent).
67485: - Verax Diapositiv Spezial Extra-Hart: collection of 6 glass slides concerning Assyric ornaments/hieroglyphs in original box.
50977: - - De Sweedsche Robinson, of 't wonderlyk leven van Gustav Landeron (...) volgens zijn eige handschrift in 't Hoogduits uitgegeeven door G.F.V.M. en (...) in 't Nederduits vertaald. Amsterdam, Ter Beek, 1733.
68330: - Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1873.
68329: - Almanak van het Leidsche Studentencorps MCMXXXIII (1933).
68434: - A. Hillen's Sigarenfabriek Delft recommandeert: Zestienhonderd, Roodkapje, Devisa. Bladwijzer.
68327: - Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1881.
12132: - VEYE, DE; ELLINCKHUYSEN, BOSC DE LA CALMETTE, MAASTRICHT `Chant Nuptial à l'occassion du marriage de Monsieur Leonard François Marie de Veye, lieutenant ingénieur au service de l'état et Mademoiselle Hillegonde Ellinckhuysen, contracté à Maastricht ce 20 février 1780'. 4(: 8 p., in sierpapieren omslag, goud op snee.
12135: - VINKELES Eigenhandig geschreven gedicht `Vrouwenschoonheid' door Hermanus Vinkeles, 1833. 4(: 6 p.
12140: - VOORT, VAN DER; KRETSCHMER, NORTHIER Aan den heer H.J. van der Voort, bij zijne laatste bijwoning der vergaderingen van het Amsterdamsche Genootschap ter beoefening van de deugd en kunde. 4(: [5] p.
49349: - DORDRECHT, LUTHERSE KERK--- Gezangen op het eerste eeuwfeest der gunstige vergunning van vrije godsdienst-oefeing aan de Luthersche gemeente te Dordrecht, gevierd 5 hooimaand 1789, 4°, 8 pag., sierpapier omslag, Knuttel 21897.
48920: - MITTSCHERLICH--- Gekalligrafeerd verjaarsgedicht voor haar grootvader, door Christina Maria Mittscherlich, 40x30 cm., met timmergereedschap als versiering. Manuscript, fraai blad, ca. 1790?
48888: - SWINDEREN, VAN--- Twee gekalligrafeerde teksten van (en door?) W. van Swinderen, d.d. Groningen 1814 en 1815, groot blad, 80x35 cm., manuscript.
64817: [AMERSFOORDT, JACOB PAULUS], - Herinnering aan Maria. Voor allen die haar bemind hebben.
64549: - Les Zouaves etles chasseurs a pied
68325: - Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1882.
49321: - DRENKELINGEN REDDEN--- Twee gravures van het redden van drenkelingen uit een wak in het ijs. 10x14 en 9x9 cm., 18e eeuws.
68173: - Sleutel voor de plaat van de plechtige begrafenis van wijlen Hare Majesteit Mevrouw Sophia Frederika Mathilda, Koningin der Nederlanden op Woensdag 20 Junij 1877.
67484: - Verax Diapositiv Spezial Extra-Hart: collection of 9 glass slides concerning Assyric ornaments/hieroglyphs in original box.
59486: - Zijn de mannen van Assen zelf aanranders van het schriftgezag? Bloemendaal, 1928, 43 pag.
59493: - Poorterbrief voor (...) Willemsz., scheepstimmerman, zoon van Willem Fransz. in leven scheepstimmerman en poorter te Amsterdam. Amsterdam, [datum onleesbaar: 1734?], getekend: Joan Thierry. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, zegel ontbreekt. Versleten exemplaar, verso: collectiestempel C.P. Staalman, Amsterdam.
59497: - Poorterbrief voor Willem de Ruyter, naaldenmaker, zoon van Jacob willemsz. De Ruyter, naaldenmaker en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 27 januari 1750, getekend: N. Geelvinck de Jonge. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, zegel ontbreekt. Gebruind exemplaar. [Nicolaas Geelvinck de Jonge (1732-1787), hier nog in de hoedanigheid van secretaris, was later Heer van Stabroek (= Georgetown, Guyana) en opperbewindhebber van de WIC.]
10862: - Op het koperen huwelijksfeest van den heer J.J. Hanse en mevrouw H.R. Hanse-van der wolde, Amsterdam, American Hotel 19 November 1938. Vijf verzen. 8º: [8] p.
10864: - Iepenhoek-kroniek 11 April 1939 [t.g.v. het huwelijk van Marie Thérèse Smit en E.A.M. Ferdinand Dahmen te Bloemendaal]. 4º oblong: [38] p., geïll.
10872: - Feestprogramma t.g.v. het zilveren huwelijksfeest van Piet Van merendonk en Trees Reijven, 24 Juni 1944. 4º: 16 p.
68479: - La Haye diplomatique et mondain 1939.
65890: - Wax seal of the Rendantur des Kron Tresors
8588: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS?] - De astrologische geheimschryver, of De staats-pen van Europa, voorzeggende op een vrolyke trant door middel van de astrologie, niet alleen alle de cabinetsgeheimen van de voornaamste hoven van Europa; maar de staats en oorlogszaken welke in dezen tyd, en vervolgens naderhand plaats zullen hebben: alles verrykt door een omstandig en vermakelyk verhaal van gedenkwaardige lotgevallen [...]. Leuven, Kuper etc., [1790].
68132: - George Muller en zijn werk. Uit het Engelsch.
53208: --- - Placcaet vande hooge ende mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden teghens seecker fameux bouck ofte libel, uyt-ghegheven by Hugo de Groot, gheintituleert Verantwoordinge vande wettelijcke regieringe van Hollandt ende West-Vrieslandt, mitsgaders eenighe nae-buyre provincien etc. 's Gravenhage, Wed. en erven Hillebrant Jacobsz. van Wouw, 1622.
67483: - Verax Diapositiv Spezial Extra-Hart: collection of 8 glass slides concerning in original box.
58596: - Memorie van aangifte voor het recht van successie en overgang betreffende de nalatenschap van Magdalena Catharina van der Heij, weduwe van Jacob van der Heij (overleden Lochem 11-9-1892) gepasseerd voor notaris Lodewijk Schiethart te Lochem d.d. 17-10-1892. Manuscript, 2 pag., folio. Met opgave van de nalatenschap van genoemde M.C. van der Heij, ten bedrage van ruim 9500 gulden. Manuscript, 1 pag., folio.
68322: - Anna Paulowna Koningin der Nederlanden Grootvorstin van Rusland 1795-1865. Gedenkuitgave naar aanleiding van de 100ste sterfdag van Anna Paulowna op1 maart 1865.
68172: - 1583. Wilhelmus van NAssouwe door Marnix van St. Aldegonde bewerkt door M. van der Linden.
66386: - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Algemeene nationale tentoonstelling. Plegtige uitreiking der eereblijken aan de bekroonden, in de Groote Kerk te Haarlem, 14 november 1861
49335: - LOURDES--- Souvenir de Ph.D.(?) de Lourdes. Klein oblong leren boekje, 7x8 cm., met 8 metalen plaatjes waarop een kruis en 14 scenes van de passie. 19e of vroeg 20e eeuws.
49337: - MURREN (ZWITSERLAND)--- Panorama von Mürren, foto in 4 delen als leporello, samen 16x88 cm., ca. 1900?
65802: - Catalogue de l'exposition de Joh. Enschede en Zonen donnant un apercu de l'art typographique dans les Pays Bas depuis le XVe siecle jusque dans nos jours, Exposition Nationale du Livre a Amsterdam
54628: [MAGEN, HIPPOLYTE] - Les deux cours et les nuits de St.-Cloud, moeurs, debouches et crimes de la famille Bonaparte. Londen/Brussel, Jeffs/Briard, 1852.
48992: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Stylus Dicendi Magister Installatie-souper 15-11-1877', litho van Grolman, 42x32 cm., met o.a. handtekeningen. Gedrukt.
48990: - STUDENTEN, AMSTERDAM--- Gedachtenisprent 'Feestmaal aan de vertegenwoordigers der vrienden studenten corpsen namens het A.S.C. door den I.S.S.A. aangeboden. Amsterdam 21-6-1882' t.g.v. 250 jaar Universiteit Amsterdam. Litho door W. Six met afb. van poort en handtekeningen, 58x48 cm., gedrukt.
49126: - OVERIJSSEL, RIDDERSCHAP--- Vier naamlijsten der leden van de Ridderschap van Overijssel 1875, 1900, 1911, 1922, gedrukt.
58081: - Doopboek van het opkomend geslacht te Alphen aan den Rhijn, begonnen 1 januari 1818. Manuscript, 4o, gebonden in 2 geheel perkamenten banden [lopend tot 25 december 1852].
9795: - Brief van Herm. Ger. Oosterdijk aan zijne zuster Kornelia Maria Atlee, geb. Oosterdijk over het afsterven van hunnen broeder Mr. Gerrit Hermannus Oosterdijk, raad in de vroedschap en weesmeester der stad Delft, aldaar, in haar bijzijn, overleeden den 12 van wintermaand 1772. z.p. 4º: [12] p.
58229: - Verslag der Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo te Utrecht over 1915, 38 pag., gedrukt.
59278: - Kermiswens van de ASCH-KARREMEN aand Amstel's ingezetenen, undersigned by P. van Dijk, Asch-karreman, wijk 26. Amsterdam dd september 1873. Begger print with wood engraving by Tollenaar depicting Rembrandtplein (?) and people dancing and musicians. 16 verses in two columns. 22x32cm.
59277: - Kermiswens opgedragen aan alle Heeren Kooplieden, Burgers en Inwoonders der Stad Amsterdam voor het JAAR 1842 door de AANSTEKER der LAMPTAARNEN (Lantaren). Nommer 69. Amsterdam: J. Wendel en Zoon, Boekdrukkers op de Anjeliersgracht. Begger print with wood engraving by J. Coldewyn depicting lamp lighters working and the "munttoren"in the background. 28 verses in two columns. 22x34cm.
59275: - Kermiswens "De Nachtwacht". Amsterdam: J. Bakels dd 9 september 1867. Begger print with 13 verses and illustration of the parklaan plantage, 21x30cm.
59262: - Gelegenheidsgedicht aan de Vriendschap op de wijs "hoe zoet is het daar..". 11 coupletten, manuscript, groot folio. 1 beschreven blad. M. 14638
59263: - Decretum 7 december 1690. In het Latijn. Feria V die VII decemberis 1690. Iuxta exemplar Romanum ex tipographia Reverendae camerae Aposticae 1690. Aan de onderzijde: Typy Hieronimi De Gosin, regione Hallarum 1691. 31 artikelen op 3 beschreven bladen. Folio. M14639.
64757: - Evangelische Gezangen, om nevens Het Boek der Psalmen bij den openbare Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden. Bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805
12070: - SCHELTENS, GILTAY, AMSTERDAM Kwitantie van de uitgeverij Scheltens & Giltay, Amsterdam 1909.
12371: - HASSELT, VAN; STENVERS LEENEMAN Kwitantie voor de ontvangst van twee paarden, getekend G. Stenvers Leeneman, toegezonden door mr. J.A. van Hasselt, Amsterdam 1823, 1 stuk.
49530: - BOLSWARD--- Grote foto op karton (29x23 cm.) van Stadhuis Bolsward. Foto W.A. Slager te Leeuwarden. Uitg. De Friesche Bouwkring.
49536: - GROTENS, KNOPTAL--- Grote ets (48x30 cm.) van een gebouw met torentje, gesigneerd A.J. Grootens (1864-1957) en met de tekst in de prent ''t Knoptal'.
66385: - Plattegrond van Haarlem en Omstreken, inclusief: Bloemendaal en omgeving, Bosch en Vaart en omgeving, produced by N. van Breemen & Co., brandstoffen and Melkinrichting "De Sierkan"- Haarlem
66232: - De minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken, 14 Julij 1871, confirms the nomination of W. Sterk Jzn. te Enkhuizen (working in Delfzijl) as Keurmeester van gekaakten haring for one year. Signed on behalf of the minister by secretary General Hubrecht, signed by burgemeester Wichert of Delfzyl after rceiving the oath of W. Sterk (29 Julij 1871).
68535: - Topographical map of The Netherlands, topografische kaart van Nederland. Military map of the Netherlands. Bonnebladen.
68030: - Hugo de Groot, pensionaris der Stad Rotterdam, engraved portrait after M. Mierevelt possibly by H. Bary.
63932: [DAVID FASSMANN] - Der auf Ordre und kosten Seines Kaeysers, reisende Chineser, was er von dem Zustand und Begebnuessen der Welt, insonderheit aber derer Europaeischen Lande, dem Beherrscher des Chinesischen Reichs vor Bericht erstattet.
9464: - [Huwelykszangen voor Abraham De neufville de jonge en Sara Blaeupot]. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º:. Incompleet, slechts aanwezig katern C, 8 p.
9470: - Op 't huwelyk van den heere Hermanus Verwit en me-juffrouw Anna Van Cralingen, echtelyk vereenigt binnen Leyden, den 18 van Sprokkelmaand 1721. z.p., z.j. 4º. [18] p.
67476: - Het leven en het werk van Dr. John A. Otte, in leven geneesheer-directeur van Nederlands Wilhelmina Vrouwenhospitaal te Amoy (China)
67477: - Toespraak ter gelegenheid der begrafenis van Jonkvr. Willemina Hendrika v. Heemstra wed. Mr. C.F.F. Rinia van Nauta.
8510: K. - [Het misverstand, of Elk is een dief in zijne nering. Blijspel, met zang. Leiden, Leendert Herdingh, 1811.]
49385: - WESTZAAN, INSTORTEN TOREN--- Verschrikkelijke gebeurtenis voorgevallen op 1-1-1843 te West-Zaan, Amsterdam, F.G.L. Holst, [1843].
65434: - Generale en particuliere ordonnantien van de excynsen binnen de stadt Haarlem
58391: - Stukken betr. het onderzoek omtrent de spoorweg-exploitatie in Nederland, ca 1885, folio, 40 p. gedrukt.
65184: [QUARLES VAN UFFORD, L.J.], - Beknopte beschrijving der stad Haarlem, kunnende dienen tot eenen gids bij de beschouwing der merkwaardigheden, welke deze stad en derzelver omstreken opleveren.
9637: - Bruiloftzangen voor den Heere Pieter Van driel en Mejuffrouwe Anna Teerlink, in den echt vereenigt binnen Dordrecht den 25 van wintermaant des jaars 1746. z.p., z.j. 4º: [10] p.
9635: - Lyk-rede ... ter gedachtenisse van ... Joannes Drieberge, hoogleeraar der H. Godgeleerdheid onder de Remonstranten, uitgesproken door Petrus Bliek, leeraar in de Rem. Gem. te Amsteldam. Amsterdam, Tj. Bliek, 1746. 4º: 28 [12] p.
57664: - Klein verzamelalbum met 13 carte-de-visite, waaronder portret van G. Dore, Corneille, Rembrandt, Moliere, Anna Schuurmans enz.
54966: --- - Publicatie [betreffende geschriften over de zaak van Onno Zwier van Haren], van president en Raaden van Holland, Zeeland en Vriesland, d.d. Gravenhage 8-7-1761. 's Gravenhage, Scheltus, 1761.
54989: --- - Resolutien, notulen en gebesoigneerde van 't collegie der mannen van veertigen binnen Dordrecht sedert den jare 1672 tot 1681 incluys. Mitsgaders eenige hand-vesten, privilegien, verbaal en octroyen rakende de stad Dordrecht en de voorsz. mannen van veertigen. Dordrecht, S. Onder de Linde, 1682.
55001: --- - Echt verhaal van de onlusten voorgevallen in de provintie Groningen sederd de verkiezing van (...) W.K.H. Frizo (...) tot vaststelling van het erfstadhouderschap aldaar. Amsterdam, Verlouw, v. Belkom, Houttuyn, 1748.
58068: - Ordonnantie waer na binnen den Lande van Hollant (...) sal werden geheven den impost op laersen, schoenen, galossen ende muylen (...) na de copie, 's Gravenhage, Scheltus, 1674. 4o, gedrukt, (7) pag.
64097: - Extract uit de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. Donderdag den 28 Augusti 1777.
10737: - Souvenir ter gelegenheid der 12 1/2 jarige echtvereeniging van Godfried Engelbert Leffelaar en ... Frederika A. Leffelaar-Schwarting, 2 maart 1902 Huize Eik en Linde [te Amsterdam]. z.p. 4º[4] p.:
10739: - Welkomstlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van ... E.A.C. Weber jr. en Mejuffrouw Janna G. Smit, 20 juli 1902. [Amsterdam], wed. R.J. Coesel. [3] p.
10743: - Op het koperen huwelijksfeest van den Heer Pieter Van der Laan en Mevrouw Alida C. van der Laan-Meyer. Amsterdam, 12 dec. 1903. G. Cladder. 8º: 1 p.
10756: - Programma 26 Januari 1907 [bruiloft Last?]. Utrecht, J.A. Moesman. 8º: 10 kaartjes bijeengebonden met een lintje. Met foto van bruidspaar, geïll.
48632: - SCHERMERS--- Correspondentie van C. de Jong met Madama El. Bosshard te Sourdeval, 1983, over fam. Schermers. Manuscripten, ca. 15 pag.
65467: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1861
57920: - Wapenen der baenderheeren van Altena. Adelijcke geslachten alle gecomen uyt de heeren van Altena. Blad met 23 gekleurde wapentekeningen, 18e eeuws.
49605: - RAVELLI, SCHOORSTEENVEGER--- Request van Jacob Ravelli, schoorsteenveger te 's Gravenhage, d.d. 4-7-1806, aan Lodewijk Napoleon, folio, 4 pag.
58510: - Interieurtekening in sepia van de S. Dominicus Kerk te Haarlem, 26x37cm. Anoniem.
53973: --- - Signalement van Daniel Reynhart, by sententie van praesident en raaden in den Etstoel, in dato den 16 Decemb. 1803, voor den tyd van twee jaren gebannen uit het Departement van Overyssel. z. pl., [1803].
53586: [CLERY, J.B.C.H.] - Journal de ce qui s'est passé à la tour du temple, pendant la captivité de Louis XVI, roi de France. Prix six shellins. z. pl.[ Londen] , z. n. [1798].
49194: - DOORNHEIN, VAN HAEGHEN, MUZIEK--- De orgelbouwer Nicolaes van Haeghen en het orgel van de St. Pauluskerk te Antwerpen. 2 delen, Dordrecht 1986, 7+22 pag., geill., in ringbandjes.
68472: - Naamen en Woonplaatsen van de heeren professoren in het illustre atenaeum, hortus medicus en collegium chirurgicum en der doctoren practiseerende in de medicynen. Nevens de jaaren derzelver promotie.
64355: - James Ensor, etchings
66146: - Programma voor de Algemeene tentoonstelling van vee, zuivelbereiding, voortbrengselen van en werktuigen voor landbouw, bloemgewassen, tuinvruchten en tuinsieradente houden door de afdeeling Alkmaar der Hollandsche Maatschappij van Landbouw
59251: - Akte van transport, gepasseerd voor schepenen van Serooskerke [Willeboort Adriaensz., Willem Jansz., Adriaen Maertens, Henrick (-), Adriaen Sijmonsz., Anthonis Mathijsz.] en gedateerd 28-1-1600,
8418: H[OOGVLIET], J[AN] M[ARIUS] - Mengelingen ten voordeele des vaderlands uitgegeven. Delft, B. Bruins, 1831.
65506: - Buitengewone Nederlandse Staatscourant 28 november 1962: Wilhelmina overleden
14349: - ARCHITECTUUR, AANNEMER KONDOR, ABC Twee fotoalbums met - veelal grote, 18x24 cm-foto’s van werken van het aannemersbedrijf N.V. De Kondor, gewapend betonbouw. Directeuren W.J. Wisselink c.i. en A. van Geluk. Gevestigd: Gebouw “De Roos”, Rokin 9-15 te Amsterdam (naam later ook: ABC, Algemene Beton Compagnie, ‘s-Gravenhage). Periode ca. 1920-1953.
14335: - FRIESE TAAL, RIEMERSMA-KRAMER Een aantal manuscripten van Rina H. Riemersma-Kramer (1882-1960), Fries schrijfster, (later?) wonende te Enschede. Enkele honderden pagina’s in een aantal cahiers.
14344: - BOMBLED Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, afkomstig van W.F. Bombled, 1834-1851.
13450: - ROYEN, VAN Elf familieadvertenties Van Royen, begin 20e eeuw.
13453: - HAASTRECHT Brief van een jurist aan N.N. over de kosten van beroepingen van predikanten te Haastrecht. Moeten deze ook betaald worden door de r.k. ingezetenen van Haastrecht? 2 p., 4º, 18-eeuws, manuscript.
13458: - HOUWENINGEN, VAN; ARTILLERIESCHOOL DELFT Brief van de kapitein van de Artillerie en Genie School (Seelig?) aan G. van Houweningen, burgemeester Werkendam, betr. “honorabele demissie” van H.’s zoon, de kadet G. van Houweningen, e.e.a. namens luit. generaal Voet, dd Delft 16-12-1817, 1 p., folio, manuscript.
13462: - VONDEL, SPIEGEL “Op d’afbeeldinge van jongvrou Cornelia Spiegel”, gedicht van 6 regels gesigneerd J. v. Vondel en “Naar ‘s dichters eigen handschrift”, 1 p., 4º, manuscript (18e eeuw).
60688: - - Collection of 16 writings on the disaster of Leiden in 1807, all from 1807.
52765: [BLARKOM, JAN VAN (RED.)] - Verzameling van criminele stukken betrekkelyk zekeren misdadigen en jongst geexecuteerden binnen de stede Beverwijk, den 1ste February 1800, Alkmaar / Amsterdam, van Harencarspel / Brave. [1800].
55569: --- - Prent: 'Ik ben wel gerust te sterven, maer kan geen redenen bedenken waerom ik sterven moet' . Boven: 13 Mey 1619, links onder: pag. 432. Anonieme ets tonende Oldenbarnevelt en 5 andere personen ten voeten uit. 17e of 18e eeuws.
68310: - Wax seals with coat of arms of Johan Jacob Schmauss of Deventer dated 23 March and 24 April 1811 with his signature.
49331: - BELASTINGEN, HUWELIJK, BEGRAVEN--- Naeder publicatie van Staten van Holland d.d. 3-12-1695 betr. het middel op het trouwen en begraven. Gedrukt, 's Gravenhage, Scheltus, 1695, 1 blad, plano.
13285: - DUMONT, VAN DERHAGE Foto van Henry Dumont, zoon van Henry Dumont sr en Cecil Vanderhage, ca. 1930.
13294: - BELASTINGEN, ZIJDEREDERIJ Twee propositien van zyne hoogheid. Eerstelyk om voor een finaal middel in plaatse van de afgeschafte pagten te introduceren een generaal exclassicaal hoofdgeld (...) en ten tweeden om middelen aantewenden tot herstelling van de binnenlandsche fabriquen en in het bijzonder die van de zijde manifactuuren, 1749, folio, 8 p., gedrukt.
13296: - ALMELO, SCHELFHORST, KOOP OP AFBETALING “Contractboekje” van het Twentsch Meubelhuis fa. H.J. Schelfhorst te Almelo, deels gedrukt, 8 p., 1925.
68308: - Wax seal with coat of arms of the city of Middelburg used by A. van IJsseldijk on original part of envelope dated 2 November 1806 with his signature
58522: - Aquarel door J.D. E[bersbach] (1822-1900), met de datum 4-9-1862, gemaakt 4-9-1887 t.g.v. de zilveren bruiloft van echtpaar Huiget (?)-Müller. 35x25cm.
65480: - The War Cabinet. Report for the year 1917.
63889: - Le Cabinet d'Estampes d'un Amateur
68481: - La Haye diplomatique et mondain 1930.
9478: - Rouwklagten uitgeboezemt over het droevig en schadelyk verlies van ... Hobbe Baard van sminia, in zijn Hoog Edts. leven oud-eerste voorzittende raadt in den edelen hove provinciaal van Friesland dezer wereldt door 't gemeen sterflot ontrukt den 23 van Wijnmaandt 1721. Leeuwarden, H. Halma, 1721. 4º: 21 p.
9294: - Lyk-zucht over de droeve doodt van den onvergelijkelycken zeeheld Maerten Herpertz Tromp, ridder, lieutenant ammiraal; gesneuvelt in 't jaer 1653 op den 10. van Oogstmaand, in den bloedigen zeeslag voor de Maze, tusschen de twee machtige vloten van Neder ende Engeland. Delft, Jacob Jacobsz Pool, 1653. Plano, 1 p.
52070: [CLARIDGE, J.], - De boeren-waarzegger, of waarnemingen van den schaapherder van Banbury, omtrent het weder, gegrond op veertigjarige ondervinding, Amsterdam, Schleijer, 1842, 61 pag. Origineel bedrukt papieren omslag.
49301: - BLAUWE KNOOP, ROTTERDAM, VERKAAIK--- Drie menu's met handtekeningen van diners van het gezelschap Blauwe Knoop, 1935 en 1936.
65946: - De opmerker. No. 291.
65857: - ANNALES ACADEMICI 1857-1858
48878: - LOEVESTEIN, VAN ECK--- Affiche betr. het verschijnen bij uitgever J.M. van Eck te Gorinchem van een nieuwe uitgave van den 10-cents-gids van Loevestein. 1 blad plano, met afbeeldingen van Loevestein en huizen in Gorinchem. [Ca. 1920].
49485: - ZEELAND, FINANCIEN 1796--- Stukken betr. het Plan van Constitutie 24-6-1796 waarbij opgave van de schulden en inkomsten van Zeeland werden gevraagd. Folio, 34 pag., gedrukt.
52527: - - Les trois puissances, ou correspondance entre le temps, la politique & l'equite sur les affaires actuelles. Par une dame Hollandaise. Utrecht, 1785.
67465: - Grafrede bij het ter aarde bestellen van mijnen geliefden kleinzoon, Henry Hasebroek overleden in den ouderdom van 14 jaren, en begraven den 24.September 1827 in de St. Pieters Kerk te Leyden.
66007: - Oud Haarlem. Wat gespaard bleef
65433: - Kort verhaal van de merkwaardigste voorvallen in de beroerten onder een gedeelte der burgers te Haarlem, voor, by, en na het inrukken van de militie; ten grootsten deele voorgevallen op den 2 en 3 Januari 1750.
48580: - HESSELINK, VAN SUCHTELEN--- Machtigingen van Herman F. Hesselink van Suchtelen, burgemeester van Groenlo, Hester H.M.S. Hesselink, gehuwd met D.M.J. Lasonder en Johanna G. Hesselink guhuwd met A. Moll, voor E.S. Labouchere met A. Moll, voor E.S. Labouchere en A. Beunje, betr. Grootboek Nationale Schuld, 1888 en 1889. Deels gedrukt, 3 pag.
49506: - INDIE, GREVENSTUK--- Menu d.d. 1-1-1908 met jaartallen 1883 en 1908, dus t.g.v. 25 jaar ...... Voorts afbeeldingen van plantages in Ned. Indie een woonhuis in Nederland en het portret van ......(met met snor en bakkebaarden). Ontwerp Grevenstuk.
49508: - ARCHITECTUUR, VIGNOLA--- Algemene regelen en maten der vijf bouwkundige orden, naar Vignola, gravure door J.C. Zurcher 1838, naar Tetar van Elven. 35x48 cm.
49512: - POLMAN GRUIJS--- Kwartierstaat van jhr. mr. Jan Ernst Polman Gruijs (1776-1818), met de 16 kwartierwapens. Anonieme tekening met kleur.
49514: - AMSTERDAM, NIEUW BEURSGEBOUW--- Kennisgeving van B en W van Amsterdam, 3-3-1836, betr. een prijsvraag voor een nieuw beursgebouw, op de plaats van de huidige beurs of op de Groote Zeevischmarkt. Plano, 1 blad, gedrukt.
49501: - HOLLAND, 'S LANDS BINNENJACHT--- Extract resolutien Gecomm. Raden van Staten van Holland 18-4-1776 betr. gebruik van turf voor 's lands Binnenjacht. Folio, 1 pag., gedrukt.
49503: - WENDEL, TIMMAN, GUNTER, NIEUWKERK--- Zegen-wensch op 't (...) huwelijk van onze waarde oom Rynier Timman met onze (...) moeder Susanna Gunter, 25-7-1827. Gedicht plano, gedrukt.
49505: - CONSTANT REBECQUE, JACHT, HUBERTUSGILDE--- Lidmaatschapsdiploma d.d. 1877 voor Jean Guillaume baron de Constant Rebecque als broeder in het gilde van St. Hubert, opgericht op Bijenlust 3-11-1803. Groot blad plano, oblong, met afbeeldingen van jacht en portretten.
49347: - MILITARIA, CROOCKEWIT--- Algemeen verslag van het verhandelde in de alg. vergadering Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapenden dienst, Amsterdam, 28 en 29 hooimaand 1819, 41 pag., gedrukt.
53543: A. D'A. [=LAUER, LEO] - Waarom werd Pisuisse vermoord?, z. pl. [Amsterdam, Excelsior], [1927].
53548: --- - Arrest donné, prononcé & executé contre Gilles Ledenberg (...) le 15-5-1619 (...) translaté de Flaman. 's Gravenhage, L. Elzevir, 1619.
68305: - Wax seal with coat of arms of notaris Simon Jacob de Graaf on original part of envelope dated 1785 with his signature.
55316: --- - V.P.A. Bloedigen Haegh of 't Godsalig af-sterven van Jacob de Graef de jonge op den 29-6-1672 (...) en N.V.M. noyt-gehoorde wreede broedermoort van de heeren mrs. Cornelis en Jan de Wit (...) Treurspel. Hantwerpen, Kees Voorvechter, [1672].
55347: [BECCARIA, CESARE] - Traite des delits et des peines. Traduit de l'Italien d'apres la troisieme edition. Amsterdam, v. Harrevelt, 1766.
65073: - Biographia Ultrajectina of Gulde Legende van de Stichtsche Sinter-Klaas. Ter Drukkerye, van de Olikoek-Bakker, der zeeven dorpen en brand daar de Schout en Secretaris uythangt.
56652: - Status de la societe anonyme la Compagnie Generale du Gaz, pour la France et l' Etranger. Recus par M. Duplan et son collegue notaires a Paris, 11-12-1879, Paris, Chaix, 1879, 28 pag.
68082: - Collection of 14 catalogues published by Antiquariaat Boekhandel "De Heraut" and "Louter" (later Heraldica) of Rotterdam.
54880: [KNOOP, JAN WILLEM] - Deductie voor de heeren van de Ridderschap van Overyssel, nopens de zaak van (...) J.D. van der Capellen tot den Pol en de drostendiensten. Kampen, De Chalmot, 1733 [= 1783].
55488: --- - Het ontroerd Holland, of kort verhaal van de voornaamste onlusten, oproeren en oneenigheden die in de Ver. Nederlanden in voorige tyden en allerbyzonderst in deze laatste jaren zyn voorgevallen. Behelzende ook alles wat omtrent de verheffing van Z.H. den Prinse van Oranje (...) in veele steden is gebeurt. 3 delen, Harderwijk, Brinkink [1748] / Middelburg, Meerkamp [1750].
55510: --- - Publicatie van President ende Raden over Hollandt, Zeelant en Vriesland, d.d. 's Gravenhage 27-7-1716 betr. diefstallen in tuinen, tuinhuisjes etc.
56146: [SCHELLING, H.G.J.], - Tsjechisch quartet. Een studie gewijd aan de illustraties, exlibris en gelegenheidsgrafiek van de Tjechische grafici Cinybuld, Florian, Lukavsky en Simon. Nijmegen 1958.
68304: - Wax seal with coat of arms of the Van Neck (Vanneck) family on original part of envelope dated 11 May 1779 to Joachim Rendorp and Gerard Nicolaas Hasselaer of Amsterdam.
57244: -- - Christelijk Museum Jrg. 4 (1852) en 5 (1853). gebonden in 2 half linnen banden. Prijs samen:
57921: - Map met enige tientallen werkstukken en artikelen van de heraldici Robert en Mireille Louis uit Frankrijk.
65840: - Het sigaartje en het korte Goudsche pijpje
60635: - - Dongheualueerde gouden ende silueren Munte van diueersche Coninckrijcken, Hertoochdommen, Graeffschappen, Heerlijcheden, Landen ende Steden, soo oude als nieuwe die noyt in prente en zijn gheweest : Ende oock eenighe Penninghen soo wel van goudt als van siluere ghemaeckt inde Munte vande landen van herwaerts ouer, die welcke niet ghenaempt oft ghestelt en zijn inde leste permissie.
65716: [ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS], - Aan het publiek in den Amsteldamschen Schouwburg, by den aanvang van de negentiende eeuw
68525: - Manoeuvreerkaart der 4e Divisie Infanterie in 1907 op de schaal van 1: 50.000
10571: - Bruilofts groete aan ... Cornelis Van rossem en ... Frouke Cardinaal, hun Ed. toegezongen den 6e van bloeimaand 1850. z.p. Plano.
10575: - Zangstukken ter viering van het 25-jarig jubelfeest der bisschoppelijke wijding van ... Johannes Van santen, aartsbisschop van Utrecht, gevierd den 13 november 1850. z.p. 8º: 12 p.
10577: - Dichtproeve aan mijne aanverwanten en vrienden, of weinig uit veel, door G.J. Van der kuyp, em. predikant te Breukelen. Utrecht, A.F. Blanche & Co., 1851. 8º: 16 p.
10579: - Bij de echtvereeniging van den Heer H.J. Smits en Mejufvrouw M. Schipper gevierd den 30 juny 1852. z.p. 8º: [2] p. MET: Ter bruiloft van den Heer H.J. Smits en Mejufvrouw M. Schipper. z.p. 8º: [1] p.
65373: - De Iersche Gil-Blas : lotgevallen en avonturen van Con Gregan op zijn zwerftochten uit Ierland naar Canada, de Vereenigde Staten, Texas, onder de goudzoekers door Algiers, Spanje, Frankrijk enz., door hem zelven beschreven.
65711: E.V., - Europische Mercurius, behelzende al het voornaamste 't geen, zo omtrent de zaaken van Staat als Oorlog, in alle de Koningryken en Landen van Europa, en ook zelfs in verscheidene Gewesten van d'andere Deelen der Wereld, is voorgevallen. Op een onverwarde en klaare Historische manier beschreeven, en met alle de daar toe noodige Authentyke Stukken en Bewyzen voorzien (...)
65724: - Groenenboek Utrechtsch Studentencorps, Carmina Novitiorum of M.H. Hogenburg 1892-1895
68024: - H. de Groot, colour lithograph portrait of Hugo de Groot (cut out)
68025: - Hugo de Groot, woodcut portrait of Hugo Grotius (cut out)
65287: - Festessen zu Ehren der Konigin-Mutter van Holland zu ihrem 43. Geburtstage am 2. August 1901 im Hotel Karlsbad zu Aachen-Burtscheid.
48634: - BIDAL--- Correspondentie van C. de Jong met B. Bourcy te Brignoud, 1983, betr. fam. Bidal. Manuscripten, ca. 10 pag.
10000: - Elogium Egberti De vry temminck, in urbe Amstelaedamensi viri consularis et gymnasii publici curatoris defuncti d. 27 junii. Auctore Richeo van Ommeren ejusdem gymn. rectore, publici recitatum in templo novo A.D. 16 septemb. Aº 1785. Amsterdam, Petrum Schouten, 1785. 4º: 26 p.
51278: - Advys van de gecommitteerde der E.M.H. Staaten van Zeelant (....) nopende het temperament in de religions saken in de Meyerery van den Bosch, Marquisaet van Bergen etc., z.pl. 1747, 4o, papieren omslag, (8) pag.
11991: - MEYER, COKART, JOORMAN Ter zilvre bruilofte van mijn broeder en suster den heer Joost Meijer en mejuffr. Jannetje Cokart op den 10de van wiedemaand 1789. 4(: [6] p.
11993: - MIDDELBURG, PRIJSBANDJE, WELLE Prijsbandje met wapen van Middelburg en op schutblad opdracht aan Cornelis Joannes Welle, getekend op 18 april 1810 door curatoren van het gymnasium te Middelburg: N.C. Lambrechtsen, J.A. Moens, A. Drijfhout, Joannes de Fremery, en door de rector E.C. d'Engelbronner.
12003: - MUIDEN Acht gedrukte akten uit de middeleeuwen betreffende de tol over de Vecht te Muiden, met gegraveerde afbeeldingen van zegels en merken. Folio, 10 p., 18de- of 19de-eeuws.
12005: - NEIDT, OOMEN Distributie-stamkaart t.n.v. Adriana Neidt, echtgenote van J. Oomen, geb. 1922, wonende te Breda. Z.j., doch uit W.O. II.
12007: - NIERBEEK, VAN Kabinetfoto met portret van J.J.V. van Nierbeek (1850-1933), gehuwd met T.P. Schilling (1850-1915).
12010: - NOLST, VAN STEENEVELD `Ter verjaaring van mijn ... zuster Anna Quirina Nolst, den 8ste van wintermaand 1799'. 4(: 3 p.
11745: - BARENBROEK, NOOY Welgemeende gelukwensch aan ... E. Barenbroek en echtgenoote [W.O.W...] ter gelegenheid der 25 jarige echt vereeniging. Amsterdam, 5 maart 1884. 8(, oblong, [1 blad.]
11746: - BART Aantekeningen betreffende de familie Bart te Groningen. 2 p.
11750: - BEERTA, CONFESSIONELE VERENIGING, WILLEKES Enige stukken betreffende evangelisatiewerk te Beerta van de Confessionele Vereniging, ca. 1900. 5 stuks.
11751: - BELDER, COOL, CALISCH Keur van dramatische, oratorische en andere gedichten, bijeenverzameld door H.B. Belder. Z.p., z.j. [19de-eeuws.] 4(: [ca. 300] p. Geb. in halfleer. Op titelschildje: `Gedichten bijeenverz. door H.B. Belder.'
52814: -- - Deductie aan [...] Staten van Friesland voor vrouwe R.M. Lycklama a Nyeholt, wed. wylen de heere M. van Bouricius, in leven Grietman over Aengwirden voor haar zelfs en als moeder [van...] haar dogter D.C. van Bouricius, en voorts vervangende een merkelijk aantal van stemgeregtigde ingezeetenen van de Grietenye Aengwirden. Tusschen de praetendenten van 't volmagtschap ten landsdage van de Grietenye Aengwirden, voor den jaare 1761. z. pl. [1761].
67569: - Kohier van de plaatselijke directe belasting der gemeente Haarlem Dienst 1884.
68301: - Wax seal with coat of arms of Frederik Adolf Lowenhielm Den Haag 11 August 1797 on original part of envelope.
64764: - De Haagsche Princelyke en Koninglyke Almanach, voor het schrikkeljaar 1788. Met Plaaten.
49255: - OVERSCHIE, VAN--- Gedrukt biljet met de tekst 'Het woort is ... den ... Februarij 1704. Frederick Wolphert van Overschie, majoor der stad Delft'. 18e eeuws.
12014: - NOORDBEEKE, VELDHUYZEN Klinkdicht ter gelegenheid der 25 jarige evangelie bediening van Petrus Noordbeeke te Amsterdam, 26 juni 1756. 8(, oblong: [2] p.
12018: - NOORDEN, VAN; LUTEIJN Uittreksel geboorteregister Oud Alblas 1863, betreffende geboorte van Pieter August, zoon van Pieter H.C. van Noorden en Augusta G. Luteijn. Folio, 1 p.
12021: - NOOYEN, VAN; DE VOS Dossier betreffende de kwartierstaat van Maria van Nooyen, geboren Rotterdam 1876, afkomstig van W. Wijnaendts van Resandt. Ca. 30 p.
12023: - OISTERWIJK, DE GEUS Pentekening, opgewerkt in sepia, van een herenhuis met poortje ernaast. Onder de tekening `No. 130, aan het Linsteind te Oisterwijk' en `A. de Geus 1845'. 16x22 cm.
68490: - Large heraldic manuscript collection of printed, engraved, lithographed and chromolithographed coats of arms of municipalities, cities, families, provinces, countries, royalty, politicians, colleges, original drawings, and armorial bookplates collected by Joh. A. Moesman (Utrecht) and thereafter from the heraldic collection of Daniel de Bruin.
10275: - Treurgalm bij 't overlyden van ... Jean Frederic Faure Van der wilt, leeraar der Walsche Gemeente alhier [= Leiden]. Leiden, Wed. M. Cijfveer Jz., 1809. 8º: 7 p.
10288: - Vriendenzang ter zilveren bruiloft van mijne zeer geachte behuwdbroeder en zuster Johannes Buys en Sophia Margaretha Frerichs, gevierd in Amsterdam den eersten van Wijnmaand 1811. z.p., z.j. 8º: [24] p.
10295: - Bij gelegenheid der echtvereeniging van ... Cornelis Klaverweyden met ... Anna Maria Kragtingh, gehuwd binnen Haarlem den 2den van bloeimaand 1813. z.p. 8º: [4] p.
10298: - Gedachten op den 16den maart, den verjaardag van den voor ons onvergetelijken Van der roest, aan deszelfs diep bedroefd gezin toegewijd. z.p., z.j. 8º: [4] p.
10299: - Mijne traanen op het graf van Lambertus De jager, Med. Doctor, overleden te Utrecht den 17 Junij 1814. z.p.. 8º: 4 p.
10308: - Plegtige gedachtenisviering van wijlen Coenraad Wertz, namens de Amsterdamsche departementen der Mij tot Nut van 't Algemeen door B. Klijn Bsz. in de Remonstrantsch Gereformeerde Kerk op dinsdag den 2den van grasmaand 1816. z.p. 8º: 24 p.
10310: - Ter nagedachtenis van jonkheer Jan Slicher, lid van de vergadering der Staten Generaal, en president van het Provisioneel Bestuur van 's-gravenhage, overleden den 24 van herfstmaand 1815. z.p. 8º: 8 p. Met etsje door Bagelaar van een grafmonument.
10315: - Iets voor mijn kind. Leiden, L. Herdingh en Zn, 1815. 8º: 16 p.
10259: - Huwelyks-versen ter bruilofte van ... Mr. Joännes Christianus Scharp en ... Barbera Van lom, gehouden te Gorinchem den 22sten van herfstmaand 1807. z.p. 8º: [28] p.
10261: - Hulde aan Mr. F.J. Gallé, nu 50 jaren advocaat voor de beide Hoven en andere collegiën van justitie in Den haag, voorgelezen op den vriendenmaaltijd van de practizijns societeit in Den Haag, den 14 october 1807. z.p. 8º: [6] p.
63790: - Reizen van Nederlanders rondom de wereld. Van Noord, Schouten en Le Maire, Hermiet, Abel Tasman.
10272: - Nagedachtenis van Mr. J. Hinlópen, voorzitter der tweede klasse van het Koninklijk Instituut, enz. overleden den 21 december 1808. Amsterdam, 1809. 4º: [11] p.
65869: - Heraldisch ontwerpboek/heraldic scrapbook
54514: --- - Verhaal van het geen in (...) 1750 (...) in de (...) Languedoc is voorgevallen, ten opzichte van de gereformeerden in gem. provintie (...) vervolging tegen hen door de geestelykheid. Amsterdam, Borstius, 1752.
52830: --- - Sententie by den raedt van State der Vereenighde Nederlanden ghearresteert tegens Johan Breugel, voor desen commijs van den ghewesen ontfanger generaal mr. Philips Doublet, den elfden December 1668. 's Gravenhage, H. v. Wouw, 1668.
15469: [KIST, WILLEM] - Karakterschetsen, zeden en gewoonten van Nederlandsche ... Amsterdam: E. Maaskamp [1816], facsimile-reprint Haarlem: Erato, 2000.
67286: - Nederland's Adelsboek jaargang 10, 1912
64392: - Feestzangen ter vijf-en-twintigjarige echtvereeniging van den heer E. Godee en Mejuffrouw J.R. Kalden, Utrecht 3 april 1864
52840: --- - Korte deductie gedaan, maken ende [...] gecommitteerde Raden [...] overgegeven uyt den naem ende van wegen mr. Hendrick Brouwer, hooft-officier der stad Leyden, impetrant in cas van revisie ter eenre, op ende jegens den advocaat mr. Reynier Rooseboom, eerst aenbrenger en nu gedaeghde in het voorschreven cas ter andere zijde [Den Haag 1679].
61440: - - Treur-zang, wegens de zwaare en verschrikkelyke brand, Voorgevallen op den 18de september 1822, in de Luthersche Nieuwe Kerk, te Amsterdam.
9727: - Treur- en troost-zang over het vroegtydig afsterven van ... Agatha Corvina Van der dussen, in leeven huysvrouwe van Mr. Gerard Van vredenburch, meesterknaap van Holland en Westvriesland, ontfanger generaal der kerkelijke goederen mitsgaders bewindhebber van de Oostindische Maatschappye ter kamere Delft, enz. voorgevallen op den 29sten dag van wijnmaand, in den ouderdom van zes-en-veertig jaaren en twee maanden. z.p. 4º: [8] p.
67458: - Hendrik Jacobsz. Soeteboom.
65913: - Geschiedenis der martelaren die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Vooraf gaat een woord ter inleiding van Dr. A, Kuyper.
10026: - Verklaring van het monument [voor Hendrik Hooft Dz.]. Amsterdam, A. Borchers. Folio, 1 p.
10028: - Aan ... Hendrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787. Amsterdam, Petrus Conradi, 1787, echter gedrukt van ander zetsel en met weglating van het adres van Conradi aan het slot.
9864: - Een aertig jongske is weer de vrucht van mijne min. [Eerste regel van een geboortebericht op rijm, door Jakob Komen, betreffende zijn zoontje, geboren te Rotterdam, 3 november 1779.] z.p. 4º: [1] p.
10717: - Ter gelegenheid van den zilveren bruiloft van den weledelen heer W.J.G.J.C. Marpürg en mevrouw M.J. Marpürg-Neyssel, 23 Juli 1899. z.p. 8º: [10] p., geïllustreerd.
49082: - BREUKER--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van Thomas Breuker, d.d. Amsterdam 1853, manuscript.
49084: - MACLEOD READ--- Blaadje uit album amicorum van Constance met bijdrage van Marion Macleod Read, d.d. Holyport 1844. Manuscript.
57971: - Ter herinnering aan Uwe afgelegde geloofsbelijdenis. Gedrukte brochure, 8 pag., ingevuld met pen voor Christoph Friedrich Leibbrand, d.d. 31-3-1919.
57972: - Ca. 25 tractaatjes, kleine brochures, uitgegeven door het Ned. Genootschap Christelijke Heiliging van den Zondag te 's Gravenhage, en door het Ned. Godsdienstig Traktaat-Genootschap, ca.1880-ca.1940. Per stuk ca. 10 pagina's. Gedrukt.
49211: - CAECILIA COLLEGIE, MUZIEK, GREVENSTUK--- Menu d.d. 23-1-1908 van het Heylige Cicilia Collegie te Amsterdam, met o.a. afb. van Cecilia orgel spelend en een stille omgang. Ontwerp Grevenstuk.
67328: - Collection of documents concerning Chambre Arbitrale et de Conciliation pour Grains & Graines d'Anvers.
67075: [HOCHHUTH, R.], - Summa iniuria oder Durfte der Papst schweigen? Hochhuths Stellvertreter in der öffentlichen Kritik.
68471: - Spiegel van Amsterdams zomervreugd, op de dorpen Amstelveen, Slooten, en den Overtoom, (...) Abraham Rademaker.
68300: - Wax seal with coat of arms of Madame de Stael de Holstein on original part of envelope dated Coppet 28 May 1807.
11065: - HENDRICHS, `DE TIJD', BOLSIUS Enkele stukken afkomstig van F. Hendrichs, redacteur van De Tijd te Amsterdam, 1906. O.a. een verslag van een lezing van pater H. Bolsius uit Oudenbosch over een `mirakel in onze dagen'.
11073: - HOOYER, DE Uittreksel uit het doopboek van de Zuyder Kerk te Amsterdam, 1791, betreffende doop van Arie, zoon van Arie de Hooyer en Maria R. Biekel. Getekend door de koster Jan van Dijl. Deels gedrukt.
11078: - HULSTT, BELGIË Brief van ... Hulstt, Brussel 1708. 4(, 8 p. (`lettre importante et curieuse', volgens een vroegere verzamelaar.)
8511: K. - Het misverstand of Elk is een dief in zijne nering. Oorspronkelijk Hollandsch blijspel met zang. 2e druk. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1834.
68299: - Four wax seals with lettering and coat of arms of Direction Generale Societe de Commer. Maritime Berlin 7 January 1812.
66040: [CAPELLEN TOT DEN POL, J.D. VAN DER], - Bylage tot de Vaderlandsche historie door J. Wagenaar. Kunnende mede dienen tot een byvoegzel op de Historie van het stadhouderschap, door den heere abt Raynal (uit het Fransch vertaald).
66241: - Brieven aan R.M.van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende, IIIe deel, werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, nieuwe serie 56
66071: - Catalogus van schilderijen, Verkooping op donderdag 24 october 1878 in de Brakke Grond te Amsterdam onder directie vann C. F. Roos en C. F. Roos jr
48578: - LANGENHOFF, BRUIJNS--- Acte d.d. 17-8-1839, waarbij Johannes Langenhoff, goud en zilversmid te Kalkar (mede namens zijn zuster Margaretha), de voogd over kinderen van Johanna Langenhoff en H. Seegers en de voogd over J.B. Kersten, zoon van de overleden Johanna Langenhoff een machtiging afgegeven. Manuscript, folio, 7 pag.
9681: - Gezang op het overlyden van ... Willem Karel Hendrik Friso prins van Orange en Nassau ... 1751. z.p., z.j. 4º: 12 p.
66364: - Rapport nopens den wettigen en noodzakelyken Invloed van de Burgery der Stad Haarlem op haare Vertegenwoordigers, ter Vergadering van de Heeren Raden en Vroedschappen, uitgebragt door de Heeren Burgemeester van Dam, Schepen de Lange, Oud-Burgemeester Kuits, Oud-Schepen van Styrum, Pensionaris van de Kasteele, en Secretarissen van Schuylenburch en Graswinckel, als by Resolutie van den 29 April 1787 (...).
60758: (LAST, H.W. ?) - Collection of 16 coloured lithographs of The Hague, Scheveningen, Baarn and Soestdijk.
51634: [SCHILPEROORT, T.O.], - Kort begrip van het zamenstel onzer taal, na inzage van Mr. W. Bilderdijks spraakleer (......), Amsterdam, Den Hengst, 1827, (6)+288 pag. + 7 uitslaande tabellen. Gebonden in half leren band.
67449: - Errinnerungs-Medaille aus erbeuteter Kanonen-Bronce Andenken an den Hundertsten Geburtstag des Grossen Kaisers Wilhelm I zum Kanonier Robert LauterbachErfurt, 16. Juni 1897.With an original medal.
68297: - Blind stamp with coat of arms of Dusseldorf Kon. Preuss. Cantons Notam on original part of envelope.
68298: - Two wax seals with lettering and coat of arms: Helsingoers Politie Segl/Cons. d'Espagne (Spanish consul) 1708.
12706: - ZUTPHEN, PROBLEMEN IN 1783. Exemplaar van de Leydse Courant van 15 december 1783, met o.a. berichten uit Zutphen betreffende het afschaffen van de drosten-diensten, de installatie van Jan Bisschop bij de compagnie van kapitein Van de Capellen, de foute houding van de compagnie van `den bekenden Z...' en andere politieke zaken. Blz 1 en 2 van 4.
12714: - AANEN Foto van Jansje Aanen met haar man, mei 1912, 9x6 cm., op karton.
64470: - Hamer, maandblad, 1941 nr. 2
68296: - Blind stamp with lettering: Sankt Gallen with the city coat of arms.
10919: - Verrassings-potpourri, 8º.
10920: - Het huwelijks weerglas en "De Luijermand", plano.
10921: - Ca. 15 diverse blaadjes, 8º.
10922: - Zes diverse blaadjes, 8º.
10923: - Op het koperen feestgetij, 8º.
10924: - Bruiloftslied, 8º.
10925: - Drinklied en "Welkom aan tafel", 8º.
10926: - Ca 18 liedjes, 8º.
11080: - IMMINK, ZANG Boekje Nederlandse zangeressen door De Bossan, met handgeschreven opdracht van de concertzangeres Jo Immink, 1946, voor mevr. Pauw te Zwolle, met nog een briefje van Jo Immink aan dezelfde, d.d. 23 januari 1946.
11083: - KAT, TEN KATE Extract uit geboorteregister betreffende kind van Floris Kat en Josina ten Kate, Amsterdam 1833.
11085: - KATWIJK Bloknote met aantekeningen van J.A.L. van Haarst betreffende de geschiedenis van Katwijk met een aantal kranteknipsels met artikelen van zijn hand over Katwijk, ca. 1970.
11086: - KEYZER Brief van H. Keyzer, Rozenstraat te Hilversum, aan de redactie van een dagblad, onder meer over het antipapisme van ds. Hogenhuyze. Z.j. [ca. 1930], 4(, 4 p.
11108: - LITH, VAN DER; LUTHERSE GEMEENTE DEN HAAG Resolutie van de Staten van Holland betreffende traktement en werkinstructie voor de Hoogduitse predikant te 's-Gravenhage Diederik van der Lith, 29 januari 1699. Eigentijdse kopie. Folio, 1 p.
11109: - LOCHEM, VAN Oproeping (advertentie) betreffende boedel Jacobus van Lochem en Geertruida Steynman. Voorburg 1913, 2 stuks.
49058: - ROSSUM, VAN--- Aquarel van schip en huizen, gesigneerd H. v. Rossum, 22x16 cm., 20e eeuws.
49060: - KALLIGRAFIE, BEZEM--- Getekend blad kalligrafie, folio, oblong, gesigneerd L.(of S.?) Bezem, 1838.
49062: - KROMHOUT, ARCHITECTUUR--- Zeven bouwkundige tekeningen van W. Kromhout Czn., uitg. J.J. Hellendoorn, 1915, gedrukt.
49064: - ONGENA, JUBBE--- Bidprentje voor augustinus D. Ongena, weduwnaar van Angelina Jubbé, 1780-1860, Sinay 1860.
65778: - Oranje-vonken. Verzameling van opschriften, in rijm en onrijm. Opgemerkt en gecopieerd bij het feest der Herstelling van Neerlands Onafhankelijkheid
65868: - Leidsch Dagblad donderdag 2 januari 1873-maandag 31 maart 1873
65441: - Requeste van agtien leeden van de vroedschap der stad Haarlem, met een Memorie tot haare Justificatie tegens het Berigt van wylen haare Koninglyke Hoogheid, glorieuser gedagtenisse, op haare voorige Requeste, raakende de aanstelling van Salomon van Echten tot Burgermeester der Stad Haarlem. Zo als het zelve op den 8. February 1759 ter Vergaaderinge van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland is ingeleeverd: met alle de daartoe gehoorende Bylaagen.
68294: - Wax seal with lettering: Boelen.
68295: - Wax seal with lettering: B. Hartogensis & Zoon 's Gravenhage.
65646: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van der Wyck
65645: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge van Zwijnsbergen
65661: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer, 1880-1881
65660: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge
65658: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge
65657: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge van Zwijnsbergen
65656: - Wapenkaart/Coat of Arms: Braakenburg
65654: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65655: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge
65653: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel van Kessel
65652: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Sonnaville
65651: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65649: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65647: - Wapenkaart/Coat of Arms: Speelman
65643: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jong van Rodenburgh
65644: - Wapenkaart/Coat of Arms: Steengracht
65640: - Wapenkaart/Coat of Arms: Stoop
65641: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jong
65642: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Zijll de Jong
65639: - Wapenkaart/Coat of Arms: Spiering
65637: - Tabaksdoos, tobaccobox
65635: - Stedelijk Museum te Haarlem no 8
65636: - letter- of symbolenslot/lock with letters
65631: - De Zuid-Afrikaansche Republiek verslag uitgebracht door den consul van Belgie te Pretoria. (Vertaald)
65612: - Ter gelegenheid der ondertrouw van den heer George Hendrikus Broekhuizen Jr. en mejufvrouw Henderika Wilhelmina van Ophoven. Amsterdam, Den 29 Junij 1844
65613: - Naamlijst der voornaamste Bloemisten in de omstreken van Haarlem. Met derzelver Woonplaatsen. 1804 en 1805. Naamlijst der Lijnwaad- en Garenbleekerijen.
65614: - De weeshuizen der doopsgezinden te Haarlem 1634-1934
65608: - Kasteelen in Gelderland/the maps/lijst van kasteelen en historische landhuizen in Gelderland met vermelding van eventueele oorlogsschade
65611: - Ter gelegenheid der ondertrouw van den heer G.H. Broekhuijzen Jr. en mejufvrouw H.W. van Ophoven. Den 29 Junij 1844.
67448: - Toespraken gehouden bij de overdracht van het monument opgericht ter nagedachtenis van dr. Frans Rauwenhoff aan de familie van den overledene op vrijdag 16 october 1868 te Rotterdam
49413: - GRAVENHAGE, GRONDVERGADERINGEN--- Stukken en bylagen tot het werk der grondvergaderingen, gehouden in Den Haag in maart, april en mei 1797. Folio, 36+20 pag., gedrukt.
67501: - Van Randwijck, genealogical document (extract) with coat of arms eand some reproductions of portraits and Kasteel Rossum.
58214: - Verslagen der Associatie ter bevordering van het onderwijs der katholieke jeugd bijzonder voor behoeftigen in de Ned. overzeesche bezittingen. Amsterdam, 1912, 1918, 36+26 pag., gedrukt.
68293: - Wax seal with initials of S. M. Levy 1808 on original part of envelope.
68292: - Wax seal with coat of arms of Hogguer (Hamburg) 1783 on original part of envelope.
48660: - MATTHIJS, VAN LUCHTENBURG--- Correspondentie tussen C. de Jong en C.J. Matthijs te Gouda 1983, over wapen Van Luchtenburg. Manuscript, 2 pag.
48662: - BACKERE, DE; SCHIPPERS--- Correspondentie tussen C. de Jong en mej. A. Schippers, 1974, over De Backere. Manuscripten, 3 pag.
68291: - Wax seal with coat of arms Leopold Alhaus Kon. Preuss. Cantons Notam on original part of envelope.
67298: - Nederland's Adelsboek 1916
65894: - Photograph of David Cohen, Nico Krom and A.J. Luyt 1908
49275: - GRONINGEN, LIJFRENTEN--- Extract resolutien Staten Generaal d.d. 4 en 5-8-1760 betr. de achterstallige Groningse lijfrenten. Gedrukt, folio, 41+(2)+3 pag.
49657: - KRANTEN, STAKING BEZORGERS--- Aan de abonne's van De Courant en het Amsterdamsche publiek. Brochure van de Courantenbezorgers vereniging 'Bijtijds Ontwaakt'. Spetember [1945?]. 1 blad, 4°, gedrukt.
65863: - ANNALES ACADEMICI 1849-1850
65814: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van De Haarlemsche Football Club 1879-1919
68528: - Kwartetspel Decoraties
49186: - DONGEN, VAN--- Distributie stamkaart t.n.v. Cornelis J. van Dongen, geb. 1925, deels gedrukt.
10500: - Gouden bruiloftsfeest van den Heer J.H. Akkerman en Mejuffrouw G. Vis, gevierd binnen 's gravenhage den 3 en 4 augustus 1833. 's Gravenhage, A.D. Schinkel, 1834. 8º: 58 p. Gebonden in origineel karton.
10505: - Cantate bij de redevoering van den hoogleeraar J. Heringa Eliza's zoon ter viering van het 50 jarig bestaan der My tot Nut van 't Algemeen in de Utrechtsche afdeling dier maatschappy den 17 november 1834 door J. Decker Zimmerman, predikant te Utrecht. Utrecht, N. v.d. Monde, 1834. 8º: 7 p. MET: Rijzende en ruischende zangen bij de redekaveling van den uitgestudeerden zoon zijn' s vaders om te vieren het langdurig bestaan der My Tot Spot van Al 't Gemeen in de Schildasche afdeling dier My den 71 van gekkenmaand 4381, door J.D. Miseri Man, dichter te Schilda. Schilda 4381. 8º: 8 p.
10514: - Herinnerings-offer bij het overlijden van den christenleeraar T.M. Van gulpen. Nijmegen, D.J.Haspels, z.j. 8º: 11 p.
10519: - Aan onzen geachten neef en night de Heer Jansen terlet en Mejuffrouw Maria Vermeulen, bij de feestviering van hunne zilveren bruiloft, april 1838. z.p., 1838. 8º: [6] p.
10521: - Aan mijnen vriend den wel-eerw-heer H. Gehle, bij zijne bevordering tot Doctor in de Godgeleerdheid, z.p. 8º: [2] p.
10523: - Gedachtenis-offer aan J.C. Schotel, zeeschilder, door J. van Harderwijk Rzn. z.p., 1839. 8º: 8 p.
10525: - Feest-toonen ter zilveren bruiloft van onze beminde ouders ... Philippus Van der hoeven en ... Johanna Maria Heyligers, gevierd binnen Schiedam den 28sten december 1839. z.p. 8º: [8] p.
10527: - Ontboezeming bij het onverwacht afsterven van den hooggeleerden heer Jodocus Heringa Ez, hoogleraar in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te Utrecht, ontslapen in den ouderdom van ruim 74 jaren in de nacht van den 17 January 1840. Utrecht, C. Bielevelt, 1840. 8º: 7 p.
10541: - Bij gelegenheid van het verlovingsfeest van ... H. Weymans en ... A.L. Mouton, gevierd aan het Huis Den Deyl, den 20sten van bloeimaand 1842. z.p. 8º: 14 p.
10543: - Bij het sterven van mijn vader [roodenburg] op den 8 october 1842. z.p., z.j. 8º: 8 p.
10545: - Huwelykszang ter 25 jarige echtverbindtenis van ... Willem Baarslag en ... Cornelia Aletta Van hulst plegtig gevierd [te Amsterdam] den 27 november 1843. z.p. 8º: 14 verschillende gedichten van 1 tot 12 p. ieder.
10549: - Feestlied ter gelegenheid der vijfentwintigjarige echtverbindtenis van den Heer C. Lind en Mevrouw M.A. Lind-walm, gevierd den 23 september 1844. z.p. 8º: [4] [2] [2] p. Met nog twee liederen op deze bruiloft.
10552: - Bij het overlijden van... W. Storm, predikant te Utrecht, op den 29 maart 1845. Utrecht, J. Herfkens Fz., 1845. 8º: 6 p.
10558: - Tafelzangen ter gelegenheid der bruiloftspartij van den Heer H. Adama en Mejuffrouw E. Veen gevierd den 13 mei 1846. z.p. 8º: [16] p.
10565: - Het vijftigjarig hoogleeraarambt van mr. D.J. Van lennep, gevierd te Amsterdam den 19den november 1849. Amsterdam, F. Muller, 1850. 8º: 80 p. Geb.
10486: - Aan mijnen vriend J.C. Westerman, bij deszelfs vertrek naar het leger, den 14 maart 1831. z.p. 8º: 4 p.
10490: - [W.H. Warnsinck], Aan mijne gade op den vijf en twintigsten verjaardag onzer echtvereeniging. 12 mei 1832. z.p. 4º: 8 p.
10493: - Klaagzang bij den vroegen dood mijner onvergetelijke gade Vrouwe H.J. Royaards geb. Both hendriksen, ontslapen te Utrecht den 6 oct. 1832, oud ruim 27 jaren. z.p. 8º: 8 p.
10498: - Aan Chassé en zijn krijgsmakkers, bij hun terugkomst in 't vaderland (junij 1833). Rotterdam, M. Wijt, 1833. 8º: [8] p.
10451: - Op den 26sten van bloeimaand 1829 [betr. feest van de Heer Stoezak]. z.p. 8º: [1] p.
10453: - Bij gelegenheid der vijftigjarige echtverbindtenis van Nicolaas De bruyn en Marijtje Van eskert, gevierd binnen Haarlem den 19 october 1829. z.p. 4º: 4 p.
10455: - Bij het afsterven van ... T. Hoog, in leven oudste leeraar der Nederduitsche Herv. Gem. te Rotterdam, overleden 28 november 1829. Rotterdam, Wed. V.d. Meer & Verbruggen. 8º: 1 blad.
10457: - Lierzang ter nagedachtenis van Neerlands eersten tooneelkunstenaar A. Snoek, Amsterdam, A. Cramer, 1829. 8º: 15 p.
10459: - Koorgezangen bij het lijkfeest van ... B.F. Tydeman, op den 16 maart 1830. z.p. 8º: 8 p.
10461: - Frieslands hulde aan zijnen vertegenwoordiger ... M.P.D. baron Van sytzama bij zijne ronde en moedige verdediging van recht en waarheid in de vergadering der Staten Generaal in 's Hage den 19 november 1830 door R. Posthumus, predikant te Waaxens en Brantgum. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1831. 8º: [8] 7 p.
13574: - DIERDORP, DRESSELHUYS Kwartierstaat en opgave nakomelingen van Eefje Dierdorp (1830-1910), gehuwd met I. Jacobus Franken en II. met Jan Folkertsz Verbeek. Kwartieren o.a. Soutman, Schipper, de Vries, Dresselhuys, Dunning Munnikhof, van Ree, ter Laag, 1 staat met enkele bijlagen, manuscript.
13578: - AVRO Omslag “De radio-omroep in deze week. AVRO”, gebonden in half leer. Op de binnenzijden van het omslag “Lijst van radio-stations in Europa”, ca 1930.
13582: - VEER, DE Herinneringsboekje geloofsbelijdenis, uitgereikt aan Maria de Veer, 23-3-1909 in de Amsterdamse Muiderkerk. Getekend door ds. Voorhoeve.
65272: - The Falklands Campaign: The Lessons
68080: - Overdruk van de opdracht en de naamlijst der deelnemers voorkomende in het aan Mr. Dr. S. Muller Fz aangebodenb exemplaar.
68079: - Dr Laurens Reael (1583-1637) koopman, dichter, letterkundige, magistraat, admiraal, diplomaat, wis- en natuurkundige.
45454: - LANGEBAARD, EDAM--- Aantekeningen (19e eeuws) betreffende bedragen geld die Pieter Dirksz. Langebaard in 1583 aan het weeshuis te Edam heeft geschonken. Manuscript, 1 pag.
45498: - WIJN--- Concept resolutie van de Staten van Holland, d.d. 28-7-1660, betr. het verpachten van de brandewijnen en de koele wijnen. Manuscript, folio, 2 pag.
45460: - SONNEVELT, VAN, ALKMAAR, VAN DUVENVOORDE--- Inventaris van brieven, papieren, munimenten, obligatien, boeken en registers in het sterfhuis van Willem van Sonnevelt, overgeleverd aan de weeskamer van Alkmaar door Jhr. Gijsbrecht van Duvenvoorde, heer van Obdam, 1577. Manuscript, folio, 92 pag.
65423: - Rangliste der Königlich Preußischen Armee und des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps für 1914. Mit den Dienstalterslisten der Generale und der Stabsoffiziere und einem Anhange, enthaltend das Reichsmilitärgericht, die Marine - Infanterie, die Kaiserl. Schutztruppen und die Gendarmerie - Brigade in Elsaß - Lothringen. Nach dem Stande vom 6. Mai 1914.
48764: - BEMMEL, WENNEKERS--- Hedendaagsche bouwkunst. Uitgezochte ontwerpen van vreemden en inlandschen oorsprong, red. H.J.H. Groneman. Afl. 2, Groningen, Wolters, 1867.
67536: - Ter gedachtenis aan den weleerwaarden zeergeleerden heer Frederik Carel Antonius Pantekoek, in leven predikant bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam
9660: - Aan ... Mr. Egbert de Vry Temminck, oud-burgermeester en raadt ... te Amsteldam, bij gelegentheidt des onvoorziens overlijdens van Mevrouwe Margareta Temminck zijn Ed. hoogwaarde echt-genoot, ontslapen binnen Amsterdam den eerste van lentemaandt 1750. z.p. Plano.
9668: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Jan Van borssele ... en ... Anna Margareta Elzabeth Coninck, vrouwe van Ritthem ... gevierd binnen Middelburg in Zeeland op den 26 van wijnmaand 1750. Middelburg, Leendert en Johan Bakker. 4º: [48] p.
68290: - Wax seal with coat of arms of W.M. Sandt-van Nooten Harlingen 26 November 1805 on original part of envelope.
68268: - GEYER, DU CASTELE BANQ Brief van J. Geijer aan zijn tante, M.C. du Castele Banq te Maastricht.
68289: - Van Hoogdalem - tegel/tile with coloured coat of arms.
49267: - ROERMOND--- Chroniques exposees en divers endroits de la ville de Ruremonde. Folio, gedrukt, 1 pag.
10788: - Liederen te zingen ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van den heer en mevrouw P. Boot-de Graaf, Leiden [Stadsgehoorzaal] 11 Maart 1912. 8º: 15 p. Geïll. met groepsfoto van het gezin.
10790: - Ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den Heer L.H. Boomgaard en Mejuffrouw W. Van Gaard, Amsterdam 17 mei 1912. Amsterdam, Wed. R.J. Coesel. 8º: [4] p.
59133: - Programma Carmen van G. Bizet in het teatro la Fenice te Venetie. Geillustreerd, deels in kleur, met portretten van de acteurs en actrices. In het italiaans. 1939.
11021: - DONCKERWALCKE, VAN AMEROM, NIX. Kwitanties van regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Haarlem, t.b.v. diakenen van de Waalse kerk aldaar, betreffende schoolgeld voor leerlingen Donckerwalcke, Van Amerom, en Nix. 1899. 3 stuks à 1 pag; prijs per stuk
49423: - GRAVENHAGE, JURISDICTIE HOF VAN HOLLAND--- Een aantal gedrukte stukken betr. de geschillen over de jurisdictie tussen het Hof van Holland en de magistraat van 's Gravenhage.
51005: - - Const-thoonende ivweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht [...] in twaelf spelen van sinne. Zwolle, Z. Heyns, 1607.
64620: - Catalogus der algemeene Nationale Tentoonstelling. Haarlem 1861.
11455: - KLEEFF, VAN; VAN SCHALKWIJK, VERSTEEGH Twee fraai getekende afbeeldingen in kleur en goud van alliantiewapens. De ene van Cornelis Meeseler van Kleeff en Jaquemina Versteegh. De andere: Willem van Kleeff en Anna van Schalkwijk van de Velde met erbij de tekst: `door mij gedaan Willemina van Kleeff 1752'. Wrs. 19de-eeuws, ieder 40x33 cm.
11462: - KORTENHORST Dossiers, afkomstig van J. Kortenhorst te 's-Gravenhage, betreffende families uit zijn kwartierstaat, 2de helft 20ste eeuw. Deze dossiers zijn van beperkte omvang en bevatten 2 à 20 stukken. Per dossier
11469: - KORTENHORST, GODON Dossier Godon, waarbij een fotokopie van het manuscript `Mijn levenservaringen' van A.P. Godon (vgl. artikel artikel G.W. Huygens in Over Multatuli, nrs. 14-16 (1985-1986).
11477: - KRÄMER Manuscripten voor een boek of collegedictaten van de hand van prof.dr. F.J.L. Krämer: Historia Antiqua, 2 dln.; Historia Reipublicae Romanae, 6 dln.; Historia Patriae, 1 dl.; Historia Medie Aevi, 1 dl.; Historia temp. rec., 6 dln. Met enkele losse bijlagen waaronder een gedrukte aankondiging van een `Dameslezing' te Utrecht door Krämer in 1900: `Het nationalisme in de 19de eeuw'.
48713: - ZOUT--- Concept ordonnantie op het regt van het wit gerafineert zout van buiten Holland inkomende, in het bijzonder het Friese zout, Staten van Holland, 22-1-1749. Folio, 13 pag., gedrukt.
48711: - MOLENS--- Request van koornmolenaars Dordrecht aan Staten van Holland, 18-1-1749, betr. verhoging maallonen. Folio, 2 pag., gedrukt.
9779: - Ter zilveren bruiloft van ... Hendrik Bicker, oud schepen der stad Amsterdam en Vrouwe Klara Magdalena Dedel, gevierd den 11den der bloeimaand 1770. z.p., z.j. 4º: [12] p.
49373: - COESLAGER, OURSEL--- Twee uitnodigingen tot bijwonen van de begrafenissen van Simon Coeslager, d.d. Amsterdam 14-4-1723 en van Madelaine Oursel, wed. S. Coeslager, d.d. Amsterdam 14-1-1727. 4°, oblong, gedrukt.
65447: [MANDELE, E.C.M. VAN DER], - Etiquette voor heeren
49283: - WARENGHIEN, DE; KRAIJENHOFF, SLICHER, VAN SCHINNE, MILITARIA--- Collectie van 12 manuscripten van of over L.P.F. baron de Warenghien (1771-1854) uit de jaren 1811-1813. Folio, 32 pag.
49415: - GRAVENHAGE, BINNEN- EN BUITENHOF--- 'Alsoo den deecken en hooftmannen van het Binnen en Buyten-Hoff ...', folio, 2 pag., gedrukt, d.d. 30-9-1729.
68077: - Zierikzeesche straatnamen
65725: - Liefde boven all. Liedjes uitgereikt bij gelegenheid der maskerade, ter viering van het 215jarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool, door de Kamer derRederijkers van Haarlem, van ouds: De Wijngaertranck. 25 junij 1851
65721: - Het spectatoriaal toneel, eerste en twede deel
9412: - Lijkdichten op het overlijden van ... Gerard Röver, resident van zijn koningklijke majesteit van Pruissen, enz. Verscheiden den 25sten, begraven den laatsten van wintermaand des jaars 1711. z.p. 4º: [8] p.
9409: - 't Huwelyk van monsieur Konstantyn De vogel en jufvrouw Maria Konstant, geviert den 12en der Oogstmaandt 1711. z.p., z.j. 4º: [12] p.
64090: - Parsifal, scenische bilder nach den fur Bayreuther aufführung gefertigten decorations- und costümskizzen der herren Gebr. Brückner und P. Joukovsky
9943: - Lierzang voor den beruchten Elie Luzac, advocaat te Leyden, toen hij voor zijn schoonzoon, Le jeune, door voorspraak van Louis [van Wolfenbuttel] eindelyk zijnen prins een ambt had afgetroggeld. z.p., z.j 8º: 4 p.
9846: - Egt-zangen ter geleegenheid van 't huwelijk van ... Jan Anthony Pryn en ... Stephana Zoodaar, te zamen vereenigt [te Voorschoten] den 18 augustus 1778. z.p. 4º: [32] p.
9849: - Dichtgedagten bij het graf van den prins der God'gewijde Nederlandsche dichteren Joannes Eusebius Voet, in den ouderdom van 73 jaren in 's graavenhaage overleden op den 28 van herfstmaand 1778, door Johannes Christiaan Mohr. Amsterdam,. H. Keyzer. 8º: 24 p.
9718: - Aan de geschonden gedagtenisse van Joan De witt, eertyds voorstander en slagtoffer der Batavische vrijheid. z.p., z.j. 4º: [8] p.
9704: - Ter bruilofte van den Heere Philip Kops en Jongvrouwe Hester Barnaart, binnen Haarlem gevierd den 1sten van wijnmaand 1755. Haarlem, Jan Bosch. 8º: [22] p.
9682: - Ter inwijdinge van ... Joännes De jong tot leeraar der Hervormde kerke te Yzendoorn, in den heiligen dienst bevestigt den 30ste der louwmaande des jaars 1752. z.p. 4º: [20]p.
9685: - Zu dem Heinius und Hof[f]ham[m]-ische Hochzeitfeste, welches zu Amsterdam den 19 des Merzmonaths 1752 vergnügt vollzogen wurde, wunscht ... ein aufrichtiger Vetter Johann Valentin Neuber. Frankfurt a/d Oder, Johann Chr. Winter. 2º: [4] p.
9655: - Ter ondertrouw en bruilofte van ... Abraham Van limburg, bedienaar des Goddelijken woords in de gemeente van J.C. te Heemstede en Johanna Margareta Okhuysen, echtelijk vereenigt binnen Amsterdam, op des bruidegoms 26sten verjaardag, den 5den van wiedemaand 1749. z.p. 4º: [50] p.
9502: - Op het afsterven van mevrouwe Aletta Pater, weduwe van den here Jacob Martens, enz., enz., overleden den 1 Maart 1725, aan het drietal der heren zonen. Utrecht, Jacob van Poolsum, 1725. Plano, 1 p.
9459: - Dank digt aan ... Laurentius Steversloot ... leeraar in de Chr. Herv. Gem. te Leiden, wegens zijn Ed. kerkreedens ... [Met:] Weergalm op het dankdigt my gezonden van ... juffrouw Katharina Lusia Van ravesteyn ... Leiden, H. v. Damme. 4º: 32 p.
9388: - Ter bruyloft van ... Jan Van den bosch, zeekapitein en ... Albertina Constantia Pater, in den echten staat vergadert [te Amsterdam] den 20 van Bloeimaand 1708. Amsterdam, Francois Halma, 1708. 4º: 15 p.
9385: - Lyk-traanen gestort over het afsterven van mynen eerwaardigen vader Johannes Brandt, leeraar der Remonstranten t'amsterdam. Nijmegen, Sweerus van Goor, 1708. 4º: 11 p.
9386: - Op het seven-en-veertigste verjaren van Juffrouw Rachel Kroll, huysvrouw van Monsieur Andries Schoemaker, den 4 van maart 1708. z.p. 4º. Incompleet, bevat alleen pp. [5-6], 7-12, met een gedicht door J. van Oosterwijk.
62479: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
60979: - - Item aen-gaende die e. en de ridder-hofsteden, omme mede te conribueren toten Huys-gelt, ofte daer van vrij ofte exempt te zijn (...) Item die rechte Ridderschap des Neder-stichts voorschreven (...), omme de voorsz Vrijheyt te moegen genieten.
60976: - - Traité de paix. Vredes-trakaat.
54630: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] - Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés inoüies, que les François y ont exercées. Avec un memoire de la derniere marche de l'Armée du Roy de France en Brabant & en Flandre. [Den Haag], [Daniel en Johannes Steucker], 1673.
63950: - - Willem de jonge zwerver, of God verlaat de weezen niet. Een verhaal uit de tegenwoordige tijd
54623: --- - De gruwel der verwoestingen of Vrankryks moord- en treur-tooneel. Ter eeuwiger gedachtenis vertoond in een aantal fraaije afbeeldingen en naauwkeurige verhaalen van de voornaamste gebeurtenissen, geduurende de jongste revolutie in het ongelukkig Vrankryk voorgevallen. Amsterdam, J. Peppelenbos, 1794.
54605: --- - [Koninklijke besluiten d.d. 20-4-1824 nr. 95 en 20-8-1825 nr. 139 betr. beambten bij gevangenissen, 5+3 pag].
57548: [SCHREIBER, J.F.] - Anatomische platen. Copyright Lat. tekst. Importeur Fa. S. de Jong, Amsterdam, n.d. [ca. 1950].
53942: --- - Sententie crimineel by den Ed. Hoove Provinciael van Utrecht, den 29. Julij 1651 gepronuncieert jegens Adriaen Ram, tersaecke van seeckere excessen by hem op sijne huijse van Schalckwyck gepleeght. Utrecht, Gijsbert van Zijll en Dirck van Ackersdijck, 1651.
53829: --- - Beknopt verhaal wegens den loop der procedures gevoerd op gronden van het Wetboek Napoleon, tegen J.M. Glaser en S. van Paddenburgh, in hunne kwaliteit van definitive curators in den faillietboedel van J.A. Becker, logementhouder in De Oude Graaf alhier. Amsterdam, Geysbeek & Comp., 1815.
53767: --- - Aanspraak, gedaan door den Heer President van 't Hof van Assises te Middelburg aan Marinus van Nieuwenhuizen en Pieter van Nieuwenhuizen bij het uitspreken van het vonnis, Zierikzee, [1817].
53640: --- - Authentique stucken concernerende het abominabele en ontdeckte dessein jegens dezen staet ondernomen by Jacob Martinet ende CornelisRoelants, met de sententien daer opgevolght. 's Gravenhage, Scheltus, 1690.
53551: --- - Adres van den gemeenteraad van Leeuwarden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betrekkelijk de verplaatsing der strafgevangenis van Leeuwarden naar Medemblik, dd. 25 October 1869. Met 3 bijlagen. Leeuwarden, L. Schierbeek [1869].
62125: - Short history of the first four centuries of the Christian Church.
67439: [KAUFFMANN, GEORG], - Vier Zamenspraken tusschen Hiob en Simpson, twee gereformeerde burgers en lidmaten. Over den Heidelbergsen Catechismus waer in de hondert en negen en twintig Vragen, daer in vervat, grondig onderzogt, en met bondige Aenmerkingen op het alderduydelykste verklaert worden. Uyt het Hoogduyts vertaelt door een Beminnaer der ware Religie. In twee Deelen.
65572: - Juris-Jurandi a Medicinae Candidatis in illustri Academia Lugd. Batava prius, quam Doctoratus gradum nanciscantur, praesteri soliti Formula.
61446: (JAILLOT, HUBERT) - [MAP OF THE BALTIC REGION] No title.
61448: (L'ISLE, GUILLAUME DE) - [MAP OF THE BALTIC REGION] No title.
61461: - - Lyst Der Gepensioneerde Officieren, Overgeleevert, Door Het Committé Van Het Bondgenootschap Te Lande, Aan De Nationaale Vergadering Op den 27 October 1796. Het Tweede Jaar Der Bataafsche Vryheid.
61469: - - Le mausolée de la toison d'or, ou les tombeaux des chefs et des chevaliers du noble ordre de la Toison d'Or. Contenant leurs Eloges, Inscriptions, Epitaphes, Alliances, Simboles, Emblemes, Medailles, Divises, Epithétes, & crys de Guerre.
48900: - REIMERSWAAL, VAN--- Vier genealogische schema's betr. de familie van Reimerswaal in de middeleeuwen, elk blad 30x45 cm. en voorzien van een groot aantal handgekleurde familiewapens, 17e eeuw. Manuscript.
48902: - NIJMEGEN, RAADSEL--- 'Raadsel van Nijmegen, voorgesteld in eene schildering hangende in de voorzaal van het Stadhuis aldaar Ao 1619'. Groot blad (33x41 cm.) met afb. en tekst. 19e eeuws, handgekleurd. Gedrukt.
65468: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1862
49359: - GIBRALTAR, PLACE HOUSE HORTON--- The Gentleman's Magazine, august 1791. Aflevering met de pagina's 689-784. Origineel omslag, gedrukt.
49293: - ROTTERDAM, GYMNASIUM--- Twee afleveringen van Tolle Lege betr. lustra Rotterdamsche Gymnasiasten bond, 1930 en 1953, resp. 16 en 32 pag.
49287: - UTRECHT, STUDENTEN Negentien stuks drukwerk betr. de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereniging, 1936-1969.
49538: - WAGENINGEN, VOETBAL--- Grote (45x45 cm.) ontwerptekening in potlood voor een beschilderd bord met voorstelling van een toren deels in ruine met de tekst 'Aangeboden door de ereleden en oudleden der W.V.V. Wageningen 27-8-1911-1951.
49540: - FINLAND--- Finland an English journal, devoted to the cause of the Finnish people, nr. 1, 3-6-1899. Edited by C.H. Perrott, London 1899. Large folio, (8) pag., printed in red and black.
55825: --- - Prent: 'Het oproer binnen Brussel en Antwerpen', anonieme houtsnede met plattegrond van Brussel en omstreken, met aan weerszijden een figuur met zwaard. Eronder een vers van 16 coupletten in 4 kolommen betr. de Belgische opstand van 1830. Centsprent, uitgegeven door T.C. Hoffers te Rotterdam [1830].
57910: - Getekend wapenblad met het familiewapen in kleur van Hugo Andreae Ruysch, heer van De Engh, overl. 6-10-1666, met diens 8 kwartierwapens, 17e eeuws, 21x15 cm.
57911: - Getekend alliantiewapen van het echtpaar Cornelis Pieter Pronckert en Anna Lucia Loogen, 16x14 cm. Fraai, 19e eeuws.
57912: - Getekend wapen van de familie Stavenisse de Brauw, kleur, 16x14 cm.
58104: - Enkele pagina's betr. Wieringerwaard uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58107: - Verslagen van het 2e, 4e, 5e, en 6e christelijk congres tegen het alcoholisme, resp. 1913, 1926, 1931 en 1936.
58108: - Brochure "Aan het volk van Nederland", getekend Parijs, 22-10-1792 en ondertekend door J.C. de Kock, Hendrik Schilge, J.F.R. van Hooff. 4o, 2 pag.
58110: - Album amicorum in de vorm van oblong doosje met ca. 20 blaadjes, 1839-1846, van Betje Coster uit Alkmaar.
58111: - Album met in manuscript de titel "Door de navolgende ingezetenen van Beekbergen is dit album (...) als blijk van hulde en waardeering aangeboden aan J. Boks, brievengaarder, bij gelegenheid van zijn 25 jarige ambtsvervulling, 1 October 1856-1881. 8o, 50 pag, goud op snee.
58112: - Twee poesiealbums van Mien en Ko Klinkert uit Leiden, zuster en broer, met ca. 50 inschrijvingen uit Leiden, 1884-1895.
58113: - Prentbriefkaart interieur Amsterdamse effectenbeurs, ca. 1930?
58114: - Twee afleveringen van Het Leven, d.d. 14 en 22-8-1925 betr. de cycloon te Borculo, geill.
59440: [CATALOGUS INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT MENNO HERTZBERGER] - Liste 41,met boeken hoofdzakelijk over Amsterdam. 161 nummers op 9 pagina's, folio, gestencild. M14725
59443: - 13 foto's (a4 formaat) met afbeeldingen van letterproeven in Duits, Frans, Nederlands en Engels. Vooral uit de 19e eeuw, vroeg 20e eeuw. Met getypte lijst met beschrijvingen. M14726
59553: - ALPHEN, VAN; HONINGH; JONGENEEL; STORT--- Dichtbundel in manuscript en poesie album/poeziealbum betreffende Honigh-Van Alphen. 1844-1901.
5958: [POEL, J.A.L. DE] - De Poel 1550-1990, Groningen 1994, 355 p., folio, geb., geïll., in hoes
59606: [SCHOONEBEEK, ADRIAAN (FL. 17TH CENTURY)] - Intocht van koning Willem III te Den Haag
68365: [TEYLINGEN, AUGUSTIJN VAN], - Op-komste der Neder-landtsche beroerten, invoeringhe der ketteryen, kerck-schenderyen, ende grouwelycke moorden. Met acht Placcaten van de wettighe Instelders jder in hunne Stadt bevestight ende gheboden, nochtans van de selve eerst ghevioleert, ende overtreden. Door eenen Lief-hebber der waerheydt ende der zielen Saligheydt.
10850: - Jo-Chris. Hu- en amoristisch bruiloftsblad [t.g.v. 12 1/2 huw. Christiaan Annie Gerritsen en Johannes Geesink, Almelo 11 maart 1931]. z.p. 2º: [4] p. Geïll.
10856: - Alkmaar-Expresse. Middag-editie [huwelijkskrant t.g.v. het huwelijk van Barend Jacob Leeuwenberg en Paula Hannah Huddleston slater, 29 October 1935 te Alkmaar]. Plano [4] p., geïll.
61070: - - Consumtie van de zeep. (...) Ingaande met den eersten January 1750.
61074: - - Consumptie van den Turf en van de Koolen (...) Ingaande met den eersten January 1750.
61078: - - Prys-courant met de belasting volgens tarif.
61080: - - Dordrechtsche courant, 23-12-1813.
61082: - - Dordrechtsche courant, 11-12-1813.
61086: - - Binnen gebrouwe bieren. (...) Ingaande met den eersten January 1750.
61088: - - Brood zetting. Burgemeester en wethouderen der Gemeente Alkmaar (...) 8-7-1852.
61100: - - Prys-courant van obligatien, actien en verdere effecten. Volgens taxatie van gezworen makelaars. Op den 19 Augustus 1796.
61151: - Porte de Harlem en Hollande (mirrored)
65137: - Langs IJssel en Zuiderzee, Cornelis Springer en het Nederlandse stadsgezicht in de 19e eeuw
64385: - Een nieuw lied. Snijders wilt geen laken krenken, of wilt eerst op 't vaandel denken.
64386: - Heilwenschende stemmen opgegaan uit den wederzijdschen Familie- en Vriendenkring van P.N. Muller en C. van Voorst bij het begin, den voortgang en de voltrekking van hunne echtverbindtenis, op 4, 12 en 18 Junij 1857
48770: - MESDAG, SINT LUKAS--- Grote foto (30x24 cm.) van H.W. Mesdag zittend in fluwelen pak met hoed en wandelstok in een stoel. Op de achtergrond een wandtapijt. Foto Alex van Dijck, Den Haag.
48772: - OOSTEROM, VAN; TROMPE L'OEUL--- Trompe l'oeul-tekening in kleur door Jan van Oosterom, oud 61 jaar, 38x30 cm., eind 18e eeuw.
48786: - LEEUWARDEN, FOCKEMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1849 betr. verkoop herenhuis hoek Tweebaksmarkt en Kruisstraat (nu: Twaabaksmarkt 41), eigendom dr. S. Fockema. 1 blad, plano, gedrukt.
48788: - LICHTAARD, REITSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1833 betr. verkoop boerderij te Lichtaard, in gebruik bij Jan Lieuwes Reitsma. 1 blad, plano, gedrukt.
11634: - SCHRÖDER Foto van een groep jonge mannen aan tafel. Verso in potlood: `Promotiediner Mr. P.H. Schröder, 20 december 1918'. Fotograaf de Lange te Groningen. 18x24 cm. op karton.
11635: - SCHULTZ Blaadje met aantekeningen en handtekeningen van Marie Schultz, Ridderstraat, Haarlem. Ca. 1900?
11636: - SCHUYT, VAN DER Gedrukte aankondigingskaart voor het huwelijk van A.L. van der Schuyt en Tini Gomes, Amsterdam 1919. 1 p.
11645: - SLOTEN, VALBURG Twee schetsboekjes met topografische tekeningen van Sloten (Friesland) door C.J. van der Veen, burgemeester van Utingeradeel, uit de jaren 1879-1889. Met o.a. afbeeldingen van gemeentehuis, boerderij Mr. Poppes, gezicht op Sloten vanuit Slotermeer, hardrijden op de schaats bij Sloten, schip Jeanette op Slotermeer, de Woudsenderpijp, de Lemsterpijp met molen, de lange brug, huis Dr. E.J. de Jong, logement `De zeven wolven', `Ons huis aan 't Diep', boerderij L. Tjalma, R.K kerk en pastorie, Vischpartij op Slotermeer, Sloten van de Lemsterzijde, gezicht op Tjerkgaart, gezicht op Wijckel bij Sloten, Nieuw Bonia te Oldeboorn, etc. Voorts een aantal tekeningen van de kerk en pastorie te Valburg (Gelderland), 1879-1891, en de inscriptie `Album van Jeannette ten Harmsen van der Beek, Valburg 1879'. In totaal ruim 40 tekeningen, waaronder drie door J.G. Smilde.
11646: - SMIT Carte-de-visite-portretfoto van de heer G.J. Smit, Amsterdam, ca. 1890.
11652: - STEEN, VAN DEN Brief (in het Frans) van J. van den Steen, Haarlem, 15 december 1730, over zaken de r.-k. kerk betreffende. 4(: 3 p.
11558: - OTTENS Carte-de-visite-portretfoto van drie kindertjes Ottens. Bremen, ca. 1890.
11562: - OUWEJAN, ZAANSTREEK Kopie van een door R.J. Ouwejan Kz. gekalligrafeerde wens voor H.M. de Koningin namens de Zaandamse jeugd, op 30 april 1949 per postduif aan haar overgebracht. 3x3 cm.
11564: - OVERDAG Twee carte-de-visite-portretfoto's van Dientje Overdag, dienstbode bij de familie Van Veen-Blokhuis te Amsterdam, één gemaakt op haar zeventigste verjaardag, 21 november 1908.
11111: - LOMANNUS W. Lomannus, `De morgenstond', gedicht van twaalf coupletten, door hemzelf geschreven en ondertekend. Folio, 2 p.
11113: - LULOFS Manuscript Grondbeginselen der algebra, 66 p. in halfleren bandje, met op schutblad: `Dit boekje is geschreven door mijnen geliefden vader in zijne vroege jeugd. Den 18 mei 1856 heb ik het van tante ontvangen met de belofte 't goed te bewaren daar H.Ed. het nu reeds 36 jaar bewaard had. 't Is eene aardige herinnering.' H.J.J.A. Lulofs, 18 mei 1856.
11115: - LUZAC Briefje van de curator der hogeschool te Leiden, J. Luzac, 1864, 1 blad, deels gedrukt.
11120: - MASSA Aantekeningen betreffende Isaac Massa, 19de-eeuws. 2 p., klein.
11121: - MEER, VAN DER; VAN DEN BERG `Geschenk aan J. van den Berg, ter herinnering aan den dag waarop hij voor 25 jaren in dienst is getreden bij de firma Van der Meer op den 16 april 1855-1880 hem aangeboden door zijne medeknechten.' Gekalligrafeerd albumpje met onder andere de namen J. Germans, J. Huisman, H. Holsderver, J. Frölich, H. Jorna, J. van der Woude, R. Sipma, D. Zijlstra, S. Ypma, N. Hoogmolen, S. Hettema.
11126: - MELCHERS Twee brieven van G.W. Melchers te Warga, 1923-1924.
11128: - MIERLO, ELLINCKHUYSEN, VAN DER VLIET Advies van de `onpartijdige rechtsgeleerden' François Ellinckhuysen en Hendr. Corn. van der Vliet, 's-Gravenhage 1733, aan schepenen van het Laathof van Mierlo in de rechtzaak tussen Barbera van Scherpenzeel, vrouwe van Mierlo, en Bern. van Altena, predikant te Mierlo. 's-Gravenhage 30 september 1733. Folio, 1 p.
68284: - Geïllustreerd Nieuws (Geïllustreerde Courant) August 1870-August 1871.
68285: - Optima : cahier voor literatuur en boekwezen. jrg. 1 nr. 1 1983, 2e jaargang nrs. 1-4 1984, 3e jaargang nrs. 1-4/4e jaargang nr. 1 1985-86.
68281: - Catalogus van de bibliotheek van de gemeente Goes/Catalogus van de bibliotheek der stad Goes. Catalogus eener verzameling van pamfletten, tractaten en andere stukken, zowel met betrekking tot de geschiedenis des vaderlands als over gebeurtenis elders voorgevallen 1e en 2e gedeelte.
9808: - Lykpligt ter nagedachtenisse van Jufvrouwe Kornelia [blussé]-vallaré, overleden den 6 grasmaand 1775. z.p. 8º: [8] p.
58151: - Leidsche Courant van 7-6-1848, o.m. met verslag onthulling te 's Gravenhage van standbeeld Willem van Oranje, 2 pag.
53945: --- - Arrest of besluyt vant Hof van Parlement, teghen den seer boosen moorder Francoys Ravaillac. Met een cort begrijp verhalende al de boose parriciden (...) teghen (...) Coning Henry de Vierde. Naer de copie, ghedruct te Parijs by Anthaine Vitrai ghetranslateert. z. pl., 1610.
Lisboa,_Na_Impressao_Regia,_1817,_1: - Nova Sentinella contra franc-masso
12823: - DUYST VAN VOORHOUT, MILITAIRE ZAKEN Rekwest van Cornelis Duyst van Voorhout, luit.-kolonel, aan de Staten van Holland. Gedrukt, z.j. [ca. 1703], 1 p.
12829: - ENKLAAR, MARIS Brief van D.Th. Enklaar aan Mej. A. Johanna Maris over nieuwe ontdekkingen betreffende de Stichtse landbrief van 1375, d.d. Utrecht 22 juli 1949. Manuscript, 2 p.
29973: - WANDERS, VISSCHER -- Overlijdensbericht Th.G.D. Wanders, 1949, 1 pag., gedrukt.
29925: - CONCORDIA ET LIBERTATE, VAN DER LAAN -- Formulier waarop de leden van het Genootschap Concordia et Libertate [te Amsterdam] hun instemming konden laten blijken met het aanbieden van een geschenk aan hun thesaurier J. van der Laan, omdat hij deze functie reeds meer dan 25 jaar had bekleed. Dd. 8 april 1803. Manuscript, folio, 3 pag.
66681: - Portrait of Jan Gildemeester Jansz.
66682: - Engraved landscape, Pierre Charles CANOT after Jean Baptiste Pillement, L' abreuvoir des ruines.
66679: - Hervormde geloofsbelijdenis Adriana Vrolijk 18 jaar Scheveningen 25-28 Maart 1847
67607: - Archeologische Kroniek - Zuid-Holland , De belangrijkste opgravingen en vonsten uit 2017, 2018, 2019
51111: - - Tentoonstelling voor de kunstlievende jeugd, van costumes, woningen, huisraad en speeltuigen der aloude volkeren, benevens (...) mengelwerk. Amsterdam, Geysbeek, z. j. [1809].
68274: - Catalogus van de Bibliotheek der Provincie Groningen.
48802: - LEEUWARDEN, V.D. HOEK--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1913 betr. verkoop boerderij met grond, Stienserstraatweg 51, 53 en 55 te Leeuwarden, in gebruik bij M. v.d. Hoek e.a. 1 blad, plano, gedrukt.
9528: - Huwlyks-zangen voor ... Louis Trip de Maréz en Hillegonda Van der does, echtelijk vereenigt binnen Amsterdam den 22sten van lentemaand 1729. z.p. 4º: [20] p.
46711: - NUMISMATIEK, DE WAELE--- Gestencild boekwerk door F.J. de Waele, hoogleraar te Nijmegen, 'Munt- en penningkunde der Romeinsche oudheid', Nijmegen, 1947, 64 pag., folio.
48438: - KOCK, DE; SCHONCK--- Brief van de Kock, d.d. 's Gravenhage 1831, aan mr. J. Schonck, raadsheer Hooggerechtshof. Manuscript, 4°, 2 pag.
46759: - HARTOG, DE, HAARLEM--- Bevestigingspreek van nieuwe leden door dr. A.H. de Hartog, predikant te Haarlem, 29-3-1914 in Groote Kerk Haarlem. Cahier, 4°, 65 pag., manuscript.
46683: - AFSCHEIDING--- Exemplaar van De Bazuin, gereformeerde stemmen uit de Chr. Afgescheidene Kerk in Nederland. Jrg. 1, nr. 1, 4-8-1853. 4°, 4 pag., gedrukt.
48896: - EGMONT, VAN--- Zeven genealogische schema's betr. de familie Van Egmont in de middeleeuwen. elk blad 30x45 cm. en voorzien van een groot aantal handgekleurde familiewapens. 17e eeuws, manuscript.
67432: - Kennisgeving Brandwezen Westzaan (model) 19th century.
68273: - Le miroir des livres antiques & nouveau, serie Heraldique, no 1.
68272: - Catalogus der bibliotheek van het Friesch Genootschap van Geschied-, oudheid- en taalkunde..
56324: [BLETZ, J.A. E.A., RED.], - Propria Cures, 2 afleveringen 20 en 27-9-1924.
56326: -- - Rapport omtrent de Stands-bank-van- Lening, Amsterdam 1953.
49661: - KRANTEN, DE AMSTERDAMMER--- Reclamebiljet voor De Amsterdammer, dagblad voor Nederland, 14,5x17 cm. Kleurendruk. Ontwerp: Joh. Braakensiek [ca. 1930?].
58096: - Twee foto's van grafzerken 165 en 166 in de Zuiderkerk te Enkhuizen betr. fam. Van Loosen, met tekeningetje en tekst.
67430: - Feestdiner De deputatie der Zuid-Afrikaansche republiek aangeboden 13 maart 1884 Societeit Minerva Leiden.
65451: - Het boek voor Moeder en Dochter Volledig onderricht in alles wat eene vrouw als huishoudster en moeder dient te weten. Met kerkelijke goedkeuring.
68011: [GOOSZEN, M. A.], - Walraven Francken Ahasueruszoon, 1822-1894, theologus
64457: - Hamer, maandblad, 1940-1941
65009: - Instructie voor de moeder of opzichteresse van het Zuider-Hofje binnen deeze stad.
65011: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS], - De reizende dansmeester, of de vermomde aristocraat. Twee deelen.
65045: - Afscheid Mej. H. Smit, hoofd der school, Rehoboth Kleuterschool, Haarlem.
65017: - ANNALES ACADEMICI 1854-1855
65018: - ANNALES ACADEMICI 1864-1865
65019: - ANNALES ACADEMICI 1866-1867
65020: - ANNALES ACADEMICI 1867-1868
65021: - ANNALES ACADEMICI 1872-1873
65022: - ANNALES ACADEMICI 1870-1871
65023: - ANNALES ACADEMICI 1873-1874
65024: - ANNALES ACADEMICI 1874-1875
65031: - Collection of 18 labels of cigar boxes,
65037: - Beschrijving van het marmeren praalgraf, ter nagedachtenis van den ridder J.C.J. van Speyk, opgerigt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op den 4den Mei 1832/Gezangen bij de plegtige begrafenis van J.C.J. van Speyk den 4den Mei 1832.
65041: - Visitekaartje J.W. Vogelpoel, Houdt Logement, Stalling en Factorij, In de drie Pauwen, op de Vugterdijk no. 237, te 's Bosch
66785: - Notificatie van den minister van financien van zijne majesteit den Koning van Holland betrekkelijk de overlegging van een zegel (...) door alle politieke of militaire, landelijke (...), ambtenaren (...) wegens hunne tractementen en emolumenten (...), 30 Januarij 1807.
67427: - Publicatie De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden. 19 Augustus 1794.
49649: - LOWENSTAM--- Vier etsen van Leopold Lowenstam uit de Kunstkroniek van reproducties naar schilderijen, ca. 1870.
49651: - KAMERVERHUUR--- Aanplakbiljet met gedrukte tekst 'Een voor- en agterkamer te huur. Terstond'. Folio, oblong.
49581: - HAUSTEDT, VAN BEMMEL, LITHOGRAFIE--- Reclameblad, formaat A4, van photo-zincographie Haustedt & van Bemmel, 84 Sarphatistraat Amsterdam, ca. 1900, deels gedrukt.
49583: - BIEMA, VAN; DE GEUS--- Prijsformulier voor M(?) J. van Biema, door instituteur H. de Geus uitgereikt, Amsterdam 1875. 1 pag., deels gedrukt.
49585: - FIKKEN, BIGOT, ONDERWIJS--- Prijsformulier voor F. Fikken, leerling 2e klas op de school van onderwijzer P.T. Bigot, Amsterdam 1844. 8°, 1 pag., deels gedrukt.
7693: [GIJSBERTI HODENPIJL, ANTHONIJ] - De bekeerde zondaar, of Proeve van satyre door A.G.H. Leiden, wed. D. du Saar, 1837.
65689: - Coat of arms/familiewapen of the De Roever family
67426: - Placaat De Staaten Geneaal der Vereenigde Nederlanden. 16 October 1789.
49361: - LONDEN, RIOLERING, DONALDSON--- Charge delivered to a jury, summoned to make presentments on the district of the eastern division of the Westminster sewers, by the chairman Th.L. Donaldson, 14-7-1840, 22 pag., printed.
49363: - BELGIE, NINOVE, DELWARE--- Verklaring van Lodewijk Josephus Delware, advocaat te Brussel betr. verkoop van onroerend goed te Ninove aan zijn zwager Petrus Pecquenszoon te Ninove, ca. 1828. Manuscript, 3 pag.
49365: - BELGIE, JUPILLE, BAUPAIN, BELLEFLAMME--- Stuk in een rechtszaak te Juppille tussen Hubert Baupain en Bertrent Belleflamme, acteur, d.d. 1788. Manuscript, 4 pag.
49367: - BELGIE, MARCHE, DEHAUT--- Acte betr. Leopold Dehaut, in een rechtszaak te Marche, 1848. Manuscript, 2 pag.
49164: - TEX, DEN; AMSTERDAM--- Burgers van Amsterdam aan mr. C.J.A. den Tex, 5 bladen gelithografeerd in omslag, gedrukt.
67425: - Model of the Nabatean sacrificial altar, high place of sacrifice, at Jebel Al Madhbah Petra
12287: - DAALEN (DR.), KOHIER ONROEREND GOED Quohier, 1807, van onroerende goederen onder het carspel Daalen (Dr.). Register in halfperkamenten band, groot folio, 360 p.
12289: - DAENDELS, VAN ENGELS, GASINJET Vier blaadjes uit het album amicorum van Anna Maria Catharina van Engels, 1826.
12292: - DEELMANS Potloodtekening van een pomp etc., gesigneerd J.A. Deelmans, 1852, 1 stuk.
12295: - DIKX, HAARLEM, VAN HOORNBEEK Akte van veniam aetatis voor Cornelia Dikx, 20 jaar, wonende te Haarlem, verleend door de Staten van Holland, 's-Gravenhage 1723. Charter op perkament, uithangend zegel verloren, met opgedrukt zegel en de handtekeningen van Is. van Hoornbeek en Simon van Beaumont.
10888: - 25 jaar 'Onder de linden' [t.g.v. zilveren bruiloft Abraham Tepper en Delina Kram te Veendam]. z.p. 8º: 18 p., geïll. o.m. met foto bruidspaar, gestencild.
10889: - Sex-press. Speciale editie, Zondag 7 April 1963 [t.g.v. 25-jarig huwelijk Max Gerschtanowitz en Edy Davids te Amsterdam]. 4º: [4] p., geïll.
10890: - Willy [N.N.] en Jan [van casteren] 25 jaar. [Programmaboekje]. 4º: 12 p., gestencild.
10891: - Ter herinnering [aan de ouders van Jaap Hoffmann, t.w. moeder A.A. Marsman, overleden Hoorn 8-1-1973 en vader P. Hoffmann, overleden Harlingen 5-2-1977]. Spierdijk, 1977. 8º: [16] p. Gedrukt in 100 exx. met 2 afb. van schepen.
63825: - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd
67422: - Ter herinnering aan den 7. januari 1937
66674: - Magazijn der nieuwste en meest belangrijke reisbeschrijvingen; een tijdschrift, bevattende eene keur uit de nieuwste ... reisbeschrijvingen, zesde deel, 11e en 12e stuk
58200: - Publicatie van het Departementaal bestuur van Gelderland houdende verbod tegens het binden van heetbossen met eyken of ander hout, Arnhem, Moeleman, 1804. 4o, gedrukt, 6 pag.
58201: - Publicatie van het Departementaal bestuur van Gelderland, houdende renovatie en ampliatie van het placaat op de veen- en heydebranden, van 31-10-1765, gearresteerd 13-5-1803, Arnhem, v. Goor [1803].
11533: - MIRANDOLLE Het in chromolithografie gedrukte wapen Mirandolle op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
11537: - MONTENEGRO, DE; BLOMMENDAEL Geaquarelleerde alliantie familiewapens op perkament, met onderschrift `Dit is het wapen van Johannes de Montenegro en Maria Blommendael, getrouwt 1674 in september', gekleurd, 17de-eeuws, 26x20 cm. (Verso: `J.K.B.')
11540: - MORRIS, (VAN BRAAM) Genealogie Morris, nu Van Braam Morris (sedert de vestiging in Noord-Amerika). Getypt; 8(: 6 p.
11542: - MULDER Briefje van Dr. L. Mulder, Den Haag 1877, aan de Leidsche Courant, met verzoek een krant te zenden waarin een verslag is opgenomen van een door hem gehouden voordracht te Leiden. 8(: 2 p.
11543: - MÜLLER, MANDL Uittreksel bevolkingsregister Hillegersberg betreffende Friedrich Josef Müller, kantoorbediende, geboren 1915 te Pettak 1935. 4(: 2 p.
56080: J.D.D., - Bij gelegenheid der toneel sluiting van het Genootschap onder de zinspreuk Vermaak door IJver [ Yver], in Amsterdam, den 10 van Grasmaand 1790.
59230: - La Femme, Qualités, Travaux, Histoire, catalogue, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1898.
59231: - De tiengeboden voor de dienstbodes, onderschrift I.J. v.M.
5918: [OOSTEN, C.] - Oosten 1853-1943 Haarlem, [Haarlem 1943], 84 p., geb., geïll.
53800: --- - Ordonnantie ende instructie ghemaeckt op de vordernisse vande justitie voor den Hove van Hollandt in cleyne saecken. Delft, Alb. Heyndrickz, 1583.
53794: --- - Waarachtige historie van 't geslacht, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, brieven, laatste woorden en dood, van wijlen den heer J. van Olden-barnevelt; ridder, heere van den Tempel, Berkel, Rodenrijs, advocaat en groot-zegel-bewaarder van Holland, &c. Neffens sijn remonstrantie aan haar ed groot mog. Mede de sententien van hem en de andere gevangene verciert met hare afbeeldzels na 't leven, en andere Prenten, in 't koper gesneden. Den tweeden druk, verbetert, van groote fouten gezuivert, en vermeerdert met verscheide dingen en eenige schriften van Jan Franken, laatst wacht-meester tot Amers-foort, en in zijn jonkheid dienaar van zijn edelheid tot zijne dood, nooit te voren gedrukt. Rotterdam, J. Naeranus, 1670.
58152: - Getekende vouwprent. Dicht gevouwen een militair met sabel, uitgevouwen dezelfde man op een wc pot, met zichtbare ontlasting, 19e eeuw, tekening met kleur. Met verzen eromheen.
58153: - Statuten zangkoor Ave Maria, St. Dominicuskerk te Amsterdam, 1919, 12 pag., gedrukt.
58157: - Publicatie van de Staten van Gelre, d.d. Zutphen 28-10-1768 (druk Arnhem, v. Goor), betr. het luiden van klokken in het graafschap Zutphen. 4o, 4 pag., gedrukt.
58149: - Poesiealbum van Sophie N.N. (overl. 21-1-1922) uit de jaren 1922-1923 te Gelsenkirchen.
58150: - Kaart uitbreidingsplan Tuinstad Slotermeer (1939?). Met brochure 1952, geill.
58147: - Zeven overdrukken, vnl. betr. Amsterdam.
58148: - Reglement van de Enkhuizer HBS-Vereeniging 1923, 12 pag.
58143: - Bundel platen uit de Revue Pratique de Serrurerie, 19e eeuws.
58145: - Verslag van een leerling van een onderwijzeressenschool van een weekje excursie naar Amsterdam, 1927, (25) pag., gestencild (met groepsfoto).
67419: - Panorama no. 6 20 januari 1916. De teistering van 't eiland Marken.
53670: --- - Levensbeschryving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenisse, van den 5 den des Zomermaande 1763 af, tot zy op den 19 den der zelver maande door de handen der justitie te Rotterdam ter doodt gebracht is. 2e druk, Rotterdam, P. Holsteyn, 1764.
11522: - MENGES Album amicorum in de vorm van een (beschadigd) oblong doosje met losse blaadjes, van Jean Henri Menges. Amsterdam 1841-1872.
67418: - Convention de cartel, entre leurs majestes le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse, conclue et signee a Berlin, le 11 Juin 1818.
56072: - Gala de Bienfaisance. Les Fastes Belges, Bruxelles, Vromant, geïll., 51 pag.
57997: - Twee brieven van N.N., d.d. Gravenhage 1819. Manuscripten, 4o, 3 pag.
57998: - Brief van M.J. Demers, d.d. Hooghlede 1818 aan De Mey van Streefkerk (?). Manuscript, 4o, 3 pag. (in het Frans).
57999: - Brieffragment van W.A. van Rijn aan J.C.P.W.A. Steenkamp, o.a. over de graaf van Dingen en fam. Schram. 4o, 2 pag., manuscript.
58174: - Vier foto's (13x18cm) en enige correspondentie betr. vorstelijke bezoeken aan Teylers Museum, ca. 1900.
58175: - Foto (15x10cm) en beschrijving van grafkelder Van der Vliet-Borski op Alg. Begraafplaats Bloemendaal.
58193: - Advies Gecomm. Raden op request van schout van Zegwaard betr. Buitenwegschen Polder en Joan Ozy. Folio, gedrukt, 2 pag.
58300: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan van Huchtenbroek, doodgeschoten Oostende 1601, pentekening, 19e eeuw, 4o, 1 pag.
58301: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van mevr. de Moutrey, huisvr. van F.H. de Renesse, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
59468: - Un siècle de Modes Féminines 1794-1894, Quatre cents toilettes reproduites en couleurs, Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1896.
9402: - Gelukwenschinge opgedragen op het bekomen van het griffiersampt aan de Weled. Heer, Mijn Heer Hieronimus Antonis Fili Sliggers [= Slicher]. z.p., [1710]. Plano.
9405: - Viro amplissimo D. Danieli Van alphen s.f. j.c., in civitate Leidensi XV consuli et hoc tempore praesidi, summis honoribus ad beatae senectutis Laetitiam florenti patriae ornamento ... haec nova de gallis reportata tropaea venerabundus inscribit Henricus Snakenburg. z.p. 4º: [12] p.
54095: --- - Sententien en gewezen zaken van den Hoogen en Provincialen Raad in Holland, Zeeland en West-Vriesland, mitsgaders eenige andere zaken den rechten aangaande. Deel I [niet verder verschenen]. Rotterdam, J. Naeranus, 1662.
58453: - Grote aquarel (60x42cm) in grijs met tekst "la mer l'a rendu... je le garde" getekend door A. Fievez Dit De Malines (1792- na 1842). Voorstelling: mannenportret boven een zeeschip dat d.m.v. anker een grote steen met tekst Pays Bas ophaalt.
58511: - Het instituut tot onderwijs van blinden. Opgericht door de broederen Vrijmetzelaaren en aan hunnen orde met alle eerbied opgedragen door hun Ed. dienstw. dienaaren. J. Groenewoud & Zn. Amsterdam. Proefdruk, aquatint, 45x53 cm.
58512: - Ontwerptekening voor een garenwinder. Pentekening met kleur, 54x41 cm. Gesigneerd J.P. Bakker, mei 1919 [of S.P. Bakker?].
58515: - Gesicht in het dorp Baarn, 1830. Aquarel in grijs door A. Westendrop-de Clercq, 27x40 cm.
64082: - Rijmbijbel voor de jeugd, door een kindervriend
54807: --- - Schilderachtige en naauwkeurige brief, van een Amsteldams heer, geschreven aan zyn vrind te Rotterdam, over 't merkwaardigste dat voorgevallen is te Amsterdam, van den 24ste tot den 29ste Juny 1748. Gedrukt in 't jaar doen de Amstelaaren op 's pachters goedren woedend waren [1748].
58744: - Volmaakte grond-beginzelen der keuken-kunde, Amsterdam, v. Esveldt 1958. Sythoff - Leiden 1967, 144 pag., geb. met stofomslag.
67417: - Advertisment, Batavier Line, W.H. Muller & Co. Cheap Route to England.
58845: - Twee rekeningen met briefhoofden van hotels in Amsterdam en drie kaartjes m.b.t. hotels in Amsterdam op naam van de Heer Drabbe ter zake van overnachtingen in hotel Victoria 1929, Parkhotel 1943, De Roode Leeuw (z.j.) met 2 foto's, American Hotel 1920 en Krasnapolsky (z.j.). Deels gedrukt, deels handschrift.
58846: - Trouwboekje van Johan Klobbie, weduwnaar van Apollonia Wanhaak en Marthe Katharine Deutesfeld gedateerd 28-4-1915, te Vlissingen met 3 bijlagen in het Duits. Deels gedrukt deels in handschrift.
58847: - Advertentien, aankondigingen en verschillende berigten van Utrecht, nummer 13, d.d. 29 januari 1813. Gedrukt, 8 pp. Utrecht: De Leeuw en comp.
56438: - De volledige gymnastiek voor mannelijke leerlingen van 13 tot 20 jaar. Handleiding voor houders van het getuigschrift van geschiktheid voor de leiding van lichaamsoefeningen, 's-Gravenhage 1916.
64975: - Anouncement of the marriage of Hendrik Johannes van Speyk and Cornelia Johanna van Brugge, Amsterdam 22 april 1796, parents of J.C.J. van Speyk who would blow up his gunboat for the city of Antwerpen in 1831
64977: - Album Photos "Haarlemmerhoutpark" Maatschappij voor Bouw- en Sport Terreinen Haarlemmerhoutpark te Heemstede
64979: - Photograph of Spaarne, Waag, Bavokerk and Damstraat in Haarlem ca. 1880
64985: - A pictorial and descriptive Guide to London
64991: - Breda, stafkaart, military map, gegevens der militaire verkeningen van 1893 en 1894, schaal van 1/50.000
64992: - 's Hertogenbosch, stafkaart, military map, militaire verkenningen van 1838, schaal van 1/50.000
65000: - De stichtingen voor toevallijders te Haarlem en Heemstede. Geschiedenis van en alle gewenschte inlichtingen omtrent den arbeid onder lijders aan vallende ziekte, met alles wat er mee samenhangt. Met 24 koperdiepdrukken, naar de laaste opnamen.
58223: - Vijf prentbriefkaarten betr. luchtvaart
58225: - Verslagen der Vrouwen-vereeniging van de H. Elisabeth, tot het bezoeken van arme zielen over 1914/15 en 1915/16, 15+15 pag. gedrukt.
59279: - Kermiswens van De Nachtwachs aan de ingezetenen van Amsterdam, september 1848, undersigned by G.W. Hempelman, C.W. Grondman, C. Geerlink en N. Scheevers, nachtwachts in kwartier 9 der 4e sectie van policie. standplaats: Prinsengracht voor de Vijzelstraat. Kommissariaat der Sectie Botermarkt. Amsterdam 1848. Begger with illustration of Prinsengracht and the palace on the Dam, three poems called "Kermislied Pret" and "Kermislied Vrijers", 22x34cm.
59296: - fonds-catalogus van A.W. Sijthoff, Boekdrukker en Uitgever te Leiden, 1851-1899, Leiden A.W. Stijfhoff 1899, 166 pp. in goede staat. Met linnen band met goudopdruk.
59478: - Const-thoonende ivweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht [...] in twaelf spelen van sinne, Zwolle, Z. Heyns, 1607. 18e eeuwse geheel leren band met goudopdruk.
5948: [VEER, G. V.D.] - Petstra uit ... , [Drachten 1994], 76 p., geïll.
9894: - Ter bruilofte van mijnen broeder ... Jan Langeveld J.z. en vrouwe Catharina Erbervelt, wed. van Helden, in den echt vereenigd te Berkel den 13 van Bloeimaand 1781. Leiden, F. de Does P.z., z.j. 8º: 7 p.
9900: - Een nieuw zeemans-lied op de onverwachte victorie van den hersteller van Hollands roem Zoutman, twede verbeterde druk, z.p., z.j. 8º: 4 p.
58916: - Lithografie met afbeelding van standbeeld, 35x27cm, op de Heuvel in Tilburg dat koning Willem II voorstelt.
58921: - Le Bal Costume donné au Palais de S.A.R. Monseigneur le Prince d'Orange au 26 Fevrier 1845 par M. le Comte de Guldenlew. 38x29cm, 18 p. tekst in het Frans in boekdruk met een beschrijving van het gekostumeerd bal gehouden op het paleis van de prins van Oranje (de latere koning Willem III) in Den Haag, met prachtige chromolithografie naar Rochussen gelithografeerd door E. Spanier van het bal.
29531: - VOORHOEVE -- Ruim 20 gedrukte geboorte, huwelijks en overlijdens berichten betr. leden van de familie Voorhoeve. Midden 20e- eeuw.
57965: - Extract Resolutien Staten van Holland 8-11-1786 betr. missive van de Dordtse gilden betr. nominatie van goede luiden van den Achten. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
57968: - Extract Resolutien Staten van Holland 7-10-1773 betr. premie van 1000 gouden ducaten voor Cornelis Redelykheid voor zijn geinventeerde nieuwe schuifsluizen. Gedrukt, folio, 12 pag.
57969: - Boedelinventaris van Bastiaan Bosman, overleden 6-12-1748. Notariele akte notaris Adr. v.d. Burgh 18-21 december 1748. Manuscript, folio, 62 pag.
57970: - Schetsboek met afbeeldingen van speelgoed. Daarnaast prijzen en bestelnummers, 22 pag., ca. 1930-1940?
49593: - NOORDENBOS--- Map met enige tientallen tekeningen door W. Noordenbos, ca. 1946. Potlood en krijt.
49597: - DRENTHE, HOFSTEDE, LODEWIJK NAPOLEON--- Brief van P. Hofstede, d.d. Assen 3-1-1807, aan Lodewijk Napoleon, met aanbieding van 2 'coqs de Bruijere' en 2 'poules', geschoten in Drenthe. Manuscript, 4°, 4 pag.
49599: - FAILLE, DE LA--- Brief van C. de la Faille & fils, d.d. 's Gravenhage 22-11-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 2 pag.
49601: - ROIJE DE WICHEN--- Request d.d. 1807 van Francois Jean Everard de Roije de Wichen, kapitein infanterie, aan Lodewijk Napoleon met verzoek om functie van intendant van het Paleis. Manuscript, folio, 1 pag.
58277: - Boekje met tekeningen en teksten aangeboden aan Akela T. Pluijm, 15 jaar werkzaam in de St. Franciscusgroep van de padvinderij te Schiedam, 30-3-1951, 12 pag.
58278: - Twee prijsformulieren van het Gymnasium Meganum, t.n.v. J. Pluijm uit Rotterdam, 1888.
58279: - Catalogus van Keith, Benham & Dezendorf te Chicago, 1886 voor metalen huishoudelijke voorwerpen.
58281: - Extract Renovatie Placaat betr. verbod de tonnen van bier- en azijnbrouwers zelf te houden en niet te retourneren. Folio, 1 pag., gedrukt.
9810: - Ten huwlijke van mijnen kleinzoon ... Mr. Harman Van de poll, kommissaris der stad Amsterdam, met ... Sofia Johanna Balde, in den echt vereenigd den 21 van bloeimaend des jaers 1775. z.p. 4º: [8] p.
12812: - DOORMAN Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van ... Doorman (oudste broer van J. en Chris Doorman), 1845-1855.
58066: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Friso Hunninga van Oosterwold. Manuscript, 4o, 1 pag.
58067: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Caspar van Lynden en Isabella Belloux. Manuscript, 4, 1 pag.
57942: - Extract Resolutien Staten van Holland 2-10-1782 betr. request Jan Jacob Elsevier e.a. te Rotterdam betr. impost op steenkolen uit Schotland. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
57939: - Gedrukt schrijven van de Raad en Leenhove van Brabant aan Staten Generaal, d.d. 's-Gravenhage 17-3-1786 betr. Brabantse zaken. Gedrukt, folio, 34 pag.
58158: - Placaat van Staten v. Gelre, d.d. Zutphen 14-4-1744 betr. breedte van wagensporen, 4o, 4 pag., gedrukt.
66673: - Magazijn der nieuwste en meest belangrijke reisbeschrijvingen; een tijdschrift, bevattende eene keur uit de nieuwste ... reisbeschrijvingen, zevende deel, 13e en 14e stuk,
12242: - BOLLE, VAN BYLER, FAGAL Verklaring van Martinus Calthorp, `warden' van de Anglicaanse kerk te Londen, betreffende Catharina Bolle, huisvrouw van D. Wolf sive Wolfgang van Byler, betreffende het testament van D. Fabianus van Vliet, verleden te Antwerpen in 1804 (notaris Hendr. van Uffelen). Betreft o.a. de broers Franciscus en Jacobus Fagal. Londen 1808. Charter op perkament in het Latijn, zegel verloren.
59142: - Poesie, Poesiealbum, dated 1891-1898 belonging to mrs Jacoba Wit, with beautiful num. mounted chromolithogr. picture plates ("poezieplaatjes"/"poesieplaatjes"), 21x14cm.
59143: - Poesie Album/Poezie album/Album with poetry of Maria, Bonn 1877-1880, 90pp containing 35 manucript contributions, recto (and verso), many with mounted chromolithogr. poetry album pictures ("poezieplaatsjes/poesieplaatsjes), contemp. full blindst. camel-coloured morocco, frontcover with central heraldic metal supralibros of an (empty) shield topped by a helm and w. elaborate goldcoloured mantling.
58447: - Ter inhuldiging van Willem Frederik George Lodewijk en Anna Paulowna als koning en koningin der Nederlanden, op den 27sten en 28sten binnen Amsterdam. Groot blad plano met versierde rand.
58448: - Register van alle de printen die op de actiehandel zijn uitgekomen in 't jaar 1720. 1 blad folio met 47 titels van prenten, gedrukt.
65453: - A Pictorial and Descriptive Guide to the Isle of Wight
48664: - MOQUETTE--- Correspondentie tussen C. de Jong en F.G. Moquette te Voorburg, 1983. Manuscript, 2 pag.
15107: [COOK] - Cook’s traveller’s handbook to Holland, by Roy Elston. 2de druk. London: Simpkin etc., 1932.
49048: - BUSKRUIT, VERVOER--- Wet omtrent het vervoeren van buskruid in het Koninkrijk Holland, uitgevaardigd door Lodewijk Napoleon, 17-4-1807. Plano, 2 bladen, gedrukt.
49050: - DORDRECHT, GROTE KERK--- Prospectus 'De groote kerk (O.L. Vrouwenkerk) te Dordrecht' door J.L. van Dalen. 4°, 4 pag., gedrukt, geill.
29195: - VLEESFABRIEK, SCHOEMAKER -- Prijscourant van gerookte vleeschwaren van Jan Schoemaker, te Borne, d.d. 1903/04. Gedrukte brochure, oblong, 20 pag.
29201: - HOUTE, VAN DEN -- Gedrukte kennisgeving van de Landdrost van Amstelland dd 11-12-1810 betr. de benoeming van de heer van den Houte, Requestmeester bij de Staatsraad, tot de dienst der bruggen en wegen in de Hollandse departementen. Folio 2p.
29205: - SPRINGER, HAARLEM -- Boekenlegger van papier met reclame van het Steunfonds tot Huisvesting van Ouden van Dagen, penningmeester mej. J.H. Springer te Haarlem, ca. 1950.
29207: - ROCHART -- Handtekening van J.G. Rochart op een stuk 17e- eeuws handschrift. w.s. Belgisch.
29209: - ROTTERDAM, TATEM, KLUMPER, SAUTEIN -- "Naamdigt ten verjaaring mejuffrou Elisabeth Tatem, oud synde 32 jaar, den 7 van Slagtmaand 1749"Gecalligrafeerd gedicht, manuscript, 8° oblong, ondertekend door J. Klumper.
29215: - AMSTERDAM, DUITSE MUZIEKVERENIGINGEN -- Zes programma's van de Deutsche Seemanns- und Stadtmission Amsterdam, Kaiser Wilhelm-Schule zu Amsterdam, Deutschen Männen-gesang Verein 1910-1913, gedrukt.
29225: - ENKHUIZEN -- Exemplaar van "Nieuws- en advertentielad voor de stad Enkhuizen en omstreken" jrg. 2 nr. 32 (11-8-1855). Gedrukt. 4p.
29257: - LEIDEN, POLS, V. D. LINDEN, ROBBE -- Poesiealbum van (He)lena ..., met ca. 50 inschrijvingen te Leiden van vriendinnen en enkele familieleden. 1887-1889.
29259: - AMSTERDAM, STUDENTENCORPS -- Adreslijst van de manlijke gewone leden van het Amsterdamsch Studentencorps, met adres en dispuut, ca. 1930. Gedrukt, 8°, 4 pag.
29263: - GRONINGEN, 1795, VAN KNIJPHUISEN -- Propositie namens de burgergezelschappen te Groningen dd 28-9-1795, gezonden aan de president der kiezers en die der Municipaliteit, met verzoek snel de oranjegezinde bestuurderen te vervangen. Getekend door H. van Knijphuisen, voorzitter. Manuscript, folio, 2 pag.
29265: - PATRIOTTENTIJD -- Vijf spotverzen uit de Patriottentijd, manuscript, 7 pag.
29267: - INDIË, BANTAM, SCHNEPPER, ENDERT, HALEWIJN, WEHLBURG, WIRTZ -- Verslag van een dienstreis van Zuid West Bantam in 1931, door de opperhoutvester van Bantam W.C.R. Schnepper.Getypt, 4°, 22 pag.
29269: - SCHAIK, VAN, DE VEER, KOOP -- "Priesterwijding, van W. de Veer S.J. voor middenstem met begeleiding van orgel of piano. Gecomponeerd door Olivier Koop." Gedrukt, 4°, 4 pag.
29271: - SNEEK -- Diverse publicaties, folders, brochures betr. Sneek, 1932-1970.
29273: - BOYMER ENDE RIMBORCH, LA TOUR, V.D. BRANDE, BRABANT -- Uitspraak van het leenhof van Brabant in de zaak tussen de vrijvrouwe van Boymer ende Rimborch en de juffrouwen La Tour en Van den Brande, dd 2-4-1681. Charter op perkament, manuscript, 1 pag.
29279: - KASTEELE, VAN DE -- Gekleurde tekening van een roos door J.C. van de Kasteele, dd Schoonoord 24-6-1863. ca. 18x24 cm.
29291: - ROTTERDAM, PAROCHIEKERK ST BARBARA -- Obligatie geldlening 5% ten laste van de parochiekerk van Sint Barbara te Rotterdam, 1921. Deels gedrukt.
29293: - ZAANDAM, VEER NAAR AMSTERDAM -- Kennisgeving van B&W van Amsterdam en van Zaandam, dd mei 1844, betr. het veer met zeilvaartuigen tussen deze steden. 1 blad, plano, gedrukt.
29297: - SPOORWEGEN, AMSTERDAM -- Kennisgeving van B&W van Amsterdam, dd 17-7-1838 betr. de afbakening binnen Amsterdam van het tracé van de spoorweg Amsterdam-Arnhem. Plano, 1 blad, gedrukt.
29301: - DELFT, NONHEBEL, KOERS -- Convocatie van G.K.A. Nonhebel dat de apotheek en laboratoriuim te Delft per 1-1-1931 overgaat in handen van Mej. C.H. Koers. 4°, 1 blad, gedrukt.
29305: - ZEEMANSHOOP -- Propagandafolder van het college Zeemanshoop, 8°, oblong, leporello 8 pag., ca. 1950.
29309: - MUIJDEN, VAN, VAN DER POT -- Extract uit resolutiën Staten van Holland dd 30-10-1753 betr. beloning van de klerken Van Muijden en Van der Pot, 1 pag. folio, gedrukt.
29311: - BREMEN, VAN, VAN RHIJN -- Kennisgeving van de landdrost van Amstelland, dd 21-12-1810, dat Van Bremen de fouragering van de troepen zal overnemen van Van Rhijn. 2 pag., folio, gedrukt.
29315: - INDIË, KOFFIEVEILINGEN -- Correspondentie tussen makelaars in koffie en de minister van koloniën betr. problemen rond de koffieveiling van de Ned. Handel-Maatschappij in september 1878. Groot folio, 4 pag., gedrukt.
29317: - INDIË, PADANG -- Request van den Padangschen handel aan de Tweede Kamer betr. de heffing van uitvoerrechten van bosproducten in de buitenbezittingen van Ned-Indië, dd Padang 17-10-1899. Brochure, 8°, 8 pag., gedrukt.
29319: - WIJNHANDEL -- Request van de Vereniging van Nederlandse wijnhandelaars aan de Tweede Kamer, dd 22-6-1906, betr. invoerrechten op wijn in Ned. Indië. 4 pag., folio, gedrukt.
29327: - BLOEMBOLLENCULTUUR -- Rede van J.H. Krelage, dd. 19-12-1892, betr. het ontwerp van wet voor een bedrijfs- en beroepsbelasting voor de bloembollencultuur. 10 pag., folio, gedrukt
29333: - SIX, VAN DEN BOOM-- Trouwkaart op o.h. papier betr. het huwelijk van Jhr. Mr. W. C. Six en Pauline G.I. van den Boom, 1937, gedrukt.
29339: - KUNST ZIJ ONS DOEL -- Velletje briefpapier met kop ‘Kunst zij ons doel. Opgericht 1821 Haarlem’. En Haarlem ... 1921. 8°, 1 pag., gedrukt.
29341: - SCHOLANDER -- Brochure betr. afscheidstournee van ‘den beminden Zweedschen zanger Sven Scholander’, 1922, 1 blad, 4°, gedrukt.
29349: - COLLEGEDICTAAT AMSTERDAM, BOSSCHA, RAUWENHOFF -- Collegedictaat 'Antiquitates Romanae’ van J. Bosscha, Ath. Ill., Amsterdam 1845-1846, genoteerd door de student N.W.P. Rauwenhoff, manuscript, 4°, 182 pag., gebonden in half linnen met titel op rug. geïll. met kaartje van Rome.
29355: - BUYS, DOROTHEE -- Briefje van Dorothee Buys aan de heer Sedee dd. Utrecht 1916 over haar laatste boek ‘Een vrouw alleen’. Manuscript, 1 pag.
29361: - TAXIS -- 22 gravures van het wapen (de wapens) van de familie Taxis, elk ca. 10x10 cm, graveurs: C. Galle, Neeffs, de Joode, v.d. Schoore, Borrekens, Rucholle, v. Merlen, e.a., 18e- eeuw.
29365: - LANDRÉ, INSTITUUT, AMSTERDAM, BEKKER -- Prijsboek ( le magasin des enfans, tome I) aangeboden aan Madamoiselle C.N. Bekker, door het Institut de G.N. Landré te Amsterdam, 1818
29371: - BEETS -- Cahier met aantekeningen ‘Natuurkundige aardrijkskunde’ door Alida Beets. Geillustreerd met potloodtekeningen, gesigneerd A B, 4°, 121 pag. manuscript.
48356: - W.O. II--- Circulaire 'Bevel' van Duitsche Weermacht betr. aanmelding arbeidsinzet. 8°, oblong, gedrukt, 1 pag.
48348: - WILHELMINAPOLDER--- Brochure 'De Wilhelminapolder', 8°, 4 pag., gedrukt.
29373: - VEEPEST -- ‘Provisioneele precautien voorgeslagen bij de Medische Faculteit van ‘s lands Universiteit te Leyden tot voorkoming van de besmettelijke siekte onder het rundvee en tot sluiting van den voortgang van deselve’, ‘s Gravenhage, P. en I. Scheltus 1744, 3 pag. folio, gedrukt.
29375: - SLINGER -- Brief van N.H. Slinger, dd. 1975, o.a. over zijn geboortehuis te Alkmaar, manuscript, 2 pag.
29377: - ANDREAE, V. BORSSUM WAALKENS -- Levensbericht van mr. A.J. Andreae door G. H. van Borssum Waalkens, overdruk, 12 pag. Met ca. 10 pagina’s aantekeningen van de auteur, gebruikt voor dit levensbericht.
29379: - ESCHAUZIER, BLOEM -- Prijsboek (La Nature) voor G.H.J.C. Eschauzier, overhandigd Amsterdam 1864 door J.F.W(?) Bloem.
29383: - KOP, CROISET VAN DER, MILIUS --Ca. 50 handgeschreven verzen van diverse dichters, 'verzameld door A. Croiset van der Kop', 1 deel en veel losse stukken.
29387: - MILITARIA -- Publicatie van de Staten van Holland dd. 19-7-1673 betr. de 'monsteringe'. Het betreft aanvullingen op het placcaat van 23-8-1623. 1 blad plano, gedrukt (door J. Scheltus te 's Gravenhage).
29389: - VEER 'S GRAVENHAGE-DELFT -- Instructie voor de commissarissen, hoofdlieden, schippers, knechts, jagers en bestellers van de schuitenveren voor passagiers tusschen de steden 's Gravenhage en Delft. dd. 12-11-1849. 8°, gedrukt, 20 pag.
29413: - INDIË, CONTROLEUR KEPAHIANG, DE LAAT DE KANTER -- Dagboek van de controleur van Kepahiang (Sumatra) april 1937 t/m juni 1938. 4° cahier met ca. 200 beschreven pagina’s.
52633: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - Sensatie in de prik-salons!, 's Gravenhage, Van der Ven [1844].
52636: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - Rendes-vouz in het Boterstraatje, Den Haag, ter drukkerij van Van der Ven [ca. 1850].
62129: - 'Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad'.
29417: - PAARDEN -- Instructie van het departementaal bestuur van Texel voor keurmeesters en commissarissen in de Bataafsche Republiek betrekkelijk de paarden-fokkerij, dd. Alkmaar 8-7-1800. Plano, 4 bladen éénzijdig bedrukt.
29421: - BAKSTEEN EN DAKPANNEN, GRONINGEN -- Publicatie van stadhouder en Ged. Staten van Groningen en Ommelanden, dd Groningen 19-1-1768 betreffende invoerrechten op gebakken steen en pannen, die ook in Groningen worden gefabriceert. Gedrukt, plano, 1 blad.
29427: - AMSTERDAM, SIGARENFABRIEK SCHUH -- Porseleinkaartje (visitekaartje op hoogglanspapier) van fa. J.J. Schuh & Co. sigarenfabriek, Zwanenburgerstr. Amsterdam, ca. 1850.
29429: - VLISSINGEN, PORSELEINKAARTJES, DE GROOF -- Twee porseleinkaartjes (visitekaartjes op hoogglanspapier) t.n.v. de agenten Retsin, de Groof & Co. en de Belgische consul J.B. de Groof, beiden te Vlissingen. Ca. 1850.
29433: - MAASTRICHT, PORSELEINKAARTJES -- Porseleinkaartjes (adreskaartjes gedrukt op hoogglanspapier, ca. 1850) van bedrijven te Maastricht. Per stuk.
29435: - KOKER, PIETER DE; J. DONKER -- Fraaie met grijs gewassen tekening van een grafmonument met tekst ‘Pieter de Koker, geb. te Rotterdam 18-10-1737, overleeden te Brussel 30-10-1788. Met silouet portret van de Koker. ca. A5.
29437: - MAAT -- Tekening met kleur van twee koeien, gesigneerd Dirk Maat, 19e- eeuws.
29439: - MEER, VAN DER, WALTA -- Brief van S.K. van der Meer te Bolsward, dd. 1922 aan familie Walta te Amsterdam. Manuscript.
29441: - HUITENGA, WALTA -- Brief van M. Huitenga, slager te Franeker aan fam. D. Walta te Amsterdam, 1922, manuscript. 1 pag.
29449: - MILITARIA, ORANJE -NASSAU, VAN VOORST -- Aanstelling door de Prins van Oranje, dd. ‘s Gravenhage 3-10-1783 van Bernhardus van Voorst tot Luitenant in de compagnie van Luitenant-Kolonel Brender à Brandis, in de plaats van J. van den Enden. Manuscript, deels gedrukt met originele handtekening ‘W. pr. v. Oranje’ en opgedrukt zegel.
29459: - BILLOT, WESTENBERG -- Briefje (op een visitekaartje) van Billot, ambassadeur van Frankrijk in Rome, dd. Rome 9-7-1893 aan ‘mon cher ministre et ami’ Westenberg. 2 pag.
29461: - DEES -- Gekalligrafeerd omslag: ‘1905 10 juni 1933 De Staatscommissie voor de Ned. Burgerlijke Wetgeving aan haren vice president’, kalligrafie A. Dees. Zonder inhoud.
52996: --- - Sententie in der saecke van Cornelis van Deuverden, gewesen adjunct secretaris van de Edele Mogende heeren Staten 's landts van Utrecht, gepronuncieert in de audientie van den Gerechte der Stadt Utrecht op den 7 April 1664. Utrecht, J. van Doeyenburch 1664. Gedruckt naer de originele copye.
29465: - CONINCK WESTENBERG -- Met krijt getekend portret van Max Westenberg, dd. 1906, gesigneerd H.B.(?) Formaat ca. A4.
29469: - PENDERS, KLIMMEN -- Concept briefje van een medicus te Maastricht aan de wed. Penders, landbouwster te Klimmen, dd. 1844 met de mededeling dat het met haar zoon Francois, bij hem in de leer sinds 1843 niet wil lukken. Manuscript, 8°, 2 pag.
29471: - LIMPENS, DE, WENMAEKERS -- Verkiezingsbiljet, waarbij ‘eenige kiezers van Maastricht en omstreken’ dd. 15-4-1855 aanbevelen op C. de Limpens te stemmen en niet op de kandidaten van het blad de ‘Limburger’, de advocaat Wenmaekers en Ed. Sassen. Gedrukt, 4°, 2 pag.
29475: - MILITARIA, HABETS, KONINGS, REYNERS, KLIMMEN -- Militair zakboekje ten name van Hubertus Willem Habets, zoon van Hendrik en Elizabeth Keunens (Coningx), geb. te Klimmen 28-2-1796, in dienst (45e- bat. 2e- comp.) van 1815-1818. Daarna gebruikt als een familieregister. 1 deeltje, deels gedrukt, met veel aantekeningen in pen.
58061: - Genealogisch schema Van Assendelft, 17e eeuw. Folio, oblong, 1 pag. manuscript.
29479: - COLIJN -- Persfoto van het eerste kabinet Colijn tijdens de eerste ministerraad, 18x24 cm.
29481: - MEIJER -- Potloodtekening met kleur van een oud-Hollandse trapgevel, gesigneerd ‘Gerh. Meijer fecit 1847’ 17x22 cm.
57960: - Extract Resolutien Staten van Holland 15-3-1729 betr. het werk van de grutterijen ten platten lande. Gedrukt, folio, 1+3 pag.
29485: - VLASDROGEN, KETELAAR -- Waarschouwinge van bailliu en mannen van den Hove van Zuyd-Holland, dd. Dordrecht 8-1-1703 met verbod tot het drogen van vlas of kennip met vuur in huizen, keeten of schuren i.v.m. brandgevaar. Gedrukt, plano, 1 blad.
29487: - SCHEEPVAART -- Placaat van de Staten Generaal, dd. ‘s Gravenhage 26-6-1780, met verbod om bij scheepvaart naar andere landen de ‘derde man’ niet van de vissersschepen en schepen van de OIC etc. te nemen, dit i.v.m. met een tekort aan manschappen. Gedrukt, plano, 1 blad.
29495: - HARDERWIJK, LUYMES, DE RANITZ -- Prijsboekje uitgereikt aan mej. A. de Ranitz door het ‘Institut pour de jeunes demoiselles sous la direction de S.J.A. Luymes née Gampert te Harderwijk.
29497: - FRANSEN, VAN ‘T VLIE -- Zeven documenten betr. families Fransen en Van ‘t Vlie, 19e- en 20e- eeuws.
29499: - BROOS -- Poeziealbum van Mina Broos, 1872-1878 met eigen geschreven en gekopieerde verzen te Utrecht en Haarlem, linnen bandje, 35 beschreven pagina’s.
29505: - DEEN -- Uitvoerig krantenartikel “Wijlen Jacques Deen’ door Omega, 1916.
29507: - MAWSON, DELPRAT -- Krantenartikel ‘Een wereldberoemd tegenvoeter’ door Omega, 1914.
29509: - FAIJT-MOREAU -- Notes genealogiques sur Du Faijt-Moreau, maison comtale d’Avesnes. Cahier, manuscript, 63 pag.
29511: - STOLBERG, SOLMS, RUNKEL, WITTGENSTEIN -- Genealogische aantekeningen over de geslachten Stolberg, Solms, Runkel en Wittgenstein, cahier, 20e- eeuws, manuscript, 144 pag.
29515: - DAM VAN ISSELT -- Tekst ‘Van Dam van Isselt’, 1e- proef voor artikel in Ned. Patriciaat 1940, doch niet aldus opgenomen.
29517: - TOOROP, JAN -- Een tiental krantenberichten uit 1928 betr. het overlijden van Jan Toorop.
29519: - ROOCK, DE -- Genealogische aantekeningen De Roock, ca. 1600- ca. 1900. 4° cahier, manuscript, 4 pag.
29521: - ROOSEBOOM -- Genealogie Rooseboom, ca. 1750- ca. 1900, manuscript, 8°, 16 pag.
29525: - WERNINGH -- Twee tekeningen met kleur van een kelderinterieur en een interieur van een woonkamer, elk 12x16cm. Gesigneerd S.M. Werningh, 19e- eeuws.
29529: - ROEST VAN LIMBURG -- Prijscourant van de fa. Roest van Limburg & co. te Rotterdam, 1922/23, 8° gedrukt, 4 pag.
29537: - VLISSINGEN, VAN WOELDEREN -- Drie krantenberichten uit 1926 betr. de collectie C.A. van Woelderen en het museum te Vlissingen.
29539: - KIST -- Aant. betr. genealogie Kist 19e- en 20e- eeuw, manuscript, 5 pag.
29543: - STORM VAN ‘S GRAVESANDE, VAN LUTSENBURG -- Album van jkvr. Th. Storm van ‘s Gravesande met gedichten, door haarzelf of door anderen in dit album geschreven. Manuscript in fraaie band, ca. 1850, 42 pag.
29545: - DUGTEREN, VAN --‘Opmerkingen omtrent de geestes-gaven’ door P. van Dugteren, predikant te Boxtel, ‘s Hertogenbosch 1846, 116 pag., gedrukt.
29547: - MENSONIDES -- Enkele kaartjes, knipsels, een brief etc. betr. de familie Mensonides, begin 20e- eeuw.
29555: - LANDRE, GLINDERMAN -- Twee programma’s betr. het 100 jarig bestaan van Landré & Glinderman, Amsterdam 1963. 24 pag., gedrukt. Met lijst gasten.
29559: - ROTTERDAM, ONDERWIJS, KIMMIJSER -- Programmaboekje voor het afscheid van mej. A. Kimmijser als directrice van de kweekschool, Rotterdam 1921, 24 pag., geill, gedrukt.
29561: - ZIJLSTRA, DRACHTEN -- Album met ingeschreven verzen, ‘eigendom van Bondina Zijlstra’, 1855-1856. Manuscript, ca. 40 pag.
29565: - GOUDA, VAN BORSELEN -- Boekje, Histoire d’Angleterre, Amsterdam 1834, uitgereikt als schoolprijs aan J.W. van Borselen, dd. Gouda 1835, getekend ‘son père P. van Borselen’.
68344: - Bibliographische adversaria, tweede reeks, eerste deel: afl. 1 en 2, 3 - 5, 6 en 7.
68345: - Bibliographische adversaria, vierde deel.
68346: - Bibliographische adversaria, vijfde deel. Nr. 1, 2 en 3, 4 en 5, 6 en 7, 8-10.
29573: - KUIKEN, ST JACOBI PAROCHIE -- Notitie van goedren gestolen 5-1-1808 ten huize van Maartje Wops de Groot, wed. Jacob Cornelis Kuiken, onder St. Jacobi Parochie, gedrukt, 4°, 1 pag.
29575: - HUMBERT, SWEERS, DOODVONNIS AMSTERDAM -- Aanspraak van den hoofdofficier Isaac Sweers aan Johan Humbert, ‘sijnde geradbraakt te Amsterdam 10 januari 1766’. Manuscript, folio, 1 pag.
29577: - PAPIER VAN MOS EN IN TEER GEDRENKT, VAN HOUTEN, SCHEEPSBOUW -- ‘Het nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepen onder de koperen-zinken of spijkerhuid, aangetoond door Willem van Houten te Rotterdam’. [Rotterdam] J.W. van Leenhoff [1840] . 20 pag., gedrukte brochure.
29581: - BIER, BIERDRAGERS, AMSTERDAM -- ‘Also mijne heeren van den geregte der stad Amsterdam .. ‘ [reglement voor de bierdragers], dd. Amsterdam 23-1-1700. Gedrukt, 1 blad plano.
29585: - EMMIKHOVEN, DE JONG -- Conditien en voorwaarden daer op de heeren Staten van Hollandt ... [op 12-17 januari 1722 te ‘s Gravenhage landerijen zullen verkopen], groot folio, op perkament gedrukt, 4 pag.
29587: - RADIO, VAN WOERKOM -- ‘Vademecum voor N.S.F. toestelbezitters’. Gedrukte brochure voor gebruikers van de eerste radiotoestellen van de Nederl. Seintoestell. Fabriek Radio Hilversum. 31 pag. geill. Begin 20e- eeuw.
29598: - SCHAAPVELD, KOOLEN -- Twee brieven van H. Schaapveld dd. Amsterdam 1928 aan mr. dr. D.A.P.N. Koolen te Den Haag.
29602: - ORANGE (FRANKRIJK) -- Diverse aantekeningen, overdrukken etc. over de geschiedenis van het Franse Orange, afkomstig van het echtpaar W.F. Leemans-Prins, midden 20e- eeuw.
29608: - GIRAUD -- Potlood tekening door E. Giraud, 'portrait de son frère Charles', ca. 1835, 13x9 cm.
29612: - DEMARNE -- Schetstekening in krijt van de kop van een koe, gesigneerd 'Demarne', 20x23 cm.
29616: - CULEMBORG, VERMEULEN, BELASTING -- Beschrijvingsbiljet voor de belasting op het personeel t.n.v. Jan Vermeulen Azn. te Culemborg, 1823. Deels gedrukt, folio, 4 pag.
29618: - NIERVAART, KLUNDERT, KORENMOLEN -- 'Publicatie dd. 's Gravenhage 15-1-1715, van Rade en rekeningen van wijlen Willem III en Frederik Hendrik, waarbij de pachters van de hoeven en landerijen van de Oranjes onder Niervaart in de Bloemendaalse, Nassause e.a. polders over de rivier naast Sevenbergen gelegen, verplicht worden de molenaar van de dwang-korenmolen in de Klundert of Niervaart te betalen. Gedrukt, 1 blad, plano.
29620: - GERADTS, AMSTERDAM, HOUTHANDEL -- Visitekaartje in porseleindruk (op hoogglanspapier) voor fa. J.J. Geradts & Co, handel in mahonie en andere fijne houtsoorten, Nes 110 te Amsterdam, 8x12 cm., ca. 1870.
29630: - DWERGEN, BERTHOLDE, WORENBERG -- Twee gegraveerde portretten van dwergen ten voeten uit van a- Bertholde of Bertagnona, published by C. Johnson, 19x11 cm. b- John Worenberg, a Switzar ... to be seen now in London 1688, 15x9 cm. Per stuk.
68264: - Les livres de l’enfance du XVe au XIXe siècle.
57848: - Aantekeningen, knipsels etc. betr. Godaert van der Poel. Afkomstig van Dr W.M. Zappey.
29632: - FILM, FOTOGRAFIE, PORNOGRAFIE -- Klein (2,5x7,5 cm.) boekje met ca. 60 fototjes die als men het boekje snel doorbladert de indruk geven van een stukje film. Men ziet dan een man die een vrouw ontkleed.
29636: - HERBS, VAN LANGELAAR -- Cahier met door E. Herbs ingeschreven gedichten, 1844. De gedichten o.a. van H.A. van Langelaar Wz. Manuscript, ca. 90 pag.
29638: - ROBIANO, DE, RK -- Lettre du comte Eugene de Robiano à le roi des Pays Bas, dd. Brussel 10-8-1815. Gedrukt, 1 pag, 4°.
29640: - VRIES, ANTHONY DE -- Dossier publicaties en aantekeningen over de illustrator Anthony de Vries, afkomstig van O.H. Dijkstra, midden 20e- eeuw.
29644: - BRUNING, HENRI -- Briefkaart van Han ... aan Henri Bruning te Roermond, 1928, met aant. van Bruning. Manuscript.
29647: - INDIË, SCHEURINK -- Besluit van H.M. Koningin dat de R.K. geestelijke W.J.A. Scheurink beschouwd kan worden als bezittende het radicaal van geestelijke van de 2e- rang in Indië, getypt, 1930, 1 pag.
45851: - DELFT, ACQUET, HUGO 'S GRAVESANDE, DELLAFAILLE--- Kwitanite van Hendrik d'Acquet, Hugo 's Gravesande en J. Dellafaille, kerkmeesteren van Delft betr. ontvangen gelden van Fr. v. Bleyswijk ontvanger. 1699, manuscript, 1 pag.
29649: - SEVERUS -- Aantekeningen van A.C.J. de Vrankrijker over de patroon der wekers: St. Severus, ca. 1943, 4 pag., fotokopie van handschrift en getypte bladen.
29657: - SINGER, FRIEDLANDER -- Portrettekening in potlood door J. Singer 1948, voorstellende M.J. Friedlander, 26x20 cm.
9959: - Neerlands Heilwensch by gelegenheid van den elfden verjaardag van Neerlands erfprins Willem Frederik [van Oranje Nassau] den 24 augustus 1783. Rotterdam, P. v. Dijk, 1783. 8º: 15 p.
9961: - Verjaerwensch voor Nederlands geliefden erf-prins Willem frederik, bij hoogsdeszelfs verjaering op den 24sten Augusty 1783. Rotterdam, Bennet en Hake, 1783. 4º: 8 p.
29661: - VELTMAN -- Portretfoto van H.C. Veltman jr., ca. 1900 fotograaf: Barclay, Londen.
29665: - MOL, V.D. HORST, MORRIA -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Johanna Mol, huisvrouw van Pieter van der Horst, Amsterdam 19-12-1766, ten name van Caspar Morria, 8° oblong, 1 pag.
29667: - LELIE, DE -- Gedrukt kaartje betr. het overlijden van Adrianus de Lelie, 65 jr., Amsterdam 30-11-1820. Lid van het Kon. Ned. Instituut. 8°, oblong, 1 pag.
29669: - LELIE, DE, MORRIA, VAN DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de eerste jaarlijkse diensten voor Maria Theresia Morria, wed. Adrianus de Lelie en voor haar jongste zoon Antonius Lourentius J. de Lelie in de R.K. kerk van W. v. Dijck, Amsterdam, 15-11-1822, folio, 1 pag., oblong.
59139: - 3 foto's van Kraantje Lek te Overveen, foto's van tekeningen uit collectie van F.A. Bijlevelt te Hilversum (1942). O.m. Aquarel van E. van Drielst.
59140: - 3 foto's van Leiden, met Haagsche Schouw 1940, Rapenburg ca 1930 en een schoolfoto dd 12-6-1931, uitstapje van de Aalmarktschool naar Wieringen Bergen.
59141: - Poesie, poesiealbum, dated 1883-1893, (24 pp and 38 blank pages), pen and ink on paper, 2 drawings (one of G. Eisberg with showing "bomshuiten"(sailing ships) on the beach), orig. gilt. dec., 20x13cm with red cover.
29671: - MORRIA, VOS, V. DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de uitvaart en de diensten voor Anna Maria Vos, huisvrouw van Casparus Morria, in de R.K. kerk van W. v. Dijck te Amsterdam, juni 1803, folio, 1 pag., oblong.
29673: - VOS, ONSTEIN -- Gedrukte uitnodiging voor de uitvaart van Cornelis Vos, in de R.K. kerk van J.C. Onstein te Amsterdam dd. 9-9-1789, folio, 1 pag., oblong.
29675: - ROTTERDAM -- Enige tientallen foto’s en prentbriefkaarten van Rotterdam, ca. 1940-ca. 1980.
29677: - ZEELAND, WATERSTAAT -- Verslag aan de minister van Binnenlandse Zaken door de Raad van den Waterstaat voor Zeeland (ingesteld 1860), dd. 1861. Gedrukt, folio, 124 pag., geb. in halflinnen band. Met aant. in handschrift in marge.
29685: - WASSENAAR, RAAPHORST, AFZANDING -- ‘Reglement voor de oppasser van mijn afsandery, alsmede voor de schippers, dewelke zand komen halen’, 1 blad, 40x30 cm., gedrukt.
29687: - ARCHITECTUUR, BETON -- ‘Voorbeelden van cementine-constructie’, uitg. Technisch Bureau Moens & Beck, Bloemendaal [ca. 1905], 32 pag. gedrukt.
29689: - TERNAARD, BOERSMA -- Nota van Jan Cornelis Boersma, kastelein te Ternaard, voor kerkvoogden van Holwerd, dd. 1816, betr. verteringen bij het doen van de kerkerekening, manuscript, 4°, 1 pag.
29697: - STRONCK, STROONCK, KAAP DE GOEDE HOOP -- Brief van S. Stro(o)nck, dd. Cabo de Goede Hoop 22-3-1803 aan vrouwe V... te Rotterdam, manuscript, folio, 3 pag.
29699: - KARSTEN, WINDT -- Foto bruidspaar Dorus Karsten en Catharina Windt, ca. 1920?
29701: - ZIERIKZEE, V.D. VELDE OLIVIER -- Etiket van boekdrukkerij, binderij en boekhandel J. van de Velde Olivier te Zierikzee. 7x9 cm. gedrukt, 19e- eeuws.
29703: - HUIZINGA, WILHELMUS -- Leonard Huizinga, Het Wilhelmus, voor mijn vader, dit verhaal over zijn vaderland, Dan Haag, 27-5-1940. Getypt, A5, 31 pag.
29707: - LEIDEN, LAKENNIJVERHEID -- Publicatie van gerecht van Leiden, dd. 6-4-1734, met ampliatie op de keuren van de draperye en redinge van lakenen, gedrukt, 1 blad, plano.
29709: - STAR NUMAN -- Briefje gericht aan mr. O.W. Star Numan betr. examen voor de weeshuisschool 1879. Manuscript, 1 pag.
29715: - BIJTELAAR, KLOK KAPELLE (Z) -- Potloodtekening door mej. B. Bijtelaar van opschrift luidklok Kapelle (Z), 1945, 30x23 cm.
29729: - KONING -- Parenteel Koning, 17e- - 20e- eeuw, opgesteld door M.D. Dijt te Den Burg, 1943, getypt, 43 pag.
29731: - ROTTERDAM, SCHUDDEBEURS, SCHI(E)RECK -- Twee zeer grote, dikke plakboeken, één betreffende het leven van Hendrik Gerrit Schuddebeurs (1882-1962) en één betreffende het leven van Anna Schuddebeurs-Schi(e)reck (1882-1975) gehuwd 1906, gescheiden 1923. Samengesteld door hun dochter. Documenten, foto’s, correspondentie etc.
29735: - KEUCHENIUS -- Twee uitvoerige brieven van W.G.W. Keuchenius te Apeldoorn, dd. 1956 aan De Telegraaf en aan Trouw waarin hij opkomt voor Indische Nederlanders. 4°, 4 pag., manuscript.
29737: - BELGIE, BRUSSEL, MODE, PETIT SAINT-THOMAS -- Prijscourant ‘Le guide de la mode Parisienne ... saison hiver 1873-74, au Petit Saint-Thomas, Grand Magasins de Nouveautés, Bruxelles’. 4°, 8 pag.
29741: - FRANKENDAAL, MULDER, BELASTING -- Gedrukte brochure ‘Iets over het door den heer C. Mulder ontworpene plan van een belastingstelsel, door F.W.F.’, Amsterdam, Westerman, 1835, 19 pag. met uitvouwbare plaat.
29743: - PARIJS, SPIJSKAART VERY -- ‘Very, restaurateur, glacier et limonadier, au Jardin des Thuilleries’ groot blad plano, gedrukt, met lijsten van spijzen en dranken met prijzen: soepen, hors d’oeuvres, vlees, vis, gevogelte, desserts, dranken, ca. 1800.
29745: - WATERMANN, HAMELEN -- Verklaring van het bestuur van de ‘Kunst-Drechsler’ te Hameln dat Ernst August Watermann uit Hameln vier leerjaren heeft gediend als kunst-draaier. Hameln 12-9-1828. Groot blad gecalligrafeerd, met handtekeningen van Heinrich Sommer en Ernst Hennies.
29749: - VINKENBURGH, V.D. PUTTE, SLIJSINGH, KEMPENAAR, STRUIJKVerklaring betr. de nakomelingen van Sijtje Joris de Groot, dd. Amsterdam 16-5-1740. Manuscript, folio, 5 pag.
67415: - Zaamenspraak tusschen een Hollander en Zeeuw, vervattende staatkundige en intressante aanmerkingen. Over 't geen elk personagie voorkomende in de onlangs uytgekome, en veel geruchtmakende kunstplaat, tot tytel voerende De door list en geweld aangevallen leeuw. Word veronderstelt te zeggen
29751: - MAAS, DEICKE -- Dossier met 20 stukken betr. vader en zoon Hendrik Maas en Jan Lodewijk Maas (1807-1871). Manuscripten.
29753: - WEST-INDISCHE COMPAGNIE, ZEELAND -- ‘Brief van een Amsterdammer aan zijnen vriend in ‘s Hage behelzende eenige korte aanmerkingen op de memorie van consideratien van bewindhebberen der West-Indische Compagnie ter Kamer Zeeland.’ Amsterdam, Holtrop, 1791, gedrukte brochure, 27 pag.
29755: - ZIERIKZEE, SLAVENKAS -- Reglement voor de slavenkas te Zierikzee, Zierikzee 1855, 8 pag., gedrukt.
29757: - GAUTIER, SCHILDERKUNST 1845 -- Reeks van 8 krantenartikelen door Theophile Gautier met bespreking van de 'Salon de 1845', 16 pag., gedrukt.
29759: - GASFABRIEK, PERK, DELFT -- 'Reponse a une circulaire de mm. A. Perk Jz. et J.C. Perk de Delft', par Felix Droinet, La Haye 1847. Gedrukte brochure, 18 pag.
29767: - INDIE, VOC, VAN HOGENDORP -- 'Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compognie', door G.K. van Hogendorp, Amsterdam, Doll, 1802, 8°, 37 pag., gedrukt.
29775: - HEERLIJKE RECHTEN -- Extract uit het register der besluiten van de Eerste Kamer van het Vertegenw. Lichaam der Bataafschen volks 21-1-1800, z.pl. [1800], 8°, 20 pag., gedrukt.
29801: - CARLONI, SCHILDERIJ JERUSALEM -- The public entry of the Queen into Jerusalem. Painted by signor Carloni, now exhibiting at 80 Pall Mall, Londen, 1820, 16 pag., gedrukt.
65463: - The Holy Land
29811: - MILITARIA, ‘S GRAVENHAGE, DE BOCK -- Gekalligrafeerd album betr. de feestelijke herdenking te ‘s Gravenhage van het 70 jarig bestaan van de bataljons grenadiers en jagers, 1829-1899. Oblong album, 8 pagina’s, dd. mei 1899.
29817: - CREUTZBERG --Briefje van de predikant-consulent L.H.F. Creutzberg, aan ‘Eer waarde heer’, dd. Oosterland 1855. Manuscript, 8°, 1 pag.
29821: - BOEKVERBRANDING WARSCHAU 1735 -- 18e- eeuws afschrift van een bericht in de Haerlemsche Courant van juli 1735 betr. het openbaar verbranden te Warschau van het libel ‘Brief van een landbode aan sijn vriend’. Manuscript, 1 pag.
29823: - UDDEL, BOOGMAN -- Gezicht op de Felua hoeve te Uddel in 1942, pentekening door J. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29825: - HALL, BOOGMAN -- Gezicht op de kerk te Hall in 1951, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29829: - LUNTEREN, BOOGMAN -- Gezicht op de Goudsberg bij Lunteren. Pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
29831: - OLDENBROEK, BOOGMAN -- Gezicht op Oostendorp bij Oldenbroek, 1952, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29833: - DE STEEG, BOOGMAN -- Gezicht in westelyke richting naar De Steeg, pentekening van G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
29835: - UDDEL, BOOGMAN -- Gezicht ‘achter het bleeke meer’ te Uddel in 1942, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29837: - OLDENBROEK, BOOGMAN -- Pentekening van boerderij te Oldenbroek, 1952, door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29839: - WOUBRUGGE, BOOGMAN -- Vier pentekeningen door G. Boogman te Arnhem van Woubrugge en Brasemermeer, 1950, elk ca. 12x18 cm.
10664: - Op de bruiloft van Jan U. Terpstra en Trijntje H. De jong. Leeuwarden, Coöperatieve Handelsdrukkerij. 8º: [16] p.
10666: - Broederzang van Burlage, alleen met verandering van den negenden regel, 12 Augustus 1881. z.p. 8º: [3] p.
10672: - Feestgroete aan onze geliefde ouders Johannes Martinus Van herwaarden en Sara Van tiel, ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest 1858-19 mei-1883. z.p. Plano. Gedrukt in goud op blauw papier.
29843: - LEEUWEN, GOIJER -- Verzoek van R. Goijer, dd. Leeuwen 13-6-1841 aan de predikant om een dankzegging te doen voor zijn vrouw die in welstand uit het kraambed kwam, manuscript, 1 pag.
29845: - ALMELO, WO II, KOSTERS-MAARDIJK -- Opstel ‘Bevrijding’ geschreven door wijkzuster Kosters-Maardijk te Almelo, mei 1945. 4°, getypt, 9 pag.
29847: - SCHEEPVAART -- Placaat van de Staten Generaal dd. 6-10-1747 betreffende het leveren van ‘den derden man’ op de equipages van schepen van de colleges van de admiraliteit. Gedrukt, 1 blad plano. S
29849: - AALST, VAN; INSTITUUT INGENIEURS -- Diploma betreffende benoeming van J.F. van Aalst als buitengewoon lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, dd. ‘s Gravenhage 12-6-1915. Gedrukt op geprepareerd linnen en de namen in handschrift. Opgedrukt zegel.
29855: - HAARLEM, DIACONIEHUIS KOUDENHOORN --Overzicht van de kosten van het nieuwe Diaconiehuis te Haarlem, 1768-1772. Manuscript, folio, 2 pag.
29861: - TONEEL, MAASTRICHT 1777 -- Aankondiging voor een opvoering op 2-1-1777 van de opera Toinon et Toinette (muziek van Gossel) door Les Comédiens Francais. Kaartverkoop bij Sieur Louis, cafetier sur le Vrithof. 1 blad 4° oblong, gedrukt.
29863: - TONEEL, REDERIJKERSKAMER DE GENESTET, AMSTERDAM -- Programma voor toneelstuk Drie Hoeden, in Bellevue 5-4-1877, uitgevoerd door de rederijkerskamer P.A. de Genestet te Amsterdam. Gedrukt, 1 blad.
29865: - TONEEL, NIJMEGEN, MILITARIA -- Toespraken tot het Nijmeegsche publiek ... bij ... Toneelvoorstelling ..., door eenige officieren van het Garnizoen, 5-2-1847. Gedrukt, 4 pag.
29867: - TONEEL, LEEUWARDEN, VAN KORLAAR-SABLAIROLLES -- Coupletten gezongen door mevr. Van Korlaar-Sablairolles bij het eindigen der voorstellingen te Leeuwarden 24-7-1855. 1 blad, gedrukt.
29869: - ERMERINS -- Overdruk van het gedicht 'Begrafenis' door F.Z. Ermerins, 19e- eeuw.
29871: - WORMERVEER, 'S HERTOGENBOSCH, BANK -- 'Groot-boek van schipper Wouter Bank van 's Bosch op Wormerveer 1794'. Titelpagina van een grootboek met pentekening in cirkelvorm met deze tekst en een gezicht op een stadje (Wormerveer?) en symbolen van handel en scheepvaart. Folio, 1 blad. Fraai.
29883: - MUUR, VAN DER -- Gedicht door A. van der Muur op de geboorte van de Prins van Nassau Weilburg manuscript, 1 pag.
29891: - LEIDEN, VAN DER HAL, SUYTBROEK, V.D. PLUYM, HOUWAERT, MARSBACH -- Acte verleden voor notaris P.D. van Leeuwen te Leiden 5-5-1641 waarbij Adriana Cornelis dr. Van der Hal, wed. Corn. Willemsz van Suytbroec, tegenw. won. te Leiden in de Nieuwsteeg, verklaart F2434 schuldig te zijn aan Jannetje Lambertsdr Houwaert wed. van ds. Dionisius Marsbach, predikant te Bijdijck. Manuscript, folio, 4 pag.
29899: - LAGERWEY, EUROPA -- Brief van H. Lagerwey aan H.M. de Koningin met het verzoek te willen intekenen op zijn tijdschrift Europa, dd. Dordrecht 1844. Manuscript, 4°, 1 pag.
29903: - DUITSLAND, VON POST -- Verklaring dd. 1-6-1717 van Jörgen Sörensen, richter te Morslandt in Denemarken dat Christian von Post en zijn broer Erich Iwardt von Post in 1709 regelingen getroffen hebben voor het goed Emsing in Münster. Manuscript, folio, 3 pag.
29907: - JONG, KARDINAAL J. DE; VLEKKE -- Twee briefjes van kardinaal J. de Jong, aartsbischop van Utrecht, dd. 1942 en 1947, waarschijnlijk beide gericht aan dr. B.H.M. Vlekke te Maastricht. Manuscript, 8°, 2 pag.
29909: - WILLEMSOORD(KOLONIE), JENTINK, GOEDKOOP, MATERS -- Brief van ds. A. Jentink, dd. Steenwijkerwold 1824, aan ds. A. Goedkoop te Gent in Oostvlaanderen. Manuscript, 4°, 2 pag.
29915: - HOOGVLIET, BOER -- Drie briefjes van ds. Hoogvliet, aan de theol. cand. G. Boer, Kruisstraat te Haarlem, dd. Leiden en Spaarndam 1853-1854. Manuscript, 8°, 3 pag.
29917: - MARTENS, BORGER, LUTHERSE KERK -- Brief van ds. J.G.D. Martens, dd. Amsterdam 1879 aan 'eerw. heer'. Manuscript, 8°, 2 pag.
29927: - SCHUTZ -- 'Ernst en Luim'. Cahier met overgeschreven gedichten en prozateksten, verzameld door J. Schutz, 1877-1879, 80 pag. manuscript.
29929: - BELGIE, BRUSSEL, VAN DOREN -- Reclamekaartje van Hotel de Tirlemont te Brussel, van de wed. Van Doren, 1827, litho van Jobard.
29931: - SLOTEMAKER DE BRUINE -- Een 25-tal necrologieën betr. prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruine, 1869-1941, uit kranten en tijdschriften.
29933: - BELGIE, R.K. GROEPERINGEN -- Brief van La Coelands Lz dd. Avelden 9-4-1816 aan gemeentebestuuren in de Zuidelijke Nederlanden met het verzoek namens de Koning hem mee te delen of er nog geestelijke associatien bestaan die R.K. onderwezen jongelui geloften laten afleggen e.d. Manuscript, 4°, 2 pag.
29935: - ALKMAAR, BOGART -- Verklaring van burgemeester Maclaine Pont dd. Alkmaar 1860 dat Cornelis Bogart onderstand krijgt, deels gedrukt, 4°, 1 blad.
2994: [WITTERT VAN HOOGLAND] - Van Beresteyn. Overdr., 33 p., met 11 fotopagina’s. Gebonden in blauw linnen.
29943: - BELGIE, GENT, MECHELEN -- Verklaring van de proost van de kerk van St. Pharaildis tot den H. Nicolaas te Gent, de Castillion, dat hij aan H. v. Lier, pastoor van St. Salvator te Gent twee partikels van het H. Kruis heeft gegeven. dd. 30-3-1730, 18e- eeuwse kopie, 1 pag., manuscript.
29947: - INDIE, VOC, NADAGEN -- 'Secreet. De Commissie tot de Oost-Indische zaken aan het Staatsbewind der Bataafsche Republiek'. Den Haag 31-8-1803. Gedrukt, folio, 155 pag. Gebonden in met sierpapier beplakt karton.
29955: - GRAVENHAGE, DILIGENTIA -- 'Wetten der My. voor natuur- en letterkunde onder de zinspreuk Diligentia', Gravenhage, 1816, gedrukt, 8°, 28 pag.
29963: - MIDDELBURG; BEGRAVEN -- 'Extract uit de resolutien van Weth. en Raad der stad Middelburg in Zeeland, den 2-12-1752'. Gedrukt, 4°, 7 pag. (Drukker: W. de Klerk).
29971: - ZWAAG, VAN DER; VAN DER LET --Overlijdensbericht van Akke v.d. Let-v.d. Zwaag, 1949, 1 pag, gedrukt.
29975: - KOK, TER VRUGT -- Overlijdensbericht Th.A. Kok-ter Vrugt, 1944, 1 pag, gedrukt.
29985: - TAANMAN -- Bewijs van Nederlanderschap voor Dirk Morian Taanman, geboren Lochem 23-1-1879, dd. Den Haag 1955.
29987: - HORSMAN, VAN NEDERHASSELT -- Vaccinatiebewijs voor Hendrika Wilh. Jac. Horsman, geboren 15-8-1871, dd. Amsterdam 1875. Getekend door de arts J.A.J. van Nederhasselt.
29989: - SLEGTKAMP, STOKMANS -- Distributiestamkaart t.n.v. Francijna Slegtkamp, echtgenote van Elzevier Stokmans, geboren 27-5-1894, wonende Oegstgeest.
29991: - LANGEWEG -- Paspoort voor Petrus Langeweg, geboren Delft 18-1-1893, wonende Enschede, dd. Enschede 1970.
29993: - HEYDT, VAN DER; VLISSINGEN -- Getuigschrift voor W.J.H. v.d. Heijdt betr. het doorlopen van de avondschool voor handwerkslieden te Vlissingen, dd. april 1918. 1 blad, fraai gedrukt met gecalligrafeerde naam. In karton omslag.
30001: - HENDRIKS -- Toeristenkaart t.n.v. Dirk Antonie Hendriks geboren Den Haag 24-10-1914, dd. Maastricht 1938.
30003: - REMBRANDT THEATER, AMSTERDAM -- Permanent toegangsbewijs voor het Rembrandt Theater te Amsterdam 1916/17. Gedrukte kaart, ingevuld voor redactie De Tijd.
30005: - NIEL, VAN; KNIKKENBERG -- Bewijs van huwelijksaangifte voor het echtpaar Willebrordus van Niel en Johanna M. Knikkenberg. Amsterdam, 1849. 1 blad, deels gedrukt.
30007: - SCHAGEN, KOELMAN, DENIJS -- Convocatie van 't nut te Schagen dd. 1844 voor het lid Koelman. 1 blad, deels gedrukt.
30009: - GRUND -- Rapport 2e- klasse O.L. school Rotterdam t.n.v. Suze Grund geboren Rotterdam 20-4-1913, 1922.
30015: - HEGEMAN, BREDA -- Bewijs van lidmaatschap 'Breda Vooruit' voor 1933, t.n.v. H. Hegeman, Boschstraat 28 Breda.
30017: - BRABANT, BARTMAN -- Kosteloze rijkaart voor niet-ingezetenen van Noord-Brabant, 1935/36, t.n.v. C. Bartman te Amsterdam. 1 kaart, deels gedrukt.
30019: - AUTO, GOOSEN -- Internationaal rijbewijs voor Andries Kreuzen, geboren Hilversum 1931, wonende te Badhoevedorp, 1986. Met pasfoto. Deels gedrukt.
30021: - DIJKMAN -- Twee Rijbewijzen voor Herman A. Dijkman, geboren Amsterdam 1914, dd. 1951 en 1956. Met pasfoto's. Deels gedrukt.
30025: - DOUVEN, HENDRIKX -- Distributiestamkaarten t.n.v. Maria C.G. Douven en Wilhelmina M.J. Hendrikx, beiden wonende Berg 119 te Buggenum, gemeente Haelen.
30029: - ARMENZORG -- Vier voorschriften van de overheid betreffende armenzorg in 1810. Gedrukt. Folio, 6 pag.
30033: - SCHOOLMEESTER -- Genealogie Schoolmeester, voor zover bekend op 19-10-1967', manuscript door Corn. van Hemert te Sassenheim, geschreven in 3 exemplaren.
30035: - DUINKER -- Genealogie familie Duinker (uit Huisduinen) door M.D. Dijt. 3 pag. getypt.
30037: - YSSELSTEYN, VAN; NOEST -- Vier brieven van Henri C.E. van Ysselsteyn te Terneuzen, 1891-1894, manuscripten.
30043: - BONGENAAR, TIEL -- Enkele stukken betr. Hubertus Cornelis Bongenaar. Folio, 10 pag., manuscript.
30045: - GEKKENHUIZEN MEERENBERG EN MEDEMBLIK -- 'Nieuwe coupletten van Meerenberg en Medemblik' lied van 2 pag. in een gedrukt liedboekje, zonder titel, gedrukt bij E. v.d. Geer, Egelantiersstraat 17 Amsterdam, ca. 1900.
30049: - LOCKHORST, VAN, HARDEBOL -- Juridisch advies betr. het testament dd. 5-10-1630 van Catharina Hardebol, wed. Cornelis van Lockhorst. Folio, 2 pag., manuscript, 17e- eeuws.
30051: - RIJP, DE; BOONACKER -- Twee brieven van ministerie Buitenlandse Zaken aan B en W van De Rijp, dd. 1855, over het beklag van H. en A. Boonacker over verkeerde handelingen bij de raadsverkiezing in De Rijp. Folio, 2 pag., manuscript.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/14