Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
30019: - AUTO, GOOSEN -- Internationaal rijbewijs voor Andries Kreuzen, geboren Hilversum 1931, wonende te Badhoevedorp, 1986. Met pasfoto. Deels gedrukt.
30021: - DIJKMAN -- Twee Rijbewijzen voor Herman A. Dijkman, geboren Amsterdam 1914, dd. 1951 en 1956. Met pasfoto's. Deels gedrukt.
8565: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooye, 1763. [Gebonden met:] Secrete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der wereld. 2e druk. Den Haag, Hendrik Bakhuyzen, 1759-1762
11645: - SLOTEN, VALBURG Twee schetsboekjes met topografische tekeningen van Sloten (Friesland) door C.J. van der Veen, burgemeester van Utingeradeel, uit de jaren 1879-1889. Met o.a. afbeeldingen van gemeentehuis, boerderij Mr. Poppes, gezicht op Sloten vanuit Slotermeer, hardrijden op de schaats bij Sloten, schip Jeanette op Slotermeer, de Woudsenderpijp, de Lemsterpijp met molen, de lange brug, huis Dr. E.J. de Jong, logement `De zeven wolven', `Ons huis aan 't Diep', boerderij L. Tjalma, R.K kerk en pastorie, Vischpartij op Slotermeer, Sloten van de Lemsterzijde, gezicht op Tjerkgaart, gezicht op Wijckel bij Sloten, Nieuw Bonia te Oldeboorn, etc. Voorts een aantal tekeningen van de kerk en pastorie te Valburg (Gelderland), 1879-1891, en de inscriptie `Album van Jeannette ten Harmsen van der Beek, Valburg 1879'. In totaal ruim 40 tekeningen, waaronder drie door J.G. Smilde.
11646: - SMIT Carte-de-visite-portretfoto van de heer G.J. Smit, Amsterdam, ca. 1890.
61233: - Vue de la Place Colonnes a Rome (mirrored)
42533: [Aubery, Antoine] - Het leven en bedryf van den wytberoemden en grooten staatkundigen Julius Mazaryn. 2 delen in 1 band, Leiden, B. v.d. Aa, 1699.
29755: - ZIERIKZEE, SLAVENKAS -- Reglement voor de slavenkas te Zierikzee, Zierikzee 1855, 8 pag., gedrukt.
29757: - GAUTIER, SCHILDERKUNST 1845 -- Reeks van 8 krantenartikelen door Theophile Gautier met bespreking van de 'Salon de 1845', 16 pag., gedrukt.
29759: - GASFABRIEK, PERK, DELFT -- 'Reponse a une circulaire de mm. A. Perk Jz. et J.C. Perk de Delft', par Felix Droinet, La Haye 1847. Gedrukte brochure, 18 pag.
29767: - INDIE, VOC, VAN HOGENDORP -- 'Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compognie', door G.K. van Hogendorp, Amsterdam, Doll, 1802, 8°, 37 pag., gedrukt.
29775: - HEERLIJKE RECHTEN -- Extract uit het register der besluiten van de Eerste Kamer van het Vertegenw. Lichaam der Bataafschen volks 21-1-1800, z.pl. [1800], 8°, 20 pag., gedrukt.
11383: - GINNEKEN, ROOMS-KATHOLIEKE KERK, WILS Rekening van de rooms-katholieke kerk te Ginneken, 1793-1794. 4(: 2 p.
68717: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1785.
9600: - [Zangen voor het huwelijk van Andries Oortman junior en Anna Hooft]. z.p., z.j. 4º. Incompleet, slechts [8] p. van 52 aanwezig.
67332: - Versje van Elisabeth: 19th century children notebook (schoolschrift) with Laokoon woodcut on front.
48600: - CALMUS, MANS--- Brief van Maurice Calmus te st. Quentin, 1985 betr. familie Mans. 1 pag., manuscript.
48602: - EGGS--- Brief van Jacques Cartier te Ymeray, 1985 betr. fam. Eggs en Bartman. 1 pag., manuscript.
48604: - WALISCH--- Correspondentie met J.L. Michon te Nanterre, o.a. over families Gilbert en Walisch, 1983. Manuscript, 8 pag.
10617: - Op de bruidspartij van den heer P.I. Fennema en mejufvrouw A.I. Rinkes, junij 1864. z.p. 8º: [14] p.
10615: - Merens dood. Boezemklanken. Utrecht, W.J.A. Mulder. 4º: 8 p.
10610: - Tafelzangen ter eer van Dr. H. Oort en zijne bruid E.W. De goeje [21 nov. 1860]. z.p. 8º: 23 p.
10612: - [Gedichten op het huwelijk van Gusje Tendering en ?] z.p. 8º: 7 p.
10606: - Op den dood van mijn kind. Joseph von Eichendorff met eenige vrijheid nagezongen ter herinnering aan het overlijden van mijn zoontje Albertus Alewijn [de jager], geboren 2 july 1858 overleden 20 september 1859. z.p. 8º: 7 p.
69247: - Verslag der Staatscommissie benoemd bij KB van 4 april 1896 tot het instellen van een onderzoek betreffende den Waterweg van Dordrecht naar Zee.
42595: - - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimes par ordre du Synode Wallon. Dordrecht, Blusse, 1803.
49577: - BELASTINGEN, PERSONELE QUOTISATIE 1742--- Plan voor de heffing van een personele quotisatie. 2 pagina's in Oprechte Haerlemsche Courant van 10-4-1742.
49581: - HAUSTEDT, VAN BEMMEL, LITHOGRAFIE--- Reclameblad, formaat A4, van photo-zincographie Haustedt & van Bemmel, 84 Sarphatistraat Amsterdam, ca. 1900, deels gedrukt.
49573: - HEERHUGOWAARD--- Keure in den Heer-Huigen-Waard van 't wegnemen van de dammen, z. j. (begin 19e eeuw), 1 blad, plano, gedrukt (Coster te Alkmaar).
45373: - VERVOER GOEDEREN, PORTUGAEL, ORANJE-NASSAU--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 13-9-1703. Manuscript, folio, 3 pag., met handtekeningen van W. de Nassau en Fagel.
42201: - - Hededaagsche historie of Tegenwoordige staat van Spanje en Portugal. Amsterdam, Tirion, 1759.
11676: - VEEN, VAN; VAN HOOLWERF Gegraveerde opdracht aan Jacob van Veen, schepen van Alkmaar, door S. van Hoolwerf, gravure door Jan Wandelaar met wapen van Van Veen, etc. 4(, 1 p.
11679: - VELTHUYSE Twee carte-de-visite-portretfoto's van de heer H.F.J. Velthuyse, lid firma Schaap en Van Veen, en Mevr. A. Velthuyse-Deutmann. Zwolle, ca. 1900.
11750: - BEERTA, CONFESSIONELE VERENIGING, WILLEKES Enige stukken betreffende evangelisatiewerk te Beerta van de Confessionele Vereniging, ca. 1900. 5 stuks.
11751: - BELDER, COOL, CALISCH Keur van dramatische, oratorische en andere gedichten, bijeenverzameld door H.B. Belder. Z.p., z.j. [19de-eeuws.] 4(: [ca. 300] p. Geb. in halfleer. Op titelschildje: `Gedichten bijeenverz. door H.B. Belder.'
65840: - Het sigaartje en het korte Goudsche pijpje
68496: - Concept. Relatif to het Staats-Besluit van den 11 Junij 1805. No. 14a. De Raadspensionaris aan hun Hoog Mogenden, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest.
20686: - Among men, among women. Sociological and historical recognition of homosocial arrangements.
10419: - Dichtmatige levensschets van ... Willibrordus Van os, aartsbisschop van Utrecht, president en pastoor van het Bisschoppelijk Seminarium te Amersfoort, en aldaar den 28sten february 1825 overleden, in den ouderdom van 81 jaren ... door Johannes Aug. van der Pels, R.K. priester en pastoor te Krommenie. Amsterdam, Scholten en Gortmans, 1825. 8º: [8] 57 p.
10421: - In occasione delle Auguste Nozze di S.A.B. il Principe Federico De paesi bassi con S.A.R. la Principessa Luigia Di prussia, in luglio 1825 [te Berlijn]. z.p. Plano, gedrukt op rose zijde.
6897: [Beets, Nicolaas] - Proza en poezy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
14708: [Garnaus, Adolf S.] - Die Familie Römer von Zürich, 1622 - 1932.
68489: - Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitsche, als Walsche en Engelsche kerken, met derzelver standplaatzen, gelegen in de VII. Ver-eenigde Provindien van Nederland: enz. : Mitsgaders een naamregister der heeren curatoren en professoren van de vyf vermaarde hooge schoolen: als mede der illustre schoolen ... Verandert tot den eersten January 1790.
65851: - Verslag uitgebracht door de jury van beoordeling Algemeene Nationale Tentoonstelling Haarlem 1861.
65853: - Catalogus der algemeene Nationale Tentoonstelling. Haarlem 1861.
65850: - ZH (Zacharias Heyns, het landjuweel van 1606 onbekende graveurs en onbekende drukkerijen), De intrede, toelichting and leparello reproduction of "De intrede van de Vlamingen van Haerlem"
65858: - ANNALES ACADEMICI 1856-1857
65856: - ANNALES ACADEMICI 1858-1859
65857: - ANNALES ACADEMICI 1857-1858
68514: - Atlas A.N.W.B. Bl. 9. Assen
68515: - Atlas A.N.W.B. Bl. 11. Amsterdam.
68516: [LAET, JOHANNES DE], - Republyke der Zeven Vrye Vereenigde Nederlanden. Dat is: Een volkoome Beschrijvinge der Plaats, Hoedanigheid, Staat- en Burgerlikke Bestuuringe van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Uitrecht, Friesland, Over-Yszel, en Groeningen. Uit het Latijn, in 't Nederduits, vertaalt.
68511: - Atlas A.N.W.B. Bl. 6. Den Helder
68512: - Atlas A.N.W.B. Bl. 7. Stavoren
68513: - Atlas A.N.W.B. Bl. 8. Heerenveen
68574: - Aan Amsterdam's Patriciers.
68490: - Large heraldic manuscript collection of printed, engraved, lithographed and chromolithographed coats of arms of municipalities, cities, families, provinces, countries, royalty, politicians, colleges, original drawings, and armorial bookplates collected by Joh. A. Moesman (Utrecht) and thereafter from the heraldic collection of Daniel de Bruin.
65827: - Ochtend-schemering. Jongste mengelingen van het Letterlievend Genootschap: Oefening kweekt kennis.
68492: - Astrologische aanteekeningen van den Wereldberoemden, Sterrenkundigen Don Antonio Magino. Gevoegt, by alle de Maanverwisselingen, Gedurende den Jaare 1810. En eene Tafel van der Zonne Op- en Ondergang.
68493: - Bibliographische adversaria deel 1-3.
65826: - Mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
65825: - Mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
65824: - Mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
65819: - ANNALES ACADEMICI 1863-1864
65820: [CORNEILLE, PIERRE], - Cinna, o´f goedertierenheid van Augustus. Treurspe´l.
65821: [GUEULLETTE, THOMAS-SIMON], - De duizend en een quartier uuren, Bestaande in aartige en Leezenswaardige Tartaarse geschiedenissen, Met Kopere Platen. Uit het Hoogduitsch Vertaald. Tweede en laatste deel.
65822: - Morgenrood, Nieuwe mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
68525: - Manoeuvreerkaart der 4e Divisie Infanterie in 1907 op de schaal van 1: 50.000
65679: - Coat of arms/familiewapen of the Brouwer family
65882: - Photograph of promotiediner Maarten Pieter Vrij on 24 juni 1932 in Amsterdam.
65881: - Photograph of a reunion of a student fraternity at Utrechts Studenten Corps (USC) at PHRM on 7 october 1904
65880: - Photograph of the installation (installatie) of new members of Hugo Grotius 2 november 1908
65878: - Photograph of the installation (installatie) of new members of Hugo Grotius 1905
65877: - Photograph of Senaatsoverdracht 13 november 1940 of Delftsch Studentencoprs (DSC) in Delft.
68722: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1791.
68721: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1790.
68507: - Onze afgevaardigden. Portretten en biografieen der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Verkiezingen 1905.
68508: - Onze afgevaardigden. Portretten en biografieen der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Verkiezingen 1901.
58593: - Extract uit het Grootboek der nationale schuld d.d. 30-7-1902 en 3-10-1905.
63747: - A history of the operations of the French and British armies in Egypt from the landing of Bonaparte to the restoration of the Ottoman power by several gentlemen
63741: - Tableaux de la civilisation et de la vie seigneuriale en Allemagne dans la derniere periode du moyen age d'apres un manuscrit allemand de XVe siecle
63740: [NEYTS, J.T.(translation), Pierre René Lemonnier (original)] - Den bedroogen bailliuw, opera-bouffon
46306: - AMSTERDAM, FEESTEN 1795--- Publicatie van Prov. Representanten van het volk van Amsterdam, d.d. 18-6-1795 betr. nadere regelingen voor de viering op a.s. vrijdag. 1 blad plano, gedrukt (bij P.H. Dronsberg).
46308: - FRIESLAND, BONGE STAATE, V. SIXMA, V. BURMANIA--- Deductie van Jr. Tjalling Aedo Hessel Roorda van Sixma, deducent, contra Jr. Edzart Hobbo van Burmania, deduceerde, aan (...) Staten van Vriesland, Leeuwarden, G. Tresling, 1765. Folio, 15 pag., gedrukt.
46310: - BOEKEN; MESSE; LEIPZIG--- Zeven gedrukte stukken betr. de Buchhandlermesse te Leipzig, mei 1914.
46312: - CLICHE'S, MAKS, GRAVENHAGE, VOORHOEVE--- Prijscourant voor cliché's van de chemigrafische kunstinrichting v.h. H.F. Maks jr., dir. C.Th.J. Voorhoeve, 's Gravenhage, ca. 1940? 10 pag., gedrukt.
46314: - TABAK--- Notificatie van den Minister van Financien (...) behelzende eenige modificatien in de ordonnantie op de Waag, met betrekking tot den handel in inlandschen tabak, d.d. 5-12-1806. 's Gravenhage, 1806, 4 pag., gedrukt.
46316: - SCHOORSTENEN, ZUMPE, ARCHITECTUUR--- Brochure 'Der Zuverlassige rauch-vertilger, oder (...) anweisung (...) den rauch aus Hausern, Stuben und Kuchen zu entfernen, so wie Schorsteine zu bauen in welchen den rauch nicht zurucktritt. Herausgegeben von Friedrich Zumpe'. Quedlinburg, 1853, 28 pag.
46318: - TABAK, NAPOLEON--- Gedrukt vers 'De lelijke pijp tabak'. Plano, 1 blad, met sierrandje, begin 19e eeuw.
46320: - WESLINGH--- Mengel-digten van verscheide stoffe. Manuscript met verzen door A. Weslingh, 1700-1705. 4°, 310 pag., geb. in half leren band.
63233: - Centsprent: [National costumes, nationale klederdrachten] No 16.
18285: [Steenbergen van Goor, Jan Willem Jacobus?] - Een beestenspel, naar de laatste Hoogduitsche uitgave. Door de Gebroeders Spiritus lenis en Spiritus asper. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1872].
63226: - Centsprent: Let, schrandre Jeugd! Op 't nut dat u deez' prent-tafreelen / Van veel Historiën des Bybels mededelen, no. 88.
63223: - Centsprent: Hoe moed en trouw, gepaard aan list, / Weleer de Groot te redden wist; / En hoe hij vlugtte als metselaar, / Wordt ge in deez’ fraaije prent gewaar, no. 32.
62445: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alarts
49571: - HEERHUGOWAARD--- Keure op het leggen van dammen en het planten van boomen, uitgevaardigd door dijkgraaf en heemraden van de Heer Hugo Waard d.d. 2-8-1828. 1 blad, plano, gedrukt (Coster te Alkmaar).
49563: - ELBURG, LIJNBAAN, VOSKUYL--- Touwbaan te Elburg, ets door Gijs J. Voskuyl 1947, 21x21 cm., in lijst achter glas.
49565: - GRONINGEN, DRENTHE--- Verhaal van hetgeen is geschied in Groningen, Drenthe en Coevorden onder het bestuur van eenige Utrechtsche bisschoppen. typoscript, 37 pag.
30037: - YSSELSTEYN, VAN; NOEST -- Vier brieven van Henri C.E. van Ysselsteyn te Terneuzen, 1891-1894, manuscripten.
29561: - ZIJLSTRA, DRACHTEN -- Album met ingeschreven verzen, ‘eigendom van Bondina Zijlstra’, 1855-1856. Manuscript, ca. 40 pag.
29565: - GOUDA, VAN BORSELEN -- Boekje, Histoire d’Angleterre, Amsterdam 1834, uitgereikt als schoolprijs aan J.W. van Borselen, dd. Gouda 1835, getekend ‘son père P. van Borselen’.
29573: - KUIKEN, ST JACOBI PAROCHIE -- Notitie van goedren gestolen 5-1-1808 ten huize van Maartje Wops de Groot, wed. Jacob Cornelis Kuiken, onder St. Jacobi Parochie, gedrukt, 4°, 1 pag.
69597: - Boorbalans 5 Bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het Maasmondgebied.
62648: - Boethius after the painting of Justus van Gent.
58204: - Reglement van het Departementaal bestuur van Gelderland op het stuk van de jagt, gearresteerd 5-10-1802, Arnhem, Moeleman, [1802].
58201: - Publicatie van het Departementaal bestuur van Gelderland, houdende renovatie en ampliatie van het placaat op de veen- en heydebranden, van 31-10-1765, gearresteerd 13-5-1803, Arnhem, v. Goor [1803].
58203: - Ordonnantie van een personeele taxatie of hoofdgeld, tot remplacement van de afgeschafte middelen van verpagtinge, gearresteerd 15-10-1748. Utrecht, Reers, 1748.
58200: - Publicatie van het Departementaal bestuur van Gelderland houdende verbod tegens het binden van heetbossen met eyken of ander hout, Arnhem, Moeleman, 1804. 4o, gedrukt, 6 pag.
58197: - Reglement waar na in saaken de gemeene Middelen betreffende soo voor de Gecommitteerde Raaden als voor Scheepenen Commissarissen als gecommitteerde Regters, van nu voortaan sal werden geprocedeert.
58199: - Extract uit de wet van 22-11-1832, voor zoo veel de vrijwillige inschrijving betreft, 8o, gedrukt, 14 pag.
62007: - A General View of the City of Lisbone the Capitel of the Kingdom of Poturgal
10448: - Aan den nagedachtenis van ... Barend Klijn Barendz. gewijd. 1829. z.p. 8º: [12] p.
10451: - Op den 26sten van bloeimaand 1829 [betr. feest van de Heer Stoezak]. z.p. 8º: [1] p.
10453: - Bij gelegenheid der vijftigjarige echtverbindtenis van Nicolaas De bruyn en Marijtje Van eskert, gevierd binnen Haarlem den 19 october 1829. z.p. 4º: 4 p.
10455: - Bij het afsterven van ... T. Hoog, in leven oudste leeraar der Nederduitsche Herv. Gem. te Rotterdam, overleden 28 november 1829. Rotterdam, Wed. V.d. Meer & Verbruggen. 8º: 1 blad.
10457: - Lierzang ter nagedachtenis van Neerlands eersten tooneelkunstenaar A. Snoek, Amsterdam, A. Cramer, 1829. 8º: 15 p.
5958: [Poel, J.A.L. de] - De Poel 1550-1990, Groningen 1994, 355 p., folio, geb., geïll., in hoes
66139: - Requeste van de Regenten van Ouddorp, omme redres in den aanslag van haare Verponding over de Landen.
66129: - Goedkoope Reisgelegenheid met de Ned. Centraal Spoorweg-Maatschappij Utrecht - De Bilt - Baarn, met 5 illustratien en wandelkaartje
10201: - Ter 59ste verjaaring van ... J.J. Le sage ten broek, a.l.m. theol. en philos. doctor, hoogleeraar in de wijsbegeerte en getrouw leeraar der Herv. Gem. te Rotterdam, verjaard den 2den van sprokkelmaand 1801. Rotterdam, J. Hofhout en Zn., J.P. van Ginkel. 8º: [20] p.
62085: - 16 coloured postcards in Souvenir cover: The Battle of Waterloo (16 ansichtkaarten mbt Waterloo)
62087: - Pamphlet regarding Historical medals and Walcheren, 1660 (pamflet historiepenningen en Walcheren).
62089: - ‘Hollandsche Penning-magazijn voor de jeugd’: Het drooge-dok te Vlissingen (dry-dock/ droogdok Vlissingen) 1840.
11889: - HECKER Eigenhandig geschreven vers `Horatie Ode 6 lib. 2' door Willem Hecker (geb. 1817), gedateerd 4 oktober 1833. 4(: 1 p.
11894: - HELDRINGH, CLAESSEN Kopie van een briefje van Heldringh, president der Ver. Christen Werkman, d.d. 30 mei 1853, aan een `medebroeder', betreffende het karakter van Juffr. Claessen en haar zuster. 8(: 1 p.
11896: - HELMERS Anoniem gedicht op het portret van J.F. Helmers. `Zie hier het beeld des mans...' 4(: 1 p., 16 regels.
11898: - HENGELO Nota van firma C.N. Cardinaal, Hengelo, 1915.
62119: - Memory of the arrival and inauguration of King Willem II.
62125: - Short history of the first four centuries of the Christian Church.
62129: - 'Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad'.
14002: - KOMST, HUYSER, LOURENS Aantekeningen betr. huwelijk Willem Komst en Sophia Hendrika Huyser, d.d. Amsterdam 1819, en hun twee kinderen Willem Pieter Corn. en Cornelis, manuscript, 4º, 1 p., [ca. 1825].
14004: - LAUGEMAN Twee gedrukte overlijdensberichten d.d. Amsterdam 1872 en 1880 resp. van Johan Melchior Laugeman, 65 jaar en Gerrit La(u)geman, 74 jaar.
58219: - Katoenen doek met reclame en verzoek tot hulp betr. de Leidsche Katoenmaatschappy v.h. De Heyder & Co., 1918, 90 x 80 cm.
58216: - Dossier stukken betr. Sloterdijk en burgemeester jhr. Anthoon Hendrik Pieter Karel van Suchtelen van de Haare (1869-1946).
58217: - Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de verstrooiiing, 5 stuks. Per stuk ca. 15 pag., gedrukt, ca. 1900. Prijs voor 5 stuks.
58447: - Ter inhuldiging van Willem Frederik George Lodewijk en Anna Paulowna als koning en koningin der Nederlanden, op den 27sten en 28sten binnen Amsterdam. Groot blad plano met versierde rand.
58448: - Register van alle de printen die op de actiehandel zijn uitgekomen in 't jaar 1720. 1 blad folio met 47 titels van prenten, gedrukt.
58451: - Chromolitho van de slag bij Trafalgar, 1805, 29x38 cm.
58452: - Verkondiging van het tractaat van vrede, vriendschap en alliantie. Den 16 mey 1795 (...) geslooten tusschen de republicq van Vrankrijk en (...) der Ver. Provincien. Gravenhage 5-6-1795. Groot blad plano, gedrukt.
49743: - ZUTPHEN--- Bijvoegsel Zutphensche Courant 6-4-1899, betr. 50 jaar jubileum van de krant, plano, 2 pag., gedrukt.
49745: - TEYLINGEN, VAN--- Brief d.d. Middelburg 30-8-1840 van de broer van mevr. wed. C. de Raadt-van Teylingen te Zutphen, betr. zijn kinderen en hun karakters. 4°, manuscript, 2 pag.
10685: - De Nederlandsche Tafelwetten, uitgegeven onder toezicht van mrs Ceremoniemeesters ter gelegenheid van de 12 1/2 jarige echtvereeniging van den heer W. Krabbendam en mevrouw E.M.H. Krabbendam-robert, Amsterdam Wou ,& Lise 1886. 16º: 19 p., geb. in blauw omslag met goudopdruk.
57793: - Schuldbekentenis gepasseerd voor schout en schepenen van Dordrecht d.d. 23 december 1788. Anthonie Stuivers, gehuwd met Pieternella Laurentius bekent schuldig te zijn aan Jan Beekman en Jan van Chastelet in hun kwaliteit als voogden van de minderjarigen kinderen van Rebecca Beekman in leven weduwe van Ary van den Berg, de somma van fl. 600 tegen 3% rente jaarlijks; Kapitaal en rente gevestigd op huis en erf in de Heermanshuisstraat (Heer Heymanssuysstraat), binnen Dordrecht op de hoek van de Doelstraat belend door de Doelstraat en het huis van de weduwe van P. van de Plas.
57791: - Diverse stukken betreffende de familie Bekker nav het overlijden van Belia van Domselaar weduwe van Hendrik Bekker in 1847. 2 Boedelbeschrijvingen uit 1847 door Simon Dirk de Keizer, predikant te Amsterdam, Aert Lubertus de Kruijff, notaris wonende te Voorst en Conrad Hendrik Adam Rappard, makelaar te Amsterdam, tezamen als executeuren van de boedel en nalatenschap van Belia van Domselaar, overleden op 4 mei 1847 te Amsterdam, weduwe van Hendrik Bekker.
29339: - KUNST ZIJ ONS DOEL -- Velletje briefpapier met kop ‘Kunst zij ons doel. Opgericht 1821 Haarlem’. En Haarlem ... 1921. 8°, 1 pag., gedrukt.
29341: - SCHOLANDER -- Brochure betr. afscheidstournee van ‘den beminden Zweedschen zanger Sven Scholander’, 1922, 1 blad, 4°, gedrukt.
58600: - Groot Hindoe-droomboek, naar de beste bronnen bewerkt door Edmond.
49150: - HEKKING, ATTEMA--- Menu t.g.v. huwelijk E.M. Hekking en mej. A.M.C.W. Attema, Amsterdam 1924. 3 pag., gedrukt.
9462: - Op het afsterven van den Heere Gerard Verrijn, ontslaapen den 12den en begraven den 18den december 1719. z.p. 4º: [8] p.
13073: - ROTTERDAM, TANDARTS, SON Circulaire van tandarts Maurice Son betreffende diens verhuizing en de verkrijgbaarheid van zijn tandenborstels bij coiffeur J.H.A. van Santen, 1884. 8(, gedrukt, 1 p.
13077: - RIJK, DE Tekening met rood krijt (een voet), gesigneerd J. de Rijk, 20x23 cm.
45504: - MILITARIA--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 8-12-1645. Manuscript, 3 pag., folio.
45516: - EDAM; WEESHUIS--- Request van regenten en vaders van het weeshuis, armenhuis en provenhuis te Edam aan Staten van Holland. Manuscript, folio, 3 pag.
10372: - Bij het overlijden van mijnen waardigen ambtgenoot en ... leermeester, den hoogleeraar A.J. Duymaer van twist [te Groningen]. Groningen, J. Oomkens, 1820. 8º: 8 p.
49540: - FINLAND--- Finland an English journal, devoted to the cause of the Finnish people, nr. 1, 3-6-1899. Edited by C.H. Perrott, London 1899. Large folio, (8) pag., printed in red and black.
49546: - W.O. II, SCHAARSTE 1945-'46, HALSUMA--- Tekening met kleur, 24x30 cm., met het thema schaarste in de maanden na W.O. II. In lijst achter glas met verso 'Reiservaringen na de oorlog 40-45, begin 1946. Geschreven door je vriend Ary Halsuma' (Holsema?).
49551: - UTRECHT, BELASTINGEN--- Notificatie van commissarissen ter administratie der finantien in voorm. gewest Utrecht, d.d. 22-8-1799 betr. belastingen, 1 blad plano, gedrukt (bij G. Post te Utrecht).
49553: - HOLLAND, LEENSTELSEL--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 12-3-1722, betr. afkoop van leenroerigheid van leengoederen, tegen 10% van de waarde. 1 blad, plano, gedrukt.
49557: - LOOSDRECHT, GOOI, BELASTINGEN--- Waarschouwing van financieele commissie van voorm. gewest Holland d.d. 11-6-1801, betr. compositie voor inwoners van Loosdrecht, Loenen, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, 's Graveland en Bussum van impost op tarwe en rogge. 1 blad, plano, gedrukt.
12927: - KESTEREN, VAN; LIERNUR Blad uit het album amicorum van F.M. (Riek) Liernur, met een tekening en tekst van de hand van C.L. van Kesteren. Z.j. (19de-eeuws). Aardige landschapstekening, 9x15 cm.
69097: - Naam-register, van de Edele Groot-achtbare Heeren Regeerders der stad Delft (...)
9384: - Kroon van diamanten op het edelste hoofd geset van ... Maria Jakoba, baronesse Van liere, Jonkvrouw te Katwijk, Sand, Oosterwijk ens., ter statelijker egt getreden met ... Jan Gerrit baron Van wassenaar van duivenvoorde, Heer van Rosenburg ens., vice-admiraal van Holland en Westvriesland, den 31 van bloeimaand 1707. z.p. 4º: [4] p.
13572: - BRUNSWICK, NUMISMATIEK “Abridged genealogical chart of the dukes of Brunswick-Wolfenbüttel and Luneburg and of the kings of Hanover. Indicating the members of the house of Guelph by and for whom coins and medals were issued”, groot schema op linnen, 20 generaties, ca 1200 - ca 1850, fraai, met handtekening.
13574: - DIERDORP, DRESSELHUYS Kwartierstaat en opgave nakomelingen van Eefje Dierdorp (1830-1910), gehuwd met I. Jacobus Franken en II. met Jan Folkertsz Verbeek. Kwartieren o.a. Soutman, Schipper, de Vries, Dresselhuys, Dunning Munnikhof, van Ree, ter Laag, 1 staat met enkele bijlagen, manuscript.
13578: - AVRO Omslag “De radio-omroep in deze week. AVRO”, gebonden in half leer. Op de binnenzijden van het omslag “Lijst van radio-stations in Europa”, ca 1930.
10862: - Op het koperen huwelijksfeest van den heer J.J. Hanse en mevrouw H.R. Hanse-van der wolde, Amsterdam, American Hotel 19 November 1938. Vijf verzen. 8º: [8] p.
10864: - Iepenhoek-kroniek 11 April 1939 [t.g.v. het huwelijk van Marie Thérèse Smit en E.A.M. Ferdinand Dahmen te Bloemendaal]. 4º oblong: [38] p., geïll.
10872: - Feestprogramma t.g.v. het zilveren huwelijksfeest van Piet Van merendonk en Trees Reijven, 24 Juni 1944. 4º: 16 p.
10552: - Bij het overlijden van... W. Storm, predikant te Utrecht, op den 29 maart 1845. Utrecht, J. Herfkens Fz., 1845. 8º: 6 p.
10521: - Aan mijnen vriend den wel-eerw-heer H. Gehle, bij zijne bevordering tot Doctor in de Godgeleerdheid, z.p. 8º: [2] p.
10523: - Gedachtenis-offer aan J.C. Schotel, zeeschilder, door J. van Harderwijk Rzn. z.p., 1839. 8º: 8 p.
9660: - Aan ... Mr. Egbert de Vry Temminck, oud-burgermeester en raadt ... te Amsteldam, bij gelegentheidt des onvoorziens overlijdens van Mevrouwe Margareta Temminck zijn Ed. hoogwaarde echt-genoot, ontslapen binnen Amsterdam den eerste van lentemaandt 1750. z.p. Plano.
9668: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Jan Van borssele ... en ... Anna Margareta Elzabeth Coninck, vrouwe van Ritthem ... gevierd binnen Middelburg in Zeeland op den 26 van wijnmaand 1750. Middelburg, Leendert en Johan Bakker. 4º: [48] p.
9670: - Huwelyks-zang op de echtverbintenis van ... mr Christiaen Scholten van a-schat en ... Johanna Catharina Van wezele, plechtelyk voltrokken binnen 's gravenhagen den 22sten van Wintermaand 1750, z.p., z.j. 4º: [8] p.
12563: - SAPPEMEER, EDRES Poeziealbum van Nettie Edres te Sappemeer, 1918-1921.
12560: - RIJNSBURG, HOGEWONING, DEN HAAN Poeziealbum van Jannetje Hogewoning te Rijnsburg, 1887-1891.
54703: [Ussher, James] - Vreemde en aanmerkelyke voorzeggingen van de heylige, geleerde en uytstekende Jacobus Usher, eertijts aartsbisschop van Armag en primaat van Yrland. Zynde een verhaal dat hy voorsegt heeft: 1. De rebellie van Yrlandt veertig jaren eerse gebeurde (...). 's Gtavenhage [sic], P. Hagcn [sic], 1688.
56352: - Catalogus van de tentoonstelling van visscherij-gereedschappen, gehouden door het collegie voor de zeevisscherijen, met medewerking van de Ver. voor Volksvlijt, te Amsterdam, Leiden 1861, 86+4 pag.
69128: - H. Boerhaave: portrait
57920: - Wapenen der baenderheeren van Altena. Adelijcke geslachten alle gecomen uyt de heeren van Altena. Blad met 23 gekleurde wapentekeningen, 18e eeuws.
57798: - Besluit d.d. 2 maart 1674 van de bestuurders van Dordrecht op het verzoek d.d. 7 oktober 1673 van Leonart van der Hulck inzake de zerk op het bordes van het huis van Pieter van Schellebeeck en de afvoer van regenwater. Voorts krijgt genoemde Van der Hulck een erf van de stad Dordrecht toegewezen gelegen tussen zijn huis en dat van Pieter van Schellebeeck. Manuscript (folio), 3 pp, authentiek afschrift.
57799: - 2 aktes betreffende de fam. De Cock.
11479: - L'HOMME, DE; VAN STIJGEREN AMSTERDAM, WEET-LUST. Fraai gebonden handschrift `Gedichten door Jan Louis l'Homme', met op het titelblad een getekend silhouet en de regels `Zie 't schaduwbeeld mijns mans, door mijne hand getekend / Bezat mijn kunst meer kragt dan was het fiks en spreekend / Dog die dees mengeling van dicht tafreelen leest / Ontdekt een juiste schets van 's mans verheeven geest / Anna Jacomina de L'Homme, gebooren van Stijgeren.' Groot 4(: 158 p., gebonden in halfleer met op de vergulde rug: `Gedichten door Jan Louis de l'Homme'. Het betreft de periode 1773-1797.
29743: - PARIJS, SPIJSKAART VERY -- ‘Very, restaurateur, glacier et limonadier, au Jardin des Thuilleries’ groot blad plano, gedrukt, met lijsten van spijzen en dranken met prijzen: soepen, hors d’oeuvres, vlees, vis, gevogelte, desserts, dranken, ca. 1800.
53767: --- - Aanspraak, gedaan door den Heer President van 't Hof van Assises te Middelburg aan Marinus van Nieuwenhuizen en Pieter van Nieuwenhuizen bij het uitspreken van het vonnis, Zierikzee, [1817].
45000: - GRONINGEN; GOLTHOORN; RENGERS; NAUTA --- Acte van transport van de beklemminge van 61 3/4 deimatten, zijnde 1/8 portie van het nieuw ingedijkte land De Golthoorn. Verleden voor de grietman R.T. Nauta, d.d. Groningen 8-5-1771. Manuscript, groot charter op perkament met vrij gaaf lakzegel van Nauta (groot schip).
45091: - OPGELDER; OP TEN NOORT; ZUTPHEN --- Bericht betreffende het overlijden van Bartha Op ten Noort, wed. G.J. Opgelder, d.d. Zutphen 14-3-1793. Folio, deels gedrukt, 2 pag.
45096: - HARDINXVELD --- Aardewerk bordje gemaakt t.g.v. het 100 jarig bestaan van de zondagsschool Jedidjah te Boven Hardinxveld, 1878-1978. Diameter 18 cm.
69829: - 1898-1948 jubileum Queen Wilhelmina
69830: - De Spiegel Christelijk Nationaal Weekblad: 7 mei 1955: 5 Mei 1945 Nederland Vrij!
69831: - Van Kluisters bevrijd. Klomp & Bosman Drukkerijen Rotterdam.
69832: - Ons Vrije nederland. Jubileumnummer. 28 augustus 1948. Wilhelmina
48545: - GRIMPLET, MOZET--- Huwelijkscontract in het Frans tussen David Grimplet en Marie Mozet, d.d. Sedan 3-2-1685. Manuscript, 4°, 6 pag., op perkament geschreven.
48548: - TELLEGEN--- Blad karton met tekst 'Aan mej. dr. M.A. Tellegen op 30-12-1940 aangeboden door' (15 handtekeningen).
48550: - FERWERDA, TIEMAN--- Circulaire Ferwerda en Tieman, wijnhandel. 4°, 2 pag., gedrukt, ca. 1900?
48560: - HARDINXVELD, VAN HOORNEN--- Onderhandse acte d.d. Hardinxveld 31-5-1769 betr. de verkaveling van een huis en gronden in de Bovenpolder van Hardinxveld. Manuscript, folio, 3 pag.
48562: - KRUININGEN, WERCKEN, VAN PEENE--- 'Ontfanck van pennijnck, renten, gaende met de heerlijckhede van Cruijnijnghe, bestaende in 17 articulen ghehypotiqueert op diversche landen ten parochie van Wercken', 1779. Manuscript, folio, 2 pag.
48564: - VOGEL, BENTVELD--- De terugkomst van Badeloch. Blijspel. Getypte tekst van een toneelstuk: febr. 1960, gespeeld door Ellen Vogel te Bentveld, n.a.v. een feest. Manuscript, folio, 1 pag.
49184: - HILVERSUM, HILL-HOUSE--- Poesie album/Poezie album van Marie ..., leerlinge van de school Hill-House te Hilversum, met 17 bijdragen van medeleerlingen, alle uit 1871, het jaar waarin deze groep leerlingen de school verliet.
49186: - DONGEN, VAN--- Distributie stamkaart t.n.v. Cornelis J. van Dongen, geb. 1925, deels gedrukt.
49188: - HAJENIUS, TABAK; GREVENSTUK--- Menu 1-2-1907 met afb. pand De Rijnstroom van fa. P.G.C. Hajenius. 4°, gedrukt.
61225: - La Ville du Mexique prise du coté du Lac (mirrored)
57806: - Familieraad d.d. 19 mei 1837 voor Fobie Boas jr., vrederechter te Amsterdam betreffende de voogdij over Mina Fuchs, 15 jaar en Lena Fuchs, 4 jaar, minderjarige kinderen van Wilhelm Fuchs (overleden Amsterdam, 7 januari 1837) en Wilhelmina Cassel.
57802: - 2 stukken betreffende huis Noorderstraat Amsterdam. (I) Proces-verbaal voor Jacobus Mulder notaris te Amsterdam d.d. 10 augustus 1863 van een publieke veiling in de Brakke Grond te Amsterdam waar verkocht werd voor de heer Christiaan Labes een huis en erf in de Noorderstraat te Amsterdam, bij de Vijzelgracht, buurt AA, nr 445, sectie J nr. 2683; Koper is Gerrit jan van Nes, makelaar te Amsterdam ten behoeve van Jacobus Teunisse, banketbakker te Amsterdam voor fl 1925. Manuscript (folio), 4 p. (II) Consent gepasseerd voor Jacobus Mulder, notaris te Amsterdam, d.d. 25-9-1872 waarbij jacobus Teunisse verklaart voornoemd huis in de Noorderstraat verkocht te hebben aan Pieter August Carstens, kleermaker te Amsterdam en voorts de koper te machtigen tot overschrijving van de benodigde akten bij het bureau der Hypotheken. Manuscript (folio), 2 p., authentiek afschrift met opgedrukt notariszegel in lichtblauw (J. Mulder).
29543: - STORM VAN ‘S GRAVESANDE, VAN LUTSENBURG -- Album van jkvr. Th. Storm van ‘s Gravesande met gedichten, door haarzelf of door anderen in dit album geschreven. Manuscript in fraaie band, ca. 1850, 42 pag.
29545: - DUGTEREN, VAN --‘Opmerkingen omtrent de geestes-gaven’ door P. van Dugteren, predikant te Boxtel, ‘s Hertogenbosch 1846, 116 pag., gedrukt.
29547: - MENSONIDES -- Enkele kaartjes, knipsels, een brief etc. betr. de familie Mensonides, begin 20e- eeuw.
29555: - LANDRE, GLINDERMAN -- Twee programma’s betr. het 100 jarig bestaan van Landré & Glinderman, Amsterdam 1963. 24 pag., gedrukt. Met lijst gasten.
45660: - EEGHEN, VAN; VAN HAERSOLTE--- Brief van Isa H. van Eeghen d.d. 1947 aan W.F. Leemans te Arnhem. Manuscript, 2 pag.
14754: [Klompenhouwer, H. e.a.] - Familiekroniek Terberg 1869 - 1999.
45851: - DELFT, ACQUET, HUGO 'S GRAVESANDE, DELLAFAILLE--- Kwitanite van Hendrik d'Acquet, Hugo 's Gravesande en J. Dellafaille, kerkmeesteren van Delft betr. ontvangen gelden van Fr. v. Bleyswijk ontvanger. 1699, manuscript, 1 pag.
45853: - DELFT, 'S GRAVESANDE, VAN AKEN--- Kwitantie van Corn. 's Gravesande namens de erven ds. Corn. v. Aken voor Franco van Bleijswijk als rentmeester van de kerken te Delft. 1703, manuscript, 1 pag.
38816: - [1] Keuren en ordonnantien van 't Hoog-Heemraatschap van Delf-Land, geëmannert t' sedert de generale keuren van februari 1656. Delft, Boitet, 1739 [ gebonden met: 2 ] Keuren en ordonnantien van 't Hoog- Heenraadschap van Delf- Land, geëmaneert t' sedert de keuren in de jaere 1739 gedrukt. Delft, Voorstad 1755 [ en met: 3 ] Keuren 1739- 1790.
61992: - Prospectus partis Meridionalis Fossae superioris dictae, Augustae.
48748: - BELASTINGEN, HOLLAND--- Extracten uit Resolutien Staten van Holland en andere stukken betr. belastingen, in het jaar 1749. Ca. 200 pag., folio, gedrukt.
48750: - TONEEL, LUKE--- Adrianus VII van Peter Luke, naar de gelijknamige roman van Fr. Rolfe, vertaling Carel Alphenaar. Amsterdam 1968, 71 pag., gestencild.
49455: - GRONINGEN, OOSTLANGEWOLDSTERDEEL--- Missive van (...) Staten Generaal (...) aan Ooster-ampsterdeel, Hogelandsterdeel en Oostlangewoldsterdeel (...) in dato 11-3-1735. Folio, 3 pag., gedrukt.
63829: [MEYNINK, J. PH. E.A.], - Gedenkboek van de inwijding van het Diaconie weeshuis der Nederduitse Hervormde Gemeente te Amsterdam 15 december 1882
69278: - Collection of books concerning the history of Dominicus College Nijmegen.
55040: --- - Publicatie [van het Provinciaal bestuur van Holland, d.d. 8-12-1796]. 's Gravenhage, Landsdrukkerij, 1796.
69889: - Historische Atlas: Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Friesland, Limburg, Groningen, Drenthe, Noord-Brabant, Zeeland.Chromotopografische kaart des Rijks 1:25.000
13862: - OOSTERBEEK, HUIZE DENNENKAMP ‘Dennenkamp Oosterbeek’, tekst in gouden letters op een blauw linnen omslag waarin 6 19e-eeuwse foto’s van het huis en de tuinen van Dennenkamp.
13853: - BREUKELEN, VAN SANTEN, EINTHOVEN Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Anna van Santen betreffende haar kostschooltijd te Breukelen, 1853-1855
13859: - DAVIDS, LOUIS ‘Een reisje langs den Rijn’, door Louis en Rika Davids, uitg. Louis Davids Jr., Rotterdam, 4º, 4 p., gedrukt, geïll.
13851: - ZAANDAM, BLEEKER “Reglement ofte Cuere wegens de Bloemegragt ofte Cornelis Bleekers Ven, in dato 16-1-1655”, kopie uit de 18e eeuw, 8 p., folio, manuscript.
49202: - VERWER, ORGEL, MUZIEK--- Rene S.W.M. Verwer, Aristide Cavaille-Coll. De ontwikkeling van het Frans symphonische orgel 1833-1863. Scriptie, gestencild, 51 pag., geill.
49204: - WEST-KAPELLE, ZEELAND--- 'Gezicht van West Capelle'. Aquarel in grijs, gesigneerd J. Bulthuis, 24x30 cm.
49206: - INDIE, DELI-MAATSCHAPPIJ, GREVENSTUK--- Menu d.d. 20-4-1915 Deli Maatschappij 'In veilige haven'. Ontwerp Grevenstuk, gedrukt.
49196: - HAARLEM, LEFFELAAR--- Nieuwjaarskaart van Kunsthandel Leffelaar te Haarlem, 1949. Gedrukt, 4 pag.
62457: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
64774: - Leben Katharinens der Zweiten Kaiserin von Russland
64771: - Der Schauspielführer Theaterstücke ihrem Inhalte nach wiedergegeben
64770: - Führer durch die Operetten - 119 Operettentexte nach Angabe des Inhalts, des Personals und der Szenerie
49709: - DOORN, VAN--- Menu promotiediner, Leiden 5-7-1879, mr. J.S.D. van Doorn. 4 pag., gedrukt.
49711: - BAUMHAUER, VON--- Menu promotiediner mr. E.M. von Baumhauer, Leiden 12-5-1876. 2 pag., gedrukt.
49717: - COURT, DEL--- Menu promotie mr. H.J. del Court, Leiden 18-3-18xx. 2 pag., gedrukt.
49719: - MENU, ZILLESEN--- 24 menu's, afkomstig van de familie Zillesen, 19e en vooral 20e eeuws.
49707: - IDSINGA, VAN--- Menu promotie mr. J.W.H.M. van Idsinga, Leiden 21-10-1880. 4 pag., gedrukt.
46391: - POSTVERVOER, BORREBACH, GRAVENHAGE--- Request van stadsbestuur 's Gravenhage aan Staten van Holland betr. Hendrick Borrebach zoon van de postmeester Adolf Borrebach [1703]. Gedrukt, folio, 3 pag.
42400: [Hoogstraten, David van] - Beschryving der Heidensche goden en godinnen, getogen uit de fabelschryveren en oude dichteren. Amsterdam, ten Hoorn, 1716 (op gegraveerde titel 1715).
12283: - COMMERSTEYN, LOMANS, REAAL, VAN LOON, BAS Attestatie verleden voor notaris Caspar van Wallendal te Amsterdam d.d. 20 september 1695, waarbij Maria Commersteyn, huisvrouw van mr. Gerard Schatter, en Evert Lomans, boekhouder van het St.-Pieters Gasthuis aan de notaris toonden twee boeken betreffende de boedel van Wijntje Oetjens en burgemeester Frans Reaal. Zij verklaarden op verzoek van de kinderen van Jan van Loon en Wendelina Bas dat de boeken waren geschreven door wijlen de vader van Maria Commersteyn, dr. Johannes Commersteyn, en door Evert Lomans. 2 p., folio met groot opgedrukt zegel.
68411: - Handelingen der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden gehouden den 16 van Zomermaand 1842.
54697: --- - Reglement van de H. Heeren borgemeesteren ende raadt der stadt Groningen op het kloppen van bloedt-vrienden ende nabuyrs-vrouwen in cas van eenige verlossinge der kraamvrouwers. Hoe groot de tractementen als dan sullen werden gedaen ende hoeverre men in de bekentmakinge der verlossingen zal mogen treden. Groningen, J. Barlinck-hof, [1710].
29267: - INDIË, BANTAM, SCHNEPPER, ENDERT, HALEWIJN, WEHLBURG, WIRTZ -- Verslag van een dienstreis van Zuid West Bantam in 1931, door de opperhoutvester van Bantam W.C.R. Schnepper.Getypt, 4°, 22 pag.
29269: - SCHAIK, VAN, DE VEER, KOOP -- "Priesterwijding, van W. de Veer S.J. voor middenstem met begeleiding van orgel of piano. Gecomponeerd door Olivier Koop." Gedrukt, 4°, 4 pag.
10525: - Feest-toonen ter zilveren bruiloft van onze beminde ouders ... Philippus Van der hoeven en ... Johanna Maria Heyligers, gevierd binnen Schiedam den 28sten december 1839. z.p. 8º: [8] p.
58608: - Het Geestelijk Zaadkorreltje, eene verzameling van uitgezochte gebeden voor Katholieke Christenen van allen ouderdom, rang of staat, in de verschillende omstandigheden des levens. Met goedkeuring, Amsterdam, C.L. van Langenhuijzen, z.j., [imprimatur: 1853]. Met apart gebonden titelpagina met randversiering Geestelijk zaadkorreltje.
62409: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga
45558: - WIRDUM, SINNEMA, BUMA, RENEMA--- Aanplakbiljet betr. verkoping d.d. 8-9-1838 betr. weiland aan de Nieuwe Vaart bij de Groenedijk op Hekkemieden onder Wirdum, genaamd Oudland, verhuurd aan IJde Abes Sinnema. Gedrukt, Leeuwarden, M. van den Bosch, 1838.
45566: - HAVELAAR, TIELROOY--- Briefkaart van Just Havelaar aan J. Tielrooy te Alkmaar, d.d. Amersfoort 1918. Manuscript.
45568: - STUDENTEN--- Typen uit de studentenwereld. Gelithografeerde plaat uit een almanak, D.B. del, C.C.A. Last lith en uitg P. Blommers, 25x45 cm.
49751: - PAPIERMOLEN, JANSEN, HOPPECAMP--- Twee kwitanties voor ontvangen haardstedegeld over 1733 en 1734, van Kerst Jansen, voor diens papiermolen. Deels gedrukt, 2 pag.
69307: - Der Rhein. Ausbau, Verkehr, Verwaltung.
9573: - Op het weergaeloze dichtwerk van den Heer Mr. Francois Jakob Van overschie, raedt en schepen der stat Delf. z.p., z.j. 4º: [4] p.
9578: - Ter zilvere bruilofte van den Heere Jan Walyen en Mejuffrouw Susanna Welsingh [te Amsterdam]. z.p. 4º. Incompleet, 1 p.
69589: - Wax seals of the city of Goes in Zeeland in metal cigar box.
69590: - Wax seals of the city of Goes in Zeeland in metal cigar box.
37742: - Dyk- regt 's Lands van Schouwen, item manier van procederen, zoo voor dyk-graven en gezworens, als voor burgemeester, Heem- raden, Zierikzee, v.d. Thoorn, 1757, 4o, ( 8 ) +55 pag., zonder omslag.
57846: - Afdruk van een houtsnede gebruikt op de tabakszakken van J.G. Kons, Prinsengracht te Amsterdam. Met afbeelding van twee zeeschepen en de tekst "De Zeevaart", ca. 1800, ca. 12x10 cm (op groot vel, tabakszak?).
57848: - Aantekeningen, knipsels etc. betr. Godaert van der Poel. Afkomstig van Dr W.M. Zappey.
57855: - Brief van P. Scheltema, d.d. Amsterdam 7-4-1858 aan Felix Delhasse te Brussel, manuscript, 8o, 3 pag.
2838: X - The right to bear arms. Londen 1899. Geb., 183 p.
44232: - GRAVENHAGE; KLOOS--- Bewijs van onvermogen voor Seger Kloos, d.d. 's Gravenhage, 6-2-1815. Manuscript, 1 pag.
44234: - GRAVENHAGE; SNIJDERS--- Bewijs van onvermogen voor de wed. Snijders in de Jacobijnekloosterbuurt, d.d. 's Gravenhage, 10-6-1814. Manuscript, 1 pag.
62597: - Wapenkaart/Coat of Arms: Backhuys
45893: - DELFT, DUINWATERLEIDING--- Voorwaarden voor een concessie tot aanleg en exploitatie van een duinwaterleiding naar en in Delft, 16-6-1882. gedrukt, folio, 4 pag.
45895: - DELFT, MUZIEK--- Programma uitvoering 9-9-1889 van de zangvereeniging 'Zanglust' te Delft. Gedrukt, 4 pag.
52459: [Berchoux, J.] - Le philosophe de Charenton, par l'auteur de la gastromie. Paris, 1803.
57931: - Brief van J.J. Mauricius d.d. Hamburg 22-3-1740 betr. tractaten tussen de Republiek en Denemarken en Noorwegen gepasseerd. Gedrukt, folio, 30 pag.
40038: [ Bakker, Jacob Sybrands ], - Zeeplanten of voorlezingen uit het Noorden, Sneek 1837, 16 + 207 pag., origineel kartonnen omslag.
59143: - Poesie Album/Poezie album/Album with poetry of Maria, Bonn 1877-1880, 90pp containing 35 manucript contributions, recto (and verso), many with mounted chromolithogr. poetry album pictures ("poezieplaatsjes/poesieplaatsjes), contemp. full blindst. camel-coloured morocco, frontcover with central heraldic metal supralibros of an (empty) shield topped by a helm and w. elaborate goldcoloured mantling.
9846: - Egt-zangen ter geleegenheid van 't huwelijk van ... Jan Anthony Pryn en ... Stephana Zoodaar, te zamen vereenigt [te Voorschoten] den 18 augustus 1778. z.p. 4º: [32] p.
9849: - Dichtgedagten bij het graf van den prins der God'gewijde Nederlandsche dichteren Joannes Eusebius Voet, in den ouderdom van 73 jaren in 's graavenhaage overleden op den 28 van herfstmaand 1778, door Johannes Christiaan Mohr. Amsterdam,. H. Keyzer. 8º: 24 p.
8588: [Kersteman, Franciscus Lievens?] - De astrologische geheimschryver, of De staats-pen van Europa, voorzeggende op een vrolyke trant door middel van de astrologie, niet alleen alle de cabinetsgeheimen van de voornaamste hoven van Europa; maar de staats en oorlogszaken welke in dezen tyd, en vervolgens naderhand plaats zullen hebben: alles verrykt door een omstandig en vermakelyk verhaal van gedenkwaardige lotgevallen [...]. Leuven, Kuper etc., [1790].
53010: --- - Sententie van den Hoogen Krijghs-raedt der Vereenighde Nederlanden jegens Eerich Dieurklouw, gewesene major van 't Regiment Gardes te voet van syne Hoogheyt den Heere Prince van Orange. Ge-executeert in 't Hooft-quartier tot Quaringnon den 25 Augusti 1674. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1674.
21188: - Willem Marinus Dudok. Stadsbouwmeester van wereldallure, Baarn 1993, 102 pag., geïll., geb., met stofomslag.
49699: - LEIDEN, STUDENTEN, SASSE, WIJTENBURG--- Menu Utile Dulci 21-6-1880. Leiden, J.P. Sasse cuisinier, 2 pag., gedrukt.
49703: - LEIDEN, STUDENTEN--- Menu 'Reunie 23-6-1880', 3 pag., gedrukt.
49705: - RAMAER--- Menu promotiediner mr. J.W. Ramaer 17-4-1880. 2 pag., gedrukt.
49695: - KEUCHENIUS--- Menu afscheidsdiner aan mr. H.J.C.A. Keuchenius, Leiden 4-3-1880. 2 pag., gedrukt.
49697: - CAPELLEN, VAN--- Menu promotiediner mr. D. van Capellen. Amsterdam, 21-12-1877, 4 pag., gedrukt.
49693: - AMSTERDAM, MOBIELE SOCIETEIT, MILITARIA--- Wetten der mobiele societeit, gevestigd te Amsterdam, den 29-10-1832. Amsterdam, 1834, 31 pag., gedrukt.
10588: - Leve vader Bilderdijk! Een kreet van verontwaardiging na het verhandelde op het Vierde Ned. Taal- en Letterkundig Congres gehouden op vrijdag den 22sten september 1854, door A. van der Hoop Jrs zoon. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1854. 8º: 6, 6 p.
62599: - Wapenkaart/Coat of Arms: Bacx
9959: - Neerlands Heilwensch by gelegenheid van den elfden verjaardag van Neerlands erfprins Willem Frederik [van Oranje Nassau] den 24 augustus 1783. Rotterdam, P. v. Dijk, 1783. 8º: 15 p.
9382: - Lofdicht van Burghard van Seenum op den schrijver van den brief, onder den verzierden naame van Richardus Scheffers tegen den Heer en Mr. Nicolaas Muis van holy, in druk uitgegeven. t'Amsterdam, C. v. Oldersheim, 1706. 4º: [8] p.
59140: - 3 foto's van Leiden, met Haagsche Schouw 1940, Rapenburg ca 1930 en een schoolfoto dd 12-6-1931, uitstapje van de Aalmarktschool naar Wieringen Bergen.
59141: - Poesie, poesiealbum, dated 1883-1893, (24 pp and 38 blank pages), pen and ink on paper, 2 drawings (one of G. Eisberg with showing "bomshuiten"(sailing ships) on the beach), orig. gilt. dec., 20x13cm with red cover.
54240: --- - Tweede bericht des kerkenraads van Utrecht aen de (...) vroedtsschap, tegen de tweede apologie van de heer L. van Velthuysen, wegens sijn tractaat van afgodery en superstitie. Utrecht, A. Smytegelt, 1669.
52330: [Duin, Steef van e.a. (red.)], - De werkstaking bij Van Heek & Co, 13 januari-16 juni 1902. Een verslag van de werkgroep Twentse textielstaking, Amsterdam 1971, 78 pag., gestencild.
2844: YVOY VAN MIJDRECHT M.D', - Verbond en smeekschriften der Nederlandsche edelen, vermeerderd met eenige aanteekeningen en verrijkt met bijna alle de facsimilés [van de handtekeningen] door Jhr. G.J. Beeldsnijder. [Utrecht 1833.] Geïll., 86 p.
12509: - OUDEWATER, HAENTJENS DEKKER, RAHMS Groot blad (50x65 cm.) met 14 foto's en 3 tekeningen en de tekst `40 jarig jubileum, 1856-1896, Oudewater, den Weledelachtbaren Heer R.W. Haentjens Dekker bij het 40 jarig jubileum als burgemeester van Oudewater'.
12512: - OVEREEM, VAN; 'T NUT Gedrukt vers Notulen van de vergadering van 24 maart 1868 in het Nut, door Een Luisteraar [= P.A. van Overeem]. Amsterdam 1868, 2 p.
57979: - Extract Resolutien Staten van Holland 19-8-1790 betr. request mr Isaac Scheltus, drukker, met verzoek privilege zoals zijn voorgangers in 1677 en 1748 ook was verleend. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
57977: - Muziekboekje van Ali Baartscheer, 46 pag., 20e eeuws.
57978: - Extracten Resolutien Staten van Holland 6-10-1786 en 18-10-1786 betr. het kapitein-generaalschap van de prins van Oranje. Gedrukt, folio, 2+1+1+24 pag.
29811: - MILITARIA, ‘S GRAVENHAGE, DE BOCK -- Gekalligrafeerd album betr. de feestelijke herdenking te ‘s Gravenhage van het 70 jarig bestaan van de bataljons grenadiers en jagers, 1829-1899. Oblong album, 8 pagina’s, dd. mei 1899.
29817: - CREUTZBERG --Briefje van de predikant-consulent L.H.F. Creutzberg, aan ‘Eer waarde heer’, dd. Oosterland 1855. Manuscript, 8°, 1 pag.
29821: - BOEKVERBRANDING WARSCHAU 1735 -- 18e- eeuws afschrift van een bericht in de Haerlemsche Courant van juli 1735 betr. het openbaar verbranden te Warschau van het libel ‘Brief van een landbode aan sijn vriend’. Manuscript, 1 pag.
29823: - UDDEL, BOOGMAN -- Gezicht op de Felua hoeve te Uddel in 1942, pentekening door J. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
49601: - ROIJE DE WICHEN--- Request d.d. 1807 van Francois Jean Everard de Roije de Wichen, kapitein infanterie, aan Lodewijk Napoleon met verzoek om functie van intendant van het Paleis. Manuscript, folio, 1 pag.
49603: - LOO, 'T; FLAMENT--- Brief van C. Flament, d.d. Paleis 't Loo 28-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, over een herberg, te stichten bij 't Loo. Manuscript, 4°, 1 pag.
38824: - Lieder- buch des Buchhandlungs- Gehilfen- Vereins zu Dresden, Dresden 1864, 50 pag. ( los)
23642: - Catalogus der tentoonstelling van voor Nederland belangrijke oudheden en merkwaardigheden, in de provincie Zuid-Holland voorhanden .....gehouden te Delft. Delft 1863, (8) + 188 pag. Ing.
10846: - Bij het trouwen van Klaas [smit] en Marie [tulp]. Zwolle 26 augustus 1930. z.p. 8º: 8 p.
10844: - Welkomstlied aan den bruidegom Hein Heerkens thijssen en zijne bruid Anne Van der kun, Haarlem, 'Huize Hildebrand' 17 mei 1930. z.p. 8º: [1] p. MET: nog een lied op dit huwelijk. z.p. 8º: [1] p., ondertekend 'Les coccinelles', Stockel 27 mei 1930.
9610: - Op het afbeeldsel van een zeeker kardinaal [de fleury], met het einde van zijn dood-verhaal, 1743. z.p., z.j. 8º: 4 p.
45656: - HAARLEM, ROOZEKRANS, BUIJS, VAN BOCHOVEN--- Vergunning verleend door B en W van Haarlem 26-3-1934 aan Geertruida Christina Maria Buijs, wed. Martinus Johannes Roozekrans tot de verkoop van sterke drank in het perceel Grote Markt 12 te Haarlem. Getypt met handtekening van secretaris Wesstra. 1 blad plano.
57986: - 128 kwartieren Jhr Mr Jacob III v.d. Lely v. Oudewater. Manuscript 8 pag., begin 20e eeuws.
57987: - Extract uit een oud ingebonde manuscript in folio met de wapens in couleuren, hebbende tot titel Genealogie van het beroemde geslagt Van Pott. Manuscript, folio, 6 pag.
57991: - Brief van J.J. Hotz, commies, L. Beestenmarkt 20 te Gravenhage, d.d. 12-7-1920, aan een heraldicus (Steenkamp). Manuscript, 4o, 3 pag.
56072: - Gala de Bienfaisance. Les Fastes Belges, Bruxelles, Vromant, geïll., 51 pag.
56080: J.D.D., - Bij gelegenheid der toneel sluiting van het Genootschap onder de zinspreuk Vermaak door IJver [ Yver], in Amsterdam, den 10 van Grasmaand 1790.
68478: - La Haye diplomatique et mondain 1935.
68477: - Convolute: Naamwyzer aantoonende alle de naamen en woonplaatsen der leden van de raad en de rechtbank, der stad Middelburg. (...)/Middelbugsche wacht-almanach,na de nieuwe styl op het jaar onzes Heeren Jezus Christus mdccciii, (...) door Meindert van Dam/Specie-tafelen behelzende ryxdaalders,(...), hoopen (...) zakken (...).
68599: - Hattem. Topographical military map. 1847/1858.
68757: - Nieuwen Atlas der Jeugd, Of duydelyke grondregels om de Géographie gemakkelyk en op korten tyd te leeren. Gevolgt Van een bequaeme verhandeling over den Wereld-Bol, waer in de beweégingen der Gesternten, de verscheyde Saemenstellingen (Systemata) der wereld, en het gebruyk der Bollen uytgelegt worden. Verrykt met XXIV. Afgezette Kaerten. Uyt de laeste Fransche uytgaeve van ‘t jaer 1779 in ‘t Neder-duytsch overgezet.
68731: - Instructie voor de commissie tot de scholen van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
68728: - Naamregister der leeden, steeden, en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1794.
45329: - ORMEA, SCHAEP--- Briefje van ....Ormea, d.d. 's-Gravenhage 1663 aan N.N. Manuscript, 1 pag., folio.
44609: - HOLLAND; VERBOD EERETITELS --- Extract uit Resolutien Gecomm. Raden van Staten v. Holland d.d. 24-7-1754, gedrukt, folio, 2 pag.
216: [BERESTEYN, E.A. VAN], - A.J. de Mare, Jhr.mr.dr. E.A. van Beresteyn in zijn geschriften gezien. Een bibliografie. Leiden 1949. Geïll., 75 p.
48506: - SCHUTTEN--- Twee brieven van mevr. M. Schutten-Putten Sylvius d.d. Hoorn 1938. 2 pag. getypt en handschrift.
48508: - ZUYLEN VAN NYEVELT--- Brief van baron Andre van Zuylen van Nyevelt, d.d. Arlon 1963, over zijn genealogie. 1 pag., getypt.
48510: - LIMBOURGH--- Twee brieven van J. Limbourgh, d.d. Deventer 1948, betr. genealogische hobby. Manuscript, 2 pag.
69351: - Wij burgemeesters, schepenen ende raedt van de Stede van Middelburg (...)
57871: - Genealogisch schema afstammelingen Schroder, Croesen, De Haan, Rijsendaal, Feitama. 19e eeuws?
57875: - Krijttekening in kleur van een marskramer lopend met een kraam voor de buik, 14x12 cm, 19e eeuws.
57878: - Lidmaatschap formulier voor de Bruderschaft von dem allerheiligsten Herze Jesu, in der adlichen Stiftskirche zu Bocholt, t.n.v. Ludovica von Hugenpoth, d.d. 15-8-1800, 16o, 4 pag., met afbeelding van hart in houtsnede.
61173: - Vue Interieur du Temple de Salomon (mirrored)
49405: - DRESCH, N.J.M.; ALKMAAR, MUZIEK--- Van Alkmaar de Victorie. Ontzet-jubileum 1573-1923, woorden J.J. de Gelder, melodie C. Coster. Muziekblad, 4°, 4 pag., gedrukt.
46555: - MOERMOND--- Enkele knipsels betr. Slot Moermond.
46557: - TELLEGEN--- Aflevering van Vrij Nederland 30-11-1985 'Lou Tellegen een Hollander in Hollywood'. Geillustreerd, gedrukt.
49828: - Die Masken der Schonheit. Hendrick Goltzius und das Kunstideal um 1600, Hamburg (Kunsthalle) 2002, 176 pag., geb., geïll. met stofomslag.
11904: - HOKSBERGEN, AMERSFOORT Handgeschreven `getuigschrift' voor Johannis Anthonie Hoksbergen, geboren Amersfoort 6 december 1834, opgeleid tot wagenmaker op de `Herhalings- en handwerksschool te Amersfoort in het jaar 1835 opgericht door het aldaar gevestigde Departement der Mij. tot Nut van 't Algemeen'. Amersfoort 1854, 1 blad, 42x32 cm., met een getekende en geaquarelleerde rand, in lijst achter glas.
11909: - HOOS, KIJSER Hoosee, heldendicht ter bruyloft van ... Jan Hoos en juffrouw Agneta Kijser, vereenigd den 17en van wijnmaand des jaars 1756. Folio: [3] p.
49385: - WESTZAAN, INSTORTEN TOREN--- Verschrikkelijke gebeurtenis voorgevallen op 1-1-1843 te West-Zaan, Amsterdam, F.G.L. Holst, [1843].
49383: - BIER, VAN OOSTERHOUT, DU CLO--- Extract resolutien Gecomm. Raden Staten v. Holland 6-8-1749, folio, 3 pag., gedrukt.
61223: - Le Pont de Francfort (mirrored)
42613: - - Octroy van de Purmer, mitsgaders d'approbatie (...) met de Kavel-conditien (...) Item: kavel-register ende kaerte. Amsterdam, erven H. Aaltsz, 1722.
42525: - - Leerzaam mengelwerk voor de jeugd, bevattende eene verscheidenheid van onderwerpen, tot nut en vermaak der kinderen. Leiden, P.H. Trap. 1811.
42529: [Boxhorn, Marcus Zuerius van] - Commentariolus de statu Confoederatarum Provinciarum Belgii, editio secunda (...) accessit de eadem materia Pauli Merulae. 's Gravenhage, Verhoeve, [colophon: Leiden, Ph. de Croy], 1650.
20620: [Christyn, J.B.] - S.P.Q.L. sive septem tribus patriciae Lovanienses.
49767: - LEIDEN, VAN SCHAECK--- Prijsformulier van het Leidse gymnasium voor Hector F.T. van Schaeck, d.d. 1835. 1 blad, 4°, gekalligrafeerd.
38948: - Het zeilend schoolschip [Orgaan van deze vereniging], nrs. 18 (november 1948), 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38 (= februari 1963), geïll., per aflevering ca. 16-24 pag.
49219: - FRIESLAND--- Reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Vriesland. Folio, 31 pag., gedrukt.
49215: - WORKUM, BELASTINGEN--- Notificatie van burgemeesteren van Workum met reglement van belasting voor Workum en juridisdictie, d.d. Workum 16-9-1814.
49217: - WORKUM, BOLSWARD, VERVOER--- Reglement voor de trekschippers varende van Bolsward op Workum en van Workum op Bolsward. Workum, Brandenburgh, 1828, 37 pag., blauw papieren omslag.
49213: - WORKUM (FR)--- Reglement voor de Bataafsche gewapende burgerwacht binnen Workum. Workum, Olingius, 1798. Blanco papieren omslag, 28 pag.
57862: - Aanteekening van de onderwerpen door verhandelaren in de maatschappij Felix Meritis gebezigd zedert den jare 1803. Getypt, 18 pag.
57863: - Geschilderd paneeltje, 19x25 cm van een landschap, gesigneerd "Willem Justus Ising fecit 1884".
9933: - Klinkdicht ter gelegenheid des verjaardags van ... Mr. Egbert De vry temminck, oudsten burgemeester en raad in de vroedschap der stad Amsterdam den 22sten van wintermaand des jaars 1782. Amsterdam, F.H. Demter. Plano.
9930: - Ter bruilofte van ... Henricus De haan hugenholtz, thans nog predikant te Jutphaas en beroepen na Campen, en ... Elberta Elisabeth Ter bruggen, in den echt vereenigt binnen Ijsselstein de twee-en-twintigsten van herfstmaand 1782. z.p. 8º: [8] p.
57870: - Brief van Celia Ann Temple, d.d. Bedford 1889 aan Mr Sandbach, manuscript, 8o, 4 pag.
57865: - Lijste van diversche koopmanschappen, die souden konnen werden verlicht, en sonder diversie te maken in de commercie ende navigatie dezer landen tot substitentie van de collegien ter admiraliteit in de convoyen en licenten wederom daer tegen beswaert. 2+(26) pag., gedrukt, folio [ca. 1700?].
57866: - Prospectus van J. Immerzeel, d.d. 1825, voor gedenkboek van Nederlands watersnood in Sprokkelmaand 1825, 4 pag., gedrukt.
57867: - Schets met krijt van Henry Mounier (1799-1877), staande op een toneel, 20x13cm, w.s. door Mounier zelf.
59133: - Programma Carmen van G. Bizet in het teatro la Fenice te Venetie. Geillustreerd, deels in kleur, met portretten van de acteurs en actrices. In het italiaans. 1939.
59135: - Notificatie betreffende kadastrale grensscheiding der stad Delft, 15 januari 1833, getekend door C. Overgaauw Pennis, en L.J. v.d. Colff, Delft boekdrukkerij J.J. Stuerman en Zoon, 1833. 1 blad.
11634: - SCHRÖDER Foto van een groep jonge mannen aan tafel. Verso in potlood: `Promotiediner Mr. P.H. Schröder, 20 december 1918'. Fotograaf de Lange te Groningen. 18x24 cm. op karton.
11635: - SCHULTZ Blaadje met aantekeningen en handtekeningen van Marie Schultz, Ridderstraat, Haarlem. Ca. 1900?
11636: - SCHUYT, VAN DER Gedrukte aankondigingskaart voor het huwelijk van A.L. van der Schuyt en Tini Gomes, Amsterdam 1919. 1 p.
69046: - Feestmaaltijd ter gelegenheid van het feit dat het dagelijks bestuur van de Schiedamse gemeenschap voor de vierhonderdste maal in vergadering samenkwam tevens de laatste onder de bezielende leiding van M.Holl. sinds 29 nov. 1949 voorzitter.
42143: [Guemadeuc, Baudouin de] - L'espion dévalisé. London [=Neufchatel], 1782.
45538: - BUCQUOY, DE; DE SMETH; DE LEEUW--- Familieboekje met aantekeningen uit de jaren 1609 tot 1715, in het Frans en in het Nederlands, betreffende de families De Bucquoy en De Smeth. Ca. 100 beschreven pagina's in een oblong, in leer gebonden, boekje. Goud op snee.
9072: [Mouffle d'Angerville] - De Fransche spion, of De geheimen van het hof van Lodewyk den XV. Door eene meesterlyke hand vertaald uit het Frans. Amsterdam en Harlingen, Petrus Conradi en V. van der Plaats, 1781.
49747: - GAVERE, DE--- Dossier betr. het geslacht De Gavere, Gavre, afkomstig van J. Klaver, ca. 1938 wonende Sperwerstraat te Arnhem, ca. 20 pag., manuscript.
49749: - GRONINGEN--- Gebroken lakzegel van Municipaliteit van stad Groningen, 1802. Afkomstig van H. Klaver te Arnhem.
20728: - Studi in onore di Leopoldo Sandri, 3 delen, Rome 1983, 986 pag., geïll, in hoes.
61996: - Prospectus Urbis Havre dictae a parte Portus marini Franciae
10836: - Feest-revue "Spijkers met koppen", speciaal in scene gezet en opgevoerd t.g.v. het huwelijk van den heer Ton Cooymans en mejuffrouw Dolly Eras, Tilburg, 24 Januari 1928. 8º: 8 p.
10842: - Berijmde geschiedenis opgedragen aan het bruidspaar ... Bertus Johannes Roos en ... Tjaltje Maria Oberg ter gelegenheid van hun huwelijk op donderdag 16 mei 1929. z.p. 4º:[4] p.
29831: - OLDENBROEK, BOOGMAN -- Gezicht op Oostendorp bij Oldenbroek, 1952, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29833: - DE STEEG, BOOGMAN -- Gezicht in westelyke richting naar De Steeg, pentekening van G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
29835: - UDDEL, BOOGMAN -- Gezicht ‘achter het bleeke meer’ te Uddel in 1942, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29825: - HALL, BOOGMAN -- Gezicht op de kerk te Hall in 1951, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29829: - LUNTEREN, BOOGMAN -- Gezicht op de Goudsberg bij Lunteren. Pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
45361: - CHANTAL PERE--- Twee brieven in het Frans, d.d. Amsterdam 1813, van Chantal of Chantal Pere, manuscript, 3 pag.
57894: - Centsprent betr. de haringvangst, 1 blad, plano, uitg. C.C.L. van Staden, Amsterdam "letter H", 8 houtsneden, gesigneerd Bal.
57899: - Getekend familiewapen Hoevelick. Kleur, 17e eeuws, 21x16 cm.
57890: - Zeven "visitekaarten", elk 10x15 cm van personages uit een Leidse maskerade, gedrukt.
57893: - Ca 100 extracten uit Resolutien Staten van Holland en Staten Generaal, uit de 18e eeuw. Per stuk 2 a 80 pagina's, gedrukt, folio.
57887: - Twee gedrukte blaadjes, 8o, "De belydenis van een dispoot, 18-5-1787, druk G. Hendriks te Rotterdam. En: Belydenis van een getrouw regent, z.p., z.j. [1787?].
57889: - Tekening in kleur van een aantal huizen, kerk, ophaalbrug etc. te Baambrugge, ongesigneerd, 17x22 cm, begin 20e eeuw?
48756: - STUDENTEN, UTRECHT--- Marsch van de Utrechtsche Shelfish club. Utrecht, z. j., 5 pag., plano, gedrukt.
48758: - GOUDE--- Omslag voor foto's van 'Helena Goude, fotograaf Den Haag', 35x28 cm.
48760: - BOEKGESCHIEDENIS, WITKAMP--- Tekening door P.E.S. (= P.H.?) Witkamp van de 'zegewagen betreffende de lithographie' in de optocht te Amsterdam d.d. 16-11-1863 (viering 1813-1863), ca. 30x40 cm.
48762: - MERODE, V. CUIJLENBORG--- Hoofdwapen en 8 kwartieren van IJsbrand van Merode, waarschijnlijk 19e eeuws, tekening in kleur over gegraveerde omtrek, 30x24 cm.
9588: - Op de dood van jongkheer Andries Benjamin De pasturel, van Voorburg , cornet in het regiment ruyterij van Zijne Excellentie den grave Maurits van Nassau, overleden te Venlo den 4 van lentemaand 1738, oud achttien jaeren en ses maenden. Aen den ... Heere Pieter de Pasturel, overste luitenant, kommandeur der stad Vlissingen, het kasteel Rammekens ... en ... Maria Jacoba van Voorburg, vader en moeder des overledenen. z.p. 4º: [6] p.
59230: - La Femme, Qualités, Travaux, Histoire, catalogue, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1898.
54644: --- - Verontschuldinghe van Jacob Valmar, van de capiteynen Cosmo de Pescarengis ende Nicolas de Maulde, sone van den heere van Mansart, te Leyden openbaerlyck onthalst, ende van den anderen die met hem lieden belast zyn (...) aen den (...) grave van Leycester (...). Utrecht, Jan Corneliszoon, 1587.
54653: --- - Sententien vanden Raedt van State der Vereenighde Nederlanden, over die ghene die schuldigh geweest zijn aen het overgeven der stadt Amersfoort ende het huys ter Eem. 's Gravenhage, v. Wouw, 1629.
54643: --- - Copie van het vonnisse by schepenen der stadt Leyden ghewesen jeghens Peter Panne van Ypre, ter sake van de voorghenomen moordt ende assassinaet op en jegens den persoon van sijn Excellentie, door beleydt ende aenporringhe vande hoofden van de Jesuijtsche secte binnen Douay. Naar het exemplaar gedrukt op het Raadhuis te Leiden. [Delft, B.H. Schinckel of Gravenhage, A. Hendricksz], 1598.
57912: - Getekend wapen van de familie Stavenisse de Brauw, kleur, 16x14 cm.
57913: - Getekend wapen van de familie Dommer van Poldersveldt, door J.E. van Leeuwen, kleur, 13x11 cm.
9951: - Troostzang voor den hoog welgeb. heer Wigbold Theodoor baron Van der does, vrijheer van beiden de Noordwijken, enz. enz. door Reinier Vryaert. In Holland 1783. 8º: [7] p.
9957: - Dichterlyke aanspraak gedaan door den ... heere G.J.G. Bacot, predikant te Eenrum, op de excercitie-plaats van de societeit zich oefenende in den wapenhandel te Leyden, toen zij in tegenwoordigheid van den ... baron Van der capelle tot den pol op donderdag den 31ste July 1783 vuurde. z.p., z.j. 8º: [3] p.
9945: - Kenschetz der Friesche premiers, of de laagheid der heerschzucht, door Joekoenus. Leeuwarden, Tjerk Raakstra, met privilege van J.W.H. baron van Hambroick. z.j. 8º: 8 p.
9947: - Aan den wel-edelen groot-achtbaaren heere, den heere mr. A.H. Duivensz, burgemeester der stad Enchuizen, op het leezen van zijn ... Patriottische aanspraak aan zijne mede-regenten. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9934: - Spoore aan Nederland, bij gelegenheid van het onverwagt inloopen der vloot onder den viceadmiraal Andries Hartzink. z.p., z.j. 8º: [6] p.
9943: - Lierzang voor den beruchten Elie Luzac, advocaat te Leyden, toen hij voor zijn schoonzoon, Le jeune, door voorspraak van Louis [van Wolfenbuttel] eindelyk zijnen prins een ambt had afgetroggeld. z.p., z.j 8º: 4 p.
68640: - Naam-register van al de predikanten die t'sedert de reformatie in den jare 1578 tot heden geweest, of noch zyn. : Waar by vertoont worden de naamen en woonplaatsen van de eerwaerdige kerken-raad der Duitsche, Waalsche en Engelsche Gereformeerde Kerken ... : Mitsgaders de naamen, woonplaatsen en wyken der krankbesoekers ..
68639: - Staverse Jol, 5 original photographs of this sailing ship. Possible Holleblok owned by Gaillard.
68638: - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1767.
68482: - La Haye diplomatique et mondain 1937.
68783: - Almanak van het studentencorps aan de Vrije-Universiteit 1931.
68780: - Almanak van het studentencorps aan de Vrije-Universiteit 1906.
68781: - Almanak van het studentencorps aan de Vrije-Universiteit 1929.
68778: - Almanak 1956. Unitas Studiosorum Amstelodamensium.
68776: - Almanak 1953. Unitas Studiosorum Amstelodamensium.
68777: - Almanak 1955. Unitas Studiosorum Amstelodamensium.
68773: - Almanak 1949. Unitas Studiosorum Amstelodamensium.
68774: - Almanak 1950. Unitas Studiosorum Amstelodamensium.
68772: - Almanak 1948. Unitas Studiosorum Amstelodamensium.
68771: - Portrait of Johan Rudolph Thorbecke
68859: - Steden in de renaissance. Civitates Orbis Terrarum.
68863: - De Bussy's atlas van Nederland voor kantoor, school en thuis
57915: - Getekend wapen van de familie Van Lynden, door J.E. van Leeuwen, met kleur, 13x11 cm.
57916: - Getekend wapen in kleur van de familie Von Pelser Berensberg, door J.E. van Leeuwen, 13x11 cm.
57917: - Getekend familiewapen Busing, 19e eeuws, kleur, 20x15 cm.
57918: - Getekend wapen van de familie Idsinga, 19e eeuws, 24x17 cm, fraai.
57903: - Mapje met heraldische aantekeningen, afkomstig van J.A. Koopmans e.a., 19e eeuws.
57905: - Anonieme tekening van het interieur van een Leidse lakenwinkel, 12,5 x 10,3 cm, 18e eeuws?
57909: - Getekende familiewapens in kleur, 19e eeuw, 10x11 cm, voorbeelden voor het wapenboek van Weleveld. Prijs per stuk 24 euro.
69395: - Uitkomst van het onderzoek of de schelpvisscherij langs de Noordzeekust nadeelig kan zijn voor het weerstandsvermogen van het strand en het behoud der duinen als zeewering.
58946: - Gedenkplaat ter herinnering aan het zilveren regeringsjubileum van Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden (1898-1923). Rotogravure, 44x53cm, uitgegeven door Blankwaardt en Schoonhoven Rijswijk 1923.
58947: - Rotterdamsch Nieuwsblad, Speciale uitgave van Rotterdams Nieuwsblad. Jubileumnummer: Wilhelmina 25 jaar koningin (1898-1923). Dagblad, 65x40cm, 1923, 8 pp, voorpagina in kleur (blauw/oranje).
56438: - De volledige gymnastiek voor mannelijke leerlingen van 13 tot 20 jaar. Handleiding voor houders van het getuigschrift van geschiktheid voor de leiding van lichaamsoefeningen, 's-Gravenhage 1916.
69242: - Rapport Deltacommissie and: Schuiven en bewegingswerken in de stormvloedkering Oosterschelde.
49609: - COSTER, MILITARIA--- Request van Jean Coster Hzn., d.d. 's Gravenhage 11-3-1807, aan Lodewijk Napoleon, om een functie als concierge bij Soestdijk of het Loo. Manuscript, folio, 2 pag.
49611: - MUNTS--- Request van Jacobus Munts, d.d. 9-7-1806, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om opnieuw te worden aangesteld als tuinman op het Oude Hoff, uit welke functie hij in 1798 door tijdsomstandigheden is ontzet. Manuscript, folio, 2 pag.
49607: - ROPCKE--- Brief van Röpcke, d.d. 's Gravenhage 5-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 3 pag.
11297: - BOUVY Aanslagbiljet grondbelasting gemeente Segelsem, ten name van Jean Joseph Bouvy, wonende te Audenaarde. 1835. Folio, 1 p.
11298: - BRAAL, DE Gedrukt overlijdensbericht van Maurits de Braal, Haarlem 1946.
11302: - BREMER Tekst in het Frans, geschreven en ondertekend door Frederika Bremer, Stockholm 1864. 8(: 4 p.
55144: --- - De seer grouwelicke ontschakinge vande edele jonckvrouwe Catharina van Orleans door Hans Diderick van Mortaigne ende 't geene daer ontrent gepasseert is. Gorcum, 1664.
29271: - SNEEK -- Diverse publicaties, folders, brochures betr. Sneek, 1932-1970.
29273: - BOYMER ENDE RIMBORCH, LA TOUR, V.D. BRANDE, BRABANT -- Uitspraak van het leenhof van Brabant in de zaak tussen de vrijvrouwe van Boymer ende Rimborch en de juffrouwen La Tour en Van den Brande, dd 2-4-1681. Charter op perkament, manuscript, 1 pag.
29279: - KASTEELE, VAN DE -- Gekleurde tekening van een roos door J.C. van de Kasteele, dd Schoonoord 24-6-1863. ca. 18x24 cm.
44627: - ALMELO; RUSTHUIS --- 'Rusthuis voor Ouden van Dagen'. Gedrukt prospectus van Diakonie Almelo voor huis op de plaats van de villa Het Paviljoen van de familie Tilanus. 4 pag., gedrukt.
49379: - LIMURG, MIJNEN, FRENAY--- Versje van en door W.P. Frenay, invalide mijnwerker, te koop voor 4 cent ter leniging van zijn nood. Gedrukt, 14x9,5 cm.
49377: - ELSRYK, AMSTELVEEN, WELLEKENS--- J.B. Wellekens, Gezangen voor Elsryk. Extract uit de gedichtenbundel van Wellekens, 1e druk, 1710, pp. 1-38.
63803: - Souvenir of New York N.Y.
69595: - Boorbalans 4 Archeologisch onderzoek in het trace van de Willemsspoortunnel te Rotterdam. Sluizen en schepen in de dam van de Rotte.
29699: - KARSTEN, WINDT -- Foto bruidspaar Dorus Karsten en Catharina Windt, ca. 1920?
10016: - Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy, door W.A. Ockerse, en A. Kleyn geb. Ockerse. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1822. 8º: 320 p. Met titelvignet met grafmonument en titelprent met silhouetportretten van B. en Fr. Baane. Orig. krt.
49275: - GRONINGEN, LIJFRENTEN--- Extract resolutien Staten Generaal d.d. 4 en 5-8-1760 betr. de achterstallige Groningse lijfrenten. Gedrukt, folio, 41+(2)+3 pag.
49277: - ZEELAND, FINANCIEN, HOOFDPLAAT, IJZENDIJKE--- Extract resolutien Staten van Zeeland 21-7-1777 betr. gelden in de troubles voor 1748 betaald, het geschil over de Hoofdplaat, en over de IJzendijkse schorren. Gedrukt, folio, 8 pag.
49409: - GRAVENHAGE, STANDBEELD WILLEM II--- Dossier stukken betr. de oprichting van het ruiterstandbeeld voor Koning Willem II te 's Gravenhage, 1924. 7 foto's, 3 convocaties en krantenknipsels.
58845: - Twee rekeningen met briefhoofden van hotels in Amsterdam en drie kaartjes m.b.t. hotels in Amsterdam op naam van de Heer Drabbe ter zake van overnachtingen in hotel Victoria 1929, Parkhotel 1943, De Roode Leeuw (z.j.) met 2 foto's, American Hotel 1920 en Krasnapolsky (z.j.). Deels gedrukt, deels handschrift.
12756: - BISTHOVEN, VAN Perkamenten blad met hoofdwapen en acht kwartierwapens, waarschijnlijk 17de-eeuws, zwaar beschadigd. Rechtsboven het kwartierwapen van Bisthoven. De andere niet leesbaar of niet ingevuld. 30x24 cm.
12759: - BLEISWIJK, VAN; DELFT, BUYS Verklaring van de Staten van Holland d.d. 14 december 1740 dat mr. Maarten van Bleiswijk, ontvanger van de gemeenelands middelen over het kwartier van Delft, uit dit ambt wordt ontslagen. Folio, manuscript, 1 p., met opgedrukt zegel van de Staten van Holland en de handtekening van Willem Buys.
12765: - BOUTMY `Aanteekeningen over het geslacht Boutmy'. Getypt, 4(: ca. 100 p.
12770: - BROCKHAUS Briefje van Hermann Brockhaus, hoogleraar Sanskriet te Leipzig, d.d. 1861, 1 p.
29559: - ROTTERDAM, ONDERWIJS, KIMMIJSER -- Programmaboekje voor het afscheid van mej. A. Kimmijser als directrice van de kweekschool, Rotterdam 1921, 24 pag., geill, gedrukt.
7651: [Geer, Anthony Gustaaf van Lintelo de] ps. A.v.P. - Gerijmd en ongerijmd. Horae successivae. Door A.v.P. Voor rekening van den schrijver. Amsterdam, S.L. van Looy, 1893.
62603: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baerle (Van)
62601: - Wapenkaart/Coat of Arms: Badham-Thornhill
10900: - Bundel bruiloftsliederen op aangename en bekende wijzen, 2e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, [ca. 1830], 44 p.
57924: - Extracten Resolutien Staten Generaal d.d. 20-3-1727 tot 28-4-1727 betr. de middelen te water: "of in de binnenlandsche paspoorten van goederen die niet na de waarde betalen, de waarde moet worden uitgedrukt", gedrukt, folio, 73 pag.
51766: - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden, samengesteld door de tentoonstellings-commissie der Nat. Tent. van het Boek, 1910, 's-Gravenhage, 1911, 10 delen in 2 banden.
57930: - Brief van J.J. Mauricius, d.d. Hamburg 8-4-1740, aan de Staten Generaal betr. "Naleesingen om te strekken tot stoffe voor een depeche over het regt, gepretendeert by de kroon van Noorwegen op de noordelijke eilanden en landen [o.a. Schotland], gedrukt, folio, 2+9 pag.
10577: - Dichtproeve aan mijne aanverwanten en vrienden, of weinig uit veel, door G.J. Van der kuyp, em. predikant te Breukelen. Utrecht, A.F. Blanche & Co., 1851. 8º: 16 p.
10579: - Bij de echtvereeniging van den Heer H.J. Smits en Mejufvrouw M. Schipper gevierd den 30 juny 1852. z.p. 8º: [2] p. MET: Ter bruiloft van den Heer H.J. Smits en Mejufvrouw M. Schipper. z.p. 8º: [1] p.
63859: - Inventaire des dessins et aquarelles donnés a l'Etat Belge par Madame la douairière de Grez
44516: - HUNSINGO; LANDBOUW--- 'Beschrijving van den landbouw in het district Hunsego' door P. Heidema sr. en E. Dijkema. Extracten uit Tijdschrift uitgegeven door de Ned. My ter bev. van Nijverheid, 1871. Geillustreerd met plaat en grote uitvouwbare kaart, ca. 200 pag., gedrukt.
58182: - Foto 13x18 cm van Bleek en Bergh, Bergweg 3 te Bloemendaal.
58184: - Dossiertje betr. het buiten Voorduin te Bloemendaal, afkomstig van C.W.D. Vrijland.
58185: - Correspondentie tussen C.W.D. Vrijland en S.C. Regtdoorzee Greup-Roldanus en mej. Van Eeghen over De Rijp en vooral de familie Van de Rijp. Ca. 1960, manuscripten, 13 pag.
58187: (Kuyper, J.) - Schiedam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
44745: - KOOMANS--- Drie brieven van W.H. Koomans, d.d. Heemstede 1936, aan G. Halwasse betr. zegelring. Met aantekeningen. Manuscript, 9 pag.
44747: - NIEUWLAND --- Aantekeningen van G. Halwasse over de ambachtsheren van Nieuwland en van Sint Joosland, i.v.m. een wapen- en naambord. Manuscripten, 12 pag.
44749: - SPIEKERMAN VAN WEEZELENBURG --- Drie brieven van mevr. M. Harff-Spiekerman van Weezelenburg, d.d. Laren 1955, aan G. Halwasse, betr. familiewapen Spiekerman van Weezelenburg. Mansucripten, met bijlagen, 7 pag.
44751: - STEENHUYS, VAN --- Aantekeningen van G. Halwasse betr. 7 generaties van het geslacht Van Steenhuys, heren van Oploo, 15e-17e eeuw. Manuscript, 1 pag.
44753: - HOOP, VAN DER --- Kwartierstaart van Sara van der Hoop (1859-...). Manuscript, 1 pag.
44755: - HOOGVLIET; MEERHOUT --- Briefje van het Leidse archief aan G. Halwasse, 1962, betr. huwelijk Hoogvliet-Meerhout. Manuscript, 1 pag.
44757: - BRUMMELER, TEN --- Enkele aantekeningen betr. de familie Ten Brummeler in de 19e eeuw. Manuscript, 20e eeuw, 3 pag.
44761: - WEST INDIE; SCHOTBORGH --- Brief van H. Schotborgh, d.d. Curacao 11-9-1929 aan G. Halwasse betr. de verhouding Holland-Curacao die door de schandelijke gebeurtenis ernstig verstoord is.
44763: - BEDIER DE PRAIRIE --- Twee brieven van J.V. Bedier de Prairie d.d. Weltevreden 1936, aan G. Halwasse. Betreffende familiewapen, manuscripten, 2 pag.
44765: - HINLOOPEN --- Brief van H. Hinloopen, d.d. 's Gravenhage 1961 aan G. Halwasse betr. de familie Hinloopen. Manuscript, 2 pag.
66333: - Troonopvolging, Aanmerkingen van mr. A. J. W. Farncombe Sanders op het ongevraagd advies van mr. W. baron van Goltstein.
66328: M. L. [=M. LOOYAARD], - Sint Jozefskerk te Delft.
66325: - When I was young: or, Gideon and his grandchildren.
69872: - Polders of the world : papers international symposium / International Institute for Land Reclamation and Improvement
66318: - Nederland's Adelsboek jaargang 88 1999 M
62093: - Postcard: Willem II and the Battle of Waterloo, 1815 (ansichtkaart)
42358: - - Kentekens en waarde van den zuiveren maagdom, uit volksbegrippen, natuurkennis en zedekunde. Vertaald uit het Duits. Groningen, Oomkens etc., 1793.
58939: P.C.M., - Feestplaat ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden met H.K.H. Prinses Marie Elisabeth Louisa Frederica van Pruisen. 1878. Lithografie, 63x50cm, door Amand Lith. met monogroom van P.C.M. (maker), uitgegeven door W.Z. Mulder Baarn. Prins Hendrik (Hendrik de Zeevaarder) was de derde zoon van koning Willem II en werd door Willem III in 1850 aangesteld als stadhouder van het groothertogdom Luxemburg.
45006: - KATHOLIEKEN; VERBOD 1644--- Beslissing van de Staten Generaal, d.d. 's Gravenhage 3-3-1644 met verbod tot uitoefening van het r.k. geloof. Manuscript, Franse tekst, folio, 2 pag.
45015: - SLOET; FAGEL --- Briefje van de Staten Generaal, d.d. 1786, aan N.H. met handtekening van J(?) W. Sloet tot Warmelo en H. Fagel. Manuscript, 1 pag.
69765: - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee - Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken.
57470: - Jubileum Amsterdamsche politie-gymnastiek en -sportvereeniging, 1915-1925, Amsterdam 1925, 36 pag., geïll.
69063: - Verslag omtrent een onderzoek naar het leven der polderjongens. Met 1 kaart.
11657: - STRAALMAN Genealogie Straalman, afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, 3 p. met wapentekening, 19de-eeuws.
49160: - ROOIJ, VAN; BANNING--- Menu t.g.v. huwelijk Rein van Rooij en Annemieke Banning, Vught 1962. 3 pag., gedrukt, met foto bruidspaar en manuscript uitnodigingsbrief.
49162: - EERENBEEMT, V.D.; ATTEMA--- Tien menu's t.g.v. gebeurtenissen binnen de familie Van den Eerenbeemt-Attema, ca. 1930-40. Gedrukt.
10415: - Bij het spoedig en onverwacht overlijden van ... Jan Melchior Kemper ... hoogleraar in de regten te Leyden. Aflevering 89 van 26-7-1824 van de Leydsche Courant, waarin dit gedicht, één kolom over de volle hoogte.
10824: - Feestlied ter gelegenheid van het 12 1/2 huwelijksfeest van den heer en mevr. Zier-Wellensiek, Amsterdam 15 December 1923. 4º: [2] p.
13761: - ZIERIKZEE “Orde der predik-beurten in Zierikzee, 1756, Okt 10. gedrukt biljet, 11 x 6,5 cm.
13750: - VALOIS, PHILIPS, ARIËNS Fraaie geaquarelleerde portrettekening van mevr. Philips-Ariëns, gesigneerd A.C.A. Valois. Kniestuk, 30x22 cm, ca 1840.
45689: - LEIDEN, AERT CLAESZOON--- Artikel 'Aartje de Voller van Leyden', door A.J.K., afgedrukt in Leydsche Courant 6-1-1864. Gedrukt.
44456: - ASSEN, VAN; COUSIN--- Brief van C.J. van Assen, d.d. Leiden 1836, aan de generaal infanterie te Breda, betr. de doortocht van de heer Cousin naar Belgie. Manuscript, 4°, 1 pag., met afdruk lakstempel.
58672: - [16 brochures en overdrukken betreffende scheepvaart], 20e eeuw, vnl. vanuit economische invalshoek.
29845: - ALMELO, WO II, KOSTERS-MAARDIJK -- Opstel ‘Bevrijding’ geschreven door wijkzuster Kosters-Maardijk te Almelo, mei 1945. 4°, getypt, 9 pag.
9582: - Op het overlijden van ... Mr. Johan Van den broucke, in zijn ... leven in den oudraad der stadt Dordrecht, aan deszelfs zuster jonkvrouw Adriana van den Broucke, en verdere naastbestaanden. z.p., z.j. 4º: [24] p. Incompleet, mist p. [25] - [42].
49457: - GRONINGEN, ORANJE NASSAU, LULOFS--- Welkomstgroet aan zijne Majesteit den Koning bij Hoogstdeszelfs komst te Groningen in Bloeimaand 1823. Groningen, Oomkens, 1823, 4°, (8) pag., gedrukt.
10790: - Ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den Heer L.H. Boomgaard en Mejuffrouw W. Van Gaard, Amsterdam 17 mei 1912. Amsterdam, Wed. R.J. Coesel. 8º: [4] p.
10788: - Liederen te zingen ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van den heer en mevrouw P. Boot-de Graaf, Leiden [Stadsgehoorzaal] 11 Maart 1912. 8º: 15 p. Geïll. met groepsfoto van het gezin.
61086: - - Binnen gebrouwe bieren. (...) Ingaande met den eersten January 1750.
61088: - - Brood zetting. Burgemeester en wethouderen der Gemeente Alkmaar (...) 8-7-1852.
61080: - - Dordrechtsche courant, 23-12-1813.
61082: - - Dordrechtsche courant, 11-12-1813.
12056: - ROETERING, DE BRUYN, AKKERSDIJK Bij het huwelijk van ... B.B.A. Roetering met ... J.C. de Bruyn, voltrokken den 25e van bloeimaand 1853. 4(: [3] p.
12048: - RIEBER Tekening met de pen, ingekleurd, van het familiewapen Rieber, 15x13 cm., 19de-eeuws.
12050: - RIEU Fotokopie van een gedrukte bijdrage: `A genealogical memoir of the family of Rieu', uit Huguenot Society's Proceedings X (1924), 16 p.
8655: [Koetsveld, Cornelis Elisa van] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. 3e druk. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1844
8651: [Koerten, Joanna] - Het stamboek op de papiere snykunst van mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok. bestaande in Latynsche en Nederduitsche gedichten der voornaamste dichters. Amsterdam, de Compagnie, 1735.
69349: - (1) Orde der texten, zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen, en over het lyden van Christus, voor Paasschen In de Hervormde Gemeente van Amsterdam gepredikt worden. Met byvoeging van de gelykluidende Texten der Evuangelisten, en van die Prophee(...)/(2)Evangelische gezangen, om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de nederlandsche hervormde gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden. Bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
9006: M[ees], A[nna] J[acoba] - Herinneringen uit vroeger en later tijd. Versjes. In druk gegeven 5 Juni 1881. [z.p.].
68483: - La Haye diplomatique et mondain 1931.
68484: - La Haye diplomatique et mondain 1932.
69344: - Recognitie (...) Aan Jan van der Stede, Burgemeester (...)
65919: - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Dertiende Zamenkomst voor de maand July - December 1722
65913: - Geschiedenis der martelaren die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Vooraf gaat een woord ter inleiding van Dr. A, Kuyper.
65918: [WAGNER, FRANCISCUS], - Het leven van de Keyserinne Eleonora moeder van den Regerenden Keyser. Overgezet uyt het Fransch.
45128: - BOISSEVAIN --- Exemplaar van de gedrukte, met de pen aangevulde, Geslachtslijst der familie Boissevain, opgesteld met medewerking van D.G. van Epen, Amsterdam 1904, 91 pag., gebonden (gedrukt in 100 ex.). Aangevuld met een groot aantal documenten en manuscripten betr. deze familie.
48480: - AARLE RIXTEL, V. OMMEREN, PIEK--- Acte d.d. 11-7-1760 betr. verpachting door H. van Ommeren van hooi op land te Aarle Rixtel van Johannes Roschaes Piek en van de wed. van de advocaat Piek. Manuscript, folio, 4 pag.
48485: - KLOETINGE, SINKE--- Pachtcontract voor bouwland te Kloetinge, gepacht door Jan Sinke Dz. van de capellarij van Kloetinge, 1930. Folio, 4 pag., deels gedrukt.
48489: - STOLK, VAN; SCHELL--- Briefje van majoor Van Stolk, d.d. Rotterdam 1874, aan K.T. Schell. 8°, 1 pag., manuscript.
62459: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
68739: - De nieuw aangekomen Oliekoop te Amsterdam om de R.K. priesters van Nederland radikaal te genezen. Een gesprek uitgegeven ten voordeele der Armen.
69140: - Armorial design for a stained glass of Hendrick van Casteren Out Schepen en Raet der stad 's Hertogenbosch 1679.
69139: - Armorial design for a stained glass of Goltsen afkomstig uit het kasteel De Spijker te Brakel bij Gorinchem veiling Mak Dordrecht 1913.
69138: - Armorial design for a stained glass of De Cock afkomstig uit het kasteel De Spijker te Brakel bij Gorinchem veiling Mak Dordrecht 1913. .
54641: --- - Ampliatie op het reglement den 28. November 1691 gemaeckt, over d'onkosten op criminele Justitien in de ampten van Veluwen en Veluwen-Zoom voorvallende. Arnhem, v. Biesen, 1695.
68685: - Handvesten ende privilegien der Graven van Hollandt, mitsgaders Autentycke stucken behelsende 't recht dat beyde de hoven van Justitie alsmede de particuliere Steden ende Collegien in Hollandt ende West-vrieslandt is competerende in cas van judicature. Soo in Kerckelijcke als Politycke Saeken. Waer van veele noyt zijn in Druck geweest.
68672: - Vincent van Gogh: collection of newspaperclippings concerning the artist dating from 1948-1953.
68674: - Bijdragen tot eene levensschets van Marten Westerman.
68664: - Coat of arms/wapenkaart of Van Bijlandt family
68662: - Coat of arms/wapenkaart of Van Bleiswijck/Bleiswyck family
68663: - Coat of arms/wapenkaart of Van Blijenburgh family
69007: [SWIFT, JONATHAN], - Gulliver's reizen, bewerkt onder toezicht van C. Joh. Kieviet, geïllustreerd met gekleurde en zwarte platen.
45450: - LEIDEN, VAN DER WERFF--- Extract resolutien Staten van Holland d.d. 27-7-1617. Manuscript. folio, 1 pag.
45454: - LANGEBAARD, EDAM--- Aantekeningen (19e eeuws) betreffende bedragen geld die Pieter Dirksz. Langebaard in 1583 aan het weeshuis te Edam heeft geschonken. Manuscript, 1 pag.
50832: - Pompei, oblong in red linen, 12x16 cm.
10272: - Nagedachtenis van Mr. J. Hinlópen, voorzitter der tweede klasse van het Koninklijk Instituut, enz. overleden den 21 december 1808. Amsterdam, 1809. 4º: [11] p.
63847: - Geschenk voor de juffrouwen
69502: - Geschiedenis van de Beerse Maas, Waterschap de Maaskant.
69512: - Die grosse Wassersnot in Sachsen 1897, Nach berichten von Augenzeugen geschildert.56 illustrationen.
69528: - Een drietal prijs verhandelingen over de vraage: Welke zyn de beste, zekerste, en minstkostbaare middelen, om door afleiding der stroom, de Oude of Buiten dyk der Zuriger Oord tegens de woede der zee te beveiligen, en de aanslyking of aanwinst van strand aldaar te bevorderen : en welke gevolgen staan 'er gebooren te worden, indien de Zuriger Oord werd geabandonneerd?
69531: - Ampliatie van de dyck-regten der vier boven-ampten des Nymeegsche Quartiers, voor soo veel de dycken langs de Waal zyn geleegen
69532: - Nadere ampliatie van de dyck-reghten der vier boven-ampten des Nymeegschen Quartiers, voor zoo veel de Ban-Dyken in het langs de Waal zyn geleegenheele voors. Quartier, den Holthuyser Dyk daar onder mede begrepen, zyn betreffende.
69533: - Gereformeerde dyck-rechten van 't rijck van Nymegen, over-ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Wael, Zutphen [...] tot Arnhem bound with: Ampliatie van de dyck-regten der vier boven-ampten des Nymeegsche Quartiers, voor soo veel de dycken langs de Waal zyn geleegen
69534: - Reglement op het beheer der Rivier-Polders in de provincie Gelderland.
69535: - Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland/Polderreglement van Gelderland 1915.
69536: - Verzameling van Reglementen en Besluiten betreffende de Buitengewone Riviercorrespondentie en andere Voorzieningen in geval van IJsgang en Watersnood voor Gelderland.
69537: - Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland
69539: - Keuren ende Ordonnantien van het Hoog-Heemraadschap van Rhijnland gemaakt bij Dijkgrave ende Hoog-Heemraeden deszelven Lands. Eerste, Tweede en Derde stuk.
69540: - Verslag der Staatscommissie om de Regering te dienen van Advies omtrent de regeling van de zaak der Calamiteuse Polders in Zeeland.
54192: -- - Requeste voor Isaac ..... en Catherina Taelmans, echte lieden etc., omme te hebben rappel van ban en vergoedinge en om te worden gehoord in hare defensie etc. over de contenue van desen. z. pl., [1713].
58166: - 22 brochures betr. drankmisbruik en alcoholisme, eind 19e en eerste helft 20e eeuw. Gedrukt.
58167: - Manuscript huwelijksverzen voor het bruidspaar Rosette Pinkus en Ludwig Gutmann, verloofd te Prenzlau Berlijn in mei 1895. Met fraaie tekeningen in kleur door N. Bergmann.
69591: - Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond 1883 (ANWB)
11942: - KONING, DE; FRIESWIJK, NOLST, 'S-GRAVENHAGE Gedachten op het overlijden van ... Willem de Koning, overleeden den 21 van hooimaand en Benjamin Frieswijk, overleeden den . van slagtmaand, 1809, veelgeachte predikanten in de gemeente Jesu Christie van 's-Gravenhaage. 4(: 5 p.
11762: - BLAAUW Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Josephus Franciscus Blaauw te Amsterdam, juli 1858, 50x12 cm., 1 p.
11764: - BLOEMEN, BEYER `Blumen-Sprache für Liebe und Freundschaft', geschreven boekje van 64 p., door Beyer, 15 maart 1830.
11756: - BERGMAN Briefje van J.T. Bergman, Leiden 1871, aan J.W. Muller te Maastricht, met dank voor een ontvangen boek voor de Bibliothèque Wallonne. 8(: 1 p.
57982: - Geslagt register van de Van de Velde's beginnende met den jaare 1367. Manuscript, 4o, 54 pag.
57983: - Gedicht op Cornelia van der Hoeff, "gemaeckt op de zee tusschen Amsterdam en Enckhuysen". Anoniem, 1 pag., folio, manuscript, 17e eeuws.
69279: - Siberia, Mass deportations from Lithuania to the USSR.
57574: - How to mount photographs, Birmingham, Bartons 1914, 32 p.
69566: - Historische topografische atlas 1843-1845 Achterhoek, Liemers, Rijk van Nijmegen.
13462: - VONDEL, SPIEGEL “Op d’afbeeldinge van jongvrou Cornelia Spiegel”, gedicht van 6 regels gesigneerd J. v. Vondel en “Naar ‘s dichters eigen handschrift”, 1 p., 4º, manuscript (18e eeuw).
13466: - DRIES, VAN DEN; STAATSSPOORWEGEN Album met namen en als titel “Aan A. van den Dries ter gelegenheid van zijne 25-jarige dienstvervulling bij de Staatsspoor, van zijne collega‘s, 6 juli 1883 - 6 juli 1908”, 1 deel, 8º.
13471: - VOORBURG, BEENAKKER, WITTERS Communie-herinnerings-platen uit 1948, uitgereikt te Voorburg aan Monica, Jessie en Annemieke Witters door pastoor J. Beenakker, 3 bladen, plano, deels gedrukt.
45379: - MUIDEN, DE BRUIJN VAN ERCKELL--- Brief van N. de Bruijn van Erckell, d.d. Muiden 1764 betr. het overlijden van zijn vader Jasper de Bruijn van Erckell, secretaris van Muiden, manuscript, 4o, 1 pag.
69953: - Beschrijving van de Noorder Ij- en Zeedijken deel 1 en 2.
69954: - Das Schweizerland. Eine Sommerfahrt durch gebirg un thal In Schilderungen von Woldemar Kaden..
58589: - Extract uit het boek der Besluiten van B. en W. van Amsterdam d.d. 17-12-1874 inzake verhoging van jaarwedde aan C.F. van Haeften, commissaris hoofdcontroleur bij de gemeentebelasting van een personele toelage van f. 600 per jaar. Manuscript, 1 pag., folio.
58591: - Extract uit het aktenboek van Dordrecht d.d. 2-3-1674, waarin het Gerecht ordonneert aan Pieter van Schellebeeck, het bordes van zijn huis naast het erf Leonart van der Hulck in te korten en tevens het regenwater van zijn dak beter op te vangen. Manuscript, 2 pagina's folio.
68473: - Naamen en woonplaatsen der stads doctoren, heelmeesters, breukmeesters, vroedmeesters en vroedvrouwen benevens die der overige vroedmeesters en vroedvrouwen binnen Amsterdam volgens de Jaaren haarer Promotie voor het jaar 1809.
68472: - Naamen en Woonplaatsen van de heeren professoren in het illustre atenaeum, hortus medicus en collegium chirurgicum en der doctoren practiseerende in de medicynen. Nevens de jaaren derzelver promotie.
65941: - Der Kampf der Festung Breslau, Sonderdruck aus Wehrwissenschaftliche Rundschau.
65721: - Het spectatoriaal toneel, eerste en twede deel
29585: - EMMIKHOVEN, DE JONG -- Conditien en voorwaarden daer op de heeren Staten van Hollandt ... [op 12-17 januari 1722 te ‘s Gravenhage landerijen zullen verkopen], groot folio, op perkament gedrukt, 4 pag.
62549: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aremberg (d')
10766: - Feestlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van Jan Ormeling en Aafke Roeske, en Frederik Perk en Hendrika Van Gelder. Amsterdam 'De Kroon' 27 Juni 1909. Amsterdam, R.J. Coesel. 8º: [3] p.
12977: - MAKS, VOET, CLICHÉFABRIEK Ons Boek, fraai gebonden boekwerk met geschreven teksten betreffende het gezin Henk Maks en Stijntje Voet (gehuwd Haarlem 28 april 1898) en hun dochter Christine Sandeune Maks (geb. Haarlem 7 november 1900). Ca. 200 p. (1898-1960), geschept papier in perkamenten band met gouden letters. Fraai!
12981: - MASTENBROEK Tekening door ... Mastenbroek, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
12986: - METTENEYE, DE VOOGHT Pentekening van het alliantiewapen uit de 15de eeuw van Antoine Metteneye en Madelaine de Vooght, 19de-eeuws, 18x14 cm.
65429: - De Rhoer, coat of arms, letter written by Centraal Bureau voor Genealogie to Gerard Halwasse concerning the coat of arms (familiewapen) of De Rhoer family
65423: - Rangliste der Königlich Preußischen Armee und des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps für 1914. Mit den Dienstalterslisten der Generale und der Stabsoffiziere und einem Anhange, enthaltend das Reichsmilitärgericht, die Marine - Infanterie, die Kaiserl. Schutztruppen und die Gendarmerie - Brigade in Elsaß - Lothringen. Nach dem Stande vom 6. Mai 1914.
62000: - Prospectus partis illius marini portus Britaniae versus delineatus
53676: --- - Beredeneert verhaal van den aart, oorsprong, voortgang en einde der zake en procedures tussen den here hooft-officier der stad Leiden ter eenre ende Gillis Christiaan van der Meulen, poorter en fabriqueur aldaar, ter andere zyde. Met de autentique stukken en preuves daar toe specterende. [Leiden, 1754].
54605: --- - [Koninklijke besluiten d.d. 20-4-1824 nr. 95 en 20-8-1825 nr. 139 betr. beambten bij gevangenissen, 5+3 pag].
54790: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende gepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewesen pensionaris der stadt Leyden, den 18-5-1619. Copy nae de eerste exemplaren van Hillebrant Jacobsz. z. pl., [1619].
54880: [Knoop, Jan Willem] - Deductie voor de heeren van de Ridderschap van Overyssel, nopens de zaak van (...) J.D. van der Capellen tot den Pol en de drostendiensten. Kampen, De Chalmot, 1733 [= 1783].
68412: - Charles Meryon, officier de marine peintre-graveur 1821-1868.
69153: H.J.Z.C., - Nasporing van Hollands heil en rampen, of schets van 't beloop dezes lands, sedert het begin der Spaensche troubelen, tot op het jaer 1672 door H.J.Z.C. Waerop tot een vervolg dient het Grondig berigt van 's lands ongeval in den jare 1672. Dat het niet is geweest verraet nog schuld der staetsche regeerders. Door den zelven autheur.
66194: [LUZAC, E.], - Reinier Vryaarts openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie; en teffens ter aanwyzinge van de waare en wezendlyke oorzaaken van 's Lands vervallen en kwynenden staat, mitsgaders van de middelen om tot beteren toestand te komen.
11026: - DROSTHAGEN, VAN Arbeidsovereenkomst tussen de Amsterdamse Vereniging tot het bouwen van arbeiderswoningen (voorzitter W. Röell) en Klaas van Drosthagen, schilder te Amsterdam. Amsterdam 1909, 1 p.
11028: - DU MOULIN, VAN WESTENHOUT, BREDA Brief van C. du Moulin aan ... van Westenhout, onder meer over `het Bredasche werk'. Du Moulin raadt Westenhout aan naar Breda te gaan en niet met `onsen driftigen vriend', maar met `de vader Hubert' te overleggen. Z.j. (18de-eeuws). 4(, 3 p.
29587: - RADIO, VAN WOERKOM -- ‘Vademecum voor N.S.F. toestelbezitters’. Gedrukte brochure voor gebruikers van de eerste radiotoestellen van de Nederl. Seintoestell. Fabriek Radio Hilversum. 31 pag. geill. Begin 20e- eeuw.
29598: - SCHAAPVELD, KOOLEN -- Twee brieven van H. Schaapveld dd. Amsterdam 1928 aan mr. dr. D.A.P.N. Koolen te Den Haag.
58020: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van ... Bloys van Treslong. Manuscript, 4o, 1 pag.
58021: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Maria Louisa Cau, vrouw van M. Pau, overl. 1729. Manuscript, 4o, 1 pag.
58022: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van ... Chantraine de Broucqsant, overl. 1623. Manuscript, 4o, 1 pag.
58025: - Affiche, plano-oblong, "Aan de kinderen van Nederland" met foto van Beatrix, Irene en Margriet "wij zijn zoo blij dat we terug kunnen komen"...
58029: - Genealogisch overzicht betr. de familie Overschie en de daaruit gesproten families Blotelingh en Crombrugge. Ca. 1620 - ca. 1650. Manuscript, 2 pag., folio.
44179: - ROIJEN, VAN--- Handtekening van Henricus van Roijen (1760-1844), president Eerste Kamer.
37792: - Nederlandsche gedenkstukken, opgerigt in de beide groote kerken te Delft, Delft, P. de Groot, 1829, 15 pag. + 7 grote litho's van grafmonumenten, papieren omslag, rug los, voorplat geraffeld en los, vlekkig.
59410: - Publicatie van burgemeesteren, schepenen en raad van de stad Zutphen, waarbij de vacantien voor Zutphen gereguleerd worden, gedateerd 18 februari 1760 en ondertekend door Herm[an] Schomaker, gedrukt, 2 p.M14703
42971: - - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. 4e, 3e, 1e en 1e druk, 4 stukjes, Amsterdam, Keijzer e.a., 1790-1791.
42973: - - Verzameling van gezelschaps-liederen aan Ernst en Vrolijkheid gewijd. 4 stukjes, 2e/3e druk, Amsterdam, Moolenijzer, 1835-1837.
63815: - Oude en moderne schilderijen, miniaturen, oude horloges, fraaie oude kasten een groote collectie Perzische shawls, antiquiteiten en kunstvoorwerpen grootendeels afkomstig uit de verzameling van wijlen den Kunsthandelaar Vincent van Gogh. Veiling op 24 juni 1930 (...) Amsterdam, R.W.P. de Vries
62987: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baelde
10244: - Jani Hoogeveen, Carmen elegiacum exhibens orationem caji Marii cos. exulis, carthaginis deletae ruderibus insistentis, dictum publice Delphis in aede gallicana d. 13 augusti 1805. Delft, C. en S. van Graauwenhaan, 1805. 4º: 18 p.
62519: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amya
44370: - EERENBEEMT, V AN DEN--- Twee nota's van Frans van den Eerenbeemt, drogist te 's Hertogenbosch, 1911 en 1923.
45542: - ROTTERDAM, OPROER, PRINS--- Dagboek aantekeningen van mr. Adriaan Prins (1692-1780), lid van de Rotterdamse vroedschap, over de roerige jaren 1747-49 (verheffing Willem IV) en 1766-67 (verheffing Willem V). Manuscript, ca. 45 pag., 4°.
54179: --- - Sententien tegen Christiaan Frederik Stuten en Adrianus Bemme, gepronuncieerd en geëxecuteerd voor den stadhuize te Utrecht, den 23 September 1780. Utrecht, G. v.d. Brink Jz., 1780.
54176: --- - [Portret met onderschrift 'Jaantje Struik bijgenaamd de millioenen-juffrouw'. Houtsnede van borstbeeld met links onder 'gedeponeerd').
42410: [Frezier, A.F.] - Traité des feux d'artifice ou l'on voit la maniere de preparer (...). 's Gravenhage, J. Neaulme, 1741.
44476: - MARGARINE--- Etiquet voor 'vegetable oleomargarine' van The Miami Margarine Co te Cincinnati. Gedrukt.
46659: - STUDENTEN, AMSTERDAM--- Gids 'Studiosi juvare de lectamur, Organisatie voor studentenhulp, Amsterdam 1933-1934'. 72 pag., geill. gedrukt.
45498: - WIJN--- Concept resolutie van de Staten van Holland, d.d. 28-7-1660, betr. het verpachten van de brandewijnen en de koele wijnen. Manuscript, folio, 2 pag.
45500: - MILITARIA; ZEELAND--- Extract uit resolutien Staten v. Zeeland 25-11-1660, betr. militaire zaken. Manuscript, folio, 3 pag. Getekend P. de Hubert.
58522: - Aquarel door J.D. E[bersbach] (1822-1900), met de datum 4-9-1862, gemaakt 4-9-1887 t.g.v. de zilveren bruiloft van echtpaar Huiget (?)-Müller. 35x25cm.
58524: - Groepsportret (18 personen) van de leden van de commissie tot voorbereiding der feestelijke viering van 1 april 1872 te Brielle. Grote foto op karton. 30x39 cm.
11616: - RUTGERS Briefje van ... Rutgers, eerste luit.-adj. 10RI, Haarlem 1920. 8(: 1 p.
11619: - SAYERS, ABBEMA Twee ontwerpen voor een alliantiewapen (bord?) Sayers - Abbema, 28 december 1899 - 1924. Tekeningen met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, 1925. 30x30 cm.
11624: - SCHIEDAM Pentekening van het wapen van Schiedam. 19de-eeuws, 22x15 cm.
11080: - IMMINK, ZANG Boekje Nederlandse zangeressen door De Bossan, met handgeschreven opdracht van de concertzangeres Jo Immink, 1946, voor mevr. Pauw te Zwolle, met nog een briefje van Jo Immink aan dezelfde, d.d. 23 januari 1946.
11083: - KAT, TEN KATE Extract uit geboorteregister betreffende kind van Floris Kat en Josina ten Kate, Amsterdam 1833.
11085: - KATWIJK Bloknote met aantekeningen van J.A.L. van Haarst betreffende de geschiedenis van Katwijk met een aantal kranteknipsels met artikelen van zijn hand over Katwijk, ca. 1970.
12060: - RULAEUS, SCHELTE Op het ooverlijden van ... Henricus Rulaeus oudste bedienaar des H. Ev. te Amsterdam, overleden den 22ste en begraven den 28e van wijnmaand 1680. 4(: [2] p. 19de-eeuws afschrift.
12065: - SAUTIJN Op het overlijden van ... Mr Jan Sautijn, oud burgermeester der stad Amsterdam. Z.j. Fol.: 2 p.
12070: - SCHELTENS, GILTAY, AMSTERDAM Kwitantie van de uitgeverij Scheltens & Giltay, Amsterdam 1909.
12081: - SCHROK, SOERABAJA Poesiealbum/poezie album van Anna P. Schrok, Soerabaja 1880-1881. 4(: 1 deel.
12082: - SCHWEER, GUTTEN Feestviering ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijksfeest van den heer en mevrouw H.W. Schweer-Gutten. Z.p., 15 oktober 1933. Folio: [3] p.
12087: - SITTER, DE Brief van W. de Sitter, burgemeester te Groningen, z.j., betreffende verhindering om een vergadering van het bestuur van Mettray bij te wonen. 8(: 1 p.
12124: - TYDEMAN, VAN CLEEF Brief van M. Tydeman, Utrecht 27 oktober 1774, aan de jur.cand. Van Cleef te Utrecht, met opgave van literatuur. 4(: 1 p. met afdruk lakstempel.
12114: - TEX, DEN Drie gedrukte brochures betreffende Jhr.mr. C.J.A. den Tex, burgemeester van Amsterdam, 1879, 1880 en 1883. Ca. 20 p., geïll.
12116: - THIELEN, DE BACK, KNEBEL Gedicht door G.F. Knebel, `Voor mevrouw Thielen geb. de Back op haren verjaardag'. 4(: 1 p.
12109: - SWARTBOL, HOFMAN, SCHUDDEBOOM Zangstukje, bij gelegenheid der echtvereeniging van Hendrik Cornelis Swartbol met Elizabeth Hofman op den 19 mei 1852. 8(: [50] p. Geb., geïllustreerd met twee ornamentale litho's in groen gedrukt (door O.D. Emrik, Haarlem) met `Bruidegom' en `Bruid' in handschrift en twee losse bijlagen.
12111: - TENTOONSTELLING OUD-HOLLAND TE AMSTERDAM Set van het blad Oud-Hollandts Nieustydinghe 1895, nrs. 1 t/m 174 (de laatste), mist nr. 48. 692 p. Folio, gedrukt.
12287: - DAALEN (DR.), KOHIER ONROEREND GOED Quohier, 1807, van onroerende goederen onder het carspel Daalen (Dr.). Register in halfperkamenten band, groot folio, 360 p.
8554: [Kersteman, Franciscus Lievens] - La vie du comte de Totleben, ci-devant colonel au service des Etats-Géneraux des Provinces-Unies & dernierement lieutenant-général des armées de sa majesté límpératrice de toutes les Russies, contenant ses avantures et ses campagnes , avec un traité intitulé: le comte de Totleben ressuscité et disculpé. Cologne, Pierre Marteau, 1762.
67610: - Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR), nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
45713: - VRIES, DE; DE MEESTER--- Briefkaart van R.W.P. de Vries jr. aan A. de Meester-Obreen. Den Haag 1923, manuscript.
45715: - CROISET, VAN BOESCHOTEN--- Briefje van Max Croiset aan Kareltje [van Boeschoten], d.d. 's Gravenhage [ca. 1950], 1 pag., manuscript.
50862: [Huizinga Bakker, Pieter] - Het leeven van Jan Wagenaar. Benevens eenige brieven van en aan denzelven. Amsterdam, Yntema, 1776.
50854: [Loosjes, V.] - Veilingcatalogus van eene fraaije verzameling van Nederduitsche ongebonden boeken, bestaande in aanzienlijke kopijen, grootendeels nagelaten door (...) Jacobus Luberti Augustini, verkocht ten huize van J.C. Springer te Overveen. Haarlem, V. Loosjes, 1822.
14970: [Barrow, John?] - A family tour through South Holland; up the Rhine; and across the Netherlands, to Ostend. Londen: Murray, 1831. Deel 23 in The Family Library.
46607: - OBREEN--- Vijf overdrukken van artikelen van Henri Obreen, 1913-1928. Gedrukt.
46609: - OPPERMANN--- 24 overdrukken van artikelen van O. Oppermann, 1906-1938. Gedrukt.
45847: - DELFT, CLINCQUANT, ANSLAAR, FABIUS--- Kwitantie van ds. D. Clinquant en ds. Guil. Anslaar voor Dirk van Bleyswijk, rentmeester kerkelijke goederen Delft, betr. huishuur van de vacante plaats van ds. Fabius. 1678, manuscript, 4°, 1 pag.
45849: - DELFT, FIJCK--- Kwitantie voor kerkmeesteren van Delft betr. verponding en lantarengeld over 1690. Getekend door J. Fijck (?). Deels gedrukt, 1 pag.
49211: - CAECILIA COLLEGIE, MUZIEK, GREVENSTUK--- Menu d.d. 23-1-1908 van het Heylige Cicilia Collegie te Amsterdam, met o.a. afb. van Cecilia orgel spelend en een stille omgang. Ontwerp Grevenstuk.
49208: - INDIE, DELI-MAATSCHAPPIJ, GREVENSTUK--- Menu dd 18-4-1910, Deli-Maatschappij. Groot stoom-zeilschip met de teksten: "Florida shade grown tobacco" en "40% werth steuer". Pentekening door Grevenstuk, 25 x 19 cm.
29291: - ROTTERDAM, PAROCHIEKERK ST BARBARA -- Obligatie geldlening 5% ten laste van de parochiekerk van Sint Barbara te Rotterdam, 1921. Deels gedrukt.
29293: - ZAANDAM, VEER NAAR AMSTERDAM -- Kennisgeving van B&W van Amsterdam en van Zaandam, dd mei 1844, betr. het veer met zeilvaartuigen tussen deze steden. 1 blad, plano, gedrukt.
29297: - SPOORWEGEN, AMSTERDAM -- Kennisgeving van B&W van Amsterdam, dd 17-7-1838 betr. de afbakening binnen Amsterdam van het tracé van de spoorweg Amsterdam-Arnhem. Plano, 1 blad, gedrukt.
57740: - Scriptie over waag en waagrecht, waaggebouwen etc. in Nederlandse steden. Ca. 1990? Ca. 100 pag., deels geschreven, deels getypt.,
57756: - Extract Resolutien Staten v. Holland 12-1-1730 betr. reglement betr. feitelijkheden tussen Portugal en de W.I.C. Folio, 1+6 pag., gedrukt.,
25662: - Ter herinnering aan de onafhankelijkheidsfeesten gehouden te Amsterdam, september 1913, Amsterdam N.J.Boon, 48 pag., geïll., oblong [ fotoboek ].
25692: - Het Dompertje van den Ouden Valentijn, jrg. 1879/80, afl. 6 en 7: jrg. 1880/81 afl. 1 t/m 7 en jrg. 1881/82 afl. 7. Samen 10 afleveringen.
25696: - Het Dompertje van den Ouden Valentijn, kritisch historische bijdragen tot de geschiedenis van den dag, jrg. 1868, en 1870/1871, gebonden in twee half linnen banden. Prijs per band: 45 euro.
69458: - Rapport aan het Dagelijksch Bestuur van de Zuiderzee-vereeniging. met 4 bijlagen.
11324: - COENEN, LÜBECK, DE GODOY, MUZIEK Eigenhandige muziekmanuscripten van Frans Coenen en Ernst Lübeck. Van de eerste `Impromptu en forme de valse', 7 p., getekend `Guanajuato 10-2-1864, Frans Coenen' en van Lübeck `Scherzo', 12 p., getekend `Guanajuato 10-2-1864, Ernst Lübeck'. Gebonden in fraaie lederen band met goud en rood opdruk en de tekst `A madame Adelma Bournos de Godoy' en op de eerste pagina de opdracht `Veuillez accepter madame, les deux compositions ci-jointes, comme souvenir de une respectueuse amitié et comme hommage à votre beau talent, Mexico 20-2-1864, Ernst Lübeck, Frans Coenen'. Folio, oblong.
11337: - DELPRAT Familiewapen Delprat, aquarel in kleur, 19de-eeuws. 4(.
11152: - POMMÉ Briefkaart van J. Pommé, 1930, vanuit Olten, met aanduiding van de plaats van zijn huis.
11156: - RADERMACHER Tekeningetje door W(ilhelmina) D(ana) Radermacher (huwde in 1813 G. Vosmaer) uit een album amicorum: `Cabillario sur les Alpennins'.
11162: - RHIJN, VAN Handtekening J. van Rhijn. 's-Gravenhage, 26 februari 1633.
11170: - ROTTERDAM, VAN ACKER Kwitantie van gelden uit de boedel van de weduwe Willem van Acker, Rotterdam, 18 februari 1709, getekend o.a. Ary Verburgh, W. van Eyndhoven, Jacobus Wachnach (?) en Mathijs Coenraets. 4(, 1 p.
11174: - SAKSEN, VAN Brief in het Frans van Albert ... de Saxen, aan `cher duc', die waarschijnlijk afscheid neemt en terugkeert naar zijn land. Z.p., z.j. 4(, 2 p. (18de-eeuws of vroeg-19de-eeuws.) Volgens een potloodaantekening betreft dit de goeverneur-generaal Albert Casimir van (Tisden?).
49763: - BUSSUM, LYCEUM--- Lesrooster van het Lyceum te Bussum, cursus 1934-1935. Groot blad plano, oblong, gedrukt.
58012: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Agnes Jacoba Bam, wed. Nic. v.d. Duyn, overl. 1716. Manuscript, 4o, 1 pag.
58013: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van jhr. Francois van Arkel, capitein. Manuscript, 4o, 1 pag.
58014: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van jkvr. Cath. van Alsteren, vrouw van Hamale. Manuscript, 4o, 1 pag.
58017: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van de heer Beijhart en vr. Anna Lemmens. Hij overl. 1683. Manuscript, 4o, 1 pag.
58018: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Willem Bentink, overl. 1700. Manuscript, 4o, 1 pag.
58019: - Hoofdwapen van ... Blankenoort, in de St. Janskerk 's Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
69752: - Bemerkingen betrekkelijk het verslag over het stoomwerktuig in den polder van Wamel, Dreumel en Alphen
69834: - Biblia Sacra, dat is: De Heylige Schriftuer, bedeylt in het Oude en Nieuwe Testament. Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen Text. t' Antwerpen, by Jan Mourentorf, In de Plantijnsche Druckerye, Gedruckt in 't Jaer 1599. Met Previlegie. Op nieuw herdruckt, ende tegen deselve na-gesien, 1690.
69757: - Souvenir Zuiderzeewerken Wieringen.
29847: - SCHEEPVAART -- Placaat van de Staten Generaal dd. 6-10-1747 betreffende het leveren van ‘den derden man’ op de equipages van schepen van de colleges van de admiraliteit. Gedrukt, 1 blad plano. S
11371: - FRIESLAND Enige tientallen krantenknipsels betreffende Friese beeldende kunstenaars, 1939-1962, opgeplakt op losse bladen.
11373: - FRIJDAG `Het geslacht Frijdag', 1360-ca. 1900, 14 p., begin-20ste-eeuws handschrift.
30043: - BONGENAAR, TIEL -- Enkele stukken betr. Hubertus Cornelis Bongenaar. Folio, 10 pag., manuscript.
49561: - UTRECHT, BAKKERIJ--- Publicatie van stadsbestuur van Utrecht d.d. 28-4-1749 betr. bakkersgilde en het bakken van brood. 1 blad, plano, gedrukt (J. v. Poolsum).
10140: - Aan Nederland, ter gedachtenis van den dapperen hopman Kropff, na eene hardnekkige verdediging van de vesting De klundert doorschoten. 's Hage, J.F. Jacobs de Agé, 1793. 8º: [11] p.
10143: - Aan den standvastigen, menschlievenden en onverwonnen verdediger van de Willemstad [= Carel Van boetzelaer]. z.p., z.j. 8º: [3] p.
44468: - VONK; ALKMAAR; VAN VEEN; KLUPPEL--- Onderhandse boedelrekening betr. de nalatenschap van Herbertus Johannes Vonk, in leven stadssecretaris en griffier vredegerechten te Alkmaar, d.d. Alkmaar 1820. Manuscript, folio, 12 pag.
44470: - MILITARIA--- Ordinaris staat van oorlog over de laatste negen maanden 1752. Groot blad plano, manuscript.
29284: - ROEST, RUST -- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes in schuifhoes, van een meisje Roest (of Rust), oudste zuster van Manon E. Roest en zuster van Jacob Carel Roest, met 13 inschrijvingen uit de jaren 1833-1844.
69879: - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris. Brussel
69885: - Biblia dat is gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...)
9491: - Op het huwelyk van den heere Gerrit Van ruster en mejuffrouw Anna Maria De wind, in den echt vereenigd binnen Amsterdam den 14den van Wintermaand 1723. 4º. Incompleet, slechts de bladen A1 en 4, B1 en 2 aanwezig, 8 p.
68383: - Toelichting bij de gedenk-schildering "het opkomende Holland" der veertiende eeuw door Antoon Molkenboer.
66292: - Ter herinnering aan Maurits Ernst Belinfante, geboren den 30sten maart 1849, overleden den 26ste maart 1903.
9354: - Tranen van medoogen, gestort op het afgrijselyck moy van de vermaerde doch niet minder geachte poeet Jacobus Visvliet, gedruckt op de Amisfoortse keybergh voor de liefhebbers van de poesy. z.j. Plano, 1 p.
12127: - VALKENBURG Gedicht `Valkenburg den 1 Kersdag 1856'. Folio, 2 p.
12130: - VERVOORN Drie bidprentjes betreffende familie Vervoorn te Gorinchem en Amsterdam 1914, 1922 en 1940.
10814: - Lotgevallen uit de vrijage van de heer Herman De vries Jr. en mej. Marie Korte, hun op den dag hunner echtvereeniging eerbiedig opgedragen door hunne tante, Enschede. z.j. 8º: 12 p.
10818: - Excursie-courant, jrg XII, anno 1921 [betr. 25 jr jubileum prof. dr. F.A.F.C. Went te Utrecht 1896-1921]. z.p. 8º: 16 p., geïll.
10351: - Dichtregelen bij het graf van ... E.L. Eggenstein, eerste secretaris der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij V.W., vervaardigd door ... S. Rondeau jr. en uitgesproken in de Luthersche Oude Kerk door ... C. van Hulst, leden derzelve maatschappij, 22-1-1820. z.p. 8º: [6] p.
10353: - Ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig huwelijks-feest van den Heer Jacobus Van eysden en Mejufvrouw Jannetje Gijsberta Veer, gevierd te Rotterdam den 17 mei 1820. z.p. 8º: 12 p.
58042: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van .... Briel, Manuscript, 1 pag., 4o.
58035: - Hoofdwapens Keeremans/ Rommerswale alias Caluwaerts, met de 8 kwartier wapens. Tekening met kleur, 4O, 1 pag.
63942: - - Ick gingh op eenen morgen al door den aerden-hout
27782: - Dossier over de overdracht van het nieuwe vaandel aan de Kon. Militaire school te Weert, 1973. Fotokopiën in omslag, ca. 50 pag.
29849: - AALST, VAN; INSTITUUT INGENIEURS -- Diploma betreffende benoeming van J.F. van Aalst als buitengewoon lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, dd. ‘s Gravenhage 12-6-1915. Gedrukt op geprepareerd linnen en de namen in handschrift. Opgedrukt zegel.
69122: - Bronkhorst collection: several books and brochures concerning Bronkhorst.
69120: - Communisme; aanklacht, belofte, of bedreiging?
69119: - Hermannus Boerhaave. bookmark.
69118: - Numismatics: medals struck to commemorate the death of Herman Boerhaave.
53655: --- - Sententien van den Hove van Hollandt (...) tegens Huych Bastiaensz vander Meer ende Daniel Paludanus, gepronuncieert op den 8-2-1652. Dordrecht, J.J. Verheul, 1652.
55102: --- - Brief aan den zeer eerwaardigen heere Petrus Siby, Roomsch priester te Schagen. d.d. Amsterdam, 14-2-1741, z. pl., [1741].
51916: - Der Aeon. In fünf Aufzügen bearbeitet. Exputeo. Blaricum, Waelburgh, 1924. Ingenaaid (rug gerepareerd), 303 pag. Nummer 260 van de oplage van 300 exemplaren. Omslag ontwerp J. Briede.
51906: - Gids van Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland, Uitg. Ver. tot Bev. v.h. Vreemdelingenverkeer, Zierikzee [ca. 1910]. Gebonden, 49+(28) pag., geïll. (door J.G. Huyser).
45365: - HAARLEM, BUIJSANT, V.D. HOECKE, DE CANOIJ--- Acte van transport voor schepenen van Haarlem, d.d. Haarlem 14-5-1672 van een huis in de Kleine Houtstraat. Charter op perkament, zegels verloren.
44274: - VISSERIJ--- Extract uit register resolutien Staten Generaal, d.d. 21-6-1677, betr. afspraak (vrede Nijmegen) over de vrijheid van visserij langs alle kusten, gemaakt met de koning van Frankrijk. Manuscript, 2 pag.
44272: - MILITARIA--- Extract uit de resolutien Staten van Holland, 30-1-1748, betr. gelden voor recrutering van de militie, douceurgelden en gelden voor het in behoorlijke staat brengen van enkele krijgsgevangen gemaakte regimenten. Gedrukt, folio, 6 pag.
13484: - GENNEP, PASTOOR SCHUIRKENS Kwitantie van Hubert Schuirkens, pastoor te Gennep, voor gelden ontvangen van secr. Johan F. Mentrop inzake begrafenis Tunnisken Timmermans, Gennep 1778, 1 p., manuscript.
26344: - Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw, Jrg. 4 (1919-20), 5 (1920-21), 7 (1922-23), 8 (1923-24). Resp. 384, 384, 388 en 388 pag. Gebonden in 4 half linnen banden. Geïll. Goed exemplaar ( enkele bibliotheekstempels). Prijs per deel 110 euro
11462: - KORTENHORST Dossiers, afkomstig van J. Kortenhorst te 's-Gravenhage, betreffende families uit zijn kwartierstaat, 2de helft 20ste eeuw. Deze dossiers zijn van beperkte omvang en bevatten 2 à 20 stukken. Per dossier
11469: - KORTENHORST, GODON Dossier Godon, waarbij een fotokopie van het manuscript `Mijn levenservaringen' van A.P. Godon (vgl. artikel artikel G.W. Huygens in Over Multatuli, nrs. 14-16 (1985-1986).
48606: - VERAART--- Correspondentie met F. Chague te Chatenoy over de familie Veraart te Roosendaal, 1984. Manuscript, 4 pag.
48608: - GRINTEN, V.D.--- Correspondentie met H. Colombier te Laventie, 1984, betr. fam. Van der Grinten, 2 pag.
48610: - MAREZ, DE--- Correspondentie van C. de Jong met H. Desmaret te Arras, 1985, over familie De Marets/de Marez. Manuscript, 4 pag.
48612: - DUGAST ROUILLE--- Correspondentie van C. de Jong met M. Dugast Rouille te Nantes, 1979. Manuscript, ca. 10 pag.
45670: - HOORN, BAKKER, SCHUURMAN--- Poesiealbum van Margaretha Bakker met ca. 30 inschrijvingen te Hoorn, in de jaren 1889-1896, 1 deel met ingeplakte zaken.
63123: - Centsprent: Hier ziet gij, lieve Jeugd! een overschoon Tafreel, / Van Genoveva’s deugd, en hoe God haar beloonde, / Hoe zij Onschuldig leed, en werd in haar regt hersteld. / Nadat zij Zeven jaar een Wildernis bewoonde ... No. 22.
24844: [Schrader, Paul August]; - Die Rumrey Hoele, besungen vor S**, mitgliede der Deutschen Gesellschaften zu Gottingen und Helmstadt.
13780: - GRAFT, SCHERMER, NOIJEN, TEETJES Familieaantekeningen Schermer te Graft 1735-1782, 4º, 4 p. manuscript, ca. 1780.
47646: - Zaanlandsch Jaarboekje, losse delen, ingenaaid, per deeltje ca. 200 pag. Geillustreerd met lithografien. Prijs per deeltje 18 euro.
47650: - Gedenkboek aangeboden aan Dr. D.F. Scheurleer op zijn 70-sten verjaardag, 's-Gravenhage 1925, 396 pag., geïll.
58812: - Geschenk aan jonge jufvrouwen, met portretten, Rotterdam, Mensing en van Westreenen, 1827.
58822: - Flora voor dames : handleiding tot het bloemenmaken, met 24 platen, Haarlem, De erven F. Bohn, 1878.
58810: - Album 1836, Family album in leather with 171 numbered pages. On the spine in gold "Album 1836".
65441: - Requeste van agtien leeden van de vroedschap der stad Haarlem, met een Memorie tot haare Justificatie tegens het Berigt van wylen haare Koninglyke Hoogheid, glorieuser gedagtenisse, op haare voorige Requeste, raakende de aanstelling van Salomon van Echten tot Burgermeester der Stad Haarlem. Zo als het zelve op den 8. February 1759 ter Vergaaderinge van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland is ingeleeverd: met alle de daartoe gehoorende Bylaagen.
54623: --- - De gruwel der verwoestingen of Vrankryks moord- en treur-tooneel. Ter eeuwiger gedachtenis vertoond in een aantal fraaije afbeeldingen en naauwkeurige verhaalen van de voornaamste gebeurtenissen, geduurende de jongste revolutie in het ongelukkig Vrankryk voorgevallen. Amsterdam, J. Peppelenbos, 1794.
13032: - PORSELEINKAARTJES Porseleinkaartjes (adreskaartjes op hoogglans karton) uit het midden van de 19de eeuw. Ca. 6x10 cm., per stuk
13034: - PRESSENSÉ, DE Brief in het Frans van E. de Pressensé aan N.N. Z.p., z.j., 3 p. (19de-eeuws).
13035: - PRINSJESDAG 1937 Programma voor Prinsjesdag 21 september 1937. Folio, gedrukt, 3 p.
12973: - MAARTENSDIJK, KLOOS Briefje van A.J. Kloos te Maartensdijk, 1860, betreffende sigaren. 8(, manuscript, 1 p.
12963: - LIGNE, DE Brief van prins Eugène de Ligne (1804-1880) aan Monsieur Bonnefoy te Ath,
12960: - LEIDSE SCHUTTERIJOFFICIEREN, KATWIJK, ARNZ, HENKES Leidse schutterijofficieren op de schietbaan te Katwijk in 1845. Grote litho (36x47 cm.) door O. Arnz, d.d. 1 september 1845. Rechts op de achtergrond een tent. Zeldzaam.
12954: - LEIDEN, MATHESIS Tekening van een klassieke vaas, ca. 1880, in wit krijt op paarsig papier, 65x50 cm., gemonteerd op karton met eronder de gedrukte tekst: `Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix, Leiden'.
12951: - LEESGEZELSCHAP Lijstje met de namen van de leden van een leesgezelschap, met de data van het lenen van een boek, 1840-1841. Deels gedrukt.
9635: - Lyk-rede ... ter gedachtenisse van ... Joannes Drieberge, hoogleeraar der H. Godgeleerdheid onder de Remonstranten, uitgesproken door Petrus Bliek, leeraar in de Rem. Gem. te Amsteldam. Amsterdam, Tj. Bliek, 1746. 4º: 28 [12] p.
8213: [Hasebroek, Johannes Petrus] - Waarheid en Droomen. 4e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1856.
13246: - GOUDA, GOEDEWAAGEN, BENDER Prijsformulier voor N. Goedewaagen, leerlinge meisjesschool te Gouda, 1892, 1 p., deels gedrukt, getekend J.H. v.d. Voort en door schoolhoofd M.L.J. Bender
13248: - VERVOER, ARNHEM, ‘T HOEN Formulier voor een paspoort voor ..... (niet ingevuld) om te varen van Arnhem naar Amsterdam of Utrecht met levensmiddelen. Arnhem 1799. Gedrukt met de handtekeningen met pen van S. van Bronkhorst en P. ‘t Hoen en met opgedrukt zegel.
69114: - Zandberg Frankfurt Auktion 1 1969.
9972: - Brief aen ... Joan P. Van hoogstraten, mij kennis geevende van zijn ondertrouw met mejuffrouwe Anna De bruyn, 's gravenhage den 9den van sprokkelmaand 1784. MET: [nog enkele gedichten op het huwelijk van J.P. van Hoogstraten met A. de Bruyn, Amsterdam 22-2-1784]. z.p. 8º: [16] p.
9974: - Liefde-krans ter eere van ... Willem de Vijfde, prins van Oranje en Nassouw ... op hoog deszelfs 36ste verjaardag, den 8ste van lentemaand 1784. Rotterdam, P. v. Dijk, 1784. 8º: 6 p.
12003: - MUIDEN Acht gedrukte akten uit de middeleeuwen betreffende de tol over de Vecht te Muiden, met gegraveerde afbeeldingen van zegels en merken. Folio, 10 p., 18de- of 19de-eeuws.
29299: - BROSENS -- Reclame/adreskaart voor A.F.C. Brosens, Julianapark te Haarlem, vertaler en tolk,
61078: - - Prys-courant met de belasting volgens tarif.
44212: - FAGEL--- Begeidende brief bij het sturen van een (niet meer aanwezig) extract (uit de resolutien) van de Staten Generaal aan de Staten van Zeeland over twee paspoorten aan N.N. Den Haag, 13 mei 1710. Ondertekend door Francois Fagel (1659-1746). Manuscript, 1 pag.
57807: - Verhoor voor de raadkamer van de Arrondissementsrechtsbank te Amsterdam d.d. 8 oktober 1909 betreffende de voogdij over de twee minderjarige kinderen van Gerrit Barger, koopman, 41 jaar, wonende te Amsterdam en Maria Catharina Frederica Boode, 38 jaar, zonder beroep, wonende te Amsterdam.
67097: - Haarlem in Hout, Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909
3666: [Hasenclever, H.] - Stammbaum der Familie Hasenclever aus Ehringhausen. [Ehringhausen 1909], 19 bladen (waaronder grote) in map.
49142: - HAMMING, WIERDSMA--- Twee zeer uitvoerige brieven van S.H. Hamming-Wierdsma, aan haar moeder, wed. E.C. Wierdsma-Nauta, d.d. Haarlem 1851 en Welbergen (Twello, ten huize fam. Van Ittersum) 1851.
62381: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achtevelt
61354: - - Privately printed satirical broadsheet on the French in The Neherlands during the War of the First Coalition (1792-1797).
8578: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Ludeman, getyteld Triumph-zaal, [...]. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1788.
13592: - VUNDERINK, BORGART, RIETBERGH Uittreksel uit het doopboek der Noorderkerk te Amsterdam betr. de geboorte dd 26-11-1777 van Magdalena B., dochter van Dirk Vunderink en Johanna W. Borgart (getuigen Jan Vunderink en Klara Burger). Amsterdam 1810, getekend door de koster ad interim Pieter Rietbergh, 1 p., deels gedrukt.
26680: - Verslag van den toestand der gemeente Amersfoort over het jaar 1861, door B en W opgemaakt ingevolge artikel 182 der Gemeentewet. [ Utrecht 1862], 50 pag., met tabellen. Hierbij: de verslagen 1862 t/m 1880 en 1891 t/m 1895. Tesamen in 5 half leren banden. Zeldzaam.
49223: - FRIESLAND, NED. HERVORMDEN--- Extract uit Decreten Prov. Bestuur Friesland d.d. 23-2-1797 betr. opheffing regels betr. verkiezing predikanten, als zijnde 'overblijfselen van het stelsel eener heerschende kerk'. 1 blad, folio, gedrukt.
49225: - WORKUM, MARNSTRA, TREKWEG--- Kwitantie van A. Marnstra te Workum voor rente op obligatie op de trekweg alhier, d.d. Workum 1793. 1 blad, deels gedrukt.
49221: - WORKUM, BELASTINGEN, VAN HINGST--- Acte van patent, uitgegeven door gemeentebestuur te Workum, d.d. 1 lentemaand 1810, aan Jan Gerrits van Hingst te Workum negotie doende in kousen, doeken en bonten. 1 blad, folio, deels gedrukt.
11587: - QUEYSEN Gedrukte kwartierstaat van Jan Jacob Anth. Queysen, geb. Breda 4 augustus 1854. De wapens met de hand versierd met goud en kleuren. Fraai, 26x35 cm.
55131: --- - The genuine account of the trial of Eugene Aram for the murder of Daniel Clark (...), who was convicted at York assizes 5-8-1759. Leeds, 1809.
55120: --- - 'Wilhem Henrick (...) Prince van Orange (...) Alsoo eenen Janneken (...) gewesene dienst-maeght op de Voor-poorte (...) op gisteren avondt Abraham van Wicquefort (...) heeft laten eschaperen (...)'. D.d. Hof van Holland 12-2-1679.
48570: - ERIKS--- Brief van J.H. Eriks d.d. Amersfoort 1974 over een familiewapen Eriks. Manuscript, 1 pag.
48572: - GEIJLMANS, V.D. VELDE--- Royering hypotheek betr. Meyndert Kuijper en Alida M. Kuijper ten laste van Hendrik v.d. Velde, en Anth. H. Geijlmans, 1820. Manuscript, 1 pag.
48574: - MUIDEN, BURGER, V.D. WEERT--- Extract huwelijksacte d.d. Muiden 15-4-1832 betr. huwelijk Hendrik Burger en Maria E. van de Weert, 4°, manuscript, 1 pag.
48576: - LINDEN, V.D.; MEIJERSZ, ENGELENBERG, LAKEMAN--- Zes stukken betr. Arnoldus v.d. Linden, zoon van W. van der Linden en Sara Meijersz, gehuwd met El. W. Engelenberg, dochter van W. Engelenberg en A.W. Lakeman. Manuscripten, 19e eeuw.
48578: - LANGENHOFF, BRUIJNS--- Acte d.d. 17-8-1839, waarbij Johannes Langenhoff, goud en zilversmid te Kalkar (mede namens zijn zuster Margaretha), de voogd over kinderen van Johanna Langenhoff en H. Seegers en de voogd over J.B. Kersten, zoon van de overleden Johanna Langenhoff een machtiging afgegeven. Manuscript, folio, 7 pag.
48580: - HESSELINK, VAN SUCHTELEN--- Machtigingen van Herman F. Hesselink van Suchtelen, burgemeester van Groenlo, Hester H.M.S. Hesselink, gehuwd met D.M.J. Lasonder en Johanna G. Hesselink guhuwd met A. Moll, voor E.S. Labouchere met A. Moll, voor E.S. Labouchere en A. Beunje, betr. Grootboek Nationale Schuld, 1888 en 1889. Deels gedrukt, 3 pag.
48582: - COLOMBO, RAKET, KRAMER--- Extract doopboek Colombo d.d. 4-12-1774, betr. Joan Robert, zoon van Mattheus Petrus Raket en Maria Elisabeth Kramer. Manuscript, deels gedrukt, folio, 1 pag.
48584: - HOUTWIPPER, SLUIS--- Voorlopig koopcontract 1951 betr. huis Coornhertstraat 33 te Haarlem, verkocht door G. Houtwipper aan Cornelis Sluis. Folio, 1 pag., deels gedrukt.
48588: - ENGELENBURG--- Arbeidsovereenkomst tussen de Amsterdamsche Ver. tot het bouwen van arbeiderswoningen met Pieter Engelenburg, d.d. febr. 1909. 1 pag., deels gedrukt.
48590: - COENEGRACHT--- Ontslag voor mr. J.C.K. Coenegracht als voorzitter Raad van beroep te Roermond. 's Gravenhage 1923. Manuscript, 1 pag.
48592: - OVERES--- Benoeming van mr. L.W.N. Overes tot griffier Raad van beroep te Rotterdam. 's Gravenhage 1916, 1 pag., manuscript.
48594: - TELDERS--- Ontslag van mr. A.F. Telders als voorzitter Raad van beroep te 's Gravenhage, d.d. 's Gravenhage 1923. 1 pag., manuscript.
48596: - BOAS--- Ontslag voor mr. E.A.L. Boas als griffier Raad van beroep te Amsterdam, d.d. 's Gravenhage 1917, 1 pag., manuscript.
29855: - HAARLEM, DIACONIEHUIS KOUDENHOORN --Overzicht van de kosten van het nieuwe Diaconiehuis te Haarlem, 1768-1772. Manuscript, folio, 2 pag.
13336: - DREKMA, VAN DE WAAG Briefje “Schipper Harmen gelieft voor mijn, Hendr. Drekma, te gaan aan den dam bij de captyn van de Waag om te verneemen of daar ook goet geborgen is, want hebbe een rijssaake in ‘t gedrang vermist (...)”, 1 p., 4º, 18e-eeuws
13338: - MUIDEN, ZUIDERZEE, SCHAAP Verklaring van Marten Schaap, dd Muiden 18-2-1825, dat hij in 1825 de Zuiderzee niet heeft bevaren, 1 blad, 8º oblong, deels gedrukt.
13333: - VLAARDINGEN, VAN ‘T WOUDT “Lied voor de Nederlandsche jongens bij de 50-jarige herdenking van den veldslag van Waterloo, door Reijer van ‘t Woud, oud 16 jaren, schildersleerling te Vlaardingen”, Vlaardingen 1865, 2 p., gedrukt.
13334: - ROORDA, VAN DER LUNE, BRUNIA Proefdruk voor een boek “Epke Alberts Roorda and Froukje Wijgens van der Lune”, overgrootouders van William Frans Brunia, de auteur, 48 p., gedrukt, geïllustreerd,losbladig, ca 1940.
13330: - BURMAN, SERRURIER, DE VRIES Tweede vertaling van het beruchte vers, genaamt Sophiae reduci door P. Burman... Met vertaling ook van de acht regels die om (redenen) door Burman uyt zynen 2de dr. zyn uytgelaten. Gerymt door R. de Jong. Amst. 1706, 8 p. (Kn.15548). - Briev aan een vriend behelsende een regt vertalinge van het berugte vers genaamt Sophiae reduci. (Vert. in proza), dd Franeker, 19 maart 1706, 8 p. - Niet in Knuttel.
51111: - - Tentoonstelling voor de kunstlievende jeugd, van costumes, woningen, huisraad en speeltuigen der aloude volkeren, benevens (...) mengelwerk. Amsterdam, Geysbeek, z. j. [1809].
10659: - Lied ter eere van de verloving van C. Benj. Plasberg en mejufvrouw A.H.J. Van rijnberk. z.p. 8º: [2] p.
10653: - Grand Salon Willers. Feest-proramma bij gelegenheid van den ondertrouw van den heer Vincent Loosjes en mejuffrouw Willemina Willers. Amsterdam, Kon. Ned. Stoomdrukkerij. Plano, 1 blad (groot).
12160: - WESTZAAN Gedrukt vers `Een droevige gebeurtenis voorgevallen in het dorp Westzaan op den eersten Januarij anno 1843'. Folio, 1 p.
29602: - ORANGE (FRANKRIJK) -- Diverse aantekeningen, overdrukken etc. over de geschiedenis van het Franse Orange, afkomstig van het echtpaar W.F. Leemans-Prins, midden 20e- eeuw.
29608: - GIRAUD -- Potlood tekening door E. Giraud, 'portrait de son frère Charles', ca. 1835, 13x9 cm.
29612: - DEMARNE -- Schetstekening in krijt van de kop van een koe, gesigneerd 'Demarne', 20x23 cm.
26858: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Mijdrecht, Utrecht, P.P.D., 1948, 97 pag. + bijlagen.
26870: - Verslag van de toestand der gemeente Utrecht in 1945, met terugblik op de jaren 1941 t/m 1944, Utrecht 1950, 242 pag.
26876: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Baarn, Utrecht, P.P.D. 1954, 58 pag. + bijlagen.
44236: - GRAVENHAGE; MARKES--- Bewijs van onvermogen voor F. Markes, d.d. 's Gravenhage, 5-11-1813. Manuscript, 1 pag.
44238: - GRAVENHAGE; MUSSELAAR--- Bewijs van onvermogen voor Antje Musselaar, d.d. 's Gravenhage, 25-6-1813. Manuscript, 1 pag.
44246: - GEMERT; NISTELROY--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 13 juli 1750. Bestemd voor de schepenen van Den Bosch. Mede ondertekend door I.S(?). van Wassenaer. Manuscript, 2 pag.
44240: - GRAVENHAGE; BOSCH--- Bewijs van onvermogen voor Caspar Mathijs Bosch, wonende in de Dennenwegsbuurt, d.d. 's Gravenhage, 6-1-1813. Manuscript, 1 pag.
44242: - GRAVENHAGE; VAN STAPELEN; DE WAAL--- Bewijs van onvermogen voor Maria van Stapelen, wed. van J. de Waal, d.d. 's Gravenhage, 31-8-1812. Manuscript, 1 pag.
44244: - GRAVENHAGE; SCHUTS; ADLER--- Bewijs van onvermogen voor Petronella Schuts, gehuwd met Daniel Adler, d.d. 's Gravenhage, 12-8-1812. Manuscript, 1 pag.
45578: - REIJNHART, ZUTPHEN--- Brief van M.J. Reijnhart, d.d. Amsterdam 1824. Manuscript, 2 pag.
45580: - SCHOPPERS, SCHRADE, SCHRADEN--- Verklaring betr. voltrokken huwelijk te Utrecht d.d. 23-11-1814 tussen Dirk Schoppers en Peternella Schrade(n?), wed. Gerrit Janssen. Manuscript, 1 pag.
9606: - Eerzang aen den Ed. Mo. Heere Joan De mauregnault, op des selfs plegtige inleidinge, als president van den ed. Hove van Holland en Zeeland. 's Gravenhage, L. Berkoske jr., 1742. 4º: 15 p.
10446: - Klaag- en troostrede van Pieter Jan Laan, thans emer. predikant te Amersfoort, over den dood van zijnen jongsten zoon Jan Rudolf Laan, overleden den 15 juny 1828, in den ouderdom van 15 jaren en bijna 2 maanden. Amersfoort, B. Blankenberg en Zoon. 1830. 8º: 15 p.
9908: - Dichtlievende inval aan den vriendendisch van het illustre Kunstgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt, bij het overlangen van den gullen drinkbeker aan ... Wigbold Jan Th. baron Van der does, heere van beide Noordwijken ... toen Zijn Hoogedelheid als beschermheer van het Haagsche dichtrenchoor werd begroet, op den 28 van oogstmaand 1781. Leiden. 8º: 11 p.
29301: - DELFT, NONHEBEL, KOERS -- Convocatie van G.K.A. Nonhebel dat de apotheek en laboratoriuim te Delft per 1-1-1931 overgaat in handen van Mej. C.H. Koers. 4°, 1 blad, gedrukt.
29305: - ZEEMANSHOOP -- Propagandafolder van het college Zeemanshoop, 8°, oblong, leporello 8 pag., ca. 1950.
29309: - MUIJDEN, VAN, VAN DER POT -- Extract uit resolutiën Staten van Holland dd 30-10-1753 betr. beloning van de klerken Van Muijden en Van der Pot, 1 pag. folio, gedrukt.
20822: - Vorschläge zu einer den alten und neuen Zwiespalt der Stände versöhnenden Reorganisationdes Adels, 2e druk, Berlijn 1843, 49 pag.
46711: - NUMISMATIEK, DE WAELE--- Gestencild boekwerk door F.J. de Waele, hoogleraar te Nijmegen, 'Munt- en penningkunde der Romeinsche oudheid', Nijmegen, 1947, 64 pag., folio.
26940: - Historia agriculturae. Tentative bibliografie. Losbladige uitgave van het Ned. Agronomisch-historisch instituut te Groningen, 1973-1975, 471 pag., met 3690 titels in ringband. Met indices. Compleet exemplaar. De bibliografie is gestopt in 1975.
69136: - Armorial design for a stained glass of Corneille Peltenburg Rentmeester 1901-1926.
69137: - Armorial design for a stained glass of Pieter van Andel Raad en schepen van Brielle 1737-1788.
69135: - Armorial design of porcelain plate for Van Reverhorst.
69134: - Armorial design of porcelain plate for Van Lynden wedding 17 october 1922.
69133: - Armorial design of porcelain plate for Van Limbiurg Stirum-Luden wedding anniversary 15augustus 1912-1937.
55510: --- - Publicatie van President ende Raden over Hollandt, Zeelant en Vriesland, d.d. 's Gravenhage 27-7-1716 betr. diefstallen in tuinen, tuinhuisjes etc.
18193: [Smollett, Tobias George] - Zonderlinge gevallen en reizen van Peregrine Pickle, een vrolijke roman. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Amsterdam, Gerbrand Roos, 1815. [2 delen in 1 band]
18091: [Schonck, Everhard Jan Benjamin] - De vermakelyke slaa-tuintjes. Ad fidem veterum membranarum sedulo castigati curis Eibesii. Utrecht, J.C. ten Bosch, 1775.
17982: [Ruus(s)cher, Mattheus de] - Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk "Meditando fulgens". Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762.
18149: [Sels, Willem Hendrik] - Beschouwingen, door den schryver van de Zedelyke uitspanningen. Amsterdam, F. de Kruyff, 1777.
15706: [Peckham, Harry] - The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherlands, and part of France; in which is included a description of Paris and its environs. Londen: Kearsly, 1772.
57860: - De betekenis van de wet van Say voor de conjunctuurtheorie, scriptie door W.M. Zappey, 1955, 33 pag., getypt.
57861: - Aantekeningen betr. Pieter Meffert (1595-1663) afkomstig van Dr W.M. Zappey, 1 omslag.
57844: - Afdruk van een houtsnede gebruikt op tabakszakken van Christoffel Prange, St. Jansstraat, "In de oude harderin" te Amsterdam, met afbeelding van een wapen met drie struikjes en de letters C.P., ca. 12x10 cm, ca. 1800 (op groot vel, tabakszak?).
57731: - Extract Resolutien Staten Generaal 7-12-1791 betr. het voorgevallene te Avignon, in een schrijven namens de Paus. Folio, 1+6 pag., gedrukt.,
57736: - Het heden en verleden van de Koninklijke Militaire Kapel. 4+1 pag., getypt.
57716: - Ca. 10 voorbeelden- boekjes met "Bauvorlagen", voorbeelden voor het bouwen met bouwdozen.
57718: - Rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven gehad en gedaan door Jan Hendrik Frederik Schemitz jr. als executeur testamentair van Cornelia Elisabeth Scheer te Amsterdam, weduwe van Jan Pieter Willem Eleveld. Gedateerd 13 april 1869. Handschrift, 5 beschreven pagina's, los, folio.
5770: [Kooy, John] - Onze eeuw. Gerhard Loeber 1846-1946, Amsterdam 1946, 154 p., geb., geïll. (Papierhandel te Amsterdam). Bandontwerp en letter: J. van Krimpen
15874: [Stewart, J.] - A cruise; or, three months on the continent. By a naval officer. Londen: Law and Whittaker, 1818.
45672: - VERNOUT, VAN BEAUMONT--- Voorlopig overzicht van gegevens betreffende het geslacht Vernout, van de Haarlemse stamvader Jan Vernout (1728-1766), samengesteld door J.A. Vernout Apeldoorn, 1989. Getypt, 28 pag.
44360: - SMITS--- Nota van J.L.H. Smits & Co te Amsterdam, 1899.
49512: - POLMAN GRUIJS--- Kwartierstaat van jhr. mr. Jan Ernst Polman Gruijs (1776-1818), met de 16 kwartierwapens. Anonieme tekening met kleur.
49514: - AMSTERDAM, NIEUW BEURSGEBOUW--- Kennisgeving van B en W van Amsterdam, 3-3-1836, betr. een prijsvraag voor een nieuw beursgebouw, op de plaats van de huidige beurs of op de Groote Zeevischmarkt. Plano, 1 blad, gedrukt.
69459: - Rapport der Linge Commissie in overleg tussen Gedeputeerde staten der Provincies Gelderland en Zuid Holland Ingesteld bij besluit (...) van 29 april 1924, no 130, gewijzigd bij besluit van 17 juni 1924 no. 249. Bijlage notulen zomerzitting 1927.
58576: - Gedenkboek Jef Denyn, stadsbeiaardier en meester van den toren, Mechelen 1947, 329 pag., geïll.
27034: [ Kneschke, E.H.] - Die Wappen der Deutschen Freiherrlichen und Adeligen Familien in genauer, vollständiger und allgemein verständlicher beschreibung, Band 2,3,4, ( von 4), Leipzig 1855-1857, 499+ 490 +482 pag., halfleer, ruggen beschadigd. (gebruind papier) dlicher beschreibung
65799: - Johan Enschedé - Catalogus van Voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van het bedrijf der firma Johan Enschedé en Zonen 1703 - 1903.
65798: - In memoriam Dr. J. van der Elst 16 maart 1888-13 december 1948
65788: - Collection of books and documents concerning Jan Bronner (1881 - 1972) ad his Hildebrand monument in Haarlem
12366: - HARTOG Prijs voor E. Hartog, getekend door directrice A. Bordier van het `Institution' te Parijs, 1892, 1 p., deels gedrukt.
12371: - HASSELT, VAN; STENVERS LEENEMAN Kwitantie voor de ontvangst van twee paarden, getekend G. Stenvers Leeneman, toegezonden door mr. J.A. van Hasselt, Amsterdam 1823, 1 stuk.
12374: - HEEMSKERCK, DE JONGE VAN ELLEMEET, VAN LINTELO Onderhandse verklaring d.d. Wassenaar 12 augustus 1688, getekend C. de Jonge van Ellemeet en C. van Heemskerck, betreffende het niet verkopen van de landerijen van de heer Van Lintelo, heer van Boxbergen. 1 p., met beider handtekeningen.
12358: - HAARLEM, NEDERKOORN Poeziealbum van Marie Nederkoorn te Haarlem, 1888-1895.
12362: - HAM, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie, gesigneerd J. Ham, wrs. Noord-Hollands, ca. 1830. Folio, oblong.
12345: - GREVENBROICK, VAN Verklaring van de bestuurderen van de Abdij de St. Corneli, Munster, d.d. 25 augustus 1784, betreffende Adam baron van Grevenbroick, overleden 21 november 1541 als prieur en capitulaire der abdij en Godfroy baron de Grevenbroick, overleden 7 juni 1685, capitulair der abdij. Tevens tekent men in kleur het wapen van Godfroy van Grevenbroick. Folio, 2 p.
12341: - GOEYINGS, VAN SOMERVELD, ARNHEM Onderhandse boedelscheiding (magescheyd) tussen de erven van Hermannus Goeijings en Sophia van Somerveld. Arnhem 8 februari 1796. Folio, 7 p.
68494: - Bibliographische adversaria deel 3.
65818: - ANNALES ACADEMICI 1850-1851
65814: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van De Haarlemsche Football Club 1879-1919
65810: - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-museum der gemeente Haarlem. En in de zalen en vertrekken van het raadhuis en van de aangenzende gebouwen.
57879: - Houtsnede "Der Kauffmann" 8x6 cm, met gedrukte tekst eronder, geheel 16x12 cm.
57880: - Reclamebiljet voor tentoonstelling in 1952 in Vleeshal Haarlem betr. Hildebrand 's Camera Obscura, 27x16 cm, gedrukt.
57882: - Etiquet voor Magasin de papier etc., Boulant, succ. de mr Letestu et Dupre, Parijs, 19e eeuw, 6x9 cm.
57883: - Drie etiketten gem. Zaandijk, 1816, 1817 en 1818 voor registers overledenen.
57885: - Kwitantie van Met & Meylink, d.d. Haarlem 1826, ten name van H. Hedding, 9x16 cm, deels gedrukt.
57886: - Etiquet spiegel- en lijstenfabriek (...) C.J. van Dam, Daniel Stalpertstraat 79 Amsterdam, 7x12 cm, gedrukt, beschadigd.
46397: - DAMEN, V. TEST, V. KEMPEN, STIER--- Testament van Maria Jacoba Damen, bejaarde dochter, won. aan de Geldersekade te Amsterdam, d.d. 28-4-1732. Folio, gedrukt, 20 pag.
46399: - VERKADE, ZAANDAM--- Brochure 'De leidende gedachte', uitgave van Verkade. Zaandam, maart, 1931, 15 pag., geillustreerd.
46404: - DUYTZ, DE BOOY, DE LANG--- Getekende genealogie in boomvorm van de familie Duytz, ca. 1570-1836. Groot blad plano.
46408: - FRIESLAND, VAN BEYMA THOE KINGMA, V. NAGEL--- Deductie voor Julius Matthys van Beyma thoe Kingma, eigenerfde van Franekeradeel tegen Willem Anne baron van Nagel, door sommige stemgerechtigden van Franekeradeel mede gestemt tot de nominatie van een grietman. Folio, gedrukt, 7 pag., d.d. Leeuwarden 14-5-1785.
46414: - NIESSEN--- Menu voor een maaltijd op 9-11-1941, bestemd voor Bob Niessen. Tekening.
61143: - Facies Portae Mosae Orientalis e regione Basilicae s. Laurentiane Roterdami
48460: - MILITARIA, MACKAIJ--- Verlof voor Frans Mackaij, gesuspendeerde colonel commandant van het geweze regiment van de luit. gen. Douglas, om uit de dienst te treden. 's Gravenhage 22-6-1796. Getekend Rambonnet en Donker Curtius. Plano oblong, deels gedrukt, 1 pag.
48462: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN, HEYCOOP--- Verklaring van schepen Ruijter, d.d. Aarle Rixtel 29-11-1788, betr. een boete in de verponding van goederen van de wed. Hendrik van Ommeren (begraven 10-1-1788), te betalen door mr. J.C. van Ommeren en diens zuster, de vrouw van Martinus Heycoop. Manuscript, folio, 3 pag.
48464: - AARLE RIXTEL, JAGERS, VAN GROTEL--- Acte van transport, d.d. 30-12-1767, van 2 huizen te Rixtel, verkocht door Lucia Jagers, wed. Fr. Corstiaans, Maria Jagers wed. Huybert Daandels en Geertruy Jagers. Aan Anthony van Grotel, wonende te Grotel onder Bakel.
48458: - ROSSING--- Brief van J.H. Rossing, d.d. Amsterdam 1891. Manuscript, 8°, 1 pag.
9594: - Boeckenroode door liefde in min verheerlykt; ter eere van ... Mr. Gillis Van den bempden, burgemeester en raad der stad Amsterdam, en ... Katharine Grey, in den echt vereenigd den 24sten van louwmaand 1740. In liefde en minnezangen heil gewenscht door Abraham Titsingh, Amsterdammer. Amsterdam, Barent Paats. 4º: [46] p.
9693: - Ter bruilofte van ... Mr. Rijklof Gerbrand Van goens, schepen en raad der stad Vlissingen en ... Dana Barbara Pottey, in den echt vereenigt binnen Middelburg in Zeeland den 8sten van bloeimaand 1753. Vlissingen, Jan de Paaynaar. 4º: [20] p.
68734: - Rekest van Kaat Mossel Jr., aan den burger La Martine, minister van buitenlandsche zaken (...).
11442: - IMSCHOOT, VAN Genealogie (Van) Imschoot (alias Puitemans), 2 p., afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, met aantekeningen van Van Oyen en correspondentie met Chs. van Imschoot te Oostende, ca. 1910, 10 stuks. 19de-eeuws.
11425: - HOFSTEE, DE BLIECK Pedigree/Kwartierstaat Hofstee/ de Blieck, 3 december 1988, z.p. 57 p., getypt.
11432: - HOUVEN, VAN DER Brief van H. van der Houven, Leiden 8 november 1892. 8(: 4 p.
11414: - HEUKELOM, VAN; ROTTERDAM Brief van J. van Heukelom, Rotterdam, 25 maart 1881, zijnde `een podagrist met zijn voet op een stoel, sindts 4 weken bezig, zijn voorvader te verwijten dat deze te goed leefde en daardoor den kleinzoon jicht bezorgde'. 8(: 2 p.
2718: [WATER, J.W. TE ?] - Lijst der E.M. Heeren gecommitteerde Raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der Ministers van die provintie. Z.p. z.j. [ca. 1789]. Groot 4°: 36 p., met fraai typografisch omslag en titelpagina.
12153: - WEDTS, ELIASSEN Zegenwensch ter verjaaringe van onze waarde en veel geliefde zuster Apolonia Wedts, oud wordende 40 jaaren, den 21sten januarij Ao. 1792. Plano, gekalligrafeerd en versierd met slingers, een kroon en twee gekroonde leeuwen in goud, zilver en bordeaux.
29311: - BREMEN, VAN, VAN RHIJN -- Kennisgeving van de landdrost van Amstelland, dd 21-12-1810, dat Van Bremen de fouragering van de troepen zal overnemen van Van Rhijn. 2 pag., folio, gedrukt.
29315: - INDIË, KOFFIEVEILINGEN -- Correspondentie tussen makelaars in koffie en de minister van koloniën betr. problemen rond de koffieveiling van de Ned. Handel-Maatschappij in september 1878. Groot folio, 4 pag., gedrukt.
54785: --- - Copye van de sententie by (...) bailliu, burgemeesteren ende vroetschappen der stadt Rotterdam ghegheven teghens vier predicanten ende eenighe ouderlinghen aldaer, den 7-8-1630. z. pl., 1630.
54440: [Boxhorn, M.Z. van] e.a. - Artykel-brief, ofte ordonnantie op de discipline militaire. [z. pl., 1674].
9561: - Ter bruilofte van den heere Jacobus Hoorens en jongkvrouwe Margareta Hooft, in den echt vereenigd binnen Amsterdam, den 29 van Herfstmaand 1733. z.p., z.j. 4º: [32] p. Met groot titelvignet door en naar J. Wandelaar, met monogram van het bruidspaar en allegorische voorstellingen, met ertegenover een "verklaring"door J. O[osterwijk?]. Fraai sierpapieren omslag.
9569: - Rou-klacht over het droevig en zeer ontydig afsterven van ... Mr. Claudius Lormier, advocaat voor beyde de hoove van justitie en out-schepen van Schieland, in den Heere ontslapen den 17 van lentemaand 1735. z.p. 4º: 7 p.
8215: [Hasebroek, Johannes Petrus] - Waarheid en droomen. 9e druk. Leiden, E.J. Brill, [1896].
38342: - Archives littéraires de l' Europe ou melanges de littérature d' histoire et de philosophie. Tome premier, Paris, Henriches, 1804, 414 + 90 pag. Half leather with gold decorated spine, good copy. Only volume 1 of 17.
10619: - Welkomst-lied, 6 augustus 1865. z.p. 8º: [1] p.
10624: - Aan bruid en bruidegom, feestzang (op 25-jarig huwelijk). 18 september 1866. z.p. 8º: [3] p.
44607: - MEN; LOMMEN --- Bidprentje en dank-kaart na overlijden (Delft 1957) betr. Karel Joh. Otto Men, weduwnaar van Maria F.C. Lommen. Gedrukt, met fotoportret.
10808: - Verzamel-album. Mevr. J. Blink-Lagerweij [doos in de vorm van een boek met daarin zes bijdragen betr. het huwelijk van Jan en Jeanne Blink, gehuwd 11 april 1918].
10812: - De kous. Gezongen op het zilver jubileumfeest van Mejuffrouw E.D. Kerpel. z.p., z.j. 8º: [1] p.
66251: - Het Nederlandsche en Ned. Indische huis oud & nieuw, Tweemaandelijksch prentenboek gewijd aan huis, inrichting, bouw en sierkunst.
62449: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akersloot
62447: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akkersloot
63200: - Centsprent: I. Abdy van Rynsburg, 2. ’t Slot te Maarssen, 3. Van Speyks Boot, 4. Gevecht bij Bautersem ... DD.
45695: - GROENE AMSTERDAMMER--- Referendum-nummer, 16-5-1936, De Groene Amsterdammer, t.g.v. zijn 60 jarig bestaan, 56 pag., gedrukt.
63936: - - Consent tot introductie van een familiegeldt in de provincie van Hollandt en Westvrieslandt, tot verval van de schulden en lasten van den laetsten oorlogh
63777: - Missive van de Heeren Staaten van Vrieslandt gesonden aen haar Hoog Mogende De Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, 22 februari 1884
62107: - Lithographic album cover in colour of a joker.
44254: - KLUNDERT; LE JEUNE--- Opdracht van de Raden en Rekenmeesters van de domeinen aan mederaad mr. L.S. le Jeune om de rekening over 1788 van de Keene Polder (onder de Niervaart of De Klundert) na te zien, d.d. 's Gravenhage, 6 maart 1789. Ondertekend C. de Verdun. Manuscript, 1 pag. Met opgedrukt zegel.
44258: - WASSENAER, VAN; VAN BOETZELAER--- Goedkeuring van een rekening voor de posterijen van Holland uit 1789, d.d. 's Gravenhage, oktober 1794. Afgeknipte strook met de handtekeningen van Willem Frederik van Wassenaer (1752-1799) en Dirk baron van Boetzelaer (1746-1819). Manuscript, 3 pag.
44262: - DRUKPERS EN BOEKHANDEL NIET UITBREIDEN; SALVERDA--- Extract uit een verbaal van de prefect van het departement Wester-Eems [Wichers], aan N.N., d.d. 23 december 1811. Ondertekend door de griffier Matthijs Salverda (1775-1825). Manuscript, 1 pag.
44248: - ZOETERWOUDE; QUANT; BRETON VAN DOESWERFF--- Schuldbekentenis van Cornelis Quant de jonge (geb. 1735), timmerman te Zoeterwoude, aan Alexander le Breton van Doeswerff, 2 april 1768. Charter op perkament, zegel verloren. Ondertekend door de schout Gerard van Alphen en schepenen Jan van Oostenrijk en Pieter Vrijenberg.
62435: - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Agema
62417: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Huym
62415: - Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda (Van)
29801: - CARLONI, SCHILDERIJ JERUSALEM -- The public entry of the Queen into Jerusalem. Painted by signor Carloni, now exhibiting at 80 Pall Mall, Londen, 1820, 16 pag., gedrukt.
56892: -- - The English peerage, or a view of the ancient and present state of the English nobility, 3 volumes, London 1790.
56900: [Irtenkauf, W., und K.H. Halbach]; - Die Weingartner Liederhandschrift. Facsimile, Stuttgart 1969.
35414: N.N. - Twee oude foto's, elk ca 18 x 24 cm, beide eind 19e eeuw, van promotiepartijen te Amsterdam. Fotograaf: Nic. Schuitvlot.
29861: - TONEEL, MAASTRICHT 1777 -- Aankondiging voor een opvoering op 2-1-1777 van de opera Toinon et Toinette (muziek van Gossel) door Les Comédiens Francais. Kaartverkoop bij Sieur Louis, cafetier sur le Vrithof. 1 blad 4° oblong, gedrukt.
61195: - Le Chateau de Marly (mirrored)
58376: - Relation officielle de la réception de sa majesté la Reine Wilhelmine et de son altesse royale le Prince des Pays-Bas a l'hotel de ville de Paris (2 juin 1912), Paris: J. Barreau, 1920.
58340: - 500 beste Hausarzneimittel gegen alle krankheiten der menschen als (.....) auch die wunderkrafte des salten wassers nebst Hufeland's Haus-und Reiseapotheke, 4o, Auflage Quedlinburg [ca. 1845], 98 pag.
61201: - Vue perspective de la Place Royal à Paris ou est posée la statue Equeste de Louis 13
46332: - ROSSUM, VAN, ZIJLSTRA--- Briefkaart van K.M.P(?) van Rossum d.d. Dordrecht 1911 aan mej. H. Zijlstra. Manuscript.
46341: - VERHOEFF, CATS--- Afdruk in rode lak van een zegelstempel met wapen Verhoeff of Cats?
46345: - MILITARIA, VAN SUCHTELEN--- Aanstelling van Jan Hendrik Mosburger van Suchtelen tot 2e luitenant bij de Cie Vrijwillige Landmilitie te Deventer. 's Gravenhage 29-6-1815, folio, 1 pag., deels gedrukt.
46351: - BUSCHMAN--- Het geslacht Buschman. Getypt, 22 pag. in omslag.
46353: - RHIJN, VAN--- Genealogische aantekeningen van het geslacht Van Rhijn. 's Gravenhage, 1972, door D.A. Visker. Getypt, 6 pag.
46355: - STAPELKAMP--- Genealogie Stapelkamp. Samengesteld als kwartierstaat door dr. G.J. Stapelkamp te Arnhem, 1977, ca. 50 pag.
46356: - DAELL, VAN--- De familie van Daell. Getypt, 9 pag.
29616: - CULEMBORG, VERMEULEN, BELASTING -- Beschrijvingsbiljet voor de belasting op het personeel t.n.v. Jan Vermeulen Azn. te Culemborg, 1823. Deels gedrukt, folio, 4 pag.
29618: - NIERVAART, KLUNDERT, KORENMOLEN -- 'Publicatie dd. 's Gravenhage 15-1-1715, van Rade en rekeningen van wijlen Willem III en Frederik Hendrik, waarbij de pachters van de hoeven en landerijen van de Oranjes onder Niervaart in de Bloemendaalse, Nassause e.a. polders over de rivier naast Sevenbergen gelegen, verplicht worden de molenaar van de dwang-korenmolen in de Klundert of Niervaart te betalen. Gedrukt, 1 blad, plano.
61169: - Isaiah v. 37: 36
61161: - La Seconde Plaïe en Egypte (mirrored)
27288: [ Rogge, Cornelis ] - Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780, deel I ( van 4 ), " In Braband " 1790, 347 pag. Origineel karton ( mist voorplat ). Geillustreerd met 3 gegraveerde platen.
9077: [Müller, Heinrich August]; J[an] de Q[uack] (vert.) - De wraak, of De verwoesting der gevangenissen van de inquisitie te Toledo. Van den schrijver van Paulowna, Het blinde meisje, enz. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
59468: - Un siècle de Modes Féminines 1794-1894, Quatre cents toilettes reproduites en couleurs, Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1896.
14173: - CLERQ, DE Correspondentie ontvangen door A. de Clerq; gemeenteontvanger te Groede, ca. 1870-1890, 10 stuks.
9874: - Zegezangen ontboezemd ter gouden bruilofte van Jan Bommenée, opperfrabicq, brandmeester-generaal, erfscheider enz. van zijne geboortestad Middelburg, en Lina Van der boor, te samen in den echt verbonden te Zierikzee den 12 april 1730 en plegtig gevierd binnen Middelburg in Zeeland den 12 van grasmaand 1780. Middelburg, Levinus Moens. 4º: [104] p. Watervlekkig.
49144: - SUCHTELEN VAN DE HAARE, VAN; RUETER--- Poesiealbum/Poezie Album van Anna Maria Clasina Hugone (Anneke) van Suchtelen van de Haare, met 28 inschrijvingen uit de jaren 1919-1922, veelal te Sloterdijk en Amsterdam.
57186: -- - Echte en nette beschryving der echt-vereeniging van H.D.H. Frederica L.W., princesse van Oranje en Nassau en Z.D.H. Carel Georg August, erfprins van Brunswijk, z.pl. [1790].
57184: [m Reddingius, G.]; - Leesboek voor landschoolen over de waarde, de voorrechten, de bestemming, en de bijzondere pligten van den boerenstand, uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1800.
58250: - Brochure van N.I.T.O.R., vereniging van vrouwelijke studenten te Leiden, 1938, 4 pag., gedrukt, geill.
58251: - Vers betr. tocht van de Uiver naar Melbourne, 1 pag. gedrukt, met afb. van Uiver.[ 1934].
57324: -- - Naamlijst der bestuurderen, commissarissen, leden van verdienste, leden en donatrices van het departement 's-Gravenhage der My. tot Nut van 't Algemeen, mei 1838, 11 pag.
42749: - - The horse; with a treatise on draught and a copious index. London, Baldwin and Cradock, 1831.
8160: [Hooghe, Romeyn de] - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux, Leiden 1710. Reprint Amsterdam (van Hoeve) 1979, 47 p., oblong, met los tekstboekje.
9878: - Mijne herdenking aan den ontijdigen dood van ... Didericus Van der kemp, voorgevallen op den 4 van oogstmaand 1780, in den ouderdom van ruim 48 jaaren. z.p. 8º: [6] p.
44492: - DEVENTER; ATHENAEUM--- 'Programma' voor het feest betr. het 200 jarig bestaan van Deventers Doorluchtige School op 16 en 17 Februari 1830. Plano, gedrukt, (door J. de Lange), 1 blad.
44494: - HERTOGENBOSCH; GERRESE; NOIJONS--- Rekening van timmerman J. Gerrese voor verbouwing van huis van Noijons-Giellen te 's Hertogenbosch, 1894. Manuscript, 8 pag.
44498: - HONDEN--- Vier handleidingen in het Frans voor de verzorging van honden (voer, wassen, medicijnen etc.), ca. 1900?
44504: - GEZEGELD PAPIER--- Vel gezegeld papier met in rood gedrukt een zegel van 1 gulden ''s Gr. 1968'.
44506: - MIERLOO; CLERCX--- Briefje van houthandelaar Felix Clercx te Mierloo, 1894. Maunscript.
44512: - NOORDEN, VAN--- Twee omslagen voor 'Doopaankondigingen', ontwerp P. van Noorden ca. 1930, gedrukt.
44522: - THEOLOGIE--- 'Concio de comuni SS virg. Catharina in Ilip & Capelle 1754'. Religieuze tekst, manuscript, 8 pag.
44528: - STROEK; HARTMAN--- Boedelverdeling van Jan Stroek (Stroeck) overleden te Amsterdam 4-7-1797, tussen zijn vier kinderen. Manuscript, folio, 18 pag.
44532: - PRAINAT; COVILLE--- Huwelijksacte van J. Prainat met M.J.D. Coville te Rouaan, d.d. 23 Frimaire an X, manuscript, 3 pag.
44536: - ELBINGH; BACHDACH; CRACHTER--- Attestatie van stadsbestuur van Elbingh voor Jacob Janssen Bachdach om te dienen in een proces tegen Christof Crachter te Reeval, 1-9-1667. Manuscript, folio, 2 pag., met fraai ouwelzegel.
44538: - DUMON--- Brief van A. Dumon, minister van publieke werken van Belgie, d.d. Brussel 1856 aan Heringa, postdirecteur te Schiedam, manuscript, 4°, 2 pag.
44544: - HUGO --- Aantekeningen betr. Hermanus Hugo, begin 17e eeuw, manuscript, ca. 1800, folio, 1 pag.
44555: - KOCK, DE; SCHILGE; VAN HOOF; 1793--- Eigentijdse kopie van de 'Waarschouwing aan het Volk van Nederland' d.d. Antwerpen 18-1-1793, getekend Het Comite Revolutionair der Bataven J.C. de Kock, Hendrik Schilge en Jean F.R. van Hoof. Manuscript, folio, 3 pag.
44540: - SNOUCKAERT--- Briefje van Snouckaert, 's Hage 1884, manuscript, 1 pag.
44559: - MARTINI --- Kwitantie d.d. 1801 van Martini, ontvanger in het Dep. van de Dommel. Deels gedrukt, folio, 1 pag.
44569: - HENDRIKSE; HOGENVELD; VAN BEKKUM --- Familieaantekeningen Hendrikse, Hogenveld, van Bekkum, ca. 1900. Manuscript, 1 pag.
44575: - GEUNS, VAN--- Feiten uit het leven van med. dr. Jacob van Geuns, 1795-1828. Manuscript, folio, 2 pag. 18e eeuws handschrift. M9474
44579: - CRAMER; DUISBURG --- Brief van H.W. Cramer, d.d. Duisburg, 1804. Manuscript, 8°, 3 pag.
44581: - JOPPEN DE BEEGDEN --- Extract uit overlijdensregister Maastricht betr. het overlijden op 9-8-1840 van Petrus Th.H.B. Joppen de Beegden. Manuscript, folio, 1 pag.
44583: - STAVENISSE POUS --- Handtekening van mr. H.J. Stavenisse Pous, 1786, op perkament.
44585: - HAGEN; WEITZEL; LOCHMAN --- Parenteel van de nakomelingen van een echtpaar Van Hagen. Schema op papier, 19e eeuws, 35x55 cm.
44587: - NUMISMATIEK; DE FREMERY, NICOLAI --- Prijsopgave van fa. Begeer voor een penning op het 25 jarig huwelijk van W.J. de Fremery en P.H. Nicolai, 1961. Met schetsje.
44589: - GRAAFLAND --- Ontwerptekening voor een titelpagina voor een genealogie Graafland, ca. 1930 (met fam. wapens).
44520: - OOSTERBEEK; HEMELSEBERG; TIMMERMANS--- Schetsboekblad met twee krijttekeningen gesigneerd H. Timmermans 1918, voorstellende huis Hemelse Berg te Oosterbeek en kerk (te Oosterbeek?), 22x30 cm.
42755: [Scribani, Carolus] - Aussfuhrliches wolgegrundtes, politisches Bedencken, auff das nach jetz wehrende Kriegswesen im Niderlandt: darinn grundtlich angedeuttet unnd erzehlet wirdt, woher der Krieg entsprossen, wie solcher ein anfang und Mittel gefuhrt, und dann endlich wie derselbe zu einem glucklichen End kondte gebracht werden (...). z. pl. [Duitsland?], 1629.
29871: - WORMERVEER, 'S HERTOGENBOSCH, BANK -- 'Groot-boek van schipper Wouter Bank van 's Bosch op Wormerveer 1794'. Titelpagina van een grootboek met pentekening in cirkelvorm met deze tekst en een gezicht op een stadje (Wormerveer?) en symbolen van handel en scheepvaart. Folio, 1 blad. Fraai.
29869: - ERMERINS -- Overdruk van het gedicht 'Begrafenis' door F.Z. Ermerins, 19e- eeuw.
69721: - Lauwerzee-verslag 1904. Verslag der commissie tot het instellen van een nader onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee
45023: - MARQUES DE LOS RIOS --- Bericht in het Duits betr. het huwelijk van Franz Marchesen de Los Rios, obristen uber ein regiment zu Fuss en Maria Antonia ... dochter van de schrijver van deze brief d.d. 12-3-1752. Deels gedrukt, folio, 3 pag.
62006: - 2e Vue des Boulvard A Paris (mirrored)
65468: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1862
65466: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1860
65465: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1859
11553: - NOOTEN, VAN De vier in chromolithografie gedrukte wapens uit Vorsterman van Oyen van de families Van Nooten, Hoola van Nooten, Cambier van Nooten en Sandt van Nooten op één blad. 27x30 cm. Ca. 1880.
11558: - OTTENS Carte-de-visite-portretfoto van drie kindertjes Ottens. Bremen, ca. 1890.
14686: [Driel, van] - Geslachtboom ofte de affkomstelingen van Doen Beijense van Driel.
62541: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aquin (d')
62543: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arazola Deonata
62545: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arconnati Visconti
62547: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ardenne (d')
68956: - Manuscript: Collection of religious fragments
68994: - Het prentenboek van de Dominicus.
40636: - N.V. A.J. ten Hope's Handelsmaatschappij. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum, Rotterdam, 1926, 64 pag., geb., geïll.
40682: - Utrecht. Uitgave van het gem. bestuur van Utrecht, met medewerking van de Maatsch. van Nijverh. afd. Utrecht, Utrecht[ca.1920], 176 pag., geb., geïll.
48466: - HELMOND--- Extract resolutien Staten Generaal 11-7-1789, betr. Roomse personen in de regering van Helmond. Manuscript, folio, 4 pag.
48474: - VLIERDEN, D, AUMERIE, HEYCOOP--- Korte staat van ontvangsten en uitgaven voor Johan Fr. Daumerie, heer van Vlierden, 1766-1767. Manuscript, folio, 3 pag. Getekend Antoni Heycoop, secr.
45674: - ROOS--- Enkele stukken betr. Simon P. Roos, p/a Edward Wilson, Ozone Park L.I., New York. Manuscripten.
13397: - LENNEP, VAN; VAN SUCHTELEN Schematisch overzicht van de afstammelingen van Johan van Lennep en Anna van Suchtelen, met hun beider familiewapens in kleur. Tekening, ca 1900?, 40x50 cm
13398: - CAVELIER, LE Bericht betr. het overlijden van Nicolaas le Cavelier, luit. kolonel, 71 jr, Arnhem 18 oktober 1786, getekend door M.C.A. le Cavelier, wed. le Cavelier, 1 blad, folio, deels gedrukt.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

4/1