Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
65659: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge van Zwijnsbergen
11479: - L'HOMME, DE; VAN STIJGEREN AMSTERDAM, WEET-LUST. Fraai gebonden handschrift `Gedichten door Jan Louis l'Homme', met op het titelblad een getekend silhouet en de regels `Zie 't schaduwbeeld mijns mans, door mijne hand getekend / Bezat mijn kunst meer kragt dan was het fiks en spreekend / Dog die dees mengeling van dicht tafreelen leest / Ontdekt een juiste schets van 's mans verheeven geest / Anna Jacomina de L'Homme, gebooren van Stijgeren.' Groot 4(: 158 p., gebonden in halfleer met op de vergulde rug: `Gedichten door Jan Louis de l'Homme'. Het betreft de periode 1773-1797.
11486: - LEEUWARDEN, STEENKAMP Ontwerptekening met kleur voor een diploma voor de tentoonstelling te Leeuwarden 1906 ter viering van het 50-jarig bestaan der Vereniging `Nijverheid', door J.C.P.W.A. Steenskamp. 36x48 cm. Fraai.
11487: - LEHMAN Carte-de-visite-foto van jongetje E.A. Lehman, Amsterdam, ca. 1900.
11494: - LEY, VAN DER Carte-de-visite-portretfoto van Mej. W.C.A. van der Ley, dienstbode bij de familie Van Veen-Blokhuis, Amsterdam, ca. 1900.
9811: - Hieronymus Van alphen bij het graf van zijne [echtgenote] Johanna Maria Van goens. Utrecht, J. van Terveen, 1775. 8º: 23 p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
66953: - Promesse Mandat Territorial, 3 copies, nrs 12758-12760, serie 14, 500 francs,
68478: - La Haye diplomatique et mondain 1935.
65941: - Der Kampf der Festung Breslau, Sonderdruck aus Wehrwissenschaftliche Rundschau.
48650: - LALET--- Correspondentie tussen C. de Jong en Roger Lalet te Hyeres, 1986, betr. wapen Lalet. Manuscript, 3 pag.
66952: - Promesse Mandat Territorial, 5 copies, nrs 7181-7185, serie 2, 500 francs,
60636: - [THREE COIN ORDINANCES FROM THE NETHERLANDS 1610] 1. Placcaet ende ordonnantie va[n]de hooge en[de] mogende heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, soo opten cours van t' gelt, als opte politie ende discipline betreffende d' exercitie vande munte en[de] muntslach: Midtsgaders t' stuck vanden wissel ende wisselaers, scheyders, affineurs, gout ende silver-smeden, juweliers, ende alle andere in de Vereenichde Nederlanden. [BOUND WITH] 2. Beeldenaer ofte figuer-boeck, dienende op de nieuwe ordonnantie vander munte, gearresteert ende uytgegeven by de [...] Staten Generael [...] op den sesten iulij 1610. [BOUND WITH] 3. Manvael ofte handtboeck, inhoudende die weerde vanden marck, once, engelsche, en? aes van alle ghevalueerde ende onghevalueerde munte.
54167: --- - Vervolgh van stukken rakende de proceduren van den Hove (...) van Holland (...) tegens (...) Willem Stoop als schout der Stede Dordrecht. z. pl., [1685].
57680: [GROOT, B.H. DE E.A.], - Rapport inzake maatregelen, van overheidswege te treffen ter meer intensieve bestrijding van de ernstige gevaren voor de zeden, waaraan de jeugd heden ten dage is blootgesteld. Uitgebracht door de commissie daartoe ingesteld door de interdiocesane jeugdcommissie bij haar besluit dd. 18-12-1933, 's-Hertogenbosch 1934, 48 pag.
57694: - Korte formulieren van den H. doop en 't H. Avondmaal, met de bygevoegde Gebeden en Dankzeggingen, z. pl., z. j, [18e eeuw].
57696: [JONKER, T], - tien jaren arbeid over de verstootenen (ver. hulp voor onbekuisden), Amsterdam 1913, 30 p, geill.
51916: - Der Aeon. In fünf Aufzügen bearbeitet. Exputeo. Blaricum, Waelburgh, 1924. Ingenaaid (rug gerepareerd), 303 pag. Nummer 260 van de oplage van 300 exemplaren. Omslag ontwerp J. Briede.
67681: - Algemeen Nieuws- en advertentieblad no. 100 Zaturdag 13 December 1823.
66011: - De voordeelen der duin-waterleiding
48730: - WOERDEN--- Rapport bij Staten van Holland 30-7-1749 betr. Groot waterschap Woerden. Folio, 3 pag., gedrukt.
52330: [DUIN, STEEF VAN E.A. (RED.)], - De werkstaking bij Van Heek & Co, 13 januari-16 juni 1902. Een verslag van de werkgroep Twentse textielstaking, Amsterdam 1971, 78 pag., gestencild.
55109: --- - Alzo aan myne heeren van den geregte der stad Amsterdam (...) [d.d. 14-5-1754. Verbod op twee boekjes]. Amsterdam, S. Lamsveld, 1754.
55153: --- - Placcaet vande Doorluchtige Ho. ende Mo. heeren die Staten Generael (...) teghens het maecken, inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroijen van allerhande argerlicke ende seditieuse boucxkens, liedekens etc. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1621.
11910: - HORST, TER Conté-tekening van een bebaarde manskop, gesigneerd J. ter Horst, 30x22 cm.
11920: - JUNGE Portrettekening met zwart krijt, gehoogd met wit krijt, gesigneerd `Th. Junge fecit 1842'. 40x30 cm.
11922: - KAUPE, FABRICIUS Aanspraak van eenen Hollander tot eenen Duitscher en gelukwensching van beiden aan bruidegom en bruid F.W. Kaupe en J.A. Fabricius, Amsterdam, 12 juli 1849. 8(: [14] p.
11925: - KEMPER, WAP Bij het spoedig en onverwacht overlijden van ... Jan Melchior Kemper. 4(: [3] p.
11932: - KLAVERWIJDEN, KRAGTINGH Bij de eerste heiligen communie van mijne waarde nicht Johanna Jakoba Klaverwijden. Ca. 1827. 4(: [3] p.
11935: - KLOCK Herderszangh ter 53ste verjaaring van de heer Johs. Klock op den 29 jan. 1763. 4(: [4] p. Met 4 pp. muziekschrift
30067: - POORT, DE GEUS-VAN BLOCKLAND -- Genealogisch schema Poort-de Geus-van Blockland, 19e- eeuw, manuscript, 1 pag.
66951: - Promesse Mandat Territorial, 5 copies, nrs 49456-49460, seerie 2, 500 francs,
59122: - herinnering geloofsbelijdenis van Grietje van den Berg op 25 maart 1903 in de Westerkerk door ds J.J. van Noort [8 p., deels handschrift, deels gedrukt].
59124: - Missiven en dispositien van de Minister van Waterstaat en de Minister van Financien aan de Land-Drost van het departement Amstelland, betreffende dijk- en polderbesturen, gemeentebesturen, 1810, 5 stuks ieder 3 pp bedrukt. Vermeld worden J.H. Appelius, Jan van Styrum, Le Duc de Plaisance.
57925: - Brief van J.J. Mauricius d.d. Hamburg 14-4-1740 aan de Staten Generaal betr. derde nalezing over IJsland en Groenland, gedrukt, folio, 1+6 pag.
53623: [REGLEY, ABBÉ] - Levens-beschryving van Louis Mandryn, waar in de voornaamste gevallen en bedrijven van dien beruchten contrebandier sedert zyn eerste jeugt tot aan zyne dood te vinden zyn. Naar het oorspronkelyke uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Jan Morterre, [ca. 1760].
65798: - In memoriam Dr. J. van der Elst 16 maart 1888-13 december 1948
55402: [ADELUNG, J.C.] - Geschichte der menschlichen Narrheit, oder lebensbeschreibungen beruhmter Schwartzkunstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwarmer, Wahrsager und anderer philosophischer Unholden. De delen 1, 2 en 3 (van 7?), Leipzig, 1785-1787.
55424: [RABUS, PIETER] - Historie van den oproer te Amsterdam voorgevallen door den Stads-Gr. Achtb. Overheid en trouwe borgers (...) gestild, zedert den 31-1-1696. Amsterdam, Jan Graal, 1717 [op gegraveerde titelpagina Willem Lamsveldt 1702].
55446: --- - Imprimerie & librairie. Extrait du registre aux arretes du prefet du departement de l'Escaut. Gent, A.B. Steven, 1811.
55478: --- - Nominative staat van eenige militairen, behoord hebbende tot de land- en zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde (...) weggezonden of (...) vervallen verklaard van den militairen stand. 's Gravenhage 18-3-1844. Per lijst EUR 38 ex BTW
51196: [TIL, H.N. VAN], - Het Geldersch schoolboek: of merkwaardige voorvallen en personen uit de geschiedenis van Gelderland, 2 stukjes, Nijmegen, Thieme, 1831-1832.
66950: - Promesse Mandat Territorial, N. 77076 serie 18, 100 francs.
51768: - Staat van den landbouw op Java onder het bestuur van den burggraaf Du Bus de Gisignies als kommissaris-generaal over Nederlands Indie, Brussel 1846.
51722: [SAALMINK, L.G.], - Nederlandse bibliografie 1801-1832. Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage, Houten 1993.
49409: - GRAVENHAGE, STANDBEELD WILLEM II--- Dossier stukken betr. de oprichting van het ruiterstandbeeld voor Koning Willem II te 's Gravenhage, 1924. 7 foto's, 3 convocaties en krantenknipsels.
9247: [HAREN, ONNO ZWIER VAN] - Deductie voor Jr Onno Zwier van Haren, [...], ter zyner noodwendige zuiveringe, van de lasterlyke geruchten en imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt. [Leeuwarden], [1761]. [Gebonden met:] Tweede deductie voor Jr Onno Zwier van Haren [...]. Leeuwarden, Abraham Ferwerda, 1762. [en met:] Verdediging van de heeren Johan Alexander van Sandick, en Mr. Wilhem van Hogendorp, tegen de verregaande beschuldigingen, hen en hunne huisvrouwen, benevens anderen, ten laste gelegt, by zekere volumineuse Deductie door Jr. Onno Zwier van Haren [...]. Den Haag, Pieter van Cleef en Pierre Gosse Junior, 1761. [en met:] Verdediging van Mr. Wilhem van Hogendorp [...] tot wederlegginge van eenige verregaende beschuldigingen, in de tweede deductie [...]. Rotterdam, Jan Daniel Beman en Zoon en Reinier Arrenberg, 1762. [en met:] Verdediging van Aegidius vander Dussen [...] tegen de verregaande beschuldigingen hem ten laste gelegt [...]. Den Haag, Benjamin Gibert, 1762. [4 delen]
10605: - Ter gedachtenis mevrouw H.G. Kiehl (Theodora Sophia Sablairolles), geboren te 's gravenhage 18 maart 1817, aldaar 2 february 1859 overleden. Amsterdam, A.H. van Gorcum. Plano, 1 blad.
10606: - Op den dood van mijn kind. Joseph von Eichendorff met eenige vrijheid nagezongen ter herinnering aan het overlijden van mijn zoontje Albertus Alewijn [de jager], geboren 2 july 1858 overleden 20 september 1859. z.p. 8º: 7 p.
10610: - Tafelzangen ter eer van Dr. H. Oort en zijne bruid E.W. De goeje [21 nov. 1860]. z.p. 8º: 23 p.
10612: - [Gedichten op het huwelijk van Gusje Tendering en ?] z.p. 8º: 7 p.
10615: - Merens dood. Boezemklanken. Utrecht, W.J.A. Mulder. 4º: 8 p.
55680: --- - Alexander de Injosta onthoofd en 80 capiteynen gedeporteert om haer quade compartement, in 't leger van (...) Prince van Oranje. Te Bodegrave op maendagh den 8-8-1672. Amsterdam, Pieter Claesz, [1672].
67309: - Nederland's Adelsboek 1922
65859: - ANNALES ACADEMICI 1859-1860
10617: - Op de bruidspartij van den heer P.I. Fennema en mejufvrouw A.I. Rinkes, junij 1864. z.p. 8º: [14] p.
10619: - Welkomst-lied, 6 augustus 1865. z.p. 8º: [1] p.
10624: - Aan bruid en bruidegom, feestzang (op 25-jarig huwelijk). 18 september 1866. z.p. 8º: [3] p.
10626: - Feest-bede [op huwelijk van ?] z.p. 8º: [1] p.
10632: - Dichtregelen gezongen door de weezen der N.H. Diaconie bij gelegenheid der feestviering van den Heer D.A. Keuskamp, ter herinnering aan zijne 25-jarige hoofdonderwijzers-betrekking in het Diaconie-weeshuis. Gevierd te 's-gravenhage den 25 july 1867. z.p., C.H. Susan jr. 3, 4 p.
66945: - Nederlandsche Staatscourant Woensdag 21 Junij 1826 nr. 144
66946: - Nederlandsche Staatscourant Donderdag 29 Junij 1826 nr. 151
67672: - "Aan den Wel. Edel. Achtbaren Heer Comans/Gomans", Groningen.
66944: - Nederlandsche Staatscourant Maandag 22 Mei 1826 nr. 118
66942: - Nederlandsche Staatscourant Zaturdag 29 April 1826 nr. 101
66943: - Nederlandsche Staatscourant Vrijdag 5 Mei 1826 nr. 105
66941: - Nederlandsche Staatscourant Zaturdag 24 April 1826 nr. 96
66939: - Nederlandsche Staatscourant Dingsdag 18 April 1826 nr. 91
66940: - Nederlandsche Staatscourant Zaturdag 22 April 1826 nr. 95
49233: - WORKUM--- Drie nota's voor burgerweeshuis te Workum, d.d. 1894. deels gedrukt, 3 pag.
9652: - Aan ... Mr. Egbert De vry temmink, oud schepen, raad, gedeputeerde ... ter admiraliteit ... bewindhebber van de Oost-Indische maatschappy ... verkooren tot burgermeester der stad Amsteldam den eersten february 1749. Amsterdam, Dirk onder de Linden. Plano.
54257: --- - Verzameling van wetten, besluiten en voorschriften betreffende het gevangeniswezen, over de jaren 1860-1864, 1865-1869,1875-1879, 1880-1884, 1885-1889, 1890-1897,1908-1909, 1910-1911, 1918-1919. 9 delen, 's Gravenhage, Landsdrukkerij.
66936: - Nederlandsche Staatscourant Vrijdag 4 Maart 1826 nr. 71
66937: - Nederlandsche Staatscourant Donderdag 6 April 1826 nr. 81
67670: - Series Lectionem Universitate Amstelodamensi anno academico 1927-1928 rectore magnifico Henrico Burger.
66462: - Adresboek van Haarlem, 1942-1943.
10017: - Lijkzangen bij het afsterven van ... Mr. Adrianus Johannes Van royen, overleden den 16 van grasmaand 1786. Leiden, C. Heyligert. 4º: [24] p., met titelvignet met o.a. familiewapen.
66935: - Nederlandsche Staatscourant Maandag 20 Maart 1826 nr. 67
49377: - ELSRYK, AMSTELVEEN, WELLEKENS--- J.B. Wellekens, Gezangen voor Elsryk. Extract uit de gedichtenbundel van Wellekens, 1e druk, 1710, pp. 1-38.
68517: - Atlas A.N.W.B. Bl. 13. Zwolle.
45025: - FARNESE; PARMA; DE TOURNON --- Letter from Octave Farnese, duc de Parme to Cardinal de Tournon, dated 17 November 1551/Brief van Octave Farnese, duc de Parme, d.d. Parma 17-11-1551, aan de kardinaal de Tournon te Venetie
57715: - Extract van testament van Elisabeth Schrijver, weduwe van Anthony Knakenhouwer, wonende in de tuinstraat bij de Prinsenhaghe, gedateerd 2 december 1800 en gepasseerd voor notaris A. Houtkoper te Amsterdam (Extract: d.d. 27 februari 1812).,
11776: - BRANDT Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Arnold Hermann Wilhelm Brandt te Amsterdam, mei 1852, 50x12 cm., 1 p.
11784: - BRINK, TEN; BORWINKEL Ter nagedagtenisse van ... Rudolph Arend ten Brink, ... leeraar in de gemijnte van Jesus Christus te Amsteldam en aldaar overleeden 29 september 1775. 4(: [1] p.
11787: - BROUWER, NALES Na vijf en twintig jaren. [Album betreffende de zilveren bruiloft van Jacob L. Brouwer en Aaltje Nales.] Oblong album met 36 bladen met foto's en met 16 bladen gedicht. Op omslag, in goud: `1895 28 augustus 1920'.
11791: - CLEEFF, VAN Gedicht `De Hoogmoed beteugeld', gesigneerd door N.T. (of J.?) van Cleeff, 4 december 1780. 4(: 4 p.
11792: - COBBÉ, WOUTERS, ANTWERPEN Brief van F.F.P. Cobbé aan haar nichtje, getekend Sleutels 10 september 1782, over de eventuele komst van d'heer pastoor bij haar in Antwerpen, met verso een briefje over dezelfde zaak van de heer Wouters, penningmeester in de Lange Nieuwstraat te Antwerpen. 4(: 2 p.
67667: - Two documents of Gemeentebestuur van 's-Gravenhage donating prices to J. van den Bos, Kopschool Ferdinand Bolstraat 130, 31 March 1931 (signed by E. Vera, C.J. Rops) and Adriana van den Bos, Openbare Lagere School Stortenbekerstraat, (signed by J. Verniers).
12179: - ZAANSTREEK, KARMAN Gedrukt Zaanlands voornaamste bijzonderheeden en gebeurtenissen van het afgeloopene jaar 1791, dichtmatig opgeschetst ... door Simon Karman Jacobszoon. Plano, 1 blad.
12186: - AALTEN, PENNING, BEKINK Bericht van het voorgenomen huwelijk van V.P.J.(?) Penning en M.J. Bekink, Aalten 4 september 1857, 2 p.
12188: - ALBLAS, DRIEHUIZEN, KALLIGRAFIE Twee bladen kalligrafie, gesigneerd door `J. Alblas onderwijzer', Driehuizen 1836, 1841. Ieder blad 32x42 cm.
13688: - VOORBACH, BREDA Kerkelijke attestatie voor Johannes Voorbach, lidmaat van Breda, bij zijn vertrek naar Gendringen, 1815, 1 p., deels gedrukt.
13690: - BOUVE, DEN BOSCH Kerkelijke attestatie voor Gerretje Bouve, lidmate te ‘s-Hertogenbosch, bij haar vertrek naar Willemstad, 1777, 1 p., deels gedrukt.
13692: - TEX, DEN Brief van C.A. den Tex, secretaris van het Koninklijk Instituut, dd 1844, aan de minister van onderwijs te Parijs, 2 p., manuscript.
12887: - HEYBROCK Aquarel in bruin gesigneerd: Osnabrück 1861, Emma Heybroc(k?), 22x30 cm.
12892: - HOFSTEDE DE GROOT Verklaring van Dr. C. Hofstede de Groot, d.d. 's-Gravenhage 1912, betreffende de echtheid van een op koper geschilderde afbeelding van een jonge krijgsman door Gerard ter Borch (thans in Rijksmuseum). Manuscript, 8(, 1 p.
12894: - HON, LE Brief van Charles graaf van Le Hon, Belgisch staatsman, aan De Koss, gezant van de koning van Denemarken. Z.p., z.j. (begin 19de eeuw), 2 p.
12896: - HOOP SCHEFFER, DE Potloodtekening (huisjes), gesigneerd J.D. Hoop Scheffer, 18 oct. 1859, 18x27 cm.
12898: - HOROSCOOP CA. 1800, JOHANNES `Levens Beschrijving van den heer Johannes, gebooren den 16 maart 1780 onder de planeet Saturnus in conjunctie Venus in het 5de afspeekt Leo'. Manuscript horoscoop, ca. 1800; folio, 3 p., gesigneerd J.F.(?)
36386: I.B.A.V.A.M. - Meditationes philosophicae de falsa virtute exemplo Alexandri Magni illustrata. Jena Werther 1720
13055: - RIEMSDIJK, VAN; LITHOGRAAF Twee exemplaren van een litho van een aantal personen (onder wie militairen) in banken, gesigneerd CFR (?) '95, ieder ca. 28x35 cm. Op het opzetkarton: `Originele steentekening van Ricardo Flores (van Riemsdijk) Parijs (teekende in diversche Fransche Illustraties, o.a. in Le Rire), geteekend te Utrecht ten huize van prof. Hubrecht, 3de afdruk. Bij de 3de afdruk brak de steen. Steendruk Moesman.'
13056: - ROBLES, DE Potloodschets van het wapen van Franciscus Johannes de Robles. 19de-eeuws, 1 p.
13057: - ROEDINGER, KREHL Brief van ... Roedinger, hoogleraar oriëntalistiek te Halle, aan Ludolf Krehl te Leipzig, 1848, 1 p.
13059: - ROERMOND, BONHOMME Circulaire van expeditiekantoor Oscar Bonhomme te Roermond, 1874, betreffende vestiging. 4(, gedrukt, 1 p.
12688: - WIJN, BOURGEOIS, MAUX Brief van Félix Bourgeois, wijnkoper te Narbonne, aan Roucaud Maux & Cie te Bordeaux, 1871, betr. wijn.
12692: - WIJN, VAN; HUYGENS Extract uit de registers van het `Tribunal de première instance' in Den Haag betreffende de erfenis van Lodewijk van Wijn, overleden te 's-Gravenhage. Erfgename is zijn dochter Johanna Albertina Margaretha van Wijn, meerderjarig, wonende te 's-Gravenhage. Gemachtigde mr. Willem Jacobus Huygens. 3 p., folio, met handtekeningen van Casparus Krieger en D.J. van Steyn Parvé.
12695: - ZALINGEN, VAN; VAN RAAM Briefje van oudtante G.W. van Zalingen, voor Bern. Kornelis van Raam t.g.v. diens H. doop, 23 april 1871. 8(: 2 p.
12700: - ZEVENBERGEN, VERHOEF, ALLARD Akte van transport van een half bunder zaailand, gelegen `int Landeken Voordage' onder Zevenbergen, verkocht door de erven van Anthony Verhoef, in leven oud-burgemeester van Geertruidenberg, voor 2/3 deel en familieleden Van der Hulst, aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Josephus Allard, Zevenbergen 16 maart 1758. Charter op perkament, getekend door de secretaris Ant. Anemaet.
12701: - ZEVENJARIGE OORLOG, VAN HAUZEUR, DE BELDERBUSCH, VAN HARSCAMP Collectie van 15 brieven van `M. de Hauzeur, commissaire général de guerre sur la guerre de sept ans', d.d. Aix, 1757-1758, ca. 30 p.
13106: - SMILDE, JOLDERTSMA, CRIMINALITEIT `In den nacht van 20 op 21 julij zijn uit de woning van den landbouwer Rentze Joldertsma te Smilde ontvreemd de navolgende goederen'. Folio, 1 p., gedrukt, d.d. 23 juli 1850.
13109: - SPELLINGHERVORMING Acht brochures betreffende spellinghervormingen, 1891-1934, gedrukt.
13113: - STEENKAMP, SCHRASSERT BERT, MILITARIA Collectie van 28 briefkaarten, alle uitvoerig aan beide zijden betekend door de militair en heraldisch tekenaar J.C.P.W.A. Steenkamp, ca. 1930-1940. De kaarten zijn gericht aan Koenraad C.L.G. Schrassert Bert, majoor der artillerie, geb. 24 maart 1866, wonende Laan van N.O.I. 168 te Den Haag. De tekeningen betreffen grappen en herinneringen aan gezamenlijke militaire belevenissen, o.a. in Indië (Atjeh?). Ook diverse rebussen. Fraai!
13073: - ROTTERDAM, TANDARTS, SON Circulaire van tandarts Maurice Son betreffende diens verhuizing en de verkrijgbaarheid van zijn tandenborstels bij coiffeur J.H.A. van Santen, 1884. 8(, gedrukt, 1 p.
13078: - RIJST Tekening door ... Rijst, klassiek beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x50 cm.
13077: - RIJK, DE Tekening met rood krijt (een voet), gesigneerd J. de Rijk, 20x23 cm.
13088: - SCHEEPVAART, SCHEFFER, VAN DER VALK `Berigt en reglement eener societeit van Nederlandsche scheepsbouw en scheepvaart, ... onder directie van Petrus Scheffer en Zoon te Amsterdam'. Amsterdam 1825. 8(: 32 p., gedrukt.
13090: - SCHEIDIUS, ELST Enkele stukken betreffende het goederenbezit van ds. F.A. Scheidius, predikant te Elst, overleden in 1777; 1778-1803. Folio, 20 p.
13094: - SCHIEDAM, VAN MEENE Uittreksel uit het geboorteregister van Schiedam betreffende de geboorte van Leendert van Meene op 23 november 1824, zoon van Ariaantje van Meene en van een onbekende vader. 8(: 1 p., oblong, deels gedrukt.
13202: - COENEN, WIGY Doopbewijs voor Anna Josepha, dochter van Gerard Coenen en Maria Barbera Wigy, gedoopt te Leuven in 1761, dd. Leuven 1785, manuscript, 1 p.
13204: - BULLAERT, DE COSTER Verzoek van J. (?) de Coster, dd. Brussel 7-11-1633, gericht aan monsieur Bullaert, conseiller ... intendant du Mont de Pieté te Arras, om betaling van 24 florins. Met aantekening van Bullaert en met diens handtekening, manuscript, 2 p.
13208: - CAPELLEN, VAN DER; DIBBOUT, VAN WIJKERSLOOTH, UTRECHT Minuut van een acte van schuldbekentenis verleden voor het gerecht van ... : Garlach van der Capellen, heer van ‘s Heer Aertsbergh, verklaart ƒ1800.- schuldig te zijn aan de gezusters Richarda Dibbout, wed. van de griffier Portengen, en Johanna Dibbout. Tevens ƒ1500.- aan Anthony van Wijkerslooth, spruitende uit een obligatie dd 20-7-1667. Hij zal betalen vóór 1682 en hij verleent hypotheek op zijn huis aan de Wittevrouwenstraat te Utrecht, manuscript, 2 p., fol. (ca. 1675)
13210: - LACLÉ Gedicht: “Op het graf van zijne doorl. hoogheid Willem George Frederik prince van Orange”, gesigneerd W.J. LaClé, stud., manuscript, 1 p.
13211: - STEENLANDT, VAN; BELGIË Stuk in een rechtzaak voor de vierschaar van Nieuw Munster (België), 1681, manuscript op perkament, 3 p.
14258: - OUKERKE, VAN Genealogisch overzicht van de verwanten van Laurens van Oukerke, geb. 1707, gehuwd I. 1737 met Catharina Voorhelm (ovl. 1737) en II. 1739 met Levina v.d. Vinne. De gegevens werden midden 18e eeuw door deze Laurens van Oukerke opgeschreven en gaan drie generaties terug en betreffen ook de kinderen van Laurens. Voorts gegevens over moeders familie: Pluym en Kastelijn en grootmoeders familie: Van den Boogaard. Andere namen: Spillebout, van Beverwijk, Huurkamp, van Nieuwenhuyzen, van Elsland, van der Vlugt, etc. Manuscript van 30 p., groot folio.
14260: - GERLINGS, FONTEIN Getekende kwartierstaat van Freek Gerlings, assuradeur (1882 - ?) huwde 1910 Johanna H. Brinckman. Tekening met gekleurde wapens door H.H. van Dam 1927, 38x50 cm.
14271: - ORANJE-NASSAU, ROUWKLEDING WILLEM IV “Aanmerkingen aangaande het rouw dragen over zijne Doorl. Hoogheid”, gedrukt, folio, 4 p., gepubliceerd door M. Gaillard te ‘s-Gravenhage 1751. ‘Met’: “Zedige Reflectien over de aanmerkingen op het draagen van den rouw”, gedrukt, folio, 4p., publ. M. Gaillard te ‘s-Gravenhage 1751.
14275: - METZELAAR Tekening in grijs van een “Albaneesch soldaat”, gesigneerd J. Metzelaar, 1833, 20x15 cm.
14281: - LODEWIJK NAPOLEON, 1810 Eigentijdse kopie van een brief van Lodewijk Napoleon aan het Corps Législatif, d.d. Haarlem 1 juli 1810, manuscript, 5 p., folio.
13896: - BOUSQUET, VAN IDDEKINGE Extract uit de Registers Burgelijke Stand te Amersfoort betr. het overlijden op 17-9-1868 van Johanna A.H. Bousquet, Wed. Jhr. Mr. Willem Pieter van Iddekinge, 1 p., deels gedrukt.
13901: - SCHRIJFMACHINES, BENIER Adreskaart van H.F. Benier & Co., Singel hoek Spui te Amsterdam, leverancier van schrijfmachines, ca. 1900?
13904: - HAARLEM ‘Damiaatjes-lied. Woorden van Piet Mossinkoff. Muziek van Jan Nibbering, Haarlem 1946’, 4 p., groot 4º, gedrukt met omslagtekening met Grote Kerk, door J.P. Scheepens.
13908: - WEST-INDIË Gids voor de West-Indische tentoonstelling van de Haagsche Natuur-historische vereeniging “Hydra”, gehouden in de HBS te ‘s-Gravenhage, 1933, 24 p., gedrukt.
13486: - ALKMAAR, DILHOFF, HALFMAN Aantekeningen uit de 18e eeuw (uit een familiebijbel?) betr. de geboorten van 5 kinderen van ... Dilhoff en Anna Geertruy Halfman, 1764-1778 en van het overlijden van laatstgenoemde, 1779. 1 blad, folio, manuscript.
13492: - BACKER Fotokopie van de getekende kwartierstaat van de kinderen van Jan Dam Backer en Rudolfine J. Swart, 1 blad.
13504: - KAMPEN, VAN Ontwerptekening in kleur voor een titelpagina van een “Genealogie van het geslacht Van Kampen”, met fraai getekend familiewapen tussen twee engelen.
13505: - STOCKHAUSEN, VON Twee ontwerptekeningen voor titelpagina’s van een “Geslachtsboek Von Stockhausen”, 2 p., folio.
13507: - SCHLENCKER Ontwerptekening voor een titelpagina “Genealogisch handschrift van het geslacht Schlencker”, 1 p. folio.
13511: - BROWN, VLIS Certificaat betr. deelname aan een cursus voor mevr. C.D. Brown-Vlis, 1965, 1 p., folio, deels gedrukt.
13512: - AAR, VAN DER Ontwerp voor een titelblad van een “Genealogie van het geslacht Van der Aar”, tekening, 1 p., folio, 20-eeuws.
14252: - HANSEN, KALLIGRAFIE, HOVY Blad pennekunst “Souvenir. Ter nagedachtenis van den hoog welgeboren heer den heer mr. H.L.P. Hovy, gep. kolonel der infanterie innig geliefde echtgenoot van ... mevr. Hovy-bsse Van Reede van Oudtshoorn, overleden te ‘s-Gravenhage 20 Oct 1892 in den ouderdom van 63 jaren. Door den vervaardiger eerbiedig aangeboden” en “Penteekenkunst van E. Hansen”. Fraai blad, zilveren letters op zwarte ondergrond, 40x30 cm.
36398: N.N. - Erorterung der Frage ob denen Calvinisten eine Kirchen-Versammlung in der Stadt Hamburg zu vergonnen? ..... Hamburg F.K.Greflinger ca 1695
13592: - VUNDERINK, BORGART, RIETBERGH Uittreksel uit het doopboek der Noorderkerk te Amsterdam betr. de geboorte dd 26-11-1777 van Magdalena B., dochter van Dirk Vunderink en Johanna W. Borgart (getuigen Jan Vunderink en Klara Burger). Amsterdam 1810, getekend door de koster ad interim Pieter Rietbergh, 1 p., deels gedrukt.
13595: - REGTDOORZEE GREUP Correspondentie tussen G. Halwasse en D.H. Regtdoorzee Greup te Vierhouten, 1954-1955, over de familiewapens Greup en Regtdoorzee, 13 stukken.
53792: --- - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [...] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt. 2e druk, vermeerderd met het gene in den eersten druck was uytgelaten en andere noodige dingen. Op Loevesteyn, voor Lieven van Vrijheyd, 1658.
12082: - SCHWEER, GUTTEN Feestviering ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijksfeest van den heer en mevrouw H.W. Schweer-Gutten. Z.p., 15 oktober 1933. Folio: [3] p.
12087: - SITTER, DE Brief van W. de Sitter, burgemeester te Groningen, z.j., betreffende verhindering om een vergadering van het bestuur van Mettray bij te wonen. 8(: 1 p.
12090: - SMAALE, HAARLEM Poëziealbum van mej. A.W. Smaale, 1856-1871, voornamelijk te Haarlem. 1 deel, mooi exemplaar.
12093: - SOCIËTEIT DE VRIENDSCHAP Groot blad, gekalligrafeerd, met de tekst `Naamlijst van de leden der wintersociëteit De Vriendschap', waaronder de namen volgen van drie directeuren en 49 leden, van wie er 26 hebben bedankt of zijn overleden. Z.p., z.j., wrs. 19de-eeuws. Plano, 1 blad.
68474: - Lyste van de capiteinen, luitenants en officieren over de 60 vaandelen burgers binnen de stad Amsterdam (...) met de naamen en woonplaatsen der brandmeesters 1766, 1767, 1769, 1770, 1772, 1773, 1775,1776, 1777, 1778, 1779, 1780.
48931: - HUFFELEN, VAN; APELDOORN--- Gedachtenis aan de belijdenis van Jannetje van Huffelen als lidmaat van de N.H. kerk. Apeldoorn 22-3-1918. Plano blad, deels gedrukt.
66932: - Nederlandsche Staatscourant Dingsdag 24 Januarij 1826 nr. 20
66930: - Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, nr. 44, 20 Februarij 1861.
66931: - Bijvoegsel behoorende tot de Dingsdagsche Haarlemsche Courant, 8 Januarij 1856.
66928: - Leydsche Courant no. 44, Woensdag 12 April 1826.
66926: - Rotterdamsche Courant, nr. 89, Saturdag 26 july 1800. Gelykheid, Vrijheyd, Broederschap.
66927: - Leeuwarder Courant no. 2775 van Saturdag 5den October 1805
66925: - Opregte Zaterdagse Haarlemsche Courant, nr. 164, 14 Julij 1855
66922: - Le Moniteur Universal. no. 516, Lundi 12 Novembre 1827.
66923: - Groninger Courant no. 47, Dingsdag 12 Junij 1832.
66921: - Utrechtse Courant, no. 17, Vrijdag 7 February 1755.
66919: - Rotterdamsche Courant, nr. 28, Saturdag 6 maart 1802
66920: - Algemeen Nieuws- en advertentie-blad No. 93, woensdag 21 November 1827
66915: - Rotterdamsche Courant, nr. 29, Dingsdag 9 maart 1802
66916: - Rotterdamsche Courant, nr. 20, Dingsdag 16 February 1802
66917: - Opregte Zaterdagse Haarlemsche Courant, nr. 154, 24 December 1808
66918: - Rotterdamsche Courant, nr. 30, Donderdag 11 Maart 1802
53655: --- - Sententien van den Hove van Hollandt (...) tegens Huych Bastiaensz vander Meer ende Daniel Paludanus, gepronuncieert op den 8-2-1652. Dordrecht, J.J. Verheul, 1652.
58392: - Blad kalligrafie met tekst betr. muziek. 30 x 40 cm. Ingelijst.
67771: - Hugo de Groot/Hugo Grotius portrait on paper possibly for a box of cigars.
67671: - Namen der provincien, rievieren, meren, wateren, eilanden steden &c voorkomende in de kaart van het Koniggrijk der Nederlanden (...).
66914: - Rotterdamsch Nieuwsblad 1894 in miniatuur
7161: [BRAUW, J. DE] - Mijne emigratie in Duitschland, Engeland en Ierland, in de jaren 1799 - 1802; met een verslag omtrent de Hollandsche Brigade in dienst van Groot-Brittannien, onder bevel van Z.D.H. den heere Erf-prins Van Oranje Nassau, alsmede eene korte beschrijving van eenige bijzonderheden te Londen, opgeteekend gedurende mijn verblijf aldaar in het jaar 1804. Utrecht, N. van den Monde, 1837.
65672: - Het regstgeding F.S. Elders, gevoerd voor den Prov. Hove van Noord-Holland, regtdoende ten criminele. Met in hoofdtrekken de pleitrede van Advocaat-Generaal Jhr. Mr. C.H. Backer. en die van Mr. J.A. Levy, advocaat van den beschuldigde. Benevens het arrest.
52998: --- - Brief aen seker vrient tot Amsterdam, houdende een sommier verhael van de gevanckenis en de sententie, gepronuncieert den 17. April 1664, nieuwen stijl, publijcquelick in de opene audientie en vierschare van d'Ed. Achtbare heeren van den gerechte der stadt Utrecht, tegens en ten laste van den heer Deuverden, secretaris van de Ed. Mogende heeren Staten van Utrecht. Z. pl. [1664].
59498: - Poorterbrief voor Jan Smit, blikslager, zoon van Cornelis Smit in leven varensman en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 5 januari 1752, getekend: Joan Thierry. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, incl. zegel 1751.
59499: - Poorterbrief voor Joannes Schoolman, loodgieter, zoon van Jacob Schoolman, mede loodgieter en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 10 november 1694, getekend: Van Loon. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, incl. zegel.
63751: - Photograph, foto, Garderen, church, kerk, pastorie, Dorpsweg, Stroe
67353: - Document (pachtcontract/pachtvoorwaarden) 1634 concerning the lands owned by Capls of Thorn in Breda.
64523: - Voorschrift op den velddienst voor het Nederlandsche Leger 1896
59333: - Rekeningen en kwitanties van en voor G.B. Schmidt, koffiehandelaar te Amsterdam, Keizersgracht 671, Amsterdam, 1898-1925, 1 omslag (20 stukken).
67428: - Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staats-Courant, No. 185, Vrijdag 5 Augustus 1831.
65151: - Register der overheden en leden van de Utrechtsche Balije der Ridderlijke Duitsche Orde, mitsgaders edele en aanzienlijke geslachten vermeld in de archieven dier Balije.
49096: - MOM FAURE--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van A.C. Mom Faure, d.d. Leiden 1822, manuscript.
49108: - SMITS, LEKZICHT--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van L.F.(D?) Smits, d.d. Lekzigt 1848, manuscript.
49110: - WESTENBERG--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van Louise Westenberg, d.d. 1840, manuscript.
49112: - KOLFF, BOUFFIJ, VAN HOEIJ--- Blaadje uit album amicorum van C.L. Kolff, met bijdrage van 'zuster' J.M. van Hoey geb. Boufij [Bouffij], manuscript, ca. 1798.
64021: - De eerste spoortrein in Nederland
67656: - Reglement wornach sich an dem Chur-Furstl. Sachss.Hof wegen der Gala und Trauer-tage zu achten. 1764. Neue Chur-Sachssische Hof-Ordnung de anno 1764. Demnach der Durchlauchtigste Furst und Herr XAverius, Koniglicher Prinz in Pohlen (...) Dresden 29 Augusti, 1764/6. Octobr. 1764.
11337: - DELPRAT Familiewapen Delprat, aquarel in kleur, 19de-eeuws. 4(.
11343: - DOMPIERRE Alliantiewapen Touroude de Saint Amant x Dompierre, met daarnaast de 16 kwartieren Dompierre. Tekening met kleur, 19de-eeuws. 35x25 cm.
11349: - DUITSLAND, PRINS ALEXANDER Briefje van prins (?) Alexander van ..., getekend Darmstadt 3 januari 1888, gericht aan `Herr Major'. Met een portret in lichtdruk, 16x10 cm.
11351: - DUSSEN, VAN DER Kwartierstaat (16 kwartieren) van de kinderen van Pieter van der Dussen en Anna van der Stock. Met de 16 kwartierwapens. Dubbel folio, 1 blad. Begin 20ste eeuw.
11357: - ELINK STERK Briefje van Elink Sterk aan N.N. met het verzoek de concept-notulen door te lezen, alvorens hij ze in het net overschrijft. Over hemzelf: `Bij al het vele dat hij mist, heeft hij ook nog weinig van een goede secretaris.' Z.j. (19de-eeuws.) 8(: 2 p.
68485: - La Haye diplomatique et mondain 1933.
64461: - Europeesche krygs-roman of heldendaden en liefdesbedryven der vorsten van Europa. Derde deel.
65867: - ANNALES ACADEMICI 1854-1855
65824: - Mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
9538: - Gezangen voor den huwelijke van ... Mr. Herman Aukema stedehouder van Muyden en ... Cornelia Van nieuwstadt, statelijk in den egt vereenigt [te Hoorn] den 26. van lentemaand 1730. Hoorn, Reinier Beukelman, z.j. 4º: [62] p.
67655: - Collection of documents relating to W. van Dompselaar, timmerman en klompenmaker zonder knegts te Hilversum/Kortenhoef.
9678: - Treurtoon gezongen ter gedachtenisse van 't smertelyk afsterven [te Rotterdam] van mejuffrouwe Divertina Maria Van der houwe[n], echtgenote van den heere Jacob Abresch. 4º. Incompleet, alleen de bladen B2 en [B3], pp. 11-14.
14120: - BLINDENONDERWIJS AMSTERDAM Kwitantie en toegangsbewijs voor het Instituut tot onderwijs van blinden te Amsterdam, ca. 1825. Deels gedrukt.
49239: - WIJN, SCHEEPVAART, OORLOG--- Extract resolutien Staten van Holland 26-9-1659. Folio, 9 pag., manuscript.
65176: - Beschrijving der gebeurtenissen voorgevallen te Antwerpen, sinds den opstand in België, tot den glorierijken geeindigden tiendaagschen strijd. Komend hierin voor: Het Bombardement, de edele Zelfsopoffering van J.C.J. van Speyk, en het helfdhaftig gedrag van H. van Leuven. Benevens eene Korte Beschrijving van Antwerpen, in vroegere dagen.
53696: --- - Sententien gepronuncieert by den generalen krijghs-raedt der Vereenighde Nederlanden, tegens Jan Barton de Mombas, commissaris generael van de ruyterye ende Jacob Rogier, capiteyn, z. pl. [1672].
53574: [ LIMBORCH, FRANS VAN ] - Brief betreffende twee preuven dat het Hof van Holland voor den jaare 1429 is opgeregt. Geschreven aan H.Z.D.V.A.R.D.I.M. door E.L.E.O.D.H.O., Leiden, P. van der Aa, 1717.
53924: --- - Omstandigh verhael van alle 't gene in de processen van mylord Preston en van d'heer Johan Ashton gepasseerd en voorgevallen is. Der selver examinatie, overtuyginge en opgevolgde sententie over de misdaedt van hoogh verraet tegen haere majesteyten de Koningh William en de Koninginne Maria begaen. Vertaald uit het Engels, 's Gravenhage, M. Uytwerf, 1691.
53913: --- - Publicatie. De Staaten des Furstendoms Gelre en graaffschaps Zutphen [...], Arnhem, wed. H. van Goor, 1777.
48952: - GROENENDIJK, HOEVENAAR, BERCHEM, ROTTERDAM--- Grote gravure (54x40 cm.) door J. Groenendijk (werkz. 1765-1794) te Rotterdam, 1790, van een landschap met Romeins tempeltje en vee, naar een schilderij van Nic. Berchem. Gedrukt.
48956: - HATTEM--- Pentekening, ca. 18x24 cm., 'slop Hattem', 1911, gesigneerd Marinus Koot (Kort?), ca. 25x15 cm.
9653: - Ter bruilofte van de Heere Lucas Bardon en Jongvrouwe Geertruyd Smit, egtelijk vereenigt binnen Amsteldam den 25 van lentemaand anno 1749. Amsterdam, Hendrik Sligtenhorst. 4º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag. Groot titelvignet met tuingezichten, gegraveerd door J.C. Philips, waartegenover "Op de titelplaat".
55144: --- - De seer grouwelicke ontschakinge vande edele jonckvrouwe Catharina van Orleans door Hans Diderick van Mortaigne ende 't geene daer ontrent gepasseert is. Gorcum, 1664.
63741: - Tableaux de la civilisation et de la vie seigneuriale en Allemagne dans la derniere periode du moyen age d'apres un manuscrit allemand de XVe siecle
44555: - KOCK, DE; SCHILGE; VAN HOOF; 1793--- Eigentijdse kopie van de 'Waarschouwing aan het Volk van Nederland' d.d. Antwerpen 18-1-1793, getekend Het Comite Revolutionair der Bataven J.C. de Kock, Hendrik Schilge en Jean F.R. van Hoof. Manuscript, folio, 3 pag.
13558: - ECKSTEIN Adreskaartje van Cn Wm Eckstein te Amsterdam, “Empfolen durch F.E. Eckstein Sohn”, 1 stuk.
13562: - SCHAGEN, KUYN Reglement begrafenisfonds “Red U Zelven”, opgericht te Schagen, 2 december 1850, brochure, 13 p., gedrukt, met achterin: “Akte van lidmaatschap” t.n.v. Hopje Kuyn, 24 jr. dd 1864, deels gedrukt.
13565: - TACONIS Visitekaartje van P.C. Taconis, majoor art. te Leiden, 1939, met env. geadresseerd aan W.P.F. Schutz, 1 stuk.
13566: - WEMEN, VAN Krant “Negentienhonderd” dd nov. 1953, met uitvoerig verslag van de moord op freule Joanna Justina Alexandrina van Wemen op 30 mei 1902 aan de Raamvest te Haarlem, 4 p., plano, gedrukt.
13572: - BRUNSWICK, NUMISMATIEK “Abridged genealogical chart of the dukes of Brunswick-Wolfenbüttel and Luneburg and of the kings of Hanover. Indicating the members of the house of Guelph by and for whom coins and medals were issued”, groot schema op linnen, 20 generaties, ca 1200 - ca 1850, fraai, met handtekening.
66907: - Catalogue 20/1981 : Allgemeines Portratverzeichnis By ANTIQUARIAT HARLINGHAUSEN
66908: - Catalogue 21/1982 : Allgemeines Portratverzeichnis By ANTIQUARIAT HARLINGHAUSEN
66906: - Porträt-Katalog III
48970: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Dies viering van Utile Dulci 13-11-1876', litho Nikerk met afbeelding en handtekeningen, 35x43 cm., gedrukt.
48904: - PESKI, VAN; KATENDRECHT--- Tekening van het huis 'Te Katendrecht', gebouwd door Frederik van Peski, getekend t.g.v. het koperen huwelijksfeest van Vincent van Peski en Emmy Intveld, 19-3-1914, door Frederika H. .......
65875: - Photograph of 5 students at a dinner at societeit PHRM (Placet Hic Requiescat Musae) of Utrechtsch Studentencorps in Utrecht
66905: - Porträt-Katalog I.
66904: - Iconografisch Bureau: uitnodiging voor de tentoonstelling "Verbeeld Voorgeslacht" 11 september 1981 en twee folders voor deze tentoonstelling. Krantenknipsel over de tentoonstelling NRC Handelsblad 1981.
67651: - Convolute with texts related to the Dutch royal family bound with four special newspaper issues (illustrated and/or decorated), two overviews entitled "Pillegiften" and a lovely engraving.
8651: [KOERTEN, JOANNA] - Het stamboek op de papiere snykunst van mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok. bestaande in Latynsche en Nederduitsche gedichten der voornaamste dichters. Amsterdam, de Compagnie, 1735.
6893: [BEETS, NICOLAAS] - Kuser. Een verhaal door den autheur van José. Haarlem, Erven F. Bohn, 1835. [Gebonden met:] Guy de Vlaming. Een verhaal. Haarlem, Erven F. Bohn, 1837.
66903: - Ausstellung Das Gemalte Kleinrortrat Katalog: I Das Kleinportrat in den handschriften der nationalbibliothek, II Zwei Wiener miniaturensammlungen A Strasser und Prof. E. Ullmann.
66996: - Catalogue de Portraits en magasin aux marques chez Frederik Muller & Co.
48626: - HOEVEN, V.D.; FLIER--- Correspondentie tussen C. de Jong en E. van den Hoeven te Soest, 1984, betr. families Van der Hoeven te Soest, 1984, betr. families Van der Hoeven en Flier, manuscript, 5 pag.
65897: - Algemeen Handelsblad (Nieuwe Amsterdamsche Courant) maandag 3 februari 1879
13634: - BIERVLIET, VAN OOSDORP, LANDMETER VERMEULEN “Figueratieve caerte verthoonende de gelegentheydt van seeker hoffstede en landen gelegen in den Helena Polder, als mede nog zeeker partie landt gelegen in de Pieters Polder, in den lande van Biervliet, bewoondt en gebruykt wordende door Leendert van Oosdorp.” Getekende kaart op perkament door Abraham Vermeulen, geadmitteerd landmeter, dd Biervliet 25 november 1749, pen en aquarel, onregelmatige vorm, ca 70x60 cm, wat gevlekt en beschadigd op de vouwen.
13639: - SPRANGERS Scriptie “De Nederlandsche kinderbescherming” door C.M.A. Sprangers, ca 1960, 20 p., getypt.
13651: - MEINERTSHAGEN Drie brieven van Jacob en Abr. Meinertshagen, dd Keulen 1723, 1724 en 1743, aan hun nicht Maria Jacoba Meinertshagen te Utrecht en aan een neef, 8 p., manuscript.
13851: - ZAANDAM, BLEEKER “Reglement ofte Cuere wegens de Bloemegragt ofte Cornelis Bleekers Ven, in dato 16-1-1655”, kopie uit de 18e eeuw, 8 p., folio, manuscript.
65819: - ANNALES ACADEMICI 1863-1864
57844: - Afdruk van een houtsnede gebruikt op tabakszakken van Christoffel Prange, St. Jansstraat, "In de oude harderin" te Amsterdam, met afbeelding van een wapen met drie struikjes en de letters C.P., ca. 12x10 cm, ca. 1800 (op groot vel, tabakszak?).
66988: - Leipziger Kunst-Auction von C.G. Boerner, Versteigerung mehrerer Privat-sammlungen ausgezeichneter Grabstichlblaetter anm 11 Marz 1872.
10928: - Ik zal altijd zoet zijn, plano.
10930: - Hef op Uw glas, 8º.
10931: - Aan het zilveren paar, 8º.
10933: - Zeven blaadjes. 8º.
66902: - Portraits of Artists
63870: - 1622-1922 Purmer Gedenkboek
67648: - Een Schoone Historie, van Margareta van Limburgh; en Hendrik haar Broeder die veel wonderlijke Avontuure gehad hebben: want Margareta werd Koninginne van Armenien en Hendrik door zijn groote Vromigheyt Keyser van Grieken ende nog andere Kersten Heeren die zijn Mede-helpers waaren. Als mede van de groote Victorie die zy (door Godes hulpe) verkregen tegen de Sarazynen.
66414: - Zilverboek bevattende de stukken en bescheiden aangaande de 25 jarige echtvereeniging van Christian Ludwig Rümke en Cornelia Gerardina Kips, door de zonen aangeboden op 4 september 1915. 8º: 48 p.
67643: - Hulswit
51220: S.V.L. - Het wel verdiende bannissement of vervolg van de billyke gezelroei, voor de zoo genaemde Hollandsche patriot, Gedrukt voor de autheur [1735].
65799: - Johan Enschedé - Catalogus van Voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van het bedrijf der firma Johan Enschedé en Zonen 1703 - 1903.
53340: --- - Brief van een Leids heer, zig in 's Gravenhage bevindende, aan een heer buyten de provincie, behelzende het verhandelde en geresolveerde op de Haagse convocatie van eenige leeden der Generale Nederlandsche Lyfrente Compagnie, onder de administratie van den heer J. van der Hey, met de acte van protest op dezelve convocatie gearresteerd 18 September 1777. Arnhem, Troost etc., [1777].
48574: - MUIDEN, BURGER, V.D. WEERT--- Extract huwelijksacte d.d. Muiden 15-4-1832 betr. huwelijk Hendrik Burger en Maria E. van de Weert, 4°, manuscript, 1 pag.
48576: - LINDEN, V.D.; MEIJERSZ, ENGELENBERG, LAKEMAN--- Zes stukken betr. Arnoldus v.d. Linden, zoon van W. van der Linden en Sara Meijersz, gehuwd met El. W. Engelenberg, dochter van W. Engelenberg en A.W. Lakeman. Manuscripten, 19e eeuw.
58598: - Nijverheid. Wetten van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid 1836, Haarlem, Vincent Loosjes, z.j.[1836], 40 pag.
49633: - LAVRILLIERE--- Brief van G.L.V.(?) Lavrilliere aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, d.d. Parijs 10-11-1806, om financiele bijstand. Manuscript, folio, 2 pag.
48856: - MOLKENBOER, KURTZ--- Portrettekening van dr. G.H. Kurtz, archivaris van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, mei 1958. 38x28 cm.
48858: - MOLKENBOER, SCHIPPERS--- Portrettekening van J.A. Schippers, wethouder van Haarlem, door Ant. H. J. Molkenboer, tekening met krijt, 1959. 38x28 cm.
64474: - Hamer, maandblad, 1943 nr 6
64475: - Hamer, maandblad, 1944 nr 11
64472: - Hamer, maandblad, 1942 nr. 1
64473: - Hamer, maandblad, 1943 nr. 2
67170: - Officieele Feestwijzer voor de Viering te Rotterdam op den 17 November 1913 van het Eeuwfeest van het Herstel van Nederlands Onafhankelijkheid..
64025: - Vijf en twintigste Christelijk Nationaal Zendingsfeest op Boekenrode (bij Haarlem), den 4den juli 1888
64026: - Dertiende Christelijk Nationaal Zendingsfeest te Beeckesteijn (nabij Velzen) den 5den juli 1876
65071: - Atlas van (eigendommen van) de N.V. Ontginningsmaatschappij "De Drie Provinciën" te Heerenveen
58592: - Twaalf stukken betreffende Georg Bernhard Schmidt, makelaar te Amsterdam, in zijn privé en als enige beheerder van de te Amsterdam gevestigde Georg Bernhard Schmidt Stiftung.
45687: - LEIDEN, PRENTENKABINET, CORNET--- Aanwinstenlijsten van het kabinet van pleisterbeelden, teekeningen en prenten van de Hogeschool te Leyden, over de jaren 1867-1873. Opgesteld door J.L. Cornet en afgedrukt in afleveringen van de Leijdsche Courant 1868-1873.
10224: - Het treurgewaad na drie maanden opgelicht of samenspraak tusschen een bemoedigde en treurige christen wegens hunnen onlangs afgestorvene ... leeraar Jacobus Hinlopen, Utrechts oudsten predikant, overleden den 23 juny 1803 in den ouderdom van ruim 81 jaaren. Utrecht, P. v. Oort, 1803. 8º: 16 p. Incompleet, mist p. 3-6 en 11-14.
10228: - Ter ondertrouw van den Heer Abraham Van ketwich en Mevrouw Gerarda Bartina Bernard, en tevens ter een-en-zestigste verjaring van even gemelden Heer, den 19den van grasmaand 1804. z.p. 8º: [8] p.
10240: - Zang ter zilvere bruilofte van den Heere Ernst Willem Cramerus en Mejuffrouw Henderiena Noordink, gevierd den 23 april 1805. z.p. 8º: [3] p.
10244: - Jani Hoogeveen, Carmen elegiacum exhibens orationem caji Marii cos. exulis, carthaginis deletae ruderibus insistentis, dictum publice Delphis in aede gallicana d. 13 augusti 1805. Delft, C. en S. van Graauwenhaan, 1805. 4º: 18 p.
10247: - Ter zilveren bruilofte van den heere Isaac Haakman en vrouwe Helena Adriana Styger, gevierd binnen Amsterdam den 29sten van grasmaand 1806, z.p., z.j. 8º: 43 p.
10250: - Ouderlyke toonen op de vijfde verjaardag van hun oudste zoontje Willem Johannes Van houten, heden den 14 van louwmaand 1807 [te Rotterdam] door deszelfs vader Willem van Houten junior. Rotterdam, J.D. Demelinne. 8º: 20 p.
10255: - Op het treurig afsterven van ... Mr. Ysbrand Van dam, raad der stad .... in den ouderdom van 36 jaar. Binnen Leyden den 28 [met de pen gecorrigeerd] van grasmaand 1807. z.p. 8º: 4 p.
53857: --- - Proces civiel tusschen Johanna Junkers, weduwe [...] mr. Daniel de Win, als moeder en voogdesse van haare minderjarige dochter Maria Elisabeth de Win, wonende tot Gorinchem ende ook de voorschreve Maria Elisabeth de Win [...] contra Jacob Pesters, raad en rekenmeester [...] en Jan Pesters, deszelfs minderjarige soon [...] midsgaders de sententie crimineel tegens Jacob Pesters [...] 17-1-1735. 's Gravenhage, H. Scheurleer op ordre van den Hove van Hollandt, 1735. [gebonden met:] Brieven tusschen Jacob Pesters, zyn soon Jan Pesters en andere persoonen gewisselt; met de stukken daer toe relatief. Gedrukt op ordre van den hoove van Hollandt. 's Gravenhage, H. Scheurleer, 1735.
53858: --- - Proces civiel tusschen Louisa Johanna Junkers weduwe [...] mr. Daniel de Win, als moeder en voogdesse van haare minderjarige dochter Maria Elisabeth de Win, wonende tot Gorinchem, ende ook de voorschreve Maria Elisabeth de Win [...] contra Jacob Pesters, raad en rekenmeester [...] en Jan Pesters, deszelfs minderjarige soon [...] midsgaders de sententie crimineel tegens Jacob Pesters [...] 17-1-1735. 's Gravenhage, H. Scheurleer op ordre van den Hove van Hollandt, 1735.
53860: --- - Toets of proef-steen aengaende het placcaet van [....] Isabella Clara Eugenia [...] of de coninck Philips, haer vader, soo goedertieren ende lieffelijck met de Nederlanden [...] ghehandelt heeft als sij daer in verhaelt, dan of hy niet veel meer als een tyran, soo met ghewelt als met list in alle wreedicheydt teghen haer ghewoedt heeft tot haer gantschen vernielinghe ende uitropinghe. z. pl., z. j. [1599]. [gebonden met:] Toetsteen waer aen men waerlick beproeven mach hoe valsch ende ongefondeert dat zijn de leugenachtighe calumnieuse libellen, pasquillen en faemroovische schriften die door eenige Spaensche oft Jesuits gesinde in Brabant, Vlaenderen oft elders versiert ende alhier in onse landen gestroyt ende in druck over ghesonden werden. Mitsgaders oock onlancx door haren fenijnighen Domp-horen haer vergift [...] teghen ons uitspouwen [...]. z. pl., 1603. 4°, (12)+66 pag. [en met:] Refereyn op den Domp-hoorn. z. pl., z. j. [1602?]. 2 pag., eenzijdig bedrukt. [en met:] Een incompleet
58594: - Extract uit het Grootboek der Nationale Schuld d.d. 6-9-1905.
58595: - Rekening en verantwoording, gedateerd 17-11-1903, voor Lucie van Hoorn te Nijmegen door haar vader en voogd Simon van Hoorn van het erfdeel van haar moeder Christina Erkelens (overleden 11-4-1892 te Amsterdam). Manuscript, 16 pag.
58204: - Reglement van het Departementaal bestuur van Gelderland op het stuk van de jagt, gearresteerd 5-10-1802, Arnhem, Moeleman, [1802].
64046: [HILLERN, WILHELMINE VON], - Ein Autographensammler, characterbild in einem Aufzuge von W. v. H.
48740: - COCQ, V.D.; OCKHUYSEN, MORIAANSHOOFD. Advies Staten van Holland 15-11-1749 op request van Corn. v.d. Cocq, Jacobus Ockhuysen, Meindert en Leendert Steffens, Arend van Bleysweijk en Arnoldus Moriaanshoofd over financien. Folio, 2 pag., gedrukt.
9333: - Op het huuwelijk van de Heer Mr. Simon Muis van holy, Heeren Arentszoon en Jongkvrouw Anna Elisabeth De witt, Heeren Cornelisdochter, vereenigd in Dordrecht den 22. van zoomermaand 1688. z.p. 2º: [8] p.
65508: - Buitengewone Nederlandse Staatscourant 4 september 1948: Juliana Queen of the Netherlands
66896: - Geteekende Nederlandsche portretten tentoongesteld in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam September, October, November 1905.
45408: - WITT, DE ; VAN WIJNGAERDEN--- Aantekeningen betr. de sententie, d.d. 5-11-1649, over Jacomina de Witte, huisvrouw van de president Van Wijngaerden over corruptie e.d., manuscript, 4o, 2 pag.
11302: - BREMER Tekst in het Frans, geschreven en ondertekend door Frederika Bremer, Stockholm 1864. 8(: 4 p.
11315: - BUSCHMAN, DE VIRIU, VAN EVERDINGEN, DRIEL, GELLICUM Een aantal documenten betreffende de familie Buschman, 1672-1811.
11319: - CARPENTIER Wapen van Jhr. Thomas Cornelius Carpentier. Tekening met kleur en goud op perkament (mist het helmteken). 19de-eeuws. 15x15 cm.
11324: - COENEN, LÜBECK, DE GODOY, MUZIEK Eigenhandige muziekmanuscripten van Frans Coenen en Ernst Lübeck. Van de eerste `Impromptu en forme de valse', 7 p., getekend `Guanajuato 10-2-1864, Frans Coenen' en van Lübeck `Scherzo', 12 p., getekend `Guanajuato 10-2-1864, Ernst Lübeck'. Gebonden in fraaie lederen band met goud en rood opdruk en de tekst `A madame Adelma Bournos de Godoy' en op de eerste pagina de opdracht `Veuillez accepter madame, les deux compositions ci-jointes, comme souvenir de une respectueuse amitié et comme hommage à votre beau talent, Mexico 20-2-1864, Ernst Lübeck, Frans Coenen'. Folio, oblong.
48762: - MERODE, V. CUIJLENBORG--- Hoofdwapen en 8 kwartieren van IJsbrand van Merode, waarschijnlijk 19e eeuws, tekening in kleur over gegraveerde omtrek, 30x24 cm.
9552: - Op het huwelijk van den Heer Jacobus Issendorp en Jongkvrouwe Johanna Hartwijk, in den echt verëenigt binnen Amsteldam den 3de van sprokkelmaand 1732. Amsterdam, Joannes Oosterwijk. 4º: 20 p. Met groot titelvignet door en naar J.C. Philips, en ertegenover "Uitlegging op de bruiloftsplaat", ondertekend J. O[osterwijk].
68513: - Atlas A.N.W.B. Bl. 8. Heerenveen
12385: - HOEKSTRA Getekende stamboom (in boomvorm) van de familie Hoekstra, ca. 1650-ca. 1850. Groot plano, enkele beschadigingen, ca. 1850.
12386: - HOGE ZWALUWE, VAN MEEL, SURCEANCE VAN BETALING Akte, uitgegeven door het Hof van Holland d.d. Den Haag, 21 mei 1654, dat Hendrik Jacobsz van Meel, brouwer op de Geyt onder Hoge Zwaluwe door vele ongelukken achteruit geraakt is en zijn schulden niet kan betalen, doch 4 of 5 jaar de tijd krijgt om alles te betalen. Charter op perkament (besch.), gesigneerd door Hogenhouck.
12397: - HOUTEN, VAN Twee prentbriefkaarten met de tekst `Van Houtens Cacaostube, Friedrichstrasse 6', met afbeeldingen van postzegels van Japan en Roemenië.
12401: - INDIË, AMBTENAREN TE BATAVIA Groepsfoto, 8x11 cm., van het personeel van de afdeling begroting van het Dept. van Financiën, Batavia 29 december 1911, opname van A.L. van der Capellen (klerk).
12410: - ISAACQ Hoofdwapen en zestien kwartierwapens van Petrus Isaacq, dite Issac de Gilsberge. 18de-eeuwse tekening op perkament, met kleur, 43x28 cm., met een aantal handtekeningen betreffende collatie en waarborg van de echtheid van J. baron de Bronckhorst 1702, baron Cruce Cruytz (?).
66895: - Kijkjes door venster, deur en dak in het binnenste van den mensch : de kunst om uit den schedel, het gelaat, de handen, houding, gang en gebaren, ja zelfs het schrift, het karakter van iemand te leeren kennen, met acht platen.
12143: - VRIJMETSELAARSDIPLOMA GOUDA, BÄUMER Diploma voor Willem Arnold Bäumer, geboren te Westbroek, 28 jaar oud, opzichter bij de waterstaat, tot meester-vrijmetselaar in de loge De Ware Broedertrouw te Gouda, d.d. 14 november 5862 (= 1862). Getekend door de vrijmetselaars G. Perk van Lith, Van Zeylen, Van Gennip (?), G.C. van der Want, J.W.E. Donckerman, L.C.G. Ropp (?) en J.J. Groeneveld. Charter op perkament met aanhangend zegel in blikken doosje.
12144: - VROOM Litho, 50x40 cm., van een jong meisje met roos, naast een tafeltje met snuisterijen. Haar onderlichaam is naakt en haar vagina is prominent naar voren gebracht. Het onderschrift in potlood: `Jeune fille à la rose. Epreuve d'artiste. Voor Jan en Eva. Jean Paul Vroom.'
12147: - WAL, DE Twee brieven van G. de Wal, hoogleraar te Groningen, d.d. Leeuwarden 1812 en Groningen 1826, aan een vriend te Leiden.
12153: - WEDTS, ELIASSEN Zegenwensch ter verjaaringe van onze waarde en veel geliefde zuster Apolonia Wedts, oud wordende 40 jaaren, den 21sten januarij Ao. 1792. Plano, gekalligrafeerd en versierd met slingers, een kroon en twee gekroonde leeuwen in goud, zilver en bordeaux.
12156: - WERKHOVEN, VAN Eigenhandig gedicht `Agur's Bede' door M. van Werkhoven, ca. 1835. 4(: 1 p.
12160: - WESTZAAN Gedrukt vers `Een droevige gebeurtenis voorgevallen in het dorp Westzaan op den eersten Januarij anno 1843'. Folio, 1 p.
12161: - WETTERS, VAN DAALEN, MANDEMAKER Vreugdengalm uytgeblaazen op het huwelijck van den deugd rijken jongeman en beminnelijken jonge dogter Melis Wetters en Cornelia van Daalen, voltrokken op den 26 van hooimaand 1778. Plano [1] p., met versierde rand.
12165: - WIEMAN, TOLLENAAR, HILVERSUM Uit vriendschap aan W. Wieman [te Hilversum] bij het schilderij op 2 juli [1911] aangeboden. Fol.: [17] p. Omslag besch.
68014: - Hugo de Groot, engraved portrait by H. Vinkeles, after J. Buys,
68309: - Wax seal with coat of arms of Heshuysen of Naarden on original part of envelope dated 26 April 1806 with a signature.
66894: - E.T.E.B.O.N. Feestbundel ter herinnering aan de viering van het vijf-en-zeventig-jarig bestaan. (niet in den handel).
66893: - E.T.E.B.O.N. Feestbundel ter herinnering aan de viering van het vijf-en-zeventig-jarig bestaan. (niet in den handel).
56322: - Afl. Het Landhuis, 1939, met artikel interieur in landhuis Silvana te Wassenaar, architect Alb. van Essen, 3 pag., geïll.
65669: - Feestrede, toespraken, feestzangen en liederen, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan des Gezelschaps: Oefening in Wetenschappen, te Haarlem. Opgerigt den 26 november 1798, plegtig herdacht op den 2 december 1848.
66892: - Livres Anciens et Modernes, Gravures Anciennes,Vente Les 12 et 13 Mai 1958 Collection de Feu - J.C.P.E. Menso - premiere partie.
13778: - VOORDA, UNIVERSITEIT LEIDEN Extract uit de Resolutiën van de vroedschap van Amsterdam dd 2-4-1789, betr. advies in de zaak Prof. Bavius Voorda, Julio, 8 p., gedrukt.
59126: - Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland dd 13 januari 1740. betreffende advies op het inkwartieren en de Staat van Oorlog voor dit jaar.
65902: - De zeldzaame en verbaazende Lotgevallen van Celide, het groote en doorluchtige voorwerp van een ongunstig fortuin; een prooi van de wederwaardigheden der liefde; de tederhartigste en verstandigste vrouw; een ouderminnende dochter; een getrouwe minnaares, en een algemeen voorbeeld van kuische schoonheid en minzaame deugd.
64536: - Vaderlandsche gedenkstukken opgerigt in de beide groote kerken te Delft, met 7 afbeeldingen (half leather binding)
66890: - Catalogue d'une belle collection d'estampes anciennes et modernes portraits et gravures historiques vues topographiques dessins avec la collecti, n unique d'imagerie populaire des Pays-Bas (...), de feu Dr. G.J. Boekenoogen, Leide. 21 et 22 Mai 1931.
66889: - Catalogus van prenten, portretten en teekeningen, boeken van Scheurleer & Zn - Den Haag ... [et al.], 18 tot 19 december 1934/Van Stockum's Antiquariaat bevattende een (...) verzameling Haagsche prenten uit het kantoor der Fa. Scheurleer & Zonnen, verder diverse portretten, historie- en topografische prenten afkomstig uit het Museum De Lakenhal in Leiden benevens antiquiteiten (...) 18 en 19 December 1934 (...).
68303: - Wax seal with coat of arms of the Van Neck (Vanneck) family on original part of envelope dated 21 March 1775.
49221: - WORKUM, BELASTINGEN, VAN HINGST--- Acte van patent, uitgegeven door gemeentebestuur te Workum, d.d. 1 lentemaand 1810, aan Jan Gerrits van Hingst te Workum negotie doende in kousen, doeken en bonten. 1 blad, folio, deels gedrukt.
10844: - Welkomstlied aan den bruidegom Hein Heerkens thijssen en zijne bruid Anne Van der kun, Haarlem, 'Huize Hildebrand' 17 mei 1930. z.p. 8º: [1] p. MET: nog een lied op dit huwelijk. z.p. 8º: [1] p., ondertekend 'Les coccinelles', Stockel 27 mei 1930.
10846: - Bij het trouwen van Klaas [smit] en Marie [tulp]. Zwolle 26 augustus 1930. z.p. 8º: 8 p.
10848: - Welkomstlied ter gelegenheid van het 12 1/2jarig huwelijksfeest van de Heer en Mevrouw J. Schouten-pelser. z.p., z.j. 8º: 1 p.
10852: - Uit het leven van Dien [schippers] en Henk. 's Gravenhage, Morks. 8º: [12] p.
7141: [BOSCH, BERNARDUS] - De Eigenbaat. 3e druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1785.
65133: - Keur van Nederlandsche letteren, jaargang I, 1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 31-36, 37-42, 43-48, 49-53 stukje.
68339: - Almanak der Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereniging (D.V.S.V.) 1917.
54406: --- - Resolutien, acten ende brieven daer by blijckt waeromme ende in wat manieren d'heeren Staten van Hollant (...) den Paep van Sevenbergen hebben doen ghevanghen setten. ['s Gravenhage], Jan Pietersz, 1654.
54408: --- - Der Freund der Zigeuners. Gratis-Blatt herausgegeben vom Schweitzerischen Komitee der Zigeuner-Mission, nr. 17 (juni 1931), 18 (nov. 1931), 20 (mei 1933), 21 (nov. 1933), 22 (onder de naam 'Der Zigeuner-freund, mei 1934), 23 (okt. 1934), 24 (maart 1935).
53855: --- - Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens Johan Pesser, gepronuncieert den tweeden Mey, anno 1670. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1670.
53856: --- - Sententie ten laste van Jacob Pesters, gepronuncieert den 27 January 1735 binnen 's Gravenhage. z. pl., [1735].
10910: - Zangen, z.p., [ca. 1900], 16 p.
10911: - Surprisen-lied, 8º.
10913: - Extra feestlied aan het bruidspaar, 8º.
10914: - Zeven diverse liederen, 8º.
10916: - Aan het bruidspaar, 8º.
10917: - Afscheidsgroet, 8º.
10918: - Welkom aan tafel, 8º.
12627: - TONEEL, VAN KORLAAR-SABLAIROLLES Vier programma's voor de Afscheidscoupletten, gezongen door mevr. Van Korlaar-Sablairolles bij het einde der voorstellingen v.h. Koninklijk Hollandsch Tooneelgezelschap, Nijmegen 1854, Nijmegen 1856, Leeuwarden 1856, Nijmegen 1857, 4 p., gedrukt.
12632: - TONNEMAN, DE LA COURT, WIJNEN Aantekeningen, brieven, knipsels en wapen (tekening in kleur) betreffende de families Tonneman, en De la Court te Amsterdam, 17de-19de eeuw, 10 stuks.
12647: - VERBORCHT Envelop gericht aan de heer Verborcht, raad in de vroedschap en oud-burgemeester van Utrecht. 18de-eeuws? 1 p.
12648: - VERPONDING, DOZIJ `Aanteekeningen omtrent verpondingen', mapje met aantekeningen van de hand van mr. Ch.M. Dozy, genoteerd uit talrijke archivalia, ca. 100 p.
12651: - VISVLIET, VAN; DE LAU (LACQ?) Brief van de arts De Lau of De Lacq aan E.P. van Visvliet, betreffende een patiënt van hun beiden. Met afdruk van zijn lakcachet in rode was. 2 p.
12653: - VOOGD, DE Briefje van H. de Voogd, d.d. 24 april 1918, Galvanistraat 19, 1 p.
57716: - Ca. 10 voorbeelden- boekjes met "Bauvorlagen", voorbeelden voor het bouwen met bouwdozen.
67630: - Catalogi duo instructissimae bibliothecae, quae est in suprema Frisiorum curia. Quorum prior totus est alphabeticus, sine ulla materiarum distinctione alter per capita, secundum diversas materias dispotus est.
50862: [HUIZINGA BAKKER, PIETER] - Het leeven van Jan Wagenaar. Benevens eenige brieven van en aan denzelven. Amsterdam, Yntema, 1776.
50854: [LOOSJES, V.] - Veilingcatalogus van eene fraaije verzameling van Nederduitsche ongebonden boeken, bestaande in aanzienlijke kopijen, grootendeels nagelaten door (...) Jacobus Luberti Augustini, verkocht ten huize van J.C. Springer te Overveen. Haarlem, V. Loosjes, 1822.
68096: - Geïllustreerd Charadenboek Voor de Jeugd.
66886: - Onze Kunst: portretten-nummer, gewijd aan de tentoonstelling van oude portretten (Haagsche Kunstkring). W. Steenhof: De tentoonstelling van oude Portretten in den Haag, H. Hymans: twee Vlaamsche Primitieven op de tentoonstelling, Max Roosjes: Rubens of Van Dyck?
8811: [LENTING, PETRONELLA HELENA CLASINA] - Roosje. Blijspel in twee tafereelen. Tiel, D. Mijs, 1877.
55120: --- - 'Wilhem Henrick (...) Prince van Orange (...) Alsoo eenen Janneken (...) gewesene dienst-maeght op de Voor-poorte (...) op gisteren avondt Abraham van Wicquefort (...) heeft laten eschaperen (...)'. D.d. Hof van Holland 12-2-1679.
64827: - Prospectus Middelbare Technische School Haarlem, vereniging voor nijverheidsonderwijs, afd. bouwkunde, weg- en waterbouwkunde, werktuigbouwkunde, electro-techniek, scheepsbouwkunde en vliegtuigbouwkunde
10994: - BOELEN Manuscript genealogie Boelen, 15de-18de eeuw, door A.A. Vorsterman van Oyen, 7 p.
65966: - Nederlandsche Staatscourant Woensdag 4 Januarij 1826 nr. 3
57928: - Extract Resolutien Staten van Holland 1-8-1777 betr. request van Paulus Rombertus Nauta Beukens, koopman in wijn te Amsterdam, betr. impost. Gedrukt, folio, 62 pag.
49184: - HILVERSUM, HILL-HOUSE--- Poesie album/Poezie album van Marie ..., leerlinge van de school Hill-House te Hilversum, met 17 bijdragen van medeleerlingen, alle uit 1871, het jaar waarin deze groep leerlingen de school verliet.
68046: - Nauwkeurige afbeelding, breedvoerige beschrijving en duidelijke verklaaring der zeven vrije kunsten, verzeld van kennisse en naarstigheid, geleid door de eere en gevolgd door de onsterfelijkheid : zodanig als dezelve zich, in oud Batavisch gewaad, ieder met zijne beeldspraakelijke sieraadjen, bij de burgerij der stad Leeuwarden hebben vertoond, toen Z. D. H. Willem de Vijfde aldaar, als erf-stadhouder der provintie Friesland, plegtig wierd ingehuldigt op den 24 van Hooimaand des jaars 1773.
9006: M[EES], A[NNA] J[ACOBA] - Herinneringen uit vroeger en later tijd. Versjes. In druk gegeven 5 Juni 1881. [z.p.].
13427: - WAGENBERG (N.Br.), R.K. KERK Enkele stukken betreffende de R.K. kerk te Wagenberg (N.Br.), 1799-1838.
13435: - LEUVEN, BUL, MEDISCH, SCHASEBARGH, DEN BOSCH Bul van de Hogeschool Leuven voor de medicus Joannes Schasebargh uit ‘s-Hertogenbosch, Leuven 22-10-1756, charter op perkament, gedrukt met gaaf zegel aan oorspr. zijden lint van de geneeskundige faculteit en de handtekening van A.C.J. van Rossum, prior.
13448: - COLLARD Enkele aantekeningen en een knipsel betr. familie Collard, 3 stuks.
65985: - Haarlem als industriestad.
46109: - BUUREN, V.--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor W.J.Chr. van Buuren. Dordrecht, 1923.
29425: - ROTTERDAM, PORSELEINKAARTJE VAN SOMEREN-- Porseleinkaartje (visitekaartje op hoogglanspapier) van de verffabriek R.H. van Someren te Rotterdam, ca. 1850.
65531: - Omar, ou histoire abregee du peuple juif pendant les soixante-huit annees qui ont precede la naisance du Christ.
56318: -- - Tentoonstelling Honderd jaar Gemeentelijke Archiefdienst, Amsterdam, Waaggebouw 1945, 4 pag.
67828: - Lithograph trompe l'oeil print of Hugo de Groot/Hugo Grotius, Maria Reigersberch, Rombout Hogerbeets, Carolus Niellius, Eduardus Poppius in front of the closed door of their prison at Loevenstein castle.
64024: - Bekroonde antwoorden ingekomen op de prijsvraag uitgeschreven door de Kegelclub "De Kroon" Haarlem
9483: - Huwelykszangen op het huwelyk van ... Pieter Schuurman, en ... Alida Jacoba Beeldsnijder, te zamen in den egten-staat verenigt den 28 van somermaant 1722. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722. 4º: [11] p. Met titelvignet, met fraai sierpapieren omslag.
9486: - [Huwelijkszangen op de zilveren bruiloft van Jacobus De vos en Katharina Van de rijp.] 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen D2, 3 en 4. 6 p.
9491: - Op het huwelyk van den heere Gerrit Van ruster en mejuffrouw Anna Maria De wind, in den echt vereenigd binnen Amsterdam den 14den van Wintermaand 1723. 4º. Incompleet, slechts de bladen A1 en 4, B1 en 2 aanwezig, 8 p.
9492: - [Huwelijkszangen van Abraham Scherenberg en Johanna Dorothea D'orville]. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen C1 t/m 4, 8 p.
9499: - Lijktranen over ... Joannes Van staveren, leeraer van Gods kerke t'amsterdam, overleden den 6 november 1724. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1724. 4º: [10] p.
66882: [KEILL, J.], - Institutions Astronomiques, ou leçons élémentaires d'Astronomie, Pour servir d'introduction à la Physique Céleste, & á la Science des Longitudes, Avec de nouvelles Tables d'Équation corrigées; et particulierement les Tables du Soleil, de la Lune & des Satellites; Précedées d'un Essai sur l'Histoire de l'Astronomie Moderne.
66881: - CATALOGUE D'UNE BELLE COLLECTION DE PORTRAITS D'AMIRAUX ET DE MARINS NEERLANDAIS ET D'AUTRES PORTRAITS ET ESTAMPES. UNE COLLECTION DESSINS DE WILLEM VAN DE VELDE. PROVENANT DE LA SUCCESSION DE DR. D.F. SCHEURLEER, LA HAYE
67628: - Een nieuw democritisch lied voor de vijanden der Duisternis, op het vierde eeuw feest der boekdrukkunst.
67117: [HOMMIUS, FESTUS], - Oordeel des Synodi nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenichde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht inden Iare 1618. ende 1619 (...) Over de bekende Vijf hooft-stucken der Leere daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenichde Nederlanden verschil is gevallen. Uytghesproken op den 6. May. 1619.
65759: - Die oude rechtzinnige academische cronyke. Dier vermaerde Stad. Daer wel eer de Schoolen der Wysheid; haeren Zetel gevestigt had.
68328: - Almanak van het Leidsche Studentencorps MCMXXXII (1932).
29108: [ EWALD, J.L.] - Voorbeelden van deugdzame bedrijven, tweede stukje, Amsterdam, My. tot Nut van 't Algemeen, 1820, 147 pag.
11795: - COMBE, LA; WAALSE KERK UTRECHT Gedrukt boekje Het fonds La Combe van de stichting tot heden (1766-1912), door Dr. G.N. Buddingh de Voogt. Niet in den handel. Haarlem (Tjeenk Willink), 1912. 53 p., Oud-Hollands papier.
64513: - Infanterie: Tactique des armes séparées
49196: - HAARLEM, LEFFELAAR--- Nieuwjaarskaart van Kunsthandel Leffelaar te Haarlem, 1949. Gedrukt, 4 pag.
65232: - De 8 en opbouw, 14 daagsch tijdschrift van de architectengroep "de 8" Amsterdam en "Opbouw" Rotterdam, Zandvoort nummer
67627: - Instructie voor de Hoofd- en Ondergaarder van 's Lands collective Middelen, mitsgaders voor de gequalificeerde Geldophaalders, zoo in de Steeden als ten platten Lande van Holland.
67626: - Placaat. De Staaten van Holland en Westvriesland (...) doen te weeten: Dat nademaal de veiligheid en welvaart van eene Natie veelal afhangt van de meerdere of mindere welgesteldheid haarer financien (...).
67624: - Cornelis
67621: - Napoleon, Grand Palais Juin-Decembre 1969.
64562: - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en studies door F. Hart Nibbrig tentoongesteld bij Frans Buffa & Zonen
65171: - Lijst van kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten, en den Gemeenteraad, in de gemeente Haarlem 1909-1910
65172: - Picture-Gallery in the Town Hall of Haarlem
65877: - Photograph of Senaatsoverdracht 13 november 1940 of Delftsch Studentencoprs (DSC) in Delft.
48842: - ONDERWIJS, STAATSEXAMEN--- Gelithografeerde prent 'Te zijn of niet te zijn, of het staatsexamen in Nederland. Treurspel in 30 dagen', litho C.W. Mieling naar C.V., uitg. K.W. Pickhardt, Gravenhage, 28x38 cm.
11392: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT `Programma funebre', betreffende de volgende hoogleraren aan de universiteit te Groningen: a. Reneke Busch de Marees, Groningen (Spandaw) 11 juni 1763; b. Wotherum Wolthers, Groningen (Spandaw), 13 februari 1768; c. Petrus Rembertus ab Iddekinghe, Groningen (Spandaw), Juli 1758; d. Leonardus Offerhaus, Groningen (Spandaw), 22 oktober 1779; e. Scatoris Gockinga, Groningen (Spandaw), 12 september 1759. Prijs per stuk:
11396: - GYMNASTIEK, WOELDERS Gedrukte map met twaalf `Spreuken en gezegden van mannen van beteekenis op het gebied der lichamelijke opvoeding, ten dienste van gymnastiek- en lagere scholen, om op te hangen, eerste twaalftal, bijeenverzameld door H.A. Woelders, gymnastiekonderwijzer te Amsterdam'. Amsterdam, 1877. Folio, oblong, 14 p.
67618: - Adrianus Johannes van Hengel, in memoriam, enige woorden over A.J. van Hengel 1886-1936
11404: - HAMMING Een twintigtal blaadjes uit een poeziealbum van Gerharda Ellegonda Hamming uit de jaren 1878-1889.
11406: - HARMSEN, JANSZ Extract geboorteregister Oude Kerk Amsterdam 1861, betreffende Harmanus Petr. Dan., zoon van Harmanus Harmsen en Petronella G. Jansz.
11408: - HASSELAER Brief van M.A. Hasselaer, Yverdorn en Suisse, 21 december 1751, zich aanbevelend bij `son altesse royalle', om de heer Bosc de la Calmette op te volgen als `ministre' namens de Staten Generaal in de `Cantons evangeliques' in Zwitserland. 4(: 4 p.
10721: - Bij het overhandigen der beeldtenisse van den Heere Willem Bilderdijk. z.p., z.j. 8º: [4] p.
10723: - Huwelijks-liedjen toegepast op den heere G. de Meyer, bruidegom, en mejufvrouw M. Van den Helm, bruid, door eenige van hun Ed. vrienden. z.p., z.j. 8º: [3] p.
10719: - Ter gelegenheid van het koperen bruiloftsfeest van den Heer Petrus Johannes Hendrikus Sengers en Mejuffrouw Johanna Maria Catharina Seeuwen. z.p., drukkerij J.W. van Leenhoff & Zoon, z.j. 8º: 2 losse blaadjes.
11401: - HAEMSTEDE, VAN; DE RIDDER, FERRAND, REES Diverse 18de-eeuwse genealogieën van de geslachten Van Haemstede, Ferrand en De Ridder, ca. 1500-ca. 1730. 30 stukken (ca. 100 p.). Folio.
11403: - HALL, VAN Enkele dictaatcahiers van J. (Han) van Hall (later J. Vening Meinesz-van Hall). Ca. 1890. 4(.
64096: - Leerzaem zak-boekjen voor alle standen over de woorden welke meest in gebruik zyn, als: Adel, Aristocratie, Constitutie, Democratie, Eigenbelang, Eendracht, Geldmiddelen, Gemeenebest, Stille Ingezeetenen, Krygsmacht, Majesteits des Volks, Monarchie, Redres, Regeeringsvorm, Stem des Volks, Vryheid en Voorrechten etc.
49411: - GRAVENHAGE, HAAGSCHE BOSCH--- Artikel van Bosman in De Nederlandsche Spectator van 27-10-1877 'Een ontmoeting in Het Haagsche Bosch', 2 pag. + een plaat.
67615: - Romeinendag / Journée d'archéologie romaine. Brussel 19-04-2008 Bruxelles.
68506: - Onze afgevaardigden. Portretten en biografieen der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Verkiezingen 1909.
68489: - Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitsche, als Walsche en Engelsche kerken, met derzelver standplaatzen, gelegen in de VII. Ver-eenigde Provindien van Nederland: enz. : Mitsgaders een naamregister der heeren curatoren en professoren van de vyf vermaarde hooge schoolen: als mede der illustre schoolen ... Verandert tot den eersten January 1790.
9672: - Ter bruilofte van ... Mr Christian Scholten van asschat, commis van het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam mitsgaders opper-commissaris van de Walen ... en ... Johanna Catharina Van wesele, in den echt vereenigt den 22 van Wintermaand 1750. z.p., z.j. 4º: 8 p. Fraai sierpapieren omslag.
9670: - Huwelyks-zang op de echtverbintenis van ... mr Christiaen Scholten van a-schat en ... Johanna Catharina Van wezele, plechtelyk voltrokken binnen 's gravenhagen den 22sten van Wintermaand 1750, z.p., z.j. 4º: [8] p.
67614: - Ceramiques communes Gallo-Romaines du 1er au Ve siecle apres J.C.. Musee Carnavalet.
68140: - Rapport ter zake van het adres van den predikant B. Moorrees alsmede van den kerkeraad van Nijkerk, Oosterwolde, Elspeet en 's Grevelduimn Capelle strekkende ter handhaving van de leer der hervormden uitgebracht (...) 19 Julij 1841 (...).
66873: - Catalogus der tentoonstelling van portretten en voorwerpen betrekking hebbende op het huis van Oanje Nassau te houden ter gelegenheid van de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in het Fragmentengebouw van het Rijks-museum te Amsterdam.
11937: - KOCH Gedrukt gedicht `doer Johan Wilhelm Daniel Koch', getiteld: `Vreugden volle philosophische opwekking aan den vrienden des huises van Oranjen'. Folio, 4 p.
11942: - KONING, DE; FRIESWIJK, NOLST, 'S-GRAVENHAGE Gedachten op het overlijden van ... Willem de Koning, overleeden den 21 van hooimaand en Benjamin Frieswijk, overleeden den . van slagtmaand, 1809, veelgeachte predikanten in de gemeente Jesu Christie van 's-Gravenhaage. 4(: 5 p.
11947: - KRAGTINGH, GOBELS, COTTAAR, HAARLEM Ter bruiloft van ... Jan Kragtingh en ... Elisabeth Catharina Gobels, gevierd binnen Amsterdam op den 21 van sprokkelmaand 1786. Plano, [1] p.
11949: - KRAIJ Potloodtekening van enige personen in middeleeuws kostuum in een landschap, gesigneerd H[ein] A[uke] Kraij, Dee [19]20, 18x26 cm.
11953: - KUHN, WITHUYS Aan den heere L. Kuhn, bevordert tot doctor in de regten op den 24 juny 1835. 4(: [3] p.
11955: - LACH DE BÈRE `Toegang collectie Lach de Bère, Centraal Bureau voor Genealogie', typoscript, 29 p.
67609: - Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Overdrukken. nrs. 3, 5, 8, 17, 29, 43, 45, 46, 47, 56, 59, 77, 79, 83, 90, 96, 102, 116, 117, 126, 127, 128 (2), 129, 130, 131, 133 (2), 134 (2), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 171, 173, 175, 176, 177, 191, 194, 200, 212, 228, 231, 232, 233, 234, 239, 240, 259, 264, 266, 269, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 303, 311 (2), 312, 314, 315, 319, 325, 326, 329, 332, 335, 343, 344.
57855: - Brief van P. Scheltema, d.d. Amsterdam 7-4-1858 aan Felix Delhasse te Brussel, manuscript, 8o, 3 pag.
57860: - De betekenis van de wet van Say voor de conjunctuurtheorie, scriptie door W.M. Zappey, 1955, 33 pag., getypt.
66030: - Jaarboekje voor den boekhandel 1840
6985: [BERNAGIE, PIETER] - Het huwelyk sluyten; blyspel. Amsterdam, Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1826.
12210: - ANTWERPEN, DE SANCT JEHAN, WOUTERS, RUBBENS Akte waarbij Dominicus Wouters, koopman te Antwerpen, en Jan de Sanct Jehan, ouderman van de lakenhallen te Antwerpen, een geschil beslechten over de opbrengst van twee huizen te Antwerpen: Het Moriaans Hoofd en De Coninginne van [de] Mooren, beide in de Moriaenstraat. De zaak loopt vanaf 1561. Groot charter op perkament, verleden voor de schepenen van Antwerpen Jan Bacx en Franchois van der Willighen, d.d. 20 februari 1573. Getekend Martiny. Zegels verloren.
12213: - ARNOLDUS Schilderijtje van riet in huisvlijt, in lijstje van huisvlijt, met de tekst `H. Arnoldus'.
12214: - ASSEN, VAN DEN BERG, ALVING, RODE KRUIS Huwelijksanonce betreffende Berend Jan van den Berg en Grietje Alving te Assen, 1879, 1 p., gedrukt.
12217: - BAARDERADEEL `Betoog van den gemeente-raad van Baarderadeel betrekkelijk de kosterij-goederen in die gemeente...' Weidum 1855, 17+2 p., gedrukt.
12218: - BABILONIËNBROEK Brief van de rijksarchivaris in Noord-Brabant d.d. 1955 betreffende het rechterlijk archief van Babiloniënbroek. 1 p.
13355: - EEM, VAN DER, VAN HARDEVELD Stukken betr. het huwelijk van Dom. Bern. van der Eem en Aaltje van Hardeveld, Wadenoijen 15-6-1940, 3 stukken, deels gedrukt.
13357: - ALPHEN, SCHOUTEN Formulier uit prijsboek t.n.v. Sophia Schouten, d.d. Alphen 1855, getekend door burgemeester S.P. Roos, 1 p., deels gedrukt.
13362: - SCHOONHOVEN, KLOOSTER DE HEM Diverse aantekeningen betr. de geschiedenis van het klooster De Hem, bij Schoonhoven, 19e eeuws.
13363: - ROYEN, VAN, CAMPHUIS, VAN RAESFELT Brief van J.A. van Royen aan Wed. Camphuis, d.d. 1845, inzake het door Camphuis geadministreerde legaat van Raesfelt. 1 p.
13365: - POSTKANTOREN DEN HAAG, ROTTERDAM EN LEIDEN Publicatie betr. de aanbesteding van vernieuwingen en onderhoud aan de koninklijke postkantoren te ‘s Gravenhage, Rotterdam en Leiden, ‘s Gravenhage 1833, 1 blad, plano, gedrukt.
64815: - Het testament of de laatste wil van den Hollandschen eijerboer. Toneelspel in drie bedrijven.
66859: - Het portret in de oude Nederlanden
66850: - The Kings and Queens of England.
66849: - Tentoonstelling van pastels uit drie eeuwen.
49703: - LEIDEN, STUDENTEN--- Menu 'Reunie 23-6-1880', 3 pag., gedrukt.
49705: - RAMAER--- Menu promotiediner mr. J.W. Ramaer 17-4-1880. 2 pag., gedrukt.
49707: - IDSINGA, VAN--- Menu promotie mr. J.W.H.M. van Idsinga, Leiden 21-10-1880. 4 pag., gedrukt.
49709: - DOORN, VAN--- Menu promotiediner, Leiden 5-7-1879, mr. J.S.D. van Doorn. 4 pag., gedrukt.
49711: - BAUMHAUER, VON--- Menu promotiediner mr. E.M. von Baumhauer, Leiden 12-5-1876. 2 pag., gedrukt.
49717: - COURT, DEL--- Menu promotie mr. H.J. del Court, Leiden 18-3-18xx. 2 pag., gedrukt.
49719: - MENU, ZILLESEN--- 24 menu's, afkomstig van de familie Zillesen, 19e en vooral 20e eeuws.
49721: - KLAVERWIJDEN, LEIDEN, STUDENTEN--- Bul van het Leids Studenten Corps voor Alb. Corn. Klaverwijden, d.d. 21-11-1840. Groot blad plano, oblong, met 2 opgedrukte zegels.
49725: - PLOMP, MELCHERS--- Groepsfoto van vijf heren, w.o. F. Pomp en ds. Melchers, 18x24 cm.
49727: - KRANTEN, HET VOLK, TROELSTRA--- Twee foto's van vijf mannen die Het Volk lezen: De Roode, Ankersmit, Troelstra, Mendels en Van Bruggen. 10x14 cm., op karton.
49729: - OUDEGEEST--- Portretfoto J. Oudegeest, voorzitter Eerste Kamer, 18x13 cm.
49733: - HELDER, DEN--- Tinnen bord, middellijn 21 cm., met wapen van Den Helder en tekst 'Gemeente Den Helder'.
49735: - NEO-MALTHUSIANISME--- Zes boeken en brochures betr. het Neo-Malthusianisme. Gedrukt.
49737: - PIERSON, N.G.--- Twee banden, half leer, met 28 brochures geschreven door N.G. Pierson, 1865-1885, gedrukt.
49741: - INDIE, TIELENIUS KRUIJTHOFF, BEEKMAN--- Vier stukken betr. Hendrik Tielenius Kruijthoff, gouverneur van Makassar. Manuscripten, 1798-1822, 5 pag., folio.
49743: - ZUTPHEN--- Bijvoegsel Zutphensche Courant 6-4-1899, betr. 50 jaar jubileum van de krant, plano, 2 pag., gedrukt.
49745: - TEYLINGEN, VAN--- Brief d.d. Middelburg 30-8-1840 van de broer van mevr. wed. C. de Raadt-van Teylingen te Zutphen, betr. zijn kinderen en hun karakters. 4°, manuscript, 2 pag.
49747: - GAVERE, DE--- Dossier betr. het geslacht De Gavere, Gavre, afkomstig van J. Klaver, ca. 1938 wonende Sperwerstraat te Arnhem, ca. 20 pag., manuscript.
49749: - GRONINGEN--- Gebroken lakzegel van Municipaliteit van stad Groningen, 1802. Afkomstig van H. Klaver te Arnhem.
49753: - VERHUELL--- Brief van A. Ver Huell, d.d. Arnhem 16-6-1883, aan A.A. Vorsterman van Oyen. Manuscript, 8°, 3 pag.
49757: - GRONINGEN, GEERSEMA, WOLBERS--- Acte van transport d.d. Groningen 4-4-1794 van een behuizinge aan de oostzijde van de Oosterstraat te Groningen. Charter op perkament, met groot stadszegel van Groningen en handtekening van secretaris Gockinga.
49759: - ARNHEM, CLOECK, HUYGHENS, CASUN--- Acte d.d. Arnhem 13-9-1656 waarin Everhard Huijgsone, commissaris en Gijsbert Cloeck, borger-lieutenant een buijdtschap aangaan voor 2/3 parten van 5 schaerweyden in 't Arnhemer broek, in de Rammelweyde gelegen. Charter op perkament.
49761: - HEM, BAKKER, V.D. KELDER, ORGEL--- Knipsel (van S. Georgius, 20x14 cm.), met verso 'Ten gedachtenis dat Cornelis Cornelisz. Bakker voor 't eerst in de kerk het orgel gespeelt heeft, den 3 November 1801. Bid voor H. van der Kelder, pastoor te Hem'.
49763: - BUSSUM, LYCEUM--- Lesrooster van het Lyceum te Bussum, cursus 1934-1935. Groot blad plano, oblong, gedrukt.
49767: - LEIDEN, VAN SCHAECK--- Prijsformulier van het Leidse gymnasium voor Hector F.T. van Schaeck, d.d. 1835. 1 blad, 4°, gekalligrafeerd.
49769: - TIELENIUS KRUIJTHOFF, VRIJMETSELARIJ--- Diploma als vrijmetselaar voor Hendrik Tielenius Kruijthoff in de St. Johns loge nr. 1 in Newport in de staat Rhode Island (USA), d.d. 23-7-1795.
49771: - PEYMA, VAN, KLAASESZ--- Zes stukken betr. een legaat voor Jetske van Peyma te Lancaster, New York, haar aangekomen van Hermanus B. Klaasesz uit Ternaard, 1879. Manuscripten met opgeplakte notariszegels van notaris Herman B. van Peyma.
49773: - KEIJSER, BOUWESCH, DIEPERINK--- Aan mevr. [L.A.] Keijser [- Bouwesch] op haar Ed. verjaardag 9-3-1837. Manuscript, 4°, 2 pag.
49775: - KRUIJTHOFF, SCHONE--- Brief d.d. Gravenhage 1828 van J. Schone, aan zijn (schoon?) zuster, mevr. J.E. Kruijthoff-Keyser. 4°, 1 pag., manuscript.
49777: - MATEN EN GEWICHTEN--- Herleiding der Rhijnlandsche op de nieuwe Hollandsche maat, ingevolge KB 29-3-1817. Cahier, 8°, 26 pag., manuscript.
49828: - Die Masken der Schonheit. Hendrick Goltzius und das Kunstideal um 1600, Hamburg (Kunsthalle) 2002, 176 pag., geb., geïll. met stofomslag.
49872: - De grietmannen in Friesland, Leeuwarden, Eekhoff, 1848, 48 pag., ing.
5050: [WIEGERSMA, G.J.] - Het geslacht Wiegersma. Z.p. [1958], 60 p., geb., geïll. Oplage 50 exx.
50590: [LUBER, J.E. E.A.], - Gedenkboek der feestviering ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Evangelisch Luthersch diaconie Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Amsterdam, 14-16 januari 1872, Amsterdam, Schleijer, 1872, 8+65 pag.
50602: [GOUDSMIT, F.W. E.A.], - Autobridge. Uw feillooze mede- en tegenspeler [ bord met schuifjes, wijzers etc., in doos].
5062: [WILKENS, J.N. EN C. MENSCH] - Geschiedenis van K. en J. Wilkens [houthandel en dextrinefabriek te Veendam, 1823-1948]. Veendam 1948, 68 p., geb., geïll.
50652: - Uitlegginge van de wijdberoemde en vermaarde glazen binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Jans kerk te Gouda, Gouda, v. Bentum, z.j., 52 pag. Origineel blauw papieren omslag, beschadigd.
50746: [ THESINGH-LEIJER, A.G. ] - Leven en daden der vorsten uit het Huis van Oranje, door de schrijfster van De jaren 1830 en 31, Nijmegen, Haspels, 1835, 397+7 pag. Gebonden in half linnen.
50764: - Verzameling van gezelschaps-liederen, bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, 6e druk. Dordrecht, Zender, 1842, 112 pag., oblong. Rugje los.
50824: [ FRANCAIS DE LALANDE, J.J. LE], - Voyage d'un Francais en Italie, fait dans les annees 1765 & 1766, tome 4, Venise/Paris 1769, 576 pag.
50832: - Pompei, oblong in red linen, 12x16 cm.
48688: - QUENEAU--- Correspondentie tussen C. de Jong en Henry Tranzer te Courtenay, 1984, betr. fam. Queneau e.a. Manuscripten, ca. 6 pag.
57973: - De verkiezingsbode van de Vereenigde Vrijzinnigen voor district III, d.d. 3-6-1905. Candidaat: K. Eland, lid hoofdbestuur Liberale Unie. 4 pag., gedrukt.
57974: - Prijsformulier t.n.v. mej. E. Vriends, leerling van de Maria scholen te Breda, externaat voor jonge juffrouwen, 1907.
57975: - Prijsformulier voor Marie Blok, leerling van de Waalse school te Amsterdam, 1929.
49345: - GRAVENHAGE, VOGELS--- Programma eener internationale tentoonstelling van zang- en kamervogels op 6-8 september 1884 (...) te 's Gravenhage, 12 pag., gedrukt.
47240: - Berlin und umgebung. Leporello from 8 photo's, 9x6,5 cm., on board, verlag Sophus Williams, Berlin, 1886.
49223: - FRIESLAND, NED. HERVORMDEN--- Extract uit Decreten Prov. Bestuur Friesland d.d. 23-2-1797 betr. opheffing regels betr. verkiezing predikanten, als zijnde 'overblijfselen van het stelsel eener heerschende kerk'. 1 blad, folio, gedrukt.
9596: - Lykdichten voor den heere Sjoerd Lievesz De bruin, jur. utr. studiosus. Overleden binnen Harlingen in den ouderdom van ruim 21tig jaaren, den 27sten van Grasmaand, en ter aarde besteld den 4den van Bloeimaand 1740. z.p., z.j. 4º: 12 p.
9633: - Huwelykszangen voor ... Mr. Jan Frederik Parvé en ... Maria Adriana Van den Broeck, in den echt vereenigd binnen Haarlem den 22sten van lentemaand des jaars 1746. Haarlem, Izaak en Johannes Enschedé. 4º: [10] p.
9626: - Het klagende Delf over het afsterven van ... Cornelis Spiering, Heere van Spieringshoek, in zijn ... leven raad, vroedschap en oudburgemeester der stad Delf, mitsgaders bewindhebber der Oostindische Maatschappye, overleden den 29 van grasmaand 1745. z.p. 4º: 6 p.
9600: - [Zangen voor het huwelijk van Andries Oortman junior en Anna Hooft]. z.p., z.j. 4º. Incompleet, slechts [8] p. van 52 aanwezig.
53892: [VRIES, SIMON DE] - Le putanisme d'Amsterdam. Livre contenant les tours & les ruses dont se servent les putains & les maquereles comme aussi leur maniere de vivre, leur croyances erronées & en general toutes les choses qui sont en pratique parmy ces donzeles. Amsterdam, Elie Jogchemse de Rhin [=J. Bouman?], 1681.
9813: - Huwelijkszangen voor ... Mr. Maximiliaan 's gravesande en ... Anna Van der aar de sterke d'esselickerwoude, plegtiglyk in den echt vereenigd te Woubrugge op den 16 van oogstmaand 1775. z.p. 8º: 59 [2] 8 [4] p.
49313: - TONEEL, ROYAARDS-SANDBERG, GRADER, SCHAER--- Album, samengesteld door de 'oud-toneelspeler Jan Grader' betr. het 25 jarig toneel jubileum van Jacqueline Royaards-Sandberg, 1933. 44 pag., met knipsels etc., oblong.
66170: - Tijdschrift voor Neerland's Indie, 3e jaargang 1840
65710: - Manuscript concerning the heraldry and genealogy of the Roosterman family
64467: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 10
9436: - Bruiloftzangen op het huwelyk van den heere Mr. Pieter De bye en mejuffer Joanna Van aken, voltrokken den 7 der Oogstmaant 1714. z.p., z.j. 4º: 8 p.
68126: - De 26e October of beschrijving en afbeelding van den plegstigen begrafenisstoet, waarmede het stoffelijk overblijfsel van Neerlands Koningin naar den Koninklijken grafkelder te Delft is overgebragt. Voorafgegaan door een beknopt levensberigt der Koningin en eenige historische herinneringen.
11594: - RECUM (REKUM), VON; WILDEMAN Portefeuille met opschrift `Genealogie Von Recum, slechts gedeeltelijk uitgewerkt. M.G.W[ildeman] 1935'. 4, ca. 100 p.
11602: - RÖELL Foto van Jhr.mr. J. Röell, Amsterdam, z.j., 17x11 cm.
11604: - ROELOFS, KLEMAN Foto van een aantal personen aan het souper bij de zilveren bruiloft van de heer C.O. Roelofs, Amsterdam, 7 mei 1904, aangeboden door H.L. Kleman Jr. aan het bruidspaar. Foto Nico Schuytvlot.
11608: - ROQUEVILLE (?), DE; WÜRTTEMBERG Brief in het Frans van De Roqueville (Thoqueville?, Moqueville?), La Haye 1 juli 1789, over een brief van `le duc regnant de Würtemberg à leurs Hautes Puissances', wrs. betreffende Zeeland. Met aantekeningen van de ontvanger dat hij heeft geantwoord te wachten tot de Raad van State over de brief van de hertog d.d. 26 juni 1786 heeft beslist. 4(: 2 p.
66842: - Een Nationaal Petitionnement: Open brief aan de studenten onzer universiteiten
66843: - Beschrijving der verzamelingen van het Groot-Oosten der Nederlanden. Bibliotheek van het Groot-Oosten der Nederlanden. Bewerkt door J. Boudewijnse. 3 delen/3 parts, including Eerste en Tweede Supplement.1902-1912.
66841: - De Weegschaal 1821
9709: - Ter bruilofte van den heere Jan Carel Bractearius en jongkvrouwe Anna Elisabeth De la fontaine, in den echt vereenigt binnen Amsteldam den 30 van slagtmaand 1756. z.p. 4º: [16] p. Met groot titelvignet en "Verklaaring der trouw-plaat" door H.W. D[ronsberg].
57935: - Extract Resolutien Staten van Holland 31-5-1788 betr. request bierbrouwers tot verbieding van zekere gist. Gedrukt, folio, 1+7+7 pag.
57936: - Drie gedrukte stukken betr. de Hondsbossche, 18e eeuws, folio, 12+1+3 pag.
57938: - Copie van een vonnis, d.d. Antwerpen 15-5-1555 in geschil tussen hoofdingelanden van de Hondsbossche en Dijkgraaf, heemraden en ontfanger van de Hondsbossche, gedrukt (18e eeuws), folio (6) pag.
10995: - BOLDINGH, HONDIUS, LEEUWARDEN Litho `Gezigt op den ingang van de stedelijke begraafplaats, Leeuwarden', met randschrift in pen `Reinier Jan Boldingh, geboren te Hoorn 8 maart 1838. Overleden te Leeuwarden 14 mei 1862. Begraven 17 mei afd. 1 regel 3 nr. 20'. In originele lijst uit de tijd. Voorts: grafstuk, vervaardigd o.m. van haar, voorstellende een grafmonument met de tekst `P.S.H. geb. 7 Sep. 1833 ovl. 1 juni 1887' en `M.B. geb. 7 Febr. 1868 ovl. 3 juli 1887'. Op verso het etiket `W. Ooms, kunsthaarwerker en graveur te Hoorn. Voorts verklaring van de letters: `Petronella Suzanna Hondius (gehuwd met Heiman Hendrik Boldingh, een broer van grootvader Claas Boldingh) en hun dochtertje Maria'. In eigentijds ovalen lijstje.
10997: - BONEBAKKER Uittreksel burgerlijke stand betreffende huwelijk W.C. Bonebakker en A.E. van Loenen Martinet, 1927.
10999: - BOSMAN-VISSING Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Maria Vissing, wed. Hendrik Bosman. Amsterdam 1807. Plano, gedrukt.
11005: - BRUYN KOPS, DE Vijf brieven van de curator der hogeschool te Leiden, W.G. de Bruyn Kops, 1868, 1871, 1872, 1874, 1875, deels gedrukt, deels manuscript.
11011: - COPPENS, BELGIË Brief van prof. B. Coppens, Gent 1794, aan citoyen Siliestre. 4(, 1 p.
11012: - CREMER Dossier stukken, afkomstig van A.A. Vorsterman van Oyen betreffende het geslacht Cremer, met handgeschreven genealogieën van het Gelderse geslacht Cremer, aantekeningen en correspondentie, o.a. met J.T. Cremer van Duin en Kruidberg te Santpoort over genealogie, geld lenen en aandelen N.V. Centraal Bureau voor Genealogie, ca. 1912.
11013: - CRONIER Brief in het Frans van Cronier, 1802. 4(, 1 p.
10935: - Vreugdelied, 8º.
10901: - Verzameling van 266 toasten ten gebruike by bruiloften, kraammalen, verjaar-partijen en andere vriendschappelyke bijeenkomsten, als ook op uitoefening van elk's bestaan. Met toepasselyke versjes, benevens eenige tafelzangen en geboorte-liederen, door wijlen den heer A. Fokke Sz. 4e verbeterde druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1843, 54 (= 70) p.
10903: - Verzameling van bruiloftsverzen en liederen, toegepast op allerlei betrekkingen, door J. Hagen. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1829, 8 + 80 p.
10905: - Fransche en Hollandsche gelegenheidsversjes, verzameld door An. de Jager, 2e vermeerderde druk. Rotterdam, T.J. Wijnhoven Hendriksen, 1844, 12 + 142 p.
10908: - Ter bruiloft. Keur van gelegenheidsgedichten, feestzangen, toasten, enz., ten dienste van bruiloftsgasten, 3e druk. Tiel, H.C.A. Campagne & Zoon, [ca. 1890], [6] + 95 p.
61203: - La nouvelle porte S. Honore a Paris (mirrored)
66847: - Haagsche Kunstkring. Tentoonstelling van portretten van Nederlandsche meesters. Eerste gedeelte.
56616: [ANDRIEUX, F.G.J.S.], - La comedienne. Comedie en trois actes, en vers (incudes Quelques scenes improptu}, Paris, Nepveu, 1816, 123 pag.
67334: - Almanach de Gotha, annuaire genealogique, diplomatique et satistique 1914.
10440: - Rouwklacht bij het lijk van mijn zoontje Jan Roeland Gerardus [van embden], overleden den 27 febr. 1827. [Arnhem], C.A. Thieme. 8º: 6 p.
10442: - Aan myne waarde ouders [wijt] bij gelegenheid hunner vijfentwintigjarige echtvereeniging, gevierd [te Rotterdam?] den 15 van Oogstmaand 1827. Plano, 1 blad, gedrukt op zijde in ornamentale rand.
10444: - Hulde aan de nagedachtenis van ... J. Wijs Jczn., geliefd predikant bij de Herv. Gem. te 's-gravenhage, overleden op den 17 maart 1828. 8º: 15 p.
10446: - Klaag- en troostrede van Pieter Jan Laan, thans emer. predikant te Amersfoort, over den dood van zijnen jongsten zoon Jan Rudolf Laan, overleden den 15 juny 1828, in den ouderdom van 15 jaren en bijna 2 maanden. Amersfoort, B. Blankenberg en Zoon. 1830. 8º: 15 p.
10448: - Aan den nagedachtenis van ... Barend Klijn Barendz. gewijd. 1829. z.p. 8º: [12] p.
49188: - HAJENIUS, TABAK; GREVENSTUK--- Menu 1-2-1907 met afb. pand De Rijnstroom van fa. P.G.C. Hajenius. 4°, gedrukt.
66840: - Geheimen der vrijmetselarij naar de tweede Duitsche uitgave.
66784: - Publicatie van zijne majesteit den Koning van Holland aangaande het regt van preferentie der genen die ter zake van 's lands impostien, eenig voorschot aan den Lande hebben gedaan of zullen doen, 17 april 1807.
68519: - Atlas A.N.W.B. Bl. 16. 's-Gravenhage.
68520: - Atlas A.N.W.B. Bl. 17. Leiden.
49219: - FRIESLAND--- Reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Vriesland. Folio, 31 pag., gedrukt.
66438: - Philips van Horn en zijn tijd
8244: [HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS] - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. 4e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1878].
57846: - Afdruk van een houtsnede gebruikt op de tabakszakken van J.G. Kons, Prinsengracht te Amsterdam. Met afbeelding van twee zeeschepen en de tekst "De Zeevaart", ca. 1800, ca. 12x10 cm (op groot vel, tabakszak?).
10808: - Verzamel-album. Mevr. J. Blink-Lagerweij [doos in de vorm van een boek met daarin zes bijdragen betr. het huwelijk van Jan en Jeanne Blink, gehuwd 11 april 1918].
58266: - Wij padvinders of Naar den Vrede. Voordracht met of zonder zang voor 2 jongens, door Jacobus. Amsterdam ca. 1915, 8 pag.
58267: - Ca. 20 catalogi en brochures betr. munten en penningen, 20e eeuw.
58271: - Dossier met aantekeningen, foto's, correspondentie etc. betr. porselein, ceramiek etc., afkomstig van W.M. Zappey
58272: - Missive van de landdrost van het Dep. Amstelland d.d. 22 louwmaand 1810 aan gemeentebesturen betr. opgaven omtrent het onderhoud der kerktorens. folio, 1 pag., gedrukt.
58273: - Programma voor Hippocrates geboeid, en In 't verguld scalpel, opgevoerd t.g.v. 100 jarig bestaan Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst, Arnhem 9-7-1949, 29 pag., gedrukt.
68184: [FIDUS ACHATUS] - Pieter Labrijn Dz. herdacht, 1815-1915.
10772: - Feestlied ter gelegenheid van het zilveren bruiloftsfeest van Pieter Verduyn en Lijsje Loenen, donderdag 12 mei 1910 in het Artis Restaurant te Amsterdam. z.p. 8º: 4 p.
10774: - Liederen te zingen bij het zilveren huwelijksfeest van R.S. Metzelaar en C.W. Hesselberg, op 11 november 1910. Helder, J.C. Duinker. 8º: [8] p.
10778: - Feestlied bij de vijf en twintigjarige echtvereeniging van F.G.A.J. Van Werkhoven en H. Van Leeuwen. z.p., z.j. 8º: [2] p.
10780: - Ter gelegenheid der 25-jarige echtvereeniging van den heer A.E. De Kivit en mejuffrouw C. Van der Wilk, 1886 - 6 mei - 1911, [Utrecht?] 1911. 8º: 1 p.
10782: - Huwelijks lied. Amsterdam 28 mei 1911. z.p. 8º: 1 p.
58672: - [16 brochures en overdrukken betreffende scheepvaart], 20e eeuw, vnl. vanuit economische invalshoek.
67593: - Gealtereerde instructie, waar naar, de onderscheidende commissien zoo in de respective ressorten van dit gewest, als alhier, in Den Haag; gesteld tot onderzoek naar het gedrag der ingezetenen van Holland, met opzicht tot de heffing op de inkomsten en bezittingen, door het Provinciaal Bestuur van Holland, op den 30 Juny 1796 gedecreteerd, en den 10 Augustus daaraanvolgende, geamplieert en gealtereert, zich zullen moeten gedragen.
62006: - 2e Vue des Boulvard A Paris (mirrored)
58616: [BLOCQUERY, W.F.A. V.D. E.A.], - Van bakkerij, maalderij en kookkunst. Catalogus der historische en oudheidkundige afdeeling van de Int. Tentoonstelling voor bakkerij, maalderij en kookkunst, 's-Gravenhage, 1898.
58608: - Het Geestelijk Zaadkorreltje, eene verzameling van uitgezochte gebeden voor Katholieke Christenen van allen ouderdom, rang of staat, in de verschillende omstandigheden des levens. Met goedkeuring, Amsterdam, C.L. van Langenhuijzen, z.j., [imprimatur: 1853]. Met apart gebonden titelpagina met randversiering Geestelijk zaadkorreltje.
58526: - Klein kaartje (6x10 cm) met daarop gedrukt "Nieuwjaarsgroet van het Personeel van den Pakschuitdienst Amsterdam - Rotterdam Stoomsleepnachtdienst". In bijpassende envelop.
11813: - DYSERINCK Twee brieven van Willem Dyserinck te Aerdenhout aan J.M. Sterck-Proot, d.d. 1943, betreffende de familie Dyserinck. Met: overdruk van artikel van mevr. Sterck over het huis Uit den Bosch, waarin de familie Dyserinck een rol speelt.
11819: - ELLER, ARNHEM Afdruk van een houtblok met het merk van Eller & Comp., Rijnstraat, Arnhem. 19de-eeuws.
11821: - ENGELBERTS, BUIJS, PERK `Bij gelegenheid der echtvereeniging mijner veelgeliefde nicht mej. Clasina Buijs met deze heere Dirk Engelberts, op den 24 zomermaand 1819'. 8(: 9 p., gebonden.
11824: - ERMEN Etiket `G. Ermen's patent No. 30', gouddruk, 6,5x5 cm.
11833: - FYAN, YSSEL DE SCHEPPER Poëziealbum en losse foto's van Maria (Rie) Geertruida Fyan, geb. Haarlem 2 maart 1879 (dochter van ds. S. Fyan en Dieuwertje Smits). Zij huwde 24 september 1908 te Haarlem met dr. O.W. Yssel de Schepper. Dochter: Hansje (Henriette Yssel de Schepper), geb. Gouda, 4 juli 1909.
11839: - GÉRARDIN Portrettekeningen door Marthe Antoine Gérardin. Krijt op chamois papier, ca. 40x25 cm., gedateerd 1930-1932. Per stuk
11842: - GEVAERTS, GUYKING Hulde aan koning en vaderland, eerbiedig door den vervaardiger aangeboden aan ... Jhr. L.R. Gevaerts, lid van het collegie van Ged. Staten van Z.-Holland... 4(, oblong: [1 blad.] Gekalligrafeerd met gekleurde inkten en met guirlandes. [19de-eeuws.]
11844: - GHEIR Juridische notitie betreffende gelden van `Demoiselle Gheir'. Limburg 7 februari 1829, 2 p.
11581: - POEL Carte-de-visite-portretfoto van de heer Poel, Amsterdam, ca. 1880.
11584: - POSTDUIVEN, DORLAND Diploma voor B. Dorland te Hilversum betreffende postduivenvlucht, uitgegeven door de Ned. Algemene Bond van Postduivenliefhebbers, afdeling B, 1921.
11587: - QUEYSEN Gedrukte kwartierstaat van Jan Jacob Anth. Queysen, geb. Breda 4 augustus 1854. De wapens met de hand versierd met goud en kleuren. Fraai, 26x35 cm.
11589: - RANDWIJCK, VAN Blad perkament met het getekende wapen Van Randwijck in kleur en de tekst: `Alexander graf von Randwijck, unser lieber vater / schwiegervater und grossvater kam am 5.5.1926 zu uns. Er blieb, geliebt und verehrt von allen, die ihn gekannt, bis zu seinem seligen ende den 12.3.1927. R.I.P.' 38x30 cm.
11591: - RAVALLET, DE Familiepapieren De Ravallet, 17de-19de eeuw. 75 akten, brieven etc., waaronder wapentekeningen en lakafdrukken.
54176: --- - [Portret met onderschrift 'Jaantje Struik bijgenaamd de millioenen-juffrouw'. Houtsnede van borstbeeld met links onder 'gedeponeerd').
58161: - Concept artikel "Aanteekeningen over en in verband met een verdwenen lusthuis der Brederodes", door C.W.D. Vrijland, Overveen 1944, getypt, ca. 10 pag.
58162: - Placaet ende ordonnantie generaal op (...) impost (...) op de wijnen, bieren, zout, zeep ende laeckenen. 's Gravenhage, Van Wouw, 1633.
67592: - Instructie waar naar de onderscheidende commissien zoo in de respective ressorten van dit gewest, als alhier, in Den Haag, gesteld tot onderzoek naar het gedrag der ingezetenen van Holland. met opzigt tot de heffing op de inkomsten, door het Provinciaal Bestuur van Holland, op den 30 Juny 1796 gedecreteerd, zich zullen moeten gedragen.
58686: [GRAAFLAND, M.F., E.A.]; - Ontwerp spelregels. Bewegingsspelen, z.pl., z.j., 40 pag.
64758: - Verbaal van het verhandelde bij de ridderschap van Holland 1815-1841 (eerste tot en met dertigste vergadering en 1840 en 1841), reglement voor de Ridderschap in de Provincie Noord-Holland 1850, reglementen voor de Ridderschap in de Provincie Noord-Holland 1842, two printed invitations to jhr. F van Hogendorp for the annual meeting of the Ridderschap (1841-1842)
66832: - 1767-1967 Historie Loge l'Inseparable.
64618: - Werf Conrad Engineers and shipbuilders Haarlem Holland 1911
66276: - Koninklijk Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Catalogus der Bibliotheek F-G: Geschiedenis
66435: - Gids voor Haarlem en omstreken, uitgegeven door de Vereeniging voor verfraaiing van Haarlem en omliggende gemeenten en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer
38472: - Catalogus van de incunabelen, II, Nederland, Begië, Duitschland, Duitsch- Zwitserland, Oostenrijk, Museum Meermanno, 's- Gravenhage 1920, 499 pag.
38452: - De werking der linotype geschetst, Amsterdam 1924, 74 pag., geìll.
54627: --- - Placaet inhoudende verbodt dat geene jesuiten, priesters, papen, monicken of andere geordende personen van de Roomsche gesinden in dese landen en sullen mogen comen ofte verblijven (...). 's Gravenhage, v. Wouw, 1649.
54520: K[...], G. VAN - De geheime brieven-schryver, aangetoond met verscheydene voorbeelden, voorstellende veele manieren om brieven te schryven welke niemant zal konnen verstaan als alleen de geene die de sleutel daar af heeft. Amsterdam, B. Mourik, [17..].
57088: -- - Nederlandsch handelsmagazijn of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Twee afdeelingen, Amsterdam, Diederichs, 1843.
54522: [WITTE, E. DE] - Diotrephes, dat is de geest en daaden van Theodorus de Kock (...). z. pl., 1705.
66828: - Gids voor den leerling V.M. zevende druk.
66829: - Algemeene wet der Orde van Vrijmetselaars onder het Groot-Oosten der Nederlanden.
54346: --- - Sententie van den Hove van Holland, tegens Jacob Campo Weyerman. Gepronuncieert den 22 July 1739. Den Haag, Paulus en Isaac Scheltus, 1739.
11515: - MECKEL, VROLIK Brief van F. Meckel, Halle 1830, aan de `très célèbre professeur d'histoire Vrolig' [ws. W. Vrolik?] te Groningen. 4(: 3 p.
11521: - MEES Gekleurde ontwerptekening voor het wapen Mees voor een glasraam in het stadhuis Rotterdam, eerste helft 20ste eeuw. Wrs. afkomstig uit de collectie Snouckaert.
49623: - HEEMSKERCK, VAN; DE LAMARA--- Brief van W.P. van Heemskerck, d.d. Delft 20-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 1 pag.
49627: - GAILLARD, GIVORE--- Briefje van F. Gaillard, d.d. Parijs 22-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon betr. het huwelijk van Gaillards dochter met de heer Givore. Manuscript, 4°, 1 pag.
49631: - CABANIS--- Brief van David Cabanis, d.d. amsterdam 3-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, met verzoek om financiele steun. Manuscript, folio, 2 pag.
65776: [DEFOE, DANIEL], - Het leven en de wonderbare gevallen van Robinson Crusoe, behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond Eiland, gelegen op de Kust van America, by de mond van de Rivier Oronooque. Alles door hem zelfs beschreven, nu uit het Engels vertaald, en met Figuren benevens een nette Kaart zyner zwerving verrykt.
9326: - De zegepralende deugd van ... Pieter De groot, wijlen gezant aen de koningen van Vrankrijk en Zweden ... goed burger, vader des vaderlands ... uyt C. Dankers latijn vertaalt. Rotterdam, by Isaak Naeranus, boekverkooper, 1678. 4º: [22] p.
65881: - Photograph of a reunion of a student fraternity at Utrechts Studenten Corps (USC) at PHRM on 7 october 1904
49202: - VERWER, ORGEL, MUZIEK--- Rene S.W.M. Verwer, Aristide Cavaille-Coll. De ontwikkeling van het Frans symphonische orgel 1833-1863. Scriptie, gestencild, 51 pag., geill.
66434: - Wetten van de classis van Haarlem, goedgekeurd den 24 july 1987 en met de wetten raakende de Weduwe-beurs, nader gearresteerd den 6 may 1788.
66431: - Naam-register, van de Heeren van de Regeering der stad Haarlem, van de Ministers van dien; en van derzelver Commissien; als meede van eenige Ampten en Employen binnen dezelve.
6146: [BLOM, I.A.H. EN F. DE SWART] - Gestadige vernieuwing. De 150-jarige geschiedenis van N.V. Drukkerij H.P. de Swart & Zoon 1804-1954, [‘s-Gravenhage 1954], 40 p., geïll.
66827: - Het zestigjarig Jubelfeest van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden als Groot-Meester Nationaal der Orde van Vrijm. in het Kon. der Nederl., ... gevierd 27 Julij 1876
66430: - De gryzaard, no. 6
66826: - Beschrijving der verzamelingen van het Groot-Oosten der Nederlanden. Boekwerken der Klossiaansche bibliotheek en Handschriften der Klossiaansche bibliotheek
66824: [WOLSON, TH., BERAGE], - De allerverborgenste geheimen van de zeven hoofdgraaden der vrij-metselaarij ontdekt, of Het waare roozenkruis / uit het Engelsch vertaald: waarbij gevoegd is, de Geschiedenis der Noachiten, uit het Hoogduitsch in 't Fransch vert., en in die taal met verbeteringen verrijkt, en nu, naar den Jerusalemschen druk, in 't Nederduitsch overgezet; met aanmerkingen van den vertaaler en met kunstplaaten opgehelderd.
66823: [HASPESLAGH, L.J.], - Godloosheyd der achthiende eeuw. Of kort-begryp van de saemenzweeringen der philosophisten, vry-metzelaers, (franc-mac¸ons,) zoo-gezeyde Verlichte, (illumine´s,) en Jacobins, tegen den godsdienst en den troon, ontdekt door haer-zelven. Getrokken uyt de Schriften der heeren Barruel, Proyart, en andere. Derden druk. Vermeerdert met de Beschryving van het ongelukkig eynde der bezonderste Kop-stukken.
50999: [WICQUEFORT, A. DE] / [FERD. DE GALARDI] - Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics par L.M.P. Avec des Reflexions faites sur eux et une reponse, au ministre prisonnier. Keulen, P. Marteau [= Brussel, L. Marchant?] en Ville France, P. Petit [= Nederland?].
66429: - De vriend van 't vaderland, no. 29
9571: - Brief aen ... Mr. Francois Jacob Van overschie, raed en schepen der stat Delf op de uitgaef van zijn Oiwd Niiws of volbrachte belofte enz. Rotterdam, Ph. Losel, 1735. 4º: 8 p.
64613: - Commemorative book dedicated to Den weledelen heer A.P. van Stolk president der Rotterdamsche subcommissie voor de Nationale tentoonstelling van Nijverheid te Haarlem 1861.
64614: - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Plan voor de loterij van voorwerpen and programma
65860: - ANNALES ACADEMICI 1840-1849
65861: - ANNALES ACADEMICAE Lugduno-Batavae 1825-1826
67589: - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en Westvrieslandt, in haar Edele Groot Mog. Vergaderinge genomen op Woensdagh den 15. Julii 1682.
2844: YVOY VAN MIJDRECHT M.D', - Verbond en smeekschriften der Nederlandsche edelen, vermeerderd met eenige aanteekeningen en verrijkt met bijna alle de facsimilés [van de handtekeningen] door Jhr. G.J. Beeldsnijder. [Utrecht 1833.] Geïll., 86 p.
63974: - Handwritten manuscript on the coats of arms of the family Beaumont ("Wapens uit genealogie van Beaumont e.a.")
66816: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5884. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
9569: - Rou-klacht over het droevig en zeer ontydig afsterven van ... Mr. Claudius Lormier, advocaat voor beyde de hoove van justitie en out-schepen van Schieland, in den Heere ontslapen den 17 van lentemaand 1735. z.p. 4º: 7 p.
11756: - BERGMAN Briefje van J.T. Bergman, Leiden 1871, aan J.W. Muller te Maastricht, met dank voor een ontvangen boek voor de Bibliothèque Wallonne. 8(: 1 p.
11762: - BLAAUW Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Josephus Franciscus Blaauw te Amsterdam, juli 1858, 50x12 cm., 1 p.
11764: - BLOEMEN, BEYER `Blumen-Sprache für Liebe und Freundschaft', geschreven boekje van 64 p., door Beyer, 15 maart 1830.
11767: - BOERSIJNT, WIESEMAN `Heilwensch aan mijne waarde oom en tante Pieter Boersijnt en Johanna Wieseman ter gelegenheid van hun zilveren bruiloftsfeest, gevierd den ... juny 1852'. 4(: 2 p.
11769: - BÖHTSLINGK, VAN DER SCHAAFF Brief van L.J. Böhtslingk en J.J.A.G. Böhtslingk geb. Noot, d.d. Arnhem 1842, aan mevr. J. van der Schaaff te Aalten. Met bericht van het overlijden van `onze derde dochter Charlotte Pauline'. 4: 1 p.
10530: - Tranen en bloemen op het graf van mijnen vriend ... mr. Hendrik Melchior Vockestaert, in leven officier bij de Arrondissementsregtbank te Dordrecht, overleden aldaar den 25 februari 1840. z.p. 8º: [1] p.
10532: - Feestlied, den Heer G. Verboon toegezongen den 23sten maart 1840. z.p. 8º: [4] p.
10537: - Aan ... Willem Van rossem, bij den dood van z. Ed. echtgenote vrouwe Maria van Rossem geb. Ledeboer. z.p. 8º: [3] p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
10540: - Abschied an meinem Freund M.E. Cleveringa, Groningen. z.p., z.j. 8º: [2] p.
48725: - RAADPENSIONARIS--- Instructie voor de nieuw te benoemen raadpensionaris van Holland, 26-6-1749. Folio, 13 pag., gedrukt.
66815: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5889. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
66814: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5875. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
65190: - Optocht gehouden te Haarlem den 1. April 1872
68494: - Bibliographische adversaria deel 3.
65821: [GUEULLETTE, THOMAS-SIMON], - De duizend en een quartier uuren, Bestaande in aartige en Leezenswaardige Tartaarse geschiedenissen, Met Kopere Platen. Uit het Hoogduitsch Vertaald. Tweede en laatste deel.
64464: - Hamer, maandblad, 1940-1941
67588: - Ordonnantie waar op binnen Holland en Westvriesland ten behoeve van de gemeene Zaak volgens consent van 's Lands Staaten by Collecte sal geheven worden den Impost op het Gemaal.
66813: - Nederlandsch jaarboekje voor vrijmetselaren 5843.
67074: - Tentoonstelling - Nieuws [Tentoonstellingnieuws}
67371: - Oranje Nassau kalender 1946
60717: - - Zamenspraak tusschen een landheer en zijn tuinman over het onweder. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.
12663: - WÄCHTER Brief van August Wächter aan de fa. Van Hemert & Marchant te Amsterdam, 's-Gravenhage 1807, betreffende zijn vestiging als August Wächter & Co. te 's-Hage, 2 p., deels gedrukt.
12664: - WAGENAAR, BILDERDIJK `Wagenaar beoordeeld door Bilderdijk'. 1 p., 4(.
12666: - WALLE, V.D Foto van Mara van de Walle, 1920.
12670: - WEETERINGEN, VAN Poeziealbum van een jonge man (wrs. Van Weeteringen), die naar Indië vertrekt, met afscheidsverzen van familieleden, 1884, 1 deel.
12673: - WENORT, VON; BIRGELL Getekende kwartierstaat van Maria van Wenort, dochter van Johan van Wenort-Offenburg (bij Rheinberg) en Beatrix Birgell. 17de-eeuws, dubbel folio.
48723: - ZIJDE--- Propositie van stadhouder aan Staten van Holland, 2-5-1749, betr. herstel nijverheid, voornamelijk zijde manufacturen. Folio, 2+7 pag., gedrukt.
66812: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5880. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
64043: - Lijst en suppletoire lijst van de leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, tegenwoordig geweest dingdag den 9e December 1823
64039: - Gedenkboek van het Nederl. R.K. Huisvestings-comité te 's-Hertogenbosch.Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het comité 1914-1924
11230: - WISSEKERKE, LAMBRECHTSEN Brief van C.L.M. Lambrechtsen aan ingelanden van de Thoornpolder te Wissekerke, over dijkverbetering. Folio, 4 p., gedrukt. Toegevoegd: twee brieven aan A. van der Maus te Wissekerke, 1913 en 1914.
11244: - ACHTEVELD, VAN Hoofdwapen van `Charlotte Albertine baronesse van Achteveld tot Stoetwegen, obijt 23-8-1702', met daarnaast haar 16 kwartierwapens. Tekening met kleur, 19de-eeuws. 40x28 cm.
11266: - BEIJERINCK Blaadje uit een album amicorum met tekening en versje van `uwe vriendin C.B.M. Beijerinck'. Amsterdam, 1836.
11267: - BELGIË, LEGER `Mémoire' van `le directeur général des Costes de l'Armée'; betreft de kusten (of kosten?) van België. [1790] Folio, 2 p.
11272: - BEUMER, STEGWEE Fotoalbum betreffende Cecil Cornelius Beumer, geboren 21 juni 1935 te Biltmore (North-Carolina, USA), zoon van Harry Cornelius Beumer en Jacoba Stegwee. Jeugdfoto's, ouders, omgeving in Biltmore etc., 1935-ca. 1940.
49174: - SPIJER--- Brief van antiquair A.J. Spijer en Zoon te Amsterdam aan J.A. Reckman en Zoon te Haarlem, 1927.
49178: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- 2 programma's heropening Universiteit Utrecht, d.d. 24-9-1945, 2 pag., gedrukt.
51218: - Bournemouth, a pictorial souvenir of the town and surroundings, Bournemouth, J.H. Bishop [ca.1910?].
51216: - Bruxelles. Grand-place. [12 foto's] uitgave E. Desaix, Brussel [ ca. 1900?].
49648: - ONWEER--- 'Inhout van de inschryvinge in 't vermaert broederschap van den H. Martelaar Donatus'. Gedrukte brochure, 8°, van 4 pag., met de pen gedateerd Walbeek 15-8-1755 en handtekening R.J.F.(?) de Doornick.
58274: - Voorstel aan alle onze medebroeders en zusters (...) toegedaan de leer der onveranderde Augsburgsche confessie (...) ter bevordering van hun zelven en hun nageslacht (...) geluk en eeuwig heil, Folio, 3 pag., gedrukt [Amsterdam?, ca. 1800?].
58275: - Brochure fa Kitselman Bros voor hekwerken. 4 pag., gedrukt, geill., ca. 1900?
63740: [NEYTS, J.T.(TRANSLATION), PIERRE RENÉ LEMONNIER (ORIGINAL)] - Den bedroogen bailliuw, opera-bouffon
57374: K (.....), VAN DER, - Klapper op de metalen Kruisen en bronzen medailles, uitgereikt aan degenen die aan de Tiendaagse Veldtocht hebben deelgenomen, 1830-1831, getypt, 1960.
57364: -- - Neues genealogisches Reichs und Staats Hand-buch auf das Jahr 1788. Erster Theil, Frankfurt 1788, 418 + 72 pag., geb. in half leer uit de tijd.
66810: - LIBER FRATRUM LOGE DE DRIE KOLOMMEN 1767-1992
66077: - Batava Tempe 't Voor-hout van 's Gravenhage. met eene omschrijving in ongebonden stijl en met ophelderende aanteekeningen door de leden van het Genootschap Constanter te Leeuwarden
66807: - Rituaal voor den graad van medgezel-vrijmetselaar.
66808: - Rituaal voor den graad van meester-vrijmetselaar.
66806: - Rituaal voor de graad van leerling-vrijmetselaar.
59280: - 19th century photo-albumbook with large size photo's (27x20cm) of Germany, Switserland and Italy. Amongst others about the waterfall in Triberg (by J.K. Berberich), Stolzenfels und Kapellen an der Rhein, Denkmal Kaiser Wilhelm I (by Mondel & Jacob Wiesbaden), Le Mont Cervin dep. La Dent Blanche (by Schröder & Cie Zurich), Chamonix, pont St. Marie (by Edition Photoglob), Genève (2x), Montreux, Bateau à volles et le Dent du midi (Schröder & Cie Zurich), Aletschgletscher vp, Eggishorn, Axenstrasse (Galerie), Wasen Gotthardbahn, St. Moritz, Meyringen Aareslucht, Pusclav von Alp Grum, Pontresina, Goeschenen, Andermatt, Bellagio, Lugano, Zurich, Isola Bella, Isola Borromee, Milano, Wiesbaden, Genova, Nervi, Pegli and some photo's loose inserted of Wiesbaden.
49379: - LIMURG, MIJNEN, FRENAY--- Versje van en door W.P. Frenay, invalide mijnwerker, te koop voor 4 cent ter leniging van zijn nood. Gedrukt, 14x9,5 cm.
57799: - 2 aktes betreffende de fam. De Cock.
57802: - 2 stukken betreffende huis Noorderstraat Amsterdam. (I) Proces-verbaal voor Jacobus Mulder notaris te Amsterdam d.d. 10 augustus 1863 van een publieke veiling in de Brakke Grond te Amsterdam waar verkocht werd voor de heer Christiaan Labes een huis en erf in de Noorderstraat te Amsterdam, bij de Vijzelgracht, buurt AA, nr 445, sectie J nr. 2683; Koper is Gerrit jan van Nes, makelaar te Amsterdam ten behoeve van Jacobus Teunisse, banketbakker te Amsterdam voor fl 1925. Manuscript (folio), 4 p. (II) Consent gepasseerd voor Jacobus Mulder, notaris te Amsterdam, d.d. 25-9-1872 waarbij jacobus Teunisse verklaart voornoemd huis in de Noorderstraat verkocht te hebben aan Pieter August Carstens, kleermaker te Amsterdam en voorts de koper te machtigen tot overschrijving van de benodigde akten bij het bureau der Hypotheken. Manuscript (folio), 2 p., authentiek afschrift met opgedrukt notariszegel in lichtblauw (J. Mulder).
66803: - Teekenpl..?..? bij B..?..? groot-officieren ontvangen, ter beantwoording hunner circulaire van den 18. d..? der 8. m..? van het jaar des W..? L..? 5840
59135: - Notificatie betreffende kadastrale grensscheiding der stad Delft, 15 januari 1833, getekend door C. Overgaauw Pennis, en L.J. v.d. Colff, Delft boekdrukkerij J.J. Stuerman en Zoon, 1833. 1 blad.
56360: - Examen impartial de plusieurs questions de droit public, qui ont ete (......) agitees dans la seconde chambre des etats-generaux du royaume des Pays Bas, Premiere question: Droit de chasse, Brussel, 1818.
56376: A.Z., - De mysteres der groene tafel, bestaande in beschouwingen en opmerkingen aan verschillende speelbanken, gedurende de laatste 20 jaren verzameld met een aanhangsel van treurige en huivering wekkende voorvallen, vertaald uit het Duits, Amsterdam 1845 [casino].
66799: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
66800: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
66801: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
9517: - Ter bruilofte van den Heere Cornelius Van velzen, waardig dienstknegt van Jesus in de gemeente te Groningen, bruidegom en de Jonkvrouwe Arendina Cornelia Wolthers, bruid. In den egt te zaam vereenigt 16 van sprokkelmaand des jaars 1727. Groningen, Wed. J. van Velsen, 1727. 4º: 20 p.
51212: - Hamburg, 24 Ansichten nach kunstlerischen aufnahmen, Frankfurt a. M., G. Blumlein & Co, [ca. 1910?].
51214: - Kjobenhavn. 47 billeder, Carl Stenders, Kunstforlag [1910].
49259: - DELFT, DILETTO ED ARME--- Stukken betr. de Ridderlijke Confrerie Diletto ed Arme (Vermaak en Wapenen) te Delft, 1854-1855. Tekeningen van gevechten en wapens, een erepoort, gezangen, versierd bewijs van lidmaatschap, een versierde menukaart.
67580: - Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens, ontleend aan aanteekeningen wegens het beheer ziijner goederen.
68334: - Leidsche Studenten-almanak 1850.
67579: - De directie van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente (...) aan hare agenten. No. 690. 6 Juli 1895. Ter herrinnering aan den 200sten sterfdag van Christiaan Huygens.
12224: - BARNEVELD, VAN; BAAK Album met ingeschreven verzen, van Frederique van Barneveld, 1841-1877; 4o, fraai gebonden, goud op snee.
12228: - BELASTINGEN, VERVENING, TAVERNEE `Nota' van F.J. Tavernee `wegens den oorsprong en het oogmerk der waarborgs- of afkoops penningen', 25 oktober 1847; folio, 18 p.
12235: - BLEISWIJK, VAN Handtekening van G. van Bleiswijk, 1 p., z.j. (18de-eeuws).
12236: - BLOCKLAND, VAN; VAN ROUSSELOT DE HEDIVAL Kwartierstaat met de 16 kwartieren van Pierre Anthoine van Blockland. Dubbel folio, 17de-eeuws.
12239: - BLONDIN Programma voor een voorstelling van A. Blondin. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, [Den Haag, ca. 1900], 1 p., 4(, gedr.
66797: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
66798: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
68480: - La Haye diplomatique et mondain 1934.
66796: - Notificatie van den minister van finantien van zijne majesteit den Koning van Holland behelzende eenige modificatien in de ordonnantie op het bestiaal, 9 December 1806.
66795: - Notificatie van den minister van financien van zijne majesteit den Koning van Holland betrekkelijk eene modificatie van het bepaalde bij art. 60 der Ordonnantie op het middel van het Klein Zegel (...) relatief het transport en de registratie van onroerende goederen enz, 27 Maart 1807.
66794: - Vindobona. Der Wiener Journalisten- und Schriftstellerverein "Concordia" den Armen Österreichs. April 1880.
11676: - VEEN, VAN; VAN HOOLWERF Gegraveerde opdracht aan Jacob van Veen, schepen van Alkmaar, door S. van Hoolwerf, gravure door Jan Wandelaar met wapen van Van Veen, etc. 4(, 1 p.
11679: - VELTHUYSE Twee carte-de-visite-portretfoto's van de heer H.F.J. Velthuyse, lid firma Schaap en Van Veen, en Mevr. A. Velthuyse-Deutmann. Zwolle, ca. 1900.
11684: - VLASMAN, SPIERINX 17de-eeuwse tekening van een grafzerk met wapens en het opschrift `Hier leyt begraven de heer Pieter Augustijnse Vlasman, die in sijn leven borgemeester deser stadt was, ende sterff den 12 November d. An 1656 en Juffer Chathalina Spierincx sijne huysvrouw'. Tekening in sepia, 24x17 cm.
11697: - VRIJMETSELARIJ, L'UNION ROYALE, DEN HAAG Collectie fotokopieën van archiefstukken van de loge L'Union Royale, in linnen omslag (met blindstempel met logesymbool), aangeboden in 1935 aan de Grootmeester en Meester van Eer der Loge, door de redenaar J.W. Blokpoel. 4(: 45 foto's met begeleidend schrijven.
11708: - WERTHEIM Kwartierstaat in boomvorm, met familiewapens, van `Albertus à Wertheim anno 1381'. Tekening met kleur, wrs. 18de-eeuws. Fraai, 30x20 cm.
66270: - Ter nagedachtenis van Cornelis Fransen van Eck, Getrokken uit de 'Godgeleerde Bijdragen' Vierde deel, derde stuk.
48612: - DUGAST ROUILLE--- Correspondentie van C. de Jong met M. Dugast Rouille te Nantes, 1979. Manuscript, ca. 10 pag.
68042: - Catalogus van eene uitmuntende en keurig geconditioneerde verzameling voortreffelijke boeken, in de Fransche, Engelsche, Hoog- en Nederduitsche talen; ... voorts prachtige en kostbare, heerlijk gebonden en losse prentwerken, ... kapitale atlassen en kaarten, ... alles en alleen nagelaten bij wijlen den Wel-Ed. Heer Andries Stadnitski, te Leyden; al hetwelk ... verkocht zal worden, te Amsterdam ... door Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest, Engelbert Michael Engelberts en Cornelis Francois Roos.
64508: - Fermes & Chateaux, le 'country life' Francais, nr. 12 5 Aout 1906
53726: --- - Citatie. Compareerde in gebannen vyerschare, d'Heer mr. Johan Radermacher ... te kennen gevende dat mr. Alexander de Muinck de Jonge zich zoo verre heeft vergeten dat hy de huysvrouw van d'Heer Francois Velters ... heeft weten te persuaderen om haer man te verlaten ende met hem wegh te loopen. [colophon: Gedruckt naer de copie van Middelburgh, Th. de la Maere [1679]].
53728: --- - Brieven van abolitie by zyn Hoogheid den heere Prince van Orange verleend aan mr. Alexander de Muinck, in dato den 20 July 1681, z. pl., [1702].
10007: - Lijkzangen op het onverwachte afsterven van ... Henricus Peirolet, leeraar in Christus gemeente te Utrecht, overleeden den 26sten der oogstmaand 1785 in den ouderdom van 55 jaaren en ruim 8 maanden. z.p. 8º: 15 p.
65499: - Register der Proclamatien, Publicatiën, enz. in 1804, Geärresteerd door het staats-bewind der Bataafsche Republiek.
58017: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van de heer Beijhart en vr. Anna Lemmens. Hij overl. 1683. Manuscript, 4o, 1 pag.
9264: [HAREN, WILLEM VAN] - Aan de handhavers der vreede, tegen den algemeenen tromslager des oorlogs. [z.p.], [z.n.], [1742].
9266: [HAREN, WILLEM VAN] - 't Verlangen van Europa [...] Den Haag, Isaac Beauregard, 1742.
58009: - Hoofdwapen en 4 kwartieren van mr Gerrit van Loo, Aelbersz en van mr Gerlof Suijker (overl. 27-3-1717). Manuscript, 4o, 1 pag.
58011: - Hoofdwapen met 4 kwartierwapens van Johan Creteau en van Fredrik du Bergie d. Alencon (1713-1727). Manuscript, 1 pag., 4o.
58012: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Agnes Jacoba Bam, wed. Nic. v.d. Duyn, overl. 1716. Manuscript, 4o, 1 pag.
58013: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van jhr. Francois van Arkel, capitein. Manuscript, 4o, 1 pag.
59132: - Blad met twee (kinder)gebeden, het ene een lofgezang voor de morgen en het andere een dankgezang voor de avond. Elk gedicht drie coupletten, manuscript, 1 p. 19e eeuw.
53375: --- - Legende van Amsterdam, Aen den dagh gekoomen door de eigene belydenisse van Jan Hol, tegenwoordigh gedetineerde op de Voorpoorte van den Hoove van Hollandt [...] en bevestigt door de by hem gevondene brieven van den Koningh van Vranckrijck en van [...] deszelfs voornaemste minister De Louvoys, aen eenige regenten der stad Amsterdam. z. pl. [1690].
68181: - Collection of newspaperclippings concerning sailing, shipping etc. 1930-1950.
58021: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Maria Louisa Cau, vrouw van M. Pau, overl. 1729. Manuscript, 4o, 1 pag.
58022: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van ... Chantraine de Broucqsant, overl. 1623. Manuscript, 4o, 1 pag.
58025: - Affiche, plano-oblong, "Aan de kinderen van Nederland" met foto van Beatrix, Irene en Margriet "wij zijn zoo blij dat we terug kunnen komen"...
58029: - Genealogisch overzicht betr. de familie Overschie en de daaruit gesproten families Blotelingh en Crombrugge. Ca. 1620 - ca. 1650. Manuscript, 2 pag., folio.
58030: - 32 kwartieren van Quirina Jacoba Louise de Lange (1790-?), gehuwd met jhr. Louis Quarles van Ufford (1782-1839).
58031: - Twee genealogien Van der Does: riddermatig en niet-riddermatig. 40 pag., folio, manuscript.
58034: - Acte d.d. Utrecht 18-9-1618 waarbij Willem Cornelisz Portengen en Joan Gerrits van Ballum, kerkmeesteren van St. Geertruid te Utrecht bevestigen dat Cornelis van Schayck een grafstede in de kerk heeft verkocht. Charter op perkament met handtekening van de kerkmeesteren.
58035: - Hoofdwapens Keeremans/ Rommerswale alias Caluwaerts, met de 8 kwartier wapens. Tekening met kleur, 4O, 1 pag.
59127: - Reglement voor het Algemeen Weduwen- en Wezenfonds voor de leden van de maatschappij tot nut van 't algemeen.
14374: - TAUREL, ORANJE-NASSAU Getekend portret van Willem de Zwijger, opgewerkt met penseel in zwart en grijs, 27x20 cm, gesigneerd Edouard Taurel. Mooi!
14384: - BALK (FR), MEINES, SCHOOLMEESTER Verklaring van een aantal stemgerechtigde burgers van Balk dat de nieuwe schoolmeester Jelle Meines, aangesteld op 1-11-1796 in de plaats van S.S. Teyema, op een tractement van 160 caroli guldens per jaar, niet gelast moet kunnen worden om de “kerkendienst” (=kosterschap?) te Balk te bedienen en daardoor zijn schooldienst te verwaarlozen. Manuscript, 1 p., folio met de handtekeningen van Joh. Westendorp, Hylke Wytzes, Rijk Harmens, Wytse Harmens, Eibert Wierds, Wybren Doedes, Jan H. Rekers, Fredrik Hendrik Os, Joh. Jacob Müller, F.W. Muller, Epke Cremers, B. Thees.
14395: - OUDENDIJK (nh), MAIJ, BRANDER Gedrukt programmaboekje van de “Gemengde Zangvereeniging ‘Zang en Vriendschap’ te Oudendijk, Directeur K. Maij”, d.d. 30-11-1919, 8º, 11 p. (druk Egmond te Enkhuizen).
14399: - HASKERDIJKEN (FR), BESTEK BOERDERIJ, VEGELIN V. CLAARBERGEN “Bestek en voorwaarden van het maken van eene nieuwe stelphuizinge te Haskerdijken in plaats van de boerehuizinge door de wed. E.L. Bouma bewoond, zijnde eigen aan Jhr. Mr. P.B.J. Vegelin van Claarbergen”, 1848, manuscript, folio, 18 p.
13118: - SWART Visitekaartje `Sietsche Swart', reliëf-stansing.
13126: - TOUR, VAN Prijsboek: Miss Sandham, De tweeling-zusters. Amsterdam 1817, met op schutblad in handschrift: `Evang.-Luth. Jongelingsvereeniging "Behoudt het woord des levens", 's-Gravenhage. Ten geschenke aan mej. Van Tour'.
13131: - UTRECHT, FRONTISPICES DISSERTATIES Vier verschillende frontispices van Utrechtse dissertaties, met gezichten op de stad Utrecht. 18de-eeuws, 4(, gedrukt.
13303: - DRENTHE, KADASTER Notificatie van de gouverneur van Drenthe, P. Hofstede, betreffende kadastrale opmeting van de gemeenten De Wijk, Havelte en Nieuwveen, dd Assen 1-6-1822, 1 p., folio, gedrukt.
13310: - LIMBURG, ANTI-R.K. Aflevering 1 van jrg. 1 van De Kruisspin, maandblad tegen priesterheerschappij en godsdienst, “onder redactie van zes gewezen R.K. priesters”, d.d. 8-1-1910, 4º, 16 p., gedrukt.
13318: - DIEPHUIZEN “Verzameling van dicht- en zangstukjes, ter uitspanning geschikt, 1818, Johanna Carolina Stephania Diephuizen”, cahier met enkele losse bijlagen, manuscript, ca. 50 p.
13323: - FOCKE Gegevens over wapen en familie Focke (Fokke), ca. 20 p., geïll., getypt, ca. 1960.
65248: - Lettervruchten ingezameld van wege het Departement Sluis (in Vlaanderen) der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Jaargang 1826.
68037: - Deventer Almanak 1973, 1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982.
68503: - Onze Hoogleeraren. Portretten en Biografieen.
45398: - COLLIGNIE, DE ; DE COLIGNY--- Brief van C.F. de Collignie (Coligny?), d.d. 's-Gravenhage 1789, manuscript, 4o, 4 pag.
57132: [HUPP, O.]; - Wappen des Kaisers Maximilian I.
57150: -- - Korte natuurkundige aanmerkingen over den aard en menigvuldigheid der koortsen in den jare 1727 met derselver toevallen en gevolgen. Groningen, Cost, 1727.
13140: - VERLOOP Tekening door K. Verloop, een ornament, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x50 cm.
64390: - The crowning of the Kings of Britain being the Coronation number of The Gentlewoman with supplement in Colours of His Majesty King Edward VII and Her Majesty Queen Alexandra in their robes of state, together with a record of the Coronation Ceremony
65056: - Amsterdamsche Courant zaterdag 24 januarij 1863: de eerste Kamer heeft wetsontwerp Noordzeekanaal aangenomen
64452: - De etsen van Willem de Zwart, Introdcuties, aanteekeningen over Kunst, gepubliceerd door J.H. de Bois, Haarlem
64453: - Het Landhuis, no. 12, 1939:
57713: - De schorsing van Mr. P. Maclaine Pont als advocaat-procureur bij het Hoog Geregtshof van Nederlandsch-Indie, nader beoordeeld door eenige deskundigen in Nederland, 's- Gravenhage, Gebr. Belinfante 1889. Niet in den handel. 42 p.,
66790: - Wet aangaande belastingen welke aan de additionele stuivers zullen worden onderworpen, 30 november 1807.
66789: - Wet houdende modificatien aangaande het zegel op eenige voorwerpen van weelde enz. 8 december 1807.
65864: - ANNALES ACADEMICI 1861-1862
66788: - Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Republiek relatief het invoeren van het regt van het klein zegel op eenige voorwerpen van handel en weelde (...), 18 April 1806.
65510: - Droom van den Hollandschen Nabuchodonosor, den 18. December 1717. den selven uytgeleydt door den catholycken Daniel den 19. der selve Maendt.
65511: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, no. 317 Besluit-proclamatie van 23 juli 1951 inzake de beeindiging van de staat van oorlog met Duitsland
64570: - August de Wilde, Frans de Wilde 19 eeuwse portretschilders van Sint Niklaas
64571: - Henriette Willebeek Le Mair
64572: - Notice historique et descriptive sur l'abbaye de Villers
52922: --- - Causes célèbres de tous les peuples / Drames judiciaires et petites scènes correctionelles. Série publiée par la Librairie ethnographique, 1848-1849, [gebonden met:] Chronique Correctionnelle.
55168: --- - Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Friesland van den 13-4-1870, in zake no. 320. De voorzitter van het Waterschap De Lemstersluis appellant, contra jhr. W. van Andringa de Kempenaer geintimeerde. Overdruk Leeuwarder Courant 5-6-1870.
64459: - Hamer, maandblad, 1942-1943
64106: [MEERMAN, WILLEM], - Comoedia Vetus of Bootsmans-praetje. Door eenige aenteykeningen opgeheldert en vermeerdert.
67560: - Antwoord van burgemeester en wethouders van Bloemendaal op het voorstel van het gemeentebestuur van Haarlem tot grenswijziging (1917) uitgebracht aan gedeputeerde staten van Noordholland. 6 februari 1918 and Gevoelen van den raad van Bloemendaal omtrent het wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen 1922 with Naschrift op het gevoelen van den raad van Bloemendaal omtrent het wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen 1922.
68381: - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. 2e deel, eerste stuk.
54324: --- - [Stukken betreffende Carel Frederik graaf van Wartensleben, minister plenipotentiaris van de Staten van Holland te Cassel, 1763; extract uit de Resolutien van de Staten van Holland], 1763.
54289: --- - Sententie over Augustijn Vosch, backer, Tryntje Riddersbach, zijn vrou en Pieter Vosch, de soon, wegens de schrickelijke moort bij haer ghedaen aen Orseltje, dienst-maegt van de heer Reuver op Sondagh den 24. Augusti 1661 binnen Utrecht. Met de executie daer op gevolght en aen haer drien volbracht aldaer op de Neude, den 12 en 13 November 1661. z. pl., [1661].
64357: - Durero en la bibliotheca nacional
67546: - Coat of arms: Arnold Spoor.
67492: - Veertigjarig jubilee van den hoogleraar Dr. P. Harting in Utrecht op 19 oktober 1881.
58458: - Twee grote fotokopieën van 16- eeuwse kaarten van delen van westelijk Noord-Brabant. ARA Kaart 1738 a en 1741.
49002: - PASIGRAPHIE, DE MAIMIEUX--- Carte generale pasigraphique, Paris, chez l'inventeur M. de Maimieux, Janvier 1808. Uitgave van A. Egron te Parijs 1808. Samengesteld uit 3 bladen, tezamen 60x135 cm. Enkele scheurtjes.
67557: - Maandelykse naam-lyst, van alle de overledene menschen, zo onder als booven de twaalf-jaaren, met de daagen, woonplaatsen, en waar dezelve zyn begraaven ; benevens die, der perzoonen welke zig, zo in de gereformeerde kerk, als op het stadhuis, binnen de stad Haarlem, en vrydom van dien, in den huwelykenstaat hebben laaten bevestigen ; als meede het getal der geboorne kinderen ; waar agter gevoegd is een lyst, van alle de huysen, obligatien en andere vaste goederen, welke binnen Haarlem in publiecque veiling zyn verkogt, met de prysen hoe veel dezelve hebben moogen gelden. 1769.
11373: - FRIJDAG `Het geslacht Frijdag', 1360-ca. 1900, 14 p., begin-20ste-eeuws handschrift.
11383: - GINNEKEN, ROOMS-KATHOLIEKE KERK, WILS Rekening van de rooms-katholieke kerk te Ginneken, 1793-1794. 4(: 2 p.
11384: - GOERÉE D'OVERFLACQUÉE Fantasiewapen voor Jhr. Goerée d'Overflacquée, tekening in Oostindische inkt door J.C.P.W.A. Steenkamp. Ca. 1925, 21x25 cm. Fraai.
11387: - GRATAMA Het in chromolithografie gedrukte wapen Gratama op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
59270: - Gas-Lantaarn-Opstekers, kermis-wensch, Opgedragen aan Heeren Kooplieden, Burgers en verdere ingezetenen der stad Amsterdam dd 11 september 1848. Amsterdam: C. Kok, 21x33cm.
65200: - Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des Rijks. Zijnde een vervolg op de Itineraire voor marscheerende troepen in het Koningrijk der Nederlanden. Te zamengesteld bij het Topografisch Bureau van het Departement van Oorlog, in verband met de bij dat bureau mede vervaardigde etappe-kaart van het rijk.
64465: - Hamer, maandblad, 1942-1943
68486: - La Haye diplomatique et mondain 1938.
67548: - Enkhuizen Dromedaris serie VII nr. 5 Dromedarys Tower.
9271: - Lyc-klacht over den ... heere Wilhelm ludwich grave tot Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, etc. heere tot Bilsteyn etc. stadthouder ende capiteyn generael over Vrieslandt, stadt Groninghen, Omlanden ende Drenthe. Die den loop zijns levens begon anno 1560 den 13 Marty tot Siegen. Den selven salich vol-ende anno 1620 den 31 May tot Leewaerden, ende op den 13 July des selven jaers inde Jacopynen kercke aldaer bij zijn sal. huysvrou ... Anna van Orangien ... begraven wierdt ... gheschreven door I. Starter I.U.S. Franeker, J. Lamrinck, 1620. 4º: 24 p. [titelvignet 'Sic itur ad astra']
54819: --- - Reglement tegens d'interventien voor fvgitive ende ingedaeghde delinqvanten. 's Gravenhage, Scheltus, 1670.
68035: - Verslag der Academie van Beeldende Kunsten te 's Gravenhage. 7 issues, years 1891-1897, 1899-1901.
65241: - Middelbare Technische School te Haarlem, 1927
67629: - Extract-besluit strekkende tot akte van aanstelling, 13 October 1892, No. 14.
59254: - 3 Manuscripten betreffende Christiaan Frederik Becker, vleeshouwer te Amsterdam wonende in de Angelierstraat 67. 1) schuldbekentenis gedateerd 18 maart 1876 van C.F. Becker aan Maria Clara van Laar (weduwe Henricus Fransiscus Dankelman) wonende aan de Ij-gracht tbv f 5000 gevestigd op een huis en erf aan de Angelierstraat en de Binnenbrouwerstraat (met aantekening van aflossing dd 3 april 1880). 2) Borderel van schuldvordering, twee beschreven bladen dd 16-7-1869. 3) Schuldbekentenis van C.F. Becker aan Jan Smit Kruisinga, wonende aan de Keizersgracht te Amsterdam en Jan Willem Smit Kruisinga ten bedrage van f 2400 gevestigd op een huis in de Angelierstraat (met aantekening van aflossing dd 16 maart 1876).
59257: - Reglement voor het gezelschap "Utrechts Brandweer"opgericht 6 maart 1851, doel: bevorderlijk te zijn aan het brandwezen, onderlingen oefening en vriendschappelijk verkeer". 15 pp.
59267: - Poesie, Poesiealbum, 19th century with beautiful num. mounted chromolithogr. picture plates ("poezieplaatjes"/"poesieplaatjes"). 30 pages. No text. 26x32cm. Most likely belonging to C. Moor, P.N. Leguit en C.G. Kramer, nieuwlandersingel 40 te Heul.
48652: - LEJEUNE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Roger Lejeune te L'isle Adam, 1984, over fam . Lejeune. Manuscript, 2 pag.
15510: [LEPEINTRE, P.M.M.] - Quatre mois dans les Pays-Bas, voyage épisodique et critique dans la Belgique et la Hollande, par M. de ...., 3 delen, Parijs: Delauney/Leroux, 1829-1830
56148: [DUSSERRE], - Jeu des blasons " Dans la tradition de Fine de Brianville (1659) et du pere menestrier (1692), Serie Jumelage, Paris, Editions Dusserre, z.j.,
50991: - - [1] Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden byzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand 1775 voorgevallen. Amsterdam, Warnars en Den Hengst 1776. [Gebonden met:] [2] Th. v. B[russel], Naauwkeurige beschryving der twee voornaamste watervloeden van de 18e eeuwse in 1717 en 1775. Amsterdam, Bom, 1776. [En met:] [3] Berichten zich bepaalende van den 18 November 1775 tot den 30 dito, wegens het verongelukken, stranden, aan de grond zitten, lek, masteloos en roerloos geworden zynde scheepen. Amsterdam, J. Vriese, 1775.
12415: - JONG, A.M. DE; STOKVIS, VETERMAN Brief van de schrijver A.M. de Jong aan mr.dr. Benno J. Stokvis te Amsterdam, d.d. Blaricum 10 december 1940, 1 p. met envelop.
12419: - KAALGEKNIPTE WEESMEISJES, AMSTERDAM `Vreeselijke geschiedenis van de kaalgeknipte weesmeisjes!!!' Spotprent betreffende de bestraffing in het Hervormd Diaconie-weeshuis te Amsterdam van twee meisjes van 16 à 17 jaar, die onder de catechisatie gelachen hadden en daarvoor met afknippen van het hoofdhaar gestraft werden. 13 taferelen met rijmpjes op één blad, 57x44 cm., lithografie van V.d. Werff, Amsterdam 1879. [Tekening door Hugo Muller.]
12422: - KAREL VI VAN OOSTENRIJK Brief in het Latijn van Carel VI, d.d. Wenen 4 september 1719, aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. Folio, 2 p.
14141: - ROSIERSZ, VENIA AETATIS Akte van Venia Aetatis voor Johannes Rosiersz, wonende te Amsterdam, ruim 20 jaar oud, op voorspraak van zijn vader, verleend door de Staten van Holland d.d. 9-5-1787. Charter op perkament met handtekeningen van P. Bleiswijk en Clotterbook en uithangend lakzegel van de Staten van Holland.
14144: - KWAST, VAN DER, DE CLERCQ “Scudo curcumdabit me veritas”. Titel van een gekalligrafeerd cahier met gedichten door Berd van der Kwast, 1946-1947. Manuscrip, 30 p., gebonden
14148: - HINLOPEN ‘Ceremonieel voor de plegtige begrafenis van ... Mr. J. Hinlopen, in leven president van de tweede sectie van den Staatsraad, 28 december 1808’, gedrukt, folio, 2 p.
14152: - SLICHER Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 4-7-1788 betr. de absentie van Mr. Raimond Slicher, secretaris van het Hof van Holland, gedrukt, folio, 3 p.
14153: - HOMMERT, VAN, KOK, VAN ASCH Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 30-5-1789 betr. request van Gerardus van Hommert te Amsterdam, gedrukt, folio, 8 p.
12986: - METTENEYE, DE VOOGHT Pentekening van het alliantiewapen uit de 15de eeuw van Antoine Metteneye en Madelaine de Vooght, 19de-eeuws, 18x14 cm.
12987: - MIDDELBURG, KRIJGER, DE LOOVER Huwelijksvoorwaarden tussen Jan Krijger, meerderjarig, en Lucretia Johanna Dina de Loover, minderjarig, geassisteerd door haar voogden Jan Louis Cornelis de Loover en Leendert Erdegaingh, allen te Middelburg, verleden voor notaris Joh. de Vries te Middelburg d.d. 6 maart 1809. Folio, manuscript (grosse van de akte), 6 p.
12989: - MILITAIREN 1650 Gedrukt blad, plano `Lijste van de afgedanckte ende gelicentieerde comp. gedaen ... door ... syne hoogheydt ende syn excellentie stadt-houder, mitsgaders den raedt van staete ... volgens de resolutie van hare Ho.Mo. van Jovis den 18 Aug. 1650'. Druk: 's-Gravenhage: Wilhelm Breeckevelt, 1650.
12990: - MILL, DERKS, NIEUWENHUIZEN Verzoek om informatie van L.E. Nieuwenhuizen te Leiden aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van Fr. Derks te Mill, 1926. 4(, getypt, met manuscript antwoord, 1 p.
12992: - MOERKERKEN, EMILE VAN; RUDIE VAN LIER, JAN GRESHOFF Twee originele portretfoto's van Emile van Moerkerken voorstellende Rudie van Lier en Jan Greshoff, beide geplakt in een boek van deze auteurs, resp. Praehistorie (1944; De Jong 514, oplage 100 exx.) en Steenen voor brood (1939).
12993: - MONDHARPJE, ARCHEOLOGIE Metalen zogenaamd mondharpje uit de zeventiende eeuw (?), gevonden bij een opgraving in Amsterdam. Hierbij: `Notice sur l'art de fabriquer les guimbardes', 2 p. met een gegraveerde plaat, opgenomen in de aflevering van oktober 1806 van het Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 4(.
12994: - MONOD, FALBE Brief van J. Monod, d.d. Caningaard 1806, aan Staatsraad Falbe te Kopenhagen, 1 p.
12998: - MUIDEN, BOLTEN, RUMPECUS Extract uit het register der Resolutiën van de Staten van Holland d.d. 29 april 1749, betreffende het rekwest van Jelmer Bolten, keetmeester te Muiden, waarin deze verzoekt of zijn `comptoir dochter' Anna Rumpecus hem mag vervangen bij afwezigheid in zijn zoutkeet, welk verzoek wordt toegestaan. Gedrukt, folio, 2 p.
12999: - MUIDEN, VERMEERE, ROOST Extract uit het register der Resolutiën van de Staten van Holland d.d. 30 april 1749, betreffende het rekwest van Jacob Vermeere, keetmeester te Muiden, waarin deze verzoekt of zijn `comptoir dochter' Cornelia Roost hem mag vervangen bij afwezigheid in zijn zoutkeet, welk verzoek wordt toegestaan. Gedrukt, folio, 2 p.
12505: - OLST Oude foto op karton, 13x18 cm., van het `Huis Ds. W. in Olst'.
12509: - OUDEWATER, HAENTJENS DEKKER, RAHMS Groot blad (50x65 cm.) met 14 foto's en 3 tekeningen en de tekst `40 jarig jubileum, 1856-1896, Oudewater, den Weledelachtbaren Heer R.W. Haentjens Dekker bij het 40 jarig jubileum als burgemeester van Oudewater'.
66782: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende continuatie der surcheance, van het effect van het tweede en derde point, van het tweede gedeelte der publicatie van 26 februarij 1802, nopens den doorvoer van vreemde goederen, 24 mei 1806.
66783: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie,volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de impost op onderscheidene Buitenlandsche Producten, 18 december 1805.
54632: --- - Beoordeelende beschouwing van het gedrag en de verdediging van den generaal-majoor W. Grave van Bylandt, laatstelyk provinciaal commandant van Zuid-Braband, gedurende de eerste dagen van het oproer binnen Brussel. Naar aanleiding eener door den graaf in het licht gegeven brochure. Rotterdam, Wijnhoven Hendriksen, 1831.
64504: [TIMARETEN.] A. F[RESE] - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlijke en andere voornaeme gestichten. Beide delen geillustreerd met gravures van grafmonumenten e.d.
67544: - Coat of arms: Van der Nypoort.
68473: - Naamen en woonplaatsen der stads doctoren, heelmeesters, breukmeesters, vroedmeesters en vroedvrouwen benevens die der overige vroedmeesters en vroedvrouwen binnen Amsterdam volgens de Jaaren haarer Promotie voor het jaar 1809.
67542: - Waterloo-feesten. Matinee Musicale in den tuin van het logement "De Roskam" Weesp 22 juni 1865. Programme/Flyer.
67543: - Inhuldigingsfeesten 1898. Kerkelijke Plechtigheid op Vrijdag 9 September 1898 in de Groote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage.
10018: - Lykzangen op mejuffrouwe Judith Van kooywijk, echtgenoote van den Heer François Veltman, zalig ontslaapen den 9 augustus 1786 in den ouderdom van ruim 52 jaaren. z.p. 8º: [30] p.
66781: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende dat art. 11 der publicatie van den 26 December 1799, in dier voege wordt gealtereerd dat in de jaren 1807 en 1808 voor de daar in genoemde runderen, paarden en schapen, de daar bij bepaalde belasting zal worden opgebragt, 30 mei 1806
48666: - STOCKMANS--- Correspondentie tussen C. de Jong en E. de Nervo te Parijs, 1982, betr. Stockmans, Verborcht, Bailly, Pandelaert e.a. Manuscripten, ca. 15 pag.
65753: - Ode ad libertatem pro Felice Saliceto, duce Corso
65878: - Photograph of the installation (installatie) of new members of Hugo Grotius 1905
66780: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie volgens welke, binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven het regt van het klein zegel op eenige voorwerpen van weelde, 2 December 1805.
66779: - Publicatie van zijne majesteit den Koning van Holland houdende dat geenerhande arresten zullen verleend of gedoogd worden op gelden, effecten, papieren (...), berustende onder ministers in hunne qualiteit, of op eenige bureaux of kantoren tot den administratie van het rijk behoorende, 3 maart 1807.
6132: [HATTINK, R.E., A.W. STORK EN C.J. SNUIF] - Het geslacht Stork, [Leeuwarden 1915], 14 + 131 p., geïll., geb. (gedrukt in een beperkte genummerde oplage op zwaar papier)
49323: - BELASTINGEN--- Nieuwe ordonnantie op het middel van den 20e penningh op de collaterale successien en den aankleven van dien, gearresteert 11-3-1723. 's Gravenhage, Scheltus 1723, 4°, 19 pag., gedrukt.
9972: - Brief aen ... Joan P. Van hoogstraten, mij kennis geevende van zijn ondertrouw met mejuffrouwe Anna De bruyn, 's gravenhage den 9den van sprokkelmaand 1784. MET: [nog enkele gedichten op het huwelijk van J.P. van Hoogstraten met A. de Bruyn, Amsterdam 22-2-1784]. z.p. 8º: [16] p.
9974: - Liefde-krans ter eere van ... Willem de Vijfde, prins van Oranje en Nassouw ... op hoog deszelfs 36ste verjaardag, den 8ste van lentemaand 1784. Rotterdam, P. v. Dijk, 1784. 8º: 6 p.
64557: - Lijst van kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kieskring XI), de Provinciale Staten (Kieskring V), en den Gemeenteraad, in de gemeente Haarlem 1919-1920
66409: - De proverbia, ofte Spreuken van den Allerwysten Koning Salomon. Inhoudende allerlei Schone, Wyze, en Godvrugtige Leeringen, om in alle Staten ende gelegendheden Wysselyk ende Godvrugtelyk te handelen. Zeer bekwaam om de Jeugd in de Scholen tot haar stigtinge te doen leren.
66778: - Publicatie van zijne majesteit den Koning van Holland houdende ordonnantie (...) het regt van het klein-zegel, of eenige voorwerpen van handel en weelde. 11 april 1807.
51122: - Leerzame verhalen voor jongelieden, overgenomen uit het tijdschriftje Philarete, 's-Gravenhage, v.d. Beek, 1840, 204 pag. Half linnen band.
66777: - Wet van zijne majesteit den Koning van Holland bepalende den vervroegden opbrengst op het middel der verponding 28 september 1807.
66776: - Instructie voor de meters en tauxateurs bij het middel van den turf. 5 maart 1807.
66773: - Grant of Arms donated by John Bernard Burke, Ulster King of Arms to Colonel Leicester Curzon, herinafter known as Leicester Smyth on 26 November 1866.
66771: - Regenboog: 3 original photographs and two newspaperclippings of Regenboog sailing ships.
68179: - Goudsche Courant 11 juni 1946
68175: - Collection of documents relating to Koninklijke Bibliotheek Den Haag.
68176: - Two attractive hand drawn and hand coloured coats of arms. Heraldic design for an alliance (alliantiewapen).
68521: - Atlas A.N.W.B. Bl. 18. Utrecht.
9521: - Geluk aen den Heer vader Pieter Elzevier, predikant in Amsterdam, met zyne zoonen Adriaen Jan, predikant in 's Gravenlande ende Jan Elzevier, onderkoopman op Batavie, in den echt getreeden met de edele Jonkvrouwen Johanna Magtelina De Marez en Ida Dina Van der schuur. z.p. 4º: [8] p.
49094: - DUPPER, KETELAAR--- Geaquarelleerde tekening van grafmonument voor Sija Dupper, geb. Ketelaar, overleden 1-9-1806 (of 1800?). Fraai, 11x10 cm.
66769: - Original photograph of the Volendam Harbour with moored sailing ships in 1935.
56750: - Aan de bok, uitgave: Drukkerij "nieuw leven" n.v., 's-Gravenhage, 1939, gebonden, geïll.
67539: - Johannes d'Outrein 1703-1708
48624: - ZEE, VAN--- Brief van B.J. de Groot te Heukelum 1974, betr. wapens fam. Van Zee, manuscript, 2 pag.
67313: - 12 gezichten uit Noord-Holland, Ie en IIe serie.
52531: [BORSTIUS, JACOBUS] - De predicatie van 't lang-hayr, gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienlijke stad genaamt ..., Groningen, Groenewout etc., [1768].
67272: - Set of 5 original late 19th century photographs of Amsterdam.
61187: - l'Hotel des Ambassadeurs, a Vienne, en Autriche (mirrored)
66766: - Eenvoudige navigatie voor het IJsselmeer
66764: - Brotterodes Brandungluck Preussen
11189: - STOOP Ca. 200 19de-eeuwse familieadvertenties betreffende de familie Stoop, opgeplakt op 10 bladen.
11192: - STUK, DA COSTA Spaanse akte met verklaring van consul Leonard Stuk en vertaler Abm. da Costa, 1787. Folio, 4 p.
11194: - SWINDEREN, VAN; HORA SICCAMA Brief van O. de R. van Swinderen, Zorgwijk 1817, aan J.H.M. Hora Siccama, secretaris te Groningen, over f 3500 die bij prov. scheiding is toegevallen aan de goeverneur Van Imhoff. 4(, 2 p. (met fraai lakcachet).
11200: - THIREAUX, DE WALTERSTORFF Notariële akte. Londen 1785, o.a. betreffende de Amsterdamse handelsfirma's Henry Thireaux en De Walterstorff (o.m. betreffende een gekocht schip). 4(, 3 p.
11203: - TORRI Stamboom (in de vorm van een met potlood geschetste boom met takken) waarin met rode inkt de namen van Blasius Torri (geb. 1664) en van zijn afstammelingen tot Jacob Franz Torri, geb. 1758. (Duits?) 4(, 1 blad.
11204: - TRIEST, BRUGGE Verzoekschrift van Jean Bernard Triest, escuijer seigneur de Terrewalle, aan de heer Van den Bergh, afgevaardigde van de Staten Generaal van de Ver. Provinciën, om te mogen worden voorgedragen tot eerste `eschevin' van Brugge, i.p.v. derde. Hij wijst daarbij op vele belangrijke functies die zijn familie heeft bekleed. Brugge, z.j. Folio, 2 p.
11207: - UTRECHT, HENNEVELT `Nieuwejaars-klanken aan de Mannen-zang-vereeniging te Utrecht aangeboden in 1871' door de bode H.P. Hennevelt. Gelithografeerd, opvouwbaar gedicht met illustraties. Fraai.
11210: - VEENEN, VAN; BASEL `Kollegienbüch' van de universiteit van Basel, voor de theologiestudent Sipke Foppe van Veenen uit Groningen (Kleine Kruisstraat 1). (Docent van o.a. Karl Barth.) 1 deeltje met 2 losse stukken, 1938.
11211: - VILLENEUVE, DE VRIJDAGHS; VAN TEUTEM. Brieven ontvangen door de auteur van Varia Pratique (uitg. P. Noordhoff), 1929, van P.M.A. de Villeneuve te Rotterdam, van P. Vrijdaghs te Scheveningen en van E. van Teutem te Amersfoort. 16 p.
11213: - VOLMER-POGGEMAN Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Maria Elisabeth Poggeman, echtgenote van J.B. Volmer. Amsterdam 1853. Plano, gedrukt.
11217: - VRIEZE Uittreksel huwelijksakte Groningen 1859 van Jan Vrieze en Jacoba Cost. 1 blad.
11222: - WERNER Fotoalbum met carte-de-visite foto's, een poeziealbum en een schetsboekje met ontwerptekeningen voor meubels, afkomstig van de Haarlemse familie Werner, gehuwd met Färber en Van Bennekom. Circa 1880-1930. Voorts nog wat losse foto's en prentbriefkaarten.
11229: - WILLMAR, VAN MEURS Brief van L. Willmar, Londen 1865, aan generaal Van Meurs, oud-minister van Oorlog te 's-Gravenhage, over onderhandelingen met Pruisen. 4(, 4 p.
64623: - Praters Magazijn of algemeen praat- en leesgezelschap over verschillende onderwerpen voor 1835
9675: - Zachtmoedig antwoord op scherpen laster en ydle vitterye. z.p., z.j. Plano.
66408: [MARTEILHE, JEAN], - Gedenkschriften van eenen protestant, veroordeelt op de galeijen van Vrankryk, ter oorzake van den godsdienst. Door hem zelf geschreven. (...) Uit het Fransch vertaelt door N.S.
29663: - CORTON, MORRIA -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Agnes Corton, Amsterdam 29-1-1762, geadresseerd aan Caspar Morria, 8°, oblong, 1 pag.
57943: - Extract Resolutien Staten van Holland 26-9-1793 betr. request van A. en J. Tresfon, kooplieden te Rotterdam. Folio, gedrukt, 1+5 pag.
57946: - Extract Resolutien Staten van Holland 20-8-1790 betr. adres van de kooplieden in tabak Alexander Jacobs te Blokzijl en Thorbecke te Zwolle, betr. impost. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
57948: - Advies Hof van Holland d.d. 21-7-1777 op request van Etienne Escot, koopman te Amsterdam, over zijn nalatenschap. Gedrukt, folio, 4 pag.
57949: - Extract Resolutien Staten Generaal 5-5-1794 betr. de capitulatie van het fort Landrecy. O.a. over krijgsgevangenen. Gedrukt, folio, 1+6+4 pag.
57953: - Request aan de Staten van Holland, 1701 van Laurens Facett, eertijds koopman te Amsterdam, nu wonende in 's Gravenhage, betr. Daniel Le Blon toen mede koopman te Amsterdam. Gedrukt, folio, 24 pag.
57954: - Berigt van het Hof van Holland d.d. 23-12-1728 of ambachtsheren permissie mogen geven of weigeren tot het uitoefenen van neringen in hun ambacht. Gedrukt, folio, 4 pag.
9274: - Blyde wellekomst van de vrome borgeren tot Nieupoort, aen hare mede-broederen, de ghevanghen remonstrantsche predicanten, die op den 20. Julij in den morgenstont, door Godts genade van 't huys te Loevesteyn verlost zijnde, tot Nieupoort aengekomen, ende van alle de borgeren vriendelyck gewelkomt zijn, z.p., z.j. Plano, 1(?) p. (losgeknipt en opnieuw opgeplakt).
65810: - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-museum der gemeente Haarlem. En in de zalen en vertrekken van het raadhuis en van de aangenzende gebouwen.
66759: - Collection of lithographs by Soetens & Fils Den Haag
66758: - Advertising material concerning the publication Verzameling der portretten van de vermaarde Mannen en Vrouwen by publishers Soetens & Fils, Den Haag [1842]
66757: - Vellum confirmation of 26 April 1759 signed by R. v. Bleiswijk that Johannes Ebbe was admitted as Notaris (civil notary) by de Staaten van Holland and Westvriesland and that the oath was taken in front of Pieter Meerman, member of the court.
67792: - Hugo Grotius Aetat 48. Ao 1631, engraved portrait by J. Houbraken after M. van Mierevelt as owned by G. van Papenbroek.
63829: [MEYNINK, J. PH. E.A.], - Gedenkboek van de inwijding van het Diaconie weeshuis der Nederduitse Hervormde Gemeente te Amsterdam 15 december 1882
68033: - Hugo de Groot en zijne vrouw Maria van Reigersbergh
61098: - - Manifest van Syne Konincklijcke Majesteyt van Groot Brittangjen, belangende de saeck van 't Palatinaet (...).
9338: - Ter bruilofte van den edelen heer Mr Joan De Witt, heere van Zuid- en Noord-Linschoten ... geheimschrijver der stadt Dordrecht en de ed. jonkvrouw Wilhelmina De witt. z.p., z.j. 4º: [8] p.
10055: - Aan ... Meyndert Meesters! Kapitein van ' t Blaauwe Vaendel met het witte kruis der stad Leyden, bij deszelfs eerste optrekking den 2 van slagtmaand 1787. z.p. 8º: 4 p.
10053: - Aan de edele manhafte Leydsche schuttery, optrekkende onder geleide van den edelen manhaften Kapitein J.Hs Prins van lockhorst, door de luisterryke eerepoort uit burgerliefde opgericht door Martinus Van der bly, mr timmerman op de Haarlemstraat. z.p., z.j. 8º: [12] p. (pagineringsfout? pp. 9 en 10 (A5) zijn twee maal aanwezig)
55650: --- - Statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte van Frieslandt, volgens resolutie van de E.M. Heeren Staten des selven landts van den 11 April 1716 op nieuws herzien. Leeuwarden, Halma, 1725.
59643: - Voorlopige recapitulatie rekening van ontvangsten uitgaaf overeenkomstig de boeken en de afzonderlijke aantekeningen van P.H. Smulders (...) 1834, 1835, 1836 en 1837.
8571: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Nieuws tyding uit de andere waereld, of Samenspraak tusschen den beroemden schilder, en schryver Jacob Campo Weyerman, en den beruchten doctor en astrologist Ludeman, principaal over het lasteren der Patriotten, door Ludeman gedaan in zyn Spiegel der Waereld, of Geheime Waarnemingen. Den Haag, Hendrik Bakhuyzen; Amsterdam, H. de Wit en Baalde [etc.], 1768.
52873: --- - Zielwekker of deugdenspoor voor den heere Petrus Burmannus, over deszelfs misval. z.pl. [1709].
64103: - Wij Decanen Capittule van Oud Munster te Utrecht (Amelisweerd, Utrecht)
64763: - Het leven en daden van den wereldberoemden krygsheld prins Eugenius van Savoje
66406: - Two fragments on the life of Wilhelmus Everdijk, taken from 'Hedendaagsche sterfgevallen van voornamen mannen' and Jasper Weetgraeg and Aristarchus Stekelbaerzius 'Dichtkundige samenspraek over de lyk- en grafdichten op (...) Wilhelmus Eversdyk'.
13270: - BERLIKUM, VAN DER HARST Teksten voor het “Geheelonthouderskoor ‘Excelsior’, Berlikum. Directeur: H. v.d. Harst”, 4 p., gedrukt.
13271: - JOURE, ZIJLSTRA, VAN DIJK Prijsraadselboekje. Premie voor geabonneerden op het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Joure en omstreken. Gedrukt boekje van 20 p.
13273: - HELDER, FISELIN, ROBERTSON Portretfoto van een dame door fotograaf Nico Fiselin, Den Helder. Verso “Robertson”.
13274: - BELASTINGEN, VAN SCHOONDERHAGEN Deductie overgeleverd aan ... de ... Staten van Hollandt ... om een nieuw middel op allerhande soort van nagt-ligt te introdiceeren, gedrukt voor den autheur in ‘t jaar 1705, gedrukt pamflet, 4º, 16 p., waarin Pieter van Schoonderhagen voorstelt om belasting te gaan heffen op “kaarsen en alderhande soorten van nagt-ligt”, een en ander om de “langdurenden en bloedigen oorlog” te kunnen blijven bekostigen.
13275: - OVERWEG Gedrukt bericht van overlijden van Johannes Theodorus Coenradus Overweg, overleden te Amsterdam op 12-12-1819, 1 p., 8º oblong
10729: - Bruiloftsklanken ter gelegenheid van het huwelijk van mr A.D.H. Fockema Andreae en Ennie Kosters, Leiden, E. Ydo. Folio, 20 p. geïll.
10731: - Liefdeshistorie [op 25 jarige bruiloft] van den heer A[braham] Capelle en mejuffrouw Helena Te Nuyl, Amsterdam, A. Heitz Jr. Plano (43 x 14 cm), [1] p.
10733: - 21 maart 1901 [op 70e verjaardag van haar echtgenoot Ds. J. Posthumus Meyjes]. z.p., z.j.. 4º: [3] p.
10735: - Afscheid aan tafel. De Kroon, Rembrandtplein, 4 januari 1902. z.p. 8º: 1 blad.
66959: - Vaderlandsche Historie door J. Wagenaar: Lijst der ingevoegde Placaten in elk deel buiten de gewoone plaaten. 1e tot 23e deel, manuscript.
13805: - HOOGELAND, KAAGMAN Kwitantie d.d. 1782 waarbij Jan Hoogeland verklaart ƒ4,10 te hebben ontvangen van de heer Kaagman voor “een jaar opwinden en onderhouden en schoonmaken [van] U Ed staand horloogie”, 1 stuk, 7x18 cm, manuscript. Achter glas in lijst.
53996: --- - Het testament van Hans Rombouts of de Rombouts fondsen onder beheer van jhr. J. Backer Jr., jhr. W.C. Backer, mr. A.J. van Vollenhoven en jhr. W.G. Dedel. Met eene voor- en narede door Velthuijzen van der Groenekan. Bijdrage tot de kennis van het Wilsonisme in Nederland. Amsterdam, M. van Cleeff, 1888.
65691: - Coat of arms/familiewapen of the De Roo family
11655: - STOLCK, VAN DER; ROOS, ROTTERDAM, SCHIEDAM Vier pagina's schutbladen uit een familiebijbel met aantekeningen betreffende geboorten en huwelijken in de gezinnen Van der Stolck te Rotterdam en Roos te Schiedam, 1624-1681.
11656: - STOLK, VAN; STEENKAMP Twee ontwerptekeningen voor een familiewapen Van Stolk. Tekening met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, ca. 1925, ca. 40x40 cm.
11657: - STRAALMAN Genealogie Straalman, afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, 3 p. met wapentekening, 19de-eeuws.
11664: - TIJDEMAN Gekalligrafeerde envelop voor Dr. P.H. Tijdeman. 8(.
11666: - TOPANDER Genealogie Topander, ca. 1580-ca. 1765, 3 p., 18de-eeuws.
11667: - TRIST Ontwerp voor wapen Trist met de acht kwartieren (Trist, Verzwaen, Longq, Jacobsz, Van den Bogaert, Langerak, Bouzer, Kant). Tekening, 18de eeuws (enkele besch.). 34x30 cm.
13283: - PITLO Portretfoto, begin 20e eeuw, van mevrouw Pitlo, 22x16 cm.
48996: - KWARTIERSTAAT FORMULIER--- Groot blad, bedrukt met vakjes verbonden met groen gekleurde takken, samen vormend een formulier waarop men een kwartierstaat van 32 kwartieren kan invullen. 60x100 cm. Gedrukt.
48721: - CORNABE, LE MONNIER, LEMMENS, GRAVE--- Request aan Staten van Holland van leveranciers van montering van de krijgsgevangenen in Frankrijk om betaald te worden, 5-4-1749. Folio, 5 pag., gedrukt.
65826: - Mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
65827: - Ochtend-schemering. Jongste mengelingen van het Letterlievend Genootschap: Oefening kweekt kennis.
12060: - RULAEUS, SCHELTE Op het ooverlijden van ... Henricus Rulaeus oudste bedienaar des H. Ev. te Amsterdam, overleden den 22ste en begraven den 28e van wijnmaand 1680. 4(: [2] p. 19de-eeuws afschrift.
9782: - Lierzang op het huwelijk mijns vaders, den Heere Cornelis Van hoogeveen, met mijne nicht, mejuffrouwe Hester Bonk, voltrokken binnen Leyden op de 24 van lentemaand des jaars 1771. z.p. 4º: [8] p.
49124: - TROMPENBURG, 'S GRAVELAND, LINNENSCHMIDT VAN LOFFELT, SCHMEDDING--- Plaintes et reveries. Groot 4° boek in linnen band, door E.F.H.L. v. L. [= Eleonore Ferdinanda Halewijn-Linnenschmidt van Loffelt], gedrukt, 56 pag., [1883].
49122: - ANDIESSEN, JANSE--- Ontwerp eener duidelijke uiteenzetting van het geslacht van Andriessen, tot narigt mijner dochter Johanna Cornelia (...) tot 29-9-1827 (...) opgemaakt door haren vader J.S. Janse. Groot blad plano, oblong, gedrukt.
8653: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1843
54878: --- - Pointz et articles des charges proposees contre Guillaume de Hornes, seigneur de Heze, avecq la sentence criminelle & capitale sur icelles rendue. Mons/Haynault, R. Velpius, 1580.
54877: [STEVERSLOOT, L.] - Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery en beeldendienst, mis, mitsgaders hun val en einde. In Nederduitsche Dichtkonst gebraght. Blokziel, z. n., [= Leiden, J. du Vivie], 1720.
56496: - Hypsos. Tentoonstellings- en reclamewerken, Amsterdam, Passeerdersgracht 12, [ca.1931].
66891: - Catalogus van den historischen atlas, bijeengebracht door wijlen Jhr. G. Beeldsnijder van Voshol en Vrije-Nes. 1e gedeelte. I. Bevattende: algemeene historieprenten, Nederlandsche marine en zeevaart ... portretten van het Huis van Oranje, stedegezichten en plaatselijke historische gebeurtenissen enz. in gravure en teekening, waaraan zijn toegevoegd: topogr. en historieprenten w. o. in teekening collectie van wijlen den heer J. Hoevenaar Wz., Utrecht. Verkooping: 15-18 Maart 1927 bij A. J. van Huffel's Antiquariaat, Utrecht
66751: [POULLAIN DE SAINT-FOIX, GERMAIN-FRANÇOIS], - Les trois graces, comedie en un acte. Représenté au Theâtre Français de la Haye, le Mars 1774.
66592: - Johan Barueth two pamflets: In Dordrecht, anno 1782. Tegens vrydag, den 6den September, worden alle landverraders en schryvers van staat en magistraat-schendende liebellen en pasquillen, ter begravinge verzogt, met het lyk van de wel degelyk onwaardige heer den heere Johan Barueth, oud predikant, en nog ouder flikflooijer en oproerverwekker te Dordrecht en curator der Latynsche scholen aldaar. 2. Lees-cedul, volgens welke de vrinden en nabestaande, in het stuk van oproer te verwekken, en getrouwe magistraaten van diversche steeden te schenden, het lyk zullen gelieven te volgen van den Wel Degelyke Onwaardige Heere! den heere Johan Barueth, Oud Predikant, en nog Ouder Fflikflooijer en Oproerverwekker te Dordrecht, en Curator der Latynsche Schoole aldaar.
64447: - Gids voor de bezoekers van het Koloniaal museum te Haarlem : tevens beknopte handleiding bij de schoolverzamelingen, met plattegrond en vele afbeeldingen 1902
67297: - Nederland's Adelsboek 1915
68337: - Almanak der Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereniging (D.V.S.V.) 1914.
65229: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Koninklijke liedertafel "Zang en Vriendschap" te Haarlem, 1830-1930
67282: - Daventria (Deventer), 17th century map and view of Deventer during the siege in 1578.
65895: - ANNALES ACADEMICAE Lugduno-Batavae 1820-1821
48678: - WACHTER, MEUGH, BOLOGNE, POLS, V. GANSPOEL--- Correspondentie tussen C. de Jong en Philippe Rossignol te Le Pecq, 1986, betr. Wachter, Meugh, Bologne, Pols en Van Ganspoel. Manuscripten, ca. 50 pag.
48676: - SCHWACHHOFER--- Correspondentie tussen C. de Jong en Jean Rongy te Alleur, 1981, betr. fam. Schwachhofer. Manuscript, 3 pag.
15424: [L’HONORÉ, SAMUEL FRANÇOIS] - La Hollande au dixhuitieme siècle. Ou nouvelles lettres contenant des remarques et des observations sur les principales villes, la religion, le gouvernement, le commerce, la navigation, les arts, les sciences, les coutumes, les usages et les moeurs des habitans de cette province. Den Haag: Detune, 1779.
68088: F. V. D. M., - Begraafplaats "De Gezelligheid" uitsluitend bestemd voor het bestuur en de leden van de Societeit "De Gezelligheid" zooals die bestond op 9 februari 1915.
64469: - Hamer, maandblad, 1941 nr. 9
51246: - Acta Leidensia. Academische bibliographie, uitgegeven vanwege het Leidsch Universiteits-fonds januari-september 1926, Leiden, Van Doesburgh, 1926, 17 pag.
9354: - Tranen van medoogen, gestort op het afgrijselyck moy van de vermaerde doch niet minder geachte poeet Jacobus Visvliet, gedruckt op de Amisfoortse keybergh voor de liefhebbers van de poesy. z.j. Plano, 1 p.
9366: - [Gedicht op het overlijden van Joannes Van der waeyen, hoogleeraar der H. Godtgeleertheit, prediker en historyschryver van Vriesland, overleden den 4 van Slagtmaand 1701]. 4º: incompleet: alleen aanwezig de bladen G en G2 (pp. 25 t/m 28)
66749: - Oud Holland 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982
66750: B.P., - Bescherminge van de Roomsche Kerck, tegen de beschuldiging der Protestanten: voorstellende de leere van den Apostel Paulus, ende den H. Augustinus, op het stuk der Verkiezinge en Genade Gods: en met eenen aenwijzende dat de zelve Kerk deze leeringen nog op heden goed keurt en volgt.
66748: - Oud Holland 1967, 1968, 1969, 1970, 1971
9955: - Lykzangen ter gedachtenisse ... Johan Diedrich Deiman, leeraar bij de Evangelisch-Luthersche gemeente te Amsteldam, aldaar overleden den 9den en te Utrecht begraven den 15den van grasmaand des jaars 1783. Amsterdam, Erven D. Klippink, 1783. 8º: [28] p.
67711: - Jacoba Cornelia twintig mei, vijftien jaar.
68511: - Atlas A.N.W.B. Bl. 6. Den Helder
68512: - Atlas A.N.W.B. Bl. 7. Stavoren
65862: - ANNALES ACADEMICI 1855-1856
12773: - BROOD Twee pamfletten: Wees zuinig op brood (Rotterdam, zomer 1918, 2 p.) en De Ceresstaking opgeheven ... het vermaarde Ceresbrood weder verkrijgbaar (Amsterdam, 14 december 1918), 1 p., gedrukt.
65891: - Paper seal/Siegelmarke of K.K. Priv. Riunione Adriatica di Sicurta in Triest
55131: --- - The genuine account of the trial of Eugene Aram for the murder of Daniel Clark (...), who was convicted at York assizes 5-8-1759. Leeds, 1809.
5770: [KOOY, JOHN] - Onze eeuw. Gerhard Loeber 1846-1946, Amsterdam 1946, 154 p., geb., geïll. (Papierhandel te Amsterdam). Bandontwerp en letter: J. van Krimpen
67517: - Hertog Godefrid de Noorman wordt door Graave Everard gedood.
40636: - N.V. A.J. ten Hope's Handelsmaatschappij. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum, Rotterdam, 1926, 64 pag., geb., geïll.
68468: - Zuid-Hollandse studien. deel I, II, IV, VIII, IX and XI
52868: --- - Proces geventileert voor den Ed. Hove van Utrecht tusschen Dina van Spangen, Wed. van Jan van Woudenberg, als moeder en mombersse over hare onmondige dochter Dina van Woudenberg, imp[etran]ten in cas van defloratie, c[ontr]a den heere ende mr. Petrus Burmannus, professor in de academie alhier, ged[aagde]. Leeuwarden, Eyma Bonnema, 1709.
62083: - Pamphlet 't Loo 1795 (pamflet 't Loo).
62085: - 16 coloured postcards in Souvenir cover: The Battle of Waterloo (16 ansichtkaarten mbt Waterloo)
52869: --- - De gewaande weduwenaar met het bedroge kermis-kind. Blijspel. Eerste deel, Gedrukt voor den auteur [z.p.] [z.jr.] [1709].
62087: - Pamphlet regarding Historical medals and Walcheren, 1660 (pamflet historiepenningen en Walcheren).
62089: - ‘Hollandsche Penning-magazijn voor de jeugd’: Het drooge-dok te Vlissingen (dry-dock/ droogdok Vlissingen) 1840.
65736: - De school der zeven wijzen, in gelijkenissen en verhalen / uit het Hoogduitsch. Met platen.
64349: - Catalogus der tentoonstelling van werken van P.J.C. Gabriël in Pulchri-Studio
67514: - Oostende, na de overgave aan de Aartshertogen Albertus en Izabella, in 't jaar 1604
67515: - Koning Karel de eenvoudige bevestigt Dirk den I. in `t graaflijk bewind over Holland.
67516: - De Friesche Edelman Galama verdedigt zijn regt tegen Graave Floris den II. met het zwaard.
49645: - MILITARIA, NAALDENBOEKJE--- Naaldenboekje, oblong, 6,5x10 cm., 8 pagina's van zijde, gevoerd met wol, geillustreerd met afbeeldingen van militairen met geweer in de hand. Als men naalden steekt op de plek van de geweerlopen, lijken deze te glinsteren. Leren band met relief en tekst 'Dame Blanche', vroeg 19e eeuws. Met zilveren vulpotloodje in band.
68515: - Atlas A.N.W.B. Bl. 11. Amsterdam.
68516: [LAET, JOHANNES DE], - Republyke der Zeven Vrye Vereenigde Nederlanden. Dat is: Een volkoome Beschrijvinge der Plaats, Hoedanigheid, Staat- en Burgerlikke Bestuuringe van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Uitrecht, Friesland, Over-Yszel, en Groeningen. Uit het Latijn, in 't Nederduits, vertaalt.
49249: - MILITARIA, DESERTEURS 1748--- Reglement van sijne hoogheit op de bewaaring en behandeling der deserteurs, 10-4-1749. Manuscript, folio, 8 pag.
67512: - De Spaansche Gezanten, buiten den Haage, ontvangen, door Prinse Maurits, in 't jaar 1608.
67513: - Zes galeien overzeild en in den grond geschooten, door de Staatschen, in 't jaar 1602.
65454: - Guide to Bruxelles et ses environs, souvenir des Hotels de Belle-Vue et de Flandre edite par la Societe Anonyme des Deux Hotels
49281: - GOOI--- 17 brochures betr. het Gooi. Gedrukt.
49277: - ZEELAND, FINANCIEN, HOOFDPLAAT, IJZENDIJKE--- Extract resolutien Staten van Zeeland 21-7-1777 betr. gelden in de troubles voor 1748 betaald, het geschil over de Hoofdplaat, en over de IJzendijkse schorren. Gedrukt, folio, 8 pag.
51021: [BRUINING, GERBRAND] - Het verheugde Nederland bij de aankomst van het te St. Petersburg gehuwde jeugdige vorstenpaar in de Noordelyke en Zuidelyke provincien des koningrijks en de blijde geboorte der koninklyke telg uit dien heilvollen echt. Leiden, Herdingh, 1817.
58822: - Flora voor dames : handleiding tot het bloemenmaken, met 24 platen, Haarlem, De erven F. Bohn, 1878.
11553: - NOOTEN, VAN De vier in chromolithografie gedrukte wapens uit Vorsterman van Oyen van de families Van Nooten, Hoola van Nooten, Cambier van Nooten en Sandt van Nooten op één blad. 27x30 cm. Ca. 1880.
49389: - WESSELING, FRANKE--- Feestprogramma 25 jaar echtvereeniging van Joh. Martinus Adr. Wesseling en Huberta Franke, 's Gravenhage 2-8-1903, 8°, 4 pag., gedrukt.
9657: - Welkom-groet aan ... W.C. H. Friso, prinse van Oranje en Nassau ... ter gelegenheid van zyne intrede binnen Groningen op den 22 van slagt-maand 1749. Agricola, [Groningen], W. Febens, z.j. 8º: 8 p. Met handtekening W. Febens.
66251: - Het Nederlandsche en Ned. Indische huis oud & nieuw, Tweemaandelijksch prentenboek gewijd aan huis, inrichting, bouw en sierkunst.
53706: --- - Sententien by den Ed. Gerechte der stadt Utrecht ghearresteert ende gepronuntieert op den 22 May 1640 teghens Govaert van Moock, capellaen ende secretaris van Philippus Rovenius van Deventer, praetense bisschop van Utrecht, ende Gerrit Pelt, roomsch-priester ende borgher t' Utrecht. Utrecht, A.J. van Paddenburch 1640.
65196: - Verslag van de commissie benoemd bij besluit van gedeputeerde staten van Noordholland van 2 juni 1920.Tot een stelsel van goede Waterwegen op het vasteland van het Noordelijk deel van Noordholland en voornamelijk Westfriesland
4872: [UNGER, J.H.W. ] - Geslachtslijst der familie Unger. Z.p. 1889, 17 (eenzijdig bedrukte) bladen, met aanvullingen in handschrift. Geïllustreerd met getekend en gekleurd familiewapen, gebonden in geheel leren band.
48671: - SEKELING--- Correspondentie tussen C. de Jong en F. Prost in Draguignan, 1985, over fam. Sekeling. Manuscript, 4 pag.
68524: - Topographical map of The Netherlands, topografische kaart van Nederland. Bonnebladen.
49213: - WORKUM (FR)--- Reglement voor de Bataafsche gewapende burgerwacht binnen Workum. Workum, Olingius, 1798. Blanco papieren omslag, 28 pag.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/14