Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70376: - 'n Eigen Thuis wekelyksch tydschrift (...) voo rverloofden ondertrouwden en nieuw gevestigden in Haarlem en omstreken. 16 Augustus 1935. 20e jaargang nr. 27.
44610: - BATENBURG, VAN; KUHN --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met een twaalftal losse blaadjes voor Daatje ..., 1857-1869, geschreven te Delft en Haarlem.
9841: - Ter gedachtenisse van ... Jacob Verbrugge medicinae doctor binnen Delft,overleeden den 12 van Sprokkelmaand 1778, in den ouderdom van bijna 24 jaaren. Delft, Egbert van der Smout, 1778. 8º: 7 p.
69160: - Erica. Jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid. 1900.
62391: - Wapenkaart/Coat of Arms; Adams
29479: - COLIJN -- Persfoto van het eerste kabinet Colijn tijdens de eerste ministerraad, 18x24 cm.
29481: - MEIJER -- Potloodtekening met kleur van een oud-Hollandse trapgevel, gesigneerd ‘Gerh. Meijer fecit 1847’ 17x22 cm.
7103: [Boddaert, Pieter] - Bezoek op den zangberg, of Lijkzang ter gelegenheid van het afsterven van den alom vermaarden dichter, Mr. P. Boddaert. Overleden in den nacht tusschen den 7. en 8. van Lentemaand, 1805. 4e druk. [1805]
57946: - Extract Resolutien Staten van Holland 20-8-1790 betr. adres van de kooplieden in tabak Alexander Jacobs te Blokzijl en Thorbecke te Zwolle, betr. impost. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
57948: - Advies Hof van Holland d.d. 21-7-1777 op request van Etienne Escot, koopman te Amsterdam, over zijn nalatenschap. Gedrukt, folio, 4 pag.
68329: - Almanak van het Leidsche Studentencorps MCMXXXIII (1933).
68330: - Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1873.
68331: - Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1864.
68332: - Leidsche Studenten-almanak 1863 (met almanakprent).
68333: - Leidsche Studenten-almanak 1849.
68334: - Leidsche Studenten-almanak 1850.
68336: - Studenten-almanak 1854.
68341: - Amsterdamsche Studenten Almanak 1851
68342: - XIde Lustrum van het Delftsch Studentencorps Ommetocht van Nikephoros Phocas binnen Byzantium na zyne kroning tot keizer in 963.
68344: - Bibliographische adversaria, tweede reeks, eerste deel: afl. 1 en 2, 3 - 5, 6 en 7.
68345: - Bibliographische adversaria, vierde deel.
68346: - Bibliographische adversaria, vijfde deel. Nr. 1, 2 en 3, 4 en 5, 6 en 7, 8-10.
68350: - Nota van Rund- en varkensslagerij F. Stam v.h. J.J. Rooijers, Barteljorisstraat Haarlem.
68351: - Nota van Magazijn van Schoonmaak-Materialen Ged. Oude Gracht 106 Haarlem. De Wed. H.J. Kluitenburg & Zoon dated 1902.
11537: - MONTENEGRO, DE; BLOMMENDAEL Geaquarelleerde alliantie familiewapens op perkament, met onderschrift `Dit is het wapen van Johannes de Montenegro en Maria Blommendael, getrouwt 1674 in september', gekleurd, 17de-eeuws, 26x20 cm. (Verso: `J.K.B.')
11540: - MORRIS, (VAN BRAAM) Genealogie Morris, nu Van Braam Morris (sedert de vestiging in Noord-Amerika). Getypt; 8(: 6 p.
51768: - Staat van den landbouw op Java onder het bestuur van den burggraaf Du Bus de Gisignies als kommissaris-generaal over Nederlands Indie, Brussel 1846.
30117: - GORINCHEM -- Convocatie voor lezing Noto Soeroto voor ver. 'Algemeen Geestelijke Ontwikkeling' te Gorinchem, 1928. 8° oblong, gedrukt.
30035: - DUINKER -- Genealogie familie Duinker (uit Huisduinen) door M.D. Dijt. 3 pag. getypt.
29987: - HORSMAN, VAN NEDERHASSELT -- Vaccinatiebewijs voor Hendrika Wilh. Jac. Horsman, geboren 15-8-1871, dd. Amsterdam 1875. Getekend door de arts J.A.J. van Nederhasselt.
45486: - AMELAND; COLTERMAN; CLINCKAERT--- Passage uit rekening van Johan Colterman, rentmeester van Kennemerland en Westfriesland, d.d. 1615, betr. betaling van 8 gouden Philips schilden door Ameland. Manuscript, folio, 1 pag.
45484: - EGMOND--- Verklaring van Gecomm. Raden d.d. 27-11-1618, betr. de drie Egmonden. Manuscript, 2 pag., folio. Met handtekeningen van A. Duijck en L. van Mijerop.
62385: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ackersdijck
62383: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achthoven (Van)
45377: - DORDRECHT--- Teksten voorkomende bij het bordes en salet van een pand te Dordrecht, 18e eeuws, manuscript, 4o, 1 pag.
68006: [LAMOTHE-LANGON, ETIENNE-LEON], - Cagliostro; ou, L'intrigant et le cardinal, par l'auteur des Memoires de Madame DuBarry et de Mademoiselle Duthe.
57949: - Extract Resolutien Staten Generaal 5-5-1794 betr. de capitulatie van het fort Landrecy. O.a. over krijgsgevangenen. Gedrukt, folio, 1+6+4 pag.
57953: - Request aan de Staten van Holland, 1701 van Laurens Facett, eertijds koopman te Amsterdam, nu wonende in 's Gravenhage, betr. Daniel Le Blon toen mede koopman te Amsterdam. Gedrukt, folio, 24 pag.
57954: - Berigt van het Hof van Holland d.d. 23-12-1728 of ambachtsheren permissie mogen geven of weigeren tot het uitoefenen van neringen in hun ambacht. Gedrukt, folio, 4 pag.
57957: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-6-1712 en 16-9-1712 betr. introductie van een familiegeld. Gedrukt, folio, 2+7 pag.
57958: - Extract Resolutien Staten van Holland 7-2-1727 met de "Lijst van de taxen op de ampten (tot leeninge)." Gedrukt, folio, 49 pag.
49078: - GROOT, DE--- Blaadje uit album amicorum met tekst van broer W.M.L. de Groot, d.d. Maastricht 1841, manuscript (militair).
49080: - GROLL, VAN--- Blaadje uit album amicorum met tekst van J. van Groll, 19e eeuw, manuscript.
49082: - BREUKER--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van Thomas Breuker, d.d. Amsterdam 1853, manuscript.
49084: - MACLEOD READ--- Blaadje uit album amicorum van Constance met bijdrage van Marion Macleod Read, d.d. Holyport 1844. Manuscript.
63933: - - Collectanea van Zeeuwsche Zaaken
70568: - Telefoondistrict Haarlem. Gids voor Bennebroek, Haarlem, Santpoort, Spaarndam en Zandvoort (januari 1939)
59016: - Orde der texten zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen (.......) in de Hervormde gemeente van Amsteldam gepredikt worden, Amsterdam, Wessing [1779], ca. 1000 pag.
5902: [Dissel, M.E.J.F. van] - Stichting Le Normant-van Dissel, z.pl. [1950], 96 p., geïll., met tabellen.
54013: --- - Sententien by den ed. gherechte der stadt Utrecht ghearresteert ende gepronuncieert op den 10 martij 1640 jeghens Philippus Rovenius van Deventer, pretense bisschop van Utrecht, ende Johan Wachtelaer, borgher ende canonick t' Utrecht, deszelfs praetense vicaris generael. Utrecht, A.J. van Paddenburch, 1640.
54051: A.H. [van Gorcum?] - Jonkheer Salvador en zijne volks-voordrachten in het Odéon, 3e druk, met een nieuw voorwoord en dertien bijlagen. Amsterdam, A.H. van Gorcum, 1856.
54061: [Santen, B. van] - Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh, midtsgaders particuliere voor-rechten, octroyen, ge-appostilleerde requesten, geapprobeerde keuren, rechten, costumen ende usantien, alsmede korte beschrijvinghe van de dorpen ende ghehuchten van den voorschreven lande. 's Gravenhage, Jan Verhoeve, 1652. [colophon:] Haarlem, Thomas Fonteyn 1652].
54062: [Santen, B. van] - Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-lant ende Kennemer-ghevolgh [...]. 's Gravenhage, Jan Verhoeve, 1652.
55553: --- - Verhael vanden doot des advocaets van Hollant Johan Olden-Barnevelt, hoe hy op den 13 Mey 1619 inden Haghe onthooft is, also ick 't selve gesien hebbe. Amsterdam, Broer Jansz, 1619.
55545: --- - Kort vertoogh van de redenen ende motiven die eerst den burgemeesteren der stadt Leyden, als mede hooft-ingelanden van Rijnlant (...) bewogen hebben om (...) te procederen tegens den heer Adriaen van der Laen, rentmeester van Rijnlandt. [Leiden], 1668.
55539: --- - Reglement ende ordre geformeert uyt kragt van speciale commissie ende authorisatie van sijne hoogheyt den heere Prince van Orange, als heere ende baron der stadt Grave ende des landts van Cuyck van dato 28-11-1683, waer naer sigh de vier aengestelde roode roeden in den lande van Cuyck sullen hebben te reguleren. Nijmegen, A. van Goor [18e eeuw].
56360: - Examen impartial de plusieurs questions de droit public, qui ont ete (......) agitees dans la seconde chambre des etats-generaux du royaume des Pays Bas, Premiere question: Droit de chasse, Brussel, 1818.
56376: A.Z., - De mysteres der groene tafel, bestaande in beschouwingen en opmerkingen aan verschillende speelbanken, gedurende de laatste 20 jaren verzameld met een aanhangsel van treurige en huivering wekkende voorvallen, vertaald uit het Duits, Amsterdam 1845 [casino].
59946: n.a. - Haarlem picture of a dutch city, [Haarlem 1962], 17 pp.
57088: -- - Nederlandsch handelsmagazijn of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Twee afdeelingen, Amsterdam, Diederichs, 1843.
57808: - 7 aktes betreffende de fam. Van der Werf (Werff). (1869-1905).
57810: - Verzekeringspolis Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het leven en tegen invaliditeit tbv C.J.M.I. Spoorenberg dd 11 april 1957.
57811: - Familieboekje (trouwboekje) uit de gemeente Amsterdam van Christiaan George Lodewijk Fehr en Carolina Rabeneck getrouwd 6 september 1928 te Amsterdam met 2 geboorte- inschrijvingen uit 1891 en 1897.
57812: - The Times, London, Thursday, November 7, 1805, 4 pages.
58001: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Adriaan de Lange, kapitein, overl. 12-8-1730. Manuscript, 4o, 1 pag.
58002: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van jonkhr Philip de Smeling, vendrig in het regt. van de kolonel Montes. Manuscript, 1 pag., 4o.
57997: - Twee brieven van N.N., d.d. Gravenhage 1819. Manuscripten, 4o, 3 pag.
57998: - Brief van M.J. Demers, d.d. Hooghlede 1818 aan De Mey van Streefkerk (?). Manuscript, 4o, 3 pag. (in het Frans).
57999: - Brieffragment van W.A. van Rijn aan J.C.P.W.A. Steenkamp, o.a. over de graaf van Dingen en fam. Schram. 4o, 2 pag., manuscript.
58141: - Drie grote, uitvouwbare spoorwegkaarten van Europa, Frankrijk en Belgie, ca. 1875. Kleurendruk.
58143: - Bundel platen uit de Revue Pratique de Serrurerie, 19e eeuws.
58145: - Verslag van een leerling van een onderwijzeressenschool van een weekje excursie naar Amsterdam, 1927, (25) pag., gestencild (met groepsfoto).
58148: - Reglement van de Enkhuizer HBS-Vereeniging 1923, 12 pag.
58149: - Poesiealbum van Sophie N.N. (overl. 21-1-1922) uit de jaren 1922-1923 te Gelsenkirchen.
58301: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van mevr. de Moutrey, huisvr. van F.H. de Renesse, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
59443: - 13 foto's (a4 formaat) met afbeeldingen van letterproeven in Duits, Frans, Nederlands en Engels. Vooral uit de 19e eeuw, vroeg 20e eeuw. Met getypte lijst met beschrijvingen. M14726
57708: - Genealogie van de familie Clifford (2x),
59642: - Akte van aanwijzing Noodweg door Norbertus Petrus Cyriocus Allard te Geertruidenberg, aan: Anna Beekmans te Oosterhout, en anderen. D.d. 10-6-1892.
59643: - Voorlopige recapitulatie rekening van ontvangsten uitgaaf overeenkomstig de boeken en de afzonderlijke aantekeningen van P.H. Smulders (...) 1834, 1835, 1836 en 1837.
68352: - Nuts-spaarbank Haarlem. Spaarbankboekje Anna Boer weduwe W.H. Junij. 1912-1935
45691: - LEIDEN, PAROCHIE H. PETRUS, FRENAY--- Artikel over de Parochie van de H. Petrus te Leiden in de St. Jorissteeg. Door dr. J.D. Frenay, 3 pagina's in Leydsche Courant van 2-5-1870.
45693: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, STUDENTEN--- Programma der feesten t.g.v. het 355 jarig bestaan der Leidsche hoogeschool, uitg. Leidsch studentencorps 1930, 168 pag., geillustreerd, gedrukt.
70567: - In de blye druk. Het huis Enschede Drukkers en Lettergieters sinds 1703.
54183: --- - Succinta expositio proditoris bessi notis illustrata, edita a L.C.J. Strassburg, 1719.
52945: --- - Geschil tusschen J. Clifford, eischer en A. van der Hoop, verweerder. Met de aan hetzelve voorafgegane briefwisseling en eenige daartoe betrekkelyke stukken en bijlagen. z. pl., z. j. [1823?].
49777: - MATEN EN GEWICHTEN--- Herleiding der Rhijnlandsche op de nieuwe Hollandsche maat, ingevolge KB 29-3-1817. Cahier, 8°, 26 pag., manuscript.
62393: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adelen (Oud)
42346: [Nymegen, Elias van] - Historie der Rijnsburgsche vergadering. Rotterdam, Burgvliet, 1775.
68919: - De Militaire Spectator. Maandblad voor Krijgswetenschap. 110e jaargang, No. 4, April 1941. Het gevecht aan de Noord 11-14 mei 1940 door M.R.H. Calmeijer.
49465: - ALBLASSERWAARD--- Ontwerp-reglement voor het Hoogheemraadschap van den Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe. Folio, 44 pag., gedrukt, 1853.
69257: - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 115-jarige bestaan van de Hollandse Club te Antwerpen. 1879-1994.
69573: - Beschrijving behorende bij de 5e editie van de waterstaatskaart Limburg.
69574: - Rapport van de commissie ter bestudering van het vraagstuk der afvalwaterzuivering in het stroomgebied van de Dommel (Dommelcommissie). 12 juli 1948.
8566: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, 1763. [Gebonden met:] Secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der wereld. 2e druk. Den Haag, H. Backhuyzen, 1759-1762.
8571: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Nieuws tyding uit de andere waereld, of Samenspraak tusschen den beroemden schilder, en schryver Jacob Campo Weyerman, en den beruchten doctor en astrologist Ludeman, principaal over het lasteren der Patriotten, door Ludeman gedaan in zyn Spiegel der Waereld, of Geheime Waarnemingen. Den Haag, Hendrik Bakhuyzen; Amsterdam, H. de Wit en Baalde [etc.], 1768.
61708: [Langelier (or L'Angelier), Abel (1553?-1610)] - LE TROISIEME TOME DES OEUVRES DE IEAN BACQUET ADVOCAT DU ROY EN LA CHAMBRE DU THRESOR... [Title page]
13118: - SWART Visitekaartje `Sietsche Swart', reliëf-stansing.
11713: - WINKEL, TE Blanco voorgedrukte formulieren voor het familieregister van Joh.W. te Winkel, zoon van dr. Jan te Winkel en Johanna C. Lodeesen.
11723: - ALKMAAR, LEESGEZELSCHAP Ledenlijstje van een leesgezelschap dat gezamenlijk een aantal tijdschriften las. 19de-eeuws. 4(: 1 p.
11726: - ALMELO, SCHEURLEER, MULDER Boekje uit 1839, uitgereikt volgens tekst op schutblad aan C.J. Scheurleer, Almelo 28 juny 1847, `wegens aangewende vlijt in de beoefening der engelsche taal', door zijn onderwijzeres B. Mulder.
11735: - ASSCHENBURGH, VAN; VAN AKENSHOISEN Volmacht van Sibilla en Josina van Asschenburgh aan hun resp. echtgenoot en zwager Hendrik Diederik van Akenshoisen, om landerijen te verkopen. Groningen 20 juni 1631. Folio, 2 p.
11813: - DYSERINCK Twee brieven van Willem Dyserinck te Aerdenhout aan J.M. Sterck-Proot, d.d. 1943, betreffende de familie Dyserinck. Met: overdruk van artikel van mevr. Sterck over het huis Uit den Bosch, waarin de familie Dyserinck een rol speelt.
11819: - ELLER, ARNHEM Afdruk van een houtblok met het merk van Eller & Comp., Rijnstraat, Arnhem. 19de-eeuws.
11810: - DUREGE, BARGIGNAC Sonnets sur le mariage de Monsieur Pierre Durege & de Madlle. Benine Bargignac, Amsterdam le 16me mars 1727. Fol. [1] p.
9729: - Parnasloovers gestrooit op de bruilofttafel van ... Mr. Paulus Gevers en Jakoba Maria Cornets de groot, in den echt vereenigt te Rotterdam den 31sten der lentemaend des jaars 1762. z.p. 4º: [8] + 8 p. Titelpagina in rood gedrukt.
9734: - Echt-zang op het huwelyk van ... Mr. Pieter Hendrik Van de wall, regeerend scheepen en in den oud-raad der stadt Dordrecht, enz. en ... Catharina Berger, in den echt vereenigt binnen Utrecht op den [met pen ingevuld: 6] van sprokkelmaand 1763. z.p. 4º: [8] p. Titelpagina in rood gedrukt.
9743: - Discordia res maximae dilabuntur. Dordrecht, Adriaan Walpot, z.j. 4º: 6 p.
9744: - Ter zilveren bruilofte van den Heere Pieter Van thol en Mejuffrouwe Maria Mess, 's haage 2-7-1765. 4º: 2 p.
9745: - Lijk-zangen op het zalig afsterven van ... Anna Maria Van breugel, huisvrouw van ... Mr. Hendrick Van asch van wijck, raad en borgemeester der stad Utrecht ... Godvruchtig in den Heere ontslapen den 15 van louwmaand des jaars 1766. Utrecht, Abraham van Paddenburg, 1766. 4º: [12] p.
9764: - Feest-zangen door Abraham Van ketwich, vóór en gedurende deszelfs echt-verbintenis met Susanna Maria Ruswurm, voltrokken den 28sten van oogstmaand des jaars 1768. [Met:] Dankoffer ... 1781 bij het herdenken aan onze echts-vereeniging. [Met:] Op het zilveren bruiloftsfeest ... gevierd op de hofstede Rusthoff in Baambrugge ... 1793. z.p. 8º: [30] p.
9766: - Ter bevordering van den Heere Lucas Dijl tot meester der beide rechten. z.p., 1768. 8º: [4] p.
9773: - Huwelijkszangen ter bruilofte van ... Mr. Joannes De wit haganaeus en ... Anna Adriana Aletta Parve, in den echt verbonden te Haarlem den 9den van bloeimaand des jaars 1769. z.p. 4º: [72] p. In de tekst een vignet met twee tortelduiven.
9486: - [Huwelijkszangen op de zilveren bruiloft van Jacobus De vos en Katharina Van de rijp.] 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen D2, 3 en 4. 6 p.
9464: - [Huwelykszangen voor Abraham De neufville de jonge en Sara Blaeupot]. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º:. Incompleet, slechts aanwezig katern C, 8 p.
9470: - Op 't huwelyk van den heere Hermanus Verwit en me-juffrouw Anna Van Cralingen, echtelyk vereenigt binnen Leyden, den 18 van Sprokkelmaand 1721. z.p., z.j. 4º. [18] p.
9471: - Alleen de gegraveerde titelprent.Huwlykszangen ter bruilofte van ... Nicolaas SLEGHT en ... Josina EDENS, in den egt vereenigt binnen Amsterdam den eersten van grasmaand 1721. gegraveerd naar J. Wandelaar, met allegorische voorstelling betreffende huwelijk en handel, de wapens van bruid en bruidegom, een pelsdierjager uit 'het koude noorden', walvisbaleinen, een wijnvat met bijbehorende apparaten, enz.
9475: - De Ryngodt zegevierende, op de zilvere bruiloft van ... Isaac Ubingh, eerste regeerende burgemeester der stadt Utrecht, en vrouwe Henrika Elizabeth Voet van winssen, den 27en der Zomermaent 1721. Utrecht, Melchior L. Charlois, z.j. 4º. [8] p.
9477: - Ter bruilofte van den heere Willem Kops Jacobusz. en jongvrouw Maria Lintworm, echtelyk vereenigt binnen Amsteldam den 2den van Herfstmaand 1721. 4º: 8 p. Incompleet. Slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en C3 en 4. Met groot titelvignet, gegraveerd door J. Wandelaar, met de initialen K.L.
9478: - Rouwklagten uitgeboezemt over het droevig en schadelyk verlies van ... Hobbe Baard van sminia, in zijn Hoog Edts. leven oud-eerste voorzittende raadt in den edelen hove provinciaal van Friesland dezer wereldt door 't gemeen sterflot ontrukt den 23 van Wijnmaandt 1721. Leeuwarden, H. Halma, 1721. 4º: 21 p.
9483: - Huwelykszangen op het huwelyk van ... Pieter Schuurman, en ... Alida Jacoba Beeldsnijder, te zamen in den egten-staat verenigt den 28 van somermaant 1722. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722. 4º: [11] p. Met titelvignet, met fraai sierpapieren omslag.
58111: - Album met in manuscript de titel "Door de navolgende ingezetenen van Beekbergen is dit album (...) als blijk van hulde en waardeering aangeboden aan J. Boks, brievengaarder, bij gelegenheid van zijn 25 jarige ambtsvervulling, 1 October 1856-1881. 8o, 50 pag, goud op snee.
58112: - Twee poesiealbums van Mien en Ko Klinkert uit Leiden, zuster en broer, met ca. 50 inschrijvingen uit Leiden, 1884-1895.
10672: - Feestgroete aan onze geliefde ouders Johannes Martinus Van herwaarden en Sara Van tiel, ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest 1858-19 mei-1883. z.p. Plano. Gedrukt in goud op blauw papier.
49158: - ZAAL, SPINNGRUBER--- Menu t.g.v. 25 jaar huwelijk J.J. Zaal en E.Th. Zaal-Spinngruber, 1968. 3 pag., gedrukt.
29257: - LEIDEN, POLS, V. D. LINDEN, ROBBE -- Poesiealbum van (He)lena ..., met ca. 50 inschrijvingen te Leiden van vriendinnen en enkele familieleden. 1887-1889.
29259: - AMSTERDAM, STUDENTENCORPS -- Adreslijst van de manlijke gewone leden van het Amsterdamsch Studentencorps, met adres en dispuut, ca. 1930. Gedrukt, 8°, 4 pag.
12670: - WEETERINGEN, VAN Poeziealbum van een jonge man (wrs. Van Weeteringen), die naar Indië vertrekt, met afscheidsverzen van familieleden, 1884, 1 deel.
12673: - WENORT, VON; BIRGELL Getekende kwartierstaat van Maria van Wenort, dochter van Johan van Wenort-Offenburg (bij Rheinberg) en Beatrix Birgell. 17de-eeuws, dubbel folio.
12663: - WÄCHTER Brief van August Wächter aan de fa. Van Hemert & Marchant te Amsterdam, 's-Gravenhage 1807, betreffende zijn vestiging als August Wächter & Co. te 's-Hage, 2 p., deels gedrukt.
12664: - WAGENAAR, BILDERDIJK `Wagenaar beoordeeld door Bilderdijk'. 1 p., 4(.
12666: - WALLE, V.D Foto van Mara van de Walle, 1920.
29537: - VLISSINGEN, VAN WOELDEREN -- Drie krantenberichten uit 1926 betr. de collectie C.A. van Woelderen en het museum te Vlissingen.
29539: - KIST -- Aant. betr. genealogie Kist 19e- en 20e- eeuw, manuscript, 5 pag.
29519: - ROOCK, DE -- Genealogische aantekeningen De Roock, ca. 1600- ca. 1900. 4° cahier, manuscript, 4 pag.
29521: - ROOSEBOOM -- Genealogie Rooseboom, ca. 1750- ca. 1900, manuscript, 8°, 16 pag.
29525: - WERNINGH -- Twee tekeningen met kleur van een kelderinterieur en een interieur van een woonkamer, elk 12x16cm. Gesigneerd S.M. Werningh, 19e- eeuws.
29529: - ROEST VAN LIMBURG -- Prijscourant van de fa. Roest van Limburg & co. te Rotterdam, 1922/23, 8° gedrukt, 4 pag.
29531: - VOORHOEVE -- Ruim 20 gedrukte geboorte, huwelijks en overlijdens berichten betr. leden van de familie Voorhoeve. Midden 20e- eeuw.
42509: - - Album du Rhin. Ems, L.J. Kirchberger, [ca. 1860?].
51035: [Vleertman Jansz., W.D.; e.d.] - Levensgevallen van Willem Vleertman, commissaris van de Aproches, ten dienste van H.H. Mog. de Heeren Staaten Generaal (...) uit zyne eige aanteekeningen en oorspronglyke schriften opgemaakt. Amsterdam, De Wadder, 1742.
11570: - PENNING, BIERENS DE HAAN, TEMMINCK a.) Verzilverde penning `Ter herinnering aan de diamanten bruiloft van Abraham Bierens de Haan en Anna Agneta Temminck, 28 april 1956', binnen een rand van bladeren en een zonnebloem. Verso: tekst uit Deut. 33:27 en de initialen S.L.H[artz], middellijn 5 cm.
11571: - PERONNEAU VAN LEYDEN Extract uit het doopboek van de kloosterkerk te 's Gravenhage 1810 betreffende doop Maria Bernardina, dochter van B.J. Peronneau van Leyden en M.M. van Esen. 's-Gravenhage 1820, getekend A. Bachman, burgemeester. Folio, 1 p.
71404: - Seemacht! 224 000 gefangenen.
29665: - MOL, V.D. HORST, MORRIA -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Johanna Mol, huisvrouw van Pieter van der Horst, Amsterdam 19-12-1766, ten name van Caspar Morria, 8° oblong, 1 pag.
70895: - Extract uit de Notulen van burgemeesters en Raaden Regeerders der stad Goes. Zaturdag 28 October 1786.
29669: - LELIE, DE, MORRIA, VAN DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de eerste jaarlijkse diensten voor Maria Theresia Morria, wed. Adrianus de Lelie en voor haar jongste zoon Antonius Lourentius J. de Lelie in de R.K. kerk van W. v. Dijck, Amsterdam, 15-11-1822, folio, 1 pag., oblong.
29671: - MORRIA, VOS, V. DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de uitvaart en de diensten voor Anna Maria Vos, huisvrouw van Casparus Morria, in de R.K. kerk van W. v. Dijck te Amsterdam, juni 1803, folio, 1 pag., oblong.
71008: - Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 2 February 1750 concerning the taxes on turf and Schotse, Luyksche and Engelsche (koolen) coal.
41386: - Expose de la situation administrative de la province de Limbourg. Annexe au memorial administratif de 1836, Liege 1836, ca. 200 pag. Gebonden met: Proces-verbal de la seance publique d'installation de conseil provincial de la province de Limbourg, 31-8-1836. Annexe du memorial administratif de 1836, 403 pag. Kartonnen band beschadigd.
52499: - - Volks-liedjens uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 1e, 2e, 3e en 4e stukje. Amsterdam, 1790 (1e stukje, vierde druk), 1789 (2e stukje, 1e druk), 1790 (3e stukje, 1e druk), 1791 (4e stukje, 1e druk).
53730: --- - Korte aanwysinge vande validiteyt vande brieven van abolitie, verleent by den heere stadhouder deser provintie van Zeeland aan mr. Alexander de Muncq op den 20. July 1681, Middelburg, A. v. Poulle [1702].
53732: --- - Provisionele korte beknopte stukken hoorende tot den memorie Ververser, z. pl., z. j. Incompleet.
53729: --- - Brieven van abolitie by zyn Hoogheid den heere Prince van Orange verleend aan mr. Alexander de Muinck, in dato den 20 July 1681, z. pl., [1702].
64168: - Plattegrond van Valkenburg,
64089: - Catalogus van de schilderijen op het museum der stad Haarlem
70714: - Publicatie. De Staaten van Holland en Westvriesland, Alle de geene die deese sullen sien of hooren leesen salut: (...) Was geteekent Willem Buys.
67377: - Programma der feestviering bij gelegenheid der onthulling van het monument gewijd aan den volksgeest 1830 en 1831 te Amsterdam den 25sten (...) Augustus 1856.
68600: - Andre van der Vossen. Een vergeten kunstenaar.
67413: - Herinnering aan Jonkheer Hendrik Willem Anton Ridder van Rappard : laatstelijk kapitein ter zee en adjudant van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik [de zeevaarder] der Nederlanden [Niet in den handel].
69264: - Rotterdams jaarboekje: 1970-1995 (misses 1974 and 1982).
71492: - Statuten en huishoudelijk reglement der Groningsche Vereeniging van werkgevers in het Kleedingbedrijf , goedgekeurd (...) 1915.
49473: - MAARSSEN, DE WIJS, VEGT EN DIJK--- Aan de Ed. Mog. Heren Gedeputeerde Staten van Utregt 1735, 4°, 24 pag., gedrukt.
49477: - UTRECHT, REGELINGEN STADHOUDERSCHAP--- Extract secrete resolutien Staten van Utrecht 17-4-1754. Folio, 16 pag., gedrukt.
49479: - UTRECHT, MILITARIA--- Formulier van eed voor alle oversten (...) en volk van oorloge, guarnisoen houdende binnen de Provincie van Utrecht. Folio, 1 pag., gedrukt, 18e eeuws.
49471: - BRUMMEN, ORGEL--- Lijst van vrijwillige bijdragen tot daarstelling van een orgel in de Hervormde kerk te Brummen, voltooid in den jare 1846. Folio, 10 pag., gedrukt.
39470: - Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd. Jaargang 5 ( 1825 ), Amsterdam, Vink, 1825, 437 pag., gebonden in half leer.
68854: - Adler erdglobus
6893: [Beets, Nicolaas] - Kuser. Een verhaal door den autheur van José. Haarlem, Erven F. Bohn, 1835. [Gebonden met:] Guy de Vlaming. Een verhaal. Haarlem, Erven F. Bohn, 1837.
69287: - Cohieren der stemmen in de provintie van Frieslandt, van de jaaren 1640 en 1728
54078: --- - Keure en ordonnantie tegens het misbruik van Godes alderheyligsten name, tegens het vloeken ende sweeren, tegens d'ontheyliging van den rustdag ofte dag des heeren, mitsgaders andere hoogtyden. Schiedam, Nikolaas Muys, 1747.
54083: --- - Proces, ter eerster instantie gedecideert bij het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg en in appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen mr. W. Schorer, raadt Ord. in de Hove van Vlaanderen, ter eenre en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde. Leiden, Luzac, 1755.
40166: - Koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst, Koninklijk Paleis Amsterdam, 9 afleveringen: 1987 t/m 1995.
40162: - Bulletin Stedelijk Museum Amsterdam, 70 afleveringen uit de jaren 1990-2000, geillustreerd.
68646: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
68645: - Ik Ondergeteekende Anna Christina Hen (...)
68715: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1782.
68706: - Naamregister van de ed. mog. heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de [...] bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie (...).
68705: - Naamregister van de respective regeeringen der steeden in de vergadering van haar Ed. Groot Mog. geen sessie hebbende; als meede van de Collegien der Balliuw-, Dykgraaf-, Hoog Heemraadschappen, enz., mitsgaders van de heeren, vrouwen, balliuwen, schouten en secretarissen van omtrent vijfhonderd dorpen en andere heerlykheden, in de provincie van Holland en Westvriesland
68743: - Gids van Haarlem en Omstreken.
68698: - Hermann Boerhaave
68697: - Almanak voor Hollandsche blijgeestigen, tweede jaargang. 1832. Met platen.
70874: - Advis, van de Heeren van Middelburgh, ingebracht ter vergaderingh van de Ed. Mogende Heeren Staten van Zeelant.
68754: - Fuhrer durch Haarlem und Umgehend.
68750: - Haarlem und die Blumenfelder..
68522: - Atlas A.N.W.B. Bl. 19. Arnhem.
68523: - Atlas A.N.W.B. Bl. 24. Dordrecht.
68520: - Atlas A.N.W.B. Bl. 17. Leiden.
68521: - Atlas A.N.W.B. Bl. 18. Utrecht.
68518: - Atlas A.N.W.B. Bl. 14. Meppel.
68519: - Atlas A.N.W.B. Bl. 16. 's-Gravenhage.
68517: - Atlas A.N.W.B. Bl. 13. Zwolle.
68891: - Water-recht, waar nae een yder in het Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen zig voortaen zal hebben te reguleeren.
68485: - La Haye diplomatique et mondain 1933.
65909: - Chasse de renard
65905: [HAMELSVELD, YSBRAND VAN], - De vraag-al
65902: - De zeldzaame en verbaazende Lotgevallen van Celide, het groote en doorluchtige voorwerp van een ongunstig fortuin; een prooi van de wederwaardigheden der liefde; de tederhartigste en verstandigste vrouw; een ouderminnende dochter; een getrouwe minnaares, en een algemeen voorbeeld van kuische schoonheid en minzaame deugd.
65901: [HEY, JOHANNES VAN DER], - De vrye hand-opening verdedigt. Kamerspel. Door het Kunst-Genootschap, Ridendo dicere verum, quis vetat?
68668: - Wapenkaart/Coat of Arms: alliance coats of arms of d'Ablaing family
68667: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Arkel d'Ablaing
68465: - Naamlijst der overledenen met omschrijving van hunnen ouderdom, woon- en begraafplaatsen, benevens der genen welke zich in den huwelykenstaat hebben begeven alsmede het getal der geborenen binnen Haarlem (...) benevens eene lyst der verkochte huizen, lustplaatsen, landerijen enz. 1829-1856.
65962: - Dagblad van het departement Vriesland Vrydag den 7 February 1812 no. 38
70711: - Publicatie van zijne Majesteit den Koning van Holland, behelzende een reglement houdende de wijze waarop de ordonnantie op het middel der verponding, gearresteerd op den 20 Januarij 1807, ten uitvoer zal worden gebragt. Gearresteerd den 8sten Mei 1807.
70712: - Placcaet vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlande[n] Op't betale[n] vant Convoy van alle innekomende en[de] uytgaende goederen ende Coopmanschappe[n]: Namentlijck oock vande Bestialen inde Vereenichde Provintien gheweydet als die daer uyt ghedreven ofte ghebracht worden.
65958: - Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien. Historien des Nieuwen Testaments vermaeckelyck afgebeelt, en geetst door Pieter H. Schut ende nieulyckx uytgegeven door Nicolaes Visscher anno 1659.
65957: - Gereformeerde Volksbibliotheek nr. 2, Rijken en armen.
65955: - Gereformeerde Volksbibliotheek nr. 6, Een groot beest.
65965: - Nederlandsche Staatscourant Maandag 6 Februarij 1826 nr. 31
65966: - Nederlandsche Staatscourant Woensdag 4 Januarij 1826 nr. 3
65968: - Een bemoedigend woord
65969: - Van het Toovervischje en vervolg Hoe Piggelmee groot werd : twee sprookjes.
65970: - Paix d' Utrecht: coats of arms of the negociators for the peace treaty ending the Spanish Succession War
65994: - Pulchri Studio. Hulde aan Jozef Israels 28 januari 1904.
65989: - Agenda 1953-1954 N.V. Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebr. Figee Haarlem
65985: - Haarlem als industriestad.
65872: - Uittreksels of aantekeningen uit de kerkenboekjes, voor zo verre den opbouw den kerk betreft. Beginnende met het jaar 1400.
65871: - De onovertroffen goochelaar en toovenaar. Keur van ruim 300 der gemakkelijkste en aardigste goocheltoeren, kunstjes van de kaart, vermakelijke rekenopgaven, aardigheden, en
65870: - KLM (Koninklijke Luchtvaartmaatschappij - Royal Dutch Airlines) Flight Log Notes 27 august 1953. Captain Hooper/De Wilde/Van Zutphen/De Wit - PH TPW Princess Wilhelmina DC 6
65869: - Heraldisch ontwerpboek/heraldic scrapbook
65868: - Leidsch Dagblad donderdag 2 januari 1873-maandag 31 maart 1873
65866: - ANNALES ACADEMICI 1851-1852
65863: - ANNALES ACADEMICI 1849-1850
65862: - ANNALES ACADEMICI 1855-1856
65861: - ANNALES ACADEMICAE Lugduno-Batavae 1825-1826
65860: - ANNALES ACADEMICI 1840-1849
65859: - ANNALES ACADEMICI 1859-1860
68658: - Coat of arms/wapenkaart of Beelaerts van Blokland family
68661: - Coat of arms/wapenkaart of Besier family
68659: - Coat of arms/wapenkaart of Beelaerts van Blokland family
68660: - Coat of arms/wapenkaart of De Bellefroid d'Oudoumont family
68649: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d'), D'Ablang Weicourt, Humbelot.
68528: - Kwartetspel Decoraties
68641: - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1774. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeering derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1774. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. (includes Utrecht, Friesland, Over-yssel, Groningen en ommelanden, Brabant, Maastricht)
68644: - In het jaar een duizend agt honderd en twaalf (...) - the death of Annigje van der Weide
68724: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1794.
68723: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1793.
68467: - Mededelingenblad van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk : Vigilate Deo Confidentes". 1952-1955 1957-1958, 1964-1968.
65946: - De opmerker. No. 291.
68637: - Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen van de Provsioneele Repraesentanten van het Volk van Holland, En de respective Committees uit dezelve, benevens de Vergadering van HUn Hoog Mogende, het Committé tot de algemeene zaaken van 't Bondgenootschap te Lande en verdere Collegien, zitting houdende in 's Gravenhage, met de benaamingen der Leden, daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwyzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor alle Persoonen, die in den Hage, bij dezelve Vergaderingen en Collegien, iets te verrichten, of te solliciteren hebben. Verbetert tot November 1795.
68636: - Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benaamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor alle Persoonen, die in den Hage, bij dezelve Vergaderingen en Collegien, iets te verrichten of te solliciteren hebben. Voor den Jaare 1794.
68751: - Wetten van de Classis van Haarlem. Goedgekeurd den 24 July 1787. en Met de wetten raakende de Weduwe-beurs, nader gearresteerd dan 6 May 1788. with: Veranderingen in, en bijvoegsels bij de Wetten der Classis van Haarlem van 1787-1807.
69809: - Kiev 20 photographs 1967
69810: - La Revolution Francaise, set of 20 postcards
68634: - Haarlems Boeket. Een bloemlezing uit de collecties van de stadsbibliotheek. 1996 400 jaar Stadsbibliotheek Haarlem.
68632: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d') and Van Arkel d'Ablaing
68635: - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1789. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeering derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1789. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. (includes Utrecht, Friesland, Over-yssel, Groningen en ommelanden, Brabant, Maastricht.)
68832: - Tentoonstelling Cornelis Spoor (1867-1928).
68826: - Collection of four reviews by H. of the works of Alexander Ver Huell: Letterkunde: Stof tot nadenken door een dichter-teekenaar. Vier boeken in het leven. Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H./Zijn er zoo? Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H./Een vrager, die een antwoord wenscht/Zijn er Zoo?
68656: - Coat of arms/wapenkaart of Brouwer family
68657: - Coat of arms/wapenkaart of De Heer Martinus van Barnevelt, Heere van Crimpen, vroedschap der stad Gorinchem,(...) Hoog Heemraad.
45490: - AMELAND; TERSCHELLING--- Verklaring van keizer Philips d.d. 1-5-1441 dat inwoners van Medemblik en Enkhuizen de ingezetenen van Terschelling en Ameland beroven. Manuscript, folio, 3 pag. (17e eeuwse kopie).
57984: - Rekening d.d. 7-1-1653 van Jan Otten Vermeer, wonende in Broeck als voogd en Adriaen Pietersen wonende in Nieuwpoort, als medevoogd, gedaan voor de kinderen van Aert Otten, overl. te Broeck. Manuscript, folio, 100 pag.
57985: - Acrosticon op Gijsbert van Beresteyn, d.d. 1673. Manuscript, 4o, 3 pag., 17e eeuws.
45883: - JONG, DE, PEETERS--- Extract huwelijksacte, 's Gravenhage 7-11-1860, van Abraham de Jong en Johanna Wilhelmina Peeters. Deels gedrukt, folio, 1 pag.
45885: - DELFT, MUZIEK--- Programma soiree musicale, Delft 1862, van Muziekkorps Stedelijke Schutterij, o.l.v. Boers. gedrukt, 1 pag.
45887: - DELFT, HIPPOLYTUSKERK--- Aankondiging betr. verkoop vrouwenplaatsen in de nieuwe St. Hippolytuskerk te Delft 1886. 1 pag., gedrukt.
45881: - DELFT, VAN DER SPEK--- Gedachtenisblad t.g.v. de eerste heilige communie van Margaretha van der Spek, Delft, r.k. kerk van St. Joseph, 1858.
45873: - DELFT, V. SONSBEEK, GODSDIENSTONDERWIJS--- Ontvangstbewijs van diverse boeken voor de stadsschool op de Verwersdijk te Delft, getekend door de godsdienstonderwijzer J. v. Sonsbeek. Delft, 1827, manuscript, 1 pag.
45877: - DELFT, DE GROOT--- Nota van J. de Groot te Delft, d.d. 1843, voor gemeentebestuur van Ackersdijk, betr. geleverde kantoorbehoeften. Deels gedrukt, 1 pag.
70791: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the Van Nispen tot Sevenaer family.
8214: [Hasebroek, Johannes Petrus] - Waarheid en Droomen. 6e druk. E.J. Brill, 1885.
42647: [Koumans, Pieter] - Verklaring van allerhande zo goude als zilvere en andere geld-specien, 2e druk, waar by gevoegt een aantekening van eenige personen die tot den ouderdom van 100 jaren en daarboven gestegen zijn, als mede enige waarnemingen van 't jaarlykse sterfgetal der menschen. Leeuwarden, P. Koumans, 1746.
7653: [Geest, Wybrandus de (vert.)] - De gewaande tovery, zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785.
11684: - VLASMAN, SPIERINX 17de-eeuwse tekening van een grafzerk met wapens en het opschrift `Hier leyt begraven de heer Pieter Augustijnse Vlasman, die in sijn leven borgemeester deser stadt was, ende sterff den 12 November d. An 1656 en Juffer Chathalina Spierincx sijne huysvrouw'. Tekening in sepia, 24x17 cm.
71453: - Collection of maps published by ANWB/A.N.W.B. of the Netherlands
68938: - La vie frivole pendant la guerre.
69479: - This indenture made the seventh and twentieth day of November in the 18th year of our sovereigne Lord George (1726)
71009: - Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 19 February 1750 concerning the tax collectors (Scheepenen).
71010: - Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 29 January 1751 concerning the oath for travelling merchants and salesmen.
44637: - GOUDA; DEL MONTE --- Serie van 9 krantenartikelen over de schilderijencollectie van ir. S. del Monte, in het St. Catherina Museum te Gouda, uit de Nw. Dordtse Courant en Goudse courant 1954. In cahier, 19 pag.
42927: [Hasselt, J.J. van] - Beschryving der stad Bommel (...) door een Gelders regtsgeleerde. Arnhem, Moeleman, 1765.
42921: - - Christelijke gezangen en liederen. Haarlem, v. Walré, Bohn en Loosjes, 1804.
42919: - - Actes et memoires des negociations de la paix de Ryswick. 4 delen, 's Gravenhage, Moetjens, 1699.
30029: - ARMENZORG -- Vier voorschriften van de overheid betreffende armenzorg in 1810. Gedrukt. Folio, 6 pag.
30033: - SCHOOLMEESTER -- Genealogie Schoolmeester, voor zover bekend op 19-10-1967', manuscript door Corn. van Hemert te Sassenheim, geschreven in 3 exemplaren.
30025: - DOUVEN, HENDRIKX -- Distributiestamkaarten t.n.v. Maria C.G. Douven en Wilhelmina M.J. Hendrikx, beiden wonende Berg 119 te Buggenum, gemeente Haelen.
9881: - Troostzang aen mijne echtgenoote bij het zeer onverwacht afsterven van haeren vader Pieter Bodry, in den ouderdom van omtrent 72 jaeren op den 8 van wintermaend 1780. Leiden, J. Meerburg. 8º: 8 p.
71284: - Congrès International de Géographie Amsterdam 1938 Excursion a Zeeland 11-16 Juillet.
29745: - WATERMANN, HAMELEN -- Verklaring van het bestuur van de ‘Kunst-Drechsler’ te Hameln dat Ernst August Watermann uit Hameln vier leerjaren heeft gediend als kunst-draaier. Hameln 12-9-1828. Groot blad gecalligrafeerd, met handtekeningen van Heinrich Sommer en Ernst Hennies.
29749: - VINKENBURGH, V.D. PUTTE, SLIJSINGH, KEMPENAAR, STRUIJKVerklaring betr. de nakomelingen van Sijtje Joris de Groot, dd. Amsterdam 16-5-1740. Manuscript, folio, 5 pag.
10774: - Liederen te zingen bij het zilveren huwelijksfeest van R.S. Metzelaar en C.W. Hesselberg, op 11 november 1910. Helder, J.C. Duinker. 8º: [8] p.
10778: - Feestlied bij de vijf en twintigjarige echtvereeniging van F.G.A.J. Van Werkhoven en H. Van Leeuwen. z.p., z.j. 8º: [2] p.
10772: - Feestlied ter gelegenheid van het zilveren bruiloftsfeest van Pieter Verduyn en Lijsje Loenen, donderdag 12 mei 1910 in het Artis Restaurant te Amsterdam. z.p. 8º: 4 p.
10782: - Huwelijks lied. Amsterdam 28 mei 1911. z.p. 8º: 1 p.
45865: - DELFT, VOORZANGER--- Concept reglement voor de voorzanger te Delft, d.d. 3-11-1790. Manuscript, folio, 1 pag.
45869: - DELFT, ACTE VAN BURGERSCHAP--- Oningevuld formulier 'Acte van Burgerschap'. Gedrukt, 1 pag., d.d. 180x.
68468: - Zuid-Hollandse studien. deel I, II, IV, VIII, IX and XI
68945: - Sprookjes van de gebroeders Grimm. Nieuwe Nederlandsche bewerking door M. van Dordrecht.
68562: - Catalogus der tentoonstelling van werken door George van Raemdonck, Dirk Roggeveen en Jan Wittenberg. Kunstzalen Regnard & Co.
65523: - Gids voor Bergen op Zoom en Omstreken ten dienste van stadgenoot en vreemdeling. Met 19 wandelkaarten en 67 illustratien.
43160: - - De zijdenteelt en kweeking van de moerbezienboom, of volledige beschrijving van de zijwurmen en derzelven voedzel. Dordrecht, Blusse, 1798 [15e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
43164: [Jong, S. de] - Wenken ter handleiding in de beoefening der schilderkunst. Utrecht, v.d. Monde, 1835.
68853: - Portrait of Herman Boerhaave.
68851: - Funerary monument of Herman Boerhaave.
68852: - Funerary monument of Herman Boerhaave.
68504: - Onze musici.Portretten en biografieen.
65725: - Liefde boven all. Liedjes uitgereikt bij gelegenheid der maskerade, ter viering van het 215jarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool, door de Kamer derRederijkers van Haarlem, van ouds: De Wijngaertranck. 25 junij 1851
70843: - Johan Rudolph Thorbecke (Edwin Landseer). Mannen van betekenis in onze dagen.
65722: - Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle de verscheiden taalen van Europa. Met nieuw geinverteerde konstplaaten versierd. Agtste deel.
70838: - De haven van Rotterdam.
68850: - Portrait of Herman Boerhaave.
68551: - Coat of arms of the Bentinck family
68550: - Coat of arms of the Bentinck van Rhoon family
68549: - Coat of arms of the Bentinck van Rhoon family
68548: - Coat of arms of the Bentinck family
68807: - Geldersche Volks-almanak 1846.
68948: - Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging "De Maas". 1851-1951 17 februari.
65831: - Naamlijst der overledenen en gehuwden benevens het getal der geborenen, binnen Haarlem en deszelfs jurisdictie, volgens de daarvan, bij den burgerlijken stand, gedane aangifte, alsmede eene lijst der verkochte huizen, lustplaatsen, landerijen, enz. in de maand maart 1856.
65891: - Paper seal/Siegelmarke of K.K. Priv. Riunione Adriatica di Sicurta in Triest
65890: - Wax seal of the Rendantur des Kron Tresors
65886: - Constant Rebecque, Barons de Constant Rebecque de Villars.
65884: - Menu of Promotiediner Mr R.A. Klerck on 27 February 1878
65883: - Menu of Promotiediner Mr. W.P. Hubert Jr. on 7 Dec. 1877.
68571: - Het huwelijk bij trommelslag. Zangspel in Drie Bedrijven. Vrij naar het Fransch van I. Dumas, De Leuven en Brunswijk, door M. Jos. Ruffa en J. Beem. Muzijk van H.F. Fastre. Organist van wijlen zijne majesteit Koning Willem-Twee, de Eenige.
68720: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1788.
44768: - HILGERS; PFEIFFER --- Brief van J.H.Ch. Hilgers, d.d. Aruba 1964 aan G. Halwasse betr. de familie Hilgers en Pfeiffer. Manuscript, 2 pag.
44770: - WERTHER --- Brief van H.A. Werther, d.d. Haarsteeg 1945 aan G. Halwasse, betr. wapen Werther. Manuscript, 2 pag.
44595: - WEST INDIE; JUDA; LINCK --- Twee brieven van H.E.(?) Juda, d.d. Paramaribo 1936 aan F. Oudschans Dentz te 's Gravenhage. Manuscript, 4 pag.
44599: - BERKHOUT --- Envelope geschreven door A.J. Berkhout, schoolopziener te Zaandijk. Manuscript, 1 pag.
44603: - ZIJNEN-WARTEL --- Getekend silhouet portret van A.B. Zijnen-Wartel jr., 19e eeuws, 13x9 cm.
44591: - ZEE, VAN DER --- Gedicht door A. van der Zee, 1833, 'De hertog van Langeveld'. Manuscript, 8°, 1 pag.
3444: [Enschedé, A.J.] - Geslachtregister van de familie Enschedé. [Haarlem 1870]. Folio, 38 p., geïll.
69399: - Het stroomgebied van de Dommel 1863 - 1963.
71038: - Declaratoir, protest en request aan de Edele Groot Achtbaaren Heeren Burgemeesteren, en den Edelen Achtbaaren Raad der Stad Amsterdam.
14290: - KORTEWEG, CLANT, HEELSUM Poesie-album van Cornelia M. Korteweg-Clant, 1900-1948, manuscript, 8º.
27190: - Verslag over den toestand der gemeente 's-Gravenhage over het jaar 1852, 1853, 1855 en 1857. Vier deeltjes, elk 100 à 150 pag.
62455: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
12303: - DOUMA `Familie-gegevens van Eelke Douma, aug. 1970', cahier met elf generaties Douma, krantenfoto van geboortehuis Eelke Douma (geb. 9 oktober 1896) te Oudeschoot, etc.
12321: - FEYE Twee gedichten in handschrift van M. Feye; 19de-eeuws. 4(, 6 p.
14141: - ROSIERSZ, VENIA AETATIS Akte van Venia Aetatis voor Johannes Rosiersz, wonende te Amsterdam, ruim 20 jaar oud, op voorspraak van zijn vader, verleend door de Staten van Holland d.d. 9-5-1787. Charter op perkament met handtekeningen van P. Bleiswijk en Clotterbook en uithangend lakzegel van de Staten van Holland.
14144: - KWAST, VAN DER, DE CLERCQ “Scudo curcumdabit me veritas”. Titel van een gekalligrafeerd cahier met gedichten door Berd van der Kwast, 1946-1947. Manuscrip, 30 p., gebonden
9266: [Haren, Willem van] - 't Verlangen van Europa [...] Den Haag, Isaac Beauregard, 1742.
12585: - SIBERG, BISLICK, CREMERS, TIELENS, MAAS EN WAAL Repliek van Ludolph Caspar Ludewiek vrijheer van Siberg, drossaart van Bislick, heer van Veurde (en) Stockum in een rechtzaak voor het landgericht van het ambt Tussen Maes en Wael, tegen Jan Cremers, stadhouder te Hernen, en Roeloff Tielens. Het stuk van 147 p. folio bestaat uit 1013 punten en is ondertekend door de advocaat W. Vermeer [ca. 1730].
12589: - SOESTDIJK Aflevering van de Utrechtsche Courant van 25 mei 1818 met verslag van de feestelijke ingebruikname door de prins en prinses van Oranje van het Jachtslot Soestdijk, in 1815 hun aangeboden ter herinnering aan de Slag bij Waterloo. Plano, 1 blad.
12591: - SONTTOL `Tol-rolle in den Orizond, voor d'onderdaenen der Geunieerde Nederlandsche Provincien'. Amsterdam (Laurens Gunter), 1695. 4(, 12 p., gedrukt.
12597: - SUIKERRAFFINADERIJEN IN HOLLAND Extract uit Resolutiën Gecommitteerde Raden Staten van Holland 15 juli 1778, betreffende het uitkeren van een premie aan de suikerraffinadeurs in Holland, 3 p., gedrukt.
12600: - SWEMMELAAR Handtekening van J.M. Swemmelaar, Leeuwarden 1769, 1 stuk.
12602: - TAETS VAN AMERONGEN Getekend familiewapen Taets van Amerongen, met zilver en kleuren op zwarte ondergrond, 30x24 cm., gesigneerd E. Dick.
12604: - TEN BOER (GR.), HINDRIKS, SIEBRANDS, SIEMENS Gekalligrafeerd blad, 35x45 cm., `Hindrik Hindriks geboren 2-12-1770, gehuwd ten Den Boer 7-4-1791 Jantje Siebrands, geb. 13-3-1765', en: `Hindrik Siemens geb. 30-10-1791' en `Geeske Hindriks geb. 1-6-1797'. Tekening met kleur. In oude lijst achter glas.
12627: - TONEEL, VAN KORLAAR-SABLAIROLLES Vier programma's voor de Afscheidscoupletten, gezongen door mevr. Van Korlaar-Sablairolles bij het einde der voorstellingen v.h. Koninklijk Hollandsch Tooneelgezelschap, Nijmegen 1854, Nijmegen 1856, Leeuwarden 1856, Nijmegen 1857, 4 p., gedrukt.
12606: - TOMBE, DES; LEIDEN Brief van de Leidse notaris Jhr. M.B.W. des Tombe, aan P.A.C.D. Verstraaten te Leiden betreffende de aankoop van een huis aan de Aloëlaan te Leiden, Leiden 5 mei 1917, 1 stuk.
12608: - TONEEL, AMSTERDAM Manuscript `Coupletten gezongen op het tooneel van den Amsterdamschen Schouwburg bij gelegenheid van 's konings verjaardag den 24 Augustus 1831', 4 p.
12610: - TONEEL, ANTWERPEN POESJE Programma `Buitengewoone galgavond ... in den wereldberoemden Teatro del Poesje. Antwerpen 1914, 33x18 cm. Gedrukt.
12620: - TONEEL, PARKSCHOUWBURG AMSTERDAM Vier programma's voor opera's in de Amsterdamse Parkschouwburg, ca. 1890. Gedrukt.
12621: - TONEEL, REDERIJKERS Gedrukt `Verslag 1880. Noord- en Zuid-Nederlandsch rederijkers- en tooneelliefhebbers-Verbond', 32 p.
10132: - Aan mijnen vriend ... Mr. Jan Anthony Jacobus Carré, bij zijne promotie tot doctor in de beide regten, de 7en van hooimaand 1792. z.p. 8º: 4 p.
71149: - Midwolde in het Westerkwartier van Groningen en de graftombe te dier plaatse gevolgd door eenige bijzonderheden over de oprichting van het praalgraf.
49605: - RAVELLI, SCHOORSTEENVEGER--- Request van Jacob Ravelli, schoorsteenveger te 's Gravenhage, d.d. 4-7-1806, aan Lodewijk Napoleon, folio, 4 pag.
71039: - Onderrigting aan alle Borgers en Ingezetenen der Stad Amsterdam. Of men aan het FIAT gegeven meer heeft als van te vooren.
71040: - Aansparaak, Gedaan aan de Burgeren en Ingezetenen, Op den 26. Augustus 1748 vergadert.
42657: D.P.E. - Toetze op het laster-schrift t'onrecht genaamt stadhouderlyke regeeringe van Holland en West-Vriesland. Leiden, J. Princen, 1662.
46523: - DELFT, DE LINT--- Zes cahiers met boekhouding van de firma De Lint te Delft, 1853-1921. Manuscripen.
46525: - ROTTERDAM, ZENDINGSVERENIGING, CUSELL, DIJKSTRA, NONHEBEL--- Enkele stukken betr. de Nederlandsche Zendings Vereeniging te Rotterdam, ca. 1863. 13 pag., deels gedrukt, deels manuscript.
46527: - WEESP, VAN ENGEN--- Oorkonde t.g.v. geloofsbelijdenis te Weesp voor Gerarda Corn. Maria van Engen, d.d. Weesp 18-7-1943. 1 blad, deels gedrukt.
46529: - STEYAERT, BRIELLE, VAN HELSDINGEN, ROLDANUS--- Familie Boekje Steyaert. Cahier 4°, 130 pag., manuscript, 17e en 18e eeuws.
46531: - HUGENHOLTZ--- Prentbriefkaart van mr. dr. W. Hugenholtz, 1961. Deels gedrukt, 2 pag.
46535: - VOGEL, DE--- Visitekaartje van L.C.J.A. de Vogel. Utrecht, ca. 1920.
46537: - BOT, DON--- Geboortekaartje Machiel Jan Bot, Vlaardingen, 1953.
46541: - EELDE, VAN--- Fotografische reproductie, 14x10 cm., van hoofdwapen van Johan Cornelis van Eelde en zijn 32 kwartierwapens.
46551: - BARNEVELD, BRIELLAERDT--- Twee krantenadvertenties betr. verkoop landgoed Den Briellaerd te Barneveld, 1841 en 1893.
46553: - MIDDELBURG--- Foto van stadhuis Middelburg, ca. 1870, 10x7 cm.
46515: - ANDEL, PUS, VOLTELEN, DE BOCK, VAN AS--- Acte verleden voor schout en schepenen van Andel d.d. 29-12-1733, betr. verkoop van 3 morgen land op de Andelsche Hoogt. Charter op perkament met 2 (van 3) zegels van Dirck Pus en Jan Willemse Najen. Handtekening van Dirck Pus.
46517: - VLISSINGEN, ZIEKENHUIS, WOLTERS, DE MOOY--- Fotoalbum met 52 foto's uit 1934-1936 betr. het Sint Joseph/Bethesda ziekenhuis, te Vlissingen.
46493: - HALL, VAN; VAN NOORLE--- Egentijdse kopie van een brief van F.H. van Hall, dd. Vianen 25-9-1796 aan zijn zoon Dr Teyler van Hall, met eigentijdse kopien van brieven van E.F. en N. van Noorle, 1796. Manuscripten, folio, 7 pag.
46497: - GRAVENHAGE--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 8-11-1787, over privilegien voor 's Gravenhage en vacante Vroedschapsplaats. Folio, 5 pag., gedrukt.
46499: - GRAVENHAGE, VROEDSCHAP--- Nadere memorie van de twaalf raaden in de Haagsche vroedschap. Z. pl., [1767?], 102 pag., gedrukt ,folio.
46501: - GRAVENHAGE--- Extract uit resolutien Staten van Holland, d.d. 14-3-1765, betr. geschillen tussen het Hof en Den Haag. Gedrukt, folio, 2+4 pag.
46503: - GRAVENHAGE--- Rapport en bylagen van het Committe van Finantie van de Provisionele Raad van 's Gravenhage, d.d. 22-3-1795. Folio, 34 pag., gedrukt.
46443: - MEDISCH, APOTHEEK--- Foto, 24x29 cm. van groep leden van de Ned. My. ter Bevordering der Pharmacie, bij bezoek aan J.C. Eno ltd. te Londen in 1928. Mooie duidelijke foto.
46445: - MEDISCH, APOTHEEK, RENSING, INDIE--- Diploma als apotheker voor Geziena Margaretha Rensing, geb. Joure 2-5-1897, d.d. Groningen 13-1-1921. Deels gedrukt.
46459: - CRONE, BAAY--- Briefkaart van G.C.E. Crone, d.d. Amsterdam 1919, aan C.H. Baay te Amsterdam. Manuscript.
46461: - VLOEIBLAD, GERDING, SCHRIJFMACHINE--- Twee vloeibladen met reclame voor fa. J.M. Gerding Haarlem betr. schrijfmachine, ca. 1920.
46463: - MILITARIA--- Militair lied 'De troepen komen'. Manuscript, folio, 2 pag., ca. 1930?
46467: - NIGTEVECHT, DE VRIES--- Drie cahiers met schrijfoefeningen van Jb. de Vries en H. de Vries te Nigtevecht 1848, 1856. Manuscripten.
46475: - LANSCHOT, VAN; RYERS--- Geschilderde familiewapens op papier, elk 18x13 cm., van de families Van Lanschot en Ryers of Reijers (ca. 1800?), in twee 19e eeuwse eikenhouten lijstjes.
46479: - GRONINGEN, KLEDING--- Statuten en Huish. Reglement der Groningsche Vereeniging van werkgevers in het kleedingbedrijf, opgericht 1-6-1915. 18 pag., gedrukt.
46485: - RIJK, VAN; HOOFJES--- Verklaring van Staten van Utrecht, op verzoek van mr. Huybert van Rijk, dat de deurwaarder van het Hof Thomas Willemse Hoofjes en Stijntje Alberts, echtelieden ter executie stelt. D.d. Utrecht 1760. Charter op perkament, deels gedrukt, zegel verloren.
46489: - MUNTZ--- Genealogische aantekeningen over de familie en wapen Muntz, oorspronkelijk Muntheren (Muntzhern) te Keulen. 18e eeuws, manuscript, 4°, 4 pag.
39840: H. van V. [= Johannes Naeranus]; - Amsterdamsche buuren-kout over den handel der predikanten van Utrecht en andere zaken. Haarlem, A. van Heusden [= J. Naeranus], 1660. 4o, zonder omslag, 40 pag.
45610: - BERGAMBACHT, OSKAM--- Nieuwlaarsgroet van achterkleinzoon J.J. Oskam aan overgrootvader, d.d. Bergambacht 1-1-1881. Gecalligrafeerd en versierd blad. 1 pag., manuscript.
45614: - HOGENBIJL, DEKKER, REESER--- 22 foto's betr. de uitreiking van de Hogenbijl-prijs 1987 aan Jan Dekker (film) en Eduard Reeser (muziek).
45616: - RINGH, DE--- 4 pentekeningen op 1 blad (20x20 cm.) met onderschriften in het Duits. Gesigneerd P. de Ringh 1877.
45620: - GRAFT, KALLIGRAFIE--- Gecalligrafeerd blad, gesigneerd Graft 1852 (geen naam).
45622: - GENEALOGIE, BLOEDVERWANTSCHAP--- Geslacht tafel om te berekenen de graden van bloedverwantschap. 1 blad folio met ornamenten. Gedrukt bij Elix en Co., 19e eeuws.
45624: - NUYTS--- Aantekeningen betr. David Nuyts, 18e/19e eeuw, deels gedrukt, deels in handschrift, 2 pag., folio.
45381: - HARINGVANGST--- "Formulier van den eed bij de ventjagers voor het bekomen van hare acten van consent te doen", manuscript, folio, 3 pag., 18e eeuws.
45130: - VERKADE; CALLENFELS; V.D. SCHEER; SCHIEDAM --- Album amicorum in de vorm van een oblong hoesje in schuifhoes met 18 losse blaadjes met teksten en tekeningen van Annet Verkade, voornamelijk Schiedam, 1835-1864.
45131: - OLIE; WEYTINGH --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 13 losse blaadjes met teksten en tekeningen, van C.B. Olie. Amsterdam, 1837-1840.
45136: - LUCHTVAART; VAN DER SLEEN --- Rol 18mm. film in blikken trommel 'Hier is een goede raad: leert vliegen NLS Nationale Luchtvaart School. Opname dr. Van der Sleen'. Ca. 1935.
45140: - WATERSNOOD --- Extra nummer van Het Leven, d.d. 6-1-1926 'Overstroomings-rampen en watersnood'. 16 pag., geillustreerd.
45144: - WATERSNOOD HOLLAND 1726--- Publicatie van de Staten van Holland d.d. 26-2-1726, betr. verbod tot het roven van goederen van slachtoffers van de watersnood. 1 blad plano, gedrukt.
45152: - REYN, VAN; BODEL VAN NIJENHUIS --- Brief van G. van Reijn, d.d. Rotterdam 18-12-1837, aan J.T. Bodel Nijenhuis te Leiden, 1 pag. Manuscript.
45157: - VLEUTEN; VAN STEMBOR --- Verlijbrief door kapittel Oud Munster van een halve hoeve land in het kerspel Vleuten, aan de Oude Rhijn, op Willem van Stembor, heer van Isschot en De Haar na overlijden van Johan Philip van Stembor, zijn broer. Utrecht 2-12-1709. Charter op perkament, met opgedrukt zegel.
45159: - CROMWIJK EN BULWIJK; DE HAAR; STEMBOR --- Verlijbrief van de Staten van Holland op Willem de Stembor, 44 jaar, wonende op Huis Ter Haar, van 64 morgen in Kromwijk en Bulwijk onder Woerden en van een hoeve land op de Lage Haar. D.d. 's Gravenhage 8-12-1730. Charter op perkament. Uithangend zegel verloren.
45165: - BORSTELMAKER --- Foto van een borstelmaker te Amsterdam, ca. 13x18 cm., ca. 1910.
45167: - HAARLEM; R.K. KERK --- Aantekenboekje van een Haarlemse priester uit het jaar 1847. Ingeschreven in een met blanco papier doorschoten exemplaar van Directorium 1847. Ruim 100 pagina's in manuscript.
45171: - BISSCHOFF --- Blaadje uit een album amicorum, met een potloodtekening van Betsie Bischoff, 1852. Ca. 8x12 cm.
45173: - GELDERLAND; ZONDAGVIERING; V. LYNDEN --- Brief van de gouverneur van Gelderland, J.C.E. van Lynden, d.d. Arnhem 11-8-1814 aan de Gelderse burgemeesters betr. zondagsviering. 1 blad, folio, gedrukt.
45175: - MILITARIA; GELDERLAND; V. DEDEM --- Publicatie van de gedelegeerde prefekt van het Dep. van de Boven-IJssel, d.d. Arnhem 13-12-1813.
45179: - LEENKAMERS ZUTPHEN --- Extract uit de ordonnantie over het houden van een goet protocol ende register van opdrachten ende affectatien van onroerende goederen in deze graafschap Zutphen gelegen. Zutphen, 17e eeuws, 1 blad, folio, gedrukt.
45181: - VEEPEST; GELDERLAND--- Publicatie van R.L. van Andringa de Kempenaer, prefect van het Dep. v.d. Boven IJssel, d.d. Arnhem 27-6-1812. Groot blad plano, gedrukt (bij A. van Goor).
45183: - STRAUSS; MEDAILLE; HARTIG --- Bronzen medaille met portret in relief van Johann Strauss en de jaartallen 1825 en 1899. Gesigneerd A. Hartig.
45187: - EENRUM; TENNISCLUB ODIVIA --- Zeven getekende programma's voor cabaret-avonden van de tennisclub Odivia te Eenrum, 1925-1929. Manuscripten.
45189: - ORANJE-NASSAU, 1898--- Programma Inhuldigingsfeesten 1898, kerkelijke plechtigheid 9-9-1898 in Groote Kerk 's Gravenhage. 4°, gedrukt, 12 pag.
45191: - GOOCHELEN --- Catalogus van het Nederlands Goochelinstituut Fantasto, Vondelweg 116 Haarlem. 1949, 12 pag., groot 4°, geillustreerd.
45199: - VEERE; SWARTE THONE--- Acte verleden voor burgemeesteren en schepenen van Veere d.d. 28-8-1538, waarbij Ant. Cornelisz. alias Swarte Thone, poorter van Veere, regelingen treft voor zijn kinderen uit 1e en 2e huwelijk, na zijn overlijden. Charter op perkament, zegel verloren.
71429: - Hildesheim souvenir album
45205: - LUCHTVAART--- Collectie van ruim 425 foto's (meest 18x24 cm.) van vliegtuigen, in twee plastic mappen. Jaren 50?
45207: - COSTA, DA; WILLEM DE CLERQ--- Schets van eenige woorden, uitgesproken over de lijkbaar van Willem de Clerq, door zijnen boezemvriend Isaac da Costa. Manuscript, 5 pag., 4°.
45209: - CHENIER; ROUQUET--- Brief van Achille Rouquet, d.d. Carcassonne 1891, aan Leon Dierx, over monument voor Andre Chenier. Manuscript, 1 pag.
45211: - GODEWAERSVELDE; ST. MARIE DU MONT--- Grote litho met gezicht op de abdij van St. Marie du Mont (Mont-des-Cats) te Godewaersvelde (Noord Frankrijk). Litho van G. Dubar te Lille, 40x50 cm., gevouwen, ca. 1905.
45213: - HERTOGENBOSCH, STADHUIS--- Aantekening van schilderijen in de burgemeesterskamer te 's Hertogenbosch in 1832. Manuscript, folio, 2 pag.
45215: - GUIJKING--- Gecalligrafeerde brief van Guijking, 'dessinateur', d.d. 's Gravenhage 1860. Manuscript, 4°, 1 pag.
45217: - KEESER--- Brief van J.F. Keeser, d.d. 's-Hertogenbosch 23-11-1891 aan H.M. de koningin, waarin hij haar een aantal krantenknipsels aanbiedt, manucript, 2 p., folio.
45221: - LUKAS-FEEST, SINT--- Krantenknipsel over het St. Lukas-feest 1654-1854, getekend 't B. Gedrukt, 1 pag., 1854.
45226: - FIJNJE--- Briefje van Fijnje aan F.W. Conrad, d.d. Arnhem 1861, manuscript, 1 pag.
45232: - BERG, S.J. VAN DEN --- Brief van S.J. van Bergh, d.d. 's-Gravenhage 1856, manuscript, 1 pag.
45234: - BEKKER, BETJE WOLFF --- Briefje in facsimile van Betje Wolff, d.d. 's-Gravenhage 23-1-1801, aan vriend, 2 pag., gedrukt.
45236: - GRAFOLOGIE--- Ca. 15 stukjes papier met handschrift of handtekeningen, deels met grafologische verklaringen, 19e eeuws.
45238: - HOOFF, VAN --- 5 brieven of fragmenten van brieven van familie leden van Hooff, manuscripten, 19e eeuws.
45240: - HOOFF, VAN, WENDLIJ, RAMBONNET--- Brief van Juffr. Rambonnet aan Christine Wendly- van Hooff te Zutphen en een brief van vader, moeder en zuster Henriette aan haar d.d. Maastricht 1861.
45242: - MENCEAKY--- Brief van M. Menceaky, minister van Rusland, d.d. Constantinopel 1825, aan colonel Ch. de Rottiers, manuscript, 1 pag.
45244: - WILKENS--- Twee fragmenten van brieven van Jenny en Louise Wilkens, manuscripten, 19e eeuws.
45246: - MUZIEK, BOTGORSCHECK--- Krantenknipsel over de fluitist Franz Botgorscheck, 1840, gedrukt.
45248: - ZOGRAPHO--- Briefje van C. Zographo (1797-1856), d.d. Karlsbad 1854, manuscript, 3 pag.
45250: - SCHMIEDER, CRAEYVANGER--- Briefje van E. Schmieder aan de heer Crayenvanger over repetitie in de Mozes en Aron kerk, manuscript, 19e eeuw, 1 pag.
45252: - GISIUS NANNING--- Briefje van N.A. Gisius Nanning, ca. 1860, manuscript, 1 pag.
45254: - MUZIEK, HAHN--- Briefje van de pianiste Clara Hahn, ca. 1860, manuscript, 1 pag.
45256: - BOSSCHA--- Brief van J. Bosscha, d.d. 's-Gravenhage 1859, manuscript, 1 pag.
45260: - ROEVER, DE --- Brieffragment met handtekening van Mr. N. de Roever, archivaris, manuscript, 1 pag., ca. 1890.
45262: - PEPE--- Brief van Guillaume Pepe, italiaans generaal, aan colonel Rottiers, d.d. 1827, manuscript, 1 pag.
45264: - LODEWIJK XVI--- Handtekening van Lodewijk XVI, manuscript, 1 pag.
45284: - GUY DE CORAL--- Drie briefjes en enkele kaartjes van het echtpaar Guy de Coral- van Kerchem, gericht aan W. Sweijs, 1844, manuscripten.
45286: - BARNEVELD, BEIJEN, VAN BRUGGEN--- Twee kwitanties voor betaling door de erven van wed. Sweijs-de Bijll aan de arts J.F. Beijen en aan Betje v. Bruggen (verleende trouwe diensten), 1862, beiden te Barneveld, manuscripten.
45288: - MIJNSSEN--- Drie briefjes van H.J. Mijnssen, 1842, aan W.D. Sweijs, manuscript, 4 pag.
45290: - IKLER, INDIE, HARDERWIJK--- Brief van Jan Frederik Ikler, d.d. Harderwijk 28-5-1845, waarin hij afscheid neemt i.v.m. vertrek naar Indie, manuscript, 1 pag.
45292: - HALL, VAN --- Brief van Aat van Hall aan W.D. Sweijs, d.d. Utrecht 1842, manuscript, 2 pag.
45298: - LEIDEN, TEXTIEL, CLOS & LEEMBRUGGEN--- Brochure van de fabriek van P.Clos en Leembruggen te Leiden, met staaltjes stof "polemieten voor de China markt", vouwblad met stukjes stof, namen en prijzen.
45304: - AFRIKA, WOLFF, ELIAS--- Aandeel van de Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias, gevestigd te Amsterdam, 1909, gedrukt, 1 pag.
45306: - GELRE, VERKOPINGEN--- Twee gedrukte publicaties van de Staten van Gelre, d.d. 1742 en 1683 betr. het houden van openbare venduen, resp., 4 en 8 pag., 4o, resp. gedrukt bij H.v. Goor te Arnhem 1742 en 1737 (herdruk).
45318: - MACKAY--- Fotokopien van gegealogische aantekeningen betr. geslacht Mackay, 6 pag., afkomstig van D. Mackay te Amsterdam, ca. 1950.
43302: F. - Uitboezemingen bij den algemeenen watersnood in Februari 1825, Rotterdam, v.d. Sprong, 1825 [twee gedichten op de watersnood in Noord-Holland]. Papieren omslag, 4+16 pag.
43282: [Boutet, Claude] - Traitte de mignature pour apprendre aisement a peindre sans maitre, avec le secret de faire les plus belles couleurs, l'or bruny & l'or en coquille, 6e edition. Lyon, Guerrier, 1694.
46420: - THEE, VAN VEEN--- Reclamekaartje Van Veen's thee, ca. 1900.
46424: - MEDISCH, V.D. BOON MESCH--- Nota van A.S. van den Boon Mesch, med. doctor, d.d. 1826. Manuscript, 1 pag.
46426: - MEDISCH, APOTHEEK, POLAK--- Formulier voor deelname vergadering Ned. My. ter bevordering der pharmacie, ingevuld door Jacobus Polak te Amsterdam, 1902. Manuscript, deels gedrukt, 2 pag.
46428: - MEDISCH, APOTHEEK, MOL--- Formulier voor deelname aan vergadering van de Ned. My. tot bevrdering van de pharmacie, ingevuld door A.J. Mol te Goes, 1902. Manuscript, 2 pag., deels gedrukt.
46435: - MEDISCH, APOTHEEK, MOUTON--- Briefje van apotheker J.T. Mouton, d.d. 's Gravenhage 1870. Manuscript, 1 pag.
46441: - BOOTH, UTRECHT--- Verklaring van stadsbestuur van Utrecht, d.d. 22-4-1636, dat zij een 17 tal acten uit de jaren 1439-1579 betr. de familie Boot of Boet of Booth gezien hebben en voor echt verklaren. Groot charter (22x60 cm.) op perkament met uithangend zegel in rode was en met handtekening van stadssecretaris Van Nijpoort.
49166: - WINTERSWIJK, LEESGEZELSCHAP--- Reglement van de vereniging leesgezelschap Tot Oefening en Vermaak, opgericht 1827, te Winterswijk, 1856. Manuscript, 4°, 20 pag. Met de handtekeningen van bestuur en leden in 1856.
49168: - VLOEIBLAD, HOLL. SOC. LEVENSVERZEKERING--- 2 vloeibladen Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, 1964.
49174: - SPIJER--- Brief van antiquair A.J. Spijer en Zoon te Amsterdam aan J.A. Reckman en Zoon te Haarlem, 1927.
49178: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- 2 programma's heropening Universiteit Utrecht, d.d. 24-9-1945, 2 pag., gedrukt.
67513: - Zes galeien overzeild en in den grond geschooten, door de Staatschen, in 't jaar 1602.
70962: - Zacharias Heyns 1570-1640.
70963: - Daphne: tweemaandelijksch tijdschrift voor Nederlandsche poezij.
61914: - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
49453: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT,STUDENTEN--- Album van en voor de deelgenooten der vereeniging van oud-studenten bij de viering van het 250-jarig bestaan der akademie te Groningen. Groningen, J.H. van de Weijer, 1864, (4)+45 pag., geill.
60721: - - Cort verhael van tghene ghehandelt is metten oversten Sonoy, ende den soldaten leggende binnen Medenblick.
60717: - - Zamenspraak tusschen een landheer en zijn tuinman over het onweder. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.
9415: - Lyk-reden over 't afsterven van ... Philippus Van limborch, hoogleraar der Heylige godtgeleertheid onder de Remonstranten, ontslapen den 30 van Grasmaand in 't Jaar 1712. Uitgesproken in 't latijn door Joannes de Klerk, op den 6 van Bloeimaand, den dag zijner begravinge. Amsterdam, Pieter Visser, 1712. 4º: 44 p.
70362: [LIPSIUS, JUSTUS] ET AL., - Elegantiores praestantium virorum satyrae, quarum titulos, & nomina auctorum, versa pagella exhibebit post praesationem. Distinguuntur in tomos duos.
45027: - LEIDEN; BELASTINGEN; BUCAILLE --- Twee kwitanties betr. de heffing op inkomsten in 1799 te Leiden. Folio, deels gedrukt, 2 pag., 1800.
45031: - KORTERAAR; BLOKLANDSE POLDER --- Rekening van Jan Cornelis van der Hoove, molenmeester van de Bloklandse Polder te Korteraar, over 1709-1710. Manuscript, 3 pag., folio.
45037: - DELFT; LOVENVOS; JOLLIE --- Acte van transport, d.d. Delft 12-2-1780, van een huis aan het Oosteinde aldaar, verkocht door Leo Lovenvos aan Mattheus Jollie. Manuscript, charter op perkament, zegels verloren.
45039: - DOESSCHATE, TEN; DAMAST --- Adreskaartje, 6x8 cm., van magazijn van J.G. ten Doesschate, Leidsestraat Amsterdam. Gedrukt.
45025: - FARNESE; PARMA; DE TOURNON --- Letter from Octave Farnese, duc de Parme to Cardinal de Tournon, dated 17 November 1551/Brief van Octave Farnese, duc de Parme, d.d. Parma 17-11-1551, aan de kardinaal de Tournon te Venetie
70366: - Electro-huishoudboek, aangeboden Electrotechnisch Installatie Bureau A. Slager Amersfoort.
8584: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Kroonwerk, of Laatste eeuwbazuin van den alomvermaarden astrologist Ludeman, met het slot der Beste Waereld, loopende tot het einde van de negentiende eeuw. Dit Kroonwerk, een vervolg zyner Triumph-zaal zynde, en onder zyne begravene papieren almede gevonden, om eerst in den jaare 1788 waereldkundig gemaakt te worden, behelst den grooten schakel der geheime, byzonderlyk zyne astrologische zelfverrukkingen over het laatste der dagen. Arnhem, Hendrik Moeleman etc., 1788.
9167: [Oliphant-Wilson, Margaret] - Harry Muir. Een Schotsch familie-tafereel. Door den schrijver van Margaret Maitland enz. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1854. [2 delen]
8880: [Loosjes Pz, Adriaan] - M. Junius Brutus. [Haarlem], [A. Loosjes Pz.], [1798].
8811: [Lenting, Petronella Helena Clasina] - Roosje. Blijspel in twee tafereelen. Tiel, D. Mijs, 1877.
9264: [Haren, Willem van] - Aan de handhavers der vreede, tegen den algemeenen tromslager des oorlogs. [z.p.], [z.n.], [1742].
9233: [Halmael, Hendrik van] - De bedrooge cessionant. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711
9505: - Bruilofts gezang, of Smeekschrift, aan de edelen Hoove van Ciprus [op p.5: Proces Crimineel ... van weegen Ysbrand Ysbrandszoon [= Ysbrand Ysbrandsz Vincent] van Vryekeur, jongman, contra Pouwtje Hendriks Kind [= Johanna Paauw] van Vryekeur, jonge dochter, gedaagdesse], z.p. [ca 1750], 8º: , 14 p.
9507: - Huwlykszangen voor den Heere Albertus Roos en Jongkvrouwe Maria Mulerius, in den egt vereenigd binnen Amsterdam, den 15 van bloeimaand 1726. z.p., z.j. 4º: [49] p.
9274: - Blyde wellekomst van de vrome borgeren tot Nieupoort, aen hare mede-broederen, de ghevanghen remonstrantsche predicanten, die op den 20. Julij in den morgenstont, door Godts genade van 't huys te Loevesteyn verlost zijnde, tot Nieupoort aengekomen, ende van alle de borgeren vriendelyck gewelkomt zijn, z.p., z.j. Plano, 1(?) p. (losgeknipt en opnieuw opgeplakt).
9341: - Strik van diamanten, geknoopt ter gesegender egtstrengel van ... Matteus Chity en ... Elisabeth De dieu, weduwe van ... Mr. Jacob ten Grotenhuis, in sijn leven raad en schepen der stad Amsterdam gevuurd en ingesegend op den eersten van hoimaand des jaars 1693. Leiden, bij Johannes van de Kellenaer, boekdrukker op de hoek van de Heeresteeg, bij de Pieterskerk, 1693. 4º: [8] p.
9502: - Op het afsterven van mevrouwe Aletta Pater, weduwe van den here Jacob Martens, enz., enz., overleden den 1 Maart 1725, aan het drietal der heren zonen. Utrecht, Jacob van Poolsum, 1725. Plano, 1 p.
9338: - Ter bruilofte van den edelen heer Mr Joan De Witt, heere van Zuid- en Noord-Linschoten ... geheimschrijver der stadt Dordrecht en de ed. jonkvrouw Wilhelmina De witt. z.p., z.j. 4º: [8] p.
68360: - Missive van haare koninglyke hoogheid de vrouwe gouvernante, aan de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland: Geschreeven in den Hage den 14 december 1758: Houdende Haare Consideratien op de Requeste van agtien Leeden van de Vroedschap van Haarlem raakende de Aanstelling van den Heer Salomon van Echten tot Burgermeester derzelver Stad.
68361: - Ordonnantie van de Gabelle of Tolle, Mitsgaders van het Vragt-Loon, gestelt op de Schuyten, Passagiers, reysende Luyden en Beesten, den nieuwen Trekvaart en Wagenweg tusschen Haarlem en Amsterdam gebruykende.
68362: - Ordonnantie van de Gabelle of Tolle, Mitsgaders van het Vragt-Loon, gestelt op de Schuyten, Passagiers, reysende Luyden en Beesten, den nieuwen Trekvaart en Wagenweg tusschen Haarlem en Amsterdam gebruykende.
68365: [TEYLINGEN, AUGUSTIJN VAN], - Op-komste der Neder-landtsche beroerten, invoeringhe der ketteryen, kerck-schenderyen, ende grouwelycke moorden. Met acht Placcaten van de wettighe Instelders jder in hunne Stadt bevestight ende gheboden, nochtans van de selve eerst ghevioleert, ende overtreden. Door eenen Lief-hebber der waerheydt ende der zielen Saligheydt.
66414: - Zilverboek bevattende de stukken en bescheiden aangaande de 25 jarige echtvereeniging van Christian Ludwig Rümke en Cornelia Gerardina Kips, door de zonen aangeboden op 4 september 1915. 8º: 48 p.
66409: - De proverbia, ofte Spreuken van den Allerwysten Koning Salomon. Inhoudende allerlei Schone, Wyze, en Godvrugtige Leeringen, om in alle Staten ende gelegendheden Wysselyk ende Godvrugtelyk te handelen. Zeer bekwaam om de Jeugd in de Scholen tot haar stigtinge te doen leren.
66408: [MARTEILHE, JEAN], - Gedenkschriften van eenen protestant, veroordeelt op de galeijen van Vrankryk, ter oorzake van den godsdienst. Door hem zelf geschreven. (...) Uit het Fransch vertaelt door N.S.
66406: - Two fragments on the life of Wilhelmus Everdijk, taken from 'Hedendaagsche sterfgevallen van voornamen mannen' and Jasper Weetgraeg and Aristarchus Stekelbaerzius 'Dichtkundige samenspraek over de lyk- en grafdichten op (...) Wilhelmus Eversdyk'.
56978: [Kruijf, E.F.] e.a.; - Viering van het 25-jarig bestaan van het homiletisch oratorisch gezelschap Elias Anne Bonger, opgericht 1857, Utrecht 1883, 47 pag.
45650: - LEIDEN, STANBEELD VAN DER WERFF, DE VRIES--- Brief van M. de Vries, d.d. Leiden 21-4-1873 aan K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg te Utrecht. Manuscript, 8°, 3 pag.
45652: - HAARLEM, STATION--- Foto (18x24 cm.) van een groep van ca. 20 hoge heren op een bouwplaats. Verso in potlood: Bouw nieuw station Haarlem, april 1906.
45654: - TIMMERMAN, GEREEDSCHAP--- Werktuigen voor de timmerman. Map met 17 aquarellen, elk 34x23 cm., ca. 1850, met 50 afbeeldingen van timmergereedschap, alles voorzien van bijschriften met de pen.
68367: [NOMSZ, JOHANNES], - Dankzegging der acteurs en actrices, van den Amsteldamschen Schouwburg, aan de wel-edele heeren regenten; wegens de vergunning tot het vertoonen van vier tooneelstukken, ten hunnen voordeele: uit naame van gemelde acteurs en actrices, uitgesproken, door, mejuffrouw Cornelia Ghyben, huisvrouw van den heere, J. Bouhon; den 22 Mei 1769.
66399: [A.M.] - 't Leven van Johanna, Paus van Rome, Onder den Naam van Johannes den Achtsten. Waar in haar zonderling gedragh uit de Oudheit wordt opgeheldert, de waarheit deezer Historie krachtigh beweert, en door de vermaardste Schryvers bevestigt.
66397: - Monkey Brand advertisment
66392: - In memoriam P.W. Janssen 8 juli 1821 - 4 november 1903
66391: - Eenige bijzonderheden omtrent Jan Theunissen de Jonge, burgemeester van Amsterdam.
66386: - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Algemeene nationale tentoonstelling. Plegtige uitreiking der eereblijken aan de bekroonden, in de Groote Kerk te Haarlem, 14 november 1861
66385: - Plattegrond van Haarlem en Omstreken, inclusief: Bloemendaal en omgeving, Bosch en Vaart en omgeving, produced by N. van Breemen & Co., brandstoffen and Melkinrichting "De Sierkan"- Haarlem
56782: [Sterne, L. e.a.], - The complete letter-writer or polite English secretary, containing familiar letters (.....), 17th ed. to witch is now added a few select letters by the late Laurence Sterne (....) London 1785.
56792: [Pfeil, J.M.], - Luimige en ernstige opschriften en advertentien, deur en vensterbriefjes, memorieblaadjes en grafschriften, conjugatien en naamspelingen, vlag- en muurschriften, parodien enz., door J.M.P., Amsterdam, Bom, 1860.
56616: [Andrieux, F.G.J.S.], - La comedienne. Comedie en trois actes, en vers (incudes Quelques scenes improptu}, Paris, Nepveu, 1816, 123 pag.
54095: --- - Sententien en gewezen zaken van den Hoogen en Provincialen Raad in Holland, Zeeland en West-Vriesland, mitsgaders eenige andere zaken den rechten aangaande. Deel I [niet verder verschenen]. Rotterdam, J. Naeranus, 1662.
55849: --- - Prent: "Franse tiranny gepleeght op de Hollandtse dorpen", anonieme gravure van de oorlogshandelingen te Zwammerdam in 1672. Rechts de ophaalbrug en brandende huizen.
55851: L.M.P. [= Le Ministre Prisonnier; Abr. van Wicquefort] - Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics. Keulen [= w.s. 's Gravenhage], P. du Marteau [= w.s. Steucker], 1676.
55844: --- - Prent: [Zinnebeeldinge prent op de zware bankroeten door de wissel- en windhandel aan de Amsterdamse beurs]. Opschriften: 'Ter nagedachtenis van het wisselvallig wonder jaar 1763; Uytlegging van de plaat'. Anonieme gravure met tekst in boekdruk eronder. Ingelijst achter glas.
52992: [Desirant, B.] - Troost-schrift voor de Roomsche catholyken door Ver. Prov. verspreyd tegen ses laster-schriften uytgegeven door acht afgevalle sendelingen van Utrecht met noch acht andere van Amsterdam en diergelijke negentien binnen Delft enz., rakende den kerkelyken ban eensdeels door den pauselyken nuntius tot Keulen uyt beduydelyk bevel van [...] Clemens den XI wettelyk uytgesprooken tegen Matthias Tork en anderdeels behaelt door eenige wederspannige kinderen der boosheyd. Z. pl., 1709.
70055: - Topographische kaart van de Veluwe en Veluwe-zoom door M.J. de Man. (1802-1812). Inleiding door K. Zandvliet.
70056: - Overzichtskaart van de boezemwateren, polders en wegen in Rijnland op de schaal van 1 a 50.000 herzien in 1917 bewerkt en gedrukt op last van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
42609: [Koumans, Pieter] - Verklaring van allerhande zo goude als zilvere en andere geld-specien. 2e verm. druk, Leeuwarden, P. Koumans, 1746.
42611: - - Octroy van de Scher-meer, mitsgaders cavel-conditien ende kaarte. Alkmaar, J. v. Beyeren, [ca. 1740].
55488: --- - Het ontroerd Holland, of kort verhaal van de voornaamste onlusten, oproeren en oneenigheden die in de Ver. Nederlanden in voorige tyden en allerbyzonderst in deze laatste jaren zyn voorgevallen. Behelzende ook alles wat omtrent de verheffing van Z.H. den Prinse van Oranje (...) in veele steden is gebeurt. 3 delen, Harderwijk, Brinkink [1748] / Middelburg, Meerkamp [1750].
54535: --- - Kort voorstel van het geene omtrent den overgang van Z.H. den heere L. hertog van Brunswyk, in dienst van de Republicq (...) is voorgevallen en vervolgens aanleiding heeft gegeven tot het passeren van zeekere acte tusschen (...) Prince van Orange (...) en Hertog van Brunswyk, op den 3-5-1766 aangegeaan. [Gravenhage, 1766].
54514: --- - Verhaal van het geen in (...) 1750 (...) in de (...) Languedoc is voorgevallen, ten opzichte van de gereformeerden in gem. provintie (...) vervolging tegen hen door de geestelykheid. Amsterdam, Borstius, 1752.
68535: - Topographical map of The Netherlands, topografische kaart van Nederland. Military map of the Netherlands. Bonnebladen.
65668: - Tentoonstelling-nieuws
65658: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge
65659: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge van Zwijnsbergen
65660: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge
65661: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer, 1880-1881
65672: - Het regstgeding F.S. Elders, gevoerd voor den Prov. Hove van Noord-Holland, regtdoende ten criminele. Met in hoofdtrekken de pleitrede van Advocaat-Generaal Jhr. Mr. C.H. Backer. en die van Mr. J.A. Levy, advocaat van den beschuldigde. Benevens het arrest.
65541: - Politieke gedichten door een Schoolmeester.
68756: - Decreta concilii provincialis Coloniensis sub Reuerendiss. in Christo Patre & Domino, D. Adolpho, Sanctae Coloniensis Ecclesiae Archiepiscopo, Sacri Romani Imperij per Italiam Archicancellario, Principe Electore, Vvestphaliae & Angariae Duce, Legatoque nato celebrati. Anno Domini Millesimo Quingentesimo quadragesimo nono.
68800: - Geldersche Volks-almanak 1856.
68799: - Geldersche Volks-almanak 1857.
68793: - Geldersche Volks-almanak 1868.
68795: - Geldersche Volks-almanak 1902.
68792: - Geldersche Volks-almanak 1904.
65711: E.V., - Europische Mercurius, behelzende al het voornaamste 't geen, zo omtrent de zaaken van Staat als Oorlog, in alle de Koningryken en Landen van Europa, en ook zelfs in verscheidene Gewesten van d'andere Deelen der Wereld, is voorgevallen. Op een onverwarde en klaare Historische manier beschreeven, en met alle de daar toe noodige Authentyke Stukken en Bewyzen voorzien (...)
68524: - Topographical map of The Netherlands, topografische kaart van Nederland. Bonnebladen.
69059: [EWIJK, H.], - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland voorgevallen in Louwmaand 1809.
53652: --- - Sententien by schepenen der stadt Leyden ghearresteert jeghens Jan Pietersz Lijndraeyer, Samuel de Plecker ende Gerrit Cornelisz. Cleermaecker, over de grouwelicke ende moordadige conspiratie jegens [...] den heere Prince van Orangien [...] gepronuncieert ende geexecuteert binnen Leyden den 21 Junij 1623. Leiden, Jan Claesz van Dorp, 1623.
51210: - Bruxelles. Hotel de Ville [ interieur) [ 12 foto's] uitgave E. Desaix, Brussel [ ca. 1900 ].
29499: - BROOS -- Poeziealbum van Mina Broos, 1872-1878 met eigen geschreven en gekopieerde verzen te Utrecht en Haarlem, linnen bandje, 35 beschreven pagina’s.
29505: - DEEN -- Uitvoerig krantenartikel “Wijlen Jacques Deen’ door Omega, 1916.
29507: - MAWSON, DELPRAT -- Krantenartikel ‘Een wereldberoemd tegenvoeter’ door Omega, 1914.
29509: - FAIJT-MOREAU -- Notes genealogiques sur Du Faijt-Moreau, maison comtale d’Avesnes. Cahier, manuscript, 63 pag.
29511: - STOLBERG, SOLMS, RUNKEL, WITTGENSTEIN -- Genealogische aantekeningen over de geslachten Stolberg, Solms, Runkel en Wittgenstein, cahier, 20e- eeuws, manuscript, 144 pag.
51246: - Acta Leidensia. Academische bibliographie, uitgegeven vanwege het Leidsch Universiteits-fonds januari-september 1926, Leiden, Van Doesburgh, 1926, 17 pag.
63209: - Centsprent: Het Stadhuis te Delft / Het Koninklijk Paleis te Amsterdam, No. 47.
53958: --- - [Publicatie van het Provintiaal Bestuur van Holland, dd. 's Gravenhage 14-3-1796, betreffende een reglement op de revisie van sententien of arresten van het Hof van Holland en Zeeland]. Den Haag, 's Lands Drukkerij 1796.
53910: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland tegen het houwen en steelen van hout in de bosschen, als meede tegen het steelen van graanen, veldgewassen enz., gearresteerd den 19 Mey 1804. Arnhem, Moeleman, [1804].
53913: --- - Publicatie. De Staaten des Furstendoms Gelre en graaffschaps Zutphen [...], Arnhem, wed. H. van Goor, 1777.
53909: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland betrekkelijk de zogenaamde ventjagereijen, gearresteerd den 13-5-1803. Arnhem, Van Goor, [1803].
53747: --- - Naam-lyst van alle persoonen die binnen Amsterdam sederd het jaar 1693 tot 1766 door scherprechters handen zyn ter dood gebragt. Met eene korte aanwyzinge van hunne afkomst, de misdaden om welke zy gevonnist zyn, ende wyze hoe zy hunne executie desweegens ontvangen hebben. Merkelyk vermeerdert en verbeeterd. Amersfoort, Maurits Langenwagen, 1766.
53893: --- - [Publicatie van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vyerschaere van Zuydt-Hollandt, dd. Dordrecht 29-7-1709]. Dordrecht, J. van Braam, 1709.
53901: --- - De Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden doen te weeten [...]. Groningen, 1656.
51021: [Bruining, Gerbrand] - Het verheugde Nederland bij de aankomst van het te St. Petersburg gehuwde jeugdige vorstenpaar in de Noordelyke en Zuidelyke provincien des koningrijks en de blijde geboorte der koninklyke telg uit dien heilvollen echt. Leiden, Herdingh, 1817.
14179: - SAPPEMEER ‘Willekeur betreffende de klap en batten bij het Achterdiep te Sappemeer, benevens de Molenweg... tot het welk de deelgenooten zijn de eigenaren van de plaatsen land bij het Achterdiep vanaf nr 102 t/m nr 115, d.d. Sappemeer 5-6-1830’. Afschrift ca. 1900. Manuscript, folio, 2 p.
14120: - BLINDENONDERWIJS AMSTERDAM Kwitantie en toegangsbewijs voor het Instituut tot onderwijs van blinden te Amsterdam, ca. 1825. Deels gedrukt.
14122: - SCHARP, SCHIPHORST, KREEFT “Ter egtverbintenis van ... Jacob Schiphorst captein van eene compagnie Invanterie en vrouwe Gerarda Maria Kreeft”, manuscript, folio, 2 p.
14063: - SCHAAFF, VAN DER Brief van J.H. van der Schaaff, d.d. Leiden 1-2-1883, aan zijn echtgenote te Kleef, 2 p., manuscript, folio oblong.
14069: - HALVERSTAD, POUW Enkele documenten betr. Felix Halverstad, ca. 1970.
14072: - DUITSLAND, SEGESTE “Rechnung der Gemeinde Segeste für das Jahr 1850/1851”. Getekend 1-8-1851 door Albers. Manuscript, folio, 36 p.
14080: - OS, VAN Gedrukte brief van Decanus & Canonici, d.d. Utrecht 10-3-1825, getekend C. de Jong, betr. het overlijden op 28 februari van Willibrordus van Os, aartsbisschop van Utrecht, folio, 1 p.
14082: - AMSTERDAM, KAAKEBEEN, TICHLER Nominatie formulier d.d. 17-10-1836 voor vacature predikant door overlijden van Ds. D. M. Kaakebeen, uitgebracht door diakenen. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
13965: - OUDEWATER, HAASTRECHT, DE BRUIN Brief van A. van der Dussen, baljuw van Haastrecht, d.d. Haastrecht 1809, aan de baljuw van Oudewater betreffende Gerrit de Bruin, gepatenteerd koopman te Haastrecht die in een herberg te Oudewater een horloge afhandig gemaakt is door iemand die zich “de deurwaarder” noemde. Manuscript, 2 p.
13976: - OUDEWATER, DELFT, VAN SEIJST Portrettekening van Cornelis Jan van Seijst, predikant te Delft in 1794, oud 47 jaar en predikant van Oudewater van 27-6-1779 tot 6-2-1780. Naar een gravure van Snoek, d.d. R’dam 1794, 26x14 cm.
13981: - STEENSMA “Op de 63ste verjaardag van onze vader G. Steensma, 5 Jan 1829”, manuscript, 4º, 2 p.
13947: - VOGELVANGER, EXRIK Extract uit Register Resolutien Nat. Rekenkamer d.d. 2-7-1802 betr. benoeming tot eerste secretaris van J.A. Exrik, in plaats van Guilielmus Vogelvanger, die wordt bedankt en een zilveren tabaksdoos krijgt, manuscript, 3 p., folio.
13949: - BRABANT, VERHOUDING RK-HERVORMD Extract uit Register Resolutien van de Staten Generaal d.d. 19-9-1768, betr. het feit dat ambtenaren in Brabant Hervormd dienen te zijn en als zij hun ‘Religie komen te versaaken’ of trouwen met een RK vrouw, zij vervallen zijn van hun ambt.
13963: - OUDEWATER, GOUDA, DE MOOR Brief van Thomas de Moor, d.d. Gouda 24-10-1804 aan J.J. Montijn, baljuw van Oudewater, manuscript, 2 p.
13745: - DRENKELINGEN, AMSTERDAM Diploma, uitgereikt door de Amsterdamsche vrijwillige brigade tot redding van drenkelingen, opgericht 16-5-1913. Ontwerp D.A. Bueno de Mesquita 1925, 1 blad folio, gedrukt.
13746: - LEEMPOEL, DE GRAAFF, DEN HAAG Acte van transport, verleden voor schepenen van Den Haag dd 17 mei 1802, waarbij de erven van Matthijs Leempoel aan Anthony de Graaff drie huizen aan de Nieuwe Vlaarsteeg te Den Haag verkopen. Charter op perkament, met opgedrukte zegels en de handtekening van Carré.
13742: - LACROIX, REITEMA Collectie familiefoto’s van de familie Lacroix-Reitema, 75 stuks, begin 20e eeuw, o.a. vader H.W. Lacroix en moeder Lacroix-Reitema, grootmoeder G. v.d. Heiden-van Setten, oma en opa Lacroix, Jan Reitema, Gerard Reitema, Jo Reitema (overleden 25-10-1926, 32 jaar).
13511: - BROWN, VLIS Certificaat betr. deelname aan een cursus voor mevr. C.D. Brown-Vlis, 1965, 1 p., folio, deels gedrukt.
13512: - AAR, VAN DER Ontwerp voor een titelblad van een “Genealogie van het geslacht Van der Aar”, tekening, 1 p., folio, 20-eeuws.
13386: - AMSTERDAM, HARINGPAKKERSTOREN, LINDEMAN De klagende Haringpakkers-toren te Amsterdam, bij zijnen afbraak in augustus 1829, 1 blad, plano, gedrukt.
13388: - DRANKMISBRUIK, HAARLEM, V.D. MERSCH, VAN SLOTERDIJCK Brochure Aan Neerlands jeugd. Niet drinken. Uitgegeven door de Afdeeling Haarlem van den Volksbondvereeniging tegen drankmisbruik, [Haarlem, 1901], 16 p., 4º.
13391: - LEUVEN, MALFAIT Repetitio ... pro adipiscendo J.U. Licentiae gradu, van Antonius Ferdinandus Joseph Malfait, ex domo regia mariae-montana, dd 30-5-1736, 1 blad, plano, gedrukt.
13395: - VELUWE 88 Foto’s uit het eind van de 19e eeuw (?) van de Veluwe: Garderen, Kootwijk, Voorthuizen, Speulde, Elspeet, Vierhouten, Solsche passage, Uddelermeer, kruispunt Putten/Staverden/Ermelo/Dries, Ermelo, café De Viersprong, boerderij ‘t Zwarte Paard, huize Zandbergen te Voorthuizen, hotel Bleekehoeve. Voorts enkele landschappelijke foto’s en foto’s van personen (daaronder reporducties van portretten van de militairen Van der Goes en jhr Klerck).
13302: - PREKEN MET TOPOGRAFISCHE CONNECTIES Een aantal gedrukte preken met topografische connecties, per stuk
13281: - GOUDA, METZ Foto, kabinetformaat, begin 20e eeuw, van de boerderij van Metz te Gouda. Met portretfoto Bé Metz.
13283: - PITLO Portretfoto, begin 20e eeuw, van mevrouw Pitlo, 22x16 cm.
13285: - DUMONT, VAN DERHAGE Foto van Henry Dumont, zoon van Henry Dumont sr en Cecil Vanderhage, ca. 1930.
13274: - BELASTINGEN, VAN SCHOONDERHAGEN Deductie overgeleverd aan ... de ... Staten van Hollandt ... om een nieuw middel op allerhande soort van nagt-ligt te introdiceeren, gedrukt voor den autheur in ‘t jaar 1705, gedrukt pamflet, 4º, 16 p., waarin Pieter van Schoonderhagen voorstelt om belasting te gaan heffen op “kaarsen en alderhande soorten van nagt-ligt”, een en ander om de “langdurenden en bloedigen oorlog” te kunnen blijven bekostigen.
13275: - OVERWEG Gedrukt bericht van overlijden van Johannes Theodorus Coenradus Overweg, overleden te Amsterdam op 12-12-1819, 1 p., 8º oblong
13279: - LAMPE-GINJOOLEN Twee portretfoto’s van Jeanny Lampe-Ginjoolen, met dochters Willy Lampe en Jeanny Lampe
13273: - HELDER, FISELIN, ROBERTSON Portretfoto van een dame door fotograaf Nico Fiselin, Den Helder. Verso “Robertson”.
13223: - BREGGEN PAUW, VAN DER Briefje van de remonstrantse predikant P. van der Breggen Pauw, dd 1816, aan N.N., manuscript, 1 p.
13228: - QUELLINUS, EIBINK Prijspenning met tekst “Kunstnijverheidsschool Quellinus, afd. bouwkunstig teekenen. A. Eibink, cursus 1912/13”, verzilverd
13230: - VONDEL, JOOST VAN DEN Blauw bord van Sphinx, Maastricht met portret van Vondel en de jaartallen 1587-1937, 26 cm middellijn
13221: - INDIË, DE SORNIE, VINCENT Vertrouwelijke brief van mr. H.R. van Taalingen aan mr. P.C. Bloys van Treslong Prins te Batavia, dd Aerdenhout 1936, betr. Joseph de Sornie (Sorny), een Spanjaard die zich in 1832 te Semarang vestigde en bij Elisabeth Juliana Vincent enkele kinderen kreeg, waaronder schrijvers grootmoeder, getypt, 2 p.
13211: - STEENLANDT, VAN; BELGIË Stuk in een rechtzaak voor de vierschaar van Nieuw Munster (België), 1681, manuscript op perkament, 3 p.
54672: --- - Mijne heeren van den gerechte der stad Amsterdam, bevindende dat de keuren tegen het schieten langs straaten en wegen, waardoor de goede ingezetenen aan veele schrikken en ongelukken worden blootgesteld, als mede tegen het schieten van schepen by nacht, gelijk ook tegen het trommelen en maaken van rumoer langs de straaten (...) gearresteerd 9-9-1785. Amsterdam, P.H. Dronsberg, 1789.
54677: [Waal, Isaak de] - Karel Bouwens of het onwelvoegelijke, ligtzinnige en strafwaardige van het misbruik van Gods heiligen naam, het vloeken en verwenschen van zich zelven en anderen. Een leesboek voor de jeugd, uitgegeven door de My. Tot Nut van 't Algemeen. Leiden etc., 1840.
57630: - Gedenkschrift bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Nederlandsche zendingsvereeniging gevestigd te Rotterdam op 2-12-1883, Rotterdam, De Koning 1883, 133 p.
57608: - Almanak van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCXCIX (1799), Amsterdam, J. Doll.
57610: - Almanak voor het verstand en hart voor het jaar MDCCXI (1811), Amsterdam, P.E. Briët.
56536: -- - De middelen ter voorkoming van groote gezinnen. Uitgave van de Nieuw-Malthusiaanschen bond, z.pl., z.j.
56518: -- - Berichten en mededeelingen der Vereeniging voor lijkverbranding. Eerste t/m achtste jaargang 1876-1883.
56520: [Duchaussoy, Dr. e.a.], - L'ecole des ambulancieres et des garde-malades, 2e ed., 2 delen, Paris, 1891.
56496: - Hypsos. Tentoonstellings- en reclamewerken, Amsterdam, Passeerdersgracht 12, [ca.1931].
56492: [ Bazel, K. de / J.L.M. Lauweriks, red?], - Bouw- en Sierkunst. Revue bimestrielle de l'art antique et moderne. Jrg. 1 (1898) en Jrg. 2 (?), Haarlem, Kleinmann [ 1898-1899].
13156: - VRACHTVERVOER RIJNSCHIPPERSGILDE Publicatie van de Staten van Holland d.d. 's-Gravenhage 24 januari 1660 met maatregelen ter bescherming van de vrachtvaart van de Hollandse steden op Friesland, Twente, Drenthe, e.d.: uitsluitend toegestaan aan gildebroederen van 't Rhijn-schipperengilde. Plano, 1 blad, gedrukt.
13158: - WAAIER Tekening voor een waaier, een Oosters landschap met twee personen, getekend op een dubbel vel sterk en dun papier, zodat het waarschijnlijk de bedoeling was van dit blad een waaier te maken. 19de-eeuws? 30x50 cm., halfrond van boven (mist een stukje aan de bovenzijde).
13078: - RIJST Tekening door ... Rijst, klassiek beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x50 cm.
15107: [Cook] - Cook’s traveller’s handbook to Holland, by Roy Elston. 2de druk. London: Simpkin etc., 1932.
13088: - SCHEEPVAART, SCHEFFER, VAN DER VALK `Berigt en reglement eener societeit van Nederlandsche scheepsbouw en scheepvaart, ... onder directie van Petrus Scheffer en Zoon te Amsterdam'. Amsterdam 1825. 8(: 32 p., gedrukt.
13090: - SCHEIDIUS, ELST Enkele stukken betreffende het goederenbezit van ds. F.A. Scheidius, predikant te Elst, overleden in 1777; 1778-1803. Folio, 20 p.
13060: - ROO, DE; OPZOOMER, LYCKLAMA À NYEHOLT Gedrukte dissertatie De Cartesii Methodo, van Leonardus W.G. de Roo, uit Moerdijk, gepromoveerd 16 april 1859 te Utrecht. Hierbij een tweede exemplaar van dit boek, met blanco pagina's, met een aantal gedichten in De Roo's handschrift. Voorts twee getuigschriften voor L.W.G. de Roo, één d.d. 16 mei 1859 van Opzoomer, zijn Utrechtse hoogleraar, en één d.d. 18 november 1859 van I.S. Lijcklama à Nijeholt, bij wie hij aan huis had lesgegeven.
13065: - ROTTERDAM, BEDRIJFSLEVEN 19DE EEUW Gedrukte circulaires van Rotterdamse bedrijven met mededelingen over veranderingen in de bedrijfsvoering, verhuizing, vestiging, liquidatie, nieuwe vennoten, overleden directieleden, etc., etc. Meestal 1 p. 4(, per stuk
13069: - ROTTERDAM, JANSEN Circulaire van Joh.Ed. Jansen te Rotterdam, agent van diverse huizen, 1891. 4(, gedrukt, 1 p.
12921: - KANON Constructietekening, pen en kleur, met maten etc., van een bronzen kanonsloop en bijbehorend houten affuit. Opschrift: `Grundriss eines 3lb regiment stuck so im Jahre 1746 ... von denen stuckgiesfern schneidewin vor den ober-rheinischen Creys unter Direction des Herrn Lieutenants Steller gegossen worden. Zu zweyenmahlen jedesmahl 6, davon 2 das erstmal verunglückt. Die ganze Lenge des Stucks ist 4 Shuh 1 2011 Nürnbergisch'. 24x36 cm.
12923: - KATWIJK Kadastrale kaart van een aantal percelen te Katwijk, eigendom van N., J. en L. Parlevliet, H. Verloop en G. van Duyn. 3 lichtdrukken, ca. 1930.
12916: - KALLIGRAFIE, VAN WINTER Negen bladen kalligrafie, ieder 37x46 cm., gesigneerd Pieter van Winter, 1754-1758.
12914: - KALLIGRAFIE, MÜHL Blad kalligrafie, geschreven door Jacob Mühl, 18de-eeuws, 39x24 cm.
11886: - HAWKWOOD, SIR JOHN Enige stukken betreffende Sir John Hawkwood en zijn Free Company, 1375. Twee brieven, aantekeningen en een facsimilé, fraai gebonden in rood linnen band met gouden letters op de rug.
49122: - ANDIESSEN, JANSE--- Ontwerp eener duidelijke uiteenzetting van het geslacht van Andriessen, tot narigt mijner dochter Johanna Cornelia (...) tot 29-9-1827 (...) opgemaakt door haren vader J.S. Janse. Groot blad plano, oblong, gedrukt.
11839: - GÉRARDIN Portrettekeningen door Marthe Antoine Gérardin. Krijt op chamois papier, ca. 40x25 cm., gedateerd 1930-1932. Per stuk
10796: - De Jubileum-courant "Het molentje", Dinsdag 15 Juli 1913 [t.g.v. het 25 jarig bestaan van de opticienswinkel van Jac. Moulijn aan de Wagenstraat te 's gravenhage]. Groot folio, [4] p.
11498: - LINDEN, VAN DER Wapenkwartierstaat van `Heer Ferdinande van der Linden, riddere, wautmre van Brabant'. Tekening met kleur, 18de-eeuws. 40x60 cm.
11500: - LINGIUS `Twee zusters, romantisch tafereel door A. Lingius, opgedragen aan mijnen geliefden vader den heere F.J. Lingius, 29 november 1850'. Manuscript van ca. 100 p., gebonden. 4(.
11486: - LEEUWARDEN, STEENKAMP Ontwerptekening met kleur voor een diploma voor de tentoonstelling te Leeuwarden 1906 ter viering van het 50-jarig bestaan der Vereniging `Nijverheid', door J.C.P.W.A. Steenskamp. 36x48 cm. Fraai.
11487: - LEHMAN Carte-de-visite-foto van jongetje E.A. Lehman, Amsterdam, ca. 1900.
11494: - LEY, VAN DER Carte-de-visite-portretfoto van Mej. W.C.A. van der Ley, dienstbode bij de familie Van Veen-Blokhuis, Amsterdam, ca. 1900.
11477: - KRÄMER Manuscripten voor een boek of collegedictaten van de hand van prof.dr. F.J.L. Krämer: Historia Antiqua, 2 dln.; Historia Reipublicae Romanae, 6 dln.; Historia Patriae, 1 dl.; Historia Medie Aevi, 1 dl.; Historia temp. rec., 6 dln. Met enkele losse bijlagen waaronder een gedrukte aankondiging van een `Dameslezing' te Utrecht door Krämer in 1900: `Het nationalisme in de 19de eeuw'.
11184: - SPIEGEL, VAN DE; EISEN VOOR EEN GOED AMBTENAAR Kopie `missive aan een jong mensch die tot een minsterieelen post bij een college van regeering is aangesteld, waarvan auteur is wijlen de heer R.P. van de Spiegel', 1791. Folio, 10 p.
11187: - STEENBERGEN, VAN Twee brieven van M. (=W?) D. van Steenbergen, Amsterdam 1914, over de toestand in de wereld.
11189: - STOOP Ca. 200 19de-eeuwse familieadvertenties betreffende de familie Stoop, opgeplakt op 10 bladen.
11182: - SCHRÖDER Lidmaatschapsbul voor J.F.L. Schröder, hoogleraar wis- en natuurkunde te Utrecht, als lid consultant van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Rotterdam, 22 maart 1830. Getekend C. Dalen, president-directeur en J.B. Ockers Cau, directeur en 1ste secretaris. Charter op perkament met (papieren) zegel, gedeeltelijk gedrukt.
71544: - OLVEH's Zakkompas voor toerisme in Nederland
11073: - HOOYER, DE Uittreksel uit het doopboek van de Zuyder Kerk te Amsterdam, 1791, betreffende doop van Arie, zoon van Arie de Hooyer en Maria R. Biekel. Getekend door de koster Jan van Dijl. Deels gedrukt.
11078: - HULSTT, BELGIË Brief van ... Hulstt, Brussel 1708. 4(, 8 p. (`lettre importante et curieuse', volgens een vroegere verzamelaar.)
11065: - HENDRICHS, `DE TIJD', BOLSIUS Enkele stukken afkomstig van F. Hendrichs, redacteur van De Tijd te Amsterdam, 1906. O.a. een verslag van een lezing van pater H. Bolsius uit Oudenbosch over een `mirakel in onze dagen'.
70728: - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de Impost op alle Buitenlandsche Brandewijnen, gedistilleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren. Geärresteerd den 24 December 1805.
45719: - HIRSCH, VAN BOESCHOTEN--- Brief van Wolfgang Hirsch aan K. van Boeschoten, d.d. Aken 1959. Manuscript, 3 pag.
45721: - LAMMERS--- Briefje van J. Lammers, d.d. Amsterdam 1966 aan Ernst Lampe. Manuscript, 1 pag.
45723: - DAMEN--- Brief van Mgr. J.W.L. Damen d.d. Rome 1965, aan Ernst Lampe.
71311: - Een cahier gezigten van Rotterdam. Opgedragen aan mijne geeerde Begunstigers.
68505: - Onze musici.Portretten en biografieen.
68506: - Onze afgevaardigden. Portretten en biografieen der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Verkiezingen 1909.
10540: - Abschied an meinem Freund M.E. Cleveringa, Groningen. z.p., z.j. 8º: [2] p.
10541: - Bij gelegenheid van het verlovingsfeest van ... H. Weymans en ... A.L. Mouton, gevierd aan het Huis Den Deyl, den 20sten van bloeimaand 1842. z.p. 8º: 14 p.
10116: - Feestzangen ten vijf-en-twintigjaarigen trouwdage van den Heere Johan Van hoogstraten en Mejufvrouw Sara Elizabeth Van well, gevierd in 's graavenhaage den 20. der lentemaand 1791. 's Gravenhage, Jacobus van Karnebeek jr. 8º: [78] .
66364: - Rapport nopens den wettigen en noodzakelyken Invloed van de Burgery der Stad Haarlem op haare Vertegenwoordigers, ter Vergadering van de Heeren Raden en Vroedschappen, uitgebragt door de Heeren Burgemeester van Dam, Schepen de Lange, Oud-Burgemeester Kuits, Oud-Schepen van Styrum, Pensionaris van de Kasteele, en Secretarissen van Schuylenburch en Graswinckel, als by Resolutie van den 29 April 1787 (...).
66354: - Ter gedachtenis van den heere Anthony van Hoboken, heer van Rhoon, en Pendrecht en Cortgene, gesproken in de kerk the Hillegondsberg 21sten januarij1850.
42004: - Hoe koud het was, en...... hoe warm!, 2e druk, Delft, Braat, 1931 [winter 1928/29]. Oblong, 103 pag., geïll.
38720: - Honderd en een uitgezochte gezelschaps-liederen voor den beschaafden stand, 5e duizend, Oostburg, A.J.Bronswijk, z.j., 120 pag. Wat gebruikt exemplaar.
65190: - Optocht gehouden te Haarlem den 1. April 1872
29751: - MAAS, DEICKE -- Dossier met 20 stukken betr. vader en zoon Hendrik Maas en Jan Lodewijk Maas (1807-1871). Manuscripten.
29753: - WEST-INDISCHE COMPAGNIE, ZEELAND -- ‘Brief van een Amsterdammer aan zijnen vriend in ‘s Hage behelzende eenige korte aanmerkingen op de memorie van consideratien van bewindhebberen der West-Indische Compagnie ter Kamer Zeeland.’ Amsterdam, Holtrop, 1791, gedrukte brochure, 27 pag.
29201: - HOUTE, VAN DEN -- Gedrukte kennisgeving van de Landdrost van Amstelland dd 11-12-1810 betr. de benoeming van de heer van den Houte, Requestmeester bij de Staatsraad, tot de dienst der bruggen en wegen in de Hollandse departementen. Folio 2p.
29205: - SPRINGER, HAARLEM -- Boekenlegger van papier met reclame van het Steunfonds tot Huisvesting van Ouden van Dagen, penningmeester mej. J.H. Springer te Haarlem, ca. 1950.
29207: - ROCHART -- Handtekening van J.G. Rochart op een stuk 17e- eeuws handschrift. w.s. Belgisch.
29209: - ROTTERDAM, TATEM, KLUMPER, SAUTEIN -- "Naamdigt ten verjaaring mejuffrou Elisabeth Tatem, oud synde 32 jaar, den 7 van Slagtmaand 1749"Gecalligrafeerd gedicht, manuscript, 8° oblong, ondertekend door J. Klumper.
29215: - AMSTERDAM, DUITSE MUZIEKVERENIGINGEN -- Zes programma's van de Deutsche Seemanns- und Stadtmission Amsterdam, Kaiser Wilhelm-Schule zu Amsterdam, Deutschen Männen-gesang Verein 1910-1913, gedrukt.
29225: - ENKHUIZEN -- Exemplaar van "Nieuws- en advertentielad voor de stad Enkhuizen en omstreken" jrg. 2 nr. 32 (11-8-1855). Gedrukt. 4p.
29195: - VLEESFABRIEK, SCHOEMAKER -- Prijscourant van gerookte vleeschwaren van Jan Schoemaker, te Borne, d.d. 1903/04. Gedrukte brochure, oblong, 20 pag.
12536: - RATTENKRUID Gedrukt biljet waarin de heer Damodru in het Frans meedeelt de stad te komen bezoeken en eigenaar te zijn van een wonderbaarlijk geheim poeder waarmee men ratten en muizen in huizen binnen 12 uur kan verdelgen. Het is niet schadelijk voor mensen en desgevraagd zal de heer Damodru van het poeder eten om dat te bewijzen. 1 p., 4(.
12537: - RENESSE `Bestek voor aanbesteding van het afvlakken en met rijs beslaan van het duin bij den lichtopstand te Renesse ... benevens het aanleggen van twee ronde rijshoofden ...' 's-Gravenhage 1852. Folio, 4 p., gedrukt.
71011: - Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 19 February 1750 concerning the tax collection of ronde maat and kleine maat.
71012: - Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 30 November 1751 concerning the oath for tradesmen and travelleing merchants.
58595: - Rekening en verantwoording, gedateerd 17-11-1903, voor Lucie van Hoorn te Nijmegen door haar vader en voogd Simon van Hoorn van het erfdeel van haar moeder Christina Erkelens (overleden 11-4-1892 te Amsterdam). Manuscript, 16 pag.
67514: - Oostende, na de overgave aan de Aartshertogen Albertus en Izabella, in 't jaar 1604
63132: - Centsprent: Beschouw, o vaderlandsche Jeugd! / Der vadren Trouw en Moed en Deugd. / En dat uw teeder hartontbrand / In zucht voor hun en ’t Vaderland, A.
43094: [Heyden, J.H. v.d.] - Souvenir de Dordrecht. Dordrecht, lithographie de F. Boger, [1857].
69952: - Hoogheemraadschap van Rijland. waterstaatkundige indeling. WBP 92 kaart 1 evaluatie 1995/waterstaatkundige indeling 1985.
60758: (Last, H.W. ?) - Collection of 16 coloured lithographs of The Hague, Scheveningen, Baarn and Soestdijk.
59142: - Poesie, Poesiealbum, dated 1891-1898 belonging to mrs Jacoba Wit, with beautiful num. mounted chromolithogr. picture plates ("poezieplaatjes"/"poesieplaatjes"), 21x14cm.
69132: - Armorial design of porcelain plate for Scholten van Asschat -Hogenberg (Hoogenberg) wedding.
9709: - Ter bruilofte van den heere Jan Carel Bractearius en jongkvrouwe Anna Elisabeth De la fontaine, in den echt vereenigt binnen Amsteldam den 30 van slagtmaand 1756. z.p. 4º: [16] p. Met groot titelvignet en "Verklaaring der trouw-plaat" door H.W. D[ronsberg].
9712: - Tafel-sieraad ter gouden bruilofte van den weledelen gestrengen heere mr Gerrit Hooft, burgermeester en raed der stad Amsteldam, mitsgaders gecommiteerden in het collegie ter admiraliteit aldaer, enz. enz. enz., en mevrouwe Hester Hinlopen; gevierd te Amsteldam den 28 van Zomermaend des jaers 1757. Gravure, 18,5 x 46 cm, door S. Fokke naar D. Kock.
9714: - Huwelyks-zangen voor ... Jan Van voorst, oud opperbestuurder van Nederlands Africa, met ... Willemina Aletta Kien in den echt vereenigd binnen Utrecht den [met de pen ingevuld: 1] van slachtmaand 1757. Utrecht, Willem en W. Henrik Kroon, 1757. 4º: [24] p. Met groot titelvignet door C.F. Fritzsch met adres T. Crajenschot.
62411: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga van Humalda
30137: - DOKKUM, VAN -- Reclamebiljet van drukkerij 'De Ster' van Jan van Dokkum, Kerkstraat 64, Amsterdam. Gedrukt, 4°, 2 pag., ca. 1900.
59240: - Akte in het Frans (moeilijk leesbaar), waarschijnlijk 17 eeuws, waarbij betrokken zijn: Andionet Ducerreau [ du Cerreau], Claude Caram, J. Carques.
59231: - De tiengeboden voor de dienstbodes, onderschrift I.J. v.M.
11229: - WILLMAR, VAN MEURS Brief van L. Willmar, Londen 1865, aan generaal Van Meurs, oud-minister van Oorlog te 's-Gravenhage, over onderhandelingen met Pruisen. 4(, 4 p.
11230: - WISSEKERKE, LAMBRECHTSEN Brief van C.L.M. Lambrechtsen aan ingelanden van de Thoornpolder te Wissekerke, over dijkverbetering. Folio, 4 p., gedrukt. Toegevoegd: twee brieven aan A. van der Maus te Wissekerke, 1913 en 1914.
11244: - ACHTEVELD, VAN Hoofdwapen van `Charlotte Albertine baronesse van Achteveld tot Stoetwegen, obijt 23-8-1702', met daarnaast haar 16 kwartierwapens. Tekening met kleur, 19de-eeuws. 40x28 cm.
11266: - BEIJERINCK Blaadje uit een album amicorum met tekening en versje van `uwe vriendin C.B.M. Beijerinck'. Amsterdam, 1836.
62469: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aldin (d')
62413: - Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda
9682: - Ter inwijdinge van ... Joännes De jong tot leeraar der Hervormde kerke te Yzendoorn, in den heiligen dienst bevestigt den 30ste der louwmaande des jaars 1752. z.p. 4º: [20]p.
9678: - Treurtoon gezongen ter gedachtenisse van 't smertelyk afsterven [te Rotterdam] van mejuffrouwe Divertina Maria Van der houwe[n], echtgenote van den heere Jacob Abresch. 4º. Incompleet, alleen de bladen B2 en [B3], pp. 11-14.
9681: - Gezang op het overlyden van ... Willem Karel Hendrik Friso prins van Orange en Nassau ... 1751. z.p., z.j. 4º: 12 p.
62609: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baillet (De)
62607: - Wapenkaart/Coat of Arms: Bagenrieux (De)
62451: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada (Diederick Ruurts)
55590: --- - Prenten: diverse gravures betreffende straffen, anoniem, 18e eeuws. Prijs per stuk € 24.
71018: - Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 5 September 1750 concerning the excemption for the bezaayde and beteelde landen (bouwlanden) owned by hoorn- paarden en koehouders in the polders in Noorderkwartier (Noorder Quartier) of taxes on salt (zoutgelden) with considerations about the use of salt (zout) for the production of milk and butter (melk en boter) and het wringen van kaas.
38652: - Die Entwicklung des Norddeutschen Lloyd Bremen, Bremen [ca. 1907], 207 pag., ill., mit gefalltete Karte. (Ecke aus der Hinterseite des Umschlages geschnitten).
58291: - Hoofdwapens en 8 kwartierwapens van Maria Henrica gravinne van Schellaert, douariere tot Gurtzenich, L'hendorff en Geysteren (overl. 1719). Pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58292: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Bernard van Steenhuys, heer van Capelle (overl. 1651). Pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58293: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Arent van der Steen, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
71017: - Nader publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 4 September 1750 concerning the ronde maat as part of taxation..
49648: - ONWEER--- 'Inhout van de inschryvinge in 't vermaert broederschap van den H. Martelaar Donatus'. Gedrukte brochure, 8°, van 4 pag., met de pen gedateerd Walbeek 15-8-1755 en handtekening R.J.F.(?) de Doornick.
69675: - Deltawerken. Driemaandelijks Bericht. No. 1 augustus 1957 t/m no. 124. 1988.
70297: - Verslag van de commissie tot overweging van het plan van den heer A. Huet: De Noordzee voor Amsterdam. Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid.
70959: - Placcaet ons heeren des conincx. Op het stuck van beleyden.
10298: - Gedachten op den 16den maart, den verjaardag van den voor ons onvergetelijken Van der roest, aan deszelfs diep bedroefd gezin toegewijd. z.p., z.j. 8º: [4] p.
70418: - Levens- en karakterschets van Johannes Buijs : getrokken uit het Algemeen verslag der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, van den jare 1839
59279: - Kermiswens van De Nachtwachs aan de ingezetenen van Amsterdam, september 1848, undersigned by G.W. Hempelman, C.W. Grondman, C. Geerlink en N. Scheevers, nachtwachts in kwartier 9 der 4e sectie van policie. standplaats: Prinsengracht voor de Vijzelstraat. Kommissariaat der Sectie Botermarkt. Amsterdam 1848. Begger with illustration of Prinsengracht and the palace on the Dam, three poems called "Kermislied Pret" and "Kermislied Vrijers", 22x34cm.
59274: - Kermiswens "De Nachtwacht". Amsterdam: C. le Blansch dd 6 september 1862. Begger print with 18 verses and illustration of the tolhuis ("tollhouse"), 21x30cm.
59275: - Kermiswens "De Nachtwacht". Amsterdam: J. Bakels dd 9 september 1867. Begger print with 13 verses and illustration of the parklaan plantage, 21x30cm.
59277: - Kermiswens opgedragen aan alle Heeren Kooplieden, Burgers en Inwoonders der Stad Amsterdam voor het JAAR 1842 door de AANSTEKER der LAMPTAARNEN (Lantaren). Nommer 69. Amsterdam: J. Wendel en Zoon, Boekdrukkers op de Anjeliersgracht. Begger print with wood engraving by J. Coldewyn depicting lamp lighters working and the "munttoren"in the background. 28 verses in two columns. 22x34cm.
59278: - Kermiswens van de ASCH-KARREMEN aand Amstel's ingezetenen, undersigned by P. van Dijk, Asch-karreman, wijk 26. Amsterdam dd september 1873. Begger print with wood engraving by Tollenaar depicting Rembrandtplein (?) and people dancing and musicians. 16 verses in two columns. 22x32cm.
59272: - Kermiswens "Gedachten van den nachtwacht bij het paleis voor volksvlijt 9 september 1861". Amsterdam: C. Le Blansch. With 16 verses and illustration of the palace. 21x30cm.
59273: - Kermiswens "De Nachtwacht aan Amstels ingezetenen". Amsterdam: Prinz dd 12 september 1853. Begger-print with 25 verses and illustration of the plantage. 21x30cm.
59269: - Kermiswens "De nachtwacht brengt ter gelegenheid van de kermis van 1860 aan amstels ingezeten zijnen heilgroet." "Hij wenscht dat de Kermis geene teleurstellingen moge baren aan hen, die door haar voordeel hopen te behalen en allen, welke aan hare vermaken deel te nemen, geene andere dan betamelijke genoegens mogen smaken." 20x31cm.
59270: - Gas-Lantaarn-Opstekers, kermis-wensch, Opgedragen aan Heeren Kooplieden, Burgers en verdere ingezetenen der stad Amsterdam dd 11 september 1848. Amsterdam: C. Kok, 21x33cm.
59271: - Courant-ombrengers Kermis-wensch, opgedragen aan de ingezetenen der stad Amsterdam 12 september 1864. Amsterdam, Wed. C. Kok 1964. De begger print is undersigned by Wed. J. Aurik, Groeneburgwal, het 2de huis van de Staalstraat, boven no 342.
63910: - Toeristen-Gids voor 1923 with a map of the island of Walcheren
54428: --- - Memorie voor de klassis van Zevenwouden in cas van revies, contra H. Breijl. Ingeleverd aan de Hoog Eerw. Sijnode van Vriesland op den 21 Julij 1807. Leeuwarden en Franeker, J.W. Brouwer en D. Romar, 1807.
54423: --- - Alle de gruwelyke en ongepermitteerde quellingen, boosheden en euveldaden, gepleegt door Jacob Gerritsz Leyen, by 't gemeen genaamt Jaap Phlippen, gewesene dienaar van de justitie van de Bedykte Schermeer. z. pl., z. j., [1739/1740].
71089: - De Steeg. Rheden. Uitgave van VVV.
71088: - Gids van Amsersfoort naar Arnhem. Het land van de Ooster-Stoomtram.
70238: - Bewijzen voor de echtheid en gelijkenis der oude afbeeldingen van Coster. Ter wederlegging van het IETS van den heer Van Westreenen. Ten voordeele van het fonds voor de oprichting van het standbeeld.
71483: - Mooi Giethoorn, set of leparello postcards
55682: --- - Acte van beschuldiging tegen Pierre Roseille (alias Piet de Schaarslijp), C.J. Huntelaar, J. Blokhoff, G.F. Baar (alias Frederik Paling), A. Ekkers, F. Kelders, P.C. Bakker, M. Belders, Jan Belders, L.M. Kop (alias Thijs Kop), J. Sterrenberg, J. Havikmeyer, P.W. de Jong en J. Kraaivanger. Amsterdam, gebr. Diederichs, 1835.
42539: [Venette, Nicolas] - Venus minsieke gasthuis, waer in beschreven worden de bedryven der liefde in den staet des houwelyks (...) door I.V.E. medicinae doctor. Amsterdam, Tim. ten Hoorn, 1687.
71093: - Zeist Zien. 25 wandelingen, rijwiel- en autotochten door en om Zeist.
70592: - Met veel volcx in vreugt. Grepen uit de geschiedenis van de dorpskerk van Nieuwerkerk aan den IJssel.
70596: - Geslacht-lijst van Philip van Marnix, Heere van St. Aldegonde.
70546: [HÜBNER, JOHANN], - [Zwey und funfzig auserlesene Biblische Historien, aus dem Alten Testament]
70819: - Jeanne Lampl-De Groot. Het leven van een analytica.
9995: - Nederlands heilwensch, voorafgegaan door een aanspraak aan Nederlands geliefden erf-stadhouder op zijn 37sten verjaardag den 8 maart 1785, door D.H.v.A.B.K. z.p., z.j. 8º: 8 p.
61990: - Apotheca Autica comparationis, ad Fluvium Fontacka Petroburgae
69778: - Topographical map of The Netherlands, topografische kaart van Nederland. Military map of the Netherlands. Bonnebladen.
69779: - Topographical map of The Netherlands, topografische kaart van Nederland. Military map of the Netherlands. Bonnebladen.
69780: - Coat of arms of the city of Amsterdam 1946
69781: - Coat of arms of Kardinaal Dr. J. de Jong, Kardinaal-Aartsbisschop van Utrecht 1946.
69783: - Gecontroleerd overstromen. Advies van de Commissie Noodoverloopgebieden [& CD-ROM].
69787: - De Lingewerken een waterstaatkundige noodzaak. Hoofdrapport, Deelrapport 1, kaartbijlage.
69797: - Beschrijving van de provincie Noord Holland. Behorende bij de waterstaatskaart. 1950.
69799: - Societeit van JMJ (Jezus, Maria en Jozef) in 1962.
45544: - NIJMAN, RIJSWIJK--- Poesiealbum van Guus Nijman, geboren Terneuzen, in 1937 wonende te Rijswijk Z.H. Alle inschrijvingen uit Rijswijk e.o. en uit 1937.
61239: - Le Luxambourg (mirrored)
61237: - Vue du Pont Rialto et de la Prison de Venise
71013: - Original satyrical notice of the death of patriot and revolutionary Daniel Raap: UE. word bekend gemaakt, dat op den 10den January 1754. binnen Amsteldam, de pestige ziel van den vermaarden aanvoerder der muiters, Daniel Raap, zyn stinkende en half verrotte romp ... heeft verlaaten..
70793: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the Van Meeuwen family.
55187: --- - Prent 'Louis Dominique de Cartouche' anonieme gravure tonende Cartouche ter halver lijve voor een muur met op de achtergrond een gevangenis.
71323: - Engraved print of the funeral monument of HUYBERTSZ Henry Peter(Dutch Church Wolvendaal Colombo Ceylon Sri Lanka)
71324: - Engraved print of the funeral monument of Gerard Joan Ide, Clara Annette Ide, Caroline Henrietta their daughter drowned in the Kalany river. (Dutch Church Wolvendaal Colombo Ceylon Sri Lanka)
71325: - Verordnungsblatt fur die besetzten niederlandischen Gebiete. stuck I. 5 Juni 1940.
71327: - Tekst van liederen en koren, te zingen in de revue in drie tafereelen, Een dagje uit.
71330: - De stichting Nederlandsch-Indisch Verbond. Leidende gedachten voor het N.I.V./Doel en wezen/Grondregelen/Uitvoering der taak.
71333: - Tekstboekje der zangstukken voor te dragen op een concert ten voordeele van de Algemeene Armen van Dordrecht, te geven door de Dordrechtsche Liedertafel, op maandag den 8 Februarij 1858 des avonds van half acht uur in de concertzaal bij J.D. van Peeren te Dordrecht. Directeur de Heer C.C.A. de Vliegh.
71334: - Justus Perthes Taschen Atlas der ganzen welt.
71335: - Ik: een snuifje voor oude en jonge heeren; eene surprise voor oude en jonge dames; een appeltje om te schillen voor de rijken, en een kluifje voor de armen.
70676: - Koppermaandag 13 januari 1986 prent/print by J.A.M. Bossaert with poem about the invention of printing in Haarlem.
69000: - Golfing memorabilia Phillips Auctioneers 1988 and 1990.
49773: - KEIJSER, BOUWESCH, DIEPERINK--- Aan mevr. [L.A.] Keijser [- Bouwesch] op haar Ed. verjaardag 9-3-1837. Manuscript, 4°, 2 pag.
49775: - KRUIJTHOFF, SCHONE--- Brief d.d. Gravenhage 1828 van J. Schone, aan zijn (schoon?) zuster, mevr. J.E. Kruijthoff-Keyser. 4°, 1 pag., manuscript.
58068: - Ordonnantie waer na binnen den Lande van Hollant (...) sal werden geheven den impost op laersen, schoenen, galossen ende muylen (...) na de copie, 's Gravenhage, Scheltus, 1674. 4o, gedrukt, (7) pag.
58071: - Extract Resolutien Staten van Holland 2-5-1782 betr. voorstel van gedeputeerden van Amsterdam geen staatszaken in kranten te publiceren. Folio, gedrukt, 1 pag.
58073: - Briefkaart met tekst "Heiligdoms vaart Maastricht 1937", gedrukt.
51216: - Bruxelles. Grand-place. [12 foto's] uitgave E. Desaix, Brussel [ ca. 1900?].
71403: - Die front ruckt naher. Umsinst die Ostfront.
45051: - ROTTERDAM --- 15 luchtfoto's, prentbriefkaartformaat, van de binnenstad van Rotterdam in 1946 en voor 1940.
45053: - DELFT --- Catalogus tentoonstelling Delfts Verleden, mei 1946, 60 pag., geillustreerd.
68459: - Publicaties van het Genootschap voor Napoleontische Studien. parts 1-6 (bound) and 7-11 loose volumes.
70789: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the Roell family.
70788: - Collection of newspaperclippings obituary advertissements concerning the Van Rijckevorsel family.
42679: M.S. [= Smallegange, Mattheus] - Geslacht-rekening der doorluchtigste vorsten van Nassau en Oraenjen. Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1675.
45502: - EKSTERS--- Verklaring van de Staten van Holland, d.d. juli 1652, betr. de grote toename van eksters. Manuscript, folio, 1 pag.
66210: - The Journals of Ralph Davison [1699-1700], The journals as documents and Davison's business activities.
56432: -- - Beschrijving van de afgebrande Beurs ( Royal Exchange) te Londen, 's-Gravenhage 1838.
13492: - BACKER Fotokopie van de getekende kwartierstaat van de kinderen van Jan Dam Backer en Rudolfine J. Swart, 1 blad.
13504: - KAMPEN, VAN Ontwerptekening in kleur voor een titelpagina van een “Genealogie van het geslacht Van Kampen”, met fraai getekend familiewapen tussen twee engelen.
49395: - MILITARIA--- Herinnering aan de feesten ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum der genietroepen, [Overdruk Utrechtsch prov. en stedelijk dagblad 16-5-1898 en volgende dagen], Utrecht 1898, 32 pag., gedrukt.
10895: - Ab Van der steur: 50. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Ab [G.] van der Steur op 3 mei 1988. Gedrukt in 2 exemplaren op Hodumura door Houtpers te Haarlem en 50 exemplaren op Simili Japon voor de leden van 'Het beschreven blad'. Plano, 1 blad. Een der 50 ex. op Simili Japon.
10896: - De groene bruiloft. Nieuwe verzameling van luimige voordrachten, gezelschapsliederen, enz. voor heeren en dames, door Joh. van A., 2e druk. Tiel, H.C.A. Campagne & Zoon [ca. 1890]
71298: - De Beukenhof Oegstgeest.
39488: - Herinneringen aan de veldslagen van Quatre-Bras en Waterloo (...) medegedeeld door het Algemeen Handelsblad van 16-19 juni 1840, Amsterdam, Diedericks, 1840, 72 pag.
3952: [Barendregt, H.J.] - Genealogie van het geslacht Kranenburg. [Rotterdam 1974], 9+48 p., geb., geïll.
11795: - COMBE, LA; WAALSE KERK UTRECHT Gedrukt boekje Het fonds La Combe van de stichting tot heden (1766-1912), door Dr. G.N. Buddingh de Voogt. Niet in den handel. Haarlem (Tjeenk Willink), 1912. 53 p., Oud-Hollands papier.
11797: - DHONT Oude foto, kabinetformaat, van het jongetje J.P.H. Dhont, ca. 1890.
11807: - DRENTH, GRONINGEN Afdruk van een houtblok met merk en tekst `W. Drenth, Groningen'. 19de-eeuws.
11809: - DUMOULIN, VAN DER HOUVEN Nota van fa. H.J. Dumoulin te Liège voor een spiegel met lijst (f 362), voor notaris Van der Houven te Maastricht, 1817. 4(: 2 p.
11787: - BROUWER, NALES Na vijf en twintig jaren. [Album betreffende de zilveren bruiloft van Jacob L. Brouwer en Aaltje Nales.] Oblong album met 36 bladen met foto's en met 16 bladen gedicht. Op omslag, in goud: `1895 28 augustus 1920'.
11791: - CLEEFF, VAN Gedicht `De Hoogmoed beteugeld', gesigneerd door N.T. (of J.?) van Cleeff, 4 december 1780. 4(: 4 p.
11792: - COBBÉ, WOUTERS, ANTWERPEN Brief van F.F.P. Cobbé aan haar nichtje, getekend Sleutels 10 september 1782, over de eventuele komst van d'heer pastoor bij haar in Antwerpen, met verso een briefje over dezelfde zaak van de heer Wouters, penningmeester in de Lange Nieuwstraat te Antwerpen. 4(: 2 p.
71530: - Exposé de la Situation Administrative de la Province de Limbourg.
23558: - Wetten en besluiten betrekkelijk den adel in het koningrijk der Nederlanden. z. pl., ca. 1830, 140 pag., origineel kartonnen omslag.
69977: - Map of Boezemgebied in Holland (van Rijnlandsboezoem) voormalige en tegenwoordige toestand der Rijnverdeeling 1:100.000 1696-1699 with indicated later changes.
9592: - Op het huwelyk van ... Mr. Lambert Van neck, raadpensionaris der stad Rotterdam, met ... Theodora Maria Groenhout, vrouwe te Capelle aan den Yssel ... voltrokken den 14 september 1739. z.p. 4º: [16] p.
12144: - VROOM Litho, 50x40 cm., van een jong meisje met roos, naast een tafeltje met snuisterijen. Haar onderlichaam is naakt en haar vagina is prominent naar voren gebracht. Het onderschrift in potlood: `Jeune fille à la rose. Epreuve d'artiste. Voor Jan en Eva. Jean Paul Vroom.'
12147: - WAL, DE Twee brieven van G. de Wal, hoogleraar te Groningen, d.d. Leeuwarden 1812 en Groningen 1826, aan een vriend te Leiden.
63784: - D'Oude mode Van den Nieuwen Staat van Oorlogh.
69431: - Vintage bookmark Assimil
29515: - DAM VAN ISSELT -- Tekst ‘Van Dam van Isselt’, 1e- proef voor artikel in Ned. Patriciaat 1940, doch niet aldus opgenomen.
29517: - TOOROP, JAN -- Een tiental krantenberichten uit 1928 betr. het overlijden van Jan Toorop.
52998: --- - Brief aen seker vrient tot Amsterdam, houdende een sommier verhael van de gevanckenis en de sententie, gepronuncieert den 17. April 1664, nieuwen stijl, publijcquelick in de opene audientie en vierschare van d'Ed. Achtbare heeren van den gerechte der stadt Utrecht, tegens en ten laste van den heer Deuverden, secretaris van de Ed. Mogende heeren Staten van Utrecht. Z. pl. [1664].
58168: - Brochure R.P. van Calcar, De vivisectie, naar aanleiding van het adres van den Bond tot Bestrijding der Vivisectie in Nederland aan den minister van B.Z., Amsterdam 1906, 36 pag., gedrukt.
63202: - Centsprent: Zes Fab’len, lieve jeugd, word’u hier voorgesteld ... No. 45.
11745: - BARENBROEK, NOOY Welgemeende gelukwensch aan ... E. Barenbroek en echtgenoote [W.O.W...] ter gelegenheid der 25 jarige echt vereeniging. Amsterdam, 5 maart 1884. 8(, oblong, [1 blad.]
11746: - BART Aantekeningen betreffende de familie Bart te Groningen. 2 p.
11937: - KOCH Gedrukt gedicht `doer Johan Wilhelm Daniel Koch', getiteld: `Vreugden volle philosophische opwekking aan den vrienden des huises van Oranjen'. Folio, 4 p.
11932: - KLAVERWIJDEN, KRAGTINGH Bij de eerste heiligen communie van mijne waarde nicht Johanna Jakoba Klaverwijden. Ca. 1827. 4(: [3] p.
11935: - KLOCK Herderszangh ter 53ste verjaaring van de heer Johs. Klock op den 29 jan. 1763. 4(: [4] p. Met 4 pp. muziekschrift
57694: - Korte formulieren van den H. doop en 't H. Avondmaal, met de bygevoegde Gebeden en Dankzeggingen, z. pl., z. j, [18e eeuw].
57696: [Jonker, T], - tien jaren arbeid over de verstootenen (ver. hulp voor onbekuisden), Amsterdam 1913, 30 p, geill.
65560: [RAADT, P. DE], - Noortheij op den 18 februari 1846
68785: - Almanak van het studentencorps aan de Vrije-Universiteit 1933.
71369: - Deutsche Sprachschule. Orthographie, Grammatik und Stil in tonzentrischen Kreisen. Ausgabe A. Funftes Heft.
68787: - Almanak 1950. Societas Studiosorum Reformatorium.
68784: - Almanak van het studentencorps aan de Vrije-Universiteit 1932.
65776: [DEFOE, DANIEL], - Het leven en de wonderbare gevallen van Robinson Crusoe, behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond Eiland, gelegen op de Kust van America, by de mond van de Rivier Oronooque. Alles door hem zelfs beschreven, nu uit het Engels vertaald, en met Figuren benevens een nette Kaart zyner zwerving verrykt.
65613: - Naamlijst der voornaamste Bloemisten in de omstreken van Haarlem. Met derzelver Woonplaatsen. 1804 en 1805. Naamlijst der Lijnwaad- en Garenbleekerijen.
65608: - Kasteelen in Gelderland/the maps/lijst van kasteelen en historische landhuizen in Gelderland met vermelding van eventueele oorlogsschade
68538: - Coat of arms of the Benting family (Bentinck).
68539: - Coat of arms of the Bentinck family
65480: - The War Cabinet. Report for the year 1917.
65482: - Die Kampfwagen fremder Heere, Technische Mitteilungen uber Kampfwagen und Strassenpanzerwagen, heft 2
68471: - Spiegel van Amsterdams zomervreugd, op de dorpen Amstelveen, Slooten, en den Overtoom, (...) Abraham Rademaker.
68469: - Verslag van den toestand der Provincie Noordholland over het jaar 1894-1904, 1907-1910.
68487: - Nederlanders in het buitenland 1928. Jaargang 1.
65897: - Algemeen Handelsblad (Nieuwe Amsterdamsche Courant) maandag 3 februari 1879
65896: - Nach Hitlers Sturz
65895: - ANNALES ACADEMICAE Lugduno-Batavae 1820-1821
65894: - Photograph of David Cohen, Nico Krom and A.J. Luyt 1908
65893: - Photograph of David Cohen, A.J. Luyt and K.A. Nederlof 1910
65892: - Siegelmarke/paper seal of Gebr. Stollwerck, Kais. Kol. Hoflieferanten Cöln
69030: - Shell Aviation News
10203: - Vreugde-klanken toegwijd aan onzen thans waardigen vader Matthijs Feye en onze geliefde moeder Elizabeth Christina Gobels op hunne heilrijke echtvereeniging den 12 april 1801. z.p. Plano.
32: [ADEL], - Dezelfde lijst, doch nu als extract uit het Staatsblad van 1825, alleen in het Nederlands, en gecomprimeerder gedrukt; 21 p.
62463: - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Albrecht
62465: - Wapenkaart/Coat of Arms Alderwerelt (Van)
58030: - 32 kwartieren van Quirina Jacoba Louise de Lange (1790-?), gehuwd met jhr. Louis Quarles van Ufford (1782-1839).
58031: - Twee genealogien Van der Does: riddermatig en niet-riddermatig.
57934: - Extract Resolutien Staten van Holland 30-10-1788 betr. request lakenververs Amsterdam, Delft, Leiden en Rotterdam betr. impost op brandstoffen, folio, gedrukt, 1+9 pag.
57935: - Extract Resolutien Staten van Holland 31-5-1788 betr. request bierbrouwers tot verbieding van zekere gist. Gedrukt, folio, 1+7+7 pag.
57936: - Drie gedrukte stukken betr. de Hondsbossche, 18e eeuws, folio, 12+1+3 pag.
57938: - Copie van een vonnis, d.d. Antwerpen 15-5-1555 in geschil tussen hoofdingelanden van de Hondsbossche en Dijkgraaf, heemraden en ontfanger van de Hondsbossche, gedrukt (18e eeuws), folio (6) pag.
57942: - Extract Resolutien Staten van Holland 2-10-1782 betr. request Jan Jacob Elsevier e.a. te Rotterdam betr. impost op steenkolen uit Schotland. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
57943: - Extract Resolutien Staten van Holland 26-9-1793 betr. request van A. en J. Tresfon, kooplieden te Rotterdam. Folio, gedrukt, 1+5 pag.
71041: - Graf Schrift op zijn naamletters die hier te rotten legt, is in de Helgebroed (...)
54962: --- - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt (...) 8 December 1731. ['s Gravenhage, 1731].
62395: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adema (Hora)
62481: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62473: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aleman
62483: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
71085: - Reiswijzer, van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond: Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe. Hoofdstuk III.
71086: - Reiswijzer, van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.Hoofdstuk I.
67422: - Ter herinnering aan den 7. januari 1937
38686: - Sprookjeswaaier. Een Bijenkorf-uitgave t.g.v. de Boekenweek 1973.
38710: - Catalogus der boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1e, 2e en 3e gedeelte, 's-Hertogenbosch 1879, 1885 en 1890, 732 pag. Twee delen gebonden, deel 1 en 2 samen.
61235: - Monuments de l'ancienne Rome (mirrored)
12401: - INDIË, AMBTENAREN TE BATAVIA Groepsfoto, 8x11 cm., van het personeel van de afdeling begroting van het Dept. van Financiën, Batavia 29 december 1911, opname van A.L. van der Capellen (klerk).
12386: - HOGE ZWALUWE, VAN MEEL, SURCEANCE VAN BETALING Akte, uitgegeven door het Hof van Holland d.d. Den Haag, 21 mei 1654, dat Hendrik Jacobsz van Meel, brouwer op de Geyt onder Hoge Zwaluwe door vele ongelukken achteruit geraakt is en zijn schulden niet kan betalen, doch 4 of 5 jaar de tijd krijgt om alles te betalen. Charter op perkament (besch.), gesigneerd door Hogenhouck.
12397: - HOUTEN, VAN Twee prentbriefkaarten met de tekst `Van Houtens Cacaostube, Friedrichstrasse 6', met afbeeldingen van postzegels van Japan en Roemenië.
9391: - Ter bruilofte van den Heere Jan Hooft en Jongkvrouw Anna Rave, geviert in Amsterdam den 9den van wijnmaand des jaars 1708. Amsterdam, Willem Goeree de Jonge, 1708. 4º: [12] p.
9385: - Lyk-traanen gestort over het afsterven van mynen eerwaardigen vader Johannes Brandt, leeraar der Remonstranten t'amsterdam. Nijmegen, Sweerus van Goor, 1708. 4º: 11 p.
9386: - Op het seven-en-veertigste verjaren van Juffrouw Rachel Kroll, huysvrouw van Monsieur Andries Schoemaker, den 4 van maart 1708. z.p. 4º. Incompleet, bevat alleen pp. [5-6], 7-12, met een gedicht door J. van Oosterwijk.
9388: - Ter bruyloft van ... Jan Van den bosch, zeekapitein en ... Albertina Constantia Pater, in den echten staat vergadert [te Amsterdam] den 20 van Bloeimaand 1708. Amsterdam, Francois Halma, 1708. 4º: 15 p.
62507: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alvensleben
62505: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alting
51550: [Tex, C.A. den; e.a.]; - Verslag der feestviering bij de inwijding van het gedenkteeken ter eere van J.C.J. van Speijk, in het Burgerweeshuis der stad Amsterdam, Amsterdam 1832.
61183: - Romulus on his throne
61179: - The Easter meal
13995: - TROONOPVOLGING, FARNCOMBE SANDERS A.J.W. Farncombe Sanders, ‘Troonopvolging’, z. pl. [ca. 1900], 3 p., folio, facsimilé van handschrift en tekening.
9555: - Zangen ter zilvere bruilofte van ... Jacob Van oosterwijk en ... Anna Bruyn, verschenen den 13den van bloeymaand 1733. Amsterdam, Hendrik Smets, 1733. 4º: [36] p.
9559: - Op het schielyk en onverwagt afsterven van ... Johanna Van teylingen, gemalinne van ... mr. Johan Van den bergh, raad en eerste presideerende burgermeester der stad Leyden, mitsgaders bailjuw en dykgraaf van Rhynland, etc., etc., etc., overleeden den 7. September 1733. z.p., z.j. Plano.
62513: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ameshoff
62511: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amerongen
9571: - Brief aen ... Mr. Francois Jacob Van overschie, raed en schepen der stat Delf op de uitgaef van zijn Oiwd Niiws of volbrachte belofte enz. Rotterdam, Ph. Losel, 1735. 4º: 8 p.
10874: - Programma van de feestelijkheden t.g.v. het priesterfeest van pater Fr. Wolfgang Smeels O.F.M., Vreeswijk 12-8-45. 4º: [20] p., gestencild.
10878: - 't Medertje, opgedragen aan Margaretha J.J. Boissevain en Emile Hubert Van kempen ter gelegenheid van hun huwelijk op 20 oktober 1949. z.p. Groot 4º: [4] p., geïll.
1088: [HEEMSKERK, R. VAN] - Naamlijst van genealogiën, meerendeels bestaande uit Nederlandsche geslachten, met de beschrijving derzelver wapens. Bijeenverzameld door wijlen den heere mr. Reynier van Heemskerk, Reiniersz. Utrecht 1836, 20 p.
10880: - Huwelijksfeest Frans Roelofsen en Diny Geerligs, 23 Mei 1952, Parkzicht, Amsterdam. 4º: [1] p., getypt, met foto's bruid en bruidegom.
51670: - De uitlaat. Personeelsorgaan van de n.v. Kon. Paketvaart-Maatschappij, Jrg. 9 (1954); 10 (1955) en 12 (1957).
68230: - Internationale Ausstellung fur Buchgewerbe und Graphik Leipzig 1914. Amtlicher Katalog.
68231: [MARSHALL, JOHN], - Het leven van George Washington : een leesboek voor de jeugd / naar het Engelsch [van John Marshall]
68255: [HAAR, B. TER], - Leven- en karakterschets en letterkundige verdiensten van Mr. Jeronimo de Vries, aangeboden door Jo. de Vries Jzn
61070: - - Consumtie van de zeep. (...) Ingaande met den eersten January 1750.
71095: - Lotgevallen van Jonker Adolf.
71322: - Wehrpass.
10444: - Hulde aan de nagedachtenis van ... J. Wijs Jczn., geliefd predikant bij de Herv. Gem. te 's-gravenhage, overleden op den 17 maart 1828. 8º: 15 p.
54526: --- - Kort dog zakelyk verhaal van alle de plunderingen en verwoestingen van de huizen en goederen der pagters en het gene verders over het vernietigen der pagten in alle steden voorgevallen is in de provintien van Groningen, Vriesland, Overijssel, Holland, Zeeland en Utrecht. Leiden, v.d. Deyster/Visser/Bonk, 1748.
54531: [Hasselt, J.J. van] - Rechtsgeleerde verhandeling over de noodzaakelykheid van het schouwen der doode lighamen en wat daaromtrent moet in acht genomen worden, door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde. Amsterdam, Entrop, 1772. [gebonden met:] Rechtsgeleerde verhandeling over de aanzegging des doods aan een veroordeelden misdadiger. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Verhandeling over den oorsprong en voortgang van de criminele jurisdictie in de Nederlanden. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over eenige rechten de vreemdelingen in de Nederlanden aangaande. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over den doodslag die zonder misdaad geschiedt. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over het gebruik en de uitwerking van den smaak in deeze en geene crimineele gevallen en by die gelegenheid over het Yveroffer (...) welk eertijds bij de jooden omtrent eene van overspel verdachte vrouw heeft plaats gehad. Amsterdam, Entrop, 1773.
45857: - DELFT, ALBERTI, BOXEL, PASCHIER--- Verklaring van ds. Joh. Theod. Alberti betr. een obligatie die zijn schoonvader capt. Andreas Boxel overnam van Teuntje Paschier. Delft, 1748, manuscript, 1 pag.
45855: - DELFT, REMONSTRANTEN, DE BRUIN--- Contract tussen de Grote Kerkeraad van de Remonstrantse Gemeente Delft met Bruin de Bruin, Koster en voorzanger, in plaats van Philip Blommendael. 1729, manuscript, folio, 3 pag.
37388: A, Mr. H. van [= A. W. Engelen ] - Herinneringen van vroeger en later leeftijd en aan gedenkwaardige land- en tijdgenooten, ten vervolg op : Uit de gedenkschriften, Tiel, Campagne, 1884, 258 pag., geïll.
58113: - Prentbriefkaart interieur Amsterdamse effectenbeurs, ca. 1930?
58114: - Twee afleveringen van Het Leven, d.d. 14 en 22-8-1925 betr. de cycloon te Borculo, geill.
58117: - Koren (...) vijftigjarige feestviering der Ver. ter Bevordering van de belangen des Boekhandels 13-8-1867, gecomponeerd door Wilh. Smits, gezongen door de typografische zangvereniging Voorzorg en genoegen.
58119: - Ca. 15 brochures etc. betr. joods leven in Nederland, 20e eeuws.
9633: - Huwelykszangen voor ... Mr. Jan Frederik Parvé en ... Maria Adriana Van den Broeck, in den echt vereenigd binnen Haarlem den 22sten van lentemaand des jaars 1746. Haarlem, Izaak en Johannes Enschedé. 4º: [10] p.
63791: - Collectors copies of mainly medieval wax seals in terracotta and plaster, verzamelaars kopieen van voornamelijk middeleeuwse waszegels in gips en aardewerk, 20th century/20 eeuws
70295: - De typographische verzameling van Joh. Enschede en Zonen.
29487: - SCHEEPVAART -- Placaat van de Staten Generaal, dd. ‘s Gravenhage 26-6-1780, met verbod om bij scheepvaart naar andere landen de ‘derde man’ niet van de vissersschepen en schepen van de OIC etc. te nemen, dit i.v.m. met een tekort aan manschappen. Gedrukt, plano, 1 blad.
29495: - HARDERWIJK, LUYMES, DE RANITZ -- Prijsboekje uitgereikt aan mej. A. de Ranitz door het ‘Institut pour de jeunes demoiselles sous la direction de S.J.A. Luymes née Gampert te Harderwijk.
29497: - FRANSEN, VAN ‘T VLIE -- Zeven documenten betr. families Fransen en Van ‘t Vlie, 19e- en 20e- eeuws.
49140: - RAU, BELLAMY--- Aan Sebald Fulco Rau, gedicht in manuscript, 4 pag., ondertekend J. Bellamy (eigenhandig?).
49138: - RIBBIUS--- Brief van mr. G. Ribbius, d.d. Dordrecht 1918, betr. ds. J. Ribbius gehuwd in 1638 met H. v. Ommeren, en andere familieleden. Manuscript, 4 pag., met afdruk lakcachet.
49132: - HAARLEM, OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT--- Twaalf brochures betr. publiciteit voor de Oprechte Haarlemsche Courant, ca. 1890, uitgegeven door fa. Enschede & Zonen. Gedrukt.
49126: - OVERIJSSEL, RIDDERSCHAP--- Vier naamlijsten der leden van de Ridderschap van Overijssel 1875, 1900, 1911, 1922, gedrukt.
49128: - HUIJGENS, FAMILIE--- Aantekeningen afkomstig van notaris W.J. Huijgens over de familie. Manuscripten, 19e eeuws.
49124: - TROMPENBURG, 'S GRAVELAND, LINNENSCHMIDT VAN LOFFELT, SCHMEDDING--- Plaintes et reveries. Groot 4° boek in linnen band, door E.F.H.L. v. L. [= Eleonore Ferdinanda Halewijn-Linnenschmidt van Loffelt], gedrukt, 56 pag., [1883].
70717: - Hollands waare interest vervattende de reedenen waarom Holland altoos tot behoud van haar Vryheyt door Graag of Erfstadhouder behoort Geregeert te werden. Strekkende speciaal om de Ingezetenen in deeze Bekommerlyke Tyd den moet niet te doen verliezen, en aan te zetten tot het blymoedig contribueren van de Liberale Giften, zelfs boven het Voorschrift. Te koop by de voornaamste Boekverkopers in Holland.
68805: - Geldersche Volks-almanak 1838.
68803: - Geldersche Volks-almanak 1850.
68801: - Geldersche Volks-almanak 1855.
65762: - Manuscript, arrest warrant for a Mr. Dirk Bus (?) from Amsterdam.
65763: [ZWEERTS, BRUNO], - Het Verheerlykt Leeuwendaal; zinnespel. Met Zang en Dans.
65759: - Die oude rechtzinnige academische cronyke. Dier vermaerde Stad. Daer wel eer de Schoolen der Wysheid; haeren Zetel gevestigt had.
65753: - Ode ad libertatem pro Felice Saliceto, duce Corso
68763: - Versen en andere Stukken
65716: [ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS], - Aan het publiek in den Amsteldamschen Schouwburg, by den aanvang van de negentiende eeuw
68669: - Coat of arms of the Van Wassenaer van Catwijck family.
68509: - Onze afgevaardigden. Portretten en biografieen der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
68559: - Naam-register van al de predikanten die t'sedert de reformatie in den jare 1578 tot heden geweest, of noch zyn. : Waar by vertoont worden de naamen en woonplaatsen van de eerwaerdige kerken-raad der Duitsche, Waalsche en Engelsche Gereformeerde Kerken ... : Mitsgaders de naamen, woonplaatsen en wyken der krankbesoekers ..
68501: - Haarlemsche Voordrachten (Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen)..
65747: [VREEDE, G.W.]., - Iets over Jacob en Wilhelm Grimm, gewezen hoogleeraren te Gottingen. Een woord gerigt aan Heeren Curatoren der Nederlandsche Hoogescholen.
68500: - Dichtstukken van het Haagsch Genootschap onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt. en bekroonde keurstoffen (tweede deel).
68707: - Het EdelMogendeCollegie ter Admiraliteit resideerende binnen Amsterdam, Nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. 1769.
58519: - Nassausche oranje Tak, vertonende alle de heeren stadhouderen die geregeerd hebben sedert het begin der Nederlandsche Republiek Ao 1579 tot op dezen tijdt Ao 1733, opgedragen (...) door R. en I. Ottens te Amsterdam, [1733]. Gravure, 49x58cm.
58518: - Aanplakbiljet van de Haagsche Tramweg maatschappij m.b.t. extra ritten van de Stoomtram Den Haag-Delft, t.g.v. de Delftse Studentenfeesten, juli 1888. Plano gedrukt op rose papier. 42x62cm.
58515: - Gesicht in het dorp Baarn, 1830. Aquarel in grijs door A. Westendrop-de Clercq, 27x40 cm.
58458: - Twee grote fotokopieën van 16- eeuwse kaarten van delen van westelijk Noord-Brabant. ARA Kaart 1738 a en 1741.
58457: - Drie grote bouwtekeningen van de R.K. Kerk (kerkschuur) en pastorie op de Keyenborg (bij Hengelo, Gelderland). Driemaal ca 40x60 cm, tekeningen met pen in kleur.
58393: - Oorkonde van De Vrijwillige Liefdebeurs in alles getrou betr erelidmaatschap van Dr A.E. ten Oever, dd Haarlem 22-4-1926.
58275: - Brochure fa Kitselman Bros voor hekwerken. 4 pag., gedrukt, geill., ca. 1900?
58276: - Catalogus van J.I. Case Threshing Machine co., te Racine, Wis. (U.S.A.) voor 1891. Oblong, 64 pag., geill.
58273: - Programma voor Hippocrates geboeid, en In 't verguld scalpel, opgevoerd t.g.v. 100 jarig bestaan Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst, Arnhem 9-7-1949, 29 pag., gedrukt.
58274: - Voorstel aan alle onze medebroeders en zusters (...) toegedaan de leer der onveranderde Augsburgsche confessie (...) ter bevordering van hun zelven en hun nageslacht (...) geluk en eeuwig heil, Folio, 3 pag., gedrukt [Amsterdam?, ca. 1800?].
58260: - Advertentie voor "Het grootste natuurwonder", te weten Jos Bullesbach met zijn 1,70 m lange reuzenbaard.
58262: - Eerste viertal liedjes om door het volk te worden gezongen te 's Gravenpolder 1898, 8o, 4 pag., gedrukt op oranje papier.
58256: - Drie stukken betr. de Dames gymnastiek vereeniging S.O.S. te Delft, 1938, manuscripten.
71402: - Warschau Rotterdam Belgrad Lubeck Rostock Koln Wie viele sind in Russland Gefallen?
62521: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andel
51055: - - School-reglement, in de Steeden en ten platten Lande, in de Heerlijkheeden en Dorpen, staande onder de Generaliteit. 's Gravenhage, Scheltus, 1725.
51063: - - Eenige vraegh-stucken over de saken der presumtive jonckeren ende Oostenrijcksche Vassal-heeren van Amelandt. Z. pl., ['s Gravenhage, Burghoorn], 1637.
51065: [Onderdewijngaart Canzius, J.H.] - Het genootschap Christo Sacrum binnen Delft. Leiden, van Thoir, 1801.
9821: - Gods weldadigheid aan Dordrecht in het behouden van haren leeraar den ... heere Petrus Brouwer B.Z., doktor en professor in de H. Godgeleerdheid en bedienaar des goddelyken woords aldaar, toen zyn hoog eerw. voor een beroep te Utrecht vriendelykst bedankt hebbende, zich op 't nieuw, op het aanhoudend liefderijk verzoek van regeerderen en leden, aan zijne teedergeliefde gemeente verbondt, op den 12 der Bloeimaand 1776. Dordrecht, Fredrik Wanner, 1776. 4º: 10 p.
9838: - Bij mijne [= A. Le pla] intrede in het dichtlievend Genootschap onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt [te 's-gravenhage]. z.p., 1777. 8º: [4] p.
68936: - ABC van een "Schoon Juweel' Het stadhuis van Harlingen.
57939: - Gedrukt schrijven van de Raad en Leenhove van Brabant aan Staten Generaal, d.d. 's-Gravenhage 17-3-1786 betr. Brabantse zaken. Gedrukt, folio, 34 pag.
57940: - Extract Resolutien Staten van Holland 12-10-1768 betr. request broodbakkersgilde 's Gravenhage betr. douceur korenmolenaars. Gedrukt, folio, 38 pag.
57941: - Extract Resolutien Staten van Holland 27-10-1780 betr. verzoek van Leonard Zwanenburg, slijter in wijn in 's Gravenhage, betr. verkoop wijnen. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
57933: - Extract Resolutien Staten van Holland 14-3-1794 betr. request bierbrouwers betr. impost op brandstoffen. Gedrukt, folio, 1+4 pag.
49619: - BASTID--- Briefje van Bastid, d.d. 10-6-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, waarin hij zijn diensten aanbiedt aan de koning. Manuscript, 4°, 1 pag.
14155: - LEIDEN, GEERLOF, DIENTEGARD Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 11-9-1789 betr. het verbod voor een huwelijk tussen Adrianus Antony Geerlof, meerderjarig en Adriana Dientegard, minderjarig (moeder Adriana Moraal) allen te Leiden, gedrukt, folio 8 p.
14159: - HAREN, RUMMERINK, HOIZING Gedrukt bericht betr. het overlijden van Jan Rummerink, scholte van Haren, ca. 62 jaar, d.d. Haren 25-10-1761. Ondertekend door Margreta Hoizing, wed. Rummerink. Folio, met zwarte rand.
9547: - Op 't huwelijk van ... Roelof Eelbo, oud burgemeester ... der stadt Dordrecht ... en Johanna Jakoba Du bois, Vrouwe van Steenhuizen, Molenaarsgraaf, Giessen, Uitwijk en Nederveen, voltrokken den 20 van sprokkelmaand des jaars 1731. z.p. 2º: [12] p.
13873: - HAARLEM, KLINKERT & HEYNSIUS Nota van Klinkert & Heynsius (verfwinkel) te Haarlem, 1881.
13877: - REDDINGWEZEN Twee brochures van de Mij. tot Redding van drenkelingen “Hoe men een drenkeling op het droge moet brengen” en “Hoe men een schijnbaar doode drenkeling weer tot het leven terug moet brengen”, Amsterdam ca. 1915, 8+8 p., gedrukt, geïll.
13867: - WEST-INDIË, DE FRIDERICI Album amoricum van Maria Geertruida (Mietje) de Friderici (1794-1865), lopende over de jaren 1810 tot 1816, met 19 inschrijvingen. Losse, oblong, blaadjes, zonder hoesje of omslag.
12161: - WETTERS, VAN DAALEN, MANDEMAKER Vreugdengalm uytgeblaazen op het huwelijck van den deugd rijken jongeman en beminnelijken jonge dogter Melis Wetters en Cornelia van Daalen, voltrokken op den 26 van hooimaand 1778. Plano [1] p., met versierde rand.
12165: - WIEMAN, TOLLENAAR, HILVERSUM Uit vriendschap aan W. Wieman [te Hilversum] bij het schilderij op 2 juli [1911] aangeboden. Fol.: [17] p. Omslag besch.
55680: --- - Alexander de Injosta onthoofd en 80 capiteynen gedeporteert om haer quade compartement, in 't leger van (...) Prince van Oranje. Te Bodegrave op maendagh den 8-8-1672. Amsterdam, Pieter Claesz, [1672].
45478: - MEDEMBLIK--- Octrooi van de Staten van Holland d.d. 21-7-1668 voor Medemblik, betr. vermindering van de vroedschap. Manuscript, folio, 2 pag.
45480: - HONDSBOSSCHE, KAMPERDUIN--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 22-3-1658. Manuscript, folio, 2 pag.
49525: - TROOST, W.--- Twee potloodtekeningen van een man en zijn echtgenote, gesigneerd W. Troost 1848. Beiden ter halver lijve, beide 28x21 cm.
49530: - BOLSWARD--- Grote foto op karton (29x23 cm.) van Stadhuis Bolsward. Foto W.A. Slager te Leeuwarden. Uitg. De Friesche Bouwkring.
49536: - GROTENS, KNOPTAL--- Grote ets (48x30 cm.) van een gebouw met torentje, gesigneerd A.J. Grootens (1864-1957) en met de tekst in de prent ''t Knoptal'.
71515: - Attractive miniature portrait of a woman with a hat with feathers and in beatiful dress painted on ivory.
36386: I.B.A.V.A.M. - Meditationes philosophicae de falsa virtute exemplo Alexandri Magni illustrata. Jena Werther 1720
9619: - [Titelprent voor gedichten op het huwelijk van William Sterling en Johanna Maria Van rijckevorsel, gehuwd te Rotterdam, 19 augustus 1744]. Gegraveerd door en naar J. Punt, 1744, met de wapens van bruid en bruidegom.
9622: - Johan van Eysden's Eergroet aan ... Mr. Cornelis de Witt, wanneer Zijn Weled. het burgermeesterschap der stad Dordrecht aanvaardde op den 29 van lentemaand des jaars 1745, uit het latijn nagevolgt. Utrecht, Hermanus Besseling. 4º: [12] p.
45725: - DEAR, ROLAND HOLST-DE MEESTER--- Twee brieven van Baukje Dear aan Annie Roland Holst-de Meester, d.d. St. Cloud 1961. Manuscript, 6 pag.
10885: - Programma van de feestelijkheden waarmede de St. Jacobusparochie te Kethel haar pastoor P. Van kampen huldigt bij zijn 40-jarig priesterfeest. 8º: [8] p., geïll.
10888: - 25 jaar 'Onder de linden' [t.g.v. zilveren bruiloft Abraham Tepper en Delina Kram te Veendam]. z.p. 8º: 18 p., geïll. o.m. met foto bruidspaar, gestencild.
10889: - Sex-press. Speciale editie, Zondag 7 April 1963 [t.g.v. 25-jarig huwelijk Max Gerschtanowitz en Edy Davids te Amsterdam]. 4º: [4] p., geïll.
62523: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andre de la Porte
62525: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andreae
9518: - Lyk-digten op het ontydig afsterven van ... Mr. Dirk Van groeneveld, in zijn ... leeven raad en oud-burgermeester, etc. der stad Lyden, zalig in den Heere ontslapen den 21 van grasmaand 1727. z.p. 4º: [7] p.
9521: - Geluk aen den Heer vader Pieter Elzevier, predikant in Amsterdam, met zyne zoonen Adriaen Jan, predikant in 's Gravenlande ende Jan Elzevier, onderkoopman op Batavie, in den echt getreeden met de edele Jonkvrouwen Johanna Magtelina De Marez en Ida Dina Van der schuur. z.p. 4º: [8] p.
9528: - Huwlyks-zangen voor ... Louis Trip de Maréz en Hillegonda Van der does, echtelijk vereenigt binnen Amsterdam den 22sten van lentemaand 1729. z.p. 4º: [20] p.
9530: - Ter bruilofte van ... Mr. Egbert De vry temminck, regeerent schepen der stadt Amsterdam, en Jongkvrouwe Margareta Temminck, in den echt verëenigt binnen Amsterdam den 17 van bloeimaandt 1729. z.p., 1729. 4º: [16] p.
49621: - KERSTEN--- Twee requesten van Joseph Kersten, Amsterdam 1 en 23-10-1807, aan Lodewijk Napoleon betr. de functie als intendant van Soestdijk of Utrecht. Manuscript, 3 pag.
49623: - HEEMSKERCK, VAN; DE LAMARA--- Brief van W.P. van Heemskerck, d.d. Delft 20-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 1 pag.
49627: - GAILLARD, GIVORE--- Briefje van F. Gaillard, d.d. Parijs 22-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon betr. het huwelijk van Gaillards dochter met de heer Givore. Manuscript, 4°, 1 pag.
65784: - Momus, of De vrolijke spectator van den ouden en nieuwen tijd
65778: - Oranje-vonken. Verzameling van opschriften, in rijm en onrijm. Opgemerkt en gecopieerd bij het feest der Herstelling van Neerlands Onafhankelijkheid
68540: - Coat of arms of the Bentinck family
65653: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel van Kessel
65652: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Sonnaville
65650: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65648: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65647: - Wapenkaart/Coat of Arms: Speelman
65646: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van der Wyck
65645: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge van Zwijnsbergen
65643: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jong van Rodenburgh
65642: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Zijll de Jong
65637: - Tabaksdoos, tobaccobox
65636: - letter- of symbolenslot/lock with letters
65631: - De Zuid-Afrikaansche Republiek verslag uitgebracht door den consul van Belgie te Pretoria. (Vertaald)
71452: - Historic Winchester. The official guide to the city.
49759: - ARNHEM, CLOECK, HUYGHENS, CASUN--- Acte d.d. Arnhem 13-9-1656 waarin Everhard Huijgsone, commissaris en Gijsbert Cloeck, borger-lieutenant een buijdtschap aangaan voor 2/3 parten van 5 schaerweyden in 't Arnhemer broek, in de Rammelweyde gelegen. Charter op perkament.
49761: - HEM, BAKKER, V.D. KELDER, ORGEL--- Knipsel (van S. Georgius, 20x14 cm.), met verso 'Ten gedachtenis dat Cornelis Cornelisz. Bakker voor 't eerst in de kerk het orgel gespeelt heeft, den 3 November 1801. Bid voor H. van der Kelder, pastoor te Hem'.
49757: - GRONINGEN, GEERSEMA, WOLBERS--- Acte van transport d.d. Groningen 4-4-1794 van een behuizinge aan de oostzijde van de Oosterstraat te Groningen. Charter op perkament, met groot stadszegel van Groningen en handtekening van secretaris Gockinga.
63353: - Centsprent: Les 3 chemins de l’Eternité.
10558: - Tafelzangen ter gelegenheid der bruiloftspartij van den Heer H. Adama en Mejuffrouw E. Veen gevierd den 13 mei 1846. z.p. 8º: [16] p.
10407: - Op het vijfentwintig-jarig echtfeest onzer hartelyk geliefde ouderen Frederik Adriaan Witlich meyneken en Huiberdina Maria Gout, verjaard den 5den en gevierd te Rotterdam den 7den augustus 1823. z.p. 8º: 8 p. Incompleet, mist p. 5-6.
10411: - Lykkrans bij den dood van mijnen waardigen oom Herman Muntinghe ... rustend hoogleraar ... te Groningen, ... overleden den 24sten april 1824 in den ouderdom van ruim 71 jaren. Door mr. B.H. Lulofs. Groningen, J. Oomkens, 1824. 8º: 12 p.
68654: - Testimony of good conduct: Johannes Maritz (1738-1807)
68653: - Verklaring van Nederlanderschap van Heerdt
68652: - No. 214 van deponering, departement van financien
68651: - Burgerlijke stand [Uittreksel geboorteregister]
68650: - De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, beschikkende op onderscheidene adressen eerst van M. van Paddenburg, later E. van Goor (...) beiden te Amsterdam (...)
68648: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
68647: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
68606: - Kutter et l'expressionisme europeen.
68607: - Huis Schuylenburch. Residenz des Deutschen Botschafters in Den Haag.
68608: - European Stars Miro&Cobra.
58131: - Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van de eeredienst bij de hervormde gemeenten in de provincie Zuid-Holland, 's Gravenhage 1860, 72 pag., gebonden, gedrukt.
58125: - Gemeente Amsterdam. Distributie van levensmiddelen. Bonnenboekje. Ca. 1917.
58127: - Regelingen voor het stoken van sterke drank, uitgevaardigd door Erf-stadhouder en G.S. van Groningen en ommelanden d.d. 29-5-1786, 4o, 8 pag., gedrukt.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

5/9