Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
55566: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - HENDRICK DANIEL SZ SLATIUS, gewesene Predicant tot Bleijswyck, naert t´leven afgebeelt den 12 Maert 1623
60145: VISSCHER, ROEMER - T'Loff vande mutse, ende van een blaevvve scheen; Met noch ander ghenoeghelicke boerten ende quicken, Soo uyt het Grieckx, Latijn en Franchoys in rijm overgheset als selffs Poeetelick gedicht: Tot vermaeckelickheyt van alle luyden nieuwelickx in druck ghebracht; partly translated from Greek, Latin and French, Leyden, J. Paets Iacobszoon, 1612.
20082: VISSCHERS, P. - Geslacht-boom van Jan Frans Willems, Antwerpen 1858, 31 pag.
67522: VISSCHERS, P., - Walther Pompe en zyne twee zonen Pauwel en Engelbert, Beeldhouwers der XVIIIe eeuw
66246: VISSER, H. C., - In memoriam B. Corts (1813-1880) Toespraak gehouden op de buitengwone vergadering de Vereeniging Broederliefde de 10den maart 1880,
21150: VISSER, - Waarom men in Huizen een haven wilde en wat daaraan voorafging. Huizen 1948, 51 pag., geïll, geb., met stofomslag. ( oplage: 300 ex. ).
32491: VISSER, JACOBUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de variis furtorum generibus eorumque poenis [...] Leiden Petrus van der Eyk 1745
32687: VISSER, JACOB LEONARD, UIT AMERSFOORT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1876
35314: VISSER, PIET - Godtslasterlijck ende Pernicieus. De rol van boekdrukkers en boekverkopers in de verspreiding van dissente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de tweede helft van de 17de eeuw Amsterdam AD&L 1996
67017: VISSER, A.G. DE, - Catalogus eener belangrijke verzameling prenten en portretten, verrijkt met vele meerendeels onuitgegeven teekeningen, betreffende de kerkelijke twisten in Nederland, in het begin der 17e eeuw (remonstranten en contra-remonstranten) verzameld door wijlen de heer Jan Stolker in leven kunstschilder te Rotterdam.
67015: VISSER, A.G. DE, - Catalogus van eene kleine doch hoogst belangrijke verzameling kapitale portretten van voorname en beroemde personen, waaronder vele fraaije en zeldame van admiralen, gedeeltelijk verzameld door een lid der diplomatie (...).
67013: VISSER, A.G. DE, - Catalogus van een uitmuntend kabinet Prentkunst, en andere belangrijke stukken betrekkelijk de geschiedenis der Nederlanden, tot het einde der achttiende eeuw. Portretten van admiralen, zeehelden, zeereizigers; bij A.G. de Visser.
36446: VISSER, A.C. - Snel en goedkoop recht, rede aanvaarding hoogleeraarsambt Leiden Brill 1899
34054: VISSER, ABRAHAMUS RUTGERUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de jure venandi [...] 's Gravenhage J. Roering 1840
34112: VISSER, RUDOLPHUS BERNARDUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de revocanda donatione in primis propter ingratum animum [...] Leiden J.H. Zitman 1836
59412: VISSER, MARIE SOPHIE., - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie van de hoofse liefde (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 11 oktober 1950). 's Gravenhage, Uitgeverij Excelsior, 1950.
54269: VISSER, CASIMIR K. [= KURT BASCHWITZ] - Van de heksenwaag te Oudewater en andere te weinig bekende zaken. Voorrede van prof. dr. Jan Romein. Lochem, [1941].
60542: VISSER BENDER, JOANNES PIETER (HAARLEM 1785-1813) (ATTRIBUTED TO) - Figure study of a farmer with a pitchfork
4928: VISSER 'T HOOFT, W.A. - Notes on the ancestors of the brothers F., W.A. and H.Ph. Visser 't Hooft. Genève 1975, 31 p., gestencild.
66218: VISSERING, G., - Zuiderzee, newspaperclipping Algemeen Handelsblad 1900: letter sent by G. Vissering and a reply by H.J. Calkoen, burgemeester van Edam,
33962: VISSERING, SIMON - Oratione de conditione patriae et moribus Batavorum saeculo XVII in Guil. Templii libro "Observationum" notatis [...] [Leiden] [z.n.] 1856
51158: VISSERING, C.M., - Eene reis door Oost-Java, Haarlem 1912, 254 pag., geb., geïll.,
66253: VISSERING, G., - Eduard Cuypers.
59824: VITALIS, L. - De kwestien van den Nederlandsch-Indischen archipel nog eens besproken.
54271: VITRIARIUS, PHILIP REINHARD - Institutiones juris publici Romano-Germanici selectae. Leiden, P. van der Aa, 1686.
64543: VITRINGA, A.J., - Een gezellige avond in een geleerd genootschap / door iemand, wiens naam eerst in 't laatste bedrijf onder afsteken van vuurwerk aan 't licht kom
18536: VITRINGA, ANNES JOHAN [PS. JOCHEM VAN ONDERE] - Mijn bezoek aan [Bismarck]. 3e druk. Deventer, W. Hulscher GJzn., [1896]
32467: VITRUVIUS, C. - Hinreichliche Erleuterung über einen discursum praeliminarem, der vor einer juridischen disputation von dem Vorzug des Deutschen Rechts, vor dem Römischen [...] Frankfurt / Leipzig [s.n.] [s.a.]
32027: VIZÉVENE, ISAÄCUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis continens adnotationem ad loca selecta tituli digestorum de actionibus emti venditi [...] 's Gravenhage J. Roering 1849
14492: NEERLANDS VLAG - Song-text Neerlands Vlag, words by P. Kiersten, music J. van den Acker, n.p., [ca 1930?], plano.
38528: VLAGSMA, A.H. - Het Hollandse orgel in de periode van 1670 tot 1730, Alphen a.d.Rijn 1992, 338 pag., geb., geïll.
66527: VLEKKE, B.H.M., - Een kleinzoon van Willem den Zwijger als opperbevelhebber van het pauselijk leger. Frederic Maurice de la Tour d'Auvergne, hertog van Bouillon
65302: VLERK [= BERN. GEWIN] - Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Uitgegeven door Vlerk. Met platen.
15961: VLERK [= BERN. GEWIN] - Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Amsterdam: H. Frijlink, 1841.
40814: VLIEGENTHART, A.W. - Bildersammlung der Fursten zu Salm, Zutphen 1981, 224 pag., geïll.
66054: VLIELANDER HEIN VAN ROCKANJE, B.M., - Levensschets van Mr. B. M. Vlielander Hein van Rockanje, oud-advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden, oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
32807: VLIET, DINGEMAN VAN DER, UIT ZIERIKZEE - Dolus en culpa bij overtredingen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
32923: VLIET, MARTINA VAN, UIT UTRECHT - Het hoogheemraadsschap van de Lekdijk bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1961
54277: VLIET, W. VAN DER - De feiten en officiële stukken in zaken gevoerd voor den schuttersraad te Amsterdam tegen Albert Hofman, sergeant, vroeger dienstdoende bij de 2de komp. 3de Bat. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1858.
63604: VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637) - Touch [set: the five senses].
63602: VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637) - Cloth-shearers (doek-scheerders) [set: Crafts and trades].
8697: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT - Proeven van poëtische mengelstoffen door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en Prijsvaarzen. Leiden, C. van Hoogeveen jr., en P. van der Eyk en D. Vijgh, 1785. [deel X]
8695: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT - Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en prijsvaarzen, behelzende den Lof der dankbaarheid. Leiden, C. van Hoogeveen jr, 1773. [deel I]
32115: VLIS, CHRISTIANUS JACOBUS VAN DER, UIT UTRECHT - Disputatio critica de Ezrae libro apocrypho vulgo quarto dicto [...] Amsterdam J. Müller 1839
67057: VLIS, CH.C. VAN DER, - De gardes d'honneur van Friesland
63863: VAN DER VLIS, J.A., - T Lant van Texsel, een geschiedschrijving, met originele bestelkaart, uitnodiging van het gemeentebestuur voor de aanbieding van het boek, een pagina aanvullingen en verbeteringen en recensie uit NRC
22400: VLISSINGEN - Eigentijdse kopie van een brief van Bigot, dd. Parijs, Prefecture du Dep. de l’Escaut,14-9-1808, aan “Monsieur le Prefect” over de Kerken te Vlissingen en het tractement van de predikanten. Een en ander als antwoord op de brief van de prefect van 15 juli 1808. Manuscript, folio, 2 p.
68260: VLISSINGEN, PAUL VAN, - Beschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheid nader toegel. door P. v. V.
34068: VLOTEN, ABRAHAMUS ANTONIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de agnitione liberorum naturalium [...] Utrecht J. Straatmans 1826
34284: VOCKESTAERT, HENRICUS MELCHIOR, UIT DELFT - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de L. Cornelio Sulla legislatore [...] Leiden Haak en Comp. 1816
38030: VOEGLER, J.G. - Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium, Middelburg 1892-94, 255 pag., geb. [ overdruk uit enkele afl. Archief ]
65053: VOET, ELIAS., - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken.
2628: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg, behelzende een naemlijst der heeren van Bosichem, benevens der heeren en graeven van Culemborg gesproten uit de aloude graeven van Teysterband [...] mitsgaders een beschrijvinge van de stad Culemborg. 2 dln. in 1 (halfleren) bd. Utrecht 1753. Geïll., 716 p.
22778: VOET - Genealogisch overzicht familie Voet, manuscript, 3 p., 18e eeuws.
18546: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760,1763. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 2e druk]. [Gebonden met:] Stichtelyke gezangen, gedicht op voornaame lotgevallen der christelyke kerke, en geschikt naar derzelver tydorde. 1ste stuk. Dordrecht, Erve J. van Braam, en P. van Braam, 1767.
18544: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Uitzicht van Nebo, of Verbeelding van het hemelsch Kanaan, den zeer geleerden taal- en dichtkundigen heere Rutger Schutte, godvruchtig bybeltolk in de gemeente van 's waerelds heiland binnen Amsteldam toegezongen. 2e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1753. [Gebonden met:] Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760-1763. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 2e druk]
67102: VOET, ELIAS., - Haarlemsche Goud- en Zilversmeden en hunne merken
15894: TE VOET - Te voet van Zwolle naar Oldenzaal. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1916].
63600: VOET, ALEXANDER II (C. 1635-AFTER 1695), GALLE, CORNELIS II (1615-1678) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - LUCIUS ANNAEUS SENECA.
31342: VOETS, B - Hensbroek door de eeuwen heen, Hoorn 1975, 255 pag., geïll.
32031: VOGEL, WILLEM FREDERIK DE - Over de leer der physiokraten. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
32199: VOGEL, J.PH. - De arbeid van het Instituut Kern 1925-1935. Leiden E.J. Brill 1935
57578: VOGEL, H.W. - Lichtbeelden naar de natuur, Nijmegen, Blomhert, [ca 1880], 267 p, geill.
65726: VOGEL, CH., - Le monde terrestre au pont actuel de la civilisation. Nouveau précis de géographie comparée descriptive, politique et commerciale. Avec une introduction, l'indication des sources et cartes et un répertoire alphabétique, tome I, II, III
32301: VOGELAAR, JACOBUS GUILIELMUS THEODORUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum de Lege Rhodia de Jactu [...] Leiden C.C. van der Hoek 1839
32029: VOGELSANG, REMKO ADRIAN, UIT LEERDAM - Het stemrecht in onze waterschappen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
6232: VOGELZANG, J. EN J.G. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht, Leek [1991], 108 p., geb., geïll.
59290: VOGES, CAREL, - Domme Dorus waarom de radijsjes staartjes hebben. NV Drukkerij Dico Amsterdam 1935. Formaat 26x19 cm. 20 blz. met 14 bladzijde grote gekleurde tekeningen en enkele z/w tekeningen tussen de tekst. Mist laatste bladzijde.
14854: VOIGT, J. - Namen-codex der Deutschen Ordens-Beamten, Hochmeister, Landmeister, Grossgebietiger .......... und Göldner-hauptleute in Preussen.
6484: VOIGT, J. - Geschichte des Deutschen Ritter-Ordens in seinen zwölf Balleien in Deutschland. Berlijn 1857 [nadruk 1991], 2 delen. Geb., 675, 22 + 698 p.
47570: VOISIN, A., - Guide des voyageurs dans la ville de Gand, 2nd. edition, Gand, 1831.
19516: VOLBORTH, C. A. VON - The art of heraldry.
16702: VOLENDAM - Volendam. Uitg. Den Haag, Weenenk en Snel, [ca. 1940?], 6 gekleurde prentbriefkaarten in leporellovorm in omslag.
16701: VOLENDAM - Volendam [Mapje met 10 losse fotootjes, elk 7x9 cm], z.pl., z.j. [1938].
15962: VOLKMANN, JOHANN JACOB - Neueste Reisen durch die Vereinigten Niederlande, vorzüglich in Absicht auf die Kunstsammlungen, Naturgeschichte, Oekonomie und Manufakturen, aus den besten Nachrichten und neuern Schriften zusammen getragen. Leipzig: C. Fritsch, 1783.
18548: VOLLENHOVE, JOANNES - Kruistriomf, dichtstuk. Amsterdam, G. Portielje, 1827.
16703: VOLLENHOVE - Het land van Vollenhove “De Noordwesthoek” door Okke Haverkamp, Naarden 1947, 96 p.
43474: VOLLENHOVE, JOANNES - Tabitha doot en onsterflyk vertoont in een lykpredikaatsie (.....) Maria de Tweede, Koninginne (.....) van Groot Britanje (.....) ter gedachtenisse, 's-Gravenhage, G.v. Limburg, 1695. 4o, moderne half leren band, 60 pag.
34242: VOLLENHOVEN JUNIOR, CORNELIUS VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de senatusconsultis et constitutionibus principum secundus Gaji institutionum commentarios IV Rotterdam Wed. van der Meer & Verbruggen 1832
6640: VOLLGRAFF, J.A. - Les oeuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) qui se rapportent au calcul des changes à la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères, tirées des oeuvres complètes.
4944: VOLLGRAFF, P.C.E. - Johann Christoph Vollgraff 1766-1825. [Maastricht 1950], 80 p., met bijlagen in fotokopie, geïllustreerd. Familie-uitgave in beperkte oplage.
23556: VOLLMER, W. - Volstandiges wörterbuch de mythologie aller nationen. 2 delen, Stuttgart 1836, 1558 pag.+130 illustraties. Gebonden in twee half marokijnen banden.
64803: VOLNEY, - De rui¨nen, of Overdenking over de staats-omwentelingen
64720: VOLPILJERE, LA AND HALMA, F., - Hollandt aan de voeten des konings, Door den Heere van La Volpiljere, Leeraar in de Godtheit. Uit het Fransch in ondicht vertaalt, En met eenige tegenzangen En andere Stukken verrykt, door F. Halma.
58400: VOLTAIRE, - Contes et Romans, 5 volumes, Paris, Piazza, z.j.,
63783: VOLTAIRE - Oeuvres Complètes du Voltaire
18564: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbrecht van Aemstel, treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen schouwburg vertoond word. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
65062: VONDEL, J.V., - Palamedes, of Vermoorde Onnozelheit, treurspel. Met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven.
64333: VONDEL, J.V., - Palamedes, of Vermoorde Onnozelheit, treurspel. Met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven.
50742: VONDEL, J. V.D., - Gysbrecht van Aemstel, d' ondergank van zyne stad en ballingschap. Treurspel. Amsterdam, Wed. De Groot en A.v. Dam 1723.
64696: VONDEL, J.V., - Gysbrecht van Aemstel, treurspel door J.V. Vondel. Geillustreerd door C. Rochussen.
39132: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900, Amsterdam. Scheepvaartmuseum 1928, 117 pag., geïll. Met los katern met Engelse tekst.
33960: VOORDA, BAVIUS - Oratio de sapientia regis quondam Hebraeorum sapientissimi juridica [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1782
54529: VOORDA, B. EN D.G. VAN DER KEESSEL - Advies van de professoren in de rechten (...) Leyden, uitgegeeven aan Hermanus van Seppenwolde, thans in persoon gedetineerd in de (...) Voorpoorte van den Hove van Holland in dato 23-8-1787, mitsgaders requeste van den zelve Hermanus van Seppenwolde. [Leiden, 1787].
32809: VOORDUIN, GUILIELMUS LEONARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de vi novae leges fundamentalis inde ab ipsius promulgatione computanda [...] Utrecht C. Bielevelt 1850
57174: VOOREN, E.P.C. VAN; - Parochieregisters van Edegem, St. Antonius, dopen 1618-1812; huwelijken 1618-1810, begrafenissen/overlijden 1618-1811, 2 delen, Mechelen 2000, 723 pag.
66531: VOORHOEVE, C.L., VEEN, S.D. VAN, - Valeton: Prof. Dr. J.J.P. Valeton Jr. Herdacht. + 14 Jan. 1912, een woord tot zijne studenten/In Memoriam Prof. Dr. J.J.P. Valeton Jr.
66441: VOORSCHOTEN, - Lot of 60 cuttings on Voorschoten and Kasteel Duivenvoorde [mostly 1960-1970]
23450: VOORST, B. VAN ( RED.) - Historia, dat is een verhael in rijm van den oorspronck ende fondeeringe der seer vermaerder zee- ende coopstadt Enchuysen (......) tot (....) 1603 door P.P.K.(ock). Enkhuizen 2006. Oblong, 152 pag., geïll., geb.
59960: VAN VOORST, W.H. - Reglement voor de bewoonsters van Teylers Hofje, art. 1- 34, 19 pp. In goede staat 23 februari 1838. TEVENS instructie voor den opzichter van het Teylers Hofje, 8 pp, art 1-17, vastgesteld 2 februari 1894 door P. Loosjes en A. van der Mersch.
34976: VOORST TOT VOORST, CUNO VAN, UIT ELDEN - Stellingen Leiden J.W. van Leeuwen 1870
59304: VOORST TOT VOORST, VAN J.M.W., - Tussen biedermeier en Berlage, meubel en interieur in Nederland 1835-1895, De Bataafsche Leeuw, 417 pag., geb., geïll.
65085: VOORTHUYSEN, J. VAN, - The´re`se's Album : dichtbundeltje and De Contubernaal of het bezoek van den oom-voogd.
2640: VOOYS, A.C. DE - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking. (Diss.)
16707: VORDEN - Gids van Vorden, 2e uitgave. Uitg. V.V.V. [1928], 92 p.
16706: VORDEN - Gids voor Vorden [1e uitgave]. Uitg. V.V.V. [ca.1910], 69 p.
68403: VORSSELMAN DE HEER, P.O.C., - Oratio de virium doctrina in physica disciplina rite adhibenda : dicta publice A.D. VII Novembris MDCCCXXXIV, cum matheseos, physices et philosophiae theoreticae professionem, in Illustri Daventriae Athenaeo, solenni ritu auspicaretur.
38324: VORSTELMAN, C - Van spel en spelen, Baarn 1941, 72 pag., geb., geïll.
67978: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Kooy. Van Barneveld Kooy, Hayens Kooy, Van Marwijk Kooy en Van Someren Kooy family.
6260: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont, ‘s-Gravenhage 1889, 158 p., geb., geïll.
68004: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Moens.
68002: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Mispelblom. Mispelblom Bever (Mispelbloem) family.
67999: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Metelerkamp.
68000: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Van der Meulen. De knokke van der Meulen.
67998: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Mesdag. Van Mesdag, Cnoop van Mesdag en Roos van Mesdag.
67996: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Merens. Gallis Merens.
67997: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Van der Mersch.
67995: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht De Meester
67994: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Matthes. Van Lankeren Matthes.
67993: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Van Marken.
67987: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Loeff.
67985: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Van Lidth de Jeude family.
67986: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Loder.
67984: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht De Lange. Stuylingh de Lange en Ten Houte de Lange.
67982: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Labouchere.
67981: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Ter Kuile.
67980: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Van der Kun family.
67979: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Kronenberg family.
67977: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Coolhaas-Koolhaas. Pous Koolhaas family.
67976: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Kneppelhout.
67974: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Van Erp Taalman Kip.
67975: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Kluppel family.
67972: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the De Jonckheere family.
67973: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Van Kerkwijk.
67971: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Geslachtlijst der familie Immink.
67969: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Huygens family.
67967: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Huguenin family.
67966: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Huber. Berghuys Huber, De Hertoghe Huber en Wielinga Huber.
67964: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van de familie Hordijk.
67965: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Houck.
67962: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Hugenholtz. De Haan Hugenholtz.
57512: VORSTERMAN VAN OIJEN / FRANQUINET, G.D.; - Annuaire genealogique des Pays-Bas,Annee 1874, Maastricht 1874.
19016: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
3196: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogie van het geslacht Van Bijlandt. 's-Gravenhage 1891, 106 p., geïll.
67970: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Van Idsinga family.
67990: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Lups family.
67991: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Van der Mandere.
64241: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - 't huis in 't Ex-Libris
67968: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Hustinx.
68003: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Modderman family.
67992: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Van Mansvelt.
67989: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Van Loon. Potter van Loon.
67988: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Van Loo, Sluyterman van Loo family.
58558: VORSTERMAN VAN OIJEN, G.A., - Notice sur Ludolphe van Colen, Rome 1868.
67983: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Ladenius family.
67963: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Van der Hoop. Thomassen a Thuessink van der Hoop en De Wit van der Hoop.
3976: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Geslachtlijst der familie Toe Laer. 's-Gravenhage 1890, 56+3 p., geb., geïll.
4306: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden. Leiden enz. 1882. Folio, 179 + (28) p., geb., geïll.
4360: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogische aanteekeningen van het geslacht Van Oordt. Z.p. z.j., 25 p., oblong. Overdr. Stam- en wapenboek.
4418: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN J.D.G. VAN EPEN - Genealogie van het geslacht Van Pelser Berensberg. Oisterwijk 1893, 23 p., geïll.
4698: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Geslachtlijst der familie Smit. Arnhem 1910, 69 p., geb.
68001: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Meurs family.
63823: VORSTERMAN VAN OIJEN / FRANQUINET, G.D.;, - Annuaire Généalogique des Pays-Bas, année 1875
63824: VORSTERMAN VAN OIJEN / FRANQUINET, G.D.;, - Annuaire Généalogique des Pays-Bas, année 1874
33308: VORSTMAN, JOHANNES MARINUS, UIT ROTTERDAM - Disquisitio de testamentorum XII patriarcharum origine et pretio [...] Rotterdam P.C. Hoog 1857
22973: VOS, AUSSEL, SWARTBOL - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van R.P.T. Vos, 1845.
18571: VOS, G. DE (VERT.); THEODOR KÖRNER - De nachtwacht. Kluchtspel in verzen in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Haarlem, J.B. van Loghem junior, 1851.
32049: VOS VAN STEENWIJK, JAN AREND DE, UIT ZWOLLE - Oorlogscontrabande. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1882
32051: VOS VAN STEENWIJK, WILLEM LODEWIJK DE, UIT DALFSEN - Staken van stemmen naar het Nederlandsche staatsrecht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1886
32801: VOS VAN STEENWIJK, REINT HENDRIK DE, UIT DE WIJK - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1902
32803: VOS, JOËL BENJAMIN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de praevia reorum incarceratione [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1847
32805: VOS, ALBERTUS, UIT ASSEN - Dissertatio juridica inauguralis, de successione ab intestato cognatorum naturalium [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1841
33264: VOS DE WAEL, GERARDUS ANTONIUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis, de hupotheca minorum in bonis tutorum jure Francico atque Neerlandico [...] ZLeiden J.W. van Leeuwen 1843
66214: VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL, C.L. DE, - Geschiedenis en beschrijving van het voormalig klooster Ter Apel
65305: VOS, H.D. DE, - Handleiding voor Effectenhandelaars en kapitalisten, eerste aflevering
66113: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN, - Merkwaardig verhaal, aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, predikant der Hervormde Christelijke Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië. Van zijne jeugd af tot den tijd van zijn emeritusschap; door hem zelve in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld.
35848: VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL, LODEWIJK H.D. DE, UIT UTRECHT - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1872
35962: VOS, BERNARD MARTINUS DE, UIT HOORN - Stellingen ..... Leiden IJdo 1898
35716: VOS, AART, UIT BREUKELEN - Het ontstaan van tuberkels in de lever .... Utrecht Van der Post 1872
54288: VOS, WILLEM DE; CH. G. HEYLUS - Prys-verhandelingen over het voorkomen en weren der twee-gevechten. Uitgegeven door het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Utrecht, B. Wild en J. Altheer, 1805.
31036: VOS DZN., JACOB - De genealogie en de levensgeschiedenissen van de familie Vos. Deel I: de afstamming van het geslacht Vos en de geschiedenis daarvan tot ca. 1919. "s-Gravenhage 1970, 81 pag., geïll. [ oplage 80 ex. ].
6240: VOS DZN, J. - De genealogie en de levensgeschiedenissen van de familie Vos, [‘s-Gravenhage 1970], 86 p., geïll. (o.a. met ingeplakte foto’s)
35818: VOS, ISAAC, UIT LEIDEN - Evenwichten in ternaire stelsels ..... Leiden IJdo 1922
39394: VOS, KEN (RED.) - Oranda. De Nederlanden in Japan ( 1600- 1868 ), Brussel 1989, 239 pag., oblong., geïll.
40134: VOS, I.H.J. (RED.), - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis haar uiterlijk, haar geschiedenis, Amsterdam 1940, 164 pag., groot 4o, geb., geïll., met stofomslag.
66115: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN, - Merkwaardig verhaal, aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, predikant der Hervormde Christelijke Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië. Van zijne jeugd af tot den tijd van zijn emeritusschap; door hem zelve in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld.
63868: VOS, FRANS, - De quaestie over de Halsen van het Stedelijk Museum te Haarlem, oorzaak en gevolg, toeglicht door Frans Vos
64561: VOSKUIL, J.D., - Werken van Dirk Harting: in Op de Hoogte, kerstnummer 1939
18582: VOSMAER, JACOB - Nagelaten en verspreide letter-arbeid, meest in luimigen trant vervat. 2e druk. Den Haag, K. Fuhri, [1839]. [2 delen]
18578: VOSMAER, CAREL - Inwijding. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1888.
32723: VOSMAER, GUALTHERUS CAREL JACOB, UIT NIEUW-BEIJERLAND - Aanteekeningen over leucandra aspera H. Bijdrage tot de kennis der kalksponzen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
30674: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven, vrij naar het engelsch van L.F. Day, 's-Gravenhage 1884, 185 pag., geb. in linnen stempelband
64690: VOSMAER, C., - Amazone with bookplate of Fred(erik) Bastet
35638: VOSS, HENRICUS, UIT RAVENSBERG; PRAESES: CONRING, HERMANN - Dissertatio de ratione status [...] Helmstedt Henning Müller 1651
59585: VOSSIUS, VAN LIMBORGH, - Vijf brieven van G.J. (?) Vossius, Voorburg 1716-1718.
65120: VOSSIUS, G., - Rhetorica Contracta curavit S.W. Schippers
42342: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES - De arte grammatica libri septem. Amsterdam, G. Blaeu, 1635.
31871: VOUTE, JANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale, de admiralitatibus tam privatis quam publicis [...] Amsterdam D. Groebe 1835
6246: VREDE - Lêne en Funs de Vrede, ‘n feertigjaorig houwelik, [Maastricht 1981], 50 p., geïll. (na..v. 40 jr huwelijk Alphonsus de Vrede en Helene Dinjens, dd 30-4-1981), met stamboom.
67856: VREEDE, G.W.., - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1800). Vierde deel: de toestand van Nederland en van Europa (1788-1795). Uit de nagelaten staatkundige geschriften, brieven en andere papieren van den raadspensionaris.
66091: VREEDE, G. W., MR., - De Provinciale Staten als kiezers voor de Nationale Vertegenwoordiging beschouwd, Antwoord aan de Heeren mrs. A. F. Jongstra, J. van der Veen en C.W. Opzoomer.
66090: VREEDE, G. W., MR., - De Provinciale Staten als kiezers voor de Nationale Vertegenwoordiging beschouwd, Antwoord aan de Heeren mrs. A. F. Jongstra, J. van der Veen en C.W. Opzoomer.
66089: VREEDE, G. W., MR., - De noodzakelijkheid der indirecte verkiezing tot de nationale vertegenwoordiging nader betoogd.
67232: VREEDE, G.W., - Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den Stadhouder Willem V, en Laurens Pieter van den Spiegel, raadpensionaris eerst van Zeeland, daarna van Holland, vlugtig geschetst. Met bijlagen.
66087: VREEDE, G. W., MR., - De regtstreeksche verkiezing tot de Nationale vertegenwoordiging bestreden.
27682: VREEDE, G.W. - Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot 1798, 2 stukken, Amsterdam 1847-1851, 119 + 103 pag.,orig. papieren omslag.
64553: VREEDE, G.W., - De verdiensten onzer voorouders in het vak der diplomatie vlugtig geschetst; door Mr. G.W. Vreede, advocaat te Gorinchem
25278: VREEDE, G.W. - Correspondance diplomatique et militaire du Duc de Marlborough, du grand-pensionaire Heinsius et de trésorier-général des provinces-unies, Jacques Hop (1706, 1707) Amsterdam. Schleijer, 1850, 40+273+(5) pag. Geïllustreerd met lithografische plaat met drie portretten.
67472: VREEDE, G.W., - Levensberigt van Mr. Johan Hora Siccama. and many articles by Hora Siccama.
66080: VREEDE, G. W. - Levensschets van G.W. Vreede. Naar zijn eigen handschrift uitgegeven.
67855: VREEDE, G.W.., - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1800). Eerste deel: Zeelands toestand en verhouding tot de Unie (1766-1786). Uit de nagelaten staatkundige geschriften, brieven en andere papieren van den raadspensionaris.
67911: VREEDE, G. W. VAN, - Voorouderlijke Wijsheid in Hagchelijke Tijden. Het Ministerie der Raadpensionarissen Simon van Slingelandt, Pieter Steyn en Laurens Pieter van de Spiegel herdacht
59836: VREEDE BIK, P. - Ontwerp van wet met de daarbij behoorende memorie van toelichting nopens de toepassing en ten uitvoerlegging van Artikel 56 van het regelement op het beleid der regering in Neêrlands Indië.
66094: VREEDE, G. W. - Hoofdartikelen van wijlen professor Vreede, Overgedrukt uit het Utrechtse Dagblad 1869-1880.
66622: VREEDE, G. W. VAN, - Jhr. Mr. Jeronimo de Bosch-Kemper als staatsburger en geleerde herdacht.
64751: VREEDENBERG, CASPER (VERT.), - Florival en Armantine, of De arglistige voogd; zangspel. Gevolgd naar het Fransche: Une Folie, van J.N. Bouilly; muzyk van Méhul.
18602: VREEDENBERG, CASPER (VERT.); [ALEXANDRINE SOPHIE DE BAWR] - Het gevolg van een gemaskerd bal, blijspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk]. Amsterdam, M. Westerman, 1828.
18600: VREEDENBERG, CASPER (VERT.); NARC. FOURNIER EN FRÉD. DUPETIT-MÉRÉ FRÉDÉRIC - Onschuld en misdaad, of De familie Anglade, historisch tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1816.
18598: VREEDENBERG, CASPER (VERT.); LOUIS-CH. CAIGNIEZ EN THÉOD. BAUDOUIN D'AUBIGNY - De ekster en de dienstmaagd, of De onschuldige diefstal, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1815.
18596: VREEDENBERG, CASPER (VERT.); JOACHIM PERINET - De nachtmerrie, zangspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1813.
18595: VREEDENBERG, CASPER (VERT.) - Het borstbeeld, of De Hongaarsche deserteur. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1810.
18591: VREEDENBERG, CASPER (VERT.); R.C. GUILBERT-PIXÉRÉCOURT - Tékéli, of Het beleg van Mongatz, geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1806.
67873: VRIEMOET, EMO LUCIUS, - Oratio funebris de vita & meritis (...) Alberti Wilhelmi Melchioris.
34874: VRIEMOET, EMON. LUC. - Oratio de academiae Frisiacae superiore praecipue anno fortunis [...] Groningen Spandaw 1744
54291: VRIEND DES VADERLANDS, EEN - Duizend gulden beloning?!?!?! of de premie-aanbieders ontmaskerd (voor rekening van den schrijver). Amsterdam, J.G. Kemper, [ca. 18..].
23434: VRIENS, J. - Inventaris van het archief van de stichting oud-gijzelaars en van documenten van oud-gijzellaars ( in Haaren en Beekvliet), Den Bosch 1992, 95 pag., geïll.
66310: VRIES JR., R.W.P. DE, - Jaarverslag, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, 45e algemeene vergadering op maandag 4 mei 1903: Sigbritte Willemsz. Eene Amsterdamsche vrouw in het Noorden. Met portret van Christiaan II.
66309: VRIES JR., R.W.P. DE, - Jaarverslag, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, 39e algemeene vergadering op maandag 10 mei 1897: Oude adreskaarten.
18613: VRIES VAN HEIJST, BERNARDUS GERTRUDES DE - Sjoelammit. 't Lied der liederen, liefdes lof. 2e druk. Haarlem, G.G. Vonk, [1886].
18611: VRIES, MATTHIJS DE - De heerschappij over de taal, het beginsel der welsprekendheid. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hogeschool te Groningen, den 28sten november 1849. Groningen, K. de Waard, 1850.
18607: VRIES, JAN DAVID DE - Voor vrouw en kind. Oorspronkelijke roman. Amsterdam, A.H. van Gorcum, 1855.
31897: VRIES, ABRAHAM DE, UIT GRONINGEN - Stellingen [...] Leiden W.T. Werst 1873
31899: VRIES, ADEL DIEDERIK WAANDERT DE, UIT AMSTERDAM - Art. 348 Wetboek van Strafrecht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1882
31901: VRIES, SAMUEL DE, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1898
33151: VRIES, FREDERICUS DE, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale, de crimine et delicto incendii ex jure poenali Gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
33614: VRIES, JOHANNES DE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio philosophica inauguralis de mensura virium vivarum [...] Groningen Lubbart Huisingh 1770
51043: VRIES, C. DE - Naauwkeurige beschryving en verhaal van alle de plegtigheden (...) t.g.v. de 150e verjaring der Utrechtsche hoge schole, op den 31 May 1786 gevierd, als van de promotien met de kap. Utrecht, Paddenburg, [1786].
47856: VRIES, M. DE, - Feestrede bij de onthulling van het gedenkteeken van Leidens ontzet den 3-10-1884 uitgesproken, Leiden, Sijthoff, 1884, 29 pag., gebonden in rood linnen met wapen van Leiden op voorplat.
68400: VRIES, J. DE, - Iets over den dichter Joannes Six van Chandelier.
34774: VRIES, G. DE, UIT HAARLEM - VI. theses juridicae 1839
64152: DE VRIES, A, - Lijst der stukken betrekkelijk de geschiedenis van de uitvinding der boekdrukkunst berustende op het raadhuis te Haarlem
51286: VRIES, IRED (?) G. DE, - Jottings from San Remo, villa Rosa, january 1897, 46 pag., Amsterdam, Roeloffzen & Hubner 1897.
36614: VRIES, FRITS CAREL DE, UIT WORMERVEER - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome Assen Van Gorcum 1930
66868: VRIES, A.B. DE, - Het Noord-Nederlandsch portret in de tweede helft van de 16e eeuw.
66268: VRIES, HANS DE,, - De politieke gestalte van Nederland in het beeld van zijn geschiedenis.
64754: VRIES, M.N. DE, - Altoosdurende Kantoor- alsmede Zakalmanak
54768: VRIES, S. DE - Het Haagsche zeden- en politie-schandaal (de 'Duitsche Greet-historie'). 3e druk, 's Gravenhage, F.C. Doornhagen, [1908].
66372: VRIES JR., R.W.P. DE, - Levensbericht van Dirk Christiaan Meijer Jr.
30372: VRIES JR., R.W.P. DE - Hoe onze prenten gemaakt worden, Haarlem 1916, 84 pag., geïll.
65104: DE VRIES, M., HASEBROEK, J.P., - Aan Nicolaas Beets 13 September 1884
55525: VRIES, SIMON DE - Seven duyvelen, regeerende en vervoerende de hedensdaeghsche dienst-maegden, ten af-schrick voorgesteld onder seven opschriften, als de hovaerdige duyvel, de diefagtige duyvel, de hoeren-duyvel (...). 2 delen, Amsterdam, T. ten Hoorn, 1682.
65279: VRIES, B. DE, - Het proces Bazaine naar het stenografisch verslag bewerkt door B. de Vries
42943: VRIES & ZOON, P. DE - Kaart der tabaksondernemingen in Langkat, Deli, Serdang, Bedagei, Padang, Batoe Bahara en Assaham (Oostkust van Sumatra), schaal 1:200.000. 4e druk, Amsterdam, 1898.
43860: VRIES, HANS DE, - De Nederlandsche opstand, Soest, De Mijlpaal 1942, 35 pag.
43960: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus schilderijen etc. L.A. Weinrich en Dr. W.L. van Meurs, Amsterdam 1926, 10 pag.
43962: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus prenten etc. A.Th. Wulffraat, Amsterdam 1927, 19 pag.
43976: VRIES, R.W,P. DE, - Veilingcatalogus bibliotheek John C. van Lennep, Amsterdam 1926, 152 pag.
43946: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus boeken Jhr. A.G.F. van Kinschot, Amsterdam 1930, 72 pag.
43300: VRIES AZ., G. DE - De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland,
64678: VRIES, J. DE, - De dag der vergelding. Oorspronkelijke roman door J. de Vries.
68216: VRIES, J. DE, - Levensbericht van Mejuffrouw L.A.J. de Neve (Louise B.B.).
68212: VRIES, J. DE, - Levensbericht van Dr. Bo. Tideman.
54298: VRIESAARD, W. [= M.J. LELYVELT] - Schetsen uit de regtszaak en den kerker, naar het leven geteekend. Eene nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in ons vaderland. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1840.
54299: VRIESAARD, W. [= M.J. LELYVELT] - Nieuwe schetsen uit de regtszaal en den kerker. Nog eene bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelyke regtspleging in ons vaderland. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1842.
67236: VRIESE, P. DE, - Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden,geliefden, Godvruchtigen en geleerden Heer Ds. Bernardus Smytegelt. Geloovig in de Heere ontslapen 6 mei 1739.
31889: VRIESE, GERARDUS JOANNES, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen juridicum inaugurale de poena exsilii [...] Amsterdam C.C. van der Post 1849
67460: VRIESE, W. H. DE, - Frederik Louis Splitgerber. Nederlandsch Kruidkundige.
33956: VRIESE, GUIL. HENR. - Oratio de progressu physiologiae plantarum, prudenti naturam indagendi rationi tribuendo [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1835
64085: VRIESE, W.H. DE, - Clusius collection: Over eene verzameling eigenhandige brieven aan Carolus Clusius, voorhanden op de bibliotheek der Leidsche Hoogeschool, medegedeeld door W.H. de Vriese; Acht brieven van Middelburgers aan Carolus Clusius, door Dr. F.W.T. Hunger; Carolus Clusius, Patria, Dr. Joh. Theunisz
68257: VRIESE, WILLEM HENDRIK, - Redevoering over de maatschappij "Tot nut van 't algemeen", in betrekking tot de zedelijke behoefte voor ons vaderland, in den tegenwoordigen tijd. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering dier maatschappij op den 10den augustus 1841
30448: VRIEZE, J. (RED.) - Catharina, de keizerin en de kunsten, Zwolle 1996, 302 pag., geïll.
3116: VRIGNAULT, HENRI - Les enfants de Louis XV. Descendance illégitime. Parijs 1954, 248 p., geïll.
22702: VRIJ TEMMINCK, BENTINCK, DEUTZ - Briefje van mr. Egbert de Vrij Temminck aan “de heer Bentinck op de thesaurie”, dd. Amsterdam 12-2-1783. Manuscript, 4°, 2 p. Met afdruk lakcachet.
6252: VRIJDAG, W.H.E. EN H. FREITAG - Genealogie van de familie Freytag of Vrijdag, z.pl. [1913], 80 p., met tabel, gedrukt op Oud-Hollands papier
67281: VRIJHOFF, H.G. VAN, - Ter gedagtenisse Van den Godtvruchtigen en Geleerden Heere Kornelis van Arkel, bedienaer des Godtlyken Woorts in de gemeente der Remonstranten, te Rotterdam.
67280: VRIJHOFF, H.G. VAN, - Ter zilvre bruilofte van den heere Henricus Ketelanus en mevrouw Aletta Sluiter, with one page: ter bruilofte van den heere Mr. Herman Franciscus Ketelanus en jongvrouwe Elizabeth Maria de Bruin.
23168: VRIJMETSELARIJ, INDIË, FRANTSEN - Diploma voor Gerhardus Johannes Frantsen, geb. te Utrecht, 26 jaar, planter, als broeder vrijmetselaar in de Loge te Deli, Ned. Indië, d.d. 15-9-1948. Groot blad met opgedrukt zegel in rode was, deels gedrukt, 35x50 cm.
66607: VROKLAGE, B.A.G., - Mgr. Petrus Noyen, eerste apostolische prefect der Kl. Soenda-eilanden N.O.I. Een karakterbeeld
67719: VROLIK, A., - Dr. G. Simons.
59204: VROLIK, J., - Overzicht van het muntvraagstuk, Leiden 1889, 184 pag. [ dissertatie ].
28974: VROOM, N.R.A. - A modest message, as intimated by the painters of the Monochrome banketje, 2 delen, Schiedam 1980, 256 + 148 pag., geb., geïll., in schuifhoes, als nieuw.
52328: VROOM, W.H., - De financiering van de kerkenbouw in de middeleeuwen. Scriptie, 1953, 89 pag., gestencild.
65203: VRTEL, LADISLAV, - Osem Storoci Slovenskej Heraldiky: Eight Centuries of Slovak Heraldry
26048: VUGT, A.J. VAN - Familie Van Vugt Barendrecht, volume III, z.pl., 2008, 131 + 12 pag., geïll., in ringband.
3350: VÜRTHEIM, J.J. - Het geslacht Dirkzwager 1490-1940. 's-Gravenhage 1941. Folio, 164 p., geïll.
31190: VUUREN, L. VAN - Een nationaal park in Nederland [ landgoed Amerongen ], Utrecht 1933, 55 pag., geïll.
60858: VUYK, FRANS DE - HET HEIL VAN DEN KOOPHANDEL....
65038: VYVER, C. VAN DER, - J.C.J. van Speyk, geschetst als voorbeeld van heldenmoed en vaderlandsliefde voor de Nederlandsche jeugd.
65039: VYVER, C. VAN DER, - De roem des Vaderlands gehandhaafd in 1831, of beknopt verhaal der jongste gebeurtenissen in het Koningrijk der Nederlanden. Eene gedenkzuil voor de jeugd.
54864: WAAGENAAR, SAM - Mata Hari. Niet zo onschuldig... , Amsterdam, 1981.
32755: WAAL, GERARD DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis praecipua tradens argumenta, quibus forma judicii, qud per juratos exercetur [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
35662: WAAL, ANTONIUS JACOBUS CORNELIS DE, UIT BATAVIA - Evenwichten in quaternaire systemen .... Rotterdam Brusse 1910
36662: WAAL, HENDRIK LOUIS ENGELBERT DE, UIT BATAVIA - De invloed der kolonisatie op het inlandsche recht in Nederl. Oost Indie Haarlem G. van den Berg 1880
65364: WAALBURG, B. VAN, - Kleine oorspronkelijke Nederlandsche verhalen van Benno van Waalburg.
36060: WAALS, JOHANNES DIDERIK VAN DER, UIT AMSTERDAM - Prehistoric disc wheels in The Netherlands Groningen Wolters 1964
60852: WAANDERS, FRANCISCUS BERNARDUS (1809-1880) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
2686: WAARD, C. DE - Archieven berustende onder het bestuur der godshuizen te Middelburg. Inventaris van de oude archieven 1343-1812. Middelburg 1907. Geb., 522 p.
23518: WAARD JR., C. DE - De uitvinding der verrekijkers, 's-Gravenhage 1906, 340 pag., ing.
57576: WAARD, C. DE, - Het rekeningboek van Fop Jans Smidt, 1775-1789, en zijn beide zoons 1811-1814. Middelburg 1918, 134 p. Geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
56302: WAARD, D. DE, - De geologie en geomorfologie van Urk, Extract T.K.N.A.G., pp. 710-736, geïll,
20360: WAARDEN, F. VAN E.A. - Fabriekslevens. Persoonlijke geschiedenissen van arbeiders, fabrikanten, managers en andere betrokken uit de Twentse textielindustrie. Zutphen 1987, 240 p., geíll.
36678: WAARDENBURG, J.D.J. - Zien met anderman's ogen Den Haag Mouton 1975
53099: WAARMOND, LIEVEN VAN - Hollands Koors, verergert in een derdendaagsche, vervallen in een quijnende siekte, en geeindigt in ellendige doodstuypen. Sijnde een verhaal van de onheylen en kleyne adem-halingen, die den lande van Holland en West-Vriesland, sedert ruym 1600 jaren herwaarts is overgekomen [...], mitsgaders het proces crimineel tusschen de ingezetenen van Holland ende de heer Caspar Fagel, raad-pensionaris van Holland en West-Vriesland etc., door Lieven van Waarmond. Gedrukt na de copy van Weenen, z. pl., Clement van Lyland (= pseudoniem) [1687].
6258: WAASBERGEN, J.P. VAN - Het geslacht van Waesberghe, van Waesberge, van Waasbergen door de eeuwen heen, 1279-1983, [Breda 1983], 308 p., geb., geïll., oblong
31148: WACHENDORF, J.C. VAN - Juridische verhandeling over het VIe articul des statuuts der stad Arnhem van den jaare 1694 concernerende de testament mackinge betreckelyck tot sekere acte van superscriptie op een besloten testament, Utrecht J.S. Bosch, 1738, 4o, ( 4 ) + 137 + 6 pag. Orig. sierpapieren omslag. Gebruikt exemplaar.
16713: WADDENEILANDEN - Gans omspoeld door zilte baren. De Waddeneilanden, rijk aan geschiedenis, folklore, duin en strand, door J. Poort Jzn, Harlingen, “Flevo”, 1966, 80 p.
35594: WAECHTLER, CHRISTFRIED, UIT GRIMM; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS - Dissertatio moralis de justitia & jure Belli Primi Punici, , ex Joh. Freinshemii Suppl. Liv. Libb. XVI, XVII, XVIII, & XIX [...] Leipzig Johann Georg 1674
43626: WAEGEMANS, E - Russia and the Low Countries in the eighteenth century, 's-Gravenhage 1998, 340 pag., geb., geïll., met stofomslag.
54310: WAGENAAR, JAN - 't Verheugd Amsterdam ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninglyke hoogheden Willem, prinse van Oranje ... en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina prinsesse van Pruissen. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1768, 126 pag. [gebonden met:] Berigt aan de lezers van het Verheugd Amsterdam, 4 pag. [en met:] Onderrichting van Jan Smit, mr. timmerman, omtrent alles wat er wegens de teekening en bouwing der berugte vorstelyke loge, door hem alleen geteekend en vervaardigd, is voorgevallen, als mede eenige aanmerkingen over zeker papiertje, 'Bericht' genaamd, door Yntema en Tieboel den 10 Sept. uit het venster onder de meenigte geworpen. Amsterdam, D. Klippink, 1768, 34 pag. [en met:] Eenige redeneerkundige aanmerkingen op 't Verheugd Amsterdam ... en over het verschil ... met den mr. timmerman Jan Smit. Amsterdam, F.H. Demter, 1768, 29 pag. [en met:] De heer Jan Wagenaar, historieschrijver der stad Amsterdam, verdedigd in het geschil van zyn Ed. met den mr. timmerma
52505: WAGENAAR, JAN - Verzameling van historische en politieke tractaten voorheen door den historieschryver Jan Wagenaar uitgegeven. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776. 351 pag. [En met:] Tweede deel. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1780. 493 pag. [En met:] Lofbazuyn gevlogten om het hoofd van den (...) samenstelder van (...) zedige beproeving van de (...) karakters van Jan de Witt (pp. 439-473). [En met:] Schets van het leeven (...) van mr. Hermannus Noordkerk (pp. 1-28). [En met:] Het leeven van Jan Wagenaar benevens eenige brieven van en aan denzelven. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776 (pp. (8)+96+(4)+191+(9) pag.).
27700: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, Verkort, Amsterdam, J. Allart 1792, (10) + 654 pag., gebonden in ( gesleten ) half linnen band. Geïllustreerd met frontispiece, 4 uitslaande kaarten ( waaronder Holland en Zeeland ) en 18 gravures.
2690: WAGENAAR, S. - Synchronistische en eenige genealogische tabellen bij de geschiedenis. Rotterdam z.j. [ca. 1875], 55 p.
52615: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland. Amsterdam, Allart, 1790-1796.
66956: WAGENAAR, J., - Berigt wegens de byvoegsels en verbeteringen in de eerste uitgaaven der Vaderlndsche Historie,door Jan Wagenaar.
66002: WAGENAAR, J., - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden. Eerste en Tweede deelVervattende eene algemeene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's-lands historie, een beschryving der hooge en mindere generaliteits-kollegien (...)Vervattende eene beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland (...)
66105: WAGENAAR, J., - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen (...) en regeeringe beschreeven. 3 stukken.
52617: WAGENAAR, J., - Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Neerlanden. 21 delen, Amsterdam, 1790-1796.
67463: WAGENAAR, L. H., - Een wandel met God, Levensbeschrijving van ds. J.J.A. Ploos van Amstel [1835-1895].
54809: WAGENAAR, J. - Berigt aan de leezers van het Verheugd Amsterdam door Jan Wagenaar. z. pl., [1768].
47412: [SAALBERG, W.] / JOH. WAGENAAR, - Wat Toonkunst aan Den Haag bracht in haar eerste eeuw, 1829-1929, Feestconcert op 27-4-1929, 76+14 pag., geïll.
64127: WAGENER, S.C., - Spook-vertellingen, Spookerijen, korte vertellingen uit het Ryk der waarheid door S.C. Wagener. Met Plaaten
54596: WAGENER, S.C. - Spookerijen. Korte vertellingen uit het Ryk der Waarheid. 6 delen, Amsterdam, W. Holtrop, 1801-1803.
33262: WAGENINGEN, JACOBUS GERHARDUS VAN, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de prohibitione nuptiarum propter cognationem et affinitatem [...] Groningen J. Römelingh 1819
64422: WAGENVOORT, M., - Van Rome naar Jeruzalem
2696: WAGNER, ANTHONY - Heralds of England. A history of the office and college of arms. Londen 1970. Geb., geïll., 609 p.
19270: WAGNER, A.R. - Historic heraldry of Britain.
56412: WAGNER, H., - Ontdekkingsreizen in de woonkamer, vertaald door J.F. Jansen, 2e druk, Leeuwarden 1869, 79 pag., geïll.
52362: WAGNER-HEIDENDAL, L., - Het filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829). Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de 19e eeuw, Brussel 1972, 432 pag.
15976: WAKEFIELD, PRISCILLA - The juvenile travellers; containing the remarks of a family during a tour through the principal states and kingdoms of Europe: with an account of their inhabitants, natural productions and curiosities. Londen: Darton and Harvey, 1801.
41796: WAKKER VAN ZON, PETRUS DE - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis der kruisvaarten, in hare betrekking tot ons vaderland, door Mr. P.D.W.V.Z., 's-Gravenhage 1818.
33260: WAL, JOANNES DE, UIT FRANEKER - Disquisitio historica de iuris civilis docendi discendique via ac ratione apud Romanos. Pars prior [...] Groningen W. van Boekeren 1839
66478: WAL, J. DE, - Simon van Utrecht, burgemeester der Stad Hamburg
64968: WAL, J. DE, - Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Geneve sedert het begin der kerkhervorming, and: Nederlanders, studenten te Heidelberg,Nederlanders in de XVIde Eeuw, aan de Hoogeschool te Wittenberg in de theologie gegradueerd.
66109: WAL, J. DE, - Levensschets van Johannes Alberti.
66107: WAL, J. DE, - Levensschets van Johannes Alberti.
16723: WALCHEREN - Nieuw Walcheren roept/New Walcheren calling, door G.B., Wagensveld 1946, 16 p.
16722: WALCHEREN - Zwerversboekjes. Walcheren. Blaricum, De Waelburgh, 1928, 96 p.
16721: WALCHEREN - Guide to the island of Walcheren, the garden of Zeeland (Holland). Uitg. V.V.V., 4e editie (3001-4500), Middelburg, G.W. den Boer [ca. 1925], 132 p.
16716: WALCHEREN - Gids door Walcheren. Uitg. V.V.V., 6e, 7e en 8e duizend, Middelburg, Van m Jutting [ca. 1905], 124+32 p.
16719: WALCHEREN - Gids door Walcheren. Uitg. V.V.V., 12e, 13e en 14e duizend, Middelburg, Van Straaten, [ca. 1912], 28+128 p.
16715: WALCHEREN - Gids door Walcheren. Uitg. V.V.V., eerste drieduizend, Middelburg, Altorffer, [1892], 12+48+12 p.
51077: WALDECK, P.F. - Herinneringen uit mijne militaire genees- en heelkundige diensten in Nederland en Nederlandsch Oost-Indiën. 's Gravenhage, [1876].
66973: WALENBURGH, ADRIANUS EN PETRUS DE, - Kort begryp van de Algemeene Verhandelingen overde geloofs-verschillen (...) Hier achter wordt gestelt de Belijdenis des Catholijcken Geloofs (...)
67388: WALENBURGH, ADRIANUS EN PETRUS DE, - Schip-reys van den geloovigen Thomas, tot de Eenigheyt van de ware Kercke Jesu Christi. Volgens het gevoelen der Roomsch-Catholijcken, Lutherschen, Gereformeerden, ende Remonstranten.
59431: WALKENORST, HANNOVER - Portretfoto van onbekende dame met hoed. Photographie und Vergrösserungsanstalt Fritz Walkenhorst, Hannover, Goetheplatz, toegevoegd: studio-foto van een jonge vrouw, staande ten voeten uit, ca. 1890/1900 (fotograaf onbekend), opgeplakt op karton.
66879: WALKER, J., - Portraits. 5000 Years.
36482: WALL, JOOST WILLEM MARINUS VAN DE, UIT WASSENAAR - De theorie van de gastrogene Cholecystopathie Utrecht Kemink 1970
63759: WALL, PIETER HENDRIK VAN DE, - Verhandeling over de Handvesten en Voorrechtsbrieven der stad Dordrecht mitsgaders proeve van geschied- en oudheidkundige aanmerkingen over de oudste derzelven om te strekken tot een voorloper eener algemene uitgave der handvesten en andere Graafflyke chartres tot de gemelde stad betrekking hebbende; volgens eene bygevoegde lyst der daar toe voorhanden zijnde stukken
33258: WALLER, HERMAN, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1899
15979: WALLER, MARY E. - Through the gates of the Netherlands [...]. 1907.
15978: WALLER, MARY E. - Through the gates of the Netherlands. With illustrations, after Lalanne and others, by A. Montferrand. Boston (USA): Little, Brown and Company, 1907.
6112: WALLER, H. - Fragment genealogie Sprakel, extract (1916), 26 p.
30330: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord- Nederlandsche graveurs, 's- Gravenhage 1938, 551 pag., geïll., geb. [ de originele uitgave, in blauw linnen, rug aan een zijde los en boekblok een keer gebroken ].
6710: WALLER ZEPER, C.M. - De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stevins "Tafelen van Interest".
18654: WALLIS, A.S.C. [PS. VAN ADÈLE SOPHIA CORNELIA OPZOOMER] - Der Sturz des Hauses Alba. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, W. Engelmann en Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1875.
64724: WALLIS, A.S.C. [PS. VAN ADÈLE SOPHIA CORNELIA OPZOOMER], - In dagen van strijd
33602: WALRAVEN, JACOB, UIT RANDWIJK - Observationes philosophicae inaugurales [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1780
18666: WALRÉ, JAN VAN - Diederijk en Willem van Holland. Treurspel. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1821.
18665: WALRÉ, JAN VAN - Diederijk en Willem van Holland. Treurspel. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1821.
18664: WALRÉ, JAN VAN - Pygmalion, dichterlijk tooneel. Naar het Fransch van Jean Jacques Rousseau. [1815]. (2:) Eens grijsaards loofkransje om den gedenksteen van den voortreffelijken dichter, Cornelis Loots. [1833]. (3:) Aan den heere Wijbrand Hendriks, kunstschilder. [1791]. (4:) Antwoord aan Meester Jodokus Gilvus, kunstschilder [...]. [1832]. (5:) Haarlemsch Rymkronykje van de tentoonstellingsfeesten. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1825. (6:) Derk de matroos aan Mijntje of Het horoskoop. Een volksdicht. [z.p.], [z.n.], 1832. (7:) De slag bij het Mannenpad, in 1304 [1804?]. (8:) Graaf Adolf van Kleef [1827]. (9:) De (Demokritische) vlieger [1816]. (10:) De Gedachten. Fragmenten van een onuitgegeven Leerdicht [z.j.]
18660: WALRÉ, JAN VAN (VERT.); JOSEPH PATRAT - Het vergeefsch besluit of De vermommingen uit liefde. Blijspel in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Haarlem, J. van Walré en Comp., 1799.
18658: WALRÉ, JAN VAN (VERT.); FRANÇOIS GUILLAUME JEAN STANISLAS ANDRIEUX - De losbollen, of De gewaande doode. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1792.
18656: WALRÉ, JAN VAN - Aanspraak aan de leden van Haarlems vrycorps, gedaan naa deszelfs afvuuring op den 29sten augustus MDCCLXXXVI. Haarlem, J. van Walré, 1786.
63943: J. VAN WALRÉ - Aanspraak aan de leden van Haarlems Vrycorps
47828: WALRE, J. VAN, - Aanspraak aan de leden van Haarlems Vrijcorps, gedaan naa deszelfs afvuuring op den 29sten augustus 1786, Haarlem, v. Walre 1786, 10 pag.
63714: WALRÉ, JAN VAN, - Heide-bloemen, Haarlem, Francois Bohn, 1815-1816, set of 2 parts
35832: WALSEM, ALBERT JOHAN VAN, UIT REEUWIJK - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
64112: WALT DISNEY, CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H., - De avonturen van Mickey Mouse
35816: WALTER,GERHARDUS THEODORUS, UIT PASSAROEAN - Bijdrage tot de kennis der streptococcen Utrecht Van Boekhoven 1893
15980: WALTER, L. EDNA - The fascination of Holland, Londen: Black, 1912
65743: WALTEROP, W. VAN, - Olimpia Mancini : historisch-romantisch tafereel, uit de tijden van Koning Karel II van Spanje
55942: WALTHER, WOLFGANG, - Varietes litteraires ou recueil des meilleures pieces fugitives du temps, Tome I, partie I et Tome IV partie I, Erlang, Walther, 1770.
42905: WALVIS, J. - Beschryving der stad Gouda. 2 delen in 1 band, Gouda / Leiden, Endenburg / Vermey, [1714].
66512: WAMESIUS, - Cl. I.C. Ioannis VVamesii ... Responsorum sive consiliorum de iure pontificio : tomus I.
36322: WANDALINUS, JOHANN ERNEST, UIT HAVNIA-DANUS; PRAESES: RECHENBERG, L. ADAM - De Obstaculis progressuum Reformationis Lutheranae Leipzig Fleischer 1689
58638: WANDERS, A.G.M.; - Wanders in Nederland en Duitsland. Naarden 2005, 288 pag., geb., geïll.
54320: WANING, JAC. VAN - Handboek voor de politie. Haar plichten en rechten. Alfen (Z.H.), N. Samsom, 1900.
51878: WANJON, D.; - Geschiedenis van de Nederlandschen handel sedert 1795, Haarlem 1900, 140 pag., geb. in half leren band.
64976: WANRAY, ARNOLDUS ADAMAUS VAN, - Dissertatio medica inauguralis de variolis, quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici, Nicolai Hoogvliet (...) pro gradu doctoratus (...)
18680: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloemlezing uit de poëzy zijner laatste tien jaren. Den Haag, M.M. Couvée en Joh. IJkema, 1874.
66460: WAP, J. J. F., - Levensberigt van mr. Jan van 's Gravenweert.
56614: WAP, DR., - De tentoonstelling van Nederlandsche oudheden te Delft. Eene historische schets met een zestal afbeeldingen der lokalen, Delft, 1863.
51330: WAP, DR., - Bilderdijk. Eene bijdrage tot zijn leven en werken, Leiden 1874, 160 pag., ingenaaid, los, omslag beschadigd, geen achterplat en oude plakband resten.
14540: VLAGGE- EN WAPENKAART - Vlagge- en wapenkaart, chromolitho 35 x 22 cm, by W.R. Casparie, Groningen, published by Noordhoff & Smit.
2036: POLNISCHE STAMM-WAPPEN - Polnische Stamm-Wappen. 26 (van 28) gelithografeerde bladen met Poolse familiewapens, ongekleurd, genummerd 1-225 en 301-731. Druk G.A. Seyler, Berlijn, naar tekeningen van H. Nahde.
1950: ÖSTERREICHISCHER WAPPENALMANACH - Österreichischer Wappenalmanach. 2 dln. Wenen 1966-1967.
2708: WAPPENROLLE - Die Wappenrolle von Zürich. Ein heraldisches Denkmal des vierzehnten Jahrhunderts. Zürich 1860. Geb., geïll.
2710: WARLOP, E. - Wapenboek van Vlaanderen. Handzame 1972. Geb., geïll., 169 p.
64725: WARMENHOVEN, J., - Raadhuis te koop? Dirk Draadje IV doet het licht uit..! Voorhoutse historie, scholen, kerken, dorpspolitiek, priesterstudenten, zusters en broeders, sportmensen en bedrijven.
16724: WARMOND - Warmond en watersport, z.pl. [1939], 42 p.
67273: WARNAARS, - Collection of documents relating to the Warnaars-Van Gelder-Boekenoogen-Mats family
66585: WARNECKE, F. - Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunst, sowie für Künstler und Gewerbtreibende.
2712: WARNECKE, FRIEDRICH - Heraldische Kunstblätter, nach im Kunstdruck u.s.w. ausgeführten Entwürfen von Martin Schongauer, Israel van Mecken, Albrecht Dürer, Virgil Solis, Jost Amman und anderen deutschen und ausländischen hervorragenden Meistern.2e auflage, Görlitz 1891. 12 + 11 + 11 p. + 76 plates. Hardback. Good copy.
57390: WARNECKE, FRIEDRICH, - Heraldische Kunstblatter nach im kunstdruck u.s.w. ausgefuhrten entwurfen von M. Schonganer, I. van Mecken, A. Durer, V. Solis, J. Amman und anderen [1e uitgave], Gerlitz 1876.
6498: WARNECKE, F. - Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunst, sowie für Künstler und Gewerbtreibende.
18692: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Lorenzo en Blanca, romantisch gedicht, in drie zangen. Amsterdam, S.J. Prins, 1839.
18689: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Vertellingen, romancen en andere stukjes. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1835.
18687: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Tafereel van een gelukkig burger-gezin. Dichtstuk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en Zoon en Johannes van der Hey en Zoon, 1824.
65417: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK, - Aan J.C. Koopman
40506: WARNSINCK, J. / J.D. ZOCHER, - Bouwkundige aanmerkingen op het onlangs tentoongestelde model van eene Koopmanmsbeurs voor de stad Amsterdam, Amsterdam 1840, 52 pag.
57052: WARREN, IRA; - New Warren's household physician, enlarged and revised, being a brief description (...) of all the diseases of men, women and children, Boston 1904.
18696: WARREN, SAMUEL - Verhalen. Amsterdam, Gebr. Kraaij, 1855.
68436: WART, D.A. VAN DE, - De Schilder, Tooneelspel door D.A. van de Wart.
34918: WASHINGTON, JACOBUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de actione pauliana Leiden A. Elzevier 1711
19022: WASSENAAR - Wassenaar. Rapport, in opdracht van het gemeentebstuur uitgebracht door het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland.
50887: WASSENAER, NIC.J. VAN - Harlemias sive enarratio obsidionis urbis Harlemi quae accidit anno 1572. Leiden, Paets, 1605.
66377: WASSENBERGH, E., - Redevoering ter gedachtenisse van Nikolavs Tholen, kandidaat in de fakulteit der geneeskunde, overleden te Leiden, den 7 van Grasmaand 1819, in den ouderdom van 22 jaren : uitgesproken ter vergadering der afdeeling Franeker van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 16 van Slachtmaand 1819 / door Ev. Wassenberg
28876: WASSENBERGH, A - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw, Lochem 1967, 140 pag., geb., geïll., zonder omslag.
30620: WASSENBERGH, A. - L' art du portrait en Frise au seizième siècle, Leiden 1934, 186 pag. + 94 afb. ( dissertatie; voorplat ligt los).
66535: WATER, J.W. TE, - Levensbeschrijvinge van mr. Herman Tollius.
2720: WATER, WILLEM TE - Het hoog adelijk en adelrijk Zeelant, vertoont uit eenige ongedrukte lijsten der ridderschappen en edelen van Zeelant... Middelburg 1761, 158 p. Met: J. van Grijpskerke, Het Hoog-adelijk en adelrijk Zeeland. 't Graefschap van Zeeland, 186 p., met twee uitslaande platen waarop 142 gegraveerde familiewapens. Gebonden in perkament. Goed exemplaar.
23814: WATER, W. TE - Tweede eeuw-getyde van de geloofs-belydenisse der gereformeerde kerken in Nederlant geviert, Middelburg, P.Gillissen, 1762, 22 +(6)+281+(26) pag, papieren omslag.
32285: WATER, WILLEM CAREL PIETER TOE, UIT COEVORDEN - Stellingen [...] Zaltbommel H.J. van de Garde & Co 1897
66518: WATER, J.W. TE, - Levensberigt van wijlen mr. Matthias Temminck.
66278: WATER, J.W. TE, - Eenige bijzonderheden betreffende het testament en de nalatenschap van J. Cats.
3100: WATER, J.W. TE - Redenvoering ter eere en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesproken te Vlissingen. Middelburg 1755, 56 p.
41978: WATER, J.W. TE - Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz. van de Werff, burgemeester der stad Leijden, ten tijde van hare beide belegeringen door de Spanjaarden in de jaren 1573 en 1574.
63266: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The leaning tree [set: Landscapes].
24834: WATSON, R.; - Histoire du reigne de Philippe II, Roi d'Espagne. Amsterdam/Rotterdam, Changuion/Bennet&Hake, 1777,
65462: WATTJES, J.G., - Wijsgeerige gedachten over het huwelijk
64514: WATTS, H.C., - The design of screw propellors with special reference to their adaptation for aircraft
64872: WAUWERMANS, P, - Le droit des auteurs en Belgique, commentaire historique et doctrinal de la loi du 22- 3 - 1886
66979: WEBBER, ZACHARIAS, - Kort verhael van de confessie van Augsburg. Mitsgaders het geene soo voor in als oock nae 't overleveren der selvigen aen keyser Carel de V, is voorgevallen (...). Hier achter is oock in 't kort by gevoeght het leven van D. Martin Luther.
57818: WEBER, AUGUST, - Die aktive oder Reiz-congestion und deren innere mechanik, Erlangen 1855, 45 pag.
58960: WEBER, E. VAN, - Die Folterkammer der Wissenschaft. Eine Sammlung von Thatsachen fur des Laien-publikum, Berlin, 1879 [honden].
5018: WEBER - Weber, ein Familienbuch. München 1985, 128 p., geb., geïll.
7818: WEDEL, HEINRICH VON - Deutschlands Ritterschaft, ihre Entwicklung und ihre Blüte.
32903: WEDEL [WEDELIUS], GEORG WOFGANG - Exercitationes pathologico-therapeuticae Jena Typis Nisianis 1696
6324: WEDERLEGGING - Wederlegging van het advys der hoogleeraaren ... Bondam en ... Tydeman in zaake Jan Hendrik van der Wyck, tot Stoevelaar, begeerende beschreeven te worden in de Ridderschap van Overyssel, Deventer 1787, 36 p.
20702: WEE, H. VAN DER (ED) - The rise and decline of urban industries in Italy and the Low Countries. Leuven 1988, 400 pag.
50874: WEEDA, P. - Geschiedenis van de ontdekking der West-Indische eilanden en het vaste land van America door Chr. Columbus. Een leesboek voor jongelingen. Dordrecht, Blusse, 1842.
64735: WEEDA, P., - Reis van een Duitsche familie naar Noord-Amerika: een leesboek voor de hoogste klasse
32139: WEEDE, HENRICUS MAURITIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de emphyteusi [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
32283: WEEDE, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de facultate retroëmendi [...] Utrecht Joh. Altheer -1827
67497: WEEDE VAN DIJKVELD, VAN, - Woorden den WelEerw. Zeer Gel. Heer Ds. J.F. van Hoogstraten, in naam der commissie toegesproken ij gelegenheid Zijner Veertigjarige Ambtsbediening in de Utrechtsche Gemeente, den 20. Nov. 1876, door Jhr. van Weede van Dijkveld.
6278: WEENEN ROELS, M.J. EN J. WEENEN - Weenen, Johan, Roels, Marie-José, 1943-1993, aangeboden ter gelegenheid van onze gouden bruiloft, [Valkenswaard 1993], 59 + 21 p., geb., geïll.
35938: WEENINK, HENRICUS BAPTISTA, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales 's-Gravenhage Van Langenhuysen 1848
19360: WEERDEN, J. S. VAN - De Westpolder. De geschiedenis van een Waddenpolder en zijn ingelanden.
32281: WEERDEN, JULIUS VAN, UIT APPINGEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, ad Pandect. Lib. XLVIII Tit. XXI qui est de bonis eorum, qui ante sententiam (vel) mortem sibi conscriverunt [...] Leiden H.W. Hazenberg 1830
32279: WEERTS, ERDWINUS FREDERICUS JOHANNES, UIT ARNHEM - Positiones juridicae inaugurales [...] Utrecht G.F. Koch 1847
16729: WEESP - Evang. Lutherse Gemeente Weesp, Weesp 1982, 25 p.
35812: WEEVERS, THEODORUS, UIT ZAANDAM - Onderzoekingen over glukosiden ..... Rotterdam J. de Jong 1902
35910: WEEZEL, STEPHAN PIETER VAN, UIT MAASBOMMEL - Stellingen .... Amsterdam Scheltema 1875
63865: WEEZELENBURG, J.J. VAN, - Redevoering ter eeuwfeestviering der stichting van het Corvershof uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam den 23sten Julij 1823 door J.J. van Weezelenburg
52026: WEGMAN, WIM, - Sporen. Een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen, Haarlem 2007, 184 pag., geb., geïll.
15987: WEGWYZER - Wegwyzer of korte beschryvinge van de stadt Amsterdam, zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst, vergrootingen en tegenwoordigen staat: met aanwyzing der graften, straaten, markten, geestelyke en waereldlyke gebouwen [...]. 3e druk. Amsterdam: Erven J. Ratelband en Cie, 1737.
59114: WEIDEMANN, MAGNUS., - Kunstgabe 4, Dresden, Verlag der Schönheit, 1921.
35556: WEIDIUS, ESAIAS, UIT AUGSBURG; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL - Stricturae Augustanarum antiquitatum [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
65174: WEIDNER, W.B., - Ouverture gecomponeerd voor en opgedragen aan de Heeren Liefhebbers en Leden van het Muzijk Gezelschap Kunst en Vermaak te Haarlem, door W.B. Weidner
20642: WEIERMAIR, P. ( RED. ) - Erotic art from the 17th to the 20th century, Edition Stemmle. Catalogue for exhibition Der kalte Blick. Frankfurt a. M. 1995, 296 pag., hardcover with dust jacket. Good copy.
67048: WEIGEL, R., - Rudolph Weigel's Kunst-Auction in Leipzig. Catalog der interessanten Sammlungen des Herrn Sanitats-Rath Dr. von Duisburg in Danzig des Herrn Professor Dr. W. Ackermann in Dresden und anderer bestehend in Kupferstichen, Radirungen, Handzeichnungen etc. Versteigerung den 24. Februar 1862 zu Leipzig.
67047: WEIGEL, R., - Rudolph Weigel's Kunst-Auction in Leipzig. Catalog von Kupferstichen, Radirungen, Handzeichnungen etc. Versteigerung den 18. April 1868.
60756: WEIJER, JOHANNES HERMANUS VAN DE - Gecostumeerde voorstelling van den intogt van Maurits, Prins van Oranje, Graaf van Nassau enz. en Willem Lodewijk, Graaf van Nassau, binnen Groningen in den jare 1594, door H.H. Studenten der Groninger Hoogeschool bij gelegenheid der inwijding van het nieuwe Academiegebouw.
18701: WEILAND, JACOB ANDRIES - Scribleriana. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852.
65201: WEINLIG, CH. TH., - Theoretisch-praktische Anleitung zur Fuge fur den Selbstunterricht verfasst und allenthalben durch Notenbeispiele vollstandig erlautert
18705: WEISE, AMELIA SCHOPPE, GEB, - Adeline en Augusta. Een verhaal. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1834.
63728: WEISE, AMELIA SCHOPPE, GEB, - Adeline en Augusta, een verhaal
38704: WEISHAUPT, H. - Gesamtgebiet des Steindrucks. Atlas zur sechsten Auflage, neu bearbeitet von Th. Reineck. 11 litographed plates in orig. linen binding. Only the atlas. Dedication in pen to Leo Hildebrandt by Louis Koch in Halberstadt 1912.
35540: WEISIUS, CAROLUS GUILIELMUS, UIT LÜBBEN; PRAESES: MOEHRING, GOTTFRIED VICTOR - Succinctum de Martino Luthero specimen [...] Wittenberg Officina Hakiana 1704
65816: WEISSMAN, A.W., - Oud-Haarlem, Overgedrukt uit het Bulletin van den Ned. Oudheidk. Bond
66191: WEISSMAN, A.W., - Jacob van Campen
66511: WEISSMAN,A.W., - HET GASTHUIS VAN DR.POPTA EN HERINGA STATE TE MARSSUM
68244: WEISSMAN, A.W., - Toch ouderwetsch?
66339: WEISSMAN, A.W., - Het Amsterdamsche woonhuis van 1500-1800 met 7 platen.
37464: WEISSMAN, A.W. - De gebakken steen, Amsterdam 1905, 169 pag. tekst + 71 platen, geb.
56788: WEISZ, F., - Onthulde geheimen van de liefde en den echt voor verloofden en jonggehuwden. Aanwijzingen tot kennis (....) der ziekten van het mannelijke en vrouwelijk organisme, naar het hoogduitsch, 17e uitgave, Amsterdam, Koster, z.j.
64909: WELCH, DENTON, - Brave and Cruel and Other Stories.
35616: WELCKER, HENRICUS; PRAESES: WEISS, JOHANN - Theses miscellaneae [...] Giessen Johann Eberhard Petri 1679
33187: WELDEREN RENGERS, WILLEM BERNARD REINIER VAN, UIT OENKERK - De artikelen 24 en 26 der Gemeentewet. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1889
33189: WELDEREN RENGERS, SJUCK VAN, UIT FRIESLAND - Quaestiones juris [...] Utrecht J. van Kasteel 1823
40272: WELDEREN RENGERS, TH. V. E.A., - Friesland en de woningwet 1902-1912, Leeuwarden 1913, 183 pag., geïll. (o.a. met gekleurde platen), mist achterzijde omslag.
60898: WELDON, W.H. - Seal of William Henry Weldon, Esq., Clarenceux King of Arms.
61051: L.A. VAN WELEVELD - Handboek van den Nederlandschen Adel.
66635: L.A. VAN WELEVELD - Handboek van den Nederlandschen Adel.
63805: WELEVELD, VAN, ÔKELLY JR, - Algemeen Wapenboek van het Koningrijk der Nederlanden, overeenkomstig de registers, en uitgegeven door Van Weleveld en ÔKellij, Jr geëmployeerden bij den Hoogen Raad van Adel
2734: WELKER, P.M.H. - Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen. Nijmegen 1892. Ing., 268 p. Ingenaaid (en los).
5024: WELKER, P.M.H. - Urkunden und Aufstellungen zur Genealogie und Geschichte der Familie Welcker. Numansdorp 1907, 241 p., geïll.
18706: WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING; TORQUATO TASSO - Amintas. Herderspel, van Torquatus Tasso. Met eenige verklaaringen. Beneven eene verhandeling van het herderdicht door Jan Baptista Wellekens. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1715. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pieter Vlaming, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. Amsterdam, Andries van Damme, 1710.
25292: WELLER, E. (ED.) - Wellers Archiv für Stamm-und Wappenkunde, jrg. II (1901-1902), 192+14 pag., geïll.
33828: WELS, CORNELIS BOUDEWIJN, UIT ZEIST - Aloofness & neutrality. Studies on Dutch foreign relations and policy-making institutions [...] Proefschrift [...] Utrecht Hes 1982
47150: WELVAARTS, TH. IGN., - Postel's biographisch woordenboek van de 12e tot de 19e eeuw, Bracht 1892, 274 pag., geïll. met 14 van de 15 platen.
20606: WELY, ANT. VAN - Genealogie Van Wely. De Van Wely's- tak teruggaande op Hendryck van Wely geboren ca. 1690, Scheveningen 1951, 24 pag., gestencild. Met uitslaande tabel en naamregister in handschrift.
67946: WEMYSS JOBSON, D., - Levensschets van Lodewijk Filips, benevens een volledig verslag der jongste omwenteling in Frankrijk
43476: WENCKEBACH, L.O. EN B.M. TELDERS - Gedenkboek 22 tot 27 juni 1925. De feesten van het Leidsche studentencorps ter viering van het 70ste lustrum van de Leidsche Hoogeschool, Leiden 1925, 79 pag., geb., geïll.
38200: WENDEL, W.J. - Groningens akademiefeest van september 1864, Groningen z.j., 204 + 78 pag. ( iets los ).
5026: WENDELAAR, W.C. - De familie Wendelaar. Z.p. 1941, 300 p., gebonden, geïllustreerd.
36370: WENDIUS, MATHEUS ELIESER, UIT BUTOA; PRAESES: PLANER, JOHANN A. - Novam de animae humanae propagatione sententiam Wittenberg Koberstein 1720
36286: WENDLER, JOHANN CHRISTOPHOR , UIT JENA - Merita eorum qui serenissimae genti Saxonicae Albertinae stirpis .... in dissertatione epistolica Joh. Georgio Munchio et ... Georgio Rodolpho a Kayn Jena Nisianis (1717)
34371: WENDT, ECO DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de adeunda et repudian hereditate [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
65517: WENK, W., - De Zangvogeltjes, eerste, tweede en derde stukje
40024: WENNEKES, E., - Het plaleis voor Volksvlijt ( 1864-1929 ), 's- Gravenhage 1999, 395 pag., geïll. Goed exemplaar, als nieuw.
34415: WENSEN, CAROLUS HENDERICUS LUDOVICUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale de negotiorum gestione sine mandato Leiden J.W. van Leeuwen 1846
30518: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist over de Pausin Johanna nagelezen en getoetst, 's- Gravenhage 1845, J.W. ten Hagen, 582 pag., half leer.
66524: WENT, F. A. F. C., - Melchior Treub.
68256: WENT, F. A. F. C., - Hugo de Vries. Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen
32727: WENTHOLT, JANUS STEPHANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, ad locum juris mercatorii tam francici quam neerlandici , de debitoribus obaeratis [...] Rotterdam M. Wyt en Zonen 1837
33175: WENTHOLT, ANTON WILLEM CORNELIS, UIT ALKMAAR - Spel en weddenschap. Proefschrift [...] Leiden S.C. Doesburgh 1883
28132: WENTHOLT, L.R. - Stranden en strandverdediging, Delft 1912, 2 delen: tekst, ca. 250 pag. en atlas met 18 uitsl. platen. Gebonden in 2 linnen banden. Mooi exemplaar.
35940: WENTHOLT, TINCO MARTINUS, UIT HEERENVEEN - Theses juiridicae inaugurales Alkmaar H.J. van Vloten 1843
33968: WERDENIER, EVERARDUS DIDERICUS, UIT ENKHUIZEN - Disputatio juridica de testamentorum origine tam jure naturali quam hodierno [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1783
39944: WERELD, HANS VAN DER - Kroniek van Woubrugge en Hoogmade over 1984-1994, 11 delen ,elk ca. 100 pag., geïll.
65745: WERFF, A. VAN DER, - Carmen Dortrechtense perpetuum of De stad Dortrecht, naar eenige bijzondere kenteekenen en voortreffelijke hoedanigheden derzelve, in puntdicht / aenigmatisch voorgesteld door Adriaan van der Werff. Met Wapen en Zinnebeeldige plaat.
30700: WERINGH, K. VAN - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren, Amsterdam 1969, 252 pag., geb., geïll., met stofomslag
2740: WERK - Het werk voor den dooden. Genealogisch handboek. Den Haag 1939. Gestencild, 149 p.
18718: WERKEN, MARGARETHA GEERTRUID DE CAMBON, GEB. VAN DER - De hoop des lands. Den 24. van Oogstmaand 1787. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, [1787].
51208: WERKMAN, E. E.A., - De familie Stastok geprolongeerd. Hoe de camera de "Camera" ziet, een celluloidloze film, Amsterdam, Blitz, 109 pag.
3240: WERMESKERKEN, J.C. VAN - De gebroeders Van Cleef 1739-1939. Den Haag 1939, 40 p., geïll.
64480: WERMESKERKEN, H. VAN, - Door Spanje. Schetsen en verhalen.
34508: WERNDLY, LODEWIJK UNICO HENDRIK CONSTANTIJN, UIT ZUTPHEN - Keratitis diffusa en hutchinsonsche tanden Leiden IJdo 1891
5860: WERNER, H.M. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom, ‘s-Gravenhage 1883, 168 p., met afb. van wapen in kleur, uitslaande tabellen, gedruk op Oud-Hollands papier, overdruk Heraldieke Bibliotheek, zeldzaam
15992: WERNER, H.M. - Wandelingen door Oud-Zutphen, 2e druk, Zutphen: Thieme, 1936
67467: WERNER, H.M., - Mr. Gerard van Hasselt, zijn geslacht en zijn buitenverblijf Daalhuizen. Met twee plaatjes.
23844: WERNSDORFF, G - Programma von der Frage ob der Pietismus eine fabel?, [Jena] 1724, (24) pag., orig. blue paper.
67753: WERTHEIM, HENDRIK; P. J. VAN WIJNGAARDEN (INTRODUCTION), - Ter nagedachtenis van Charles Miseroy
23802: WERTHER - De Zierikzeesche vrijheidsdag. Historische schets der gebeurtenissen .... van 1572-1576, Zierikzee 1872, 50 pag.
25874: WERUMEUS BUNING, A - Uit en Thuis met de Tromp. Herinneringen van Anton Oostlandt, 's-Gravenhage 1887, 153 pag., geb., ( 1e druk ).
39322: WERUMEUS BUNING, A - Onze voorouders op den oceaan, San - Salvador, Gibraltar en de slag bij Duins, 's- Gravenhage, z.j., 144 pag., geillustreerd met 2 kleurenlitho's, blanco omslag.
32895: WESSELING, PETRUS - Oratio fvnebris in memoriam [...] Sicconis a Goslinga [...] Franeker Martinus van der Veen 1732
33532: WESSELING, PETRUS - Oratio ad celissimum et serendissimum principem Guilielmum Carolum Henricum Frisonem [...] cum studiorum Franeker Henricus Halma 1726
40640: WESSELING, J - De geschiedenis van Terneuzen, Terneuzen 1958, 388 pag., geb., geïll.
64899: WESSELINK, E.H. [ED.], - Boerderij- en veldnamen in Eibergen
5032: WESSELO, W.L. - Het geslacht Wesselo, Utrecht. [Rotterdam 1952], 23 p.
67638: WESSELS. A. M., - Uit het leven van den predikant-dichter P. Huet, Bijdrage tot de Nederlandsche kerkhistorie met een inleidend woord van J.H. Gunning J.Hz
6444: WESSELS BOER, J. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling der eigendomsoverdracht van onroerend goed in Nederland. Assen 1887. Ing., 412 p.
39618: WESSELS, H.F. - Gouda. Proeve ener stadsmonographie, Utrecht 1929, 241 pag., geïll.
63884: WESSELY, J.E., - Jan de Visscher und Lambert Visscher, verzeichniss ihrer kupferstiche, beschrieben von J.E. Wessely
64343: WESSELY, J.E., - Richard Earlom. Verzeichniss seiner Radierungen und Schabkunstblätter.
65144: WESSELY, J.E., - John Smith. Verzeichnis seiner Schabkunstblätter
35982: WESSEM, HIERONYMUS VAN, UIT TIEL - Stellingen .... Leiden Kleyn 1898
41528: WESSEM, J.N.V. (INL.) - Sierk Schroder, Leiden 1966, ca. 100 pag., geïll., geb.
22508: WEST-INDIË, HELFRICH - Brief van Oscar Louis Helfrich, dd. Den Haag 21-9-1921 aan A.M. Hens. Manuscript, 4°, 6 p.
59170: WEST, D.J., [IN ASSOCIATION WITH BUZ DE VILLIERS], - Male Prostitution, Gay sex services in London, Duckworth, London 1992. Paperback, 353 pp.
22586: WESTDONGERADEEL (FR) - Rekening van .... Danckelman betr. de stoffering van de Rechtkamer in Westdongerdeel, 1683, manuscript, folio, 4 p. (beschadigd met verlies van enkele woorden).
812: WESTENBERG, J. - Bibliografie van de werken [van] mr. S.J. Fockema Andreae. 's-Gravenhage 1968. Geïll., 57 p.
28622: WESTENDORP, NIC - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, Tweede stuk ( 1273-1493 ), Groningen 1832, 688 pag., gebonden in half leer.
66623: WESTENDORP BOERMA, J. J., - Johannes van den Bosch als sociaal hervormer. De maatschappij van Weldadigheid
18725: WESTER, A.W. - Mengelingen tot nut en vermaak in poëzij en proza. (Derde duizend.) Winschoten, E. Verwer & Co., [ca. 1870].
47850: WESTERBAAN, P., - Het honderdjarig bestaan van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, Leiden 1917, 132+(2) pag., gedrukt op zwaar papier.
66544: WESTERBAEN, CORNELIS WILLEM, - Lofrede op Joannes Lublink, den jongen : [uitgesproken in de Maatschappij Felix Meritis, op den 19den van lentemaand 1817]
23832: WESTERHOFF, R - Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betreffende de kleine rookpijpjes, waaruit (...) reuzen (..) en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben. Groningen 1860, 147 pag., orig. papieren omslag.
65924: WESTERHOVII, ARN. HENR., - Lexicon Latino-Belgicum novum, post Multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pitisco
33326: WESTERLO, EILARDUS, UIT OVERIJSSEL - Disputatio exegetica XVI, sive, ultima in cap. XV epistolae prioris ad Corinthos [...] Groningen Hajo Spandaw 1759
18755: WESTERMAN, JOHANNES CASPER - De schutters in garnizoen. Blijspel met zang, in twee bedrijven. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1831.
18753: WESTERMAN, ANNA PETRONELLA MULLER, GEB. - De admiraal Piet Hein, te Delftshaven. Vaderlands tooneelspel. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
18752: WESTERMAN, ANNA PETRONELLA MULLER, GEB. - Haasje, Klaasdochter, stichteresse van het Burger-Weeshuis. Oorspronkelijk toneelspel, in twee bedrijven. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1831.
18751: WESTERMAN, MAARTEN - De inwijding der nieuwe Beurs van Amsterdam. Tooneelmatige voorstelling in twee afdeelingen. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1845.
18748: WESTERMAN, MAARTEN - Hulde aan de nagedachtenis van wijlen den heer Andries Snoek. Dichtstuk met koren. Amsterdam, M. Westerman en C. van Hulst, 1829.
18746: WESTERMAN, MAARTEN - Het huishouden van Jan Steen. Blijspel met zang. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1823.
18744: WESTERMAN, MAARTEN - De eerste april. Blijspel met zang, in twee bedrijven. Amsterdam, M. Westerman, [1818].
18738: WESTERMAN, MAARTEN - Aan de leden van het collegie, ter spreuke voerende: Eendragt, bij de opening van deszelfs tooneel, den 23sten van Wijnmaand, 1814. [Met:] Aan de leden van het collegie Eendragt, bij gelegenheid der laatste representatie, den 31sten van Lentemaand, 1816.
18732: WESTERMAN, MAARTEN - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundig tafreel in drie bedrijven. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1809.
18729: WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; JOSEPH-MARIE PAIN - Teniers. Historisch blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
18727: WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; JOS.-MARIE PAIN - Teniers. Historisch blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon, 1802.
5038: WESTERMAN, W.M. - Het Amsterdamsche geslacht Westerman, genealogie samengesteld uit het familiearchief Westerman. Z.p. 1924, 29 p., geïll.
64921: WESTERMAN, PERCY F., - Under the White Ensign. A naval story of the Great War
65833: WESTERMAN, M., - De twee schoonzonen, blyspel. Naar het Fransch van den heer Etienne.
68438: WESTERMAN, M., - Hulde aan Zijne Majesteit den Koning, aan de Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouderen en de schutterij van Amsterdam : in eenige dichtregelen en coupletten.
34796: WESTERWOUDT, FELIX THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de matre, patri superstite, liberorum tutelam recusante Amsterdam Gebhard 1854
35392: WESTERWOUDT, W.J.M. - Prent voor de promotiepartij van W.J.M.Westerwoudt, litho van P.W.v.d.Weyer. Utrecht P.W. van de Weyer 1882
59292: WESTHREENE, V., - Merkwaardige Vrouwen, Amsterdam, G. Theod. Bom.
32469: WESTPHALEN, ERNST JOACHIM VON - De fatis atque usu studii juris feudalis in Germania, meditatio pragmatica [...] Mecklenburg Samuel Gottlieb Lochmann 1725
31565: WESTRA, HENDRIK JAN, UIT ASSEN - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
64954: WESTREENEN, W.H.J. VAN, - Essai Historique sur les anciens ordres de chevalerie, institués dans les Pays-Bas
33966: WESTRENEN, JOANNES JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de jure primogeniturae secundum statuta Ultrajectina [...] Utrecht Joannes Broedelet 1741
63951: T. VAN WESTRHEENE - Jan Steen. Historische-romantische schetsen
18756: WESTRHEENE WZN, TOBIAS VAN - Levensrichting. Familieroman. Utrecht, N. de Zwaan, 1854. [2 delen in 1 band]
65147: WESTRHEENE WZN, TOBIAS VAN, - Jan Steen, Historische-romantische schetsen
40726: WESTSTRATE, H.A. - Gelderland in den Partiottentijd, Arnhem 1903, 373 pag., geb.
59419: WESTZAAN, ZIEKENFONDS. - Statuten van de Vereeniging " Eenheid onder Ons", opgericht in 1900, gevestigd te Westzaan, aangesloten bij den Provincialen Bond van Ziekenfondsen in Noord-Holland. Z.pl., Z.j. [1915]. [gedrukt, 12 p., geniet]. NB Bestuur bestaat uit: Jb. Postt, voorzitter, C.H. Dekker, secretaris, W. Kat, 1e penningmeester, B. van Westendorp, 2e penningmeester, K. Carbaat, J. van 't Veer, P. Kelder en D. Denhoorn, commissarissen. M14710
64060: WETERING, CORN. V.D., - Mengelingen in verzen door Corn. v.d. Wetering te Leimuiden
18757: WETHERELL, ELIZABETH [PS. VAN SUSAN BOGERT WARNER] - Queechij. Schetsen uit het leven en den maatschappelijken toestand der Noord-Amerikanen. Delft, N.J. Overvoorde, [1854]. [3 delen in 2 banden]
32551: WETSTEIN, JOANNES JACOBUS - Oratio funebris in obitum [...] Joannis Clerici [...], habita 8-3-1736 [...] Amsterdam J. Wetstein & G. Smith 1736
18760: WETTERBERGH, KARL ANTON; C. EYLEMAN? (VERT.) - Hoe Simon Sellner aan zijn geld kwam. En wat hij er meê deed. Vertaald uit het Zweeds. Amsterdam, Wed. L. van Hulst & Zoon, 1862. [2 delen]
18759: WETTERBERGH, KARL ANTON; C. EYLEMAN? (VERT.) - Oost, west, t'huis best. Genre-stuk door Oom Adam. Vertaald uit het Zweeds. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1859.
57472: WETTICH, HANS, - Die Maschine in der Karikatur. Ein Buch zum Siege der Technik, luxus Ausgabe, Berlin, 1916.
56484: WEVE, F.A.T., - Beteugeling van veeziekten. Eene beschouwing van art. 5 der wet (.....) 's-Gravenhage 1866.
32763: WEVE, A.A. - Academische proeve over de valschheid in geschriften van koophandel [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1856
47316: WEVER, GUSTAV, - Der klimatische und Molken-kurort Badenweiler mit seinen umgebungen, 3e auflage, Badenweiler 1866, 6+158 pag., geb.
63630: WEYER, P.W. VAN DE (1816-1880) AFTER MULLER, JAN (1571-1628) - Bust portrait of Jan Pieterszoon Sweelinck.
18766: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Den Persiaansche zydewever, Demokriets en Herakliets, Brabandsche voyagie, De Hollandsche zinlykheyt, Den Antwerpsche courantier, en De gehoornde broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon, voorzien met de sleutel van het geheele werk. Gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by de voornaamste boekverkopers in de Hollandsche steden. [1727].
18763: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Den echo des weerelds. Ernstig en vermaakelyk, in onrym en in rym. Amsterdam, Hendrik Bosch, 1726-1727. [2 delen]
18762: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Den Amsterdamschen Hermes, zynde een historisch, poëetisch, en satyrisch verhaal van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende eeuw; benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige coffihuis opmerkingen, en courant-perioden. Gedrukt voor den autheur. Amsterdam, Hendrik Bosch, 1722.
16852: WEYGAND - Carte de la province de Gueldre, Den Haag, F.J. Weygand [1820 of 1840], op linnen gedrukte kaart, onderdeel van de “Atlas du Royaume des Pays-Bas” [1840], 53x78 cm, gravure van C. van Baarsel et Fils, handgekleurd, gevouwen in omslag van 15x10 cm en dus te gebruiken als reiskaart.
36186: WEYHER, MARTINUS CHRISTOPH, UIT BERLIJN; PRAESES: FECHT, JOHANN - Disputatio theologica de precibus contra alios institutis Rostock Johann Wepling 1707
40890: WEZEL, G.W.C. V. - Het paleis van Hendrik III graaf van Nassau te Breda, Zeist 1999, 445 pag., geb., geïll., als nieuw.
64041: WHISTLER, - The gentle art of making enemies
64301: WHITE, CHRISTOPHER, - Rembrandt as an etcher. A study of the artist at work
64566: WHITMAN, A., - British mezzotinters Valentine Green with six plates
32625: WIARDI BECKMAN, M., UIT AMSTERDAM - Disputatio juris civilis hodierni de absentibus pars altera [...] Amsterdam J. Hazeu Corn. zoon 1819
19736: WIBERG, G.B. - Stamsaule over familien Storch, eller Edvard Storchs mandlige descendenter.
18785: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Adieu et regrets au bourgmestre de Pégu. [z.p.], [z.n.], [1836].
18784: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Minzaamheid aan [...] Harmen Bakker, ridder der koorden-orde, kommandeur der garden-vlies, groot-kruis van het Ras-legioen, voorzitter ad vitam der Brekers-instituuts, enz.enz.enz. Amsterdam, [z.n.], [ca. 1834].
18783: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Brief aan [...] Harmen Bakker, van beroep schuitenvoerder en hardlooper, op zijn eds. lustslot: Dikke-Grendel. Amsterdam, [z.n.], [ca. 1834].
18782: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Lijkrede op Petrus Chevallier. Christen Leeraar te Amsterdam. Amsterdam, G. Boom, 1825
63866: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER, - Bij het graf van Ward Bingley
34244: WICHERLINK, DIDERICUS HENRICUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de causis quae tollunt delicti imputationem [...] Leiden J.C. Cyfveer 1828
34246: WICHERLINK, GYSBERUS THIMAN JOANNES, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de cura prodigorum [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
67230: WICHERS, L., - Journaal van den raad-pensionaris Laurens Pieter van de Spiegel.
32107: WICHERS, ALBERTUS GUILIELMUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juris criminlis inauguralis, continens criticam disquisitionem loci, qui est in codice poenali Gallico, de facinoribus contra bonos mores [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
32157: WICHERS, GUIL.FIL., HENRICUS LUDOLFUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de mendicantibus et vagabundis wx iure patrio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1837
65961: WICHERS, H.L., - Land-Drost-Ambt van Groningen 5 Hooijmaand 1810
66657: WICHERS, L., - De krijgsgevangenschap van Jhr. Mr. J.G. van Oldenbarneveld, genaamd Witte Tullingh 24 November 1813-4 mei 1814 medegedeeld door L. Wichers.
51049: WICKEDE, F. VAN - Kanari-uitspanningen of nieuwe verhandeling van de kanari-teelt, 4e druk. Amsterdam, Van Esveldt, 1773.
32507: WICKEVOORT CROMMELIN, HENRICUS SAMUEL, UIT AMSTERDAM - Dissertatio politico-juridica inauguralis; de inperii civilis partium distributione [...] Leiden J.C. Cyfveer 1829
34972: WICKEVOORT CROMMELIN, JANUS PETRUS ADOLPHUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de jure accessionis secundum principia juris romani et hodierni Leiden M. Cyfveer 1822
42649: WICQUEFORT, JOACHIM DE / CASPAR BARLAEUS - Lettres de M.J. de Wicquefort (...) avec les reponses de M.G. Barlee. En Francois et en Latin. Amsterdam, G. Gallet, 1696.
33764: WIDDERUS, FRIDERICUS ADAM - Oratio inauguralis de sapientia dei in minimis naturae operibus conspicua [...] Groningen Hajo Spandaw 1770
38796: WIEBENGA, JOH. ( SECR. ) - Vereeniging voor de zeevaart. Rotterdam, juni 1910, [ vijftigste aflevering. Buitengewone vergadering 14- 4- 1910 en 19-5-1910, etc. ], pp. 49 - 111, geb., geïll.
39176: WIEDENFELD, K - Die Nordwesteuropaischen Welthafen, London, Liverpool, Hamburg, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen Havre, in ihren Verkehrs- und Handelsbedeutung, Berlin 1903, 11 + 376 pag., half leer.
65235: WIEGEL, C., - Een handvol (nostalgische) noten 40 jaar O.L. Vrouw van zeven smarten en Sint Bavo te Haarlem-Schoten, gedenkschrift door Cor Wiegel
22926: WIEGEL - Chronik von Uthmöden 800-1994, fotokopie van gedrukt boek, 76 p, met aangestreept tal van vermeldingen van leden van de familie Wiegel.
38312: WIEGERSMA, H - De breischei als voorwerp van volkskunst, Amsterdam 1926, 51 pag., geïll.
33043: WIELAND, ERNST KARL, UIT BRATISLAVA - Dissertatio politica de systemate civitatum [...] Leipzig Loeperia 1777
65916: WIELEK, H., - De oorlog die Hitler won
6294: WIELENGA, G.PH. - Iets over het geslacht Wielenga, Meggen (Zwitserland) 1964, 101 p., geb.
66836: WIELICK, H., - Als een phoenix... de geschiedenis van "de opgaande Ster"1801-1823- 1860-1891 en het eerste lustrum van de in 1983 geinstalleerde loge.
31975: WIENTJES, ARNOLDUS GERARDUS, UIT UTRECHT - De Jacobo Geelio philologo classico. Disputatio litteraria [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1909
67225: WIERDA, H.W., - Vijftig jaren 1835-1885 uit eene verzameling van stukken, in dit tijdvak geschreven. Eerste deel: proza, Tweede deel: poezie.
35944: WIERDELS, CORNELIS BERNARDUS J. A. , UIT LEIDEN - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1874
36516: WIERINGA, W.J. - De economische geschiedenis als aspect van de wetenschap der geschiedenis Groningen Wolters 1951
16733: WIERINGEN/WIERINGERMEER - Wieringen. Het “eiland” in de Wieringermeer, door Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 84 p.
16731: WIERINGEN/WIERINGERMEER - Het nieuwe land der zee ontrukt! Gids voor de Wieringermeer, 3e druk. Wieringen, J. Bosker, [1933], 40 p.
51120: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN, - Handleiding tot de mythologie, voor het onderwijs in de gymnasien, 2e druk, Zierikzee, v.d. Velde Olivier, 1833, 8+132 pag., gebonden
61510: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - Alexander Farnese, Duke of Parma
60596: WIERIX, ANTONIUS II (1555/59-1604) - PHILIPPUS EMMANUEL EX LOTHARINGIS... (Portrait of Philip Emanuel de Mercoeur, duke of Lorraine)
60570: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER DÜRER, ALBRECHT (1471-1528) - The Virgin and Child
60604: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Dirk Wttenbroeck
60598: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - De Guglielmo Caio, Bredano Pictore (portrait of Willem Key)
60546: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - The flight to Egypt [Matt. 2:13-15]
59708: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - DOCTOR FRANSOIS MAELSON (Portrait of Frans Pietersz. Maeschoon, or François Maelson)
32735: WIERSMA, CORNELIUS, UIT SNEEK - Specimen juridicum inaugurale, continens quaestiones juris civilis ex titulo de absentia [...] Groningen J. Römelingh 1841
4858: WIERSUM, E. - Het archief van de firma Van Traa, steenhouwerij en tegelbakkerij te Rotterdam. Z.p. z.j., 18 p.
31006: WIERTZ, A. E.A. - Parenteel Wiertz- Rutten 1885-1985, Kerkrade 1985, 103 pag., geïll.
32225: WIETEN, JAN, UIT APELDOORN - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander. Academisch proefschrift [...] Kampen J.H. Kok 1986
35614: WIGAND, ANDREAS - Castrum doloris diversis epicediis adornatum D. Andreae Wigando erectum. [Tweede titelpagina:] Epicedia, inauspicatis manibus immanibus viri effaeminati, et apostatae [...] Andreae Wigandi ... à dominis fautoribus, atque amicis heterodoxae, et malae fidei: nunc verò revisa, castigata, & emendata à musis et philomusis Parnassi Moguntini [...] Mainz Christoph Küchler 1674
18788: WIGERI ABERSON, JOHANNES - Uitboezeming bij het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool. Utrecht, Van Paddenburg & Comp., 1836.
18787: WIGERI, JOHANNES - Schets van den braaven man in 't gemeen burgerlijk leven. Uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 3e druk. Amsterdam, Wed. Harm. Keijzer, Corns de Vries en Hendrik van Munster, 1800.
39848: WIGERI, JOHANNES; - Dissertatio philosophica de spatio vacuo, pars 1 + pars 2, Franeker, Coulon, 1770 + 1771, (4) + 76 + (12) + 77-138 + (17) pag. Papieren omslag.
32313: WIGERI, ELIAS - Oratio de studio juris practico, non sine insigni fructu in academiis colendo. Franeker Willem Coulon 1772
43632: WIGGERS, A. E.A. - Gids voor de studie van reformatie en katholieke herleving in Gelderland 1500-1700. Bronnen aanwezig in het Rijksarchief in Gelderland, 2 delen, Utrecht 1988, 591 pag. [Gids 4].
33101: WIJCK, HARO VAN DER, UIT DRENTHE - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum codicis napoleonei, quo tractatur de notorietatis documenti ratihabitatione [...] Groningen J.J. Homkes 1823
67550: WIJCK, B.H.C.K. VAN DER, - Prof. C.W. Opzoomer. Mannen van beteekenis.
2820: WIJCK, H.W.M. VAN DER; J. ENKLAAR-LAGENDIJK - Overijsselsche buitenplaatsen. Alphen aan den Rijn 1983. Geb., geïll., 335 p.
63272: WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - Sailors at a riverside [set: Mediterranean Landscape Scenes] (Zeemannen bij een rivier).
63264: WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - A spinner and a fisherman [set: Mediterranean Landscape Scenes] (een spinner en een visser).
18879: WIJK VAN HOOGEVEEN, L.M.J. VAN - Anna van Breggestein, of Het gezantschap van het eiland Ameland aan het hof van Olivier Cromwel. Historisch-romantische episode uit de helft der XVII eeuw. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1841.
2824: WIJK, W.E. VAN - De gregoriaansche kalender. Een technisch-tijdrekenkundige studie. Maastricht 1932, 76 p.
5970: WIJN, H. VAN - Schetze van het leeven en bedrijf van heer Nikolaes, here van Putten en Strijen, [Brielle 1778], 84 p., geïll. (met 3 gravures en “geslacht-lijste”), overdruk uit de Werken My Ned. Letterkunde
2828: WIJN, H. VAN - Historische en letterkundige avondstonden. 2 dln. in 1 band, Amsterdam 1800. Geb., geïll.; 368, 200 p.
40504: WIJN, H. V., J.D. MEIJER E.A., - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegien van deszelfs poorters en inwoners, Amsterdam 1821, 130 pag., geïll. met 2 platen en 8 facsimiles.
6092: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Inventaris van het familiearchief Smits van Oyen, ‘s-Gravenhage 1985, 77 p. Hierbij: Supplement, ‘s-Gravenhage 1990, 22 p. (met losse concordantie)
5090: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - 256 Kwartieren en kwartierwapens van H.W. van Woelderen. Middelburg 1939, 263 p., geb., geïll.
3526: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De Fremery. De eerste generaties en de Amsterdam-Leidensche tak, met een stamtafel van alle takken tot 1930. 's-Gravenhage 1931, 52 p., geb., geïl., Oud-Hollands papier.
3670: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het Cleefs-Zutphense geslacht Van Hasselt van ca. 1530-1963. 2de aangevulde druk. Z.p. 1963, 466 p., geb., geïll.
4182: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Middachten 1190-1901. Bronnenstudie. 's-Gravenhage 1913, 207 p., geïll.
4526: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Het Utrechtsche geslacht Van Resant (oudtijds van Rosant) ca. 1450-ca. 1830. Z.p. z.j., 22 p.
40692: WIJNBERG, A.V. (RED.) - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913 te Groningen. Oblong fotoboek van (verdwenen) bedrijven, 153 pag. tekst en vele afbeeldingen.
36665: WIJNBERGEN, ANTONIUS IGNATIUS MARIA JOSEPHUS VAN, UIT LOENEN (GLD) - Onze marken onder de werking der wet van 10 Mei 1886 Arnhem Van Mastrigt 1893
55176: WIJNEN - Tekening [ portret van Louis Mandrin in ovaal met spies op de voorgrond en vierregelig vers door Van Hall ]. Aquarel in grijs, 19e eeuws.
35388: WIJNGAARDEN, PIETER JULIUS VAN - Prent op de promotie van Mr P.J. van Wijngaarden Leiden Somerwil 1888
59544: WIJNGAERDE, FRANS VAN DEN (1614-1679); AFTER BAUR, JOHANN WILHELM (1607-1642) - DE BELEGERINGHE VAN VALENCYN ONDER DE GOVVERNANTE / VROW MARGARITA VAN OOSTENRYCK HERTOGHINNE VAN PARMA. A. 1567
66187: WIJNMAN, H.F., - Mr. Lieven van Coppenol Schoolmeester-Calligraaf
51666: WIJNNE, H.A., - Handel en ontwikkeling van stad en provincie Groningen, geschiedkundig beschouwd, Groningen 1865, 229 pag., geb. in half linnen.
18883: WIJNSTOK, NICOLAAS ARNOLDUS - Stille Jan. Oorspronkelijk tooneelspel met zang in twee bedrijven. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1873.
18886: WIJSMAN, FREDERIK - Moeder en kind. Zangen der Liefde. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1847.
47470: WIKSTROM, L., - Kalender over ointroducocerad adels forening 2000, s.l. 2000, 242 pag., geb., geïll., with dustwrapper.
16006: WILD, ALBERT - Die Niederlande. Ihre Vergangenheit und Gegenwart. 2 delen. Leipzig: Otto Wigand, 1862.
16005: WILD, ALBERT - Die Niederlande. Ihre Vergangenheit und Gegenwart. 2 delen. Leipzig: Otto Wigand, 1862.
32059: WILDE, HENDRIK PIETER DE, UIT ROSSUM - Beschouwingen over het begrip en de uitoefening van souvereiniteit. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1889
32731: WILDE, S.J., CAROLUS GUILHELMUS IGNATIUS, UIT AMSTERDAM - De C. Plinii Caecilii secundi et imperatoris Trajani epistulis mutuis disputatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1889
35798: WILDE, ABRAHAM JOHANNES PAULUS DE, UIT LANGE RUIGE WEIDE - Akademisch proefschrift handelende over eenige gevallen van iritis ...... Utrecht Van Dorsten 1861
68101: WILDEBOER, JZN., H., - Het kerkelijk conflict te Leiderdorp : een woord van ernst en toelichting in verband met den strijd onzer dagen
65052: WILDEMAN, M.G., - Familie-aantekeningen Gerlings
2772: WILDEMAN, M.G.; W.F.A. VAN DE BLOCQUERY - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1895-1897. Exemplaar zonder het register.
65032: WILDEMAN, M.G., - Genealogische verdichting en waarheid betreffende het geslacht Le Coq d'Armandville
3572: WILDEMAN, M.G. - Het geslacht Goekoop. 's-Gravenhage 1914, 57 p., Oud-Hollands papier, geb., geïll.
64927: WILDEMAN, M.G., - De portretten der Beresteijn's in het hofje van Berensteijn te Haarlem
3836: WILDEMAN, M.G. - Iets over het geslacht Huijgens. Z.p. z.j., 23 p., met wapens in kleur.
4626: WILDEMAN, M.G. - Beitrag zur Genealogie des Geschlechtes Von Scherff. Haag 1903, 7 p., met tabel.
64663: WILDEMAN, M.G., - De ridderschap van Noordbrabant. Stamdeelen der leden 1814-1903. Met eene inleiding door Jhr.mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt.
67278: WILDENBRUCH, E. VON, - Deutschlands und Hollands Wilkomm an Paul Kruger, Prasidenten von Transvaal Alliierten vom Orange-Freistaat. Lied im volkston von Friedrich Tuinhout Dichting van Ernst von Wildenbruch.
18793: [WILDENHAHN, C.A.; R.P. VERBEEK (VERT.) - Spener te Dresden. Een verhaal uit het laatst der zeventiende eeuw. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J.G. van Terveen en Zoon, 1845. [2 delen]
31711: WILDERVANCK, ADRIANUS GEORGIUS, UIT ZUIDBROEK - Specimen juridicum inaugurale, quo inquiritur in sensum articulorum 765 et 766 [...] Groningen W. Zuidema 1834
34466: WILDERVANCK,JOHANNES WIJSBRANDUS WILHELMUS, UIT SAPPEMEER - Iets over testamenten in 't algemeen Leiden Somerwil 1884
66453: WILDSCHUT, MABE, P., DOES, J.C. VAN DER, - Collection: 1. Jan Luyken en de vrienden van zijn jeugd/2. Het Leven van Jan Luiken/3. Jan Luiken als Mensch en als dichter beschouwd. Eene voorlezing door Mr. Pieter Mabe junior procureur te Haarlem/4. Jan Luiken beschouwd als Dichter, vooral van Godsdienstige Zangen (proeve eener Bloemlezing uit zijne schriften).
64709: WILDSCHUT, D.H, - Matthias Claudius of de wandsbecker bode gekend uit zijne geschriften, door D.H. Wildschut
35800: WILDT, HENRICUS PETRUS THEODORUS DE, UIT UTRECHT - Over praedispositie voor metastatische ettering Utrecht Van de Weijer 1889
35348: WILDT, H.F. DE - Prent op de promotie van Mr. H.F. de Wildt,litho naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1877
36578: WILDVOGEL, CHRISTIAN - Libellus de statibus provincialibus ; von Land-Standen Jena Croekerian 1747
63954: WILHELM BÄUMER, JULIUS SCHNORR - Gewerbehalle: Organ für den Furtschritt in allen Zeigen der Kunstindustrie, jahrgang 1865
34536: WILHELMIUS, WILHELMUS - Disputatio philosophica de origine mali moralis Utrecht A. van Megen 1741
64324: WILHELMIUS, JOHANNES, - Kort opstel der Christene Got-geleertheit, tot leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen. Getrokken uit de Grootere Werken van Johannes à Marck
36330: WILISCH, CHRISTIAN GOTTHOLD, UIT LIEBSTAD - Dissertatio philologica Naidia ...... Leipzig Tietze 1717
63807: WILKIE, KENNETH, - Het dossier -Van Gogh
59404: WILLE, AMSTERDAM, BOTTERHORN. - Rekening van Wille & Co NV aan A.F. Bottenhorn, 1935 (1 stuk). M14697
43878: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes, 1917, 31 pag., oblong, geb., geïll.
16010: WILLEM V, STADHOUDER - Verlicht en juichend Amsteldam of heuchelyk zomer-tochtje van hunne doorluchtige en koninglyke hoogheden de heere prince en mevrouwe princesse van Orange [...]. Leiden: Corn. van Hoogeveen Jr., 1768.
64486: WILLEMENT, TH., - Regal heraldry, the armorial insignia of the Kings and Queens of England
64222: FOCK. WILLEMIJN, - Leids Zilver
36618: WILLEMS, WILHELMUS JOHAN ANTONIUS, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Een bijdrage tot de kennis der voor-Romeinsche urnenvelden in Nederland Maastricht Van Aelst 1935
65168: WILLEMSE, DAVID, - The unknown drawings of Nicholas Bidloo, Director of the First Hospital in Russia. Introduced by David Willemse
33716: WILLEUMIER, C.M.J. - De onschendbaarheid van den bijzonderen eigendom ter zee een eisch van het moderne volkenrecht.
66885: WILLIAMS, J. LEON, - De praehistorische basis der moderne gelaatsvormen
16016: WILLIAMSON, C.N. EN A.M. - De motorboot. Amsterdam, N.J. Boon, z.j.
60719: WILLIGEN, A. VAN DER - Parijs in den aanvang van de negentiende eeuw.
37272: WILLIGEN PZ., A. VAN DER - Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het schilders- of St.Lucas Gild aldaar.
38138: WILLIGEN, P.V. - Verhandeling over de waardij der wetenschappen in een volgend leven, Middelburg 1829 [ Nw. Verhandelingen v.h. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen V -1 ] 174 pag. Origineel blauw karton omslag.
32653: WILLINGE GRATAMA, JANUS ALBERTUS, UIT ASSEN - Specimen juridicum inaugurale, de eo, quod juris est circa immobilia, aetate majores inter et minores communia, quae divisionem non recipiunt [...] Assen H.P.A. van Gorcum en Comp. 1841
18804: WILLINK, DANIËL - Amsterdamsche buitensingel, nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen, over veele voornaame geschiedenissen. 2e druk. Amsterdam, Arendt van Huyssteen, 1738.
18803: WILLINK, DANIËL - Lusthof van christelyke dank- en beedezangen, begreepen in twee deelen. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1715. [2 delen met doorlopende paginering]
18802: WILLINK, DANIËL - Bloemkrans van christelyke liefde- en zeededichten nevens eenige christelyke gezangen. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1714.
18801: WILLINK, DANIËL - Amsteldamsche Tempe, of Nieuwe plantagie begrepen in twee boeken. Nevens den Amstelstroom. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1712. [Gebonden met:] Bloemkrans van christelyke liefde- en zeededichten nevens eenige christelyke gezangen. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1714.
16018: WILLINK, DANIEL - Amstellandsche arkadia, of beschrijving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlijkheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. [...]. In orde geschikt, en nader overzien, door wijlen den heere Gerrit Schoemaker. 2 delen. 2de druk. Utrecht: S. de Waal, 1773.
64328: WILLINK, DANIEL, - Christelyke gebeden, voor ieder dag der weeke, en op byzondere tyden en voorvallen gepast. De Fransche van den zeer geleerden heere B. Pictet, predikant en professor in de Kerk en Academie te Geneve. In Nederduitsch naargevolgt, en met zangen verrykt. Waar agter bygevoegt is een schriftuurlyke keeten van aanééngeschakelde waarheid voor de kinderen.
50891: WILLINK, DANIEL - De lustplaats Groot Heerema by Franeker in vaarzen beschreeven, nevens eenige mengel poezy. Amsterdam, Tielenburg, 1734.
35936: WILLINK, DAVID AARNOUD, UIT AMSTERDAM - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1871
52423: WILLINK, DANIEL - Amsterdamsche tempe of de nieuwe plantage (...) nevens Den Amstelstroom. 2e druk, Amsterdam, v. Damme, 1721.
68092: WILLINK, DANIEL, - De lustplaats Groot Heerema by Franker, in Vaarzen beschreeven: Nevens eenige Mengel Poëzy
31539: WILLMET, JOANNES - Oratio de retinenda antiqua Batavorum [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1805
59232: WILLMOTT, R.A. REV., - The Poets of the nineteenth century, London, geb., geïll., 620 pag.
32631: WILMAR, HENDRIK JACOB ANTON, UIT MEERSSEN - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1873
64711: WILMSEN, F.P., - Belangrijke Tafereelen, tot opwekking van Godsdienstig en Zedelijk gevoel, voor de Schoone Kunne. Naar het Hoogduitsch van.... door G. Ramakers jr.
66143: WILREE, J. J. R., - Leerrede over psalm CXI, vs. 2a, gehouden op den algemeenen dank- en bededag (...) 1815.
65701: WILS, JOS, - Matricule de l'universite de Louvain publiee par Jos. Wils II 31 aout 1453- 31 aout 1485
33356: WILSON, WILFRID, UIT GOODY HILLS, CUMBERLAND - Afbeelding van ruimten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Swets & Zeitlinger 1928
16019: WILSON, CHARLES - Holland and Britain. Londen: Collins, [ca. 1950].
38650: WILSON, THOS. - Wilson line of steamers. Summer season 1914. Particulars of royal mail, passenger mail and cargo services. Hull 1914, 80 pag., ill. With folding map.
64649: WILSON, J.M. NAGEL, G.H., - Mijn Scheepsjournaal. Zonderlinge lotgevallen en ontmoetingen van Thomas Cringle. Naar het Engelsch van J.M. Wilson door G.H. Nagel.
61566: WILT, THOMAS VAN DER (1659-1733) - DIRK SCOLL
65733: WIMMER, F., - Deugd en ondeugd of de lotgevallen van Fridoline en Dorothea; een tegenhanger van het werkje van C. Schmid: Deugd en ondeugd door den schrijver van eustachia, de deugdzame meisjes enz. naar de tweede hoogduitsche uitgave. Met platen.
67927: WIMMER, O., H. MELZER, - Lexicon der Namen und Heiligen.
67905: WINCKEL, L.F.A., - De militaire loopbaan van Luitenant Generaal Karel v.d. Heijden.
61135: WINCKLER, GEORG GOTTFRIED (1710-1786) - Vuë des Ponts sur la Meuse a Roterdam (mirrored)
61910: WINCKLER, GEORG GOTTFRIED (1710-1786) - Vuë des Ponts sur la Meuse a Roterdam (mirrored)
61153: WINCKLER, JEAN BENOIT (17..-17..) - Vuë apres la Melckbrugg, sur la Spaarne a Haarlem (mirrored)
61241: WINCKLER, GEORG GOTTFRIED (1710-1786) ; PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vüe de la Maison Royale de Somerset avec l'Eglise de S. Marie a Londres
35532: WINCKLERUS, JOH. ANTONIUS, UIT HAMBURG; PRAESES: FABRICIUS, JOHANNES ALBERTUS - Dissertatio de haeresi & moribus Bogomilorum [...] Hamburg Konrad Neumann 1702
2784: WIND, S. DE - Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers, of oordeelkundig overzicht der inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden, van de vroegste tijden af tot den jare 1815. Middelburg 1835. Geb., 608+31 p.
52: WINKEL, J.W. TE, - ALBUM ACADEMICUM van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam, bevattende de namen der curatoren, hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1913, der rectores magnifici en secretarissen van den Senaat der universiteit van 1877 tot 1913, der leden van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium van 1851 tot 1913 en der studenten van 1799 tot 1913. Amsterdam 1913 Ca. 600 p.
35654: WINKEL, SYLVAIN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over het verloop van carcinoma .... Rotterdam Wenk & Birkhoff 1902
64914: WINKEL, J.W. TE EN HANNIE ZEEHUIZEN (VOORREDE), - tudentenzangen opgedragen aan den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium. T.g.v. de herdenking v.h. 285-jarig bestaan der instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam
38730: WINKEL, G. TE (ILL.) - Het Wilhelmus van Nassauwe, 's-Gravenhage, van Stockum, 1912, 40 pag., geïll.
4494: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws. Zutphen 1979, 304 p., geb.
56488: WINKLER, T.C., - Ons drinkwater en onze duinen, Haarlem 1867.
65664: WINKLER, GUSTAF HEORG, - Island. Seine Bewohner, Landesbildung und vulkanische Natur.
47654: WINKLER, T.C., - Memoire sur le Coelacanthus Harlemensis, Haarlem 1871, 16 pag.
64532: WINKLER, J., - Friesche Jonkvrouwen als "Maechden in den Hoeck" te Haarlem
42811: WINSEMIUS, PIERIUS - Vita, res gestae, et mors, illustrissimi principis Mauritii, princ. Auraicae. Franeker, Balck, 1625.
18821: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN; LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN - [Tooneelpoëzy]. Amsterdam, Pieter Meijer, 1774 en P.J. Uylenbroek, 1786; [gebonden met:] Artemines. Treurspel door Lucretia Wilhelmina van merken, onder de zinspreuk La vertu pour guide. Utrecht, gedrukt voor rekening van eenige onbaatzugtige kunstebeminnaars, 1774. [2 delen]
18819: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN; LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN - Tooneelpoëzy. Amsterdam, Pieter Meijer, 1774 en Pieter Johannes Uylenbroek, 1786. [2 delen]
18815: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN - Kaïn en Habel. Den welëerwaarden godgeleerden, den heere Jacobus Covyn [...] toegezongen. Amsterdam, Jan van der Linde, 1743.
63949: PIETER VAN WINTER - Proeve eener nieuwe overzetting van den Eneas, naar het Latijn
66436: WINTER, P. J. VAN, - Dr Leyds en Zuid-Afrika, Willem Johannes Leyds
22748: WINTERS - Oproep tentamen voor A.A.H.Winters, Hoogeweg 25b, Watergraafsmeer Amsterdam 1925. Manuscript, 1 p.
36746: WINTERSHOVEN, J.B. - Handboek voor liefhebbers van vreemde plantzoenen en tuiniers of aanleiding tot de kennis van alle in - en uitlandsche boomen en heesters, Utrecht, van Paddenburg 1795, 8 + 580 pag. Exemplaar zonder band ( Titelpagina aangegeten met verlies van enkele letters ).
59400: WINTERSWIJK, WILLINK, DIEPENVEEN. - Kwitantie van H. Willink & Co te Winterswijk voor A.C. Diepenveen te Amsterdam, 1932 (1 stuk). M14693
34290: WINTGENS, GUILIELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de praecipuis differentiis juris Francici et Neerlandici [...] 's Gravenhage J. Kips, J.H.z. 1838
23796: WINTGENS, W - Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten -Generaal, 1877-1879. 's-Gravenhage 1879, 391 pag.
32589: WINTGENS, EDUARD, UIT HEERLERHEIDE - Johannes Monnikhoff en zijn legaat. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1879
32849: WINTGENS, WILLEM JOAN, UIT 'S GRAVENHAGE - De rechtsvordering tot verkrijging der erfenis, volgens het Nederlandsch recht [...] 's Gravenhage Gebr. Giunta d' Albani 1874
34714: WISCHER, STEPHANUS, UIT SCHAFFHAUSEN, ZWITSERLAND - Dissertatio juridica inauguralis de testamentis juri naturae ignotis Utrecht Van de Water 1728
18833: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - De tooneelspeelkunst, inzonderheid met betrekking tot het treurspel, alsmede het nut en de zedelijke strekking des regelmatigen en beschaafden schouwtooneels, voorgesteld in twee voorlezingen bij het Genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid, in de jaren 1821 en 1822. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1826.
18832: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Vertrouwen op God. [1822].
18830: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Mengel- en tooneel poezij. Amsterdam, Gartman & Van der Hey, 1818-1821 [2 van 5 delen]
18831: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Mengel- en tooneel poezij. Amsterdam, Gartman & Van der Hey, 1818 [1 van 5 delen]
18829: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Mengel- en tooneel poezij. Amsterdam, Gartman & Van der Hey, 1818-1821 [3 van 5 delen]
18827: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Berijmde vertaling van het XIVde hoofdstuk van den propheet Jesaia. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1813.
39298: WISELIUS, S.I.; - Geschied- en regtskundig onderzoek rakende het eigenmagtig en afzonderlijk afdanken van krijgsvolk bij de Staten van Holland in den jare 1650, Brussel 1828, 196 pag., orig. karton.
32869: WISSE, ADRIAAN, UIT SEROOSKERKE - De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754. Proefschrift [...] Utrecht Schotanus & Jens 1933
34292: WIT, ALBERTUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu secundum jus novum Neerlandicum [...] Leiden Haak en Comp. 1835
32997: WIT, JAN JACOBUS DE, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1871
19512: WITH, ANDRIES DE - Verbaal gehouden by den heer Andries de With, raadspensionaris van Dordreght, ontrent het geene voorgevallen is in de Ridderschap in het beschrijven van de heeren van Marquette en van Sommelsdyk, op den 17 January 1619.
67263: WITHUYS, CAREL GODTFRIED, - Hollands Vlag. Uitboezeming op het vernemen van den heldendood vanJan Carel Josephus van Speyk; door C.G. Withuys.
22534: WITHUYS - Gedicht “Het verloren Kind, een tafereel uit den watervloed” door C.G. Withuys, 1825, manuscript, 4°, 3 p.
64730: WITHUYS, CAREL GODTFRIED, - De Prins van Oranje. Lierzang, door C.G. Withuys.
51958: WITKOVSKY, B., - Den oceaan over: Nederland en Belgie, Utrecht, De Roos, 1974.
18851: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS - Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het tempelfeest. Na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads Schouwburg. Briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1824.
18850: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS - Verhandeling over het puntdicht. Amsterdam, P.G. en N. Geysbeek, 1810.
18848: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND - Het vaderlyk huis. Tooneelspel. (Zynde een vervolg op De Jagers, een tafereel der zeden van het land). Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. Jan Dóll, 1805.
18847: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Het schimpdicht. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1801.
18845: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De bloedverwanten. Blyspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1811.
18840: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AMÉLIE-JULIE CANDEILLE - Catherine, of De schoone pachtster. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796.
18839: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); JEAN HENRI FERDINAND LAMARTELLIÈRE - Robert, of De struikrovers, tooneelspel. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1798.
16023: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Tableau d’Amsterdam, ou guide des étrangers par cette ville. Ouvrage nécessaire aux étrangers et même aux Amsterdamois, et ou est indiqué tout ce qu’il y faut connoitre et éviter, Amsterdam: L.A.C. Hesse, 1807.
64319: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Het leven en de verdiensten van Jacob Cats. In gesprekken. Met platen.
33928: WITSEN, NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de donationibus [...] Leiden Johannes van der Linden 1728
34074: WITSEN ELIAS, NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones de juribus et obligationibus cum tutoris, tum minorum, ex codice legum civilium [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
18844: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De bloedverwanten. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1798.
65300: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Gedichten van P.G. Witsen Geysbeek
65299: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Bloemenkorf van buitenlandsch vernuft. uitgestrooid op den Nederlandschen bodem, door P.G. Witsen Gijsbeek
32487: WITT, HERMANNUS CORNELIUS DE, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis quae examinat quid in diversis judicum sententius sit statuendum [...] Leiden Conrad Wishoff 1750
35946: WITT HAMER, CORNELIS DE, UIT GOES - Stellingen .... Leiden Van Doesburgh 1869
67555: WITT HUBERTS, W.J.A. DE, - Henri Eugene Philippe Louis d'Orleans, Hertog van Aumale. Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen.
35208: WITT HAMER, CORNELIUS DE, UIT GOES - Dissertatio juridica inauguralis de judice cantonali Leiden J.W. van Leeuwen 1835
66147: WITT, PIERRE DE;, - Lodewijk de Geer, Een patricier in de XVIIe eeuw, eene biographische studie door Pierre de Witt, in het Nederlandsch vertaald door A.M. Kollewijn Nz.
38340: WITT HUBERTS, F. DE - Zwaarddansen, Scheveningen z.j., [ 1932 ? ], 70 pag., geïll.
39254: WITT, PIERRE DE; - Une invasion prussienne en Hollande en 1787, Paris 1886, 304 pag., geb. in modern linnen band.
64728: WITT-GUIZOT, DE [HEYST, D.F. TRANSL.], - De kinderen geschetst en onderhoudende verhalen, door mevr. De Witt, geb. Guizot. naar het fransch door D.F. van Heyst. met zes plaatjes.
67440: WITTE, PETRUS DE, - Wederlegginge der sociniaensche dwalingen
60170: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - Dedication [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60172: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DE TWEEDE PLATTEGROND. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60174: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - HET TOONEEL VAN VOOREN, EN DE ZYGEVELD. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60176: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - BEELEDWERK BOVEN DE LYST DER ZYGEVELD. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60178: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DE EERSTE PLATTEGROND. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
68499: WITTE, A.J., - Zeeuwsche Kwartiestaten 1992-2000
54376: WITTE, JACOB EDUARD DE - Fragmenten uit de roman van mijn leven. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Grietje Drewes en Hans Groot. Hilversum, 1993.
34902: WITTEBOL, CAROLUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de sponsalibus Leiden A. Elzevier 1711
41346: WITTELOOSTUYN, J. V. - The classical long playing record: design, production and reproduction, Rotterdam 1997, 505 pag., geb., geïll., met stofomslag.
56564: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., - Admiraal Francois Wittert 1571-1610. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vestiging van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, z.pl., 1938.
5086: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Kwartierstaten betreffende het geslacht Wittert. Z.p. z.j., 327 p., geb.
6312: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Genealogie van het geslacht Wittert, addendum, z.pl. 1943, 412 p., geb., geïll., gedrukt op Oud-Hollands papier
6660: WITTERT VAN HOOGLAND EN EMICLAER, E.B.F.F. - De heeren van Hoogmade en De regenten van het Cornelis Sprongh van Hoogmade-hofje te Leiden.
32179: WITTERT VAN HOOGLAND, EVERARD BONIFACIUS FRANCOIS FREDERIK, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1904
65109: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., - Eenige kwartieren van de kinderen van Edward Bonifacius Francois Frederik Wittert van Hoogland en Christina Helena Snouckaert van Schauburg
5084: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Geschiedenis van het geslacht Wittert (Wittert van Hoogland en Emiclaer, Wittert van Valkenburg, Wittert van Bloemendaal, Wittert van der Aa), met de daaruit in vrouwelijke lijn gesproten familiën. 's-Gravenhage 1914, 2 dln., 1665+320+230 p., met 470 platen op kunstdrukpapier. Gebonden in 2 banden. Met het (veelal ontbrekende) Registerdeel.
7920: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Verslag aan Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende de tentoonstelling van het Gulden Vlies, in 1907 te Brugge gehouden.
4520: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Genealogie van het geslacht Rengers, Van Aylva Rengers, Van Welderen Rengers, Van Burmania Rengers. Overdruk Genealogische en Heraldische Bladen (1910), 85 p., echter met 7 pagina's illustraties extra.
32227: WITTEVEEN, FREDERIK, UIT METSLAWIER - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
67857: WITTEVEEN, W.G., - Het opbouwplan van Rotterdam in het museum Boymans 1941.
32065: WITTEVEEN, FREDERICUS, UIT METSLAWIER - Exercitatio academica ad locum codicis poenalis Galli de furtis [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1811
36288: WITTICH, JOHANN ESAIAS, KRETZSCHA-CIZENSIS; PRAESES: LANI, GEORG - Dissertatio politica de sex specibus juris Leipzig I. Tietze 1695
64980: WITTOP KONING, D.A., - Documents of Dr. D.A. Wittop Koning, apotheker, Beitrag zur rekonstruktion der matrikel der hohen schule zur Harderwijk and letter to A.G. van der Steur 24 april 1983 concerning orations of professors in Harderwijk.
37708: WITTOP KONING, D.A. - De penningen der Noord- Nederlandse ambachtsgilden, Amsterdam 1978, 188 pag. + 98 platen. Gebonden uitgave.
30796: WITTSTEIN, G.C. - De bereiding en onderzoeking van schei- en artsenybereidkundige praeparaten. Een practisch handboek voor apothekers, uit het Duits vertaald door J.P.C. van Tricht, Arnhem 1846, 669 + 67 pag., geïll. met I ( van II) uitslaande platen.
64298: WITZ, HARMANNUS, - Twist des Heeren met zijnen Wyngaart, Deselve overtuigende van misbruik zijner Weldaden / Onvruchbaarheid in't goede / en al te dertele Weeldrigheid in schadelijke nieuwigheden van Opinien, en schandelijke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zijn uyterste ongenade.
65365: WITZLEBEN, K.A.F. VON, - De blinde draaiorgelspeler, eene Geschiedenis uit de merkwaardige revolutie-dagen van julij 1830 te Parijs door A. von Tromlitz
18857: WOEDE - De kortswylige woede, of Klugtige liefderazerny, van den herder Ergastus, en zyne herderinne Asteria. In navolginge van den wanhoopenden minnaar Admeetus en deszelfs minnaresse Roozemond. Door eenen liefhebber der dichtkunst in rym gebragt, onder de zinspreuk Vis unita major. Leiden, etc., J. de Mair, etc., [1758].
19402: WOELDERINK, B. - Inventaris van het archief van het Huis Ten Donck.
68204: WOERDEN, G.J. VAN, - Fred. Steph. Kraayvanger. Voormalig R.K. Priester. geschetst naar "onze Pater"van Ds. W.R. Poolman. Met een woord ter inleiding van Dr. J. Herderschee.
18872: WOESTHOVEN, MARIA PETRONELLA ELTER, GEB. - Gedichten. Verzameld door J.M. Pfeil. Met een woord vooraf van J.J.L. ten Kate. Utrecht, C. van der Post jr., 1859.
18870: WOESTHOVEN, MARIA PETRONELLA ELTER, GEB. - Nederland en Frankrijk in maart, 1815. Lierzang. Amsterdam, Geysbeek & Comp., [1815].
25538: WOHLAUF, G. - Die Spiegelglasmanufaktur Grünenplan im 18. Jahrhundert. Hamburg 1981, 626 pag. geïll.
59389: WOII, DE GEER, HARTDORFF. - Handgeschreven brief van Jhr. D.J. de Geer (1870-1960) aan G. Hartdorff, gedateerd Soest, 29 october 1945. De Geer stuurt de "edito castigata" (gekuiste versie) van een eerder ter hand gestelde brochure [getiteld: Morgen rood, uitgegeven door Drukkerij "De Horizon", Kerkstraat 28a te Soest).
59395: WOII, ANNEXATIE, FRIESLAND. - A. Schaafsma, Annexatie is een levenseisch. Het Friesche standpunt. Z.pl. [Marsum], z.j.[1945]. [krt., 43 p., geniet; brochure]. Omslag gevlekt. M14688.
32471: WOLF, JACOB GABRIEL - Commentatio historico-juridica, de feudorum Imperii origine atque indole, sub primis Francorum regibus [...] Halle / Magdeburg Joh. Christian Hendel 1745
35546: WOLF, JOHANN CHRISTOPH - Ingeniis philosophiae cultoribus viris [...] de hodierno scepticismo philosophico eiusque causis ad audiendas praelectiones publicas [...] Wittenberg Christian Gerdes 1710
66279: WOLF, J., - De tabak en de tabaksfabrikaten, omvattend de geschiedenis, de teelt, de aard en de productie, de behandeling, de chemie en indeeling, het handelsverkeer, de wereldstatistiek, de beteekenis der tabak uit sociaal en hygiënisch oogpunt en ten opzicht der belasting zowel als de bewerking van tabak tot sigaren, sigaretten, rooktabak, pruimtabak en snuif. (...). Voor Nederland bewerkt door S.C.J. Bertram
64518: WOLFF, J., - Beschrijving van de Groote of St Bavo-kerk te Haarlem alsmede van het alom beroemde Orgel in dezelve,
32263: WOLFF, HEIJMAN MOZES, UIT ELBURG - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1872
16027: WOLFF, OSKAR LUDWIG BERNHARD - Belgien und Holland. Neue Ausgabe. Leipzig: Ch.E. Kollmann, 1880.
16026: WOLFF, OSKAR LUDWIG BERNHARD - Die gesammten Niederlande. Leipzig: Ch.E. Kollmann, 1844.
33926: WOLFF VAN WESTENRODE, FREDERICUS CHRISTOPHORUS HERMANNUS DE, UIT HARDERWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de jure legitimae portionis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1784
36356: WOLFF, JOHANN CHRISTIANUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: WERNSDORF, GOTTLIEB - De juramento in formulam Concordiae...adversus Leonhardum Christophorum Sturmium Wittenberg Gerdes 1721
65187: WOLFF, J., - Beschrijving van de Groote of St Bavo-kerk te Haarlem alsmede van het alom beroemde Orgel in dezelve,
65792: WOLFF, J., - Beschrijving van de Groote of St Bavo-kerk te Haarlem alsmede van het alom beroemde Orgel in dezelve,
42095: WOLFF, CHRISTIAAN - Grond-beginzelen van alle de mathematische wetenschappen, vertaald uit het Duits door J.C. van Sprogel, 3 delen. Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1738-1739. [gebonden met:] Dezelfde, Kort onderricht van de voornaamste mathematische schriften. Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1739. 208 pag.
35468: WOLFFERSDORF, HENR. GOTL. DE; PRAESES: HASSEN, MARTIN - Dissertatio ex jure gentium de iustis imminentem hostem occupandi causis [...] Wittenberg Kreusigius 1711
64354: WOLFFLIN, H, - The art of Albrecht Dürer
50836: WOLKAN, R., - Die Hutterer. Osterreichische Wiedertaufer und Kommunisten in Amerika, Wien 1918, 7+200 pag., geïll.
67064: WOLLESWINKEL, E.J., - De portretten van Petrus Scriverius en zijn familie.
35694: WOLTERSON, PAULUS, UIT AMSTERDAM - Quantitatieve betrekking tusschen vagusprikkeling en hartswerking Haarlem Kleynenberg 1907
18873: WOLZOGEN, ERNST VON; F.Z. MEHLER (VERT.) - De kinderen van hare excellentie. Roman. Amsterdam, A. van Klaveren, [1889].
36354: WONNERUS, JOANNES, UIT SCHAESBURG; PRAESES: DEIJLING, SALOMON - De Ascetis Wittenberg Gerdes 1703
16029: WOOD, CHARLES W. - Door Nederland. Uit het Engelsch van Charles W. Wood, door C. Baarslag. Met eene voorrede van P.J. Veth, hoogleeraar te Leiden. Met 57 houtgravures. Haarlem: Erven F. Bohn, 1878.
59200: WOODRUFF, ELMER, - Profetie en visioen aangaande het jaar 1889, Amsterdam 1873, 16 pag.
2812: WOODWARD, JOHN; GEORGE BURNETT - A Treatise on heraldry, British and foreign. Volume I and II, Edinburgh 1892, 858 pag. Geb.
18875: WOORDT, ANTONIJ VAN DER - Gedichten. [z.p.], [z.n.], 1795.
54384: WÖRENKAMP, H. EN G. PERKAUF - Erziehungs-Flaggellantismus. Sexualkundliche untersuchungen und ihre ergebnisse. Wenen, 1932.
57516: WORMSBECHER, H.; - Klapper op de im,post op het trouwen van Texel, Arnhem 1978, gebonden in geheel linnen, 104 + 64 pag.
31034: WORMSBECHER, H - Genealogie Plaatsman, Arnhem 1983, 61 pag.
18878: WORMSER, JOHAN ADAM - Revolutie en Evangelie. Een zang aan het einde der 19e eeuw. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1893.
18877: WORMSER, JOHAN ADAM - Gedichten. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1892.
66463: WORMSER, J.A., - Petrus Jacobus Joubert, door J.A. Wormser.
37330: WORMSER, J.PH. - Het goudleder, afl. van Bouwkunst, uitg. My. tot Bevordering der Bouwkunst, 's- Gravenhage 1913, 43 pag., geïll.
68374: WORP, J.A., - Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg 1496-1772 uitgegeven met aanvulling tot 1872 door Dr. J.F.M. Sterck.
34458: WORST, JOHANNES HUIBERTUS, UIT EPE - Het rechtskarakter der beneficiaire aanvaarding Amersfoort G.J. Slothouwer 1891
35336: WORST, H.G.W. - Prent op de promotie van Mr H.G.W.Worst, naar een tekening van T. Leeser 1929
66446: WOUBRUGGE, - Lot with two photo christmas cards of Woubrugge Jachtwerk [1957 and 1967], 6 cuttings and 2 picture postcards of Woubrugge,
56566: WOUDE, TH. W. V.D., - Alcoholgebruik bij kinderen. Rapport n.a.v. het oordeel van Amsterdamsche kinderartsen, Amsterdam, 1894.
6636: WOUDE, A.M. VAN DER, - Nederland over de schouder gekeken.
21112: WOUTERS, D. EN J. MOORMANN - Het straatlied. Nieuwe bundel. Amsterdam 1934, 304 pag., geïll.
56480: WOUTERS, W.W., - De azijnbereiding, enz, door H.Linse, civiel ingenieur, vooral met betrekking tot het daarin ontwikkelde belastingstelsel op de azijnmakerijen van de derde klasse, 's-Gravenhage 1855, 20 pag., orig. bedrukt omslag.
38140: WOUTERS, D - De vrolijke lachduif. Humoristische liederen, 's- Gravenhage 1943, 140 pag., geb., geïll.
38532: WOUTERS, D - Na veertig jaar, documents- humains. Zuid- Afrika en het lied van de straat in Nederland in het laaste kwart der negentiende eeuw, Nijmegen 1940, 122 pag., geïll.
2814: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. Leiden 1901, 420 p.
64342: WRIGHT, T., EVANS, R.H., - Historical and descriptive account of the caricatures of James Gillray comprising a political and humorous history of the latter part of the reign of George the Third
30414: WRIGHT, TH. - Histoire de la caricature et du grotesque. Nouvelle edition, Parijs, Garnier, [ 1903? ], los in papieren omslag.
60530: WTENBROUCK, MOYSES VAN (1595-BEFORE 1647) - The departure of Hagar (Genesis 21:9-13)
60532: WTENBROUCK, MOYSES VAN (1595-BEFORE 1647) - Samuel makes Saul king of Israel
63735: WTTEWAALL, DR J., - Landhuishoudelijke Courant. Weekblad voor den Nederlandschen Akkerbouwer, Veehouder, Houtteler, Boomkweeker, Warmoezier en Grondeigenaar
36500: WTTEWAALL, GERARD - Redevoering over de landhuishoudkunde ....aanvaarding hoogleeraarambt Leiden -- 1822
23502: WULFEN, JOH. VAN - Sprekende letterbeelden, grondslag voor het eerste leesonderwijs. Verbeterde uitgave, Hilversum, Joh. Geradts [ca.1890], bij Tresling & Co te Amsterdam, 36 in kleur gelithografeerde bladen ( 47 bij 30 cm.). Johan Van Wulfen ( 1838-1912) schoolhoofd te Laren. De eerste druk van deze veel gebruikte leesmethode dateerde uit 1885 en telde 18 platen. Het bij deze platen behorende tekstboekje is niet aanwezig. De aangeboden map is uiterst zeldzaam: niet in NCC, slechts éénmaal in JAP. Twee bladen met scheurtje, rug beschadigd.
66341: WULFFEN, E., - Der Sexualverbrecher. Ein Handbuch für Juristen, Verwaltungsbeamte und Ärzte. Mit zahlreichen kriminalistischen Originalaufnahmen.
67220: WULFFTEN PALTHE, A.A.W. VAN, - Levensschets van Mr. J.W. Racer.
47560: WULMS, G. EN J. SMEYERS, - Het reisjournaal van Simon Michael Coninckx (1772-1775). Inleiding en tekstuitgave, 2 delen, oblong, Brussel 1997, 247+225 pag., geïll., 2 delen in papieren omslag.
2816: WUMKES, G.A. - Stads- en dorpskroniek van Friesland. Deel I 1700-1800; deel II 1800-1900. Leeuwarden 1930-1934. Geb., geïll.; 586, 859 p.
59360: WUMKES, G.A. - Paden fen Fryslân. Samle opstellen., 4 delen (deel I, II en III met linnen kaft en deel IV deels linnen deels gekartonneerd), Boalsert 1932-1943.
39834: WÜPPERMANN; - Nederland onder de Fransche heerschappij 1795-1813, Amsterdam z.j., 540 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
41778: WUPPERMANN, W.E.A. - Augustus 1831-1891. Een woord tot herinnering en opwekking, Utrecht, Beijers, 1891, 23 pag.
20230: WURFBAIN, M.L. E.A. - Catalogus van de schilderijen en tekeningen. Leiden, De Lakenhal, 1983, 436 p., geíll.
2818: WURZBACH, A. VON - Niederländisches Künstlerlexicon. 3 dln. in 2 bdn.
28958: WÜRZNER, M.H. E.A. (RED.) - Aspecten van het interbellum, Leids kunsthistorisch Jaarboek 7 ( 1988 ), 's-Gravenhage 1990, 399 pag., geb., geïll., met stofomslag.
33103: WYBENGA, SCHELTO, UIT FRANEKER - Disputatio juridica inauguralis de puniendo delinquendi conatu secundum codicem poenalem gallicum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
67056: WYBENGA, A.M., - "Ut 'e Patriotte-tijd"
33924: WYBO, JOANNES, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis. Tribonianus ab emblematibus Wissenbachii liberatus [...] Utrecht Alexander van Megen 1729
31793: WYBRANDI, CORNELIS, UIT LEEUWARDEN - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1869
67207: WYCK, B.H.C.K. VAN DER, - Allard Pierson. Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen. Redactie: Dr. E.D. Pijzel.
31725: WYCKERHELD BISDOM, DIDERICUS RUDOLPHUS, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale, de legitimatione ejusque effectibus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
36458: WYNPERSSE, DIONYSIUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio literaria inauguralis de xenocrate chalcedonio philosopho academico Leiden Hazenberg 1822
65014: WYNPERSSE, SAMUEL JOANNES VAN DE, - De verheugde kamerling geschetst, in eene leerrede, over Hand.VIII. vs.39b. Door Samuel Joannes van de Wynpersse, A.L.M. Phil. Doct. Uitgesproken te Amsteldam in de Amstel-Kerk, den 1 Aug. 1790.
33922: WYS, CORNELIUS DE, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de vicaria pro illustribus jurisdictione [...] Utrecht Joannes Broedelet 1759
51105: WYSZ [= WYSS / WIJSZ], J.R. - De Zwitsersche Robinson Crusoe of de met vrouw en kinderen gestrande Zwitsersche predikant. 2 delen, 2e druk, Amsterdam, Otto, 1836.
33105: WYT, WZ., MELCHIOR, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Rotterdam M. Wyt & Zonen 1897
42779: XAVERIUS, FRANCISCUS - Epistolarum libri IV. Vertaald uit het Spaans in het Latijn door Horatius Tursellinus. Antwerpen, Plantijn, 1657.
23898: XENOFONHIST - Xenofons Feldzug des Cyrus und ruckzug der Hellenen aus Asien, ubersetzt und erlautert von A.G. Becker, Halle 1802, 48+383 pag., met gegraveerde uitslaande kaart van Turkije e.o. Origineel karton.
18887: YATES, EDMUND HODGSON; SIMON JACOB ANDRIESSEN - Gezocht maar niet gevonden. Vertaald uit het Engels. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1873. [2 delen]
22292: YMUIDEN, HOOGOVENS, SMEENK - “De brief bij de K.N.H.S.” gedrukt boek aangeboden aan mejuffrouw H.B.P.J. Smeenk bij haar vertrek op 30-9-1941 door directie en personeel van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te Ymuiden. Gedrukt in 7 exemplaren. (Dit is nr. 5.) Gebonden.
65386: MISS YONGE, - Violette, of De schoonzuster uit het Engelsch door Miss Yonge, schrijfster van de erfgenaam van Redcliffe
23948: YOUNG, E - The complaint or night thoughts on life, death and immortality, to which are added a paraphrase on part of the book of Job (...). Londen 1795 (4)+380 pag., half leather, 16°.
18888: YOUNG, EDWARD; ADRIANUS CORNELIS SCHENK (VERT.) - Nachtgedachten. Vertaald uit het Engels. Den Haag, J. Immerzeel, jr, 1805-1823. [9 delen in 4 banden]
65318: YOUNG. A., - A short history of The Netherlands (Holland and Belgium) by Alexander Young, fully illustrated
52370: YPEIJ, A. EN I.J. DERMOUT, - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk, 4 delen, Breda 1819-1827, ca. 2500 pag., origineel kartonnen omslagen.
16742: YSSELMEER - Rond het Ysselmeer. Gids voor toeristen te voet, per rijwiel en per auto. ‘s-Gravenhage, A.N.W.B., [1950], 95 p.
16743: YSSELMEER - Kaart voor zeil- en motorjachten: IJsselmeer met randmeren, Uitg. door de Chef der Hydrografie, ‘s-Gravenhage, editie 1981.
23000: YSSELSTEIN - Dossier met aantekeningen en fotokopieën betreffende topografische afbeeldingen betreffende IJsselstein. Ca. 65 p, 20e-eeuws.
22963: YSSELSTEIN, VAN DE VELDE, PRINCE, SCHOTTELINK, LOWE - Album amicorum in de vorm van een doosje met losse blaadjes van Henrie ........, waarschijnlijk te Ysselstein, 1852-1854.
16744: YSSELSTEIN - Gids voor IJsselstein. De Stichtsche Kersenstad. Uitg. V.V.V. IJsselstein, 1935, 56 p.
66022: YSSELSTEYN, H. A,. VAN, - De Haven van Rotterdam. {Rotterdam Harbour]
31583: YSSELSTEYN, NICOLAAS JAN VAN - Over den invloed van de kerkelijke wetgeving der middeleeuwen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1857
2842: YSSELSTEYN, N.J. VAN - De Fransche protestanten en de Nederlandsche Republiek in den jare 1625. (Diss.) Leiden 1857, 115 p.
37860: YSSELSTEYN, G.T.V. - Tapestry. The most expensive industry of the 15 and 16 centuries, 's- Gravenhage 1969, 232 pag. + 234 afb., geb., geïll.
65154: D'YVOY VAN MYDRECHT, M.L., - Voordragt van Max. L. Baron d'Yvoy van Mydrecht, schrijver der twee brieven geteekend Q.N., in den Algemeenen Kunst- en Letterbode voor 1826, no. 25 & 38, Nopens hetgeen in dat weekblad, in de Weegschaal no. 9 voor 1826, en in de onlangs uitgegeven twee brieven over de Ridderorde van St Jacobs Broederschap, tegen gemelden schrijver (...), geschreven is geworden door F.G. Baron van Lijnden van Hemmen.
68061: ZAALBERG PZ, J.C., - Twee brieven aan mijne Roomsch-Katholieke medechristenen, tevens ter beantwoording van Pater A. Frentrop en Professor J. C. H. Mure´ : woorden van waarheid en liefde. Eerste brief: Strijd. Strijders. Wapenen.
67883: ZAALBERG PZ, J.C., - De "Waarheid"(?) van Ds. Schuurman, door J.C. Zaalberg, Pz. Naschrift tot: Eene Verklaring, eene Briefwisseling en een treurig Geschiedverhaal.
54400: ZAALBERG PZN., J.C. / G.H.LAMERS / E.A. - Het eerste woord eens nieuwen levens. Toespraak na herstelling in eer en ambt. Gehouden in de zaal Frascatie te 's Gravenhage. Alkmaar, P. Kluitman, 1868. [met:] G.H. Lamers, De synodale uitspraak in de zaak van Dr. J.C. Zaalberg Pzn. onderzocht en beoordeeld, 's Gravenhage, A. v. Hoogstraten, 1868. [met:] Memorie bij het verzoek om herziening der synodale uitspraak in zake Dr. J.C. Zaalberg Pz. aan de buitgewone synode van 1868, overgelegd door den kerkeraad der NH Gemeente te 's Gravenhage. 's Gravenhage, Van Hoogstraten, 1868. [en met:] Een woord tot de gemeente bij de herstelling van Dr. J.C. Zaalberg Pz. in zijn kerkelijk ampt, uitgegeven door den kerkeraad. 's Gravenhage, Van Hoogstraten, 1868.
16747: ZAANSTREEK - De Zaanstreek voorheen en thans, door S. Lootsma. Uitgave van K. Blees Gz, J. Bruin Az (....), [Zaandam 1931], oblong, 48 p.
16746: ZAANSTREEK - De Zaanstreek. Uitg. Zaansche V.V.V. [1941], 44 p.
8723: LANDMAN; FRIEDRICH WILHELM ZACHARIAE - De godvruchtige landman. Amsterdam, Wed. Loveringh en Allart, 1778. [Gebonden met:] Bespiegelingen over de vier getyden van den dag. Dichtstuk in rymelooze vaarzen van den heere Zacharia. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, David Weege, 1772.
67254: ZACHMOORTER, H. MICHIEL, - Thalamvs sponsi oft t' Bruydegoms beddeken (...) ghedeelt in twee deelen (...).
55584: ZAFFONATO, A., NAAR SINGLETON - Prent: 'Louis XVI in the Temple at Paris, at the awful moment of making his will, and uttering the above words - N'ayant que Dieu pour temoin. Testament de Louis XVI'. Grote ovale gravure door A. Zaffonato naar Singleton. De koning zit in zijn cel, pen in de hand, papieren en crucifix op tafel. 1793.
36094: ZANDEE, J. - De messias Leiden Brill 1970
16762: ZANDVOORT - Zandvoort. Holland. [Fraaie plattegrond met vogelvluchtafbeeldingen.] Zandvoort, D. v.d. Mije, 1952, 46x60 cm.
16758: ZANDVOORT - Zandvoort als vacantieoord en woonplaats, door J. de Bruin. Uitg. V.V.V. [1935], 112 p.
16759: ZANDVOORT - Zandvoort als vacantieoord en woonplaats, door J. de Bruin. Uitg. V.V.V. [latere druk dan die uit [1935], met op omslag: 1937], 112 p.
16755: ZANDVOORT - Zandvoort en omgeving. Uitg. P. Saaf, Zandvoort [1918], 76 p.
16753: ZANDVOORT - Führer des Nordzeebades Zandvoort (Holland), Zandvoort, P.L. de Vries, 1913, 80 p.
39862: ZANEN FLOR.FIL., JACOBUS VAN ( UIT LEIDEN ) - Disputatia juridica inauguralis de actionibus ex dominio oriundis. Leiden, A.Elzevier 1683, (20) pag., blauw papieren omslag.
56644: ZECH, L.A., - These inaugutales de seqvestro publico, Utrecht, v.d. Water, 1705.
25308: ZEEGERS, L. TH. - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam, Amsterdam 1853, 4 + 497 pag., geb., geïll. met gelithografeerde platen.
16766: ZEELAND - Zeeland wacht U! Uitg. Prov. Zeeuwsche V.V.V., z.pl. [1939], 28 p, oblong.
16765: ZEELAND - Naar en door Zeeland. Uitg. Prov. Zeeuwsche V.V.V., samengesteld door Dirk L. Broeder, 2e druk, Middelburg, G.W. den Boer, 1937, 28 p.
16764: ZEELAND - Zeeuwsch Foto-album, Uitgave en druk van G.W. den Boer, Middelburg [ca. 1930?], groot 4°, 40 p.
16763: ZEELAND - Invigorating Zeeland (Holland). Holland’s quaintness and beauty, happy combination of land and sea. Uitg. Official Tourist Office, Den Haag [ca. 1930?], 44 p.
61810: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Wijk te Duurstede / Sloth tot Wijk te Duurstede
61804: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Het Valkhof tot Niemegen
61806: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Rheenen
61802: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Woudrichem
61800: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Bosch van Klaarenbeek
61808: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Buuren / Kasteel te Buuren
56244: ZEEMAN, H, - Herinnering aan het feestelijk bezoek van Z.M. den koning en Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij het twintigjarig bestaan van de Societeit Claudius Civilis. Niet in de handel, 1871, 34 pag., geb. in orig. karton.
63961: H. ZEEMAN - Het leven en de daden van Fredrik Hendrik, Prins van Oranje-Nassau. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen.
34046: ZEGERS VEECKENS, NICOLAUS EGBERTUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de emancipatione ex principiis potissimum juris Neerlandici ex antiquis patriae moribus [...] Amsterdam J.H. en G. van Heteren 1839
38610: ZEGERS VEECKENS, P. E.A. ( RED.). - Oranje nummer van het Marineblad 31 augustu1898, Den Helder 1898, 276 pag., geb., geïll. Bibliotheekstempel.
18906: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Gedichten. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1866].
18905: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Sprokkels. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1861].
18902: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN (VERT.); J.W. WARRE TYNDALE - Bürgers en Amstels Leonora. Een spoorweg romance. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1849.
18900: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem II. 3e druk. Dordrecht, H. Lagerwey, 1851.
18901: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Eene avondpartij. Dordrecht, H. Lagerweij, 1843.
18899: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem II.
65512: ZEGGELEN, M. VAN, - Letter by Marie van Zeggelen from Drumpt (pension Welgelegen) 29 maart 1944 to C.M.J. de Jongh, concerning his suggestions for "Liefde in Kennemerland"
52134: ZEGGELEN, W.J. V., - Costerliedjes. Souvenir aan Haarlems Julijfeesten in 1856, Haarlem 1856.
51774: ZEILER, M., - [Topographia Germaniae-inferioris vel, Circuli Burgundici.... oder Beschreibung.... Orter Niderlandischen XVII Provintzen, Frankfurt, Merian, 1654], 283+(20) pag.
14554: ZEINEN - Zeinen omme agtervolgt te worden by de hoofd-officieren en capiteinen van Haar Ed. Mog. Resorte, geordonneert tot het doen der Convoijen van koopvaardyscheepen. Als mede by de koopvaardyschippers, die haar onder de protectie van de voorsz convoijen zullen begeeven, en zulks op de boete en de poene daar by gestatueert, n.p., n.d. [ca 1782], 4º, 44 p., with two engraved folding plates, each 35 x 23 cm, one with the pictures of 13 handcoloured flags and one “Tafel voor de particuliere capiteyns” with 10 coloured pennants.
31581: ZEITZ, IOANNES FREDERICUS THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Specimen litterarium inaugurale continens observationes criticas in Plutarchi vitam arati [...] Amsterdam C.A. Spin en zoon 1851
57676: ZELANDUS [=J.C. V.D. BROECKE], - Zeelands vernedering. Open brief aan de Zeeuwse afgevaardigden der Staten Generaal, betreffende den Zeeuwsch-Limburgschen spoorweg, 2e oplage, Middelburg 1858.
67958: ZELDAM GANSWYK, D. J. TEN, - Viering van het vijf en twintigjarig feest ter gedachtenis van de aanvaarding der betrekking van Gouverneur van Zuid-Holland, door Zijne Excellentie den Grave van der Duijn van Maasdam
53175: ZELDER VAN BEVEREN, G. VAN / A. BICHON / M. V. NIEVELT / J.G.LUYKEN - Deductie. Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch, impt. van mandement van revisie, prodeo, contra mr. Willem Gerrit Dedel, Salomonsz, hoofd-officier der stad Amsterdam, r.o. ged[aagd]e. [gebonden met:] Deductie mr. Willem Gerrit Dedel, Salomonsz, officier der stad Amsterdam, r.o., gedaagde bij mandament van revisie, pro deo, contra Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch, impetrant in het voorsz. cas. [en met:] Vonnis van [...] schepenen der stad Amsterdam, in dato 16 January 1776, als mede de confirmatoire sententien van beide de hoven van justitie in dato 19 December 1776 en 8 July 1777, mitsgaders de sententie in revisie, in de zaak van mr. Willem Gerrit Dedel [...] contra Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch. z. pl. [1778].
56490: ZELLING, E.J., - De kleine speelgenooten of derde leesboek voor de lieve kleinen, 3e druk, Winschoten, Huisingh, 1849 (?), 24 pag., geïll.
18907: ZEMEL - Nieskruiden, of 50tal snuifjes, aangeboden door dr. Zemel. 1868.
16040: ZENUTI, ERNESTO - Vita Olandese. Studi e impressioni di un giornaliste. Florence: Bemporad & Figlio, 1897.
47528: ZERBOGLIO, A., - Barga ( memorie e note vagabonde) con Xilografie di Balduini, Bargo, 1929, 156 pag., full leather binding, ill.
16041: ZESEN, PHILIPP VON - Beschreibung der Stadt Amsterdam: darinnen von derselben ersten Ursprunge bis auf gegenwärtigen Zustand [...]. Amsterdam: J. Noschen, 1664.
31755: ZEVEN, PETRUS ADRIANUS, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Groningen G.A. Evers 1901
3748: ZEVEN, A.C. - Hissink 1. Genealogieën in wording. Wageningen 1976, 95 p., gestencild. Met een aantal aanvullingen, ca 50 p. In klemband
32473: ZIEGENHORN, CHRISTOPH GEORG VON - Iuris civilis Romani de possessione et iuribus ex ea enatis eive concessis doctrina [...] Jena Franciscus Bortoletti 1734
18004: S.C. (VERT.); F.W. ZIEGLER - De huisdokter, blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Wed. L. van Hulst en Zoon, 1817.
36136: ZIEGRA, CHRISTIANUS WILHELMUS , UIT WITTENBERG; PRAESES: ZIEGRA, CHRISTIAN SAMUEL - Excercitatio politica de monasteriis pontificiorum ab oneribus tempore belli Turcici non penitus exemptis Wittenberg Matth. Henckel 1686
18909: ZIELENTROOST - Den dobbelen zielentroost ende vaderlyke leeringe, troostelijk voor de godvrugtige christene zielen, gesteld by maniere van saemenspraeke tusschen eenen vader en zyne kinderen. Verklaerende de tien geboden Gods, de zelve uytleggende en met voorbeelden bewyzende. [...] Gent, J. Begyn, [ca. 1780?].
23006: ZIERIKZEE - Genealogisch schema, d.d. 1740, met de nakomelingen van Willem Classe, vleeshouwer en Pietertje Jacobs, beide van Zierikzee, getrouwd 27-1-1591. Namen: Willemse, Claasse, Smidtegeld, Van den Busse, Roskam, Schuirbecque, Lucasse, De Vos, Smidts, Wildschut, Van der Meer, Mulok, Van der Schatte. Van den Hove, Van der Os.
16780: ZIERIKZEE - Een wandeling door Zieriksee. Zieriksee 1949, 21 p.
16778: ZIERIKZEE - Gids voor Zierikzee en omstreken. Uitg. V.V.V., Zierikzee, v/h Lakenman & Ochtman [ca. 1910], 78 p.
16779: ZIERIKZEE - Kom de stadspoorten binnen van Zierikzee. Uitg. V.V.V., [ca. 1930?], 7 p.
16777: ZIERIKZEE - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland. Uitg. V.V.V., 2e druk, Zierikzee, Ochtman, [ca. 1897], 90 p.
6354: ZIJL, TH.P. VAN - Het Westlandse geslacht Van Z(e)ijl, I, Het nageslacht van Kors van Zijl en Jacoba Pieterse van der Werff, Nijmegen 1969, 67 p.
2868: ZIJLSTRA-ZWEENS, H.M. - Of his array telle I no lenger tale. Aspects of costume, arms and armour in Western Europe 1200-1400. (Diss.) Amsterdam 1988. Geïll., 142 p.
68221: ZIJLSTRA, W.C., - Den Zeusen Beesem Catalogus van de Nederlandse Pamfletten ( alsmede de Niet-Zeeuwse plakkaten en ordonnanties ) tot en met 1795 aanwezig in de Zeeuwse Bibliotheek
23180: ZIJP, VAN - Familiewapen Van Zijp, tekening met kleur op grijs papier, 18x15 cm, in lijst achter glas (met lijst 42x32 cm).
22248: ZIJPE - Lijst van 't stoelengeldt 1781 van Groote Sloot Oostzijde; Oudesluis; Groote Sloot Westzijde; Lagedijk; 't Zandt, folio, 2 p, ca. 100 namen met bedragen. Beschadigd door vocht.
22246: ZIJPE, SWAAN, RAS - Aanslagen voor Pieter Swaan voor de verponding, molengelden, en armengeld over 1779, met kwitantie voor ontvangst door mr. Daniel Ras te Alkmaar.
36687: ZIJPP, N. VAN DER - De belijdenisgeschriften der Nederlandse doopsgezinden Haarlem Tjeenk Willink 1954
65769: ZIJTSEMA, J., - De aardbeving op het eiland Martinique, melodrama in vier bedrijven, voorafgegaan door een voorspel (prologue), naar het Fransch van Dennery.
65770: ZIJTSEMA, J., - De aardbeving op het eiland Martinique, melodrama in vier bedrijven, voorafgegaan door een voorspel (prologue), naar het Fransch van Dennery.
15954: ZILCKEN, PH. - Paul Verlaine, Lettres à propos de Quinze jours en Hollande et documents inédites. Lettre-préface par Stéphane Mallarmé. 2de vermeerderde druk. Parijs 1922.
37728: ZILCKEN, PH. / POORT. J. - H.W. Mesdag. The painter of the North sea, London etc. 1896. Reprint 's- Gravenhage 1996, 40 pag., geïll., geb.[ Very nice copy ]
30720: ZILCKEN, PH. - Peintres Hollandais Modernes. Notes, Amsterdam, Schalekamp, 1893, 182 pag., geïll, los in band.
33920: ZILLESEN, GULIELMUS JOANNES - Oratio de munere rectoris gymnasii literarii [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1820
35356: ZILLESEN, H. - Prent op de promotie van Mr H. Zillesen Leiden Somerwil 1880
4978: ZIMMERMAN, A.E. - Afstammelingen uit het geslacht Vrolik. [Zutphen 1916], 22
47538: ZIMMERN, A., - Old tales from Rome, London 1904, 294 pag., geb., geïll. Good copy.
27990: ZINNICQ BERGMANN, F.J.E. V. - De oorsprong van het tiendrecht en van het recht van collatie in Nederland, 's-Hertogenbosch 1861, 176 pag., geb.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/14