Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31777: ZINNICQ BERGMANN, EMILE HENRI JOSEPH MARIE VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1870
18910: ZINRYK - Zinryk en schertzend woordenboek. Amsterdam, S.J. Baalde, 1759-1761. [3 delen]
42275: ZIPPERLEN, W. - Geillustreerd veeartsenijkundig handboek voor elken landman, voor ieder die dieren of vee houdt. Utrecht, 1871.
18912: ZOET, JAN - 't Leven en bedrijf van Clement Marot, op 't nieu vermeerdert en verbetert. Utrecht, 1719.
55678: N.N. / JAN ZOET - Wonderlikke voorzegging, gedaan binnen Londen, door de hof-nar van Karel Stuart, koning van Groot Brittanjen, Vranckrijk en Yrland, aen den dis van de voornoemde Majesteyt. Z. pl.
64391: ZOET, JAN, - d'Uitsteekenste digtkunstige werken door Jan Zoet, Amsterdammer. Bestaande in verscheiden Ernsthaftige en boertige stoffen. Naa zijn leeven byeen gebragt, Door Een Liefhebber der Neederduitsche Digtkunst. Als meede het toneel-spel, Genaamt Hel en hemel. Den Tweeden Druk. Beneffens eenige Graf-schriften door verscheide Liefhebbers op de zelve.
35852: ZOETELIEF, HENRICUS, UIT BATAVIA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1871
65265: ZOETHOUT, D.A., - De Courant. Populair Wetenschappelijk Nederland No. II.
68098: JOH. ENSCHEDÉ EN ZONEN, - Letterproef, boek- en fantasieletter, initialen, muziek, ornamenten, teekens, spelen, koperen lijnen, schaduwvignetten, wapens enz.
16181: BERGEN OP ZOOM - Oud-Bergen, Wouw, Halsteren, door G.C.A. Juten, pp 145 t/m 228 van Oudheidkundig Jaarboek 1924.
16180: BERGEN OP ZOOM - De stad Bergen op Zoom in verleden en heden, door H. Levelt, Uitg. Gemeentebestuur, A’dam, Alta, 1924, 64 p.
16179: BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom als woonplaats. Uitg. door de VVV, Bergen op Zoom, Juten, [1921] 76 p, oblong.
35480: ZSCHOCHE, CARL FERDINAND; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS CHRISTIAN - Historia comitum Consistorianorum in imperio orientis [...] Wittenberg Samuel Creusigius 1720
68527: ZSCHOKKE, H., - Alamontade, de Galeislaaf. Een boek voor onbedorven harten, die aan godsdiensttwijfel lijden. Naar het Hoogduitsch van Heinrich Zschokke, Schrijver van de Uren aan de Godsdienst gewijd, door Dr. Jos. Oliv. Josset.
18920: ZSCHOKKE, HEINRICH - Oud en nieuw. Verhalen. 2e druk. Volks-uitgave. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856.
18921: ZSCHOKKE, HEINRICH - Scherts en ernst. Verhalen. 2e druk. Volks-uitgave. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1857.
18919: ZSCHOKKE, HEINRICH - Ernst en luim. Verhalen. 2e druk. Volks-uitgave. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856.
18927: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS - Gesner, of Het Zwitzersch huisgezin. Tooneelspel. 2e druk Amsterdam, Abraham Mars, 1802.
18926: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS (VERT.); ANTOINE JEAN BOURLIN DUMANIANT - De edelmoedige dragonder. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1790.
18925: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS (VERT.); JEAN-FRANÇOIS DUCIS NAAR WILLIAM SHAKESPEARE - Hamlet. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 5e druk. Amsterdam, M. Westerman & C. van Hulst, 1826.
65764: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS, - Gesner, of Het Zwitzersch huisgezin; Tooneelspel.
65766: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS, - Hector, treurspel, vrij gevolgd naar het Fransche van den Heer Luce de Lancival.
65767: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS, - Hector, treurspel, vrij gevolgd naar het Fransche van den Heer Luce de Lancival.
65765: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS, - Gesner, of Het Zwitzersch huisgezin; Tooneelspel.
18924: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS (VERT.); JEAN-FRANÇOIS DUCIS NAAR WILLIAM SHAKESPEARE - Hamlet. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1819.
65768: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS, - De edelmoedige. Vrij naar het Fransch van Dumaniant. Op nieuw voor Rederijkers bewerkt.
16784: ZUIDLAREN - Toeristengids van Zuidlaren. Uitg. V.V.V. [ca. 1975], 16 p.
35334: ZUIJDERHOUDT-HULST, WILHELMINA ANNECHIENA, UIT GRONINGEN - Geschiedenis van de Goudse librije gedurende het verblijf in de St. Janskerk Meppel Krips 1976
54414: ZURCK, EDUARD VAN - Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant en het ressort der generaliteit kortelyk is begrepen [...] met een vervolg [...] van mr. P. van der Schelling. 3e druk, Rotterdam, J.D. Beman, 1738.
66869: ZUST, RUTH, - Die Grundzuge der Physiognomik Johann Kaspar Lavaters. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwurde der Philosophischen Fakultat I der Universitat Zurich.
16786: ZUTPHEN - Zutphen en omstreken. Gids voor touristen. Uitg. Verfraaiings-Vereeniging “Zutphania” [ca. 1898], 32 p.
16787: ZUTPHEN - Gids voor Zutphen en omstreken met plattegrond. Uitg. V.V.V. [ca. 1900], 36 p + gevouwen omslag.
16785: ZUTPHEN - Geïllustreerde gids voor Zutphen en omstreken, bewerkt door J.A. Bientjes en J. Gimberg. Zutphen, Thieme, 1889, 40+128 p.
16043: ZUTPHEN, A. VAN - Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht. Gorinchem: J. van der Wal, 1820.
59409: ZUTPHEN, TURFHAVEN, VISCHPOORT, BADINRICHTING. - Opgeplakte foto uit 1875 van Zutphen met op achtergrond de Walburgkerk, Vispoort, op voorgrond de Turfhaven en het overwinterend badhuis. Vouw in rechterbovenhoek. M14702
59411: ZUTPHEN, 80-JARIGE OORLOG. - Twee prenten van Zutphen uit Historie der Nederlandtsche geschiedenissen van den jaere 1566 tot den jaere 1612 in het corte ghebracht ende in den jaere 1612 tot den jaer 1618 ghecontinueert ende vermeerdert door [Willem Baudartius] door Emanuel van Meteren. Amsterdam, 1617. Prent nummer 155 en 203 over het beleg van Zutphen in 1584 (naar Frans Hogenberg?) en 1591. Op achterzijde tekst in boekdrukkunst. M14704
59413: ZUTPHEN, ROELOFSEN. - Potloodtekening van de oude Stadspoort van Zutphen door D.J. Roelofsen, gedateerd 7 september [ca. 1885?] en een pentekening van een zittende man, die de krant leest aan tafel, gedateerd Zutphen aug. '85. Laatste tekening is mogelijk ook van D.J. Roefofsen NB Derk Jan Roelofsen, geb. Zutphen ca 1869, winkelier, zn. van Derk Adolf Roelofsen en Elberta Huiskamp, overl. Zutphen, 11-8-1941 (op 72-jarige leeftijd), tr. Haarlem, 13-10-1893 met Hillegonda Alberta Blommendaal, geb. Hilversum, ca. 1866, dr. van Jan Adriaan Blommendaal en Alida Christina Weenink. M14705
59414: ZUTPHEN. - Blad met opgeplakte zinklitho (?) met 3 afbeeldingen van Zutphen, gedateerd 1889 , gedrukt door G.J. Thieme. M14706
34188: ZUYLEN VAN NIEVELT, THEODORUS GUILIELMUS VAN, UIT BARNEVELD - Specimen juridicum inaugurale de jure succedendi liberorum naturalium, inprimis utrum jus habeant ad portionem reservatam [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1836
31619: ZUYLEN VAN NYEVELT, JACOBUS PETRUS POMPEJUS VAN, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale de confessione in causis civilibus [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
34124: ZUYLEN VAN NYEVELT, HUGO FERDINANDUS VAN, UIT HAARLEM - Specimen juris publici inaugurale de hospitio militari [...] Utrecht Kemink & Zoon 1844
68183: ZUYLEN, R.A. VAN, - Het houten huis genaamd Het Klaverblad te 's Hertogenbosch. Eigen Haard 1875.
17889: RIDDER MET DE ZWAAN - Een schoone historie en miraculeuze geschiedenis van den ridder met de zwaan. Die te Nymegen in Gelderland te scheep kwam, by het geleide van eene zwaan, uit den landen Lilefoort, hetwelk men zegt te wezen: Ryssel, Douway en Orchy, gelegen in Vlaanderen. Amsterdam, B. Koene, [ca. 1820].
51726: ZWAAN, JACOB, - Geschiedenis van het huis De Voetangel [te Ouderkerk a.d. Amstel], t.g.v. het 350-jarig bestaan, Amsterdam 1977, (64) pag., geïll.
50806: ZWAAN, P.C.; - Stamboom familie Zwaan. Van oorsprong een Rijnsburgse familie, Ter Aar 1998, ca. 200 pag., geïll. Met enkele losse aanvullingen.
36216: ZWANTZIG, ZACHARIAS, UIT SCHLOTTAVIA SAXO.; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL - Divisionem imperii Karolini ..... Wittenberg Christian Fincelius 1682
2866: ZWART, P.TH - Twa notariele protokollen ut de sawntjinde jeu. Leeuwarden 1973, 56 p.
64560: ZWART, PIET, - Normalieënboekje
42012: ZWARTS, J., - Hulde en dank aan het weldoend volk van Nederland. Ten behoeve der slachtoffers van den watersnood, Amsterdam, Bentinck, 1861 [gedicht]. Zonder omslag, (8) pag.
18933: ZWEERTS , BRUNO (VERT.); [M. D’OZICOURT] - Belisarius. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Adrianus Hupkes, 1769.
18932: ZWEERTS, PHILIP (VERT.); MADELEINE ANGÉLIQUE POISSON, DAME GABRIEL DE GOMEZ - Semiramis, of De dood van Ninus. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1745.
18931: ZWEERTS, PHILIP (VERT.); MADELEINE ANGÉLIQUE POISSON, DAME GABRIEL DE GOMEZ - Semiramis, of De dood van Ninus. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1745.
18930: ZWEERTS, PHILIP (VERT.); JACQUES PRADON - Scipio, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1736.
65823: ZWEERTS, KORNELIS, - Zinryke dicht-kunst, Getrokken uit Homerus, Heziodus, Anakreon, Virgiligius, Ovidius, en andere Grieksche en Latynsche dichters. In Neêrduitsch dicht gebragt, toegpast en verklaart door Kornelis Zweerts. Met Kopere Platen verziert.
66582: ZWEIG, S., - Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam
52170: ZWEMER, J., - Onrust en welvaart. Het platteland van de Zeewse eilanden in het tijdvak van de Eerste Wereldoorlog 1910-1922, Vlissingen 2011, 310 pag., geïll.
54419: ZWETNAM [ SWETNAM ], JOSEPH - Recht-banck tegen de ijdele, korselige ende wispelturige vrouwen. Wraeck-sucht der weduwen, mitsgaders der regeersuchtige vrouwen. Geeft ook vonnis over den lof van alle deughdsame en godtvreesende vrouwen. [...] Oock is hier achter by gevoeght een t'samenspraeck of de vrouwen menschen zijn of niet. Utrecht, J. van Poolsum, 1687.
16796: ZWOLLE - Gids van Zwolle. Uitg. V.V.V., Zwolle 1936, 12 p.
16793: ZWOLLE - Wandelingen door Oud-Zwolle, door F.A. Hoefer, Zwolle, Berends, 1912, 134 p.
[an error occurred while processing this directive]

9/14