Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
67682: SAINT-GENOIS, JULES, - Recherches [...] de Cornille de Schepper, dit Scepperus.
66965: SAINT-EXUPÉRY, A. DE, - Oeuvres.
65577: SAINT-OUEN, L. DE, - Delia, nouvelle Russe, par Mme L. de Saint-Ouen., Susanne ou la coquette sans savoir; par Mme Louise Lemercier., Laure d'Arezzo, anecdote du seizieme siecle, par Mr Louis ****** (Viardot) suivie de la prise de Jericho par Mme Cottin., Elisabeth, ou les exiles de Siberie par Mme Cottin precede d'une notice historique sur l'auteur.
57080: SAISSEVAL, CUY COUTANT DE; - Les maisons imperiales et royales d'Europe, Paris 1966.
67660: SALBERG, F., - 7 newspapers in which was published the request for all creditors of Dutch painter F. Salberg to come forward.
63763: SALEH, D., - Mount Cikuray (Garut) with blossoming tree
40156: SALFELD, A, - De ontginning der Nederlandsche heiden en het gebruik der hulpmeststoffen, vertaald door J.Lorie, Arnhem 1890, 176 pag., ing.
65728: SALIS, U. VAN, - Beelden-galerij der heimwee-kranken. Een leesboek voor lijdenden. Van Ulysses van Salis den ouden. Uit het hoogduitsch.
42113: SALMON, TH. / M. V. GOCH - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, deel VII. Amsterdam, Tirion, 1735.
43088: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren IX deel, behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordigen staat des Duitschen Keizerryks (...) Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen alsmede (...) Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen. Amsterdam, Tirion, 1737.
43280: SALMON, WILLIAM - Polygraphice or the arts of drawing, engraving, etching, limning, painting, washing, varnishing, gilding, colouring, dying, beautifying, and perfuming, in seven books, 5th edition. London, Passinger etc., 1685.
4438: SALOMON, H.P. - The `De Pinto' manuscript. A 17th Century Marrano Family History. Assen 1975, 62 p., geïll.
54035: SALVADOR, MOZES - Adres aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland betreffende het bestaande te kort in de Bank van Lening en het daarover verhandelde in den gemeente-raad van Haarlem, door jhr. M. Salvador, lid van den gemeente-raad. 's Gravenhage, gebr. Belinfante, 1852.
54038: SALVADOR, MOZES - Adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken betreffende eene zoogenaamde schrijffout in eene resolutie van heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland en art. 199 der Gemeentewet, met bijlagen, door jhr. M. Salvador. Amsterdam, F. Günst, 1854.
54029: SALVADOR, MOZES - Een brief aan mijne vrienden [door] jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1848.
54031: SALVADOR, MOZES - Een brief aan zijne medekiezers door jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850.
54033: SALVADOR, MOZES - Adres van jhr. M. Salvador aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noordholland en het daarop bekomen antwoord, betreffende de laatste gemeente-verkiezingen van Haarlem, benevens een adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken. 's Gravenhage, gebr. Belinfante, 1851.
54052: SALVADOR, MOZES / IZ. J. LION - Verklaring van beginselen, een woord aan onze landgenooten over de oprigting van een nieuw dagblad, door jhr. M. Salvador en Iz.J. Lion. Amsterdam, Joh. Visser, 1856.
67764: SALVERDA, M., - Obituary Jan van der Hoeven . Added: P. Harting: Levensbericht van Jan van der Hoeven.
33272: SALVERDA, ZENO, UIT LEEUWARDEN - Disputatio iuridica inauguralis, de iure civili papiriano [...] Groningen J. Oomkens 1825
33708: SALVERDA, M. - De beteekenis van Aristoteles voor de ontwikkeling der natuurlijke geschiedenis.
65729: SALZMANN,C G, - Uitvoerig verhaal hoe Ernst Haverveld van een boer een vrijheer is geworden door C.G. Saltzman. Uit het hoogduitsch.
65575: SALZMANN,C G, - Geschiedenis van Hendrik Ligthoofd
2260: SAMBERG, J.W. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna. De geschiedenis eener handelskerk. (Diss.) Leiden 1928. Geïll., 254 p.
42573: SAMOUELLE, GEORGE - The entomologist's useful compendium, or an introduction to the knowledge of British insects. London, Boys, 1819.
4642: SANDBERG, G.F. - Inventaris van het familiearchief Schorer 1577-1983. [Middelburg], 1983, 375 p., geïll.
34106: SANDBRINK, EDUARDUS ALEXANDER, UIT DRIEBERGEN - Specimen historico-juridicum de advocatorum qui in Belgio septemtrionali floruerunt, juribus ac doctrina [...] Utrecht J. dde Kruyff 1849
33674: SANDE BAKHUYZEN, H.G. VAN DE - De methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd worden [...]
67731: SANDE BAKHUYZEN, H.G. VAN DE, - Christiaan Huygens als sterrekundige
54057: SANDE, FREDERIK VAN DEN - Commentarius in Gelriae & Zutphaniae consuetudines feudales, 2e vermeerderde druk. Arnhem, J. Biesii, 1637.
34302: SANDEN PRINS, JANUS HENRICUS VAN, UIT DEMERARY - Disputatio juridica inauguralis ad legem tricesimam primam digestorum depositi [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
58696: SANDER, CARLE PH.; - Brief aan (...) Uboo Emmius van Berchuys (...) over de consubstantiatie in het leerstuk van het Heilige Avondmaal, door zyn Weleerw. den Lutheraanen als hun gevoelen den 6-2-1786 toegeschreven, 2e druk, Groningen, Muller, 1786.
15822: SANDER, HEINRICH - Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, Deutschland und Italien; in Beziehung auf Menschenkenntnis, Industrie, Litteratur und Naturkunde insonderheit. Deel I. Leipzig: Jacobaer, 1783.
54060: SANDERS, J. - Het castratievraagstuk. Een onderzoek naar de gevallen van castratie van sexueel abnormale personen in Nederland en in het buitenland. 's Gravenhage, 1935.
41006: SANDERS, A. (ED.) - Walter Legge. Words and music,
4602: SANDERS, P. EN H. SANDERS - Het Zwitsers geslacht Zander-Sanders te Delft. 's-Gravenhage 1984, 203 p., geb., geïll. Oplage 160 genummerde exx.
51470: SANDERUS, A., - Bibliotheca Belgica manuscripta, 2 delen in I band, facsimile-druk, Brussel 1972, 368+280 pag.
43018: SANDHAM, ELISABETH / ANNA MARIA MOENS (VERT.) - De tweeling-zusters of de voordeelen van den godsdienst. Vertaald uit het Engels, Amsterdam, W. v. Vliet, 1817.
34104: SANDICK, ONNO ZWIER VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam ad locum iuris hodierni de condictione indebiti [...] Groningen J.J. Homkes 1827
58978: SANDIFORT, G., - Aanmerkingen omtrent de breuk van den hals van het dijebeen, Extract.
34276: SANDRA, JOACHIMUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, sistens disquisitionem in juris hypothecae naturam atque progressum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
67687: SANDT, G., - Original letter dated 4 February 1931 written by Georg Sandt, Charlottenburg 5, SchloBstrasse 4a, to Firma G. Koeffler, Obrechtstraat 454, 's-Gravenhage concerning "Nachforsschung in einer Hartmann'schen Erbschaft".
18014: SANDWIJK, GIJSBERTUS VAN - Boert en ernst. Zestal voorlezingen. Purmerend, J. Schuitemaker, [1868].
65742: SANDWIJK, G. VAN, - Van vroeger en later. Dichterlijke bijdragen van G. van Sandwijk
64879: SANGERS, W. (RED.), - Het oude nest. Contact- en Nieuwsblad van het geslacht Sangers 1976-1977
33123: SANNES, THOMAS ADRIAAN, UIT WILDERVANK - Het staatsverband. Eene vergelijkende rechtsstudie. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1875
59337: SANREMO, GRAND HOTEL BELLEVUE & KURHAUS., - Menukaart Mittagessen dd 11 augustus 1922 [ 1 blad, gevouwen, typoscript, randversiering in Jugendstil].
61620: SANSOM, FRANCISCUS (FL. 1780S) AFTER LANGENDYK, DIRCK (1748-1805) - [Presented to M.r VAN DER PALS, by his obliged, and most obed.t Serv.t F. Sansom]
63428: SANSON, GUILLAUME (1633-1703) - Partie Septentrionale du Comte de Hollande...
67178: SANTEMA, O., - Bibliografy fan Wunseradiel.
33842: SANTHEUVEL, ADRIANUS VAN DEN - [Disputatio juridica inauguralis, de modis, quibus extinguuntur crimina] Leiden Janssonius van der Aa 1723
51057: SANTHEUVEL, ANTH. VAN DEN; E.A. - Beknopt verslag van dijkrichter en hoogheemraaden van Rhijnland aangaande derzelver verrichtingen zedert maart 1796 tot den 22-10-1798. Leiden, Honkoop, 1798.
19678: SANTOS FERREIRA, G.L. - Descripcao methodica dos Braseos d'armas das familias nobres de Portugal.
54783: SAPMA, DOMINICUS - Droeve ghevanckenisse ende blijde uytkomst van Dominicus Sapma (...) vervaet in seeckere brieven, so uyt de ghevanckenisse als oock daer na geschreven, mitgaders een remonstrantie (...) aen (...) burghemeesteren (...) der stadt Amsterdam. z. pl., 1621.
18535: V[ISSERING?], MARGARETHA SARA - Korte levensschets en briefwisseling eener vroeg ontslapene. 2e druk. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1869.
63900: SARABER, E, - Uitgevoerd ontwerp van het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage, opgedragen aan den weleerwaarden zeer geleerden heer Ds. J. Moll Jbz. door E. Saraber, Architect
56308: SARFATIJ, H., - Amateurs der archeologie in Zuid-Holland, Overdruk 1969, pp. 45-62, geïll.
24824: SARGENT, G.F. - Shakespeare illustrated in a series of landscape & architecture designs. London, 1842.
65590: SARRAZIN, A. DE, - De Karavansera, of verzameling van oostersche verhalen. Naar een Perzisch handschrift vertolkt, door Adriaan de Sarrazin. Uit het Fransch.
65413: SARTRE, J.P., - Les chemins de la Liberte: I l'age de raison, II Le sursis
2268: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - De voorname huizen en gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche schepenprotocollen loopende van 1500-1810. 3 dln. 's-Hertogenbosch [1910-1914]; 453, 594, 662 p. Bibliotheekexemplaar, ietwat slordig, doch gebonden.
2266: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Beschrijving van het H. Kerstmisgilde te Haarlem. 's-Gravenhage 1905. Geïll., 236 p.
2264: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Aanteekeningen betrekkelijk eenige Haarlemsche geslachten. Overdruk Bijdragen v.d. Geschiedenis v.h. Bisdom Haarlem (1897), 48 p.
31783: SASSE VAN YSSELT, LODEWIJK JOSEPH MARIE VAN, UIT BREDA - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1903
31861: SASSE VAN YSSELT, HENDRIKUS JOHANNES LUDOVICUS VAN, UIT BOXMEER - Over de verpligting des verkoopers tot vrijwaring wegens verborgene gebreken. Academisch proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1862
33288: SASSE, HENRICUS FREDERICUS AUGUSTUS - Dissertatio philosophica inauguralis, exhibens observationes quasdam, de plantarum officinalium collectione et praeparatione Groningen J. Römelingh 1828
35868: SASSE VAN YSSELT, ALEXANDER FREDERIK OSCAR VAN, UIT WAALWIJK - Stellingen ...... Leiden Blankenberg 1876
5122: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - De voormalige ambachtsheerlijkheid Ysselt en de familie van dien naam. Den Bosch 1936, 64 p., geïll.
43370: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. V. - Afbeeldingen van kerken, kasteelen en andere gebouwen in oostelijk Noord-Brabant, door H. Spilman, 1e stuk (tekst), 's-Hertogenbosch 1921, 96 pag., geb. in half linnen.
34278: SASSEN, JOANNES GUILIELMUS LEONARDUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inaugurale continens quaedam de damni resarcitione praesertim coram poenali judice petita [...] "s Hertogenbosch J.F. Demelinne 1845
67165: SASSEN, F.L.R. , DANKMEIJER, J., - Herman Boerhaave 1668-1968: Het geestelijk klimaat ten tijde van Boerhaave, Is Boerhaaves faam gerechtvaardigd?
31859: SASSEN, LEONARD ANTOON MARIE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
32169: SASSEN, KAREL CONRAD JOZEF MARIE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
7768: SASSEN, A. - De protocollen der Helmondsche notarissen (1595-1798).
35046: SASSEN, JACOBUS NICOLAUS GODEFRIDUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de societate commanditaria 'sHertogenbosch J.F. Demelinne 1844
67777: SASSEN, FERD., - Levensbericht van Jos. Schrijnen (1869-1938)
34916: SATINCK, HERMANNUS JOANNES, UIT BREDEVOORT - Disputatio juridica inauguralis de officio judicis Leiden A. Elzevier 1710
64249: SAUER, PAUL RED., - Im Dienst Des Furstenhauses Und Des Landes Wurttemberg: Die Lebenserinnerungen Der Freiherren Friedrich Und Eugen Von Maucler (1735-1816)
36576: SAUPPE, GUSTAVO ALBERTO; GOTTLOB WILH. MUELLER - Ad declamationum discipulis classis primae habendarum solemnitatem Joh. Frid. Schroeder rector scholae Torgau....... Torgau Wildeburg 1827
64998: SAUSSAYE, J.G.C.DE LA, - Sermons sur divers textes de l'ecriture sainte
58470: SAUTIJN KLUIT, W.P., - De Amsterdamse beurs in 1763 en 1773. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den handel, Amstrdam 1865, 131+(1) pag.
68052: SAUTIJN KLUIT, W.P., - Belasting op de Nieuwspapieren (1674-1869) en verzending van het Nieuwspapier. Nagelaten geschriften.
68097: SAUTIJN KLUIT, W.P., - Convolute: elf bijdragen betreffende de geschiedenis der Nederlandsche dagbladen.
65797: SAUTIJN KLUIT, W.P., - De Haarlemsche Courant
68359: SAUTIJN KLUIT, W.P., - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel. 7e deel. Nagelaten geschriften van W.P. Sautijn Kluit. Het Algemeen Handelsblad 1828-1865. Geschiedenis der Nederlandsche Dagbladpers tot 1813.
43554: SAUTIJN KLUIT, W.P. - Het Algemeen Handelsblad van 1828 tot 1865; geschiedenis der Nederlandsche dagbladpers tot 1813, Amsterdam 1896, 284 pag., geb., mooi exemplaar.
43556: SAUTIJN KLUIT, W.P. - De Nieuwsbladen voor den boekhandel, Amsterdam 1885. Overdruk Bijdr. Gesch. Boekhandel II, pp. 1-128, geb., mooi exemplaar.
51450: SAUTIJN KLUIT, W.P., - De Rotterdamse Courant.Extract (Leiden 1878), pp. 3-92.
51478: SAUTIJN KLUIT, W.P., - Arnhemsche Couranten, Amsterdam 1892, 148 pag., los en omslag beschadigd.
31719: SAUVAGE NOLTING, WILLEM JACOB JAN DE, UIT AMSTERDAM - Psychologische beschouwingen omtrent het gevoel van wel en wee. Proefschrift [...] Utrecht J. Hoeijenbos 1947
64498: SAVAGE LANDOR, A.H., - ALONE WITH THE HAIRY AINU Or 3,800 Miles on a Pack Saddle in Yezo and a Cruise to the Kurile Islands
60504: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing beggar before a village
60506: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing armed soldiers [set title]: Cavalier seen en face
60508: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier in right profile
60510: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier seen from back
36524: SAVORNIN LOHMAN, W.H. DE - De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid, rede Amsterdam Wormser 1890
59422: SAVORNIN LOHMAN, POLITIEKE PARTIJEN. - Jhr. A.F. De Savornin Lohman, Hereeniging. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1916. [gedrukt, 56 p., omslag rafelig, geplakt]. NB Betreft controverse tussen Abraham Kuyper, oprichter in 1879 van de Anti-Revolutionaire Partij en De Savornin Lohman, die zich na een conflict over het kiesrecht in 1894 afscheidde en de Vrije Anti-Revolutionaire Partij oprichtte, een van de voorlopers van de Christelijk Historische Unie. M14713
67105: SAVRIJ, M., - Souvenir hunnen hooggeachten afnemers aangeboden door M. Savrij & Zoon vernisfabrikanten te Haarlem ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan hunner firma 15-7-1841-1916
64443: SAVRIJ, M., - Souvenir hunnen hooggeachten afnemers aangeboden door M. Savrij & Zoon vernisfabrikanten te Haarlem ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan hunner firma 15-7-1841-1916
33844: SAXE, CHRISTOPH - Oratio aditialis de artium Graecarum Romanarumque iudicio hodie regundo [...] Utrecht Johannes Broedelet 1755
33846: SAXE, CHRISTOPH - Oratio pro antiquitatis scientia [...] Utrecht Johannes Broedelet 1753
42551: SCALIGER, JOSEPHUS - De Re Nummaria. Dissertatio. Liver posthumus. [Leiden], Plantiniana Raphelengii, 1616.
52062: SCARRON, - Roman comique, par M. Scarron. Nouvelle edition, 4 volumes, London 1781.
35490: SCAVENIUS, MARTINUS, UIT AIN (FR.); PRAESES: MEISNER, JOHANN - De historia [...] Wittenberg Michael Wendt 1648
54066: SCHAAF, J.H. VAN DER - Proeve van een geregtelijk geneeskundig onderzoek betreffende de vraag in hoe verre dronkenschap, aanleiding gevende tot de misdaad van moord, in de toerekening van straf in aanmerking komt, inzonderheid wanneer dezelve tot monomanie overslaat of daarmede in verband staat? Mitsgaders in hoe verre deze laatste zielsgesteldheid, of beide te zamen, als punten van defensie, tot vrijspraak al of niet in judicio criminali kunnen dienen? [...] Waar achter, bij wijze van bijlage, gevoegd zijn eenige aanteekeningen met betrekking tot den schedel van Elias Koster, vervat in eene missive van den hoogleeraar W. Vrolik aan den schrijver. Amsterdam, M. Schooneveld en zoon, 1838.
64048: SCHAAFF, J.H.L. VAN DER, - Collection of papers of the Van der Schaaff family, 1820-1938 including a diary of 1892 with notes from June 17 to July 13 with pencil with handwritten letter to Van der Schaaff.
66083: SCHAAFF, J. H. L. VAN DER, - De heer Van Vloten en zijn jongste schrijven tegen prof. R. Fruin.
65059: SCHAAFF, J.H.L. VAN DER, - Levens-schetsen van eenige voorname mannen, die in vroegeren tijd, binnen de stad Haarlem geboren zijn, of die aldaar sints de laatste jaren, gewoond hebben. Leer- en leesboek ten dienste van de Nederlandsche jeugd.
66141: SCHAAFF, J. H. L. VAN DER, - Korte biographische notitie omtrent Mr. Gerrit van Lennep
65050: SCHAAFF, J.H.L. VAN DER, - Levens-schetsen van eenige voorname mannen, die in vroegeren tijd, binnen de stad Haarlem geboren zijn, of die aldaar sints de laatste jaren, gewoond hebben. Leer- en leesboek ten dienste van de Nederlandsche jeugd.
33364: SCHAAKE, GERRIT, UIT AMSTERDAM - Afbeeldingen van figuren op de punten eener lineaire ruimte. Academisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
39400: SCHAAKE- VERKOZEN, C. EN J. - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van tafeldekken en de verzorging van de tafel, Amsterdam ( Wellner- zilver ], zj., 56 pag., geb., geïll.
30352: SCHAAR, E. E.A. - Invenit et sculpsit. Zeichnungen und graphik des Niederländischen manierismus, Hamburg 1992, 67 pag., geïll.
30934: SCHAAR, P.J. V.D. - De geschiedenis van een Rotterdams ziekenhuis [ Coolsingel 1851-1951 ], Rotterdam 1951, 152 pag., geb., geïll.
65942: SCHABAALJE, JAN PHILIPSZ., - De vermeerderde lusthof des gemoeds, benevens de Samenspraaken der Wandelende Ziele met Adam, Noäch, en Simon Cleöphas, vervattende de geschiedenissen van de Scheppinge der weereld af, tot op, en na de verwoesting van Jerusalem. Met kopere plaaten versiert door J. Luiken.
66410: SCHABAELJE, J.P.S., - Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, Met Adam / Noah / en Simon Cleophas. Vervattende de geschiedenissen des eersten werelts, tot op den Patriarch Abraham toe.
38500: SCHABERG, J.P. - Vaderlandsche gezangen voor school en huisgezin. Nieuwe (...) uitgave, bij gelegenheid van de troonsbestijging. Kampen 1898, 32 pag. Mooi omslag in kleurendruk. Exemplaar als nieuw.
63140: SCHAEPKENS, ARNAUD (1816-1904) - Three etchings of landscapes and plants (Landschap en planten).
67713: SCHAEPMAN, H.I.A.M., - "Bijna" een antwoord aan Dr. W. Koster hoogleraar te Utrecht coor Dr. H.I.A.M. Schaepman.
60891: BEIJEREN VAN SCHAGEN - Manuscript sheet with the coat-of-arms of the Beijeren van Schagen family, together with 30 coats-of-arms of related families.
18022: SCHAICK, CORNELIS VAN - Tafereelen uit het Drentsch dorpsleven. 2e druk. Meppel, H. ten Brink, 1858 [2 delen in 1 band]
18021: SCHAICK, CORNELIS VAN - Tafereelen uit het Drentsch dorpsleven. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848 [2 delen in 1 band]
38518: SCHAIK, W. V. - P.V. de Wit in zwart en wit. De vertrekkenden directeur van de openbare Leeszaal en Bibliotheek Laren- Blaricum aangeboden op 20-11-1934. Groot 4o, 20 tekeningen van Van Schaik betreffende De Wit en bibliotheekwezen.
2278: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland. Noordeloos 1955. Geb., geïll., 340 p. Met los naamregister, [1960], 15 p.
65430: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
31468: SCHALKWIJK, H. V. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven, Hilversum 1989, 362 pag., geïll.
36584: SCHARFFENBERGH, NICOLAS; PRAESES: COTHMANN, ERNEST - Themata subsequentia de utilissima transactionum materia Rostock Joach. Pedani 1614
18033: SCHARP, JAN - Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der Hervorming den tweeden van Slagtmaand 1817, in de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam. Rotterdam, J. van Baalen en Groenendijk & Van Selm, 1817. [Gebonden met:] De ouderdom. Eene leerrede. Rotterdam, J. van Baalen, 1821. [en met:] Afscheid van den openbaren evangeliedienst, bijzonder van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam den 23e april 1826. Rotterdam, J. van Baalen, 1826.
18029: SCHARP, JAN - Historische brieven [...] over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad den 26sten mey 1796. Behelzende deszelfs character, zeldzaame leevens-geschiedenis, gesprekken, brieven, gevoelens en dood. Doormengd met veele weetenswaardigheden betreffende de godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte. 2e druk. Rotterdam, Johannes Hofhout en Zoon, 1797.
32691: SCHARP, JOANNES CHRISTIANUS, UIT AXEL - Specimen juridicum inaugurale, de vi et effectu conditionum, ultimae voluntati adjectarum, quae libertatem matrimonii vel impediant vel restringant [...] Groningen N. Veenkamp en Zoon 1804
38326: SCHARP, J - Oudheid- en geschiedkundige verhandeling over de beffen of halskragen, inzonderheid der kerkelijken, Rotterdam, J.P. v. Ginkel, [ 1806 ], 16 + 135 pag., geb. in laat 19e eeuwse halflinnen bandje.
42157: SCHARP, J. - Oudheid- en geschiedkundige verhandeling over de beffen of halskragen, inzonderheid der kerkelijken. Rotterdam, J.P. v. Ginkel, [1806].
4614: SCHARP, H.J. - Genealogie van het geslacht Scharp. Oisterwijk 1893, 24 p., geïll.
4616: SCHAS, L.D.J. - Het geslacht Schas. Den Haag 1929, 33 p., Oud-Hollands papier, geïll., exemplaar met aanvullingen in handschrift.
18037: SCHATKAMER - Schatkamer der Nederlandsche dichteren. Geöpend door een genootschap van dichtminnaeren onder de spreuk "Nut vermaek". Leiden, C. van Hoogeveen junior, 1771-1775. [2 delen in 1 band]
36378: SCHEDUM, TOBIAS, UIT CRUCIB SILES, HENNING, JACOB UIT SALOV. EN BYLSKI, MATHIAS D. UIT KUMILSCENS. PRAESES: SCHULTZ, CHRISTOPH - Dissertatio historica de spiritu familiari Konigsberg Reusner 1694
66969: SCHEEN, P.A., - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750 - 1950
32863: SCHEFFER, HENDRIK JAN, UIT WOENSEL - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw. Proefschrift [...] Leiden H.E. Stenfert Kroese 1960
54073: SCHEFFER, P.J. / G. RIJK / J. VILLETTE / C.F. BAHRDT - Merkwaardige levensschets van Pieter Joseph Scheffer, pastoor te Keulen, wegens het vermoorden van twee vrouwen, op den 27 December 1803 te Aaken openlijk geguillotineerd, grotendeels door hem zelven beschreven. benevens verscheiden uittreksels uit eenigen zijner leerredenen, verhandelingen, brieven, vaerzen e.z.v. en het verhaal zyner rechtspleging ... Uit het Hoogduitsch vertaald. Amsterdam, G. Roos, 1804. [gebonden met 2:] Beschrijving van het laatste gedrag van Leenderd van Willigen (in Amsterdam op den 26sten van Slachtmaand, des jaars 1796 op het schavot ... met de koorde gestraft) ten betooge dat eene zinsverandering in de laatste dagen van het leven oprecht kan zijn, voorgedragen in eenen brief van G. Rijk, leraar der Herv. Gem. te Nieuwerdam aan zijnen vriend te ... Amsterdam, M. Schalekamp [1796]. [gebonden met 3:] Leeven en de gevoelens van den heere William Dodd ... predikant te Londen ... en aldaar om gepleegd bedrog ter aanschouwing van duizende van menschen ter dood gebr
3838: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Huyssen van Cattendijke. Rotterdam 1879, 47 p.
4180: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Meyners. Rotterdam 1878, 50 p.
4472: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Prins. Rotterdam 1878, 94 p.
53739: SCHEFFERS, R. - Brief van den heer Richardus Scheffers, Med. doctor aan zynen vriend den heer en mr. Nicolaas Muys van Holy, advt. tot Amsterdam. Amsterdam, P. Visser, 1706.
2286: SCHEIBLER, H.C.; K. WÜLFRATH - Westdeutsche Ahnentafeln. Deel I. Weimar 1939. Geb., geïll., 650 p.
22874: SCHEIDIUS, MIDDELBURG - Brief van E. Scheidius, d.d. Middelburg 1868 aan "amice", manuscript, 4 p.
66249: SCHEIDT, W. UND H. WRIEDE, - Die Elbinsel Finkenwärder,
7944: SCHEIDT, WALTER - Einführung in die naturwissenschaftliche Familienkunde (Familienanthropologie).
63118: SCHEITS, MATTHIAS (CA. 1640-1700) - Peasants in front of an inn (boeren voor een herberg).
19005: SCHELE, J.W. - Collectiones miscellaneae, observationes varias historico genealogicas exhibentes Aenëis Tabulis repraefentatae ab Historiarum Studioso.
50933: SCHELE, J.W. E.A. - Verzamelde mengelstoffen, verscheide geschicht en geslagtkundige aanmerkingen aantoonende, in kopere platen verbeeld door een liefhebber der geschiedenissen. Haarlem, Marshoorn, 1745 [1752?].
60947: SCHELE, J.W. - Stemma Austriacum ad originibus Habsburgicis ad nostra usq. tempora per tabulam historico heraldico genealogicam deductum G.I.M.G.I.
54075: SCHELLENS, W. - Knevelarijen door griffiers bij de rechterlijke macht in Nederland. [Rotterdam, 1911].
64245: SCHELLERI, I.J.G., - Lexicon Latino-Belgicum auctorum classicorum curante Davide Ruhnkenio
43042: SCHELLING, P. VAN DER - Hollands tiend-regt, of verhandeling van het regt tot de tienden, toekomende aan de graafelykheid (...) van Holland en Westvriesland. 2 delen, Rotterdam, Losel, 1727.
67347: SCHELTEMA, J., - Vergelijking van de afschudding van het Spaansche juk, in 1572, met die van het Fransche, in 1813. Door Jacobus Scheltema
67930: SCHELTEMA, P., - Catalogus van de handschriften en boeken behoorende tot de bibliotheek der Remonstrantsch-Gereformeerde kerk te Amsterdam, opgesteld door P. Scheltema.
66551: SCHELTEMA, P, - Van der Helst
66550: SCHELTEMA, P, - Redevoering over het leven en de werken van den kunstschilder Bartholomeus van der Helst’,
27722: SCHELTEMA, P - Oud en nieuw uit de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde, deel I en II, Amsterdam 1844-1847, 238 + 256 pag., orig.karton.
22420: SCHELTEMA, F. ADAMA VAN; FREDERIK MULLER - Dossier stukken betreffende Frederik Adama van Scheltema, geb. Hoorn 1846, zoon van Carel Steven en Hendrikje Stokhuijzen. 11 stukken, voornamelijk manuscripten, diverse formaten.
18052: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel III / 2. Utrecht, J.G. van Terveen, 1823.
18050: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel II / 1. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1818.
18049: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel I / 3. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1818.
67838: SCHELTEMA, J., - Het grafschrift op De Tombe van Hugo de Groot, met de vertaling.
51664: SCHELTEMA, JACOBUS, - Toevoegsels tot het werk. De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot (....), Haarlem 1828.
55944: SCHELTEMA, J., - Staatkundig Nederland. Een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam, 2e deel, 1e en 2e stuk (rep. L-S en T-Z) Amsterdam, ten Brink 1806.
67705: SCHELTEMA, J., - Herinneringen aan de verdiensten van Mr. Jan Hinlopen.
14887: SCHELTEMA, J. - Alexander, keizer van Rusland, in Holland en te Zaandam in 1814, Amsterdam: H. Gartman, 1814.
66447: SCHELTEMA, J., - Daniel Joncktijs. Beschouwd als schrijver en dichter.
67582: SCHELTEMA, P., - Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver Mr. Jacobus Scheltema, beschreven door P. Scheltema. bound with: Hulde aan de letterkundige verdiensten van Mr. Jacobus Scheltema, toegebragt in het Utrechtste Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, door Jan Kops, hoogleraar te Utrecht.
35750: SCHELTEMA, CAREL ALBERT, UIT UTRECHT - De tweede vorm der bewegingsvergelijkingen van Lagrange Leiden Brill 1875
66484: SCHELTEMA, J., - Pieter Corneliszoon Hooft geschetst in zijne eigene woorden of redevoering over de brieven van denzelven.
67474: SCHELTEMA, J., - Redevoering over de verdiensten van Mr. Johan van Heemskerk, voornamelijk als dichter.
66380: SCHELTEMA, JACOBUS, - Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher.
32389: SCHELTEMA, MICHAEL WILHELM, UIT HAARLEM - Beschouwingen over de vooronderstellingen van ons denken over recht en staat. Proefschrift [...] Groningen / Batavia J.B. Wolters 1948
37226: SCHELTEMA, P. - Aemstel 's Oudheid, of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, deel 1- 2 en 4- 7, in 6 niet uniforme banden, Amsterdam 1855- 1885, ca. 200 pag. per deel, geïll.
39252: SCHELTEMA, P. - Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver mr. Jacobus Scheltema, Amsterdam, Portielje, 1849, 202 pag., geb. in half linnen. Met lith. portret. Mooi exemplaar.
42659: SCHELTEMA, P. - Over het instinct bij menschen en dieren. Arnhem, 1840.
64726: SCHELTEMA, JACOBUS, - De laatste veldtogt van Napoleon Buonaparte
68433: SCHELTEMA, H., - De Stiefzusters, een verhaal voor jonge meisjes. Naar het Engelsch.
33025: SCHELTUS, GERARD ADRIAAN, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1804
2292: SCHELVEN, A.A. VAN - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1563. Amsterdam 1921, 551 p. Geb. ex.
36306: SCHELWITZ, GEORGIUS CHRISTIANUS, UIT TAENNSTAD; PRAESES: SCHUBERTH, GEORG ADOLPH - De foederibus inaequalibus Leipzig Tietze 1715
60704: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Willem D'Orville...
60706: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - GERBRANDUS VAN LEEUWEN...
60710: SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - GERARDVS LARISSE (sic!) PICTOR LEODIENSIS
60712: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - JOANNES ANTONIDES vander GOES...
42467: SCHENCK, P. - Praetorium Dieranum (...). Amsterdam, ca. 1700.
17019: SCHENDEL, A. - Over boeken. Amsterdam; Antwerpen: Wereldbibliotheek Vereninging, 1954.
64155: VAN SCHENDEL, P.H.K., - De Militaire Willemsorde
18055: SCHENK, ADRIANUS CORNELIS - By het opsteken der Hollandsche vlag, in november 1813. Lierzang. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1813.
35822: SCHENK, VICTOR WILLEM DAMIEN, UIT MEPPEL - Een hemicephaal Utrecht Vijlbrief 1931
59442: SCHENK, M.G. DRA., - De Achtergrond, les 2, een sociaal-paedagogische verantwoording van de opleiding Algemeen Vrouwelijke Vorming (een herkansing van het in ontwikkeling achtergebleven meisje), culturele beleving is zonder ontwikkeling onmogelijk, Amsterdam, de Stichting IVIO, 1955.
42360: SCHENK, P. - Delineatio domus recreatricis adjacentium que prospectuum amoenissimorum extra urbem Zutphaniensem. Amsterdam, ca. 1700, oblong.
5842: SCHENKENBERG VAN MIEROP, PH.M. - De Rotterdamse familie Van Mierop en aanverwante geslachten, deel I (1585) 1660-1755 (1784), [Assen] 1990, 226 p., geïll., en deel II 1755-1842, [Assen] 1994, 214 p., geïll.
32573: SCHEPEL, CORNELIS JAN HERMAN, UIT WINSUM - Wegenrecht in Nederland. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1895
33021: SCHERER, DIDERICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-politica, continens historiam satisfactionis rheno-trajectinae [...] Amsterdam J.C. Sepp en Zoon 1836
31152: SIMONS/ TRESLING/ BOERS/ LEENDERTZ./ VAN SCHERMBEEK - Annales academiae rheno- traiectinae 1832- 1833, Utrecht, Altheer 1835. Prachtig exemplaar in rood marokijnenband met stempeling en titelschild. Goud op snee.
39066: SCHERTEL, E - Der erotische Komplex. Untersuchungen zum ploblem der paranomalen erotik in leben, literatur und bildnerei, Band 1, Berlin z.j., 304 pag., hardback, ill.
66791: SCHEUCHZER, J.J., - Geestelyke natuurkunde
39326: SCHEURLEER, D.F. (INL.) - Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen, 's- Gravenhage 1900, 16 + 255 pag., ing., ( mist voorplat ).
14620: SCHEUS-BAUMANN, T. - Bodenheim-Wispelwey. Rehrmann-Kirschbaum. Baumann-Hintermann.
33121: SCHEVICHAVEN. SAMUEL REINIER JOHAN VAN, UIT HEUMEN - De beteekenis en de waarde van het gelooven op gezag. Academisch proefschrift [...] Utrecht Nolet en Zoon 1864
67897: SCHEVICHAVEN. H. D. J. VAN, - Hendrick Heuck, de uitvinder van de Gierbrug.
16609: SCHIEBROEK - Gids ten dienste van de nieuwe inwoners van Schiebroek. Door A.W. Cossee, 2e uitg. Juli 1935, 100 p.
67683: SCHIEDGES, J.C.A., - Carte de visite of J.G.A. Schiedges, te 's Hage "In de Goude Engel op 't Spuy Houdt Logement en Ope Tafel"
4630: SCHIERBEEK, A. - Het geslacht Schierbeek en verschillende gegevens over de door huwelijk verwante geslachten inzonderheid Landweer, Mees, Pitlo en Tiemersma. 's-Gravenhage 1930, oblong, 15 p.
34080: SCHIFF, JANUS WILHELMUS, UIT OOSTERBEEK - Dissertatio juridica inauguralis de dividenda hereditate exs jure hodierno [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
64047: SCHIFFER, C, - De verbetering onzer rivieren en bedijkingen in verband tot de voorkoming van doorbraken en overstroomingen en gepaard met doelmatige verbetring en waardevermeerdering der polders door C. Schiffer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
4384: SCHIJNDEL, B.W. VAN - Généalogie Otten, dit Otto de Mentock, avec notices sur les familles alliées. Antwerpen 1954, 477 p., in 2 banden, geïll.
59403: SCHIJVESCHUURDER, AMSTERDAM, BARKHAUS. - Engelsche Eenheidsprijs Kleermakerij (Ab. Schijveschuurder) aan C.P. Barkhaus, 1934 (1 stuk). M14696
6564: SCHILLEMANS, S. - Inventaris van het archief van de Vereniging Kunstmin 1849-1913
65440: SCHILLER, F., - Fiësko of de samenzweering te Genua. Republikeinsch treurspel, van F. Schiller; voor het toneel bearbeid door C.M. Plumicke.
64776: SCHILLER, F., - Geschichte des dreißigjährigen Krieges
64846: SCHILLER, F., - Schillers sämmtliche Werke in zwölf Bänden/Schillers collected works in 12 parts
20486: SCHILLING, H. EN H. DIEDERIKS - Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland, Keulen etc. 1985, 493 pag., geb.
32447: SCHILLING, KARL ANDREAS - De epistola fideicommissaria opusculum ex principiis [...] Merseburg Christ. Frider. Mylius 1685
36360: SCHILLING, CAROLUS JACOB, UIT DRESDEN; PRAESES: STRUNZE, FRIEDRICH - De Dalemincia Saxonum colonia Wittenberg Gerdes 1708
59154: SCHILTHUIS, - Genealogie van Jan Pieters Schilthuis (170(?) - 1784 en Lubbijna Neringh, Groningen, oktober 1995.
65844: SCHIMMEL, H.J., - Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in een bedrijf. eene bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands. Met slotgedicht van W.J. Hofdijk.
18068: SCHIMMEL, HENDRIK JAN - Sproken en vertellingen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855.
65601: SCHIMMEL, H.J., - Giovanni di progida. Drama, vijf bedrijven.
55410: SCHIMMEL, H.J. - Opstellen over spiritisme. Met portret van den schrijver en een voorwoord van H.N. de Fremery. Bussum, 1908.
35396: SCHIMMEL, G.W. - Prent voor de promotie van Mr G.W.Schimmel, litho van R.J.Coesel Amsterdam R.W.Coesel 1882
31529: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, ALEXANDER WILLEM, UIT 'S GRAVENHAGE - Luxemburg tegenover het Duitsche verbond, Leiden P. Somerwil 1885
31845: SCHIMMELPENNINCK, ALBERT GERARD, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
33229: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, GUILIELMUS ASUERUS JACOBUS, UIT KARLSRUHE - Specimen juridicum inaugurale de portu in quem navis se periculi causa recipiat [...] Academisch proefschrift over de noodhaven [...] Amsterdam C.A. Spin en Zonen 1855
67669: SCHIMMELPENNINCK, G., - Rutger Jan Schimmelpenninck, en eenige gebeurtenissen van zijnen tijden, beschreven door zijnen zoon. With 1 portrait and 1 facsimile.
36034: SCHIMMELPENNINCK J.F., GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de eo quatenus feminarum conditio cum jure romano ..... Amsterdam Weddepohl 1829
34668: SCHIMMELPENNINCK, JAN, UIT DEVENTER - Theses juridicae. 1792
36274: SCHINDLER, DAVID, UIT LIGNITIO SILES.; PRAESES: STRAUCH, AEGIDIUS - Priscae Ecclesiae in censendis haereticis aequitas Wittenberg M. Wendt 1663
67564: SCHINKEL, A. D., - Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie alsmede eenige door hem vervaardigde doch onuitgegeven dichtstukjes
35126: SCHINNE, ISACUS VAN, UIT NED. INDIE - Dissertatio juridica inauguralis de conjunctionibus [...] Leiden J. van der Kluis 1746
56464: SCHINZ, H.R., - Volledige natuurlijke historie der zoogdieren, volgens de nieuste onderzoekingen en ontdekkingen (...) met 168 meest naar de natuur geteekende platen, Amsterdam, Schleijen 1845.
34844: SCHIPHORST, SICCO, UIT APPINGEDAM - Disputatio juridica inauguralis de fide instrumentorum et amissione eorum Groningen Spandaw 1738
59152: SCHIPPER, J (RED.), - Onze Tijd, Wat is waar?, De nationale Denktank en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen presenteren tijdloze thema's door de ogen van verschillende generaties, Meppel 2011.
27862: SCHIRMER, JOHANN FR. - Uebersetzung und erklärung einiger apostolischen briefe, Breslau + Leipzig 1782, halb leder, 46 + 70 + 12 pag.
36344: SCHLEGEL, ERNEST FRIEDRICH, UIT RADEBERG; PRAESES: THORSCHMIED, JUSTUS CHRISTIAN - Francisci Poggii Florentini vita et merita in rem literariam Wittenberg Gerdes 1713
64117: SCHLEGEL, H., - Natuurlijke historie van Nederland, de zoogdieren, mammalia, kruipende dieren in Nederland
67499: SCHLICK, A., - Spiegel der Orgelmacher und Organisten.
65553: SCHLINGEMAN, C.W., - Lijst van de met een eigen naam aangeduide buitenplaatsen en woningen, die vermeld staan in de transportregisters van Voorschoten.
34780: SCHLINGEMANN, F.L. , UIT ZWOLLE - Theses juridico-politicae 1838
52417: SCHLOSSMACHER, KARL - Edelsteine. Kostbarkeiten der Natur. Wie sehen Sie aus? Das Reich der edelsteine. Eine zusammenstellung von 42 der bekanntesten edel -und Schmucksteine aus aller welt [ca. 1955?].
34484: SCHMAL, FRANCISCUS DINGEMAN, UIT VOORBURG - Over de pathologische anatomie van het endometrium Leiden IJdo 1890
59510: SCHMALIX, ADOLF. - Die Millionen von Surinam und ihre Erben: Eine Beweis- und Rechtfertigungsschrift. Im Anhang: Geschlechtertafeln der Schäferschen Erben und ihrer Zessionäre. Erfurt: Selbstverlag der Schäferschen Erbengemeinschaft 1936, 625 pp, illustrated. In good condition, green cover with gold print. Written in German. Dedicated to Adolf Hitler and Wilhelmina. About the legacy of Kaspar Schafer (1681-1735) and Johann Heinrich Schafer (later Schaap) (1709-1764), an inheritance of about 7 million which Schmalix (1890-1957) through forgery tried to steal. The property existed of several plantations and more than 1000 slaves. With genealogy of the families Schafer , Rubesahmen, Boppich, Bair, Fleisch, Breitruck, Zinke, Hartlepp, Krause, van Goeben and Borheck.
32045: SCHMALLHAUSEN, RUDOLPHUS HENRICUS JACOBUS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis de cautione damni infecti [...] Utrecht Kemink en Zoon 1851
18081: SCHMID, CHRISTOPH VON - Tooneelspelen, ingerigt om door kinderen gespeeld te kunnen worden. Inhoudende: Jakob, of de stem van het geweten; De eijerdief, of boontje komt om zijn loontje; De kleine schoorsteenveger, of eerlijk duurt het langst. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1844. [1 van 2 delen]
65584: SCHMID, C., - ALPHONSUS, de kleine emigrant. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling schrijver van den Kersavond met platen
65741: SCHMID, C, - Nagelaten vertellingen / van C. Schmid ; uit het Hoogduitsch ; met plaatjes
65734: SCHMID, C, - Pauline. Een verhaal. Met vier gekleurde platen.
65746: SCHMID, C, - Timotheus en Philemon. De geschiedenis van een paar christen tweelingen. Verhaald door C. Schmid; De kanarie en het Duifje, Twee belangrijke verhalen voor de jeugd. Met platen. Tweede druk; Lodewijk, de jonge kluizenaar. Een verhaal voor kinderen door C. Schmid. Met platen. Tweede druk; Hendrik van Eichenfels. Eene vertelling voor kinderen en kindervrienden, met platen, tweede druk; Het verloren kind, en de kapel in het bosch. Twee belangrijke verhalen. Met platen.
36218: SCHMID, JOHANN ANDREAS, ABT MARIAEVALLENSIS - Helmstadium seculis XIV et XV per Frauwenradam valde adflictum tandem diplomatibus et bullis Magni Pii Ducis Brunsvicensis Ioannis ac Henrici abbatum Werdinensium .... Helmstedt H.D.Hamm [ca 1715]
63851: SCHMID, C, - Het Bloemkorfje, een verhaal voor de Nederlandsche jeugd door C. Schmid, Schrijver van Frederik en Diederik, Hendrik van Eichenfels, Agnes, Emma, enz.
65735: SCHMID, C, - Timotheus en Philemon. De geschiedenis van een paar christen tweelingen. Verhaald door C. Schmid.
4634: SCHMID, L.M.A. VON - Ueber eine Genealogie und ein Geschlechtswappen. 's-Gravenhage 1931, 44 p.
27294: SCHMIDT DEGENER, F. - Catalogus der schilderijen en teekeningen .Tentoonstelling in het museum Boymans te Rotterdam, Rotterdam 1921, 196 pag.
64353: SCHMIDT DEGENER, H., - De humor in Dürers gravure "Melencolia I"
64347: SCHMIDT DEGENER, F., - De "zeven deugden" van Johannes van Eyck in het Nederlandsch museum te Amsterdam
63996: SCHMIDT DEGENER, F., - Adriaen Brouwer et son évolution artistique
30968: SCHMIDT- RODENAS, K.J.A. - Sylter Geschlechter um und nach Lorenz Petersen de Haan, Bredstedt 1981, 417 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35452: SCHMIDT, JOH. DANIEL; PRAESES: KUENHOLD, FRIEDRICH ALEXANDER - Semicenturiam comparationum verae et simulatae Jctorum philosophiae [...] Leipzig Immanuel Titius 1718
47902: SCHMIDT, W.H., - Verbandsabzeichen des Heeres. Band 1. Artillerie und Topographie, Neustadt 1984, 269 pag., geïll.
66439: SCHMIED, W., - Alfred Kubin. Prepared with the help of the Albertina Museum, Vienna and the State Museum of Upper Austria, Linz. Catalogue by Alfred Marks. With 12 text illustrations and 188 plates.
18085: SCHMITZ, TONY (VERT.); PORDES-MILO, ERICH URBAN - De dans-advocaat. Vaudeville in drie bedrijven. Muziek van Walter Schütt. Rotterdam, G.W. v. Biene, [ca. 1895]
66627: SCHNEELOCH, NORBERT H., - Das Kapitalengagement der Amsterdamer Familie Bartolotti in der Westindischen Compagnie
68389: SCHNEIDER,H., - Jan Lievens. Sein Leben und seine Werke.
32047: SCHNEITHER, JULIUS AUGUSTUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, qua loca e Plinii junioris scriptis, quae ad jus civile pertinent, recensentur et illustrantur [...] Groningen W. van Boekeren 1827
67706: SCHNEITHER, JULII AUGUSTI, - In memoriam Nicolai Marii Rovers (1829-1845)
42386: SCHNERR, JOHAN JACOB - Onderrigt in het vervaardigen van kartonwerk. Vertaald uit het Duits door J. de Beet, Arnhem, J.G. Meijer, 1841.
34298: SCHOBER, JOANNES HENRICUS, UIT UTRECHT - Specimen juris mercatorii Batavi sive disputatio de procuratoribus mercatorum qui commissionarii appellantur [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
18086: SCHOCK, W. - Geschiedenis der aanvankelijke vereeniging van twee gereformeerde kerkengroepen in ons vaderland. Goes, G.M. Klemkerk, 1892.
64910: SCHOENGEN, M., - Monasticum batavum. (De franciscaansche,augustijnsche & benedictijnsche orden e.a.)
18088: SCHOENMAKER - Schoenmaker houd u bij uwe leest! Hoe het een geleerd broodbakker verging. Leiden, A.W. Sijthoff, 1855.
35136: SCHOENMAKER, JACOBUS JOHANNES, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis de exercitoria actione Leiden J. le Mair 1771
37206: SCHOENMAKER, L - Tegen de helling van de heuvelrug. Rhenen in oude tekeningen, 1600- 1900, Utrecht 2007, 303 pag., geb., geïll. met stofomslag.
64854: SCHOETTGEN, CH., - Novum Lexicon Graeco-Latinum In Novum D.N.I.C. Testamentum. Congessit Et Annotationibus Philologicis In Usum Scholarum. Illustravit Christanus Schoettgenius Nunc Recensvit . Locupletavit Jo. Tobias Krebsius.
25422: SCHOFFER, I - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden, Arnhem etc. 1956, 359 pag. (dissertatie).
59002: SCHOLTE, H.P., - De heilige doop of het teeken in het vleesch, ook voor de kleine kinderen der geloovingen, ter verzegeling van het eeuwig verbond, Amsterdam 1845, 12+112 pag.
2314: SCHOLTEN, H.R. - Sibbe en stamboom. Leerboek der sibbekunde voor de hoogste klassen der lagere school, en de jeugd die de school reeds heeft verlaten. Amsterdam 1943. Geb., geïll., 67 p.
32011: SCHOLTEN, J.H. - Afscheidsrede bij het neerleggen van het hoogleeraarsambt [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1881
32043: SCHOLTEN TOT GANSOIJEN, GUILIELMUS FOLKERTIUS, UIT WAALSDORP - Specimen juris publici de imperii formis, quae in patria nostras sive tentatae sive institutae fuerunt a conversa republica [...] Utrecht C. van der Post jr 1836
32341: SCHOLTEN, JOHANNES MARINUS BERNARDUS, UIT HENGELO - Het begrip comitas in het internationaal privaatrecht van de Hollandse juristenschool der zeventiende eeuw. Academisch proefschrift [...] Utrecht / Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1949
33860: SCHOLTEN, GULIELMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica exhibens quaestiones quasdam juris civilis [...] Leiden Joannes Haesebroek en Gerardus Corts 1770
35874: SCHOLTEN, HERMAN, UIT LAGE ZWALUWE - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1877
40996: SCHOLTEN, H.J.G.M. - Het loopt ongenadiglijk mat. Het schaakleven in Nederland in de negentiende eeuw. De sociaal-culturele achtergrond van het ontstaan van schaakverenigingen, Bilthoven 1999, 635 pag., geb., geïll.
6148: SCHOLTENS, H.H. - Inventaris van de papieren van het geslacht Van Swieten, Leiden (Kon. Inst. v. Taal-, Land- en Volkenkunde) 1975, 47 p.
33862: SCHOMERUS [SCHOMER], MICHAEL CHRISTOPHORUS, UIT MECKLENBURG - Dispuatio inauguralis juridico-practica de vero jure et effectu immissionis ex IIdo decreto, addictionis in solutum, et adjudicationis Mecklenburgicae [...] Leiden Joh. Arnold, Langerak 1728
42070: SCHONBART, M. BARBATIUM - Barbe majestas dass ist Ein schoner, lustiger und auszfuhrlicher real-discurs von den Barten. Haarburgh, 1644.
18093: SCHONCK, EVERHARD JAN BENJAMIN - Lierzang op den eersten verjaardag van Willem den Vijfden [...] na hoogst deszelfs en Nederlands heuchelijke verlossing, uit hunne drukkende omstandigheden. Plegtig gevierd op den VIII. maart, door een aanzienlijk gezelschap waare eendragts-vrienden binnen Nijmegen. Nijmegen, A. van Goor, 1788.
47320: SCHONE, J.H., - Beschreibung der Wartburg und ihrer merkwurdigkeiten, nebst geschichtlichen erlauterungen, Eisenach, Barecke, [1835], 152 pag.
66664: SCHONEMANN, C.T.G., - Codex fur die practische Diplomatik zum Behuf seiner Vorlesungen. Erster Theil.
2318: SCHÖNFELD, M. - Veldnamen in Nederland. Tweede druk. Amsterdam 1950, 199 p., los.
35904: SCHONFELD, JAN FREDERIK, UIT WINDESHEIM - Stellingen ..... Groningen J. Creemer 1899
42873: SCHOOK, MARTINUS - De ecstasi tractatus singularis. Groninga Frisiorum, J. Sipkes, 1661.
6730: ABRAHAM VAN ST. CLARA [PS. VAN ULRICH MEGERLE]; J. SCHOOLHOUDER (VERT.) - Judas den Aarts-schelm. Vertaald uit het Duits door J. Schoolhouder. 5e druk. Amsterdam, de Janssoons van Waesberge, 1745. [3 dln.]
8851: [LINDE, GERRIT VAN DE] PS. DE SCHOOLMEESTER - De Gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door mr. J. van Lennep. 7e druk. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1875.
57551: SCHOONDERMARK, PROF. DR. MED. J. JR. - De bouw en verrichtingen der geslachtsorganen van den Man, met 6 in den tekst gedrukte afbeeldingen, benevens 3 beweegbare platen, van den Mannelijke Geslachtstoestel, door Prof. Dr. Med. J. Schoondermark Jr., W.B. Moransard, Amsterdam, 1902.
16611: SCHOONHOVEN - Gids voor Schoonhoven, Vlaardingen, Nat. Uitgevers- en reclamebureau, 1933, 32 p.
56422: SCHOOR, O. VAN, - Brokken uit de geschiedenis der pharmacie. Een historico-pharmaceutische snelrit langs de autostrada der eeuwen, 2e uitgave, Antwerpen 1935, 31 pag., geïll.
37394: SCHOPENHAUER, A - Die Welt als Wille und Vorstellung, 6e Auflage, 2 Teile, Leipzig 1887, 633 + 743 pag., halb leinen.
37400: SCHOPENHAUER, A - Die beiden Grundprobleme der Ethik behandelt in zwei akademischen preisschriften, 3e auflage, Leipzig 1881, 42 + 275 + (1 ) pag., halb leinen.
42105: SCHÖPFFER, C. - De aarde staat stil. Bewijzen dat de aarde zich noch om hare as, noch om de zon beweegt. Vertaald uit het Duits door M.J. v. Oven. Utrecht, De Zwaan, 1853. [gebonden met:] Josua, De aarde staat niet stil. Duitsche onzin in het Hollandsch wederlegd. Utrecht, De Zwaan, 1853.
33049: SCHOPMAN, JOHANNES, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis ad L. Corneliam de Sicariis & Veneficis [...] Leiden Theodorus Haak 1727
32449: SCHORCH, CHRISTIAN FRIEDRICH IMMANUEL - Meditationes, in quibus praecipua capita doctrinae de cura bonorum absentis examinantur Leipzig / Frankfurt wed. Joannes Melchior 1761
36464: SCHORER, JACOB ANTON, UIT HEINKENSZAND - De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland Leiden IJdo 1897
36468: SCHORER, JOHANNES PETRUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus quae ex delicto nascuntur Utrecht Broedelet 1767
44058: SCHORER, J.W.M., - Profielen der provincie Noordholland, Haarlem, Enschede, 1895, 80 pag. met 13 profielen op 7 uitvouwbare bladen, imitatie- perkamenten omslag.
34464: SCHOT, CORNELIS CHRISTIAAN, UIT BABAUW (NED. INDIE) - Voorbereiding en aanvang der in de Ned. Hervormde kerk in de eerste helft der 19e eeuw voorgevallen afscheiding Utrecht Bijleveld 1879
4644: GENS SCHOTANA - Gens Schotana, geschiedenis van het geslacht Schotanus. Delen 1, 8a, 8b en 9 (1980-?).
25756: SCHOTEL, G.D.J. - Kerkelijk Dordrecht, een bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche Herv. kerk deel I, Utrecht 1841, 542 pag., in afleveringen, geïll. Alleen het eerste deel, van twee delen.
25166: SCHOTEL, G.D.J. - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek, Haarlem 1874, 94 pag., geb., geïll. ( met gelithografeerd omslag en 4 gekleurde litho's).
23730: SCHOTEL, G.D. J. ( INL.) - De legende van den geuzen troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 , Leiden 1872, 48 pag., gedrukt met oude letters ( Fa. Enschedé ) en gebonden in sierpapieren omslag.
2326: SCHOTEL, G.D.J. - Brief aan mr. J. de Wal, hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage. 's-Gravenhage 1850, 23 p.
2324: SCHOTEL, G.D.J. - Brief aan prof. G.W. Vreede, over eene beroemde verzameling van handschriften en oudheden, welke in december 1847 te Amsterdam zal verkocht worden. 's-Hertogenbosch 1847, 47 p.
23510: SCHOTEL, G.D.J. - Geschiedenis der Rederijkers in Nederland, 2 delen en een fraaie, halfleren band, Amsterdam 1862-1864, 300+300 pag.
68426: SCHOTEL, G. D. J., - Beoordeling der Arcadia's gedurende de XVII en XVIII Eeuw in ons Vaderland uitgegeven/Brief van G.D.J. Schotel aan Mr. P.S. Schull/Brief van Mr. W.J.C. van Hasselt aan den heer G.D.J. Schotel/Beoordeling der Arcadia's van Claas Bruin/Vervolg der beoordeling van de Arcadia's/Vervolg der Arcadia's/Vervolg der beoordeling van de Arcadia's.
64203: SCHOTEL, G.D.I., - De Abdy van Rijnsburg door Dr. G.D.I. Schotel, Predikant te Tilburg
66058: SCHOTEL, P. J., - Marine, Collection de dessins et d'aquarelles par Bakhuyzen, Beerstraten, Van de Velde, Vroom, Van Wieringen, J. C. et P. J. Schotel et autres, provenant en grande paratie de la succesion du célèbre mariniste, no. 4
66055: SCHOTEL, G. D. J., - Leven van den zeeschilder J. C. Schotel.
63912: SCHOTEL, G.D.J., - Leven van den zeeschilder J.C. Schotel (...), door G.D.J. Schotel, met het portret
66048: SCHOTEL, G.D.J., - Leven, gedrukte werken en handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling.
67529: SCHOTEL, G.D.J., - De winterkoning en zijn gezin.
6510: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. eerste editie, Haarlem 1870, 520 pag. gebonden in half leer.
37418: SCHOTEL, G.D.J. - Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis van de tabak, 2e verm. druk, Kuilenburg, Blom & Olivierse, [ 1878 ], 152 pag., omslag los.
38294: SCHOTEL. G.D.J. - Oude zeden en gebruiken in Nederland. [ Dordrecht 1859 ], 76 pag., orgineel blauw omslag.
39720: SCHOTEL, G.D.J.; - Dordrecht. Dordrecht 1858, 70 pag., orig. bedrukt papieren omslag. O.a. het geslacht Van der Myle, maar ook ca. 15 andere bijdragen.
41728: SCHOTEL, G.D.J. E.A. - Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis 1871, Harderwijk 1871, 104 pag., geb.
42038: SCHOTEL, G.D.J. - Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis van den tabak, de koffij en de thee. Gravenhage, 1848.
4236: SCHOTEL, G.D.J. - Het geslacht Van der Mijle, in Dordrecht (1858), p. 7-48.
42707: SCHOTEL, G.D.J. - De Academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw. Haarlem, 1875.
58998: SCHOUTEN, H.J., - Ontleed-, natuur- en ziektekundige onderzoekingen aangaande den aard en de geneeswijze van de cholera morbus (....) en van de Aziatische, Amsterdam 1832., 104 pag.
18101: SCHOUTEN, JAN - Gedichten en gezangen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819.
18103: SCHOUTEN, MARIA (VERT.); EUGÈNE SCRIBE - Estelle, of Vader en dochter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Den Haag, G. Vervloet, 1836.
33384: SCHOUTEN, J.A. - Over de ontwikkeling der begrippen ruimte en tijd in verband met het relativiteitsbeginsel. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar 1920
65588: SCHOUTEN, MARIA (VERT.); EUGÈNE SCRIBE, - Eene hut en zijn hart. blijspel in 2 bedrijven en 3 tafereelen, vrij gevolgd naar het Fransch van Scribe en Alphonse, door mejufv. M. Schouten
66821: SCHOUTEN, JAN, - De vrijmetselarij, in drie zangen.
66820: SCHOUTEN, JAN, - De vrijmetselarij, in drie zangen.
59944: SCHOUTEN, HERMANUS PETRUS (1747-1822) - GEZICHT van het ADMIRALITEITS - MAGAZYN, en SCHEEPS-TIMMERWERF, te AMSTERDAM
60992: SCHOUTEN, HERMANUS PETRUS (1747-1822) - Spaerwouerpoort tot haerlem [Amsterdamse Poort in Haarlem]
52555: SCHOUTEN, WILLEM CORN. / ARIS CLAESSZ, - Journael van de wonderlijcke reyse gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, in de jaren 1615, 1616 en 1617, Verhalende hoe dat hij bezuyden de Straet Magalanes eenen nieuwen doorganck gevonden heeft (...). Amsterdam, Saeghman [colophon: J.J. Bouman, 1651].
18106: SCHOUWBURGBRAND - Naeuwkeurige en schilderachtige brief van een' Amsteldamsch heer aan zynen vriend te Haerlem, wegens den oorsprong, voortgang en de gevolgen van het noodlottig afbranden van den Amsteldamschen Schouwburg en eenige nevensstaende gebouwen, op maandag den 11den mei, 1772. 2e druk. Amsterdam, Jan Doll, [1772].
64744: SCHOUWENBURG, J.C. VAN (RED.), - Erfelijkheid bij de mens/Afkomst en toekomst. Driemaandelijks tijdschrift voor Anthropobiologie en Eugenetika/tevens Orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederl. Indie, 1935, 1936, 1937, 1938
35650: SCHRADERUS, CHILIANUS; PRAESES: EICHEL, JOHANN - Theses juridicae de origine, natura et divisione contractuum [...] Helmstedt Henning Müller 1672
18117: SCHRAGE, ANTONIUS - Grondig onderwijs in de Nederduitsche dichtkunde, bevattende eene beredeneerde opgaave van alle de regelen dier kunst, opgehelderd met voorbeelden, onöntbeerelyk voor alle jonge dichters. Amsterdam, J.B. Elwe, 1786.
32357: SCHRAGE, ELTJO JOHANNES HIDDE, UIT GRONINGEN - Libertas est facultas naturalis. Menselijke vrijheid in een tekst van de Romeinse jurist Florentinus. Proefschrift [...] Leiden Universitaire Pers Leiden 1975
50883: SCHRAGE, A. (VERT.) - Geneeskundig zakboekje of beknopt zamenstel der geneesöefeninge, getrokken uit de beroemdste schrijveren dezer eeuwe, uit het Engelsch vertaald (...) door A. Schrage. Amsterdam, Elwe, 1783.
38338: SCHRANKA, E.M. - Tabak- anekdoten. Ein historisches Braunbuch, Köln 1914, 302 pag., geïll.
42040: SCHRANKA, E.M. - Tabak-anekdoten. Ein historisches Braunbuch. Koln, 1914.
66051: SCHRANT, JOANNES MATTHIAS, - Joannes Matthias Schrant, Zijn autobiografische herinneringen uitgegeven door G. Goris; Added: L. J. Rogier: Schrant en de katholieke samenleving.
42135: SCHRASSERT, J. - Hardervicum antiquum ofte beschryvinge der stadt Hardewyck. Eerste en tweede deel in een band, het eerste deel in tweede druk. Harderwijk, Lunterbosch en Brinkink, 1732.
42209: SCHRASSERT, J. - Hardervicum antiquum, ofte beschryvinge der Stadt Harderwyck. 2e- druk, 2 delen in 1 band, Harderwijk, Lunterbosch / Brinkink, 1732.
57346: SCHREBER, D.G.M.; - Leerwijze om den ligchaamsbouw van kinderen te regelen en hunne gezondheid te bevorderen, Amsterdam 1864.
15833: SCHREIBER, ALOYS - Aix-la-Chapelle, Spa et Borcette. Manuel dédié aux étrangers, aux habitans et aux baigneurs. Heidelberg: J. Engelmann, [ca 1820?].
39886: SCHREUDER, L.F.G.P. EN C.J. V. MANEN - Handleiding ter uitvoering der wet van den 11 April 1827 houdende oprichting van schutterijen, Utrecht 1869, 30 + 620 pag., half leer, band los en beschadigd.
33754: SCHREURS, HENDRIK JOZEF HUBERT, UIT ROERMOND - Over carbothialdine. Academisch proefschrift [...] Leiden W.T. Werst 1878
64068: SCHREVELI, THEOD., - Harlemia's, of Eerste Stichting der stad Haarlem,
39276: SCHREVELIUS, CORNELIUS; - Lexicon manuale Graeco-Latinum, enlarged edition by H.L. Holzkampius, Amsterdam H. en Wed. T. Boom 1709. Geheel perkament, (18)+1060 pag. Illustrated with engraved titlepage and portrait of the author. Shabby copy.
55025: SCHRIJVER, CORNELIS E.A. - Rapport-memorie aan (...) Staaten Generaal (...) wegens het geene gepasseert is gedurende zijn verblijf op de rivier van Lisbon in den jaare 1748. Z. pl., [1748].
55026: SCHRIJVER, CORNELIS, E.A. - Memorie de Corneille Schryver, lieutenant-admiral de Holland & West-Frise, (...) touchant ce qui s'est passé durant son sejour sur la Riviere de Lisbonne dans cette Annee 1748. Z. pl., [1748].
60836: SCHRÖDER, KARL (1760-1844) AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) in armour
32265: SCHRÖDER, JOANNES FREDERICUS LUDOVICUS - Oratio de majoribus cirporum coelestium permutationibus , quatenus ex iis progressum naturae in his corporibus formandis suspicari licet [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
14610: SCHRÖDER, ERNST - Krupp. Geschichte einer Unternehmerfamilie.
31174: SCHRÖDER, J.E. - Gedenkboek van den bouw der Nieuwe Kerk der Evangelische Luthersche Gemeente te Arnhem, Arnhem 1898, 106 pag., geïll. In beschadigd imitatie perkamenten omslag.
36886: SCHRÖDER, A. (RED.) - Westfälische Auswanderer, pp 7-488 in Beiträge zur Westfälischen Familienforschung Band 22-24 (1964-1966), (omslag los, Buchdecke lose).
35506: SCHROEDER, JOH. DANIEL, UIT LANGOSALZA-THURINGO; PRAESES: GRAUN, CASPAR HEINRICH - Carolus Hispaniarum princeps, Philippi II filius [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1687
36200: SCHROEDER, JOHANN, UIT REG. PRUSS.; PRAESES: SCHWENNER, PETER - Disputatio juridica de jure domuum, Vom recht der Hauser .....Editio secunda Jena Heller 1724
36362: SCHROEERUS [SCHROER], JOHANN FRIEDRICH, UIT LAUSITZ; PRAESES: BERGER, JOHANN W. - Origines Marchiae Brandenburgicae ex monimentis antiquis Wittenberg Kreusig 1722
64768: SCHROEFF, H.J. VAN DER, - Sinterklaas-college 1949 voor candidaten van Prof. Dr. H.J. van der Schroeff with response by the students
40824: SCHUBART, J.W. E.A. - Verzameling van bescheiden betrekking hebbende op de herdenking van het 3e eeuwfeest der Unie van Utrecht, gehouden op 20-9-1879, Utrecht 1879, folio, 55 pag.+ 5 platen. Voor en achterplat los.
18121: SCHUBERT, G.H. VON - Flavius en Pelagia. Een verhaal uit de tijden van de vervolging der christenen onder keizer Diocletianus. Vertaald uit het Duits. Amersfoort, W.J. van Bommel van Vloten, 1845.
37302: SCHUBERT VON SOLDERN, Z. RITTER - Das stilisieren der thier- und menschen- formen, Leipzig 1982, 222 pag., hardback, ill. ( ex. library copy ).
35600: SCHUD, CONRAD - Davids und aller Gläubigen beste Lehrmeister und gewisseste Wegweiser [...] Bey Ansehnnlicher und volckreicher Leichbegängnüß Deß weyland [...] Justi Kornmanns [...] Frankfurt Balthasar Christoph Wust 1677
33812: SCHUER, CORNELIUS VAN DER, UIT MAASTRICHT - Disputatio juridica inauguralis, de appellationibus [...] Utrecht Franciscus Halma 1690
34460: SCHUEREN, JOHANNES-BAPTISTA JOSEPHUS NICOLAAS DE VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over artikel 411 Code Penal Leiden J.W. van Leeuwen 1864
23188: SCHUHMACHER, K.M.A. - Kapplan van een stadhuis. Bouwtekening door de cadet-sergeant der genie aan de Kon. Militaire Academie H.O. Schuhmacher d.d. 1915, 70x90 cm, pen en kleur.
35850: SCHUIT, CORNELIS, UIT BEVERWIJK - Stellingen ..... Beverwijk D.S.Slotboom 1897
31418: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen, Groningen 1950, 177 pag., geb. [ dissertatie met los blad stellingen ].
36230: SCHULENBURG, CHRISTIAN CHRISTOPH, UIT HANOVER; PRAESES: LOESCHER, VALENTIN ERNST - Exercitatio inauguralis de periodis et conversionibus hierarchiae ecclesiasticae .... Wittenberg Gerdes 1708
18122: SCHULL, PETRUS STEVEN - Ernst en luim. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1829.
65586: SCHULL, PETRUS STEVEN, - Boogontspanning
64007: SCHULL, P.S., HOOP, A. VAN DER, - Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis, verzameld door Mr. P.S. Schull en A. van der Hoop, jr., Mengelwerk, 1e deel.
3930: SCHULLER TOT PEURSUM, L.C. - Ysbrand de Kock 25 januari 1808 - 1908. Amsterdam 1907, 22 p., geb., geïll. Los in band, watervlekkig.
68470: SCHULLER TOT PEURSEM, L.C., - Catechesatie-boekje ten gebruike der leerlingen van L.C. Schuller tot Peursum.
65932: SCHULTE, E., - Reichs-Geschichte der Niederlande seit der Burgundischen Zeit
35566: SCHULTE, DAVID, UIT HAMBURG; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL - Lemmata doctrinae poeticae [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1703
36694: SCHULTE VAN KESSEL, ELISABETH MARIA RICHARDA, UIT MAASTRICHT - Geest en vlees in godsdienst en wetenschap 's-Gravenhage Staatsuitgeverij 1980
64902: SCHULTE, E., - Die Familien der Kirchengemeinde Breinermoor (1700-1900)
64903: SCHULTE, E., - Die Familien der Kirchengemeinde Backemoor (1712-1900)
42577: SCHULTE, JOHANN HENDRIK - De wel onderwezene vroedvrouw, of grondig en beknopt onderwys van het geen een vroedvrouw weeten (...) moet. 's Gravenhage, H. Bakhuysen, 1771.
32893: SCHULTENS, ALBERTUS - Laudatio funebris in memoriam [...] Campegii Vitringa, SS. Theologiae Doctoris, ejusdemque ac historiae ecclesiasticae professoris, dum fuit, ordinarii [...] Franeker Henricus Halma 1722
67825: SCHULTENS, A., - Oratio funebris in exequiis principis theologi Campegii Vitringa [from: Laudatio funebris in memoriam (...) Campegii Vitringa]
55855: SCHULTETUS AENEAE, B.W. - De Leidsche senaatskamer ontwijd. Openbare brief aan prof. dr. S.S. Rosenstein. Leiden, Fuik, [1879/1880].
64139: SCHULTZ, WOLFGANG, - Grundgedanken nationalsozialistischer Kulturpolitik.
63840: SCHULTZE, H, - Vervolg op het reglement op de schutterijen, betreffende de mobiele en reserve schutterijen, den landstorm, en het onbepaald verlof, verleend aan de mobiele schutterijen, gevolgd van staten en een alfabetisch register door dezelfden
35510: SCHULTZE, MARTINUS, UIT LÜBBEN (BRANDENBURG); PRAESES: WERNSZDORFF, GOTTLIEB - De Apollinare Laodiceno ex historia ecclesiastica repraesentato [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1719
64957: SCHULTZE, M., - Kleiner Führer durch Wernigerode und Umgegend
35564: SCHULZIUS, ELIAS, UIT SCHWERIN; PRAESES: HEYLIUS, JOHANNES - Disputatio oratoria de periodo [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1703
36328: SCHULZIUS, JOHANN GEORG, UIT BARUTHENSIS; PRAESES: HECHT, GOTTFRIED - Ex literatura formulam in praesentiarum Wittenberg Gerdes 1709
56448: SCHUMANN / WILLEBEEK LE MAIR, H., - Schumann album of children's pieces for piano, with illustrations by H. Willebeek le Mair, London [1913].
18124: SCHUPPIUS [ SCHUPP ], JOHANN BALTHASAR; JACOB SCHOOLHOUDER (VERT.) - De bedorvene werelt, zynde een vervolg op de verstandige heekelaar, bestaande in verscheydene rede-voeringen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Ratelband, 1716-1717. [2 delen in 1 band]
18126: SCHUT, J.L.A. (VERT.); FRANÇOIS COPPÉE - Om de kroon. Drama in 5 bedrijven. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1895.
18125: SCHUT, J.L.A. - Een woord van eer. Historische schets in vier tafreelen. [Overdruk uit:] Verscheidenheid. Bundel dramatische werken in proza en poëzie. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1868.
6060: SCHUT, J. - Van Kooijker tot Schut(te). 300 Jaar geschiedenis van een Gronings-Drentse familie en genealogie, z.pl. 1999, 129 + 112 + 25 p., geïll.
59570: SCHUT, CORNELIS (1597-1655) - Death of Saint Sebastian
60502: SCHUT, CORNELIS (1597-1655) - Livres d'enfants (Title page)
20250: SCHUTTE, O - Het archief van de familie Teding van Berkhout z.pl, 1974. 258 p., geíll, met uitslaande tabel.
67754: SCHUTTE, GERRIT, - Lijkrede op Jan Petersen Michell.
41508: SCHUTTE, O - De Vriese, overdruk Ned. Leeuw 1989, 128 pag., geïll., met losse tabel.
4942: SCHUTTE, O. - Het archief van de familie Vollenhoven, Van Beeck Vollenhoven. 's-Gravenhage 1968, 99 p.
33209: SCHUURBEQUE BOEIJE, JOHAN, UIT ZIERIKZEE - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1873
36450: SCHUURBEQUE BOEIJE, JOHAN , UIT ZIERIKZEE - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1867
33974: SCHUURBEQUE BOEIJE, JACOBUS, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inaugurale continens explicationem legis 22 cod. de administratione tutorum vel curatorum, et pecunia pupillari foeneranda vel deponenda [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1839
33976: SCHUURBEQUE BOEIJE, MARINUS JANUS, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis continens expositionem requisitorum quae concurrere debent ut poena mortis furi infligatur [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1837
67159: SCHUURMAN, J.A., - Levensbericht van den mijningenieur Willem Gerlach Ribbius 29 juli 1854-3 November 1911 door J.A. Schuurman (met portret).
31857: SCHUURMAN, JOHANNES GUILIELMUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de natura pignoris quod creditor habet ex contractu bodemeriae [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
32267: SCHUURMAN, PETRUS MEINARDUS, UIT STEENWIJK - Specimen juridicum inaugurale, continens explicationem articuli 1763 codicis civilis [...] Groningen M. van Bolhuis Hoitsema 1829
32675: SCHUURMANS STEKHOVEN, JACOBUS, UIT HARDERWIJK - Het fragment van Muratori. Academisch proefschrift [...] Utrecht A.J. van Huffel 1877
33866: SCHUYL, NICOLAUS, UIT DELFT - Dissertatio medica inauguralis de dysenteria [...] Leiden Joannes van Kerckhem 1728
31917: SCHUYLL VAN DER DOES, MAURITIUS PETRUS JACOBUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de pluribus ab eodem commissis criminibus, imprimis vero de crimine quod repetitum dicitur [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
1342: KAFFEE HAG; HUBERTUS SCHWARTZ (BEW.) - Danziger Wappenwerk. Losbladige uitgave van Kaffee Hag, met ingeplakte wapenzegeltjes.
36436: SCHWARTZ, JOHANN CONRAD - Dissertatio theologica de usu et praestantia daemonum ad demonstrandam naturam Altdorf J.W. Kohles 1715
36332: SCHWARTZ, NICOLAUS FRIDERICUS; PRAESES: STRUNZ, FRIEDRICH - Linguas Mercurio apud Graeecos sacras ad Homeri Odyss Wittenberg Creusig 1716
29158: SCHWARTZ, G. - Rembrandt. Alle etsen op ware grootte afgebeeld, Haarlem 1977, geïll.
41676: SCHWARTZ, G. EN M.J. BOK - Peter Saenredam. De schilder in zijn tijd, 's-Gravenhage 1989, 344 pag., geb., geïll. met stofomslag. Goed exemplaar.
55059: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, U. THOE - De blinden-inrichting te Utrecht en haar bestuur in 1888. Mededeelingen en ophelderingen. [Tweede druk], Utrecht, [1890].
33316: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, HENRICUS THOE, UIT HICHTUM - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur, quatenus juris civilis et criminalis praecipua capita ex juris naturalis principiis sint derivanda [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1836
35642: SCHWARTZENFELS, GUNTHER VON, EQU. THÜRING.; PRAESES: CONRING, HERMANN - Aphorismi centum politici de judiciis in republica recte instituendis [...] Helmstedt Henning Müller 1666
36406: SCHWEINITZ, JOHANN SIGISMUND VON, EQUES SILESIUS; PRAESES: CYPRIAN, ERNST SALOMON - Dissertationem historico-theologicam de Caes. Maximiliano Primo pontificatum maximum affectante Jena Werther 1716
36206: SCHWENCK, JOACHIM, UIT FLENSBURG; PRAESES: MOELLER, NICOLAUS - Venerandum antiquitatis verae titulum, gentiles inter gentibus cultis politisque ...... Kiel Barthold Reuther 1701
20546: SCHWENCKE, CHR. - Een maquette staat model, ( Maastricht ), Delft 1979 oblong, 132 pag., geïll.
66976: SCHWENCKE, J.;, - Het Portret-exlibris.
39344: SCHWENCKE, J - De bloei van de Nederlandse exlibriskunst in de laatste 25 jaar, Amsterdam 1957, 105 pag., geïll.
37778: SCHWENCKE, J.; - Oude Haagse hofjes en godshuizen, Zaltbommel 1975, 136 pag., geb., geïll.
67657: SCHWERING, K.H., - Letter by K.H. Schwering (Arnhem) to Carstens, d.d. 31 July 1965 concerning the cildren of Wilhemine Gravin von Tiefenbach
42519: SCHYN, HERMANNUS - Geschiedenis dier Christenen welke in de Ver. Nederlanden onder de protestanten Mennonieten genaamd worden (...) 2e druk op nieuws uit het Latyn vertaald (...) door Gerardus Maatschoen. 3 delen, Amsterdam, K. de Wit, 1743-1745.
7434: [ENGELBERTS GERRITS, GERRIT (VERT.)]; WALTER SCOTT - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Schotland. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G. Portielje, 1832. [2 delen]
63788: SCOTT, WALTER, - Ridder Peveril van den bergtop, uit het Engelsch
65470: SCOTT, WALTER, - Quentin Durward, of de schot aan het hof van Lodewijk XI, uit het Engelsch
54092: SCOTT, JOHN LEE - Narrative of a recent imprisonment in China after the wreck of the Kite. Londen, W.H. Dalton, 1841.
18433: [TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA (VERT.)]; EUGÈNE SCRIBE - Een glas water. Blijspel in vijf bedrijven en in proza. Amsterdam, [z.n.], 1841.
65595: SCRIBE, E., - Bertrand et Raton ou l'art de conspirer, comedie en cinq actes et en prose, par Mr. Eugene Scribe.
6793: ANONIEM (VERT.); EUGÈNE SCRIBE - Brama en Zoloé, of De verliefde Bayadere; zangspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Muzijk van Auber. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1835.
18141: SCRIVERIUS, PETRUS [PIETER SCHRIJVER] - Gedichten. Benevens een uytvoerige beschryving van het leeven des dichters, verrykt met deszelfs afbeeldingen, en lofdichten, zo van oude, als hedendaagsche poëeten. Amsterdam, Jan Hartig, 1738.
42823: SCRIVERIUS, PETRUS - Hollandsche, Zeelandsche en Vriesche chronyck ofte een gedenkwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang der selver landen. 's Gravenhage, J. Veely en J. Doll, [1678].
42787: SCRIVERIUS, P. - Beschrivinge van Out Batavien. 2 volumes in 1, Amsterdam, Broer Jansz, 1646.
42825: SCRIVERIUS, PETRUS - Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Amsterdam, Boom / Pluymer / Commelinus, 1663.
42867: SCRIVERIUS, PETRUS - Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche chronyck ofte een gedenkwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang der selver landen. 's Gravenhage, J. Veely en J. Doll, [1678].
36212: SCULTETUS, GOTTFRIED ABRAHAM; PRAESES: JOECHER, CRISTIAN GOTTLIEB - Biantem prienaeum in nummo argenteo .... Leipzig Immanuel Tietze 1714
20852: SEBREGTS, LODE - Drie generaties Sinjoren. Familiekroniek 1850-1925, Antwerpen 1976, 155 pag., geb., geïll.
66867: SEDELMEYER CH., - Catalogue Illustre des Gravures publiees par Ch. Sedelmeyer Editeur. Exposition Universelle Paris 1900 Great Gold Medal.
51394: SEEBREGTS, P., - Catalogus der Bibliotheek van Ver. ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam, deel VII: Supplement-catalogus 1949-1964, 's-Gravenhage 1965, 943 pag.
36412: SEELEN, JOHANN HEINRICH VON, RECTOR GYMNASIUM LUBECK - Memoria viri magnifici generosi atque illustris Domini Nicolai a Broemsen....vulgo Broemsen-Thaler Lubeck Operis Greenianis 1723
58626: SEELIGMANN, SIGMUND, - David Nassy of Surinam and his lettre politico-theologico-morale sur les juifs. Overdruk American Jewish Hist. Society 1914, pp. 25-38.
36414: SEHMIUS, JOHANN DAVID, UIT CYGN. MISNICUS; PRAESES: LOESGER, CHRISTIAN W. - In veterum consuetudinem literarum studio opificia jungendo Wittenberg Schroedter 1696
35598: SEIPEN, JOHANN-LUDWIG - Christliche Leich-Predigt [...] bey Christl. und Volckreicher Leich-Bestattung Frauen Maria Hessin, Gebohrner Meygingerin, Hn. Johannes Hessen, Bürgern und Kirchen-Seniorn hier zu Lich, gewesene Ehelichen, lieben Hausz-Frau seligen [...] Giessen Friedrich Karger 1674
47266: SEITS, H., - Bardisanen som svenskt drabant-och befalsvapen, Stockholm 1943, 127 pag., geill.
32451: SELCHOW, JOHANN HEINRICH CHRISTIAN VON - De Iure Imperatoris Circa Concessionem Privilegiorum In Territoriis Statuum Imperii Oratio [...] Göttingen Victorini Bossigel 1757
32453: SELCHOW, JOHANN HEINRICH CHRISTIAN VON - Commentatio de Statv Ingenvorvm In Germania. [samen met:] De Ivribvs Ex Statv Ingenvorvm In Germania Pendentibvs Liber Singvlaris Göttingen Victorini Bossigel 1756
54093: SELD, A. FREIHERRN VON - Aus der Verbrecherwelt. Erfahrungen von A. Freiherrn von Seld. 2 delen, Halle, R. Mühlmann, 1865.
39684: SELS, J. - Beschrijving der stad Dordrecht, Dordrecht 1854, 5 afleveringen 352 pag., in papieren omslagen.
31486: SEMAINVILLE, P. DE - Code de la noblesse Francaise ou précis de la législation, 2e ed., Parijs 1860, 813 + ( 9) pag., geb. in modern linnen band. Goed exemplaar.
47290: SEMENTERY, M., - La descendance de Nilolas Ier, roi du Montenegro, Paris 1985, 100 pag., geïll.
47294: SEMENTERY, M., - Oberkampf, sa famille et sa descendance, Paris 1990, 313 pag., geïll.
20842: SEMIGOTHA - Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen Ursprunges. Erster Jahrgang 1912, München, Kyffhäuser 1912, 607 pag. geb.
19660: SEMIGOTHA. - Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen Ursprunges, zweiter Jahrgang 1913.
24810: SENANCOUR, E.P. DE - De l'amour, selon les lois primordiales et selon les convenances des sociétés modernes. 4th- edition. Brussels, Hauman, 1835.
34252: SENDEN, EVERHARDUS GERHARDUS VAN, UIT NENDORP (OOST-FRIESLAND) - Specimen juridicum inaugurale continens de judice a praetore in causis privatis dato [...] Leiden D. du Mortier en Zoon 1841
51027: SENDEN, G.H. VAN - Alpenrozen, 2e druk (...) vermeerderd (...) door B.T. Lublink Weddik en P.H. Witkamp. Amsterdam, Brinkman, [1856].
56460: SEPP. CHR., - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie hier te lande, sedert het laast der vorige eeuw tot op onzen tijd, Haarlem, 1860 [ Verhandelingen Teyler's Godgeleerd genootschap XXXVI]
68090: SEPP. CHR.,, - Levensschets van Dr. Samuel Muller.
66118: SEPP. CHR.,, - Johannes Stinstra en zijn tijd. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en school in de 18de eeuw. Eerste en tweede deel.
67926: SEPP. CHR.,, - Geschiedkundige Nasporingen.
33298: SERRARIS, THÉODORE EMANUEL, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1902
18153: SERRE, JEAN PUGET DE LA; WILLEM SPIRING (VERT.) - De spiegel die niet vleid, handelende van de verachtinge der waereld en des doods. Amsterdam, J. Krellius, 1709.
65319: SERRURE, C.P, - Notice sur le cabinet monétaire de S.A. le Prince de Ligne, d'Amblise et d'Épinoy...
65217: SERRURE, C.A., - Melanges numismatiques
34254: SERRURIER, PHILIPPUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio philosophico-juridica inauguralis de divisione officiorum juriumque in perfecta et imperfecta [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1824
33296: SERRURIER, GUILIELMUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale animadversionum ad locum Gaji de potestate, manu et mancipio [...] Utrecht N. van der Monde 1828
43450: SERRURIER, H.C. - Kronijk of korte opgaaf der gebeurtenissen (......) voornamelijk getrokken uit de Fransche Leidsche Courant, 12e stukje 1804, 's-Gravenhage, Vosmaer 1805, 144 pag. Los in de band.
52447: T'SERSTEVENS, A. - Le livre de Marco Polo, ou le devisement du monde, nouvellement mis en Francais moderne et commenté par A. T'Serstevens. Paris, Susse, 1944.
25190: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Het burgemeestersambt van 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1895, 28 pag., geïll., [ Werken Die Haghe I ].
23944: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Inventaris van de buurtboeken (...) in het oude archief der gemeente 's-Gravenhage 1902, 81 pag.
54144: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - De kerkeraad contra de classis in de zaak van diaken Spude. Eene Haagsch kerkrechterlijke quaestie uit de 18de- eeuw. 's Gravenhage, 1886.
64242: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J., - Biografische bijdragen tot de muziekgeschiedenis van Nederland
54097: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Met de pen in de hand, jrg. 1 en 2, Zeist, 1917-1918.
60452: SERWOUTERS, PIETER (1586-1657) - Peasants feasting and eating in an inn
66863: SETERS, W.H. VAN, - Leeuwenhoeck-ceramiek, met platen.
67459: SETTEN, D. VAN, - Mr. D.G.W. Spitzen, beschermheer personeelsvreniging "Verkeer en Waterstaat" 26 januari 1957
60966: SEUTTER, JOHANN GOTTFRIED (1717-1800) AFTER BERGMÜLLER, JOHANN BAPTISTE (1739 - 1785) - Ave Maria gratia plena. / Dominus tecum [The Annunciation]
43062: SEVERINUS, ADRIANUS / K. CRUCIUS - [1] Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden. 4e druk (...) vermeerdert met de treffelyke oratie van (...) mr. Karel Crucius. Leiden, Honkoop, 1757. [Gebonden met:] [2] Afbeelding van de Hoogstraet en Vischbrugge te Leyden met de veranderingen veroorzaekt door den brand op den 3-10-1766 (...) gevolgd van eenige toepasselijke gedichten. Leiden, Hoogeveen, 1767. [En met:] [3] Beschryving en afbeelding van den brand in het armeweeshuis binnen Leyden, voorgevallen 28-4-1768. Leiden, Hoogeveen, 1768.
50868: SEVERINUS, A. / K. CRUCIUS - Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden, (...) 5e druk, (...) vermeerderd met (...) Oratie van den heere mr. Karel Crucius (...) op de 100ste verjaergetyde van Leidens Ontzet, 1674. Leiden, Honkoop, [177x].
49796: SEWRIN, M., - Une soiree de Carnaval, comedie-folie en un acte et en prose, Paris 1810, 39 pag., origineel paper covers.
32073: SEYDLITZ, PAUL JOSEPH, UIT MAASTRICHT - Opmerkingen over de wet van 19 augustus 1861 [...] in verband met het 8ste hoofdstuk der Grondwet. Proef schrift [...] Groningen J.B. Wolters 1885
32845: SEYDLITZ, HENRICUS CAROLUS FRANCISCUS, UIT VENLO - Disquisitio historico-juridica de flagranti delicto [...] Leiden Jac. Hazenberg Cz 1849
36202: SEYFFERT, CHRISTIAN DAVID, UIT CROEBRA MISNICI ; PRAESES:SEYFFERT, CHRISTIAN EHRENFRIED - Disputatio historico-moralis de nummis in ore defunctorum repertis .... Leipzig Literis Brandenburgerianis 1709
60883: SHAKESPEARE, WILLIAM [ILLUSTRATOR: CRAMER, RIE] - Macbeth, Treurspelen van William Shakespeare, vertaald door Jac. van Looy, geïllustreerd door Rie Cramer. Utrecht, W. de Haan, n.d. [ca. 1920].
64159: SHAKESPEARE, WILLIAM, - Merry Wives of Windsor
64158: SHAKESPEARE, WILLIAM, - Cymbeline
42020: SHAKESPEARE, W. [W. CRANE] - Shakespeare's comedy of The Merry Wives of Windsor, represented in eight pen designs by Walter Crane. Engraved and printed by Duncan C. Dallas. London, George Allen, 1894.
68431: SHAKINE, E., - A Muslim, a Christian and a Jew. Knocking on Heaven's door.
63981: KONINKLIJKE SHELL, - Olie, 10 October 1955, 8e jaargang, maandblad voor het personeel der tot de Koninklijke Shell Groep behorende maatschappijen
65758: SHELLEY, M.W., - Lodore en zijne dochter. Een verhaal. Naar het Engelsch van Mrs. Shelley.
64894: SHEPHERD, J.C., JELLICOE, G.A., - Gardens & Design
15841: SHOBERL, FREDERIC (RED.) - The world in miniature, edited by Frederic Shoberl. The Netherlands; containing a description of the character, manners, habits, and costumes of the inhabitants of the late seven United Provinces, Flanders and Brabant, illustrated with eighteen coloured engravings. Londen: R. Ackermann, [1823].
33814: SIBENIUS, ANDREAS, UIT GRONINGEN - Disputatio historico-juridica inauguralis de dignitatibus [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1705
60614: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Louis de Requesens
60608: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Charles V
60616: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Jean Francois le Petit [LA GRANDE CRONIQUE... (1601): set title]
43014: SICHEM JR., CHRISTOFFEL VAN - Bybels lusthof, ofte twee hondert, zoo historien als leeringen des bybels (...) gesneede door de beroemde meester Christoffel van Sichem, seer nuttig voor de jeugt om zig aan des heeren woord te gewennen en in de bybelsche geschiedenissen ervaren te werden. 2 delen in 1 band. Amsterdam, J. Klooster, 1739.
43118: SICHEM DE JONGE, CHRISTOFFEL VAN - Bibels tresoor, ofte der zielen lusthof.
15843: SICHERER, C.A.X.G.F. - Lorelei. Deel I. Leiden: A.W. Sijthoff, 1870.
31851: SICHTERMAN, PAULUS CORNELIS ADRIAAN, UIT ZWOLLE - Eenige opmerkingen over het recht van aanwas bij legaten en erfenissen [...] Leiden P. Somerwil 1881
68406: SICKING, L. J., - Joachim George le Sage ten Broek
36572: SIEBELIS, CARL GOTTFRIED, RECTOR - Zu dem Rede-Actus welchen das Bautzner Gymnasium zur Feyer des dritten Jahrhundertfestes der Reformation.....halten wird, ladet der Rector ....ein Leipzig Tauchnitz 1817
64246: SIEBMACHER, J., - Die Wappen des hohen deutschen Adels
32455: SIEGEL, JOHANN GOTTLIEB - Tractatus de literis investiturarum, Von Lehn-Briefen [...] Leipzig J. Christian. Langenheim 1739
67909: SIEGENBEEK, M., - Over Simon van Slingelandt, als staatshervormer, eene voorlezing, 7 october 1842; 2. Lofrede op den raadpensionaris Simon van Slingelandt, two booklets.
23530: SIEGENBEEK, M - Geschiedenis der Leidsche hoogeschool van hare oprigting in den jare 1575 tot het jaar 1825, deel 2, Leiden 1832, 473 pag. Gebonden in mooie halfleren band. Geillustreerd met 2 portretten in stippelgravure. Mist deel 1.
18165: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
18161: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Museum, of Verzameling van stukken ter bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen. Deel 1 t/m 4. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1812-1817. [4 delen in 1 band]
39404: SIEGENBEEK, M - Redevoeringen en verhandelingen over onderwerpen tot de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde behoorende, Dordrecht 1836, 383 pag., org. karton ( rug beschadigd ].
59507: SIETSES, ANNE (RED.) (DEEL 1) EN PAAPE, M. (DEEL 2), - Ons Kampboek, een herinnering aan de Ipenrode-Kampen in 1944, 2 delen, aangeboden aan onzen Kampvader (drukker B.F. Enschedé) ter gelegenheid van zijn een en vijftigsten verjaardag 19 augustus 1944.
31589: SIEWERTSZ VAN REESEMA, GUILELMUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de bodemeriae avarias contributione [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1840
18168: SIFFLÉ, ALEXANDER FRANÇOIS - Nieuwe gedichten. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1844. [2 delen in 1 band]
4926: SIGAL, M.C. - Genealogie van het geslacht Visser. 's-Gravenhage 1935, 15 p.
41574: SIGMOND, J.P. - Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800, Amsterdam 1989, 261 pag., geb., geïll. met stofomslag. Als nieuw.
14462: INTERNATIONAL CODE OF SIGNALS - The International code of signals for the use of all nations. Prepared under the authority of the board of trade by Robert Jackson Esq. Londen 1884, ill., 44 + 16 + (10) + 108 + 238 p. [WITH:] The British Code List for 1884 for the use of ships at sea, and for signal stations, 24 + 112 p., orig. hleather
18351: SIJBERDEN DZ, DIRK - Mijne bloemenmand. Poëzij. Voor rekening van den schrijver. Amsterdam, H. Moolenijzer Jzoon, 1853.
32753: SIJBOUTS, HERMAN, UIT LEEUWARDEN - Disputatio iuridica inauguralis, de delictis et quasi-delictis cum in iure Romano tum in codice civili quo utimur [...] Groningen W. van Boekeren 1821
66189: SIJMONS, B., - Levensbericht van Pietr Jacob Cosijn door B. Sijmons
66106: SIJTHOFF, A. W., A.O. - In memoriam C. Vosmaer.
32153: SIKKEL GROOS, NICOLAUS, UIT WOERDEN - Disputatio juridica inauguralis ad locos tituli cod. civ de familia erciscunda [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
34586: SIKKEL GROOS, N., UIT WOERDEN - III . Theses juridicae 1838
59558: SILVESTRE, ISRAËL (1621-1691), AFTER CALLOT, JACQUES (1592-1635) - Veue de la Ville de'Mellazo
59560: SILVESTRE, ISRAËL (1621-1691) - Veduta del Ponte S.te Maria
42565: SIMLER, JOSIAS - De Republycke van Switserlandt, inhoudende den ghemeijnen staet van de derthien cantons (...) beschreven in Latijn door Josias Simler ende overgeset door Martin Everaert. Delft, A. Gerritz, 1613.s
2396: SIMON THOMAS, M. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij. (Diss.) Amsterdam 1935. Geb., geïll.
61014: SIMON, PIERRE-HENRI - Le Roi des Brises ou la rançon d'amour. Conte. Sept planches hors-texte de Jean Dornier
53193: SIMONIDES, SIMON - De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijke worstelinge en zalige overwinninge van Jacob van der Graef, 14e- druk, Amsterdam, erve G. de Groot, 1729.
33938: SIMONS, JANUS, UIT STOLWIJK - Specimen juridicum inaugurale de imperio & jure gladii [...] Leiden Theodorus Haak 1762
59772: SIMONS, G.J. - Beschrijving van het eiland Curacou. Amsterdam, S. Emmering, 1968. [Reprint].
65390: SIMONS, A., - Aan J. C. Koopman bij zijne verwelkoming in den vriendenkring: Onder de roos, den 30sten Junij 1833
65583: SINCLAIR, C., - Hedendaagsche behaagzucht, of Een maand te Harrowgate / naar het Engelsch van Catherine Sinclair
65343: SINCLAIR, F. DE, - De Bridgeclub van Oom Sorry een humoristische roman
15845: SINGLETON, ESTHER (RED.) - Holland, as seen and described by famous writers. New York: Dodd, Mead and Co., 1910.
36260: SIRICIUS, MICHAEL - Discursus academicus theoretico practicus de lachrymis Jesu Christi Salvatoris Mundi Giessen J.D.Hampel 1671
66398: SIRJEAN, G., - Encyclopedie Genealogique des maisons souverains du monde.
26088: SIRTEMA V. GROVESTINS, LE BARON - La conference de Londres et Guillaume Ier, Paris 1844, 251 pag., geb.
23608: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F. (RED.) - Gedenkschriften van den graaf Van Der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, 2e druk, Amsterdam 1857 ( op voorplat 1859 ) , 370+5 pag., geb.
67723: SIRTEMA VAN GROVESTINS, BARON, - l'Avenir du Royaume des Pays-Bas, lettre
68207: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F., - Gedenkschriften van den graaf van der Duyn van Maasdam en van den baron van der Capellen.
68208: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F., - Notice et souvenirs biographiques du Comte van der Duyn et du Baron de Capellen.
57308: SITTER, W. DE, - Short history of the observatory of the university at Leyden 1633-1933, Haarlem 1933.
33139: SITTER, WILLEM DE, UIT GRONINGEN - Positiones iuridicae inaugurales, ad locum codicis civilis de repudianda hereditate [...] Groningen J. Römelingh 1820
33141: SITTER, GUILIELMUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen jurisprudentiae comparatae, continens collationem juris antiqui, maxime secundum Grotium, et hodierni patrii in loco, qui est de tutelis [...] Groningen J.B. Wolters 1843
64044: SITTER, RUDOLF DE, - Specimen iuridicum inaugurale de statutorum eiusdem in patria regiones interpretatione mutua caute adhibenda, ad art XV Lib. II iuris oldamstini (..)
35212: SITTER, ALBERT JOHAN DE, UIT WINSCHOTEN - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen Wolters 1855
66140: SITTER-SUERMONDT, E. DE, - Een menschenleven. Willem de Sitter door zijn vrouw
34920: SIX, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis ad senatus consultum vellejanum Leiden A. Elzevier 1708
34846: SIX, GULIELMUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica de magno mariae privilegio Amsterdam P. Schouten 1779
35882: SIXMA VAN HEEMSTRA, DANIEL ADRIAAN, UIT LEEUWARDEN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
57140: SLATER, S., A.O.; - The world encyclopedia of flags and heraldry, London 2007.
54110: SLATIUS, H. / J. BLANSAERT - Copie vant klaer vertoogh gheschreven ende onderteyckent by de eyghene handt van Henricus Slatius, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe mitsgaders van twee brieven geschreven ende onderteyckent by de eygene handt van Ian Blansaert, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe. 's Gravenhage, wed. en erfgen. H.J. v. Wouw, 1623.
68452: SLATKES, L.J., - Dirck van Baburen (c.1595-1624). A Dutch painter in Utrecht and Rome.
38520: SLECHTE, H. EN L. PRIESTER. - Het groot Schiedamse prentenboek, Schiedam 2007, 412 pag., geb., geïll., oblong., met stofomslag.
6694: SLEE, J.C. VAN - De Illustre School te Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum.
2400: SLEE, J.C. VAN - De kloostervereeniging van Windesheim. Eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Leiden 1874, 355 p.
66454: SLEE, J. V, - Franciscus Martinius, predikant te Epe, 1638-1653. Historische bijdrage tot de kennis van het kerkelijk, maatschappelijk en letterkundig leven in het midden der 17de eeuw
32627: SLEESWIJK VENING, CORNELIUS, UIT LEMMER - Disputatio juridica inauguralis, qua exponuntur diversae de fine poenbarum sententiae [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1826
16843: SLEESWIJK - Kaarten, uitgaven van Sleeswijk te Bussum.
67247: SLICHER, ANNA CATHARINA - Weegschaal van het waare en schijn-vermaak. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1786.
33940: SLICHER, WIGBOLDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de officio tutorum & curatorum [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
68314: SLICHER, A., - Aanspraak aan de advocaten en procureurs, postuleerende voor den Hove Provinciaal van Hollandt, Zeelandt, en West-Vrieslandt, gedaan den 7. January 1737 door den heer Mr. Anthoni Slicher, raadsheer in denzelven Hove, als zijn Wel-Edele Gestrenge in het 51ste Jaar zijns Raadsheers-Ampt was getreden /Antwoord op de aanspraak van de heer raadsheer A. Slicher gedaan door Mr. Zeger Tierens als zijnde de Oudste der Practizeerende Advocaten.
18176: SLICHER, ANNA CATHARINA - Weegschaal van het waare en schijn-vermaak. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1786.
33282: SLICHTENBREE, JOANNES LEMKER, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis continens annotationes quasdam ad titulum codicis civilis de cura [...] Deventer J. de Lange 1841
60139: SLICHTENHORST, AREND VAN - Hoe ende wanneer Gelderlandt tot een vooghdye is afgezondert.
26392: SLIGGERS, BERT E.A. - De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de verlichting. Haarlem 2006, 287 pag., geb., geïll., met stofomslag.
22744: SLIJPER, BLARICUM - Aanplakbiljet “Te huur. Te bevragen bij den makelaar S.B. Slijper, Blaricum Telef. 398”. Gedrukt. (Gerepareerd met cellotape.)
32747: SLINGENBERG, JANUS, UIT COEVORDEN - Dissertatio medico-forensis inauguralis, de infanticidio [...] Groningen J. Oomkens 1834
16844: SLINGERLAND - Zakkaart voor reizigers, van het Koningrijk der Nederlanden door H. Reding. Te ‘s-Gravenhage bij J.J. Slingerland: Utrecht. Op linnen gedrukte provinciekaart, lith. van J.E.Schoevers Az, met handgekleurde grenzen. In origineel kartonnen hoesje met de tekst “Provinciale zak-kaart voor reizigers door Utrecht”, 30x40 cm [ca. 1850].
64642: SLOCUM, J., CRAANDIJK, C. (BEW.), - Alleen in een zeilboot de wereld rond door kapitein Joshua Slocum. Voor Nederland bewerkt door C. Craandijk. Met 63 penteekeningen van den vertaler naar illustraties van Thomas Fogarty en George Varian.
34256: SLOET, LUDOLPHUS ANNEUS JANUS WILTUS, UIT VOORST (GELDERLAND) - Dissertatio juridica inauguralis de differntiis juris Francici et novi Belgici ratione testamentorum [...] Zutphen H.C.A. Thieme 1830
68405: SLOET TOT OLDHUIS, B.W.A.E., - Levenschets van P.O.C. Vorsselman de Heer hoogleraar in de wis- en natuurkunde te Deventer door Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis; Met Bijlagen van de hoogleeraren J.F.L. Schro¨der, G.J. Mulder en den heer S. van Delden.
33324: SLOOTEN, JANUS CORNELIUS VAN, UIT WILDERVANK - Dissertatio juridica inauguralis de discrimine sententias interlocutorias inter et praepararatorias [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
56828: SLOTEMAKER, A., - Eerste vervolg op de handleiding tot de geregelde uitwerking van de werkzaamheden (.....) wet op de schutterijen, Dordrecht, 1833, 45 pag.
31523: SLOTEMAKER, LAMBERTUS HENRICUS, UIT MAASSLUIS - Disquisitio qua comparatis nonnullis [...] Leiden Gebr. v.d. Hoek 1856
16621: SLOTEN - Sloten. Monument in miniatuur. Tekst: Drs. H.A. van Zwieten. Sloten 1975, 24 p.
55169: SLOTERDYK, H. (GRIFFIER) - Deductie van het Hof van Friesland over de sake van het pardon in gemeene delicten en besonder den doodslag, overgegeven aan de (...) Staaten van voorschreven provintie den 13-3-1738. Leeuwarden, v. Dessel, 1739. [gebonden met:] Nadere deductie d.d. 2-3-1739.
32917: SLOTHOUWER, FREDERIK GERRIT, UIT KUINRE - Bijdrage tot de geschiedenis der Doelisten. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1875
67645: SLOTHOUWER, GERARD, - Uit mijn jongensjaren, herinneringen van een gymnasiast
30240: SLOTS, J. - 300 jaar familie Slots, Baarlo 1986, 143 pag., geïll. [ ook : Dings, Vestjens, Topeeters ].
20472: SLUIJTER, RONALD G.H. - Tot ciræt, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt. Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit 1575-1812. Hilversum 2004, 344 pag. ( dissertatie met los blad stellingen )
15853: SLUIJTERS, H. - Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Zeeland. Ten dienste der scholen, Breda: Broese & Comp., 1836
43788: SLUIJTERS, H., - Korte levensschets van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen, Middelburg 1845, 4+106+(2) pag.
32249: SLUIS, JACOB VAN, UIT FRANEKER - Herman Alexander Röell. Proefschrift [...] Leeuwarden Fryske Akademy 1988
33145: SLUIS, HERMANNUS HENRICUS ADRIANUS, UIT LOPPERSUM - Specimen juridicum inaugurale de codificatione apud populos nominatim apud Romanos [...] Groningen Johannes Römelingh 1832
18181: SLUITER, WILHELM - De werken van Willem Sluiter: (1) Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven [...] 9e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [Gebonden met: (2)] Eybergsche sang-lust ...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (3)] Vreugd- en liefde-sangen. Aen de gemeynte J. Christi binnen [...] Eybergen. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (4)] Christelyke doods-betrachting, bestaende in verscheyde sterf-gesangen [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1731. [en met: (5)] Lykreden, aen de gemeynte J.C. t'Eybergen [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (6)] Gesangen van heylige en godvruchtige stoffe [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (7)] Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (8)] Jeremia's klaeg-liederen [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot,
32201: SLUITER, CAREL PHILIP, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot den bouw der kieuwen van lamellibranchiaten. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1878
67747: SLUYTER, W., - W. Sluyters buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Land vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Crede mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verçiert met eenige Figuren, en met 43 bygevoegde Gezangen, van den Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De laatste druk. Nieuwe uitgave. Met eene Levensbeschryvinge van den Dichter, uit aantekeningen van Hem en zyn geslacht opgemaakt.
23332: SLUYTERMAN, K.E. E.A. - Drie eeuwen De Kuyper. Een geschiedenis van jenever en likeuren 1695-1995. Schiedam 1995, 95 pag., geb., geïll., oblong.
32867: SLUYTERMAN, KATE EVELINE, UIT AMSTERDAM - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934. Proefschrift [...] Tilburg Zuidelijk historisch contact 1983
35076: SLUYTERMAN VAN LOO, GUILIELMUS LUDOVICUS, UIT OUDDORP - Specimen juridicum inaugurale de advocato romano Leiden M. Cyfveer 1820
38124: MOES/ SLUYTERMAN - Nederlandsche kasteelen en hun historie, deel II, Amsterdam 1914, 280 pag., geb., geïll.
39622: SLUYTERMAN, K - Het huis van ouds genaamd Portugal te Delft, 's- Gravenhage 1917, 53 pag., geïll.
65165: SLUYTERS, J., - Collectie/collection Jan Sluyters: Catalogues and other documents
54114: SLYPE, J.H. VAN - Omstandig bericht van het geene den ondergeteekende mr. J.H. van Slype, vice-hoofd-schout [...] binnen Maastricht, is wedervaaren. [Maastricht, 1785].
68366: SLYPE, NICOLAAS VAN, - Handvesten, keuren, privilegien, octroijen, reglementen, contracten en andere brieven van den overwaard, met een kort uittrekzel der voornaamste Resolutiën, by het Collegie van denzelven Waard in der tyd genomen, voor zo verre dezelve niet in originali hier zyn ingelyst, alles tot den Jare 1780. By een verzameld op speciale Resolutie der Heeren van het Collegie, door den Mede-Heemraad Nicolaas van Slype, Rogiersz. Drossaard van Languerak, Bailliuw van Goudriaan, enz. enz.
59584: SMAALE, 1799 - Schrijfoefeningen van Maria Smaale, Amsterdam 1799.
6088: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes, Groningen 1979, 230 p., geïll.
32317: SMEETS, MATHIEU JACOB, UIT ROERMOND - Inkomen en vermogen en hun betekenis voor de welvaart. Proefschrift [...] Amsterdam H. van der Marck 1932
39284: SMETIUS, HENRICUS - Prosodia in novam forman digesta, Amsterdam, H. en Wed. T. Boom, 1683. Geheel perkament, (16)+526 pag. Geillustreerd met gegraveerde titelpagina.
66108: SMETIUS, J., - De lucernis veterum reconditis in agro Neomagensium suburbano et intra oppidi pomoeria effossis Jo. Fred. Gronovii, Nic. Heinsii, et Jo. Smetii (...)
68498: SMIDS, LUD., - Pictura Loquens; sive Heroicarum tabularum Hadriani Schoonebeeck, Enarratio et Explicatio.
15855: SMIDS, LUDOLF - Schatkamer der Nederlandsse oudheden of woordenboek behelzende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heerenhuysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en landswijsen, [...]. Amsterdam: Pieter de Coup, 1711.
34712: SMIDT, DIDERICUS, UIT BREMEN - Disputatio juridica inauguralis de jure primariarum precum secundum pacem Westphalicam Utrecht Van Megen 1736
36702: SMIDT, J. TH. DE - Een nieuw huwelijksbeletsel? Amsterdam N.H.Uitg.Mij. 1956
66137: SMISSAERT, F. A. E. L., - Iets over Willem Martini, griffier van Antwerpen.
65843: SMISSAERT, H., - Open brief aan de schrijfster van Hilda van Suylenburg, Mevrouw Goekoop-de Jong van Beek en Donk, door Jhr. Mr. H. Smissaert.
20624: SMIT, COR - Ondernemers en geleerden. Leiden 1778-2003, Leiden, Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel 2003, 216 pag., geb., geïll.
20286: SMIT, J.P.W.A. - Het wapen van Breda, overdruk De Oranjeboom 1949, pp 17-43, geíll.
33266: SMIT, PETRUS JACOBUS, UIT LEIDEN - Observationes ad Dionysii Halicarnassensis. Antiquitates Romanas. Specimen litterarum inaugurale [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1879
66215: SMIT, R, - Ik heb thans de pen opgevat. Brieven van de Lheeder familie Waninge naar het verre westen ( 1881- 1920)
60036: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Waare Afbeeldinge na het Leven van het overstroomen der Revieren, en het Doorbrecken van den Dyck by Elden gelegen naby de Stat Aarnhem...
60196: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - De Nieuwe Tuin (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
60194: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Zonnehof(Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
68442: SMIT, F.G.A.M., - Frans Greenwood [1680 - 1763] Dutch Poet & Glass Engraver. with second volume additions and corrections.
36568: SMIT, PETER FRANS CHRISTIAAN, UIT "S-HERTOGENBOSCH - Enige opmerkingen over de considerans van het Placaet van Verlatinge van 26 juli 1581 Leiden De Jong 1952
64556: SMIT KLEINE, F, ROBERT, W., - Haarlems troonlied 31 augustus 1897
67540: SMIT KLEINE, F., - Doctor Oscar II. Mannen en vrouwen van beteekenis. deel xxxix, afl. 11.
51258: SMIT, J., - De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, 2 delen, 's-Gravenhage 1972, 766 + 786 pag., geb.
34258: SMIT, HENRICUS JANUS, UIT ASSENDELFT - Dissertatio juridica inauguralis de tutoris officiis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
58792: SMIT, J., - De arts voor gehuwden en ongehuwden : een handboek voor mannen en vrouwen die aan onmagt, onvruchtbaarheid en andere werktuigelijke geslagtsgebreken lijden. Amsterdam 1810.
41842: SMIT, J - Den Haag in den Franschen tijd. Een drietal schetsen, z.pl., z.j., 47 pag., geb.
25188: SMIT, J. - Den Haag in den Patriottentijd, Den Haag [ ca. 1916 ], 64 pag., [ Die Haghe, kleine geschriften II ].
38998: SMITH, W. ( ED. ) - Getijdenboek voor Farnese, Utrecht 1976, 168 pag., geb., geïll., in hoes.
42111: SMITH, JOH. - Oppidum Batavorum seu Noviomagum. Amsterdam, Blaeu, 1644.
8856: [LINDO, MARK PRAGER] PS. DE OUDE HEER SMITS - Een nieuwjaarswensch aan zijne vrienden van Den Ouden Heer Smits. Arnhem, D.A. Thieme, 1855.
58680: SMITS, EDOUARD, - Nationale statistiek. Ontwikkeling der 31 tabellen uitgegeven door de commissie voor de statistiek en betrekkelijk tot de gesteldheid der bevolking in de Nederlanden sedert de oprigting van het Koningrijk tot en met 1827, Memorie, Brussel 1827.
65591: SMITS, D., - Gedichten
32231: SMITS, GUILIELMUS PETRUS, UIT DORDRECHT - Specimen iuridicum inaugurale de albo nautarum (de monsterrol) [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1851
66499: SMITS, J. E.A., - De familie Faes uit ’t land van Rijen.
34926: SMITS, CAROLUS GISBERTUS HENRICUS , UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus dividuis et individuis Utrecht C. van der Post 1841
34048: SMITS VERBURG, JANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de lege ad praeteritum non revocanda [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr 1823
66172: SMITS, A.M.A., - Electrische geleidingen over erven van derden door Antonius Maria Aloysius Smits
14602: SMITS, E. - Genealogie en historische achtergrond van de familie Seepma.
40680: SMITS, F.W. - Banden geslaaakt en banden gelegd of Afscheidsrede in de gemeente Baarn en Eembrugge en intree-leerrede in de gemeente van Hellevoetsluis, Hellevoetsluis 1865, 93+(2) pag., gebonden.
36518: SMITSKAMP, H. - Calvinistisch Nationaal besef in Nederland voor het midden der 17e eeuw 's-Gravenhage Daamen 1947
67740: SMOLLET, TOBIAS, - Humphrij Klinker's reizen.
66978: SMOUT, ADRIAEN IORISZ., - Schriftverlic ia over de vraghe, of de leer-pointen, die ten huydighen daghe in gheschil ghetrocken vvorden, het fondament der salicheyt raken ofte niet, teghen het onschriftmatich neen ende zegghen van sommighe dat d'opinien van beyde partijen (dat is ia ende neen) bestaen konnen zo met de waerheyt des christelicken gheloofs als met de salicheyt der siele (...)
51500: SMYTH, JAMES CARMICHAEL, - Chronological epitome of the wars in the Low Countries from (.....) 1659 to (....) 1815, with reflections military and political, London 1825.
64358: SMYTHE, F.S., - Kamet Conquered
18194: SNAKENBURG, HENDRIK - Poëzy van Hendrik Snakenburg, uitgegeven door Frans de Haes. Leiden, Samuel Luchtmans en Zoonen, 1753.
33942: SNAKENBURG, THEODORUS FREDERICUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis ad legem juliam majestatis [...] Leiden Petrus van der Eyk 1763
67234: SNAPPER, I, - Isidore Snapper's Notes for memoirs 1889-1973. The autobiographical recollections of "the champion of bedside medicine".
32859: SNAPPER, FRITS, UIT GRONINGEN - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719. Academisch proefschrift [...] Amsterdam v/h Ellerman Harms 1959
16949: SNEEK - Sneek voor den vreemdeling, uitg. Fa. Kooij & Visser, Sneek [ca 1930?], 40 p., groot 4º, oblong
16623: SNEEK - Dit is Sneek. Industrie-kern, watersportcentrum, werk- en woonstad. Sneek 1970, 32 p.
16622: SNEEK - Sneek. Come to Sneek and enjoy the Friesland lakes! Vouwblad, uitg. V.V.V., 6 p [ca. 1920?].
18197: SNEEUWKLOKJENS - Sneeuwklokjens. Poezy. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1854.
32033: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, SAMUEL CONSTANS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio philosophico-juridica de matrimonio [..] Leiden S. & J. Luchtmans 1839
33284: SNELLEN, THOMAS, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P.J. Zandvliet 1898
64116: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, SAMUEL CONSTANS, UIT ROTTERDAM, - Natuurlijke historie van Nederland, Overzigt van gelede dieren in Nederland
58630: SNELLEN, H., - De grondslagen van het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, Utrecht, Beijers, 1890.
35666: SNELLEN JR, HERMAN, UIT UTRECHT - Netvlies-aandoeningen .... Utrecht van Boekhoven 1892
8014: SNELLER, Z.W. (RED.) - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940.
34558: SNIJDER, GEERTO AEILKO SEBO, UIT WINTERSWIJK - De forma matris cum infante sedentis apud antiquos Wenen 1920
35670: SNOECK HENKEMANS, DIRK, UIT 'S-GRAVENHAGE - Bacterium coli commune Nijkerk Callenbach 1892
61350: GIJSBERTUS JOHANNUS VAN DEN BERG EN JEREMIAS SNOEK - Verklaaring van de zinnebeeldige kunstprint, op de Nationaale vergadering representeerende het volk van Nederland.
32713: SNOUCK HURGRONJE, JACOBUS JULIANUS, UIT MIDDELBURG - Specimen hermeneutico-theologicum inaugurale, de parallelismo membrorum in Jesu Christi dictis observando [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1836
34262: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, ALBERTUS CAROLUS, UIT NIJMEGEN - Dissertatio inauguralis, juris gentium, de legatis rebusque, ab his agendis [...] Utrecht Joh. Altheer 1827
47194: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, W. EN P.F.W. V. ROMONDT, - Nederlanders in het buitenland, 1e jaarg. 1928, 's-Gravenhage [1928], 438 pag., geb., geïll.
41958: SNUIF, C.J. - Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twente, Amsterdam 1930, 519 pag., geb. in modern kunstleren band, geïll.
18203: SOBELS, MICHIEL ADRIAAN - Het thee-salet. Amsterdam, Van Arum & Comp., 1832.
65838: SOBELS, MICHIEL ADRIAAN, - Het thee-salet door Michiel Adriaan Sobels
34260: SOEK, CORNELIS GULIELMUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de donationibus inter virum et uxorem confirmandis ex oratione Antonini Caracallae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
42471: SOERMANS, MARTINUS / M. VEERIS - Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes gehoorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der reformatie tot dezen tyd toe. Dordrecht, D. Goris, 1695.
43148: SOERMANS, MARTINUS / H. DE JONGH - Academisch register behelsende de namen en waardigheden der geene welke sijn geweest in bedieninge der Universiteyt tot Leyden (...) benevens het register der Academie tot Utregt. Leiden, Teering, 1704.
35146: SOEST, JOHANNES VAN DER, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis ad L. 44 D. de re judicata Leiden B. van der Aa 1741
36104: SOEST, H.W. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - De civielrechtelijke garantieovereenkomst in de Griekse papyri ..... Leiden Brill 1963
24748: SOETEN, MATTHEUS - Algemeene manier tot het maaken van zonnewysers op allerley effen vlakken. Zynde heel klaar te verstaan en ligt te doen, voor alle persoonen die met een passer gewoon zyn om te gaan, als stierluyden, timmerluyden, steenhouwers, en meer andere bouw- en handwerkslieden, sonder eenig onderwys of kennisse van de meet- en sterrekonst, dan alleen dit boekje van nooden te hebben. Amsterdam, Johannes Loots, 171 [=1710].
27536: SOHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven, Leiden z.j. ( ca.1880), 239 pag., geb. in linnen stempelband, geïll. met ets van Steelink.
40438: SOMER, KEES, - Mecanoo, architecten. Rotterdam, 010, 1995, 126 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
56544: SOMEREN, C. VAN, - Het Hollandsche-IJssel boek, Alphen 1984, 210 pag., geb., geïll.
67661: SOMEREN, R.H. VAN, - Handwritten note by R.H. van Someren to Westerhaan or Westerham.
68223: SOMEREN, J.F. VAN., - De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek; haar geschiedenis en kunstschatten vóór 1880.
39314: SOMEREN, P.H.VAN - Over het volkslied Wilhelmus van Nassauwen met eene bijdrage door Mr. P.A. Brugmans, Utrecht 1834, 56 pag.
65391: SOMEREN, R.H. VAN, - Waar moet het heen?
18211: SOMON, J. - Nederland aan [...] Willem III, koning der Nederlanden [...] bij gelegenheid van hoogstdeszelfs plegtige inhuldiging te Amsterdam, den 12 mei 1849. Amsterdam, L. Romijn, 1849.
18209: SOMON, J. - Eene stem uit Nederland, op den jaardag des konings, 6 december 1848. Feestzang. Den Haag, A.J. van Tetroode, 1848.
4714: SON, H.J.A. VAN - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Son, eertijds geheeten Van Broechoven, alleen deel VI.
32053: SON, WILLEM VAN, UIT RHEDEN - Eenige beschouwingen over de Wet, houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen [...] Utrecht J. de Kruyff 1891
54763: SONMANS, A. - Resolutien ende missiven betrefffende d'Heer Arent Sonmans, raedt ende vroedtschap der stadt Rotterdam. Rotterdam, wed. M. Wagens, 1672.
31595: SONSBEECK, FREDERICUS LUDOVICUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, ad legem 4 digestorum de captivis et de postliminio [...] Groningen J.B. Wolters 1842
33001: SONSBEECK, HERMAN GEORGE VAN, UIT ZWOLLE - Eenige opmerkingen over het zoogenaamde depositum irregulare. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
37770: SONSTRAL, J H. - De verlossing van Nederland, in verband met den vrijheidstrijd der volkeren van Europa in 1813- 1815, Amsterdam 1863, 360 pag., linnen relief band.
36228: SORGERUS, JOHANN GEORG, UIT MARTISBURG; PRAESES: HUBNER, CHRISTIAN - Fridericus Bellicosus, academiae Lipsiensis ante hos trecentos annos fundator historice descriptus .... Halle Chr. Henckel 1709
23940: SOUTENDAM, J. - Register der bescheiden (...) in het secreet vertrek van burgemeesteren en regeerders der stad Delft, Delft 1861, 118 pag.
18216: SOUTHWORTH, EMMA; S.J. VAN DEN BERGH (VERT.) - De twee zusters. Een Amerikaansch verhaal. Vertaald uit het Engels. Haarlem, J.J. Weeveringh, 1860. [2 delen in 1 band]
64971: SOWDEN, BENJAMIN CHOYCE, - Sermons on various subjects. by the late Rev. Benjamin Choyce Sowden of Emmanuel College Cambridge, minister of the English Episcopal Church at Amsterdam
24904: SPAAN, P. VAN; - Verhandelingen over het rechtsgebied in Holland en Westfriesland onder de regeering der graeven. 's Gravenhage, 1780, [gebonden met]: Dezelfde, Verhandeling over het burgerlyke rechtsgebied ...
24794: SPAAN, GERARD VAN - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen, 2e druk, Rotterdam, P.de Vries, 1713.
59391: SPAARBANK DEVENTER, POT. - Spaarbankboeke van Roelofina Pot bij de Spaarbank te Deventer, lopende van 1929-1966. Mogelijk is dit document in verband te brengen met de familie Pot uit Deventer, waarvan nog een foto en een document gevonden is op het Waterlooplein bij dezelfde koopman (zie hieronder).
24910: SPAEN, W.A. VAN; - Proeven van historie en oudheidkunde.
54128: SPAEN, WILLEM ANNE VAN - Verhandeling over de crimineele ordonnantie van koning Philips in Gelderland. Voorgelezen in 't Gezelschap Prodesse Conamur te Arnhem den 10-12-1793. Arnhem, J. Nijhoff, 1794.
34300: SPAKLER, JOANNES CHRISTOPHORUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica de communione lucri et damni inter conjuges [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1842
65555: SPALL, T. VAN, - De Mensch in de wereld. Tafereelen uit het Huwelijks-leven ter bevordering van waar huiselijk geluk door T. van Spall.
65585: SPALL, T. VAN, - Geschenk voor kinderen, bestaande in kleine verhalen
63786: SPALL, T. VAN, - De kinderen zoo als zij zijn; of Gezellig en Nuttig Onderhoud voor de jeugd.
64963: SPALL, T. VAN, - Aanleiding tot godsdienstige overdenkingen op iederen dag des jaars 1837
42683: SPALL, T. VAN - Een huisselyk tafereel uit Noordholland, of trekken van het karakter, de zeden en gewoonten der Noordhollanders. 's Gravenhage, A. Kloots, 1832.
42945: SPALL, P.W.A. VAN - Verslag over de koffij- en kaneel-kultuur op het eiland Ceylon in het jaar 1861. Batavia, Ogilvie, 1863.
18226: SPANDAW, HAJO ALBERT - De invloed des gevoels op den geest en de verstandelijke vermogens. Redevoeringen. Groningen, J. Oomkens, 1842.
18224: SPANDAW, HAJO ALBERT - Gedichten. Nieuwe uitgave. Groningen, J. Oomkens, 1836. [1 van 4 delen]
65589: SPANDAW, HAJO ALBERT, - Nederlands verlossing. Dichterlijke uitboezeming van Mr. H.A. Spandaw.
35462: SPANGENBERG, JACOBUS GEORGIUS; PRAESES: STRUVIUS, BURCARDUS GOTTHELFFIUS - Dissertatio academica de quinquertionibus eruditis [...] Jena Johann Friedrich Ritter 1721
4726: SPANGENBERGER - De Spangenberger, jrg. 1 (1976) t/m 10 (1985), 2 dln.
18232: SPECTATOR - De Nederlandsche spectator. Leiden, Pieter van der Eyk, 1749-1760. [12 delen in 6 banden]
47298: SPEE-BONN, A. GRAF VON, - Die nachkommen des grafen Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg 1750-1819, Glucksburg 1951, 151 pag., geïll.
15867: SPEELEVELDT, T. - Brieven over het eiland Walcheren. Den Haag: Immerzeel, 1808.
68180: SPEELMAN, CORNELIS, - Journaal der reis van den gezant der O.I. Compagnie Joan Cunaeus naar Perzië in 1651-1652.
34998: SPEELMAN, CORNELIS JACOBUS, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis continens commentationem ad Frisiae statutorum titulum 17 libri primi de successione ab intestato. Leiden Hazenberg 1842
23480: DE SPEELWAGEN - De Speelwagen, populair maandblad ..... Hollands Noorderkwartier, jrg. 1 (1946) t/m/ jrg. 10 (1955), complete set in 10 half linnen banden. Mooi exemplaar.
18235: SPEELWERC - Het nieuwe Hoornse speel-werck, bestaende uyt verscheyden ernstige en vroolijcke gezangen en gedichten van C.G., v.d. H. en C.G.K. etc. Versamelt door C.C. 2e druk, vermeerdert, en in nette ordre gebragt. Hoorn, Jacob Duyn, 1732.
58500: SPEENHOFF, J.H., - Twaalf liedjes met wijsjes, gezongen door mevr. C. Speenhoff-Prinz, z.pl., z.j., 27 pag.
1152: SPEET, B.M.J. - Historische stedenatlas van Nederland. Uitgave van de T.H. Delft en Universiteit van Amsterdam. Afl. 1: Haarlem. Tweede herziene druk, Delft 1982, 39 p. Met 2 losse kaarten.
14542: VLAGGEN-SPEL - Het vlaggen-spel. Cardboard box, 21 x 34 cm, with this title and inside 6 cards, each 17 x 20 cm, with pictures of flags, and 47 small cardboard flags. Also a description how to play., [ca. 1940?]
17030: SPENCER, H. - House Rules/ Lund Humphries. Bradford: The Country Press, z.j.
52334: SPENCER, R. (ED.) - Whistler, a retrospective. New York, 1991.
64511: SPENER, P.J., - Insignium theoria seu operis heraldici pars generalis, quae circa insignia, horum originem, scuta eorumque partitionis, metalla, colores figures, galeas, apices, alliasque scutorum appendices et consectaria studioso historiarum et vitae civilis nosse proficuum visum est, ex disciplina fecialium & moribus receptis.
61470: SPENER, P.J. - Theatrum nobilitatis Europeae, tabulis progonologicis praecipuorum in cultiori christiano orbe magnatum et illustrium progenitores 118. 64. aut 31. justo ordine repraesentantibus exornatum studio.
14676: SPERL, AUGUST - Castell, Bilder aus der Vergangenheit eines deutschen Dynastengeschlechtes.
67258: SPEYK, J.C.J. VAN, - Onuitgegeven brieven van den tot in den dood aan vaderland en koning getrouwen Held en Ridder J.C.J. van Speyk: belangrijke bijdragen, dienende tot opheldring en verbetering van hetgeen de Heer van Tonderen heeft gelieven te schrijven omtrent den persoon, welke zich het lot van den burgerwees, voornoemd, het meest heeft aangetrokken.
67233: SPIEGEL, L.P., VAN DE,, - Brieven en negotiatien, van Mr. L. P. van de Spiegel, als raadpensionaris van Holland. Geduurende den jongsten oorlog van dezen staat met de Fransche Republiek. Waarbij gevoegd zijn veele authentique stukken, strekkende tot beter verstand van dezelve brieven. Eerste deel.
33019: SPIEGEL, LAURENTIUS PETRUS JANUS VAN DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio historica juris gentium inauguralis, de jure quo M. Brittannia reipublicae provinciarum unitarum die 20 dec. anni 1780 bellum indixerit [...] Leiden J.C. Emeis 1836
58534: SPIEGEL, L.P., VAN DE, - Brieven en negotiatien van Mr. L.P. van de Spiegel als raadspensionaris van Holland gedurende de jongsten oorlog, 3 delen, Amsterdam, Allart, 1803.
18239: SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ - Hertspieghel en andere zedeschriften, met verscheidene nooit gedrukte stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Met nieuwe figuuren. Amsterdam, Andries van Damme, 1723.
7077: [BILDERDIJK, WILLEM]; SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ - Hartspiegel. In nieuwer taal en dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828.
56124: SPIEKER, C.W., - Sophia Overveld of het huishoudelijk meisje, een leerzame familiegeschiedenis voor jonge dochters van alle standen, vrij gevolgd naar 't Hoogduitsch, Haarlem, Loosjes, 1808.
14438: FLAGGEN SPIEL - Das Flaggen Spiel. Cardboard box, 26 x 37 cm, (Verlag J.W. Spear & Söhne, Nürnberg) with this title and inside 6 cards. each 21 X 28 cm, with pictures of flags and 47 small cardboard flags. Also a description how to play, [ca 1930?]
2450: SPIERING, W.F.E. - De bewijsmiddelen der wettige afstamming ... idem. Gebonden met: A. Maclaine Pont, Eenige opmerkingen naar aanleiding van de artikelen 324, 325 en 326 van het Burgerlijk Wetboek. (Diss.) Leiden 1884, 57 p.
33125: SPIERING, FREDERIK JOHAN WILLEM GERARD, UIT TIEL - Eenige opmerkingen over uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1886
18241: SPIESS, CHRISTIAN HEINRICH - Muizenvallen, blaasbalgen koop! Eene wonderbaare, maar echter zeer natuurlijke geschiedenis. Vertaald uit het Duits. Haarlem, François Bohn, 1803.
65731: SPIESS, K.H., - Het petermannetje; eene spookgeschiedenis uit de dertiende eeuw. Naar het hoogduitsch. Nieuwe uitgave.
57460: SPIESZ, ADOLF, - Das turnen in den gemeinubungen, in einer lehre von den Ordnungsverhaltnissen bei den gliederungen einer mehrzahl fur beide geschlechter vorgestellt, Basel 1846, 230 pag., geïll.
7655: [GEEST, WYBRANDUS DE (VERT.)]; CHRISTIAN HEINRICH SPIESZ - De gevolgen van een eenige leugen, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 5de deel, 3de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1798.
36646: SPILL, JOAN HUGO WICHER QUIRIJN TER, UIT NIJMEGEN - Het rechtskarakter der rekenplichtigheid s-Gravenhage Mouton 1903
61604: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Nieuwenstein
61606: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis de Ness van eene andere zijde
61608: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp den Berg
61684: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van voren. / 't Huis Oud Alkemade, van agteren. 1730.
61518: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Hagestein
61514: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Heiligenberg bij Amersfoort
61694: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Den Ham van agteren.
61682: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Overblijfsels van 't Huis Oosterwijk bij Wijk aan Duin. 1740. / Overblijfsels van 't Huis Oud Haarlem onder Heemskerk. 1740.
61686: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61692: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis Ypestein van agteren. 1730
61690: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Kerk van Watweide 1726.
61688: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van agteren. 1743.
61508: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Jaarsveld, van de Overzijde der Lek te zien. 1750.
61512: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Honswijk
61624: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Lopikker Kapel
61626: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Lievendaal
61588: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Stormdijk
61590: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Riddermaatig Huis Rijsenburg
61424: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Enghuizen bij Hummel. 1743
61676: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van voren.
61672: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Dorp Haringhuizen. 1726.
61674: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61382: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Slangenburg bij Deutichem van agteren. / 't Huis Slangenburg van vooren. 1743
61398: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis het Wilt bij Gendringen.
61640: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kerk te Doorne in Peetland. 1738
66533: SPILMAN, H.EN CORNELIS VAN NOORDE, - Verzaameling van zes- en zestig aangename gezichten in de vermakelijke Landsdouwen van Haarlem
61298: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Kerk van St. Laurens. 1743.
61380: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Hof ter Burg. 1743. / 't Steedje ter Burg. 1743.
61384: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Oploo bij 's Heerenberg. 1743
61386: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tussechen Maas en Waal. 1732.
61388: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Woldenburg bij Netterden. 1743
61526: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Draakestein
61528: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Doorn. / Het Huis Doorn.
61434: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Kasteel te Heumen 1741.
61428: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Klooster Engelhuizen te Grol. 1743.
61372: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis het Velde bij Voorst. 1743
61736: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Vrouwenklooster aan de Bilt bij Utrecht. / De Kerk aan de Bilt.
61308: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Werf of Sr. Heer Hendriksburg. 1743.
61310: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Haamstede en 't Dorp in 't Verschiet. 1743.
61312: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Grypskerke. 1743.
61314: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Overblyfsels van 't Slot te Ellewoutsdyk. 1743.
61316: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Kerk te Ellewoutsdyk. 1743. / Overblyfsels van 't Slot te Ellewoutsdyk. 1743.
61332: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Steedje Aardenburg te zien van de Koornmoolen. 1739.
61612: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis ter Mey, bij de Haar
61614: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Jagthuis van den Bisschop Schenk bij Martensdijk
61628: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Nederhorst en het Dorp den Berg, langs de nieuwe Vegt te zien.
61630: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Nieuwersluis langs de Vegt, aan den Noordkant te zien. 1744.
61632: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Lopik / Het Dorp Lopik van eene andere zijde
61498: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tusschen Maas en Waal. 1732 / 't Kasteel Oyen.
61286: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Nieuwerkerk in Schouwe. 1745.
61496: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Overblijfsels van een Ouden Toren te Steenbergen. 1740 / Stad Huis en Kerk te Steenbergen.
61370: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Hummel bij Doesburg. 1743
61584: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Hof Provinciaal te Utrecht
61586: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Tienhoven
61334: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van ter Zyde.
61600: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Oude Gein
61602: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Nijveld
61374: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Groote Kerk te Tiel. 1742
61378: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Steedje ter Burg. 1743.
61376: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Stadhuis te Tiel 1728.
61430: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kerk en Kasteel te 's Heerenberg. 1743 / Zeddamsche Poort te 's Heerenberg. 1743
61300: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Ierseke in 't Eiland Zuidbeveland. 1743.
61292: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Meliskerke. 1745. / Meliskerke van een andere zyde. 1745.
61288: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Nieuwekerk in Duiveland. 1745.
61290: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Meliskerke in Walcheren. 1745.
61406: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Almen bij Zutphen. 1743
61318: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Kraystein in de Heerlykheid Burg. 1743.
61580: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Oude Gein
61598: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Oudaan, bij Breukelen aan de Vegt.
61532: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Bunnik
61506: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Jutfaas
61644: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik. 1739
61420: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Voorburg van 't Slot Doornenburg.
61592: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Renswoude
61594: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Reinauwen
61596: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Park buiten Utrecht
61408: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61410: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Amssen bij Lochem. 1743
61412: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Sabels Poort te Arnhem van binnen 1742. / Arnhem. 1742
61414: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Slot Poort te Bronkhorst. 1743
61416: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Kannenberg.
61328: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van vooren. 1745.
61534: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Broekhuisen
61658: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744.
61284: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Oosterland. 1745. / Oosterland van een andere zyde. 1745.
61536: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Batestein, bij Harmelen
61582: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - S. Sebastiaans of Kruis-Gasthuis te Utrecht
61494: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Dorp Terheide in de Baronny van Breda. 1732
61634: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Renswoude / Het Huis te Renswoude van eene andere zijde
61636: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Zoestdijk / Het Huis Zoestdijk van eene ander zijde
61638: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kerk te Doorne in Peetland. 1738 / Kapel te Vlierden bij Doorne. 1738
61472: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Kerk te Wester-Souburg. 1743.
61474: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Kasteel te Wester-Souburg. 1743.
61476: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Westkappelsche Dijk 1743.
61478: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Kasteel Westhoven. 1743. / Het Kasteel Westhoven van een andere zijde. 1743.
61480: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Wemeldinge met de Vloedberg in 't Verschiet 1743.
61482: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis Waterloozewerve. 1745.
61484: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Water-Poort te Tholen van binnen. 1743. / De Groote Kerk te Tholen. 1743.
61486: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Stadhuis en Markt te Sluis. 1739
61488: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Serooskerke in Schouwe. 1745.
61490: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748 - 't Kasteel van Wouw. 1739
61492: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Stad Woudrichem van de Merwe te zien.
61500: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik. 1739
61502: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Markt te Helmond. 1740
61504: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Stad Graave te zien van den Maaskant. 1739.
61540: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Zuilenburg.
61542: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Kasteel te IJsselstein. 1744. / 't Kasteel te IJsselstein.
61544: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Wijnestein
61546: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Woudenberg
61548: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Westbroek
61550: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Werkhoven
61554: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het huis Waalenburg
61556: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Vreeswijk of de vaart, op Utrecht te zien. / Vreeswijk of de Vaart, van eene andere zijde.
61558: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Vreeswijk of de vaart, van eene andere zijde.
61426: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Etten bij Gendringen. 1743
61642: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Kuik van de Maas te zien
61610: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Moersbergen
61646: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Hof ter Burg. 1743.
61648: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - S. Jans Poort te Arnhem
61650: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Raad Huis te Deutichem
61652: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Slot Kinkelenburg bij Bemmel
61654: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen
61656: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744.
61560: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Voorn, van ter zijde
61622: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Lunenburg
61294: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Hof te St. Maartensdyk van buiten. 1743.
61296: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Maalstede by Kapelle. 1743.
61324: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Steedje Biervliet. 1739.
61326: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Baarland te zien uit de Vaate. 1745.
61322: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Brueelis. 1743.
61402: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Mastpoort en Vismarkt te Zutphen 1744.
61400: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis de Voorst bij Zutphen. 1743.
61520: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk van de Haar
61522: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Groenestein
61524: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Den Eng
61678: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van voren. / 't Huis Oud Alkemade, van agteren. 1730.
61680: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - ´t Huis Rolland bij Overveen. 1746. / Overveen. buiten Haarlem. 1746.
61418: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Stad Doesburg te zien van den IJssel. 1743
61538: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Amelisweerd langs den Krommen Rhijn.
61320: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Burgt. 1745.
61432: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Slot te 's Heerenberg. 1743
61530: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Dompselaar
61404: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743 / 't Dorp Almen bij Zutphen. 1743
61330: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van agteren. 1743.
61304: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Kasteel van der Hooge van vooren. 1743.
61274: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis de Pottere. 1745. / Vrouw de Pottere's, of Konyers Huisjes. 1745.
61276: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Popkensburg van vooren. 1743.
61278: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Toren van Oostkapelle met het Heeren-Huis. 1745.
61280: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Oostkapelle en 't Huis in 't verschiet. 1745.
61282: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Oosterland. 1745. / Overblyfsels van het Huis te Oosterstein. 1745.
61338: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen.
61342: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Boogen boven de Berkel te Zutphen aan de Wal te zien. 1744.
61340: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen. / Groote Kerk te Zutphen 1744.
61344: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Heeze Poort te Nymwegen van buiten. / Heeze Poort van binnen. 1732
61358: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Wimel Poort van de andere zyde.
61360: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Hulsen onder Nijmegen 1739.
61362: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Mussenburg bij Nijmegen. 1744. / 't Huis Mussenburg
61364: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Slot Loevestein. 1732. / Voorburgt van Loevestein.
61366: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Markt te Lochem. 1743
61368: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Slot Keppel van vooren. / 't Slot Keppel van agteren. 1743
61396: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis de Oude Tempel bij Winsen. 1732.
18248: SPINDLER, CARL - Fridolijn Schwertberger. Eene schets uit het huiselijk en gezellig leven eener Zuid-Duitsche stad. Vertaald uit het Duits. Deventer, A. ter Gunne, 1846. [3 delen]
18246: SPINDLER, CARL; A. VON WEINGARTEN - Nieuwe verhalen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1832.
18244: SPINDLER, CARL - De bastaard, een zedekundig tafereel uit de tijden van keizer Rudolf den Tweeden. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Erven François Bohn, 1827. [3 delen in 1 band]
18249: SPINNIKER, ADRIAAN - De werken en vergelding der barmhertigheid, en onbarmhertigheid. Uit Matth. XXV berymd. Amsterdam, Wed. P. Arentz en K. van der Sys, 1711.
66064: SPINNIKER, ADRIAAN, - Vervolg der leerzaame zinnebeelden, spiegel der boetvaardigheid en genade en eenige stichtelyke gezangen
30812: SPITZEN, G.W. (RED.) - Maandblad Groningen jrg. I ( 1918 ) 2 (1919-20) en 3 ( 1920-21), Groningen 1918 1921, 282 + 254 + 240 pag., geb in bruin linnen banden, geïll.
47170: SPLITGERBER, L., - Beschrijving van den Atlas van Amsterdam van Louis Splitgerber, 1874, 12+126 pag.
43292: SPOELDER, J - Prijs boeken op de latijnse school (....) met een repertorium van wapenstempels. Amsterdam 2000, 852 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
39162: SPOELSTRA, H.A.C.; - De invloed van de Duitsche letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 18e eeuw, Amsterdam 1931, 161 pag. [dissertatie met los katern stellingen].
66179: SPOHR, O., - Familiengeschichtliche Quellen (Bände 1-9) Zeitschrift familiengeschichtlicher Quellennachweise
18253: SPOOR, GERARD JALKES - Sproken, verhalen en legenden. Gedichten. Amsterdam, G. Theod. Bom, [1873].
22460: SPRANG (N. BRABANT), DE BYE - Stuk in een rechtzaak te Sprang betr. voogdij over de minderjarige kinderen van Corstiaan de Bye en Catharina Mutzaart, 1754. Manuscript, folio, 2 p.
41758: SPREEKMEESTER, ISIDORE LEONARD [PSEUDO. VADERTJES BROMBEER] - Reinaard de Vos speelt voor huisbaas, Een verhaal van Vadertje Brombeer. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946.
18254: SPRENGER VAN EIJK, JACOBUS PETRUS - De Fakkel, of Bijdragen tot de kennis van het ware, schoone en goede. 2e jaargang. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1826.
32673: SPRENGER, FREDERIK JACOB, UIT MIDDELBURG - Is de opname van klachtdelicten in het strafrecht noodzakelijk? Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1881
65793: SPRENGER VAN EIJK, J.J., - Jacob van Heusden in zijn verdienstelijk leven geschetst. Met Aanteekeningen.
42249: SPRENGER VAN EIJK, P.G.Q. - Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen. Rotterdam, Allart, 1832.
64928: SPRINGER, L.A., - De Haarlemmerhout van 1583-1896
68095: SPRINGER, L.A., - Bibliografisch overzicht van geschriften, boek- en plaatwerken op het gebied der tuinkunst.
36148: SPROTTA, GOTTFRIED, UIT URLATISL. SILES; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS - Insignia quatuor Evangelistarum Leipzig Johann Georg 1667
36264: SPROTTA, GOTTFRIED, UIT URATISL. SILES.; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS - Insignia quatuor Evangelistarum Jena C.E. Buchta 1672
31713: SPRUYT, C.B. - Het empririocriticisme, de jongste vorm van de "wijsbegeerte der ervaring"[...] Amsterdam J.H. de Bussy 1899
32569: SPRUYT, C.B. - Over de waarde en de onwaarde van het academisch onderwijs in de wijsbegeerte. Amsterdam J.H. de Bussy 1887
64412: SQUIRE, G., - Livery Buttons, the Pitt Collection
31759: STAAL, JACOB, UIT SOEST - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1869
31841: STAAL VAN PIERSHIL, OTHON DANIEL VAN DER, UIT BREDA - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1876
33946: STAAL, CLAUDIUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen juris publici inaugurale de jure stapulae [...] Leiden Cornelius de Pecker 1758
5916: STAAT - Tegenwoordige staat der familie van Oordt, ter gelegenheid van 4 juni 1910, Leiden 1910, 24 p., geb., klein 16º
58838: STAATS EVERS, J.W., - Kroniek van Arnhem van 1789 tot 1868, Arnhem 1866, geb., 111 pag.
26526: STAATS EVERS, J.W. - Gelderland's voormalige steden. Arnhem 1891, 442 pag., los, in origineel papieren omslag.
31178: STAATS EVERS, W - Iets over Arnhem, naar aanleiding van zijne begrooting over 1848, Arnhem 1848, 103 pag., geb.
65839: STAD, K. VAN DER, - Uit liefde en pligt. Drie voorlezingen. Uitgegeven voor een liefdadig doel.
35054: STADNITSKI, PETRUS CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de arbitrio secundum principia juris romani et francici. Leiden A. van Benten 1834
56024: STAEHELIN, W.R., - Wappenbuch der stadt Basel, 2e Teil, 4 Folge, Basel, z.j.
34584: STAEY, CORNELIUS VAN DER, UIT KOLI-BRANT, DORDRECHT - Positiones subsequentes examini publico subjicio [21 Stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden z.n. 164.
54149: STAFFORD, J. - Eenvoudige en noodige bemerkingen ter ophelderinge van het proces tusschen de regenten van het R.C. godshuis te Haarlem en de executeurs van het testament van wylen Frans van Dyk, als mede ter wederlegginge van zeker boekje, tot tytel voerende 'Consultatie van 22 advokaten van het Parlement van Parys van 11 Nov. 1786'.
64999: STAFFORD, J. - Eenvoudige en noodige bemerkingen ter ophelderinge van het proces tusschen de regenten van het R.C. godshuis te Haarlem en de executeurs van het testament van wylen Frans van Dyk, als mede ter wederlegginge van zeker boekje, tot tytel voerende 'Consultatie van XXII advokaten van het Parlement van Parys van 11 Nov. 1786'.
52595: STAHL, P. J. (RED.) [ILLUSTRATOR: GRANDVILLE, J.J.] - Vie Privée et Publique des Animaux. Vignettes par Grandville, Publiée Sous la Direction de P. J. Stahl. Paris, J. Hetzel, 1867.
25178: STAHL, F.J. - Die gegenwartigen Parteien in Staat und Kirche, 29 akademische Vorlesungen, Berlijn 1863, 393 pag. Gebonden in halfleer. Fraai exemplaar.
33984: STAKMAN BOSSE, CAROLUS JOHANNES CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de mandato e jure romanop ac francico [...] 's Gravenhage J. Kips, J.H.z. 1834
33954: STALPART VAN DER WIELE, NATUS VINCK, PETRUS, UIT SCHIEDAM - Specimen juridicum exhibens theses selectas ex jure patrio [...] Utrecht Joannes Broedelet 1766
65592: STAM, G., - Merkwaardige levensgeschiedenis van Karel Lombard : een oorspronkelijke Nederlandsche roman / Gijsbertus Stam
56310: STAM, J., - Iets over Weezenverpleging en beantwoording der vraag of het wenschelijk is dat de Burger-Weezen voortaan in het huisgezin worden verpleegd, Amsterdam 1904, 44 pag.
6032: STAMBOOM - Stamboom Vereeniging Familie Salm te Amsterdam 1998, 4 grote tabellen met 2 p. inleiding in omslag
65252: STAMKART, F.J., - Over de burgerlijke tijdsbepaling. Aanwijzing van eenige eenvoudige middelen waardoor de stand en de gang van een uurwerk, met eene voor burgerlijk gebruik voldoende juistheid, kunnen gevonden worden.
41780: STAMKART, J.A. - Gedenkboek der gebeurtenissen van 1815-1832, Amsterdam, Allart, 1865.
30270: STAMPFLE, F - Giovanni Battista Piranesi. Drawings in the Pierpont Morgan Library, New York 1978, 121 pag., geïll.
7940: STAMPFUSS, R. UND A. TRILLER - Geschichte der Stadt Dinslaken 1273-1973.
67072: STANISHURSTUS, GUILIELMUS, - Historie van den lydende Christus, vertoont in CXIX. meditatien, bevattende seer kragtige en zielroerende overdenckinge op 't lijden en sterven onses Saligmakers Jesus Christus.
67879: STAR NUMAN, C., - Ter nagedachtenis van Ph.W.van Heusde with 2 further publications
32095: STAR BUSMANN, CORNELIS WILLEM, UIT LEEUWARDEN - De exeptio plurium litisconsortium in het burgerlijk procesrecht. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1902
32099: STAR BUSMANN, CORNELIUS, UIT SAPPEMEER - Specimen juridicum inaugurale, de falso [...] Groningen W. van Boekeren 1821
32159: STAR NUMAN, CORNELIUS, UIT SAPPEMEER - Diatribe in Nicolai Machiavelli opusculum del Principe inscriptum. [...] Utrecht Joh. Altheer 1833
33544: STAR NUMAN, C. - Responsio ad quaestionem ab ordine philos. theor. et lit. hum. in academia Gandavensi propositam, anno 1823 "Conscribatur Laudatio Vigilii ab Aytta Zuichemi" [...] [z.p.] [z.n.] 1824
35706: STAR, WILLEM AART VAN DER, UIT AMSTERDAM - Over de behandeling van vernauwingen der urethra Amsterdam Scheltema & Holkema 1875
66405: STAR NUMAN, O. W., - Levensbericht van jhr. mr. Dirk van Akerlaken,
66571: STAR NUMAN, C. [1807-1857], - Schets van het leven en karakter van Jonkheer Wicher van Swinderen, Phil & Jur. Dr., Lid van de Ridderschap en Staten der Provincie Vriesland, Grietman van Wonsaradeel
36232: STARCKE, TOAIAS, UIT LAUBA-LUS; PRAESES: KRAUSEN, MICHAEL EHRENFRIED - De pervigilio Paschatos anastasimou, Von der Oster-Nacht ..... Leipzig J.G.Bauch [ca 1720]
67066: STARING, A., - De portretten van den dichter Staring van den Wildenborch bij de herdenking van zijn overlijden op 18 augustus 1840.
65596: STARING, A.C.W., - Gedichten van A.C.W. Staring. Ter tweede uitgave bij een gezameld en verbeterd, derde en vierde stuk
65602: STARING, A.C.W., - Nieuwe gedichten van A.C.W. Staring
66909: STARING, A, - Oudheidkundig Jaarboek, 12e jaargang, aflevering 3/4 maart 1944
56290: STARING, A., - Jan de Graef, beeldhouwer te Rotterdam, Oudheidkundig Jaarboek 1944, pp. 80-83, geïll.
68182: STARING, A, - Nederlandsche portretminiaturen. Kerstnummer Haagsche Post 1928.
67583: STARING, A.C.W., - Mijne eerste proeven in Poëzij
6516: STARING, A. - De Hollanders thuis. Gezelschapstukken uit drie eeuwen. Den Haag 1956. Geb., geïll., 206 p.
30256: STARING, A - Jacob de Wit 1695- 1754, Amsterdam 1958, 197 pag. + 126 ill., geb.
63760: STARK, E. - Gezicht op de Maas in Limburg
31781: STARREN, JEAN JOSEPH MARIE HUBERT, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1877
66314: STASSART, G.J.A. DE, - Letter written by Goswin Joseph Augustin, Baron de Stassart dated 15 May 1811 to Van Maanen, 1er president de la court imperiale a la Haye.
63758: STAUFFER, KARL - Handzeichnungen Bern
65923: STAVEREN, P. VAN, - De huyshoudinge Gods in sijn kerke, na de sundvloed tot aan de geboorte van Isaak
36697: STAVERMAN, RUDOLF JOZEF, UIT AMSTERDAM - Volk in Friesland buiten de kerk Assen Van Gorcum 1954
64183: STEAD, WILLIAM T., - Portraits and Autographs: An Album for the people,
32457: STECK, JOHANN CHRISTOPH WILHELM VON - De interpolationibus Raymundi de Penna Forti, decretalium compilatoris commentariolum [...] Leipzig Langenheim 1754
2460: STEEL, DON - Discovering your family history. Londen 1980. Geïll., 172 p.
55021: STEELANT, JOH. FRED VAN - Belang, consideratien en advis van den advocaat fiscaal van Braband, overgegeven aan den (...) Rade en leenhove van Braband, houdende eene contra-deductie der souveraine regten van hun Hoog Mog. op de Baronie van Breda. Speciaal dat aan den Raad van Braband de suritendance en correctie van de politique officieren aldaar competeert en dat die, even gelyk alle de officieren der andere districten van Braband, verpligt zijn om van begane sware delicten aan de Raad van Braband kennis te geven (...) geschreven en overgegeven den 12-7-1773. Z. pl., [1773].
18273: STEELE, RICHARD; PIETER LE CLERCQ (VERT.) - De christen held, of Bewys, dat geene beginsels als die van den godsdienst bequaam zyn om een groot man te maaken. Naa den negenden druk uit het Engelsch vertaald. Utrecht, Arnoldus Lobedanius, 1744.
18272: STEELE, RICHARD; [JOSEPH ADDISON]; PIETER LE CLERCQ (VERT.) - De Guardian of De Britsche zedenmeester. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Rotterdam en Amsterdam, Jan Daniel Beman en Balthazar Lakeman, 1734. [3 delen]
18271: STEELE, RICHARD; [JOSEPH ADDISON]; PIETER LE CLERCQ (VERT.) - De Guardian of De Britsche zedenmeester. Vertaald uit het Engels. Rotterdam en Amsterdam, Jan Daniel Beman en Balthazar Lakeman, 1730-1731. [3 delen]
18269: STEELE, RICHARD - De boekzaal der juffers, geschreven door een vrouw van aanzien, uitgegeven door den ridder Richard Steele. Nu uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgezet door een kenner van beide talen. Amsterdam, Adriaan Wor en de Erve van Gerard onder de Linden, en Middelburg, Michiel Schryver, 1733-1735 [3 delen]
63628: STEELINK, WILLEM (1856-1928) AFTER SCHELTEMA, TACO (1760-1837) - Jan P. Sweelinck at the organ [Arti et Amicitiae].
63632: STEELINK, WILLEM (1856-1928) AFTER AFTER MULLER, JAN (1571-1628) - Portrait of Jan P. Sweelinck.
31843: STEEN, PAULUS, UIT AMSTERDAM - Specimen exegetico-theologicum de loco tès apokatastaseoos pantoon [...] Amsterdam Ten Brink & De Vries 1856
18281: STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.); FRIEDRICH GUSTAV HAGEMANN - De vuurproef. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1804.
18283: STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.); CHRISTLIEB GEORG HEINRICH ARRESTO) - De zoon in vijandelijken dienst. Tooneelspel in vier bedrijven. Een vervolg op Den militairen stand van denzelfden schrijver. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1805.
18279: STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.); CHRISTLIEB GEORG HEINRICH ARRESTO - Het plan tot een blijspel, blijspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1804.
55549: STEENBERGEN VAN GOOR, [J.W.J.] - De mensch en de misdaad. Belangrijke oorkonden uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging, bijeen verzameld uit de werken van Feuerbach, Bisschoff en anderen. Leeuwarden, Suringar, 1840.
5338: STEENBERGEN, ALB. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen, Hoogeveen 1975 (facsimilé van de uitgave 1902, met kanttekeningen van H.J. Prakke), geb., geïll.
54473: STEENBERGEN VAN GOOR, J.W.J. / C.H. SPIESS - Levensgeschiedennisen van merkwaardige zelfmoordenaars. Met eene inleidende verhandeling over de oorzaken van den weerzin in het leven en de middelen tegen denzelven door H.G. Tzschirner, superintendent en hoogleraar te Leipzig. Leeuwarden, Steenbergen van Goor, 1828.
3202: STEENBERGEN, ALB. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen. 's-Gravenhage 1902, 246 p., met 30 p. bijlagen, geb. in halfleren band.
31839: STEENGRACHT, FREDERICUS JANUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes de puniendi jure [...] Utrecht Joh. Altheer 1835
31837: STEENHOVEN, BASTIAAN CORNELIS LAURENT VAN DEN, UIT DORDRECHT - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1899

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/14