Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31771: Randwijck, Alexander Johan van, uit Assen - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1868
47776: Naam- en ranglijst, - Naam- en ranglijst der officieren van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht 1968, Gorinchem 1968, 772+188 pag., geb.
33734: Ranitz, Herman de, uit Groningen - De iure naturae et ethica commentatio, ad quaestionem [...] Groningen J. Oomkens 1818
33292: Ranitz, Sebastianus Mattheus Sigismundus de, uit Groningen - Specimen historico-politicum inaugurale de articulo 68 legis de imperio ex historia juris publici neerlandici illustrato [...] Academisch proefschrift over artikel 68 der grondwet in verband met de geschiedenis van het Nederlandsche staatsregt beschouwd [...] Groningen J.B. Wolthers 1858
68561: RANITZ, A. DE, - "Met pen en potlood als wapen" Louis Raemaekers (1869-1956). Schets van een politiek tekenaar.
34066: Rappard, Henricus Anthonius van, uit Zutphen - Disquisitio juridica inauguralis de excusatione testimonium dicendi in judiciis eorum, qui propter munus, professionem vel legitimam necessitudinem arcanorum sunt depositarii [...] Utrecht P.W. van de Weyer 1847
66370: RAPPARD, F.A. VAN, - Herinnering aan Mr. A.J.W. van Dielen.
33302: Rappard, Anthon Gerrit Aemile van, uit Arnhem - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
1470: KORT EN ZAEKELIJK RAPPORT - Kort en zaekelijk rapport van de Commissie tot de floreenen, 1764. Leeuwarden 1764. Geb. (halfleer), 213 p.
67916: RAS, J. DE, - Historisch Verslag over Joannes, Petrus Minckelers uitgebracht door Jozef de Ras, stadsarchivaris.
33930: Ras, Daniel, uit Alkmaar - Dissertatio juris publici inauguralis de legibus fundamentalibus [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
19156: Rasmussen, Anna W. - Hollaenderbyen og Store Magleby Kirke.
17840: Rau, Heribert - Duitschlands Cassandra. De roof van den Elzas en de verwoesting der Palts onder Lodewijk XIV. Een historisch roman. Vertaald uit het Duits. Deventer, A. ter Gunne, 1871.
20374: Rauch, Ernst - Geschichte der Hüttenaluminiumindustrie in der westlichen welt, Dusseldorf 1962, 316 p., geíll.
64622: RAUMER, F. VON., - iDe koninginnen Maria Stuart en Elisabeth; volgens de oorspronkelijke stukken berustende in het Britsch museum en het rijks-archief, naar het hoogduitsch van Friedrich von Raumer.
67063: RAUPP, H.J., - Wort & Bild. Buchkunst und Druckgraphik in den Niederlanden im 16. und 17. Jahrhundert. Belgisches Haus 1.10. - 31.10.1981. Vorwort Adeline De Buck.
33700: Rauwenhoff, L.W.E. - Oratio [...]
33017: Rauwenhoff, L.W.E. - De verhouding van de hoogeschool tot de maatschappij. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het rectoraat der Leidsche hoogeschool. Leiden S.C. van Doesburgh 1872
33578: Ravesteyn, Adrianus Justinus van, uit Nederlands-Indië, burger van Rotterdam - Specimen historico-juridicum inaugurale, de avariis [...] Leiden Jacobus de Beunje 1762
40632: Ravesteyn, L.J.C.J. v. - Rotterdam in de achttiende en negentiende eeuw, Schiedam 1974, facsimile naar de editie 1924-1933, 207 + 273 pag., geïll., geb., met map met 9 losse kaarten.
69401: RAY, C., - The House of Warre. A Three Hundred Year Old Tradition. 1670 -- 1970.
64750: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.), - Asschepoester, toover-zangspel. Etienne's Cendrillon.
64411: RAY, JOHN, - Gods wysheid geopenbaard in de werken der schepping. In twee deelen. Namelyk de hemelsche lighaamen, hoofdstoffen, verhevelingen, myn-stoffen, gewassen, dieren (...) met beantwoordingen op sommige tegenwerpingen. In 't Engelsch beschreven door John Ray, in zyn leven lid van de koninglyke maatschappy. En nu volgens den negenden druk vertaald.
17841: Ray, Carel Alexander van (vert.); Louis François Archambault, dit Dorvigny - Waarom niet? Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1803.
17843: [Ray, Carel Alexander van (vert.)[; Emmanuel Dupaty - Het militair arrest, of De drie gevangenen. Blyspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, J.C. Rohloff, 1805.
17845: Ray, Carel Alexander van (vert.); Jean Nicolas Bouilly, Jos.-Marie Pain - Berquin, of De vriend der kinderen. Blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1811.
17847: Ray, Carel Alexander van (vert.); Jean Baptiste Radet - De valk, of Iets uit vader Cats. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1814.
17850: Ray, Carel Alexander van (vert.) - De staatkundige weerhaan, of Het huis achter den wal. Geschiedkundig blijspel met zang. (Uit het tijdvak van Lodewijk den XIII.) (Navolging) Antwerpen, H. Ratinkcx, 1829.
17851: Ray, Carel Alexander van (vert.); - De getrouwde mannen zonder vrouwen, of Eén uur vaderschap. Blijspel met zang. (Navolging) Den Haag, J. Belinfante, 1833.
32949: Raymond, Joannes, uit Middelburg - Dissertatio inauguralis medica exhibens descriptionem febrium intermittentium autumnalium quotannis Mittelburgi et in vicinis Seelandiae Batavae locis grassantium [...] Duisburg Fr. Ad. Benthon 1767
65166: REA, A., - Monumental remains of the Dutch East India Company in the presidency of Madras
66819: REBOLD, E., - ALGEMEENE GESCHIEDENIS DER VRIJMETSELARIJ, ONTLEEND AAN HARE OUDE DOCUMENTEN EN AAN DE DOOR HAAR OPGERICHTE GEDENKTEEKENS, VAN HARE STICHTING IN 'T JAAR 715 VOOR CHR. TOT IN 1850. uit het Fransch vertaald.
36314: Rechtenbach, Polycarpus Michael, uit Weissens.; Praeses: Drechszler, Johann Gabriel - Dissertatio historico-physica de sermone brutorum Leipzig Wittigau 1673
69455: RECHTEREN, J. H. VAN., - Verhandeling over den staat van den Ryn, de Waal, de Maas en den IJssel en de langs deze rivieren gelegen polders, benevens middelen tot verbetering derzelve.
54886: Recke-von Medem, Charlotta E.C. von der - Nachricht von des beruchtigten Cagliostro Aufenthalte in Mitau im Jahre 1779 und von dessen dortigen magischen operationen. Berlin/Stettin, F. Nicolai, 1787.
25226: Recueil - Recueil de pieces de theatre, Tome II, dublin, Powell, 1750 [± 1749]. Full leather, 46+103+106+44+96 pag. Contents: Marivaux, Isle des esclaves, La double inconstance, Ecole des amis, Ecole des meres; Nivelle de la Chaussee, La Gouvernante; Voltaire, semiramis.
33015: m Reddingius, Rutgerus Adolphus, uit Schildwolde - Specimen Juridicum inaugurale, de de vi atque effectu mortis et de mentiae, cum in reorum damnationem, tum in damnatorum poenam [...] Groningen W. Zuidema 1833
23360: Redeke, Martin ( tekst), Card Blasen ( foto's ) - 50 jaar Bruynzeel 1897-1947, Zaandam 1947, 126 pag., geb., geïll. Met brief van W. Brynzeel en enkele krantenknipsels. Redeke is pseudoniem voor M.Dekker. Goed exemplaar.
34056: Reede van Oudtshoorn, Johan Fredericus van, uit Utrecht - Dissertatio juris gentium inauguralis de salutatione maritima [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1830
16965: Reedijk, C. (red.) - S. L. Hartz in de grafische wereld. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk in het Museum van het Boek. Den Haag: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1969.
32517: Reeling Knap, Coenraad, uit Tjalleberd - De macht van de waterschapsbesturen volgens de jurisprudentie. Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1891
34496: Reeling Brouwer, Sijtze, uit Bergum - De operatie van Pean als hysterectomie evacuatrice Leiden Mulder 1895
32493: Reenen, Laurens Lamoral van, uit 's Gravenhage - Dissertatio philologico juridica inauguralis qua inquiritur quodnam tempus monetae valore mutato in solvendo inspiciendum sit? [...] Leiden Georg Wishoff 1742
4510: Reepmaker, Jacob - Genealogie der familie Reepmaker. Rotterdam 1905, 148 p., groot folio. Niet in de handel. Zeer rijk geïll.
33185: Reepmaker, Jacobus Christianus, uit Rotterdam - Dissertatio historico-politica inauguralis de Guilielmo Primo Arausiaco, libertatis religiosae defensore [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1843
33362: Rees, Matthijs van, uit 's Gravenhage - Analytische voortzetting van analytische functies en van reeksen van analytische functies. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1928
67893: REES, R. VAN, - Berigt aangaande het leven en de wetenschappelijke verdiensten van wijlen den hoogleeraar Gerrit Moll.
31689: Rees, O. van - Redevoering over de staathuishoudkundige geschiedenis van Nederland [...] Zutphen Willem Thieme 1858
38404: Rees, O. v. - Oorsprong en karakter van de Nederlandsche nijverheidspolitiek der 17e eeuw, Utrecht 1865, 406 pag., geb.
32295: Rees, Richard van, uit Utrecht - Het personenvervoer op de spoorwegen [...] Academisch proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1875
35098: Rees, Richard van - Oratio de Jano Bleulando 1839
67250: REES, O. VAN, - Geschiedenis der Nederlandsche Volkplantingen in Noord-Amerika, beschouwd uit het oogpunt der koloniale politiek. Drie voorlezingen gehouden in de afdeeling Koophandel, der Maatschappij Felix Merites te Amsterdam op 8, 15 en 22 Februarij 1855 door Mr. O. van Rees, advocaat te Utrecht.
59964: Prijscourant B.J. Reeser - Delicatessenhandel. Fijne Vleeschwaren. Comestibles en koloniale waren. Firma Waterschot. 36 pp.
20010: Reesse, J.J. - De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813, 's-Gravenhage 1908, 276 + 184 p., geb., geïll. MET: De Suikerhandel van Amsterdam van 1813 tot 1894, 's-Gravenhage 1911, 158 + 66 pag., geb.
47348: Reeuwijk, A.J. van, - Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw, Amsterdam 1941, 76 pag., [dissertatie].
42547: Refuge, [Eustache] du - Traite de la cour, ou instruction des courtisans. Amsterdam, Elzevier, 1656.
17859: Regeer, J.P. - Gedichten. Rotterdam, W. Wenk, 1858.
902: GESLACHTS-REGISTER, - Geslachts-register der leden van de ridderschap in Noord-Holland, 1858. Haarlem 1858. Geb., folio, ca. 200 p.
33534: Regius, Johannes - Oratio funebris in memoriam [..] Guilielmus Coutier [...] Franeker Henricus Halma 1724
15785: Regnard, Jean-François - Voyage de Flandre et de Hollande [...]. Amsterdam: M. Hertzberger, 1935.
52421: Regnier, Mathurin - Les satyres et autres oeuvres, avec des remarques. Amsterdam, P. Humbert, 1730.
4080: Regt, W.M.C. - Het geslacht Loosjes. Overdr. (1921), 22 p.
2106: REGT, J.W. - Neêrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht. Nieuwe uitgave. Arnhem-Nijmegen 1876. Geb., 553 p.
47110: Regt, W.M.C., - Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Ned. Hervormde Gemeente te Alphen aan den Rijn, Alphen 1932, 123 pag., geb., geill.
17862: Regt, Jan de - Slegten-tyd, mengel-dichten, gezangen, en Nacht-wachts. 3e druk. Amsterdam, Gerrit de Groot en Kompagnie, 1733.
17864: Regt, Jan de - Mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel De nacht-wachts. Derde druk. Amsterdam, J. Vriese, J. van Gulik en M. Schooneveld, 1779.
53467: Regt, Justus de - Het schandelyk gedrag door mr. Pieter Markus als hoofd-officier der stad Leyden (...) gehouden tegens (...) F.A. van der Kemp (...) en L. Herding (...) in een briev van een vriend aan zijn vriend. 's Hage, K. Hofman, 1782.
2108: REGTEREN ALTENA, I.Q.; P.J.J. VAN THIEL - De portret-galerij van de universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743. Amsterdam 1964. Geb., geïll., 387 p.
63931: Regteren Altena, Mia van, - J.M. Graadt van Roggen als grafisch kunstenaar
63809: REGTEREN ALTENA, J.Q., - Jacques de Gheyn, an introduction to the study of his drawings
64675: REGTEREN ALTENA, J.Q., - Carel van Mander
17868: Regtuit, Jan [ps. van G.J. d'Ancona] - Eerste brief van Jan Regtuit, passagier van het zinkend schip De Neederlanden, gevoerd door kapitein Kaas. (Een leesboekje voor hen, die de scholen reeds verlaten hebben, en zich in het kunstmatig lezen willen oefenen.) 5e druk. Amsterdam, G.J. d'Ancona, [1843-1844]. [Gebonden met:] Tweede brief, Derde brief, Vierde brief, Vijfde brief, Zesde brief, 2e druk, Zevende brief, Achtste en laatste brief.
69381: REHBOCK, TH., - Wasserbauliche Modellversuche Zur Klarung Der Abflusserscheinungen Beim Abschluss Der Zuiderzee. Ausgefuhrt Im Flussbaulaboratorium Der Technischen Hochschule Zu Karlsruhe. Planbeilagen
63995: REHORST, A.J., - Torrentius
41666: Reichling, A - Acta organologica, Band 1 (1967)-22 (1991), gebonden in 8 linnen banden. Mooie set, register op band 1-20 in band 21.
63882: REICKE, EMIL, - Der Gelehrte in der deutschen Vergangenheit,
33179: Reiger, Albertus, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale, continens meditationem ad novellam 140 de necessaria morum apud populos observantia in legibus condendis [...] Groningen Hermannus Eekhoff 1802
33181: Reiger, Henricus, uit Groningen - Specimen historico-politicum inaugurale de vi et efficacitate foeminarum in res politicas, earumque juribus civicis [...] Groningen W. van Boekeren 1829
36022: Reigersman, Jacob Walraven Gerhard, uit Breda - Stellingen ..... Utrecht Van Druten 1896
34178: Reigersman, Petrus Constantinus Antonius Catharinus, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de legibus et institutis Belgicis, cum antiquioribus tum recentioribus, quae spectant curam in mercibus, ex auro vel argento fabricatis, publicae cautionis ergo, adhibendam [...] Utrecht Joh. Altheer 1829
35000: Reigersman, Andre, uit 's-Gravenhage - Stellingen Leiden P. Engels 1864
69740: REIJER DE, E.C., - DE IJSSELLINIE 1950-1968.
36636: Reijers, Hans - Groepsfoto van promotiepartij in hotel Levedag van Hans Reijers. Hierbij een groepsfoto t.g.v. het doctoraal examen van Reijers en nog twee andere foto's 1908
22716: REIJERS, ARNHEM - Foto van een getekende stamboom Reijers (1686-1931), met “1881 - 13 september - 1931” (50 jarig huwelijk Zeger R.A. Reijers en Juliana A.G. Jonckheer). Met familiewapens en een gezicht op Arnhem.
2154: REIJNDERS, C. - Van `Joodschen natiën' tot Joodse Nederlanders. Een onderzoek naar getto- en assimilatieverschijnselen tussen 1600 en 1942. Amsterdam 1969, 210 p.
67122: REIMARUS, J.A.H., - Nieuw bewys voor gods bestaan en 's menschen ziel, door Joh. Alb. Hendr. Reimarius Medic. Doct. behoorende tot de verhandeling over de voornaamste waarheden van den natuurlyken godsdienst van Herm. Sam. Reimarius, hoogleeraar te Hamburg uit het Hoogduitsch vertaald.
24884: Reimarus, Hermann Samuel; - De voornaamste waarheden van den natuurlyken gods-dienst (...) met aantekeningen en een voorrede door Johan Lulofs. Leiden, Houkoop 1758, (42)+738+(20) pag., halfleer, mooi exemplaar.
58784: Reinders, G., - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt, 2 delen in 1 band, Groningen 1877-1879.
35520: Reinhard, Samuel, uit Lobenst. Varisco; Praeses: Bleich, Johann Andreas - Meletema baptisma Iooannou (these words in Greek capitals) sistens ad illustranda quaedam Novi Foederis loca, Matth. C. III, comm. 6 & 13 ex philologia et antiquitate deductum [...] Wittenberg Christian Schroedter 1689
67147: REINHARD, F.V., - De waardij van de Kerkhervorming der zestiende eeuw, in eenige overdenkingen godsdienstig beschouwd door wijlen Dr. F.V. Reinhard met bijgevoegde aant. van W.N. Munting, predikant te Leyden.
22334: REINHARD, SLUYTER, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwoning van de eerste jaarlijkse diensten voor de ziel van Elizabeth Sluyter, huisvrouw van Johannes Reinhard, in de kerk van pater H. Groenen, getekend: C. Keyzer. Gedrukt, 4° oblong.
35528: Reinhardo, Michael Henr., uit Hildburghausen (Thüringen); Praeses: Wernszdorff, Gottlieb - Historia Confessionis Tetrapolitanae [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1721
19168: Reinink, Wessel - Landgoed Linschoten.
6308: Reiser, R. - Die Wittelsbacher 1180-1918. Ihre Geschichte in Bildern, München 1980, 160 p., geb., geïll.
42985: Reisig, J.H. - De suikerraffinadeur of volledige beschrijving van het suiker. Dordrecht, Blusse, 1793.
15790: Reisje - Het reisje naar Gelderland, of de vervulling van Herman’s wenschen. Uitgegeven ten behoeve der noodlijdenden van Maas en Waal. Nijmegen: J.F. Thieme, 1830.
2116: REITSMA, J.; J. LINDEBOOM - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. 4de herz. druk. Utrecht [1933]. Geb., 596 p.
68057: REITSMA, J., - Johannes Hesener en Balthasar Cohlerus, een episode uit den tijd der Labadisten in Friesland
36600: Reitsma, Rients, uit Baarderadeel - Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic. The States of Overijssel 1566-1600 Amsterdam Rodopi 1982
31543: Reitz, Joannes Fredericus - Oratio inauguralis de veterum oratorum Utrecht Joannes Broedelet 1746
17871: Rekker, Bartholomeus en Johannes van der Stam (vert.); Cornelius Hermann von Ayrenhoff - De geleerde vrouw, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
17873: Rekker, Bartholomeus en Johannes van der Stam (vert.) - De gelukkige inval. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
17875: Rekker, Bartholomeus en Johannes van der Stam (vert.); Carl Steinberg - De hand der wrake, tooneelspel. Een vervolg op De jagers. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
64626: RELLSTAB, L.MEINERS, A., - De roovers in het Zwartzwald. Een verhaal van L. Rellstab uit het Hoogduitsch door A. Meiners.
41014: Rem, M - De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340), Amsterdam 2003, 323 pag., geb., geïll.
36010: Remling, M. Nicol. Christoph , uit Kurland; Praeses: Schurzfleisch, C.S. - Propositiones historicae ad disputandum publice propositae Wittenberg Chr. Schrodter 1678
60552: Remmers, Pieter (1744- after 1810) (attributed to) - The quack
66353: REMY, F., - Le personnel scientifique de la bibliotheque royale de belgique 1837-1962. Repertoire bio-bibliographique
23904: Renaud, J.G.N. - Spangen en de van der Spangen's. Overdruk Rotterdams Jaarboekje 1943, pp. 203-233, geïll.
5992: Rendtorff, J. - Die Familie Rendtorff, Kiel 1904, 77 p., geïll. [in Nederland: Rendorp]
58606: Reneman, M., - Vloeiblad Tandtechnisch laboratorium Max Reneman te Groningen.
69552: RENES, J., - Oude visvijvers in Zuid-Limburg.
65004: RENESSE, TH. DE, - Dictionnaire des figures héraldiques.
67913: RENESSE, J.E. VAN, - Dr. J.P. Heije, mannen van beteekenis in onze dagen.
65006: RENESSE, TH. DE, - Dictionnaire des figures héraldiques.
65005: RENESSE, TH. DE, - Dictionnaire des figures héraldiques.
65003: RENESSE, TH. DE, - Dictionnaire des figures héraldiques.
31849: Rengers Hora Siccama, Duco Gerroldus, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale de accessione, imprimis ratione rerum immobilium [...] Utrecht N. van der Monde 1834
64366: RENIER, J.S., - Catalogue de l'Oeuvre de Michel Natalis, Graveur Liegeois par J.S. Renier
21080: Rennes, Cath. van - Van kleine Frits en Een avontuurlijke tocht. Twee vertellingen aan `t klavier. Utrecht 1887, geb., geïll.,( door Wenckebach ). Tweede druk.
64723: RENNES, JS. VAN, - Om ons heen. Schetsen van Js. van Rennes
23864: Renselaar, Ary van - Aanmerkingen wegens de cultuur der heidegronden, Haarlem, Plaat & Loosjes [1802] 24 pag., [ Ned. Huishoudelijke My].
67173: REPELAER, J. (PRESIDENT VAN HET TUSSCHEN-BESTUUR), - Original annoucement of the administration of Dordrecht, 26 november 1813.
36040: Repelius, Johannes Gysbertus, uit Wassenaar - Theses medicae inaugurales ... Leiden M. Cyfveer 1801
2128: REPERTORIUM - Repertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1860 verschenen, door R. Fruin e.a. Leiden [1863], 398 p. Met: Supplement... tot op 1870. Leiden 1872, 271 p. 2 dln.
36348: Rephunio [Rephun], Johann Henrico, uit Langenreichenbach; Praeses: Thorschmid, Justus C. - Hesychio Milesio illustri locum inter Christianos multis dubium Wittenberg Gerdes 1716
32399: Responsum - Responsum facultatis juridicae Gissensis In Sachen Verwittibter von Herresen gebohrnen von Schellard modo Frey-Herrn von Sturmfeder contra Herrn Grafen von Leiningen-Hartenburg und Ort Emichsburg Giesen s.n. ca. 1739
23748: Restaut, P. - Principes généraux et raisonnés de la grammaire Françoise, nouvelle ed. Amsterdam, A.v. Harreveld Soetens, 1786, 46 + 618 + 8 pag. Original boards. Illustrated with a frontespice.
17880: Rethaan, Anna; Anna Maria Vincentius - Nagelatene gedichten van vrouwe Anna Rethaan en juffrouwe Anna Maria Vincentius. Middelburg, Michiel Schryver, 1730.
5446: Reume, A. de - Recherches historiques, généalogiques et bibliographiques sur les Elsevier, Brussel 1847, 119 p., geïll. (o.a. gelithografeerd portret van Mathieu Elsevier), geb. samen met A. de Reume, Biographie Belge, Notice sur M.B.J.F.C. Gijseleers-Thijs, Brussel/Leipzig 1849, 8 p.
40416: Reurich, L., - Hans Vonk. Een dirigentenleven, Bussum, Thoth, 2006, 192 pag., geb., geïll., met CD, als nieuw.
36404: Reussen, Johann Hermann, uit Harderodensis; Praeses: Cellarius, Christoph - Diatriben historicam C. Julii Caesaris adversus Ariovistum regem aliosque Germanos gesta bella explicantem Halle Henckel 1710
65700: REUSSENS, E., - Matricule de l'universite de Louvain publiee par le chanoine E. Reussens I 1426 (origine)-30 aout 1453
69449: REUVENS, L. A., - De verbetering van de gezamenlijke afwateringen in het Zutphensche (toegelicht met een kaart).
57614: Reveille Parise, J.H., - Hygiene oculaire ou conseils aus personnes dont les yeux sont faibles et d'une grande sensibilite, 2e ed., Paris, 1823, 135 p.
58552: Revius, J., - Het magnetisme. Proeve hoe ieder het magnetisme als geneesmiddel op zijne huisgenooten en anderen weldadig kan toepassen, ´s-Gravenhage 1862.
35426: Reyger, Arnoldus ; Kirchner, Hermannus (2) ; Zur Nedden, Johann (3); Praeses: Gruning, Wolfgang - 1. Quaestio perpulchra utrum dignitas doctoralis aut alterius gradus assumptio dedecoret, aut obfuscet generis nobilitatem? In Academia Erphordiensi publicè proposita à Wolfgango Gruningo V.I doctore atque ibidem professore & in Academia Ienensi publicè itidem repetita à Arnoldo Reyger V.I. doctore, & in illustri aula Septemuirali Brandenburg Consiliario cui ob materiae similitudinem accessit 2. Oratio de Ducibus, principibus, comitibus, atque Equitibus, nobilibus Germaniæ fexcentis ab hincannis in Acamemiis publicè Magistris, Licentiaris ac Doctoribus promotis, habita Marpurgi à Hermanno Kirchnero V.I. Doctore, & ibidem Professore.3. Nec non Disputatio de nobilitate, ex multiscii Andr. Tiraquelli comment. De nobilitate & iure primo genitorum deprompta & in Academia Argentinensi publici exercitij causa, instituta à Johanne zur Nedden.
69103: REYGERSBERGEN, JOHAN, - [Chroniick van Zeelandt eertijds beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert door Marcus Zuerius van Boxhorn]
36146: Reyher, Samuel - Dissertatio juridico-historica de crucifixi Jesu titulis, puniendorum superdictionibus nec non exaltationis hora Kiel J. Reumann 1694
42308: G. van Reyn; Westrheene, T. van e.a. - Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in Februarij 1855. Rotterdam / Leiden, v. Gogh / Sythoff, 1855.
17881: Reynaert - Reineke de Vos mit dem Koker. Wultu vvetten der Werlde staat: So liss dit Boek, dat is gud rhat. Wolffenbüttel, Freytag, 1711.
34523: Reynen, Ryn , uit 's-Gravenhage - Dissertatio philologico-critica de asiarchis Utrecht Broedelet 1753
2156: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888, historisch-genealogisch beschreven. 's-Gravenhage 1891. Geb., 355 p., met 13 platen met gekleurde familiewapens.
2158: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN; R.N.G.M. BÄR - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1887-1892. 144 kwartierstaten, titelblad + register, in omslag.
4188: Rhede van der Kloot, M.A. van - Généalogie de l'ancienne et noble famille de Milly. Z.p. z.j., [1907], 12 p.
34176: Rhemen, Fredericus Augustus, uit Gelderland - Dispuatio academica inauguralis de crimine infanticidii ex principiis juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1833
42517: Rhijn, L.J. van - Reis door den Indischen archipel, in het belang der evangelische zending. Rotterdam, Wijt, 1851.
33268: Rhijn, Cornelis Henricus, uit Delft - De jongste bezwaren tegen de echtheid van den eersten brief van Petrus getoetst. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1875
33616: Rhode, Henricus, uit Bremen - Dissertatio juridica inauguralis de territoriis statuum imperii eorumque conservatione [...] Groningen Hajo Spandaw 1740
34566: Rhoer, Jacobi de - Laudatio funebris in obitum [...] Edzardi Regneri Alberda Groningen Spandaw 1775
34914: Rhoer, Corn. Wilh. de, uit Deventer - Specimen historico juridicum inaugurale de poena, ad filios et propinquos rei non extendenda [...] Groningen Th. Spoormaker 1773
31983: Rhoer, Jacobus de; Gockinga, Reneke; Gratama, Sibrand, resp. uit Groningen, Groningen en Harlingen - Disceptatio historica, de temporis divisione, et notis, quibus in diplomatibus et actis publicis usi olim sunt Batavi [...] Groningen Th. Spoormaker 1806
32777: Rhoer, Jacobus de; Gratama, Sibrand, uit Harlingen - Exercitatio historica de locis, in urbe Groninga iuri dicundo et reipublicae administrandae olim dicatis [...] Groningen Th. Spoormaker 1807
37188: Riaz, Y. de - Le livre des couteaux, Lausanne 1978, 170 pag., hardback, ill., with dustwrapper.
66648: RIBAS, M., - Auca de Poblet (Lletra de J.B.)
33576: Ribbius, Henricus, uit Deventer - Specimen juridicum inaugurale de judice innocentis patrono [...] Leiden Henricus Mostert 1792
35428: Riccius, Christophorus - Oratio de controversa illa juris controversia an personarum respectus in poenis irrogandis habendus. Quam in antiquissimae Pomeranorum Balthicae auditorio majori Publicam habuit Christophorus Riccius Sedino-Pom. Anno 1611. decurrente.
15797: Rice, William Gorham - Carillons of Belgium and Holland. Tower music in the Low Countries. New York-Londen-Toronto: John Lane, 1914.
64476: RICHARDSON, J., - WONDERS OF THE YELLOWSTONE REGION IN THE ROCKY MOUNTAINS Being A Description of Geysers, Hot Springs, Grand Can(y)on Waterfalls, Lakes & Surrounding Scenery Explored in 1870-1871.
64432: RICHTER, J.J., - Bilder aus den Vereinigten Staaten von J.J. Richter
27798: Richter, B. - Bernhard Richter Fahnenfabrik, Köln a. Rh., katalog 192, saison 1912, 116 pag., geïll. ( leicht beschädigt.)
17885: Richter, Jean Paul Friedrich [ps. Jean Paul]; Jacob Andries Weiland - Gedachten van Jean Paul, met eene inleiding van mr. J.A. Weiland. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1837. [2 delen in een band loinen rug]
17888: Richter, Jean Paul Friedrich [ps. Jean Paul]; Jan Christiaan Kindermann (vert.) - Zie opwaarts, om en in u! of Gedachten en opmerkingen van Jean Paul. Groningen, W. van Boekeren, 1846
35550: Richterus, Christianus Fridericus, uit Strauchens. Misn.; Praeses: Lehmann, David Theodosius - De numis sepulchralibus disputatione historica [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1709
69478: RICKEN, C.C., - Steenoven De Vlietberg Ooy (Ooijpolder) 1977
41738: Ridder, D.M.E. de - Kilacadmon. Herinneringen uit het cadettenleven van een halve eeuw geleden, Gouda 1928, 113 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
23848: Ridder, A. de - De la transmission des titres de noblesse aux Pays-Bas sous l'ancien regime, Antwerpen 1924, 83 pag.( Zonder omslag).
36514: Ridderbos, Nic. H. - Psalmen en cultus Kampen Kok 1950
32937: Ridderbos, S., uit Bedum - De philologie aan de Leidsche universiteit gedurende de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan. Academisch proefschrift [...] Leiden D. Donner 1906
26960: Riechmann, H - Die Familien der Kirchengemeinde Hartum 1661-1760, Minden 1981, 406 pag.
61221: Riedel, Gottfried Friedrich (1724-1784) - Vue d'une Parthie de Dresde (mirrored)
17892: Riedwald, Max von; Wilhelmus Nicolaas Peypers [ps. W. van den Heuvel] (vert.) - 1855. Geschiedkundige roman. Vertaald uit het Duits. Hilversum, P.M. van Cleef Jz, [1857]. [3 delen]
33290: Riehm, Johannes Carolus, uit Hornbach - Dissertatio critico-theologica inauguralis, de fontibus actuum apostolicorum [...] Utrecht Joh. Altheer 1821
23030: RIEL, LEIDEN, KALLIGRAFIE - Kalligrafie van Albertus Riel, Leiden 1798. Zestien verschillende brieven. De brieven waarschijnlijk gefingeerd qua tekst, folio, 16 p (gevlekt).
25092: Riemer, Jacob de - Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...).
25112: Riemer, Jacob de - Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...).
66765: RIEMSDIJK, B.W.F. VAN, - 11 postcards sent to Jhr. B.W.F. van Riemsdijk, hoofddirecteur of Rijksmuseum Amsterdam.
68873: RIENKS K.A., WALTHER, G.L., - Binnendiken en Slieperdiken Fryslan.
31827: Rienstra, Bernardus, uit Sneek - Disputatio historico-theologica, de fontibus, ex quibus historiae ecclesiasticae opus hausit Eusebius Pamphili Utrecht Paddenburg & Co. 1833
35684: Rienstra, Berend, uit Veere - Verandering der urine .... Utrecht Stoomdrukkerij 1888
60724: Riepenhausen, Ernst Ludwig (1765-1840) after Hogarth, William (1697-1764) - Simon Lord Lovat
65947: RIET, F. VAN, - Handhaven onder de Nieuwe Orde / de politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog
69655: RIET, A.J.J. VAN 'T, - "Meeten, boren en besien" Turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800.
23018: RIETSTAP, PIMODAN - Brief van Rarécourt Pimodan, d.d. Parijs 1895, aan een samensteller (of uitgever) van een nieuwe editie van het Armorial Général (wellicht Rolland?), o.a. betreffende de dood van J.B. Rietstap, manuscript, 4 p.
31765: Rietstap, Theodore Marie Theophile, uit 's Gravenhage - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1870
67196: RIETSTAP, J. B., - Heraldieke bibliotheek. Tijdschrift voor wapen- geslacht- zegel- en penningkunde. 1872. Eerste aflevering
2170: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Idem. Derde, door C. Pama `geheel omgewerkte en herziene uitgaaf'. Leiden 1943. Geb., geïll., 343 p.
2178: RIETSTAP, J.B. - Armorial Général, précédé d'un dictionnaire des termes du blason. 2 dln. Facsimilé-reprint, Londen 1965.
2168: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Bevattende: I. De geschiedenis der wapenkunde; II. De practyk der wapenkunde; III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel, van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I, van beroemde personen uit vroeger en later tijd, enz. Gouda 1857. Geïll., 522 p.
64644: RIETSTAP, J.B., - Afrika. De jongste zee- en landreizen in dat werelddeel, aan het volk verhaald door J.B. Rietstap.
66234: RIEU. W. N. DU, - Lambert Daneau a` Leyde : notice historique, a` l'occasion du 300e anniversaire de la fondation de la Communaute´ Wallonne de Leyde le 26 Mars 1581
67061: RIEU, W.N. DU, - De portretten en het testament van Josephus Justus Scaliger / door W.N. du Rieu
34172: Rieu jr., Paulus de, uit Leiden - Dissertatio oeconomico-politica de moneta [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
51232: Rieu, W.N. du (inl.), - Register van academische dissertatien en oratien betreffende de geschiedenis des vaderlands , Leiden Brill, 1866, 4+104 pag.
17995: Rijk, Frans (vert.); Pierre Corneille - Rodogune, prinsesse der Parthen. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1744.
66461: RIJKE, P. L., - Levensschets van Willem Jacob 's Gravensande.
35288: Rijke, Petri Leonardi, uit Hemmen - Responsio ad quaestionem mathematicam [....] 1832
36660: Rijke, Alphonsus Jacobus Bernardus, uit Boksmeer - Het compromis en het pactum de compromittendo 's-Hertogenbosch Robijns 1883
58764: Rijkens, R.G., - Praktische handleiding voor kunstmatige lichaams-oefeningen ten dienste van huisgezinnen en (.....) onderwijs en opvoeding, Groningen, Oomkens, 1843, 48+339 pag.
56440: Rijkens, R.G., - Gymnastie, Amsterdam 1855, 52 pag., geb.
69483: RIJKSWATERSTAAT, - Beschrijving van de provincie Zeeland, behorende bij de 5e editie van de waterstaatskaart.
69482: RIJKSWATERSTAAT, - Beschrijving van de provincie Zeeland, behorende bij de waterstaatskaart.
68010: RIJN VAN ALKEMADE, J. VAN, - Ter nagedachtenis van C. M. van Dijk.
31498: Rijn, G. v. - Godsdienstige tweespalt tusschen de patriottische vluchtelingen te St. Omer, Rotterdam 1892, 31 pag.
25240: Rijn, G. van - Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, 11 delen, Amsterdam, Fred. Muller, 1895-1933, ca. 4000 pag. Gebonden in half marokijnen banden en de laatste twee delen (10 en 11) in karton. Gezocht standaardwerk, gedrukt in kleine oplage. Exlibris mr. A.P. van Stolk. Deel XI is het register op het gehele werk.
66448: ALPHEN A/D RIJN, - Lot with 40 cuttings on ALPHEN A/D RIJN 1950-1970
6338: Rijn, W.A. van - Van Hangest d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 3 p.
66449: RIJNSATERWOUDE, - Lot with 8 cuttings on Rijnsaterwoude (1960-1970)
27778: Rijswijck, A. v. e.a. (red.) - Historische opstellen over Roermond en omgeving, Roermond 1951, 491 pag., geïll., geb. in linnen band met goud opdruk.
23184: RIJSWIJK, JOHANNES HUIJGENS - Geaquarelleerde tekening van de gedenkzuil voor de Vrede van Rijswijk, door Johs Huijgens, 32x24 cm.
33794: Rikkinga, Johannes van, uit Embden - Disputatio juridica inauguralis de ratihabitionis paternae in nuptiis efficacia [...] Groningen Johannes van Velsen 1724
35340: Rindskopff, M. J. - Prent op de promotie van Mr M.J. Rindskopff, naar een tekening van L. Lowenstamm. Leiden Somerwil 1872
19626: Ringeling, J.H.A. - Kroniek van Mr. Anthoni Claasz Ringeling en zijn nazaten op Marken, in Waterland en West-Indië.
69763: RINSEMA, T., - Watergemaal A.F. Stroink. Een momument in het Land van Vollenhove.
64017: RIOLS, J. DE, - De bekwame kaartlegster of de kunst om uit 32 kaarten de toekomst te voorspellen, behelzende de oorsprong der kaartlegkunst, hare vroegere en tegenoordige beteekenis, en de verklaring van het groote spel of boek van Thot. naar de methode van den groote Etteilla, de gemakkelijkste en zekerste methode om door de kaarten in de toekomst te lezen
59399: RIPPE, ROTTERDAM, DIEPENVEEN. - Twee kwitanties van J. Rippe, zijden- en wollenstoffen, fluweelen en katoenen nouveauté's voor confectiefabriek Alcode (A.C. Diepenveen) te Amsterdam, , 1933 (2 stukken). M14692
55926: Ris Lambers, J.A.P., - Ruime dankstof, leerrede uitgesproken door J.A.P. Ris Lambers, predikant Herv. Gem. Barneveld, na zijne herstelling uit ernstige krankheid, Barneveld 1897, 16 pag.
64521: RITCHIE LEASK, A., - BREAKDOWNS AT SEA AND HOW TO REPAIR THEM with 99 illustrations
5260: Ritsema, P.J. - Het geslacht Bol, Scheveningen 1965, 38 + 3 + 5 p., gestencild en getypt.
64071: RITTER, DR A., - Karlsbad und seine Quellen, eine klinische Studie über Wirkungsweise, Indikationen und Heilwert seine Mineralquellen
68413: RITTERS, V., - Hollandische & Flamische Meister Werke mit der rituellen verborgenen geometrie. Eine Huldigung an das Haus Oranien-Nassau durch Honthorst, Mieris, Mijtens, Rembrandt, Steen, Teniers. Band 1 "Hollandische & Flamische Meister-werke" mit einer Einfuhrung in die Verborgene Geometrie.
35508: Ritterus, Paulus Philippus, uit Creilshemensis Francus; Praeses: Modelius, Johann Georg - De aera Hispanica [...] Wittenberg Christian Kreusig 1701
36648: Rive, Goswin Josef, uit Amsterdam - Schets der staatkundige betrekkingen tusschen de republiek der Ver. Nederlanden en het koningrijk Pruissen ..... Amsterdam Spin 1873
17893: Rivier, Simon - De Spanjaard buiten Rotterdam, verjaagd door de burgerlyke heldendaaden. Treurspel. Rotterdam, Pieter van Dyk, 1780.
32443: Rivinus, Johann Florens - Programmata ex vario iure : quibus munus publice iura docendi auspicatus, solennes in iure promotiones ut procancellarius indixit, et ad disputationes suas publicas pandectarum invitat [...] Leipzig Langenheim 1735
59357: RK-KERK, VAN SANTEN, VAN BUUL, Utrecht, PIUS IX, WOESTENBERG. - BRIEF van de hoogwaardige heeren Johannes van Santen, aartsbisschop van Utrecht en Henricus Johannes van Buul, bisschop van Haarlem aan Z.H. Paus Pius IX over den apostolischen brief "Ex qua die" van 4 maart 1853. Utrecht, J.A. Woestenberg, 1853. [24 p. genaaid, origineel omslag].
2192: ROARDA, R.S. - Nammen ùt de bylagen fan de sentinsjes fan it Hof fan Fryslân 1700-1747. 3 dln. Leeuwarden 1957-1959; 46, 85, 80 p.
33810: Robers, Theodorus, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis, de dignitate et jure advocatorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1707
30718: Roberts- Jones, Ph. ( inl.) - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventariscatalogus van de oude schilderkunst, Brussel 1984, 471 pag., geb., geïll.
34174: Roberts, Doedens, uit Demerary - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus secundum jus Romanum [...] Leiden Haak en Comp. 1831
47956: Robertson, W., - Recherches historiques sur la connoissance que les anciens avoient de L'Inde et sur les progres du commerce avec cette partie du monde avant la decouverte du passage par le Cap de Bonne Esperance, 2 delen in 1 band, Amsterdam, Changuion, 1792, 32+253+231 pag.
24882: Robertson, W. - L'Histoire de l'Amerique. Translated from the English. Maastricht, Dufour & Roux, 1780.
23806: Robertson, William - L'histoire de regne de l'empereur Charles Quint. 6 volumes, Paris 1770-1771, ca. 3000 pag., half leather. Good copy.
30984: Robertz, H. e.a. - Nederlandse en Duitse voorouders. Nieuwegein 1989, ca. 280 pag., geb., geïll.
37662: Robida, A. - Mesdames Nos Aïeules, dix siècles d'élégance, Paris [1893], 254 pag., half linnen (ex bibliotheek exemplaar met stempel).
65367: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E., - Vaderlandsliefde de bron der schoonste deugden. Een leesboek voor de Nederlandsche jeugd door C.P.E. Robide´ van der Aa ; met portretten en platen.
34200: Robidé van der Aa, Christianus Petrus Eliza, uit Amsterdam - Positiones philosophico-juridicae inaugurales [...] Leiden H.W.Hazenberg jr. 1811
68577: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E., - De Schelde door dwang geopend, op den 20 Januarij 1831. Dichtstuk.
68575: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E., - Oproer en Priesterdwang. Dichtregelen van Mr. C.P.E. Robide van der Aa.
50660: Robide van der Aa, C.P.E., - Geschenk Neerlands jufferschap aangeboden, Amsterdam, Tielkemeijer, z.j., (6)+231 pag., gebonden in geheel linnen, geïll. met staalgravures door P. Velijn.
56044: Robinson, H.P., - La photographie en plein air. Comment le photographe devient un artiste, premiere partie, Paris, Gauthier- Villars, 1886, 61 pag.
64440: ROBINSON, G., - Voyage en Palestine et en Syrie par M. George Robinson avec vues, cartes et plans.
15804: Roche, Charles E. - Things seen in Holland. Londen: Seeley and Co., 1910.
23856: Rochefort, Henri - La Lanterne, nr. 68, 2e serie, 16-10-1875. Brussel, 1875, 64 pag., original red covers.
65148: ROCHEMONT, G.L. DE, BISSCHOFF, J., - Geschiedkundige beschrijving der oudere en nieuwere, thans bestaande Ridderorden zoo in als buiten Europa; bevattende: dezelver oorsprong, benaming, spreuken, ordelinten en klassen, met opgave van derzelver instellers en der rijken en staten waartoe zij behooren (...)
64647: ROCHET DIT ROCHET D'HÉRICOURT, C.F.X., - Voyage sur la cote orientale de la mer rouge dans le pays d'Adel et de la Royaume de Choa. par C.F.X. Rochet dit Rochet d'Héricourt.
34180: Rochussen, Janus Gustavus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de causis cur in nonnullis capitibus praecipuis differat codex civilis Indo-Neerlandicus a codice civili nostro [...] Utrecht C. Bielevelt 1853
60848: Rochussen, Charles (1814-1894) - The reconciliation between Cornelis Tromp and Michiel de Ruyter
33147: Rochussen, Henricus, uit Amsterdam - Dissertatio iuris gentium inauguralis de occupatione bellica bonorum privatorum in bello maritimo [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1857
64081: ROCHUSSEN, CHARLES (1814-1894), - Beschrijving der plegtigheden, na het overlijden en bij de ter aarde bestelling van het stoffelijk overschot van zijne majesteit Koning Willem Frederik graaf van Nassau voorafgegaan van eene korte levensschets versierd met een naauwkeurige afbeelding van den statigen optogt; getekend en op steen gebracht door Ch. Rochussen
54943: Rod, Aime van [pseudoniem voor?] - (La) Pension Whip. Paris, Librairie Artistique, [1929].
23020: RODENBURG - Drie stukjes beschilderd glas, elk 18x11 cm, met over de drie ruitjes de tekst erop geschilderd: "J.J. Rodenburg, Hoogheemraad". 19e-eeuws?
66092: RODENBURGH MENTZ, R., - Een woord bij het graf van (...) A. Francken, emiritus predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Utrecht.
40466: Rodermond, Janny, - Koen van Velsen architect, Rotterdam, 010, 1995, 126 pag., geïll., geb., met stofomslag, als nieuw.
36374: Roeberus (Roeber), Johannes, uit Ileburg; Praeses: Frenzel, Simon F. - De juramento imperantis Wittenberg J. Haken 1667
2198: ROEBROECK, E.J.M.G. - Het land van Montfort, een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-1820. (Diss.) Assen 1967. Geïll., 409 p.
35820: Roebroeck, Matheus Hubertus Maria, uit Heerlen - Het ganglion supremum ...... Utrecht Van Boekhoven 1895
17899: Roelandt, Hendrik - Biron, treurspel. Den laetsten druck, van veele misslagen en aenstootlijkheden gesuivert. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725.
2202: ROELANTS JR., H.A.M. - Gulden boek van Schiedam. Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachten, met aanteekeningen, kwartierstaten en een groot aantal afbeeldingen van familiewapens. Deel I. Amsterdam 1900. Oud-Holl. papier, geïll., 372 p.
67131: ROELANTS, E., - Twee verhandelingen betrekkelijk de geschiedenis en oudheden van Nederland, nagelaten door Egbert Roelants. Met een portret en fac-simile, benevens eenige berigten over den Overledene uitgegeven tot eene gedachtenis voor zijne vrienden.
22760: ROELFSEMA - “Nog iets over gas, electrisch licht en gemeentebelangen”, brochure ondertekend H. Roelfsema, gedrukt, 4 p.
67691: ROELL, A.C., - Two citations of Stedelijk gymnasiusm te Dordrecht donated to Adrianus Cornelis Roell 1856-1857/1857-1858.
6216: Röell, H.H. - Het geslacht Vethake (eigenlijk Vethacke), extract, 9 p.
31829: Roell, Carolus Henricus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale, exhibens, animadversiones ad locum codicis civilis, qui est de transactione [...] Utrecht N. van der Monde 1827
69430: RÖELL, J., - Historisch-staatsregtelijk onderzoek naar het algemeen en het bijzonder bestuur van den waterstaat in Nederland, van 1795-1848.
2204: ROELOFFS, A. - Bijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe. (Diss.) Leiden 1884, 144 p.
32175: Roeloffs Valk, Frederik Lodewijk Anne, uit Nieuwer-Amstel - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1897
32751: Roeloffs, Arend, uit Apeldoorn - Bijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
67224: ROELOFS HEYMANS, MR. H.H.R., - Gedenkschrift van de Koninklijke Academie en van de Polytechnische School 1842-1905 Samengesteld ter gelegenheid van de oprichting der Technische Hoogeschool.
64299: ROELS, GELEIN, - De zugt der opregten ofte eenige geestelyke gezangen en gedigten; behelzende de werksaemheden van eene god-zoekende ziele.
22932: ROEMENIE, TERSCHAK, WOELDERS - Stukken betr. mej. Ricarda Terschak, Strada Patriotilor te Sibiu (Hermannstadt) in Roemenië, ca. 1970 verbonden aan het Museum Bruckenthal aldaar.
60752: Roemer, J. - Gedenkschrift van den veldtogt der heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden ten heiligen strijd voor Vaderland en Koning, in de jare 1830 en 1831.
41972: Roemer, J - De oude Leidsche patroon of derden octobers banket, gedrukt in 1630 en nu opnieuw uitgegeven, Leiden 1833, 43 pag., ing., orig. papieren omslag.
16594: ROERMOND - Gids voor Roermond en omstreken. Uitg. V.V.V. “Roermonds Belang”, Roermond, [ca. 1920?], 48 p.
38046: Roessing van Iterson, G - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de kennis van het Indisch Staatsbestuur, Leiden , v. Doesburg 1897, 315 pag., papier omslag.
53992: Roessingh van Iterson, G. - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de kennis van het Indisch staatsbestuur. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1897.
69290: ROESSINGH, H.K., - Gelderse landmaten in de 17e en 18e eeuw een empirische benadering.
67554: ROEST, J. VAN DER, - Kinder-rede, uitgesproken bij gelegenheid der vijfentwintigste verjaaring van de Kinder-Kerk te Haarlem
31637: Roest, Willem Adriaan, uit 's Gravenhage - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1898
65131: ROEST, J. VAN DER, - Leerreeden over Jeremia II vs.31 en 32. UItgesproken in bloeimaand van 't jaar 1797 door J. van der Roest, predikant der hervormden te Haarlem. Fragment from the Dutch periodical: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1798.AND Aanspraak van J. van der Roest. aan syne kerkgenooten, gevolgd van eene Leerreeden over Jeremia II vs. 31. 32.AND Vraagen ter gemoedlijke overweeging voorgesteld aan den burger J. van der Roest, van deszelfs aanspraak aan zijne kerkgenooten, door een vriend van de waarheid, gevolgd van een gedenkstuk enz. 1797.
64811: ROEST VAN LIMBURG, TH., - Een Spaansche gravin van Nassau. Mencia de Mendoza, markiezin van Zenete, gravin van Nassau (1508-1554)
65887: ROEVER, N. DE, - De kroniek van staets, een bladzijde uit de geschiedenis van het fabriek-ambt der stad Amsterdam. 1594-1628.
32543: Roever Az., Nicolaas de, uit Amsterdam - De Amsterdamsche weeskamer. Academisch proefschrift [...] Amsterdam De Roever-Kröber-Bakels 1878
2214: ROGERS, H.C.B. - The pagant of heraldry. An explanation of its principles & its uses today. Londen 1955. Geb., geïll., 205 p.
43007: Rogge, C. - Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, Allart, 1796.
67896: ROGGE, H.C., - Willem Moll, Mannen van betekenis in onze dagen, levensschetsen en portretten.
3416: Rogge, J. - Samuel Pieter van Eeghen, een levensschets. [Amsterdam 1950], 60 p., geb., geïll. Met losse `stamboom'.
66357: ROGGE, H.C., - Levensbericht van Johannes Gerhardus Rijk Acquoy.
66352: ROGGE, H.C., - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd.
38952: Rogge, H.C. e.a. - Catalogus van de bibliotheek der Remonstrantsch- Gereformeerde gemeente te Rotterdam, 's- Gravenhage 1893, 13 + 365 pag., ingenaaid ( los ).
4554: Rogge, J. - Het geslacht Rogge te Zaandam. Drie eeuwen familiegeschiedenis tegen den achtergrond van nering en bedrijf. Koog a.d. Zaan 1948, 200 p., geb., geïll.
65516: ROGGE, H.C., - Mr. Johan de Haen en zijne briefwisseling met Hugo de Groot
62066: Roghman, Roelant (1627-1692) and Jonghe, Clement de (1624-1677) - Buyten Naerden
62070: Roghman, Roelant (1627-1692) - Amyden
62072: Roghman, Roelant (1627-1692) - The waterfall
60918: Roghman, Geertruyd (1625-1651) after Roghman, Roelant (1627-1692) - Sloter Kerk [set title: 'Plaisante Lantschappen...etc. Na 't Leven geteekent door Roelant Rogman...]
60954: Roghman, Roelant (1627-1692) reworked by Nolpe, Pieter (1613/14-1652/53) - View in the Wood of The Hague (set title: Six Views in the Wood of The Hague)
60962: Roghman, Roelant (1627-1692) - Buyten Haerlem [set title: Eight landscapes with views in various provinces]
62068: Roghman, Roelant (1627-1692) - in Maerseveen
66153: ROIJEN, J.B.H., - De Waterhijschmolens, eenvoudig toegelicht door J.B.H. van Roijen.
32759: Roijen, S.J. van, uit Drenthe - Specimen juridicum de crimine perjurii [...] Groningen H. Eekhoff Hz. 1818
33063: Roijen, Adrianus Joannes van, uit Katwijk a/d Rijn - Dissertatio iuridica inauguralis, de domicilii, cum ex iure veteri, tum ex iure hodierno, ratione et iure [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1824
7942: ROLAND - Jubiläumsschrift 1902-1912, I. und II. Band.
53995: Röling, B.V.A. - De wetgeving tegen de zoogenaamde beroeps- en gewoontemisdadigers, 's Gravenhage, 1933. [dissertatie].
30730: Roller, F. - Technik der radirung. Eine anleitung zum radiren und aetzen auf kupfer, Wien 1888, 133 pag., bedrukt papieren omslag, los.
6819: Anoniem (vert.); M. Roller - [De dichter en zijn huisgezin. Tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 11e deel, 2e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1803.]
27926: Roller, D.H.D. - The magnete of William Gilbert, Amsterdam 1959, 196 pag., geb., geïll.
36645: Rollin Couquerque, Louis Marie , uit Delft - Tweeerlei dogma Den Haag Mouton 1893
64858: ROLLIN,CH., - De la maniere d'enseigner et d'etudier les belles-lettres, par rapport à l'esprit & au coeur.
57024: Rolls, Vernon; - Rolls heraldry. Notes by Vernon Rolls 2002. Rolls Records nr. 2 Oxford 2002. Ingenaaid, 11 pag. tekst en 10 platen
31923: Rombach, Jan, uit Haarlem - Opmerkingen over rechtswetenschap en logica. Proefschrift [...] Deventer / Antwerpen Ae.E. Kluwer 1963
3516: Rombach, J.H. - Inventaris van de archieven van de families Van Foreest 1422-1979, Van Egmond van de Nijenburg 1428-1765, De Dieu/Fontein Verschuir/Van der Feen de Lille 1664-1955, Alkmaar 1992, 286 p., geb., geïll.
34502: Rombach, Jan Jacob Cornelis Antonie, uit Sintang - De loslating van de normaal gelegen placenta tijdens de zwangerschap Leiden IJdo 1894
64839: ROMBACH, J.M.D., - Feestzang bij de viering van het tweede jubel van Utrechts Hoogeschool
38080: Rombouts, Hans - Een beer die nog een varkentje had te wassen, Driehuis, Augustijn pers 2001, ( 8 ) pag.
67009: ROMBOUTS, HANS (ed.) - Uitspraken van en over Kees Verwey
58398: Romburg, C.G.M. v., e.a., - Tresor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-vereeniging, deel 26-50, 's-Gravenhage 1957, 829 pag., geb.
31645: Romeijn, Petrus, uit Zevenhuijzen - Specimen juridicum inaugurale, exhibens loca nonnulla ex Plauti comoediis [...] Deventer J. de Lange 1836
2222: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Haarlem 1932. Geb., 248 p. Alleen het hoofddeel, zonder het Supplement.
34160: Römer, Johannes Guilielmus, uit Utrecht - Specimen historicum juris publici Romani de defensoribus plebis seu civitatium [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
35058: Römer, Johan Willem Everhard, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de lege aquilia Utrecht Van Paddenburg en Van Yzerworst 1806
41854: Romer, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voorm. graafschappen van Holland en Zeeland Deel I (van 2), Leiden 1854, 680 pag., orig. karton (rug los).
2226: RÖMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. 2 dln. Leiden 1854. Geïll., 680, 281 p.
66590: ROMER, L. S. A. M. VON, - Dr. Jacobus Bontius.
31657: Römer, Henricus Gabriël, uit Utrecht - Dissertatio historico antiquaria de consulum Romanorum auctoritate libera republica [...] Utrecht Kemink & Zoon 1841
36738: Romijn, Jaap ( inl.) - Catalogus 279A, Sotheby veiling keramiek NV De Porceleyne Fles te Delft ], Amsterdam 1977, 164 pag., geïll.
34722: Romond, Johan Lambertus van, uit Enkhuizen - Disputatio juridica inauguralis de senatus-consultum vellejanum Utrecht Van Megen 1735
32269: Romondt, Cornelius Adrianus Nestor van, uit Utrecht - Iets over electriciteit naar aanleiding van eenige in de chirurgische kliniek en polikliniek waargenomen gevallen [...] Utrecht H.H. van Romondt 1872
66442: ROMPEL, F., - Dr. E.J.P. Jorissen door Frederik Rompel
57370: Rompelman Jansz., H.; - Het nut der zwemkunst onderzocht en bewezen benevens eenige opmerkingen en onderrigtingen in dezelve, Amsterdam, Martin, 1829.
31653: Romunde, Franciscus Laurentius van, uit Kampen - Dissertatio juridica inauguralis de modo acquirendae hereditatis [...] Deventer J. de Lange 1841
17903: Rondeau, S. e.a. - Aan mijne landgenooten. [z.p.], [z.n.], [1830]. Het vaandel. Krijgslied. [z.p.], [z.n.], 1831.
42261: Rondot, N. - Notice du vert de Chine et de la teinture en vert chez les Chinois. Paris, Lahure, 1858.
52419: Ronsard - Ronsard lyrique & amoureux. Orne d'images du temps, La Sirene, 1922.
69181: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE, - De ondergang van het tweede keizerrijk, met kaarten en schetsen.
31611: Roo, Engelbertus Antonius de, uit Dordrecht - Disputatio politica inauguralis continens historiam pactorum mercatus commercii et navigationis patriae nostrae cum Gallia [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
17904: Roo, Leonardus Wilhelmus de - Bloemgeschenk aan myne kinderen. [Rotterdam], [J. Hendriksen], 1818.
2228: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - De grootmeester en de inspecteurs der artillerie van de Koninklijke Landmacht van 1814 tot 1939. Z.p. 1939, 162 p.
17905: Roobol, Corn.J. (vert.); Eugène Scribe - Een eenige misstap. Tooneelspel, in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman, 1831.
17907: Roobol, Corn.J. (vert.); F.W. Ziegler - Engeland in het jaar 1651, of Deugd en misdaad. Geschiedkundig tooneel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1833.
17909: Roobol, Corn.J. (vert.); J.P. Simon dit Lockroy, E. Badon - Liefde en wraak, of Een tweegevecht ten tijde van den kardinaal De Richelieu.Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1833.
17911: Roobol, Corn.J. (vert.) - Christina van Rusland en Milna Peterhoff, of De vorstin en de kamerjuffer. Historieel blijspel met zang in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1839.
17913: Roobol, Corn.J. - William Shakspeare, of De roeping. Historieel tooneelspel in één bedrijf. Vrije navolging. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1840.
17918: Roobol, Corn.J. (vert.); Anicet Bourget; Ad. D'Ennery - De giftmengster. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1846.
17920: Roobol, Corn.J. (vert.); Karl von Holtei - Shakspeare terug in zijne geboorteplaats. Historisch drama in vier bedrijven of zes tafereelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1857.
31649: Rooijens, G.G. - Redevoering over het wezen der Christelijke Godsdienst [...] Amsterdam J. van der Hey en Zoon 1828
27684: Roonptsy, Ch.E.D. [= R.A. Pelissery] - Le caffé politique d' Amsterdam ou entretiens familiers d'un francois, d'une anglois, d'un hollandois et d'un cosmopolite sur les divers interets economiques & politiques de la France, de l'Espagne et de l'Angleterre. nouvelle edition. Tome premier, Amsterdam 1778, 398 pag., papieren omslag. [ alleen deel I van 2 delen].
61034: ROOPE HARRIS, BRISTOL, GREENWAY, AGATHA CHRISTIE, LEAKE, TOWNLEY - Grant of arms donated by Stephen Martin Leake, Garter and Charles Townley, Clarenceux, Kings of Arms, to Roope Harris (1747-1811) of Bristol. Roope Harris became Roope Harris Roope afterwards.
54002: Roorda van Eysinga, S.E.W. - Verzamelde stukken van S.E.W. Roorda van Eysinga (niet eervol ontslagen ingenieur). 's Gravenhage, B. Liebers & Co., 1889.
67054: ROORDA, R.S., - De grafschriften enz. van Leeuweradeel, verzameld door R.S. Roorda, nr. 234.
31541: Roorda, Taco - Oratio de poëtriis Hebraeis [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1828
34373: Roorda, J., uit Deventer - Specimen iuridicum inaugurale de domicilio civili [...] Leiden H.W. Hazenberg 1825
54001: Roorda van Eysinga, S.; N. Lobry - Historische en godsdienstige beschouwing over het ... afsterven van Klaas Hooft, door leenmannen van den lande van Blois op eisch van den bailluw J. van Blarikum plegtig ter dood veroordeeld en voor het rechthuis van de banne West Zaanen ... den 31sten October 1801 met de koorde gestraft door S. Roorda van Eysinga, predikant bij de Herv. Gem. te Westzaan ; benevens eene leerrede over de gedachten en gevoelens waartoe openbare rechtsoefeningen den christen behoren op te leiden, door N. Lobry, predikant bij de Herv. Gem. te Zaandijk. Westzaandam, H. v. Aken, 1802.
54000: Roorda, R.S. en J.J. Spahr v.d.Hoek - Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700-1811. Oerprinte ut Nieuwsblad van N.O. Friesland, 1958. [Gebonden met:] Kriminaliteit yn Kollumerlan 1700-1811. Oerprinte ut Nieuwsblad van N.O. Friesland, 1958.
36560: Roorda, D.J. - Eeuw tegen eeuw Groningen Wolters 1971
64695: ROORDA VAN EYSINGA, P.P., - De kardinaal hertog van Richelieu : treurspel in vijf bedrijven / door P.P. Roorda van Eysinga
23226: ROOS, SOUVENIR - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 21 topografische afbeeldingen van Zuid Afrika, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 25x25 cm, gevouwen ca. 12x6,5 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
31893: Roos van Bienema, Epke, uit Oudeschoot - Dissertatio juridica inauguralis de donatione per interpositas personas prohibita [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
69793: ROOS, J. DE, - De vergeten watersnood, tuindorp oostzaan overstroomd, januari 1960
60236: Roos, Cornelius Stephanus (Amsterdam 1845 - 1882) - 'DE BARBAARSCHE KOK of Het noodlottig einde eener gedeserteerde Poes'. 1880
58849: ROOS, SOUVENIR, - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 28 topografische afbeeldingen, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 25x25 cm, gevouwen ca. 12x6,5 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
58850: ROOS, SOUVENIR, - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 28 topografische afbeeldingen van Carlsbad/Karlsbad, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 23x23 cm, gevouwen ca. 13x7 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
33097: Roos, J. te Zaandam. - De eerste wijsgeer der ervaring aan de Groningsche hoogeschool. Kritisch-wijsgeerige beschouwing der inwijdingsrede van den hoogleeraar jhr. B.H.C.K. van der Wijck [...] Utrecht J.G. Broese 1863
65218: ROOS, C.F. E.A.,, - Catalogus van eene uitstekende verzameling penningen en munten (...) uitgemaakt hebbende het beroemde kabinet van A. van Bijnkershoek van Hoogstraten (...) welke verkocht zullen worden op 16 oktober 1872 te Amsterdam
19240: Roos, G.P. - Beknopt geschied- en aardrijkskundig woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderens westelijk deel (voorm. 4e district van Zeeland).
66876: ROOSEBOOM, GERARD, - Recueil van verscheyde keuren, en costumen. Midtsgaders Maniere van Procederen binnen de Stadt Amsterdam.
31651: Roosenburg, Jacob Christiaan, uit Enschede - Iets over de levering van onroerende goederen, bij wijze van legaat verkregen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1879
16595: ROOSENDAAL (N.Br.) - Roosendaal en Nispen in verleden en heden door J.T. Boekholt. Uitg. met medewerking van het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1924, 92 p.
33574: Roosendael,Jac.Fred.fil., Stephanus, uit Rotterdam - Specimen juridicum inaugurale de injuriis et famosis libellis [...] Leiden Abraham Kallewier 1748
35934: Roosmale Nepveu, Willem, uit Amsterdam - Stellingen .... Utrecht Den Boer 1895
17927: Rooy, Anthony de - Taal-, oudheid- en oordeelkundige mengelstukjes. Dordrecht, Pieter van Braam, 1774.
60873: Rop, Ant. L. de [illustrator: Doré, Gustave] - De sprookjes van moeder de gans, verteld door Ant. L. de Rop, geïllustreerd met 40 houtgravuren naar tekeningen van Gustave Doré. Amsterdam, uitgevers-maatschappij "Elsevier", n.d. [ 1890].
47794: Ropcke, Ed en W.v. Hoytema, - Uit het leven, Militaire en burger-schetsen, Rotterdam 1904, 192 pag.
69148: ROPKE, W., - Die Gesellschafts-Krisis der Gegenwart.
5678: Rösch, S. - Caroli Magni Progenies, pars I, Neustadt a/d Aisch 1977, 229 p., geb.
34670: Roseboom, Coert, uit Amsterdam - XXI. theses juridicae. 1793
38268: Rosenbaum, E - Geslacht De Koff ( 18e en 19e eeuw ) in vier tafels, Zeist 1913, mist tafel 1.
35570: Rosenhayn, Nicol., uit Eisleben; Praeses: Klausing, Heinrich - De summa virtutum gentilium akme, collata cum Christianarum virtutum perfectione [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1711
35608: Rosenkrantz, Christoph - Die außerwehlte Stisserin, aus dem Spruch Sanct Pauli, Rom. 8/33/34 [...] Bey Christlicher Beerdigung der Fr. Marien Elisabethen [...] Hn. M. Chiliani Stissers [...] gewesenen hertzgeliebten Hauß-Ehre [...] Halle Wed. en erven Christoph Salfeld 1674
33702: Rosenstein, Siegmund - Het tegenwoordig karakter der geneeskunde.
67081: ROSENTHAL, A.M., GELB, A. (ED.), - The pope's journey to the United States. Pope Paul VI. The historic record written and edited by the New York Times with 32 pages of exclusive photographs.
68901: ROSEROT, A., - Memoires de madame de Chastenay 1771-1815 publies par Alphonse Roserot.
42316: Rosinus, Johannes - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum. Amsterdam, S. Schouten, 1743.
64505: ROSKOSCHNY, H., - Das asiatische Russland
64479: ROSKOSCHNY, H., - Russland. Land und Leute
47386: Rosmalen, P.J. v.; - Het college van collectanten der Nederduits Hervormde gemeente te 's-Gravenhage, 1812-1912, 's-Gravenhage 1912, 224 pag.
24868: Ross (Rosaeus), Alexander; VIRGIL - Virgilii evangelisantis christiados libri XIII. Rotterdam, A. Leers, 1653.
42721: Ross, John - Narrative of a second voyage in search of a North-West passage and of a residence in the arctic regions, during the years 1829, 1830, 1832, 1833, Including the reports of (...) James Clark Ross (...) and the discovery of the Northern Magnetic Pole. London, Webster, 1835.
69360: ROSS, I., - The Image Merchants. The fabulous world of American Public Relations.
64631: ROSSEELS, EMM., - Lena, tooneelpel in een bedrijf.
64632: ROSSEELS, EMM., - Alfried en Karlina, of de stemme des bloeds, oorspronkelijk drama in twee bedrijven door Emmanuel Rosseels.
64629: ROSSEELS, EMM., - De Duivenmelker, Volks-drama met zang in een bedrijf. Nieuwe muziek van G. Rijssens. voor de eerste maal vertoond op het Nationaal Toneel te Antwerpen, den 7 Januarij 1854. Tweede uitgave.
64630: ROSSEELS, EMM., - Stille waters hebben diepe gronden, blijspel met zang in een bedrijf. (muziek van G. Rijssens.)
64628: ROSSEELS, EMM., - Dichter en Soldaat, blijspel met zang in een bedrijf, (muziek van Florimond van Duyse.) voor de eerste maal vertoond te Antwerpen, den 6 Februarij 1851. Tweede uitgave.
6284: Rossem, N.J.A.C. en H.L. Hommes - Van Westerbeeck, overdruk Ned. Leeuw 1958, 13 p.
36492: Rossen, Maria Johanna Jacobus Gerarda, uit Weurt - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Tilburg en Enschede 1900-1925 Tilburg Z.H.C. 1988
60879: Rossetti, Christina [illustrator: Housman, Laurence] - Goblin Market, by Christina Rossetti, illustrated by Laurence Housman, London, Macmillan and Co., 1909.
67420: ROSSUM, W. VAN, - Weemoeds-klanken bij den dood van onzen laatsten Prins 21 juni 1884. Treur-marsch voor piano door W. van Rossum.
17936: Rotgans, Lucas - Scilla, treurspel. Amsterdam, Pieter Rotterdam, 1711.
36334: Rothius [Roth], Philippus, uit Gorlich; Praeses: Bucher, Samuel F. - Conclusum Hebraeorum gynaeceum Wteenberg Creisig 1716
35578: Rothius, Henricus, uit Sagan; Praeses: Klausing, Heinrich - De amore rationali, utrum primum sit moralitatis principium, & summum bonum, & imago Dei, & ipsa fides salvifica ? [...] Wittenberg Martin Schultz 1709
43239: Liefhebber van Rotterdam - Reis naar Heusden of een kort doch waarachtig verhaal van verscheide droevige ontmoetingen by, in en na de laatste doorbraak en overstrominge in 't lant van Heusden op den 24-12-1740 (...) door een liefhebber van Rotterdam. Rotterdam, Losel, 1741.
23186: ROTTERDAM, STUDENTEN, GELUK - Bul betreffende het lidmaatschap van W. Geluk voor het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, d.d. Rotterdam 20-10-1945. Groot blad plano, deels gedrukt, deels gekalligrafeerd. Met (beschadigd) uithangend zegel.
16598: ROTTERDAM - De Groote Kerk te Rotterdam door J.R. Callenbach, Rotterdam, Immig, 1910, 48 p.
16601: ROTTERDAM - Souvenir de Rotterdam. 24 vues. Edition spéciale du Grand Bazar Français, z.pl., [1920?].
22308: ROTTERDAM, SEKTE DER KNABBENHOUWERS - “Waarschouwinge aan de Kerke van Nederlandt, wegens de seer gevaarlijke en zielverderffelijke gevoelens van de soo genaamde Knabbenhouwers die in de schoot van Nederlants Kerk huysvesten”, z.pl., z.j. [1742], 4°, 8 p.
67092: ROTTEVEEL MANSVELD, F.G., - Egcheiridion trago¯idikon. Een overzicht van de Griekse tragedies door F.G. Rotteveel Mansveld.
4570: Rottier, H.C.E.M. - Kwartierstaat Erik Auguste Olof Rottier. Nieuwenhagen 1992, 368 p., geb., geïll.
65040: Rouck, Thomas de - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
64147: Rouck, Thomas de - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
64149: Rouck, Thomas de - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
64146: Rouck, Thomas de - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
64119: Rouck, Thomas de - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
25157: Roud, F.C.; Hiernonymus van Alphen - Imitation des petits Poêmes de H. van Alphen. 2e verbeterde druk. Rotterdam, J.A. van Belle, 1849
64732: ROUGE, E. DE, - Recherches sur les Monuments qu'on peut attribuer aux six premieres dynasties de manethon precedees d'un rapport adresse a M. le Ministere de l'instruction publique sur les resultats generaux de la mission par M. le vicomte Emmanuel de Rougé
5376: Rouhart-Chabot, J. - Inventaire des archives de la famille de Crassier et de ses allies, Brussel 1960, 237 p.
64300: ROUK, THOMAS DE, - Adelyk Tooneel, of Historische Beschrijvinge van allerley Trappen van Adeldom, en Ridderlijke Ordens, met haar oorspronk. Mitsgader Der zelfder Wapen-schilden, em toestel, in Koningrijken, Gemeene-besten, Steden en Volkeren, van oude tijden af, tot deze Eeuw toe in gebruyk geweest zijnde. Met meer als hondert en vijftigh zoo houte als kopere figuren.
69529: ROUKENS, J.M., - Landtbrief des circuls van der Ooy met desselfs ampliatie nevens een deductie over het dyck-regt des gemelten circuls, / met authentique stukken bevestigt door mr. Joh. Mich. Roukens.
69530: ROUKENS, J.M., - Deductie over het dyck-regt van het circul van der Ooy, ten versoeke van dyckgraaff en heemraden van 't gemelde circul opgemaakt, en met authentique stukken bevestigt door mr. Joh. Mich. Roukens
52553: Rousseau, J.J. - Les reveries du promeneur solitaire, precede de Dix jours a Ermenonville par Jacques de Lacretelle. Paris, Chamontin, 1926.
50864: Rousseau, J. - Code theatral, physiologie des theatres, manuel complet de l'auteur, du directeur, de l'acteur et de l'amateur. Paris, Roret, 1829.
64378: ROUSSEAUD DE LA COMBE, GUY DU, - Traité des matières criminelles, Suivant l'Ordonnance du mois d'Août 1670, & les Edits, Déclarations du Roi, Arrêts & Réglemens intervenus jusqu'à présent (...) sixieme édition.
42757: Rousset de Missy, Jean - Echt verhaal van de groote staatsverwisseling voorgevallen in de Republyk der Vereenigde Nederlanden in den jaare 1747, met eene genealogische tafel (...) van Nassau en een verhaal van den Franschen inval in het Hollandsch Vlaanderen (...) naar het Fransche (...) door J. Haverkamp. Amsterdam, Jan 't Lam, 1747.
42446: Rousset de Missy, J. - Les interets presens des puissances de l'Europe, fondez sur les traitez conclus depuis la Paix d'Utrecht inclusivement, & sur les preuves de leurs pretentions particulieres. 5 volumes, 's Gravenhage, A. Moetjens, 1733-1736.
27396: Rouvez, A. Th. - Le jubilé Nationale de 1905. 75e Anniversaire de l'independance de la Belgique. Compte rendu des fe'tes et cérémonies, Brussel 1906, 864 pag., geb., geïll. Met aanbiedings brief aan Comte van der Stegen de Putte.
65216: ROUYER, J., - Remarques concernant un ancien receuil manuscrit de figures de monnaies et description des empreintres qu'on y trouve quelques medailles a des types monetaires, des XVe ey XVIe siecles, frappees dans les Pays-Bas
16979: Rouzet, A. - Zbirka Biskupic. Geïllustreerde uitgaven. Brussel: Koninklijke Bibliotheek, 1985.
33726: Rovers, Jacobus Adolphus Carolus - Oratio de aetate nostra optimatibus praecipue et civitatum rectoribus sapientiae magistra [...] Utrecht T. de Bruyn 1862
33728: Rovers, Jacobus Adolphus Carolus - Oratio de aetate nostra historiologiae fautrice [...] Groningen J.B. Wolters 1854
33730: Rovers, Jacobus Adolphus Carolus - Oratio de critica, historiae diligenter adhibenda [...] Franeker G. TYpma 1828
33732: Rovers, Jacobus Adolphus Carolus - Sermo insertis promotorum verbis et responso [...] Gregorii Mees Adriani fil. Utrecht T. de Bruyn 1861
67889: ROVERS, J. A. C., - Wie was Philip Willem van Heusde? : eene vraag ten behoeve van belangstellende jonge menschen / beantwoord door J.A.C. Rovers
67890: ROVERS, J.A.C., - Memoria Heusdii / commendavit Jacobus Adolphus Carolus Rovers. with offprint by M. Siegenbeek of this book.
31641: Rovers, Jacobus Adolphus Carolus - Oratio de philosophia socratica [...] Franeker G. Ypman 1834
31643: Rovers, Jacobus Adolphus Carolus, uit Dordrecht - Commentatio juridica in M. Tullii Ciceronis orationem pro Q. Roscio Comoedi [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
69165: ROWSE, A.L., - De beteekenis der Engelsche geschiedenis. Vert. door A.J. Staal
30588: Roy, Alain - Theodoor van Thulden. Een Zuid- Nederlandse barokschilder, Zwolle 1991, 303 pag., geïll.
17947: Roy, B. le - De triomph van de voorleden, tegenwoordige, en toekomende tyden. Blyspelen met dezelver divertissementen. Meerendeels gevolgt naar het Fransche van den heer Le Grand. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
33057: Royaards, Willem Herman Johan, uit Utrecht - Veranderingen in de gemeentelijke indeeling des rijks. [...] Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1884
66300: ROYAARDS, H.J., - Levensberigt van kardinaal Willem van Enkevoirt, dataris van Paus Adriaan en bisschop van Tortoza en Utrecht, met bijlagen.
67891: ROYAARDS, H.J., - Ph. Will. van Heusde geschetst als geschiedkundige en als paedagoog tot de godgeleerdheid. In twee voorlezingen.
31955: Royaards, Herm. Joh. - Oratio de commutationis quam subiit theologia in Nederlandia [...] Utrecht C. van der Post 1850
34964: Royaards, Herm. Joh. - Oratio de hominum gentiumque varietate in Christianae societatis historia observanda Utrecht Van Paddenburg en Van Schoonhoven 1823
26592: Royaards, H.J. - Geschiedenis van het gevestigde christendom en de christelijke kerk in Nederland gedurende de middeleeuwen, deel I ( van 2 ), Utrecht 1849, 364 pag., zonder band.
33059: Royaards, Anton, uit Scherpenzeel - Stellingen [..] Utrecht J. de Kruyff 1896
67782: ROYARDS, HERM. JOH., - De hoogleeraar Schröder : in eenige hoofdtrekken, ook uit den mond zijner vrienden en leerlingen, geschetst
33572: Royen, Rippertus van, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis, ad legem XVIII cod. de transactionibus [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
34452: Royen, Josephus Wilhelmus , uit Malang - De Palembangsche marga en haar grond- en waterrechten Leiden G.L. van den Berg 1927
15812: Royen, Jacob van - Antiquitates Belgicae of Nederlandsche oudtheden, zijnde d’eerste opkomst van Holland, Zeeland, ‘t Sticht, Utrecht, Overyzel, Vriesland, Brabant, Vlaanderen, enz beneffens dier landaarts oorspronk, voortgang, eerste christendom, en wonderlyke geschichten, te dier tyden, zo in deze, als in andere landen voorgevallen. [...]. Amsterdam: Jacob van Royen, 1701.
67473: ROYER [ROIJER], GEORGE, - Herinnering aan A. F. J. F. J. Baron van Omphal [1788-1863].
2534: ROYER DE PRADE, J., - Le trophée d'armes heraldiques, ou la science du blason, avec les figures en taille douce et les armoiries de plusieurs familles, qui n'ont pointe esté encore imprimées.
40378: Rozenburg, Roel, - O Holland, Amsterdam z.j., ongepagineerd, geïll.,geb.
16606: ROZENDAAL (G) - De wandschildering in de Hervormde Kerk te Rosendaal, vervaardigd door den heer G. van den Hoef uit Amsterdam, naar het gedachten-ontwerp van Dr. J.D. Bierens de Haan, is ingehuldigd op zondag 5 februari 1905 door Dr. J.D. Bierens de Haan, predikant te Rosendaal, z.pl., z.j. [1905], 15 p.
17951: Rozenknopjes - De rozenknopjes. Een oorspronkelijk Nederlandsch familietafereel door de Weduwe O..... , nieuwe uitgave. Zaltbommel, Joh. Noman en Zoon, 1835.
64323: RUBENS, P.P., - Letters by Rubens and Jan Caspar Gevaerts,
32483: Rücker, Joannes Gerardus Christianus, uit Windshemio Francus (Windesheim?) - Dissertatio juridica inauguralis de L.6 par. 1 D. quemadm. servit amitt. L 49 de re judic. & de effect. sentent. [...] Leiden Contad Wishoff 1751
35606: Rüdiger, Friedrich Christoph - Eines Christlichen Ritters Geistliche Streit- und Kriegs-, Freud- und Siegs-Fahne. Bey Hoch-adelicher Leich-Bestattung deß Herrn Georg Sittichs von Schlitz, genant von Görtz [...] Giessen Johann Eberhard Petri 1679
35476: Rudingerus, Christophorus, uit Dresden; Praeses: Clodius, Johann - De spiritibus familiaribus vulgo sic dictis [...] Wittenberg Christianus Schröter 1674
64520: RUDOLPHI, J.A., - Heraldica Curiosa, Welche der Wappen Ursprung, Wachsthum, Fortgang, und wie selbiger noch heutiges Tages bey denen Teutschen im Gebrauch, ausführlichen zeiget. Samt deren umständliche Beschreibung, Wie solche in denen Wappen-Briefen, Alten Documenten, Fahnen, Sigillen etc. und verschiedenen Autorn hin und wieder einzeln zu finden; Insonderheit auch Von denen Schildhaltern, Helm- Decken, Kronen. Hüten, Hauben etc. (...)
63929: Ruë, Pieter de la - Staatkundig en heldhaftig Zeeland, verdeeld in twee afdeelingen bevattenden in zig de vermaardste mannen van staat en oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn
19608: Rue, Louis Felix de la - Etat armorial de noblesse, chevalerie & dignités, accordés par S.M.I.R.A. depuis son avenement au thrône jusqua aujourdhuy. Z.pl., z.j. [Brussel 1775] 45 (+2) p.
63930: Ruë, Pieter de la, - Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schryvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve
52525: Rue, D.L. de la - Eerekroontjes voor Oranje. Vlissingen, Jan Nortier, [1787].
52487: Rue, Pieter de la - Geletterd Zeeland verdeeld in drie afdeelingen bevattende in zig de schrijvers, geleerden en kunstenaars. Middelburg, M. Schryver, 1734. [Gebonden met:] Staatkundig en heldhaftig Zeeland. Middelburg, Callenfels, 1736.
31599: Rueb, Christoffel, uit Utrecht - De baraterie, proeve over de schelmerij van schipper en scheepsvolk [...] Leiden P. Somerwil 1871
42621: Rueff, A. - Baumeister's Handleiding tot de paardenkennis voor veeartsen, paardenfokkers en paardenliefhebbers. Bewerkt (...) door J.A. Alers. Gouda, 1858.
42477: Ruff, Jacob - 't Boeck van de Vroet-wyfs. In 't welcke men mach leeren alle Heymelyckheden van de Vrouwen, ende in wat gestalte de Mensche in zijn Moeders Lichaem ontfanghen, groeyet en ghebooren wort. Vertaald uit het Duits door Martyn Evebaert B. [= Everhart], Amsterdam, Broer Jansz, 1622.
42340: Ruff [= Rvffen of Ruffen], Jacob - 'T boeck vande vroet-wijfs. Vertaald uit het Duits door M. Everaert. Amsterdam, W.J. Blaeu, 1616.
5886: Rühl, D. - De verwantschap tusschen het huis Oranje-Nassau en de souvereinen van Europa, met prins Willem van Oranje als stamvader, Bandoeng 1939, groot blad plano, gevouwen in band
67715: RUHNKENII, DAVIDIS, - Opuscula oratoria, philologica, critica / nunc primum conjunctim edita
67755: RUHNKENIUS, DAVID, - Lofrede over Tiberius Hemsterhuis, uit het latyn vertaald door Pieter van den Bosch
32947: Ruijs J.Pzn., Theodorus, uit Kampen - De gezworene gemeente in Overijssel en Gelderland [...] historisch toegelicht. Academisch proefschrift [...] Kampen Laurens van Hulst 1873
56538: Ruijter, J., - Eerbied voor de dooden. Lijkbeaarding of lijkverbranding? Uitgave Vereeniging St. Willibrodus-Vereeniging, 1908,,62 pag.
56556: Ruijter de Wildt, A. de, - Iets over de afschaffing der Tienden, Amsterdam, 1867.
4584: [Ruijter de Wildt, F.P.J. de en C.B.v.G. - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruijter. Den Haag [1957], geb.
60906: Ruisdael, Jacob Isaacsz van (ca. 1628-1682) - Two farmers with their dog (The Great Beech)
34784: Ruitinga, Douwe, uit Knijpe - Verslag der chirurgische kliniek aan de rijks-universiteit te Leiden gedurende den cursus 1883-1884 Franeker F. Koksma 1885
17968: Ruloffs, Bartholomeus (vert.); Charles Simon Favart - De schoone Arsène. Zangspel met balletten. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1789
17970: Ruloffs, Bartholomeus (vert.); Antoine Marin Le Mierre - Willem Tell, beschermer der Zwitsersche vryheid. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
47172: Ruloffs, Barth., - Amsterdam hervormd, in drie zangen, Amsterdam, F. de Kruyff, 1778.
64746: RULOFFS, BARTHOLOMEUS, - Natalia, tooneelspel
59385: RUNDERVOORT, DAGBOEKEN, JAREN '40-'60, AMSTERDAM, SCHEIKUNDE. - Dagboeken van Henk Jan Rundervoort (geb. Hengelo, 25-5-1929, over. Amsterdam, 22-11-2004) over de jaren 1946-1968, 4 delen (cahiers, folio-formaat, met knipsels, losse aantekeningen, tekeningen, pasfoto's, ingepakte typoscripten, losse brieven, enkele faire-parts). In alle delen wel enige kanttekeningen bij het geschrevene uit later jaren.
2250: RUPP, J. DANIEL - Chronologisch geordnete Sammlung von mehr als 30.000 Einwanderern in Pennsylvanien aus Deutschland, der Schweiz, Holland, Frankreich u.a. Staaten, von 1727 bis 1776. Hildesheim 1975. Geb., 478+89 p.
47690: Ruppe, C.F., - Platen behorende tot de Theorie der hedendaagsche muzijk, Groningen, Oomkens, 1818, oblong, 23+47 gegraveerde platen met muziekschrift, half leren band.
50879: Ruppe, C.F. - Twaalf gezangen, gecomponeerd voor drie stemmen. Leiden, Herdingh, 1802. [met:] Tweede twaalftal. Leiden, Herdingh, 1807. [en met:] Derde twaalftal. Leiden, Herdingh, 1808.
66877: RUSKIN, J., - Modern Painters In 5 Volumes (Everyman's Library) Complete
54463: Russel, Jos - De rooverbenden in de landen van Overmaas, Brabant, Holland en aan den Rijn, in de vorige en in het begin der tegenwoordige eeuw. Maastricht, Jos Russel, [1877].
64573: RUSSEL-KILLOUGH, H., - Seize mille lieues à travers l'Asie et l'Océanie, voyage exécuté pendant les années 1858 - 1861 par le Comte Henry Russell-Killough. Sibérie, désert de Gobi, Péking, fleuve Amour, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Himalaya Ouvrage contenant une carte et un panorama de l'Himalaya
69227: RUTEBUF, - Complaints. Klaagzangen. Vertaald door W. van Elden.
43856: Ruter, A.J.C., - Rapporten van de gouverneurs in de provincien 1840-1849, 3 delen, (1840-1845), niet verder verschenen, Utrecht 1941-1950, 444+274+555 pag.
35102: Rutgers, Antonii - Oratio de Samuelis in populo Israelitico formando VI saluberrima 1838
36512: Rutgers, V.H. - Strafrecht en rechtsstaat Amsterdam De Standaard 1933
32477: Rutgers van Rozenburg, Janus Guilielmus Henricus, uit Amsterdam - Dissertatio historico-juridica inauguralis de paroemio ecclesia non sitit sanguinem [...] Amsterdam C.A. Spin & zoon 1854
40100: Rutgers, D. (red.), - Old Burger Weeshuis te Sneek, gedenkboek 350- jarig bestaan, Sneek 1931, 141 pag., geïll.
33115: Rutgers, Carel Pieter Louis, uit Groningen - Het niet verschijnen van partijen in rechten. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1884
33117: Rutgers, Fredericus Ludovicus, uit Soesterberg, geb. te Breede - Disquisitio de fundamento quo Iohanne auctore fidem sibi habendam niti voluerit Christus [...] Leiden E.J. Brill 1860
32603: Rutgers van der Loeff Azn., Abraham, uit 's Heerenberg - Bijdragen tot de kennis van semietische kosmogonieën. Proefschrift [...] Tiel D. Mijs 1895
66844: RUTJES, H., - Fur die Jesuiten! Kurzgefasste Geschichte der Gesellschaft Jesu im Gegensatz zum Protestantismus und zum Freimaurerthum.
65971: RUTTEN, M., - Heraldiek, 250 afbeeldingen in lichtdruk door M. Rutten
17992: Ruys, W. (vert.); Emile Augier - De giftbeker. Blijspel in twee bedrijven en in verzen. Amsterdam, J. Noordendorp, 1853.
17986: Ruysch, Arie - Het kasteel van Tourville, of De Hollandsche Zeelieden in Frankrijk. Oorspronkelijk tooneelspel in drie bedrijven. Uitgegeven ten voordeele van den verminkten Kanonnier Van der Bol, welke zijne beide armen, door het springen van granaten, heeft verloren. Vlissingen, P. Wedts de Swart, 1835.
17989: Ruysch, Arie - Geregtigheid en wraak, of De vader regter over zijnen zoon. Tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille. Vlissingen, Z. de Buisonjé en P. Wedts de Swart, 1838.
22388: RUYSCH, VAN TETROODE - Brief van A. Ruysch, dd. Vlissingen 1865, aan de heer Van Tetroode, kunsthandelaar te ‘s Hage. Manuscript, 8° 1 p.
60942: Ruyscher, Jan (c. 1625-1674) and Waterloo, Anthonie (1609-1690) - View of Rhenen (series title: Six Landscapes)
22722: RUYTENBURG, VAN DE WOLFPUT - Stuk betr. de boedel van Gerrit Ruytenburg mr chirurgijn en Maria van de Wolfput, manuscript, dd. Amsterdam 1687. Incompleet, slechts 2 p van ...? aanwezig.
35906: Ryck de Groot, Apollonius van, uit Demerarie - Dissertatio juridica inauguralis continens duas quaestiones de jure romano Leiden Van Leeuwen 1839
34274: Ryckevorsel, Carolus Jacobus Antonius van, uit 's Hertogenbosch - Dissertatio juridica inauguralis de excusatione in delictis, quae a legum poenalium nescitia petitur [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
61003: Ryckhuysen, Gysbert van; Abraham Delfos - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 11 July 1449 tot den 11 July 1758 (...).
61000: Ryckhuysen, Gysbert van; Abraham Delfos - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 11 July 1449 tot den 11 July 1758 (...).
30962: Rye, Kees I. van , a.o. - Genealogy of Van Rye family 1455-1964, Illinois 1964, 74 pag., geb., geïll., ( bibliotheek exemplaar met stempel etc.).
64076: RYK, G., - De ontdekte schat. eene romance uit de verlichte eeuw door G. Ryk
33286: Ryke, Didericus, uit Amsterdam - Annotationum in loca selecta novi foederis specimen alterum [...] Leiden A. en J. Honkoop 1811
65928: RYLE, J.C., - Het werk des geestes
67789: RYNEVELD, J.C. VAN, - Blik op het leven van Mr Peter Steven Schull.
67126: RYSSEL, A. VAN, - Verzamelinge van stukken rakende de zaak van den generaal major Albert van Ryssel.
64947: RYSSENS, C. V., - Snel, punt- en mengel-digten. Als mede ee[nige] bendvaarsen e[n lied]eren. Gemaakt tot Romen in [de] Jaare 1668 en 1669.
23096: SAALBORN, JAAP HARTEN - Enkele stukken betr. Dr. A. Saalborn en L. Saalborn, manuscripten, 5 stuks.
2258: SAALTINK, H.W. - Hoorn in kaart. Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden. Hoorn 1981. Geb., geïll., 152 p.
38382: Sabbe, M - Uit het Plantijnsche huis. Verpreide opstellen, Antwerpen 1924, 207 pag., geb., geïll.
65666: SACHOT, O., - La Sibérie Orientale et l'Amérique Russe le Pôle Nord et ses Habitants. Récits de Voyages.
18007: Sachse, J.E. - De slag bij Duins in 1639. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888].
69359: SACKVILLE-WEST, V., - Daughter of France. The life of Anne Marie Louise d'Orleans duchesse de Montpensier 1627-1693.
65945: SADDI, NATHAN BEN, - Convolute with 10 titles, starting with: Het boek der Chronycken van de Koningen van Engelandt, volgens den Styl der Oude Joodse Historie-Schryveren in de Engelse Taele beschreeven door Nathan Ben Saddi, Priester van dezelve Natie. En volgens dien Styl uit het Engels in het Nederduits Vertaeld.
60436: Sadeler, Aegidius (ca. 1570-1629) after Stevens, Pieter II (ca. 1567-1626/32) - Riverscape with galleys (Eight Bohemian land and riverscapes)
60428: Sadeler, Marcus Christoph (1614-1650) after Sadeler, Aegidius (ca. 1570-1629) after Savery, Roelandt (1576-1639) - Wooded landscape [Six mountainous landscapes in Tyrol: serie title]
60432: Sadeler, Johannes I (1550-1600) after Bol, Hans (1534-1593) - The baptism of Christ (Land and River landscape with storiae of the Old and New Testament)
60434: Sadeler, Marcus Christoph (1614-1650) after Sadeler, Johannes I (1550-1600) after Vos, Maarten de (1532-1603) - Nativity with three angels
59688: Sadeler, Raphael I (1560-1632) and Sadeler, Johannes I (1550-1600), after Vos, Maarten de (1532-1603) - NATHANAELIS (nr. 4 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60560: Sadeler, Raphael I (1560-1632) and Sadeler, Johannes I (1550-1600), after Vos, Maarten de (1532-1603) - AMMON (nr. 26 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60450: Sadeler, Raphael II (1584-1632) after Stevens, Pieter II (ca. 1567-1626/32) - View on harbour
60446: Sadeler, Raphael I (1560-1632) after Bril, Paul (1554-1626) - View on a Harbour
59690: Sadeler, Raphael I (1560-1632) and Sadeler, Johannes I (1550-1600), after Vos, Maarten de (1532-1603) - LEONARDUS (nr. 11 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
59684: Sadeler, Raphael I (1560-1632) and Sadeler, Johannes I (1550-1600), after Vos, Maarten de (1532-1603) - EULOGIUS (nr. 16 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
59686: Sadeler, Raphael I (1560-1632) and Sadeler, Johannes I (1550-1600), after Vos, Maarten de (1532-1603) - ONOFRIUS (nr. 27 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
60444: Sadeler, Raphael II (1584-1632) after Stevens, Pieter II (ca. 1567-1626/32) - Landscape with birdcatcher
60438: Sadeler, Justus (1583-1620) after Bril, Paul (1554-1626) - Landscape with town in the background
61348: Saenredam, I.P. - Caerte vanden lande ende Graefschappe van Hollandt Midtsgaders het landt van Utrecht de deelen ende houcken van andere lande annex hollt gelegé, Ende t setue landt naest beleyt hebben, Perfect gemaect nade tegenwoirdige situatien gelegenheyt
60404: Saenredam, Jan (c.1565 - 1607) after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Judith with the head of Olophernes
60400: Saenredam, Jan (c.1565 - 1607) after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Evening: a banquet (set title: Four times of the day)
59628: Saenredam, Jan (c.1565 - 1607), after Goltzius, Hendrick (1558 - 1617) - Caerle ver Mander van Molebeke... (Portrait of Karel van Mander)
60402: Saenredam, Jan (c.1565 - 1607) after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Autumn (set title: Four Seasons)
66488: SAFFROY, G., - Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France des origines à nos jours. Imprimés et manuscrits (5 volumes)
23654: Le Sage - Histoire de Gil Blas de Santillane , 12 boeken in 6 delen, Parijs 1798, ca. 1000 pag., geb. in orgineel kartonnen bandjes.
52475: Sage, A.R. le - Histoire de Gil Blas de Santillane precede d'une preface de H. Reynald. 4 volumes, Paris, 1879.
65771: LE SAGE, - Het leven van Gil Blas van Santillane, of de Spaanse Avanturier.
35500: Sagittarius, Caspar, uit Lüneburg - Historia antiquissimae urbis Bardewici [...] Jena Johann Werther voor Johann Jakob Bauhöfer 1674
25032: Saher, E.A. von - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-Indie, eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
67682: SAINT-GENOIS, JULES, - Recherches [...] de Cornille de Schepper, dit Scepperus.
66564: SAINT-MAURICE CABANY, M.E., - Le Necrologe universel. Revue generale, biographique et necrologique ... / sous la direction de M. E. [de] Saint-Maurice Cabany. Notice necrologique sur Le Baron J.J. des Tombe.
24878: Saint Simon, Louis de - Memoires de monieur le Duc de S. Simon, ou l'observateur veridique sur le regne de Louis XIV. Londen & Paris & Marseille, 1788.
66063: SAINT-LAMBERT, JEAN FRANÇOIS DE, - De jaargetijden. Heldendicht in IV zangen waar in Het aangenaame en nuttige van het Land-leven, door voorbeelden opgeheldert, op eene eenvoudige en treffende wijze word geschildert Met plaaten.
65577: SAINT-OUEN, L. DE, - Delia, nouvelle Russe, par Mme L. de Saint-Ouen., Susanne ou la coquette sans savoir; par Mme Louise Lemercier., Laure d'Arezzo, anecdote du seizieme siecle, par Mr Louis ****** (Viardot) suivie de la prise de Jericho par Mme Cottin., Elisabeth, ou les exiles de Siberie par Mme Cottin precede d'une notice historique sur l'auteur.
23764: Saint-Hilaire, E.M. de [= Emile Mare] - Choix d'anecdotes, de contes... de bons mots, tant en prose qu'en vers, 3e ed., augmentée d'anecdotes .. sur l'empereur Napoleon, Paris, Lebigre, 1833, 16° , 512 pag., ill.
23870: Saint-Real, C.V. de - Conjurations des Espagnols contre la république de Venise et des Gracques, précédées de 7 discours sur l'usage de l'histoire, Paris. Didot, 1803, 12°, 239 pag., half morocco.
57080: Saisseval, Cuy Coutant de; - Les maisons imperiales et royales d'Europe, Paris 1966.
67660: SALBERG, F., - 7 newspapers in which was published the request for all creditors of Dutch painter F. Salberg to come forward.
69265: SALCH, CHARLES-LAURENT/ MARTINEZ, DOMINIQUE, - L'Atlas des Châteaux Forts en France.
63763: SALEH, D., - Mount Cikuray (Garut) with blossoming tree
40156: Salfeld, A, - De ontginning der Nederlandsche heiden en het gebruik der hulpmeststoffen, vertaald door J.Lorie, Arnhem 1890, 176 pag., ing.
65728: SALIS, U. VAN, - Beelden-galerij der heimwee-kranken. Een leesboek voor lijdenden. Van Ulysses van Salis den ouden. Uit het hoogduitsch.
43280: Salmon, William - Polygraphice or the arts of drawing, engraving, etching, limning, painting, washing, varnishing, gilding, colouring, dying, beautifying, and perfuming, in seven books, 5th edition. London, Passinger etc., 1685.
43088: Salmon, Th. - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren IX deel, behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordigen staat des Duitschen Keizerryks (...) Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen alsmede (...) Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen. Amsterdam, Tirion, 1737.
42113: Salmon, Th. / M. v. Goch - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, deel VII. Amsterdam, Tirion, 1735.
4438: Salomon, H.P. - The `De Pinto' manuscript. A 17th Century Marrano Family History. Assen 1975, 62 p., geïll.
54029: Salvador, Mozes - Een brief aan mijne vrienden [door] jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1848.
54038: Salvador, Mozes - Adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken betreffende eene zoogenaamde schrijffout in eene resolutie van heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland en art. 199 der Gemeentewet, met bijlagen, door jhr. M. Salvador. Amsterdam, F. Günst, 1854.
54035: Salvador, Mozes - Adres aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland betreffende het bestaande te kort in de Bank van Lening en het daarover verhandelde in den gemeente-raad van Haarlem, door jhr. M. Salvador, lid van den gemeente-raad. 's Gravenhage, gebr. Belinfante, 1852.
54052: Salvador, Mozes / Iz. J. Lion - Verklaring van beginselen, een woord aan onze landgenooten over de oprigting van een nieuw dagblad, door jhr. M. Salvador en Iz.J. Lion. Amsterdam, Joh. Visser, 1856.
54031: Salvador, Mozes - Een brief aan zijne medekiezers door jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850.
54033: Salvador, Mozes - Adres van jhr. M. Salvador aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noordholland en het daarop bekomen antwoord, betreffende de laatste gemeente-verkiezingen van Haarlem, benevens een adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken. 's Gravenhage, gebr. Belinfante, 1851.
33708: Salverda, M. - De beteekenis van Aristoteles voor de ontwikkeling der natuurlijke geschiedenis.
67764: SALVERDA, M., - Obituary Jan van der Hoeven . Added: P. Harting: Levensbericht van Jan van der Hoeven.
33272: Salverda, Zeno, uit Leeuwarden - Disputatio iuridica inauguralis, de iure civili papiriano [...] Groningen J. Oomkens 1825
65729: SALZMANN,C G, - Uitvoerig verhaal hoe Ernst Haverveld van een boer een vrijheer is geworden door C.G. Saltzman. Uit het hoogduitsch.
65575: SALZMANN,C G, - Geschiedenis van Hendrik Ligthoofd
2260: SAMBERG, J.W. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna. De geschiedenis eener handelskerk. (Diss.) Leiden 1928. Geïll., 254 p.
42573: Samouelle, George - The entomologist's useful compendium, or an introduction to the knowledge of British insects. London, Boys, 1819.
4642: Sandberg, G.F. - Inventaris van het familiearchief Schorer 1577-1983. [Middelburg], 1983, 375 p., geïll.
34106: Sandbrink, Eduardus Alexander, uit Driebergen - Specimen historico-juridicum de advocatorum qui in Belgio septemtrionali floruerunt, juribus ac doctrina [...] Utrecht J. dde Kruyff 1849
33674: Sande Bakhuyzen, H.G. van de - De methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd worden [...]
67731: SANDE BAKHUYZEN, H.G. VAN DE, - Christiaan Huygens als sterrekundige
54057: Sande, Frederik van den - Commentarius in Gelriae & Zutphaniae consuetudines feudales, 2e vermeerderde druk. Arnhem, J. Biesii, 1637.
34302: Sanden Prins, Janus Henricus van, uit Demerary - Disputatio juridica inauguralis ad legem tricesimam primam digestorum depositi [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
58696: Sander, Carle Ph.; - Brief aan (...) Uboo Emmius van Berchuys (...) over de consubstantiatie in het leerstuk van het Heilige Avondmaal, door zyn Weleerw. den Lutheraanen als hun gevoelen den 6-2-1786 toegeschreven, 2e druk, Groningen, Muller, 1786.
15822: Sander, Heinrich - Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, Deutschland und Italien; in Beziehung auf Menschenkenntnis, Industrie, Litteratur und Naturkunde insonderheit. Deel I. Leipzig: Jacobaer, 1783.
41006: Sanders, A. (ed.) - Walter Legge. Words and music,
4602: Sanders, P. en H. Sanders - Het Zwitsers geslacht Zander-Sanders te Delft. 's-Gravenhage 1984, 203 p., geb., geïll. Oplage 160 genummerde exx.
54060: Sanders, J. - Het castratievraagstuk. Een onderzoek naar de gevallen van castratie van sexueel abnormale personen in Nederland en in het buitenland. 's Gravenhage, 1935.
43018: Sandham, Elisabeth / Anna Maria Moens (vert.) - De tweeling-zusters of de voordeelen van den godsdienst. Vertaald uit het Engels, Amsterdam, W. v. Vliet, 1817.
34104: Sandick, Onno Zwier van, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam ad locum iuris hodierni de condictione indebiti [...] Groningen J.J. Homkes 1827
58978: Sandifort, G., - Aanmerkingen omtrent de breuk van den hals van het dijebeen, Extract.
69266: SANDON, E., - SUFFOLK HOUSES - A Study of Domestic Architecture.
34276: Sandra, Joachimus, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis, sistens disquisitionem in juris hypothecae naturam atque progressum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
67687: SANDT, G., - Original letter dated 4 February 1931 written by Georg Sandt, Charlottenburg 5, SchloBstrasse 4a, to Firma G. Koeffler, Obrechtstraat 454, 's-Gravenhage concerning "Nachforsschung in einer Hartmann'schen Erbschaft".
65742: SANDWIJK, G. VAN, - Van vroeger en later. Dichterlijke bijdragen van G. van Sandwijk
18014: Sandwijk, Gijsbertus van - Boert en ernst. Zestal voorlezingen. Purmerend, J. Schuitemaker, [1868].
64879: SANGERS, W. (RED.), - Het oude nest. Contact- en Nieuwsblad van het geslacht Sangers 1976-1977
33123: Sannes, Thomas Adriaan, uit Wildervank - Het staatsverband. Eene vergelijkende rechtsstudie. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1875
59337: SANREMO, GRAND HOTEL BELLEVUE & KURHAUS., - Menukaart Mittagessen dd 11 augustus 1922 [ 1 blad, gevouwen, typoscript, randversiering in Jugendstil].
61620: Sansom, Franciscus (fl. 1780s) after Langendyk, Dirck (1748-1805) - [Presented to M.r VAN DER PALS, by his obliged, and most obed.t Serv.t F. Sansom]
63428: Sanson, Guillaume (1633-1703) - Partie Septentrionale du Comte de Hollande...
67178: SANTEMA, O., - Bibliografy fan Wunseradiel.
33842: Santheuvel, Adrianus van den - [Disputatio juridica inauguralis, de modis, quibus extinguuntur crimina] Leiden Janssonius van der Aa 1723
51057: Santheuvel, Anth. van den; e.a. - Beknopt verslag van dijkrichter en hoogheemraaden van Rhijnland aangaande derzelver verrichtingen zedert maart 1796 tot den 22-10-1798. Leiden, Honkoop, 1798.
19678: Santos Ferreira, G.L. - Descripcao methodica dos Braseos d'armas das familias nobres de Portugal.
54783: Sapma, Dominicus - Droeve ghevanckenisse ende blijde uytkomst van Dominicus Sapma (...) vervaet in seeckere brieven, so uyt de ghevanckenisse als oock daer na geschreven, mitgaders een remonstrantie (...) aen (...) burghemeesteren (...) der stadt Amsterdam. z. pl., 1621.
18535: V[issering?], Margaretha Sara - Korte levensschets en briefwisseling eener vroeg ontslapene. 2e druk. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1869.
63900: SARABER, E, - Uitgevoerd ontwerp van het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage, opgedragen aan den weleerwaarden zeer geleerden heer Ds. J. Moll Jbz. door E. Saraber, Architect
56308: Sarfatij, H., - Amateurs der archeologie in Zuid-Holland, Overdruk 1969, pp. 45-62, geïll.
24824: Sargent, G.F. - Shakespeare illustrated in a series of landscape & architecture designs. London, 1842.
68899: SAROYAN, W., - My name is Aram.
65590: SARRAZIN, A. DE, - De Karavansera, of verzameling van oostersche verhalen. Naar een Perzisch handschrift vertolkt, door Adriaan de Sarrazin. Uit het Fransch.
65413: SARTRE, J.P., - Les chemins de la Liberte: I l'age de raison, II Le sursis
5122: Sasse van Ysselt, A.F.O. van - De voormalige ambachtsheerlijkheid Ysselt en de familie van dien naam. Den Bosch 1936, 64 p., geïll.
43370: Sasse van Ysselt, A.F.O. v. - Afbeeldingen van kerken, kasteelen en andere gebouwen in oostelijk Noord-Brabant, door H. Spilman, 1e stuk (tekst), 's-Hertogenbosch 1921, 96 pag., geb. in half linnen.
31861: Sasse van Ysselt, Hendrikus Johannes Ludovicus van, uit Boxmeer - Over de verpligting des verkoopers tot vrijwaring wegens verborgene gebreken. Academisch proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1862
2266: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Beschrijving van het H. Kerstmisgilde te Haarlem. 's-Gravenhage 1905. Geïll., 236 p.
2268: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - De voorname huizen en gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche schepenprotocollen loopende van 1500-1810. 3 dln. 's-Hertogenbosch [1910-1914]; 453, 594, 662 p. Bibliotheekexemplaar, ietwat slordig, doch gebonden.
35868: Sasse van Ysselt, Alexander Frederik Oscar van, uit Waalwijk - Stellingen ...... Leiden Blankenberg 1876
33288: Sasse, Henricus Fredericus Augustus - Dissertatio philosophica inauguralis, exhibens observationes quasdam, de plantarum officinalium collectione et praeparatione Groningen J. Römelingh 1828
2264: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Aanteekeningen betrekkelijk eenige Haarlemsche geslachten. Overdruk Bijdragen v.d. Geschiedenis v.h. Bisdom Haarlem (1897), 48 p.
67777: SASSEN, FERD., - Levensbericht van Jos. Schrijnen (1869-1938)
67165: SASSEN, F.L.R. , DANKMEIJER, J., - Herman Boerhaave 1668-1968: Het geestelijk klimaat ten tijde van Boerhaave, Is Boerhaaves faam gerechtvaardigd?
34278: Sassen, Joannes Guilielmus Leonardus, uit 's Hertogenbosch - Dissertatio juridica inaugurale continens quaedam de damni resarcitione praesertim coram poenali judice petita [...] "s Hertogenbosch J.F. Demelinne 1845
31859: Sassen, Leonard Antoon Marie, uit 's Hertogenbosch - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
7768: SASSEN, A. - De protocollen der Helmondsche notarissen (1595-1798).
32169: Sassen, Karel Conrad Jozef Marie, uit 's Hertogenbosch - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
35046: Sassen, Jacobus Nicolaus Godefridus, uit 's Hertogenbosch - Dissertatio juridica inauguralis de societate commanditaria 'sHertogenbosch J.F. Demelinne 1844
34916: Satinck, Hermannus Joannes, uit Bredevoort - Disputatio juridica inauguralis de officio judicis Leiden A. Elzevier 1710
64249: SAUER, PAUL RED., - Im Dienst Des Furstenhauses Und Des Landes Wurttemberg: Die Lebenserinnerungen Der Freiherren Friedrich Und Eugen Von Maucler (1735-1816)
36576: Sauppe, Gustavo Alberto; Gottlob Wilh. Mueller - Ad declamationum discipulis classis primae habendarum solemnitatem Joh. Frid. Schroeder rector scholae Torgau....... Torgau Wildeburg 1827
64998: SAUSSAYE, J.G.C.DE LA, - Sermons sur divers textes de l'ecriture sainte
68052: SAUTIJN KLUIT, W.P., - Belasting op de Nieuwspapieren (1674-1869) en verzending van het Nieuwspapier. Nagelaten geschriften.
68097: SAUTIJN KLUIT, W.P., - Convolute: elf bijdragen betreffende de geschiedenis der Nederlandsche dagbladen.
68359: SAUTIJN KLUIT, W.P., - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel. 7e deel. Nagelaten geschriften van W.P. Sautijn Kluit. Het Algemeen Handelsblad 1828-1865. Geschiedenis der Nederlandsche Dagbladpers tot 1813.
51450: Sautijn Kluit, W.P., - De Rotterdamse Courant.Extract (Leiden 1878), pp. 3-92.
58470: Sautijn Kluit, W.P., - De Amsterdamse beurs in 1763 en 1773. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den handel, Amstrdam 1865, 131+(1) pag.
51478: Sautijn Kluit, W.P., - Arnhemsche Couranten, Amsterdam 1892, 148 pag., los en omslag beschadigd.
65797: SAUTIJN KLUIT, W.P., - De Haarlemsche Courant
43554: Sautijn Kluit, W.P. - Het Algemeen Handelsblad van 1828 tot 1865; geschiedenis der Nederlandsche dagbladpers tot 1813, Amsterdam 1896, 284 pag., geb., mooi exemplaar.
43556: Sautijn Kluit, W.P. - De Nieuwsbladen voor den boekhandel, Amsterdam 1885. Overdruk Bijdr. Gesch. Boekhandel II, pp. 1-128, geb., mooi exemplaar.
31719: Sauvage Nolting, Willem Jacob Jan de, uit Amsterdam - Psychologische beschouwingen omtrent het gevoel van wel en wee. Proefschrift [...] Utrecht J. Hoeijenbos 1947
68924: SAUZAY, A., - La Verrerie depuis les temps les plus recules jusquá nos jours.. Bibliotheque des Merveilles.
64498: SAVAGE LANDOR, A.H., - ALONE WITH THE HAIRY AINU Or 3,800 Miles on a Pack Saddle in Yezo and a Cruise to the Kurile Islands
60510: Savery, Salomon (1594-1678) after Quast, Pieter Jansz. (1605/6-1647) - Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier seen from back
60508: Savery, Salomon (1594-1678) after Quast, Pieter Jansz. (1605/6-1647) - Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier in right profile
60506: Savery, Salomon (1594-1678) after Quast, Pieter Jansz. (1605/6-1647) - Standing armed soldiers [set title]: Cavalier seen en face
60504: Savery, Salomon (1594-1678) after Quast, Pieter Jansz. (1605/6-1647) - Standing beggar before a village
69209: SAVINE, A., - La cour galante de Charles II d'apres les documents d'Archives et les Menoires. Illustrations documentaires.
59422: SAVORNIN LOHMAN, POLITIEKE PARTIJEN. - Jhr. A.F. De Savornin Lohman, Hereeniging. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1916. [gedrukt, 56 p., omslag rafelig, geplakt]. NB Betreft controverse tussen Abraham Kuyper, oprichter in 1879 van de Anti-Revolutionaire Partij en De Savornin Lohman, die zich na een conflict over het kiesrecht in 1894 afscheidde en de Vrije Anti-Revolutionaire Partij oprichtte, een van de voorlopers van de Christelijk Historische Unie. M14713
36524: Savornin Lohman, W.H. de - De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid, rede Amsterdam Wormser 1890
67105: SAVRIJ, M., - Souvenir hunnen hooggeachten afnemers aangeboden door M. Savrij & Zoon vernisfabrikanten te Haarlem ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan hunner firma 15-7-1841-1916
64443: SAVRIJ, M., - Souvenir hunnen hooggeachten afnemers aangeboden door M. Savrij & Zoon vernisfabrikanten te Haarlem ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan hunner firma 15-7-1841-1916
33844: Saxe, Christoph - Oratio aditialis de artium Graecarum Romanarumque iudicio hodie regundo [...] Utrecht Johannes Broedelet 1755
33846: Saxe, Christoph - Oratio pro antiquitatis scientia [...] Utrecht Johannes Broedelet 1753
69368: SAYERS, D., - Murder must advertise.
52062: Scarron, - Roman comique, par M. Scarron. Nouvelle edition, 4 volumes, London 1781.
35490: Scavenius, Martinus, uit Ain (Fr.); Praeses: Meisner, Johann - De historia [...] Wittenberg Michael Wendt 1648
54066: Schaaf, J.H. van der - Proeve van een geregtelijk geneeskundig onderzoek betreffende de vraag in hoe verre dronkenschap, aanleiding gevende tot de misdaad van moord, in de toerekening van straf in aanmerking komt, inzonderheid wanneer dezelve tot monomanie overslaat of daarmede in verband staat? Mitsgaders in hoe verre deze laatste zielsgesteldheid, of beide te zamen, als punten van defensie, tot vrijspraak al of niet in judicio criminali kunnen dienen? [...] Waar achter, bij wijze van bijlage, gevoegd zijn eenige aanteekeningen met betrekking tot den schedel van Elias Koster, vervat in eene missive van den hoogleeraar W. Vrolik aan den schrijver. Amsterdam, M. Schooneveld en zoon, 1838.
69803: SCHAAF, S VAN DER, - De toestand van het openbare water in het stroomgebied van het Eemskanaal en in het bijzonder in de stad Groningen
66083: SCHAAFF, J. H. L. VAN DER, - De heer Van Vloten en zijn jongste schrijven tegen prof. R. Fruin.
66141: SCHAAFF, J. H. L. VAN DER, - Korte biographische notitie omtrent Mr. Gerrit van Lennep
64048: SCHAAFF, J.H.L. VAN DER, - Collection of papers of the Van der Schaaff family, 1820-1938 including a diary of 1892 with notes from June 17 to July 13 with pencil with handwritten letter to Van der Schaaff.
65059: SCHAAFF, J.H.L. VAN DER, - Levens-schetsen van eenige voorname mannen, die in vroegeren tijd, binnen de stad Haarlem geboren zijn, of die aldaar sints de laatste jaren, gewoond hebben. Leer- en leesboek ten dienste van de Nederlandsche jeugd.
65050: SCHAAFF, J.H.L. VAN DER, - Levens-schetsen van eenige voorname mannen, die in vroegeren tijd, binnen de stad Haarlem geboren zijn, of die aldaar sints de laatste jaren, gewoond hebben. Leer- en leesboek ten dienste van de Nederlandsche jeugd.
33364: Schaake, Gerrit, uit Amsterdam - Afbeeldingen van figuren op de punten eener lineaire ruimte. Academisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
39400: Schaake- Verkozen, C. en J. - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van tafeldekken en de verzorging van de tafel, Amsterdam ( Wellner- zilver ], zj., 56 pag., geb., geïll.
30352: Schaar, E. e.a. - Invenit et sculpsit. Zeichnungen und graphik des Niederländischen manierismus, Hamburg 1992, 67 pag., geïll.
65942: SCHABAALJE, JAN PHILIPSZ., - De vermeerderde lusthof des gemoeds, benevens de Samenspraaken der Wandelende Ziele met Adam, Noäch, en Simon Cleöphas, vervattende de geschiedenissen van de Scheppinge der weereld af, tot op, en na de verwoesting van Jerusalem. Met kopere plaaten versiert door J. Luiken.
66410: SCHABAELJE, J.P.S., - Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, Met Adam / Noah / en Simon Cleophas. Vervattende de geschiedenissen des eersten werelts, tot op den Patriarch Abraham toe.
38500: Schaberg, J.P. - Vaderlandsche gezangen voor school en huisgezin. Nieuwe (...) uitgave, bij gelegenheid van de troonsbestijging. Kampen 1898, 32 pag. Mooi omslag in kleurendruk. Exemplaar als nieuw.
63140: Schaepkens, Arnaud (1816-1904) - Three etchings of landscapes and plants (Landschap en planten).
67713: SCHAEPMAN, H.I.A.M., - "Bijna" een antwoord aan Dr. W. Koster hoogleraar te Utrecht coor Dr. H.I.A.M. Schaepman.
60891: BEIJEREN VAN SCHAGEN - Manuscript sheet with the coat-of-arms of the Beijeren van Schagen family, together with 30 coats-of-arms of related families.
68585: SCHAICK, CORNELIS VAN, - Een Jagtbeschouwing. Leerrede over Genesis X: 9a. Uitgegeven geheel ten voordeele der Noodlijdenden in Noord-Braband.
18022: Schaick, Cornelis van - Tafereelen uit het Drentsch dorpsleven. 2e druk. Meppel, H. ten Brink, 1858 [2 delen in 1 band]
18021: Schaick, Cornelis van - Tafereelen uit het Drentsch dorpsleven. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848 [2 delen in 1 band]
38518: Schaik, W. v. - P.V. de Wit in zwart en wit. De vertrekkenden directeur van de openbare Leeszaal en Bibliotheek Laren- Blaricum aangeboden op 20-11-1934. Groot 4o, 20 tekeningen van Van Schaik betreffende De Wit en bibliotheekwezen.
69373: SCHAIK,.R. VAN., - Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550).
2278: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland. Noordeloos 1955. Geb., geïll., 340 p. Met los naamregister, [1960], 15 p.
65430: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
31468: Schalkwijk, H. v. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven, Hilversum 1989, 362 pag., geïll.
36584: Scharffenbergh, Nicolas; Praeses: Cothmann, Ernest - Themata subsequentia de utilissima transactionum materia Rostock Joach. Pedani 1614
4614: Scharp, H.J. - Genealogie van het geslacht Scharp. Oisterwijk 1893, 24 p., geïll.
42157: Scharp, J. - Oudheid- en geschiedkundige verhandeling over de beffen of halskragen, inzonderheid der kerkelijken. Rotterdam, J.P. v. Ginkel, [1806].
38326: Scharp, J - Oudheid- en geschiedkundige verhandeling over de beffen of halskragen, inzonderheid der kerkelijken, Rotterdam, J.P. v. Ginkel, [ 1806 ], 16 + 135 pag., geb. in laat 19e eeuwse halflinnen bandje.
32691: Scharp, Joannes Christianus, uit Axel - Specimen juridicum inaugurale, de vi et effectu conditionum, ultimae voluntati adjectarum, quae libertatem matrimonii vel impediant vel restringant [...] Groningen N. Veenkamp en Zoon 1804
18033: Scharp, Jan - Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der Hervorming den tweeden van Slagtmaand 1817, in de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam. Rotterdam, J. van Baalen en Groenendijk & Van Selm, 1817. [Gebonden met:] De ouderdom. Eene leerrede. Rotterdam, J. van Baalen, 1821. [en met:] Afscheid van den openbaren evangeliedienst, bijzonder van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam den 23e april 1826. Rotterdam, J. van Baalen, 1826.
18029: Scharp, Jan - Historische brieven [...] over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad den 26sten mey 1796. Behelzende deszelfs character, zeldzaame leevens-geschiedenis, gesprekken, brieven, gevoelens en dood. Doormengd met veele weetenswaardigheden betreffende de godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte. 2e druk. Rotterdam, Johannes Hofhout en Zoon, 1797.
4616: Schas, L.D.J. - Het geslacht Schas. Den Haag 1929, 33 p., Oud-Hollands papier, geïll., exemplaar met aanvullingen in handschrift.
18037: Schatkamer - Schatkamer der Nederlandsche dichteren. Geöpend door een genootschap van dichtminnaeren onder de spreuk "Nut vermaek". Leiden, C. van Hoogeveen junior, 1771-1775. [2 delen in 1 band]
36378: Schedum, Tobias, uit Crucib Siles, Henning, Jacob uit Salov. en Bylski, Mathias D. uit Kumilscens. Praeses: Schultz, Christoph - Dissertatio historica de spiritu familiari Konigsberg Reusner 1694
69125: SCHEEPERS, J.F.M., - Catalogus van een zeer belangrijke verzameling fraaie en zeldzame boeken der 16e-18e eeuw. zijnde het eerst en het tweede gedeelte der bibliotheek van wijlen J.F.M. Scheepers te Rotterdam (...).
3838: Scheffer, J.H. - Genealogie van het geslacht Huyssen van Cattendijke. Rotterdam 1879, 47 p.
54073: Scheffer, P.J. / G. Rijk / J. Villette / C.F. Bahrdt - Merkwaardige levensschets van Pieter Joseph Scheffer, pastoor te Keulen, wegens het vermoorden van twee vrouwen, op den 27 December 1803 te Aaken openlijk geguillotineerd, grotendeels door hem zelven beschreven. benevens verscheiden uittreksels uit eenigen zijner leerredenen, verhandelingen, brieven, vaerzen e.z.v. en het verhaal zyner rechtspleging ... Uit het Hoogduitsch vertaald. Amsterdam, G. Roos, 1804. [gebonden met 2:] Beschrijving van het laatste gedrag van Leenderd van Willigen (in Amsterdam op den 26sten van Slachtmaand, des jaars 1796 op het schavot ... met de koorde gestraft) ten betooge dat eene zinsverandering in de laatste dagen van het leven oprecht kan zijn, voorgedragen in eenen brief van G. Rijk, leraar der Herv. Gem. te Nieuwerdam aan zijnen vriend te ... Amsterdam, M. Schalekamp [1796]. [gebonden met 3:] Leeven en de gevoelens van den heere William Dodd ... predikant te Londen ... en aldaar om gepleegd bedrog ter aanschouwing van duizende van menschen ter dood gebr
4180: Scheffer, J.H. - Genealogie van het geslacht Meyners. Rotterdam 1878, 50 p.
32863: Scheffer, Hendrik Jan, uit Woensel - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw. Proefschrift [...] Leiden H.E. Stenfert Kroese 1960
4472: Scheffer, J.H. - Genealogie van het geslacht Prins. Rotterdam 1878, 94 p.
53739: Scheffers, R. - Brief van den heer Richardus Scheffers, Med. doctor aan zynen vriend den heer en mr. Nicolaas Muys van Holy, advt. tot Amsterdam. Amsterdam, P. Visser, 1706.
2286: SCHEIBLER, H.C.; K. WÜLFRATH - Westdeutsche Ahnentafeln. Deel I. Weimar 1939. Geb., geïll., 650 p.
22874: SCHEIDIUS, MIDDELBURG - Brief van E. Scheidius, d.d. Middelburg 1868 aan "amice", manuscript, 4 p.
66249: SCHEIDT, W. UND H. WRIEDE, - Die Elbinsel Finkenwärder,
7944: SCHEIDT, WALTER - Einführung in die naturwissenschaftliche Familienkunde (Familienanthropologie).
69741: TIJMAN E SCHEIRS J, - De Standerdmolen Bouw geschiedenis verschijningsvormen en bedieningswijze van Nederlands oudste Windmolentype
63118: Scheits, Matthias (ca. 1640-1700) - Peasants in front of an inn (boeren voor een herberg).
60947: Schele, J.W. - Stemma Austriacum ad originibus Habsburgicis ad nostra usq. tempora per tabulam historico heraldico genealogicam deductum G.I.M.G.I.
50933: Schele, J.W. e.a. - Verzamelde mengelstoffen, verscheide geschicht en geslagtkundige aanmerkingen aantoonende, in kopere platen verbeeld door een liefhebber der geschiedenissen. Haarlem, Marshoorn, 1745 [1752?].
19005: Schele, J.W. - Collectiones miscellaneae, observationes varias historico genealogicas exhibentes Aenëis Tabulis repraefentatae ab Historiarum Studioso.
54075: Schellens, W. - Knevelarijen door griffiers bij de rechterlijke macht in Nederland. [Rotterdam, 1911].
64245: SCHELLERI, I.J.G., - Lexicon Latino-Belgicum auctorum classicorum curante Davide Ruhnkenio
43042: Schelling, P. van der - Hollands tiend-regt, of verhandeling van het regt tot de tienden, toekomende aan de graafelykheid (...) van Holland en Westvriesland. 2 delen, Rotterdam, Losel, 1727.
67474: SCHELTEMA, J., - Redevoering over de verdiensten van Mr. Johan van Heemskerk, voornamelijk als dichter.
67705: SCHELTEMA, J., - Herinneringen aan de verdiensten van Mr. Jan Hinlopen.
67582: SCHELTEMA, P., - Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver Mr. Jacobus Scheltema, beschreven door P. Scheltema. bound with: Hulde aan de letterkundige verdiensten van Mr. Jacobus Scheltema, toegebragt in het Utrechtste Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, door Jan Kops, hoogleraar te Utrecht.
67930: SCHELTEMA, P., - Catalogus van de handschriften en boeken behoorende tot de bibliotheek der Remonstrantsch-Gereformeerde kerk te Amsterdam, opgesteld door P. Scheltema.
67838: SCHELTEMA, J., - Het grafschrift op De Tombe van Hugo de Groot, met de vertaling.
66551: SCHELTEMA, P, - Van der Helst
66550: SCHELTEMA, P, - Redevoering over het leven en de werken van den kunstschilder Bartholomeus van der Helst’,
66484: SCHELTEMA, J., - Pieter Corneliszoon Hooft geschetst in zijne eigene woorden of redevoering over de brieven van denzelven.
66447: SCHELTEMA, J., - Daniel Joncktijs. Beschouwd als schrijver en dichter.
27722: Scheltema, P - Oud en nieuw uit de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde, deel I en II, Amsterdam 1844-1847, 238 + 256 pag., orig.karton.
14887: Scheltema, J. - Alexander, keizer van Rusland, in Holland en te Zaandam in 1814, Amsterdam: H. Gartman, 1814.
68433: SCHELTEMA, H., - De Stiefzusters, een verhaal voor jonge meisjes. Naar het Engelsch.
42659: Scheltema, P. - Over het instinct bij menschen en dieren. Arnhem, 1840.
66380: SCHELTEMA, JACOBUS, - Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher.
55944: Scheltema, J., - Staatkundig Nederland. Een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam, 2e deel, 1e en 2e stuk (rep. L-S en T-Z) Amsterdam, ten Brink 1806.
18052: Scheltema, Jacobus - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel III / 2. Utrecht, J.G. van Terveen, 1823.
32389: Scheltema, Michael Wilhelm, uit Haarlem - Beschouwingen over de vooronderstellingen van ons denken over recht en staat. Proefschrift [...] Groningen / Batavia J.B. Wolters 1948
18050: Scheltema, Jacobus - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel II / 1. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1818.
18049: Scheltema, Jacobus - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel I / 3. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1818.
22420: SCHELTEMA, F. ADAMA VAN; FREDERIK MULLER - Dossier stukken betreffende Frederik Adama van Scheltema, geb. Hoorn 1846, zoon van Carel Steven en Hendrikje Stokhuijzen. 11 stukken, voornamelijk manuscripten, diverse formaten.
39252: Scheltema, P. - Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver mr. Jacobus Scheltema, Amsterdam, Portielje, 1849, 202 pag., geb. in half linnen. Met lith. portret. Mooi exemplaar.
64726: SCHELTEMA, JACOBUS, - De laatste veldtogt van Napoleon Buonaparte
35750: Scheltema, Carel Albert, uit Utrecht - De tweede vorm der bewegingsvergelijkingen van Lagrange Leiden Brill 1875
37226: Scheltema, P. - Aemstel 's Oudheid, of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, deel 1- 2 en 4- 7, in 6 niet uniforme banden, Amsterdam 1855- 1885, ca. 200 pag. per deel, geïll.
33025: Scheltus, Gerard Adriaan, uit Utrecht - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1804
2292: SCHELVEN, A.A. VAN - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1563. Amsterdam 1921, 551 p. Geb. ex.
36306: Schelwitz, Georgius Christianus, uit Taennstad; Praeses: Schuberth, Georg Adolph - De foederibus inaequalibus Leipzig Tietze 1715
60704: Schenck, Pieter (1660-1713) - Willem D'Orville...
60712: Schenck, Pieter (1660-1713) - JOANNES ANTONIDES vander GOES...
60706: Schenck, Pieter (1660-1713) - GERBRANDUS VAN LEEUWEN...
17019: Schendel, A. - Over boeken. Amsterdam; Antwerpen: Wereldbibliotheek Vereninging, 1954.
59442: Schenk, M.G. Dra., - De Achtergrond, les 2, een sociaal-paedagogische verantwoording van de opleiding Algemeen Vrouwelijke Vorming (een herkansing van het in ontwikkeling achtergebleven meisje), culturele beleving is zonder ontwikkeling onmogelijk, Amsterdam, de Stichting IVIO, 1955.
18055: Schenk, Adrianus Cornelis - By het opsteken der Hollandsche vlag, in november 1813. Lierzang. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1813.
42467: Schenk, P. - Praetorium Dieranum (...) AND Delineatio domus (...) extra urbem Zutphaniensem
35822: Schenk, Victor Willem Damien, uit Meppel - Een hemicephaal Utrecht Vijlbrief 1931
5842: Schenkenberg van Mierop, Ph.M. - De Rotterdamse familie Van Mierop en aanverwante geslachten, deel I (1585) 1660-1755 (1784), [Assen] 1990, 226 p., geïll., en deel II 1755-1842, [Assen] 1994, 214 p., geïll.
32573: Schepel, Cornelis Jan Herman, uit Winsum - Wegenrecht in Nederland. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1895
33021: Scherer, Didericus Jacobus, uit Amsterdam - Disputatio historico-politica, continens historiam satisfactionis rheno-trajectinae [...] Amsterdam J.C. Sepp en Zoon 1836
31152: Simons/ Tresling/ Boers/ Leendertz./ van Schermbeek - Annales academiae rheno- traiectinae 1832- 1833, Utrecht, Altheer 1835. Prachtig exemplaar in rood marokijnenband met stempeling en titelschild. Goud op snee.
39066: Schertel, E - Der erotische Komplex. Untersuchungen zum ploblem der paranomalen erotik in leben, literatur und bildnerei, Band 1, Berlin z.j., 304 pag., hardback, ill.
66791: SCHEUCHZER, J.J., - Geestelyke natuurkunde
39326: Scheurleer, D.F. (inl.) - Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen, 's- Gravenhage 1900, 16 + 255 pag., ing., ( mist voorplat ).
14620: Scheus-Baumann, T. - Bodenheim-Wispelwey. Rehrmann-Kirschbaum. Baumann-Hintermann.
67897: SCHEVICHAVEN. H. D. J. VAN, - Hendrick Heuck, de uitvinder van de Gierbrug.
33121: Schevichaven. Samuel Reinier Johan van, uit Heumen - De beteekenis en de waarde van het gelooven op gezag. Academisch proefschrift [...] Utrecht Nolet en Zoon 1864
16609: SCHIEBROEK - Gids ten dienste van de nieuwe inwoners van Schiebroek. Door A.W. Cossee, 2e uitg. Juli 1935, 100 p.
67683: SCHIEDGES, J.C.A., - Carte de visite of J.G.A. Schiedges, te 's Hage "In de Goude Engel op 't Spuy Houdt Logement en Ope Tafel"
4630: Schierbeek, A. - Het geslacht Schierbeek en verschillende gegevens over de door huwelijk verwante geslachten inzonderheid Landweer, Mees, Pitlo en Tiemersma. 's-Gravenhage 1930, oblong, 15 p.
34080: Schiff, Janus Wilhelmus, uit Oosterbeek - Dissertatio juridica inauguralis de dividenda hereditate exs jure hodierno [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
64047: SCHIFFER, C, - De verbetering onzer rivieren en bedijkingen in verband tot de voorkoming van doorbraken en overstroomingen en gepaard met doelmatige verbetring en waardevermeerdering der polders door C. Schiffer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
69394: SCHIFFER, C, - De verbetering onzer rivieren en bedijkingen in verband tot de voorkoming van doorbraken en overstroomingen en gepaard met doelmatige verbetring en waardevermeerdering der polders door C. Schiffer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
4384: Schijndel, B.W. van - Généalogie Otten, dit Otto de Mentock, avec notices sur les familles alliées. Antwerpen 1954, 477 p., in 2 banden, geïll.
59403: SCHIJVESCHUURDER, AMSTERDAM, BARKHAUS. - Engelsche Eenheidsprijs Kleermakerij (Ab. Schijveschuurder) aan C.P. Barkhaus, 1934 (1 stuk). M14696
68584: SCHILDER, K., - Het mirakel van de vreugde der Immanuel-Gemeenschap. Afscheidsprediking gehouden op Dinsdag 26 september 1933 in de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven.
6564: SCHILLEMANS, S. - Inventaris van het archief van de Vereniging Kunstmin 1849-1913
64776: SCHILLER, F., - Geschichte des dreißigjährigen Krieges
69002: SCHILLER, F., - Friedrich Schillers sämtliche Werke, Großherzog Wilhelm Ernst Ausgabe
65440: SCHILLER, F., - Fiësko of de samenzweering te Genua. Republikeinsch treurspel, van F. Schiller; voor het toneel bearbeid door C.M. Plumicke.
64846: SCHILLER, F., - Schillers sämmtliche Werke in zwölf Bänden/Schillers collected works in 12 parts
69240: SCHILLER, F., - Kabale und liebe. Ein burgerliches Trauerspiel von Schiller. Neue verbesserte Auflage.
36360: Schilling, Carolus Jacob, uit Dresden; Praeses: Strunze, Friedrich - De Dalemincia Saxonum colonia Wittenberg Gerdes 1708
32447: Schilling, Karl Andreas - De epistola fideicommissaria opusculum ex principiis [...] Merseburg Christ. Frider. Mylius 1685
20486: Schilling, H. en H. Diederiks - Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland, Keulen etc. 1985, 493 pag., geb.
69865: SCHILTHUIS, G.J.C., - Waterschapsrecht
69866: SCHILTHUIS, G.J.C., - Waterschapsrecht
59154: Schilthuis, - Genealogie van Jan Pieters Schilthuis (170(?) - 1784 en Lubbijna Neringh, Groningen, oktober 1995.
35396: Schimmel, G.W. - Prent voor de promotie van Mr G.W.Schimmel, litho van R.J.Coesel Amsterdam R.W.Coesel 1882
65844: SCHIMMEL, H.J., - Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in een bedrijf. eene bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands. Met slotgedicht van W.J. Hofdijk.
18068: Schimmel, Hendrik Jan - Sproken en vertellingen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855.
65601: SCHIMMEL, H.J., - Giovanni di progida. Drama, vijf bedrijven.
55410: Schimmel, H.J. - Opstellen over spiritisme. Met portret van den schrijver en een voorwoord van H.N. de Fremery. Bussum, 1908.
69771: SCHIMMEL, J.A. HUISMANS, P. G.J., - Inventaris Archief Polderdistrict (Dorps- en Buitenpolders) Overbetuwe / Nederbetuwe (1400-1981)
67669: SCHIMMELPENNINCK, G., - Rutger Jan Schimmelpenninck, en eenige gebeurtenissen van zijnen tijden, beschreven door zijnen zoon. With 1 portrait and 1 facsimile.
31529: Schimmelpenninck van der Oije, Alexander Willem, uit 's Gravenhage - Luxemburg tegenover het Duitsche verbond, Leiden P. Somerwil 1885
36034: Schimmelpenninck J.F., Gerardus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de eo quatenus feminarum conditio cum jure romano ..... Amsterdam Weddepohl 1829
31845: Schimmelpenninck, Albert Gerard, uit Amsterdam - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
34668: Schimmelpenninck, Jan, uit Deventer - Theses juridicae. 1792
33229: Schimmelpenninck van der Oye, Guilielmus Asuerus Jacobus, uit Karlsruhe - Specimen juridicum inaugurale de portu in quem navis se periculi causa recipiat [...] Academisch proefschrift over de noodhaven [...] Amsterdam C.A. Spin en Zonen 1855
36274: Schindler, David, uit Lignitio Siles.; Praeses: Strauch, Aegidius - Priscae Ecclesiae in censendis haereticis aequitas Wittenberg M. Wendt 1663
67564: SCHINKEL, A. D., - Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie alsmede eenige door hem vervaardigde doch onuitgegeven dichtstukjes
35126: Schinne, Isacus van, uit Ned. Indie - Dissertatio juridica inauguralis de conjunctionibus [...] Leiden J. van der Kluis 1746
56464: Schinz, H.R., - Volledige natuurlijke historie der zoogdieren, volgens de nieuste onderzoekingen en ontdekkingen (...) met 168 meest naar de natuur geteekende platen, Amsterdam, Schleijen 1845.
34844: Schiphorst, Sicco, uit Appingedam - Disputatio juridica inauguralis de fide instrumentorum et amissione eorum Groningen Spandaw 1738
59152: Schipper, J (red.), - Onze Tijd, Wat is waar?, De nationale Denktank en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen presenteren tijdloze thema's door de ogen van verschillende generaties, Meppel 2011.
27862: Schirmer, Johann Fr. - Uebersetzung und erklärung einiger apostolischen briefe, Breslau + Leipzig 1782, halb leder, 46 + 70 + 12 pag.
36344: Schlegel, Ernest Friedrich, uit Radeberg; Praeses: Thorschmied, Justus Christian - Francisci Poggii Florentini vita et merita in rem literariam Wittenberg Gerdes 1713
67499: SCHLICK, A., - Spiegel der Orgelmacher und Organisten.
65553: SCHLINGEMAN, C.W., - Lijst van de met een eigen naam aangeduide buitenplaatsen en woningen, die vermeld staan in de transportregisters van Voorschoten.
34780: Schlingemann, F.L. , uit Zwolle - Theses juridico-politicae 1838
52417: Schlossmacher, Karl - Edelsteine. Kostbarkeiten der Natur. Wie sehen Sie aus? Das Reich der edelsteine. Eine zusammenstellung von 42 der bekanntesten edel -und Schmucksteine aus aller welt [ca. 1955?].
34484: Schmal, Franciscus Dingeman, uit Voorburg - Over de pathologische anatomie van het endometrium Leiden IJdo 1890
59510: Schmalix, Adolf. - Die Millionen von Surinam und ihre Erben: Eine Beweis- und Rechtfertigungsschrift. Im Anhang: Geschlechtertafeln der Schäferschen Erben und ihrer Zessionäre. Erfurt: Selbstverlag der Schäferschen Erbengemeinschaft 1936, 625 pp, illustrated. In good condition, green cover with gold print. Written in German. Dedicated to Adolf Hitler and Wilhelmina. About the legacy of Kaspar Schafer (1681-1735) and Johann Heinrich Schafer (later Schaap) (1709-1764), an inheritance of about 7 million which Schmalix (1890-1957) through forgery tried to steal. The property existed of several plantations and more than 1000 slaves. With genealogy of the families Schafer , Rubesahmen, Boppich, Bair, Fleisch, Breitruck, Zinke, Hartlepp, Krause, van Goeben and Borheck.
32045: Schmallhausen, Rudolphus Henricus Jacobus, uit Maastricht - Dissertatio juridica inauguralis de cautione damni infecti [...] Utrecht Kemink en Zoon 1851
36218: Schmid, Johann Andreas, abt Mariaevallensis - Helmstadium seculis XIV et XV per Frauwenradam valde adflictum tandem diplomatibus et bullis Magni Pii Ducis Brunsvicensis Ioannis ac Henrici abbatum Werdinensium .... Helmstedt H.D.Hamm [ca 1715]
65741: SCHMID, C, - Nagelaten vertellingen / van C. Schmid ; uit het Hoogduitsch ; met plaatjes
65746: SCHMID, C, - Timotheus en Philemon. De geschiedenis van een paar christen tweelingen. Verhaald door C. Schmid; De kanarie en het Duifje, Twee belangrijke verhalen voor de jeugd. Met platen. Tweede druk; Lodewijk, de jonge kluizenaar. Een verhaal voor kinderen door C. Schmid. Met platen. Tweede druk; Hendrik van Eichenfels. Eene vertelling voor kinderen en kindervrienden, met platen, tweede druk; Het verloren kind, en de kapel in het bosch. Twee belangrijke verhalen. Met platen.
63851: SCHMID, C, - Het Bloemkorfje, een verhaal voor de Nederlandsche jeugd door C. Schmid, Schrijver van Frederik en Diederik, Hendrik van Eichenfels, Agnes, Emma, enz.
18081: Schmid, Christoph von - Tooneelspelen, ingerigt om door kinderen gespeeld te kunnen worden. Inhoudende: Jakob, of de stem van het geweten; De eijerdief, of boontje komt om zijn loontje; De kleine schoorsteenveger, of eerlijk duurt het langst. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1844. [1 van 2 delen]
4634: Schmid, L.M.A. von - Ueber eine Genealogie und ein Geschlechtswappen. 's-Gravenhage 1931, 44 p.
65735: SCHMID, C, - Timotheus en Philemon. De geschiedenis van een paar christen tweelingen. Verhaald door C. Schmid.
65734: SCHMID, C, - Pauline. Een verhaal. Met vier gekleurde platen.
30968: Schmidt- Rodenas, K.J.A. - Sylter Geschlechter um und nach Lorenz Petersen de Haan, Bredstedt 1981, 417 pag., geb., geïll., met stofomslag.
47902: Schmidt, W.H., - Verbandsabzeichen des Heeres. Band 1. Artillerie und Topographie, Neustadt 1984, 269 pag., geïll.
27294: Schmidt Degener, F. - Catalogus der schilderijen en teekeningen .Tentoonstelling in het museum Boymans te Rotterdam, Rotterdam 1921, 196 pag.
63996: SCHMIDT DEGENER, F., - Adriaen Brouwer et son évolution artistique
35452: Schmidt, Joh. Daniel; Praeses: Kuenhold, Friedrich Alexander - Semicenturiam comparationum verae et simulatae Jctorum philosophiae [...] Leipzig Immanuel Titius 1718
64353: SCHMIDT DEGENER, H., - De humor in Dürers gravure "Melencolia I"
64347: SCHMIDT DEGENER, F., - De "zeven deugden" van Johannes van Eyck in het Nederlandsch museum te Amsterdam
66439: SCHMIED, W., - Alfred Kubin. Prepared with the help of the Albertina Museum, Vienna and the State Museum of Upper Austria, Linz. Catalogue by Alfred Marks. With 12 text illustrations and 188 plates.
68847: SCHMITNER, F.L., - Portrait of Gottfried van Swieten. Magni Boerhaavii commentator.
68848: SCHMITNER, F.L., - Portrait of Herman Boerhaave.
69579: SCHMOOK, R., - 250 Jahre Trockenlegung des Oderbruchs.Fakten und Daten einer Landschaft.
68389: SCHNEIDER,H., - Jan Lievens. Sein Leben und seine Werke.
67706: SCHNEITHER, JULII AUGUSTI, - In memoriam Nicolai Marii Rovers (1829-1845)
32047: Schneither, Julius Augustus, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis, qua loca e Plinii junioris scriptis, quae ad jus civile pertinent, recensentur et illustrantur [...] Groningen W. van Boekeren 1827
42386: Schnerr, Johan Jacob - Onderrigt in het vervaardigen van kartonwerk. Vertaald uit het Duits door J. de Beet, Arnhem, J.G. Meijer, 1841.
34298: Schober, Joannes Henricus, uit Utrecht - Specimen juris mercatorii Batavi sive disputatio de procuratoribus mercatorum qui commissionarii appellantur [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
18086: Schock, W. - Geschiedenis der aanvankelijke vereeniging van twee gereformeerde kerkengroepen in ons vaderland. Goes, G.M. Klemkerk, 1892.
64910: SCHOENGEN, M., - Monasticum batavum. (De franciscaansche,augustijnsche & benedictijnsche orden e.a.)
35136: Schoenmaker, Jacobus Johannes, uit Alkmaar - Dissertatio juridica inauguralis de exercitoria actione Leiden J. le Mair 1771
18088: Schoenmaker - Schoenmaker houd u bij uwe leest! Hoe het een geleerd broodbakker verging. Leiden, A.W. Sijthoff, 1855.
37206: Schoenmaker, L - Tegen de helling van de heuvelrug. Rhenen in oude tekeningen, 1600- 1900, Utrecht 2007, 303 pag., geb., geïll. met stofomslag.
64854: SCHOETTGEN, CH., - Novum Lexicon Graeco-Latinum In Novum D.N.I.C. Testamentum. Congessit Et Annotationibus Philologicis In Usum Scholarum. Illustravit Christanus Schoettgenius Nunc Recensvit . Locupletavit Jo. Tobias Krebsius.
25422: Schoffer, I - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden, Arnhem etc. 1956, 359 pag. (dissertatie).
69396: SCHOLL, E.F., - De gids voor machinisten bij poldergemalen, op fabrieken, locomotieven en stoomboter, tevens geschikt tot leidraad voor fabrikanten, ingenieurs en studeerenden.
59002: Scholte, H.P., - De heilige doop of het teeken in het vleesch, ook voor de kleine kinderen der geloovingen, ter verzegeling van het eeuwig verbond, Amsterdam 1845, 12+112 pag.
68544: SCHOLTE, J.H., - Levensbericht van Johann Joseph Aloys Arnold Frantzen (18 Juli 1853-15 November 1923).
40996: Scholten, H.J.G.M. - Het loopt ongenadiglijk mat. Het schaakleven in Nederland in de negentiende eeuw. De sociaal-culturele achtergrond van het ontstaan van schaakverenigingen, Bilthoven 1999, 635 pag., geb., geïll.
32011: Scholten, J.H. - Afscheidsrede bij het neerleggen van het hoogleeraarsambt [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1881
32043: Scholten tot Gansoijen, Guilielmus Folkertius, uit Waalsdorp - Specimen juris publici de imperii formis, quae in patria nostras sive tentatae sive institutae fuerunt a conversa republica [...] Utrecht C. van der Post jr 1836
32341: Scholten, Johannes Marinus Bernardus, uit Hengelo - Het begrip comitas in het internationaal privaatrecht van de Hollandse juristenschool der zeventiende eeuw. Academisch proefschrift [...] Utrecht / Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1949
2314: SCHOLTEN, H.R. - Sibbe en stamboom. Leerboek der sibbekunde voor de hoogste klassen der lagere school, en de jeugd die de school reeds heeft verlaten. Amsterdam 1943. Geb., geïll., 67 p.
69623: SCHOLTEN,F.W.J., - Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795. / Military topographical maps and town plans of the Netherlands, 1579-1795.
35874: Scholten, Herman, uit Lage Zwaluwe - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1877
33860: Scholten, Gulielmus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica exhibens quaestiones quasdam juris civilis [...] Leiden Joannes Haesebroek en Gerardus Corts 1770
6148: Scholtens, H.H. - Inventaris van de papieren van het geslacht Van Swieten, Leiden (Kon. Inst. v. Taal-, Land- en Volkenkunde) 1975, 47 p.
33862: Schomerus [Schomer], Michael Christophorus, uit Mecklenburg - Dispuatio inauguralis juridico-practica de vero jure et effectu immissionis ex IIdo decreto, addictionis in solutum, et adjudicationis Mecklenburgicae [...] Leiden Joh. Arnold, Langerak 1728
42070: Schonbart, M. Barbatium - Barbe majestas dass ist Ein schoner, lustiger und auszfuhrlicher real-discurs von den Barten. Haarburgh, 1644.
68613: SCHONCK, EVERHARD JAN BENJAMIN, - Neerlands welvaart hersteld, door den œconomischen tak.
18093: Schonck, Everhard Jan Benjamin - Lierzang op den eersten verjaardag van Willem den Vijfden [...] na hoogst deszelfs en Nederlands heuchelijke verlossing, uit hunne drukkende omstandigheden. Plegtig gevierd op den VIII. maart, door een aanzienlijk gezelschap waare eendragts-vrienden binnen Nijmegen. Nijmegen, A. van Goor, 1788.
47320: Schone, J.H., - Beschreibung der Wartburg und ihrer merkwurdigkeiten, nebst geschichtlichen erlauterungen, Eisenach, Barecke, [1835], 152 pag.
66664: SCHONEMANN, C.T.G., - Codex fur die practische Diplomatik zum Behuf seiner Vorlesungen. Erster Theil.
2318: SCHÖNFELD, M. - Veldnamen in Nederland. Tweede druk. Amsterdam 1950, 199 p., los.
35904: Schonfeld, Jan Frederik, uit Windesheim - Stellingen ..... Groningen J. Creemer 1899
42873: Schook, Martinus - De ecstasi tractatus singularis. Groninga Frisiorum, J. Sipkes, 1661.
6730: Abraham van St. Clara [ps. van Ulrich Megerle]; J. Schoolhouder (vert.) - Judas den Aarts-schelm. Vertaald uit het Duits door J. Schoolhouder. 5e druk. Amsterdam, de Janssoons van Waesberge, 1745. [3 dln.]
8851: [Linde, Gerrit van de] ps. De Schoolmeester - De Gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door mr. J. van Lennep. 7e druk. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1875.
57551: Schoondermark, Prof. Dr. Med. J. Jr. - De bouw en verrichtingen der geslachtsorganen van den Man, met 6 in den tekst gedrukte afbeeldingen, benevens 3 beweegbare platen, van den Mannelijke Geslachtstoestel, door Prof. Dr. Med. J. Schoondermark Jr., W.B. Moransard, Amsterdam, 1902.
16611: SCHOONHOVEN - Gids voor Schoonhoven, Vlaardingen, Nat. Uitgevers- en reclamebureau, 1933, 32 p.
56422: Schoor, O. van, - Brokken uit de geschiedenis der pharmacie. Een historico-pharmaceutische snelrit langs de autostrada der eeuwen, 2e uitgave, Antwerpen 1935, 31 pag., geïll.
69384: SCHOORL, H., - Zeshonderd jaar water en land. Bijdrage tot de historische Geo- en Hydrografie van de Kop van Noord-Holland in de periode 1150-1750.
69798: SCHOORL, H., - De convexe kustboog. Texel-Vlieland-Terschelling. Bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling. Deel 1 t/m 4.
37400: Schopenhauer, A - Die beiden Grundprobleme der Ethik behandelt in zwei akademischen preisschriften, 3e auflage, Leipzig 1881, 42 + 275 + (1 ) pag., halb leinen.
37394: Schopenhauer, A - Die Welt als Wille und Vorstellung, 6e Auflage, 2 Teile, Leipzig 1887, 633 + 743 pag., halb leinen.
42105: Schöpffer, C. - De aarde staat stil. Bewijzen dat de aarde zich noch om hare as, noch om de zon beweegt. Vertaald uit het Duits door M.J. v. Oven. Utrecht, De Zwaan, 1853. [gebonden met:] Josua, De aarde staat niet stil. Duitsche onzin in het Hollandsch wederlegd. Utrecht, De Zwaan, 1853.
33049: Schopman, Johannes, uit 's Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis ad L. Corneliam de Sicariis & Veneficis [...] Leiden Theodorus Haak 1727
68990: SCHOPPE, CASPAR (ED.), - Priapeia sive diversorum poetarum in Priapum Lusus Illustrati Commentariis Gasperis Schoppi Franci. L. Apuleii Madaurensis Anechomenos, ab eodem illustratus adiuncte sunt Heraclii imperatoris, Sophoclis Sophistae, C. Antonii, Q. Sorani, & Cleopatrae Reginae Epistolae, De propudiosa Cleopatrae Regina libidine, nunc primum inuente & edite.
32449: Schorch, Christian Friedrich Immanuel - Meditationes, in quibus praecipua capita doctrinae de cura bonorum absentis examinantur Leipzig / Frankfurt wed. Joannes Melchior 1761
69076: SCHORER, J.W.M.,, - Profillen der Provincie Noordholland.
36464: Schorer, Jacob Anton, uit Heinkenszand - De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland Leiden IJdo 1897
36468: Schorer, Johannes Petrus, uit Middelburg - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus quae ex delicto nascuntur Utrecht Broedelet 1767
44058: Schorer, J.W.M., - Profielen der provincie Noordholland, Haarlem, Enschede, 1895, 80 pag. met 13 profielen op 7 uitvouwbare bladen, imitatie- perkamenten omslag.
34464: Schot, Cornelis Christiaan, uit Babauw (Ned. Indie) - Voorbereiding en aanvang der in de Ned. Hervormde kerk in de eerste helft der 19e eeuw voorgevallen afscheiding Utrecht Bijleveld 1879
4644: Gens Schotana - Gens Schotana, geschiedenis van het geslacht Schotanus. Delen 1, 8a, 8b en 9 (1980-?).
41728: Schotel, G.D.J. e.a. - Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis 1871, Harderwijk 1871, 104 pag., geb.
2324: SCHOTEL, G.D.J. - Brief aan prof. G.W. Vreede, over eene beroemde verzameling van handschriften en oudheden, welke in december 1847 te Amsterdam zal verkocht worden. 's-Hertogenbosch 1847, 47 p.
68426: SCHOTEL, G. D. J., - Beoordeling der Arcadia's gedurende de XVII en XVIII Eeuw in ons Vaderland uitgegeven/Brief van G.D.J. Schotel aan Mr. P.S. Schull/Brief van Mr. W.J.C. van Hasselt aan den heer G.D.J. Schotel/Beoordeling der Arcadia's van Claas Bruin/Vervolg der beoordeling van de Arcadia's/Vervolg der Arcadia's/Vervolg der beoordeling van de Arcadia's.
25756: Schotel, G.D.J. - Kerkelijk Dordrecht, een bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche Herv. kerk deel I, Utrecht 1841, 542 pag., in afleveringen, geïll. Alleen het eerste deel, van twee delen.
39720: Schotel, G.D.J.; - Dordrecht. Dordrecht 1858, 70 pag., orig. bedrukt papieren omslag. O.a. het geslacht Van der Myle, maar ook ca. 15 andere bijdragen.
25166: Schotel, G.D.J. - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek, Haarlem 1874, 94 pag., geb., geïll. ( met gelithografeerd omslag en 4 gekleurde litho's).
67529: SCHOTEL, G.D.J., - De winterkoning en zijn gezin.
38294: Schotel. G.D.J. - Oude zeden en gebruiken in Nederland. [ Dordrecht 1859 ], 76 pag., orgineel blauw omslag.
66048: SCHOTEL, G.D.J., - Leven, gedrukte werken en handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling.
23510: Schotel, G.D.J. - Geschiedenis der Rederijkers in Nederland, 2 delen en een fraaie, halfleren band, Amsterdam 1862-1864, 300+300 pag.
42038: Schotel, G.D.J. - Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis van den tabak, de koffij en de thee. Gravenhage, 1848.
68833: SCHOTEL, G.D.J., - De zeeschilder P.J. Schotel.
69180: SCHOTEL, G.D.J., - De winterkoning en zijn gezin.
37418: Schotel, G.D.J. - Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis van de tabak, 2e verm. druk, Kuilenburg, Blom & Olivierse, [ 1878 ], 152 pag., omslag los.
66058: SCHOTEL, P. J., - Marine, Collection de dessins et d'aquarelles par Bakhuyzen, Beerstraten, Van de Velde, Vroom, Van Wieringen, J. C. et P. J. Schotel et autres, provenant en grande paratie de la succesion du célèbre mariniste, no. 4
66055: SCHOTEL, G. D. J., - Leven van den zeeschilder J. C. Schotel.
4236: Schotel, G.D.J. - Het geslacht Van der Mijle, in Dordrecht (1858), p. 7-48.
42707: Schotel, G.D.J. - De Academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw. Haarlem, 1875.
6510: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. eerste editie, Haarlem 1870, 520 pag. gebonden in half leer.
64203: SCHOTEL, G.D.I., - De Abdy van Rijnsburg door Dr. G.D.I. Schotel, Predikant te Tilburg
63912: SCHOTEL, G.D.J., - Leven van den zeeschilder J.C. Schotel (...), door G.D.J. Schotel, met het portret
23730: Schotel, G.D. J. ( inl.) - De legende van den geuzen troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 , Leiden 1872, 48 pag., gedrukt met oude letters ( Fa. Enschedé ) en gebonden in sierpapieren omslag.
2326: SCHOTEL, G.D.J. - Brief aan mr. J. de Wal, hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage. 's-Gravenhage 1850, 23 p.
60992: Schouten, Hermanus Petrus (1747-1822) - Spaerwouerpoort tot haerlem [Amsterdamse Poort in Haarlem]
33384: Schouten, J.A. - Over de ontwikkeling der begrippen ruimte en tijd in verband met het relativiteitsbeginsel. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar 1920
58998: Schouten, H.J., - Ontleed-, natuur- en ziektekundige onderzoekingen aangaande den aard en de geneeswijze van de cholera morbus (....) en van de Aziatische, Amsterdam 1832., 104 pag.
66821: SCHOUTEN, JAN, - De vrijmetselarij, in drie zangen.
66820: SCHOUTEN, JAN, - De vrijmetselarij, in drie zangen.
18103: Schouten, Maria (vert.); Eugène Scribe - Estelle, of Vader en dochter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Den Haag, G. Vervloet, 1836.
59944: Schouten, Hermanus Petrus (1747-1822) - GEZICHT van het ADMIRALITEITS - MAGAZYN, en SCHEEPS-TIMMERWERF, te AMSTERDAM
52555: Schouten, Willem Corn. / Aris Claessz, - Journael ofte Beschrijvinge van de wonderlijcke Reyse gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615. 1616. en 1617. Hoe hij bezuyden de Straet van Magellanes een nieuwe Passagie ofte Strate tot in de groote Zuid-Zee ontdeckt ende voort den gheheelen Aertkloot omgezeylt heeft.
18101: Schouten, Jan - Gedichten en gezangen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819.
65588: SCHOUTEN, MARIA (VERT.); EUGèNE SCRIBE, - Eene hut en zijn hart. blijspel in 2 bedrijven en 3 tafereelen, vrij gevolgd naar het Fransch van Scribe en Alphonse, door mejufv. M. Schouten
18106: Schouwburgbrand - Naeuwkeurige en schilderachtige brief van een' Amsteldamsch heer aan zynen vriend te Haerlem, wegens den oorsprong, voortgang en de gevolgen van het noodlottig afbranden van den Amsteldamschen Schouwburg en eenige nevensstaende gebouwen, op maandag den 11den mei, 1772. 2e druk. Amsterdam, Jan Doll, [1772].
64744: SCHOUWENBURG, J.C. VAN (RED.), - Erfelijkheid bij de mens/Afkomst en toekomst. Driemaandelijks tijdschrift voor Anthropobiologie en Eugenetika/tevens Orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederl. Indie, 1935, 1936, 1937, 1938
35650: Schraderus, Chilianus; Praeses: Eichel, Johann - Theses juridicae de origine, natura et divisione contractuum [...] Helmstedt Henning Müller 1672
32357: Schrage, Eltjo Johannes Hidde, uit Groningen - Libertas est facultas naturalis. Menselijke vrijheid in een tekst van de Romeinse jurist Florentinus. Proefschrift [...] Leiden Universitaire Pers Leiden 1975
50883: Schrage, A. (vert.) - Geneeskundig zakboekje of beknopt zamenstel der geneesöefeninge, getrokken uit de beroemdste schrijveren dezer eeuwe, uit het Engelsch vertaald (...) door A. Schrage. Amsterdam, Elwe, 1783.
18117: Schrage, Antonius - Grondig onderwijs in de Nederduitsche dichtkunde, bevattende eene beredeneerde opgaave van alle de regelen dier kunst, opgehelderd met voorbeelden, onöntbeerelyk voor alle jonge dichters. Amsterdam, J.B. Elwe, 1786.
42040: Schranka, E.M. - Tabak-anekdoten. Ein historisches Braunbuch. Koln, 1914.
38338: Schranka, E.M. - Tabak- anekdoten. Ein historisches Braunbuch, Köln 1914, 302 pag., geïll.
66051: SCHRANT, JOANNES MATTHIAS, - Joannes Matthias Schrant, Zijn autobiografische herinneringen uitgegeven door G. Goris; Added: L. J. Rogier: Schrant en de katholieke samenleving.
42209: Schrassert, J. - Hardervicum antiquum, ofte beschryvinge der Stadt Harderwyck. 2e- druk, 2 delen in 1 band, Harderwijk, Lunterbosch / Brinkink, 1732.
42135: Schrassert, J. - Hardervicum antiquum ofte beschryvinge der stadt Hardewyck. Eerste en tweede deel in een band, het eerste deel in tweede druk. Harderwijk, Lunterbosch en Brinkink, 1732.
57346: Schreber, D.G.M.; - Leerwijze om den ligchaamsbouw van kinderen te regelen en hunne gezondheid te bevorderen, Amsterdam 1864.
15833: Schreiber, Aloys - Aix-la-Chapelle, Spa et Borcette. Manuel dédié aux étrangers, aux habitans et aux baigneurs. Heidelberg: J. Engelmann, [ca 1820?].
69465: SCHREINER, J., - Der Schauzwang auf Deich und Schleuse. Die dwanck op den dijck ind sluese. Die Entwicklung der Deichschauen am unteren Niederrhein vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 17.Jahrhunderts (Schriften der Heresbach Stiftung Kalkar, 2).
39886: Schreuder, L.F.G.P. en C.J. v. Manen - Handleiding ter uitvoering der wet van den 11 April 1827 houdende oprichting van schutterijen, Utrecht 1869, 30 + 620 pag., half leer, band los en beschadigd.
33754: Schreurs, Hendrik Jozef Hubert, uit Roermond - Over carbothialdine. Academisch proefschrift [...] Leiden W.T. Werst 1878
64068: SCHREVELI, THEOD., - Harlemia's, of Eerste Stichting der stad Haarlem,
39276: Schrevelius, Cornelius; - Lexicon manuale Graeco-Latinum, enlarged edition by H.L. Holzkampius, Amsterdam H. en Wed. T. Boom 1709. Geheel perkament, (18)+1060 pag. Illustrated with engraved titlepage and portrait of the author. Shabby copy.
55026: Schrijver, Cornelis, e.a. - Memorie de Corneille Schryver, lieutenant-admiral de Holland & West-Frise, (...) touchant ce qui s'est passé durant son sejour sur la Riviere de Lisbonne dans cette Annee 1748. Z. pl., [1748].
69546: SCHRIJVER, A., - De Friese waterschappen en veenpolder.
55025: Schrijver, Cornelis e.a. - Rapport-memorie aan (...) Staaten Generaal (...) wegens het geene gepasseert is gedurende zijn verblijf op de rivier van Lisbon in den jaare 1748. Z. pl., [1748].
31174: Schröder, J.E. - Gedenkboek van den bouw der Nieuwe Kerk der Evangelische Luthersche Gemeente te Arnhem, Arnhem 1898, 106 pag., geïll. In beschadigd imitatie perkamenten omslag.
36886: Schröder, A. (red.) - Westfälische Auswanderer, pp 7-488 in Beiträge zur Westfälischen Familienforschung Band 22-24 (1964-1966), (omslag los, Buchdecke lose).
32265: Schröder, Joannes Fredericus Ludovicus - Oratio de majoribus cirporum coelestium permutationibus , quatenus ex iis progressum naturae in his corporibus formandis suspicari licet [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
14610: Schröder, Ernst - Krupp. Geschichte einer Unternehmerfamilie.
60836: Schröder, Karl (1760-1844) after Rijn, Rembrandt van (1606-1669) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) in armour
36200: Schroeder, Johann, uit Reg. Pruss.; Praeses: Schwenner, Peter - Disputatio juridica de jure domuum, Vom recht der Hauser .....Editio secunda Jena Heller 1724
35506: Schroeder, Joh. Daniel, uit Langosalza-Thuringo; Praeses: Graun, Caspar Heinrich - Carolus Hispaniarum princeps, Philippi II filius [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1687
36362: Schroeerus [Schroer], Johann Friedrich, uit Lausitz; Praeses: Berger, Johann W. - Origines Marchiae Brandenburgicae ex monimentis antiquis Wittenberg Kreusig 1722
64768: SCHROEFF, H.J. VAN DER, - Sinterklaas-college 1949 voor candidaten van Prof. Dr. H.J. van der Schroeff with response by the students
40824: Schubart, J.W. e.a. - Verzameling van bescheiden betrekking hebbende op de herdenking van het 3e eeuwfeest der Unie van Utrecht, gehouden op 20-9-1879, Utrecht 1879, folio, 55 pag.+ 5 platen. Voor en achterplat los.
37302: Schubert von Soldern, Z. Ritter - Das stilisieren der thier- und menschen- formen, Leipzig 1982, 222 pag., hardback, ill. ( ex. library copy ).
18121: Schubert, G.H. von - Flavius en Pelagia. Een verhaal uit de tijden van de vervolging der christenen onder keizer Diocletianus. Vertaald uit het Duits. Amersfoort, W.J. van Bommel van Vloten, 1845.
35600: Schud, Conrad - Davids und aller Gläubigen beste Lehrmeister und gewisseste Wegweiser [...] Bey Ansehnnlicher und volckreicher Leichbegängnüß Deß weyland [...] Justi Kornmanns [...] Frankfurt Balthasar Christoph Wust 1677
33812: Schuer, Cornelius van der, uit Maastricht - Disputatio juridica inauguralis, de appellationibus [...] Utrecht Franciscus Halma 1690
34460: Schueren, Johannes-Baptista Josephus Nicolaas de van der, uit 's-Gravenhage - Over artikel 411 Code Penal Leiden J.W. van Leeuwen 1864
23188: SCHUHMACHER, K.M.A. - Kapplan van een stadhuis. Bouwtekening door de cadet-sergeant der genie aan de Kon. Militaire Academie H.O. Schuhmacher d.d. 1915, 70x90 cm, pen en kleur.
35850: Schuit, Cornelis, uit Beverwijk - Stellingen ..... Beverwijk D.S.Slotboom 1897
31418: Schuitema Meijer, A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen, Groningen 1950, 177 pag., geb. [ dissertatie met los blad stellingen ].
69318: SCHUITEMAKER JZN, P., - Hollands Noorderkwartier met betrekking tot zijn waterstaat : schetsen van eenige belangrijke waterschappen in Noord-Holland, ten dienste van het onderwijs en van gemeente- en waterschapsbesturen / met een voorw. ter aanbeveling door J.W.M. Schorer
36230: Schulenburg, Christian Christoph, uit Hanover; Praeses: Loescher, Valentin Ernst - Exercitatio inauguralis de periodis et conversionibus hierarchiae ecclesiasticae .... Wittenberg Gerdes 1708
64007: SCHULL, P.S., HOOP, A. VAN DER, - Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis, verzameld door Mr. P.S. Schull en A. van der Hoop, jr., Mengelwerk, 1e deel.
18122: Schull, Petrus Steven - Ernst en luim. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1829.
65586: SCHULL, PETRUS STEVEN, - Boogontspanning
68470: SCHULLER TOT PEURSEM, L.C., - Catechesatie-boekje ten gebruike der leerlingen van L.C. Schuller tot Peursum.
3930: Schuller tot Peursum, L.C. - Ysbrand de Kock 25 januari 1808 - 1908. Amsterdam 1907, 22 p., geb., geïll. Los in band, watervlekkig.
68975: SCHULMAN, J., - Nederlandsche munten van 1795-1945. Een tijdperk van 150 jaren uit de Nederlandsche Numismatiek.
42577: Schulte, Johann Hendrik - De wel onderwezene vroedvrouw, of grondig en beknopt onderwys van het geen een vroedvrouw weeten (...) moet. 's Gravenhage, H. Bakhuysen, 1771.
69481: SCHULTE, A.G., - Het rijk van Nijmegen. Westelijk gedeelte & Oostelijk gedeelte en de Duffelt.
36694: Schulte van Kessel, Elisabeth Maria Richarda, uit Maastricht - Geest en vlees in godsdienst en wetenschap 's-Gravenhage Staatsuitgeverij 1980
35566: Schulte, David, uit Hamburg; Praeses: Schurzfleisch, Conrad Samuel - Lemmata doctrinae poeticae [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1703
65932: SCHULTE, E., - Reichs-Geschichte der Niederlande seit der Burgundischen Zeit
64902: SCHULTE, E., - Die Familien der Kirchengemeinde Breinermoor (1700-1900)
64903: SCHULTE, E., - Die Familien der Kirchengemeinde Backemoor (1712-1900)
67825: SCHULTENS, A., - Oratio funebris in exequiis principis theologi Campegii Vitringa [from: Laudatio funebris in memoriam (...) Campegii Vitringa]
32893: Schultens, Albertus - Laudatio funebris in memoriam [...] Campegii Vitringa, SS. Theologiae Doctoris, ejusdemque ac historiae ecclesiasticae professoris, dum fuit, ordinarii [...] Franeker Henricus Halma 1722
55855: Schultetus Aeneae, B.W. - De Leidsche senaatskamer ontwijd. Openbare brief aan prof. dr. S.S. Rosenstein. Leiden, Fuik, [1879/1880].
64139: SCHULTZ, WOLFGANG, - Grundgedanken nationalsozialistischer Kulturpolitik.
35510: Schultze, Martinus, uit Lübben (Brandenburg); Praeses: Wernszdorff, Gottlieb - De Apollinare Laodiceno ex historia ecclesiastica repraesentato [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1719
63840: SCHULTZE, H, - Vervolg op het reglement op de schutterijen, betreffende de mobiele en reserve schutterijen, den landstorm, en het onbepaald verlof, verleend aan de mobiele schutterijen, gevolgd van staten en een alfabetisch register door dezelfden
64957: SCHULTZE, M., - Kleiner Führer durch Wernigerode und Umgegend
36328: Schulzius, Johann Georg, uit Baruthensis; Praeses: Hecht, Gottfried - Ex literatura formulam in praesentiarum Wittenberg Gerdes 1709
35564: Schulzius, Elias, uit Schwerin; Praeses: Heylius, Johannes - Disputatio oratoria de periodo [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1703
56448: Schumann / Willebeek le Mair, H., - Schumann album of children's pieces for piano, with illustrations by H. Willebeek le Mair, London [1913].
18124: Schuppius [ Schupp ], Johann Balthasar; Jacob Schoolhouder (vert.) - De bedorvene werelt, zynde een vervolg op de verstandige heekelaar, bestaande in verscheydene rede-voeringen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Ratelband, 1716-1717. [2 delen in 1 band]
59570: Schut, Cornelis (1597-1655) - Death of Saint Sebastian
6060: Schut, J. - Van Kooijker tot Schut(te). 300 Jaar geschiedenis van een Gronings-Drentse familie en genealogie, z.pl. 1999, 129 + 112 + 25 p., geïll.
18126: Schut, J.L.A. (vert.); François Coppée - Om de kroon. Drama in 5 bedrijven. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1895.
18125: Schut, J.L.A. - Een woord van eer. Historische schets in vier tafreelen. [Overdruk uit:] Verscheidenheid. Bundel dramatische werken in proza en poëzie. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1868.
60502: Schut, Cornelis (1597-1655) - Livres d'enfants (Title page)
4942: Schutte, O. - Het archief van de familie Vollenhoven, Van Beeck Vollenhoven. 's-Gravenhage 1968, 99 p.
67754: SCHUTTE, GERRIT, - Lijkrede op Jan Petersen Michell.
20250: Schutte, O - Het archief van de familie Teding van Berkhout z.pl, 1974. 258 p., geíll, met uitslaande tabel.
41508: Schutte, O - De Vriese, overdruk Ned. Leeuw 1989, 128 pag., geïll., met losse tabel.
69852: SCHUTZE VAN HOUTEN, GODFRIED, - Landscape with cattle
69853: SCHUTZE VAN HOUTEN, GODFRIED, - Landscape with cow and two resting sheep
33974: Schuurbeque Boeije, Jacobus, uit Zierikzee - Dissertatio juridica inaugurale continens explicationem legis 22 cod. de administratione tutorum vel curatorum, et pecunia pupillari foeneranda vel deponenda [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1839
33976: Schuurbeque Boeije, Marinus Janus, uit Zierikzee - Dissertatio juridica inauguralis continens expositionem requisitorum quae concurrere debent ut poena mortis furi infligatur [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1837
36450: Schuurbeque Boeije, Johan , uit Zierikzee - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1867
33209: Schuurbeque Boeije, Johan, uit Zierikzee - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1873
67159: SCHUURMAN, J.A., - Levensbericht van den mijningenieur Willem Gerlach Ribbius 29 juli 1854-3 November 1911 door J.A. Schuurman (met portret).
31857: Schuurman, Johannes Guilielmus, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de natura pignoris quod creditor habet ex contractu bodemeriae [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
32267: Schuurman, Petrus Meinardus, uit Steenwijk - Specimen juridicum inaugurale, continens explicationem articuli 1763 codicis civilis [...] Groningen M. van Bolhuis Hoitsema 1829
32675: Schuurmans Stekhoven, Jacobus, uit Harderwijk - Het fragment van Muratori. Academisch proefschrift [...] Utrecht A.J. van Huffel 1877
33866: Schuyl, Nicolaus, uit Delft - Dissertatio medica inauguralis de dysenteria [...] Leiden Joannes van Kerckhem 1728
31917: Schuyll van der Does, Mauritius Petrus Jacobus, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis, de pluribus ab eodem commissis criminibus, imprimis vero de crimine quod repetitum dicitur [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
29158: Schwartz, G. - Rembrandt. Alle etsen op ware grootte afgebeeld, Haarlem 1977, geïll.
41676: Schwartz, G. en M.J. Bok - Peter Saenredam. De schilder in zijn tijd, 's-Gravenhage 1989, 344 pag., geb., geïll. met stofomslag. Goed exemplaar.
36332: Schwartz, Nicolaus Fridericus; Praeses: Strunz, Friedrich - Linguas Mercurio apud Graeecos sacras ad Homeri Odyss Wittenberg Creusig 1716
36436: Schwartz, Johann Conrad - Dissertatio theologica de usu et praestantia daemonum ad demonstrandam naturam Altdorf J.W. Kohles 1715
1342: KAFFEE HAG; Hubertus Schwartz (bew.) - Danziger Wappenwerk. Losbladige uitgave van Kaffee Hag, met ingeplakte wapenzegeltjes.
55059: Schwartzenberg en Hohenlansberg, U. thoe - De blinden-inrichting te Utrecht en haar bestuur in 1888. Mededeelingen en ophelderingen. [Tweede druk], Utrecht, [1890].

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

4/1