Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7480: [Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.)]; August von Kotzebue - De verstrooiden, kluchtig blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
7481: [Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.)]; August von Kotzebue - De verwarring, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem Holtrop 1803.
65362: KOTZEBUE, A. VON, - De lasteraar, Tooneelspel, Naar het Hoogduitsch van A. van Kotzebue. Tweede druk.
65312: KOTZEBUE, A. VON, - Die Brandschatzung. Lustspiel in einem Act.
65310: KOTZEBUE, A. VON, - Almanach Dramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande, von A. von Kotzebue. Vierter Jahrgang. 1806
65095: KOTZEBUE, A. VON, - De gevarelyke weddingschap, eene kleine roman in twaalf hoofdstukken, naar het Hoogduitsch door A. von Kotzebue. Met zes Caricatuurplaten.
68036: KOUMANS BROUWER, P., - Tweetal leerredenen door P. Koumans Brouwer, Predikant te Joure. Uitgesproken bij de godsdienstige viering der Overwinning den 18den Junij 1815 behaald.
55982: Kouteynikova, N.S., - Mosaic, St. Petersburg, Znaki, 2005. Geb., geïll., 504 pag.
69768: KOUWEN, M. VAN, - Historisch en actueel waterbeheer van de Dinkel. Een interdisciplinair onderzoek naar transities en inzet van watererfgoed van de Dinkel 1815-2015.
32797: Kouwer, B.J. - Gebrekkig idealisme. Rede, uitgesproken op den 278en gedenkdag van de stichting der Utrechtsche Hoogeschool [...] Kampen Stads Boek- en Courantdrukkerij 1914
8679: Kraan, Willem - Gedichten. Brielle, C.G. de Graaff, 1841.
60102: Kraatz, L. after J. Sulzer - Ostindien und China
38296: Kraay, F.J. - Een halve eeuw, 1528-1577, uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg, Utrecht 1936, 80 pag. [ uitg. t.g.v. de lustrumfeesten 1926 ].
36504: Krabbe, H. - De idee der persoonlijkheid in de staatsleer Groningen Wolters 1908
8680: Kraeyvanger, Everhard - Dichtlievende lente. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1717.
8683: Kraft, Andries - Czaar Peter III. Treurspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1801.
8684: Kraijesteijn, Abraham (vert.); madame de Beaunoir [Alexandre Louis Bertrand Robineau] - Roosje, vervolg van Fanfan en Klaas. Blijspel in drie bedrijven. Amsterdam, J.F. Nieman, [1806].
22832: KRAKENHOUWER, SCHRIJVER, VAN REES - Lijst van eigendomsbewijzen van een huis aan de Tuynstraat bij de Prinsengracht te Amsterdam, 1792-1811, manuscript, 2 p.
69685: KRAKER, A.M.J. DE, - De toestand van de waterstaat in noordoostvlaanderen tijdens de zestiende eeuw.
64761: KRAM, C., - Proeve der werkdadige doorzigtkunde, om voor zich de zamenstellingen te regelen en naar de natuur te teekenen.
66053: KRAMER, F.J., - Lettres de Pierre de Groot a Abraham de Wicquefort (1668-1674) publiees d'apres les manuscrits.
68973: KRAMER, D., - De Bikkel.
56266: Kramer, Walter; - Tolhuis te Gorinchem, Nieuwkuijk 1987, 12 pag., geïll.
67197: KRAMER, F.J.L., MEULEN, A.J. VAN DER, - Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, heer van Bergestein, Lockhorst, 's Heeraartsberg, Bergambacht en Ammerstol, president der Utrechtsche ridderschap, gedeputeerde ter Generaliteits-vergadering enz. : (1747-1787).
65030: KRAMER, C.A., - Een woord van troost aan den Koning en de Koningin, bij het diep betreurd afsterven van hunnen tweeden zoon Z.K.H. Prins Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel op den 4en Junij 1850
5718: Kramers jr., A.E. - Geslacht register Kramers, deel Ia, [‘s-Gravenhage 1994], 134 p., geïll.
66130: Kramm, C. - Jhr. Everard Meyster, uitvinder van den Amersfoorder keij in den jaare 1661.
60394: Kramm, (circle of?) Christiaan (Utrecht, 1797-1875) after Andries Jacobsz Stock - Portrait of Lucas van Leyden
35568: Kranewitterus, Car. Frid., uit Chemnitz; Praeses: Hassen, Martin - De vitae privatae, aut academicae, prae vita aulica, electione [...] Wittenberg Prelo Kreusigiano 1713
36326: Kranichfeldt, Christ. Adam, uit Erfurt; Praeses: Calemberg, Justus Heinrich - Disputatio historico-politica prior Rudolphum I Habspurgicum imperatorem tanquam exemplum restauratae reipublicae Erfurt Grosch 1724
59405: KRANS, AMSTERDAM. - Rekening van NV Algemeene Brandstoffenhandel "Amsterdam" voor H.P Krans, 1945 (1 stuk). M14698
68984: KRAS KZN, CH., - De geschiedenis des vaderlands. Naar officieele en particuliere bronnen in zwartjes geteekend door Chris Kras Kzn.
63907: KRATOCHVIL, MILOS V., - Hollar's journey on the Rhine
35580: Krause, Godogredus, uit Groshartm. Siles.; Praeses: Hubner, August Nathanael - Dissertatio academica de laxitate morali [...] Halle Johann Jacob Krebs 1715
63857: Krauss, Johann Ulrich, - Labyrinte de Versailles, Der Irrgarten von Versailles oder Führung durch Äsops Labyrinth der Psyche
69452: KRAYENHOFF, C.R.T., - Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Neder-Rhijn en Leck en het storten van derzelver water op den IJssel.
69453: KRAYENHOFF, C.R.T., - Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven-Maas, en het doen afloopen dezer laatste, over hare oude bedding, op het Bergsche-Veld.
69433: KRAYENHOFF, C.R.T., - Verzameling van hydrografische en topografische waarnemingen in Holland/Tafelen der hoogste, laagste en gemiddelde standen der oppervlakte van het water in de hoofd-rivieren van Holland 1789-1810/Korte aanteekeningen der merkwaardige gebeurtenissen ten aanzien van den staat der hoofd-rivieren van Holland (1782-1810)/tweede gedeelte Driehoeks-metingen in Holland.
32421: Kreckemeyer, Georg - Diatriba de instrumentorum definitione divisione fide recognitione ac diffessione. Göttingen Abram Vanden Hoeck 1743
68135: KREEL, B.H.A. VAN, - W.F.C. Momma.
43288: Krelage, E.H. - Drie eeuwen bloembollen export. De geschiedenis van den bolembollenhandel en der Hollandsche bloembollen tot 1938, 's-Gravenhage, 1946. Gebonden, 791 pag., geïll.
65801: KRELAGE, E.H., - Een eeuw Bloembollenteelt 1811-1911, Het honderdjarig bestaan der tuinbouwinrichting "Bloemhof" herdacht.
65705: KRELAGE, E.H., - Gedenkboek ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur te Haarlem 1860-1910
65243: KRELAGE, E.H., - Catalogue of the botanical library of Dr. E.H. Krelage, Haarlem
66955: KREMER, A.J.C., - Hoorigen, vrijen en adel in Veluwe.
56466: Krentzlin, Richard, - Der erste Erfolg, the first succes, le premier succes. Eine Sammlung der schönsten Volksopern (....) fur Piano, Berlin, Birnbach [1920], 48 pag.
67116: KRETSCHMAR, F.G.L.O. VAN, - De portretten van Johan van Oldenbarnevelt en zijn verwanten.
66911: KRETSCHMAR, F.G.L.O. VAN, - Samen uit, samen thuis. Een groep Oranje-portretten in Nederland teruggekeerd.
66897: KRETSCHMAR, F.G.L.O. VAN, - De portretverzameling Martens van Sevenhoven. Een beeldkroniek van een Utrechtse familie.
66901: KRETSCHMAR, F.G.L.O. VAN, - De portretten van Louise de Coligny
35072: Kretschmar van Wyk en Aalburg, Leopoldus Abrahamus Eugenius van, uit Mechelen - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam de jure hodierno Leiden Hazenberg 1842
61044: KRETZER, VON IMMERTREU, FERDINAND I - Patent of nobility donated by Holy Roman Emperor Ferdinand I of Austria (1793-1875) to Joseph Kretzer von Immertreu for his 37 years galant services to the Empire as soldier and officer.
67881: KRIEGER, W.L., - Gedachten bij 't verneemen van den dood van den wel-eerwaarden zeer geleerden heere Rutger Schutte, beroemd kerkleeraar in Christus Gemeente te Amsterdam. Zalig in den Heere ontslaapen op den 19den van Wintermaand des jaar 1784. In den ouderdom van ruim zes en zeventig jaaren.
20824: Krijff, J. Th. J. - Een aengenaeme vrientschap. An amicable friendschip. A collection of historical events between the Netherlands and Canada from 1862 to 1914. Toronto 2003, 299 pag., geïll.
17072: Krikke, A. - Rvit Hora. De tijd vervliegt. Bibliografie van de bibliotheca Grotiana uit de verzameling van Kornelis Pieter Jongbloed (1913-1994). Den Haag: A. Jongbloed en Zoon, 1997.
36894: Krimme, K. u.a. (d.) - Bild und Geschichte. studien zur politische ikonographie. Festschrift für H. Schwarzmaier. Sigmaringen 1997, 388 p. geb. geïll, met stofomslag. (Mit Umschlag)
23202: KRIMPEN A.D. LEK, ONDERWIJS, VAN DEN BERG - Gekalligrafeerd blad, 33x41 cm, met de tekst "Door A. van den Berg, ondermeester te Krimpen op de Lecq, 14-3-1769". In meerdere kleuren.
56740: Krimpen, H. van, - Boek over het maken van boeken, nieuwe , herziene en vermeerderde uitgave, Veenendaal, 1986, 551 pag., geb., geïll.
16971: Krimpen, H. van - Jan van Krimpen 1892-1958. Tentoonstelling van zijn ontwerpen, letters en boeken. ‘s-Gravenhage: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1967.
53518: Krock, Johannes, e.a. - Kort onderzoek of aanmerkingen over twee vonnissen op den 1. April des jaars 1750 door de magistraat der stad Nimwegen tegens Barbara en Clementia Krock geweezen, ter zaake van zeker bedrog dat men voor gaf dat zij gepleegt hadden. Waar bij gevoegt is de abolitie brief door ... den heere prince van Oranje ... aan Barbara Krock (zijnde Clementia Krock kort te vooren overleden) verleent, en de verdere documenten die zaake specteerende, Amsterdam, z. n. 1751.
32709: Kroes, H.W.J. - Het Kudrunepos en zijn Nederlands-Friese inslag. [...] 's Gravenhage / Batavia G.B. van Goor Zonen 1947
65179: KROLL, WILHELM, - Freundschaft und Knabenliebe
1492: KROM, C.C.N., EN AUG. SASSEN - Oorkonden betreffende Helmond. 's-Hertogenbosch 1884, 262 p.
31376: Krommenhoek, W. e.a. - Kleipijpen. Drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's, Amstelveen z.j., 336 pag., geb., geïll., met stofomslag.
68110: KRONENBERG, M. E., - Campbell’s Annales de la Typographie Néerlandaise au XVe Siècle. Contributions to a New Edition
34706: Kronenberg, Henricus, uit Deventer - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptione qua actiones excluduntur [...] Leiden J.C. Emeis 1834
35068: Kronenberg, Menso Alting, uit Deventer - Dissertatio juridica inauguralis de damno et interesse in contractibus Deventer M. Ballot 1838
35070: Kronenberg, Gerhardus Joannes, uit Deventer - Dissertatio juridica inauguralis de causis mitigandi Deventer J. de Lange 1840
5234: Kronenberg, H. - Das Geschlecht Birnbaum, Deventer 1936, 32 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 25 exx.)
35268: Kronenberg, Gerhardus Joannes, uit Deventer - Dissertatio juridica inauguralis de causis mitigandi Deventer J. de Lange 1840
6168: Kronenberg, H. - Het geslacht Tichler (Rauwertz Tichler), overdruk Ned. Leeuw 1944, 15 p.
6336: Kronenberg, H. en H.H. Röell - Het geslacht IJssel, overdruk Ned. Leeuw 1948, 4 p.
16381: KRONIG, J.O., - Gids voor het Frans Hals Museum der gemeente Haarlem.
66018: KRONIG, J.O., - Guide du musee Frans Hals de Harlem
58: Kroon, J.E., - ALBUM STUDIOSORUM academiae Lugduno-Batavae 1875-1925. Leiden 1925. Geb., 462 kolommen.
35214: Kroon, Joanne Hermano, in gymnasio quod Zutphaniae est mathesis et geographiae praeceptore - Dissertatio literaria inauguralis de Hannonis Periplo Zutphen W.J. Thieme 1840
25626: Kroon, A.W. - Beschrijving van 's-Gravenhage, uit echte bronnen geput. 's-Gravenhage 1852, 320 pag., geb. Exemplaar zonder de litho's.
15482: Kroon, Anthonie Willem - Tegenwoordige staat van Zuid-Holland. Beschrijving en afbeelding der steden, dorpen, heerlijkheden en verdere wetenswaardige plaatsen in die provincie. Amsterdam: J.H. van der Beek, [1863].
68421: KROONEN, M., - Het kopen van archiefbescheiden: de praktijk in Nederland en Groot-Brittanie.
67925: KROPOTKIN, P., - Gedenkschriften van een Revolutionair door P. Kropotkin. Met eene voorrede van George Brandes, Uit het Engelsch vertaald door Anette Dyserinck.
32979: Krudop, Egbertus, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de hereditate, sub beneficio inventarii adita, ab herede beneficiario deinceps non repudianda [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch en Zoon 1819
6298: Krüger, R., Th. Windt en J. Windt - Genalogie, geschiedenis en stamboom van de Westfriese familie Windt, Wind, Wendt, Nijmegen/Bovenkarspel [1990], 254 p., geb., geïll.
68450: KRUIJDER, A.J., - Nijverheid. Iets over den mangelwortel als grondstof voor de brandewijnstokerijen.
32715: Kruijf, Ernst Frederik, uit Wamel - De opkomst der Gallicaansche kerk. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink & Zoon 1877
67738: KRUIJT, J., - Levensbericht van Jelle Eeltjes Jellesma, apostel van Java. met een aanbevelend woord van J.Kruijt, zendeling op Java.
38010: Kruitwagen, B - Catalogus van de handschriften en boeken van het Bisschoppelijk Museum te Haarlem,
41916: Kruitwagen, B. e.a. - Gedenkboek t.g.v. het honderdjarig bestaan der congregatie van de religieuzen penitenten recollectinen van de onbevlekte ontvangenis Roosendaal 1832-1932, Roosendaal 1932, 208 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
16878: Kruizinga, J.H. - Nederland door vreemde bril, 2e druk, Assen [ca. 1965], 184 p (eerste druk d.d. 1962).
67923: KRUL, M., - Maison Krul , de roman van een banketbakker, Krul door de jaren heen
8686: Krul, Jan Hermansz. - Klucht van drooge Goosen gespeelt op de Amsteldamsche Kamer den 5 December 1632. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1727.
35478: Krullius, Carolus; Praeses: Wolf, Johann Christophor - Visionem crucis Constantino M. In coelo oblatae adversus recentiores quosdam Scriptores Tollium, Huberum, Arnoldum & Observatorem Hallensem vindicabunt Wittenberg Martinus Schulz 1706
36128: Kruse, Johannes Nicolaus, uit Neofano-Hadelensis; Praeses: Wunderlich, Caspar Julius - Quaestionem moralem an honestae foeminae ad tuendam suam pudicitiam violentum interficere liceat stupratorem? Wittenberg viduae Gerdesianae 1714
67076: Kruseman, A. C. (introduction) - Jaarboekje voor de stad Haarlem 1847
65308: KRUSEMAN, N., - Kunst en Kritiek. Meester kritiek. Geen roman of novelle maar een satire. Uitsluitend voor Amsterdam geschreven; en, zonder zyne voorkennis opgedragen aan haren vyand Ds. H. de Veer, door Stella Oristorio di Frama (Nina Kruseman), (voor rekening van de Schryfster.
43548: Kruseman, A.C. - De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers 1806 tot 1814, Amsterdam 1889, 270 pag., geb., mooi exemplaar.
60751: Kruyff, Jan de; Joachim Oudaen; H. Calkoen; Kornelis Westerbaen Wz.; a.o. - Convolute of 13 printed and numerous manuscript Dutch 'Hekeldichten' (hackle poems) of around 1750, in part about freedom of press.
39208: Kubalski, N.A - Voyages entre la Baltique et la mer noire, Tours, Mame, 1854, 188 pag., geb. in Frans reliefbandje met gekleurde afbeelding in het midden en goudkleurig reliefversiering op de rug o.a. " Van Dieren à Anvers " .
36930: Kube, A.N. - Italian majolica XV- XVIII centuries State Hermitage Collection, Moskou Iskusstvo, 1976, 62 + 230 pag., ill., hardback with dustwrapper.
67695: KUENEN, A., - Friedrich Schleiermacher in de academische godsdienstoefening, den 22sten November 1868, herdacht
38212: Kuenen, Ph. H. ( inl.) - [ Teksten Waddensymposium 1949 ] Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap mei 1950, pp. 261-448, geïll. ( o.a. met grote kaart in kleurendruk ).
36690: Kuhler, W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland Leiden Sijthoff 1913
21226: Kuhn - Van zaad tot suiker. Mededelingen van Kon. Beetwortelzaad-cultuur Kuhn & Co NV, Naarden. Nrs. 1-12 ( 1936-1940 ) 197 pag., geb., geïll.
34391: Kuhn, Leonardus Henricus, uit Amsterdam - Specimen oeconomico-politicum inaugurale quo argumenta exhibentur ad rejiciendam vel ad commendandam industriae et mercaturae libertatem vulgo allata [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1835
16745: Kuijk, P.G. - De Zaanstreek. Uit haar verleden en heden, door P.G. Kuijk. Uitg. met medewerking K.v.K., Dept. Zaanstreek der My. van Nijverheid en V.V.V., 1923, 140 p.
29080: Kuijper, J - De plant in de historische stijlen en decoratieve kunst, Den Haag 1910, 207 pag., geb geïll. Goed exemplaar.
35270: Kuijper, Theodorus, uit Groningen - Responsio ad quaestionem a nobilissimo disciplinarum mathematicarum [....] 1836
1504: KUILE, G.J. TER - Geschiedkundige aanteekeningen ... idem. Facsimilé-herdruk, Hengelo-Arnhem 1974. Geb., geïll.
19304: Kuile, E.H. ter - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde Beschrijving. Deel III (foutief op titelpag. IV) Gelderland, 2e stuk: Kwartier van Zutfen.
3962: Kuiper, M.H. - Nakomelingen van Hindrik Heyes Kuiper en Renske Egberts. Overveen [1980], 132 p., geïll., met losse tabel.
64865: KUIPER, K., - Honden in woord en beeld. Plaatjes- album
16990: Kuipers, R. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo. Amsterdam: Querido, 1990.
54224: Kulenkamp, G. - Eerste en laatste aanhangzel tot voldingende verdediginge van het eenvoudig en waarachtig verhaal en tot overtuigende wederlegginge van de twe geschriften, onlangs door ds. Tyken uitgegeven, genaamd Brief aan den E. gewonen kerkenraad van Amsterdam en Eerste vervolg, enz. Ter beoordelinge opgedragen (...) aan (...) synodus van Noordholland (...) voor dewelke ds. Tyken ter verantwoordinge (...) geroepen word (...) opgestelt door Gerardus Kulenkamp, predikant te Amsterdam. Amsterdam, Jac. Loveringh, 1757.
33598: Kumsius, Fredericus, uit Gouda - Specimen juridicum inaugurale de jure defensionis necessariae [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1785
53524: Kunst, G.H. - Het regt van den burger beschermd tegen knevelarij en slinksche praktijken. Een boek tot heil van vorst en volk, Schiedam, G.H. Kunst, 1848.
66295: UTRECHTSCHEN KUNSTKRING, - Tentoonstelling der werken van en over J. Bellamy op den 11en maart 1886.
23698: Kunstle, K. - Ikonographie der Heiligen, Freiburg 1926, 606 pag., geb., geïll.
36366: Kunzius [Kunz], Petrus , uit Crotendorf en Hering, Johann Godofr. uit Dresden; Praeses: Schurzfleisch, Heinrich L. - Conradum Kauffungum vulgo Kuntz von Kauffungen, raptor principum Wittenberg Kreusig 1712
68964: KURENBERG, J. VON, - Fritz v. Holstein. Die Graue Eminenz.
32521: Kurtz, Gerdina Hendrika, uit Amsterdam - Willem III en Amsterdam 1683-1685. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1928
65156: KURTZ, G.H., - Haarlem in het rampjaar 1672
65228: KURTZ, G.H., - Gedenkboek, Wees- en Oudeliedenhuis der Evangelisch-Lutersche Gemeente te Haarlem 1738-1938.
61032: Küsel, Melchior I (1626-1681) after Baur, Johann Wilhelm (1607-1642) - The Canal Grande in Venice
34367: Kuyk, Johannes van, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de poenis pecuniariis jure civili sancitis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
68856: KUYK, W. JZN., - Kaartboek van Gelderland 1843.
65558: KUYK, JOHANNES VAN, UIT DELFT, - Lijst van Nederlanders, studenten te Orleans (1441-1602).
50050: Kuyper, J. - Wateringen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50051: Kuyper, J. - Wijngaarden (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50052: Kuyper, J. - Westmaas (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50053: Kuyper, J. - IJsselmonde (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50523: Kuyper, J. - Meerssen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49965: Kuyper, J. - Heerjansdam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49966: Kuyper, J. - Heicop (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50529: Kuyper, J. - Nieuwenhagen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50530: Kuyper, J. - Nieuwstadt (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50531: Kuyper, J. - Noordbeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50533: Kuyper, J. - Nuth (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50535: Kuyper, J. - St. Odilienberg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50536: Kuyper, J. - Ohé en Laak (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50389: Kuyper, J. - Wilnis (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50390: Kuyper, J. - Zegveld (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50392: Kuyper, J. - Abbekerk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50393: Kuyper, J. - Akersloot (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50394: Kuyper, J. - Alkmaar (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50395: Kuyper, J. - Alkmaar (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50396: Kuyper, J. - Andijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50397: Kuyper, J. - Ankeveen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50398: Kuyper, J. - Assendelft (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50399: Kuyper, J. - Avenhorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50400: Kuyper, J. - Barsingerhorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50401: Kuyper, J. - Beets (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50402: Kuyper, J. - Berkhout (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50403: Kuyper, J. - Blokker (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50404: Kuyper, J. - Bovenkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50385: Kuyper, J. - Vreeswijk (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50386: Kuyper, J. - Werkhoven (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50039: Kuyper, J. - Valkenburg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50040: Kuyper, J. - Vianen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49945: Kuyper, J. - Broek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49990: Kuyper, J. - Melissant (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49991: Kuyper, J. - Middelharnis (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49988: Kuyper, J. - Maasdam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49989: Kuyper, J. - Meerkerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50027: Kuyper, J. - Schipluiden (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50028: Kuyper, J. - Schoonhoven (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50029: Kuyper, J. - Schoonrewoerd (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49944: Kuyper, J. - Brandwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49942: Kuyper, J. - Den Bommel (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49943: Kuyper, J. - Boskoop (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49986: Kuyper, J. - Leijmuiden (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1865, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49987: Kuyper, J. - De Lier (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
62065: Kuyper, J. - Sassenheim (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50522: Kuyper, J. - Margraten (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50041: Kuyper, J. - Vier Polders (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50520: Kuyper, J. - Linne (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50506: Kuyper, J. - St. Geertruid (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50507: Kuyper, J. - Geul (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50509: Kuyper, J. - Gulpen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50510: Kuyper, J. - Heer (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50512: Kuyper, J. - Hulsberg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50513: Kuyper, J. - Hunsel (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50514: Kuyper, J. - Itteren (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50515: Kuyper, J. - Ittervoort (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50516: Kuyper, J. - Jabeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50517: Kuyper, J. - Kessel (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50518: Kuyper, J. - Klimmen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50519: Kuyper, J. - Limbricht (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50505: Kuyper, J. - Eijsden (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50472: Kuyper, J. - Weesperkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50473: Kuyper, J. - Wervershoof (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50474: Kuyper, J. - Westwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50475: Kuyper, J. - Westzaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50476: Kuyper, J. - Wieringen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50477: Kuyper, J. - Winkel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50478: Kuyper, J. - Wognum (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50479: Kuyper, J. - Wormer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50480: Kuyper, J. - Wormerveer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50481: Kuyper, J. - Wijdenes (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50483: Kuyper, J. - Zaandijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50484: Kuyper, J. - Zuid- en Noord Schermer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50485: Kuyper, J. - Zuid-Scharwoude (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50486: Kuyper, J. - Zwaag (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50487: Kuyper, J. - De Zijpe (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50488: Kuyper, J. - Ambij (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50489: Kuyper, J. - Amstenrade (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50490: Kuyper, J. - Baexem (provincie Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50491: Kuyper, J. - Beek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50492: Kuyper, J. - Belfeld (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50493: Kuyper, J. - Bemelen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50494: Kuyper, J. - Berg en Terblijt (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50495: Kuyper, J. - Bingelrade (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50496: Kuyper, J. - Bocholtz (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50497: Kuyper, J. - Borgharen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50498: Kuyper, J. - Born (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50499: Kuyper, J. - Broekhuizen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50501: Kuyper, J. - Bunde (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50502: Kuyper, J. - Cadier (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50503: Kuyper, J. - Elsloo (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50504: Kuyper, J. - Eygelshoven (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50327: Kuyper, J. - Kampen (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50318: Kuyper, J. - Diepenveen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50319: Kuyper, J. - Genemuiden (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50320: Kuyper, J. - Grafhorst (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50321: Kuyper, J. - Gramsbergen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50322: Kuyper, J. - Den Ham (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50323: Kuyper, J. - Hardenbergh (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50324: Kuyper, J. - Ambt Hardenbergh (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50325: Kuyper, J. - Holten (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50326: Kuyper, J. - Heino (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50471: Kuyper, J. - Weesp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50466: Kuyper, J. - Venhuizen en Hem (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50467: Kuyper, J. - Vlieland (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50468: Kuyper, J. - Warder (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50469: Kuyper, J. - Warmenhuizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50470: Kuyper, J. - Watergraafsmeer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50464: Kuyper, J. - Urk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50465: Kuyper, J. - Ursem (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50426: Kuyper, J. - Krommenie (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50427: Kuyper, J. - Kwadijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50428: Kuyper, J. - Limmen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50429: Kuyper, J. - St. Maarten (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50430: Kuyper, J. - Marken (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50431: Kuyper, J. - Medemblik (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50432: Kuyper, J. - Middelie (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50433: Kuyper, J. - Midwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50434: Kuyper, J. - Muiden (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50435: Kuyper, J. - Nederhorst-den-Berg (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50436: Kuyper, J. - Nibbixwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50437: Kuyper, J. - Nieuwendam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50438: Kuyper, J. - Nieuwe-Niedorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50439: Kuyper, J. - Noord-Scharwoude (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50440: Kuyper, J. - Obdam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50441: Kuyper, J. - Oosthuizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50442: Kuyper, J. - Oostzaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50443: Kuyper, J. - Opmeer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50444: Kuyper, J. - Opperdoes (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50445: Kuyper, J. - Oterleek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50446: Kuyper, J. - Oudedijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50447: Kuyper, J. - Oude-Niedorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50448: Kuyper, J. - Oudkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50449: Kuyper, J. - Oudorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50450: Kuyper, J. - St. Pancras (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50451: Kuyper, J. - Petten (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50452: Kuyper, J. - Ransdorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50453: Kuyper, J. - De Rijp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50454: Kuyper, J. - Schagen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50455: Kuyper, J. - Schellinkhout (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50456: Kuyper, J. - Zuid- en Noord Schermer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50457: Kuyper, J. - Schermerhorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50458: Kuyper, J. - Sloten (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50459: Kuyper, J. - Spanbroek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50460: Kuyper, J. - Sijbekarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50461: Kuyper, J. - Twisk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50462: Kuyper, J. - Uitgeest (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50463: Kuyper, J. - Uithoorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50417: Kuyper, J. - Hensbroek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50418: Kuyper, J. - Hoogkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50419: Kuyper, J. - Hoogwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50420: Kuyper, J. - Hoorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50421: Kuyper, J. - Hoorn (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50422: Kuyper, J. - Jisp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50423: Kuyper, J. - Katwoude (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50424: Kuyper, J. - Koedijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50425: Kuyper, J. - Koog aan de Zaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49974: Kuyper, J. - Hoornaar (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50415: Kuyper, J. - Harenkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50416: Kuyper, J. - Heer-Hugowaard (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50413: Kuyper, J. - Graft (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50414: Kuyper, J. - Grootebroek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50317: Kuyper, J. - Deventer (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49933: Kuyper, J. - Berkenwoude (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49934: Kuyper, J. - Oud-Beijerland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49935: Kuyper, J. - Nieuw-Beijerland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50541: Kuyper, J. - Rimburg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50542: Kuyper, J. - Roggel (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49940: Kuyper, J. - Hoog Blokland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49941: Kuyper, J. - Bodegraven (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50312: Kuyper, J. - Blokzijl (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50047: Kuyper, J. - Waarder (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50557: Kuyper, J. - Ulestraten (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50558: Kuyper, J. - Urmond (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49950: Kuyper, J. - Everdingen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49951: Kuyper, J. - Geervliet (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49952: Kuyper, J. - Giessendam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49953: Kuyper, J. - Giessen Nieuwkerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49897: Kuyper, J. - Ittervoort (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49898: Kuyper, J. - Wijlre (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49901: Kuyper, J. - Wehl (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49903: Kuyper, J. - Wisch (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50302: Kuyper, J. - Ruinerwold (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50304: Kuyper, J. - Vledder (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49961: Kuyper, J. - Hagestein (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49962: Kuyper, J. - Hardinxveld (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49963: Kuyper, J. - Hazerswoude (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49939: Kuyper, J. - Bleskensgraaf en Hofwegen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49896: Kuyper, J. - Eemnes (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49917: Kuyper, J. - Dordrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49918: Kuyper, J. - Ter Aar (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49913: Kuyper, J. - 's Graveland (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49914: Kuyper, J. - Huizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49915: Kuyper, J. - Veldhuizen (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49916: Kuyper, J. - Haarzuilens (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50307: Kuyper, J. - Almelo (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50308: Kuyper, J. - Ambt Almelo (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50526: Kuyper, J. - Mheer (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50527: Kuyper, J. - Munstergeleen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50528: Kuyper, J. - Neeritter (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
65906: Kuyper, J. - Ginneken (Breda) (prov. Noord-Brabant).
68530: KUYPER, J, - Kaart van Friesland ontworpen en getekend door J. Kuyper
68563: KUYPER, H.S.S., - Hendrik Hudson in Hollands dienst.
50014: Kuyper, J. - Oudshoorn (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50015: Kuyper, J. - Papekop (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50016: Kuyper, J. - Pernis (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50017: Kuyper, J. - Peursum (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50018: Kuyper, J. - Piershil (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50019: Kuyper, J. - Puttershoek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50020: Kuyper, J. - Pijnacker (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm. lichte vlekken
50021: Kuyper, J. - Rhoon (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50022: Kuyper, J. - Rietveld (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50023: Kuyper, J. - Rijnsaterwoude (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50024: Kuyper, J. - Rijnsburg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50025: Kuyper, J. - Schelluinen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50026: Kuyper, J. - Schiebroek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50054: Kuyper, J. - Zevenhoven (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50055: Kuyper, J. - Zevenhuizen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50056: Kuyper, J. - Zuidland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50057: Kuyper, J. - Zwartewaal (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50058: Kuyper, J. - Zwammerdam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50059: Kuyper, J. - Schoondijke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50060: Kuyper, J. - Rilland en Maire (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50061: Kuyper, J. - Renesse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50062: Kuyper, J. - Zuidzande (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50063: Kuyper, J. - 's Gravenpolder (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50064: Kuyper, J. - Overslag (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50065: Kuyper, J. - Poortvliet (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50066: Kuyper, J. - St. Anna-ter-Muiden (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50067: Kuyper, J. - Schore (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50068: Kuyper, J. - Serooskerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50069: Kuyper, J. - St. Jan Steen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50070: Kuyper, J. - Stavenisse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50071: Kuyper, J. - Fort-Bath (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50072: Kuyper, J. - Tholen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50073: Kuyper, J. - Waarde (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50074: Kuyper, J. - Aagtekerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm. Gebruind.
50075: Kuyper, J. - Biggekerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50076: Kuyper, J. - Burgh (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50077: Kuyper, J. - Colijnsplaat (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50078: Kuyper, J. - Duivendijke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50079: Kuyper, J. - Grijpskerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50080: Kuyper, J. - Ellewoutsdijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50081: Kuyper, J. - Eede (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50082: Kuyper, J. - Heille (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50083: Kuyper, J. - 's Heerenhoek (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50084: Kuyper, J. - 's Heer Abtskerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50085: Kuyper, J. - Haamstede (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50086: Kuyper, J. - Ouwerkerk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50087: Kuyper, J. - Veere (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50088: Kuyper, J. - Philippine (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50089: Kuyper, J. - Oudelande (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50090: Kuyper, J. - Oosterland (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50091: Kuyper, J. - Nisse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50092: Kuyper, J. - Nieuwerkerk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50093: Kuyper, J. - Kerkwerve (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50094: Kuyper, J. - Kats (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50095: Kuyper, J. - Kattendijke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50096: Kuyper, J. - Kadzand [Cadzand] (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50097: Kuyper, J. - Hoofdplaat (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50098: Kuyper, J. - Hoek (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50099: Kuyper, J. - Hoedekenskerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50100: Kuyper, J. - Hengstdijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50101: Kuyper, J. - Heinkenszand (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50102: Kuyper, J. - Aardenburg (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50103: Kuyper, J. - Arnemuiden (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50104: Kuyper, J. - Baarland (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50105: Kuyper, J. - Biervliet (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50106: Kuyper, J. - Bommenede (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50107: Kuyper, J. - Borssele (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50108: Kuyper, J. - Boschkapelle (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50109: Kuyper, J. - Breskens (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50110: Kuyper, J. - Bruinisse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50111: Kuyper, J. - Brouwershaven (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50112: Kuyper, J. - Clinge (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50113: Kuyper, J. - Domburg (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50114: Kuyper, J. - Dreischor (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50115: Kuyper, J. - Driewegen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50116: Kuyper, J. - Elkerzee (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50118: Kuyper, J. - Goes (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50119: Kuyper, J. - Graauw en Langendijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50117: Kuyper, J. - Ellemeet (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50120: Kuyper, J. - Groede (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50121: Kuyper, J. - 's Heer Arendskerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50122: Kuyper, J. - Hontenisse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50123: Kuyper, J. - Hulst (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50124: Kuyper, J. - Kapelle (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50125: Kuyper, J. - Koewacht (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50126: Kuyper, J. - Kerkewerve (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50127: Kuyper, J. - Kortgene (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50128: Kuyper, J. - Koudekerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50129: Kuyper, J. - Krabbendijke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50130: Kuyper, J. - Kruiningen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50131: Kuyper, J. - St. Kruis (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50132: Kuyper, J. - St. Laurens (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50133: Kuyper, J. - St. Maartensdijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50134: Kuyper, J. - Meliskerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50135: Kuyper, J. - Middelburg (stadsplattegrond). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50136: Kuyper, J. - Middelburg (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50137: Kuyper, J. - Nieuwvliet (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50138: Kuyper, J. - Noordwelle (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50139: Kuyper, J. - Oostburg (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50140: Kuyper, J. - Oost- en Westsouburg (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50141: Kuyper, J. - Oostkapelle (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50142: Kuyper, J. - Ossenisse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50143: Kuyper, J. - Oud-Vosmeer (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50144: Kuyper, J. - Schoonkerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50145: Kuyper, J. - Ovezand (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50146: Kuyper, J. - St. Philipsland (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50147: Kuyper, J. - Retranchement (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50148: Kuyper, J. - Ritthem (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 19x22 cm.
50149: Kuyper, J. - Sas van Gent (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50150: Kuyper, J. - Scherpenisse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50151: Kuyper, J. - Sluis (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50152: Kuyper, J. - Stoppeldijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50153: Kuyper, J. - Vlissingen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50154: Kuyper, J. - Vrouwepolder (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50155: Kuyper, J. - Waterland Kerkje (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50157: Kuyper, J. - Westdorpe (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50158: Kuyper, J. - Westkapelle (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50159: Kuyper, J. - Wissekerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50160: Kuyper, J. - Wolphaartsdijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50161: Kuyper, J. - IJerseke [Ierseke] (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50162: Kuyper, J. - IJzendijke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50163: Kuyper, J. - Zaamslag (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50164: Kuyper, J. - Zoutelande (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50165: Kuyper, J. - Zuiddorpe (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50166: Kuyper, J. - Zwijndrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50169: Kuyper, J. - Westmaas (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50170: Kuyper, J. - Wateringen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50171: Kuyper, J. - Vrijenban + Waarder (aan elkaar) (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50172: Kuyper, J. - Voorschoten (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50173: Kuyper, J. - Voorhout (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50174: Kuyper, J. - Voorburg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50175: Kuyper, J. - Vlaardinger Ambacht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50176: Kuyper, J. - Vlaardingen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50177: Kuyper, J. - Veur (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50178: Kuyper, J. - Stompwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50179: Kuyper, J. - Spijkenisse (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50180: Kuyper, J. - Sluipwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50181: Kuyper, J. - Sliedrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50184: Kuyper, J. - Rozenburg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50186: Kuyper, J. - Rockanje (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50187: Kuyper, J. - Ridderkerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50188: Kuyper, J. - Reeuwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50189: Kuyper, J. - Poortugaal (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50190: Kuyper, J. - Papendrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50191: Kuyper, J. - Overschie (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50192: Kuyper, J. - Oostvoorne (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50194: Kuyper, J. - Noordwijkerhout (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50197: Kuyper, J. - Nieuw Lekkerland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50198: Kuyper, J. - Nieuw-Helvoet (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50199: Kuyper, J. - Nieuwe Tonge (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50200: Kuyper, J. - Naaldwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50201: Kuyper, J. - Monster (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50202: Kuyper, J. - Molenaarsgraaf (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50203: Kuyper, J. - Maassluis (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50204: Kuyper, J. - Maasland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50205: Kuyper, J. - Lisse (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50206: Kuyper, J. - Leiderdorp (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50209: Kuyper, J. - Kethel en Spaland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50210: Kuyper, J. - Hof van Delft (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50212: Kuyper, J. - Hillegersberg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50213: Kuyper, J. - Hendrik-Ido-Ambacht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50214: Kuyper, J. - Haastrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50215: Kuyper, J. - Lindt (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50216: Kuyper, J. - 's Gravesande (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50219: Kuyper, J. - Dubbeldam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50220: Kuyper, J. - Dordrecht (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50221: Kuyper, J. - Delfshaven (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50223: Kuyper, J. - Brielle (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50224: Kuyper, J. - Brielle (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50225: Kuyper, J. - Alkemade (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50226: Kuyper, J. - Schoterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50227: Kuyper, J. - Provincie Friesland. Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50238: Kuyper, J. - Delfzijl (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50259: Kuyper, J. - Doniawerstal (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50411: Kuyper, J. - Egmond-Binnen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50412: Kuyper, J. - Enkhuizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50405: Kuyper, J. - Broek op Langedijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50406: Kuyper, J. - Bussum (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm. Boorgaten an de bovenzijde.
50407: Kuyper, J. - Callantsoog (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50408: Kuyper, J. - Diemen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50409: Kuyper, J. - Edam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50410: Kuyper, J. - Egmond-aan-Zee (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50548: Kuyper, J. - Schinnen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50549: Kuyper, J. - Schinveld (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49938: Kuyper, J. - Bleiswijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49996: Kuyper, J. - Nieuwenhoorn (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49997: Kuyper, J. - Nieuwerkerk op den IJssel (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49998: Kuyper, J. - Nieuwkoop (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50044: Kuyper, J. - Woerden (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50045: Kuyper, J. - Woubrugge (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49931: Kuyper, J. - Berg-Ambacht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49932: Kuyper, J. - Berkel en Rodenrijs (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50539: Kuyper, J. - St. Pieter (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50540: Kuyper, J. - Posterholt (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50537: Kuyper, J. - Oud Valkenburg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50538: Kuyper, J. - Oud-Vroenhoven (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50387: Kuyper, J. - Westbroek (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50388: Kuyper, J. - Willeskop (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49964: Kuyper, J. - Heenvliet (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50313: Kuyper, J. - Dalfsen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50380: Kuyper, J. - Schalwijk (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50381: Kuyper, J. - Snelrewaard (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50377: Kuyper, J. - Oudenrhijn (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50378: Kuyper, J. - Polsbroek (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50379: Kuyper, J. - Renswoude (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49967: Kuyper, J. - Heinenoord (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50036: Kuyper, J. - Streefkerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49928: Kuyper, J. - Asperen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49929: Kuyper, J. - Barwoutswaarder (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50049: Kuyper, J. - Noord-Waddinxveen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50543: Kuyper, J. - Roosteren (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50545: Kuyper, J. - Schaesberg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50551: Kuyper, J. - Slenaken (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49946: Kuyper, J. - Charlois (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49985: Kuyper, J. - Lexmond (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49960: Kuyper, J. - 's Gravendeel (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49904: Kuyper, J. - Buiksloot (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49905: Kuyper, J. - Broek in Waterland (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49907: Kuyper, J. - Purmerende (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49908: Kuyper, J. - Ilpendam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50292: Kuyper, J. - Provincie Drenthe. Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50293: Kuyper, J. - Beilen (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50294: Kuyper, J. - Borger (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50296: Kuyper, J. - Havelte (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50297: Kuyper, J. - Norg (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
68686: Kuyper, J. - Gameren (prov.Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas ca. 1868, 17x22 cm.
50554: Kuyper, J. - Stein (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50555: Kuyper, J. - Strucht (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50556: Kuyper, J. - Ubach over Worms (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49909: Kuyper, J. - Monnickendam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49910: Kuyper, J. - Landsmeer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49911: Kuyper, J. - Nieuwendam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49912: Kuyper, J. - Wieringerwaard (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50042: Kuyper, J. - Vlist (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50043: Kuyper, J. - Willige Langerak (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50373: Kuyper, J. - Maarsseveen (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50374: Kuyper, J. - Maartensdijk (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50371: Kuyper, J. - Lopik (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50372: Kuyper, J. - Maarn (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50547: Kuyper, J. - Schin op Geul (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50033: Kuyper, J. - Stein (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50034: Kuyper, J. - Stellendam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50309: Kuyper, J. - Avereest (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50310: Kuyper, J. - Bathmen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50311: Kuyper, J. - Blankenham (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50560: Kuyper, J. - Vlodrop (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50561: Kuyper, J. - Wittem (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50562: Kuyper, J. - Wijlre (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50035: Kuyper, J. - Stolwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50329: Kuyper, J. - Kuinre (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50330: Kuyper, J. - Markelo (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50331: Kuyper, J. - Nieuw-Leusen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50332: Kuyper, J. - Oldemarkt (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50333: Kuyper, J. - Oldenzaal (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50334: Kuyper, J. - Oldenzaal (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50335: Kuyper, J. - Ambt Ommen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50336: Kuyper, J. - Ommen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50337: Kuyper, J. - Ootmarsum (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50339: Kuyper, J. - Steenwijk (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50341: Kuyper, J. - Ambt Vollenhove (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50342: Kuyper, J. - Vollenhove (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50343: Kuyper, J. - Vriezenveen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50345: Kuyper, J. - Wanneperveen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50346: Kuyper, J. - Wierden (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50347: Kuyper, J. - Wilsum (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50348: Kuyper, J. - IJsselmuiden (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50349: Kuyper, J. - Zalk en Veecaten (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50350: Kuyper, J. - Zwartsluis (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50351: Kuyper, J. - Staphorst (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50352: Kuyper, J. - Apeldoorn, kadastrale gemeente Beekbergen (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50353: Kuyper, J. - Ede, kadastrale gemeente Otterlo (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50354: Kuyper, J. - Herwijnen (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50356: Kuyper, J. - IJzendoorn (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50358: Kuyper, J. - Zuilichem (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50360: Kuyper, J. - Achttienhoven (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50361: Kuyper, J. - Amerongen (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50362: Kuyper, J. - Benschop (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50363: Kuyper, J. - Bunschoten (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50364: Kuyper, J. - Cothen (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50365: Kuyper, J. - Hoenkoop (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50002: Kuyper, J. - Noordeloos (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50003: Kuyper, J. - Nootdorp (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50004: Kuyper, J. - Numansdorp (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50006: Kuyper, J. - Ooltgensplaat (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50007: Kuyper, J. - Ottoland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50008: Kuyper, J. - Ouddorp (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50009: Kuyper, J. - Oudenhoorn (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50010: Kuyper, J. - Ouderkerk aan den IJssel (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50011: Kuyper, J. - Oude Tonge (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50012: Kuyper, J. - Nieuwe Tonge (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50013: Kuyper, J. - Oudewater (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49930: Kuyper, J. - Benthuizen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49955: Kuyper, J. - Gorinchem (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49956: Kuyper, J. - Gouda (n.2: plattegrond der stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, min 17x22 cm.
49957: Kuyper, J. - Gouderak (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49954: Kuyper, J. - Goedereede (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49980: Kuyper, J. - Krimpen op de Lek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49975: Kuyper, J. - Katendrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49976: Kuyper, J. - Katwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49977: Kuyper, J. - Kedichem (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49978: Kuyper, J. - Klaaswaal (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
8698: Kuyper Gtz, Hendrik (vert.); Joseph Marius Babo - De beloonde moederliefde, of De gevolgen eener nuttige opvoeding. Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1815.
49981: Kuyper, J. - Langerak (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49982: Kuyper, J. - Lange Ruige Weide (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49983: Kuyper, J. - Leerbroek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49984: Kuyper, J. - Lekkerkerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49979: Kuyper, J. - Koudekerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50314: Kuyper, J. - Deventer (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50315: Kuyper, J. - Giethoorn (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50316: Kuyper, J. - Diepenheim (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49994: Kuyper, J. - Moordrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49995: Kuyper, J. - Mijnsheerenland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49992: Kuyper, J. - Moercapelle (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49993: Kuyper, J. - Molenaarsgraaf (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50375: Kuyper, J. - Montfoort (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50376: Kuyper, J. - Odijk (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49949: Kuyper, J. - Dirksland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
69674: Kuyper, J. - Pannerden (prov.Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas ca. 1867, 25x19 cm.folded, hand coloured boundary.
50524: Kuyper, J. - Merkelbeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50525: Kuyper, J. - Mesch (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50563: Kuyper, J. - Wijnandsrade (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50328: Kuyper, J. - Kamperveen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50156: Kuyper, J. - Wemeldingen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49973: Kuyper, J. - Heukelom (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50553: Kuyper, J. - Stamproij (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50300: Kuyper, J. - Rolde (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50301: Kuyper, J. - Ruinen (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50298: Kuyper, J. - Oosterhesselen (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50299: Kuyper, J. - Roden (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50546: Kuyper, J. - Schimmert (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49921: Kuyper, J. - Oud-Alblas (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49922: Kuyper, J. - Alblasserdam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49919: Kuyper, J. - Aarlanderveen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49920: Kuyper, J. - Abbenbroek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50000: Kuyper, J. - Nieuwpoort (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50001: Kuyper, J. - Nieuwveen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49999: Kuyper, J. - Nieuwland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49968: Kuyper, J. - Hekelingen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50305: Kuyper, J. - Westerbork (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50306: Kuyper, J. - De Wijk (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
64456: KUYPER, W., - The Triumphant Entry of Renaissance architecture into the Netherlands. The Joyeuse Entrée of Philip of Spain into Antwerp in 1549. Rennaissance and Mannerist architecture in the Low Countries from 1530 to 1630.
49972: Kuyper, J. - Herkingen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49969: Kuyper, J. - Hekendorp (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49970: Kuyper, J. - Nieuw-Hellevoet (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49971: Kuyper, J. - Hellevoetsluis (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
64167: KUYPER, J., - Kaart van Drenthe, ontworpen en getekend door J. Kuyper
50366: Kuyper, J. - Jaarsveld (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50367: Kuyper, J. - Kamerik (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50368: Kuyper, J. - Laag Nieuwkoop (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50369: Kuyper, J. - Langbroek (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50370: Kuyper, J. - Linschoten (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49936: Kuyper, J. - Zuid-Beijerland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49937: Kuyper, J. - Bergschenhoek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50382: Kuyper, J. - Stoutenburg (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50383: Kuyper, J. - Tienhoven (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50384: Kuyper, J. - Tull en 't Waal (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50030: Kuyper, J. - Soeterwoude [Zoeterwoude] (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50031: Kuyper, J. - Sommelsdijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50032: Kuyper, J. - Stad aan 't Haringvliet (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49926: Kuyper, J. - Ammerstol (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49927: Kuyper, J. - Arkel (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49923: Kuyper, J. - Ameide (Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49924: Kuyper, J. - Groot-Ammers (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49958: Kuyper, J. - Goudriaan (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49959: Kuyper, J. - Goudswaard (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50037: Kuyper, J. - Strijen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50038: Kuyper, J. - Tienhoven (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50046: Kuyper, J. - Vrijenban (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
63732: Kuyper, J. - Haarlem (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas ca. 1868, 17x22 cm.
16829: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland, naar officieele bronnen bewerkt. Zevende deel, Friesland. Leeuwarden, H. Suringar, [ca. 1865-1868].
69557: KUYS, J., - Drostambt en schoutambt. De Gelderse ambtsorganisatie in het kwartier van Zutphen (ca. 1200-1543).
69555: KUYS, J., - De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543).
19248: Kwakenberg, R.J. - Historie van stad en lande, afl. 1 t/m 5 (pp. 1 - 160).
4078: Kwartieren - Kwartieren Pieter Loopuyt, geb. Oosterbeek 1859, 1 blad (uit Roelants, Schiedam).
4430: Kwartieren - Kwartieren B.J. Pielat van Bulderen, geb. Schiedam 1755, 1 blad (uit Roelants, Schiedam).
4708: Kwartieren - 64 kwartieren van A.C., H.Ph., G.Th.A. en R. baron Snouckaert van Schauburg. Een blad plano, 62x110 cm.
5826: Kwartierstaat - Kwartierstaat mr. Meyndert Merens (1622-1681) gehuwd met Brigitta de Groot, tekening, groot blad plano
2850: ZEEUWS KWARTIERSTATENBOEK - Zeeuws kwartierstatenboek. Deel 1 t/m 5. Kapelle 1981-1996, prijs per deel:
19518: Kwartierstatenboek - Kwartierstatenboek 2000. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het jaar 2000. Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
67414: KWAST, J.A., - Feestmarsch ter gelegenheid van den verjaardag van Z.M. Willem III. Koning der Nederlanden voor piano gecomponeerd door J.A. Kwast Jr.
8703: Kweekschool - Kweekschool des vernufts, behelzende verscheiden ernstige, boertige, satyrike en leerzame stoffen, in rym en onrym, door het genootschap Non ut voluimus, sed ut potuimus. Rotterdam, Abraham Bothall, 1763. [1 van 2 delen]
33242: Kymmell, Janus Tiemen, uit Smilde - Specimen juridicum inaugurale, continens observationes ninnullas ad locum juris patrii hodierni de actis status civilis [...] Groningen J.B. Wolters 1841
33244: Kymmell, Coenradus Gualterus Ellents, uit Roden - Disputatio iuridica inauguralis, de iure reali eiusque ambitu latius patente quam vulgo putatur [...] Groningen J.J. Homkes 1820
38334: Laan, K. ter - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, 's- Gravenhage 1950, 332 pag., geb., met stofomslag.
23152: LAAN, VAN DER; BENDT, BLOM, BENTINK, WATWEIDE - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met ca. 20 losse blaadjes met versjes en tekeningen, daterend uit de jaren 1836-1845, van Maria (Mietje) van der Laan.
7994: LAAN, P.H.J. VAN DER - Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400.
47208: Laan, R., - Wessanen's Koninglijke Fabrieken, eertijds Wessanen & Laan, Wormerveer, 1765-1940, Wormerveer 1940, 140 pag.
69102: LAANSTRA, W., - Cornelis Springer. Geschilderde Steden
34417: Laar, Adolf Robbert van de, uit Gendringen - Landnationalisatie. Beoordeling van de voor- en tegen Landnationalisatie aangevoerde gronden Utrecht de Kruyff 1895
68236: LAAR, J. J. VAN, - J. D. van der Waals. [Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen.] Written portrait.
58424: Laarhoven, J.C.T.M. van (red.), - Herman Heyenbrock. Schilder van de arbeid 1871-1948, Zutphen 1982, 64 pag., geïll.
4280: Laars, T. van der - Stamboom van H.K.H. Juliana ... aanvangende met H.D.H. Juliana gravin van Stolberg, uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van H.M. Koningin Wilhelmina ... 1926 ... als premie-uitgave van N.R.C., De Nieuwe Courant en Het Vaderland. Groot blad, kleur.
58951: Laars, T. van der, - Stamboom van H.K.H. Juliana ... aanvangende met H.D.H. Juliana gravin van Stolberg, uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van H.M. Koningin Wilhelmina ... 1926 ... als premie-uitgave van N.R.C., De Nieuwe Courant en Het Vaderland. Chromolithografie, 50x35cm.
1552: LAARS, T. VAN DER - Oranje-kalender voor het jaar onzes heeren 1898, uitgegeven door Het Nieuws van den Dag. Amsterdam: J.L. Beijers en J. Funke, [1897]. 16 p., los, met gaatjes voor touwtjes.
4082: Laband, P. - Les droits de la maison ducale et princière de Looz et Corswarem, à la succession au Fidéicommis Princier de Rheina-Wolbeck. Brussel 1912, 81 p., met tabel.
57062: Lacantius, L. Caelius Firmianus; - Divinarum Institutionum [17e eeuw].
1558: LACEULLE-VAN DE KERK, H.J. - De Haarlemse drukkers en boekverkopers van 1540 tot 1600. 's-Gravenhage 1951. Geïll., 443 p.
66367: LACROIX, ALBERT; FRANCOIS VAN MEENEN, - Notices historique et bibliographique sur Philippe de Marnix [Marnix van St. Aldegonde]
65911: LADEVEZE, F., - Cours de coup du tailleur de Paris ou art d'apprendre a couper et confectionner les habits d'apres le systeme actuel de mesurage par F. Ladeveze et Clair Ladeveze fils dessinateur, La Fee Parisienne, methode de coupe pour couturieres ou art d'apprendre a couper et confectionner les robes et confections pour dames et fillettes d'apres le systeme actuel de mesurage
33558: Laer, Leopoldus Hermanus van de, uit Herk - Dissertatio medica inauguralis de pleuritide vera [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1817
32237: Laer, Rutgerus Janus toe, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis ad locum codicis civilis de emtione venditione [...] [Amsterdam] [A. Zweesaardt] 1828
35014: Laer, Abrahamus van, uit Zwolle - Quaestiones juris inaugurales Groningen R.J. Schierbeek 1863
69764: LAFEBRE, H., - De Liemerse overlaat. Exponent van de rivierbeheersing 1800 - 1850.
25046: Lafiteau, J.F. - De zeden der wilden van Amerika,
7462: [Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.)]; August Lafontaine - De toets der trouw, of De dwaalingen. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Willem Holtrop, 1806.
68687: LAFONTAINE, AUGUST, - De strijd met de betrekkingen of de onbekende (part III)
65082: LAFONTAINE, A., - De bekentenis aan het graf. Met platen. Eerste deel
52929: Chaveau-Lagarde - Rechtsgeleerd advijs in de zaak van den heer Menu, associé van een Fransch kantoor binnen Amsterdam gevestigd, met betrekking tot de mishandelingen welke hij op den 8sten Januarij 1822 binnen Amsterdam, van de heeren Tomasachi, Van Hemert en Van Swinden heeft moeten ondergaan, door den ridder Chaveau-Lagarde, advocaat voor den Raad des Konings en voor het Hof van Cassatie, verdediger van wijlen Maria Antoinetta, koningin van Frankrijk. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
23932: Lage de Chaillou, baron de, a.o. - Noveau traité des Chasses à courre et à tir, vol. I, chasses a tir, Paris, n.y., 478 pag., blue linen, illustrated.
65717: LAGENDAAL JANSZOON, J., - De vryheid in den hemel, op het verjaarfeest van Apollo en Diana. In heldendicht door J. Lagendaal Janszoon. Om achter "Nederland op den Throon, &c." door den zelven berymt, te kunnen geplaatst worden.
32423: Läger, Johannes Diederich - De iure connagii [...] Vom Recht der Jungferschafft [...] Jena Bernh. Heller 1747
43128: Lairesse, Gerard de - Les principes du dessein ou methode courte et facile pour aprendre cet art en peu de tems. Amsterdam, M.CH. le Cene, 1729.
60949: Lairesse, G. de; J.J. van den Aveele - De LXIIII Geslacht Wapenen van de Prins van Oraenjen etc. en de Wapenen der 7 Vereenigde Nederlanden met hare Steden etc.
66498: LAKERVELD, A., - Aan de oever van iets staan.
50931: Lallemand, Charles - Tunis et ses environs, texte et dessins d'apres nature. Nouvelle edition. Paris, Quantin, 1892.
47330: Lallemand, - Nouveau plan de Paris ou guide des etrangers. Paris, Lallemand, rue Serpente 35 [1862], grote uitvouwbare kaart in rood omslag.
35074: Lamaison, Joannes Laurentius Michael Cornelius, uit Heenvliet - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaedam de successione ab intestato. Leiden Hazenberg 1839
65571: LAMAISON, L.J., - Ter echt-verbindtenis van mijnen veel geachten broeder johannes Lamaison en jonkvrouwe Cornelia Graafland, vrijvrouwe van Heenvliet en Koolwijks-polder gevierd den 3den van Hooimaand 1808
67326: LAMAN, P., LAMAN, W., - Ordonnantie omtrent het dragen van de rouw.
34282: Laman Trip, Wilhelmus, uit Hoogezand - Specimen juridicum inaugurale de hereditatisd divisione, secundum jus hodiernum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
47536: Lamant, H., - La maison de Damas, ducs et pairs de France, z.pl., 1977, 353 pag., geïll.
47582: Lamartine, A. de, - Histoire de la Turquie, volume I t/m IV, Paris 1855, 378+427+412+405 pag.
33630: Lambergen, Tiberius Antonius - Oratio inauguralis exhibens encomia botanices ejusque in re medica utilitatem singularem [...] Groningen Nicolaus Jacobus Crans 1754
69747: LAMBERT, A.M., - Making of the Dutch Landscape: Historical Geography of the Netherlands
24724: Lambert, Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, marquise de - Oeuvres. Rassemblées pour la premières fois. On y a joint diverses pièces qui n’ont point encore paru, avec un abrégé de sa vie. Amsterdam, au dépens de la Compagnie, 1747.
32197: Lamers, G.H. - Wat al en niet anders werd. Groningen J.B. Wolters 1899
32567: Lamers, G.H. - De godsdienst als voorwerp van wijsgeerig onderzoek. Groningen P. Noordhoff 1883
32287: Lamers, G.H. - Het probleem des lijdens. Woord gesproken ter gedachtenis van prof. dr. H.G. Kleyn (7 november 1859 - 11 juli 1896) 1896
32425: Lamm, Johann Georg - Tractatio de bonis alienatis cameralibus, praesertim emtitiis ac in feudum concessis [...] Weimar H. Hoffmann 1753
32131: Lammers van Toorenburg, Hendrik Cornelis, uit Meester Cornelis (Java) - Iets over bedreigingen. [...] Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1879
64892: LAMMERTS, J., - Barringe Erve
15490: Lancel, J.P. - De kleine reiziger door ons vaderland, en onzer buitenlandsche bezittingen. Leiden: Noothoven van Goor, [ca. 1870].
33664: Land, J.P.N. - De hoofdstad zetel van hooger onderwijs. Feestrede bij het 240jarig bestaan van het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
56502: Land, J.P.N., - The principles of Hebrew Grammar. Translated from the Dutch by R. Lane Poole, London 1876.
31967: Land, Joannes Petrus Nicolaus, uit Delft - Disputatio de carmine Jacobi Gen. XLIX [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1857
36542: Land, N.K.F. - Ons moderne privaatrecht, redevoering ..... Haarlem Bohn 1887
35156: Land, J.P.N. - Feestrede bij het 240-jarig bestaan van het Athenaeum Illustre 1872
32213: Lande, Jacobus Fredericus van de, uit Groningen - Specimen iuridicum inaugurale, de molendinis aquam in vicina praedia derivantibus iuste prohibendis [...] Groningen J.J. Homkes 1812
28906: Landon, C.P. - Vies et oeuvres des peintres les plus celebres de toutes les ecoles... 2 volumes, Paris 1809: Oeuvre du Poussin.
60968: Landry, Denis (1666-1713) [?] - The Annunciation
32129: Landry, Samuel Franciscus, uit Demerary (Guyana) - Dissertatio juridica inauguralis, de querela infficiosae donationis ejusque effectu [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
57442: Landtsheer, G.J. de (Ned. versie) / G.E. Ferrari; - Het brevarium Grimani. Een reproduktie van het verluchte handschrift uit de verzameling van de Sint-Marcusbibliotheek te Venetie, Brussel 1977,.
8171: Landwehr, J. [Hooghe, Romeyn de (1645-1708)] - Splendid Ceremonies. State entries and royal funerals in the Low Countries 1515 - 1791. A bibliography. Nieuwkoop en Leiden 1971, geb., geïll.
15492: Lane, Mrs. John - Kitwyk. Londen-New York: John Lane, 1903.
17045: Lang, A. - Books an Bookmen. A new edition. London/ New York: Longmans, Green, & Co,. 1892.
19294: Langedijk, H. - Stamboom van de familie Lange(n)dijk 1750-1974.
35202: Langemeijer, Gerard Henri, uit Amsterdam - Premeditatie Leiden Somerwil 1882
69882: LANGEN, G.J. DE, - Middeleeuws Friesland de economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle Middeleeuwen
65311: LANGENDIJK, P., - Het wederzyds Huwelyksbedrog blijspel
67748: LANGENDYK, P., - Leeven van Pieter Langendyk AND P. Langendyks gedichten
69060: LANGENDYK, PIETER, - Willem de Eerste, Prins van Oranje, Stadhouder van Holland en Zeeland, Grondlegger der Nederlandsche Vryheid. In Jaargedichten beschreeven door Pieter Langendyk (...). Nieuwe en verbeterde uitgave.
65832: LANGENDYK, P., - Don Quichot op de bruiloft van Kamacho, blyspel.
54488: Langenhuijsen, A.P. van - Memorie ingediend aan de Tweede Kamer der Staten Generaal ter bestrijding der wet van 10 april 1815, van het besluit van 20 april 1815 en der wet van 6 maart 1818. Met de stukken, betrekkelyk de vervolging, welke uit krachte der voornoemde wetten tegen den zelven is ingesteld, en waarvan hij bij regterlijk vonnis, is ontheven. Gravenhage, Gebr. Langenhuijsen, 1827.
43590: Langeraad, L.A. v. - De Nederlandsche ambassadekapel te Parijs, 2 delen, 's-Gravenhage 1893, 256+79+192+101+34 pag.
60989: Langerak, Willem; J. v. Hiltrop - Wapen kaart der oude edele en aansienlyke geslachten des Stichts van Utrecht te Zaam Vergadert der Wapenkunde en Opgedragen aan de wel edele en groot-achtbare heeren mrs. Hendrick van Asch van Wyck, en Joseph Elias van der Meulen, regerende burgemeesteren der stad Utrecht.
47140: Langeveld, L.A. e.a. / J. van Heurn, - Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, Rotterdam 1893, 103 pag., geïll. Gebonden met: J. v. Heurn, De geschiedenis en de beschrijving der Merwetakken beneden Dordrecht, Rotterdam 1893, 232 pag., geïll.
27750: Langewis, L. and F.A. Wagner - Decorative art in Indonesian textiles, Amsterdam, C.P.J. v.d. Peet, 1964, 67 pag. + 216 afb. geb., geïll.
36154: Langius, David Christian, uit Wittenberg; Praeses: Kirchmaier, Georg Wilhelm - Saxonicae argumentum historiae de Witteberga Saxonum quod ad nomen originemque ac aedem omnium divum ...... Wittenberg Christian Schrodter 1713
35280: Lankeren Matthes, Diderici van - Commentatio ad quaestionem e mathesi [...] 1836
68241: LANMAN, CHARLES, - The Private Life of Daniel Webster
68908: LANNE, A., - Louis XVII et le seret de la revolution.
8746: Lannoy, Juliana Cornelia baronesse de - Dichtkundige werken. Leiden, Abraham en Jan Honkoop, 1780.
67714: LANS,M.J.A. ED., - MGR.DR. H.J.A.M. SCHAEPMAN HERDACHT IN DE HOOFDSTAD.
32791: Lansberge, Johannes Guilielmus van, uit Santa Fé de Bogota - Dissertatio juridica inauguralis de doli et culpae discrimine servato in codice poenali [...] Leiden D. Noothoven van Goor 1854
65315: LANSBURY, G., - My quest for peace
32485: Lanschot, Johannes Alexander van, uit: Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu [...] Leiden Daniel Goedval 1747
47406: Lantsheer, W.N. e.a., - Museum van moderne kunst te 's-Gravenhage [verslagen 1868 t/m 1887], ca. 16 pag. per aflevering.
58604: De Lara, - Drie pakhuizen te Amsterdam (Oude Schans 79-81.Bouwtekeningen van de oude toestand en de nieuwe toestand (diverse appartementen).
7776: LART, CH. E. - Huguenot pedigrees
64424: LASLETT, P, OOSTERVEEN, K, SMITH, R.M., - Bastardy and Its Comparative History
60826: Last, Carel Christiaan Antony (1808-1876) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
58901: Last, H.W.; - Willem II. Koning der Nederlanden. Geboren den 6 dec 1792, overleden 17 Maart 1849. Lithografie, 36x27cm, gedrukt en uitgegeven bij Charles van Lier, k. Poten.
62646: Carel Christiaan Antony Last (1808-1876) - De optogt der studenten te Leijden, op 11 junij 1850. (De optocht der studenten te Leiden op 11 juni 1850).
60715: Last, Hendrik Wilhelmus - Herinnering aan Scheveningen; Souvenir à Schéveningue.
43253: Lastdrager, A.J. - Belegering en verdediging des Kasteels van Antwerpen [in 1832]. Amsterdam, Beijerinck, 1846.
59380: Lastdrager, A.J., - Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland in den jare 1813, Amsterdam 1817, 192 pag.
59776: Lastman, Nicolaes (1585/87-1625) after Quast, Pieter Jansz. (1605/6-1647) - MUNDUS VULT DECIPI
65259: LAUBE, H.R.C., - Karel van Wurtemberg en Frederik Schiller. Geschiedkundig Tooneelspel in 5 bedrijven
53545: Lauer, Leo - De tyrannie van het dagblad De Telegraaf. Amsterdam, Mulder & Co., [1927?].
36208: Laupitius, David, uit Schwidnic. Silesio; Praeses: Ernesti, Johann Christian - De summo eruditionis fastigio ..... Wittenberg Gerdes 1718
65080: LAURENBERG. P., - Het hernieuwde en Verbeterde Acerra Philologica van P. Laurenberg Dat is: zes honderd Nutte en Gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke Reden-Kavelingen. Tot nut der Lees-gierige Jeugd, en een noodzakelyk onderwys tot bevordering der geleerdheid, uit de beroemdste zo Grieksche als Latynsche Geschigtschrijvers bijeen gesteld en in beter order geschikt en uitgegeven door Joh. Hajenius
68081: LAURENTIUS, T., - Duivenvoorde 1226-1976. Kort verhaal over een schip dat de naam Duijvenvoorden kreeg, geschreven t.g.v. het 750-jarig bestaan van het huis Duivenvoorde bij Voorschoten.
8751: Laurillard, Eliza - Uit de papierentasch. P. Engels, Leiden, 1865.
66557: LAURILLARD, ELIZA, - Luther (bij de 400ste verjaring van zijn geboortedag) Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap no. 721
8753: Laurillard, Eliza - Peper en zout. Honderd rijmpjes. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1869.
67238: LAUTS, G., BEELOO, A,, - Zelfopoffering van Jan Carel Josephus van Speyk, plegtig gevierd door het Koninklijk Instituut voor de Marine den 9 van lentemaand 1831
68410: LAUTS, - Isak van Harderwijk.
23860: Lauts, U.G. - Levensschets van koning Willem II tot aan de inhuldiging, Amsterdam 1849, 8+68 pag., origineel papieren omslag.
60265: J. L. M. Lauweriks (Johannes Ludovicus Mattheus / Jan) (1864-1932) - Christus beleedigd, Multatuli hulde en bidprentje
42575: Lavater, J.C. - Over de physiognomie. 4 delen, Amsterdam, Joh. Allart, 1781-1784 (eerste deel in tweede druk).
8763: Lavater, Johann Caspar - Abraham en Izak. Godsdienstig schouwspel. Vertaald uit het Duits. Utrecht en Amsterdam, H. van Emenes en M. Schalekamp, 1777.
43108: Lavater - Le lavater portatif ou precis de l'art de connaitre les hommes par les traits du visage. 8e ed., Paris, 1836.
64551: LAVATER, - Politieke Photografien van de aftredende leden der Tweede Kamer, door Lavater Jr.
32481: Laver, Wilh. Joach. de, uit Nederlands-Indië - Dissertatio juridica inauguralis, de sponsalibus [...] Leiden Elie Luzac 1752
56118: Lavieren, Erik van, - Afval. Een aantal stukjes proza, verzen, brieven, fragmenten van toneelstukjes en andere letterkundige proeven. Verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door zijn vader, 2 delen, niet in de handel [ca.1949].
35854: Lawick, Adolphe Charles Marie van, uit Soerabaja - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1877
65528: LAWRENCE, T.E., - Seven Pillars of Wisdom
66858: LAYARD, G.S., - The Headless Horseman. Pierre Lombart's Engraving. Charles Or Cromwell? With An Introduction By Campbell Dodgson, C.B.E.
58824: Leberecht, Emil., - Wie dienst du? Ein Wort tzu Nutz und Frommen unserer Dienstboten, Dritte Auflage, Stuttgart, Verlag der Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft, 1888.
3954: Lechner, C.S. - Genealogie Kreyssig. Leiden 1933, 185 p., getypt, gebonden.
63970: Lodewyk Theodorus Grave van Nassau la Leck - Missive aan den wel eedelen heer en meester Lambertus Julius Vitringa, advocaat voor de Hoven van Justitie in Holland; betreklyk tot zeeker gedeelte zyner Wel Eedelens Verhandelinge over de belangens en plichten der onzydige Mogentheeden en hunne Onderdanen etc.
60766: Leclerc, Sébastien (1637-1714) - Standing soldier
8765: Leclerc, Jean - Vita et Opera ad annum 1711. Amsterdam, Jean Louis de Lorme, 1711.
65720: LECLERCQ-J, - Voyages Dans Le Nord De L'Europe Norwege et Laponie (1871-1873)
67113: LECLERCQ, J., - La Physionomie visages et caracteres quatre-vingt-cinq portraits contemporains d'apres les principes d'Eugene Ledos.
47588: Leclercq, Jules, - A travers l'Afrique Australe, Paris 1895, 312 pag.
35986: Ledeboer, Adriaan Marie, uit Alphen a/d Rijn - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1897
8767: Ledeboer Az, Lambertus Vincentius - Gedichten. Zaandijk, J. Heynis, 1836.
5238: Leden - De levende leden van de familie Blokhuis. Nazaten van Gijsbert Blokhuis, Bunschoten 1725-1799, [‘s-Gravenhage] 1973, 171 p., geïll. (uitg. Blokhuis Fonds; nr. 3 van 150 genummerde exemplaren)
42403: Lee, Nathanael - The dramatick works, vol. I, II and III. London, 1734.
51003: Leeghwater, J.A. - Haarlemmer-meer-boeck, dienende tot een remonstrantie, verklaring ende voor-bereydinge om de Haarlemmer ende de Leytze-Meer ye bedyken (...) mitsgaders van meest alle de meeren die in Noort-Hollant tegen de Huigen-dyk en Saardam bedykt (...) zyn, zedert het jaar 1608 gedurende tot het jaar 1641. 7e druk, Amsterdam, Graal/van Heekeren/Visser, 1710.
55089: Leekman, Jonas - Volkome berigt der Alkmaarsche kerkzaake voorgevallen in den jaare 1740, waar in het faamroovend boekje genaamt 'Onderzoek der verdediging en eenige andere geschriften wederlegt' en de eer van eenige eerwaardige en deftige mannen wordt verdeedigt. Gent, 1741.
40580: Leemans, e.a. - Rapport en Bijlagen (.....) van de commissie van deskundigen in zake de verhooging van den waterspiegel op de Waal, door de afsluiting van de Heerewaardensche Overlaten, Arnhem 1896. Folio, 8 pag. met 12 bijlagen, gebonden in half leren band (rug beschadigd).
69722: Leemans, e.a. - Rapport en Bijlagen (.....) van de commissie van deskundigen in zake de verhooging van den waterspiegel op de Waal, door de afsluiting van de Heerewaardensche Overlaten.
39914: Leemans, C. - Romeinsche oudheden te Rossem in den Zalt- Bommelerwaard, Leiden 1842, 18- 188 pag., gebonden in geheel linnen. Mist het atlas- deel.
22906: LEEMHORST - Nota van Lucas Leemhorst, d.d. Amsterdam 1903, deels gedrukt.
69544: LEENDERS, K.A.H.W., - Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied (400-1350).
69686: LEENDERS, K.A.H.W., - Het schilderij "Darinkdelven" in het stadhuismuseum van Zierikzee.
67622: LEENDERTZ, W.L., - Melchior Hofmann, door W.L. Leendertz, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te 911, 401pp., paperback, rug slecht, met heliogravureeenwouden.
69672: LEENDERTZ, P., - Het Valkhof te Nymegen. Dertien afbeeldingen en een kaart met bijschrift.
58943: Leent, Fredericus, Hendrikus van, - Haantje de Voorste bij de inhuldigingsfeesten. Prentenboek, 34x25cm. Illustrator: P.J. van Geldrop. Koster's serie oorspronkelijke prentenboeken, nr 1. Met oorspronkelijke platen van V. Geldorp. Uitgegeven door Gebr. Koster, Amsterdam 1898.
8768: Leent, Fredericus Hendrikus van - Bloemen op het pad des levens. Gedichten. Utrecht, Gebr. Van der Post, [1877].
64079: LEENT, DR. F.J. VAN, - Necrologie van Dr. H. Slot, inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht with lithograph portrait
58948: Leer & Co, L. van der, naar Gebr. Grevestuk, - Ter herinnering aan het huldeblijk hare Majesteit Koningin Wilhelmina aangeboden door de bijzondere Vrijwilligen Landstorm op 6 september 1923 te Amsterdam. Lithografie, 60x35cm, in kleur met zilveropdruk en gouden rand. Herdenkingsoorkonde.
66569: LEERSUM. E. C. VAN, - Gerard van Swieten en qualite de censeur.
36706: Leersum, E.C. van - De arts en de geschiedenis zijner wetenschap Leiden Brill 1904
35988: Leeuw, Jacobus Johannes van der, uit Rotterdam - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1896
31533: Leeuw, Guilielmus van der, uit Rotterdam - Animadversionum de usu verborum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1818
32587: Leeuw, Marius Carel de, uit Haarlem - Over de ontginning van veengronden. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1876
16456: LEEUWARDEN - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken. Uitg. V.V.V., 3e druk, Leeuwarden, Eekhoff, 1915, 124 p.
16455: LEEUWARDEN - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken. Uitg. V.V.V., Leeuwarden, Eekhoff, 1900, 114 p.
35950: Leeuwen, Herman Jan van, uit Utrecht - Stellingen .... Groningen Noordhoff 1875
64107: LEEUWEN, SIMON VAN, - Handvesten ende privilegien van den lande van Rijnland met den Gevolge van dien. Begrijpende niet alleen de Handvesten ende Privilegien van het Heemraadschap ende Waterschap van Rijnland, maar ook allerhande Privilegien, Vonnissen, Brieven, Appoinctementen, Accorden, &c. Soo de bysondere Steden en Dorpen onder Rijnland, als het Landschap ende Steden van Holland in ‘t gemeen aangaande.
56314: Leeuwen, Marco van, e.a., - Armoede en bedeling in Amsterdam ten tijde van de Republiek, Amsterdam 1981, 23+17 pag.
35948: Leeuwen, Didericus Franciscus van, uit Alkmaar - Theses juridicae inaugurales Alkmaar H.J. van Vloten 1850
2912: Leeuwen, J. van - Het geslacht Arnoldi. Z.p., 1851, 60 p., geïll. met facs. van brieven.
32035: Leeuwen, Gerardus van, uit Alkmaar - Dissertatio oeconomio-politico-juridica inauguralis, de effectu juris dominii agrorum magis minusve circumscripti in populorum et patriam agriculturam [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
1572: LEEUWEN, SIMON VAN - Costumen, keuren ende ordonnantien van het Baljuwschap ende Lande van Rijnland. Leiden-Rotterdam 1667, 548 p. Gebonden met: Dezelfde, Handvesten en de privilegien van den lande van Rijnland, Leiden-Rotterdam 1667, 743 p. Beide werken met waterschade. Gebonden in geheel leren band.
35708: Leeuwen, Dirk Willem van, uit Alkmaar - Over den invloed der capillariteit ..... Utrecht J. Nikerk 1889
32215: Leeuwen, Cornelis Gerrit van, uit Bodegraven - Denkbeelden van een vliesridder. De instruction d' un jeune prince van Guillebert van Lannoy. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Academische Pers 1975
56450: Leeuwen, A. van, - De ouderdomskenmerken bij het paard, 2e druk, Groningen 1896.
32565: Leeuwen, E.H. van - De studie der bijbelsche godgeleerdheid en haar vernieuwd belang voor den evangeliedienaar [...] Utrecht C.H.E. Breijer 1887
69075: Leeuwen, J. van - Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825.
43194: Leeuwen, J. van - Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825. Leeuwarden, Suringar, 1826.
32945: Leeuwen, Petrus Martinus Simon van, arts te De Rijp, geboren te Alblasserdam - Proeve van demographie in het gebied der gezondheidscommissie gezeteld te Purmerend. Academisch priefschrift [...] Amsterdam De Visscherij-courant 1920
66954: LEEUWEN, JAN PIERS VAN, - Arend Theodoor van Leeuwen, 1 september 1918 - 27 juni 1993, tekst uitgesproken tijdens de uitvaartdienst op 1 juli 1993 door Jan Piers van Leeuwen/Liturgie voor de uitvaartdienst van Arend Theodoor van Leeuwen, Martinuskerk te Gendt.
65288: LEEUWEN, J. VAN, - Senis vota pro patria / carmen elegiacum Johannis van Leeuwen Hollandi (...)
64372: LEEUWEN, SYMON VAN, - Paratitla juris novissimi, dat is, een kort begrip van het Rooms-Hollands-Recht. Waer in alle de materien van Rechten, met alle de Titulen ende Wetten van het Roomsche Recht (...) Ende daer by ghevoeght, De Pracijcque ende Oeffeninghe der Notarissen.
6478: LEEUWEN, C.G. VAN - Denkbeelden van een vliesridder. De ‘Instruction d’un jeune Prince’ van Guillebert van Lannoy. Amsterdam 1975. Ing. 244 p.
55418: Leeuwen, Simon van - Handvesten ende privilegien van den Lande van Rijnland (...) Heemraadschap ende waterschap (...) steden en dorpen onder Rijnland. Leiden / Rotterdam, Hackius, 1667.
53554: Leeuwen, Simon van - Het Rooms-Hollands-Regt, waar in de roomse wetten met het huydendaagse Neerlands regt in alles dat tot de dagelijkse onderhouding kan dienen met een bysondre kortheid (...) over een gebragt werden. Met allerhande ordonnantien, placaten, hand-vesten, keuren, gewoonten (...) bevestigt, 5e vermeerderde druk. Amsterdam, H. en D. Boom, 1678.
69662: LEFEBRE, VALENTIN, - Personification of Venice
69663: LEFEBRE, VALENTIN, - Neptune
69661: LEFEBRE, VALENTIN, - Jupiter and Juno
14476: LEGET, J.N. - Groeningen en het gilde van St. Anthonis en St. Nicolaas. Groeningen 1976, 172 p., ill.
26138: Legrand, L. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek, Arnhem 1895, 371 pag., los in omslag.
60900: Legrand, Louis Claude (1723-1807) after Wijck, Thomas (1616/24-1677) - The Alchemist
30610: Lehmann- Haupt, H - An introduction to the woodcut of the 17th. century, New York 1977, 282 pag., ill., hardback.
33666: Lehmann, Leopold - Inwijdings-rede over de trapsgewijze ontwikkeling der verloskunde, als zelfstandige wetenschap, voornamelijk in Nederland [...]
69004: LEHMANN, W., - Kunstgeschichte des alten Peru.
35534: Lehmann, Johann Jacob - Commentatio practica de mutatione studiorum, iuxta normam iuris naturae et prudentiae examinata. (Vom Umsattlen) [...] Editio tertia [...] Adjecta est Dissertatio de eo, quod iustum est circa novitates, vulgo Neuerungen. Jena Heller 1715
36932: Lehr, A. - Van paardebel tot speelklok.De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen , Zaltbommel 1971, 407 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37898: Leidelmeijer, F. en D. v.d. Cingel - Art nouveau en art deco in Nederland, Amsterdam 1983, 191 pag., geïll.
16462: LEIDEN - Leiden. Gids voor vreemdelingen bij een bezoek aan de stad. Uitg. V.V.V. [ca. 1925], 24 p.
22676: LEIDEN, MY. NED. LETTERKUNDE, VAN LELYVELD - “Voorwerk” uit de ‘Werken van de My der Nederlandsche Letterkunde te Leyden’, deel V, Leiden 1781, gedrukt, 4°, 12 p.
16461: LEIDEN - Leiden en omstreken. Gids voor vreemdelingen bij een bezoek aan de stad en hare omgeving. Uitg. V.V.V., Leiden, Van Nifterik, [ca. 1910?], 80 p.
22582: LEIDEN, STUDENTENLEVEN, OUWERKERK - Brief dd. 20-9-1958, betr. huldiging studentenoppasser Koos Ouwerkerk, 4°, 1 p., gestencild.
22626: LEIDEN, POLDER BIJ WITTE POORT, NOBELAER, DE RIDDER, VAN DER MEER - Verklaring d.d. 1665-1666 van ingelanden aan de Hogedijk buiten de Witte Poort der stad Leiden, dat zij met het stadsbestuur gaan regelen dat de landen door de stads watermolen bemalen mogen worden, via een duiker onder de verversingssloot, etc. Manuscript, originele acte, folio, 3 p.
22516: LEIDEN - Teksten op Leidse gebouwen: “U heyl ....” en “Indien Gods goetheyt...”. Manuscript, 2 p.
22538: LEIDEN, REDERIJKERSKAMER, VAN DER WINDEN - “Lofdigt op het broederschap van ‘t liefdens fondament, over het afbannen van haar Keyzer tot zijn onschult”, door J.W. van der Winden, manuscript, ca. 1700, folio, 2 p.
22580: LEIDEN, STUDENTENLEVEN - Bulletin “Collegium biedt zijn ontslag aan”, spec. afl. van Virtus Concordia Fides dd. 26-1-1951, plano, gedrukt, 1 p.
16460: LEIDEN - Leiden’s omgeving in vroeger dagen, Voordracht ‘t Nut, 1900, door Ch.M. Dozy, Leiden, Sijthoff, [ca. 1901], 54 p.
16458: LEIDEN - Cabinet-Photographieën van Leiden, door H. Jonker. Leiden [ca. 1880], twaalf stadsgezichten, kabinetformaat, als leporello in een omslag.
22472: LEIDEN, STUDENTENCORPS - Virtus Concordia Fides, Orgaan van het Leidsche Studentencorps, september 1951 t/m mei 1957. Vrijwel complete reeks. Gedrukt.
16463: LEIDEN - Gids van Leiden, samengesteld door Adolf J. Jakob Sr, Leiden, Ginsberg, [ca. 1930], 24 p.
16466: LEIDEN - A walk through Leiden. Uitg. V.V.V. [ca. 1950?], 32 p.
16467: LEIDERDORP - Gids voor Leiderdorp. Vlaardingen, Nationaal Uitgevers- en Reclame-bureau, 1934, 36 p.
4426: Leidinger, G. - Chronik und Stamm der Pfalzgrafen bei Rhein und Herzoge in Bayern. 1501. Die älteste gedruckte bayrische Chronik [...] in Faksimile Druck herausgegeben mit einer Einleitung. Strassburg 1901, 32+32 p.; met losse bijlage: `Stammbaum in vier Tafeln'. Strassburg 1902. Samen
15504: Leidsman - De leidsman der vreemdelingen door ‘s Gravenhage en de omleggende dorpen, geevende een beknopte beschrijving van de kerken, publieke en bijzondere gebouwen, straaten, pleinen en al het-geene in deeze vorstelijke plaats en de omleggende dorpen merkwaardig is, vercierd met fraaye kopere plaaten, [...], ‘s Gravenhage: Pieter van Os, 1763
22928: LEIDUIN, SCHILDERIJ P. BOUMAN - Schilderstuk op doek, 65 x 50 cm, voorstellende "Een waterval bij Leiduin buiten Haarlem" door Pieter Bouman te Heemstede. In lijst.
65594: LEIJDEN, D. VAN, - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden: Holland
32039: Leijds, Reinier, uit Magelang op Java - Disputatio historica de ordine rerum 01e 107e gestarum imprimis de Demosthenis orationis in Midiam temporibus [...] Groningen P. Noordhoff 1891
43265: Leitch, R.P. - A course of sepia painting, first and second series. London, Cassell, [ca. 1885].
60104: Lejeune, Th. after Conrad Malte-Brun - Carte de la Malaisie ou Grand Archipel d'Asie 1836
1582: LEJEUNE, SERV.M. - De legendarische stamboom van St. Servaas in de middeleeuwsche kunst en literatuur. Overdruk Publications (1941), 52 p., geïll.
40884: Leliman, J.H.W. en A.J. v.d. Steur - Het stadswoonhuis in Nederland gedurende de laaste 25 jaren, 2e druk, 's-Gravenhage 1924, 204 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
37404: Leliman, J.H. e.a. (red.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot bevordering der bouwkunst, 17e deel Amsterdam 1870, 356 kolom., geb., geïll.
4006: Lels, C.J. - Geslachtslijst der familie Lels. Rotterdam 1914, 110 p., geb., met tabellen, exemplaar met aanvullingen in handschrift, foto van John Lels, overlijdensberichten Lalleman, Klaij en correspondentie betreffende familiereünies 1987 en 1989.
69776: LELY, C., - Ontwerp tot verbetering van de Schipbeek in het belang der afwatering van het Waterschap de Schipbeek
69463: LELY, C.W., - De Verbetering van de Maas voor groote Afvoeren.
52513: Lemaitre, Jules - En marge des vieux livres. Contes, Illustres par M. Lalau, 2 volumes, Paris, Boivin, 1921-1924.
43273: Lemiere, A.M. / H. Testelin - La peinture, poeme en trois chants par M. le Mierre, nouvelle edition, augmentee (...) du recueil des sentimens (...) sur la pratique de la peinture & sculpture, par Henry Testelin. Amsterdam, Magerus, 1770.
6731: [Adriaansz, A. (vert.)]; Antoine Marin Lemierre - Hypermnestra, treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1766.
28168: Lenderink, H.J. - Blind en doofstom tegelijk. De ontwikkeling der doofstomme blinden in en buiten Europa, benevens eene beschrijving van het doofstommen wezen in Nederland, Haarlem 1907, 435 pag., geìll., geb. ( 1 scharnier zwak ).
56430: Lenderink, H.J., - De eerste opvoeding van het blinde kind in het huisgezin, Amsterdam 1899, 56 pag.
35398: Lennep, Ernst van - Prent op de promotie van Mr Ernst van Lennep 1884
68769: LENNEP, M.F.VAN., - Het leven van Mr. Jacob van Lennep.
1588: LENNEP, F.J.E. VAN - De tamme kastanje. Haarlem 1969. Geb., geïll., 252 p.
67906: LENNEP, M.F.VAN., - Gaspar van der Heyden 1530-1586.
4010: Lennep, F.K. van - Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep (1093-1900). Deel I. Amsterdam 1900, 179 p., geïll., geb. Oplage 225 exx.
69217: LENNEP, JACOB VAN, - De lotgevallen van Klaasje Zevenster
8800: Lennep, Jacob van - Herinnering aan Mr. J. van Lennep. De Vrouwe van Waardenburg. Met het portret van den dichter, en levensschets door A.J. de Bull. Amsterdam, Loman & Verster, 1869.
8785: Lennep, Jacob van - Uitboezeming, bij het hooren der schrikmaren uit Frankrijk. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1830.
8786: Lennep, Jacob van - Het recht van bruiloftsavondkout. Eene Fransche legende. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1830.
8788: Lennep, Jacob van - De roem van twintig eeuwen, geschiedkundige en zinnebeeldige voorstelling. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1831.
8801: Lennep, Jacob van - Het leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep, beschreven en toegelicht uit hunne gedichten en andere oorsprokelijke bescheiden, en in verband met hunnen tijd beschouwd. Amsterdam, Frederik Muller, 1861. [4 delen]
8803: Lennep, Jacob van - Iets over citaten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1871.
8807: Lennep, Jan Hendrik van - Het boek voor den zeeman, uit Jan Davids' boekekraam. Haarlem, J.J. Weeveringh, [1860-1862]. (2 delen) [Gebonden met:] Jan Davids' zeemagazijn, bijblad tot het Boek voor den zeeman. Haarlem, J.J. Weeveringh, [1861]. (3 stukjes) [en met:] Een klein kronykje omtrent den oorsprong en de vergrooting der dorpen van Graft en De Ryp […] te boek gesteld door Jan Adriaansz Leeghwater. Haarlem, J.J. Weeveringh, 1861].
65678: LENNEP, JACOB VAN, - Haarlems verlossing, zangspel; door Mr. J. van Lennep op muzijk van Rossini.
35284: Lennep, Davidis Jacobi van - Oratio in altera illustris Amstelodamensium athenaei saecularia [....] 1832
4946: Lennep, F.K. van - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Voombergh. Amsterdam 1918. Folio, 32 p., Oud-Hollands papier, geïll. met ingeplakte foto's. Oplage 50 exx. Met brief van de auteur in handschrift aan F.H.M. Ouwerling.
69218: LENNEP, JACOB VAN, - Onze voorouders, in verschillende tafereelen geschetst
26360: Lennep, H.S. v. - Van Valkenburg. Een Haarlems regentengeslacht. Den Haag 2000, 192 pag., geb., geïll., met stofomslag. Goed exemplaar.
69055: LENNEP, JACOB VAN, - De lotgevallen van Ferdinand Huyck
65380: LENNEP, JACOB VAN, - Nederlandsche Legenden in rijm gebracht door Mr. J. van Lennep, Jacoba en Bertha
65379: LENNEP, JACOB VAN, - Het dorp aan de grenzen, schets uit den tegenwoordigen tijd, in twee bedrijve. Door mr. J. van Lennep
67262: LENNEP, JACOB VAN, - Hulde aan de nagedachtenis van Hollands zeeheld J.C.J. van Speyk, door Mr J. van Lennep.
66023: LENNEP, JACOB VAN, - Herinnering aan Mr. J. van Lennep. De Vrouwe van Waardenburg. Met het portret van den dichter, en levensschets door A.J. de Bull.
65606: LENNEP, JACOB VAN, - Koorzang, ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Doorluchtige School te Amsterdam : gezongen op den Stadsschouwburg door den Heer J. de Boer
65605: LENNEP, JACOB VAN, - Brief van Mr. J. van Lennep aan den heer Joan Muller
65579: LENNEP, JACOB VAN, - Titels in brieven, een gesprek, medegedeeld door Mr. J. van Lennep.
65578: LENNEP, JACOB VAN, - Het dorp over de grenzen, eene Schets uit den laatsten Veldtocht, in twee bedrijve. Door mr. J. van Lennep
65249: LENNEP, G. VAN, - Jeugdige gedichten van Gerrit van Lennep
65027: LENNEP, J. VAN, HOFDIJK, W.J., - Jachtslot Teylingen, overdruk uit: J. van Lennep en W.J. Hofdijk, Merkwaardige Kasteelen in Nederland, , Leiden, E.J. Brill en S.C. van Doesburgh, 1883-1884
65029: LENNEP, JACOB VAN, - Jacobaas weeklacht op het Huis te Teylingen.
19552: Lennep, J. van en J. ter Gouw - De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd, 2 delen.
69167: LENOTRE, G., - LA FEMME SANS NOM. Drames judiciaires d'autrefois.
60440: Lens, Andries Ben. (Flemish, active in Antwerp?, 1st half 18th century) - FRANCISCUS VRANX [Sen..r] ANTVERPIAE PICTOR HUMANARUM FIGURARUM
8809: Lentfrinck, François - Lucius Valerius Potitus. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1775.
34316: Lenting, Lambertus Eduardus, uit Nederlands-Indië - Specimen historico-politicum inaugurale de Casparo Fagelio, consiliario [...] Utrecht J.G. Broese 1849
31715: Lentz, Michaël, uit Hogezand - Disputatio de forma consociationis eius, quae civilis dicitur [...] Groningen Th. Spoormaker 1808
26512: Leo, Heinrich - Zwölf Bücher Niederländischer Geschichten, 2 volumes, Halle 1832-35, 951 + 1021 pag., org. boards.
35448: Leone, Reimarus, uit Wilstiens. Hols; Praeses: Pechlin, Petrus - Disputatio Ethica de justicia et iure Affinibusque materijs, quibus Aristotelis liber quintus integrè absoluitur. Que D.A. In celeberrima ad Varnum Academia, cum censensu facultatis philosophicaae à Praeside M. Petro Pechlin Rost. S.S. Th. Stud. Respondente Reimaro Leone Wilstiens. Hols. (...)
1592: LEONHARD, WALTER - Das grosse Buch der Wappenkunst. Entwicklung, Elemente, Bildmotive, Gestaltung. München 1976. Geb., geïll., 368 p.
36178: Leonhardt, Johann Christian, uit Chemnic. Misn. - De armatura et apparatu hodiernae militiae. Vulgo Von Rustung und Zugehor des heutigen Kriegs-wesens Leipzig J.C.Brandenburger 1711
33562: Leoninus, Johannes, uit Edam - Disputatio juridica inauguralis de probationibus [...] Groningen Johannes van Velsen 1733
59580: Leopold, Joseph Friedrich (1668-1727)[?]; Müller, Johann Adam (1698-1738) [?] - Die KirchweijFreud / Der Frühling
35572: Leopold, Daniel, uit Vindelico-Augustanu; Praeses: Roehrenseen, Christian - Dissertatio moralis de cognitione sui [...] Wittenberg Officina Meyeriana 1704
69703: LEPAUTRE, JACQUES, - Ceiling design with Aeneas carrying his father
15512: Lepeintre, P.[M.M.] - Quatre mois dans les Pays-Bas [...]. 2de druk, 2 delen. Parijs: Leroux, 1830.
60810: Lerch, Johann Martin (1643-1693) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
58796: Leske, Marie., - Geïllustreerd uitspanningsboek voor meisjes, Utrecht, Gebr. van der Post.
65387: LESPINASSE, F.H. DE, - Academisch legaat van een oud-student
65088: LESSMAN, D., - Albuquerque, of de Portugeezen in de tijden van hunne grootheid en magt in Indien. Een geschiedkundig tafereel van D. Lessman, naar het hoogduitsch
61115: Leth, Hendrik de sr. (?) - Wapen-kaart der ed. achtbaare heeren XXXVI raaden der stad Amsterdam, sedert het jaar Ao. 1578 verkoren tot nu toe vervolgt.
61117: Leth, Hendrik de; Wilhs. van der Lely - Namen ende Wapenen der Ed: Agtbaare Heeren Veertigh Raaden der Stad Delft (...).
47542: Letourmy, P., - Essai genealogique sur la descendance de Jacques-Michel de Carbonnel, marquis de Canisy, Saint Pois 1985, 48 pag., geïll., met los schema.
34170: Lette, Joannes Arnoldus, uit Brielle - Dissertatio juridica inauguralis de primaria divisione actionum, quod aliae sint in rem, alliae in personam, jure Romano, jure hodierni servata [...] Leiden C.C. van der Hoek 1844
8821: Letterverlustiging - Nederlandsche letterverlustiging, bestaande in taal- en oordeelkundige aanmerkingen over duistere Schriftuurplaatsen en andere nuttige weetenschappen; alsmede in zaakelyke uittrekzels uit de beste schriften van beroemde in- en uitlandsche geleerden. Onder de zinspreuk: Ex omnibus utile et dulce. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1764. [1 van 2 delen]
67673: LEUPE, P. A., - Georgius Everardus Rumphius, Ambonsch Natuurkundige der Zeventiende Eeuw.
66516: LEUPE, P. A., - Abel Jansz. Tasman en Franchoys Jacobsz. Visscher, 1642-1644.
68387: LEUPEN, P H D, - Filips van Leiden : een onderzoek naar ontstaan, vorm en inhoud van zijn traktaat De cura reipublicae et sorte principantis.
61019: Johannes Leupenius - Het hooge heemraadschap van de Crimpenre Waard.
38582: Leuvelink, H. e.a. - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893, Zutphen 1993, 87 pag., geïll.
37238: Leveil, J.A. - Vignole. Traite elementaire pratque d' architecture ou ètude des cinq ordres d'apres J.B. de Vignole. Paris, Garnier, [ ca. 1880 ], 72 engraved plates, half leather binding.
65289: LEVER, CH., - Zonderlinge lotgevallen en ontmoetingen van Charles O'Malley, den Ierschen dragonder. Naar het Engelsch van Charles Lever. Met platen.
4106: Leverland, B.N. - Inventaris archief De Malapert van Jutphaas en archivalia Van Löben Sels. Utrecht 1963, 86+17 p., met tabellen, geb.
68392: LEVIS, H.C., - A descriptive bibliography of the most important books in the English language relating to the art & history of engraving and the collecting of prints, with supplement and index
66650: LEVY, J.A., - J.E. Goudsmit door Mr. J.A. Levy, Mannen van beteekenis in onze dagen ; dl. 13, afl. 8
47954: Lewald, August (ed.), - Atlas zur kunde fremder Welttheile, in verbindung mit mehren herausgegeben, Dritten Band 1836, Leipzig, Scheible, 1836, (8)+320 pag. Halb linen.
31625: Lewe van Aduard, Everhardus Justus, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis, de juris hodierni prohibitione [...] Groningen W. Zuidema 1838
34856: Lewe van Aduard, Everardus Justus , uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de causis praescriptionem interrumpentibus Amsterdam C.G. van der Post 1845
68117: Lewis, John N. C. - A Handbook of Printing Types with Notes on the Style of Composition & Graphic Processes used by Cowells
22936: LEYDS - Brief van C.J. Begeer aan W.J. Leyds te 's-Gravenhage d.d. Utrecht 1910, betr. zegelring, manuscript, 1 p.
66457: LEYSSIUS, FRANCOIS, - Het tafelgeld de lagere ambtenaren, Een woord aan allen
64227: LIAIS, EMMANUEL, - Climats Géologie, Faune et Géographie Botanique du Brésil
43284: Libert, L. / E.J. Eelkema - Handleiding tot de kennis en beoefening der teeken- en schilderkunst. Gedeeltelijk gevolgd naar de 4e uitgave in het Fransch van L. Libert, door E.J. Eelkema. Leeuwarden, Schierbeek, 1836.
4540: Libois, A. - Inventaire des archives de la famille De la Roche de Thieusies. Brussel 1970, 38 p.
53569: Lichtenau, gravin, e.a. - The confessions of the celebrated countess of Lichtenau, late mrs. Rietz, now confined in the fortress of Gloglau as a state-prisoner. Drawn from original papers, translated from the German, Londen, J.W. Myers, 1799.
32327: Lichtenauer, Wilhelm Franz, uit Rotterdam - De vernietigende verjaring en aanverwante rechsfiguren beschouwd naar wezen, begrenzing en onderlinge verhouding. Proefschrift [...] Wageningen H. Veenman & Zonen 1932
69270: LICHTENAUER, W.F., - Wat was, is en wordt Rotterdam?

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

4/1