Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36674: JAGT, H.C. VAN DER, UIT DRIMMELEN - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973 Utrecht Elinkwijk 1981
36058: JAHN, K.E.O. - Turken en Oost-Slaven. Leiden Brill 1950
60090: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - Partie de la Nouvelle Grande Carte des Indes Orientales, contenant les Isles Maldives, Ceylan, Malacca, Sumatra &c.
60088: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - L'Asie divisée en ses empires, royaumes et estats, á l'usage de Monseigneur le duc de Bourgogne...
61444: JAILLOT, HUBERT - [MAP OF HUNGARY AND BALKAN REGION] Nova et accurata regni Hungariae Tabula, ad Usum Serenissimi Burgundiae Ducis.
21132: JAMES, F - The iron age at Beth Shan. A study of levels VI -IV, Philadelphia 1966, 369 pag., geìll.
64148: JAMES WEALE, W.H., - Hans Memlinc, zijn leven en zijne schilderwerken, eene schets
64819: JAMES, G.P.R., - Arabella Stuart. Roman. der Engelsche geschiedenis ontleend, door G.P.R. James, uit het Engelsch door G.H. Nagel
15443: JANIÇON, FRANÇOIS MICHEL - Etat présent de la république des Provinces-Unies, et des païs qui en dependent. 2 dln. Den Haag: J. van Duren, 1729-1730.
23760: JANIN, JULES - Le prince royal, 2e ed., Parijs, Bourdin [ ], 275 pag., geïll.
35198: JANNINK, GERRIT, UIT ENSCHEDE - Eenige opmerkingen over de gevolgen van den termijn bij verbintenissen Leiden Somerwil 1890
36691: JANS, EVERHARD, UIT ALMELO - Burgerhausformen zw. IJssel u. Ems, 1400 bis 1850 Almelo z.n. 1985
1284: JANSEN, MARTIN - Inventaris van het oud archief der gemeente Sittard, deel I: 1243-1609. Sittard [1878], 208 p.
66817: JANSEN,E.J., - De Vrijmetselarij en de Geschiedenis der laatste eeuwen. Een historisch overzicht.
56272: JANSEN, J.W., - Vijftiende Jaarverslag 1932 Vereeniging Hendrick de Keyser, 51 pag., geïll.
68008: JANSEN, H. DZN; F. BOSWINKEL (ED.), - De verkregen gave van de Vriezenveense kunstschilder Bernard Jaspers Faijer, Schilder der historie van zijn geboortedorp
5624: JANSMA-DE HOOP, T. - Familieboek van het geslacht De Hoop, [Loppersum 1988], 90 p., geïll.
65976: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1908.
67559: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1905.
68091: JANSSEN, J.H.M., - Inventarissen van het Archief van het Rijksarchief in de Provincie Utrecht 1826 - 1963 van de Verzameling Van Musschenbroek en de Verzameling Vermeulen.
23418: JANSSEN, G.H. - Creaturen van de macht. Cliëntelisme bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664), z.pl. 2005, 284 pag. ( Dissertatie met los blad stellingen).
16981: JANSSEN, F.A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers. Utrecht: Impress, 1984. (Scaldia Model, 3).
16980: JANSSEN, F.A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 24 oktober 1989.
65974: JANSSEN VAN RAAIJ, H.L.,, - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1894
65975: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1909.
65980: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1911.
1290: JANSSEN, H.Q., EN J.H. VAN DALE - Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen. 6 dln. Middelburg 1856-1863, ruim 2000 p.
66245: JANSSEN, L. J. F., - Over de nagelaten handschriften van Hendrik Cannegieter
31052: JANSSEN, LUDW. - De Familien der Kirchengemeinde Werdum ( 1662- 1900 ), 2 Teile, Aurich 1971- 1975, 931 pag. [ Ostfieslands Ortssippenbücher Band 6 ].
31046: JANSSEN, LUDW. - Die Familien der Kirchengemeinde Middels ( 1684- 1950 ), Aurich 1966, 443 pag. [ Ostfrieslands Ortsippenbücher, Band 4 ].
31050: JANSSEN, LUDW. - Die Familien der Kirchengemeide Aurich- Oldendorf, ( 1700 1900 ), Aurich 1968, 488 pag. [ Ostfrieslands Ortsippenbücher Band 5 ].
51616: JANSSEN VAN RAAIJ, H.L., - Kroniek der stad Haarlem, van de vermoedelijke stichting der stad tot het einde van het jaar 1890,
36480: JANSSEN, HANS LOUIS - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object Utrecht faculteit 1992
53436: JANSSEN, P.A. - Open brief aan Z.E. den heer Minister van Justitie, van P.A. Janssen, oud-kapitein, geschorst directeur van het Huis van Arrest te Middelburg, Middelburg, F.B. den Boer, 1882.
36602: JANSSENS-KNORSCH, UTA EVA MARIA, UIT BIELEFELD - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755 Amsterdam Holland Un. Press 1975
35538: JANUS, DANIEL, UIT AVENS. MISNICI ; PRAESES:JANUS, JOHANN WILHELM - De institutione Platonis [...] Wittenberg Meyer 1706
65898: JAPICX, GYSBERT., - Friesche Rijmlerye; ijn trye deelen forschaet: d'Eerste binne Ljeafd in bortlijcke mingel-deuntjes:'t Oarde sinte Gemiene æf huwzmanne petear, in oare katerye: 't Efterste iz: Hymmelsch harp-luwd, dat is to zizzen ijtlijcke fen Davids psalmen, includes (second part): Twæde deel, æf To-hæcke op Gysbert Japicx Friesche Rymlerye, befettjende: I. Quaedam ad grammaticam Frisicam spectantia, II. Fragmentum de literis Frisicis, III. Dae Lyowerdera bota ... / aldereerst ijn 't ljeacht brocht trog Symon Abes Gabbema ; op nijz trognoaze in forbettere trog E. Epkema
40154: JAPIKS, GYSBERT, - Frysce rymlerye, yn de spelling fen Dr.J.H. Halbertsma, oerbrocht fen Waling Dykstra, Franeker 1853, 296 pag., orig. kartonnen band.
25478: JAPIKSE, N (UITG.) - Notulen gehouden ter Staten-Vergadering van Holland (1671-1675) door Cornelis Hop en Nic Vivien, Amsterdam 1903, 501 pag., ing.
67846: JAPIKSE, H., - Het aandeel van Zacharias Janse op de uitvinding der verrekijkers.
39286: JAPIKSE, N.; - Johan de Witt, Amsterdam 1915, 358 pag., geb., geïll.
8487: JAPIN, JEAN (VERT.); LEONOR JEAN CHRISTINE SOULAS D’ALLAINVAL (1); PIETER LANGENDIJK (2); LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.); JOSEPH DE LA FONT (3); MICH. - De lastigheid der rykdommen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1739. [Gebonden met: (2)] De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje, blyspel. 3e druk. Amsterdam, David Ruarus, 1730. [en met: (3)] De triumpheerende liefde. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Door het konstgenootschap Ars Usu Juvanda. Amsterdam, Izaak Duim, 1740. [en met: (4)] Lubbert Lubbertze, of De geadelde boer. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Albert Magnus, 1686. [en met: (5)] De loogenaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. [en met: (6)] Schrokhart Slingerbeen, in zijn eigen strikken verstrikt; of de worgende Kakus aan den koopbrief van een huis. Blyspel. Gedrukt in de Strafpars der Ondeugd, onder de bescherming der Geregtigheid. [z.p., z.n., ca 1725]. [en met: (7)] De Fransman in Bohemen. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Pieter van Cleef, 1744. [en met: (8)] Maria de Medicis, en hare gunsteling Concino Concini, marquies d'Ancré. Blysp
68199: JARDIN, THOMAS DU, - Geloof-geschillen, in de welcke de waerheyt van het Roomsch-Catholyck geloof tegens de dwalingen deser laeste tijden bondighlijck wordt verdedight, volgende naer elck eene Catholycke sede-bemerckinge tot stichtinge van den Catholijcken leser.
22426: JARIGSE, NANNINK - Extract uit het doopboek van de Eilandskerk te Amsterdam betr. de doop op 31-12-1797 van Hendrik Cornelis Bataav, zoon van Jarig Jarigse en Harmina Petronella Nannink, deels gedrukt, 4°, 1 p.
57336: JASPERS, G.J., - Het Heilige Kerstmisgilde te Haarlem, Het Stoelenboek, Haarlem 2002.
23344: JASPERS, GERARD - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem, Haarlem 1997, 349 pag., geb., geïll., met stofomslag. ( als nieuw )
57066: MOLIERE/JAUFFRET; - Le moliere de la jeunesse ou comedies choisies de Moliere, rendus propres a etre representees dans les pensionnats et dans les familles par M. Jauffret, Paris 1807.
47676: JAUMOTTE, J., - Annuaire meteorologique pour 1917, 1918, 1919, 1920, Brussel 1920-1921, 106+95+92+93 pag., geb.
59339: JAZZ, VINK JR., SCHILPEROORT, DEN HAAG, - Programma van de Propaganda-Avond Dutch Swing College, "Strictly on the Jazzside", onder leiding van Frans Vink jr. programma bestaat uit onder meer verloting, lezing door Peter Schilperoort, jamsessions, presentator Jos Windt. Musici: Peter Schilperoort, clarinet en alt-sax, Joost van Os, trompet, Bill Brant, trombone, Tonny Nuser, drums, Henny Frohwein, bass, Otto W. Gobius, guitaar, Frans Vink jr., piano, Mary Carlson, vocals, Ellen van Boon, vocals, 4 p. gedrukt, advertentie, Z.pl., z.j. [ca. 1945/46].
18259: [STAMHORST, JACOBUS (VERT.)]; JEAN BAPTISTE VIVIEN DE CHATEAUBRUN, BEWERKT NAAR SOFOKLES - Philoctetes. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1758.
42607: JEANNIN, PIERRE - Les negotiations de monsieur le president Jeannin. 4 delen, Leiden, D. Severinus, 1695.
31913: JEEPSZ, HYLCO, UIT JOURE - Specimen juridicum inaugurale, de pacto creditoris pignus distrahi vetantis [...] Groningen N. Veenkamp en Zoon 1805
63534: JELGERHUIS, JOHANNES (1770-1836) - De Winter.
31919: JELGERSMA, DOMINICUS GERBRANDUS, UIT DRONGELEN - De fide et auctoritate Dionis Cassii Coccejani. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1879
33618: JELTES, PETRUS ABRAHAM, UIT HAARLEM - Responsio de luxatione humeri in certamine literario civium academiarum belgicarum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1825
28964: JELTES, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19e eeuw, 's-Gravenhage 1947, 125 pag., geïll., geb., met stofomslag. ( nr. 145 van 625 ex. ). Stofomslag wat rafelig.
23534: JENNY-KAPPERS, HANS - Der kanton Glarus. Ein beschreibender katalog........1880. Frauenfeld 1939, 283 pag. + 567 illustraties, geb. met stofomslag.
33582: JENS, HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis de pacto obstagii cum generatim tum speciatim apud veteres batavos [...] Utrecht Johannes Broedelet 1762
36685: JENSMA, THEODOOR ERIK, UIT LEEUWARDEN - Doopsgezinde zending in Indonesie 's-Gravenhage Boekencentrum
63850: JERROLD, DOUGLAS, - Karakters, door Douglas Jerrold (Schrijver der Bedsermoenen etc.)
60308: JERVIS, SNIJNFEN - View of a small town surrounded by trees and meadows
39014: JINARAJADASA, C - Bloemen en tuinen, beschrijving van een droom, Amsterdam z.j., 79 pag., geb., geillustreerd door Otto van Tussenbroek.
47324: JOANNE, P., - Paris-Diamant, Nouvelle edition, Paris, Hachette 1886, 79+348+88 pag., geïll.
37214: JOANNIS, J.D. DE - Les seize quartiers généalogiques des Capétiens, tome III et IV (= supplement ), Lyon 1963-1965.
25320: JOBERT, L - Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen(...) uit het Fransch vertaald (..) door Mr.J.A., Leiden, Langerack, 1728, (16) + 462+(34) pag. Geïllustreerd met 11 uitslaande gravures. Incompleet, mist de laaste 16 pagina's van de de bladwijzer (letters Q-Z). Deze zijn in fotokopie toegevoegd.
19092: JOCHEMS, J.A. - Beschrijving der prenten van de historische verzameling der schutterij te Amsterdam.
1294: JOCHEMS, J.A. - Amsterdams Oude Burgervendels (schutterij) 1580-1795, Alphabetische naamlijst (23 pag.) met eenige Aanvullingen en Verbeteringen blz. 195 t/m 202. Aanvullingen op de Bijlagen 3 pag. Amsterdam 1891.
34389: JOCHEMS, HENRICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1822
60802: JODE, PIETER DE II (1606-1674/94) AFTER BERCKMAN, HENDRICK (1629-1679) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
65274: JOFFRE, - MEMOIRES DU MARECHAL JOFFRE. 1910-1917 - L'Avant-guerre (1910-1914), la guerre de Mouvement (1914), la Guerre de Stabilisation (1915), l'offensive d'ensemble de l'entente.
55394: JOHA, THOMAS - Verdeediging van Thomas Joha teegen de beschuldigingen van Sicco Douwe van Aylva, raakende het testament, codicil en nalaatenschap van deszelfs zuster Elisabeth Anna van Aylva. 2e druk, in welke de lasterlyke onwaarheden, zoo in een advertentie in de Leeuwarder Courant van 10-6-1797 als in de Nieuwjaars-Gift verspreid, worden onderzogt en wederlegt. Leeuwarden, v.d. Haak, 1798.
65307: JOHAN, - De dappere schutter en zijne huisplaag, komische voordracht met zang, voor een heer en dame. op Bruiloften en Partijen.
64542: JOHANNES, - Goede voornemens, oorspronkelijk tooneelspel, met zang, in acht tafereelen, door Johannes.
60224: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - Coastal landscape "Rochers Rouges" Riviera 1928-1929
60220: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - 'In Rust'
64382: HERBERT JOHNSON, - Silk and Felt Hats, Military Caps and Helmets
65247: JOHNSON, CH., - Leven en bedrijven van eenigen der beruchtste straat- en zeerovers in Grootbrittanien. Door kapitein Charles Johnson. Naar de Hoogduitsche vertaling uit het Engelsch
47384: JOHNSON, W.; - City, rice-swamp, and hill, London 1893, 224 pag., hardback, ill.
31909: JOLLES, JOLLE ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-literaria de varia libertatis sacrorum in patria nostra [...] Amsterdam D. Groebe 1837
31921: JOLLES, GUILELMUS HENRICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de absentibus in causis criminalibus [...] Amsterdam R. Croese 1844
64086: JOLLY, H., - La Choréoplastie ou l'art de modeler cuir et de l'orner
68240: JONCKBLOET, G., - Levensbericht van Bernard van Meurs.
32891: JONCKBLOET, W.J.A. - Het professoraat in de Nederlandsche taal en letterkunde. Groningen J.B. Wolters 1877
67849: JONCKBLOET, W.J.A., LAND, J.P.N., - Musique et Musiciens au XVIIe siecle. Correspondance et oeuvre musicales de Constantin Huygens.
65327: JONCKBLOET, G., - Vlindertjes. Verspreide en nieuwe gedichten van G. Jonckbloet, ingeleid door Prof. J.A. Alberdingck Thijm.
64506: JONCKBLOET, W.J.A., - The´atre des varie´te´s Venice preserved / door e´e´n Hagenaar
65478: JONES, H.S., - The Roman Empire B.C. 29-A.D. 476
47546: JONES, TH. / D. MIDDELTON, - Vierde Reys van de Engelse maatschappy na Oost-Indien onder het beleyd van A. Sharpey (....) beschreven door Thomas Jones (.....) als ook de vijfde reis (....) na Java en Banda (....) beschreven van David Middelton, Leiden, v.d. Aa., 1707, 62+(8) pag.
67658: JONG, J. DE, - Visiting card of Aartsbisschop van Utrecht Dr. J. de Jong with thanks for the author of the history of parochie Vianen.
34500: JONG, SALOMON DE, UIT AMSTERDAM - Over omzetting van melksuiker bij diabetes mellitus Amsterdam Binger 1886
26180: JONG, G.F. DE [ DEJONG ] - The Dutch in America 1609-1974. Boston 1975, 326 pag., hardback, good copy.
33646: JONG, P. DE - Het belang dat de beoefenaar van het hebreeuwsch heeft bij de kennis der overige semitische talen.
68502: JONG, O.J. DE, - Religisueze inspiratie rond eeuw en millenium. Haarlemse voordrachten LVI Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
50642: JONG, ALPIT DE; - Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere talen, over wetenschap en over de samenleving. Hilversum 2009, 480 pag., geïll.
8499: JONG, I. DE - Mijn tuinhuisje. Oorspronkelijk tooneelspel in een bedrijf. Leiden, R. van Baak, 1875.
42203: JONG, CORNELIUS DE - Reize in en door het Kanaal in de jaren 1785 en 1786. Haarlem, Bohn, 1808.
66834: JONG, HEIN DE, - Vijftien jaren vrijmetselaar door Hein de Jong.
34534: JONGE, MARINUS JAN DE, UIT ZIERIKZEE - Specimen juridicum inaugurale sistens diplomata quaedam Zelandica Utrecht A. van Paddenburg 1778
66390: JONGE, W.A.C. DE, - 1813. Bijdrage van Mr. W.A.C. de Jonge, lid van de Raad van State.
1302: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE - Inventaris der oud-rechterlijke en weeskamerarchieven [in Noord-Holland]. 's-Gravenhage 1932. Geb., 139 p.
27802: JONGE, J.C. DE - Over den oorsprong der Nederlandsche vlag, 's-Gravenhage 1831, 78 pag., orgineel bedrukt papieren omslag.
23672: JONGE, J.K.J. DE - Examen d'une notice et de souvenirs biographiques du comte van der Duyn et du baron de Capellen publiés par le baron C.F. Sirtema de Grovestins, Den Haag, Belinfante, 1852, 30 pag.
18230: [SPATZIER, ANTHONY (VERT.)]; GOTTLIEB STEPHANIE DE JONGE - De deserteur uit ouder-liefde. Tooneelspel in drie bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Meijer, 1782
31865: JONGE, GUILIELMUS ADRIANUS CORNELIUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens historiam juris mercatorii belgii septentrionalis usque ad annum 1811 [...] Leiden M.C. Hazenberg 1842
35320: JONGE, J.A. DE - Van geval tot getal Amsterdam Scheltema & Holkema 1969
65984: DE JONGE VAN ELLEMEET, JHR. DR. B.M., - Uit de geschiedenis der Haarlemsche St. Bavo Kerk. Uitgegeven door 'De Vereeniging Haerlem'.
67644: JONGE, W. A. C., - Brieven en bescheiden 1813-1814: de Vice-Admiraal Ver Huell
65352: JONGE, M.J. DE, - Een eerste zang en eenige kleine gedichten
1300: JONGE, J.C. DE - Nederland en Venetië. 's-Gravenhage 1852. Geïll., 483 p.
3466: JONGE, J.C. DE - Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen. 's-Gravenhage 1820, 253 p., geïll., met o.a. twee `geschiedkundige geslachtlijsten der Evertsen'.
64004: JONGE, J.C. DE, - Levens-schets van Floris, voogd van Holland
64875: JONGE J. DE, - Vogel-album and Vogel-album deel II
38716: JONGE, J.C. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, 2e druk, Haarlem 1858-1862, 5 delen en Algemeen Register in 10 banden, geïll. Complete set van de beste editie in bibliotheekbanden.
5670: JONGEJEUGD, R. - Het geslacht Jongejeugd, Alkmaar 1980, 64 p., geïll., [Westfriese Geslachten XVI]
65164: JONGENS, P., - Pieter, Gedichten, teksten en spreuken van Pieter Jongens Hoofd Afd. Monumentenzorg Haarlem
34238: JONGH, CONRADUS ALEXANDER DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de pactis secundum juris, praesertim naturalis, principia [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
32987: JONGH, CHRISTIANUS JOANNES DE, UIT ZALTBOMMEL - Dissertatio juridica inauguralis, de adeunda et repudianda hereditate, ex jure hodierno [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
35306: JONGH, JANI JACOBI DE , UIT ENKHUIZEN - Commentatio de quaestione ab ordine theologorum [.....] 1827
66293: JONGH, A. DE, - Levensschets van Pieter Jacob Costerus.
66466: JONGH, G.J. DE, - Le port de Rotterdam, avec planche
53446: JONGH, G.T.J. DE, E.A. - De misdadige jeugd in het havenbedrijf. Verslag uitgebracht aan de Vereeniging Pro Juventute te Rotterdam, Rotterdam, W.L. Brusse [1904].
15451: JONGHE, BERNARD DE - Desolata Batavia Dominicana, seu descriptio brevis omnium conventuum et monasteriorum sacri ordinis praedicatorum ... Gent: A. Graet, 1717.
49866: JONGHE, PROF. DE, - Waterloo in drie zangen, 3e druk, Dordrecht, Revers, 1865, 34 pag., ing.
67246: JONKER,J. / LUITEN VAN ZANDEN,J. / HOWARTH,S. / SLUYTERMAN,K., - Geschiedenis van Koninklijke Shell. 1 Van nieuwkomer tot marktleider, 1890-1939. 2 Stuwmotor van de koolwaterstofrevolutie,1939-1973. 3. Concureren in turbulente markten, 1973-2007. 4 Bijlagen. Cijfers,toelichting,bibliografie. Index
31026: JONKER, J.L. EN C.P.M. LEURS - Tafel der afstammelingen van Jan Boykema en Courtjen Rijpkes, in leven echtelieden, landbouwers te Vierhuizen.
66589: JONKMAN, H.F., - Levensbericht van Dr. Karel Wessel van Gorkom.
67491: JONKMAN, H.F., - Mannen van betekenis in onze dagen. Pieter Harting.
63993: JOOSEN, E., - Zes tekeningen van Jan Toorop,
55080: JOOSTENS [= JUSTUS], PASCHIER - De alea libri duo. Amsterdam, L. Elzevier, 1642.
1316: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën [in Drenthe]. Leiden 1910, 146 p.
1318: JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven, berustende in het depot van 's Rijks archieven in Drente. Leiden 1910, 146 p.
1310: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge. Leiden 1906, 349 p.
1312: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der heerlijkheid Ruinen. Leiden 1907, 134 p.
1314: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Leiden 1909, 817 p.
37072: JOOSTING, J.G.C. EN S. MULLER HZN. - Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen , 7 delen ( acht afdeelingen ), 's- Gravenhage 1906-1924, gebonden in 7 geheel linnen banden. Mooi exemplaar.
30756: JORDAAN, L.J. - Aan den Loopenden band. Dertig drama's in zakformaat, 2 delen, Amsterdam, Bigot & v. Rossum, geïll, oblong in ringband.
30758: JORDAAN, L.J. - 100 jaar spotprent, A.O. reeks nr 700, 16 pag., geïll.
30480: JORDAAN - Aan den loopenden band. Dertig drama's in zakformaat, 2 delen, Amsterdam z.j., oblong, ringband.
30888: JORDAN, J.W. - Colonial and revolutionary families of Pennsylvania. Genealogical and personal memoirs, 3 volumes, Baltimore 1978, { reprinted after the original edition of 1911 ), 1706 pag, bound in 3 linen bindings, good copy.
34240: JORDENS, ERNESTUS ANTONIUS, UIT DEVENTER - Dissertatio historico-juridica inauguralis de juris provincialis transisalaniae fontibus [...] Deventer J. de Lange 1843
61262: GILDE VAN ST-JORIS - Diploma for Gravin van der Stegen de Putte by the Soeverein Gilde van St-Joris in the city of Gent, accepting her as Eerde Conferes.
33330: JORISSEN, THEOD. - Historisch leven. Toespraak bij de opening der historische lessen [...] Haarlem Erven F. Bohn 1872
64337: JORISSEN, A.P.G., - De oude en de nieuwe kerk der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente Rotterdam
67573: JORISSEN, TH.,, - Memoires de Constantin Huygens Seigneur de Zuylichem, secrétaire et conseiller de Frédéric Henry, Guillaume II et Guillaume III / Publiés pour la première fois, d'après les minutes de l'auteur, précédés d'une introduction par Theod. Jorissen.
67530: JORISSEN, W. P.; W. E. RINGER, - H. W. Bakhuis Roozeboom, 1854-1907
66402: JORISSEN, THEOD., - Anton Reinhard Falck, Herinneringsrede.
67481: JORISSEN, TH.,, - Aan het vaderland. Eene studie door Theod. Jorissen, hoogleraar te Amsterdam.
68385: JORISSENNE, G., - Coclers J.B.P. Peintre Wallon et le portrait de Georges-Louis de Berghes Prince-Eveque de Liege/Esquisse Biographique.
35660: JORRITSMA, ANDREAS JOHANNES, UIT SNEEK - Bijdrage tot de statistiek van het carcinoma uteri Hilversum Gebr. Wolff 1902
65952: JOSEPHUS, FLAVIUS, - Joodsche Oudheden of Historie der Joden. Naar het oorspronkelijk Grieksch overzien en op zeer vele plaatsen verbeterd door Sigebert Haverkamp, uitgeven, onder toezicht van Dr. J.A. Gerth van Wijk, met platen, naar Jan en Kasper Luiken. Met een aanbevelend woord van T. Tal, Opperrabijn.
43126: JOSEPHUS, FLAVIUS / J. BASNAGE - [1] Alle de werken van Flavius Josephus. Amsterdam, M. Schagen, 1732. [2+3] Jacob Basnage, Vervolg op Flavius Josephus of Algemene historie der Joodsche naatsie. 2 delen, Amsterdam, Onder de Linden, Delft, Boitet, 1726-1727.
64200: JOTTRAND, L., - Guillaume-Frédéric d'Orange-Nassau Avant son avènement au trône des Pays-Bas, sous le nom de Guillaume Ier. Par un Belge.
1320: JOUBERT, PIERRE - Les lys & les lions. Parijs 1947. Geïll., groot 4°: 36 p.
53451: JOUY, E. / A. JAY - Les Hermites en prison, faisant suite aux observations sur les moeurs et les usages Francais au commencement du 19e- siecle, 2e ed., 2 delen, Parijs/Londen 1823.
8503: JOUY, VICTOR JOSEPH ETIENNE - Vervolg van Den kluizenaar van de Chaussée-d'Antin (een voornaam oord van Parijs), of Opmerkingen over de Parijsche zeden en gebruiken, in het begin der negentiende eeuw. Vertaald uit het Frans. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1814.
24920: JUAN, DON GEORGE & DON ANTONIO DE ULLOA - Historische reisbeschryving van geheel Zuid-America, gedaan op bevel des Konings van Spanje,
22998: JUDAICA, JONAS DANIEL MEYER, ARNHEM - Prijsboek met stempels van Arnhem op vóór- en achterplat van de perkamenten band. Met prijs ten name van "Jonae Meijer" d.d. Arnhem 16-3-1789, gesigneerd door rector D.A. Jacobi en curatoren (Van Hem en Van Eck?) van het Arnhems gymnasium.
35574: JUGLERUS, MARTINUS, UIT PEGAU; PRAESES: ROEHRENSEEN, CHRISTIAN - De prudente diffidentia [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1706
64633: JUNG, DR. JOHANN HEINRICH, - Theorie der geestenkunde : in eene op de natuur, de rede en den bijbel gegronde beantwoording van de vraag: Wat men van voorgevoel, gezigten en geestverschijningen gelooven en niet gelooven moet. Door Dr. Johann Heinrich Jung genaamd Stilling, geheime hofraad bij den Groothertog van Baden.
8505: JÜNGER, J.F. - De hedendaagsche trant. Blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leiden, P.H. Trap, 1792.
66388: JUNGHUHN, F., - Franz Junghuhn Gedenkboek 1809-1909.
15456: JUNGMAN, BEATRIX EN NICO - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 12 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. Londen: A. & C. Black, 1907.
15458: JUNGMAN, BEATRIX EN NICO - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 8 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. Londen: A. & C. Black, 1920.
36282: JUNGSCHULTZ, JOHANNES SIGISMUNDUS, ALIAS NEODICUS DE ROEBERN, UIT ELBINGEN; PRAESES: WOIT, JACOB - De incrementis studiorum per Polonos ac Prussos Leipzig Breitkopf 1723
59630: JUNGWIERTH, FRANZ XAVER (1720-1790) AFTER PIAZZETTA, GIOVANNI BATTISTA (1683-1754) - Head of a Boy
1322: JUNIUS, JAN H. - Heraldiek. Amsterdam: Fredrik Muller, 1894. Geb., 369 p.
42079: JUNIUS, HADRIANUS / C. VAN ARCKEL - Animadversa ejusdemque de coma (...) ex bibliotheca Corn. van Arckel. Rotterdam, J. Hofhout, 1708.
42485: JUNIUS, HADRIANUS - Batavia. [Leiden], off. Plantiniana apud F. Raphelengium, 1588.
68269: JURRIUS, J., - Kramers' geographisch woordenboek der geheele aarde.
3858: JURRY, J.F.J. - Genealogie van het geslacht Jarry, branche de Hollande, van 1415 tot 1959. 's-Gravenhage 1958, 33 p., gestencild.
27400: JUST DE LA PAISIÈRES, G.A.A. ( RED. ) - Industrieel Nederland. Deel II ( van 3 ), Haarlem 1921, 429 + 386 pag., geïll., geb. ( bibliotheek stempels etc. ). Prijs per deel 90 euro. Beschrijving van industriele- en handelsondernemingen.
66464: JUSTE, TH., - LES PAYS BAS AU XVIe SIECLE. ?VIE DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE (1538-1598)
42408: JUSTINIANUS, KAISER / GOBLER, JUSTIN - Institvtiones imperiales latinogermanicae. Die vier Bucher institvtiorvm Keisers Justiniani, der jugent im Keiserlichem rechten zum anfang und underwisung geschreben, met fleiss verteutscht durch D. Justinum Goblerum. Koln, Quentel und Calenius, 1565.
68133: JUSTINUS AND TERTULLIANUS, MARTYR, JUSTINUS, - Verantwoording voor de Christenen, tegens de Heydenen; als mede Minutii Felicis t' Samen-spraak tussen Octavius en Caecilius. Ook zijn hier achter by-gevoegt, de brieven van Clemens Romanus en Policarpus.
55440: EX AMORE JUSTITIAE - Ter beschaminge van het snood gedrag, gehouden in 't faamrovend lasterschrift geintituleert: Op de herstelling van den heer R.F. v. W. Z. pl., z. j. [ca. 1750]. gedicht, ondertekend: Ex amore justitiae.
66830: JUSTMAN JACOB, L., - Open brief aan den WelEerwaarden Heer Ds. H. van Assendelft redacteur van het Maconniek Weekblad van L. Justman Jacob, oud-lid der Vrijmetselarij onder het Groot-Oosten der Nederlanden.
64546: JUSTUS, - Nederland in 1881 door Justus
20078: JUTEN, A.J.L. E.A.(RED) - Van Jut tot Juten, [familieblad] jrg 1, nr 1, 2 en 3/4, (1935-1936), 28 pag.
1326: JUTEN, G.C.A. - Cartularium van het Begijnhof te Breda. ['s-Hertogenbosch], 1910. Geïll., 45+312 p.
4134: JUTEN, W.J.F. - Het groot-hertoglijk huis Mecklenburg. Bergen op Zoom 1901-1902, 194 p., geb., geïll.
43372: JUTEN, G.C.A. - Beschrijving van Bergen op Zoom en omstreken, met beschrijving van Tolen door J.C. Overvoorde, 's-Hertogenbosch, z.j., 96 pag., geïll., geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
64664: JUTEN, J.W.F., - Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd. 2e serie.
43942: M, VAN & JUTTING, - Veilingcatalogus boeken, prenten etc. uit bezit P.M. de Ligny, apotheker te Middelburg en J.J. I. Prenger, Middelburg 1894, 127 pag.
8509: JUVENALIS, DECIUS JUNIUS; JAKOB ZEEUS (VERT.) - Derde berispdicht. In Nederduitsche vaerzen toepasselyk uitgebreid, en met aantekeningen voorzien. 2e druk. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1712.
42645: JUVENALIS, D. JUNIUS - Satyrae. Amsterdam, D. Elzevier, 1671.
33770: JUYNBOLL, THEODORUS GUILIELMUS JOHANNES - Oratio de codicum orientalium, qui in academia Lugduno-Batava servantur, bibliotheca [...] Leiden E.J. Brill 1854
64406: JUYNBOLL, W.R., - De reis van Sir Joshua Reynolds in de Nederlanden
23132: KAARS, DIAKONIE AMSTERDAM - Album "1876-1901: Ter herinnering aan zijnen 25-jarigen wel volbrachte dienst als diaken te Amsterdam" bij N.H. Gemeente, voor Willem Kaars, d.d. 26-2-1901, fraai leren album, 4°, 14 p.
32743: KAATHOVEN, JANUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale de homicidio secundum codicem poenalem [...] Leiden Brill 1860
59706: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL), PUBLISHED BY ROBERT, NICOLAS (1614-1685) - Landscape with figures
59554: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL) - Landscape with figures
42119: KAEMPFER, ENGELBERT - Histoire naturelle, civile et ecclesiastique de l'empire du Japon, translated from the English by J.G. Scheuchzer. 3 volumes, Amsterdam, Uitwerf, 1732.
55748: KAISER, J.W. - Prent: 'Grimoald vermoord' [d.d. april 714]. Staalgravure door J.W. Kaiser naar R. Craeyvanger.
66119: KAISER, F., - De hoogleraar mr. J. Bake als beschermer der sterrekunde herdacht.
64255: KAISER, F., - Almanak, Voor het Jaar 1845. Aanwyzende alle Jaarmarckten / Viermissen / Paarden- / Beesten- en Leermarkten / in het Koningrijk der Neerlanden gehouden wordende. De verduisteringen / den op- en ondergaan der maan / door F. Kaiser. Hoogleeraar ter Leiden.
55804: KAISER, J.W. - Prent: 'Prins Willem de Eerste, Antwerpen 18 Maart 1582', staalgravure door J.W. Kaiser naar N. Pieneman, uitgave Ver. Bev. Beeldende Kunsten, druk J.F. Brugman, Amsterdam.
59044: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem, de 23e jaargang, Haarlem, Kleynenberg & Co, 1913, geb., geïl., 817 pag.
65973: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1917.
65978: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1918/19.
65977: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1914.
65979: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1915.
3876: KALDENBACH, JOS - Het geslacht Kaldenbach, deel I, tak A. Alkmaar 1985, 721 p., geïll. Met losse `stamboom'.
56028: MUNCHENER KALENDER, - Munchener Kalender, fur das Jahr 1886 t/m 1934. 49 van de 51 jaargangen per stuk ca. 30 pag., geïll. door O. Hupp e.a.
56136: KALENDER, - Der Wurttembergischen Ritterschaft St. Georgen-Verein. Wappen-kalender fur das Jahr 1900. Chromolitho, 33 x 44 cm.
1808: MÜNCHENER KALENDER - Münchener kalender für das Jahr 1895, 1896, 1898 bis 1919, 1921, 1923 bis 1929. Geïllustreerd met wapens in vierkleurendruk door Otto Hupp, gedrukt door Dr. M. Hüttler te München voor het Central Verein für Kirchenbau in München. Voorbeeld van drukwerk der zgn. `Münchener Bewegung' der jaren tachtig. Prijs per stuk:
56030: KALENDER - Calendrier Heraldique Vaudois, Lausanne, Payot, (28) pag., geïll. Price each € 18.
37652: KALF, JAN - Catalogus van de textiele kunst, weefsels, gobelins, tapijten, borduurwerk, in het Nederlandsche Museum voor geschiedenis en kunst, Amsterdam 1903, 27 + 100 pag., geïll.
64400: KALF, E.J., - Drie tekeningen van B. van Orley of zijn omgeving?
67237: KALFF JR., J., - Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen. Dr.C.Snouck Hurgronje door Mr.Dr.Th.W.Juynboll
25818: KALFF, M. E.A. - In 't Oumanhuis. Kijkjes op de tentoonstelling, Amsterdam 1876, 106 pag., half linnen, geïll. met 7 litho's van P.A. Schipperus met oude interieurgezichten.
30656: KALFF JR., G - Een levenbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk, Amsterdam 1926, 183 pag.
64091: KALLEN, WILLIBRORD VAN DER, - Uit de voorgeschiedenis van Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven
1358: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende. Leeuwarden 1955. Geb., 416 p.
19266: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden.
43616: KALSHOVEN, A - De diplomatieke verhouding tusschen England en de Republiek der Vereen. Nederlanden 1747-1756, 's-Gravenhage 1915, 268 pag., geb.
65501: KALTWASSER, J.F., - Plutarchs Moralische Abhandlungen, Sammlung der Neuesten Uebersetzungen der Griechischen prozaischen Schriftsteller
36102: KAM, BENJAMIN JAN, UIT HELMOND - Meretrix en medicus Zwolle Geert Groote 1983
22314: KAMERLING ONNES, HARM - Twee brieven van Harm Henrick Kamerling Onnes. De eerste d.d. 5-11-1932 aan A. Plasschaert over een tentoonstelling. Hij heeft afspraken met de Leidsche Kunstvereeniging en moet Kleykamp afzeggen; de tweede d.d. Sousse, Tunesië 19-11-1938 aan “Oom Jan” en “tante Marie”, manuscripten, 3 p.
36940: KAMMERL, C - Der Fächer. Kunstobject und Billetdoux, München 1989, 251 pag., geb., geïll., met stofomslag.
4274: KAMP, J.J. VAN DE - Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau. Assen 1980, 284 p., geb., geïll.
16440: KAMPEN - Kampen. Uitg. V.V.V., Leeuwarden, Alta, 1948, 88 p.
16437: KAMPEN - Kampen. Geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden, door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Kampen, Van Hulst, 1878, 146 p.
16439: KAMPEN - Kampen’s heden en verleden, door E.D.J. de Jongh Jr, Zwolle, Rivière & Voorhoeve [1904], 88 p.
65561: KAMPEN, N.G. VAN & VEEGENS, D.,, - Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen. (Joannes Drusius, Willem-Lodewijk van Nassau & Johan Maurits van Nassau-Siegen).
42454: KAMPEN, N.G. VAN - Afrika en deszelfs bewoners [= De Aarde en hare bewoners volgens de nieuwste ontdekkingen (...) ten vervolge op E.A.W. Zimmerman]. 3 delen, Haarlem, Bohn, 1828-1829.
8513: KAMPHUIZEN, D.J. (VERT.); FRANZ IGNAZ HOLBEIN - Klaartje en Jacob, of Zijne mouw verraadt hem! Blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
8514: KAMPHUYZEN, D.J. - Het embargo opgeheven. Dichterlijke gedachte uitgesproken door mevrouw A.M. Kamphuyzen, geb. Snoek. In den Schouwburg in de Amstelstraat, den 11 Junij 1833. Amsterdam, C.M. Ferrari, 1833.
36290: KANDLER, JOHANN FRIDERICUS, UIT SCHWARZENBURG; PRAESES: PROELE, IMMANUEL - Quid sit honeste vivere..... dissertatione posteriori Leipzig C. Gotze 1704
59415: KANTEBEEN, VOS, KLEEREKOPER. - Archivalia betrekking hebbend op Johannes Hendrik Pieter Vos, gehuwd met C.H. Kantebeen. Hij bezocht waarschijnlijk het Gymnasium Camphusianum te Gorinchem en overleed blijkens rouwkaart op 66 jarige leeftijd op 19-9-1887 te Hilversum, Geboortekaartje (Bussum, 18 maart 1952) van zijn dochter Margaretha Elisabeth Vos, later gehuwd met Sandy Kleerekooper. Verhuisbericht van gezin Kleerekoper naar Dorpsweg 35 te Maartensdijk. Sinterklaasgedicht (handgeschreven) dd 5-12-1968 en 9 familiekiekjes (jaren '50 en '60). Voorts rapportboekje van J. Vos (geb. 17-11-1921), Openbaren jongensschool te Gorinchem (1930/1933) (beschadigd) en Kitty Kantebeen Openbare ULO te Gorinchem (beschadigd). M14707
66049: KANTELAAR, JACOBUS, - Lofreden op Henrik Albert Schultens, Openlijk uitgesproken te Leijden op den elfden van wiedemaand 1794.
67880: KANTELAAR, JACOBUS, - Lofreden op Henrik Albert Schultens, Openlijk uitgesproken te Leijden op den elfden van wiedemaand 1794.
35276: KANTER, HUBERTI PHILIPPI DE, UIT ANNA TER MUIDEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine theiologico [....] 1822
66155: KANTER, J. DE, - Lofrede op den hoog wel geboren heer jonkheer Jacob Hendrik Schorer (...) uitgesproken in eene buitengewone vergadering van directeuren en leden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen den 3den Julij 1822
43212: KANTER, J. DE - Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed tusschen den 14 en 15 Januarij 1808. Middelburg, Abrahams, 1808. 8 + 118 pag.
31705: KAPPEYNE VAN DE COPELLO, J. - Prolusio scholastica [...] in memoriam [...] Abrahami van Bemmelen [...] 's Gravenhage J. Allart en Co. 1822
22422: KARDOES, VAN HAMEL - Extracten uit de registers der Burgerlijke Stand te Amsterdam en Hilversum betr. het echtpaar Maurits Kardoes en Petronella Johanna Wilhelmina Hamel, 16 stukken, deels gedrukt.
53463: KAREL, KEIZER/J.F. LUDOVICI/J. HENICH - Caroli quinti romanorum imperatoris invictissimi constitutiones criminales, vulgo Peinliche Halsgerichts-Ordnung, cum notis practicis Jac. Friderici Ludovici (...) nec non Johannis Henichii, Halle-Maagdenburg, Renger, 1716.
41470: KARELS, K - Van Zeeuwse Zonnemare's een gulle Godebert, tweede ontwerp, Middelburg 1993, ca. 100 pag., getypt.
35862: KARSEBOOM JR, FRANS FREDERIK, UIT AMSTERDAM - Stellingen....... Leiden Somerwil 1875
33584: KARSSEBOOM, HIERONYMUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, de familiae erciscundae judicio [...] Leiden Johannes van der Linden 1728
35020: KARSTEN, SIMONE - De tetralogia tragica et didascalia Sophoclea. Lectio habita in Instituti Reg. Belg. , classe tertia. Amsterdam J. Muller 1846
8518: KASTEELE, PIETER LEONARD VAN DE - Gezangen. Utrecht, Wed. J. van Terveen en Zoon, 1790.
8524: KASTEELE, JACOB CAREL VAN DE - Nagelatene gedichten. Den Haag, J.P. Beekman, 1836.
42312: KASTELEIJN, P.J. - De zeepsieder, meerendeels getrokken uit de schriften van Du Hamel, Halle en Weber. Dordrecht, Blussé, 1791.
6184: KATALOGUS - Katalogus Tromp-archief, z.pl. z..j., 12 p., getypt (betr. papieren van A.H. Tromp en W.A. Tromp, vnl. 19e eeuw)
43432: KATE VAN LOO, D.H. TEN - De gardes d'honneur, in vier zangen, 's-Gravenhage, Allart, 1815, 132 pag., orig. kartonnen band.
66285: KATE, J. J. L. TEN, - Andersen's Prentenboek zonder prenten: vertellingen van de maan
8535: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Panpoëticon. Bloemlezing uit de werken der voornaamste Europesche dichters, in Nederduitsche vaerzen overgebracht. Haarlem, A.C. Kruseman, [1860].
8545: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (VERT.); VICTOR HUGO - Lyrische poëzy. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, G.L. Funke, 1881.
8547: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Verhalen en vertellingen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1890].
65607: TEN KATE, J.J.L.,, - Eunoe. verspreide en nieuwe gedichten.
56040: TEN KATE, J.J.L., - Overgeplant. Boemlezig uit de vertaalde poezy, Leiden, A.W. Sijthoff, { z. jr.], 278 pag.
64717: TEN KATE, L, - De Durgerdamsche Visschers een gedicht
23054: KATWIJK, PARLEVLIET, HAASNOOT, AALBERTS, VAN RHIJN, KUIJT - Dossier stukken betr. de nalatenschap van L.D. Parlevliet, ongehuwd overleden te Katwijk 24-11-1942, lopende over de jaren 1942-1945.
64356: KAUFFMANN, H., - Albrecht Dürer "Die vier Apostel" vortrag gehalten den 18. April 1972 im Kunsthistorischen Institut in Utrecht
19066: KAUSCHE DIETRICH, W. MÜLLER EN R. PREISING - Inventar des archivs der Stadt Werl, I. Urkunden, II Akten, 2 delen.
27324: KAUTZ, E.A. - Der hafen von Vlissingen. Seine stellung und entwicklungsaussichten im internationalen verkehr, Jena 1933, 401 pag., geïll.
32419: KAYSER, JOHANN FRIEDRICH - Fvndamenta doctrinae de divortiis opposita dissertationi Wittenbergensi svb titvlo sana de jvre principis evangelici circa divortia doctrina svperiore anno uulgatae. Editio tertia Halle / Magdenburg Johan Grunert 1730
1374: KEEN, MAURICE - Chivalry. New Haven-Londen 1984. Geb., geïll., 303 p.
33586: KEESSEL, DIONYSIUS GODEFRIDUS VAN DER - Oratio inauguralis, qua disquiritur an, capirta illa iuris romani, quae in usu hodie non esse dicuntur, in academiis doceri expediat [...] Groningen Hajo Spandaw 1762
43830: KEG, FA.C., - Een reis naar Indie, Zaandam, Keg's theehandel [1926], 38 pag., geb., geïllustreerd met 120 plaatjes en 2 kaarten.
31058: KEIJER, E.J. E.A. - De Kapenga's/ Kapinga's uit de Marne, Zeerijp 1994, 178 pag., geb., met losse tabel, geïll.
1376: KEIKES, H.W. - T.A. Keikes, 1804-1886. Graveur van grandeur. Genealogie-in-de-breedte. Z.p. z.j. Geïll., 57 p.
1378: KEIKES, W.H. - Inventaris der archieven van Sneek. Sneek 1955, 160 p. Met: Supplement (1958), 16 p.
36162: KEILHACKER, JOHANN, UIT NUMBURGPRAESES: RECHENBERG, ADAM - Schediasma historicum de Museo Alexandrino Leipzig J.C. Brandenburger 1698
31745: KEISER, JACOB WARMOLT, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens selecta ad locum cod. CIV de instrumento authentico [...] Groningen W. Wouters 1823
63856: VAN DER KELLEN, J. PH., - Le Peintre-Graveur, Hollandais et Flamand, catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'ecole Hollandaise et Flamande, ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M. Bartsch
29076: KELLEN, J. PH. V.D. - Teekeningen door Jan van Goyen ( 1596-1656 ) uit het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, Amsterdam z.j. Bedrukt linnen portefeuille met 1 pag. titel, 4 pag. tekst, 1 blaadje erratum, 1 blad lijst afbeeldingen, portret van Goyen door C. de Moor en 26 afbeeldingen. Nr. 53 van de oplage van 100 exemplaren. Goed exemplaar.
65599: KELLER, GERARD,, - Binnen en buiten Novelle door Gerard Keller
65600: KELLER, GERARD,, - Hoog spel. Eene politieke novelle
1380: KELLER, ALFRED VON - Leitfaden der Heraldik. Tweede druk. Berlijn 1907. Geb., geïll., 74 p.
50840: KELLER, GERARD, - Over de Alpen, Leiden, Sijthoff, [1890], 252 pag., groot 4o, gebonden in geheel linnen.
47552: KELLER, GERARD, - Het vermaarde Parijs, Arnhem, Thieme, 1871, 196 pag., geb., geïll. (met 100 houtgravures).
34608: KEMP, J.C. VAN DER, UIT LEIDEN - XII. theses juridicae. 1789
36258: KEMP, MARTINUS, UIT REGIOMONTANUS; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST - Dissertatio de statu Armeniae eccesiastico et politico tam pristino quam hodierno Jena J.J.Bauhofer 1665
38830: KEMP, C.M. V.D. - Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht, volgens de beschrijving van B. Glasius (...) beoordeeld en veroordeeld, 3 stukken, Rotterdam 1860-1861, 67 + 78 + 43 pag.
47916: KEMPEES, J.C.J., - Holloway-pillen voor een jong officier of wenken aan mijnen broeder bij zijn verlaten der Koninklijke Militaire Academie, 2e druk, 's-Hertogenbosch 1900, 246 pag., geïll.
34474: KEMPENAER, CORNELIS DE, UIT ARNHEM - Opmerkingen naar aanleiding van art. 894 W.v.K. Leiden Somerwil 1889
67686: KEMPENAER, J. M. DE, - Levensberigt van G. Graaf Schimmelpenninck
34270: KEMPER, JANUS MELCHIOR, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de actis status civilis, secundum jus hodiernum [...] Leiden Haak en Comp. 1833
32531: KEMPER, JOHAN MELCHIOR; ASSEN, CORNELIS JACOBUS VAN (VERT.) - Redevoering over de lotgevallen van onzen leeftijd [...] 's Gravenhage Johannes Allart 1816
17098: KEMPER, P.H. - Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland.
47908: KEMPER, J.M. / M. SIEGENBEEK / J. BAKE, - Annales academiae Lugduno-Batavae 1815-1816, Leiden, Luchtmans, 1817. 4o, 147 pag., origineel kartonnen band.
64836: KEMPER, J.M., - Vrede-zang op het feest van den 2. Junij 1802.
30428: KEMPERS, BRAM ( RED.) - Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen, Amsterdam 1995, 203 pag., geïll.
67437: KEMPIS, THOMAS A, H. ROFWEYDES, - De navolging Christi van Thomas à Kempis regulier. Vermeerdert met 2 Registers en sijn Leven door H. Rofweydes Priester der Societeyt Jesu.
64381: KEMPIS, THOMAS VAN, - Das Büchlein von der Nachfolge Christi. Vier Bücher verfasst von Thomas von Kempis und neu übersetzt von Johannes Gossner.
67438: KEMPIS, THOMAS A, CAMPEN, THOMAS HAMERKEN VAN, - Van die werelt te versmaden en¯ Christum te volghen, een deuoet tractaet vol goeder leeringhen wijlen ghemaect bi eenen deuoten Regulier ghenaemt heer Thomas Hamerken van Campen welc boecxken men pleech te noemen Qui sequitur me.
44012: KEMPIS, THOMAS À/BEUIL, DU; - L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction nouvelle par le sieur Du Beuil, prieur de Saint-Val. Derniere edition, Paris 1774, 389+(7) pag. Gebonden in geheel leer, met rugstempeling.
1382: KENDALL, HENRY - The kinship of men. An argument from pedigrees, or genealogy viewed as a science. Londen 1988. Geb., 216 p.
65116: KENNEDY, CH. RANN, - The Olynthiac and other public orations of Demosthenes
65118: KENNEDY, CH. RANN, - The orations of Demosthenes
16444: KENNEMERLAND - Geïllustreerde gids voor Kennemerland (van Haarlem tot Alkmaar), door P. Fransen Jzn, Dordrecht, Morks, [ca. 1910], 80 p.
16443: KENNEMERLAND - Geïllustreerde gids voor Kennemerland (van Haarlem tot Alkmaar), door P. Fransen Jzn, Haarlem, Wiesenhaan [ca. 1910], 80 p.
66349: KENNEY, C.E., - Quadrant and the Quill a Book Written in Honour of Captain Samuel Strumy, "a Tryed and Trusty Sea-man," and Author of The Mariner's Magazine, 1669
66031: KEPPER, G.L. - De Zuid- Afrikaansche oorlog. Historisch gedenkboek,
31232: KEPPER, G.L. - De Zuid- Afrikaansche oorlog. Historisch gedenkboek,
23766: KÉRATRY, A.H. DE - Du culte en général et de son état, particulièrement en France. Brussel 1825, 72 pag., orig. boards.
33648: KERCKHOFF, P.J. VAN - Over chemische verbinding.
35748: KERKHOFF, DIRK ADRIAAN, UIT WERKENDAM - Over specifieke warmte Utrecht De Industrie 1873
20794: KERKKAMP, H - Historie van Velp en Rozendaal, Velp 1938, 502 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
34548: KERKMAN, GULIELMUS JACOBUS, UIT NED. INDIE - Dissertatio juridica inauguralis ad L. VIII Cod. ad sctum vellej Leiden H. Mostert 1790
42107: KERKWIJK, G.A. VAN - Verhandeling over het waterpassen en het gebruik van den barometer tot het meten van hoogten. Gravenhage, v. Cleef, 1828.
41750: KERLING, J.B.J. (=VAN STOCKUM) - Ons vorsten-huis door de eeuwen. Catalogus van boeken, pamfletten (......), 's-Gravenhage 1938, 125 pag., geïll.
66066: KERN, H., - Opmerkingen over het Nederlandsche volkskarakter.
35516: KERNIUS, JOH. FRIDERICUS, UIT SCHLEUSINGEN; PRAESES: LAURBECCHIUS, ISAAC - Discursus historico-theologicus de annis ministerii Christi [...] Altdorf Jobst Wilhelm Kohles 1700
4888: KERNKAMP, J.H. - Johan van der Veken en zijn tijd. 's-Gravenhage 1952, 35 p., geïll., met genealogisch overzicht.
4140: KERNKAMP, J.H. - Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en Van Damme, aanwezig in het Museum Meermanno-Westreenianum. Den Haag 1948, 80 p., met tabel, geïll.
31699: KERNKAMP, G.W. - Over de materialistische opvatting van de geschiedenis [...] Amsterdam Scheltema & Holkema 1901
31701: KERNKAMP, G.W. - De tragedie der historie [...] Haarlem H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1919
36376: KERNN, JOACHIM, UIT BRANDENB. MARCHICO. PRAESES:BERGER, JOACHIM ERNEST - Exercitatio historica de coemeteriis, vulgo alias Kirchhoffe oder Gottes Acker Rostock Richel 1689
8563: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS - De reizende dansmeester, of de vermomde aristocraat. Alkmaar, Hartemink etc., [1791]. [2 delen, doorlopend gepagineerd]
53564: KERSTEMAN,FRANCISCUS LIEVENS - Zeldzaame levens-gevallen van J.C.Wyerman, op de Voor-Poorte van den Hove van Holland overleeden, behelzende zyne weergalooze en voortreffelyke geleerdheid. Zyne wonderbaarlyke ontmoetingen [....] 2e druk, Den Haag, Pieter van Os, 1763. [Gebonden met:] Aanhangzel [...] behelzende behalven de voornaamste krygsbedryven van zyn moeder Lys Sint Mourel, eenige merkwaardige byzonderheden rakende zyn eigen leven, Den Haag, Pieter van Os, 1763.
8556: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS - Academie des jonge practizyns, of Beredeneerde consideratien over de theorie en de practycq in zaaken van rechtspleeging [...]. Opgesteld tot instructie, en ten dienste van aankomelingen, welke zig in de eerste gronden der rechts-oeffening zoeken te bekwamen. Den Haag, Pieter van Os, 1765.
34381: KERVEL, JOHANNEUS MARTINUS LUDOLPHUS VAN, UIT GORINCHEM - Specimen juridicum inaugurale de forma donationum inter vivos [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
25142: KERVYN DE VOLKAERSBEKE, PH. ET J. DIEGERICK - Documents historiques inédites concernant les troubles des Pays-Bas 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques. 2 delen in 1 band, Gent 1847-1849, 472 + 20 + 300 + 16 pag. Geillustreerd met 5 uitslaande platen. Enige waterschade aan band en enkele marges.
64878: KESER, H., - Prentenboek van Zaltbommel
59714: KESSEL, THEODOR VAN (CA. 1620- AFTER CA. 1660), AFTER HECKE, JAN VAN DEN I (1619/20-1684) - ALCUNE / ANIMALI / desegnate per / Giovanni vanden Hecke / et Intagl[ia]te per / Theod. van Kessel / An. 1654
35530: KESSELRING, ERNESTUS FRIDERICUS, UIT PRUISEN; PRAESES: WEGNER, GOTTFRIED - Disputatio historico-theologico-homiletica, de risu Paschali [...] Königsberg Erven Friedrich Reusner 1705
68021: KESTELOOT, J. L., - Hulde aan de nagedachtenis van Mr. Anton Reinhart Falck, vrij gevolgd naar het Fransch van den heer A. Quetelet.
66400: KESTELOOT, J. L., - Hulde aan de nagedachtenis van Mr. Anton Reinhart Falck, vrij gevolgd naar het Fransch van den heer A. Quetelet.
36668: KETH [KET], THEODORUS, UIT HARLINGEN - Positiones subsequentes examini publico subjicio [ 24 stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden -- 1651/52
20012: KETNER, F. - Facsimiles bij F. Ketner, De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem, Utrecht 1932. Map met 3 pag. tekst en 14 facsimilé's op 10 bladen. Zeldzaam.
32235: KEUCHENIUS, HENRI JOHAN CHRISTIAAN ANTON, UIT 'S GRAVENHAGE - Op welk tijdstip ontstaat de verbintenis uit de wisselacceptatie? Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
56216: KEUKEN, J. VAN DER, - Wij zijn 17, Bussum, eerste druk z.d.
60184: KEUN, HENDRIK (1738-1787), BOGERTS, CORNELIS (1745-1817) AND PUBLISHED BY CRAJENSCHOT, THEODORUS (FL. 18TH CENTURY) - The new Amsterdam theater seen from the Leidseplein
66437: KEUS, KATINKA; JEFF CLEMENT, - Het herbinden van Beslers Hortus Eystettensis, 1613
60392: KEUS, J. (DUTCH, 19TH CENTURY) - Eight or more Dutch fishing boats (so-called 'botters') on a wind-blown lake
4012: KEUSSEN, H. - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep, deel III. De schrijnsoorkonden van Keulen. Bonn 1927, 100 p., geb.
31172: KEVERLING BUISMAN, F. ( INL.) - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Buurmalsen, Arnhem 2007, 84 pag. + 14 losse kaarten, in linnen portefeuille.
8110: KEVERLING BUISMAN, F. - Ordelen van de etstoel van Drenthe 1399-1447.
3908: KEYSER, CHARLES S. - The Keyser Family, descendants of Dirck Keyser of Amsterdam. Philadelphia 1889, 161 p., geb., geïll. Zeer fraaie band met heraldische versiering in goud.
66012: KEYZER, DIRK, - Omstandig verhaal van den schrikkelyken brand, voorgevallen te Broek op Langedyk; alwaar 41 huizen en het raadhuis door de vlammen zyn verteerd. Op den 10 April 1793. In rym beschreven door Dirk Keyzer,
66004: KEYZER, J. DE, - Nieuwe Nederlandsche Chrestomatie, of voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzij.
23032: KICHÉ - Fraai gekalligrafeerd kaartje met "De heer Pieter Kiché", 18e-eeuws (uitgave P.J.Entrop).
35576: KIESEWETTER, JACOBUS, UIT NORDHAUSEN; PRAESES: LEOPOLD, DANIEL - Cultura animi [...] Wittenberg Prelo Meyeriano 1704
36318: KIESLING, JOH. POLYCARPUS, UIT ERFORD; PRAESES: RIVINUS, AUGUST QUIRINUS - Disputatio inauguralis de morbis a vestitu Leipzig Tietze 1721
14612: KIEVIT, PIETER DIMMEN - Herinneringen uit het nageslacht van Hendrik Kievit en Hendrika Neeltje Kooijman, gehouden ter gelegenheid van de eerste familie-reunie.
8600: KIKKERT, PIETER - Proeve van Nederlandsche gezelschappelijke gezangen. Door het muziekgezelschap Harmonie, te Vlaardingen. Eerste stukje. Schiedam, G.W. van Hemsdaal, 1818.
64926: KIMMAN, J., - Het hofje van Beresteyn. Ernstige bedenkingen rakende den veelbesproken verkoop der aldaar voorhanden kunstschatten met het oog op algemeene maatschappelijke belangen
56608: KINDERMAN, HANS, - Uber die guten sitten beim essen und trinken. Das ist das II. Buch von al-Ghazzali's Hauptwerk, Leiden 1964.
64051: KING, MOSES, - King's views New York
65677: KINGSTON, W.H.G., - The Merchant of Haarlem, a Tale of King Philip's Reign in the Netherlands
22914: KINKER, BAKKER - Nieuwjaarswens van G.A. Kinker en T.F. Kinker-Bakker, d.d. Utrecht 1947, 4 p, gedrukt.
65576: KINKER, J., - Almanzor en Zehra, treurspel. door Mr. J. Kinker
65114: KINKER, J., - Gedichten
65090: KINKER, J., - De Tempelheeren, treurspel, zoo veel mogelijk, letterlijk gevolgd naar het Fransch van den heer Raynouard, door Mr. J. Kinker
22606: KINSBERGEN, GOOCHELEN, ARNHEM - Programma voor een “Soirée Parisienne door Lion Kinsbergen, artiste de physique et fantasies artistiques”, Arnhem, Societeit Concordia 1864. Gedrukt, 8°.
65574: KINSBERGEN, J.H. VAN, - Myne droomen 1800
5692: KINSCHOT, C.PH.L. VAN - Genealogie van het geslacht van Schooten later genoemd (van) Schoyte (België) en Van Kinschot (België en Nederland), overdrukken uit Gen. en Her. Bladen jrg 5 t/m 10, ruim 800 p., ongebonden
42127: KINSCHOT, G.R. VAN - Beschryving der stad Oudewater. Delft, Boitet, 1747.
42729: KINSCHOT, G.R. VAN - Beschryving der stad Oudewater. Delft, Boitet, 1747.
67279: KIPLING, R., - Wederopbouw. Indien.
66248: KIRCHEISEN, F.M., - Napoleon I. Ein lebensbild, 2 volumes
16978: KIRSHENBAUM, S. (ED.) - Fineprint. Volum 14, number 1: january, 1988. San Francisco: Sandra Kirshenbaum, 1988.
31797: KISCH, I. - Universalisme oud en nieuw [...] Leiden A.W. Sijthoff 1945
8618: KIST EZ, ANTHONY - Overwinningslied. [z.p.], [z.n.], 1815.
64816: KIST, W., - Eduard van Eikenhorst zijne huisgenoten en vrienden. door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden
35266: KIST, JANUS CHRISTIANUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio medica inauguralis de carcinomate pancreatis Leiden Brill 1855
65285: KIST, W., - Leonore van Atrecht, of De belooning der standvastigheid en liefde / door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden
65284: KIST, W., - De wonder-bril / door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden. Met platen.
65286: KIST, W., - Albertina van wilgenhorst of de rampen der vooroordeelen / door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden. Met platen.
64970: KIST, EWALDUS, - Leerredenen over Gods deugden,
64794: KIST, W., - Het leven, gevoelens en zonderlinge reis van den landjonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk / door den schrijver van den Ring van Gyges wedergevonden.
64793: KIST, W., - Lodewijk van Landen, of de twee bronnen
3914: KIST, J.G. - Het geslacht Kist. 's-Gravenhage 1930, 112 p., geb., geïll.
64786: KIST, W., - De Egyptische tooverstaf of katarakterschetsen en tafereelen des menschelijken levens, door den schrijver van den ring van cyges wedergevonden. Met platen.
43184: KIST, EWALDUS - Beknopte beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden. 2 delen, Dordrecht, Blusse, 1815.
43540: KIST, N.C. - Iets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwsche muurschilderijen, bijzonder over die in de Pieters-kerk te Leiden, Leiden 1843, extract uit?, pp. 419-494.
47854: KIST, N.C., - Bijdragen tot de vroegste geschiedenis en den toekomstigen bloei der Hoogeschool te Leiden, Leiden, v.d. Heuvell, 1850, (6)+125(1) pag., geíll. met facsimile. Half leer, goed exemplaar.
19730: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. - Genealogie van het geslacht Nieuwenkamp 1645-1925.
1406: KITS NIEUWENKAMP, H - Nederlandsche familiewapens met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz. 4 dln. Haarlem [1936-1939]. Geb., geïll., 160, 159, 164 en 160 p. Reprint van de 4 delen in een band
1402: KITS NIEUWENKAMP, H. - Nederlandsche familiewapens met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz. 4 dln. Haarlem [1936-1939]. Geb., geïll., 160, 159, 164 en 160 p. Originele uitgave
1400: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. - Europeesche `totemdieren' en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels. Haarlem 1935 (of de identieke tweede druk). Geb., geïll., 220 p.
64524: KITS NIEUWENKAMP, H, - Genealogische en heraldische aanteekeningen betreffende familiën in den Briel en op Voorne en Putten woonachtig
1412: KITTEL, ERICH - Wappen und Siegel im Schrifttum der Nachkriegszeit (1945-1970). Zes overdrukken uit Blätter für deutsche Landesgeschichte (1957-1971), ca. 250 p.
34332: KIVITS, JUSTINUS HENRICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de mutuo secundum principia juris Romani8 ac hodierni [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1831
32943: KLAARBERGEN, BEREND WIJBE VAN, UIT AKKERWOUDE - Das altwestfriesische jüngere Schulzenrecht. Proefschrift [...] Drachten Laverman 1947
59030: KLAARHAMER, P.J.W., - Openbare brief van het Classicaal bestuur van Middelburg aan ds. P.J. W. Klaarhamer, predikant te Middelburg gevolgd door een schrijven aan de Ned. Herv. gemeenten in de Classis, Middelburg, Smits, 1887,8 º : 16 pag.
20604: KLAASEN, M.J.C. - Stamboom van het geslacht ( Claassen ) Klaassen sedert begin 1700, Wassenaar 1960, 49 pag., gestencild.
66538: KLAASESZ, H. J., - Neêrlands drukkunst en boekhandel, maandblad. September 1898- februari1899.
43872: KLAASSE, PIET, - Wij waren getuigen. Dertig tekeningen van Piet Klaasse, inleiding van J.H. de Groot en E. Hoornik, Amsterdam 1946, groot 4o, geb., geïll.
57580: KLARY, C., - Le photographe portraitiste, Paris: société d'editions scientifiques, 1892, 137 p.
17089: KLEERKOOPER, M.M. - Bibliographie van Starter’s werken. Met een inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhof, 1911.
33005: KLEFFENS, ADRIANUS VAN, UIT DOKKUM - Onderzoekingen aangaande de benedenste grens der longen bij den gezonden mensch. Akademisch proefschrift [...] Groningen L. van Giffen 1867
42060: KLEIJN, F.J. - Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven benevens die van Schoonderloo en het slot Spange. Delfshaven, 1873.
33820: KLEIN, P.W. - Traditionele ondernemers en economische groei in Nederland 1850-1914. Haarlem Erven F. Bohn 1966
68238: KLEINHOONTE, C.D.E., - Letter written by C.D.E. Kleinhoonte of Nederlandsche Vrouwenclub on 16 November 1932 to the magazine "Oud en Nieuw" requesting copies for the library of the club.
31474: KLEINSCHMIDT, A. - Zur Geschichte des Adels, besonders in Deutschland. Overdruk Unsere zeit, Neue Folge X. I, pp. 225-247 und 446-478, geb.
30964: KLERCK, TH. P.E. DE (RED.) - Stamboom Onnes-Boelema II, Groningen 1986, 18 + 791 pag., geb. [ II= sterk vermeerderde herdruk van de editie 1909 ]. Goed exemplaar.
38238: KLERK, JOS DE - Haarlems muziekleven in de loop der tijden, Haarlem 1965, 365 pag., geb., geïll., met stofomslag.
23034: KLEYN VAN WILLIGEN, LANS, BOTER - Brief van Kleyn van Willigen & Zn, d.d. Delft 1844, aan B. Lans Jr te Haarlem, betr. de levering van boter, de marktprijzen van boter, etc. Manuscript, 4°, 1 p.
31310: KLEYN, A.R. - Familie- register van het geslacht Kleyn, Zeist 1933, 142 pag.
64820: KLEYN, J.P. KLEYN-OCKERSE, A., - Gedichten van Mr J.P. Kleyn, en Vrouwe A. Kleyn Geb. Ockerse. bound with Krygs-liederen
8627: KLIJN, HENDRIK HARMEN - Nieuwe gedichten. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1822-1825. [2 delen]
64813: KLIJN, BD., - Gedichten
63830: KLIJN, HENDRIK HARMEN, - Jan Frederik Helmers, geschetst in eene redevoering, uitgesproken in de Maatschappij Felix Meritis, den 25 november 1814 door Hendrik Harmen Klijn.
56838: KLIJNSMA, F.P., - Mijne droombeelden over 's lands verdediging, Nijmegen, 1871, 56 pag.
8640: [KNEPPELHOUT, JOHANNES] PS. KLIKSPAAN - Studentenleven. 6e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1899].
8639: [KNEPPELHOUT, JOHANNES] PS. KLIKSPAAN - Studentenleven. Augustus 1841 - Februari 1844. 3e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874]. [1 van 2 delen]
35772: KLINKERT, REINDER , UIT ZWOLLE - Bijdrage tot de kennis der febris aseptica Utrecht Van Dorsten 1885
34334: KLINKHAMER, SIBOUT CORNELIS - Commentatio historico-juridica de juris civilis Romani loco qui est de donationibus ex fragmentis Vaticanis nuper illustrato [...] Amsterdam Erven H. Gartman 1826
32513: KLINKHAMER, SIBOUT CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-politica de bello propter successionem regni hispanici gesto, pace rheno-traiectina composito [...] Amsterdam C.A. Spin 1829
25770: KLOOS, J. - Noordwijk in den loop der eeuwen. Noordwijk 1928, 442 pag., geïll., geb. in de oorspronkelijke zwart/witte linnenband. Mooi exemplaar.
21084: KLOOS, W - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie, Amsterdam 1090, 239 pag.
65160: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, J., - De Waarheid
38768: KLOOS, W - Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeusche dichters, Amsterdam 1909, 260 pag., ingenaaid. Goed exemplaar.
47116: KLOOS, J., - Een bezoek aan den St. Joris-doelen te Noordwijk, Noordwijk 1911, 19+24 pag., geïll.
32995: KLOPPER, JANUS DE, UIT DE RIJP - Dissertatio juridica inauguralis de contra ventionibus earumque poenis jure Gallico [...] Leiden C.C. van der Hoek 1836
35866: KLOPROGGE, LUDOVICUS, UIT NED. INDIE - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1846
41888: KLOS, J - De familie Vernhout/Fernhout, Meppel 2006, 416 pag., geb., geïll.
5698: KLUIT, B.J. - Het Brielsch geslacht Kluit, en bovendien de nakomelingen via de vrouwelijke lijn van de Xde generatie, Smilde 1988, 177 p., geb., geïll.
40768: KLUIT, ADR. - Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus
23740: KLUIT, A. - Primae linea collegii diplomatico-historico-politici, sistentes vetus ius publicum Belgicum historice enarratum... Leiden, C. v. Hoogeveen 1780, 158 + 53 pag. Half leer. Goed exemplaar.
32819: KLUYVER, ALBERT, UIT KOOG AAN DE ZAAN - Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1884
3922: KLUYVER, P.N.J. - Familieboek Kluyver. Z.p. 1946, 79 p., met tabellen. Ex. met een groot aantal aanvullingen en correcties. Mist titelp.
56246: KNAP, J.J., - Afscheids-predikatie gehouden te Aarlanderveen den 5 februarij 1843 bij het vertrek uit die gemeente, Amsterdam, Den Ouden, 1843, papieren omslag, 44 pag.
1424: KNAPPERT, L. - Trouwen en bruiloft vieren. Baarn 1909, 48 p.
1426: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden. Utrecht 1924, 450 p.
8647: KNEPPELHOUT, JOHANNES - Een beroemde knaap. Ter herinnering aan Jan de Graan, geboren te Amsterdam 10 September 1852, overleden te 's Gravenhage 8 Januarij 1874. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1875.
65627: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Copy of a handwritten text by Klikspaan in Leiden 26 February 1876.
65628: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Printed facsimile of a handwritten poem by Johannes Kneppelhout dated 26 February 1876
65629: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - De Nederlandsche Spectator, 11 October 1884, no. 41 Johannes Kneppelhout
65115: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - In den vreemde, herinneringen, ontmoetingen, schetsen, door J. Kneppelhout. Zwitserland 15 Junij-5 September 1839.
65099: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Open brief aan Conviva, schrijver van "Het Servetje, Herinnering aan Oefening kweekt Kennis" Leiden, Gualth. Kolff.
65091: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Eene jonge jufvrouw in eene delicate positie. Cremers Anna Rooze, bij gelegenheid der tweede uitgave, microscopisch onderzocht.
64821: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Wenken voor beoefenaars der uiterlijke welsprekendheid, door J. Kneppelhout. De eerste Fransche blijspelers
65598: KNEPPELHOUT, JOHANNES; FREDERIC WILLIAM FARRAR, - Een schooljongen, of Van kwaad tot erger. Naar het Engelsch van F.W. Farrar uitgegeven door J. Kneppelhout. eerste en tweede deel
27032: KNIERIEM, M - Militärpersonen in evangelischen Kirchenbüchern des Niederrheins vor 1800. I : Der heutige kirchenkreis Kleve. Keulen 1974, 288 pag., geb.
64491: KNIGHT, F., RUMLEY J., - Knight & Rumley's Crests of the Nobility & Gentry of the United Kingdom of Great Britain & Ireland, Designed principally for the use of artists
35952: KNIPHORST, CORNELIS JOHANNES GOVERT, UIT BEILEN - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1873
68444: KNIPPING, J.B., - Pieter Breugel de Oude.
30612: KNIPPING, J.B. - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heavon on earth, 2 volumes, Nieuwkoop 1974, 238 + 539 pag., hardback, ill., good copy.
19264: KNIPSCHEER, C.J. - De vier Nederlandse Knipscheer-families.
56022: KNODT, H., - Rhein- Mainisches Wappenbuch. Band I, Hessisches Wappenbuch, I Teil, Gorlitz, 1943.
64585: KNOEF, J., - Adriaan de Lelie (1755-1850)
35082: KNOKKE VAN DER MEULEN, W.G. DE, UIT OSS - Dissertatio inauguralis juridica de adoptione secundum codicem civilem Schoonhoven S.E. van Nooten 1837
68044: KNOOP-GEBRAAD, J. C. VAN DER, - Almanak voor Voorne, Putten, Rozenburg 1956 and 1957, Streekalmanak
3928: KNOORS, H.J. - Ex Insula de Boyen. Genealogie van het geslacht Knoors. Roermond 1987, 198 p., geïll., met tabellen.
1432: KNÖTEL, PAUL - Bürgerliche Heraldik. Derde druk. Breslau 1922. Geb., geïll., 38 p.
68167: KNUTTEL DZN, P., - 30 november 1813-1863.
23826: KNUTTEL, G. - Der voghelen sanck. Een oud lied verlucht, 's-Gravenhage, Boucher, 1933 (20) pag., geïll. Zeer goed exemplaar, als nieuw.
36018: KNUTTEL, WILLEM PIETER CORNELIS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Regeeringskinderen 's-Gravenhage Nijhoff 1918
55116: KNUTTEL, W.P.C. - Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. 's-Gravenhage 1914
68445: KNUTTEL JR, G., - Theo van Hoytema.
55008: KNUTTEL, W.P.C. - Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. 's Gravenhage, 1914.
65321: KNYVETT, R. H., - "Over there" with the Australians
63382: KOBELL, JAN I (1755-1833) [?], AFTER RIJNVISCH, C. (FL. 1626-1629) - Woman milking a cow (vrouw die koe melkt).
57014: KOBLER, BUSER [BUKO]; - 24 Heraldische exlibris. Einleitung von Herrn Rich. Braungart, Munchen 1929.
51656: KOBUS, J.C. EN W. DE RIVECOURT, - Biographisch woordenboek van Nederland. Nieuwe uitgave, 3 delen, Arnhem, Cohen 1886.
22862: STÄRCKE-KOCH - Brief van A. en H. Stärcke-Koch aan mej. Reyerse, d.d. Den Dolder 1917, manuscript, 2 p.
32009: KOCH, JANUS CAROLUS, UIT ZEVENAAR - Specimen historicum de Petri theologia per diversas vitae, quam egit, apostolicae periodos sensim explicata [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zn 1854
36394: KOCH, HERMANN NICOL., UIT WERDEN; PRAESES: SCHMEIZEL, MARTIN - Dissertatio de natura et indole artis heraldicae Jena Muller 1721
33007: KOCH, GUILIELMUS CAROLUS GEORGIUS THEODORUS, UIT HEMMEN (GLD.) - De Juliano Imperatore scriptorum, qui res in Gallia ab eo gestas enarrarunt, auctore disputatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Arnhem K. van der Zande 1890
50784: KOCK, F. DE (VERZ.); - Katholieke herdrukken (...) verzameld door F. de Kock. I. De gevangenschap van Le Sage en zijn strijd voor de kerk; II. Burgers van de tweede rang [J.H. Sassen], Heiloo 1937-1938, 278 + 247 pag. Met prospectus voor de reeks, 4 pag.
64251: KOEBER, R., - Die Philosphie Arthur Schopenhauers.
3934: KOECHLIN, H. - Kwartierstaat en stamreeks, benevens beknopte familie-geschiedenis. ['s-Gravenhage 1943], 16 p., geïll. Oplage 50 exx.
3936: KOECKOEK - Kroniek van een geslacht, nrs. 2 (1982), 3, 5, 6, 7, 9 t/m 21 (1992).
60782: KOEKKOEK, MARINUS ADRIANUS (1807-1868) - Study drawing of Trees
64701: KOEKKOEK, B.C., - Herinneringen en Mededeelingen van eenen Landschapschilder door B.C. Koekkoek, met platen.
66015: KOEMAN, K. THIJSSE, JAC. P., - Oud-Bloemendaal 1886 - november - 1926 : jubileumuitgave aangeboden door de firma J.A. Boskamp en Zonen te Overveen
14850: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Bourtange. Schans in het moeras en Chronique de Bourtange.
23820: KOENEN, H.J. - De Nederlandsche boerenstand historisch beschreven, Haarlem 1858, 155 pag.
32211: KOENEN, HENDRIK JACOB, UIT AMSTERDAM - Beschouwingen over rechtsgemeenschap. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1891
1436: KOENEN, H.J. - Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland. Leiden 1846. Geïll., 451 p.
8650: KOENEN, HENDRIK JACOB - Hieronymus van Alphen, als christen, als letterkundige en staatsman. Amsterdam, H. Höveker, 1844.
6440: KOENEN, H, J. - Strafbepalingen tegen heraldische usurpatie. Overdruk "De Nederlandsche Leeuw" 1897. 18 p.
64897: KOENEN, H, J., - Eene bijdrage tot de Staats- en handelsgeschiedenis van de Republiek der Vereenigde Nederlanden
39312: KOENEN, H.J. - Adriaan Pauw. Eene bijdrage tot de Kerk- en handelgeschiedenis der 16e eeuw, Amsterdam 1842, 188 pag., geb. in half leer, geillustreerd met 4 platen.
68218: KOENEN, H, J., - Lijkrede op D.J. van Lennep, gehouden in de Groote Gehoorzaal der Doorluchtige Schole te Amsterdam op den maandag den 11 April 1853..
30466: KOENRAADS, J.P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff, Laren 1985, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
8660: KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN - Snippers van de schrijftafel. 3e vermeerderde druk. Schoonhoven,.S.E. van Nooten, 1875.
8659: KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN - De Oudejaars-avond. 7e druk. Arnhem-Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen, [1898].
8657: KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN - De pastorie te Mastland. 12e druk. Uitgegeven onder toezicht en met inleidend woord van Dr. E. Laurillard. Arnhem-Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen, [1899].
22870: KOEVOETS - Enkele stukken betr. de familie Koevoets te Terneuzen, ca. 1930-1950, manuscript, 6 p.
53504: KOFOED, A.; H.J. SCHOLTE; C.F. ALBRECHT; FRED. FIEBIG; H.A. LEUR JR.; J. BOSCH - Inlichting aan de leden der Herstelde Evangelisch-Luthersche gemeente nopens het voorgevallene met derzelver proponent den eerw. heer H.F. Kohlbrügge. Amsterdam, 1827.
33596: KOHL, NICOLAUS ANTONIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philologico juridica inauguralis de jure asylorum [...] Leiden Cornelius Haak 1741
15477: KOHL, J.G. - Reisen in den Niederlanden. 2 dln. Leipzig: Arnoldische Buchhandlung, 1850.
52433: KOK, JACOBUS - Amsteldamsche jaarboeken. 3 delen, Amsterdam, 1781.
66208: KOK, J. FOKKE, F., - Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.
67594: KOK, R.S./VOS, W.K. (ED.)., - Archeologie van de Tweede Wereldoorlog.
63941: JACOBUS KOK - Vaderlandsch woordenboek negentiende deel (HAA-HAAR)
52613: KOK, J. - Vaderlandsch woordenboek, deels 1e en 2e druk, 35 delen. Amsterdam, J. Allart, 1785-1794, ruim 10.000 pag.
1444: KOKER, F.C.W. (UITG.) - Rapport over de vicariegoederen in hun verband tot de andere kerkelijke goederen in Gelderland. Z.p. [1894], 164 p.
33382: KOL, JOHANNES WILHELMUS ANTONIUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Over congruenties en complexen van kubische ruimtekrommen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
35494: KOLBE, JOHANNES CAROLUS, UIT BRESLAU; PRAESES: LUDWIG, GOTTFRIED THOMAS - Historia Saxoniae a Francis subiugatae regnante Carolo M(agno) [...] Leipzig Immanuel Tietze 1724
58758: KOLDIJK, S.S., - New tramcars for Rotterdam, Manchester [1950?], 18 pag., geïll.
4704: KOLLENBURG, H.M.M. VAN - [Inventaris van het] Archief van de heren van Oijen (1550-1899). Den Bosch: RA, 1969, 84 p.
1450: KOLLER, F.; A. SCHILLINGS - Armorial Universel, deel I. Brussel 1951. Geb., 454 p.
1446: KOLLER, F. - Sceaux et cachets armoriés, reposant dans les divers dépôts d'archives de Belgique. Brussel 1956. Geb., geïll., 236 p.
1448: KOLLER, FORTUNÉ - Armorial ancien et moderne de Belgique. Dison 1979, 250 p.
37268: KOLLER, F. E.A. - Who's who in Belgium 1957-1958, Brussel 1959, 920 pag., geb.
68422: KOMRIJ, G.,BLOM, O., - De bibliotheekknecht & Biblioteca da Estrela
36388: KONGEHL, CHRIST. GOTTLIEB, UIT REG. PRUSS. ; PRAESES: BEHM, JOHANN - De agonothetis Graecorum Konigsberg Reusner 1717
64063: KONIG, GUSTAV, GELZER, HEINRICH, - Dr Martin Luther der Deutsche Reformator. in bildlichen darstellungen von Gustav König, in geschichtlichen Umrissen von Heinrich Gelzer
66163: KÖNIG, PETER; IRIS BOHNE, - Bibliographie zur Herstellung und Veredelung des Hohlglases. I. Deutschsprachige Literatur bis 1945. II. Literatur in der DDR sei 1945.
34184: KONING DE RAADT, JOANNES, UIT BELLINGWOLDE - Specimen iuridicum inaugurale exhibens meditationes quasdam ad art. 1326 codicis civilis [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1824
68488: KONING, L., - Levens-schetsen van twee honderd veertig vaderlandsche mannen en vrouwen/Merkwaardige bijzonderheden, uit de vaderlandsche geschiedenis waarin de reddende hand der voorzienigheid kennelijk doorstraalt/Opkomst en bloei van het lager-onderwijs in Nederland/Beschrijving van eenige voorname watervloeden en overstroomingen in Nederland/Verzameling van honderd-veertig spreekwoorden/Beschrijving van de voornaamste maatschappelijke betrekkingen/Beschrijving van de merkwaardigste kunst-voortbrengselen/Uitvindingen en ontdekkingen/Natuurlijke historie/Beschrijving van honderd diersoorten/Beschrijving van vele voorname voorwerpen uit het groeyend-ryk/Beschrijving van vele voorname delfstoffen/Verklaring van den Naams-oorsprong van wereld-delen, landen enz./ Etymologische verklaring van eenige aardrijkskundige benamingen/Hemelkunde/Verzameling van vele in de zamenleving voorkomende, vreemde woorden en verkortingen etc.
27716: KONING, C. DE - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande... tot het einde der 16e eeuw, Haarlem, Bohn, 1810, 258 pag., geb. in halfleer. Goed exemplaar. Geïllustreerd met titelvignet en plaat, beide door R. Vinkeles.
24856: KONING, J.; - Geschiedenis van het slot te Muiden en Hoofts leven op hetzelve. Amsterdam, v.d. Hey, 1827.
32993: KONING, JACOBUS DE, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale de tabellionis munere in negotiis mercatoriis [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z. 1854
66151: KONING, C. DE, - Tafereel der stad Haarlem en derzelver Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den Tegenwoordigen toe
36028: KONING, JAKOBUS DE, UIT MIJDRECHT - Studien over de El-Amarnabrieven en het Oude Testament inzonderheid uit historisch oogpunt Delft Meinema 1940
65113: KONING, L., - Levens-schetsen van twee honderd veertig vaderlandsche mannen en vrouwen. door L. Koning, instituteur te Haarlem; Opkomst en bloei van het Lager-Onderwijs in Nederland; Beschrjving van de merkwaardigste Kunst-voortbrengselen; Uitvindingen en ontdekkingen; Beschrijving van eenige Watervloeden en overstroomingen in Nederland; Oud-Nederlandsche mannen; Spreekwoorden; Mengelingen;
65058: KONING, C. DE, - Geschied en letterkundige mengelingen.
57552: KONING, DR. J. - De Telephoon afgebeeld en verklaard. Met een beweegbaar model in 8 gekleurde platen en ophelderende figuren in de tekst, door Dr. J. Koning. AE. E. Kluwer, Deventer, n.d. [ca. 1900].
51067: KONING, C. DE - Beschrijving der stad Haarlem voor de jonge lieden. Leiden, Mortier, 1809.
65033: KONING, J.;, - La vie de Jean-Charles-Joseph van Speyk extraits de l'ouvrage de Jacques Koning, traduits du Hollandais par Ch. Gallas
63971: CORNELIS DE KONING - Tafereel der stad Haarlem en derzelver Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den Tegenwoordigen toe
64938: KONING, JACOBUS, - Leven van Jan Carel Josephus van Speijk.
37774: KONING, CORN. DE - De voorvaderlijke levenwijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der 16e eeuw, Haarlem, Bohn, 1830, 16 + 258 pag., orig. karton. Watervlekkig.
64729: KONING, C. DE, - Aanspraak en dichtregelen gerigt aan de rederijkkamer De Wijngaardranken onder de zinspreuk: Liefde boven al, bij het ontblooten van de gedenksteen door haar op den Doelen geplaatst voor Ripperda en Haarlems burgerij in 1572 en 1573, op den 30 april 1831.
59351: KONINKLIJK HUIS, WILHELMINA, VPRO, MULDER, - Tekst van causerie door Anna H. Mulder over Prinses Wilhelmina (80 jaar) op 28 augustus 1960. 3 p., gestencild, folio-formaat.
38896: KONYNENBURG, JANO - Laudatio Simonis Episcopië, publice dicta Amstelaedami, in aede sacra remonstrantium, 23-11-1790, Amsterdam, Schalekamp, 1791, 4o, 56 pag.
20886: KOOIJ, JOH. VAN DER - Genealogieën Van der Kooij, 1e druk, Rijswijk 1983, 240 pag., geb.
30912: KOOIJ, P. ( RED.) - Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914, Assen 1993, 413 pag., geïll.
8665: KOOISTRA, B. - Ideeën. Proza en poëzie. [z.p.], [z.n.], [c. 1875].
9159: [OEVEREN, CORNELIS VAN]; THIJS KOOL - Kees de windbuyl, of De vernietigde history. Klugt-spel. Amsterdam, Hendrik Vrydag, [1747].
42717: KOOL, J.A. EN N.H. HENKET - Onderzoek in hoeverre de smalle spoorwijdte van 1 a 1,10 meter voor de behoeften van het vervoer op Java toe te passen en uit een economisch oogpunt aan te bevelen zoude zijn. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1870.
67108: KOOLEMANS BEIJNEN, G. J. W., - Historische Gedenkboek der Herstelling van Neerlands Onafhankelijkheid in 1813. Tweede deel.
19246: KOOPER, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.
67462: KOOPERBERG, LEO MAURITS GERARD, - Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes der Nederlanden (tot den vrede van Kamerijk)
31733: KOOPMANS VAN BOEKEREN, JANUS RUDOLPHUS, UIT HARLINGEN - Spicilegium criticum in G. Suetonii Tranquilli vitis D. Iulii et D. Augusti. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1897
1462: KOOPMANS, S. - Het notariaat in Friesland vóór 1811. Leeuwarden 1883, 198 p.
60270: LODEWIJK WILLEM VAN KOOTEN (JUNIOR) (1903-1972) - De zes wieken, Alkmaar
33650: KOOYKER, H.A. - Over de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskunde.
66128: KOP, F. H. VAN DER, - Bernard de Merode als luitenant-stadhouder van Friesland, 1580-1583.
39260: KOPS, JAN - Hulde aan de letterkundige verdiensten van mr Jacobus Scheltema, toegebragt in het Utrechtsche dep. der My. Tot Nut van 't Algemeen, Utrecht 1836, 40 pag., orig. omslag.
66373: KORS, T., - De tocht opnieuw
3782: KORT, J.C. - Het archief van de graven van Holland 889-1581. 's-Gravenhage 1981, 3 delen, 193+590 p.
42693: KORTEBRANDT, JACOB - Beschryving der stad Rotterdam, (...) en van de publyke gebouwen, gedeeltelyk getrokken uit nagelaate geschriften. Rotterdam, N. Cornel, [ca. 1786].
34930: KORTENBOUT VAN DER SLUIJS, GERHARD, UIT VOLLENHOVE - Aanteekeningen op Art. 1685 van het Burgerlijk Wetboek Leiden Somerwil 1879
34482: KORTEWEG, AREND ANTONIE, UIT MIDDELHARNIS - Versie en extractie Leiden Van Doesburgh 1884
36632: KORTHALS ALTES, A.P. - Foto van diner t.g.v. candidaatsexamen rechten van A.P.Korthals Altes 1925
38678: KOSSMANN, A. EN W.A. WAGENER - Tentoonstelling In het verborgene gedrukt, Rotterdam, Boymans, 1945, 39 pag., geïll.
28552: KOSSMANN, E.H. EN A.F. MELLINK (ED.) - Texts concerning the revolt of the Netherlands, Cambridge 1974, 295 pag., hardback with dustwrapper.
1476: KOSSMANN, E.F. - De boekverkopers, notarissen en cramers op het Binnenhof [te 's-Gravenhage]. 's-Gravenhage 1932. Geb., geïll., 210 p.
53514: KÖSTER HENKE, W.L.H. (VOORWOORD) - De boeventaal. Zakwoordenboekje van het bargoensch of de taal van de jongens van de vlakte, in woorden, en zinnen alphabetisch gerangschikt. Dokkum, Schaafsma & Brouwer [1906].
8674: KOSTER, P. (VERT.); VOLTAIRE - De onbescheidene, blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman en C. van Hulst, 1826.
20940: KOSTERS, J - Het oude tiendrecht, `s-Gravenhage 1899, 186 pag, geb. ( dissertatie ).
31973: KOSTERS, W.H. - Het godsdienstig karakter van Israëls historiografie. Leiden E.J. Brill 1892
8705: L., P. (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De huisselijke twist, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren en Zoon, 1817.
7480: [ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE - De verstrooiden, kluchtig blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
7478: [ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE - Ubaldo, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
63820: KOTZEBUE, A. VON, VAN ESVELDT-HOLTROP, J.S., - De Verwarring, blijspel in vijf bedrijven naar het hoogduitsch van A. von Kotzebue, door .S. van Esveldt-Holtrop
6785: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De lasteraars, tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1796.
65362: KOTZEBUE, A. VON, - De lasteraar, Tooneelspel, Naar het Hoogduitsch van A. van Kotzebue. Tweede druk.
7481: [ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE - De verwarring, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem Holtrop 1803.
65095: KOTZEBUE, A. VON, - De gevarelyke weddingschap, eene kleine roman in twaalf hoofdstukken, naar het Hoogduitsch door A. von Kotzebue. Met zes Caricatuurplaten.
6775: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De edele logen. Tooneelspel in een bedrijf. Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1792. [Uit: Algemeene spectatoriaale schouwburg, V]
6776: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De educatie-raad, blijspel, in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Brussel, J. Sacré, [1828].
6782: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De nieuwe eeuw. Kluchtig blyspel in een bedryf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren, 1801.
65310: KOTZEBUE, A. VON, - Almanach Dramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande, von A. von Kotzebue. Vierter Jahrgang. 1806
7476: [ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE - De schrijf-lessenaar, of De gevaaren der jeugd, tooneelspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem Holtrop, 1801.
65312: KOTZEBUE, A. VON, - Die Brandschatzung. Lustspiel in einem Act.
68036: KOUMANS BROUWER, P., - Tweetal leerredenen door P. Koumans Brouwer, Predikant te Joure. Uitgesproken bij de godsdienstige viering der Overwinning den 18den Junij 1815 behaald.
55982: KOUTEYNIKOVA, N.S., - Mosaic, St. Petersburg, Znaki, 2005. Geb., geïll., 504 pag.
32797: KOUWER, B.J. - Gebrekkig idealisme. Rede, uitgesproken op den 278en gedenkdag van de stichting der Utrechtsche Hoogeschool [...] Kampen Stads Boek- en Courantdrukkerij 1914
8679: KRAAN, WILLEM - Gedichten. Brielle, C.G. de Graaff, 1841.
60102: KRAATZ, L. AFTER J. SULZER - Ostindien und China
38296: KRAAY, F.J. - Een halve eeuw, 1528-1577, uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg, Utrecht 1936, 80 pag. [ uitg. t.g.v. de lustrumfeesten 1926 ].
36504: KRABBE, H. - De idee der persoonlijkheid in de staatsleer Groningen Wolters 1908
8680: KRAEYVANGER, EVERHARD - Dichtlievende lente. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1717.
8683: KRAFT, ANDRIES - Czaar Peter III. Treurspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1801.
8684: KRAIJESTEIJN, ABRAHAM (VERT.); MADAME DE BEAUNOIR [ALEXANDRE LOUIS BERTRAND ROBINEAU] - Roosje, vervolg van Fanfan en Klaas. Blijspel in drie bedrijven. Amsterdam, J.F. Nieman, [1806].
22832: KRAKENHOUWER, SCHRIJVER, VAN REES - Lijst van eigendomsbewijzen van een huis aan de Tuynstraat bij de Prinsengracht te Amsterdam, 1792-1811, manuscript, 2 p.
64761: KRAM, C., - Proeve der werkdadige doorzigtkunde, om voor zich de zamenstellingen te regelen en naar de natuur te teekenen.
67197: KRAMER, F.J.L., MEULEN, A.J. VAN DER, - Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, heer van Bergestein, Lockhorst, 's Heeraartsberg, Bergambacht en Ammerstol, president der Utrechtsche ridderschap, gedeputeerde ter Generaliteits-vergadering enz. : (1747-1787).
66053: KRAMER, F.J., - Lettres de Pierre de Groot a Abraham de Wicquefort (1668-1674) publiees d'apres les manuscrits.
56266: KRAMER, WALTER; - Tolhuis te Gorinchem, Nieuwkuijk 1987, 12 pag., geïll.
65030: KRAMER, C.A., - Een woord van troost aan den Koning en de Koningin, bij het diep betreurd afsterven van hunnen tweeden zoon Z.K.H. Prins Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel op den 4en Junij 1850
5718: KRAMERS JR., A.E. - Geslacht register Kramers, deel Ia, [‘s-Gravenhage 1994], 134 p., geïll.
66130: KRAMM, C. - Jhr. Everard Meyster, uitvinder van den Amersfoorder keij in den jaare 1661.
60394: KRAMM, (CIRCLE OF?) CHRISTIAAN (UTRECHT, 1797-1875) AFTER ANDRIES JACOBSZ STOCK - Portrait of Lucas van Leyden
35568: KRANEWITTERUS, CAR. FRID., UIT CHEMNITZ; PRAESES: HASSEN, MARTIN - De vitae privatae, aut academicae, prae vita aulica, electione [...] Wittenberg Prelo Kreusigiano 1713
36326: KRANICHFELDT, CHRIST. ADAM, UIT ERFURT; PRAESES: CALEMBERG, JUSTUS HEINRICH - Disputatio historico-politica prior Rudolphum I Habspurgicum imperatorem tanquam exemplum restauratae reipublicae Erfurt Grosch 1724
59405: KRANS, AMSTERDAM. - Rekening van NV Algemeene Brandstoffenhandel "Amsterdam" voor H.P Krans, 1945 (1 stuk). M14698
63907: KRATOCHVIL, MILOS V., - Hollar's journey on the Rhine
35580: KRAUSE, GODOGREDUS, UIT GROSHARTM. SILES.; PRAESES: HUBNER, AUGUST NATHANAEL - Dissertatio academica de laxitate morali [...] Halle Johann Jacob Krebs 1715
63857: KRAUSS, JOHANN ULRICH, - Labyrinte de Versailles, Der Irrgarten von Versailles oder Führung durch Äsops Labyrinth der Psyche
32421: KRECKEMEYER, GEORG - Diatriba de instrumentorum definitione divisione fide recognitione ac diffessione. Göttingen Abram Vanden Hoeck 1743
68135: KREEL, B.H.A. VAN, - W.F.C. Momma.
65801: KRELAGE, E.H., - Een eeuw Bloembollenteelt 1811-1911, Het honderdjarig bestaan der tuinbouwinrichting "Bloemhof" herdacht.
65705: KRELAGE, E.H., - Gedenkboek ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur te Haarlem 1860-1910
65243: KRELAGE, E.H., - Catalogue of the botanical library of Dr. E.H. Krelage, Haarlem
43288: KRELAGE, E.H. - Drie eeuwen bloembollen export. De geschiedenis van den bolembollenhandel en der Hollandsche bloembollen tot 1938, 's-Gravenhage, 1946. Gebonden, 791 pag., geïll.
66955: KREMER, A.J.C., - Hoorigen, vrijen en adel in Veluwe.
56466: KRENTZLIN, RICHARD, - Der erste Erfolg, the first succes, le premier succes. Eine Sammlung der schönsten Volksopern (....) fur Piano, Berlin, Birnbach [1920], 48 pag.
66911: KRETSCHMAR, F.G.L.O. VAN, - Samen uit, samen thuis. Een groep Oranje-portretten in Nederland teruggekeerd.
67116: KRETSCHMAR, F.G.L.O. VAN, - De portretten van Johan van Oldenbarnevelt en zijn verwanten.
35072: KRETSCHMAR VAN WYK EN AALBURG, LEOPOLDUS ABRAHAMUS EUGENIUS VAN, UIT MECHELEN - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam de jure hodierno Leiden Hazenberg 1842
66901: KRETSCHMAR, F.G.L.O. VAN, - De portretten van Louise de Coligny
66897: KRETSCHMAR, F.G.L.O. VAN, - De portretverzameling Martens van Sevenhoven. Een beeldkroniek van een Utrechtse familie.
61044: KRETZER, VON IMMERTREU, FERDINAND I - Patent of nobility donated by Holy Roman Emperor Ferdinand I of Austria (1793-1875) to Joseph Kretzer von Immertreu for his 37 years galant services to the Empire as soldier and officer.
67881: KRIEGER, W.L., - Gedachten bij 't verneemen van den dood van den wel-eerwaarden zeer geleerden heere Rutger Schutte, beroemd kerkleeraar in Christus Gemeente te Amsterdam. Zalig in den Heere ontslaapen op den 19den van Wintermaand des jaar 1784. In den ouderdom van ruim zes en zeventig jaaren.
20824: KRIJFF, J. TH. J. - Een aengenaeme vrientschap. An amicable friendschip. A collection of historical events between the Netherlands and Canada from 1862 to 1914. Toronto 2003, 299 pag., geïll.
17072: KRIKKE, A. - Rvit Hora. De tijd vervliegt. Bibliografie van de bibliotheca Grotiana uit de verzameling van Kornelis Pieter Jongbloed (1913-1994). Den Haag: A. Jongbloed en Zoon, 1997.
36894: KRIMME, K. U.A. (D.) - Bild und Geschichte. studien zur politische ikonographie. Festschrift für H. Schwarzmaier. Sigmaringen 1997, 388 p. geb. geïll, met stofomslag. (Mit Umschlag)
23202: KRIMPEN A.D. LEK, ONDERWIJS, VAN DEN BERG - Gekalligrafeerd blad, 33x41 cm, met de tekst "Door A. van den Berg, ondermeester te Krimpen op de Lecq, 14-3-1769". In meerdere kleuren.
16971: KRIMPEN, H. VAN - Jan van Krimpen 1892-1958. Tentoonstelling van zijn ontwerpen, letters en boeken. ‘s-Gravenhage: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1967.
56740: KRIMPEN, H. VAN, - Boek over het maken van boeken, nieuwe , herziene en vermeerderde uitgave, Veenendaal, 1986, 551 pag., geb., geïll.
53518: KROCK, JOHANNES, E.A. - Kort onderzoek of aanmerkingen over twee vonnissen op den 1. April des jaars 1750 door de magistraat der stad Nimwegen tegens Barbara en Clementia Krock geweezen, ter zaake van zeker bedrog dat men voor gaf dat zij gepleegt hadden. Waar bij gevoegt is de abolitie brief door ... den heere prince van Oranje ... aan Barbara Krock (zijnde Clementia Krock kort te vooren overleden) verleent, en de verdere documenten die zaake specteerende, Amsterdam, z. n. 1751.
32709: KROES, H.W.J. - Het Kudrunepos en zijn Nederlands-Friese inslag. [...] 's Gravenhage / Batavia G.B. van Goor Zonen 1947
65179: KROLL, WILHELM, - Freundschaft und Knabenliebe
1492: KROM, C.C.N., EN AUG. SASSEN - Oorkonden betreffende Helmond. 's-Hertogenbosch 1884, 262 p.
31376: KROMMENHOEK, W. E.A. - Kleipijpen. Drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's, Amstelveen z.j., 336 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34706: KRONENBERG, HENRICUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptione qua actiones excluduntur [...] Leiden J.C. Emeis 1834
68110: KRONENBERG, M. E., - Campbell’s Annales de la Typographie Néerlandaise au XVe Siècle. Contributions to a New Edition
5234: KRONENBERG, H. - Das Geschlecht Birnbaum, Deventer 1936, 32 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 25 exx.)
35068: KRONENBERG, MENSO ALTING, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de damno et interesse in contractibus Deventer M. Ballot 1838
35070: KRONENBERG, GERHARDUS JOANNES, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de causis mitigandi Deventer J. de Lange 1840
35268: KRONENBERG, GERHARDUS JOANNES, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de causis mitigandi Deventer J. de Lange 1840
6336: KRONENBERG, H. EN H.H. RÖELL - Het geslacht IJssel, overdruk Ned. Leeuw 1948, 4 p.
6168: KRONENBERG, H. - Het geslacht Tichler (Rauwertz Tichler), overdruk Ned. Leeuw 1944, 15 p.
16381: KRONIG, J.O., - Gids voor het Frans Hals Museum der gemeente Haarlem.
66018: KRONIG, J.O., - Guide du musee Frans Hals de Harlem
25626: KROON, A.W. - Beschrijving van 's-Gravenhage, uit echte bronnen geput. 's-Gravenhage 1852, 320 pag., geb. Exemplaar zonder de litho's.
15482: KROON, ANTHONIE WILLEM - Tegenwoordige staat van Zuid-Holland. Beschrijving en afbeelding der steden, dorpen, heerlijkheden en verdere wetenswaardige plaatsen in die provincie. Amsterdam: J.H. van der Beek, [1863].
35214: KROON, JOANNE HERMANO, IN GYMNASIO QUOD ZUTPHANIAE EST MATHESIS ET GEOGRAPHIAE PRAECEPTORE - Dissertatio literaria inauguralis de Hannonis Periplo Zutphen W.J. Thieme 1840
58: KROON, J.E., - ALBUM STUDIOSORUM academiae Lugduno-Batavae 1875-1925. Leiden 1925. Geb., 462 kolommen.
68421: KROONEN, M., - Het kopen van archiefbescheiden: de praktijk in Nederland en Groot-Brittanie.
67925: KROPOTKIN, P., - Gedenkschriften van een Revolutionair door P. Kropotkin. Met eene voorrede van George Brandes, Uit het Engelsch vertaald door Anette Dyserinck.
32979: KRUDOP, EGBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de hereditate, sub beneficio inventarii adita, ab herede beneficiario deinceps non repudianda [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch en Zoon 1819
6298: KRÜGER, R., TH. WINDT EN J. WINDT - Genalogie, geschiedenis en stamboom van de Westfriese familie Windt, Wind, Wendt, Nijmegen/Bovenkarspel [1990], 254 p., geb., geïll.
68450: KRUIJDER, A.J., - Nijverheid. Iets over den mangelwortel als grondstof voor de brandewijnstokerijen.
32715: KRUIJF, ERNST FREDERIK, UIT WAMEL - De opkomst der Gallicaansche kerk. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink & Zoon 1877
67738: KRUIJT, J., - Levensbericht van Jelle Eeltjes Jellesma, apostel van Java. met een aanbevelend woord van J.Kruijt, zendeling op Java.
38010: KRUITWAGEN, B - Catalogus van de handschriften en boeken van het Bisschoppelijk Museum te Haarlem,
41916: KRUITWAGEN, B. E.A. - Gedenkboek t.g.v. het honderdjarig bestaan der congregatie van de religieuzen penitenten recollectinen van de onbevlekte ontvangenis Roosendaal 1832-1932, Roosendaal 1932, 208 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
16878: KRUIZINGA, J.H. - Nederland door vreemde bril, 2e druk, Assen [ca. 1965], 184 p (eerste druk d.d. 1962).
67923: KRUL, M., - Maison Krul , de roman van een banketbakker, Krul door de jaren heen
8686: KRUL, JAN HERMANSZ. - Klucht van drooge Goosen gespeelt op de Amsteldamsche Kamer den 5 December 1632. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1727.
35478: KRULLIUS, CAROLUS; PRAESES: WOLF, JOHANN CHRISTOPHOR - Visionem crucis Constantino M. In coelo oblatae adversus recentiores quosdam Scriptores Tollium, Huberum, Arnoldum & Observatorem Hallensem vindicabunt Wittenberg Martinus Schulz 1706
36128: KRUSE, JOHANNES NICOLAUS, UIT NEOFANO-HADELENSIS; PRAESES: WUNDERLICH, CASPAR JULIUS - Quaestionem moralem an honestae foeminae ad tuendam suam pudicitiam violentum interficere liceat stupratorem? Wittenberg viduae Gerdesianae 1714
67076: KRUSEMAN, A. C. (INTRODUCTION) - Jaarboekje voor de stad Haarlem 1847
65308: KRUSEMAN, N., - Kunst en Kritiek. Meester kritiek. Geen roman of novelle maar een satire. Uitsluitend voor Amsterdam geschreven; en, zonder zyne voorkennis opgedragen aan haren vyand Ds. H. de Veer, door Stella Oristorio di Frama (Nina Kruseman), (voor rekening van de Schryfster.
43548: KRUSEMAN, A.C. - De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers 1806 tot 1814, Amsterdam 1889, 270 pag., geb., mooi exemplaar.
60751: KRUYFF, JAN DE; JOACHIM OUDAEN; H. CALKOEN; KORNELIS WESTERBAEN WZ.; A.O. - Convolute of 13 printed and numerous manuscript Dutch 'Hekeldichten' (hackle poems) of around 1750, in part about freedom of press.
39208: KUBALSKI, N.A - Voyages entre la Baltique et la mer noire, Tours, Mame, 1854, 188 pag., geb. in Frans reliefbandje met gekleurde afbeelding in het midden en goudkleurig reliefversiering op de rug o.a. " Van Dieren à Anvers " .
36930: KUBE, A.N. - Italian majolica XV- XVIII centuries State Hermitage Collection, Moskou Iskusstvo, 1976, 62 + 230 pag., ill., hardback with dustwrapper.
67695: KUENEN, A., - Friedrich Schleiermacher in de academische godsdienstoefening, den 22sten November 1868, herdacht
38212: KUENEN, PH. H. ( INL.) - [ Teksten Waddensymposium 1949 ] Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap mei 1950, pp. 261-448, geïll. ( o.a. met grote kaart in kleurendruk ).
36690: KUHLER, W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland Leiden Sijthoff 1913
21226: KUHN - Van zaad tot suiker. Mededelingen van Kon. Beetwortelzaad-cultuur Kuhn & Co NV, Naarden. Nrs. 1-12 ( 1936-1940 ) 197 pag., geb., geïll.
34391: KUHN, LEONARDUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen oeconomico-politicum inaugurale quo argumenta exhibentur ad rejiciendam vel ad commendandam industriae et mercaturae libertatem vulgo allata [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1835
16745: KUIJK, P.G. - De Zaanstreek. Uit haar verleden en heden, door P.G. Kuijk. Uitg. met medewerking K.v.K., Dept. Zaanstreek der My. van Nijverheid en V.V.V., 1923, 140 p.
35270: KUIJPER, THEODORUS, UIT GRONINGEN - Responsio ad quaestionem a nobilissimo disciplinarum mathematicarum [....] 1836
29080: KUIJPER, J - De plant in de historische stijlen en decoratieve kunst, Den Haag 1910, 207 pag., geb geïll. Goed exemplaar.
19304: KUILE, E.H. TER - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde Beschrijving. Deel III (foutief op titelpag. IV) Gelderland, 2e stuk: Kwartier van Zutfen.
1504: KUILE, G.J. TER - Geschiedkundige aanteekeningen ... idem. Facsimilé-herdruk, Hengelo-Arnhem 1974. Geb., geïll.
3962: KUIPER, M.H. - Nakomelingen van Hindrik Heyes Kuiper en Renske Egberts. Overveen [1980], 132 p., geïll., met losse tabel.
64865: KUIPER, K., - Honden in woord en beeld. Plaatjes- album
16990: KUIPERS, R. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo. Amsterdam: Querido, 1990.
54224: KULENKAMP, G. - Eerste en laatste aanhangzel tot voldingende verdediginge van het eenvoudig en waarachtig verhaal en tot overtuigende wederlegginge van de twe geschriften, onlangs door ds. Tyken uitgegeven, genaamd Brief aan den E. gewonen kerkenraad van Amsterdam en Eerste vervolg, enz. Ter beoordelinge opgedragen (...) aan (...) synodus van Noordholland (...) voor dewelke ds. Tyken ter verantwoordinge (...) geroepen word (...) opgestelt door Gerardus Kulenkamp, predikant te Amsterdam. Amsterdam, Jac. Loveringh, 1757.
33598: KUMSIUS, FREDERICUS, UIT GOUDA - Specimen juridicum inaugurale de jure defensionis necessariae [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1785
53524: KUNST, G.H. - Het regt van den burger beschermd tegen knevelarij en slinksche praktijken. Een boek tot heil van vorst en volk, Schiedam, G.H. Kunst, 1848.
66295: UTRECHTSCHEN KUNSTKRING, - Tentoonstelling der werken van en over J. Bellamy op den 11en maart 1886.
23698: KUNSTLE, K. - Ikonographie der Heiligen, Freiburg 1926, 606 pag., geb., geïll.
36366: KUNZIUS [KUNZ], PETRUS , UIT CROTENDORF EN HERING, JOHANN GODOFR. UIT DRESDEN; PRAESES: SCHURZFLEISCH, HEINRICH L. - Conradum Kauffungum vulgo Kuntz von Kauffungen, raptor principum Wittenberg Kreusig 1712
65156: KURTZ, G.H., - Haarlem in het rampjaar 1672
32521: KURTZ, GERDINA HENDRIKA, UIT AMSTERDAM - Willem III en Amsterdam 1683-1685. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1928
65228: KURTZ, G.H., - Gedenkboek, Wees- en Oudeliedenhuis der Evangelisch-Lutersche Gemeente te Haarlem 1738-1938.
61032: KÜSEL, MELCHIOR I (1626-1681) AFTER BAUR, JOHANN WILHELM (1607-1642) - The Canal Grande in Venice
16448: KUSTPLAATSEN - Noordzeekust Nederland. Uitg. Commissie voor de Noordzee-badplaatsen, Den Haag [ca. 1930?].
16447: KUSTPLAATSEN - Plages en Hollande. [Plattegrond van Hoek van Holland tot Petten, in 6-en gevouwen met advertenties verso. Ca. 1920?]
65558: KUYK, JOHANNES VAN, UIT DELFT, - Lijst van Nederlanders, studenten te Orleans (1441-1602).
34367: KUYK, JOHANNES VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de poenis pecuniariis jure civili sancitis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
24798: KUYPER, J - Gemeente-atlas van Drenthe, Leeuwarden [ca. 1868].
16829: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland, naar officieele bronnen bewerkt. Zevende deel, Friesland. Leeuwarden, H. Suringar, [ca. 1865-1868].
68530: KUYPER, J, - Kaart van Friesland ontworpen en getekend door J. Kuyper
62063: KUYPER, J. - Warmond (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
62064: KUYPER, J. - Warmond (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
62065: KUYPER, J. - Sassenheim (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
8700: KUYPER GTZ, HENDRIK - Verspreide en andere gedichten. Rotterdam, L. Vermeer, 1831.
64167: KUYPER, J., - Kaart van Drenthe, ontworpen en getekend door J. Kuyper
8698: KUYPER GTZ, HENDRIK (VERT.); JOSEPH MARIUS BABO - De beloonde moederliefde, of De gevolgen eener nuttige opvoeding. Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1815.
64456: KUYPER, W., - The Triumphant Entry of Renaissance architecture into the Netherlands. The Joyeuse Entrée of Philip of Spain into Antwerp in 1549. Rennaissance and Mannerist architecture in the Low Countries from 1530 to 1630.
65906: KUYPER, J. - Ginneken (Breda) (prov. Noord-Brabant).
50406: KUYPER, J. - Bussum (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm. Boorgaten an de bovenzijde.
63732: KUYPER, J. - Haarlem (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas ca. 1868, 17x22 cm.
64994: KUYPER, A., - Om de oude wereldzee
50296: KUYPER, J. - Havelte (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50131: KUYPER, J. - St. Kruis (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50562: KUYPER, J. - Wijlre (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50563: KUYPER, J. - Wijnandsrade (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50561: KUYPER, J. - Wittem (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50560: KUYPER, J. - Vlodrop (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50557: KUYPER, J. - Ulestraten (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50558: KUYPER, J. - Urmond (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50556: KUYPER, J. - Ubach over Worms (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50555: KUYPER, J. - Strucht (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50554: KUYPER, J. - Stein (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50553: KUYPER, J. - Stamproij (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50551: KUYPER, J. - Slenaken (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50552: KUYPER, J. - Spaubeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50549: KUYPER, J. - Schinveld (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50548: KUYPER, J. - Schinnen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50546: KUYPER, J. - Schimmert (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50547: KUYPER, J. - Schin op Geul (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50545: KUYPER, J. - Schaesberg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50543: KUYPER, J. - Roosteren (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50541: KUYPER, J. - Rimburg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50542: KUYPER, J. - Roggel (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50540: KUYPER, J. - Posterholt (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50538: KUYPER, J. - Oud-Vroenhoven (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50539: KUYPER, J. - St. Pieter (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50537: KUYPER, J. - Oud Valkenburg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50535: KUYPER, J. - St. Odilienberg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50536: KUYPER, J. - Ohé en Laak (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50533: KUYPER, J. - Nuth (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50531: KUYPER, J. - Noordbeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50529: KUYPER, J. - Nieuwenhagen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50530: KUYPER, J. - Nieuwstadt (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50528: KUYPER, J. - Neeritter (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50527: KUYPER, J. - Munstergeleen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50525: KUYPER, J. - Mesch (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50526: KUYPER, J. - Mheer (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50524: KUYPER, J. - Merkelbeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50522: KUYPER, J. - Margraten (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50523: KUYPER, J. - Meerssen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50520: KUYPER, J. - Linne (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50519: KUYPER, J. - Limbricht (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50517: KUYPER, J. - Kessel (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50518: KUYPER, J. - Klimmen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50516: KUYPER, J. - Jabeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50514: KUYPER, J. - Itteren (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50515: KUYPER, J. - Ittervoort (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50513: KUYPER, J. - Hunsel (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50510: KUYPER, J. - Heer (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50512: KUYPER, J. - Hulsberg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50509: KUYPER, J. - Gulpen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50506: KUYPER, J. - St. Geertruid (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50507: KUYPER, J. - Geul (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50504: KUYPER, J. - Eygelshoven (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50505: KUYPER, J. - Eijsden (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50502: KUYPER, J. - Cadier (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50503: KUYPER, J. - Elsloo (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50501: KUYPER, J. - Bunde (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50499: KUYPER, J. - Broekhuizen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50497: KUYPER, J. - Borgharen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50498: KUYPER, J. - Born (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50496: KUYPER, J. - Bocholtz (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50492: KUYPER, J. - Belfeld (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50493: KUYPER, J. - Bemelen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50494: KUYPER, J. - Berg en Terblijt (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50495: KUYPER, J. - Bingelrade (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50489: KUYPER, J. - Amstenrade (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50490: KUYPER, J. - Baexem (provincie Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50491: KUYPER, J. - Beek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50487: KUYPER, J. - De Zijpe (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50488: KUYPER, J. - Ambij (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50483: KUYPER, J. - Zaandijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50484: KUYPER, J. - Zuid- en Noord Schermer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50485: KUYPER, J. - Zuid-Scharwoude (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50486: KUYPER, J. - Zwaag (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50480: KUYPER, J. - Wormerveer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50481: KUYPER, J. - Wijdenes (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50478: KUYPER, J. - Wognum (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50479: KUYPER, J. - Wormer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50476: KUYPER, J. - Wieringen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50477: KUYPER, J. - Winkel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50475: KUYPER, J. - Westzaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50473: KUYPER, J. - Wervershoof (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50474: KUYPER, J. - Westwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50472: KUYPER, J. - Weesperkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50470: KUYPER, J. - Watergraafsmeer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50471: KUYPER, J. - Weesp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50469: KUYPER, J. - Warmenhuizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50468: KUYPER, J. - Warder (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50467: KUYPER, J. - Vlieland (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50465: KUYPER, J. - Ursem (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50466: KUYPER, J. - Venhuizen en Hem (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50464: KUYPER, J. - Urk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50462: KUYPER, J. - Uitgeest (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50463: KUYPER, J. - Uithoorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50461: KUYPER, J. - Twisk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50460: KUYPER, J. - Sijbekarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50458: KUYPER, J. - Sloten (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50459: KUYPER, J. - Spanbroek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50456: KUYPER, J. - Zuid- en Noord Schermer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50457: KUYPER, J. - Schermerhorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50455: KUYPER, J. - Schellinkhout (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50453: KUYPER, J. - De Rijp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50454: KUYPER, J. - Schagen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50452: KUYPER, J. - Ransdorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50450: KUYPER, J. - St. Pancras (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50451: KUYPER, J. - Petten (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50449: KUYPER, J. - Oudorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50448: KUYPER, J. - Oudkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50447: KUYPER, J. - Oude-Niedorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50446: KUYPER, J. - Oudedijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50444: KUYPER, J. - Opperdoes (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50445: KUYPER, J. - Oterleek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50443: KUYPER, J. - Opmeer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50442: KUYPER, J. - Oostzaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50440: KUYPER, J. - Obdam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50441: KUYPER, J. - Oosthuizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50439: KUYPER, J. - Noord-Scharwoude (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50438: KUYPER, J. - Nieuwe-Niedorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50437: KUYPER, J. - Nieuwendam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50435: KUYPER, J. - Nederhorst-den-Berg (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50436: KUYPER, J. - Nibbixwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50434: KUYPER, J. - Muiden (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50433: KUYPER, J. - Midwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50431: KUYPER, J. - Medemblik (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50432: KUYPER, J. - Middelie (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50430: KUYPER, J. - Marken (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50429: KUYPER, J. - St. Maarten (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50428: KUYPER, J. - Limmen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50426: KUYPER, J. - Krommenie (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50427: KUYPER, J. - Kwadijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50425: KUYPER, J. - Koog aan de Zaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50424: KUYPER, J. - Koedijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50423: KUYPER, J. - Katwoude (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50422: KUYPER, J. - Jisp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50420: KUYPER, J. - Hoorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50421: KUYPER, J. - Hoorn (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50419: KUYPER, J. - Hoogwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50418: KUYPER, J. - Hoogkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50416: KUYPER, J. - Heer-Hugowaard (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50417: KUYPER, J. - Hensbroek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50415: KUYPER, J. - Harenkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50414: KUYPER, J. - Grootebroek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50413: KUYPER, J. - Graft (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50412: KUYPER, J. - Enkhuizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50410: KUYPER, J. - Egmond-aan-Zee (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50411: KUYPER, J. - Egmond-Binnen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50409: KUYPER, J. - Edam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50407: KUYPER, J. - Callantsoog (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50408: KUYPER, J. - Diemen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50405: KUYPER, J. - Broek op Langedijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50403: KUYPER, J. - Blokker (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50404: KUYPER, J. - Bovenkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50402: KUYPER, J. - Berkhout (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50401: KUYPER, J. - Beets (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50399: KUYPER, J. - Avenhorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50400: KUYPER, J. - Barsingerhorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50397: KUYPER, J. - Ankeveen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50398: KUYPER, J. - Assendelft (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50396: KUYPER, J. - Andijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50394: KUYPER, J. - Alkmaar (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50395: KUYPER, J. - Alkmaar (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50393: KUYPER, J. - Akersloot (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50392: KUYPER, J. - Abbekerk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50390: KUYPER, J. - Zegveld (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50389: KUYPER, J. - Wilnis (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50388: KUYPER, J. - Willeskop (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50386: KUYPER, J. - Werkhoven (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50387: KUYPER, J. - Westbroek (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50385: KUYPER, J. - Vreeswijk (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50384: KUYPER, J. - Tull en 't Waal (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50383: KUYPER, J. - Tienhoven (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50382: KUYPER, J. - Stoutenburg (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50380: KUYPER, J. - Schalwijk (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50381: KUYPER, J. - Snelrewaard (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50379: KUYPER, J. - Renswoude (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50378: KUYPER, J. - Polsbroek (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50377: KUYPER, J. - Oudenrhijn (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50376: KUYPER, J. - Odijk (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50375: KUYPER, J. - Montfoort (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50373: KUYPER, J. - Maarsseveen (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50374: KUYPER, J. - Maartensdijk (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50372: KUYPER, J. - Maarn (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50370: KUYPER, J. - Linschoten (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50371: KUYPER, J. - Lopik (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50369: KUYPER, J. - Langbroek (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50368: KUYPER, J. - Laag Nieuwkoop (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50366: KUYPER, J. - Jaarsveld (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50367: KUYPER, J. - Kamerik (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50365: KUYPER, J. - Hoenkoop (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50364: KUYPER, J. - Cothen (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50363: KUYPER, J. - Bunschoten (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50361: KUYPER, J. - Amerongen (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50362: KUYPER, J. - Benschop (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50360: KUYPER, J. - Achttienhoven (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50358: KUYPER, J. - Zuilichem (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50356: KUYPER, J. - IJzendoorn (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50354: KUYPER, J. - Herwijnen (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50353: KUYPER, J. - Ede, kadastrale gemeente Otterlo (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50351: KUYPER, J. - Staphorst (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50352: KUYPER, J. - Apeldoorn, kadastrale gemeente Beekbergen (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50350: KUYPER, J. - Zwartsluis (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50349: KUYPER, J. - Zalk en Veecaten (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50348: KUYPER, J. - IJsselmuiden (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50346: KUYPER, J. - Wierden (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50347: KUYPER, J. - Wilsum (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50345: KUYPER, J. - Wanneperveen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50343: KUYPER, J. - Vriezenveen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50342: KUYPER, J. - Vollenhove (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50339: KUYPER, J. - Steenwijk (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50341: KUYPER, J. - Ambt Vollenhove (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50337: KUYPER, J. - Ootmarsum (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50336: KUYPER, J. - Ommen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50334: KUYPER, J. - Oldenzaal (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50335: KUYPER, J. - Ambt Ommen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50333: KUYPER, J. - Oldenzaal (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50331: KUYPER, J. - Nieuw-Leusen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50332: KUYPER, J. - Oldemarkt (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50330: KUYPER, J. - Markelo (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50329: KUYPER, J. - Kuinre (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50327: KUYPER, J. - Kampen (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50328: KUYPER, J. - Kamperveen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50326: KUYPER, J. - Heino (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50325: KUYPER, J. - Holten (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50323: KUYPER, J. - Hardenbergh (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50324: KUYPER, J. - Ambt Hardenbergh (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50322: KUYPER, J. - Den Ham (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50321: KUYPER, J. - Gramsbergen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50320: KUYPER, J. - Grafhorst (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50319: KUYPER, J. - Genemuiden (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50317: KUYPER, J. - Deventer (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50318: KUYPER, J. - Diepenveen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50316: KUYPER, J. - Diepenheim (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50314: KUYPER, J. - Deventer (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50315: KUYPER, J. - Giethoorn (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50313: KUYPER, J. - Dalfsen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50312: KUYPER, J. - Blokzijl (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50310: KUYPER, J. - Bathmen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50311: KUYPER, J. - Blankenham (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50309: KUYPER, J. - Avereest (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50308: KUYPER, J. - Ambt Almelo (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50306: KUYPER, J. - De Wijk (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50307: KUYPER, J. - Almelo (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50305: KUYPER, J. - Westerbork (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50302: KUYPER, J. - Ruinerwold (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50304: KUYPER, J. - Vledder (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50300: KUYPER, J. - Rolde (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50301: KUYPER, J. - Ruinen (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50298: KUYPER, J. - Oosterhesselen (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50299: KUYPER, J. - Roden (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50297: KUYPER, J. - Norg (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50295: KUYPER, J. - Dwingelo (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50294: KUYPER, J. - Borger (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50292: KUYPER, J. - Provincie Drenthe. Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50293: KUYPER, J. - Beilen (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50259: KUYPER, J. - Doniawerstal (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50238: KUYPER, J. - Delfzijl (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50227: KUYPER, J. - Provincie Friesland. Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50226: KUYPER, J. - Schoterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50225: KUYPER, J. - Alkemade (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50224: KUYPER, J. - Brielle (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50223: KUYPER, J. - Brielle (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50221: KUYPER, J. - Delfshaven (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50220: KUYPER, J. - Dordrecht (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50219: KUYPER, J. - Dubbeldam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50218: KUYPER, J. - Gouda (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50216: KUYPER, J. - 's Gravesande (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50215: KUYPER, J. - Lindt (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50214: KUYPER, J. - Haastrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50213: KUYPER, J. - Hendrik-Ido-Ambacht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50212: KUYPER, J. - Hillegersberg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50210: KUYPER, J. - Hof van Delft (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50209: KUYPER, J. - Kethel en Spaland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50206: KUYPER, J. - Leiderdorp (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50205: KUYPER, J. - Lisse (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50204: KUYPER, J. - Maasland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50203: KUYPER, J. - Maassluis (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50202: KUYPER, J. - Molenaarsgraaf (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50201: KUYPER, J. - Monster (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50200: KUYPER, J. - Naaldwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50199: KUYPER, J. - Nieuwe Tonge (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50198: KUYPER, J. - Nieuw-Helvoet (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50194: KUYPER, J. - Noordwijkerhout (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50197: KUYPER, J. - Nieuw Lekkerland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50192: KUYPER, J. - Oostvoorne (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50191: KUYPER, J. - Overschie (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50190: KUYPER, J. - Papendrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50189: KUYPER, J. - Poortugaal (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50188: KUYPER, J. - Reeuwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50187: KUYPER, J. - Ridderkerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50186: KUYPER, J. - Rockanje (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50184: KUYPER, J. - Rozenburg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50181: KUYPER, J. - Sliedrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50180: KUYPER, J. - Sluipwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50179: KUYPER, J. - Spijkenisse (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50178: KUYPER, J. - Stompwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50177: KUYPER, J. - Veur (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50175: KUYPER, J. - Vlaardinger Ambacht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50176: KUYPER, J. - Vlaardingen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50174: KUYPER, J. - Voorburg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50173: KUYPER, J. - Voorhout (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50172: KUYPER, J. - Voorschoten (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50170: KUYPER, J. - Wateringen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50171: KUYPER, J. - Vrijenban + Waarder (aan elkaar) (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50169: KUYPER, J. - Westmaas (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50165: KUYPER, J. - Zuiddorpe (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50166: KUYPER, J. - Zwijndrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50164: KUYPER, J. - Zoutelande (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50163: KUYPER, J. - Zaamslag (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50161: KUYPER, J. - IJerseke [Ierseke] (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50162: KUYPER, J. - IJzendijke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50160: KUYPER, J. - Wolphaartsdijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50158: KUYPER, J. - Westkapelle (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50159: KUYPER, J. - Wissekerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50157: KUYPER, J. - Westdorpe (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50155: KUYPER, J. - Waterland Kerkje (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50156: KUYPER, J. - Wemeldingen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50154: KUYPER, J. - Vrouwepolder (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50153: KUYPER, J. - Vlissingen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50151: KUYPER, J. - Sluis (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/14