Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35022: Harinxma thoe Slooten, Coert Lambertus van, uit Beetsterzwaag - Het binnentreden van woningen Leiden Somerwil 1891
28496: Harinxma thoe Slooten, e.a. - Verslag der commissie benoemd bij beschikking van den minister.... van 18-6-1896... tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen, Leeuwarden 1900, 172 pag. + 38 bijlagen, waaronder diverse kaarten. Gebonden in half linnen.
32645: Harinxma thoe Slooten, Petrus Albertus Vincentius van, uit Holwerda - Specimen juridicum inaugurale, exhibens observationes varii argumenti [...] Groningen J. oomkens 1837
34204: Harmsen, Janus Petrus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de reditibus perpetuis qui vulgo dicuntur census constitutivi et reservati [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
1062: HARMSEN, D.G. - Vriezenveners in Rusland. 1ste/2de druk. Z.p. 1966/1968. Geb., geïll., 190 p.
67123: HARN, W.J. VAN, - Iets over Everardus Reidanus, Nassawsche Raët (geb.1550, overl. 1602) in verband met vele aanzienlijke geslachten in ons vaderland, die voor en na dezen voortreffelijken staatsman geleefd hebben.
4748: Harn, W.J. van - Het geslacht Stalpert van der Wiele 1279-1853. Vianen 1854, 52 p., geb., Enige bijzonderheden betreffende de geboorte, in de Hofstad, op den 20 april 1851 van Frederik Thomas de Guichenon de Châstillon, laatste afstammeling van Gaspard II, Graaf van Colligni, admiraal van Frankrijk, geboren 1516, en in de St. Bartholomeus nacht op den 24 augustus 1572, vermoord, Vianen, 1854, xii, 52 (2) pages. Printed boards.
39094: Harris, Frank - My life and loves, 4 volumes, Paris, Obelisk Press 1960, 228+289+175+175 pag.
59156: Harris, Poul, - Marselis-slaegten, Blade af dens historie, Centrum1980, 239 pp. In Danish about Marselis-slaegtens herkomst.
65418: HARRISON, W.H. (ED.), - Friendship's Offering and Winter's Wreath, a Christmas and New Year's present for 1837
68982: HART BURLING, JUDITH AND ARTHUR, - Chinese Art.
67653: HART, S., - Rede voor het afscheid van Dr. W.J. van Hoboken voormalig gemeentearchivaris van Amsterdam door S. Hart op 11 januari 1974.
71499: HART, G. 'T, - Enige aanvullingen op het cartularium van het kapittel van Geervliet.
1066: HART, G. 'T - Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. 2 dln. 's-Gravenhage 1957, 722 p.
67219: HART, G. 'T, - De Oude Kerk te Scheveningen haar grafschriften en andere monumenten
4744: Hart, S. e.a. - Engel van de Stadt 1746-1819. Zijn voor- en nageslacht. 's-Gravenhage 1951, 342 p., geb., geïll. (oplage: 300 exx.)
42669: Hartevelt, Symon Jansz - Waar-agtig relaas van de overkomst van zijn majesteyt William de Derde (...) zyn vertrek uit Engeland den 26 January 1691 en zyn gevaarlyke reys en aankomst in Holland op den 31 van de selve maand (...) neffens een net verhaal van de inhaling (...) in Den Haag den 5 Fabruary gedaan. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1691.
3468: Hartgerink-Koomans, M. - Het geslacht Ewsum, geschiedenis van een jonkers-familie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. (Diss.) Groningen 1938, 341 p., met tabellen.
67641: HARTING, P., - Christiaan Huygens in zijn leven en werken geschetst
67496: HARTING, D., - Een dag in den vreemde door Dr. D. Harting. Op een tochtje door het Thuringerwald.
66566: HARTING, P.; A. SCHIERBEEK,, - Collection of three booklets on Johannes or Jan Swammerdam
60261: Dirk Harting (1900-1970) - Zuider buiten Spaarne
71131: HARTING, DIRK, - Zomer / Summer
69116: HARTING, P. LUBACHJ, D., LOGEMAN, W.M., - Album der Natuur: Boerhaave with lithograph portrait.
66133: HARTING, P., - Johannes Florentius Martinet.
71133: HARTING, DIRK, - Printmakers and printing room
15355: Harting, P. - Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners, Utrecht: Van Paddenburg & Comp., 1853
70109: HARTING, DIRK, - Portrait of Arnold J. Toynbee
70110: HARTING, DIRK, - Portrait of a bearded man
47156: Harting, F., - Photographien naar de beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Gouda, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, Gouda, v. Bentum, [1873].
71132: HARTING, DIRK, - Pollard willow
60416: Harting, Dirk (1900 - 1970) - Zuidsingel, Amersfoort
33320: Hartman, Carolus Marius Antonius, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de revocatione donationis inter vivos secundum jus Romanum, Francicum et Neerlandicum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1859
32019: Hartman Busmann, Christianus, uit Sappemeer - Dissertatio iuridica inauguralis de societate delinquendi sive coniuratione [...] Groningen J. Oomkens 1824
35028: Hartman, Jacobus Johannes - Oratio de eloquentia philologo colenda Leiden Brill 1908
32479: Hartman van Hoek, Rudolphus, uit Steenbergen - Dissertatio juridica inauguralis, ad Aemilii Papiniani [...] Leiden Philippus Bonk 1747
68349: HARTMANN, CAROLUS, - Kleiner gang durch Haarlem.
15623: Hartmann, Carolus - Mozarts Reise nach Haarlem, Haarlem: Joh. Enschedé, [1944]
68318: HARTOG,J., - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw. (Tweede vermeerderde en verbeterde druk.)
64339: HARTOG, S., - Pronken met porselein
34208: Hartogh, Henricus Alexander, uit 's Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis de regula juris " Locus regit actum" [...] 's Gravenhage J. Kips J.H.z. 1838
32915: Hartogh Heys van Zouteveen, Hermanus, uit Delft - Bijdragen tot de statistiek van Drenthe. Akademisch proefschrift [...] Delft J.H. Molenbroek 1864
8198: Hartsen, Anthony; Henri Jean Roullaud (vert.); Heinrich Ferdinand Möller - De graaf van Waltron, krygsspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
67201: HARTSEN, F.A.,, - Nederlandsche Toestanden. Uit het leven van een lijder.
65662: HARTSEN, C., VAN LENNEP, J., JAGER, J.G., BLAND, CROKER, W., BURN, C., - Noord-zee haven en kanaal voor Amsterdam. Memorien behoorende bij het ontwerp waarvoor concessie is aangevraagd door Jhr. C. Hartsen, Mr. J. van Lennep, J.G. Jager, Bland W. Croker en C. Burn.
36676: Hartvelt, G.P. - Patronen van interpretatie, rede Kampen Kok 1966
53288: Hartwech, Adam - Defensie van Adam Hartwech, beyde met redenen, waerom hy den wederlegger syns briefs niet anders en antwoort. Rotterdam, F. v. Sambix, 1612.
69600: HARTWICH, FRIDERICO, - De magnanimitate et modestia, annuente maximo, consensu ampliss. facultatis philosophicae in inclyta Rostochiensi academia. Praeside M. Petro Hoppenern Rost. respondente Friderico Hartwich, Rostoch. Dnn. collegis exhibitum. III. Cal. Mart. Horis pomeridianis.
68321: HASE, CORNELIUS DE, - De zegepralende Christus of de tweede psalm, in sijn natuurlijke t'samenhang en volle sin der Goddelijken Woords in de Kerke en Hooge School te Bremen. Waar by gevoegt is De eerste Kerken-Vrede, uyt Actor IX: 31. De tweede Druk, vermeerdert met een Leerreden over Hosea X: 12.
34832: Hase, Cornelius de, uit Bremen - Dissertatio juridica inauguralis de modo usurarum legitimo Groningen Spandaw 1739
8227: Hasebroek, Johannes Petrus - Een dichter-album van vóór honderd jaren. De gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens vernieuwd. Amsterdam, Höveker & zoon, [1890].
67581: HASEBROEK, J.P.GERTH VAN WIJK, J.A., OOSTERZEE, J.J., - Toespraken gehouden bij en na de begrafenisplechtigheid van Vrouwe Johanna Louise van Tets douariaire Jhr. Mr. Joan Huydecoper van Maarsseveen den 8den April 1884.
70374: HASEBROEK, E.H., - De vrouwen der hervorming geschetst door Elisabeth Johanna Hasebroek.
8223: Hasebroek, Johannes Petrus - Studiën en schetsen. Amsterdam, H. Höveker [1860].
8210: Hasebroek, Johannes Petrus - Poëzij. 2e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, [1852].
67461: HASENCLEVER, J., - Josua Hasenclever. Erinnerungen aus meinem Leben.
67203: HASLER, CH., - The Royal Arms, its graphic and decorative development. An essay on the development of Britain’s Royal Arms in terms of graphic and decorative design, together with references and notes on the cross-links with versions in three dimensions, and in turn their transformation into flat graphic form
33720: Hasselaer, Cornelis Pieter, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de alimentis ex pietate ac juris necessitate praestandis [...] Leiden Joannes Bos 1762
8229: Hasselt, Johannes Willem van (vert.); Johann Caspar Lavater - Abraham en Izaac. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
22776: HASSELT, VAN - Genealogisch overzicht familie Van Hasselt, manuscript, 18e eeuws, 1 blad plano en 3 bijlagen.
30710: Hasselt, C. van - Le Héraut du dix-septième siècle. Dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III de la Fondation Custodia, collection Frits Lugt, Parijs 1985, 153 pag. + 80 platen.
67469: HASSELT, P.L.M. VAN, - Hoe ik herstelde...
25126: Hasselt, G. van - Het oorspronglyk schildery van Karel van Egmond, hertog van Gelre en Grave van Zutphen uitgelegd. Haarlem, A. Loosjes, 1804.
69065: HASSELT, J. VAN, KONING, J. DE, - Bevloeiingen in Noord en Midden-Europa, rapport tot bezichtiging van irrigatie-inrichtingen, ingevolge opdracht van den dijkstoel van polderdistrict over-betuwe, ingezonden aan genoemden dijkstoel 12 december 1887
36892: Hasselt, Johan Jacob van - Notae et observationes ad Anth. Matthaei (...)) libros quatuor, De Nobilitate, Utrecht 1777, 4o, 160 pag.
56708: Hasselt, N. van, - De Koninklijke Militaire Academie en hare strafregtspleging, 's-Gravenhage, 1868, 40 pag.
54537: Hasselt, S.F. van - Keus tusschen dood en leven. Een preek (...) n.a.v. de aandoenlijke teregtstelling van Ruurd Paschiers van Dijk, uitgesproken den 18-10-1846. Sneek, Joling, 1846.
31991: Hasselt, Ioannes Franciscus Leonardus van, uit Zutphen - Specimen juridicum inaugurale, de legis actionibus [...] Groningen W. van Boekeren 1824
31989: Hasselt, Nicolaus van, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale, de articulo 9no legis quae generaliora legislationis neerlandicae praecepta continet [...] Groningen W. van Boekeren 1842
69442: HASSELT, J.VAN & DE KONING., - Kanaalverbinding Van Twente En Winterswijk Met Den Ijssel Bij Zutphen.
69062: HASSELT, J. VAN, KONING, J. DE, - Verhandelingen: Het stoomgemaal voor het polderdistrict "de Lijmers".
43464: Hasselt, G. van - Geldersche Byzonderheden I, II en III, Arnhem 1808-1809, 80 pag., gebonden in half perkament, mooi exemplaar.
15359: Hasselt, André vant - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
64672: HASSELT, J. VAN, - Bladzijden uit de geschiedenis der Nederlandsche nijverheid
28572: Hatton, R - Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch Republic 1714-1721, London 1950, 283 pag., geb.
70840: HATTUM, M.A.C.M. VAN, - Inventaris van het archief van het meisjeshuis te Delft.
33878: Hauck, Nicolaus Georgius, uit Breda - Specimen literarium inaugurale exhibens nonnullas quaestiones Hesiodeas [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1821
43344: Hauff, W - Drei marchen, mit 16 original-lithographien und Buch schmuck von Fritzi Low, Wien, Schroll o.j., 16o, 241 pag. Good copy.
65438: HAUG, C.F., - Brieven uit Amsteldam over het nationaal tooneel en de Nederlandsche letterkunde
27888: Haug, C.F. - Verhandeling over den geest en de zeden der middeleeuwen, en voornamelijk over de heimelijke en openlijke geregten, tournooijen, kruistogten enz., Amsterdam. G. Portielje, 1823, 44 pag., geb. in half linnen.
20602: Hauptmann, Felix - Die Wappen in der Historia minor des Matthäus Parisiensis, ( Bonn 1930 ), 37 pag. met 6 platen waarop 100 afbeeldingen van wapens.
68976: HAUSBRAND, F., - Kleine landhuizen in Holland.
4874: Hausdörfer, Joh. - Die Herren Von Uttenhofen. Bilder aus der Geschichte eines Adelsgeschlechts. Neustadt 1966, 211 p., geïll.
1076: HAUSEN, CLEMENS VON - Practische Heraldik, dem Adel und den Patriziern gewidmet. Görlitz 1887. Geïll. met 10 losse `Tafeln', 30 p.
53295: Häusler, Fritz - 101 charakter Köpfe für Schmirkkunst und Charakterausdruck. Berlijn, Klett, 1928 [Friseurbibliothek Band 16].
15361: Haussez, [Ch. Lemercher de Longpré], baron d’ - Voyage d’un exilé de Londres a Naples et en Sicile, en passant par la Hollande, la Confédération germanique, Le Tyrol et l’Italie, deel I, Den Haag: G. Vervloet, 1835
69221: D'HAUSSONVILLE, HANOTAUX, G., - Souvenirs sur Madame de Maintenon. Madame de Maintenon a Saint0Cyr dernieres lettres a Madame de Caylus/Memoire et lettres inedites de Mademoiselle d'Aumale.
29026: Havard, Henry - La serrurerie, Paris [ 1892 ], 171 pag., ill., geb.
15367: Havard, Henry - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg. Parijs: E. Plon & Cie., 1876.
15373: Havard, Henry - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881.
15375: Havard, Henry - De Hollandsche schilderkunst, uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat, Gent: Vuysteke, 1887.
50923: Havard, Henry - La Flandre a vol d'oiseau, illustrations d'apres nature par Maxime Lalanne. Paris, Decaux, 1883.
64062: HAVARD, HENRY, - Objets d'art et de curiosité tirés des grandes collections Hollandaises, orfevrerie, Ivores, faiences, émaux &a exposés à Amsterdam en 1873 avec le catalogue traduit en annoté par Henry Havard, eaux-fortes per mm. Greive et J. Taanman
68980: HAVARD, HENRY, - Histoire de la Faience de Delft. Ouvrage enrichi de vint-cinq planches hors texte et de plus de quatre cents dessin, fac-simile, chiffres etc., dans le texte par Léopold Flameng et Charles Goutzwiller / Chromolithographies par Lemercier.
70625: HAVE, J. VAN DER, - Filips van Marnix. Heer van Sint Aldegonde.
70627: HAVE, J. VAN DER, - Autograph and portraits relating to Filips van Marnix. Heer van Sint Aldegonde.
8233: Haverkamp, Jan (vert.); Pierre Corneille - Sertorius, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722.
68391: HAVERKAMP BEGEMANN, E., - Willem Buytewech.
68377: HAVERKORN VAN RIJSWIJK, P., - De Oude Rotterdamsche Schouwburg.
8242: Haverkorn Wz, Willem - Aleida van Poelgeest; treurspel. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785
8239: Haverkorn Wz, Willem - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
71227: HAVERMAN, H.J., - Middle Eastern portal
59546: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland, 1750-1900. Zwolle, Waanders, 1989, 264 pp. Zo goed als nieuw.
42133: Havermans, Adr. - Kort begriip en bericht van de historie van Brabant. Leiden, v.d. Boxe, 1652.
8249: HaverSchmidt, François - Familie en kennissen. 2e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1881.
69305: HAVINGA, A., - Windwaarnemingen in Holland in de 18e eeuw [Nieuwe Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam - Derde Reeks: Eerste Deel; Eerste Stuk.
56580: Hawkins, B, Waterhouse, - The anatomy of the horse, 13th. thousand, London [ ca. ...], 84+48 pag., geïll.
64592: HAYDN, J., - Haydn; De Schepping; armen-concert. ten voordeele der Armen
8254: Hazlitt, William; E.J. Potgieter (vert.) - Tafelkout. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1840.
56378: Heath, J. Dunbar, - The complete croquet-player, London 1874, geb., 96 pag., ill.
60212: Roger Hebbelinck (1912-?) - Landscape with boat
36180: Hebenstreit, Johanne Daniele, uit Neostadio-Varisco; Praeses: Weber, Immanuel - Apospasmation (Dit woord in Griekse letters) philologicum ad 1 Timoth. III Capitis comma 15 maxime interpunctionem vulgatam ejus vindicans Leipzig ? 1703
56674: Heckel, Ulrich, - Klimschs Jahrbuch des graphischen Gewerbes, Band 28, Frankfurt am Main, 1935, geb., geill., 304 pag.
33638: Hecker, Willem - Oratio [...] De aarde en de mensch. Redevoering [...]
65245: HECKER, W.A., - Quos Ego! Hekelrijmen door den auteur der Hippokreen-ontzwaveling.
70765: HECKER, W., - Levensbericht van Dr. Hendrik Riedel.
42081: Hecker, J.F.C. - De danswoede, eene volksziekte der Middeleeuwen in de Nederlanden, Duitschland en Italie, vertaald uit het Hoogduitsch door G.J. Pool. Amsterdam, Sulpke, 1833.
32717: Hecker, Guilielmus Augustus Alphonsus, uit Groningen - Quaestiones de commentariis Caesaris De Bello Gallico. Specimen litterarium [...] Groningen J.B. Wolters 1888
65267: HECKER, WILLEM, - Dichterlijk mengelwerk, Ontzwaveling van den Hippokreen-ontzwavelaar, Hippokreen-ontzwaveling., Hippokreen-ontzwaveling (2nd edition), Quos Ego! Hekelrijmen door den autheur der Hippokreen-ontzwaveling.
57556: Hedegaard, E.O.A., - Militaere bogejermaerker. Exlibris, Elsinore 1966, 208 pag., geïll.
15376: Hedendaagsche - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren ... deel X, behelzende eene beschrijving van den tegenwoordigen staat der Oostenrijksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Amsterdam: Isaak Tirion, 1738.
34206: Heeckeren van Brandsenburg, Guilielmus Leonardus van, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis referens expositionem doctrinae de communione bonorum legali inter conjuges, inprimis secundum ius novum Hollandicum [...] Utrecht Joh. Altheer 1837
67202: HEEK, F. VAN, - Stijging en daling op de maatschappelijke ladder. Een onderzoek naar de verticale sociale mobiliteit.
70836: HEEL, D. VAN, - Het St. Lucia-Gesticht vroeger Rottekade in 1940 geheel verwoest thans gevestigd: Heemraadsingel 101-103. Opgerichht door de Paters Minderbroeders het jaar 1866.
15380: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE, HEEMSKERK, J. VAN, - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van ‘t oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, [...] 5de vermeerderde en verbeterde druk. Amsterdam: Jan Bouman, 1678.
66612: HEEMSKERK, J., BLANC, L., BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C., - Mr. G. de Clercq herdacht.
15382: HEEMSKERK, J. VAN, - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye gehandelt werdt [...], leste druk.
32001: Heemskerk, Ab.z., Janus, uit Amsterdam - Speciminis inauguralis de Montesquivio pars prior [...] Amsterdam J.H. en G. van Heteren 1839
31743: Heemstra, Balthazar Theodorus van, nobilis Frisius - Specimen philosopho-juridicum inaugurale, continens comparationem jurisprudentiae et doctrinae de moribus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1835
35890: Heemstra, Aarnoud Jan Anne Aleid van, uit Vreeland - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1896
65632: HEENEMAN, D.J., - Conditien en voorwaarden waarop Mr. Daniel Jacob Heeneman, gequalificeerd tot de waarneeming van het Comptoir der Domeinen herkomende van de Abdyen van Rhynsburg en Leeuwenhorst (...), van meening is, op Zaturdag den 7 January 1804, in het logement den Burg te Leyden, (...) publicq te veilen en (...) daarne ((...) finaal te verkoopen, de Partyen hier na gespecificeerd.
64919: HEENK, - Heenk's Ijzerhandel Haarlem, Gereedschappen, 1921
35880: Heerde, Johannes van, uit Buren - Stellingen ...... Utrecht Den Boer 1896
3694: Heerdt, A.C. baron van - Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht Van Heerdt. Assen 1957, 190 p., geb., geïll., met tabellen.
1090: HEERE, P.H. (red.) - Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief. Een bundel genealogisch-heraldische artikelen ter gelegenheid van het eerste lustrum van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Zaandam 1992. Geb., geïll., 345 p.
7910: HEEREN, JAC. - Oud-Helmondsche families. Serie van 27 krantenartikelen uit "De Zuidwillemsvaart" 1934-1935, in map.
40888: Heeren, J.J.M. - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis en de Heren van Helmond, 1938, 350 pag., ingenaaid, geïll., goed exemplaar.
67852: HEERES, J.E., - De consideratien van Van Imhoff. Bijdragen tot de taal-, land-, en volkenkunde van Nederlandsch-Indie uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie Deel 66, vierde aflevering.
34868: Heeres, J.E. - Belang en minderwaardigheid, rede...aanvaarding..hoogleeraarsambt Leiden Brill 1902
1092: HEERINGA, K. - Het oud archief der gemeente Schiedam. Schiedam 1908.
1098: HEERINGA, T. - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. (Diss.) Zutphen [1934]. Geïll., 134 p.
14734: Heeringa, K. - Beschrijving eener verzameling charters en papieren afkomstig van Jhr A.W. van Borssele, heer van Borssele, berustende in de rijks-archiefbewaarplaats in Zeeland.
71498: HEERINGA, K., - Bladen uit het oudste keurboek en het stadboek van Schiedam.
70871: HEERINGA, K., - De instructien voor de gewestelijke regeering van Zeeland 1574-1586.
32959: Heeringa, Tetje, uit Zutphen - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. Proefschrift [...] Zutphen W.J. Thieme & Cie 1934
47122: Heeringa, K., - Rechtsbronnen der stad Schiedam, 's-Gravenhage 1904, 35+421 pag.
32271: Heerkens, Joannes Nicolaus Josephus, uit Zwolle - Specimen juris publici belgici inaugurale, de ordinibus provincialibus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
47652: Heerkens Thijssen, H.F., - Korte geschiedenis van het Heilig Kerstgilde te Haarlem, Haarlem 1942, 28 pag., geïll.
38444: Heerkens Thijssen, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde,
65060: Heerkens Thijssen, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde,
31969: Heerma van Voss, Ulbo Jetze, uit Tiel - Defloratie en onderzoek naar het vaderschap in het oud-vaderlandsch recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1889
8264: Heeroom - Heer-oom met de gard, en de Hoerewaardin, twee anecdoten, uit den zelfden hoek, als de Menuet en Dominees Pruik, by wyze van brief in dichtmaat medegedeeld door een Groninger heer aan zynen vriend te A... [z.p.], [z.n.], [1772].
67623: HEERSPRINK, J.B.F., - Dr. P. Hofstede de Groot's Leven en Werken door J.B.F. Heerspink.
51992: Hees, P. van, e.a.; - Briefwisseling Gerretson - Geyl, 5 delen, Baarn 1979, ca. 2000 pag., geb., met stofomslag. Complete set in goede staat.
27966: Hees van den Tempel, J.J. v. - Beantwoording der prijsvraag over het stelsel der gemeenten in het graafschap Vlaanderen, Brussel 1835, 4o, 75 pag., orig. blauw papieren omslag.
61041: Otto Titian von Heffner - Heraldische Bilder Bogen.
36420: Hehring, Gottfried, uit Coswig.Anhaltinus; Praeses: Kirchmajer, Georg C. - De eo, quod appelatur Rectum Wittenberg Schroedter 1697
36050: Heida, G. - Rechtspraak in agrarische zaken Deventer Kluwer 1980
56298: Heide, G.D. v.d., - De laatste dagen van een eiland [Schokland], Kampen [1959?], 48 pag., geïll.
30558: Heijbroek, J.F. ( red.) - Geschiedenis in beeld 1550-2000, Zwolle 2000, 296 pag., geïll., als nieuw.
56516: Heijde, R.J. v.d., - Oogverwondingen en ongevallenwet. Eenige beschouwingen over ruim 1900 verwondingen van het oog en zijne omgeving, behandeld in het Academisch Ziekenhuis te Leiden van begin 1896 tot einde 1905, Haarlem 1901.
71204: HEIJE, J.P., - Jeftha en zijne dochter. Oratorium van Carl Reinthaler. De oorspronkelijke tekst benevens eene metrische navolging door J.P. Heije.
37402: Heijninck, E.S. e.a. (red.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot Bevordering der Bouwkunst, vierde jaargang, Amsterdam 1847, 344 kolom., geillustreerd, geb. ( band beschadigd )
66158: HEIJNSBERGEN, P. VAN, - Viglius van Aytta
69234: HEIJST, ANNELIES VAN, MARJET DERKS & MARIT MONTEIRO, - Ex caritate - Kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw.
34098: Heilbron, Isaäcus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de redemtione alienarum litium et constitutione Anastasiana, secundum placita juris Romani [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1838
25218: Heim, H.J. van der - Het archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius, 2 delen, 's-Gravenhage 1867-1874, 240 + 176 pag., gebonden. Mist deel III.
67577: Heim, H.J. van der - Het archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius,
35250: Heim, Joannes David van der, uit Middelburg - Dissertatio historico-politica de aquae superfluae in Flandria emissione [....] Leiden J.B. Gebhard 1844
19614: Heim, Bruno B. - Armorial, edited and introduced by P. B. van Duren. Blazons for the Liber Amicorum et illustrorum hospitum by G. Pursuivant.
52919: Heim, P.R. - Het leven van den rooverhoofdman Louis Dominique de Cartouche, bewerkt door P.R. Heim, Rotterdam, D. Bolle, [1e- helft 20e- eeuw].
64380: HEIMANS, E, SCHUILING, R., - Nederlandsche landschappen geschetst. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland door R.Schuiling & J.M.De Feyter: Bloembollenvelden bij Lisse.
17061: Heimbucher, M. - Die Bibliothek des Priesters. Mit praktischen Winken für deren Anlage und Erweiterung. Zugleich ein Handbuch der katholisch-theologischen Literatur und ein Führer durch die Literatur über die soziale Frage. 6., neubearbeitete Aufl. Rgensburg: G.J. Manz, 1911.
56356: Heine, J.G., - Wetenschappelijk en geschiedkundig berigt nopens ene staatkundige consultatie. De geneesbaarheid van (.....) gewrichtsverstuikingen (....) vier kinderen van eene aanzienlijke familie betreffende (.....) aan eenen regtsgeleerden, 's-Gravenhage,1834.
35552: Heine, Johann-Christoph, uit Zagan (Silezië); Praeses: Magnus, Georg Friedrich - Diatriba philologica de lucis gentilium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1674
36677: Heineken, Wijnand, uit Amsterdam - De staat en het kerkbestuur der N.H. sedert het herstel onzer onafhankelijkheid Leiden Hazenberg 1868
36672: Heinsius, Daniel - Orationes. Editio noua, altera parte auctior Leiden Lodewijk Elsevier 1615
65502: HEINTSMAN, A., ROMEYN, J., - De Zuiderzeebode 1944-1945
53308: Heintz, C.A. - Onze politie-agenten in hun verkeer met de burgerij. Drie verhalen. Netto opbrengst ten voordeele van den bestolen politie-bond. 3e- druk, 's Gravenhage, L.J. van Zwijndregt 1894.
36152: Heintzeler, Sixtus, uit Ulm; Praeses: Wolff, Constantin - Gallia Concilio Tridentino repugnans ..... Wittenberg Christian Fincelius 1687
38510: Heinze, G.A. - Theoretische en praktische zangleer, eene handleiding, deel I, 2e druk, Amsterdam 1866, 103 pag. Gebonden met: Koorschool voor volwassenen, 75 pag.
31090: Heirman, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld, deel II, Gouda, Gouda's Roem, z.j., 24 pag., oblong, met ingeplakte plaatjes. Compleet.
37210: Hekelen, F.E. van e.a. - De polder Jannezand [ onder Dussen ] 1805- 2000, Amsterdam 2000, 168 pag., geb., geïll., met stofomslag.
1108: HELBERS, G.C., EN D.A. GOEDEWAGEN - Goudsche pijpen. Amsterdam 1942. Geb., geïll., 252 p.
22434: HELDER, RUTGERS - Twee foto’s uit 1898 van het bruidspaar P. Helder en M. Rutgers (w.s. Den Haag), elk 9x12 cm.
33149: Heldewier, Mauritius Janus Ludovicus Jacobus Henricus Antonius, uit Turijn - Dissertatio juris gentium inauguralis de juribus et officiis gentium mediarum in bello maritimo Leiden Jac. Hazenberg, Corn. zoon 1852
8275: Heldring, Otto Gerhard - Leven en arbeid. Leiden, E.J. Brill, 1881.
64805: HELDRING, OTTO GERHARD, - De zoon der natuur en de man naar de wereld
64733: HELDRING, OTTO GERHARD, - Opmerkingen op eene reis langs den Rijn. Met platen.
69580: HELFRICHT, K, J., - Die Jahrtausendflut.
70572: HELL, J. VAN, - Two postcards woodcuts by Johan van Hell: Michiel Adriaenszoon de Ruyter and Prins Willem I.
69420: HELLAS, - Hellas cards Jenkki cards: Pascale Petit, Adamo (2), Freddy, Adamo, Fabian, The Shadows.
66497: HELLIER, CHR., VENTURI, F., - Splendours of the Bosphorus. Houses and Palaces of Istanbul.
39464: Hellinga, W.G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse Typografie, Amsterdam 1962, 254 pag., geb.
17091: Hellinga, W.G. - Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography. Intr. H. de la Fontaine Verwey & G.W. Ovink. Amsterdam: Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf [etc], 1962. 2 dln.
15390: Hellwald, Friedrich von; Richard Oberländer - Nordland-Fahrten. Vierte Abteilung. Malerische Wanderungen durch Holland und Dänemark. Land und Leute, mit besonderer Berücksichtigung von Sage und Geschichte, Literatur und Kunst. Leipzig: F. Hirt & Sohn, [ca. 1882].
57599: Hellynckx, Fulgentius, - Dry-voudige verhandelinge sedelyck en onderwysende aengaende de teerlingh en caert-spelen, den brandewyn dranck en het gebruyck der duyvels-besweerderye ofte belesinge, onderscheydende het geoorloft [...] en quaet Gebruyck deser, Mechelen: van der Elst, [1757].
64792: HELM, C.J. VAN DEN, - Proeven van woordgronding. Eerste en tweede stukje
55784: Helman, I.S. - Prent: 'Journee du 21 Janvier 1793. La mort de Jean Capet sur la place de la Revolution. Presente a la Convention Nationale, le 30 Germinal, par Helman', gravure door Helman naar Monnet. Uitgave: l'auteur, rue Honore 1497.
8289: Helmers, Jan Fredrik - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [1 van 2 delen]
8286: Helmers, Jan Fredrik - De Hollandsche natie, in zes zangen. Gouda, G.B. van Goor , [1839].
8288: Helmers, Jan Fredrik - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [2 delen]
65444: HELMERS, JAN FREDRIK, - De Hollandsche natie, in zes zangen.
64706: HELMERS, JAN FREDRIK, - Gedichten van Jan Fredrik Helmers. Eerste deel.
59398: HELMOND, GARENFABRIEK, CARP, DIEPENVEEN. - Kwitantie van J.A. Carp's garenfabrieken NV (Helmond) voor A.C. Diepenveen, met afbeelding fabriek in vogelvlucht, 1932, (1 stuk). M14691
50969: Helmont, Franciscus Mercurius van / J.C. Amman - Een zeer korte afbeelding van het ware natuurlijke Hebreuwse A.B.C. (ABC) welke te gelyk de wyse vertoont volgens welke die doof geboren syn, sodanig konnen onderwesen werden dat sy (...) tot het gebruik van spreken komen. Als mede een verhandeling om de doof-geboorene te leeren spreken door Joh. Conrad Amman.
32729: Heloma, Marcus van, uit Heerenveen - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur: An liberi naturales legitime agniti jus habeant ad legitimam, quau dicitur, portionem nullis donationibus, sive inter vivos, sive testamento factae sint, minuendam, aut prorsus adimendam [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
65224: HELVERSTEIJN, W., - Bond zonder naam, 40 jaar, 1938-1978
40878: Helvoort, C.J.A. van - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden, Hilversum 1952, 245 pag., geïll., geb.
34328: Hemert, Franciscus Junius van, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de modis quibus sententia arbitrorum infirmatur [...] Leiden C.C. van der Hoek 1847
34728: Hemert, Paulo van - Oratio funebris in obitum [...] Abraham Arent van der Meersch Amsterdam M. Schalekamp 1792
43936: Hemeryck, P.A., - Veilingcatalogus bibliotheek Frank van der Goes, Amsterdam 1940, 37 pag.
66375: HEMESSEN, O.C. VAN, - Jacobswoude en Woubrugge. Grepen uit het verleden, vooral het kerkelijk leven dezer beide dorpen
8298: Hemkes, Frederik Leonardus - XL gedichten. Leiden, E.J. Brill, 1882.
15392: Hemkes Kzn., H. - Het koningrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen, beschreven op een reistogtje en voor de jeugd bewerkt. Opgehelderd door 16 kaartjes. Gouda: G.B. van Goor, [1852].
64692: HEMKES, H., - Vaderlandsche Geschiedenis. Een leer- en leesboekje voor kinderen.
69489: HEMMEN, F. VAN, - Monumentaal blauw. Een inventarisatie van wielen en wielresten in de Betuwe
69309: HEMMEN, F. VAN, - Hoge vloeden, hoge nood, wachtend op het korenbrood. Tafereel van de Over-Betuwe in het eerste decennium der negentiende eeuw, alsmede van de eerste nood en hulpverlening aldaar gedurende de overstroming van januari 1809.
8299: Hempel, W. - De jodin. Groot melodrama in vijf bedrijven naar aanleiding van het Fransche zangspel La juive. Utrecht, L.E. Bosch, 1838.
67894: HENCKENS, - Mémoires se Rapportant a son Service Militaire au 6eme Régiment de Chasseurs a Cheval Francais de Février 1803 a Aout 1816 publies par son fils E. F.C. A. Henckens. Préface par Frédéric Masson.
69484: HENDRICKS, (ED.), - De Duffelt. Een eeuw in beeld. / Die Duffel. Ein Jahrhundert im Bild
60268: Arend Hendriks (1916 - 1951) - Westland
38474: Hendriks, Jan - Vijf jaar drukkunst in het verborgene, Utrecht z.j. [ ca. 1946 ], 60 pag., geb., geïll., met stofomslag.
28870: Hendriks, A - Etsen. Handleiding voor het etsen op koper en zink, Alkmaar z.j., 44 pag. + afb., geïll.
34824: Hendriksz, Petri - Oratio de iis 1831
60520: Hendschel, Albert - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek. Utrecht, W.F. Dannenfelser, (ca. 1890).
33306: Hengel, Wessel Albertus van - Redevoering over de leer van den christelijken godsdienst, beschouwd als de vruchtbare moeder der ware en natuurlijke welsprekendheid [...] gehouden ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis [...] Amsterdam. Amsterdam Johannes van der Hey 1818
67758: HENGEL, W. A. VAN, - Collection of works by and on W. A. van Hengel.
34224: Hengel, Jacobus van, uit Driehuis - Specimen juridicum inaugurale de tribus majoriani novellis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
47660: Hengel en Eeltjes, van, - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. J. van Dam van Noordeloos, Rotterdam 1873, 184 pag.
26864: Hengel, C.G. v.d. - Leusden 1605-1794, naar de prothocollen van de Gerechten Leusden, Leusbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar. Scriptie, Leusden [ca. 1960?], 32 pag.
44084: Hengel, J.F. van; - Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland, Derde stuk: Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland, 's-Gravenhage 1875. Facsimilé herdruk, Loenen 1987.
34226: Hengelaar, Mattheus Jacobus van, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de alimentis, cum liberis tum parentibus, praestandis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
34096: Hengst, Janus Henricus Carolus van, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de rerum singularum dominio, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht Samuel Alter 1827
34314: Hengst, Adrianus Eliza van, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de donatione inter conjuges stante matrimonio [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
34094: Hengst, Henricus Wolterus van, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de origine et juribus dominii, hujusque acquirendi modis, qui originarii vulgo dicuntur, imprimis secundum naturae jus [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
69068: HENGST, J.A. VAN / F.A.R.A. VAN ITTERSUM, - De Lekdijk benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der 19e eeuw (en voortgezet tot in de 20e eeuw) and De Lekdijk Benedendams en de IJsseldam.
1110: HENGST, C.G.C. VAN - Aanteekeningen betreffende de Fundatie der Douairière Baronnesse Van Reede, Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht. Utrecht 1890, 267 p.
30650: Henkels, H - 't is alles een groote eenheid, Bert. Piet Mondriaan, Albert van den Briel en hun vriendschap, Haarlem 1988, 159 pag., geïll.
66865: HENKELS, S. V., - The Hampton L. Carson Collection Of Engraved Portraits Of Gen. George Washington, catalogue no. 906, Part I. Including Nearly All that Are Mentioned in Baker's "Engraved Portraits of Washington," and Many Rarities Unknown to Baker, and the Great St. Memin Personal Collection of Proof Mezzotints of Portraits he Engraved, and St. Memin's Original Physionotrace of Washington.
71290: HENKES, H.E., - Van staarsteker tot oogarts. Vier eeuwen oogheelkunde in Rotterdam.
71529: HENKET, N.H., DR. CH. M. SCHOLS., J.M. TELDERS. (ED. C. LELY), - Waterbouwkunde 2e deel: Afd. XIII Waterstaatkundige beschrijving van Nederland.
71528: HENKET, N.H., DR. CH. M. SCHOLS., J.M. TELDERS. (ED. C. LELY), - Waterbouwkunde 2e deel: Afd. XI Rivieren en rivierwerken, atlas with 22 platen.
71532: HENKET, N.H., DR. CH. M. SCHOLS., J.M. TELDERS. (ED. C. LELY), - Waterbouwkunde 1e deel: Afd. II 1e en 2e aflevering: Sluizen. with atlas.
71533: HENKET, N.H., DR. CH. M. SCHOLS., J.M. TELDERS. (ED. C. LELY), - Waterbouwkunde 1e deel: Afd. I Beschoeiingen en bekleedingsmuren.
71534: HENKET, N.H., DR. CH. M. SCHOLS., J.M. TELDERS. (ED. C. LELY), - Waterbouwkunde 1e deel: tweede gedeelte Afd. VI Polders.
71527: HENKET, N.H., DR. CH. M. SCHOLS., J.M. TELDERS. (ED. C. LELY), - Waterbouwkunde 2e deel: Afd. XI Rivieren en rivierwerken, met 22 platen. in separate atlas.
71531: HENKET, N.H., DR. CH. M. SCHOLS., J.M. TELDERS. (ED. C. LELY), - Waterbouwkunde 1e deel: Afd. VII Bevloeiingen.
5588: Henkus, B.A.J. - Henkus, een familie uit Cloppenburg via Amsterdam wereldwijd verspreid. Een verslag van bevindingen sinds 1970, Den Haag 1996, 238 p., geïll.
64895: HENNEBERG; A. VON; PINDER, W., - Stil und Technik der Alten Spitze
8303: Hennebo, Robert - Verzamelde dicht-werken. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven. Den Haag (etc.), Pieter van Os (etc.), [1767].
8301: Hennebo, Robert - Bruilofts-gezang of Smeekschrift aan d'edele hoove van Ciprus. [z.p.], [z.n.], [1726?]. [Met:] De Vogel in het Bosch. Vogelenzang, ter bruiloft van den heere T.D.V. en jongkvrouwe E.B. [z.p.], [z.n.], [1725?].
50947: Hennebo, Robert - De uytvaard van meester Andries. Blijspel, vertaald uit het Frans. Amsterdam, Bosch en Leiden, Knotter, 1720.
56588: Hennekeler, G. van, - Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving, 4e druk, Assen 1867, 164 pag.
30322: `Hennes, M.F. - Maria E. van Regteren Altena 1868-1938, tentoonstelling van haar werk in de zalen der My. Arti et Amicitiae, Amsterdam 1939, geïll.
51938: Hennig, R., - Terrae incognitae. Eine zusammenstellung und kritische bewertung der wichtigsten vorcolumbischen entdeckungsreisen, 2e auflage, 4 volumes (Band IV 1e Auflage), Leiden 1944-1953 en 1939.
1114: HENNING, ECKART, EN WOLFGANG RIBBE - Handbuch der Genealogie. Neustadt a.d. Aisch 1972. Geb., geïll., 304 p.
1116: HENRY, GILLES - Recherchez vos ancêtres. Guide de recherches généalogiques. Genève 1983. Geb., 284 p.
4158: Hensel, S. - Die Familie Mendelssohn 1729-1847, nach Briefen und Tagebüchern. 2 delen. Berlijn 1900, geb., geïll.
25194: Henseler, G. - Voorvaderen en nazaten van Bastiaan Henseler 1758-1815. poorter en gildemeester te Lochem. Enschede 1999, 182 pag., geb., geïll., met stofomslag.
64822: HENSLER, K.F., - Leer om leer, kluchtig blyspel. In één bedryf.
57000: Hepkema, J.; - Het Friesch Museum van Oudheden te Leeuwarden, Heerenveen 1896, 56 pag.
66044: HEPKEMA, J., - Dr Eeltje Halbertsma, als dichter, een gedenkschrift op zijn honderdjarigen geboortedag, den 8 October 1897, feestelijk herdacht te Grouw en elders, zijn leven en werken, (2 parts), Der vrije Friezen Spreekwoorden, Eenige Friesche Rijmspreuken, Gemeene Duitsche Spreekwoorden, Alde Fryske Skriften fen Starter, Gysbert Japix en oaren,
63136: Heppener, Johannes Jacobus (1826-1898) - Road in the countryside (weg op platteland).
1118: HERALDICUS [= J.G. Montijn] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. 's-Gravenhage 1892. Geb., 192 p.
65849: HERBEN, F., SLUIS, J., TIELENIUS KRUYTHOFF, J., - De schat van de Spaarnestad. Tien projecten in het kader van het grote stedenbeleid.
27884: Herberghen, H. van - Coup-d'óeil sur le royaume des Pays-Bas en 1829, Brussel 1829, 79 pag.
67929: HERBERT, A.S., - Historical catalogue of printed editions of the English Bible 1525 - 1961
36242: Herbst, Johann Heinrich, uit Otterwischens. Misn.; Praeses: Mencke, Gerhard Hermann - Dissertatio philologica de osculo manus ori dato occasione Jobi XXXI , 27 ...... Leipzig Brandenburger 1711
6630: HERCKENRODE, LÉON DE - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et convents de la Hesbaye auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciènnes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
66523: HERCKENRODE, - Notice genealogique concernant la famille Van Lidth de Jeude.
70974: HERDERSCHEE, D., - Levensbericht van Dr. Jacobus Herderschee.
32193: Herderschêe, Dirk, uit Amsterdam - Pleuropneumonie-achtige organismen in weefselkweken. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rototype 1963
70973: HERDERSCHEE, D., - Collection: Het tijdsbegrip van het Kind; Moderne opvoedkunde.
67136: HEREMANS, J.F.J., - Levensschets van Johan Theodoor van Ryswyck.
56940: Herfeldt, G., - Mededeelingen over tufsteen en tras, Arnhem, 1884, 50 pag., geïll.
69213: HERIAT, P., - La main tendue.
43192: Hering, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch Waternood tusschen den 21 en 22 November 1776. Amsterdam, Allart, 1778.
35932: Heringa, Anne, uit Holwerd - Stellingen ..... Groningen G. Fockens 1899
67892: HERINGA, JODOCUS, ELIZA'SZ, - Afgeperste verdediging van Jodocus Heringa, Eliza'sz.;Tweede vervolg der afgeperste verdediging van Jodocus Heringa. Two vol.
35366: Heringa, E. - Prent voor promotiepartij van Mr. E. Heringa op societeit Minerva Leiden A. Vilders 1931
64162: HERINGA EZN, J., VAN EWIJCK VAN OOSTBROEK EN DE BILT, D.J., - Ter gedachtenisse van wijlen Jan Frederik van Beeck Calkoen hoogleeraar in de wijsbegeerte, wis- en sterrekunde aan de Hooge School te Utrecht
8310: Herlossohn, Carl - Huss en de Hussieten, of Bohemen van 1414-1424. Historisch romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, H. Lagerweij, 1846. [2 delen]
65036: HERMANIDES, S. R., - Geen logica in den Haarlemmerhout : openbare brief aan de Nederl. Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst door Dr. S.R. Hermanides
66046: HERMANN, E., - Ergänzungen und Berichtigungen der hergebrachten Shakespeare-Biographie, with Anhänge
69258: HERMANT JOB, A., - Le bon roy Henry.
65522: HERMELINE, ABBE, - PROMENADES EN ANGLETERRE (SUD OUEST ET CENTRE)
25782: Hermens, M - Faïence- en tegelfabriek Westraven 1844-1994, Vianen 2005, 237 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
26522: Hermesdorf, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechthistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij. Nijmegen 1980, 435 pag., geb., met stofomslag.
59524: Herrmann, Emil/ Osenbrueggen, Eduard/ Kriegel / Albertus / Mauritius, - Corpus Juris Civilis. 3 Delen in Latijn. 1. Recognoverunt adnotationibusque criticis instructum ediderunt D. Albertus et D. Mauritius Fratres Kriegelii. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Prior, Lipsiae 1833, 992 p. 2. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum continuatum cura studioque Aemilii Herrmanni. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Altera, Lipsiae 1844, 800 p. 3. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum. Absolutum Studio Eduardi Osenbrüggen. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Tertia. Novellas et Reliqua Continens, Lipsiae 1844, 893 p.
69702: HERTEL, JOHANN GEORG (II), - Resting herd in a landscape
16413: ‘s-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch (Nederland). Samengesteld, geïllustreerd en uitgegeven door de Stichting voor Vreemdelingenverkeer. ‘s-Hertogenbosch [1939], 40 p.
16414: ‘s-HERTOGENBOSCH - V.V.V. - ‘s-Hertogenbosch - Markt 3, 2 p, 4° [ 1942].
22634: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VERSTER DE BALBIAN - Convocatie van Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1821, gericht aan C.J. Verster de Balbian te “s Bosch voor een vergadering op 26-9-1821 met middagmaal”. Gedeeltelijk gedrukt, 4°, 2 p.
16412: ‘s-HERTOGENBOSCH - Wegwijzer voor de Kathedrale Sint-Janskerk van ‘s-Hertogenbosch, door Dr. C.F.Xav. Smits, pr, Den Bosch, A.C. Verhees, 1908, 39 p.
22464: HERTOGENBOSCH, WEYMANS, KEER - Vonnis in de zaak voor gerecht van Den Bosch dd. 26-3-1765 in de zaak tussen Willemina Keer getrouwd met Aart Weymans, wonende in Den Bosch en haar man Aart Weymans, gewezen marktschipper van Den Bosch op Haarlem. Manuscript, folio, 5 p.
16946: ‘s-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch door Vincent Cleerdin, 2e druk, uitg. Gemeentebestuur en Ver. “‘s-Hertogenbosch belang” 1929, 100 p.
35582: Herttenstein, Johannes Fridericus, uit Ulm; Praeses: Roehrense, Christian - Positiones quasdam de iuramentis ex iure naturae decerptas [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
33640: Hertz, Heinrich - Ueber die bedeutung der pathologischen anatomie fur die medicinische wissenschaft.
28154: Hertz, G. - Geschichte der Uhren, mit 19 erlauternden abbildungen auf einer steindrucktafel, Berlin 1851, 66 pag., orig. paper cover ( back missing ), with folding lithograph.
5210: Hertz-Beets, Emma Dina - Die Urgrosseltern Beets, 16-20 tausend, Hamburg 1917, 76 p., geb.
68419: HERTZBERGER, M., - Flashbacks.
47658: Hertzberger, M., - Veilingcatalogus bibliotheek o.a. van Jhr. W.A. van den Bosch, Doorn, Amsterdam 1957, 40 pag.
51472: Hertzberger, M., - Veilingcatalogus boeken, A.E. Schluter, Ch.E.Nypels e.a., Amsterdam 1935, 96 pag., geïll.
43938: Hertzberger, M. / B. Houthakker, - Veilingcatalogus liquidatie boeken Fa. R.W. P. de Vries, Amsterdam 1934, 89 pag.
43954: Hertzberger, M., - Veilingcatalogus bibliotheek I.Teixeira d' Andrade, Amsterdam 1927, 31 pag.
43958: Hertzberger, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Th. G. Dentz van Schaick, Amsterdam 1935, 33 pag.
64790: HERVEY, J., - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter; in een verheven Styl geschreven door den Eerw. Heer J. Hervey. Naer den Elfden Druk, uit het Engelsch vertaelt. Derde druk.
43022: Hervieux de Chanteloup, J.C. - Traite curieux des serins de canarie / Naaukeurige verhandeling van de kanarievogels, behelzende een beschryving van den aart deezer vogels, hoe die te doen paaren, haare nesten te maaken, de jongen op te voeden, haar te leeren zingen en fluiten (...) door A. Moubach uit het Fransch vertaalt. Amsterdam, H. Schelte, 1712.
47550: Herwaarden, J. v., - Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorsel omstreeks 1900, Rotterdam 1999, 240 pag., geb., geïll.
35354: Herwaarden, D. van - Prent ter gelegenheid van het theologisch propaedeutisch examen van D. van Herwaarden Utrecht 1876
5596: Herweijer, W.A. en A.P. v.d. Hoek - Vijfhonderd jaren Herweijer, Puttershoek 1985, 528 p., geb., geïll.
59530: Van Herwerden, Pieter Johannes; Von Nassau, Ludwig, - Het verblijf [verblyf] van Lodewijk [Lodewyk] van Nassau in Frankrijk [Frankryk], Assen : Van Gorcum, (1932), Proefschrift Groningen, phil. Diss, 220 p. Met apart kaartje inzake receptie na afloop aan het huisadres van Herwerden: Noorderhaven 3.
70670: HERWERDEN, P.J.V.AN, - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en Geuzen,1568-1572.
65013: HERWERDEN, J. V., - Armageddon. Of proefnemend onderzoek na de plaats, waarin de koningen der aarde en der waereld met hunne meenigte, voor den aanvange van het Ryk der Heiligen, zullen verzameld en omgebragt worden. (Volgens de Prophetische Landbeschrijving, die op de Laatste Tyden des N. T. ziet,) zynde een verklaring over Openbaringe XVI:16.
64574: HERWERDEN, C. H. VAN, - Het Nahedal in Brieven uit Kreuznach.
35696: Herwerden, Claudius Henricus van, uit Utrecht - Micro-organismen bij epidemische cerebro-spinaalmeningitis s'Hertogenbosch Robijns 1893
34072: Herzeele, Joannes Jacobus Petrus van, uit 's Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis de excusationibus tutorum et curatorum ex jure Romano, et tutorum ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 182
8314: Hesman, Gerrit - Christelyke aandachten of vlammende ziel-zuchten eener godvreesende ziele, met een goddelijk antwoord daar op passende. Met eene voorreden ter aanprijsinge van deze zinnebeeldige aandachten door Gerardus Outhof. Deventer, H.W. van Welbergen, 1728.
36643: Hespe, Joannes Christianus, uit Amsterdam, secretaris van Ouddorp bij Alkmaar - Theses juridicae miscellaneae inaugurales Harderwijk J. Moojen 1781
64993: HESSEN, WILLEM, - Eeuwigduurende Eerezuyl, Opgerecht voor de Luyster der Mildaadigheid, als de Vaderen des Vaderlands, Op de Liefdaadige voorspraak, van haare Eedele Groot Achtbaaren, de Heeren Burgermeesteren Vryheyd vergunden, van Land en Stad's Gerechtigheeden, aan het Luyterse Weeshuys, En derzelver Huyszittende Armen, Binnen Haarlem.
15396: Hettema, M., en R.R. Posthumus - Onze reis naar Sagelterland, benevens deszelfs geschiedenis, eene beschrijving van den aard, de zeden, de gewoonten enz. van deszelfs bewoners en eene korte schets en woordenlijst van hunne taal. Franeker: G. Ypma, 1836.
3924: Heubes, H. - Knipscheer-Knipschaar. 400 Jahre Niederrheinisch-Holländische Schiffer. Stammfolgen und Beiträge zur Geschichte aller Knipscheer-Knipschaar Sippen in Deutschland und den Niederlanden 1500-1973. Keulen 1973, 442 p., geb., geïll.
1130: HEUFF AZ., J.A. - De Neder-Betuwe en haar Ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief. Arnhem, 1902, 137 p.
60795: Heule, Christiaen van - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst, waer in de gemeyne deelen der Nederduytsche spraeke (na de manier der Grieken ende Latijnen) beschreven zijn.
30728: Heurck, E.v. en G.J. Boekenoogen - Notes sur quelques imageries de L' Europe, Antwerpen 1910, 141 pag., geïll. [ extract uit Histoire de l'imagerie populaire Flamande et de ses rapports avec les imageries etrangeres ]
68834: HEURCK, E. VAN, - Exposition d'Imageries Populaires faisant partie de la collection de M. Emile van Heurck (1914) .Notice Explicative.
64598: HEURCK, E.V. EN G.J. BOEKENOOGEN, - L'Imagerie Populaire des Pays-Bas; Belgique-Hollande
39448: Heusde, Ph. W. v. - C.W. de Rhoer, gekenschetst bijzonder als geschiedkundige, Utrecht 1821, 76 pag.
67162: HEUSDE, PH. W. VAN, - C. W. de Rhoer gekenschetst bijzonder als geschiedkundige, (...) bij gelegenheid der opening van de algemene vergadering des Utrechts Genootschaps den 29 Julij 1821.
67161: HEUSDE, PH. W. VAN, - Ter nagedachtenis van Cornelis Willem de Rhoer en Willem Hendrik de Beaufort.
38898: Heusde, Phil. Guil., van - Diatribe in civitatas antiquas, z.pl. 1817, 92 pag., 4o., orig. kartonnen omslag.
3734: Heusden, W.C. van - Het geslachts-register van de familie Van Heusden, met de aanverwante takken, naar de officiële inlichtingen van 1716 af, tot de achterkleinkinderen van Jacob van Heusden, predikant te Hilvarenbeek. 's-Hertogenbosch 1888, 70 p.
16415: HEUSDEN - Heusden. Uitg. Stichting V.V.V. Heusden en omstreken [ca. 1970?], 24 p., gestencild.
33882: Heusden, Henricus Antonius van, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de origine majestatis aut meri imperii [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1793
67498: HEUSSEN, H. F. VAN, - Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland. behelzende een verhaal van de opkomste en bevolkinge der steden en dorpen; de opbouwinge van kerken (...) hare oversten en geleerde mannen (...) : getrokken uit de oude handschriften (...) en uyt verscheide boeken (...) / Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd door H.v.R
24964: Heussen, H. van - Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland.
24930: Heussen, H. F. van - Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en Westvrieland.
19592: Heuvel, H.W. - Nagelaten werk.
58532: Heuvel, H.H. v.d., - Antwoord op de vraag voorgesteld door de Holl. My. der Weetenschappen te Haarlem, welke is de grond van Hollandsch Koophandel, Haarlem [z.jr.]. Gebonden met A. Rogge, Tweede antwoord [op dezelfde vraag], en C. Zillesen, Derde antwoord.
64810: HEUVEL, H.W., - Oud-Achterhoeksch Boerenleven het heele jaar rond
43234: Hey, Hendrik - Ter gedachtenisse der ontzettendste rampen door den geduchten storm en watervloed tusschen den 30 en 31 Januarij dezes jaars 1809 in het Koningryk Holland voorgevallen. Dordrecht, Bonte, 1809, [gedicht].
65570: HEYBLOM, A., - Echtzang; voor den wededelen heere Mr. Abraham Kroef, en de weledele juffer J.P. de Poorter, voltrokken den 11. Julij 1782. Voor de bruiloftsgasten.
37196: Heyck, E - Geschichte der Herzoge von Zahringen, Freiburg 1891, 607, half leather binding. Splendid copy.
68201: HEYDANUS, ABRAHAMUS, - Proeve ende wederlegginghe des remonstrantschen catechismi
1134: HEYDENREICH, EDUARD - Handbuch der praktischen Genealogie. 2 dln. Leipzig 1913. Geb., geïll., 398+483 p.
34598: Heyliger, V. A., uit Rio Demerara - XIII theses juridicae. 1790
5600: Heyningen, B. v. - Geslacht-lijst van de familie Van Heyningen, afstammende van Evert van Heyningen, Amsterdam [`1834], 4 + 46 p., geb. (modern half linnen)
35290: Heyns, Stephani Petri, uit Kaap de Goede Hoop - Commentatio ad quaestionem theologicam [.....] 1833
33642: Heynsius, A. - Redevoering over het tegenwoordig standpunt der physiologie en haar verband met de geneeskunde [...]
34886: Heynsius, A. - Feestrede bij het derde eeuwfeest der Leidsche hoogeschool Leiden A.H. Adriani 1875
33087: Heynsius, A. - De vertering van weelde in de dierlijke huishouding. Inwijdingsrede bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt in de physiologie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1858
69011: HICHTUM, N. VAN, - Een Kaffersche heldin I. Oezinto's vlucht ; II. Oezinto en Oehoehoe.
32633: Hiddema Jongsma, Georgius, uit Leeuwarden - Disputatio juridica inauguralis, de quaestione: An delinquendi conatus poena sit afficiendus [...] a delicto consummando et conficiendo abstineat? [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
69010: HIDDING, J., - Het raadsel van de snelle motorrijder.
33338: Hiddinga, Harmen, uit Heerenveen - Dissertatio juridica inauguralis, de vi legis novae in ultimas voluntates, ante conditas, post eam morte confirmatas [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
35844: Hiddingh, Hendrik Jonas van der Poel, uit Assen - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
53348: Hiddingh, W.F. - Landlooperij, Groningen 1894 [juridische dissertatie].
67597: HIDDINK, H., - Archeologisch onderzoek op de Groot Bottelsche Akker bij Deurne. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten nr. 33.
65143: HIEBER, H., - Johann Adam Seupel. Ein deutscher Bildstecher im Zeitalter des Barocks.
27952: Hiebink, H - Het zendelinghuis [ te Rotterdam ] van het Nederlandsche zendeling genootschap in 1855, Rotterdam 1855, 116 pag.
36276: Hieronymus [Hieronymi], Henricus; Praeses: Strauch, Aegidius - Dissertatio chronologica de aetate mundi Wittenberg M. Wendt 1662
70084: HIERONYMUS SCOPTIUS, INNOCENTIUS VIII, - Hieronymi Scoptii Senesis Episcopi Suanensis epistola in orationem de trinitate dicata sanctissmo ac beatissimo domino nostro Innocetio octauo pontifici maximo.
8319: Higt, Ernst Willem; Sam. Werenfels - Redevoering over de tooneelspelen, opgesteld door den wijdberoemden Sam. Werenfels [...], uit het latijn vertaald door Ernst Willem Higt, waar achter volgt Lof der tooneelpoëzij door denzelfden. Leeuwarden, Willem Coulon, 1746.
8320: Higt, Ernst Willem - Carmen trochaicum in reditum veris. Alkmaar, Jacobus Maagh, 1758.
34710: Hijlckama, Bavius Antonius van, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale quo ad examen revocatur sententiav. Cl. Thibaut [...] Groningen W. Kamerling 1808
35970: Hijmans, Edmond Henry, uit Tiel - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
35342: Hijmans van den Bergh, H.M. - Prent op de promotie van Mr H.M.Hijmans van den Bergh, naar een tekening van W. Leendertz Wzn. Amsterdam Roeloffzen, Hubner & van Santen 1905
36418: Hildebrand, Joachim - De natalitiis veterum sacris et profanis Helmstedt G.W. Hamm 1661
6925: [Beets, Nicolaas]; ps. Hildebrand - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. Haarlem, Erven F. Bohn, 1887.
6922: [Beets, Nicolaas]; ps. Hildebrand - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851.
6921: [Beets, Nicolaas]; ps. Hildebrand - Camera Obscura. 16e herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1886.
1138: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Geïll., 43 p.tekst; Met 40 platen met heraldische figuren e.d.
25296: Hildebrandt, A.M. und A. Closs (ed.) - Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familiënkunde, jrg. 36 (1905): 59 (1928): 62(1931): 63 (1932). Bound. Preis pro jahr: 30
1140: HILDEBRANDT, AD.M., - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. [Tweede druk.] Berlijn 1884. Geb., geïll., 44+48 p.
57122: Hilger, W. (inl.), - Das altere gebetbuch Maximilians I, facsimile, Graz, 1973.
59052: Hill, John Sir (pseud. Abraham Johnson)., - LUCINA SINE CONCUBITU: A LETTER HUMBLY ADDRESS'D TO THE ROYAL SOCIETY. Letter (from the 18th century) "In which Is proved by most Incontestable Evidence, drawn from Reason and Practice, that a Woman may conceive and be brought to Bed without any Commerce with Man." First printed in 1750.
69015: HILLE-GAERTHE, C.M. VAN, - In de Lente.
68243: HILLE, G.E.W. VAN, - Levensbericht van A.E.H. Goekoop.
55928: Hille Ris Lambers, C., - Diverse preken: Het evangelie door de eenvoudigen verstaan, Jorwerd 1907: Heeft de orthodoxie recht op de handhaving der belijdenis aan te dringen, Venhuizen 1897: Ziet dan toe, hoe gij hoort, Lith 1927: Getrouw aan Gods stem in ons, emeritius, 1945: Des menschen heerschappij, Jouwerd z.j. (4 ex.): Waakt en werkt (met J.G.C. Joosting en L. Revoyre, Zaltbommel 1910.
68547: HILLE, J.J. VAN, - Levensbericht van W.J. Manssen.
34888: Hillers, Henricus, uit Groningen - Disputatio metaphysica qua id , quod dubium est in quaestione de creato mundo optimo illustratur Groningen Spandaw 1754
68376: HILMAN, J., - Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Joh. Hilman.
68375: HILMAN, J., - Ons tooneel. Aanteekeningen en geschiedkundige overzichten. Naamrol van plaatwerken en geschriften
25390: Hilten, D.A. v. - Van capitulatie tot capitulatie, Leiden 1949, 327 pag., geb., geïll. ( met 37 losse kaarten).
68642: HILTEN, ANT. VAN, - Anno 1620 den 30 Junii, Die Gedeputeerden van Staten 's Lands van Utrecht
35206: Hilterman, Theodoor Ignace Karel Maria, uit Amsterdam - Het beroepsgeheim, van den journalist Amsterdam J.H. de Bussy 1910
16417: HILVARENBEEK - Souvenir aan het Landgoed “De Utrecht”, z.pl., z.j. [ca. 1915], 78 p, oblong.
16419: HILVERSUM - Hilversum en De Trompenberg als herstellingsoord, uit een medisch-hygiënisch en sociaal oogpunt beschouwd, door J.G.J.J. Mol, Utrecht, Van der Post, 1876, 134 p.
16420: HILVERSUM - Naar Hilversum! Uitg. door de V.V.V., Hilversum 1921, 120 p.
67704: HINLOOPEN, D. VAN, - Andwoord op de vraag: Welke zijn de landeigen goede, en welke de landeigen kwaade zeden van den minvermogenden en laageren burgerkring in ons vaderland? hoedanig kunnen de eerstgemelde best aangekweekt en voor verbastering bewaard, en de laatste uitgeroeid worden? / door Dirk van Hinloopen
67707: HINLOPEN, J.J., - De Unie van Utrecht, eene voorlezing door Mr. J.J. Hinlopen.
67730: HINLOPEN, J., - Viering van den vijftigjarigen dienst aan Christus gemeente te Utrecht, den 29 November 1801 / door Jacobus Hinlo´pen.
34218: Hinlopen, Janus Jacobus, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis sistens observationes ad locum codicis civilis, de his quibus ob ingenii imbecillitatem dementiam et furorem bonis interdictum est [...] Utrecht N. van der Monde 1832
35754: Hins, Coert Hendrik, uit Dordrecht - Inleiding tot een catalogus van plaatsen en eigenbewegingen van 1533 roode sterren z.p. Taconis 1925
31458: Hinsbergen, Ph. J. C.J. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, 3 delen, Assen 1957- Rotterdam 1996. Deel 1 + 2 gebonden, deel 3 ing. Compleet exemplaar in goede staat. Deel 1: 550 pag., II 397 pag. en deel III 369 pag.
36140: Hinsch, Christiano, uit Hamburg; Praeses: Dathe, Hieronymus - De liberarum imperii civitatum potestate majestatis aemula Wittenberg J.M.Goderitsch 1692
1148: HINTE, JACOB VAN - Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19de en 20ste eeuw in de Vereenigde Staten van Amerika. (Diss.) 2 dln. Groningen 1928. Geb. (niet uniform), geïll., 499+626 p.
32411: Hinüber, Georg Heinrich - Exercitatio de iure statuum S. R. G. I. dotis subsidia filiarum illustrium a subditis exigendi per observantiam stabilito Frankfurt / Leipzig J.W. Schmid 1756
59330: Hiort-Lorenzen, H.R., - Annuaire Genealogique des Maisons Souveraines en Europa, Berlin 1883, 256 pag.
29042: Hirschmann, O. - Quellenstudien zur Holländischen Kunstgeschichte IX : Hendrick Goltzius als maler 1600-1617, 's-Gravenhage 1916, 104 pag. + ill.
8325: Hirschmann, A.M. - Uit de courant. Blijspel in één bedrijf. Enschede, M.J. van der Loeff, 1885.
64940: PRIMUS HISTORICUS, - Levensschets van den Hollandschen zeeheld Jan Carel Josephus van Speijk
65400: HOARE, S., - Ambassador on special mission
51033: Hochstetter, Ferd. von - Gesammelte Reise-berichte von der erdumsegelung der Fregatte Novara, 1857-1859. Wien, 1885.
47432: Hocker, O., - Friedrich der Grosse als Feldheer und herrscher, 5e Auflage, Leipzig [ca,1900], 207 + 16 pag. Orig. linen.
32553: Hodde, Kees Camille, uit Amsterdam - Cephalic vascular patterns in the rat [...] Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rodopi 1981
56832: Gijsberti Hodenpijl, - De werkkring der Nederlandsche Marine, Haarlem, 1886, 151 pag.
67642: HODENPIJL, GIJSBERTI, - Gustaaf Willem Baron van Imhoff als Gouverneur van Ceylon 1736-1740.
30362: Hodnett, E - Marcus Gheeraerts the elder, of Bruges, London and Antwerp, Utrecht 1971, 86 pag. + 60 plates, hardback.
7930: HOEBEN, A.H. - Noord-Brabants Wapenrepertorium, deel I.
35824: Hoeben, Gerardus Wilhelmus Marie, uit Breda - Over een centrum oculo-spinale Nijmegen W.Fellinga 1896
67396: HOEDT, M., - Nederland's Vrijheidskamp. Lied met piano-forte, ter gelegenheid der onthulling van het monument te Brielle den 11 september 1873, Opgedragen aan de "Geuzenhal" te Utrecht, muziek en Duitsche tekst van M. Hoedt, Nederlandsche tekst van Alexis.
43048: Hoefer, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing, met een voorrede van P.J. Kaiser. Leiden, Brill, 1887.
41438: Hoefer, F.A - Mededeelingen omtrent het Oude Loo en Den Cannenburch, Arnhem 1908, 123 pag., geïll.
34078: Hoefhamer, Gerh. Andr., uit Elburg - Specimen juridicum inauhurale exhibens animadversiones nonnullas ad locum ex codice legum civilium de successione, quae regularis vulgo dicitur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
39950: Hoek, D - Backershagen, 's- Gravenhage 1985, naar de druk uit 1935, 84 + 40 Pag., geïll. [ buiten te Wassenaar]
70600: HOEK, C., - Rotterdam en omgeving aan het einde van de middeleeuwen. Beschouwingen rond een vogelvluchtkaart uit het jaar 1512.
64648: HOEK, J., - Bernard Robelius door J. Hoek
68729: HOEKEMA, C.P., - De Doopsgezinde Kerk in De Peuzelaarsteeg. Met een architektonische beschouwing van de kerk door P.H.Cuperus.
3752: Hoekema - Hoekema-Rige, nrs. 1, 2, 3, 4 en 5 (1951-z.j.), geïll., ca. 250 p.
33358: Hoekstra, Johannes, uit Breda - Convexe functies. Proefschrift [...] [z.p.] [z.n.] 1927
33378: Hoekstra, Hendrik Pieter, uit Biervliet - Onderzoek van eenige bilineaire congruenties van kubische ruimtekrommen door eene afbeelding op het puntenveld. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1928
31673: Hoekstra Bz., S. - De tegenstelling van optimisme en pessimisme [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1880
32533: Hoekstra Bz., S. - Het jaarcijfer 81 als getuige van de beteekenis des geloofs, beide voor een krachtig volksleven en voor de wetenschap. [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1881
67277: HOEKWATER, W.H., - Set of 4 maps (wandelkaarten) of Amsterdam and its surroundings: Nr. 1 Naar Diemerbrug en Ouderkerk!, Nr. 2 Waterland in!, Nr. 3 Naar Halfweg en de Hembrug!, nr. 4 Naar Sloten en 't Kalfje!
65986: 'T HOEN, P., - Bijlagen tot de post van den Neder-Rhijn. XII. stuk.
8337: Hoen, Pieter 't - De beste broeder. Tooneelspel in drie bedrijven. [Vaderlandsche Schouwburg, bevattende oorspronglijke tooneelstukken. Gisbert Timon van Paddenburg en zoon en M. Schalekamp, 1790].
65074: HOEN, PIETER 'T, - De post van den Neder-Rhijn
65998: 'T HOEN, P., - De nieuwe post van den Neder-Rhijn. No. 104.
65995: 'T HOEN, P., - Collection of 9 issues of "De post van den Neder-Rhijn".
66072: HOENDERDAAL, GERRIT JAN, - Arminius / Arminianismus
15405: Hoet Jz., C. ten - Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. 2de vermeerderde druk. Gorinchem: A.G. Winkler Vieweg, [1826].
8339: Hoetink, Arent (vert.); Alexandre-Sophie Coury de Champgrand - De leeuwen-ridders, melodrame in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Groningen, W. van Boekeren, 1812.
64681: HOETINK, A., - Het beleg der stad Groningen in den jare 1672. Geschiedkundig tooneelspel, in drie bedrijven, door A. Hoetink.
34220: Hoeufft, Henricus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis qua ostenditur, praescriptionem non esse juris naturalis sed eam jure civili recte esse introductam [...] Amsterdam D. Groebe 1836
2998: Hoëvell-Nijenhuis, R.A. van - Ludolf van 's Heerenberg, heer van Hedel en zijne afstammelingen. ['s-Gravenhage 1847], 36 p., met uitsl. platen met zegelafbeeldingen.
58314: Hoeven, J. van der, - Atlas behoorende bij het leerboek der dierkunde ten dienste van het middelbaar onderwijs, Leiden 1865.
34486: Hoeven, Jan van der, uit Rotterdam - Over de zoogenaamde epispadie bij de vrouw Leiden Somerwil 1889
70820: HOEVEN, H. VAN DER, - Johan de Wal.
68409: HOEVEN, J. VAN DER, - Levensberigt van Johan Frederik Hoffman, Med. Dr. en Hoogleraar te Deventer.
35300: Hoeven, Jani van der - Oratio de diligenti veritatis [....] 1826
27228: Hoeven, L. v.d. e.a. - Het Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage 1885-1925, 's-Gravenhage 1925, 32 pag., geïll.
32823: Hoeven, Petrus van der, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de addecuratione maritima [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
53358: Hoeven, J. van der - Berigt omtrent het mij verleende ontslag als opperdirecteur van 's Rijks museum van Natuurlijke historie te Leiden. Amsterdam, J.H. Gebhard & co., 1860.
50644: Hof, J.J.; - Verwijs en het Oera Linda boek, Leeuwarden z.j., 52 pag.
8355: Hofdijk, Willem Jacobsz - Historische landschappen. Nieuwe uitgave. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zn., 1864
8351: Hofdijk, Willem Jacobsz - Theda. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1854.
8366: Hofdijk, Willem Jacobsz - Malven en asters. Gedichten. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1880. [2 delen in 1 band]
68358: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ, - Historische Landschappen.
8364: Hofdijk, Willem Jacobsz - Lauwerbladen uit Neerlands gloriekrans. Den Haag, Joh. IJkema, [1875-1878]. [deel 2]
8357: Hofdijk, Willem Jacobsz - Een vede van drie honderd jaren. Amsterdam, Seijffardt's boekhandel, 1860.
8359: Hofdijk, Willem Jacobsz - Ten vierdag gerechtigd. Feestrede gehouden te Alkmaar, den 8sten Oktober 1860. Alkmaar, Johannes Roem, 1860.
70620: HOFDIJK, W.J., GILHUIS, M.J., - J.C.J. van Speyk/Jan Karel Josephus van Speyk.
71206: HOFDIJK, W., - Gedachten bij het aanstaande vertrek van den wel eerwaarden heer Izaa¨k Prins, predikant der Hervormde Gemeente te Alkmaar, nu beroepen naar die van Dordrecht
59046: Hofdijk, W.J./Bull, A.J. de e.a., - Historische vrouwen. Dichterlijk album. Haarlem, A.C. Kruseman,1861.
47200: Hoffham, O.C.F., - Al stond er de galg op! of de verydelde tooneelkomparitie, blyspel, Amsterdam, Klippink 1783.
34266: Hoffman, Henricus Maximilianus, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de gentium pactionibus et foederibus ex historia illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
68947: HOFFMAN J.JZN., W.J., - Geschiedenis van de familie Hoffman uit Hachenburg. Deel I: De Duitse familie, deel II.
68435: HOFFMANN, F., - Moederliefde. Vrij naar het Hoogduitsch van Franz Hoffmann door den schrijver der "Lentejaren" enz.
67370: HOFFMANN, K.F.V., - Planets: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67369: HOFFMANN, K.F.V., - Das Einhorn: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67368: HOFFMANN, K.F.V., - Die Fische: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67367: HOFFMANN, K.F.V., - Der Stier und Orion: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67364: HOFFMANN, K.F.V., - Die Wage: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67363: HOFFMANN, K.F.V., - Schlangentrager: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67362: HOFFMANN, K.F.V., - Adler und Antinous: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67358: HOFFMANN, K.F.V., - Pegasus: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67359: HOFFMANN, K.F.V., - Herkules: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67360: HOFFMANN, K.F.V., - Der Grosse Bär: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67361: HOFFMANN, K.F.V., - Fuhrmann: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67366: HOFFMANN, K.F.V., - Der Krebs und die Zwillinge: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
32413: Hoffmann, Conrad Philipp - De notabilioribus delictorum matrimonialium temporibus [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1726
67365: HOFFMANN, K.F.V., - Die Lowe: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67357: HOFFMANN, K.F.V., - Wallfisch: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische
67356: HOFFMANN, K.F.V., - Nordliche halfte des himmels/Sudlichste theil des himmels: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografischen Anstalt Pobuda & Rees.
64519: HOFFMANN, F., - Schetsen en avonturenuit vreemde landen naar het hoogduitsch van Franz Hoffmann
67689: HOFMAN, A., - Citation donated by Gemeentebestuur van 's-Gravenhage to A. Hofman when leaving the School Pretoriusstraat.
67762: HOFMAN, J. J., - De ziektekansen der apotheker.
35108: Hofman Peerlkamp, Petri - Oratio [...]quo die vexillum militum academicorum in senaculo repositum est 1840
70496: HOFMAN, J.H., - Joost Cornelis Droochsloot en zijn zoon Cornelis.
37896: Hofman, W.A. en J.H. Leopold - Groninger zilver, Groningen 1975, 158 pag., geïll.
47270: Hofman Peerlkamp, P., - Carmina Quinque, pertinentia ad calamitaten Leidensem, [quae fuit 12-1-1807]. Groningen/ Amsterdam, Wouters/ Nieman, 1807. Zonder omslag, 15 pag.
52463: Hofmann - Contes fantastiques, tires des freres de Serapion et des contes nocturnes. Traduction de Loeve-Veimars avec une preface par G. Brunet. 2 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles.
52545: Hofmannsthal, Hugo von - Drei Erzahlungen, mit Zeichnungen von Alfred Kubin. Leipzig, 1927.
66298: HOFSTEDE DE GROOT, PETRI, - Johan Wessel Ganzevoort, op het negende halve eeuwfeest zijner geboorte herdacht door P. Hofstede de Groot, met portret.
66529: HOFSTEDE DE GROOT, P., - Lot with seven 19th century books by and on P. Hofstede de Groot, professor in Groningen.
32771: Hofstede, Wolterus Henricus, uit Assen - Dissertatio juridica inauguralis de regiminis in Drenthina regione forma, cum antiqua tum nova [...] Groningen V. van Boekeren 1821
35104: Hofstede de Groot, Petri - Oratio de ecclesiae Christianae [...] 1839
67352: HOFSTEDE, P., - Land-Drost-Ambt van Drenthe
14822: Hofstee, E.W. - Sociaal-economische problemen der Groninger veenkoloniën.
70587: HOFSTRA, S., - Enkele culturele en sociale aspecten van een damverbinding met Ameland.
55612: Hogarth, William (1697-1764) - 'Sarah Malcolm, executed in Fleet Street march 7th 1732[= 1733] for robbing the chambers of mrs. Lydia Duncomb in the Temple, and murdering her Eliz. Harrison & Ann Price'.
64762: HOGEBOOM, JAN EN PIETER, - Verantwoording van Jan en Pieter Hogeboom, als capiteins, respectivelyk gecommandeert hebbende de twee Kaper-Schepen Hercules en Mars, na eenen dapperen tegenstand door het Engelsch Oorlogs-Fregat d'Artois, voerende 52 stukken en onder commando van J. Mackbride genoomen op den 3. december, 1781.
61454: Braun & Hogenberg (Ortelius) - Philippopolis vulgo Philippeville munitiss Comitat Hannonice Opp, Marieburgum. Mariebourg, Chimay, Cimacum, comuniter Chimay, Principatus tiulo, in Han prestas Opp, Walcourt, Walcopurt, haud ignobile Comitatus Namurecensis Oppidum.
61456: Braun & Hogenberg (Ortelius) - [MAP OF LEUVEN] Loeven. Lovanium, Brabanticarum urbium caput, unica Musarum ac praes Tantissimarum artium sedes, optati, Brabantiae Opp: ad amnem Geta (...).
61452: Braun & Hogenberg (Ortelius) - [MAP OF IEPER] Hypra Flandriarum Civitas Munitissima.
70205: HOGENBERG, ABRAHAM, - Ecce Homo
62642: Braun and Hogenberg - Leyda, Batavorum Lugdunum, vulgo Leyden. Antique colored map of Leiden.
61450: Braun & Hogenberg (Ortelius) - [MAP OF MONS] Mons, Hannonia Urbs potens & ampla, a Carolo Magno, Metropolitano muneze et caesareis privilegijs donata.
67700: HOGENDORP, G.K. VAN, - Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, eerste (1762-1786) en tweede deel, het jaar 1787.
67716: HOGENDORP, F. VAN, - Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813. Nagelaten geschrift van Mr. F. Baron van Hogendorp.
67724: HOGENDORP, G.K. VAN, - Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, eerste (1762-1786), tweede deel, het jaar 1787, derde deel (1788-1813) en vierde deel (november 1813).
34268: Hogendorp, Didericus Carolus Augustus van - Dissertatio juridica inauguralis de interrogationibus in jure faciendis [...] Utrecht C. Bielevelt 1837
20150: Hogendorp, G.K. van - Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld te dienste der Staten-Generaal, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, ca. 1855, ca 1600 pag. Amsterdam, K.H. Schadd.
27882: Hogendorp, G.K. grave van - Advijs ingeleverd 17 april 1816, ingevolge van de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke provinciën, 's-Gravenhage 1831, 271 pag., orig. karton.
43448: Hogendorp, D. van - Memoires du general Dirk van Hogendorp, comte de l'empire etc., 's-Gravenhage 1887, 416 pag., geb. in half linnen.
52292: Hogendorp, G.K. van, - Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, Amsterdam, z.j.
59407: HOGERVORST, AMSTERDAM, OSIECK, OOSTERHUIS, BULSING, HESLENFELD, ALTING. - Drie rekeningen voor J. Hogervorst te Amsterdam van Amsterdamse bedrijven, 1937-1946 (5 stukken). NB Handel Maatschappij v/h Osieck & Co aan J. Hogervorst; B. Oosterhuis aan Hogervorst; K.L. Hermans, expediteur en meelfactor aan J. Hogervorst; Bulsing & Heslenfeld aan J. Hogervorst; H.H. Alting, handel in koloniale waren en bakkersartikelen; 1937-1946 (5 stukken). M14700
69491: HOGERWAARD, M.B.G.,, - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860. 3e stuk. De linkderoever der Westerschelde voor het waterschap de Vereenigde Polders van Ossenisse.
43690: Hogerwaard, M.B.G., - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860, 2e stuk, De Noordkust van Noordbeveland, Middelburg 1884, 32 pag. tekst en 5 tekeningen.
70550: HOGEWEG-DE HAART, H.P., - Anna Barbara van Meerten-Schilperoort.
71140: HOHENHAUSEN, E. VON, - De jonge jufvrouw en hare toekomst in onzen tijd, of Moederlijke raad van een kostchoolhouderes aan hare vertrekkende leerlingen bij hare intrede in de wereld / uit het Hoogduitsch van Elise von Hohenhausen, geb. v. Ochs [vert. door C.W. Capteyn]
32559: Hohl, Petrus, uit Pfalzdorf - Iustificatio fide sola adispiscenda secundum Rom. III. 27.28 [...] Elberfeld Friderichs 1869
69609: HOJER, ANDREAS, LOBETANK, MATTHIAS, - Disputatio ontologica de bono & malo. Quam SS. Triade Moderatrice permissu amplissimi Philosophici Senatus in florentissima Megapolensium Academia (...)
35436: Hojerus, Andreas; Praeses: Tarnovius, Paulus - Disputatio de discrimine peccati venialis et mortalis (...)
6799: Anoniem (vert.); Frantz Ignaz Holbein - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1836.
6797: Anoniem (vert.); Frantz Ignaz Holbein - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1810.
8376: Holberg, Ludvig - Vyf aardige en vermakelyke blyspeelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1768.
16921: Holcroft, Thomas - Travels from Hamburg, through Westphalia, Holland, and the Netherlands, to Paris by Thomas Holcroft in two volumes.
8378: Holland, Jan [ps. van Annes Johan Vitringa] - Van hemel en aarde. Nieuwe uitgave [= 2e druk]. Deventer, W. Hulscher G.Jz., 1881.
8379: Holland, Jan [ps. van Annes Johan Vitringa] - De familie Willems. Deventer, W. Hulscher GJzn, 1881.
15411: Holland - Holland. The beautiful country of art and scenery. Published by the Netherlands Railways, [ca 1920?].
15413: Holland - Holland. Uitgave Felix P. Abrahamson. Amsterdam [ca 1930?].
15415: Holland - Holland. z.p., z.j. [ca 1930?].
15696: Oud Holland - Oud Holland, Amsterdam: J.M. Schalekamp, [ca 1900?].
65527: HOLLAND, C., - The Ardennes andthe Walloon Country, The Picture Guides
16783: ZUID-HOLLAND - Zuid - Holland Ten Brink's Nieuwe Provnciekaarten NV Ten Brink's uitg. mij. Meppel
15419: Hollande - La Hollande et les Hollandais. Revue pittoresque. Parijs: Picard fils ainé, 1847.
15421: Hollande - La Hollande illustrée. 349 Reproductions photographiques, 35 cartes et plans en noir, 15 planches hors texte en noir, 4 cartes en couleurs, 2 planches hors texte en couleurs. Paris: Larousse, [ca. 1906].
54875: [Steversloot, L.] / D.D. Hollander - [1] Geuse-kost opgedist in paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [gebonden met:] [2] Dominikaansche pastyen, opgedischt in miraculeuse schotels, of brief van D.D. Hollander aan de eerwaarde paters preekheeren, over verscheide door hun verdigte of by hen voor waarheden behelsende uitgestrooide mirakelboeken des Rosen-crans. 's Gravenhage, N.P. Blommendal, 1744.
30606: Hollander, E. - Wunder- wundergeburt und wundergestalt in einblattdrucken des 15e bis 18e Jahrhunderts. Stuttgart 1921, 373 pag., hardback, ill.
37382: Hollander, Han - Voetbalglorie. Groningen, Stoomkoffiebranderij en Theehandel H.Smith [ ca. 1937 ], geïll. met 85 ingeplakte , echte foto-plaatjes van voetballers, geb., goed en compleet exemplaar.
32315: Hollander, Louis Salomon, uit Rotterdam - Het expeditiecontract naar Nederlandsch recht. Proefschrift [...] Rotterdam Wed. S. Benedictus 1892
63890: HOLLANDER, E., - Wunder, wundergeburt und wundergestalt in einblattdrucken des fünfzehnten bis achtzehnten jahrhunderts, Kulturhistorische studie von Prof. Dr. Eugen Holländer
70391: HOLLAR, WENCESLAUS (1607-1677), - Op de Maese (On the river Maas)
70104: HOLLAR, WENCESLAUS, - Portrait of a young woman
70105: HOLLAR, WENCESLAUS, - Portrait of Lady Margaret Butts
70388: HOLLAR, WENCESLAUS (1607-1677), - Putti with cornucopia: Earth
70389: HOLLAR, WENCESLAUS (1607-1677), - Landscape with hunter
66361: HOLLEMAN, F. A., - Dirk van Assendelft, schout van Breda en de zijnen
35182: Holleman jr., Egbert Johan Wernhard, uit Zutphen - Over de diurese na het drinken van water ´s-Gravenhage G. Naeff 1932
68074: HOLME, CH. ( ED.), - ART OF THE BOOK A REVIEW OF SOME RECENT EUROPEAN AND AMERICAN WORK IN TYPOGRAPHY, PAGE DECORATION & BINDING.
30334: Holme, Ch. ( ed.) - Daumier et Gavarni, with critical and biographical notes by H. Frantz and O. Uzanne, Londen, The studio, 1904, ill., hardback in half leather, splendid copy.
15422: Holmström, C.T. - Resa till Holland. Stockholm: Norstedt, 1915.
36000: Holsboer, Philippus Adrianus, uit Zutphen - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1855
69187: HOLSTEIN, FRIEDRICH VON; EDITED BY NORMAN RICH & M.H. FISHER, - The Holstein Papers. The Memoirs, Diaries and Correspondence of Friedrich von Holstein 1837-1909. Vol. 1: Memoirs and political observations
59652: Holsteyn, Pieter (II) (1614-1673), after Bray, Jean de (1626/27-1697) - Verscheÿde gheschriften op... (Portrait of Jean de la Chambre)
32815: Holte, Johannes Albertus ten, uit Dalen - Specimen juridicum inaugurale, continens selectas observationes ad codicem patrium, quo regitur methodus procedendi in caussis criminalibus militaribus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
64383: HOLTHAUS, P.D., - Wanderings of a journeyman tailor through Europe and the east during the years 1824 to 1840, translated from the third German edition, by William Howitt
32141: Holthe tot Echten, Annaeus Guilielmus van, uit Echten (Drenthe) - Disputatio juris publici inauguralis, de superiore procerum in regnum Belgico concilio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
32813: Holthe tot Echten, Henricus Gerardus, uit Echten (Drenthe) - Specimen juridicum inaugurale, de auctoritate mariti, uxori in plurimis vitae civilis negotiis necessaria [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
32811: Holtius, Adr. Cath. - Oratio de iure praetorio, cum apud Romanos. tum apud Anglos, ad ius civile supplendum et emendandum aptissimo [...] Groningen J. Oomkens 1822
32017: Holtius, Adr. Cath. - Oratio de liberalitate majorum nostrorum, quae academiis instituendis augendisque cognita est [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
68904: HOLTMANNS, J., - Bergisches Wappenbuch bürgerlicher Familien.
31585: Holtzman, Janus Jacobus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de emancipatione juris Romani atque hodierni [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
69516: HOLTZMULLER, GOTTLIEB SIEGFRIED, - Dissertatio Historico-Moralis de misogynia eruditorum, von Ubelgesinnten Gelehrten gegen das weibliche Geschlechte, quam permittente inclyta facultate philosophica sub preasidio M. Matth. Georg. Schroeder facultatis philos. assessoris et ss. theol. baccal. die xxv. sept. MDCCXVII
68213: HOLWERDA, A.E.J., - Levensbericht van A.C. Vreede.
56264: Holwerda, J.H., - Das grosse Steingrab bei Emmen, Overdruk Praehistorische Zeitschrift VI,1914, pp. 57-67 geïll.
64893: HOLYOAKE, C.J., - Heraldic Notes on the issue of Postage Stamps
33270: Homans, Henricus Johannes Fredericus, uit Padang - Specimen juridicum inaugurale de stellionatu [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
64850: HOMERI, - Odyssea. Mit erklärenden Anmerkungen von Gottl. Christ. Crusius. Erstes bis sechstes (letztes Heft)
7922: HOMMEL, LUC - Histoire du noble ordre de la Toison d'Or.
34896: Hommelius, Carolus Ferdin. - De interrogationibus in jure faciendis hodie non sublatis [...] orationem Leipzig Langenheim 1750
67200: HOMMES, H.L., - Verzameling genealogieën van voornamelijk Groningse geslachten, delen I t/m VI with extensive annotations, additions, alterations etc. by H.L. Hommes.
6174: Hommes, H.L. - Tjaden, overdruk Ned. Leeuw 1944, 7 p.
6334: Hommes, H.L. - Een uitgestorven tak van Wyttenhorst, overdruk Gelre XLVII, 3 p.
57631: Hommius, Festus; H. Kuchlin; - Exemplaar van Cicero, Marcus Tullius, Opera Omnia, [Geneve]. G. Laemarium 1596, in geheel perkamenten band met op voorplat in goud "Hermannus Kuchlinus"en op achterplat "Anno MDC" (1600).
39776: Honders, H.J. - UIt de historie van de dorpskerk te Wassenaar, 's-Gravenhage 1937, 72 pag., geïll.
60122: Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [47] Ioannes Vredemannus Frisius Leovardiensis.(Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60078: Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [3] Dirck Bouts (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60086: Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [15] Henri met de Bles (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60380: Hondius, Hendrick I (1573-ca. 1649) - The Colosseum with golf players
60106: Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [20] De Guglielmo Caio, Bredano Pictore (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title).
61702: Hondius, Hendrick I (1573-ca. 1649) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
69851: HONDIUS, WILLEM, - Bust of Admiral Hendrik Cornelisz. Loncq at age 62
60084: Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [13] Jan Vermeyen (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
69850: HONDIUS, WILLEM, - Bust of John Ernest, Duke of Saxony
60108: Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [22] Francisco Floro Anverpiano Pictori (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title
24639: Hondius, Hendrick - Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste. Amsterdam, Frederick de Wit, [ca 1660].
69421: HONERT THZ., J. VAN DEN, - Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetgeving betrekkelijk de magt der hooge en andere heemraadschappen, dijk- en polderbesturen enz.
34564: Honert, Johannis van den - Oratio de vita et obitu [....] Francisci Fabricii, [Franciscus Fabricius]. Leiden Luchtmans 1738
38876: Honert, Taco Hajo van den - Syntagma dissertationum de stylo novi testamenti Graeco. Amsterdam G. Borstius 1702, 4o, ( 8 ) + 134 pag. Gebonden in modern half linnen.
53380: Honert T.H.zn, J. v.d. / B.J.Bongard - Aenmerkingen op het werkjen door Do Gerardus Kuipers uitgegeeven, met dit opschrift: Getrouw verhael en apologie of verdediging der zaeken voorgevallen in de gemeente te Nieuwkerk op de Veluwe, waerby gevoegd is een verhael van eenige geleerde en onbesproke menschen die zig, eenige dagen, te Nieuwkerk opgehouden en de zaken aldaer nauwkeurig onderzogt hebben. Amsterdam, A. Wor, 1750.
58752: Honig, C.J. Dr., - Het Huwelijk, medisch-etisch beschouwd, Vereeniging voor geestelijke volksgezondheid op gereformeerden grondslag, Loosduinen, Electrische drukkerij Kleywegt, 8 pag.
57524: Honig, G.J.; - Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz jr." in de Zaanlandsche oudheidkamer. Eerste afdeling: De boekerij, Zaandijk 1900, 339 pag., gebonden in geheel linnen band.
43348: Honig, G.J. - De watersnood van 1916. Plaatjesalbum Ter Wee's Theehandel, Zaandam [1917], 34 pag., geïll. met 72 ingeplakte plaatjes en en kaart.
1184: HONIG, G.J. - Uit den gulden bijkorf. Genealogisch-historisch-economische studiën over Zaansche families. Koog a.d. Zaan 1952. Geb. (halfleer), geïll., 478 p., groot 4°.
65706: HONIG, A. G., - Alexander Comrie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de H. Godgeleerdheid. op gezag van den rector Dr. A. Kuyper in het openbaar te verdedigen op Woensdag 19 Oktober 1892 des namiddags ten drie ure in de Schotse Zendingskerk
65270: HONIG JANSZ. JR., J.,, - Nicolaas Ruychaver, of Geloof, liefde en vaderland : tafereelen uit de jaren 1566-1578
44074: Honig J.J. (secretaris der commissie); - Catalogus van de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden in het gemeentehuis te Zaandam, West-Zaan, T. de Jong, 1874, 142+32 pag.originele papieren binding.
69995: L'HONORE NABER, S.P., - Reisebeschreibungen van Deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der Niederländischen West- und Ost-Indischen Kompagnien 1602-1797. Herausgegeben von S.P. L'Honoré Naber. [Complete set of 13 volumes).
8399: Hooff, Nicolaas Willem op den (vert.); Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée - Melanide, blijspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1762.
8394: Hooff, Nicolaas Willem op den (vert.); L.F. Delisle de la Drevetière) - Timon, de menschenhater, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
31825: Hooff, Janus op den, uit Vianen - Dissertatio juridica inauguralis sistens doctrinam jurisconsultorum romanorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
8397: Hooff, Nicolaas Willem op den (vert.); Voltaire (ps. van François-Marie Arouet) - De onbescheidene minnaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
5620: Hoofs, Jan - Hoofs ... Hoezo...? [Rosmalen] 1993, 151 p., geïll.
36078: Hooft, Daniel, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de fidejussoribus Leiden A. Elzevier 1699
52611: Hooft, P.C. - Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt. Amsterdam/Leiden, Wetstein etc., 1704.
34318: Hooft Hasselaer, Henric. Constantin., uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de portione quam conjux binubus dare potest conjugi secundo [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
34336: Hooft Graafland, Ferdinand Folef, uit IJsselstein - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu, secundum principia juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1819
40040: Hooft van Iddekinge, J.E.H., - Friesland en de Friezen in de middeleeuwen, Leiden 1881, 226 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
33424: Hooft, Isaac, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de foederibus [...] Leiden Joannes le Mair; Petrus Delfos jr 1773
69314: HOOFT, P.C., - Brieven
35872: Hooft, Pieter Cornelis 't, uit Veen - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
34602: Hoog, H.P., uit Rotterdam - XVI. theses juridicae. 1790
58768: Hoogendijk Jz., A., - Eenige beschouwingen over Een Nieuw Leven, geschetst door den hoogleraar J.T. Buys, betrekkelijk de Nederlandsche visscherijen, 's-Gravenhage 1867, 43 pag.
69880: HOOGENDOORN-BEKS, W.J.M. & J.C.M. HATTINGA VERSCHURE, - Topografische kaarten en plattegronden van de Hattinga's 1724-1755. Map 3: Kaarten van Zeeland
22438: HOOGENHUIJSEN, VAN, VAN REEDE, WAP - Brief van H.A.W. van Reede, aan Dr. Wap te ‘s Hage, dd. Rotterdam 1873, manuscript, 8°, 2p. Met: een brief van Dr Wap, dd. ‘s Gravenhage 1873, 8°, 2 p.
33426: Hoogeveen, Gerardus van, uit Leiden - Disputatio juridica inauguralis de manumissionibus [...] Leiden Abraham Honkoop 1761
16425: HOOGEVEEN - Hoogeveen, met medewerking van het gemeentebestuur en V.V.V., Groningen, Alta [1923], 54 p.
16426: HOOGEVEEN - Gids voor Hoogeveen. Uitg. V.V.V., Hilversum, Ned. Uitg.- en Reclamebureau, [1933], 48 p.
55042: Hoogeveen, C. van e.a. / Luzac, E. en I.E. - Request van Cornelis van Hoogeveen jr. en Pieter van der Eyk en Daniel Vygh, gepresenteerd aan (...) gerechte der stad Leyden, omme te obtineeren dat (...) het concept placaet tegens godslasterlyke en obscoene boeken (...) werde gedeclineerd. [Leiden], 1770.
8407: Hoogewerff, G.C. - Petrus Dathenus. Tragedie in vijf bedrijven. Nijkerk, C.C. Callenbach, 1892.
60776: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) and Vouw, Johannes de (ca. 1660-1707) - 'T OUDE-HOOFT [from map of Rotterdam]
27651: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN [Hermathena. Vignet voor G. Arnold, Historie der Kerken en Ketteren, Amsterdam 1701]
27649: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN DOOR GODFRIED ARNOLD (Frontispiece)
59834: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
27634: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - St JANS KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59972: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - HEEREN LOGEMENT. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59971: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - DE OUDE DOELEN. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59970: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - DE NIEUWE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59969: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - BAKENESSE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
27656: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - The union of Utrecht in 1579
27611: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - De Processie t'Uytrecht Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [3 etsen uit de set van 5], elk ca. 20 x 25 cm, gesigneerd: J. Nav. f".
27640: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Zijschilderijen der zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures des Bouts de l'arc de Triomphe devant la cour [Willem III te 's Gravenhage]
61578: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - HISTORIE DER REFORMATIE door BRANDT.
59874: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - THEODOR SUTOR.
60788: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Spiegel der France Tirannye gepleecht op de Hollantsche dorpen
60787: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Spiegel der France Tirannye gepleecht op de Hollantsche dorpen
59858: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - MANES seu MANICHAEUS CORBICUS
59860: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - NICOLAUS
59862: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - MAHOMETH
59864: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - MAJORINUS NUMIDA.
59866: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - HENRICUS IV IMPERATOR.
59870: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - LEO X.
59996: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Allegory of the victory of William III in 1673
59826: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
8161: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - SCHOUWBURG Van NEDERLANDTSE VERANDERINGE door ROMEYN de HOOGHE. Schouburgh der Nederlandse veranderingen, geopent in ses tooneelen, waer op de wisselbeurten des vereenigde staets door den Fransen oorlog gebrouwen in historieele sinnebeelden, vertoont en beschreven zijn.
27569: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Beschryving van eenige portraiten, vertoont op Parnassus. [z.p.], [z.n.], [1690].
27573: Hooghe, Romeyn de (1645-1708); N. Muys van Holy? - Romein de Hooge voor den rechterstoel van Apollo, verdedigende zich wegens de snoode misdaaden en vuile lasteringen, welke hem in een zeker geschrift, geintituleerd Vindiciae Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid, enz. mitsgaders in verscheidene andere pasquillen te last gelegt worden. Haarlem, Romulus ab Alto, in de Venusbuurt, 1690.
27575: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Nieuw oproer op Parnassus. Zijnde een verhael van de valsche getuygen, die den advocaet Niclaes Muys van Holy, door ordre van Jacob Boreel, hoofd-officier, en Jan Huydekooper, heer van Marseveen, burgermeester der stadt Amsterdam, heeft geworven, en met stads geldt betaelt, om te getuygen teegen [...] Romein de Hooge. [z.p.], [z.n.], [1690].
27577: Hooghe, Romeyn de (1645-1708); E. Walten - De Nyd en Twist-sucht nae't leeven afgebeeldt. Zynde een waerachtig verhael van de woelinge en meenigvuldige machinatien van eenige regenten der stadt Amsterdam, teegen [...] Romeyn de Hooge [...]. Met eenige reflectien op de soogenaemde Memorie van Rechten, die sy teegen den selven hebben doen maecken en uytgeeven, onder een valsche tytel en voorwendinge, als of de selve door den heer Adriaen Backer, hoofd-officier der stadt Haerlem, was geteeckendt en overgegeeven aen de [...] heeren scheepenen aldaer, door C.R. theol. propon. Utrecht, Antony Schouten, 1690.
27579: Hooghe, Romeyn de; E. Walten? - Spiegel der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een armiaan ende vroom patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam, ons land in [...] desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. [z.p.], [z.n.], 1690.
27581: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Zyn Hoogheyt, d'Heer prins van Oranje wort capiteyn generael gemaakt, den 25 February 1672.
60793: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 December 1672)
27585: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) circle of - Prins Wilhem Hendrik doet eet als stadhouder [10 juli 1672]
27583: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - d'Heeren van Utrecht presenteren des stadts sleutels anden koning van Vrankrijk, waer op den koning persoonlyk binnen Utrecht intreckt [ 5 juli 1672]
27592: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
27594: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
27606: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - De kuyp aan duygen [arrestatie prins Willem van Fürstenberg, 16 februari 1674]
27609: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Gebeurtenissen 1672 - febr 1674]
27613: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
27615: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Lykstatie van hare hoogheyt de princesse douariere...21 december 1675 [set van 2 bladen/set of 2 folios]
27619: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - ["Justitie over Jan Smidt, zyn vrou, zoon en dochter", 1538], ets, 22 x 32,5 cm, ongesigneerd.
27621: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - ['Justitie door graaff Willem de Goede over den bailliou van Zuyd-Holland', 1336]
60055: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - MARTINUS LUTHERUS
60057: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - IOHANNES BUCHOLDI A LEYDA
60056: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - DAVID JORIS
27623: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Begrafenis te Amsterdam van veldmaarschalk Paulus Wirtz, 24 oktober 1679]
27637: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Zijn majesteit verwellekomt op het Binnenhof / Reception de sa Majesté dans la cour. [Willem III in 's Gravenhage]
8162: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands, waar in de macht en 't vry bestier, van yder der zeven verbonde provincien en haar byzondere steeden, zo in rechten als regeeringen werd ontvouwd. [...] , twee delen, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706-1707
27642: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Beelden, devisen, schilderijen en zinnebeelden zich van buyten vertoonende op de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Statues, devises, peintures et emblems du dehors de l'Arc de triomphe devant la cour. [Willem III te 's Gravenhage]
27645: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Zeldzaam Huwelyk [Het raadsel te Nijmegen, 1619]
27653: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Etsen uit de "prentbijbel" van De Hooghe (etchings from the 'prints' Bible' by De Hooghe)
60789: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
22806: HOOGKARSPEL, BEEREPOOT, RENTENIER - Verzoek tot correctie in het kadaster van de eigendom van een huis onder Hoogkarspel, d.d. 28-2-1889. Jan Beerepoot Corn.zoon is geen eigenaar en Cornelis Rentenier wel. Manuscript, 1 p.
4628: Wittert van Hoogland - Bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Van Scherpenseel. Z.p. z.j., 27 p.
4830: Wittert van Hoogland, - Genealogie van den tak van het geslacht Van Tetrode, welke zich Vinck genoemd heeft. 's-Gravenhage 1906, 29 p.
34234: Hooglandt, Elias Aemilius, uit Amsterdam - Specimen juridicum varii argumenti [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1822
28022: Hoogleeraar, Een [ = J.J.M. de Groot ] - Groenlopen. Een ernstig woord aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Amsterdam [ 1904], 103 pag.
56282: Hoogstad, Willem, - Grote-of Sint Laurenskerk Rotterdam, Groningen 1975, 27 pag. [Bibliografie]
66596: HOOGSTRATEN, DS VAN, - Woorden gesproken bij het open graf van Johan Herman Bosken.
43096: Hoogstraten, Frans van / R. de Hooghe - Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden. Rotterdam, F. v. Hoogstraeten [colophon: H. v. Puer], 1668.
68985: HOOGSTRATEN, D. VAN, - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten.
8409: Hoogstraten, Johan van - Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1771]. Vervolg op Johan van Hoogstratens Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1777]. [2 delen]
64719: HOOGSTRATEN, DAVID VAN, - Phaedri augusti liberti fabularum Aesopiarum collectio | Verzameling der Ezopische fabelen van Fedrus gevreyden slaef des keysers Augustus
64710: HOOGSTRATEN, P. VAN, - De waare vrienden van vaderland en Oranje, door P. van Hoogstraten.
17746: Phaedrus; David van Hoogstraten - Fabularum Aesopiarum libri V. Notis illustravit in usum serenissimi principis Nassavii. Amsterdam, François Halma, 1701.
63719: HOOGSTRATEN, W.J., - letter dated 24 August 1923 from boek-, kantoor-, en kunsthandel W.J. Hoogstraten, Noordeine 98, Den Haag
8417: Hoogvliet, Arnold - Vervolg der mengeldichten. [Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, 1753].
31957: Hoogvliet, Janus Marius, uit Spaarndam - Studia Homerica. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1885
64704: HOOGVLIET, ARNOLD, - Eerkroon, voor de stede Vlaerdinge
63831: HOOIJER, C., - De Philanthropie der maatschappij tot nut van 't algemeen. Aanspraak gehouden bij de opening van de algemeene vergadering dier maatschappij den 12e augustus 18556 door C. Hooijer
66185: HOOIJSCHUUR, R., - Een gekortwiekte huischmusch, het dagboek van Lambertus van Calcar Zaandijk 1845-Koog aan de Zaan 1905
64745: HOONAARD, W. V.D., - Letterschoof, of Landelijke vruchten voor verstand en hart
42283: Hoonaard, W. v.d. - Overzigt der uitgestrektheid van het gebied der Vereenigde Nederlanden in 1790 en van de verschillende staatkundige verdeelingen die hetzelve sedert die tijd heeft ondergaan. Amsterdam, 1831.
8421: Hoop Jr., Adriaan van der - Aan de vorsten van Europa. Dichtstuk. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1831.
8435: Hoop Juniorszoon, Adriaan van der - Twaalf Daguerréotypen. 2e druk. Leiden, Jacob Hazenberg & Zoon, 1851.
30486: Hoop, J.H. v.d. - Raoul Hynckes, Amsterdam 1947, 42 pag. + ill., geb., met stofomslag.
30564: Hoop Scheffer, D. de e.a. - De meesterwerken van de Europese prentkunst 1410-1914, Amsterdam 1966, 271 pag., geïll.
67495: HOOP SCHEFFER, J.G. DE, - Het Nederlandsche karakter der Maatschappij tot nut van 't algemeen. Aanspraak gehouden bij de opening der algemene vergadering der Maatschappij den 11den Augustus 1857.
8437: Hoop Juniorszoon, Adriaan van der - Geen aalmoes. Dichtregelen. Den Haag, H.C. Susan C.Hz., 1852.
70444: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER, - Leyden ontzet in 1574. Dichterlijk verhaal.
67261: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER, - De Kanonneerboot: Vaderlandsche Romance, door A. van der Hoop Jr.
8436: Hoop Juniorszoon, Adriaan van der - Twaalf Daguerréotypen. 3e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1852.
64685: HOOP, A. VAN DER, - Het slot van IJsselmonde. Een berijmd verhaal; door A. van der Hoop, Jr.
16427: HOORN - Geïllustreerde Gids voor Hoorn en omstreken, Hoorn, A.C. Boldingh, [ca. 1900?], 64 p.
16429: HOORN - Gids voor Hoorn door S.H.A. Esser. Uitg. met medew. V.V.V. en K.v.K. West-Friesland [ca. 1924], 80 p.
16430: HOORN - Gids voor Hoorn door J.C. Kerkmeijer/Guide to Hoorn translated by C. Kerkmeijer-de Regt. Uitg. V.V.V. Hoorn 1930, 80 p.
32101: Hooykaas, Isaäc, uit Nieuwe Tonge - Geschiedenis der beoefening van de wijsheid onder de Hebreën. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Engels 1862
5980: Hopfengärtner, Dorothee von - Unsere tante Rappard [= Adelheid von Rappard, geb. von Massenbach]. Ein Lebensbild mit Anhang ihrer eigenen Briefe, Stuttgart [1896], 218 p., geb., geïll.
60378: Hopfer, Lambert (fl. 1520-1530) - Ornament print
35524: Hopp, Jacobus, uit Wolino-Pomeranus; Praeses: Francisci, Georgius Gregorius - Dissertatio historica de litanis [...] Leipzig Christian Scholvien 1693
69519: HOPPENBROUWERS, P. C. M., - Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden (ca. 1360 - ca. 1515). Deel A. Tekst. Deel B. Bijlagen. Noten. Verantwoording van tabellen en grafieken. Bronnen en literatuur. (2 volumes).
60544: Monogrammist "J.W.B." (19th century) after J.F. Hoppenbrouwers (Den Haag 1819-1866) - Mountainous landscape with the river Rhine (Rijn) in the foreground.
64439: HÖPPENER, H.R.K.J., - Fidus postcards
64437: HÖPPENER, H.R.K.J., - Fidusbilder, bebildertes verzeichnis 1927
64436: HÖPPENER, H.R.K.J., - Fidusbilder, bebildertes verzeichnis 1924
63734: HOPPERI, JOACHIM, - Epistolae ad viglium ab aytta zuichemum sanctioris consilii praesidem
34910: Hoppesteyn, Adrianus, uit Leiden - Disputatio juridica inauguralis de quaestionibus per tormenta Leiden A. Elzevier 1703
60986: HOPTON, STRETTON GRANSOME, CANON FROME, BISHOPS FROME, GEORGE III - Grant of arms donated by Isaac Heard, Garter, principal King of Arms and George Harrison, Clarenceux, King of Arms of the south east and west parts of England, to the reverend William Hopton (?-1841), heretofore known as William Parsons of Stretton Gransome in the county of Hereford, now city of Hereford clerk in order to grant him the arms belonging to the name of Hopton he took earlier in the year by Royal decree.
66302: HORA SICCAMA, J.H., - Levensbericht van Jhr. Mr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland door Jhr. Mr. J.H. Hora Siccama
55449: Hora Adema, W.R. - 1889-5/11-1905. Stellingen. Met een voorwoord van dr. Ballard. Het huwelijk van echte minderjarige kinderen i.v.m. art. 92 B.W. Apeldoorn, 1905.
67884: HORA SICCAMA, J., - Neerlands volksaard en staatswezen in verband beschouwd. Eene voorlezing gehouden in het leesmuseum te Utrecht den 21en maart 1844, door J. Hora Siccama.
66552: HORA SICCAMA, J.H., - Sir Gabriel de Sylvius
31847: Hora Siccama, Johannes, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale de ministerio publico [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
55859: Hora Siccama, J.; e.a. - Verslag van de commissie der studenten in de zaak van den 10den October 1825. Utrecht, [1826].
68510: HORA SICCAMA, W., - Louis Bernard Coclers et son Oeuvre par W. Hora Siccama.
1194: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon. Amsterdam 1915, 808 p.
55456: Hora Adema, W.R. - Gedachten bij gelegenheid van drie jubelfeesten. Apeldoorn, 1911.
55450: Hora Adema, W.R. - 1909. Dichterlijk nationaal gedenkschrift, A-Z, bij de koninklijke geboorte uit het stamhuis Oranje-Nassau-Mecklenburg. Apeldoorn 1909.
55452: Hora Adema, W.R. - Negen Fransche sonnetten. Koningin Wilhelmina lied (...) en Adres Hora Adema aan de Tweede Kamer der Staten Generaal (...). Apeldoorn, 1911.
70083: HORATIUS FLACCUS, Q., - De leermeester der zeden, vertoont in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Het lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't Leven der menschen, verbeelt in de 4 getyden des jaars. Met kopere Platen verciert. De vierde Druk.BOUND WITH: 's Menschen Leven van de Wieg tot het Graf: afgeschaduwt door korte spreuken, verdeelt in de XII. maanden des jaars. Met geschicht- en zede-kundige aanmerkingen, zo over ieder opschrift, als ook Aristoteles en Katoos zedelessen, verrijkt. Deze vierde Druk met nieuwe Printen verciert.
8444: Hordijk Verstolk, Adriaan (vert.); Johann Gottfried Lucas Hagemeister - Het hoogste lot, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1795.
8442: Hordijk Verstolk, Adriaan (vert.) - Het blaadje is omgekeerd. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
34450: Horn van den Bos, Jozephus Johannes Leonardus van der, uit Voorschoten - Colpohysteropexie Leiden J.T. Schut 1894
64687: HORN, W. VON [PSEUD. OERTEL, F.W.P.], - Friedel de zwerver. Eene geschiedenis uit het Duitsche volksleven
43162: Hornius, Georgius / B. Bekker / M. Leydekker - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de Scheppinge des werelts tot (...) 1666 (...) laatste druk. Amsterdam, J. Rotterdam, 1735.
42833: Hornius [= Horn], Georgius - Orbis imperans. Leiden, F. Lopez de Haro 1668 [gedrukt door wed. en erven J. Elzevier].
51384: Horodisch, A.; - The book and the printing press in printer's marks of the 15th & 16th centuries. Amsterdam 1977, 79 pag., geill., geb.
25056: Horst, Tieleman van der - Theatrum machinarum universale of Nieuwe algemeene bouwkunde, waar in (...) geleerdt het maaken van (...) trappen.
8445: Horst, Johannes Josephus van der - Oud en nieuw. Nederlandsche legenden. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1887.
64876: HORST, C, - Die architektur der Renaissance in den Niederlanden, Erste Abtelung: Architektur in den Niederlanden, Erster Teil: Architektur in der Malerei und Innenarchitektur
17078: Horst, I.B. - A Bibliography of Menno Simons ca. 1496-1561. Dutch Reformer. With a census of known copies. Intr. H. de la Fontaine Verwey. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1962.
69871: HORSTEN, F.H., - Onderzoek naar de Hoeven in het Land van Woerden. Een Verkenning op Basis van 16e eeuwse Belastingregisters
55537: Hortensius van Montfoort, L.] - Het boeck D. Lamberti Hortensii van Montfoort (...) van den oproer der weder-dooperen, Eerst int Latijn beschreven ende ghedruckt tot Basel (...) ende nu in Nederlandts overgheset. Enkhuizen, J.L. Meyn, 1614.
36236: Hosemann, Johann Gerhard, uit Helmstedt; Praeses: Erdmann, Adam - Exercitatio moralis de usuris .... Wittenberg Witwe A. Bruening 1683
53988: Hotz, H.P. - Antwoord uit naam van eenige leden der familie van wijlen den heer Lammers en mevrouw de wed. Roeloffs, geboren Lammers, naar aanleiding der 'Opheldering en mededeeling' van de heeren J.J. Duynstee, J.L. Wiercx en M. Kruyt Az., erfgenamen-boedel beredderaars van wijlen mevrouw de wed. Roeloffs, geboren Lammers, overleden te 's Gravenhage den 6 Januari 1874. 's Gravenhage, mei 1876.
39736: Houbolt, E.C. - Wassenaar, gids van de vereeniging Wassenaar Vooruit, Leiden [ ca. 1930? ], 104 pag., geïll. ( vierkant formaat ) met veel advertenties.
66305: HOUBRAKEN, J., - Maria Reigersbergen, Vrouw van Hugo de Groot. Portrait
66304: HOUBRAKEN, J., - Mr. Hugo de Groot, Raad en Pensionaris te Rotterdam. Portrait
70698: HOUBRAKEN, J., - Engraved portrait: Willem de Eerste by J. Houbraken.
60806: Houbraken, Jacobus (1698-1780) after Quinkhard, Jan Maurits (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
67509: HOUBRAKEN, J., - Johan van Oldenbarneveld, Heer van Berkel en Roderys, advokaat 's Lands van Holland.
67510: HOUBRAKEN, J., - Jacob van Heemskerk. Admiraal.
67511: HOUBRAKEN, J., - Cornelis van Aarsens, Heer van Spyk, Griffier van de Staaten Generaal.
66772: HOUBRAKEN, J., - Jan Wagenaar, historieschryver der stad Amsterdam, aldaar gebooren, den 21 October 1709.
70675: HOUBRAKEN, J., - Two engraved portraits: Willem de Eerste and Maurits by J. Houbraken.
60804: Houbraken, Jacobus (1698-1780) after Quinkhard, Jan Maurits (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
63526: Houbraken, Jacobus (1698-1780) - Portrait of Pieter Langendijk (tekenaar Pieter Langendijk).
33432: Houck, Fridericus Gotfridus, uit Steinfurt (Westfalen) - Disputatio juridica de officio praefecti vigilum circa indendia [...] Utrecht Alexander van Megen 1733
33918: Houck, Fridericus Gotfridus, uit Steinfurt (Westfalen) - Dispuatio juridica inauguralis de rationibus veterum jctorum falso suspectis [...] Utrecht Alexander van Megen 1734
15429: Hough, P.M. - Dutch life in town and country. Londen: Newnes, 1901.
67390: HOURTICQ, LOUIS, - Le Musée du Louvre. Peinture. Sculpture. Objets d' art. Histoire - Guide de l' art
50848: Housman, Laurence [illustrator: Dulac, Edmund] - Arabische Nachtvertellingen. Naverteld door Laurence Housman, met 24 platen naar aquarellen van Edmund Dulac, Amsterdam, van Holkema & Warendorf, n. d. [ca. 1912].
26052: Houte de Lange, C.E.G. e.a. (red.) - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht t.g.v. de herdenking van het 110 jarig bestaan van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1883-1993, 's-Gravenhage 1993, 175 pag., geb., oblong.
24717: HOUTE, DAMIANUS VAN DEN - Hortulus animae. Dat is, der sielen bogaert, met sonderlinge neersticheyt vernieut ende vermeerdert, overgheset wt den hoochduytsch in onse nederlantsche tale, door H.D. vanden Houte: tot troost van alle liefhebbers der Christelijcker devotie. [copy:] Antwerpen, Jan van Keerberghen, 1606. Probably printed in the Netherlands [Leiden?], early seventeenth century.
34604: Houten, Bartholomaeus Adrianus, uit Den Helder - IV theses juridicae. 1792
67392: HOUTEN, S. VAN, - Onberaden plannen
70844: HOUTEN, S. VAN, - De staatsleer van Mr. J.R. Thorbecke.
65351: HOUTEN, J.J. VAN, - Lierzang, ter gelegenheid van de plegtige wederinhuldiging van 's lands Hooge School te Leyden op den 6 van slagtmaand 1815
8446: Houten, Frederik van - Geestelyke gezangen en gedigten, in verscheide geleegentheden des tyds en gemoedsgestaltens zaamen gestelt. 2e vermeerderde druk. Amsterdam, Jacobus Borstius, 1722.
53433: Houten, B.A. van (uitg.) - Crimineel proces tegen Hendrik Jansen, wegens moedwilligen doodslag aan zijne vrouw begaan, den 22 sten Januarij 1803 te Amsterdam te recht gesteld ... uitgegeven door mr. B.A. van Houten, lid van het committé van justitie aldaar. Amsterdam, H. Gartman 1803.
8449: Houtman Thz, Joannes (vert).; Pierre Alexandre Pieyre - De school voor de vaders, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
64868: HOUTTUYN, M., - De echte Benzöin-boom en Kamfer-boom van Sumatra
36651: Houven van Oordt, Adriaan Julius van der, uit Heerde - Het regeerings-reglement van Suriname Leiden Brill 1895
34934: Houwing, J.F. - Wet en rechter, rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt Groningen Wolters 1895
60258: Hove, Frederick Hendrick van den (1628-1698) after Visscher, Cornelis II (1628/29-1658) - Mr IACOB CORNELISZ DIENAER DER GEMEINTE CHRISTI.... (portrait of Jacob Cornelisz. van Daalen)
64124: TEN HOVE, JAN JACOB, - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt
71523: HOVE, V.H. VANDEN, - Fragmenten uit den Heliand. Het oudst bekend nederduitsch gedicht.
26562: Hovell tot Westerflier, J.G.F.M.G., baron van - Van Hoëvell- Van Hövell. Genealogie van een riddermatig geslacht, Alphen a/d Rijn 1999, 310 pag., geb., geïll, met losse stamboom
26124: Hovenden, R. - The Registers of the Wallon or strangers church in Canterbury, 3 volumes, Lymington 1891-1898, 886 pag., [ publication of the Huguenot Society ].
36616: Hovy, Johannes, uit Leiden - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek Groningen Wolters 1966
65209: HOWARD, J.J., - The Wardour Press Series of Armorial Bookplates, Baronets, from the collections of Joseph Jackson Howard.
68055: HOWELER, H.A., - Uit de geschiedenis van het Haagsche dichtgenootschap "Kunstliefde spaart geen vlijt" 1772-1818.
67027: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, ANTONIUS, UIT ROTTERDAM, - Verslag omtrent den toestand van het Museum van Oudheden te Rotterdam over het jaar 1928.
32105: Hoynck van Papendrecht, Antonius, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de administratione aggerum et agrorum aggeratorum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1842
42853: Hoynck van Papendrecht, J. (ill.) - Herinnering aan het feest-carrousel gereden op 26 en 28 maart 1889 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Manege. Rotterdam, 1889.
71237: HOYTEMA, THEO VAN, - Ibis above hieratic script
22824: HOYTEMA, VAN - Stuk betr. faillissement vennootschap Gebrs. Van Hoytema, z.j. (ca. 1920?)
64742: HOZIER, CH. DE, - Indicateur du grand Armorial General de France. Receuil officiel dressé en vertu de l'edit de 1696
57400: Hrdlicka, J., - Prazska heraldica, z. pl., 1993.
1206: HUBBARD, WILLIAM H. - Familiengeschichte. Materialen zur deutschen Familie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. München 1983, 277 p.
52573: Hubbard, L.L. - Sjouke Gabbes, Een Nederlandsche bron van den Robinson Crusoe. De historie van den El-Ho. Een episode uit de Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes door Hendrik Smeets 1708. Herdrukt naar het origineel (...) en vergeleken met de historie van Robinson Crusoe. 's Gravenhage, 1921.
36130: Hubel, Johannes, uit Nordlingen, Zweden; Praeses: Olpius, Severus Christoph - Disputatio politica de natura civitatis Jena Johann Nisius 1659
71345: HUBER, U., - Heedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk door Ulrik Huber
34696: Huber, Zacharias - Oratio [funebris] D. Sebastiani Schelkens Franeker J. Gyzelaar 1700
71501: HUBER, U., - Heedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk door Ulrik Huber
35974: Hubert jr., Willem Peter, uit Zwolle - Stellingen .... Leiden Somerwil 1877
34361: Hubert, Gulielmus Petrus, uit Zwolle - Dissertatio juridica inauguralis de criminibus et delictis adversus leges fundamentales commissis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1832
43574: Hubert, Eugene - Correspondance de Maximilien de Chestret, agent diplomatique du prince-eveque de Liege a Paris et a la Haye (1785-1794), Brussel 1921, 4o, 370 pag.
36166: Hubler, Joannes Constantinus, uit Erfurth; Praeses: Wagener, Gottfried - Scriptores qui de sua ipsi vita exposuerunt ... Wittenberg Prelo Creusigiano 1716
60931: Hubner, Johan - Beknopte vragen, en grondige antwoorden. Behelsende de genealogie der [...] voornaamsten potentaten. [with:] Beknopte vragen over de geslacht-registers.
17027: Hubregtse, S. (red.) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920. Met een inleiding van Jan P. Boterman. ‘s-Gravenhage: SDU, 1989. (Rietveld-project 56).
70108: HUCHTENBURG, JAN VAN, - Cavalry battle
5640: Hudig, Dirk en J. Hudig Dz - Familie Hudig, [Hilversum 1923], 50 + 9 + 7 + 10 p., geb. in geheel leer, getypt. Ook betr. fam. Larwood, van Coopstad, Stocke.
37076: Hudig, C.J. e.a. - Catalogus van de tentoonstelling Het Hollandsche interieur in de 18e eeuw, georganiseerd door het K.O.G. en de Vereeniging Het Kantsalet in de zalen van het K.O.G., Amsterdam 1931, 94 pag., geïll.
69269: HUDIG, J., - Van Rotterdam naar zee.
36710: Hudig, F. W. - Frederik Hendrik en de kunst van zijn tijd Amsterdam Hertzberger 1928
65142: HUDIG, F.W., - Jaarverslag, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, 73e algemeene vergadering op maandag 18 mei 1931: penningen betrekking hebbende op de Salzburger emigranten; "De Jacobsstaf"; een schilderij van J. Smies en iets over zijn maker
66316: VER HUELL, - Letter written by Ver Huell to the Vice Amiral Comte de l'Empire commandant en chef l'escadre du Texel dated 22 March 1813
28178: Huet, A - Amsterdam een zeestad. Eene studie over de verbinding van Amsterdam met den Boven-rijn en de droogmaking der Zuiderzee, Rotterdam 1880, 83 pag., met 4 uitslaande kaarten. Bibliotheekstempels.
69629: HUET, A., - Stoombemaling van polders en boezems.
68529: HUET, D.T., - De overlevering aangaande den rok zonder naad, in de Domkerk te Trier, onderzocht.
34762: Huet, Theodore Gertrude - De staat en de ouderdom in het Vereenigd Koninkrijk (Old Age Pensions act 1908) Leiden G.L. van den Berg 1912
70299: HUET, A, - De Noordzee voor Amsterdam. Eene voorlezing gehouden in de afdeeling Koophandel van de Maatschappij Felix Meritis.
66096: HUFELAND, CHR. W.;, - System der praktischen Heilkunde. Ein Handbuch fur academische Vorlesungen und fur den practischen Gebrauch.1.Bd.: Allgemeine Therapeutik; 2/1.Bd.: Spezielle Therapeutik: Fieber. Localentzündungen; 2/2.Bd. Spezielle Therapeutik: Hautkrankheiten. Vergiftungen
24952: Hufeland, Chr. W.; - Die Kunst das Menschliche Leben zu verlängern.
66308: HUFFEL, N.G. VAN, - Jaarverslag, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, 54e algemeene vergadering op maandag 20 mei 1912: De techniek van Ploos van Amstel in zijn prentwerk.
66913: HUFFEL, N.G. VAN, - Oude Kunst, een maandschrift voor verzamelaars en kunstzinnigen. 4e jaargang 1918.
1210: HÜFFER, MARIA - Die Reformen in der Abtei Rijnsburg im 15. Jahrhundert.
70186: HUGO, HERMANNUS, - Pia Desiderius tribus libris comprehensa. Quorum continet: I. Gemitus Animae poenitentis, II. Vota Animae sanctae, III. Suspira Animae Amantis (... ). Editio quinta, correctior & elegantior.
31488: Huhnhauser, A - Rostocks Seehandel von 1635-1648 ( nach den Warnemünder Lizentbüchern ) I. Die Schiffahrt. Rostock 1914, 149 pag., geb. [ Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock VIII ].
36342: Huhold, Marcus Paulus, uit Quedlingen; Praeses: Lyser, Polycarpus - Animadversiones criticae in ephemeridum literatarum inprimis hodiernarum methodum Wittenberg Fincelius 1716
33045: Huigh, Cornelius, uit Enkhuizen - Disputatio juridica inauguralis, continens illustres disquisitiones quasdam ex materia testamentorum defumtas [...] Leiden Sibrand Verruwhert 1664
65796: HUIJBERS, H.F.M., KLEIJNTJENS, J. AND VAN HOECK, F., - Corpus Iconoclasticum. Documenten over den Beeldenstorm van 1566 in de Bourgondische Monarchie, Deel I Haarlem
17080: Huiskamp, F. - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kider- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Leiden: Primavera Pers, 2000.
30262: Huisken, J. e.a. - Jacob de Wit, de Amsteltitiaan, Amsterdam 1986, 67 pag., geïll.
68837: HUISMAN, J., - Jopie Huisman Expositie in Gebouw Noord-Holland 1981.
16431: HUIZEN - Gids voor de gemeente Huizen (Gooi) en omstreken. Uitg. V.V.V. Huizen, [1923] 64 p.
16432: HUIZEN - Gids voor de gemeente Huizen en omgeving. Uitg. Nat. Uitg. en Reclame-bureau, Vlaardingen, 1933, 16 p.
66306: HUIZINGA, J., - Over de oudste geschiedenis van Haarlem. Voordracht gehouden in een bijeenkomst van leden der VEREENIGING "HAERLEM", op 15 februari 1907 door Dr. J. Huizinga.
33644: Huizinga, D. - De ontwikkeling der nieuwere physiologie.
70904: HUIZINGA, J, - Burg en kerspel in Walcheren.
20280: Huizinga, J - Mijn weg tot de historie, Haarlem 1947, 54 p., geb., geíll.
57588: Huizinga, C., - Cornelis Huizinga en Martha Fernanda Smilde. Genealogische aantekeningen, Heerenveen 2003, geb., 220 p, geill.
1216: HULKENBERG, A.M. - Het huis Dever te Lisse. Zaltbommel 1966. Geb., geïll., 314 p.
6342: Hulkenberg, A.M. - Van Zanten 1862-1987. Gedenkboek uitgegeven bij het 125-jarig bestaan der B.V. Kon. Ned. Bloembollenkweekerij en exporthandel Gebroeders Van Zanten Hillegom, Kampen 1987, 93 p., geb., geïll.
65565: HULLE, P. VAN, - Address/oproep/request: Aenden Wel-gheboren Edelen ghestrengen Heere Iohan Wolphaert van Brederode from Pieter van Hulle, lywaet ende Camerickx-doeck bleycker inde Heerlickheyt van Heemstede
31887: Hulleman, J.G. - Disputatio critica de Annalibus Maximis Amsterdam Seyffardt 1855
5648: Hullu, J. de - Geslachtsregister van de familie De Hullu 1627-1897, Deventer 1897, 54 p., geïll.
70305: HULSHOF, A., - Nederlanders aan de Universiteit te Rostock in de 15e en 16e eeuw.
33197: Hulsken, Joannes Timon Henricus, uit Losser - Dissertatio iuridica inauguralis de principio, e quo delicta agraria in cautionem securitatis publicae gravioribus coercentur poenis, deque huius principii ortu atque progressu [...] Groningen M. Smit 1833
64683: HULST, N. VAN DER, - Luim en ernst of verklaring en uitbreiding van eenige vaderlandsche spreekwoorden, welke van eijeren ontleend zijn
35972: Hultman, Carolus Gerardus, uit Samarang - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1855
30660: Humbert, E. e.a. - La vie et les oeuvres de Jean Etienne Liotard ( 1702- 1789 ), Amsterdam 1897, 220 pag., geb., geïll., goed exemplaar, goud op snee.
64587: HUMBERT, ED., REVILLIOD, A., TILANUS, J.W.R., - la Vie et les Oeuvres de Jean Etienne Liotard (1702-1789). Étude biographique et iconographique par Ed. Humbert et Alphonse Revilliod et J.W.R. Tilanusby HUMBERT, ED., TILANUS, J.W.R. & REVILLIOD, ALPHONSE
66017: HUMBOLDT, A. DE, - Asie Centrale. Recherche sur les chaines de montagnes et la climatologie comparee par A. de Humboldt.
65334: HUMBOLDT, A. DE, - Asie Centrale Recherche Sur Les Chaines de Montagnes et la Climatologie comparee
16435: HUMMELO - Gids van Hummelo en Keppel. Uitg. V.V.V. [ca. 1946], 24 p.
16436: HUMMELO - Wandelen in Hummelo en Keppel door J.G. Vos. Uitg. V.V.V., 1976, 40 p.
36270: Hunerwolff, Jacobus Augustinus, uit Arnstad; Praeses: Friderici, Johann Arnold - Disputatio de fluore albo mulierum Jena S. Krebs 1666
8456: Hunt, Leigh; E.J. Potgieter (vert.) - Studies en schetsen. Vertaald uit het Engels. Deventer, M. Ballot, 1842.
42006: Hunusga, W. van - Doorbraak. Bekroonde novelle, 2e druk, Haarlem [ca.1900?]. 48 pag., ingenaaid, omslag met houtsnede van overstroming.
20442: Hupp, Otto - Wider die Schwarmgeister! Erster teil : Berichtigung irriger meinungen uber das wappenwesen; Zweiter teil: Beitrage zur entstehungs- und entwicklungsgeschichte der wappen; Dritter teil : Zu den neuen Staatswappen. Zum Wappengebrauch der Städte und der Bürgerlichen. Der Runenstar. Hantgemal und Wappen. München 1919, 96 p.De drie delen in cassette.
64812: HUPP, OTTO, - Wappen und Siegel der Deutsche Staedte, heft 1: Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg; heft 2: Pommern, Posen und Schlesien; heft 3: Sachsen und Schleswig-Holstein
34912: Hurck, Petrus van, uit 's-Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis de testamento inofficioso Leiden A. Elzevier 1707
33414: Hurgronje, Stephanus Matthaeus - Oratio de calculo Minervae [...] Delft C. v. Graauwenhaan 1758
6506: HUSA, VACLAV - Der Mensch und seine Arbeit. Die Arbeitswelt in der bildenden Kunst des 11. bis 17. Jahrhunderts. Wiesbaden 1971. Geb., geïll., 228 p.
59086: Hussem, Willem, - Motet, 16 gedichten 1963. 18 pp.
55839: Hutchinson, Peter Orlando - De kronyk van Gretna Green. Naar het Engelsch. Deventer, Ballot, 1844.
70107: HUTIN, CHARLES FRANÇOIS, - Christ and the woman of Samaria at the well
70106: HUTIN, CHARLES FRANÇOIS, - Agony of Christ in the garden
35200: Hütschler, Frederik Willem Anton, uit Bemmel - De gekozene woonplaats Leiden Somerwil 1890
66912: HUTTER, H., LHOTSKY, W., - Julius Schnorr von Carolsfeld : römisches Portra tbuch im Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste in Wien.
32345: Huussen, Arend Hendrik, uit Leiden - De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht, 1795-1838. Proefschrift [...] Amsterdam Holland Universiteits Pers 1975
33524: Huydecoper, Joan, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale sistens animadversiones ad statuta quaedam Amstelodamensia [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1791
67619: HUYDECOPER, T.C.R., - De afschaffing van den sterken drank, een werk van ware menschenliefde: toespraak gehouden ter opening van de 7de jaarlijksche vergadering van bestuurders en correspondenten der Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank, bij de eerste openbare zamenkomst in het kerkgebouw der Doopsgezinden te Haarlem, op den 13 Junij 1849.
34306: Huydecoper van Maarsseveen, Joannes, uit Amsterdam - Specimen juris publici sistens quaedam de historia et theoria mandati in regiminis forma repraesentativa [...] Utrecht Kemink en Zoon 1847
8463: Huydecoper, Balthazar - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrymoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidus. Met byvoegsels en vermeerderingen van den schryver, en eenige aanteekeningen van den uitgever. 2e druk. Leiden, A. en J. Honkoop, 1782-1791. [2 van 4 delen]
8465: Huydecoper, Balthazar - Arzases, of 't Edelmoedig verraad, treurspel. 3e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
8461: Huydecoper, Balthazar - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius, waar achter volgen eenige bijvoegsels en verbeteringen, een kort bericht wegens de letter Y en twee bladwijzers. Amsterdam, E. Visscher en J. Tirion, 1730.
64715: HUYDECOPER, T.C.R., - Een woord van ernst en liefde aan mijne landgenooten bij de oprigting eener Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank.
53408: Huydecoper, T.C.R. - Moord en doodvonnis in 1843. Een woord van ernst en liefde. Uit de nalatenschap van T.C.R. Huydecoper, 's Gravenhage, Mensing & Visser, 1876.
8467: Huygen, Jan; Gesina Brit - Stichtelyke rymen op verscheide stoffen. Waaragter een brief van een moeder aan haar toekomende kind. Amsterdam, Jacob ter Beek, [c. 1740]. [2 delen in 1 band]
15433: Huygen, D. - Holland zooals wij het zagen. Teekeningen van Paul Bodifée, beschrijvenden tekst van D. Huygen. Amersfoort: Wascholinefabriek, [1931].
58746: Huygens, H., - De schroef, Amsterdam 1852, 40 pag., geïll met uitslaande litho.
67572: HUYGENS, C., - Journaal van Constantijn Huygens, den zoon (Handschrift van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam). (4 delen, register en aanteekeningen en verbeteringen op het register)
67854: HUYGENS, C. JORISSEN, TH., - Constantin Huygens. Studiën. Eerste deel. (Niet verder versch.).
67851: HUYGENS, C., - Oeuvres complètes de Christiaan Huygens publiées par la Société Hollandaise des Sciences. Volume XVI: Travaux Mathematiques 1645-1651.
34606: Huygens, J. H. , uit 's-Gravenhage - XVI. theses juridicae. 1792
63944: C. Huygens - Koren-bloemen. Nederlandse gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van Mr. W. Bilderdijk.
3232: Huyser, J.G. - De voorouders van Christus. Rotterdam 1951, 116 p., offset, geïll.
36108: Huysinga, Joannes Willem - Schuld und schuldursache (Causa). Amsterdam Schroder 1901
33526: Huysman, Antonius, uit Middelburg - Specimen juridicum inaugurale aliquot juris civilis quaestiones circa dotes sistens [...] Leiden Gerardus Potvliet 1758
64535: HUYTTENS, J., - l'Art de verifier les genealogies des familles belges et hollandaises.
31438: Hye, F.H. von - Auf den Spuren des Deutschen Ordens in Tirol, Bozen 1991, 351 pag., geb., geïll.
31490: Hye, F.H. ( ed.) - Staaten, wappen, Dynastien. XVIII Int. Kongres für Genealogie und Heraldik, Insbruck 1988, 571 pag., geïll., geb.
26374: Hylkema, C.B. - Reformateurs, Eerste stuk, Haarlem 1900, 227 pag., geb., geïll.
67198: IAMBLICHUS., - Life of Pythagoras, or Pythagoric life. Accompanied by fragments of the ethical writings (...) and a collection of Pythagoric sentences from Stobaeus and others. Translated from the greek by Thomas. Taylor..
32417: Ickstatt, Johann Adam von - Vindiciae iuris caesarei investiendi et iuramenta fidelitatis de novo recipiendi a vasallis [...] München / Ingolstadt J.F.X. Crätz 1762
67327: IDDEKINGE, A.A. V., HOP, J., - Extract uyt de Resolutien van de Edele Mog. Heeren raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden, 23 September 1751.
39858: Idema, B - Welkom groet aan (.....) Willem Carel Hendrik Friso (....) door de burgeren van Oost- Keimpema Espel in Leeuwarden als Z.H. na het volbrengen zijner letter- oeffeningen in de Hoge scholen te Franeker en Utrecht ( ....) in zijn (...) geboorte stad van de burgerschap wierde ingehaalt, Leeuwarden, H. Koopmans, 1729.
1234: IDENBURG, P.J. - De Kaap de Goede Hoop gedurende de laatste jaren van het Nederlandsch bewind. Leiden 1946. Geb., geïll. (en met twee losse bijlagen), 112 p.
32077: Idsinga, Simeon Petrus van, uit Groningen - Disputatio iuridica inauguralis, de iure praescriptionis, in primis in causus criminalibus [...] Groningen J. Römelingh 1808
34836: Idsinga, Arnold Meiiert Johan van, uit Groningen - Dissertatio juris naturae inauguralis de actionum humanorum rectitudine Groningen J. Dikema 1783
35358: Idsinga, J.W.H.M. van - Prent voor de promotie van Mr J.W.H.M. van Idsinga Leiden Somerwil 1880
54964: Idsinga, S.H. van - Zedig en vrymoedig onderzoek van S.H. van Idsinga, hooftman in de hoge justitie-camer van stat Groningen en Ommelanden (...) of de volmagten ten lants-dage in Frieslandt (...) tot het exerceren van criminele jurisdictie geregtigt en bevoegt (...) zijn. Groningen etc., L. Huisingh etc., 1777.
56042: Idzerda, W.H., - De broomverfdruk in de praktijk, Amsterdam, 1917, 72 pag. text en 39 afbeeldingen.
18278: [Steenbergen van Goor, Jan Willem Jacobus (vert.)]; August Wilhelm Iffland - Schynverdienste. Tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits, Amsterdam, H. van Kesteren, 1804.
56956: Iffland, A.W.; - Die Advokaten. Ein Schauspiel in 5 Aufzugen. Leipzig 1800.
60860: after Monogrammist IFL - Pinxter Digt an mijn Seerwaarde Ouders [Wish card, Pentecost]
30310: Ihle, B.L.D. - Portretten van kunstenaars 1500- 1800, Rotterdam 1969, 59 pag. + 20 platen.
30732: Ihle, B.L.D. - Van wambuis tot frac. Het kostuum in de prentkunst ca. 1450- ca 1800, Rotterdam, Boymans, [ ca. 1970 ], 56 pag. + ill.
60442: (after?) Hendrik Kobell II (1751-1799) - Sailing boats on a rough sea close to the shore
65393: IJNTEMA, J.W., - Aan den heer B.H. Breede. 22 october 1847
33027: IJssel de Schepper, Gerhard Antony, uit Deventer - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1908
69106: IJZERMAN, J.W, - De reis om de wereld door Olivier van Noort, 1598-1601. Met inleiding en aantekeningen. 2 volumes.
20938: Imhof, A.E. - Historische demographie als Sozialgeschichte. Giessen und Umgebung vom 17 zum 19 Jahrhundert. Teil I+II, Darmstadt 1975, 1121 pag.
1136: Imhoff, Jacob Wilhelm - Regum pariumque magnae Britanniae historia genealogica.
65356: IMME, WILLEM, - De dankbare. Eene fransche geschiedenis.
33580: Immerseel, Hubertus, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de sponsalibus hodiernis [...] Leiden Cryn Visser 1745
70607: IMMERZEEL, CHRISTIAAN, - Alboreal landscape with barns in Gelderland
41808: Immerzeel Jr., J - Lofrede op Rembrandt, Amsterdam, bij den schrijver, 1841.
8476: Immerzeel, Johannes - Gedachten van Matthias Claudius, verzameld uit zijne werken. Amsterdam, J. Immerzeel, junior, 1836.
65290: IMMERZEEL, J., - Voor opgeruimden van geest
64387: IMMERZEEL JR., J, - Lotgavellen van Balthazar Knoopius; luimig beschreven door J. Immerzeel Jr. met vier karikatuur platen
2354: SEMI-IMPERATOR - Semi-imperator 1888-1918. Eine genealogisch-rassengeschichtliche Aufklärung zur Warnung für die Zukunft - ein packender Kommentar zu den Semi-Alliancen im besondern und Semi-gothaischen Erkenntnisse im allgemeinen. München: Franz Eher, 1919. 12°: 206 p.
55097: Increpant, Nathan - Tweede ernstige nieuwjaarswensch opgedragen aan den zeer vermaarden heere Willem Kleef, priester te Alkmaar. z. pl., [ca. 1741].
22500: INDIË, PALEMBANG - Naamlijst residenten van Palembang, 1811-1921. Getypt, 2 p., folio.
22506: INDIË, KIESRECHT, MEYER RANNEFT - Stukken betr. de “Kiesrechtcommissie”, ‘belast met het ontwerpen van een schema voor de algemene beginselen die ten grondslag zullen liggen aan de regeling van het kiesrecht voor de vertegenwoordigende lichamen welke zullen worden ingesteld na totstandkoming van het wetsontwerp betr. de bestuurshervorming’. 1921-1923. Manuscript en getypt, ca. 30 p., folio.
23230: INDIË, INDISCH DRUKWERK 1828, BRINK - Boekje van A. Brink, "Het eenvoudig onderwijs in den godsdienst. Verkort. Gedrukt te Pasoeroean bij Tjokro die Wirio 1828", 4°, 18 p.
22520: INDIE, MALANG, Lt. E.J. ETTLY - Drie fotoalbums uit 1949, afkomstig van vaandrig (later luitenant) E.J. Ettly, werkzaam bij de plaatselijke geniedienst te Malang. Veel over de herbouw van vernielde gebouwen e.d. Ook foto's van de souvereiniteitsoverdracht en van de feesten t.g.v. het 2-jarig bestaan van de Geniedienst Malang.
22498: INDIË, KOMERING OELOE - ‘Aloeran van “Boedjang” en “Gadis” in de marga’s Semandawai Soekoe I, II en III, onderafdeling Komering Oeloe’. Getypt (ca. 1922), folio, 14 p.
68393: INGALLS, E., - Whaling Prints In The Francis B. Lothrop Collection.
69192: INGELAERE, F., - Een verkenning van de Europese Grondwet en van het meerlaagse bestuur van de Europese Unie.
64527: INGEN HOUSZ, A.H., - Verslag over het eerste 25 jaar bedrijf van de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. aan den Raad van Commissarissen uitgebracht door Ir. A.H. Ingen Housz, Vertrouwelijk, niet bestemd voor publicatie
55527: Ingram, John Kells - Geschichte der Sklaverei und der horigkeit (...) Deutsche bearbeitung von Leopold Katscher. Dresden/Leipzig, C. Reissner, 1895.
32885: Innhausen und Kniphausen, Ferdinand Folef von, uit Midwolda - Specimen historico-politicum inaugurale de provinciae Groninganae regiminis forma antiqua et nova [...] Leiden J.C. Cyfveer 1828
54436: Inthiema, Hero ab - Circa gentilitiae familiarum domos (...), Disquisitio juridica, ortu suo producta ex causa nobilissimi & strenui herois D. Georgii a Lyauckema (...) contra nobil. Camsteranos a Senatu Frisiorum. Leeuwarden, A. Radaeus, 1619. [gebonden met:] Dezelfde, Responsum juridicum secundum pro maturanda Phrisiorum supremae curiae sententiae executione, adversus frivolas Camsteranorum exceptionis. Leeuwarden, A. Radaeus 1618. [en met:] Dezelfde, Responsum breve tertium & postemum hac in executionis causa Laucumana contra Camsteranos. Leeuwarden, A. Radaeus, 1618.
1254: INVENTARIS - Inventaris van het oud-archief van het hoogheemraadschap Delfland 1319-1853. 's-Gravenhage 1940, 456 p.
1258: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Los deel III.
1256: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Niet verder verschenen.
68141: ION. H.C. DU, JUNIUS, JOHAN CASIMIR, - Wederlegginge van de weegschaal onlangs uytgegeven tegens d'Oratie des Ed. Heere Dudley Carletons, Ambassadeurs des Doorluchtigsten Conings van groot Britannien Iacobi I. By de Hooge Mogende Heeren Staten General der vereenigde Provincien van Nederland gedaen den 6. Octobris 1617 dienende tot verantwoording van de voorss. Oratie, ende om te sien hoe valsch ende incorrect die voorn. Weegschaal is.
3550: Iongh, Jane de - Van Gelder Zonen 1784-1934. Haarlem 1934, 192 p., geb., geïll.
15437: Ipsen, Alfred - Holland. Rejseindtryk og studier. Kopenhagen: Gyldendalske Boghardels Forlag, 1891.
15439: Ireland, Samuel - A picturesque tour through Holland, Brabant and part of France; made in the autumn of 1789, [2nd edition], 2 delen, Londen: T. & I. Egerton, 1796 (op gegraveerde titels 1795)
66958: IRHOVEN VAN DAM, W. VAN, - Bericht van intekening op de Vaderlandsche Historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden (...) door Wilhelmus van Irhoven van Dam. te Amsterdam bij Allart en Holtrop 1783.
32369: Irmer, Herbert Bruno Ghilain, uit Amsterdam - Comity, Nederlandse invloed op het recht der Verenigde Staten. Academisch proefschrift [...] Nijmegen Gebr. Janssen 1948
6658: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Ahnentafeln der Regenten Europas und ihrer Gemahlinnen.
1260: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Historische genealogie. München/Berlijn 1940, 101 p.
5660: Isenburg, Wilhelm Karl prinz von - Meine Ahnen. Ahnentafel nebst Register und Quellennachweisen, Leipzig 1925, 8 p. + 129 “tafel” + 48 p.
64942: ISHERWOOD, CHRISTOPHER, - Mr Norris changes trains
66603: ISING, A., - Johannes Bosscha, Mannen van beteekenis in onze dagen.
23508: Ising, A. - Haagsche schetsen, Nieuwe (=Tweede) bundel (1885), Vierde bundel [1895], per deel ca. 350 p.. Prijs per deel 28.-
23852: Ispert, W. (red.) - Ewiges Volk, nr. 1 [ca. 1941], 34 pag., geïll.
71265: ISRAEL, J.I., - The economic Contribution of Dutch Sephardi Jewry to Holland's Golden Age 1595-1713.
43950: Israel, B.M., - Veilingcatalogus boeken P.A. van Deinse, leeraar te Arnhem, Nijmegen 1934, 40 pag.
60260: Jozef Israels (1835 - 1911) - Child in crib
63895: ISRAELS, JOZEF, - Rembrandt, eine Studie von Jozef Israels, mit abbildungen, autorisierte übersetzung von Else Otten
36666: Israels, Herman Louis, uit Groningen - Internationaal huwelijksgoederenrecht Leiden Van Doesburgh 1883
42183: Issaverdens, James - Armenia and the Armenians, being a sketch of its geography, history and culture. 2nd edition, Venice, 1878.
22250: ISSELT, VAN - Typoscript van een artikel over het geslacht Van Isselt, ca. 1950, 6 p.
1268: ITERSON, W. VAN - De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht. Deel I, band 1 en 2. (Diss.) Leiden 1932, 819 p.
71285: ITERSON, W. VAN, - Willig decreet in Holland en Utrecht. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 13 october 1939.
31675: Iterson J.A.z., J.E. van - De noodzakelijkheid en de hulpmiddelen der critiek in de geneeskunde. Leiden E.J. Brill 1879
8479: Iterson, Frederik Hendrik Gijsbertus van - Een paar dichtstukjes in den trant van Vader Cats. Niet in de handel. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1846.
32147: Ittersum, Johannes Gerardus Julianus van, uit Kampen - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus solidariis [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
69493: ITTERSUM, F.A.R.A. VAN, - Het waterschap "Heycop" genaamd "De Lange Vliet" voorheen en thans : de geschiedenis van dit Hoogheemraadschap uit de authentieke bescheiden / samengest. door F.A.R.A. van Ittersum.
32657: Ittersum, Freder. Alex. Sippo Arnoldus van, uit Kampen - Specimen juridicum inaugurale de fundamento juris puniendi atque legum poenalium fine et de quibusdam poenis criminalibus quibus hodie utimur [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
68996: IUNG, TH., - La vérité sur le masque de fer (les empoisonneurs) d'après des documents inédits des archives de la guerre et autres dépôts publics (1664-1703).
3184: Jaarblad - Genealogisch jaarblad van de familievereniging Burgemeestre, jrg. 1, nr. 1 (1977), deel 1 (1980) en deel 2 (1981).
32827: Jacob, Marius Henricus s', uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale ad titulum XXII codicis de ordine judiciorum criminalium, qui agit de probatione delictorum [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1840
35968: Jacob, Henri s', uit Soerabaja - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1877
68427: JACOB, J.L.C., - Bonaventuur en Abraham Elzevier, Kleine Letterkundige Bijdrage
68076: JACOB-FRIESEN, H., - Bonifacius Amerbach 1495-1562. Zum 500. Geburtstag des Basler Juristen und Erben des Erasmus von Rotterdam..
68198: JACOB, JOHANNES, - Jesus de Christus, als de ware hoek-steen kragtig bewesen uyt de Heylige Schriften, ende beleden van Johannes Jacob, eertijts Jode, daar na bekeerde Christen. Beschreven in de Engelsche Tale, en om desselfs voortreffelijkheyt overgeset.
69208: JACOB, P.L., - Curiosites de l'histoire de France.
36630: Jacob, E.H.s' - Foto van het diner t.g.v. het candidaatsexamen rechten van E.H. s'Jacob 1924
8481: Jacobi, Heyman - Gemeyne sendt-brieven. Seer profytelyk voor d'ouders, meesters ende kinderen, om te leeren brieven dicteren, ende ordentelyk schryven. Daer zijn nog bygevoegt sommige notabele dingen die weerdig zijn om te noteeren. Maastricht, Weduwe G. van Gulpen, [ca. 1795].
43026: Jacobi [Jacobsz], Heyman / Joan Fonck - Sondaags schoole of uytlegginge op de Evangelien van de Sondagen. Antwerpen [= Amsterdam], erven wed. C. Stichter, 1761. [Gebonden met:] Heylige-daags schoole inhoudende schoone uytlegginge op de Evangelien van de Heylige dagen. Antwerpen [= Amsterdam], erfgen. wed. C. Stichter, z.j.
53430: Jacobi, Andreas Ludolf - Proeve ener apologie der doodstraffen, vertaald en met ene voorrede en aanmerkingen uitgegeven door mr. C.A. van Enschut. Harderwijk, J. van Kasteel, 1802.
64191: JACOBS, ED., - Juliana von Stolberg, Ahnfrau des Hauses Nassau-Orangien. Nach ihrem Leben und ihrer geschichtlichen Bedeutung quellenmässig dargestellt
35742: Jacobse Boudewijnse, Constantijn A. L., uit Middelburg - Over de werking van calomel .... Utrecht Kemink 1887
61704: Jacobsen, Hans (fl. 1595-1610) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
69182: JACOBSEN, DR. R., - Kaleidoscoop.
22878: JACOBSEN, HOUILLIER - Correspondentie, foto's etc. van Ed. Jacobsen uit Mexico en zijn vrouw Nel Verbeek, aan Max. Houillier en diens vrouw Mary, 6 p + 10 foto's en een menu, 1955-1963.
57280: Jacobson, E., - Mit Dampf! Gesangs-burleske in 3 akten und 5 tableaux. Nach: Les chemins de fer von La biche und Delacour. Musik G. Michaelis, Berlin 1868, geb., 81 pag.
23830: Jacobson, G.J. - Bydragen tot de algemene zaken van de marine, 1e stukje, Rotterdam D.Vis, 1799, 28 + 35 pag., orig. papieren omslag ( w.s. niet verder verschenen: zeldzaam).
59622: Jacque, Charles Émile (1813-1894), after A. (?) Ribera - St. Anthony abbot
20148: Meurgey Jacques - Les barons Mariani et leurs alliances, Nogent 1933, 118 pag. geïll. en met 5 uitslaande tabellen. Goed exemplaar.
67412: JACQUET, D. CARTOL, H., - Une larme sur la tombe de S.A.R. Mgr. Le Prince Henri des Pays Bas. Elegie (chant et Piano) Paroles de Didier Jacquet, Musique de H. Cartol.
67759: JAEGER, F. M., - Theobald van Hogelande
59444: Jaeger, J.A., - Repertorium op de registers van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland.
16820: JAEGER - “Provincie Groningen met aanduiding der Wadden, alsmede der monden van de Eems en gedeeltelijk van het Vriesche Gat. Ontworpen en op steen gegraveerd door J. Jaeger. Te Groningen bij J. Oomkens J.zoon”. Derde druk.
69985: JAGEN, JAN VAN, - Nieuwe kaart van Groningen
69568: JAGER, S., - De Mieden / een landschap in de Noorddelijke Friese Wouden
67535: JAGER, A. DE, - De verdiensten van Kornelis van der Palm geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemene Onderwijzers-Vereniging te Rotterdam.
66291: JAGER, A. DE, - Dichtstukjes op en van Balthazar Bekker.
1274: JAGER, H. DE - Het Brielsche Archief. Geschied- en letterkundige naoogst. Eerste stuk. Utrecht 1876, 130 p.
66231: JAGER, A. DE, - Herinnering aan den hoogleeraar David
34936: Jager, Jan Adriaan de, uit Nieuwdorp (z) - Eenige beschouwingen over het vraagstuk der "onbepaalde strafvonnissen". Amsterdam Holland 1921
34020: Jagt, Martenius Guilielmus van der, uit 's Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale de teste in testamento [...] 's Gravenhage J. Roering 1838
36674: Jagt, H.C. van der, uit Drimmelen - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973 Utrecht Elinkwijk 1981
36058: Jahn, K.E.O. - Turken en Oost-Slaven. Leiden Brill 1950
60090: Jaillot, Alexis Hubert (1632-1712) - Partie de la Nouvelle Grande Carte des Indes Orientales, contenant les Isles Maldives, Ceylan, Malacca, Sumatra &c.
61444: Jaillot, Hubert - [MAP OF HUNGARY AND BALKAN REGION] Nova et accurata regni Hungariae Tabula, ad Usum Serenissimi Burgundiae Ducis.
60088: Jaillot, Alexis Hubert (1632-1712) - L'Asie divisée en ses empires, royaumes et estats, á l'usage de Monseigneur le duc de Bourgogne...
21132: James, F - The iron age at Beth Shan. A study of levels VI -IV, Philadelphia 1966, 369 pag., geìll.
64819: JAMES, G.P.R., - Arabella Stuart. Roman. der Engelsche geschiedenis ontleend, door G.P.R. James, uit het Engelsch door G.H. Nagel
64148: JAMES WEALE, W.H., - Hans Memlinc, zijn leven en zijne schilderwerken, eene schets
15443: Janiçon, François Michel - Etat présent de la république des Provinces-Unies, et des païs qui en dependent. 2 dln. Den Haag: J. van Duren, 1729-1730.
23760: Janin, Jules - Le prince royal, 2e ed., Parijs, Bourdin [ ], 275 pag., geïll.
35198: Jannink, Gerrit, uit Enschede - Eenige opmerkingen over de gevolgen van den termijn bij verbintenissen Leiden Somerwil 1890
36691: Jans, Everhard, uit Almelo - Burgerhausformen zw. IJssel u. Ems, 1400 bis 1850 Almelo z.n. 1985
68008: JANSEN, H. DZN; F. BOSWINKEL (ED.), - De verkregen gave van de Vriezenveense kunstschilder Bernard Jaspers Faijer, Schilder der historie van zijn geboortedorp
66817: JANSEN,E.J., - De Vrijmetselarij en de Geschiedenis der laatste eeuwen. Een historisch overzicht.
56272: Jansen, J.W., - Vijftiende Jaarverslag 1932 Vereeniging Hendrick de Keyser, 51 pag., geïll.
1284: JANSEN, MARTIN - Inventaris van het oud archief der gemeente Sittard, deel I: 1243-1609. Sittard [1878], 208 p.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

5/9