Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
69298: FOKKEMA, D. GRIJZENHOUT, F. [EDS. – ET AL.]., FRIJHOFF, W., BANK, J., BUUREN, M. VAN, SPIES, M., - Nederlandse Cultuur in Europese Context [5 Vols. Compl.].
37986: Fokker, A.L. - De s'- Gravenhaagsche Boekhandelaars- Vereeniging in de jaren 1886- 1904, 28 pag.
33506: Fokker, Joannes Petrus, uit Middelburg - Dissertatio philosophica inauguralis, de mensura temporis [...] Leiden Leonardus Herdingh 1781
814: FOKKER, ADR.A., EN J.C. DE MAN - Levensberichten van Zeeuwsche medici. Middelburg 1901, 200 p. gebonden exemplaar.
34092: Fokker, Gerardus Adrianus, uit Middelburg - Specimen inaugurale juridicum de futura potestatis judiciariae ordinatione [...] Leiden C.C. van der Hoek 1836
32783: Folkersma, Ulbo, uit Leeuwarden - Specimen iuridicum inaugurale, diversa continens [...] Groningen W. van Boekeren 1823
70677: FOLMER, T., - Uit onzen Bloeitijd. Schetsen van het Leven onzer Vaderen in de XVIIe Eeuw. Serie II. No. 10: Het Boek en de Boekhandel door Tiddo Folmer.
65069: FONCIN, P., - Geographie Historique l'histoire de la formation territoriale des pays civilises et l'histoire de la civilisation 48 lecons - 48 cartes coloriees 5 figures, lexique, table alphabetique
54043: Fongers, S. - Redevoering gehouden door den heer S. Fongers ter teregtzitting van het Provinciaal Gerechtshof in Noord-Holland op den 3den October 1855 bij het sluiten der debatten in zake de heeren Jonkheer M. Salvador en S. Fongers. Amsterdam, A.H. v. Gorcum, 1855.
60870: La Fontaine, Jean de - Fables choisies de La Fontaine, précédées de sa vie. Nouvelle Edition, a laquelle on a ajoute? des notes explicatives; a? l'usage des Maisons d'Education. Tournay, J. Casterman, n.d. [1852].
38985: la Fontaine, Jean de - Fables de J. de la Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandré et W.H. Freeman, Paris, Bernardin Béchet, 1868.
38584: Fontaine Verwey, H. de la - Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis, z.pl., 1956, ing., 20 pag., geïll.
32579: Fontaine, Petrus Franciscus Maria, uit Amsterdam - De Raad van State. Zijn taak, organisatie en werkzaamheden in de jaren 1588-1590. Academisch proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
8711: La Fontaine, Jean de - Fabelen van J. De la Fontaine in Nederduitsche vaerzen. (set of 4), Amsterdam, Johannes Allart, 1805.
38098: La Fontaine, Jean de / J.C. Jumel - Choix de fables de la Fontaine, precede d' une notice sur sa vie, et suivi de petits dialogues propres à faire sentir aux enfans les beautes de l' apologue, par J.C. Jumel. Fourth edition, Paris, d'Alexis Eymery, 1820.
51630: Fontaine, Jos, - Uit Suriname's historie, fragmenten uit een bewogen verleden, Zutphen 1980, 192 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34286: Fontein Verschuir, Gisbertus Cornelius, uit Alkmaar - Dissertatio juridica inauguralis sistens animadversiones ad art. 386 Cod. Nap. Schoonhoven S.E. van Nooten 1838
32149: Fontein, Jacobus Adrianus, uit Harlingen - Disputatio juridica inauguralis, de legatis ex principiis juris hodierni [...] Groningen J. Römelingh 1842
65211: FOPPOLI, M., - Gli stemmi dei comuni di Valtellina e Valchiavenna
33173: Forbes, William Melanchton, uit Curacao - Dissertatio iuridica de iudice eiusque officio apud Romanos [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
42205: [Rooswijk, N. van], N. v. Foreest, J. Fruytiers - Korte historische aantekeningen wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der Stad Haarlem in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem, Marshoorn / Van Assendelft, 1739.
23684: Formey, J.H.S. - Consolations raisonnables et religieuses, Yverdon 1768, (12) + 273 pag.
31941: Formijne jr., Jan, uit Tiel - Verslag der heelkundige kliniek van het rijks-academisch ziekenhuis te Leiden cursus 1892-1893. Proefschrift [...] Tiel D. Mijs 1896
822: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.) - Historie van Groningen. Stad en land. Groningen 1976. Geb., geïll., 825 p.
15251: Forster, [Johann] Georg [Adam] - Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich, im April, Mai und Junius 1790. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut, [z.j.].
59582: Forti, Carlo Antonio (1657- 1732); after Canuti, Domenico Maria (1625-1684) - The Virgin and Child in the heavens with Saints
42763: Fortin de la Hoguette, Philippe - Testament ou conseils fideles d'un bon pere a ses enfants. Leiden, J. Sambix [gedrukt door J. Elzevier], 1655.
25038: Fosse, J. Ch. de la - Algemeen kunstenaars handboek of schatkamer voor alle beoefenaaren van kunsten en handwerken. Amsterdam, J.W. Smit, [ca. 1790].
66857: FOSTER, J.J., - A Dictionary of Painters of Miniatures [1525-1850]. With some account of Exhibitions, Collections, Sales, etc.
59454: Fotoalbum, Bloemendaalse brandwer, 1945-1955 - Fotoalbum van de Bloemendaalse brandweer in de jaren 1945-1955. 15 pp foto's beginnend in zwart wit en daarna in kleur, enkele nog niet gebruikte bladen. Mooi album.
59352: FOTOGRAFIE, AMSTERDAM, W.G. KUIJER EN ZONEN. - prijs-courant van de firma W.G. Kuijer en Zonen, hoffotografen, Westermakrt 19, Amsterdam, met foto van Koningin Wilhelmina in koningsmantel, 1 stuk, gedrukt, formaat carte de viste, gedrukt [ca 1898]. NB Willem Gerhardus Kuijer sr. (Sloten, 1834- Amsterdam, 1899), schilder en fotograaf te Amsterdam en Willem Gerhardus Kuijer jr. (Sloten, 1860-Haarlem, 1938).
66059: SIMON VAN DER STEL FOUNDATION, - Bulletin of the Stigting Simon van der Stel Foundation, nrs. 1 and 2. Mei -may 1960; maart-march 1961.
47644: Fournel, V., - D' Alexandrie au Caire, Tours 1897, 142 pag., ill.
30944: Fox-Davies, A.C. - The art of heraldry. An encyclopedia of armory, London, Jack, 1904, large 4o, 504 pag., hardback, ill.
832: FOX-DAVIES, ARTHUR CHARLES - Heraldic badges. Londen-New York 1907. Geb., geïll., 162 p.
70050: FRAATS, A., - Gewyde mengelstoffen; verdeeld in tien traktaatjes, behelzende LXVI predikatiën, voor het grootste gedeelte uit geachte schryvers verzameld, en van den predikstoel voorgedraage (...) Te Hoorn gedrukt, by T. Tjallingius, boekverkooper.
3868: Fragment - Fragment généalogique concernant la famille Joos. Overdr. (18..), 9 p., met twee wapenplaten.
63904: FRANCK, L., - Jan van Beers, eene levensschets
64891: FRANCKE, J., - Utiliteyt voor de gemeene saake : de Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697
66127: FRANCKEN, A., - Toespraak bij het graf van den weleerwaarden, zeer geleerden heer W. Storm, in leven predikant bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Utrecht door deszelfs ambtgenoot A. Francken. Uitgegeven ten behoeve van de armen der Gemeente.
58602: Francken, W., Bergsma, - Wet van het Genootschap JusTitia et Amicitia opgericht den 8sten november 1910 [=1810], Zaltbommel, 1934.
32963: Francken, Cornelius Marinus - Oratio de finibus institutionis in gymnasiis partim iure prolatis, partim in posterum proferendis [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1852
64463: FRANCKEN, AEGIDIUS, - Stellige God-geleertheyd, dat is de Waarheden van de Hervormde Leer, eenvoudig ter nedergestelt, en met Oeffening der waare Godsaligheyd aangedrongen. Tweede deel.
64462: FRANCKEN, AEGIDIUS, - Stellige God-geleertheyd, dat is de Waarheden van de Hervormde Leer, eenvoudig ter nedergestelt, en met Oeffening der waare Godsaligheyd aangedrongen. Eerste deel. Vyfde druk.
64211: FRANCKEN, AEGIDIUS, - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden Godsdienst. Eenvoudig ter nedergestelt, en met de Oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen door Aegidius Francken, Bedienaer des H: Euangeliums tot Maessluys. Veertiende druk.
36278: Franco[Franci], Desiderius - Dissertatio epistolica ad V. Cl. Severinum Pedanium, de historia artis scriptoriae, nuper publicata Wittenberg? 1683
36024: Francois, J.P.A. - Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het volkenrecht 's-Gravenhage Nijhoff 1920
7601: Francq van Berkheij, Carel David de Vrij le - Jongelings vreugdezang, en rouwklagt ter heugchelyke verjaaring van zyne doorluchtige hoogheid Willem Frederik, erf-prince van Oranje en Nassauw [...]. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, 1786.
7606: Francq van Berkheij, Johannes le - Verklaaring van de zinnebeeldige eeuwprint, zyne doorlugtige hoogheid Willem de Vde [...] op den staatelyken vierdag van het tweehonderdjarige eeuwgetyde der oprichtinge van Hollands Hooge school, binnen de stad Leyden opgedraagen en geschonken. [Leiden, Haak en comp., 1775]
7618: Francq van Berkheij, Johannes le - Gedichten. Amsterdam, F. de Kruyff, 1776-1779. [2 delen]
7623: Francq van Berkheij, Johannes le - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid prins Willem den vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7625: Francq van Berkheij, Johannes le - De toren van de Leydsche saai- of festijnhalle andermaal sprekende ingevoerd, bij gelegenheid, dat na de verkooping van denzelven tot afbraak, deszelfs slooping is opgeschorst. Leiden, P.H. Trap, 1807.
7626: Francq van Berkheij, Johannes le - Oud Hollands vriendschap, dankbaar aan Neerlands kroost, tot Leydens troost; besloten met Utrechts eeuwschets: in Nederduitsche dichtmaat, met uitgebreide oud Hollandsche aanteekeningen [...] Aan den raad en het volk van Leyden. Gedrukt voor rekening en ten voordeele van den autheur, en voor contant te bekomen bij F. de Munnik, boekverkooper te Leyden. [Leiden], 1809. [Tweede titelpagina:] Utrecht, de kroonstad der Bataafsche, Frankische en Nederrhijnsche koningen, vorsten en prelaten. Eeuwschets tot op dezen tijd, toegepast op oud Hollands vriendschap. 1808.
69999: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE, - Zinspelende gedigtjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van den kunstbevorderenden heere H. A. Dibbets / berijmt door J. Le Francq van Berkhey
67423: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Wilhelmo Quinto serenissimo arausionensis et nassaviae principi, necnon academiae lugduno batavae illustrissimis curatoribus sacrum.
42123: Francq van Berkhey, Johannes le - Natuurlijke historie van het rundvee in Holland. 6 delen, Leiden, Trap, 1805-1811. [Ook verschenen als deel IV 2 t/m IX van de Natuurlijke Historie van Holland].
70434: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Het verheerlijkt Leyden bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet in den jare 1574 in dichtmaat uitgesproken in de Gasthuis kerk dier stad
70435: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Oud Hollands Vriendschap, dankbaar aan Neerlands kroost, tot Leydens troost; besloten met Utrechts eeuwschets: (Utrecht, de kroonstad der bataafsche (...) koningen, vorstenen prelaten.) Aan den raad en het volk van Leyden.
65544: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE, - Zinspelende gedigjes op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van den kunstbevorderenden heere H.A. Dibbets.
52509: Francq van Berkhey, J. le / P. 't Hoen - De zeetriumph der Bataafsche vryheid op Doggersbank. Bevochten den 5-oogstmaand-1781. 1e en 2e stuk, Amsterdam, Allart, 1782. [Met:] Nodige bylage en aanmerkingen op den zeetriumph. Amsterdam, I. de Jongh, 1783.
26148: Francquen, C. de - Recueil Historique, genealogique, chronologique et nobiliaire des Maisons et familles illustres en nobles du Royaume (...) des Pays-Bas. Brussel 1826, ca. 1000 pag., geb. in half leer, met 15 tabellen. Betreft: Oranje-Nassau, Arenberg, Bieberstein, Blondel, Bouillon, Bousies, Bryas, Constant Rebecque, Croix, Croy, Derfelden, Gravre, Goubau, la Barre, Lalaing, Ligne, Lockhorst, Looz-Corswarem, Maelcamp, Moreau de Bellaing, Spoelberch, Válenzi, van den Broucke.
16294: FRANEKER - Geïllustreerde gids voor Franeker en omstreken. Uitg. in overleg met ‘Franeker’s Belang’, Groningen, Evers, [1906] 76 p.
36256: Frank, Jo. Nicolaus, uit Varisc.; Praeses: Gerhard, Johann Ernst - Disputatio theologica de universalitate voluntatis divinae respectu vocationis Jena Johann Werther 1666
32563: Frank, Gustav. W. - De matthiae flacii illyrici in libros sacros meritis. Commentatio theologica [...] Leipzig Breitkopf & Härtel 1859
71541: FRANK, F. VON, - Ahnentafel Adolf Hitler Bearbeitet von Friedrich von Frank, Wien.
16866: Frank-van Westrienen, A. - De Groote Tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1983, 385 p, ing.
56720: Frankamp, L., - Beschouwingen over eenige oorzaken van het ter zijde stellen van militaire officieren, ook van andere staats-ambtenaren, Utrecht, 1854, 15 pag.
65547: FRANKAMP, L.,, - Losse gedachten over 1. vrijheid, gelijkheid en broederschap, 2. uiteenloopende gevoelens, 3. handhaving der maatschappij, 4. niet veel praten noch voorbarig beloven, maar handelen, 5. onze bezigheden in verband met onze verstandelijke en zedelijke ontwikkeling, 6. belooningen en onderscheidingen, 7. Belgie en Holland tegenover Frankrijk / door ... L. Frankamp
67757: FRANKE, CLEMENS, - Beiträge zur Geschichte Johanns II. von Hennegau-Holland
63914: FRANKEN DZ, D., KELLEN, J. PH. VAN DER, - L'Oeuvre de Jan van der Velde, Graveur Hollandais 1593-1641 avec additions et corrections par Simon Laschitzer
67848: FRANKEN, M.A.M., - Coenraad van Beuningen's politieke en diplomatieke aktiviteiten in de jaren 1667-1684.
59066: Ankum Prof Dr. L. A Franken G. J. D. ea, - Encyclopedie van de Zaanstreek, De stichting behoud Zaans Streekeigen 1991 in 2 delen.
56648: Franklin, Alfred, - La civilite, l' etiquette, la mode, le bon ton, du 13e au 19e siecle, 2 delen, Paris, 1908.
844: FRANQUINET, G.D. - Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het adellijk klooster St. Gerlach, berustende op het provinciaal archief van Limburg. Maastricht 1877, 303 p.
31739: Fransen van Eck, Cornelis - Redevoering over het aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde [...] Deventer J.H. de Lange 1817
7631: Fransen van Eck, Cornelis - Redevoering over het aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde. Deventer, J.H. de Lange, 1817.
69692: FRANSEN, A., - Een kleine dijk met een groot doel. De financiering van de Diemerdijk, 1591-1864.
35802: Fraser, Evert Sophie Jacob Marius Anne, uit Batavia - Retroflexie operaties Leiden IJdo 1898
66548: FREDERIKS, J.G., - Johan Lipperhey van Wesel Burger van Middelburg en uitvinder der verrekijkers, door J.G. Frederiks.
34514: Frederiks, Johan Samuel, uit 's-Gravenhage - Over vaginale hysterektomie Amersfoort Van Cleeff 1898
32219: Frederiks, Jan, uit IJsselmuiden - Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700. Een historische studie. Academisch proefschrift [...] Zwolle Erven J.J. Tijl 1960
19710: Frederiks, J.G. - Cornelis Cornelisz Matelieff de Jonge en zijn geslacht.
64070: FREDERIKS, J.G., FREDERIKS, P.J., - Kohier van den tweehonderdsten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631 uitgegeven vanwege het Koninklijk oudheidkundig genootschap te Amsterdam
41534: Freling, W.V.J. - Stucwerk in het Nederlandse woonhuis uit de 17e en 18e eeuw, Leeuwarden 1993, 375 pag., geb., geïll., met stofomslag.
22732: FREMERIJ, DE; SEIJL - Brief van P.J. de Fremerij, d.d. ‘s-Gravenhage 1836 met aanbeveling betr. W. Seijl, zijn oppasser die tevens een uitdragersaffaire doet.
34542: Fremery, Petrus Isaacus de, uit Leiden - Specimen juridicum inaugurale sive exercitationes quaedam de rationibus veterum jurisconsultorum Leiden Luchtmans en Herdingh 1801
22386: FREMERY, DE, SUERMAN, VAN WOUDENBERGH - Drie brieven van N.C. de Fremery, dd. 1828, aan zijn “hoog geleerd collega Suerman”, manuscript, 4° en 8°, 7 p.
61105: FRENCH HERALDICA, CONSEILLERS OF THE FRENCH COURT, CHANDON DE BRIAILLES - Manuscript heraldica collection containing 81 coats-of-arms of the 'conseillers' and presidents of the French Court.
41694: Frenken, A.M. - Helmond in het verleden, 2 delen, 's-Hertogenbosch 1928-1929, 335+384 pag., omslag los.
19082: Frenken, A.M. - Genealogieën van eenige voorname aan elkaar verwante Meierijsche geslachten.
43275: Fresnoy, C.A. du / de Piles - De schilderkonst van Carolus Alphonsus du Fresnoy, uyt het Latyn in 't Fransch vertaelt en vervoegt met noodige en zeer uytvoerige aenmerkingen door mr. De Piles, en alzoo in 't Nederduytsch overgezet door xxx. Antwerpen, v.d. Hey, 1762.
35454: Freude, Henrico; Praeses: Kriegel, Abraham - Dissertatio de veterum et recentiorum ratione excitandi iuventutem ad litterarum culturam Leipzig Schedius 1719
69658: FREY, JOHANNES PIETER DE, - Seated old man with a stick
36292: Freybergk, Christian August, uit Stolp-Misn.; Praeses: Wernher, Heinrich Ludwig - Disputatio academica de bruto ex lege Leipzig Brandenburger 1703
34572: Fridagh, Conradus Guilielmus van, uit Overijssel - Dissertatio juridica inauguralis de jure liberos exheredandi [...] Utrecht Van Paddenburg 1821
36400: Friderici, Johann, uit Plavia-Variscus; Praeses: Sagittarius, Caspar - Historia Johannis Friderici I, electoris Saxoniae Halle Zeitler 1715
68050: FRIDSMA, B., - The place of the Frisians in Dutch history
16818: FRIED, F. - Neueste Post-Karte von Deutschland und dem grösten Theil der umliegenden Staaten, oder Mittel-Europa, aus den besten quellen gezogen und nach den neuesten Grenz-Bestimmungen entworfen und gezeichnet von F. Fried, 1829. Wenen, Artaria, 1829.
37726: Friedemann, O.M. - Loefs schiffsmodel-baubriefe nr. 2. Bauplan mit anleitung schwerer Kreuzer Prinz Eugen, sowie Schwester-schiffe Admiral Hipper und Blücher, Burg [ ca, 1943 ], 4 pag. tekst en 3 gevouwen bouwtekeningen.
25016: Friederich II, König von Preussen - Oeuvres posthumes de Frederic II, roi de Prusse. Histoire de la guerre de sept ans. [with:] Recueil de plans de batailles, sieges et combats, arrives dans les expeditions memorable de la guerre de sept ans, pour servir a l'intelligence des oeuvres posthumes de Frederic II.
67339: FRIEDERICH, R., - Voorlopig verslag van het Eiland Bali (vervolg van het XXIIste deel), door R. Friederich.
21228: Friedhoff, G - W.M. Dudok, Amsterdam z.j., 28 pag., geïll., ( reeks Nederlandssche bouwmeesters o.l.v. W. Retera ).
53125: Friedlaender, Hugo - Interessante Kriminal-prozesse von Kulturhistorischer Bedeutung. Darstellung merkwürdiger Strafrechtsfälle aus Gegenwart und Vergangenheit. Nach eigenen Erlebnissen von Hugo Friedlaender, gerichts-berichterstatter. Eingeleit von Justizrat Dr. Sello, Berlin. 12 delen, Berlijn 1910-1920.
30746: Friedländer, M.J. - Der Holzschnitt, 2e auflage, Berlin 1921, 229 pag., ill.
37192: Friedrich, C - Die altdeutschen Glaser. Beitrag zur terminologie und geschichte des Glases, Nurnberg 1884, 264 pag., hardback, ill.
40512: Staten van Friesland, - Staatsstukken behelzende eene uitgebreide deductie (....) over den waaren toestand der finantien van Vriesland, met (.....) bewijzen dat deze provintie te hoog is aangeslagen in de quota, Leeuwarden, Coulon, 1786.
16298: FRIESLAND - Kaart van Friesland. Bewerkt door A. Fabriek. Met alph. register en reiswijzer voor wielrijders. Leeuwarden, R. van der Velde [1902], 67x59 cm.
16299: FRIESLAND - Naar de Friesche meren! To the lakes of Friesland!, Uitg. V.V.V. Sneek, [ca. 1910?], 32 p.
16303: FRIESLAND - Gids voor den Zuidwesthoek van Friesland, Uitg. V.V.V. [1917], 108 p.
16306: FRIESLAND - Gids van een mooi deel van Friesland, Sneek, Kiezebrink, [1933?].
16307: FRIESLAND - Gids voor Friesland. Uitg. Prov. Friesche Ver. voor Vreemdelingenverkeer [ca. 1940], 76 p.
16310: FRIESLAND - V.V.V. Friesland. Uitg. Prov. Friesche V.V.V., Leeuwarden [ca. 1948], 48 p.
16304: FRIESLAND - De Gids voor den toerist in Friesland, Uitg. Fa. Kooij & Visser, Sneek 1923, 176 p.
16305: FRIESLAND - Een bezoek aan Friesland. Door G. Kamerling. 2e geheel herziene uitgave, Leeuwarden, A.C. Westerbaan [1928], 4°, 122 p.
35902: Frieswijk, Guilielmus Marinus, uit 's-Gravenhage - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
850: FRIMA, J. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749. Amersfoort z.j. Geb. (in latere, halfleren band), geïll., 405 p.
69179: FRINTA, M. S., - The genius of Robert Campin
60126: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [35] Henricus Clivensis, Antverp. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60328: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - Arrival of the five Spanish ambassadors in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60330: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - Arrival of the five Spanish ambassadors in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
67031: FRISIUS, - Friesland een waterschap.
60338: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Night Scene [Topographia variarum regionum; Serie title]
60340: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Town scene with large triangular barn with nativity [Topographia variarum regionum; Serie title]
60350: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - The Court of The Hague
60344: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Landscape with a large tree in center under which a nude couple makes love [Topographia variarum regionum; Serie title]
60342: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Forest landscape with two farmers [Topographia variarum regionum; Serie title]
60336: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Steep cliff on the left and city in a river valley at right [Topographia variarum regionum; Serie title]
60334: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Village Landscape with seven figures in bottom left [Topographia variarum regionum; Serie title]
60136: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [49] Ioannes Stradanus, Brugens Pic[tor] (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60332: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Tempesta, Antonio (1555-1630) - FAECUNDA QUAM SIT ACRIS INGENI.... [Battles of Cavalry: Series title]
60128: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [41] Aegidius Mostart, Flander. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60118: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [44] Georgus Hoefnaglius Pict. Antverpianus (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60114: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [54] Henricus Vroom, Harlemensis Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60132: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [55] Michael Miervelt, Delphensis. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60134: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [43] Michael Coexius, Mechlinien Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60112: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [31] Antonius Bloclandus, Batavus Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60110: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [26] Ioachimus Bueckelaer Antverp. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60346: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Landscape with fields on the left and a windmill on the right [Topographia variarum regionum; Serie title]
42809: Frisschius [Frisch], Johannes - Historische, philosophische en politische rust-uuren aengeleghd tot een eerlijcke, leersaeme en vermaecklijcke gemoeds-verquickingh (...) vertaelt (...) door S. de Vries. Amsterdam, T. ten Hoorn en J. v. Royen, 1681.
60842: Fritsch, Christian Friedrich (1719-1774) after Wandelaar, Jan (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
59986: Fritsch, Christian Friedrich (1719-1774) after [?] Punt, Jan (1711-1779) - DON JAN VAN OOSTENRYK... [Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden...] [Juan I of Austria (1547-1578)]
58438: Fritsch, Th., - Die zionistischen protokolle. Das programm der internationalen geheim-regierung, 7e Auflage, Leipzig 1924, 81 pag.
61700: Fritsch, Christian Friedrich (1719-1774) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
68940: FRITSMA, S., - De immigratie ramp van Nederland.
55794: Fritzsch, C.F. - Prent: 'De ongelukkige familie van Calas. De moeder, de twee dochters, met Jeanne Viguiere haar dienstmaagd, de zoon en zijn vriend de jonge La Vaisse', gravure door C.F. Fritzsch naar L.C. de Carmontelle. Eronder in twee kolommen boekdruk een vers, gesigneerd W. Ockers. Uitgave van Gerrit Bom, Molsteeg [Amsterdam] 1766.
42479: Froben [Frobensius], Georg Ludwig - Epistolae consolatoriae regum principum comitum baronum (...) aliorumque clarissimorum (...) ad Henricum Ranzovium (...) scriptae; opera et studio M. Georgio L. Frobenii collectae. Frankfurt, J. Wechel, 1593.
69525: FROGER, W.A., J. STROOTMAN, MICHAELIS [... ET.AL.], - Rapport der commissie benoemd door den Gemeenteraad van Amsterdam tot het ontwerpen of voordragen van een plan tot reiniging en reinhouding van den bodem en de wateren van Amsterdam
34399: Fromberg jr., Pieter Hendrik, uit Amsterdam - De lasthebber-verzekeraar Voorburg W.H.C.Susan 1882
39214: Froriep, L.F. von - Theoretisch-praktisches Handbuch der Geburtshülfe, zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen und für angehende Geburtshelfer, 5e Ausgabe, Weimar 1814, in half leer geb., 14 + 518 + ( 1) pag. Geillustreerd met een gegraveerde plaat. Mist het voorplat. Tekst en ill. compleet.
70684: FRUIN, R, - De huidige stand van het Costervraagstuk
33654: Fruin, Jacobus Antonius - Oratio de privati iuris nostri codicibus assidue corrigendis et supplendis [...]
67960: FRUIN, R, - De annales van Fransiscus Dusseldorpius.
66653: FRUIN, R., - De gestie van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks 1854-1865 hoofdzakelijk uit zijne ambtelijke correspondentie / toegelicht door R. Fruin.
66458: FRUIN, R., - Over Philips van Leyden en zijn werk 'De cura reipublicae et sorte principantis'.
860: FRUIN, ROBERT - Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgegeven door H.T. Colenbrander. Tweede bijgewerkte druk 1922, ingeleid door I. Schöffer. 's-Gravenhage 1980. Geb., 436 p.
71196: FRUIN, R, - Het oud-archief van den kerkeraad en de diaconie der Nederduitsch Hervormde gemeente in Arnemuiden.
36544: Fruin, R. - Redevoeringen uitgesproken als rector magnificus gedurende het studiejaar 1877-78. Leiden Brill 1878
856: FRUIN, R. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak 1433-1584. 's-Gravenhage 1909, 509 p. (Besch.)
54621: Fruin Th. Azn., R. - De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, deel I, II en III. 's Gravenhage, 1892-1903.
70631: FRUIN, R.J., - Mainz of Haarlem. 1888
36704: Fruin, R. - De studie van het oud-vaderlandsche recht en de archieven Middelburg van m & Jutting 1910
69092: FRUIN, R, - Robert Fruin's Verspreide Geschriften met aantekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap. Uitgegeven door Blok, Dr. P.J. & Muller, Dr. P.L. & Muller Fz.,
66549: FRUIN, R, - Journaal van Splinter Helmich soldaat en later hopman in dienst van den lande van 1572 tot 1589 medegedeeld door R. Fruin.
71589: FRUIN, R, - Uit het dagboek van een oud-Hollander.
71386: FRUIN, R, - Over de opkomst van het hoogheemraadschap van Rijnland (1888).
41244: Fruin, R - Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg, 's-Gravenhage 1902, 643 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
71496: FRUIN, R, - Regesten getrokken uit het archief der Heerlijkheid Bruinisse.
64140: FRUIN, R, - De Geste van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks 1854 - 1865. Hoofdzakelijk uit zijne ambtelijke correspondentie toegelicht.
19662: Fuchs, J.M. (red.) - Memoria, jaargang 1 (1933-1934) en 2 (1934-1935) [104 wekelijkse afleveringen met twee registers], gebonden in één band.
34413: Fuchter, Henri, uit Batavia - Over het putatieve huwelijk Leiden P. Somerwil 1879
15261: Führer - Der Führer am Rhein von seinen Quelle bis zur Mündung. Ein Handbuch für Freunde der schönen Natur, der Kunst und des Alterthums, mit ausgewählten Balladen und Liedern. 2de vermeerderde druk. Bonn 1851.
53137: Fuhri, K. (red) - Nieuwe en belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging, of verslag van het vermaarde regtsgeding gevoerd in zake mevrouw Lafarge geb. Maria Cappelle, te Tulle in Frankrijk. Naar echte bescheiden opgemaakt. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1840.
38820: Fuhri, K - Adres aan de boekverkopers in Nederland, z.pl. 1846, (12) + 179 pag., gebonden in half leer.
32969: Fuhri Snethlage, Johan Willem Ferdinand, uit Dirksland - Over het voorkomen van paraglobuline in urine. Academisch proefschrift [...] Leiden W.T. Werst 1875
24814: Fuligatti, Giacomo/ Silvestro Petra Sancta - Vita Roberti cardinalis Bellarmini e societate Jesu. Italice scripta a Jacobo Fuligatto; Latine reddita a Silvestro Petra Sancta. [Liege, J. Ouwerx & L. Streel, 1626].
41008: Fulop, Peter - Mahler discography, New York 1995, 473 pag., geïll., geb., met stofomslag.
24854: Funchal, Domingos Antonio de Sousa Coutinho, conde de - La guerre de la Peninsule sous son veritable point de vue, ou lettre a mr. l'Abbé F*** sur l'histoire de la derniere guerre. Brussels, Weissenbruch, 1819.
69202: FUNCK-BRENTANO, F., - Set of 4 attracively bound books written by F. Funck-Brentano: La mort de la Reine, Le drame des poisons, Legendes & archives de la Bastille, l'Affaire du collier.
35740: Funke, George Lodewijk ,uit Den Haag - Onderzoekingen over de vorming van diastase ...... 's-Gravenhage Nijhoff 1922
60984: FURNESS OF GRANTLY, LIBERAL, VICTORIA - Grant of arms donated by Sir Albert William Woods, Garter, Principal King-of Arms, George Edward Cokayne, Clarenceux, King of Arms and William Henry Weldon Norroy King of Arms to Christopher Furness, first Baron Furness of Grantley (13 April 1851 - 10 November 1911), British businessman and liberal politician.
52024: Furstenberg, Hans, - Das Franzosiche buch im achtzehnten Jahrhundert und in der Empirezeit Weimar, Gesellschaft Bibliophilen, 1929.
6801: Anoniem (vert.); Franz Fuss - De snijder en zijn zoon, blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, Frederik Wanner, 1781.
68324: FYNE, PASSCHIER DE, - Eenige tractaetjes van Passchier de Fyne, in sijn leven Predikant onder de Remonstranten tot Haerlem: waer by gevoegt zijn Daniel Tilenus, van de oorzaek en oorsprong der zonde, Joannes Uytenbogaert, over Cap. IX. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver, van het absoluyt besluyt ter Verwerpinge.
26880: Muller Fz. S. - Oude huizen te Utrecht, Utrecht 1911, portefeuille met 50 pag. tekst en 48 platen. Compleet exemplaar in goede conditie.
66346: GAAY FORTMAN, B. DE, - Leven en sterven van Dirk Graaf van Hogendorp (1833-1857)
68143: GABLE, W.F., - Collecting books and autographs.
8128: GAFFAREL, PAUL - Histoire de la découverte de l'Amérique, depuis les origines jusqu`a la mort de Christophe Colomb, 2 delen.
870: GAILLARD, VICTOR - Epitaphes des Néerlandais (Belges et Hollandais) enterrés à Rome, publiées avec introduction et notes biographiques.
54744: Gaillard, J. e.a. - Request van deken, hoofdman en eenige gildebroeders van het boekverkopers gilde in 's Hage, gepresenteerd aan (...) schout en burgemeesteren van 's Gravenhage, omme redres van de bezwaaren voor hun, in de interdictien van hun ed. achtb. van den 30 Juny en 2 July 1783 residerende. z. pl., 1783.
56150: Galama, S.H.M., - Het Wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811, Franeker 1954, 355 pag., geïll.
32973: Galen, Arnoldus van, uit 's Hertogenbosch - Specimen juridicum inaugurale de modis acquirendi et amittendi servitutes [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
64923: GALLAND, G., - Der Grosse Kurfurst und Moritz von Nassau der Brasilianer, Studien zur Brandenburgischen und Hollandischen Kunstgeschichte von Dr. Georg Galland
60370: Galle, Philips (1537-1612) after Heemskerck, Maarten van (1498-1574) - Johan complaining under the gourd [Jon. 4:1-11]
60368: Galle, Philips (1537-1612) and Galle, Joannes (1600-1676) after Blocklandt, Anthonie van (1533-1583) - SIBYLLA LIBYCA (Ten Sibyls)
60374: Galle, Cornelis II (1615-1678) - Two women taking care of a man
60244: Galle, Cornelis I (1576-1650) after Horst, Nicolaas van der (1587/98-1646) - JOHANNES DECKER FALCKENBOURGUS I.C. BELGA (portrait of Johannes Deckher van Valckenburgh)
34546: Galle, Franciscus Johannes, uit 's-Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de jure accrescendi Leiden Delfos en Honkoop 1787
60372: Galle, Philips (1537-1612), Collaert, Adriaen (c.1560-1618) after Bol, Hans (1534-1593) - Otter hunt by a river
70024: GALLE, CORNELIS (I), - Artus Wolfart
70025: GALLE, THEODOOR, - Iustus Lipsius
68370: GALLIENNE, R. LE, - Pieces of eight. Being the Authentic Narrative of a Treasure discovered in the Bahama Islands in the year 1903- now first given to the Public.
68372: GALLIENNE, R. LE, - Travels in England. With six illustrations by Herbert Railton.
43358: Ganderheyden, J.F.M. - Pleitrede over het wettig voortdurend bestaan van het domaniaal tiendregt, bijzonder t.a. der z.g. navalien in de provincie Noord-Braband, 's-Hertogenbosch 1843, 151 pag., geb.
876: GANSHOF, F.L. - Qu'est-ce que la féodalité? 4de druk. Brussel 1968. Geïll., 169 p.
59205: Gardener's testimony, - 'Gärtnerbrief', testifying that Johannes Rosenkrantz, son of Claus Rosenkrantz, completed his apprenticeship in the garden of Carl August F. zu Waldeck Pyrmont und Rappolstein, dated 1737, and signed by Johann Andreas Baulithu [or Paulithu?], 'Lustgärtner' von Waldeck Pyrmont.
42625: Gardette, C.M. de la / Ardesch, N.W. - Lessen over de eerste beginselen van het schaduwen in de bouwkunde. Uit het Fransch vertaald door N.W. Ardesch. 's Gravenhage, gebr. v. Cleef, 1826.
63911: GARNIER, NICOLE, - L'Imagerie populaire francaise, gravures en taille-douce et en taille d'épargne
69990: GARNIER, FRANÇOIS, - Portrait of Charles X
39698: Garonne; - Petition a M.M. de la Chambre des Deputes de departemens, relatieve au monopole des tabacs, Marseille, Olive, 1829, 58 pag.
65987: GARRER, A.H.,, - Schonaeus. Bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche School te Haarlem.
65026: GARRER, A.H., - Letter and book: In een beterhuis van 1682 tot 1692
70052: GARRETT, WILBUR E. - A.O., - Historical Atlas of the United States - Centennial Edition
50973: Garsault, A. de - Le nouveau parfait marechal ou la connoissance generale et universelle du cheval. Parijs, Mathey, 1741.
34158: Gasinjet, Gysbertus Carolus Ferdinandus, uit Peize (Dr.) - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens spicilegium ad controversiam de vi ratihabitionis paternae in nuptiis liberorum [...] Groningen J. Römelingh 1812
36310: Gasser, Christian Heinrich, rector Rastenburg et Mariaeburg - Dissertatio politica de Roomaiopolei Konigsberg Reusner ca 1710
21128: Gatty, J.C. - Beaumarchais sous la revolution, l´affaire des fusils de Hollande. Leiden 1976, 362 pag., geb., als nieuw.
32503: Gaubius, Hieronymus David - Oratio panegyrica in auspicium seculi tertii academiae SBataviae quae Leidae est auctoritate publica [...] Leiden Sam. en Joann. Luchtmans 1775
15267: Gauchez, Maurice - Images de Hollande. Le Louange de la Terre (deuxième cahier). Poèmes. Parijs: Librairie générale des sciences, arts et lettres, [ca. 1920?].
43084: Gauger, Nicolas - La mecanique du feu, ou l'Art d'en augmenter les effets & d'en diminuer la dépense, Contenant le traité des nouvelles cheminee's qui échauffent plus que les cheminées ordinaires & qui ne sont point sujettes à fumer. Paris, Jombert, 1749.
64362: GAUNT, W., - The etchings of Frank Brangwyn, R.A. a catalogue raisonné by W. Gaunt
15269: Gauthier-Stirum, P.J. - Voyage pittoresque dans la Frise, une des sept provinces-unies. Parijs: Belin-le-Prieur, 1837.
55532: Gautier, Matthieu - Astrologische aenmerckinghe op het jaer 1673, door mr. Matthieu Gautier, professor in de astrologie tot Parijs, gestorven in het gasthuis (...) 1672 (...) gevonden (...) nae sijn doodt / Remarques astrologiques sur l'an 1673 (...). Z. pl., z. n., 1672.
7926: GAUTIER, ADOLPHE - Les armoiries et les couleurs de la Confédération et des Cantons suisses, 2nd édition.
32975: Gavere, Cornelis de, uit Groningen - Het gebit der vinvoetige zoogdieren. Akademisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1864
24642: Gavin, Antonio - Reyze door Vrankryk, Italien, Duytsland, Switserland, &c. Behelsende, een nette verklaring en beschryving van de regte toestand aller Roomse kerken, kloosters, konventen, en ordens van geestelijken, van allerley zoort; met alle de reliquien en heyligdommen, die ze voorgeven te hebben en te besitten, en de gewaande mirakelen die de zelve uytwerken. Item, van alle heremitagien, pelgrimagien, processien en ceremonien, die daar inne gepleegt worden; het gedrag en gewoontens, van de priesters, monnikken en nonnen: beneffens de bedriegeryen die de zelve tot verblinding en verleyding van’t gemeene volk aanwenden. [...] Hier is bygevoegt een kort verhaal van den oorspronk en natuur van het Roomse jubel-jaar. Translated from the English. ’s Gravenhage, Meyndert Uytwerf and Engelbregt Boucquet, 1700.
65436: MEVROUWE V.H. GEB. C., - De Eleusinische Zusterschap, of Beknopt verslag der wetten, instellingen, plegtigheeden, tekens en toonbeelden eener vrouwelijke geheimzinnige maatschappij, onlangs opgericht binnen Amsterdam.
71440: GEBAUER, - 400 jahre Knochenhaueramtshaus 1529-1929.
22256: GEBORDUURDE BAND UIT DE 17e EEUW, HAVERMANS, VAN AERSSEN, VAN NUYSSENBORCH, WAALWIJK - Album, oblong (17x20 cm), gebonden in groen fluweel, met aantekeningen betreffende de families Havermans, Van Nuyssenborch, Van Aerssen en Stappars uit de jaren 1612-1747. Circa 50 p manuscript, Waalwijk, 17e en 18e eeuws.
7642: Gedachten - Gedachten over verschillende onderwerpen. Amsterdam, Fredrik Drayer, 1791.
50792: Geddes, J.; - History of the administration of John de Witt, grand pensionary of Holland. Vol. I 1623-1654 (all published), Gravenhage 1879, 463 pag., geb. Met geëtst portret.
19032: Gedenkboek - Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858 - 1933.
4366: Gedenkboekje - Gedenkboekje `Vereeniging der Familie van Oordt' 1954, 1958, 1959, 1964, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1991. Per stuk
50662: Gedike, Fredrik, - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden, (...) vertaald uit het Duits, 2e druk, Leiden, Honkoop, 1805, 16+334+(2) pag. Gebonden in half leer.
68671: GEEL, J., - Gesprek op den Drachenfels, medegedeeld door J. Geel.
68682: GEEL, J., - Het Proza:
65748: GEEL, J., - Over den gang van het onderzoek in oude geschiedenis en letteren en deszelfs grenzen
7646: Geel, Jacob - Onderzoek en Phantasie. Gesprek op de Drachenfels. Het proza. 6e druk. Met eene voorrede van W.P. Wolters. Leiden, gebroeders Van der Hoek, 1895.
7649: Geel, Joost van - Gedichten. Uitgegeven door Korn. van Arkel. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1724.
68670: GEEL, J., - Onderzoek en phantasie.
70846: GEELVINCK, J., - Verhael van het geene voorgevallen is in verscheyde conversatien tusschen den Heer Ambassadeur van Vranckrijck in den Hage, ende de Heeren Gedeputeerden der stadt Amsterdam, als daer toe by de Heeren hare Principalen Specialijck gelast, zedert den 24 December 1683 [...] aen den Koningh sijn Meester op den 9 des voorleden Maendts geschreven.
54754: Geelvinck, Joan - Missive aan (...) F.S. grave van Byland, capitein ter zee in dienste dezer landen (...) over de gehoudene conversatie in 't Heeren logement te Amsterdam, den 16 november 1783. Amsterdam, P. Schouten, [1784].
35980: Geer, Anthony Gustaaf de, uit Utrecht - Stellingen .... Utrecht De Kruyff 1875
31150: Geer van Jutfaas, B.J.L.de ( inl.) - Annales Egmundani, Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen, Utrecht 1863 ( werken H.G. nw. reeks I ) 100 pag. Latijnse vertaing
66537: GEER, B. J. L. DE, - Mr. A. C. Holtius.
66111: GEER VAN JUTPHAAS, J.L.W. DE, - Lodewijk de Geer. Eene bijdrage tot de handelgeschiedenis van Amsterdam in de zeventiende eeuw.
34326: Geer, Guilielmus Carolus Aemilius de, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de causis, ex quibus testamentum impugnari possit [...] Utrecht N. van der Monde 1833
70856: GEER, P. VAN, - Frederik Kaiser. Een woord van herinnering uitgesproken bij de heropening der academische lessen.
5810: Geer, J.J. de - Proeve eener geschiedenis van het geslacht en de goederen der heeren van Matenesse, Utrecht 1850, 88 p., met grote, uitvouwbare stamboom, overdruk Berigten Hist. Gen. III
68271: GEEREBAERT, A., - Lijst van de gedrukte Nederlandsche Vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers
20600: Geerligs, I - Het geslacht Geerligs. 5 generaties ( Groningen 1956 ), 16 pag., gestencild.
42989: Geerling, L.F. - De Nederlandsche briefsteller, naar Adelung en Vollbeding, bevattende brieven en andere opstellen (...) voorschriften bij geboorte, huwelijk en overlijden (...). 3e herz. druk, Arnhem, J.G. Meijer, 1853.
69648: GEERTSEMA, C.C., - De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen with the atlas with all the chromolithograph maps.
34812: Geesteranus, Regnerus, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de justa defensione Leiden Van der Eyk en Bos 1764
55952: Geffroy, G., - Constantin Guys. L' historien du second empire, Paris 1920, 109 pag., gebonden, geïll.
32965: Gefken, Janus Guilielmus, uit Amsterdam - Specimen iuridicum inaugurale de exceptione veritatis convicii [...] Amsterdam C.A. Spin 1832
70000: GEILING, - Bilder aus dem deutschen Studentenleben in 16 Darstellungen entworfen u ausgefuhrt von F.W.Geiling.
7656: Geiregat, Pieter - De bolders, blyspel met zang in een bedryf. Vertoond voor de eerste mael op Minards-Schouwburg, den 10 February 1861, door de koninglyke maatschappy: De Fonteinisten, te Gent. Gent, I.S. van Doosselaere, 1861.
63992: GEISBERG, MAX, - Verzeichnis der kupferstiche Israhels van Meckenem + 1503 zusammengestelt von Dr. Max Geisberg mit 9 tafeln
64327: GEISBERG, MAX, - THE GERMAN SINGLE-LEAF WOODCUT 1500-1550
47522: Gelder, C.E.M. van, - Hindeloopen in de jaren 1830-1839, meded. 5 Afd. Historische Geografie, Utrecht 1967, 44 pag., gestencild.
37256: Gelder, Jacob de - Wiskundige lessen, eerste cursus, bevattende de gronden der telkunst benevens de eerste beginselen der stelkunst; tweede cursus, bevattende de volledige gronden der stelkunst, 2e uitgave, 's- Gravenhage 1823- 1823, 512 + 542 pag., geïll., origineel karton. ( deel 2 lichte waterschade ).
67084: GELDER, J. J. DE, - Een geteekend portret van Prins Willem I
66097: GELDER, JACOB DE, - Allereerste gronden der Cijferkunst, bevattende de verklaring van het tientallige stelsel van tellen, het betoog der vier grondregels, de behandeling der gewonen en tiendeelige breuken (...), eerste en tweede deel, and: Antwoorden op de rekenkundige vragen voorkomende in de allereerste gronden der cijferkunst door Jacob de Gelder, bewerkt door G. Ramakers, derde druk.
63908: GELDER, J.J. DE, - Bartholomeus van der Helst, een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, een register en 41 afbeeldingen naar schilderijen
29180: Gelder, H. E. v. - Rembrandt, met 314 afbeeldingen, Amsterdam z.j., [ bundel van 7, apart gepagineerde, brochures uit de Palet serie ], geïll.
63909: GELDER, J.J. DE, - Bartholomeus van der Helst, proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Nederlandsche letterkunde aan de rijksuniversiteit te Leiden (...)
60226: Dirk van Gelder (1907-1990) - Sicilian landscape
35884: Gelder, Dominicus Hermanus van, uit Solo - Stellingen ..... Leiden Werst 1871
16319: GELDERLAND - Rondrit door Gelderland voor motorwielrijders en automobilisten, ANWB, [1934] 12 p., met enkele bijlagen.
16320: GELDERLAND - Reisboek voor de provincie Gelderland, uitg. Prov. Geldersche V.V.V., 3e druk [ca. 1942], 372 p.
63746: GELIOT, LOUVAN, PALLIOT, PIERRE - La vraye et parfaite science des armoiries, ou, L'indice armorial de feu maistre Louvan Geliot, apprenant, et expliquant sommairement les Mots & Figures dont on se sert au Blason des Armoiries, & l'origine d'icelles : augmente´ de nombre de termes, enrichy de grande multitude d'exemples des armes de familles tant franc¸oise qu'estrangeres..
7659: Gellert, Christian Furchtegott - Blyspelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst, 1778.
7664: Gellert, Christian Furchtegott - Het leven van Christian Furchtegott Gellert door Johan Andreas Cramer. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1775. [titelpagina 2e deel:] De nagelatene brieven van Christiaan Furchtegott Gellert nevens enige aan hem geschrevene brieven, uitgegeven door Johan Adolph Schlegel en Gottlieb Leberecht Heyer. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1775. [2 delen]
7668: Gellert, Christian Furchtegott - C. F. Gellert's Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche verzen gevolgd. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1830.
7671: Gellert, Christian Furchtegott - Blyspelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst. Met privilegie, 1778.
7672: Gellert, Christian Furchtegott - Het leven van de Zweedsche Gravinne, G***. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Dóll, 1774.
68871: GELLICUM, R.M. VAN, - Historisch-Staatsrechtelijk onderzoek over het bestuur en beheer der watergangen in de Geldersche Rivierpolderlanden.
41884: Gelling, H - Genealogie Gelling-Heijdekamp en van Meinders-Boels, Nieuw-Pekela 1985, 319 pag., geïll.
57366: Gellius, Aulus / J.L. Conradi; - Auli Gellii noctium atticarum Libri XX, sictut supersunt editie Gronoviana praefatus est et excursus operi adiecit J.L. Conradi, pars prima [van 2] Lipsiae, 1762
36434: Gellius, Johann Constantinus, uit Dresden; Praeses: Dathe, Johann H. - Dissertatio de prudentia Abigaelis Leipzig Tietze 1723
33416: Gelpke, Henricus Christianu Ludovicus, uit Waspik - Dissertatio physiologica inauguralis de passionibus [...] Leiden wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
69415: GELRICUS, - Een woord over den staat der rivieren en over de noodzakelijke middelen ter verbetering van denzelven, aan de ingezetenen der provincien Gelderland en Noord-Braband.
68093: GELUWE, ARNOUDT VAN, - Eerste Deel over de Ontledinghe Van dry verscheyden Nieuw-Ghereformeerde Martelaers Boecken, ofte Reden-Kamp-Strydt Tusschen de Lutheriaenen, Calvinisten, ende Weder-doopers (...)Part 1, 2 and 3.
68102: GELUWE, ARNOUDT VAN, GELUWE, ARNOUT VAN, - Den af-getrocken masscher van het vermomt Gereformeert louter woort Godes (...)
1896: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 1. Medemblik. Heiloo 1934, geïll., 23 p.
1898: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 3. Beverwijk. Heiloo 1935, geïll., 29 p.
1900: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 10. Laren. Heiloo 1936, geïll., 30 p.
69751: GEMPT, B. TE, - Rivier-polders in Nederland. Hunne gebreken en de middelen tot herstel. Met kaart en platen.
30648: Genard, P. - Nasporingen over de geboorteplaats en de familie van Quinten Massys, Antwerpen 1870, 100 pag., geb. in half linnen, met 2 tabellen.( onderstrepingen ).
3812: Genealogie - [Genealogie Houwing.] Z.p. z.j., 6+28 p., gestencild.
6068: Genealogie - Genealogie van het geslacht van Segwaert, z.p. [ca 1710], 33 p., geïll. met 35 gegraveerde familiewapens, orig. sierpapier omslag. Zeer zeldzame tweede uitgave (de eerste druk dateert uit ca 1700). Geslacht uit Holland, ca 1500-ca 1700. Met veel gelegenheidsgedichten op leden van de familie Segwaert.
5262: Genealogie - Genealogie - parenteel - [Herman] Bolten, z.pl. 1997, 46 + 1 p., geb.
5302: Genealogie - Genealogie de la maison de Brandenbourg, ses differentes branches, ses titres, ses pretentions et ses alliances, groot blad, 38 x 47 cm, 18e-eeuws.
5566: Genealogie - Genealogie Derck Haselhoff [groot blad, ca 50 x 270 cm], uitg. Familiestichting Haselhoff “Gegevens tot 1 september 1993”.
2044: POPULAR GENEALOGIST - Popular genealogist or the art of pedigree-making. Edinburgh 1865. Geb., 108 p.
22782: GENEGEN, VAN - Genealogisch overzicht van de nakomelingen van Vincent van Genegen en Sara de Wilhem, manuscript, 18e eeuws, 2 p.
63853: DE GENESTET, P.A., - De Dichtwerken, verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Thiele
7673: Génestet, Peter Augustus de - Over kinderpoëzie. Amsterdam, Gebroeders Kraay, [1865].
7676: Génestet, Peter Augustus de - Dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. 4e druk. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1877.
7678: Génestet, Peter Augustus de - Een twaalfjarige dichter. Drie gedichten op twaalfjarigen leeftijd vervaardigd. Uitgegeven door P.J. Andriessen. Amsterdam, C.L. Brinkman, [1876].
7681: Génestet, Peter Augustus de - Laatste der eerste. Verspreide gedichten. 4e druk. Amsterdam, gebroeders Kraay, 1864.
31749: Gennep, Justinus Henricus van, uit 's Gravenhage - Disquisitio historico-juridica inauguaralis de cautione in re criminali a reo praestanda [...] Utrecht G.F. Koch 1844
59828: Gennep, J. van - Nederlands politiek tegenover Indie. Brief aan den heer J. van Gennep, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
30388: Gennete, L. de - Korte beschryving van het nieuwe water-rad, uitgevonden door den heer Leopold de Gennete, uit het Fransch vertaald ..... door Z.v.J., Dordrecht etc. [1756], 76 pag.
70465: GENOELS, ABRAHAM, - Shepherd in a landscape
70466: GENOELS, ABRAHAM, - Shepherd in a landscape
70579: GENOELS, ABRAHAM, - Landscape with offering
70577: GENOELS, ABRAHAM, - Landscape with waterfall
70464: GENOELS, ABRAHAM, - Two soldiers near a ruin
70580: GENOELS, ABRAHAM, - Rocky landscape with waterfall
70578: GENOELS, ABRAHAM, - Landscape with triumphal arch near a temple
22598: LETTERKUNDIG GENOOTSCHAP T.F.S.A. - “Ter gelegenheid van de 25e vergadering en eerste verjaring van het Letterkundig Genootschap T.F.S.A., den 28sten October 1823”, gedicht door A.C. van Eldik Thieme. Manuscript, 4°, 4 p.
7682: Genoveva - Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier. Amsterdam, G. van der Linden, [ca 1830].
3558: Gent, L.F. van - Heer Arend van Gent, een middeleeuwsch ridder in het kader van zijn tijd. 's-Gravenhage 1941, 54 p.
64747: DESAUGIERS AND GENTIL, - Meester Vink, of De vermiste diamant; Blijspel met Zang, vrij vertaald naar het Fransch, van Desaugiers en Gentil. (De Tweede Druk)
69033: GENTIZON, P., - Rome sous le faisceau (Rome under the fascists).
69206: GERALDY, P., - Le prelude.
69210: GERALDY, P., - Toi et moi. Nouvelle edition, Ornee de deux dessins d'Edouard Vuillard.
69194: GERALDY, P., - La Guerre, Madame... edition nouvelle
50830: Geramb, M.J. de, - Voyage a Rome, 3e. edition, Brussel 1843, 12o, 191 pag., Bound in half red morocco.
65075: GERARDS, W.J., - Teekenatlas van Nederl. Oost-Indië voor de Lagere School
66809: GERBER, H., - De vrijmetselarij, nieuwe onthullingen door Hildebrand Gerber. Naar tal van authentieke bescheiden. Uit het Hoogduitsch voor Nederland bewerkt door Laicus. Met een bijzonder hoofdstuk over de Vrijm. in Nederland. Tweede druk.
60227: Roelf Gerbrands (1891-1954) - Landscape with sheep shepherd
32405: Gercken, Paul Henning - Otium Vienna-Ratisbonense, sive de voto consilii cæsareo-imperialis aulici ad sacram caesaream majestatem [...] Hildesheim typis Geismarianis 1717
19226: Gercken, Erich - Chronik der Familie Miesner, im alten amte Zeven, zu Jork im alten Lande und Lübeck.
35518: Gerhardus, Paulus Fridericus, uit Berlijn; Praeses: Remling, Nicolaus Christophorus - Ex historia ecclesiastica de vestigiis Christi in loco Ascensionis [...] Wittenberg Wed. August Brüning 1685
14442: GERLACH JR., J.A. - Oorsprong, geschiedenis en tegenwoordige toestand van het Collegie van oude schutters van den voetboog van St. Joris en der jonge colveniers schutters te Heusden, met afbeeldingen van hunne gedenkstukken. Groningen 1862, ill., 159 p., orig. half leather.
55076: Gerlach, H. - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de 'maximen in den staet'. Haarlem, 1965 [dissertatie].
34338: Gerlings C.f., Hermanus, uit Haarlem - Dissertatio juridica inauguralis de communione bonorum inter conjuges ad qcqaestus limitata [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1840
64320: GERLINGS, H. CZ., - De Haarlemsche bloemschilder Hendrik Reeker door Mr. H. Gerlings Cz.
66005: GERLINGS, H. CZ., - De Nes van Bakenes
65191: GERLINGS, H. CZ., - De aloude rhetorijkamer De Wijngaartranken onder het blazoen Liefde Boven Al, te Haarlem door Mr. H. Gerlings Cz. December 1874
65186: GERLINGS, H. CZ., - Verscheidenheden van Haarlems bodem, uitgegeven ten voordeele van het Gereformeerde Weeshuis te Haarlem
67115: GERLO, A., - Erasmus en zijn portrettisten, metsijs, durer, holbein.
27446: Gerretson, C - Voorloopig register op de geschiedenis der "Koninklijke" deel I, II, III. Volksuitgave z.pl. z.j., ca. 300 pag., gestencild.
64603: GERRING, CH., - Notes on Printers and Booksellers with a Chapter on Chap Books
60366: Gerritsz., Hessel (1580-1632) after Vinckboons, David I (1576-1629/33) - Nyenroy [Spring] (The Seasons: Set Title)
36126: Gersdorff, Carolus Siegfried von; Praeses: Hassen, Martin - Dissertationem academican ex jure gentium de parapresbeias crimine .... Wittenberg Samuel Creusig 1717
22528: GERSIE, VAN WALSUM - Album met 24 tekeningen, meest in potlood. Een aantal gesigneerd K. Gersie en soms met het jaartal 1948.
66845: GERSON, H., - Hollandse portretschilders van de zeventiende eeuw. Afscheidscollege gehouden op 14 februari 1975 aan de Rijksuniversiteit te Groningen door H. Gerson.
7684: Gerstäcker, F. - Roovers en Regters, of zoo gaat het in Amerika. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Erven F. Bohn, 1847. [2 delen]
7686: Gerstäcker, F. - Senor Aguila. Een Peruaansche geschiedenis. Vertaald uit het Duits. Arnhem, D.A. Thieme, 1866. [2 delen in 1 band]
3280: Geslacht - Het geslacht Van der Crab en aanverwante familiën. Biographisch-genealogisch overzicht 1500-1900. 's-Gravenhage 1927, 131 p., geïll., gebonden (in een zeer fraaie leren band met goudstempeling).
4836: Geslacht - Over het geslacht Theelen en aanverwante families (Weusten, Beckers, Stiels, Michiels, Jacobs, Beeken, Rutten, Raskop, Lemmens, Elissen, Curvers). Hasselt 1969, 100 p., geïll.
5804: Geslachtlijst - Geslacht-lijst van Philip van Marnix, heere van St. Aldegonde, tabel, oblong, 18e-eeuws
3658: Geslachtregister - Geslachtregister van het geslacht Van Harpen (Krook van Harpen, Kuijper van Harpen). Z.p. z.j., 16 p., met wapenafb.
52054: Gessner, G., - Het leven van Jan Kasper Lavater, 4 delen, Amsterdam, Allart 1802-1805, 437+478+374+366 pag. gebonden in half linnen.
42173: Gestel, C. van - Historia sacra et profana archiepiscopatus Mechliniensis. 2 delen in 1 geheel leren band, 's Gravenhage, v. Lom, 1725.
69621: GEUDEKE, P.W., - Choro-topografische kaart der noordelijke provincien van het koningrijk der Nederlanden.
59502: Geul, Johan, - Redres der Hollandtschen adel : aenwijsende het recht gebruyck ende misbruyck der adelijcker stammen ende persoonen. Waerin mede sommierlick verhandelt wert het geheele ampt eens veldt-overstens, 's-Gravenhage: Anthony Jansz Tongerloo, 1644. 91 pp.
34340: Geuns, Stephanus Joannes Matthias van, uit Utrecht - Dissertatio inauguralis de infamia, legibus Romanorum constituta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1823
23176: GEUNS, VAN - Krijttekening voorstellende een stilleven met boeken, gesigneerd "[mej.] M. van Geuns", 23x32 cm.
32757: Geuns, Jakob van, uit Amsterdam - Over de verhouding tusschen de opgenomen zuurstof en het uitgescheiden koolzuur bij de zoogdieren. Academisch proefschrift [...] Amsterdam C.G. van der Post 1875
51374: Geurts, A.J.; - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden, geïllustreerd met voorbeelden uit Zutphense collecties, Gent 1987, 24 pag., geïll.
69876: GEURTS, A.J.;, - Polders in cultuur gebracht - Ontginning en tijdelijke staatsexploitatie van de IJsselmeerpolders
69877: GEURTS, A.J.;, - De 'groene' IJsselmeerpolders Inrichting van het landschap in Wieringermeer, Noordoospolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
37980: Geus, C. de - Oud- Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche ceramiek, naar aanleiding van de collectie Artur Isaac in het Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam z.j. [ eerste druk ], 26 pag. + 73 platen. Gebonden in jute (? ) omslag. Goed exemplaar.
69067: GEUS, A. DE & H.F. FIJNJE, - Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noord-Braband & Vervolg op de Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noordbrabant.
69723: GEUS, A.DE.,VAN RAPPARD, E.C.B., - Statistiek tableau der polders in Noord-Braband.
69878: GEUZE, A.& FEDDES, FRED E.A., - Polders! Gedicht Nederland
904: GEVAERT, E., - Het wapenteeken en de kleuren der Belgische provinciën. Brussel 1919. Geïll., 128 p.
31993: Gevers Deynoot, Anne Adrianus, uit Veur - Dissertatio juridica inauguralis de contractu chartae partitae [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
34690: Gevers, Hugo, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de sociis delinquentium Leiden Haak 1824
35258: Gevers Deynoot, Gulielmus Theodorus, uit Rotterdam - Theses juridicae inaugurales quas annuente deo optimo maximo Leiden Haak 1790
69069: GEVERS VAN ENDEGEEST,, - Het Hoogheemraadschap van Rijnland in twee delen
64208: GEVERS VAN ENDEGEEST,, - Het Hoogheemraadschap van Rijnland in twee delen
19442: Gevers, A.J. en A.J. Mensema - Een schatkistje voor Overijssel. Overijsselse afbeeldingen in de Thesaurus Philo-Politicus 1623 - 1631.
5504: Gewin, J.P.J. - Stammtafeln eines noch blühenden bayerischen Dynastengeschlechtes aus der Zeit der Karolinger, ‘s-Gravenhage 1942, ca 50 p. met tabellen, groot folio
912: GEWIN, J.P.J., - Die Verwandschaften und politischen Beziehungen zwischen den westeuropäischen Fürstenhäusern im Frühmittelalter. 's-Gravenhage 1964. Geb., 144 p.
66196: GEWIN, J.P.J., - Genealogie van het geslacht Gewin.
32967: Gewin, Bernard, uit Abcoude - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
23232: GEYN, VAN; VAN DER WUSTEN, HAARLEM - Twee zilveren (verzilverde?) plaques met daarop gegraveerde portretten van het echtpaar Jan Engelen van Geyn en Margreta Adelijt van der Wusten. Ieder 15x10 cm, in 19e-eeuwse zwart houten lijstjes. Fraai.
60800: Geyser, Friedrich Christian Gottlieb (1772-1846) after Vinkeles, Reinier (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
67355: GHEIJSENS, C., - Cahier de differentes sciences commence au pensionnat des soeurs de Notre-Dame a Gand 1827.
35078: Ghert, Petrus Cornelius Johannes van, uit Amsterdam - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de necessitate poenae capitalis 's-Gravenhage J. Kips 1836
69845: GHEYN, JACQUES DE (II), - The Conversion of St. Paul
39156: Ghijsen, H.C.M.; - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd en huwelijksjaren, Rotterdam 1919, 257 pag. [dissertatie].
71253: GHIJSEN, H.C.M., - Zeeuwse termen, gezien in verband met hun historische schtergrond in de vroege middeleeuwen.
7688: Ghyben, Klara; Johannes Badon - Mengeldichten. Dordrecht, Abraham Blussé, 1756.
65481: GIBBS, PH., - Realities of War
68051: GIBSON, R.W., MAX PATRICK, J., - St. Thomas More: A Preliminary Bibliography of his Works and of Moreana to the Year 1750. With a Bibliography of Utopiana.
65533: GIDE, ANDREE, - Journal 1889-1939
7689: Gids - [De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1838.]
7691: Gids - De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1839.
15285: Gids - Gids voor Nederland (geïllustreerd). Uitgave 1918. Amsterdam: Hollandsche Uitgeversmaatschappij “Amsterdam”, 1917.
56116: Gids, De, - Register op de veertig eerst jaargangen van De Gids, 1837-1876, Amsterdam 1877, 212 pag.
63915: GIELEN, JOS. J., - De wandelende jood in volkskunde en letterkunde
53170: Giesen, Marinus van de(r); C. Dominicus (red.) - Ervaringen en voorvallen van Marinus van der Giesen, terwijl hij om der waarheidswille gevangen zat te 's Bosch in 1837. Benevens een viertal brieven, in de gevangenis geschreven. Brielle, J. Wierema, 1882.
7946: GIETMAN, C. en A. VERSCHOOR - Een goed voor de eeuwigheid. De Gelderse vicarie Sancti Nicolai 1501-2001.
68068: GIFFEN, A. E., - Prospectus 'De opgravingingen in de Romeinsche castella te Valkenburg (Z.H.) (Praetorium Agrippinae)'.
38222: Giffen, A.E. van - Bouwstoffen voor de Groninger oergeschiedenis III, Groningen 1940, pp. 73-100, geïll.
6830: Apollo's kermis-gift - Apollo's kermis-gift aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeugd. Den Haag, Jan van den Bergh, 1743. [2 delen] [Gebonden met:] Apollo's nieuwe-jaers-gift aen het bekoorlyke Hollandsche jufferschap. Den Haag, Jan van den Bergh, 1745. [en met:] Apollo's vasten-avond-gift, voorzien met de nieuwste en aangenaamste minne- harders- en bruilofs-gezangen. Den Haag, Pieter Servaas, 1745.
6831: Apollo's nieuwe-jaars-gift - Apollo's nieuwe-jaars-gift aan het bekoorlyke Hollandsche jufferschap. Dordrecht, Hendrik Walpot, 1745.
23896: Gigot, Philippe - Abrégé de l' histoire de la Hollande, formant aujourd'hui la partie septentrionale du Royaume des Pays-Bas. Brussel, Delemer, 1820, 191 pag. Papieren omslag, voorzijde omslag aangegeten.
64409: GIJN, S. VAN, - Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel III
64407: GIJN, S. VAN, - Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel I.
64525: GIJN, S. VAN, - Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel II.
64526: GIJN, S. VAN, - Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel III.
69738: GIJSBERS, W., - Kapitale ossen. De internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1750).
69775: GILDEMACHER, K.F., - Waternamen in Friesland.
33442: Gillissen, Aegidius - Oratio funebris in obitum [...] Emonis Lucii Vriemoet [...] Franeker Guilielmus Coulon 1760
33418: Gillon, Guilielmus le, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de societate [...] Leiden Abraham Elzevier 1710
42615: Gilpin, W. - Verhandeling over prenten. Uit het Engels. Rotterdam, Holsteijn, 1787.
43140: Gilpin, W. - Verhandeling over prenten. Uit het Engelsch vertaald. 3e druk, Rotterdam, Holsteijn, 1787.
53483: Gilquin, J.H. - Het regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van Amsterdam, in eersten aanleg voor den schuttersraad aldaar en in appel voor het kollegie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gehouden, door mr. J.H. Gilquin, advocaat te Amsterdam. Amsterdam, C.G. van der Post, 1850.
53485: Gilquin, J.H. - Hulde van de onder-officieren en korporaals van het 1e- bataillon der dienstdoende schutterij van Amsterdam aan hunnen oud-kapitein J.J. Kicherer, bij Kon. Besluit van 4 October 1850 ontslagen. Amsterdam, C.G. van der Post, 1850.
34830: Gilse, Jani van - Commentario ad quaestionem a venerabili theologorum ordine in academia Groningana A. 1830. 1831
35292: Gilse, Jani van, uit Zaandam - Commentatio qua respondetur ad quaestionem ab ordine theologorum [....] 1833
35286: Giltay, Caroli Marini, uit Rotterdam - Commentatio ad quaestionem zoologicam [....] 1832
66289: GIMPEL, C.J., - Jan van Gijsen, de Amsterdamsche volkspoeet.
916: GINANNI, MARC'ANTONIO, - L'Arte del blasone, dichiarata per alfabeto. Facsimilé-uitgave Westmead (Eng.) 1971, naar de uitgave Venetië 1756. Geb., geïll., 392 p.
69197: GINISTY, P., - Memoires d'Anonymes et d'Inconnus (1814-1850). Bibliotheque d'histoire anecdotique illustree.
69678: GINKEL, E. VAN, - Toen het land groen en rijk werd. Beemster, Schermer en Graft-De Rijk in cultuurhistorisch perspectief.
21120: Ginneken, J.v. - Trois textes pré-kempistes du second livre de l 'imitation, Amsterdam 1941, 116 pag.
66638: GIRARD, J., - Les plantes etudiees au microscope, bibliotheque des merveilles.
23872: Girardin, Emile de - Journal d'un journaliste au secret, Brussel, Wouters, 1848, 108 pag.
60200: Giraud, Alphonse Pierre (1786-1863) - SCHOUWBURG
25534: Girot, M - Le moraliste de la jeunesse, pensées, maximes les plus propres à former le coeur et l'esprit, tirées des meilleurs écrivains français, avec des notices. 2 volumes, Paris, Onfroy, 1801, 363 + 368 pag., bound in full leather. Good copies.
66440: GIRTANNER, C., - Schets van het huisselijk leven, en karakter van Lodewijk XVI, koning van Frankrijk. / Uit het Hoogduitsch van C. Girtanner
7900: GLASBERGEN, J.B. - Rijnsburgse regenten 1573-1811. Proeve van sociaal-genealogisch onderzoek.
31030: Glasbergen, J.B. - Van heinde en verre. Kwartierstaat van J.B. Glasbergen en Yollanda A. Olthoff, eerste uitgave, Groningen 1966, 100 pag., geb.
68398: GLASBERGEN, W., REGTEREN ALTENA, H.H. VAN, - De abdij van Rijnsburg.
66350: GLASIUS, B., - Verhandelingen van het Haagsche Genootschap, sedert deszelfs Vijftigjarig bestaan. Tiende deel. Tweede stuk. Verhandeling over Erasmus als Nederlansch Kerkhervormer.
64228: GLASIUS, B., - Biographisch woordenboek van Nederlandsch Godgeleerden
71208: GLATZ, JAKOB., - GLATZ, Jakob. Kleine Duitsche Familie van Groendal in een nieuw Hollandsch gewaad, door P. Hanou van Arum. Een geschenk voor de jeugd. Met [3] platen gegraveerd bij Lange.
70610: GLAUBER, JOHANNES, - Arcadian landscape with shepherdess
68929: GLAVIMANS, A., - Over het werk van Henriette Reuchlin-Lucardie. Verlucht met ruim vijftig afbeeldingen.
36698: Glazema, Pieter, uit Marrum - Gewijde plaatsen in Friesland Meppel Boom 1948
38978: Gleeson White, J. W. ; C. Hazelwood Shannon (ed. ) - The Pageant 1896. London, H. Henry & Co. , 1896.
67734: GLEICHMAN, J.G., - Mr. F.A. van Hall als minister. Mededeelingen en Herinneringen van Mr. J.G. Gleichman.
19222: Glenzdorf, Johann - Glenzdorfs Internationales Genealogen-Lexicon. Biographisches Handbuch für Familiënforschung und Heraldik. Dritter Band.
33402: Gleuns, Willem, uit Groningen - De nieuwere parallax-bepalingen van vaste sterren. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1875
71243: GLIENKE, F., - Totenbuch Neuengamme
7696: Glinderman, E.L. - Mijn Geloof. Op het gerucht dat de Koning naar Pruissen vertrokken was. Het Hoogduitsch van Ludwig Marchand vrij gevolgd. Utrecht, N. van der Monde, 1830.
35624: Glock, Esaias Philippus, uit Frankfurt am Main; Praeses: Conring, Hermann - Exercitatio politica de maiestatis civilis autoritate et officio circa leges [...] Helmstedt Henning Möller 1664
69462: GOBBELSCHROY, L. VAN, GOUDRIAAN, B.H., - Besluit 15 April 1829 nr. 114b De minister van Binnenlandsche Zaken, nader overwogen hebbende het besluit (...) houdende bepalingen tot het etabliseren van een geregeld systeem van Peilschalen langs de hoofd-rivieren des Rijks. (Amsterdamsch Peil)
64849: GOBINET, M. KAREL., - Onderwys der Jeugd in de Christelyke Godvrugtigheyd. Getrokken uyt de Heylige Schriftuer en de Heylige Vaders, door M. Karel Gobinet, nieuwen druk
922: GOCH, H.A. VAN, - Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen. Gorinchem 1898. Geb., geïll., 346 p.
33406: Gockinga, Henricus, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum cui inscribitur arborum furtim caesarum [...] Leiden H.W. Hazenberg, Jr. 1834
31987: Gockinga, Campegius Hermannus, uit Groningen - Dissertatio iuridica inauguralis, de doctrinae iuris criminalis incrementis, inde a saeculo duodevigesimo, media iam parte elapso [...] Groningen W. Zuidema 1826
31985: Gockinga, Wolterus, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, de rescindenda hereditatis divisione [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1837
7697: Goddard, Quirinus Johannes - Luimen mijner muze. Niet in de handel verkrijgbaar. Rotterdam, W. Bruining, 1840.
65518: GODEAU, ANTOINE, - Elevations a Iesus-Christ et meditations chrestiennes sur le texte de l'epistre aux Hebreux. Seconde edition.
71347: GODEFROY, DENIS [DIONYSIUS GOTHOFREDUS], - Volume I: Corpus Iuris Civilis quo ius universum iustinianeum comprehenditur pandectis ad florentinum archetypum expressis. Codice, cum optimis quibusque editionibus collato: cum notis repetitiae quintum praelectionis Dionysii Gothofredi I.C.Volume II: Codicis Iustiniani D.N. Sacratissimi Principis PP. Aug. Repetitae Praelectionis Libri XII. Notis Dionysii Gothofredi. I.C. Illustrati Postrema editio prioribus auctior et emendatior: additis graecis (...).
30640: Godefroy, L. - The complete etchings of Adriaan van Ostade, New illustrations and first Englisch translations of the cataloge raisonne, together with a reprint of the original French edition. Amsterdam 1990, geb., geïll., met stofomslag. Nieuw exemplaar.
70397: GODEFROY, A.N., B. DE GREEF JZ. EN N.S. CALISCH., - Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Vijftiende Deel.
70398: GODEFROY, A.N., B. DE GREEF JZ. EN N.S. CALISCH., - Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Zestiende Deel.
70396: GODEFROY, A.N., B. DE GREEF JZ. EN N.S. CALISCH., - Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Elfde Deel.
6540: GODEFROY, J. - Ornamentstijl. Het ornament in de verschillende stijlen van den vroegsten tijd tot aan de 19e eeuw. Amsterdam [1915]. Geb., geïll., 208 p.
36608: Godschalk, Louis Alexis Frederik, uit Utrecht - Ontijdig schip-verlaten Amsterdam Presisto 1942
68306: GODWINUS, THOMAS, - Moses & Aaron, seu civiles & ecclesiastici ritus antiquorum Hebraeorum (...) a Joh. Henrico Reizio, V.D.M. editio quarta. Cui accesserunt Hermanni Witsii dissertationes due, de theocratia Israelitarum et de rechabitis.
4268: Goeckingk, H. von - Geschichte des Nassauischen Wappens. Görlitz 1880, gebonden exemplaar.
14688: Goede-Lodder, N.M. de (red.) - De Goede Ting, orgaan van het Maegskip De Goede, jrg 1 (1947) afl. 5
64136: GOEDE, W., - Galerij van merkwaardige menschen en menschelijke lotgevallen wier geboorte, levensloop, ziekte of dood, iets zonderlings heeft opgeleverd, door W. Goede, ten gebruike voor de jeugd ingerigt door L. van den Bor, onderwijzer te Arnhem
30684: Goedhart, I.E. - Uit mijn 50 jarige loopbaan als kunsthandelaar en expert in oude kunst. Herinneringen, aanteekeningen en werken, Amsterdam 1918, 69 pag., geïll.
70559: GOEDHART, G.J.D.C., - J.C. vcan Marken. Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen.
43106: Goedhart, J.P. - Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving der stad Dordrecht. Dordrecht, Lagerweij, 1850.
65903: GOENS, RIJKLOF MICHAËL VAN, - De ouderwetse Nederlandsche patriot. Vyfde stuk.
61668: Goeree, Jan (1670-1731) - 'Berymde tafereelen door P: Vlaming'[p. 98] and 'BRIEVEN Door J.B. WELLEKENS ' [p. 118]
43138: Goeree, W. - Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp der menschkunde, leerende niet alleen de kennis van de gestalte, proportie, schoonheyd, muskelen (...) tot de teykenkunde (...) toepassen, maar ook hoe sich een mensch na deselve regelen (...) aanstellen zal. Amsterdam, W. Goeree, 1682 [op gegraveerde titel 1683].
64010: GOEREE, JAN (1670-1731), - Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover. Treurspel. Het Fransch gevolgt van den Heer Scaron.
16325: GOES - Goes en omgeving/and surroundings/und Umgebung/et ses environs, z.pl. [ca. 1920?], 40 p.
31669: Goes, Wilhelmus van der, uit Delft - Disputatio academica inauguralis de bonis vacantibus [...] Leiden Haak en Co. 1833
34688: Goes, Franco van der, uit Delft - Disputatio juridica inauguralis de societate Leiden A. Elzevier 1707
34686: Goes, Henricus van der, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate Leiden E. Luzac 1751
32189: Goes van Naters, Andreas van der, uit Delft - Disputatio juridica inauguralis, de mandato [...] Leiden A. Elzevier 1701
31665: Goes, F. van der - De arbeidskracht. Rede uitgesproken als openbare les. Amsterdam C.L.G. Veldt 1900
34618: Goes, A. W. van der, uit Leiden - XVIII. theses juridicae. 1792
68971: GOESS, W. ED., - Das Zeitalter der Gotik und Renaissance 1250-1500.
42751: Goethals, Johannes - Het godtsalich overlyden van sijne doorluchtighste hoogheyt Frederick Henrick Prince van Orange, Grave van Nassau, &c.
68129: GOETHE, J.W. VON, - Goethes Werke in Zehn Teilen. Auf Grund Der Hempelschen Ausgabe Neu Herausgegeben Mit Einleitungen Und Anmerkungen Versehen Von Carl Alt. In Verbindung Mit Robert Riemann Und Eduard Scheidemantel. - Aus Der Reihe: Bongs Goldene Klassiker-Bibliothek.
68130: GOETHE, J.W. VON, - Goethes Werke Auswahl in Zwanzig Teilen. Auf grund der Hempelschen Ausgabe (...) neu herausgegeben mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Karl Alt. Aus Der Reihe: Bongs Goldene Klassiker-Bibliothek.
69003: GOETHE, J.W. VON, - Goethe, complete works, Großherzog Wilhelm Ernst Ausgabe
42362: Goethe, J.W. von - Faust, ein Tragodie, Erster [+ Zweiter] Teil. Jena, E. Diederichs, 1912.
65530: GOETHE, J.W. VON, - Goethes Briefe an Frau von Stein, Ausgewahlt und herausgegeben von Julius Petersen
50953: Goethe, J.W. von - Het lijden van den jongen Werther. Amsterdam, J. Allart, 1792.
67406: GOETHEM, H. VAN, - Feestlied opgedragen aan Z.M. den Koning der Nederlanden ter gelegenheid van zijn 70sten Geboortedag 19 Februari 1887. Gedicht van H. van Goethem. Gecomponeerd voor een zangstem met begeleiding van Piano of Orgel door A.N. Koopman.
65054: GOETHEM, J.F. VAN, - Mengeling van oorspronkelijke en nagevolgde dichtstukken door J.F. van Goethem ten voordeele der Armen
67214: GOEVERNEUR, J.J. A., - Duizendschoon een nieuwe bundel Kinder- en Volkssprookjes.Het Gulden Kinderboek. Keur van de mooiste Kinder- en Volkssprookjes.
29040: Gogh, Vincent v. - Brieven aan Anthon G.A. Ridder van Rappard 1881-1885, Amsterdam 1937, 234 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
69730: GOGH, V. VAN, - Vincent van Gogh - De brieven / de volledige, geïllustreerde uitgave.
38182: Golding, H - The wonder book of ships for boys and girls, 7th edition, London, z.j., 264 pag., hardback, ill.
68237: GOLDSCHMIDT, E.P., - The printed book of the Renaissance. Three lectures on type, illustration, ornament.
63800: GOLDSCHMIDT, BRUIN, SERVAAS DE;, - Naar Italië, een handboekje voor beoefenaars van de Italiaansche taal en voor hen, die Italië wenschen te bezoeken, naar het hoogduitsch
7703: Goldsmith, Oliver - De leeraar van Wakefield. Vertaald uit het Engels. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1827.
17049: Goldstone, L. & N. - Warmly Inscribed. An New England Forger and Other Book Tales. New York: Thomas Dunne/ St. Martin’s Press, 2001.
60248: Gole, Jacob (c. 1660-1724) - D. Gerbrandus van Leeuwen Leeraar en Professor inde Theologie tot Amdsterdam
60250: Gole, Jacob (c. 1660-1724) - D. ADRIANUS WESEL GETROUW LEERAAR (portrait of Adrian Wesel)
67039: GOLTERMAN, W.F., - Rede uitgesproken door Prof. Dr. W.F. Golterman bij de opening van de herdenkingstentoonstelling De Synode van Dordrecht 1618-1968 op 8 november 1968/ Herdenkingstentoonstelling De Synode van Dordrecht 1618-1968.
67120: GOLTSTEIN, W. BARON VAN, - Jhr. Mr. G.C.J, van Reenen als staatsman geschetst.
60748: Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Marching warrior seen from behind
60740: Goltzius, Hendrick (1558-1617) after Straet, Johannes van (1523-1605) - The descent of the damned into hell (set title: The Four Last Things)
60738: Goltzius, Hendrick (1558-1617) after Straet, Johannes van (1523-1605) - The separation of the blessed and the damned (set title: The Four Last Things)
61108: Goltzius, Hendrick (1558-1617) - The nine muses: Calliope, Thalia, Melpomene, Clio, Teupsichore, Euterpe, Erato, Polyhymnia and Urania.
60252: Goltzius, Hendrick (1558-1617) - CAROLA BURBONIA... (portrait of Charlotte de Bourbon)
60208: Goltzius, Hendrick (1558-1617) - IOHANNEZ ZURENUS (portrait of Jan van Zuren)
60256: Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Portrait of Jan van Broeckhoven
60736: Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Portrait of Godescalcus Stewechius [from: Commentarius ad Flavii Vegetii De re militari]
60686: Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Allegory of war: Currus Belli
34702: Gon, Jacobus Fenwick van der, uit Rotterdam - Specimen juridicum inaugurale de imputatione in foro civili Utrecht Broedelet 1769
63744: GONCOURT, E. ET J. DE, - l'Art du dix-huitième siècle, Les Saint-Aubin, Cochin, Debucourt
63808: GONCOURT, E. ET J. DE, - Gavarni, l'homme et l'oeuvre
38740: Gondebeaud, L. - Le roman picaresque anglais 1650-1730, Paris 1979, 750 pag.
32407: Gonne, Johann Gottlieb - De evictione feudi oblati diatribe [...] Erlangen Tetzschner 1751
59384: Gonnet, C.J., - De wallen en poorten van Haarlem. Geschiedenis van de versterking eener oude stad,
65828: GONNET, C.J.,, - Beschrijving van en aanteekeningen betreffende enkele buitenplaatsen enz. afkomstig van wijlen den heer Gonnet als ook genealogische aanteekeningen van den heer Gonnet.
65997: GONNET, C.J.,, - Beschrijving der schilderijen in 's Rijks verzameling van kunstwerken van moderne meesters in het paviljoen Welgelegen te Haarlem
64834: GONNET, C.J.,, - Vreugdefeesten te Haarlem
64539: GONNET, C.J.,, - De Commanderij van St. Jan te Haarlem
64538: GONNET, C.J.,, - Het Beggijnhof te Haarlem
64537: GONNET, C.J.,, - De Jesuiten-statie Het springende paard te Haarlem
71249: GONNET, C.J.,, - Hazerswoude: Vier parochien in de middeleeuwen. Heemskerk, Beverwijk, Zoeterwoude en Hazerswoude.
25614: Gonson, John - A charge to the grand jury of the city and liberty of Westminster etc. at the general quarter-sessions of the peace, held the third day of July, 1729, in Westminster-Hall. Londen, Charles Ackers, 1729, 32 pag., original decorated paper covers. ( Waterstained)
18996: Gonzalez, Pierre G. - Le livre d'or des noms de famille.
16334: ‘t GOOI - Gids voor ‘t Gooi en Baarn, bewerkt door J.W. Draaijer, 4e druk, Utrecht, Broese [ca. 1916], 120 p.
16337: ‘t GOOI - Wandelingen in het Gooi en omstreken door A.W. Stork, [1e uitgave] Uitg. A.N.W.B., 1925, 80 p.
16942: GOOI, ‘t - Gids voor het Gooi, met beschrijving vandaaruit te maken watertochten ..., uitgegeven door de Nieuwe Onderneming IJselmeer, Huizen (NH) [1934], 80 p.
42915: Gool, Johan van - De nieuwe Schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. 2 delen, 's Gravenhage, 1750-1751.
25088: Goor, Thomas Ernst van - Beschryving der stadt en lande van Breda.
16341: GOOR - Geïllustreerde gids van Goor en omstreken, Uitg. Ver. “Goor Vooruit”, [ca. 1902], 43 p.
22920: GOOR - Ter verjaaringe van deugrijke jonge dogter Adriana Christiaanse Goor, verjaart op den 6 Augustus, out 12 jaar. Gedicht in handschrift op papier in de vorm van een gevouwen hart, ondertekend "vader Christiaan Goor, 1789".
35064: Goor, Constantinus Engbert van, uit Amsterdam - Dissertatio juridica de trajectitiae pecuniae contractu apud romanos Leiden Gebhard 1841
16943: GOOR - Gids voor Goor, door J.W. Anton Schepers, uitg. met medewerking van het gemeentebestuur van Goor en van de vereniging “Goor vooruit”, Amsterdam Alta 1925, 44 p.
66235: GOOSSENS, - Document handwritten dated 30 Junij 1798 concerning G. Meuschaert, Goossens,
936: GOOSSENS, R.J.I., EN A.M.S. VAN HEES, - Beschrijving van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters ter inzage op het Rijksarchief in Limburg. Maastricht 1980, 397 p.
65293: GOOT, P. VAN DER, - In 't voorbijgaan, herinneringen en indrukken van Quintus
68287: GORCUM, JAN VAN, - Den gheestelijcken schildt aller katholycken: tegen het dagelijcks opwerpen onser wederpartije seer bequam: t'samen vergadert wt de H. Schrifture en Out-vaders der Heyliger Kercke. Hier achter is noch by ghevoecht eene verclaringhe van de twaelf Artijckelen des Gheloofs. De vijfde Editie, vermeerdert en van veel fauten verbetert.
65781: GORCUM, A.H. VAN, - Het kasteel van Verneuil. Toneelspel in vijf bedrijven. Naar het Fransch van Poujol door A.H. van Gorcum.
63796: GORDON, C.G., EGMONT HAKE, A, - The journals of Major-Gen C.G. Gordon C.B. at Kartoum, printed from the original mss. introduction and notes by A. Egmont Hake
16344: GORINCHEM - Gorinchem door H.A. Ravenswaaij Mzn, Uitg. met medew. Gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1925, 72 p.
47204: Goris, G., - Les delices de la campagne a l' entour de la ville de Leide, Leiden, Haak, 1712, (16)+275+(29) pag., geb. in geheel perkament uit de tijd met titelprent.
69457: GORISSEN, F., - Nimwegen. Niederrheinischer stadteatlas, IIe Reihe, 1. Heft: Nimwegen.
64448: GORKOM, K.W. VAN, - Suiker, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, afdeeling Voortbrengselen van de groote cultuur in Nederlandsch Oostindië, V.
64449: GORKOM, K.W. VAN, - Kina, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, afdeeling Voortbrengselen van de groote cultuur in Nederlandsch Oostindië, II
63622: Dr. K.W. van Gorkom - Thee
20796: Gortel, H. van, T. Pluim en D. Verbeek jr. - De geschiedenis der Neder-Veluwe, deel 1 t/m 3, Wageningen 1888-1890, 136+168+141 pag, geïll.
66067: GORTER, SADI DE, - La randonnée des hommes perdus.
70493: SPEET L. NANNES GORTER C., - Handel en nijverheid in Noord Hollands Noorderkwartier voorheen en thans
33404: Gosliga, Claas, uit Leeuwarden - Dissertatio juridica inauguralis de legatis secundum principia juris hodierni [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1823
66654: GOSLINGA, S. VAN, - Onuitgegeven brief van Sicco van Goslinga
36498: Goslinga, A. - De Belgische opstand van "Dietsche" zijde verklaard Assen Hummelen 1932
940: GOSSES, I.H., - De rechterlijke organisatie van Zeeland in de middeleeuwen. Groningen-Den Haag 1917, 315 p.
942: GOSSES, I.H., - De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente (tot den tijd der Republiek). Groningen-Batavia 1941. Geb., 326 p.
27812: Gotha - Almanach de Gotha pour l 'annee 1826, Gotha [ 1825 ], ill. IV + 204 + 176 pag., orig. boards.
53186: Gothofredus, Jacobus - Opera juridica minora sive libelli, tractatus, orationes & opuscula rariora & praestantiora. Leiden, J.A. Langerak 1733.
65295: GOTTHELF, J. (BITZIUS, A.), - Uli. pachter. Een verhaal uit het Zwitsersche volksleven naar het Hoogduitsch van Jeremias Gotthelf (Albert Bitzius) door W. Mensing
36582: Slevogtius Gottlieb - Commentatio juris sacri de vocatione ad pastoratum sub conditione matrimonii ..... Jena J.F. Ritter 1743
69691: GOTTSCHALK, M.K.E., - Het Naardermeer en zijn omgeving historischg-geografisch bezien.
68071: GOUDA QUINT, P.,, - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland.
68275: GOUDA QUINT, P.,, - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland.
68823: GOUDA QUINT, P.,, - Catalogus eener (op 3 platen na) geheel volledige verzameling van alle zoowel uitgegeven als niet in de handel gebrachte platen, alsmede van verschillende uitgegeven en onuitgegeven teekeningen van Mr. Ver Huell.
950: GOUDA QUINT, P., - Grondslagen ... idem, vervolgdeel 1910-1925. Arnhem 1927. Geb., 344 p.
43934: Gouda Quint, S., - Veilingcatalogus boeken etc. Mr. A.C. Lagerwey, oud rechter te Oosterbeek, Arnhem 1923, 18 pag.
32655: Goudoever, Antonius van - Oratio de Francisco Petrarcha, literarum humaniorum, seculo XIV. Instauratore praecipuo [...] Utrecht J. Altheer 1829
35878: Goudriaan, Willem Jan, uit Vlaardingen - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1879
65355: GOUFFÉ, ARMAND, VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, A. COMTE DE, - De zangzieke kleermaker, zangspel. Naar het Fransch (Le Bouffe et le Tailleur.) van Armand-Gouffé en Villiers. Door De Quack en Fallée, muziek van P. Gaveaux.
37522: Gounot, R. - Evolution de l'art de la dentelle du Puy, au 19e siècle. Le Puy 1978, 64 pag. + 78 plates (ex library copy).
42056: Goupil, P.E.A.? / J.P. Brissot de Warville? - Essai historique sur la vie privee de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. s.l, s.n., 1789.
53588: Gour, A.J. du - Memorie ter verdediging van Lodewijk den XVI, opgesteld voor het uitspreken van zijn doodvonnis, Harderwijk etc, Kasteel etc. [1801].
954: GOURDON DE GENOUILLAC, H., - L'Art héraldique. Parijs [1889]. Geb., geïll., 290 p.
21100: Goutarel, A - La peste de 1721-22 a Orange, z.pl. 1974, 61 pag.
23370: Goutarel, A - Les regimes matrimoniaux a Orange au XIXe siecle, d'apres contrats de mariage et état-civil. z.pl. 1975, 136 pag., geïll.
20142: Gouw, J.L. v.d. - Marie de Brimeu. Une princesse Néerlandaise de la première moitié de la guerre de quatre vingts ans, Brussel 1951, 59 pag, geïll. ( eerder verschenen in de Ned. Leeuw 1947, in het nederlands ). Oplage 75 ex.
69470: GOUW, J.L. VAN DER, - Het dijkcollege van de Zwijndrechtse Waard in 1568 A. inleiding B Teksten; in: vaderlandse recht Nieuwe reeks deel 3.
26122: Gouw, J. ter - Amsterdamsche Tafereelen, Haarlem 1876, 318 pag., geb. in blauw linnenband, geïll. met 15 litho's van J.C. Greive Jr. Goed exemplaar.
38310: Gouw, Jan ter - De gilden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven, Amsterdam 1866, 98 pag., ( iets los ).
70593: GOUW, J.L. VAN DER, - Morgen-morgensgelijk dijkplicht in Hendrik-Ido_ambacht en Schildmanskinderen ambacht anno 1470.
19580: Gouw, J. ter - In de Kalverstraat.
69693: GOUW, J.L. VAN DER, - De landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland.
960: GOUW, J. TER, - Studiën over wapen- en zegelkunde. Amsterdam 1865. Geïll., 222 p. (onder andere met chromolitho's). Mooi exemplaar, gebonden.
64331: GOUW, J. TER, - De Volksvermaken
43682: Gouw, J.L. v.d. - Schetskaart van Heukelum volgens het morgenboek van ca. 1425, nov. 1982. Groot blad plano.
71231: GRAADT VAN ROGGEN, J.M., - Cityscape with church tower
38266: Graadt van Roggen, A.H.F. en A. v. Roggen - Genealogy of the families van Roggen, Graadt van Roggen and Graadt. USA 1995, 547 pag., hardback, ill.
36628: Graadt van Roggen, C.J. - Foto van het diner van C.J.Graadt van Roggen, ter gelegenheid van zijn candidaatsexamen rechten 1923
67192: GRAADT VAN ROGGEN, J.M., - Etching after A. Mauve by J.M. Graadt van Roggen (1867-1959) signed and dated 1909.
20370: Graaf, J. de - Het huis Dorth en zijne bewoners, 2 pl., 1920, 58 p., geíll.
70359: GRAAF, J.J., - Uit de levens der "maechden van den hoeck" te Haarlem.
67085: GRAAF, J.J., - Gids in het bisschoppelijk museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, door J.J. Graaf.
65993: GRAAF, J.J., - Bijzonderheden over de geschiedenis der geslachten: Graaf-Franses en Van der Scheer-Hazemont
65988: GRAAF, J.J., - Gids in het bisschoppelijk museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, door J.J. Graaf.
59792: Graaf, H.J. de - Catalogus van de handschriften in Westerse talen toebehorende aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1963.
42753: Graaf, Reinier de - De vivorum organis generationi inservientibus, de clijsteribus et de usu siphonis in anatomia. Leiden/Rotterdam, Hackius, 1668.
67208: GRAAF, A. DE, - Allard, Hendrik en Nicolaas Pierson Portretten. door Mr. A. de Graaf.
69840: GRAAF, R. DE, HOOIMEIJER, F., - Urban water in Japan.
3582: Graaf Bierbrauwer, Bob de - Het geslacht De Graaf Bierbrauwer. Nieuwkoop 1986, 64 p., geïll. Oplage 100 exemplaren.
66365: GRAAFLAND, JOHAN, - Van toen en thans. Een bundel schetsen en novellen door Jonkheer Johan Graafland. (1915-1925.)
33422: Graafland, Aegidus, geb. te ´s Gravenhage, burger van Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis ad leg. 27 cod. de inofficioso testamento [...] Leiden Daniel Goedval 1751
15297: Grabner, J. - Brieven over de Vereenigde Nederlanden [...]. 1792-1793.
53196: Graevestein van Heyst, Derk - Het venten van geschriften op den openbaren weg als strafbaar feit beschouwd. Zutphen, W.J. Thieme, 1894 [dissertatie].
36864: Graft, J. van de - De tapijtfabrieken der 16e en 17e eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels .... Zeeland, Middelburg 1869, 193 pag., geb. Mist mapje met 7 gravures.
19622: Graft, C.C. van der - Lotgevallen van een Amsterdams Koopmanshuis [Blikman & Sartorius] 1749 - 1949.
47334: Graimberg, Ch. de, - Histoire du gros tonneau de Heidelberg, Mannheim 1823, 110 pag., origineel bedrukt omslag.
30704: Gram, J. - Onze schilders in Pulchri Studio ( 1880- 1904 ), Leiden 1904, 120 pag., geb., geïll., mooi exemplaar in linnen stempelband, goud op snee.
38286: Gram, J - De schilderconfrerie Pictura en hare academie van beeldende kunsten te 's- Gravenhage 1682-1882, Rotterdam 1882, 136 pag., orig. omslag van imitatie perkament ( in goede staat ! ).
70552: GRAM, J, - Hans Makart. Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten.
50913: Gram, J. - De avonturen van baron Munchhausen. Naar de Engelsche uitgave bewerkt door Johan Gram, met 18 platen in kleurendruk naar oorspr. teekeningen van A. Bichard. Rotterdam, Elsevier, 1880 (jaartal op voorplat).
70804: GRAM, J., - Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadee
54475: Grand, Marc Antoine le / P. Langendijk (vert.) - De bedriegery van Cartouche of de Fransche roovers. Blyspel. Amsterdam, D. Ruarus, 1732.
19902: Grandaur, Georg - Eine alte genealogie der Welfen und des Mönchs von Weingarten. Geschichte der Welfen.
61458: Grandjean, Poul Bredo - Danske Købstæders Segl indtil 1660. Avec un Résume en Francais.
14616: Grapperhaus, F.H.M. - Grobberehuson ca. 1000 - Grapperhausen 2000, History of Grapperhausen and both name-related farms and families.
3586: Graswinckel, D.P.M. - Graswinckel, geschiedenis van een Delfts brouwers- en regentengeslacht. 's-Gravenhage 1956, 415 p., geb., geïll. rug iets vergeeld
984: GRASWINCKEL, D.P.M., - De archieven der gasthuizen en fundatiën, gilden, schutterijen en vendels, gedeponeerd bij het archief der gemeente Arnhem. 's-Gravenhage 1930, 413 p. (mist rug, slordig ex.)
53198: Graswinckel, D.P.M. - Gedachten over ons gevangeniswezen. Open brief aan een voorstander van de afschaffing der doodstraf, Zierikzee, Ochtman & van Dishoeck, 1871.
33452: Gratama, Seerp; Theodorus van Swinderen - Oratio de honesta aemulatione inter homines [...], [gebonden met: ]Oratio de Platone, optimo in legibus condendis principis magistro [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1807
33738: Gratama, Seerp - Oratio de hermodoro ephesio vero XII tabularum auctore [...] Groningen J. Oomkens 1817
33776: Gratama, Seerp - Oratio in caussas malorum, quae jurisprudentia naturalis ejusque doctores fuerunt perpessi [...] Groningen T. Spoormaker, W. Wouters en J.F. Nieman 1806
68152: GRATAMA, SEERP, - Nog eens het wapen van Drenthe.
71491: GRATAMA, S., - Het een en ander over de posterijen te Groningen in den tijd van de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
34782: Gratama Jzn, Sibrand, uit Appingedam - De verantwoordelijkheid der herbergiers en logementhouders, ingevolge artt. 1746, 1747 en 1748 B.W. Zwolle Tijl 1885
70821: GRATAMA, M.S., - Schets van het wetenschappelijk leven en de geleerde verdiensten van wijlen Mr. Gabinus de Wal hoogleraar in de Rechtsgeleerdheid te Groningen; aldaar overleden den 22 September 1833.
65830: GRATAMA, G.D., - Frans Hals Museum der Gemeente Haarlem.
35254: Gratama, Koenraad Wolter, uit Assen - Onderzoekingen over tinea favosa Utrecht J. Greven 1866
16347: ‘s-GRAVENHAGE - Souvenir de La Haye et Schévengue, Uitg. Librairie Royale de M.M. Couvee, leporello met 12 foto’s in linnen omslag [ca. 1890].
16351: ‘s-GRAVENHAGE - ‘s-Gravenhage en Scheveningen. 16 reproductien naar de nieuwste opnamen, z.pl., z.j. [ca. 1925?], 16 afbeeldingen, oblong.
16346: ‘s-GRAVENHAGE - Souvenir de La Haye, leporello met 12 foto’s, in linnen omslag [ca. 1880]
16360: ‘s-GRAVENHAGE - ‘s-Gravenhage. Publication of the municipality, Den Haag, Mouton, [ca. 1930?], 107 p.
65756: 'S GRAVENWEERT, J. VAN, - Ninus de Tweede, treurspel naar het Fransch van Brifaut, door Mr. J. van 's Gravenweert.
65326: 'S GRAVENWEERT, J. VAN, - De Odyssea van Homerus. Naar het Grieksch in Nederduitsche verzen gevolgd door Mr. J. van 's Gravenweert
69215: GRAVES, R., - I, Claudius.
22536: GREB - Gedicht “Aan een’boom” door F.H. Greb, dec. 1837. Manuscript, 8°, 3 p.
42175: Greco, Gioachino [= Abbe Bellecour] - La plus nouvelle academie universelle des jeux ou divertissemens innocens. 3 volumes, Amsterdam / Leipzig, Arkstee / Merkus, 1752.
33400: Greef, Joannes Henricus de, uit Leiden - Disputatio exegetica inauguralis de epistolae Pauli ad Romanos cap. V, sect. 1-11 [...] Amsterdam S.J. Prins 1845
15445: Green Shackelford, G. - Thomas Jefferson’s travels in Europe, 1784-1789, Baltimore en Londen: J. Hopkins University press, 1995
43867: Greenaway, Kate - Under the window, Pictures & rhymes for children. By Kate Greenaway. Engraved and printed by Edmund Evans. London, Frederick Warne & Co. , n. d. [ca. 1910].
70771: GREENIUS, M.G.S., STEINHEUSERO, J.S., - Dissertatio Philologica quam de Anchialo, ad Martial. lib. XI. epigr. 95. recensebit, locum ab Amplissimo Philosophorum Ordine benevolo consensu sibi concessum vendicaturus praeses M. Georg. Sigism. Greenius, Dresdensis, respondente Jo. Sigismundo Steinheusero, Misnens. Misnico, In Auditorio Majori, Horis matutinis, D.XI. Octob. A. AE. Chr. M DC XCVII.
63739: GREENWOOD, T, - The new turners' & fitters' handbook. Great discoveries relating to Screw Cutting and the Lathe, establishing this work as a Standard Text Book fo all time (...).
67915: GREEVEN, W., - Redevoering over Magdalena Moons. UItgesproken bij het Haagsch Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 26 October 1825.
70245: GREEVEN, K.H., - De hervorming van Jakobs huisgezin, gen. XXXV: 1-7. Een belangrijk tefereel uit het leven van dien Aartsvader. Door K.H. Greeven, predikant te Delfshaven.
68587: GREEVEN, K.H., - Overdenkingen over het wederzien in de eeuwigheid; door K.H. Greeven, predikant te Delfshaven.
7717: Greeven, Willem (vert.) - De loteling, blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1834.
66416: GREGORY, J. L. G., - Mr. J. C. Faber van Riemsdijk in de maand November 1813 : eene bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1813
66417: GREGORY, J. L. G., - Levensschets van mr. Jeremias Cornelis Faber van Riemsdijk.
67674: GREINER, A., - Original portrait photograph of L.H. Daniels.
67684: GREINER, A., - Original portrait photograph of J.H. Haanebeek.
988: GRELL, OLE PETER, - Dutch Calvinists in early Stuart London. The Dutch Church in Austin Friars 1603-1642. Leiden 1989. Geb., 331 p.
66962: GRESHOF, J., - Cum Grano Salis
30536: Greshoff, J - Bij feestelijke gelegenheden. Gedichten, Brussel & Maastricht, A.A.M. Stols 1928, 46 pag. Gedrukt in een genummerde oplage van 350 exemplaren.
66605: GRESHOFF, J, - Willem Paerels
39472: Greshoff, M. - Over de deugdelijkheid en het onderzoek van papier. 2e vermeerderde uitgave, Leiden 1902, 40 pag. Geïllustreerd met een plaat.
43744: Greshoff, J., - V. Aardsch en Hemelsch (1926), gedichten z.pl., z.j., (19) pag., getypt.
17038: Greshoff, J. (red.) - De Witte Mier. Klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Nummer negen. Vijftien Januari 1913. Apeldoorn: C.M.B Dixon.
24802: Gresset, J.B.L. - Poésies choisies, Paris, stereotype d’Herhan, 1802,
60356: Greve, Isaac (1677-1757) after Picart, Bernard (1673-1733) - Les Manteaux; Habits Ordinaires; Boerin van den Helder, over Texel....; costume prints
33454: Greve, Franciscus de - Oratio de germano iuris romani studio, nostra aetate magnopere exculto et fontium accessione insigniter aucto [...] Groningen J. Oomkens 1830
42058: Greve, Wilh. - Verzameling van merkwaardige droomen en gebeurtenissen, voorafgegaan van eenige aanmerkingen op zeker werkje genaamd Droomen en gedachten over dezelve [anoniem verschenen bij Blusse, 1815]. Amsterdam, Sepp, 1819.
25468: Greve, H.E. - De tijd van den tachtigjarigen oorlog in beeld, Amsterdam 1908, 191 pag., geb., oblong, geïll.
42034: Greve, E.H. - Sterre- en weerkundige berigten voor het jaar 1819, met afbeeldingen, waaronder ook eenige van de opmerkelijke zonsverduistering op den 7-9-1820, Amsterdam, Pieper, [1819].
35652: Greve, Wilhelmus, uit Northeim; Praeses: Hildebrand, Joachim - De conscientia variisque eius casibus exercitatio moralis [...] Helmstedt Henning Müller 1652
70035: GRÉVEDON, HENRI, - Le Général M.lien S.tien Foy
3402: Grevel, W. - Das Archiv der Familie von Düngelen. Essen 1912, 99 p.
35080: Greven, Hermannus Joannes, uit Zwolle - Disputatio juris publici inauguralis de jure regio legibus solvendi Leiden C.C. van der Hoek 1839
59526: Grew, Marion E. - William Bentinck and William III (Prince of Orange); the life of Bentinck, Earl of Portland, from the Welbeck correspondence. London, J. Murray, 1924.433 p. Foxed.
69998: GREW, N., - Anatomie des plantes qui contient une description exacte de leurs parties & de leurs usages, & qui fait voir comment elles se forment, & comment elles croissent. Traduite de l'anglois.
60266: Griendt, Cornelis van der (1827-1918) - Portrait of Cornelis Ouboter van der Griendt, father of the maker
63144: Grient, Cornelis Ouboter van der (1797-1868) - View on the woods (Gezicht op het bos).
63146: Grient, Cornelis Ouboter van der (1797-1868) - Landscape with ruins and a tree (ruine en boom)
4200: Grient, J.H. v.d. - Het geslacht Mol. 's-Gravenhage 1981, 80 p., geïll. (Westfriese Geslachten XVIII.)
66182: GRIESER, RUDOLF, - Die Denkwurdigkeiten des Burggrafen und Grafen Christoph zu Dohna (1665-1733)
31254: Grietens, J - Dr. August Snieders in leven en gedachten [ o.a. betr. Bladel ], z.pl., z.j., 149 pag., geb., geïll.
32711: Griethuysen, Theodorus Ioannes van, uit Wageningen - Disputatio exegetico-theologica de notionibus vocabulorum soma et sarx in Novi Testamenti interpretatione distinguendis [...] Amsterdam S.I. Prins 1846
3984: Griffioen - `De Griffioen', familie-orgaan De Lange. Nrs. 1 (1954), 3 t/m 6, 8, 11 t/m 20 (1986).
15305: Griffis, William Elliot - Brave little Holland, and what she taught us. Revised edition, Boston/New York 1897
15307: Griffis, William Elliot - The American in Holland. Sentimental rambles in the eleven provinces of the Netherlands, London: Gay and Bird, 1899
44006: Grijpskerke, J. van; - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland (...) tot 1579, Middelburg 1882, (18)+7+537 pag. Papieren omslag
30594: Grijzenhout, F - Cornelis Troost, Nelri, Bloemendaal 1993, 95 pag., geïll.
30646: Grijzenhout, F. - Liotard in Nederland, Utrecht 1985, 189 pag., geïll.
43875: Grimm, Brüdern [illustrator: Cramer, Rie] - Aschenputtel, von den Brüdern Grimm, Mit 8 mehrfarbigen Bildern von Rie Cramer. Stuttgart, Dieck & Co. , n. d. [1925].
17003: Grimm, H. - Deutsche Buchdrucker Signete des XVI. Jahrhunderts. Geschichte, Sinngehalt und Gestaltung kleiner Kulturdocumente. Mit hundertvierzig Signetbildern. Wiesbaden: Guido Pressler, 1965.
56334: Grinten, A.H. v.d., - Tijdtafel der vaderlandsche geschiedenis voor de middelklasse en de hoogste klas der Volksschool, 2e druk, 's-Hertogenbosch, Teulings, 1886, 16 pag., los.
33660: Grinwis, C.H.C. - De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica
65876: GRODZICKI, STANISLAW, - Quadripartitae Conciones Stanislai Grodicii Societatis Jesv. Quarum primae, Timorem sanctum incutiunt, secundae Fidem Catholicam confirmant; tertiae Spem erigunt; postremae diuinam Charitatem in nobis excitant. Tomus VIII. & vltimus, continet Conciones Sex Dominicarum à XIX. post Pentecosten ad vltimam & Dominicae Dedicationis.
70448: GROEN VAN PRINSTERER, W., - Aan de conservatieve partij. I Het program.
69356: GROEN VAN PRINSTERER, GUILIELMUS, UIT VOORBURG, - Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Seconde Série. Tome I - II /Table des matieres et des lettres).
64014: GROEN VAN PRINSTERER,G. EN A.G.A. VAN RAPPARD (RED.), - Nederlandsche gedachten
39330: Groeneijk, J.P.L. - Handleiding tot de kennis der besturing van het schip, ten gebruike der adelborsten van de Kon. Ned. Marine, Amsterdam 1848, 12 + 190 + ( 1 ) pag., blanco omslag.
16985: Groenendaal, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik. 2e dr. Amsterdam: De Technische Boekhandel, 1943.
30658: Groenevelt, Ernst en C.F.G. Hogewind - Vijf- en - twintig jarig jubileum van het Instituut Schoevers, 1913-1938, 's-Gravenhage 1938, 47 pag., oblong, geb., geïll.
59746: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - een Water schip Zout water voor de Zoutketcten halende; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
59738: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - verscheide soorten HOLLANDSE SCHEEPEN 5de Catern door G. Groenenwegen 1790 (serie title) / Advies Jacht de Snelheit, zeylende van de wind.
67921: GROENEWEGEN, HENRICUS, - Oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus, ofte gronden van de christelike god-geleerdheid, tot bevorderinge van de kennisse der waarheid die na de godzaligheid is.
70958: GROENEWEGEN, H.Y., - Levensbericht van J.H. Groenewegen.
59730: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - Een Boeyer; Verschillende schepen serie F (title serie)
59732: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - Een Snik.; Verschillende schepen serie F (title serie)
59734: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - Een Schokker.; Verschillende schepen serie F (title serie)
35240: Groenewegen, Johannes , uit Amsterdam - Pontius Pilatus Amsterdam Wed. J.C.Spijker 1872
59740: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - Jacht van Gecommiteerde Raaden, zeylende van de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title)
59742: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - Kof zeijlende by de wind.; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title)
59750: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - een Kof schip; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
59748: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - een Poon; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
50917: Groenewegen, G. - Verscheyde soorten van Hollandse vaartuigen, geteekent en gesneeden door G. Groenewegen, 2de boekje, 1787.
70612: GROENSVELD, JAN, - Landscape with shepherd and flock
64575: GROHMANN, H., - Das Segel. Seine Bedienung, Herstellung und Behandlung
71279: GROL, H.G. VAN, - Het stedelijk museum te Vlissingen (1890-27 Aug. 1940)
26128: Grolman, H.C.A. - Volksgebruiken bij sterven en begraven in Nederland. Extract T.K.N.A.G. (1923) pp. 359-396.
34212: Gronden, Guilielmus Stephanus van der, uit Zwolle - Specimen juridicum inaugurale de juris Francici et novissimi Belgici differentiis, ratione formae testamentorum [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
37738: Groneman, J - Overzee van Amsterdam naar Nederlandsch/ Indiè, gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij "Nederland", Amsterdam 1906, oblong, 168 pag., geïll., in origineel batik omslag.
16372: GRONINGEN - Groningen. Ed.: Weenenk & Snel, La Haye [oblong, 14 bruingetinte fotografische afbeeldingen in omslag] [ca. 1910?].
998: GRONINGEN, A.P. VAN, - Geschiedenis der Watergeuzen , Leiden 1840, 487 pag.. Slordig exemplaar, ingenaaid.
16366: GRONINGEN - Groningen. Uitg. met instemming van gemeentebestuur, Kamer van Koophandel en V.V.V., Amsterdam, Alta, [1924], 112 p.
16368: GRONINGEN - Hotel “De Doelen” Groningen (Holland) [ca. 1930].
16369: GRONINGEN - Ons Nederland. Officieel orgaan der A.N.V.V., Groningen-Nummer, [1931], 36 p., groot 4 °.
22486: GRONINGEN, HOMMES, VAN WISSING, STAAL - Acte van transport, verleden voor stadsbestuur van Groningen d.d. 10-5-1793, van een huis met hofje erachter, gelegen bij de Kuipen, ten oosten van het Schuitendiep tegenover het Prinsenhof. Verkopers: Martha van Wissing, wed. van de klerk N. Staal. Kopers: de hoofmansdienaar Jan Frederik Hommes en Matje Daniels.
22362: GRONINGEN, LEWE, ROELANTS, LULOFS - Bericht betreffende het overlijden van twee Groningse studenten: Berthold van Ewssum Lewe van Middelstum en diens neef Egbert Roelants. D.d. Groningen 30 maart 1837 en getekend B.H. Lulofs. Overdruk uit Mengelwerk Groninger Courant 31-3-1837. 1 blad, groot 4°, gedrukt.
17112: Groningen, Abram Pieter van - Onuitgegeven en verspreide poëzy. Leiden, Hendrik Roelof de Breuk, 1855.
70155: GRONSVELD, JOHANNES, - Landscape with ruin
30302: Groot, I de en R. Vorstman - Sailing ships. Prints by the Dutch masters from the 16th. to the 19th. century, Maarssen 1980, 284 pag., hardback with dustwrapper, ill.
31951: Groot, J.J.M. de - Over het belang der kennis van China voor onze koloniën, uit een politiek en wetenschappelijk oogpunt [...] Leiden E.J. Brill 1891
34872: Groot, Evert Hendrik, uit Zandvoort - Bijdrage tot de kennis van de voedingswaarde van boter. Haarlem Planeta 1949
23228: GROOT NOORD-HOLLANDSCH-KANAAL, LOODSWEZEN - Reglement op het loodsen van zee-schepen door het Groot-Noord-Hollandsch-Kanaal door vaste loodsen, Amsterdam, Bentinck, 1837, 4°, 15 p. Gedrukt.
22450: GROOT, LOUWE, ZAANDAM - Overlijdensbericht betr. Allert Groot, echtgenoot van Aagje Pieters Louwe, d.d. Zaandam 1769, deels gedrukt, folio, 1 p.
71164: GROOT, HUGO DE, - Inleydinge tot de Hollandse regts-geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met placaten, hantvesten, oude herkomen, regten, regts-geleerden, sententien van de hoven van justitie in Holland en elders, mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op de selve, door Simon van Groenewegen van der Made, in sijn leven secretaris der stad Delff, alsmede R. Hogerbeets, van het aanleggen en volvoeren der precessen, voor de respective Hoven van Holland, en het Hollandse versterf-recht, beyde et aanmerkingen van den selven Groenewegen. Met een groot nieuw register voorsien.
55480: Groot, Willem de - Inleyding tot de practyck van den Hove van Holland. Gravenhage, Tongerloo en Verhoeven, 1656.
17059: Groot, J.R. de - Levinus Warner and His Lagacy. Three Centuries Legatum Warnerianum in the Leiden University Library. Catalogue of the commememorative exhibition held in the Bibliotheca Thysiana from April 27th till May 15th 1970. Leiden: Brill, 1970.
23066: GROOTEBROEK (NH) - Copie van het verhandelde bij de Staaten van Hollandt aengaende de stede Grootenbroek, in den jare 1575. Gedrukt, folio, 1 p (17e-eeuws).
22800: GROOTEBROEK, HOOGKARSPEL - Blad uit een register van ontvangen overdrachtsbelasting van onroerend goed onder Grootebroek en Hoogkarspel, 19e eeuw, manuscript, 2 p.
17093: Grootes, E.K. & P.C. Punt & P.J. Verkruijsse - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Brederoo (1618-1969). Leiden: Martinus nijhoff, 1986.
32387: Grooth, Geert de, uit Winschoten - De schuldbekentenis. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1918
40168: Grootheest, T. van e.a. (red.), - Fodor. Tweemaandelijks tijdschrift voor beeldende kunst in Amsterdam, 21 afleveringen uit de jaren 1980, met: Gemeentelijke kunst aankopen Fodor 1984, 85,87,88, 89 en 1990.
67144: GROSEZ, JOANNES STEPHANUS, - Dagh-register der heyligen of overdenkingen voor allen de dagen des iaers, met een kort begryp vande levens der Heyligen (...)
1000: GROSSEN, - Die grossen Dynastien Europas 13 dln. Lausanne 1968-1969. Geb., geïll., ca. 7000 p.
65298: GROSSI, T., - Marco Visconti. Eene geschiedenis uit de veertiende eeuw door T. Grossi. Naar het Italiaansch
55561: Grossmann, C.A. - Prent: Drie vechtende mannen met messen in een schuur, naast een omvallende tafel waarop speelkaarten en geld. Ets, met als onderschrift 'C.A. Grossmann inven. del et exc. A.V.[= Augsburg] No 22'.
69289: GROTEFEND, H. / TH. ULRICH., - Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Elfte verbesserte Auflage.
21028: Grotius, Hugo - De iuri belli ac pacis, editit P.C. Molhuysen, Leiden, Sijthoff, 1919, 752 pag., geb.
33456: Groulart, Stephanus Harpertus de, uit 's Hertogenbosch - Dissertatio juridica inauguralis, de jure asylorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1728
22584: GROUW, VAN DE VELDE - Vragenlijst met antwoorden (door Kerkvoogd P. van de Velde) betreffende de kerk te Grouw, dd. 1832. Manuscript, folio, 3 p.
16373: GROUW - V.V.V.-gids van Grouw, [ca. 1940?], 36 p.
19872: Grove, G.L. - Bidrag til Oplysning om en formentlig Slaegtskabsforbindelse mellem den freibergske Kirurg Stephan von Sütphen og den danske Adelsslaegt Zytphen.
59458: C F Sirtema van Grovestins. - Le baron Robert Fagel, La Haye : Ten Hagen, 1857. En francais, 62 pp. Couverture manque.
65316: GRUBB, E., - The bible, its nature and inspiration
67928: GRUBER, I. G., - Het leven en de verrigtingen van August Lafontaine
63948: J.G. Gruber - De hel op Aarde tegen Salzmann’s hemel op Aarde, naar het Hoogduitsch
53228: Gruiwardt, Ferdinandus - Zeeusch treur-tonneel geopent ten dienste van de Nederlantsche wereld, waer op sal vertoond werden een tyrannie van meer als vijfmael seven-jaren ... z. pl., z. n., 1693.
57428: Grundmayr, Franz; - Liturgisch woordenboek der Roomsch Catholijke kerkgebruiken, Hertogenbosch, Arkesteyn, 1824, 440 pag., geb.
59396: GRUNNING, AMSTERDAM, DOMHOFF. - Rekeningen van Carl H.C. Grunning, kledermakers- en naaistersfournituren, Amsterdam aan de fa, Gebr. Domhoff te Amsterdam, alle gedateerd 1930, 1 omslag (8 stukken). M14689
38284: Gruyter, Jos de - Kathe Kollwitz, Amsterdam, z.j., 32 pag., geïll.
69569: GRUYTER, P. DE; MOLT, E.L., - Rijnlands boezem. De waterhuishouding/Bijlagen (deel 1)/De Hollandsche IJssel (deel II)/De hoedanigheid van het water (deel III).
63770: GRYP, CORNELIS VANDER, DE REUVER, ADRIAAN JAN, - Redevoering van Adamus Camphuysen, rector der Latynsche Schoolen te Zierikzee over Lieven Jansson Keersemaker, gouverneur der Stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; uit het Latyn vertaald door Cornelis van der Gryp en met de noodige bewyzen en bylagen betrekkelijk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd door Mr Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der Stad Zierikzee
38112: Gubitz, J.W. - Jahrbuch des nützlichen und unterhaltenden, Berlin 1843, ill. Auch: Berlin 1838, ill ( ohne eine pagina der beigebundenen Kalender ). Preis pro stuck € 18
65306: GUENOT, C., - Eene handleiding uit de tijden van het schrikbewind, vrij naar het Fransch, van C. Guenot.
71236: GUÉRARD, HENRI-CHARLES, - The Mother of Whistler
59710: Guerard, Nicolas I (c.1648-1719) and Kabel, Adrian van der (1630/31-1705) (or van der Cabel), published by Robert, Nicolas (1614-1685) - Landscape with figures
69164: GUERARD, E., - Dictionaire encyclopedique d'anectodes, modernes, anciennes, francaises et etrangers.
42085: Guevara, Antonio de - Leyts-man der hovelingen, vertoonende hoe een hovelinck leeft en leven moet (...) Daer beneffens De misprijsinghe des hofs en het lof der lage staet. Vertaald uit het Spaans door E.E. [= M. v.d. Merwede van Clootwijk], Amsterdam, Nic. Fransz, 1652.
69971: GUICCIARDINI, LUDOVICO, - Bird's eye map of Antwerp
69972: GUICCIARDINI, LUDOVICO, - Map of Louvain
69973: GUICCIARDINI, LUDOVICO, - Map of Haarlem
15313: Guicciardini, Ludovico - Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Antwerpen: Plantijn, 1581.
42390: Guichard, Martinus de - Noctes Granzovianae, seu discursus panegyricus de antiguis triumphis. Amsterdam, Valckenier, 1661.
15321: Guide - Le guide ou nouvelle description d’ Amsterdam; enseignant aux voyageurs et aux negoçians son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc. [...] nouvelle edition ... Amsterdam: Covens & Mortier & Covens Junior, 1772
15323: Guide - Guide des voyageurs dans les Pays-Bas et Grand-Duché du Rhin, contenant 1° un aperçu statistique et géographique de ce royaume; 2° observations météorologiques et géographiques à l’usage des voyageurs; 3° mesures de distances, odomètre, pédomètre; [...]. 11de druk. Brussel: Lecharlier, 1820.
15931: Traveller’s guide - The traveller’s guide through the kingdom of The Netherlands, with an abstract of the history, constitution, commerce and customs of the inhabitants, etc., 2e druk, Oostende: Scheldewaert, 1827
68276: GUIGARD, J., - Armorial du bibliophile avec illustrations dans le texte. Tome I & II.
60662: Guilmot, Freddy [illustrator: Rabier, Benjamin] - Kattendorp. Geïllustreerd door Benjamin Rabier. Amsterdam, S. L. van Looy, n. d. [1906].
35894: Guimaraes, Joachim Fructuosus Pereira, uit Paraensis ex Brasilia - Theses quas annuente summo numine ..... Leuven Vanlinthout 1838
40578: Guise, Henri II de Lorraine, Duc de - Les memoires de feu monsieur le Duc de Guise, deel I (van 2), Cologne [='s-Gravenhage], Pierre de la Place [= D. en J. Steucker] 1668, 12o, gebonden in geheel perkament uit de tijd, (8) + 458 pag. Mist deel 2. Willems 1790
26322: Guizot, F.P.G. - De la démocratie en France ( Janvier 1849 ), Den Haag, C.v.d. Meer, 1849, 79 pag.
35406: Gülcher, J.M. - Prent voor de promotiepartij van Mr. J.M.Gülcher Leiden Mulder 1877
38126: Gumbert, J.P. e.a. (red.) - Litterae textuales, essays presented to G.I. Lieftinck, Amsterdam , v. Gendt, 1972- 1076, ca. 500 pag., ill.
67912: GUNNING JR., J.H., - J.A. Schuurman , een bode des vredes - Herinneringen der gemeente aangeboden
32355: Gunning, Maria Jacoba, uit Breda - Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1991
41584: Gunning Jr., J.H. - Deze wereld of de toekomende? Een woord (.....) n.a.v. het oprichten van een standbeeld voor Spinoza, Utrecht 1880, 31 pag.
23200: GÜNST - Blad karton, ca. 40x30 cm, met daarop geplakt - in gouden kaderranden - een portretfoto van Dr. F. Günst en een door hemzelf geschreven en ondertekende tekst, d.d. Amsterdam 1883. Met blindstempel "Schlaraffia. Toneelfonds J.L. Wertheim Amsterdam".
60744: Gunst, Pieter van (1658-1731) and Halma, François (1653-1722), after Boonen. Arnold (1669-1729) - DAVID VAN HOOGSTRATEN MEDICINAE DOCTOR.
69848: GUNST, PIETER VAN, - Portrait of Charles I
69847: GUNST, PIETER VAN, - Portrait of Henrietta Maria
60354: Gunst, Pieter van (1658-1731) and Eyk, Abraham van der (1684-1726) after Holbein, Hans II (1497-1543) - DESIDERIO ERASMO ROTTERODAMO. (Portrait of Erasmus of Rotterdam)
69006: GUNTHER, J., - Inside Europe Today.
33436: Gürtler, Nicolaus - Oratio inauguralis de vili contemtoque statu Jesu Christi post ipsius introitum in gloriam [...] Franeker Franciscus Halma 1707
71370: GUSKOW, K., - Uriel Acosta.
33662: Gusserow, Adolphus Ludovicus Sigismundus - Quemadmodum ars obstetricia et gynaecologia litterarum medicarum disciplinae peculiares exstiterint [...]
36382: Guther, Christ. Heinrich; Praeses: Rohde, Johann Jabob - Dissertatio ex antiquitate Romana de lectis veterum lucubratoriis Konigsberg Reusner 1714
68282: GUTHRY, WILLEM, JAKOBUS KOELMAN (TR.), - Des Christens Groot Interest, ofte het Zalig Deel aan Christus. Getoetst en aangeweezen, wie het heeft ende hoe te verkrijgen. Met een Vertoogh hoe met Godt uytdrucklijck een Verbondt te maacken in 't Engelsch beschreven, door Willem Guthry, Dienaar des Euangeliums in Schotlant. Hier zijn by gevoegt twee Aanhangsels van Exempelen, van Godts krachtige Trekkingh tot Christus. Alles in 't Neerlants Vertaalt door Mr. Jakobus Koelman, Dienaar Jesu Chirsti in zijn Gemeente to Sluys in Vlaanderen. Den Tweeden Druck vermeerdert oock met de Stemme des Gejuychs en des Heyls, over 't Groot Interest des Christens. Door David Montanus, Dienaar Jesu Christi in de selve Gemeente.
68286: GUTHRY, WILLEM, JAKOBUS KOELMAN (TR.), - Des Christens Groot Interest, ofte het Zalig Deel aan Christus. Getoetst en aangeweezen, wie het heeft ende hoe te verkrijgen. Met een Vertoogh hoe met Godt uytdrucklijck een Verbondt te maacken in 't Engelsch beschreven, door Willem Guthry, Dienaar des Euangeliums in Schotlant. Hier zijn by gevoegt twee Aanhangsels van Exempelen, van Godts krachtige Trekkingh tot Christus. Alles in 't Neerlants Vertaalt door Mr. Jakobus Koelman, Dienaar Jesu Chirsti in zijn Gemeente to Sluys in Vlaanderen. Den Tweeden Druck vermeerdert oock met de Stemme des Gejuychs en des Heyls, over 't Groot Interest des Christens. Door David Montanus, Dienaar Jesu Christi in de selve Gemeente.
53265: Gutmann, W. - Das Fakultätsgutachten im Fall Halsmann (möglichkeit und wahrscheinlichkeit). Eine kritik von W. Gutmann. Mit einer Meinungsäusserung von professor E. Bleuler, 2e- Auflage, Berlijn 1931.
56436: Gutsmuts, J.C.F., - Volledig leerstelsel van kunstmatige ligchaams-oefeningen. Eene bijdrage tot de opvoeding der jeugd, Deel I. Vertaald uit het Duits door Jan van Geuns, 's-Gravenhage 1818.
53233: Gutt, D.C. - Memorie wegens het gebeurde tusschen Adrianus Wildschut, geemployeerde aan de Nederlandsche Bank, wonende op den N.Z. Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg, en Daniel Christiaan Gutt, makelaar, wonende op de Boomsloot, bij den Ouden Schans alhier. Uitgegeven door D.C. Gutt. Amsterdam, H.W. Helmig [1848].
15331: Gutzkow, Karl - Uriel Acosta, der Sadduzaer von Amsterdam, Munchen: v. Weber, 1922
37602: Guyot, P.C.G. - De begrafenispenningen van de twee Leidsche professoren Jacobus Triglandius den ouden en Johannes Fredericus Gronovius, Nijmegen, Vieweg, 1847, 24 pag.
22690: GUYOT, UNIVERSITEIT, GRONINGEN - Bul voor promotie in de rechten te Groningen d.d. 16-6-1857 voor Henri Daniel Guyot, uit Groningen. Manuscript, charter op perkament met opgedrukt zegel van de universiteit en de handtekening van Van Kerckhoff, Nienhuys, Philipse, Van Boneval Faure en Van Hall.
42103: Guyot, E.G. - Nouvelles recreations physiques et mathematiques. Nouvelle ed. 3 volumes, Paris, 1800.
69173: GUYOU, J., - Silvacane. Proportions sacrees et nombre d'or.
36046: Gysberti Hodenpyl, Isaacus, uit Schiedam - Specimen medicum inaugurale continens historiam icteri ..... Leiden J. Meerburg 1802
34758: Gysberti Hodenpyl, Janus , uit Schiedam - Specimen medicum inaugurale de morbis vesicae uirinariae Leiden J. Meerburg 1798
34330: Gyselaar Engelb.fil., N. de, uit Rotterdam - Specimen juridicum inaugurale de foro mercatorio (vulgo bursa) [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
6374: HAAFF, P.S. VAN ‘T EN M.J.C. KLAASSEN - Gedenkboek honderd jarig bestaan der Adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954. Bussum [1954]. Geb., geïll., 620 p.
15718: Physiologie Den Haag - Physiologie van Den Haag, door een’ Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843
3618: Haagen, M.J.F.W. van der - Het geslacht Van der Haagen 1417-1932. Met beschrijving van het werk van den schilder Joris van der Haagen en eenige naamgenoten, door mr. J.K. van der Haagen. 's-Gravenhage 1932, 322 p., geb., geïll. Gedrukt in 260 genummerde exx.
64568: HAAGEN, J.K. VAN DER, - De schilders Van der Haagen en hun werk
23660: Haak, S.P. - Paulus Merula 1558-1607, Zutphen 1901, 164 pag., geïll. [ dissertatie].
41620: Haak, H.C. ter e.a. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Gereformeerde Jongelingsvereeniging Nathanael te Haarlem, Haarlem 1917, 112 pag, geb., geïll. Goed exemplaar.
67447: HAAKMAN, H., - Redevoering ter nagedachtenis van Nicolaas Wilhem Rauwenhoff, in leven med. doct., president der provinciale, lid der plaatselijke geneeskundige commissien en regent der beide gasthuizen te Amsterdam
67613: HAALEBOS, J.K. ET AL., - Centuriae onder Centuriae Hof. Opgravingen achter het hoofdgebouw van het voormalig Canisiuscollege te Nijmegen 1995-1997.
16374: HAAMSTEDE - De duinstreek van het eiland Schouwen. Renesse, Haamstede, Burgh. Uitg. van “Renesse vooruit” en V.V.V. Haamstede-Burgh, 1917, 8 p.
58770: Haan Psz., Pieter de, - De invoer van thee, ter overweging voorgesteld, Leiden, v.d. Hoek, 1827, 85+(2) pag.
67182: HAAN, S. DE, - Inventaris van het archief van de Friesche Doopsgezinde Societeit.
68137: HAAN, R.E. DE, - Jacob Moleschott, Mannen van beteekenis in onze dagen.
41348: Haan, F. de - Oud Batavia. Gedenkboek (....), 2 delen, Batavia 1922, 559+408 pag., gebonden in blauw linnen, ieder deel met losse kaart. Mist de atlas.
35170: Haan, Guilielmi de, uit Amsterdam - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1822
69387: HAAN, BOB & HEIJDEN, PAUL VAN DER & PETERSE, HETTIE & ROODENBURG, HYLKE & STUFKENS, ANDRE, - Over de Waal. Waalbrug Nijmegen 1936-2011.
32953: Haan, Adrianus Alphons Maria de, uit Rotterdam - Het wijsgerig onderwijs aan het gymnasium illustre en de hogeschool te Harderwijk 1599-1811. Proefschrift [...] Harderwijk Flevo 1960
33035: Haan Hugenholtz, Henricus Joannes de, uit Rijswijk - Disputatio theologica inauguralis, exhibens interpretationem dictorum Jesu, Joannis C. XIV et XVI, quibus se ad discipulos rediturum eosque revisurum esse promittit [...] Leiden Wed. D. du Saar 1834
66019: DE HAAN, H., HAAGSMA, I., - Kareol, legende, landgoed, legende
35776: Haan, Cornelis de, uit Schelluinen - Over den aard der cotynebacterien ..... Utrecht Den Boer 1896
66212: TER HAAR, B., - Toespraak bij het graf van den hoogleraar B.F. Suerman. 17 Februarij 1862
9210: Haar, Bernard ter - Gedichten. Nieuwe uitgave. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1857. [2 delen]
9212: Haar, Bernard ter - Gedichten. 8e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1894].
68596: HAAR, BERNARD TER, - Woorden van troost en besturing in dagen van droefheid en rouw, leeredenen van Bernard ter Haar.
70721: TER HAAR, B., - Leven- en karakterschets en letterkundige verdiensten van Mr. Jeronimo de Vries / [B. ter Haar] ; aangeboden door Jo. de Vries Jzn
69036: TER HAAR, P., - Mijmeringen.
64688: HAAR, BERNARD TER, - Huibert en Klaartje. Eene vertelling door B. ter Haar. met vijftig houtgravuren. derde druk
64639: TER HAAR, B., - De St. Paulus rots. Dichtstuk van Bernard ter Haar
23930: Haaren, W. van - Van Haaren van Dieren. De geschiedenis van een familie, Grave 1986, 48 pag., geïll.
22262: HAARLEM, BEGRAFENISBOS - Reglement op de Vrijwillige algemeene bos tot begraaffenissen en onderstand van hoog-bejaarde boven de zestig jaaren oud, Haarlem, Izaak en Joh. Enschedé 1760, 4°, 16 p, gedrukt.
22984: HAARLEM, W.O. II, NOORDHOFF - Collectie periodieken, vnl. uit 1945, betr. Haarlem, meest gestencild, enkele gedrukt.
16390: HAARLEM - Een marktplein en tien straten. Wandelingen door mooi Haarlem onder leiding van Wim Snitker, [‘s-Gravenhage], A.N.W.B., [1942], 68 pp.
16388: HAARLEM - Een wandeling dwars door Haarlem. Uitg. van de Stichting “Haarlems Bloei”, samengesteld door A. Rauwerda, [1938], 44 p.
16389: HAARLEM - Gids van Haarlem. Guide de, Führer durch, Guide of Haarlem.
22752: HAARLEM, MILATZ - Velletje postpapier van de Comestibles en delicatessenfirma M. & H. Milatz, Schouwtjeslaan 3a, Haarlem, ca. 1930?, gedrukt.
16377: HAARLEM - Gids voor Haarlem door J. Craandijk. Uitg. L. Peetoom 1986 naar de druk van 1890, 36 p.
16380: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem en omstreken. Uitg. V.V.V., 7e jaargang 1910, 64 p.
16385: HAARLEM - Geïllustreerde gids voor Haarlem en omgeving, door Jac. C. Meyerink Jr, 16de jaargang. Uitg. V.V.V., 1921, 84 p.
16387: HAARLEM - Koppen’s geïllustreerde gids van Haarlem,
59342: HAARLEM, FILM, HEIJERMANS, BENNO, - Filmaankondigingen van Actueel Films A. Benno te Haarlem van Op hoop van zegen, Het vloog langs den draad (Bergfilm NV, Amsterdam), 4 Duitse films van HABE-Film, Amsterdam en de film Regie (première in Filmtheater De Uitkijk te Amsterdam). Z.pl., 1936 [4 p. kleurendruk].
59386: HAARLEM, RECHTBANK. - Cahier (folio) met alfabetische indeling, waarin gegevens over (aankomende) leden van de rechtbank te Haarlem met bijbehorende (los bijgevoegde correspondentie aan de Officier van Justitie te Haarlem betreffende inlichtingen over persoonlijke omstandigheden, gezinssituatie, levenswandel, sollicitatieprocedures, ontslag en benoemingen van tal van juristen, waaronder vertrouwelijke en geheime stukken, 1 deel, 1849-1917.
67103: HAARLEM - Gids voor Haarlem en omstreken, door W.P.J. Overmeer, uitg. Informatiebureau voor Vreemdelingen te Haarlem, 3e jrg, 1906Gids voor Haarlem en omstreken, door W.P.J. Overmeer, uitg. Informatiebureau voor Vreemdelingen te Haarlem, 3e jrg, 1906
65183: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek
65108: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek
22272: HAARLEM, HAARLEMMEROLIE - Reclamebiljet voor Haarlemmerolie van C. de Koning Tilly, gedrukt door Izaak en Johannes Enschedé [18e eeuw], plano (31x25 cm), tweezijdig bedrukt.
16945: HAARLEM - Harlem en 1913 [Franstalige brochure n.a.v. de herdenkingsfeesten 1813-1913 in Haarlem], druk Emrik & Binger, Haarlem [1912], 16 p.
16392: HAARLEMMERMEER - De Haarlemmermeer-lijnen. 110 kilometer door 32 polders [door] Jan Feith. Uitg. Holl. Yzeren Spoorweg-maatschappij, 1915, 62 p., oblong.
69746: HAARTSEN, A.J. & A.P. DE KLERK, - Levend verleden. Een verkenning van de cultuurhistorische betekenis van het Nederlandse landschap
69681: HAARTSEN, A. BEKIUS, D., - Water van niveau; cultuurhistorische waarden van wateren en watergebonden elementen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
69385: HAAS, M. DE, - De R.K. Lerarenvereniging "Sint Bonaventura" in de Onderwijswereld van 1918 tot 1943.
68453: HAAS, C.M. DE, - David Pierre Giottin Humbert de Superville 1770-1849 collection.
5538: Haas, M.A. - Het geslacht Haas, Egmond a. Zee 1978, 64 p. [Westfriese Geslachten XV]
61159: Haastert, Isaak van (1753-1834) - Vuë de Ketel pres de la Porta de Rotterdam a Delft
64278: HAASTERT, H. VAN, - De laatste "Heerlijkheid" der Heerlijke Jachtrechten. Hoe de Jachtwet 1923 t.a.v. de Jachtrechten is uitgevoerd en toegepast
68043: HAAXMAN, P.A., - N.V.Boekhandel en Uitgevers-Mij v/h W.P.van Stockum & Zoon 1833-29 mei-1933.
34692: Habbema, Johannes, uit Leeuwarden - Disputatio prior de SS. Evangeliis ad apocryphos Franeker Coulon 1753
61231: Habermann, Franz Xaver (1721-1796) - Representation du Feu terrible a Nouvelle York (mirrored)
66288: HABETS, JOS., - Lettres de Sophie Baronne de la Marck née De Baexen, à ses Enfants. 1778-1779
3362: Habets, J. - Aanteekeningen op de Maastrichter familie Dolmans. Roermond [1883], 29 p.
23942: Habets, J. - De loonsche leenen in het tegenwoordig hertogdom Limburg, gevolgd van aanteekeningen over Simpelveldt, Roermond 1871, 180 pag. (los in de band).
34264: Hacfort tot ter Horst, Casparus Florentius Ignatius Franciscus, uit Gelderland - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum cui inscribitur, furti, adversus nautas, caupones stabularios [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1834
9216: Haeften, Margriet van - Iets van M – –. [2e druk.] [z.p.], [z.n.], 1796.
61172: Haegh, W. ten - Naemen ende Waepenen van die Heeren Canzelers, Ordinairis, en Extraordinairis Raaden, inden Hove des Furstendumbs Gelre en Graefschap Zutphen, Zederdt desselfs oprigtinge door Keyser Carel de 5.e inden Jaaren 1545. Alsmede de naemen ende Waepenen vande Heeren Raaden en Rekenmeesters in Gelderlandt Zedert de oprigtinge vande Camer van Rekening, door Coninck Philips de 1.e inden Jaaren 1558. met byvoeginge wanneer de selve Sessie hebbe genomen.
60594: Haelbeck, Jan van (? - 1630) - Henry IV on horseback
70357: HAEN, A. DE/SPILMAN, H., - Het dorp Laren in Gooiland te zien van het Laarder kerkhof 1743/Het dorp Blarikum in Gooiland van den Tafelberg te zien 1743.
70648: HAEN, WILLEM DE, - Siege and relief of Leiden
70611: HAER, ANTHONY VAN DER, - Hilly landscape with castle and shepherds
34838: Haersma, Hector Livius van, uit Friesland - Disputatio juridica inauguralis de lege commissoria et utroque jure retractus Groningen W. Febens 1746
66618: HAES, FRANS DE (ED.), CLERCQ, PIETER LE (TRANSL.), - De Philanthrope, no. 35
70803: HAES, L. DE, - Theophile de Bock
69044: HAES, JOAN DE, SIDNEI, F., - Alle de gedichten van Joan de Haes. Hier by komt F. Sidneis verdediging der poëzy. Uit het Engelsch vertaelt. In twee deelen.
70800: HAES, L. DE, - P.J.C. Gabriel
8136: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 4 t/m 19. 15 albums. Heft 17 niet compleet en Heft 18 in xeroxkopie.
1350: KAFFEE HAG - Internationale losbladige heraldische werken, met in te plakken wapenplaatjes met gekleurde wapens van landen, provincies, gemeenten, uitgegeven tussen de twee wereldoorlogen in diverse landen door de firma Kaffee Hag (koffie-Hag, Sanka, Cafe Hag, Kaffe Hag, Kava Hag, H.A.G. Coffee), als reclame. Nederland. Provincie en gemeentewapens. Een set van twee delen, waarvan het tweede deel een aantal plaatjes mist.
66792: HAGE, M., - 14. Op de akkers bij Laren, by Matthijs Hage (1882-1961) possibly 1914
9219: Hagedoorn, Adolf Hendrik - Gedichten. Rotterdam, J.P. van Heel, 1794.
15335: Hageman Jr., H.H., e.a. - Nederlanders door Nederlanders geschetst. Amsterdam: J.H. Laarman, 1842.
33193: Hagen van den Heuvel, J.J. van der, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de causis successionis legitimae, ex historia juris, in primis francici, et patrii antiqui, illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
60808: Hagen, Christiaan (ca. 1635-1687/1707) after Bloteling, Abraham (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
36338: Hagen, Friedrich Casper en Dieterich, Johann Georg - Poetarum Demopatheian Wittenberg Gerdes 1703
1034: HAGEN, CAROLUS HENRICUS - De armigeris, qui germanice dicuntur Wappengenossen. (Diss.) Erlangen 1836, 48 p.
24822: Hagen, Jacobus - Huisselyk handboek voor Christenen, 3e- vermeerderde uitgave, Amsterdam, H. Moolenijzer, 1834.
15339: Haghe, Johan van de - Door Hollands watertuin en heuvelland, een schets van ons land, Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, [1912]
30762: Hahn, A. en C. Veth - Prenten van Alb. Hahn, 1e bundel : De oorlog, 2e druk, Amsterdam [ inleiding C.Veth ]. geb., los.
30766: Hahn, A. / H.E.G. - Prenten, Amsterdam, Maas & Van Suchtelen 1906, geïll.
67837: HAHN, A., - Hulde aan Johan de Witt, Huig de Groot e.a. De Feestredenaar: Feestgenoten, deze man was een groot man en wij zijn er trotsch op zijn nakomelingen te zijn!
67836: HAHN, A., - Tempora Mutantur - Maar wij blijven "als maar hetzelfde" Hugo de Groot wordt vereerd, maar de Vrede zit nog altijd in de boekenkist.
69849: HAID, JOHANN JAKOB, - L'Europe
63586: Haid, Johann Jakob (1704–1767) after Huber, Johann Rudolph (1668-1748) - DANIEL BERNOULLIUS.
35886: Haijunga, Leffertus Thelenus Adolphus, uit Curacao - Quaestiones juris inaugurales Groningen Roelfsema 1847
33322: Haijunga, Hermannus Rudolphus, uit Curacao - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum iuris Napoleonei de prohibitione fideicommissorum [...] Groningen H. Meijer 1812
59756: Haining, Peter - Movable Books. An illustrated history. London, New English Library, 1979.
34194: Haitsma Mulier, Johannes, uit Rinsumageest - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio ex jure hodierno [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1837
65110: HALBERSTADT, A., - Een standbeeld voor den graaf van den Bosch.
40988: Halbertsma, J.H. - De doopsgezinden en hunne herkomst. Eene ruwe schets, benevens eene lijkrede op Prof. P.O.C. Vorsselman de Heer en eenige kerkredenen, Deventer, de Lange, 1843, 409 pag., geb. in modern half linnen.
67034: HALBERTSMA, H., - Hindeloopen en de Hindelopers, beoordeeld in 18e en 19e eeuwse geschriften.
33634: Halbertsma, T. - De verdiensten der Engelschen op gynaekologisch gebied en het verband der gynaekologie met de geneeskunde. 1867
33636: Halbertsma, Jz, Hiddo - Oratio de iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1864-1865 tristia et laeta acciderunt [...]
40276: Halbertsma, Broerren, - Rimen en teltsjes, 4e druk ( met aant. van G. Colmjon), nagezien door W.P. de Vries, Deventer 1895, 438 pag., geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
70182: HALBERTSMA, H., - Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografisch-Historische benadering.I atlas and II. Tekst.
14976: Hale, J.R. (red.) - The travel journal of Antonio de Beatis. Germany, Switzerland, The Low Countries, France and Italy 1517-1518, translated from the Italian by J.R. Hale and J.M.A. Lindon. Londen 1979. (= Works Hakluyt Society II, 150.)
25340: Halevy, L. - Recits de guerre. L'invasion 1870-1871, Parijs, Baussod, Valadon, [ ca. 1890 ] 245 pag., hardcover, illustrated, very good copy.
9221: Halewijn, François - Vaerzen op het tweede eeuwgetijde van Leydens verlossinge. Leyden, C. van Hoogeveen, 1774.
34363: Halfwassenaer van Onsenoort, Fredericus, uit 's Hertogenbosch - Dissertatio inauguralis juridica de effectu legum retroactivo [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1833
70518: HALL, F. A. VAN, - Lofrede op Johan de Witt / door Floris Adriaan van Hall.
67399: HALL, M. C. VAN, - Afscheidsgroet van mr. M. C. van Hall, 10 december 1856. Added: S. P. Lipman: Toespraak aan den hoog edel gestrengen heer mr. M. C. van Hall, 4 feburarij 1856.
67402: HALL, M. C. VAN, - Afscheidsgroet van mr. M. C. van Hall, 10 december 1856.
67403: HALL, F. A. VAN, - Proeve van een onderzoek omtrent de schuld van het Koninkrijk der Nederlanden.
67650: HALL, M. C. VAN, - Rutger Jan Schimmelpenninck voornamelijk als Bataafsch afgezant op het vredescongres te Amiens, in 1802 : eene bijdrage tot zijn leven en karakter
67698: HALL, F.A. VAN, - Redevoering ter gedachtenis van Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp door Mr. F.A. van Hall, minister van staat.
47554: Hall, Basil, - Dagboek gehouden op eene reize langs de kusten van Chili, Peru en Mexico, gedurende de jaren 1820, 1821, 1822, deel 1 (van2), Delft, Allart 1826, 8+277 pag., gebonden in half leer.
67574: HALL, M.C. VAN, - Redevoering, ten betooge: dat de geest van orde, moed, zelfopoffering -en- andere volksdeugden, die de ingezetenen van Oud-Nederland thans zo loffelijk onderscheiden, aan ware godsdienstige en zedelijke verlichting en beschaving, voornamelijk, zijn dank te weten: uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van't Algemeen, op den 9den augustus des jaars 1831 / door Maurits Cornelis van Hall.
66572: HALL, J. VAN, - Levensberigt van Mr. Cornelis Anne den Tex.
66539: HALL, M. C. VAN, - Mr. Joannes van der Linden en Mr. Jonas Daniel Meijer als rechtsgeleerden herinnerd door Mr. M.C. van Hall.
66485: HALL, F.A. VAN, - Redevoering ter gedachtenis van Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp door Mr. F.A. Baron van Hall, minister van staat.
54815: Hall, M.C. van - Meer-en-Berg, en het aldaar op den avond van zondag 9 Maart 1851 gevierde feest. Amsterdam, v. Hulst, 1851.
9224: Hall, Maurits Cornelis van - Redevoering, over de volstrekte noodzakelijkheid, om, bij het volksonderwijs, een gepast gebruik te maken van de hulpmiddelen, die de schoone kunsten en wetenschappen aanbieden. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 12den van Oogstmaand, des jaars 1817. [z.p.], [z.n.], [1817].
66242: HALL, M. C. VAN, - Ter nagedachtenis van mr. Angelus Jacobus Cuperus
70368: HALL, S.C., - The Old Governess: A Story. Printed and sold for the benefit of the asylum for aged and decayed governesses.
9223: Hall, Jacob Nikolaas van (vert.); François Coppée - De viool van Cremona. Tooneelspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Utrecht, J.L. Beijers, 1876.
34744: Hall, M.C. van - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius secundus voor accia variola 1813
62079: Hall, Van M.C; Altheer, Johannes - Cantate, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest der Utrechtse Hoogeschool, Utrecht, Joh. Altheer 1836.
38044: Hall, M.C. van - Gemengde schriften betrekkelijk tot de geschiedenis, de letterkunde en de geschiedenis der vaderlandsche regtsgeleerheid, Amsterdam, Schleijer, 1848, 432 pag., orig. karton.
69604: HALL, A. VAN (ED.), - Waterbeheerswetgeving
69603: HALL, A. VAN (ED.), - De staat van water. Opstellen over juridische, technische, financiële en politiek-bestuurlijke aspecten van waterbeheer
34182: Hall, Jacobus van, uit Amsterdam - Dissertatio historici-juridica de magistro navis. Pars altera [...] Amsterdam Wed. Laur. van Hulst en Zoon 1822
65250: HALL,M.C. VAN., - M. Valerius Messala Corvinus, geschetst in eenige tafereelen uit de Romeinsche geschiedenis gedurende zijn leven
15341: Hall, May Emery - Dutch Days. New York: Moffat, Yard and Company, 1914.
53252: Hall, M.C. van - Een woord over mr. Anne Willem Huidekoper bij de inleiding van jhr. mr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein als lid der arrondissementsregtbank te Amsterdam op den 10den- van Herfstmaand 1841, z. pl. [1841].
40516: Hallema, A., - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis [ Bolsward ], 1553-1953, Bolsward 1953, 286 pag., geb., geïll.
68399: HALLEMA, A, - Steven van der Haghen. De Amersfoortsche admiraal van de "Zon", de "Maan" en de "Ster" veroveraar der Molukken.
40868: Hallema, A - Het Klaarkampster weeshuis te Franeker van 1597 tot 1897, Leiden 1929, 256 pag., geïll.
6018: Hallema, A. - Joannes Petrus van Rossum 1860-1943, levens- en karakterschets van een Nederlandsch koopman en industrieel uit de 19e en 20e eeuw, ‘s-Gravenhage 1947, 201 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 150 ex.)
69027: HALLEMA, A., EMMENS, J.A., - Het bier en zijn brouwers. De geschiedenis van onze oudste volksdrank.
15345: Halma, François, en M. Brouërius van Nidek - Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch en staatkundig woordenboek. 2 delen in een band. Leeuwarden: H. Halma, 1725.
68378: HALMAEL, A. VAN, - Bijdragen tot de geschiedenis van het Tooneel, de tooneelspeelkunst, en tooneelspelers, in Nederland.
71106: HALSEY BUDDEN, M.E., - Regt en onregt, voorgesteld in de geschiedenis van de tweelingzusters Roosje en Agnes / door eene moeder, de schrijfster van "Altijd gelukkig" ; uit het Engelsch naar de zesde uitgave ; met platen.
32409: Haltaus, Christian Gottlob - Memoriam juris publici certi S. R. Imp. ex Medio Aevo ope diplomatum eruit memoriamque [...] Joh. Friderici Hageri Lipsiensis [...] bonis omnibus commendat Leipzig Breitkopf 1735
56700: Halverhout, C.A.W., - Opmerkingen betreffende het werk Onze Zeemacht van J.H.K. de Roo van Alderwerelt, Nieuwediep, 1866, 43 pag.
63999: HALWASSE, G., - File containing newspaperclippings, advertisments, photographs and other information concerning signet rings (zegelringen) and jewellery
63978: HALWASSE, G., - Correspondence between Genealogisch Heraldisch Historisch Bureau of Gerard Halwasse (heraldic expert and genealogist) and Dutch manufacturers of armorial porcelain and earthenware plates
20284: Ham, W.A. van - Symbolen van Geertruidenberg. Overdruk uit De Oranjeboom 1969, pp 58-78, geíll.
71264: HAMAKER, H.G., - Iets over de huslotha, de vronescoud en de beden in Holland.
42769: Hamconius, Martinus - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
61170: Martinus Hamconius - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
1050: Martinus Hamconius - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
33756: Hamel, Joannes Matthaeus van, uit Nanterre (Frankrijk) - Variae juris positiones [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
33758: Hamel, Petrus Theodorus van, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de indole juris scripti et non scripti [...] Utrecht Joannes Broedelet 1754
22344: HAMEL, VAN, HOF VAN HOLLAND, ORANJE NASSAU - “Aanspraak van de heer mr. Petrus Theodorus van Hamel, advocaat ..... aan prince erfstadhouder, gedaan den 8e Maart 1766”, folio, 3 p, gedrukt (o.a. bij P. v. Os te ‘s-Hage).
68543: HAMEL, A.G., DRIJVER, D., - Levensbericht van Jan te Winkel (1847-1927) and Levensbericht van Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927)
69199: HAMEL, E., - Thermidor d'apres les sources originales et les documents authentiques avec un portrait de Robespierre.
54481: Hamelsveld, Ysbrand van / D. Kaas / J. Schertszer - Afscheids-rede aan de gemeente te Goes. Utrecht, 1779. [gebonden met:] Berigt van Y. van Hamelsveld aangaande de redenen die hem bewogen hebben om zijne dimissie als predikant te Goes (...) te vragen. Utrecht, 1779. [en met:] Afgeperst antwoord op het Bericht (...) door Dirk Kaas. Goes, J. Huysman, 1779. [en met:] Brief van Justus Schertszer aan (...) Y. v. Hamelsveld (...) dienende ter opheldering en verdediging. Amsterdam, Houttuin etc., [1780]. [en met:] Brief van N.N. aan (...) Y. v. Hamelsveld. Goes, Huijsman etc., [1780]. [en met:] (Grieks) of het afgeperst antwoord van (...) Dirk Kaas (...) ontleed door Y. v. Hamelsveld. Utrecht, 1780. [en met:] Onpartijdig onderzoek en volledig betoog van de beroepelijkheid van (...) Y. v. Hamelsveld. Dordrecht, Blusse, 1782.
34596: Hamelsveld, W.Y van, uit Holland - IX theses juridicae 1791
34694: Hamelsveld, Isbrandus van - Oratio inauguralis de statu rei Christianae hodierno! Utrecht Van Paddenburg 1784
64693: HAMELSVELD, Y. VAN, - De geschiedenis van Jakob, voor kinderen, door Ysbrand van Hamelsveld opgedragen aan Bataafsche Maatschappij tot nut van 't algemeen
59236: Hamerling, R., - Das Blumenjahr in bild und Lied, Berlin, 1881, geb., geïll., 248 pag.
33091: Hamerster, Albertus Jacobus, uit Leeuwarden - Dissertatio exegetico-theologica de lege ex Pauli sententia [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
63753: HAMERTON, PHILIP GILBERT, - The Life of J.M.W. Turner RA
68813: HAMILTON, E.J., - John Law of Lauriston: Banker, Gemester, Merchant, Chief?
59774: Hammann, Peter E.M. - Hendrik Paulides. Utrecht 1892 - 1967 Amsterdam. Schilder en verteller / Pelukis dan dalang / Painter and narrator. Singapore & Haarlem, 1997.
36340: Hammer, Georg Frider., uit Ileburg en Barthius, Christ. uit Ileburg; Praeses: Zschau, Georg Friedrich - Apotheoosion a Stoicis affectatam et assertam Wittenberg Koberstein 1715
64220: HAMMER-SCHENK, HAROLD, - Synagogen in Deutschland. Geschichte einer Baugattung im 19. und 20. Jahrhundert (1780-1933)
58636: Phaedrus/L.Hammerskold; - Augusti Liberti Phaedri fabularum Aesophiarum, libri quinque, med. svenska anmarkningar. Utgifne af L. Hammarskold. Stockholm, 1813.
63924: HAMMERTON, J.A., - Wonders of the past, the marvellous works of man in ancient times described by the leading authorities of to-day
71160: HAMMERTON, J.A. (ED.), ANKERSMIT,W.J. (ED.), - Wonderen der oudheid
9239: Hammius, George Johannes (vert.); Josef von Hormayr zu Hortenburg - Leopold de Schoone. Tafreel der zeden uit de voortyd. Tooneelspel in 5 bedrijven. Vertaald uit het Duits. [Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 1e stuk.] Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1808.
68959: HAMZAVI, A.H., - Persia and the powers. An account of diplomatic relations 1941-1946.
71329: HANDEL, G.F., - Herakles, oratorium in drei akten. Uebersetzung G.G. Gervinus.
1058: HANDLEIDING - Handleiding voor het genealogisch werk in de Nederlandse zending. Den Haag 1961, 58 p., gestencild, in ringband.
36712: Hanff, Michaele, uit Coburg. Praeses: M.Chr. Tieroff - Diluvium sacro-profanum sive disputatio historica de primi mundi interitu aquaeo universali ..... Jena Sengenwaldius 1653
57840: Hanger & Co., J. E., - Solvitur ambulando. A symposium on prosthetic achievement, London 1936.
26306: Hangest baron d. Yvoy, D.M.M. d' - Frankrijks invloed op de buitenlandsche aangelegenheden der voormalige Nederlandsche Republiek, Arnhem 1858, 232 pag.
35688: Hanken, Joannes Henricus, uit Rotterdam - Over eenige gevolgen van temporaire ligatuur van zenuwen Utrecht Kemink 1885
19480: Hanken, Caroline - Gekust door de Koning. Een historisch-antropologische studie naar de ontwikkeling van de positie van de koninklijke maitresse aan het Franse hof in de zeventiende en achttiende eeuw.
67646: HANKIN, CHRISTIANA C., - Life of Mary Anne Schimmelpenninck, edited by her relation in two volumes.
35724: Hanlo, Emile Alexander Johan Maria, uit 's-Gravenhage - Utero-sapingographie Amersfoort S.W.Melchior 1930
66468: HANNEMA, D., - Catalogue raisonné of the pictures in the collection of J.C.H. Heldring.
64842: HANNOT,S. & D. VAN HOOGSTRAATEN., - Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waar in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naeukeurig verklaart en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste Schryveren door S. Hannot. Vervolgen overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraten.
37334: Hans, D - Het N.V.B. - boek. Gedenkboek bij het 40- jarig bestaan van den Nederlandschen Voetbalbond, 1889- 1929, z.pl., 1929, 334 pag., geïll. Goed exemplaar.
66486: HANS, D., - Majoor Thomson
42475: Scheel-Hans [= Hans von Gersdorff / van Gersdorp] - Chirurgia ofte veldt-boeck van den beroemden M. Scheel-Hans, Ghetrouwlijck overghesedt uyt den Hoogduytsche in onse Nederlantsche tale door Jan Pauwelszoon Phrisius. Amsterdam, J.E. Cloppenburch, 1622.
39608: Hansen, Els; - Portretten in Warmond. Foto's van inwoners van Warmond van november 1989 tot november 1990. Wormerveer 1991, 191 pag., geb., geïll. Met stofomslag. Voorwoord van Maarten 't Hart.
68087: HANSEN, THORKILD, - The way to Hudson Bay: the life and times of Jens Munk
70399: HANSEN, CAREL LODEWIJK, - Buyten Haarlem (Outside of Haarlem)
35544: Hanses, Henricus Augustus, uit Maagdenburg; Praeses: Mencken, Johann Burkhard - Schediasma de commentariis historicis quos Galli Memoires vocant [...] Leipzig Denuo recusa 1711
65342: HANSTEEN, C., - Souvenirs d'un voyage en Sibérie. Accompagnés d'une carte itinéraire dressée par l'auteur. Traduits du norvégien par Mme Golban et revus par Mm. Sédillot et De la Roquette.
35612: Happel, Georg Eberhard - Senatus orthopoliticus, Das ist Alszfeldische Christliche Wahl-Predigt, von zwölff wohl-qualificirten Raths-Herrn [...] Bey Erwehlung newer Burgermeister, und Ersetzung gemeiner Statt-Aempter [...] Marburg Joseph Dietrich Hampel 1646
69750: HARDE, M. DE (ED.), - Jonge landschappen 1800-1940 het recente verleden.
19548: Hardenberg, H.A. von - Das Geschlecht Von Hardenberg. Portraits, Bilder und Stammtafeln 1139 - 1983.
5334: Hardenberg, H. en R. van Lit - Oostduin en de graven van Bylandt, herziene (en aangevulde) uitgave, Den Haag 2000, 157 p., geb., geïll.
55442: Harder, de - Copy missive van een brief van den gewezene cassier De Harder, geschreeven uit Ravestyn aan een zyner vrienden te Amsterdam. Rotterdam, Vis; Gravenhage, van Os; Amsterdam, J. Kok, [1763].
67887: HARDERWIJK, K.J.R. VAN, - Redevoering over Petrus Scriverius.
67907: HARDERWIJK, J. VAN RZ, - Herinnering aan Willem Hendrik Schmidt
65740: HARDERWIJK, J. VAN, REYN, G. VAN, - Rijm-bundel van het Negende Schalisten-Kwartier Rotterdam (1820-1836)
16393: HARDERWIJK - Gids voor Harderwijk door A. Sonke. Uitg. met medewerking v.h. gemeentebestuur en de Ver. “Harderwijk vooruit”, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
64218: HARDERWIJK, K.J.R., - Naamlijst en levensbijzonderheden der predikanten die sedert de kerkhervorming in de Nederduitsche Hervormde en Waalsche Gemeente te Rotterdam tot op dezen tijd in dienst geweest zijn.
65271: HARDING DAVIS, R., - Adventures and Letters of Richard Harding Davis, edited by Charles Belmont Davis
67746: Haren, Willem van - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt en wegens de Provincie van Vriesland Gecommitteerden in het Collegie van de Edele Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz.
9253: Haren, Willem van - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten. Amsterdam, Salomon Schouten, 1741.
9241: Haren, Onno Zwier van - De Geusen. Amsterdam, Adrianus Hupkes. 1772.
9244: Haren, Onno Zwier van - De Geuzen, vaderlandsch gedicht. Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdijk. Den Haag, J. Immerzeel junior, 1826. [1 van 2 delen]
9255: Haren, Willem van - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
9254: Haren, Willem van - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
9259: Haren, Willem van - Aanhangzel, behorende tot de vier deelen, van de uitmuntende gedigten. Aan de Groot-Brittannische natie. [z.p.], [z.n.], [1742].
70475: Haren, Willem van - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten.
9257: Haren, Willem van - Drie uitmuntende gedigten van jonkheer Will. van Haren om agter de Gevallen van Friso (door den zelven heer berymt,) te kunnen geplaast [sic!] worden. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742.
63945: Willem en Onno Zwier van Haren - Dichterlijke werken
65350: Haren, Willem van - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt en wegens de Provincie van Vriesland Gecommitteerden in het Collegie van de Edele Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz.
64802: HAREN, ONNO ZWIER VAN, - Lykreeden over wylen Syne Hoogheid Willem de IV. Prince van Orange en Nassau (...).
64767: HAREN, ONNO ZWIER VAN, - De Geuzen, Vaderlandsch Dichtstuk
34928: Harencarspel, Johan Cornelis van, uit Nijmegen - De exceptien van aanhangig geding en van verknochtheid Leiden Somerwil 1888
67685: HARINCK, C., - Letter written by C. Harinck (Julianalaan 70, Overveen), on 15 december 1981 concerning his departure as griffier of Noord-Holland.
35928: Harinxma thoe Slooten, Albertus van, uit Beetsterzwaag - Stellingen ...... Leiden Kleyn 1896
35930: Harinxma thoe Slooten, Maurits Johan Pico Diederik van, uit Leeuwarden - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

5/9