Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19969: NN, - Aarle Rixtel 800 Jaar 1179-1979..
109339: NN, - Holland. I. Brabant.
8505: NN, - Taxandria. Gedenkschriften van den Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpsche Kempen. Nieuwe reeks Deel XVI-XVIII. [o.a. Een adellijk Noordbrabantsch-Turnhoutsch geslacht familie de Fierlant; Genealogie de Fierlant; Meester Louis Boone; Juul Taeymans; baron du Four; Jozef Ceulemans; Familie van J.K. Huysmans te Turnhout.].
36070: NN, - Liederavond te Herentals 9 September 1906..
66433: NN, - Gewijzigde Onderwijswet van 1905, (volledig). Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs, van 17 aug. 1878, Staatsblad 127........ Tekstuitgave.
70354: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
67064: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Twintigste Deel 1887..
67065: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Dertigste Deel 1891..
67066: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Dertigste Deel 1896..
65263: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1912..
44150: NN, - Congresboek. Nederlandse Sint Gregoriusvereniging 1878-1978..
39681: NN, - Internationaal Gildefeest. 42e Kring Gildedag Kempenland. 375 Jaar Sint-Nicolaasgilde Valkenswaard 1609-1984..
294834: NN, - Klapper op Bevolkingsregister Gemeente Helvoirt 1890 - 1900..
66289: NN, - Uit de Geschriften van mr. H. Vos.
66316: NN, - Adres van den Gemeenteraad van Amsterdam aan den Koning, tot Wijziging van eenige Artikelen der Gemeentewet.
90094: NN, - Oktroi van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden tot het oprigten van een Roomsch Armen-Weeshuis te 's Hertogenbosch (1778) en Reglement op de Administratie van het zelve door den Magistraat der Hoofd-Stad 's Hertogenbosch.
90093: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 2000..
3740: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1979..
3743: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1982..
3744: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1983..
3650: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1850. Zes-en-dertigste Jaargang.
3651: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1851. Zeven-en-dertigste Jaargang.
3657: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1857. Drie-en-veertigste Jaargang.
71413: NN, - De Hasseltse Virga Jesse en haar Kerk.
3703: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Derde Jaargang 1937-1938..
65435: NN, - Het Volkenbondsonderzoek naar de Oorzaken der Zuigelingensterfte.
65733: NN, - De Rijks-Archieven te Roermond in 1899..
66820: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Veertigste Deel 1903..
9939: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Boter te 's Hertogenbosch.
72291: NN, - Protestants Kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
70264: NN, - Verslagen en mededelingen van de Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht. Nieuwe Reeks, Deel 1..
28813: NN, - Catechismus of Christelijke Leering verdeeld in 5 Deelen en 41 Lessen Voor de Katholieke Jeugd onder het Aartsbisdom en alle andere Bisdommen der Provincie Mechelen.
65871: NN, - Alphabetische Lijst der Ambtenaren en Autoriteiten, aan welke krachtens Art. 33 de Wet van 12 April 1850 (Staatsblad no. 15), art 31 der Wet van 22 Julij 1870 (Staatsblad no. 138) en het organieke Koninklijk Besluit van 7 November 1876 (Staatsblad no. 192) Vrijstelling van Port voor hunne Briefwisseling over Dienstzaken is toegestaan.
71763: NN, - Neerland's Koers in de Nieuwe Tijd.
71761: NN, - Parlementaire Geschiedenis Financieele-Kortingswet voor Provinciën en Gemeenten.
70342: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1912..
70341: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1911..
70348: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1919..
70346: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1916..
39667: NN, - 375 Jaar Sint-Nicolaasgilde Valkenswaard 1609 - 1984. Internationaal Gildefeest. 42e Kring Gildedag Kempenland.
39368: NN, - St.~Georgiusgilde Stratum MDXII - MCMXII..
26025: NN, - Roosendaal rond Dolle Dinsdag. Bevrijding 1944..
69069: NN, - De Plaag van Stad en Dorp of het Alcoolisme. Verhalen, Zedelessen en Gedichten getrokken uit de beste Werken over Drankmisbruik uitgegeven in België en in Engeland.
11178: NN, - Artsenijhof. Geneeskrachtige Kruiden bij het Museum voor Religieuze Kunst.
66839: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1907-1908..
69134: NN, - Henri Matisse.
29905: NN, - Topografische kaart. 56F Reusel.
70352: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1922..
70351: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
95549: NN, - Jaarverslag NCB 1962. Verslag over het Jaar 1962 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95548: NN, - Jaarverslag NCB 1961. Verslag over het Jaar 1961 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
66505: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1941..
75870: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1919..
75871: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1920..
75872: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1921 (Verkorte Uitgaaf)..
66812: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Achttiende Deel 1878..
66811: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Dertiende Deel 1873 & Veertiende Deel 1874..
66762: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Vijftigste Deel 1917..
66761: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Vijftigste Deel 1916..
27303: NN, - Achelse Kluis.
29906: NN, - Topografische Kaart 50H Lage Mierde.
3748: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1987..
37480: NN, - Hieronymus Bosch. Een Interpretatie van zijn Laatste Oordeelstriptiek te Wenen aan de Hand van Middelnederlandse literaire Bronnen.
17570: NN, - Stichting De Duynsberg. Pelikaanflats te Tilburg.
17586: NN, - Comité voor Maatschappelijke Wederopbouw Tilburg. November 1944 - Januari 1946..
39355: NN, - Vijfde Landjuweel der Kempische Schuttersgilden. Brecht.
17112: NN, - Het Vijf en Zeventig Jarig Bestaan der Kweekschool voor Frater-Onderwijzers van de Congregatie der Fraters te Tilburg. 1850-1925..
77787: NN, - Rabboni! Eenvoudige Overwegingen door een Kloosterlinge der Retraite van het H. Hart.
74321: NN, - Programma van het Negende Landhuishoudkundig Congres te Assen, 1854..
74318: NN, - Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Tholen.
70968: NN, - 525 Jahre St. Sebastianus-Schützenbruderschaft e.V. Beeck.
39556: NN, - Folklore in Brabant (De Gilden).
11614: NN, - Statistisch Zakboekje Provincie Noord-Brabant 1990/91..
78471: NN, - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten. 3e deel, 17e stuk: Markeregt van Laarwolde.
78472: NN, - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten. 3e deel, 16e stuk: Markeregt van Albergen.
76533: NN, - Algemeene en bijzondere Instructiën voor de Ambtenaren van den Rijkswaterstaat, belast met de zorg voor de buitengewone Riviercorrespondentie, bedoeld bij 17 van de Waterstaatswet 1900..
10272: NN, - Helse Hartstochten. 150 Jaar Archeologie in Noord-Brabant.
75557: NN, - [ Steijl ] Steyl in Wort und Bild.
27484: NN, - Het Klooster St. Agatha in den Lande van Cuyk.
66829: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1876-1878..
99385: NN, - Eenige Politie-Verordeningender Gemeente Helmond Provincie Noordbrabant.
75271: NN, - Vlaamse Gerechten.
66092: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1904..
66076: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1881..
66760: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Vijftigste Deel 1913..
74045: NN, - Voorzieningen tot Leniging van door den Oorlogstoestand ontstane Nooden.
264321: NN, - Gids Expositie Streekhistorie Land van Heusden en Altena in Beeld.
40603: NN, - Hoe het groeide. De Basiliek van Sittard en de Godsvrucht tot O.L. Vrouw van het H. Hart. 1883-1983..
36099: NN, - De Brembosch. Een Bundeltje Liederen.
65576: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zestiende Deel 1876..
12868: NN, - Herdenking van het 100-Jarig Bestaan van de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo te 's-Hertogenbosch 1847-1947..
72168: NN, - Hasselt.
76365: NN, - Codex Juris Canonicis Pii Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV.
12236: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1888/1889..
9942: NN, - Reglement of Keure, volgens welke binnen de Stad 's-Hertogenbosch, zal worden geheven de Belasting op het Gemaal.
10074: NN, - Ordonnantie, waer op binnen de Stadt, Vrydom ende Schantssen van 's Hertogenbosch, verpacht ende geheven sal worden den Veertighsten Penningh, van alle Schepen, Scuyten ende Jachten, die verkocht, andersints veralieneert, ofte mede tot Hypotheecquen gestelt, ende verbonden sullen worden..….
37260: NN, - Vincent van Gogh.
11033: NN, - Handboek Stichting het Noordbrabants Landschap.
12237: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1889/1890..
28259: NN, - Guide pour une Viste individuelle de Saint-Jean.
26306: NN, - Gemeentegids Vlijmen.
11756: NN, - Een Woord aan de Kiezers door eenige hunner Roomsch Katholieke Medekiezers.
96707: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1964..
96708: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1965..
15485: NN, - Gemeentegids Rosmalen 1968/1969..
19432: NN, - Gemeentegids Sint-Oedenrode 1974..
19434: NN, - Expositie Sint-Oedenrode vanaf.
21071: NN, - Gemeentegids Oirschot 1977-1978..
230871: NN, - Gemeentegids Gemert 1980..
96705: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1962..
96703: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1960..
19810: NN, - Enige Facetten en Perspectieven van het sociaal-economisch Leven in de Gemeente Veghel.
9597: NN, - Bewaring van Stalmest en Gier en de Waarde van Stalmest en Gier voor de Bemesting.
13110: NN, - Extract uyt de Resolutien….
36241: NN, - Overkapping Station Den Bosch.
3626: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1826. Twaalfde Jaargang.
3628: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1828. Veertiende Jaargang.
3627: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1827. Dertiende Jaargang.
109355: NN, - Toeristische Route Taxandria.
96713: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1969..
64823: NN, - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening voor de Provincie Friesland.
22636: NN, - Drie en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22637: NN, - Vier en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22639: NN, - Zes en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
27500: NN, - Eeuwfeest Penitenten Recollectinen St. Catharina Gesticht 1838-1938 Bergen op Zoom.
12885: NN, - Eeuwfeest Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1948. Programma.
11924: NN, - Jaarverslag 2008 NV Monumenten Fonds Brabant.
66831: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1882-1884..
27773: NN, - Dichter bij de Zaligheden.
22643: NN, - Veertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
22633: NN, - Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave over het Jaar 1916..
12825: NN, - Een militaire Wandeling door 's-Hertogenbosch.
17594: NN, - De Tilburgse Bevolking in Cijfers. Samenvatting..
69510: NN, - Lijst van Geschriften van Leden der Vereeniging {Thijmgenootschap] incl. Supplement 1940..
66610: NN, - No. 88 Algemeen Register van Veren op de Rivieren, Kanalen en andere Wateren des Rijks.
66234: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1876..
66235: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1877..
66236: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1878..
26304: NN, - Dag Vlijmen....
26305: NN, - Vlijmen 1978..
26307: NN, - Gemeentegids Vlijmen.
41266: NN, - Regel en Constituties van de Zusters der Orde van de H. Maagd Maria van de Berg Carmel.
10094: NN, - Algemeen Reglement op de Invordering der Stedelijke Belastingen, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
10093: NN, - Algemeen Reglement voor de stedelijke geadmitteerde beëedigde Werkers, Meters, Wegers, enz., te 's Hertogenbosch.
10097: NN, - Oktroi van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden tot het oprigten van een Roomsch Armen-Weeshuis te 's Hertogenbosch (1778) en Reglement op de Administratie van het zelve door den Magistraat der Hoofd-Stad 's Hertogenbosch.
38705: NN, - Vierde Brabantse Antiekbeurs in Oud Kasteel Heeze te Heeze.
41222: NN, - Karmeliter Kloster Mainz 1285-1985. Kalender 1985..
78821: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1855..
64656: NN, - Topografische Kaart 28F Ootmarsum.
64657: NN, - Topografische Kaart 29A Denekamp.
65121: NN, - Lijst der in 1906 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
66665: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1875..
74170: NN, - Synodale Rapporten Zaak-Geelkerken.
74179: NN, - Uitkomsten der Woningtelling gehouden in de laatste Maanden van 1919 in Gemeenten met meer dan 2000 Inwoners en in enkele kleinere Gemeenten.
74259: NN, - Evenredige Vrachtverdeeling in de Binnenscheepvaart. Wenken voor Vervoerder en Verlader.
74178: NN, - Overzicht betreffende de Werking der Wet tot Regeling van de financieele Verhouding tusschen Rijk en Gemeenten.
66229: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1871..
29933: NN, - Topografische kaart. 51A Oisterwijk.
76607: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 358..
26208: NN, - Heusden.
65619: NN, - Advies van de Bestuurscommissie inzake de bestemming en de cultuurhistorische Revalorisatie van het Rijkscultureel Centrum Alden Biesen, voormalige Landcommanderij van de Duitse Orde.
28898: NN, - Brabants Goud. Sieraden, Goud, Zilver en Kunstwerken geschonken aan de Lieve Vrouwen van Brabant.
27031: NN, - Bij Moeder Maria in Handel.
27032: NN, - Willibrordjaar 89-90..
90086: NN, - Reglement en Wetten op den stedelyken Dienst voor de gewapende Burgermacht binnen de Stad van den Bosch.
3647: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1847. Drie-en-dertigste Jaargang.
3648: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1848. Vier-en-dertigste Jaargang.
36511: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1851. Zeven-en-dertigste Jaargang.
65929: NN, - Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende Strandvonderij.
39649: NN, - Kringdag Kempenland. De Gulde van S. Joannes Baptista tot Soerendonck 1644-1969..
78201: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noordbrabant in Zomervergadering van Julij 1867 aan de Provinciale Staten aangeboden.
78202: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noordbrabant in Zomervergadering van Julij 1857 aan de Provinciale Staten aangeboden.
17678: NN, - Gids voor de Gemeente Esch.
3739: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1978..
66122: NN, - Verslag van het Een en Twintigste Bedrijfsjaar 1936 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
65199: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1931-1932 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
3658: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1858. Vier-en-veertigste Jaargang.
3659: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1859. Vijf-en-veertigste Jaargang.
3660: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1860. Zes-en-veertigste Jaargang.
10022: NN, - Algemeene Politie-Verordening voor 's-Hertogenbosch 1ste Gedeelte.
3654: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1854. Veertigste Jaargang.
3653: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1853. Negen-en-dertigste Jaargang.
3652: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1852. Acht-en-dertigste Jaargang.
74516: NN, - De Militiewet (Wet van 2 Februari 1912, Staatsblad no. 21) voorzien van toelichtende Aanteekeningen..….
75047: NN, - [Tongeren] Oude Tongerse Herinneringen ofte Vrijthof esbattementen. Broekjes en Rokjes op het Vrijthof.
377068: NN, - Handelingen van het Congres van het Davidsfonds gehouden te Antwerpen.
77906: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1910..
41227: NN, - Vade-mecum voor de Novicen der Orde van Onze Lieve Vrouw van den Berg Carmel.
32154: NN, - De Poorten van Brussel / Les Portes de Bruxelles.
73521: NN, - Les Cérémonies de la Béatification et de la Canonisation.
3666: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1866. Twee-en-vijftigste Jaargang.
18720: NN, - 800 Jaren Helmond in Beeld.
22653: NN, - 60e Jaarverslag over 1946 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
22654: NN, - 61e Jaarverslag over 1947 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
10394: NN, - 40 Jaar Bestaan van Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
10395: NN, - Bossche Diocesane Werkliedenbond. Verslag over 1918..
76611: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 371 t/m 373..
65113: NN, - Lijst der in 1913 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65112: NN, - Lijst der in 1927 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65110: NN, - Lijst der in 1911 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65111: NN, - Lijst der in 1925 vastgestelde Wijzigingen in de Registers VI, IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
66001: NN, - Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de Strandvonderij.
69826: NN, - Le Stanze di Raffaello.
66238: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1890..
22422: NN, - Gemeentegids Uden 1969/1970..
38660: NN, - Beiaard van den St. Janstoren 's-Hertogenbosch Nederland.
42660: NN, - Museum Mayer-Van den Bergh.
65105: NN, - Register IX Noordholland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
113002: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Borgerhout 28E.
38598: NN, - De vijfjaarlijkse jonge Kunst uit Zuid-Nederland.
78781: NN, - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Verslag aan den Koning 1871..
13758: NN, - Bokhoven.
30700: NN, - Kort Begrip van de Stadt Aerschot synde een Hertoghdom in Brabant.
65281: NN, - Reguleering van den Prijs van electrischen Stroom in verband met de Crisis.
3668: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1868. Vier-en-vijftigste Jaargang.
36210: NN, - 10 Artistieke Prentbriefkaarten van het Stadhuis te 's-Hertogenbosch.
70353: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1923..
99367: NN, - Verordening op de Invordering van Gelden voor het keuren van Visch in de Gemeente 's Hertogenbosch en Besluit tot Heffing.
66075: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1879..
99432: NN, - Reglement by Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stadt 's Hertogenbosch gearresteert voor den Stads Kruyer, en op het bestellen der Goederen by de Markt en Veer-Schippers binnen voorsz. Stad gebragt worden.
72067: NN, - Boerderijenbehoud. De Zorg voor onze waardevolle landelijke Bouwkunst.
18472: NN, - Gezangen en Gebeden ten dienste der Processie van Geldrop naar Handel.
78780: NN, - Handelingen der vier en negentigste Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid en van het zestiende Nijverheids Congres te Sneek..
78779: NN, - Handelingen der vier en tachtigste Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid en van het Vijfde Nijverheids Congres te Haarlem..
66834: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1892-1894..
99442: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Interpretaie en Ampliatie van den 8. Art. van de Ordonnnatie op het Weg en Dykgelt.
99378: NN, - Reglement op de Invordering der Plaatselijke Belasting op de Huurwaarde.
9938: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Bouwmaterialen binnen de Stad 's Hertogenbosch.
40301: NN, - Titus Brandsma Zaligverklaring Rome.
3667: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1867. Drie-en-vijftigste Jaargang.
12319: NN, - 12 Stadsgezichten van 's-Hertogenbosch.
65247: NN, - Kort Verslag betreffende de in de Periode van 18 april t/m 1 mei 1935 op 9 Bruggen en 3 Ponten gehouden Verkeerstellingen.
66516: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1953..
66636: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1921 en 1922..
37742: NN, - Beleidsplan voor de Brabant-Collectie 1993-1996..
37737: NN, - Catalogus van de Bibliotheek van het Streekarchivariaat Noord-Kempenland.
37736: NN, - Brabant. Informatie, Literatuur, Topografie, Brabantse Auteurs.
37732: NN, - Catalogus No. 50 van Nederlandse Romans.
38811: NN, - Gastronomie in Noord-Brabant.
38704: NN, - Negende Brabantse Antiekbeurs Oud-Kasteel Heeze.
198539: NN, - Gemeentegids Beek en Donk.
42146: NN, - Voornaamste Bepalingen van het Kerkelijk Wetboek over de Kloosterlingen.
74369: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1976..
74275: NN, - Atlas Copco. De eerste honderd Jaar 1873 - 1973..
73875: NN, - Gedenkboek verschenen bij het 50 jarig bestaan van de Katholieke Slagersbond op 22 april 1968..
29980: NN, - Plattegrond Eersel 1 : 7.500.
65577: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-vijftigste Deel 1915..
65578: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-vijftigste Deel.
21620: NN, - De beste Hekken komen uit Best.
3665: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1865. Een-en-vijftigste Jaargang.
4700: NN, - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1980..
76612: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 377..
70355: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1926..
75046: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Sint-Gillis-Waas 27W..
38014: NN, - Uit Brabant's kerkelijke Verzamelingen.
38016: NN, - Hedendaagse Constructieve Kunst in België.
99419: NN, - Extract uyt de Register van den Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden omtrent Houtschatten [in de Meierij].
67063: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Twintigste Deel 1882..
29965: NN, - Plattegrond Goirle 1: 10.000..
73490: NN, - Formulierboek van het Wetboek der civiele Regtsvordering : met het Fransch oorspronkelijk = Formulaire du code de procédure civile: avec la traduction hollandaise. Tweede Deel K-Z.
76534: NN, - Algemeene en bijzondere Instructiën voor de Ambtenaren van den Rijkswaterstaat, belast met de zorg voor de buitengewone Riviercorrespondentie, bedoeld bij 17 van de Waterstaatswet 1900 + afzonderlijke Bijlagen..
73491: NN, - Historie van het Oud en Nieuw testament met christelyke en stichtende Bemerkingen. Eerste en Tweede Deel. Nieuwen Druk.
19780: NN, - Gids voor de Gemeente Veghel.
70347: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
103002: NN, - Maatregelen en Voorzieningen ten behoeve van het Gewoon Lager Onderwijs in Noord-Brabant.
103003: NN, - Jaarverslag 1950 van de Noordbrabantsche Vereeniging tot Bestrijding van de Tuberculose.
67570: NN, - Stichting Menno van Coehoorn. Ledenlijst 1954..
66093: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1905..
66094: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1906..
67556: NN, - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Bond Heemschut gevestigd te Amsterdam.
30088: NN, - De Kunst in de School. Prijzen der Stad Antwerpen.
106853: NN, - Het Geslacht De Gier.
106856: NN, - Geslachtboom van Jan Karel de Romréé, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1681).
106857: NN, - Geslachtboom van Karel Frans Josef de Partz. Prins der Sint-Jans-Gilde (1743).
106859: NN, - Geslachtboom van Joost van der Hoeven, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1616).
95536: NN, - Ons Boekje voor het Gebruik bij de Ziektebestrijding in de Tuinbouw.
78778: NN, - Handelingen der twee en zeventigste Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid te Haarlem..
78816: NN, - Verslag aangaande den Staat van het Armwezen in het Koningrijk der Nederlanden over 1850..
99397: NN, - Reglement van Orde voor de Gemeente-Arbeiders van 's-Hertogenbosch, bij het Ontstaan van Brand.
74023: NN, - IADA. 5. Internationaler Graphischer Restauratorentag.
70338: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1907..
65933: NN, - Circulaires Waterstaat 1898-1902..
20094: NN, - Toeristische Informatiegids. Content Kempenland.
3745: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1984..
10011: NN, - Costuymen ende Usancien van de Hooftstad 's Hertogenbos.
65556: NN, - De Duitsche Nota en het Antwoord der Gealliëerden.
3736: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1975..
66842: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1912-1913..
66840: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over het Jaar 1909..
11062: NN, - Carte de la Forêt de Soignes et du Bois de la Cambre.
66547: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1886 en 1887..
20882: NN, - Straatnamenboekje van Eindhoven.
32161: NN, - Nieuwe Atlas van Groot Brussel en grote Omgeving.
32163: NN, - Officiële Publicatie der Engelsche Regeering van de door haar met den gezant der Verenigde Staten in zake de Terechtstelling van Miss Cavell te Brussel.
65126: NN, - Lijst der in 1926 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65127: NN, - Lijst der in 1926 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
66845: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij. Verslag over het Jaar 1917..
272642: NN, - Fraters van Tilburg. Eeuwfeestviering. Pontificale Mis van Dank opgedragen door Z.H. Exc. Mgr. W.P.A. Mutsaerts Bisschop van 's-Hertogenbosch.
70343: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1913..
77852: NN, - Jaarboek van het Davidsfonds voor 1891..
78825: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1859..
78814: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen in het Koningrijk der Nederlanden over 1846..
70743: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 45 (bis) et Tarifs, 1e Série. Tome VIII 2me Partie..
70742: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 18 à 45, 1e Série. Tome VIII 1re Partie..
10852: NN, - Waterschap de Haven en Sassen van Zevenbergen. Rapport der Commissie, ingesteld door de A.V. van het Waterschap der 12en Mei 1925..
198537: NN, - Optochtprogramma 21e Brabantse Dag Heeze 1978..
99427: NN, - Ordonnantie en Reglement op het Veer van de Stadt 's Hertogenbosch en Vucht en vice versa, Tyde van Hoog Water van den 29 Maart 1775..
99643: NN, - Echt-Reglement, over de Steden, ende ten Platten Lande, in de Heerlijckheden, en Dorpen, staende onder de Generaliteyt.
205926: NN, - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven over het Jaar 1882..
99493: NN, - Reglement of Keure der Belasting op het Bestiaal binnen de Stad 's Hertogenbosch.
66588: NN, - Overzigt van den Toestand van het Lager Onderwijs in het Koningrijk der Nederlanden op 31 December 1869 vergeleken met dien op 31 december 1857..
75851: NN, - 10 Years Lufthansa.
99445: NN, - Reglement op den Wissel-Wagen van 's-Hertogenbosch op Utrecht en vice versa bij den Magistraat der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
37748: NN, - Bibliotheek en Prentenkabinet. Informatiegids.
16903: NN, - Stadsgids Waalwijk 1983-1984..
66100: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1913..
65957: NN, - Wet van 13 Juli 1895 (Staatsblad No. 113) houdende Bepalingen omtrent Verveningen.
281: NN, - Boeren-Litanie ofte Klachte der Kempensche Landt-lieden over de Ellenden van deze lanck duerighe Nederlantsche Oorlooghe.
74837: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, het Binnelandsch Last-, Water- Plaizier- en Passage-Geld. Geärresteerd den 6 December 1805..
99453: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent.... hun verzoek om als Kraan-Kind hersteld te worden, ... ..
99449: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van het Reglement voor de Voerlieden.
9731: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Zeventiende Deel. Eerste Halfjaar van 1828. No. 1-104..
9732: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Vijftiende Deel. Eerste Halfjaar van 1827. No. 1-101..
9733: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Negentiende Deel. Eerste Halfjaar van 1829. No. 1-102..
9737: NN, - Instructie voor den Griffier der Provinciale Staten van Noordbrabant.
9723: NN, - Verslag over den Toestand der Provincie over 1926 t/m 1930..
9724: NN, - Reglement van Orde voor de Provinciale Staten. Instructie voor de Gedeputeerde Saten van Noord-Brabant.
67070: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Vijftigste Deel 1914..
38599: NN, - Tentoonstelling Schilderijen en Acquarellen van Nederlandse Impressionisten.
121965: NN, - Structuurplan Binnenstad 's-Hertogenbosch 1980..
40370: NN, - Statuten voor de Eerewacht van het H. Sacraments des Altaars te Venlo.
74256: NN, - Uitttreksel van Wetten en Acten van het Gouvernement.
74248: NN, - Decreet van het vertegenwoordigend Ligchaam van den 13 Mey bevattende: een algemeen Voorschrift voor de Grond-, Districts- en Rings- Vergaderingen,....., ingevolge eenige door het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks gemaakte nadere Bepalingen.
74250: NN, - Notificatie van den Minister van Financiën van Zijne Majesteit den Koning van Holland betreklijk een Modificatie van het bepaalde bij Art. 60 der Ordonnantie op het Middel van het Klein Zegel….
74251: NN, - Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Financien der Bataafsche Republiek, relatief de Invoering van het Regt van het Klein Zegel op eenige Voorwerpen van Handel en Weelde,….
74252: NN, - Instructie voor den Directeur-Generaal voor de Justitie en Politie van het Koningrijk Holland.
72098: NN, - Informatiemap Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland.
42041: NN, - Bijzonder Gewetensonderzoek voor Religieusen.
66512: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1949..
73976: NN, - Beschikking van den Minister van Waterstaat tot nadere Wijziging van de Motor- en Rijwielbeschikking.
78004: NN, - Edam met de Visscherswijk Volendam.
20100: NN, - Kempenland.
78795: NN, - Concept-Reglement voor den Arbeidsraad te Utrecht..
65119: NN, - Lijst der in 1908 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
69063: NN, - Ordo Sabbati Sancti, quando vigilia Paschalis instaurata peragitur (editio altera).
66638: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1926 en 1927..
77031: NN, - Access tot Archives and Privacy. Proceedings of the twenty-third international archival round Table Conference Austin 1985..
19980: NN, - Mierlo Groei en Ontwikkeling.
72049: NN, - Oorlogsherinneringen van een Dorpsburgemeester.
377054: NN, - Book Auction Sale. The Library of te late F.H.M. Ouwerling formerly Keeper of the Archives of Tilburg.
66508: NN, - Verslag over de Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in de Jaren 1944 en 1945..
38659: NN, - Beiaard van den St. Janstoren 's-Hertogenbosch Nederland.
39049: NN, - Kunstenaars uit Brabant.
66815: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Twintigste Deel 1885..
66814: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Twintigste Deel 1884..
30177: NN, - Antwerpen.
66835: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1895-1897..
9555: NN, - De Brabantse Landbouw verandert. Cijfers en Feiten.
108381: NN, - Rekening van Ontvangsten en Uitgaven van het Waterschap de Gecombineerde Polders de Vliert, het Ertveld, het Binnenland van Orthen de Heuf en de Muntel over het Dienstjaar 1893..
25083: NN, - Gemeente Oud en Nieuw Gastel. Van Pastorie tot Secretarie.
121838: NN, - Gemeentegids 's-Hertogenbosch.
66119: NN, - Verslag van het Zeventiende Bedrijfsjaar 1932 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
74396: NN, - Statistiek der Philantropische Spaar- en Leenbanken in Nederland over 1883-1885..
12497: NN, - Acht Refereinen van de Rederijkerskamer Moyses Bosch uit 1641..
31528: NN, - Instellinghe van het Weerdigh Broederschap van het H. Cruys wettelyck opgerecht in de Kercke vande Eerw. Paters Minder-Broeders Recollecten tot Mechelen op den Feestdagh van H. Cruys-Verheffinghe den 14. september 1713..
31530: NN, - Stad Mechelen. Catalogus van de Tentoonstelling Toren en Keldermans bij de 500e Verjaring van de eerste Steenlegging van St. Romboutstoren.
315301: NN, - Stad Mechelen. Catalogus van de Tentoonstelling Toren en Keldermans bij de 500e Verjaring van de eerste Steenlegging van St. Romboutstoren.
377047: NN, - Museum Plantin - Moretus Antwerpen.
90113: NN, - Register op 'De Brabantse Leeuw' d.d. 12 december 1990..
384535: NN, - Stedelijk Museum Leuven.
66836: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1898-1900..
74164: NN, - Boerderij en Monument.
65417: NN, - Rapport van de Commissie inzake de Opleiding van Scheepsmachinisten.
66099: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1912..
39438: NN, - Eindhoven Gilde-Stad 1982. 5e Europees Koningsschieten.
78499: NN, - Statistieke Aanteekeningen behoorende bij het Tijdschrift voor Oudheden, enz. van het Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht 1849..
65407: NN, - Officieel erkende Armoede of wat in 1923 staat te gebeuren in Ned.-Indië.
43047: NN, - St. Werenfriduskerk Workum.
41250: NN, - Les Carmes.
74515: NN, - Handleiding bij de Uitvoering der Militiewet 1901, houdende de Bepalingen der Wet en de te harer Uitvoering en Toepassing gegeven Voorschriften, Koninklijke Besluiten,..….
32040: NN, - Manifestation en l'Honneur du Général Belliard Bruxelles 22 septembre 1938..
295079: NN, - Catalogus van de Bibliotheek der Provinciale Griffie van Noordbrabant. Eerste Supplement.
37476: NN, - Hommage Jeroen Bosch.
3747: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1986..
40617: NN, - Lieve Vrouw Psalter.
66098: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1910..
66097: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1909..
176899: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Hendrikus Wijnhoven, geboren 14 februari 1835, te Helvoirt.
76615: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 453 t/m 454..
70262: NN, - Catalogus van Academische Geschriften in Nederland en Nederlandsch Indië verschenen. Jaargang 6 t/m 13..
70156: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1923. No. 4. Verslagen betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1922 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1922/1923..
70157: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1927. No. 4. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1926 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1926/1927..
70155: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1920. No. 4. Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1919/1920..
70159: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1930. No. 3. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1929 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1929/1930..
66498: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1934..
15472: NN, - H. Laurentius-Parochie 25 Jaar in Beeld.
37309: NN, - Vincent van Gogh. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen.
64497: NN, - Inventaris van Stukken betreffende de Familie Brouwer en aanverwante Geslachten 17e-19e Eeuw.
64827: NN, - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening in Zuidholland, Noordholland en Utrecht.
41252: NN, - Regel van de Orde der Broeders van Onze L. Vrouw van den Berg Carmel.
3635: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1835. Een-en-twintigste Jaargang.
13567: NN, - Officieel Verslag van den 7e Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch op zondag 4 september 1910 te 's-Hertogenbosch.
99388: NN, - Reglement op het bakken en verkoopen van Roggebrood binnen de Gemeente Helmond.
3738: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1977..
41702: NN, - Twaalf Kapucijnen.
3674: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1874. Zestigste Jaargang.
65966: NN, - Leerlingenschaal en Klassebezetting.
74859: NN, - Publicatie van Zijne Majesteit den Koning van Holland aangaande het Regt van Preferentie der Genen die ter zake van 's Lands Impositien, eenig Voorschot aan den Lande hebben gedaan of zulen doen. Gearresteerd den 17den April 1807..
74848: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Zeepzieders en Zeepmakers zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Inlandsche Zeep. Gegeven den 26sten van den Sprokkelmaand 1809..
99455: NN, - Verordening tot Regeling van de Zamenstelling en den Werkkring der Gezondheids-Commissie voor de Gemeente 's Hertogenbosch.
39596: NN, - Gouden Schuttersfeest St. Hubert Rijen 1863-1913..
39032: NN, - Chantal Capelle.
78738: NN, - Derde Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
78739: NN, - Vierde Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
74838: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens welke zich de Brandewijnkoopers, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Buitenlandsche Brandewijnen, gedisteleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren, gearresteerd bij de Wet van den 4den van Sprokkelmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
67081: NN, - De Rechtspraak van de Kroon in Geschillen van Bestuur. Jaargang 1920..
66497: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1933..
66494: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1918..
99405: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent de Knegt van de Brandmeesters toegevoegt drie Guldens voor het spoelen reynigen en gade slaen van yeder Brandspuyt welke gebruykt of geprobeert is.
73634: NN, - Articles Convenus pour l 'Administration des dix-huit Hommes de Troupe Françaises Employés en Batavie.
36080: NN, - Loeft Godt van al ende drinct den Wijn ende laet die Werelt die Werelt zijn [Zangbundel].
66821: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Veertigste Deel 1904..
78815: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen in het Koningrijk der Nederlanden over 1847..
66111: NN, - Verslag van het Zesde Bedrijfsjaar 1921 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66114: NN, - Verslag van het Tiende Bedrijfsjaar 1925 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66112: NN, - Verslag van het Achtste Bedrijfsjaar 1923 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66113: NN, - Verslag van het Negende Bedrijfsjaar 1924 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
90012: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van de Ordonnatie voor de Voerlieden gearresteert den 22. February 1753..
76810: NN, - Agenda Landschap. Landschap verantwoord ondernemen voor Iedereen.
66515: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1952..
11793: NN, - De door de Overheid gesubsidieerde Muziekscholen in Noord-Brabant 1970..
78045: NN, - Zwijndrecht.
99497: NN, - Register der Proclamatien en circulaire Aanschryvingen. Na het Fransche Tusschenbestuur tot den Jaare 1800. Geärresteerd, en alomme in Bataafsch-Braband of in het Departement van de Dommel verzonden: ….
74327: NN, - Leidraad voor het samenstellen en beheren van Topgrafische Atlassen.
74330: NN, - Code des Droits de Timbre, d'Enregistrement, de Greffe et d'Hypotèque ou Recueil Méthodique….
66504: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1940..
66503: NN, - Verslag over de Openbare Werken in het Jaar 1939..
66672: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1920..
66671: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1896 en 1897..
66670: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1892 en 1893..
66669: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1882 en 1883..
66668: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1880 en 1881..
66667: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1877 en 1878..
66666: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1876..
76282: NN, - Voorzieningen tot Leniging van door den Oorlogstoestand ontstane Nooden.
376131: NN, - Nederlandsche Volkskunde. Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
90025: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1827. Dertiende Jaargang.
72061: NN, - De Inrichting van de omgeving van Molens [ Molenbiotopen].
66519: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1858 en 1859..
37297: NN, - Hulde van den 's-Hertogenbosschen Kunstkring aan de Nagedachtenis van Theodorus van Tulden (1606-1669).
38703: NN, - Achtste Brabantse Antiekbeurs Oud-Kasteel Heeze.
103017: NN, - Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
103018: NN, - Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
95546: NN, - Jaarverslag NCB 1957. Verslag over het Jaar 1957 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
20955: NN, - Eindhoven Informatieboekje voor Jongeren.
99338: NN, - Reglement voor de Gemeente-Muziekschool te 's Hertogenbosch.
106861: NN, - Geslachtboom van Jooris Josef d'Ittre van Caestre, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1695).
9744: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noordbrabant over 1929..
9745: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1930..
65116: NN, - Lijst der in 1918 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
9746: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1932..
9747: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1936..
9751: NN, - Catalogus der Boekerij van de Provinciale Griffie Noord-Brabant.
9726: NN, - Instructie voor de Ambtenaren ter Provinciale Griffie van Noordbrabant.
99389: NN, - Plaatselijke Verordeningen op Schut en Policie Reglement voor de Gemeente Gemert, Distrikt Helmond, Provincie Nooord-Braband.
66846: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij. Verslag over het Jaar 1918..
65109: NN, - Lijst der in 1912 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
9593: NN, - Excursie- en Proefveldgids 1937..
66518: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1955..
21672: NN, - Veldhoven ’69 of het Verhaal van een scheve Verhouding.
21691: NN, - Het Kempisch Bakkerij Museum.
9558: NN, - Lijst van Voorwerpen ingezonden op de Tentoonstelling van Voortbrengselen van Land- en Tuinbouw, Werktuigen, enz. te houden door de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
121826: NN, - Verslag van den Diocesanen Katholiekendag gehouden te 's-Hertogenbosch op 30 september 1900..
66517: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1954..
66237: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1880..
38682: NN, - Verhoog uw Omzet spelenderwijs met Chronochime.
108306: NN, - Industrie en Vuilwaterbestrijding in de U.S.A..
108307: NN, - Maas. Rapport Nederlandsch-Belgische Commissie ingesteld tot Onderzoek van de Kanalisatie van de gemeenschappelijke Maas.
9425: NN, - Op de Penning. Penningen uit Brabant en hun maatschappelijke Functie.
108316: NN, - De Maas-Quaestie.
108342: NN, - Recapitulatietabel der Waterhoogten langs den Amer en zijne Takken, waargenomen in het Jaar 1884-1895..
108339: NN, - Register der Peilingen behoorende tot de Kaart der Rivieren de Neder-Rijn, de Lek en de Nieuwe-Maas, van den Hoofddam te Pannerden tot Brielle.
108334: NN, - Register der Peilingen behoorende tot de Kaart der Rivier de Ijssel, van den Hoofddam te Westervoort tot Kampen.
108351: NN, - Inondations de la Vallée de la Senne, aux Abords de Bruxelles.
108383: NN, - Handboekje voor Hoofd-Ingelanden van het Waterschap ter Bevordering van den Waterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk Deel van Noord-Brabant.
108382: NN, - Handboek voor Dijk- en Polderbesturen in Noord-Braband.
108402: NN, - Beschrijving van het Huldeblijk door Ingezetenen van Noordbrabant der Regering aangeboden ... tot Verlegging der Uitmonding der Maas.
108417: NN, - Analyse Verbetering Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen. Deel I en II..
108481: NN, - Handboek voor Dijk- en Polderbesturen in Noord-Braband.
108488: NN, - Verslag over het Voorgevallene tijdens den Ijsgang op de Nederlandsche Rivieren in de Maanden December 1887 en Januari 1888..
38702: NN, - Beurs van Oude Kunst en Antiquiteiten in de voormalige St. Anthoniuskerk te Eindhoven.
10922: NN, - Schelde en Antwerpen Getuigenissen van een Opgang.
11312: NN, - Brabant en Limburg in Prent.
74337: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1975..
120061: NN, - Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629..
121803: NN, - Gemeente 's-Hertogenbosch. Bestek & Voorwaarden wegens het maken van Afsluitingen van Twee Duikers in den Zuidelijken Vestingwal met bijbehorende Werken.
121805: NN, - Gemeente 's-Hertogenbosch. Ontmanteling. Bestek No. 17. Slechten van de St. Janspoort met het daarbij gelegen Wachthuis, de Woning daarboven en van een Gedeelte van de Vestingswal ten Noorden en Zuiden van gemelde Poort, het wegbreken der Brug over de Hoofdgracht, benevens het maken ven een Keer- of Steunmuur en andere daarmede in verband staande Werken.
272779: NN, - Op Bezoek te Postel. De Abdijbibliotheek van Postel.
66105: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1957..
78808: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1834..
78809: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1838..
78807: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1832..
74484: NN, - Georg Joachim Göschen sein Verlag 1785-1935 un die Sammlung Göschen.
78813: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen in het Koningrijk der Nederlanden over 1845..
78811: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1840..
78812: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1844..
78810: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1839..
78806: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1831..
78805: NN, - Verslag over den Staat van het Armwezen in het Koningrijk, 1829..
78804: NN, - Verslag over den Staat van het Armwezen in het Koningrijk, in 1828..
74525: NN, - Paardenvordering en Paardenkeuring.
41694: NN, - Abbaye de Citeaux Cisterciens.
64653: NN, - Topografische Kaart 58D Roermond.
64654: NN, - Topografische Kaart 58 Roermond-Oost.
99237: NN, - Reglement op het Slagten van Vee en het verkoopen van Vleesch binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch.
99234: NN, - Reglement voor het Beheer der Bank van Leening binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99233: NN, - Speciale Bepalingen ter Verzekering van den rigtigen Opbrengst der Stedelijke Opcenten op den Rijks-Accijns van het Geslagt, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99231: NN, - Reglement der Belasting op het Binnen- en Buitenlandsch Gedisteleerd, voor de Stad 's Hertogenbosch.
99232: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting, op het Voeder, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
24510: NN, - Hoevens Voorstel tot Grenswijziging.
29900: NN, - Topografische kaart. 58B Panningen.
33051: NN, - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Index Jaarboek 1 t/m 5..
72222: NN, - De Gasindustrie in Amerika.
27638: NN, - Honderd Jaar Onze Lieve Vrouw Visitatie in Tilburg.
32469: NN, - Guide pratique des Environs de Bruxelles.
70881: NN, - Groot Lied-Boek van Brederode naar de oorspronkelijke Uitgave van 1622..
67060: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zevende en Achtste Deel 1867 en 1868..
67058: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Derde en Vierde Deel 1863 en 1864..
67059: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijfde en Zesde Deel 1865 en 1866..
67062: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeventiende Deel 1877..
74591: NN, - Weerbaarheidsvoorschrift 1921..
66813: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Twintigste Deel 1883..
299857: NN, - Topografische Kaart 57 Oost Valkenswaard.
74835: NN, - Publicatie van den Minister van Financien van zijne Majesteit den Koning van Holland, behelzende Maatregelen ter Voorziening in de Behoeften van Zout voor de Inwoners van Oost-Friesland en Jeverland. Geärresteerd den 24sten Februarij 1807..
74600: NN, - De periodieke Werkzaamheden der Gemeentebesturen, voortvloeiende uit de Militaire Wetten en Voorschriften.
76459: NN, - Instructie voor de Inspecteurs der Administratie bij de Armée van onderscheidene Graden, gearresteerd bij Besluit van de Koninklijke Hoogheid van den 20 februarij 1815, no. 21..
78733: NN, - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren. Deel XIV.
9577: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noordbrabant over het Jaar 1931..
178946: NN, - Geschiedenis van Hilvarenbeek en Diessen.
78817: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1851..
74839: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens hetwelke de Eigenaars, Schippers of Directievoerende van alle Binnenlandsche Schepen en Vaartuigen, mitsgaders de Scheepstimmerlieden binnen dit Rijk, zich zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef van het Binnenlandsch Last-Geld, Water-, Plaizier en Passagie-Geld, gearresteerd bij de Wet van den 23den van Louwmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 12den van den Bloeimaand 1809..
74843: NN, - Besluit, houdende een Reglement, ten aanzien van de Vervoering, zoo binnen als naar buiten 's Lands van Zout, belast bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
74840: NN, - Besluit, houdende een Reglement op den Handel in Ruw Zout, ten gevolge der Wet op het Middel van het Zout, gearresteerd den 24den van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
74841: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens hetwelk zich de Zoutzieders binnen het Koningrijk Holland zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting, gearresteerd bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
74842: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Winkeliers en Neringdoende personen in geraffineerd Zout, binnen het Koningrijk Holland, zullen hebben te gedragen, ten aanzien van de Belasting op het Zout gearresteerd bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
74844: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Zeehandelaren, Kooplieden en Particulieren, welke buitenlandsche Brandewijnen, gedisteleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren, onder Genot van Crediet, willen inslaan, ten aanzien van den Ophef der Belasting op gezegde Dranken, gearresteerd bij de Wet van den 4den van Sprokkelmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
66523: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1902 en 1903..
37627: NN, - Brabantse Mutsen uit de Collectie van D'n Driedonk.
113001: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Kalmthoutse Hoek 6W..
78782: NN, - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Alphabetisch Register op de Handelingen, Congres-Verslagen en Mededeelingen over de Jaren 1857 – 84..
11016: NN, - Wandelkaart van het Landgoed De Utrecht 1: 20.000.
78740: NN, - Vijfde Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
70362: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1932. Register op Verslagen en Mededeelingen over 1924-1932..
78790: NN, - De Beteekenis van Onderwijs in Handenarbeid.
11483: NN, - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren. Deel XIV..
78801: NN, - Verslag over de Staat van het Arm-Wezen van het Koningrijk, in 1825..
78802: NN, - Verslag over de Staat van het Arm-Wezen van het Koningrijk, in 1826..
76700: NN, - Topografische Kaart 1 : 25.000 62B Heerlen.
39665: NN, - St. Anthoniusgilde Sambeek. Programma Gildefeesten.
299845: NN, - Topografische Kaart 51 Oost Eindhoven.
299846: NN, - Topografische Kaart 57 Oost Valkenswaard.
205931: NN, - Busboekje Stadsdienst Einhoven ’75..
170739: NN, - Katholieke Leergangen in Cijfers. Studententellingen en Statistieken over het Studiejaar 1985/1986. Teldatum 1 september 1985..
66299: NN, - In de Strijd tegen de Werkloosheid. Rapport van het NVV inzake de uitvoering van Openbare- en Werkverschaffingswerken.
66301: NN, - Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1921, No. 96, om van Voorlichting te dienen omtrent de Electriciteitsvoorziening van het Land.
74016: NN, - Rechtspositiebesluit Nijverheidsonderwijs 1935 + Bijvoegsel.
65240: NN, - Dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte.
66228: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1870..
39668: NN, - St. Sebastiaansgilde Westerlo. Kempisch Gildefeest.
78497: NN, - Statistieke Aanteekeningen behoorende bij het Tijdschrift voor Oudheden, enz. van het Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht 1847..
65120: NN, - Lijst der in 1909 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
76126: NN, - De Tuberculose onder het Rundvee en hare Bestrijding.
299561: NN, - Topografische Kaart 51C Hoogeloon.
76599: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 465..
76601: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 487 t/m 497..
76606: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 353 t/m 354..
76605: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 349..
76603: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 502 t/m 517..
76602: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 500..
76600: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 477 t/m 480..
76593: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1918..
76594: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 327bis..
76596: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 432 t/m 434..
76597: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 439 t/m 440..
11017: NN, - De Utrecht.
66527: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1928 en 1929..
74018: NN, - Het Bezuinigingsontwerp 1935. IV Onderwijs.
174001: NN, - Gedenkboek bij Gelegenheid van de plechtige Ingebruikneming van het Paleis van wijlen Z.M. Koning Willem II tot Paleis-Raadhuis der Gemeente Tilburg.
35609: NN, - Sientje van Mierikshoven 2. Trubbels.
75064: NN, - Bronnenoverzicht voor de bestuderig van het Nederlandse Bankwezen in de 19e en 20e Eeuw.
39582: NN, - Maatschappij van Onderlingen Bijstand gezegd Sint-Willibrordusgilde gevestigd te Nijlen (Antwerpen). Standregelen.
65203: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1938-1939 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65580: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-veertigste Deel.
74436: NN, - Insecten schadelijk voor Naaldhout. No. 1. De Dennenscheerder Hylesinus piniperda.
121905: NN, - Recreatief Centrum 's Hertogenbosch.
74375: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1985..
74846: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welk zich de Schippers van Schepen enz., zullen hebben te gedragen, ten aanzien van de Vervoering, zoo binnen als naar buiten ;s Lands, van Zachte Zeep, belast bij de Wet van 21 December 1808. Gegeven den 26sten van den Sprokkelmaand 1809..
74582: NN, - Inventaris van het Archief der Gemeente Warmenhuizen 1901..
74371: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1978..
74390: NN, - Algemene Ouderdomswet. Tekst en Commentaar.
74221: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Ekeren 15W..
384513: NN, - 125 Jaar Bossche Kunst Schilderijen - Tekeningen.
38469: NN, - De Heilige Kempen.
38492: NN, - Gemeentemuseum De Wieger Deurne. Catalogus I..
77907: NN, - Wet der Hollandsche Maatschappij van Landbouw.
37019: NN, - Petrus Verhoeven 1729-1816. Beeldhouwer uit de laatste Periode van de Schuurkerken.
65511: NN, - Blikseminslag in een Kerktoren.
65633: NN, - Die Adels- und Wappenbriefe des Namens Mayer in allen Schreibungen.
65993: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 26e jaarverslag 1947..
66084: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1889..
66085: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1891..
66086: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1897..
66087: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1898. Deel I en II..
28966: NN, - Verslag over den Toestand van het Huis der Bermhertigheid der Heilige Herten van Jezus en Maria te Heverlee-Groenveld bij Leuven.
66106: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1958/1959..
66107: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1879-1880..
66135: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1958..
66133: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1956..
66134: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1957..
66139: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1905 en 1906..
66140: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1907 en 1908..
66141: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1909..
66144: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1912..
66145: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1913..
66360: NN, - Overzicht van hetgeen op het Gebied van de Volksgezondheid in Noordholland wordt gedaan.
66366: NN, - Verslagen betreffende de Werking en Toepassing van de Schepenwet en den Gang van den Dienst in de verschillende Districten der Scheepvaart-Inspectie over 1912 t/m 1938..
21077: NN, - 100 Jaar Oirschotse Stoelen.
66095: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1907..
74718: NN, - Drankwet voorheen en thans.
41759: NN, - Het Instituut der Franciscanessen Missionarissen van Maria.
41728: NN, - Necrologium Seraphicum Patrum et Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Capucinorum Antiquae Provinciae Flandro-Belgicae.
41732: NN, - Catalogus der Franciscaanse Bibliotheek van het Secretariaat der Derde Orde.
95524: NN, - Jaarverslag NCB 1956. Verslag over het Jaar 1956 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
28835: NN, - Jubilé Gebeden gedurende het Jubilé, toegestaan door Zijne Heiligheid Paus Gregorius XVI, ter gelegenheid van het Elfde Eeuwfeest gewijd aan de Nagedachtenis van den H. Willibrordus.
65241: NN, - Nog altijd dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte.
76049: NN, - Maatregelen ter Voorkoming van de Tuberculose bij Varkens.
76053: NN, - Het Varken. Afkomst, Voeding, Verzorging.
78469: NN, - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten. 3e deel, 20e stuk: Markeregt van Gool.
78772: NN, - Programma van het Derde Nederlandsche Nijverheids Congres.
66509: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1946..
76122: NN, - Mond- en Klauwzeer.
66496: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1932..
40518: NN, - Het Vierenswaardig Wonder.
78741: NN, - Achtste Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
78742: NN, - Tiende Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
64825: NN, - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening voor de Provincie Oostelijk Gelderland.
65043: NN, - Uitkomsten der Woningstatistiek voor het Koninkrijk der Nederlanden verzameld t.g.v. de Negende Volkstelling gehouden op den 31 December 1909..
99451: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Resolutie, houdende Approbatie van den inkoop van het Regt der Geoctroyeerdens van de Wagenposterye tussen de Steden 's Bosch en Maastrigt....
65202: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1936-1937 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
299856: NN, - Topografische Kaart 57 Valkenswaard.
3646: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1846. Twee-en-dertigste Jaargang.
30457: NN, - Brochure Merksem-Gids.
76479: NN, - Uitkomsten der Zevende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de Beroepstelling) . Provincie Utrecht; Provincie Friesland; Provincie Overijssel.
66102: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1931..
66104: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1944..
66103: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1943..
66136: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1959..
65517: NN, - Holland aan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ten opzigte van de Voldoening van derselver Schulden, ten Voorbeeld gesteld.
22622: NN, - Tweede Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22624: NN, - Vierde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
65975: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van sommige Goederen in Verkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen.
28825: NN, - Gebeden en Kerkplegtigheden voor de Wijding eens Bisschops, volgens het Roomsch Pontificaal.
28821: NN, - Het eenig noodige of Kort Begrip van al wat een Christen moet weten, gelooven en doen om Zalig te worden gevold door eenige Onderrichtingen en Levensregels dienstig voor alle Staten.
78734: NN, - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren Deel XIII.
10140: NN, - Ordonnantie: Waer op over de Stadt en Vrydom, mitsgaders onderhoorige Forten ende Schantsen van 's Hertogenbosch, verpacht sal werden den Impost van den Taback.
78777: NN, - Handelingen der een en zeventigste Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid te Haarlem..
21688: NN, - Gemeente Luyksgestel.
21090: NN, - Fa. Megens Zaadteelt en Zaadhandel Oirschot. Catalogus 1961-1962..
299854: NN, - Topografische Kaart 50 Oost Tilburg.
299855: NN, - Topografische Kaart 56 Turnhout.
78140: NN, - Overzigt der Scheepvaartkanalen in Nederland op 1 mei 1879..
78141: NN, - Overzigt der Scheepvaartkanalen in Nederland op 1 januarij 1878..
78571: NN, - Vijfde Internationaal Congres voor Binnenscheepvaart te Parijs in 1892..
99496: NN, - Reglement of Keure op den Impost op de Brandstoffen binnen de Gemeente 's Hertogenbosch.
99368: NN, - Verordening voor de Plaatselijke Commissie van Toezigt op het Lager Onderwijs te 's-Hertogenbosch.
19227: NN, - Wegwijzer voor de Gemeente Schijndel.
3673: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1873. Negen-en-vijftigste Jaargang.
99831: NN, - Verzameling van eenige Sententien, Privilegien, Reglementen ende Resolutien raakende de Politie, Justitie ende Finantie binnen de Hoofdstad 'sHertogenbosch; waar by voor af gevoegt is de Capitulatie waar op dezelve Stad onder de Vereenigde Nederlanden gekomen is.
65117: NN, - Lijst der in 1919 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
78829: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1865..
78745: NN, - Zevende Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
78746: NN, - Bijdragen voor de Nijverheid bepaaldelijk ten aanzien van de Kunsten, Handwerken, Fabrijken, en Trafijken, den Koophandel, de Zeevaart en de Visscherijen opgemaakt uit de Mededeelingen van de Departementen en Leden Correspondenten der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van De Nijverheid.
78748: NN, - Bijdragen voor de Nijverheid bepaaldelijk ten aanzien van de Kunsten, Handwerken, Fabrijken, en Trafijken, den Koophandel, de Zeevaart en de Visscherijen opgemaakt uit de Mededeelingen van de Departementen en Leden Correspondenten der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van De Nijverheid.
17029: NN, - Vught, Poort van de Hel.
38594: NN, - Jan Cunen-Museum Oss. Catalogus van Schilderijen en Tekeningen.
3656: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1856. Twee-en-veertigste Jaargang.
95593: NN, - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de N.V. Verkoopcentrale van den Noord-Brabantschen Christelijke Boerenbond Eindhoven.
299853: NN, - Topografische Kaart 50 Oost Breda.
72241: NN, - Annual Report 2006-2007 International Institute of Social History.
72231: NN, - Uitkomsten der Zesde Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1879. Provincie Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen Drenthe, Limburg.
17086: NN, - Meubelen van Kennis.
65118: NN, - Lijst der in 1907 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
174002: NN, - Gedenkboek bij Gelegenheid van de plechtige Ingebruikneming van het Paleis van wijlen Z.M. Koning Willem II tot Paleis-Raadhuis der Gemeente Tilburg.
99261: NN, - Instructie voor de Kamer-Bewaarders.
99346: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit van Den Bosch [m.b.t] Vroedvrouwen.
78775: NN, - Handelingen van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid te Haarlem..
78773: NN, - Programma van het Vierde Nederlandsche Nijverheids Congres.
78774: NN, - Programma van het Vijfde Nederlandsche Nijverheids Congres.
65684: NNN, - Guide to the Archives in Israel.
76193: NOBELS, JUDITH, - (Extra) Ordinary Letters. A View from below on Seventeenth-Century Dutch.
31535: NOBELS, LEOPOLD, - De Mechelse Torenbrand naar verholen Oorkonden door een Nazaat der Maanblusschers berijmd en bezongen en zijnen Medestadgenoten goedjonstelijk opgedragen.
377026: NOELS, LIC. H., - Register. Zuidnederlandse Tijdschriften vóór 1850..
19984: NOEREKAMPS, TIES E.A., - Voetbalvereniging NWC Asten 1928-1978. Jubileumuitgave.
18934: NOEST, J., - Het Groot Duyfhuis te Liempde.
11030: NOEST, J., - Stichting Noordbrabants Landschap. Handboekje 1970..
71782: NOLET, PROF. W., - Middeleeuwse Kerkelijke Instellingen.
99531: NOLLEN, J.G., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1934..
99532: NOLLEN, J.G., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1924..
43538: NOLTE, DR. AUG., - Het Godsbegrip bij Aristoteles.
67172: NOLTEN, MARLEEN, - Maleisië.
65932: NOLTHENIUS, MRS. P.M. EN B.J. PLOOS VAN AMSTEL, - Het Regt van Vereeniging en Vergadering. in Nederland.
71038: NOMACHI, KAZUYOSHI, - Pelgrimage. Facinerende Fotorapportages.
176614: NOO,  HEIN DE & WIM SLINGERLAND, - Helvoirt De Protestantse Gemeente en de Oude Sint Nicolaaskerk.
76042: STICHTING VARKENS IN NOOD, - Varkens. Een Bloemlezing.
397015: NOOIJEN, RUUD VAN, - Leven, Werk en Tijdsbeeld van Hendrik Verhees (1744-1813) markant Boxtelaar.
22381: NOOIJEN, TOON, - Volkels Volk. Een Brabants Dorp van Toen.
22299: NOOIJEN, TOON, - Ze zullen je niet verstaan. Terugblik na meer dan 40 jaar plaatselijke Politiek in Uden of de onstuimige Ontwikkeling van de Gemeente Uden in de Vaart der Volkeren van de Tweede Wereldoorlog tot in de negentiger Jaren van de 20ste Eeuw.
43908: NOORD, TH. J. VAN, - De Stilte van Golgotha.
19794: NOORD, F.M. DE, - De Landbouw in de Gemeente Veghel. Agrarisch-planologische Verkenning.
67166: NOORDEGRAAF, WIM E.A., - Suriname.
26847: NOORDELOOS, P., - Enige Gegevens over Broederschappen van S. Antonius.
71417: NOORDELOOS, P., - La Translation de S. Antoine en Dauphiné.
74721: NOORDENBOS, P. EN H. VAN WIJK, - Gids Nederlandse Literatuur en Jurisprudentie in zake Gemeentebeheer en -Administratie 1966..
74720: NOORDENBOS, P. EN H. VAN WIJK, - Gids Nederlandse Literatuur en Jurisprudentie in zake Gemeentebeheer en -Administratie 1967..
295282: NOORDERMEER, TH.C., - Inventaris van het Archief van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant 1974-1999..
74231: NOORDHOFF, MR. L.J. EN M.C. FROGER-VISSER, - Verzameling Stukken afkomstig van Leden van de Familie Trip en vele aanverwante Geslachten; Verzameling Charters afkomstig van een aantal Leden der Familie Trip en afzonderlijke Beschrijving der Minuut-Verzegelingen verleden voor Joost Lewe, voorkomend in inv. nr. 455..
64482: NOORDHOFF, MR. L.J., - Catalogus van Kaarten. Eerste gedeelte: Getekende Kaarten.
69990: NOORDHOFF, L.J., - Archieven van de Ambtenaren van de Waterstaat die binnen het Gebied der tegenwoordige Provincie Groningen en soms mede daarbuiten gefungeerd hebben in de eerste helft der 19e Eeuw.
75760: NOORDHUIZEN, SUZANNE, - Fertility Norms in a dynamic and cross-national Perspective.
78530: NOORDMAN, DIRK, - Economie en Filosofie in de vroege Middeleeuwen 750 – 1250..
78023: NOORDMAN, DIRK, - Economie en Filosofie in de Vroege Middeleeuwen 750-1250..
65225: NOORDUYN, L.A.W. E.A., - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1937..
65226: NOORDUYN, L.A.W. E.A., - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1938..
69128: NOORDZIJ, J.H., - Kamer- en Volièrevogels.
383441: NOORLANDER, H., - Klompen. Hun Makers en hun Dragers.
38344: NOORLANDER, H., - Klompen. Hun Makers en hun Dragers.
76433: NOORT, JAN VAN DEN E.A., - Onvoltooid verleden Tijd. Geschiedenis en Milieu.
108476: NOORT, JAN VAN DEN, - Langs de Rand van het Zand. Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta.
35212: NOOT, JAN V.D., - Jan v.d. Noot Viereynen & Epigrammen uit het Bosken.
35033: NOOT, JAN VAN DER ; INLEIDING EN AANTEKENINGEN DOOR DR. C.A. ZAALBERG., - Lofsang van Braband. Hymne de Braband.
17301: NOOTEBOOM, URIAS, - Dit St. Elisabeth Ziekenhuis.
17017: NOOTEBOOM, URIAS, - Vught, het Verhaal van een Omweg.
10384: NOOTEBOOM, URIAS E.A., - De Oplossing van Brabant 1974-1987..
9922: NOOTEBOOM, URI, - Tusschen Vrijheid en Vrede.
99221: NOOTEBOOM, URI, - Tusschen Vrijheid en Vrede.
35572: NOOTEBOOM, URIAS, - Familie. Overwegingen. Gedichten.
36245: NOOTEBOOM, U.H.E.M. (EINDRED.), - Stads- en Dorpsvernieuwing in Noord-Brabant.
35755: NOOTEBOOM, URI, - Journalistieke Opstellen.
66573: NOOTEN, MR. N.F. VAN, - De Nederlandsche Wetgeving op de Waterschappen, Dijk, en Polderbesturen, met Aanteekeningen toegelicht.
99555: NOOYEN, C., - Politie-Verordening op het maken en onderhouden van Waterleidingen en Scheidingsslooten in het Waterschap De Polder van Zwartenberg 1932..
99527: NOOYENS, C., - Politieverordening van het Waterschap De Oostpolder gelegen onder de Gemeenten Etten en Leur en Princenhage 1932..
76162: NORTH, FREYA, - Pip. Roman.
10371: NOS, - Het Publiek van en Opinies over Omroep Brabant.
272773: NOTEBAERT, A., - Abbaye de la Cambre, à Ixelles.
276882: NOTEBAERT, A., - Monasticon Belge. Tome IV Province de Brabant. Volume II-Extrait. Abbaye de La Cambre à Ixelles.
71212: NOTEBAERT, ALEXANDRE, - Inventaire des Archives de la Federation Medicale Belge.
29736: NOTEBAERT, ALEXANDRE, - Oorkonden van de Abdij ter Kameren betreffende haar Uithof te Giersbergen.
73874: NOTTEN, SJO, - A.O. Zoebèlle.
170595: P. NOTTEN, PASTOOR TE DIESSEN, - Moeder-Cursus in Zes Lessen.
355078: NOUWENS, DR. J. EN JAN MOSMANS, - De Handeldrijvende Middenstand & Het Gildenwezen in de Hanze.
30703: NUFFELEN, JAN VAN E.A., - De Burgemeester en zijn Ploeg zijn Fier over hun Verwezenlijkingen.
43970: NUIJEN, PASTOOR C., - Kerkelijk Hymneboek.
12773: NUSTELING, DR. H.P.H., - Markant in de Markt. Interpharm 1896-1996..
35906: NUYENS, J.F., - De Burgemeester van Scharreldonck. Vrolijke Tooneeltjes uit den goeden, ouden Tijd.
72244: NUYENS, W.N.F., - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk van 1815 tot op onze Dagen. Deel I, II, III, IV..
75746: NUYENS, E.M. TH. W., - Inventaris der Archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814 - 1913..
74109: NUYTTENS, M., - Inventaris van het Archief van de Stad Geraardsbergen. Hedendaagse Periode.
71137: NUYTTENS, MICHEL, - Inventaris van het Archief van de Staten van Vlaanderen.
71156: NUYTTENS, M., - Inventaris van het Archief van de Stad Geraardsbergen. Hedendaagse Periode.
295132: OBREEN, DR. HENRI, - Onuitgegeven Oorkonden betreffende de Betrekkingen tusschen Holland en Brabant gedurende de XIIIde Eeuw.
67127: OELE, L.C. E.A., - Fruit uit eigen Tuin.
24483: OELE, A.J., - Een Eeuw Koninklijk Gezag. De Geschiedenis van de Brigade Koninklijke Marechaussee Ossendrecht/Putte.
78087: OELITSKAJA, LJOEDMILLA, - Een Russische Geschiedenis.
43698: OER, PATER SEBASTIAN VON, - Langs den Levensweg.
16617: OERLEMANS, MARTIEN E.A., - Brug tussen Kracht en Traditie. Twintig jaar Wiektkunst Moergestel 1998-2017..
29037: OERS, A.L.M. VAN, - Bibliografie voor de Geschiedenis, Genealogie en Heemkunde van Roosendaal en Nispen.
24478: OERS, BERRY VAN, - 100 Jaar Harmonie Sancta-Caecilia Chaam 1893-1993..
2: OETELAAR, GER VAN DEN, - Genealogie Van den Oetelaar 1250-1700. Landlieden, Bestuurders en Kartuizers binnen Hertogdom Brabant.
11207: OETELAAR, GER VAN DEN & JAC HENDRIKS, - De Geelders, Bosgebied in Het Groene Woud. Van middeleeuwse Kartuizers tot hedendaagse Natuurbeheerders.
36470: OETELAAR, GER VAN DEN, - Kartuizerhoeve Het Groot Duijfhuis op Kasteren te Liempde.
11227: OETELAAR, GER VAN DEN, - De Liempdse Scheeken tussen gemeijnt en Wederopbouw.
106968: OETELAAR, GER VAN DEN, - Genealogie Van den Oetelaar 1250-1700. Landlieden, Bestuurders en Kartuizers binnen Hertogdom Brabant.
107029: OETELAAR, GER VAN DEN, - Een Thuis in Liempde. Biografie van Mien van Aarle en Theo van den Oetelaar 1930 - 1980..
39894: OETELAAR, GER VAN DEN EN AD VAN DE WETERING, - Dertig Jaar Politiek met Fons van Elderen.
36495: OETELAAR, GER VAN DEN, - Kartuizerhoeven op Kleinder Liempde in Boxtel en de Roeping van de Kartuizers Peijnenburg en Pijnenburg.
36497: OETELAAR, GER VAN DEN; JAC HENDRIKS, JAN JANSE, INEKE DE JONGH, KEES QUINTEN, KAREL VOETS, - Verborgen Middeleeuwen in Het Groene Woud. Historische, landschappelijke en ecologische Rijkdom van de Grenswallen.
76938: OEVEREN, J.C. VAN & C.M. VAN OEVEREN-NEDERPELT, - Kwartierstaat van de Kinderen van Jan Christiaan van Oeveren en Catharina Maria Nederpelt.
42020: P. CONSTANTINUS OFM., - Wenken aangaande ons Kloosterleven.
43962: OHLERTH, REINHOLD, - Credo... Bilder des Christentums in Osteuropa.
74204: OHMSTEDE, V.S., - Wetsontwerp tot Heffing eener Vermogensaanwasbelasting met Memorie van Toelichting.
38845: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Plaatselijke en gewestelijke Specialiteiten uit Nederland.
366761: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Het Kasteel van Heeze.
10519: OIRSCHOT, ANTON VAN (RED.), - Het Brabants Straatboek.
11555: OIRSCHOT, A. VAN (EINDRED.), - Vreemd Volk in Brabant.
38832: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Plaatselijke en gewestelijke Specialiteiten uit Nederland.
377003: OIRSCHOT, ANTON VAN, - De Kranten in Brabant.
273401: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Kasteel De Blauwe Camer. Sint-Catharinadal.
38717: OIRSCHOT, ANTON VAN & BURTON HOBSON, - Antiek kopen. Munten.
38718: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Antiek uit de Nederlandse Provincies.
11399: OIRSCHOT, ANTON VAN EN FLORENCE VAN OIRSCHOT, - Merkwaardigheden in Brabant. Brabant anders dan Gewoon. Deel 2..
35640: OIRSCHOT, A. VAN ; J. R.W. SINNINGHE, J. NAAIJKENS E.A., - Reuzenverhalen.
37757: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Sprookjes uit Brabant.
11398: OIRSCHOT, ANTON VAN EN JACQUES AKERBOOM, - Merkwaardigheden in Brabant.
17672: OIRSCHOT, A. VAN E.A., - Kijkzuil opgericht in oktober 1994 bij de Herinrichting van het Mgr. Bekkersplein te Haaren.
36702: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Het Kasteel van Heeze.
36340: OIRSCHOT, ANTON VAN; EN JACQUES AKERBOOM, - 't is Zonde van Brabant.
363401: OIRSCHOT, ANTON VAN ; EN JACQUES AKERBOOM, - 't is Zonde van Brabant.
363402: OIRSCHOT, ANTON VAN ; JACQUES AKERBOOM, - 't is Zonde van Brabant.
36707: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Middeleeuwse Kastelen van Noord-Brabant, hun Bewoners en hun bewogen Geschiedenis.
19921: OIRSCHOT, ANTON VAN (RED.), - Heeze. Een Heerlijkheid in Brabant.
38812: OIRSCHOT, ANTON VAN (RED.), - Van Water tot Wijn van Korsten tot Pasteien.
106: OIRSCHOT, A. VAN; DRS. A. C. JANSEN E.A., - Encyclopedie van Noord-Brabant. Dl. I t/m IV..
38221: OIRSCHOT, ANTON VAN E.A., - Spreuken zo te zien.
17371: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Nooit te oud om te leven. Kroniek van het St. Josephgasthuis, het Rochusgasthuis, het St. Annahofje, de Kievitshorst en de Bijsterstede in Tilburg 1888-1988..
19959: OIRSCHOT, ANTON VAN, - De langste Dag van Brabant.
384502: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Bruegel-Expositie.
38309: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Van houen en trouwen.
38716: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Antiek kopen. Tin.
38714: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Het Stoelenboek.
38715: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Antiek kopen. Ijzeren Voorwerpen.
11356: OIRSCHOT, A. VAN, - Het Land van de Brabanders.
384038: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Spokerijen in de Meierij en de Langstraat.
107: OIRSCHOT, A. VAN ; DRS. A. C. JANSEN E.A., - Encyclopedie van Noord-Brabant. Deel I t/m IV.
36676: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Het Kasteel van Heeze.
38379: OIRSCHOT, ANTON VAN EN DR. P. VAN GENNIP, - Optocht in Brabant.
36657: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Spoken en Kastelen in Nederland.
40558: OLDENBURG ERMKE, FR. VAN, - San Camillo.
40544: OLDENBURG-ERMKE, F. VAN, - Servaas van Maastricht.
10548: OLDENDORF, DR. A. E.A., - Ondanks Tegenwind Vooruit! Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940..
105483: OLDENDORF, DR. A. E.A., - Ondanks Tegenwind Vooruit!. Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940..
105481: OLDENDORF, DR. A. E.A., - Ondanks Tegenwind Vooruit! Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940..
105482: OLDENDORF, DR. A. E.A., - Ondanks Tegenwind Vooruit!. Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940..
69371: OLDENHOF, H.J., - In en om de Schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek (1850 - 1795)..
74563: OLDEWELT, MR. W.F.H., - De oudste Lastgeldrekeningen van Directeuren van de Levantse Handel (1625-1631).
74564: OLDEWELT, MR. W.F.H., - Inventaris van het Archief van de Bank van Leening tot 1863..
29779: OLDEWELT, MR. W.F.H., - Inventaris der Z.G. Nieuwe Rechterlijke Archieven, berustend in 's Rijksarchiefdépôt in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch 1811-1838..
74562: OLDEWELT, MR. W.F.H., - Inventaris van de Archieven tot 1808 van de Colleges van Regenten over het Oudezijdshuiszittenhuis en over het Nieuwerzijdshuiszittenhuis en van 1808-1870 over het College van Regenten over de Huiszittende-Stadsarmen.
74565: OLDEWELT, MR. W.F.H., - Inventaris van de Rechterlijke Archieven van 1811-1838..
78210: OLIEMEULEN, M.A., - De provinciale Regelementen van Noord-Brabant.
73556: OLTHETEN, TH. H.; K. STEENWIJK, - Het ontwerpen van Formulieren.
121879: OLTHOFF, WILLEM, - Architectuurgids 's-Hertogenbosch.
74529: OLTMANS, ALB., - Het Archief van de Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente te Wageningen.
76902: OLYRHOOK MOLENAAR, E., - De Familie Olyrhook.
11093: OMMEN, ERIK VAN EN ROB BRINKHOF, - Het Groene Woud. Beelden van een kleurrijk Nationaal Landschap.
11048: OMMEN, ERIK VAN; EN ROB BRINKHOF, - Het Groene Woud.
38674: OMMEREN, J.E.M. VAN ; DRS.J.J. VAN DER HARST E.A., - De Restauratie van het Smitsorgel te Aarle-Rixtel.
66437: OMMEREN, MR. C.W. VAN EN W.J. HOENDERVANGER, - De Hinderwet en hare Toepassing.
71185: OMMERING, J.G. VAN E.A., - Inventaris van de Collectie Papieren van de Familie van Hengst 1620-1922..
69093: ONCK, A. VAN, - Uit de soepele Pols... Het hanteren van de Werphengel met Molen of draaiende Reel en Vliegenhengel.
69095: ONCK, A. VAN, - Wij Hengelaars, wel en wee in de Hengelsport.
27461: ONDERSTEIJN, DR. M.J. E.A., - Honderd Jaar Berne in Heeswijk 1857-1957..
12665: ONG, GUSS, - Den Bosch ONGezien.
205856: ONNA, NORBERT VAN, - Eindhoven 360..
17215: INST. VOOR ONTWIKKELINGSVRAAGSTUKKEN, - De Ondergang van de Tilburgse Textielindustrie. Deel 3..
36483: OOME, HUUB E.A., - In Memoriam De Brabantse Boerderijen. R.I.P. Boerderijen het zal ons een Zorg zijn.
241936: OOMEN, HENK, - Wandelen met een Bredanaar.
38819: OOMEN, NAN, - Aerpel in 't Potje. Oude Gerechten uit Brabant.
39523: OOMEN, JOHAN M., - Bibliografie der Noord-Brabantse Schutsgilden.
17946: OOMEN, J.A.A.M., - Kent U ze nog... die van Alphen en Riel.
17908: OOMEN, J.A.A.M., - Alphen en Riel in oude Ansichten.
30415: OOMS, FR., - Brechts Muziekleven. Drie-Kwaart Eeuw Eikel.
121947: OORD, KEES VAN DEN E.A., - Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1998. Deel 1: Een Heerlijke Tijd... Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1848-1918; Deel 2: De Uren gaan voorbij. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1918-1948; Deel 3: De School met Geel en Blauw. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1948-1998..
171043: OORD, AD VAN DEN, - Voor Arbeid en Brood. Arbeidersbeweging en collectieve Actie van Werklozen in Nederland. Een vergelijkende Studie van de Jaren dertig en tachtig.
26214: OORD, KEES VAN DEN, - Ronduit Heusden.
9906: OORD, AD VAN DEN, - Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog. Een Gids voor Bronnen & Literatuur.
26325: OORD, DR. KEES VAN DEN, - Ronduit Vlijmen.
17961: OORD, DR. AD VAN DEN EN DRS. WIL VAN OOSTERHOUT, - Berkel-Enschot-Heukelom Drie Zielen en één bestuurlijk Hart.
25808: OORD, DR. KEES VAN DEN, - Sprang-Capelle. Een eigen Gezicht.
12830: OORD, DR. C.J.A. VAN DEN, - Twee Eeuwen Bosch Boekbedrijf 1450-1650..
26202: OORD, KEES VAN DEN, - Heusden groeit. Tien Gezichten van de nieuwe Gemeente 1997-2007..
12203: OORD, KEES VAN DEN, - De Gruyter. De Geschiedenis van een Kruideniersimperium.
43938: OORDT, MR. J. T. F. VAN, - Iets over Hubertus Duijfhuis Predikant der St. Jakobs-Kerk te Utrecht.
78311: OORDT, H. VAN & M.C.E. BONGAERTS E.A., - Verslag omtrent de in 1908 en 1909 verrichte Stroomdrijvingen in de Rivieren bij Hardinxveld, Dordrecht, Krimpen aan de Lek, de Oostpunt van Rozenburg en te Hoek van Holland.
18075: WERKGROEP OORLOGSDOCUMENTATIE, - Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1938-1946..
20551: OORSCHOT, DR. JAN VAN, - Onderwijs als Opdracht. Geschiedenis van het confessioneel Bijzonder Onderwijs in Eindhoven.
69835: OORSCHOT S.J., THEODORUS GERARDUS MARIA VAN, - Friedrich Spees Güldenes Tugend-Buch. I. Text mit Lesarten und Anmerkungen II. Literarhistorische Abhandlung.
205844: OORSCHOT, DR. JAN VAN, - From High Tech Campus Eindhoven to TU/e. Highlights along the River Dommel.
20794: OORSCHOT, DR. J.M.P. VAN, - Tot Zieken gezonden. 150 Jaar Huis van het H.Hart van Jezus. R.K. Binnenziekenhuis Catharina Ziekenhuis Eindhoven.
20764: OORSCHOT, DR. J.M.P. VAN, - Zorg voor Verzorging. Een halve Eeuw Gezinsverzorging en Thuishulp in Eindhoven, 1944-1994..
20722: OORSCHOT, DR.J.J.M.P VAN, - Eindhoven, een Samenleving in Verandering.
207221: OORSCHOT, DR. J.J.M.P VAN, - Eindhoven, een Samenleving in Verandering.
11962: OORSCHOT, WIM VAN, - Over de culturele Analyse van sociaal Beleid.
205921: OORSCHOT, DR. J.P.M. VAN, - Het Gezicht van Nederland: Eindhoven.
12508: OORSCHOT, DR. J.M.P. VAN, - Justitie gewogen. Het Paleis van Justitie en de Rechtsgang te 's-Hertogenbosch 1922-1998..
20549: OORSCHOT, JAN VAN, - Van Berenkuil tot Evoluon, Een monumentale Route door Eindhoven.
66031: OORT, P. VAN, - De Organisatie eener Algemeene Veiligheidspolitie.
74143: OOST, H.G., - Het Archief van de Rentmeester-Generaal der Domeinen van de Staten van Holland in Voorne, (1662) 1704-1728 en in Voorne en de Beijerlanden, 1729-1810..
75882: OOSTENDORP, IR. D. E.A., - Praktische Schapenhouderij.
106799: OOSTENRIJK, J.W. E.A., - Westbrabanders onder elkaar.
95534: OOSTERBAAN, IR. G.A. E.A., - Landinrichtingsstudie Midden-Brabant.
66371: OOSTERBAAN, JOANNES WILHELMUS ALOYSIUS , GEBOREN TE AMSTERDAM, - Over de physische Gasanalyse volgens de Warmtegeleidingsmethode.
29720: OOSTERHOUT, W.C.M. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief van de Gemeente Werkendam 1601-1811 (1813).
70372: MONNIKEN DER SINT PAULUSABDIJ VAN OOSTERHOUT, - De Heilige Benedictus en zijn Orde.
71603: OOSTERWIJK, DR. T.H., - De Gemeentesecretaris.
75292: OOSTERWIJK, HERMAN, - Paul Joostens. Kunstenaars van Heden.
71604: OOSTERWIJK, DR. T.H., - De Gemeentesecretaris.
65810: OOSTROM, FRITS VAN, - Maerlants Wereld.
397069: OOSTRUM, WOUT VAN, - Mijn Weg over het Platteland. Herinneringen, Ervaringen en Adviezen van Rentmeester Adviseur.
11037: OOSTRUM, F. VAN, - De Loonse en Drunense Duinen.
76494: OOSTVEEN, SASKIA VAN, - De Geest van Overijssel. Een Spannende Verhalentocht.
13650: OOSTVEEN, TON, - Liefde als Wapen.
43786: OOSTVEEN, TON, - Bernard Alfrink, Katholiek.
43750: OOSTVEEN, TON, - Bernard Alfrink, Katholiek.
39563: OP DE BEECK, DRS. ROLAND A.E., - Gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof in de Kathedraal van Antwerpen.
20763: OP DEN BUIJS, MARTIN H.G., - Eindhoven, open Venster op Eckart.
71134: OPENLUCHTMUSEUM, - Boerderijentypen van Nederland. Afbeeldingen.
71969: OPPEN, MR. EUG. VAN E.A., - Nederlandsche Pasicrisie: Bevattende in Alphabetische Methode den Zakelijken Inhoud van alle in Nederland gewezen Rechterlijke Beslissingen en de chronologische Lijst dier Beslissingen, met opgave van al de Verzamelingen van Rechtspraak waarin zij gevonden worden.
67772: OPPENHEIM, PHILIPPUS, - Der Heilige Ansgar un die Anfänge des Christentums in de Nordlichen Ländern.
78079: OPPENHEIM, MR. JACQUES, - Wet tot Regeling van den Kleinhandel in Sterken Drank en tot Beteugeling van Openbare Dronkenschap.
10826: OPSTALL, F.W.H. VAN, - De Waterstaatstoestand van het Noord-Oostelijk Deel der Provincie Brabant.
41352: OPTATUS O.F.M. CAP., P.DR., - De Geest van Clara. Clarissen in Nederland.
42087: OPTATUS O.F.M. CAP., P., - De Geest van de Dienares Gods. Moeder Joanna van Jesus (+ 1648).
40391: ORY, A., - Medjugorje tussen Oost en West.
74592: OS, WILLEM VAN DER, - Inventaris der Boeken, Handschriften, Kaarten, Prenten en andere Voorwerpen gerelateerd aan de Stad Vlissingen.
106955: OSCH, COR VAN, - Genealogisch Onderzoek van Toen en Heden van het Geslacht met de Naam Van Osch.
384564: OSS, JOOST VAN, - Joost van Oss.
27808: OSS, JEROEN VAN, - Sint Jan Waalwijk. Acht Eeuwen Geschiedenis.
15008: JAN CUNENCENTRUM OSS, - 150 Jaar Straten in Maasland.
10846: JAN CUNENCENTRUM OSS, - De Invloed van de Maas op het Maasland.
69195: OSTHOFF, GERDA, - Bibliographie zum Schützenwesen in Westfalen.
31615: OSTYN, DRS. D. & A. LENS, - Tentoonstelling Belforten.
10960: OTEMAN, L. EN J. FRIEDRICHS, - Zuid Nederland. Een Verkenning in 42 Fietstochten.
23098: OTTEN, AD, - Anekdotisch Bankboek. Van halve Cent tot Gemertse Gulden.
23099: OTTEN, AD, - Elke Seconde telt... 400 Jaar Gemertse Brandweer 1600-2000..
35653: OTTEN, AD, - Vertellingen aojt d'n Traonpot.
241973: OTTEN, GERARD E.A., - Het Stadhuis door de Eeuwen Heen.
23080: OTTEN, AD, - Gemert en de Post.
27598: OTTEN, AD, - De Vestiging van de Duitse Orde in Gemert. 1200-1500..
274721: OTTEN, AD E.A., - Nazareth 150 Jaar in Gemert 1848-1998..
69982: OTTEN, F.J.M., - Inventaris van de Papieren van jhr. mr. B.C. de Jonge.
73371: OTTEN, MR. F.P.J., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 30: Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
27723: OTTEN, AD E.A., - Kasteel met een Missie. Ubi vult Spirat. 90 Jaar Spiritijnen in Gemert.
27472: OTTEN, AD E.A., - Nazareth. 150 Jaar in Gemert 1848-1998..
74950: OTTEN, F.J.M. E.A., - Archief van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
36712: OTTEN, AD EN TON THELEN, - Kasteel Gemert.
23070: OTTEN, AD E.A., - Aan de Arbeid Een Bloemlezing bij gelegenheid van de honderste 1 Mei-Viering.
40611: OTTENHOF, WILLIBRORDUS, - Jean Baptiste de la Salle 1651-1951..
40915: OTTO S.J., JOSEPH ALBERT, - Ignatius von Loyola. Bilder der Gotteinsemheit und Menschenliebe eines Heiligen.
66419: OUD, J.J.P., - Het Hofplein-plan van Dr.Berlage.
18823: OUD, J. E.A., - Helmondsch Gezelschap voor Algemeene Ontwikkeling 60 Jaar 1925-1985..
27698: OUDEJANS, FRANS, - In het Voetspoor van Franciskus. 1826-1976..
78656: OUDEN, JAN DEN & THEO SPEK, - Ontstaanswijze van Eikenclusters in het Natuurterrein De Wilde Kamp bij Garderen: Landschapsgeschiedenis, Bodemontwikkeling en Vegetatiegeschiedenis.
71475: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K., - Willem III: Stadhouder Holland, Koning van Engeland.
130681: OUDENHOVEN, IACOB VAN, - Silva-Ducis aucta et renata of Een Nieuwe ende gansch Vermeerderde Beschryvinge van den Stadt van 's Hertogen-Bossche (Deel I). Een Nieuwe ende vermeerderde Beschryvinge van de Meyerye van 's Hertogen-Bossche, behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten Mitsgaders Alle de Canonisijen, Commanderijn, Abdijen, ende Cloosters van verscheyde Ordens, ende Geslachten daer in ghelegen, der selver Regeeringhe met den Aencleven van dien. (Deel II).
130682: OUDENHOVEN, IACOB VAN, - Een Nieuwe ende gansch Vermeerderde Beschryvinge van den Stadt van 's Hertogen-Bossche (Deel I). Een Nieuwe ende vermeerderde Beschryvinge van de Meyerye van 's Hertogen-Bossche, behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten Mitsgaders Alle de Canonisijen, Commanderijn, Abdijen, ende Cloosters van verscheyde Ordens, ende Geslachten daer in ghelegen, der selver Regeeringhe met den Aencleven van dien (Deel II).
283182: OUDHEUSDEN, DRS. JAN VAN E.A., - De Grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. I. Inleiding; II Schip; III Transept; IV Kooromgang.
12576: OUDHEUSDEN, JAN VAN, - Binnendieze. De Stadsrivier van 's-Hertogenbosch.
28276: OUDHEUSDEN, DRS. J. VAN, - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch.
12940: OUDHEUSDEN, JAN VAN, - 's-Hertogenbosch. Portret van een Stad.
28941: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN E.A. (REDACTIE), - Ziel en Zaligheid in Noord-Brabant [ o.a over: 'Het Ontstaan van de Cultus van O.L.V. van 's-Hertogenbosch door G. Verhoeven; 'Organisatie en Instellingen van het Bisdom Luik in N.Br. 1400-1559/1561' door A. Bijsterveld. 'Opvang van verlaten Kinderen in 's-Hertogenbosch' door J. Eijt.].
11410: OUDHEUSDEN, DR. J.L.G. VAN, - Brabantia Nostra. Een gewestelijke Beweging voor Fierheid en 'schoner' Leven 1935-1951..
36806: OUDHEUSDEN, JAN VAN E.A., - De Muze als Motor. Beeldende Kunst en de Ontwikkeling van het moderne Brabant 1796-1940..
28275: OUDHEUSDEN, DRS. J. VAN, - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch.
9907: OUDHEUSDEN, DRS. JAN VAN, - Tussen Vrijheid en Vrede. Het bevrijde Zuiden September '44 - Mei '45..
372521: OUDHEUSDEN, JAN VAN E.A., - De Wereld van Bosch.
13041: OUDHEUSDEN, DRS. J.L.G. VAN, EN DRS. J.A.M. VERBOOM, - Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde Zuiden.
355206: OUDHEUSDEN, BERRY VAN, - Met voorbedachten Rade? Moord en Doodslag in Tilburg 1868-1972..
37252: OUDHEUSDEN, JAN VAN E.A., - De Wereld van Bosch.
36628: OUWENEEL, DRS. HANS, - Op Molenpad in West-Brabant.
39956: OUWERKERK, PETER, - Ongekend. Rini Wagtmans van Straatjongen tot Ridder.
198652: OUWERLING, H.N., - Geschiedenis der Dorpen en Heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden.
73698: OUYTSEL, RUFIEN VAN, - De tedere Viool van Sinte Clara.
75643: OVERBEEK, P.J. EN C. CHR. J. KIEWIT, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1923..
69851: OVERDIEP, DR. G.S. VAN (ED.), - De Historie van den Vier Heemskinderen, uitg. naar den Druk van 1508, berustende op de UB te München.
70287: OVERHOFF, HENRI, - Adresboek van Katholiek Nederland 1964-1965. Piusalmanak.
35058: OVERSTEEGEN, JOOP UIT EINDHOVEN, - Joop Oversteegen. Transparant Appél. Keuze uit zijn verzamelde Gedichten 1945-1980..
69785: OVERVOORDE, MR. DR. J.C. VAN, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De rechterlijke Indeeling na 1795..
78547: OVERVOORDE, J.C., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Rechterlijke Indeeling na 1795..
67299: EMINE SEVGI ÖZDAMAR, - Het Leven is een Karavanserai heeft twee Deuren door de ene kwam ik erin, door de andere ging ik eruit.
12872: OZINGA, M.D., - Het Stadhuis te 's Hertogenbosch en zijn Bouwmeester.
42504: OZINGA, M.D., - Gotische Kerkelijke Bouwkunst.
36216: OZINGA, DR. M.D., - Het Stadhuis te 's-Hertogenbosch en zijn Bouwmeester.
27170: PAESSENS, A., - Tentoonstelling Begijnhoven hier en elders.
74553: PAGNOUL, ANNE-MARIE, - Inventaire des Papiers Soille.
65707: PAGNOUL, A., - Ministre de l'Emploi et du Travail. Inventaire d'Archives (1887-1914) du Conseil Superieur du Travail.
65708: PAGNOUL, A., - Inventaire des Papiers Joseph Manneback 1866-1944..
71136: PAGNOUL, A.M., - Inventaire des Papiers Carton de Wiart.
71210: PAGNOUL, ANNE-MARIE, - Ministre de l'Interieure Affaires Electorales 1830-1919. Inventaire.
73995: PAGNOUL, A.M., - Inventaire des Papiers Carton de Wiart.
74554: PAGNOUL, ANNE-MARIE, - Inventaire des Papiers Joseph Manneback 1866-1944..
74596: PAGNOUL, ANNE-MARIE, - Ministre de l'Emploi et du Travail. Inventaire d'Archives (1887-1914) du Conseil Superieur du Travail.
9413: PALIER, H., - Lijst van Enkele en Dubbele Stadhuispenningen der Stad 's Hertogenbosch.
27012: PALLEMAERTS, J. FR., - Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Deel 1..
75996: PALLESKE, WOLFGANG, - Sierduiven.
76432: J.H. VAN DER PALM (UITGEVER), - Bijbel, bevattende alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds.
23056: PALSROK, H., - Gemeentehuis Gemert.
65443: PANHUYS, JHR. C.E.W. VAN, - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 12. [o.a. Verslag van een bezoek aan het Panana-kanaal en aan verschillende sluis- en kanaalwerken in Noord-Amerika. ].
384613: PANHUYSEN, PAUL, - Ter Inzage VBBKZN.
75307: PANIZZA, OSKAR, - Het Liefdesconcilie en andere vreemde Geschriften.
101516: PANKEN, P.N., - Archeologische Verkenningen in Noord-Brabant.
113505: PANKEN, P. E.A., - Rapport van de Salariscommissie van de Afdeeling Noord-Brabant van den Nedeerlandschen Bond van Gemeenteambtenaren.
39824: PANNE, JAN J. VAN DE, - Een beregoed Leven van Jan J. van de Panne. Deel II.
39963: PANNE, JAN J. VAN DE, - Een beregoed Leven van Jan J. van de Panne.
272768: PANSTERS, KRIJN, - The Carthusians in the Low Countries. Studies in Monastic History and Heritage.
42093: PAPAIOANNOU, DR. EVANGELOS, - Das Kloster St. Katharina im Sinai.
67283: PAPASTAMOS, DIMITRIS E.A., - Moderne Nederlandse Schilderkunst. Realistische Tendensen. Het expressionistische in de Nederlandse Schilderkunst. Abstractie sinds Mondriaan. Modern Dutch Painting.
27555: PAPE O. PRAEM., L. DE, - Summaria chronologica Insignis Ecclesiae Parchensis Ordinis Praemonstratensis Sitae prope Muros oppidi Lovaniensis.
52: PAPE, MR. J.D.W., - De Levensgeschiedenis van Maarten van Rossem voornamelijk met betrekking tot de tegenwoordige Provincie Noord-Brabant, met eene nauwkeurige aanwijzing van zijn verblijf en zijn verrigtingen in dezelve.
70591: PAPE, CORNELIS PETER DAVID ; GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH, - De Leer van het werkdadig Berouw in het hedendaagsche Strafregt.
69126: PAPELARD, BOB, - Parabels van Grote Spin.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

9/14