Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
99444: NN, - Ordonnantie, waar naar van wegens, ende ten behoeve van de Stadt 's Hertogenbosch, sal worden verpagt het Passage Gelt en sulcx voor den Termyn van een Jaar.....
3702: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Tweede Jaargang 1936-1937..
66083: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1888..
29954: NN, - Topografische kaart. 51D Veldhoven.
39325: NN, - Brabantse Dag 1976. Spreuken gaan Voorbij. Optochtprogramma.
78485: NN, - Recht en Instellingen in de Oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Liber Amicorum Jan Buntinx.
99371: NN, - Reglement ter Voorkoming en Blussching van Brand, in de Gemeente Zevenbergen.
66514: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1951..
108495: NN, - De Kleine Dommel in Geldrop.
108496: NN, - Geldrop en de Dommel.
99485: NN, - Ordonnance et Placcart du Roy nostre Sire descreté sur le Faict de la Chasse & Port d'Harquebuses.
3644: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1844. Dertigste Jaargang.
299852: NN, - Topografische Kaart 56 Turnhout.
99648: NN, - Ordonnantie of Vernieuwinge der Jaarkeuren der Dingbanke en Gemeente van Oostelbeers en Middelbeers.
78776: NN, - Handelingen van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid te Haarlem..
78765: NN, - Wet voor de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid 1876..
74370: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1977..
75189: NN, - Met Smeets Wandelgids door Mooi Limburg. Deel 2 Maastricht en Omgeving.
41081: NN, - Saint Basile. Histoire de sa Vie et Extraits de ses Écrits.
41048: NN, - Vereniging Maria, Koningin van de Vrede. Mariatoewijding en Statuten.
40805: NN, - Notice sur les Monuments Primitifs de la Vie de Saint Dominique.
40814: NN, - Luigi Gonzaga.
40826: NN, - Un Ami du Peuple ou Vie de Saint Jean-Baptiste de Rossi, Chanoine de la Basilique Collégiale de Sainte Marie in Cosmedin.
40904: NN, - Maria Theresia Ledóchowska 1933..
64700: NN, - Repertorium op de Nederlandsche Tijdschriften Koninklijke Bibliotheek, Afdeeling Documentatie Tweede Jaargang.
64699: NN, - Repertorium op de Nederlandsche Tijdschriften Koninklijke Bibliotheek, Afdeeling Documentatie Eerste Jaargang.
41539: NN, - Tweede Deel van de Konstituties van de Orde der Reguliere Kanunniken van Prémontré. Normen.
41417: NN, - Le Dauphiné. La Grande Chartreuse.
36086: NN, - Onze Liederenbundel.
12249: NN, - Regeling van het Verband der afzonderlijke Huishouding van de Afdeeling Orthen met de Algemeene Huishouding der Gemeente 's-Hertogenbosch.
103028: NN, - Rapport inzake de Stand van het Voortgezet full-time en part-time Onderwijs in de Provincie Noord-Brabant.
15421: NN, - Gemeentegids Heeswijk-Dinther.
15401: NN, - Kijk op Heeswijk-Dinther.
15404: NN, - Herinnering aan de Opening van het Raadhuis van Dinther 24 april 1939..
76493: NN, - De Inrichting van de omgeving van Molens [ Molenbiotopen].
15381: NN, - F.N.V.-Afdeling Heeswijk-Dinther. Informatie en Verslaggeving 1988..
15296: NN, - Stadhuis Oss 1974..
66363: NN, - Nota betreffende de Rechten en Plichten van plaatselijke Overheid en Bevolking in Geval van een vijandelijke Bezetting.
74374: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1981-1982..
3661: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1861. Zeven-en-veertigste Jaargang.
3643: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1843. Negen-en-twintigste Jaargang.
17662: NN, - Plantgeld als plaatselijke Belasting en Onderhoud van Gemeente-Wegen te Haaren.
176897: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Josephus van Rijzewijk, geboren 25 februari 1835, te Helvoirt.
74451: NN, - Wetten omtrent den Accijns en het Invoerregt op Gedistilleerd met de daartoe betrekkelijke Algemeene Maatregelen van Bestuur,....
15484: NN, - Gids voor Rosmalen.
3623: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1823. Negende Jaargang.
121881: NN, - Programma 1185-1935 Orthenstraat-Comité bij het 750-jarig bestaan der Stad 's-Hertogenbosch juli 1935..
3727: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1964..
74845: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke alle de Particulieren, binnen Koningrijk Holland, zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Buitenlandsche Brandewijnen, Gedisteleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren, gearresteerd bij de Wet van den 4den van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
36029: NN, - Die Jahreszeiten. Oratorium van Joseph Haydn.
366610: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1866. Twee-en-vijftigste Jaargang.
66759: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Vijftigste Deel 1912..
17275: NN, - Gids voor Tilburg.
28101: NN, - De Parochiekerk van Tongerlo en de Eredienst van O.L. Vrouw.
75867: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1918..
65125: NN, - Lijst der in 1924 vastgestelde Wijzigingen in de Registers V, VI, VIII, IX, X en XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65124: NN, - Lijst der in 1921 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
17588: NN, - De Vraag naar en de Uitgifte van specifieke Bedrijfsterreinen in de Periode Januari 1976 - Juni 1978..
76550: NN, - Verzameling van Verslagen, betrekking hebbende op het Landbouwonderwijs, de van wege het Rijk gesubsidieerde Proefvelden, de Rijkslandbouwproefstations, het Veeartsenijkundig Onderwijs en de Paardenfokkerij, als Tak van Staatszorg 1891-1893; 1893-1894; 1894-1895; 1896-1897; 1897-1898; 1898-1899; 1899-1900; 1900-1901; 1901-1902; 1902-1903..
71728: NN, - Wet op den Overgang van de vroegere tot de nieuwe Wetgeving. Officiële Uitgave.
78764: NN, - Verslag van het Congres voor Ambachtsonderwijs tijdens de Tentoonstelling van Ambachtsscholen te Haarlem gehouden den 3den Augustus 1891..
10100: NN, - Schut-Reglement voor de Gemeente van Helvoirt.
72156: NN, - Gegevens betreffende het Huwelijksrecht in Europa. Beknopt Overzicht van de voornaamste Gegevens van het Huwelijksrecht van de Staten van Europa en van het kerkelijk Huwelijksrecht.
95527: NN, - Jaarverslag NCB 1959. Verslag over het Jaar 1959 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
71414: NN, - Frontlinie. Het Bombardement van Groot Brittannië 1940-1941..
27388: NN, - 's-Hertogenbosch. Eeuwfeest Fraters 1862-1962..
75869: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1919..
64919: NN, - Verslag omtrent hetgeen in de Maand Januari 1885 is verricht tot Voorkoming en Opruiming van Ijsbezetting in de Rivieren.
41224: NN, - Het afleggen der H.H. Geloften volgens de Ritus der Carmelieten.
12893: NN, - 'Sedes Sapientiae' Gedenkboek bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Bisschoppelijke Kweekschool te 's-Hertogenbosch.
21612: NN, - Informatiegids voor de Gemeente Waalre.
99268: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent opzichtelyk de Swagers, dat die wel tot Regenten te samen mogen verkoren, doch niet te gelyk administreerende zyn.
76045: NN, - Aantekenboekje Varkensmestwedstrijd.
74372: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1979..
78786: NN, - Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs. Notulen der Algemeene Zomer-Vergadering van 22 augustus 1879..
29945: NN, - Topografische kaart. 51F Helmond.
3664: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1864. Vijftigste Jaargang.
76484: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twaalfde Deel 1872..
73488: NN, - Loix sur le Timbre. Wetten op het Zegel & Wetten over de Beheering der Hypotheken en geregtelijke Verwinningen. Loix sur le Régime hypothècaire et les Expropriations Forcées.
73487: NN, - Lijst of Tarief van inkomende en uitgaande Regten op alle Goederen en Koopmanschappen welke het Koningrijk der Nederlande zullen worden in- of uitgevoerd.
78822: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1856..
66233: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1875..
10325: NN, - Rapport over een Technische Hogeschool in het Industriële Zuiden van Nederland.
64886: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1876..
4701: NN, - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1981/1982..
70738: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 81 à 111. Tome III..
65301: NN, - De Wetgeving in zake van Registratie zoo als dezelve thans bestaat of volledige Zamenstelling der Wetten adviesen van den Staatsraad, Dekreten en Besluiten op dit Onderwerp.
72262: NN, - De Vrije Fries, Jaarboek. Twee en tachtigste Deel (2006). Genootschapscultur in Fiesland. Het Fries Genootschap 1827-2002..
66231: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1873..
66121: NN, - Verslag van het Twintigste Bedrijfsjaar 1935 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
71257: NN, - Topografische Kaart 1 : 50.000 Vierlingsbeek nr. 46 Oost.
202001: NN, - Vrijheid aan de Run.
65107: NN, - Register XI Zeeland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65106: NN, - Register X Zuidholland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65104: NN, - Register VIII Utrecht. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
66495: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1919..
99382: NN, - Verordening & Reglement op het Burgerlijk Armbestuur der Gemeente Helmond.
78826: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1862..
28819: NN, - Catechismus of Christelijke Leering verdeeld in 5 Deelen en 41 Lessen Voor de Catholijke Jeugd onder het Aartsbisdom en alle andere Bisdommen der Provincie Mechelen.
74462: NN, - De comptabele Regeling van den Overheidssteun aan Werkloozen, kleine Boeren en Tuinbouwers in zijn verschillende Vormen.
39417: NN, - De eerbaere Guld.
43045: NN, - 100 jaar Kerk Maasland 1887-1987..
67263: NN, - The Slashers. A new short History of the Gloucestershire Regiment 1694-1965..
76866: NN, - Inventaire a la Mort de E. Kerkhofs (+ Brugge, 29 november 1950).
11461: NN, - Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
76609: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 364..
76608: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 361 t/m 364..
38586: NN, - Tentoonstelling Vlaamse Grafische Kunst.
70161: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1933. No. 1. Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70458: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1922. No. 4. Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1921/1922..
41267: NN, - Regel en Constituties van Orde der Broeders van de H. Maagd Maria van de Berg Carmel.
30056: NN, - Gebrs. Koppen Antwerpen.
74404: NN, - Kostwinnersvergoeding. Verzameling der geldende Voorschriften + Eerste en Tweede Aanvulling.
41904: NN, - L'Abbatiale de Saint-Savin.
28129: NN, - Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda.
29941: NN, - Topografische kaart. 45F Grave.
39696: NN, - St. Jorisgilde. Loenhout 1354-1987. Kempisch Gildefeest.
74037: NN, - Sprawozdania Archeologiczne Instytut Archeologii Etnologii Polskiej Akademii Nauk XLIX..
74048: NN, - Lijst van de Nederlandsche en Nederlandsch-Indische Schepen aan welke Onderscheidingsseinen zijn verleend uit het Internationaal Seinboek.
106862: NN, - Stamboom van Gillis van Gottingnyes, Hoofdman der Sint-Jans-Gilde (1561).
26303: NN, - Het Gemeentehuis van Vlijmen.
66120: NN, - Verslag van het Negentiende Bedrijfsjaar 1934 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
67069: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Veertigste Deel 1909..
67068: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Veertigste Deel 1906..
30099: NN, - Inrichting van den Stoet voorstellende de Intrede der Rederijkkamers deelnemende aan het Landjuweel van 1561..
99331: NN, - Huishoudelijk Schoolreglement voor het Departement Braband.
18787: NN, - [Brief van Kamer van Koophandel en fabrieken Helmond aan zijne Majesteit den Koning over Vrijhandel].
299978: NN, - Topografisch Kaart Moll (17/2) 1: 20.000..
71853: NN, - Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832. Deel 4 Koedijk Oudoro Sint Pancreas.
272625: NN, - Beknopt Overzicht van de Geschiedenis van de Birgittinessenabdij te Uden.
25123: NN, - Tentoonstelling Willemstad 400 Jaar Vestingstad. 4 Eeuwen Vestingstad in Beeld.
70340: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1909..
703401: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1910..
9983: NN, - Verzameling van eenige Sententien, Privilegien, Reglementen ende Resolutien raakende de Politie, Justitie ende Finantie binnen de Hoofdstad 'sHertogenbosch; waar by voor af gevoegt is de Capitulatie waar op dezelve Stad onder de Vereenigde Nederlanden gekomen is.
70367: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1936..
65579: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-twintigste Deel 1886..
15300: NN, - Brandweer Oss. Jaarverslag 1993..
66635: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1898 en 1899..
11166: NN, - Doelgericht Milieubeleid Studiedagen Gemert 25-26-27 augustus 1972..
71383: NN, - Kamp Westerbork. Inrichtingsplan Kampterrein.
66115: NN, - Verslag van het Twaalfde Bedrijfsjaar 1927 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66116: NN, - Verslag van het Dertiende Bedrijfsjaar 1928 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66117: NN, - Verslag van het Vijftiende Bedrijfsjaar 1930 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
36007: NN, - (Poster) Bekendmaking Mannenkoorconcerten etc..
28094: NN, - Gids: Parochiekerk Maria Magdalena Geffen.
99433: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent Reglement op het betalen van Trap-Geld.
99434: NN, - Reglement op het Schuiten-Veer tusschen de Stad 's Hertogenbosch en de Gemeente Rosmalen.
74847: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich alle Particulieren zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Zachte Zeep,gearresteerd bij de Wet van dato 21 December 1808. Gegeven den 26sten van den Sprokkelmaand 1809..
66101: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1914..
99551: NN, - Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1938..
99533: NN, - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1944..
99536: NN, - Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1795, het eerste Jaar der Bataafsche Vryheid & Tafel der Respecten behoorende tot den Index op de Resolutien. Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1796, het tweede Jaar der Bataafsche Vryheid.
36474: NN, - Berkel-Enschot. Boerderij Denissen.
99518: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Braband Donderdag den 18e April 1805... betrekkelijk het arresterenvan een Tarief van Leges en Jura, zoo voor het Geregtshof en deszelfs Commissarissen, als voor de Griffie en Secretarij van hetzelve,….
99517: NN, - Register der Wetten der Decreten, Decisien en Besluiten van Zijne Majesteit den Koning mitsgaders der Bekendmakingen en Circulaire Aanschrijvingen van de Ministers zijner Majesteit en van den Landdrost van Brabant. Gearresteerd in het Jaar 1808, en alomme in dat Departement verzonden.
65114: NN, - Lijst der in 1917 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
99491: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting op het Binnen- en Buitenlandsch Gedisteleerd, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99492: NN, - Reglement of Keure der Belasting op de Fouragien, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
78789: NN, - Eischen in zake het Woningvraagstuk door het Congres voor Openbare Gezondheidsregeling in 1897 en 1898 vastgesteld..
78766: NN, - Wet voor de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid 1886..
99446: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Interpretatie van den 2. Artikel van de Ampliatie van dehet Reglement voor de Voerlieden gearresteert den 22. Mey 1759..
74861: NN, - Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Financien der Bataafsche Republiek houdende eenige Modificatien, opzigtelijk de Ordonnantie op het Gemaal. Gearresteerd den 18den April 1806..
38826: NN, - Ferwerda & Tieman. Catalogus Najaar 1964..
24727: NN, - De Haven van Bergen op Zoom.
70336: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1903..
20554: NN, - Pijnenburg Juweliers Eindhoven.
20605: NN, - N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Eindhoven 1891-1916..
38576: NN, - Tentoonstelling van Schilder- en andere Werken van Levende Kunstenaars te 's-Hertogenbosch in den Jare 1854..
78761: NN, - De Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Haarlem 1777. Haar oorsprong en haar streven.
29956: NN, - Topografische kaart. 51C Hoogeloon.
15020: NN  , - Struktuurschets voor de Recreatie van het Landschap in het Maasland.
170698: NN, - Gids voor het Achtste Studiejaar 1934-1935 der R.K. Handelshoogeschool, Hoogeschool voor economische en sociale Wetenschappen Tilburg.
65115: NN, - Lijst der in 1914 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
29970: NN, - Plattegrond Gilze en Rijen 1: 7500..
29971: NN, - Plattegrond Diessen 1: 10.000..
3701: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Eerste Jaargang 1935-1936..
3711: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XI 1947-1948..
3712: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XII 1948-1949..
3713: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XIII 1949-1950..
43042: NN, - 350 Jaar Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Terugblik en Heden.
67118: NN, - De Choleraepidemie in Nederland in 1866 en 1867. Derde Stuk.
66599: NN, - Reglement op het Beheer der Rivierpolders in de Provincie Gelderland.
70357: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70356: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1927..
19827: NN, - Wegwijzer voor de Gemeente Veghel.
19832: NN, - Programma van de Feestelijkheden ter Herdenking van Someren 650 Jaar Stadsrechten.
76544: NN, - Sijthoff's Woordenboek voor Kennis en Kunst. Deel 1 t/m. 10..
70459: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1921. No. 4. Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1920/1921..
29996: NN, - Topografische Kaart 51 West Eindhoven.
99271: NN, - Reglement voor de verdeeling van de Vleesch-Hal te 's-Hertogenbosch.
29860: NN, - Topografische kaart. 46D Boxmeer.
3662: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1862. Acht-en-veertigste Jaargang.
66493: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1917..
70747: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 20, 3e Série. Tome XII..
70746: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 27 à 37, 2e Série. Tome XI..
70745: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 26, 2e Série. Tome X..
10376: NN, - Het Nijverheidsonderwijs in Noord-Brabant.
103761: NN, - Het Nijverheidsonderwijs in Noord-Brabant.
21607: NN, - Waalre. Lustrumkrant van 't Wolders Keiengat.
9686: NN, - Reglement Varkensbeoordelingswedstrijd Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand.
64329: NN, - Le Livre de l'Escaut et des Flandres.
11950: NN, - Brabant in het Bijzonder.
41982: NN, - Notice sur la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
66637: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1924 en 1925..
13127: NN, - Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Jaarverslag 1975..
66146: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1914..
66147: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1915..
66148: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1916..
66149: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1917..
66150: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1918..
66151: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1919..
66152: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1920..
66153: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1903 t/m 1920..
38582: NN, - Rijden in en door Brabant.
295035: NN, - Catalogus der Boekerij van de Provinciale Griffie van Noord-Brabant.
295036: NN, - Eerste Supplement op de Catalogus der Boekerij van de Provinciale Grifiie van Noord-Brabant.
64872: NN, - Ontzilting van Noordholland. Rapport van de Commissie inzake het Zoutgehalte der Boezem- en Polderwateren van NoordHolland.
70360: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1930..
70361: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
64370: NN, - Het Bieten-Alcohol Vraagstuk.
64374: NN, - België betrokken in den Oorlog. Verzameling dan diplomatieke Stukken.
64375: NN, - Rapport van de Commissie van Onderzoek in zake de Grieven tegen de Nederlandsche Heidemaatschappij.
64376: NN, - Een Woord tot Belangstellenden in het Werk der Nederlandsche Heidemaatschappij.
64378: NN, - Voorschriften in zake de Verrekening van Kosten betreffende Besmettelijke Veeziekten.
68984: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel III. Provincie Zuidholland. Deel IV. Provincie Noord-Holland. Deel V. Provincie Zeeland. Deel VI. Provincie Utrecht . Deel VII Provincie Friesland. Deel VIII. Provincie Overijssel. Deel IX. Provincie Groningen. Deel X Provincie Drenthe. Deel XI. Provincie Limburg. Deel XII. Totaal voor het geheele Rijk.
68983: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel VIII. Provincie Overijssel. Deel IX. Provincie Groningen. Deel X Provincie Drenthe.
76613: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 432..
3655: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1855. Een-en-veertigste Jaargang.
12326: NN, - Sfeervolle Restaurants Binnenstad 's-Hertogenbosch.
12329: NN, - Langs Zes taferelen uit de Bossche Historie.
71457: NN, - Honderd Jaren Koninklijke Vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse Krijgsmacht 1877-1977..
71461: NN, - Concordantiae Bibliorum utriusque testamenti, veteris et novi quas merito maximae et absolutissimae; Numero versuum post literas ABCDEFG sectionum cuiusque capitis indicis, adscripto.
71469: NN, - Niederländische Handzeichnungen 1500-1800 aus dem Kunstmuseum Düsseldorf.
108427: NN, - Heropening van de Oude Maas. Aanname Wetsontwerp.
176895: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Johannes Verhulst geboren te Helvoirt.
18735: NN, - Gids voor Helmond.
41871: NN, - L'Abbaye de Cluny.
41877: NN, - Benedictijnsch Leven.
66227: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1869..
66226: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1868..
66223: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-veertigste Deel.
66224: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1889-1890..
66225: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1867..
29985: NN, - Topografische kaart. 46 Vierlingsbeek.
29987: NN, - Topografische Kaart Venlo 52-West.
29988: NN, - Topografische Kaart 45-Oost 's-Hertogenbosch.
29989: NN, - Topografische Kaart Vierlingsbeek No. 46 West.
10457: NN, - Rapport der Commissie in zake De Scheldedam ingediend bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Bergen-Op-Zoom.
10460: NN, - Hoe moet de Provincie Noordbrabant financieren met het Oog op de Réconstructie der bij haar in Beheer en Onderhoud zijnde Wegen. Deel I en II.
90101: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1825. Elfde Jaargang.
384529: NN, - Marius de Leeuw. Vrij en Toegepast Werk 1945-1980..
29105: NN, - Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Vrije Protestantse School te Gemert 1920-1994..
66511: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1948..
66510: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1947..
11900: NN, - Pakket Literatuur over de Geschiedenis Drunen, Heusden, Vlijmen.
20994: NN, - AKV / St. Joost Academieboek.
69780: NN, - The World of Learning 1982-83. 33rd Edition. Volume One 1. International 2. Afghanistan-Quatar.
66079: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1884..
66078: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1883..
66077: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1882..
11804: NN, - Stichting Nazorgcentrale Schijndel-Uden-Veghel. Jaarverslag 1968-1969..
66089: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1901..
176892: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Jan Appel, geboren te Helvoirt.
176893: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Johannes Leijten, geboren 12 april 1834, te Helvoirt.
9590: NN, - Eerste Jaarverslag Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant 1946-1947..
12631: NN, - Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch voor het Jaar 1869..
9975: NN, - Reglement voor de plaatselijke gewapende Burgermagt binnen de Stad 's Hertogenbosch.
10112: NN, - Reglementen en Verordeningen der Provincie Noord-Brabant. Aanvulling 1931..
10114: NN, - Ordonnantie Generaalen Impost op de Hoornbeesten en bezaeyde Landen.
10117: NN, - Ordonnantie: Het Gemael. De gemeene Impost op het harde Koorn, dat gemalen ende gebroken sal werden, zoo wel in de Stadt als in de Vrijdom van 's Hertogenbosch.
10123: NN, - Generael Placaet en Ordonnantie Op het Stuck van den Opheve van de Generale ende Gemeene Middelen, by de Staten van de Vereenighde Provincien bewillight, tot Onderstandt van de Gemeene Sake.
6980: NN, - Roomsch-Katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. 1835. Eerste Jaar.
6981: NN, - Roomsch-Katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. 1837. Derde Jaar.
26027: NN, - Roosendaal Monumenten.
73830: NN, - Onweders, optische Verschijnselen, enzn. In Nederland naar vrijwillige Waarnemingen in 1939. Deel LX..
99267: NN, - Reglement op de verhuring der Standplaatsen op de Jaar- en dagelijksche Weekmarkten, te 's Hertogenbosch.
99263: NN, - Brand-Reglement voor het Vrijdom Orthen.
99259: NN, - Reglement voor de Armen-School binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch.
99258: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van het Gemeente-Bestuur der Stad 's Hertogenbosch [m.b.t] nieuwe Elle-Goederen, Manufactuuren en Koopmanschappen.
99256: NN, - Reglement van Politie voor het gecombineerde Corpus der Schrynwerkers, Kuipers, Draijers en Rademakers binnen de Stad den Bosch.
3714: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XIV 1950-1951..
3715: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XV 1951-1952..
3721: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1960..
33936: NN, - De Turnhoutse Kempen naar economische en sociale Betekenis.
66837: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1901-1903..
66411: NN, - Rapport betrefende het Onderzoek naar de Volkshuisvesting ten Plattelande in Gelderland. Gebied van de Groote Rivieren.
41231: NN, - Resolutiones definitoriales praecipuae Provinciae Germano-Hollandicae Ordinis Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo ab Anno 1879 usque ad Annum 1900..
67126: NN, - Johannes Vermeer.
71727: NN, - Wet op de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. Officiele Uitgave.
71726: NN, - Onderrigt door den Prefekt van het departement van Seine en Marne gegeven aan de Maires van het Departement.
70381: NN, - Athenae Batavae. De Leidse Universiteit / The University of Leiden. 1575 - 1975..
24984: NN, - Gedenkboek R.K. Staatspartij Afd. Bergen op Zoom. 1878-1938..
38661: NN, - Programma Tweede Internationaal Congres voor Beiaardkunst met Tentoonstelling te 's-Hertogenbosch op 14, 15 en 16 augustus 1925..
243834: NN, - Rapport Werkgroep Havengebieden Noord-Brabant (Industrieterrein Moerdijk).
272616: NN, - Clara in de Nederlanden 1193-1253..
26032: NN, - Een Schip in Getijdenstroom. 25 Jaar Moeder-Godsparochie Roosendaal.
68982: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel V. Provincie Zeeland. Deel VI. Provincie Utrecht. Deel VII Provincie Friesland.
75865: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. Hulp-Stamboek 1908..
75863: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. Hulp-Stamboek 1906. 1e Gedeelte..
75864: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. Hulp-Stamboek 1907. 1e Gedeelte..
70596: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1960..
19789: NN, - Informatiegids Gemeente Veghel 1981..
18686: NN, - Helmond wacht u.
9991: NN, - Besluit regelende de Onderscheidingsteekenen, bedoeld in art. 38 der Verordening op de Brandweer, de Inrigting van het Brandwezen en het Getal Brandspuiten en Brandgereedschappen binnen de Gemeente 's-Hertogenbosch.
76617: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 509 t/m 512..
76616: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 458 t/m 459..
73460: NN, - Archieven van het Provinciaal Bestuur van Gelderland 1813-1949. Deel 1, 2, 3 en 4..
38581: NN, - Oude Kerkelijke Kunst uit de Zuidelijke Nederlanden.
73574: NN, - Protestants Kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
75859: NN, - Stalwedstrijd.
12292: NN, - 100 jaar Vincentiuswerk in de Parochie van St. Cathrien 's-Hertogenbosch 1847-1947..
12207: NN, - Fietsen in Den Bosch.
108371: NN, - (Album Watersnoodsramp van 1953 in West-Brabant).
106797: NN, - Voorloopige Lijst eeniger Voormannen en voorname Familiën der Kempen.
10328: NN, - Van Hogeschool tot Universiteit. Medische Faculteit in Tilburg.
10390: NN, - Na 25 jaar Provinciale Raad.
11786: NN, - Kwaliteit voor Brabant. Christendemocratische Beldeidsinitiatieven 1991-1995..
70337: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1906..
95523: NN, - Jaarverslag NCB 1955. Verslag over het Jaar 1955 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95522: NN, - Jaarverslag NCB 1954. Verslag over het Jaar 1954 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
198536: NN, - Officiële Gids voor de Gemeente Heeze.
70565: NN, - Verzameling van Rapporten uitgebracht aan de Staatscommissie tot Onderzoek naar de Ontwikkeling der jeugdige Personen van 13-18 Jaar, door Organisaties, welke zich met die Ontwikkeling bezig houden.
38579: NN, - Tentoonstelling van Kempen- en Peelland ter Illustratie van Land en Volk gehouden te Eindhoven.
19415: NN, - Sint-Oedenrode Plattegrond met volledig Namenregister.
66521: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1894 en 1895..
66520: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1884 en 1885..
3707: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Zevende Jaargang 1941-1942..
3709: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Negende Jaargang 1943-1944..
77948: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1917..
65342: NN, - Rapport der Commissie in zake de Toekenning van burgelijke Betrekkingen aan gewezen Militairen (het zoogenaamde Capitulantenstelsel).
65340: NN, - Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Menschenlevens op Zee. Verslag van de Nederlandsche Delegatie over den Arbeid van de Conferentie betreffende de Beveiliging van Menschenlevens op Zee.
29680: NN, - In eigen Huis. Archieven en Collecties in het Gemeente-Archief Waalwijk.
36088: NN, - Geniet van 't Lied. Zangmethode voor de Lagere School 4e Leerjaar.
29974: NN, - Plattegrond Moergestel 1: 4250..
29976: NN, - Plattegrond Alphen en Riel : 5.000..
15442: NN, - Heemkundekring De Wojstap Heeswijk Dinther. Heemkundig Werkkamp 1989. Programma 3 aug...
15443: NN, - Heemkundekring De Wojstap Heeswijk Dinther. Heemkundig Werkkamp 1989. H. Williborduskerk, St. Willebrordusgilde, Museumboerderij.
15444: NN, - Heemkundekring De Wojstap Heeswijk Dinther. Heemkundig Werkkamp 1989. Fietstocht met bezaoek aan: St. Servatiuskerk, De Halm, Huize Zwanenburg.
32076: NN, - Chauffage Legrand Bruxelles.
66513: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1950..
11464: NN, - Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
66624: NN, - Afstandswijzer in Kilometers voor de Toepassing der Tarieven tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen.
66625: NN, - Verzameling van Voorbeelden voor Akten van den Burgerlijken Stand.
29505: NN, - Inventaris van het Oud-Archief van Oisterwijk.
22632: NN, - Negen en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave over het Jaar 1915..
22641: NN, - Acht en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
22642: NN, - Negen en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
29939: NN, - Topografische kaart. 45A Hedel.
22648: NN, - 48ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave over 1934..
22650: NN, - 53ste Jaarverslag over 't Jaar 1939 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
200: NN, - Verbaal van Landdrost en Assessoren van Braband, in den Jare 1807..
9685: NN, - Varkensbeoordelingswedstrijd Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand.
90115: NN, - Extract uyt de Register van den Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden omtrent Ordonnantie op het verpagten van den Houtschat over de Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch.
65265: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1915..
65266: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1917..
65267: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1918 (10de jaarverslag).
65268: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1919..
65269: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1920..
96718: NN, - Ruilverkaveling ten behoeve van Stads- en Dorpsuitbreiding.
96712: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1968..
66080: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1885..
66081: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1886..
77910: NN, - Aanwijzing om het Vlas te roten, volgens de Bewerking van wijlen den Heer d'Hondt d'Arcy.
66390: NN, - De Bevolking van de zwaar door Oorlogsgeweld geschonden Provincie Zeeland vraag uw warme Belangstelling voor: haar Wenschen ten opzichte van een bevredigend materieel Herstel.
66392: NN, - Reorganisatie van het Technisch Hoger Onderwijs.
298124: NN, - Topografische Kaart 57A Weebosch.
298122: NN, - Topografische Kaart 51A Oirschot.
66824: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Vijftigste Deel 1911..
22635: NN, - Twee en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22638: NN, - Vijf en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
10350: NN, - Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. P.F. van Cooth ten behoeve van het Onderwijs in Noord=Brabantsche en Geldersche Gemeenten.
95571: NN, - Wij wensen.
32055: NN, - Société Royale Protectrice des Enfants Martyrs de Bruxelles.
32058: NN, - Cérémonie d'Hommage a Clément Leclercq, Inspecteur honoraire de l'Education physique de la Ville de Bruxelles.
32064: NN, - Stad Brussel: Prijsuitdeeling aan de Leerlingen der hoogste Klassen der Lagere Scholen.
272628: NN, - Les Ursulines de Gethsémani 1841-1941..
73797: NN, - Handelingen van het XXIe Vlaams Filologencongres. Leuven 12-14 april 1955..
28809: NN, - Kerkelijke Kunst te Helmond.
66501: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1937..
69011: NN, - République Française. Ville d'Amiens. Livret d'ëtat-Civil de la Famille Paul Mathieu Donnay (* 23-07-1893) et Paula Fernande Elise Gondat (* 29-05-1892).
10351: NN, - Jaarboek van den Roomsch-Katholieken Onderwijzersbond in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
41134: NN, - Pelgrimsboek Lourdes Bedevaart.
41144: NN, - Pelgrimsboek Lourdes Bedevaart.
41168: NN, - Mes Photos de Lourdes.
41177: NN, - Zuster Teresia Benedicta - A Cruce- (dr Edith Stein).
10047: NN, - Reglement op het Beplanten van de Meyereye van 's Hertogenbosch.
10048: NN, - Reglement en Instructie voor de Drie gezwore Paalmeesters der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch 1776..
10051: NN, - Instructie voor de Knegts van de Wijkmeesters der Hoofdstadt 's Hertogenbosch 1774..
70345: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1915..
70344: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1914..
198568: NN, - Gemeente Erp. Gemeentegids 1991..
66748: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negentiende Deel 1879..
66749: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twintigste Deel 1880..
10298: NN, - Bataven. Boeren & Bondgenoten. De Maaskant in de Romeinse Tijd.
73710: NN, - Breviarum Romanum pro Sollemnioribus Festis juxte editionem typicam ad usum Monialium Unionis Romanae Sacri Ordinis a Sancta Ursula.
26803: NN, - Leven van den H. Servatius, Bisschop van Tongeren en Maastricht, Patroon der Parochiale Kerk van Wemmel.
30427: NN, - Uittreksels uit de Geschiedenis van Schilde.
11543: NN, - De Integratie in Brabant.
69728: NN, - Livres anciens de Droit d'origine étrangère imprimés aux Pays-Bas, Essai de Bibliographie et Catalogue de l'Exposition. Avec Supplément.
70740: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 32 à 44, 2e Série. Tome VI..
70739: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 1 à 31, 2e Série. Tome V..
11015: NN, - 40 Jaren Arbeid op het Brabantsche Zand.
10130: NN, - Ordonnantie: Op het Brandthout. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
99316: NN, - Resolutie 's-Hertogenbosch.... rakende het Onderhoud van ouderlose Soldate Kinderen.
99308: NN, - Gheboden ende uytgheroepen by Myne Heeren den Schouteeth, Amptman, Borge-Meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Antwerpen den 22. Julij 1715..
11902: NN, - Stimuleringsfonds Stads- en Dorpsvernieuwing. Afgeronde Voorbeeldprojecten 1982-1987..
11179: NN, - Brabants Veldboeket. Portret van 15 Wildeplanten die je overal kunt tegenkomen.
111791: NN, - Brabants Veldboeket. Portret van 15 Wildeplanten die je overal kunt tegenkomen.
235008: NN, - Vademecum Gemeente Gilze en Rijen.
299851: NN, - Topografische Kaart 57 West Valkenswaard.
256745: NN, - Formulaire de Prières pour le Matin, le Soir et durant la Journée a l'usage des Demoiselles pensionnaires du Pensionnat a Dongen.
95521: NN, - Jaarverslag NCB 1953. Verslag over het Jaar 1953 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95519: NN, - Jaarverslag NCB 1952. Verslag over het Jaar 1952 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95518: NN, - Jaarverslag NCB 1981..
12805: NN, - Wapen van 's-Hertogenbosch.
13052: NN, - Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Jaarverslag 1970..
12658: NN, - Stadsgids 's-Hertogenbosch.
12659: NN, - Stadsgids 's-Hertogenbosch.
12663: NN, - 's-Hertogenbosch 1975-1976..
16904: NN, - Onze Grootvader is in 1898 met een Schoenfabriekje begonnen.
96702: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1959..
96701: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over het Jaar 1930..
96699: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over het Jaar 1929..
72042: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1892 en 1893 (eerste gedeelte).
20930: NN, - Eindhoven 750 Jaar Stad 1232-1982..
10092: NN, - Reglement voor het Beurtveer eener Volks-Schuit door de Zuid-Willemsvaart van 's Hertogenbosch op Maastricht en Vice Versa.
99344: NN, - Reglement Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 's Hertogenbosch.
99343: NN, - Reglement Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 's Hertogenbosch.
99342: NN, - Uittreksel voor de Kunstlievende Leden van het Reglement der Liederentafel Oefening en Uitspanning te 's-Hertogenbosch.
22640: NN, - Zeven en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave.
22628: NN, - Zestiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22629: NN, - Een en Twintigste Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave over het Jaar 1907..
22630: NN, - Zeven en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor R.K. Blinden te Grave over het Jaar 1913..
22631: NN, - Acht en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor R.K. Blinden te Grave over het Jaar 1914..
22634: NN, - Een en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
13512: NN, - Directorium Divini Officii juxta Ritum Brevarii et Missalis Sanctae Romanae Eccledisae ad usum Cleri Saecularis Dioecesis Buscoducensis.
272752: NN, - Schets van de Congregatie der Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid.
11032: NN, - Handboek Stichting het Noordbrabants Landschap.
11050: NN, - De Utrecht.
99348: NN, - Ampliatie van het Reglement voor de Stadts Vroedvrouwen.
99347: NN, - Reglement en Ordonnantie voor de Vroedvouwen binnen de Stadt 's Hertogenbosch.
66847: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij. Verslag over het Jaar 1919..
67600: NN, - Jan de Beyer en Amsterdam 1703-1785..
170692: NN, - Gids voor het Tweede Studiejaar 1928-1929 der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
65101: NN, - Register V Gelderland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
66746: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negende Deel 1869 & Tiende Deel 1870..
299977: NN, - Gemeenteplattegrond voor Hoogeloon, Hapert en Casteren.
76618: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 516..
76619: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 495 t/m 496..
10455: NN, - Voorwaarden van Concessie voor den Aanleg en de Exploitatie van een Stoomtramweg over de na te melden Straten en Wegen dezer Gemeente.
21609: NN, - Gemeente Waalre Gemeentegids 1988/90..
21610: NN, - Gemeente Waalre Gemeentegids 1986..
21611: NN, - Gemeente Waalre Gemeentegids 1990/92..
32448: NN, - Parc Park Woluwe. Kaart 1:.
113006: NN, - Geertruidenberg in 1832. Kadastrale Atlas Noord- Brabant. Geertruidenberg.
20660: NN, - Schets der Voorgeschiedenis van de Eindhovense Technische Hogeschool.
96698: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1928..
96696: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1926..
96694: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1924..
96693: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1923..
9930: NN, - Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, betreffende een Tiende Verhoging der gemeene Middelen, in de Steden Willemstad en Ruige Hil, en in de Dorpen Fijnaard en Heyningen, met derselver Jurisdictiën, voor den twee Jaren.
12779: NN, - Stadsgids voor de Gemeente 's-Hertogenbosch.
12781: NN, - Tentoonstelling De groeiende Stad Raadhuis 's-Hertogenbosch.
12833: NN, - Stadsgids 1996-1997..
9708: NN, - 10 jaar Provinciehuis.
17070: NN, - Incourante Stoffen verkoopbaar gemaakt door oververven en opnieuw apprêteren.
170702: NN, - De Bevolking van Tilburg en haar Huisvesting.
26425: NN, - Heusden Stad aan de Maas.
17893: NN, - Hilvarenbeek Kalender.
17894: NN, - 25 Jaar Groot-Kempische Cultuurdagen Hilvarenbeek.
275011: NN, - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut St. Marie te Huybergen [Huijbergen].
272594: NN, - Info-map over Abdij en Orde. 1134-1984..
272595: NN, - 1134 Norbertus 1984..
66595: NN, - 1909-1936 Het Leven Van Onze Kroonprinses in Beeld.
66597: NN, - Het Koninklijk Besluit......betrekkelijk de Inkwartieringen en het Onderhoud van het Krijgsvolk..........
29949: NN, - Topografische kaart. 57G Budel-Dorplein.
99392: NN, - Verordening op de Bank van Leening te 's Hertogenbosch.
170737: NN, - Tilburgse Hogeschoolgids. Hogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen. Studiegids van de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg voor het negen en twintigste Studiejaar 1955-1956..
24377: NN, - Industrieele Vestigingsfactoren van de Gemeente Breda.
15487: NN, - Wegwijzer voor Rosmalen '81/'82..
12098: NN, - Verzameling van Placaten, Ordonnantiën en Reglementen rakende de Manier en Stijl van procederen in Civile Zaken voor Schepenen der Hooft-Stad 's Hertogen-bosch; mitsgaders op de Administratie van Justitie.
20749: NN, - Beknopt Overzicht van de Ontwikkelingen te Eindhoven in de Negentiende en Twintigste Eeuw.
20752: NN, - A short History of Eindhoven.
17390: NN, - Tilburg: Textielcomplex.
24015: NN, - Toeristische Inventarisatie recreatieve Voorzieningen West-Brabant.
29997: NN, - Topografische Kaart 44 Oost Oosterhout.
29998: NN, - Sleeswijk's Kaart van Noord Brabant 1 : 165.000.
29999: NN, - Atlas ANWB Bl. 31 Chaam.
29875: NN, - Topografische Kaart 50H Lage Mierde.
29993: NN, - Topografische Kaart 51 West Eindhoven.
29960: NN, - Topografische kaart. 43E Numansdorp.
29986: NN, - Topografische Kaart Valkenswaard 57-Oost.
31508: NN, - Douze Questions proposées au Cen. Huleu Archiprêtre de l'Église de Malines par un Ci-Devant Notaire des Pays-Bas, pour servir de Réponse à la Brochure intitulée Aurora Veritatis.
29926: NN, - Topografische kaart. 49G Huijbergen.
29910: NN, - Topografische kaart. 50C Zundert.
70172: NN, - Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over het Jaar 1910..
70174: NN, - Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over het Jaar 1912..
120981: NN, - Verzameling van Placaten, Ordonnantiën en Reglementen rakende de Manier en Stijl van procederen in Civile Zaken voor Schepenen der Hooft-Stad 's Hertogen-bosch; mitsgaders op de Administratie van Justitie.
15435: NN, - Gemeentegids Heeswijk-Dinther.
90064: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1998..
90043: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XII..
90045: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1996..
12244: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1921..
12245: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1923..
12248: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1934..
12243: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1920..
18762: NN, - Verslag van de Vereeniging der H. Elisabeth te Helmond over het Jaar 1932..
12242: NN, - Verslag van de Stichting Het Protestantsch Ziekenhuis = te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1920..
122429: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1919..
9610: NN, - Verslag van de Landbouwproefvelden in het Westelijk en Oostelijk gedeelte der Provincie Noord-Brabant.
26882: NN, - Maria Congregatie. Handboekje.
29515: NN, - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant (Tweede Supplement).
4703: NN, - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1984/1985..
13508: NN, - Statuta Dioecesis Buscoducensis.
36028: NN, - Requiem. Guiseppe Verdi.
36025: NN, - 22e Internationale Jazzfestival 's-Hertogenbosch.
36027: NN, - Liederen voor de Maanden Maart, Mei, Juni en October ten dienste der Parochie van het H. Hart van Jezus Breda.
26439: NN, - Historisch Overzicht van de Aktiviteiten van de Historische Kring Het Oude Land van Heusden en Altena 1987-1997..
26510: NN, - Historische Wandeling door Geertruidenberg.
24500: NN, - Hoeven's - Goed Recht-.
9750: NN, - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang, voorgekomen bij den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1839 tot Julij 1840..
70137: NN, - Handelingen van het XXIIIe Vlaams Filologencongres. Brussel 1-3 april 1959..
70138: NN, - Handelingen van het XXIIe Vlaams Filologencongres. Gent 24-26 april 1957..
29741: NN, - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Vierde gedeelte..
10487: NN, - Plan der Dieze-Brug in verband met de Voltooiing der Nieuwe Merwede en Kanaal naar Geertruidenberg tot geheele Waterbevrijding van Noord-Brabant.
31543: NN, - O.L.V. van Hanswijk Jubelfeesten 1963..
31545: NN, - Jubelfeesten van O.L. Vrouw van Hanswijk 988-1938..
17231: NN, - Uitvoerig en beredeneerd Verslag omtrent den Toestand der Gemeente Tilburg over het Jaar 1914..
90078: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1826. Twaalfde Jaargang.
10082: NN, - Reglement van Politie voor het Corpus der Schippers te 's Hertogenbosch.
19405: NN, - Sint-Oedenrode 1954-1994..
9554: NN, - Lijst van Voorwerpen ingezonden op de Algemeene Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te houden door de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
78681: NN, - Overwegingen over het Heilig Hart van Jezus volgens de wijze van den H. Ignatius of Kennis en Liefde van het Hart van Jezus, gevolgd van een Triduum ter eere van het H. Hart van Maria opgedraagd aan de Zusters der H. Maagd Maria genaamd het Gezelschap, Maria Jezus Maria, Jozef & Handboekje voor de Zusters van de Congregatie der H. Mags genaamd Gezelschap.
65864: NN, - Bijzondere Instructie voor de Riviercorrespondentie in Gelderland.
65867: NN, - Bijzondere Instructie voor de Riviercorrespondentie in het 10de District (Zuid-Holland).
15630: NN, - Binckhorst Rosmalen Vijf maal Vijf is Zilver.
18065: NN, - Boekel, Erp, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Zeeland. Regionaal Woningmarktonderzoek. Kruisverbanden.
18443: NN, - Bomen in Geldrop.
29103: NN, - Borg- en Ontlastbrieven Gemert 1710-1810..
70165: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1935. No. 1. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1933 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1933/1934..
70173: NN, - Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over het Jaar 1911..
9706: NN, - 1814-1989 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant.
9704: NN, - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Brabant en de Zaken van Algemeen Belang, voorgekomen bij het Gewestelijk Bestuur sedert Juni 1849 tot July 1850..
9702: NN, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant Vijfde Deel: Administratieve Bescheiden 1915-1919..
31036: NN, - Ruines de Louvain. Cartes Vues détachables.
192: NN, - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden Tweede Deel vervattende eene Beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland met den Staat der Bezetting in de Barriereplaatsen enz..
66321: NN, - De Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen.
66318: NN, - Leidraad voor Veiligheidsmaatregelen in het Bouwbedrijf.
68952: NN, - 150 Jaar Kadaster in Nederland.
26838: NN, - Mariale Kunst in Brabant van oude en nieuwe Kunstenaars.
26815: NN, - Programma Plechtige Omgang ter eere van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.
10380: NN, - Rapport over een Onderzoek naar de Stand van het Gewoon Lager Onderwijs in Noord-Brabant.
66753: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Dertigste Deel 1890..
66754: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Dertigste Deel 1893..
66755: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Dertigste Deel 1894..
12699: NN, - Instructie voor den Secretaris en de Geëmploijeerden bij het Bestuur der Stad 's-Hertogenbosch.
29519: NN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Vlijmen.
66244: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1899..
66243: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1896..
66324: NN, - De Contrôle op den Gemeente-Ontvanger van Zaandam (een nieuw Systeem).
4800: NN, - Alphabetisch Register op het Provinciaal Bijblad van Noordbrabant over de Jaren 1902-1910..
9749: NN, - Alphabetisch Verslag der Provincie Noord-Braband..... sedert Julij 1821 tot Julij 1822: O.a. Afscheiding en Vereeniging van Gemeenten; Armenwezen; Bedelaars Werkhuis te Hoogstraten; Dijken en Polders; Kanaal van Maastricht naar 's-Hertogenbosch; Landbouw en Veeteelt; Nijverheid; Onderwijs; Postwagendiensten; Rivier Afleidingen; Straatwegen..
6984: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain Année bissectile 1848. Douzième Année.
6988: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1845. Neuvième Année.
69852: NN, - Catalogus van de Bibliotheca Svecica en van de overige Zweedse Werken in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
17507: NN, - Prospectus Nederlandsche Folklore-Schouw te houden 20 juli - 5 augustus op het Tilburgsch Sportpark en andere Terreinen te Tilburg.
27705: NN, - Gedenkboek bij het Honderdjarig Bestaan van de Congregatie der Recollectinen-Penitenten. Withof Etten (N.B.) 1820-1920..
29975: NN, - Plattegrond Oisterwijk 1: 7800..
31540: NN, - Tentoonstelling Michiel Coxcie 1592-1992..
22623: NN, - Derde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22626: NN, - Veertiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22627: NN, - Vijftiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22644: NN, - 42ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
22646: NN, - 45ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
22647: NN, - 47ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
70166: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1935. No. 5. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1934 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations.
26816: NN, - Officieel Programma Plechtige Omgang ter eere der Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch op Zondag 9 Juli 1916..
26826: NN, - Officieel Programma Plechtige Omgang ter eere der Zoete Lieve Vrouw als Koninginne des Vredes. Zondag 15 Juli 1917..
70167: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1936. No. 4. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1935 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations.
70168: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1937. No. 1. De economische Toestand van den Landbouw in 1935/1936 en andere Onderwerpen.
70169: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1937. No. 3. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1936 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations.
70171: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1938. No. 4. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1937 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations. Deel I en II..
70162: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1933. No. 2. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1930 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations over 1930/1931..
70163: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1934. No. 1. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1931 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations over 1931/1932..
26399: NN, - Heusden.
31537: NN, - 923e Verjaring van O.L. Vrouw van Hanswijk te Mechelen 988-1913. Officiëel Programma der Feestelijken en Praalstoet.
3708: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Zevende Jaargang 1942-1943..
12190: NN, - Notulen der Algemeene Vergadering ten Stadhuize te 's-Hertogenbosch op Donderdag 2 Mei 1912, in zake het totstandkomen van eene nationale Tentoonstelling van Kerkelijke Kunst te 's-Hertogenbosch in 1913..
10137: NN, - Ordonnantie naer de welcke verpacht sal worden de Gruyte binnen de Stadt ende Vrydom van 's Hertogen-Bossche geconcipieert ten eynde, dat die Gruyte voorsz: binnen der voorsz.: Stadt, ende Vryheyt der selver, als binnen de Dorpen gelegen binnen de Meyeryen der voorsz: Stadt; daer de Heeren Staen Gruyte zyn heffende, rechtvaerdelyck ende sonder Fraude betaelt mach worden.
12277: NN, - Programma der Feesten ter gelegenheid van het 700 Jarig Bestaan der Stad 's Hertogenbosch 17-23 juli 1885..
26831: NN, - Programma Plechtige Omgang 's-Hertogenbosch. 13 Juli 1947..
26827: NN, - Programma Plechtige Omgang ter eere van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Zondag 11 Juli 1926..
26829: NN, - Programma Plechtige Omgang 's-Hertogenbosch. Intentie: Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch Schutsvrouwe onzer Stad, blijf haar Beschermster in de Toekomst. 14 Juli 1935..
26828: NN, - Programma Plechtige Omgang 's-Hertogenbosch. Intentie: De Redding van Rusland en zijn Terugkeer tot de Kerk van Christus. 13 Juli 1930..
26830: NN, - Programma Plechtige Omgang 's-Hertogenbosch. Intentie: Onder de Bescherming van Maria en aangevoerd door den Aartsengel Michaël ten strijde tegen de Godloozen voor God en zijn Opperheerschappij. 12 Juli 1936..
26833: NN, - Programma Plechtige Omgang ter ere van de Zoete Moeder van Den Bosch. 12 Juli 1959..
29475: NN, - Ontlastbrieven van Sint-Oedenrode voor ingekomen en vertrokken Personen uit de jaren 1719-1810..
169513: NN, - Sociografisch Onderzoek ten behoeve van het Uitbreidingsplan van de Gemeente Vught.
10124: NN, - Ordonnantie en Instructie: Consumptie van de Zeep. Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom en Schanssen vandien.
10125: NN, - Ordonnantie en Instructie: Zeep van de Twaelf Stuivers. Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom en Schanssen vandien.
10126: NN, - Ordonnantie: Van de Grove Waren. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
10127: NN, - Ordonnantie: Van de Boter. Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom en Schanssen vandien.
10131: NN, - Ordonnantie: Van den Olye. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
10133: NN, - Ordonnantie: Voor de Pachters ofte Collecteurs van den Impost van de Wynen. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
99337: NN, - Verordening voor de Burger-Avondschool voor Middelbaar Onderwijs te 's-Hertogenbosch.
10138: NN, - Ordonnantie: Stadt 's Hertogenbosch met den Vrydom ende Schantsen van dien, den Impost van de Waeghgelde.
10132: NN, - Ordonnantie: Ongefondeerde Processen. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
10134: NN, - Ordonnantie: den Impost op de gebrande Wynen... Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
10135: NN, - Ordonnantie: den Impost op den Azijn... Stadt 's Hertogenbosch, Schantsen ende Vrydommen vandien.
96715: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1958..
10129: NN, - Ordonnantie, volgens welcke in de Stadt, Vrydom ende Schantsen van 's Hertogenbosch, ten behoeve van de gemeene Saecke, van wegen de Staten Generael, geheven en geinnet sal worden den generalen Impost op de Paerden : .....
10142: NN, - Ordonnantie, volgende den welcken van wegen den Staten Generael, van nu voortaen den Impost van de wolle Lakenen, geinnet ende ontfangen sal worden binnen 's Hertogenbosch, Vrydom, ende Schantsen van dien.
10143: NN, - Ordonnantie particulier. ..., sullen worden verpacht den Impost van op den Turf, ende van de Koolen, die binnen de Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom, ende Schantsen opgedaen en gesleten sullen worden.
3676: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1876. Een-en-zestigste Jaargang.
3678: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1878. Twee-en-zestigste Jaargang.
26308: NN, - Gemeentegids Vlijmen 1996-1997..
26309: NN, - Gemeentegids Vlijmen 1994-1995..
26311: NN, - Gemeentegids Vlijmen 1989-1990..
17178: NN, - Gemeenteverordeningen Tilburg.
27501: NN, - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut St. Marie te Huybergen [ Huijbergen ].
30428: NN, - Gemeente Schilde / Commune de Schilde 1830-1905..
27810: NN, - Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Helmond.
26824: NN, - Nederig Offer aan de H. Maagd Maria, bij het Tweede Plegtig Bezoek, gebragt aan haar Wonderbeeld, de Zoete L.-V.- van Den Bosch den 31 Julij 1855..
27134: NN, - Het H. Bloed vereerd te Bois-Seigneur, zijne Kapel, zijn Bedevaart.
198544: NN, - Toeristengids Heeze .
198545: NN, - Gemeente Asten .
198546: NN, - De Kraanmeer 1830 - 1985..
17571: NN, - Krant.
3672: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1872. Acht-en-vijftigste Jaargang.
3671: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1871. Zeven-en-vijftigste Jaargang.
3669: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1869. Vijf-en-vijftigste Jaargang.
22222: NN, - Gemeente Uden.
30425: NN, - Gemeente Wilrijk.
22421: NN, - Uden in Vogelvlucht. Gids voor de Gemeente Uden.
22353: NN, - Gemeentegids Boekel.
13135: NN, - Advies van den Raad van State over het Recht van Soevereiniteit op de Meijerij van Den Bosch 1634..
11167: NN, - Natuur en Landschap in relatie tot het agrarisch Bodemgebruik in het Stadsgewest 's-Hertogenbosch.
11180: NN, - Vogels Vogelvrij.
111801: NN, - Vogels Vogelvrij.
111811: NN, - Melle hat ein 'Bruch.
111821: NN, - Boom en Bos.
111831: NN, - Kokkerellen met Keukenkruiden.
113003: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Kalmthout 6E.
11187: NN, - Nationaal Landschap Het Groene Woud. Kalender 2007..
66756: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Dertigste Deel 1898..
26044: NN, - Gravure Clundert.
99239: NN, - Reglement op de Collecte van Stads Belasting te 's Hertogenbosch.
169009: NN, - Hervormde Gemeente Sprang 375 Jaar.
69534: NN, - Een Glasie van Vriendschap. De Glazen van de Colectie Guépin.
17682: NN, - Ton v/d Oever BV Boomkwekerijen Haaren Katalogus 1976/1977..
176894: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Adriaan van Rijsewijk, geboren 15 mei 1835, te Helvoirt.
71918: NN, - De Vrije Fries, Jaarboek. Vier en tachtigste Deel (2004)..
13804: NN, - Parochiegids St. Lambertus Engelen.
299976: NN, - Op linnen samengevoegde kaart 1 : 50.000 van het totale gebied van Midden – Oost-Brabant tussen Someren – Hulsel – Nieuwkuijk – Graspeel.
3634: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1834. Twintigste Jaargang.
40294: NN, - Pelgrimsboek Lourdes Bedevaart.
3663: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1863. Negen-en-veertigste Jaargang.
12280: NN, - De Uitbreiding van 's-Hertogenbosch als Woon- en Werkstad.
70963: NN, - Tweede Jaarboek van De Hollandsche Molen, 1927-1934..
70965: NN, - Commission Royale pour la Publication des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique. Procès-Verbaux des Séances. Sixième Volume.
70966: NN, - Commission Royale pour la Publication des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique. Procès-Verbaux des Séances. Cinqième Volume.
70750: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 31, Tome XV..
70748: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 21 à 48, 3e Série. Tome XIII..
70749: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 62. Tome XIV..
70969: NN, - Programma Gildefeesten Groot Gaesbeekergilde Soest.
70978: NN, - Dictonary English - Latvian / Latvian - English. Anglu - Latviesu / Latviesu - Anglu. Macibu Vardnica.
70979: NN, - Dictonary. Eesti - Inglise / Estonian - English. Tea Koolisonastik.
70870: NN, - Statistiek van Nederland. Volkstelling 31 December 1930. Deel I t/m X..
71397: NN, - De Vrije Fries, Jaarboek. Vijf en tachtigste Deel (2005)..
20724: NN, - Jaarboek Eindhoven 1977..
10453: NN, - Voorwaarden van Concessie tot den Aanleg van een Stoomtramweg door de Gemeente Tilburg.
10454: NN, - Voorwaarden van Concessie voor den Aanleg en de Exploitatie van een Stoomtramweg van Tilburg naar Dongen door de Wijk Hasselt.
71349: NN, - De toekomstige Drinkwatervoorziening van Nederland.
71287: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1934. No. 5. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1933..
71286: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1931. No. 2. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1930..
71285: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1910. No. 4. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1909..
70946: NN, - St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck. Kring Gildedag.
70948: NN, - Programma Gildefeesten St.-Dionysius Heyen.
70949: NN, - St.-Johannes von Nepomuk Schützbruderschaft Havert. Festschrift Heimat- und Dekanatschützenfest..
70950: NN, - St. Hubertus-Schützbruderschaft Süsterseel. Heimat- und Dekanatschützenfest.
70951: NN, - St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck. Gildemis.
70952: NN, - Gildefeesten Ayen. Gilde Ayen St. Antonius Abt - St. Agatha. 1577-1977..
70956: NN, - Zur Praxis des Handschriftenbibliothekars.
71339: NN, - De Vrije Fries, Jaarboek. Zeven en tachtigste Deel (2007)..
71311: NN, - Reguleering van den Prijs van electrischen Stroom in verband met de Crisis.
41083: NN, - Vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, Prêtre de la Congregation de la Mission martyrisé en Chine le 11 Septembre 1840..
71277: NN, - De Verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek.
12006: NN, - Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629..
23503: NN, - Opening Raadhuis Gilze en Rijen 29 april 1961..
22612: NN, - Reglement der Roomsch Katholieke Kiesvereeniging in het District Grave.
22625: NN, - Twaalfde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22651: NN, - 57e Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
22652: NN, - 59e Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. 1945. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
22655: NN, - 63e Jaarverslag over 1949 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
22656: NN, - Cuijk aan de Maas de moeite waard.
22304: NN, - Ravenstein. 600 Jaar Stadsrecht 1380-1980..
70824: NN, - Index A. Persoons- en Plaatsnamenindex op Delen I-X..
22350: NN, - Gemeentegids Boekel.
170699: NN, - Gids voor het Negende Studiejaar 1935-1936 der R.K. Handelshoogeschool, Hoogeschool voor economische en sociale Wetenschappen Tilburg.
71151: NN, - Archives Communales Inventaires Tome I - fasc. I-II..
70751: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 60. Tome XVII..
22427: NN, - Wegwijs in de Gemeente Uden 1982..
22432: NN, - Uden in Vogelvlucht. Gids voor de Gemeente Uden.
22433: NN, - Gemeentegids Uden 1975..
22448: NN, - De Ontwikkeling van de Gemeente Uden sinds 1946..
70757: NN, - Code Civil [des Français] contenant la Série des Lois qui le composent, avec leurs Motifs, les Rapports faits au Tribunat, et les Discours prononcés au Corps législatif; suivi d'une Table raisonée des Matières, par l'Auteur du Dictionnaire Forestier. Livre Troisième [III.1, 2,3, 4.].
70756: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique / Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. Tome II., III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XX.1, XXII, XXIV.1, XXV.
70752: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 85. [Deel 1 à 38] Tome XX..
70753: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 67. Tome XXII..
70754: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 85. [Deel 1 à 42] Tome XXIV..
70755: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 58. Tome XXV..
36006: NN, - De Toonkunst en haar Beoefenaars. Lijst van Muziekwerken aanwezig in de Openbare Leeszaal 's-Hertogenbosch.
18936: NN, - Gemeentegids Liempde.
22348: NN, - Kleine Geschiedenis Bibliotheek Volkel van 1959 tot 1982..
295281: NN, - Besnijdenis-Register Frank (Tilburg) 1848-1879. Noord-Brabant en Omgeving.
76604: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 519 t/m 522..
71102: NN, - Congres en Tentoonstelling van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten ter gelegenheid van het 10-jarig Bestaan.
16598: NN, - Verkoop-Affiche Kanadaboomen Boxtel.
105405: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1916..
65527: NN, - Bij het Veertigjarig Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 1898-1938..
95547: NN, - Jaarverslag NCB 1958. Verslag over het Jaar 1958 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
3725: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1962..
3728: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1965..
3625: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1825. Elfde Jaargang.
3629: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1829. Vijftiende Jaargang.
67555: NN, - Overzicht van de Provinciale, Regionale en Lokale Historische Verenigingen in Nederland.
76614: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 446 t/m 451..
66003: NN, - De Inkwartieringswet en hare Uitvoeringsvoorschriften. Voorzien van Aanteekeningen.
272657: NN, - Heer Ambrosius van Lerod Virmunt (1648-1684).
21417: NN, - Weverij De Ploeg Bergeijk 1923 - Heden.
71892: NN, - De Vrijheid der Ambtenaren bedreigd?.
170738: NN, - Beknopt Verslag over de Studiejaren 1942-1943 t/m 1946-1947 der Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg.
99245: NN, - Ordonnantie voor den gezworen Makelaar in Granen binnen de Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
99249: NN, - Ordonnantie voor den Schipper van den Boeijer bij den Magistraat der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
99242: NN, - Reglement of Ordonnantie, der Belasting op den Wijn binnen de Stad 's Hertogenbosch.
66499: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1935..
39691: NN, - Elfde Landjuweel der Kempische Schuttersgilden. St. Jorisgilde van Brecht.
39678: NN, - Kempische Gildefeesten St.-Lenaarts.
39682: NN, - 13e Landjuweel St. Joris Gilde Rijkevorsel.
39684: NN, - Gilde St. Antonius Olen. Kempische Gildefeesten.
39687: NN, - St. Jorisgilde. Kempische Gildefeesten Brecht.
39688: NN, - Kringgildedag Sint Sebastianus Vianen Gem. Cuyk.
39690: NN, - Groot Kempens Gildefeest Schoten. Sint-Sebastiaansgilde 1577-1977..
4802: NN, - Alphabetisch Register op het Provinciaal Bijblad van Noordbrabant over de Jaren 1852 tot en met 1901..
22417: NN, - De Ontwikkeling van de Gemeente Uden sinds 1945..
66634: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1876..
66632: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1871 en 1872..
66633: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1873 en 1874..
11795: NN, - Sociale Aspecten van de Ruimtelijke Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland.
12681: NN, - Adresboek voor 's-Hertogenbosch voor het Jaar 1928..
65991: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 17e jaarverslag 1938..
65990: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 16e jaarverslag 1937..
65988: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 15e jaarverslag 1936..
10344: NN, - Van KOB naar KOV. Een Eeuw Katholieke Vakorganisatie in Zuidoost-Brabant 1897-1997..
27585: NN, - Handboekje der Broederschap van het Kostbaar Bloed van O.H. Jezus Christus.
30178: NN, - Antwerpen. Europese Haven met totale Dienstverlening. Monografie..
25112: NN, - Willemstad. Centrum van het Deltagebied.
34960: NN, - Oost-Brabant. Deel I Het mooie Hageland.
66552: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1916..
66549: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1913..
66550: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1914..
66551: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1915..
65886: NN, - De geldende Bezettingswetgeving voor zoover van Belang voor de Gemeente-Administratie.
65097: NN, - Register I Groningen. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65098: NN, - Register II Friesland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65099: NN, - Register III Drenthe. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
24236: NN, - Nassau-Oranje Tentoonstelling Breda.
45039: NN, - Liber Memorialis. Zaligverklaring van Pater Damiaan.
12229: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1887/1888..
70516: NN , - Verslag over het Voorgevallene tijdens het Hooge Opperwater op de Nederlandsche Rivieren  in den Winter van 1919 op 1920..
18775: NN, - Gids voor de Kroningsfeesten te Helmond op 10, 11 en 12 September 1898..
197301: NN, - De Pers over Veghel in het afgelopen Jaar. 1987..
17217: NN, - Tilburg van A tot Z 1987/1988..
71439: NN, - Uitkomsten der Zevende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de Beroepstelling) . Provincie Zuid-Holland; Provincie Gelderland.
170772: NN, - Gids voor het Elfde Studiejaar 1937-1938 der Katholieke Economische Hoogeschool Tilburg.
170773: NN, - Gids voor het Zestiende Studiejaar 1942-1943 der Katholieke Economische Hoogeschool Tilburg.
66506: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1942..
66507: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1943..
135041: NN, - Eerste Jaarverslag van het Liefdewerk Voor onze Kerken in het Bisdom 's-Hertogenbosch over het Jaar 1934..
13750: NN, - Bokhoven. Parel aan de Maas. Gids voor Heden en Verleden.
68978: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel XI. Provincie Limburg. Deel XII. Totaal voor het geheele Rijk.
27859: NN, - NCRV Kerkepadgids. 's-Hertogenbosch.
65978: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van sommige Goederen in rechtsreeksch Verkeer Binnenverkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der Nederlandsche Spoorwegen.
6982: NN, - Roomsch-Katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. 1838. Vierde Jaar.
6985: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1855. Dix-Neuvième Année.
6990: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1846. Dixième Année.
6991: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1844. Huitième Année.
299848: NN, - Topografische Kaart 56 Turnhout.
299849: NN, - Topografische Kaart 51 West Eindhoven.
10423: NN, - Staat der Bruggen in Openbare Wegen geene Rijks of provinciale Bruggen zijnde.
66529: NN, - Wet op het Regt van Zegel.
66528: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1930 en 1931..
33935: NN, - Geel die barmhartige Stede.
66830: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1879-1881..
135621: NN, - Officieel Verslag van den 6e Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch gehouden op 22 september te 's-Hertogenbosch.
10582: NN, - 'Van Herenbond tot Vakorganisatie' 25 Jaar VHP Philips 1972-1997..
41860: NN, - Bij het Honderjarig Bestaan van de Nederlandse Provincie der Sociëteit van Jezus 1849-1949..
43955: NN, - De Christus van San Damiano.
71739: NN, - Kamp Westerbork. Inrichtingsplan Kampterrein.
13503: NN, - Diakonie.
19024: NN, - Gids voor de Gemeente Nuenen, Gewen en Nederwetten 1995-1996..
66502: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1938..
38591: NN, - Voorjaarstentoonstelling 1973 Haagse School Nederlandse, Belgische en Franse Impressionisten. Kunsthandel Borzo.
38590: NN, - Voorjaarstentoonstelling Kunsthandel Tjerk Wiegersma. Haagse School Nederlandse Impressionisten Nieuwe Aanwinsten.
70329: NN, - Overheidsbemoeienis - Opstellen t.g.v. het 11e Lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
21684: NN, - Waalre. Welkom in uw nieuwe Gemeentehuis.
66247: NN, - Verslagen aan de Koninging, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, betrekkelijk den Dienst der Rijkspostspaarbank in Nederland 1893-1944..
66246: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1878-1879..
69110: NN, - Van Willibrord tot Wereldraad., Enige aspecten van het geestelijk Leven in Utrecht door de eeuwen heen.
67604: NN, - Liste des Engagères des Domaines du Limbourg et des trois Pays d'Outre-Meuse.
103016: NN, - Lichamelijke Opvoeding en Sport in Noord-Brabant.
43937: NN, - Constitutiën en Regels der Zuster-Vereeniging van den H. Joseph te Amersfoort.
36337: NN, - Provincie Antwerpen. Comiteit van Monumenten en Bestuur van het Museum van Oudheden. Bulletij 1ste Deel.
3638: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1838. Vier-en-twintigste Jaargang.
3637: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1837. Drie-en-twintigste Jaargang.
72084: NN, - Richtlijnen inzake de Zorg voor de Archieven der Nederlandse Hervormde Kerk.
9437: NN, - Muntvondst van Escharen.
65592: NN, - Rapportage betrefefnde de Hoofdlijnen, waarlangs de Overheidsbemoeiiing met de Lichamelijke Opvoeding zich zal hebben te bewegen.
29981: NN, - Topografische kaart. 50-Oost Breda.
299811: NN, - Topografische Kaart 44-Oost Geertruidenberg.
299813: NN, - Topografische Kaart 56-Oost Herentals.
299842: NN, - Topografische Kaart 50-Oost Breda.
170866: NN, - R.K. Wijkverpleging Het Wit-Gele Kruis Tilburg. 31ste Jaarverslag 1950..
3749: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant.
20714: NN, - Jaarboek van het St Joris College en St. Catharina Lyceum te Eindhoven. Cursus 1938-1939..
29969: NN, - Plattegrond Loon op Zand 1: 7500..
6989: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. Année bissectile 1856. Vingtième Année..
11535: NN, - Het Ontstaan en de Organisatie van de Streekarchivariaten in Noord-Brabant.
66822: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Veertigste Deel 1905..
66823: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijftigste Deel 1910..
95511: NN, - Jaarverslag NCB 1977..
95512: NN, - Naar grotere Produktie-Eenheden in de Brabantse Veehouderij?.
69005: NN, - Eugenie Cantré. Spaarboekje Algemeene Spaar- en Lijfrentekas. Gent..
69006: NN, - Charles Despae. Spaarboekje Algemeene Spaar- en Lijfrentekas. Gent..
69002: NN, - Aanplakbiljet: Werkhuisverordening Belgische Landsbond der Bouwbedrijven en Openbare Werken.
69003: NN, - Spa fotoalbum.
103001: NN, - Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. P.F. van Cooth ten behoeve van het Onderwijs in Noord=Brabantsche en Geldersche gemeenten.
65286: NN, - Laat den Weg vrij!. Een Woord van Verweer tegen het Wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de Openbare Vervoermiddelen.
11623: NN, - De Provincie Noord-Brabant.
70366: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
294711: NN, - Jaarverslag 1978 Streekarchivariaat Peelland.
294712: NN, - Jaarverslag 1980 Streekarchivariaat Peelland.
294713: NN, - Jaarverslag 1981 Streekarchivariaat Peelland.
294714: NN, - Jaarverslag 1983 Streekarchivariaat Peelland.
71294: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1933. No. 1. Lijst van officieele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
71293: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1911. No. 4. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1910..
71292: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1913. No. 4. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1912..
71288: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1939. No. 2. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1938..
71290: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1916. No. 3. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1915..
71291: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1914. No. 4. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1913..
66245: NN, - Verslagen over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1867 t/m 1910..
68948: NN, - Freie Stadt zwischen Stacheldraht. Die Zonen- und Sektorengrenze von Westberlin.
70368: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1937..
295095: NN, - Akten van de Schepenbank Niel. Rijksarchief Antwerpen. Klapper 1653-1796..
12790: NN, - De Bossche Scheurkalender 2004..
788081: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1835..
788111: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1841..
256728: NN, - Industrieel Ontwikkelingsplan voor West-Brabant. Deel 1 & 2..
65976: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van Bestelgoederen in Binnenverkeer tusschen Stations der beide Maatschappijen.
41922: NN, - Was ist der Montserrat? Ein Gebirge, ein Heiligtum, ein Kloster.
66240: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1893..
66239: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1892..
66464: NN, - Handbook of the Netherlands an Overseas Territories.
16582: NN, - Gids voor Esch, Boxtel, Liempde.
70460: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1921. No. 2. Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
26954: NN, - Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel.
65736: NN, - Inventaris der Archieven van de Hervormde Gemeente Valkenburg-Meerssen 1649- ca. 1970..
299843: NN, - Topografische Kaart 57 West Valkenswaard.
29990: NN, - Topografische Kaart Vierlingsbeek No. 46 West.
29991: NN, - Topografische Kaart 46 Vierlingsbeek.
10527: NN, - Bont Brabants Busboekje.
11449: NN, - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren Deel XII. [Brabant en Limburg. Historisch overzicht van de Generaliteitslanden en beschrijving van de regeringscolleges, gerechtshoven, enz.. Geïllustreerde beschrijving van 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Bergen op Zoom en van de kwartieren van Oisterwijk, Kempenland, Peelland en Maasland.].
9734: NN, - Instructie voor de Gedeputeerde Staten van Noordbrabant.
66000: NN, - Lijst van Geneeskundigen aan wie de Keuring van Invalide Ambtenaren kan worden opgedragen.
25041: NN, - Van een Romeinsch Dorpje... Historische Rondwandeling door Oudenbosch.
16873: NN, - Werk van Toen. Tentoonstelling bij de Ingebruikneming van het Heemcentrum In de Drye Swaentjes, De Lind 42, Oisterwijk.
29812: NN, - Topografische Kaart 33/1-2 Zoutleeuw - Rummen.
66096: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1908..
65044: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den 31 December 1909. Deel 1, 2.1., 2.2., 3..
72052: NN, - Dertiende, Veertiende en Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek over de Vereenigingsjaren l Mei 1928 tot 30 April 1929, 1 Mei 1929 tot 30 April 1930 en 1 Mei 1930 tot 30 April 1931..
11315: NN, - Grote Historische Atlas van Nederland 1: 50.000 4 Zuid-Nederland 1838-1857..
113506: NN, - Openluchtrekreatie in Noord Brabant.
170693: NN, - Gids voor het Derde Studiejaar 1929-1930 der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
170696: NN, - Gids voor het Zesde Studiejaar 1932-1933 der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
67061: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Elfde en Twaalfde Deel 1871 en 1872..
68981: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889. Deel III. Provincie Zuidholland. Deel IV. Provincie Noord-Holland.
66747: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijftiende Deel 1875..
66752: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Twintigste Deel 1889..
66751: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Twintigste Deel 1888..
66750: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Twintigste Deel 1881..
74590: NN, - Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van dienstplichtige Leden hunner Gemeente.
28306: NN, - Gids voor een Bezichtiging van de Sint Jan op eigen Gelegenheid.
32950: NN, - Heel Opwijk viert Feest. Inhuldiging Burgemeester en Gemeenteraadsleden. Praalstoet en Volksfeest 30 april 1989..
67338: NN, - Der grosse Strassburger hinkende Bote 1879..
4857: NN, - Provinciaal Blad & Bijblad 1857. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1857..
67080: NN, - De Rechtspraak van de Kroon in Geschillen van Bestuur. Jaargang 1921..
374931: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1993..
37495: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 2003..
69249: NN, - Academia Belgica XXVe Verjaring. Verslag 1958-1963..
66816: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Dertigste Deel 1892..
70304: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1900 Eerste, Tweede en Derde Stuk.
70170: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1938. No. 2. De economische Toestand van den Landbouw in 1936/1937 en andere Onderwerpen.
65549: NN, - Alphabetische Bladwijzer op de Circulaires in Drenthe over 1915-1922..
70153: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1912. No. 2. Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70154: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1915. No. 5. Verslag der Rijkslandbouwproefstations over 1914/1915..
36071: NN, - Uitvoering Bosch' Gemengd Koor: Der Tod Jesu.
36076: NN, - Damesconcert ter eere der Leden van het VIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.. in de Groote Zaal der Societeit Casino.
78545: NN, - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen versierd. Tweede Deel. / Nederland in Vroeger Tijd. Deel XXVIII Overijssel.
95517: NN, - Jaarverslag NCB 1949. Verslag over het Jaar 1949 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95516: NN, - Jaarverslag NCB 1951. Verslag over het Jaar 1951 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
38224: NN, - Sprè...kwoorde en Gezegdes die waai vur allie in un Buukske hebbe gezet.
96098: NN, - Verslag van de Landbouwproefvelden in het Westelijk en Oostelijk gedeelte der Provincie Noord-Brabant.
112981: NN, - Overzichtskaarten behoorende bij den Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Deel II Zuidelijk Nederland.
112991: NN, - Geertruidenberg in 1832. Kadastrale Atlas Noord- Brabant. Geertruidenberg.
112999: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif des Plancettes de. Verklarende Tekst bij de Kaartbladen Moerkant 1W, Essen 1E, Horendonk 2W.
70298: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1882..
70300: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over.
70303: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1899 Eerste, Tweede en Derde Stuk.
3717: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XVIII 1954-1955.I.
27770: NN, - Aula Dei. 70 jaar Sacramentskerk Breda.
105406: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1917..
105407: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1918..
105408: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1919..
178505: NN, - Cataloog Hilvarenbeek Werken Rademaker Proost Schotel.
17372: NN, - 25 Jaar MTS-Tilburg.
29979: NN, - Plattegrond Bladel en Netersel 1 : 10.000.
39406: NN, - De Gilden van Rijsbergen.
22590: NN, - Gemeentegids Cuijk.
12902: NN, - Herdenking van de Bevrijding. Programma.
34900: NN, - Le Guide Fidèle contenant la Description du Brabant Wallon.
70350: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1921..
15420: NN, - Heeswijk-Dinther.
15013: NN, - Jan Cunencentrum. Een Greep uit de Collectie.
29919: NN, - Topografische kaart. 49F Roosendaal.
66542: NN, - Verslag betreffende den Toestand der Vereeniging Centraalisraëlietisch Krankzinningengesticht in Nederland over de Jaren 1933 en 1934..
66241: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1894..
66002: NN, - Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende Strandvonderij.
12259: NN, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's Hertogenbosch over 1856..
11747: NN, - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Brabant over de Jaren 1942-1950..
11748: NN, - Nota 2e Nationale Luchthaven Noord-Brabant.
70359: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1930..
20000: NN, - Kennismakingstochten in en om de Kempen.
77915: NN, - Aan H.M. de Koningin van de Amsterdamsche Vrouwen 1898-1938..
20077: NN, - Ontwerp Intergemeentelijk Struktuurplan Kempenland.
65270: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1921..
17004: NN, - Gemeentegids Vught.
170697: NN, - Gids voor het Zevende Studiejaar 1933-1934 der R.K. Handelshoogeschool, Hoogeschool voor economische en sociale Wetenschappen Tilburg.
70339: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1908..
18774: NN, - Helmond 1883-1908. Programma der Feestelijkheden ter gelegenheid van het Zilveren Jubileum van den EdelAchtb. Heer A.H. van Hoeck als Burgemeester van Helmond.
15449: NN, - Zò is Heeswijk-Dinther. VVV 12 ½ jarig bestaan 1979..
15451: NN, - Rosmalen van A tot Z.
15452: NN, - Gemeentegids Rosmalen.
15460: NN, - Rosmalen van A tot Z '88 / '89..
67236: NN, - Heiligdommen en Bedevaarten Nederland.
18223: NN, - Gemeentegids Deurne.
66091: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1903..
65775: NN, - Catherine de Bar Mére Mechtilde du Saint-Sacrement Fonatrice de l'Institut des Bénédictines de l'Adoration Perpétuele 1614-1698..
37642: NN, - Catalogus Brabantse Mutsen en Poffers.
67067: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Dertigste Deel 1897..
11940: NN, - De Toekomst van het Deltagebied. Veiligheid en Ontsluiting van Zuid-Westelijk Nederland.
3741: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1980..
66242: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1895..
66757: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Dertigste Deel 1899..
66758: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Veertigste Deel 1907..
66090: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1902..
66088: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1900..
65888: NN, - Catalogus van de Bibliotheek der Provincie Groningen.
66833: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1888-1890..
25739: NN, - Roosendaal Hart van de Benelux.
12234: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1884/1885..
12235: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1885/1886..
66819: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Veertigste Deel 1902..
66817: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Dertigste Deel 1895..
70744: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 46 à 64, 1e Série. Tome IX..
29957: NN, - Topografische kaart. 43G Dinteloord.
29972: NN, - Plattegrond Dongen 1: 6250..
29967: NN, - Plattegrond Middelbeers 1: 18.000..
29968: NN, - Plattegrond Hooge en Lage Mierde en Hulsel 1: 15.000..
71990: NN, - Handleiding voor het Beteugelen van Woelingen. Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Defensie van 18 Juli 1932, IIde Afd. B, No. 12, met instemming van de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Justitie.
38607: NN, - Aantekeningen van de Orgelmaker Adrianus Kuijte.
12701: NN, - Project-Reglement voor de Societeit Casino, te 's-Hertogenbosch.
70297: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1877..
70737: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 55 à 80. Tome II..
67082: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Deel 1 (1852) t/m Deel 61 (1921)..
20251: NN, - Informatiegids Gemeente Bladel en Netersel.
18944: NN, - Liemt noar de Mert.
170705: NN, - Nieuwe Koninklijke Harmonie Tilburg. 1843-1993..
19738: NN, - Gemeente Veghel Heeswijk-Dinther, Eerde, erp, Mariaheide, Loosbroek, Vorstenbosch, Zijtaart Adresboek 1987/88..
9832: NN (VORSTERMAN VAN OIJEN?), - Catalogus van Geslachtkundige Werken, Wapens van het Genealogisch en Heraldisch Archief te Oisterwijk.
32045: NN, - Ville de Bruxelles. École Primaire communales. Règlement d'Ordre Intérieur.
27120: NN, - Franciscus in Brabant.
39677: NN, - Kempisch Gildefeest St.-Sebastiaansgilde Westerlo.
39676: NN, - Tiende Landjuweel der Kempische Gilden Herentals.
39669: NN, - St.-Sebastiaan Merksplas. Kempische Gildefeesten.
39657: NN, - 450 Jaar Kon. St. Ambrosius Gilde Meer. 1536 - 1986..
39656: NN, - Ridderlijke St Jorisgilde Ekeren. Gildefeesten 1960..
39653: NN, - Feestgids Kring Gildefeesten 525-jarig bestaan Gilde St. Antonius Stiphout.
70363: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1933..
11450: NN, - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren Deel XIII Brabant en Limburg. [ beschrijving van de Baronie van Breda, het Land van Cuyk, Grave, Steenbergen, Willemstad, Prinsenland en van de stad en het land van Maastricht ].
27958: NN, - Averbode Abdijkerk.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

9/14