Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
71763: NN, - Neerland's Koers in de Nieuwe Tijd.
26954: NN, - Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel.
71761: NN, - Parlementaire Geschiedenis Financieele-Kortingswet voor Provinciën en Gemeenten.
37736: NN, - Brabant. Informatie, Literatuur, Topografie, Brabantse Auteurs.
299848: NN, - Topografische Kaart 56 Turnhout.
299811: NN, - Topografische Kaart 44-Oost Geertruidenberg.
299813: NN, - Topografische Kaart 56-Oost Herentals.
299842: NN, - Topografische Kaart 50-Oost Breda.
299843: NN, - Topografische Kaart 57 West Valkenswaard.
299844: NN, - Topografische Kaart 51 West Eindhoven.
299845: NN, - Topografische Kaart 51 Oost Eindhoven.
299846: NN, - Topografische Kaart 57 Oost Valkenswaard.
28825: NN, - Gebeden en Kerkplegtigheden voor de Wijding eens Bisschops, volgens het Roomsch Pontificaal.
28835: NN, - Jubilé Gebeden gedurende het Jubilé, toegestaan door Zijne Heiligheid Paus Gregorius XVI, ter gelegenheid van het Elfde Eeuwfeest gewijd aan de Nagedachtenis van den H. Willibrordus.
103016: NN, - Lichamelijke Opvoeding en Sport in Noord-Brabant.
103017: NN, - Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
103018: NN, - Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
21609: NN, - Gemeente Waalre Gemeentegids 1988/90..
21607: NN, - Waalre. Lustrumkrant van 't Wolders Keiengat.
29475: NN, - Ontlastbrieven van Sint-Oedenrode voor ingekomen en vertrokken Personen uit de jaren 1719-1810..
71739: NN, - Kamp Westerbork. Inrichtingsplan Kampterrein.
71728: NN, - Wet op den Overgang van de vroegere tot de nieuwe Wetgeving. Officiële Uitgave.
71727: NN, - Wet op de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. Officiele Uitgave.
71726: NN, - Onderrigt door den Prefekt van het departement van Seine en Marne gegeven aan de Maires van het Departement.
103002: NN, - Maatregelen en Voorzieningen ten behoeve van het Gewoon Lager Onderwijs in Noord-Brabant.
103003: NN, - Jaarverslag 1950 van de Noordbrabantsche Vereeniging tot Bestrijding van de Tuberculose.
103001: NN, - Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. P.F. van Cooth ten behoeve van het Onderwijs in Noord=Brabantsche en Geldersche gemeenten.
37732: NN, - Catalogus No. 50 van Nederlandse Romans.
174002: NN, - Gedenkboek bij Gelegenheid van de plechtige Ingebruikneming van het Paleis van wijlen Z.M. Koning Willem II tot Paleis-Raadhuis der Gemeente Tilburg.
17390: NN, - Tilburg: Textielcomplex.
174001: NN, - Gedenkboek bij Gelegenheid van de plechtige Ingebruikneming van het Paleis van wijlen Z.M. Koning Willem II tot Paleis-Raadhuis der Gemeente Tilburg.
37309: NN, - Vincent van Gogh. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen.
19789: NN, - Informatiegids Gemeente Veghel 1981..
28821: NN, - Het eenig noodige of Kort Begrip van al wat een Christen moet weten, gelooven en doen om Zalig te worden gevold door eenige Onderrichtingen en Levensregels dienstig voor alle Staten.
28819: NN, - Catechismus of Christelijke Leering verdeeld in 5 Deelen en 41 Lessen Voor de Catholijke Jeugd onder het Aartsbisdom en alle andere Bisdommen der Provincie Mechelen.
192: NN, - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden Tweede Deel vervattende eene Beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland met den Staat der Bezetting in de Barriereplaatsen enz..
12868: NN, - Herdenking van het 100-Jarig Bestaan van de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo te 's-Hertogenbosch 1847-1947..
26882: NN, - Maria Congregatie. Handboekje.
26875: NN, - Programma Plechtige Omgang ter ere van de Zoete Moeder van Den Bosch. 10 Juli 1955..
3664: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1864. Vijftigste Jaargang.
17372: NN, - 25 Jaar MTS-Tilburg.
12497: NN, - Acht Refereinen van de Rederijkerskamer Moyses Bosch uit 1641..
71469: NN, - Niederländische Handzeichnungen 1500-1800 aus dem Kunstmuseum Düsseldorf.
71461: NN, - Concordantiae Bibliorum utriusque testamenti, veteris et novi quas merito maximae et absolutissimae; Numero versuum post literas ABCDEFG sectionum cuiusque capitis indicis, adscripto.
71457: NN, - Honderd Jaren Koninklijke Vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse Krijgsmacht 1877-1977..
19780: NN, - Gids voor de Gemeente Veghel.
29980: NN, - Plattegrond Eersel 1 : 7.500.
29981: NN, - Topografische kaart. 50-Oost Breda.
29979: NN, - Plattegrond Bladel en Netersel 1 : 10.000.
71439: NN, - Uitkomsten der Zevende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de Beroepstelling) . Provincie Zuid-Holland; Provincie Gelderland.
71414: NN, - Frontlinie. Het Bombardement van Groot Brittannië 1940-1941..
71413: NN, - De Hasseltse Virga Jesse en haar Kerk.
71397: NN, - De Vrije Fries, Jaarboek. Vijf en tachtigste Deel (2005)..
24984: NN, - Gedenkboek R.K. Staatspartij Afd. Bergen op Zoom. 1878-1938..
71383: NN, - Kamp Westerbork. Inrichtingsplan Kampterrein.
28813: NN, - Catechismus of Christelijke Leering verdeeld in 5 Deelen en 41 Lessen Voor de Katholieke Jeugd onder het Aartsbisdom en alle andere Bisdommen der Provincie Mechelen.
377068: NN, - Handelingen van het Congres van het Davidsfonds gehouden te Antwerpen.
15442: NN, - Heemkundekring De Wojstap Heeswijk Dinther. Heemkundig Werkkamp 1989. Programma 3 aug...
15443: NN, - Heemkundekring De Wojstap Heeswijk Dinther. Heemkundig Werkkamp 1989. H. Williborduskerk, St. Willebrordusgilde, Museumboerderij.
15444: NN, - Heemkundekring De Wojstap Heeswijk Dinther. Heemkundig Werkkamp 1989. Fietstocht met bezaoek aan: St. Servatiuskerk, De Halm, Huize Zwanenburg.
15435: NN, - Gemeentegids Heeswijk-Dinther.
71339: NN, - De Vrije Fries, Jaarboek. Zeven en tachtigste Deel (2007)..
42041: NN, - Bijzonder Gewetensonderzoek voor Religieusen.
377054: NN, - Book Auction Sale. The Library of te late F.H.M. Ouwerling formerly Keeper of the Archives of Tilburg.
20749: NN, - Beknopt Overzicht van de Ontwikkelingen te Eindhoven in de Negentiende en Twintigste Eeuw.
20752: NN, - A short History of Eindhoven.
28809: NN, - Kerkelijke Kunst te Helmond.
17275: NN, - Gids voor Tilburg.
377047: NN, - Museum Plantin - Moretus Antwerpen.
10298: NN, - Bataven. Boeren & Bondgenoten. De Maaskant in de Romeinse Tijd.
40518: NN, - Het Vierenswaardig Wonder.
15421: NN, - Gemeentegids Heeswijk-Dinther.
71311: NN, - Reguleering van den Prijs van electrischen Stroom in verband met de Crisis.
17231: NN, - Uitvoerig en beredeneerd Verslag omtrent den Toestand der Gemeente Tilburg over het Jaar 1914..
71294: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1933. No. 1. Lijst van officieele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
71292: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1913. No. 4. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1912..
71293: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1911. No. 4. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1910..
71291: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1914. No. 4. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1913..
71290: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1916. No. 3. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1915..
71288: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1939. No. 2. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1938..
71287: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1934. No. 5. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1933..
10852: NN, - Waterschap de Haven en Sassen van Zevenbergen. Rapport der Commissie, ingesteld door de A.V. van het Waterschap der 12en Mei 1925..
71286: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1931. No. 2. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1930..
71285: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1910. No. 4. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1909..
26828: NN, - Programma Plechtige Omgang 's-Hertogenbosch. Intentie: De Redding van Rusland en zijn Terugkeer tot de Kerk van Christus. 13 Juli 1930..
26829: NN, - Programma Plechtige Omgang 's-Hertogenbosch. Intentie: Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch Schutsvrouwe onzer Stad, blijf haar Beschermster in de Toekomst. 14 Juli 1935..
26830: NN, - Programma Plechtige Omgang 's-Hertogenbosch. Intentie: Onder de Bescherming van Maria en aangevoerd door den Aartsengel Michaël ten strijde tegen de Godloozen voor God en zijn Opperheerschappij. 12 Juli 1936..
26831: NN, - Programma Plechtige Omgang 's-Hertogenbosch. 13 Juli 1947..
26833: NN, - Programma Plechtige Omgang ter ere van de Zoete Moeder van Den Bosch. 12 Juli 1959..
26838: NN, - Mariale Kunst in Brabant van oude en nieuwe Kunstenaars.
17217: NN, - Tilburg van A tot Z 1987/1988..
71277: NN, - De Verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek.
108496: NN, - Geldrop en de Dommel.
37642: NN, - Catalogus Brabantse Mutsen en Poffers.
26815: NN, - Programma Plechtige Omgang ter eere van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.
26816: NN, - Officieel Programma Plechtige Omgang ter eere der Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch op Zondag 9 Juli 1916..
26824: NN, - Nederig Offer aan de H. Maagd Maria, bij het Tweede Plegtig Bezoek, gebragt aan haar Wonderbeeld, de Zoete L.-V.- van Den Bosch den 31 Julij 1855..
26826: NN, - Officieel Programma Plechtige Omgang ter eere der Zoete Lieve Vrouw als Koninginne des Vredes. Zondag 15 Juli 1917..
26827: NN, - Programma Plechtige Omgang ter eere van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Zondag 11 Juli 1926..
108481: NN, - Handboek voor Dijk- en Polderbesturen in Noord-Braband.
108488: NN, - Verslag over het Voorgevallene tijdens den Ijsgang op de Nederlandsche Rivieren in de Maanden December 1887 en Januari 1888..
26803: NN, - Leven van den H. Servatius, Bisschop van Tongeren en Maastricht, Patroon der Parochiale Kerk van Wemmel.
294712: NN, - Jaarverslag 1980 Streekarchivariaat Peelland.
294713: NN, - Jaarverslag 1981 Streekarchivariaat Peelland.
294714: NN, - Jaarverslag 1983 Streekarchivariaat Peelland.
36025: NN, - 22e Internationale Jazzfestival 's-Hertogenbosch.
36027: NN, - Liederen voor de Maanden Maart, Mei, Juni en October ten dienste der Parochie van het H. Hart van Jezus Breda.
36028: NN, - Requiem. Guiseppe Verdi.
36029: NN, - Die Jahreszeiten. Oratorium van Joseph Haydn.
15401: NN, - Kijk op Heeswijk-Dinther.
15404: NN, - Herinnering aan de Opening van het Raadhuis van Dinther 24 april 1939..
15420: NN, - Heeswijk-Dinther.
71151: NN, - Archives Communales Inventaires Tome I - fasc. I-II..
17178: NN, - Gemeenteverordeningen Tilburg.
26518: NN, - 775 Jaar Stad. Geertruidenberg. Feestgids.
376131: NN, - Nederlandsche Volkskunde. Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
37627: NN, - Brabantse Mutsen uit de Collectie van D'n Driedonk.
135621: NN, - Officieel Verslag van den 6e Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch gehouden op 22 september te 's-Hertogenbosch.
13567: NN, - Officieel Verslag van den 7e Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch op zondag 4 september 1910 te 's-Hertogenbosch.
13568: NN, - Officieel Programma van den 7e Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch te 's-Hertogenbosch op zondag 4 september 1910..
71102: NN, - Congres en Tentoonstelling van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten ter gelegenheid van het 10-jarig Bestaan.
41177: NN, - Zuster Teresia Benedicta - A Cruce- (dr Edith Stein).
15296: NN, - Stadhuis Oss 1974..
15300: NN, - Brandweer Oss. Jaarverslag 1993..
15381: NN, - F.N.V.-Afdeling Heeswijk-Dinther. Informatie en Verslaggeving 1988..
108427: NN, - Heropening van de Oude Maas. Aanname Wetsontwerp.
108417: NN, - Analyse Verbetering Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen. Deel I en II..
70979: NN, - Dictonary. Eesti - Inglise / Estonian - English. Tea Koolisonastik.
70978: NN, - Dictonary English - Latvian / Latvian - English. Anglu - Latviesu / Latviesu - Anglu. Macibu Vardnica.
27638: NN, - Honderd Jaar Onze Lieve Vrouw Visitatie in Tilburg.
70969: NN, - Programma Gildefeesten Groot Gaesbeekergilde Soest.
70968: NN, - 525 Jahre St. Sebastianus-Schützenbruderschaft e.V. Beeck.
70966: NN, - Commission Royale pour la Publication des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique. Procès-Verbaux des Séances. Cinqième Volume.
70965: NN, - Commission Royale pour la Publication des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique. Procès-Verbaux des Séances. Sixième Volume.
70952: NN, - Gildefeesten Ayen. Gilde Ayen St. Antonius Abt - St. Agatha. 1577-1977..
70956: NN, - Zur Praxis des Handschriftenbibliothekars.
29680: NN, - In eigen Huis. Archieven en Collecties in het Gemeente-Archief Waalwijk.
70951: NN, - St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck. Gildemis.
108402: NN, - Beschrijving van het Huldeblijk door Ingezetenen van Noordbrabant der Regering aangeboden ... tot Verlegging der Uitmonding der Maas.
70950: NN, - St. Hubertus-Schützbruderschaft Süsterseel. Heimat- und Dekanatschützenfest.
70948: NN, - Programma Gildefeesten St.-Dionysius Heyen.
70949: NN, - St.-Johannes von Nepomuk Schützbruderschaft Havert. Festschrift Heimat- und Dekanatschützenfest..
28306: NN, - Gids voor een Bezichtiging van de Sint Jan op eigen Gelegenheid.
70946: NN, - St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck. Kring Gildedag.
39649: NN, - Kringdag Kempenland. De Gulde van S. Joannes Baptista tot Soerendonck 1644-1969..
3663: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1863. Negen-en-veertigste Jaargang.
40814: NN, - Luigi Gonzaga.
294711: NN, - Jaarverslag 1978 Streekarchivariaat Peelland.
41168: NN, - Mes Photos de Lourdes.
31036: NN, - Ruines de Louvain. Cartes Vues détachables.
26510: NN, - Historische Wandeling door Geertruidenberg.
17112: NN, - Het Vijf en Zeventig Jarig Bestaan der Kweekschool voor Frater-Onderwijzers van de Congregatie der Fraters te Tilburg. 1850-1925..
108371: NN, - (Album Watersnoodsramp van 1953 in West-Brabant).
108381: NN, - Rekening van Ontvangsten en Uitgaven van het Waterschap de Gecombineerde Polders de Vliert, het Ertveld, het Binnenland van Orthen de Heuf en de Muntel over het Dienstjaar 1893..
108382: NN, - Handboek voor Dijk- en Polderbesturen in Noord-Braband.
108383: NN, - Handboekje voor Hoofd-Ingelanden van het Waterschap ter Bevordering van den Waterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk Deel van Noord-Brabant.
12006: NN, - Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629..
120061: NN, - Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629..
70881: NN, - Groot Lied-Boek van Brederode naar de oorspronkelijke Uitgave van 1622..
70870: NN, - Statistiek van Nederland. Volkstelling 31 December 1930. Deel I t/m X..
70824: NN, - Index A. Persoons- en Plaatsnamenindex op Delen I-X..
108351: NN, - Inondations de la Vallée de la Senne, aux Abords de Bruxelles.
108334: NN, - Register der Peilingen behoorende tot de Kaart der Rivier de Ijssel, van den Hoofddam te Westervoort tot Kampen.
108339: NN, - Register der Peilingen behoorende tot de Kaart der Rivieren de Neder-Rijn, de Lek en de Nieuwe-Maas, van den Hoofddam te Pannerden tot Brielle.
108342: NN, - Recapitulatietabel der Waterhoogten langs den Amer en zijne Takken, waargenomen in het Jaar 1884-1895..
108316: NN, - De Maas-Quaestie.
3730: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang 30..
41144: NN, - Pelgrimsboek Lourdes Bedevaart.
26439: NN, - Historisch Overzicht van de Aktiviteiten van de Historische Kring Het Oude Land van Heusden en Altena 1987-1997..
264321: NN, - Gids Expositie Streekhistorie Land van Heusden en Altena in Beeld.
26425: NN, - Heusden Stad aan de Maas.
26399: NN, - Heusden.
20724: NN, - Jaarboek Eindhoven 1977..
295281: NN, - Besnijdenis-Register Frank (Tilburg) 1848-1879. Noord-Brabant en Omgeving.
38224: NN, - Sprè...kwoorde en Gezegdes die waai vur allie in un Buukske hebbe gezet.
29976: NN, - Plattegrond Alphen en Riel : 5.000..
70757: NN, - Code Civil [des Français] contenant la Série des Lois qui le composent, avec leurs Motifs, les Rapports faits au Tribunat, et les Discours prononcés au Corps législatif; suivi d'une Table raisonée des Matières, par l'Auteur du Dictionnaire Forestier. Livre Troisième [III.1, 2,3, 4.].
108307: NN, - Maas. Rapport Nederlandsch-Belgische Commissie ingesteld tot Onderzoek van de Kanalisatie van de gemeenschappelijke Maas.
108306: NN, - Industrie en Vuilwaterbestrijding in de U.S.A..
70756: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique / Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. Tome II., III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XX.1, XXII, XXIV.1, XXV.
70755: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 58. Tome XXV..
70754: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 85. [Deel 1 à 42] Tome XXIV..
70753: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 67. Tome XXII..
70752: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 85. [Deel 1 à 38] Tome XX..
70749: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 62. Tome XIV..
70750: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 31, Tome XV..
70751: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 60. Tome XVII..
70748: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 21 à 48, 3e Série. Tome XIII..
70747: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 20, 3e Série. Tome XII..
70746: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 27 à 37, 2e Série. Tome XI..
70745: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 26, 2e Série. Tome X..
70744: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 46 à 64, 1e Série. Tome IX..
70743: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 45 (bis) et Tarifs, 1e Série. Tome VIII 2me Partie..
70742: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 18 à 45, 1e Série. Tome VIII 1re Partie..
70740: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 32 à 44, 2e Série. Tome VI..
70739: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 1 à 31, 2e Série. Tome V..
70738: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 81 à 111. Tome III..
70737: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 55 à 80. Tome II..
37286: NN, - Tentoonstelling van Werken van Vincent van Gogh. Stedelijk Museum Amsterdam.
37297: NN, - Hulde van den 's-Hertogenbosschen Kunstkring aan de Nagedachtenis van Theodorus van Tulden (1606-1669).
36241: NN, - Overkapping Station Den Bosch.
20660: NN, - Schets der Voorgeschiedenis van de Eindhovense Technische Hogeschool.
20714: NN, - Jaarboek van het St Joris College en St. Catharina Lyceum te Eindhoven. Cursus 1938-1939..
17086: NN, - Meubelen van Kennis.
170866: NN, - R.K. Wijkverpleging Het Wit-Gele Kruis Tilburg. 31ste Jaarverslag 1950..
3623: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1823. Negende Jaargang.
108296: NN, - Verslag omtrent de buitengewone Riviercorrespondentie tijdens het hooge Opperwater van november en december 1930 langs de Maas en langs den Rijn met zijn Takken alsmede omtrent de buitengewone Riviercorrespondentie tijdens het hooge Opperwater van januari 1931 langs de Maas (Noordbrabantsche Zijde).
78874: NN, - Costuymen ende Usantien der Hooft-Stadt ende Meyerye van s'Hertogen-Bossche.
29975: NN, - Plattegrond Oisterwijk 1: 7800..
29974: NN, - Plattegrond Moergestel 1: 4250..
29973: NN, - Plattegrond Haaren 1: 12.000..
29971: NN, - Plattegrond Diessen 1: 10.000..
29972: NN, - Plattegrond Dongen 1: 6250..
29970: NN, - Plattegrond Gilze en Rijen 1: 7500..
29965: NN, - Plattegrond Goirle 1: 10.000..
29967: NN, - Plattegrond Middelbeers 1: 18.000..
29968: NN, - Plattegrond Hooge en Lage Mierde en Hulsel 1: 15.000..
29969: NN, - Plattegrond Loon op Zand 1: 7500..
4857: NN, - Provinciaal Blad & Bijblad 1857. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1857..
36337: NN, - Provincie Antwerpen. Comiteit van Monumenten en Bestuur van het Museum van Oudheden. Bulletij 1ste Deel.
170772: NN, - Gids voor het Elfde Studiejaar 1937-1938 der Katholieke Economische Hoogeschool Tilburg.
170773: NN, - Gids voor het Zestiende Studiejaar 1942-1943 der Katholieke Economische Hoogeschool Tilburg.
170789: NN, - 1899-1974 Reünie Sint-Odulphuslyceum.
12833: NN, - Stadsgids 1996-1997..
70596: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1960..
41134: NN, - Pelgrimsboek Lourdes Bedevaart.
205926: NN, - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven over het Jaar 1882..
20605: NN, - N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Eindhoven 1891-1916..
12329: NN, - Langs Zes taferelen uit de Bossche Historie.
36210: NN, - 10 Artistieke Prentbriefkaarten van het Stadhuis te 's-Hertogenbosch.
36213: NN, - Bouwen in de Binnenstad van 's-Hertogenbosch.
12825: NN, - Een militaire Wandeling door 's-Hertogenbosch.
170738: NN, - Beknopt Verslag over de Studiejaren 1942-1943 t/m 1946-1947 der Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg.
170739: NN, - Katholieke Leergangen in Cijfers. Studententellingen en Statistieken over het Studiejaar 1985/1986. Teldatum 1 september 1985..
3662: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1862. Acht-en-veertigste Jaargang.
70565: NN, - Verzameling van Rapporten uitgebracht aan de Staatscommissie tot Onderzoek naar de Ontwikkeling der jeugdige Personen van 13-18 Jaar, door Organisaties, welke zich met die Ontwikkeling bezig houden.
40805: NN, - Notice sur les Monuments Primitifs de la Vie de Saint Dominique.
12326: NN, - Sfeervolle Restaurants Binnenstad 's-Hertogenbosch.
32076: NN, - Chauffage Legrand Bruxelles.
4802: NN, - Alphabetisch Register op het Provinciaal Bijblad van Noordbrabant over de Jaren 1852 tot en met 1901..
39417: NN, - De eerbaere Guld.
12319: NN, - 12 Stadsgezichten van 's-Hertogenbosch.
170731: NN, - Katholieke Hogeschool. Studiegids 1963-1964. Zeven en Dertigste Studiejaar.
170737: NN, - Tilburgse Hogeschoolgids. Hogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen. Studiegids van de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg voor het negen en twintigste Studiejaar 1955-1956..
170719: NN, - Programma van den Tilburgschen Hoogeschooldag op Woensdag 1 juli 1942..
170721: NN, - Gids voor het Zestiende Studiejaar 1942-1943 der Katholieke Hoogeschool Tilburg.
10272: NN, - Helse Hartstochten. 150 Jaar Archeologie in Noord-Brabant.
28259: NN, - Guide pour une Viste individuelle de Saint-Jean.
3661: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1861. Zeven-en-veertigste Jaargang.
170702: NN, - De Bevolking van Tilburg en haar Huisvesting.
170705: NN, - Nieuwe Koninklijke Harmonie Tilburg. 1843-1993..
10082: NN, - Reglement van Politie voor het Corpus der Schippers te 's Hertogenbosch.
299561: NN, - Topografische Kaart 51C Hoogeloon.
29957: NN, - Topografische kaart. 43G Dinteloord.
29959: NN, - Topografische kaart. 52D Helenaveen.
29960: NN, - Topografische kaart. 43E Numansdorp.
202001: NN, - Vrijheid aan de Run.
10051: NN, - Instructie voor de Knegts van de Wijkmeesters der Hoofdstadt 's Hertogenbosch 1774..
10074: NN, - Ordonnantie, waer op binnen de Stadt, Vrydom ende Schantssen van 's Hertogenbosch, verpacht ende geheven sal worden den Veertighsten Penningh, van alle Schepen, Scuyten ende Jachten, die verkocht, andersints veralieneert, ofte mede tot Hypotheecquen gestelt, ende verbonden sullen worden..….
70516: NN , - Verslag over het Voorgevallene tijdens het Hooge Opperwater op de Nederlandsche Rivieren  in den Winter van 1919 op 1920..
4800: NN, - Alphabetisch Register op het Provinciaal Bijblad van Noordbrabant over de Jaren 1902-1910..
26311: NN, - Gemeentegids Vlijmen 1989-1990..
29956: NN, - Topografische kaart. 51C Hoogeloon.
29954: NN, - Topografische kaart. 51D Veldhoven.
38682: NN, - Verhoog uw Omzet spelenderwijs met Chronochime.
4703: NN, - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1984/1985..
70460: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1921. No. 2. Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
10047: NN, - Reglement op het Beplanten van de Meyereye van 's Hertogenbosch.
10048: NN, - Reglement en Instructie voor de Drie gezwore Paalmeesters der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch 1776..
70459: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1921. No. 4. Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1920/1921..
70458: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1922. No. 4. Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1921/1922..
36017: NN, - Loeft Godt van al ende drinct den Wijn ende laet die Werelt die Werelt sijn.
32163: NN, - Officiële Publicatie der Engelsche Regeering van de door haar met den gezant der Verenigde Staten in zake de Terechtstelling van Miss Cavell te Brussel.
70434: NN, - Catalogus van Geschriften over leven en werken van Desiderius Erasmus aanwezig in de Bibliotheek der gemeente Rotterdam (lijst 133, juli 1936).
32161: NN, - Nieuwe Atlas van Groot Brussel en grote Omgeving.
4701: NN, - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1981/1982..
32154: NN, - De Poorten van Brussel / Les Portes de Bruxelles.
3728: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1965..
29949: NN, - Topografische kaart. 57G Budel-Dorplein.
4700: NN, - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1980..
32148: NN, - Ommegang de Bruxelles 1549-1930..
26309: NN, - Gemeentegids Vlijmen 1994-1995..
70368: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1937..
12292: NN, - 100 jaar Vincentiuswerk in de Parochie van St. Cathrien 's-Hertogenbosch 1847-1947..
26308: NN, - Gemeentegids Vlijmen 1996-1997..
70367: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1936..
70366: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
26307: NN, - Gemeentegids Vlijmen.
70363: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1933..
70362: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1932. Register op Verslagen en Mededeelingen over 1924-1932..
70361: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70360: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1930..
26306: NN, - Gemeentegids Vlijmen.
70359: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1930..
70357: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
29941: NN, - Topografische kaart. 45F Grave.
29942: NN, - Topografische kaart. 57B Westerhoven.
29945: NN, - Topografische kaart. 51F Helmond.
170693: NN, - Gids voor het Derde Studiejaar 1929-1930 der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
170696: NN, - Gids voor het Zesde Studiejaar 1932-1933 der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
170697: NN, - Gids voor het Zevende Studiejaar 1933-1934 der R.K. Handelshoogeschool, Hoogeschool voor economische en sociale Wetenschappen Tilburg.
170698: NN, - Gids voor het Achtste Studiejaar 1934-1935 der R.K. Handelshoogeschool, Hoogeschool voor economische en sociale Wetenschappen Tilburg.
170699: NN, - Gids voor het Negende Studiejaar 1935-1936 der R.K. Handelshoogeschool, Hoogeschool voor economische en sociale Wetenschappen Tilburg.
17070: NN, - Incourante Stoffen verkoopbaar gemaakt door oververven en opnieuw apprêteren.
70356: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1927..
70355: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1926..
26304: NN, - Dag Vlijmen....
26305: NN, - Vlijmen 1978..
70354: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70353: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1923..
70352: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1922..
170692: NN, - Gids voor het Tweede Studiejaar 1928-1929 der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
13127: NN, - Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Jaarverslag 1975..
13135: NN, - Advies van den Raad van State over het Recht van Soevereiniteit op de Meijerij van Den Bosch 1634..
70351: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70350: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1921..
38607: NN, - Aantekeningen van de Orgelmaker Adrianus Kuijte.
13110: NN, - Extract uyt de Resolutien….
37497: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1992..
70348: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1919..
70347: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70346: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1916..
70345: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1915..
70343: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1913..
70344: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1914..
70342: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1912..
35609: NN, - Sientje van Mierikshoven 2. Trubbels.
70341: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1911..
703401: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1910..
70340: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1909..
70339: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1908..
22655: NN, - 63e Jaarverslag over 1949 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
22656: NN, - Cuijk aan de Maas de moeite waard.
70338: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1907..
70337: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1906..
26303: NN, - Het Gemeentehuis van Vlijmen.
22653: NN, - 60e Jaarverslag over 1946 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
22654: NN, - 61e Jaarverslag over 1947 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
70336: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1903..
70329: NN, - Overheidsbemoeienis - Opstellen t.g.v. het 11e Lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
39049: NN, - Kunstenaars uit Brabant.
22652: NN, - 59e Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. 1945. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
70303: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1899 Eerste, Tweede en Derde Stuk.
70300: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over.
11950: NN, - Brabant in het Bijzonder.
70298: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1882..
70297: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1877..
22651: NN, - 57e Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
38599: NN, - Tentoonstelling Schilderijen en Acquarellen van Nederlandse Impressionisten.
374931: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1993..
37495: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 2003..
22650: NN, - 53ste Jaarverslag over 't Jaar 1939 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
41083: NN, - Vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, Prêtre de la Congregation de la Mission martyrisé en Chine le 11 Septembre 1840..
41081: NN, - Saint Basile. Histoire de sa Vie et Extraits de ses Écrits.
70264: NN, - Verslagen en mededelingen van de Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht. Nieuwe Reeks, Deel 1..
70262: NN, - Catalogus van Academische Geschriften in Nederland en Nederlandsch Indië verschenen. Jaargang 6 t/m 13..
11940: NN, - De Toekomst van het Deltagebied. Veiligheid en Ontsluiting van Zuid-Westelijk Nederland.
32147: NN, - Bruxelles.
22648: NN, - 48ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave over 1934..
29939: NN, - Topografische kaart. 45A Hedel.
11924: NN, - Jaarverslag 2008 NV Monumenten Fonds Brabant.
32469: NN, - Guide pratique des Environs de Bruxelles.
3749: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant.
45039: NN, - Liber Memorialis. Zaligverklaring van Pater Damiaan.
22647: NN, - 47ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
70174: NN, - Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over het Jaar 1912..
70173: NN, - Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over het Jaar 1911..
10011: NN, - Costuymen ende Usancien van de Hooftstad 's Hertogenbos.
70172: NN, - Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over het Jaar 1910..
70171: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1938. No. 4. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1937 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations. Deel I en II..
70170: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1938. No. 2. De economische Toestand van den Landbouw in 1936/1937 en andere Onderwerpen.
11902: NN, - Stimuleringsfonds Stads- en Dorpsvernieuwing. Afgeronde Voorbeeldprojecten 1982-1987..
70169: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1937. No. 3. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1936 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations.
70168: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1937. No. 1. De economische Toestand van den Landbouw in 1935/1936 en andere Onderwerpen.
70166: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1935. No. 5. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1934 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations.
70165: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1935. No. 1. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1933 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1933/1934..
70163: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1934. No. 1. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1931 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations over 1931/1932..
70162: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1933. No. 2. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1930 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations over 1930/1931..
70161: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1933. No. 1. Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70159: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1930. No. 3. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1929 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1929/1930..
28129: NN, - Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda.
70157: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1927. No. 4. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1926 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1926/1927..
70156: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1923. No. 4. Verslagen betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1922 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1922/1923..
70154: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1915. No. 5. Verslag der Rijkslandbouwproefstations over 1914/1915..
70155: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1920. No. 4. Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1919/1920..
70153: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1912. No. 2. Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70138: NN, - Handelingen van het XXIIe Vlaams Filologencongres. Gent 24-26 april 1957..
70137: NN, - Handelingen van het XXIIIe Vlaams Filologencongres. Brussel 1-3 april 1959..
22645: NN, - 44ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
22646: NN, - 45ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
29933: NN, - Topografische kaart. 51A Oisterwijk.
26208: NN, - Heusden.
3748: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1987..
37480: NN, - Hieronymus Bosch. Een Interpretatie van zijn Laatste Oordeelstriptiek te Wenen aan de Hand van Middelnederlandse literaire Bronnen.
37476: NN, - Hommage Jeroen Bosch.
3644: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1844. Dertigste Jaargang.
27773: NN, - Dichter bij de Zaligheden.
11900: NN, - Pakket Literatuur over de Geschiedenis Drunen, Heusden, Vlijmen.
38661: NN, - Programma Tweede Internationaal Congres voor Beiaardkunst met Tentoonstelling te 's-Hertogenbosch op 14, 15 en 16 augustus 1925..
22644: NN, - 42ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
22642: NN, - Negen en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
22643: NN, - Veertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
3747: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1986..
44150: NN, - Congresboek. Nederlandse Sint Gregoriusvereniging 1878-1978..
22641: NN, - Acht en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
22640: NN, - Zeven en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave.
38826: NN, - Ferwerda & Tieman. Catalogus Najaar 1964..
17029: NN, - Vught, Poort van de Hel.
6991: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1844. Huitième Année.
6990: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1846. Dixième Année.
6989: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. Année bissectile 1856. Vingtième Année..
6988: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1845. Neuvième Année.
6985: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1855. Dix-Neuvième Année.
69852: NN, - Catalogus van de Bibliotheca Svecica en van de overige Zweedse Werken in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
28101: NN, - De Parochiekerk van Tongerlo en de Eredienst van O.L. Vrouw.
6984: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain Année bissectile 1848. Douzième Année.
69826: NN, - Le Stanze di Raffaello.
22637: NN, - Vier en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22638: NN, - Vijf en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22639: NN, - Zes en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
6982: NN, - Roomsch-Katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. 1838. Vierde Jaar.
38594: NN, - Jan Cunen-Museum Oss. Catalogus van Schilderijen en Tekeningen.
38591: NN, - Voorjaarstentoonstelling 1973 Haagse School Nederlandse, Belgische en Franse Impressionisten. Kunsthandel Borzo.
6981: NN, - Roomsch-Katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. 1837. Derde Jaar.
29919: NN, - Topografische kaart. 49F Roosendaal.
29926: NN, - Topografische kaart. 49G Huijbergen.
3659: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1859. Vijf-en-veertigste Jaargang.
3660: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1860. Zes-en-veertigste Jaargang.
3658: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1858. Vier-en-veertigste Jaargang.
6980: NN, - Roomsch-Katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. 1835. Eerste Jaar.
69780: NN, - The World of Learning 1982-83. 33rd Edition. Volume One 1. International 2. Afghanistan-Quatar.
15020: NN  , - Struktuurschets voor de Recreatie van het Landschap in het Maasland.
281: NN, - Boeren-Litanie ofte Klachte der Kempensche Landt-lieden over de Ellenden van deze lanck duerighe Nederlantsche Oorlooghe.
22636: NN, - Drie en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
17004: NN, - Gemeentegids Vught.
38014: NN, - Uit Brabant's kerkelijke Verzamelingen.
38016: NN, - Hedendaagse Constructieve Kunst in België.
41982: NN, - Notice sur la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
39032: NN, - Chantal Capelle.
69534: NN, - Een Glasie van Vriendschap. De Glazen van de Colectie Guépin.
69510: NN, - Lijst van Geschriften van Leden der Vereeniging {Thijmgenootschap] incl. Supplement 1940..
198568: NN, - Gemeente Erp. Gemeentegids 1991..
41048: NN, - Vereniging Maria, Koningin van de Vrede. Mariatoewijding en Statuten.
28094: NN, - Gids: Parochiekerk Maria Magdalena Geffen.
36099: NN, - De Brembosch. Een Bundeltje Liederen.
29910: NN, - Topografische kaart. 50C Zundert.
29906: NN, - Topografische Kaart 50H Lage Mierde.
32950: NN, - Heel Opwijk viert Feest. Inhuldiging Burgemeester en Gemeenteraadsleden. Praalstoet en Volksfeest 30 april 1989..
11804: NN, - Stichting Nazorgcentrale Schijndel-Uden-Veghel. Jaarverslag 1968-1969..
43955: NN, - De Christus van San Damiano.
22635: NN, - Twee en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
13512: NN, - Directorium Divini Officii juxta Ritum Brevarii et Missalis Sanctae Romanae Eccledisae ad usum Cleri Saecularis Dioecesis Buscoducensis.
33935: NN, - Geel die barmhartige Stede.
33936: NN, - De Turnhoutse Kempen naar economische en sociale Betekenis.
22634: NN, - Een en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22631: NN, - Acht en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor R.K. Blinden te Grave over het Jaar 1914..
22632: NN, - Negen en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave over het Jaar 1915..
22633: NN, - Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave over het Jaar 1916..
3727: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1964..
256745: NN, - Formulaire de Prières pour le Matin, le Soir et durant la Journée a l'usage des Demoiselles pensionnaires du Pensionnat a Dongen.
11795: NN, - Sociale Aspecten van de Ruimtelijke Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland.
11793: NN, - De door de Overheid gesubsidieerde Muziekscholen in Noord-Brabant 1970..
12805: NN, - Wapen van 's-Hertogenbosch.
30700: NN, - Kort Begrip van de Stadt Aerschot synde een Hertoghdom in Brabant.
43937: NN, - Constitutiën en Regels der Zuster-Vereeniging van den H. Joseph te Amersfoort.
69249: NN, - Academia Belgica XXVe Verjaring. Verslag 1958-1963..
198539: NN, - Gemeentegids Beek en Donk.
198544: NN, - Toeristengids Heeze .
198545: NN, - Gemeente Asten .
198546: NN, - De Kraanmeer 1830 - 1985..
40370: NN, - Statuten voor de Eerewacht van het H. Sacraments des Altaars te Venlo.
198536: NN, - Officiële Gids voor de Gemeente Heeze.
198537: NN, - Optochtprogramma 21e Brabantse Dag Heeze 1978..
22630: NN, - Zeven en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor R.K. Blinden te Grave over het Jaar 1913..
11786: NN, - Kwaliteit voor Brabant. Christendemocratische Beldeidsinitiatieven 1991-1995..
69134: NN, - Henri Matisse.
69110: NN, - Van Willibrord tot Wereldraad., Enige aspecten van het geestelijk Leven in Utrecht door de eeuwen heen.
12280: NN, - De Uitbreiding van 's-Hertogenbosch als Woon- en Werkstad.
20554: NN, - Pijnenburg Juweliers Eindhoven.
69069: NN, - De Plaag van Stad en Dorp of het Alcoolisme. Verhalen, Zedelessen en Gedichten getrokken uit de beste Werken over Drankmisbruik uitgegeven in België en in Engeland.
69063: NN, - Ordo Sabbati Sancti, quando vigilia Paschalis instaurata peragitur (editio altera).
69011: NN, - République Française. Ville d'Amiens. Livret d'ëtat-Civil de la Famille Paul Mathieu Donnay (* 23-07-1893) et Paula Fernande Elise Gondat (* 29-05-1892).
69006: NN, - Charles Despae. Spaarboekje Algemeene Spaar- en Lijfrentekas. Gent..
69005: NN, - Eugenie Cantré. Spaarboekje Algemeene Spaar- en Lijfrentekas. Gent..
69003: NN, - Spa fotoalbum.
69002: NN, - Aanplakbiljet: Werkhuisverordening Belgische Landsbond der Bouwbedrijven en Openbare Werken.
22629: NN, - Een en Twintigste Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave over het Jaar 1907..
68984: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel III. Provincie Zuidholland. Deel IV. Provincie Noord-Holland. Deel V. Provincie Zeeland. Deel VI. Provincie Utrecht . Deel VII Provincie Friesland. Deel VIII. Provincie Overijssel. Deel IX. Provincie Groningen. Deel X Provincie Drenthe. Deel XI. Provincie Limburg. Deel XII. Totaal voor het geheele Rijk.
68983: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel VIII. Provincie Overijssel. Deel IX. Provincie Groningen. Deel X Provincie Drenthe.
22628: NN, - Zestiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
68982: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel V. Provincie Zeeland. Deel VI. Provincie Utrecht. Deel VII Provincie Friesland.
68981: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889. Deel III. Provincie Zuidholland. Deel IV. Provincie Noord-Holland.
68978: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel XI. Provincie Limburg. Deel XII. Totaal voor het geheele Rijk.
68952: NN, - 150 Jaar Kadaster in Nederland.
68948: NN, - Freie Stadt zwischen Stacheldraht. Die Zonen- und Sektorengrenze von Westberlin.
36007: NN, - (Poster) Bekendmaking Mannenkoorconcerten etc..
36006: NN, - De Toonkunst en haar Beoefenaars. Lijst van Muziekwerken aanwezig in de Openbare Leeszaal 's-Hertogenbosch.
22627: NN, - Vijftiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
169513: NN, - Sociografisch Onderzoek ten behoeve van het Uitbreidingsplan van de Gemeente Vught.
3643: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1843. Negen-en-twintigste Jaargang.
12277: NN, - Programma der Feesten ter gelegenheid van het 700 Jarig Bestaan der Stad 's Hertogenbosch 17-23 juli 1885..
22625: NN, - Twaalfde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22626: NN, - Veertiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
3745: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1984..
67604: NN, - Liste des Engagères des Domaines du Limbourg et des trois Pays d'Outre-Meuse.
67600: NN, - Jan de Beyer en Amsterdam 1703-1785..
16905: NN, - Stadsgids Waalwijk 1983-1984..
27827: NN, - St. Willibrorduskerk Diessen.
3633: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1833. Negentiende Jaargang.
16904: NN, - Onze Grootvader is in 1898 met een Schoenfabriekje begonnen.
67570: NN, - Stichting Menno van Coehoorn. Ledenlijst 1954..
67556: NN, - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Bond Heemschut gevestigd te Amsterdam.
22624: NN, - Vierde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
67555: NN, - Overzicht van de Provinciale, Regionale en Lokale Historische Verenigingen in Nederland.
22623: NN, - Derde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
3657: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1857. Drie-en-veertigste Jaargang.
38660: NN, - Beiaard van den St. Janstoren 's-Hertogenbosch Nederland.
38590: NN, - Voorjaarstentoonstelling Kunsthandel Tjerk Wiegersma. Haagse School Nederlandse Impressionisten Nieuwe Aanwinsten.
38586: NN, - Tentoonstelling Vlaamse Grafische Kunst.
372681: NN, - Catalogus van de 264 Werken van Vincent van Gogh behorende tot de Verzameling van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
22622: NN, - Tweede Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
3744: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1983..
29905: NN, - Topografische kaart. 56F Reusel.
67338: NN, - Der grosse Strassburger hinkende Bote 1879..
16903: NN, - Stadsgids Waalwijk 1983-1984..
67263: NN, - The Slashers. A new short History of the Gloucestershire Regiment 1694-1965..
29900: NN, - Topografische kaart. 58B Panningen.
15013: NN, - Jan Cunencentrum. Een Greep uit de Collectie.
29875: NN, - Topografische Kaart 50H Lage Mierde.
106857: NN, - Geslachtboom van Karel Frans Josef de Partz. Prins der Sint-Jans-Gilde (1743).
106859: NN, - Geslachtboom van Joost van der Hoeven, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1616).
106862: NN, - Stamboom van Gillis van Gottingnyes, Hoofdman der Sint-Jans-Gilde (1561).
22612: NN, - Reglement der Roomsch Katholieke Kiesvereeniging in het District Grave.
22590: NN, - Gemeentegids Cuijk.
67236: NN, - Heiligdommen en Bedevaarten Nederland.
11756: NN, - Een Woord aan de Kiezers door eenige hunner Roomsch Katholieke Medekiezers.
21417: NN, - Weverij De Ploeg Bergeijk 1923 - Heden.
106853: NN, - Het Geslacht De Gier.
105408: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1919..
67126: NN, - Johannes Vermeer.
32448: NN, - Parc Park Woluwe. Kaart 1:.
67118: NN, - De Choleraepidemie in Nederland in 1866 en 1867. Derde Stuk.
67082: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Deel 1 (1852) t/m Deel 61 (1921)..
67081: NN, - De Rechtspraak van de Kroon in Geschillen van Bestuur. Jaargang 1920..
67080: NN, - De Rechtspraak van de Kroon in Geschillen van Bestuur. Jaargang 1921..
67070: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Vijftigste Deel 1914..
67069: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Veertigste Deel 1909..
67068: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Veertigste Deel 1906..
13508: NN, - Statuta Dioecesis Buscoducensis.
13503: NN, - Diakonie.
135041: NN, - Eerste Jaarverslag van het Liefdewerk Voor onze Kerken in het Bisdom 's-Hertogenbosch over het Jaar 1934..
67067: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Dertigste Deel 1897..
67066: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Dertigste Deel 1896..
67065: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Dertigste Deel 1891..
67064: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Twintigste Deel 1887..
67063: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Twintigste Deel 1882..
67062: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeventiende Deel 1877..
67061: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Elfde en Twaalfde Deel 1871 en 1872..
67060: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zevende en Achtste Deel 1867 en 1868..
67059: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijfde en Zesde Deel 1865 en 1866..
67058: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Derde en Vierde Deel 1863 en 1864..
34960: NN, - Oost-Brabant. Deel I Het mooie Hageland.
38659: NN, - Beiaard van den St. Janstoren 's-Hertogenbosch Nederland.
66839: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1907-1908..
66837: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1901-1903..
66836: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1898-1900..
66835: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1895-1897..
66834: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1892-1894..
66833: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1888-1890..
66832: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1885-1887..
169009: NN, - Hervormde Gemeente Sprang 375 Jaar.
66831: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1882-1884..
66830: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1879-1881..
66829: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1876-1878..
66825: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Vijftigste Deel 1918..
66824: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Vijftigste Deel 1911..
66823: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijftigste Deel 1910..
66822: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Veertigste Deel 1905..
66821: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Veertigste Deel 1904..
66820: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Veertigste Deel 1903..
66819: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Veertigste Deel 1902..
66817: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Dertigste Deel 1895..
66816: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Dertigste Deel 1892..
66815: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Twintigste Deel 1885..
66814: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Twintigste Deel 1884..
66813: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Twintigste Deel 1883..
66812: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Achttiende Deel 1878..
66811: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Dertiende Deel 1873 & Veertiende Deel 1874..
66762: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Vijftigste Deel 1917..
66761: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Vijftigste Deel 1916..
79005: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Vijftigste Deel 1913..
66759: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Vijftigste Deel 1912..
66758: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Veertigste Deel 1907..
66757: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Dertigste Deel 1899..
66753: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Dertigste Deel 1890..
66754: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Dertigste Deel 1893..
66755: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Dertigste Deel 1894..
66756: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Dertigste Deel 1898..
66752: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Twintigste Deel 1889..
66749: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twintigste Deel 1880..
66750: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Twintigste Deel 1881..
66751: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Twintigste Deel 1888..
66746: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negende Deel 1869 & Tiende Deel 1870..
66747: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijftiende Deel 1875..
66748: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negentiende Deel 1879..
66672: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1920..
66671: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1896 en 1897..
66670: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1892 en 1893..
66669: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1882 en 1883..
66668: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1880 en 1881..
66667: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1877 en 1878..
66666: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1876..
66665: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1875..
41922: NN, - Was ist der Montserrat? Ein Gebirge, ein Heiligtum, ein Kloster.
26044: NN, - Gravure Clundert.
37260: NN, - Vincent van Gogh.
66636: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1921 en 1922..
66637: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1924 en 1925..
66638: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1926 en 1927..
66634: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1876..
66635: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1898 en 1899..
66632: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1871 en 1872..
66633: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1873 en 1874..
66625: NN, - Verzameling van Voorbeelden voor Akten van den Burgerlijken Stand.
66624: NN, - Afstandswijzer in Kilometers voor de Toepassing der Tarieven tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen.
66610: NN, - No. 88 Algemeen Register van Veren op de Rivieren, Kanalen en andere Wateren des Rijks.
66604: NN, - De Wetgeving met betrekking tot Lijkverbranding in eenige Landen van Europa.
66599: NN, - Reglement op het Beheer der Rivierpolders in de Provincie Gelderland.
30457: NN, - Brochure Merksem-Gids.
66595: NN, - 1909-1936 Het Leven Van Onze Kroonprinses in Beeld.
66597: NN, - Het Koninklijk Besluit......betrekkelijk de Inkwartieringen en het Onderhoud van het Krijgsvolk..........
66588: NN, - Overzigt van den Toestand van het Lager Onderwijs in het Koningrijk der Nederlanden op 31 December 1869 vergeleken met dien op 31 december 1857..
34900: NN, - Le Guide Fidèle contenant la Description du Brabant Wallon.
66552: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1916..
66551: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1915..
66550: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1914..
66549: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1913..
66547: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1886 en 1887..
66545: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1860, 1861 en 1862..
66542: NN, - Verslag betreffende den Toestand der Vereeniging Centraalisraëlietisch Krankzinningengesticht in Nederland over de Jaren 1933 en 1934..
66529: NN, - Wet op het Regt van Zegel.
66528: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1930 en 1931..
66527: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1928 en 1929..
66526: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1912..
66525: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1906 en 1907..
66524: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1904 en 1905..
66523: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1902 en 1903..
66522: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1900 en 1901..
66521: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1894 en 1895..
66520: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1884 en 1885..
66519: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1858 en 1859..
66518: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1955..
43659: NN, - Staten, ter Bepaling der Verhouding tusschen het Getal Protestantsche en Katholijke Ambtenaren in het Koningrijk der Nederlanden ten Jare 1847..
66517: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1954..
66516: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1953..
66515: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1952..
66514: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1951..
66513: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1950..
66512: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1949..
66511: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1948..
66510: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1947..
66509: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1946..
66508: NN, - Verslag over de Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in de Jaren 1944 en 1945..
66507: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1943..
39696: NN, - St. Jorisgilde. Loenhout 1354-1987. Kempisch Gildefeest.
66506: nn, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1942..
16873: NN, - Werk van Toen. Tentoonstelling bij de Ingebruikneming van het Heemcentrum In de Drye Swaentjes, De Lind 42, Oisterwijk.
3656: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1856. Twee-en-veertigste Jaargang.
66505: nn, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1941..
66504: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1940..
66503: NN, - Verslag over de Openbare Werken in het Jaar 1939..
66502: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1938..
66501: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1937..
66500: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1936..
66499: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1935..
66498: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1934..
66497: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1933..
66496: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1932..
66494: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1918..
66495: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1919..
66493: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1917..
29860: NN, - Topografische kaart. 46D Boxmeer.
66464: NN, - Handbook of the Netherlands an Overseas Territories.
10143: NN, - Ordonnantie particulier. ..., sullen worden verpacht den Impost van op den Turf, ende van de Koolen, die binnen de Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom, ende Schantsen opgedaen en gesleten sullen worden.
10142: NN, - Ordonnantie, volgende den welcken van wegen den Staten Generael, van nu voortaen den Impost van de wolle Lakenen, geinnet ende ontfangen sal worden binnen 's Hertogenbosch, Vrydom, ende Schantsen van dien.
10140: NN, - Ordonnantie: Waer op over de Stadt en Vrydom, mitsgaders onderhoorige Forten ende Schantsen van 's Hertogenbosch, verpacht sal werden den Impost van den Taback.
10138: NN, - Ordonnantie: Stadt 's Hertogenbosch met den Vrydom ende Schantsen van dien, den Impost van de Waeghgelde.
10137: NN, - Ordonnantie naer de welcke verpacht sal worden de Gruyte binnen de Stadt ende Vrydom van 's Hertogen-Bossche geconcipieert ten eynde, dat die Gruyte voorsz: binnen der voorsz.: Stadt, ende Vryheyt der selver, als binnen de Dorpen gelegen binnen de Meyeryen der voorsz: Stadt; daer de Heeren Staen Gruyte zyn heffende, rechtvaerdelyck ende sonder Fraude betaelt mach worden.
10135: NN, - Ordonnantie: den Impost op den Azijn... Stadt 's Hertogenbosch, Schantsen ende Vrydommen vandien.
10130: NN, - Ordonnantie: Op het Brandthout. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
10131: NN, - Ordonnantie: Van den Olye. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
10132: NN, - Ordonnantie: Ongefondeerde Processen. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
10126: NN, - Ordonnantie: Van de Grove Waren. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
10127: NN, - Ordonnantie: Van de Boter. Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom en Schanssen vandien.
10124: NN, - Ordonnantie en Instructie: Consumptie van de Zeep. Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom en Schanssen vandien.
10125: NN, - Ordonnantie en Instructie: Zeep van de Twaelf Stuivers. Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom en Schanssen vandien.
10123: NN, - Generael Placaet en Ordonnantie Op het Stuck van den Opheve van de Generale ende Gemeene Middelen, by de Staten van de Vereenighde Provincien bewillight, tot Onderstandt van de Gemeene Sake.
66433: NN, - Gewijzigde Onderwijswet van 1905, (volledig). Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs, van 17 aug. 1878, Staatsblad 127........ Tekstuitgave.
66411: NN, - Rapport betrefende het Onderzoek naar de Volkshuisvesting ten Plattelande in Gelderland. Gebied van de Groote Rivieren.
66410: NN, - Rapport betrefende het Onderzoek naar de Volkshuisvesting ten Plattelande in Gelderland. Gebied van de Veluwe.
66400: NN, - De Betekenis van de Ontwikkelingspsychopathie.
66392: NN, - Reorganisatie van het Technisch Hoger Onderwijs.
66390: NN, - De Bevolking van de zwaar door Oorlogsgeweld geschonden Provincie Zeeland vraag uw warme Belangstelling voor: haar Wenschen ten opzichte van een bevredigend materieel Herstel.
10114: NN, - Ordonnantie Generaalen Impost op de Hoornbeesten en bezaeyde Landen.
66366: NN, - Verslagen betreffende de Werking en Toepassing van de Schepenwet en den Gang van den Dienst in de verschillende Districten der Scheepvaart-Inspectie over 1912 t/m 1938..
66363: NN, - Nota betreffende de Rechten en Plichten van plaatselijke Overheid en Bevolking in Geval van een vijandelijke Bezetting.
66360: NN, - Overzicht van hetgeen op het Gebied van de Volksgezondheid in Noordholland wordt gedaan.
66324: NN, - De Contrôle op den Gemeente-Ontvanger van Zaandam (een nieuw Systeem).
66321: NN, - De Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen.
66318: NN, - Leidraad voor Veiligheidsmaatregelen in het Bouwbedrijf.
66316: NN, - Adres van den Gemeenteraad van Amsterdam aan den Koning, tot Wijziging van eenige Artikelen der Gemeentewet.
66301: NN, - Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1921, No. 96, om van Voorlichting te dienen omtrent de Electriciteitsvoorziening van het Land.
66299: NN, - In de Strijd tegen de Werkloosheid. Rapport van het NVV inzake de uitvoering van Openbare- en Werkverschaffingswerken.
3742: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1981..
3743: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1982..
66289: NN, - Uit de Geschriften van mr. H. Vos.
11736: NN, - Gemeentelijke Her-Indeling in Noord-Brabant nodig?.
11747: NN, - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Brabant over de Jaren 1942-1950..
11748: NN, - Nota 2e Nationale Luchthaven Noord-Brabant.
27770: NN, - Aula Dei. 70 jaar Sacramentskerk Breda.
26032: NN, - Een Schip in Getijdenstroom. 25 Jaar Moeder-Godsparochie Roosendaal.
26027: NN, - Roosendaal Monumenten.
26025: NN, - Roosendaal rond Dolle Dinsdag. Bevrijding 1944..
41904: NN, - L'Abbatiale de Saint-Savin.
106797: NN, - Voorloopige Lijst eeniger Voormannen en voorname Familiën der Kempen.
66247: NN, - Verslagen aan de Koninging, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, betrekkelijk den Dienst der Rijkspostspaarbank in Nederland 1893-1944..
66246: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1878-1879..
66245: NN, - Verslagen over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1867 t/m 1910..
66243: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1896..
66244: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1899..
3741: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1980..
66242: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1895..
66241: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1894..
66240: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1893..
66239: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1892..
66238: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1890..
66237: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1880..
66235: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1877..
66236: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1878..
66225: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1867..
66226: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1868..
66227: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1869..
66228: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1870..
66229: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1871..
66230: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1872..
66231: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1873..
66232: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1874..
66233: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1875..
66234: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1876..
66224: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1889-1890..
66223: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-veertigste Deel.
66153: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1903 t/m 1920..
66152: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1920..
66151: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1919..
66150: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1918..
66149: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1917..
66148: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1916..
66147: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1915..
66146: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1914..
66145: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1913..
66144: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1912..
66140: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1907 en 1908..
66141: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1909..
66142: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1910..
66143: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1911..
66139: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1905 en 1906..
66138: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1903 en 1904..
66136: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1959..
66134: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1957..
66135: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1958..
66133: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1956..
66122: NN, - Verslag van het Een en Twintigste Bedrijfsjaar 1936 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66121: NN, - Verslag van het Twintigste Bedrijfsjaar 1935 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66119: NN, - Verslag van het Zeventiende Bedrijfsjaar 1932 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66120: NN, - Verslag van het Negentiende Bedrijfsjaar 1934 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66118: NN, - Verslag van het Zestiende Bedrijfsjaar 1931 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66117: NN, - Verslag van het Vijftiende Bedrijfsjaar 1930 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66116: NN, - Verslag van het Dertiende Bedrijfsjaar 1928 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66115: NN, - Verslag van het Twaalfde Bedrijfsjaar 1927 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66114: NN, - Verslag van het Tiende Bedrijfsjaar 1925 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66113: NN, - Verslag van het Negende Bedrijfsjaar 1924 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66112: NN, - Verslag van het Achtste Bedrijfsjaar 1923 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66111: NN, - Verslag van het Zesde Bedrijfsjaar 1921 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66110: NN, - Verslag van het Eerste Bedrijfsjaar 1916 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66106: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1958/1959..
66107: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1879-1880..
66103: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1943..
66104: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1944..
66105: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1957..
66102: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1931..
66101: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1914..
66100: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1913..
66099: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1912..
66096: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1908..
66097: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1909..
66098: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1910..
66095: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1907..
66094: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1906..
66093: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1905..
66092: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1904..
66091: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1903..
66090: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1902..
66089: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1901..
66088: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1900..
66087: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1898. Deel I en II..
66085: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1891..
66086: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1897..
66084: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1889..
66081: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1886..
66082: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1887..
66083: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1888..
66080: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1885..
66078: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1883..
66079: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1884..
22448: NN, - De Ontwikkeling van de Gemeente Uden sinds 1946..
66077: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1882..
66076: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1881..
66075: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1879..
10112: NN, - Reglementen en Verordeningen der Provincie Noord-Brabant. Aanvulling 1931..
10117: NN, - Ordonnantie: Het Gemael. De gemeene Impost op het harde Koorn, dat gemalen ende gebroken sal werden, zoo wel in de Stadt als in de Vrijdom van 's Hertogenbosch.
3740: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1979..
66003: NN, - De Inkwartieringswet en hare Uitvoeringsvoorschriften. Voorzien van Aanteekeningen.
66002: NN, - Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende Strandvonderij.
66001: NN, - Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de Strandvonderij.
66000: NN, - Lijst van Geneeskundigen aan wie de Keuring van Invalide Ambtenaren kan worden opgedragen.
65993: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 26e jaarverslag 1947..
65990: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 16e jaarverslag 1937..
65991: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 17e jaarverslag 1938..
65988: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 15e jaarverslag 1936..
65982: NN, - Tarief voor het Vervoer van Reizigers, Bagage en Honden in Verkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen. 2e Vervolg..
65978: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van sommige Goederen in rechtsreeksch Verkeer Binnenverkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der Nederlandsche Spoorwegen.
65975: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van sommige Goederen in Verkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen.
65976: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van Bestelgoederen in Binnenverkeer tusschen Stations der beide Maatschappijen.
65966: NN, - Leerlingenschaal en Klassebezetting.
65957: NN, - Wet van 13 Juli 1895 (Staatsblad No. 113) houdende Bepalingen omtrent Verveningen.
65949: NN, - Het Ontwerp-Mackay tot Herziening der Wet op het Lager Onderwijs, ter vergelijking gedrukt naast de thans geldende Wet. Met Memorie van Toelichting.
65933: NN, - Circulaires Waterstaat 1898-1902..
65929: NN, - Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende Strandvonderij.
40904: NN, - Maria Theresia Ledóchowska 1933..
30428: NN, - Gemeente Schilde / Commune de Schilde 1830-1905..
65888: NN, - Catalogus van de Bibliotheek der Provincie Groningen.
65886: NN, - De geldende Bezettingswetgeving voor zoover van Belang voor de Gemeente-Administratie.
65871: NN, - Alphabetische Lijst der Ambtenaren en Autoriteiten, aan welke krachtens Art. 33 de Wet van 12 April 1850 (Staatsblad no. 15), art 31 der Wet van 22 Julij 1870 (Staatsblad no. 138) en het organieke Koninklijk Besluit van 7 November 1876 (Staatsblad no. 192) Vrijstelling van Port voor hunne Briefwisseling over Dienstzaken is toegestaan.
65867: NN, - Bijzondere Instructie voor de Riviercorrespondentie in het 10de District (Zuid-Holland).
65864: NN, - Bijzondere Instructie voor de Riviercorrespondentie in Gelderland.
20094: NN, - Toeristische Informatiegids. Content Kempenland.
20100: NN, - Kempenland.
30427: NN, - Uittreksels uit de Geschiedenis van Schilde.
65780: NN, - Catherine de Bar Mére Mechtildis van het H. Sacrament (1614-1698) Stichteres van het Instituut van de Benedictinessen van het H. Sacrament.
65775: NN, - Catherine de Bar Mére Mechtilde du Saint-Sacrement Fonatrice de l'Institut des Bénédictines de l'Adoration Perpétuele 1614-1698..
3739: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1978..
256728: NN, - Industrieel Ontwikkelingsplan voor West-Brabant. Deel 1 & 2..
65736: NN, - Inventaris der Archieven van de Hervormde Gemeente Valkenburg-Meerssen 1649- ca. 1970..
9991: NN, - Besluit regelende de Onderscheidingsteekenen, bedoeld in art. 38 der Verordening op de Brandweer, de Inrigting van het Brandwezen en het Getal Brandspuiten en Brandgereedschappen binnen de Gemeente 's-Hertogenbosch.
99831: NN, - Verzameling van eenige Sententien, Privilegien, Reglementen ende Resolutien raakende de Politie, Justitie ende Finantie binnen de Hoofdstad 'sHertogenbosch; waar by voor af gevoegt is de Capitulatie waar op dezelve Stad onder de Vereenigde Nederlanden gekomen is.
9983: NN, - Verzameling van eenige Sententien, Privilegien, Reglementen ende Resolutien raakende de Politie, Justitie ende Finantie binnen de Hoofdstad 'sHertogenbosch; waar by voor af gevoegt is de Capitulatie waar op dezelve Stad onder de Vereenigde Nederlanden gekomen is.
9975: NN, - Reglement voor de plaatselijke gewapende Burgermagt binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99648: NN, - Ordonnantie of Vernieuwinge der Jaarkeuren der Dingbanke en Gemeente van Oostelbeers en Middelbeers.
99643: NN, - Echt-Reglement, over de Steden, ende ten Platten Lande, in de Heerlijckheden, en Dorpen, staende onder de Generaliteyt.
99602: NN, - Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Zevenbergen 1924..
99551: NN, - Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1938..
99536: NN, - Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1795, het eerste Jaar der Bataafsche Vryheid & Tafel der Respecten behoorende tot den Index op de Resolutien. Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1796, het tweede Jaar der Bataafsche Vryheid.
99533: NN, - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1944..
99518: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Braband Donderdag den 18e April 1805... betrekkelijk het arresterenvan een Tarief van Leges en Jura, zoo voor het Geregtshof en deszelfs Commissarissen, als voor de Griffie en Secretarij van hetzelve,….
99517: NN, - Register der Wetten der Decreten, Decisien en Besluiten van Zijne Majesteit den Koning mitsgaders der Bekendmakingen en Circulaire Aanschrijvingen van de Ministers zijner Majesteit en van den Landdrost van Brabant. Gearresteerd in het Jaar 1808, en alomme in dat Departement verzonden.
99496: NN, - Reglement of Keure op den Impost op de Brandstoffen binnen de Gemeente 's Hertogenbosch.
99497: NN, - Register der Proclamatien en circulaire Aanschryvingen. Na het Fransche Tusschenbestuur tot den Jaare 1800. Geärresteerd, en alomme in Bataafsch-Braband of in het Departement van de Dommel verzonden: ….
99493: NN, - Reglement of Keure der Belasting op het Bestiaal binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99492: NN, - Reglement of Keure der Belasting op de Fouragien, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99491: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting op het Binnen- en Buitenlandsch Gedisteleerd, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99485: NN, - Ordonnance et Placcart du Roy nostre Sire descreté sur le Faict de la Chasse & Port d'Harquebuses.
99458: NN, - Reglement en Ordonnantie op de Crimineele Justitie, en den Styl van Procedeeren in Criminele Zaaken voor den Geregte van 's Hertogenbosch.
99455: NN, - Verordening tot Regeling van de Zamenstelling en den Werkkring der Gezondheids-Commissie voor de Gemeente 's Hertogenbosch.
99456: NN, - Lijst van in de Gemeente 's Hertogenbosch bestaande Verordeningen.
99451: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Resolutie, houdende Approbatie van den inkoop van het Regt der Geoctroyeerdens van de Wagenposterye tussen de Steden 's Bosch en Maastrigt....
99453: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent.... hun verzoek om als Kraan-Kind hersteld te worden, ... ..
99449: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van het Reglement voor de Voerlieden.
99448: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Interpretatie van den 2. Artikel van de Ampliatie van de het Reglement  voor de Voerlieden   gearresteert den 22. Mey 1759..
99447: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van het Reglement voor de Voerlieden.
99446: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Interpretatie van den 2. Artikel van de Ampliatie van dehet Reglement voor de Voerlieden gearresteert den 22. Mey 1759..
99444: NN, - Ordonnantie, waar naar van wegens, ende ten behoeve van de Stadt 's Hertogenbosch, sal worden verpagt het Passage Gelt en sulcx voor den Termyn van een Jaar.....
99445: NN, - Reglement op den Wissel-Wagen van 's-Hertogenbosch op Utrecht en vice versa bij den Magistraat der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
99433: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent Reglement op het betalen van Trap-Geld.
99434: NN, - Reglement op het Schuiten-Veer tusschen de Stad 's Hertogenbosch en de Gemeente Rosmalen.
99442: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Interpretaie en Ampliatie van den 8. Art. van de Ordonnnatie op het Weg en Dykgelt.
99432: NN, - Reglement by Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stadt 's Hertogenbosch gearresteert voor den Stads Kruyer, en op het bestellen der Goederen by de Markt en Veer-Schippers binnen voorsz. Stad gebragt worden.
99431: NN, - Waar naar, tyde van Hoog Water, de Schippers bevaarende het Veer tussen de Stad 's Hertogenbosch en Vugt, in het overbrengen van Passagiers, haar sullen moeten reguleren.
99428: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Alteratie en Ampliatie van het Reglement voor de Schippers op Vugt.
9942: NN, - Reglement of Keure, volgens welke binnen de Stad 's-Hertogenbosch, zal worden geheven de Belasting op het Gemaal.
99419: NN, - Extract uyt de Register van den Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden omtrent Houtschatten [in de Meierij].
99405: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent de Knegt van de Brandmeesters toegevoegt drie Guldens voor het spoelen reynigen en gade slaen van yeder Brandspuyt welke gebruykt of geprobeert is.
99397: NN, - Reglement van Orde voor de Gemeente-Arbeiders van 's-Hertogenbosch, bij het Ontstaan van Brand.
99396: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent Approbatie van het Reglement door den Burgerkrygsraad geraamt voor de Rotsgezellen van de vier Schutteryen, om zig, by opkomende Brand, daarna te reguleren.
99394: NN, - Reglement, tot beter Administratie van de Justitie in den Schepen-Stoel der Stadt 's Hertogen-Bosch.
9939: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Boter te 's Hertogenbosch.
99392: Nn, - Verordening op de Bank van Leening te 's Hertogenbosch.
99388: NN, - Reglement op het bakken en verkoopen van Roggebrood binnen de Gemeente Helmond.
99389: NN, - Plaatselijke Verordeningen op Schut en Policie Reglement voor de Gemeente Gemert, Distrikt Helmond, Provincie Nooord-Braband.
99385: NN, - Eenige Politie-Verordeningender Gemeente Helmond Provincie Noordbrabant.
99382: NN, - Verordening & Reglement op het Burgerlijk Armbestuur der Gemeente Helmond.
99378: NN, - Reglement op de Invordering der Plaatselijke Belasting op de Huurwaarde.
9938: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Bouwmaterialen binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99371: NN, - Reglement ter Voorkoming en Blussching van Brand, in de Gemeente Zevenbergen.
99369: Nn, - Verordening op de Invordering der Plaatselijke Belasting op Brandstoffen binnen de Gemeente 's Hertogenbosch.
99368: NN, - Verordening voor de Plaatselijke Commissie van Toezigt op het Lager Onderwijs te 's-Hertogenbosch.
99367: NN, - Verordening op de Invordering van Gelden voor het keuren van Visch in de Gemeente 's Hertogenbosch en Besluit tot Heffing.
99361: NN, - Plaatselijke Verordeningen van 's-Hertogenbosch tegen wier Overtreding Straf is bedreigd.
99358: NN, - Verordening op de Invordering eener Plaatselijke Belasting op de Honden in de Gemeente 's-Hertogenbosch en Besluit tot Heffing.
99348: NN, - Ampliatie van het Reglement voor de Stadts Vroedvrouwen.
99347: NN, - Reglement en Ordonnantie voor de Vroedvouwen binnen de Stadt 's Hertogenbosch.
99346: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit van Den Bosch [m.b.t] Vroedvrouwen.
99344: NN, - Reglement Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 's Hertogenbosch.
99342: NN, - Uittreksel voor de Kunstlievende Leden van het Reglement der Liederentafel Oefening en Uitspanning te 's-Hertogenbosch.
99343: NN, - Reglement Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 's Hertogenbosch.
99338: NN, - Reglement voor de Gemeente-Muziekschool te 's Hertogenbosch.
99331: NN, - Huishoudelijk Schoolreglement voor het Departement Braband.
99337: NN, - Verordening voor de Burger-Avondschool voor Middelbaar Onderwijs te 's-Hertogenbosch.
99316: NN, - Resolutie 's-Hertogenbosch.... rakende het Onderhoud van ouderlose Soldate Kinderen.
99308: NN, - Gheboden ende uytgheroepen by Myne Heeren den Schouteeth, Amptman, Borge-Meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Antwerpen den 22. Julij 1715..
99306: NN, - Ordonnantie ende Reglement waer naer den Dijckgrave, Gezwoorens en Penningh-Meester, mitsgaders de Gemeene Ingelanden van de grooten Zonzeelschen Polder, naer soo omtrent de Regeeringe en Directie over den selve Polder, het innen en betalen van den Geschooten ofte Omslagen als andersints respective sullen hebben te reguleren.
9930: NN, - Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, betreffende een Tiende Verhoging der gemeene Middelen, in de Steden Willemstad en Ruige Hil, en in de Dorpen Fijnaard en Heyningen, met derselver Jurisdictiën, voor den twee Jaren.
99268: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent opzichtelyk de Swagers, dat die wel tot Regenten te samen mogen verkoren, doch niet te gelyk administreerende zyn.
99271: NN, - Reglement voor de verdeeling van de Vleesch-Hal te 's-Hertogenbosch.
99267: NN, - Reglement op de verhuring der Standplaatsen op de Jaar- en dagelijksche Weekmarkten, te 's Hertogenbosch.
99263: NN, - Brand-Reglement voor het Vrijdom Orthen.
99261: NN, - Instructie voor de Kamer-Bewaarders.
99259: NN, - Reglement voor de Armen-School binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch.
99258: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van het Gemeente-Bestuur der Stad 's Hertogenbosch [m.b.t] nieuwe Elle-Goederen, Manufactuuren en Koopmanschappen.
99256: NN, - Reglement van Politie voor het gecombineerde Corpus der Schrynwerkers, Kuipers, Draijers en Rademakers binnen de Stad den Bosch.
99249: NN, - Ordonnantie voor den Schipper van den Boeijer bij den Magistraat der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
99242: NN, - Reglement of Ordonnantie, der Belasting op den Wijn binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99245: NN, - Ordonnantie voor den gezworen Makelaar in Granen binnen de Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
99239: NN, - Reglement op de Collecte van Stads Belasting te 's Hertogenbosch.
99237: NN, - Reglement op het Slagten van Vee en het verkoopen van Vleesch binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch.
99234: NN, - Reglement voor het Beheer der Bank van Leening binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99233: NN, - Speciale Bepalingen ter Verzekering van den rigtigen Opbrengst der Stedelijke Opcenten op den Rijks-Accijns van het Geslagt, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99231: NN, - Reglement der Belasting op het Binnen- en Buitenlandsch Gedisteleerd, voor de Stad 's Hertogenbosch.
99232: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting, op het Voeder, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
9819: NN, - 14e Kapittel van het Gulden Vlies 1481..
9803: NN, - Brabantse Gemeentewapens.
9750: NN, - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang, voorgekomen bij den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1839 tot Julij 1840..
9751: NN, - Catalogus der Boekerij van de Provinciale Griffie Noord-Brabant.
9749: NN, - Alphabetisch Verslag der Provincie Noord-Braband..... sedert Julij 1821 tot Julij 1822: O.a. Afscheiding en Vereeniging van Gemeenten; Armenwezen; Bedelaars Werkhuis te Hoogstraten; Dijken en Polders; Kanaal van Maastricht naar 's-Hertogenbosch; Landbouw en Veeteelt; Nijverheid; Onderwijs; Postwagendiensten; Rivier Afleidingen; Straatwegen..
9747: Nn, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1936..
9746: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1932..
9744: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noordbrabant over 1929..
9745: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1930..
9737: NN, - Instructie voor den Griffier der Provinciale Staten van Noordbrabant.
9734: NN, - Instructie voor de Gedeputeerde Staten van Noordbrabant.
9733: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Negentiende Deel. Eerste Halfjaar van 1829. No. 1-102..
9732: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Vijftiende Deel. Eerste Halfjaar van 1827. No. 1-101..
9731: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Zeventiende Deel. Eerste Halfjaar van 1828. No. 1-104..
9726: NN, - Instructie voor de Ambtenaren ter Provinciale Griffie van Noordbrabant.
9724: NN, - Reglement van Orde voor de Provinciale Staten. Instructie voor de Gedeputeerde Saten van Noord-Brabant.
9723: NN, - Verslag over den Toestand der Provincie over 1926 t/m 1930..
9708: NN, - 10 jaar Provinciehuis.
9706: NN, - 1814-1989 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant.
9704: NN, - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Brabant en de Zaken van Algemeen Belang, voorgekomen bij het Gewestelijk Bestuur sedert Juni 1849 tot July 1850..
9702: NN, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant Vijfde Deel: Administratieve Bescheiden 1915-1919..
9686: NN, - Reglement Varkensbeoordelingswedstrijd Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand.
9685: NN, - Varkensbeoordelingswedstrijd Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand.
96715: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1958..
96713: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1969..
96712: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1968..
96711: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1967..
96707: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1964..
96708: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1965..
96705: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1962..
96702: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1959..
96703: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1960..
96701: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over het Jaar 1930..
96699: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over het Jaar 1929..
96698: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1928..
96696: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1926..
96694: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1924..
96693: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1923..
9610: NN, - Verslag van de Landbouwproefvelden in het Westelijk en Oostelijk gedeelte der Provincie Noord-Brabant.
96098: NN, - Verslag van de Landbouwproefvelden in het Westelijk en Oostelijk gedeelte der Provincie Noord-Brabant.
9597: NN, - Bewaring van Stalmest en Gier en de Waarde van Stalmest en Gier voor de Bemesting.
9593: NN, - Excursie- en Proefveldgids 1937..
9590: NN, - Eerste Jaarverslag Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant 1946-1947..
9577: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noordbrabant over het Jaar 1931..
95593: NN, - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de N.V. Verkoopcentrale van den Noord-Brabantschen Christelijke Boerenbond Eindhoven.
9558: NN, - Lijst van Voorwerpen ingezonden op de Tentoonstelling van Voortbrengselen van Land- en Tuinbouw, Werktuigen, enz. te houden door de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
95571: NN, - Wij wensen.
95557: NN, - Verslag van de Brabantse Landbouwdag 17 October 1955 's-Hertogenbosch.
9555: NN, - De Brabantse Landbouw verandert. Cijfers en Feiten.
95549: NN, - Jaarverslag NCB 1962. Verslag over het Jaar 1962 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95548: NN, - Jaarverslag NCB 1961. Verslag over het Jaar 1961 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95547: NN, - Jaarverslag NCB 1958. Verslag over het Jaar 1958 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95546: NN, - Jaarverslag NCB 1957. Verslag over het Jaar 1957 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95544: NN, - Jaarverslag NCB 1950. Verslag over het Jaar 1950 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95545: NN, - Jaarverslag NCB 1956. Verslag over het Jaar 1956 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95543: NN, - Jaarverslag NCB 1947 en 1948. Verslag over het Jaren 1947 en 1948 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
9554: NN, - Lijst van Voorwerpen ingezonden op de Algemeene Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te houden door de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
95536: NN, - Ons Boekje voor het Gebruik bij de Ziektebestrijding in de Tuinbouw.
95527: NN, - Jaarverslag NCB 1959. Verslag over het Jaar 1959 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95524: NN, - Jaarverslag NCB 1956. Verslag over het Jaar 1956 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95523: NN, - Jaarverslag NCB 1955. Verslag over het Jaar 1955 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95522: NN, - Jaarverslag NCB 1954. Verslag over het Jaar 1954 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

4/1