Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-1744: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1899.
61009-5: - "Ordonnantie der H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, Op de Voerlieden, en derzelver Vrachtloonen; Als mede de instructie voor de sleemenders by de Stadts Waage. "
250909-3087: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1982: 1
11519-22: 2002 ACHTERHOEK EN LIEMERS 25. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 2002.
7622-08: Groninger Regerings-almanak 1833. - Regerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1833.
11519-11: 1990 ACHTERHOEK EN LIEMERS 13. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1990.
250909-3084: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift.Tweede jaargang 1984: 8
11519-18: 1998 ACHTERHOEK EN LIEMERS 21. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1998.
11519-20: 2000 ACHTERHOEK EN LIEMERS 23. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 2000.
250909-1740: - Provinciaalblad van Groningen 1898.
250909-1726: - Vrijmetselaarsloge “Het Noorderlicht” te Veendam. 1878-1978.
250909-1718: - Gedenkboek bie ?t Honderdjoarig bestoan van ?t Genootschop Omlandia 1837 - 1937.
11519-26: 2006 ACHTERHOEK EN LIEMERS 29. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 2006.
11519-25: 2005 ACHTERHOEK EN LIEMERS 28. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 2005.
11519-29: 2009 ACHTERHOEK EN LIEMERS 32. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 2009.
11519-28: 2008 ACHTERHOEK EN LIEMERS 31. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 2008.
11519-27: 2007 ACHTERHOEK EN LIEMERS 30. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 2007.
250909-1729: - Album der Deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-Studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-Gebouw te Gronngen, september 1850.
250909-3083: - Het Noorden in woord en beeld. Herdruk. 11e jaargang No.9. 17 mei 1935.
250909-1735: - Provinciaalblad van Groningen 1883.
250909-1746: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1904.
250909-1741: - Provinciaalblad van Groningen 1899.
250909-1738: - Provinciaalblad van Groningen 1893.
250909-1739: - Provinciaalblad van Groningen 1894.
250909-1737: - Provinciaalblad van Groningen 1891.
250909-1736: - Provinciaalblad van Groningen 1884.
240910-99: - De Zakengids 1958/’59.
240910-95: - "[016] Tweede Copulaat van Missiven, van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt der Stadt Groningen aan Haar Hoog Mog. afgegaan. (Met het ingekomen Antwoort sedert Haar Hoog Mog. Decisie, van eenige differenten tusschen de Heeren van ses en drie Onderquar
240910-92: - [010] Stadts Sustenue over de continuatie van den Landtsdag so lange de Regeeringe niet sal sijn bestelt.
240910-90: - [008] Hoogh Mogende Heeren, Aan ons van ter zyden toegekomen zynde een Afschrift van sekere Missive op de naem van de Heeren van de Ommelanden den twee en twintighsten September Jonghstleden aen Uwe Hoogh Mog. geschreven, in dewelcke, na herhaelde klagh
240910-89: - [007] Missive Van Borgemeesteren Ende Raadt In Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Hoogh Mogende Heeren. Aan ons van ter sijden toe gekomen zynde een afschrift van seeckere Missive op de naam van de Heer
250909-1749: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1914.
250909-1750: - Fotoboek van de plaatsen Zuidhorn, Briltil, Noordhorn, Enumatil, Aduard, Den Ham, Den horn en Dorkwerd.
250909-1748: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1908.
250909-1747: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1906.
250909-1745: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1903.
11519-16: 1996 ACHTERHOEK EN LIEMERS 19. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1996.
150311-82: - Geïllustreerde gids voor de stad Groningen.
240910-84: - [002] Missijve van Borgemeesteren ende Raad an Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, houdende nadere instantie over de herstellinge deser Provinciale Regeeringe ende genietinge van het effect Harer Hoog Mogende Resolutie
11519-15: 1995 ACHTERHOEK EN LIEMERS 18. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1995.
250909-3090: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 4
11519-14: 1994 ACHTERHOEK EN LIEMERS 17. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1994.
250909-3088: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 2
11519-21: 2001 ACHTERHOEK EN LIEMERS 24. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 2001.
060211-13: - Stichting Bijzondere Woonvoorzieningen Zuidhorn, 1970-2010.
250909-3086: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Tweede jaargang 1984: 10
11519-17: 1997 ACHTERHOEK EN LIEMERS 20. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1997.
250909-1730: - Herinneringsalbum vijftigjarig bestaan Nieuwsblad van het Noorden 1888 2 juni 1938.
250909-3092: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1984: 6
250909-3091: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 5
250909-3085: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Tweede jaargang 1984: 9
11519-23: 2003 ACHTERHOEK EN LIEMERS 26. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 2003.
11419-35: AA, A.J. VAN DER. - Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikerwaard.
250909-3868: AALBERS, C. - Encyclopedie voor de (dwerg)hoenderliefhebber.
7622-23: Aalders, Anne. - Angela Cona, operazangeres uit Usquert. Levensverhaal van Engeline Westerhuis 1891-1984.
27920-02: AALDERS, WILLEM. - Boeren Schippers Buitenlui. Gasselternijveen nostalgisch beschreven.
241117-35: AALTEN, THOMAS, VAN. - De onderbreking.
10819-37: AANGIUM, SIBE, VAN. - Jelle Piebes, de verrader.
271118-06: ABBING & VAN CLEEFF, - De zwarte rugzak.
161221-50: Abdolah, Kader. - De boodschapper. / De Koran.
241117-42: ABMA, M.J.CH. E.A. - Karcke Boeck van Twisch. Het leven van alledag in en om Twisk tussen 1658 en 1755., zolas weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Manuscriptie van het oorspronklijke Karckeboeck van Twisch.
250909-866: ABMA, G. EN JANSMA KL. (RED.). - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland.
250909-5493: ABODEHMAN, AHMED. - Riem.
16913-24: ABOULELA, LEILA. - De vertaalster.
21317-06: ABRAHAM, DANIEL. - Winter van verraad. De Andat, boek 3.
20510-9: ABRAHAM, PEARL. - Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
250909-5406: ABRAHAM, PEARL. - Vreugde der wet.
10119-18: ABRAHAMSE, JAN E.A. - Ooit gebouwd voor altijd. 40 Jaar Stichting Oude Groninger Kerken.
4321-47: ABRAHAMSE, J. EN WESTRA, D. - Wadden - zee en land.
250909-3052: ABRAHAMSE, JAN (EINDRED.). - Koos.
250909-2903: ABRAHAMSE, J. EN BOOR, W.S. VAN DER (RED.). - Volkomen vredig en vergenoegd. Studentenhuisvesting in de Turftorenstraat.
250909-3408: ABROMSON, MORTON C. - Phaidon dictionary of twentieth-century art.
4419-22: ACADEMIEFEESTEN GRONINGEN. - Groninger Academie-Feesten 1850. Convoluut.
111216-43: ACHTERBERG, GERRIT. - Energie. Gedichten.
2114-12: ACHTERBERG, GERRIT. - Kleine kaballistiek voor kinderen.
121009-23: ACHTEROP, S.H. E.A. - Honderd Jaar Openbaar Onderwijs aan de Hereweg. Uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Openbare Lagere School te Meeden.
19721-01: ACKER, J. VAN (RED.). - De Sint-Walburgakerk van Veurne. Met gids voor de kerk.
250909-5520: ACKROYD, PETER. - Miltons vlucht naar Amerika.
29822-15: Adama van Scheltema en Gerretson, R. - Geloofsroem in verdrukking. Den Jubilezangers nagezongen.
31318-01: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - John Bunyan uit zijn leven en naar zijne geschriften beschouwd.
3417-62: ADDENS, N.G. - Gedenkboek der Groninger Maatschappij van Landbouw 1837 - 1937.
250909-3029: ADDENS, N.G. - De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Historisch overzicht naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan.
23123-16: Addens, N.G (samenstelling). - Fonds ten behoeve van de landbouw in de provincie Groningen 1878-1953.
12316-65: ADDENS, N.G. - Het Tien Karspelen Zijlvest tot zijn reglementering.
6519-19: ADELAAR, DICK E.A. - Herman Gordijn.
51015-13: ADEMA, W.S. E.A. - Oude en nieuwe notarishuizen in Friesland.
250909-4331: ADEN, OTTO.  - Entwicklung und Wechsellagen ausgewählter Gewerbe in Ostfriesland von der Mitte des 18.bis zum Zlusgang des 19. Jahrhunderts.
250909-5165: ADOLFSEN, KEES EN LEIJENHORST, LESLIE. - Weidevenne. Purmerend bouwt zijn wereld.
24521-12: ADOVASIO, J.M. E.A. - De onzichtbare vrouw. De rol van mannen en vrouwen in de prehistorie.
210119-27: ADRESLIJST STUDERENDEN UNIVERSITEIT GRONINGEN 1935. - Adreslijst van alle studeerenden aan de Groningsche Universiteit november 1935.
10918-39: ADRESLIJST STUDERENDEN UNIVERSITEIT GRONINGEN. - Adreslijst van alle studerenden aan de Rijks-Universiteit te Groningen. November 1948.
250909-4733: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg (1750-1800).
040412-25: ADRIANI ENGELS, M.J. - De Elfstedentochten. Friesland, het land der Schaatsenrijders.
51015-27: ADRICHEM, RIA, VAN. - Harmina. Haar leven in Groningen rond 1900.
28222-34: Aduard. - Het nieuwe wonder van Aduard. Revitalisatie van het kloosterdorp.
16720-20: AERTS, W.J. A.O. (ED.). - Alexander the Great in the middle ages. Ten studies of the last days of Alexander in literary and historical writing.
250909-5498: AFRIKA, TATAMKHULU. - Bittere Eden.
13918-02: AKINCANO, VENERABLE AJAHN AKAN. - Sotapattimagga. The Path of the Sotapanna. 2008.
13918-01: AKINCANO, AJAHN ANAN. - Sotapattimagga. The Path of the Sotapanna. 2013
121118-32: AKKERMAN, S. EN SMID, G.L. - Hoogkerk door de eeuwen heen.
12313-18: AKKERMAN, HOBBE E.A. - Yn `e wyn. Literere thriller.
250909-819: AKKERMAN, PAULUS. - Foar de lins. Forhalen.
7420-10: AKKERMANS, GILBERTHE E.A. - De halve waarheid en 59 andere realistische verhalen en tekeningen.
280310-54: AL-KHATIB,AHMAD SH. - Chihabi?s dictionary of agricultural and allied terminology. English-Arabic. With an Arabic-English glossary.
250909-4238: ALBACH, HESTER. - Een druppel goud. Verhalen.
250909-5811: ALBERDA-ZONDERVAN, R.A. - 50 Schippers in de Orde van de Sneker Pan.
17313-153: ALBERS, P. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 12, 2005.
10320-29: ALBERTS, GERARD. - Jaren van berekening. Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskunde-beoefening 1945-1960.
250909-236: ALBERTS-HOFMAN, JANNY E.A. - Van de Riest tot an de Punt. Neie verhaolen en gedichten ban Drèeentse schrievers.
190210-3: ALBERTS, W. JAPPE. - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel III 1402-1420.
51015-174: ALBERTS, IHNO EN WIEMANN, HARM. - Geschichte der Ostfriesischen Landschaft 1932-1980. Darstellung und Dokumtation.
250909-3978: ALCOCK, JOHN. - In a desert garden. Love and death among the insects.
250909-4239: ALEXANDER, PAUL. - Grafschrift voor oom Remmelt.
250909-5411: ALEXIS, ANDRÉ. - De kamers van mijn jeugd.
281219-32: ALFONSO, BENÉ. - Medicijnmeester.
2919-12: ALING, HARM. - Een genealogisch onderzoek van de familie Aling(h) en aanverwante familie Arends.
250909-4197: ALINGS, WIM. - Trapspijlen met een toefje goud.
250909-5379: ALISON, JANE. - De liefdeskunstenaar.
25618-05: ALLEN, MARTIN. - Het Hitler-Hess bedrog. Het best bewaarde geheim van WO II.
250909-5299: ALLENDE, ISABEL. - Eva Luna.
100113-01: ALLENDE, ISABEL. - Fortuna`s dochter.
6720-13: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek, jaargang 2, 1995.
101117-42: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2013. 18e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
31122-27: Alma, R.H. en Goelema, W.E. (red.). - Rechtspraak in Drenthe.
250909-2934: ALMA, CARLA E.A. (EINDRED.). - Grenzeloze architectuur. DAGboek 2003.
16516-20: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2009. 14e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
8616-12: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2011. 16e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
8920-18: ALMA, REDMER E.A. - Canon van Groningen. 40 ijkpunten uit de Groninger geschiedenis.
250909-947: ALMA, R.H. E.A. - Groninger kwartierstatenboek 2.
081209-43: ALMA, H.A. - Identiteit door verbondenheid. Een godsdienstpsychologisch onderzoek naar identificatie en christelijk geloof.
10921-37: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2012. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
120511-33: ALMANAK MAGNA PETE 1954. - Almanak der Groningsche vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1954.
120511-28: ALMANAK MAGNA PETE 1948. - Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1948.
120511-27: ALMANAK MAGNA PETE 1947. - Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1947.
281217-61: ALPERS, SVETLANA. - De kunst van het kijken. Nederlandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw.
250909-1037: ALSTÉ, J.A. VAN. - De familie van Alsté uit Delden.
16913-19: AMAL, NUKILA. - Maia's nachtlied.
13918-03: AMARO, AJAHN. - An introduction to the life and teachings of Ajhan Chah.
26319-30: AMBROSE, STEPHEN E. - Band of Brothers. Van Normandië tot Hitlers Adelaarsnest. De Easy-compagnie, 506de Regiment, 101ste Luchtlandingsdivisie.
20117-23: AMERIKA, A.M. E.A. (SAMENSTELLING). - Gedenkboek Rijks Hogere Burgerschool te Groningen 1864-1964.
18120-07: AMERIKA, A.M. (VOORWOORD). - Oude foto's, tekeningen, kaarten van de gemeente Appingedam.
300113-20: AMIS, MARTIN. - London fields.
170212-06: ANDEL, MARK VAN. - Crescendo.
26917-23: ANDELA, H.A.M. - Bolsward, zeven eeuwen Minderbroeders.
250909-751: ANDREAE, A.J. E.A. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Schoonheid der steden, dorpen en landschappen in de 19e eeuw.
250909-2811: ANDREAS, CH. HENRIETTE. - In en om een botanische tuin, Hortus Groninganus. 1626 - 1966.
250909-5652: ANDRÉS, ARTURO, DE E.A. - Mondeo. De creatie van de eerste ?Global Car?.
24921-37: ANDRESS, DAVID. - 1789. The threshold of the modern age.
24114-29: ANDREWS, RICHARD. - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie.
28222-24: Andriesse, Jan en Spurling, Leslie. - Gruno 1937-2002.
180912-117: ANDRIESSE, C. E.A. - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.
251113-53: ANDRIESSEN, PAULIEN. - Het theehuis op Selwerderhof.
28514-12: ANDRINGA, TON E.A. - Van oafgeschaiden tot Dalton. De wederwaardigheden van een christelijke school te Gasselternijveen tussen 1904 en 2004.
18120-46: ANES, P.S. E.A. - De uitwateringssluizen van Katwijk 1404-1984.
11019-40: ANGIER, NATALIE. - Beestachtig mooi. Een ongewone blik op het dierlijk leven.
26917-49: ANJEWIERDEN, J. - De Anjewierdens wereldwijd.
241117-21: ANKEN, J.G. VAN. - Uit het leven. Lief, leed, geluk. Jan vertelt.
250909-790: ANNEMA, SIEBE EN BIJLSMA, HEDMAN (RED.). - Koning Thialf, Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke IJsvereniging Thialf.
311016-11: ANONIEM. - Delicatessen uit eigen oven.
26917-57: ANONIEM. - Paulus zien braiven aan gemainte in Korinte.
251016-57: ANONIEM. - Taan Trientje van Ami.
7322-36: Antonides, H. - Noord- en Zuidbroek in vroegere jaren.
27920-38: ANWB. - Bloemen van Europa.
250909-3370: APPIAH, KWAME ANTHONY AND GATES, HENRY LOUIS. (ED.). - The dictionary of global culture.
11114-39: ARBOUW-ROZEMA, TRUUS. - N liek man is n riek man. 25 van heur mooiste verhoalen.
120511-73: ARCHITECTURE. - Architect 2007. Creative Works of Dutch Architects.
220310-186: ARENDS, TOOS E.A. RED.). - Lokale ingrepen. 9 Kunstwerken 9 lokaties in en rondom de Borg Rusthoven van 16 juli t/m 1 oktober 1995.
18619-48: ARENSE J.L. - Waalhaven 1920-1940. Ontstaan en ondergang van een luchthaven.
27920-45: ARMSTRONG, KAREN. - Islam. Geschiedenis van een wereldgodsdienst.
20519-44: ARMSTRONG, KAREN. - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme.
24720-42: ARMSTRONG, KAREN. - De Bijbel. De biografie.
10119-49: ARMSTRONG, KAREN. - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme.
301119-16: ARMSTRONG, KAREN. - Jeruzalem. Een geschiedenis van de Heilige Stad.
060211-33: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Amsterdamse markten. Vroeger en nu.
040412-65: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET EN SCHAFTENAAR, HENK. - De Weeshuiskazerne van Naarden. Over susteren, soldaten, walen en wezen.
25619-08: ASBRIDGE, THOMAS. - De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom.
250909-5394: ASHWORTH, ANDREA. - Eens in een brandend huis.
160312-31: ASHWORTH, GREGORY A.O. - A compact geography of the Northern Netherlands.
8416-39: ASSCHER, MAARTEN. - Verbarium. XXVI gedichten.
250909-2734: ASSELBERGS-NEESSEN, VERA EN KAMP, MAX, VAN DER. - Van Snieschoule tot centrum voor kunstzinnige vorming. Honderd jaar School voor Handenarbeid 1892-1992.
21018-47: ASSENBERG, FRANS W. - Vlaardingen zo was het.
7417-01: AST-BOITEN, LIES. - Stad tussen verlichting en romantiek. Groningen 1780-1850.
251113-98: AST-BOITEN, LIES EN BOOT-VAN DER VLIS, JOOP. - De Groninger Dracht. Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw.
1623-18: Ast-Boiten, Lies en Zaagsma, Gerben (red.). - De Folkingestraat. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen.
250909-4176: ASTEN, KEES. - De vlek.
27218-65: ATKINS, ROBERT C. - Dr. Atkins' antiverouderingsdieet. De manier om je jonger, sterker, gezonder en energieker te voelen.
250909-3727: ATTEMA, Y. E.A. (RED.). - Monumenten van een nieuwe tijd. Architectuur en stedebouw 1850-1940. Jaarboek Monumentenzorg 1994.
271218-52: ATTO PRODUCTIES E.A. - 326 x Noord-Holland. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
220111-14: AUBIN DE TERÁN, LISA ST. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - De aarde, de lucht, het water en het vuur van Italië.
170620-40: AUILER, DAN. - Hitchcock's secret notebooks. An authorised and illustrated look inside the creative mind of Alfred Hitchcock.
1216-30: AVEST, HUGO P. TER. - Harlinger zilver.
250909-3675: AYRES, JAMES. - British Folk Art.
7322-37: Baaijens, N. e.a. (red.). - 125 jaar Vrijmetselaarsloge Het Noorderlicht 1878-2003. [Veendam].
250909-713: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart’s “Europa und die Seele des Ostens”.
18818-47: BAALEN, H.J. VAN EN OLTHETEN, H.J.M. - Beeldend Deventer.
250909-3182: BAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Baarderadeel.
10320-32: BAARS, ROSANNE. - Het journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764). Een scheepschirurgijn in dienst van de admiralitiet van Amsterdam.
281117-28: BAART, THEO (FOTOGRAFIE). - Een plaats van rust en bezinning. Honderd jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
4216-46: BAAS, HENK EN DIJKEN, MARTEN, VAN (VOORWOORD). - Mit psaalms op pad...
301018-70: BACHELOR, JOHN EN CHANT, CHRISTOPHER. - Geillustreerde duikboten encyclopedie.
250909-3626: BACHMANN, MANFRED EN HANSMANN, CLAUS. - Das grosse Puppenbuch.
29119-16: BACHRACH, A.G.H E.A. (RED.). - Willem III. De stadhouder-koning en zijn tijd.
25520-43: BACKER, C.A. EN POSTHUMUS, O. - Varenflora voor Java. Overzicht der op Java voorkomende varens en varenachtigen, hare verspreiding, oekologie en toepassingen.
250909-5446: BADDIEL, DAVID. - Wat liefde ook maar betekent.
11019-54: BADER, DOUGLAS. - Fight for the sky. The story of the Spitfire and the Hurricane.
2517-34: BADOUIN, F. E.A. - Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse Schilderschool 1550-1650.
250909-5544: BAETE, MARCELLA. - Het tuinmeisje.
24120-26: BAFLO. - Jubileumuitgave afdeling Baflo-Den Andel van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1886-1986.
311017-13: BAFLO. - Stichting Spaarbank Baflo 1871-1971.
250909-5610: BAIL, MURRAY. - Schutkleur.
250909-5538: BAILEY, PAUL. - Een smetteloze jeugd.
23218-01: BAIR, DEIRDRE. - Anaïs Nin. Biografie.
250909-5531: BAJWA, RUPA. - De sariwinkel.
250909-2968: BAKELEN, FRANS, VAN E.A. - Komt aan, komt aan nu vrienden. Gedenkboek AmicitiaVMC Groningen 1929-1979.
17918-06: BAKKER, D.TH. EN KESTEREN, J.TH. VAN. - Noordhollandsche streekgerechten.
5116-16: BAKKER, KEES. - Als een lelie tussen de distels. Duizend jaar kerk in de heerlijkheid Heukelum.
020911-16: BAKKER, JAC. - Mercurius gedurende een halve eeuw. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden “Mercurius”.
18120-26: BAKKER, W. - Bezettingsmisere en bevrijdingsvreugde. Meppel en omgeving tijdens de bezettingsjaren en het bevrijdingstijdperk.
281119-14: BAKKER, J.E. E.A. - 125 jaar Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs Appingedam 1862-1987. Eene verving wordt wenselijk geacht.
19913-26: BAKKER, J.G. E.A. - De geschiedenis van Sauwerd en omstreken.
231109-50: BAKKER, INA EN HUSMANN, MARGRIET. - Positief omgaan met kinderen.
19913-196: BAKKER, INEKE E.A. - Historisch fotoboek Ballum. T.g.v. 100 jaar openbaar onderwijs te Ballum.
19913-222: BAKKER, R.J. - Het nageslacht van Jacob Duirts en Geertjen Peters Woest.
4216-67: BAKKER, BERT. - Hoop, vertrouwen en moed. Het ontstaan van de Noordpolder, begin van een meeslepende tijd.
250909-2256: BAKKER, J.G. - Oranjevereniging ?Prins Willem Alexander? 1946-1996.
17223-10: Bakker, Hermann Soeke. - Norderney. Vom Fischerdorf zum Nordseeheilbad. Die wirtschaflichen und sozialen Verhaltnisse der Bevolkerung der Insel Norderney bis zum ersten Welkriege.
21421-22: BAKKER, GERARD. - Rond Lauwersoog 1969-1994.
150311-183: BAKKER, A. (SAMENSTELLING). - Middelstum & Kantens in tekening en grafiek.
22117-03: BAKKER, J. E.A. - Reisboek voor de provincie Drenthe voor het jaar 1955.
9821-42: BAKKER, GERBRAND. - De omweg.
250909-2580: BAKKER, J. - """Maar verder is hier niks gebeurd... Oorlog en bevrijding gemeente Scheemda.
260312-124: BAKKER, G. EN GLASHOUWER, C. - In en om de kerk van Kootstertille.
31017-13: BAKKER, NIEK. - Het teken van Setna. Keltische roman.
3721-35: BAKKER, J.G. EN POT, J.M. - Kerk en school in Sauwerd. 100 jaar Christelijk Onderwijs.
090611-53: BAKKER, JAC. - In en om de Beurs van Rotterdam.
3417-20: BAKS, P. EN WERFF, E.O. VAN DER. - Saksers yn Fryslân. Saksisch Bestuur in Frielsand 1498-1515.
31115-16: BALASSA, IVAN UND ORTUITAY, GYULA. - Ungarische Volkskunde.
21018-22: BALD, JENS. - Havarien, Hoffnungen, Helfer. Schiffsunglucke in der Emsmundung und vor Borkum.
131109-6: BALFLOUR, SANDY. - Kwetsbare harten.
020911-43: BALK, J.TH. - Kleine mensen grote mensen. Prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900.
250909-4509: BALKENENDE, W.P. - Niet onze goden. Over heiligen en heiligenverering.
24921-52: BALL, PHILIP. - Curiosity. How science became interested in everything.
21018-23: BALLARD, D. EN DUNMORE, SPENCER. - Op het spoor van de Lusitania. Het raadsel van de scheepsramp die geschiedenis maakte.
250909-5603: BALLARD, J.G. - Het keizerrijk van de zon.
180912-135: BALLAST, KLAAS (EINDRED.). - Hoogeveen monumentaal.
20419-40: BALTES, PETER. - Gestrandet Gesunken. Das Ende der Luise Leonhardt.
1623-34: Balthazar, Herman e.a. - De Gouden Delta der Lage Landen. Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn.
10921-74: BANEKE, DAVID. - De Groningse eeuw van de natuurwetenschappen.
2719-14: BANGA, FRANS. - Winschoten. Stad tussen 't Oldambt en Westerwolde.
250909-2821: BANGA, FRANS. - Nostalgisch gezicht Groningen.
18120-09: BANGA, FRANS E. - Appingedam, stad in Fivelingo. Groot fotoboek over toen en nu.
22318-24: BANGA, F.E. - Veendam. Parel van de Groninger Veenkoloniën.
14820-32: BANGA, FRANS E. - Groningen terug in de tijd. Bewogen jaren uit de Groninger historie.
30614-39: BANGA, FRANS E. - Groninger straten in oude en nieuwe beelden. Met verhalen uit het verleden.
181119-15: BANGE, PETRONELLA. - Spiegels der Christenen. Zelfreflectie en ideaalbeeld in laat-middeleeuwse moralistisch-didactische traktaten.
9818-42: BANGERT, ALBRECHT. - Porselein.
250909-5754: BANHAM, RUSS. - De eeuw van Ford. Ford Motor Company en de vernieuwingen die de wereld vorm hebben gegeven.
4119-45: BARDET, J.D.M. - Kastelenboek provincie Utrecht.
26316-34: BARELDS, BERT. - Panorama Groningen. Pictures of the most beautiful province of the Netherlands.
281022-27: Barendregt, Caroline e.a. - Van Emanuel tot Nicolaas Mulerius 1906-2006.
250909-5378: BARILLÉ, ELISABETH. - Een modelpaar.
261016-13: BARKAS, JANET. - Het groene geloof. Een geschiedenis van het vegetarisme.
18619-49: BARKER, A.J. - Suka Ju-87.
1216-35: BARLAGE E.A. - Zoek en vind. Tuinvragen-gids.
8122-26: Barnard, W. en Rommets, Joop. - Welkom op Texel. 100 jaar gastvrij eiland.
25314-25: BARNARD, BENNO. - Het gat in de wereld.
16118-01: BARNETT, PAMELA R. - Theodore Haak, F.R.S. (1605-1690). The first German translator of Paradise Lost.
15518-36: BARON, W. - Het belang en de welvaart van alle ingezetenen. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870.
11113-43: BARON VAN HAERSOLTE, J.W.J. - Vaar wel!
250909-56: BARROW, ANDREW. - Quentin & Philip. A double portrait.
121118-42: BARTELDS, HERMAN EN VLEKKERT, ANS, VAN DE. - Herman Bartelds. Markeren.
170112-09: BASKERVILLE, HANNAH. - Desserts.
270909-217: BASSE-SOLTAU, URSULA (RED.). - Ostfreesland 1984. Kalender für Jederman.
130310-25: BASSERMANN-JORDAN, ERNST, VON EN BERTELE, HANS, VON. - Oude klokken.
12316-36: BASTIAANSE, WIM, HUIZENGA, BERT EN BIJL, DOUWE, VAN DER (JURY). - 14e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2009.
6514-09: BASTIAANSE, WIM EN UFKES, TONKO (JURY / EINDRED.). - 13e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2008.
8122-46: Bastin, Marjolein. - Een kleine wereld.
11519-48: BASTIN, MARJOLEIN EN BUISSINK, FRANS. - Klein herbarium.
25618-38: BASTIN, MARJOLEIN EN BOUMA, HANS. - Seizoensgewijs.
251019-47: BASTIN, MARJOLEIN EN BOUMA, HANS. - Lief eiland.
6519-21: BASTON, DOMINIQUE W. - Buitenstebinnen. Denken bij schilderijen van Mia Goovaerts.
250909-5550: BATAILLE, CHRISTOPHE. - De meester van de tijd.
250909-5334: BATAILLE, CHRISTOPHE. - Leve de hel.
290812-51: BATCHELOR, JOHN EN LOWE, MALCOLM V. - Geillustreerde encyclopedie van de luchtvaart 1939-1945.
121118-13: BATTJES, JAN EN LADRAK, HANS. - De toren uit het midden. Bouwhistorie en ontwerpmethodiek van de Fraeylemaborg en het Slochterbos.
91113-47: BAUDET, H. - Een vertrouwde wereld. 100 jaar innovatie in Nederland.
18120-23: BAUDUIN, J. - Het begon in een smidse... De geschiedenis van een Nederlandse onderneming 1850-1920-1950.
111116-43: BAULENAS, LLUIS-ANTON. - Het geluk.
2617-06: BAUMGARTNER, ALEXANDER. - Durch Skandinavien nach St. Petersburg.
250909-1134: BAUTIER, ROBERT-HENRI. - The Economic Development of Medieval Europe.
281219-66: BAUWENS, DUCO. - Niet moeten maar willen. Minder stress en meer succes.
25520-20: BAYER. - Vijftig jaar Bayer geneesmiddelen 1888-1938.
250909-771: BAZUIN, JANTJE E. - Foar it fuotljocht. 150 Jier Krite Snits 1850-2000.
91113-31: BEALER, ALEX W. - The Tools that built America.
250909-4978: BEAUFORT, L.F. DE E.A. (RED.). - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. 5e Jaargang, 1953.
250909-4977: BEAUFORT, L.F. DE E.A. (RED.). - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis.4e Jaargang, 1952.
17918-01: BEAUVOIR, SIMONE, DE. - Brieven aan Sartre 1940-1963. Deel 2.
250909-5553: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Alles wel beschouwd.
15517-08: BECKER, EDWIN EN GRABNER, SABINE (RED.). - Wenen 1900. Portret en interieur.
250909-1343: BECKFORD, WILLIAM. - Menuetten met de markies. Portugees dagboek 1787.
25118-22: BEDFORD, MARTYN. - Onvoltooid verleden tijd.
250909-3120: BEDUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Bedum.
250909-2962: BEEK, JOHAN, VAN DER (RED.). - Architectuurgids Groningen 1900-1990.
031210-28: BEEK, GERHARD, TER E.A. - Over leven onderweg in Groningen. Twintig verhalende foto?s van de straat.
250909-1159: BEEK, BERT, VAN. E.A. - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de lage landen.
250909-3608: BEEK, MARCEL L.F., VAN DER. - De muntslag ten tijde van Koning Willem II. Ontwerp en productie van de Nederlandse munten1839-1849.
250909-3619: BEEK, M.L.F. VAN DER EN SCHEFFERS, A.A.J. - Gedrukte Muntplakkaten uit de Bataafse tijd. Deel I: Landelijke en provinciale overheden.+ Deel II: Stedelijke overheden.
31320-27: BEEK, MARIJKE EN KURPERSHOEK, ERNEST. - De Nieuwe Kerk te Amsterdam.
250909-3426: BEEK, M.L.F. VAN DER. - Agnitus Vrolik bezoekt de Londense Munt (1843).
4419-29: BEEK, WIM, VAN DER EN MARKUS, ANS. - Ans Markus.
250909-2411: BEEKENKAMP, H.J.C. E.A. - Groningen in Vogelvlucht.
23323-22: Beekman, Trudy. - Mijn ontdekking van het Hogeland. Schetsdagboek van een nieuwkomer.
4317-12: BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland 14. De Republiek in 1795.
21917-54: BEELEN, ADRI, VAN (TEKSTRED.). - De Roskam. Historie en toekomst verenigd.
11822-04: Been, Jakob. - Ter Apel.
15518-42: BEEREN, WIM E.A. - Kees Franse.
250909-5239: BEEREN, WIM E.A. (RED.). - Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam 1920-1960.
250909-3121: BEERTA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Beerta.
17313-68: BEERTEMA,. L. - Oldambtster vertelsels. Mit ’n tougift.
26718-10: BEEVOR, ANTONY. - Stalingrad.
15621-07: BEGEMAN, BEN E.A. - S.V. De Heracliden 1934-2009
31518-52: BEGHEYN, PAUL E.A. (RED.). - Jezuïten in Nederland. Kiezen voor geloof en gerechtigheid.
3417-164: BEHRNS, BERNH. - Zak-atlas van Friesland.
15621-06: BEIJER, WIM (TEKST). - Wonen in een wagen, vroeger en nu,
31122-28: Beijering-Ham, H.G. e.a. - Van Donderen en Donderboeren. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Openbare Basisschool te Donderen.
121118-14: BEIJERING, ARIE E.A. (RED.). - Ruilverkaveling Sauwerd 1965-2011.
250909-792: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN EN TIGCHELAAR, F.Y. - Verzameling van stukken betrekkelijk tot het aanleggen van steenglooyingen aan den Dijk der Vijf Deelen.
61214-01: BEIJNUM, KEES VAN. - De ordening.
24921-39: BEINART, PETER. - The Icarus Syndrome. A history of American Hubris.
10317-09: BEISHUIZEN, TINEKE. - Oud zeer.
28513-24: BEJCEK, VLADIMIR. - Trekvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten trekvogels, met vele illustraties in kleur.
16214-69: BEKEDAM, OLOF E.A. (RED.). - Nicolaas. Beeld van een vitale kerkgemeenschap. 125 jaar Nicolaaskerk Amsterdam.
31322-43: Bekenkamp, Hein. - Mulder poot goed. (De oogst van W.R. Mulder's Leef-tijd).
180912-22: BEKENKAMP. HEIN. - Haren. ?Waarom zoudt gij wachten met buiten wonen tot gij binnen zijt?
250909-2857: BEKENKAMP, HEIN. - Van lekkerbeetjes en beter wonen 1489 - 1982.
18818-08: BEKENKAMP, H.J.C. - Een en al doorzettingsvermogen. Uit het leven van mevrouw A. van der Molen-Nienhuis.
1623-26: Bekenkamp, Hein en Timmer, Annemarie. - Het schildert. Leven en werk van Jan Lucas van der Baan.
260312-18: BEKENKAMP, HEIN. - Nieuwe Groninger liberale jaren. VVD, een politieke en bestuurlijke bloemlezing tot in de 21ste eeuw.
12316-150: BEKENKAMP, H.J.C. - Eenmaal gewonnen voor een denkbeeld is de Groninger standvastig en volhardend. Een kroniek van de Rotary Club Groningen 1928-1998.
28219-24: BEKENKAMP, HEIN EN CONENS, HERMAN. - Groningen uit de lucht.
250909-3068: BEKENKAMP, HEIN. - 75 jaar een bijzondere school. Groningse Schoolvereniging 1910-1985.
261016-31: BEKINK, COEN, HEUVEL, RUUD, VAN DEN EN KRAL, GERARD. - IJzelboek.
250909-884: BEKKEMA, HARM E.A. - KV O.K.O. 50 jarig jubileumboek.
201120-07: BEKKUM, WOUT, VAN EN POEL, STEFAN, VAN DER. - Joods leven in Groningen. Oorsprong en herinnering.
250909-4940: BELDER, R.M. (SAMENSTELLING). - Muziek kroniek. Beschrijving van 80 jaar dorpsleven over Greup, Mijnsheerenland en Westmaas.
131220-10: BELIEN, H.M E.A. (RED.). - Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret.
090117-24: BELINFANTE, JUDITH. - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
31017-27: BELINFANTE, JUDITH C.E. E.A. - De Snoge. Monument van een Portugees-joodse cultuur.
29119-38: BELTING, MAX. - Max Beckmann. Tradition as a problem in modern art.
250909-3896: BELZER, THOMAS. - Roadside plants of Southern California.
5414-28: BENALI, ABDELKADER. - De langverwachte.
10918-53: BENDER, WIM. - Feestboek. Vijfig jaar Abdijconcerten 1962-2012.
250909-2150: BENJAMINS-KLOMPMAKERS, G. E.A. - Vijf en zeventig jaar Onderwijs aan een School met de Bijbel te Musselkanaal 1919 - 1994.
15621-14: BENNEMA, S.J. - Het stationsgebied Groningen. De herontdekking van een randgebied.
250909-525: BENNET, ARNOLD. - These Twain.
101117-15: BENNINGA, NOACH. - Oorlogsherinneringen.
101218-29: BENTHEM, BAREND J. VAN. - De werkmeesters van Bennewitz en Bonebakker. Amsterdams grootzilver uit de eerste helft van de 19de eeuw.
231011-191: BENTUM, MAX E.A. - 75 keer NPK. Het Noordelijk Pinksterkamp.
250909-4857: BERENDSE,A.A.C.M. E.A. - Ben je nou zestig ! G.D.A. 1922-1982.
250909-3527: BERENDSEN, ANNE E.A. - Kulturgeschichte der Wand- und Bodenfliesen von der Antike bis zur Gegenwart.
31320-21: BERENS, HETTY E.A. - Een markt voor de wederopbouw. De strijd voor een nieuw stadshart in Groningen.
250909-936: BERESTEYN, E.A.VAN. - "Genealogisch repertorium 1972. Twee delen; A-L en M-Z."
12719-13: BERG, HARRY. - Het Veenkoloniale geslacht Berg. Van oude Friesche Compagnie tot herinrichting Veenkolonien (1620-1980).
201120-22: BERG, AARTJAN, VAN DEN EN SUSS, RENE. - Spiritualiteit in Jodendom en christendom.
070412-33: BERG, C.J. VAN DEN EN KATTENBELD, G.W. - Trammend door Groningen.
23323-05: Berg, Piet, van den. - De van den Berg`s van en op `t Hogeland.
10919-09: BERG, D. VAN DEN. - Geschiedenis van het Bataillon Mineurs en Sappeurs, later Korps, thans Regiment Genietroepen. Van 1852 tot den tegenwoordigen tijd.
15417-42: BERG, MAARTEN C. - Pluk het geluk in de liefde.
16720-01: BERG, W. VAN DEN. - De ontwikkeling van de term 'romantisch' en zijn varianten in Nederland tot 1840.
14820-33: BERG, C.J. VAN DEN. - "Luthers zijn en doen in Groningen. Over de wederwaardigheden van Lutheranen, de Lutherse Gemeente en de Lutherse kerk in de stad Groningen en omgeving in de spiege; van tijd en samenleving. "
30323-06: Berg, G.H. van den e.a. - Vosseparkwijk. Verleden, heden en toekomst. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Wijkvereniging De Toekomst-Vosseparkwijk.
11019-51: BERGE, BEATRIJS, VAN DEN. - Volk van beloften.
250909-4133: BERGE, H.C. TEN. - De bergen van Churchill.
7314-52: BERGEN, A.E. VAN EN ZANDBERGEN, H. - Van stoomtram tot DVM.
8618-14: BERGEN, GEERT D. VAN. - Uit de historie van de oudste kerk van Valthermond.
8122-18: Bergh, Gerdie, van e.a. - Hilversum. Onderdrukking en verzet 1940-1945.
291121-25: Bergh, G.C.J.J. van den (red.). e.a. - Staphorst en zijn gerichten. Verslag van een juridisch-antropologisch onderzoek.
20420-32: BERGH, HERMAN, VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
250909-1909: BERGH, MEINT R. VAN DEN E.A. - Sermoen in Fransum en veertien andere verhalen.
19615-166: BERGHEM, GOOS, VAN E.A. - 350 jaar Hervormde Gemeente West-Terschelling 1654-2004.
250909-2914: BERGMAN, HANS. - Het is nog lang niet rustig in de buurt. Geschiedenis van een renovatie.
251016-84: BERGMAN-HAAYER, B. E.A. - 100 jaar openbaar onderwijs in Vriescheloo 1834-1984.
240910-171: BERGMANS, WILCO A.G.M. - Een bruid voor Tobias.
250909-858: BERGSMA, R. - Op weg naar een nieuw cultuurpatroon. Studie van de reactie op het moderne cultuurpatroon in de Dokkumer wouden.
270909-41: BERGSMA, W. EN WATERBOLK, E.H. - Geschiedverhaal van een Ommelander notabele ca 1550-ca 1570.
12322-11: Bergsma, Wiebe. - De wereld volgens Abel Eppens. Een ommelander boer uit de zestiende eeuw.
250909-913: BERGSMA, W. E.A. (RED.). - Frysk, from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân.
131109-1: BERK, MARJAN. - Toen de wereld jong was.
9315-170: BERKEL, KLAAS, VAN. - Academische illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950.
23123-26: Berkenvelder-Helfferich, B. - Deventer in oude ansichten.
16720-02: BERKUM, A. VAN. - Parthonopeus van Bloys.
24921-30: BERKUM, FRANK, VAN. - Het hongerige brein. De ultieme afvalbijbel. Blijvend slank met Dr. Frank.
14120-07: BERKUM, FRANK, VAN. - Gezond slank met Dr. Frank. 84 menu's om lekker af te vallen.
31115-01: BERNARD, AUGUSTE. - Geofroy Tory. Painter and engraver. First Royal Printer: Reformer of Orthography and Typography under Francois I.
161110-55: BERNAUW, PATRICK. - Want de golem is geen mens. Gedichten.
250909-5409: BERNIÈRES, LOUIS DE. - Het vrouwenleger van señor Vivo.
250909-4164: BERNLEF, J. - Buiten is het maandag.
240113-06: BERNLEF. - Publiek geheim.
271218-12: BEROERTEN OVER PACHTERYEN. - Korte Schets der tegenwoordige Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, Over het Afschaffen der Pachteryen, Voornaamlyk in de Provincien van Groningen, Vriesland, Holland en Utrecht...
61218-06: BESKERS, RIEK. - Van armenzorg naar ouderenzorg. Historisch overzicht van 165 jaar diakonaal werk van de Hervormde Gemeente te Winterswijk.
120513-05: BETTEN, KLAAS. - Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar boekhandel Van der Velde.
191113-03: BEUK, RAMON. - Feest met Beuk. Koken volgens Ramon Beuk. 28 recepten.
81122-28: Beukema, Hans. - Varen op twee fronten. Een epos over kustvaarder in W.O. II.
250909-5748: BEUKEMA, HANS. - Te loevert en te lij... 120 jaar Koninklijke Zeil -en Roeivereniging Neptunus (Delfzijl).
19615-190: BEUKEMA, HANS. - Koninklijke Niestern Sander. 100 jaar scheepsbouw aan Delf en zijl.
19615-192: BEUKEMA, HANS. - Op kruispost. Zeilende loodsen voor de Nederlandse kust.
14820-44: BEUKEMA, HANS. - Skip op stran. Reddingstations langs de Nederlandse kust.
150119-11: BEUKEMA, G.F. E.A (RED.). - Gedenkboek Nijverheid 1991. Deel 1: Historie van de Marne en deel 2: Boerderijen in de Marne en hun bewoners.
201120-24: BEUKEMA, HANS. - Wagenborg 100 jaar. Transport over water, wadden en wegen.
250909-3409: BEUKEMA, C.F. EN VEEN, J., VAN DER (RED.). - Vroeger komt niet weer. 18 Kunstenaars verbeelden het werk van 18 dichters / schrijvers over het thema herinneringen aan het verleden.
140110-50: BEUKEMA, HANS EN GREEF, PIET, DE. - Frater Smid, een vergeten rederij ...
291121-02: Beukema, Hans. - Termunterzijl. Parel aan de Eems. Dorp in beweging.
10921-68: BEUKEMA, JAKOB PIETERS. - Muzijkstukken. Het dansmuziek-manuscript van Jakob Pieters Beukema.
31518-58: BEUKEMA, HANS. - Verspreid, maar verbonden. 150 jaar zeevaartschool Delfzijl.
4419-24: BEUKEMA, J.P. - "Beknopte plaatselijke- en geschiedkundige beschrijving der stad Groningen; voor de jeugd. "
31317-44: BEUKEMA, HANS. - Veur kachel... Delfsielsters vertellen.
19618-23: BEUKER, R. E.A. - Catalogus van de expositie oude ansichten, huize Ter Marse 19 april 1976.
24720-53: BEUKERS, MARIËLLA (EINDRED.). - Utrecht in 1919: traditie en vernieuwing. Van nieuwe steen en blinkend hout.
281217-19: BEUKERS, HENRIETTE. - Nederland in kruissteek. Stadsgezichten, provinciewapens, natuur en folkore met duidelijke teltekeningen.
31320-23: BEURSKENS, HUB EN DERKS, PIET. - Rond de toren. Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium.
250909-5148: BEVAART, WILLEM. - Bronbeek. Tempo doeloe der liefdadigheid.
25618-49: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1 en 2.
61115-76: BEZMOZGIS, DAVID. - De vrije wereld.
13918-07: BHIKKHU, THANISSARO. - The five aggregates. A study guide.
13918-06: BHIKKHU, THANISSARO. - The ten recollections.
13918-05: BHIKKHU, THANISSARO. - Beyond Coping. A study guide on aging, illness, death and seperation.
4419-10: BIE, J.P. DE. - Het leven en de werken van Petrus Hofstede.
18120-42: BIEBER, D. E.A. - Katwijk in de schilderkunst.
250909-142: BIELEMAN, J. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1991. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-158: BIELEMAN, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 1997. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
250909-143: BIELEMAN, J. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1995. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-15: BIELEMAN, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 111e jaar, 1994. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-144: BIELEMAN, J. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1996. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-29: BIELEMAN, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 107e jaar, 1990. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-2967: BIEMOLT, J. E.A. - Fotoboek De Hoogte 1915-1984.
30323-12: Bierema, Greet. - Usquert huis voor huis. De collectie van T.B. Bierema.
51020-35: BIERENS DE HAAN, J.C. EN JAS, J.R. - Geldersche kasteelen. Tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur - Interieur - Tuinen.
4317-08: BIERMA, METTE E.A (ED.). - Palaeohistoria 24, 1982. Acta et communicationes instituti bio-archaeologici universtitatis Groninganae.
4317-06: BIERMA, METTE E.A (ED.). - Palaeohistoria 23, 1981. Acta et communicationes instituti bio-archaeologici universtitatis Groninganae.
4317-09: BIERMA, METTE E.A (ED.). - Palaeohistoria 31, 1989. Acta et communicationes instituti bio-archaeologici universtitatis Groninganae.
250909-3122: BIERUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Bierum.
71213-92: BIESTA, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
241117-47: BIHIN, JACQUES E.A. - De rozenkransikoon.
181215-29: BIJBEL (2004). - De Bijbel (2004).
23123-30: Bijl, A. - Beeldverhaal van Vlaardingen. Deel 1: Het stadsbeeld rond 1900.
18120-27: BIJL, K. - Meppel in oude ansichten deel 1 waarin ook afbeeldingen van Tweelo en Hesselingen.
18120-28: BIJL, K. - Meppel in oude ansichten deel 2.
250909-4761: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.). - Alkmaarse silhouetten. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
6214-14: BIJLSMA, MEINDERT E.A. - Heechterp en it geheim fan de stien.
5118-45: BINET, LAURENT. - HhhH. Himmlers hersens heten Heydrich.
16115-42: BINNEKAMP, RUUD. - Een Hollander in Maastricht. Vastenavond.
250909-4614: BINNEVELD, F. TH. - Zestig jaar Brederodes.
250909-5465: BIRKETT, DEA. - Verloren paradijs.
2719-34: BISHOP, PATRCIK. - Fighter Boys. Saving Brittain 1940.
17822-33: Blaak, Jan A. - 100 Jaar Erf- en Vrijvrouwe van Ameland 1890-1990.
29822-18: Blaak, Jan A. - De geschiedenis van het onderwijs aan de Koningin Wilhelminaschool te Hollum op Ameland.
17822-40: Blaak, Jan A. en Henstra, Bouke. - Zo is Schiermonnikoog.
20419-42: BLAAK, JAN A. - Het reddingswezen op Ameland 1824-1988.
19615-31: BLAAK, JAN A. EN VEEN, KLAAS, VAN DER. - 150 jaar christelijk onderwijs in Sappemeer 1859-2009.
271017-19: BLAAK, J.A. EN KUIPER, G. - Een kerk op weg, bij het passeren van de mijlpaal 150 jaar Gereformeerde Kerk Appingedam. 13 t/m 20 sept. 1985.
080712-20: BLAAK, J.A. EN KUIPER, G. - Een kerk op weg 1835-1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam.
191113-04: BLAAUW, RON. - Vier seizoenen. Herfstgerechten.
250909-2758: BLAAUW, SIBLE, DE EN WERFF, EGBERT, VAN DER. - Een teken in de stad. De toren van de St. Jozefkerk in Groningen.
20919-32: BLAAUW, HENK EN VISSER, HERMAN. - Molens in Drenthe in oude ansichten.
191113-05: BLAAUW, RON. - Vier seizoenen. Wintergerechten.
4216-72: BLAAUW, HINDRIK. - Siddeburen in woord en beeld. Historisch fotoboek.
9821-01: BLAAUW, HENK E.A. - De rijke historie van Nietap en Terheijl. Een uniek grensgebied.
12316-70: BLAAUW, ONNO E.A. - Woltersum.
8917-57: BLAEDEL, SARA. - De vergeten zusjes.
060211-46: BLAKE, WENDON. - Akwarel. Landschappen.
250909-256: BLANCKE, DICK, BOEREMA, JANNIE E.A. - Eldersloo. Drèentse schrievers an de reize.
250909-223: BLANCKE, DICK. - Samen ku’j een hieleboel.
1619-17: BLANKE-WILKENS, LENIE E.A. - Het rijke Roomse leven van de H. Willibrordusparochie te Ter Apel 1877-2002.
11419-36: BLANKEN, D. - Bergambacht in oude ansichten.
11419-38: BLANKEN, DICK. - Bergambacht in oude ansichten deel 2.
12316-37: BLAS, GEERT. - Olle jonges. Kluchtspul in ain bedrief. Levensschets oet de olle boerentied. Veur drei heeren en drei dames.
250909-1898: BLAS, GEERT. - Familie Laps. Bliedspul in drei bedrieven. 4 heren, 5 doames.
250909-1894: BLAS, GEERT. - Olle jongens. Kluchtspul in ain bedrief. Levensschets oet de olle boerentied. Veur drei heeren en drei dames.
250909-1902: BLAS, GEERT. - Dörpsstried. Bliespul in drei bedrieven mit ‘n noaspul. 12 h, 4 d.
251113-01: BLAS, GEERT EN LAPS, JAN. - `n stuk of wat braiven.
7322-38: Blaupot ten Cate, S. - Voorlezing over de opkomst van de Veenkolonien Hoogezand en Sappemeer, met eenige aantekeningen. Uitgegeven ten voordele van de vereeniging tot plaatselijk nut aldaar.
250909-2109: BLAUW, M.E.J. - Goed op koers. 125 Jaar economische ontwikkeling in de Veenkoloniën en Oostelijk Groningen.
030711-76: BLAUW, P. (VOORWOORD. - Het nieuwe fuchsia handboek.
28219-17: BLECOURT, A.S. DE. - Dollen rond n Daam. Fivelgoer Landleven van A.S. de Blecourt (1901). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
26917-03: BLÉCOURT, H.J. E.A. - Echten Achthonderd. 1181 - 1981. Achthonderd jaar Echten in vogelvlucht.
22117-59: BLÉCOURT, A.S. DE EN LAAN, K. TER. - Twee berijmde vertellingen van Mr Synco Reynders.
10918-29: BLÉCOURT, A.S. DE. - Het Stadsmeierrecht in de Groninger Veenkoloniën.
201120-06: BLEEKER, CORIEN E.A. - Gelukkig ontzet. Verhalen en gedichten over Gronings Onzet.
250909-4723: BLEKKENHORST, TOM E.A. - Doorploegen. Gids voor historisch onderzoek naar het boerenbedrijf in de provincie Utrecht.
31518-33: BLESSIN, STEFAN. - Horst Janssen. Eine Biographie.
24120-54: BLIJDORP-JONKER, JEANETTE. - De Kapitein. Naar de memoires van Drieves Jonker, Schiermonnikoog 1885-1936.
250909-2132: BLIJHAM, GER. - Wind, stoom en stroom. Voormalige bedrijvigheid in Groningen sinds 1800.
250909-2250: BLIJHAM, GER E.A. (SAMENSTELLING). - Oranje in Groningen en Warffum.
12316-216: BLIJHAM, GER EN KERKMEIJER, WICHER. - Nieuw van de bijl. Driehonderdvijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999.
16720-40: BLIKLAND, C. - Willem Sluiter 1627-1673.
231020-11: BLOEM, WALTER. - The advance from Mons 1914. The experiences of a German infantry officer.
21421-21: BLOEM, HOLGER UND SPECHT, WILKE. - Borkum. Nordseeinsel unter weitem Himmel.
250909-1053: BLOEMBERGEN, AUKE R. - Het gezin van Rie en Auke Bloembergen 1917-1956.
71213-82: BLOEMHOFF, SIETSKE A. E.A. - Et hunnigt goed... Negentig jaor Iemkersverieninge Oost-Stellingwarf e.o.
8920-19: BLOEMINK, HEIN. - Haren. Van verdwenen winkels en andere dorpsverhalen.
28514-95: BLOEMINK, HEIN. - Haren. Van verdwenen winkels en andere dorpsverhalen deel II.
6514-55: BLOK, M.J.C. - Gaat de dominee voorbij? Een boekje voor dominees en andere kerkgangers.
13522-53: Blok, P. e.a. - Oorkondenboek van Groningen en Drente. Deel I en II.
16720-03: BLOK, W. EN LEKKERKERKER, K. - Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-romans.
18319-28: BLOK, J. - Rekeningen der stad Groningen uit de 16e eeuw.
301011-03: BLOK, PATRICIA. - Verrijk je leven. Spiritualiteit voor alledag.
040111-52: BLOK, J.P. - Dertig jaar Wilma. Uitgave ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Wilma aannemingsmaatschappij.
031109-12: BLOKHUIS, B.A. - De vitae van de Angelsaksische heiligen van Ely in de twaalfde eeuw: hagiografie in context.
161220-12: BLOKKER, JAN. - Thomas Piketty's Kapitaal samengevat in Nederlands perspectief.
3417-21: BLOM, J.G. VAN. - De opkomst van de vlek Dragten.
250909-1610: BLOM, J.H.C EN MISSET, C.J. - Broeders sluit u aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten.
24521-31: BLOM, GOSSE. - Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum.
9315-43: BLOM, GOSSE. - De redersfamilie Sleeswijk. Sudersee Igge, Workum / Molkwerum.
17822-09: Blom, Sander. - Mythisch Groningen. 50 fabels, feiten en volksverhalen in tekst en beeld.
250909-3027: BLOUW, P.H. EN KLAVERDIJK, S. - Gas en licht rondom de Martini. De energievoorziening van de stad Groningen 1854 - 1991.
250909-1361: BLOW, RICHARD. - American son. A portrait of John F. Kennedy, Jr.
27115-31: BLUNT, WILFRID EN RAPHAEL, SANDRA. - Herbarius & Cruydtboeck. Beroemde geïllustreerde plantenboeken.
23218-02: BO YIN RA. - De zin van het leven.
27218-02: BO YIN RA. - De Wijsheid van Johannes.
13218-47: BO YIN RA. - Het spook van de vrijheid.
191121-48: Boag, David and Alexander, Mike. - The Atlantic Puffin.
250909-1391: BOASE, T.S.R. - Castles and churches of the crusading kingdom.
16913-61: BOCK, RON F. DE. - Haagse pleinen toen.
250909-5407: BOCK, DENNIS. - De tuin van as.
27918-34: BOCK, RON F. DE. - Haagse Binnenstad-toen.
250909-5760: BODDY, BILL. - Onvergetelijke automobielen.
27218-75: BODE, GEORGE. - Het poëtische denken van Jean Carteret.
150211-24: BODEWES, J.A. - Buigen en barsten. De oorlog 1940-1945 in Noord-Nederland.
150211-25: BODEWES, J.A. - In naam van de vrijheid. Noord-Nederland gedurende de Franse bezetting (1795-1814).
150211-26: BODEWES, J.A. - Onder aan de roltrap in het hoge Noorden. Veelbelovend begin van 1900.
250909-2161: BODEWES, J.A. - Rondblikken. Van schoenerkapitein tot stadsfotografie.
15517-13: BODT, SASKIA. - Op de Raempte off mette Brodse. Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
251016-200: BODT, SASKIA, DE. - De Haagse School in Drenthe.
18217-11: BOEDER, ANDRÉ. - Downtown. De geheimen van Particia.
10215-48: BOEKE, ENNO. - Hoogte en diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
25520-45: BOEKEN, A. EN DONATH, W. - Amsterdamse stoepen.
301216-21: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaansche volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland.
220310-12: BOEKHOLDT, C. EN JOUSTRA, J.(GEDENKBOEKCOMMISSIE). - Gedenkboek III der Gron. Voetbal- en Cricketvereniging ?Be Quick? 1937-1947.
250909-141: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1987. Historisch jaarboek voor Drenthe.
231020-21: BOEKHOLT, P.TH. F.M. E.A. (RED.). - Rondom de reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594-1994.
20419-14: BOEKHOLT, P.TH.F.M. - Het lager onderwijs in Gelderland 1795-1858.
250909-139: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1985. Historisch jaarboek voor Drenthe.
51015-02: BOEKHOLT, P.T.E.M. E.A. - Gemeentehuizen in Drenthe.
250909-5240: BOEKRAAD, CEES E.A. (RED.). - Het Nieuwe Bouwen. De Nieuwe Beelding in de architectuur. Neo-Plasticism in Architecture. De Stijl.
220310-13: BOEKRAAD, CEES (RED.). - Vensterscholen. Ruimtelijke vertaling van een brede educatieve gedachte.
51020-61: BOELE, A.J. - De Heere is uw bewaarder. Een bundel bijdragen over de geschiedenis van het kerkelijke leven in Waarder.
21313-05: BOELENS, CORRY. - Wa fertelt de takomst?
22117-83: BOELES, P. - Idioticon Groninganum. Vergelijkend Woordenboek van den Groningschen Tongval.
210119-10: BOELES, P. - Het tweehonderd vijftig jarig bestaan der hervormde gemeente te Noorddijk, gevierd op den gedenkdag der hervorming 2 november 1885. Leerrede met aantekeningen, bijlagen en eene plaat.
270909-148: BOELES, P.C.J.A. - Armengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets.
17418-19: BOER, JAN. - Hoes en hof. Gedichtenbundel.
26917-216: BOER, AKKE E.A. - Eiland gedachten. Gedichten van Circel 88.
3417-49: BOER, JAN. - Witte Wieven (ballet).
27920-16: BOER, JAN J. - Kromme Jurrie en aander verhoalen.
021217-04: BOER, ADRIAAN, DE. - Wat doet die kip in het aquarium? Een jaar eten en drinken.
29822-05: Boer, Jan J. - Wat mie nait jeukt dat kraab ik nait. 25 verhoalen van een dorpsdokter.
5421-09: BOER, JAN. - Vonken van 't verleden.
18319-17: BOER, JAN. - Aargeloze Grunneger Humor.
18319-18: BOER, JAN. - Asveer. Verhoal van n hail olle zeevogel ien 't dialect van Hunsingo.
18319-16: BOER, JAN. - Nog n gapsel Grunneger humor.
23123-11: Boer, IJ. de e.a. - Boer en markt. Ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw en de Cebeco-Handelsraad-organisatie in de periode 1949-1974.
121120-06: BOER, GEERT, DE. - Geschiedenis van de gemeente Kantens. Struunn door Kantens, Rottum, Stitswerd, Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil.
250909-2007: BOER, JAN. - Zun, wiend en wolken.
250909-2001: BOER, JAN. - Roemte en Voart. Bundel gedichten.
250909-2688: BOER, RUDY, DE. - 120 tekeningen voor Op en Om de Terp. Jubileumuitgave 45 jaar Op en Om de Terp.
20918-09: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1991.
20918-08: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1990.
20918-07: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1989.
20918-06: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1988.
20918-05: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1987.
20918-04: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1986.
20918-03: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1985.
20918-02: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1984.
20918-01: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1983.
23715-24: BOER, JAN J. - Haarm Pakkedaarm.
250909-2763: BOER, JOHAN, DE, NATALINI, ADOLFO EN VOGELZANG, CHRIS. - de Waagstraat, het stadshart van Groningen terug naar nu.
250909-5807: BOER, ENGEL JAN, DE EN MEULEN, CEES, VAN DER. - Een schip vis. Onze Noordzeevisserij in woord en beeld.
20918-14: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1996.
20918-11: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1993.
20918-12: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1994.
20918-17: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1999.
20918-20: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 2002.
231109-44: BOER, ALBERT. - Het kamp Schoorl.
250909-1996: BOER, JAN. - Zummervaalg.
250909-1994: BOER, JAN. - Wereld en wie. Gedichten.
250909-1991: BOER, JAN. - Nunerkes (schulpkes dei zingen).
250909-1978: BOER, JAN. - Lutjekes. Levensgedichtjes.
070412-08: BOER, JAN J. (SAMENSTELLER). - Liesterkralen. Honderd Grunneger Gedichten.
250909-4354: BOER, A.J., DE, BIJKER, A. EN PUTS, F.G.L.M. (SAMENSTELLLERS). - Vijf en zeventig jaar Noorder Kynologen Club. 1911-1986.
23123-12: Boer, Jan Johannes, de. - Krabbels van een landarbeider.
51119-10: BOER, JAN. - Waddenvolk. Zesteg verhoalen ien Hogelandster tongval.
250909-737: BOER, THEO, DE. - Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn en andere opstellen.
5118-60: BOER, GERRIT, DE. - Wagenborg 100 jaar. De schepen van 1898 tot 1998.
20918-10: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1992.
15518-28: BOER, JOHAN BRAND, DE EN JONKMAN, WILLEM. - Militair gezag in Groningen.
260312-103: BOER, JAN. - Liesterbes en laaiwerik. Verzen van Daale. Dail 1
20918-16: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1998.
20918-15: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1997.
10921-40: BOER, JAN. - Op de grens tussen het Gronings en het Nederlands.
250909-1774: BOER, JAN. - Stil Leven" (stoef bie Steêm.)
1613-24: BOER, JAN J. - Swaalfienusten aan de geude. Verhoalen uut ?t doktershuus.
10718-16: BOER, EDZE, DE EN ALMA, REDMER. - De stichter, de stukken en de schenkers van het Oldenklooster bij Den Ham.
11218-26: BOER, G.J. DE (RED.). - Maritiem Jaarboek 2e editie.
11218-27: BOER, G.J. DE (RED.). - Maritiem Jaarboek 1e editie.
11721-06: BOER, DICK E.H. DE. - Emo
281119-11: BOER, RUTSKER, DE. - Koartswyl.
1623-36: Boer Sap, Suzan, de. - Spoorwegen in Groningen.
151121-10: Boer, Jan J. - Fuut, fuut, laange bainen en gain kuut. 30 verhoalen.
31322-53: Boer, Edze, de e.a. (red.). - Meij 650. Een verzameling van bijzonderheden uit de geschiedenis van Uithuizermeeden.
11220-04: BOER, JAN, DE. - Dijkrijk. Noordpolder 1811-2011.
250909-2359: BOEREMA, J. EN H.J. - Vlijtige armoede en tonnen gouds. Twee eeuwen Gemeente Marum.
281022-08: Boerema, J. en Boerema, H.J. - Een dorpsschool in woord en beeld. De Koepel. Openbare Basisschool Nuis.
250909-5800: BOERMA, A. - De golven bedwongen, de dalen niet geteld. 200 jaar Zeevaart onderwijs in Groningen.
250909-5773: BOERMA, A. - Kapitein J.M. Beukema. Een bijzondere man (uit de Marne) in de 19e eeuw.
250909-5765: BOERMA, A. - De golven bedwongen, de dalen niet geteld. 200 jaar Zeevaart onderwijs in Groningen.
24921-54: BOERMA, A. - Coasters. Schepen van de kustvaart toen en nu.
250909-395: BOERMA, STIENEKE EN BROERSMA, ROUKE. - Drèentse schrieverij.
060211-17: BOERMA, A. - Dat doet me denken aan?
231011-173: BOERMAN, DIEK EN WESTERDIJK, HANS. - Over kleur gesproken.
8920-20: BOERSEMA, K. - Spreekwoorden en Zegswiesen ien Beem gangbaar.
28818-45: BOERSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1990. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2412: BOERSMA, J.W. EN JÖRG, C.J.A. (RED.). - Ere-Saluut. Opstellen voor mr. G. Overdiep.
1619-26: BOERSMA, PETER E.A. (RED.). - Groninger Lawn Tennis Bond 1913-2013. Jubileumboek.
251016-88: BOERTJENS, KOOS. - Groningen van boven. Groningen from the sky.
61214-41: BOERTJES, KATJA. - Wees gegroet... Kapellen langs velden en wegen in Gelderland.
250909-5785: BOES, ALBERT J. - Vastmaken! 75 Jaar Coöperatieve Boot- en Stuurliedenvereniging ‘De Koperen Ploeg’.
4216-74: BOETZE, WIM E.A. - Waterschap Noorderzijlvest. Works of Art en Kunstwerken.
16913-17: BOFAME, IN KOLI JEAN. - Congolese wiskunde.
181119-08: BOGAARTS, MELCHIOR E.A. - Bevrijding & wederopbouw. Naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland.
180113-12: BOGT, H.. TER EN COPINGA, H. - Van agrarisch gewest naar moderne regio. Bundel t.g.v. het vijftigjarig bestaan in 1987 van het Economisch-Technologisch Instituut Groningen (E.T.I.G.) en zijn voorloper, de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie (N.E.T.O.).
9517-35: BOGTMAN, R.W. E.A. - Glans der Goudse Glazen. Conservering 1981-1989. Een geschiedenis van behoud en beheer.
16720-35: BOHEEMEN, F.C. VAN EN HEIJDEN, TH. C.J. VAN DER. - De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw.
250909-5132: BOINK, H. E.A. (RED.). - 700 jaar kerkelijk leven in Denekamp.
250909-923: BOIS, PETER G. DE EN VERHOEF, CISKA (RED.). - 11 steden, 52 plannen. De toekomst van de friese steden door delftse stedebouw studenten ontworpen
250909-2118: BOITEN, LIES EN LEOPOLD, J.H. - Pronkstukken van Katholiek kerkzilver in Groningen.
250909-3037: BOITEN, LIES E.A. - Groningers op weg naar de moderne tijd.
201120-08: BOITEN, E.A.J. E.A. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
10119-27: BOITEN, LIES E.A. (RED.). - Ach lieve tijd. Tien eeuwen Groningen en de Groningers.
25613-18: BOITEN, LIES, E.A. - Eten om te leven, leven om te eten. Groningers aan tafel sinds de middeleeuwen.
6720-01: BOIVIN, BERTUS E.A. - Have en Goed. Twintig cultuurschatten van Het Drentse Landschap.
51121-03: Boivin, Bertus. - Asser geschiedenissen. Historische sprokkelingen in woord en beeld.
29119-02: BOIVIN, BERTUS. - Huis Ter Hansouwe. Steenhuis aan het Eelderdiep.
29119-01: BOIVIN, BERTUS. - Landgoed Rheebruggen. Een goed bewaard geheim.
250909-183: BOIVIN, BERTUS. - Assen.
250909-1425: BOIVIN, B. E.A. (RED.). - "20 eeuwen Nederland en de Nederlanders. Band 2; aflevering 18 t/m 34"
20117-04: BOIVIN, BERTUS EN NIJKEUTER, HENK. - Literaire reisgids Drenthe. Verhalen en gedichten voor onderweg.
51015-03: BOIVIN, BERTUS EN VEEN, CHRIS, VAN DER. - Drents Boer-boek. 7000 jaar boerderij en landschap.
241117-04: BOK, ANNE MARIE E.A. (RED.). - Naar school in Rolde. Lager en basisonderwijs tot 2008.
10919-41: BOKHORST, G. VAN. - Hilversum in oude ansichten deel 1.
8416-40: BOKHOVEN, BERT. - Wakker worden in koud licht. Gedichten.
11413-28: BOKS, A. E.A. - De Nederlandse hoenderrassen.
71220-04: BOLHUIS, ALJE, VAN. - Scharrelaaier. n haalfsteig vrizze verskes en n kobbel moezenusten.
250909-5517: BÖLL, HEINRICH. - Einde van een dienstreis.
7322-39: Bolling Jan (eindred.). - De Leek, de geschiedenis.
190410-20: BOLT, H. E.A. - t evengelie van Lucas.
250909-2243: BOLT, ALJE. - Geschiedenis van Uithuizen van de middeleeuwen tot en met 31 december 1978.
150119-14: BOLT, M. EN DIJKSTERHUIS, TJ. L. - Natuurkundig Genootschap Groningen 1801-1926. Feestrede uitgesproken bij gelegenheid van het vijf-en-twintigste lustrum van het Natuurkundig Genootschap te Groningen.
250909-5594: BON, FRANÇOIS. - Mechaniek.
250909-1224: BON, G. LE. - The World of Indian Civilization.
10520-06: BONDT, HANS, DE. - Oede en Lar, een Jager en een speurder.
10520-05: BONDT, HANS, DE. - Oede en Lar, jongens van Eugans Stam.
250909-1370: BONNER, ELENA. - Alone together. The wife of Andrei Sakharov tells for the first time the harrowing story of their life in exile in the city of Gorky.
71220-05: BONT, K. E.A. (JURY). - Verhoaltjes, riemsels, gedichten enz. 1997. Gemainte Scheemde.
180113-20: BONT, PIET. - Tot ver achter de augustusbomen.
010610-19: BONTEKOE, G.A. - Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar.
250909-132: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1977. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-131: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1975. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-130: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1968. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-129: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1966. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-133: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1978. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-1436: BOOGMAN, J.C. EN TAMSE, C.A. - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw.
101117-06: BOOIJ, ALICE EN TAMMINGA, C. - Uit het album van Sneek.
101117-07: BOOIJ, ALICE EN TAMMINGA, C. - Uit het album van Sneek deel 2.
250909-229: BOOM, H. - Berend Veltink oet ‘t Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um ‘t peerdespul van Carré te zeen en wat hum doarbij overkwam, hen en weerum. en Het geheim van Jaaije. Een getrouw verhaol van de reis van Berend Veltinks ega naor het Congres te Assen, h
191121-19: Boom, Hans, van den. - Verliefd Verlies Verlangen Verleden Verlaten Verdriet Verlegen Geloven Verloochen Verwerken Verbeelden Fantasie: Negen teksten voor theater van Hans van den Boom.
251019-37: BOOM-FRANSEN, T. - De huizen van de overkant. I. Jeugdherinningen uit Meppel en II. Schilderijen en verf en textiel. (beide delen in één boek).
241117-60: BOOMA, J.G.J. VAN. - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566.
71213-102: BOON, H. VAN DER. - Waterrijk Noordwest-Overijssel: een hele zorg. Honderd jaar waterschap Vollenhove (1889-1989).
250909-4060: BOON, LOUIS PAUL. - De zoon van Jan de Lichte.
151214-08: BOON, MARTIN E.A. - Stille Plekjes achter de Poort. Rondgang langs Groninger gasthuizen.
23813-18: BOONSTRA, HANNEKE (SAMENSTELLER). - Harm Buiter Tachtig.
18219-08: BOONSTRA, GERTA EN COMPANJEN, HANNES (EINDRED.). - Tussen Toen en Nu. Wonen en leven in de oude gemeente Adorp.
250909-2969: BOONSTRA, MARGA. - Notulen der schoolvergaderingen 1957-1960. Van Nieuwenhuizenschool Schoolstraat te Groningen.
250909-2941: BOONSTRA, MARGA. - Notulen der schoolvergaderingen 2. Of..... hoe het onderwijs in de vorige eeuw van de grond kwam. School aan het Nieuwe Kerkhof te Groningen 1811-1924.
220711-19: BOONSTRA, ROMMERT. - Flowering Inferno.
240910-02: BOONSTRA, MARGA. - Van Jacobijnerklooster tot school.
25613-26: BOONSTRA, JANRENSE EN ZEGERS, RIET (RED.). - Dominicus. Verval en restauratie.
250909-2904: BOONSTRA, MARGA. - Notulen der schoolvergaderingen 1. Of..... hoe het onderwijs in de vorige eeuw van de grond kwam. School aan het Nieuwe Kerkhof te Groningen 1898-1911.
17223-01: Boonstra, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de impicaties van het alfabetisme van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
17223-02: Boonstra, O.W.A. and Woude, A.M. van der. / Snelders, H.A.M. / Zanden, J.L. van. - Demographic transition in the Netherlands. A statistical analysis of regional differences in the level and development of the birth rate of fertility, 1850-1890. / Landbouw en scheikunde in Nederland in de voor-Wageningse periode (1800-1876). / De opkomst van een eigenerfde boerenklasse in Overijssel, 1750-1830. / Tienden als bron voor de geschiedenis van de landbouw in Nederland in de achttiende eeuw (1650-1810).
101114-36: BOONSTRA, HANNEKE. - Martinikerkhof 23. 50 Jaar Radio Noord. 1946-1996.
250909-777: BOORSMA, TJ. - De Grote of Martinikerk Sneek door de eeuwen heen.
6519-30: BOOT, W.J.J. - De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart.
250909-5745: BOOT, WILLEM J.J. - De Provinciale Boot. Hondervijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland.
070412-42: BOOT, W.J.J. - Texelstoom. Geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel.
1619-44: BOOT, W.J.J. - De Nederlandse raderstoomvaart.
250909-3589: BOOTH, PAT. - Self Portrait.
231011-192: BOOTSMA-DE LANGEN, A.M. E.A. (RED.). - Studentenpastoraat na 25 jaar.
18214-112: BOOTSMA, P.J.E. E.A. - Wessel Gansfort College, op weg naar 100. 1992-2007.
12316-72: BOOTSMAN, MARTEN. - De historie van het kerkgebouw in Tinallinge.
13918-10: BOOWA, VENERABLE ACARIYA MAHA. - Kammatthana. The basis of practice.
13918-09: BOOWA, LUANGTA MAHA. - Samana.
250909-4973: BOOY, E.P. DE EN ENGEL, J. - Van erfenis tot studiebeurs. De Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft. Opleiding van wezen tot de ?vrije kunsten? in de 18de en 19de eeuw. De fundatiehuizen. Bursalen in deze eeuw.
250909-3114: BORDEWIJK, H. E.A. (RED.). - Kadastrale atlas 1832. Ambt Hardenberg. Stad Hardenberg.
271017-34: BORDEWIJK, H. E.A. (RED.). - Kadastrale atlas Overijssel 1832. Raalte.
25710-16: BORG, DANIEL R. - The Old-Prussian Church and the Weimar Republic. A study in political adjustment, 1917-1927.
101114-62: BORGERHOFF, STEVEN EN LAMBERIGTS, KHRISTOF. - Mysteries uit het Christendom. De geheime wereld achter de heilige Graal, de lijkwade van Turijn en andere mysteries.
160312-03: BORK, J. - Hoogeveen, de veenkolonie in vroegere jaren.
2617-16: BORMANN, BEATRICE, VON. - Herbert Fiedler 1891-1962. Berlijn Parijs Amsterdam.
250909-1417: BORNEBROEK, ARNO. - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond C.N.V. 1896- 1996.
250909-107: BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895.
31320-15: BOS, GODELIEVE E.A. - Jubileumboek 1990. Uitgegeven ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het katholiek voortgezet onderwijs in Bolsward.
17215-17: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 130e jaar, 2013. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
240910-28: BOS, KLAAS G. (EINDRED.). - Fanfarecorps H.-S. Honderd jaar op weg 1900-2000.
250909-1800: BOS, JAN. - Aaldoagsch geproat.
250909-160: BOS, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 2000. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
250909-159: BOS, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 2002. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
250909-154: BOS, H. EN NAARDING, J. (SAMENSTELLERS). - Wat waest hef. Schetsen in Drents dialect.
17215-13: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 118e jaar, 2001. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
231020-33: BOS, D. - Feestrede ter opening der Reunie van Oud-Studenten der Groningsche Universiteit den 28 juni 1909 in de Martinikerk.
250909-2338: BOS, K.G. (EINDRED.). - 50 Jaar Hoogezand-Sappemeer. Naar een (soms) fel omstreden ?Eenwording?.
12316-151: BOS, P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
25613-17: BOS, MEINI EN DRENTH, GEZINUS. - Zummer in de hel. Ruk 2 twije.
251016-89: BOS, K.G. - De geschiedenis van Scharmer en Harkstede en omgeving.
17215-21: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 121e jaar, 2004. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
12719-48: BOS, ERIC. - Album Gouke Notebomer.
2719-16: BOS, K.G. - De Gemeente Slochteren tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940 -1945.
17215-12: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 120e jaar, 2003. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
9315-120: BOS, T.K. E.A. - Reünieboek Oosterschool Bellingwolde.
17822-10: Bos, Ferdy. - Winschoten terug in de tijd. Deel 2. Fotoboek.
10918-40: BOS, BÉ. - Vrijer. Een ego-document over de betekenis van de jaren zestig.
301018-44: BOS, MARION E.A. - Onderdendam. 200 jaar leven met het Nut.
13522-02: Bos, Jan en Brood, Paul. - Een tocht langs Drentse havezaten.
241014-51: BOSATLAS. - De grote geïllustreerde Bosatlas.
12316-182: BOSATLAS NEDERLAND. - De Bosatlas van Nederland. De canon van Nederland in kaarten en beelden.
16115-35: BOSCH, PETRA, BROUWER, JAN EN WILKENS, FRANS. (SAMENSTELLERS). - Jan Haan Zaal 1983 / 1984.
29822-27: Bosch, Mariette. - Bosch, een verdwenen eiland.
10221-19: BOSCH, BAS (ED.). - The World of Frenchies in 2009 and 2010.
250909-3678: BOSCHKOV, ATANAS. - Die Bulgarische Volkskunst.
311019-17: BOSCHMA, C. - Willem Bartel (1768-1936) en het tekenonderwijs in Friesland.
250909-794: BOSGRAAF, R. - De Maartenskerk te Kollum.
23123-02: Bosgraaf, K. - Kollum in oude ansichten deel 2.
241220-20: BOSKER, FOKKO. - Zeedijken in het noorden. Mythes en feiten over 2000 jaar kustbescherming.
3915-42: BOSLOUGH, JOHN. - Masters of time. Cosmology at the end of innocence.
23123-01: Bosma, Koos. - Ruimte voor een nieuwe tijd. Vormgeving van de Nederlandse regio 1900-1945.
030711-52: BOSMA, J.N. - Soms een tijd lang zéér klein. 150 jaar Gereformeerde kerk in Hoogezand en Sappemeer.
250909-3801: BOSMA, HANNAH EN PISTERS, PATRICIA. - Madonna. De vele gezichten van een popster.
210119-44: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIETTE A. (RED.). - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates.
250909-5668: BOSSCHER, PH. M. - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis.
29917-03: BOSSENBROEK, MARTIN. - De Boerenoorlog.
140311-07: BOSVELD, J. E.A. - Den Zaodberg. Un spinvat vol Riemen en Vertelsels uut Achterhook en Liemers.
1623-19: Both, Nico, de. - Het Scholtenshuis 1940-1945.
260211-08: BOTKE, IJ. - Gaat, krijgt een boek of pen in hant en ofent daarin u verstant. Drie generaties Teenstra en de Verlichting op het Groninger platteland (1775-1825).
270909-52: BOTKE, IJNTE. - Theodorus van Swinderen (1784-1851). Hoogleraar en schoolopziener. Gedenktekens door en voor hem gesticht.
22117-87: BOTKE, IJ. - "Het Schrijf-boek van Marten Aedsges (1742-1806). Landbouwer te Zuurdijk. "Zoo nuttig in zijne kring als landbouwer". "
310110-22: BOTKE, IJ. E.A. - Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
19615-36: BOTTEMA, JAAP. - Ze waren onder ons. 300 Jaar Joden in Delfzijl 1642 - 1942.
191113-14: BOTTEMA, SJOERD. - Neaken as in ierdbei. Twa ferhalen.
291121-04: Bottema, Jaap. - Naar school in de Ommelanden. Scholen, schoolmeesters en onderwijs in de Groninger Ommelanden, ca. 1500-1795.
311019-05: BOTTON, ALAIN, DE. - Ode aan de arbeid.
040412-55: BOUCHNER, M. - Wilde dieren in Europa.
28514-104: BOUMA, JELLE (EINDRED.). - Memoriale 1905-2005. 100 jaar kerkgeschiedenis in Musselkanaal. R.K. parochie van de Heilige Antonius van Padua.
281022-09: Bouma, Jaap en Soldaat, Gerrit. - 75 jaar Christelijk Lager Onderwijs Kommerzijl 1911-1986.
10414-30: BOUMA, T.D. - Wegwijs in de reformatie. Gerard Verstege uit Garderen over de juiste geloofkeus.
210119-11: BOUMA, H. E.A. - Historisch Fotoboek Gemeente 't Zandt. 't Zandt Zeerijp Zijldijk Leermens Eenum Oosterwijtwerd.
250909-2869: BOUMAN, P.J. - Bloedbank Groningen 1940-1965.
090910-06: BOURGONJE, FLEUR. - Onderstroom.
3417-71: BOURTANGE / WERKGROEP. - Een eeuw Bourtange. Bourtanger bevolking kijkt in het verleden.
250909-4412: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
17918-36: BOUWENS, ARIS E.A. - Langedijk, toen en nu.
4119-41: BOUWER, K. - Brink en Streek. Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau.
250909-4421: BOUWERS, LENZE L. - Groeiringen.
231011-105: BOUWHUIS, J. - Troch waer en wyn. Mei de suvelkoöperaesje yn de Sufwesthoeke.
250909-3981: BOUWMAN, C.B. - De Spaniels.
250909-1797: BOUWMAN, JAAP. - Sint Maartens Toren. Een drama in vijf bedrijven.
250909-3622: BOUWSTRA, WIEBREN (SCHRIJVER VOORWOORD). - Koppergalerij. District De Groote Veenen (v/h district Drenthe en district Zwolle).
250909-1087: BOVEN, M.W. VAN. - Protocol Draper, een notarisprotocol uit de zeventiende eeuw.
28415-15: BOWER, TOM. - Nazi Goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland.
191121-38: Bowers, Faubion. - Japanese theatre.
21120-07: BOWMAN, MARTIN. - Terugblik op D-day. Ooggetuigen vertellen.
11019-55: BOWYER, MICHAEL J.F. - The Battle of Britain. 50 years on.
18619-51: BOWYER, CHRIS. - The Encyclopedia of British Military Aircraft.
18619-50: BOWYER, CHAZ. - Supermarine Spitfire.
250909-3476: BOYENS, PIET EN MARQUENIE, GILLES. - Frits van den Berghe Retroperspectieve 1883-1939.
221119-06: BOYNE, JOHN. - Noah Barleywater gaat ervandoor.
14222-22: Braack, Adriaan, ter. - Het universum is een klootzak. Hoe de natuurwetten ons het leven zuur maken.
18818-03: BRAAKE, G. TER. - Drentse Havezaten. Van Huis te Anssen tot Huize Westrup.
151212-16: BRAAKSMA, ANDRÉ. - Tennispark De Bontekoe 1888-1973-1998.
81122-13: Braam, Jaap. - Weiwerd van woondorp naar werkwierde. Nieuwe toekomst voor archeologisch rijksmonument.
181119-14: BRAAM, ELISABETH, VAN EN ELZENGA, EELCO. - Koninklijk gekleed. Wilhelmina 1880-1962.
6519-50: BRAASEM, W.A. - 's-Gravenhage in de fraaiste gesigten.
22318-40: BRAASEM, W.A. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. - Hoornse herinneringen. Van dingen die voorbij zijn in een oud Zuiderzeestadje.
29917-60: BRABER, COR, VAN DEN. - Amersfoortse monumenten. Rondgang door een oude stad.
21421-12: BRAKE, WIM, TE. - Welkom terug. Een boek over fotografie en belangrijker zaken.
18120-47: BRAKEL, J.P. VAN. - Katwijkse knip-sels. Grepen uit de geschiedenis en volksleven van de beide Katwijken.
250909-4200: BRAKMAN, WILLEM. - Debielen en demonen.
7322-19: Brand, Gerrit. - Le Mans.
231011-06: BRAND, ANTON EN MULLER, GEORGE. - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners.
250909-4649: BRAND, HANS EN BRAND, JAN. (RED.). - Het Utrechts landschap. Natuurlijk hart van Nederland.
12719-01: BRAND, H. - Die lange morgen in mei. 10 mei 1940.
16720-04: BRANDEN,. L. VAN DEN. - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.
250909-5791: BRANDENBURG, H.J. E.A. - Vijftig jaar Kapiteinsvereniging 1943-1993.
141210-01: BRANDS, NEELTJE E.A. (RED.). - Anton Koch herinnerd 1923-1990. Een vriendenboekje.
22318-25: BRANDTS BUYS, L. E.A. - Oude luister van het Groningerland.
15621-23: BRANTJES, PIETER E,A, - Kaatje. De redding, de renovatie en het gebruik van een historisch oefenscheepje.
250909-4082: BRASSINGA, ANNEKE. - Hapschaar.
020911-36: BRAY, LYS, DE. - Ouderwetse bloemen en planten. Kweekadviezen, eigenschappen en platencombinaties.
5520-03: BRAZIER, DAVID. - Het nieuwe Boeddhisme. Suggesties voor een andere leefwijze.
121118-55: BREMER, G.J. - Hora Est. Proefschriften van huisartsen 1900-1995.
301018-14: BREMER, JAN T. - Roeiredders aan het Marsdiep 1824-1923.
250909-3834: BRENDEL, ALFRED. - The veil of order. Conversations with Martin Meyer.
250909-5433: BRENNER, Y.S. - Verboden land.
270909-169: BRENNINKMEIJER, H.D. - Brieven uit Drenthe.
050219-25: BRENTJENS, YVONNE. - Rechte stoelen, rechtschapen burgers. Wonen volgens 't Binnenhuis (1900-1929).
250909-3752: BRESLIN, HERBERT EN MIDGETTE, ANNE. - The King & I. The uncensored tale of Luciano Pavarotti?s rise to fame by his manager, friend, and sometime adversery.
150411-41: BREUKELEN, J.A. VAN E.A. - Van Zwet naar Sikkel. 24 Jaar Fivelcollege.
9517-29: BREUKINK-PEEZE, H.M.A. E.A (RED.). - Kostuum. Verzamelingen in beweging 1995. Twaalf studiesover kostuumverzamelingen in Nederland & Inventarisatie van het kostbezit in Nederlandse openbare collecties.
161110-72: BREWER, E. COBHAM. - The Dictionary of Phrase and Fable.
161110-66: BREYER, SIEGFRIED. - Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905-1970. Die geschichtliche Entwicklung des Grosskampfschiffs.
13522-25: Brieffies, Pim. - Tussen Dracht en Evendeel. Schetsen uit de historie van Hoogkarspel, Blokker en Westwoud.
250909-1128: BRINE, LINDESEY. - The ancient earthworks and temples of the American Indians.
51121-56: Brink, Henk. - 400 jaar onderwijs aan het Kerkplein in Zuidlaren.
18219-10: BRINK, HENDRIK LAMMERT EN STEENHUIZEN, JOHANNES WILLEM. - Voltooid verleden. De geschiedenis van de Bijzondere Neutrale ULO-school te Siddeburen 1921-1955.
250909-4859: BRINK, TON, VAN DEN E.A. - Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging ELI te Lieshout.
61115-43: BRINK, G.E. - Handboek snoeien.
250909-4790: BRINK, H.W. VAN DEN. - Veluwe, speeltuin van Nederland?
270909-244: BRINK, HENK, VAN DEN (EINDRED.). - Van Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe.
13522-11: Brink-Zandstra, F.E. e.a. - Beeldende geschiedenis. Fotoboek van de dorpen Scharmer-Harkstede e.o.
150610-43: BRINKGREVE, ANNET E.A. - Lustrumboek 1986. Ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Sint Maartenscollege Haren MMS Sint Walburg 1946 - 1986.
281219-09: BRINKHOFF, J. - Nijmegen in vertellingen.
251019-21: BRINKMAN, E.F.W. - Muntendam en de Muntendammers.
21120-13: BRINKS, MONIQUE (VOORWOORD) E.A. - Bevrijd! Kleine grote herinneringen aan de bevrijding.
111116-39: BROECK, WALTER VAN DEN. - Brief aan Boudewijn.
111116-40: BROECK, WALTER VAN DEN. - Terug naar Walden.
51121-29: Broek, Nina, van den. - Fotografie in Drenthe 2. Met Herman Conens boven Drenthe. Het Drentse landschap in verandering.
10119-36: BROEK, RENÉ, VAN DEN. - René van den Broek. Atelier reflections.
12316-73: BROEK, JAN, VAN DEN E.A. - 375 jaar Hoogezand en Sappemeer.
16516-35: BROEK, J.M.M. VAN DEN. - De bodem van Limburg. Toelichting bij blad 9 van de bodemkaart van Nederland.
23320-13: BROEKEMA, B.H. - Op Brongersheerd. Toneelspul in 3 bedrieven veur 5 doames, 4 heren.
7322-40: Broekhuis, Ton, Marsman, Eddie en Miedema, Hans. - Voorheen De Vooruitgang. Voormalige aardappelmeel- en strokartonfabrieken in de Veenkolonien.
250909-3498: BROEKHUIS, TON EN BOETZE, WIM. - Staat hier ergens een beeld? Kunst in een veranderend landschap.
250909-2977: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch, en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen.
250909-3039: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
10921-12: BROERE, PIET. - De nachtmerrie van 1940-1945. (Stad Groningen).
250909-851: BROERSMA, MARCEL. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
101117-25: BROERSMA, DANIËL. - Het wonderland achter de horizon. Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
26319-42: BROESHART, A.C. EN HAAS, H. DE. - De brand moet uit. 100 jaar beroepsbrandweer in 's-Gravenhage.
250909-5031: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
22115-29: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlands taalgebied.
181119-59: BROK, HAR. - Stinkend-juffertje en duivelskruid. Volksnamen van planten.
7322-20: Brokken, Jan. - De blinde passagiers.
250909-820: BROLSMA, LIUWE. - Stoarm oer Fryslan.
5116-04: BROLSMA, R. E.A. - Fryske sketsen fen underskate skriuwers.
191113-15: BROLSMA, ULKE. - Ioana. Ferhalen.
14520-13: BROLSMA, R. - Het oudland.
14520-14: BROLSMA, R. - Menschen tussen Wad en wouden.
28222-25: Brongers, Dick. - Op tegengestelde koersen. De kustvaart in oorlogstijd, 1939-1949.
12316-74: BRONGERS, G.A. E.A. - Middelstum in oude ansichten deel 1.
51119-13: BRONGERS, G.A. EN MAAR, A.J. VAN. - Middelstum in oude ansichten deel 2.
250909-4622: BRONGERS, J.A. (RED.). - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort. Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van de opening, op dinsdag 28 juni 1988, van het nieuwe gebouw voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
29822-09: Brongers, G.A. en Koops, W. (red.). - Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum. + Register.
11822-02: Brongers, G.A. en Dull van Backenhagen, A.B. (red.) en Bultsma, P. - Noord-Nederlandse Heraldiek. Familiewapens Drenthe Friesland Groningen.
28514-106: BRONSEMA, JACOB. - Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp en Spijk in oude ansichten.
23323-07: Bronsema, Jakob B. - Kent u ze nog& de Spieksters.
14120-19: BROOD, P. (EINDRED.). - Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen.
250909-2192: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1994.
250909-2130: BROOD, PAUL EN STEGE, MARTIEN (SAMENSTELLERS). - Waterboek. En ze willen nog meer regen hebben...
20919-01: BROOD, P. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Rolde.
250909-2189: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2195: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
121111-26: BROOD, P. E.A. (HOOFDRED.). - Nieuwe Groninger Encyclopedie.
4620-18: BROOD, P. EN SCHUT E. (RED.). - Eene zeer twistzieke natie. Aspecten van de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Winschoten.
30323-09: Brook, Timothy. - De hoed van Vermeer. De Gouden Eeuw en het ontwaken van de wereldeconomie.
71220-06: BROUWER, FRE. - Wat blift. Sonnetten Sonnettenkranzen Roamsonnetten.
5520-39: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I t/m V.
10921-47: BROUWER-MATEBOER, HENNIE. - In de stege. (Genemuiden).
260312-127: BROUWER, H. - Waalke van Borssum Waalkes (1816-1866) en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus.
19118-04: BROUWER, YOKA. - NLP en gezondheid.
250909-1850: BROUWER, REIN. - En groot werd het leven.
250909-2781: BROUWER, HARRY. - Vooran over Ebbingenpoorten brugge. Bewoningsgeschiedenis 1621-2003.
30313-01: BROUWER, J.H., WADMAN, ANNE EN SIERKSMA, FOKKE. - Oer Obe Postma.
090117-07: BROUWER, J.H. - Encyclopedie van Friesland.
8713-07: BROUWER, GERBEN. - Ljochte nachten.
8713-08: BROUWER, GERBEN. - Preludium. Geastlike lieten.
250909-5782: BROUWER, ADRIAAN E.A. - Strijdend ten aanval. 30 jaar 323 squadron.
25219-38: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel V Fivelingo.
081209-19: BROUWER, WARMOLT. - Van boerenkluft tot stadskwartier. Duizend jaar rond de A.
71213-83: BROUWERS, Y. E.A. (RED.). - Genealogysk jierboekje 1982.
08012013-22: BROUWERS, RUUD E.A. - Architectuur in Nederland.
10819-17: BROUWERS, MARJAN. - Van meester tot master. 220 jaar Hanzehogeschool, Groningen.
311019-01: BROWN, RITA MAE. - Onecht kind. De autobiografie van Rita Mae Brown.
2719-35: BROWN, MALCOLM. - Spitfire summer. When Britain stood alone.
16115-46: BROWN, KENNETH A. - Cycles of Rock and Water. Upheaval at the Pacific Edge.
090611-43: BROWN, LESTER R. - Eco-economy. Builing an economy for the earth.
280412-04: BROWN, DALE M. - Desserts nieuwe stijl.
7622-12: Brucherus, Heino Hermannus. - "Gedenkboek van stad en lande: in zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie, sedert 1594 tot 1792, met enige aantekeningen en kerkelijke bijzonderheden; nevens een bericht aangaande het Christendom alhier, eerst onder het heidendom, daarna onder het pausdom enz. "
9517-16: BRUGGEMAN, MARTINE. - Ruimtelijke kantklosontwerpen.
2517-08: BRUGGEMAN, MARTINE. - Creatieve kantklosontwerpen.
311017-29: BRUGGEN, H. VAN DER E.A. (RED.). - Spiegel van Roermond 2004. Jaarboek voor Roermond.
24921-21: BRUGGEN, JAKOB, VAN. - Christus op aarde. Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten.
250909-2830: BRUGGENCATE, CAROLIEN, TEN E.A. (RED.). - We blijven zingen... 125 jaar Toonkunstkoor Bekker Groningen 1977-2002.
1623-27: Bruggencate, Carolien, ten en Buschman, Karen. - De Ploeg 75, 1918-1993. Een kroniek van de Groninger kunstkring.
51121-59: Brugman, Baukje e.a. - Alles over ijs.
24521-25: BRUGMANS, H. EN LOOSJES, A. - Amsterdam in beeld.
4119-08: BRUGMANS, I.J. - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
250909-3051: BRUGMANS, I.J. (RED.) - J.B. Wolters 1836-1961. Honderd vijfentwintig jaren Arbeid op het onderwijsterrein
250909-993: BRUIJN, T.M. DE. - Eindelijk duidelijkheid..... of nog niet ? De genealogie van de familie de Bruijn deel II.
23123-31: Bruijn, Martin e.a. (red.). - Zo was Scheveningen. Scheveningers vertellen zelf hun geschiedenis.
250909-4787: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het ontstond, hoe het groeide
250909-4653: BRUIJN, MARTIN, DE E.A. (RED.). - VOAB 1929-1979. Een voetbalgeschiedenis van Goirle. Portret van een voetbalvereniging.
250909-2463: BRUIJN, J. DE. - Historia Agriculturae XIV. Plakkaten van stad en lande. Overzicht van de Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795.
16720-45: BRUIJNS, JIM. - Met veele voorregten begunstigd. Wandeling door de geschiedenis van Kortgene.
19615-39: BRUIN-LOONSTRA, I. EN KLATTER, F. - 80 jaar Arbeiders Muziekvereniging Opwaarts 1922-2002.
250909-3468: BRUIN, L.H., DE E.A. - Hedendaagse kunst in Friese kerken.
20420-49: BRUIN, M.P. DE EN KANNEGIETER, TINA. - Zeeland bij gaslicht.
250909-4627: BRUIN, HANS, DE. - Ons Spoor 1915-1990.
250909-5817: BRUIN, M.P. DE. - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
250909-4233: BRUIN, DIK DE. - Witte Bonen in Tomatensaus.
250909-5792: BRUIN, ARIE, DE E.A. - Een immense vogel gelijk. Het eerste gemotoriseerde vliegtuig boven Nederland.
250909-4485: BRUINE, J.C. DE. - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
231011-23: BRUINENBERG, JITSKE E.A. - De mooiste verhalen van 25 jaar Glimmer?lei. Glimmer?lei, dorpskrant voor Glimmen en omegeving 1982-2007.
150311-154: BRUINS, EBELINA. - Kringels in de rogge.
250909-3879: BRUINS, EUGENE. - Terrarium Encyclopedie.
250909-3548: BRUINS, EBELINA. - Drenthe in beelden.
10918-57: BRUINSMA, VITUS. - Paddestoelen. Beschrijving en afbeelding van de meest veelvuldig voorkomende paddestoelen, eetbare en vergiftige.
260211-09: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
250909-4061: BRULEZ, RAYMOND. - Mijn woningen. Boek één & twee.
260312-31: BRUNING, J.R. - Vlagtwedde.
12316-78: BRUNINK, G.J. - De St. Willibrordus Oude Pekela. Geschiedenis en restauratie.
17223-03: Brusse, Paul. - Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850.
281219-44: BRUSSELMANS, HERMAN. - Heilige schrik.
281219-45: BRUSSELMANS, HERMAN. - Zul je mij altijd graag zien?
281219-46: BRUSSELMANS, HERMAN. - Mank.
221119-17: BRUSSELMANS, HERMAN. - Ik ben rijk en beroemd en ik heb nekpijn.
24720-36: BRUSSELMANS, HERMAN. - De perfecte koppijn.
281219-47: BRUSSELMANS, HERMAN. - Ex-schrijver.
1623-54: Bruyne, R.H. de. - Veldgids schelpen.
1619-36: BRYANT, KATE. - Tuinbloemen encyclopedie. Planten kiezen, handige tips, beschrijvingen, teeltaanwijzingen.
30323-08: Bryson, Bill. - Een huis vol. Een kleine geschiedenis van het dagelijkse leven.
250909-4091: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het Dolhuis.
20420-10: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein.
271118-11: BUCH, BOUDEWIJN. - Eenzaam. Eilanden, tweede deel.
020911-28: BUCK, ALEX AND VOGT, MATTHIAS (ED.). - Michael Graves.
9615-37: BUCZACKI, STEFAN. - Het sappigste kleinfruit.
281119-32: BUCZACKI, STEFAN. - De mooiste sierheesters.
1623-55: Budiansky, Stephen. - De aard van het paard. Een onderzoek naar de evolutie, de intelligentie en het gedrag van paarden.
250909-2176: BUEKEMA, G.F. E.A. - Jaarboek Groningen 1973
22117-93: BUEVING, ALI E.A. - De Middagster 10 jaar. Zo was
20817-20: BUFFETAUT, ERIC. - Cuvier. Bedenker van de catastrofetheorie.
250909-5080: BUIJKS, HENK E.A. - Oss, een stad.
250909-823: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Hindeloopen Friesland’s elfde stede.
10921-05: BUISKOOL LEEUWEMA, G. E.A. - Poolster 1933-1983.
24921-13: BUISSON, DOMINIQUE. - Papier in Japan.
3417-124: BUIST, H.J., BAAN, J. VAN DER EN BOER, JAN. - Het vijf-en-zeventigjarig bestaan van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Groningen 1861 - 1936.
250909-2819: BUIST, M.G. - Drieluik. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Groningen onder een bibliothecaris, een directrice en een directeur.
22117-94: BUIST, H. EN KROL, F. - Jubileumuitgave Omlandia 1951-1991.
16118-38: BUITELAAR, MARJO. - Vasten en feesten in Marokko. Hoe vrouwen ramadan vieren.
250909-1407: BUITENWEG, HEIN EN KROLS, WILLEM. - Wat wij in ons hart sloten.
23320-15: BUITENWERF, J. EN KREMER, JAC. - De oom oet Kanada. Bliedspul in drei bedrieven. 4 heeren, 5 dames.
19118-20: BUITER, FOLKERT. - Te laat. Thriller tegen de achtergrond van de Groningse gaswinning.
250909-5018: BUITKAMP, JAN EN WEDA, WILLEM. - Moerdijk in woord en beeld.
26917-88: BUITKAMP, JAN. - Openbaar onderwijs in Marum. Zo as
180912-31: BULDER, E.A.M. - Haren tussen Hunze en Aa. Geschiedenis van de Harener Waterstaat.
16517-02: BULLOCK, ALICE-MAY. - Lace and lace making.
23414-20: BULTE, MARCEL E.A. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
4620-38: BULTE, MARCEL. - Kleverparkkwartier en Frans Halsbuurt. Twee stadsbuurten tussen Bolwerk en Kleverlaan.
260312-170: BULTHUIS-DRAYER, J. - Genealogie Bulthuis-Drayer.
251016-174: BULTHUIS, F. EN UBBENS, M.U. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren 1912-1947.
11822-03: Bultsma, Piet, Dull, A.B. en Brongers, G.A. - Familiewapens in Noord-Nederland. Drenthe Friesland Groningen.
27218-66: BUMA-DE GROOT, BARBERA (VERTALING). - SOS voor in de keuken. Praktische tips.
29822-01: Buning, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
17215-26: BUNING, L. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 96e jaar, 1979. Historisch jaarboek voor Drenthe.
23320-16: BUNJE, KARL. - Mit huuslek verkeer. n pelzaaierg bliedspul in 3 bedrieven. Veur 7 heren en 2 doames.
250909-5259: BUNSCHOTEN, RAOUL. - Stirring the city. Workshop with Raoul Bunschoten at the Aarhus School of Architecture.
250909-2279: BUNSKOEKE, D.M. - Molens tussen stad en d?olde lantschap.
250909-2276: BUNSKOEKE, E.J. EN BUNSKOEKE, D.M. - Van rails en rangeren. Schetsen uit de Harener spoorweghistorie.
250909-3329: BUNT, MAARTEN (RED.). - Noordkunst 1989.
11822-13: Burema, Alma en Steenbruggen, Han. - Jan Jordens. Geen kunstenaar der voleinding, maar der wordens.
271118-65: BURG, GER, VAN DER. - Rond de pieren van IJmuiden. Reddings- en bergeingsactiviteiten.
161110-56: BURG, A.G. VAN DER. - De kantoortuin. Verzen uit het zakenleven.
10119-38: BURG, BOB, VAN DER. - Miguel Ybanez. Delusions.
271118-64: BURG, GER, VAN DER. - Geen zee te hoog voor bergers, redders en slepers. Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust van Noordwijk tot Schiermonnikoog.
311017-49: BURG, GER, VAN DER. - Tussen Haaks en Nieuwediep.
121009-46: BURGERS, JACQUELINE. - Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs. C. Jetses, J.H. Isings, Tj. Bottema, W.K. de Bruin, B. Buenink, J. Gabriëlse.
23414-10: BURGGRAAF, G.P.P. - Wybe Wevers, de vrije geus.
261115-22: BURGGRAAF, G.P.P. - Mariniers achterde frontlinie.
250909-4258: BURGSTEDDE, PETER JOANNES. - De pruikenmaakster.
11413-03: BURNHAM SCHWARTZ, JOHN. - Reservation road.
25314-05: BURR BELDEN, L. AND DEDECKER, MARY. - Death Valley to Yosemite: Frontier Mining Camps and Ghost Towns. The Men, The Women, Their Mines and Stories.
10415-10: BURSTEIN, DAN. - Geheimen van de code.
051010-47: BURTON, PHILIP, BOYER, TREVOR E.A. - Birds of Prey.
250909-1882: BUS, J. - ?t Was moar ?n Vaarver. Luchtig Spul in drei bedrieven.
24921-01: BUSSAGLI, MARIO. - Weltgeschichte der Architektur. China Japan Korea Himalaja.
161221-08: Bussink, Eric (schrijver inleiding). - Westeremden anno 1975. Dorp tussen Stad en 't Wad. Kroniek van de bewoners.
250909-5711: BUTCHER, T.K. - The Navy.
250909-1712: BUTER, ADRIAAN. - De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de Nederlandse textiel.
250909-4836: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1984.
18219-05: BUTLER, JOHN. - The Quest for Becket's Bones. The mystery of the relics of St. Thomas Becket of Cantery.
261016-22: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN. - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen , benen - en ijzeren schaatsen en koude winters . Handleiding voor het hardrijden , figuurrijden en het oefenen op het ijs . Met aardige oude prenten geïllustreerd
23123-27: Buursink, Joh. - Het boek van de Lonneker landbouw.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

6/8