Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
16731: BLANDFORD, EDMUND L.. - Luftwaffe over Britain a pictorial essay on the German Luftwaffe's combat against Britain in World War 2. Combat Pictorial No.1.
33133: BLARICUM. - Het Dorp Blarikum in Gooiland van den Tafelberg te zien, 1743.
33128: BLARICUM. - Het Dorp Blarikum, 1739.
30272: BLATON, PAUL, CUYPER, FRANK DE, MAEYER, PAUL DE, E.A.. - Vita Amalbergae.
26694: BLATTER, SILVIO, DUBLER, ANNE-MARIE, PICHARD, ALAIN & WINKLER, GABRIELA. - Visages de la Suisse.
23599: BLAUPOT TEN CATE, S.. - Geschiedkundig onderzoek naar den Waldenzischen oorsprong van de Nederlandsche doopsgezinden.
20876: BLAUPOT TEN CATE, S.. - Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland (volume I and II).
31353: BLAUW-VAN MOURIK, M. & KONING-HAANSTRA, M.. - Afasie. Een multidisciplinaire benadering.
29423: BLEEKER, J.. - De Buffer. Enkele aanteekeningen van persoonlijke belevenissen en voorvallen van 10-14 Mei 1940 en uit den tijd der Duitsche bezetting
27642: BLERKOM, MARINUS VAN. - De ontwikkeling van de politie-rechtspraak in Nederlandsch-Indië.
35653: BLES, WIES DE. - Wies de Bles. Installatie: Lusthof. De Vleeshal, Middelburg, 2 t/m 11 september 1983.
24173: BLIGNAULT, A.P. & KLERK, W.A. DE (RED.). - Die Stellenboschse student.
32264: BLIJDENSTEIN, A.W.C.. - Practische handleiding voor het opzetten van vogels en zoogdieren (naar Grotrian's methode).
24163: BLINK, H. & BOERMAN, W.E.. - Atlas behoorende bij wis- en natuurkundige aardrijkskunde, in 12 gekleurde kaarten.
24164: BLINK, H. & BOERMAN, W.E.. - Atlas behoorende bij wis- en natuurkundige aardrijkskunde, in 12 gekleurde kaarten.
30836: BLINK, H.. - De Bewoners der Vreemde Werelddeelen. Afrika-Azië-Amerika-Australië; in hun leven, zeden en gewoonten, naar hun staatkundige, economische en sociale ontwikkeling en tevens in hun verhouding tot Europesche volken beschreven. Amerika & de Indische archipel en Australië. 2 delen in 1 band.
31619: BLOC, ANDRE, VAGO, P., PERSITZ, A. ET AL. - L'Architecture d'aujourd'hui. No. 7-8: Urbanisme.
32999: BLOEM, JACQUES. - Jacques Bloem. Nieuwjaarswens/ Gedicht.
31270: BLOEME, JENNY DE. - De ark van Noach.
33139: BLOEMENDAAL. - 't Huis Albrechtsberg by Bloemendaal, 1746/ Kerk te Bloemendaal, 1746.
34356: BLOK, COR. - J.C.J. van der Heyden.
34548: BLOK, COR, MAN, HANNEKE DE, ET AL (RED.). - Museum Boymans van Beuningen Rotterdam. Zomeropstelling Moderne Kunst 1980.
30811: BLOK, P.J. - Michiel Adriaanszoon De Ruyter.
32760: BLOKKER. - Kerk van Oosterblokker, 1726/ Kerk van Westerblokker, 1726.
30991: BLOM, J.R. VAN & VOSMAER, C.J.J.G.. - Lustrum Leiden MCMXXX.
28629: BLOM, ONNO. - Biografisch alfabet.
24065: BLOM, LOUIS H.. - The windmills of the Greek Islands.
34243: BLOMHERT, JOHAN. - De geschiedenissen van het Vereenigdt Nederlandt, zedert desselfs eerste opkomst tot op deese onse dagen; hoe 't selve verlost, verhoogt en bewaert is door wonderen van Gods voorzienigheit onder 't bestuur der Princen van Oranje en Nassauw, enz.
32145: BLONDEL. - Histoire du calendrier Romain, Qui contient son origine & les divers changemens qui lui sont arrivez.
27101: BLUML, MATH.. - Moderne mondhygiène.
28795: BLUNT, ANTHONY (SAM.). - Barok en rococo; architectuur en decoratie.
22070: BOAS, FRIEDRICH & DUNZINGER, GUSTAV. - Systematisch Botanischer Bilderatlas; eine Einführung in die spezielle Botanik mit Beigabe eines Stammbaums der Samenpflanzen.
30658: BOCCACCIO, GIOVANNI. - De Decamerone.
3847: BOCCACE. - Contes de Boccace.
24896: BOCCACE. - Contes de Boccace.
30201: BOCHART, SAMUEL. (SAMUELE BOCHARTO). - Hierozoicon, sive bipertitum opus de Animalibus S. Scripturae, cuius pars prior Libris IV. De Animalibus in Genere, & de Quadrupedibus Viviparis & Oviparis: pars posterior libris VI. De Avibus, Serpentibus. Insectis, Aquaticis, & Fabulosis Animalibus agit. Cum indice septuplici, I. Locorum Sac. Scr. II. Authorum, qui citantur. III. Vocum Hebr. Chald. Syriac. Samaritani & Aethiopici Sermonis. IV.Vocum Arabicarum. V. Graecarum. VI. Romanarum, quae passim explicantur. VII. Rerum.
29535: BOCK, PAUL-ALOÏSE DE. - Paul Delvaux. L'homme, le peintre, psychologie d'un art.
22135: BOCK, C.E.. - Het boek van den gezonden en van den zieken mensch (voor ons land bewerkt door Dr. N.B. Donkersloot, geneesheer aan het krankzinnigen-gesticht te Dordrecht).Twee delen in één band.
30142: WAN-GO WENG & YANG BODA. - Palastmuseum Peking. Die Schätze der Verbotenen Stadt.
33419: BODDAERT, PIETER. - Nagelatene mengeldichten en levensbeschryvinge van wylen den here Mr. Pieter Boddaert, mitsgaders de lykzangen op zyn Ed. overlyden.
26921: BODDAERT, PIETER. - Vervolg der stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert.
34325: BODDAERT, MARIE. - Aquarellen.
20907: BODE, W.. - De leer van Tolstoi; gedachten, verzameld uit zijne werken.
31249: BODENHEIM, N.. - Luilekkerland.
32245: BODENHEIM, NELLY. - Fransche liedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw).
34547: BODON, A.. - Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam. Nieuwe vleugel, eerste fase, zomer 1972. Architect A. Bodon.
34639: BODON, A.. - Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam. Nieuwe vleugel, eerste fase, zomer 1972. Architect A. Bodon.
35574: BODONI, PAUL HARLAN GABRIËL. - Twee Alfredo's op een groene prairiewolf.
13457: BODROGI, T.. - L'Art de l'Indonésie.
31482: BOEHM BAWERK, E. VON. - Kapital und Kapitalzins. Tweede afdeling: Positive Theorie des Kapitales.
30114: VERENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS. - Tentoonstelling van Hulpmiddelen voor den Boekhandel.
33702: BOER, JOH. DE. - Leendert Donze. Een verhaal uit het Zeeuwsche volksleven.
32362: BOER, J. DE. - Tusschen Kil en Twiske. Geschiedenis van den polder Assendelft.
30229: BOER, ADRIAAN (RED.). - Focus. Tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland. Officieel orgaan van de Rotterdamsche amateur-fotografen vereeniging "Rotterdam" en van "de Haagsche amateur-fotografen vereeniging". Eerste jaargang, no. 1.
18573: BOER, M.G. DE. - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee.
30835: BOER, P.C. DE & GEURTS, A.J.. - Oude burchten in het nieuwe land. De middeleeuwse kastelen van Kuinre in de Noordoostpolder.
32035: HITZUM / BOER.. - T' Dorp Hitzum. / T' Dorp Bour.
21408: BOER, C. DE. - Introduction a l'étude de la syntaxe du français (principes et applications).
21409: BOER, C. DE. - Introduction a l'étude de la syntaxe du français (principes et applications).
35271: BOER, M. G. DE. - De Stoomvaart Maatschappij Nederland. Overdruk uit het werk: Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart.
21706: BOEREMA, I, E.A.. - Feestbundel, aangboden aan Prof. Dr. L.D. Eerland door zijn leerlingen ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
19105: BOEREMA, J. EN H.J.. - Vlijtige armoede en tonnen gouds.
8783: BOERENDONK, M.J. - Historische studie over den Zeeuwschen landbouw.
28321: BOERHAVE BEEKMAN, W.. - Hout in alle tijden. Deel I t/m VI (compleet). "Prae-historie en historie tot en met de Iraniërs", "Historie van de Grieken tot en met de Byzantijnen; bijzondere toepassingen tot het eind der XIXe eeuw", "De voornaamste bostypen en houtsoorten der wereld", "Ontbossing en herbebossing; bomen en hout voor bijzondere doeleinden", "Chemische houttechnologie/ Mechanische houttechnologie" & "Algemene vraagstukken en bijzondere toepassingen".
33650: BOERSMA, TJEERD, HERVÉ, LUCIEN & TAMÁS, MARGIT (SAM.). - De essentie van het fragment. Architectuurfoto's van Lucien Hervé.
32291: BOERSMA, JAN SYBE HYLKE. - De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. II: een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch.
17695: BOERSMA, P.. - Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven.
35042: LE CORBUSIER & WILLY BOESIGER. - Le Corbusier. Oeuvre complète 1938-1946.
35043: LE CORBUSIER & WILLY BOESIGER. - Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Oeuvre complète 1929-1934.
35044: LE CORBUSIER & WILLY BOESIGER. - Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Oeuvre complète de 1910-1929.
5561: BOETTCHER, R., I. JACQUEMIJNS EN C. PHAFF - Papierverwerking en -veredeling.
34641: BOEZEM, MARIA-ROSA, RIEMENS, WIM, ET AL. - Forum. Architektuur als imaginaire werkelijkheid. 2 delen.
31642: BOEZEM, MARINUS, DEELSTRA, TJEERD, HILGEMANN, ANTOINETTE & LUGTEN, ANDRIES (SAM.). - Visuele as Tilburg. Artistiek Koncept.
31633: BOEZEM, MARINUS. - Marinus Boezem.
34703: BOEZEM, TRUUS VAN DEN. - Loading Zone/ Lignum Vitae.
6523: BOGAARTS, M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Deel II: De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, Band A, B, C.
32142: BOGAERS, A.. - Verhandeling over het wezen der uiterlijke welsprekendheid, hare voordeelen, en de meest geschikte middelen ter bevordering van hare beoefening hier te lande.
14172: BOGAERS, M.-R., K. GAILLARD, AND M.L. TEN HORN-VAN. - De Porceleyne Fles. De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek.
29524: BOGAERT, NADINE, LANGE, FREDDY DE, PAUW, GILBERT DE, E.A.. - Dalí. Casino Kursaal Oostende, 10 juli-5 september 1982.
32923: BOGAERTS, HENRI (ED.). - L'Illustration Européenne. Onzième année 1880-1881.
32926: BOGAERTS, HENRI (ED.). - L'Illustration Européenne. Huitième année 1877-1878.
32924: BOGAERTS, HENRI (ED.). - L'Illustration Européenne. Dixième année 1879-1880.
32927: BOGAERTS, HENRI (ED.). - L'Illustration Européenne. Dix-huitième année 1887/88.
28500: BOGER, JAN. - Der US-Bürgerkrieg 1861-1865. Soldaten-Waffen-Ausrüstung.
31656: BOHBOT, MICHEL. - Coignard.
25180: BOILEAU, NICOLAS. - Oeuvres complètes de Boileau. Vols. 1-5 (complete set).
31738: BOIS, D.. - Les plantes d'appartement et les plantes de fenêtres. Avec 169 figures intercalées dans le texte.
31743: BOITARD, M. & MAIGNE, M.P.. - Nouveau manuel complet du naturaliste préparateur. Première partie contenant les classifications d'histoire naturelle, la recherche et l'emballage des objets d'histoire naturelle, ainsi que les meilleurs procédés pour la conservation & deuxième partie: Taxidermie, préparation des pièces anatomiques contenant l'art d'empailler et de conserver les animaux vertébrés et invertébrés; de préparer les végétaux et les minéraux; de faire les préparations anatomiques; de conserver les cadavres temporairement ou définitivement. Nouvelle édition, corrigée, augmentée et entièrement refondue d'après les nouvelles classifications.
28019: BOIVIN, BERTUS, DICKE, MATTHIJS, ROODHORST, RUUD, E.A. (RED.). - 20 Eeuwen Nederland en de Nederlanders. 3 Delen.
34230: BOIZEAU, JEAN (ED.). - Le Crapouillot. Magazine non conformiste. Petite histoire des maisons closes. Nouvelle serie-no. 42. Printemps 1977.
12876: BOJKO, SZ., LAMAC, M, PADRTA, J., A.O.. - Kasimir Malewitsch zum 100. Geburtstag; Ausstellung Juni-Juli 1978; exhibition June-July 1978.
34792: BOJUNGA, I.C.A.. - Der Hannoversche Staatsbürger. Ein praktischer Wegweiser durch das gesammte Hannoversche Rechtsgebiet, mit besonderer Berücksichtigung der in den einzelnen Provinzen geltenden Special-Rechte und Geseße.
27146: BOKKEL, L.J.W. TEN. - Deugd en ondeugd.
21874: BOL, FERDINAND AND H. BARY. - Michiel De Ruyter l. Admirael Generael etc.
21896: BOL, FERDINAND. - Michiel Adriaansz. De Ruyter, Hertog, Ridder enz. Luitenant Admiraal Generaal van Holland en Westfriesland.
34869: BOLHUIS, E.G. VAN. - Barnend getij.
34439: BOLHUIS, E.G. VAN. - Koningskinderen.
17453: BOLINDER, GUSTAF. - Die Letzten Chimila-Indianer.
24009: BOLK, L.. - Odontologische Studien I & II : I: Die Ontogenie der Primatenzähne; Versuch einer Lösung der Gebissprobleme. II: Die Morphogenie der Primatenzähne; eine weitere Begründung und Ausarbeitung der Dimertheorie. Two volumes in one binding.
32189: BOLLAND, G.J.P.J.. - Hegel's kleine Logik nebst dem Kapitel über Raum, Zeit und Bewegnung nach dem Texte der Encyklopädie in der Ausgabe seiner sämmtlichen Werke für das akademische Studium mit einem Kommentar herausgegeben. Erster Band. Text.
33651: BOLLEREY, FRANZISKA (ED.). - 200 Jahre Architektur 1740-1940/ Bilder und Dokumente zur neueren Architekturgeschichte/ 200 Jaar Architektuur 1740-1940/ Bloemlezing van interpretaties van architektuur en stedebouw.
32899: BOLLINGER, O.. - Atlas und Grundriss der pathologischen Anatomie. Nach Originalen von Maler A. Schmitson. Band XI, I. Band: Cirkulations-, Respirations- & Digestionsapparat, Leber, Gallenwege und Pankreas & Band XII, II. Theil: Harnapparat, Geschlechtsorgane, Nervensystem, Knochen.
30108: BOLLMANN, STEFAN. - Vrouwen die lezen zijn nog steeds gevaarlijk.
19586: BOLOGNA, FERDINANDO. - Les origines de la peinture Italienne.
32010: BOLSWARD. - Gezicht van de Markt op de kerk te Bolswerd.
32041: BOLSWARD. - T' Hooghuis te Bolswert.
32030: BOLSWARD. - De Blaauwe Poort te Bolswert. / De St. Jans Poort te Bolswert.
30667: BOLSWARD. - Bolsward. Het Stadthuis.
31912: BOM, BAREND VAN DER. - 's-Gravendeel in oude ansichten. Deel 1 & 2.
31910: BOM, BAREND VAN DER. - 's-Gravendeel in oude ansichten. Deel 2. Waarin afbeeldingen van 's-Gravendeel, Schenkeldijk en De Wacht.
18790: BOMANS, GODFRIED. AND HOWARD, WILLIAM H. (ED.). - Engelse Cursus naar een idee en volgens de oorspronklijk Nederlandse tekst van Godfried Bomans.
29027: BOMANS, GODFRIED. - Een brief van Godfried Bomans aan Claartje Schade.
34329: BOMANS, GODFRIED. - Bill Clifford. Komische opera in twee bedrijven. Libretto Godfried Bomans.
397: BOMANS, GODFRIED. - Bloed en liefde; treurspel in drie bedrijven.
34323: BOMANS, JAN A.. - Bomen bij Bomans.
34326: BOMANS, GODFRIED. - Aphorisms.
32341: BOMHOF, GRADY. - Gouderak in mijn herinnering. Eenvoudige belevenissen.
18709: BOMMEL VAN VLOTEN, J.M. (ED.) AND VINK, M. DE (ED.). - Het Nieuwe Walcheren. Rapport uitgebracht door de Snelcommissie Walcheren met het reconstructieplan voor het geïnundeerde deel van het eiland en de duingebieden.
20712: BOMMENEDE. - Gemeente Bommenede.
28947: BOMMENEDE. - Bommenee.
27155: BOMMENEDE. - Bommenede.
27154: BOMMENEDE. - Bommenede.
22357: BONDS, RAY (ED.). - East vs. West, the balance of military power; an illustrated assessment comparing the weapons and capabilities of NATO and the Warsaw Pact.
31016: BONGER, W.A.. - Ras en misdaad.
31774: BONI, GASTONE, DORI, EMILIO, MOROZZI, GUIDO, PASTORINI, SIRIO & PELLEGRINI, MARIO. - Firenze. Studi per la ricostruzione della zona intorno al Ponte Vecchio distrutta nel 1944. Premessa/ Studi vari/ Relazione del progretto presentato al concorso indetto dal Comune di Firenze nel 1946. Disegni presentati al concorso.
15861: BONIFACE, A.. - Dictionnaire francais-anglais et anglais-francais.
22926: BONITO OLIVA, ACHILLE. - Nino Longobardi.
27959: BONJOUR, EDGAR. - Die Universität Basel; von den Anfängen bis zur Gegenwart, 1460-1960.
34454: BONNAMY, RENÉ. - Le frisson des eaux. Pages Flammands. Croquis. Poèmes.
34232: BONSET, I.K. & DOESBURG, THEO VAN (RED.). - Mécano nos. 1-4/5, 1922-1923.
25096: BONT, A.P. DE. - Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d'Oerse taol; deel I, Klank- en vormleer en enige syntaktische bijzonderheden.
23184: BONTENBAL, A.. - Landelijke bouwkunst, deel 1 (Kleine landhuisjes en andere eengezinswoningen) en 2 (Openbare gebouwen, scholen, raadhuis, kerkje, enz.).
29896: BONUS, ARTHUR. - Das Käthe Kollwitz-Werk.
33701: BOO, A. DE. - Van Quaden Damme tot Kwadendamme.
33700: BOO, ADRIAAN DE. - Zuid-Beveland, zoals het misschien groeide.
28900: BOOGAARD, JAC VAN DEN. - Appie Drielsma, plastisch versus constructief.
27010: BOOL, H.J.. - De landbouwconcessies in de residentie Oostkust van Sumatra.
29163: BOOM, B.K.. - Nederlandsche dendrologie; geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de meest voorkomende soorten en variëteiten der gekweekte houtgewassen.
29171: BOON, B., LAREN, A.J. VAN, BUDDE, J.K. & KUIJPER, E.C.J. (RED.). - Onze Tuinen; geïllustreerd weekblad voor vaklieden en liefhebbers, gewijd aan tuin- en buitenleven. Zesde jaargang (juli 1911- juni 1912).
28834: BOONCHAI, PIPATCHUKIAT (ED.). - The Passage; the Passage to Thai Landscape Architecture.
24264: BOONMAN, J.. - Toponymie der gemeinden Borssele, Driewegen-Coudorpe, Oudelande und Ovezande; Schriftliche Hauptarbeit von J. Boonman.
23789: BOONMAN, J.. - Toponymie van de gemeenten Driewegen-Coudorpe en Ovezande.
20806: BOORSMA, P.. - De molens te Assendelft.
29904: BOOT, W.J.J.. - De Zierikzeese Stoomvaart; een studie naar de bronnen van het openbaar vervoer op Schouwen-Duiveland.
22326: BOOT, J. EN KNAVEN, L.H.M.. - De historische ontwikkeling van de schrijfmachine.
32560: BOOT, MARTIN. - Astrologie leren. Deel 1 t/m 3. "Horoscoopberekening en de grondbeginselen van de astrologische interpretatie"/ "Temperamenten en relaties"/ "Zon en Maan, mythologie en psychologie".
21094: BOOT, W.J.J.. - De provinciale boot; honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland.
5772: BOOTH, PAT - Self portrait.
26830: BOOY, D.L.. - Moderne fruitteelt; een handleiding voor de practijk.
27635: BORCK, HEINZ-GÜNTHER, KAHLENBERG, FRIEDRICH P., VOLKERT, HEINZ PETER & WILBERT, KARL JÜRGEN (ED.). - 50 Jahre Rittersturzkonferenz 1948-1998. Die Stunde der Ministerpräsidenten; Wissenschaftliches Symposion im Bundesarchiv in Koblenz am 8. Juli 1998.
32803: BORCULO. - 't Kasteel te Borkelo/ 't Kasteel te Borkelo, 1743.
32092: BORCULO. - 't Kasteel te Borkelo.
34911: BORDEWIJK, F.. - Verzameld werk 13. Kritisch proza/ Addenda/ Bibliografie/ Registers.
34589: BORGER, E.A.. - Dichterlijke nalatenschap.
22738: BORGÈRES, GUSTAVE. - Le Poème des Mains.
29029: BORGES, JORGE LUIS & POL, BARBER VAN DE. - El remordimiento/ De wroeging.
33245: BORGH, PIERRE VAN DER, ET AL. - H. Catharina Parochie Nijkerk 1643-1993.
12709: BORK-FELTKAMP, A.J. VAN. - Anthropological research in the Netherlands; historical survey at the request of the Committee for the physical- anthropological investigation of the Dutch population of the Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetendchappen.
12854: BÖRNSTEIN-BOSTA, F.. - Mandana Baschi; Reisen und Erlebnisse eines deutschen Arztes in Afghanistan.
23557: BORNY, H. DE. - La Pologne héroïque.
20713: BORSSELE. - Gemeente Borssele.
27156: BORSSELE. - Het Dorp Monster in de Barony van Borssele van den Vliedberg te zien. - Het Huis te Baarland van agteren.
25365: BORSSELE. - T 'Dorp Monster. - T 'Zelve anders.
33573: BORSTIUS, JACOBUS. - Geestelicke genees-konst; Inhoudende Raedt tegen de Doodt,ende middelen tot een eeuwigh-durende gesontheydt.
35525: BORTFELDT, DIETER. - Photographisches Bilderbuch.
31458: BOS, P. & KASSTEEN, H.. - Helden in oude ansichten, waarin afbeeldingen uit Helden, Panningen, Koningslust, Beringe, Grashoek en Egchel.
34009: BOS, JACOBUS P.. - Niemand is iemands vriend.
28710: BOS, R.. - Schoolatlas van Nederland en zijne Overzeesche Gewesten. In 20 gekleurde kaarten.
24242: BOS, P.R. & BALEN, C.L. VAN. - Atlas voor de Volksschool in 42 kaarten en 50 platen.
24340: BOS, R.. - Atlas der Geheele Aarde, in 44 Kaarten en vele bijkaarten.
31324: BOS, R.. - Atlas der Geheele Aarde in 44 Kaarten en vele Bijkaarten.
25802: BOS, P.R., ZONDERVAN, H., LIGTHART, JAN, E.A.. - Nederlandsche Schoolplaten.
4183: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Kasteel, Het, Westhoven in Zeeland.
25041: BOSCH, JOHANNES VAN DEN. - De Heeren Stadhouderen van Vriesland, zedert den Jare Acht-hondert, volgens Hoogst derzelver Successie Kortelyk beschreven. Als mede Enkelde Geslacht Linie der Graven en Princen van Nassau, beginnende met den Jaare 682. Alles met veele Portraiten verciert. Mitsgaders naukeurige korte Beschryvinge van de Vorstelyke Grafkelder en Sepulture binnen Leeuwarden; opgedragen aan Zyne Doorlugtigste Hoogheit, Willem de Vyfde, Prince van Orange en Nassau, Erfstadhouder Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz. Bound with: "Nauwkeurige beschrijving der lijk-statie van haare doorluchtige Hoogheit Maria Louisa, Princesse Douairiere van Orange en Nassau, enz., enz., enz. Plegtig volvoerd binnen Leeuwarden op den 13den van Wiedemaand des jaars 1765.
21674: BOSCH N. JZN., A. TEN. - De electrotechnische school; leerboek der practische electriciteitsleer voor zelfstudie en ambachtsonderwijs.
23115: BOSCH, KORNELIS DOUWE. - De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten.
20817: BOSCHKAPELLE. - Gemeente Boschkapelle.
14194: BOSCHMA, R., T. BUIJ, G.-J. SLAGTER, AND G. GROENE. - De vier evangelisten.
31287: BOSKMA, PIETER. - Altijd weer dit leven; een keuze uit de gedichten samengesteld door Joost Zwagerman.
24180: BOSMA, K.. - Ons Nederland in kaart en beeld; aardrijkskunde in kaarten, lessen en taken, deel 5.
23735: BOSMAN, ANTHONY (RED.). - Symphonie & Swing; het geïllustreerde, culturele periodiek voor de muziek (Complete jaargang 1946, in één band).
22954: BOSSAGLIA, ROSSANA. - Il "Déco" Italiano; fisionomia dello stile 1925 in Italia.
18499: BOSSCHA JR., J.. - Het boek der uitvindingen, Ambachten en Fabrieken. De nieuwste ontdekkingen en vorderingen op het gebied van het practische leven en in fabrieken. Tweede Deel. De Uitvindingen ter verspreiding der voortbrengselen van geest en kunst.
18500: BOSSCHA JR., J.. - Het boek der uitvindingen, Ambachten en Fabrieken. De nieuwste ontdekkingen en vorderingen op het gebied van het practische leven en in fabrieken. De voortbrengselen van de vaste oppervlakte des aardbols en de schatten des waters. Deel III.
31328: BOSSCHA JR., J. - Leerboek der natuurkunde en van hare voornaamste toepassingen. Derde deel.
31329: BOSSCHA JR., J. - Leerboek der natuurkunde en van hare voornaamste toepassingen. Eerste deel.
16015: BOSSE, A. & L. DECLOEDT [ED.]. - Hinter den Bergen eine andere Welt. Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts.
18405: BOSSMANN, ERNIE. - ....en de dingen eromheen.
33986: BOSSON, P.J. DE. - De heldendood van Reinier Claaszoon.
21511: BOSSUET. - Discours sur l'histoire universelle (4 vols. in one binding).
25156: BOSSUET. - Discours sur l'histoire universelle; complete set of 6 volumes.
798: BOTERMANS, A.J. - Die hystorie van die seven wijse mannen van romen.
27071: BOTHA, M.C.. - Die Huldejaar 1949. 'n Algemene oorsig oor die huldeuitinge van 'n dankbare volk in 1949, die jaar waarin sy gedagtegang aangetrek is deur en met behulp van die rapportryers voortgedra is na die Voortrekkermonument, Pretoria.
27216: BOTREL, THÉODORE. - Refrains de guerre 1re série. Les chansons de route (1er janvier- 31 août 1915).
34539: BOTTARO, LUCIANO. - Mickey Story. Walt Disney Productions.
31706: BOTTERO, IRENE. - Maria Callas. Croce e delizia. L'arte e la vita di una donna "rivoluzionaria"
21790: BÖTTGER, PETER. - Die alte Pinakothek in München; Architektur, ausstattung und museales Programm.
32651: BOUCHARD. - De Duivelskapel. Mondria Zwartwitreeks deel 7.
5446: BOUCHER, W.J. EN J.C. V. WERMESKERKEN. - De 's-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging 1904-1934.
33339: BOUCHER, FRANÇOIS & JACCOTTET, PHILIPPE. - Le dessin français au XVIIIe siècle.
25381: BOUCHEZ, L.J. & KAIJEN, L. (ED.). - The future of the law of the sea; proceedings of the symposium on the future of the sea, organized at Den Helder by the Royal Netherlands Naval College and the International Law Institute of Utrecht State University, 26 and 27 June 1972.
34760: BOUDEWIJN. - De Tijd. Merkwaardigheden der Letterkunde en Geschiedenis van den Dag voor den beschaafde Wereld. Met platen en portretten. Tiende deel.
22743: BOULENGER, MARCEL. - La belle et la bête.
7301: BOURGEADE, PIERRE - Les Immortelles; pièce en 2 actes et 9 tableaux.
34723: BOURGEON, FRANÇOIS. - De kinderen van de wind. Deel 2: Het gevangenisschip.
34722: BOURGEON, FRANÇOIS. - De kinderen van de wind. Deel 1: Het meisje in het want.
17621: BOURJÉ, J.P. - De opening van Middelburgs nieuwe haven, den negenden van oogstmaand 1817.
35176: BOUSQUET, GEORGES. - Le Japon de nos jours et les échelles de l'extrême Orient. Tome I & II. 2 vols.
35035: BOUSSENARD, LOUIS. - Les Robinsons de la Guyane.
14600: BOUTENS, P.C., AND F. LENSVELT. - Middelburg's overgang; reizangen.
35138: BOUTENS, P.C., AND F. LENSVELT. - Middelburg's overgang; reizangen.
13352: BOUTENS, P.C., AND F. LENSVELT. - Middelburg's overgang; reizangen.
4314: BOUTENS, P.C. - Zomerwolken.
34915: BOUTENS JR., P.C.. - XXV Verzen.
34181: BOUTET, HENRI. - Autour d'elles. IV: Le Bain. Album en couleurs.
34240: BOUTET, HENRI. - Autour d'elles. II: Les modèles.
17834: BOUTET, HENRI. - Autour de Parisiennes. I: Où elles vont.
34179: BOUTET, HENRI. - Autour d'elles. III: Le coucher. Album en couleurs.
31098: BOUWKNEGT, HENDRIK, GROOT, HAROLD DE & MEIJER, ROB. - Goederentreinen in Nederland. De stand van zaken in 2003.
28997: BOUWMAN, L.. - Rekenboek voor de Lagere Scholen. Omgewerkte druk van de zes rekenboekjes; tweede stukje, geheele getallen.
30886: BOUWMANS, IVO. - The blending of liquids in stirred vessels.
33106: BOVENKARSPEL. - Kerk van Bovenkarspel, 1726.
27176: BOWEN, ELIZABETH. - The cat jumps and other stories.
27178: BOWEN, ELIZABETH. - The heat of the day.
34520: BOWMAN, ANNA. - Twee jongens op reis of de zeeroovers van de oost.
20664: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN. - Chroniick van Zeelandt, eertijds beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert. Eerste en tweede deel, in één band.
33040: BOXMEER. - 't Kasteel te Boksmeer, 1741/ 't Dorp Boksmeer in 't Land van Kuik, 1741.
28732: BOXTEL, H. VAN. - Jan de Bie. Verf en inkt, doen en laten.
34264: BOYENS, JOSÉ. - Ruimte in beeld.
34236: BOYENS, JOSÉ. - Hanneke Mols- van Gool. Beelden.
34276: BOYENS, JOSÉ. - Traditie en experiment. Tien Nederlandse beeldhouwers.
14195: BOYENS, P.. - Gemeentelijk Museum Gust. De Smet, Deurle, Sint-Martens-Latem.
33906: DE BOYER D'ARGENS. - Thérèse Philosophe ou Mémoires pour servir à l'histoire du P. Dirrag et de Mlle Eradice avec l'histoire de Mme Bois-Laurier.
24379: BRAAK, C.G. TER, E.A.. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832; Borssele, serie Zuid-Beveland, deel 2.
28526: BRAAK, C.G. TER, KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Borssele, serie Zuid-Beveland deel 2.
34204: BRAAK, A.N. TER. - Cirkelgang. Tien poëziekaarten.
28528: BRAAK, C.G. TER, KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Serie Oost Zeeuws-Vlaanderen (2), Sas van Gent/ Westdorpe/ Philippine.
13152: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Practische taallessen. Ie en 2e bundel
32219: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Van alles wat. Twintig teekeningen van Johan Braakensiek.
30461: BRAAT, L.P.J.. - Droomboek voor grote kinderen, bestaand uit zeven plus twee dromen gevolgd door enige vreemde verhalen.
12790: BRABANDER, GERARD DEN. - Cynische portretten.
21690: NOORD-BRABANT. - Brabantiae.
21629: NOORD-BRABANT. - Kaart van de Provincie Noord Brabant.
17302: BRACHOT, D'ISY (ED.). - Astrid Reine Des Belges. L'Album Du Souvenir. 24 Documents inédits & Historiques.
33747: BRADE, W.C.. - Theoretisch en practisch bouwkundig handboek, ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verdere bouwkundigen; 4 delen.
31432: BRADFORD, ANNE R. (ED.). - More animal magic of Harry Whittier Frees (1879-1953). A further selection of the work of this remarkable American photographer.
34311: BRADLEY, JOHN. - Das dritte Reich. Die deutsche Illusion eines 1000jährigen Imperiums von den Anfängen bis 1945.
30821: BRAEM, EVODIUS & TEEUWEN, NORBERTUS. - Augustiniana Belgica Illustrata. Septimo exacto saeculo a magna ordinis eremitarum S. Augustini unione MCCLVI- MCMLVI.
31711: BRAGAGLIA, LEONARDO. - L'arte dello stupore. Omaggio a Maria Callas. Un saggio con bibliografia-discografia-cronologia della vita e dell'arte-antologia critica.
29732: BRAKEL, J.P. VAN. - Katwijk intachtig. De Katwijken rond 1880 in kaart en beeld.
29463: BRAMWELL, MARTYN (ED.). - The Rand McNally Atlas of the Oceans.
31737: BRAND, F.J.. - Hand-Woordenboek der Romeinsche Oudheden. Ten gebruike bij de lezing der oude schrijvers.
33803: BRAND, W.J.P.M.. - Het Zeeuwse deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de bisschoppelijke commissaris Antonio Antonucci (1832-1841).
4640: BRAND, JOH. A. - Hulde aan Michiel Adriaanszoon De Ruiter, hertog, ridder enz. Luitenant-admiraal-generaal van Holland en West-Vriesland enz.
32465: BRANDELER- DEN BEER POORTUGAEL, JOOSKE VAN DEN. - Verzen.
31745: BRANDT, FRITHIOF. - Axel Poulsen.
33628: BRANDT, GERARD. - Verhaal van de Reformatie, in en omtrent de Nederlanden. Met eenige aantekeningen en aanmerkingen.
23430: BRANDT, GERARD. - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter; hertog, ridder, etc. L. Admiraal Generaal van Hollandt en West-Vrieslandt. Complete set of 5 volumes.
32247: BRANISLAV, FRANTISEK. - Daar komen de muzikanten.
34683: SEIGNEUR DE BRANTÔME. - L'oeuvre du Seigneur de Brantôme. Vies des dames galantes.
9675: BRAQUE, GEORGES - Braque. Peintures 1909-1947.
34435: BRATTINGA, PIETER. - Veertien houtsnedes door Carel Visser. Een tentoonstelling in de Print Gallery.
35229: BRAUN, GEORG & FRANZ HOGENBERG. - Beschreibung und Contrafactur der vornemster Stät der Welt.
16296: BRAUSSE, H.B.. - Kunst der Führung.
20919: BREDA. - Breda.
33029: BREDA. - Speel Huis van den Baron, by Breda, 1732/ 't Dorp de Haage by Breda, 1732.
33973: BREDERODE, G.A.. - Groot-Lied-Boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke uitgave van 1622/ De groote bron der minnen.
32857: BREDEVOORT. - Het stadje Breedevoort 1743.
18437: BREDIUS, A.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Plaatwerk 'Stedelijk Museum' te Haarlem.
18438: BREDIUS, A.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Verzameling 'Mauritshuis'.
34400: BREE, L.W DE, LOCKEFEER, L., WARREN, HANS, E.A.. - Zeeuws Tijdschrift. Complete eerste jaargang in 1 band (6 nummers).
24847: BREE, L.W. DE. - Jacob Moens, broer van zijn vader.
17678: BREEMAN, J.L.. - Grafieken voor het berekenen van rivieren, kanalen en goten naar Bazin.
33781: BREEN, LEO VAN. - Poëties Manifest. Verzen van Leo van Breen.
33785: BREEN, LEO VAN. - De Stroomlijn. Gedichten door Leo van Breen.
12784: BREEN, LEO VAN. - Lyriese portretten.
33777: BREEN, LEO VAN. - Wat de zee aanspoelt. Verzen van Leo van Breen.
33153: BREFFNY, BRIAN DE. - De Ierse Wereld. De Geschiedenis en Cultuur van het Ierse Volk.
31905: BREMER, J. & HUIJBERS, L.. - Bedrijfseconomie voor het Horeca-onderwijs. Basismanagement. Deel 1 & 2.
31906: BREMER, J. & HUIJBERS, L.. - Bedrijfseconomie voor het Horeca-onderwijs. Operationeel bedrijfsmanagement BE.
31907: BREMER, J. & HUIJBERS, L.. - Bedrijfseconomie voor het Horeca-onderwijs. Operationeel bedrijfsmanagement BE.
35325: BREMMER, H.P.. - John Rädecker, de beeldhouwer en zijn werk.
32942: BREMS, WALTER & MOUTON, JEF. - Walter Brems- etsen/ Jef Mouton- beeldhouwwerk. Catalogus tentoonstelling Merlijn, 30 augustus- 27 september 1980.
13050: BRENDONCK, A.A.. - Bezoek, Het, door Z.M. Koning Willem III aan Zeeland gegeven in de maand Mei 1862; getrouw en omstandig dagverhaal van alles wat, tijdens het heugelijke bezoek van Z.M., in de provincie heeft plaats gevonden.
19168: BRENTANO, CLEMENS. - Von dem traurigen Untergang zeitlicher Liebe aus die Chronika des fahrenden Schülers.
20714: BRESKENS. - Gemeente Breskens.
28953: BRESKENS. - De haven van het dorp Breskens.
27191: BRESKENS. - Nieuw Heeren Logement by W. Muller te Breskens.
30196: BRESKENS. - Breskens - Groede - Sluis.
33545: BRESSEN, J.. - Van der Zeeuwen Volharding.
34682: BRÉTING, ADÈLE. - Masaryk.
33672: RESTIF DE LA BRETONNE. - La paysane pervertie, ou les dangers de la ville; Histoire d'Ursule R., soeur d'Edmond, le paysan, mise au jour d'après les véritables lettres des personages.
35023: BREUHAUS DE GROOT, F.A.. - Der Ozean-Express "Bremen".
34666: BREUKELEN. - De Kerk ter Aa.
34811: BREUKELEN. - Het Huis ter AA by Breukelen.
34808: BREUKELEN. - De Ridder-hofstad Nyenrode.
34841: BREUKELEN. - 'T Huis Nyenrode.
34673: BREUKELEN. - De Ridder Hofstad Oudaan, bij Breukelen aan de Vegt.
26065: BREYDEL, ELISABETH. - Amis de toujours...Cahier pour mes petits amis.
17466: O'BRIAN, BETH (ED.). - Richard Tuttle.
33909: BRICKER, CHARLES & TOOLEY, R.V.. - A History of Cartography. 2500 Years of Maps and Mapmakers.
20694: BRIEN, DAVID (ED.). - Dictionary of British sign language/ English.
22087: BRIGDAMME. - T' Dorp Brigdamme. - T'Zelve Anders.
18085: BRIL, MARTIN (ED.). - P.A.R.K. 4DTV Buenas Dias Time.
827: BRINK, JAN TEN. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw; in biographieën en bibliographieën 1830-1880, I-III.
18746: BRINK, JAN TEN.. - Kunstkronijk uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. Nieuwe serie, veertiende jaargang, vijftiende jaargang en zestiende jaargang.
30795: BRITNOR, L.E.. - Montserrat.
35144: UN OFFICIER D'ÉTAT-MAJOR BRITTANIQUE. - La huitième croisade. Libres révélations d'un officier d'état-major Brittanique.
31686: BROADHEAD, CAROLINE. - New tradition. The evolution of jewellery 1966-1985.
33821: BROADLEY, A.M.. - Chats on autographs.
35413: BROCHMANN, ODD. - Haver. En bog om de vaesentligste mal og midler i europaeisk have- og landskabskunst.
31621: BROCHMANN, ODD. - Hus i Norge. En forste hjelp til forstaelse av var byggeskikk.
35404: BROCHMANN, ODD. - Sevaerdige Kobenhavn.
35400: BROCHMANN, ODD. - Finland.
35392: BROCHMANN, ODD. - Rom. Idenfor murene.
35382: BROCHMANN, ODD. - Huse. En bok om mal midler, stort og smatt i byggekunsten med eksempler fra europeisk ntid og fortid tegnet og skrevet av Odd Brochmann.
22099: BROCKMANN-JEROSCH, H.. - Die Vegetation der Schweiz; vols. 1-4.
28930: BROCX, W.L.. - Techniek in de bakkerij, behandelende de verschillende typen ovens, die in de brood- en banketbakkerij worden toegepast, de verschillende machines die in deze bedrijven worden gebezigd, de wetgevingen die in dit verband van belang zijn.
34193: BRODHEAD, JOHN ROMEYN. - History of the State of New York. First period 1609-1664.
21997: BROEDER, DIRK L.. - Laurien.
35009: BROEKE, MARTIN VAN DEN. - Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren. Met aanhangsel: "Leven en werken van Jan Arends (1738-1805)".
33081: BROEKE, ANDRÉ TEN, SCHEP, JAN, ET AL. - Schaarsbergen. Van Zypendaal tot Kemperheide.
34908: BROEKE, WILLEM VAN DEN & TOBIAS VAN GENT. - De laatste oorlogsmaanden, 1 september 1944- 12 mei 1945. Dagboek van H.W. Fortgens, waarnemend rector van het Gymnasium te Middelburg.
28390: BROEKEMA, J.. - Borsele als ambachtsheerlijkheid en als polder (voor 1795).
34580: BROERE, HENK & MATTENS, THEO (RED.). - Sexgids Holland '77/78. Postorderbedrijven/ Contactservice/ Homo-bars-clubs/ Filmclubs/ Call-girls/ Sex-shops/ Clubs.
31146: BROERS- DE JONGE, C.. - Blauwbaard.
33389: BROERSMA, R.. - Atjeh als land voor handel en bedrijf.
18951: BROES, W.. - De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des bijbels voor den tekst der leerrede.
21126: BROESE VAN GROENOU, HOYTE. - De creosoteering van beukenhout en de factoren, die daarop invloed uitoefenen.
28581: BRÖHAN, KARL H., HÖGERMANN, DIETER & NIGGI, RETO (ED.). - Porzellan. Kunst und Design 1889 bis 1939; vom Jugendstil zum Funktionalismus. 2 Vols.
11860: BROHIER, R.L. - Links between Sri Lanka and The Netherlands; a book of Dutch Ceylon.
29753: BROMMER, BEA. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. V: Afrika/ Africa.
32804: BRONKHORST. - ''t Slot te Bronkhorst, 1743/ Slot Poort te Bronkhorst, 1743.
32093: BRONKHORST. - 't Slot te Bronkhorst. ? Slot Poort te Bronkhorst.
31308: BRONS, HANS, DEELMAN, PAUL, BRABER, COR VAN DEN & ELIAS, BURCHARD. - Amersfoort vanuit de lucht.
30126: BROUËRIUS VAN NIDEK R.G., MATTHEUS. - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer ‘t leven getekent en in ‘t koper gebragt door Hendrik de Leth en kortelyk beschreven door Matheus Brouërius van Nidek R.G.
34377: BROUWER, MARIANNE (ED.). - Barry Le Va.
18369: BROUWER, H.. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, benevens van de registers van overledenen enz. in zuid-Holland, dateerende van voor de invoering van den burgerlijken stand.
18097: BROUWER, JAAP, DIRK MOLENAAR A.O.. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I: Hunsingo. Deel II: Westerkwartier. Deel III: Oldambt/Westerwolde. Deel IV: Stad Groningen/ Gorecht. Deel V: Fivelingo.
24107: BROUWER, G.. - Zuiger-stoomwerktuigen, tekstdeel en de bijbehorende atlas.
33976: BROUWER, REIN. - Draaiorgellied.
28932: BROUWERS, JEROEN. - Zonder trommels en trompetten; een markante anekdote uit het leven van Jeroen Brouwers door hem zelf verteld.
33560: BROUWERS, A.P.J.. - De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw.
20194: BROUWERSHAVEN. - De stad Brouwershaven van den Dyk te zien.
30199: BROUWERSHAVEN. - Brouwers-haeven.
20406: BROUWERSHAVEN. - De Stad Brouwershaven.
27194: BROUWERSHAVEN. - Brouersavia.
31142: BROUWERSHAVEN. - Brouershaven in Seelandt.
31071: BROUWERSHAVEN. - Haven van Brouwershaven. - Port de Brouwershaven.
31151: BROUWERSHAVEN. - Brouersavia.
30340: BROUWERSHAVEN. - Brouwers-Haven.
20818: BROUWERSHAVEN. - Gemeente Brouwershaven.
28553: BROWN, A. SAMLER & BROWN, G. GORDON (ED.). - The South and East African Year Book & Guide for 1932, with Atlas and diagrams.
22226: BROWN, J.P.. - Catalogue des plantes qui croissent naturellement dans les environs de Thoune et dans la partie de l'Oberland Bernois, qui est le plus souvent visitée par les voyageurs.
24361: BROWN, H.. - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen.
32320: BROWN, HENRY. - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen.
30161: BROWN, JANE. - The Art and Architecture of English Gardens. Designs for the garden from the collection of the Royal Institute of British Architects 1609 to the present day.
19909: BROWN, RICHARD. - Beeldhouwwerk van Hilde van Sumere in de Pulchri-studio te 's-Gravenhage.
30783: BROWN, RUTH AND GARDNER. - The Bordeaux Issue of 1870-1871. Supplement to the France and Colonies Philatelist No. 186, October 1981. Vaurie Memorial Fund Publication no. 4.
13205: BROWN, JONATHAN. - Zurbarán.
18332: BRUCKEN FOCK, M.B.F. W. VON. - Het geslacht Mogge meest te Zierikzee, ook te Amsterdam gevestigd. 1338-1806.
26705: BRUEL, FRANÇOIS-LOUIS. - Cluni. Album historique et archéologique, précédé d'une notice des planches.
20409: BRUELIS, MAEL-STEDE, ELFSDYK AND BAERLANDT. - Het Kasteel van Bruelis. - 't Huys te Mael-Stede. - 't Slot van Elfsdyk. Anno 1500. - Het Kasteel te Baerlandt. Anno 1500.
35248: BRUENS, J., APELDOORN, N. VAN, RAEMAN, J, E.A.. - Gramschap 24. Met gratis stripboek en poster.
28204: BRUENS, JAN & APELDOORN, NICO VAN. - Gramschap. Pamflettenreeks. 3 Verschillende nummers, uitgegeven 1981-1982.
33223: BRUGGEMAN, FRANK. - Botanical pleasure.
32434: BRUGGENCATE, A.J.A. TEN. - Een leven voor de kunst: G.H.G. von Brucken Fock (1859-1935).
35505: BRUGGENCATE, H.G. TEN. - Mr. Rhijnvis Feith. Een bijdrage tot de kennis van zijn werken en persoonlijkheid.
20682: BRUGMANS, H.. - Geschiedenis van Nederland (8 delen + register, complete set).
34904: BRUGMANS, H.. - Nederland door de eeuwen heen. Geïllustreerde beschavingsgeschiedenis van Nederland. Eerste en tweede deel.
33512: BRUGMANS, H.. - De Wielingen. Rechten en belangen.
24695: BRUGMANS, H.. - Geschiedenis van Nederland (7 delen).
6054: BRUGSCH,HEINRICH A.O.. - Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 67 Bände. Nrs. 1-67.
35593: BRUIJN, ANTON. - Pottersvuren langs de Vecht. Aardewerk rond 1400 uit Utrecht. Rotterdam Papers III.
14529: BRUIJN, P.G. DE. - De tegenwereld in stelling gebracht; historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg. Deel I, Teksten.
33152: BRUIJN, COR. - De Marskramer.
30604: BRUIJN, P.G. DE. - R.K. Armenzorg Groenendijk (1863-1960). 90 jaar Bejaardenzorg Hontenisse (1902-1992).
30990: BRUIJN, M. DE - Nota betreffende het profiel dat bij den aanleg van nieuwe dijken en bij de verhooging in verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen.
33644: BRUIJNS, JAN. - Met veele voorregten begunstigd. Wandeling door de geschiedenis van Kortgene.
31083: BRUIJNS, JAN. - Bretagne, levende volkskunst, een onderzoek naar de aard van in Bretonse kerken voorkomende motieven.
27077: BRUIN, M.P. DE, EN M.H. WILDEROM. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord-Beveland.
18558: BRUIN, CLAAS. - Uitbreiding, over honderd leerzaame zinnebeelden.
25544: BRUIN, M.P. DE. - Philip en Robert Sidney, gouverneurs van Vlissingen.
15563: BRUIN, M.P. DE - De kust van Walcheren.
13411: BRUIN, M.P. DE [RED.] E.A.. - Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III. LUXE EDITIE!
18913: BRUIN, M.P. DE [RED.] E.A.. - Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III.
33515: BRUIN, RUTH DE & KOPPELMANS, XANDER. - Rebirth. De restauratie van Edenburg.
22736: BRUINE, W. DE. - Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II).
21705: BRUINE, W. DE. - Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II).
31133: BRUINISSE. - Het Dorp Bruinisse. - De Kerk te 's Heer Jansland.
20819: BRUINISSE. - Gemeente Bruinisse.
21747: BRUINISSE. - Bruinisse ook genaamt Oost Duivelandt.
28309: BRUINS, F.. - Goedkoope practische zak-atlas van Nederland met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat- en grintwegen.
24711: BRUINS SLOT, J.. - Sterfte bij diabetes mellitus; een onderzoek naar de doodsoorzaken en naar de betekenis van pathologisch-anatomische bevindingen bij overledenen met diabetes mellitus.
34923: BRUINS, F.. - Het Wereldrond. Een leerboek der aardrijkskunde voor schoolgebruik en eigen studie. Eerste, tweede en derde deel in 1 band.
24007: BRUINS, F.. - Practische zak-atlas van Nederland met aanwijzing van alle spoor-, tram, auto-, straat en grintwegen.
20500: BRUINS, C.. - Zede-dichten (in een netter orde geschikt, en met een byvoegsel vermeerdert).
33687: BRULEZ, RAYMOND. - Novellen en schetsen.
35226: BRULL, MARIANO. - Poëmes.
19321: BRULLER, JEAN. - Le mariage de monsieur Lakonik.
34386: BRUNA, DICK. - B is een beer.
17739: BRUNELLESCHI, FILIPPO. - Filippo Brunelleschi. La sua opera e il suo tempo. Tomo I. Tomo II. (vol. I en II)
35309: BRUNHES, JEAN. - Leçons de Geographie a l'usage des écoles primaires. 131 figures ou cartes sur 140 pages.
34011: BRUNING, HENRI. - Van ziel en aarde. Gedichten.
30834: BRUNN, LUDWIG VON (ED.). - Ars Erotica. Die erotische Buchillustration im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Vols. 1-3.
33347: BRUNOT, FERDINAND & BRUNEAU, CHARLES. - Précis de grammaire historique de la langue Française. Nouvelle édition entièrement refondue.
18207: BRUNSWIG, H.. - Explosivstoffe auf Grund des in der Literatur veröffentlichten Materials bearbeitet. Band X.
35327: BRUSENDORFF, IB. - Typehuset af idag.
34159: BRUSSE, WIM, JAFFÉ, KLOOS, RIETVELD, SANDBERG, STAM, MART (RED.). - Open Oog; avantgardecahier voor visuele vormgeving. No. 1.
22856: BRUSSE, WIM. - Gehavend Nederland - Herstel Nederland door arbeid.
31615: BRUYKER SR., CHRIST DE. - De geschiedenis van de Multatulikring Gent van zijn stichting af tot 1940.
29293: BRUYN, JEAN-PIERRE & MEUL, MAURICE. - De Keizerskapel te Antwerpen.
28197: BRUYN KOPS, HANSJE DE & ARFIELD, LARRY. - Juke Hudig. Pastels 1976-1997.
29306: BRYSSINCK, RENÉ, BOUDART, MARINA & BOUDART, MICHEL (ED.). - Modern Belgium.
12041: BUBER, MARTIN, UND FR. ROSENZWEIG - Die Josefslegende in aquarellierten Zeichnungen eines unbekannten russischen Juden der Biedermeierzeit.
29248: BUCHAN, WILLIAM. - Huislyke geneeskunde, of verhandeling over de verhoeding en geneezing van ziekten, door leevenswyze en eenvoudige geneesmiddelen. Deel 2.
23180: BÜCHNER, LUDWIG. - Liebe und Liebes-Leben in der Thierwelt.
25633: BUDDINGH, C.. - Je hoeft maar te kijken.
34571: BUDDINGH, C.. - Water en vuur.
21579: BUELER, A.M.. - Miguel Ybañez 1999 Amsterdam-Barcelona.
21490: BUFFETAUT, YVES. - La première guerre mondiale/ Verdun, images de l'enfer.
28179: BUFFON, LE COMTE DE. - Natuurlijke geschiedenis van verscheidene, meest nuttige of aanmerkelijke viervoetige dieren, volgends de beschrijving van den heere de Buffon, tot een leerzaam leesboek voor de jeugd in den smaak van Campe's leerwijze bearbeid.
33007: BUIJNSTERS, PIET J.. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750-2010.
17525: BUIJS BALLOT, C.H.D. EN W. WENCKEBACH. - Uitkomsten der meteorologische waarnemingen, gedaan te Breda van 1839-1846 door en onder de leiding van Dr. W. Wenckebach. Medegedeeld door zijnen opvolger Dr. C.H. D. Buijs Ballot. And several other publications of the same author bound in one volume (see description).
35008: BUISE, MARC (RED.). - Hulst in de middeleeuwen en kroniek van haar haven. Oudheidkundig Kring "De Vier Ambachten", Jaarboek 2016-2017.
29728: BULCK, AD VAN DEN, ROODE, ADRIAAN VAN, SMOUT, HANS & WITJES, FRANS (RED.). - Een magtig toonwerk. Geschiedenis en restauratie van het Ibach-orgel te Bergen op Zoom.
28332: BULTEN, BARBARA (ED.). - Corus Chess Tournament 1938-2008; 70th Anniversary Corus Chess Tournament.
23868: BUNJAN, JOHANNES. - Eens Christens reize naar de eeuwigheid, Vertonende onder verscheidene aardige zinnebeelden, de gantsche Staat van eene Boetvaardige en God zoekende ziel. In het Engelsch beschreven door Mr. Johannes Bunjan, Leeraar te Bedford. En om deszelfs voortreflijkheid in het Nederduitsch vertaald. Vercierd met Figuren en Versen. And: Eens Chritinnes reize naar de eeuwigheid, tweede deel vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden hoe de vrouw en kinderen van den Christen De gevaarlijke Reize ook hebbe aanvaart; en het gewenschte Land, vergenoegt berijkt hebben.......in het Nederduitsch vertaald door A. E. C. 2 Titles in 1 binding.
34814: BUNSCHOTEN. - Het Dorp Bunschoten. - Het dorp Bunschoten van eene andere zyde.
26264: BUNSEN, C.C.J.. - De teekenen des tijds; brieven aan vrienden over gewetensvrijheid en het regt der christelijke gemeenten. Eerste en tweede deel in één band.
18874: BURBACH, F. (ED.). - Naar meer binding. Personeelsorgaan van de Nederlandsche Middenstandsbank N.V.
25287: BURBURE, LEO DE. - De Antwerpsche ommegangen in de XIVe en XVe eeuw, naar gelijktijdige handschriften.
21287: BUREN. - Het huis Krajestyn, in het Graafschap Buuren.
33336: BURG, C.L. VAN DER. - De voeding in Nederlandsch-Indië.
23324: BURGER VAN SCHOOREL, DIRK. - Chronyk van de stad Medenblik, Waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, en florizante staat uitvoerig werd gehandelt, midsgaders van het Casteleinschap, en wat groote Heeren het zelven hebben bedient. Beneffens ook een nette beschrijving van de verwonderlyke hoogte en zwaarte van der zelver Wierdyken. Als ook een nette beschryving van veele aanmerkenswaardige geschiedenissen, in Noordholland voorgevallen. Midsgaders ook een korte beschryving van alle de Eilanden onder dit Noorderquartier sorterende....
23978: BURGERSDIJK, L.A.J. EN VRIES, HUGO DE. - Blikken in den bouw, het leven en de ontwikkeling der lagere dieren.
20715: BURGH. - Gemeente Burgh.
32009: BURGWERD. - T' Dorp Burgwerd na Bolswerd te zien.
24882: BURKARD, GÜNTER & RUDNITZKY, GÜNTER. - Fachkatalog Ägyptologie.
27831: BURKE, W.R. (ED.). - Second ESTEC Spacecraft electromagnetic compatibility seminar, ESTEC, Noordwijk, the Netherlands, 11-13 May 1982.
24712: BURMAN, PIETER, E.A.. - Pieter Burmans redenvoering voor de Comedie, in 't openbaer opgezegt by den aenvang zijner academische leszen, over den toneeldichter Terentius. Op den 14 September 1711. Meegebonden zijn enkele verweerschriften, wederleggingen en antwoorden.
28546: BURMAN, KASPAR. - Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den jare 1402/ 1441 & 1470 en vervolgens voorgevallen. 3 delen.
34107: BURMANNO, CASPARO (KASPAR BURMAN). - Traiectum eruditum, virorum doctrina inlustrium, qui in urbe trajecto, et regione trajectensi nati sunt, sive ibih habitarunt, vitas, fata et scripta exhibens.
33616: BURNETT, RICKY, ET AL. - Françoise Cataláa ou la liberté retrouvée.
17108: BURRELL, DAVID. - Furness Withy. The centenary history of Furness, Withy and Company, Ltd 1891 -1991.
29272: BURRI, RENÉ & FAVROD, CHARLES-HENRI. - Terre de guerre.
22470: BURRIN, PHILIPPE. - La dérive fasciste; Doriot, Déat, Bergery, 1933-1945.
16212: BURVENICH, FR. [ED] A.O.. - Revue de l'Horticulture Belge et étrangère. Tome XIII, 1887.
22233: BUSHKOVITCH, PAUL. - Peter the Great; the struggle for power, 1671-1725.
30318: BUSSCHE, WILLY VAN DEN & VREE, FREDDY DE. - COBRA-Post-COBRA, een blik op COBRA.
21311: BUSSEL, P.W.E.A. VAN. - Handboek voor de centrale verwarming met aardgas, twee delen. Deel 1 "Theorie, ontwerp, uitvoering", deel 2: "Tabellenboek voor het berekenen van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water en warme lucht".
29240: BUSSER, HERMAN. - Penuntun analisis djumlah.
33126: BUSSUM. - Het Dorp Bussum in Gooiland, 1739.
31598: BUSSY, I.J. DE. - Over den oorsprong van het zedelijk beoordeelen. Naar manuscripten bewerkt door Dr. J. Maarse.
30295: BUTCHER, E.-L.. - En Égypte. Choses vues.
35154: BÜTTNER, REINHART. - Parabeln. 37 Bleistiftzeichnungen.
35347: BUYCK, J.F. & H. VERSCHAEREN (RED.). - Zero Internationaal Antwerpen.
19081: BUYS, M.. - Rondom de wereld.
29801: BUYSROGGE, CARLO & SPONSELEE, GEORGE. - Tot zover...Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis.
35448: BUYSSE, WENDY H.. - Personal social networks and behavior problems in adolescence. An explorative study in three samples: a residential sample, a day treatment sample and a reference sample.
29097: BUZIAS, DOMINIQUE. - Globula, la planète des téléphones.
33671: BYNAEUS, ANTONIUS. - Gekruiste Christus, ofte Verklaringe over de geschiedenisse van het lijden, sterven ende begraven onses Heeren ende Salighmakers Jesu Christi, uyt Joodsche, Romeynsche, en andere Oudtheden.
35408: LORD BYRON. - De Cheber. Een fragment van een Turksch verhaal. Naar het Engelsch van Lord Byron door W.v.d. W. V.
30534: CAHU, THÉODORE. - Histoire de Turenne; racontée a mes enfants.
21635: CAILLER, PIERRE AND DAREL, HENRI. - Catalogue illustré de l'oeuvre gravé et lithographie de Maurice Barraud.
16519: CAIN, CHARLES W. (ED.). - Flypast 1. A selection of International Aircraft from Profile. Vol. I - VI. (1 - 6).
33706: CALAND, FRED.. - Oudste rekening der kerk van Hulst, 1 oktober 1409-30 september 1410. Overgedrukt uit: Archief Ve deel, 3e stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
24475: CALAND, F.. - Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XVIe eeuw.
4246: CALAND, FRED. - De hervormde Gemeente van Sas van Gent; historische bijdrage.
33704: CALAND, F.. - Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XVIe eeuw.
32493: CALDINI, ALFREDO. - Oilpainting. Sorrento; (Golfo di Napoli).
31081: CALMET, AUGUSTYN. - Outheden van het Oude Verbondt, bestaande in redenvoeringen zoo over de H. Schryvers zelfs, als over de merkwaardigste zaken in hunne schriften vervat (4 delen). En: Outheden van het Nieuwe Verbondt (2 delen).
30156: CALVIJN, JOHANNES. - Institutie, of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst. Deel 1 t/m 3.
28015: CALVINI, IOANNIS. - Institutio christianae religionis cum brevi annotatione atque indicibus locupletissimis ad editionem amstelodamensem accuratissime exscribi curavit A. Tholuck. 2 Vols.
35572: CALWERS, C.G.. - Käferbuch. Naturgeschichte der Käfer Europas.
18830: CAMINADA, PAUL. - Graubünden. Land der Pass-Strassen. Geschichte des Strassenbaus.
16246: CAMPAGNE, C.A.. - Onderzoekingen over het warmtetransport in Haag-buizen.
26457: CAMPBELL, JOHN. - Warship monographs: Queen Elizabeth class.
35565: CAMPERT, REMCO & GEERTJAN LUBBERHUIZEN (RED.). - Bijster. Modern no. 5./ Einde no. 6. 2 nummers.
16270: CAMPERT, REMCO.. - Bewaarplaats C 1463 H 1. Ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan van het Letterkundig Museum te Den Haag op 3 december 2004.
34852: CAMPERT, REMCO & MALSEN, WILLEM VAN. - Op reis.
32398: CAMPHUYSEN, ADAMUS. - Redevoering van Adamus Camphuysen,Rector der Latynsche Schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der Stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; Uit het Latyn vertaald door Cornelis vander Gryp.
35622: CAMPO HARTMAN, W.F. DEL (ED.). - Nederland's Adelsboek 1954, 47e jaargang. A-C.
35032: CANETTI, ELIAS. - De fakkel in het oor. Mijn levensgeschiedenis 1921-1931.
31509: CANTILLON, (PHILIPPE DE). - Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende eene Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken en aanzienlykste Heerlykheden van dit Hertogdom, benevens de voornaamste Gebeurtenissen van het zelve.
33690: CARDINAAL, J.. - Leerboek der kinematika.
26472: CARIOT, N.. - Nieuwe menu's en recepten.
34602: CARLI, ENZO. - Dimensione Parallela (Trittico). Lino Dinetto.
23021: CARLUCCIO, LUIGI. - Sangregorio Simbiosi.
30555: P. PIUS O. CARM.. - Een vrouw wijst de weg. Het leven van Moeder Josephine Carmelites 1863-1931.
35603: CARMIGGELT, SIMON. - Croiset en Jongerius op een dag. Twee "kronkels" uit respectievelijk 1968 en 1978 samengezet ter gelegenheid van de 32-ste Carmiggelt-bijeenkomst, 11 mei '96 te Amsterdam.
34960: CARMIGGELT, SIMON. - Croiset en Jongerius op een dag. Twee "kronkels" uit respectievelijk 1968 en 1978 samengezet ter gelegenheid van de 32-ste Carmiggelt-bijeenkomst, 11 mei '96 te Amsterdam.
34961: CARMIGGELT, S.. - Waarom? Daarom!
34962: CARMIGGELT, S.. - Voorhout.
34963: CARMIGGELT, S.. - Genot.
14207: CARMIGGELT, S., AND W. KUIK. - Vier kroegmannen.
15234: CARMIGGELT, S.. - Kleine herinneringen van 'n schrijvend persoon...
35174: CARMIGGELT, S.. - Duiveland komt nooit weer droog.
25651: CARMIGGELT, S.. - Spiegel.
23841: CARNE, JOHN. - Syria, the Holy Land & Asia Minor, illustrated. Vol. I, II and III in one binding.
27661: CARON-MESSINOT, JEAN. - Poétisme.
31225: CARRÈRE, JEAN. - La fin d'Atlantis ou le grand soir.
31226: CARRÈRE, JEAN. - La Dame du Nord.
18334: CARRIERI, RAFFAELE. - 20 Disegni di Corrado Cagli presentati da Raffaele Carrieri.
21971: CARROLL, LEWIS. - Les aventures d'Alice au pays des merveilles.
34077: CARROLL, LEWIS. - Alice's adventures in Wonderland.
15464: JAGUAR CARS. - Service manual Jaguar XJ6, series I, 2.8 litre & 4.2 litre.
21251: CARTER, HARLEY. - Inleiding tot de katodestraal oscilloskoop.
29451: CARVER, ANTONIA (ED.). - Blink. 100 Photographers, 010 Curators, 010 Writers.
33296: CASCIATO, MARISTELLA & ORGEIX, ÉMILIE D' (ED.). - Restoring Le Corbusier's La Roche-Jeanneret Houses. Postwar mass housing.Do.Co.Mo.No., September 2008, Journal 39.
34275: CASSIMAN, BART (SAM.). - Initiatief 1986 - Gent.
19137: CASSOU, JEAN AND LEYMARIE, JEAN. - Fernand Leger. Das graphische Werk.
31187: CASTELAIN, RIK. - De mentaliteit van boeren en burgers in Oudenaarde en zijn kasselrij (15de-18de eeuw).
29877: CASTÉRA, CONSTANTIN (ED.). - L'eloge de la folie par Didier Erasme de Rotterdam. La collection lumen animi.
34712: CASTLE, PHILIP. - Airflow.
28254: CASTRICUM. - Overblyfsels van 't Huis Kronenburg by Kastrikum, 1740.
32752: CASTRICUM. - 't Dorp Kastrikum, 1740/ Overblyfsels van 't Huis Kronenburg by Kastrikum, 1740.
18227: TEN CATE, C.L.. - Een 'Koopman-Avonturier uit Borne'.
34903: CATS, JAKOB. - Alle de werken van Jakob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith. 15 delen (van 19).
23361: CATS, J.. - Huwelyck.
34222: CATS, MARGARETHA, HART, KEES 'T, HEIJDEMAN, HANS, ET AL (RED.). - Faxuitgave van Praktikabel. Eerste jaargang, nummer 3, juni 1993. Podium per post.
31232: CATTEAU, BENJAMIN. - Manier om Paarden wel te behandelen. Of Grondige Onderrichting waar by word aangetoond, welke de oorzaken zyn, van de meeste gebreken die in de Paarden gevonden worden....lles behoorende tot de Ryd-Konst met paarden voor alle soort van Rytuigen.
30553: CATTENBURCH, A.L. VAN. - 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder jonker Willem, Grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de Maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-corps in junij 1865.
16029: CAUBERGE, J.. - Nederlandsche taalschat. 1: Spreuken en spreekwoorden. 2: Spreekwijzen. 3: Synoniemen. 4: Citaten.
21958: CAUCHAT, PIERRE. - Coopération Intereuropéenne Prospérité Intereuropéenne.
25547: CAUDRON, JEAN. - Albert van Dijck, 1902-1951.
32725: MAZEL & CAUVIN. - Cara en Calebas. De Musketiers. Okay Album.
30394: CAVAGNAC, GUY, SURRE-GARCIA, ALEM & DIEUZAIDE, MICHEL. - Baroque Occitan.
29096: CAVELLINI, GUGLIELMO ACHILLE. - Autoritratti/ Self-portraits/ Autoportraits/ Selbstporträts.
25071: CELIS, GAB.. - De Onze Lieve Vrouwkapellekens te Gent.
19057: CELLIERS, JAN F.E.. - Die saaier en andere gedigte.
35367: CERASI, MAURICE. - Lo spazio collettivo della città. Construzione e dissoluzione del sistema pubblico nell'architettura della città moderna.
25884: CERFF, JAN DE. - Tafereel der Nederlandsche geschiedenissen of Gods regterhand, van tyd tot tyd verhoogd en verheerlykt, in zeegeningen en oordeelen van de Vereenigde Neederlanden, en zyne kerke in dezelve, tot op het jaar 1742, in heldedigten, met bygevoegde aanteekeningen.
13708: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - Ingénieux, L', hidalgo Don Quichotte de la Mancha. I, II.
32582: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. - L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Tome premier & deuxième.
32627: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. - Histoire de l'admirable Don Quixotte de la Manche.
20062: CERVER, FRANCISCO ASENSIO. - Houses/ Modern rustic and country houses.
21612: CERVER, FRANCISCO ASENSIO. - Le grand livre de la décoration intérieure.
23833: CEUTERICK, ALBERT. - Le Comte Oswald de Kerchove de Denterghem/ notes biographiques.
22225: CHAMBERLAIN, PETER & ELLIS, CHRIS. - Modern British Tanks and Fighting Equipment.
22480: CHAMBERLAIN, PETER & ELLIS, CHRIS. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 1: Stati Uniti Gran Bretagna e Commonwealth nella Seconda Guerra Mondiale.
31816: CHAMBON, ALBERT (SAM.). - In memoriam. Onze marinegraven van den oorlog mei 1940.
34254: CHAMPAGNAC, J.M.J.. - Arbeid en nijverheid of de kracht van den wil. Geschiedenissen van beroemde kunstenaars, handwerkslieden en handelaren.
6015: CHAMPDOR, ALBERT - Das Ägyptische Totenbuch in Bild und Deutung.
30288: CHAMPOLLION, J.-F.. - Panthéon Égyptien. Collection des personnages mythologiques de l'Ancienne Égypte.
32127: CHAPMAN, HUGO. - Michelangelo. De hand van een genie.
12451: CHAPPUIS, H.TH.. - Maori's tentleven in 't tijgerland; een boek voor jongens.
13785: CHARENSOL, G.. - Le Cinéma.
31301: CHARLES-ROUX, J.. - Aigues-Mortes.
31298: CHARLES-ROUX, J.. - Le Costume en Provence.
35263: CHARLIER, J.-M. & G. FORTON. - De Avonturen van Kim Devil. Het Mysterie van de Witte God.
32506: CHARLIER, JEAN-MICHEL & UDERZO, ALBERT. - Eerherstel voor een lafaard. Een avontuur van Tanguy en Laverdure.
10852: CHARPENTIER, J. - Die Suparnasage; Untersuchungen zur altindischen Literatur- und Sagengeschichte.
22862: CHASTEL, ANDRÉ & PLOUIN, RENÉE. - La belle histoire des ponts de Paris.
35373: ERCKMANN-CHATRIAN. - Romans Nationaux. Le conscrit de 1813- Waterloo- Madame Thérèse ou les volontaires de 92.
30317: CHAUVIN, VICTOR. - Bibliothèque de la Faculté de Philosophie & Lettres de l'Université de Liège. Fascicule VI: La récension egyptienne des mille et une nuits.
10760: CHÉRON, G. - Le Dialecte Sénoufo du Minianka (grammaire, textes et lexiques).
35660: CHEYNEY, RALPH & JACK CONROY (ED.). - Unrest. The rebel poets'anthology for 1930.
19577: CHIARELLI, RENZO. - I codici miniati del museo di S. Marco a Firenze.
22264: CHRIST, H.. - Eine Frühlingsfahrt nach den Canarischen Inseln.
31629: CHRISTENSEN, CHARLES. - Kronborgs restaurering.
31731: BILAL & CHRISTIN. - De Falangisten van de Zwarte Orde.
31690: BILAL & CHRISTIN. - De onbestaanbare stad.
31691: BILAL & CHRISTIN. - Het dorpje dat ging vliegen.
32646: BILAL & CHRISTIN. - Het Schip van Steen.
31732: BILAL & CHRISTIN. - Het Schip van Steen.
31692: BILAL & CHRISTIN. - Het dorpje dat ging vliegen.
27325: CHRISTMANN, ANDREA. - Design mit Holz, Stein und Metall. Moderne Architektur im Garten.
26695: CHROPOVSKÝ, BOHUSLAV. - The Slavs; their significance, poltical and cultural history.
34545: CHURCHILL, JEREMY. - BMW Twins Owners Workshop Manual.
85: CICCALENI, RAFFAELE. - Beatles, The.
17146: CITROEN, PAUL.. - Richard.
24886: CITROEN, PAUL.. - Introvertissimento.
25707: CLAASSEN-SCHMALL, BARBARA (ED.). - Die Leere mit Bedacht gefüllt.
25736: CLAASSEN-SCHMALL, BARBARA (ED.). - Thomas Hartmann, Bremer Ausstellung.
35246: CLAERBOUT, J.. - Droef-Bly-eyndig Vertoog op 't Belegh en Over-gaen van Middelburgh, onder 't Beleyt van Wilhelmus den Eersten, prince van Oranje, etc. gewonnen den 20 februarij 1574.
31558: CLAES, ERNEST. - Jeroom en Benzamien.
30320: CLAESSENS-PERÉ, A.M.. - Provinciale Musea Antwerpen. Catalogus edelsmeedkunst.
13688: CLAEYS, P.. - Pages d'histoire locale Gantoise. 3rd series.
13687: CLAEYS, P.. - Pages d'histoire locale Gantoise. 2nd series.
34924: CLAREMONT, CHRIS, BYRNE, JOHN, AUSTIN, TERRY, WEIN, GLYNIS & SALICRUP, JIM. - De X-mannen. De nrs. 5, 15, 23, 25, 38, 43, 78, 83, 84, 88, 101, 102, 104 & 119 (14 nummers).
28761: CLARIDGE, ELIZABETH. - Mel Ramos.
31490: CLARISSE, J.. - De heimelijkheid der heimelijkheden. Dichtwerk, toegekend aan Jacob van Maerlant; met eene inleiding en aanteekeningen van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven.
18415: CLARISSE, J. AND H. W. VAN DER PLOEG, VOS, W. DE AND HOH. BUIJS AND REIJDEN, D. VAN DER. - Verhandelingen, uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij: Tot nut van' t Algemeen. IX Deel.
21233: CLARK, DAVID ALEXANDER. - Visions of development; a study of human values.
15403: CLAUS, H., K.J. GEIRLANDT, R. JOORIS, AND O. SCHEI. - Roger Raveel; recente schilderijen, peintures récentes, neuerliche Gemälde.
33054: CLEERDIN, VINCENT (SAM.). - Zóó is Noord-Brabant. Bijdragen tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis.
10405: CLERC-RAMPAL, G. - La Mer; la mer dans la nature, la mer et l'homme.
34146: CLERC, CHARLY. - Le génie du paganisme. Essais sur l'inspiration antique dans la littérature française contemporaine.
33727: CLERC, SEBASTIAAN LE. - Verhandeling over de bouwkunde, met de noodige aanmerkingen en waarneemingen. Uit het Fransch vertaald door P.E. Duyvené. 2 delen.
24423: CLERCQ, P. LE. - Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Eerste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq.
25238: CLERCQ, P. LE. - Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen lieden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden. Tiende deel.
23780: CLERCQ, P. LE. - Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Achtste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq.
25970: CLERCQ, P. LE. - Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen lieden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden. Tiende deel.
24672: CLERCQ, WILLEM DE. - Verhandeling van den heer Willem de Clercq, ter beandwoording der vraag: Welken invloed heeft vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen? Met den gouden eerepenning bekroond en uitgegeven door de Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten.
23969: CLEYN, CORNELIS, ONNO ZWIER VAN HAREN, ADRIANUS WOLFF EN ADAMUS CAMPHUYSEN. - Dank-offer voor de eerstelingen van Neerlands vryheid, by het vieren van het twede eeuwgety der inneminge van Den Briele door de Water-geuzen, Gode binnen deze stad. Gebonden met: "De Geusen", "Redevoering over de vryheid van godsdienst" en "Redevoering van den Heer en Meester Adamus Camphuysen". geusene
32260: CLIFF, STAFFORD & CHABANEIX, GILLES DE. - L'Art de Vivre en Bord de Mer.
5645: CLIFFORD, MIKE - The Beatles. Een onsterfelijke legende.
20716: CLINGE. - Gemeente Clinge.
31768: CNOSSEN, T.. - Kennis van de reclame en verkoopkunde voor de middenstand (Serie voor het middenstandsdiploma).
34345: KREYMBORG & CO.. - Kreymborg's catalogus. Voorjaar en zomer 1910.
22422: COBB, HENRY N., HINES, THOMAS S., VILADES, PILAR, A.O.. - Frank Gehry und seine Architektur.
13301: COBBAN, A.. - Histoire des civilisations; le Siècle des Lumières.
12513: COCHERET, CH.A.. - De Rotterdamsche Zeevaartschool 1833-1933.
29910: COCKSHAW, P., LEMAIRE, C. & ROUZET, A. (ED.). - Charles le Téméraire 1433-1477.
34398: COELHO, RENÉ (SAM.). - Montevideo catalogus. Omvat circa 40 kunstenaars uit verschillende landen.
21264: COELHORST. - Het dorp Keulhorst.
17401: COENEN, JO (ED.). - Jo Coenen Architekt projekten 1969 - 1979.
33268: COESÈL, MARGA. - Natuurlijk Verkade. Het verhaal van de albums.
33765: COHEN, JOSEF. - Gedichten.
19246: COHEN STUART, M.. - Zes maanden in Amerika, tweede deel.
19000: COLENBRANDER, H.T.. - Wereldgeschiedenis (1915-1919) in overzichten. Eerste deel (1915-1918). Tweede deel (1918-1919).
21620: COLIJN, H., LAWICK, H.J.W. VAN, E.A.. - Neerlands Indië; land en volk-geschiedenis en bestuur-bedrijf en samenleving. Tweede deel.
20717: COLIJNSPLAAT. - Gemeente Colijnsplaat.
35317: COLLECTIVE. - Encyclopédie moderne ou bibliothèque universelle de toutes les connaissances humaines. Vol. I-X and XVI- XXV.
18092: COLLIN, JONAS. - Om Limfjordens tidligere og nuvaerende Marine Fauna, med saerligt Hensyn Til bloddyrfaunaen.
35346: COLOMBIER, PIERRE DU. - Les chantiers des cathédrales. Illustré de 19 figures dans le texte et de 32 planches hors-texte.
30303: COMBES, EDMOND. - Voyage en Égypte et en Nubie. Tome I & II.
34876: COMMENT, NICOLAS & NOËL, BERNARD. - A*** suivi de l'oiseleur précédé d'une etoile en tête par Bernard Noël.
33633: COMMISSIE. - Programma voor de feestelijke herdenking van de 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff, als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908.
32470: COMPTON, MICHAEL AND SYLVESTER, DAVID. - Robert Morris.
21737: FR. ALOISIUS AB IMMACULATA CONCEPTIONE. - Schriften der heil. Theresia van Jesu, 5 parts in 7 vols.
35241: CONGE KLEIJN, MIEKE LE. - De Meeuwen. Verzen in den oorlog 10 mei 1940- 5 mei 1945.
31936: CONINCK, FRITS DE, AHLERS, JESSE, GORTZAK, ROOS & ROOD, YARA. - Gids Boezem & Co. De stad als podium/ Guide Boezem & Co. The City as Stage.
30176: CONRAD, PHILIPPE & LASPEYRES, ARNAUD. - La Grande Guerre 1914-1918. De la tourmente à la victoire.
3593: CONRAD, J.F.W. - Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche oeververdediging.
30289: CONTENAU, GEORGES. - L'Art de l'Asie occidentale ancienne.
34925: CONWAY, GERRY, ALEX SAVIUK & KEITH WILLIAMS. - Web van Spiderman. 20 stuks tussen no. 21-62.
26201: COOK, THOMAS. - The allies see Britain; a pictorial record of the visits of representatives of allied governments during 1940-1944.
29973: COOKE, ROBERT. - West Country Houses. An illustrated account of some country houses and their owners, in the counties of Bristol, Gloucester, Somerset and Wiltshire; being also a guide to domestic architecture from the reign of Henry II to Victoria.
35577: COOLS, HERMAN & ABDON VAN BOGAERT. - Het dialect van Beveren en zijn deelgemeenten. Met toelichtingen over afwijkingen in Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Vrasene.
33482: COOLS, HERMAN. - 1584-1585 Tussen Reus en Geus. Het Land van Beveren en het Beleg van Antwerpen.
30236: COOPER, CHRIS, KAMINSKI, LEN, NICIEZA, MARIANO, FIGUROA, JOHN, AND OTHERS. - Marvel Comics presents. Vol. 1, no. 147, February 1994.
16626: COOPER, MATTHEW. - The German Air Force 1933 - 1945. An Anatomy of Failure.
33427: COORNAERT, MAURITS. - Knokke en het Zwin. De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Knokke met een studie over de Zwindelta. Boekdeel I.
9362: COPPA, G., L. PEDICONI AND G. BARDI - Water and aqueducts in Rome 1870-1984; 16. international water supply congress and exhibition, Rome, 3-7 November 1986 Palazzo dei congressi EUR.
30247: COPPÉE, FRANÇOIS. - Oeuvres de François Coppée. Une Idylle pendant le Siège Contes en Prose.
30750: CORBEEK, A. & KESSLER, A.. - De duizendste....uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Christelijke School te Vreeland.
34948: CORBEN, RICHARD. - Elf gruwelverhalen.
29347: CORBIJN, ANTON. - Werk.
30486: CORBUSIER, LE. - Le Corbusier. Grundfragen des Städtebaues.
21022: CORKRAN, DAVID H.. - The Cherokee Frontier; conflict and survival 1740-62
23287: CORMENIN, M. DE. - Des Salles d'Asile; Extrait d'un Voyage en Italie.
3818: CORNEILLE, P. - Théatre choisi. Nouvelle édition ornée de 4 portraits en pied coloriés.
31235: CORNEILLE, P.. - Oeuvres de P. Corneille. Théatre complet. Précédées de la vie de la auteur, par Fontenelle et suivie d'un dictionnaire donnant l'explication des mots qui ont vieilli. Nouvelle édition.
34030: CORNELI, RENÉ & MUSSELY, PIERRE. - Anvers et l'Exposition Universelle de 1885.
34898: NEOSTADIO CORNELIO (CORNELIS VAN NIEUSTAD). - De Feudi Iuris Scripti, Hollandici, Westfriscique, Successione. Bound with: Observationum Feudisticarum Decas Prima Ex Rebus Iudicatis Curiae Feudalis Hollandiae, Zelandiae, Frisiaeque Selecta.
33451: CORNELIS, J.CH., HONDT, A.A.L. D' & WEIJNEN, J.C. (RED.). - Wij...in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Tussen Zwin en Brakman.
12593: CORNETTE, A.H.. - De Vlaamsche schilderkunst in de XVIIe eeuw.
16523: CORNWELL, E. L AND MARTIN HORSEMAN (ED.). - Airextra. Vol. I, II, III. (1,2,3) Incl. numbers: I - XIX (1 - 19)
15449: CORONEL SR., S. - Middelburg voorheen en thans; bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar.
33597: CORREMANS, LUC, REYNTJENS, ANNEMIE & VANDERVELDEN, PIERRE. - Stad van vrede. WO-1 plaatsen in en rond Ieper.
35527: CORTE, JULES DE. - Licht en donker.
24222: CORTS, C.W.. - De therapie bij chronischen blaascatarrh.
21969: CORVER, H.J.. - Scheepsrampen; verliezen aan Nederlandse koopvaardijschepen en sleepboten tijdens de periode 1855-1982.
32905: CORVER, J.. - Het draadloos amateurstation voor ontvangst van telegrafie en telefonie. Deel I.
30601: COSEY. - Jonathan. Neal en Sylvester. Een verhaal uit het weekblad Kuifje.
31603: COSTA, IS. DA. - Dr. Bogues proeve over het goddelijk gezag der christelijke godsdienst.
28456: COSTAEUS, IOANNES & COSTEO, GIOVANNI. - Von der Milch und der Molke Natur und Verwendung in der Medizin.
33572: COSTER, CHARLES DE. - Le Tour du Monde- La Zélande.
32496: COSTER, CHARLES DE. - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
32500: COSTER, CHARLES DE. - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
3427: COSTER, CHARLES DE - Zeeland door de bril van 1873.
32629: COSTER, CHARLES DE. - De Legende van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders.
33555: COSTER, CHARLES DE. - Le Tour du Monde- La Zélande.
24784: COTTAAR, JAN (RED.). - Feijenoord zestig; woorden rond daden van een topclub.
20883: COUDENHOVE-KALERGI, R.N.. - Paneuropa; zur Locarno Krise/ Hodza in Wien/Der neue Dreibund/ Briefwechsel/ Rings um Europa/ Quer durch Europa/ Aus der Bewegung.
16261: COUISSINIER, M.B.. - Bilderkatechismus.
10755: COULBEAUX, P.S. & SCHREIBER, J.. - Dictionnaire de la langue Tigraï.
34467: COULOMB, CH.. - Dictionnaire etymologique. Le Latin et le Français par les racines. Familles de mots, groupements d'idées.
7050: COULON, PH. DE - Ebauches, Les; ouvrage publié à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire d'ebauches s.a.
20943: COUMANS, PAUL (RED.). - Gescheurd door Sandberg.
33180: COUPERUS, LOUIS. - Wreede portretten.
29825: COUPERUS, LOUIS. - Verzamelde Werken, I t/m XII.
33174: COUPERUS, LOUIS. - Fidessa.
33172: COUPERUS, LOUIS. - De Komedianten.
35080: COUPERUS, LOUIS. - Psyche.
6733: COUPERUS, LOUIS - Over lichtende drempels.
33176: COUPERUS, LOUIS. - Williswinde.
25301: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
35557: COURIÈRES, E. DES. - Les sculpteurs Français nouveaux, no. 4. François Pompon.
33751: COURT, PEETER LA. - Inleydinge tot de Cyfer-Konst. Waer in de hooft specien arithmetices grondelyk ende seer klaer worden uyt-geleyt. Seer bequaem voor alle persoonen, om de selve op korten tydt te leeren.
28904: COURT VAN DER VOORT, PIETER DE LA. - Byzondere aenmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden. Waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeijen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen; inzonderheid eene nette beschryving om jaerlyks overvloedig druiven in de open lucht; ook by vervroeging in stook- en andere warme kassen, voort te brengen; als mede om onfeilbaer ananas-vrugten, ook citroen-, limoen-, oranje-boomen, en andere gewassen van warmer luchtstreek, onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen, nevens een berigt om de benoodigde weer-glazen daer toe te maken; nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes-vrugten, het behandelen der moestuinen, het aenleggen der broeibakken voor meloenen en soortgelyke gewassen, en hoe men de beste meloenen in dezelven kan teelen enz.
22214: COURTY, M.. - Cours de géologie et de minéralogie.
31403: COUVREUR, YVES (ED.). - Sasmayoux. Pastels.
32220: CÓVENS, CORNELIS. - Beknopte handleiding tot de kennis van ons zonnestelsel, benevens een aanhangsel over de verwisseling der saisoenen, de schijngestalten der maan en de eclipsen.
27593: CÓVENS, AGATHA AMELIA. - Ter bruilofte van mijnen broeder, den heere Cornelis Cóvens, en de jongkvrouwe Margareta Jacoba Costerus, vereenigd den 23sten van herfstmaand 1794.
16242: COX, BENJAMIN G.. - The book of Evesham: the story of the town's past.
30653: CRAANDIJK, J.. - De Haarlemsche hofjes. 26 lichtdrukken met bijschriften van J. Craandijk.
31727: CRAENHALS, F.. - Het gevecht in de bergen.
31606: CRAENHALS, FRANÇOIS. - De Avonturen van Pom en Teddy. 1: "Teddy voor de camera". 2: "Het gevecht in de bergen". 3: "De nieuwe avonturen van Pom en Teddy". 4: "De avonturen van Pom en Teddy". 4 delen.
31726: CRAENHALS, F.. - Alarm in Hollywood.
31725: CRAENHALS, F.. - De held van Ardabhad.
31728: CRAENHALS, FRANÇOIS. - De avonturen van Pom en Teddy. De zwarte talisman.
31729: CRAENHALS, FRANÇOIS. - De avonturen van Pom en Teddy.
31730: CRAENHALS, F.. - De microfilm.
31724: CRAENHALS, F.. - Teddy voor de camera.
23983: CRAMER, RIE. - Otje de Bas.
31485: CRAMER, N.A. (RED.). - De reis van Jan van Mandeville naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
20130: CRAMER, A.C.. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden.
33828: CRAMER, S.. - Doopsgezinde bijdragen, 48e Jaargang.
18885: CRAMER, P.J.S.. - Één of meer gewassen per onderneming? Eenige opmerkingen naar aanleiding van een lezing, door den directeur van het caoutchoucbedrijf van het Boschwezen over bedrijfspolitiek bij overjarige cultures te Paramaribo gehouden.
24225: CRAMER, F.H.. - Microplankton from three palaeozoic formations in the province of Leon (NW-Spain).
24052: CRAMER, RIE & CHERUBINI, E.. - Pinokkio in Afrika.
31250: CRAMER, RIE & VOS, BENNO. - Het prentenboek van Gijsbert Jan
1697: CRAMER, RIE - Dokter Levertraan.
1699: CRAMER, RIE - Dommie-Dik.
1698: CRAMER, RIE - Luilekkerland.
29184: CRAMER, RIE. - Versjes van vroeger
1740: CRAMER, RIE & TAGORE, RABINDRANATH. - De brief van den Koning (The post office).
1732: CRAMER, RIE & BLES, JACQUELINE. - Voor 't kleine volkje; "De bruiloft van Rozemarijntje".
34008: CRAMER, RIE. - Liedjes bij prentjes.
24071: CRAMER, RIE. - Het diamanten-prinsesje.
24078: CRAMER, RIE EN JONG, ALEX. DE. - Oud-Nederlandsche kerstliederen.
24083: CRAMER, RIE. - Oudt Nederlandsche Minneliedjes, mat pianobegeleiding van Willem Pijper.
28885: CRAMER, A.. - Kleine tooneelspeler of de vondeling aan den grooten weg naar Parijs.
30693: CREMER, J.J.. - Distels in 't weiland. Over-Betuwsche vertellingen. "Grietje op 't Hönings-arf", "'t Kriekende Kriekske, "'t Pauwenveerke", "Op de Kniehorst", "Bruur Joapik", "'t Blinkende hoantje" & "Oan 't kleine revierke".
32633: CREVELS, H.H. & BUUL, T. VAN. - Uilenspiegel in Brabant en andere verhalen voor kinderen van tien tot veertien jaar.
27075: CRIE, THOMAS M'. - Geschiedenis der uitbreiding en onderdrukking van de hervorming in Spanje in de zestiende eeuw. Eerste deel (van twee).
21898: CROCE, GUISEPPE. -
35353: CROCQ, H.G. DU. - Catalogus van de penningverzameling bevattende tevens het eerste vervolg op de muntverzameling bewerkt door H.G. du Crocq.
15791: CROMMELIN, C.A. - Het lenzen slijpen in de 17e eeuw.
21606: CROSFIELD, ARTHUR. - Reminiscences of Kenwood and the Northern Heights.
14848: CROSSMAN, E.C., AND R.F. DUNLAP. - The book of the Springfield; a textbook covering the military, sporting and target rifles chambered for the caliber .30 model 1906 Cartridge; their metallic and telescope sights and the ammunition suited to them. I: As existing in 1931, II: supplemental text to each chapter to bring subject matter up to 1952. 1 vol.
29654: CROUZET, ROBERT. - Daniel Mena.
27267: CROWE, SYLVIA & MILLER, ZVI (ED.). - Shaping tomorrow's landscape; vol. 1, the landscape architect's role in conservation.
34933: CRUCQ, PAUL M.. - "We never blamed the crews". The flooding of Walcheren Island, October 1944. Operation "Infatuate", phase I.
33514: CRUCQ, PAUL M.. - "Aiming Point Walcheren". The Bombardment of Gun Emplacements & Strong Points Walcheren Island, October 1944. Operation "Infatuate", phase II.
2351: CRUCQ C.J.Z., J.K.. - Cryptogamen.
34946: CRUMB, ROBERT. - Robert Crumb's Mister Snoid en wat andere verhalen.
33445: CRUYNINGEN, P.J. VAN. - Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 28.
30668: CULEMBORG. - Culenborg.
31010: CUNAEUS, PETRUS. - De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden,....vertaald door een Liefhebber der Joodse Oudheden (H.W. Goeree) + Vervolg: Uyt de naargelaten Schriften van W.Goeree.In 4 delen.
12684: CURRY, M.. - Wolken, Wind und Wasser.
12321: CURRY-LINDAHL, K.. - Les Oiseaux migrateurs á travers mer et terre.
31640: CURZI, DANIEL (ED.). - Andrew Vicari.
34617: CUTTOLI, MARIE. - Teppiche. Arp-Bissier-Bissière-Calder-Ernst-Vieira da Silva-Klee-Laurens-Léger-Miró-Picasso. Ausstellung Oktober-November 1961.
32659: CUVELIER, PAUL & GREG. - Zilveren Vlam.
34732: CUVELIER, PAUL & HAMME, JEAN VAN. - Epoxy.
34731: CUVELIER, PAUL & HAMME, JEAN VAN. - Epoxy.
32657: CUVELIER, PAUL & GREG. - Zilveren Vlam. De kruisridder zonder naam.
32658: CUVELIER, PAUL & GREG. - Zilveren Vlam. Het stralende schild.
33042: CUYK. - 't Kasteel Makken in 't Land van Kuik, 1739/ 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik, 1739.
33041: CUYK. - 't Dorp Kuik, 1737/ 't Dorp Kuik van de Maas te zien.
25667: DAALEN, MARIA VAN.. - Deze geschiedenis.
22871: DABLANDER, VINZENZ & SIEBERER, JOSEF (ED.). - 600 Jahre Markt Hopfgarten; Heimatchronik 1962.
17697: DAELS, FRANS. - Heelkundige verpleging en kraamverpleging. Met 343 illustraties.
28889: DAELS, FRANS. - Voor mijn volk in nood. Deel I & II.
32849: DAFF. - Gezigt op het Dorp Daff langs de Maas by Namen/ 't Huis Daff langs de Maas op het Dorp ziende 1740.
35104: DAGEN, PHILIPPE & MICHÈLE CHAMPENOIS. - Gérard Rondeau. Chroniques d'un portraitiste 1986-2006.
33808: DALE, J.H. VAN. - Cadsandria. Zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor het jaar 1857.
31064: DALE, J.H. VAN - Tijdtafel van de Geschiedenis der Provincie Zeeland; een leerboekje voor onderwijzers en leerlingen.
33071: DALEN, J.L. VAN. - Oorkonden en regesten betreffende de stad Dordrechten hare naaste omgeving tijdens het grafelijke Huis van Holland, 1006-1299.
16202: DAM, C.F. VAN,. - Marrakech.
30337: DAM, H. VAN. - Korte beschrijvinge van het Eylandt Westvoorn, ende de geschiedenissen van de Stadt Goederede.
15650: DAM, J. VAN, DEN BOUMEESTER - Beschrijving van Den Helder met het Nieuwe Diep en Huisduinen.
15679: DAMAS. - Haagsche Omtrekken.
12532: DAMAS, LE R.P. DE. - Sinaï et Judée; voyages en Orient.
34664: DAMHOUDER, JOOST DE. - Practycke in criminele saken, seer nut ende profijtelijck allen Souverains, Bailjous, Borgermeesters, ende Schepenen, &c. Hier is noch by ghevoeght d'Ordonnansie op 't stuck van de Criminele Justitie in dese Nederlanden. Alles met schoone figueren, daer toe dienende, verciert.
31741: DAMM, CHR. T.. - Grieksche en Romeinsche fabelkunde.
20366: DAMM, CHR. T.. - Grieksche en Romeinsche fabelkunde.
33590: DAMMANN, CARL. - Die Gesundheitspflege der landwirtschaftlichen Haussäugetiere. Praktisches Handbuch.
20696: DAMME, A.K.W.. - Zwart-wit; eenvoudige handleiding voor het damspel.
35283: DAMME, BEN VAN, HENNY VAN VARIK, HENK VAN GELDER, ET AL.. - Reklame Jaarboek 1977.
24184: DAMME, JAN VAN, NIJS, JAN DE, OUT, NICO, E.A.. - 10.220 Dagen beeldende kunst in Vlissingen; 28 jaar beeldende kunst in Vlissingen met vele interviews en een overzicht van exposities in Bellamy19, de Watertoren, de Willem3, manifestaties, kerncollectie en kunst in openbare ruimte.
31553: DAMME, JAN VAN, OUT, NICO, RIEKWELL, LEON E.A.. - 10.220 Dagen Beeldende Kunst in Vlissingen. Speciale uitgave. 28 jaar beeldende kunst in Vlissingen met vele interviews en een overzicht van exposities in Bellamy 19, de Watertoren, de Willem3, manifestaties, kerncollectie en kunst in openbare ruimte.
34455: DAMMERMAN, K.W.. - Boeroe-Expeditie 1921-1922. Résultats zoologiques de l'expédition scientifique Néerlandaise à l'île de Buru en 1921 et 1922. Vol. I Vertebrata, livr. 2. Décembre 1929.
27869: DAMOISEAUX, J.H., STEUR, G.G.L. & HEIJINK, W.. - Bodemkaart van Nederland, schaal 1: 50.000, blad 49 Oost Bergen op Zoom/ Algemene begrippen en indelingen.
29322: DANE, JAN EN JAN PIETER GILLESEN. - Zeelands chronyk verkort. 4 Delen.
17655: DANNENBERGER, H.. - Micha Ullman.
30349: DAPPER, O.. - Naukeurige beschryving van gantsch Syrie en Palestyn of Heilige Lant.
30353: DARMON, OLIVIER. - De grote eeuw van Bibendum.
30791: DARTEYRE, DIDIER (ED.). - Les études philatéliques et annales internationales de la timbrologie. Le complément indispensable du catalogue; 300 reproductions dans le texte, renseignements sur les timbres-poste de tous pays, variétés, erreurs, retouches, oblitérations, nuances, doubles frappes, timbres sur lettres, tirages, valeurs d'avenir ou trop peu cotées, etc.
14644: DARU, LE COMTE. - Histoire de la république De Venise. I - IV.
34621: DAUDET, ALPHONSE. - Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du héros Tarasconnais.
34622: DAUDET, ALPHONSE. - Oeuvres complètes. Jack.
29067: DAUTUN, DANIEL HENDRIK. - Géographie des enfans, selons tous les changemens arivés jusqu'à ce jour. Accompagnée de XXI cartes.
34407: DAUZAT, ALBERT (ED.). - Où en sont les études de Français. Manuel général de linguistique française moderne. Ouvrage en six parties. Phonétique et orthographe- Morphologie et syntaxe-Sémantique-Lexicologie et dialectologie-Français régional, Français populaire, Onomastique-La langue des ecrivains.
26637: DAVIDOV, DINKO, STANIC, RADOMIR & TIMOTIJEVIC, MIROSLAV. - War Damage sustained by Orthodox Churches in Serbian areas of Croatia, 1991.
25885: DAVIDSON, JOHN & GRAY, ALEXANDER. - The Scottish staple at Veere; a study in the economic history of Scotland.
24139: DAVIES, JOHN. - Phase 11.
29143: DAVIS, WILLIAM C.. - Rebels & Yankees. Soldaten des US-Bürgerkrieges.
33293: DAWES, NICHOLAS M.. - Lalique Glass.
24576: DAY, D.E. (ED.). - Relaxation processes in glasses; proceedings of the third Rolla ceramic materials conference on relaxation processes in glasses, Baden-Baden, Germany, 3-7 June 1973.
33274: DEBBAUT, JAN, LUNGHI, ENRICO, ET AL. - Many colored objects placed side by side to form a row of many colored objects. Works from the collection of Annick and Anton Herbert. Programme.
34464: DEBBAUT, JAN. - Biennale di Venezia 1993. Padiglione di Fiandra e Olanda. texts/ testi. Jan Vercruysse/ Padiglione Fiandra. Niek Kemps/ Padiglione di Olanda. 3 vols.
29415: DEBECQUE-MICHEL, LAURENCE. - Hopper et l'art Américain.
20108: DECAVELE, JOHAN, DANIËL DE MOOR AND NOËL KERCKHAER. - Gulden Spiegel van Oost-Vlaanderen.
20111: DECAVELE, JOHAN, DANIËL DE MOOR AND NOËL KERCKHAER. - Gulden Spiegel van Oost-Vlaanderen.
35444: DECHESNE, B.H.H.. - Jeugdige gehandicapten. Sexualiteit, relaties, zelfbeeld. Een hoofdstuk uit de revalidatiepsychologie.
31211: DECLEER, MISJEL & SEYS, JAN. - Onze kust anders bekeken.
30866: DECSEY, ERNST, GUGITZ, GUSTAV, KLIMA, A., PORGES, FRIEDRICH, A.O.. - Die Fünf Sinne. Ihre Einflussnahme und Wirkung auf die Sexualität des Menschen. Das Gehör. Eine Sexualphysiologische und Psychologische Darstellung der Rolle Bedeutung des Gehörsinnes im Triebleben des Menschen.
14265: DECUGIS, H.. - Le destin des races blanches.
24115: DEENEN, JOHANNES MARINUS. - Breuken in kool en gesteente.
21285: DEEST. - St. Antonis Kapel te Deest.
21286: DEEST. - Capelle te Deest.
19498: DEFOER H.L.M. AND WÜSTEFELD, W.C.M.. - Fasciculus temporum; arte Tardo-medieval do Museu Nacional het Catharijneconvent de Utreque.
32552: DEFOUR, FRANS. - Zeven eeuwen meubelkunst in België; XIIIe tot XXe eeuw in Vlaanderen en Wallonië.
25488: DEGELS, L.. - Restaureren en verzamelen van schilderijen en houtsnijwerk.
23511: DEGERING, HERMANN (HERAUSG.). - Die schöne Magelone. Hystoria von dem edeln ritter Peter von Provenz und der schönsten Magelona, des königs von Naples tochter.
27622: DEGRAER, STEVEN, WITTOECK, JAN, APPELTANS, WARD, COOREMAN, KRIS, E.A.. - De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee.
35600: DEGRAER, STEVEN, WITTOECK, JAN, APPELTANS, WARD, COOREMAN, KRIS, E.A.. - De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee.
22256: DEIBEL, J.H.. - De Engelschen in Zeeland in 1809.
11202: DEIJNCKENS, L., EN J. PAS - Odette Collon.
21281: DEIL. - T'Dorp Dyl aan de Linge.
25553: DEINSE JR., A.J. VAN. - Iets over de subsidien van de achterliggende- ten behoeve der calamiteuse- polders in Zeeland; eene bijdrage tot de kennis van onsch Nederlandsch staatsregt.
18269: DEK, A.W.E.. - Het geslacht Wittekoek.
31597: DEKHUYZEN, M.C.. - Het onderzoek van dierlijke weefsels, voornamelijk van het kraakbeen, in het gepolariseerde licht. Academisch proefschrift.
32187: DEKKER, JEROEN J.H.. - Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900.
20865: DEKKER, G.. - Teekeningen van G. Dekker.
30572: DEKKER, C.. - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.
31171: DEKKER, C.. - Inventaris van het archief van de familie des Tombe 1485-1948.
28962: DEKKER, C., BAETENS, R. & MAARSCHALKERWEERD-DECHAMPS, S.. - Album Palaeographicum, XVII Provinciarum. Paleografisch album van Nederland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk/ Album de paléographie des Pays-Bas, de Belgique, du Luxembourg et du Nord de la France.
31172: DEKKER, C.. - Inventaris van het archief van de familie des Tombe 1485-1948.
24564: DEKKING, P.. - Mechanical properties of high polymers.
32138: DELABAR, G.. - Anleitung zum Linearzeichnen, mit besonderer Berücksichtigung des gewerblichen und technischen Zeichnens, als Lehrmittel für Lehrer und Schüler an den verschiedenen gewerblichen und technischen Lehranstalten, sowie zum Selbststudium. Erster und zweiter Theil: 1.: Das geometrische Linearzeichnen. 2.: Das projective Zeichnen oder die darstellende Geometrie. Zweite Abtheilung: Die weitere Ausführung der rechtwinkligen Projektionsart.
33660: DELAHAYE, ALBERT. - Vraagstukken in de historische geografie van Nederland. Deel I (Noviomagus, Dorestadum, Walacria, Batua Renus) & II (Trajectum).
30301: DELAPORTE, LOUIS. - Les Hittites. Avec 34 figures au trait, 3 cartes et 4 planches hors texte.
29472: DELARUE, BRUNO, CHAINE, CAROLINE & ICKOWICZ, PIERRE. - Les peintres a Dieppe. Varengeville, Pourville et Arques-la-Bataille.
17871: DELAUNAY, CH.. - Practische en theoretische Mekaniek. Geheel opnieuw bewerkt door C. Krediet.
30483: DELAVIGNE, CASIMIR. - De kinderen van Eduard den Vierden. Treurspel in drie bedrijven.
32430: DELEBECQUE, A. & HOFFMAN, J.-B., EECKMAN, LÉON & SPRONCK, LOUIS. - Les codes en vigueur en Belgique avec les modifications introduites de 1814 a 1884. Édition annotée.
34700: DELEU, LUC. - Urbild eines beweglichen Denkmales.
18798: DELFGAAUW, LEO AND BERT JANSEN. - Ben sleeuwenhoek. Een keuze 1987-2001 A selection.
33095: DELFT. - Het Huis Altena by Delft, 1729.
32564: DELFT, MARIEKE VAN & WOLF, CLEMENS DE (ED.). - Bibliopolis. History of the printed book in the Netherlands.
30671: DELFT. - Delft.
20921: DELFT. - Delft. De groote kerk en het stadhuis. Die Grosse Kirche und das Rathhaus. La grande église et la maison de ville.
20923: DELFT. - Delft. Graf van Willem II. Grabmal Wilhelm's II. Monument De Guillaume II.
25368: DELFT. - Ursula kerk te Delft. - Eigen Etsdruk.
23822: DELFT. - Het Magazyn van Holland, Zoo als het afgetekent is in den jare 1667.
23821: DELFT. - Afbeelding van het Geweeze Klooster St. Agata, de Fransche Kerk, en het Prinsenhof. Oude Prinsen-Hof dienende nu voor een gedeelte tot de Say-Hal.
30669: DELFT. - Delft.
33098: DELFT. - Gedeelte van het Stadhuis, de Nieuwe Kerk en de Groote Markt te Delft.
34471: DELINOTTE, L. PAUL. - Dictionnaire pratique des synonymes français.
32137: DELPRAT, J.P.. - Wiskundige Leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Beginselen der Mechanica voor de Kadetten der Artillerie en Genie.
30890: DELSMAN, H.C. (RED.). - Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Eerste aflevering van deel LXXXVI.
27745: DELSMAN, H.C. (RED.). - Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Ned.-Indië. Eerste, tweede en derde aflevering van deel LXXXVII.
29144: DEMEY, ANTHONY (SAM.). - Gents zilver in Laarne; magie van de edelsmeedkunst, deel III.
19051: DENEER, COR. - Zigeunerkoor.
33759: DENEKAMP, A., ET AL. - Jubileum Zeeland Sport 1 juli 1955-1 juli 1980. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de voetbal-, atletiek- en handbalvereniging "Zeeland Sport" te Vlissingen.
24607: DENUCÉ, J.. - De loop van de Schelde; van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw.
32371: DENUCÉ, J.. - Schelde-Album. De Schelde in het Verleden.
25704: DEPONDT, PAUL. - Beeldenstorm 1990; tentoonstellingen georganiseerd in het kader van "Zuidnederlandse Ontmoetingen- Beeldende Kunst 1990"; deeluitgaven, in de periode maart, april, mei 1990. Inclusief 27 losse catalogi.
29682: DERCKX, MATHIEU, KOOIMAN, MARINUS & SCHEFFENER, VIBEKE. - Nieuwe Landgoederen. State of the Art.
29996: DERKS, SERGIO. - Vogelvluchtopnamen van Nederland 1946-1959. Foto's van KLM Aerocarto Luchtfotografie.
35020: DERT, LUDO F.. - Michiel Adriaansz de Ruyter 1607-1676.
35281: DESAILLY, CLAUDE. - Le Musee Didactique Vasarely au Chateau de Gordes.
27388: DESCHARNES, ROBERT & NÉRET, GILLES. - Dalí, het geschilderde werk. Deel I (1904-1946) en II (1946-1989), in 1 band.
30203: DESJARDIJN, D.. - Wie komt er in mijn hokje? Prenten en tekeningen 18e-20e eeuw. Stachelswine catalogus V.
32898: DESPARS, NICOLAES. - Cronijcke van den Lande ende Graefscepe van Vlaenderen,.... Van de jaeren 405 tot 1492. Voor de eerste mael thans in het licht gegeven naer het oorpronkelyk handschrift,.... met noodige aenteekeningen opgehelderd door J. de Jonghe.
29678: DESPRIET, PH.. - Pijpen- en pottenbakkerij in Kortrijk/ Overleie (1686-1950); de noodopgravingen van 1994 en 1995. Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen.
21667: DETERVILLE, PHILIPPE. - Richesse des châteaux du pays d'Auge.
35341: DETMAR, D.A.. - Eenzaam verkeer met God, of dertig stille overdenkingen, over 's Heeren liefde, zijne leiding, besturing, bemoediging, vertroosting enb verdere oefeningen op den weg naar den hemel.
35269: DEUDEKOM, H. VAN (RED.). - Caramba. De avonturen van Kuifje in Zwitserland.
21906: DEUR, BRIAN E.. - Prosperity. The Fruit of Co-operation. European Recovery Programme.
35656: DEVELING, ENNO, HENK OVERDUIN & GERRIT JAN DE ROOK. - De keus van de kunstenaar. Zes presentaties van eigentijdse kunst. Boezem. Nan Hoover. Panamarenko. Steingrímur Eyfjörd Kristmundsson. Marijke de Goey. Douwe Jan Bakker.
20924: DEVENTER. - Deventer. De groote kerk.
32848: DEVENTER. - 't Huis Holthuizen by Deventer, 1744/ 't Huis Holthuizen.
30446: DEVEREUX, GEORGES. - Psychothérapie d'un Indien des plaines. Réalité et rêve.
27041: DEVIES, LUCIEN, COUZY, JEAN, A.O. (ED.). - La Montagne & Alpinisme; Revue du Club Alpin Français et du Groupe de Haute Montagne. 19 Issues, No. 7, 1956/ No. 25, 1959.
15485: DEVLIEGHER, LUC. - Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen. Vol. 4: De Zwinstreek.
15487: DEVLIEGHER, LUC. - Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen. Vol. 3: De huizen te Brugge (van Naaldenstraat tot Zwarte Leertouwersstraat).
18297: DEVOS, MAGDA AND RYCKEBOER, HUGO. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland.
32578: DEVOTO, GIACOMO & OLI, GIAN CARLO. - Il Dizionario della lingua Italiana. Edizione 2000-2001. Società Dante Alighieri.
23027: DEWAILLY, AMÉLIE. - Nos enfants, poésies; avec une lettre de François Coppée.
25159: DEWEZ, M.. - Géographie du Royaume des Pays-Bas.
34004: DEYSSEL, L. VAN. - De kleine Republiek. Eerste deel en tweede deel, in 1 band.
14503: DEZUTTER, W.P., R. VAN DE WALLE, J. VAN HAVER, A.O. - Volkskunde in Vlaanderen; huldeboek Renaat van der Linden.
30275: DHANENS, ELISABETH. - Inventaris van het kunstpatrimonium van Oostvlaanderen. III: Sint-Niklaaskerk Gent.
30269: DHONDT, J. & KEYSER, P. DE. - Steden en Landschappen X: Gent.
32709: DICKENS, FRANK (ED.). - Linus. Bumper Spring Number. May 1970. Enclosed: Litte Nemo in Slumberland.
31260: DICKENS, CHARLES (EDIT.). - The Pic Nic Papers. By various hands.
32587: DICKENS, CHARLES. - Der Weihnachtsabend.
27129: DIELEMAN, P.. - België kàn niet sterven! Rede van Mr. P. Dieleman op 2 december 1915 te Vlissingen op de 1e algemene vergadering van het Belgisch Herdenkingsfonds.
32354: DIELEMAN, GRÉ. - Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren.
34708: DIELEMAN, EDMOND. - Luc Deleu. Schaal en Perspektief 2. Installatie. Cycloop. R. Fueglistahler/ J. Wilhelmus. Video. Publicatie horende bij deze expositie.
21280: DIEMEN. - t'Diemermeerse tolhek op Zijde.
21278: DIEMEN. - t'Diemermeerse tolhek van voore.
31373: DIEMER, E.. - Vrijheid van drukpers. Eenige opmerkingen over haar staatsrechtelijke regeling, voornamelijk in Nederland.
13680: DIEMER-VON HILLERN, H.. - Oberammergau und seine Passionsspiele; ein Rückblick über die Geschichte Oberammergaus und seiner Passionsspiele von deren Entstehung bis zur Gegenwart, sowie eine Beschreibung des Ammergauer Landes, der Volkssitten und Gebräuche seiner Bewohner.
35278: DIEPENBEEK, ANNEMARIE VAN. - Veldgids diersporen. Sporen van gewervelde landdieren.
30961: DIERICX, CHARLES-LOUIS. - Mémoires sur la ville de Gand. Tome second.
35160: DIERX, LÉON. - Poésies posthumes.
17280: DIETERICH, ANTON. - Spanien. Band 1: Der Norden. Spanien. Band 2: Der Süden.
32330: DIETRICH, DOROTHEA. - The Collages of Kurt Schwitters. Tradition and Innovation.
34428: DIETVORST, JAN, GRAM, ERIC DE, MAAS, KEES, (RED.) ET AL. - De Enschedese School. Moderne Kunst. Nummer 10.
32253: DIETZ, MATTHIAS & MÖNNIGER, MICHAEL. - 300 Lights- Leuchten- Lampes.
32252: DIETZ, URSULA, THYRIOT, MALEEN, HAAS, MIEKE DE, ET AL (RED.). - Meubels die geschiedenis maken.
28375: DIGGELEN, P.J.G. VAN, EN J. SNIJDER. - Regtsgeding tegen Jean Baptiste de Loeil, laatst heelmeester te Koewacht (bij arrest van het Prov. Geregtshof in Zeeland veroordeeld tot de straffe des doods terzake van 1. Moedwilligen doodslag, voorafgegaan en vergezeld van 2. aan -en vasthouding zonder bevel der gestelde magten gedurende eenen tijd méér dan ééne maand en 3. aanhouding, gepaard met ligchamelyke pijnigingen (tortures corporelles) en geëxecuteerd te Middelburg den 11 Februarij 1850).
34745: DIJCKS, FRITS & HAAS, SANDER DE. - On speaking terms.
19082: DIJK, J.B. VAN. - Lamennais. Een Levensbeeld door J.B. van Dijk.
25594: DIJK, ROEL VAN. - Klinkers en mede klinkers; oftewel de bouwstenen van een handzetter.
35435: DIJK, J.G. VAN. - Neurologic deficit and autonomic nervous system testing.
33807: DIJK, F. VAN. - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel. Raad en burgemeester van Goes. Historische Bibliotheek nr. 73.
32255: DIJK, EMILE VAN, ROELOFS, CEES & KLEUVER, BEATRIX. - Het Nonchalante Wonen van Emile van Dijk.
32160: DIJK, C. VAN. - Alexandre A.M. Stols 1900-1973. Uitgever/ Typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en/ of typografisch verzorgde boeken door C. van Dijk en J. Duijzer.
29447: DIJK, EMILE VAN, ROELOFS, CEES & VERLINDE, JAN. - Emile van Dijk, architectural designer. In essentie/ in essence.
26290: DIJK, MARCEL VAN. - Natural Interior Design.
35457: DIJKEN, SUZAN VAN. - The first half of John Bowlby's life. A search for the roots of attachment theory.
21733: DIJKHUIZEN, R.. - Experimentele niertuberculose; een onderzoek over de behandeling van niertuberculose bij konijnen met dihydrostreptomycine en paraaminosalicylzuur.
33748: DIJKSHOORN, J. VAN. - De landing der Engelschen in zeeland.
28941: DIJKSTRA, R.. - Reinaert. Oudste tekst voor een ieder verstaanbaar gemaakt door interlineaire vertaling van de verouderde woorden en uitdrukkingen.
32404: DIJKSTRA, H., HANE- SCHELTEMA, M. D', PIETERS, J.TH.M.F., ET AL (RED.). - Caesar. De Gallische oorlog.
14146: DIJKSTRA, H.. - Duisternis en licht; de zending in Oost-Afrika en op Madagaskar. Cham's zonen; de zending in West-Afrika. Martinus en Pedro; een historisch verhaal uit het midden der twaalfde eeuw by D. van Wijck.
32981: DIJKSTRA, IJ.S., HABRAKEN, N.J., PENNINK, P.K.A. & WIJERS, L. (RED.). - Forum voor architectuur en daarmee verbonden kunsten. Volume XIX- Nr. 3, 1965. Stad op Pampus.
30639: DILL, CLAUS-MICHAEL & GALLWITZ, KLAUS. - AXA Art. Corporate Collecting Today.
22025: DILLENS, ADOLF. - Ringrijden.
22026: DILLENS, ADOLF. - Voor het pothuis.
22030: DILLENS, ADOLF. - Heulen.
22031: DILLENS, ADOLF. - Op weg naar de kermis.
22032: DILLENS, ADOLF. - Een zeeuwsche slede.
24352: DILLENS, ADOLF. - Op het ijs.
22033: DILLENS, ADOLF. - De kroon der jeugd.
22035: DILLENS, ADOLF. - Een boerenbinnenhuis op Walcheren.
22011: DILLENS, ADOLF. - Een melkmeisje.
30307: DILS, PETER, TASSIER, MANU, PREYS, RENÉ, E.A. (RED.). - De Scriba. Tijdschrift van Egyptologica Vlaanderen. Nummers 1 t/m 6.
14282: DINETTO, L.. - L. Dinetto.
31372: DINGEMANSE, A.. - Bijzonderheden uit het leven en de bekeering van A. Dingemanse, geboren te Gapinge, eiland Walcheren, Zeeland en overleden te Denver, Colorado, Noord Amerika (medegedeeld in brieven aan vrienden en uitgegeven door zijne weduwe).
32705: DIONNET, JEAN-PIERRE & GAL, JEAN-CLAUDE. - De Legers van de Veroveraar.
34748: DIRAISON-SEYLOR, O.. - Amours d'Extrême-Orient.
22643: DIRCKINCK-HOLMFELD, KIM. - Guide to Danish architecture 2, 1960-1995.
20233: DIRNBÖCK-SCHULZ, J.. - Gruss vom Lindenhof.
33718: DIS, ADRIAAN VAN. - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
30978: DISNEY, WALT. - Mickey's very first book.
31607: DISNEY, WALT & COLLODI, C.. - Pinocchio.
24934: DISNEY, WALT. - Donald Duck. 1957.
24935: DISNEY, WALT. - Donald Duck. 1956.
24936: DISNEY, WALT. - Donald Duck. 1958.
24937: DISNEY, WALT. - Donald Duck. 1959.
31721: DISNEY, WALT. - Le grand méchant loup et le petit chaperon rouge.
35636: DISNEY, WALT. - Donald Duck. Een vrolijk weekblad. Complete jaargang 1956, 51 nummers in 1 band.
23275: DISNEY, WALT. - Donald Duck, een vrolijk weekblad; complete jaargang 1954, ingebonden in twee banden.
21352: DISNEY, WALT. - Het verhaal van Pinocchio, met liedjes uit de film door Bert van Dongen (Inclusief langspeelplaatje).
35193: DISNEY, WALT. - Donald Duck zoekt moeilijkheden.
15178: DISNEY, WALT - Ik Donald Duck; deel 2.
34484: DISNEY, WALT. - Mickey Magazine. Jaargang 1952.
34562: DIXHOORN, COR VAN. - Cor van Dixhoorn.
33957: DIXON THAYER, MARY. - New York and other poems.
32387: DOBBELAAR, TANNY & SCHOOR, LEONIE VAN DEN. - Magie in de keuken. Portretten van topkoks in België en Nederland.
33161: DODDS, WALTER K.. - Humanity's footprint. Momentum, impact, and our global environment.
33775: DOEDES, J.I.. - Preken.
33774: DOEDES, J.I.. - Twaalf preken. Jaargang 1859.
33463: DOELEMAN, H.. - De malaria-epidemie te Middelburg in de jaren 1940 tot en met 1945, benevens een onderzoek van parasietendragers.
34614: DOELMAN, C.. - Picasso. 72 lithographieën.
18389: DOËLOY, YVES LE. - La terre A L'Envers.
32809: DOESBURG. - De Stad Doesburg te zien van den IJssel, 1743/ Groote- en Gast Huis-Kerk te Doesburg, 1743.
30670: DOESBURG. - Doesborgh.
32806: DOETINCHEM. - Gruit Poort te Deutichem, 1743/ Homburger Poort te Deutichem.
32807: DOETINCHEM. - Raad Huis te Deutichem/ Kerk te Deutichem, 1743.
32808: DOETINCHEM. - 't Huis Slangenburg by Deutichem van agteren/ 't Huis Slangenburg van vooren, 1743.
32095: DOETINCHEM. - Raadhuis te Deutichem. / Kerk te Deutichem.
32858: DOETINCHEM. - De Stad Deutichem langs den ouden IJssel, 1743.
18812: DOGGER, A.. - Het nieuwe bouwen een bijdrage tot synthese in woord en ontwerp.
32028: DOKKUM. - De kerk te Dokkum. / Gezicht binnen Dokkum.
24987: DOKTER, COR / ROLAND WAGTER. - Flick-Flack; anecdotes en verhalen uit het Nederlandsche variété-leven.
18702: DOLFFUS, JEAN. - Atlas van West-Europa.
13283: DÖLLINGER, J.J.. - Heidenthum und Judenthum; Vorhalle zur Geschichte des Christenthums.
22665: DOMBURG. - Domburg.
21754: DOMBURG. - Het Schutters Hof Te Domburg.
24236: DOMBURG. - De Stede Domburg.
22090: DOMBURG. - Het Schutters Hof te Domburg.
20820: DOMBURG. - Gemeente Domburg.
29502: DOMBURG. - De Stad Domburgh.
20329: DOMBURG. - Domburg naar duin te zien. - De markt te Domburg.
34313: DOMINICUS, LILIAN. - Zeeuwen in Amerika. Verhalen van emigranten door de eeuwen heen.
33703: DOMMISSE, P.K.. - De ambachtsheerlijkheid van oud Vlissingen en de wording van nieuw Vlissingen. Overgedrukt uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1910).
33959: DOMMISSE, P.K.. - Eenige grafschriften uit de afgebrande St. Jacobskerk te Vlissingen. Met archivalische toelichtingen.
33750: DOMMISSE, P.K.. - De ambachtsheerlijkheid van oud Vlissingen en de wording van nieuw Vlissingen. Overgedrukt uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1910).
31157: DOMMISSE, C.P.I.. - De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.
24348: DOMMISSE, C.P.I.. - De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.
26638: DOMMISSE, P.K.. - Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.
26560: DOMMISSE, P.K.. - Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.
15746: DOMMISSE, C.P.I.. - De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.
28177: DONCK, J.J.C.. - Theorie der Cijferkunst. 2 Delen in 1 band.
33970: DONCKER, MAURITS DE. - Kwatrijnen.
35441: DONDERS, KAREN A.. - Eyewitness memory in field and laboratory studies.
32683: DONDERSTEEN, WILLY. - Suske en Wiske. De Keizerkraker.
32682: DONDERSTEEN, WILLY. - Suske en Wiske. De Keizerkraker.
31879: DONK, W.B.H.J. VAN DE & PRÖPPER, I.M.A.M.. - Loodsen tussen overheid en markt. Geschiedenis, problematiek, relevante ontwikkelingen en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht.
30570: DONKER, NELLIE. - De Paddenstoelen Elfjes.
32488: DONNER, J.H.. - Beknopt onderricht in de bijbelsche geschiedenis voor catechisatiën.
34059: DONZEL, E, VAN (ED.). - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index of proper names/ Index des noms propres to volumes/ des Tomes I-VII and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6.
34442: DOORN, WILLEM VAN. - 'n Tuin op 't Noorden. Verzamelde gedichten.
33031: DOORNE. - 't Huis te Doorne/ 't Oude Huis te Doorne, 1738.
33030: DOORNE. - Kerk te Doorne in Peelland, 1738/ Kapel te Vlierden by Doorne, 1738.
32081: DOORNENBURG. - 't Slot Doornenburg in de Overbetuwe. / Voorburg van 't Slot Doornenburg
32811: DOORNENBURG. - 't Slot Doornenburg in de Overbetuwe, 1742/ Voorburg van 't Slot Doornenburg.
32810: DOORNWEERD. - 't Kasteel Doornweerd van vooren, 1744/ 't Kasteel Doornweerd van agteren.
32855: DOORNWEERD. - 't Kasteel Doornweerd by Arnhem, 1744.
30754: DOP, TONKO & MULLER, ANNEKE. - Ellen Vogel. Een hommage.
31841: DOPTER (ED.). - Atlas. 8 Puzzles.
33070: GEMEENTE DORDRECHT. - Dordrecht.
24358: DORDRECHT. - De nieuwe haven.
20926: DORDRECHT. - Dordrecht. Gezien van steenekamer, over de rivier.
28349: DORP, H. VAN. - Moderne eenvoudige meubels
29396: DORRESTEIN, RENATE, KLEIJN, KOEN & STRAK, HAROLD. - Amsterdamse grachtentuinen; geschiedenis en schoonheid.
29353: DORRESTEIN, RENATE, KLEIJN, KOEN & STRAK, HAROLD. - Behind the Facades. Gardens of Canal Houses in Amsterdam.
18863: DOSTOJEWSKI. - Die Brüder Karamasow. Band I, II. Schuld und Sühne. Band I, II. Ein Werdender. Band I, II. Der Idiot. Band I, II. Der Spieler. Das Dorf Stepantschikowo. Erniedrigte und Beleidigte. Aufzeichnungen aus einem Toten Hause. Weisse Nächte. Arme Leute, Kleine Romane und Erzählungen 1846 - 1848.
32987: DOTREMONT, CHRISTIAN, ET AL. - Cobra 1975.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

9/14