Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22930: DIEMEN, ANTONIO VAN. - Een Indisch verslag uit 1631. Medegedeeld door W.Ph. Coolhaas.
35452: DIEPRAAM, JOH. - De bel luidt over't water. Het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen en het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam.
369: DIESSEN, J.R. VAN. - Jakarta/Batavia. Het centrum van het Nederlandse koloniale rijk in Azië en zijn cultuur-historische nalatenschap.
7014: DIESSEN, J.R. VAN, R.P.G.A. VOSKUIL. - Boven Indië. Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in luchtfoto's, 1921-1963.
27737: DIETRICH, VEIT. - Wie man das volck zur Busz/ und ernstlichem gebet wider den Türcken auff der Cantzel vermanen sol. Sambt einer unterricht vom gebet/ und einer kurtzen auszlegung des LXXIX Psalmen.
35465: DIJK, W.J. - De Laakhaven. Met toelichtingen en teekeningen.
35479: DIJK, W.J. - De schoonheid onzer binnenschepen.
7475: DIJK, W.J. - H.K.S. De Hoop. 1898-1938. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit hospitaal kerkschip De Hoop.
32993: DIJK, JANNEKE VAN, ROB JONGMANS, ANOUK MANSFELD, A.O. - Photographs of the Netherlands East Indies at the Tropenmuseum.
17204: DIJK, P.J.J. VAN, C.G.F. AMPT, R.G.A. BOS, A.O. - Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea.
7562: DILLEN, J.G. VAN. - Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie.
2662: DILLO, I.G. - De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783-1795. Schepen en zeevarenden.
31750: DIOSZEGI, V. (ED.). - Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker.
32746: DITZHUIJZEN, JEANETTE VAN. - Geschiedenis in steen. De ontwikkeling van de Monumentenzorg op Curaçao.
34648: DITZHUIJZEN, JEANNETTE VAN & ELS LANGENFELD. - De Willemstad. Het dagelijks leven in negentiende-eeuws Punda.
33390: DIXON, WILLIAM HEPWORTH. - Das heilige Land. Autorisirte Ausgabe für Deutschland. Nach der vierten Auflage aus dem Englischen von J.E.A. Martin.
32142: DJAJADININGRAT, M. - Vorst tussen twee werelden. Historische roman. Voorwoord Hella S. Haasse.
5577: DJAJADININGRAT, HOESEIN. - Atjèhsch-Nederlandsch woordenboek. Met Nederlandsch-Atjèhsch register. Uitgegeven op last der regering.
637: DJOJOPOESPITO, SOEWARSIH. - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron.
33072: DOCTERS VAN LEEUWEN, W(ILLEM) M(ARIUS). - Krakatau 1883-1933. A. Botany.
33997: OFFICIAL ADMINISTRATIVE DOCUMENTS. - Zeven 'bundels dienstbrieven' aangeboden aan den directeur der Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Madioen .. gericht aan den gouverneur van Oost-Java.
30927: DOEDENS, A. - Witte de With 1599-1658. Wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw.
20996: DOEL, H.W. VAN DEN. - Het Rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie.
23236: DOEL, H.W. VAN DEN, P.C. EMMER, H.PH. VOGEL. - Nederland en de Nieuwe Wereld. (Een intrigerende studie van de betrekkingen tussen Nederland en de Amerika's, vanaf de ontdekking van de Nieuwe Wereld tot heden).
3086: DOEL, H.W. VAN DEN. - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942.
31821: DOEL, H.W. VAN DEN. - Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië.
3794: DOES, WILLEM VAN DER. - Storm, ijs en walvisschen. Een moderne Vikingtocht met Noorsche walvischvaarders naar de Zuidelijke IJszee.
29301: DOES, WILLEM VAN DER. - Storms, ice and whales. The Antarctic adventures of a Dutch artist on a Norwegian whaler. Translated by R. van Baak Griffioen. Introduction by J.C.A. Schokkenbroek.
35413: DOES, WILLEM VAN DER. - Storm, ijs en walvisschen. Een moderne Vikingtocht met Noorsche walvischvaarders naar de Zuidelijke IJszee. Voorwoord van C.M. Bakker.
33260: DOGGERSBANK. - HET SCHIP HOLLAND ZINKT.
36171: DOLK, LIESBETH. (RED.). - Atjeh. De verbeelding van een koloniale oorlog.
197: DOMINICUS, FOORT CORNELIS. - Het ontslag van Wilhelm Adriaen van der Stel.
7515: DOMINICUS, FOORT CORNELIS. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
35804: DOMIS, HENDRIK JACOB. - Aanteekeningen betreffende het eiland St. Helena.
3215: DOMIS, HENDRIK JACOB. - De residentie Pasoeroeang op het eiland Java.
29769: DONGELMANS, B.P.M., P.G. HOFTIJZER, O.S. LANKHORST - Boekverkopers van Europa. Het 17de eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier.
36282: DONGEN, SJEF VAN. - Een Hollandsche jongen in het hooge Noorden. Leven en avonturen op Spitsbergen.
36283: DONGEN, SJEF VAN. - Een Hollandsche jongen in het hooge Noorden. Leven en avonturen op Spitsbergen.
31784: DONICIE, ANTOON. - De Creolentaal van Suriname. Spraakkunst. Met medewerking van W. Campagne, P.H. van Daal, F. Lansdorf, R. Samson, R. Sloote.
31711: DONNE, M.A. - The Sandwich Islands and their people.
35577: DONRAADT, W. CHR. - Zij waren er bij. Eilanders op de walvisvaart.
11331: DOOIJEWAARD, WILLEM. - - Willem Dooijewaard a Dutch artist in Indonesia.
26114: DOORN, J.A.A. VAN. - Indische lessen. Nederland en de koloniale ervaring.
7624: DOORN, J.A.A. VAN. - De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.
2343: DOORNE, KEES VAN & MICHIEL VAN KEMPEN. - Suriname-catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
32545: DOORNINCK, D.J. VAN. - Leven op Java. Critische opstellen. Nieuw, geheel omgewerkte en uitgebreide uitgaaf van Hollanders op Java en in Holland.
32925: DORN, ALEXANDER. (ED.). - Die Seehäfen des Weltverkehrs.
36342: DOUGLAS, M. - Across Greenland's ice-fields. The adventures of Nansen and Peary on the Great Ice-Cap.
24636: DOUMERGUE, EMILE. - Un petite nationalité en souffrance les Lettons. Les provinces Baltiques et le Pangermanisme Prussien en Russie.
839: DOUWES, D.J. - De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart.
4210: DOUWES DEKKER, N.A. - Tanah Air Kita. Een boek over land en volk van Indonesië.
10136: DOWD, JEROME. - The negro races. A sociological study. Volume I.
8249: DOYLE, J.A. - The colonies under the House of Hanover.
35016: DOYLE, ARTHUR CONAN. - The Great Boer War. 7th impression.
30503: DOZY, R(EINHART PIETER ANNE). - De Israëlieten te Mekka van Davids tijd tot in de vijfde eeuw onzer tijdrekening.
34568: DRAGTENSTEIN, FRANK. - Van Elmina naar Paramaribo. De slavenhaler.
34406: DRAKARD, JANE. - A Malay frontier. Unity and duality in a Sumatran kingdom.
33370: DRAKE, FRANCIS. - Drie voornaame zee-togten van Franciscus Draak, na America, door de Suyd-Zee en vervolgens rond-om den geheelen aard-kloot gedaan, in't jaar 1577 en vervolgens. Behelsende een naauwkeurige beschrijving der kusten van die gewesten, veele bysondere voor-vallen, en aanmerkelijke saaken. Op ordre van den admiraal beschreeven, door een sijner reys-gesellen; nu alder-eerst uyt het Engels vertaald.
21821: DREIJER, G.K. - De ondergang van 'De Sperwer'. 2e druk.
35210: DREW GAY, J. - Plevna, the Sultan and the Porte; reminiscences of the war in Turkey.
34708: DREWES, G.W.J. - Maleise bloemlezing uit hedendaagse schrijvers. 2e herziene druk.
7277: DREWES, G.W.J. - De biografie van een Minangkabausen peperhandelaar in de Lampongs naar een Maleis handschrift in de Marsden-Collection te London uitgegeven, vertaald en ingeleid.
35933: DREWES, G.W.J. - The life-story of an old-time Priangan regent as told by himself.
36298: DRIANT, (ÉMILE AUGUSTIN CYPRIEN). - Voortgedreven naar de Noordpool. Avonturen met een luchtschip door commandant Driant.
19759: DRIJVERS, JAN WILLEM, JAN DE HOND, HELEEN SANCISI-WEERDENBURG. (RED.). - 'Ik hadde de nieusgierigheid'. De reizen door het Nabije Oosten van Cornelis de Bruijn (ca. 1652-1727).
11084: DROOGLEVER, P.J. - De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek. (With a summary in English).
23115: DUBOIS, J(EAN) A(NTOINE). - Hindu manners, customs and ceremonies. Translated from the author's later French ms. and edited with notes, corrections, and biography by Henry K. Beauchamp. 3rd edition.
34432: DUBOVSKA, ZORICA & VRATISLAV STOVICEK. - Contes d'Indonésie.
10355: DUCKETT, WILLIAM ALEXANDER. - La Turquie pittoresque. Histoire - moeurs - description. Préface par Théophile Gautier.
29531: DUDOK VAN HEEL, J(OANNES) P(ETRUS). - Open brief over spoorweg-aanleg op Java aan de leden der commissie ad hoc uit het Indisch Genootschap J. Millard, P.J. Bachiene, J. van Kerkwijk.
8507: DUFFERIN, (HARRIOT). - My Canadian journal 1872 - 8. Extracts from my letters home written while Lord Dufferin was governor-general.
24946: DUGAST, IDELETTE. - Monographie de la tribu des Ndiki (Banen du Cameroun).
34755: DUHAMEL DU MONCEAU, (HENRI-LOUIS). - Grondbeginselen van den scheepsbouw, of werkdadige verhandeling der scheepstimmerkunst; in't Fransch beschreven .. en in het Neerduits gebracht door een liefhebber der vrye kunsten. Zynde deeze vertaaling, onder het opzigt van twee beroemde Hollandsche scheepsbouwers, verrykt, met eenige aantekeningen, voor ongeoeffende in de Fransche scheepstimmerkunst en in de meetkunde.
32900: DUHAMEL DU MONCEAU, (HENRI-LOUIS). - Élémens de l'architecture navale, ou traité pratique de la construction des vaisseaux. 2me edition revue, corrigée & augmentée par l'auteur.
32767: DULM, FRITS VAN. - 'Zonder eigen gewinne en glorie'. Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en onderhorigheden.
34896: DUMONT, CH.F.H. - Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-Indië.
13291: DUMOURIEZ (CHARLES-FRANÇOIS DU PÉRIER) - Mémoires. Ecrits par lui-même.
35913: DUNSELMAN, P.D. - Over de huwelijksadat der Moealang-Dajaks van West-Borneo.
35912: DUNSELMAN, P.D. - Bijdrage tot de kennis van de taal en adat der Kendajan Dajaks van West-Borneo.
21199: DURAND, EDWARD DANA. - The city chest of New Amsterdam.
34592: DURRANT, A.E. - Lokomotip uap. Indonesian steam locomotives in action. Indonesische Dampflokomotiven in Aktion. Indonesische stoomlocomotieven in actie.
33239: DUUREN, DAVID VAN. - Oceania at the Tropenmuseum. (With contributions by) Steven Vink, Daan van Dartel, Hanneke Hollander, Denise Frank.
36086: DWIGHT, H.G. - Constantinople. Settings and traits.
36061: DWIGHT, H.G. - Constantinople old and new.
20257: DYKE, HENRY J. VAN. - The character and influence of abolitionism. A sermon preached in the First Presbyterian Church, Brooklyn, on sabbath evening, dec. 9th, 1860.
31618: EARL, GEORGE WINDSOR. - The Eastern seas, or voyages and adventures in the Indian Archipelago, in 1832-33-34, comprising a tour of the island of Java - visits to Borneo, the Malay peninsula, Siam, etc.; also an account of the present state of Singapore, with observations on the commercial resources of the archipelago.
33131: EBELING, E. - Straatsburg in 1681. Een geschiedkundig verhaal uit de dagen van de afscheuring dezer stad van het Duitsche Rijk, en hare bemachtiging door Lodewijk XIV; voor de rijpere jeugd.
36122: EBERHARDT, ISABELLE. - Zeven jaar uit het leven van een vrouw. Brieven, dagboeken, verhalen. Verzameld en ingeleid door Eglal Errera. Vertaald uit het Frans door Marie Luyten en Tan Rouws.
21225: EBERSOLT, JEAN. - Le grand palais de Constantinople et le livre des cérémonies. Avec un avant-propos de Charles Diehl.
23166: EBING, EWALD & YOUETTA DE JAGER. - Batavia-Jakarta 1600-2000. A bibliography. With the assistance of J. ter Beek, J. Delwel and H. Kemp.
9883: ECK, R(UTGER) VAN. - 'Luctor et emergo' of de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel.
33124: ECKENER, HUGO. - De tocht van de 'Graf Zeppelin' naar Amerika. Tevens bevattend het dagboek van een passagier uitgegeven door Rolf Brandt.
14636: EDELMAN, HENDRIK. - The Dutch language press in America. Two centuries of printing, publishing and bookselling.
35574: EDWARDS, EVERETT J. & JEANNETTE EDWARDS RATTRAY. - 'Whale off'. The story of American shore whaling. With an introduction by Roy Chapman Andrews.
456: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika (1624-1664.
29497: EEKHOUT, R(ENEKE) A(DRIAAN). - Opmerkingen over het kultuurstelsel en bedenkingen tegen de afschaffing der heerendiensten en de invoering van het stelsel van vrijen arbeid op Java. Met eene voorrede van M.A. Eekhout.
28740: EERDE, J.C. VAN. - Gebruiken bij den rijstbouw en rijstoogst op Lombok.
28745: EERDE, J.C. VAN. - Het grondbezit op Lombok.
28729: EERDE, J.C. VAN. - De Toetoer Monjèh op Lombok.
28732: EERDE, J.C. VAN. - De Toetoer Tjilinaja op Lombok.
34894: EERDE, J.C. VAN. - Gids voor de tentoonstelling betreffende Oud-Javaansch en hedendaagsch Balisch Hindoeïsme.
3063: EERDE, JOHAN CHRISTIAAN VAN. ( RED.). - De volken van Nederlandsch Indië in monographieën.
34785: EGGER, WIM. - Surinaamse rug, Joodse buik. Emoties van een nazaat van de Surinaamse slavernij die een kind-overlevende werd van de Sjoa.
32977: EGYPT. - Egijptenaars.
35859: EGYPT. - Vue du Grand Caire (Égypte).
22342: EIDEM, O. & O. LÜTKEN. - Vor sømagts historie en populaerhistorisk fremdstilling paa grundlag af J.C. Tuxens den Dansk-Norske sømagts historie.
756: EINAAR, J.F.E. - Bijdrage tot de kennis van het Engelsch tusschenbestuur van Suriname 1804-1816.
36057: EISENSTEIN, RICHARD VON. - Reise nach Konstantinopel, Kleinasien, Rumänien, Bulgarien und Serbien. Beschreibung mit Erörterungen, um zu Reisen und Unternehmungen auszuregen.
33395: ELAND, LEONARDUS JOSEPH & JOHAN KONING. - Nederlandsch Oost-Indië, land van gewijde rust 'de gordel van smaragd'. Platen-album met twaalf kleur-reproducties in de oorspronkelijke kleuren naar schilderijen van L.J. Eland met beschrijvenden tekst van Johan Koning.
29966: ELBERT, JOHANNES. - Die Sunda-Expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Frankfurt am Main. Festschrift zur Feier des 75 jährigen Bestehens des Vereins.
22486: ELET, JACOBUS. - Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koningrijk Dahomey in 1733. Ingeleid door Henk den Heijer.
25772: ELIËNS, TITUS M. (RED.). - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795. (Met bijdragen van) Monique van de Geijn-Verhoeven, Antonia Malan, Karel Schoeman, Jan Veenendaal, Deon Viljoen, Nigel Worden.
32835: ELIËNS, TITUS M. - Silver from Batavia. Zilver uit Batavia.
35620: ELLEMERS, J.E. & R.E.F. VAILLANT. - Indische Nederlanders en gerepatrieerden.
21966: ELLIOT, ROBERT H. - The experiences of a planter in the jungles of Mysore.
33544: ELLIS, JOHN. - Natuurlyke historie van de koraal-gewassen, en andere dergelyke zee-lighamen, die men gemeenelyk vind op de kusten van Groot-Brittanien en Ierland; benevens eene beschryving van een grooten zee-polyp, in den zomer van't jaar 1753, by den Noord-Pool door de walvis-vangers gevonden. Uit het Engels vertaald door Jan Tak.
3787: ELLSBERG, EDWARD. - In den greep van het ijs. Geautoriseerde bewerking van K.van der Geest.
35881: ELOUT, LUZAC. - Three autograph letters.
29149: ELST, S.L.W. VAN DER. - Staats-koffiecultuur op Java.
28935: ELSTLAND, LOURENS VAN. - Jan onder de deecken. Een Haarlemse 'klugt' geschreven te Batavia rond 1690. Naar het handschrift in de Bibliothèque Nationale te Parijs voor het eerst uitgegeven, toegelicht en van een inleiding en commentaar voorzien door K. Bostoen, M. Geesink en M. Zijlstra.
30724: ELTEN, N. VAN. - Iets over den voorgaanden en tegenwoordigen staat van Nederlandsch Indië, vergezeld van eene beoordeling van twee vlugschriften, getiteld: Kort overzigt der financiële resultaten van het stelsel van kultures onder den gouverneur-generaal J. van den Bosch en Blik op het bestuur van Nederlandsch Indie onder den gouverneur-generaal J. van den Bosch, voor zoo ver het door denzelven ingevoerde stelsel van cultures op Java betreft.
5227: EMDEN, F.J.G. & W. BRANDT. - Kleurig memoriaal van de Hollanders op Oud-Java.
29060: EMMER, P.C. - Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de 19de eeuw. Dl.II: De afschaffing van de slavenhandel; de reactie op de Goudkust en de werkzaamheid van de Engels-Nederlandse gerechtshoven ter wering van de slavenhandel.
31931: EMMER, P., H. DEN HEIJER, L. SICKING. (RED.). - Atlantisch avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het Westen, 1500-1800.
24859: EMONTS, JOHANNES. - Ins Steppen- und Bergland Innerkameruns. Aus dem Leben und Wirken deutscher Afrikamissionare.
19929: EMST, P. VAN. - Gambar² tanam - tanaman anak negeri. No. 1-5, 7-12.
32955: ALBUM ENCYCLOPÉDIQUE. - ALBUM ENCYCLOPÉDIQUE. Histoire - géographie historique - merveilles de la nature - merveilles de la science - histoire naturelle.
35317: ENDERLIN, JACOB. (PUBLISHER). - Cyaneae oder die am Bosphoro Thracico, ligende hohe Stein-Klippen. Von welchen zu sehen seyn, gegen Mittag das Vor-Meer Propontis, Mitternachts aber das Schwartze-Meer, Pontus Euxenius, mit denenselben umbligenden Landern wie auch denen beeden Koniglichen Insulen Cypern und Candien.
29317: ENDICOTT, W.C. - Captain Joseph Peabody. East India merchant of Salem (1757-1844). A record of his ships and of his family. Edited and completed with a sketch of Joseph Peabody's life by W.M. Whitehill.
33112: ENDURAN, L(ODOÏX). - De slavenhandel of twee zeelieden in Senegal.
34722: ENGEL, JULES. - Krisgrepen. Crees hafts - poinées de cris - kris griffe.
2645: ENGELBRECHT, S.P. - Historiese-album van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.
7596: ENGELHARD, J.L.F. - Het generaal-plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw.
16458: ENKLAAR, IDO H. - Life and work of Dr. J.Th. van der Kemp 1747-1811. Missionary pioneer and protagonist of racial equality in South Africa.
6064: ENTE, W.K. - Natal en Nieuw-Gelderland en de vooruitzigten der kolonisatie aldaar.
10241: ENTHOVEN, V. - De Verenigde Oostindische Compagnie in Zeeland.
35544: EPPENDORFF, HEINRICH VON. - Convolute of 4 works dealing with the first crusades, the conquest of Constantinople and Rhodes by the Turcs, for the first time translated into German by the humanist author Heinrich von Eppendorff (1496-1551). His extensive translation activity deserves greater attention in terms of style and content. He played a major part in making popular prose in Germany popular and, with its powerful proverbial, latinizing sentence formations, having inserted a disparaging language into the thinking of the German people.
20596: EQUIANO, OLAUDAH. - Equiano's reizen. De autobiografie van een negerslaaf. (Uitgegeven door) Paul Edwards.
31163: ERDBRINK, GERHARD R. - Gützlaff, de apostel der Chinezen, in zijn leven en zijne werkzaamheid geschetst.
33571: ERNST, AUGUST. - Republik Chili. Erlebnisse und Beobachtungen.
35623: ESKELUND, KARL - Indonesian adventure.
30451: ESSER, S.J. - Klank- en vormleer van het Morisch.
30556: EVANS, P.G.H. - Birds of the eastern Caribbean.
19805: EVERETT, SUSANNE. - Slavernij door de eeuwen heen.
34960: EVERTS-KUIK, INEKE & PHILIP EVERTS. (RED.). - Indische brieven. Een bestuursambtenaar in de Buitengewesten.
33803: EVERTSEN, JOHAN. - Den e. manhaften zeeheld Johan Evertsen, ridder, Lt. Admirael van Zeeland, capit. over een compag. voetknechten.
33806: EVERTSEN, CORNELIS. - Den e. manhaften zeeheld Cornelis Evertsen, Lt. Admirael van Zeeland.
33807: EVERTSEN, JAN. - Den e. manhaften zee-held Jan Evertsz. ridder, vice admir. van Zeeland, &.
31063: HYGIENE EXHIBITION. - 8STE N.I. JAARBEURS EN MARKT. EERSTE HYGIENE TENTOONSTELLING IN NED. INDIE. BANDOENG 25 JUNI-10JULI 1927.
36261: POLE EXPEDITIONS. - Fifteen articles published in De aarde en haar volken.
32840: JESUITS EXPULSION. - EDIT D'EXPULSION DES JÉSUITES DE TOUS LES ETATS DE LA COURONNE DE PORTUGAL.
6466: EYBERS, G.W. - Bepalingen en instructiën voor het bestuur van de buitendistricten van de Kaap de Goede Hoop (1805). Met eene inleiding door S.J. Fockema Andreas, S. van Brakel en den uitgever.
9391: EYCK VAN HESLINGA, E.S. VAN. - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafsche Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806.
26928: EYO, EKPO & FRANK WILLETT. - Kunstschätze aus Alt-Nigeria. Mit Beiträgen von H. Amborn, E. Eggebrecht, W.K. Konrad und U. Luig.
16886: EYRE, VINCENT. - Verhaal van de krijgsgebeurtenissen en verschrikkelijke rampspoeden van het Engelsche leger in Cabul en van de krijgsgevangenschap in Affchanistan. Naar den 3e Engelschen druk.
28942: EYRE, VINCENT. - Retraite et destruction de l'armée l'Afghanistan en janvier 1842, journal du lieutenant Vt. Eyre .. suivi de notes-familières écrites pendant sa captivité chez les Afghans. Traduit de l'Anglais sur la 3me édition, par Paul Jessé.
3085: EZERMAN, J.L.J.F. - Beschrijving van den Koan Iem-Tempel 'Tiao-Kak-Sie' te Cheribon.
33241: FABER, PAUL. - Africa at the Tropenmuseum. (With contributions by) Sonja Wijs & Daan van Dartel.
267: FABIUS, GERARDUS. - Zijne majesteits raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan. De drie diplomatieke reizen van kapitein G. Fabius ter opening van Deshima en Nagasaki in 1854, 1855 en 1856. Ingeleid en uitgegeven door J. Stellingwerff.
29314: FABRICIUS, JOHAN. - Het beest uit zee. De ondergang van de Oostindiëvaarder 'Batavia'.
34954: FABRICIUS, JAN. - Tempo doeloe. Uit de goeie ouwe tijd.
30657: FAGAN, GAWIE & GWEN. - Kerkstraat in't Land van Waveren.
33362: FAMARS TESTAS, WILLEM DE. - Reisschetsen uit Egypte 1858-1860 naar ongepubliceerde handschriften bewerkt en geannoteerd door Maarten J. Raven..
33285: FARRINGTON, KAREN. - Ship wrecks.
17048: FASSEUR, C. - Indischgasten.
6972: FASSEUR, CEES. - De indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950.
7507: FASSEUR, CEES. - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen.
35888: FATAH-BLACK, KARWAN. - Sociëteit van Suriname 1683-1795. Het bestuur van de kolonie in de achttiende eeuw.
35698: FATAH-BLACK, KARWAN & AART RUIJTER. (RED.). - Ten exempel van anderen. De processen tegen opvarenden van de piratenschepen Trompeuse en Resolution in Suriname en op St. Thomas in 1684. Ingeleid en bezorgd.
10433: FAUCHER, LÉON. - Études sur l'Angleterre.
18144: FAWCETT, RAYMOND. (ED.). - What was their life ? Ao tea roa New Zealand.
32733: FEENER, R.M., P. DALAY, A. REID. (ED.). - Mapping the Acehnese past.
201: FEENSTRA KUIPER, J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
35824: FEER, ANNA VAN DER. - 5 Indonesian portraits (2 men and 3 women).
15725: FEHMI, YOUSSOUF. - Histoire de la Turquie. Préface de M. Antoine Baumann.
6468: FEHR, WILLIAM. - Treasures at the castle of Good Hope. Skatte in die kasteel de Goede Hoop. 4th edition.
7390: FEITH, P.R. - Catalogus der verzameling van boeken en prenten betrekking hebbende op de stad Batavia, bijeengebracht door en eigendom van P.R. Feith.
617: FENNEKOL, W(ILLEM) F(REDERIK). - Proeve over de kust van Guinea; houdende eene poging tot onderzoek, hoe, en in hoeverre, dat land tot eene ware volkplanting zou kunnen gevormd worden. (Met Voorberigt van J. Immerzeel).
21031: FENTON, EDWARD. - The troublesome voyage of captain Edward Fenton 1582-1583. Narratives & documents edited by E.G.R. Taylor.
14097: FERGUSON, MARGARETHA. - Elias in Batavia en Jakarta.
32739: FERNOW, BERTHOLD. (ED.). - The records of New Amsterdam from 1653 to 1674 Anno Domini. Minutes of the court of burgomasters and schepens.
30514: FERRAND, GABRIEL. - Essai de grammaire Malgache.
35197: FERRIÈRES-SAUVEBOEUF, LOUIS FRANÇOIS DE. - Mémoires historiques, politiques et géographiques des voyages faits en Turquie, en Perse et en Arabie, depuis 1782 jusqu’en 1789; avec ses observation sur la religion, les moeurs, le caractère et le commerce de ces trois nation; suivies de details très-exacts sur la querre des Turcs avec les deux cours imperials, d’Autriche et des Russie; les dispositions des trios armés et les resultas de leurs campagnes.
33160: FICK, CAROLYN E. - The making of Haiti. The Saint Domingue revolution from below.
14640: FIELDHOUSE, D.K. - The Colonial Empires. A comparative survey from the eighteenth century.
34907: FIENIEG, ANOUK. - Sejarah Sintang - the history of Sintang. A collection of books, manuscripts, archives and articles.
23803: FILCHNER, WILHELM. - Bismillah. Vom Huang-ho zum Indus. 7. Auflage.
35530: FILIARCHI, COSIMO. - Trattato della guerra, et dell’unione de’principi christiani contra Turchi et gli altri infedeli.
32072: FINCH, ROGER. - The ship painters.
29132: FINDEN & BARTLETT, WILLIAM HENRY. - The ports, harbours, watering-places, and coast scenery of Great Britain. Illustrated by views taken on the spot, by W.H. Bartlett; with descriptions by William Beattie.
21697: FINDLAY, D.G.A. - De geschiedenis van het bagno van Frans Guyana. 2e druk.
23213: FINLAYSON, GEORGE. - The mission to Siam, and Hue, the capital of Cochin China, in the years 1821-2. From the journal. With a memoir of the author by Sir Thomas Stamford Raffles.
32174: FISCHER, E.J. (RED.). - Katoen voor Indië. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940.
32152: FISCHER, E.J., J.L.J.M. VAN GERWEN, H.J.M. WINKELMAN. - Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970.
35299: FISCHER, JOHANN FERDINANDT. - Diarium, oder Weitläuffig und gründliche Beschreibung, von der Käys. Haupt- und Residenz-Stadt Wien, in Unter-Oesterreich, im Viertel unterm Wiennerwald liegend; welche vom 14 Julii biss 12 Septemb. Anno 1683 61 Tag von des Türckischen Käysers Sultan Machomet Kriegs-Volck anfänglich in die 200000 Mann bestehend, so ihr Logament rings umb die Stadt mit 22 Lagern gemacht, ist belägert worden, nebst einer aussführlichen Specification aller hierbey gebliebner Hoch- und Nieder-Officieren.
36195: FISHER, ALEXANDER. - Dagboek eener ontdekkingsreis naar de Noorderpoolstreken, met de schepen .. Hecla en Griper, in de jaren 1819 en 1820. Uit het Engelsch naar den vierden verbeterden druk, door J. Lehman de Lehnsfeld.
31058: GREENLAND WHALE FISHERY. - De Groenlands vaarder. Rooktabak.
8334: FISKE, JOHN. - The beginnings of New England or the puritan theocracy in its relation to civil and religious liberty.
9676: FITZPATRICK, JAMES PERCY. - The Transvaal from within. A private record of public affairs. 7th impression.
3353: FLANAGAN, LAURENCE & ROBERT STÉNUIT. - Schatten van de Armada.
29054: FRENCH BATTLE-FLEET. - Verzeichnuss der Frantsösischen Kriegs-Schiffe/ wie alt dieselbige seyen/ von ihrer Ladung/ Geschüts/ Mannschafft/ und derselben Befehlshaber.
29758: FLEISCHMANN, ARTHUR. - JANSEN, FR. (ED.). - Bali in the 1930s. Photographs and sculptures by Arthur Fleischmann. Editor Frans Jansen. Text by Paul de Bont & Dominique Fleischmann.
662: FLIER, A. VAN DER (A. REDICHEM). - Van Jacatra tot Batavia. (Roman).
35983: FLONK, ALBERT. - Catalogus van voorwerpen uit de VOC collectie van Albert Flonk. Inv. 1 - 156.
32716: FLORIDA, N. - Writing the past, inscribing the future. History as prophecy in colonial Java.
19304: FLYNN, FRANK. - Northern gateway.
32083: FOKKENS, F. - The great cultures of the isle of Java. With a preface by Treub.
32127: FONTAINE, J. - Onderweg van onafhankelijkheid naar zelfstandigheid. 250 jaar Hernhutterzending in Suriname 1735-1985.
2352: FONTEIN, J. - Het goddelijke gezicht van Indonesië. Meesterwerken der beeldhouwkunst 700-1600. Met bijdragen van R. Soekmono en Edi Sedyawati.
34816: FONTEIN, JAN. (ED.). - Djakarta Museum. Art treasures.
31635: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - De koloniaal en zijn overste. Een roman. 2e druk.
31634: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - Florence's droom. Novelle. 5e druk.
31574: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - Indische huwelijken.
20714: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - Bogoriana. Roman uit Indië. 2e druk.
31527: FORBES, HENRY O(GG). - A naturalist's wanderings in the Eastern Archipelago. A narrative of travel and exploration from 1878 to 1883.
35735: FORBIN, LOUIS NICOLAS PHILIPPE AUGUSTE DE. - Voyage dans le Levant en 1817 et 1818. 2me édition.
13218: FORMOSA. - De dagregsiters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Uitgegeven door J.L. Blussé, M.E. van Opstall, Ts'ao Yung-ho, N.C. Everts, W.E. Milde.
33016: FOUQUIER, ARMAND. - Levensbeelden uit de jaarboeken der lijfstraffelijke regtspleging. Naar het Fransch.
4251: FRANCIS, EMANUEL ALEXANDER INTVELD. - Mijn beroep op het Nederlandsche volk. Request ingediend aan de Staten-Generaal.
29229: FRANCIS, EMANUEL ALEXANDER INTVELD. - Iets over de particuliere landerijen bewesten de rivier Tjimanok.
15657: FRANCISCI, ERASMUM. - Der Turckische Guvernotor und Vasall das ist: gründlicher und glaubhafter Bericht/ von den heutigen Guvernamenten/ Guvernatorn und Lehr-Fürsten dess Ottomannischen Reichs/ wie auch deren Einkommen und Tribut; imgleichen von ihren Ross-Schweissen Standarten/ u.a.m.
35318: FRANCISCI, ERASMUS. - Der blutig-lang-gereizte, endlich aber Sieghafft-entzündte Adlerblitz, wider den Glantz dess barbarischen Sebels, und Mord-Brandes, in historischer Erzehlung der Kriegs Empörungen Ungarischer Malcontanten, wieauch grausamen Kriegs-Verwüstung der Ottomannisch - Tartarischen, in Ungarn, und dessen Nachbarschafft, sonderlich aber vor der belägerten Kaiserlichen Residentz Stadt Wien …..
28911: FRANCISCI, ERASMUM. - Tisch-Reden/ eines Türckischen fürnehmen Bassa zu Constantinopel/ mit einem Teutschen Connestabel/ christlicher Religion/ dass ietzige Türckische Kriegswesen betreffend: Nachdencklich, und nicht unnützlich zu lesen. Samt einem kurtzen Anhang und Bericht von der Türckischen Beschneidung/ so wohl ihrer gebornen jungen Türcken-Knaben/ als auch derer von Gott ab/ und zu ihnen fallenden Mamelucken. Wobey eine kurtze Cronick/ von Ankunfft/ Leben und Wandel/ der von 400. Jahren her, ordentlichen Succession, derer Türckischen Kaïser/ vom Ottomannischen Hause.
31732: FRANCISCI, ERASMUS. - Neue und kurtze Beschreibung des Königreichs Ungarn: dessen fürnehmsten Städten und Vestungen. Wobey vieler Belägerungen, und vergleichen Denckwürdigkeiten; absonderlich, was in dem jetzigem Türcken-Krieg von An. 1663 bis an den Hornung dieses 1664 Jahrs, bey diesem und jenen Ort fürgelauffen, gemeldet, auch, zum Anhang, die vormahlige Belägerung der Stadt Wien ausführlich erzehlet wird.
31782: FRANCK, HARRY A. - Roaming through the West Indies.
23000: FRANCKE, JOHAN. - Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de negenjarige oorlog, 1688-1697.
35402: FRANCQ VAN BERKHEY, JOANNES LE. - De zeetriumph der Bataafsche vryheid, of Doggersbank bevochten den 5den van oogstmaand 1781.
36153: FRANK, KATHERINE. - A voyager out. The life of Mary Kingsley.
35517: FRANKE, S. - Sinjo-Juul.
1259: FRANKE, S. - Een stad verrees. Roman uit het oude Batavia.
24591: FRANKEN, L. - Indrukken van een reis per stoomschip naar Zuid-Afrika. 3e vermeerderde druk.
28599: FRANKLAND, CHARLES COLVILLE. - Travels to and from Constantinople, in the years 1827 and 1828: or personal narrative of a journey from Vienna, through Hungary, Transylvania, Wallachia, Bulgaria, and Roumelia, to Constantinople; and from that city to the capital of Austria, by the Dardanelles, Tenedos, the plains of Troy, Smyrna, Napoli di Romania, Athens, Egina, Poros, Cyprus, Syria, Alexandria, Malta, Sicily, Italy, Istria, Carniola, and Styria.
24822: FRASER, DONALD. - Winning a primitive people. Sixteen years'work among the warlike tribe of the Ngoni and the Senga and Tumbuka peoples of Central Africa. With an introduction by J.R. Mott.
34535: FRASER, MARYNA. (ED.). - Johannesburg pioneer journals 1888-1909.
32056: FRERE-COOK, GERVIS. (ED.). - The decorative arts of the mariner.
32195: FRERIKS, KESTER. - Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût 1888-1962.
32492: FRESCHOT, CASIMIR. - Idea generale del regno d'Ungheria, sua descrittione, costumi, regi, eguerre; con i motiui dell'ultima solleuatione, inuasione de' Turchi, assedio, e liberatione di Vienna, e progressi dell' armi christiane. Al reuerendissimo D. Pietro Sagredo.
3799: FREUCHEN, P. - In het witte Noorden. Mijn leven als Eskimo tusschen ijsberen en wolven. Nederlandsche bewerking van F.Koning.
8279: FREYGANG, WILHELM & FREDERIKA VON. - Brieven over den Kaukasus en Georgie, en verslag van eene reis in Perzie in 1812. Uit het Fransch oorspronkelijke der reizigers zelve den heer Wilhelm van Freygang en deszelfs echtgenoote.
30576: FREYRE, GILBERTO. - Terres du sucre. (Nordeste). Traduit du portugais par J. Orecchioni. Avant-propos de J. Duvignaud.
25161: FREYRE, GILBERTO. - Maitres et esclaves (Casa grande e senzala). Traduit du portugais par Roger Bastide. Préface de Lucien Febure.
7344: FREYRE, GILBERTO. - The masters and the slaves. (Casa-grande & senzala). A study in the development of Brazilian civilization. Translated from the Portuguese by Samuel Putman. Second edition, revised.
29215: FRIEDMANN, S. - Nederlandsch Oost- en West-Indië volgens de nieuwste inrigting, met betrekking tot aardrijkskunde, statistiek, voortbrengselen, luchtgesteldheid, en vooral tot den gezondheidstoestand. Uit het Hoogduitsch.
6584: FRIJHOFF, WILLEM. - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647.
34634: FROBISHER, MARTIN. - The third voyage of Martin Frobisher to Baffin Island 1578. Edited by James McDermott.
36375: FROE, A. DE. - The voyage of Barendz and Heemskerk to Nova Zembla.
31572: FROMBERG, PIETER HENDRIK. - Verspreide geschriften. Verzameld door Chung Hwa Hui, Chinese Vereeniging in Nederland.
7750: FRUIN-MEES, W. - Waarom Batavia en Mataram van 1629 - 1646 geen vrede hebben gesloten.
5240: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Hoesein Djajadiningrat. Eerste en Tweede herziene druk.
3802: FUCHS, VIVIAN & EDMUND HILLARY. - The crossing of Antarctica. The Commonwealth Trans-Antarctic Expedition 1955-58. Third edition.
3804: FUCHS, VIVIAN & EDMUND HILLARY. - De Zuidpool bedwongen. Wij trokken dwars door Antarctica. (Vertaling J.F. Kliphuis).
17409: FUHRMANN-PLEMP VAN DUIVELAND, M.R.C. - Der Untergang der Batavia und andere Schiffsjournale und Originalberichte aus der grossen Zeit der niederländischen Seefahrt im 17. und 18. Jahrhundert. Herausgegeben, übertragen und kommentiert.
35143: FULLER, THOMAS E. - The right honourable Cecil John Rhodes. A monograph and a reminiscence.
19848: FURNAS, J.C. - Goodbye to Uncle Tom.
33378: FURRER, KONRAD. - Wanderungen durch Palästina.
34112: FÜRSTENBERG, WILHELM EGON VON. - Die gerechtfertigte Verhaftung Printz Wilhelmen von Fürstenberg.
6605: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
32828: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC. 3e druk.
8966: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
4260: GABRIËLSE, JOHANNES. - Uit het schetsboek van Gabriëlse.
35889: GAILLARD, KARIN. - Gezonken schatten. Keramiek uit scheepswrakken.
33811: GALEN, JAN VAN. - Marble grave memorial erected in the Nieuwe Kerk in Amsterdam in 1656.
9103: GALESTIN, TH.P. - Hedendaagse schilderkunst van Indonesië tevens catalogus van de tentoonstelling van hedendaagse Indonesische schilderijen afkomstig uit de verzameling van Mobil Oil Corporation.
10555: GALESTIN, TH.P. (RED.). - Hedendaagse kunst van Bali. Uit het eigendom van Hare Majesteit de Koningin van de Rijksuniversiteit te Leiden en van de heer Rudolf Bonnet te Blaricum.
6282: GALLETTI, A., A.J. VAN DER BURG, P. GROOT. - The Dutch in Malabar (Julius Valentijn Stein van Gollenesse and Adriaan Moens)... with introductions and notes. Madras, 1911. Reprint.
32655: GALLOIS, W.O. - Rapport nopens den staat van zaken in de Minahassa.
3314: VASCO DA GAMA. - Calcoen. Récit Flamand du second voyage de Vasco de Gama vers l'Inde, en 1502-1503. Texte original en fac-similé, avec traduction, notes et introduction de J. Denucé.
8787: GARDNER, ERNEST ARTHUR. - Ancient Athens. 2nd edition.
34536: GARRETT, EDMUND. - The Garrett papers edited with an introduction by Gerald Shaw.
20271: GARRISON, WILLIAM LLOYD. - The new 'reign of terror' in the slaveholding states, for 1859-60.
15444: GASTEREN, L.A., H.J. MOESHART, H.C. TOUSSAINT, P.A. DE WILDE. (RED.). - In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen, rijswerkers, ingenieurs, werkbazen - 1872-1903. Met bijdragen van H. Beukers, L.A. van gasteren, T. Haga, e.a.
29336: GAUME, J. - Les trois Rome. Journal d'un voyage en Italie.
35420: GAUNT, WILLIAM. - Marine painting. An historical survey.
26172: GAUTIER, THÉOPHILE. - Constantinople of to-day. Translated from the French by Robert Howe Gould.
14940: GAWRONSKI, JERZY. - De equipagie van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam.
6284: GEER, WILLEM VAN. - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Ceilon.
4408: GEERKE, H.P. - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië.
35898: GEERTZ, CLIFFORD. - Tihingan: a Balinese village.
35396: GELDER, ROELOF VAN. - Dichter in de jungle. John Gabriel Stedman (1744-1797).
27661: GELDER, ROELOF VAN. - Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793).
6157: GELDER, R. VAN & L. WAGENAAR. - Sporen van de Compagnie. De VOC in Nederland.
18699: GELDER, ROELOF VAN. - Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800).
13394: GELDERLAND. - Gereformeerde dyck-rechten, van't rijck van Nymegen, Over- ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Wael, by de Staten des Furstendoms Gelre ende Graeffschaps Zutphen geapprobeert ende bestedight op eenen landt-dag tot Arnhem, den 24 Augustus 1640 (and) 1657 (and) 1679.
3716: GELEYNSSEN DE JONGH, WOLLEBRANDT. - De Remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh. Uitgegeven door W. Caland.
34897: KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP. - Koloniaal-aardrijkskundige tentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Catalogus.
30229: KONINKLIJK BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. - Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappenbij gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan 1778-1928.
1243: GENT, L.F. VAN. - Logementen en herbergen van Oud-Batavia.
4385: GENT, LAMBERTUS FRANCISCUS. (RED.). - Indie in woord en beeld. Sari Hindia.
30197: GENT, L.F. VAN. - Soeradji. Lotgevallen van een Javaansche militair. (Met medewerking van) Raden Ngabehi Soeradipoera.
33678: GENT, TOBIAS VAN & RUUD PAESIE. (RED.). - Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw.
17327: GEORGIEVITZ, BARTHOLOMAEUS. - Erzelung der Türckischen Keiser/ Namen/ Empter/ Leben/ Sitten und Tyranney in irem Reich/ daraus zusehen/ wie eintrechtig sie bey samen halten/ alle die jenigen auszurotten un zu dempffen/ die sich für gliedmas des Herrn Christi bekennen. Beschrieben in Latein/ durch Bartholomeum Georgievitz/ dem Christlichen Leser zu gut verdeutscht. Mit einer Vorred Philippi Melanthonis.
33355: GÉRAMB, MARIE JOSEPH DE. - Reys naer Jerusalem en den Berg Sinai in 1831, 1832 en 1833. Uyt het Fransch vertaeld door P. Visschers.
33388: GÉRAMB, MARIE JOSEPH DE. - Pélerinage a Jérusalem et au Mont-Sinaï en 1831, 1832 et 1833. 3e édition.
8805: GERBET, PH(ILIPPE OLYMPE). - Esquisse de Rome chrétienne. 4me édition.
28100: GERICKE, J.F.C. & T. ROORDA. - Javaansch-Nederlandsch handwoordenboek. Vermeerderd en verbeterd door A.C. Vreede, met medewerking van J.G.H. Gunning.
34589: GÉRIOLLES, A. DE. - Un Parisien à Java. 3me edition.
36290: GERLACHE DE GOMERY, GASTON DE. - Terug naar de Zuidpool. Het verhaal van de Belgische Zuidpoolexpeditie 1957-1958.
36276: GERLACHE, GASTON DE & ANTOINE DE LIGNE. - Belgische Zuidpoolexpeditie. Antarctic.
36295: GERLACHE DE GOMERY, ADRIEN. - Vijftien maanden in den Antarctic. Reis van de 'Belgica'. Met een voorbericht door Elisee Reclus. Vertaling van L.C. Vrijman.
33175: GERMANY. - - MÜNCHEN.
34725: GERNER, MANFRED. - Architectures de l'Himalaya.
7716: GERRITSZ., HESSEL. - Beschryvinghe van der Samoyeden Landt en Histoire du pays nommé Spitsberghe. Uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber.
1726: GERRITSZ., HESSEL. - The Arctic North-East and West passage. Detectio freti Hudsoni or Hessel Gerritsz's collection of tracts by himself, Massa and De Quir on the N.E. and W. passage, Siberia and Australia. Reproduced, with the maps, in photolithography in Dutch and Latin after the editions of 1612 and 1613. Augmented with a new English translation by Fred. John Millard and an essay on the origin and design of this collection by S. Muller.
35384: GERRITSZ, COMMER - PIETER VAN CAMPEN. - Waerschouwinge, omme te ontdecken ende apprehenderen den capiteyn Commer Gerritsz, ende den lieutenant Pieter van Campen. De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt/ doen te weten, alsoo wy in ervaringe komen/ dat den capiteyn Commer Gerritsz, ende den lieutenant Pieter van Campen, beschuldicht werdende over wan-devoiren/ op haer respectivelijck gepleecht in het jonghst-voorgevallen ghevecht ter zee/ zijn latiterende.
3791: GESCHER, F.M. - Naar de uiteinden der aarde. Per slede en door de lucht. Een halve eeuw Pool-ontdekkingen.
30971: GEUDER VON HEROLTZBERG, JACOB. - Turca Niketos: hoc est, de imperio Ottomannico evertendo, et bello contra Turcas prospere gerendo, consilia tria lectione & cognitione valde digna: I. Lazari Soranzii, patr. Veneti: quod Ottomannum, sive de rebus Turcicis: II. Achillis Tarduccii: quod Turcam Vincibilem inscribere placuit: III Anonymi cuiusdam dissertatio, de stutu imperii Turcici, cuiusmodi sub Amurathe III. fuit: deq(ue) eius euertendi modo. Nunc primum ex Italivo idiomatie in Latinum conuersa a Jacobo Geudero ab Horoltzberga.
18708: GEUFFROY, ANTOINE. - Hoffhaltung des Turckhischen Keysers/ und Othomanischen Reichs beschreibung/ darinn nicht allein der Türcken Empter/ Bevelsch und Kriegsleuthen Gewalt/ Besoldung und Namen so in dem Türckischen Hoff sein/ bisher unbekannt/ angezeigt: sonder auch aller Türckischen Keysern Namen/ Thaten/ Krieg und Handel so sie wider die Christen und Heyden haben verbracht/ biss auff biss 1578. jar erstreckt und aussgeführet/ auff das fleissigst verzeichnet und beschrieben. Dessgleichen/ von der Türcken Aberglaben/ Religion/ Gottesdienst und Ceremonien .. zusammen getragen und verteutschet durch Nicolaum Höniger.
19595: GEURTJENS, H. - Oost is Oost en West is West. Psychologische en andere tegenstellingen toegelicht met voorbeelden uit eigen ervaring.
4618: GEVERS DEYNOOT, WILLEM THEODORE. - Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862.
6470: GEYER, A.L. - Das wirtschaftliche System der Niederländischen Ostindischen Kompanie am Kap der Guten Hoffnung 1785-1795.
3807: GIAEVER, JOHN. - Twee jaar in het Zuidpool-gebied met de Maudheim-expeditie. De spannende ervaringen van de Noors-Brits-Zweedse expeditie van 1949-1952 naar Antarctis. Met een voorwoord van H.U. Sverdrup en bijdragen van Valter Schytt, E.F. Roots, Gordon de Q. Robin en R. von Essen.
35386: GIBRALTAR. - - PLACAAT. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. dat niemand van de ingezeetenen deeser lande hem verstoute/ om aan de stad (Gibraltar) eenige hulpe met oorlog- of mondbehoeftens toe te brengen ..
32656: GIEBEL, C. - Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo (april 1944 - april 1946).
32048: GIGGAL, KENNETH. - De klassieke zeilschepen.
34950: GIJSBERTI HODENPIJL, A.K.A. - Een merkwaardige zeereis van Manilla naar Japan in 1704 (van Karel van der Hagen).
9682: GILLES, PIERRE. - De topographia Constantinopoleos, et de illius antiquitatibus libri quatuor. & De Bosporo Thracio libri III.
36279: GILLES, KIM FAIRLEY & SILAS HIBBARD AYER. (ED.). - Boreal ties. Photographs and two diaries of the 1901 Peary relief expedition.
9690: GILLISS, JAMES MELVILLE. - The U.S. Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere, during the years 1849-'50-'51-'52. Volume I: Chili: its geography, climate, earthquakes, government, social condition, mineral and agricultural resources, commerce, &c.
8216: GIRARD, ALEX. - La province de Québec. Son organisation politique et administrative, ses ressources agricoles, minieres et industrielles.
35821: LA NAVIGATION DANS LA GLACE. - 'T Binnen seylen der Groenlands vaarders. - La navigation des pecheurs dans le port. - Il veleggiare dei pescatori nel porto. - Das Seeglen der Grönlands Fahren in dem Hafen.
33564: GLAS, GEORGE. - The history of the discovery and conquest of the Canary Islands: translated from a Spanish manuscript, lately found in the Island of Palma. With an enquiry into the origin of the ancient inhabitants. To which is added, a description of the Canary Islands, including the modern history of the inhabitants, and an account of their manners, customs, trade, &c.
19576: GLASENAPP, HELMUTH VON. - Indien.
28872: GLERUM, J.P. - De Indische Israëls.
35904: GNEWOESJEWA, E.I. - De levensgeschiedenis van W.P. Mamalyga (Malygin). 'Rustverstoorder' in Nederlands-Indië.
34425: GOBÉE, E. & C. ADRIAANSE. - Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah hindia belanda 1889-1936. Keta pengantar oleh P. Sj. van Koningsveld.
35229: GODARD, PHILIPPE. - The first and last voyage of the Batavia. With the contribution of Phillida Stephens.
31910: GODDIO, FRANCK, MONIQUE CRICK, PETER LAM, STACEY PIERSON, ROSEMARY SCOTT. - Lost at sea. The strange route of the Lena Shoal junk.
31911: GODDIO, FRANCK & EVELYNE JAY GUYOT DE SAINT MICHEL. - Griffin on the route of an indiaman.
6476: GODEE MOLSBERGEN, E.C.& JOH. VISSCHER. - South-African history told in pictures. Pictorial atlas. Zuid-Afrika's geschiedenis in beeld. Platen-atlas.
7558: GODÉE MOLSBERGEN, E.C. - Tijdens de O.I. Compagnie.
14836: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Geschiedenis van de Minahassa tot 1829.
4288: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indië. 2e druk.
35425: GOEDDE, LAWRENCE OTTO. - Tempest and shipwreck in Dutch and Flemish art. Covention, rhetoric, and interpretation.
35222: GOEDE, WILLEM. - De onzigtbare, of de goddelijke voorzienigheid werkzaam in de lotgevallen der menschen. Een historisch, zedekundig en godsdienstig leesboek.
19714: GOEDEL, C. - Sklaverei und Emancipation der schwarzen Rass in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Geschichtliche Abhandlungen. Herausgegeben von Züricher Comité zur Unterstützung der befreiten Farbigen.
260: GOENS, RIJKLOF VAN. - De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het Hof van Mataram 1648-1654. Uitgegeven door H.J. de Graaf.
31596: GOENS, RIJKLOFF VOLKERTSZ. VAN. - Memoirs of Ryckloff van Goens .. delivered to his successors Jacob Hustaart on December 26, 1663 and Ryckloff van Goens the Younger on April12, 1675. Translated from the original by E. Reimers
14498: GOENS, RIJKLOF VOLKERTSZ. VAN. - Javaense reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja de Wever.
35769: GOLDIE, W. - Het een en ander over oudheidkundige monumenten in de XXVI Moekims (IX Moekims Toengkoeb) in Groot-Atjeh.
22771: GOLDSMITH, OLIVER. - An history of the earth and animated nature. 2nd edition.
35036: GOMMANS, JOS. - De verborgen wereld. India en Nederland vanaf 1550.
35037: GOMMANS, JOS. - The unseen world. India and the Netherlands from 1550.
35922: GONDA, J. - Pigafetta's vocabularium van het Molukken-Maleisch.
16246: GONGGRYP, G.F.E. - Geïllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Met medewerking van W.K. Boogh, E.A. Douglas, e.a.
24441: GONSALVES DE MELLO, JOSÉ ANTONIO. - Nederlanders in Brazilië (1624-1654). De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië. Uit het Portugees vertaald door G.N. Visser. Opnieuw bewerkt door B.N. Teensma.
13857: GONTAUT, JACOBUS ALANUS DE. - De voornaemste waerheden der Ghristelyke religie, getrokken uyt de H. Schriftuur tot onderwyzinge der jonkheyt .. derden druk.
35723: GOODELL, WILLIAM. - Forty Years in the Turkish Empire; or Memoirs of Rev. William Goodell, D.D., late missionary of the A.B.C.F.M. at Constantinople. By his son-in-law E.D.G. Prime.
19877: GOODWIN, MAUD WILDER. - Dutch and English on the Hudson. A chronicle of colonial New York.
2470: GOOR, JURRIEN VAN. - De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
6023: GOOR, JURRIEN VAN. - Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee. Beeldvorming en plaatsbepalingen in een andere wereld.
6289: GOOR, JURRIEN VAN. - Jan Kompenie as schoolmaster. Dutch education in Ceylon 1690-1795.
207: GOOR, J. VAN. (ED.). - Trading companies in Asia 1600-1830.
21705: GOOR, JURRIEN VAN. - Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld.
32722: GOOR, JURRIEN VAN. - Dutch 'calvinists' on the Coromandel coast and in Sri Lanka.
4292: GOOR, J. VAN. (ED.). - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië.
33730: GOOR, JURRIEN VAN. - Jan Pieterszoon Coen (1587-1629). Koopman-koning in Azië.
35194: GORDON, CHARLES GEORGE. - General Gordon’s letters from the Crimea, the Danube, and Armenia. August 19, 1854, to November 71, 1858. Edited by Demetrius C. Boulger.
18163: GORDON, MONA. - Vintage. People & things in old New Zealand.
19067: GORDON, DAVID J. - Handbook of South Australia. Issued by the government of South Australia.
32100: GORKOM, K.W. VAN. - Oost-Indische cultures. Opnieuw uitgegeven onder redactie van H.C. Prinsen Geerligs. 2e veel vermeerderde druk.
34660: GORKOM, WILHELM JOHAN. - Ongezond Batavia, vroeger en nu. Noodzakelijkheid van een organieken stedelijken gezondheidsdienst.
4813: GOSLINGA, C.CH. - The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5 - 1942.
30529: GOSLINGA, C.CH. - Curaçao and Guzmán Blanco. A case study of small power politics in the Caribbean.
6521: GOSLINGA, C.CH. - The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680.
34349: GOSSELINK, MARTINE, MARIA HOLTROP & ROBERT ROSS. (ED.). - Good Hope. South Africa and the Netherlands from 1600.
34348: GOSSELINK, MARTINE, MARIA HOLTROP & ROBERT ROSS. (ED.). - Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600. Met advies van Robert Ross.
29570: GOSSELINK, MARTINE. - Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw. Eindredactie Paul Brood.
29748: GOSSIP, ROBERT. - Turkey and Russia, their races, history, and wars. Embracing a graphic account of the Great Crimean War and of the Russo-Turkish War.
29410: GOUDOEVER, W.A. VAN. - Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L. van Deventer-Maas 1857-1942.
32795: GOURGAUD, (GASPARD). - Napoléon et la Grande-Armée en Russie, ou examen critique de l'ouvrage de M. le Comte Ph. de Ségur.
27869: GOUW, J.L. VAN DER. - Claes Kniphof, kaperkapitein van Christiaan II in 1525 voor de Hollandse kust.
34075: GOYEN, JAN VAN. - Three fishing-boats near ruins on shore.
5247: GRAAF, H.J. DE. - De regering van sultan Agung, vorst van Mataram 1613-1645 en die van zijn voorganger Panembahan Séda-Ing-Krapjak 1601-1613.
5249: GRAAF, H.J. DE & TH.G.TH. PIGEAUD. - De eerste Moslimse vorstendommen op Java. Studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
9300: GRAAF, H.J. DE. - De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram 1646 - 1677.
11259: GRAAF, H.J. DE. - De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Met een woord vooraf van H. Baudet.
35486: GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, S.J. - De tocht van de Alk. Met een klein scheepje bijna de gehele wereld rond.
33769: GRAAF, H.J. DE. - The spread of printing. Eastern hemisphere: Indonesia.
15317: GRAAF, H.J. DE. - Nederlandsch-Indië in oude ansichten. 3e druk.
35937: GRAAF, H.J. DE. - Het Semarangse geslacht Bustam in de 18e en 19e eeuw. Afkomst en jeugd van Raden Saleh.
9299: GRAAF, H.J. DE. - De regering van Panembahan Sénapati Ingalaga.
9819: GRAAF, H.J. DE. - Geschiedenis van Indonesië.
35931: GRAAF, H.J. DE. - De regenten van Semarang ten tijde van de V.O.C. 1682-1809.
35914: GRAAF, H.J. DE. - Een kaart van Batavia van omstreeks 1680.
35785: GRAAF, H.J. DE. - De gezichten op Oud-Batavia vanuit zee.
35909: GRAAF, H.J. DE. - De tekeningen van de zee-officier Q.M.R. Ver Huell.
9791: GRAAF, H.J. DE. - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten. 2e druk.
7296: GRAAF, H.J. DE. - Batavia in oude ansichten. 2e druk.
34818: GRAAF, H.J. DE. - Wonderlijke verhalen uit de Indische historie.
1324: GRAAFF, NICOLAUS DE. - Reisen gedaan naar alle gewesten des werelds beginnende 1639 tot 1687 incluis. Uitgegeven en toegelicht door J.C.M. Warnsinck.
19685: GRAAFF, BOB DE. - 'Kalm temidden van woedende golven'. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940.
32146: GRAAFF, B. DE & E. LOCHER-SCHOLTEN. - J.P. Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat.
33679: GRAAFF, BART DE, CAESAR HULSTAERT, CORINE DE MAIJER. - Zeeuwen aan de Kaap. Verhalen uit Zuid-Afrika.
35476: GRAAFF, GRAD DE. - Oscar Mendlik 1871-1963. Hongaarse zee- en portretschilder te Aerdenhout.
33192: GRAEF / GRAAF, ABRAHAM DE. - De seven boecken van de groote zeevaert, zijnde een volkomen klare, en konstige beschrijvinghe der navigatie (first title-page). De seven boecken van de groote zeevaert, waer in beschreven is 'tgheen een stuerman noodigh behoorde te weten (seceond title-page).
26359: GRAEFE, F. - De kapiteinsjaren van Maerten Harpertszoon Tromp. Bewerkt door M. Simon Thomas. Met een inleiding van J.C.M. Warnsinck.
6334: GRAEFF VAN POLSBROEK, DIRK DE. - Journaal. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het 19e eeuwse Japan. Ingeleid en geannoteerd door Herman J. Moeshart.
16335: GRAHAM BOTHA, C. - 300 years - jaar - ans- jaren. Van Riebeeck festival.
24211: GRAMBERG, HANS. - De overwintering op Nova Zembla.
30982: THE GRAPHIC. - The Eastern Question - The war in the East.
6336: GRATAMA, KOENRAAD WOLTER. - Leraar onder de Japanners. Brieven van K.W. Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871. Ingeleid en geannoteerd door H. Beukers, L. Blussé, R. Eggink.
35501: GRAVES, JOHN. - Waterline. Images from the golden age of cruising.
3810: GREELY, ADOLPHUS W(ASHINGTON). - Geschiedenis van het poolonderzoek. Voor Nederland bewerkt door F.J. van Uildriks.
32556: GREEN, WILLIAM A. - British slave emancipation. The sugar colonies and the Great Experiment 1830-1865.
35190: GREENE, FRANCES VINTON. - The Russian army and its campaigns in Turkey in 1877 - 1878.
32042: GREENHILL, BASIL & ANN GIFFARD. - The merchant sailing ship: a photographic history. 127 photographs from the National Maritime Museum depicting British and North American sailing vessels and the lives of the people who worked in and around them.
36159: GREGG, FRANK M. - The founding of a nation. The story of the Pilgrim Fathers, their voyage on the Mayflower, their early struggles, hardship and dangers, and the beginnings of American democracy, as told in the journals of Francis Beaumont, Cavalier.
30759: NIKETAS CHONIATES & NICEPHORUS GREGO. - Historia degl' imperatori Greci, descritta da Niceta Coniate, gran Secretario, & Giudice di Belo, il Qvale Comincia dall'Imperio di Giouanni Conneno, doue lascia il Zonara, & segue fino alla presa di Constantinopoli, che fu l'anno M.CCCC.LIII. Alla qvale s'è aggivnta l'Historia di Niceforo Gregora, che seguendo il Niceta per l'istesso ordine de gl'imperatori greci; dall'imperio di Theodoro Lascaro primo, uiene fino alla morte di Andronico Paleologo il giouane.
35141: GREGORY, THEODORE. - Ernest Oppenheimer and the economic development of Southern Africa.
6025: GREIG, DOREEN. - The reluctant colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries.
4636: GRESHOF, M. (RED.). - Rumphius gedenkboek 1702-1902.
31476: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT. - The Mikado's empire.
21604: GRIJNS, KEES & PETER J.M. NAS. (ED.). - Jakarta-Batavia. Socio-cultural essays.
6366: GRIMM, PETER.( RED.). - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie.
28281: GRIMM, AUGUST THEODOR VON. - Wanderungen nach Südosten.
8987: GROENEBOER, KEES. - Het ABC voor Indië. Bibliografie van leermiddelen Nederlandse taal voor Nederlands-Indië.
26005: GROENEBOER, K. (RED.). - Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1847-1873. Een bronnenpublicatie.
7123: GROENEBOER, KEES. - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis.
31312: GROENEVELDT, WILLEM PIETER. - Original photograph of Willem Pieter Groeneveldt. Ca. 19 x 12 cm. .
34822: GROENEVELT, C.M.A. - Agatipitsj.
6522: GROL, G.J. VAN. - De grondpolitiek in het W.I. domein der Generaliteit. Een historische studie. ('s Gravenhage, 1934-47). Reprint.
29539: GROLL, JOHANNES. - Eene zeehaven voor Batavia. Mijne indrukken over de verzameling van officiëele bescheiden, uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia.
24710: GROMIER, E. - La vie des animaux sauvages de l'Afrique.
19314: GRONDONA, L.ST.CLARE. - The kangaroo keeps on talking or the all-British continent. A description of Australian life and industries. With an introduction by Stanley Baldwin.
35516: GRONEMAN, J.(ISAAC). - Over zee van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië. Gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'.
19017: GROOM, ARTHUR. - I saw a strange land. (Australia).
19765: GROOT, A.H. DE. - Nederland en Turkije. Zeshonderd jaar politieke, economische en culturele contacten.
26618: GROOT, IRENE DE & ROBERT VORSTMAN. - Zeilschepen. Prenten van de Nederlandse meesters van de zestiende tot de negentiende eeuw. Bijeengebracht, ingeleid en van commentaar voorzien. Uitgegeven in samenwerking met het Rijjksprentenkabinet te Amsterdam.
36050: GROTHE, HUGO. - Auf türkischer Erde. Reisebilder und Studien. 2. Auflage.
34823: GRUITER, MIEL DE. - Semarang in fototour.
35481: GRUNWALD, LEVY. - Koning Dorus en zijn blauwe zeeridders. 7e druk.
2998: GRUYL, MARTIN E. DE. - Dordtse Jonas in olie. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart (in de 17e en 18e eeuw).
33217: SHIPWRECK OF THE GUARDIAN. - Melancholy disaster of his majesty's ship The Guardian, bound to Botany Bay with stores and convicts, lieut. Riou, commander, which struck on an island of ice, December 24, 1789; providential escape of part of the crew in boats, fortitude of the captain, and wonderful recovery of the vessel. Also an account of an Indian woman, &c.
33484: DU GUAY-TROUIN, (RÉNÉ). - Memoires. Augmentés de son éloge, par (Antoine-Léonard) Thomas.
10921: GUINCHARD, J. - Sweden. Historical and statistical handbook. 2nd edition.
14698: NEW GUINEA. - Kunstwerke vom Sepik. (Mit Einleitung von P. Wirz).
35201: GUINEMENT DE KÉRALIO, LOUIS FÉLIX. - Histoire de la guerre des Russes et des Impériaux contre les Turcs, en 1736, 1737,1738 et 1739, et de la paix de Belgrade qui la termina.
30965: GUINNESS, (MARY) GERALDINE. - Från fjårran Östern. Intryck från missionsfåltet i Kina. Utgifna af hennes syster, med förord af Hudson Taylor.
34469: GULEIJ, RON & GERRIT KNAAP. (RED.). - Het grote VOC boek.
33900: GUMPERT, THEKLA VON. - Töchter-Album. Unterhaltungen im häuslichen Kreise zur Bildung des Verstandes und Gemüthes der heranwachsenden weiblichen Jugend. Band 8.
30661: GUNS, NICO. - Holland Amerika Lijn. Beknopte geschiedenis van een rederij.
30662: GUNS, NICO. - Holland Amerika Line. Short history of a shipping company.
24703: GUTHE, HERMANN. - Palästina.
19662: HAAFNER, JACOB. - De werken. Deel III. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
3285: HAAFNER, JACOB. - Reize in eenen palanquin; of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel. 2e druk.
8630: HAAFNER, JACOB. - Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa. Volgens .. nagelatene papieren uitgegeven door C.M. Haafner.
13094: HAAFNER, JACOB. - Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon. 2e druk.
9884: HAAFNER, JACOB. - Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen. Een kritiek op de zending en kolonialisme. Bezorgd en van een inleiding voorzien door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
36180: HAAFNER, JACOB. - Travels on foot through the island of Ceylon.
10325: HAAFNER, JACOB. - UIT MENSCHLIEVENDHEID ZOUDE IK BARBAAR KUNNEN WORDEN. Reizen in Azie van G. Haafner, Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770 en 1830.
15331: HAAFNER, JACOB. - De werken. Deel II. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
10259: HAAFNER, JACOB. - De werken. Deel I. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
33714: HAAK, A. - Daendels.
32638: HAAN, FREDERIK DE. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
35797: HAAN, FREDERIK DE. - De historie van een oudgast.
33251: HAAR, BERNARD TER. - De St. Paulus Rots. Dichtstuk. Nieuwe uitgave.
19477: HABERLAND, DETLEF. - Engelbert Kaempfer 1651-1716. A biography. Translated by P. Hogg.
33710: HABERMEHL, N.D.B. - Toeval of opzet ? De ondergang van het linieschip Prins Willem in september 1781.
26665: HABERMEHL, NIKOLAAS DIRK BASTIAAN. - Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). Marinebestuurder voor stadhouder Willem V en koning Willem I.
28276: HABIBOE, R.R.F. - Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666-1727).
794: HACQUEBORD, LOUWRENS & RENÉ DE BOK. - Spitsbergen 79 o N.B. Een Nederlandse expeditie in het spoor van Willem Barentsz.
3813: HACQUEBORD, L., J.R. LEINENGA, K. DE KORTE. - Nederlanders in de Poolwinter.
796: HACQUEBORD, L. & W. VROOM. (RED.). - Walvisvaart in de Gouden Eeuw. Opgravingen op Spitsbergen.
16344: HACQUEBORD, LOUWRENS & PIETER VAN LEUNEN. (RED.). - 400 jaar Willem Barentsz. (1596-1996).
33580: HACQUEBORD, LOUWRENS. - De Noordse Compagnie (1614-1642). Opkomst, bloei en ondergang.
36288: HACQUEBORD, LOUWRENS. - Nederlandse Poolkringen. Honderdvijfentwintig jaar Nederlands onderzoek in poolgebieden. Rede.
9835: HACQUEBORD, L. - Smeerenburg. Het verblijf van de Nederlandse walvisvaarders op de westkust van Spitsbergen in de zeventiende eeuw. The sojourn of whalers on the westcoast of Spitsbergen in the 17th century (with a summary in English).
24842: HADLAND DAVIS, F. - Mythen & legenden van Japan. Voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit. 2e druk.
4326: HAECKEL, ERNST. - Uit Insulinde. Vertaald door H.H. Juynboll.
35634: HAECXS, HENDRIK. - Het dagboek van Hendricxs, lid van den Hoogen Raad van Brazilië (1645-1654).
13919: HAEGHE, CAROLUS VAN DER. - De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. Ingeleid door Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven. 2e druk.
30830: HAERSOLTE, (JAN WILLEM JACOBUS) VAN. - Zeereizen. Handboek voor toerist en reiziger.
30043: HAGEMAN, J(OHANNES). - Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java.
35766: HAGEN, B. - Rapport über eine im Dezember 1853 unternommene wissenschaftliche Reise an den Toba-See (Central-Sumatra).
31983: HAGENAER, HENDRICK. - Verhael van de reyze inde meeste deelen van de Oost-Indien, door den opper-coopman Hendrick Hagenaer. Uyt gevaeren inden jaere 1631 ende weder gekeert ao. 1638. Met een besondere beschryvinge eeniger Indiaensche coninckrycken, ende landen.
35955: HÄGERDAL, HANS. - From Batuparang to Ayudhya, Bali and the outside world, 1636-1656.
24567: HAGSPIEL, BRUNO. - Along the mission trail. Volume V: Japan.
36151: HAHN, EMILY. - Hong Kong holiday.
20733: HAKIM, ABDUL. - Jakarta tempo doeloe.
28294: HAKS, LEO & GUUS MARIS. - Lexicon of foreign artists who visualised Indonesia (1600 - 1950).
29139: HAKS, LEO & STEVEN WACHLIN. - Indonesië. 500 oude prentbriefkaarten. Inleiding van de hoofdstukken door Diana Darling.
36368: HALL, CHARLES FRANCIS. - Twee jaren onder de Eskimo's. Naar het Fransch.
34990: HALL, HENRY. - Aardrijkskundig handboek van Zuid-Afrika. Uit het Engelsch.
1523: HALL, M(AURITS) C(ORNELIS) VAN. - Het leven en karakter van den admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen.
18149: HALL, DAVID. - Portrait of New Zealand.
31609: HALL, BASIL. - Account of a voyage of discovery to the West Coast of Corea, and the great Loo-Choo island.
16257: HALLEMA, A. - Die Kaap in 1776-1777. Akwarelle van Johannes Schumacher uit die Swellengrebel-Argief te Breda. Uitgege en van'n historiese inleiding voorsien.
21042: HALLEY, EDMOND. - The three voyages of Edmond Halley in the Paramore 1698-1701. Edited by Norman J.W. Thrower.
33763: HALMA, FRANÇOIS. - Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek, waar in de aloude, de opvolgende en hedendaagsche staat dezer gewesten naar de orde van't A.B.C. ontvouwen en opgeheldert wordt, uit een zeer groot getal van oude en nieuwe geschiedboeken, hantvesten, brieven, aantekeningen, en andere schriften, met behulp van verscheide kenners byeenvergadert en zamengestelt door François Halma en na deszelfs overlyden vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek.
33961: HAM, GIJS VAN DER. - Dof goud. Ghana en Nederland sinds 1593.
33962: HAM, GIJS VAN DER. - Tarnished gold. Ghana and the Netherlands from 1593.
33354: HAM, GIJS VAN DER. - Dof goud. Nederland en Ghana, 1593 - 1872.
19159: HAMEL, HENDRICK. - Het journaal van Hendrick Hamel. De verbazingwekkende lotgevallen van Hendrick Hamel en andere schipbreukelingen van het VOC-schip De Sperwer in Korea (1653-1666). Vertaald, ingeleid en van toelichtingen voorzien door Henny Savenije.
32763: HAMELBERG, HENDRIK ANTONIE LODEWIJK. - Die dagboek van H.A.L. Hamelberg (1855-1871). Uitgegee en toegelig deur F.J. du T. Spies.
34523: HAMILTON, ALEXANDER. - A new account of the East Indies. Now edited with introduction and notes by William Foster. London, 1930. Reprint.
20221: HAMILTON, JOHN CHURCH. - The slave power: its heresies and injuries to the American people. A speech. November, 1864.
1849: HAMLEY, E. BRUCE. - The story of the campaign of Sebastopol written in the camp.
20911: HAMMER-PURGSTALL, JOSEPH VON. - Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos, und von da zurück über Nicäa und Nicomedien.
36091: HAMMOND, R.A. - The history of Turkey and the war in Egypt, a graphic description of the country, including Palestine, Egypt and other provinces of Turkey. With a full account of the rebellion and butchery in Alexandria .. With biographical sketches of leading English officers ...
8251: HANCOCK, JOSEPH LANE. - Nature sketches in temperate America. A series of sketches and a popular account of insects, birds, and plants, treated from some aspects of their evolution and ecological relations.
20345: HANDLER, JEROME S. - The unappropriated people: freedmen in the slave society of Barbados. (1800-1834).
22367: HANNA, W.A. - Indonesia Banda. Colonialism and its aftermath in the nutmeg islands.
33010: HANSEN, HANS JÜRGEN. - Deutsche Marinemalerei. Schiffsdarstellungen, maritime Genrebilder, Meeres- und Küstenlandschaften.
32179: HARDIATI, ENDANG SRI & PIETER TER KEURS. (RED.). - Indonesia. De ontdekking van het verleden.
23794: HARLINGHAUSEN, C. HAROLD & HARTHMUTH MERLEKER. - Germany. Preface by Hugo Eckener. Translated and adapted by Donald M. Christie.
32553: HARMS, ROBERT. - The Diligent. A voyage through the worlds of the slave trade.
19342: HARNEY, W.E. - Content to lie in the sun. (North Australia).
34160: HARRIS, JOHN. - Navigantium atque itinerantium bibliotheca. Or, a complete collection of voyages and travels. Consisting of above six hundred of the most authentic writers… Now carefully revised, with large additions, and continued down to the present time; including particular accounts of the manufactures and commerce of each country.
1343: HARRISSON, TOM. - Savage civilisation.
35902: HARRISSON, TOM. - Borneo writing.
35894: HARRISSON, TOM. - Borneo death.
18131: HARROP, A.J. - England and New Zealand from Tasman to the Taranaki war. With an introduction by Jellicoe.
29733: HART, C. VAN DER. - Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden. Gedaan in den jare 1850, door Z.M. schepen van oorlog Argo en Bromo onder bevel van C. van der Hart.
6826: HARTENSTEIN, KARL. - Anibu. De 'nieuwe tijd' op de goudkust en onze zendingstaak. Geautoriseerde vertaling door E.C. Brouwer-Van Dijk. Met een inleiding door K.J. Brouwer.
15960: HARTOG, J. - Journalistiek leven in Curaçao.
760: HARTSINCK, JAN JACOB. - Beschryving van Guiana, of de wilde kust, in Zuid-America, betreffende de aardrykskunde en historie des lands, de zeden en gewoontes der inwooners.. Waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven. (Amsterdam, 1770). Reprint.
28960: HARTSINCK, JAN JACOB. - Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust in Zuid-America, betreffende de aardrykskunde en historie des lands, de zeeden en gewoontes der inwooners, de dieren, vogels, visschen, boomen en gewassen, als mede de eerste ontdekking dier kust, de bezittingen der Spanjaarden; Franschen en Portugeezen en voornaamelyk de volkplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary, Berbice, Suriname, en derzelver rivieren .. Waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven.
31500: HARVEY, JANET. - Traditional textiles of Central Asia.
19302: HASKELL, ARNOLD. - Waltzing Matilda. A background to Australia.
29148: HASSELT, J.L. VAN. - Gedenkboek van een vijf- en twintigjarig zendelingsleven op Nieuw-Guinea (1862-1887).
19048: HATFIELD, WILLIAM. - I find Australia.
12248: HAWES, ROGER. - Twee bysondere scheeps-togten, de eerste van Roger Hawes, behelsende een berigt van het aanstellen van een comptoir tot Cranganor, onder den Groten Samorin, etc. in het jaar 1616. De tweede van Alexander Childe na Suratte en Jasques: gedaan in het jaar 1616 en vervolgens. Beyde in het Engels beschreven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
36069: HAWLEY, WALTER A. - Asia Minor.
24701: HAYWARD, V. - Romantic Canada. With an introduction by E.J. O'Brien.
8443: HAZARD, SAMUEL. - Santo Domingo, past and present; with a glance at Hayti.
32246: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. (RED.). - De schipbreuk van het barkschip Jan Hendrik op de St. Paulus rots (in 1845).
19798: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - De ronding van Kaap Hoorn in 1896 door het fregatschip 'Nederland' en veel wat daarmee verband houdt.
29373: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - Scheepsmanoeuvres onder zeil.
32250: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911. Een overzicht.
34910: HAZEU, G.A.J. - Tjeribonsch wetboek (Pekakem Tjerbon). van het jaar 1768, in tekst en vertaling uitgegeven.
36241: SEA-BATTLE AT BEACHY HEAD. - Naukeurig verhaal van de laatste batailje ter zee tusschen de Engelse, Hollandse, en Franse vlooten, en 't gene daar ontrent gepasseert is .. met eenige aanmerkingen daar op, en op ten tegenwoordigen staat van de natie. Uyt het Engelsch vertaalt.
35067: HEAP, PEGGY. - The story of Hottentots Holland. Social history of Sommerset West, the Strand, Gordon's Bay and Sir Lowry Pass over three centuries.
28512: HEARN, LAFCADIO. - Two years in the French West Indies.
31466: HEARN, LAFCADIO. - The life and letters of Lafcadio Hearn by E. Bisland.
31189: HEARN, LAFCADIO. - Some Chinese ghosts.
26988: HEDIN, SVEN. - Raadselen der Gobi. De Zweedsch-Duitsch-Chineesche ontdekkingsreis door de Gobi woestijn gedurende de jaren 1928-1930. Vertaald door C.C. Bender.
32841: HEDIN, SVEN. - Transhimalaya. Upptäcker och äfventyr i Tibet.
31890: HEDIN, SVEN. - Die Seidenstrasse. 3. Auflage.
25029: HEDIN, SVEN. - Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. 7. Auflage.
23153: HEDIN, SVEN. - Der wandernde See.
34626: HEDIN, SVEN. - En färd genom Asien 1893-97.
7977: HEDLUND, S.A. - Schweiz. Rese-anteckningar i bref.
22987: HEECK, GIJSBERT. - Een Bunschoter VOC-chirurgijn. 'Dagelijkse aantekeningen' van de reis naar Oost-Indië in 1654. Ingeleid en bewerkt door O. Dekkers.
34569: HEECK, GIJSBERT. - Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656. Bezorgd en ingeleid door Barend Jan Terwiel en Peter Kirsch.
29958: HEEKEREN, H.R. VAN. - The stone age of Indonesia. 2nd, revised edition with a contribution by R.P. Soejono.
24811: HEEPE, M. - Jaunde-Wörterbuch. Unter Mitwirkung von P.H. Nekes.
29451: HEERDT, JACOB CAREL FREDERIK VAN. - Artikel 56 van het regerings-reglement van Nederlandsch Indië.
7111: HEERES, J.E. - Duitschers en Nederlanders op de zeewegen naar Oost-Indië voor 1592/5. - Adriaen Menninck en de Hertog van Lauenburg 1592.
16711: HEERES, J.E. - Heeft Nederland de Kaap verkocht ? Eene lezing.
34776: HEERING, PIETER. - Indische schetsen.
17003: HEERING, PIETER. - Indische schetsen. 2e druk.
9219: HEFNER, ROBERT W. - Hindu Javanese. Tengger tradition and Islam.
4355: HEIJBOER, PIERRE. - Klamboes, klewangs, klapperbomen. Indië gewonnen en verloren.
21536: HEIJBROEK, J.F., A. LAMMERS, A.P.G. JOS VAN DER LINDE. (RED.). - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
28553: HEIJDEN, M. VAN DER & P. VAN DE LAAR. (RED.). - Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers (1600-1800).
33195: HEIJER, HENK DEN. - Geschiedenis van de WIC. Opkomst, bloei en ondergang. 4e gewijzigde druk.
36388: HEIJER, HENK DEN. - Nederlands slavernij-verleden. Historische inzichten en het debat nu.
22330: HEIJER, HENK DEN. - De geschiedenis van de WIC. 3e gewijzigde druk.
33798: HEIJER, HENK J. DEN. - DISSEL, ANITA VAN, MAURITS EBBEN; KARWAN FATAH-BLACK. (RED.). - Reizen door het maritieme verleden van Nederland. Opstellen aangeboden aan Henk J. den Heijer bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.
33281: HEIJKOOP, CORNELIS. - De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982.
32463: HEIJTING, J. - Handleiding voor de gouvernements koffiecultuur op Java.
5013: HEINE, MAXIMILLIAN. - Bilder aus der Türkei.
11322: HELD, GERRIT JAN. - De Papoea. Cultuurimprovisator.
35893: HELFRICH, O.L. - Serawjsche en Besemahsche spreekworden, spreekwijzen en raadsels.
29587: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ. - Zeehelden uit de Gouden Eeuw.
36044: HELLWALD, FRIEDRICH VON & LOUIS CONSTANTIN BECK. - Die heutige Türkei. Schilderung von Land und Leuten des Osmanischen Reiches .. vor und nach dem Kriege von 1877/78. 2. vielfach verbesserte Auflage.
32649: HELLWIG, T. - In the shadow of change: women in Indonesian literature.
33173: HELMAN, ALBERT. (LOU LICHTVELD). - De laaiende stilte. 2e druk.
36269: HELMAN, ALBERT. (LOU LICHTVELD). - Overwintering. Spel in 3 bedrijven.
762: HELMAN, ALBERT. (LOU LICHTVELD). - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
196: HELMAN, ALBERT. (L. LICHTVELD). - Zaken, zending en bezinning. De romantische kroniek van een tweehonderdjarige Surinaamse firma (C. Kersten & Co N.V.).
26175: HELPS, ARTHUR. - (Collective work).
6359: HELSDINGEN, W.H. VAN. - De staatsregeling van Suriname van 1955. Historische toelichting en praktijk.
35956: HELSLOOT, JOHN. - St. Nicholas as a public festival in Java, 1870-1920. Articulating Dutch popular culture as ethnic culture.
36275: HEMPLEMAN-ADAMS, DAVID, SOPHIE GORDON, EMMA STUART. - The heart of the great alone. Scott, Shackleton and antarctic photography.
6292: HENIGER, JOHANNES. - Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany.
27355: HENIGER, JOHANNES. - Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany. Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) en de Hortus Malabaricus. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlanse koloniale botanie.
32941: HENNEPIN, LOUIS. - Beschryving van Louisania, nieuwelijks ontdekt ten Zuid-Westen van Nieuw-Vrankrijk. Mitsgaders de geographische en historische beschrijving der kusten van Noord-America, met de natuurlijke historie des landts door (Nicolas) Denys.
33673: HENNUS, (JOHANNES). - Eene stem uit Oost-Indië, in gemeenzame brieven aan zijnen vader.
35990: HENRY, JOHN FRAZIER. - Early maritime artists of the Pacific Northwest coast, 1741-1841.
35981: HENZE, DIETMAR. - Bibliothek Dietmar Henze. Geographie - Völkerkunde - Entdeckungs- und Forschungsgeschichte.
36167: HERBERT, THOMAS. - Zee- en lant-reyse na verscheyde deelen van Asia en Africa: beschryvende voornamelijck de twee beroemde rijcken van den Persiaen, en den Grooten Mogul. Als mede/ verscheyde machtige en groote koninckrijcken van Oost-Indien/ en andere gedeelten van Asia/ te samen met de aenleggende eylanden. Beneffens een verhael van den eersten vinder van America. Uyt het Engels in de Nederlandtsche tale overgeset door L.V. Bosch.
24188: HERMANNS, MATTHIAS. - Die Nomaden von Tibet. Die sozial-wirtschaftlichen Grundlagen der Hirtenkulturen in A mdo und von Innerasien Ursprung und Entwicklung der Viehzucht.
32178: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De raadselachtige Multatuli.
32148: HERMANS, A.H.W.M. - De notemuskaatcultuur in Nederl. Indië sedert de opheffing van het monopolie.
263: L'HERMITE, JACQUES. - De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626. Uitgegeven door W. Voorbeijtel Cannenburg.
35231: L'HERMITE, JACQUES. - Journael van de Nassausche vloot/ ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, inde jaren 1623, 1624, 1625 en 1626. Noch is hier by gevoegt een beschrijvinge vande regeeringe van Peru, door Pedro de Madriga gekozen tot Luna, als mede een verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge van't onbekent Australia, sijn grooten rijckdom ende vruchtbaerheyt.
31987: L'HERMITE, JACQUES. - Journael van de Nassausche vloot/ ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623, 1624, 1625 en 1626.
25146: L'HERMITE, JACQUES. - Journael van de Nassausche vloot ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen. Onder 't beleydt van den admirael Jacques l'Heremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623,1624,1625 en 1626. Amsterdam, 1646. Reprint.
31880: HERSKOVITS, MELVILLE J. AND FRANCES S. - Dahomean narrative. A cross-cultural analysis.
4718: HERSKOVITS, MELVILLE J. & FRANCES S. - Rebel destiny among the bush negroes of Dutch Guiana. (Evanston, 1934). Reprint.
3688: HERTOG, ARY DEN. - Vrouwen naar Jacatra. Roman.
29538: HERWERDEN, JACOB DIRK VAN. - Antwoord aan .. W. Bosch, oud-chef over de geneeskundige dienst in Nederlandsch-Indië, naar aanleiding van zijn: 'Indië zoo als het geweest is en men het weer zou willen hebben'
29162: HERWERDEN, JACOB DIRK VAN. - Desorganisatie en toekomst der gouvernements-koffij-cultuur.
35412: HERWERDEN, P.J. VAN. - Uit de geschiedenis van de zeilvaart. De Groninger zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw.
23205: HESS, HANS. - Die Gletscher.
22488: HESSELINK, REINIER HERMAN. - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschiedverhaal over de VOC in Japan (1643). Nederlandse vertaling en bewerking J. Meerman en R.H. Hesselink.
22962: HESSELINK, REINIER HERMAN. - Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen.
3745: HESSELSZ. DE VLAMINGH, WILLEM. - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Uitgegeven door G.G. Schilder. Inleiding, journaal en bijlagen.
21620: HEUGLIN, THEODOR VON. - Die Tinne'sche Expedition im westlichen Nil-Quellgebiet 1863 und 1864. Aus dem Tagebuch von Th. von Heuglin. Nebst ethnographischen, zoologischen und karthographischen Anhängen.
29080: HEUL, FRANK VAN DER. - Van kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop. Van 'spiegeltjes en kralen', piraten en slavernij tot de laatste reis van de Holland-Afrika Lijn.
6579: HEUVEL, AAD VAN DEN. - Willem Bosman in goud en slaven. Een reisverslag naar aanleiding van dagboeknotities.
28842: HEUVEL, AAD VAN DEN. - Een verre moordenaar.
21808: HEUVEL, JACOBUS VAN DEN. - In the king's trail. An 18th century Dutch journey to the Buddaha's footprint. Theodorus Jacobus van den Heuvel's account of his voyage to Phra Phutthabat in 1737. Edited by Remco Raben and Dhiravat na Pombejra.
4357: HEYDEMAN, WILLEM JACOBUS. - Mijn kruistocht door Indië.
6290: HEYDEN, FRANS JANSZ. VAN DER. - Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indische jacht Terschelling onder het landt van Bengale; verhalende desselfs verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eilant.. als ook hoe sy van het selve eilant in Bengale landen.. Uitgegeven en van prenten, aanteekeningen en een inleiding voorzien door C.E. Warnsinck-Delprat. Voorwoord van W. Voorbeijtel Cannenburg.
34749: HEYDEN, FRANS JANSZ. VAN DER. - Vervarelyke schip-breuk van't Oost-Indisch jacht Ter Schelling, onder het landt van Bengale; verhalende desselfs ongelucken, en den gruwelyken hongersnood van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eiland, daer zy van't wrak met een vlot aanquamen. Hoe sy van het selve eiland in Bengale landen, en voorts in't veld-leger van den Grooten Mogol, tot in't koningryck van Assam landewaerts opgevoert zijn. Beneffens een bondige beschryving der koningrijken van Arrakan, Bengale, Martavan, Tanassery. 4e druk.
34989: HEYDT, JOHANN WOLFFGANG. - Scenes of the Cape of Good Hope in 1741 as drawn by Johann Wolffgang Heydt. Text translated from the German and edited by R. Raven-Hart.
36274: HEYERDAHL, THOR, SØREN RICHTER, H.J. RISSER-LARSEN. - Great Norwegian expeditions.
18536: HEYERDAHL, THOR. - American Indians in the Pacific. The theory behind the Kon-Tiki expedition.
32811: HEYLYN, PETER. - Cosmography in four books containing the chrography and history of the whole world: and all the principal kingdoms, provinces, seas, and isles thereof.
262: HEYN, PIET. - De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625. Uitgegeven door K. Ratelband.
14017: HEYNEN, F(REDERIK CONSTANTIJN). - Blikken op Indië. Geschiedenis, godsdienst, maatschappelijke toestand, taal en letterkunde.
1733: HICKSON, SYDNEY JOHN. - A naturalist in North Celebes. A narrative of travels in Minahassa, the Sangir and Talaut islands, with notices on the fauna, flora and ethnology of the districts visited.
25373: HIGGINS, ANTHONY. - New Castle Delaware 1651-1939.
36306: HILDENBRANDT, FRED. - S.O.S. Noorpool. Nobile's tragedie in het Poolijs.
34546: HILDER, ALBERT EDWARD. - A Canadian mounted rifleman at war, 1899-1902. The reminiscences.
19131: HILL, ERNESTINE. - Water into gold. With a foreword by Alex. F. Bell. 7th edition.
33227: SHIPWRECK OF THE HINDOSTAN. - Interesting particulars of the loss of the Hon. East India Company's ship the Hindostan, of 1,248 tons, which struck on Wedge Sand, off Margate, January 11, 1803, Edward Balston commander, setting forth the wretched situation of the crew, and the preservation on one hundred and twenty-nine persons out of one hundred and forty-three. Also the loss of the Hindostan storeship, commanded by Captain J. Le Gros.
5433: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Het Javaansch van Malang-Pasoeroehan.
4363: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Geillustreerd handboek van Insulinde zijnde een synthetische catalogus van den oeconomischen staat van den Nederlandsch-Indischen archipel naar de gegevens van de regeerings-bureaux en bevoegde deskundigen op ieder gebied .
26902: HIRSCHBERG, W. - Die Kulturen Afrikas.
34357: MARITIME HISTORY. - Souvenir of the Second International Symposium on Maritime History.
34004: HITOPADESHA. - English translation of Hitopadesha by B.T. Dravid, alias Sheshadri Iyar.
34005: HITOPADESHA. - The Hitopades of Narayana Pandit with various readings. Edited by Wasudevacharya Ainapure.
34289: HOADLEY, MASON C. - Towards a feudal mode of production. West Java, 1680-1800.
36396: HOCHSCHILD, ADAM. - Bevrijd de slaven ! Het verhaal van de eerste mensenrechtencampagne. Uit het Engels vertaald door Ankie Klootwijk en Ernst de Boer.
33233: HOCKING, CHARLES. - Dictionary of disasters at sea during the age of steam. Including sailing ships and ships of war lost in action 1824-1962.
35362: HOEFNAGEL, JORIS (GEORGE). - Sanctonicolaum vulgo S. Nicolas oppidum in superiore Hungaria prope Zolnochium quod ipsi met Turcae (adventante Ser. Maximiliano) igne cremarunt ac dereliquerunt. Anno domini 1595, die 20 Octobris.
28639: HOEFTE, ROSEMARIJN & GERT OOSTINDIE. - Echo van Eldorado. (Bloemlezing West-Indische literatuur).
35484: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN. - De geschiedenis van het College Zeemanshoop 1822-1972.
36231: HOEKSTRA, KLAAS. - De dood voor ogen ziende .. Dagverhaal van het verongelukken van het galjootschip Harlingen in Straat Davis. De tocht van de equipage met sloepen over en langs het ijs en de overwintering in het noordelijke gedeelte van Groenland. Hertaald door Annie Douma.
34463: HOETINK, H. - Het patroon van de oude Curaçaose samenleving. Een sociologische studie.
32535: HOËVELL, G(ERRIT) W(ILLEM) W(OLTER) C(AREL) VAN. - Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers, geographisch, ethnographisch, politisch en historisch geschetst.
31537: HOËVELL, WOLTER ROBERT VAN. - Uit het Indische leven. 2e druk.
31504: HOËVELL, G(ERRIT) W(ILLEM) W(OLTER) C(AREL) VAN. - Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers, geographisch, ethnographisch, politisch en historisch geschetst.
35145: HOFFMANN, JOHANN CHRISTIAN. - Reise nach dem Kaplande, nach Mauritius und nach Java 1671-1676. Neu herausgegeben nach der zu Cassel im Verlag von Johann Friederich Hertzog im Jahre 1680 erschienenen Original-Ausgabe. - Johann SCHREYER. Reise nach dem Kaplande und Beschreibung der Hottentotten 1669-1677. Neu herausgegeben nach der zu Leipzig im Verlag von Johann Christian Wohlfart, 1681.
24721: HOFFMEISTER, EDUARD VON. - Durch Armenien. Eine Wanderung und der Zug Xenophons bis zum Schwarzen Meere. Eine militär-geographische Studie.
16133: HOFKER, MARIA. - Indische impressies. Samengesteld door Jan Schilt.
25404: HOFSTADTER, RICHARD. - America at 1750. A social portrait.
36386: HOFSTEDE, PETRUS. - Oost-Indische kerkzaken, zoo oude als nieuwe; meest alle, uit oorspronglyke en ongedrukte stukken by een versameld, in orde gebragt, en beredeneerd.
33733: HOGENDORP, CAREL SIRARDUS WILLEM VAN. - Coup d'oeill sur l'ile de Java et les autres possessions Néerlandaises dans l'archipel des Indes.
10052: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie.
32221: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Tweede vervolg op de Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie, handelende over een stelsel van bestuur en handel voor Nederlands-Indie.
35627: HOGENDORP, H. VAN. - Willem van Hogendorp in Nederlandsch-Indië 1825-1830. Naar onuitgegeven bescheiden bewerkt.
10193: HOGENDORP, DIRK VAN. - Verzameling van stukken rakende de zaak van Dirk van Hoogendorp, opper-koopman in dienst der Oost-Indische Compagnie, en gezaghebber over Java's Oosthoek.
16870: HÖHN, KLAUS D. - The art of Bali. Reflections of faith. The history of painting in Batuan 1834-1994.
13721: COURT OF HOLLAND. - MANIER VAN PROCEDEREN VOOR DEN HOVE VAN HOLLAND, ZEELAND, EN WESTVRIESLAND. Zoo als de selve hedendaags gebruikelyk is, na de laatste ordonnantie en reglementen opgestelt, en met verscheide zeer fraye stukken verrykt. Derde druk. Zynde deeze druk meer dan de helft vermeerdert.
5431: HOLLANDER, JOHANNES JACOBUS DE. - Handleiding bij de beoefening der Javaansche taal.
29457: HOLLE RY VAN BEEST, G(ERARD) DU . - Indie een lastpost voor Nederland.
10506: HOLLEMAN, FRIDA. - Memories of Indonesia 1937-1945.
20490: SLEEPY HOLLOW. - THE OLD DUTCH BURYING GROUND OF SLEEPY HOLLOW. (Terrytown).
32934: HOLTROP, P.N. (RED.). - Twee eeuwen Nederlanders in Sint-Petersburg. De Hollandse Kerk als sociaal en religieus middelpunt.
35831: HOMBERG, DIRK. - Native proa.
31424: HOMOET, J.C. - Ito, de priester der zongodin. Een Japansch verhaal.
33971: HOND, JAN DE & MENNO FITSKI. - De smalle brug. Japan en Nederland sinds 1600
33972: HOND, JAN DE & MENNO FITSKI. - A narrow bridge. Japan and the Netherlands from 1600
35861: HOND, JAN DE. - Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse cultuur ca. 1800-1920.
35127: HONDIUS, JODOCUS. - Klare besgryving van Cabo de Bona Esperança; med de by-gelegen kust naar Angola toe. Faksimilee .. uitgegee, 1652. Met vertaling in Engels deur L.C. van Oordt en van 'n inleiding en aantekeninge voorsien deur P. Serton.
34734: HONDIUS, DIENKE, NANCY JOUWE, DINEKE STAM, JENNIFER TOSCH. - Dutch New York histories. Connecting African, native American and slavery heritage. Geschiedenissen van Nederlands New York. Verbonden met Afrikaans, inheems Amerikaans en slavernij-erfgoed.
33771: HONINGS, RICK & PETER VAN ZONNEVELD. (RED.). - Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950.
7513: HONORÉ NABER, S.P.L' & IRENE A. WRIGHT. - Piet Heyn en de zilvervloot. Documenten uit het archief van den luitenant-admiraal Piet Heyn. Met toelichting en eene levensbeschrijving van dien vlootvoogd uitgegeven.
7294: L'HONORÉ NABER, S.P. - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge Noorden 1633 - 1635. Zes teksten verzameld en van aanteekeningen voorzien.
240: L'HONORÉ NABER, S.P. (HRSG.). - Reisebeschreibungen von Deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der Niederländischen West- und Ost-Indischen Kompagnien 1602-1797.
11333: MILITARY FIELDS OF HONOUR. - DE GRAVENSERIE IN ZUID-WEST PACIFIC. Deel I - IV.
22239: HOOFTMAN, J.L. & K.G. HOUWEN. - Nederlandsch-Indië. Aardrijkskundig leesboek. Dl. I: Naar Nederlandsch-Indië. 6e druk.
34972: HOOG, J. DE. - Nieuw-Guinea. Kunst uit privé bezit.
6159: HOOGENBERK, HENDRIK. - De rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indië 1595-1620.
7787: HOOGERWERF, EVERT-JAN. - Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942. Geannoteerde bibliografie.
35751: HOOGHE, ROMEYN DE & NICOLAES PIETERSZOON BERCHEM. - A herd with 2 shepherds.
35750: HOOGHE, ROMEYN DE & NICOLAES PIETERSZOON BERCHEM. - Resting herd with shepherd.
13950: HOOGHLY. - Aanwysing der voornaamste wooningen, poorten, thuynen, tanken, enz. op Hoegly A° 1721.
34892: HOOGSTRAATEN, M.G. - Nederlanders in Nederlands-Indië. Een schets van de Nederlandse koloniale aanwezigheid in Zuid 0ost-Azië tussen 1596 en 1950.
34984: HOOIJER, G.B. - De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman 1595-1597 door Willem Lodewycksz. In opdracht van den Raad van Beheer van het Koloniaal Instituut in het kort beschreven .. en overeenkomstig diens ontwerp, door Louis J. Vreugde gebeeldhouwd in de vestibule van het museum in het Instituut te Amsterdam.
1260: HOOP, A.N.J. TH(OMASSEN) À TH(UESSINK) VAN DER. - Excursiegids voor Oud-Batavia.
33626: HOORN, JAN AMBROSIUS. - Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778. Bezorgd en ingeleid door Perry Moree en Piet van Sterkenburg.
35174: HOORN, IOAN VAN. - Joan van Hoorn. Gouverneur generaal van Nederlands Indiën
14904: HOOYKAAS, C. - Bagus Umbara. Prince of Koripan. The story of a Prince of Bali and a Princes of Java illustrated on palm leaves by a Balinese artist. With Balinese text and English translation.
33550: CAPE OF GOOD HOPE. - Le Cape de Bonne Esperance.
29282: HORA ADEMA, W(ILLEM) R(EMELIUS). - Authentieke stukken en dagblad-artikelen, in verband met de bekende Baron-zaak in Kediri.
33139: HORN, W.O. VON (= FRIEDRICH WILHELM PHILIPP OERTEL). - Het leven van Michiel Adriaansz. De Ruyter. Naar het Hoogduitsch .. bewerkt door Simon Jacobus Andriessen. 2e druk.
10699: HORNBY, EMILIA BITHYNIA. - Constantinople during the Crimean War.
10855: HORNE, JOHN FLETCHER. - The mirage of two buried cities (Pompeii and Herculaneum).
32798: HORST, A.J. VAN DER. - Roemloos vergaen. Compendium van verloren gegane schepen 1500-1800. Oost-Indische Compagnie, West-Indische Compagnie, Groenlandse Compagnie, Kaapvaart, marine, koopvaardij, walvisvaart en visserij.
34786: HORST, LIESBETH VAN DER. - Wereldoorlog in de West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba 1940-1945.
10439: HORST, A.J. VAN DER. - 'Met geen drooge oogen om tesien'. De ondergang van het VOC-retourschip 'T Vliegend Hart in 1735.
34144: HORST, K. VAN DER; L.C. KUIPER-BRUSSEN, P.N.G. PESCH. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
31128: HOSIE, DOROTHEA. - Portrait of a Chinese lady and certain of her contemporaries by Lady Hosie.
36144: HOSIE, DOROTHEA. - Portrait of a Chinese lady and certain of her contemporaries by Lady Hosie.
36143: HOSIE, DOROTHEA. - Two gentlemen of China. An intimate description of the private life of two patrician Chinese families, their home, loves, religion, mirth, sorrow, & many other aspects of their family life. By Lady Hosie. With introduction by W.E. Soothill. 4th edition.
35753: HOSPERS, J.H. - A basic bibliography for the study of the Semitic languages.
3829: HOUBEN, H.H. - De roep der Pool. Avonturen en heldendaden der Noordpoolvaarders. Vertaling van H.J. van Balen.
3286: HOUBEN, VINCENT J.H. - Kraton and kumpeni. Surakarta and Yogyakarta 1830-1870.
28504: HOUGHTON, DANIEL; MUNGO PARK. - Reize en ontdekkingen in de binnen-landen van Africa, gedaan door den majoor Houghton, en Mungo Park, beiden zendelingen der Africasche Maatschappij .. verrijkt met eenige aardrijkskundige ophelderingen van den majoor J. Rennel. Gevolgd naar het Engelsch.
34766: HOUT, ITIE VAN. - Textiles at the Tropenmuseum.
36099: HOUT, SYRINE CHAFIC. - Viewing Europe from the outside. Cultural encounters and critiques in the eighteenth-century. Pseudo-Oriental travelogue and the nineteenth-century 'voyage en Orient'.
35243: HOUTMAN, CORNELIS DE. - De eerste schipvaerd der Hollandsche natie naer Oost-Indien, waer inne verhaelt wordt al wat haer sonderlings onder wegen bejegent is, als oock de conditien, religien, zeden, ende huys houdinghe der volckeren, met den aerd, vruchtbaerheyd, ghewassen, dieren, ende andere eygentschappen der landen, die sy beseylt hebben: ghetrocken uyt verscheyden journalen ofte dagh-registers daer van ghemaeckt, zeer vermaeckelijck ende nut om lesen.
30362: HOUTMAN, FREDERICK DE. - Le 'spraeck ende woord-boek' de Frederick de Houtman. Première méthode de malais parlé (fin du XVIe s.). Présenté par Denys Lombard avec la collaboration de Winarsih Arifin et Minnie Wibisono.
17619: HOUVEN VAN OORT, A.J. VAN DER. - Het regeerings-reglement van Suriname.
8894: HOVE, H.J. VAN. - Hollanders in Korea.
15443: HOVEN, THÉRÈSE. - Onder de palmen en waringins.
10203: HOVING, AB & COR EMKE. - The ships of Abel Tasman. With an introduction by Peter Sigmond.
26722: HOVING, A.J. & A.A. LEMMERS. - In tekening gebracht. De achttiende-eeuwse scheepsbouwers en hun ontwerpmethoden.Met daarin opgenomen De groote Nederlandsche scheepsbouw op een proportionaale reegel voor gestelt door Pieter van Zwijndregt Pauluszoon (1757). Met bijdragen van J. Gerritsma, N.T. van Harpen, T. Lantau.
28415: HOVING, AB & COR EMKE. - Het schip van Willem Barents. Een hypothetische reconstructie van een laat-zestiende-eeuws jacht. Met medewerking van Peter Sigmond en Gerald de Weerdt.
17193: HOVING, A. & C. EMKE. - De schepen van Abel Tasman. Met een inleiding van Pieter Sigmond.
8055: HOVY, LODEWIJK. - Ceylonees plakkaatboek. Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon 1638-1796.
27832: HOWARD BURY, CHARLES KENNETH, G. BRUCE. A.O. - Naar den hoogsten top der aarde. De beklimming van den Mount Everest. Voor Nederland bewerkt door A. Tervooren.
35207: HOWARD, GEORGE WILLIAM FREDERIC. - Diary in Turkish and Greek waters. 4th edition.
803: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamse Lloyd. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de naamloze genootschap Rotterdamse Lloyd.
26456: HOZIER, HENRY MONTAGUE. - The Russo-Turkish war: including an account of the rise and decline of the Ottoman power, and the history of the Eastern question.
35199: HOZIER, HENRY MONTAGUE. - The Russo-Turkish war: including an account of the rise and decline of the Ottoman power, and the history of the Eastern question.
36066: HUBBARD, G.E. - The day of the crescent. Glimpses of old Turkey.
31542: HUC, RÉGIS EVARISTE & JOSEPH GABET. - Reisherinneringen uit Tartarije, Thibet en China. Verhaal der missie-reis in de jaren 1844, 1845 en 1846.
35335: HUCHTENBURG, JAN VAN. - Plan de Temiswar et de ses environs, avec l'attaque dans la Palanque et un projet pour la fortifier. - Plaan van Temiswar en van zyne omleggende streeken met de attaque in de Palank, en een ontwerp om die te versterken.
30827: HUISMAN, MARIJKE. - Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt (1850-1918).
33779: HUISMAN, MARIJKE. - Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013.
22545: HULLU, J. DE. - De instelling van de commissie voor den handel der Oost-Indische Compagnie op China in 1756.
34962: HULLU, J. DE. - Over den Chinaschen handel der Oost-Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18e eeuw.
11649: HULLU, J. DE. - Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen.. ingeleid, bewerkt en voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOC (door) J.R. Bruyn en J. Lucassen.
15240: HUMME, H.C. - Abiåså. Een Javaansch tooneelstuk, (wajang) met een Hollandsche vertaling en toelichtende nota.
34310: HUNDT, MICHAEL. - 'Woraus nichts geworden'. Brandenburg-Preussens Handel mit Persien (1668-1720).
9769: HUNGARY. - Hungary and its revolutions from the earliest period to the nineteenth century. Bij E.O.S. With a memoir of Louis Kossuth.
34114: HUNGARY. - Respublica et status regni Hungariae.
31692: HUNGERFORD, JAMES. - The old plantation, and what I gathered there in an autumn month.
3713: HUNTFORD, ROLAND. - Amundsen's Poolexpedities in foto's. Verslag van zijn poolreizen met recent ontdekte authentieke foto's.
36233: HUNTFORD, ROLAND. - Race for the South Pole. The expedition diaries of Scott and Amundsen.
36234: HUNTFORD, ROLAND. - Scott and Amundsen.
29647: HUNTINGTON, DANIEL. - An intolerant spirit, hostile to the interests of society. A sermon, delivered before his excellency John Brooks, esq. governor, his honor William Phillips, esq. lieutenant governor, the honorable council, and the two Houses composing the legislature of Massachusetts, on the anniversary election, May 29, 1822.
28648: HUSSIN, NORDIN. - Melaka and Penang 1780-1830: A study of two port towns in the Straits of Melaka.
2108: HUTCHINSON, ALEX. H. - Try Lapland. A fresh field for summer tourists.
18153: HUTT, MICHAEL. - New Zealand - your future.
28941: HUYGENS, LODEWIJCK. - Lodewijck Huygens' Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door M. Ebben.
26814: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, K. (RED.). - Met Prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838.
6478: IDENBURG, P.J. - De Kaap de Goede Hoop gedurende de laatste jaren van het Nederlandsch bewind.
20787: IDENBURG-VAN DE POLL, M. - De vlag moet blijven staan.
3948: IDENBURG, P.J. - The Cape of Good Hope at the turn of the eighteenth century.
26703: IDO, VICTOR. (H. VAN DE WALL). - Indië in den goeden oude tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden.
31606: IDO, VICTOR. (H. VAN DE WALL). - De paupers. Roman uit de Indo-Europeesche samenleving.
19196: IDRIESS, ION L. - Man tracks.
35833: ANNA PAVLOVNA & WILLEM II. - Guillaume II, Roi des Pays-Bas. - Anna Pavlovna, Reine des Pays - Bas, Grande Duchesse de Russie.
3604: IJZERMAN, JAN WILLEM. - Over de belegering van het fort Jacatra (22 dec. 1618 - 1 febr. 1619). (Met:) Bijlage.
33460: IJZERMAN, JAN WILLEM. - Beschrijving der oudheden nabij de grens der residentie's Soerakarta en Djogjakarta. Atlas.
16963: IJZERMAN, JAN WILLEM. - Het verzoekschrift eener Bataviasche weduwe (Catarina Floris) in 1631.
16964: IJZERMAN, JAN WILLEM. - Hollandsche prenten als handelsartikel te Patani in 1602.
17479: IM THURN, EVERARD FERDINAND. - Notes on British Guiana. A paper read before the Royal Colonial Institute, Dec. 13, 1892.
29115: IMBAULT-HUART, C. - L'ile Formose. Histoire et description. Précédé d'une introduction bibliographique par H. Cordier. Paris, 1893. Reprint.
30592: IMHOFF, GUSTAAF WILLEM VAN. - Gouverneur Van Imhoff op dienstreis in 1739 naar Cochin, Travancore en Tuticorin, en terug over Jaffna en Mannar naar Colombo (zondag 25 januari tot zaterdag 18 april). Bezorgd door Lodewijk Wagenaar, Anke Galjaard, Marianne Nierop en Marleen Speelman.
7831: INDIA. - Return to an Address of the House of Lords, dated 22nd February 1883, for copies or extracts of, correspondence between the Secretary of State for India in Council, the government of India, and the various local governments, on the proposed measures for the extension of local government in India. Part II: Appendix.
35748: INDIA. - An Indo-European man in European clothing standing next to his horse ( Punjab).
34831: ECONOMISCH WEEKBLAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIË. - Jaaroverzicht 1937.
34853: CULTUREEL INDIË. - Cultureel Indie. Onder redactie van de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut, Amsterdam. Jaargang, I, IV,VI,VII.
32015: RECRUITING OF SEAMEN FOR THE EAST-INDIES. - MEMORIE VAN GECOMMITTEERDEN UIT DE ADMIRALITEITS COLLEGIEN, houdende haare consideratien om meer zeevolk na deese landen te trekken, nevens een concept placaat tot bevordering van die saak.
32938: NEW-NETHERLAND & THE WEST-INDIES. - Kort en bondigh verhael van't geene in den oorlogh, tusschen den koningh van Engelant &c. De .. Staten der vrye Vereenigde Nederlanden, en den bisschop van Munster is voorgevallen. Beginnende in den jare 1664 en eyndigende met het sluyten van de Vrede tot Breda, in' t jaer 1667.
34858: NETHERLAND INDIES. - THE NETHERLAND INDIES. A jubilee album issued to commemorate the 25th anniversary of The Travellers Official Information Bureau of Netherland India.
34087: SPANIARDS IN THE DUTCH WEST INDIES. - Extrait du registre des Resolutions des Etats Genereaux des Provinces Unies des Pais-Bas, 23 Septembre 1737.
36402: JESUIT MISSION REPORTS FROM CHINA & INDOCHINA. - Nouvelles lettres édifiantes des missions de la Chine et des Indes orientales.
2323: INDONESIA. - - TOEKANG POTRET. 100 jaar fotografie in Nederlands Indië 1839-1939. 100 years of photography in the Dutch Indies 1839-1939.
30865: INDONESIA. - - LEIDDRAAD INDISCHE TENTOONSTELLING (IN HET WESTBROEKPARK). (Met Voorwoord van B. Elias).
7147: INDONESIA. - - GORDEL VAN SMARAGD. 180 foto's over land en volk van Indonesië. Met een woord ten geleide van Dirk de Vries.
11018: INDONESIA. - - Landschappen en volkstypen van Nederlandsch-Indië.
32576: INDONESIA. - - Landkaart-stempels: Indische Archipel.
34739: INDONESIA. - - Ten picture postcards depicting market-vendors and merchants from Indonesia.
35758: INDRAPOERA. - Menu card of the passengership M.S. 'Indrapoera' of the Rotterdamsche Lloyd after design by E. Gaillard.
35708: INDRAPOERA. - Menu card of the passengership M.S. 'Indrapoera' of the Rotterdamsche Lloyd after design by E. Gaillard.
35759: INDRAPOERA. - Menu card of the passengership M.S. 'Indrapoera' of the Rotterdamsche Lloyd after design by E. Gaillard.
34528: INNES, JAMES ROSE. - Selected correspondence (1884-1902).
35729: IRUMBERRY, CHARLES MARIE D'. - Voyage a Constantinople, en Italie et aux iles d’Archipel, par l ‘Allemagne et la Hongrie.
26426: IRWIN, EYLES. - A series of adventures in the course of a voyage up the Red-Sea, on the coasts of Arabia and Egypt, and of a route through the desarts of Thebais, hitherto unknown to the European travellers in the year 1777. In letters to a lady.
34392: ISKANDAR, TEUKU. - Catalogue of Malay, Minangkabau, and South Sumatran manuscripts in the Netherlands.
29772: ISRAEL, J., S.B. SCHWARTZ. - The expansion of tolerance. Religion in Dutch Brazil (1624-1654). Introduction by M. van Groesen.
33365: ISRAEL. - De burgerlijke instellingen van den voormaligen Israëlitischen staat, naar aanleiding der Heilige Schrift.
35976: WILLEM IV. - Vertooning der lykstatie van .. Prins Willem den IVden, op de Groote Markt te Delft.
35091: JAARSVELD, F.A. VAN. - Van Van Riebeeck tot Verwoerd 1652-1966. 'n Inleiding tot die geskiedenis van die Republiek van Suid-Afrika.
6295: JACOB, HUGO KAREL S'. - De Nederlanders in Kerala, 1663-1701. De memoires en instructies betreffende het commandement Malabar en de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
8969: JACOBS, ELS M. - In pursuit of pepper and tea. The story of the Dutch East India Company.
7315: JACOBS, JULIUS. - Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh. Een bijdrage tot de ethnographie van Noord-Sumatra.
8654: JACOBS, ELS M. - Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie.
21124: JACOBS, ELS M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
13538: JACOBS, JULIUS. - Eenigen tijd onder de Baliërs. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hygiène, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok.
30591: JACOBS, E.M. - De Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
35930: JACOBS, H. - Wanneer werd de stad Ambon gesticht ?. Bij een vierde eeuwfeest.
35941: JACOBS, H. - Admiraal Wybrant Warwyck schrijft aan de sultan van Ternate.
32608: JAKARTA. - Welcome to Jacarta. Bienvenue à Jakarta.
28738: JAKARTA. - THE JAKARTA EXPLORER. Cultural tours in and around the city. (3rd edition).
29778: JANSE, M.J. - De geschiedenis van de 'Maatschappij tot Nut van den Javaan' 1866-1877. 'Waarheid voor Nederland, regtvaardigheid voor Java'.
36239: JANSEN, WILHELM XAVERIUS. - Reize door Italien, in den jaare 1785 .. beschreeven in een reeks van brieven aan Eduard Sandifort.
23046: JANSEN, DERK. - Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
29105: JANSEN, J. (RED.). - De Lage Landen en de Nieuwe Wereld.
35862: JANSEN, MARIËTTA & ANDRÉ KRAAYENGA. - Marius Bauer 1867-1932. Reisimpressies uit India en de Oriënt.
5742: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Ons laatste oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie.
33145: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Kapotte plantage. Suriname, een Hollandse erfenis
4593: JANSEN, L.F. - In deze halve gevangenis. Dagboek van Mr.Dr.L.F. Jansen, Batavia/Jakarta 1941-1945. Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap.
32309: JANSMA, T. - Oost-westelijke verkenningen in de dertiende eeuw. De reizen van de Franciscaan Willem van Rubroek naar Mongolië in de jaren 1253-1255 en van de Nestoriaanse prelaat Barsauma naar Europa in de jaren 1287-1288.
35805: JANSSEN, J.H. - Fragmenten uit ongedrukte reisverhalen. I. Uittreksel uit aanteekeningen, gehouden op eene reize in Oost-Indië. door J.H. Janssen, gepensioneerd chirurgijn-majoor te Kampen.
6340: JAPAN. - 350 JAAR NEDERLAND-JAPAN. (Catalogus).
4682: JAPAN. - HERINNERINGEN AAN JAPAN 1850-1870. Foto's en fotoalbums in Nederlands bezit. Samengesteld door het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden. (Met inleidingen van W.G.J. Remmelink, H.J. Moeshart en E.M. Jacobs).
7055: JAPAN. - JAPAN UND EUROPA 1543-1929. Eine Ausstellung der 43. Berliner Festwochen im Martin-Gropius-Bau. Herausgegeben von Doris Croissant, Lothar Lederrose unter Mitwirkung von Hendrik Budde, Gedeon Sievernich.
31427: JAPAN. - KYOTO. Issued by Kyoto Exhibitors' Association to the Japan-British Exhibition.
31871: JAPAN. - FOUR CENTURIES OF DUTCH-JAPANESE TRADE.
31859: JAPAN. - An official guide to Eastern Asia. Trans-continental connections between Europe and Asia. Volume II: South-Western Japan.
34126: JAQUET, F.G.P. - Overzicht van publikaties uitgegeven door het Koninklijk Instituur voor Taal-, Land- en Volkenkunde 1851-1976.
35710: JARNDYCE. - Women writers of the nineteenth century.
33258: JARRY, NICOLAAS. - DE KAAPER DE VLISSINGER CAP. JARRY DOOR EEN ENGELSCH KONINGSCHIP GENOOMEN.
35619: JASKI, CHRISTIAAN JAN. - Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886.
35779: JASPER, J.E. - Inlandsche methoden van hoorn-, been-, schildpad-, schelp- en paalemoerbewerking.
34915: JAVA. - - KAART VAN JAVA door E. de Geest. Schaal 1 : 1.000.000. 3e druk.
35883: COFFE CULTURE JAVA. - Letter from the Nederlandsche Afdeeling der Nederlandsch - Indische Maatschappij voor Nijverheid en Landbouw to the Tweede Kamer, dated 27-4-1901 concerning the coffee culture on Java.
32600: MELATI VAN JAVA. (N.M.C. SLOOT.). - In extremis. 3e druk.
33176: JAVA. - - ACHT FIGUREN UIT DE GESCHIEDENIS DER PANDAWA'S.
29247: JAVA. - - DE AANVRAGEN OM CONCESSIE BANCK C.S EN POOLMAN C.S. ONDERLING VERGELEKEN.
35031: JEFFREYS, M.K. S.D. NAUDÉ, P.J. VENTER. (ED.). - Kaapse argiefstukke, Kaapse plakkaatboek (1652-1795).
32652: JELLESMA, E.J. - De Minahasa en eenige andere streken der residentie Menado.
36081: JENKINS, HESTER DONALDSON. - Behind Turkish lattices. The story of a Turkish life.
32118: JENNINGS, JUDITH. - The business of abolishing the British slave trade 1783-1807.
8375: JESSUP, HELEN IBBITSON. - Court arts of Indonesia.
9648: JEWETT, SARAH ORNE. - The Normans, told chiefly in relation to their conquest of England.
34637: JOBSON, RICHARD. - The discovery of River Gambia (1623). Edited, with additional material, by David P. Gamble and P.E.H. Hair.
5265: JOËL, H.F. - Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië.
32552: JOHNSON, WALTER. - Soul by soul. Life inside the antebellum slave market.
32559: JOHNSON, CHARLES & PATRICIA SMITH. - Africans in America. America's journey through slavery.
36087: JOHNSON, CLARENCE RICHARD. (ED.). - Constantinople to-day. The pathfinder survey of Constantinople. A study in Oriental social life. Foreword by Caleb F. Gates.
19907: JOHNSTON, MARY. - Pioneers of the Old South. A chronicle of English colonial beginnings.
33392: JOLIFFE, T(HOMAS) R(OBERT). - Reis in Palestina, Syrië en Egypte, gedaan in het jaar 1817. Met vele bijvoegselen en ophelderingen uit de nieuwste uitlandsche reisbeschrijvingen verrijkt, en ingerigt tot een nuttig gebruik voor bijbellezers. Met eene voorrede van E.F.K. Rosenmuller. Uit het Hoogduitsch vertaald.
27739: JONAS, JUSTUS. - Das siebend Capitel Danielis/ von des Türcken Gottes lesterung und schrecklicher morderey/ mit unterricht.
28825: JONES, JACQUELINE. - Labor of love, labor of sorrow. Black women, work, and the family from slavery to the present.
12214: JONES, THOMAS. - Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, onder het beleyd van Alexander SHARPEY en Richard ROWLES; neffens het aandoen van de Roode-Zee door de Ascension, gedaan 1608 en vervolgens. Mitsgaders de voyagien en berigten van William NICOLS, Samuel BRADSHAW en Joseph SALBANK, breeder op de volgende blad-zijde vermeld. Als ook de vijfde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, bysonder na Java en Banda. Gedaan en beschreven van David MIDDELTON, in 't jaar 1609 en vervolgens. Alles nu aldereerst uyt het Engels vertaald.
32768: JONG VAN RODENBURGH, CORNELIS DE. - 'Weest wel met alle menschen' De 'Kaapse brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838). Verzorgd door Carla van Balen en Dick de Mildt.
28818: JONG, CORNELIUS DE. - Tweede reize naar de Middellandsche Zee, gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785.
28817: JONG, CORNELIUS DE. - Reize naar de Middellandsche Zee, in de jaren 1777, 1778 en 1779.
35407: JONG, DIRK DE & MATTHIAS DE SALLIETH - Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visschery en de walvisch vangst. En met vermelding van vele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand der Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken en fabrieken beschreven door Cornelis van der Aa.
7820: JONG, TH.P.M. DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied (1780-1830).
32605: JONG, CHR.G.F. DE. - Geschiedenis van de Nederlandse zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966. Een bronnenpublicatie.
32606: JONG, CHR.G.F. DE. - De Gereformeerde zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie.
35503: JONG, DIRK DE & MATTHIAS DE SALLIETH - Atlas van alle de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visschery en de walvisch vangst. En met vermelding van vele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand der Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken en fabrieken beschreven door Cornelis van der Aa. Amsterdam 1805. Reprint.
6228: JONG, CORNELIS DE. - Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart (1612-1872).
12863: JONG, CORNELIS DE. - Reize in en door het Kanaal, in de jaren 1785 en 1786.
21693: JONG, J.J.P. DE. - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950. (1e druk).
34326: JONGE, JAN KAREL JAKOB DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief.
13660: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - De Unie van Brussel des jaars 1577, naar het oorspronkelijke uitgegeven. - Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel ..
34340: JONGE, JAN KAREL JAKOB DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. Deel VI.
6996: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - Verhandelingen en onuitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
4411: JONGE, B.C. DE. - Herinneringen van Jhr.Mr. B.C. de Jonge (G.G. 1931-1936). Met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L. van der Wal.
29133: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 3e uitgaaf. Vermeerderd met de nagelaten aanteekeningen van den overleden schrijver, en uitgegeven onder toezicht van J.K.J. de Jonge.
26084: JONGE, JAN KAREL JAKOB DE. - Nova Zembla. De voorwerpen door de Nederlandsche zeevaarders na hunne overwintering aldaar in 1597 achtergelaten en in 1871 door kapitein Carlsen teruggevonden, beschreven en toegelicht.
2224: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 2e druk. Vermeerderd met de nagelaten aanteekeningen .. en uitgegeven onder toezicht van J.K.J. de Jonge.
10223: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Van de vroegste tijden tot de inlijving in Frankrijk, 1810.
34094: JONGE, NICO DE & TOOS VAN DIJK. - Vergeten eilanden. Kunst & cultuur van de Zuidoost-Molukken.
34817: JONGE, THERA DE. - De lange schaduw van Nederlands-Indië. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen.
5594: JONGEJANS, J. - Land en volk van Atjeh vroeger en nu. Met een voorwoord van H. Colijn.
6066: JONGEJANS, J. - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den Koppensneller en zijne omgeving.
35794: JONGEJANS, J. - Een en ander over Semangka. (Sumatra).
25616: JONGENS, E. - Het Nederlands-Ceylonese erfgoed. Vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Ceylon/Sri Lanka.
28318: JONGENS, E. - De Nederlandse erfenis in Ceylon.
5542: JONKER, J.C.G. - Rottineesch-Hollandsch woordenboek.
33456: JONKER, MENNO, ERLEND DE GROOT & CAROLINE DE HART. (RED.). - Van velerlei pluimage. Zeventiende-eeuwse aquarellen van Andries Beeckman.
15243: JONKMAN, J.A. - Het oude Nederlands-Indië. Memoires.
29537: JOOSTEN, A.C. - Heeft Indie behoefte aan hervorming ? Proeve van beantwoording.
33319: JORDAAN, HAN. - Slavernij & vrijheid op Curaçao. De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt.
19834: JORDAAN, ROY E. (ED.). - In praise of Prambanan. Dutch essays on the Loro Jonggrang temple complex.
6161: JÖRG, C.J.A. - Porcelain and the Dutch China trade.
20358: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - The Geldermalsen. History and porcelain.
32132: JÖRG, C.J.A. - Wisselwerking (tussen Azië en Europa). Rede.
33701: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Poselein als handelswaar. De poseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de V.O.C. 1729-1794.
32888: JOSEPH, DEN GEBOORNEN INDIAAN. - SONDERLINGE REYSEN VAN JOSEPH, DEN GEBOORNEN INDIAAN, bevattende een aanmerklijke beschrijvingh der landen, steeden, en inwooners van Caranganor, Calicuth, Cambaja, Narsinga, enz. Door de Portugeezen uyt sijnen mond opgetekend, anno 1501. Nu aldereerst uyt ' t Portugeesch vertaald.
10898: JOSSON, H. - La mission du Bengale occidental ou archidiocèse de Calcutta. Province Belge de la Compagnie de Jésus.
31658: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - Smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West (in brieven van17/18de-eeuwse Nederlanders). Redactie E. van der Doe, P.J. Moree & D.J. Tang. Met medewerking van Peter de Bode.
31936: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden op zee. Bezorgd door M. van der Wal.
32504: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - De gekaapte kaper. Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart. Bezorgd door E. van der Doe, Perry Moree en D.J. Tang.
33177: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - Buitgemaakt en teruggevonden. Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief. Onder redactie van Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk J.Tang. Met medewerking van Peter de Bode.
36400: JOUWE, NANCY, MATTHIJS KUIPERS, REMCO RABEN. (RED.). - Slavernij en de stad Utrecht.
12758: JOUY, VICTOR JOSEPH ETIENNE DE. - L'hermite de la Guiane, ou observations sur les moeurs et les usages Parisiens au commencement du XIXe siècle. 7me édition.
1662: JUAN, JORGE & ANTONIO DE ULLOA. - Historische reisbeschryving van geheel Zuid-America; gedaan op bevel des konings van Spanje.
7700: JUET, ROBERT. - Henry Hudson's reize onder Nederlandsche vlag van Amsterdam naar Nova Zembla en terug naar Dartmouth in Engeland, 1609. Volgens het journaal van Robert Juet uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber.
25531: JUET, ROBERT. - Juet's journal. The voyage of the Half Moon from 4 April to 7 November 1609. Introduction by J.T. Cunningham. Edited by R.M. Lunny.
11296: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften. (Samengesteld door R. Nieuwenhuys en F. Jaquet).
28646: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 6e herziene en vermeerderde druk.
31879: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken, tusschen de gebroeders Dag en Nacht , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 4e herziene druk.
21612: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM; A.O. - Cultivation of quinine in Indonesia.
33427: JUNGIUS, JOHAN HUIBERT. - Gedenkteken ter loflyker gedachtenisse van .. Nikolaes van Hoorn, in zyn weledelheits leeven drie en zestighjaerigen Raet en zeven maelen Burgermeester van Vlissingen; Bewinthebber der Oostindische Maetschappije ter kamer van Zeeland; Ambachts-Heere van Koudekerk, enz., enz., enz. Deezer werelt onttoogen op den eersten van Herfstmaent 1734 Out twee en tachtigh jaeren en acht maenden min eenen dagh.
18954: JUNOD, HENRI ALEXANDRE. - The life of a South African tribe.
10892: JUSSERAND, JEAN JULES. - English wayfaring life in the middle ages (XIVth century). Translated from the French by Lucy Toulmin Smith. 8th edition.
29904: JUYNBOLL, H(ENDRIK) H(ERMAN). - Kawi-Balineesch-Nederlandsch glossarium op het Oudjavaansche Râmâyana.
34419: JUYNBOLL, HENDRIK HERMAN. - Drie boeken van het Oudjavaansche Mahabharata in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling, vergeleken met den Sanskrit-tekst.
31946: KAEMPFER, ENGELBERT. - Histoire naturelle, civile, ecclesiastique de l'empire du Japon: composée en Allemand .. et traduite en François sur la version Angloise de Jean-Gaspar Scheuchzer.
29895: KALAM. - Jurnal kebudayaan. Edisi 1-10, 13-14, 16, 18.
31425: KALFF, S(AMUEL). - Japansche schetsen.
21858: KALFF, S(AMUEL). - Van 't oude Batavia.
20101: KALFF, S(AMUEL). - Uit oud- en nieuw-Oostindië.
6163: KALFF, S(AMUEL). - De 'Loffelycke Compagnie' historisch overzicht der O.I.Compagnie.
4431: KAMERLING, R.N.J. - De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indië. Bedrijfsvoering in het onbekende.
32143: KAMERLINGH ONNES, HARM. - Brieven uit de Oost 1922-1923. Bezorgd door D.A. Buiskool. Met en voorwoord van Rudy Kousbroek.
22736: KAMIBAYASHI, YOSHIYUKI. - Johannes de Rijke. De ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht. Vertaling en bewerking uit het Japans door Noriko de Vroomen en Pim de Vroomen.
9266: KAMMA, FREEK CHRISTIAAN. - De Messiaanse Koréri-beweging in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied.
5598: KAMP, A.F. - De standvastige tinnen soldaat. 1860-1960/ N.V. Billiton Maatschappij.
34090: KAMPEN, NICOLAAS GODFRIED VAN & KLAAS SIJBRANDI. - De valleijen der Waldenzen, geschied- en aardrijkskundig geschilderd.
5748: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Beeld van Nieuw Guinea. New Guinea to-day.
4434: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van de arts Dr.L.J.A. Schoonheyt in het voormalige Nederlandsch-Indië, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland.
15757: KAN, J. VAN. - Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indië en op Ceylon. Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z.E. den Gouverneur-Generaal ingesteld.
3598: KAN, J. VAN. - De rechtsgeleerde boekenschat van Batavia ten tijde der Compagnie.
15238: KAN, C.M. - Nederland en de kust van Guinea.
36340: KANE, ELISHA KENT. - Kane, de Noordpoolvaarder. Togten en ontdekkingen van de tweede Grinnell-expeditie ter opsporing van Sir John Franklin, in de jaren 1853, 1854 en 1855, onder bevel van Elisha Kent Kane.
36345: KANE, ELISHA KENT. - Tochten en ontdekkingen ter opsporing van Sir John Franklin, onder bevel van Elisha Kent Kane.
31688: KANE, HARNETT T. - The Bayous of Louisiana.
36351: KANE, ELISHA KENT. - The Far North: explorations in the Arctic regions.
36361: KANE, ELISHA KENT. - Noordpooltochten. Naar het Engelsch door Anthony.
34723: KANGLE, R.P. - The Kautiliya Arthasastra. A critical edition with a glossary. 2nd edition.
14769: KARNER, FRANCES P. - The Sephardics of Curaçao. A study of socio-cultural patterns in flux. Foreword by H. Hoetink.
35657: KARTIWA, SUWATI. - Kain songket Indonesia. Songket-weaving in Indonesia.
35656: KARTIWA, SUWATI. - Tenun ikat. Indonesian ikats.
6402: KARTODIRDJO, SARTONO. - The peasants' revolt of Banten in 1888. Its conditions, course and sequel. A case study of social movements in Indonesia.
35890: KASTELEIN, ERIC. - Oog in oog met Paramaribo. Verhalen over het herinneringserfgoed.
36232: KAT, HIDDE DIRKS & MARTEN JANSEN. - De Amelander walvisvaart. Dagboeken van Hidde Dirks Kat & Marten Jansen en enkele artikelen over de Amelander walvisvaart.
5971: KATE, HERMAN F.C. TEN. - Schilder-teekenaars in Nederlandsch Oost- en West-Indië en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde.
10065: KATS, J(ACOB). - Het Javaansche tooneel. I Wajang poerwa.
33553: SHIPYARD KATTENBURG. - s'Lants zee-magazyn en scheeps-timmerwerf.
6660: KATZ, RICHARD. - Heitere Tage mit braunen Menschen. Ein Südseebuch.
35214: DE KAY, JAMES ELLSWORTH. - Sketches of Turkey in 1831 and 1832. By an American.
13888: KEAY, JOHN. - Explorers extraordinary.
31903: KEBLUSEK, MARIKA. - Japansch Magazijn. Japanse kunst en cultuur in 19de-eeuws Den Haag.
35917: KEEREWEER, H.H. - De Koeboes in de onder-afdeeling Moesi Ilir en Koeboestreken. (Sumatra).
9931: KELLEMANS. - De tocht met de Plancius en andere verhalen uit Insulinde. (IIIe reeks verhalen).
24467: KELLEN, J.PHILIP VAN DER & E.J. BENTHEM. - Nederlandsche zeeschepen van ongeveer 1470 tot 1830. Afbeeldingen naar prenten, schilderijen en scheepsmodellen hoofdzakelijk berustende in het Rijks-Museum te Amsterdam.
13347: KELLEN, DAVID VAN DER. - Nederlands-oudheden. Verzameling van afbeeldingen der voor wetenschap, kunst en nijverheid meest belangrijke voorwerpen uit vroegere tijden, berustende op raadhuizen, in gestichten, openbare en bijzondere kabinetten, enz.
32910: KELLER, GERARD. - Wouden, kusten en rotsen.
32908: KELLER, GERARD. - Bergen en dalen.
32909: KELLER, GERARD. - Groot Brittanje en Ierland.
1107: KELLERMANN, BERNHARD. - Auf Persiens Karawanenstrassen.
12598: KEMP, P.H. VAN DER. - Oost-Indië's geldmiddelen, Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton. Naar oorspronkelijke stukken.
11651: KEMP, P.H. VAN DER. - Mr. C.T. Elout als Minister van Koloniën in zijne veroordeeling van het beleid der regeering van den gouverneur-generaal baron Van der Capellen blijkens onuitgegeven stukken.
5281: KEMP, P.H. VAN DER. - Java's landelijk stelsel 1817-1819. Naar oorspronkelijke stukken.
12650: KEMP, P.H. VAN DER. - Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen. Naar oorspronkelijke stukken.
12651: KEMP, P.H. VAN DER. - Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken.
4441: KEMP, P.H. VAN DER. - Oost-Indië's inwendig bestuur van 1817 op 1818. Falck als minister, weduwenfondsen, onderwijs, wetenschap, kunst, kerk en zending, slavernij, verblijfrecht, handel, scheepvaart. Naar oorspronkelijke stukken.
12649: KEMP, P.H. VAN DER. - Oost-Indië's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken.
5603: KEMP, P.H. VAN DER. - Sumatra in 1818. Naar oorspronkelijke stukken.
35945: KEMP, P.H. VAN DER. - Het verblijf van commissaris Van den Broek op Bali van 18 december 1817 tot 24 juni 1818.
19826: KEMP, HERMAN C. - Bibliographies on Southeast Asia.
5604: KEMPEES, JEAN CHRÉTIEN JACQUES. - De tocht van Overste van Daalen door de Gajo-, Alas en Bataklanden 8 februari tot 23 juli 1904.
25714: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur 1596-1957 & de orale literatuur.
28408: KEMPEN, M. VAN, P. VERKRUIJSSE, A. ZUIDERWEG. (RED - Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur, opgedragen aan Bert Paasman.
36089: KEMPEN, MICHIEL VAN. (RED.). - Het andere postkoloniale oog. Onbekende kanten van de Nederlandse (post)koloniale cultuur en literatuur.
14207: KENNEDY, R.F. - Africana repository. Notes for a series of lectures given to the Hillbrow Study Centre from March to May 1964.
17272: KENNEY, ALICE P. - The Gansevoorts of Albany. Dutch patricians in the Upper Hudson Valley.
4046: KEPPEL, HENRY. - Togten naar Borneo, van Jacob Brooke, thans gevestigd te Sarawak; en van Britsche oorlogschepen, tot demping der zeerooverij;.. Vertaald en met ophelderingen en teregtwijzingen vermeerderd. Deel II.
14355: KERDIJK, LODEWIJK. - West-Afrika 1857/1858. Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. Ingeleid door A.F. Schepel.
34864: PORTUGEESE BUITEN KERK. - Sion. De Nieuwe Portugeese buiten kerk. Jalan Pangeran Jayakarta.
5413: KERN, H. - Wrtta-sancaya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling.
32303: KERN, J.H.O. - De vrijbuiters van Sumatra of de avonturen van twee jonge zeelieden, onder de roofzuchtige bewoners der Pageh-eilanden.
29855: KERN, H. (JOHAN HENDRIK CASPAR). - Verspreide geschriften, onder zijn toezicht verzameld. (Met:) Diversen en Nalezing (en) levensberichten.
6830: KERNKAMP, J.H. - Johan van der Veken en zijn tijd.
3307: KERVYN DE VOLKAERSBEKE, PH. & J. DIEGERICK. - Documents historiques inédits concernant les troubles des Pays-bas, 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques.
25806: KESSEL, INEKE VAN. (ED.). - Merchants, missionaries & migrants. 300 years of Dutch-Ghanaian relations.
11294: KETEL, JACOB. - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg. Voor het eerst verschenen in 1764. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Nienke de Jonge, Leonoor Kuijk en Liesbeth Oskamp. 2e verbeterde druk.
32231: KEUCHENIUS, LEVINUS WILHELMUS CHRISTIAAN. - Eene stem in Indie, ook tot Nederland. (Met een voorwoord).
36125: KEULS, YVONNE. - Alle Indische tantes.
6602: KEUNING, J. - Petrus Plancius theoloog en geograaf 1552-1622.
25141: KEUNING, J. - Willem Jansz. Blaeu. A biography and history of his work as a cartographer and publisher. Revised and edited by Marijke Donkersloot-de Vrij.
34093: KEURS, PIETER TER. - Indonesia. The island state.
30540: KHAN, JAMAL. - Public management. The Eastern Caribbean experience. 2nd edition.
30615: KIELICH, WOLF. - Vrouwen op ontdekkingsreis. Avonturiers uit de negentiende eeuw.
31562: KIELSTRA, E.B. - Sumatra's Westkust van 1819-1825.
4447: KIERS, JANTINUS. - De bevelen des konings. De verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard.
11172: KIKKERT, J.G. - Hoe ver we zullen komen, weet ik niet. Het avontuurlijke leven van Alexandrine Tinne (1835-1869).
9357: KIMMAN, EDUARD. - Indonesian publishing. Economic organizations in a langganan society (demand - resources - history - market patterns - management).
18063: KING, MARIE M. - Port of the North. A short history of Russell, New Zealand. Also a guide to places of interest in the township and in the Bay of Islands.
12765: KINGLAKE, ALEXANDER WILLIAM. - The invasion of the Crimea: its origin, and an account of its progress down to the death of Lord Raglan.
32257: KINGSLEY, MARY HENRIETTA. - Travels in West Africa. Congo Français, Corisco and Cameroons. 2nd edition, abridged.
11290: KINGSTON, WILLIAM H.G. - Avonturen in de Poolzee. Bewerkt door Antie. Reule Nz..
32922: KIPPING, ROBERT. - Beknopte handleiding voor het mastenmaken, masten en tuigen van schepen, benevens tafels voor rondhouten, tuig, ketting, ijzer- en hennep-touwwerk, enz. voor verschillende grootte van schepen. Vrij bewerkt naar het Engelsch door J. Serquet Nieuwenhuijsen.
19586: KITS NIEUWENKAMP, J.F.K. - W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950). Beeldend kunstenaar, schrijver, architect, ontdekkingsreiziger, ethnoloog en verzamelaar van Oostaziatische kunst. Gezien door tijdgenoten.
35496: KLEIN, P.W. & J.R. BRUIJN. (RED.). - Honderd jaar engelandvaart. Stoomvaart Maatschappij Zeeland. Koninklijke Nederlandsche Postvaart NV 1875-1975.
30804: KLEINEN, J., B. VAN DER ZWAN, H. MOORS, T. VAN ZEE - Leeuw en draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam.
4449: KLEINTJES, PH. - Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië. 6e herziene en bijgewerkte uitgave.
10200: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Anthropologische Untersuchungen auf Bali und Lombok.
11716: KLEIWEG DE ZWAAN, JOHANNES PIETER. - Völkerkundliches und Geschichtliches über die Heilkunde der Chinesen und Japaner mit besonderer Berücksichtigung holländischer Einflüssen.
16770: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Oude betrekkingen tusschen Nederland en Japan.
5608: KLERCK, E.S. DE. - De Atjèh-oorlog. In opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden samengesteld. Dl.I: Het onstaan van den oorlog.
222: KLERK, R. DE, J.E. VAN MIJLENDONK, W.A. ALTING. - Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost.
35772: KLERKS, E.A. - Geographisch en ethnographisch opstel over de landschappen Korintji, Serampas en Soengai Tenang. (Sumatra).
35925: KLERKS, JOS. - Gegevens over Keieesche huwelijks-adat.
27178: KLEVER, U. - Bruckmann's Handbuch der afrikanischen Kunst.
2560: KLEYMANS, D.J.M. - Het Trojaanse Paard. Voorgeschiedenis der gemeentelijke en gewestelijke raden in Nederlands-Indië. 1856-1897.
31057: KLEYN FORTUIN, RITA. - Bataksche vrouw.
33723: KLEYN, A.R. - Generalgouverneur Gustav Wilhelm von Imhoff.
29177: KLINKERT, H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek.
20947: KLIS, W.C. - Gedachten over de marine. Een woord voor iedereen.
5102: KLOKKE-COSTER, A., A.H. KLOKKE EN M. SAHA. - De Slimme en de Domme. Ngadju-Dajakse volksverhalen.
12666: KLOKKE, MARIJKE J. - The Tantri reliefs on ancient Javanese candi.
35864: KLOOSTER, WIM. - Tussen honger en zwaard. Nederlands Atlantische rijk in de zeventiende eeuw.
18698: KLOOSTER, H.A.J. - Bibliography of the Indonesian revolution. Publications from 1942 to 1994.
34375: KLOOSTER, WIM. - The Dutch moment. War, trade, and settlement in the seventeenth-century Atlantic world.
2687: KLUIT, ADRIAAN. - Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek en over Nederlands koophandel, deszelfs bloei, verval, en middelen van herstel.
36246: KLUYVER, ADWIN DE. - Terug uit de witte hel. Hoe Poolreiziger Sjef van Dongen een nationale held werd.
5526: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. 2e herziene druk.
5528: KNAAP, G.J. ( RED.). - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw.
32710: KNAAP, G.J. - Inventaris collectie Gl. Tichelman H 814.
34652: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India company and the population of Ambon 1656-1696.
3835: KNAPP, W.H.C. - Antarctica. De geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland.
33313: KNELL, WILLIAM. - A two-masted barque together with other vessels in a calm sea off the coast.
4454: KNIBBE, WILLEM ARIE. - De vestiging der monarchie. Het conflict Elout-van den Bosch in verband met de voorgeschiedenis der regerings-reglementen van 1830 en 1836.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)[an error occurred while processing this directive]

9/14