Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9703: KNIBBS, G.H. (ED.). - Federal handbook. Prepared in connection with the 84th meeting of The British Association for the Advancement of Science held in Australia, August 1914.
29290: KNIGHT, FRANKLIN W. - Met de Compagnie naar Bengalen. (Roman). Nederlands van H. Koops jr.
23220: KNIGHT, FRANKLIN W. - The Caribbean. The genesis of a fragmented nationalism.
33200: KNIPSCHILD, HARRY. - De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie.
31528: KNOBEL, (FRIDOLIN MARINUS). - Thuisvaart.
31529: KNOBEL, (FRIDOLIN MARINUS). - Sprokkelingen uit Azië.
35803: KNOERLE, J.H. - Aanteekeningen, gehouden op eene reis in de binnenlanden van Sumatra, bijzonder met betrekking tot Benkoelen en Palembang.
31102: KNOL, META, REMCO RABEN, KITTY ZIJLMANS. (RED.). - Beyond the Dutch. Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu.
34659: KNOX-JOHNSTON, ROBIN. - The Cape of Good Hope. A maritime history.
35181: KOBELL, HENDRIK. - De haringvisschery.
35073: KOCK, VICTOR DE. - Ons drie eeuwe. Our three centuries. 1652-1952.
1672: KOEBEL, WILLIAM HENRY. - In the Maoriland bush.
35887: KOEHLER, JACO. - Duivelse dilemma's na de schipbreuk van de Batavia. Ontsporing van geweld op de Houtman Abrolhos.
28556: KOELEWIJN, CEES. - Oral literature of the Trio Indians of Surinam. In collaboration with Peter Rivière.
3837: KOHL-LARSEN, LUDWIG. - De Poolvlucht van de 'Graf Zeppelin' in opdracht van de vereeniging 'Aeroarctic' beschreven. Vertaling A.M. Buis. (Met) Voorwoord van Hugo Eckener.
31702: KOHL, JOHANN GEORG. - Reisen in Südrussland.
12593: KOHLENBERG, K.F. - IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland. (Roman).
4456: KOKS, JOSEPH THEODORE. - De Indo.
4458: KOL, HENDRIKUS HUBERTUS VAN. - Nederlandsch-Indië in de Staten-Generaal van 1897 tot 1909. Een bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland.
3325: KOLB, PETER. - Description du Cap de Bonne-Esperance, òu l'on trouve tout ce qui concerne l'histoire-naturelle du pays; la religion, les moeurs & les usages des Hottentots; et l'établissement des Hollandois.
32505: KOLFF, DIRK HENDRIK. - Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835). Ingeleid en bezorgd door V.A.J. Klooster en D.H.A. Kolff.
17037: KOLFIN, ELMER. - Van de slavenzweep en de muze. Twee eeuwen verbeelding van slavernij in Suriname.
4460: KOMMERS, J.H.M. - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië 1800-1830. Een antropologische studie.
24265: KONETZKE, R. - Geschichte des spanischen und portugiesischen Volkes.
34560: HONG KONG. - Hong Kong. Reis naar het hart van de draak. Een eerbetoon aan Hong Kong en Macau in woord en beeld. Tekst Ian Morris, Robert Cottrell, Vernon Ram, Earl Kowall, Arthur Hacker, Frank Ching, Ben McGrath.
14377: KONINCKX, CHRISTIAN. - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East. With a preface by K. Glamann.
13377: KONING, JACOBUS. - Geschiedenis van het Slot te Muiden, en Hoofts leven op hetzelve.
13353: KONING, JACOBUS, HENRIK VAN WIJN, JONAS DANIËL MEIJER. - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegiën, van deszelfs poorters en inwoners. 2e druk.
22001: KONING-VAN DER VEEN, MIA. - Dromen over Sabang.
14272: KONING, JACOBUS. - Verhandeling over de oorsprong, de uitvinding, verbetering en volmaking der boekdrukkunst.
26603: KOOLBERGEN, MICHIEL. - Een Hollandse Robinson Crusoë. Dagboek van de verbannen VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725.
36316: KOOLEMANS BEYNEN, L.R., A. DE BRUIJNE, A.O. - L.R. Koolemans Beynen. De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten, in den zomer van 1875 & 1876. - De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1878 & 1879. Uitgebracht aan het Comite van Uitvoering door A. de Bruijne, L.R. Koolemans Beijnen, H.M. Speelman, C.P. Sluyter en P.J. Hijmans van Anrooy.
3666: KOOLEMANS BEYNEN, (LAURENS REINHARD). - De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten, in den zomer van 1875.
30052: KOOLHOF, SIRTJO & GERT OOSTINDIE. (RED.). - Koloniaal dodenkabinet.
25682: KOOLHOF, SIRTJO & JAN JUST WITKAM. - Handschrift in druk. De studie van taal en literatuur van de Indonesische archipel. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek, ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
30918: KOPIJN, Y. & H. MINGOEN. - Stille passanten. Levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen in Nederland.
34593: KOPSTEIN, FELIX. - Een zoölogische reis door de tropen. Met camera en verrekijker door de Indo-Australische dierenwereld.
5035: KORN, V.E. - De dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan.
34609: KORVER, H.J. - Varen op de West. De merkwaardige geschiedenis van de koopvaardijvaart op West-Indië en Latijns-Amerika met schepen van de Koninklijke Westindische Maildienst en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, in de jaren 1884 tot 1972.
32779: KOTZÉ, D.J. (ED.). - Letters of the American missionaries 1835-1838.
32227: KOTZEBUE, AUGUST FRIEDERICH FERDINAND VON. - Les Indiens en Angleterre, comédie en trois actes et en prose, librement traduite de la pièce allemande .. par L. Bursay.
31744: KOTZEBUE, MORITZ VON. - Reis naar Perzie met het Russisch keizerlijk gezantschap in den jare 1817. Uit het Hoogduitsch vertaald.
35230: KOTZEBUE, OTTO VAN. - Entdeckungs-reise in die Süd-See und nach der Berings-Strasse zur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt. Unternommen in den Jahren 1815, 1816, 1817 und 1818 .. auf dem Schiffe Kurick.
15868: KOUSBROEK, RUDY. - Een passage naar Indië.
29569: KRAAYENGA, A. - Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters.
5072: KRAEMER, H. - De strijd over Bali en de zending. Een studie en een appèl.
29491: KRAJENBRINK, J(OHAN) A(DOLPH). - Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen beschuldigingen van den heer P. Mijer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en vergeleken met het landrentenstelsel, in de gouvernements-residentien.
29492: KRAJENBRINK, J(OHAN) A(DOLPH). - Het regt van eigendom, der bezitters van particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen.
29462: KRAJENBRINK, J(OHAN) A(DOLPF). - Nota over de oorzaken der toenemende schaarste en de hooge prijzen der rijst, alsmede over de middelen tot herstel. Voorgedragen in de Algemeene Vergadering der Maatschappij van Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië, den 27 Maart 1865.
36286: KRAMER, JAN GERRIT. - Helden der Noordpool.
24184: KRAMP, LUCAS WILLEM. - Verschuldigt antwoord .. aan den agter het scherm zittenden schrijver van de Boekzaal der Heeren en Dames.
22739: KRARUP NIELSEN, AAGE. - Helvedet hinsides havet en straffefanges optegnelser Fra Guyana.
35979: KRAUS, H.P. - The Low Countries. Books and manuscripts relating to or originating in Holland and Belgium.
34553: KRAUSE, LUDWIG. - The war memoirs of commandant Ludwig Krause 1899-1900. Edited by Jerold Taitz with Ken Gillings and Arthur Davey.
33364: KRAYENBELT, J(AN). - Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië.
14235: KRECKE, FREDERIK WILHELM CHRISTIAN. - Handboek der algemeene natuurkundige aardrijkskunde. 3e verbeterde en vermeerderde druk.
3742: KREEKEL, WILLEM & Q.M.R. VERHUELL. - De reis van Z.M. De Vlieg, commandant Willem Kreekel, naar Brazilië, 1807-1808. Uitgegeven door H.J. de Graaf.
32784: KREEKEL, WILLEM. - De reis van Z.M. De Vlieg, commandant Willem Kreekel, naar Brazilië, 1807-1808. Uitgegeven door H.J. de Graaf. Deel I: Het journaal van de kapitein-luitenant Willem Kreekel en de herinneringen aan deze reis door Jean Chrétien Baud.
34387: KREEMER, J. - Atjèh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjèh en onderhoorigheden.
16373: KREIDER, H.J. - The beginnings of Lutheranism in New York (under Dutch rules). Written for the United Lutheran Synod of New York in connection with its celebration of the three hundredth anniversary of the oldest Lutheran Church in America. Foreword by Fr.R. Knubel.
25522: KRELL, PETER. - Clarkstown, Rockland County.
19916: KREUGER, S.C.P. - Zr.Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo (1859).
31434: KRIEGER, CAREL CONRAAD. - The infiltration of European civilization in Japan during the 18th century.
28712: KRISHNAMURTHY, B. - The French East India Company and the indigenous merchant community in the Coromandel during the seventeenth and eighteenth centuries.
5616: KROESKAMP, HENDRIK. - De westkust en Minangkabau (1665-1668).
34139: KROGT, P.C.J. VAN DER. (RED.). - Tooneel des aerdrijcx. Catalogus bij de tentoonstelling oude kaarten in het Universiteitsmuseum ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht.
5286: KROM, NICOLAAS JOHANNES. - Hindoe-Javaansche geschiedenis. 2e herziene druk.
4469: KROM, NICOLAAS JOHANNES. - Gouveneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff.
30757: KROM, NICOLAAS JOHANNES. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst.
14496: KROM, N.J. - Herdenking van Dr. G.P. Rouffaer.
5287: KROM, NICOLAAS JOHANNES. - De levengeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
6299: KROMHOUT, R. (RED.). - Het machtige eyland, Ceylon en de VOC.
34474: KROMHOUT, BAS. - Goede Hoop. 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika. (Met Vooraf van Hans Goedkoop).
34261: KROON, PIETER. (RED.). - Atlas van Kaap Hoorn. Kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725.
34422: KROON, PIETER. (RED.). - Atlas of Cape Horn. The cartography of South America 1500-1725.
7095: KRUGER, PAUL. - Gedenkschriften. Gedicteerd aan H.C. Bredell en Piet Grobler. Bewerkt door Frederik Rompel.
34953: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - De To Wana op Oost-Celebes.
34951: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - De Toradja's van de Sa'dan-, Masoepoe- en Mamasa-Rivieren.
16176: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - De Soembaneezen.
25262: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - De West-Toradjas op Midden-Celebes. Platen-deel.
25756: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - Het animisme in den Indischen Archipel.
35761: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - De tol in den Indischen archipel.
34949: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - De Mentawaiers.
4473: KUENEN, PHILIP HENRY. - Kruistochten over de Indische diepzeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr.Ms. Willebrord Snellius.
9424: KÜHNE-VAN DIGGELEN, WIET. - Jan Albert Sichterman, VOC-dienaar en 'koning' van Groningen.
15472: KÜHR, E.L.M. - Schetsen uit Borneo's westerafdeeling. (1896-97). (Herdruk). Ingeleid door H. Claessen en H. Poeze.
21390: KUIPERS, ANSKE HIELKE. - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de gouvernementsmarine (1833-1902). Bezorgd door M.E. Kuipers.
30711: KUNEMAN, JULIUS. - De gouvernements koffiecultuur op Java. Onderzoek en advies.
33209: KUNISADA - The actor Iwai Tojaku = Iwai Hanshirõ V
518: KUNST, A.J.M. - Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië vanaf de zestiende tot in de negentiende eeuw.
5952: KUNST, J. & C.J.A. KUNST-V.WELY. - De toonkunst van Bali (beschouwingen over oorsprong en beïnvloeding, composities, notenschrift en instrumenten).
450: KUNST, JAAP. - Hindu-Javanese musical instruments. 2nd revised and enlarged edition.
8340: KUNST, J. - Music in Java. Its history, its theory and its technique. 3rd enlarged edition by E.L. Heins
10291: KURTZE, BRUNO. - Die Deutsch - Ostafrikanische Gesellschaft. Ein Beitrag zum Problem der Schutzbriefgesellschaften und zur Geschichte Deutsch-Ostafrikas.
36263: KUSTERS, WIEL. - Pooltochten. Rede.
22683: KUTZNER, JOHANN GOTTLIEB. - Geographische Bilder enthaltend das Interessanteste und Wissenswürdigste aus der Länder- und Völkerkunde und der Physik der Erde. 2. bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage von Adolf Kutzner.
32845: KUYLENSTJERNA, ALEXIS. - Bland Kineser och Mongoler.
6852: KUYPER, H.S.S. - Hendrick Hudson in Hollands dienst.
34325: KUYPER, HENRIETTE SOPHIA SUZANNA. - Een half jaar in Amerika.
33885: LAAN, ADOLF VAN DER & SIEWERT VAN DER MEULEN. - 'T Binnen seylen der Groenlands vaarders. - La navigation des pecheurs dans le port. - Il veleggiare dei pescatori nel porto. - Das Seeglen der Grönlands Fahren in dem Hafen.
36373: LACHAMBRE, HENRI & ALEXIS MACHURON. - Andrée. Per luchtballon naar de Noordpool.
31669: LACROIX, FREDÉRIC. - Les mystères de la Russie, tableau politique et moral de l'empire Russe. Ouvrage rédigé d'après les manuscrits d'un diplomate et d'un voyageur.
33117: LACROIX, PAUL. - XVIIme siècle. Institutions usages et costumes. France 1590-1700.
35185: LADIMIR, JULES. - La guerre. Histoire complète des opérations militaires en Orient pendant les années 1853 et 1854, précédée d’un aperçu historique sur les Russes et les Turcs. Ouvrage donnant sur tout ce qui se rattache à la crise actuelle, des détails authentiques à l'aide desquels chacun pourra suivre les péripéties de ce grand drame.
7711: LAET, JOHANNES DE. - Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien boecken (1624-1636). Uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber en J.C.M. Warnsinck.
31104: LAET, JOHANNES DE. - Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaanse handboek van Johannes de Laet, 1637. Bezorgd en ingeleid door B.N. Teensma.
34379: LAET, JOHANNES DE. - Gallia, sive de Francorum regis dominiis et opibus commentarius.
1512: LAET, JOHANNES DE. - Historie ofte jaerlijck verhael van de verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haar begin/ tot het eynde van't jaer 1636.
35946: LAFFAN, MICHAEL. - Radn Aboe Bakar. An introductory note concerning Snouck Hurgronke's informant in Jeddah (1884-1912).
35268: LAFRERI, ANTONIO (HENDRICK VAN SCHOEL). - Il Vero ritratto de Zighet con Il suo Castello, fortezza nuova, Paludi, Lago fiume & ponte, & alter Cose Notabili per lettera annotate, con monstra del monte fatto da Turchi
29456: LAM, JAN DIRCKSZ. - Expeditie naar de Goudkust. Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626. Ingeleid en bezorgd door Henk den Heijer.
34565: LAM, ROBERT P.F. - The Hong Kong Album. A Selection of the museum's historical photographs. 4th edition.
16354: LAMARTINE (DE PRAT), (MARIE LOUIS) ALPHONSE DE. - Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou notes d'un voyageur.
21493: LAMIE, L.A.H. - De Nederlandsche Poolexpeditie in de Kara-zee.
17590: LAMMENS, ADRIAAN FRANÇOIS. - Bedenkingen bij het lezen van het artikel: Koloniën, voorkomende in het 7de deel der Bijdragen tot de huishouding van staat van G.K. Grave van Hogendorp.
32527: LAMSTER, J.C. - 'Indië' gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.
7780: LAMUR, H.E. - The demographic evolution of Surinam 1920 - 1970. A socio-demographic analysis.
6698: LAMUR, C. - The American takeover. Industrial emergence and Alcoa's expansion in Guyana and Suriname 1914-1921.
7292: LANDWEHR, JOHN. - VOC. A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company: 1602 - 1800. Edited by Peter van der Krogt. Introduction by Ch.R. Boxer. Preface by G. Schilder.
35198: LANE - POOLE, STANLEY. - The life of the right hounourable Stratford Canning, Viscount Stratford de Redcliffe; from his memoirs and private and official papers.
34542: LANE, JACK. - The war diary of Burgher Jack Lane, 16 November 1899 to 27 February 1900.
28199: LANGEN, K(AREL) F(REDERIK) H(ENDRIK) VAN. - De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat.
25627: LANGENFELD, ELLY & HENK. - Tussen dood en recht. De Tempel: van begraafplaats tot Openbaar Ministerie.
17697: LANS, W.H. - Bijdrage tot de kennis der kolonie Suriname.
31697: LANSDELL, HENRY. - Through Siberia. 4th edition.
35473: LARKIN, DAVID. - The marine paintings of Chris Mayger.
19358: LASERON, CHARLES FRANCIS. - The face of Australia. The shaping of a continent.
4558: LASSEN, (CHRISTIAN). - Geschiedenis van den Indischen Archipel. (Uit het Duits vertaald, verbeterd en bewerkt) door A.W. de Klerck. (Met noten van H.N. van der Tuuk).
35000: LATROBE, CHRISTIAN IGNATIUS. - Journal of a visit to South Africa, in 1815, and 1816, with some account of the missionary settlements of the United Brethren, near the Cape of Good Hope.
36048: LATTIMORE, OWEN. - The desert road to Turkestan.
9694: LAUGIER, E. - Usage du cercle méridien portatif pour la détermination des positions géographiques.
24610: LAUNAY, A. - Les cinquante-deux serviteurs de dieu français - Annamites - Chinois. Mis à mort pour la foi en Extrême-Orient de 1815 à 1856 dont la cause de béatification a été introduite en 1840, 1843, 1857. Biographies. Tome II.
18452: LAURENT, PETER EDMUND. - Recollections of a classical tour through various parts of Greece, Turkey, and Italy, made in the years 1818 & 1819.
35441: LAURENTIUS, TH. - Oude scheepsprenten.
33343: LAURENTIUS, FRANS & MACHIEL J. ROOS. - Met veele schoone figueren verçiert. Een bijzondere Bijbel. Publicatie ter gelegenheid van 375 jaar Statenvertaling.
24988: LAVEILLE, E. - Le P. de Smet. Apotre des Peaux-rouges (1801-1873). Introduction par Godefroid Kurth. 4me édition.
32807: LAZARD, PAOLA & BERTRAND. - Collection de Paola et Bertrand Lazard. L'Orient et la Terre Sainte. Livres et dessins.
31687: LEACH, MARIA & JEROME FRIED. (ED.). - Funk & Wagnalls standard dictionary of folklore, mythology and legend.
34336: LEÃO, FRANCISCO G. CUNHA. - O Índico na Biblioteca da Ajuda. Catálogo dos manuscritos relativos a Moçambique, Pérsia, Índia, Malaca, Molucas e Timor.
32804: LEBANON. - EXPOSITION LETTRES ET VISAGES DU LIBAN ET DE L'ORIENT. Organisée par Philippe Duvollet.
35433: LEBEER, LOUIS. - Rodolphe Schönberg. Peintre-graveur. Étude critique et catalogue de l'oeuvre gravé.
35263: LEBRET, FRANS. - Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863. Ingeleid en bezorgd door Anne Leussink en Wyke Sybesma.
28680: LEDDEN, WILLEM PIETER VAN. - Jan van Riebeeck tussen wal en schip. Een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000.
35427: LEEK, MICHAEL E. - L'art des marines. Un hommage visuel à la réalisation des illustrations classiques de marines. Adaption Christian Pessey.
35546: LEENDERTZ, C(OENRAAD) J(ACOBUS). - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde.
24359: LEENHARDT, MAURICE. - Notes d'ethnologie Néo-Calédonienne.
34961: LEERDAM, BEN F. VAN. - Architect Henri Maclaine Pont. Een speurtocht naar het wezenlijke van de Javaanse architectuur.
12626: LEEUW, W.J.A. DE. - Het Painansch contract.
36395: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN). - De godvreezende zeeman, ofte de nieuwe christelyke zeevaart .. te samen gesteld tot algemeene stichting, en bysonder van zeevarende lieden, en alle die by de zee woonen ofte belang hebben. De voorrede .. is opgesteld van Hieronymus Simons van Alphen. 8e druk.
30118: LEEUWEN, PIETER JOHANNES VAN. - De Maleische Alexanderroman.
34919: LEEUWEN, LIZZY VAN. - Airconditioned lifestyles nieuwe rijken in Jakarta.
36383: LEEUWENBERG, FRANS. - Onder jagers en krijgers. Ervaringen en avonturen met Xavante Indianen.
8317: LEFEBVRE, RENÉ (EDUARD RENÉ LEFÈBVRE DE LABOULAGE). - Paris en Amérique. 8me édition.
32413: LEGÊNE, SUSAN & JANNEKE VAN DIJK. (ED.). - The Netherlands East Indies at the Tropenmuseum. A colonial history.
20724: LEICHHARDT, F.W. LUDWIG. - The Letters. Collected and newly translated by M. Aurousseau.
32444: LEIGH. - Leigh's new picture of London; or, a view of the political, religious, medical, literary, municipal, commercial, and moral state of the British metropolis. New edition, carefully revised.
27791: LEIJENAAR, ERIC. - De Batavia. Het gruwelijke, waar gebeurde verhaal over de trotse Oostindiëvaarder.
9418: LEINENGA, JURJEN R. - Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied.
33153: LEIPOLDT, C. LOUIS. - Jan van Riebeeck. A biographical study.
30817: LEIPOLDT, C. LOUIS. - Jan Van Riebeeck. Die grondlegger van 'n blanke Suid-Afrika.
34844: LEKKERKERKER, C. - The Portuguese outer church at Batavia.
459: LELYVELD, TH.B. VAN. - De Javaansche danskunst. Ingeleid door N.J. Krom.
32528: LENNEP, JAN HENDRIK. VAN. - Het boek voor den zeeman, uit Jan Davids' boekekraam. (Met) Bijblad.
1159: LENORMANT, FRANÇOIS. - Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques. 9me édition. Revue, corrigée, considérablement augmentée. Tome I-II.
35676: LENTING, (D(IRK). - Geschiedenis van sulthan Ibrahiem, zoon van Adaham, vorst van Irakh.
6240: LENZ, OSKAR. - Skizzen aus Westafrika. Selbsterlebnisse.
28867: LEÓN, NAPOLEÓN BACCINO PONCE DE. - Maluco. De roman van de ontdekkers. Vertaald door Aline Glastra van Loon.
25054: LEONHARD, RICHARD. - Paphlagonia. Reisen und Forschungen im nördlichen Kleinasien.
11638: LEQUIN, FRANK. - Het personeel van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de achttiende eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen.
28973: LEQUIN, FRANK. - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen. 2e herziene druk.
28886: LEQUIN, FR. - Isaac Titsingh in China (1794-1796). Het onuitgegeven journaal van zijn Ambassade naar Peking.
32546: LEQUIN, FRANK. - Isaac Titsing Opperhoofd van Japan. Drie geschriften als filosoof, diplomaat & koopman.
226: LEQUIN, FRANK & ALBERT MEIJER. - Samuel van de Putte, een Mandarijn uit Vlissingen (1690-1745). De onbedoelde publicatie van een restant.
35950: LEQUIN, FRANK. - In memoriam Charles Ralph Boxer F.B.A. 8 March 1904 - 27 April 2000.
5464: LEROUX, C.C.F.M. - De Elcano's tocht door den Timor-archipel met Magelhaes' schip 'Victoria'.
32087: LEROY-BEAULIEU, PAUL. - De la colonisation chez les peuples modernes. 6me édition complètement remaniée et considerablement augmentée.
9612: LEROY-BEAULIEU, PIERRE. - Les nouvelles sociétés Anglo-Saxonnes. Australie - Nouvelle-Zélande - Afrique australe.
23787: INDISCHE LETTEREN. - INDISCHE LETTEREN. Documentatieblad van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Jrg. I -XXVII.
34938: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer De Indische wereld van Louis Couperus.
34937: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Hella S. Haasse.
34940: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Van inlander to Indonesiër
34941: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Humor in de Indische letteren.
34939: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Elisabeth en Louis Couperus-Baud.
34943: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Vrouwen over Indië.
34942: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Zuid-Afrika in Compagniestijd.
34944: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer De tweede generatie.
34945: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Indische egodocumenten.
34946: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Feesten in Indië.
34948: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Indisch-nederlandse jeugdliteratuur.
35276: LEU, THOMAS DE. - Nagykanizsa.
11182: LEUFKENS, FRANS HUBERT.. - Impressies van Batavia. Impressions of Batavia. Eindrücke aus Batavia. Impressions sur Batavia. Impressioni di Batavia.
9550: LEUFTINK, ARNOLD E. - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw.
3447: LEUFTINK, ARNOLD E. - Chirurgijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
15230: LEUNCLAVIUS, JOHANNES. - Neuwe Chronica Türckischer nation/ von Türcken selbs beschrieben: Volgendts gemehrt/ unnd in vier Bücher abgetheilt: Das Erst/ Gitab Teuarichi, Chronic oder Zeitbuch der Fürsten Osmanischen Stammens .. vom ersten Osman Chan/ biss auff den Sultan Suleiman Chan/ und das 1550. Jar Christi: Welches der Edel und Gestreng, Herr Jeronymus Beck von Leopoldstorff, &c. im nechstfolgendem 1551. Jar von Constantinopol mit sich bracht.Das Ander/ Von Türckischen Geschichten/ die nacht dem 1550, Jar Christi/ biss auffs 1590. zugetragen.Das Dritt/ Pandectes Türckischer HistoriDas Vierd/ Etliche Particular Beschreibungen mercklicher/ und zur Türckischen Histori gehörigen Geschicht.
29746: LEUR, J.C. VAN. - Indonesian trade and society. Essays in Asian social and economic history.
16921: LEUR, J.L.W. VAN. - De Indische Instelling te Delft. Méér dan een opleiding tot bestuursambtenaar. 125 jaar verzamelen.
32490: LEUSHUIS, EMIL. - Gids historische wandelingen Indonesië. Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya en Malang. 2e druk.
26946: LEUZINGER, E. - Die Kunst von Schwarz-Afrika.
36148: LEWIN, LISETTE. - De verloren savanne.
35033: LEWIS, DIANNE. - Jan Compagnie in the Straits of Malacca, 1641-1795.
8537: LEWIS, MATTHEW GREGORY. - Journal of a West India proprietor, kept during a residence in the island of Jamaica.
32447: LEYDECKER, MELCHIOR. - Historia ecclesiae Africanae illustrata, qua ecclesiae Africanae origo, status, variaque illius fata & interitus exponuntur, et de illius principiis, fide, cultu, libertate, & pugna praecipue cum schifmaticis Donatistis differitur pro ecclesiae reformatae veritate & libertate.
35118: LEYDS, W.J. - Eenige correspondentie uit 1899. (Als manuscript gedrukt).
35119: LEYDS, W.J. - Onze eerste jaren in Zuid-Afrika 1884-1889. Intieme correspondentie van Louise W.S. Leyds-Roeff en Willem J. Leyds. Bestemd voor familie en belangstellenden.
23308: LEYDS, W.J. - De eerste annexatie van de Transvaal. (1877).
21175: LICHNER, H. - Gypsy dance.
35001: LICHTENSTEIN, MARTIN HINRICH KARL (HENRY). - Travels in Southern Africa, in the years 1803, 1804, 1805, and 1806. Translated from the original German by Anne Plumptre.
28730: LIEFRINCK, F.A. - Een staatsstuk van den vorst van Lombok.
28559: LIER, R. VAN. - Tropische tribaden. Een verhandeling over homoseksualiteit en homoseksuele vrouwen in Suriname.
14870: LIER, RUDOLF ASUEER JACOB VAN. - Frontier society. A social analysis of the history of Surinam.
35916: LIER, WILLEM F. VAN. - Aanteekeningen over het geestelijk leven en de samenleving der Djoeka's (Aukaner Boschnegers) in Suriname.
33079: LIER, RUDOLF ASUEER JACOB VAN. - Inleiding en aantekeningen bij Stedman, reize naar Surinamen.
6527: LIER, RUDOLF ASUEER JACOB VAN. - Ontwikkeling en karakter van de Westindische maatschappij. Rede.
29260: LIER, I.C. VAN. - Mr. J. Loudon en zijn bestuur, geschetst.
34779: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN. - Verzameling van eenvoudige leerredenen, aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop, ter gedachtenis toegewijd door haaren mede-leeraar. Uitgegeven door Cornelis van der Leeuw.
24506: LIISBERG, BERING. ( ED.). - Danmarks søfart og søhandel fra de aeldste tider til vore dage.
35855: HOLLAND WEST - AFRIKA LIJN. -
33736: LIJNDEN, DIDERICUS WALTERUS JACOBUS CAROLUS VAN. - Dissertatio historico-politica inauguralis de commercio societatis Indiae Orientalis.
21704: LIMBURG BROUWER, PETRUS ABRAHAM SAMUEL VAN. - Akbar. Een Oosterse roman. (1872). Verzorgd door P.N. van Eyck.
25693: LIMBURG BROUWER, PETRUS ABRAHAM - Akbar. Een Oostersche roman.
31771: LINDBLOM, GERHARD. - Afrikanische Relikte und Indianische Entlehnungen in der Kultur der Buschneger Surinams. Eine vergleichende ethnographische Studie.
7905: LINDE, J.M. VAN DER. - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der Moravische Broeders in Suriname 1735 - 1863. The vision of Herrnhut and the apostolate of the Moravian Brethren in Surinam 1735 - 1863.
5984: LINDE, PH. VAN DER & EDW. JACOBSON. - Simaloer (Simeuloeë).
15287: LINDE, J.M. VAN DER. - Jan Willem Kals. Leraar der Hervormden; advocaat van Indiaan en neger. (Suriname).
32218: LINDEN, B.L.T. VAN DER. - Nou .. tabé dan. De 'bootreis' naar Indië met de Rotterdamsche Lloyd en de 'Nederland' tussen 1899 en 1949.
6961: LINDEN, A.L.V.L. VAN DER. - De Europeaan in de Maleische literatuur.
32226: LINDEN, JAN VANDER. - (H)eerlyke ende gelukkige reyze nae het heylig land ende de stad van Jeruzalem .. in't jaer ons Heere 1633. .. Van Nieuws overzien/ verbetert/ en vermeerdert met een Byvoegsel/ getrokken uyt eenen brief/ geschreven uyt Jeruzalem den 20. maerte 1779/ op den tegenwordigen toestand van die stad.
19580: LINSCHOTEN - GELDER, R. VAN, J. PARMENTIER, V. ROEPER. (RED.). - Souffrir pour parvenir. De wereld van Jan Huygen van Linschoten. (Met bibliografie van Van Linschotens werken).
30809: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN. - Itinerario .. Deel III: Beschryvinghe van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, etc. volcht noch de beschryvinghe van West Indien. Uitgegeven door C.P. Burger en F.W.T. Hunger.
8372: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN. - Itinerario voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Uitgegeven door H. Kern. 2e druk, herzien door H. Terpstra.
18339: LIPSCOMB, CHARLES J. - Tiki. A Tahitian adventure.
34778: LITH, PIETER ANTHONIE VAN DER. - Nederlandsch Oost-Indië. Beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk.
31541: LITH, PIETER ANTHONIE VAN DER. - Levensbericht van Pieter Johannes Veth.
29013: SANDYS/ LE BLANC/ PINTO/ LITHGOUW. - Four 17th century Dutch editions of classic travel-accounts of all parts of the world, bound in one volume.
10441: LITTLE, W.J. KNOX. - Sketches and studies in South Africa.
11232: LIVINGSTONE, (WILLIAM PRINGLE). - Mary Slessor of Calabar. Pioneer missionary. 6th edition.
34529: LIVINGSTONE, DAVID. - David Livingstone South African papers 1849-1853. Edited by I. Schapera.
32254: LIVINGSTONE, DAVID. - Missionary travels and researches in South Africa including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa.
32255: LIVINGSTONE, DAVID. - Missionary travels and researches in South Africa. New edition.
9607: LIVINGSTONE, DAVID. - Missionary travels and researches in South Africa; including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa, and a journey from the Cape of Good Hope to Loanda on the west coast; thence across the continent, down the river Zambesi, to the eastern ocean.
34994: LIVINGSTONE, DAVID. - Narrative of an expedition to the Zambesi and its tributaries; and of the discovery of the lakes Shirwa and Nysassa. 1858-1864.
34305: LOCHER SCHOLTEN, ELSBETH. - Women and the colonial state. Essays on gender and modernity in the Netherlands Indies 1900-1942.
4499: LOCHER SCHOLTEN, ELSBETH. - Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877-1942.
13760: LOCHER SCHOLTEN, ELSBETH. - Sumatraans sultanaat en koloniale staat. De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme.
18845: LODERICHS, M.A. - Medan. Beeld van een stad. Met bijdragen van D.A. Buiskool, B.B. Hering, C.A. Heshusius, A. Mansoer, G.O. Prins.
34934: LOÈBER, J.A. - Textiele versieringen in Nederlandsch-Indië.
7066: LOHUIZEN, J. VAN. - The Dutch East India Company and Mysore 1762-1790.
32915: LOIR, MAURICE. - L'escadre de l'amiral Courbet.
34435: LOMBARD, DENYS. - Le sultanat d'Atjéh au temps d'Iskandar Muda 1607-1636.
29826: LOMBOK. - - SASAK LITERATURE. - Collection of 5 Sasak texts in type-script, edited by L.M. Danillah or L. Darwasih, collected by Kirtya. Folio. 1940-1941.
36145: LOO, VILAN VAN DE. - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920). Jornaliste en declamatrice in Indië. Bloemlezing.
24215: LOO, I.J. VAN. - Profijt voor Daniël ? De Zeeuwse kaapvaart en het Spaans-Engelse vredesverdrag van 1630.
34966: LOO, VILAN VAN DE. - Indië ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren.
30546: LOOMEIJER, FRITS. - De Insulinde. Geschiedenis van een legendarische moterreddingboot.
29114: LOON, L.G. VAN. - Crumbs from an old Dutch closet. The Dutch dialect of old New York.
1254: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - De Franse schilder Ernest Hardouin in Batavia.
4506: LOOS-HAAXMAN, J(EANNE MARIA CORNELIA) DE. - Verlaat rapport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-Indië.
1226: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees door P.C. Bloys van Treslong.
3685: LOOS-HAAXMAN, JEANNE MARIA CORNELIA DE. - De geschilderde portretten van Jan Pieterszoon Coen en van Eva Ment.
8338: LOOS-HAAXMAN, J(EANNE MARIA CORNELIA) DE. - Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden.
29138: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - Johannes Rach aan de Kaap.
1267: LOOTSMA, S. - Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche walvischvaart (meer speciaal de Zaansche).
21028: LORIMER, JOYCE (ED.). - English and Irish settlement on the river Amazon 1550-1646.
34971: LORM, A.J. DE. - Kunst van de Indische archipel. Tentoonstelling.
28444: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH. - Gumal et Lina, ou les enfans Africains, histoire religieuse, a l'usage de la jeunesse; imitée de l'Allemand par J.L.A. Dumas. Nouvelle édition revue et augmentée.
30933: LOTH, W.L. - Kaart van Suriname naar de opmetingen van J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E. van Lansberge, aangevuld tot 1898.
27323: LOTH, HEINRICH. - Sklaverei. Die Geschichte des Sklavenhandels zwischen Afrika und Amerika.
26866: LOTH, H. - Die Frau im alten Afrika.
27089: LOUDON, JAMES. - Eer en fortuin. Leven in Nederand en Indië 1824-1900. Autobiografie van gouverneur-generaal James Loudon. (Redactie) H. Boels, J. de Jong, C.A. Tamse.
2634: LOUGHNAN, R(OBERT) A(NDREW). - New Zealand at home.
4508: LOUTER, JAN DE. - Handleiding tot de kennis van het staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indië. 3e herziene uitgave.
36350: LOUWERSE, P(IETER). - Janmaat in de IJszee. Een verhaal van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla. 3e verbeterde druk.
36344: LOUWERSE, P(IETER). - Janmaat in de IJszee of de overwintering der Hollanders op Nova Zembla.
18864: LOVETT, RICHARD. - James Chalmers. His autobiography and letters.
17325: LÖW, CONRAD. - Mahometische History. Was der Gottlose und falsche Prophet Mahomet für ein falsche verführische Ketzerey und Lehr erdacht durch welche er in grosses ansehen bey allerley Völcker kommen und ihm ein gewaltigen anhang gemacht welche ihn für ein Konig auffgeworffen .. Mit angehengter Ungarischer Chronick was sich in Ungern vom ersten Christlichen König biss auff disen jetzt regiereden begeben hat.
32119: LOWANCE, MASON. (ED.). - Against slavery. An abolitionist reader. Edited and with an introduction.
35114: LOWTH, ALYS. - South Africa calling.
34564: LUAN, TAN BENG & CHUA CHEE HUAN. - Singapore lifetime. The river and its people.
34797: LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A.M. - De oudste afbeelding van Batavia.
2235: LUBBOCK, BASIL. - The last of the windjammers.
15077: LUBIS, MOCHTAR. - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
6116: LUBIS, MOCHTAR. - Schemer over Djakarta. Roman. (Vertaald door P.H. Fruithof).
33130: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS. - Het leven en karakter van Philippus Melanchthon, naar het Hoogduitsch bewerkt. Met eene voorrede.
20629: LUCAS, HENRY S. (ED.). - Dutch immigrant memoirs and related writings.
18069: LUCAS, F.J. - Popeye Lucas. Queenstown.
31065: SAINT LUCIA. - 150TH ANNIVERSARY OF THE ABOLITION OF SLAVERY 1834-1984.
35063: LÜCKHOFF, C.A. - Table mountain, our national heritage after three hundred years.
21570: LÜDEKE, CHRISTOPH WILHELM. - Beschreibung des Türkischen Reiches nach seiner Religions- und Staatsverfassung in der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts.
28870: LUDOLPH, JOB. - Nieuwe doch aanmerkens-waardige historie van Abissinien, andersints Ethiopien, getrokken uit de Latijnsche historie .. en nu in't Nederduitsch gebracht door Willem Calebius.
130: LUIGI AMEDEO DI SAVOIA, DUCA DEGLI ABRUZZI. - De reis van de Stella Polare. Noordpooltocht. Uit het Italiaansch vertaald onder toezicht van Maurits Snellen.
36060: LUKACH, HARRY CHARLES. - The fringe of the East. A journey through past and present provinces of Turkey.
28511: RAVENEAU DE LUSSAN. - Journal du voyage fait a la Mer de Sud, avec les flibustiers de l'Amerique en 1684. & années suivantes. 2e edition (= 3e edition).
32313: LÜTGEN, KURT. - Kapers, muiters, kapiteins. Historische zeeverhalen.
24225: LUTGERT, W.H. - Pieter Macaré, independent-fiscaal van Ceylon, 1702-1711.
35525: LUTHER, MARTIN. - Vermanunge zum Gebet wider den Türcken.
35522: LUTHER, MARTIN. - Vom Kriege wider den Türcken.
28885: LUTHER, MARTIN. - Der ander Teil der Bücher D. Mart. Luther. Darin alle Streitschrifften/ sampt etlichen Sendbrieven an Fürsten und Stedte etc. zusamen gebracht sind/ wider allerley Secten, so zu seiner Zeit seine Christliche Lere angefochten haben/ welche von Stück zu Stück verzeichnet sind nach der Vorrede.
33180: LUYKEN, JAN & CASPER. - De mosselman.
16432: LUYKEN, JAN. - Tocht naer Nova Zemla in den jaere 1596.
33556: LUYKEN, JAN & CASPER. - De walvischvangst.
33179: LUYKEN, JAN & CASPER. - De visscher
33184: LUYKEN, JAN & CASPER. - De haringvangst.
26699: LYDECKER, WILLIAM JOHN FISHER. - Archive of William John Fisher Lydecker, a member of the Holland Society of New York. This part of his research-library is focused on the genealogies and baptisms of many Dutch families in America. Mostly cyclostyled or in reprint. 28 folders.
25392: LYDECKER. CH.E. - Jean Roemer, LL.D. (Amst., 1812- New York 1892, professor at the college of the city of New York over 43 years).
10323: LYNCH, W(ILLIAM) F(RANCIS). - Narrative of the United States' expedition to the river Jordan and the Dead Sea.
23923: LYNCH, W(ILLIAM) F(RANCIS). - Togt door het Heilige Land, vooral tot onderzoek der Jordaan en der Doode Zee. Naar den 6e druk uit het Engelsch vertaald door J.P. Stricker.
29378: LYNCH, BOHUN. (ED.). - Isles of illusion. Letters from the South Seas. (New Hebrides).
13278: MAATEN, K. VAN DER. - Snouck Hurgronje en de Atjeh oorlog.
4968: NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924.
33950: NEDERLANDSCH-AMERIKAANSCHE RUBBER PLANTAGE MAATSCHAPPIJ. - Dutch-American Rubber Plantation Company gevestigd te Amsterdam. Opgericht bij acte d.d. 14 December 1925.
35605: MACAU, JACQUES. - La Suede et Madagascar au début du 18me siècle.
8135: MACEDO, JOAQUIM MANUEL DE. - Notions on the chorography of Brazil. Translated by H. Le Sage.
13739: MACFARLANE, CHARLES. - Constantinople in 1828. A residence of sixteen months in the Turkish capital and provinces. With an account of the present state of the naval and military power, and of the resources of the Ottoman empire.
33379: MACGREGOR, JOHN. - Veertien dagen op de zee van Galilea. Naar het Engelsch door C(arel) S(teven) Adama van Scheltema.
12620: MACKAY, DONALD JACOB. - De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal H.W. Daendels over Java en onderhoorigheden (1808-1811).
27326: MACKENZIE-GRIEVE, AVERIL. - The last years of the English slave trade. Liverpool 1750-1807.
16802: MACKENZIE, GEORGINA MARY MUIR & ADELINA PAULIN IRBY. - Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in-Europe. With a preface by W.E. Gladstone. 3rd edition.
35581: MACLEOD, INNES. (ED.). - To the Greenland whaling. Alexander Trotter's journal of the voyage of the 'Enterprise' in 1856 from Frasenburgh & Lerwick.
32972: MADAGASCAR. - Madagaskars
28845: MADDEN, RICHARD ROBERT. - Travels in Turkey, Egypt, Nubia, and Palestine, in 1824, 1825, 1826, and 1827.
32984: MADURA. - Mishandeling te Arosabaïa.
30949: JAVA & MADURA. - VERSLAG van den handel, de scheepvaart als mede van de inkomende en uitgaande regten op Java en Madura over den jare 1834.
36352: MAËL, PIERRE. - Naar de Noordpool. Uit het Fransch door Titia van der Tuuk. 2e druk.
33041: MAËL, PIERRE. - Naar de Noordpool. Vrij bewerkt naar het Fransch door Titia van der Tuuk.
20011: MAGUIRE, ROCHFORT. - The journal of Rochfort Maguire 1852-1854. Two years at Point Barrow, Alaska, aboard HMS Plover in the search for Sir John Franklin. Edited by John Bockstoce.
33101: MAIJER, L.TH. - De Javaan, als mensch en als lid van het Javaansche huisgezin.
30233: MAIJER. L.TH. - Lakon Kresna-Goegah.
31617: MAIJER, L.TH. - Javaansche legenden en sagen.
8731: MAILLEFER, P. - Histoire du canton de Vaud dès les origines.
15170: MAINE, HENRY SUMNER. - Village-communities in the East and West. Six lectures delivered at Oxford.
28827: MAIR, LUCILLE MATHURIN. - Women field workers in Jamaica during slavery.
35493: LE MAIRE, JACOB & WILLEM CORNELISZ. SCHOUTEN. - De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616. De oorspronkelijke beschrijvingen in hedendaagse spelling overgezet door H. Hazelhoff Roelfzema. Verklarende kaarten door Ron van den Bos.
3721: LE MAIRE, JACOB & WILLEM CORNELISZ. SCHOUTEN. - De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door W.A. Engelbrecht en P.J. van Herwerden.
9780: MAKIN, WILLIAM J. - South of Suez.
32778: MALAN, FRANÇOIS STEPHANUS. - Die konvensie-dagboek van sy edelagbare François Stephanus Malan 1908-1909. Uitgegee en toegelig met inleiding en voetnote deur J.F. Preller. Engelse vertaling deur A.J. de Villiers.
35880: MALANG. - Letter & invoice from the civil registry in Malang to A.J.F. Wolff, major of the infantry there, concerning the costs of his daughter's marriage
34646: MALASPINA, ALEJANDRO. - The Malaspina expedition 1789-1794. Journal of the voyage by Alejandro Malaspina. Edited by Andrew David, Felipe Fernandez-Armesto, Carlos Novi, Glyndwr Williams. Introduction by Donanld C. Cutter. Translated by Sylvia Jamieson.
36280: MALAURIE, JEAN. - Ultima thule. Explorers and natives in the Polar North. Translated from the French by Willard Wood and Anthony Roberts.
22689: MALET, RAWDON. - Les périls de la grande chasse. Traduit de l'Anglais.
34129: MALLÉE, M.C. - Alphabetische lijst van jaarboeken, periodieken en serie-werken, aanwezig in de boekerij van het Departement van Koloniën.
33716: MALONI, RUBY. - Presence and response: Europeans in 17th century Gujarat.
1889: MALTE-BRUN, (CONRAD). - Tafereel van het koningrijk Saksen.
3957: EAST INDIA COMPANY MANAGEMENT. - Gouvernement de la Compagnie des Indes Orientales tant en ces provinces que dans les Indes.
22461: EAST INDIA COMPANY. - NEW MANAGEMENT. - Gelykheid, Vryheid, Broederschap. Extract uyt het register der resolutien .. der Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. December 1795 .. tot de zaaken van de Oostindische Compagnie.Gelykheid, Vryheid, Broederschap. Extract uyt het register .. February 1796 .. aangaande een te erigeeren Committé tot den Oostindischen Handel ..Gelykheid, Vryheid, Broederschap. Extract uit het register .. February 1796 .. zynde geprocedeert tot de benoeming van de ministers van het Committé tot de Zaaken van den Oostindischen Handel en Bezittingen .. D. van Laar .. J.C. Smissaert .. G. Titsingh .. F. Hoyer.
15248: MANDERS, JO. - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen.
35461: MANEN, EYMERT VAN. - Museumschip Buffel. (Samengesteld met medewerking van het Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam).
34888: MANN, RICHARD. - Murder in Batavia. A novel.
34574: MANN, RICHARD. - The old city of Jakarta-today. A practical guide for tourists.
27313: MANNING, PATRICK. - Slavery and African life. Occidental, oriental, and African slave trades.
26331: MANNING, SAMUEL. - American pictures. Drawn with pen and pencil.
35277: MANSFELD, KARL VON. - Carolus Furst und Graff von Mansfeldt, Kaisers Rudolphi General Luitenant in Ungarn
29057: MANSVELT, W.M.F. - Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost-Indische Compagnie.
4641: MANSVELT, W.M.F. - Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan (1824-1924).
31778: MARGADANT, W.F. - Met de adelborsten aan boord van de 'Aldebaran'.
9478: MARGERIE, EMMANUEL DE. - Catalogue des bibliographies géologiques. (1896). Réimpression.
30530: MARKS, A.F. - Male and female and the Afro-Curaçaoan household.
36090: MARMONT, (AUGUSTE FREDERIC LOUIS). - The present state of the Turkish Empire, translated with notes and observations, on the relations of England with Turkey and Russia by Frederic Smith.
19468: MARONIER, J.H. - Pictures of the tropics. A catalogue of drawings, water-colours, paintings, and sculptures in the collection of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden.
35915: MARONIER, J.H. - Tekeningen en aquarellen van J.H.W. Le Clercq.
7279: MARRE, JAN DE. - Batavia, begrepen in zes boeken.
9336: MARSDEN, WILLIAM. - The history of Sumatra. London, 1811. Reprint of the third edition introduced by John Bastin.
5622: MARSDEN, WILLIAM. - The history of Sumatra, containing an account of the government, laws, customs, and manners of the native inhabitants, with a description of the natural productions, and a relation of the ancient political state of that island. 3rd edition, with corrections, additions.
33353: MARSDEN, WILLIAM. - Maleische spraakkunst .. in 1812 te London gedrukt, en uit het Engelsch vertaald door C.P.J. Elout. - Grammaire de la langue Malaie .. publié a Londres en 1812, et traduite de l'Anglais par C.P.J. Elout.
30240: MARSDEN, WILLIAM. - A grammar of the Malayan language, with an introduction and praxis.
30244: MARSDEN, WILLIAM. - Nederduitsch en Maleisch woordenboek, gevolgd van een Fransch en Maleisch woordenboek (vertaald) door C.P.J. Elout; naar het Engelsch en Maleisch woordenboek. Dictionnaire Hollandais et Malai, suivi d'un dictionnaire Français et Malai de W. Marsden.
19631: MARSDEN, WILLIAM. - Maleisch, Nederduitsch en Fransch woordenboek, (vertaald) door C.P.J. Elout; naar het Maleisch en Engelsch woordenboek. Dictionnaire Malai, Hollandais et Français .. traduit du dictionnaire Malai et Anglais de W. Marsden.
8260: MARSDEN, PETER. - De laatste reis van de 'Amsterdam'.
14318: MARSH, HENRY. - Slavery and race. A story of slavery and its legacy for today.
34647: MARTENS, FRIEDRICH. - Hispanische Reise-Beschreibung de anno 1671. Herausgegeben von W. Junk.
33280: MARTIN, COLIN. - Full Fathom Five. Wrecks of the Spanish Armada. With appendices by Sydney Wignall.
1688: MARTIN, KARL. - Bericht über eine Reise nach Niederländisch West-Indien und darauf gegründete Studien. Herausgegeben mit Unterstützung von 'Het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam'.
35815: MARTIN-MÉRY, GILBERTE. - L'Europe et la découverte du monde. Catalogue.
6895: MARTIN, KARL. - Die altmiocäne Fauna des West-Progogebirges auf Java.
29308: MARTIN, HENRY BYAM. - The Polynesian journal of Captain Henry Byam Martin, R.N. In command of H.M.S. Grampus - 50 guns at Hawaii and on station in Tahiti and the Society Islands August 1846 to August 1847.
35576: MARTIN, KENNETH R. - Delaware goes whaling 1833-1845.
32110: MARTIN, S.I. - Britain's slave trade. Introduction by Trevor Philips.
31653: KAIYO-MARU. - Een in Dordrecht gebouwd negentiende eeuws Japans oorlogsschip.
35213: MARX, KARL. - The Eastern question. A reprint of letters written 1853-1856 dealing with the events of the Crimean War. Edited by Eleanor Marx Aveling and Edward Aveling.
7352: MASSIE, ALLAN. - Byron's travels. Introduction by Elizabeth Longford.
31993: MATELIEF DE JONGE, CORNELIS. - Historische verhael/ vande treffelijcke reyse, gedaen naer de Oost-Indien ende China, met elf schepen .. inden jaren 1605, 1606, 1607 ende 1608.
33340: MATELIEF DE JONGE, CORNELIS. - Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608. Bezorgd en ingeleid door Leo Akveld.
34918: MATEN, WILMA VAN DER. - Jakarta aan zee. Verhalen over de Indonesische hoofdstad.
36236: MATHAREL, VICTOR DE. - Vues des provinces d'Alger, de Constantine et d'Oran.
33194: MATTHAEUS, CHRISTIAAN SIGISMUND. - Kort gevat jaar-boek van de Edele Geoctroyeerde Compagnie der Vereenigde Nederlanden, ter Kamer van Zeeland. Beginnende met de erectie derzelver Compagnie. Vervattende een naam-lyst van de Heeren Bewindhebberen der voorsz. Kamer, volgens hun eds. overlyden, of quittering van derzelver bediening; benevens vier notitien, inhoudende het op stapel zetten, af-loopen, uitvaren ende thuis komen der schepen van en voor gemelde Kamer: met specificatie van de namen der schepen en hunner respective schippers; de lengte, dag, maand en jaar; ook het verongelukken zommiger schepen: en andere aanmerkingen. Uit authentyque stukken, ten dienste der lief-hebberen, by-een vergadert.
5759: MATTHIESSEN, PETER. - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk. Vertaald door Beb Vuyk.
11186: MAURICE, THOMAS. - The history of Hindostan, its arts, and its sciences, as connected with the history of the other great empires of Asia, during the most ancient periods of the world. 2nd edition.
21684: MAURIK, JUSTUS VAN. - Indrukken van een 'Tòtòk'. Indische typen en schetsen. 3e druk.
10503: MAURITS, JOHAN. - MAURITS DE BRAZILIAAN. Tentoonstelling 7 april - 17 mei.
21058: MAURITS, JOHAN. - Joan Maurits, Prins van Nassau, veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden enz.
35337: MAUVILLON, ELEAZAR DE. - Histoire du Prince Francois Eugene de Savoie, generalissime des armées de l'empereur et de l'empire.
36382: MAWSON, DOUGLAS. - The unveiling of Antarctica.
1892: MAWSON, DOUGLAS. - Leben und Tod am Südpol.
2111: MAX O'RELL. (BLOUET, LEON PAUL). - John Bull & Co. The great colonial branches of the firm: Canada, Australia, New Zealand and South Africa. 20th thousand.
34124: MAY, KARL. - Karl May. Illustrationen - Bücher - Autographen. Auktion.
8981: MAYER, LEENDERT THEODORUS. - Een blik in het Javaansche volksleven.
25680: MAYO, WILLIAM STARBUCK. - Kaloolah, or journeyings to the Djébel Kumri: an autobiography of Jonathan Romer.
16456: MCCONNELL, S.D. - History of the American episcopal church from the planting of the colonies to the end of the civil war.
32777: MCKIERNAN, GERALD. - The narrative and journal of Gerald McKiernan in South West Africa 1874-1879. Edited, with introduction & notes by P. Serton.
19281: MCKINLAY, BRIAN. - The first royal tour 1867-1868 (of H.R.H. Prince Alfred, Australia).
32130: MCLEOD, CYNTHIA. - Elisabeth Samson. Een vrije zwarte vrouw in het achttiende-eeuwse Suriname..
25412: MEAD, SPENCER P. - Ye historie of ye town of Greenwich, County of Fairfield and State of Connecticut. With genealogical notes. New York, The Knickerbocker Press, 1911. Reprint.
7172: MEDINE, PEDRO DE. - L'art de naviguer .. contenant toutes les reigles, secrets, & enseignemens necessaires, à la bonne navigation. Traduict de Castillan en Françoys, avec augmentations .. par Nicolas de Nicolai. Lyon, 1554. Reprint.
31836: MEEL, P.J.J. - Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954-1961. Between autonomy and independence Dutch-Surinamese relations 1954-1961.
6488: MEES, W.C. - Maria Quevellerius huisvrouw van Jan van Riebeeck en haar omgeving.
6705: MEETEREN, N. VAN. - Volkskunde van Curaçao. (1947). Reprint.
12855: MEETEREN BROUWER, MENNO SIMON JACOBUS VAN. - Nederlands Indië zoals het was. Menno's Indische penkrabbels.
767: MEIDEN, G.W. VAN DER. - Betwist bestuur. Een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753.
31471: MEIER-LEMGO, KARL. - Engelbert Kaempfer (1651-1716) erforscht das seltsame Asien. 2. erweiterte Auflage.
34906: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS. - Sagen, mythen en legenden uit den Oost-Indischen archipel.
13555: MEIJER, H. - De Deli Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor. Met medewerking van F.A.J. Heckler.
33005: MEIJER, FIK. - Wrakken, ankers en amforen. Archeologisch onderzoek in de Middellandse zee.
9860: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. (RED.). - De VOC in Azië.
575: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. (ED.). - Dutch authors on West Indian history. A historiographical selection.
28651: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. - Een tentoonstelling Ceylon-Nederland in het verleden, 1602-1796.
33699: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. - Steven van der Haghen (1563-1624).
33125: MEINERS, CHRISTOPH. - Recherches historiques sur le luxe chez les Athéniens, depuis les temps les plus anciens, jusque'a la mort de Philippe de Macédoine; mémoire traduit de l'Allemand. Suivi du Traité du luxe des dames Romaines par Nadal ..
15880: MEINSMA, J.J. - Geschiedenis van de Nederlandsche Oost-Indische bezittingen.
30765: MEINTJES, JOHANNES. - De Boerenoorlog in beeld.
31642: MEISCHKE-SMITH, W. - Kinderen der zon.
34956: MEISTER-LAUTH, K. - Aus dem Teutonenlager der Ostküste Sumatras.
3845: MELCHIOR, A. - De eerste walvisvaart van de 'Willem Barendsz'. Met een inleiding van W.H. Bierman.
28899: MELLO, EVALDO CABRAL DE. - De Braziliaanse affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost-Brazilië, 1641-1669. Vertaling van de derde herziene en vermeerderde druk C. Barel.
10618: MENAVINO, GIOVANNI ANTONIO. - Türckische Chronica: Warhaffte eigentliche und kurtze Beschreibung, der Türcken Ankunfft, Regiering, Köningen, und Keysern, Kriegen, Schlachten, Victorien und Sigen, wider Christen und Heyden. .. Item: Von der Türcken Religion und Gesatz .. Endtlich ist mit angehenckt von Ursachen der Christen Verderben ..Vormals Aus Italianischer Sprach in unser teutsche verdolmetscht durch .. Heinrich Müller.
583: MENKMAN, W.R. - De West-Indische compagnie.
744: MENKMAN, W.R. - De Nederlanders in het Caraibische zeegebied waarin vervat de geschiedenis der Nederlandsche Antillen.
33800: MEPPEL, JAN CORNELISZ. - Jan Cornelisz Meppel, L. Admirael van Hollandt en Westvrieslandt onder't Collegie van't Noorderquartier.
34008: MERCATOR, GERARD. - Oval portrait.
34192: MERCATOR, GERARD & JODOCUS HONDIUS. - Beschryvinghe des Noorder Pools. Septentrio nalium terrarum descript.
6170: MERENS, A. (RED.). - Een dienaar der Oost-Indische Compagnie te London in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
34651: MERRILL, ELMER DREW. - The botany of Cook's voyages and its unexpected significance in relation to anthropology, biogeography and history.
33043: MERRILLEES, SCOTT. - Groeten uit Jakarta. Ansichtkaarten van een hoofdstad 1900-1950.
21409: MERRILLEES, SCOTT. - Batavia in 19th century photographs.
32771: MERRIMAN, JOHN XAVIER. - Selections from the correspondence of J.X. Merriman (1870-1890). Edited by Phyllis Lewsen with introduction & footnotes.
35111: MERWE, H.J.J.M. VAN DER. (ED.). - Scheepsjournael ende daghregister. (Fragmente uit 17de-eeuse Nederlandse skeepsjoernale, 'n verkorte weergave van Jan van Riebeeck se Dagregister volgens die Kaapse teks, die Dagboek van Francois de Cuiper, 1725, en uittreksels uit Lewies Trigardt se Dagboek). Tekste vyeengebring, versorg en van aantekeninge en 'n glossarium voorsien. 2e vermeerderde druk.
12930: MÉRY, (FRANÇOIS JOSEPH PIERRE). - Constantinople et la Mer Noire.
36262: METEOROLOGY. - METEN IN DE KOU. Tentoonstelling in het Utrechts Universiteitsmuseum.
33939: METS, WILLEM. - Slavenhalers. 2e druk.
27658: MEULEN, D. VAN DER. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
33819: MEULEN, SIEUWERT VAN DER. - Het brayen der haringh netten - The knitting of the herring netts.
34886: MEURS, F. VAN. - Grepen uit het leven van den oud-Indischen bard.
36374: MEXICO. - Mexico.
33011: MEYER, JOSEPH. - Meyer's Universum, oder Abbildung und Beschreibung des sehenswerthesten und merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der gantzen Erde. Redaction & Text von Friedrich Hofmannn. Band 19.
14023: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs (Abraham Couperus, Jan Samuel Timmerman Thijssen) en een equipagemeester (Jan Hendrik Meijer) in en om Malakka 1778-1823. 2e herz. druk.
33012: MEYER, JOSEPH. - Meyer's Universum, oder Abbildung und Beschreibung des sehenswerthesten und merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der gantzen Erde. Band 6.
35428: MEYER, JÜRGEN. - Segelschiffe auf alten Postkarten. 610 Ansichten europäscher Häfen und Schiffe.
21754: MEYERBERG, AUGUSTIN VON. - Voyage en Moscovie d'un ambassadeur, conseiller de la chambre impériale, envoyé par l'empereur Leopold au czar Alexis Mihalowics, grand duc de Moscovie.
19515: MEYNEN, EMIL. - Bibliography on German settlements in colonial North America. Especially on the Pennsylvania Germans and their descendants 1683-1933. Bibliographie des Deutschtums der kolonialzeitlichen Einwanderung in Nordamerika. Insbesondere der Pynnsylvanien-Deutschen und ihrer Nachkommen 1683-1933.
17367: MICHAELIUS, JONAS. - Manhattan in 1628 as described in the recently discovered autograph letter of Jonas Michaëlius written from the settlement on the 8th of August of that year and now first published. With a review of the letter and an historical sketch of New Netherland to 1628 by Dingman Versteeg.
32445: MICHAUD, (JOSEPH) & (JEAN J.F.) POUJOULAT. - Correspondance d'Orient (1830-1831).
35697: MICHIYOSHI, KOYANAGI. - Japanese scroll, calligraphy: Yûhi gotaishû - Heroes travel in the five continents.
36242: MIDDELBURG. - Ordonnatie voor de schippers varende in het Groote Veer der stad Middelburg.
5468: MIDDELKOOP, P. - Een studie van het Timoreesche doodenritueel.
36079: MIDHAT, ALI HAYDAR. - The life of Midhat Pasha. A record of his services, political reforms, banishment, and judical murder. Derived from private documents and reminiscences by his son Ali Haydar Midhat Bey.
26560: MIERIS, FRANS VAN. - Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland: beginnende met de eerste en oudste brieven van die landstreeken, en eindigende met den dood van .. Jacoba van Beijere ..
33168: MIERS, SUZANNE. - Britain and the ending of the slave trade.
28702: MIERT, HANS VAN. - Bevlogenheid en onvermogen. Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
29227: MIJER, P(IETER). - Over het openstellen van kunsthavens voor den algemeenen handel in Nederlandsch-Indië.
802: MIKKELSEN, EJNAR. - Drie jaar in het Poolijs. De geschiedenis van de 'Alabama' expeditie in de jaren 1909-1912. Bewerking uit het Deensch door M. van Blankenstein.
34724: MIKSIC, JOHN. - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
18136: MILLER, F.W.G. - Golden days of Lake County.
11157: MILLIN, SARAH GERTRUDE. - Rhodes.
36027: MILLINGEN, ALEXANDER VAN. - Byzantine churches in Constantinople. Their history and architecture. Assisted by Ramsay Traquair, W.S. George and A.E. Henderson.
36068: MILLS, DOROTHY. - Beyond the Bosphorus.
31307: MILNE, WILLIAM CHARLES. - La vie réelle en Chine. Traduite par André Tasset avec une introduction et des notes par M.G. Pauthier.
6490: MILO, TACO HAYO. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van schout bij nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
26399: MILTON, WILLIAM FITZWILLIAM & WALTER BUTLER CHEADLE. - The North-West passage by land. Being the narrative of an expedition from the Atlantic to the Pacific, undertaken with the view of exploration a route across the continent to British Columbia through British territory, by one of the northern passes in the Rocky Mountains.
28917: MINADOI, GIOVANNI THOMMASO. - Historia della guerra fra Turchi, et Persiani .. divisa in libri nove. Dall' istesso nuovamente riformata, & aggiuntiui i successi dell'anno 1586. Con una descrittione di tutte le cose pertinenti alla religione, alle forze, al governo, & al paese del regno de Persiani ..
8305: MITCHELL, DONALD G. - American lands and letters. Vol. II: Leather-stocking to Poe's 'Raven'.
32366: MITCHELL, DAVID. - Piraten. Nederlandse vertaling Bab Westerveld.
36226: MOECHNOV, L., M. GOLDBERG, S. DIKOWSKI. - Tsjeljoeskin. Een land redt zijn zonen. Redacteur-constructeur Sergej Tretjakov. Uit het Russisch vertaald.
31777: MOENS, PETRONELLA. - Aardenburg of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika. Roman. Inleiding en bewerking door Ans Veltman-van den Bos en Jan de Vet.
6039: MOER, A. VAN DER. - Een zestiende-eeuwse Hollander in het verre Oosten en het hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten (1563-1611).
3459: MOERMAN, J.J. & T. KLIJNHOUT-MOERMAN. - Merkwaardige tochten van Nederlandse schipvaerders naar oude scheepsjournalen naverteld.
35865: MOERMAN, JACQUES. - Antonius Hambrouck, predikant in Schipluiden en op Formosa.
30770: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indië. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
23508: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indië. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
32354: MOERMAN, J. - De piraten komen. Uit het stout bedrijf der watergeuzen.
14767: MOERMAN, J. - In en om de Chineesche kamp. Met een voorwoord van J. Hardeman. 2e gewijzigde druk.
25992: MOES, J. - Amsterdam en de VOC.
26720: MOESHART, H.J. - Een miskend geneesheer. Dr. Jan Karel van den Broek en de overdracht van kennis van westerse technologie in Japan 1853-1857.
26718: MOESHART, H.J. - Arts en koopman in Japan 1859-1874. Een selectie uit de fotoalbums van de gebroeders Bauduin.
6557: MOLENGRAAFF-GERLINGS, C. - Johan Maurits van Nassau en de korte bloeitijd van Hollansch-Brazilië 1636-1644.
1902: MOLL, G(ERARD). - Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders.
229: MOLLEMA, J.C. - Een muiterij in de achttiende eeuw. Het afloopen van het Oost-Indische Compagnieschip Nijenborg in 1763.
6172: MOLLEMA, J.C. (RED.). - De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië 1595-1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding, waarin behandeld de voorgeschiedenis, het doel, de uitreeding en de lotgevallen der deelnemers, ook na hun thuiskomst.
6625: MOLLEMA, J.C. - De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-Maatschappij.
3461: MOLLEMA, J.C. - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
5494: MOLLEMA, JARIE CORNELIS. - Geschiedenis van Nederland ter zee.
34539: MOLTENO, PERCY ALPORT. - Selections from the correspondence of Percy Alport Molteno 1892-1914. Edited by Vivian Solomon.
35186: MOLTKE, HELMUTH KARL BERNHARD VON. - The Russians in Bulgaria and Rumelia in 1828 and 1829; during the campaigns of the Danube, the sieges of Brailow, Varna, Silistria, Shumla, and the passage of the Balkan by Marshal Diebitch.
35193: MOLTKE, HELMUTH KARL BERNHARD VON. - Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei aus den Jahren 1835 bis 1839. 4. Auflage.
35825: MOLUCCAS. - Insulaire d'Amboine, armé pour la guerre. Inboorling van Amboina ten oorlog gewapend.
21227: MONEY, EDWARD. - Twelve months with the Bashi-Bazouks.
22639: DU MONT, JEAN. - A new voyage to the Levant: containing an account of the most remarkable curiosities in Germany, France, Italy, Malta, and Turkey; with historical observations relating to the present and ancient state of those countries. Done into English. 4th edition.
35743: MONTAGU, CHARLES. - Engraved armorial bookplate of the Righthon.ble Charles Montagu, Earl of Manchester, Viscount Mandevile and Baron Montagu of Kimbolten. Dated 1704.
22794: MONTAGU, MARY WORTLEY. - Letters of the right honourable Lady M-y W-y M-e; written during her travels in Europe, Asia and Africa, to persons of distinction ... which contain, among other curious relations, accounts of the policy and manners of the Turks. New edition.
20917: MONTAGU, MARY WORTLEY. - The works, including her correspondence, poems, and essays. Published, by permission, from her genuie papers. 6th edition.
30913: MONTALBO, FRANCISCO DE. - Historia de las guerras de Ungria desde el anno de 82. hasta el de 88.
10706: MONTANUS, ARNOLDUS. - Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy in't Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan: vervatende wonderlyke voorvallen op de togt der Nederlandsche gesanten: beschryving van de dorpen, sterkten, steden, landschappen, tempels, gods-diensten, dragten, gebouwen, dieren, gewasschen, bergen, fonteinen, vereeuwde en nieuwe oorlogs-daeden der Japanders.
31804: MONTECUCULI, RAIMOND DE. - Mémoires de Montecuculi, généralissime des armées et grand-maître de l'artillerie de l'empereur; avec les commentaires de monsieur le comte Turpin de Crissé.
30593: MONTGOMERY, JAMES. - The West Indies, and other poems. 4th edition.
30738: MOOIJWEER, MARIANNE. - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
7850: MOOJEN, P.A.J. - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst.
14896: MOOK, H.J. VAN. - Gids voor Tosari en het Tenggergebergte.
34716: MOOR, MAGGIE DE & WILHELMINA H. KAL. - Indonesische sieraden.
11158: MOORE, WILLIAM V. - Indian wars of the United States, from the discovery to the present time, with accounts of the origin, manners, superstitions, etc. of the aborigines.
29238: MOORE, WILLEM CHARLES JACOBUS VAN DEN. - Insulindische brieven, over de herziening van't regeerings-reglement van 1854.
19396: MOOREHEAD, ALAN. - Rum jungle.
804: MOOY, HENRIËTTE. - Naar Groenland met de Frankendaal. Historisch verhaal naar het journaal van commandeur Maarten Mooy behelzende zijne uitreize van Amsterdam den 22sten april 1786, zijne bezetting in het ijs, zijne rampspoeden in zee en behouden aankomst voor Amsterdam op 28 februari 1787. 2e herziene en vermeerderde druk.
35762: MOQUETTE, J.P. - De munten van Nederlandsch-Indië. De duiten en halve duiten voor de Vereenigde Oost Indische Compagnie geslagen in West Friesland.
35777: MOQUETTE, J.P. - De munten van Nederlandsch-Indië. De ropijen munt te Batavia van 1744-1808.
35798: MOQUETTE, J.P. - De munten van Nederlandsch-Indië. A. De 'bonken' van 1896 t/m 1810 te Batavia, en in 1818/19 te Soerabaia geslagen. B. De tinnen duiten in 1707/7, en de metalen stuivers in 1700/1800 te Batavia geslagen. C. De duiten, halve stuivers, te Soerabaia geslagen van 1806 tot september 1811.
35782: MOQUETTE, J.P. - De munten van Nederlandsch-Indië. De halve stuivers, duiten en halve duiten te Soerabaia geslagen in de jaren 1818 t/m 1826.
19476: MOREE, PERRY. - 'Met vriend die God geleide'. Het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie.
22498: MOREE, P.J. - Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indie, 1601-1603.
20401: MOREE, PERRY. - A concise history of Dutch Mauritius, 1598-1710. A fruitful and healthy land.
16699: MOREIRA, GASPAR. - Le 'livro de marinharia' de Gaspar Moreira. Introduction et notes par L. Bourdon et L. de Albuquerque.
20987: MORGA, ANTONIO DE. - Sucesos de las Islas Filipinas. Translated and edited by J.C. Cummins. 2nd edition.
28815: MORGAN, LEWIS HENRY. - Third annual report of the Regents of the University, on the condition of the State Cabinet of Natural History, and the Historical and Antiquarian Collection.
32027: MORISON, SAMUEL ELIOT. - Christopher Columbus mariner.
10357: JOUBERT & FELIX MORNAND. - Tableau historique, politique et pittoresque de la Turquie et de la Russie.
33254: MOROCCO. - NAUFRAGE DU BATEAU A VAPEUR LE PAPIN le samedi 6 Décembre 1845 à 11 heures du soir, le navire fit côte au Nord de Mazagan, sur un banc de sable, à 2 ou 3 encâblures de la terre; sa chiminee en tombant écrasa plusieurs hommes de l'équipage, le bâtiment fut coupé en deux à l'arrière des Chaudières et de 151 personnes qui montaient le bateu à vapeur, 76 seulement purent être sauvés, tout le reste s'englouit dans les flots en fureur et dans la nuit du 6 au 7 Décembre. - Le dessin représente la situation du Papin le 6 Décembre à 5 heures du matin.
32248: MORRIS, EDWARD JOY. - Notes of a tour through Turkey, Greece, Egypt, and Arabia Petraea, and to the Holy Land: including a visit to Athens, Sparta, Delphi, Cairo, Thebes, Mount Sinai, Petra, &c. With notes, and an appendix, by the English publisher.
20206: MORSE, SIDNEY EDWARDS. - Premium questions on slavery, each admitting of a yes or no answer; addressed to the editors of the New York Independent and New York Evangelist.
35585: MORTON, HARRY. - The whale's wake.
22748: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. (RED.). - Konst der stuurlieden. Stuurmanskunst en maritieme cartografie in acht portretten (1540-2000). (Cornelis Anthoniszoon, Lucas Janszoon Waghenaer, Claes Hendrickszoon Gietermaker, Cornelis Douwes, Gerard Hulst van Keulen, Abraham Cornelis Hazewinkel, Frederik Kaiser, Pieter Haverkamp).
17279: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. - The cross-staff. History and development of a navigational instrument.
35373: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. RED.. - Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea. De reisverhalen van Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden uit 1828.
32467: MOSER, HENRI. - A travers l'Asie centrale. La steppe Kirghize, le Turkestan Russe, Boukhara, Khiva, le pays des Turcomans et la Perse. Impressions de voyage.
7673: MOSER, JOHANN JACOB. - Vollständiger Bericht von der so berühmt als fatalen Clausula Articuli IV. Pacis Ryswicensis, bestehende theils in einer historischen Erzählung/ wie diese Clausul gegen alle vormalige und öffters wiederhohlte Versicherungen auf die Bahn gebracht und durchgetrungen worden...
32907: MOSSEL, G.P.J. - Handleiding tot de kennis van het schip. - Handleiding tot de kennis van het tuig, de masten, zeilen, enz. van het schip. - Manoeuvres met zeil- en stoomschepen.
33963: MOSTERT, TRISTAN & JAN VAN CAMPEN. - Zijden draad. China en Nederland 1600-2015.
33964: MOSTERT, TRISTAN & JAN VAN CAMPEN. - Silk thread. China and The Netherlands Nederlands from 1600.
3619: MOUNTFIELD, DAVID. - A history of polar exploration.
17394: MUIR, MARCIE. - A bibliography of Australian children's books.
34385: MULDER, HANS & ERIK ZEVENHUIZEN. (RED.). - De natuur op papier. 175 jaar Artis Bibliotheek.
9020: MULDER, JAN ANTON MIELS. - Mysticism and daily life in contemporary Java. A cultural analysis of Javanese worldview and ethic as embodied in Kebatinan and everyday experience.
34834: MULLENS, WILLY. - Enkele pagina's uit mijn gulden boek over Nederlandsch Indië. (Filmcyclus en causeriën).
2863: MULLER, J.P. - Uit de eerste marinejaren van Dirk Jan (Dignus Jacobus Boom). Bewerkt door Kuwiks (QX= J.P. Muller).
31862: MÜLLER, C. - China en de Chineezen. De lotgevallen eener familie in het Hemelsche Rijk.
36255: MULLER, S. - De reizen der Nederlanders naar de Noordpool.
35457: MULLER, ANITA. (RED.). - Hoorn en de zee. Uitgave ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van Vereniging Oud Hoorn in 2002.
6440: MULLER, FREDERIK. - Catalogue of books, maps, plates on America, and of a remarkable collection of early voyages .. presenting an essay towards a Dutch-American bibliography. (Amsterdam, 1872-75). Reprint. With subject- and personal names index by G.J. Brouwer.
30948: MULLER FZN., S. - De eerste reizen der Nederlanders naar de Noordpool.
9443: MULLER, S. - Geschiedenis der Noordsche Compagnie.
36362: MÜLLER, KARL. - De Robinson van de Noordpool, eene schets van de natuur in het hooge Noorden. Naar het Hoogduitsch.
34599: MÜNCHING, L.L. VON. - Koninklijke Hollandsche Lloyd. De N.V. Zuid Amerika Lijn, de N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd en de N.V. tot voortzetting van den Koninklijke Hollandsche Lloyd.
7228: MUNNICK, O.M. DE. - Het rijke ertsland Suriname en zijn problemen. Het ontstaan en het bedrijf van de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij in woord en beeld.
19938: MUNRO, WILLIAM BENNETT. - Crusaders of New France. A chronicle of the Fleur-de-Lis in the wilderness.
13557: MÜNZING, JOACHIM. - Der historische Walfang in Bildern. Für das Altonaer Museum in Hamburg.
35582: MÜNZING, JOACHIM. (ED.). - Wale und Walfang. (Mit Vorwort von Gerhard Wietek).
22379: MURHARD, FRIEDRICH (WILHELM AUGUST). - Gemälde von Constantinopel. Neue verbesserte Auflage.
25596: MURPHY, HENRY CRUSE. - Anthology of New Netherland or translations from the early Dutch poets of New York with memoirs of their lives. N.Y, 1865. Reprint.
35727: MURRAY, JOHN. - Murray’s Hand-book for travellers in Turkey in Asia including Constantinople; the Bosporus, plain of Troy, isles of Cyprus, Rhodes &. Smyrna, Ephesus, and the routes to Persia, Bagdad, Moosool, &c. With general hints for travellers in Turkey. 4th edition revised.
35054: MURRAY, MARISCHAL. - Ships and South Africa. A maritime chronicle of the Cape with particular reference to mail and passenger liners from the early days of steam down the present. With a foreword by J.C. Smuts.
25573: MURRIN, MARY R. (ED.). - Religion in New Jersey life before the civil war. Papers presented at the 14th Annual New Jersey History Symposium, 1982.
19246: MURTAGH, JAMES G. - Australia: the catholic chapter.
35446: FRIES SCHEEPVAART MUSEUM. - Jaarverslag 1997 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer.
35444: FRIES SCHEEPVAART MUSEUM. - Jaarverslag 1988 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer.
35445: FRIES SCHEEPVAART MUSEUM. - Jaarverslag 1991 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer.
32470: MYDDLETON, W.H. - By the Swanee River. American sketch. (A coon's dream of the past).
30975: TIPU SULTAN OF MYSORE. - Tippoo Saibs two sons delivered up to Lord Cornwallis, as hostages after he had so gloriously conquered that proud sultan at Seringapatam, the capital of the Mysore county in the East Indies in 1792.
18984: MYTINGER, CAROLINE. - Headhunting in the Solomon Islands around the Coral Sea.
11688: NABER, J.W.A. - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren (Peronneau van Leyden en Christiaan Sepp).
35364: NADANYI, JANOS. - Florus Hungaricus sive rerum Hungaricarum ab ipso exordio ad Ignatium Leopoldum deductarum compendium.
35346: NADASDY, FRANZ. - Cynosura juristarum loca decretalia et articulos novissimarum constitutionum inclyti regni Hungariae, usque ad annum 1659, inclusivè, sub titulius ordine alpabetico collectis, brevitèr repraesentans.
6425: NAGELKERKE, G.A. - The Chinese in Indonesia. A bibliography, 18th century-1981.
31766: NAGELKERKE, G.A. - Literatuur-overzich van Suriname tot 1940. Literatuur aanwezig in de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde te Leiden.
24301: NANSEN, FRIDTJOF. - Sibirien. Ein Zukunftsland. 3. Auflage.
36289: NANSEN, FRIDTJOF. - Op sneeuwschoenen door Groenland. Door S. Abramsz.
24430: NANSEN, FRIDTJOF. - Durch den Kaukasus zur Wolga. (Aus dem Norwegischen von Th. Geiger).
3883: NANSEN, FRIDTJOF. - Vers le Pôle. Traduit et abrégé par Ch. Rabot.
1175: NANSEN, FRIDTJOF. - In nacht en ijs. De Noorsche Poolexpeditie 1893-1896. Met eene bijdrage van kapitein Sverdrup. Bewerkt onder toezicht van Maurits Snellen.
32860: NANSEN, FRIDTJOF. - Fram over Polhavet. Den Norske Polarfaerd 1893-1896. Med et tillaeg af Otto Sverdrup.
36213: NANSEN, FRIDTJOF. - In nacht en ijs. De Noorsche Poolexpeditie 1893-1896. Met eene bijdrage van kapitein Sverdrup. Bewerkt onder toezicht van Maurits Snellen.
34997: NAPIER, E. ELERS. - Excursions in Southern Africa, including a history of the Cape Colony, an account of the native tribes, etc.
32826: NARBROUGH, JOHN. - An account of several late voyages and discoveries ... To which are added, a large introduction and supplement, containing short abstracts of other voyages into those parts, and brief descriptions of them.
35046: NAUDÉ, ADÈLE. - Cape Album.
34613: NAVARI, L. - Cyprus and the Levant. Rare books from the Sylvia Ioannou Foundation.
24342: NÁVAY DE FÖLDEÁK, A. DE. - La Hongrie. Son rôle économique. Préface M.E. Levasseur.
34857: INDISCHE NAVORSCHER. - DE INDISCHE NAVORSCHER. Orgaan van den genealogisch-heraldischen kring, voor de beoefening der geslacht-, wapen-, exlibris, munt- en penningkunde. Redactie G.G. van der Kop, P.C. Bloys van Treslong Prins, J. Wolthers. Jaargang I-II,3.
33453: NEALE, FREDERICK ARTHUR. - Narrative of a residence at the capital of the kingdom of Siam; with a description of the manners, customs and laws of the modern Siamese.
25449: NEALE, ADAM. - Travels through some parts of Germany, Poland, Moldavia, and Turkey.
32856: NECK, JACOB CORNELIS VAN. - Reisverhaal van Jacob van Neck (1598-1599). Medegedeeld door H.T. Colenbrander.
25145: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - Waerachtig verhael van de schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by acht schepen in den jare 1598 .. - NECK, Jacob van. Kort ende waerachtigh verhael van de tweede schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien ghedaen .. Amsterdam, 1646. Reprint.
253: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning.
32791: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel II: De overige journalen omtrent de reis van J.C. van Neck. De heenreis van W. Warwijck tot Bantam.
30813: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel V: De reis naar Ternate. Het journaal van H.D. Jolinck, Reijer Cornelisz (en) Albert ten Haghe. Met een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie van den Indischen archipel tot het jaar 1598.
32787: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel IV: De reis naar de Banda-eilanden.
34854: TROPISCH NEDERLAND. - Tijdschrift ter verbetering van kennis omtrent Oost- en West-Indië. Onder redactie van A.W. Nieuwenhuis, Z. Kamerling, S.A. reitsma, H.F. Eagenaar Reisiger, C.F. Balsem.
34830: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND. - Compagnie de navigation 'Nederland'. Courrier Royal Hollandais Amsterdam. Europe - Les Indes Néerlandaises via l'Egypte - Ceylan - Straits.
35829: HR.MS. FREGAT KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN. - Hr.Ms. fregat Koningin Emma der Nederlanden, a fully rigged sailing ship (three-master) with steam power, of the Dutch navy.
8624: ADIPATI ARIO TJONDRO NEGORO. - Aanteekeningen op het eerste deel van 'Java, geographisch, ethnologisch, historisch (van P.J.Veth). (Met:) Naschrift van P.J.Veth.
28994: NEITZSCHITZ, GEORGE CHRISTOPH. - Merkwürdige Reisen/ so derselbe durch Europa/ Asien und Africa seiner Zeit gethan; dabey nicht nur die Beschaffenheit derer Länder, sondern auch viele andere besondere Begebenheiten angemercket werden ..
35371: NES, AERT VAN. - Portret.
27735: NESER, AUGUSTIN. - Ein newe Catholische Predig. Auff des Türcken Niderlag/ mit hülff Gottes/ durch den drifachen heiligen Catholischen Bundt/ beschehen .. Darbey ein kurtze Instruction an alle Stend der Christenheit/ wie sie irem Erbfeind/ dem Blutdurstigen Tyrannen dem Türcken/ mit Gebet/ Waffen/ unnd in ander weg begegnen könden und söllen.
34265: NESLO, ELLEN. - Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863.
34712: NESS, EDWARD C. VAN & SHITA PRAWIROJARDJO. - Javanese wayang kulit. An introduction.
6515: NEW NETHERLAND. - A catalogue of rare Dutch pamphlets relating to New-Netherland and to the Dutch West- and East-India Companies and its possessions in Brazil / Angola / etc. (The Hague, 1911). Reprint.
13836: NETHERLANDS. - - RECUEIL DE PIECES AUTHENTIQUES. Pour servir a l'histoire des Provinces-Unies.
33628: NETHERLANDS. - - REIZEN DOOR NEDERLAND. Reisbeschrijvingen, toeristische gidsen, toeristische kaarten.
34111: NETHERLANDS. - - Deductie van den tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt. Den tweeden druck met eenige consideratien vermeerdert.
10345: NETHERLANDS. - - KORTE SCHETS DER TEGENWOORDIGEN BEROERTEN IN DE VEREENIGDE NEDERLANDEN, over het afschaffen der pachteryen, voornaamlyk in de provincien van Groningen, Vriesland, Holland en Utrecht, volgende de orde des tyds geschikt. Voorzien met veele authentieke stukken, waar onder een over 't heffen van een nieuw middel in plaats van de pagten.
29549: NETSCHER, ADRIAAN DAVID VAN DER GON. - De opheffing van de slavernij en de toekomst van Nederlandsch West-Indie. October 1862.
25986: NETSCHER, A(DRIAAN) D(AVID) VAN DER GON. - Beschouwing van het op den 25e october 1858, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgesteld ontwerp van wet ter afschaffing der slavernij in Suriname, voornamelijk ter aanwijzing der noodzakelijkheid om eene gelijktijdige en voldoende immigratie door wetsbepalingen mogelijk te maken en te verzekeren.
29550: NETSCHER, ADRIAAN DAVID VAN DER GON. - Werking van de wet tot opheffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische koloniën, en middelen om Suriname van verder verval te redden. November 1866.
30963: NETTANCOURT-VAUBECOURT, JEAN DE. - En zigzag de Singapour a Moscou. Notes de route.
36393: NETTELBECK, JOACHIM. - Ein Mann. Des Seefahrers und aufrechten Bürgers Joachim Nettelbeck wundersame Lebensgeschichte von ihm selbst erzählt.Verlag: Ebenhausen bei München, Wilhelm Langewiesche - Brandt,
33363: NEWBERRY, JOHN. - Twee reysen van Johan Newberie, de eene na het Heylig Land; en de andere na Balsara, Ormus, Persien, en weder na huys door Turkyen anno1579 en vervolgens. Mitsgaders de scheeps togt van Petro Sarmiento, naar de Straat van Magellaan, van Lima door de Zuyd-zee bevaren anno 1579. Beyde nu alseerst uyt het Engels en Spaans vertaald.
12205: NEWPORT, CHRISTOPHER - NIEUWPOORT, CHRISTOFFEL. - Twaalfde reys na Oost-Indien, op kosten van de Engelse Maatschappy. Handelende van de voorvallen op de Eylanden, St. Laurens, Mohelia en het dorp Resoit, de verovering van 2 Baluchse Teradas, de wonderbaarlijke en gelukkige ontkooming der reysigers, uyt de moord-dadige handen der verraderse Baluchers, de verhandeling tussen den ambassadeur Sherley, en den gouverneur van Diu, over de koopmanschap, om die in dat land te vestigen, de vuyle laster der Portugysen, tegen de Engelse, hier over getoond, en wat verder op desen togt is voorgevallen. Gedaan in het jaar 1613 en vervolgens. Nu alder-eerst uyt het Engels vertaald.
35188: DAILEY NEWS. - The war correspondence of the 'Daily News' 1877 with a connecting narrative forming a continuous history of the war between Russia and Turkey. Including the letters of Archibald Forbes, J.A. Macgahan and many other special correspondents in Europe and Asia. 2nd edition containing a full description of the taking of Kars.
35189: DAILEY NEWS. - The war correspondence of the 'Daily News' 1877-8 continued from the fall of Kars to the signature of the preliminaries of peace. With a connecting narrative forming a continuous history of the war between Russia and Turkey.
34224: NEWSPAPER. - - De Malanger. Hoofdredacteur G.H.A. Sytsma. Directeur L.M.F. Plate. Jaargang X, no. 194. Eerste blad.
36401: NEWTON, JOHAN. - Cardiphonia, of gemeenzaame brieven .. zijnde deezen geschreeven aan zijne egtgenoote, geduurende drie reizen naar Afrika, in de jaaren 1750 tot 1754. Uit het Engelsch vertaald, door M. van Werkhoven, en uitgegeeven met een Voorbericht, door Cornelis Brem.
256: NIAS. - NIAS. TRIBAL TREASURES. Cosmic reflections in stone wood and gold.
18263: NICHOLLS, JOHN. - Recollections and reflections, personal and political, as connected with public affairs, during the reign of George III.
35586: NICHOLS, WILLIAM HENRY. - A journal of a whaling voyage to the South Atlantic, Indian, and Pacific Oceans, on board barque 'Emerald' of Salem, Joseph Dexter Master. 1838.
36397: NICOLAAS, EVELINE SINT & VALIKA SMEULDERS. (RED.). - Slavernij. Het verhaal van João, Wally, Oopjen, Paulus, Van Bengalen, Surapati, Sapali, Tula, Dirk, Lohkay.
17091: NICOLAY, NICOLAS DE. - Plusieurs description des accoustrements tant des magistrats et officiers de la Porte de l'Empereur des Turcs que des peuples assubjectis à son empire ..
5303: NICOLSEN, HAROLD. - Journey to Java.
32172: NICOLSEN, HAROLD. - Reis naar Java. London, 1957. Herdruk. Vertaling H. Stolk.
12570: NIEL, ROBERT VAN. - Java under the cultivation system. Collected writings.
28094: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische geschriften. 3e-4e druk.
15628: NIEMEIJER, HENDRIK EVERWINUS. - Calvinisme en koloniale stadscultuur Batavia 1619-1725.
17213: NIENABER, P.J. & C.J.P. LE ROUX. - Vrystaat-fokus.
25298: NIEPER, LIC. FRIEDRICH. - Die ersten deutschen Auswanderer von Krefeld nach Pennsylvanien. Ein Bild aus der religiösen Ideengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts.
26094: NIERITZ, GUSTAVE. - Les émigrants. Narration pour les enfants et leurs amis.
34269: NIERSTRASZ, JOHANNES LEONARDUS. - Frans Naerebout. 2e druk.
34841: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, J.G. Huyser, N.J. Krom, J.A. Loebèr, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto, J.Th. Petrus Blumberger. Jaargang XVI.
34840: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, T.van Erp, J.G. Huyser, N.J. Krom, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto. Jaargang XIII.
34843: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, J.G. Huyser, N.J. Krom, J.A. Loebèr, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto. Jaargang XIV.
7727: NIEUWENHUYS, ROB. - Komen en blijven. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
11359: NIEUWENHUYS, ROB. - Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. 2e verbeterde druk.
7361: NIEUWENHUYS, ROB & FRITS JAQUET. - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn.
36172: NIEUWENHUYS, ROB. - Rob Nieuwenhuys. Leven tussen twee vaderlanden.
32139: NIEUWENHUYS, ROB. - De mythe van Lebak.
15677: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W(ijnand) O(tto) J(an). Nieuwenkamp, opgetekend door zijn kleinzoon.
34803: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Bouwkunst van Bali.
28417: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Aan de Kali Besar te Batavia.
34798: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Nieuwenkamp thuis en op reis. Keuze uit het grafisch werk van W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950).
31861: NIEVELT, CAREL VAN. (JAN VAN DEN OUDE). - Phantasieën.
31553: NIEVELT, CAREL VAN. (JAN VAN DEN OUDE). - Phantasieën. 2e druk.
32177: NIJGH, HENRICUS. - Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874. Bezorgd en ingeleid door H. Stapelkamp.
18903: NIJLAND, E(VERT). - John Williams, de apostel van Polynesië.
13541: NILSSON, STEN. - European architecture in India 1750-1850.
36082: NISBET OF DIRLETON, MARY. - The letters of Mary Nisbet of Dirleton Countess of Elgin. Arranged by Nisbet Hamilton Grant.
3852: NOBILE, UMBERTO. - Met de 'Italia' naar de Noordpool. De feiten van de Italiaansche Pool-expeditie in 1928.
35005: NOBLE, JOHN. - South Africa, past and present; a short history of the European settlements at the Cape.
30849: NOBLE, JOHN. - Zuid-Afrika, zijn verleden en zijn heden. Eene beknopte geschiedenis van de Europeesche volkplantingen aan de Kaap. Uit het Engelsch.
35154: NOBLE, JOHN. (ED.). - Illustrated official handbook of the Cape and South Africa. A résumé of the history, conditions, populations, productions, and resources of the several colonies, states, and territories.
31455: NOEVER, PETER. (ED.). - Das alte Japan. Spuren und Objekte der Siebold-Reisen.
34233: NOOMS, REINIER (ZEEMAN). - Een vlodt, een onderlegger.
35867: NOOMS, REINIER (ZEEMAN). (AFTER). - Three sailing vessels at anchor.
35975: NOOMS, REINIER (ZEEMAN). - L'eau.
35869: NOOMS, REINIER (ZEEMAN). (AFTER). - Harbour view with several sailing vessels, one being caulked, and rowing-boats. With several men standing ashore.
35868: NOOMS, REINIER (ZEEMAN). (AFTER). - Men caulking the hull of a sailing vessel, in the foreground a rowing-boat with passengers and some other sailing vessels.
31141: NOONAN, F. THOMAS. - The road to Jerusalem. Pilgrimage and travel in the age of discovery.
34649: NOORD, SANDRA VAN. (RED.). - Kas di shon. Plantagehuizen op Curaçao, vroeger en nu.
34884: NOORDERVLIET, NELLEKE. (RED.). - Brieven van de thee uit een Indisch familiearchief met originele foto's. Gekozen en met een inleiding.
5470: NOORDUYN, J. (RED.). - Bima en Sumbawa. Bijdragen tot de geschiedenis van de sultanaten Bima en Sumbawa door A. Ligtvoet en G.P. Rouffaer.
2571: NOORT, OLIVIER VAN. - Om de wereld. De eerste Nederlandse omzeiling van de wereld onder leiding van Olivier van Noort, 1598-1601. Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
5177: NOOY-PALM, C.H.M. - De karbouw en de kandaure. Katalogus voor de tentoonstelling 'De Sa'dan Toraja'.
35168: NORBRUIS,OBBE. - Architechtuur met vlag en winpel. Het werk van Fermont-Cuypers in Nederlands-Indië en Indonesië 1927-1957.
35166: NORBRUIS,OBBE. - Alweer een sieraad voor de stad. Het werk van Ed. Cuypers en Hulswit-Fermont in Nederlands-Indië 1897-1927.
34354: NOREL, KLAAS. - Dispereert niet ! (Roman over Jan Pietersz Coen).
8935: NOROIT, MICHEL. - De Marseille à Toulon par les Antipodes.
22234: NORTON, EDWARD FELIX, J.G. BRUCE, A.O. - De strijd om den top. De jongste beklimming van den Mount-Everest. Voor Nederland bewerkt door Arthur Tervooren.
29226: NOSSE, J(AN) J(ACOB). - De werkelijkheid van een Nederlandsch-Indischen droom.
32783: NOUHUYS, J.W. VAN. - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr.Ms Stoompakket Curaçao. Deel II: Bijlagen. Bewerkt door C. Hokke.
34572: NOVELLI, LUIGI. - Shanghai. Architetettura & citta tra Cina e Occidente. Architecture & the city between China and the West.
4743: NOVOTNY, JAROSLAV & JIRI MAREK. - Das Land der Tausend Inseln. Bilder aus Indonesien.
18613: NUNEN, J.P.TH. VAN. - De Tjiomas-zaak in verband met de belangen der opgezetenen van de particuliere landerijen bewesten de Tji-Manok.
25530: NYACK. - OLD NYACK. AN ILLUSTRATED HISTORICAL SKETCH OF NYACK-ON-THE-HUDSON. Nyack, 1928. Facsimile edition published in commemoration of the centennial of the village of Nyack's incorporation on February 27, 1883.
31460: NYPELS, G(EORGE). - Japan-Nederland in Oost-Azië. Eene militaire studie.
35789: OBDEYN, V. - De langkah lama der orang Mamak van Indragiri. (Sumatra).
35202: OBSONVILLE, FOUCHER D'. - Lettre d'un voyageur à M. le Baron de L***, sur la Guerre des Turcs.
34852: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume VI, 3.
34851: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume VII, 1.
34848: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume XI, 9.
34850: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume VIII, 11.
34846: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume XI, 8.
34847: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume XI, 12.
34130: OCKELOEN, G. - Catalogus van boeken en tijdschriften uitgegeven in Ned. Oost-Indië van 1870-1937. Amsterdam, 1939. Herdruk.
35992: ODEGARD, ERIK. - The Company fortress. Military engineering and the Dutch East India Company in Souh Asia, 1638-1795.
30867: ODENDAAL, BERNARDUS JOHANNES. - Die kerklike betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland (1652-1952) veral met betrekking tot die Ned. Geref. Kerk.
32062: ODERWALD, JAN. - Het Nederlandsche zeilschip van 1800 tot het einde. Met een voorwoord van W. Voorbeijtel Cannenburg.
1180: OEHLENSCHLÄGER, ADAM GOTTLIEB. - Brieven naar huis geschreven op eene reis door Duitschland en Frankrijk, in de jaren 1816 en 1817. Uit het Deensch naar de Hoogduitsche vertaling.
31511: OEI, LOAN. (RED.). - Indigo. Leven in een kleur.
20076: OERS, RON VAN. - Dutch town planning overseas during VOC and WIC rule (1600-1800).
33023: OESAU, WANDA. - Hamburgs Grönlandfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag vom 17.-19. Jahrhundert.
36349: OISTERWIJK, B. VAN. - Vier ontdekkingsreizigers. Heinrich Barth (1821-1865), luitenant-kolonel Flatters (1832-1881), Nordenskjold (1832-1901), Fritjof Nansen (1861 - ).
31412: OKAMOTO, KIDO. - The American envoy (Townsend Harris). A play. Translated by Masanao Inouye.
23986: OKKER, FRANK. - Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven.
32116: OLDFIELD, J.R. - Popular politics and British anti-slavery. The mobilisation of public opinion against the slave trade 1787-1807.
31945: OLEARIUS, ADAM. - Persiansche reyse/ uyt Holsteyn, door Lijflandt, Moscovien, Tartarien in Persien, door Philippus Crusius, en Otto Brughman, gesanten (van) Frederick, Erf-heer in Noorwegen .. aen de koninck van Persien en van daer te landt naer Oost-Indien. Waer in veel vreemde ontmoetingen en gheleghentheden der voor-noemde landen en volckeren beschreven zijn. In't Hooghduyts beschreven .. en nu in't Neder-Duyts over-geset.
31456: OLIPHANT, LAURENCE. - Narrative of the Earl of Elgin's mission to China and Japan in the years 1857, '58, '59.
11434: OLIPHANT, LAURENCE. - The Russian shores of the Black Sea in the autumn of 1852 with a voyage down the Volga, and a tour through the country of the Don Cossacks. 3rd edition - revised and enlarged.
8122: OLIVEIRA, EUZEBIO PAULO DE. - Regioes carboniferas dos Estados do Sul. Rio de Janeiro, 1918. - L.F. Gonzaga de Campos. Relatorio apresentado ao Ministro da Agricultura, Industria e Commercio anno de 1921.
18071: OLIVER, W.H. - The story of New Zealand.
35191: OLLIER, EDMUND. - Cassell's illustrated history of the Russo - Turkish war.
10308: OLSEN, ÖRJAN. - La conquête de la terre. Histoire des découvertes et des explorations depuis les origines jusq'a nos jours. Traduit du Norvègien par E. Guerre.
35423: OMELL, N.R. - Exhibition of marine paintings of the seventeenth, eighteenth, nineteenth and twentieth century.
35687: OMMEN, KASPER VAN. - Leidse katoentjes vs. Javaanse batik.
36394: OORT, PIETER VAN. - Kunstenaar op Java. De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1825-1833). Bezorgd en ingeleid door Andreas Weber en Sylvia van Zanen.
4196: OORTHUYS, CAS, ALB. DE LA COURT. - Een staat in wording. Fotoreportage over het Indonesië van heden.
35360: OORTHUYS, GEERARDUS. - Geerardus Oorthuys, kapitein ter zee.
31816: OOSTERVELD, PIET. - Nederlandse Spitsbergen expeditie 1968-'69.
35490: OOSTERWIJK, BRAM. - Reder in Rotterdam. Willem Ruys (1809-1889).
22983: OOSTERWIJK, BRAM. - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken (1756-1850).
29106: OOSTERWIJK, BRAM. - Wind in de zeilen. Scheepstekenaar Jacob Spin (1806-1875).
36406: OOSTINDIE, G. (ED.). - Colonialism and slavery. An alternative history of the port city of Rotterdam.
35948: OOSTINDIE, GERT. - Squaring the circle. Commemorating the VOC after 400 years.
35626: OOSTINDIE, GERT. - Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen.
31582: OOSTING, HENDRIK JAN. - Nederduitsch-Soendasch woordenboek, op last der regeering zamengesteld.
36200: OOSTKAMP, J.A. - De merkwaardigste Nederlandsche zeereizen, sedert den jare 1595 voor de vaderlandsche jeugd. Deel I.
881: OPSTALL, M.E. VAN, F. VOS, W. VAN GULIK & J. DE VRIES. - Vier eeuwen Nederland-Japan. Kunst-wetenschap-taal-handel.
6176: OPSTALL, MARGARETHA ELISABETH VAN. - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. The voyage of the fleet of Pieter Willemsz Verhoeff to Asia 1607-1612. With a summary in English.
22489: ORT, J.W.C. - Surinaams verhaal. Vestiging van de Hervormde kerk in Suriname (1667-1800).
35278: ORTELIUS, HIERONYMUS. - Ortelius redivivus et continuatus, oder der Ungarischen Kriegs- Empörüngen/ historische Beschreibung/ darinnen enthalten alles/ was sich bey vorgenommenen Beläger/ und Eroberungen der Stätte/ Vestungen und Schlösser/ desgleichen in veranlassten Sclachten/ und vorgelauffenen Scharmützeln/ zwischen theils Christlichen Ungarischen Königen und dem hochlöbl. Ertz-Hauss Oesrerreich/ auss auffener/ und dem Turcken und dessen Anhang/ auff der andern Seiten/ in Ober- und Nider-Ungarn wie auch Siebenbürgen/ von dem 1395 biss in das 1607 Jahr ... auch mit einer neuen Beschreibung dess gantzen Königreichs Ungarn .. Mit einer Continuation, von dem 1607 biss an das 1665 Jahr vermehret durch Martin Meyern.
35367: ORTELIUS, ABRAHAM. - Transilvania. Hanc ultravel Transilvaniam. quae et panno dacia, et dacia ripensis, vulgo sibemburgen dicitur, edidit Vienne, Anno 1566 ... Ioes Sabucus Pannonius.
36332: OS, P. VAN. - Reizen der Engelschen ter ontdekking eener Noordwestelijke doorvaart door de Noordelijke IJszee naar den Stillen Oceaan. Voor de jeugd bewerkt.
32047: OS, PIET VAN - Zeilvaart herinneringen. Mijn opleiding tot zeeman. (Door) Pietos.
30157: OSSENBRUGGEN, F.D.E. VAN. - Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testeer- en voogdijrecht, beschouwd in verband met de ontwikkeling van het familie- en erfrecht. Eene ethnologisch-juridische schets.
34826: OSTMEIER, J.J.B. - Handleiding bij het schatten, samengesteld ten behoeve van het personeel bij den pandhuisdienst.
35354: OTTENS, JOACHIM. - Theatre de la guerre d'Hongrie et lieux circonvoisins, selon les plus exacts auteurs geographiques Nouvellement represente. Novissima tabula regni Hungariae et regionum quondam ei unitarum ut Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae, Serviae, Romaniae, Bulgariae, Bessarabiae, Croatiae, Bosniae, Dalmatiae, Slavoniae, Morlachiae et reipublicae Ragusanae. Accedit pars magna dominii Veneti, Maris Adriatici et Regionum adjacentium.
35959: OTTINO, ARLETTE. - Origin myths, hierarchical order, and the negotiation of status in the Balinese village of Trunyan.
4752: OTTOW, WILLEM MARTIN. - Rijckloff Volckertsz van Goens. De carrière van een diplomaat 1619-1655.
15425: OTTOW, W.M. - Rijckloff Volckertsz van Goens. Krijgsman, commissaris en regent, dienaar der V.O.C. Archiefstudie over het Europees verlof (1655-57) en de eerste grote Ceylon-periode (1657-62). 2e verbeterde uitgave.
32854: OUDEMANS, A.C. - Iets over de journalen van Van Neck en anderen.
35928: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De afzetting van het Groot-Opperhoofd der Saramaccaners Koffy in 1835 en de politieke contracten met de Boschnegers in Suriname.
714: OUDSCHANS DENTZ, FRED. & HERM.J. JACOBS. - Onze West in beeld en woord. 2e vermeerderde en verbeterde druk.
6601: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck. Een belangwekkende figuur uit de geschiedenis van Suriname.
507: OVERBEEK, D.A. - Iets over Boeddhoe en zijne leer. (Uittreksel uit eenen brief).
19776: OVERBEKE, AERNOUT VAN. - Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven. (1669). (Redactie) M. Barend-van Haeften en A.J. Gelderblom.
13401: OVERIJSSEL. - LANDRECHTEN VAN OVER-YSSEL, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien, mitsgaders de hofrechten door ordre van de .. Staten van gemelde provincie daar by gedrukt.
33568: OVERMEER FISSCHER, JOHANNES FREDERIK VAN. - Bijdrage tot de kennis van het Japansche Rijk.
30727: OVERVOORDE, J.C. - De noord-oostelijke doorvaart naar China.
6044: OVERVOORDE, J.C. & P. DE ROO DE LA FAILLE. - De gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland.
27317: OWENS, WILLIAM A. - Slave mutiny. The revolt on the schooner Amistad (in 1839).
36341: OXLEY, J. MACDONALD. - North overland with Franklin.
36121: OZMENT, STEVEN. - Magdalena & Balthasar. Een intiem portret van het leven in het zestiende-eeuwse Europa onthuld in de brieven van een Neurenbergs echtpaar.
12510: PAASMAN, B. (RED.). - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen. Liedjes uit de Compagniestijd.
13984: PABBRUWE, H.J. - Dr. Robertus Padtbrugge (Parijs 1637 - Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie.
30795: PAESIE, RUUD. - Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734.
25309: PAESIE, RUUD. - Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal.
34182: PAESIE, RUUD. - Slavenopstand op de Neptunus. Kroniek van een wanhoopsdaad.
21439: PAESIE, RUUD. - Het VOC-schip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oostindiëvaarder.
32935: PAESIE, RUUD. - Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727. Bezorgd en ingeleid.
33431: PAESIE, RUUD. - Geschiedenis van de MCC (Middelburgse Commercie Compagnie). Opkomst, bloei en ondergang.
35227: WOODBURY & PAGE. - Kali Besar.
19538: PAGE, THOMAS NELSON. - In ole Virginia or Marse Chan and other stories.
32551: PAIEWONSKY, ISIDOR. - Eyewitness accounts of slavery in the Danish West Indies also graphic tales of other happenings on ships and plantations.
35744: INDIA COMPANY PAINTING. - Indian servant.
35823: PERSIAN MINIATURE PAINTING. - Four illustrated and illuminated leaves from a manuscript on paper.
8634: PALESTINE. - - Drie weken in Palestina en op den Libanon. Naar den 4e druk, uit het Engelsch vertaald.
34554: PALGRAVE, WILLIAM COATES. - The commissions of W.C. Palgrave. Special emissary to South West Africa 1876-1885.
36293: PALIN, MICHAEL. - Erebus. Het verhaal van een schip. Vertaald door Annemie de Vries.
33654: PALLAS, (PETER SIMON). - Voyages du professeur Pallas, dans plusieurs provinces de l'empire de Russie et dans l'Asie septentrionale; traduits de l'Allemand par le C. Gauthier de la Peyronie. Nouvelle édition, revue et enrichie de notes par les CC. Lamarck & Langlès.
21150: PALMER VAN DEN BROEK, WILLEM. - Javaansche vertellingen, bevattende de lotgevallen van een kantjil, een reebok en andere dieren.
131: PALMIER, L.H. - Indonesia and the Dutch. (1900-1960).
21770: DUTCH CHURCH OF NEW PALTZ. - Records of the Refomed Dutch Church of New Paltz, N.Y. containing an account of the organization of the church and the registers of consistories, members, marriages, and baptisms. (Translated by D. Versteeg).
21736: PANCKRIDGE, H.R. - A short history of the Bengal Club (1827-1927).
8535: PANIAGUA, MANUEL JORRETO & ISIDORO MARTINEZ SANZ. - Guia Colombina, aceptada oficialmente por la junta del centenario.
36218: PAPANIN, IVAN DMITRIYEVICH. - Le sauvetage de la mission scientifique russe au Pole Nord. Issue of L'Illustration.Nr. 4958.
14147: PARAMARIBO. - - Vue de la rade et de la ville de Paramaribo.
35667: PARAMARIBO. - - PARAMARIBO. Image of the past, vision of the future.
30842: PARAMARIBO. - - Het plein te Paramaribo.
25825: PARANAVITANA, K.D. - Land for money. Dutch land registration in Sri Lanka.
32761: PARAVICINI DI CAPELLI, WILLEM BARTHOLOMÉ EDUARD. - Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa. Gedaan in den jaare 1803. Uitgegee en toegelig met inleiding, voetnote, sketskaarte en verkorte weergawe in het Engels deur W.J. de Kock.
5492: PARK, MUNGO. - Travels in the interior districts of Africa: performed under the direction and patronage of the African Association, in the years 1795, 1796, and 1797. With an appendix, containing geographical illustrations of Africa by Major Rennell. Second edition.
20238: PARKER, JOEL. - An address before the citizens of Cambridge, October 1, 1856.
9746: PARKES, HENRY. - Fifty years in the making of Australian history.
34159: PARKINSON, SYDNEY. - A Journal of a Voyage to the South Seas, in His Majesty’s Ship, The Endeavour. Faithfully transcribed from the papers of the late Sydney Parkinson, draughtsman to Joseph Banks on his late expedition, with Dr. Solander, round the World.
25812: PARMENTIER, J., K. DAVIDS, J. EVERAERT. (RED.). - Peper, Plancius en poselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603.
10786: PARMENTIER, JAN. - De holle Compagnie. Smokkel en legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Bengalen, ca. 1720-1744.
29073: PARMENTIER, J. (RED.). - Uitgevaren voor de Kamer Zeeland.
28873: PARMENTIER, JAN. (RED.). - Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief.
13758: PARRY, WILLIAM EDWARD. - Journal of a voyage for the discovery of a North-West passage from the Atlantic to the Pacific; performed in the years 1819-20, in his majesty's ships Hecla and Griper. With an appendix, containing the scientific and other observations. 2nd edition.
25663: PARRY, WILLIAM EDWARD. - Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart, uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaaren 1819 en 1820 door de schepen The Hecla en The Griper. Uit het Engelsch.
34098: PASSCHIER, COR. - Bouwen in Indonesië 1600-1960.
34099: PASSCHIER, COR. - Building in Indonesia 1600-1960.
21743: PATER, J.C.H. DE. - Jan Pieterszoon Coen en Indië in zijn tijd.
18880: PATON, JAMES. - John G. Paton, missionary to the New Hebrides. An autobiography. Edited by his brother. 5th edition.
10890: PATON, FRANK H.L. - Lomai of Lenakel. A hero of the New Hebrides. A fresh chapter in the triumph of the gospel.
8775: PATON, (MARGARET) WHITECROSS. - Letters and sketches from the New Hebrides. Edited by her brother-in-law Jas. Paton. 5th edition.
34504: PÄTZOLD, KLAUS. - Die Palau-Sprache und ihre Stellung zu anderen indonesischen Sprachen.
9650: PAULI, REINHOLD. - Bilder aus Alt-England.
34272: PAULUS, PIETER. - Verklaring der Unie van Utrecht. Vooraf gaat de vertaling van't latynsche werk van N. Bondt, bestaande (behalve de opdragt en voorrede) in de verklaring der inleiding, en van't eerste, tweede, en derde, artikel der Unie van Utrecht. 2e druk.
34364: PAULUSZ, J.H.O. & B.A. LOND. (ED.). - Secret minutes of the Dutch Political Council 1762.
35938: PAULUSZ, J.H.O. - The 1638 Westerwolt Treaty in Ceylon: charges of Dutch deceit disproved.
35468: PAUS, W. DE & G.J. SCHWEITZER. (RED.). - Een onsterfelijk zeeschilder J.C. Schotel 1787-1838.
20279: PEABODY, EPHRAIM. - Slavery in the United States: its evils, alleviations, and remedies.
20994: PEARD, GEORGE. - To the Pacific and Arctic with Beechey. The journal of lieutenant George Peard of H.M.S. 'Blossom' 1825-1828. Edited by Barry M. Gough.
36074: PEARS, EDWIN. - Forty years in Constantinople. The recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915.
19638: PEARSON, M.N. - Merchants and rulers in Gujarat. The response to the Portuguese in the 16th century.
36308: PEARY. - Het Noordpoolkind. Marietje Peary's reisverhaal door haarzelf en haar moeder verteld. Bewerkt door B. de Graaff-van Capelle.
36217: PEARY, ROBERT E. & FREDERICK A. COOK. - Op zoek naar de Noordpool. Two issues of Het Ideaal der geillustreerde bladen.
36307: PEARY. - Het Noordpoolkind. Marietje Peary's reisverhaal door haarzelf en haar moeder verteld. Bewerkt door B. de Graaff-van Capelle.
35257: ORANG-PELADANG. - Gedenkboek uitgegeventer gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de 'Orang-Peladang'. October 1913 - maart 1926.
2794: PELSAERT, FRANÇOIS. - Pelsaerts journaal van de ongelukkige reis van het schip Batavia. (Uitgegeven door) G.C. Molenwijk.
11382: PELSAERT, FRANÇOIS. - De schipbreuk van de Batavia, 1629. Ingeleid door V.D. Roeper. 3e druk.
32684: PEMBERTON, J. - On the subject of 'Java'.
34347: PENNING, LOUWRENS. - Onder de vlag van Jan Pz. Coen. 2e druk.
15930: PENNINGTON, L.E. (ED.). - The Purchas handbook. Studies of the life, times and writings of Samuel Purchas 1577-1626. With bibliographies of his books and works about him.
17071: PERCY, (HENRY ALGERNON GEORGE). - Highlands of Asiatic Turkey.
30588: PEREIRA DA COSTA, F.A. - Dicionário biográfico de Pernambucanos célebres.
23360: PERELAER, (MICHEL THÉOPHILE HUBERT). - De Bonische expeditien. Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860. Volgens officiëele bronnen bewerkt.
10857: PÉRIER, GASTON-DENYS. - Moukanda. Choix de lectures sur le Congo et quelques régions voisines. 2e édition.
20748: LA PÉROUSE, JEAN FRANÇOIS GALAUP DE. - The journal of Jean-François de Galaup de la Pérouse 1785-1788. Translated and edited by John Dunmore.
8180: PERRET, ROBERT. - La géographie de Terre-Neuve. Préface de Marcel Dubois.
7493: PERRON, E. DU. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1780). Tweede, herziene en vermeerderde druk.
32166: PERRON, E. DU. - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo.
35927: DU PERRON-DE ROOS, E. - Correspondentie van Dirk van Hogendorp met zijn broeder Gijsbert Karel.
34591: PERRON, E. DU. - Indies memorandum.
35954: PERSOON, GERARD A. (ED.). - The Phillippines. Historical and social studies.
33165: PESKIN, LAWRENCE A. - Captives and countrymen. Barbary slavery and the American public, 1785-1816.
33126: PETER, CARL. - Geschichte Roms. 4., verbesserte Auflage.
22633: PETERS, MARION. - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India.
13563: ST. PETERSBURG. - Geheime geschiedenis van het Petersburgsche hof, sedert de regering der keizerin Elizabeth, tot den dood van den grootvorst Constantijn. Uit de nagelatene papieren van een oud staatsman. Uit het Hoogduitsch.
20799: PETREJUS, EGBERT WILLEM. - Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw.
35478: PETREJUS, EGBERT WILLEM. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen. 2e druk.
20801: PETREJUS, EGBERT WILLEM. - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw.
26375: PETRINA, GABRIELE. - Le glorie della Cristianità overo Vienna liberata. Poema eroico. Nel quale si contengono i moti del Tekli nel Regno d’Ungaria, e li Successi diligentemente esposti Dell’arme Cesaree contro’l Turco, e della Liberatione Di Vienna con quello, che doppo e Stato di Riguardevole nell’Anno 1683.
28686: PETRUS BLUMBERGER, J.TH. - De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië.
35752: PFANNMÜLLER, GUSTAV. - Handbuch der Islam-Literatur.
30981: WORLD FAIR PHILADELPHIA. - The American centennial exhibition in Philadelphia.
34998: PHILIP, JOHN. - Researches in South Africa; illustrating the civil, moral, and religious condition of the native tribes: including journals of the author's travels in the interior; together with detailed accounts of the progress of the Christian missions, exhibiting the influence of Christianity in promoting civilization.
28518: PHILIPPI, FERDINAND. - Geschichte des Freistaats von St. Domingo, (Hayti).
10099: PHILIPPI, RUDOLPH AMANDUS. - Reise durch die Wuste Atacama auf Befehl der chilenischen Regierung im Sommer 1853-54 unternommen.
16000: PHILIPPINES. - Report of the Governor General (Francis Burton Harrisson) of the Philippine Islands to the Secretary of War 1919 ( January1, 1919- to December 31, 1919).
20125: PHILLIPS, WENDELL. - Speeches, lectures, and letters. First and Second series.
35422: PHILLPOTTS, BEATRICE. - Mermaids.
34074: PICART, BERNARD. - Stranding van een walvisch van 70.voeten lang, tusschen Katwijk en Scheveningen, in de maandt van February, anno 1598.
33283: PICKFORD, NIGEL. - Atlas van scheepswrakken en schatten.
7544: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ. - De boekaniers.
34171: PIELAT, BARTHELEMY. - La vie et les actions memorables de Sr. Michel de Ruyter.
29222: PIEPERS, M(ARINUS) C(ORNELIS). - Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal. verdediging van art. 2 no.27 van het Algemeen Politiestrafreglement voor inlanders in Ned. Indië.
11262: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Het kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
23820: PIERSON, DONALD. - Negroes in Brazil. A study of race contact at Bahia.
32645: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Levensbericht van J.D. Fransen van de Putte.
32230: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Java en de koloniale questie.
7551: PIETERSE, WILHELMINA C. - Inventory of the archives of the Holland Land Company. Including the related Amsterdam companies and negotiations dealing with the purchase of land and state funds in the United States of America 1789-1869.
30758: PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
30062: PIGEAUD-COLENBRANDER, J.A. - Indische brieven. Levensloop en brieven van de grootouders Bodde-ten Brummeler en hun kinderen. Levensgeschiedenissen van het echtpaar Bodde-ten Brummeler, hun voorouders en nageslacht, met een keuze uit de brieven van de grootouders en hun zeven kinderen.
31604: PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
3740: PIJNACKER, CORNELIS. - Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen. Ingeleid en toegelicht door G.S. van Krieken.
30172: PIJNAPPEL, JAN. - Maleische spraakkunst.
29463: PIJNAPPEL, JAN. - Geographie van Nederlandsch-Indië.
5935: PIJNAPPEL, JAN. - Maleisch-Hollandsch woordenboek. 3e vermeerderde uitgaaf.
19741: PINO, ADOLF MAXIMILIAAN. - Komedie-stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het binnenlands bestuur op Java 1913-1946. Met een biografie door Jeannette de Boer-Pino.
31051: PLANTATIONS. - CULTUUR MAATSCHAPPIJ. - 6 shares of Dutch plantations in Indonesia. 1903-1928. Each share with decorated borders and coupons.
31052: PLANTATIONS. - JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ. Naamlooze Vennootschap, gevestigd te Amsterdam. Bewijs van oprichters-recht aan toonder.
34959: PLATENKAMP, J.D.M. - De waarde der dingen. Ceremoniële geschenken van de Tobelo.
36092: PLAYFAIR, ROBERT LAMBERT. - The scourge of Christendom. Annals of British relations with Algiers prior to the French conquest.
35009: DU PLESSIS, JOHN. - A history of Christian missions in South Africa.
35081: PLESSIS, A.P. DU. - Die Nederlanse emigratie na Suid-Afrika. Sekere aspekte rakende voorbereiding tot aanpassing. The Dutch emigration to South Africa. Some aspects concerning preparation for adjustment. With a summary in English.
34119: PLETICHA, HEINRICH & SIEGFRIED AUGUSTIN. - Lexikon der Abenteuer- und Reise-Literatur von Afrika bis Winnetou.
34120: PLETICHA, HEINRICH & HERMANN SCHREIBER. - Lexikon der Entdeckungsreisen.
34911: PLEYTE, CORNELIS MARINUS. - Woordenlijst tot de pantoen's Njai Soemoer Bandoeng, Tjioeng Wanara en Loetoeng Kasaroeng.
7417: PLEYTE, CORNELIS MARINUS. - Verslag nopens de pasar-gambir gehouden op het Koningsplein te Weltevreden van 28 augustus - 2 september 1906.
35796: PLEYTE, CORNELIS MARINUS. - Badoejsche geesteskinderen.
14324: PLIMMER, CHARLOTTE & DENIS. - Slavery. The Anglo-American involvement.
35039: PLOEGER, J. & ANNA H. SMITH. - Pictorial atlas of the history of the Union of South Africa. Plate-atlas van die geskiedenis van die Unie van Suid-Afrika.
32620: PLOMP, MARIJE. - De gentleman-bandiet. Verhalen uit het leven en de literatuur, Nederlands-Indië/ Indonesië 1930-1960.
35466: PLUIS, JAN. - Tegelvaart. Friese schepentableaus.
4760: PLUVIER, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
36228: POE, EDGAR ALLAN. - De muiterij op den walvischvaarder en de verdere schier ongeloofelijke avonturen van Arthur Gordon Pym. Vertaling van G. van Uildriks.
35477: POEL, J.M.G. VAN DER. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
28369: POEL, J.M.G. VAN DER. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
30232: POENSEN, C(AREL). - Ontjen-ontjen. Javaansch leesboek. 3e druk.
10080: POEZE, H.A. - In het land van de overheerser. Deel I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950. Met bijdragen van C. van Dijk en I. van der Meulen.
8989: POEZE, HARRY A. & PIM SCHOORL. ( RED.). - Excursies in Celebes. Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur-secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
28589: POEZE, H. A. (RED.). - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West.
6407: POEZE, HARRY A. - Tan Malaka, strijder voor Indonesië's vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945.
34109: POL, BAUKE VAN DER. - Holland aan de Ganges. Prins Willem Frederik Hendrik in India (1837-1838).
36219: POLE. - - Het Poolnummer van De Groene. Special Christmas issue of De Groene Amsterdammer.
29776: POLIMÉ, T.S. & H.U.E. THODEN VAN VELZEN. - Vluchtelingen, opstandelingen en andere Bosnegers van Oost-Suriname, 1986-1988.
20898: POLL, WILLEM VAN DE. - Suriname. Foto's en tekst.
6787: POLL, WILLEM VAN DE. - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
29347: POLLUX. - S.S. 'POLLUX'.
6412: POLMAN, KATRIEN. - The North Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen.
6414: POLMAN, KATRIEN. - The Central Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen.
34522: POLO, MARCO. - The most noble and famous travels of Marco Polo together with the travels of Nicoloò de' Conti. Edited from the Elizabethan translation of John Frampton. With introduction, notes and appendixes by N.M. Penzer. London, 1929. Reprint.
5495: POMPE VAN MEERDERVOORT, JOHANNES LYDIUS CATHARINUS. - Vijf jaren in Japan. (1857-1863). Bijdragen tot de kennis van het Japansche keizerrijk en zijne bevolking.
3857: PONTING, HERBERT GEORGE. - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door kapitein Scott en diens tragische einde, benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.P.C. de Gruyter.
36271: PONTING, HERBERT GEORGE. - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door kapitein Scott en diens tragische einde, benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.P.C. de Gruyter.
34477: PONZA. - Capture of the island of Ponza., Febr. 20th 1813.
30564: POORTENAAR, JAN CHRISTIAAN. - Boeddha-Borobodur.
20382: POPE-HENNESSY, JAMES. - De zonden der vaderen. Een studie over de Atlantische slavenhandelaars (1441-1807). (Nederlandse vertaling P. Verstegen).
2125: PORTER, J(OSIAS) L(ESLIE). - The giant cities of Bashan; and Syria's holy places.
31715: PORTER, J(OSIAS) L(ESLIE). - The giant cities of Bashan; and Syria's holy places.
28848: PORTER, ROBERT KER. - Travelling sketches in Russia and Sweden during the years 1805, 1806, 1807, 1808. 2nd edition.
28679: POS, MARY. - Werkelijkheid op Bali.
35962: POST, PETER & ELLY TOUWEN-BOUWSMA. (ED.). - Japan, Indonesia and the war. Myths and realities.
17031: POSTEL, GUILLAUME. - De la republique des Turcs, & là ou l'occasion s'offrera, des moeurs & loy de tous Muhamedistes. - Histoire et consideration de l'origine, loy, et coustume des Tartares, Persiens, Arabes, Turcs, & tous autres Ismaelites ou Muhamediques, dits par nous Mahometains, ou Sarrazins. - La tierce partie des orientales histoires, ou est exposée la condition, puissance & revenu de l'empire Turquesque ..
29979: POSTEL-COSTER, E. - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause faimilieroman.
30753: SHIPPING POSTERS. - SCHIP & AFFICHE. Honderd jaar rederijreclame in Nederland. (Met bijdragen van) Tanja de Boer, Cassandra Bosters, Ed de Heer, Rudy Kousbroek, Wwilmy Oosterwijk, Pim Reinders.
3859: POSTHUMUS, N.W. - De Engelsche Noordpool-expeditie.
7661: POTHIER, ROBERT JOSEPH. - Traité du contrat de vente, selon les regles tant du for de la conscience, que du for extérieur. Nouvelle édition revue & corrigée.
32634: POTT, P. H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
35908: POTT, P. H. - Willem Verstegen, een extra-ordinaris Raad van Indië als avonturier in India in 1659.
21209: POUJADE, EUGÈNE. - Chrétiens et Turcs. Scènes et souvenirs de la vie politique, militaire et religieuse en Orient. 3me édition.
25900: POUJOULAT, BAPTISTIN. - Voyage a Constantinople, dans l'Asie mineure, en Mésopotamie, a Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Égypte.
33122: POUQUEVILLE, FRANÇOIS CHARLES HUGUES LAURENT. - Grèce.
22442: POUQUEVILLE, FRANÇOIS CHARLES HUGUES LAURENT. - Travels in the Morea, Albania, and other parts of the Ottoman empire, comprehending a general description of those countries; their productions; the manners, customs, and commerce of the inhabitants: a comparison between the ancient and present state of Greece: and an historical and geographical description of the ancient Epirus. Translated from the French by Anne Plumptre.
25019: POWELL, J.W. (ED.). - Sixth annual report of the Bureau of Ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1884-1885.
5319: PRAAG, S. VAN. - Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie.
34955: PRAAMSTRA, OLF & PETER VAN ZONNEVELD. (RED.). - Omstreden paradijs. Ooggetuigen van Nederlands-Indië.
26007: PRAAMSTRA, OLF. - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman (1839-1922).
35349: PRECHAC, JEAN DE. - The true history of Cara Mustapha, Late Grand Visier, being a most faithful account of his first rising, the several degrees of his fortune, his amours in the serraglio, his emplois, the true cause of his undertaking the siege of Vienna, together with the particulars of his death. Written originally in French by a person of quality, and now translated in English by Francis Philon, Gent..
29540: PREHN, W. VAN. - Het dwang- en monopoliestelsel vergeleken met het stelsel van vrije ontwikeling.
31891: PRELL, A. - Ge-eft acht ! Schetsen uit het Indische soldatenleven.
1191: PRESCOTT, WILLIAM HICKLING. - History of the conquest of Peru, with a preliminary view of the civilization of the Incas.
28526: PRESCOTT, WILLIAM HICKLING. - History of the conquest of Peru; with a preliminary view of the civilization of the Incas. New and revised edition, with the author's latest corrections and additions. Edited by John Foster Kirk.
12420: PRINTING PRESS. - ONTWERP VAN EEN REGLEMENT OP DE DRUKWERKEN IN NED. INDIË, MET DE DAARTOE BEHOORENDE NOTA TOT TOELICHTING. (Met:) Nota tot toelichting van het Reglement. (Met: Voorberigt van H. Nijgh en J.R. Thorbecke).
33426: PRESSENSÉ, EDMOND DE. - Het land van 't evangelie. Aanteekeningen eener reis in't Oosten. Uit het Fransch, met een woord aan den lezer van J.J.L. ten Kate.
8226: PRESTON, RUPERT. - The seventeenth century marine painters of the Netherlands.
34247: PREVOST, ANTOINE FRANÇOIS. - Historische beschryving der reizen of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten .. Naauwkeurig in't Nederduitsch overgebragt ..
7817: PREVOST, ANTOINE FRANÇOIS. - Reizen langs de westkust van Afrika, van Kaap Blanko tot Sierra Leona: vervattende de Engelse bezittingen, en koophandel, op de riviere Gambra, met de aardrykskundige- en natuurkundige historie der nabuurige landen. - Reizen naar Guinee en Benin, vervattende de kust van Sierra-Leona, tot aan Kaap Gonsalvo.
33717: PRIMS, FLORIS HUBERT LODEWIJK. - De oorlog van mijnheer Cobbé. Geschiedenis van de reis van luitenant-generaal Cobbé, van zijn onderhandelingen met den Nabab en van zijn oorlog tegen de Mooren 1722-1724. Naar de bronnen bewerkt.
3478: PRIMS, FLORIS HUBERT LODEWIJK. - De reis van den St.Carolus, Kap. Cayphas 1724. Uit den tijd der Oostendsche Compagnie op de oorspronkelijke stukken bewerkt.
2294: PRINGGODIGDO, A.K. - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk.
25804: PRINS, BART DE. - Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-generaal van Nederlands-Indië.
30733: PRINSEN, A. - Balthazar de Moucheron voorloper van de VOC.
36243: PRIVATEERING. - Copy van een brief, geschreeven aan boord van het kaaper-fregat De Dolphyn, capitein Van der Linden, aan .. Matthys Ooster, te Amsterdam.
35380: EAST INDIA COMPANY PROCESSION. - Plechtige optocht door de werklieden van de Oost-Indische Compagnies werf binnen Amsterdam. Bij gelegentheid der gelukkige omwending van zaaken in den jaare 1787.
5323: PRONK, LUBBERT. - De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden.
35569: PRONKER, TON. F.J. - Het barkschip 'Amicitia'. De geschiedenis van het eerste classe ijzeren barkschip 'Amicitia' 1885-1903. De zeemans-loopbaan van haar kapitein T. Pronker 1878-1903. De reederij P. van der Hoog 1877-1906. De dagboeken van de 3de stuurman H.W.A. Celosse 1893-1898. Het barkschip 'Martina Johanna' en kapt. J.J. van der Laag 1891-1905.
36364: PROOT, JO.M. - Het raadsel der Zuidpool.
28758: PROULX, JEAN-BAPTISTE. - En route pour la Baie d'Hudson.
3065: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819. Admiraal en filantroop.
26577: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B., H.J.A. DESSENS, W.F.J. MÖRZER BRUYNS, J.P. PUYPE. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
28533: PRUDHOMME, LOUIS-MARIE. - Reise nach Guiana und Cayenne, nebst einer Uebersicht der ältern dahin gemachten reisen und neuern Nachrichten von diesem Lande, dessen Bewohnern und den vorigen europäischen Colonien, besonders den französischeen. Aus dem Französischen.
20999: PRUTKY, REMEDIUS. - Prutky's travels in Ethiopia and other countries. Translated and edited by J.H. Arrowsmith-Brown and annotated by Richard Pankhurst.
34287: PTAK, RODERICH. - Sinica Lusitana. Fontes Chinesas em bibliotecas a arquivos Portugueses. Chinese sources in Portuguese libraries and archives. 1668-1871.
7438: PUCHINGER, G. - Landvoogd en minister. (1902-1937).
31756: PUCKLER-MUSKAU, HERMANN LUDWIG HEINRICH. - Mehemed Ali en deszelfs gebied. Door den schrijver der brieven eens afgestorvenen (prins Puckler Muskau). Nubië en Sudan.
17731: PULLE, A. - An enumeration of the vascular plants known from Surinam, together with their distribution and synonymy.
29321: PUT, PAUL VAN DER. - Het ware drama van de Bounty.
35418: PUTMAN, ROBERT. - Nederlandse zeekaarten uit de Gouden Eeuw.
36297: PUTMAN, DAVID BINNEY. - Als schooljongen naar de Poolstreken. Met een voorwoord van kaiptein Bob Bartlett. Geautoriseerde uitgave vertaald door F. Beyerink.
29286: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
23126: PUTTEN, L.P. VAN. - Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945.
29773: PUTTEN, L.P. VAN. - Koopman en diplomaat. Gouverneurs en directeuren van Ceylon 1640-1796. (Met bijdragen van) W. van den Eelaart en R.H.J. Egeter van Kuyk.
13357: QUACK, (HENRICUS PETRUS GOTHOFREDUS). - De doorgraving van Holland op zijn smalst. Een laatste woord.
32213: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - Koloniale kroniek. Koloniale literatuur.
20430: QUARLES, BENJAMIN. - The negro in the civil war. (Reprint with a) new introduction by William S. McFeely.
32215: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - Indrukken van Java medegebragt.
4814: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - Wat is voor Nederlandsch-Indië noodig ? Open brief aan Jhr.Mr. W.T. Gevers Deynoot.
22191: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - De vi rationum externarum in domesticam Patriae nostrae conditionem, inde a controversia M. Britanniae cum coloniis suis Americae-Septentrionalis, usque ad Foedus nostrum cum Francia d. 10 Nov. A. 1785.
35426: QUARM, ROGER & SCOTT WILCOX. - Masters of the sea. British marine watercolours.
258: QUAST, MATHIJS HENDRIKSZ. EN ABEL JANSZ. TASMAN. - De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden (1639). Uitgegeven door J. Verseput.
29097: QUINA, CAREL. - Door het land van de Sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem, 1668-1671. Bezorgd door Ingrid van der Vlis.
16519: QUINN, DAVID B. & ALISON M. (ED.). - The English New England voyages 1602-1608.
20846: QUINN, DAVID BEERS. (ED.). - The Hakluyt handbook.
34627: QUINN, DAVID BEERS. (ED.). - The Roanoke voyages 1584-1590. Documents to illustrate the English voyages to North America under the patent granted to Walter Raleigh in 1584.
6911: RAADT-APELL, M.J. DE. - De batikkerij Van Zuylen te Pekalongan Midden-Java (1890-1946).
31757: RAAT, A.J.P. - The life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789). A personal history of a Dutch virtuoso.
11517: RABEN, REMCO. (RED.). - De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie. The archives of the Dutch East India Company (1602-1795). M.A.P. Meilink-Roelofs, Inventaris, R. Raben en H. Spijkerman ed.
35739: RACZYNSKI, EDUARD. - Malerische Reise in einigen Provinzen des Osmanischen Reichs. Aus dem Polnischen übersetzt. Herausgegeben von Friedrich Heinrich von der Hagen.
14679: RADERS, REINIER FREDERIK VAN. - Memorie aan den koning, ingediend den 3 julij 1852, door den generaal-majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname, benevens de daartoe behoorende Bijlagen. 2e druk. (Met:) Vervolg der Bijlagen.
1192: RADERS, R.F. VAN. - Vervolg der Bijlagen, behoorende tot de Memorie aan den koning, ingediend den 3 julij 1852, door den generaal-majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname.
71: RAFFLES, THOMAS STAMFORD. - Geschiedenis van Java. Vertaald, wat betreft de onderwerpen, welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeling en vervolg van het oorspronkelijke werk, door J.E. de Sturler.
30577: RAJAGOPALAN, S. - Old Goa.
34525: RALEIGH, WALTER. - RALEGH, WALTER. - The discoverie of the large and bewtiful empire of Guiana by Walter Ralegh. Edited from the original text, with introduction, notes and appendixes of hitherto unplublished documents by V.T. Harlow. London, 1928. reprint.
34643: RALEIGH, WALTER. - RALEGH, WALTER. - Sir Walter Ralegh's discoverie of Guiana. Edited by Joyce Lorimer.
23797: RAMOS, ARTHUR. - Die Negerkulturen in der neuen Welt. Übersetzt und eingeleitet von Richard Katz.
36078: RAMSAY, ALLAN & FRANCIS MCCULLAGH. - Tales from Turkey. Collected and done into English.
36058: RAMSAY, W.M. - The revolution in Constantinople and Turkey. A diary. With episodes by Lady Ramsay.
36059: RAMSAY, W.M. - The historical geography of Asia Minor.
35467: RANDIER, JEAN. - Scheepsantiek.
34702: RANDIER, JEAN. - Hommes et navires au Cap Horn 1616-1939.
20778: RAS, J.J. - Javanese literature since independence. An anthology. Edited with an introduction.
19227: RASHLEIGH, RALPH. - The adventures of Ralph Rashleigh. A penal exile in Australia 1825-1844. With an introduction by Birkenhead.
34709: RASSERS, WILLEM HUIBERT. - Panji, the culture hero. A structural study of religion in Java. Second edition with an introduction by P.E. de Josselin de Jong.
3728: RATELBAND, K. (RED.). - Vijf dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina (Elmina) aan de Goudkust (1645-1647).
15193: RATELBAND, KLAAS. - Nederlanders in West-Afrika 1600-1650. Angola, Kongo en São Tomé. Bezorgd door René Baesjou.
33375: RAUMER, KARL VON. - Palästina.
33376: RAUMER, KARL VON. - Palestina. Naar den vierden, vermeerderden en verbeterden, druk uit het Hoogduitsch vertaald door D. Koorders.
15728: RAVEN, DIRCK ALBERTSZ. - Journael ofte beschrijvinge van de reyse gedaen .. na Spitsbergen, inden jare 1639, ten dienste van de E.Heeren Bewinthebbers vande Groenlantse Compagnie tot Hoorn.
31667: RAVERGIE, (AUGUSTE-LÈONCE). - Histoire de la Russie et de ses projets d'envahissements depuis le règne de Pierre le Grand jusqu'a nos jours.
26836: RAVESTEIJN, WIM & JAN KOP. (RED.). - Bouwen in de Archipel. Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië (1800-2000).
15166: RAWLINSON, GEORGE. - The sixth great Oriental monarchy; or the geography, history, & antiquities of Parthia, collected and illustrated from ancient and modern sources.
6307: RAYCHAUDHURI, TAPAN. - Jan Company in Coromandel 1605-1690. A study in the interrelations of European commerce and traditional economies.
25691: RAYE, JOHAN. - Een levenslustige heer op reis naar de Oriënt. Brieven van Johan Raye, heer van Breukelerwaart 1764-1769. Van commentaar voorzien en bewerkt door A. Doedens en L. Mulder.
11905: DUBOIS DE JANCIGNY & XAVIER RAYMOND. - Inde.
13506: RAYNAL, GUILLAUME THOMAS FRANÇOIS. - Oeuvres de l'Abbé Raynal.
33903: EVENING READING. - MUSEE DES FAMILLES. LECTURES DU SOIR. Tome 34.
19298: RECLUS, ÉLIE. - De mensch van den Australischen bodem of de Neen-Neen's en de Ja-Ja's. Een studie van vergelijkende volkenkunde. Naar het Fransch bewerkt door B.P. van der Voo.
20175: REDPATH, JAMES. - The public life of Capt. John Brown, with an auto-biography of his childhood and youth.
34025: REED, JANE LEVY. (ED.). - Toward independence. A century of Indonesia photographed.
18146: REED, A.W. - George Augustus Selwyn. Pioneer bishop of New Zealand.
18139: REED, A.H. - The story of Otago. Age of adventure. To which is appended: A journey through Otago in 1872 by A. Trollope.
7519: REEDE TOT DRAKENSTEIN, HENDRIK ADRIAAN VAN. - H.A. van Reede tot Drakestein, journaal van zijn verblijf aan de Kaap. Medegedeeld door A. Hulshof.
32607: REENDERS, H. - De Gereformeerde zending in Midden-Java 1859-1931. Een bronnenpublicatie.
31531: REENEN, G.J. VAN. - De Chinezen van Jakarta. Beschrijving van een minderheidsgroep.
35163: REES, WILLEM ADRIAAN VAN. - Nederlandsch-Indië. Volume I: Batavia.
11653: REES, R.P.A. VAN. - Japan - Holland vóór vijftig jaar.
33140: REES, WILLEM ADRIAAN VAN. - Vermeulen Krieger.
33141: REES, WILLEM ADRIAAN VAN. - Indische typen en krijgstafereelen.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)[an error occurred while processing this directive]

9/14