Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R1157: - - Register op de jaarboekjes voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1904-1948.
T2809: - - Belgie in de politieke karikatuur 1830-1980.
T6547: - - Die Genossenschaft im Klassenkampf. Bulletin der Kooperativsektion der Kommunistischen Internationale. (Moskau) Deutsche Ausgabe.12. Heft (Mai 1925).
T3933: - - Begrafenis van Koning Willem III.
L8381: - - Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld.
R1145: - - Van standen tot Staten. 600 jaar Staten van Utrechts 1375-1975.
T7694: - - Zigeuner und was wir mit ihnen in Berlin erlebten.
L8380: - - Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld.
T2791: - - Limburgse bijdragen, uitgave Leesgezelschap Hasselt 27e bundel. Het Leesgezelschap 13 maart 1893-1953.
Y7217: DE GEMEENSCHAP 1935. - A. van Duinkerken. Halbo C. Kool. Theo Schlichting. Koos van Doorne. Ed. Hoornik. Herluf van Merlet. Alex Campaert. Jan Campert. Louis de Bourbon. Paul Vlemminx. A.J.D. van Oosten.
T6536: - - Prijscourant van het Handels-Departement van het Leger des Heils.
T2768: - - Inkt. Stripinformatieblad. 2e jaargang, nr. 2.
Y0648: - - Toekomstige inrichting der maatschappij, of Hoe men uit de oude maatschappij kan komen tot de nieuwe.
T2767: - - Inkt. Stripinformatieblad. 1e jaargang, nr. 1.
R1046: PODIUM 58. - Gerrit Kouwenaar. Harry Mulisch. Herman van den Bergh. Sybren Polet. Lucebert. Jan Rabie. Marcel Wauters. G. Huizer.
R1053: [CATALOGUE]. - The Printer and the Artist. A catalogue of Private Press Books & Illustrated Books from the United Kingdom, Europe & America.
H8049: - - De avonturen van Bruintje Beer. Deel 12: I. Bruintje Beer op reis tegen wil en dank. II. Met Tommie op avontuur. III. Toont zich een held.
R5787: B.E.F. - Wij willen Holland houen.
T2758: - - Cultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1947.
Y0268: S.D.A.P. - Wat ieder er van weten moet. Reeks eenvoudige geschriften ter volksvoorlichting. I: De democratie en gij! II: Decmocratie en Socialisme. III: Het plan en gij. IV: Socialisme en gelijkheid.
T2747: - - De Boekverkoper. Jubileumnummer uitgegeven t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Boekverkopersbond.
H7963: - - De Gouden Eeuw der Vlaamse Miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475.
H7966: - - Vijfentwintig jaar Vrij Nederland. Een bloemlezing uit het illegale en het na-oorlogse Vrij Nederland.
L8334: [SON, Joannes Baptista Van]. - Verslag der Vergadering van 1 December 1875 gewijd aan de nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista Van Son.
T2745: KLEUTERBLAADJE 1925. - Kleuterblaadje. 10e jaargang 1925. Tijdschrift voor kinderen van 6 tot 10 jaar.
L8315: - - Dissertatien en Theses van Noordbrabanders. H.H. Bestuurderen aangeboden door hunnen Medebestuurder Palier.
T2741: KATALOG 45. - Die Bibliothek Der Grafen Von Blome Auf Schloss Salzau in Holstein
T6999: - - Internationaal Antimilitairistisch Jaarboek 1928.
T6997: - - Internationaal Antimilitairistisch Jaarboek 1923.
T6520: - - Reglement voor de bewoonsters van het Hofje genaamd St. Anna Aalmoeshuis te Leiden, Hooigracht.
T6517: - - Cendrillon. Revue encyclopedique de tous les travaux de dames. Tricot, crochet, frivolite, lacet, filet, tapisseries, broderies de tous genres, modes, recettes, hygiene, etc. etc.
L9354: - - Blauwe regen en zonneschijn. Door de schrijfster van Elizabeth and her German garden. Vertaling G.H. Mulder.
H7903: - - Speciale druktechnieken.
R1870: - - Treedt aan! Drie strijdliederen uit het oorlogsjaar 1945. [Met inleiding door H.M. van Randwijk en muziek door G.J. van Heuven Goedhart en Nol Pranger].
H7863: SINGEL 262. - Gastenboek van Singel 262. Nieuw werk van tweeenveertig Nederlandse auteurs.
H7862: SINGEL 262. - Tweeerlei schriftuur. Gedichten en handschriften van vierentwintig auteurs.
H7861: SINGEL 262. - Wie schrijft daar? Zesenzestig Nederlandse auteurs, van wie werk door Querido wordt uitgegeven, fotografisch, biografisch en bibliografisch.
H8765: - - De Bekeeringe Pauli. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door G. Jo Steenbergen.
H8764: - - Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert. Ingeleid en toegelicht door W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans.
H7830: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 272. - Willem Reijers 1910-1958.
L9344: [THORBECKE]. - Alphabetische Catalogus der Boeken, aangekocht voor rekening der Thorbecke-Stichting.
L9346: - - The Wichita Eagle. Daily Sunday Weekly.
L8279: - - Letterkundig Museum Jaarverslag 2005.
L8278: - - Nederlands buitengaats; een taalreunie. Symposium van de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam.
R0974: - - L' Innocence de Sacco et Vancetti.
B0263: - - Wie is die ... auteurs van Singel 262. Fotografisch, biografisch & bibliografisch.
Y7184: PENROSE ANNUAL 58. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 58: 1965.
T7690: - - Antwoord van het Nederlandsch Nationaal-Socialisme (fascisme) op een tiental Nederlandsche vragen. Brochure nr. IV.
R0961: - - Printing people. Small Printing 1985.
R0948: - - Wood impressions. Small Printing 1986.
Y2688: - - Feestuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 6 Sept. 1898 - 6 Sept. 1923.
T2911: - - Gij draagt de zwaarste lasten. Strijdt dus voor uw rechten!
T2676: - - Officieel verslag van het congres van den Nederlandschen Boerenbond gehouden te Nijmegen den 14 en 15 Sept. 1904 met de geschiedenis der Stichting van den Ned. Boerenbond.
W0032: A.D. [=Aarnout Dees]. - Runen van de ruin.
Y2685: - - Verslag over de jaren 1930 en 1931 van secretaris en penningmeester en van het Bureau voor Arbeidsrecht, benevens overzicht van de werkloosheid en uitkeeringen, loon en arbeidsduur enz.
Y7175: - - Voor St Nicolaas en kerstfeest verzameling kinderliederen voor zang met eenvoudige pianobegeleiding
Y0235: - - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Zesde deel Supplement-Catalogus 1940-1949 met Register.
Y2670: - - Schuijer-March. (Schuijeren moet je maar!) Met het trio Haagsche Leen voor piano.
T3916: - - Die Frau fur ihr Volk. Deutsches Frauenwerk.
Y3123: - - The Laws of Croquet and Regulations for Prize Meetings. As adopted by the Croquet Association.
T9324: - - Inhuldigingsfeesten van H.M. de Koningin. Officieel Programma van den Lichtstoet op Zaterdagavond 10 September 1898 te Amsterdam.
H8763: - - Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen, verzorgd door het Nederlands Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen.
Y0641: - - Ons woord tot de jongeren in tijden van gevaar.
Y0642: - - Amsterdam en de honderdjaar-herdenking van den Grooten Trek der Afrikaner Boeren 16 december 1938.
Y2648: - - In memoriam J.F.J. Heremans 27 januari 1825 - 13 maart 1884.
Y2645: - - Maufacture of foodstuffs, liquor and dainties. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 14.
W0013: TIRADE 214. - De brieven van Jan Hanlo.
Y6155: - - Mooi Marginaal 2012-2017. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
R0919: - - Eenheid en scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen.
T2615: - - Van den Vos Reinaerde. Uitgegeven door D.C. Tinbergen.
L8114: - - Gloriant. Een abel spel ende een edel dinc van den Hertoghe van Bruuyswijc, hoe hi wert minnende des roede lioens dochter van Abelant.
R3063: - - God Nederland & Oranje. no. 8. september 1967.
Y2642: - - Pottery, Glass and Building Materials. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 18.
T2584: - - Het Bergslot aan het Meer van Constanz, en DeSavoyaard, twee verhalen uit den ouden en nieuwen tijd.
T2578: - - Kleiner Fuhrer durch die gute englische und amerikanische Literatur der neuesten Zeit.
R5261: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 21e jrg. nr. 1-4. 1997.
R5262: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 22e jrg. nr. 1-4. 1998.
Y0636: - - Reglement voor de Werkloozenkas van den Landelijken Federatieven Bond van Arbeiders(sters) in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken (L.F.B.A.).
T8937: [HAAN, Jacob Israel de]. - Mijn lied, mijn leed, mijn hartstocht. het leven van Jacob Israël de Haan (1881-1924).
Y0635: - - Jeugdbloei VI.
T2901: - - Catalogus van de boekerij der vereeniging "Het Spinozahuis".
Y7147: - - Over het maken van woordenboeken.
Y3302: - - Amsterdam en de drukkunst. Opstellen rondom het boek.
T6470: - - La Fermeture et l'Assechement Partiel du Zuyderzee.
R5766: - - De grote reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1947) van de Rode Nederzetting.
Y4689: - - Gedachteniswoord op den 18en geboortedag van H.M. de Koningin der Nederlanden.
Y2631: - - Grondtrekken der Staathuishoudkunde. no. 187. Belgische Volksletterkunde.
Y7141: [REVE, Gerard]. [WINDEN, Piet van] (ed.). - Catalogus 35 A. Verkooplijst bij de tentoonstelling Gerard Reve (Zelf verzameld) 18 oktober - 9 november 1996.
T8916: - - Tegen beter weten. Dichten over wetenschap.
R0866: - - Catalogus van de bibliotheek der Stichting tot Bevordering der Notariele Wetenschap.
T3910: - - Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer. Rapport, samengesteld door den Dienst der Zuiderzeewerken in samenwerking met het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening.
Y0196: - - Const gaet voor cracht. Zestien Vlaamse volkslied-componisten.
R2447: [VONDEL, Joost van den]. - Joost van den Vondel geboren zu Koln am 17. November 1597, gestorben zum Amsterdam am 5. Februar 1679. Festschrift zum 350 Jahrigen Geburtstag des Dichters.
T7998: - - 150 jaar Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Recensentenbijeenkomst op 22 april 1965 te Amsterdam.
T7997: - - Nu.... of nooit.
H7265: - - Klassieke vrouwelijke schoonheden. Zestig reproducties naar beroemde schilderijen van grootmeesters der schilderkunst.
T6458: - - Plan van de Stad Hasselt. Straatnamen, gebouwen en instellingen.
Y6150: - - Mooi Marginaal 2006-2007. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
Y6151: - - Mooi Marginaal 2010-2011. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
Y6152: - - Mooi Marginaal 2008-2009. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
T9321: - - De Oranjeboom. Een Feestgeschenk voor de Nederlandsche Jeugd. 12 Mei 1874.
T2522: - - De Nieuwe Schelde-Rijn-Verbinding en het Dagblad van Noord-Brabant (en Zeeland).
T3905: [ERASMUS]. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door O. Noordenbos en Truus van Leeuwen. Met een woord vooraf van J. Huizinga.
Y0184: FEESTGIDS 1874. - Officieele Feestgids bij het XXV jarig Jubile der Inhuldiging Z.M. Koning Willem III te Amsterdam.
T7995: - - Was wollen die proletarische Freidenker?
T7996: - - Nederland zal herrijzen.
T6453: - - Oorlogskroniek maand Mei 1918.
T6452: [AMSTERDAM] - Beschryvinge van het Stadhuis van Amsterdam. Met een Verklaringe van de Zinnebeeldige Figuren, Schilderwerken en Beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlyk Gebouw gevonden worden.
Y0183: FEESTGIDS 1887. - Geillustreerde Feestgids. Amsterdam April 1887. Uitgegeven onder medewerking van het Uitvoerend Comite der Feestcommissie (Voorz. A.J.C.S.J. Bergsma), met illustratien van H.P. Berlage, Gerard Muller, L.W.R. Wenckebach. T.g.v. de 70e verjaardag van Koning Willem III.
T3901: - - Over textielgilden in het Euregiogebied. Catalogus van de tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielmuseum te Enschede.
R1786: PENROSE ANNUAL 68. - The Penrose Graphic Arts International Annual. Volume 68: 1975.
T9522: - - Nr. I. Dagbundel ter gelegenheid van de Poëziecarrousel 1997.
Y2603: - - Stichting Historisch Boerderij onderzoek. Jaarverslag 1979.
Y2600: - - Weg en Doel no. 1 Januari 1940. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding.
R0837: - - Bibliografie van Henri Baudet. Hoogleraar te Groningen 1956-1984.
T6436: - - De ware geschiedenis over de stucadoorsstaking welke te Amsterdam is gestreden. Amsterdamsche Vereeniging van werkers in het stucadoorsbedrijf.
T6968: - - Stelselmatige vernieling van ons vaderland in oorlogstijd. Welke streken van Nederland zullen definitief worden prijsgegeven aan algeheele vernietiging?
Y0171: - - Het zieke P.T.T.-personeel. Rapport inzake het vraagstuk der simulatie en aggravatie. (uitgebracht naar aanl. van het schrijven van den Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie d.d. 12 Juni 1916, no. 561) [door den] Alg. Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoon-Personeel.
Y2830: JUFFROUW IDASTRAAT 11. - Juffrouw Idastraat 11. Huisorgaan van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. 1e Jaargang 1972 t/m 16e Jaargang 1990.
Y2581: - - De onschendbare eed. 1 maart 1871 - 1 maart 1918. France, Alsace - Lorraine. Tekst in Nederlands.
Y2580: - - Een middag van verzetspoëzie op de 5e mei 1955 in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Georganiseerd door het 5 mei Comite Amsterdam, t.g.v. de viering 10e Bevrijdingsdag.
T7993: - - Het Nederland van morgen.
H7178: - - William Caxton. An exhibition to commemorate the quincentenary of the introduction of printing into England.
Y2573: - - The STA in retrospect. An illustrated booklet of printed pieces selected from the Archive Exhibition in observance of the 35th Anniversary of The Society of Typographic Arts.
Y0157: - - Het socialistisch schandaal te Maastricht, of De Wilde staking aan de Maastrichtsche zinkwitfabriek.
Y0156: - - Tentoonstelling Hedendaagsche Friesche Kunst.
L7944: - - Die Flucht aus der Sowjetzone und die Sperrmassnahmen des kommunistischen Regimes vom 13. August 1961 in Berlin.
T7673: - - Predikaties en redevoeringen bij gelegenheid van de herdenking van het 300-jarig bestaan van Drachten.
T7676: - - Voedselweigering in het Huis van Bewaring. Waarom zwijgt de pers?
T9993: [ZOLA]. - Het leven van Emile Zola. Met in de hoofdrol Paul Muni.
Y2570: - - Een nieuwe hel en al haar duivels losgelaten.
Y2568: CATALOGUE 1953. - AIGA. (American Institute of Graphic Arts). 4th Annual Magazine Show.
Y2569: - - Mobilisatie.
Y2567: - - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Vijfde deel Supplement-Catalogus 1927-1939 met Register.
R0808: [ERASMUS]. - Erasmus and his time. Handlist for visitors to the exhibition 3 october - 23 november 1969.
Y0149: - - The Tobacco and Cigar Trade and Manufacture. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 5.
Y0150: - - The Coffee Trade. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 6.
Y0148: - - The Tea Trade. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 4.
Y0147: - - Cocoa and Chocolate. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 3.
Y0146: - - The Great Dutch Ports. Amsterdam and Rotterdam. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 1.
H7163: TIRADE 244. - Herman de Coninck: Nieuwe gedichten.
Y2562: - - Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring. Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland.
H7156: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 362. - Alfred Jensen.
H7146: - - Handelingen van het vierentwintigste Nederlands Filologencongres, gehouden te Amsterdam, op donderdag 5 en vrijdag 6 april 1956.
H7150: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 392. - Brissiere.
H7152: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 396. - Cesar.
T9310: - - Van dag tot dag. Feestgids voor de Kroningsweek. Opgave van de voornaamste Feestelijkheden.
R0806: - - John Flanders / Jean Ray 1887-1964.
H7118: - - De Grafiek van Jan Toorop 1858/1928.
Y5880: - - Brood des Levens. Tijdschrift voor het Volk door Predikanten der Gereformeerde Kerken in Nederland. 4e jrg. No. 8. Donderdag 11 Augustus 1898.
Y2550: - - Verslag van de jeugdleidersconferentie belegd door de jeugdraad van het N.V.V. op 10 en 11 sept. 1932 op het Troelstra-Oord te Beekbergen.
Y0138: J.R. - Spierarbeid en Hersenarbeid of Wie is de meeste? Vliegende Blaadjes no 5.
R4949: [VONDEL]. - Herdenking van het derde eeuwgetij van Vondels bekeering.
H7064: - - Geuzenliedboek. Derde vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoëzie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Gerit Abraham van Poelje]. Verkorte uitgave.
T9166: - - England und die Sperrung der See.
T9167: - - Belgien. Land und Leute, Wirtschaftsleben
Y0702: - - Museum Amstelkring. Ons Lieve Heer op Solder.
T6414: - - Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche IJzertragedie, 1914-1918. Deel I: Open brieven en vertoogschriften van de Vlaamsche Frontbeweging (1917-1918).
T2399: - - Catalogus van de tentoonstelling Het Nederlandsche Boek door de eeuwen. Gehouden in het Centraal Museum te Utrecht van 19 Oct. tot 10 Nov. 1946.
H6906: - - Jacob van Maerlant's der Nature Bloeme.
L7824: - - Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de Bibliotheek der Vrije Universiteit.
H6904: - - Van Sente Brandane.
Y5875: - - A Pictorial and Descritiptive Guide to London and the Franco-British Exhibition 1908. With plan of the exhibition, map of London and twelve miles round, twp large section plans of central London, railway map showing all the new tubes, and eighteen other maps and plans.
L7816: - - Het Belgische Episcopaat aan het Duitsche Episcopaat.
T9985: - - Amsterdams Distributiedienst zooals de Duitschers hem niet kenden!
H6893: - - Vormen in glas / Forms in glass.
Y2531: - - Charles Laurent: Methode d'ecriture. Theorique et practique cahier no. 6. Methode d'ecriture par plusieurs professeurs cahier no. 8. F.M.A.A. Methode d'ecriture cahier no 9.
Y3910: - - Kronprinses Juliana - Prins Bernhard der Nederlanden. Verlovingsalbum.
Y3909: - - Prinses Marianne der Nederlanden 1810-1883. Tentoonstelling 12 juni t/m 8 augustus 1971.
T2365: - - Vienna of to-day. An Album with Map.
T2352: - - Orgaan van de Bond van de Vereenigingen van leerlingen van Middelbare Technische Scholen In Nederland. 2e jaargang, nummer 11.
Y0626: - - Gemeenteprograms der politieke partijen. Alphabetisch gerangschikt en voorzien van een alphabetisch register op de onderscheidene punten der programs.
H6745: TIRADE 203. - A. Koolhaas: De geluiden van de eerste dag.
T2312: - - Programma t.g.v. de herdenking van de vierhonderdste verjaardag van het overlijden van Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589).
T6392: - - Gedenkboek van het Tweehonderd-jarig bestaan van het Dia. Oude Vrouwen- en Mannenhuis der Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam. 22-2-1883.
Y0127: - - Aon den hier en mevrouw T.G. Ebbers-Herold bij gelegenheid vaan hunnen trouw 14 feberwari 1928.
L7633: - - Another useless type book.
L7624: - - Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer. Eine historische Collage uber den erregendsten Abschnitt deutscher Geschichte in Wort, Bild und Ton 1933 - 1939. Band: I & II.
Y0120: TIRADE 290. - Vasalis: Dankwoord P.C. Hooftprijs. Anker: Kunst als troost. Michaelis: De Moor, Van Oudshoorn en de kritiek. Rooy: Eating landscapes. Havenaar: Jimmy Carter en het primaat van de moraliteit. Gedichten.
R4938: [STRAUSS]. - Het Strauss-feest.
T2271: - - Bulletin van het Rijksmuseum: Art nouveau, Jugendstil, Nieuwe kunst.
Y0114: - - Peace Militant. This booklet is not copyrighted and its contents may be reproduced in whole or in part.
R5135: - - Klimschs Jahrbuch. Band 27. Technische Abhandlungen und Berichte über die Neuerungen auf dem Gesamtgebiet der graphischen Künste.
Y4521: - - Het leven van Pieter Both.
Y2494: - - Rups en kapel. Duurt na den dood het leven voort? Een redelijke beantwoording buiten godsdienstige, spiritistische of theosofische stelsels om, met gebruikmaking van langs wetenschappelijken weg verkregen gegevens ...
T7988: - - Het Bondshuis in exploitatie.
L7589: JAARBOEK 1971-1972. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1971-1972
H6459: - - Rijn / Rhein over het werk van Walter Nikkels.
Y2491: - - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Assen over het jaar 1884.
Y0095: - - Wetenswaardigheden voor Nederlanders.
Y0094: - - Het Nederlandsche Koningsfeest. 12 Mei 1849-1874.
Y7059: - - De Jongeling in de wereld, of handleiding voor jonge lieden tot eene gemakkelijke, gelukkige en genoegelijke verkeering, met menschen uit alle standen. Naar het hoogduitsch van Ebersberg.
Y2483: - - Rijwieltochten door den Gelderschen Achterhoek. Voorzien van Illustraties en kaartjes.
T2244: [COHEN]. - Het Troelstra-oord.
Y3329: - - Uitgever & Debitant. Officieel orgaan van den Nederlandsche Uitgeversbond. 1e jaargang 1906, no 38 - 39 - 40 -41.
Y0610: S.D.A.P. - Verslag van het koloniaal congres der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland, gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 januari 1930 te Utrecht. + Toelichting.
Y4119: - - Ootmoed en liefde, of de goede strijd van Nancy, op de wegen der vreugde en droefheid. In verhalen voor meisjes.
T7986: - - De daden der Amsterdamsche Gemeenteraadsleden van januari 1903 - juni 1905.
T9308: C.C. - 12 mei 1874. Aan de Kinderen van mijn Vaderland, hoofdzakelijk de Volksscholen.
R3015: - - Oostvlaams Literair Lexicon. Samengesteld door de Provinciale Kommissie voor Letterkunde. Kultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe Reeks nr. 15.
H6348: - - Das Wirtshaus an der Lahn. Ein Volkslied.
L7501: - - Hoe ontstaat onze Courant?.
L7489: - - Het Nederlandsche Boek 1939.
Y0603: - - De Strijd voor het Recht. Ontleend aan The Round Table (maartnummer 1916).
T3990: - - IN MEMORIAM.
T2147: Ir. P. - Hitler, Mussolini, Mussert, Uitkomst?
H6256: POETRY INTERNATIONAL 1982. - Rafael Alberti en Nuria Espert (Spanje). Vertaling G. Diels, D. Elsenaar, J. Last, L. Th. Lehmann, B. v.d. Pol.
H6257: POETRY INTERNATIONAL 1988. - Van 18 tot en met 25 juni 1988, De Doelen Rotterdam.
H6258: POETRY INTERNATIONAL 1986. - Van 23 tot en met 28 juni 1986, De Doelen Rotterdam.
H6260: TIRADE 042. - Karel van het Reve: De zaak Pasternak. H.A. Gomperts: Over toneelkritiek. G.K. van het Reve: Geen donderslag bij heldere hemel. e.a.
T2141: - - Briefwisseling tusschen zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. Vertaald in opdracht van de Britsche Legatie.
Y0598: - - Wat de Roode Internationale wil!
Y2455: - - 68 reproductions pour le catalogue d une collection de manuscrits à miniatures IXe-XVe siècles dont la vente aura lieu à Amsterdam le 22 novembre 1929 dans la grande galerie de Frederik Muller & Cie (Mensing et fils) .
Y4519: - - Het leven van Katharina Lescaille.
H6207: [ERASMUS]. - Actes du Congres Erasme. Rotterdam 27-29 octobre 1969.
R3682: - - De Vlaamse Kwestie.
Y4518: - - Het leven van Johan van Oldebarneveld.
T2097: DE GEMEENSCHAP 1933. - Antoon Coolen. Pierre Kemp. A.J.D. van Oosten. Jacq. Schreurs. Albert Kuyle. Paul Claudel.
R3676: - - Witboek van de Volksunie. Over Zwartberg.
Y0595: - - Levensschets van de Gelukzalige Ludwina van Schiedam. Ten voordeele der Ludwina-Vereeniging te Vught.
T2096: DE GEMEENSCHAP 1933. - W.P.J. Pompe. A.J.D. van Oosten. Frans Erens. Antoon Coolen. Koos van Doorne. Chr. de Graaff. Albert Kuyle. Gabriel Smit.
T2095: DE GEMEENSCHAP 1933. - Jacq Schreurs. Emile Erens. A. van Duinkekren. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. F. Bordewijk. J.A. Wijnhof.
T2094: DE GEMEENSCHAP 1933. - A, van Duinkerken. Jacq. Schreurs. Renate. J.H. Kard. Vic. Reinders. A.J.D. van Oosten.
T2093: DE GEMEENSCHAP 1933. - St. van Schaik. Chr. de Graaff. Henri van der Burght. A.J.D. van Oosten. Jacq. Schreurs. A. van Duinkerken. J.A. Wijnhof. Simon Druyf. J.J. van Geuns. Martin Bruyns. e.a.
T2092: DE GEMEENSCHAP 1931. - Jac. Schreurs. Emile Erens. Jan H. de Groot. Justus Mercks. J. Babeliowsky. Albert Helman. A. van Duinkerken.
Y0077: - - Portraits of Women 1705-1825.
T2091: DE GEMEENSCHAP 1931. - A. van Duinkerken. Pierre Kemp. Jac. Stolte. V. Reijnders. S. van Ravensteyn. M. Mok. Willem Nieuwenhuis. Eric van der Steen. Leo van Breen.
T2082: DE GEMEENSCHAP 1930. - W.P.J. Pomp. Albert Kuyle. A. van Duinkerken. H. Kuitenbrouwer. S. van Ravesteijn. W. Herpers.
Y2436: H.N. - Zalig Nieuwjaar. Dramatische schets met zang in twee bedrijven.
Y4514: - - Het leven van Kornelis Musius.
T2080: DE GEMEENSCHAP 1930. - A. van Duinkerken. Gabriel Smit. P. Hemdrix. Gerard Wijdevel. J.J. v. Geuns. Chr. de Graaff. M. Revis. Albert Helman.
T6954: [GROOT, J.H. de, Halbo Kool en Han G. Hoekstra (eds.)]. - Het Vrij Nederlandsch Liedboek.
T2079: DE GEMEENSCHAP 1933. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Albert Kuyle. Jacques Schreurs.
R5721: - - Socialistische liederenbundel.
T2078: DE GEMEENSCHAP 1931. - Albert Helman. A. van Duinkerken. H. Andriessen. Pierre Kemp. Giovanni Papini. Franz Oldenburg Ermke. Simon Druyf. To Holscher.
T2076: DE GEMEENSCHAP 1931. - Chr. de Graaff. Albert Helman. Franz von Eldenburg Ermke. Albert Kuyle. Vic. Reinders. A. van Duinkerken.
T2075: DE GEMEENSCHAP 1934. - Joep Nicolas. Bern. Verhoeven. G. Wijdeveld. D.A.M. Binnendijk. Aug. v. Cauwelaert. Pierre Kemp. Jan Engelman. Louis de Bourbon. Alex Campaert.
T2074: DE GEMEENSCHAP 1930. - Jac. Stolte. H. Marsman. G. Wijdeveld. Theun de Vries. Chr, de Graaff. A. van Duinkerken. Albert Helman. R.M. Rilke. G. Weustink.
T2073: DE GEMEENSCHAP 1931. - Frans Erens. A. van Duinkerken. Willem Nieuwenhuis. Pierre Kemp. Eric van der Steen. A.J.D. van Oosten. Leo van Been.
T2071: DE GEMEENSCHAP 1932. - Henri van Rooijen. Chr. de Graaff. Fr. E. Bruning. Frans Erens. Jacq. Schreurs. Albert Kuyle. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. A. van Duinkerken. Pierre Kemp.
T2069: DE GEMEENSCHAP 1934. - Anton van Duinkerken. Gerard Wijdeveld. A.J.D. van Oosten. Louis de Bourbon. Pierre Kemp. F. Bordewijk.
T7669: - - Reglement op de inwendige dienst der infanterie.
T2068: DE GEMEENSCHAP 1932. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Pierre Kemp. Albert Kuyle. Eduard Brom.
T2063: DE GEMEENSCHAP 1935. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Jan Engelman. Alex Campaert. J.C. Bloem. B. Verhoeven. G.W.V.D. Does. S. van Ravesteyn.
T2054: DE GEMEENSCHAP 1935. - A.J.D. van Oosten. W. Nieuwenhuis. Gerard Wijdeveld. Ant. van Duinkerken. H. Vullinghs. Henri v.d. Burght. Charles Eyck. Koos van Doorne.
T2055: DE GEMEENSCHAP 1935. - Th.H. Schlichting. Louis de Bourbon. Ernest v.d. Hallen. A.J.D. van Oosten. Leo Boekraad. Jan Engelman. Pierre Kemp. Vic. Reinders. Koos van Doorne. J.J. van Geuns.
T2059: DE GEMEENSCHAP 1933. - A. van Duinkerken. Pierre Kemp. Albert Kuyle. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. Martin Bruijns. Antoon Coolen. To Holscher.
T2052: DE GEMEENSCHAP 1935. - Gerard Wijdevel. S.v.S. Anton van Duinkerken. Louis de Bourbon. Gerard Knuvelder. Esther Hadassa Weyl.
L7352: [VONDEL]. - Gids voor de Vondel tentoonstelling t.g.v. de 350-jarige herdenking van zijn geboortedag op 17 november 1587.
L7359: - - Zondagsdichters over mensen. poëzie uit liefhebberij.
H6063: - - La Theologie Germanique. Chapitres choisis. Introduite par Sebastien Castellion et traduite par Pierre Poiret. Avec une Postface du Reediteur.
R0574: RAAM nr. 101. - Joop Waasdorp. Eddy Mielen. J.J. Wesselo. R.A. Cornets de Groot. Ruud Kraayeveld.
R0575: RAAM nr. 104. - Hedendaagse aspecten van literatuurwetenschap.
R0548: TE ELFDER URE 26. - Kunstgeschiedenis wetenschap of kritiek.
H5952: - - Kort verslag van de plechtige zitting in de Ridderzaal aan het Binnenhof te 's-Gravenhage op 12 mei 1949 t.g.v. het veertigjarig bestaan van de Boekdrukkersorganisatie in Nederland.
Y2423: - - De Dood van Jesus en van de Zonde. Zes Overwegingen in de Vaste. Voorgedragen in de R.C. te Bemmel.
Y2424: - - Een Noord-Nederlander over zijn omreisje door Belgie in 1823.
Y2422: - - Onze belangen. Gesprekken over het Nieuws van den Dag. Derde Deel. Mei 1970 - September 1971. No 1 - 51.
T9300: - - Betoog van het uitvoerbare der voorgeslagen middelen om, gedurende het strenge jaargetijde, in de behoeften van noodlijdenden, door buitengewone maatregelen te voorzien, door den schrijver der Proeve van onderzoek, enz.
T6234: - - Ein Kampf um Deutschland.
T6233: - - Wer trieb Günter Sombecki in den Tod? Ein Tatsachenbericht.
H5716: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 104. - Van Gogh's grote tijdgenoten.
T2051: DE GEMEENSCHAP 1935. - A.J.D. van Oosten. Anton van Duinkerken. Jo de Wit. L.G.J. Verberne. J.C. Bloem. Rene de Vos. Pierre Kemp. Louis de Bourbon. Vic. Reinders. Alex. Campaert. Willem Nieuwenhuis. Jan Engelman. M. Mok. F.Ph.A. Tellegen.
T2031: - - Die Josefslegende. in aquarellierten Zeichnungen eines unbekannten russischen Juden der Biedermeierzeit. Mit den zugehorigen Schriftstellen in der Verdeutschung von Martin Buber und Franz Rosenzweig und einer Einleitung von Erna Stein.
Y2421: - - Onze belangen. Gesprekken over het Nieuws van den Dag. Eerste Deel. 1967 - December 1968. No 1 - 50.
K0244: - - Wilhelmina Helena Pauline Maria. Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Meckelenburg. Koningin der Nederlanden 23 november 1890 - 4 september 1948. Geboren 31 augustus 1880 - overleden 28 november 1962.
T2014: - - De Monumenten van Beroemde Nederlanders in de Oude en Nieuwe Kerk te Amsterdam.
H5604: - - Nederlandse strijdzangen uit de 16e en de eerste helft der 17e eeuw. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk.
H5610: - - Een Abel spel van Esmoreit. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jef Notermans.
Y3862: - - Rions! Chantons! Histoires pour enfants.
Y3196: - - De Ongelukkige Sabine of Het slachtoffer der Hebzucht. Tragische Geschiedenis op Bruiloften en Partijen.
R0533: - - Dynamiet en Pijnbank. Een en ander over de inkwisitie in Spanje in de laatste maanden.
L7080: BZZLLETIN 153. - Marten Toonder.
H5526: - - Rijksmuseum Kröller-Müller Otterlo.
R0524: [KUILENBURG, H. van]. - Afscheid H. van Kuilenburg. Socialist en zakenman.
T6214: [BLECKMANN, C.B.]. - Radicalen-raadsel. sic vos, non vobis Openbaringen en profetiën.
T6210: A. B. - Twaalf vrijheids-liederen. Uit het Engelsch e.a. door A. B.
H5281: - - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht t.g.v. het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
H5292: DE GEMEENSCHAP 1939. - 15e jaargang nr. 1 t/m nr. 12. Januari/December 1939.
T7319: - - De Werkloosheid en de Haagsche Raad voor en tijdens de krisis.
T9148: - - Het stond in de Koerier. Uittreksels uit de illegale Koerier 1944-1945.
H5138: [GINNEKEN, Jacq. van]. - Melanges de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken a l'occasion du soixantieme anniversaire de sa naissance (21 avril 1937).
T3774: MARTINUS NIJHOFF CATALOGUE 404. - Linguistique et Litterature Neerlandaise et Flamande Volume 1: 1-1855. Volume II: 1856-2939. Volume III: 2940-5004.
T3775: - - 't Geslacht /de geboort/plaets/tijdt/leven ende wercken van Karel van Mander, Schilder/en Poeet. Mitsgaders Zijn overlijden, ende begraeffenis.
T1871: - - Pacifistische Volksverdediging.
R4798: - - De weg tot de macht.
L6914: PENROSE ANNUAL 70. - The Penrose International Review of the Graphic Arts. Volume 70: 1977-78.
L6916: PENROSE ANNUAL 54. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 54: 1960.
L6917: PENROSE ANNUAL 60. - The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 60: 1967.
T1795: M.J. - Er is onrecht gedaan in Katholiek Amsterdam. Eenige beschouwingen rond Het Spaarnestad-Concern.
T1788: - - Uittreksel uit de woordenlijst van de Nederlandse taal.
T6177: - - Open brief aan Mevrouw H. Roland Holst.
T1773: DRS. P. - 3 x 3 + 2.
H4793: - - Bijdragen tot een handboek voor de Openbare Bibliotheek in Nederland.
T6160: - - Cooperatief Arsenaal.
R5689: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 7e jrg. nr. 1-4. 1983.
K0215: - - Die funfzig Bucher 1970.
K0218: - - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1968. Jury rapport en catalogus.
K0211: - - Die schonsten deutschen Bucher des Jahres 1961.
H4585: LAURENS JANSZ COSTERPRIJS 1995. - Tiende Laurens Jansz Costerprijs 1995 verleend aan Joost R. Ritman.
H4586: LAURENS JANSZ COSTERPRIJS 1999. - Elfde Laurens Jansz Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens.
H4590: - - De Renildis Handpers 1957-1987.
Y3853: - - Ophelia. Sehnsucht, melancholie en doodsverlangen / Sehnsucht, melancholia and desire for death.
T7660: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1921.
T6136: - - De jeugd van H.M. Koningin Wilhelmina. Een feestgave voor de kinderen van de Zondagschool.
T6133: - - Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888.
R0431: RAAM LITERAIR MAANDBLAD nr. 30. - L. Tegenbosch: Bij het graf van een dichter. P.H.H. Hawinkels: Breugel VIII en IX. M. van Nieuwstadt: Twee, zij het achtregelige, rijmende gedichten. R.A. Cornets de Groot: Labyrinteek II: Het daglicht van de nacht. Henk van Gelre: Hans Reichel 1892-1958. Kroniek. Journaal en Nieuwe boeken.
R0387: IAMBE nr. 30. - Iambe. Literair Tijdschrift 8e Jrg. nr. 30. [1988].
R0389: IAMBE nr. 33. - Iambe. Literair Tijdschrift 9e Jrg. nr. 33. [1990].
R0390: IAMBE nr. 36. - Iambe. Literair Tijdschrift 9e Jrg. nr. 36. [1990].
H8641: AFFICHE NO. 11. - Posters, billboards and signs world-wide.
R2944: - - Le Boeuf sur le Toit. De buffel op zolder.
R2946: - - Het Boek in Vlaanderen 1937. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
R4785: SINGEL 262. - Nieuws van Singel 262, wetenswaardigheden over schrijvers en hun werk. Tweede jaargang nr 2 october 1951.
R4786: SINGEL 262. - Nieuws van Singel 262, wetenswaardigheden over schrijvers en hun werk. Vierde jaargang nr 2, 3 november 1953.
R4792: - - Wilhelmina 50 jaar Koningin der Nederlanden. Jubileum nummer.
Y3086: - - De man en de vrouw in hunne onderlinge verhoudingen en in hunne betrekking tot de hedendaagsche maatschappij. Met vele illustratien in den tekst.
Y3085: - - Ars Erotica. Die erotische Buchillustration im Frankreich des 18. Jahrhunderts.
L6629: - - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905 - 1915.
H4183: [BILDERDIJK]. - Mr. Willem Bilderdijk. Uitgegeven op machtiging der Bilderdijk Commissie.
H4102: - - In 26 letters.
H4026: - - De Middelburgsche Avanturier. Of het Leven van een Burger Persoon. Bevattende zyne zeldzame opvoeding; kinderlijke Minnaryen; etc. etc.
R0383: IAMBE nr. 24. - Iambe. Literair Tijdschrift 6e Jrg. nr. 24. [1987].
R0384: IAMBE nr. 25. - Iambe. Literair Tijdschrift 7e Jrg. nr. 25. [1987].
R0386: IAMBE nr. 27. - Iambe. Literair Tijdschrift 7e Jrg. nr. 27. [1988].
R0382: IAMBE nr. 21 1/2. - Iambe. Literair Tijdschrift 6e Jrg. nr. 21 1/2. [1986].
R0381: IAMBE nr. 13. - Iambe. Literair Tijdschrift 4e Jrg. nr. 13. [1984].
L6568: [ERASMUS]. - Erasmus en Belgie.
L6569: TIRADE 107. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Zeven geestelijke liederen.
L6570: TIRADE 078/079. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Brief uit Schrijversland (Modern Toerisme).
T3754: - - De uitgaven van 114 ambtenaars- en arbeidersgezinnen. Les depenses de 114 menages de fonctionnaires et d'ouvriers.
R4784: SINGEL 262. - Nieuws van Singel 262, wetenswaardigheden over schrijvers en hun werk. Vijfde jaargang nr 1 mei 1954.
Y3194: - - Wereld Schlagers o.a.: Oome Piet - Doe het niet. La Paloma.Werklooze handen. Wiegenliedje, Ik heb rooie Savoye. Als je jong bent. In ons eigen, kleine huis. enz.
R5686: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 8e jrg. nr. 1-4. 1984.
R0330: BZZLLETIN 129. - De Tachtigers.
T6114: [STEYN, Johannes]. - De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd.
T6111: - - Doopsbediening van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. Met een rede van E.H. Blaauwendraad.
R0272: - - Het Nederlandsche Boek 1936.
R0273: - - Het Nederlandsche Boek 1935.
R0274: - - Het Nederlandsche Boek 1940.
R0276: - - Het Nederlandsche Boek 1930.
R0277: - - Het Nederlandsche Boek 1924.
R0278: - - Het Nederlandsche Boek 1932.
R0269: - - Het Nederlandsche Boek 1934.
R0270: - - Het Nederlandsche Boek 1933.
R0271: - - Het Nederlandsche Boek 1938.
H3019: - - Uit de Korf. Een boekje over Nederlandse schrijvers en Nederlandse boeken.
T6100: - - Vorstelijk Huwelijk.
B0143: - - Bloemen voor de meergevorderde jeugd. Verzameld uit de schriften der beste prozaschrijvers.
L6211: - - Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poezij.
Y0033: - - NICE. XXVIIIe Convention Annuelle du Rotary International.
H2887: TIRADE 191. - Greshoff nummer.
H2885: TIRADE 205. - Zestig jaar Leo Vroman.
H2883: TIRADE 204. - Brieven van en over Multatuli.
H2884: TIRADE 201. - Bellen van Zuylen-Isabelle de Charriere.
T6080: - - Portret: Willem III, Koning der Nederlanden.
H2675: - - Die Medizin in Geschichte und Kultur ihrer Zeit, unter besonderer Beachtung der Behandlung rheumatischer Erkrankungen. Synchronopse.
T6946: - - St. Carolus Ziekenhuis 's-Hertogenbosch.
T6947: STICHTING HERSTEL ZEELAND 1945. - Rapport nopens de oorlogsschaderegeling. Waarom is de geldende oorlogsschaderegeling onaanvaardbaar voor de Zeeuwsche getroffenen?
L6130: - - J.G.G. (1395-1468). Das Enzensberger-Gutenberg-Projekt. Eine Studie von Studenten der Kunstakademien Krakau, Warschau und der Fachhochschule Mainz 1991-1994.
T6071: - - De Oranjeboom en de rijpsten zijner vruchten. Feest-uitgave 12 Mei 1874.
H2432: - - Het Salamanderboek.
Y5815: - - 1: De Rijke Paus en de Arme Christus. 2: De onfeilbaarheid van den Paus in den loop der tijden... 3: Er waren slechte Pausen/Pausin Joanna.
R1675: [HAVERSCHMIDT] - Francois Haverschmidt. De dominee, de dichter, de mens. Bloemlezing met inleiding van J.J. Borger.
Y2395: - - Uit de Korf. Winternummer 1949.
Y2394: - - Van Tijd tot Tijd. Beschouwingen, boeken, plannen, persoonlijkheden. Aflevering 15.
T6044: - - T.a.v.e.n.u.'s Feestlied. Populaire coupletten voor zang en piano.
T6045: - - Oranje & Nederland. Feestmarsch bij gelegenheid van den Nationalen Scherpschutters-Wedstrijd aan den Bildt gehouden den 16-21 Augustus 1869.
R4755: - - Waarom wij het Kiesrecht willen. Een woord namens de Nederlandsche Arbeiders door een hunner.
B0137: - - Modeles des jeunes personnes, ou traits remarquables, actions vertueuses, exemples de bonne conduite de la part des femmes, Et Morceaux extraits des meilleurs ecrivains qui se sont occupes de l'education des filles.
B0140: - - Dit boek is genaamd de Volmaakte Blijdschap (brieven, vermaningen, gebeden en lofzangen van F. van Assissi)
T1497: - - De Vrije Drukpers aan de Stad Utrecht. Wijze: Henri's Drinklied. De Vrije Drukpers aan Utrechts Hoogeschool. Wijze: Al is ons Prinsje nog zoo klein, hoezee! De Vrije Drukpers aan het Volk van Nederland. Wijze: De Koning leev! De Vrije Drukpers aan Neerlands Koninklijk Huis. Wijze: WienNeerlands bloed enz.
T1490: - - Dada in de residentie. Een rumoerige soiree.
T1453: - - Het geding van de IJzertoren.
L5931: - - Expositie Amsterdamse kaartmakers 1544-1975.
L5954: [STOKKINK]. - De Stokkink Collectie van bandornamenten. Een keuze van 1563 ornamenten.
L5889: JAARBOEK 1997-1998. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1997-1998
L5890: JAARBOEK 2000-2001. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2000- 2001.
K0973: HELIOS 80. - Jubileumuitgave ter ere van het tachtig-jarig bestaan van Helios.
T1430: - - Jaarboek 1925 der Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen.
T6026: NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 212. - Nederlandsche Staats-Courant. Zondag 11 en Maandag 12 September 1898. H.M. de Koningin keerde terug naar Den Haag.
T6024: NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 208. - Nederlandsche Staats-Courant. Dinsdag 6 September 1898. De burgermeester der stad Amsterdam heette de Koningin in de hoofdstad welkom.
R1785: TIRADE 154. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Vier sprookjes.
H1362: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
H1378: - - Preparation of manuscripts and correction of proofs.
H1387: - - Vormvoorbereiding en planning.
L5702: - - Vakschool-Almanak 1920. Voor en door leerlingen en oud-leerlingen.
H0899: [HEIJERMANS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 11. - Herman Heijermans.
H0901: [PERRON] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 13. - E. du Perron.
L5693: - - Drukkers-Handboek 1963-1964. Uitgave van het Drukkersweekblad.
R4696: - - De Christelijk Democratische Unie. De waarheid omtrent de Van Houten Partij. Hoe moet ik stemmen?
Y0028: - - Le Communisme et l'Anarchisme.
T1361: - - Sipke Huismans : Haags Gemeentemuseum, 4 maart-16 april 1967
H0790: - - La vie Parisienne. Eine indiskret illustrierte Forschungsreise durch 100 Jahre Pariser Sittengeschichte.
Y0027: - - Rassemblement du peuple Francais.
Y6087: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 7. Bevat: Derks: Avond op het water. Kuyle: Harmonica. Van den Steene: De vervloeking. Bruyns: Korte gedichten. Van Schaick: Katholieke gebeden. Derks: Isola Bella. A.K.: Terras. Sassen: De Vorst der duisternis. Redactie: Uit het logboek. H.K. Cultuur. Van der Burcht: De Noodkist.
H0689: - - Grafisch Intermezzo. Ten Brink 150 / Giethoorn 75. Samen 225 jaar.
H0690: - - Sporen in de tijd. 100 mensen schrijven 100 bladzijden over 100 jaar. T.g.v. het 100-jarig bestaan van Drukkerij De Bink.
T1332: - - Kunsthandel Huinck & Scherjon stelt nieuwe werken ten toon van A.C. Willink van 9 october tot 6 november 1948.
T7981: - - De leugen is snel, maar de waarheid is sneller! De Volharding verweert zicht.
H0508: [MULTATULI] M. [=P.J.A. Meersmans] - Rudolf Charles D'Ablaing van Giessenburg. (Firma R.C. Meijer) 1895-1904. Persoonlijke herinneringen. Door M. [P.J.A. Meersmans], alsmede D'Ablaing's omgang met Multatuli in de jaren 1860-1866.
Y0022: - - Le Mal Social et le Remede Socialiste.
L5615: - - Het Boek in Vlaanderen 1941. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
R2174: JAARBOEK 2006-2007. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2006-2007.
T9641: [GROOT, Jan Hendrik de. Muziek Margit Leiker]. - Gebed voor ons nieuwe leger. Met muziek van Margit Leidker.
H0319: - - De man en de vrouw in hunne onderlinge verhoudingen en in hunne betrekking tot de hedendaagsche maatschappij. Met vele illustratien in den tekst.
T1328: - - Kunsthandel Huinck & Scherjon stelt ten toon nieuw werk en enige abstracte composities uit 1922-24 van A.C. Willink van 23 october t/m 18 november 1950.
T1329: - - Kunsthandel Huinck & Scherjon stelt nieuwe werken ten toon van A.C. Willink van 21 october tot 16 november 1946.
L5559: [BOON]. - Louis Paul Boon 1912-1979. Een nagenoeg volledige verzameling van zijn werken bijeengebracht door Gert-Jan Hemink.
T5960: - - Politieke vragen, beschouwingen betreffende de praktijk van het staatsleven en eenige daarmede samenhangende onderwerpen in Nederland en Ned.-Indie.
L5410: E. v. E. [=Evert van Eeden]. - Frederik van Eeden als katholiek.
L5446: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 22. - De beweging van 80.
T1299: [SPINOZA]. - Baruch de Spinoza 1677-1977. His work and its reception.
T1297: [SPINOZA]. - Spinoza. Gezamelijke redevoeringen, gehouden bij de Spinoza-herdenking door de afdeeling-Nederland van de Kant-Gesellschaft op donderdag 29 December 1932 te Amsterdam in de Agnieten-Kapel (Athenaeum-Illustre).
T1282: [Franciscus Antonius Brunklaus]. - Het Evangelie van Judas.
T1268: - - Programma van het XXIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem (28-31 Augustus 1893).
T1249: [SPINOZA]. - Chronicon Spinozanum. Tomus Alter (Vol. 2).
T1247: - - De Duitsche nota en het antwoord der geallieerden, vertaling-uit het Engelsch-van de Duitsche nota, door den Amerikaanschen Gezant te Londen op 19 December, 1916, aan Lord Robert Cecil, waarnemend Staats-secretaris voor buitenlandsche zaken, ter hand gesteld.
T5957: - - Historisch-geographisch woordenboekje, bevattende een chronologisch en alphabetisch overzicht der voornaamste veldslagen, zeegevechten en belegeringen, met geographische en andere opgaven Vermeerderde en verbeterde uitgave van Winkler's Philomachos.
C1062: - - Masterpieces from the Hermitage Leningrad. Dutch and Flemish paintings of the seventeenth century. Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw.
R3581: - - Het Nederlandsche Boek 1931.
R3580: - - Het Nederlandsche Boek 1937.
B9970: - - Catalogus van kaarten.
T1243: [ PIEPERS, M.C. ] - Een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog. + Nog een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog.
T1233: - - L. Baekelmans en H. Teirlinck herdacht.
B9898: [PORZGEN, H.]. - Het meesterwerk. Een Chineesche anecdote.
B9953: - - Het leven en de gevoelens van den Ouden Heer Smits of Mark Prager Lindo (1819-1877).
B9954: CATALOGUS 124. - Verluchte handschriften uit de Nederlanden tot 1550 uit Nederlands bezit.
Y3817: - - Handbuch des Verbands Deutscher Antiquare e.V. 2005/2006.
T1218: - - Herinnering aan den godzaligen Kasparus Alardin, in leven herder en leeraar, laatst te Arnhem.
H9839: - - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen Letter, Beeld & Band.
T1189: [ HOCHSTETTER, Julius ]. - Monita Secreta of De geheime voorschriften der Jezuieten.
T1188: - - Oorlog aan de kerk. Strijdschrift tegen de gebonden en voor de Vrije Gedachte.
R4640: - - Das Buch des Jahres 1939. Weihnachtskatalog wertvollen, schongeistigen Schrifttums.
T9127: [VLIEGEN, W.H.]. - Weg met de knutselaars!
T9130: - - Geschenk der Christelijke Liefde aan Kinderen.
R0067: - - Dat Scone Bediet van Moriane. Middelnederlandsche Ridderroman met inleiding, aanteekeningen en bibliografie door A. Bellemans.
R0075: DE GEMEENSCHAP 1933. - Albert Kuyle. Gabriel Smit. Jacq. Scjreurs. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. Anton van Duinkerken. Paul Vlemminx.
R0076: DE GEMEENSCHAP 1931. - Anton van Duinkerken. Gabriel Smit. Jacq. Schreurs. Charles Eyck. M. Mok. M. Revis. J.J. van Geuns. W. Nieuwenhuis. A. den Doolaard. Albert Kuyle.
R0077: DE GEMEENSCHAP 1932. - G. Vrijmoed. Jan H. de Groot. A.J.D. van Oosten. F. Bordewijk. Koos van Doorne. M. Faulhaber. Willem Brandt.
R0080: DE GEMEENSCHAP 1934. - Louis de Bourbon. Luc van Hoek. Paul Vlemminx. Bern. Verhoeven. Pierre Kemp. F. Bordewijk. Kees Meekel.
R0088: DE GEMEENSCHAP 1934. - Anton van Duinkerken. Jan Engelman. Alex Campaert. Vic. Reinders. Antoon Coolen. Kees Klap. Louis de Bourbon. A.J.D. van Oosten. Jan H. Eekhout. A. Roland Holst.
B9784: - - The Palace and Abbey of Holyrood.
T1067: [SPINOZA]. - Spinoza herdacht 1677 21 februari 1977.
T9118: - - Ken-je-die?
R3561: - - Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam No. X.
R5119: - - Het Nederlandsche Boek 1936.
T5926: - - Prijzenboekje 1948.
B9762: [LUCAS]. - Le Sainct Evangile de nostre seigneur Jesus Christ selon S. Luc. Traduit par Lefevre d'Etaples. Illustrations de Rembrandt.
L5008: - - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Hilda van Assche.
L5009: - - Van den vos Reynaerde. Uitgegeven, ingeleid en verklaard door P. De Keyser.
B9669: - - De Tariefwet. Past op uw zakken.
T5906: [GUSTEN, Theodore J.H.] - Die Internationale. Erinnerungen aus einem Gestapo-Gefangnis im Winter 1942-43. Heute hat meine Frau Geburtstag...
L4972: - - Blijde Inkomst. Vier Vlaams-Bourgondische Gedichten. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door G. Degroote.
L4976: - - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar.
L4979: - - Een abel spel van Gloriant. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar.
T5899: - - Briefwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering augustus 1939. getrouwe en onverkorte vertaling.
B9649: [MULTATULI] A.J. (L. van Deyssel). - Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen.
Y0009: - - Gids voor het Openbaar Onderwijs te 's-Gravenhage.
B9487: - - Het Nederlandsche Boek 1937.
T0981: - - Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poëzie. Tweede jaargang.
L4789: - - Kennis geeft geld. Wetenschappelijke Blaadjes. Eene bloemlezing uit de beste populair-wetenschappelijke geschriften, bijeenverzameld door eene vereeniging van Nederlandsche geleerden.
T5892: - - Wel en Wee der Nederlandsche Kerftabakindustrie.
T0936: - - Histoire de la Belgique Contemporaine 1830-1914. Drie delen.
R5664: - - International congress of publishers, seventh session 1910. With compliments of L. van Leer & Co. Amsterdam, Marken, Volendam.
R4601: - - Wahrheiten und Siege der Alliierten. The best propaganda is result. (Erfolge sind die beste Propaganda) Churchill im Daily Telegraph vom 12.4.1940.
R4603: - - Officieele feestwijzer van den Nationaal-Historischen Optocht te 's-Gravenhage te houden op 5 september 1913, t.g.v. de luisterrijke viering van het eeuwfeest van Neerlands onafhankelijkheid.
R4604: - - Verleihung des Joost van den Vondel Preises 1963 an Albert van Dalsum, Heemstede, und 1964 an Herman Teuchert, Rostock durch die Westfalische Wilhelms-Universitat Munster.
B9190: JAARBOEK 1993-1994. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1993-1994.
B9191: JAARBOEK 1992-1993. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1992-1993.
T0909: U.J.D. - Wat de Nederlander nog wel kan doen.
L4587: - - Afbeeldingen schilderijen / Reproductions tableaux / Reproductions paintings / Abbildungen Gemalde.
L4559: - - Echt vals? Namaak door de eeuwen.
Y4500: A.J.C. - 20 jaar A.J.C. in de Hoofstad. Jubileumnummer Maandbericht.
Y4499: - - De Oorlog in beeld Februari 1918. The War Pictorial (Hollandsche Uitgave). Deel II afl. 9.
T5866: - - Een dwangcontract.
T5861: F.L.F. - De zonde van het grondmonopolie oftewel Belzebub liever dan Christus. Leekegedachten.
R4585: - - Onze Koning, zijne geboorte en opvoeding, zijn leven en streven. Feest-uitgave bij gelegenheid van den 70sten verjaardag van Z.M. Willem III.
L4452: [EVERS, G.A.]. - Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrechts op 31 mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers.
L4330: [BELLAMY, Jacobus]. - Jacobus Bellamy, 12 november 1757 - 11 maart 1786.
T0860: - - Albrecht Rodenbach herdacht 1856-1956.
B8960: - - Geillustreerd Guldens Tijdschrift. Ernst en Luim. Eerste jaargang 1860-1861.
Y6086: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 1. Bevat: Smit: Voorbereiding. Verwijt. Gerlach-Royen: Spellingstrijd en spellingvrede. Thomasvaer en Pieternel: Nieuwjaarswens. E. Erens: De Eenzame. Sterk: Onoozele kinderen, Derks: Douane. Redactie: Een handvol aarde. Schreurs: Kleine liederen van dood en leven. Van Wel: Ontwerp van Wet. H.K.: Berijmde kroniek. Kuyle: De Roode Prins. Kuitenbrouwer: Leven. Kroniek.
T6942: - - Jaarverslag 1930, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam.
T0858: - - Ken-je-die? Een bundeltje volkshumor uit de oorlogs jaren, soms leuk, soms venijnig, soms een tikje grof, maar altijd anti-Duits. Wat niet anders kan, omdat Nederlanders ze aan elkaar vertelden.
R3559: - - Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam No. VII.
P2010: - - Vertalers en hun vertalingen, over vertalen.
T5847: - - De toestand van de arbeiders in Friesland. Uitslag van het onderzoek ingesteld door het Friesch comite van de Volkspartij. II: Werktijd en werkloon.
T0849: - - De mei revolutie van 1968. Dagboek van Parijs.
T0835: W.H.V. [=W.H. Vliegen]. - Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's Merry England.
B8887: [VONDEL]. - J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XVIII). A. Zijderveld: Bij de Gedichten van Jacob Steendam. J.D. Meerwaldt: Eenzijdig gerichte polaire verbindingen bij Vondel. C.R. de Klerk: Spinola 'Gewroken'. J.F.M. Sterck: Profetische klanken van Vondels Lier over den oorlog.
Y3810: - - Het Amsterdams Historisch Museum.
Y3808: - - Gifts to mark the re-opening 1976.
L3959: - - Leerlingen-regeling volgens artikel 16 der collectieve arbeids-overeenkomst in de typografie in Nederland.
R5106: - - Des Soudaens dochterken. Een middeleeuwsch gedicht.
R5107: [WERUMEUS BUNING, J.W.F.]. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde in het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484.
T0804: - - Van Gansen-Gedenkboek 1842-1942.
Y3807: - - Van schaamte ontbloot. Het naakt in de Nederlandse kunst, Ca.1500-heden.
R5645: - - 107de verslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden 1 januari - 31 december 1935.
R5646: - - 119de verslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden over het jaar 1947.
R5647: - - 108ste verslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden 1 januari - 31 december 1936.
R5648: - - 111de verslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden 1 januari - 31 december 1939.
L3915: - - Rembrandt. Begleiter fur Kinder durch die Gemaldegalerie in Kassel-Wilhelmshohe. Heft 3/4
L3912: [VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM]. - Niet nog een boek. Gedichten over boek, bibliotheek en lezer.
H8584: A.F. Th. - De Movo Tapes. Een carriere als ander.
T5840: - - Jaarboekje van de Natuurphilosophische, Litterarische, Theologische en Juridische Studentenvereenigingen. Cursus 1900-1901.
T6940: - - Jaarverslag 1929, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam.
T6941: - - Jaarverslag 1934, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam.
T0766: STEDELIJK MUSEUM 418. - Fotoprijs Amsterdam 1967.
Y5747: - - Het abel spel Lanseloet van Denemerken en de sotternie Die Hexe na volghende. Aantekeningen G. Stellinga.
T0753: JAARVERSLAGEN 1922-1924. - Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers en aanverwante Vakgenooten.
R2145: N.A.P. - Nieuw Amsterdams Peil. Graadmeter voor het hoofdstedelijk gebeuren.
L3828: - - Een schoon historie van Turias ende Floreta, seer ghenuechlijck om lesen. Hoe Turias die schoone Floreta ontschaecte ende hoe hy namaels Coninck van Persen ghecroont werdt.
L3830: - - Van den Borchgrave van Couchi. Fragment uit Atrecht. Uitgegeven door A. Goslinga.
L3845: - - Levende Vlaamse Schrijvers. Portretten en bibliografieen uitgegeven voor de Ver. van Vlaamse Letterkundigen naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan 1907-1957.
T0747: - - Stormramp 1925.
T0741: - - Wie is dat in Vlaanderen?
B8677: - - Vrijheidsdocumenten. Historische Verklaringen omtrent de grondbeginselen der Vereenigde Staten van Amerika.
B8682: [LIEFTINCK, G.I.]. - Litterae textuales. Essays presented to G.I. Lieftinck. Four volumes.
B8639: - - Ter verjaaringe van de burgervader Henrik Hooft, Danielsz. Oud 78 jaaren; den 23sten Junij 1794. Bijgevoegd een kaartje: Ter zes-enzeventigste verjaaringe van Amstels gryzen burgervader Henrik Hooft Danielsz. 23 Dg. 6 Md. 1792.
B8675: - - Vleugels der Victorie. De geschiedenis van de R.A.F. in dezen oorlog.
T5812: J.H.G. - Lentegroet aan mijn vaderland, bij het voorjaar van 1848.
L3783: - - Die eerste bliscap van Maria. Vijftiend'eeuwsch mysteriespel. Bewerkt door Willem Smulders, Pr.
R4553: - - Verslag van het verhandelde in de vergadering van de Geneeskundige Afdeeling der Vereeniging tot het Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland.
B8545: [WERKMAN]. - Typographies and poems.
B8547: - - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste Supplement.
B8548: - - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Derde gedeelte.
B8549: - - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Tweede supplement.
T0715: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1909, 1e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 58e jaar.
T0714: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1914, 6e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 63e jaar.
T5811: - - Dichter im Freiheitskampf. Holländische Kriegsdichtung.
T0713: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1912, 3e en 4e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 60e en 61e jaar.
L3689: - - Third Annual Award for Typographic Design Excellence.
T0712: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1910, 2e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 59e jaar.
T9285: - - Pioniervoorschrift voor de infanterie. (P.V.I. !!'17). Ontwerp 1917. Tweede gedeelte. Grondwerk, Timmerwerk, Gemeenschapsmiddelen en Legering. No. 99A. 99A. 99C.
T0711: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1913, 5e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 62e jaar.
Y3800: - - Schweizerisches Gutenbergmuseum. Musee Gutenberg Suisse. 1941 no 3. - 1946 no. 3-4. - 1947 no 4. - 1948 no. 2. - 1951 no 2. - 1954 no. 1. - 1957 no 1-2.
T0710: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1917, 9e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 66e jaar.
T0708: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1915, 7e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 64e jaar.
T0707: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1916, 8e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 65e jaar.
R4548: - - Rapport van de Belgische Socialisten over Punt VI van het kongres van 1880.
R4527: [PORTIELJE]. - In Memoriam G. Portielje.
R4546: - - De blyde incomste van syne keyserlycke ende catholycke majesteyt Carel den Sesden keyser der Romeynen, coninck van Spaignien, &c. als hertogh van Brabant, verleent den 8. October ende besworen den 11. der selve maendt in den jaere 1717.
T6936: - - Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1926.
T6937: - - Een jaar AJC, leven in woord en getal. Wat er in de afd. Den Haag gebeurde in 1932.
T6931: - - Verzet tegen oorlog. Het proces tegen P.J. Schmidt (voorzitter O.S.P.)
T6935: - - Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1929 en 1930.
B8383: [Perron, E. Du]. - Cahiers voor een lezer 5.
R4476: - - Kazerne toestanden. Resultaat van de circulaire der A.M.P.V., waarvan de beantwoording door de militaire autoriteiten werd verboden.
R4479: - - Handboekje W.B. [Wereldbibliotheek] Nederlandse uitgave, najaar 1947.
Y4118: - - Tafereelen uit den algemeenen watersnood van februarij 1825, opgedragen aan de Nederlandsche jeugd. [met een voorrede van de schrijver].
B8271: - - Ministers droom
T0687: - - Tien jaar Elseviers Weekblad. Willekeurige bloemlezing van october 1935 tot october 1955.
B8238: - - Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme.
T0628: - - De Roomsche Pers. Bevattende een overzicht van de belangrijke artikelen verschenen in dag-, weekbladen en tijdschriften. 1e jaargang 1915/1916 t/m 4e jaargang 1918/1919.
T0635: - - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1939 verschenen.
W9306: - - Bibliotheca Apostolica Vaticana. Spiegelbild des Geistes abendlandischer Kultur. Katalog zur Ausstellung.
L3518: - - De avonturen van Bruintje Beer. Deel 6: Bruintje Beer en spikkel, de wonderpony. Bruintje Beer en de toverparaplu.
T0577: W. v. R. [=W. van Rede]. - Van Oude Tijden.
R3509: [TOONDER] - De andere wereld van Marten Toonder. Met een inleiding van Eiso J.G. Toonder.
R3498: - - De aanval der Communistische Internationale op onze koloniën. Communistische propaganda in Indië.
R3503: TE ELFDER URE 14. - Vakbeweging 2.
L3502: [PIRANESI]. - Giovanni Battista Piranesi and the Veduta of Rome and Venice in the first half of the 18th century.
B8102: - - Spelregels voor drukverkeer. Verzorging van kopij voor officieel drukwerk.
B8070: - - Het democratisch beginsel, en zijne verwezelijking en toepassing in den Nederlandschen Staat.
T5796: - - Verslag van de handelingen van het bestuur en van den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1896, 1898, 1900, 1902.
B8003: [RYDER]. - John Ryder: Designer & Art Director for The Bodley Head. An Exhibition at The Bodleian Library 1974-1975.
B7922: - - Verslagen en Berigten. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oud Nederlandsche Letterkunde, Jaargang 1-5.
B7955: ZENIT 74. - Zenit 74. Tweemaandelijks pluralistisch tijdschrift voor literatuur en kunst. Werkgroep KK-64. 4e jaargang nr. 2.
B7956: ZENIT 74. - Zenit 74. Tweemaandelijks pluralistisch tijdschrift voor literatuur en kunst. Werkgroep KK-64. 3e jaargang nr. 6. mei/juni 1969.
B7957: [EEDEN, Frederik van]. - Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap 1935-1941. Nr. I t/m VIII.
Y0588: - - Zoo sprak het Zuiden. Problemen van den dag in den spiegel der zuidelijke pers.
T7353: SOMA 28. - Witold Gombrowicz.
T7360: - - Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen. IV: Leer- en werkkampen voor jeugdige werklozen.
B7878: [KUIPER]. - Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertz Jr.
Y3791: - - Lectuur voor de huiskamer, uitgegeven tot aanmoediging der schoone kunsten. 1854.
R3474: - - Mooi Marginaal 2004-2005. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
R3473: - - Mooi Marginaal 2002-2003. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
B7874: - - Nederland en het Noordpoolgebied.
W9300: - - Rijkdom van de Koninklijke Bibliotheek van Belgie.
R1843: - - 50 jaar Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven.
R1845: - - Joodse Pers in de Nederlanden en in Duitsland, Judische Presse in den Niederlanden und in Deutschland 1674-1940.
R1848: - - Klapper op de voordrachten, gehouden in de wetenschappelijke vergaderingen van 1892-1932. Nederlandsche Vereeniging voor Kindergeneeskunde.
B7582: T.H. - Het ongeteekende stuk van Mr. H. Fignes. Een politieke onthulling.
Y4966: - - Het meisje uit Indie. Een eerste keuze uit duizend-en-een bijdragen van Sheherazades uit Oud-Indie.
L3389: - - Reisgidsen vol belluno's en blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan Dr. H.A. Wage.
L3350: - - Lloyd s Register Book 1968-69. Register of Ships A-L & M-Z. Two volumes. + Supplement to the Register Book 1968-69. + Appendix 1968-69.
H9606: - - Jan Campertprijzen 1983. Breyten Breytenbach, Rob Nieuwenhuys, Robert Anker, Willem G. van Maanen, Harry G.M. Prick en Imme Dros.
B7477: [VONDEL]. - Verleihung des Joost van den Vondel Preises 1977 an Professor Dr. Alois Gerlo, Brussel, durch die Westfalische Wilhelms-Universitat Munster.
L3270: - - Engelen, monniken en demonen. Naieve kunst uit het oude Rusland.
L3294: - - Extra correctie.
T5782: - - De grafische ouverture van muziek.
R3443: PENROSE ANNUAL 63. - The Penrose Annual 1970. [The International Review of the Graphic Arts]. Volume 63: 1970.
L3248: - - Beatrijs. Naar het Haagsche handschrift uitgegeven door C.G. Kaakebeen, met een paraphrase door Jan Ligthart en een miniatuur uit het Haagsche handschrift.
B7430: - - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door Willem de Vreese.
B7453: [CAYTAN, L.A.]. - De godvruchtigen landsman of verzameling van onderwyzingen en gebeden, byzonderlyk ten dienste der landslieden.
T5779: [BOKKEL, J.G. ten]. - Dominee, pastoor of rabbi? Populaire kritiek.
L8996: - - Keur van mengelingen. Nuttige en aangename lectuur voor den beschaafden stand voor 1850.
R5617: - - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1915.
R2814: JAARBOEK 1996-1997. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996-1997
L3148: - - Boeken van Pierre Lecuire. Catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek van 17 januari t/m 27 februari 1986.
T5776: - - Zaandam onder sociaal-democratisch bewind.
T5778: - - Plaats van ontmoetingen. Uit de geschiedenis van onze boekhandel.
B7359: [TAGORE]. - Tagore 1861-1961. Speciale uitgave t.g.v. de Tagore-herdenkingen in Nederland.
B7366: - - Perpetuall and Natural Prognostications of the Change of Weather. Gathered out of divers ancient & late Writers, and placed in order for the common good of all men. Newly translated out of Italian into English by I.F.
Y6891: - - Voor de lieve kleinen.
Y7531: - - Wij gedenken ... Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indie.
T5767: - - Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme?
T0408: - - Foyers et Coulisses. Histoire Anecdotique des Theatres de Paris. Varietes.
Y0585: - - Die revolutionare Kampforganisation.
Y0586: - - Nederland's Wedergeboorte.
Y3784: - - Europa. Verzameling van in- en uitlandsche lettervruchten. ter bevordering van wereldkennis en aangenaam onderhoud. Tweede deel. Met platen.
T9642: - - Het Wilhelmus.
T5766: - - Sljucht en Rjucht. Rym en Onrym 15e jaargang 1921. nrs: 1 - 21. januari - juni. 21 losse nummers.
B7266: - - Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten, enz.
B7251: - - Historisch en Romantisch Album. Uitgezochte lektuur voor den beschaafde stand. Geillustreerd met op staal gegraveerde platen. Uitgegeven door eene Vereeniging van Vaderlandsche Schrijvers.
T0372: - - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik. Met XVI naar het leven geteekende en gekleurde platen.
T0374: - - Cupidoos Post-Ryder, voorzien met geheime en bedekte brieven.
T0362: [YOUNGER]. - Verslag over de Typhus-Epidemie in het Kamp te Wittenberg.
B7186: A.J. - J.A. Alberdingk Thijm.
MK0203: - - International Calligraphy today. Foreword by Hermann Zapf. Introduction by Philip Grushkin and Jeanyee Wong.
L2738: - - De uitspraak der Synode. Met een voorbericht van J.C. Zaalberg.
T5747: - - De Oudeliedenzorg te Amsterdam.
T9115: - - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1843.
MK0187: - - Contemporary calligraphy. Modern scribes and lettering artists II.
B7160: - - De blijmoedige Pegasus. Bezielende artikelen van blijvende waarde.
B7097: - - Nederlandse grafici op verkenning in West-Duitsland met het oog op de E.E.G.
B7086: - - Van Jerez, Funchal en Oporto.
B7087: - - Wijnen vol romantiek. (Over moeselwijn).
L2594: - - Geoffrey Chaucer. An exhibition commemorating the six hundreth anniversary of his death. 13 September-3 November 2000.
L2606: - - Het Salamanderboek.
MK0172: - - 1000 Quaint Cuts.
MK0178: - - Pen & Brush lettering & alphabets. 50 Alphabets arranged in eight sections for students & designers.
T9284: - - Voorschrift betreffende het kampeeren van troepen 1897.
T0281: - - Geuzenliedboek. Eerste vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoëzie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Albert Helman].
T0233: - - De Turksche Overheersching.
Y0580: - - Schoon Schip. [Houding tegenover de bezetter, socialisten en communisten].
Y0579: - - Cahier over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland Nr. 6. Vrouwennummer.
T5732: - Jaarverslag over 1906-1907. Van de Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden gevestigd te Amsterdam.
MK0092: - - Catalogue du Salon International du Livre D'Art 20 Mai - 15 Aout. Preface D'Andre Suares.
T5727: - - Evacuatieherinneringen. Door een Geevacueerde uit Veenendaal.
T0195: [VETH, Cornelis]. - Ondergrondsche borrelingskes. [Met tekeningen van Karel Leendert Links].
T9114: GRAFISCHE REVUE 1933. - Grafische Revue. Maandblad voor de Grafische Bedrijven. 17e jaargang nr. 12. 1 juni 1933.
T0147: - - Jubileumboek 1911-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het gebied van de Nederlandse taal.
MK0078: [ENSCHEDE]. - Het huis Enschede 1703 - 1953. I. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters. II. Een korte geschiedenis van het bedrijf. III. Een keuze uit de letters van zes eeuwen.
L2143: - - Franse meesters uit het petit palais, musee de la ville de Paris.
L2145: - - Bernardo Bellotto 1720-1780. Schilderijen en tekeningen uit het Nationaal Museum te Warschau.
L2148: - - De typografisch best verzorgde jaarverslagen van 1962 en 1963.
L2100: - - Extra correctie.
B6729: - - Schrijvers op Linkeroever. 55 straten, 8 gedichten, 8 verhalen.
B6637: - - The dream that became true. Een eenmalige gala-circusvoorstelling tussen twee masten t.g.v. het feit dat Uitgeverij van Lindonk precies vijfentwintig jaar geleden zijn aktiviteiten begon. Maandagavond 25 mei 1987 De Hoefslag Bosch en Duin.
B6640: - - Gloriant. Gevolgd door de klucht van de buskenblazer.
L2064: - - De grafische beroepen. Een psychologische analyse.
L2072: - - Het Boek in Vlaanderen 1940. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
T7932: - - Histoire de la Neerlande, Depuis les temps recules jusqu'a jours.
T7937: - - Lustrumboek. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der Vakschool voor de Typografie te Utrecht door oud-leerlingen en leerlingen
T5708: - - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [.] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt.
B6610: - - Alfons Jeurissen. Een verdienstelijk Limburger.
B6600: - - De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift. Honderd-en-zestiende deel, 1899.
L1991: [L.J. VEEN]. - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam 1887 1 maart 1947. Met fondscatalogus en lijst van uitgaven in voorbereiding.
R5613: - - In het licht der schijnwerpers herleeft het verleden. In the brilliance of the flood-lights the past lives once more.
R5616: - - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1914.
Y6872: - - Vier generaties rondom een boekhandel en uitgeverij. 11 mei 1831-1956. Gedenkschrift van Boekhandel en Uitgeverij W. ten Have N.V. v/h Hövekers Boekhandel.
Y2220: - - Ten Brink's nieuwe Zak-Atlasje van Nederland, voor Sport en op Reis met kilometerafstanden en afstandstabellen achter iedere provincie.
R5601: - - Korte beschrijving van Huize van Brienen eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser.
R4407: - - Histoire et origine de Manneken-Pis, suivie de l'Historique de la Place des Martyrs et de l'Église de Sainte-Gudule.
L1979: - - Zondagsrust. poëzie uit liefhebberij, 75 gedichten, ingezonden voor het zondagsdichtersfestival.
L1956: - - Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1997-1998.
L1955: - - Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1993-1994.
L1954: - - Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1995-1996.
L1934: - - De Standaard tijdens de bezettingsjaren en na de bevrijding.
B6582: TIRADE 002. - Tijdgenoten (Paul-Louis Courier). J.A. Emmens: Rembrandt als genie. H.B. Schneiders: Een partijtje. D. Hillenius: Demonsteren en steriliseren. C. Bittremieux: Tsjechow als briefschrijver. Gedichten: J. van Nijlen & M. Verdaasdonk. H. van Norden: Edgar Tydgat.
T7464: - - Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen II.
T5703: - - Illustriertes Verzeichnis der Teile der Typograph-Setzmaschine.
R2798: - - A Thousand Years of French Books. Catalogue of an Exhibition of Manuscripts, First Editions and Bindings, arranged by Desmond Flower for the National Book League.
B6546: - - Het Boek in Vlaanderen 1931. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
B6568: TIRADE 003. - Tijdgenoten (R.C. Bakhuizen van den Brink). J.W. Smit: Twee maal Orwell. E. Eybers: Gedichten. A. Morrien: Een gat in de nacht. J. Emmens: Tijd. Lehmann & E. Dobber: Boekbesprekingen. R. Rubenstein: Koelhoofden contra Cerebralen. H.G. Schogt: Tartuffe in Stepantsjikovo. T. van Oudwijk: Mijn neef Ahrend.
B6489: - - De Hynsteblom.
Y2203: N.B.A.S. - N.B.A.S. Orgaan van de Nederl. Bond van Abstinent Studeerenden. 2e jaargang nrs: 1 t/m 12. Juli 1919 - 4 mei 1920.
T5699: - - Pleidooi voor de jeugd.
T5689: - - Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indie. 24e jrg. nr 12. Maart 1916.
L1831: - - Het Boek in Vlaanderen 1968-1969. 37e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1833: - - Het Boek in Vlaanderen 1947. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1834: - - Het Boek in Vlaanderen 1935. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
B6459: - - Wie den vrede niet willen. Door een Nederlandsch Journalist.
L1828: - - Het Boek in Vlaanderen 1967-1968. 36e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1829: - - Het Boek in Vlaanderen 1953. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1830: - - Het Boek in Vlaanderen 1954. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1824: - - Het Boek in Vlaanderen 1963. 32e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1825: - - Het Boek in Vlaanderen 1938. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1827: - - Het Boek in Vlaanderen 1939. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
B6445: - - De beschermer der kleine naties. Door een Nederlandsch Journalist.
L1743: RAAM nr. 50. - Gerard Walschap.
M9990: - - Das moderne Lexikon der Erotik von A-Z.
L8946: - - Aan het werk, nieuwe verhalen, gedichten, beschouwingen. Samengesteld door medewerkers van De Bezige Bij. t.g.v. het afscheid van Geert Lubberhuizen.
T0091: - - Register. Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland.
R5598: - - De Pauselijke stichting van den Sint Radbouds leerstoel. Wording, beweegreden, doel en beteekenis van het Testament der Boedekers te Deventer.
T5635: - - Verslag van het Armwezen te Leeuwarden 1894.
T0073: - - Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden.
B6351: TIRADE 331. - Gedichten van: M. Jonkman. R. Anker. H.H. ter Balkt. B. Schierbeek. W. van Toorn. L. Vroman. Proza: K. Ruys: Onverzonden brief. R. Lukkien: Het gewicht van piepschuim. T. Lieske: Herlezen: Vestdijk. T. Lieske: poëziekroniek: H.H. ter Balkt.
B6383: - - Deugd en Spaarzaamheid of De wijsheid van Pieter Verzeijl.
M9908: [SCHENDEL] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 19. - Arthur van Schendel.
M9910: [ACHTERBERG] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 21. - Gerrit Achterberg.
L1446: L.E. - Onder de Republiek.
B6295: - - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1841.
L1410: - - Als het wintert 1929.
B6183: - - Tien jaar Diogenes 1960-1970.
B6117: - - Nederlandse Postincunabelen 1500-1540.
B6129: [BRACHES, Ernst]. - Verrassingen uit een decennium.
B6142: - - Oxford University Press. Een universitaire pers en haar rol in de verspreiding der wetenschap 1478-1978.
B6144: - - Nederlandse exlibris uit drie eeuwen.
L1287: [PROOST, Ulco]. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland.
A0652: SINGEL 262. - Kijk, Annie M.G. Schmidt. De schrijfster in beeld.
L1202: RAAM nr. 66. - Geert van Beek vijftig.
M9849: [HOORNIK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 17. - Ed. Hoornik.
M9873: TIRADE 219/220. - J. van Oudshoorn 1876 - 1976.
B6073: - - Hendrik de Man. Een portret 1885-1953.
R1600: - - Type. Cosmic digital type collection Sans Serif.
R1601: - - Type. Cosmic digital type collection Serif.
L1173: - - Twee XVIe eeuwsche dialogen. Naar den oorspronkelijken tekst uitgegeven, ingeleid en verklaard door F.V. Toussaint van Boelaere.
Y3762: - - Tentoonstelling Rondom een album van Koningin Sophie. Terugblik op het leven van Koningin Sophie der Nederlanden (1818-1877).
L1072: - - Amsterdamse liefdesgedichten.
T2955: - - Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage - Uitgegeven bij Gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest ten voordeele van het Gesticht.
Y0567: H. V. R. ( = HEUSSEN VAN RIJN, H. R.). - Deutekom.
Y0559: - - Nederland Insolvent. Brochure No. 2 als antwoord op de brochure der vereeniging Onze Vloot Neerland's Ondergang.
M9703: - - Noordnederlandse miniaturen. De gouden eeuw der boekverluchting in de noordelijke Nederlanden. Catalogus.
L0882: [MULTATULI] A.J. (L. van Deyssel). - Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen.
T0018: - - De Big Five. Roosevelt, Churchill, Stalin, Eisenhower, Tsjiang Kai-Sjek.
B5914: [KEESING, Elisabeth]. - Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Proza aan Elisabeth Keesing.
L0860: [ENKLAAR]. - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan prof. dr. D. Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
Y3759: [DAM van ISSELT, E.W. van]. - Wespen. Eerste en tweede deel in een band.
T9113: GRAFISCHE REVUE 1932 - Grafische Revue. Maandblad voor de Grafische Bedrijven. 17e jaargang nr. 6. dec. 1932.
L0628: [BATAAFSCHE REPUBLIEK]. - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnatie waar op binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, eene Belasting op de Dienstboden. Gearresteerd den 9 Mei 1806.
T5629: - - Veertigste jaarverslag der Nederlandsche Handelsreizigers-vereeniging.
R9987: - - Zingend naar Holland. 48 liedjes. Het Bestuur van de Vereeniging Holland-Canada.
R9981: - - Enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943.
R9982: [SPINOZA]. - De uitgelezen Spinoza. Samengesteld, ingeleid en geannoteerd door Herman de Dijn. Vertaling Nico van Suchtelen en F. Akkerman.
T3619: - - 50 jaar CPN, 1919-1969.
T5615: - - De Nederlandsche Provinciewapens naar Heraldische Gegevens ca. 1500. Met verklarende tekst.
R9879: [SPINOZA]. - Catalogus van de bibliotheek der vereniging 'Het Spinozahuis' te Rijnsburg.
R9881: - - De Patriot. Verzameling van clandestien verschenen nummers in den bezettingstijd.
Y3295: - - Cahiers de Belgique. 2me annee no. 8. Octobre 1929. Peinture-Architecture-Musique-Sculpture-Cinema-Arts-decoratifs.
R9845: - - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in Woord en Beeld. T.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Wereld Bibliotheek geschreven door directie en staf.
B5745: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
B5746: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
B5742: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
B5722: - - Desktop Creation. Vakblad voor vormgevers. Nr. 1, mei 1999.
B5723: - - Bijvoorbeeld. Vormgeving en kunst. 21 jaargang nr. 1, februari 1989.
B5724: - - Graficus Revue. Tweemaandelijks grafisch tijdschrift Nr. 4, november 1971.
B5727: - - Offset. Nr. 13, 21e jaargang juni 1966.
B5741: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
T3605: [MUNZENBERG, Willi]. - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Voorwoord Georg Branting. Vertaling P. Voogd.
T3607: - - De Libel. Maandschrift voor deze tijd. 3e jaargang mei 1937, nr 8.
T3608: - - De Libel. Maandschrift voor deze tijd. 1e jaargang augustus 1935, nr 8.
L0460: - - Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Zeven en dertigste deel. Nieuwe reeks, negen twintigste deel.
Y2173: - - De Oude Tante. Nieuwe Kermis-March. Bewerkt naar bekende melodien voor piano.
B5714: - - Hippies, Hypocrisy and Happiness.
B5710: - - Number. A bi-monthly journal of the arts, architecture, society, graphics, poems, etc. Issue number 1 Februari 1961.
B5699: [WOUDE, S. van der]. - Tableau van aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van Prof. dr. S. van der Woude 1.1.69 - 30.4.77.
B5665: - - Manifest aan de Papier- en Boekbewerkers van Belgie.
B5621: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 6e jrg. nr. 1-4. 1982.
T5529: Fr. L.F.J.H. en J.F.S. - Allegorie bij het Vijf-en-zeventigjarig Bestaan der Maatschappij V.W.
T5531: - - Hulp aan onvolledige gezinnen. Rapport der commissie voor het vraagstuk der verzorging van half-weezen en daarmede gelijk te stellen kinderen
R1586: - - De Libris Literatuur Prijs, de auteurs en de kans om te winnen. 20 jaar Stichting Literatuur Prijs: 20 jaar spraakmakend.
B5619: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 13e jrg. nr. 1-4. 1989.
B5620: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 5e jrg. nr. 1-4. 1981.
B5609: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 15e jrg. nr. 1-4. 1991.
B5612: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 9e jrg. nr. 1-4. 1985.
B5614: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 3e jrg. nr. 1-4. 1979.
B5618: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 12e jrg. nr. 1-4. 1988.
B9964: [WITSEN, Willem]. - Willem Witsen Fotograaf.
L0289: TIRADE 115/116. - Inhoud: J. Droogleever Fortuyn, G.K. van het Reve, J. de Kadt, C. Buddingh, H. Brandt Corstius, Hanny Michaelis, A.L. Schneiders, Leo Vroman, Philo Bregstein, W. Wilmink, G. Krol.
T5520: - - Volksgaarkeuken te Leeuwarden. Huishoudelijk reglement voor het bestuur. Statuten van de naamloze vennootschap De Leeuwarder Volks-Gaarkeuken te Leeuwarden. / Verslag omtrent den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1886-1887-1889-1890-1891-1892-1893-1895.
L0287: TIRADE 118. - G. K. van het Reve, Oompje Beer en zijn vriendjes.
L0288: TIRADE 109. - Laatste reisbrief van G.K. van het Reve.
L0236: - - Reproduktion und Druckverfahren. Geschichte und Technik.
T3589: - - Amsterdam: zijn maatschappelijk en economisch leven.
T3590: - - Amsterdam: Sein soziales und okonomisches Leben.
T3591: - - Amsterdam: Sa vie sociale et economique.
Y4194: - - De Dordsche Dichtschool voor den jare 1672.
Y0555: - - Wat willen de Communisten?
Y3755: - - Weegschaal Der hedendaeghse Staet-Saken. Tweede Brief.
L0230: - - British Standard Glossary of Aeronautical Terms. 1950.
L0222: - - The Fifty Books 1968.
L0175: - - Zuivering en illegaliteit.
L0213: [ENSCHEDE]. - Het huis Enschede 1703 - 1953. I. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters. II. Een korte geschiedenis van het bedrijf.
R5571: - - Amsterdam in de 18de eeuw. Museum Fodor: vierde tentoonstelling 2 juli - 30 september 1934.
H9488: - - Die schonsten Bucher des Jahres 1964.
R3411: [Kersteman, Franciscus Lievens]. - De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen. Beschreven door een genoodschap boeren [...]
M9048: - - De vertellingen van duizend-en-een-nacht. Deel 5/6 Uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen.
T6907: - - De betekenis van de aansluiting van het Sowjet-vakverbond bij het I.V.V. Met bijlage: Het boycotbesluit tegen Japan van het I.V.V.
K9957: - - Van Ts'ai Lun tot Wilhem Boye.
B5422: [VLOTEN, Johannes van]. - Nederlandsch liedeboek. Verzameld en uitgegeven.
K9949: - - Primitive Handpapiermacherei in Nepal, ein aussterbendes Gewerbe. Wegleitung zu einer Dokumentarfilm des Schweizerischen Papiermuseums in Basel [2]. (Erganzung zum Aufsatz 'Von alten Papiermacherplanzen', Teil I) [3].
K9947: - - Von den altesten erhaltenen Papierdrucken der Welt.
H9454: - - Beeld en tekst in het moderne wetenschappelijke boek. Catalogus van een tentoonstelling gehouden t.g.v. het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek Leiden. 31 oktober 1987-17 januari 1988.
H9449: - - Bibliotheca Corviniana. La Bibliotheque du Roi Mathias Corvin de Hongrie.
R9625: - - De werkkring der wijkzusters in Engeland.
T6890: - - Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preu§ischen Justizministers.
T3577: - - Programma van het Meifeest georganiseerd door Fed. Velsen S.D.A.P. en IJ.B.B. op dinsdag 1 mei 1928 in Thalia Theater IJmuiden.
T3574: - - Jeugd en Socialisme.
T3569: - - Verslag van de studieweek te Moerdijk voor jeugdleidsters 19 - 22 augustus, voor groepsleidsters 22-24 augustus, K.J.V. congres te Breda 25 aug. 1929. Augustus en September voor jeugdleiding in den geest van den E.K. en K.J.V.
T3558: - - Tien jaar Elseviers Weekblad. Willekeurige bloemlezing van october 1935 tot october 1955.
M8508: - - Van Willibrord tot wereldraad. Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen heen.
K9761: - - Die Beruhmten Entdecker und Forscher.
T3545: - - Centennial Pocket Album.
K9751: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken, Jacq. Schreurs, Albert Kuyle, Willem Nieuwenhuis, Pierre Kemp, Charles Eijck, A.J.D. van Oosten.
K9752: DE GEMEENSCHAP 1934. - Anton van Duinkerken, A.J.D. van Oosten, Bernard Verhoeven, Jan H. Eekhout, Marie Gijsen, D.A.M. Binnendijk, Jan Vercamme, Jan H. de Groot, Freek van Leeuwen, Luc. van Hoek, Paul Vlemminx, Herluf van Merlet, F. Bordewijk.
K9753: DE GEMEENSCHAP 1934. - A. van Duinkerken, A.J.D. van Oosten, F. Bordewijk, Antoon Coolen, W. Pompe, Don Ramon, Louis de Bourbon, Pierre Kemp.
K9755: DE GEMEENSCHAP 1935. - Willem Nieuwenhuis, A.J.D. van Oosten, Criton, Gerard Knuvelder, Gerard Wijdeveld, Alex Campeart, Clara Eggink, Gerard Wijdeveld, J. van Hattum.
K9693: KA-TSETNIK 135633. - Moni. Vertaling M. Gerritsen.
K9707: - - Letterkundig leven te Antwerpen. Een prentenboek.
K9720: [GINNEKEN, Jacq. van]. - Melanges de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken a l'occasion du soixantieme anniversaire de sa naissance (21 avril 1937).
R9560: KOPPERMAANDAG 2011. - Toeval bestaat niet.
B5322: BZZLLETIN 042. - Bevat o.a.: Raster opnieuw uitgegeven. Naar welk Indonesie heb ik heimwee. Het land van terugkomst. Over Indie/Indonesie. Oedipus in Indonesie. Waarom ik graag terug ga naar Indonesie. Persoonlijke herinneringen aan Soekarno.
B5325: BZZLLETIN 036. - Internationaal nummer.
T5488: - - Wapens! Amerikaansche vliegtuigleveranties aan Duitschland / Soldaten in de mijnen / Een herhaling van 1918?
T9924: - - Nieuw Practisch Rekenboek, voor de Lagere Scholen. Eerste stukje: Geheele Getallen. Tweede stukje: Tiendeelige Breuken. Derde stukje: Gewone Breuken. Vierde stukje: Evenredigheden toegepast op den regel van drieeen. Vijfde stukje: Interest-Rekening enz. Zesde stukje: Winst- en Verlies-, Gezelschaps- en Rabat-Rekening Korting voor kontante Betaling, Provisie- en Effecten-Rekening. Zevende stukje: Menging- en Ruiling-Rekening, Ketting-Regel, Zamengestelde Evenredigheden en Gemengde Voorstellen.
K9657: GRAVISIE 10. - Het vermijden van ruis. Persoonlijke opvattingen over de taak van het Bedrijfstakinformatiecentrum BIC.
K9654: GRAVISIE 13. - Visies op het grafisch management in de toekomst (Gravisie prijs 1986 naar John Verwielen).
B5304: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 10. - De beweging van vijftig.
R9552: - - Levensgeschiedenis van Peter den Groote.
K9584: - - Taalzuivering. Lijst van woorden en uitdrukkingen ter vervanging van -ismen.
L8884: - - Bijdragen tot de Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Nederland. Natuurkundige Plaatsbeschrijving van de provincie Limburg. Vijfde stuk.
K9566: - - Geuzenliedboek. Derde vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoëzie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Gerit Abraham van Poelje].
K9529: - - Papierknipsels, een Poolse volkskunst.
T7636: - - Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel. No. 72 mei 1933. (Autarkie. Dichtung und Wahrheit).
T7637: - - Orgaan van den Bond van de Vereenigingen van Leerlingen van Middelbare Technische Scholen in Nederland. 4e jaargang 15 october 1924, nummer 4.
T8748: [WAALS, Jacquelie E.]. - De Herdersfluit. Opstellen over de poëzie van Jacqueline E. van der Waals. Voorzien van een bloemlezing. Geschreven en samengesteld door Myrtuscollege A 5.
R9522: - - Belooning voor betoonde vlijt en goed gedrag, op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam.
R1576: EYE 49. - Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 2003, nr. 49 volume 13.
R1579: EYE 54. - Eye: International Review of Graphic Design. Winter 2004, nr. 54 volume 14.
B5226: [MULTATULI] A.J. (=L. van Deyssel). - Multatuli.
W8992: - - De Zuiderkring. Orgaan van de Personeelsvereniging "De Zuid".
K9490: - - EXULI. Amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris anni MCMXLII.
K9460: - - Drucker gegen Unterdrücker. Unterirdische Druckerstätigkeit in Holland während der Deutschen Besetzung.
B5135: - - Van voortgaan en bouwen. Een fotoreportage van een 60-jarig bedrijf: Naamloze Vennootschap voorheen A. Huisman 27 april 1904-1964.
R1571: EYE 31. - Eye: International Review of Graphic Design. Spring 1999, nr. 31 volume 8.
B5110: [BOLLAND]. - Bolland den elfden februari negentienhonderd twee en dertig -tien jaren na zijn sterfdag- herdacht in de aula der Amsterdamsche Universiteit.
B5125: - - Broze kunst. Genieten van mooi glaswerk.
B5128: - - Personalities. Persoonlijke verhalen over persoonlijkheden.
R1561: - - Standplaats.
R9505: W.H.V. [=W.H. Vliegen]. - Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's "Merry England".
R4361: [VONDEL]. - J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto XI-XIV). J.F.M. Sterck: De handschriften van Vondels Tasso- vertalingen met twee facsimile's. A. Zijderveld: P. Leendertz. In Memoriam.
B5055: - - Gesneden beelden. Dichters, dichteressen en gedichten uit zeven eeuwen.
T7297: - - De veldarbeid van kinderen in Nederland. Verslag der enquetes, gehouden door de afdeelingen van den Bond van Ned. Onderwijzers, de Soc. Dem. Arbeiderspartij en den Socialisten-Bond in Nederland in zake de uitbreiding en duur van den veldarbeid van kinderen ten platten lande, ten behoeve van het Onderwijs-Congres op 4 Juni 1899.
T7300: - - De Kindercourant van het Utrechtsch Nieuwsblad. 1934-1935. Nrs: 1-52.
Y2136: [MEERMAN, Willem]. - Comoedia vetus, of Bootsmans-praetje. Met meerder Aenteykeningen opgeheldert; En vermeerdert. [met] Malle waegen zynde een Vervolg en Verantwoording van de Comoedia vetus, of Bootsmans-Praetje.
R4358: [VONDEL]. - P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (nieuwe gegevens uit notarieele akten).
R4357: [VONDEL]. - J. te Winkel: Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van Vondel's Joseph-trilogie. J.F.M. Sterck: Mededeelingen over Vondel's verblijf aan de Bank van Leening.
R1532: R.K. Pr. - Decadentenkunst.
R9455: - - Handboekje voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst. Eerste (1847), tweede (1848) en derde (1849) jaargang.
T5438: J.B. - Strijd en overwinning.
Y4467: - - Compendio de la venerable Orden Tercera de N.P.S. Francisco y practica de sus espirituales ejercicios, escrita por el R.P.Fr. Alonso Robles É tercera impresión .
T5396: - - Apollo's kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeugd. Tweede deel.
T5390: - - De Grote Reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1940) van de Rode Nederzetting. Een werkboek voor Rode Valken.
R4356: [VONDEL]. - J. te Winkel: Vondel's Vermaeckelijcke Inleydinghe tot de Vorsteliicke Warande der Dieren. J.F.M. Sterck: De moeder van Vondel.
Y6085: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 8 en 9. Bevat: Beishuizen: Dalmatijnsche novellen. R.: Anti-P.O. Smit: Ruine. Vertraagd afscheid. Het loon van den tuinman. Schaick: Kerk en oorlog. Sassen: Aan de Via Appia Antica. Voortman: Zooals een vogel. Hemelvaart. Derks: Isola Bella. Trigt: Vossen in Kooi. Sterk: Kruisafneming. Bruyns: Roeien. Kronieken.
R3399: [MELLE]. - Mei 1934. Internationale Feestbundel met bijdragen van schrijvers uit Bulgarije, Denemarken, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Rusland.
Y6084: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 6. Bevat: Smit: Ballade bij den doop van Aleida. Sassen: Het heilig ideaal. Jan Gin: Vers. Kuyle: Dieren op de oevers. Derks: Ter eere van sint Antonius. Schaick: Bloedgeld. Bruyns: en in den avond. Kuyle: De geweigerde pagina. Achter op enveloppen. Kroniek.
T3528: G.V.N. - Mijn verlustiging met prof. Hofstede de Groot's jongste brochure.
T8747: - - Forening for Boghaandvaerk, virksomhed og regnskab. Fagskolen for Boghaandvaerk, beretning om enogtyvende skoleaar. (1915-1916).
T8745: - - Statistiek der boekproductie 1939. Centraal Bureau voor de Statistiek.
T8746: - - Forening for Boghaandvaerk, virksomhed og regnskab. Fagskolen for Boghaandvaerk, beretning om enogtyvende skoleaar. (1914-1915).
B4980: - - Mitteillungen der Ausland-Hochschule an der Universitat Berlin. Abteilung I: Ostasiatische Studien.
T6862: - - Das Vordruckwesen. Bedeutung. Gestaltung. Verwaltung.
R4355: [VONDEL]. - J. te Winkel: Vondel en Nil Volentibus Arduum. J.F.M. Sterck: Vondels Gulden Jaer van Joan de Witte / Een valsch portret van Vondel.
R4348: [PERRON] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 13. - E. du Perron.
B4946: - - De problematiek van de geschiedschrijving van de 19de-eeuwse nederlandstalige literatuur. 2de colloquium van het Snellaertcomite.
B4949: - - Writing in Holland and Flanders 36. Spring 1979. Exploring the World of Women. A Survey by Diny Schouten.
W8615: - - Die Chronik der Feldmuhle, Funfzig Jahre Feldmuhle 1885 - 1935.
K8884: TIRADE 200. - Jubileumnummer.
K8851: - - Pantheon Herinneringsplaquette. Brussel, 11 december 1956.
K8861: - - Amsterdams journael. Vervatende kortelijk van dag tot dag, Alles wat gepasseert is van den 30 Julij tot den 4 Augusti des Jaers 1650. Met een korte beschrijvinge Vande stiging, op-komst en heerlijkheyd der voorsteyde Amsterdam.
R4321: TIRADE 234. - Chr. van Geel: Tien slakken. A. Alberts: De waarzegster. H. de Coninck: Twaalf gedichten. P. de Smet: Richard Minne. C. Buddingh': Vier gedichten. F. Bokshoorn: De sociologie als oplichterij. S. Melissen: Drie gedichten.
R9337: - - Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma.
R4320: TIRADE 231. - Ch.B. Timmer: Russische notities. H. van de Waarsenburg: Gedicht. H. Leffelaar: Bij stukjes en beetjes (2). A. Voznesenski: Gedichten. F. Bokshoorn: Het geval Iwan Kremnew. S. Melissen: Gedicht.
R4317: TIRADE 213. - Rob Nieuwenhuys: Volkspoëzie van Indonesie.
R9288: - - Studenten tegen fascisme. Brussel 1934: Het wereldcongres tegen oorlog en fascisme.
R9284: - - Dietsland Europa. Maandblad. 10e jaargang nr 1 t/m 8, jan-nov. 1965.
T7461: - - Festschrift zur Gedenkfeier der Internationale der Gewerkschaftsverbände im Maler- und Lackierei-Gewerbe: 1903-1928.
K8796: YANG 15 a + b. - Jan Emiel Daele, Daniel van Ryssel, Johny van Doorn, Marcel van Maele, Hans Plomp, Weverbergh, Herwig Leus, Herman J. Claeys, Rene Hooyberghs.
B4905: - - Mooi Holland / Beautiful Holland / La Belle Hollande.
W8515: [BRACHES]. - Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995.
B4895: - - De vrouwen van de Sultan. Philosophia Typographiae. Misdruk op slecht papier.
B4896: H.B.M. - Perspektieven. Hollandsche Betonmaatschappij.
Y3723: - - Anchor zakboekje.
Y3724: - - Over de drempel van... Drukkerijmuseum Etten-Leur.
Y6083: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 11. Bevat: Kuyle: Suzanna II. Schaick: Brengt Diagnose herstel? Smit: Drie Rondeelen. Ghelderode: Drie spelers en een drama. Van Boven: Sint Paulus. Redactie: Uit het Logboek. P.P.S.: Oordeel. Voortman: Misschien tel 'k eens de dagen. Sterk: Maria met Jezus en Johannes (tekening). Kronieken. Toneel. Hagel.
R3735: - - Dr. August Borms voor het gerecht.
B4786: - - Vormgeving: Schooltentoonstelling C.M. 23-10-1978 t/m 1-08-1979, Centraal Museum Utrecht.
R9203: - - Een Nieu Geusen Lieden Boecxken. Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen enz.
R9204: - - Een Nieu Geusen Lieden Boecxken. Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen enz.
T8736: - - 150 Jahre Durener Feintuch.
T8730: - - Description de l'arbre a quinquina. Memoire inedit de Joseph de Jussieu (1737).
R9195: - - 't Spuigat. [Tijdschrift onder redactie van Gerard den Brabander, Harold de Clauer en M.L. Yzebrands].
Y3721: - - Zwart op wit.
Y3718: - - Farblacke fur Buntpapier / Colour Lakes for Paper Staining / Laques pour papiers colores.
T7896: - - Helden des Widerstandskampfes gegen Faschismus und Krieg.
T7898: - - A Nation at War.
T7901: - - Dokumente zum Wiener Schutzbund-prozess.
T7903: - - O.... ja! Puzzelboekje.
T5298: - - De slag om Groot-Brittannie. Augustus-October 1940.
M8019: - - Een Abel spel van Lanseloot van Denemerken. Hoe hi wert minnende ene joncfrou, die met synder moeder diende.
T9099: - - Hoe moet de Koninklijke Militaire Academie gereorganiseerd worden?
T5290: - - Bibliophilen-Gesellschaft Koln.
B4592: [ERASMUS]. - Het Belgische humanisme na Erasmus. Het geestesleven in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Plantin en Rubens.
B4607: - - De wereld van biografie en autobiografie. Catalogus van Prive-Domein en Open Domein. Boekenweek 1993.
B4612: [ERASMUS]. - One hundred books by and on Erasmus Roterdamus (1466-1536). Catalogue No. 160.
B4633: - - Reponse tres-claire a une reponse inconcevable. Extrait de la Correspondance du Baron De Zach. IV2 Volume, annee 1820, page 69.
R5206: FONDSCATALOGUS 1961 - Fondscatalogus van de Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij. Den Haag betreffende de Cultuurserie, Gardenia reeks en de Forumboekerij.
B4461: - - Cahiers du bibliophile 1953 Juillet Numero 10.
Y6082: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 2. Bevat: Derks: Tien Jaren Gemeenschap. V.d. Steene: De Wijnstronk. De roes. Cham. Kuitenbrouwer: Het kind. Bruyns: Kinderdood. Sassen: Sneeuw. Het lied van de Swaen. Truyts: Van den Ridder, die wonderen deed. Schreurs: Kleine liederen van dood en leven. Smit: De engel. H.K.: Berijmde kroniek.
T5287: - - Liederenbundel voor de vrouwengroepen van de Partij van de Arbeid.
T5285: - - Socialistische liederen, gedichten en voordrachten. Uit het heden en het verleden.
T5286: - - Twaalf liederen voor de bijeenkomsten op De Born en voor de vergaderingen van de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.
T3519: - - Officieel Verslag van den Derden Nederlandschen Katholiekendag gehouden te 's-Gravenhage op 4,5 en 6 augustus 1925. Onderwerp: De beteekenis van het Katholicisme voor de beschaving in Nederland.
T2893: [HOEVENAAR, A.]. - Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht. Gerequireerden; contra Jonkh. Fredrik Christiaan Rynhard Baron van Rheede en Agrim, Graaf van Athlone, Vry Heer van Amerongen, Hoofd Officier derzelve stad, R.O. Requirant. A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden. M.J. van Buuren, in dezen vervangen hebbende L. van der Pauw, procureur van den heere requirant.
K8323: TIRADE 230. - Document: Brieven van E. du Perron aan J. Greshoff en H. Marsman.
R9148: - - Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden.
B4414: - - Speurder huishoudboek 1936.
B4424: [MULTATULI]. - Multatuli over de ellende des volks.
R9136: - - De Vaandrig of: Vaderlandsliefde en Heldenmoed. Een oorspronkelijk verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog.
T5270: - - Het geheel en de deelen. Het Hoofdbestuur aan het woord. Feestuitgave van de Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken bij gelegenheid van haar 80-jarig bestaan, 1842-1922.
T5271: - - Huishoudboek 1938. Doe het met gas! Ontwerp Studio Thon de Does, Rotterdam.
R1979: - - Frontsector. Tien liederen uit 't bezette Nederland. [Uitgezocht en ingeleid door T. van Vliet].
R1980: - - Berijmd verzet. [Bloemlezing uit de verzetspoëzie, samengesteld en ingeleid door K.C. van Boeschoten en L.J. Zimmerman].
R1972: - - Holland in der Schweizer Presse / La presse suisse et la Hollande.
R1973: [DE PLOEG]. - De illegale pers over na-oorlogsche problemen.
B4369: - - Catalogus van de Bibliotheek van de Vereniging van Leraren in het Schoonschrijven M.O., Stenografie [Groote] en Machineschrijven.
B4370: - - Catalogus van de Bibliotheca Danica en van de overige Deensche en IJslandsche werken aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
B4296: - - Kopij en Boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de vervaardiging van het boek.
B4298: - - Het pikeren van rastercliches. Een studie verricht door het I.G.T. en de S.T.N.D.
T7284: - - Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books. Volume I / 1.
R2645: BZZLLETIN 097. - Japanse Literatuur.
Y0530: - - Charter of the United Nations. Full text of documents signed at San Francisco.
R5540: - - Doel en verrichte werkzaamheden van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders.
R5544: - - Restauratie der Noorderkerk te Hoorn.
B4277: - - Verslag der commissie inzake het bestudeeren van de uitgifte der Zuiderzeegronden.
B4279: TIRADE 117. - Charles B. Timmer: Een luidkeels uitgeluide periode. Gerard Kornelis van het Reve: Gedicht. A. Roland Holst: Twee dichters terzijde. A. Koolhaas: Waar jankt Hassan? J.F. Vogelaar: Twee gedichten. e.a.
B4286: TIRADE 175. - Herman Verhaar: Het goddelijk gelijk of W.F. Hermans en de literatuur. F. Schamhardt: Ongepubliceerde brief. J. Verstegen: De jaren van de bastubaist. L.H. Wiener: Fragment. J.H.W. Veenstra: De dire, het recht en de rest. W. Aksjonow: Een overwinning.
T7883: - - Het bolsjewistisch gevaar. Een ernstig woord ter waarschuwing en overweging.
Y4164: - - Veertiende Nacht van de poëzie.
Y2069: N.S.B. - Het Nederlandsche volk slachtoffer! Devaluatie het begin van het failliet.
Y0661: - - Wet van de Liedertafel Aurora. [Utrechtsche afdeeling der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst].
T5230: - - Wie misdroegen zich? Gooische Klanken antwoordt den Gooi- en Eemlander. Opening van zaken over de geschiedenis van Gooische Klanken tezamen met een verweer tegen een vloed van lasterlijke aantijgingen en opzettelijke misleiding van de openbare meening in het Gooi- en Eemland.
K8067: [VONDEL]. - Vondel-herdenking der Universiteit van Amsterdam op 15 november 1937.
K8068: [VONDEL]. - Vondeljaarboek 1949. Behelzende het drie en twintigste jaarverslag 1946-1948 van de Vereniging Het Vondelmuseum.
R4300: TIRADE 197. - R.J. Peskens: Een verjaardag. J.C. van Schagen: Gedicht. A. Greshoff: Eddy's Brusselse jaren. J. Meerlo: In den beginne was de leugen. K. Milot: Ik heb hem wel honderd keer geroepen vannacht.
R4301: TIRADE 183. - H.A. Gomperts: De halve vrouw en de holle man. A. Roland Holst: Drie gedichten. Th. Hooning: Orwell's jeugd. C. Winkler: Vier gedichten. M. Saltykow: Twee verhalen. J. Verduyn: Na zoveel jaren. J. Aarts: Vier gedichten. W. Roosenschoon: Waar is deze dichter gebleven?
R4302: TIRADE 165. - F. Schamhardt: Brieven van een zeeman. W. Wilmink: Zes gedichten. J. Meijer: Annie Romein. J. de Kadt: De verkiezingen van 1971. A. de Graaf: Vier gedichten. J. Verstegen: Fragment uit De Revoluties.
R4303: TIRADE 141. - K. Milot: Mijn tante Coleta. J. de Kadt: Het allerslechtste is niet gebeurd. Po Tsjoe I: Drie gedichten. J. Meyer: De onzichtbare vader. J. Brouwers: Groetjes uit Brussel. Ch. B. Timmer: Russische Notities. C. Buddingh': Dagboeknotities.
R4304: TIRADE 134. - J. de Kadt: Wittgenstein in onze tijd. J. Herzberg: Vier gedichten. L.H. Wiener: Mijn lieve kameleon. Drion antwoordt Hillenius. Brief van F. Schamhardt. C. Buddingh': Dagboeknotities.
R4305: TIRADE 265/266. - H. Verhaar: Aantekeningen over literatuurkritiek. M. Anstadt: De horde van de dertigste april. S. Melissen: Vijf gedichten. J. Brouwers: Bellen Blazen en Literatuur en zelfmoord V. Ch. B. Timmer: Russische notities. J. Verstegen: De brede maatschappelijke discussie en de technische ontwikkeling. H. de Coninck: Roland Jooris: het niets en het alles. C. v. Hoore: Drie gedichten.
R4306: TIRADE 267. - A. Koolhaas: Een snoek als veerman. G. Krol: Vijf gedichten. D. Wood: Isabelle de Charriere, Benjamin Constant en de roman. A. Korteweg: Drie gedichten. J. Hamelink: Register II. H. Mesterom: Vijf gedichten. J. Brouwers: Vlaamse flaters. C. v. Hoore: Drie gedichten. Ch.B. Timmer: Het onbehagen aan de vrouwelijke vorm.
R4307: TIRADE 269. - J. Brouwers: Bezonken rood. R. Kopland: Verder. T. van Deel: Een gedicht schilderij. H. de Coninck: Drie gedichten. J. Meyer: Herinneringen aan Jaap van Hattum. R. Schouten: Vier gedichten. K. Freriks: De geldigheid van het verleden. G. Yoshimasu: Een bejaard dichter.
R4308: TIRADE 270. - C. Peeters: Tegen de ideologie van de deviante vorm. J. Goedegebuure: Het herkennen van intenties. H.F. Cohen: De formatie van het tweede kabinet Van Agt. H. de Coninck: Over de dichter Leeflang. Gesignaleerd door L.H. Wiener.
R4310: TIRADE 325. - A. Tilroe: Onverzonden brief. J. Bernlef: Het algemene leven en Vervroegde uittreding. Eva Gerlach. H.H. ter Balkt. N.M. Wijnberg. T. Oosterhoff: gedichten. G. Middag: Een hart van hout. T. Lieske: Herlezen: Op weg naar het einde en poëziekroniek.
R4311: TIRADE 302. - D. Verkuil: J. de Kadt en de nieuwe vrijheid. G. Noordzij: Mattheus in opspraak. J.P. Hinrichs: een Bulgaars geweten. N. Keuning: Over A.L. Schneiders. R. Anker: Een holle maag. Ch. B. Timmer: Russische notities. H. Sandberg: Een Europees verdrag van niks, over niks. Burnier. Tellegen. Vlek. Wieg. Droes: Gedichten.
R4312: TIRADE 312. - A. Koolhaas 75 jaar.
R4314: TIRADE 285. - A. Burnier: Tussen Honolulu en de westkust. Ch.B. Timmer: Russische notities. R. Anker: Krol en orde. T. Tellegen: Een mooie kamer. H.F. Cohen: Kleuterklasmetafysica. P. Meeuws: Het klavichord. G. Eich: Het staat bij Seume. F. Bokshoorn: De rare Reed uit Reds. P.H. Dubois. A. Korteweg. V. Chodasevitsj. Gedichten.
B4113: - - Het abel spel Vanden Winter ende vanden Somer. Ende ene sotternie 'Rubben' na volghende. Voorafgegaan door de fragmenten ene sotte boerde 'Drie Daghe Here' ende ene goede sotternie 'Truwanten'.
W8261: - - Print, a handbook for entrants to the printing industry and its services.
W8249: TIRADE 276/277. - Nescio nummer.
T7351: SOMA 23. - Gerard Kornelis van het Reve, De taal der liefde voorgezet Twintig vragen aan Heere Heeresma. St. Franciscus en de Wolf van Gubbio, een opera van Stefan Themerson.
Y3705: [VONDEL]. - Weerklank op Gysbrecht van Aemstel's alleenspraak, toepasselijk op den tegenwoordige tijd.
R9065: - - Nieuwjaars- en verjaarversjes door eene vriendin der kleinen.
R9063: - - Rapport over het onderwijs der kinderen die in of voor fabrieken arbeiden.
R9048: - - Wat willen de communisten in Europa. 25 vragen aan Rinus Haks.
R4299: TIRADE 196. - Charles B. Timmer: Het dwaallicht Charms. D. Charms: Teksten. J. Hamelink: Mandelstam. K. v.h. Reve: Het niet officiele Rusland en het Westen. J. Veenstra: Chris van Geel. K. Winkler: Vier gedichten. K. Verheul: Ingaan tot de grammatika.
M7196: - - Vierentwintig en I.
T9507: P.P. - Het leven van Koning Willem III. Overzicht der belangrijkste feiten en datums uit zijn 25-jarige regeering.
T7009: - - Verslag van het 2e Landelijk Congres voor Dienstweigering gehouden te Utrecht op 2 en 3 October 1926.
Y2024: C.P.N. - Eichmann, de beul en zijn opdrachtgevers.
R4296: TIRADE 077. - Romijn Meijer, Vroman, e.a.
Y2015: S.D.A.P. - Aan de Proletariers van het Platteland.
R8986: - - Die Gondel.
Y3700: [VONDEL]. - Parodie of boertige weerklanken op de tusschenspraake met Gysbrecht van Aemstel en den Bode. Overgenoomen uit het Vierde Tooneel, pagina 42 tot 45, in het Vierde Bedryf van Gysbrecht van Aemstel, door Joost van den Vondel.
K7712: - - Amsterdam in stukken en brokken. Met 43 Illustraties.
R8971: - - De Suikerindustrie op Java, haar wezen en beteekenis.
R4294: TIRADE 083. - Isaak Babel
T5199: - - De Buitenman, Tijdschrift voor den burgerstand ten platten lande. Twee delen in een band.
Y2012: - - Ned. Ver. tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afd. Nieuwendam Buiksloot e.o. Herdenkings-avond Amsterdam-Noord 25 febr. 1910-1935.
Y3694: - - Mina's Pop; Geen kroon voor mij; Plaaglust; Leentje's eerste dienst; Op moeders graf; Verloren en gevonden; De verjaardag; Jakob, de kleine courantenjongen; Moeders raad; Een gevoelige les; Grootmoeders bede.
K7608: I.B. [=Boudier-Bakker, Ina]. - Van Amsterdam naar Londen.
Y0527: - - Bibliotheca Magica. Catalogue d'une belle collection de livres provenant d'un amateur a Amsterdam, dont la vente aura lieu a Amsterdam le mardi 8 octobre 1918, le matin a 10 1/2 heures, et le soir, a 6 1/2 heures, sous la direction de MM. R. W. P. de Vries, experts, en leur Salle de Vente, Singel 146.
Y3692: - - The Gay Pillow Book.
T7880: - - Activisten.
W7989: - - Greiners houtsneden, bij zestien psalmen. Met een inleidend woord van G.v.d. Leeuw.
R4281: - - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
T7216: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1923.
B3875: TIRADE 050. - G.K. van het Reve: Oude hoer is troef.
Y6773: - - Lübecks Buchdruck-Geschichte - Festschrift zum 25-jährigen Jubliäum der Lübecker Buchdrucker-Innung im Jahre 1924.
M7075: - - Wat wij maken en maakten. 1911 - 1 januari - 1936.
T5170: - - De wonderbare lotgevallen van den Baron van Munchhausen door hem zelven naar waarheid verhaald.
R8897: - - Blijvende beelden. Eene verzameling portretten van Oud-Leerlingen der Tooneelschool met beknopte aanteekeningen.
M6981: TIRADE 207. - Lodewijk van Deyssel- een boeketje brieven.
B3862: TIRADE 075. - G. K. van het Reve, Brief uit Gosfield.
R2627: - - De Boekenwereld. Internationale catalogus 1935-1936.
T3480: - - Hitler stap voor stap 1933-1939. Vertaald uit The Times van Dinsdag 26 September 1939.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

8/12