Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T4870: - - De slag om Overloon. 17 September 1944 - 14 October 1944.
Y2976: - - Tarawa.
Y4424: - - Paul, of de gevolgen van vlijt, eene onderhoudende en leerzame levensgeschiedenis voor de jeugd. Nieuwe uitgave met acht gekleurde platen.
T6800: - - De natuur in de verschillende jaargetijden, bijzonder met het oog op de planten. Schoolboekje.
B2733: - - Wenken en gegevens voor de samenstelling van Drukwerk.
Y1630: - - Belgien. Land und Leute, Wirtschaftsleben
Y0681: - - Stemt voor de Provinciale Staten de Candidaten der S.D.A.P. woensdag 6 april 1927.
T7592: - - Van den Vos Reinaerde.
T7156: - - Onze Water-sterilisator maakt het meest besmette water geheel vrij van ziektekiemen. Voor de Huishouding, voor Hospitalen, Gestichten, Hotels enz., voor Steden en Dorpen.
T4861: - - Colloquium over de studie van de Vlaamse literatuur van de 19de eeuw.
Y4421: - - Film-Album: Van het westelijk front geen nieuws.
Y1617: - - Catalogue de la troisieme partie du celebre Cabinet Gravures et Eau Fortes de Feu Monsieur Jean Gisbert Baron Verstolk de Soelen Vente 31 mars 1851
Y1616: - - Mededeelingen en Berigten van het Hoofdbestuur en van de afdeelingen der Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt. Tweede serie. Twaalfde Jaargang.
Y1609: - De Stad Antwerpen een Vlaamsch Weekblad. 2e jrg. 1929 nr. 11. Bevat o.a.: Heer Em. De Bom, De zeer verdienstelijke stadsbibliothecaris in zijn kabinet.
Y1607: - - Het congres der Roode Vak-Internationale te Moskou 1921. Rapport N.A.S.-Delegatie.
Y1599: W. v.d. S. - Vrouwen van het platteland stemt rood.
T3328: - - Is het ongeloof onzedelijk? Een ernstig woord aan de geloovigen van allerlei slag.
Y1594: - - Overdruk uit de Handelingen van het Eerste Nederlandsch-Indisch Natuurwetenschappelijk Congres. Weltevreden 3-6 October 1919. Met Illustraties: Geschiedenis van de Krakatau-groep. + 3 uitklapbare kaarten.
Y3593: - - Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden over het jaar 1867. I: R. Fruin: De aanstelling van Marnix van St. Aldegonde tot Bijbelvertaler. II: M. de Vries: Floris ende Blancefloer, tekstcritiek. III: Mededeeling omtrent een Handschrift uit de 15de eeuw. IV: R. Fruin: Een anoniem pamflet van 1567 toegekend aan Marnix van St. Aldegonde.
T7149: - - Maakt front voor de Openbare School!
K5910: - - Glass in London.
B2602: - - Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books. Volume V/1.
B2619: - - Gids voor de bezoekers der Sint-Leonarduskerk te Zout-Leeuw.
B2633: TIRADE 041. - H.A. Gompert: Ieder zijn standje. A. Koolhaas: Het water van Lubbertol. A. Morrien: De kunst gaat voor de baat uit. U. d'Oliveira: Notities bij een jurdisch snoepkongres. Ch.B. Timmer: In memoriam Oljesja. Gedichten: Opperman, Hillenius, Winkler.
B2634: [REVE] TIRADE 038/039. - J. de Kadt: De Gaulle tegen de chaos. Merwe Scholtz: Suid-Afrikaanse panorama in verse. H. Mulder: Interview Hans Werner Richter. G.K. van het Reve: Henric Ibsen op het televisiescherm. A. Morrien: Nieuwe Gedichten. Tijdgenoten: Gunter Grass.
T7130: - - De vrouwen vredesgang.
T7132: - - Dolle dinsdag in beeld - 5 September 1944.
T7123: - - Open brief aan alle predikanten, pastoors en rabbi's die in den naam van God en Christus het militarisme verdedigen en zijne geweldsmiddelen zegenen.
B2593: - - Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books. Volume XVI/4.
Y0481: - - Der deutsche Buchhandel im Spiegel der Vossischen Zeitung.
Y0483: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1908. Twee delen Januari - December 1908.
Y4133: - - Nederduitsche chrestomathie, of Voorbeelden van allerlei schrijfstijl, in proza en poezij. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
R5430: - - Socialistische Liederen en Gedichten nr. II.
R4075: - - Oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenichde Nederlanden, ghehouden binnen Dordrecht. Inden Iare 1618 ende 1619.
Y1568: - - Herinnering aan de Feestelijke Ontvangst van H.M. de Koningin & Z.K.H. Prins Hendrik te Amsterdam 5 Maart 1901. Fotografieen van Mij. Guy de Coral & Co.
T3321: - - Oranje t'huis, 30 november 1813. Juichtoon, ten voordeele van het in Amsterdam op te rigten Nationaal Museum.
T4787: - - Neues Land. Rings um den Ysselsee.
Y1544: - - Kortbondig verslag over de werkzaamheden van het beschermkomiteit der tijdelijke uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen gedurende het jaar 1906.
R7750: - - Catalogus-Jubileum-nummer XXVe Internationale Kampioenschapstentoonstelling van Katten.
B2554: - - The Foundation of New York. De Stichting van New York.
Y0675: - - De Courant en hare beteekenis. (Handelsblad, Telegraaf, Nieuws v/d Dag, Niewsb. v. Nederland, De Echo, De Courant).
T4778: - - Een pleidooi voor het behoud van een afzonderlijk departement van marine. Koninklijke Nederlandsche Vereeniging "Onze Vloot"
R7736: - - Het Zaandamsche Voorbeeld. Beschouwingen en gegevens naar aanleiding van de totstandkoming van het Zaandamsche Werklieden-Reglement.
R7728: - - Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman.
R7727: - - Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman.
W5613: - - Guide to the exhibited manuscripts part II. Manuscripts (Palaeographical and biblical series and chronicles) charters and seals exhibited in the manuscript saloon.
Y4653: - - Ver van het Vaderland. Fotoboek ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, 1898-1948.
T7822: - - Jeugdwerkloosheidproblemen. Tweede congres ter bestudeering van vraagstukken betreffende de jeugdwerkloosheid op 17 Juni 1938 te 's-Hertogenbosch, uitgaande van de Nationale R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg. Voorwoord G.P.J. Bannenberg.
R7697: P.B [= Petrus Buijs]. - Proeve van antwoord op de prijsvraag der R.K. Maatschappij: De geschiedenis der Jansenisten, hun oorsprong, hun voortgang in de Nederlanden, inzonderheid te Utrecht, de redenen, om welke zij de bescherming van het anderzins zoo onverdraagzame gouvernement genoten hebben, en andere bijzonderheden deze sekte betreffende. De geschiedenis der Jansenisten.
T3306: - - Staatssocialisme en Anarchisme.
T4766: - - Les Cahiers de la Pleiade. Automne 1948 - hiver 1949.
R7690: - - Lettre sur le Deces du Sme Prince Stadhouder, Sur la Succession, & sur la Tutelle, Avec quelques Particularitez, touchant le caractere de l'Auguste Princesse Royale, Gouvernante des Provinces-Unies, Tutrice du Prince son Fils, Successeur & Mineur.
T7820: C.P.N. - Feiten en Cijfers. Documentatie-archief der C.P.N. (De Waarheid).
Y3575: - - 13. Februar 1960. 225 Jahre Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen.
Y6552: [FOKKE, Jan ?]. - Amsteldam en zyne geschiedenissen, in 't kort. Met prentverbeeldingen. Zes delen.
T4748: - - De Nieuwe Vrijheid. Inhoud: De illegaliteit na de oorlog. Het koloniale vraagstuk.
T4735: [STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. - Nederlandse literatuur in de marge. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 1 juni-27 juli 1985.
Y3995: BLUF NR. 12. - Bluf nr. 12. 9 april. A'dams Weekblad voor Strandinisten. Verzet en sabotage -tegen afval-.
T7819: - - Oorlogskroniek. Dagboek van den oorlog, soldatenbrieven, oorlogsillustraties. Maand juni 1917.
R7662: - - Dr. J.O. de Gruyter 1885-1929. Acteur, regisseur, theaterdirecteur.
R3312: [REVE] TIRADE 033. - Tijdgenoten (Montesquiey). Remco Campert: Een ellendige nietsnut. Lucebert: Gedichten. S. Tas: Waar blijven de talenten. G.K. van het Reve: Geld verdienen. R. Nieuwenhuys: Tropisch decor, De verhalen van Alberts. Gedichten: Chris J. van Geel. J.M. Boersma: De Keizer, kort verhaal.
R3314: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 10. Gabriel Smit: Bidt om den Vrede. H. van Schaick: Veertig jaar oud. Albert Kuyle: Suzanna I. F. van Trigt: Oude Graven. A. Verschoore: De Latinisatie van Frankrijk en de rol der Aristocratie. Kronieken.
Y3569: - - Der Arbeitsnachweis in Deutschland.
T3293: - - Annexatie-enquete der werkgemeenschap Limburg. Toelichtingsbrochure. Vragenlijst en antwoordenblad met uitvoerige toelichtingen o.a. op historisch, juridisch, landbouw-, en mijnbouwkundig gebied.
T3290: - - De Nachtarbeid der Glasblazers. Eenige beschouwingen naar aanleiding van de ongemotiveerde conclusie der Commissie van controle in zake de proef met de afschaffing van den nachtarbeid in de flesschenfabrieken.
R5190: - - Auto-lijn. [Mededelingenblad van de Vakgroep Chemigrafie en de Vereniging van Ned. Chemigrafische Inrichtingen]. Kerstnummer 1950.
Y3568: - - Fahrten der Freundschaft von Arnheim bis Mailand. (Gewerkschafts Jugend).
R7617: - - Het Hitler mysterie. Het grootste Geheim van deze Eeuw.
R7619: - - Terror in Braunschwieg. Aus dem ersten Quartal der Hitlerherrschaft.
R3310: TIRADE 030. - Tijdgenoten (Prosper Merimee). H.U. Jesserun d'Oliveira: Interview met Lucebert en Lucebert, Nar en Koning. H. Romijn Meijer: Leraar in den vreemde. Chr. J. van Geel: Gedichten. W.L. Meijer: Camus en het absurde leven. Alfred Kossmann: Gebed tegen de dominees.
Y3560: - - Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Twee delen.
M3913: - - Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek ingeleid door Jan Gessler. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgave door Fr. van den Wijngaert.
R7581: - - Wat de A.V.R.O. voor haar luistervinken waard was. Gedenkboek gewijd aan de openlucht-bijeenkomst op 6 september 1930 op Houtrust te 's-Gravenhage als protest tegen het Zendtijdbesluit der Nederlandsche regeering van 15 mei 1930. De luistervinken op Houtrust 6 september 1930.
K5426: - - Het Boek in Vlaanderen 1956. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5427: - - Het Boek in Vlaanderen 1957. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5424: - - Het Boek in Vlaanderen 1952. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5423: - - Het Boek in Vlaanderen 1950. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5419: - - Het Boek in Vlaanderen 1934. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
Y2851: - - Manner um den Papst. Wer macht die Politik des Vatikans? Im Anhang Berichte und Artikel, die im Angriff erschienen sind.
W5156: - - Boekbanden in Textiel.
T3271: - - Ons Bondshuis.
T3273: - - Loon- en Arbeidsvoorwaarden voor het personeel van Rijnsleepbooten en Rijnsleepschepen overeengekomen tusschen de Commissie tot regeling der loon- en arbeidsvoorwaarden in het rijnsleep- en scheepvaartbedrijf en den Centralen Bond van Transportarbeiders Rotterdam.
T6772: - - Godsdienstige Gezangen, voor Katholieken.
R7563: - - In Vreugd en Smart. 25 geliefkoosde melodieen, uit Das Rutli, op vereerend verzoek driestemmig gezet en met woorden voorzien voor Zangvereenigingen en Huisgezinnen, door E.J. Boneschanscher. Eerste deeltje.
R7554: - - Poetische ontboezemingen. Uit: De Volksonderwijzer.
K5373: - - Rogier van der Weyden, Rogier de le Pasture. Officiele schilder van de stad Brussel, Portretschilder aan het Hof van Bourgondie.
Y1447: - - La Pose des Papiers Peints a la Portee de Tous.
R4047: - - Rotterdamsch Boekdrukkers-Prentenboek. Samengesteld bij gelegenheid van het Zeventiende Bibliotheekcongres gehouden op 6 en 7 Juni 1939 te Rotterdam
W5143: - - Modern British Bookbinding. Bibliotheca Wittockiana, Brussels & Koninklijke Bibliotheek, The Hague 1985.
Y1443: - - La journee de huit heures. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures.
Y1442: - - La journee de huit heures dans le batiment. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures.
T7805: M. de H. Jr. - Wat wil de Spartacusbond. Uit het Duitsch vertaald.
Y1441: - - En avant pour les huit heures! Dialogue de propagande. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures.
T7097: A. D'A. [=Leo Lauer]. - Waarom werd Pisuisse vermoord?
R7522: - - Die Sproke van Beatrijs. Inleiding M.R. de Brouwer.
R7521: - - Beatrijs. [toneelbewerking].
R4030: - - De toren van heldenhulde te Diksmuide.
K5252: [BERTRAND]. - Dessins erotiques de Bertrand II.
B2429: - - Handelingen der Jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 19 Junij 1851, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Leiden.
B2433: - - Geschiedkundig overzigt van het Nederlandsch Verkiezings-Stelsel.
R4015: - - Het verslag Van Cauwelaert inzake het anti-Nederlandsch verdrag. Een Vlaamsch-nationaal antwoord en eene waarschuwing aan Nederland
R4017: - - Vlaanderens Nood aan Zelfstandigheid.
T4695: [HERINGA, P.M.]. - Een munt voor Wim Schuhmacher 1894-1986.
T6762: - - Adres van het R.C. parochiaal Wees- en armbestuur te Alkmaar aan den gemeenteraad aldaar.
M3629: - - Uit's werelds poppekast. Dertig rondeelen.
Y3535: - - Terug in het Vaderland.
R7471: - - Leidende gedachten voor het N.I.V. Doel en wezen van het N.I.V. Grondregelen van het N.I.V. Uitvoering der taak van het N.I.V.
M3599: - - Het lied der minne, van vroeger en nu. Bijeengelezen door A. Nonymus.
B0858: H.R. [=Herman Johan Robbers]. (ed.). - Lente Zangen en Schetsen.
Y0443: - - Joe Smith Travailleur Americain.
Y0444: - - Britsch-Indie getrouw. De London correspondent van de 'New York Times' interviewt Lord Hardinge of Penshurst.
T7081: - - Bijdragen tot de Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant over het jaar 1869.
L8603: - - Tweede verzameling van Regtsgeleerde Adviezen.
M3577: - - Den Vaderlandt Ghetrouwe... [Bloemlezing uit Nederlandsche gedichten door Yda Elisabeth Andrea].
T7079: - - Tarief en Regeling der Begrafenissen, onder directie van de Diakenen der Ned. Herv. Gemeente te Nijmegen.
R1402: - - Books about Books. An International Exhibition of the Occasion of the International Book Year 1972 Proclaimed by UNESCO.
R7457: - - Eene Noordhollandsche dorpsgeschiedenis.
Y0442: - - Rapport over de uitsluiting in de bouwvakken te Amsterdam van 8 Augustus tot 20 November 1905. Uitgebracht door het comite uit de bouwvakken.
E0004: A.V.O. - Congres en Tentoonstelling betreffende arbeid en arbeidsmethoden voor onvolwaardige arbeidskrachten. A.V.O. october 1928.
T4672: - - Inkt. Stripinformatieblad. 1e jaargang, nr. 6.
T4668: - - Sint Lydwina door een contemplatieve van Bethanie, Bloemendaal.
T4669: - - Gedachtenwisseling over het echtscheidingsvraagstuk.
Y1406: ONZE GELE BOEKJES 1910. - P. Godschalk Kersten: Limburg aan Christus. Kijkje in Socialie, waar Godsdienst privaatzaak is. H. Knippenberg: Hebt de kinderen lief. Mgr. Giller: Mag ik niet alles lezen en Het staat in mijn courant. Propagandist: Katholieke Colportage-Roman.
T3946: - - "Dordrecht" vroeger en thans. Voor Ingezetenen en Vreemdelingen.
R1809: - - Bibliographie Dr. M.G. de Boer.
R7413: - - Geneeskundig onderzoek van arbeiders in de Witglas-fabrieken.
B2346: [BILDERDIJK]. - De Herdenking van Bilderdijks Geboortedag. Georganiseerd door het Nationaal Comite Bilderdijk-Herdenking 1956.
T9051: - - Trekt er op uit! Een leidraad voor het organiseeren van excursies, vacantiekampen, week-ends, reisjes enz. samengesteld en uitg. in opdracht van de Jeugdraad van het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen, ten dienste van het Vakbondsjeugdwerk.
T4649: - - Inkt. Stripinformatieblad. 1e jaargang, nr. 3.
K5100: - - In andermans veren. Vertalingen van De Blauwe Bloem 1957-1967.
T4639: - - XIe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenveld (zevende vervolg). Bedevaart en stormloop van 't jaar '30.
T4638: H.J.W. - Wat landarbeiders wel eens mogen weten.
Y4560: [DRUKKERSMERKEN van Poolse drukkers]. - Sygnety polskich drukarzy, ksi garzy i nak adców. Zbiór podobizn i oryginalnych odbi . Deel I-III
B2343: [BILDERDIJK]. - Jaarverslag 1933 en andere bescheiden.
B2344: [BILDERDIJK]. - Statuten en huishoudelijk reglement der vereeniging Het Bilderdijk-Museum te Amsterdam, opgericht in 1908.
B2342: [BILDERDIJK]. - Jaarverslag 1932 en andere bescheiden.
T7795: - - Verslag over de Typhus-epidemie in het kamp te Wittenberg.
T7075: - - List fan Fryske Foarnammen.
T7076: - - Finland. The criminal conspiracy of Stalin and Hitler.
T7064: - - Nie wieder Krieg! No more War! Plus jamais de Guerre! Plusjamais de Guerre! Nooit meer Oorlog! Aldrig mere Krig!
Y2849: - - Einen Diktator mussten wir haben!
Y2850: [ASQUITH, Herbert Henry]. - Speech by the Prime Minister of Great Britain. The power responsible for the war is Germany. 4 September 1914.
T7051: - - Wat willen de Communisten? Cursus in zes delen.
Y6469: [SWART, Nicolaas]. - De Oude van den Binnen-Amstel of beschouwing van de zeden, gebruiken, enz. der Hoofdstad.
R7379: - - Schijn en Wezen van het Plan van den Arbeid. Een wederwoord van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers.
R7380: - - Het Plan van den Arbeid. Waar het om gaat.
R7377: - - Financiering uitvoering grote werken van het Plan van de Arbeid.
T4630: A.B. (vertaling). - Twaalf Vrijheidsliederen. Uit het Engelsch e.a.
T4632: - - 17 November 1863. Het feest van Neerlands onafhankelijkheid, zoo als het te 's-Gravenhage plegtig is gevierd.
T9043: J.H. - De Pauselijke Suprematie en de Kanonieke Wet der Kerk.
Y3531: - - Soldatenblätter für Feier und Freizeit
R7354: - - De Munitiewerker en zijn Rechtspositie.
T4623: - - Wat de Roode Internationale wil. (doel en middelen).
A0259: A.J. - J.A. Alberdingk Thijm.
Y3528: - - Officiëele feestwijzer voor het bezoek van H. H. M. M. de Koninginnen aan Dordrecht op woensdag 18 augustus 1897.
T3229: - - Hospiti Sit Bene Luce Trajectensi.
Y3526: - - Aufstand im Arbeiterparadies. Der 17. Juni 1953.
Y6444: - - Het boek Jesaja, eerste gedeelte. Vertaling A.B. Davids. Met Inleiding en aanteekeningen van den vertaler.
T4617: - - XIVe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenveld (Tiende Vervolg 1933). Hulde aan de Gebroeders Van Raemdonck.
R7307: - - Forjit my net! Tydskrift utjown fen 't selskip for Fryske tael en skriftenkennisse. Sauntsiende boek.
Y0423: - - Het wonderbaarlijk al fabet.
T7565: - - De opheffing van de Departementen van Marine en Oorlog en de instelling van een Departement van Defensie.
Y0421: - - Theorie voor de handzetter.
Y1335: WOORD EN BEELD 1898. - Woord & Beeld. Geillustreerd Maandschrift. 1898.
Y1334: WOORD EN BEELD 1899. - Woord & Beeld. Geillustreerd Maandschrift. 1899.
R7281: - - Beatrys - 'n middeleeuse juweel. In Afrikaans Oorvertel deur Dr. P.C. Schoonees.
Y3523: - - Berlin August 13.
Y1329: [VONDEL]. - De Vooys: Opmerkingen over de studie van Vondels taal. Molkenboer: Utrecht, Vondel, zachtleven en Booth. Sterck: Een zoekgeraakte versregel van Vondel. Bake: Sprokkelingen in het Vondelwoud.
T9334: - - Oorlog aan de Alkohol. (Naar Dr. Schroder, Essen, in de Lokal Anzeiger).
Y1323: UITGEVER & DEBITANT 1905-196. - Uitgever & Debitant. Officieel orgaan van den Nederlandschen Uitgeversbond. 1e jaargang 1905-1906, Nrs: 2 t/m 51.
M3346: - - S.G.V. kerstnummer 1946.
R7259: - - Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme?
T4580: MASQUES No. 20. - Masques. Revue des homosexualites No. 20. Hiver 83. Oscar Wilde, Catharine Rihoit-Pontormo. Interview de Pelosi Assassin de Pasolini.
H9024: - - Het koninklijk Nederlandsch Indische Leger in den strijd tegen Japan.
B2238: - - De Borchgrauinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, opnieuw naar het handschrift uitgegeven.
B2244: KRUISPUNT-SUMIER 61. - Hulde aan en werk van Jan H. de Groot.
R7250: - - Het Friesch Dagblad getuigt. Enkele artikelen uit 1940 en 1941 tijdens de bezetting.
Y0414: - - My Holiday. A Record in pen & pencil.
T9038: - - Jaarboekje der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor het jaar 1888.
T7428: [TAS, Sal]. - Naar een nieuwe wereldoorlog.
Y5342: - - Mijn kijken gaat op reis. Bloemlezing poëzie.
Y1314: FUNDAMENT 1940. - Fundament 7e jrg. 1940. Nr. 4. Om een Fundament. E. Martens: Mythe en rede. J. Last: Op zoek naar een fundament. L. Ruitenberg: Nuchter zijn en waken. De publieke opinie. H. Roland Holst: Een dienstweigeraar sprak tot zijn rechters.
Y6018: Chr. [Dirk Christiaan Meijer]. - Over de ware beteekenis van het Oranje boven. Een woord aan den Heer J.A. Alberdingk Thym, over zijne brochure getiteld: Een weinig Amsterdamsche kritiek.
Y5332: [KREEK,J. de]. - Sophia.
Y1311: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 12. A. Treurniet: Stalin Veroveraar.
Y1308: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 10. Grondslagen van de Vrede. G.M. Nederhorst: De Grondslagen van de Vrede. L. Ragaz, G.Cole, H.J. Ps, S. de Wolff, J. Valkhoff: Meningen. Critisch Fundament.
T9031: - - Jaarboekje der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor het jaar 1893-'94.
Y1305: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 7. Werkloosheid. Redactie: Mensen! P. de Wolff: Permanente Werkloosheid. S.H. Stoffel: De Vreugde aan de Arbeid. J. de Bruyn: Arbeidsdienst en Jeugdwerkloosheid. J. van de Kieft: Oppositiepolitiek.
B2229: - - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
Y4870: - - Koninklijke woorden over Nederland - Indonesie van hare majesteiten koningin Wilhelmina en koningin Juliana.
T4556: - - Een Nieuwe Catechismus voor den Vlaamschen Nationalist.
Y1299: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939. Extra nummer. J.P. van Praag en David de Jong Jr.: Henriette Roland Holst 1869-1939.
Y3511: - - Gestapo.
B2217: - - Vijfentwintig jaar Gouden Penselen & Oeuvre Penseel voor Fiep Westendorp. 1973-1997.
B2225: - - De verloren zaak. Katern over boeken. Nummer 0. poëzie-special, november 1988.
T3220: - - Frysk Lieteboekje for eltsenien. Utjown fen it Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse.
R7202: - - Een bedreiging. De buurt der Gildekamersstraat.
R0080: DE GEMEENSCHAP 1934. - Louis de Bourbon. Luc van Hoek. Paul Vlemminx. Bern. Verhoeven. Pierre Kemp. F. Bordewijk. Kees Meekel.
B2193: - - De veertiende december 1941 beslissende voor de toekomst van ons volk.
T7559: - - Wat wil de Vrije Gemeente?
T6693: - - Maakt front voor de bijzondere school.
T9819: - - Het Zilveren Dak. (De hypotheekboeren, de vaste lasten en het Plan van de Arbeid).
T9820: - - De Handen aan den Ploeg. Ordening in de landbouw.
Y2936: - - Prinses Juliana Album. (Verzameling prentbriefkaarten met afbeeldingen uit het leven van Prinses Juliana 1909-1927).
Y3507: - - Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888.
T2923: - - Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging.
T2924: - - Sociaal-Demokratisch Liederenboekje. 43 bekende populaire liederen.
T2925: P.C. d. B. [= Beaumont, Paulus de]. - Mastreechter versjes en leedsjes. Oetgegeve ten veurdeile vaan 'n ech Mastreechs good werrek.
T2942: - - Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging.
W4183: - - Alte Europaische Stadtebilder. 32 Darstellungen auf 27 farbigen Blattern nach Georg Braun und Franz Hogenberg. Eingeleitet von Ruthardt Oehme.
Y2935: - - Programma der feesten te geven door de Vereeniging tot veredeling van het volksvermaak, te Amsterdam, ter viering van den verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden op 31 Augustus 1901.
T6685: - - Stemmen des tijds. Vrouwennummer.
T9818: - - Het Plan van de Arbeid en de Middenstand.
K4492: - - The Times: Past, Present, Future.
T6669: - - De stakingen in Amsterdam en de positie van het overheidspersoneel.
T4513: - - Het sprookje van prinses Rozenmond.
Y4643: [BECKETT]. - AS NO OTHER DARE FAIL: For Samuel Beckett on his 80th Birthday by his friends and admirers.
T6657: - - Volledig verhoor uit het Proces Neerbosch voor de Rechtbank te Arnhem op 10 en 16 Februari 1900.
Y0375: - - Aandenken. Immortellen gestrooid door de koningin der aarde op het graf van de geliefde koningin Sophia.
T6656: - - Het proces Neerbosch voor de Rechtbank te Arnhem op 10 en 16 Februari 1900.
T6655: - - Groningen in vuur en puin. Groningen: Fire and Ruins.
T4509: - - Kaart: Waterschap Pingjum.
R5371: [CASANOVA]. - Brieven van vrouwen aan Casanova. Vertaald en bezorgd door Els Naaijkens.
T4494: - - De Elzas-Lotharingsche kwestie.
T9591: [DIJK, J.F. van]. - Eenvoudig Verhaal, van de naar Frankrijk weggevoerden der voormalige Haagsche Oranje Gardes te Woerden, na den noodlottige 24 November 1813, gevangen genomen. Door een derzelven beschreeven.
T7770: - - L'Esopo. Rivista Trimestrale di Bibliofilia nr. 7 - settembre 1980.
T6654: - - De electriciensstaking te Amsterdam en wat daaraan voorafging.
Y3502: - - Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage. Officieele Feestwijzer erkend door het Uitvoerend Comite voor de Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage Nrs: 1 t/m 8.
T6650: - - De Staking van het Amsterdams overheidspersoneel van 31 maart t/m 4 april 1955. Uitg. door de gezamenlijke commissies van het personeel dat aan de staking deelnam.
R3929: [SCHELTEMA, P.]. - Verhandeling over Het leven en de letterkundige verdiensten van Gerrit van Enst Koning.
T9404: - - De Roode Post. Wekelijksch orgaan voor Leninistische-Marxistische Politiek. 1e jrg. nr. 5. September 1934.
M2923: - - Melchior Lechter. Der Meister des Buches. Eine Kunst für und wider Stefan George.
R7055: - - Dr. August Borms voor het gerecht.
T2857: O.K. (A.B. KLEEREKOPER). - "Nou wij". Een woord op den een-mei-dag van een verkiezingsjaar.
R7036: - - Het nieuws in eigen hand. Projektgroep Vrije Pers.
T7767: - - Veertig jaar in beeld.
T9017: - - Vrije vogels. Kleine bloemlezing van proza en poëzie over het boek.
Y0667: - - Feestklanken ter gelegenheid van het vierde lustrum der Algemeene R.K. Propaganda-club, 1903 November 1923
Y1207: - - Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden Januarij 1834.
Y3487: - - Tentoonstelling Vier eeuwen Oranje.
T7426: - - Gedenkschrift, samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeeling Amsterdam van Dennenheuvel 1912-1937.
R7013: - - Graag op Baantjes. Overgenomen uit het dagblad De Tijd.
R7008: [STEYN, Johannes]. - De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd.
W3588: - - Toneel en dans in de Japanse kunst.
Y1201: - - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 50e uitgave.
Y2929: - - Liederen voor het Kroningsfeest. Uitgave van de Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang.
B2055: PENROSE ANNUAL 67. - The Penrose Graphic Arts International Annual 1974. Edited by Bryan Smith. Volume 67.
Y3483: - - Tentoonstelling "huwelijken in het huis Oranje Nassau"
Y3481: - - Koningin Wilhelmina regeringsjubileum 1898-1938, herinneringsalbum voor het schoolkind.
Y1200: - - Verscheidenheden, aan de Geschiedenis, Natuurlijke Historie en Aardrijksbeschrijving ontleend. Een leesboek voor de hoogste klasse der scholen, of tot bijzonder gebruik.
T2072: DE GEMEENSCHAP 1933. - Henk Kuitenbrouwer. Pierre Kemp. Gabriel Smit. Antoon Coolen. A.J.D. van Oosten. Louis de Bourbon. M. Mok. J.J. van Geuns. A. van Duinkerken. Gaston Burssens.
Y4335: [ADRIANUS VI]. - Het leven van Paus Adriaan den Vi.
R6972: - - Period styles: a history of punctuation.
Y1891: - - Kerstboek Katholieke Illustratie 1946.
W3409: - - God groet U coninghinne.
T9226: - - O, Amsterdam is Grandioos! Coupletten gezongen door den Heer en Mevrouw Gosschalk in den Parktuin te Amsterdam en De Harmonie te Groningen. Voor zang en piano.
R6936: - - Sozialistische Correspondenz INFO 32.
R6937: - - Sozialistische Correspondenz INFO 33.
Y1198: - - Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 1e stukje, behelzende de Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis.
Y1197: - - Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 2e stukje, behelzende de Christelijke Geloofs- en Zedeleer.
Y1196: - - Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 1e stukje, behelzende de Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis.
Y6375: BRUSSE FONDSLIJST 1912. - Volledige titelopgave van alle werken verschenen bij W.L. & J. Brusse te Rotterdam en in iederen boekhandel te verkrijgen.
M2666: - - Waarom majesteit spreekt u steeds van nut en voordeel? [Mencius]. Teksten geselecteerd en vertaald door Jef Last.
Y1195: - - Beredeneerd Rekenen. Een rekenboekje voor de Lagere Scholen, dienstig voor het klassikaal rekenen op het bord. Eerste stukje.
R6925: - - Het Koningsvraagstuk. Feiten en Getuigenissen.
K3977: - - A Daily Prayer for Printers. Dagelijks gebed voor drukkers.
B1926: [MULTATULI]. - Publicaties over Multatuli in reprint.
R2458: - - Wetenschappelijke Blaadjes. Eerste deel.
M2650: - - Dronken schip. Franse poëzie van Baudelaire tot Valery. Vertaling Joris Diels. Met een nawoord door Ludo Simons.
B1909: - - Officieel programma van den vijftienden Limburgschen Katholiekendag te Heerlen. 12 mei 1913. Pinkstermaandag.
Y4334: [VOS, Jan]. - Het leven van Jan Vos.
K3960: - - Jahrbuch der Gesellschaft der Bibliophilen. Vierzehnter Jahrgang 1914/15.
K0891: - - Exposition du livre d'art Italien. Tentoonstelling van het Italiaanse kunstboek. Belgique-Belgie 1965.
B1895: - - In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland.
T6625: - - Mededeelingen over de fusie-plannen van de Nederlandsche bond van personeel in overheidsdienst en de Centr. Nederlandsche ambtenaarsbond
T4374: - - Afscheid van Adolf en Antoon. Hekeldichten. Ter herinnering voor het nageslacht.
Y4724: - - L'ouvrier Mineur. Organe mensuel de la Centrale Nationale des Mineurs Belges. 25e annee. Avril - Decembre 1929. 8 volumes.
K3772: - - Catalogus Boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel II: Godgeleerdheid.
T4365: - - Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel program van De Nederlandsche Unie.
K0697: TIRADE 248/249. - P.F. Maas: Herkenning en misverstand. Een briefwisseling met Nescio. blz 402- 440 Ills.
T7415: - - Zestiende rapport aan het Congres van de Vereenigde Staten over de werking van leen-en-pacht. Voor de periode, geeindigd 30 Juni 1944. [voorwoord van Franklin D. Roosevelt]
T7416: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1922.
T7026: - - Vejledning med hensyn til rejser i Holland.
B1806: - - Over het Wezen der Grondwet.
B1775: - - The School of Manners or Rules for Childrens Behaviour.
R6863: - - Waar blijven de millioenen der vakbeweging?
B9798: [JUJOL]. - Architekt Jujol 1879-1949. Utopia-special.
Y5227: [BRACHES, Ernst]. - Pers no 14 Leiden en het allereerste begin
Y6351: - - De zieke haan door Jan de Kladder en zijn maat.
R6848: - - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht De Pesters, Godin De Pesters.
T4344: M.J.L. - Gedenkschriften van den reserve-kapitein M.J.L., 1 R.V.A. 1914-1917.
Y5225: [STIJL, S., J.STINSTRA e.a.]. - Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen. 10 delen.
R2445: - - Art Directors' index to Photographers No. 9.
T9784: - - De Roovers en de Held. Waarom geen onafhankelijk Nederlandsch dagblad?
Y5223: STICHTSE ALMANACH. 1800. - De voormalige Stichtse Almanach,op t jaar 1800. Voorzien van eene aanwyzing der Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 'het vertrekken en aankomen der Posten en Bodens, het varen der Trekschuiten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
T4328: - - Livre d'Or de l'Exil Francais.
Y3460: [CATALOGUS]. - Kataloog van de Algemeene Tentoonstelling van Gewijde Kunstwerken. Van 10 maart t/m 31 maart 1921 in het Beursgebouw, Piusplein Tilburg.
Y3462: [CATALOGUS]. - Gemeente Amsterdam. Tentoonstelling van Schilderijen, Wandschilderingen, Beeldhouwwwerk, Sierkunst.
Y2926: - - Orde van Oranje-Nassau : Wet van den 4den April 1892, no. 55, gewijzigd bij de wetten van 10 februari 1910 (staatsblad No. 56) en van 21 maart 1923 (staatsblad No. 155).
Y3459: [CATALOGUS]. - Edward Hopper. The Art and The Artist.
H8947: A.F. Th. - De Movo Tapes. Een carriere als ander.
R6827: - - Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 2e bundel. Nrs: 13-24.
M2286: - - Hoe Leerdam Kristal ontstaat.....
R6826: - - Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Nrs: 1-12.
Y7320: - - Huishoudelijk Reglement voor de Afdeeling Deventer der S.D.A.P. Aldus vastgesteld in de huishoudelijke vergadering van 16 Juli 1918.
T7748: [ PIEPERS, M.C. ] - Nog een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog.
R6815: - - Welke Tooneelstukken en Bioscoopfilms mag ik zien? Overzicht van het speelseizoen 1915-1916.
R5165: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 320. - Guttuso.
Y7317: - - Mededeling van Redactie en Administratie. Aan alle lezers van Communisme. Ons tijdschrift heeft grote plannen.
Y5214: - - Zeldzame ontmoeting van twee oude kennissen te Amsterdam, in October 1867. (Vondel en Rembrandt sprekend ingevoerd.).
R2435: - - Eerste lustrum-album van de boekengilde Die Poorte 1933-1938.
B9966: [GUTENBERG]. - Gutenberg en de uitvinding van de typografie.
B1678: - - Reglement betreffende de Krijgstucht. Vastgesteld bij Koninklijk besluit van 31 juli 1922.
B1677: - - Handleiding voor de berekening van Handelsdrukwerk, Speciaal werk, Rotatiehandelsdrukwerk en Couranten.
Y4637: - - Een nieuw Rijks-telegraafkantoor te Amsterdam : open brief aan allen, die belang stellen in den bloei dezer stad
T4307: C.P.N. - Proces in Budapest. De ontmaskering van de grote samenzwering.
Y5211: [KLEIJN, J.P.]. - Eenige bijdragen voor genie en menschen-gevoel. Deel II en Deel III.
T4304: - - Werk, Woningen, Welvaart.
T6614: - - Boon's geillustreerd magazijn: 4e jaargang 1902. Eerste deel.
Y1124: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Zevende stukje: Tarra-Rekening, Tijdrekening van Betaling, Gezelschaps-Ruiling en Menging-Rekening.
M2148: [KUIPER]. - Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertz Jr.
T7020: - - Filomeele. Driestemmige Kinderliederen.
Y1123: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Zesde stukje: Omgekeerde, Zamengestelde en Omgekeerde Zamengestelde Regel van Drieen, Enkelvoudige en Zamengestelde Interest-Berekening en Rabat-Rekening.
Y1122: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Derde stukje: De Tiendeelige Breuken.
Y1121: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Tweede stukje: De Hoofdregels in onbenoemde en benoemde getallen. Herhaling van het Eerste.
Y1120: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Eerste stukje: De Hoofdregels in onbenoemde en benoemde getallen.
Y6323: - - Schwarze Kunst, Europa-Guide zur Druck- und Papiergeschichte.,Historische Museen, Sammlungen, Werkstätten.
Y3152: - - The Laws of Table-Tennis. Asr evised by the Table-Tennis Association. Together with Table-Tennis, The Art of Playing the Game.
Y1119: B.M.K.D.K. - Tweede Leesboek . Schrijf- en Leesleerwijze.
Y1118: B.M.K.D.K. - Derde Leesboek. Aanschouwelijke Lees- en Taaloefeningen.
B9968: [GUTENBERG]. - Gutenberg. The invention of typography.
B1635: - - Plaisir de Bibliophile. Gazette trimestrielle des amateurs de livres modernes. 1928. Tome IV.
K3258: - - Spel van Sinne. Door de Leidse rederijkerskamer De witte Acoleyen vertoond te Rotterdam in 1561.
M1995: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 373. - Morris Louis.
Y3440: - - Handelingen van het Committe Revolutionair in Amsteldam.
T9764: - - Programma en tekst der voor te dragen verzen : Amsterdam den XXI Januari 1899.
Y4550: - - Danemark. Das Land des Zeitungslesens. Monatsschrift Dansk Reklame nr. 5. Redigiert von Stein Drewsen und Xenius Rostock.
T6613: - - Boon's geillustreerd magazijn: 5e jaargang 1903. Eerste deel.
T6610: - - Eist hen op voor uw kinderen! Een ernstig woord aan het Nederlandse Volk.
T6604: - - Reglement van het Ziekenfond onder de zinspreuk: Broederhulp. Onderafdeeling der Nut en Genoegen, te Utrecht. Opgericht den 1sten September 1884.
B1560: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 564. - De grote naieven.
Y4311: - - 12 xilografie tratte dal Kalendrier des Bergiers. Parigi, Mcccclxxxxix [1499].
M1791: - - Catalogus 36/58.
M1847: - - Meesters der schilderkunst. Toulouse-Lautrec.
R3782: [KAFKA]. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusamm. Heinz Lunzer.
R1292: - - Verzameling van Nederlandsche Literatuur over het Studentenleven.
Y5204: - - Programma van den Triomftogt, te houden binnen de Stad Amsterdam, op den 19 Junij 1865, bij gelegenheid der herinnering aan den vijftigjarigen gedenkdag der overwinning bij Waterloo.
T3130: NO. 469. - De Hel op de Vughtse heide.
B1405: [VONDEL]. - P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (Nieuwe gegevens uit notarieele akten).
B1397: - - Memoire du Parti Ouvrier Belge Juillet 1917. / Memorandum van de Belgische Werkmans-Partij Juli 1917.
R5328: - - Die Schonsten Bucher der Deutschen Demokratischen Republik 1985.
R5331: - - Catalogue de la Bibliotheque de l'Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. Premiere Partie.
R5333: - - Bonheur.
H8217: - - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk. Tentoonstelling 25 april-26 juni 1986.
R6660: - - Zondagsdichters over Amsterdam. poëzie uit liefhebberij II.
Y3433: - - Mengelingen in proza en poezij. Twee delen.
K0882: - - Extra correctie.
B1338: - - 10 kunstenaars uit Noord-Brabant.
R6638: - - Roseboek van de muiterij.
Y5197: - - Verhandeling nopens de Aloude Vrijheden en Gerexhtigheden dezes Gemeenebests, en de Middelen om dezelve bij voortduring te bevestigen en te bezitten aan de Studeerende Jongelingschap aangeboden door eenige Welmeenende Burgeren.
Y5196: - - Wereld Federalisten Beweging. Is een derde wereldoorlog onvermijdelijk of......?
W2209: - - Illustrierte Kostbarkeiten.
B1322: - - The Netherlands Printing Industry.
Y3422: - - Beoordeeling der nieuwe verklaaring over Salomons Hooglied, welke onlangs door den Consistoriaal Raad en Generaal Super-Intendent te Celle Joan Frederik Jacobi opgegeeven, en door den heer Nicolaus Barkey in eene voorrede met veel nadruk is aangepreezen. Door de schrijveren van de Nederlandsche Bibliotheek.
Y3420: P.L.J. [= Pierre Le Jolle]. - Apologie pour la Maison de Nassau, ou Refutation des Calomnies, contenuës au Livre intitulé De Stadthouderlijcke Regeringe.
K3029: - - Digital Pi-Fonts, Signs & Symbols.
K2949: - - The world on paper / De wereld op papier. Cartography in Amsterdam in the 17th century.
Y3419: [SCHAEPMAN, H.J.A.M.]. - De Paus. Een gedicht. Met een inleidend woord van J.A. Alberdingk Thijm.
L8466: [EMANTS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 23. - Marcellus Emants.
Y5181: [ROGGE, Cornelis]. - Beknopte Historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. Uit echte stukken byeen gesteld.
H8823: - - Travel guide of the "Nederland" Royal Mail Line. Route Amsterdam to Batavia. Two volumes.
Y5180: - - Bedenkingen over den IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar Keulen, in antwoord op het onlangs, bij de boekhandelaars Van Meurs & Co., te Amsterdam uitgekomen werkje, getiteld: De IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar Keulen verdedigd, benevens andere bijdragen tot de Gedachten over den handel.
B1299: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 176. - Europa 1907.
B1296: CATALOGUS 196. - Romantische School. Schilderijen uit de collectie B. de Geus van den Heuvel.
R6521: [Franciscus Antonius Brunklaus]. - De Openbaring van den Apostel Thomas.
T9381: - - Amsterdam in uw handpalm.
T7731: - - Het Soechomlinow-proces. De Russische mobilisatie in 1914, bezien in het licht van de officieele documenten en de onthullingen van het proces.
T7405: - - Onderwijsverlangens voor de naaste toekomst.
B1246: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 201. - Jean Lurcat.
R6486: - - Seyss-Inquart. De beul van Nederland. 5 Jaren roof, terreur en misdaad. Door B 1/10.
R6485: [ MUSSERT, A.A ]. - Juist nu het hoofd omhoog.
Y1026: J.L. M. - L'Amiral Ruyter.
B1243: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 319. - Gerard Leonard van den Eerenbeemt, collages, tekeningen en etsen. Peter Schat, Entelechie 2 scenes voor elf musici.
B1242: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 102. - De verzameling van Theo van Gogh. Met uitzondering van de werken van zijn broer Vincent. La Collection de Theo van Gogh. Excepte les oeuvre son frere Vincent.
B1238: - - Tsjechisch glas.
B1239: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 267. - Malir Vaclav Spala 1885-1946.
Y4300: [SPINOZA] BZZLLETIN 121. - Spinoxa.
R6470: - - Engeland als beschuldiger van Belgie. Hollandsche vertaling.
T8088: S.D.A.P. - Beschrijvingsbrief 46e Congres te houden op 6, 7 en 8 Februari 1946 in Bellevue ingang Marnixstraat te Amsterdam,
R6469: - - Jan Frans Willems herdacht (1793-1846).
T2848: J.N. [= NANNING, J.]. - Twee Predikatien op den Jaarlykschen Gedenkdag van het Wonder der Heilige Stede, gedaan binnen Amsteldam. [met] Brief van Desiderius Erasmus van Rotterdam, aan Koenraad Pelikaan, bevattende zyn gevoelen wegens het Heilig Avondmaal des Heeren. Misgaders twee Predikatien , Onlangs over dezelve Stoffe gedaan.
T7394: - - Zeilinga Amsterdam. Jachtzeilen - Kampeertenten.
T7514: - - Verhandeling over de woorden: De waereld is een schouwtooneel, elk speelt zijn rol, en krijgt zijn deel.
Y5981: - - Sonia Delaunay.
Y3145: [ISRAEL, Nico]. - Theatrum Orbis Librorum. Boeken, handschriften, kaarten en prenten uit Nederlands openbaar bezit, tentoongesteld t.g.v. de zeventigste verjaardag van de Amsterdamse antiquaar Nico Israel.
T8086: - - Berlin 13. August. Sperrmassnahmen gegen Recht und Menschlichkeit.
T8084: - - Tentoonstelling Amsterdam oud en nieuw, georganiseerd door het Genootschap Amstelodamum. Dam, Rokin, Spui, Grim, Munt. Uit de verzameling van A.A. Kok, architect, 12-27 April 1924 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
T7729: - - Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme?
Y6265: - - Van zomer, zon en zee.
T7727: - - Kamer van Koophandel Amsterdam. Gelegentlich der Holland-reise von der Vereinigung der Geschaftsfuhrer deutscher Industrie- und Handelskammern angeboten von der Handels- und Gewerbekammer fur Amsterdam.
T9732: - - Helden en Martelaren 1940-1945. De Gefusiljeerden.
T6584: - - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 10 januari 1948 [van de] Rotterdamse Journalisten-Vereniging.
Y0988: FEESTGIDS AMSTERDAM 1898. - Officieele Feestgids uitgegeven namens de Hoofd-Commissie van Ingezetenen voor de Feestelijke Ontvangst van Hare Majesteit de Koningin te Amsterdam bij gelegenheid van Hr. Ms. Inhuldiging binnen Amsterdam in 1898.
R1270: - - Annie Sherwood or, Scenes at School.
M0203: - - 1943. [Bundel verzetspoëzie].
Y0332: - - Huishoudelijk Reglement voor de afdeelingen van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond. Goedgekeurd door het Hoofdbestuur.
R1894: [ANTHONY BOSMAN]. - Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten.
B1154: - - Stijn Streuvels' 70ste verjaring. October 1941.
R6341: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
Y0969: [VLOTEN, Johannes van]. - Nederlandsch liedeboek. Verz. en uitg. door V.
Y5157: [BOON, Louis Paul]. - Louis-Paul Boon, schrijver. 1912-1979.
Y5154: [CAMPERT, Remco]. - Gouden Ganzenveer 2011: Remco Campert.
R1268: - - Nederlands Ontwerp / Dutch Design 2000/01. Deel I: Industrieel Ontwerp. Deel II: Grafisch ontwerp. Deel III: Nieuwe media. Deel IV: Ruimtelijk ontwerp. Deel V: Verpakkingsontwerp. Deel VI: Illustratie. Deel VII: Adressen-register.
R5026: - - Het Nederlandsche Boek 1932.
R5027: - - Het Nederlandsche Boek 1933.
T8065: - - Memorandum van de Nederlandsche regeering inzake de door Nederland van Duitschland te eischen schadevergoeding. (Voorlopige gegevens).
T8064: - - De Arbeidsduur op de Rotterdamsche kantoren, in het bijzonder van jeugdige handels- en kantoorbedienden. Rapport uitgebracht door de Commissie. enz.
Y2838: - - Een Program! Toelichting op het strijdprogram van den Algemeenen Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel enz.
K2371: - - International directory of eighteenth-century studies 1987. Repertoire international des dix-huitiemistes.
Y4125: - - Vierde en Vijfde en Sesde Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten.
Y4126: - - Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde. Eerste deel.
R5286: - - De oorlog tegen hospitaalschepen.
T8063: - - Een zestigtal rapporten over huisindustrie in Nederland naar aanleiding van de Nederl. tentoonstelling van huisindustrie bijeengebracht door de enquete-commisie.
K2301: - - Weerbare Democratie. Tentoonstelling van het verzet.
K2304: [ERASMUS]. - Erasmus en zijn tijd. Beknopte handleiding voor bezoekers van de tentoonstelling.
T6570: - - De Britsche contrabande-controle.
Y4286: Y[zerman], A.W. - [Roode Dinsdagen]. De zonderlinge ervaringen van een Katholieke werkman.
Y5142: DRS. P. - Esmeralda of de Macht van het Woord.
R3146: - - Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems. Ingeleid door W.Gs. Hellinga.
T4104: - - Amerikaansche hulde aan de verbonden natien.
K2176: - - Een punt voor typografie. De Typografische Bibliotheek in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
Y3387: [KIKKERT, P.J.]. - Afscheid aan mijn oranjestrik.
Y4713: - - Feestbijlage: Katholieke illustratie van 10 Augustus 1939: Het Zomert in den Hof. t.g.v. de geboorte van Irene Emma Elisabeth prinses van Oranje Nassau, prinses van Lippe Biesterfeld geboren 5 Augustus 1939.
T7383: - - Verslag van de landelijke bijeenkomst, gewijd aan de krotopruiming gehouden op zaterdag 28 januari 1939 in cafe Krasnapolsky te Amsterdam.
K2133: [BOUTENS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 34. - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943.
Y7266: - - La Science pratique de l'imprimerie: contenant des instructions très-faciles pour se perfectionner dans cet art.
R1267: - - Dutch Design / Nederlands Ontwerp '92. Twee delen.
R1266: - - Real Dutch Design 0607. Deel I: Graphic Design / Illustration. Deel II: Industrial Design. Craft Related Design. Environmental Design. Interactiva Media. Packaging Design.
T7717: - - Haagsche Journalisten Vereeniging. 9 mei 1893-1918.
T4091: - - Standaards en poppen voor het opstellen van kostuums. Verslag van de Textieldag op 20 november 1975 in het Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
K2105: [BRACHES]. - Verrassingen uit een decennium. Catalogus van een tentoonstelling van aanwinsten, 1977-1987, verworven tijdens het bibliothecariaat van Ernst Braches.
T7507: - - Marsch- en nationale liederen overgedrukt uit Onze Gids. Uitgegeven door de Nat. Christen-onderofficieren Vereeniging voor de Militairen van Land- en Zeemacht.
R1892: [KLAAS HANZEN HEEROMA]. - Margrieten.
Y4285: - - Gij draagt de zwaarste lasten. Strijdt dus voor uw rechten!
Y6219: - - Bram de dichter.
Y6217: - - De Schoone Historie van Peter van Provence en Magelone van Napels. Naar het oude volksboek opnieuw verteld door Joh. Vorrink, verlucht [houtgravures] door N.J.B. Bulder.
Y7491: - - Phosphor-oorlog tegen vrouwen en kinderen!! Door Engeland uitgevonden en toegepast. Ooggetuigen vertellen.
R2950: - - De Boekenwereld. Internationale catalogus 1937-1938. Elfde jaargang.
R1265: - - Nederlands Grafisch en Ruimtelijk Ontwerp. Ontwerpen in opdracht. Deel I: Ontwerpers. Deel II: Ontwerpbureaus.
Y5959: - - Midi / Minuit Fantastique. nr. 15, 16, decembre 1966 janvier 1967.
R5141: - - Studenten Weekblad Vox Studiosorum. 35ste jaargang 1899, nrs: 1-31.
Y0890: - - ALBUM. Behoorende bij den Letterkundigen-Kalender voor 1917.
R5279: - - Het gebruik van kleurlingentroepen, in strijd met het volkenrecht, op het oorlogsveld in Europa door Engeland en Frankrijk.
Y4281: - - Zij willen niet, zij moeten!
Y5956: - - Het Duitsche aanbod tot een beeindiging der feitelijke vijandelijkheden in het nog bezette Nederlandsche gebied van april 1945. Memorandum van de bij besluit van harer majesteits regeering van 2 augustus 1944 aangewezen vertrouwensmannen, opgesteld in overleg met den commandant der binnenlandsche strijdkrachten.
T8031: - - Tekstboekje van Julius Caesar, schijndrama in 4 bedrijven.
Y5113: - - Wiskundige formulen
B0922: - - De Heylighe Euangelia na de beschrijvingen Matthei, Marci, Lucae ende Joannis. Met houtgravures [prenten, initialen en vignetten] van Jan Th. Giesen.
B0945: - - Het proza van Geel en de poëzie van Simons. Een onbloedig professoraal tweegevecht in de eerste helft dezer eeuw.
T7708: - - De Socialisten in het Parlement IV: De socialisten en de arbeid.
T7710: - - Beginselprogram der S.D.A.P.
T7711: FEESTGIDS 1887. - Volledige Officieele Feestgids. Eerbiedig opgedragen aan Z.M. den Koning ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten 1817-1887.
R6069: - - Jubileum E.E.P.P. Capucijnen te Amsterdam, 1 juli 1912 - 1 januari 1925.
Y4626: - - Gutenberg & Family the Magazine of the Type Directors Club, Vol. 1 No. 1
T3934: - Plechtige begrafenis van H.M. de Koningin der Nederlanden op den 20sten juni 1877.
Y6197: - - Catalogus van eene Bibliotheek over Armwezen, toebehoorende aan de Evangelisch-Luthersche Diaconie te Amsterdam.
Y4279: - - Volkspetitionnement voor Algemeen Kiesrecht. In September 1911 zal het volgende adres aan de regeering worden aangeboden.
Y3372: - - Le Moniteur des Theatres. (Programme des Spectacles. 5e annee numero 134. du Mardi 13 Mai 1828.
T7381: - - 1e supplement-catalogus van de Aug. M.J. Hendrichs-verzameling.
Y7487: - - Inhuldigingsfeest te Willemstad 31 Augustus 1898. Concert, Optocht, Groote Parade, Kerkelijke Plechtigheid en planten van een Herinneringsboom ter eere onze geliefde Vorstin.
Y3317: - - France Pittoresque et Monumentale. Versailles.
Y6191: - - Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden. Eine Ausstellung des Deutschen Exilarchivs 1933-1945. Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main.
R6029: - - Officieele feestwijzer voor de viering van den 70ste verjaardag van Zijne Majesteit onzen geeerbiedigden Koning, 19 Februari 1887, te Utrecht.
Y6189: - - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-maatschappij Martinus Nijhoff 1853-1931.
T7380: - - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave no. 4-5.
R6007: - - Het Nederlandsch Gasthuis voor Behoeftige en Minvermogende Ooglijders gevestigd te Utrecht. Dertigste Jaarlijksch Verslag 29 juli 1889.
Y6182: - - Regels voor de titelbeschrijving, vastgesteld door de Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen.
Y6183: - - Regels voor de titelbeschrijving, vastgesteld door de Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen.
Y0842: - - Glas Empire Biedermeier 1800-1850.
R6005: [ PUTTEN, P.J. van en D.F. Muller ]. - Residentiebelangen. Nieuwe dwarskijkerij op Haagsche troonredenen.
B0582: - - Woe-Sjoeang de weergaloze bruid en zestien andere wonderbaarlijke Chinese verhalen.
B0639: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 440. - Couzijn, beelden.
T2999: - - Nederlandsche R.K. Grafische Bond, jaarverslag 1930.
Y0838: - - Homes and Gardens: Collectors Guide 3: Glass.
L9584: TIRADE 257. - De papieren lullepijp. Over het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad. Jeroen Brouwers.
B0452: - - Het Rode Boekje voor soldaten. Bond voor Dienstplichtigen.
Y5102: - - Beiträge zur weitern Kenntniss und Aufklärung der Insektengeschichte. Entomolgische Hefte. Erstes Heft: Stutzkäfer (Hister). Mit einer Kupfertafel von Hrn. Sturm. [3 lithographieen].
Y0836: - - Vormen uit Vuur nr. 209/210. Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas.
Y4710: - - Vereeniging tot Veredeling van Volksvermaken Park Tivoli. Op Zondag 31 Augustus 1890, t.g.v. den 10den verjaardag H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Groot Volksfeest-Concert.
T7699: - - Contre l'escroquerie des retraites ouvrieres.
T7700: - - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling 16 november - 24 december 1981.
T7701: - - Regle du jeu roulette avec notice sur les jeux d'aujourd'hui.
Y4709: - - Damkerk te Utrecht. Openbare Orgelbespeling op Maandag 1 September 1890, door J. Wagenaar.
Y0829: - - Glasbulletin. Vereniging van Vrienden van Modern Glas. 11e jaargang 1997 nrs. 1-3-4.
R5956: - - 50 Books of the Year 1951. 30th annual exhibition of American Bookmaking.
R5939: - - Vertellingen voor het volk. Door verschillende schrijvers van wereldnaam. nrs. 1-2-3.
R5936: - - Brood en vrijheid voor allen! Een ernstig woord in een ernstigen tijd.
R5916: - - Een Haagsche Grap. Novelle.
Y0826: - - The Studio. A Magazine of Fine and Appleid Art. Volume 96, number 428 November 1928.
Y7480: A.J.C. - De Wiekslag. Het blad van en voor de Trekvogels van de A.J.C. 13e jaargang 1949, no 9.
T8012: - - Verslag van de Vergadering van Afgevaardigden van Christelijke Vakorganisaties in Nederland, Gehouden op 27 November 1908 te Den Haag.
K1511: - - Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. [catalogus] 28/9-9/12-'84.
Y0816: - - 125 jaar kerk in Abbenes 1869-1994.
R5888: [VERMEULEN, H.J.L.]. - Van Sint Odulfs legenden. Uit vergeelde bladen. Uittreksel uit het leven van Sind Odulf.
T7500: - - Redevoeringen uitgesproken door de heeren Verhaegen, Frere, Thiefry, Orts, Lebeau, Rogier, Pierre, Vervoort en Delfosse. Bij gelegenheid der diskussie van de Wet op de Liefdadigheid.
K1373: PENROSE ANNUAL 51. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 51. 1957.
K1359: - - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk.
K1291: - - Kom, lach mee! Verklarend Okedemies woordenboek.
B0337: [GROEN VAN PRINSTERER]. - Enkele herinneringen uit Mr. Groen van Prinsterer's laatste dagen.
B0364: [NESCIO]. - Nescio. De Engelbewaarder 2.
T8011: - - Huidige kosten van levensonderhoud.
T4025: [VORRINK, Jacobus Jan]. - De oorlog en het gevaar van het Bolsjewisme.
Y4708: - - Maandag 1 September 1890: feestelijke viering van den tienden verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Groot Concert en Vuurwerl op het Vreeburg.
K1140: - - Het lithografische vak. Geschiedenis en overzicht.
T9373: [MULTATULI]. - Eduard Douwes Dekker - MULTATULI, Amsterdam 1820 - Nieder-Ingelheim 1887.
K1126: - - Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen Coninck Salomon ende Marcolphus.
T8007: - - Punch. Silver Jubilee Number. Vol. CLXXXVIII, No. 4899. May 1, 1935.
T2820: [BOON, Louis Paul]. - Tijdingen Louis Paul Boon-Gezelschap. Driemaandelijkse uitgave, 4e jrg., 15 dec. 1987.
Y5081: - - Perles de la Poesie Francaise contemporaine.
T2917: - - Wetsontwerp tot Grondwetsherziening, met toelichting en twee bijlagen bij de Tweede Kamer ingediend door de Sociaal-Democratische Kamergroep.
T4000: - - De Vrouwen-peerle, ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe/ Griseldis de Saeghtmoedige/ Florentina de Getrouwe.
T7010: - - Wereld-Congres van Jongeren voor den Vrede 17 - 26 Augustus 1928.
Y7604: - - De Borchgravinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, opnieuw naar het handschrift uitgegeven.
B2636: TIRADE 025. - S. Tas: De gehoorzame republiek. Byron: De opvoeding van Don Juan. Gedichten: Vaandrager, Chr. J. van Geel. Elisabeth Eybers. J.J.Peereboom: De fragiele kreltjes. R.J. Peskens: De heer Huisman. Boekbesprekingen: L.Th. Lehmann en J.C. Bloem.
T6028: - - Treurmarsch bij het afsterven van Zijne Majesteit Willem III Koning der Nederlanden Groothertog van Luxemburg enz.
Y7669: - - Bloemlezing uit de poëzie-reeks In de Fazantenhof.
Y7686: [WERKMAN, H.N.]. - H.N. Werkman verkooptentoonstelling. Vouwblad met een catalogus met 42 uitgaven verschenen bij In de Blauwe Schuit, en de Volierereeks alsmede verschenen buiten serieverband en typografisch werk.
Y7744: S.D.A.P. - Weg met de Vlootwet! Zal Nederland meedoen aan den nieuwen oorlog? Protesteert op 23 September! S.D.A.P. en N.V.V.
Y7917: - - Een zeer genoeglyke en vermaaklyke Historie van Reynaart de Vos.
Y7928: - - Keuze. Een keus uit het werk van Haagse beeldende kunstenaars.
Y7986: - - De zingende aesculaap. Medische verzen.
Y7995: [ALDEGONDE, Marnix van St.]. - The first known auction catalogue. Catalogue of the Library of Philips van Marnix van Sint-Aldegonde. Sold by Auction (July 6th) Leiden, Christophorus Guyot, 1599.
Y8007: - - Opt sien van... Aangeboden bij het afscheid van de heer W.H.P. Feenstra, hoofdredacteur van het maandblad "Olie", op vrijdag 27 juni 1958.
Y8021: [SCHIPPERS, B.W.]. - Herman Gorter.
Y8037: - - De Historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datze lange gescheyden waren/ ende veel perijkelen geleden hadden/ tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playzant ende vermakelyk om te leezen.
Y8066: [TROELSTRA, P.J.]. - De Staatsgreep van Mr. P.J. Troelstra.
Y8067: H. [=J.P. Hommes]. - Productief loonwerk is de bron van gezag en bezit.
Y8074: [Door H.M.H.]. - Op! Ontwaakt!
Y8077: - - Ontwikkeling en werkzaamheden van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk.
Y8083: - - Ruth, de kleine diaconesse. Eene kerstfeestgave.
Y8084: - - Het geloof eens kinds. Medegedeeld door een ooggetuige.
Y8220: - - Katholieken weest waakzaam.
Y8260: - - Le Manuel des artistes et des amateurs, ou Dictionnaire historique et mythologique. des Emblemes, Allegories, Enigmes, Devises, Attributs & Symboles, relativement au Costume, aux Moeurs, aux Usages & aux Ceremonies. ... TOME IV.
Y8262: - - Modeles des enfants, ou traits d'humanite, de piete filiale, d'amour fraternel, et progres extraordinaires, de la part d'enfants de six a douze ans. Ouvrage amusant et moral.
Y8301: - - Het aardig leven van Tyl Ulenspiegel. Waar in verhaald worden niet alleenelijk veel aardige en kluchtige poetsen, ende boeverijen maar ook bezonderlijk zijn wondere avonturen, die hem gedurende zijn leven gebeurd zijn, zoo hier als in andere landen.
Y8328: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 28. - Opwaartsche wegen.
Y8330: [BUSKEN HUET] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 25. - Conrad Busken Huet.
Y8470: - - Dry Coninghen Leys. Uit Het Hofken der Geestelijcker Liedekens. Leuven 1577, thans, met houtsneden door Bert Bouman vercierd.
Y8483: - - Nationaal Huwelijksgeschenk aan Hare Majesteit de Koningin. Amsterdam, december 1900. Aan de Ingezetenen van Amsterdam..........
Y8526: - - Bloemlezing uit de werken van Nederlandsche Dichters der Negentiende Eeuw. Vier delen + meegebonden: J. Cats, 's Werelts begin, midden, eynde beslooten in den Trou-ringh met de proefsteen van denselven.; Vlaamsche poezij. Bloemlezing uit de werken der Zuid-Nederlandsche dichters van onze tijd, door J.J.A. Goeverneur en W. Hecker.; J. van Vondel, Gijsbrecht van Aemstel, treurspel.
Y8528: - - Hofwijck. Huygens' huis te Voorburg.
Y8584: - - Esmoreit.
Y8605: BZZLLETIN 031. - Thomas & Heinrich Mann.
Y8710: [ALPHEN, Hieronymus van]. - Proeve van kleine gedigten voor kinderen. [Met] Vervolg en Tweede vervolg.
Y8712: [VRIES, Hendrik de]. - Hendrik de Vries vijftig jaar. Met twee foto's, een tekening en twee facsimile's naar handschriften van den dichter.
Y8753: A.M.S. - Het lied aan de vreugde. Naar het hoogduitsch door A.M.S.
Y8784: [VLIEGER]. - Speelmakkers.
Y8794: F.B.A. - Mr. Jacobus Scheltema.
Y8802: [AGRICOLA]. - Het leven van Rudolfus Agricola.
Y8803: [HUIGENS, Chtristiaan]. - Het leven van Christiaan Huigens.
Y8809: A.J.P. - De vacante onderwijzers-betrekking te Veenhuizen. Oorspronkelijke Operette in een bedrijf.
Y8827: - - Het leven van Kornelis Houtman.
Y8838: [WESSELS, Dick]. - Het Gonst in Minotaurus. Bibliofiel drukwerk van Dick Wessels.
Y8841: - - Vader Onzin & Co. in al zijne nietigheid ten toon gesteld, door den verontwaardigden Liereman. (antwoord op Onzins berucht protest).
Y8842: - - Hij viel ! Juichtoon bij de val van het Ministerie (Thorbecke).
Y8843: - - De verliefde Boer opgesloten in de Kist. Vroolijk gedicht.
Y8855: [RUNA]. - Prospectus over Stemmen van Runa. "Letterlijk verslonden werd dit boek". Persstemmen en een fragment uit het boek.
Y8885: [BATAAFSCHE REPUBLIEK]. - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de Impost op alle Buitenlandsche Brandewijnen, gedistilleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren. Gearresteerd den 24 December 1805.
Y8887: - - Spiegel der hedendaegsche Bankroetiers, en Beschouwing van de teegenwoordige Omstandigheeden in verscheide Steeden en Plaetsen.
Y8889: - - Het leven van Hermanus Boerhaave.
Y8890: - - Het leven van Dirk Rafelsz. Kamphuizen.
Y8894: - - Nederlandse postzegels 1981 Achtergronden, Vormgeving, Emissiegegevens, Stempels + Gerrit Komrij en Anthon Beeke: Uit de memoires van een postzegel 1881-1981.
Y8897: J.C. v. A. - Proeve van Taalkundige Aanmerkingen op de gedichten van Jan Vos.
Y8903: - - Consolation des fideles sujets du souverain des Pays-Bas autrichiens, ou, Derniers adieux des amis de la paix a H.C.N. Vander Noot, agent plenipotentiaire de cruaute et de barbarie, a Bruxelles.
Y8905: [ROODUIJN, Hans, Antiquariaat D' Eendt]. - Nederlandse dichtkunst na 1880. lijst 71.
Y8911: - - Saecula Hungariae. Selected writings from the age of the Hungary conquest to our days.
Y8916: - - Reinaerts biecht.
Y8922: - - Kort begrip der kerklyke geschiedenissen.
Y8946: - - Wat deez prent beduiden mag? Wij willen het kortelijk vertellen. Hoop doet leven! en Liefde is vindingrijk!. - Bevat een acrostichon op Oranje boven.
Y8957: [TERKAMP, Hermanus Theodorus]; [GRYP, Wiggert Hendrik]. - Leerzaeme fabelen, en vertelsels.
Y8963: - - L'foilie de Hollande of de geremoveerde staatie-pruiken, der nieuwmodische pretense Neude enz. Raaden, by de volkomen ondergang van 't nieuwerwetsche Patriotismus. Blyspel : Zynde dit het eenige, echte en waare vervolg, op de dolle dapperheid, by Soestdyk ...
Y9001: [AMORIE van der HOEVEN Jr., Abraham des]. - Colholms roos. o-sprook.
Y9002: [BERKHOUT, Anton Maurits ?]. - De Leidsche weezen aan de Leydsche burgerij, bij den aanvang des jaars 1834.
Y9038: [BAKKER HUISINGA, Pieter]. - Het leeven van Jan Wagenaar. Benevens eenige brieven van en aan denzelven.
Y9041: [HOGERBEETS]. - Het leven van Rombout Hogerbeets.
Y9045: [HALMAEL, A. van]. - Aedo Aedes Jonghama. Friesch Edelman. Voorgedragen in het -Dicht en Letterkundig Genootschap Constanter te Leeuwarden.
Y9050: [HETTEMA, M.]. - Het koninklijk genootschap voor Noordsche oudheden.
Y9051: [SCHELTEMA, Jacobus]. - De vloeker verbeterd.
Y9052: [CAPELLE, Johannes Pieter van]. - Daniel Heisius.
Y9107: - - Handleiding voor het zeefdruk-procede.
Y9112: - - VRG-papier. Schets van een moderne papiergroothandel.
Y9114: - - Schweizerisches Gutenbergmuseum. No. 3.
Y9115: - - Calculatie Schema voor Handelsdrukwerk. In werking getreden op 1 Januari 1944.
Y9139: COSINUS. [Johan Adriaan Heuff]. 1843-1910. - Kippeveer. Twee delen in een band.
Y9162: [LETTERPROEF]. - In de zwarte schaar tevens letterproef van de Ter Lugt Pers.
Y9163: [LETTERPROEF]. - Hoeveel letters per 100 aug.
Y9169: - - De Maandelykse Nederlandsche Mercurius, Geevende een volledig bericht van alles wat'er aanmerkenswaardig, ieder Maand, in Europa is voorgevallen, benevens de Origineele Stukken en Bewyzen daar toe dienende: als Plakaaten, Memorien, Besluiten, Verweerschriften, Declaratien, Tractaaten, Capitulatien, Ontwerpen, Beschryvingen, enz.
Y9172: [DEVENTER, C. Th. van]. - Gelijkmaking of aanpassing.
Y9173: [OLDENBARNEVELD]. - G. van Enst Koning, Het jeugdig leven van Johan van Oldenbarnevelt. Separaat uit Europa, 1944, deel 1. (met een fraaie litho van de staatsman) bijgesloten een tweede separaat over Van Oldebarneveld.
Y9187: - - Oog in oog met de modellen van Rembrandts portret-etsen / face to face with the sitters for Rembrandt's etched portraits.
Y9215: - - Een Vonk keert weer...
E0083: - - Oranje boven! 1813-1863. Herinnering aan het Oranjefeest of 50 jarig bestaan van Neerlands herkregen onafhankelijkheid. Convoluut van 89 publicaties.
Y9245: - - Damme Boekendorp.
Y9246: [ELSSCHOT]. - Elsschot en het WEG in de media. Knipselkrant. Tien afleveringen .
Y9247: [ELSSCHOT]. - Achter de schermen; Nieuwsbrief van het Willem Elsschot Genootschap. Tien afleveringen.
Y9248: [ELSSCHOT]. - Elf tijdschriften met bijdragen over Elsschot.
Y9307: - - Toelichting op het Calculatieschema voor Handelsdrukwerk. In werking getreden op 28 augustus 1950.
Y9394: - - Handboek grafische communicatie. Vier delen.
Y2219: - - Socialistische Liederenbundel. Aangeboden door het interieurfonds van de Partij van de Arbeid Zuid II.
Y9482: [WILLEMSEN, Jacobus]. - Treurgedichten op den Dood van den Hoogeerwaardigen, Hooggeleerden en Godzaligen Heer Jacobus Willemsen, in leven Hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid, [etc.]
Y9487: [HAANSTRA, W.]. - Beeldschrift: Methode Leidsche Kweekschool. XIIIe stukje: De wandelaar.
Y9492: [SPINOZA]. - Verslag omtrent de lotgevallen der Vereeniging Het Spinozahuis. van 21 Mei 1932 tot 28 Mei 1933.
Y9520: [KIST, W.]. - De wonder-bril / door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden. Met platen. Twee delen.
Y9532: - - De Zuiderzeeballade en andere liederen van de Zuiderzee.
E0078: [MEIJER,Pieter]. - Algemeene Oefenschoole van Konsten en Wetenschappen. Zesde afdeeling behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz. Zesde deel.
Y9549: [SPINOZA]. - Het leven van Benedictus de Spinosa.
Y9553: [GANSFORT, Wessel]. - Het leven van Wesselus Gansfortius.
Y9558: [SERVIEZ, Jacques Roergas de]. - De gemalinnen der twaalf Cesars, behelsende Het Leven, en de geheime Handelingen van de Keizerinnen, en de gemalinnen der eerste Roomsche Keizeren, Waarin te gelyk ook de aanmerkelykste levensgevallen der Keizeren vervat zyn, Zeer naauwkeurig samengesteld uyt oude Grieksche, en Latijnsche Schryveren, met Historische , en Letterkundige aanmerkingen.
Y9577: - - Ordonnantie voor de kamer van de desolaate boedels der stad Amsterdam.
Y9651: - - The New Colophon. A Book Collectors Quarterly. Volume II, part seven.
Y9683: [AARTS, C.J.]. - Het fonds van C.J. Aarts. Varieté in de literatuur.
E0039: [Wilde, Oscar ?]. - Teleny of De keerzijde van de medaille. Een hedendaagse fysiologische roman. In twee delen.
Y9703: KOPPERMAANDAG 2014. - De rode schoentjes. - De Bremer stadsmuzikanten.
Y9724: - - Tora. De onderwijzing van Mosje. Uit het Hebreeuws vertaald door Lineke Buijs en Marianne Storm.
Y9792: [PENGUIN]. - The Penguin Collector 74. August 2010.
Y9819: K. - Olivier B. Bommel in Nicaragua.
Y9820: [TOONDER, Marten]. - Tom Poes en het betoverde schaakbord.
Y9821: [TOONDER, Marten]. - Het Bommelfilmboek. Uit Rob Houwer & Marten Toonder's tekenfilm 'Als je begrijpt wat ik bedoel'.
Y9823: [TOONDER, Marten]. - Tom Poes en het lijm teem (934-999).
Y9824: [TOONDER, Marten]. - Tom Poes en de klokker. (1990-2047).
Y9825: [TOONDER, Marten]. - Tom Poes Eh...Dinges. (1170-1234).
Y9827: [TOONDER, Marten]. - Tom Poes en de betoverde spiegel.
Y9828: [TOONDER, Marten]. - Tom Poes en de Doffe Doffer
Y9829: [TOONDER, Marten]. - Tom Poes en de Wiekschieters.
Y9855: [TOONDER]. - Blokboek Huisvesting II.4 1989-1990.
Y9895: [AUGUSTINUS]. - De Ratione et Auctoritate praecipue S. Augustini in rebus Theologicis, ac speciayim in tradendo mysterio Praedestinationes et Gratiae Dissertatio; cum Prologo Galeato et Scripto Clementis VIII,. R. Pont. in quo praecipua S. Aug. dogmata de Gratia Christi ipsius Augustini verbis exponuntur.
Y9908: [FOKKE, Jan ?]. - Historie van den Amsterdamschen schouwburg, met fraaije afbeeldingen. [Gebonden met (2)]: Historie van den Nieuwen Amsterdamschen Schouwburg. Met fraaije afbeeldingen.
Y9918: [BOXHORN, Marcus Zuerius van]. - Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden staet der geunieerde provintien, aenwysende des selfs maniere van regieringe, veelvoudige middelen etc. alsmede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den jare 1651. Waer by gevoecht zijn eenige autentijcke stucken tot dese materie dienende.
Y9922: [WAGENAAR, Jan]. - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden XIde deel. Eerste Deel, vervattende eene Algemene Beschrijving des Lands, .... [Eerste van de vijf delen die de beschrijving van Holland in beslag nam in de 23-delige serie].
Y9923: [GROOT, Hugo de]. - Het Leven van Hugo de Groot, vervattende zyne studien, schriften, gezantschap en staatkundige verrichtingen, van zyne geboorte af tot zynen dood toe.
Y4515: AA, Robidé van der. - Bij de dood van mijn kindje, overleden den 14 Februarij 1822.
K2011: AA, Manu van der. - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte.
Y8798: AA, A. J. van der. - Huwelijkstrouw van Grietje Ulbes.
P2693: AAFJES, Bertus. - De lyrische schoolmeester.
B8426: AAFJES, Bertus. - Kleine katechismus der poëzie.
P1402: AAFJES, Bertus. - De Tooverfluit vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn.
P1404: AAFJES, Bertus. - Egyptische brieven.
L3503: AAFJES, Bertus. - De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poëzie der Oude Egyptenaren. Vertaald.
L1938: AAFJES, Bertus. - Het koningsgraf, honderd en een sonnetten.
W9146: AAFJES, Bertus. - Vorstin onder de landschappen. Een reis door het Heilige Land.
Y6139: AAFJES, Bertus. - Maria Sibylla Merian.
K8899: AAFJES, Bertus. - In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten.
K8756: AAFJES, Bertus. - Gedichten. Eerste sonnetten. Het gevecht met de muze. Het zanduur van den dood. Verspreide gedichten.
K8452: AAFJES, Bertus. - Het gevecht met de muze. Gedichten.
R9193: AAFJES, Bertus. - In het atrium der Vestalinnen, een fragmenten.
H9418: AAFJES, Bertus. - De zeemeerminnen. Novellen.
K8142: AAFJES, Bertus. - Arenlezer achter de maaiers. Vergeten bijbelse bijzonderheden.
K7720: AAFJES, Bertus. - De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poëzie der Oude Egyptenaren. Vertaald.
M6894: AAFJES, Bertus. - Het gevecht met de muze. Gedichten.
B3552: AAFJES, Bertus. - Het zanduur van de dood.
K7293: AAFJES, Bertus. - Logboek voor dolle dinsdag.
R8675: AAFJES, Bertus. - Per slot van rekening.
W7477: AAFJES, Bertus. - Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
K7020: AAFJES, Bertus. - Egyptische brieven.
R7831: AAFJES, Bertus. - Elf sonnetten op Friesland.
Y7355: AAFJES, Bertus en Piet Worm. - Laat nu al wat Neerland heet.....
M3246: AAFJES, Bertus. - Het zanduur van de dood.
W2941: AAFJES, Bertus. - Het gevecht met de muze, Het zanduur van de dood, Sonnetten uit 1938. Verspreide gedichten.
M0052: AAFJES, Bertus. - Het koningsgraf, honderd en een sonnetten.
T3411: AALBERSE P.J.M. - De drie wetsontwerpen. Een eenvoudig woord.
R7589: AALBERSE, P.J.M. - Verleden heden en toekomst.
T4706: AALBERSE, P.J.M. en W.C.J. Passtoors. - De tien-urendag. Redevoering uitgesproken in de Tweede Kamer in Maart 1909.
T3144: AALBERSE, P.J.M. - Volksontwikkeling. Toespraak.
H5914: AALDEREN, H.J. van. - Anders denken, anders doen.
B8474: AALDERS, W.J. - De roep der kerk.
Y0459: AALDERS, W.J. - Tersteegen.
Y8729: AALDERS, Willem. - Niet te rijmen Weerbarstige gedichten.
Y6969: AALDERTS, E.A. en Cornelis Jetses. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie VI.
Y6968: AALDERTS, E.A. en Cornelis Jetses. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie VII.
Y4493: AANKONDIGING. - Grote Openbare Protestvergadering in alle zalen van Marcanti, woensdag 11 juni [1969]. Solidair met de strijd van de studenten voor demokratisering van de universiteit. Protes tegen de gerechtelijke vervolging van de bezetters van Het Maagdenhuis.
Y8073: AANKONDIGINGEN. - Advertentien, aankondigingen en berigten van Haarlem Dinsdag den 16 November 1813, no. 137.
Y4327: AANTREDEN. - Aantreden. Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd. 3e jaargang 1949. Nr. 2.
K7901: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Flaters in en over boeken, Het toneel, Van den Kansel, Hoge ouderdom.
K7902: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Flaters in en over boeken, Het toneel, Zonderlinge testamenten, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Van den Kansel.
K7903: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Het toneel, Canards, Drukfouten, Van den kansel, Geestige gezegden, Zonderlinge testamenten.
K7904: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Drukfouten, Flaters in en over boeken, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Zonderlinge testamenten, Koopjesgevers.
K7905: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Verstrooidheid, Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Zonderlinge testamenten, Het toneel, Voor de balie.
K7906: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Zonderlinge testamenten, Verstrooidheid, Het toneel, Flaters in en over boeken, Hoge ouderdom, Antipathie.
R7585: AARSE, S. - Voltaire. Een kleine keur uit zijn werken. Verzameld en vertaald.
Y1204: AARSEN, A. - Ons Vaderland. Schetsen uit zijne geschiedenis. Een leesboekje voor de Volksschool.
Y1084: AARSEN, A. - Ons dorp en zijne omstreken. Leesboekje voor dorpsscholen.
Y1066: AARSEN, A. - De Schoone Natuur. Schoolboekje.
H2445: AART, Jan Cornelis van. - Idealisme en 'Ideisme'. Een vergelijkend onderzoek van de poetica van Albert Verwey en die van de 'symbolist' Remy de Gourmont.
T2154: AARTS, C.J. en M.C. van Etten. - O, kom er eens kijken. Oude en nieuwe Sinterklaasliedjes in hun oorspronkelijke versie.
W7090: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Betje Wolff-jaar 1988 en het Aagje Deken-jaar 1991.
L9737: AARTS, C.J. / Thijs Wierema (ed.). - Jan Arends 1925 - 1974. De Engelbewaarder Nr. 15.
K5492: AARTS, C.J. / Mizzi van der Pluijm. eds. - Verboden boeken. Verboden door pausen en dictators, puriteinen en boekenhaters. Met een voorwoord van Nico Scheepmaker.
K3092: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Multatuli-jaar 1987.
R4943: AAS, Grego & Andreas Riedmiller. - Loofbomen. De belangrijkste loofbomen van Europa herkennen, begrijpen, beschermen. Met adviezen voor het beschermen van bomen in de natuur en de eigen tuin.
R6614: ABAS, S.P. - Schilders van een andere werkelijkheid. Raoul Hynckes, Pijke Koch en Carel Willink.
T5549: ABBING, Justine [= Carry van Bruggen]. - Het verspeelde leven.
E0129: ABBING, Justine [= Carry van Bruggen]. - Het verspeelde leven.
R3510: [TOONDER] ABEL, Peter (ed.). - Bewogen aanhalingen. Een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder. Uitgezocht en voor dagelijks gebruik gerangschikt.
R8478: ABELING, Joris. - Willem III.
T5012: ABHEDANANDA, Swami. - Waarom zijn de Hindoes vegetariers?
R5999: AMORIE VAN DER HOEVEN Jr. ABr. Des. - Herinneringen van mijne academiereis in 1843.
T8016: ABRAHAM, Pierre. - Balzac. Recherches sur la creation intellectuelle.
T1431: ABRAHAMS, H.P. - De pers in Zeeland 1758-1900. Beschrijving van in Zeeland uitgegeven dag- en weekbladen en periodieke geschriften van 1758 tot ultimo December 1900.
Y2164: ABT, Franz. - Blau ist ein Blumlein. Volkslied aus Thuringen. Met accompagnement van piano.
H3446: RIETVELD ACADEMIE. - Stichting IKEA Foundation award and grants 1989.
R3770: ACHTERBERG, Gerrit. - Dead end.
Y9998: ACHTERBERG, Gerrit. - Verzamelde gedichten.
B9882: ACHTERBERG, Gerrit. - Verzamelde gedichten.
B9923: ACHTERBERG, Gerrit. - Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe.
R0045: ACHTERBERG, Gerrit. - Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe.
B8811: ACHTERBERG, Gerrit. - Ode aan Den Haag / Ballade van de gasfitter.
B8775: ACHTERBERG, Gerrit. - Fiatproef van Spel van de wilde jacht.
B8792: ACHTERBERG, Gerrit. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
L3586: ACHTERBERG, G. - Zestien.
B8150: ACHTERBERG, Gerrit. - Ode aan den Haag.
T3685: ACHTERBERG, Gerrit. - Cryptogamen 4. Sneeuwwitje. Mascotte. Cenotaaf. Ode aan Den Haag. Ballade van de gasfitter. Autodroom. Spel van de wilde jacht.
T3684: ACHTERBERG, Gerrit. - Cryptogamen III. Eurydice, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje, En Jezus schreef in het Zand.
T0174: ACHTERBERG, Gerrit. - Existentie. Gedichten.
R8680: ACHTERBERG, Gerrit. - Limiet. Gedichten.
W7478: ACHTERBERG, Gerrit. - Vergeetboek.
R1816: ACHTERBERG, Gerrit. - Achtergebleven gedichten.
M6123: ACHTERBERG, Gerrit. - Blauwzuur.
R8240: ACHTERBERG, Gerrit. - Sneeuwwitje.
W2959: ACHTERBERG, Gerrit. - En Jezus schreef in 't zand, gedichten.
T8457: ACHTERBERG, Gerrit. - Doornroosje. Gedichten.
T8453: ACHTERBERG, Gerrit. - Energie. Gedichten.
T8452: ACHTERBERG, Gerrit. - Spel van de wilde jacht.
R7843: ACHTERBERG, Gerrit. - Sintels. Gedichten.
R7827: ACHTERBERG, Gerrit. - Autodroom.
T8433: ACHTERBERG, Gerrit. - Spel van de wilde jacht.
M4438: ACHTERBERG, Gerrit / Mies Bouhuys / G. den Brabander. - Martinus Nijhoff ter nagedachtenis.
M1983: ACHTERBERG, Gerrit. - Vergeetboek.
R3771: ACHTERBERG, Gerrit. - Thebe. Gedichten.
T8134: ACHTERBERG, Gerrit. - En Jezus schreef in 't zand.
R5046: ACHTERBERG, Gerrit. - Radar.
T3024: ACHTERBERG, Gerrit. - Radar. [Facsimile van het handschrift].
B0522: ACHTERBERG, Gerrit. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
R3123: ACHTERBERG, Gerrit. - Verzamelde gedichten.
Y7923: ACHTERBERG, Gerrit. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
E0047: ACHTERBERG, Gerrit. - Kleine kaballistiek voor kinderen.
Y8524: ACHTERBERG, Gerrit. - Jeugdvers I en II.
Y8630: ACHTERBERG, Gerrit. - En Jezus schreef in 't zand. Gedichten.
Y8763: ACHTERBERG, Gerrit. - Oude cryptogamen: Afvaart, Morendo, Inertie, Sintels, Radar, Stof, Sphinx.
R3269: ACHTERHUIS, Hans e.a. (eds.). - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
K9954: ACKERSO-ADDOR, Suzanne. - Le papier en Amerique Latine.
R0314: ACKET, J.M. - Lodewijk van Deyssel.
R4895: [WILDE] ACKROYD, Peter. - Het laatste testament van Oscar Wilde.
Y1812: Ad. B. [= Adolphe Bartels]. - L'Apotre et le Patricien.
R0415: ADAGIARIUS. - Latijnsche termen in het dagelijksch leven. Bijeengebracht, verklaard en met opgave van bronnen voorzien.
Y6331: ADAM, Olivier. - Kliffen. Vertaling Kiki Coumans.
Y0322: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. - Trois contes cruels. Eaux-fortes de Jean-Paul Vroom.
T9313: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Bij het Zilveren Kroningsfeest van Z.M. Koning Willem III, den 12den Mei 1874.
T2443: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit den dool.
H4234: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
R1685: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
C1237: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
C0512: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
A0957: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en Samenleving. De plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen.
H9771: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
B8430: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Immanuel. Kersdag-feestlied.
L0596: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
R9571: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Een weg van verzen.
R9428: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
R9427: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
R9424: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Een weg van verzen.
R9422: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zingende stemmen.
K8349: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Levende steden. Dusseldorp of De ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
W8002: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eenzame liedjes.
W7986: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
B3557: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
A0360: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
R8719: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. / Laurens van der Waals. - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Januarinummer.
T8572: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
K6809: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
K6808: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eerste oogst, bloemlezing uit een weg van verzen en Uit den dool.
A0316: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De keerende kudde.
R5193: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
W0864: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
Y8103: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Bede. Handschrift Roel Knobbe. Aangeboden door Louis Graffner.
H5489: ADAMOV, Arthur / Hendrik Cramer. - Het lot van de kinderen van Lir. Ierse legende. Naar verschillende teksten gereconstrueerd door Hendrik Cramer en Arthur Adamov. Vertaling Laurens Vancrevel.
B7257: ADAMS, W. en R. Breugelmans. - Reizende bladen. Literaire tijdschriften van Noord en Zuid na 1945.
Y3767: ADAMS, DENNIS, BALKENHOL, STEPHAN, DELEU, LUC, RUYGROK, MARC & SARKIS. - Kalkhaven NL Dordrecht 51 48' - 04 40'. + Supplement.
K1141: ADAMS, J.B.J en G. van Beusekom. e.a. - Grafische en aanverwante technieken.
Y9259: ADELANTE. - Adelante. Diario Socialista de la Manana. jueves 2 de marzo de 1939 num 656. Ha dimitido el Presidente de la Republica, senor Azana. Ha pasado, constitucionalmente, a ejercer sus funciones el de las Cortes, don Diego Martinez Barrio.
B4662: ADELBERG, Simon van. - De Marranen. De geschiedenis van Portugezen uit Spanje.
R6167: ADEMA, Tjeerd. - Om de zilveren schatten der zee. Met 18 illustraties van Leo van Gestel.
T3917: ADLER, Friedrich. R. Abramowitsch. Leon Blum. Emile Vandervelde. - Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale.
T7490: ADLER, Friedrich. - Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte...
R5728: ADLER, Friedrich, R. Abramovitch, Leon Blum, E. Vandervelde. - The Moscow Trial and the Labour and Socialist International.
R4354: ADLER, Friedrich. - De Russische reis der Engelsche vakvereenigingsdelegatie. Het officieele verslag der delegatie beoordeeld. Met een aanhangsel over het eenheidsfront.
T7372: ADLER, Max. - Uber psychologische und ethische Lauterung des Marxismus.
Y3201: MULTATULI / Aart Admiraal. - Nog-eens: Vrye - Arbeid in Nederlandsch Indie / Multatuli en zijne werken geschetst.
Y7555: MULTATULI / Aart Admiraal. - Nog-eens: Vrye - Arbeid in Nederlandsch Indie / Multatuli en zijne werken geschetst.
B6606: ADOLPH. - Liebhabereien mit Buchern.
R4448: ADRIAANSE, Willem. [=W.A. Hoogerwerff]. - Een-akters. Em, dramatische schets. Het Schot, een spel van werkelijkheid en droom. Het diner, spel van spot.
T5502: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800).
Y3657: ADRICHEM, J.N.M. van. - The introduction of modern art in Holland. Picasso as pars pro toto 1910-1946.
Y5907: ADVERTENTIEBLAD. - Advertentieblad van Verkoopingen van Roerende en Onroerende Goederen, Verhuringen, Verpachtingen, Aanbestedingen, Geldbelegging. 15e Jrg. No 29. Maandag 17 Julij 1871.
Y3872: VELSENS ADVERTENTIEBLAD. - Proclamatie Emma en Wilhelmina. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
R8893: ADWAITA (=MOUW, Johan Andreas der). - Herinnering. Dèr Mouw's rit over het Bodenmeer. Ingeleid door G.J. Kleinrensink.
R8801: AENGENENT, J.D.J. - De naastenliefde in het sociale leven. Vastenmandement 1929.
T5017: AENGENENT, J.D.J. - De sociale taak der roomsche vrouw in onze dagen.
K9930: AERTSENS, G. - Aspecten van de moderne poëzie.
H8722: AESCHYLUS. - Prometheus. Vertaald en ingeleid door Gerrit Komrij.
T4388: AEWERDONK, W. - Waarom Vrouwenadel?
R6693: AFBRAAK. - Afbraak: Gevel acrobatiek. Protestnummer van het personeel van De Telegraaf en De Courant. September 1948.
B8920: AFFICHE. - Affiche. Tijdschrift voor culturele en commerciele affiches. Complete set nr. 1-16 [= all published].
T7871: AFFICHE. - Nieuwe Rotterdamse Courant. 1 april 1872. Herdenking 1 april 1572. Bijdrage van W.J. Hofdijk.
T0217: AFFICHES. - Muurkrant Indonesie nrs: 1,2,3.
B0418: AFONSO FURTADO, Jose. - O papel e o pixel do impresso ao digital: continuidades e transformacoes. Prefacio de Anibal Braganca.
B3452: AGFA - Die Agfa Photographie. Ein wegweiser fur Freunde der Lichtbildkunst und alle die selbst photographieren wollen.
T7562: AGLAJA. - Aglaja Dames Handwerken.
R4946: [WILDE] AGUSTINOY, Fernando. - Oscar Wilde. La escandalosa vida de un escritor.
T9429: AIGA. - 14th annual Textbook Exhibition 1952.
B2316: D'AIGREMONT, Paul. - Onwettige geboorte. Roman.
H2741: D'AILLY, Rogier. - Twee gedichten.
R3472: AILLY, Arrnold d'. - Vernieuwing onzer democratie.
T3555: D'AILLY, A.J. - Een halve eeuw Pangermanisme in Belgie. Bladzijden uit de geschiedenis der Duitsche propaganda in Belgie gedurende de jaren 1840 tot 1895.
T4752: AILLY, A.J. d'. - Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der vaderlandsche historie.
H8623: AISCHYLOS. - Doodenoffer & Eumenieden. Vertaling P.C. Boutens.
B9234: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Eumenieden naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y3790: AISCHYLOS / BURGERSDIJK, L.A. - De Perzen. Vertaald in de versmaat van het oorspronkelijke door L.A. Burgersdijk.
B3046: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y7884: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y7886: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Het treurspel van Agamemnoon. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y7888: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Zeven tegen Thebai. Treurspel, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y7889: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Smeekelingen. Drama, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y5521: AJC. - Familiekrant voor de bezoekers aan onze Rode Nederzetting 1936 Rode Valkennest Vierhouten.
Y5522: AJC. - De Kampkrant. Uitgegeven in het jubileumkamp van de Rode Nederzetting 1935.
Y5520: AJC. - De Kampkrant. De Rode Nederzetting 1936. Rode Valkennest Vierhouten.
Y5519: AJC. - De Pinksterklok. Feestgave t.g.v. het AJC-Pinksterfeest 1947 op de heide bij de Paasheuvel.
Y5518: AJC. - Vriendschap. De krant van de Internationale Rode Nederzetting van 27 juli tot 2 augustus 1947 te Vierhouten, Nederland.
Y5516: AJC. - Jonge stemmen een bonte bundel Rode Valkenliederen. De Rode Nederzetting 1938.
Y5517: AJC. - Vriendschap, bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947.
Y5515: AJC. - Uit het leven van de Centrale Bond van Transportarbeiders 1918-1938. Dit verhaal is voorgelezen in het kamp Kindervreugde dat t.g.v. het 20 jarig bestaan der C.B.T.A. in de zomer van 1938 in Vierhouten gehouden is.
Y5514: AJC. - Vaardigheidsdag 1947, opzet en opgaven. Trekvogels die na de Rode Nederzetting zullen worden uitgewijd gaan met elkaar een kamp bouwen.
Y5512: KARGADOOR. AJC. - Kargadoor, maandblad van de fed. Amsterdam van de A.J.C. Hoofdredacteur Lex Hovinga.
Y5513: AJC. - De Rode Nederzetting, Rode Valkennest, Vierhouten. Speciaal nummer van de kampkrant uitgegeven voor de bezoekers en gemaakt in het kamp 1933.
L5591: AKEN, Lucie J.N.K. van. - Catalogus Nederlands Toneel. Deel I: Oorspronkelijke stukken. Deel II: Vertalingen en bewerkingen. Bijzondere genres. Deel III: Geschiedenis. Drie delen.
K8955: AKEN, Piet van. - Het hart en de klok.
T6651: AKEN, L. van. - Staking en uitsluiting.
K1851: AKEN, Paul van. - Paul de Wispelaere.
R8352: AKERLAKEN, A.M. van. - Korte beschrijving van De Pieterskerk te Utrecht. Naar geschiedkundige bouwkundige en andere gegevens verzameld en uitgegeven door ....
T5738: AKKER, W. van den. - Is oorlog uit God?
Y3582: AKKER, Inez van den. - Tijd(d)ing voor het nieuwe jaar.
Y3583: AKKER, Inez van den. - Nog veel verder.
Y3581: AKKER, Inez van den. - Elastisch.
Y3580: AKKER, Inez van den. - Knipoog. A twinkle.
R6111: AKKER, J.C. van den. - Pius IX. Op zijn Jubelfeest 16-21 Juni 1871. Gedicht.
Y1850: [SPINOZA] AKKERMAN, Fokke. - Taal en tekst van Spinoza.
R3811: [SPINOZA] AKKERMAN, F. - Spinoza's tekort aan woorden. Humanistische aspecten van zijn schrijverschap. Voordracht gehouden te Noordwijk op 22 mei 1976.
B7278: AKKERMANS, F.P.J. - Het copieren van brieven.
H7838: AKVELD, Leo en Els M. Jacobs. - Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002. De kleurrijke wereld van de VOC.
R8964: ALB. P. [= Albert Plasschaert]. - Liefde's Onrust.
L2319: ALBADA, G.B. van. - Panta Rhei.
T6186: ALBARDA, J.W. - Denemarken - Nederland. Nationale ontwapening.
T5022: ALBARDA, J.W. - Een ander licht - een ander oordeel over de gebeurtenissen met de Zeven Provincien.
T4739: ALBARDA, J.H. (ed.). - Prentenboek voor Delftsche Studenten. Zijnde een bloemlezing uit de teekeningen in den Delftschen Studentenalmanak van 1900-1931.
R6687: ALBARDA, J.W. - Met de kracht van het geloof.
R6688: ALBARDA, J.W. - De schat der armen.
R6689: ALBARDA, J.W. - Het landbouw-proletariaat en het socialisme.
R6685: ALBARDA, J.W. - Sluimerende krachten.
R6684: ALBARDA, J.W. - De as Colijn Goseling. Tweeslachtig regeringsbeleid.
L0611: ALBE. - Miniaturen.
Y6326: ALBEE, Edward. - Het verhaal van de dierentuin. Vertaling Gerard Kornelis van het Reve en illustraties van Kurt Löb.
E0003: ALBERDINCK THYM, J.A., GERLINGS, H., ENSCHEDE, A.J., - Beschrijving der wapens in de Groote of St. Bavo's kerk te Haarlem.
R1056: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel VI: Portretten van Joost van den Vondel.
R1057: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI: Verspreide verhalen deel V.
L8321: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
L8304: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Legenden en Fantaizien.
Y0232: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar O.H. 1879.
L7971: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II.
L7970: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I.
T9309: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Trouw. Een huldegroet aan Zijne Majesteit Koning Willem den Derde, bij zijn bezoek van Amsterdam, in Grasmaand, 1853.
Y3899: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedenkboek der hulde aan de nagedachtenis van Prof. Dr. J.A. Alberdingk Thijm, hoogleeraar aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, en der onthulling van den gedenksteen in zijn sterfhuis, op 23 Maart 1893.
T2265: ALBERDINGK THIJM, Jos A. - De Dietsche Warande. Nederlandsch tijdschrift voor aesthetische beschaving. Nieuwe Reeks Ve deel.
T9511: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het voorgeborchte en andere gedichten.
L7093: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Karel de Groote en zijne eeuw (741-814) voorgesteld in zonderheid met betrekking tot Nederland.
Y0062: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, J. A. (ed.). - Almanka voor Nederlandsche Katholieken, A.D. 1901
L6810: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide gedichten 1841-1889. (met portret).
Y0041: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1878.
Y0042: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1881.
R0242: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I.
L5897: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Koggeschip. Legende van Amsterdam.
T1231: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard.
T0722: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1890.
T0723: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1877.
T0724: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1885.
T0721: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1865.
L9060: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Spiegel van Nederlandsche Letteren, bijzonder bestemd voor Belgische scholen. I-II : De geschiedenis der Letterkunde.
B8018: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Levensschets van H.E. Moltzer.
T3669: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Drie gedichten. Bij het borstbeeld van Bilderdijk. Ermingard van Voorne. De geboorte der kunst.
T0336: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1889.
T0332: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. Schrikkeljaar 1868.
T0333: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1869.
T0334: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1870.
T0331: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. 1865.
T0330: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. schrikkeljaar 1864.
Y3771: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een broederlijk woord. Gericht tot de katholieke kiezers te Amsterdam en elders.
L0549: ALBERDINGK THIJM, Catharina. - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch kunstenaar.
B5257: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard.
B5221: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Notre Dame de Forest. Een verhaal uit de XVIIe eeuw. Met oorspronkelijke schetsen van den schrijver.
R8771: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Katholieke Kerkregeling in ons Vaderland.
R8759: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf.
R8758: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De menschenhater. Komedie van Moliere. Vertaald door ....
R8756: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Mejufvrouw Leclerc. Iets uit de jongste Oude Tijd. Met een plaatjen van Dujardin.
R8757: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Alberdingk Thijm-herdenking 1820-1920. Gedachtenisviering en tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, VII September 1920.
Y4155: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Huyg de Groot in Amsterdam, 1632. Blijspel in twee bedrijven.
Y4156: ALBERDINGK Thijm, Alb. - Van Orphaen en de goede Lympiose. Eene leerrijke sproke van 1400, den Haagschen Baljuw, Heere Dieric Potter, Naverteld... in dichtmaat van 't oorspronklijk.
R8669: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
R8387: ALBERDINGK THIJM, Jos Alb. - De koningin van Napels. Een Hollandsche Dichtkrans, neergelegd aan de voeten van Hare Majesteit Maria Sophia Amalia.
R8014: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Palet en Harp. Romantiesch Dichtwerk in vaerzen en proza.
R7963: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Hr. W.J. Hofdijk, geschied- en staatsleeraar. Een woord ter gunste van konstitutie en historie, uitgelokt door de onlangs binnen Alkmaar aangerichte feestelijkheid.
Y3269: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1852. Bij-een-gebragt door Jos. Alb. Alberdingk Thijm en H.J.C. van Nouhuys.
Y3554: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Voor-reden tot de afbeeldinghe van de maeltijt gehouden door een corporaelschap van het Blauwe Vendel van het Amsterdamsche Schuttersgild ter viering van de eeuwige vrede, ghelijck die gheschildert is door Barth. vander Helst.
Y3541: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Amsterdamsche feestgedichten van J.A. Alberdingk Thijm ... ter gelegenheid van XII Mei MDCCCLXXIV, den 25en verjaardag der huldiging, als Koning en Koningin der Nederlanden van Willem den Derde en Sophia Mathilde.
T3224: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar O.H. 1875.
L8556: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Magdalena van Vaernewyck. Naar de natuur geteekend door Pauwels Foreestier. Medegedeeld door ....
L8553: [VONDEL] ALBERDINGK THIJM, J.A. - J. vanden Vondels Leeuwendalers, lantspel. Ingericht voor het nieuwere schouwtoneel.
L8554: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf.
T9776: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Moraal [en] Aesthetica. Afweering van grieven.
Y3453: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een weinig Amsterdamsche Kritiek bij gelegenheid der Nationale Feestvieringen.
Y3450: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Wat wil men U doen vieren op 1e April? Aan de Katholieken van Nederland.
Y3451: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Standbeeld voor Rembrandt.
Y3447: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een woord voor den heer A. Ising en de zijnen.
Y3443: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Geschiedenis onzes Vaderlands. Openbare brief aan den heere J.J. van der Horst.
Y3397: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Dr. Peter Joseph von Cornelius.
Y3396: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Jezuieten. Een woord van toelichting.
B0875: [VONDEL] ALBERDINGK THIJM, Jos. Alb. - Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van Mr Jac. van Lennep.
Y9189: ALBERDINGK THIJM, C. - In een dag verwelkt. Roman voor jonge dames.
L5594: ALBERS, P. - De hoogeerwaarde Pater Joannes Philippus Roothaan XXI Generaal der Societeit van Jezus en De voornaamste lotgevallen zijner Orde. Deel I: 1785 - 1829. Deel II: 1829 - 1853.
R1749: ALBERTS, A. - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648.
K0448: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
H6356: ALBERTS, A. - De Franse slag.
H3009: ALBERTS, W. Jappe (ed.). - Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van den doorluchtighen hoochgheboren Prince, Keyser Maximiliaen. Hoe hij eerst int landt quam. Ende hoe hij vrou Marien troude.
L0647: ALBERTS, A. - Libretto voor een gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
L0648: ALBERTS, A. - Aan Frankrijk uitgeleverd.
K8528: ALBERTS, Joh. C.P. - Goede reis! (Viaticum). Verzen.
K7894: ALBERTS, A. - In de tijd gezet.
K7691: ALBERTS, Joh. C.P. - Ter verklaring.
Y4748: ALBERTS, A. - De eilanden.
B3232: ALBERTS, A. - De Utrechtse herinneringen.
Y7382: ALBERTS, Joh. C.P. - Kwatrijnen.
B3060: ALBERTS, Joke & Hans Visser. - Vestdijk en het kinderboek.
T8236: ALBERTS, A. - De eilanden.
K3987: ALBERTS, A. - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV 1638 - 1715.
K3985: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
K3715: ALBERTS, A. - De vrouw met de parasol.
Y4815: ALBERTS, A. - In en uit het paradijs getild.
L9725: ALBERTS, A. - Haast hebben in september. Verhalen.
K1263: ALBERTS, A. - De zilveren kogel.
L5337: ALBERUS, Erasmus. - Fabeln. Ein nachwort von Wilhelm Matthiessen. 15 Holzschnitte von Vergil Solis.
T1928: ALBIN, Pierre. - 43 Ans de politique pacifique et conciliante envers l'Allemagne, 1871-1914.
H7497: ALBO, John. - Monkey business. Seventy-two studies of the monkey in ourselves.
Y0592: ALBRECHT, Friedrich und Klaus Kandler. - Bund proletarisch-revolutionarer Schriftsteller Deutschlands 1928-1935.
Y2609: ALBREGTS, A.H.M. e.a. - 60 jaar Hartogs & Co. Met bijdragen van E. Elias, Ina van der Beugel, Godfried Bomans.
T1733: PLAATJES ALBUM. - Wat oude Barend vertelde!
R9556: LANGBEIN'S KEGEL ALBUM. - Augenspiegel fur achte Kegelfreunde.
E0188: VERJAARDAG-ALBUM. - Van dag tot dag. Verjaardag-album.
B9575: ALCOFORADO, Marianna. - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaling Arthur van Schendel.
Y5821: ALCYONEl (J. Krishnamurti). - At the Feet of the Master.
Y5228: ALDEGONDE, Philips Marnix Heer van S. - De Byen corf der H. Roomscher Kercke. By den Auteur vergroot en vermeerdert.
B8044: ALDEN, John. - Printers and printing in philately. With a foreword by John Alden.
L5535: ALDEWERELD, Eddy (ed.). - Grafische technieken.
B9827: ALDUS. - Typogrommel.
M6774: ALDUS. - 'Allemaal flauwekul' en andere typografische notities.
R4776: ALECHINSKY, P. Joyce Mansour en Folon. - Alechinsky a la ligne.
H6561: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
H5622: ALETRINO, COUPERUS, EMANTS. e.a. - Verhalen uit de negentiende eeuw 1870-1900.
T2011: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
T1884: ALETRINO, Arnold. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie. Twee delen.
T1604: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
L0061: ALETRINO, A. - A. Aletrino.
T3277: ALETRINO, Arnold. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
T3276: ALETRINO, Arnold. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
K3885: ALETRINO. A. - Zuster Bertha. Met een nawoord van Kees Joosse.
T4241: ALETRINO, A. - Over eenige oorzaken der prostitutie. Voordracht gehouden in de afdeeling 's-Gravenhage en in de afdeeling Amsterdam van Nosokomos.
Y7262: ALETRINO, Boeken, Van Deyssel, Erens, Kloos, Van Looy & Netscher (eds.). - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885 - 1 october - 1910.
Y3758: ALEWIJN, Zacharias Hendrik. - Mengelingen, behelzende verbasterde spreekwyzen, en een aanhangzel van verminkte plaatzen in oude schryveren. Bylagen door Nikolaas Hinlopen.
Y9013: ALEWIJN, Zacharias Henric. - Verdediging van de voornaamste dichterlyke vryheden.
B7905: ALFEN, H. van. - De bron van Bakhuizen v.d. Brink's Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje's tocht in 1568).
Y0620: ALGRA, H. en G.P. van Itterzon. - Het sein op onveilig. Een bundeling der artikelen van de heren H. Algra, lid der Eerste Kamer en hoofredacteur van het Friesch Dagblad en Dr. G.P. van Itterzon, Voorz. v/d Schoolraad, over de schoolkwestie te Hardegarijp.
M5339: ALINGS, Wim. - Trapspijlen met een toefje goud.
K0108: ALISCA, Nicolaas. - Wij zijn allen heiligen, gedichten.
T6118: ALKEMA, H. - Weer Oranje boven! Een verhaal uit de omwenteling van 1813 in Den Haag.
B4856: [VONDEL] ALLARD, H.J. - Vondel en de Moeder des Heeren, of Rozen- en lelienkrans uit Vondel's dichtbloemen voor Maria gevlochten.
Y0970: ALLARD, H.J. - De oude heer Jacob Pietersz. Schaep te Amsterdam en drie zendelingen uit Brazilie.
B1096: ALLARD, Elisabeth. - Een grammaticaal onderzoek van het Proza van Hadewych.
Y9133: ALLARD, Frank. - Cantus Firmus.
B5739: ALLEBLAS, J. - 16e en 17e eeuwse Dordtse uitgevers- en drukkersmerken. Kalender voor 1983.
R4712: RECHT VOOR ALLEN. - Tweede Memorandum van Recht voor Allen. Deuxieme Memoire de Recht voor Allen. Zweites Memorandum von Recht voor Allen. Second Memorandum of Recht voor Allen.
Y2751: RECHT VOOR ALLEN. - Recht voor Allen. Uitgave van het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten. 4e jaargang 1977. nr. 3.
Y3217: RECHT VOOR ALLEN. - Recht voor Allen, orgaan van de federatie van Vrije Socialisten. 25e jaargang (703). 1 oktober 1970.
W5643: ALLOUETEAU, Marc / Pierre Roudil. - La lithographie.
T3247: ALLT, Peter. - Some aspects of the life and works of James Augustine Joyce. Inaugural lecture.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

6/8