Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
M8156: GRESHOFF, J. - Rebuten.
K7851: GRESHOFF, J. - De wieken van den molen.
W7904: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poŽzie door S. Vestdijk.
W7671: GRESHOFF, J. - Pluis en niet pluis. De zes en zeven kruisjes.
K6050: GRESHOFF, J. - Kalender zonder dagen.
K5179: GRESHOFF, J. / Menno ter Braak / E. du Perron. - Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk.
K4998: GRESHOFF, J. - Catrijntje Afrika.
K4883: GRESHOFF, J. - De laatste dingen. 1956 - 1958.
K4579: GRESHOFF, J. - Ikaros bekeerd, een leerdicht.
W3983: GRESHOFF, J. - Toen. is het onafgewerkt gedicht. Samengesteld door zijn vrouw.
A0069: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Het boek der vriendschap.
K2804: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Legkaart.
K2775: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Zwanen pesten.
K2759: GRESHOFF, J. - Verzameld werk. Gedichten.
K2590: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Grensgebied.
B0515: GRESHOFF, J. - Uitnodiging tot ergenis. Keuze uit eigen werk. Ingeleid door Leo Vroman.
Y7975: GRESHOFF, J. - Uitnodiging tot ergernis. Keuze uit eigen werk.
H1119: GRESHOFF, J. - Voliere.
K2628: GRESHOFF, J. - Bric a brac.
Y0652: GRETCHEN. - Liedjes van verlangen.
W8993: GREVE, H.E. - Theorie van den catalogus.
T3418: GREVE, H.E. - Das Problem der Bucher und Lesehallen. Aus dem Hollandischen ubersetzt von Anna J. Jungmann. Mit einer Einleitung vvon C. Norrenberg.
T3713: GREVELINGEN, Han van. - Het onverbreekbaar zegel.
L0662: GREVELINGEN, H. van. - Verzameld werk.
T3445: GREVELINGEN, Han van. - Spel zonder inzet. Roman.
B6550: GREVEN, Hendrik Barend. - De ontwikkeling der bevolkingsleer.
Y3461: GREVIELL, M. - Kunst in de Kerk.
Y0999: GREY, Edward. - De houding van Groot-Brittannie tegenover kleine landen. Sir E. Grey's antwoord op de mededeelingen van den Duitschen rijks-kanselier aan de pers.
Y2285: GREYSON, Max. - Waanzin went niet. Gedichten.
R8495: GRIBLING, F.T. - Corneille.
T4115: GRIECK, Jan De / Paul De Keyser. - Joan De Grieck. Drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende eeuw. Ingeleid van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Paul De Keyser en met houtsneden verlucht door Victor Stuyvaert.
T4045: GRIFFUELHES, Victor en A. Keufer. - Tweeerlei taktiek in de vakbeweging. Debat over het wezen, de taak en strijdwijze der vakorganisatie. Uit het Fransch vertaald in opdracht van den A.B.B. door S. de Miranda.
B7217: GRIJS, Piet. - A is een letter. Met tekeningen van Jan Marinus Verburg.
M3141: GRIJZEN, M. - Bibliografie van S. Vestdijk. Tot 17 oktober 1958. Samengesteld door ...
H7916: GRILLPARZER, Franz. - Der arme Spielmann. Erzahlung.
L8488: GRIMM. - Der Wolf und die sieben jungen Geisslein. Ein Marchen der Bruder Grimm mit 15 Feder- und Tuschpinselzeichnungen von Joasef Hegenbarth.
L5456: GRINTEN, E.F. van der. - Bouwkunst-geschiedenis of Bouw-kunstgeschiedenis. Grenzen en mogelijkheden in de geschiedschrijving der Bouwkunst.
B7789: GRINTEN, E.F. van der. - Negentiende eeuwse winkelpuien in westerse steden.
B4653: GRINWIS, C.H.C. - Het leven van den hoogleeraar R. van Rees. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het Rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool den 28 Maart 1876.
Y8947: GROEGROE. - Compleete Verzameling. Leutige liedjes. Ernstig en luimig.
L9365: GROEN, Hein. (ed.). - Oxbridge Blues.
L8195: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.).
L8041: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kort overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands.
B0167: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het Ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs.
B0134: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
L9069: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer 23 mei 1876.
B7349: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche gedachten. Nr 1-124. 1869-1871. [weekblad].
B6774: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
L8758: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
L8752: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg I - VII.
L8753: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Redevoering over Willem I, gelijk hij uit zijne briefwisseling nader gekend wordt.
L8755: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het Lager Onderwijs en Art. 194 der Grondwet. Parlementair advies van 28 September 1864.
L8707: GROEN, Gerard e.a. (eds.). - Wat heet? Drugs.
L8680: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de Stembus. Deel I - V.
Y3641: GROEN Jr., J.A. - Bekende Amsterdammers tussen 1900 en 1950. Met illustraties van Johan A. van Dijk.
Y3623: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
Y3622: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
L8611: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Is er geen oorzaak? Eene Wedervraag.
L8612: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Confessioneel of Reglementair?
L8609: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Dupliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper.
L8604: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februarij 1868.
T9588: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
L8574: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk en Staat. Parlementair Fragment.
T7422: GROEN VAN PRINSTEREN, G. - Wat dunkt U van het voorstel de Brauw? Bijdrage ter beantwoording II.
B1896: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
R3818: [SPINOZA] GROEN, J.J. - Ethica en ethologie. Spinoza's leer der affecten en de moderne psycho-biologie. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 22 mei 1971.
B0532: GROEN, K. - Misdaad in de hoofdstad. Het werk van Zedenpolitie en Recherche. Voorwoord H. Voordewind.
B0533: GROEN, K. - Kamer 13. Hallo, hier de Zedenpolitie.
B0535: GROEN, K. - De kamer met de zeven ramen.
B0378: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eengezindheid.
B0327: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
B0330: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Tweede en Derde stuk.
B0335: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
B0340: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs.
B0342: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Studien en Schetsen ter Schoolwetherziening.
B0324: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Leervrijheid of Kerkbewustzijn. Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs.
B0316: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het verband van de Openbare Volksschool en de Godsdienst.
B0344: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historsche kritiek).
Y7941: GROEN, K. - De groene deur. Vervolg op Kamer 13. Hallo, hier de Zedenpolitie!
B0326: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs.
B0321: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie.
B0133: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk en Staat. Parlementair Fragment.
Y2103: [VONDEL] DE GROENE. - Vondel. Een speciaal nummer. 61e jaargang 30 october 1937.
Y8407: GROENENBOOM, J.J. - Vrolijkheid alom.
MK0089: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
T4984: GROENEVELDT, G.A.M. - Arbeidswetgeving.
K2821: GROENEVELT, Ernst. (Ed.). - De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederlandsche dichters. Met een inleiding van Constant van Wessem.
B7893: GROENEWEGEN, J.H. - Bibliographie der werken van Everhardus Johannes Potgieter. Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf.
B7724: GROENEWEGEN, H. IJ. / B.J.H. Ovink / Leo Polak e.a. - Kant's beteekenis voor de wijsbegeerte. Voordrachten ter viering van den 200sten gedenkdag van Kant's geboorte op 22 April 1924 in het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
B5018: GROENEWOUD, Raymond van het. - Je veux de l'amour. Met een voorwoord van Boudewijn de Groot.
H8369: GROENIER, Germaine. - Vijf dagen bedenktijd. Leven na Dolle Mina.
T1176: GROENINGEN, Aug. P. van. - Zwart Wit: De oudheid in Italie en alles over Aug. P. van Groeningen.
K3227: GROENINGEN, Aug. P. van. - Een nest mensen. gevolgd door: Een straat en een gang.
K1363: GROENINGEN, Aug. P. van. - Volledig werk: Martha de Bruin, Een nest mensen, Verspreide stukken, Correspondentie.
B6444: GROENINX VAN ZOELEN, R. - Leopold III Opperbevelhebber, Staatsman en Diplomaat.
T8510: GROENLEER, Jan. - Witte kaarsen.
L2347: GROENMAN, SJ. - Sociale aanpassing.
T0880: GROENVELD, S. e.a. (eds.). - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
R5650: GROENVELD, S. - Muziek bij het Lam. Orgels, organisten en orgelmuziek in de doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam. With an English summary.
T6681: GROENVELD, D. - Verbruikscooperatie. Waarom? Waarom juist nu?
T5794: GROH, E. - Holland deutscher Bundesstaat? Eine mogliche technische Eroberung.
T5907: GROLL, Heinrich. - Der Schuindustriebetrieb und sein Produktionsprozess.
R0928: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
B8502: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
Y0539: GRONDIJS, L.H. - Het vraagstuk van den wereldvrede.
Y2205: DE GRONDWET. [periodiek]. - De Grondwet 1853. Nrs. 1-3-4-5-10. Dinsdag 26 April - 17 Mei 1853. [Met belasting zegels].
T6122: GRONLOH, J. - Oranje in Ballingschap en Bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons vorstenhuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
T2716: GRONLUND, Laurence. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
T5596: GRONLUND, Laurence. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
L3734: GRONON, Rose. - De ramkoning. Met een nawoord van Elke Brems.
L1448: GROOS, Jasper. - A.H. Gerhard een meester. Een samenvatting van zijn ideeen. Voorwoord van Marcel van Dam.
H7658: GROOT, Hugo de. - Eenige brieven betreffende de eerste uitgave van Hugo de Groot's De Ivre belli ac Pacis (Parijs 1625).
Y6096: GROOT, Hugo de. - Van de Waarheid des Christelyken Godsdiensts. Vervat in zes Boeken. Uyt het Latyn vertaalt (...) door Joachim Oudaan Fransz. De vyfde druk.
T8890: GROOT, Maria de. - De wals. Gedichten.
T3840: GROOT, E. de. e.a. - Interieurtextiel. Verslag van de Textieldag op 12 november 1992, Provinciaal Museum Drenthe te Assen.
H6704: GROOT, Maria de. - Amsterdams Getijdenboekje. Gedichten.
L7441: GROOT, Jan H. de. - Gedichte.
H5015: GROOT, Jan H. de / C. Ouboter. - Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters.
H4518: GROOT, Maria de / MEROZ, Christianne. - Westerbork.
H2352: GROOT, Maria de. - De tuin van de rabbi.
H1286: GROOT, Maria de. - De watertuin.
R1868: GROOT, Jan H. de. - Moederkoren. Verzen.
R3489: GROOT, F.G. de. - Kerk en S.D.A.P.: Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P.
H9594: GROOT, Huig de. - De lijdende Christus. Treurspel. Rhythmisch verklaard door J. Vandervelden.
L3106: GROOT, Floris de. - Ere-tentoonstelling t.g.v. de 60e verjaardag van Floris de Groot.
L2983: GROOT, Jan H. - Bont en blauw. Verzamelde vertellingen.
B7010: GROOT, Albert W. de. - Het eerste wereldcongres van linguisten.
L2310: GROOT, E.H. - Hedendaagse aspecten van de biochemie der nautrienten.
L2311: GROOT, J. de. - Tijd onder mathematisch aspect.
T0203: GROOT, Jan H. de. - Ontmoeting met Jacob van Lennep.
B6766: GROOT, A.W. de. - Wort und Wortstruktur.
T3581: GROOT, P. de / Max Booleman. - De nieuwe regering. / Amsterdamsche Bank en Robaver. Met vele andere artikelen.
K8416: GROOT, Jan H. de. - Vaart.
T8707: GROOT, Maria de. - Gedichten.
R8972: GROOT, H. de. - Reisrapport van H. de Groot, over Een reis door Nederl.-Indie van 12 juli 1925 tot 24 december 1925.
Y6734: GROOT, Jacob. - Natuurlijke liefde. Gedichten.
K7006: GROOT, R. de. - Beheersing en overgave in recente Nederlandse muziekdrama's.
M5555+1bakje149: GROOT, Maria de. - Vrijgeleide. Kwatrijnen.
Y6630: GROOT, Jacob. - Nieuwe muziek. Een Herman Gorter boek.
R7969: GROOT, An H. de. - Van sleutel en klavier. Verzen van het telegraafkantoor.
R4077: GROOT, Hugo de. - Inleydinge tot de Hollandsche Regts-Geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met Placcaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regt-geleerden, Sententien van de Hoven van Justitie in Hollant ende elders. Mitsgaders eenige by-voegsels en aanmerkingen op de selve...
R7641: GROOT, Jan H. de. - Moederkoren. Verzen.
R7220: GROOT, C.S. - Parodie op de behandeling van artikel 80 of Kakelen is geen Eieren leggen. Politieke Revue door de dames C.S. Groot, Lina Gratama en R. van Wulfften Palthe-Broese van Groenou naar platen van diverse tijdschriften van Teekeningen, voor dit doel vervaardigd door Willy Sluiter en naar Uitspraken van politieke grootheden in den jare 1916.
Y3501: GROOT, Jan H. de. - Ognibeni, strophen op de wijn.
T9026: GROOT, Jr. de. - Magisch realisme en tijdgenoten.
T4358: GROOT, Jan de. - Schoolboeken in bezettingstijd. Een terugblik.
T8153: GROOT, Maria de. - Liedboek voor Kevin.
R6300: GROOT, Paul de. - De dertiger jaren 1930-1935. Herinneringen en overdenkingen.
Y0823: GROOT, Mieke. - Glasmuseum Alter Hof Herding. Erwerbungen 1998-1999.
Y0822: GROOT, Mieke. - Glassammlung Ernsting. Erwerbungen 1996-1997.
R8833: GROOTE, P. jr. - Legeruitbreiding. Een Nederlandsch Belang?
L1128: GROOTENDORST, Rob (ed.). - Theo Thijssen. De Engelbewaarder Nr. 4
R0800: GROOTES, E. K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais).
A0385: GROOTES, E.K. / P.C. Punt / P.J. Verkruijsse. (eds.). - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618-1969).
Y8734: GROPPER, William. - Zesenvijftig tekeningen uit de Sowjet-Unie. (Zeks un fuftsik Tseichnungen fun Rotn Farband).
R6618: GROSHEIDE, F.W. e.a. - Herinneringen aan H.A. van Bottenburg 1875-1941.
T3361: GROSKAMP, Henri Antoine. - Over ronde uterus-fibroiden.
Y0391: GROSS, Jan T. - Opportunistic Killings and Plunder of Jews by their Neighbors - a Norm or an Exception in German Occupied Europe?
B2976: GROSSKURTH, Phyllis. - Leslie Stephen.
Y1145: GROSSMAN, David. - Falling Out of Time. Translated from the Hebrew by Jessica Cohen.
B6381: GROSVELD-VAN BALEN, D. - Bibliografie C.J.F. Slootmans, gemeente archivaris van Bergen op Zoom.
Y8717: ATELIER/STICHTING GROTESQUE. - Rouwkaart/overlijdensbericht Lothar Micklei (Lokum). 23 August 1944 Bad Gastein - 4 december 2004 Amsterdam.
T5463: GROTIUS, H. - Grotius-tentoonstelling te 's-Gravenhage. Catalogus 13-28 juni 1925.
T4271: GROTIUS, Hugo. - Quelques lettres concernant la premiere edition du De Ivre Belli Ac Pacis de Hugo Grotius (Paris 1625).
Y0643: GABE FEN GROUWERGEA [= Jacob Tjebbes Hepkema]. - Haldt op Jonges! Koart biskie oan Pieter en Lutsen troch Gabe fen Grouwergae.
K5855: GROVE, A.P. - Die duister digter. Opstelle oor die moderne Afrikaanse liriek.
T1811: GRUNBERG, Arnon. - Blauwe maandagen.
H4576: GRUNBERG, Arnon. - Fantoompijn.
L4359: GRUNBERG, Arnon. - De asielzoeker.
R3548: GRUNBERG, Arnon. - De techniek van het lijden.
B8424: GRUNBERG, Arnon. - De advocaat, de leerlooier en de forellen.
Y3763: GRUNBERG, Arnon. - Het aapje dat geluk pakt.
R8664: GRUNBERG, Arnon. - De joodse messias.
R2501: GRUNBERG, Arnon. - De joodse messias.
Y6011: GRUNBERG, Arnon. - Liefde is business. Gedichten.
E0126: GRUNBERG, Arnon. - Huid en haar.
Y9604: GRUNBERG, Arnon & Erasmus. - Waarde Van Dorp. Geachte Erasmus. Brieven 1515 - 2000.
B2194: GRUPPELAAR, Frans. - De hond van Franek.
T8514: GRUWEZ, Luuk. - Vuile manieren. Gedichten.
MK0001: GRUYS, J.A. en C. de Wolf. - Typographi & bibliopolae neerlandici usque ad annum MDCC Thesaurus. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700. Met Plaatsen en Jaren van Werkzaamheid.
T3195: GRUYS-KRUSEMAN, S. - Vacantie aan de Friesche Kust.
T2537: [COHEN] GRUYTER, Jos. de. - Rodin.
R8494: GRUYTER, Jos. de. - Nederlandse grafiek van deze eeuw (I).
Y1319: GRUYTER, Josiah Willem de. - Het Jonge Getij.
B1840: [MULTATULI] GRUYTER, J. de. - Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Twee delen in een band.
B0548: GRUYTER, W. Jos de. - Schouwend oog. Besprekingen en beschouwingen.
K5819: GRYPDONCK, A. (ed.). - Boek en informatie.
Y8591: GUARDINI, Romano. - Lob des Buches.
H3885: GUEN, Monique le. - Graphology. The art of interpreting handwriting. Translated by David Macrae.
Y4586: GUENA, Yves. - De Gaulle. 1890-1970.
H5795: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. [Sonnetten].
H5800: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. Sonnetten.
K8415: GUEPIN, J.P. - Gedichten.
A0303: GUEPIN, J.P. - Om zo de volledige mens te tonen.
Y8318: GUEPIN, Jan Pieter. - Zoete epigrammen. Gedichten over gelukkige liefde.
Y9554: GUEPIN, J.P. / SECUNDUS, Janus. - De kunst van Janus Secundus. De kussen en andere gedichten. Met een bijdrage van P. Tuynman.
Y7245: GUERIN, Maurice de. - De Kentaur. Vertaling en narede van R. van Genderen Stort.
K7916: GUERMONPREZ, Paul. (ed.). - Adam's vijfde rib. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht.
Y4389: GUEVARA, Ernesto Che. - De Afrikaanse droom. De revolutionaire dagboeken uit de Kongo 1965-1966. Met een voorwoord van Aleida Guevara March. Vertaald door Arie Sneeuw.
Y7771: GUEVARA, Ernesto Che. - Bolivian Diary.
L2312: GUGELOT, P.C. - Het wetenschappelijk beeld in de moderne physica.
T9363: GUGGISBERG, Hans Rudolf. - Drei niederlandische Geschichtsschreiber des 20. Jahrhunderts: Ideen und Wirkungen.
Y5198: GUIDO [=W. Kloos en A. Verwey]. - Julia. Een verhaal van SiciliŽ.
B2517: DESIGNERS GUILD. - Fifth annual exhibition book jacket designers guild 1952.
Y8815: GUILLETTE. - Potes modernes. Choix de Poesie Francaise, Anglaise, Allemande.
L1564: GULIK, E. van & H.D.L. VERVLIET. - Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden waarin opgenomen de Catalogvs Librorvm residvorvm Tabernae Raphelengianae. Met een woord vooraf door F.C. Wieder Jr.
R2280: GULIK, R.H. van. - De boekillustratie in het Ming-tijdperk.
K1682: [SPINOZA] GULLAN-WHUR, Margaret. - Spinoza. Een leven volgens de rede.
Y7698: GULLICK, Michael. - Calligraphy.
T3076: GUMPERT, Martin. - Dunant. De roman van het Roode Kruis. Vertaald door Bas van Deilen.
Y3414: GUMPERT, Thekla von. - Klopt, en u zal open gedaan worden! Een verhaal voor de jeugd. Naar het Hoogduitsch met 2 plaatjes.
E0013: PEN GUN. - De Pen Gun. Weekblad voor de Nederlandsche Strijdkrachten. 1e jaargang nr 6. vrijdag 6 juli 1945.
Y0185: GUNNING, J.H. - Het gebed des volks voor zijn vorstenhuis.
T0284: [SPINOZA] GUNNING Jr., J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid. Eene studie.
B2202: GUNNING, W.B. - Aanpak van kwetsbaarheid?
T7029: GUNNING Wz, J.H. - Gaat de wereld vooruit of achteruit? Met het oog op de drankkwestie. Eene lezing.
Y8790: GUNNING Jr. J.H. - Is er blijdschap bij de christenen over de nederlaag der modernen? Een kort woord naar aanleiding van het ongevraagd advies van den heer Cd. Busken Huet.
T6746: GUNST, F. - Wijwater voor Roomsch-Katholieken. Open antwoord aan den Kalkleverancier Alban Stolz. Naar aanleiding van zijn geschrift: Kalk voor Vrijmetselaren.
Y6522: GUNTHER, Konrad. - Het leven der dieren. Bewerkt en ingeleid door Rinke Tolman met 31 afbeeldingen.
E0120: GUREVICH, Aron. - Medieval Popular culture. Problems of believe and perception.
K7147: [BECKETT] GUSSOW, Mel (ed.). - Conversations with and about Beckett.
T4322: COLONEL GUSTAFSSON. - Memorial du colonel Gustafsson.
B8697: GUWY, France. - Voltaire, Help! De Hollandse ervaringen van Voltaire en de invloed op zijn denken.
Y9016: [KLM] GUYFORD STEVER, H. a.o. (eds.). - Flight. A 50th Annversary gift from KLM 1919-1969.
B8851: GYSEN, Marnix. - Karel van de Woestijne.
L3742: GYSEN, Rene. - Grillige Kathleen. Met een nawoord van Jan Flamend.
Y9443: [SPINOZA] GYSENS-GOSSELIN, M. - Hegel en Spinoza.
Y2520: HAACK, Jo. - Levende lijn. Geleide. Voorbereiding A, B, en C. Oefenboek I, 2, 3, 5, 6. Leergang voor het schrijfonderwijs op de Lagere School.
Y3898: PROGRAMMA DEN HAAG. - Volgorde der handelingen bij de plechtige onthulling van het gedenkteeken voor H.M. de Koningin-moeder. Adelheid, Emma, Wilhelmina, Theresia, Prinses van Waldeck en Pyrmont, Gemalin van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden. In het Rosarium te 's-Gravenhage op Donderdag 4 Juni 1936.
Y3883: PROGRAMMA DEN HAAG. - Oranje-programma. Deca-park en Capitol zaterdag en zondag 23 en 24 januari. Leuke opnamen van het huwelijk H.K.J. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard.
Y1415: HAAG. - Beschaafd Europa. Gij zult lezen. Bim..., Bam, Moordenaars!!
T9248: HAAGMAN, Armand. - Tipsy. Woorden en Muziek.
T9196: HAAGMAN, Armand. - Le Pioupiou Royal du 9ieme de ligne. La chanson march preferee des allies. Cree par Raf Kapper.
R1097: HAAN, Jacob Israel de. - Libertijsche liederen.
H7749: HAAN, Jacq den. - Het gevaarlijke boek. Illustraties H. Beserik.
H7617: HAAN, M. de. - Huisarts met raad & daad.
T9525: HAAN, Jacob Israel de. - Ondergangen van de zon.
L7317: HAAN, Jacob de. - Kanalje en Opstandige Liedjes. De Engelbewaarder nr. 6.
H3537: HAAN, Jacob Israel de. - Open brief aan P.L. Tak. De geschiedenis van de Pijpelijntjes-affaire door Rob Delvigne en Leo Ross.
H1988: HAAN, Jacques den. - Rapport aan Jan Friso.
H0954: HAAN, Jacob Israel de. - Verzamelde gedichten. 2 delen.
T3717: HAAN, Mies de. - Jacob Israel de Haan, mijn broer.
H0500: [MULTATULI] HAAN, Tristan. - Multatuli's legioen van Insulinde. Marie Anderson, Dek en de anderen. De Nieuwe Engelbewaarder nr 8.
T3671: HAAN, Jacob Israel de. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
M9779: HAAN, W. de. - Een halve eeuw Uitgeversactiviteit 1896-1946. Jubileumcatalogus Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.
T6888: HAAN, Gonda de. - Samen uit. Vier schetsen met plaatjes van Gonda de Haan.
T3532: HAAN, Tj. W. R. de. - K. ter Laan 8 juli 1961. T.g.v. de negentigste verjaardag.
T9090: HAAN, Henk. - De postzegelmakerij.
H9289: HAAN, Jacques den. - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden (langs de hoofdspoorweglijn).
M5489: HAAN, J. den. - Boeken en publiek.
T6788: HAAN, Jacob Israel de. - Liederen.
K5211: HAAN, J. den. - Talking shop zijnde de boutade van een boekverkoper en beschrijvende diens zwarigheden, problemen en torturen, mitsgaders nuttige wenken en raadgevingen in zake het vinden van het juiste antwoord op netelige vragen.
K4728: HAAN, Jacob Israel de. - Besliste volzinnen.
K3537: HAAN, Jacob Israel de. - In Russische gevangenissen. Met een woord vooraf van Wim J. Simons.
M1724: HAAN, Jacques den. - Het eiland der sirenen.
R3861: HAAN, Jacob Israel de. - In Russische gevangenissen.
R3863: HAAN, Jacob Israel de. - Libertijnsche liederen.
Y5176: HAAN, J.I. de. - De zee en de dwaze vrouw.
Y5172: HAAN, Jacob Israel de. - De bloemen en de brief.
Y5159: HAAN, Jacob de. - Verzen van Jezus. Met een naschrift van Jaap Meijer.
Y6251: HAAN, J.I. de. - Herfst.
Y6215: HAAN, Jacob Israel de. - Een rondje voor Marijke.
B0587: HAAN, Jacques den. - Staart uit het raam... Luchtigs over leven en lezen.
R5845: HAAN, Tj.W.R. de. - Waar Spaarne en Lie tezamen vloeit... Het een-en-ander over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en naaste omgeving.
Y8354: HAAN, Jacob Israel de / Saul van Messel. - Jacob Israel de Haan: Bloemlezing uit zijn kwatrijnen, met Hebreeuwse vertaling van Saul van Messel.
Y8497: HAAN, Jacob Israel de. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
Y9757: HAAN, Jacob IsraŽl de. - Twee Fijne Fragmenten.
R0797: HAAR, B. ter. - Koningin-Wilhelmina-Cantate. Feestzang bij de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 31 Augustus 1898.
L6142: HAAR, Bernard ter. - Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische poŽzie.
R0173: HAAR, Bernard ter. - Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische poŽzie, Gewijde poŽzie, Elvire.
L4954: HAAR, B. ter / W. Moll en E.B. Swalue. (ed.). - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in tafereelen. Twee delen.
Y2244: HAAR, Laura van der. - Bodemdrang. Gedichten.
B6342: HAAR, Bernard ter. - Dichtregelen bij den dood van den hoogleeraar J.H. van der Palm. Na de bijwoning zijner plegtige uitvaart, Den 12 September 1840.
T5634: HAAR Bz., H. Ter. - Standsvooroordeel en Maatschappelijke Hervorming. Voordracht gehouden in De Unie te Amsterdam.
Y2162: HAAR, A.C. ter. en J.H.Th. van Groningen. - Ha, Wijk! - Dorestad, Ahoy!
Y6568: HAAR, Bernard ter. - Gedichten. Twee deeltjes.
W2079: HAAR, Bernard ter. - Gedichten. Geillustreerd door Nederlandsche schilders. [Tweede deel].
B0441: HAAR, B. ter. - Huibert en Klaartje. Eene vertelling.
Y8984: HAAR, Bernard ter. - Hollands bloei in schoone kunsten en wetenschappen bij het sluiten van Den Munsterschen Vrede. Twee eeuwen later beschouwd. Eene voorlezing. Uitgesproken 16 September 1848, bij de opening der algemeene jaarlijksche vergadering der Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen, te Amsterdam.
B8846: HAAREN, H. van. - Over de maatschappelijke betekenis van een kunst- en vormingsbeleid bij PTT.
E0101: HAARLEM {SCHREVELIUS, Theodorus]. - Beschryving der stad Haarlem, behelzende zyn opkomst, aanwas en geschiedenissen, in Vreede en Oorlog tot op deezen tijd; Waar in men vind een net Verhaal van het voorgevallene in t Wonder-Jaar 1748. De Keuren en Privilegien, Kerken, Staat, Schoolen, het Militaire en de Regeering; benevens de Levensbeschryvingen der Voornaamste Konst Schilders deezes Stad.
E0191: HAAS, Anna de. - Wie de wereld bestiert, weet ik niet. Het rusteloze leven van Cornelis van der Gon, dichter en zeekapitein 1660-1731.
B9985: HAAS, Jo de. - De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie.
B9888: HAAS, Alex de. - Liedjes. Ingeleid door M.J. Brusse.
B6392: HAAS, H.K. de. - Gevaarlijk keukengereedschap.
T5510: HAAS, Jacob de jr. - Pauperisme en Wetenschap.
T5035: HAAS, G.L. de. - Ons program bij de trams. Hoofdlijnen voor den arbeid der S.O.V.
Y4636: HAAS, W.J. de. - De Souvereiniteit des Heeren over de Koningen der Aarde. Feestrede en tijdwoord t.g.v. de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina.
K0879: HAAS, Henri de. (ed.). - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. / Five centuries of book printing in Holland.
Y3319: HAAS, Theodor. - Lehrbuch der Briefmarkenkunde. Ein Hilfs- und Nachschlagenbuch.
K2322: HAASE, York Alexander en Harold Jantz. - The New World in the Treasures of an Old European Library. / Die Neue Welt in den Schatzen einer alten europaischen Bibliothek.
Y7010: HAASSE, Hella / Alfred Kossmann. - Anna Blaman, twee lezingen door...
L7239: HAASSE, Hella S. - Het tuinhuis.
B0130: HAASSE, Hella [C.J. van der Sevensterre]. - Sterrenjacht.
H9916: HAASSE, Hella S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
B9445: HAASSE, Hella S. - Cider voor arme mensen.
T0565: HAASSE, Hella S. - Zwanen schieten.
H8495: HAASSE, Hella S. - Heren van de thee.
T8257: HAASSE, Hella S. - Lezen achter de letters.
T8248: HAASSE, Hella S. / Arie-Jan Gelderblom. - Het licht der schitterige dagen. Het leven van P.C. Hooft.
T9402: HAASSE, Hella S. - Sleuteloog.
T4419: HAASSE, Hella S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
K3994: HAASSE, Hella S. - Heren van de thee.
K1302: HAASSE, Hella S. - Een kom water een test vuur.
T7434: HAAXMAN, P.A. - Historische herinneringen. Aangeboden ter gelegenheid van het twee honderd vijftig jarig bestaan van de Firma Mensing & Visser.
T0547: HADEWIJCH. - Mengelgedichten. Opnieuw uitgegeven door J. van Mierlo.
T7443: HADEWIJCH. - Werken van Zuster Hadewijch. I: Gedichten. Diplomatisch uitgegeven naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. 1: Liederen 2: Mengeldichten.
R7387: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
R6544: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
T6975: HAECKE, Robert van. - Nooit meer. Maandblad van de Vlaamsche Jongeren Vredes Actie. 1e jaargang maart 1932 nummer 1.
R5266: HAEFTEN, Olga van. - Manieren. Wenken voor wie zich correct willen gedragen. Voorwoord Annie van Ees. Illustraties R. van Looy.
H2627: D'HAEN, Christine. - Merencolie.
H8397: D'HAEN, Christine. - Miroirs. Gedichten vanaf 1946.
L8641: D'HAEN, Christine. - De wonde in 't hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie.
L7185: HAERINGEN, C.B. van. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
L6778: HAERINGEN, C.B. van. - Nieuwe synthese.
B6772: HAERINGEN, C.B. van. - Spanningen in hedendaags Nederland.
B6735: HAERINGEN, C.B. van. - Vragen over de vraag. Voordracht op 27 september 1958 gehouden bij de aanvang van het cursusjaar 1958/1959.
K9064: HAERINGEN, C.B. van. - Weder en weer, neder en neer, mede en mee.
K6791: HAERINGEN, C.B. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
R5526: HAERSOLTE, J.W.J van. - Onze Visscherij op Noord- en Zuiderzee.
B1639: [VONDEL] HAERTEN, Heiz. - Vondel und der deutsche Barok.
T0550: HAES, Leo de. - Een rechtse krant van de linkeroever. [Gazet van Antwerpen].
R9143: HAES, Louis de. - De muis. Kamerstukje voor heer en dame.
K7692: HAES, Leo de. - Tussen wolk en wak.
K5147: HAES, Jos de / Hubert van Herreweghen. - Gedichten 1965.
Y2347: D'HAESE, Lebuin. - Ik tel letters tot Z.
K4320: HAEST, Juliaan. - Vlaamse moederlyriek. Verlucht door Roger Caluwaerts.
Y3684: HAFIS. - Eine Sammlung Persischer Gedichte.
H6121: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
B4380: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
L1279: HAGEDOORN, A. - De opdracht.
L8066: HAGEMAN, Bas. - Kelken van hout. Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen.
T2495: HAGEN, Piet. - Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten 1850-2000.
R4263: HAGEN, A.J. - Het hand-boekbinden. Geschiedenis en techniek van de boekband.
R4818: HAGERS, Pieter. - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815 - 1990.
B6629: HAGERS, Pieter / Bernard C. van Bercum. - Mag het een regeltje meer zijn? Alternatief woordenboekje voor Pieter Hagers bij zijn afscheid van Van Dale Lexicografie. Teksten door Jaap van Loon.
K5151: HAGHE, A. ter. - Hardnekkige monologen. [Indische gedichten].
W3042: HAGTIBGIUS-SEGER, Agatha. - Tijdeloos. Verzen.
L8236: HAHN, Karl Josef. - Het Jodinnetje: Holland 1942.
Y2683: HAHN, Albert. - Onder Zwart Regime. 12 Karikatuur-teekeningen in kleuren met tekst.
Y2681: HAHN, Albert. - Ben ik dat? Teekeningen van Albert Hahn.
T2476: A.B.K. [=KLEEREKOPER, A.B.] en Albert Hahn. - Moeder, is de krant d'r al? Berijmde en verluchte kolportage-roman.
T2424: HAHN, Alb. en Cornelis Veth. - Prenten van Alb. Hahn. 1e bundel De Oorlog. Met een inleiding van Cornelis Veth.
B8847: [TROELSTRA] HAHN, Albert. - Troelstra in de karikatuur.
B8534: HAHN, Albert. - Voordracht van Erasmus Redivivus tot Lof der Zotheid van Nederlandsche geneeskundigen. Toelichting tot acht prenten van Albert Hann, met den tooverlantaarn vertoond op den feestmaaltijd na de 59ste algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, Rotterdam, 7 juli 1908.
B7626: HAHN, K.J. - Duitsland als geestelijk probleem. Ontwrichting en Herstel.
B7056: HAHN, Albert. - Aanteekeningen over beeldende kunst Nr: I, II, III.
T6894: HAHN Jr., Albert. - Kunst als tijdsbeeld.
R9213: HAHN, R. - Nacht over Duitschland. Ervaringen en gedachten. Uit het Duitsch vertaald door W. van Leersum. Voorwoord Henr. Roland Holst.
B1305: HAHN Jr., A. (ed.). - Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk. Toelichting tot de platen door Ed. Polak.
Y2887: HAHN, ALBERT & Henri Ekhard Greve. - Prenten. [16 prenten].
T1246: HAIG, Douglas. - Rapport van Generaal Sir Douglas Haig, opperbevelhebber van de Britsche legers in Frankrijk.
Y8227: HAIMAN, Gyorgy. - Nicholas Kis. A Hungarian punch-cutter and printer. 1650-1702. Bibliography compiled by Elizabeth Soltesz.
K0878: HAIMON, Paul. - Oorlogsverzen. Gevecht met het dier.
Y8397: HAIMON, Paul en Peter Nissen. - Felix Rutten.
L3684: HAKE, J.A. vor der. - Taalstudie.
R4631: HAKER, M.W.M. (ed.). - Op deze plek heeft een gedicht gestaan.
H3440: HALA, Rudolf. - Christoph Plantin aus der Blutezeit des Buchdruckes in Antwerpen.
B5515: HALBERTSMA, Bruorren. - Rimen & Teltsjes.
R8882: HALBERTSMA, H. - Het Terpenlandschap.
R8462: HALBERTSMA, K.T. - Longziekte en veefonds, een woord aan landeigenaren en veehouders.
M6656: HALBEY, Hans Adolf. e.a. - Schrift Druck Buch. Im Gutenberg-Museum. Aus den Bestšnden des Gutenberg-Museums und der Stadtbibliothek. Farbfotos JŁrgen Liepe.
Y8518: HALEVY, Lud. - De Abe Constantijn. Uit het fransch vertaald door Wilhelmina Seiffert. Met een woord van Jan ten Brink.
Y9411: [HERODOTUS} HERODOOT VAN HALIKARNASSUS. - Herodoot van Halikarnassus.Negen boeken der Historien, gezegt de musen.Vervattende onder ander, de Lydische, Grieksche, Persiaensche, Egiptische, en Medische Historien. Sedert de heerschappy van den Lydischen Koning Gyges, (die in den jare, na de Schepping der Werelt, 3246 begon te regeeren,) tot aen de vlucht van Xerxes en de Persianen uit Grieken-lant, 't welk zich toedroeg in den jare na de Schepping 3486, Beneffens een Beschrijving van Homeers leven, door denzelven Herodoot. Uit het Grieks vertaelt door O.D. [= Olfert Dapper].
H7293: HALKES, Catharina J.M. - Vrouwen, mannen, mensen.
L8208: HALL, M.C. van. - Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche Vrijheid, verdedigd door M.C. van Hall.
R4926: [WILDE] HALL, Desmond. - De tragiek van Oscar Wilde.
T1590: HALL, J.N. van. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht.
T1591: HALL, J.N. van / J. Prinsen. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht.
T1374: HALL, J.N. van. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht.
Y3756: HALL, M.C. van / STUART, M. - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius Secundus, voor Accia Variola. / Over het Noodlot bij de Ouden.
B5396: HALL, J.N. (ed.). - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 5e Jaargang October 1875 - Maart 1876.
B5395: HALL, J.N. (ed.). - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 4e Jaargang October 1874 - April 1875.
R8860: HALL, J.N. van (ed.). - Dichters van dezen tijd.
Y1872: HALL, J.N. van en J. Prinsen. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht.
T2873: HALL, J.N. van (ed.). - Dichters van dezen tijd.
B1805: [THORBECKE] HALL, H. van. - Open brief aan Mr. J.R. Thorbecke.
B1790: HALL-NIJHOFF, E. van. - Tien politici hun handschrift, hun handelingen. Voorwoord P. Geyl en een en veertig facsimile's.
T8110: HALL, J.N., van. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht.
Y3352: HALL, Hubert. - Court Life under the Plantagenets. (Reign of Henry the Second).
T1786: HALLACK, Cecily. - Van een frans patertje dat geen engels kende.
Y0004: HALLEMA, Anne. - J. Franken Pzn. als Houtsnijder.
P2368: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw.
L0094: HALLEMA, A. - Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding.
T4548: HALLEMA, A. - Haarlemsche gevangenissen. Een bijdrage tot de geschiedenis der detentie- en strafgestichten in de grafelijke stad Haarlem.
T8817: HALLEN, Katelijne van der. - Na de nachtegaal.
T8818: HALLEN, Katelijne van der. - Avondademen. Gedichten. Chinese bewerking: Charles Willemen, Penseeltekeningen: Hugo Heyens.
T8805: HALLEN, Katelijne van der. - Herkenbaar als de lente.
B6800: HALLER, Albrecht von. - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland ( 1725-1727). Ingeleid en geannoteerd door G.A. Lindeboom.
T2876: HALLER, Martin. - Trouweloos vaderland. Geautoriseerde vertaling van Jan Campert.
R8553: HALLET, F. - L' oeuvre de saint Hubert ou manuel de pelerin de saint Hubert en Ardenne.
R1560: HALLIWELL, James Orchard. - Shakesperiana. A catalogue of the early editions of Shakespeare's plays and of the commentaries and other publications illustrative of his works.
T5823: HALM, Wim van. (red.). - Weg en Doel no 1-2. Jan.-Feb. 1947. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding.
T5825: HALM, Wim van (red.). - De Kern. jan.-Maart 1934. nrs: 1 en 3. April- Mei 1948. No. 4-5. Leidersblad der Arbeiders Jeugd Centrale.
R7121: HALM, Wim van. - De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 1e jaargang nr. 1-26, 1931.
Y2686: HALSEMA, Ary. - Volk van Zweden! April Oorlogsjaar 1945.
K2273: HAM, J. van. - Marnix van St. Aldegonde.
L0430: HAMAKER, M.J. - Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst.
Y6941: HAMANS, Camiel. - In dienst van de tekst. 17 interpretaties van poŽzie. + Gedichten.
T2526: HAMEL, A.G. van. - Isolement en Gemeenschap.
T6166: HAMEL, J.A. van. - Het onderzoek naar het vaderschap zooals het thans wetgeving is geregeld. (artikel 344a-q van het Burgelijk Wetboek)
B9593: HAMEL, Christopher de. - The Book. A History of the Bible.
T0112: HAMEL, A.G. van. - Mythe en historie in het oude Ierland.
Y9200: HAMEL, A.G. van. - Geschiedenis der Taalwetenschap.
T9276: HAMELAND. - Orgaan van Hamerland. Maandblad voor de Leden der Coop. Stoomzuivelfabriek Hameland te Gendringen. 25e jaargang no. 1. 10 Februari 1932.
H2354: HAMELINK, Jacques. - Responsoria. Gedichten.
P0390: HAMELINK, Jacques. - Oudere gronden.
T8487: HAMELINK, Jacques. - Gehandhaafde verhalen.
M2261: HAMELINK, Jacques. - Ceremoniele en particuliere madrigalen.
M2264: HAMELINK, Jacques. - Niemandsgedichten. Een keuze 1964 - 1975 met een toespraak.
Y8660: BROTT. Brigitte Janssen en Otto Hamer. - 4 Konsepten. Centraal Museum Utrecht Mededelingen nummer 19 november 1977.
T6573: HAMERS, Georges . - Zwart Vlaanderen. Nr 1 der Politieke Serie. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van Vlaanderen onder de Duitsche bezetting 1940-1945.
M2388: HAMILTON, Charles. - Shakespeare met John Fletcher. Cardenio of Het Tweede Treurspel van de Jonkvrouw.
C1178: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
L8986: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
R8696: HAMMACHER, A.M. e.a. - Witsen en zijn vriendenkring.
R3805: [SPINOZA] HAMMACHER, Klaus. - Spinoza und die Frage nach der Unsterblichkeit.
Y8694: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
R0816: HAMMANN, P.J.L.M. en A.M. Jansen. (sameng.) - Met naam en toenaam. Proeve van een register op het werk van S. Vestdijk.
K9889: HAMMERICH, L.L. - Humanisme en Taalkunde.
K9544: HAMMERICH, L.L. - Humanisme en Taalkunde.
T5210: HAMMERSTEIN, Ludovicus von & Herman Joseph Ermann. - Geen wonderen!?
R5823: HAMMES, Th. - Dr. Samuel Coster en zijn betekenis voor de cultuurgeschiedenis van Amsterdam.
W4604: HAMMOND, J.L. - C.P. Scott of the Manchester Guardian.
R9978: HAMPE, Th. - Gedichte vom Hausrat aus dem XV. und XVI. Jahrhundert. In Facsimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von Th. Hampe.
R8315: HAMPEL, Wilh. en G.A. Kuyk. - 't Vervroegen van Vruchten en Groenten naar W. Hamel's Handbuch der Frucht- und Gemuse- Treiberei, bewerkt door G.A. Kuyk.
T1872: HAMSTRA, J. Th. - Ik haat den Nederlandschen Staat. Een woordje over vredespolitiek.
Y8512: HOEKSTRA Han. G. (samensteller). - Oud-Vaderlandsche Wijsheid.
Y6454: HANA, Herman. - Vijf eeuwen schilderkunst.
Y7463: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad Noodkrant 30 April 1945.
Y5902: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad No. 12417 Dinsdag 11 Juli 1871. / No. 12429 Zondag 23 juli 1871. / No. 12739 Dinsdag 4 juni 1872.
Y4469: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e jaargang Maandag 16 - 17 - 20 - 25 - 27 - 28 - 30 April en 2 Mei 1945.
Y4468: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e jaargang 38720 t/m 38736. Maandag 16 April 1945 t/m 4 Mei 1945. Met een bijlage 5 Mei 1945. De vesting Holland capituleert.
Y2030: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e Jaargang nr. 38720 t/m 38734. Maandag 16 April 1945 t/m Woensdag 2 Mei 1945. Met een bijlage: Verschijningsverbod. Aan onze lezers, 8 Mei 1945.
Y3015: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. Gids voor de redactie.
Y3239: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Wilhelmina Regina. Bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad uitgegeven t.g.v. het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin.
Y4238: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. Telegrammen (Reuters Office). Woensdag 25 Januari. Woensdag 7 September. Vrijdag 9 September. 10 September.
Y4055: NIEUW SOERABAIASCH HANDELSBLAD. - Bulletin van het Nieuw Soerabaiasch Handelsblad. Vrijdag 9 October 1953. Verloop Londen-Christchurch Race.
Y4299: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. 1940-1945. Om te gedencken. Het voorspel der bevrijding, gezien van uit Engeland. Bijvoegsel Algemeen Handelsblad van 3 mei 1955. No. 41702.
Y2884: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - De winter van '40.
Y7867: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad. Gijsbregtnummer januari 1962.
Y7868: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. 118 jrg. Vrijdag 27 april en Zaterdag 28 April 1945. Fanatieke strijd in Berlijn. De Slag om Berlijn.
E0030: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad Bulletin Zaterdag 12 October [1918]. Duitschland neemt het voorstel tot ontruiming aan.
Y2796: HANDGRANAAT, De. - De Handgranaat. 1e jaargang 1 april 1946. no. 1. Idealisme of concurrentiestrijd? Perszuivering leidt tot misstanden, waarvan de Nederlandsche Pers de dupe wordt.
R5263: HANH, Albert. - Het Land van Rembrandt. Prentjes van Albert Hanh.
Y2137: HANKEN, Caroline. - Door een Hollandse winter. De Predikant, de Hofdame en de Revolutie van 1795.
T2465: HANLO, Jan. - En die man ben ik zelf. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
Y7061: HANLO, Jan. - Acht gedichten in het engels.
Y7060: HANLO, Jan. - The varnished. Het geverniste.
T3653: HANLO, Jan. - Niet ongelijk.
K7638: HANLO, Jan. - Moelmer.
R1355: HANLO, Jan. - Tjielp, tjielp. Gekozen en ingeleid door Guus Middag.
L8472: HANLO, Jan. - Maar en toch.
W0342: HANLO, Jan. - Brieven 1931- 1962 en 1963 - 1969. 2 delen.
M4263: HANOT, M. - De beginselen van Albert Verweys Literaire kritiek. Met een bibliografie van en over het kritisch werk van Albert Verwey.
L7934: HANRATH, Joh. J. - De betekenis van Napoleon voor het Exlibris.
Y0030: HANRIOT, H. (Introd.). - Le proces du Chevalier de La Barre.
Y9992: HANRIOT, Hippolyte. - Nos Seigneurs les Eveques desavoues par Jesus et les Apotres. Brochure de Propagande.
Y1642: HANS, D. - De Man der Kleine Luyden.
T7090: HANS, D. - Journalistiek.
R7107: HANS, D. - Thorbecke.
B1747: HANS, D. - Annie van der Lugt Melsert-van Ees.
T4718: HANSCH, Ernst. - Landwirtschaft und Bauer in der Sowjet-Union.
T9209: HANSCHMANN, Erich en Herman Tholen. - Harmonika Jim. Tango en lied.
R5000: [VONDEL] HANSEN, C.-J. - Vondel 1679 - 5 februari - 1879. Voordracht en gedicht.
R4213: HANSEN, W. en Paul Steenhuis (eds.). - Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwart schaap.
H0873: HANSMA MARINUS, Hans. - Een druppelvormig plein, Roman & Gezelletijd. Amsterdamse zendbrieven. Twee delen in cassette.
T7663: HANSSEN, Th.A.J.M. - De betekenis van het Nederlands.
B2584: HANUSCH, Gerhard. (ed.). - Blatter fur Buchkunst, Exlibris und Gebrauchsgraphik.
R7199: HARBERTS, J. - Het verdrag Nederland-Belgie. Volkenrechtelijke en Militair-Politieke beschouwingen. Voorwoord C.J. Snijders.
E0012: HARD WERKEN. BOB DEN UYL, HANS VERHAGEN e.v.a. - Hard Werken nr. 3. juli 1979. Chabot's buitensporigheden. Leon de Wolff, Filmlokaal. Dr. Weber, De nieuwe truttigheid in de architectuur. Fem. art: Lydia Schouten. Victor Grashof: Brons. T.vV. '63, Hans Verhagen.
Y3457: [TOONDER] HARDEMAN, Henk. - Heer Bommel en Tom Poes: Het lastpak. Naar Marten Toonder. Tekeningen Henrieke Goorhuis.
H1061: HARDENBERG, Jan. - De laatste eenzaamheid. Novelle.
L5621: HARDENBERG, H. - De Nederlanden en de Kruistochten.
T6842: HARDT, Leon. - Prophezeiungen und Bekentnisse. Wie es zum Weltkriege kam.
Y4152: HARDUYN, Justus de en J.M. Schrant. - Uitgelezene dichtstukken van Justus de Harduijn. Met aanteekeningen door J.M. Schrant.
Y0297: HARDY, Thomas. - Leven en dood van de Burgemeester van Casterbridge. Een verhaal over een man met karakter. Vertaling Renee Bos.
Y0278: HARDY, Thomas. - Leven en dood van de Burgemeester van Casterbridge. Een verhaal over een man met karakter. Vertaling Renee Bos.
T6897: HAREN, Willem van. - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten.
T6653: HARIOT, F.J. en L. van der Wal. - Tot Aanval en Verweer. De waarheid in zake de steunbeweging in de Timmerliedenstaking te Leeuwarden.
Y5985: HARLEKIJN. - Harlekijn Uitgeverij Najaarsaanbieding 1981.
T6676: HARMS, A. - Open brief aan Mr. D. van Houten, voorzitter van den Raad van beheer der Haagsche Tramweg-Maatschappij.
T8952: HARMSEN VAN DER BEEK, F. ten. - Wat knaagt? Verhalen.
T1951: HARMSEN, Ger. - Nederlands Kommunisme. Gebundelde opstellen.
L3528: HARMSEN, Germa. - De treden van de trap. Gedichten.
Y6294: HARN, Ko van. - Romeinse cijfers. Geschiedenis, vorm en toepassing.
R3937: HARREBOMEE, P.J. - Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend.
R5127: HARRISON, Fraser (ed.). - The Yellow Book, An Illustrated Quarterly. An anthology. (April 1894-April 1897).
Y0557: HARSMAN, Theo. - Naar een libertair socialisme.
R4897: [WILDE] HART-DAVIS, Rupert. (ed.). - Selected letters of Oscar Wilde.
R5130: [WILDE] HART-DAVIS, Rupert. (ed.). - More letters of Oscar Wilde.
R2170: HART, Maarten 't. - De scheltopusik.
L3343: HART, Maarten 't. - Alle verhalen.
L0224: HART, Kees 't. - Overlezen.
M8169: HART, Maarten 't. - Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999.
B4005: HART, P.D. 't. - Een machtig middel tot volksontwikkeling. Honderd jaar openbare bibliotheken in de stad Utrecht 1892-1992.
L8454: HART, P.D. 't. (ed.). - Bibliografie van J.H. Kernkamp geboren te Utrecht op 15 augustus 1904. Inleiding P.W. Klein.
K2305: HART, John Raymond. - The Lieutenants Leaving.
E0177: HART, Maarten`t , Freek de Jonge, Renate Rubinstein, Remco Campert, Simon Carmiggelt, Midas Dekkers, Adriaan van Dis, Frans Pointl. - Boeken voor Onderweg.
Y8523: HART, Maarten 't. - De nagapers.
H5216: HARTEN, Jaap. - Totemtaal.
M9685: HARTEN, Jan van. - Hollandse nieuwe.
Y6836: HARTEN, Jaap. - Een lokomotief achter prikkeldraad. Gedichten 1967 - 1970.
K8944: HARTEN, Jan van. - Het ritselt.
M5471: HARTEN, Jaap. - Langs en over de aarde.
T8189: HARTEN, Jaap. - Beweging van het jaar.
T8193: HARTEN, Jaap. - Studio in daglicht.
R3859: HARTEN, Cecile van der (ed.). - Lezen & schrijvers. Foto's van lezende schrijvers. Met een voorwoord van Willem Frederik Hermans.
B4961: HARTING, P. - Pieter Camper in zijn leven en werken geschetst.
T4094: HARTKAMP-JONXIS, Ebeltje e.a. - Bewust verzamelen van textiel?! Het vormen en aanvullen van collecties. Verslag van de Textieldag van 4 juni 1981 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
L8269: HARTLEY, M.G. - De Proost-en Brandt-weer rukt uit.
Y4464: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H. 12, 13, 14 september 1907.
H6457: HARTMANN, GEBR. - Vom Drucken und von Druckfarben.
Y6880: HARTMANN, K.O. - De Ontwikkeling der Bouwkunst. Van de oudste tijden tot heden. Deel III: Tweede helft: De neo-stijlen en de hedendaagsche bouwkunst.
Y6879: HARTMANN, K.O. - De ontwikkeling der bouwkunst van de oudste tijden tot heden. Deel I: De Bouwkunst in de Oudheid en onder den Islam. Eene inleiding in de kennis van geschiedenis, techniek en stijl door K.O. Hartmann, naar het Duitsch bewerkt[en vert. uit het Duitsch] onder toezicht van de redactie der W.B.
Y3415: [REINAERT]. HARTMANN, Julius Eduard. - Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door Julius Eduard Hartmann. Naar het Hoogduitsch door S.J. van den Bergh. Met 37 Staalgravuren naar oorspronkelijke teekeningen van Heinrich Leutemann.
H8633: HARTOG JAGER, Hans den. - Zelf God worden. Roman.
T1725: MENU UNILEVER / A. HARTOG. [ DOEVE ]. - Menu Hotel Witte Brug Den Haag. Unilever / A. Hartog. 1910 - 1 september 1935. Geillustreerd door Eppo Doeve.
T5601: HARTOG, A.H. de en J. Hoving. - De godsdienst door de wetenschap gehandhaafd
R9023: HARTOG, Henri. - Sjofelen.
Y4954: HARTOG, Jan de. - Gods geuzen. Trilogie.
R1476: HARTOG, Henri. - Brieven aan Albert Verwey.
K5812: HARTOG, Thea de. - Vrouwenportretten.
T7552: HARTOG, A.H. de. - Het Gods-geloof.
R6552: HARTOG, Joh. - Journalistiek leven in Curacao.
T8511: HARTSEMA, David. - Tussen waal en schip. Gedichten.
T2402: HARTZFELD, C.A.J. - Logica en intuitie. Psychologische Beschouwing.
R9724: HASEBROEK, J.P. / L.S.P. MEIJBOOM / ANT. SCHOUTEN / JOH. C. ZIMMERMAN. - Het tweede Eeuwfeest van het Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Diakonie te Amsterdam, (15 December 1857). Herdacht door ....
L8872: HASEBROEK, J.P. (1812-1896). - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin.
R7991: HASEBROEK, J.P. - Uit den vreemde.
Y6529: HASEBROEK, J.P. - Dicht en Ondicht. Tweede deel.
Y9885: HASEBROEK, J.P. - Het jubelfeest van de overwinning van Waterloo dankbaar gevierd. Feestrede, op den achttienden junij 1865, des voormiddags in de Oudezijds-Kapel te Amsterdam.
Y1461: HASEK, Jaroslav. - De Avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende den Wereldoorlog. Vertaling S. van Praag.
Y2498: HASKINS, Sam. - Cowboy Kate & andere verhalen.
L3415: HASLINGHUIS, E.J. - De Duivel in het drama der Middeleeuwen.
L5849: HASPELS, C.H.E. - Grieksch aardewerk. De beteekenis der vondsten.
T4549: HASSELT, G. van. - Oorsprong van het Hof van Gelderland.
W8512: HASSINK, Martijn. - 'De klant is koning, maar jij bent keizer'. 10 interviews met beginnend grafisch ontwerpers.
Y3305: HASSO, Arthur G. - Den Danske Boghandlerforenings historie gennem hundrede aar, 1837 - 18 Januar - 1937.
R0991: HATTEM, Jan van & Dick Zandbergen (eds.). - Theun de Vries Bibliografie.
B6308: HATTEM, Jan van. - Louis Paul Boon, 1942-1947. Een averechtse verkenning.
T2351: HATTUM, J. v. - Baanbrekertjes.
T1800: HATTUM, Margaretha A.C.M. van. - De Patriotten te Gouda.
L6495: HATTUM, Jac. van. - Verzameld werk, verzen.
H1016: HATTUM, Jac. van. - Nieuwe sprookjes en vertellingen.
L9017: HATTUM, Frans van. - Toch minstens een nat pak. Gedichten.
L3113: [BILDERDIJK] HATTUM, M. (ed.). - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch.
P0343: HATTUM, Jac. van. - De nagels in het vlees.
T0198: HATTUM, Jac. van. - Neerlands taal. Thema met veranderingen.
L0524: HATTUM, Jac. van. - Mannen en katten.
B5464: HATTUM, J. van. - Gedichten.
M8072: HATTUM, Jac. van. - Un an de plus un an de moins.
M7855: HATTUM, Jac. van. - De wolfsklauw. Verhalen.
M7172: HATTUM, F.W.D.C.A. van. - Oude Hollandse Liedboeken uit de 16de en 17de eeuw.
W7963: HATTUM, Jac. van. - Een zomer.
K6657: HATTUM, Jac. van. - Alleen thuis. Gedichten.
K6654: HATTUM, Jac. van. - Van Odrimond, Millimas en anderen. Met Houtgravures van J. Bezaan.
K6195: HATTUM, Jac. van. - Mannen en katten.
K6180: HATTUM, Jac. van. - Plant u niet voort....
W5693: HATTUM, J. van. - De pothoofdplant.
W5689: HATTUM, Jac. van. - De waterscheiding.
W3989: HATTUM, Jac. van. - Oxalis.
W3329: HATTUM, Jac. van. - De spiegel, vijf verhalen.
W3372: HATTUM, Jac. van. - Tien diergedichten.
M2270: HATTUM, Jac. van. - Frisia non cantat.
K3095: HATTUM, Jac. van. - Verzamelde gedichten.
M1115: HATTUM, Jac. van. - Verzameld werk, verhalen.
Y6154: HAUER, Ineke. - Hoog water. Ode aan de watertank van New York.
Y6877: HAUFF, Wilhelm. - Susz de Jood. Vertaling G.A. Bernads.
T3587: HAUNSTEIN, Ella von. - 20 Patiencen. Zusammengestellt.
L0159: HAUPTMANN, Gerhart. - De ketter van Soana. Vertaling C. van der Tonge-koster.
R9387: HAUVETTE, Henri. - Dante. Inleiding tot de studie van de Divina Commedia. Vertaald door William Davids.
Y7631: UITGEVERIJ W. TEN HAVE. - Uitgeverij W. ten Have, Amsterdam. Map met 23 prospectussen en 7 bestelkaartjes.
A0374: HAVELAAR, Just. - De weg tot de werkelijkheid.
Y1488: HAVELAAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
T1939: HAVELAER, Jan. - Onthullingen uit de Flesschentrekkerswereld.
T9141: HAVELLAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
Y6624: HAVEMAN, Ben. - Trend zonder end. Illustraties van Waldemar Post.
Y5140: HAVENAAR, Ronald. - Babyboomboek. Wat ze lazen, wat hen vormde, hoe ze dachten.
T6921: HAVERKAMP, H. - Anti-oorlogbeweging. 30 stellingen.
Y3135: HAVERKAMP, Aad. - HŤt sportboek bestaat niet. Een verkenning van het genre in vier bepalende werken.
B5223: HAVERKATE, Jan en A.L. Sotemann. - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland. Jan Haverkate: Man tussen twee vuren. Sotemann: Achterberg thuis en op reis (over de bundel Hoonte en de reisgedichten).
R0310: HAVERS, W. - De onzedelijkheid in den bijbel. Met een woord vooraf van A.L. Constandse.
R0311: HAVERS, W. - De onzedelijkheid in den bijbel. Met een woord vooraf van A.L. Constandse.
T1059: HAVERSCHMIDT, Francois (Piet Paaltjens). - Twee voordrachten. Keuze en inleiding: Rob Nieuwenhuys.
T3686: HaverSchmidt, Francois. - Winteravondvertellingen. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst.
T3672: HAVERSCHMIDT, Francois. - De dominee en zijn worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten.
M6527: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen.
T8555: HAVERSCHMIDT, Francois. - Leven en Sterven van Jelle Gal.
Y5188: HAVERSCHMIDT, Francois. - Verzamelde gedichten in handschrift.
Y8375: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen.
L9215: HAY, Sheridan. - Het geheim van verloren zaken. Vertaling Titia Ram.
T4994: HAY, Ian. - The battle of Flanders 1940. The army at war.
Y2825: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. 21 Fevrier 1831 - 16 Decembre 1831. Nrs: 45 - 46 - 48 - 60 - 64 - 65 - 67 - 69 - 71 - 203 t/m 208 - 210 - 211 - 213 - 214 - 215 - 216 - 220 t/m 231 - 246 t/m 252 - 256 t/m 265 - 270 - 271 - 272 - 273 - 277 - 278 - 279 - 280 - 293 t/m 301.
Y4083: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. 1831. No 1 - 2 - 8 - 16 - 21 - 29 30 31 - 32 - 33 - 34 - 35 37 - 38 - 53 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 254 - 266.
Y4274: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. Mercredi 9 Novembre 1831. No 269.
L7517: HAZEU, Wim en Cor Holst. - 40+. Literaire radio portretten.
B8687: HAZEU, Wim. (ed.). - Dichter bij Achterberg.
B6843: HAZEU, Wim. (ed.). - Dichter bij Achterberg.
K8774: HAZEU, Wim. - Dankdag voor het gewas.
W7513: HAZEU, Wim. - Het literair pseudoniemen boek.
B0697: HAZEU, Wim. - Pseudoniemen.
T7488: HEADLAM, J.W. - De doode landen van Europa.
Y0604: HEADLAM, J.W. - Het verhongeren van Duitschland.
Y4477: HEADLAM, J.W. - Belgie en Griekenland.
T4753: HEADLAM, J.W. - Belgie en Griekenland. Overgenomen uit het Dagblad Les Nouvelles te Maastricht.
T6767: HEADLAM, J.W. - The Dead Lands of Europa.
T7746: HEADLAM, J.W. - De doode landen van Europa.
T3434: HEARTFIELD, John. - John Heartfield. Dokumentation. Herausgegeben von der Arbeitsgruppe Heartfield. Hans- Jurgen Diehl, Arwed Gorella, Manfred Hulsewede, Heinz-Dietrich Kemner, Herbert Mondry, Otto Mertens, Jens Petersen, Catrin Sello, Reinhard Spier, Greta TŁllmann, Gerd Wulff.
L7322: HEBBEL, Friedrich. - Herodes en Mariamne. Treurspel in vijf bedrijven (1844-1848). Vertaling Nico van Suchtelen.
H3442: HEBBEL, Friederich. - Friedrich Hebbel an Julius Campe. Drei bisher nicht veroffentlichte Briefe.
K6304: HEBBEL, Friederich. - Een blinde bij zonsopgang, bladen uit een dagboek. Vertaald door Klaus Siegel.
K5269: HEBBEL, Friedrich. - Gyges en zijn ring. Treurspel in vijf bedrijven, metrische vertaling van K.H. de Raaf.
T6756: HEBEL. - Hebel's gedichten vertaald door C.W. Opzoomer.
W6960: HECKE, Firmin van. - Gedichten.
H4863: HEDDEMA, Frans. - Regenten taal beneden Amsterdams Peil.
R7373: HEEG, T. van der. - De herstelpolitiek van Roosevelt.
R5581: HEEK, F. van. - Sociale gevolgen van de economische crisis en depressie in Enschede (1929-1937).
Y0051: HEEMSKERK, Th. / P.A. Diepenhorst / H. Colijn. - In Dr. Kuyper's lijn. Redevoeringen, Uitgesproken in de Herdenkings-samenkomst t.g.v. het 60-jarig bestaan van het Dagblad De Standaard op 4 April 1932, met beschrijving van dezen feestavond.
L9118: HEEMSKERK, Hedwig. - Asmodee. Kwatrijnen.
B8429: HEEMSKERK, J. - Levensberigt van Mr. Adrianus Catharinus Holtius.
T5837: HEEMSTRA, van (voorzitter). - Verslag van het fonds ter bevordering van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van Werkeloosheid te Deventer over het jaar 1910.
R8476: HEEMSTRA, M.J. Barones van en E.C. Storm van 'sGravesande. - Van Drinkwaterbron tot Drinkwaterleiding. Met pentekeningen van Bouke van der Sloot.
R8468: HEEMSTRA, M.J. van. - Heringa State en het Popta Gasthuis te Marssum.
M4285: HEER, G.N. - Frederik van Eeden en Albert Verwey op het Hof van Moerkerken.
Y9793: HEER, Ronnie; Guy Vincent; e.a. - Come on Sense. Een dichtersdrama.
T9093: HEERDT-KOLFF, M.J. - Sport en padvinders op postzegels.
K4733: HEERDT-KOLFF, M.J. - Letterkunde en muziek op postzegels.
L7794: HEERESMA, Heere. - Werk van Heere Heeresma. Een dagje naar het strand. Bevind van zaken. De vis.
H3998: HEERESMA, Heere. - Mijmeringen naast m'n naaimachine. Over het leed in het algemeen en de rijpere vrouw vaak in het bizonder.
H3253: HEERESMA, Heere. - Waar het fruit valt, valt het nergens. Rijp en rot / wijs en zot / treur en spot.
P2111: HEERESMA, Heere. - Mijmeringen naast m'n naaimachine.
H8613: HEERESMA, Heere. - Heeresma helemaal. Alle verhalen.
P0281: HEERESMA, Heere. - Waar het fruit valt, valt het nergens. Rijp en rot / wijs en zot / treur en spot.
A0518: HEERESMA, Heere. - Beuk en degel.
A0517: HEERESMA, Heere. - Femine. Verhalen.
K9302: HEERESMA, Heere. - Gajes.
R2672: HEERESMA, Heere. - Een dagje naar het strand.
M6901: HEERESMA, Heere. - Juweeltjes van waterverf: Slapstick / Striptease.
W7455: HEERESMA, Heere. - Zingend langs de straten.
M5269: HEERESMA, Heere. - Werk van ..... Een dagje naar het strand, Bevind van zaken, De vis.
T9544: HEERESMA, Heere. - De vis
W4316: HEERESMA, Heere. - Hip Hip Hip voor de antikrist.
W4289: HEERESMA, Heere. - De sterke verhalen.
T8273: HEERESMA, Heere. - Een dagje naar het strand.
T9543: HEERESMA, Heere. - Een dagje naar het strand.
Y8925: HEERESMA, Heere. - Hoge noot. Met een tekening van Faber Heeresma.
K0228: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - Albert Verwey.
R9044: HEERIKHUIZEN, F.W. van. e.a. - Gedichten over Holland.
Y6616: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - De poort. Verzen.
M3466: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - Rainer Maria Rilke zijn leven en werk.
B2211: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - Tussen twee zomers. Verzen.
K2622: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - Stille Opmars. Verzen van de nieuwe generatie in Nederland. Verzameld en ingeleid door...
T6989: HEERING, G.J. - De zedelijke eisch tot ontwapening.
T6923: HEERING, G.J. - Hoe onze anti-revolutionairen worden voorgelicht.... (Dr. H. Colijn over het oorlogsvraagstuk).
T7206: HEERING, G.J. - De zedelijke eisch tot ontwapening.
R6243: HEERINGA, Klaas. - Het Oude Staveren.
L6032: HEERKENS, Piet. - Den Orgel.
L4844: HEERKENS, Piet. - De Mus.
Y3907: HEERMA VAN VOSS, A.L. - De laatste rustplaatsen der Friese Nassaus.
L7109: HEEROMA, K. - Taalnatuur en taalcultuur.
L6940: HEEROMA, K. - Moraal der Filologie.
L5836: HEEROMA, K. - Het onvoltooide teken.
B6746: HEEROMA, K. - De leraar in het Nederlands.
L1027: HEEROMA, K. - Taalnatuur en taalcultuur.
L0314: HEEROMA, K. - De Nijmeegse Nederlandistiek.
L0178: HEEROMA, K. - Aantekeningen bij 'Het Prefix in het verleden deelwoord'.
M8416: HEEROMA, K / K. Meeuwesse. - Tweemaal Tachtig. Herdenking van Albert Verwey / Perks Iris.
T9350: HEEROMA, K. - Niederlandische und Niederdeutsche.
Y1785: HEEROMA, K. (ed.). - Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-Handschrift. Eerste Deel (niet verder verschenen).
R3161: HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
T0094: [SPINOZA] HEERTUM, Cis van (ed.). - Libertas Philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
K8886: HEES, Jan van. - Vaporisator.
B2695: HEES, P. van. (ed.). - Bibliografie van P. Geyl.
M9573: HEESEN, Hans. - Vanmorgen keek ik in de spiegel. Zelfportretten van Nederlandse dichters. Samengesteld door ....
Y8451: HEESTERMANS, Hans. (Red.). - Erotisch woordenboek.
R5072: HEESWIJK, Henricus van. - PhantasiŽn op Lotte Ricaudet en Peter Dobbe.
K3788: HEEVER, C.M. van der. - Die Afrikaanse Boek. Uitgegee deur Die Afrikaanse Skrywerskring. Jaarboek 1937.
Y1396: HEGEMANN, Werner. - I: Der Stadtebau nach den Ergebnissen der allgemeinen Stadtebau-Ausstellung in Berlin nebst einem Anhang: Die internationale Stadtebau- Ausstellung in Dusseldorf. 600 Wiedergaben des Bilder- und Planmatrials der beiden Ausstellungen. II: Verkehrswesen. Freiflachen. Paris, Wien, Budapest, Munchen, Coln, London, Stockholm, Chicago, Boston, Erweitert durch das Material der Stadteausstellung Dusseldorf 1912.
T5132: HEGERAAT, H.J. (verzameld). - De Verkiezingsleuzen in 1918. Authentieke verkiezings-programs van de politieke partijen en van enkele sociale vereenigingen.
Y2711: HEGGELMAN, F.W.M. - Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het Koninklijk bezoek op vrijdag 18 September 1925.
K5410: HEIDBUCHEL, Eric. - Stand-in.
T2912: HEIDE, A. v.d. [Albert van der] - De keuze is bij de volkeren.
L6690: HEIDE, S. van der. - Fossielen uit onze steenkolenmijnen.
R4656: HEIDE, A. van den / G. Horreus de Haas / A.H. van der Hoeve. - Drie Strijdvragen: Wat is Godsdienst? Klassenstrijd. Marx en Buchner.
R7546: HEIDE, G.D. van der. - De laatste jaren van een eiland.
T0563: HEIDEMAN, Arend J. - De Graafschapper van ideaal tot kruidenierswaar.
K0176: HEIDEN, Maria / Andrea Piersma. - Onze mooiste plekjes. Twintig jaar Boekhandel Van Gennep in Rotterdam. Met een inleidend verhaal van Marcel Moring.
B3850: HEIJBOER-BARBAS, M.E. - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse kind vroeger en nu.
L2176: HEIJBROEK, J.F. / T.C. Greven. - Sierpapier. Marmer-, brocaat- en sitspapier in Nederland.
R9511: HEIJBROEK, J.F. / E.L. Wouthuysen. - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H. de Bois 1878 - 1946.
Y3719: HEIJBROEK, J.F. en K.F. Treeb - De vormgeving van het Bulletin van het Rijksmuseum.
L9302: HEIJDEN, Marien van der. - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar (1892-1982).
H9583: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
R5610: HEIJDEN, L.J. van der. - Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren.
L1763: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
T5314: HEIJDEN, A.F.Th. van der - Advocaat van de hanen.
T5308: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Mim of De doorstoken globe.
M6197: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Asbestemming. Een requiem.
R4003: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Vallende ouders. De tandeloze tijd 1.
R4004: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Onder het plaveisel het moeras. De tandeloze tijd deel 3, tweede boek.
R4005: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Weerborstels. De tandeloze tijd: Een intermezzo.
R3983: HEIJDEN, M. van der. - Joodse omzwervingen.
M2465: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Het hof van barmhartigheid. De tandeloze tijd deel 3 eerste boek.
Y5143: HEIJDEN, A.F. Th. van der. - De liefdesbaby.
Y5139: HEIJDEN, A.F.Th. - Uitverkoren.
R5951: HEIJDEN, M.C.A. van der (ed.). - 't Hoge Huis te Muiden. Teksten uit de Muiderkring.
R5756: HEIJDRA, Ton. - De Albert Cuyp. Geschiedenis van een bruisende markt.
R5760: HEIJDRA, Ton. - De Pijp. Monument van een wijk.
T2773: HEIJE, J.P. - Bloemlezing uit de volksdichten. Verzameld en ingeleid door R. van der Veen en K. Vos. Met portret van den dichter,
Y9560: HEIJE, J.P. - Al de Kinderliederen. Met vertalingen van A.Clavareau, Karl Arenz en F.J. Millard.
B8504: [EEDEN] HEIJENBROCK, H. - Over de Nieuwe Tijden. Naar aanleiding van Fr. van Eeden, Waarvoor werkt gij?
H5942: HEIJERMANS, Herman. - Dubbel graf. Levensschets.
C1476: HEIJERMANS, Herman. - Eva Bonheur. Een genoegelijk toneelspel in 3 bedrijven.
L4044: HEIJERMANS, Herman. - Van liefde en tanden. Levensschets.
B8727: HEIJERMANS Jr., Herman. - Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven.
B8728: HEIJERMANS-JURGENS, Annie. - Herman Heijermans laatste levensjaren.
B8729: HEIJERMANS Jr, Herm. - Sabbath. Eene studie.
B8730: HEIJERMANS Jr, Herm. - n Jodenstreek.
L2539: HEIJERMANS, Herman. - Joep's wonderlijke avonturen.
L2501: HEIJERMANS, Herman. - Een mei. Dramatische schets in een bedrijf.
L2502: HEIJERMANS, Herman. - Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf.
L2506: HEIJERMANS, Herman. - De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven.
L1441: HEIJERMANS, Herman. - Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven.
R9885: HEIJERMANS, Herman. - Een mei. Dramatische schets in een bedrijf.
R9887: HEIJERMANS, Herman. - De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven.
R9888: HEIJERMANS, Herman. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
Y5731: Heijermans Jr., Herm. - Trinette. Schets.
L0333: HEIJERMANS, Herman. - Interieurs I.
K9478: HEIJERMANS, Herman. - Feest. Een gevangenisschets in een bedrijf.
K9374: HEIJERMANS, Herman. - De groote vlucht. Satirieke komedie in vier bedrijven.
K9388: HEIJERMANS, Herman. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
K9242: HEIJERMANS, Herman. - Interieurs I.
Y2108: HEIJERMANS, Herman en A. Benno. - Op hoop van zegen. Het meesterwerk van Herman Heijermans. Een M.H.D. film onder regie van A. Benno. Artistiek leider Louis Saalborn.
K8173: HEIJERMANS JR., Herm. - Wat niet kon.
Y6613: HEIJERMANS, Herman. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
Y6537: HEIJERMANS, Herman. - Beschuit met muisjes. Een familie gebeurtenis in drie bedrijven.
Y6532: HEIJERMANS, Herman. - De Meid. Komedie van haat in twee bedrijven.
B2421: HEIJERMANS, Herman. - Dodinette. Levensschets.
K5003: HEIJERMANS, Herman. - Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf.
B1362: HEIJERMANS, Herman. - Angstig geheim achter het bed. Levensschets.
M1397: HEIJERMANS, Herman. - Toneelwerken. Drie delen.
A0061: HEIJERMANS, Herman. - Keur uit de beste vertellingen van Samuel Falkland. Samengezocht door Henri Dekking en Frans Mijnssen.
Y5097: HEIJERMANS, Herman. - Droomkoninkje. Een verhaal voor groote kinderen.
Y9188: HEIJERMANS, Herman. - Biecht eener schuldige. Aanteekeningen van een getrouwde vrouw. Verzameld, geordend, overigens niet veranderd.
Y7448: HEIJMANS, Eduard. - Tutti Frutti a la Mort. Nagelaten gedichten met een in memoriam door Wim J. Simons.
R1670: HEIJMEIJER, Jos. A.M. - De cocospalm. Populair-wetenschappelijke beschrijving van den cocospalm en zijne voortbrengselen.
R5789: HEIJN Jr., Jan. - Holland hails you. Facts and figures about people, things and country for the use of the allied soldiers serving overhere at the time.
B7035: HEIJNE, Bas. - Onredelijkheid. Essay.
R2496: HEIJNE, Bas. - Suez.
R3164: HEIJTING, A.T.A. (ed.). - Het Boek der Sonnetten. Nederlandsche Sonnetten van de Zestiende Eeuw Tot Jacques Perk. Bevattende 600 fraaie sonnetten.
T1793: HEIK, Krede Ben. [ =H. Beeke ]. - Achmed gezegd de dorst naar het schoone. Het Boek: Ontluiking.
T1794: HEIK, Krede Ben. [ =H. Beeke ]. - Achmed gezegd de dorst naar het schoone. Het Boek: Ontluiking.
R7193: HEILKER, P. - Esperanto leerboek voor hen die zich bekwamen voor diploma B (onderwijsbevoegdheid) en in 't algmeen voor ontwikkelden.
T6420: HEIM, Karl / Richard H. Grutzmacher. - Oswald Spengler und das Christentum. Zwei kritsche Aufsatze.
L1275: HEIMANS, J. - De elementen der genetica.
T6369: HEINE, Heinrich. - De Droomgod. Vijf gedichten uit Buch der Lieder met twaalf bewerkingen en vertalingen. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
L5540: HEINE, Heinrich. - poŽzie. Vertaald door Gerard den Brabander.
B8654: HEINE, Heinrich. - Aus dem Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
Y1726: HEINE, Heinrich. - Denk ik aan Duitsland in de nacht. Vertaling Marko Fondse en Peter Verstegen.
T4893: HEINE, Heinrich. - Gesprek over Den ware God. Tusschen een rabbi en een priester, gehouden in de aula te Toledo. Metrisch vertaald door J.D. v. N.
E0171: HEINE, Heinrich. - Ik ben de lieve God. Een gedicht uit Buch der Lieder met een navolging, een bewerking en een vertaling door B. van Heyningen, Seth Gaaikema en H.L. Prenen. Bijeengebracht en uitgeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
E0172: HEINE, Heinrich. - De Wevers. Een der verstrooid gedrukte gedichten met drie vertalingen, door een anonymus, Gerard den Brabander en Gerrit Kouwenaar. Bijeengebracht en uitgeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
Y7939: HEINE, Heinrich. - Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme. Een bloemlezing uit zijn proza bijeengebracht en ingeleid door J. Presser.
M8147: HEINEMEYER, W.F. - Het sociaal ecologisch gezichtspunt.
H5546: HEINES, Heinrich. - Sšmtliche Werke.
T9963: HEINRICHS, Jan e.a. - Frans Erens, de Limburgse Tachtiger.
Y9484: HEINRIGS, Johann. - Allgemeine Deutsche Schulvorschriften zur weiteren Ausbildung SchŲnschreiben und Uebung in verzierten Ueberschriften. Drittes Heft. 1. Abteilung.
Y6887: HEINSIUS, Daniel. - De contemptu mortis / De verachting van de dood. Vertaling door Jan Bloemendal en Jan W. Steenbeek. Tekst, inleiding en commentaar door Jan Bloemendal. Met een woord vooraf van Rosita Steenbeek.
M8231: HEINSMAN, Louis / Walter van Teeffelen. - Concernvorming in de Nederlandse boekenwereld.
Y0805: HEISEY'S GLASSWARE. - Heisey's Glassware. Pressed Ware Catalog no 209.
Y0804: HEISEY'S GLASSWARE. - Heisey's Glassware for your table. Pressed Ware Catalog no 212 Blown Ware Catalog no 17.
Y4021: DE HEIWERKER. - De Heiwerker. Orgaan van de Landelijke Federatie van Heiwerkers in Nederland. 8e jaargang nrs: 2, December 1929. nr. 7, Mei 1930.
Y6774: HEKMA, Gert. - Mannenmaat. Rekenboek voor jongens zonder meisjes.
H2671: HELD, Robert. - Inquisition / Inquisicion.
T9269: HELD, Werner. - Der Jagdflieger Walter Nowotny. Bilder und Dokumente.
K2335: HELD, Robert. - Inquisition / Inquisicion.
T7147: HELEEN [=H.J.L. van Ramshorst-Callenbach]. - Cootje.
R5093: ZUSTER MARIA HELENA. - De Vrouw in Congo bij de Ngbandi.
T7971: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 1e jaargang Januari t/m December. 1931. Nrs.: 1 t/m 10. + Extra nummer.
R9493: HELIKON. - Nagelaten gedichten van August Vanhoute.
R9492: HELIKON. - Gedichten: J. Slauerhoff. Jo Landheer. Jan Prins. P.C. Boutens. S. Vestdijk. Hendrik de Vries. F.J. van der Molen. G.H. 's-Gravensande. Leo van Breen. Rudolf Escher. B. Roest Crollius. Truus Gerhardt.
Y1343: HELIKON. - Bevat gedichten van: Andries de Hoghe, Anthonie Donker, Jan Engelman, Gabriel Smit, Jac. van Essen, E. du Perron, Angele Baedens, Paul Roverman, D. Zaalberg.
Y1245: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 2e jaargang 1932. Nrs.: 2 t/m 10. (Mist nr: 1).
Y1244: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 2e jaargang 1932. Nrs.: 1 t/m 10.
Y1242: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 4e jaargang 1934. Nrs.: 1 t/m 10.
Y1241: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 5e jaargang 1935. Nrs.: 1 t/m 6.
Y1240: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 6e jaargang 1936. Nrs.: 1 t/m 6.
T8812: HELL, Johanna W.P. - Sinaasappelkreek. Gedichten.
T8811: HELL, Johanna W.P. - Tussen maanstenen en zonnebloemen. Gedichten.
R6212: HELL, Dolf. - Schoon schip. De bloeitijd van het rederij-affiche.
K3874: HELLEMA. - Twente- een plaatsbepaling in de tijd.
MK0070: HELLER, Maxwell L. - New standard letterer and show-card writer.
L8134: HELLINGA, Wytze Gerbens. - Vint-trois, trente-deux. Korte roman.
L7977: HELLINGA, W.Gs. (ed.). - Een Schoon Liedekens-Boeck. In den welcken ghy in vinden sult veelderhande liedekens etc.
T0206: HELLINGA, W. Gs. - Naamgevingsproblemen in de Reynaert.
B6137: HELLINGA-QUERIDO, Lotte. - William Caxton en de Nederlanden. Engelands eerste drukker.
L0854: HELLINGA-QUERIDO, Lotte. - De koningsbijbel van de Prins in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek.
L0487: HELLINGA, W.G. - Petroglyphes Caraibes: Probleme Semiologique.
B4511: HELLINGA, W. - De neerlandicus als taalkundige.
B1350: HELLINGA, Gerben. - Kees de Jongen. Een toneelspel naar de gelijknamige roman van Theo Thijssen.
B0514: HELLINGA, W.Gs. - Het hart op de tong in negentig brieven 1571 - 1 april - 1957.
K1213: HELLINGA-QUERIDO, Lotte & Clemens de WOLF. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam. Met een Ten geleide van Ernst Braches.
Y9195: HELLINGA, W. Gs. - De drukgeschiedenis van het Epitalameon vam Jan van der Noot.
T0412: HELLWAG, Fritz. - Die Polizei in der Karikatur.
B7282: HELM, Clementine. - Hans en Hanna. Een vertelling. Vertaling Tine van Berken.
H6062: HELMAN, Albert. - Ontsporing. Verzen.
H4614: HELMAN, Albert. - Het vergeten gezicht. Roman.
T1424: HELMAN, Albert. - Ratten.
H0334: HELMAN, Albert. - Het vlas en de beuk. (een ware fabel).
L0060: HELMAN, Albert. - Mijn aap schreit. Een korte roman.
R9541: HELMAN, Albert. - Waarom niet.
R3370: HELMAN, Albert. - Uit en thuis. Over reizen en hun gevolgen.
H8374: HELMAN, Albert. - Hart zonder land.
B3173: HELMAN, Albert. - Wij en de litteratuur.
R4125: HELMAN, Albert. - Der Rancho der zehn Mysterien.
T4784: HELMAN, Albert. - Caraibisch Passiespel in vijf acten met een proloog en epiloog.
W5282: HELMAN, Albert. - De G.G. van Tellus.
R1431: HELMAN, Albert. - De medeminnaars.
Y0899: HELMAN, Albert. - De dolle dictator. Het ondoorgrondelijke leven van Juan Manuel de Rosas.
Y0887: HELMAN, Albert. - De rancho der X mysteries.
R3135: HELMAN, Albert. - De Rancho der X mysteries. Roman.
R0248: HELMERS, Jan Fredrik. - Gedichten. Drie delen.
L4620: HELMERS, Jan Fredrik. - Gedichten. Eerste en tweede deel.
B5239: HELMERS, Jan Fredrik. - Socrates in drie zangen.
B5240: HELMERS, Jan Fredrik. - De Hollandsche Natie, in zes zangen.
B2145: HELMERS, Jan Fredrik. - Achttien redevoeringen (1792-1813). Inleiding en aantekeningen M. van Hattum.
Y8886: HELMERS, Jan Frederik. - Het Haarlemmer Hout.
H4139: HELMOND, T. van (Ed.). - Mary Dorna 1891 - 1971. De Engelbewaarder Nr 9.
B8696: HELMOND, T. van (ed.). - Mary Dorna 1891 - 1971.
W6283: HELMOND, T. van. - Bob Hanf 1894 -1944. Waarin opgenomen Christiaan Philippus, Mijmeringen over de nachtzijde van het leven. De Engelbewaarder Nr 24.
K4459: HELMOND, Toke van. - 100 jaar Allert de Lange.
T6416: HELSDINGEN, W.P.G. - De Maatschappelijke Orde.
T6388: HELSDINGEN, W.P.G. - Volkscatechismus. Voor ons land bewerkt.
R4241: HELSDINGEN, W.P.G. - De Jachtwet in de Tweede Kamer.
T7706: HELSDINGEN, W.P.S. - Ik doe er niet an. Gesprek tusschen een huisbezoeker der S.D.A.P. en een kiezer die onverschillig is voor de politiek.
Y7401: HELSLOOT, Kees. - Aardewerk.
K5645: HELSLOOT, P.N. - Edward de Vere. Onvermijdelijk Shakespeare.
L6415: HELTEN, W.L. van. - Zur Lexicologie des Altwestfriesischen.
Y5118: HELVETIUS. - De l'Esprit
B6181: HELWIG, Hellmuth. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
T0695: HEMEL, Victor van. - Voorname Belgische Toonkunstenaars uit de 18de, 19de en 20ste eeuw. Beknopt overzicht van hun leven en oeuvre.
R0553: HEMELS, Joan. - Dr. M. Schneider als pershistoricus. Profielschets van een simultaanspeler.
R1641: HEMELS, Joan. - De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant.
T0896: HEMELS, J.M.H.J. - Op de bres voor de pers. De strijd voor de klassieke persvrijheid.
B6238: HEMELS, Joan en Renee Vegt. - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie Deel I: 1840-1945.
B4108: HEMELS, Joan. - De krant in bedrijf. 75 jaar samenwerking en samenleving.
R8668: HEMELS, J.M.H.J., SLIGGERS, B.C., STEUR, A.G. VAN DER. - "Er is slechts ťťn Schuyt". Veertig jaar boeken aan een gracht.
T3430: HEMELS, Joan. - Tussen Rotterdam en 's-Gravenhage. Kanttekeningen bij de afschaffing van het dagbladzegel in 1869. Voorwoord H.J. Prakke.
K1774: HEMELS, Joan en Henk Demoet (red.). - Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie in grafische communicatie.
Y9398: HEMELS, Joan en Renee Vegt. - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie Deel I: 1840-1945. Deel 2: 1945-1995. Band A: A-L. Deel 2: 1945-1990. Band B: M-Z. [3 gebonden delen compleet].
B7733: HEMERT, Paulus van. - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
M5969: HEMINGWAY, Ernest. - Over de rivier en onder de bomen. Vertaling E. Veegens
Y1165: HEMKES Kz., H. - Rekenboekjes. Tweede stukje. De Kleine Rekenvriend. Gemakkelijk Rekenboekje voor Weiniggevorderden. (Tiendeelige Breuken).
Y1127: HEMKES, Kz, H. - Vijfde leesboekje. Omgewerkt door J.Schmal.
K2019: HEMKES, F.L. - Veertig gedichten.
B5936: HEMMEL, J.J. - Beinvloedbaarheid van delinquenten.
L3551: HEMMERECHTS, Kristien. - Patatten ophalen. Een Novelle.
T8605: HEMMERECHTS, Kristien. - Taal zonder mij.
Y1597: HEMSTEDT, Erwin. - Frankreichs Staatsmanner vor Gericht.
R9993: HEMSTERHUIS, Frans. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
R5793: HENDERSON, H.D. - Kolonien en grondstoffen.
T9509: HENDRICHS, F. - 2de Reeks 300 Boekbeoordeelingen. Met inleiding, 3 registers en prijsopgave.
T9133: HENDRICHS, F. - 575 nieuwe boekbeoordeelingen. 3e reeks.
R3934: HENDRICHS, F. - H.J.A.M. Schaepman. Een levensbeeld.
B0702: HENDRICHS, F.L.E.M. - Vrij Hooger Onderwijs.
T2666: HEYMAN Hendrik. - Grepen in het Sociaal Leven. Eene reeks Sociale Studien.
Y2671: HENDRIKS, H & G.H. Priem. - Van een Hertog en een Koningin. Vom Herzog und der Konigin. Gedicht en Muziek Deutsche Uebersetzung von H. Augustin.
L5316: [ERASMUS] HENDRIKS, Olaf. - Erasmus en Leuven.
B9695: HENDRIKS, Mark. - Hong Kong love story.
L4445: HENDRIKS, A. - Willem Hofdijk. De minstreel van Kennemerland.
T9938: HENDRIKS, Berend. - Marguerite versus het Faust-Mephisto complex. Een keuze uit een nog niet afgesloten serie van ongeveer vierhonderd tekeningen.
M8262: HENDRIKS, Jan. - Vijf jaar drukkunst "in het verborgene". Met teekeningen van Fedde Weidema.
Y5543: HENDRIKS, H. - Van een hertog en een koningin. Het door De Telegraaf bekroonde populaire lied. Woorden van G.H. Priem.
Y3621: [VONDEL] HENDRIKS, Antonie. - Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
R5346: [VONDEL] HENDRIKS, Antonie. - Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
T8834: HENGEL, Leendert J. van den. - Recent.
B6344: HENGEL, Wesselio Alberto van. - Meritorum Ioannis Henrici van der Palm commemoratio brevis. Lecta in classe tertia Instituti Regii Neerlandici.
B6343: HENGEL, W.A. van / J. Dermout en A.L. van Boon Mesch. - Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840.
Y7174: HENGEVELD, Gerard. - St. Nicolaas en Kerstliederen in zeer lichte zetting voor piano.
H1482: HENGST, D. den. - Van Homerus tot Van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling.
R7137: HENGST, Ferdinand A.J.A.H.M. - Wie moet in de directe Gemeentebelastingen bijdragen?
T8003: DAM Henk. - Strenge vorst. Voor zaterdag en zondag eveneens slecht weer verwacht.
B1313: HENKEL, M.D. - De houtsneden van Mansion's Ovide Moralise Bruges 1484. Met een toelichting.
T4279: HENKES, Barbara en Hanneke Oosterhof. - Kaatje ben je boven? Leven en werk van Nederlandse dienstbodes 1900-1940.
R9199: HENNEBO, Robert. - De lof der Jeneever. Gedicht. Vercierd met het portrait van den dichter, getekent door den Hr. Jan Wandelaar, en in 't Koper gebragt door den vermaerden Konstenaar Houbraken.
B7918: HENNEMAN, J.J. (red.). - Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem. 63ste deel.
H7826: HENNINK, W.E. - Polymeren in de Farmacie; nieuwe perspectieven voor geneesmiddeltoediening.
T3256: HENNY, E. - De oorlogsperiodiciteit. Haar oorzaak en wezen.
B7385: [SPINOZA] HENRARD, Roger. - Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de Invloed van Spinoza op de Nederlandse Literatuur.
B2725: HENRARD, R. - Woord, Dichtkunst en Wijsbegeerte van Fr. van Eeden tot M. ter Braak.
R3815: [SPINOZA] HENRARD, R. - De Spinozistische achtergrond van de beweging van Tachtig. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 12 mei 1973.
Y9503: [SPINOZA] HENRARD, R. - In het spoor van Spinoza.
T1378: [SPINOZA] SEROUYA Henri. - Spinoza. Sa vie et sa philosophie.
Y3935: HENRIET, J.E. - Monoloog 1940-1945.
H2253: HENSEN, Herwig. - Daidalos.
H1919: HENSEN, Herwig. - Alles is verband.
H1532: HENSEN, Herwig. - De aarden schaal, De andere Jehanne, Sodom en Gomorra.
L0844: HENSEN, Herwig. - De appelboom.
K5455: HENSEN, Herwig. - De dubbele vaardigheid.
Y9945: HENSSEN, E.W.A. - Langs zelf gekozen paden. Het leven van H.J. Scheltema, N.E.M. Pareau & Mr. J.Jer. van Nes.
Y2504: HENTZEN, Fr. Cassianus. - De Achturendag.
R9237: HENZEL, J. - Angmagssalik.
R5649: HEPKEMA, Jacob Tjebbes. - Wieuwerd en zijn historie: De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten. Het leven van Anna Maria van Schuurman.
R3429: HEPKEMA, J. - De doarpskomeedsje : slotsangen, coupletten en foardrachten
B8624: HEPPENER, Henricus. - De oorsprong en het nadeel van het vooroordeel. Uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
L2397: HERBERGHS, Leo. - Het paadjesboek.
L0233: HERBERGHS, Leo. - Met aarden vingers.
T4609: HERCKENRATH, Ad. - Maandkalender.
R4608: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
L3324: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
L3323: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
T3495: HERDT, Rene de Patrick Viaene (red.). - Rijkdom bedreigd.
K3962: HERFST, H.P. - Prenten en ... platen.
B0577: HERFST, J.W. - Dagopeningen.
B8009: HERING, Johann. - Das Schrift- und Kunstbuchlein. Wiedergabe der Handschrift Bayreuth um 1616. und, Allerlei Manierschriften. Teilwiedergabe der Handschrift Kulmbach 1626. Mit einem Nachwort herausgegeben von Erwin Herrmann.
B8971: [STEINLEN] HERK, Magdaleen van. - Steinlen. Of Cats and Men.
L2341: HERK, A.W.H. van. - Het totaliteitsprobleem in de Plantenphysiologie.
R3004: GORTER. Herman. - De Grondslagen der Sociaaldemokratie. Tweede vermeerderde, naar de nieuwste statistieken bewekte uitgave.
T0727: HERMANN, Georg. (Ingeleid). - De Wereld Lacht Nog! Vrolijke novellen van verre en nabij.
R3096: HERMANS, L.M. - De spiegel der waarheid: moderne moralisatien over liefde, prostitutie en huwelijk.
H7398: [MULTATULI] HERMANS, Willem Frederik. - De raadselachtige Multatuli.
T8938: HERMANS, Willem Frederik. - Waarom schrijven ?
R0864: HERMANS, Ward. - poŽzie achter tralies.
Y7136: HERMANS, Willem Frederik. - De God Denkbaar Denkbaar de God.
L7788: HERMANS, Willem Frederik. - Een wonderkind of een total loss.
L7597: HERMANS, Willem Frederik. - King Kong.
H5587: HERMANS, Willem Frederik. - Boekenweek 1993.
T1978: HERMANS, H.G. - Overheidsvoorlichting en Democratie.
H5328: HERMANS, Tilly/L. van Zonneveld/ A. van Dis. (samenstellers). - Het land der letteren Amsterdam. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
H4786: HERMANS, Willem Frederik. - Een heilige van de horlogerie. Roman.
L6449: HERMANS, Willem Frederik. - Het sadistische universum.
H1792: HERMANS, Willem Frederik. - De tranen der acacia's.
H1605: HERMANS, Willem Frederik. - Ruisend gruis. Roman
H0390: HERMANS, Willem Frederik. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
Y0019: HERMANS, Henri. - Handboekje voor R.K. Werkliedenvereenigingen.
T3710: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur no. 1. Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog.
B9869: HERMANS, Willem Frederik. - De laatste roker. Verhalen.
B9873: HERMANS, Willem Frederik. - Au Pair. Roman.
B9880: HERMANS, Willem Frederik. - Volledige werken I. Romans. Conserve, De tranen der acacia's.
B9889: HERMANS, Willem Frederik. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
Y0010: HERMANS, Willem Frederik. - Paranoia.
W9741: HERMANS, Willem Frederik. - Filip's sonatine.
W9743: HERMANS, Willem Frederik / Schrijver Dezes. - Het Evangelie van O. Dapper Dapper. Een vervolg op De God Denkbaar Denkbaar De God.
Y6926: HERMANS, Willem Frederik. - Het lek in de eeuwigheid.
L3887: HERMANS, Willem Frederik. - Au Pair. Roman.
R2134: HERMANS, Willem Frederik. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
T0570: HERMANS, Willem Frederik. - De God Denkbaar Denkbaar de God.
B7172: HERMANS, Eduard H. - Humor in de geneeskunde. Deel 1 en 2.
L2590: HERMANS, Willem Frederik. - King Kong gevolgd door wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
B6529: HERMANS, Willem Frederik. - Hermans is hier geweest.
L1593: HERMANS, Willem Frederik. - Waarom schrijven ?
H8487: HERMANS, Paul. - Een kern van oppervlakkigheid. Gedichten.
L0814: HERMANS, Willem Frederik. - Au Pair. Roman.
R3393: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaan. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn.
B4497: HERMANS, Willem Frederik. - Horror Coeli en andere gedichten.
B3415: HERMANS, Rudi. - Eindeloos wit.
M6404: HERMANS, Willem Frederik. - De woeste wandeling. Een scenario.
W6889: HERMANS, Willem Frederik. - Hollywood.
M5272: HERMANS, Willem Frederik. - In de mist van het schimmenrijk. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.
H9274: HERMANS, Willem Frederik. - De woeste wandeling. Een scenario.
R7947: HERMANS, Willem Frederik. - Drie drama's.
E0065: HERMANS, Ward. - De Deemstering der Europeesche Beschaving. Onder Vaandels van Roof en Geweld.
Y2858: HERMANS, Willem Frederik. - Drie melodrama's: Conserve, De leproos van Molokai, Hermans is hier geweest.
R5379: HERMANS, JS. - Dat is gedrukt... maar hoe? Over Zwarte Kunst.
R3971: HERMANS, Ward. - De Avondland-Idee & Vlaanderen. Vragen van dezen tijd.
Y4364: HERMANS, Willem Frederik. - Uit talloos veel miljoenen. Roman.
K4529: HERMANS, Willem Frederik. - Homme's hoest.
T8268: HERMANS, Willem Frederik. - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
Y4345: HERMANS, Willem Frederik. - De zegelring.
Y4343: HERMANS, Willem Frederik. - Overgebleven gedichten.
T7327: HERMANS, Henri. - De onvrijwillige werkloosheid.
K2263: HERMANS, M.M. (Ed.). - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
B0561: HERMANS, Willem Frederik. - De liefde tussen mens en kat.
B0362: HERMANS, Willem Frederik. - De zegelring.
B0368: HERMANS, Willem Frederik. - Een heilige van de horlogerie. Roman.
K1246: HERMANS, Willem Frederik. - Au Pair. Roman.
L6459: HERMANS, Willem Frederik. - Drie drama's.
Y8449: HERMANS, Willem Frederik. - Dinky Toys.
Y9883: HERMANS, L.M. (De Roode Duivel). - Politieke gedichten in den trant van den Schoolmeester.
Y5926: ANKH-HERMES. - Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
L6648: HERMESDORF, B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver.
R7321: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtssspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het Herfsttij.
T8806: HERMIS, Kees. - De dood weersproken. Gedichten over en tegen de dood.
T9904: HERMKENS, Jeroen (litho's); Wacht, Theo van der (gedichten). - De laatste stad.
H4261: HERMSEN, Ronald (red.). - Wijsheid te boek. 75 jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes / Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies.
B8222: HERPEN, Jan J. van. - Een literaire rel met Menno ter Braak.
T0468: HERPEN, Jan J. van (ed.). - Hij droeg de zee en de verte aan zich mee. De briefwisseling P.H. Ritter jr. - J.J. Slauerhoff (1930-1936).
B6011: HERREMAN, Raymond. - Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk. Eerste Deel: Van de lichamelijke genietingen.
B5794: HERREMAN, R. - Het helder gelaat.
K8935: HERREMAN, R. - Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan.
R9001: HERREMAN, Raymond (ed.). - Arbeiders dichten.
K6442: HERREMAN, R. en Marnix GIJSEN. - Vlaamsche verzen van dezen tijd.
T0318: HERREWEGHE, Maurits van. - Stijn Streuvels 3 oktober 1871 - 1956.
T8919: HERREWEGHEN, Hubert van. - De schaking van een prinses. De 100 liefdesgedichten.
Y1757: HERREWEGHEN, Hubert van en Willy Spillebeen. - Soms tussen tulpen. poŽzie uit Vlaanderen en Nederland 1916-1945.
H9124: HERREWEGHEN, Hubert van en Willy Spillebeen. - Het nachtegalenbosje. poŽzie uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916.
B1679: HERRMANN, Emil Alfred. - Abenteuer im Wald von Broceliande. Ein Spielmannslied.
T1041: HERTOG, A. den. - Tien ure heit de klok. Spel uit den goeden ouden tijd in 4 bedrijven.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

6/8