Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T0877: COHEN, L. ALI. - Reflexen.
T5642: COHEN VAN ELBURG, JAMES. - Cabaret-Album 3e Bundel. Zes Cabaretliedjes. Woorden en Muziek van James Cohen van Elburg. No. 1 Het rose Peignoirtje. No. 2 Rozen. No.3 Avontuurtje. No. 4. Jeugd. No. 5. Zijn Antwoord. No. 6. Holland - en de Oorlog.
R5291: COHEN, FRE. - Rond Paasheuvel en Prinsenhof.
W0295: COHEN, ALEXANDER. - In opstand.
W0296: COHEN, ALEXANDER. - In opstand.
R3920: COHEN, HENRI MAURITS. - Schets der ontwikkeling van het Hebreeuws tot moderne omgangstaal.
T4769: COHEN, ERNST EN W.A.T. COHEN-DE MEESTER. - Daniel Gabriel Fahrenheit (geb. te Danzig 24 Mei 1686, overl. te 's-Gravenhage 16 Sept. 1736). Tweede mededeeling.
L4151: COHEN, COLIN. - Watermark 74, Handbook of an Exhibtion organised by Wiggins Tearpe (Mill sales).
T1710: COHEN, FR…. - Amsterdam. Feestwyzer zomerfeesten ter herdenking van het 300-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam 11 juni-5 juli 1932.
R3762: COHEN, JOSEF. - Wilt u rassenschennis, mijnheer? Novelle.
H4989: COHEN, ALEXANDER. - Brieven 1888-1961. Bezorgd door Ronald Spoor.
T6295: COHN, EMIL BERNHARD (HRSG.). - JŁdischer Kinderkalender. Erster Jahrgang.
R3129: COLEMAN, WANDA. - A war of eyes and other stories.
L6081: COLENBRANDER, H.T. - Vestiging van het Koninkrijk (1813 - 1815). Geillustreerd onder toezicht van N. Beets.
L0836: COLENBRANDER, H.T. - Inlijving en opstand. Geillustreerd onder toezicht van N. Beets.
K5846: COLENBRANDER, H.T. - Oranje en het Wilhelmus.
T3837: COLENBRANDER, S. E.A. - Zijde en kunstzijde. Verslag van de Textieldag van 6 september 1990, Gemeentemuseum Helmond.
K7670: COLERIDGE, S.TAYLOR. - De ballade van den oud matroos. Vertaling Anthonie Donker.
Y3986: COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR. - The rime of the ancient mariner. Illustrated by Mervyn Peake.
R4783: COLERIDGE, S.T. - De ballade fen d'ald-matroas. Oerset van A.R. Scholten.
T1143: [SPINOZA] COLERUS, JOHN. - The life of Benedict de Spinosa. Done out of French. London 1706.
K7593: COLETTE. - La seconde.
Y0960: COLETTE. - De kat. Vertaald en ingeleid door Evelien van Leeuwen.
L3652: COLIJN, H. - Openingswoord ter Deputaten-Vergadering, gehouden te 's-Gravenhage op 14 october 1921.
Y5040: COLIJN, H. - De slag om Tjakra Negara. Een verslag in drie brieven, Uitgegeven en ingeleid door J. de Bruijn.
B1727: COLIJN, H. - Staatkundige Hervormingen in Nederlandsch Indie.
K9320: COLIJN, H. EN J. SCHOUTEN. - Redevoeringen. Een Woord. / Ons fundament en onze kracht.
K9321: COLIJN, H. - Toevende dageraad.
K9575: COLIJN, H. - Om de bewaring van het pand.
K9577: COLIJN, H. - De jubileumgift.
L2746: COLIJN, H. - Tot's lands behoud.
K9509: COLIJN, H. - Wankelen noch weifelen.
H8983: COLIJN, H. - Op de grens van twee werelden.
H1909: COLIJN, HENDRIK. - Colijn in de caricatuur. Honderd uitgezochte caricaturen. Met een voorwoord van Dr. Colijn zelf.
M2663: COLJE, JAN. - Spiegelschrift. Vertalingen van Franse, Duitse en Engelse lyriek.
Y0469: COLK, W.A. VAN DER. - Dwaas om Christus' wil. Een woord tot hen die waarlijk mensch willen zijn, in het bijzonder tot hen die zich Christenen noemen of het Christendom prediken. Naar aanleiding van zijne dienstweigering in Maart 1917. Met een inleiding van B. de Ligt.
L0424: COLLEDGE, E. (ED.). - Reynard the Fox and other mediaeval Netherlands secular literature.
K8442: COLLEM, A. VAN. - Liederen. Deel I. Liederen van huisvlijt.
M0079: COLLEM, A. VAN. - God, een gedicht.
K6379: COLLEM, A. VAN. - Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen.
A0320: COLLEM, A. VAN. - Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen.
A0364: COLLEM, A. VAN. - Liederen der gemeenschap. Derde bundel.
A0367: COLLEM, A. VAN. - Nieuwe liederen der gemeenschap.
B7529: COLLEM, A. VAN. - God, een gedicht.
H7672: COLLIER, DAVID & KAY FLOYD. - Desktop Publishing source book. Ready-to-use Layouts and Ideas for dtp users.
B9945: COLLIGNON, JOS. - Je moet toch wat. Politieke tekeningen uit NRC/Handelsblad, Nieuwsnet en de Volkskrant.
M5934: COLLINS, WARWICK. - De rationalist. Vertaling G. Lammers.
B8040: COLLINS, F. HOWARD. - Authors and Printers Dictionary. A guide for authors, editors, printers, correctors of the press, compositors and typists.
B8041: COLLINS, F. HOWARD. - Authors and Printers Dictionary.
K0008: COLLINS, LARRY EN DOMINIQUE LAPIERRE. - Brandt Parijs? 25 augustus 1944: De bevrijding van de franse hoofdstad. Vertaling J.F. Kliphuis.
L0506: COLMJON, GERBEN. - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.
K6690: COLMJON, GERBEN. - De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen.
B3554: COLMJON, GERBEN. - De Nederlandse Letteren in de Negentiende Eeuw. Schatgraven in platgetreden terrein.
K3481: COLMJON, GERBEN. - De renaissance der cultuur in Nederland. In het laatste kwart der negentiende eeuw. Uiteengezet in oorsprong en samenhang.
K6025: COLMJON, GERBEN. - De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen.
T1593: COLMJON, GERBEN. - Conrad Busken Huet. Een groot Nederlander.
L7495: COLMJON, GERBEN. - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.
Y0709: COLMJON, GERBEN. - De beweging van Tachtig. Een cultuurhistorische verkenning in de negentiende eeuw.
W2093: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlansche Provintien. Met inleiding door Wil M. Groothuis.
H1346: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlansche Provintien. Met inleiding door Wil M. Groothuis.
M8152: COLPA, JOHANNES PIETER. - Het door druk geinduceerde rotatiespectrum van waterstof. Experimenten en berekeningen.
R1643: COLSEN, J. - Poels.
R4758: COLTOF, S.W. - Verzamelde opstellen.
R8976: COLTOV, J.A. - De tweedehands consumentenmarkt.
R3925: COLTOV, J.A. - De tweedehands consumentenmarkt.
Y1015: COMELLO, RIK. - Oud nieuws & dromen.
Y1023: COMELLO, RIK. - De heenweg terug of forward on the way back.
K3086: COMER, F.A. EN R. GHEYSELINCK. - F.A. Snellaert. De man aan de bron 1809-1872.
R9138: EENE GEMENGDE COMMISSIE. - De wet op den kinderarbeid voorstellen tot hare verbetering.
L8209: STAATS-COMMISSIE. - Ontwerp van wet op het Hooger Onderwijs met bijgevoegd rapport en memorie van toelichting, aan den Koning ingediend.
T3887: COMMUNISME. - Indonesia en Nederland. Indonesie onder de dreiging van Japan, Ahmad Saleh. Bevolkingspolitiek en sterilisatie in Duitschland. Waarom werd Holland Calvinistisch. Herman Gorter en zijn Groote Dichters. Het Bataillon Jaquemotte, Gerard Vanter. De geschiedenis van een kolonie. De onbekende Adolf Hiitler. De Nederlands-Indische Eenheid. De Japanse dreiging.
T9267: COMMUNISME. - Bevat o.a.: Sidney en Beatrice Webb: Sowjet Communisme. K. Beuzemaker: Gemeente politiek.
T3888: COMMUNISME. - Nieuwe aanvallen op het parlementaire stelsel. Rondom het S.D.A.P. congres. Het Trotzkisme De handlanger van het Fascisme. Het Nationaliteiten vraagstuk in Vlaanderen. Willem van Iependaal: Dialoog. In Smartend Gareel. Geest en Karakter. De Broodprijs. De nieuwe verkiezingen in de Sowjet Unie. China's keuze: Eenheid of ontbinding. Heinrich Mann - De Heraut van het Volksfront. De strijd voor de Bolsjewistische partij. De opbouw v.d. materie. Tijdschriften-bespreking. Schaken en Dammen.
T3881: COMMUNISME. - C. Schalker: De internationale strijd tegen 't Fascisme, Frankrijk en Spanje. W.J. de Groot: De Rassen-Theorien. Ko Beuzemaker: Het Paas-Congres der S.D.A.P. A.S. de Leeuw: De geboorte van het Nederlandse Fascisme. R. Stenhuis: De sociale politiek van het Fascisme. L. Snethlage: De kerkstrijd in het derde rijk.Dr. S: Sociale Psychologie. P. de Groot: Het Communisme. W.J. de Groot: Erfelijkheidsleer en Rasverbetering. A. Willemse: Nieuwe mensen in Moskou. Anti-Fascistische literatuur.
T3882: COMMUNISME. - S.J. Rutgers: Mijn ontmoetingen met Lenin. Ko Beuzemaker: Voor Vrede en Veiligheid. A.S. de Leeuw: De geboorte van het Nederlands fascisme. W.J. de Groot: De G.G. en de bevolking. Pandu Sadja: Het Stichtingcongres van de Partai Indonesia Raya. A.S. de Leeuw: Oswal Spengler, een fascistische philosoof. G. de Waal: De ontwikkeling van de filmkunst in de kap. maatschappij. M.G.: De architectuur in de Sowjet-Unie. A. Struik: Engels over de Nederlandse taal. Historisch materialisme in de taalwetenschap.S.D. Neter: Proletarische literatuur in de V.S.
T3880: COMMUNISME. - Ko Beuzemaker: Rondom de burgerlijke Democratie. A.S. de Leeuw: Vrede en Oorlog. C. van den Berg: Het plan van de Arbeid van S.D.A.P. en N.V.V. W.J. de Groot: Onderzoek naar de voedingstoestand van Schoolkinderen te Amsterdam. Martien Beversluis: Verantwoording. J.L. Snethlage: De christelijke wereldrevolutie en haar verdedigers. Gerard de Waal: De ontwikkeling van de filmkunst in de kapitalistische Maatschappij. J. St.: De minerale sanktie.
T7868: DE COMMUNIST. - De politieke situatie en de regeering Colijn, door A.S. de Leeuw. Over ons werk in de moderne vakbeweging, door F. de Groot. Hoe kan de revolutie in Spanje overwinnen? S.J. Rutgers. Onze landbouw door P.A. Diepenhorst 1933. Opvoedingsvraagstukken. De A.B.C. Serie. Verbetering.
T7866: DE COMMUNIST. - 16 jaar proletarische dictatuur. Stalin - Over de October revolutie. De buitenlandsche politiek der S-U. De Propagandist. Krupskaja - Aan den vooravond der October revolutie. De Partij-Arbeider. De beteekenis van de Bolsjewistische Partij.
T7867: DE COMMUNIST. - De Roode Dinsdag als Strijddag tegen de Regeering-Colijn door Schalker. De Sociaal Demokratie sinds de verkiezingen. De Propagandist. De eerste overwinningen van het Tweede Vijfjarenplan. De beteekenis van onze Partij-literatuur. De Partij-Arbeider. Het Congres van den C.J.B. Controle op onze organisatie.
Y3738: DE VRIJE COMMUNIST. - De Vrije Communist. Orgaan v.d. Bond voor Religieuse Anarcho-Communisten. Februari 1924, no. 43.
Y2734: COMMUNISTE, LE. - Le Communiste. 1907. nrs: 1 t/m 17. (mist nr. 5).
T4485: COMPAEN, CLAESZ. - Voorste linie. Flitsen uit het illegale leven.
T1731: COMPTON, R.H. - Our South African Flora. Ons Suid-Afrikaanse plantegroei.
B8507: COMTE-SPONVILLE, ANDRE. - Kleine verhandeling over de grote deugden. Vertaald door Frans de Haan en Marianne Kaas.
T8374: CONAN DOYLE, ARTHUR. - Geheimzinnige verhalen.
Y4686: FEEST-CONCERT. - Hulde aan Oranje. Feest-Concert door de beide afdeelingen der Koninklijke Nationale Zangschool. Directeur J.H. Marinus. Met medewerking van Maike Hekkama, Anna de Graaf, B.J. de Goey, R.P. van Beckum en Henri de Louw en de Kapel der Utrechtsche Schutterij op Maandag 21 Februari 1887 in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen.
B5379: CONFUCIUS. - De grote leer Ta Hio. Vertaald en toegelicht door E.J. Welz.
H0720: CONGE-KLEYN-JANSSEN, MIEKE LE. - Wat lees ik uit de hand. In verband met opvoeding, huwelijk, ziekte en misdaad.
R7080: CONIJN, H. - De reclame in een notedop.
K2968: CONINCK, ROGER DE. - Panorama der hedendaagse Franse literatuur (1900-1950).
T8208: CONINCK, HERMAN DE. - Onbegonnen werk. Gedichten 1964-1982.
R8511: CONINCK, RENE DE. - Twee en veerig etsen. Nawoord Remi de Cnodder.
H7244: CONINCK, HERMAN DE. - De gedichten. Samengesteld en verantwoord door Hugo Brems.
Y4779: CONNEAU, THEOPHILUS. - Logboek van een Slavenhaler. Vertaling Walter Penn.
B9529: O'CONNELL, SHIELA. - London 1753.
T7668: CONRAD, JOSEF. [= J.T.K KORZENIOWSKI]. - Un heros polonais de Conrad. Le Prince Roman. Traduit de l'anglais avec des commentaires par G. Jean-Aubry
Y0273: CONRAD, JOSEPH. - Toean Jim. Vertaling S. Westerdijk.
R9616: CONRAD, JOSEPH. - Orang Blanda. Liefde en noodlot op Borneo. Uit het Engelsch vertaald door Felix van Zijll.
Y2239: CONRAD, PATRICK. - De Cadillac van Mallarme. Een suite van 30 gedichten bij 30 collages.
Y1063: CONRADI, J.E. - De Kinderkring. Leesboekje voor jonge kinderen.
T9144: CONSCIENCE, HENDRIK. - Menschenbloed. Lambrecht Hensmans.
R6547: CONSCIENCE, HENDRIK. - Volledige werken in 40 delen.
B1581: CONSCIENCE, HENDRIK. - Count Hugo of Cravenhove: and The story of Abulfaragus. From the Flemish by ...
L1048: CONSCIENCE, HENDRIK. - Redevoeringen.
T9147: CONSCIENCE, HENDRIK. - De Burgemeester van Luik.
T9146: CONSCIENCE, HENDRIK. - Het Goudland.
T9145: CONSCIENCE, HENDRIK. - De koopman van Antwerpen.
T9142: CONSCIENCE, HENDRIK. - Conscience album. Noord-Nederland aan Hendrik Conscience, 25 September 1881. Met een voorwoord van Adriaan Bom.
Y2633: CONSCIENCE, H. - Meesterwerken van H. Conscience. De Loteling.
R7799: CONSCIENCE, HENDRIK. - Eene O te veel. Antwerpsche Zedeschets.
T0275: CONSCIENCE, HENDRIK. - Blinde Rosa.
T0276: CONSCIENCE, HENDRIK. - Rikke-Tikke-Tak.
L4921: CONSIDERANT, N. - Histoire de la Revolution de XVIme Siecle dan les Pays-Bas.
K5702: CONSTANDSE, A.L. - Geschiedenis van het Humanisme in Nederland.
R0046: CONSTANDSE, ANTON. - De bron waaruit ik gedronken heb. Herinneringen van een vrijdenker.
K9361: CONSTANDSE, A.L. - Dertig jaar Sowjet-Politiek.
T7956: CONSTANDSE, A.L. - De godsdienst in de caricatuur.
R0210: CONSTANDSE, ANTON. - Tachtig jaar. Verantwoording. (Kleine bibliografie).
R0215: CONSTANDSE, A.L. - Welke partijen zullen ontwapenen?
R0217: CONSTANDSE, A.L. - Is de techniek een vloek?
Y0325: CONSTANDSE, ANTON E.A. - Anarchie? Anarchisme: Constandse, grondgedachten. R. de Jong, Ekonomiese ordening. S. Radius, Anti-autotitaire beweging. A. Mendes Georges, Parlementarisme. H. Ramaer, evaluatie.
Y2925: CONSTANDSE, A.L. - Nederland, God en Oranje.
R7683: CONSTANDSE, A.L. - Multatuli als hervormer 1887-1937.
R0338: CONSTANDSE, A.L. - Met Moskou ten oorlog?
R0340: CONSTANDSE, A.L. - Henrik Ibsen en het derde rijk 1828-1928.
A0846: CONSTANDSE, A.L. - De schande. Roman.
R0308: CONSTANDSE, A.L. - Waarheen gaat Rusland?
R0331: CONSTANDSE, A.L. - Socialisme tegenover Godsdienst.
R0336: CONSTANDSE, A.L. - Van Calvijn tot Colijn.
K5086: CONSTANT, M. BENJAMIN DE. - Adolphe. Anecdote trouvee dans les papiers d'un inconnu et publiee par....
L2025: CONSTANT, BENJAMIN. - Adolphe. Een kleine roman. Vertaling Cd. Busken Huet.
H4253: CONSTANT, BENJAMIN. - Een anekdote aangetroffen tussen de papieren van een onbekende en uitgegeven door Benjamin Constant.
Y1477: CONSTANT, JAC. G. (ED.). - Nederland rond 1900.
T8608: CONSTANT, BENJAMIN. - Adolphe. Een anecdote aangetroffen in de paperassen van een onbekende. Vertaling George Pape & Cees van der Zalm.
T0956: MEESTER CONSTANTIJN [=CONSTANTINUS BAKE]. - Invallen en uitvallen.
T6442: CONSTANTINUS, P. W. SOLOWJOW, SIGRID UNDSET. E.A. - Het christendom bedreigd door rassenwaan en jodenhaat. Een internationaal protest.
R1482: CONTESSA, C.W. / F. DE LA MOTTE FOUQUE / E.T.A. HOFFMANN. - Kinder-Marchen. Mit 12 Vignetten von E.T.A. Hoffmann.
B2757: CONTOUR. - Luie akteurs en subsidie. Twee verhalen. Goochelaar Merlyn. Twaalf gedichten. Rood fascisme. Manische epiek.
B2754: CONTOUR. - H.C. ten Berge: De knoflooketers. De beweging van Zestig een fictie. Spreidsprong in de ruimte en andere gedichten. Liften, kort verhaal van Hans Lambertus. Peter Berger een teleurgesteld romanticus?
L3611: CONTOUR. - De vergissing van Orwell, Hans Boswinkel over Albee, Droogstoppel contra Hoornik, Gedichten van o.a. Hans Lambertus en Henk van Kerkwijk.
B5405: CONTOUR. - Wat is engagement? Dertig meningen. Modehuis Maatstaf. Toneel en engagement. Vergissing over Orwell.
B2759: CONTOUR. - Geachte dichter en andere kritieken. Proza debuut: De getekende. Achtentwintig gedichten. Het gebruik van Neeltje. Mokums staartje.
B2755: CONTOUR. - De vergissing van Orwell. Hans Boswinkel over Albee. Droogstoppel contra Hoornik. Gedichten van o.a. Hans Lambertus en Henk van Kerkwijk.
Y2145: CONTRAN, LOUIS EN M.C. VAN DE ROVAART. - De Arme Nikker. Woorden en Muziek. Zang en Piano.
B4647: CONTROLEUR. - Komische gedichten. Met een voorwoord van J.A. AlberdingkThijm.
R8024: CONTROLEUR. - Komische gedichten. Van den Controleur. Met een voorwoord van J.A. Alberdingk Thijm.
T1573: CONVIVA. (GERARD KELLER). - Het servetje. Herinnering aan Oefening Kweekt Kennis.
K0005: COOKRIDGE, E.H. - Meesterspionnen voor Moskou. Verraders van het Westen.
M9551: COOL, CATH. & D. VAN DER LEK. - Paddestoelenboek. Twee delen. Deel I: Algemene inleiding met 8 gekleurde platen en 78 tekstfiguren. Deel II: Determineertabellen en beschrijving der soorten. Met 142 afbeeldingen.
L3839: COOLE, MARCEL / JOHAN DAISNE / LUC VAN BRABANT. - Klaverendrie. Tweemaandelijksch Schrift voor poŽzie.
K9611: COOLE, MARCEL. - Eurudike. Romantisch gedicht.
R0007: COOLEN, ANTOON EN JOHAN FABRICIUS. - A. Coolen: Laatste bladzijden uit de roman Herberg in 't Misverstand. J. Fabricius: Fragment uit Luie stoel.
M1591: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
T1395: COOLEN, ANTOON. - Zegen der goedheid. Legendenboek. Verluchting van Jozef Cantre.
L2903: COOLEN, ANTOON. - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
R0392: COOLEN, ANTOON. - Helvoirt aan de Lei. Brabantse schetsen door Antoon Coolen de Oudere. Verzameld en van een biografie voorzien door Willem Hoffman.
B5219: COOLEN, ANTOON. - Peelwerkers.
K7546: COOLEN, ANTOON. - Sawitri. Oosters spel van de liefde en de dood. Toneelspel in drie bedrijven.
K7045: COOLEN, ANTOON. - Sprookjes voor grote mensen.
L0239: COOLEN, ANTOON. - De weg terug... Een Kerstverhaal.
B3659: COOLEN, ANTOON. - Uit het kleine rijk.
R3460: COOLEN, ANTOON. - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
P1466: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
K8204: COOLEN, ANTOON. - Peerke der Hasenfuss.
K5415: COOLEN, ANTOON. - Peerke den Haas. Tweede, herschreven uitgave van Peerke dat manneke.
K5448: COOLEN, ANTOON. - Jan, der Schuflicker aus Brabant und sein Wiener Kind.
K6959: COOLEN, ANTOON. - Uit het kleine rijk.
K5282: COOLEN, ANTOON. - Kerstmis in de Kempen.
L0103: COOLEN, ANTOON, M.J. BRUSSE, H. DE BRUIN E.V.A. - Menschen van de Straat. Een bundel novellen en verzen.
K5844: COOLEN, ANTOON. - Herberg in 't misverstand.
R5309: COOLEN, ANTOON. - Sprookjes. Kalenderboek 1962.
B7493: COOLEN, ANTOON. - De drie gebroeders.
L2648: COOLEN, ANTOON. - De drie gebroeders.
K8532: COOLEN, ANTOON. - Peerke den Haas. Tweede, herschreven uitgave van Peerke dat manneke.
M1556: COOLEN, ANTOON. - Peelwerkers.
R8951: COOLEN, ANTOON. - Stijntje.
T3232: COOLEN, ANTOON. - De tre brodre. [autoriseret oversĺttelse ved Clara Hammerich]
Y0860: COOLEN, ANTOON EN GODFRIED BOMANS. - Liefde, dood en minne. Verlucht door J.F. Doeve.
R7765: COOLEN, ANTOON. - Jantje den schoenlapper en zijn Weensch kiendje.
L4538: COOLEN, ANTOON. - Uit het kleine rijk.
T1622: COOLEN, ANTOON. - Kerstmis in de Pannenschop.
R0784: COOLEN, ANTOON. - Peelwerkers.
T1396: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
K9892: COOLEN, ANTOON. - Van de Breischei tot 75 Gauge. Het verhaal van een Kousenfabriek 1830-1955.
R7869: COOLEN, ANTOON. - Le bon assassin. Traduit du Hollandais par Marcelle Schlomer Preface de Jean Giono.
R9274: COOLEN, ANTOON. - Peerke, dat manneke.
R8146: COOLEN, ANTOON. - Stijn Streuvels. Inleiding Herman Teirlinck.
Y4774: COOLHAAS, W.PH. - Controleur B.B. Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-IndiŽ.
R6986: COOLS, RUDOLF H.A. - De geographische gedachte bij Jean Brunhes.
Y2964: COOLWIJK, MARION VAN DE / MAGDA VAN TILBURG. - Nik en Laura helpen Sinterklaas.
M0359: COOPER, ELIZABETH. - My lady of the Chinese courtyard. Being a sequel to 'The love letters of a Chinese lady'.
Y1811: COOPMAN, TH. & L. SCHARP…. - Geschiedenis van de Vlaamsche Letterkunde.
B9561: COOPMAN, H. - Jordaens.
B5076: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste. Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende deughden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
K8478: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON. - Programma Coornhertjaar 1990.
H1256: COORNHERT, DIERICK VOLCKERTSZ. - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen.
K1776: COORNHERT. - Het roerspel en de comedies. Uitgegeven en van commentaar voorzien door P. van der Meulen.
Y0868: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTZOON. - Weet of rust. Proza van Coornhert. Samenstelling Henk Bonger en Arie-Jan Gelderblom.
Y0870: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZ. - Op zoek naar het hoogste goed. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Bonger.
R5620: [BOCCACCIO] COORNHERT, D. - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur Dirick Coornhert, Secretaris der Stede van Haerlem. Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door G.A. Nauta.
L6128: COOTH, A.M.C. VAN. - Letterkundige opstellen.
Y0831: COPIER, A.D. - A.D. Copier. Glas.
T0059: COPIER, A.D. - David Roell Prijs 1987. Op 27 november 1987 in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Y0547: COPPE, FRANCOIS / C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Korte inhoud van vergelding. Dramatisch dichtwerk in een bedrijf van Francois Coppe. Vertaald in dichtmaat door C.S. Adama van Scheltema. Opvoering door de Pekalongansche Muziek & Tooneelvereeniging.
Y3090: COPPENS, THERA. - Tien vrouwen van Soestdijk. Van hofstede van Catharina tot paleis van Juliana.
T8462: COPPENS, THERA. - Woordenboekje.
B0312: [ERASMUS]. COPPENS, J. - Erasmus' laatste bijdragen tot de hereniging der Christenen.
T0736: [STREUVELS, STIJN] COPPENS, JAN / KAREL VAN DEUREN / PIET THOMAS. - Stijn Streuvels Fotograaf.
B0308: [ERASMUS]. COPPENS, J. - Eustachius van Zichem. En zijn strijdschrift tegen Erasmus.
T9816: COPPLESTONE, TREWIN. - Modern Art.
L5059: COPRAY, THEODORUS A.A.M. - Consolatio ad Liviam Elegiae in Maecenatem. Tome I.
R3287: CORBEILLER, CLARE LE. - Alte Tabakdosen aus Europa und Amerika.
T3494: CORBET, AUGUST. - Pieter Coecke van Aelst.
B9709: CORBIERE, TRISTAN. - Les amours jaunes.
K4458: CORDAN, WOLFGANG. - Verwandlungen.
R5920: CORDAN, WOLFGANG. - De wijzen van Zion.
Y1546: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de Graven uit het Hollandse Huis.
L7889: COREMANS, EDWARD. - La Litterature Neerlandaise en Belgique depuis 1830.
T8959: CORET, PETER. - Vanitas.
Y2722: CORMALLEN. - Cormallen. Informatieblad over Kommunes. 1970-1971. Nrs. 7 - 8 - 9 - 11- 12.
R0909: [BILDERDIJK, W.] CORNEILLE, PIERRE. - Cinna, treurspel. (na Corneille).
B4373: CORNELIS, MIRJAM (RED.). - Vrouwengeschiedenis: horen zien en lezen. Literatuur, romans en audiovisueel materiaal over vrouwengeschiedenis in Nederland en de Verenigde Staten tussen 1900 en 1970.
Y4398: CORNELISSE, PAULIEN. - En dan nog iets.
B4019: CORNELISSEN, J.F.L.M. - Pater en Papoea. Ontmoeting van de Missionarissen van het Heilig Hart met de cultuur der Papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid.
T0997: CORNELISSEN, MICKY. - poŽzie is niet een spel met woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten.
R5456: CORNELISSEN, J.D.M. - Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft van den 17de eeuw.
L9352: CORNELISSEN, A.J.M. - Een noodlottig gezichtsbedrog. Proeve van onderzoek naar den geest van het Nederlandsche staatsrecht.
L9371: CORNELISSEN, IGOR. - Speurtocht naar de (auto)biografie.
L9401: CORNELISSEN, IGOR. - De zender van Polk. Roman.
T0968: CORNELISSEN, IGOR. - Een joodse dwarsligger. Jaap Meijer 1912-1993.
Y1376: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. Elfde jaargang 1897.
Y0043: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. Elfde jaargang 1899.
Y0951: CORNELISSEN, ANTHONY J. M. - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing.
T4855: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. 10e jaargang 1898.
T4254: CORNELISSEN, A.J.M. - Beginselen der Nederlandsche Politieke Partijen.
Y3465: CORNELISSEN, J.D.M. - Marnix en de tuinbouw.
B9975: CORNELISSEN, CHRISTIAAN. - Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd.
B9974: CORNELISSEN, CHRISTIAAN. - Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd.
B1938: CORNELISSEN, IGOR. - Ode aan een slecht mens. Oom Jopie uit de Mediene.
R9712: CORNELISSEN, J.D.M. - De trouw der katholieken tegenover Ketters.
R7009: CORNELISSENS, ARM. F. - Levensverlokkingen. Teekeningen van Jozef Cantre.
T1061: [EEDEN, FREDERIK VAN]. JANTJE PARADIJS CORNELISZOON. - Boterbloempjes of Liederen op het gebied van Kolonisatie naar Bussum, Blarikum, Lunteren en wat dies meer zij.
T0932: CORNET, RENE. - Verzameling van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de Belgische Nationale Orden en beschouwingen aangaande de eervolle onderscheidingen in 't algemeen.
K3427: CORNET DE GROOT, R.A. - De zevensprong. Essays over Jacob van Maerlant, Herman Gorter, Willem Frederik Hermans, Lucebert, Harry Mulisch, S. Vestdijk, Jan van der Noot.
B8179: CORNET, J.W.G. EN A. LANGEDIJK. - Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813-1963. Historisch genealogisch beschreven.
H4847: CORNETS DE GROOT, R.A. - Een wijze van lev/zen. Een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin.
K2516: CORNETS DE GROOT, R.A. - Labirinteek. Opstellen over G. Gezelle, Jan G. Elburg, Lucebert, Willem Elsschot e.v.a.
K2517: CORNETS DE GROOT, R.A. - Contraterrein. Opstellen over: Gerrit Achterberg, Rhijnvis Feith, Herman Gorter, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Simon Vestdijk. e.a.
K4316: CORNETS DE GROOT, R.A. - Vestdijk op de weegschaal.
M2787: CORNETS DE GROOT, R.A. - De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk.
H0935: CORNETS DE GROOT, R.A. - De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk.
B4238: CORNETTE, A.H. - Periscoop I. Letterkundige Critieken en Beschouwingen.
L8914: CORON, ANTOINE. (ED.). - Actes Du XVII Congres Internationale de Bibliophilie. Transactions of the 17th International Congress of Biliophiles.
R6056: CORONEL, S.S. - In 't Gooi.
Y1875: [SPINOZA] CORONEL, S.SR. - Baruch d'Espinoza in de lijst van zijn tijd.
Y4261: VISUAL GRAPHICS CORPORATION. - VGC Alphabet Library.
M5012: CORREIA, CLARA PINTO. - De bloemsteelsteek. Vertaling M. de Kort.
Y4483: LA DOMENICA DEL CORRIERE. - La Domenica del Corriere. Anno XXXIX N. 41. 10 Ottobre 1937. Mussolini parla a Berlino.
P2970: CORSARI, WILLY. - De schorpioen.
Y2674: CORSARI, WILLY & H. SALOMONSON. - Twee Vlechtjes. Woorden en muziek.
M3757: CORSTANJE, A. VAN. - Franciscus bijbel der armen.
Y5124: CORT, BART DE. - De groep Gerretsen. Kroniek van een verzetsgroep 1940-1945.
R1866: CORT, MARTIJN. [= JOHAN VAN DER WOUDE]. - Zeven brieven.
R9114: CORT, MARTIJN. [= JOHAN VAN DER WOUDE]. - Zeven brieven.
T5802: CORT, AIME DE. - Bijgeloof in Vlaanderen en andere Folkloristische bijdragen.
K1398: CORTAZAR, JULIO. - Einde van het spel. Verhalen. Vertaald door J.A. van Praag.
L9517: CORTAZAR, JULIO. - Brief aan een meisje in Parijs. Keuze en vertaling J.A. van Praag.
R2733: CORTAZAR, JULIO. - Circe en andere verhalen. Vertaald door Barber van de Pol.
T8706: CORTE, JULES DE. - Licht en Donker.
R6994: CORTE, JULES DE. - Vissen achter het net.
K4653: CORTE, BERT DE. - Firmin van Hecke.
T7057: CORTENBACH, A. PAUL. - Mickey achter prikkeldraad.
W9792: CORTI, MARIA. - Alleen de levenden tellen de jaren. Vertaling J.A. Verhaart.
R1170: CORVO, BARON (=FREDERICK ROLFE). - Verhalen die Toto mij vertelde. Met een inleiding van Jan J. van Herpen.
R8765: COSIJN, P.J. - Eenige Taal- en natuurkundige ontdekkingen van den hoogleeraar J. van Vloten.
L8893: COSIJN, PETRUS JACOBUS. - Commentatio Literaria Continess Annotatiunculas ad Aristophanis Ranas etc.
T3785: COSMOS. - Cosmos, Revue Illustree, Mensuelle, Polyglotte. Quatrieme Annee.
T3786: COSMOS. - Cosmos, Revue Illustree, Mensuelle, Polyglotte. Cinquieme Annee.
H9460: COSSEE, PIET C. - 50 jaar typograaf. eds. Eva Cossee en Andrť Swertz.
L3209: COSSONS, NEIL. - The BP Book of Industrial Archaelogy.
B4657: COSTA, ISAAC DE. - God met ons, hymne.
B1450: [BILDERDIJK]. COSTA, ISAAC DA. - Bilderdijks Epos of De vijf bestaande zangen van den Ondergang der eerste wareld. Uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen.
R3877: COSTA, ISAAC DA. - Beschouwing van het Evangelie van Lucas. Twee delen
B7211: COSTA, ISAAC DA / J.P. HASEBROEK. - Da Costa's Kompleete dichtwerken.
T0826: COSTA, ISAAC DA. - Da Costa Bloemlezing uit zijn werken. Ingeleid door M.A.P. Poelhekke.
T0810: COSTA, ISAAC DA. - Hagar. Inleiding en aanteekeningen door Chr. Stapelkamp
M2925: COSTER, W. / H.D. VAN DER STAAK. - De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739 -1989.
T2607: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poŽzie in honderd verzen.
T2450: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poŽzie. Bijeengebracht en ingeleid door...
K7015: COSTER, CH. DE. - Braf, de profeet. Een verhaal van ontrouw en minne en andere Brabantsche vertelsels. Bewerkt door Joh. de Maegt.
M3771: COSTER, DIRK EN ANTON DEERING (EDS.). - Religieuze poŽzie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 tot 1950.
W8131: COSTER, DIRK. - Verzameld proza. Bekroond met den van der Hoogt-prijs van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde 1926.
P0412: COSTER, DIRK. - Marginalia.
L0361: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poŽzie van na den oorlog. Bijeengebracht en ingeleid door...
M0152: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poŽzie. Bijeengebracht en ingeleid door...
K2607: COSTER, DIRK. - Marginalia.
W4405: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort.
K6349: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poŽzie in honderd verzen.
W3606: COSTER, DIRK. - Het kind in de poŽzie. Samengesteld en ingeleid door...
K3421: COSTER, DIRK. - Verzameld proza, tweede bundel.
Y2426: COSTER, A.J. - A.J. Coster, Coolsingel 23, Rotterdam. Fabriek en Magazijnen van Chirurgische en Orthopaedische Instrumenten, verplegingsartikelen, verbandstoffen enz.
K0527: COSTER, DIRK. - Verzamelde Werken: Het dagboek van de heer Van der Putten.
K0769: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Napoleon. Historische visioenen. Dostojefski. Een essay.
T3302: COSTER, DIRK. - De stad Delft.
L3813: COSTER, SAMUEL. - Boere-klucht. Inleiding en aanteekeningen voorzien door R.K. Kuipers.
B6174: COSTER, CHARLES DE / KURT LOB. - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijk en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Met tekeningen van Kurt Lob.
T1313: COSTER, H.P. - Verzameling Dr. C. Hofstede de Groot. Schilderijen en teekeningen van Nederlandsche meesters, hoofdzakelijk uit de 17de eeuw. Geschonken aan de Gemeente Groningen.
T5469: COSTER, DIRK. - Enige gedachten bij het werk van Aart van Dobbenburgh.
H5601: COSTER, S. - Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en met Juffer van Grevelinckhuysen. Met aantekeningen van F.A. Stoet.
Y0858: COSTER, DIRK. - Verzameld proza. Twee delen.
L6029: COSTER, DIRK. - Het tweede boek der marginalia.
T1598: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poŽzie van na den oorlog (1918-1923). Bijeengebracht en ingeleid door...
Y4307: COSTER, DIRK. - Twaalf lezingen over moderne literatuur. [over Hentiette Roland Holst, Arthur van Schendel, M. Scharten Antink, Gustave Flaubert, Stendhal (Henri Bayle)].
K2685: COSTER, DIRK, / ANTON DEERING. - Religieuze poŽzie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 - 1950.
K1470: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Delft. De romantische school. Willem van Oranje.
A0268: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort.
K1472: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Marginalia I-II. Dialogen.
L7523: COSTER, HARRY PIERRE. - De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie.
L9607: COTTENJE, MIREILLE. - De verkeerde minnaar.
B5681: COTTERILL, H.B. - Italie van Dante tot Tasso (1300-1600) zijn geschiedenis gezien van het standpunt der voornaamste steden, met beschrijving van belangrijke tijdperken en personen en van de kunst en literatuur van de drie eeuwen.
M2915: COTTERILL, H.B. - Italie in de middeleeuwen, gedurende duizend jaar ( 305-1313). Een kort historisch overzicht met hoofdstukken over belangrijke gebeurtenissen en personen in verband met godsdienst, kunst en literatuur.
L6043: COUL, JOHANNES H.J. OP DE. - Tacitus' Sarkasme en zijn karakter.
K4158: COUMANS, W.K./J.W. OVEREEM/ J.L. PROP / H. V.D. WAARSENBURG. - Jan Hanlo. Achterwaartse blik op een uniek solist.
Y5094: COUPERUS, LOUIS. - De berg van licht. Roman.
R0103: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
R0104: COUPERUS, LOUIS. - Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan...
R0102: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfoze.
T3724: COUPERUS, LOUIS. - Romantisch avontuur. GeÔllustreerd door Albert Hahn Jr.
Y5098: COUPERUS, LOUIS. - Noodlot.
Y5085: COUPERUS, LOUIS. - Epigrammen.
Y5086: COUPERUS, LOUIS. - De komedianten.
Y4811: COUPERUS, LOUIS. - De stille kracht.
K9376: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
T0128: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
K3997: COUPERUS, LOUIS. - Proza. Drie delen.
W8361: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
H9431: COUPERUS, LOUIS. - De zwaluwen neer gestreken.
H9432: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
W9065: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
W8746: COUPERUS, LOUIS. - OrchideeŽn. Een bundel poŽzie en proza.
K7724: COUPERUS, LOUIS. - Aan den weg der vreugde.
K7725: COUPERUS, LOUIS. - De ode.
B9164: COUPERUS, LOUIS. - Amice, brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever (II). ( 1902 - 1919). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet.
W3705: COUPERUS, LOUIS. - Mozaiek. Een keur uit zijn werken.
T1156: COUPERUS, LOUIS. - Louis Couperus Grootste werken.
B3835: COUPERUS, LOUIS. - Van en over mijzelf en anderen.
W4655: COUPERUS, LOUIS. - Brieven van den nutteloozen toeschouwer.
P1106: COUPERUS, LOUIS. - Van en over alles en iedereen. Vaderlandsche feuilleton. 'Van en over mijzelf en anderen' IV. Tweede bundel I & II.
Y5087: COUPERUS, LOUIS. - De stille kracht.
Y5089: COUPERUS, LOUIS. - Omnibus, Aan de weg der vreugde, Hoge troeven, Over lichtende drempels, God en Goden en 35 novellen en verhalen.
M0172: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
B0503: COUPERUS, LOUIS. - Vreugde van Dionysos. Een bloemlezing uit zijn antieke werken.
L1018: COUPERUS, LOUIS. - De verliefde ezel. De Ode.
T0405: COUPERUS, LOUIS. - Eline Vere. Een Haagsche roman.
T0407: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
T0409: COUPERUS, LOUIS. - De verzoeking van den H. Antonius. Naar Gustave Flaubert. Fragmenten.
B8584: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
B8585: COUPERUS, LOUIS. - Hooge troeven.
B8586: COUPERUS, LOUIS. - Williswinde.
B8589: COUPERUS, LOUIS. - Het zwevende schaakbord.
B8594: COUPERUS, LOUIS. - Babel.
K7864: COUPERUS, LOUIS. - De oude trofime.
L1906: COUPERUS, LOUIS. - Legenden van de Blauwe Kust.
B3164: COUPERUS, LOUIS. - God en goden.
Y5099: COUPERUS, LOUIS. - Met Louis Couperus in Afrika. Nawoord van F.L. Bastet.
Y5100: COUPERUS, LOUIS. - Babel.
B7247: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten Werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
B7758: COUPERUS, LOUIS. - Over lichtende drempels.
L9811: COUPERUS, LOUIS. - Van vagebonden en schelmen en andere verhalen.
H6059: COUPERUS, LOUIS. - Hooge troeven.
B3253: COUPERUS, LOUIS. - Het snoer der ontferming. Japansche legenden.
B4382: COUPERUS, LOUIS. - De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos.
M1559: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
R8934: COUPERUS, LOUIS. - De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos.
B3195: COUPERUS, LOUIS. - Van en over alles en iedereen.
Y2546: COUPERUS, LOUIS. - Nieuwsbulletin Louis Couperus Genootschap. No 5, mei 1995. t/m No. 14 oktober 1999. Arabesken; Tijdschrift voor het Louis Couperus Genootschap No. 12 mei 2000 t/m no. 40 november 2012. + Couperus Courier no 1. juni 1996.
L4824: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfose.
H9624: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme.
K0571: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
B9842: COUPERUS, LOUIS. - Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus.
R1819: COUPERUS, LOUIS. - Zijn aangenomen zoon. Een fragment.
H0107: COUPERUS, LOUIS / CARRY VAN BRUGGEN / HENRI VAN BOOVEN E.A. - Korte verhalen uit de Wereldbibliotheek. 12 delen.
T6794: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
T0904: COUPERUS, LOUIS. - Endymion. Etsen Peter Yvon de Vries.
T1680: COUPERUS, LOUIS. - Van en over mijzelf en anderen.
L6505: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
Y5101: COUPERUS, LOUIS. - De ongelukkige.
B9379: COUPERUS, LOUIS. - Schimmen van schoonheid.
B9363: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen.
H1897: COUPERUS, LOUIS. - Over anderen, vier kleine romans. Het afscheid, De liefdes van Lili, Kinderkamer, De grootvader.
T4394: COUPERUS. - Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan... Met een nawoord van F.L. Bastet.
W3680: COUPERUS, LOUIS. - Op reis.
B9801: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
K0328: COUPERUS, L. - Il Mago.
Y5050: COUPERUS, LOUIS. - Het snoer der ontferming en Japanse legenden.
M8443: COUPERUS, LOUIS. - Fantasia.
W7637: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
Y4934: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfoze.
T6254: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel III. Zielenschemering.
T6255: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel II. Het late leven.
T0121: COUPERUS, LOUIS. - Werk van Louis Couperus. Uitgekozen en ingeleid door A.J. de Jong en Jacob Hiegentlich.
T6253: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel IV. Het heilige weten.
B9380: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
B9376: COUPERUS, LOUIS. - Eene illuzie.
R4079: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
R4078: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
T4977: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Zielenschemering. Eerste en tweede deel in een band.
B9377: COUPERUS, LOUIS. - De verliefde ezel.
B9373: COUPERUS, LOUIS. - Proza. Eerste bundel.
B9382: COUPERUS, LOUIS. - De zwaluwen neer gestreken...
T3734: COUPERUS, LOUIS. - Fidessa.
R3333: COUPERUS, LOUIS. - Asti spumante. Verhalen.
Y5091: COUPERUS, LOUIS. - Verzamelde werken XI: Xerxes. Iskander.
Y5090: COUPERUS, LOUIS. - Verzamelde Werken IV. De stille kracht, Babel, Novellen, De zonen der zon, Jahve, Dionysios.
Y5093: COUPERUS, LOUIS. - Het snoer der ontferming en Japanse legenden.
Y5092: COUPERUS, LOUIS. - Xerxes of de hoogmoed.
B9381: COUPERUS, LOUIS. - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
B9378: COUPERUS, LOUIS. - Dionyzos.
H1183: COUPERUS, LOUIS. - Waarde heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet I. (1890-1902).
A0014: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit, Wereldvrede.
Y2716: HAAGSCHE COURANT. - Haagsche Courant. 31 augustus 1944 -1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 16 - 19 september 1944. Nrs: 18886- 18902.
Y4707: STAATS-COURANT. - Buitengewone Nederlandsche Staats-Courant. dinsdag 30 Augustus 1898. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes.
Y4474: HAAGSCHE COURANT. - Haagsche Courant. No 4758. Tweede blad. Woensdag 7 September 1898. i.v.m het Gouden Regerings-Jubileum van H.M. de Koningin, geven wij in deze speciale editie een bloemlezing uit enkele nummer van de Haagsche Courant.
Y4575: STAATSGEVANGENIS COURANT. - Staatsgevangenis Courant, uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling "De erfenis van Loevestein". Nr. 1.
Y4226: ROTTERDAMSCHE CRISIS-COURANT. - Rotterdamsche Crisis-Courant. Met wekelijksche bonlijst en officieele ministrieele beschikkingen de distributie betreffende. Editie Hoek van Holland. Vrijdag 8 November 1918.
Y3742: ARUBAANSE COURANT. - Arubaanse Courant. Dagblad voor Aruba. 17e jaargang 1955. nrs: 2357 en 2359.
Y4212: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant. 2 en 3 Junij 1872. No 130. - 10 Julij 1872. no 162. - 22 en 23 November 1872. no 276.
Y4301: HAARLEMSCHE COURANT. - Opregte Haarlemsche Courant. Vrijdag 14 maart 1880. No. 62. 3e editie.
Y4087: UTRECHTSCHE COURANT. - Utrechtsche courant Woensdag 1 December 1813. No. 1.
Y4183: DE LEEUWARDER COURANT. - De Leeuwarder Courant. 158e jrg. Zaterdag 1 Mei 1909.
Y4205: DE BUSSUMSCHE COURANT. - De Bussumsche Courant. Zaterdagavond-bijvoegsel 41e jrg. 1937 no 6138. Mr. Caron vertelt: Syrie, een prachtig land.
Y3871: NIEUWE PURMERENDER COURANT. - 31 Augustus 1898. Koningin en Volk. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y3876: NIEUWE ARNHEMSCHE COURANT. - Feestnummer Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y3877: MEDEMBLIKKER COURANT. - Medemblikker Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor Medemblik en Omstreken. Zaterdag 6 april 1918, 13e jaargang no. 674. Kaart der droogmaking van de Wieringermeer.
Y3893: GOESCHE COURANT. - (Bijlage) Jubileum-Nummer behoorende bij het nummer van 31 |augustus 1923 van de Goesche Courant. 25-Jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923.
Y3937: DISTRIBUTIE COURANT. - Distributie Courant 4e jaargang no 11. Zaterdag 11 September 1943. Nieuws voor den Winkelier. Overzicht van in omloop zijnde Duitsche bonnen en Bezugscheine.
Y4037: KERKELIJKE COURANT. - Kerkelijke Courant 7e jaargang Vrijdag 8 April 1853. No. 14.
Y4038: OPREGTE HAARLEMSCHE COURANT. - Opregte Haarlemsche Courant. Dinsdagsche 15 Junij Ao. 1819. No. 71.
M0312: COURCEL, MARTINE (ED.). - Malraux, life and work.
Y4443: VIETNAM COURIER. - Vietnam Courier. No 233. september 8, 1969. Special Communique announces Drvn presiden's death. No 234. September 15, 1969. State funeral of president Ho Chi Minh. President Ho Chi Minh's Testament.
Y4869: COURT, J.F.H. ALB. DE LA. - Het vraagstuk Indonesie.
M3113: COURTENAY, BRYCE. - Kleine baas. Vertaling J. Westerweel.
B7883: COUSTEAU, JACQUES. - Whales.
B6329: COUTINHO, ROEL A. - Van pokken, syfilis en aids. Geschiedenis van de infectieziektenbestrijding door de eeuwen heen.
R2218: COUTINHO, DICK EN IRMA N. SAMSON. (ED.). - Linguistics. An International Review 51. Index to Nrs. 1-50 (1963-1969).
H7688: COUVEE, D.H. - De mei dagen van '40.
Y0399: COUVEE, M.M. - Pleiziertogtje van Dirk Verpoozen met zijne vrouw en dochter van Rotterdam naar de feesten te 's Gravenhage, bij gelegenheid der viering van den achttienden verjaardag van Z.K.H. den Prins van Oranje, beschreven tot een souvenir aan die heugelijke dagen.
H9834: COUVEE, D.H. - Van couranten en courantiers uit de zeventiende en de achttiende eeuw.
L7668: COUVEE, D.H. EN G. PIKKEMAAT. - 1813 - 15 ons Koninkrijk geboren.
T8489: COVEN, JEFFREY. - Baudelaire's Voyages. The Poet and His Painters. With an essay by Dore Ashton.
T5522: COWAN, F.M. - De Zogenaamde Strenge School.
W2588: COWARD, ROSALIND. - Vrouwenverlangens. Vertaling en inleiding Karin Spaink.
Y2159: COWLER, JIM UND KURT SCHWABACH. - Es gibt eine Frau, die dich niemals vergisst. Mutterlied.
T0341: COWPER, WILLIAM. - Selected poems.
B8337: COX, SIMON. - De geheimen van de Da Vinci Code. Wat zijn de feiten en wat is fictie?
B8263: COX, SIMON. - De geheimen van het Bernini mysterie. Wat zijn de feiten en wat is fictie?
R3985: CRACE, JIM. - Een man, een vrouw en de dood. Vertaling Regina Willemse.
R5047: CRACKANTHORPE, DAVID. - Hubert Crackanthorpe and English Realism in the 1890s. Foreword by William Peden.
T6029: CRAEIJVANGER, K.A. - Feestmarsch voor de piano. Ter gelegenheid van het Nationaal Concours van Nederlands Handboog-Schutterijen en Harmonie-Vereenigingen op den 23 en 24 September 1851 te Utrecht.
T0607: CRAEYBECKX, LODE. - De verhouding Nederland-Vlaanderen in verband met de gemeenschappelijke taal en cultuur.
B8036: CRAIG, JAMES. - Phototypesetting. A Design Manual. Edited by Margit Malmstrom.
R8894: CRAM-MAGRE, A.M. - Der Mouw-Adwaita. Denker en dichter. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
R3499: CRAMER, CH.G. - Onze koloniale politiek.
M0071: CRAMER, RIE. - Verzen van verzet.
K6083: CRAMER, RIE. - Mallorcanen.
B8959: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden.
K4216: CRAMER, HENDRIK. - Vizioen en geboorte.
H6814: CRAMER, PIETER. (ED.). - Guerrilla! Verhalen over onderdrukking en verzet. Samengesteld door Pieter Cramer.
T5684: CRAMER, CH.G. - Onze koloniale politiek.
R6427: CRAMER, NICOLAAS. - Parlement en Pers in Verhouding tot de Overheid.
T7189: CRAMER-SCHAAP, D.A. (ED.). - Het Gulden Meisjesboek.
R4058: CRAMER, N. - 75 Jaar in het Nieuws (1884-1959). Kroniek van de Nederlandse Journalisten-Kring.
B4540: CRAMER, N.A. (ED.). - De reis van Jan van Mandeville. Naar de Middelnederlandsche handschriften en incunabelen.
T0781: CRANE, J.W. DE. - Bijzonderheden, de familie Hemsterhuis betreffende.
T5191: CRANE, WALTER. - The baby's opera. A book of old rhymes with new dresses. The music by the earliest masters. Engraved & printed in colours by Edmund Evans.
K7218: CRANE, WALTER. - The decorative illustration of books.
B6808: CRANE, WALTER. - Of the decorative illustration of books old and new.
T4564: CRANS, M. / P.L. DRONKERS / S. HETTINGA. (RED.). - De Opdracht. Tijdschrift gewijd aan het nieuwe Indie. nrs: 14, 34/35, 37/38, 39. 1945-1946 + Informatienummer 1 juni 1945. nr. 12.
T3718: CRAVAN, ARTHUR. - Stoomfluit. [Le Sifflet]. Vertaling Peter Kouwenberg.
Y2328: CREBOLDER, EMMA. - Verzoenen.
Y4404: CREEMERS, IRIS E.A. (EDS.). - Erasmus en GŁlen. Inspiratoren voor vrede en dialoog.
H9434: CREMER, JAN. - Jan Cremer's logboek.
Y3249: CREMER, JAN. - Jan Cremer Krant nummer 2, december 1977.
L2425: CREMER, JAN. - Het zwijgzame korps, reportage.
H4507: CREMER, JAN. - Sneeuw.
K8196: CREMER, J. - Het perpetuum mobile. Ingeleid door Jan Cremer.
T7773: CREMER, JAN. - Made in U.S.A.
L9777: CREMER, JAN / THEUN DE WINTER E.A. - De liefdes van Jan Cremer.
Y2123: CREMER, JAN. - Ik Jan Cremer.
H1631: CREMER, JAN. - De Hunnen, 3 delen in cassette, I. Oorlog, II Bevrijding, III Vrede.
L8506: CREMER, JAN. - Sneeuw.
L8529: CREMER, JAN. - Het zwijgzame korps, reportage.
W5369: CREMER, JAN. - Sneeuw en andere verhalen.
B3787: CREMERS, MARIE. - Weerlichten. Verzamelde gedichten.
T2222: CREMERS, MARIE. - Nieuwe Loten.
R4368: CRENA DE IONGH, A.C. - G.C. van Santen's Lichte Wigger en Sanppende Siitgen. Zeventiende eeuwse gesprekken in Delfts dialect.
Y1925: CREPAX, GUIDO. - Harlem Blues.
T5045: CRESCI. - A fragmentof Cresci's Essemplare. Reproduced from John Ryder's copy of the 1578 edition.
L6400: CRESSONNIERES, JACQUES DES. - Essai sur la question des langues dan l'histoire de Belgique. Preface de M.J. Cuvelier.
L4601: CREUTZ, MAX. - Johan Thorn-Prikker. Mit 32 Abbildungen.
R2272: CREUTZBERG, L.G.TH. - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in zijne goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van zijnen offerdood voorgesteld.
L1295: CREVELD, S. VAN. - Eenige problemen uit de algemeene pathologie van den kinderleeftijd.
L4596: CRICK, JEF. - Jan-Frans Willems. Vader der Vlaamsche Beweging (1846-1946). Zijn volledig levensbeeld. Met een brief van zijn kleinzoon, Joris Willems en een lied van Marinus de Jong.
R0789: CRIENS, S.R. (ED.). - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen.
H1991: CRIJNS, MYRIAM. - Het paarse eiland, verhalen.
H1992: CRIJNS, MYRIAM. - Ik zie ik zie.
Y4481: CRISIS. - Crisis. Uitgave van N.V.V. en S.D.A.P. Werkloosheid. 16 Juli 1932. No. 6.
Y4260: CRISISCOURANT, DE. - De Crisiscourant. Gemeente 's-Gravenhage. 1e jaargang 16 Maart 1918 No. 22.
Y3954: CRISISCOURANT, DE. - De Crisiscourant. Gemeente 's-Gravenhage. 2e jaargang 25 juli 1919 no. 39.
R6939: CRITERION. - Criterion. Veertiendaags Orgaan voor Nieuw Nuchter Nederland. 1e jaargang 3 januari 1946, nr. 13.
Y4075: CRITERIUM. - Criterium. Viertiendaags Orgaan voor Nuchter Nederland. 1e jaargang 8 Oct. 1945. No. 8. 2e Zuiveringsnummer.
R6295: CRITS, FRANK DE. - Brussel en het fin-de-siecle. 100 jaar Van Nu en Straks.
K5733: CROCE, BENEDETTO. - Wat is filosofie?
R2652: CROES, FELIX. - Schotwonden in de 16e eeuw.
L9813: CROES, JAN / J. PAARDEKOOPER. E.A. - De ideale bibliotheek. 100 boeken die iedereen gelezen moet hebben.
M2186: CROISET, MAX. - De medeplichtigen. Toneelspel in twee bedrijven. Gevolgd door Amphitryon.
L0317: CROISET, MAX. - Het dagboek van een aapnootmiezer.
K8509: CROISET, M. - Het Petitionnement.
M3278: CROISET, MAX. - Gezien.
H1993: CROISET, MAX. - Toneelwerk. Hamlets vader. Kettingreactie. Sonja.
H7566: CROISET VAN UCHELEN, TON. - Vrienden sinds '37. Korte geschiedenis van de Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbiliotheek van Amsterdam, opgericht 1 oktober 1937. Met een lijst van de 82 aangeboden geschenken.
Y4565: CROISET VAN UCHELEN, TON. - Vive la Plume. Schrijfmeesters en Pennekunst in de Republiek.
R7427: CROLL, C. - Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Democratische Partij. (Een vraag van staatsrecht mede).
R4657: CROLL, C. - Afgedrongen van den bodem des Rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met officieele stukken toegelicht.
T5186: CRONE, C.C.S. - De ware geschiedenis van Herman Schuddelever of hoe men als provinciaal Wakker wordt.
T0506: CRONE, C.C.S. - Stephan en Lizette.
L1296: CRONE, R.A. - Scheelzien.
R0230: CRONE, C.C.S. - Muziek over het water.
R5048: CRONE, C.C.S. - De ware geschiedensi van Herman Schuddelever of Hoe men als provinciaal Wakker wordt.
T5188: CRONE, C.C.S. - Latijnsche Les.
T0976: [COHEN] CRONIN, A.J. - De Tiran (Hatter's Castle). Vertaling Casper de Jong.
T0974: [COHEN] CRONIN, A.J. - De Tiran (Hatter's Castle). Vertaling Casper de Jong.
H8078: CRONKITE, WALTER. - A Reporter's life.
T5668: CROOCKEWIT, J.F. - Wijk bij Duurstede in de jaren 1783-1787. Bijeenverzameld uit de Nederl. Jaarboeken, de Post v.d. Rhijn, de Staatscourier, de stukken op het Stedelijk Archief te Wijk bij Duurstede berustende en eenige vlugschriften uit dien tijd enz.
B3590: CROON, HAROLD DE EN ARJAN WEENINK (EDS.) - Rotterdam. De stad in gedichten.
M3787: CROS, CHARLES. - Les quatre saisons.
M0763: CROSS, GILLIAN. - Huilen tegen de maan. Vertaling Liesbeth Swildens.
Y5162: CROUCH, JOHN. - Londinenses lacrymae. / Londons second tears mingled with her ashes. A Poem.
T3029: CROUS, ERNST (ED.). - Fraktur oder Antiqua? Zwei Berliner Beitršge zur Schriftfrage aus dem 19. Jahrhundert. Eine Beschreibung von Friedrich Nicolai und eine Denkschrift des Preussischen Staatsministers Philipp Karl Graf v. Alvensleben.
B9243: CROUWEL, BUCH, VAN CAPELLEVEEN, KLEIS & BREUGELMANS. - Het zegel van de libel. Sub Signo Libelli. Bevattende een bibliografie van de pers, najaar 1983-februari 1999.
L4318: CRUCQ, J.K. - Cryptogamen.
Y1542: CRUISE, SIR FRANCIS RICHARD. - Wer war der Verfasser der Nachfolge Christi? Ins Deutsche ubertragen von J. Repen und A. Kloeckner.
H5606: CRUL, CORNELIS. - Religieuze poŽzie. Uitgegeven en toegelicht door L. Roose.
B6442: CRUL, CORNELIS. - Een schoone ende gheneuchljcke historie of cluchte van Heynken de Luyere...
H5009: CRUL, CORNELIS. - Heynken de Luyere en andere gedichten. uitgegeven door C. Kruyskamp.
L7926: CRUL, T.W. - Het huwelijk bij de 'ethnologische oervolken'.
L2059: CRUTCHLEY, BROOKE. - Preparation of manuscripts and correction of proofs.
B8013: CRUTCHLEY, BROOKE. - To be a printer.
B2357: CRUYSBERGHS, KAN. K. - Pius XI, de Missiepaus.
Y4731: LA CRUZ. - La Cruz Newspaper Curacao 1 - 8 - 15 Januari 1953. Ana LIII.
Y2434: CSAKY, J. EN RADDA. - Catalogus tentoonstelling van beeldhouwwerken door J. Csaky en schilderijen door Radda 17 februari - 17 maart 1934.
Y2479: SUUM-CUIQUE. - Suum-Cuique. Blad van het Barleaus Gymnasium. 9e jaargang 1933. nr. 6. 10e jaargang 1934. nr. 12.
W2489: CULLEN, SEAMUS. - Astra en Fondrix. Vertaling Bob den Uyl.
T3998: CULP, JULIA. - De interpretatie van het lied. Een causerie. Met een voorwoord van Dietrich Fischer-Dieskau.
R4768: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - De Zuivering des Tempels, schilderij van Ch. W. Roelofsz. M. Beutler: Idee en daad, een levensbevestiging. A. Gaastra: Reclame. Uilenspiegel of menschenspiegel. J. Mulder: Over Ch.W. Roelofsz. Anne Mulder: Litteraire momentopnamen. F. v.d. Eeze: Uit het heigligdom. S. Brisy: De Gezegende.
T9969: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Groneman: Cyrano de Bergerac. Giltay: Oorlogsbestrijding en vredesverwerkelijking. Gosse Noordhof: De psychologie van Fritz Kunkel. Spanninga-Posthuma: De opbouw van het leven. Prijsvraag: De gehuwde jonge vrouw. Ebermayer: Werktuig in Gods hand. Anna Mulder: Literaire momentopnamen, Sowjet en Christendom.
R4772: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - H. v.d. Steenhoven: Dardomo een bijensprookje. / Grenzen. De gezegende Serge Brisy (fragm.). M. v.d. Stijl: Ordening. Prijsvraag 1935.
R4766: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - J. Riemens-Reurslag, de levenshouding der jongeren en F. Kormendi: Erfgenamen. J. de Roock: Een zoeker ging uit om te zoeken. H. Methorst: Iets over Krishnamurti's boek van Waarheid en Leven. Anne H. Mulder: Links richten in de literatuur, (slot). F. v.d. Eese: Uit het heiligdom. A.C. Timmering: Levensvreugde.
R4767: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - J.C. Wannee: De mogelijkheid van het wonder. Timmy: Blauwe reiger. Krishnamurti: Gedicht. Caricatuur door F. Groneman. JanGoverts: De wezelijke waarden in de muziek. Jaareinde, Bijlage door Wynand Phielix (ingeplakt). M. Beauhan: Winterzon.
R4773: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Over de verhouding van man en vrouw.
R4769: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - M. Bloemendaal: over het werk van J. Wassermann. F. v.d. Eeze: uit het heiligdom. M. Bauer: Van een dauwdorp. J. Mulder: De verhouding der kunst. Prijsvraag, de jonge gehuwde vrouw. A. Mulder: Litteraire moment opnamen. A. v. Saher-Crone: Het morionettenspel.
T4313: CUNIBERTUS SLOOTS, P. - Drie eeuwen Franciscaanse zielzorg te Woerden 1653-1953.
T9721: CUNNINGHAM, MICHAEL. - De uren. Vertaling S. Goddijn.
B6876: CUPPENS, BERNARD (ED.). - August Cuppens. Hulde-album 1924-1974 priester-dichter.
B6877: CUPPENS, BERNARD (ED.). - August Cuppens: het legendarische pastoorke van Loksbergen. tentoonstelling n.a.v. het vijftigjarig herdenken van het overlijden...
B6872: CUPPENS, BR. BERNARD. - Priester-dichter August Cuppens. Het legendarische pastoorke van Loksbergen.
L8022: CUPPENS, AUG. - Het Communiekantje. Drama in een bedrijf.
B2096: CUPUANA, L / A. FOGAZZARO EN E. DEMARCHI. - Italiaanse liefdesverhalen. Vertaling Greta Peet.
M4310: CURB, R. / N. MANAHAN. - Breaking silence. Lesbian nuns on convent sexuality.
R2319: PROPRIA CURES. - Amsterdamsch Studenten Weekblad Propria Cures. Lustrumnummer 1890-1940.
Y2824: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 44ste jaargang 1932. Nrs.: 1 t/m 33.
Y2822: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 48ste jaargang 1947. Nrs.: 2 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20.
Y2823: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 52ste jaargang 1940. Nrs.: 1 - 2 - 8 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.
T1240: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 37ste jaargang 1925-1926.
T1238: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 35ste jaargang 1923-1924.
M2200: CURIE, EVE. - Madame Curie. Haar leven en werk. Vertaald door F & W. Corsari.
P2746: CURIE, EVE. - Madame Curie. Haar leven en werk.
L2882: CUVELIER, J. - Eene onbekende rijmkronijk van het begin der XIVe eeuw.
B5551: CUWART, FL. - Vlaamse figuren flitsen voorbij.
K6916: CUYPERS, HUB. - Griekse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Herodotus, Thucydides en Xenophon. Ingeleid en vertaald.
B3010: CUYPERS, JOSEPH & JAN KALF. - De verdwijnende soort. Noodzakelijke beschouwingen over de kunstcritiek der Kath. dagbladen.
L9051: CUYPERS, JACQ. - Folkloristisch Mozaiek. Tweede bundel.
Y3291: CUYPERS, HUB. EN AUG. CUYPERS. - Critiek der Dietsche Beweging.
Y1626: CUYVERS, J. - Aarschotsche Misericordia's. Met een inleiding van J. Grauls.
L1929: CWOJDRAK, GUNTHER. - Der Lustgarten.
Y4634: CYCLOPS. - Cyclops. No 4. October 1970.
Y4063: RAAD EN DAAD. - Raad en Daad. Maandblad van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. 19e jrg. no 9. September 1964.
L8822: DAALDER, S. EN J. NOORDGRAAF. (ED.). - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geengageerd filosoof.
T4878: DAALDER, D.L. - De invloed van prikkellectuur op de jongeren.
R2963: DAAMS, J.H. (ED.). - Catastrofen. Bedreigingen van het bestaan.
K0980: DAAN, JOH. C. - Hij zeit wat! Grepen uit de Amsterdamse volkstaal.
L2130: DAANE, MARCO. - De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965.
T0587: DABIT, EUGENE. - Hotel du Nord. Paris.
T0666: DABIT, EUGENE. - Hotel du Nord. Vertaling Bas van Deilen.
T0586: DABIT, EUGENE. - Hotel du Nord. Nawoord Andre Gide. Vertaling Bas van Deilen.
T8049: DAEL, JAC. VAN. - Het psychotechnisch onderzoek, toegelicht met voorbeelden uit het onderzoek van havenarbeiders.
R0812: DAELE, ADIEL VAN. - Register op Vlaanderen voorheen West-Vlaanderen 1952-1987.
T2459: [HUYSMANS, CAMILLE] DAELE, HENK VAN. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VI B. Camille Huysmans en het onderwijs.
T0751: DAELS, FRANS. - Ik Dien.
T3469: DAELS, FR. - Voor mijn volk in nood.
T0899: DAELS, FRANS. - Voor mijn volk in nood. I.
L9995: DAEM, GEERTRUI. - Een vader voor Elizabeth.
L9835: DAEM, GEERTRUI. - Koud.
L9506: DAEM, GEERTRUI. - Zotverliefd. Verhalen.
L8028: DAEMS, S. - Levensschets van Hilda Ram.
T8731: DAEN, FRANK. - Scheepspapier. Een Winterreis.
T8725: DAEN, FRANK. - De koopman en zijn tijd.
T8831: DAEN, FRANK. - Veraf is alles mooi. Verzamelde gedichten.
T8832: DAEN, FRANK. - Af en Toe. Gedichten.
T8833: DAEN, FRANK. - De bruikbaarheid van de tijd.
R1810: DAENENS, LIEVEN. - Museum voor Sierkunst Gent.
R6716: DAENS, PIETER. - Priester Daens, volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel, zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking.
Y2311: DAEY OUWENS, KREEK. - Blauwe hemel. Gedichten.
Y2691: NIEUWS VAN DE DAG. - Feest-nummer: 1880 - 1930 Wilhelmina Koningin der Nederlanden.
Y2199: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag Woensdag 9 en 10 Mei 1945. Algeheele capitulatie van Duitschland en Amsterdam viert de bevrijding.
Y4448: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag. 9 - 11 - 16 - 20 Mei 1945.
Y4044: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag. Vereenigde Katholieke Pers. 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 mei 1945.
Y2696: NIEUW NOORDHOLLANDS DAGBLAD. - Feest en Afscheid. Gouden Regeringsperiode Wilhelmina. Haar Verjaardag. Inhuldiging van Juliana. 1898 - 1948. Met een Gedicht: W.A.P. Smit. Verlucht: Dirk van Gelder.
Y2902: UTRECHTSCH DAGBLAD. - Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 120ste jaargang Zaterdag 7 October 1916. No. 276.
Y4459: NIJMEEGSCH DAGBLAD. - Nijmeegsch Dagblad. 1ste jrg. 8 Mei 1945. no 184.De oorlog in Europa ten einde! / 1ste jrg. 15 augustus 1945. no 263. Japan heeft zich onvoorwaardelijk overgegeven.
Y4242: GELDERSCH DAGBLAD. - Geldersch Dagblad. Editie voor de Noord Veluwe. 1ste jaargang No. 4 Vrijdag 24 Mei 1945. Himmler, de Gestapo-Beul, pleegde zelfmoord. No. 7. Dinsdag 29 Mei 1945. Het drama van Putten.
Y4288: STAATKUNDIG DAGBLAD. - Staatkundig Dagblad van het Departement der Zuiderzee. Feuille Politique du Departement du Zuyderzee. Maandag 26 Julij 1813. / Lundi le 26 Juillet 1813. Tweetalig Frans-Nederlands.
Y0500: DE DAGERAAD. - Rome en de kultuur. Denk-, gewetens-, godsdienst- en kultuurvrijheid in roomsch-kerkelijke beoordeling ; authentieke acten overgenomen uit De Vrijdenker.
T8763: DE DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der Vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. [Afl. 4 ontbreekt]. 5e jaargang 1983-1984. [compleet]. 8e jaargang 1886-1887. [compleet]. 13e jaargang 1891-1892. nrs: 1-5-7-8-9-10-11-12.
T5072: DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. Deel IV.
M7978: DAHL, SVEND. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface par Louis Barthou.
M2607: DAHL, ROALD. - Ooit en te nimmer. Roman. Vertaling Rob van der Veer.
K0782: DAHL, ROALD. - Ooit en te nimmer. Roman. Vertaald door Rob van der Veer.
B0685: DAHL, SVEND. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface de Julien Cain.
M9735: DAHL, ROALD. - De boekhandelaar & De chirurg. Twee verhalen. Vertaling S. Commandeur.
L8789: DAHL, ROALD. - Het griezelkabinet van ...
Y3280: DAHL, FOLKE. - Amsterdam Cradle of English Newspaper.
W2106: DAHL, ROALD. - Gelijk oversteken. Vertaling C. v.d. Broek.
L3662: DAHL, ROALD. - De boekhandelaar. Vertaling S. Commandeur.
M3109: DAHL, TESSA. - Strijd voor liefde. Vertaling M. Tjoeng.
K1521: DAHL, ROALD. - Omnibus. Ooit en te nimmer. Oom Oswald. Vertaling Rob van der Veer.
M3107: DAHLBERG, EDWARD. - Slechts vlees. Vertaling J.H. Pereboom.
L8256: DAHLQUIST, GORDON. - De glazen boeken van de dromeneters. Vertaling Susan Ridder, Nina van Rossem en Mireille Vroege.
R5095: DAHMEN, P. - De Islam in Engelsch-Indie.
B2986: DAHMEN-SCHOLTE, MONA. - Verzen.
L7449: DAILLHIERE, SR. DE LA. - Les entretiens curieux, de Tartuffe et de Rabelais, sur les femmes (1688). Uitgegeven en ingeleid door Andre Hanou.
B4950: DAIMLER, HARRIET (=IRIS OWENS). - Woman.
L4429: DAISNE, JOHAN. - Hoe schoon was mijn school. De roman van een leraar.
K4307: DAISNE, JOHAN. - De Hollandse reis. Neder-land richt zich op... Een reportage en een poetisch tijdsbeeld van herrijzend Nederland.
K6231: DAISNE, JOHAN. - De vrede van Wroclaw of Een proeve van spijkerschrift of Het ijzeren gordijn.
K6062: DAISNE, JOHAN. - Zes domino's voor vrouwen.
L1887: DAISNE, JOHAN. - De trap van steen en wolken.
K4198: DAISNE, JOHAN. - Het geluk. Luisterspel. Wat is magisch-realisme. Essay.
K8190: DAISNE, JOHAN. - Winterrozen voor een kwakzalver.
K6054: DAISNE, JOHAN. - Lago Maggiore. De roman van een vrouw, de roman van een man.
W5039: DAISNE, JOHAN. - Venezy of het eiland in de Stille Zuidzee.
B7851: DAISNE, JOHAN. - Lantarenmuziek.
T1856: DAISNE, JOHAN [=HERMAN THIERY]. - Klaverdrie september 1943. nr. 1 van de 7de jaargang.
H6111: DAISNE, JOHAN. - De vierde engel. Een verhaal.
M5506: DALBY, RICHARD. (SAMENGESTELD). - De nachtzuster, spookverhalen van vrouwen. Met een inleiding van Renate Dorrestein.
K9406: DALEN, MIEKE VAN. E.A. - Met andere woorden.
R5857: DALEN, A.G. VAN. - Uit de kerkgeschiedenis van Didam.
M2074: DALENOORD, FRITS. - Ontdekkingen van de nachtwaker. Gedichten.
L8248: DALFSEN, GERARDINA L. VAN. - Het inwaartsch licht bij de Quakers.
L0778: DALI, SALVADOR. - Zelfportret. Bijeengebracht en vertaald door Gerrit Komrij.
R0916: DALLALI, SEMIRA. - Onbewoonbaar lichaam.
M7509: DALMEIJER, M.C.M. - Geld en nog veel meer. 25 jaar beleid en parktijk van investeren in ontwikkeling.
L6550: DALOS, GYORGY. - De besnijdenis. Roman. Vertaald door Tinke Davids
T1977: DALSUM, H.A. VAN. - Het einde van De Volkswil.
R7597: DAM, J. VAN. - Das Veldeke-problem.
B7400: DAM, J.P.A. VAN DEN EN J.M.W.G. LUCASSEN. - H.J.H. Maas, 1877-1958 onderwijsman, literator en journalist.
T3251: DAM, C.F.A. VAN. - Enige beschouwingen over Cervantes en zijn Quijote.
B8936: DAM, PETER VAN & PHILIP VAN PRAAG. - Stefan Schlesinger 1896-1944. Atelier voor Reclame. Catalogue raisonne.
T7470: DAM, JAN CORNELIS VAN. - Het gouden jubileum van een typisch Amsterdamsch Instituut.
B5905: DAM, JOHANNES VAN. - Twee handen op een buik. Bellettrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
T1982: DAM, HARMJAN. - De NSB en de kerken. De opstelling van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde Kerken 1931-1940.
Y1572: DAM, L.J. VAN EN W.F.G. NICOLAI. - Neerlands Vreugdezang, voor gemengd koor met begeleiding.
Y0818: DAM, CEES. - Ontwerpen in glas. Variaties op een ovaal.
T6988: DAM, L.G. VAN. - Nationale ontwapening.
K0357: DAM, P. VAN / H.A.P. EIJKELENBOOM EN H. KIEVIET. - De herdersfluit. Jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van het bedrijf 1884-1959.
T6811: DAM, J. VAN. - Van den Vos Reinaerde. In nieuwer Nederlandsch nagerijmd. Met houtgravuren van A.S. Hendriks.
Y4429: DAM, MARCEL VAN. - Het lange afscheid. Columns.
Y3901: DAM VAN BRAKEL, W. VAN. - De eer van Constantijn Huygens gehandhaafd, tegen het vermoeden van oneerlijke dijkverlating te Zuilichem, in 1679. Een bijdrage tot de kennis van het voormalig inboezemingsregt.
L8198: DAM VAN BRAKEL, W. VAN. - Lotgevallen van Heer Fulco en de Abdij van Bern.
R3224: DAM, J.H. - Jagen.
R2328: DAM VAN ISSELT, E.W. VAN. - Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Heull. (Met vier staalgravuren).
T7870: DAMAN, MARCEL. - Onder de steirt van 't peird. Achter de schermen van de Ommmegang 1952.
T4387: DAMASUS VAN HARMELEN, P. - De R.K. Vrouwenbond.
T6170: DAMASUS, P. - Constance Teichmann. (Een voorbeeld voor onze Roomsche Vrouwen).
R6947: DAMBRE, O. - Stampkot.
Y0165: DAMBRE, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets.
Y0531: DAMIANI, GIGI EN MEIJER POLAK. - Het Verhaal van de Onbekende Soldaat.
T2380: DAMIANI, GIGI. - Het verhaal van den onbekenden soldaat. Vertaald door Jacq Krul.
H0796: DAMME, F.W. VAN. - Offsetdruk.
T1338: [SPINOZA] DAMME, B. - B. de Spinoza. Populaire bijdrage over zijn leven en leer. Met voorwoord van W. Meijer.
T1432: [ERASMUS] DAMME, DANIEL VAN. - Une heure a la Maison d'Erasme et au vieux beguinage d'Anderlecht.
L5658: [ERASMUS] DAMME, DANIEL VAN. - Erasmus.
T3700: [MULTATULI] DAMME, B. - Multatuli als wijsgeer.
T4601: DAMSTE, J. CAREL. - Een nietig levensteken.
T7108: DANCKAERT, FRITS. - Van woord tot beeld, van boek tot film. Vlaamse schrijvers in cinematografisch perspectief.
H8653: DANGOR, ACHMAT. - Kafka's vloek. Vertaling H. Nutbey.
L5046: DANIELS, JOANNES C. - Wolframs Parzival S. Johannes der Evangelist und Abraham Bar Chija.
B5689: DANIELS, WIM. - Thuistaal. Het andere Nederlands.
L8293: DANIELS, GERARDUS C.J. - Religieus historische studie over Herodotus.
L5169: DANIELS, GERARDUS C.J. - Religieus historische studie over Herodotus.
B1752: DANIELS, L. M. FR. - Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk.
Y0948: DANIELS, L. M. FR. - Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk.
T3280: DANIELS, H / J. DIJKHUIS / Z. STOKVIS. - Leidraad bij lessen in Nederlandsche taal en stijl.
K9826: DANKBAAR, W.F. - Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in de zestiende eeuw.
T9249: DANKS, H.P. - Silver threads among the gold. Popular ballad.
T7659: DANNEBERG, ROBERT. - Die Wahrheit uber die Polizeiaktion am 15. Juli. Der Bericht der vom Wiener Gemeinderat zur Untersuchung der Ereignisse vom 15. Juli eingesetzten Kommission.
T7322: DANNEBERG, ROBERT, JULIUS DEUTSCH U.A. - Der Tag van Hainfeld.
T9046: DANNEBERG, ROBERT. - Die sozialdemokratische Gemeinde-Verwaltung in Wien.
T2855: DANNEBERG, ROBERT. - Zehn Jahre neues Wien 1929.
K2030: DANSER, J.G. - Gedichten.
B3945: DANSER, J.G. - Verzameld werk. Tekstverzorging J. Staal met een biografie door G.H. 's-Gravensande.
T6856: [ARNTZ, GERD] DANSER, MAX. - Ik was revolutionairder, linkser dan de Socialisten [&] Ik heb in Rusland gewoon mijn werk gedaan en mijn bek gehouden.
M6942: DANTZIG, RUDI VAN. - Afgrond.
L2879: DANTZIG, BRANCO. - Fonction du voile du palais et du bourrelet de passa vant dans le langage.
M5625: DANTZIG, MARIJN VAN. - De lichtklinkers.
Y5129: DANTZIG, RUDI VAN. - De bruid staat rechts van u.
T1381: [SPINOZA] DARBON, ANDRE. - …tudes spinozistes. Publiťes par Joseph Moreau. Avertissement par Henri Gouhier.
L8171: DARDENNE, SABINE. - Ik was twaalf en ik fietste naar school. In samenwerking met Marie-Therese Cuny.
M3106: DAREL, SYLVA. - Een mus in de sneeuw. Een levensperiode in vier bedrijven met een proloog en een epiloog. Vertaling J. Wilten.
H5266: DARMON, PIERRE. - Damning the innocent. A history of the persecution of the impotent in pre-revolutionary France.
Y0131: DARNAR, P.L. - Tardieu.
B8758: DARNTON, ROBERT. - Bohemians before Bohemianism.
T4439: DARWIN, CHARLES. - De reis van de Beagle. Vertaald door Tinke Davids.
Y0160: DASBERG, LEA. - Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000 of Hulde aan de hoop.
T0070: DASBERG, LEA. - Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
R4106: DASBERG, ELI. - Rabbijn Simon Philip de Vries Neede 1870, Bergen Belsen 1944. De geschiedenis van zijn leven.
T8125: DAUDIN, P. - Fantaisies calligraphiques chinoise.
K5818: DAUDT, H. / F. BERGSMA / F. KEMPERS EN E.Z.R. COHEN. (EDS.). - Selectiviteit in de massacommunicatie. Opstellen aangeboden aan M. Rooij.
W8686: DAUGHERTY, JAMES. - Poor Richard illustrated with lithographs in two colors by the author.
K7022: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven. Met een nawoord van R. Nieuwenhuys.
A0925: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven.
Y4739: DAUM, P.A. - Batavia-Amsterdam. Een reisschets. Met een nawoord van G.Termorshuizen.
T3697: DAUM, P.A. - Uit de suiker in de tabak.
B1136: DAUMIER, HONORE. - Spartelen aan de huwelijkshaak. Een huwelijksspiegel. Nawoord G.A. Narciss. Vertaling Olaf J. de Landell.
Y0191: DAUTZENBERG, A.H.J. - Rafelranden van de moraal.
Y2523: DAUVELLIER, M. - Cursus in 12 nummers. Schrijfboek voor Loopend Schrift. Typen Cahier. deel 1, 3, 4, 9 en 12.
Y3386: DAVID-NEEL, ALEXANDRA. - Tibet aan tafel.
B7891: DAVID, J. [JEAN BAPTISTE DAVID]. - I: Over de Bilderdijksche afwijkingen van het gewoon schrijfgebruik in Holland. II: P.J. Harrebomee, Vierde twaalftal Nederlandsche Spreekwoorden. III: F.C. de Greuve, Beoordeeling van Prof. T. Roorda's werk Over de deelen der rede.
T2515: DAVID, J.J. - De pers. Vertaald door M.E. Barentz.
L3429: DAVID, ISMAR. - Our Calligraphic Heritage. The Geyer Studio Writing Book.
R3941: DAVIDS, HENRIETTE. - Mijn Levenslied.
L5812: DAVIDS, JOHANNES A. - De Orosio et Sancto Augustino Priscillianistarum Adversariis commentatio Historica et Philologica.
Y2177: DAVIDS, LOUIS & MARGIE MORRIS. - Antwoord van Sientje uit Amsterdam naar Mientje te Soerabaia.
Y2176: DAVIDS, LOUIS & MARGIE MORRIS. - Brief van Mientje uit Soerabaia aan haar zuster in de Kinkerstraat te Amsterdam.
R2962: DAVIDS, A.B. - Over significa.
T4691: DAVIDSFONDS - De Belleman van het Davidsfonds 1934, III, nr. 1.
T8744: DAVIDSON, STEVE. - OM Home Made Comix. No. 10. Illustrated by R. Crumb, Robert Dougherty e.a.
B0960: DAVIDSON, STEVE. - Lessen in overleving. 26 brieven uit het huis van bewaring te Amsterdam en de gevangenis Nieuw-Vosseveld te Vught. Met een inleiding van dr. G.P. Hoefnagels.
H8215: DAVIDSON, PETER. - The vocal forest. A study of the context of three Low Countries printers' devices of the seventeenth century.
R6173: DAVIDSON, STEVE. - Zonder uitstel van executie!
W2497: DAVIES, A.A.T. - De winterpaarden. Vertaling Helen Knopper.
B9728: DAVIES, HUGH SYKES. - Thomas De Quincey.
R7223: DAVIGNON, HENRI. - Belgie en Duitschland. Teksten en oorkonden met een woord aan den lezer.
T3500: DAVIS, MYRNA. - Aardappelkunst. Voorwoord Truman Capote.
T7912: DAVRAY, HENRY D. - Engeland en de Munitie.
R1801: DAWSON, CHRISTOPHER. - De schepping van Europa. Eene inleiding tot de geschiedenis der Europeesche Christenheid. Vertaald en ingeleid door Aug. Cuypers.
H7571: DAWSON, J. & PIET CLEMENT (EDS.). - Gaade's Handboek voor de grafische technieken.
R3130: DAWSON, FIELDING. - Virginia Dare: stories 1976-1981.
MK0153: DAY, LEWIS F. - Alte und Neue Alphabete, fŁr den praktischen gebrauch nebst einer Einleitung Łber 'Die Kunst im Alphabet'
MK0014: DAY, LEWIS F. - Alte und Neue Alphabete, neu bearbeitet von Hermann Delitsch.
B7869: DAY, DAVID. - The whale war.
Y1249: DEAN, FOLK. (ED.). [=THEO ETTEMA]. - Sint- Nicolaas liederen. Samengesteld en bewerkt door Folk Dean.
Y2731: DEBACLE SOCIALE, LA. - La Debacle Sociale. 1re annee 1896. nr. 1 t/m 10.
R0780: DEBAIVE, C. - Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck.
Y2905: DEBBAUT, ROMAIN (SAMENG.). - Tijden van beroering en andere naturalistische verhalen.
H1838: [CATALOGUS] DEBOUTTE, A. E.A. - Sint Lutgart. Patrones van Vlaanderen. Twee delen.
B8766: DEBROCK, WALTER E.A. - Marnix Gijsen - Jan Albert Goris 1899 - 1984. Een postuum eresaluut.
W7629: DEBROT, COLA. - Verzameld werk. Zeven delen.
T0270: DEBROT, ESTELLE. - During a silent night. Eleven poems.
L1459: DEBROT, COLA. - Navrante zomer. Gedichten.
L0197: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
K3610: DEBROT, COLA EN GERARD KNUVELDER. - Ars et Vita.
B7698: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Een novelle.
K6020: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
R1757: DEBROT, COLA / HAN HOEKSTRA, ED. HOORNIK. (ED.). - In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van 'Criterium'
H4179: DEBROT, COLA. - Bekentenis in Toledo. Gedichten.
K1810: DEBROT, COLA / HAN HOEKSTRA, ED. HOORNIK. (ED.). - In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van 'Criterium'
T2844: DEBROT, COLA. - Literatuur in de Nederlandse Antillen.
T2843: DEBROT, COLA EN HENK DENNERT. - Gedichten.
H5363: DEBROT, COLA. - De vervolgden. Novelle.
H7195: TIRADE 202. COLA DEBROT. - Cola Debrot: kwatrijnen uit fort Amsterdam.
P1480: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
B5746: DEBUTEN. - Allemaal Yang en andere verhalen uit de workshops van Script+.
R3143: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu Christi. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk.
L1942: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydagh ofte Het Lyden onzes Heeren Jesus Christus.
Y2598: DECKER, ALFONS DE. - Geschiedenis der Malkontenten.
T1883: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede vrydag ofte het lijden onses heeren Jesu Christi.
Y0734: [ERASMUS] DECKERS, THILDA. - Erasmus de veelomstredene.
L2237: DECKWITZ, SJUUL. - God aan het IJ. Verhalen.
K8523: DECLERCK, RICHARD. - Peilingen. Doorheen het moderne Franse geestesleven. Met inleiding van Raymond Herreman.
A0748: DECORI, FELIX (ED). - Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset. Publiee integralement et pur la premiere fois d'apres les documents originaux par Felix Decori avec dessins d'Alfred de Musset et fac-similes d'autographes.
K9233: DECORTE, BERT. - Een stillere dag. Sonnetten.
L9006: DECORTE, BERT. - Kruis of munt. Verspreide rijmen en dichten van 1936 tot 1969 geschreven.
R0211: DECORTE, BERT. - Thijl Ulenspieghel. Gedichten. Met de oorspronkelijke prenten van het oude volksboek (1518).
B3289: DECORTE, J.M.A. (RED.). - Een boeket van vijftig Nederlandse gedichten in Engelse of Franse vertaling.
K5325: DECORTE, BERT. - Kortom.
L3390: DECORTE, B. - Karel van de Woestijne en de Franse Literatuur.
T4712: DECURTINS, G. - Reform-katholicisme (modernisme) en Katholieke sociale hervorming. Aangevuld met uivoerige aanhalingen uit de encycliek Pascendi dominici gregis van Pius X.
R8787: DECURTINS, G. - Bisschop Von Ketteler.
Y1748: DEDINSZKY, ERIKA. - De ijstijd begint met de kou.
Y0241: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Bibliophilie. Stichting De Roos. Nieuwe beelding in de drukkunst. Honoraria voor handschriften en boeken in het verleden. Een drietal ontleningen aan het Nederlands in de Duitse ontspanningslectuur der XVIIIe eeuw. De drukken der Julia van Rhijnvis Feith.
Y0240: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Lijst van werken van Noord-Nederlandse humanisten, geboren voor of omstreeks 1500. Portretten van bibliophielen VI: E.P. Goldschmidt. Alardus Amstelredamus. P.N. van Eyck en de Zilverdistel. Verzoek tot vestiging van een drukkerij te Breda in 1613. Rousseau en Voltaire in Nederland. Entzauberte Bucher. Remy de Gourmont bibliophile. Bewaren of liquideren.
Y0239: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Inhoud: Oscar Wilde's Ballad of Reading goal. Mahieu, Maiolin- Majolica. De titelpagina der Nederlandse romantiek. L'amour des livres. Boek en drukpers in de emblematische literatuur. Twee Nederlandse boektentoonstellingen. Malle gevallen oftewel boeken en boektitels in oude advertenties.
T5655: DEE, DANIEL. - Vierendeel.
R0658: DEE, M.A. - Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899. Verzameld door M.A. Dee.
K2579: DEEL, TOM VAN E.A. (EDS.). - Het literair klimaat 1970-1985.
T8361: DEEL, T. VAN. - Gedichten 1969-1986.
T8984: DEEL, T. VAN. (ED.). - Ik heb het Rood van 't Joodse Bruidje lief. Gedichten over beeldende kunst.
K1791: DEEL, T. VAN. - Recensies.
T8149: DEEL, T. VAN & CHR. J. VAN GEEL. - Gedichten bij tekeningen.
B1964: DEEL, T. VAN. - H.C. ten Berge, informatie.
K3119: DEEL, T. VAN. - Henk Romein Meijer. Informatie.
M6177: DEELDER, J.A. - De t van Vondel. Verhalen.
H4485: DEELDER, J.A. - Modern Passe.
H4593: DEELDER, JULES. E.A. - Canadian Caper. Vrolijke verhalen uit Playboy.
L8784: DEELDER, J.A. - Proza.
L3354: DEELDER, J.A. - Gemengde gevoelens. Roman.
T8802: DEELDER, J.A. - Drukke dagen.
Y2233: DEELDER, J.A. - Dag & Nacht. Gekozen en ingeleid door Ahmed Aboutaleb.
M0340: DEELDER, J.A. - Sturm und drang. (10 series).
T2416: DEELDER, J.A. - Jazz. Verhalen en gedichten.
H8437: DEELDER, J.A. - (Hol gelach). Verhalen.
T4874: DEELEN, H.L.F.J. - De moderne jeugdarbeid.
R7567: DEELEN, A. EN H. HEYENBROCK. - Aardewerk. Onder toezicht C.J. Nieuwenberg.
Y0276: DEFOE, DANIEL. - De voor- en tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders ......Geschreven naar haar eigen aantekeningen. Vertaling Max Schuchart.
R1930: DEFOE, DANIEL. - De voor- en tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders. Vertaling Max Schuchart.
T0643: DEFOORT, E. - Charles Maurras en de Action Francaise in Belgie.
K6601: DEFRESNE, A. - De vrome speelman.
K8873: DEFRESNE, A. - Het eethuis. Ingeleid door Victor E. van Vriesland.
L0302: DEFRESNE, A. - De vrome speelman.
L0304: DEFRESNE, A. - 1948 Anno Christi zinnenspel in drie bedrijven.
C1411: DEFRESNE, A. - Een avond in Amsterdam.
Y1102: DEGENHARDT, W. - Vaderlandsche Geschiedenis. Een Leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der Volksschool.
B7988: DEGERING, HERMANN. - Lettering. Modes of writing in Western Europe from Antiquity to the Eighteenth Century. With a preface by Alfred Fairbank.
H5166: DEGROOTE, GILBERT. - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium.
K5447: DEGROOTE, G. - Wat een schrijver lijden kan. Nieuw licht op Hendrik Conscience.
R5105: DEIJL, C. VAN DER. - De Islam.
B8881: DEIJSSEL, LODEWIJK VAN. - Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis.
K8808: DEIJSSEL, LODEWIJK VAN. - Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis.
T0402: DEINSE, J.J. VAN. - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente.
R5576: DEINSE, J.J. VAN. E.A. - De brand van Enschede van 7 Mei 1862 na 50 jaren herdacht.
Y0365: DEK, A.W.E. - Graf Johann der Mittlere von Nassau-Siegen und seine 25 Kinder.
L6069: DEK, J. - Het Kruiningensch dialect. Met een voorwoord van Jac. van Ginneken.
A0015: DEK, RUDY. - Het duizendste front. Een verhaal van jaren.
W2823: DEKEYSER, MIEL. - Wankele wereld. Houdingen en verhoudingen in De Nieuwe Wereld.
Y0451: DEKKER, A.J. EN J. SMIT. - Handleiding bij den cursus voor loopend schrift.
K6383: DEKKER, MAURITS. - Jozef duikt.
W0112: DEKKER, RUDOLF / LOTTE VAN DER POL. - Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie Europa 1500 - 1800. met een voorwoord van Peter Burke.
K8496: DEKKER, MAURITS. - Afscheid. Monoloog.
R3734: DEKKER, WOUTER JAN (ED.). - Het weesmeisje op het kerkhof.
T9513: DEKKER, MAURITS. - Amsterdam. Roman.
B5433: DEKKER, GERRIT. - Lodewijk van Deyssel as Skilder.
Y2250: DEKKER, CARLINE. - Daarom ben ik hier.
Y2524: DEKKER, A.J. EN J. SMIT. - Cursus voor Loopend Schrift in 9 nummers. Parallel Cahier behoorende bij nos 1-3. en 4-6. Oefenboekje deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Y1485: DEKKER, PIET. - Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe. Een van de oudste en trouwste dienaren van prins Willem van Oranje.
Y3363: DEKKER, RUDOLF. - Constantijn Huygens jr. en de uitvinding van het moderne dagboek. Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer.
T1578: DEKKER, R.M. - Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten. Ooggetuigenverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750).
K6693: DEKKER, MAURITS. - Zijn wereld.
T7158: DEKKER, C. EN A. HENDRIKS. - Het persoonsbewijs. De meening van een voormalige verzetsgroep.
K2991: DEKKER, G. - Afrikaanse literatuurgeschiedenis.
L3071: DEKKERS, MIDAS. - Lief dier. Over bestialiteit.
T7750: DEKKERS, F. - Samenwerking van patroon en arbeider.
R6409: DEKKERS, MIDAS. - De larf. Over kinderen en metamorfose.
B7705: DEKKERS, MIDAS. - De walrus en andere beesten.
K4861: DEKKERS, MIDAS & JAN DEN HENGST. - Waterrijk. Flora en fauna van ons zoete water.
H5244: DEKKERS, MIDAS. - De mandril en andere beesten.
R4445: DEKKING, HENRI. - Kwakzalvers. Een vroolijk spotspel in drie bedrijven.
T2573: DEKNATEL, ROELOF. - Wilhelm Busch der lachende Philosoph des Pessimismus.
Y3503: DELABORDE, HENRI. - La gravure. Precis elementaire de ses origines, de ses procedes et de son histoire
R3974: DELAFORTRIE, LUC. - Joris Van Severen en de Nederlanden. Een levensbeeld.
Y1451: DELAHAYE, ALBERT. - Holle Boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen.
Y1368: DELAHAYE, ALBERT. - De Bisschop van Nijmegen. Oftewel: hoe de Keizer Karel-Universiteit van Nijmegen door het jeugd-elftal haar roemruchte titel op het toernooi van Noyon het eigen doel in liet knallen.
MK0134: DELAMOTTE, F. - The book of ornamental alphabets. Ancient & mediaeval, (etc.).
R6718: DELANDSHEERE, P. - La Libre Belgique. Histoire des origines de la Libre Belgique clandestine.
T4873: DELANEY, P.L. - How Public School Boys Live.
T3345: [WILDE] DELARUE-MARDRUS, LUCIE. - Les amours d'Oscar Wilde.
L2953: DELBEE, ANNE. - Camille Claudel, een vrouw. Vertaling Michel Perquy.
L5664: [ERASMUS] DELCOURT, MARIE. - Erasme.
R7944: DELDEN, JOHAN VAN. - Liefkensstraat 66. Herinneringen aan A. Marja.
K0099: DELEAR, FRANK J. - Igor Sikorsky, his three careers in Aviation. Foreword by James H. Doolittle.
W3941: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche Graphiek. Studies en aanteekeningen.
K9288: DELEN, A.J.J. - Metsys. Groote meesters.
L1803: DELEN, A.J.J. - Oude kunst en graphiek. Verzamelde opstellen. Met een inleiding door Lode Baekelmans.
L1860: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche graphiek, studies en aanteekeningen.
K9031: DELEN, A.J.J. - De Vlaamsche Kunst. Met 186 foto's.
R2158: DELEN, A.J.J. & M. MEERTENS. - Canticum Canticorum. Het blokboek Canticum Canticorum als graphisch kunstwerk. Het blokbloek Canticum Canticorum als godsdienstig kunstwerk.
L9884: DELEU, JOZEF. - De pleinvrees der kanunniken. Negen redevoeringen.
B6330: DELEU, JOZEF. (RED.). - Niederlandsich. Die Sprache von zwanzig Milllionen Niederlandern und Flamen.
T8491: DELEU, JOZEF. - Groot Verzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood. Een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse poŽzie van de twintigste eeuw.
M4850: DELEU, JOZEF. - De hazen aan de kim. In veertien staties.
L9656: DELEU, JOZEF. - Voorbij de grens. Lyrisch proza 1972-1988.
T0850: DELEU, JOZEF EN FRITS NIESSEN. - Frans-Vlaanderen.
B1369: DELF, DIRC VAN. - Tafel van den Kersten Ghelove. Naar handschriften uitgegeven, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door L.M.Fr. Daniels.
L1252: DELFGAAUW, G.TH.J. - De economische theorie en enkele economische bevolkingsproblemen.
R4707: DELFGAAUW, GERARDUS J.J.A. - De staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijk-historische staatsopvatting.
T1826: DELFORGE, PAUL / PHILIPPE DESTATTE / MICHELINE LIBON. - Encyclopedie du Mouvement Wallon. Drie delen A-Z.
R6801: DELFOSSE, ANTOINE. - De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. De Streek van Bergen.
T6596: DELFOSSE, ANTOINE E.A. - De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. FORET.
Y0377: DELFT, A.J.A.C. VAN (ED.). - Uit de bezettingstijd 1940-1945. Illegale spot- en prikkelrijmen.
B1251: DELFT, MARIEKE VAN. - Verzamelaars en verzamelingen Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
B6130: DELFT, M. VAN (ED.). - Vriendschap in vereniging.
T6712: DELFT, A.J.A.C. VAN. - Zwarte Handel. Uit de bezettingstijd van 1940-1945.
R5883: DELFT, A.J.A.C VAN. (ED.). - Illegale spot en prikkel rijmen.
T9241: DELILLE, E. EN JORIS DE SAFFEL. - Zing een Lieken. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
R5358: DELILLE, VICTOR. - Moeders deel. Toneelspel.
T3020: DELILLE, VICTOR (VOORWOORD). - Ontwerp van een historischen stoet: 1830 te Maldeghem. Op 13 Augustus 1905, eersten zondag na den verjaardag van den slag van Stroobrugge, 11 Augustus 1831.
L9876: DELL'ORO, ERMINIA. - De dag van de regenboog. Een Eritrese geschiedenis. Vertaling Yond Boeke.
L8759: DELTA. - A review of arts life and thought in the Netherlands.
L8760: DELTA. - A review of arts life and thought in the Netherlands.
Y3749: DELVIN, D. - Le Nom de Gand. Homonymes et Semi-homonymes.
T7745: DEMANY, FERNAND. - De waarheid over Leopold III.
R3766: DEMBITZER, SALAMON. - De twee tuinen... Vertaling van Arn. Saalborn.
H8219: DEMEDTS, ANDR… - Johan Daisne.
M6322: DEMEDTS, ANDR… - Ernest Claes.
K3076: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamse poŽzie tusschen 1918 en 1941.
K7474: DEMEDTS, ANDRE. - Edward Vermeulen. Schrijver en boer.
B4025: DEMEDTS, ANDRE. - Richard Minne.
K4206: DEMEDTS, ANDRE. - Stijn Streuvels.
K6014: DEMEDTS, ANDRE. - De dag voor gisteren.
K5187: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamsche poŽzie sinds 1918. 1e Deel: studie. 2e Deel: Bloemlezing.
M2785: DEMEDTS, ANDRE. - Stijn Streuvels.
L6125: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamsche poŽzie tusschen 1918 en 1941.
H9408: DEMEESTER, RITA. - Droomjager. Verhalen.
A0636: DEMEL, RUDOLF. - Diagnostik chirurgischer Erkrankungen. Mit Einschluss der Differentialdiagnostik und Rontgendiagnostik. Lehrbuch fur Studierende und Arzte.
M0363: DEMILLE, CECIL B. - The autobiographie of Cecil B. DeMille. Editor Donald Hayne.
Y3953: DE SOCIAAL-DEMOCRAAT. - De Sociaal Democraat. Veertiendaags Orgaan van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland. 6e jaargang 1937. 8 mei 1937. Nrs: 16 t/m 26. 7e jaargang 1937. 4 december 1937. 1 t/m 5.
Y2781: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 12e jaargang 1937. Nrs.: 3 t/m 20.
Y2782: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 13e jaargang 1938. Nrs.: 1 t/m 20.
Y2784: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 15e jaargang 1940. Nrs.: 1 t/m 4.
Y2783: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 14e jaargang 1939. Nrs.: 1 t/m 19.
Y3990: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 6e jaargang sept. 1968, nr. 8a.
R6340: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 7e jaargang sept. 1969, nr. 1.
Y0057: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 1e jaargang 16 mei 1964, nr. 12.
B7261: DEMOLDER, EUGENE. - De bloeiende weg. Naverteld door Antoon Thiry.
P0750: DEMONEY, JERRY / S.E. MEYER. - Gaade's gids voor de grafisch werktekenaar. Lay-out, paste-up, cameraklaar model.
Y4455: DEMONSTRATIE. - Klassedemonstratie op 1 Mei voor den Achturendag. Voor het Algemeen Kiesrecht. Groote Avond-Meetings op vrijdag 1 Mei in het Paleis voor Volksvlijt. Sprekers: P.J. Troestra, W.H. Vliegen, A.B. Kleerekoper.
B1229: DEMPSEY, MICHAEL W. - Geld. Vertaling C. Beerepoot.
H2335: DENDERMONDE, MAX. - De duiven boven moeders graf. Dertien parabelen zonder veel moraal.
R1739: DENDERMONDE, MAX. - De deur met de rode vlekken.
M9349: DENDERMONDE, MAX. - Het geheim van de miereneuker. Nieuwe gedichten.
K9601: DENDERMONDE, MAX. - Een roerige bruiloft op Adrillen.
Y0446: DENDERMONDE, MAX. - Kinderen uiten zich 2.
K7240: DENDERMONDE, MAX. - Vrouw aan de rivier. Een vriendinnenverhaal.
K8085: DENDERMONDE, MAX. - Het Klandijker drama.
T7772: DENDERMONDE, MAX / FRISO HENSTRA / PIETER VAN DELFT. - Een wonderkind in wintertijd. (Identiteiten).
R3887: DENDERMONDE, MAX. - Uit Mexico ben ik gevlucht, mevrouw, gevlucht!. Een kleine roman.
M2487: DENDERMONDE, MAX. - Bruin, rood en groen.
H7629: DENDERMONDE, MAX. - Soms een paar uur van tweezaamheid. Liefdesgedichten. 103 sonnetten om loom te lezen op een koel laken.
B3117: DENDERMONDE, MAX. - Watson, kom hier, ik heb je nodig. Reisverhaal van een thuiskomst.
C1412: DENDERMONDE, MAX. - Amerika door de achterdeur. Reisverhalen uit de Verenigde Staten.
M9348: DENDERMONDE, MAX. - Lessen in eenzaamheid. 104 sonnetten om aandachtig te lezen op een goed beschaduwde plek in de wereld.
H1581: DENDERMONDE, MAX. - Veranderlijk weer op komst. Verhaal bij het begin der dagen en maanden.
W0374: DENDERMONDE, MAX. - Eiland van Circe.
H8252: DENDERMONDE, MAX. - Muziek in de herfst.
H3648: DENDERMONDE, MAX / FRISO HENSTRA / PIETER VAN DELFT. - Een wonderkind in wintertijd. (Identiteiten).
K4147: DENDOOVEN, LUCIEN. - Paul Claudel.
T0794: DENEER, COR. - Zigeunerkoor.
T3488: DENEKAMP. - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend.
L9825: DENISSEN, FRANS. - De gigolo van Irma Ideaal. Andre Baillon, of een geschreven leven.
T4130: DENNERT, HENK. - Oude Curacaose muziekinstrumenten.
Y3840: DENNINGER, JOHANN C. - De Bradelbinding. Ook genaamd le cartonnage en gist. Met variaties en aanvullingen.
Y5074: DENNINGHOFF STELLING, LEX. - Langs tijgerpaden. Met foto' van de schrijver.
T9383: DENUCE, JAN. - Oud-Nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantijn. Deel II.
R6613: DENUCE, JAN. - De geschiedenis van de Vlaamsche kaartsnijkunst.
Y1603: DENUCE, JAN EN J.A. GORIS. (ED.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Twee delen.
T0553: DENUCE, J. EN D. GERNEZ. - Het Zeeboek. Handschrift van de Stedelijke Boekerij te Antwerpen (Nr. B. 29166).
R7224: DENUCE, J. - De loop van de Schelde van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw.
B8343: DENYS, PIETER. - Hendrik Groenlandt, eene gebeurtenis uit de jaren veertig.
C0558: DEPAUW, VALERE. - Het late geluk van Remi Zwartekens.
H2334: DEPAUW, VALERE. - Van twee sukkeleers.
B9294: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoine van Dyck et l'estampe.
B9301: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoon van Dyck en de prentkunst.
B9647: [PLANTIJN] DEPAUW, C. & L. VOET ET AL. - Christoffel Plantijn en de Iberische Wereld / Christophe Plantin et le Monde Iberique
M5935: DEPESTRE, RENE. - Hadriana in al mijn dromen. Vertaling M. de Veth.
R3618: DEPOORTERE, WIM EN ADA DEPREZ. - De Vlaamsche School 1855-1901. Eerste deel: Inleiding en Oude Reeks I (1855) - XXXIII (1887).
R3619: DEPOORTERE, WIM EN ADA DEPREZ. - De Vlaamsche School 1855-1901. Tweede deel: Nieuwe reeks XXXIV (1888) - XLVII (1901) en registers.
B7262: DEPREZ, ADA. - Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824.
H1541: DEPREZ, ADA. - E. du Perron 1899 - 1940. Zijn leven en zijn werk.
R3622: DEPREZ, ADA EN MARIO BAECK. - Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje 1834-1875.
K4126: DEPREZ, ADA. - Jan Frans Willems 1793-1846.
T0669: DEPREZ, ADA. - Licentiaatswerken en doctoraten over Nederlandse, algemene en vergelijkende literatuurstudie. Systematisch overzicht van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde verhandelingen 1934-1970.
R3615: DEPREZ, ADA EN HANS VANACKER. - Noord en Zuid 1862-1869. Nederduitsch Maandschrift 1862-1863. Nederduitsch Tijdschrift 1864-1867. Nederlandsch Tijdschrift 1868.
K1834: DEPREZ, ADA. - Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Twee delen. Deel I: Bronnenbeschrijving. Lijst van brieven en documenten. Deel II: Bio-Bibliografische lijst van de correspondenten bio-bibliografie van F.A. Snellaert.
B1331: DEPREZ, ADA. - Du Perron en Vlaanderen.
B7263: DEPREZ, ADA. - Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). Met een inleiding en aantekeningen.
Y5010: DERIX, JAN - Bapa Papoea. Jan P.K. van Eechoud, een biografie.
R8319: DERKINDEREN, A.J. (A.J. DER KINDEREN). - Muurschilderingen. Tekst: H.P. Bremmer.
T3242: DERKINDEREN, ANTONIUS JOHANNES. - Het Ambacht III. Over kunst en ambachtsonderwijs. Lezing van A.J. Derkinderen voor het eerst gedrukt in De Gids van juni 1902 thans herdrukt door de zorgen van de Vereeniging van het Ambacht.
T3019: DERKS, JAN. - Oordeel. Satyre in een bedrijf.
R7197: DERKS, JAN. - Over de eer van de journalist.
Y4403: DERKSE, WIL (ED.). - Grenzen aan de tolerantie. Erasmus, Hugo de Groot, Spinoza en de Actualiteit.
B5867: DERKSEN, LEO. - Doden hebben voorrang.
K1580: DERKSEN, LEO. - Puin ruimen.
K1535: DERKSEN, LEO. - De dansende kater.
K1536: DERKSEN, LEO. - De kater van tante Agaath.
K1537: DERKSEN, LEO. - Even de hond uitlaten.
R3275: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel).
T8871: DERMOUT, MARIA. - Zo luidt het verhaal. De goede slang, De olifanten, Het kanon.
Y0884: DERMOUT, MARIA. - Nog pas gisteren.
W6591: DERY, TIBOR. - Verhalen. Vertaling H. Hom.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/18