Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K6191: KUIJPER, Jan. - Oogleden.
Y0408: KUIJPER, J.J. - Nederland gelukkig met zijn Koningin. Rede uitgesproken te Otterloo 31 Augustus 1898.
L8126: KUIK, William D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
R5259: KUIK, William D. - Andersen verbeeld. De geillustreerde Andersen-uitgave in Nederland.
Y0602: KUIK, T. - Den Vaderlandt Ghetrouwe. Gedicht ter dankbare nagedachtenis van het Nederlandse volk voor een gebracht offer tot herwonnen vrijheid en bevrijding van Duitse tirannie te Herbayum, XVIII November MCMXLIV.
B7118: KUIK, Dirkje. - De patriot. Uit de papieren van een admiraal. Roman.
B6807: KUIK, Dirkje. - Piranesi & zijn dochter.
Y6682: KUIK, Hilbert / J. Slauerhoff / M. Vasalis. e.a. - Een mandje met appelen.
K3648: KUIK, C.J. - Helden op sokkels. Literaire standbeelden in Nederland.
K1582: KUIK, William D. - De held van het potspel of Het geheime huwelijk. Met tekeningen van de schrijver.
L6734: KUILE, E.H. ter. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII. De provincie Zuidholland, eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland.
B6892: KUIN, R.A. - Matrassen. Illustraties van Piet Worm.
B6890: KUIN, R.A. - Stalen bedden. Illustraties van Piet Worm.
T7031: KUIN, R.A. - De Woning. Cocos en Sisal. Illustraties Walter Bosch.
L9348: KUIPER, G. - Bijbeltaal en moedertaal.
Y0155: KUIPER, A.K. - Industrie en Persoonlijkheid.
R5740: KUIPER, G. - De waardeering van Spiegels twe-spraack.
L6834: KUIPER, Koenraad. - Mythologie en wetenschap.
M9372: KUIPER, Arie. - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg.
L0066: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
K5800: KUIPER, Esco Taco. - Karel ende Elegast. [opnieuw uitgegeven].
Y9486: KUIPER, Gerdien C. - Musarum Pater. Een portret van Christoffel Plantijn.
B6507: KUIPERS, Birgit & Dirk Mulder. - Je moet nu naar een andere school. Verhalen over kamp Westerbork, 1939-1945.
Y6281: KUIPERS, Reinold. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo.
R3157: KUIPERS, Reinold. - De boekvormer.
R6136: KUIPERS, Reinold. - Uitgeverij W.L. & J. Brusse en haar werk. Tentoonstelling t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
L7956: KUIPERS, Abe. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
B7707: KUITENBROUWER, Jan. - Pure luxe. Acht gevallen van weeldepijn.
T3351: KUITENBROUWER, Carel / Koosje Sierman. - Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming.
H9914: KUITERT, Lisa. - Vleugelspelers. Uitgevers tussen twee culturen.
M6318: KUITERT, Lisa. - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850 - 1900.
R7027: KUITERT, G. - Twee korte Bellamy-lezingen. Gehouden op 21 Oct. 1937.
R3466: KULK, T.C. van der. - De Oud-Katholieken in Nederland. Door den Haagschen correspondent van Le Temps met een voorwoord van T.C. van der Kulk.
T7597: KULK, T.C. van der. - Sociale toestanden. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
Y3639: [VONDEL] ROEPING. Maandschrift voor verdieping van leven en kultuur. - Vondelnummer: Bijdragen van Th. de Jager, W. Nieuwenhuis, Anton van Duinkerken, B.H. Molkenboer, Gerard Knuvelder, C. de Rijn.
Y9213: KUMMER, John. - 't Gebouw Thans ingewijd, Het blijve Kampens eer.....(Latijnse School te Kampen).
R5368: KUMMERLING, Harald. - Von initialen, besonders von solchen fur Bucher aus Paris.
T4821: KUNHAULT, W. - Het Bolsjewisme zijn ideeen, bedoelingen en ondergang.
Y8870: DE VRIJE KUNSTENAAR. - De Vrije Kunstenaar. Bevrijdingsnummer 4de jaargang 5 Mei 1945 No. 1.
T2367: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 5e jaargang 1844-1845.
T2366: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 6e jaargang 1845-1846.
Y7807: KUNSTVEILING. - Kunstveiling en Taxateur en Kunsthandel A. Mak. Algemeen Verkooplokaal. Vischstraat no 17, Dordrecht. Ontwerp: H. Arlus Architect.
T6456: KUPERUS, Sjoerd. - Onze baby's. Met versjes van Rene de Clercq.
B5145: KUPFER, J. - Cahier No. 5 Rondschrift. Schoonsschrijven voor Voortgezet Schrijfonderwijs.
T6333: KUPPERS, Alf.M. - Handleiding boekbinden. Ten gebruike bij het onderwijs aan de Amsterdamsche Grafische School.
R5747: KURTZ, Gerda. - Heer Staats zijn schat. Kort verhaal van het Hofje van Staats.
Y6740: KURZ, Gerhard. - Hermeneutiek van het literaire symbool.
L7257: [ERASMUS] KUSTER, Harry. - Family romances in the biography of Desiderius Erasmus.
B5764: KUSTER, Harry. - Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief.
T7830: KUSTER, Fritz. - Die Hintermanner der Nazis. Von Papen bis Deterding.
Y7222: KUSTERS, Frans. - Antwoorden,vragen,verdriet in het donker.
T8942: KUSTERS, Wiel. - Bewaarmachinist.
L7242: KUSTERS, Wiel. - Raad van Alfabet.
Y7437: KUSTERS, Wiel. - Poetisch ABC. 26 Krantenknipsels NRC Handelsblad Aug-Sept 1985.
L6521: KUSTERS, Wiel. - Het mijnmuseum. Notities.
B6592: KUSTERS, Wiel. - X kijkt in Y. Vijf causerieen over Pierre Kemp. Nawoord Camiel Hamans.
Y1028: KUSTERS, Wiel & PASTIOR, Oskar. - Twee tot de derde / Zwei zur Dritten.
L8552: KUSTERS, Wiel. - Arenden, Ketenen. Een geschenkje voor de donateurs van het Genootschap Gerrit Achterberg.
K3871: KUSTERS, Wiel. - Aangetekend. Test, test, test. Twee verhalen.
T9909: KUSTERS, Wiel. - Pierre Kemp. Een leven.
K7955: KUYLE, albert. - IX gedichten.
B3968: KUYLE, Albert. - Songs of Kalua.
R5461: KUYLE, Albert. - In Neerland staat een huis.
R7848: KUYLE, Albert. - Seinen. Een bundel verzen.
B3476: KUYPER, Bubb & Nop Maas. - Laurens Janszoon Costerprijs 2007 verleend aan Bram de Does.
T6383: KUYPER, R. - Het socialisme, de hoofdarbeiders en de komende cultuur.
T6384: KUYPER, R. - Het allerjongste gericht.
H5816: KUYPER, Sjoerd. - Mooie gedichten.
H5796: KUYPER, Sjoerd. - De dichter zingt.
T5891: KUYPER, A. - De Christus en de Sociale Nooden.
B8769: KUYPER, Sjoerd. - Zeepziederij De Adelaar.
R3497: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
Y4668: KUYPER, A. - De Leidsche Professoren en de Executeurs der Dordtsche Nalatenschap. Verweerschrift.
T7639: KUYPER, A. - Het conflict gekomen II. & III.
M8161: KUYPER, R. - Herman Gorter ter herdenking.
B4735: KUYPER, A. - Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? of Het doel van echte studie.
T3464: KUYPER, A. - De positie van Nederland. Opstel uit het Duitsche Weekblad Die Woche van 23 december 1916. Vertaald door H.S.S.K.
T7134: KUYPER, A. en F.L. Rutgers. - Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk.
T4320: KUYPER, R. - Karl Marx ter herdenking.
L8501: KUYPER, A. - Bilderdijk in zijne nationale beteekenis.
Y6254: KUYPER, Bubb. - Het Hofje van Boeken, Manuscripten en Grafiek. Kroniek van 56 veilingen tussen 1986 tot 2012 gehouden aan de Jansweg te Haarlem.
T4120: KUYPER, A. - Sociale organisatie onder eigen banier.
T4046: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
K1308: KUYPER, Eric de. - Mowgli's tranen.
Y7211: KUYPER, Sjoerd. - Vanuit een stad.
Y8174: [REVE] KUYPER, Bubb. - Gerard Reve, De complete afzonderlijk gepubliceerde werken in handelsedities en bibliofiele uitgaven uit de collectie Joop Schafthuizen. Veilingcatalogus van veiling d.d. 2 dec. 1997
Y1390: KUYPERS, M.J.G. - Geen Schoolspaarbanken.
T9482: KVGO. - Zetwerk '87. Gerubriceerde ledenlijst van de Sectie Zetterijen en Grafische Tekstverwerkingsbedrijven.
Y4308: KWADRAAT-BLAD. BONS, Jan en B. MAJORICK. - Genesis van een compositie. [Over een 77 meter lange muurschildering van Jan Bons voor de tentoonstelling "Aisi es Hollanda" in 1952 In Mexico City.
H9544: KWADRAAT-BLAD. MILLER, Henry. - Extra zending Schrijftaal. Extra mailing written language. Envoi special Langue ecrite. Extra Sendung Geschiebene Sprache.
H9545: KWADRAAT-BLAD. LEEUW, Ton de. - Muziek en techniek. Music and technics. Musik und Technik. Musique et Technique.
H9547: KWADRAAT-BLAD. KATAVOLOS, William. - Organics.
H9555: KWADRAAT-BLAD. KEMPERS, Mart. - 3 litho's.
H7254: KWAST, Jb. - Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band.
Y5842: KWB. - Katholieke Werkliedenbond. Maandblad 3e jaargang nr. 8 en 9 Augustus - September 1947.
T6953: LAAN, Kornelis ter. - Naar de ontwapening! Tekst van het Ontwerp-Ontwapeningswet op 3 maart 1925 door de Soc.Dem. Kamerfractie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.
T6951: LAAN, Kornelis ter. - Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.].
R3727: [MULTATULI] LAAN, K. ter. - K. ter Laan's Multatuli encyclopedie
K6168: [MULTATULI] LAAN, K. ter. - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf met Brieven van en over Multatuli.
T4877: LAAN, G. van der. - Het Kennemer Stelsel.
T1726: LAAR, Henk van. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
T0139: LAAR, Henk van. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
R8746: LAAR, van der. - Schrijfcursus no. 6. Met vloeiblad.
T5940: LAAREN VAN DALEN, A.J.G. - Geen etsen maar schetsen.
K3905: LABUZ, Ronald. - Typography & Typesetting. Type design and manipulation using today's technology.
R5097: LACOMBE, L. - Hoogere Kasten en Bekeering in Indie.
K9963: LACOMBE, Henri. - Guez de Balzac Papetier. Communication au IIIe Congres International des Historiens du Papier.
Y3416: LACY, Alexander. - Santa Casa. Episode aus Goethes Jugendzeit. Eine Novelle. Zwei Teile.
R5412: LADEMACHER, H. - Fremdbild und Aussenpolitik. Bemerkungen zu den deutsch-niederlandischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Nachbarn nr. 34
T7069: LAEKEN, Frank van & Etienne Verhoeyen. - Lexicon politieke & jeugd kollaboratie.
T1876: LAERE, R. van. - Geschiedkundige verscheidenheden... De Vlaemsche Broeders (Hasselt 1862). Letteroefeningen Utile Dulci ( Sint-Truiden 1852-1893).
R6922: LAERE, R. van. - De Zangschool (1889-1898). Bibliografische Analyses I.
H1091: LAFONTAINE, Jean de / Geoffrey Chaucer / Vader Cats. - Zeven fabelen voor hedendaagsche kinderen. Vergezeld gaande van een nawoord, Arts Poetica, Rechtskundige verantwoording en eenig ander Klein-goed.
K0568: LAFORGUE, Jules - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde. Vertaald door J. Slauerhoff. Tekstverzorging K. Lekkerkerker.
Y2623: LAGERLOF, Selma en Sjouke de Zee. - Yn it Godshus.
T6884: LAGERLOF, Selma. - Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven.
T0552: LAGERS, F.G. - De Kloosters in Nederland.
T6917: LAGERWERFF, T.J. - Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding.
Y1193: LAGERWIJ, F. en T. Knottenbelt. - F. Lagerweij's Theoretisch en Practisch Leerboek der Algebra. Tweede deel. Bevattende: Machten en wortels, het binomium van Newton, de bepaalde en onbepaalde vergelijkingen van den 2en graad, de keeksen en de logarithmen.
R3833: [SPINOZA] LAGREE, Jacqueline. - Ad captum auditoris loqui, theology and tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza. A lecture delivered at Katwijk on May 15, 1999.
K0887: LAGRO-JANSSEN, A.L.M. - De tweeslachtigheid van het verschil.
T4690: LAICUS. [= Sietze Douwes van Veen]. - Inderdaad de titel is juist neo-communisten. Een antwoord aan den heer Ernest Michel.
T7280: LAJOCO. (verz.). - Zangbundel voor jonge en oude bondsleden.
T9506: LALLEMAN, G.B. - Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874.
T3836: LAMAN, M.C. e.a. - Vuistregels voor textielconservering aan de praktijk getoest. Verslag van de Textieldag van 6 april 1989 in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
Y3432: LAMARTINE, Alphonse Marie Louis. - Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou Notes d'un voyageur. (Tome Troisieme / Tome Quatrieme).
Y9578: LAMARTINE, Alphonse de. - Herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen opgedaan gedurende eene reize naar het Oosten (1832-1833), of Aanteekeningen van een reizger. Vierde deel.
R9129: LAMB, Charles. - New Years Eve. Oudejaarsavond. De Nederlandse vertaling is van Potgieter. Illsutratie S.L. Hartz. Voorwoord J.C. Bloem.
B8053: LAMBERT, Susan. - Printmaking.
R9000: LAMBERTY, Max. - Stroomingen.
Y1604: LAMBERTY, M. R.F. Lissens. (ed.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Voorwoord C. Heymans. Deel II.
R3964: LAMBERTY, Max. - De Vlaamse beweging nu.
B2674: LAMBRECHTS, L. & P. van Wassenhoven. - Woudsprookje. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck. Omslag Jos Leonard.
B2672: LAMBRECHTS, L. & E. Hullebroeck. - Wonder-erwtjes. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck. Omslag Jos Leonard.
T7816: LAMBRECHTS, Lambrecht. - Mate en Minne.
T5501: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
T7638: LAMBRETTA. - Lambretta mototscooters typen 150D en 150 LD. Handleiding.
H7208: LAMERS, W.H. - De bouwstenen van de anatomie.
H5949: LAMERS, Henk. - Letters aan het woord.
T5357: [COHEN] LAMMERS, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen.
T6695: LAMMERS, C. - De jongeren en de vakbond.
T8040: LAMPEN, Willibrord en Bernard Vermaseren. - Bronnen en literatuur betreffende St. Willibrord.
H1539: LAND, E. - Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poetisch beschreven. Met plaatjes van D. Land.
T1283: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
R5517: LAND, J.P.N. - De Hoofdsad zetel van Hooger Onderwijs.
Y1877: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
Y7170: LANDKAART. - Conflict Italie - Abessinie. [1935-1936].
Y7171: LANDKAART. - Overzichtskaart van het terrein der expedities naar Centraal Nieuw Guinea 1907 en 1909 o.l.v. H.A. Lorentz. Opgenomen en in kaart gebracht door J.W. van Nouhuys.
Y7168: LANDKAART. - De Nederlandsche Tongvallen Kaart II. Schakeering der Germaansche lange I of Nederlandsche IJ.
T5479: LANDSHUT, Siegfried. - Karl Marx.
B0278: LANDSTRA, Menno en Desmond Spruijt. - Het Nationaal Monument op de Dam.
L2243: LANDWEHR, John. - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
H7565: LANDWEHR, John. - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
Y1130: LANDWEHR, John. - Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe, 1662-1707.
Y5929: ALLERT DE LANGE. - Uitgeverij CV Allert de Lange, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
M8329: LANGE, Wilhelm H. - Das Buch im Wandel der Zeiten.
R4499: LANGE-COMPIE, Jb. - De Vloek van 't huis.
R4280: LANGE, Daniel de e.a. - Nederlandsch Volksliederenboek. 134 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
K4587: LANGE, D. de. - Het verschijnsel Charles Dickens. Een poging tot begrijpen.
R3804: [SPINOZA] LANGE, Albert de. - J.H. Gunning Jr. en het Spinoza-standbeeld. Voordracht gehouden te Katwijk op 23 mei 1981.
L4405: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga.
M3566: LANGEN, Ferdinand. - Achter slot en grendel. Novelle.
B6826: LANGEN, Ferdinand. - De speelgenoten. Een novelle.
E0486: LANGENDIJK, Pieter. - De wiskunstenaars. Met inleiding en aanteekeningen door C.H.Ph Meijer.
Y9911: LANGENDIJK, Pieter. - Gedichten van Pieter Langendyk. Eerste deel.
L3614: LANGENDONCK, Prosper van. - Ze moest 'nen man hebben. Blijspel met zang in een bedrijf.
R5425: LANGENHUYSEN, C.L. van. - Bulletin nr. 43. Geschiedenis. Catalogus van oude en nieuwe boeken.
K9608: LANGEVELD, M.J. - Tekenen en Handenarbeid.
Y3750: LANGLOIS, L.P. - De Jonge Reizende Kooplieden, of De opvoeding door den drang der Noodzakelijkheid. Met platen.
T4995: LANGOHR, J. - Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Noordoosten der provincie Luik en westen van 't kanton Eupen, Nederfrankisch oppervlakkig geripuariseerd gebied.
R8182: LANGUI, Emile. - Edgard Tijtgat.
R6498: LANKEREN MATTHES, D. van. - Oorsprong en vermoedelijke gevolgen van het Koninklijk Besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad nr. 25), omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
Y6397: LANNOO. - Uitgeverij Lannoo, Tielt. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
L5041: LANOYE, Tom. - Het goddelijke monster.
B2514: LANS, M.H.A. e.a. - Mgr. Dr. J.J.A.M. Schaepman herdacht in de hoofdstad.
R7072: LANS, J.R. van der. - Egelantieren. Gedichten. Met titelplaat naar een pastel van A. van Welie.
Y2914: LANSCHOT, Frans Johan van. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht op 25 juni 1902.
T7533: LANZ, Otto. - Xenien MCMXXXII. (Duitstalige aforismen).
Y4910: LAP, B.C.W. - Selamat Djalan. Varen naar de Oost.
Y6791: LAPIDOTH SWARTH, Helene. - Stille dalen.
Y6451: LAPIDOTH-SWARTH, Helene. - Roemeensche volksliederen en balladen verzameld door HťlŤne Vacaresco in Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt.
Y7228: LAPPIA, Paul. - Het zinnebeeld.
R8111: LARBAUD, Valery. - Preface a un recueil de notes sur quelques poetes francais.
MK0169: LARISCH, Rudolf von. - Unterricht in ornamentaler Schrift. [fotokopie].
Y4457: LAROCHETTE, J. - De Spaansche Letterkunde sinds 1914.
B4807: LAROUI, Fouad. - Het tragische einde van Philomene Tralala.
K7844: LARREMORE, A. and Amy Hopkins Larremore. - The Marion Press. A Survey and a Check-List. With Incidental Alarums, and Excursions Into Colleteral Fields.
Y2399: LARSSON, Carl. - Carl Larsson 1853-1919. Catalogus Zonnehof Amersfoort. Tentoonstelling van 19 oktober 1975 t/m 4 januari 1976.
T5795: LASSON, Georg. - De Dwaling van het Atheisme. Vertaling [A.H. de Hartog]
Y7063: LAST, Jef. - De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten.
P1165: LAST, Jef. - Verleden tijd. Verzen.
B7624: LAST, Jef. - Ontwaakt! Proletariers aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan.
T0028: LAST, Jef. - Tau Kho Tau. Gedichten.
K9416: LAST, Jef. - Kameraden! Verzen.
H9356: LAST, Jef. - Gedachten onder water.
T3428: LAST, Jef. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
T7045: LAST, Jef. - Vrij Spanje. Gedichten uit de Spaansche loopgraven van Jef Last en van Spaans-Republikeinse dichters.
Y8405: LAST, Jef. - Vingers van de linkerhand.
R6649: LAST, Jef. - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
R5038: LAST, Jef. - Verleden tijd. Verzen.
T3058: LAST, Jef. - Oog in oog.
M0070: LAST, Jef. - Oog in oog.
Y8467: LAST, Jef (vert.). - Les PoŤtes Maudits. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Gedichten vertaald door Jef Last.
Y1061: LASTDRAGER, A.J. - Museum. 30 Lieve Verhalen voor de Jeugd. Bijeenverzameld door A.J. Lastdrager. Met vier gekleurde platen.
R5530: LATTIN, Amand de. - Het Marktlied. Wat de liedjeszangers zongen.
T7826: LAUFENBERG, Heinrich. - Arbeiterklasse und Staatsgewalt.
Y3063: LAUREMBERG, P. - Het hernieuwde en verbeterde Acerra philologica, van P. Lauremberg, dat is: Zes honderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke reden-kavelingen [ ... ] uit de beroemste zo Grieksche als Latynsche geschigtschryvers by een gesteld, en nu in beter order geschikt en uitgegeven door Joh. Hajenius.
L2483: LAURENS VAN SINT LAURENS. [=Leonhard Huizinga]. - Zes kaarsen voor Indie.
K2372: LAURENS, Pierre. - Entre texte et image: Emblemes, Devises, Iconologie.
T9872: LAURENS VAN SINT LAURENS (LEONARD HUIZINGA). - Zes kaarsen voor IndiŽ.
B5133: LAURENTIUS, Th. - De Rembrandts van Oostkapelle.
Y9912: [STEVENSLOOT], Laurentius. - Vervolg op de Jesuiten-Kost, of de Maaltyd der Jesuiten; bestaande in eene uitlegging van de 663 stellingen, of leerstukken van hunne religie, waar onder de meeste ten hoogsten verfoeylyk en seer Godloos sijn. Seer dienstig en noodig, om van alle menschen geleezen te werden.
T6955: LAURILLARD, I.J.M. - Iets over dienstweigering wegens gemoedsbezwaren.
Y0561: LAURILLARD, E. - Wat men er bij moet weten.
Y0401: LAURILLARD, E. - Ons Koningsfeest.
R4580: LAUTS, G. - Invloed van de Fransche Staatsomwenteling van het Jaar 1789, op de Lotgevallen van Nederland.
B8606: [ELSSCHOT] LAUWAERT, Guido. - Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen.
R6325: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, Emile de. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
B0879: LAVENS, O. - Surrealisme.
M9562: LAWRENCE, D.H. - Letters to Thomas and Adele Seltzer. Edited by Gerald M. Lacy.
Y7383: LAWRENCE, D.H. - De man die gestorven was. Vertaling Bert Honselaar.
R0422: LAZARE, Bernard. - De fakkeldragers. Sociale fabels uit het leven onzer dagen. Naar het Fransch.
T5631: LEA, Henry Charles. - De doode hand. Vertaling P.M.W.
H7962: THE NATIONAL BOOK LEAGUE - Seventh International exhibition of Book Design.
H7266: LEAUTAUD, Paul. - Le petit ami. Precede d' Essais et suivi de In memoriam et Amours.
L6639: LEAUTAUD, Paul. - Literair dagboek 1893-1921.
L9038: LEAUTAUD, Paul. - Propos d'un jour.
H3213: LEAUTAUD, Paul. - Een zeker tegengif. Vertaling M. Kockelkoren.
K4425: LEAUTAUD, Paul. - Klein Leautaud-leesboek. Een keuze door Koneck uit het gehele oeuvre van Paul Leautaud. Vertaling Pieter Beek.
T4078: LEBEAU, Caroline. - Stoffe. L' arte decorativa dei tessuti.
W7475: LEBEER, Louis/Clem Bittremieux. - Prenten en verzen uit Belgie. / Poemes et gravures de Belgique.
P1156: LEBEER, Louis. - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst. Opgedragen aan Louis Lebeer t.g.v. zijn tachtigste verjaardag. Contributions a l'histoire de l'art graphique. Dediees au Louis Lebeer a l'pccasion de son quarte-vingtieme anniversaire.
T2131: LEBERECHT, Peter [=Peter M. Heringa]. - La Bernaiserie. Novembersuite voor Fer Veelenturf.
Y0223: LEBEY, Andre. - Ameno Kamato.
T5515: LECLERCQ, Leo. - Jack London. Een karakterstudie.
T4114: LEDEGANCK, K.L. - De drie zustersteden.
L6776: LEE, A. van der. - Hartmann von Aues 'Armer Heinrich' en Het gelijknamige drama van Gerhart Hauptmann.
C1177: LEEFLANG, Chr. (ed.) - Hymnen uit den Bijbel.
R1771: LEEFLANG, Huigen en Ger Luijten. - Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
W6913: LEEFLANG, C. (samenst.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
Y6358: LEEFLANG, Chr. (ed.). - Stichting De Roos. [Catalogus van de eerste 25 Rozen. Deze catalogus zelf is nummer 25].
Y6320: LEEFLANG, Chr. - Honderdvijfentwintig Rozen. een vleugje geschiedenis, wat belevenissen en overpeinzingen bij het verschijnen van de 125e uitgave van de Stichting De Roos.
Y6250: LEEFLANG, Ed. - Drempeltijd. Met een illustratie van Frans de Jong.
Y6175: LEEFLANG, CHR. - Stichting De Roos 40 jaar / 1946-1986. Catalogus bij de tentoonstelling in het Singer Museum, Laren N-H 15 maart t/m 27 april 1986.
Y8075: LEEFLANG, Chr. e.a. - Vijfentwintig jaar Stichting De Roos Utrecht 1946-1970. Catalogus t.g.v. de tentoonstelling "25 jaar De Roos" gehouden in het Centraal Museum te Utrecht 1973/74.
Y0607: LEEMAN, G. - Vakorganisatie onder de jeugd.
Y4594: [VONDEL] LEEMANS, E.A. - Vondel en Spinoza.
Y8992: [VONDEL] LEEMANS, E.A. - Vondel en Spinoza.
L5970: [HOOFT]. LEENDERTZ JR., P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
R3364: [VONDEL] LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel.
Y5531: LEENHEER, G. en M.H. van 't Kruijs. - Koningin-Wilhelmina Cantate voor Kinderkoor met Pianobegeleiding.
E0095: LEENHOUTS, Jolet. - Mag ik deze dans van U?
Y3585: LEENT, F.H. van. - 100 versjes voor geillustreerde briefkaarten.
B0423: LEENT, Adriaan van. - Vaarwel Holland. Gedichten.
Y2401: EENIGE LEERAARS. - De Jonge Lezer. Ten dienste der leerlingen van het 4e studiejaar der Lagere Meisjesscholen door Eenige Leeraars.
L8104: LEEUW, Aart van der. - Kinderland.
T1527: LEEUW LANGNESE, H.J. van der. - WeltfriedenswŁnsche. Dritte und vermehrte Auflage.
L9059: LEEUW, Louis de. - Open brief aan den heer F.S. Kraaijvanger van Louis de Leeuw.
L2352: LEEUW, A.C.J. - Het geheel en de delen.
B5017: LEEUW, Aart van der. - Verzamelde gedichten.
T5348: LEEUW, Kitty de e.a. (eds.). - Jong! Jongerencultuur en stijl in Nederland 1950-2000,
K7863: LEEUW, Aart van der. - De reismakkers.
R1466: LEEUW, Ronald de. (ed.). - The Hague School. Dutch Masters of the 19th Century.
Y6536: LEEUW, Aart van der. - Sint Veit en andere vertellingen.
T8175: LEEUW, Aart van der. - Het aardsche paradijs.
Y8050: LEEUW, Aart van der. - De opdracht.
L5387: LEEUWE, H.H.J. de. - Modern toneel. Een terreinverkenning.
R3918: LEEUWE, H.H.J. de. - Shakespeares Shylock en zijn vertolking door Louis Bouwmeester.
Y8395: LEEUWE, H.H.J. de. - De wetenschap van het toneel. Twee lezingen.
T2915: LEEUWEN, J. van. - De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij.
R4994: LEEUWEN, Wouter J. van. - The " Nieuwe Kunst ". The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part 1: Dijsselhof - Lion Cachet - Nieuwenhuis.
Y7101: LEEUWEN, J. van. - De vrouw bij Aristophanes.
Y0609: LEEUWEN, Johannes van. - Zal het Socialisme de Maatschappij Verbeteren?
Y7434: LEEUWEN, Freek van. - Rood en wit. Oude en nieuwe gedichten. Gekozen en ingeleid door Wim J. Simons.
R1657: [MARSMAN] LEEUWEN, W.L.M.E. van. - Bij den dood van Marsman.
B8849: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - A. Roland Holst. De noodlottig uitverkorene 1888 - 23 Mei - 1948.
B6681: LEEUWEN, Freek van. - Wederkomst. Gedichten.
B6131: LEEUWEN, Jos van. - Boeken maken.
Y6862: LEEUWEN, J. van. - Vier Blijspelen van Menander. (Het Scheidsgerecht, Glycera. Het Meisje uit Samos. De Beschermgeest).
K8498: LEEUWEN, Freek van. - De kruistocht der bedelaars.
B4785: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - La litterature neerlandaise depuis 1880.
H9389: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
Y3026: LEEUWEN, S.van. - Memorandum inzake de verdwenen Personeelfondsen bij de N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd Amsterdam.
R7394: LEEUWEN, J. van. - Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de partijgeschillen.
T7044: LEEUWEN, J. van. - Voor den wereldvrede! Weg met de geheime diplomatie!
K3973: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - La Litterature Neerlandaise depuis 1880.
K3527: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
T3100: [ZWART, Piet] LEEUWEN, A.H. van en H. Sangster. - Schuilplaatsen, en beveiliging tegen luchtaanvallen. Met een woord vooraf van Zijn Excellentie J.A. de Wilde.
R5844: LEEUWEN, Freek van. - Door het donker, met een inleiding van Henr. Roland Holst.
Y7654: LEEUWEN, J. van. - Over Strekking en Samenstelling der Ridders van Aristophanes.
Y7655: LEEUWEN, J. van. - Over Strekking en Samenstelling der Wespen van Aristophanes.
Y7656: LEEUWEN, J. van. - Over Strekking en Samenstelling der Kikvorschen van Aristophanes.
Y7657: LEEUWEN, J. van. - Het Paard van Troje.
Y7658: LEEUWEN, Johannes van. - Oratio Inauguralis de Arte Discendi quam in auditorio academiae lugduno-batavae.
Y9519: LEEUWEN, J. van. - Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825, met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewst.
T3045: LEEUWENBURGH, Bart. - Het noodlot van een ketter. Adrian Koerbagh 1633-1669.
Y7146: LEFFELAAR, H.L. en A.A. Tadema. - Schimmen van verbeelding. Belevenissen op de tentoonstelling Camera Obscura in woord en beeld in de Haarlemse Vleeshal.
H0314: LEGMAN, G. (Ed.). - The Limerick. 1700 examples, with notes variants and index.
H0043: LEGMAN, G. - The new Limerick. 2750 unpublished examples American and British.
T6853: LEGOUVE, Gabriel. - Le Merite des femmes, poeme.
B5237: LEGRAND, L. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek. Vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. Pyttersen Tz. Met eene voorrede van W.H. de Beaufort.
R5179: LEGRAND, Mercedes. - Geographies. Poemes avec un prologue de Valery Larbaud.
B5244: LEGROS, Elisee. - Trois themes de recits de lutins ou de fees dans le folklore Wallon et le folklore compare.
Y5672: LEHEMBRE, Leonard. - Leeslust B.C. Leesboekjes met platen voor het aanvankelijk onderwijs in lezen, schrijven en spelling. Twee deeltjes.
Y1815: LEHEMBRE, Leonard. - Leeslust I. Leesboek voor het Lager- en Middelbaar Onderwijs.
L7511: FAUTH en LEHMANN. - Taschenbuch des Buchhandlers.
T6982: LEHMANN-RUSSBULDT, Otto. - De industrie van den massamoord. Vertaald door J.B.Th. Hugenholtz.
K7487: LEHMANN, L. Th. - Subjectieve reportage. Gedichten.
MK0107: LEHNER, Ernst. - Alphabets and ornaments.
H1111: LEHNING, Arthur. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
K5562: LEHNING, Arthur. - De Arbeid vrij.
T6714: LEHNING, Arthur. - Over vrijheid en gelijkheid.
K0854: LEHNING, Arthur. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
R1889: LEIJDEN, S. van. [=Lucas Stafleu]. - Ballade van den Arbeid.
L7353: LEIKER, Sjoerd / D.H. Lawrence / A. Marja. - Drie in een: Buitengaats. De man die gestorven was. De bajesballade van Wilde Oscar.
T1071: LEIKER, Sjoerd. - De Heksenmeester.
T2379: LEINHOS, George. - Een stem van het slagveld. Brieven van...
T1632: LEISCHING, Julius. - Die Kunst im Leben des Kindes.
W8916: LEIST, Friedrich. - Urkundenlehre. Katechismus der Diplomatik, Palšographie, Chronologie und Sphragistik.
R0281: LEK, G.J. van der. (ed.). - Het Buitenlandsche Boek 1938.
H9011: LEK, G.J. van der. - Bibliografie.
L6017: LEK, G.J. van der. (ed.). - Het Buitenlandsche Boek 1937.
L6018: LEK, G.J. van der. (ed.). - Het Buitenlandsche Boek 1936.
L6019: LEK, G.J. van der. (ed.). - Het Buitenlandsche Boek 1935.
L7533: LELY, C.W. en J. Kooper. - Verhooging van de stormvloedsstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee. / Nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten.
T2155: LELYVELD, Th. B. van. - Penneschetsen.
K7610: LEMAIRE, Ria. (ed.). - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat. Vrouwen in de volksliteratuur.
L2444: LEMMENS, Gerard. - De Kain van Valkenburg. Een sage verhaal van lieven en moorden in Limburg.
Y6399: LEMNISCAAT. - Uitgeverij Leminiscaat, Rotterdam. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
R5090: LENAGHAN, Kevin C. - De Kerk in Zuid-Afrika.
T5800: LENIN, N. [Vladimir]. - Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution.
T0451: LENIN, N. - De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen. Vertaald W.S. van Reesema.
T7821: LENIN, N. - Het groote initiatief. De heldenmoed van de arbeiders in Sowjet-Rusland. De Kommunistische zaterdagen. Vertaald door H.S. van Reesema-Rozenberg.
L3571: LENNART, Clare. - Rouska. Met tekeningen van Lucebert.
Y9977: LENNEP, J. van & COMPAGNIE [=Pieter van Loon]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands, tot nut van groot en klein; vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is.
L7303: LENNEP, J. van. - Alledaagsche Bokken in 't Gesprek.
R5123: LENNEP, J. van. (ed.). - Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan de doorluchtige school te Amsterdam.
T5189: LENNEP, J. van & COMPAGNIE [=Pieter van Loon]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. [met] Verantwoording over de uitgave der Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands.
B3784: LENNEP, Jacob van. - Een liefde tussen Vossius' boeken. Kornelia Vossius. Een novelle [1857].
Y5568: LENNEP, J.H. van (ed.). - Een klein Kronykje omtrent den oorsprong en de vergrooting der dorpen van Graft en De Rijp, met vermelding van nog verscheidene andere merkwaardige stukken en geschiedenissen, te boek gesteld door Jan Adriaansz. Leeghwater, hierbij komt de Beschrijving van den grooten brand in De Ryp den 6den January 1654.
L8620: LENNEP, J. van. - De Friezen te Rome.
L8613: LENNEP, J. van. - De Reisgenooten.
R8025: LENNEP D.J. van. - Davidis Iacobi van Lennep Poematum fasciculus.
E0229: LENNEP, J. van. - Klaasje Zevenster. Met illustratien van W. Famars Testas.
Y8687: LENNEP, J. van. - Een Lied, voor 15 Novemner 1863, den Amsterdammers toegezongen door hun stadgenoot.
E0124: LENNEP, J. van. - Klaasje Zevenster.
T2183: LENORMAND, H.-R. / De Moreau. - Ciels de Hollande. Illustrations De Moreau.
T9438: LENS, J. - Een echte Oranje! Geschiedenis van vorstin en volk. Bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina. Aan de Nederlandsche jeugd verteld.
Y2522: LENSEN, B.J. / A.J. van Houwelingen / W.H. Stroop. - Nationaal Normschrift. Handleiding voor de onderwijzer(es). Overtrekboekje 1. Schrijfschrift 2, Overtrekboekje 3, Schrijfschrift 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schrijfmethode voor de lagere scholen.
T2048: LENTDECKER, Louis De. (Inleiding). - Het dagboek van vrouw Laplasse. Gefusilleerd te Brugge op 29 mei 1945.
L3697: LENZ, Hans. - Paper in Colonial Mexico. Part one and Part two.
Y5333: BRONKHORST. Leo. - Exodus.
H5590: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
H0983: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Eerste en Tweede bundel.
B6222: LEOPOLD, J.H. & C.H. Coster. - Twee Amoreuse liedekens. 1. Tavont sullen wir vrolic sijn. 2. Een liedeken van sceiden. Woorden en muziek. Opgedragen aan Arnold Spoel.
E0010: LEOPOLD, J.H. - Gedichten II. Nagelaten poŽzie. Deel 1 Teksten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door H.T.M. van Vliet in samenwerking met A.L. Sotemann.
M2058: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza.
T7703: LEOPOLD, R. - Leopold III.
Y9897: LEOPOLD, J.H. - Twee spreuken van Epikouros.
Y7356: LEPPERS, Ger Epko. - In de Treurwilgen. Gedichten.
L3584: LERG, Winfried B & Michael Schmolke & Franz Droge. - Publizisten zwischen Intuition und Gewissheit.
L4002: LERG, Winfried B & Michael Schmolke & Gerhard E. Stoll (eds.). - Publizistik im Dialog. Festgabe fur Prof.Dr. Henk Prakke zur Vollendung seines 65. Lebensjahres dargebracht von seinen Mitarbeitern und Schuler.
L0475: LEROI, Armand. - Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam. Vertaald door Robert Vernooy.
R5919: LESAGE, A. - Nouvelles observation concernant Se Odile d'Odilien-berg (Hollande) et Se Adele d'Orp-le-Grand (Belgique).
R8214: LESKOW, N.S. - De betooverde pelgrim. Vertaling Wladimir Zatskoy. Inleiding van N. van Wijk.
T5828: LESTER, W.R. - Natuurwetten in het sociale leven.
B7468: SPIEGEL DER LETTEREN. - Themanummer: Geschiedschrijving van de 19e-eeuwse Nederlandse Literatuur.
B5949: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Symposium dekolonisatie in de Indisch-Nederlandse en de Indonesische Literatuur.
R3133: KEUR VAN NEDERLANDSCHE LETTEREN. - Keur van Nederlandsche Letteren. [1e & 2e jaargang = alles dat verscheen].
R8290: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 2e jaargang 1960-1961 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8291: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 3e jaargang 1961-1962 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8289: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 1e jaargang 1959-1960 nrs: 1-10. Complete jaargang.
Y4406: MAETSCHAPPY DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. - Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Zesde deel.
Y3448: GEEN LETTERKUNDIGE. - Den Heeren J.A. Alberdingk Thijm en Dr. Nuyens een snuifje aangeboden door .....
R2192: LETTERPROEF. - How to select type faces.
R5713: LETTERPROEF. - Letterproef Drukker Dico.
B5803: LETTERPROEF. - Linotype Library. Typeview Font Catalog 6/94. Fonts A-Z; Nonlatin; Pi & Symbol.
B9936: LETTERPROEF. - Erlesene Letternproben aus Vergangenheit und Gegenwart. Une selection de specimens de caracteres anciens et contemporains. A selection of old and new typefounders specimen sheets.
T5436: LETTERPROEF. MUILENBURG, Willem. - wmz. Letterproef van Willem Muilenburg, in drukwerk.
T6861: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Heiermann & co.
T6863: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Atlantic bv. Leuke letters, wijze woorden.
Y0691: LETTERPROEF. - Drukkerij J. Muusses NV Purmerend.
Y3311: LETTERPROEF. - Letterproef EHRHARDT
T9746: LETTERPROEF. - Eerste Letter-greep. Baskerville.
T9745: LETTERPROEF. - Zesde Letter-greep. Elsevier.
Y9304: LETTERPROEF. - Titelsatz A bis Z.
M3008: LETTERPROEF. - Lettertypen van de N.V. Lettergierij en machinehandel voorheen N. Tetterode Nederland.
T7546: LETTERPROEF. - Littera eget scheda. [De letter behoeft papier].
B5759: LETTERPROEF. - Book Types from Clowes. A Specimen Book of Type Faces from Clowes.
Y5161: LETTERPROEF. - Carlton. De Carlton is een in 1929 door de Lettergieterij Amsterdam op de markt gebrachte letter als open familie bij de Bristol.
MK0173: LETTERPROEF. - Type face manual.
Y9078: LETTERPROEF. - Supertypes of the Scangraphic Digital Headline Collection. Edition 2.
Y8157: KOPPERMAANDAG. LETTERPROEF. [KIS, Nikolaas], - Letterproef Nikolaas Kis (kopie) + Letterproef Janson Text (Linotype) van drukkerij Lauren Coster (herdruk + Ronals Steur, Gedenkschrift ter gelegenheid van het derde eeuwgetijde van de gouden bijbel gedrukt door Nikolaas Kis te Amsterdam.
Y9089: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Verweij, Mijdrecht.
Y9090: LETTERPROEF. - Letterproef Machinale Letterzetterij v/h H. Weeber N.V.
Y9091: LETTERPROEF. - Neo-. Headliners neo-DisplayType One Line Index.
Y9092: LETTERPROEF. - Letterproef Multiscreen,
Y9093: LETTERPROEF. - The Monotype Index. Issue 4.
Y9094: LETTERPROEF. - The Monotype Index 5.0.
Y9095: LETTERPROEF. - Letterproef fotografisch zetten.
Y9097: LETTERPROEF. - Compendium bo fototypes.
Y9101: LETTERPROEF. - Typo Delvos International. Letterproef. Diatronic. Diasetter.
Y9116: LETTERPROEF. - Proeve der letteren.
Y9298: LETTERPROEF. - Letterproef Fase 2. Twee delen Headliners en Body types.
Y9310: LETTERPROEF. VOX, Maximilien (ed.). - Defense & illustration de la lettre.
Y9340: LETTERPROEF. - A Specimen of Baskerville Types.
R6063: LEUFTINK, A.E. - Chirugijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
L7023: LEUVEN, Lienke. - De Boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
R6254: LEUVEN, Lienke. - De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
L9095: LEVE, M.D.E. de. - Psychologie en taalonderwijs.
Y0695: HET NIEUWE LEVEN. - Inhoud: Kees Meijer: Pantheisme(II). J. Keulen: Duitsche indrukken. J.C. Wannee: Jodenhaat. Ingezonden: Persoonlijk en Maatschappelijk Geluk.
Y3368: NIEUW POLITIEK LEVEN. - Nieuw Politiek Leven. Orgaan der C.N.A. ter verdediging van het recht der hervormde gezindheid. 2e jaargang Februari 1939 no. 2.
T0498: LEVENBACH, Marius G. - De Vakvereenigingen in Het Nederlandsche Recht.
Y8795: LEVENSBERICHT. - Zacharias Heyns. 1570-1640.
T3822: LEVEY, Santina M. e.a. - Kant. Verslag van de Textieldag van 25 april 1985 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, in samenwerking met de Vereniging 'Het Kantsalet'
T5901: LEVY, J.A. - De vergoeding van verloren staatspapieren in Oostenrijk en Nederland, in verband met het te loor gaan van Nederlandsche Bankbiljetten.
R4545: LEVY, J.A. - Maskers af!
R9692: LEVY, J.A. - De kleinhandel. Eene Anti-Marxistische Repliek.
T3511: LEVY, William. - The Virgin Sperm Dancer. An ecstatic journey of a boy transformed into a girl for one day only, and her erotic adventures in Amsterdam magic centrum.
K3475: LEWIN, Lisette. - Het clandestiene boek 1940-1945.
W9568: LEWIS, John. - Typografie. Grundlagen und Experimente.
B4720: LEWIS, John. - Anatomy of Printing. The influences of art and history on its design.
B0904: LEWIS, John. - The 20th Century Book. Its illustration and design.
H5078: LEY, Gerd de. - Met voorbedachten rade
B3041: LEYTENS, E.H. Frans. - De nieuwe Richting.
R4959: LHOMBREAUD, Roger. - Arthur Symons. A critical biography.
T6344: DE LIBEL. - Inhoud: Ger van Greuningen: Een Zomeridylle. Jan Ressing: De Televisie. D. van de Stoep: De hond. J.H. de Groot en J. Nauta: Spelende poesje. Roel Houwink: Iets over het lezen van gedichten. Daan Jansen: A.D. Copier Nederlandse kunstenaars. Leon Blum, politieke portretten. C.W. Visser: Een reis naar de grens van Tibet. Strip: De vreemde wereld Peter Lutz.
Y4730: THE LIBERATOR. - The Liberator for members of the allied forces. Weekly Newspaper. 17 October, 7 en 28 November 1945. Issue 22-25-28. Editor H. Boonzajer.
B8494: LIBERTAS. - Inhoud: D. Hans: De Rotterdamse havenstaking. De Koningin. F.W. Stapel: Een Oranjevorst naar Indie. A. Lijsen: De betekenis van Hugo de Groot. H.W. Meihuizen: Wees Sterk en werkt! L. Brummel: Het bibliotheekwezen in het Koninkrijk. Hopalong: Een sombere noot.
Y4182: LIBERTAS. - Libertas. Maanschrift voor het Koninkrijk der Nederlanden. November 1945. No. 14.
Y0664: LIBERTAS. - Elisabeth v. Maasdijk: Vrij Onverveerd.
T6497: LIBERTATE, Felix. - De Tweede Wereldoorlog en daarna.
T2517: LIBOUREL, J.E.H. - Is het Fascisme en Nationaal-Socialisme logisch houdbaar?
L2718: LIBOUREL, J.E.H. - Open brief aan zijne excellentie Dr. H. Colijn.
H7912: BODLEIAN LIBRARY. - Scenes from the life of Christ in English manuscripts.
H7910: BODLEIAN LIBRARY. - Portraits of the sixteenth and early seventeenth centuries.
H7911: BODLEIAN LIBRARY. - Byzantine illumination.
Y8273: LIBRECHT, Julien. - Septembernachten.
B8653: LICHTENBERG, Georg Christoph. - Witz und Weisheit. Aphorismen.
Y2692: DE LICHTTOREN. - 25-jarig Regeeringsjubileum 1898-1923.
B9675: LIEBAERS, F. - Kritiek van de Politiek en de Tactiek van de Nationale en Internationale Vakbeweging.
Y1960: LIEBIG. - Van een groot man en zijn werk. Uitgegeven door de Compagnie Liebig.
R0685: LIEBKNECHT, Willem. - Tot Aanval en Verdediging. Eene voordracht. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.V.B.
R1308: LIEBKNECHT, Wilhelm. - Karl Marx: zijn leven en werken. Met een inleiding en historische aanteekeningen door Lucos.
T3065: LIEBMANN, Otto. - Festgabe der Deutschen Juristen-Zeitung zum 500 jahrigen Jubilaum der Universitat Leipzig.
Y8912: LIEDBLAADJE. - Surprisen-lied. Wijze: De Maliebaan.
Y8913: LIEDBLAADJE. - Lessen aan den Bruidegom. Wijze: Paul Jonas. A 265.
Y8914: LIEDBLAADJE. - Hulde aan het Bruidspaar en hunne Ouders. Wijze: Jip, I addy, I ay.
Y8915: LIEDBLAADJE. - Tafelzang. Wijze: Wien Neerlandsch bloed.
Y8951: LIEDBLAADJE. - Evang. Luth. Gemeente. Lutherfeest 11 November 1883. Wijze: diverse gezangen.
Y7816: LIEDBLAD. - Leve de Vrede. Wijze: It is a long way to Tipperary.
Y7817: LIEDBLAD. - Beurtzang. 172. Wijze Ta-ra-ra-boem-diee.
Y7818: LIEDBLAD. - Koperen Jubel-Lied. No. 69. Wijze: Oostenrijksch Volkslied.
Y7819: LIEDBLAD. - Wat is het leven schoon. No. 263. Nieuw vroolijk bruiloftslied. Wijze: Geef mij nog een druppie.
T2530: LIEDE, Conrad van de. - Op St. Barbara's bodem. Militaire schetsen. Met illustraties van W. Staring.
T3894: LIEFTINCK, P. - Uitwegen uit den chaos.
B9727: LIEFTINCK, Ferd. (verzameling). - Tentoonstelling van Japanse houtsneden.
R6489: LIEFTINCK, P. - De overheid neemt en geeft. De financiele politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan.
B8493: LIER, Rudie van. - Praehistorie. [Verzamelde] Gedichten.
H9525: LIER, Frans van. (ed.). - De droom leeft voort en andere uitspraken uit 1991.
T0185: LIER, Rudie van. - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch.
T0106: LIER, Rudie van. - Praehistorie. Gedichten.
M3795: LIER, Bas van. - Voor een ander zingt-ie. Geluk en ongeluk. Ingeleid door Gregor Frenkel Frank.
W0210: LIER, Rudie van. - Praehistorie. Proza.
B2701: LIESHOUT, Peter H. van. - Belevenissen 1965. Een cyclus powezie.
T8969: LIEVAART, Inge. - Binnen klein bestek. Gedichten.
T8968: LIEVAART, Inge. - Ribbels in het zand. Gedichten.
L5834: LIEVEGOED, A.J. - Dagbladwezen en dagbladstudie.
Y1902: LIEVENS, Jan. (tekst en tekeningen). - Flip & Mathil in de Kampen. (Beeldverhaal).
R0123: LIEVENS, R. (ed). - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa.
T6352: LIEVERSE, Jaap (ed.). - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee.
T6350: LIEVERSE, Jaap. - Karel Treebus: Integriteit gaat boven populariteit.
T6349: LIEVERSE, Jaap. - Onuitblusbaar verlangen. Het werk van Walter Nikkels.
Y4629: LIEVERSE, Jaap - Nieuw licht op een "paleisrevolutie". Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967.
Y2406: LIEVRE, P. / Jean Lebrau / Louis Royer. - Le Divan. P. Lievre: Jerome Carcopino. Jean Lebrau: Poemes. Louis Royer: Stendhal a Thuellin. Les Chroniques. Georges-Louis Garnier; Henri Martineau; Edmond Pilon; Francois Serzais.
R0743: LIGT, Barthelemy de. - Le Probleme de la Guerre Civile.
R0632: LIGT, B. de. - De oorlog die nadert. Derde zeer veel vermeerderde druk van Oorlog of Revolutie.
R0634: LIGT, B. de. / J.B.Th. Hugenholtz. - Het karakter van de B.v.C.S. Verslag van de achtste jaarvergadering van den Bond van Christen-Socialisten gehouden te Amsterdam op 13 Mei 1915.
R0635: LIGT, B. de. - Profeet en volksnood. Met XXII bijlagen over Kerk en Imperialisme.
R0610: LIGT, B. de. - Gandhi over Oorlog, Volkenbond en Ontwapening.
T1926: LIGT-VAN ROSSEM, Catherina Lydia. - De weg tot ontwapening.
R0509: LIGT, Bart de. - Oorlog, Volkenbond en Sankties.
R0510: LIGT, Bart de. - Open brief aan Gandhi.
R0511: LIGT, Bart de. - De overwinning van het geweld.
R0512: LIGT, B. de. - Oorlog aan den oorlog. Wat ieder in dit opzicht doen kan.
R0515: LIGT, B. de. - Profeet en Volksfeest. Rede n.a.v. het verzoek v.d Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk om den 16en Nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren.
R0518: LIGT, B. de. - Wereldstrijd. Een woord tot de kerken, haar voorgangers en leiders. in het bizonder tot de Synode der Ned. Herv. Kerk van 1915.
R0520: LIGT, B. de. - Soldaten en arbeiders staakt!
R0502: LIGT, B. de. - S.D.A.P. en antimilitarisme.
R0503: LIGT, Bart de. - Mobilisatie tegen den oorlog!
L3310: LIGT, B. de. - Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid.
B6500: LIGT, Bart de. - Godsdienst en Atheisme. Een geknotte radiorede gehouden voor de Vrijdenkers Radio-Omroepvereeniging.
R5783: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944.
T6577: LIMBORGH, P. van. - Wat de annexatie door Belgie voor Limburg en Zeeland beteekent.
R5255: LIMBURG STIRUM, J.B. van. - Een woord van een oud man aan den regeerenden stand.
H6139: [ERASMUS] LIMBURG, Rob. - De levende gedachten van Erasmus. Met een voorwoord van R. Casimir.
R2143: LIMBURG STIRUM, D.A. van. - De meerderjarigheid van den vermoedelijken erfgenaam der kroon. Eene academische proeve.
T0373: LIMBURG BROUWER, P. van. - Een ezel en eenig speelgoed.
Y6530: LIMBURG BROUWER, P. van. - Een ezel en eenig speelgoed. Van eene inleiding en eenige aanteekeningen voorzien door P.H. Damste.
R5289: LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. - Problematische politiek. Het nieuwe ministerie en de volksvertegenwoordiging in 1856.
W0598: LIN, Julia C. - Modern Chinese Poetry: An introduction.
T1583: [STREUVELS] LINDE, Raf van de. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
T2958: LINDE, M.A. van der. - Pierre Reverdy. Poesie nouvelle et peinture cubiste. Theories et pratiques reverdiennes 1913 - 1920.
T8052: LINDE, A.van der. - Het oudste gezangboek. Voor de openbare godsdiensoefeningen in de Nederlandsche Gereformeerde Kerk.
R5739: LINDEBOOM, J. - Arnold Moonen 1644-1711.
H6211: [ERASMUS] LINDEBOOM, J. - Erasmus van Rotterdam.
L7187: LINDEBOOM, J. - St. Willibrord's roomsche reizen.
K9573: LINDEBOOM, J. - Geert Groote's preeksuspensie, een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
T7578: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
T6043: LINDEMAN, J. - Neerlands Volkslied met Piano en Orgelbegeleiding.
T5972: LINDEMAN, H. - Het Zweedse voorbeeld.
T3965: LINDEN, Nico van der en C.S. Adama van Scheltema. - Het Orgel. Voor vierstemmig Mannenkoor a cappella.
T3968: LINDEN, Nico van der en C.S. Adama van Scheltema. - Kindergedachten. Voor gemengd koor gecomponeerd.
R5580: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. - De ontwateringswerken in Overijssel.
T8771: LINDEN, Carel ter. - Om een zin. Gedichten.
M4898: LINDEN, Fons van der. - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik.
M4469: LINDEN, Catharina van der. - Uw tempel.
R1377: LINDEN, C. van der en Haganus. - Een Nederlandsche Opera. Pro: C. van der Linden. Contra: Haganus.
T9225: LINDEN, Nico van der. - De Koeien en de Ganzen. (Piet Zwager). Voor Kinderkoor met orkestbegeleiding.
Y5231: LINDEN, Catharina van der. - De vogelboot.
K3848: LINDEN, F. van der & A.S.A. Struik (eds.). - De jas van het woord. De boekband en de uitgever 1800-1950.
H1781: LINDERS, Joke. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
Y9733: LINDNER, Erik. - Zog / Sog. Ubersetzt von Rosemarie Still.
Y3861: LINDQUIST, Ole. - Mae Bjaeller Pa Sjaelen. Af Ole Lindquist er og blir sjette nummer af tidsskriftet Kvidens Tinder og det skal ikke nodvendigvis laeses pa en gang.
B0889: LINEPHTY, Maur Guillaume. - D'un age a l'autre.
R1860: LING TING, G. / L.S. Palder. [=J. van Leyden-Backer] [=G.J. Geers]. - Bloemen en puin. Verzen.
Y1024: [LETTERPROEF] LINGEN, Charlotte van (ed.). - Emigre [Charles Nypels prijs Award 1998], uitgereikt aan Zuzana Licko en Rudy Vanderlans.
B4698: LINNEBANK, Pater. - Van Onkruid en Tarwe.
B4699: LINNEBANK, Pater. - Van Leven en Kwijnen.
R7720: LINNEBANK, Pater. - Van Nederlandsche Letteren.
B8539: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Linotype-Sondermatrizen.
B8541: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Linotype-Schriften.
Y0249: LINOTYPE. - The Linotype Times. Aflevering XVI. Nummer 6.
Y9363: LINOTYPE. - Linotype.Een toelichting op het Linotype-zetsysteem.
Y9364: LINOTYPE. - Linotype: Two Suggested Equipments for Advertising and Job Work + A selected showing of Linotype Borders.
R6906: LINSDONK. - Prikkels! Voelen, horen, ruiken, zien, proeven.
T7282: LINT, J.G. de. - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
T4366: LINTHORST HOMAN, J. - In vaderlandsche zin. Een antwoord op veel critiek.
T4367: LINTHORST HOMAN, J. - Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander.
B1599: LINTHORST, Kees. (ed.). - Coconaster. Tijdschrift voor ideeen nr 5, maart 1985.
Y6700: LIPMAN, S.P. - Verhandelingen over de Buitenlandsche Staatkunde van het Koningrijk der Nederlanden.
T4789: LIPMAN, S.P. - De scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst.
Y5218: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den weleerwaarden heer Theodorus Kuiper, R.K. pastoor te Medemblik enz., in de teregtzitting van de arrondissements-regtbank te Hoorn, van den 5 december 1839. (met Bijlagen).
Y8780: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den Weleerw. Heer J.W.H., R.K. Pastoor.
T0196: LAM en Harry Lips. - Vrij Nederland zingt. Bundel Nederlandsche liederen.
T7359: LISSA, Ph. K. - Lijkverbranding.
R6359: LIST, Lode. - AMSTERDAM 29 APRIL - 6 MEI 1980. Een cyclus.
T7946: LIVINGSTONE, Richard. - Some thoughts on university education.
L3242: MUSEE du LIVRE. - Sept etudes publiees a l'occasion du quatrieme centenaire du celebre imprimeur anversois Christophe Plantin.
B4217: LLOSA, Mario Vargas. - De jonge honden van Miraflores. Uit het Spaans vertaald door Michiel Tjebbes.
T0430: LLOYD GEORGE, D. / M. Hymans / M. Standaert. - Fete Nationale Belge. Belgian Independence Day. Belgisch Nationaal Feest. [21 juillet, july, juli 1917]. Redevoeringen uitgesproken in den Queen's Hall.
Y9457: [SPINOZA] LLOYD, Genevieve. - Spinoza and the Idea of the Secular
M9449: LOB, Kurt. - Boekkunstenaar / Buchkunstler. Ingeleid door / Mit einer Einfuhrung von Ernst Braches.
B7995: LOB, Kurt. - Exil-Gestalten. Deutsche Buchgestalter in den Niederlanden 1932-1950.
B7423: LOB, Kurt. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B7446: LOB, Kurt. - Finale. 20 jaar bibliofilie in Meppel 1979-1998.
B7447: LOB, Kurt. - Gestalten. Malerei und Buchillustration.
B7455: LOB, Kurt. - Mens ziet mens. Een tekenaar over het zien van tekeningen.
B6177: LOB, Kurt. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B6192: LOB, Kurt. - Kurt Lob. 3/VI - 10/VII 1977, Stadtische Kellergalerie Dusseldorff.
B6168: [DRUKKERIJ TRIO.] LOB, Kurt. - Bibliofiele boekillustratie, vandaag en gisteren.
Y1745: LOB, Kurt. - Wijvenboek [Weiberbuch].
K5972: LOB, Kurt. - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels.
K4576: LOB, Kurt. - Buchillustration - heute [da gibts nur wenig zu lachen]. Ein Vortrag.
K3365: LOB, Kurt. - Jan Sluijters. Boekillustraties, politieke prenten, affiches.
K2391: TSJECHOV / Kurt Lob. - Drie verhalen. Vertaling Charles B. Timmer. Tekeningen Kurt Lob.
K2392: TSJECHOV / Kurt Lob. - De vlinder. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
T0296: LOBEL, Arnold. - Kvak a Zblunck. Jsou kamaradi.
Y3231: THE LOCAL. - Welcome to H.M. Queen Juliana and to H.R.N. Prince Bernhard.
R8321: LOCHER, Th.J.G. - Over de verhouding van Oost en West in de Europese Geschiedenis.
E0341: LOCHER, Th.J.G. Prof. Dr. - Geschiedenis van ver en nabij. Onuitgesproken en afscheidsrede.
T2413: LODEIZEN, Hans. - Nagelaten werk.
K6177: LODEIZEN, Hans. - Nagelaten werk.
L7362: LODER, F.J. - Wat voor verwaarloosde Protestantsche kinderen gedaan wordt in het overwegend Roomsche Zuiden van ons land.
T3860: LODEWIJKS, J. e.a. - Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea.
T0952: LOEB, Wilhelm. - Ten schaamlen disch.
B1353: LOEB, Wouter. - Gek en Wijs tijdens Seyss.
L5900: LOENEN, D. - Bibliografie van het werk van professor Dr. D. Loenen.
B5782: LOENEN, J. van. - Verschijnselen des Tijds, Doris en Doortje van Jan Holland. Voor het godsdienstonderwijs. De Zondag in de oude Kerk. Borger's geboortedag na honderd jaren herdacht. De heerlijkheid der gemeente en de partijschap in de Kerk.
T8772: LOENEN, Rene van. - Straatliefdegras. Een pelgrimage in 40 gedichten.
R9250: LOENEN MARTINET, J. van. - Het fatalisme in onze jongste letterkunde.
T8737: LOENEN, Rene van. - Mooi voetenwerk. Gedichten.
T5242: LOENEN, D. - De Atheense democratie. Drogbeeld of historie?
H6774: LOESER, John D. (ed.). - Bonica's Management of Pain.
E0328: LOESJE. - 25 jaar loesje, poster die de wereld veranderen.
B1149: LOEWENSTEIN, Sir Albrecht Count of. - Pilgrim's Book. Concerning all the venerable Places throughout the Holy Land and Egypt... Johann Sauer Frankfurt 1609.
B6738: LOEY, A. van. - Het bezittelijk voornaamwoord 'hun'.
R8761: LOFFELT, A.C. - Jupiter Van Vloten en zijn kritiek.
B8679: LOGGEM, Manuel van. - Letternijen.
K5000: LOGGEM, Manuel van. - Insecten in plastic. De stuwdam in de Iljoesj.
L4505: LOGHEM, J.J. van / P. Muntendam e.a. - Louis Pasteur (1822 - 1922).
T3018: LOGHEM, J.B. - In memoriam de schoonheidscommissie van Haarlemmerliede C.A.
R5828: LOHMAN, H.W. - Hoe begin je aan een vogeltje?
T2248: LOHMAN, Anneke. - Een roeiboot in het riet. Gedichten.
R5827: LOHMAN, H.W. - Bekijk het maar : TYPEtypografie.
K6694: LOKHORST, Emmy van en Victor E. van Vriesland. (eds.). - Kristal. Letterkundig jaarboek 1937.
T8066: LOMMEL, A. van. - Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland. Berigten omtrent de Zendelingen S.J. ten jare 1773.
L5301: LOMMEN, Mathieu. - De grote vijf. S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels en A.A.M. Stols.
Y0014: LOMMEN, Mathieu. - Het boek van het gedrukte boek Een visuele geschiedenis.
W8873: LOMMEN, Mathieu. - Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes, Sem Hartz, Chris Brand, Bram de Does, Gerard Unger. Met een voorwoord van John Dreyfus.
K4826: LOMMEN, Mathieu (ed.). - Bram de Does. Catalogus bij de tentoonstelling van zijn letterontwerpen, grafische ontwerpen & ornamentiek.
Y6185: LOMMEN, Mathieu. - Letterrijk. Rijksoverheid, Serif en Scans, Een letter van Peter Verheul.
Y2640: Netherlands Chamber of Commerce in London. - Chemical and Starchy Products. Volume 12 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2639: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Hide Trade and Allied Industries.
Y2638: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Corn Trade. Volume 7 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2636: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Ore Trade. Volume 8 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2637: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Timber Trade and Allied Industries.
Y2635: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Delving Industries. Volume 19 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2634: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Paper and Strawboard Manufactures; The Cardboard Industry; The Printing Trade. Volume 10 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
T5835: Netherlands Chamber of Commerce in London. - Pottery, Glass and Building Materials.
H3054: LONGFELLOW, Henry Wadsworth. - Selected Poems.
K1435: LONGINUS. - Over het Verhevene. Vertaling W. Kuiper. Ingeleid J. Kamerbeek.
Y3158: LONGUS. - Daphnis et Chloe. Compositions de Raphael Colin, [12] eaux-fortes [hors-texte] de Champollion. Preface de Jules Claretie.
H2703: LOO, Tessa de. - Het mirakel van de hond.
R3430: LOO, C.J. van der. - Handleiding tot het boekhouden voor den boekhandelaar, zoowel uitgever als debitant.
B1813: LOO, H. te. - Wijsheden over Nederlands geld. Illustraties van Bert Witte.
Y6328: LOO, Erik van de. - Achter de stilte.
Y3354: LOOIJEN, T.K. - Herbergen en koffiehuizen van Amsterdam. Een bloemlezing uit de geschiedenis.
Y4431: LOOMAN, T.M. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Met platen.
B5388: LOON, J.VAN / BOER, M. de. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op ť nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
T4952: LOON, P. van. - Zorg voor het A-Sociale Gezin.
B2232: LOOPER, B. - K.O. Meinsma 1865-1929. Bio- en bibliografie, inventaris van de collectie aantekeningen.
T6360: LOOPUIT, Jos. - Christelijke vakaktie in theorie en praktijk.
T5472: LOOPUIT, Jos. - Jean Jaures zijn leven en zijn werk voor nederlandsche arbeiders geschetst.
T3184: LOOPUIT, Jos. - Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging.
L7228: LOOS, J.C. van der. - Bibliographie der werken van Mgr. De. Antonius Hubertus Leonardus Hensen 1879 - 1929.
R9392: LOOS, D. de. - Zetmeel en Melk. Een paar onderwerpen uit het gebied van scheikunde.
R8537: LOOS, D. de. - Gesteenten en mineralen van Nederlandsch Oost-Indie I: Tin.
T7815: LOOS, Henricus. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke oud-bisschoppelijke klerezy in Nederland, door den schrijver van: De regering en de klerezy.
R1376: LOOS, Henricus. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke Oud-Bisschoppelijke Klerezy in Nederland. Door den schrijver van: De regering en de Klerezy.
T7499: LOOS, D. de. - Vetten, was, aetherische olien, harsen, gom.
K5560: LOOSBROEK, Tineke van / Ulla Jansz. e.a. - Geleerde vrouwen.
Y3753: [LOOSJES, Adriaan Pietrrsz - Levensschetsen van vaderlansche mannen en vrouwen. Een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Derde Stukje.
H3466: LOOSJES, A. - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1915-1940.
K3804: LOOSJES, Th. P. - Over kwaliteit en kwantiteit in de documentaire informatie.
R2204: LOOTEN, Emmanuel. - Lieu-Chef de ma Revolte.
Y4589: [VONDEL] LOOTS, Cornelis. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
T3962: LOOTS, Philip en B. van Meurs. - Morgenlied voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3963: LOOTS, Philip en F. de Cort (gedicht). - Jan Gerstekoorn. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3961: LOOTS, Philip eb J. van Breemen jz. - Onze Duinen. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
Y3633: [VONDEL] LOOTS, Cornelis. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
Y2930: LOOTS, Philip. - In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen Op. 30. Woorden J.A. Bakker Muziek van Philip Loots.
T1728: LOOY, Reinder J.C. van. (Illustraties). - De kleine parade.
R4461: LOOY, S.L. van. - Iets over de geschiedenis van het boek en de beteekenis van den boekhandel.
B3123: LOOY, Jacobus van. - Een Epos in Ist. Samengesteld en toegelicht door Chris Will en Peter Winkels.
R3946: LOOY, Jac. van. - Op reis.
R6360: LOOY, Jac. van. - Gekken.
T1804: LORBEER, Hans. - Wacht auf ! Erzahlungen.
B2114: LORDA ALAIZ, F.M. - Spaanse schrijvers onder Franco. Vertaling Daniel de Lange.
Y4617: AMERICAN BOOK-LORE. - American Book-Lore, Quarterly, volume 1, No. 3 & 4. Two issues.
M0400: LORM, A.J. de. - Kunstzin der Eskimo's. Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
E0344: LORTZING, Alb. - Czaar Peter. (Zar und Zimmermann). Komische opera in drie bedrijven. Tekst en muziek... Vertaling J.W.F. Werumeus Buning.
T6034: LOSER, Joh. H. en L.B. Perel. - Neerland's Jubelzang. Gedicht van L.B. Perel voor vierstemmig Mannenkoor gecomponeerd door Joh H. Loser.
Y1069: LOSSIUS, K.F. / G. van Wieringhen Borski. - God in de Natuur en in den Mensch. Een leesboek voor de lagere scholen. Getrokken uit Gumal en Lina.
R4626: LOTI, Pierre. [=L.M.J.Viaud]. - Pecheur d'Islande. Compositions de E. Rudaux.
B6703: LOTI, Pierre. - Pecheur d'Islande.
H0847: LOTTMAN, Herbert. - Flaubert. A biography.
R9988: LOUDON, Alexander. - Holland. A History of Freedom.
B2553: LOUISE B.B. [Louise Adriana Johanna de Neve]. - Prinsesje. [H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden]. Met portret en platen.
Y2931: LOUISE B.B. [=L. de Neve]. - Prinsesje.
Y4577: LOUMAN, Peter. - Postduif te voet.. Ik droomde mij bonbons. (Herinneringen, gedichten, gedachten, illustraties).
Y3159: LOUP, W. Le (ed.). - Hubertus Goltzius en Brugge 1583 - 1983.
T6066: LOUTHER, Henri. - Wilhelmina-Gavotte.
R0484: LOUWE, Harmine en Raoul Deleo. (ontwerp/design). - Dutch Design 2004-2005. Deel X en Y. Inleidende tekst Tom Dorresteijn. Vertaling Hetty Roque-de Houer et al.
R7706: LOUWE, C. - Lof der Duinen. Dichtregelen. Uitgegeven ten voordeele der hulpbehoevende bewoners van de Oostenburgervoorstraat te Amsterdam.
T9910: LOUWERSE, P. - Veel geluk! Nieuwjaars- en Verjaardagsversjes voor kinderen.
Y3577: LOUWERSE, P. - Geillustreerd Verjaardag-Album met bijschriften.
R7487: LOUWERSE, P. - Een werk van lijden en moed of Nederlands herstel in 1813 aan kinderen en eenvoudigen verteld.
T4645: LOUWERSE, P. - Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld.
B5695: LOUYS, Pierre. - La femme et le pantin. Illustrations de Philippe Swyncop.
B3134: LOUYS, Pierre. - Aphrodite [Ancient manners]. In the English version, prepared by Willis L. Parker. With illustrations by Frank J. Buttera.
Y6570: LOUYS, Pierre. - Zangen van Bilitis. Vertaald en ingeleid door Ernst van Altena.
Y6398: LUBBERHUIZEN, Bas. - Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
B1983: LUBBERHUIZEN, Bas. (ed.). - Herinneringen aan De Engelbewaarder 1971-1981.
R9624: LUBBERINK, W. - De enkeling en zijn verantwoordelijkheid. Een geschift voor eenzame durvers.
R6598: LUBBERINK, W. - Het socialistisch experiment. Dictatuur of Democratie?
L2221: [HERMANS, W.F.] Lubbers, Roos. (ed.). - Suum Cuique: Barlaeus-ode aan Hermans.
T4073: LUBELL, Cecil (ed.). - Textile Collections of the World. Volume 2 United Kingdom and Ireland.
Y2014: LUBERTI, W. - Wat wil Welter? Eenige opmerkingen over het rapport-Welter en de positie van het overheidspersoneel.
Y3782: LUBLINK DEN JONGEN, Joannes. - Proeve over het verrijken der Nederduitsche Taal. I & II.
Y1629: LUBLINK WEDDIK, B.T. - Pandora. Lektuur voor den beschaafden stand. 2de stukje.
T2507: LUCAS, J.W. - De R.K. pers door Spaarnestadbril gezien.
R3803: [SPINOZA] LUCAS, Hans-Christian. - Spinoza in Hegels Logik. Vortrag, gehalten am 23.5.1981 zu Rijnsburg.
L7708: LUCEBERT. - Gedichten 1948-1963. Verzameld door Simon Vinkenoog. Met tekeningen van Lucebert.
Y6922: LUCEBERT. - Dag en nacht. Vijftig stadsfoto's van 's-ochtends tot 's-avonds met gedichten van Lucebert.
Y6907: LUCEBERT. - De perfekte misdaad. Klein radiostemmenspel.
K8600: LUCEBERT. - Val voor vliegengod.
M5296: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
Y1688: LUCEBERT. - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten.
Y6383: LUCEBERT. - na de helft van het leven. gedichten.
M2479: LUCEBERT. - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum.
B0725: LUCEBERT. - Nefertete.
E0464: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 45e jrg. nr. 4, augustus/september 1993. Stealth in Nederland.
E0465: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 45e jrg. nr. 6, december/januari 1993/1994. Moscow Aerospace'93
E0466: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 46e jrg. nr. 1, februari/maart 1994. Bewapende helikopters.
E0467: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 46e jrg. nr. 4, augustus/september 1994.
E0468: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 46e jrg. nr. 5, oktober/november 1994. Navo toont kracht.
E0469: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 47e jrg. nr. 1, februari/maart 1995. Navo toont kracht.
E0470: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 48e jrg. nr. 2, april/mei 1996. F27's laatste demo.
E0471: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 48e jrg. nr. 1 februari/maart 1996. De Klu in 1996: feiten en cijfers.
E0472: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 48e jrg. nr. 3 juni/juli 1996. First Downwash 298Sqn.
E0474: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 48e jrg. nr. 5 oktober/november 1996. 9000km van huis.
E0475: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 49e jrg. nr. 2 april/mei 1997. Cougar: werkpaard THG.
E0476: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 49e jrg. nr. 4 augustus/september 1997. Air Show Sion.
E0477: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 49e jrg. nr. 5 oktober/november 1997. Air Search and Rescue.
E0478: ONZE LUCHTMACHT. - Onze Luchtmacht 49e jrg. nr. 6 december/januari 1997/1998. The Red Arrows.
T6030: LUCIEN. - Een Land, Een Volk, Een Vorstin! Vervaardigd en gecreeerd door Lucien. Zang en Piano.
R7338: LUDEKUSE, Chris. - Bij de terugkeer van een vrouw.
Y9905: SMIDS. Ludolph. - Schatkamer der Nederlandsche oudheden; of Woordenboek behelzende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huizen, Oude Volkeren, Rivieren, Vermaarde Luiden in Staat en Oorlog, Oudheden, Gewoontens en Lands wyzen.
B6891: LUGER, Johan. - Vorm en kleur in huis. Illustraties van Piet Worm.
L1011: LUHRS, Corrie. - Mijn zuster Anna Blaman.
Y5141: LUIGIES, Barbara M. - De ontwikkeling van het Kadijkseiland.
L1749: LUIJTERS, Guus. (ed.). - Jan Cremer in beeld.
W7454: LUIJTERS, Guus. - Modernisme van toen, drie verhalen uit de telescoop. 1959 - 1962.
E0446: LUIJTERS, Guus. - Moeders lopen nooit weg.
K1473: LUIKEN, Johannes en Caspaares. - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen.
M2752: LUIKEN, Tonnie / D. Baartse / B. Polak. - Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993.
T2802: LUIKINGA, A.J. - Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken.
T7515: LUIKINGA, A.J. - Dierenbescherming.
R1383: LUIS COLOMA, P. - Een heilige...
H1735: LUKKENAER, W.J. - Cheops: Held en schurk. Een onderzoek naar de receptie van Leopolds gedicht, mede bedoeld als eerste aanzet tot een andere interpretatie.
L8200: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
Y3664: LULOFS, B.H. - Eenige toelichtingen en bedenkingen op des geleerden dr. John Bowring's, uit het Engelsch in onze moederspraak vertaalde, aanmerkingen over sommige onzer oudere en nieuwere Nederlandsche dichters, redenaren en andere schrijvers.
R7329: LULOFS, F. - Ik lees, ik lees, wat jij niet leest. Of boosaardig is ook aardig. Afscheidscollege op 19 december 1984.
T7513: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
Y7873: LULOFS, F. - Tekst en uitleg. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 8 maart 1977.
R5464: LUMMEL, H.B. van. - Een vriend van Prins Willem I. Kort verhaal van 't leven van Philips Marnix van St. Aldegonde.
L7383: LUNDBYE, Axel. - Drukvormen van rubber en plastic.
Y9529: LUNDBYE, Axel. - Drukvormen van Rubber en Plastic.
T1435: LUNS, Huib. - Peter Paul Rubens, 30 mei 1640-1940.
B4973: LUNS, Frank. - Roomsch Nederland en tooneel. Een beschouwing. Inleiding B.H. Molkenboer. Slotwoord C.R. de Klerk.
Y0991: LUNS, Frank. - Huldigings-spel H.M. de Koningin-moeder. Rego Pro Rege. Regentesse-spel in twee afdeelingen. Vertoond t.g.v. de Huldiging van H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam op Woensdag 12 juni 1929. Ontwerper en artiek-leider Frank Luns.
B8462: LUNSHOF, H.A. - Vlag halfstok. Een studie in onrecht.
T3597: LUNSHOF, H. - Als dieven in de nacht....
R6471: LUNSHOF, H.A. - Moderne inquisitie. Een woord tot de zuiveraars.
R5641: LUNSINGH SCHEURLEER, Th. H. - Het huis Herengracht 475 en zijn bewoners.
Y0034: LUNZER, Heinz. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten.
R4598: LUNZER, Heinz. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusammengestellt von Heinz Luner mit Beitragen von Ilse Aichinger, Elias Canetti, Peter Handke.
T3474: LURASCO, F.M. - De vlinder-verzameling. Handboekje voor het vangen, kweeken, opzetten, etc. van vlinders en rupsen.
R7385: LUREMAN, C.H. en W.H. Kruiderink. - Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894.
Y9556: LUSTIG, Harmen & Inge Pieters (eds.). - Mosselvocht. Literair tijdschrift no. 3.
T9304: LUTGE, H.A.J. - Leerrede over Ps. 107: 43. Na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
T2247: LUTH, Wolfgang und Claus Korth. - Boot greift wieder an ! Ritterkreuztraeger erzšhlen.
Y8224: LUTKEBUHL, C.L. - Een stil feest. Herinneringen en indrukken van de Historische Tentoonstelling van Amsterdam.
R5767: LUTTERVELT, R. van. - Pieter Cornelisz Hooft Drossaert van Goeylant en Castelein op Thuys te Muyen.
R5820: LUTTERVELT, R. van. - Vier eeuwen Markiezaat 1555- 1955. Tentoonstelling Veere, Schotse Huizen, Vlissingen, Stedelijk Museum.
B6123: LUTZ, Jan. - Het ontstaan van de illustratie voor boek en tijdschrift.
R9088: LUXEMBURG, Rosa. - Kerstmis in een nachtasyl.
Y5601: LUXEMBURG-Albers, Anneke van. - Betreft Bint: Bint van Bordewijk modernistisch bekeken. Inhoud: Dankwoord, Korte samenvatting, Stellingen.
W9283: LUYKEN, Joan. - Joan Luykens Duytse Lier. Drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen.
B4750: LUYTERS, Guus (ed.) & Norge Bend (tekeningen). - De moord van Raamsdonk.
B8566: LYCEUM. - Herdenkingnummer 25-jarig bestaan van het Nederlandsch Lyceum 1909-1934.
T7539: HET AMSTERDAMSCH LYCEUM. - Het Amsterdamsch Lyceum. Lijst der boeken en andere schoolbenodigheden 1929-1930 13e schooljaar.
Y7286: LYKE, Bram van der. - Titus, zoon van Rembrandt. Arm gedicht bij de terugkeer der meesters.
R7781: LYNDEN VAN DEN BOSCH, A.M.C. van. - Moderne dichters.
B2111: LYTTON, Lord. - Alice or The Mysteries.
Y7498: MAAGDENHUIS. - Vanaf donderdag 12 juni worden honderden studenten, die deelnamen aan de bezetting van het Maagdenhuis, voor de rechter gebracht.... etc. Financiele steun aan de bezetters kan gegeven worden op Gemeentegiro t.n.v. SVB.
Y5501: MAAGH KNIPHUISEN, A. - Na veertig jaren. Herinneringen bij de herdenking van het veerigjarig bestaan van het Departement Abbekerk en Lambertschaag der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1856-1896).
B5241: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Dit nummer is een Happening.
Y4463: MAANDBLAD. - Maandblad der Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen. 21e jrg. October 1933. No 10.
B3871: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. De Lou-Groep: begrijpelijk, maar daarom niet minder gevaarlijk. Eerste avondmaal op het Witte Huis. Bibliografie: boekje open over god. Spionage en de nieuwe held.
B3870: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Waarin opgenomen Elseviers Weekblad, Vrij Nederland, Haagse Post, De Nieuwe Linie, De Groene Amsterdammer.
B2676: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Film nummer: o.a. Nederlandse filmers '65. 18 filmcritici over drie film. Nederlandse kritiek & Jean-Luc Godard.
T4519: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang maart/april 1965. Amsterdam Gangsterstad? Strip uit het schetsboek van Jan Cremer.
B0208: HOLLANDS MAANDBLAD. - Herinneringen aan D. Hillenius.
L7122: MAANEN, W. van. - Het landschap van George Meredith.
B4644: MAANEN, Flor. Jac. van. - Gedachtenis rede, uitgesproken in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia, te 's-Gravenhage op Vrijdag, den 25 November 1831.
Y0677: MAANEN, C.J. van. - Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargang 1882.
T6970: MAAS, A.J. - Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen plicht. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid.
Y3892: MAAS, C.G. van der. - Ontboezeming op het Feest der Inhuldiging van H.M. onze Geeerbiedigde Koningin. 6 September 1898. Acrostichon (lettervers).
L6377: MAAS, Nop. - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
B8421: MAAS, C.J. - Muziek in de Renaissance. Renaissance in de muziek?
B8407: [WILDE, Oscar] MAAS, Nop. - Nagloeiend vuurwerk. Nederlandse reacties op Oscar Wilde. Deel II: 1899-1913.
B8411: MAAS, Nop. - Marcellus Emants. Reisplezier.
L2093: MAAS, W.G. - De draad van Ariadne. Eenige wenken ten opzichte der kostprijsberekening en bedrijfsorganisatie.
R9874: MAAS, Simon A. - Voeren wij de klassenstrijd? (Een rechtvaardiging van beleid).
R1773: MAAS, Nop. - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
R2635: [EEDEN, Frederik van] MAAS, Nop (ed.). - Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur.
R4277: [NETSCHER, Frans] MAAS, Nop (ed.). - Netscheriana.
M6767: MAAS, Nop en F.W. KUYPER (red.). - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniging van Antiquaren 1935-1995.
B2235: MAAS, Nop. - Altyt waek saem. De drukker-uitgever A.W. Sijthoff (1829-1913).
Y2846: [REVE] MAAS, Nop. - Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. Drie delen.
R3901: MAAS, Emilie M.L. van der. - Hollands ABC. Historisch ABC van veertig plaatsen in Noord- en Zuid Holland, samengesteld uit de Atlas van Stolk.
R1298: MAAS, Nop. - De ontvangst van De Nieuwe Gids.
Y2836: MAAS, A.J. - Nationale Ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof. Dr. D. van Embeden. Met een voorwoord van Generaal C.J. Snijders.
E0270: MAAS, Nop. - Multatuli voor iedereen. (maar niemand voor Multatuli).
Y4245: MAASBODE, De. - De Maasbode. 77ste jaargang Dinsdag 15 Mei 1945. Herrezen is het land! Herrezen is de krant.
T1220: MAASTRICHT. - Plaatselijke Verordeningen van Maastricht van 1851-1880.
B8447: MAATSTAF. - Marcel Proust.
K6422: MAATSTAF. Bert Bakker, A. Roland Holst e.a. - 75 jaar A. Roland Holst.
Y8085: MABLY, Gabriel Bonnot de. - De l'etude de l'histoire, a monseigneur le prince de Parme, par M. l'abbe de Mably. Nouvelle edition revue et corrigee.
H7803: MACAULAY, Thomas Babington. - The history of England in the eighteenth century. Edited and supplemented by Peter Rowland. Introduction by J.P. Kenyon.
M6499: MACCARTHY, Fiona. - Eric Gill.
E0453: MACHIAVELLI, Niccolo. - De heerser. Vertaald en toegelicht door Frans van Dooren. Nawoord Arnon Grunber.
B3238: MACINNES, John W. - The comical as textual practice in Les Fleurs du Mal.
T8794: MACKAAY, Robert. - Zonlicht in mijn ogen.
R4761: MACKAY, John Henry. - De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. Naar het Duitsch. Twee delen.
T4990: MACKENNA, R. / A. Spicer Hurd / Willem de Veer. - Mr. McKenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R8367: MACKENSTEIN-KONING, Johanna Sara. - Beelden en omtrekken. Naar het leven geteekend.
M6169: MACROBERT, T.M. - Printed books. A short introduction to fine typography.
P0403: MADE, J. A. van der. - Sakota.
Y8695: MADELEINE, Marie. - De drie nachten. Liefdesliederen uit het Duitsch vertaald door Henri Borel.
H8791: MADIGAN, Jean. - Steuben Glass. An American tradition in crystal.
T6678: MADRA. - Onze weezen. Een woord naar aanleiding van het verslag der commissie van onderzoek inzake Neerbosch.
T3992: MADSEN, Axel. - Living for design: The Yves Saint Laurent story.
H6289: MAELE, Marcel van. - Koreaanse vinken.
H5253: MAERLANT. - Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Met inleiding en vertalingen door Ingrid Biesheuvel.
B7216: MAERLANT, Jacob van. - Dboec vanden Houte. uitgegeven door J. Tideman.
L8601: MAERLANT, Jacob van. - Leven van Sint Franciscus. Uitgegeven door J. Tideman.
R1086: MAETERLINCK, Maurice. - Het leven der ruimte. De vierde afmeting. Ontwikkeling van het droomleven. 's menschen eenzaamheid. Het spel van ruimte en tijd. God. Bewerking Karel Wasch.
Y0229: TALENT Magazine. - Talent Magazine. Visueel Vakblad nr 1. November 1978.
R1666: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Wetenschapsman in Groningen. Profesoor Lucius: Ik stel voor het werk met een cum laude te waarderen. Buren. Damesklets. Dorbeck bestaat. Of toch niet? Van Voltaire tot Wittgenstein. Kleinigheden. Suidafrikaantjies. Op die berg. In de mijn. Open brief aan de Rijksuniversiteit Groningen.
B5530: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Een loos gebaar. De achtergronden van een engelbewaarder (2). Dichtung und Wahrheit. Vuurwapendeskundige zet puntjes op de i. Schreider en Giskes aan het woord. Nederland houdt niet van helden. Dertig kussen in '44. Kleinigheden. Hij kon ook heel laconiek zijn. Harde vrienden. Hoe ik een Issendorfiet vond.
B5531: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Oorlog! De achtergronden van een engelbewaarder (1). Dichtung und Wahrheit (1). Kleinigheden. Een villa waar zijn vader nooit is geweest (2). Met kop en schouders. Verzorgd taalgebruik. Harde fouten. Voor de overige zeurkousen (2).
B5529: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Docent in Groningen (3). Wim Roeleveld: Het was een kort sollicitatiegesprek. Ibn Battuta bezoekt. Laatste colleges. Tentamen in T-shirt. Schuw en verlegen. Voor de zitting. Kleinigheden. De achtergronden van een engelbewaarder (3). Mooi! In memoriam Philip Mechanicus.
B5527: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Hermans' doorbraak. De donkere kamer en de verhoren van de Parlementaire Enquetecommissie. Een zieke geest in een ziek lichaam. Damesklets. Osewoudt naar de film met Marianne. Kleinigheden. Enige agitasie (3). In De Bijenkorf.
B5526: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. 50 x het zogenaamde Hermans-magazine. Lichaam en geest (1). Kleinigheden. De Kwatta-soldaat begint scheuren te vertonen. Samen naar de film, in Groningen. Barbaar Jan Cremer. Herstel.
T0200: RIBBENTEL-MAGERBUICK [=John C.J. Kennis]. - O, dat Wintertje '45. Een vluchtige maar luchtige herinnering aan de laatste (?) maar raakste (?) oorlogswinter.
L7373: MAGET, Ernst. - Irons nous sur la lune ?
Y4314: MAGNUS. - Magnus. Officieel Orgaan van de Nederkandsche Bond van Boekbinders-Patroons. Bloemlezing uit jaargang 48.
B7128: MAGNUS. - Magnus. Officieel Orgaan van de Stichting Boekbinderij en Papierverwerking. Nederlandsche Bond van Boekbinderspatroons Vakgroep Binderij. Verschillende afleveringen uit: 1950 en 1952.
R5096: MAHE, P.J. - Hooger Onderwijs in Indie.
E0351: MAHER, Kerri. - The Paris Bookseller.
L3874: MAHIEU, Vincent. e.a. - Nog steeds Gerilja nog steeds (wie weet het?) meer dan ooit: Maandblad voor zelfbehoud.
B8303: MAHIEU, Vincent. - Verzameld werk.
Y0839: MAINER, Horst. - Graveren in glas.
Y3957: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. 5e jaargang maart-april 1945. Nrs: 15-17-19.
Y3955: JM. Je Maintiendrai. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor Personalistische Socialisme. 6e jaargang 1945 nrs. 15 en 22.
Y3961: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. 5e jaargang 1944-1945 Nrs: 5 - 6 - 8 - 9 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20.
Y8214: JE MAINTIENDRAI. - Berichten van Je Maintiendrai No. 3, Woensdag 16 Mei 1945. Nu de eerste golf van feestvreugde voorbij is, komt de vraag, hoe is het met de voedselvoorziening........ De Nederlandse Volksbewging..........
Y8427: JM. JE MAINTIENDRAI. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor personalistisch socialisme. 6e jaargang 1945. Nrs: 2 - 3 - 5 - 6.
Y8428: JM. JE MAINTIENDRAI. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor personalistisch socialisme. e jaargang 1946. Nrs: 1 - 2.
R2275: MAISTRE, le Comte J. de. - Soirees de Saint Petersbourg ou entretiens sur le Gouvernement temporel de la Providence suivies d'un traite sur les sacrifices.
B5696: MAIZEROY, Rene. - Amuseuse. Roman inedit orne de nombreuses illustrations photographiques (de E. Lagrange).
R4283: MAJOR, E. (ed.). - "Der Haussradt". Ein basler Gedicht vom Jahre 1569. In Faksimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von E. Major.
K1366: MAJORICK, B. - Vormentaal.
L4106: MAK, J.J. - Vlaamse Volksdevoties in een Geuzenlied uit de 16e eeuw.
L9030: MAK, Geert. - De goede stad.
B3448: MAK, Geert. - Gedoemd tot kwetsbaarheid.
E0326: MAK, Hans. - Het andere verhaal. [is de neerslag van vier gesprekken met Geert Mak op 12 en 20 oktober 1997, 15 december 1997 en op 2 januari 1998
Y8616: MAKELAARSVEREENIGING TE AMSTERDAM. WIEGMAN, G.H. - Makelaarsvereeniging te Amsterdam. Bewijs van Lidmaatschap / Bewijs van Toegang.
Y3222: MALASCH, Robert (red). - De Hoek van de Straat! No 4. April (mei) 1977.
R0535: MALATO, Charles - De ontwikkeling der menschheid [en] Vormverandering der maatschappij [en] Eenige verzen. Naar het Fransch van B.P.V.
Y4529: MALCOLM, Ian. (inleiding). - Vodjes Papier. Duitsche proclamaties in Belgie en Frankrijk uitgevaardigd. Vertaling W. de Veer.
T7472: MALCOMESIUS, H. Ph. J. Hoedemaker en J.P. Eringa. - Het leerstellig kerkrechterlijk en staatkundig beginsel der Hervormde Kerk uit hare belijdenis afgeleid. Drie referaten, voorgedragen op de jaarvergadering der Confessionele Vereeniging gehouden te Utrecht 3 en 4 Juni 1891.
Y7594: MALMBERG, L.C.G. - Uitgeverij L.C.G. Malmberg. 10 prospectussen en 2 bestelkaartjes.
M6264: MALORY, Sir Thomas. - Sir Tristram de Lyonesse. Chronicles of King Arthur II. Revised and with an introduction by Sue Bradbury, foreword by Kevin Crossley-Holland, Lino-cuts by Edward Bawden.
T6668: MALSUM, H.J.L.P. van. [=E.C.P. Redele]. - De Aprilstaking tegenover een jong sociaal-democraat beoordeeld.
Y0236: MAN, M. de. - Een Merkwaardige Historieprent.
T3729: MAN, Herman de. - De erotiek in onze letteren. Over pornografie en Vestdijk.
E0337: MAN, Felix H. - 150 Years of Artists' Lithographs 1803-1953.
R5625: MAN, Henderik de. - Sozialismus und National-Fascismus.
A0568: MAN, Herman de. - Maria en haar timmerman.
L6992: MAN, Herman de. - Maria en haar timmerman.
R6672: MAN, Hendrik de. - Voor een Plan van Actie.
T5450: MANASSEN, Jo. - Alcoholisme. Wat drijft hen naar zulk een ellende?
R5673: MANDEL, Ladislas. - Du pouvoir de l'ecriture.
Y1711: MANDELSJTAM, O. / Achmatova / Tsvetajeva / Pasternak. - Kwartet. Vertaald en van commentaar voorzien door Charles B. Timmer.
Y9915: MANDER, Karel van. - Het leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilders, voormaals byeen-vergaderd en beschreeven door Karel van Mander kunst-schilder, [...] Versierd met de afbeeldingen der voornaamste schilders. 2 delen.
T7495: MANDERE, Henri van der. - Mr. Hendrik Goeman Borgesius.
R1761: MANDERE, H. van der. - Hugo de Groot.
W8617: MANDL, G.T. - Three hundred years in paper.
L9096: MANGER, J.B. Sr. - Eenige Verzen.
Y4496: S.D.A.P.- MANIFEST. - Manifest. Namens het voorlopige Partijbestuur: W. Drees en Kees Woudenberg.
Y7517: MANIFEST. - Manifest van het Partijbestuur der S.D.A.P. Aan het Nederlandsche Volk. Meer dan honderd dagen heeft nu reeds de ministerieele krisis, die door de verwerping van het Pauselijk gezantschap door de Tweede Kamer uitbrak geduurd en nog is geen oplossing in 't zicht..... etc. Het partijbestuur der S.D.A.P.
Y3218: MANIFEST. - Manifest aan de burgerij van de goede stad Tilburg. (Heb meelij! Heb meelij! en neemt er een studentje bij! Houdoe, War!).
Y8125: MANIFEST. - Manifest van het Hoofd-Comite van de Alg. Ned. Diamantbewerkersbond. Aan de Amsterdamsche Burgerij. De Werkstaking der diamantbewerkers, die plus minus 10.000 man omvat, heeft de algemeene belangstelling opgewekt........ Voorzitter H. Polak, Secretaris Herm. Kuijper.
Y8126: MANIFEST. - 1 Mei 1898 1 Mei. Manifest aan de Amsterdamsche Arbeiders! Manifestaties voor de invoering van een wettelijk vastgestelden 8-urigen arbeidsdag vinden plaats den 1sten Mei: 's namiddags 1 uur in den Schouwburg-Van Lier, Spreker: Henri Polak 's-avond in de groote zaal van d'Geelvinck sprekers A.H. Gerhard en Henri Polak.
Y8212: MANIFEST. - Manifest van de Brillantslijpersknechten S.N.V. / Brillant-Verstellers-Vereeniging / Roosjes-Verstellers-Vereeniging. (De strijd voor 't verkrijgen van Bondsfabrieken, )
Y8215: MANIFEST. - Nederlandse Gezellen Bakkerij zal aan ieder burger goed en goedkoop brood leveren en tevens een behoorlijk loon...... Ondergeteekende verlangt brood der Nederlandsche Gezellen Bakkerij.......
H5951: MANN, Thomas. - Diester Friede.
K1762: MANN, Klaus. - Kinderjahre in Munchen.
K6514: MANN, Thomas, A. Roland Holst, S. Vestdijk. - Over Menno ter Braak.
T4989: MANN, Tom. - All Hail, Industrial Solidarity! Bravo! Bravo! Comrades of France!
T4698: MANN, Tom. - The Railwaymen.
T4696: MANN, Tom. - Symposium on Syndicalism. By active workers.
R9297: MANNING, A.F. - Buitenlandse reacties op de Machtubernahme.
B8681: MANNOURY, G. - Woord en gedachte. Een inleiding tot de Signifika, inzonderheid met het oog op het onderwijs in de wiskunde.
W3419: MANRIQUE, Jorge. - Coplas. Que fizo por la muerte de su padre.
T5000: MANSFELD, R.G. - 50 jaar joodse invalide 1911-1961.
R4470: MANSION, Joseph. - Die Etymologie von 'Holen'.
R3908: MANSSEN, W.J. - Iwan Toergenjef.
R8650: MANSVELT, W.M.F. - De oorsprong van den Hollandschen suikerstandaard.
R5202: A. MANTEAU. - A. Manteau Brussel 1932-1947.
Y7577: MANTEAU, A. - Uitgeverij A. Manteau. Map met 6 prospectussen en 9 bestelkaartjes.
L5420: MANTINGA, Hector [= Maurits Mok]. - De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering [ pseudoniem van Tjomme de Vries].
T7518: EEN HANDELAAR IN MANUFACTUREN. - De brochure van den Heer Mr. M. Mees, Een en ander over het stelsel van bescherming, getoetst aan logica en staathuishoudkunde. Door een handelaar in manufacturen.
B8986: [SPINOZA] MANUSOV, Clasina. - Spinoza en de erfenis van Jacob Boehme.
R6073: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters.
R6940: MARCELISSEN, Ed & Piet van Dijk. - Groeten uit Niemandsland. Een Nederlands reisverhaal.
P0523: MARCH, Marion. - Creative typography.
Y4983: MARCHE, B.S. le. - Van V.-E. tot V.-J. (van victory - Europe tot victory - Japan). 100 dagrijmen 5 mei 1945 - 14 aug.
K9962: MARCHLEWSKA, Jadwiga. - Was der Kuenftige Papierhistoriker ueber das Heutige Zeitungspapier finden wird?
K9960: MARCHLEWSKA, Jadwiga. - Wer hat die Bezeichnung 'Cellulose' in die Chemie eingefuehrt?
B4727: MARCK, Jan van der (ed.). - De hedendaagse boekband als kunst. / The art of contemporary bookbinding.
K2323: MARCK, Marc van der. - Z, de grote onbekende. Zeefdruk.
T2651: MARE, A.J. de. - Herinneringen aan Dr. P.C. Molhuysen. Feiten en geschriften.
T2650: MARE, A.J. de. - Lijst der geschriften van Dr. M.F.A.G. Campbell 1840-1890.
T2649: MARE, A.J. de. - Van Flament tot Holtrop.
T1689: MARE, Eline. - Mossieur Sarelke.
R3433: MARE, A.J. de. - Museum Meermanno-Westreenianum, Catalogus der gedrukte Werken. Compleet in drie delen.
H5243: MAREE, Piet. - Boeken in ons huis.
Y9935: MAREE, Piet. - Het grote avontuur van Jan Klaassen en Katrijntje.
B2336: [BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. - Een proces van Bilderdijk uit het jaar 1788.
B2334: [BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. en J.F.M. Sterck. - Een proces van Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven over een valsch codicil, 1796-1797. - Eenige gegevens over het ontstaan van mijn Bilderdijk verzameling.
R1220: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van Marginale Uitgaven 1981-1994.
R3616: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 23/24: Hollandse Hoogte. zomer 1997.
R3613: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 13. februari 1981.
R0477: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 21. Lente 1993.
R0476: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 22. Herfst 1994.
R3610: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 14. Najaar 1981.
R3606: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 18. Lente 1990.
R3605: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 19. Lente 1991.
T4734: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Drukkers in de marge. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge.
T4733: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van marginale uitgaven voor 1 juli 1981.
Y6159: DRUKWERK IN DE MARGE. - Lood en oud ijzer. 25 jaar Stichting Drukwerk in de Marge 1975-2000.
Y9661: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 12. mei 1980.
Y9662: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 17. lente 1989.
Y9663: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 16. winter 1987.
Y3780: MARGUET, Jacques. - Verhandeling over de heiliging der zon- en feestdagen.
B8567: MARIEN, Marcel E. - Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist
K5861: MARIEN, Marcel E. - Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist
L7454: MARIJAM, Siti. (ed.). - De Indonesische vrouw 1898 - 1948.
Y4227: CHRISTELYK MARINEBLAD. - Christelijk Marine vereeniging. 5e jaargang April 1940. No. 12.
R7366: MARINUS, B. - Verenigen hier is 'fransch. Organisatie van Sigarenmakers in Kampen (1894-1913).
T7030: MARIS, A.H. & C.J. Witteveen. - Grenswijziging Ned. - Duitsl. 1948-1998.
E0528: MARIS, Bernard. (preface) - Charlie Hebdo, La Reprise tranquille.
T9445: MARITAIN, Jacques. - Gino Severini. Exposition retrospective.
B8130: MARIUS, G.H. - Jac. van Looy. Hollandsche schilders van dezen tijd.
T5055: MARIUS, G.H. - John Ruskin. Een inleiding tot zijn werken.
B9973: MARIVAUX. - Les fausses confidences. Comedie (1737).
T0048: MARJA, A. - Zon en sneeuw. Gedichten.
B4815: MARJA, A. - Stalen op zicht. Gedichten.
Y7380: MARJA, A. - De bajesballade van Wilde Oscar. Voorwoord J. van der Grient.
Y8437: MARJA, A. - Man van dag en nacht. Gedichten.
R2142: MARK, Peter L.L. van der. - Soms denk je dat je het zeker weet. Gedichten.
R6864: MARKEN, J.C. van. - Uit De Fabrieksbode. De Sociaal-Democratie. Scheidsgerechten. Kapitaal en Arbeid.
R8543: MARLE, P.H.P. van. - Cooperatie en Socialisme. Twee lezingen gehouden voor den Nederlandschen Bond Maatschappelijk Belang.
T4236: MARLOW, Georges. - L'Ame en exil.
Y0978: FELIX / MARNIX. - Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. / Neerland's na-oorlogsche gedaante. 2e herziene druk.
T0470: MAROTZKE, Henriette. - Verzen der Aarde.
Y9909: MARRE, Jan de. - Het eeuwgetyde van den Amsteldamschen schouwburg, (volbouwd in den jaaren 1637, en voor de eerstemaal geopend den derden van Louwmaand, 1638.) Zinnespel.
Y3418: MARRYAT, Frederick. - The Works of Capt. Marryat. Jacob Faithful. Two volumes in one book.
Y0694: MARS. (= Maurice Charles Mathieu Bonvoisin). - Sable & Galet. Plages normandes et plages du nord de Cherbourg a Rosendael-Dunkerque.
T5882: MARS. - Het fooienstelsel veroordeeld!
R5852: MARS, K.H.M. - De Parochie St. Nicolaasga 1691-1941.
Y8873: MARS. - Comperes et Compagnons.
R0982: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
Y6999: MARSMAN, H. / S. Vestdijk. - Brieven over litteratuur. Met een nawoord van T. van Deel.
K0158: MARSMAN, H. / S. Vestdijk. - Heden ik, morgen gij.
B9098: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
R1630: MARSMAN, H. - Verzameld werk. poŽzie proza en critisch proza.
L3491: MARSMAN, H. - Zelfportret van J.F. en andere verhalen.
L0133: MARSMAN, H. - Verzameld werk. poŽzie, proza en critisch proza.
M4377: MARSMAN, H. - Tempel en kruis en andere gedichten.
B1099: MARSMAN, H. - Verzameld werk IV. Critisch proza.
L7911: WARMERDAM. Mart. (ed.). - De electrische rozen # 1: Piet Bakker.
B6114: SPRUIJT. Mart. - Visible Language.
T0469: MARTENS, Erik. - Het hooglied der creativiteit. De poŽzie van Marsman.
H0578: MARTIALIS. - Erotogrammen. Vertaald door Frans van Dooren.
Y6236: MARTIALIS. - Epigram 58. Vertaling van Anno Lampe.
B9680: MARTIN. - Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
B9681: MARTIN. - Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
Y3025: MARTIN, A.V.J. - Televisie Service. Fotografische opnamen door Fred Klinger. Vertaling J. Gijsen.
B7653: MARTINET, Johannes Floretius. - Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.
K4844: MARTORELL, Joanot. - De volmaakte ridder Tirant lo Blanc. Vertaald door Bob de Nijs.
E0428: MARTUCCI, Giuseppe. - Un esempio di ordinamento alfabetico integrato da indice cronologico.
T2452: MARX, Karl / Friedrich Engels. - Manifest der Kommunistischen Partei. VerŲffentlicht im Februar 1848.
P1098: MARX-KONING, Marie. - Nacht-Silene.
B3671: MARX, Olga. - Stefan George in seinen Ubertragungen englischer Dichtung.
T7006: MARX-KONING, Marie (red.). - Nederlandsch Letterkundig Bijblad van Cosmos. 1e jaargang 1901 nr. 1.
T7725: MARX, Karl. - Letters to dr. Kugelmann.
M2527: [MULTATULI] MASOCH, Sacher. - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaling Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J. Kortenhorst en J.J. Oversteegen.
R3830: [SPINOZA] MASON, Richard. - Spinoza or Pascal? Two views on religion.
Y2172: MASSENET, J. / Jules Ruelle. - Enchantement.
T6564: MASSINGHAM, H.W. - Waarom Engeland Belgie te hulp gekomen is.
Y1025: MATER, B.E. - Kinderkost. Een leesboek voor de scholen.
Y1503: MATERN, Hermann. - Berlin und Deutschland.
Y0703: MATHAM, Adrianus (gravures). - 32 Afbeeldinge der Graven van Hollandt uit het oude Goudtsche Kronycxken. In 't Kooper verciert.
Y9784: MATHEWS PHOSA, N. - Deur die oog van 'n naald.
Y2166: MATHIEU, Emile. - Oogsttijd. La Moisson. Vierstemmig mannekoor. Gedicht van Guido Gezelle. Muziek Emile Mathieu.
K8308: MATHIJS ACKET, J. - Jacques Perk.
H2439: MATHIJSEN, Marita / Henk Eijssens / Dick Welsink. - Schandaal in Leiden. Brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde.
B2948: MATHIJSEN, Marita. - Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880.
R4008: MATHIJSEN, Marita. - Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces. Vijfde Bert van Selm-lezing.
Y0380: MATHIJSEN, Marita. - De afwezigheid van het verleden. Pamflet.
E0239: MATHIJSEN, Marita. - De lezer van de 19de eeuw.
T4213: MATHIJSEN, Marita & Janneke Weijermans. - De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur.
Y6290: MATHIJSEN, Marita. - Van boeken geleende ogen. Hoe Amsterdam gezien werd in de negentiende eeuw door reizigers, journalisten en literatoren.
Y9817: MATLA, Hans. - Bommelkatalogus 1989. OfficiŽle Cumulatieve Bibliografie van het verhalend werk van Marten Toonder.
R5235: MATOUCHENKO, A. - De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Verhaal der gebeurtenissen aan boord van het Russische Oorlogschip Knjas Potemkin. Vertaald door W.H. Vliegen.
L7166: MATTHEUS. - De bergrede. Naschrift van prof.dr W.K. Grossouw.
B7881: MATTHEWS, Leonard Harrison (ed.). - The Whale.
T0491: MATTHIJSEN, J.W. - Een loon-enquete. Onderzoek naar den invloed van het loon op de werkgelegenheid in de industrie.
T0146: MATTHIJSEN, J.W. - Onder rood bewind. Hoe Weenen door de Sociaal-Demokraten bestuurd wordt.
B4969: TEIXEIRA DE MATTOS. - De kunstzyde-industrie haar ontwikkeling en toekomst.
T2499: MAUDER, Bruno. - Bruno Mauder, Glaserzeugung und Glasveredelung.
B6179: MAUPASSANT, Guy de / Kurt Lob. - Zwei Freunde. Erzahlung mit funf Illustrationen von Kurt Lob.
T3101: MAUPASSANT, Guy de. - Le Horla.
T6305: MAUR, G. in der. - Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen. Met eene bevestigende verklaring van zeven oud-verpleegden en een bijschrift van Herm. Heijermans Jr.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

5/9