Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B5913: HERTOG, Salvador. - Morgengedichten.
M6813: HERTOG, Salvador. - Bestaan zonder tijd.
Y6708: HERTOG, Salvador. - De Tuin.
T9325: PROGRAMMA 's-Hertogenbosch. - Programma voor het Pontificaal Te Deum, bij Gelegenheid van het 40-jarig Regeerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in de Kathedrale Basiliek van St. Jan Evangelist te 's Hertogenbosch 5 Sept. 1938.
B5822: HERTZBERGER, Menno. - Boeken, veel boeken - en mensen.
Y0463: INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT CATALOGUS MENNO HERTZBERGER - Bibliotheque de feu M. le Dr. Leonard Willems, Gand. Vente Publique Mardi 10 Janvier 1939.
R0129: HERVE, Gustave. - Geen vaderland! Rede uitgesproken voor de Rechtbank te Parijs. Voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis.
B9667: HERVE, Gustaaf. - Zoo worden inboorlingen verkocht en vermoord! Verdedigingsrede voor het Hof van Assizen te Parijs (op de 23sten December 1907). Vertaald door H. Croiset.
B3679: Hervey, Jakobus; [Schagen, Martin]. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
B3678: Hervey, Jakobus; [Schagen, Martin]. - Verzameling der godvrugtige en stigtelyke brieven van [...] Jakobus Hervey [...] Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaand levensberigt van denzelven [...]
K9644: HERVEZ, Jean. - Le Baiser. Courtisanes d'Athenes et de Corinthe.
T1958: HERWERDEN, C.A.B. van. - Guido Gezelle.
B3992: HERWERDEN, Marianne van. - Metamorphoses. Nagelaten teekeningen / Drawings left.
T3698: HERZBERG, Abel J. - Sauls dood. Drama in zeven tonelen.
L1726: HERZBERG, Abel J. - Brieven aan mijn grootvader.
B5649: HERZBERG, Judith. - Staalkaart.
L0008: HERZBERG, Judith. - Wat zij wilde schilderen.
T8696: HERZBERG, Judith. - Landschap. Gedichten. Tekeningen van Jan Joris Lamers.
T5153: HERZBERG, Judith. - Een selectie uit Zeepost, Beemdgras, 27 liefdesliedjes e.a. bundels.
Y6703: HERZBERG, Judith. - 27 liefdesliedjes.
K6351: HERZBERG, Abel J. - Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie.
M5329: HERZBERG, Abel J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
B2188: HERZBERG, Judith. e.a. - Het moment van de eeuw.
R1758: HERZBERG, Judith. - Dat het 's ochtends ochtend wordt. Twee toneelstukken.
W3810: HERZBERG, Abel J. - De memoires van koning Herodes.
B0439: HERZBERG, Abel J. - De schaduw van mijn bomen.
Y8312: HERZBERG, Judith. - Het maken van gedichten en het praten daarover.
Y4574: HERZBERGER, Menno. - Dictionnaire à L'usage de la Librairie Ancienne / Dictionary for the Antiquarian Booktrade in French, English, german, Swedish, Danish, Italian, Spanish and Dutch.
Y7899: [UITNODIGING] HERZBERGER, Menno. - Uitnodiging tot onze jaarlijksche tentoonstelling van bijzondere aanwinsten. Exhibition of books from the XVth - XXth century. 29 januari tot 10 februari in onze tentoonstellingszaal Singel 364, Amsterdam. Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger.
Y9495: [SPINOZA] HERZBERGER. - Catalogue No. 179. Spinoza (1632-1677). From the library of Dr. R.H., Amsterdam.
B6161: HESS, David. - Salomon Landolt. Ein Charakterbild nach dem Leben ausgemalt.
K8553: HESSE, Hermann. - De steppewolf. Vertaling Pieter Grashoff.
K4168: HESSE, Hermann. - De steppewolf. Vertaling Pieter Grashoff.
K1763: HESSE, Hermann. - Eine Stunde hinter Mitternacht.
L9538: HESSE, Hermann. - Gertrud. Vertaling Pe Hawinkels.
L8207: HESSELING, D.C. / J.B. Schepers. e.v.a. - Kritiek op het verslag van de Staatskommissie in zake de Spellingkwestie. Eerste en Tweede gedeelte.
L6413: HESSELING, D.C. - Bibliografie der geschriften van D.C. Hesseling.
L4771: HESSELING, D.C. - Bibliografie der Geschriften.
L8590: WINKELMAN & VAN HESSEN. - Letterlijk genieten in 't Literair Cafe.
R7117: HET JONGE VOLK. DIJK, Henk van (red.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 13, nrs. 1-26, 1926.
R7116: HET JONGE VOLK. DIJK, Henk van (red.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 24, nrs. 1-12, 1937 en jaargang 25, nrs. 1-12, 1938.
R5660: HETTINGA TROMP, Jan van. - L'Oeuvre sociale de la ville d'Amsterdam relative aux travailleurs. Het sociale werk der Gemeente Amsterdam met betrekking tot de Arbeiders.
T7590: HEUKELOM, J.B. - Nieuwe teekenvoorbeelden. 30 bladen in rijken kleurendruk. Voortitel: Voor werkplaats en school.
T7591: HEUKELOM, J.B. - Voor werkplaats en school.
H6475: HEULENDONK, Guido van. - Buiten de wereld.
H1393: HEUMAKERS, Arnold. - Lessen in levenslust over Giacomo Casanova.
B2177: HEURN, F.C. van. - Studien betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust, zijn uiterlijk en zijn ontstaan.
T0778: HEUSDE, Ph. W. van. - Brieven over het beoefenen der Wijsgeerte, inzonderheid in ons vaderland en in onze tijden.
B4642: HEUSDE, Ph. W. van. - C.W. de Rhoer, gekenschetst: bijzonder als geschiedkundige. Bij gelegenheid der opening van de algemeene vergadering des Utrechtschen Genootschaps den 29 Julij 1821.
R2130: HEUTSZ Jr., J.B. van. - De invloed van den oorlog op onze kolonien.
T6979: HEUVEL, Jules van den. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
T0801: HEUVEL, J. van den. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
M2241: HEUVEL, Hans van den/Gerard MULDER. - Het vrije woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
Y4563: [REVE] HEUVELMAN, Gerrit & Peter WILLEMS. - Bibliografie van Gerard Reve.
R9454: HEUVELMANS, Flor. - Jan Blokker. Schetsen uit het Studentenleven.
T1440: HEUVEN GOEDHART, G.J. van. - Wat is, wat wil het Comité voor Actieve democratie?
R9045: HEUVEN GOEDHART, G.J. van. - De reis van Colonel Blake.
T7823: HEUVEN GOEDHART, Gerrit Jan van. - Wat is, wat wil het Comite voor Actieve Democratie?
T9050: HEUVEN GOEDHART, G.J. van. - Over het nieuwe Nederland.
L1271: HEYDE, W.D. v.d. - Richting en doel.
R8213: HEYDEN, Riek van der. - Kunsthandweven volgens de Rozengang-techniek. Met 66 oorspronkelijke ontwerpen.
B2323: HEYDEN, L.J. v.d. - St. Clemensparochie op Ameland.
T4125: HEYE, J.P. (woorden) Nico van der Linden (muziek). - Flink.
R9091: HEYMANS, G. - Inleiding in de Metaphysica op grondslag der ervaring (Einuhrung in die Metaphysik). Naar den derden Duitschen druk vertaald door H. Tulner onder toezicht van Leo Polak.
Y6649: HEYMANS, G. - Psychologie der vrouwen. Vertaling J.F. van Hees.
Y1565: HEYMANS, Gerardus. - Aan de burgers der oorlogvoerende staten.
T1531: HEYN Jr., J. - Water over Walcheren. Beelden van leven en lijden op verdronken land.
Y0574: HEYNE, R. - Verslag van de zitting van het Gerechtshof te 's-Gravenhage op maandag 22 October 1934. Hij die zijn broeder haat is een moordenaar.
B6511: HEYTING, August. - Groot Liederboek. Ruim 700 gedichten benevens een beschouwing voor toondichters: over tekststudie.
B1583: HEYTING, August. - Zondeval. Mysteriespel behelzende den val der engelen en der mensen.
T3106: HEYTING, August. - Verweer.
Y8078: HEYTING, August. - Hemeltekenen.
Y8632: HEYTING, August. - Het versdrama en zijn verwaarloozing door het tooneel in Nederland.
Y9029: HEYTING, August. - Willem Bilderdijk als dichter. Nieuwe studies. Deel I. Albert Verwey en Bilderdijk.
Y2338: HEYTZE, Ingmar. - Utrecht voor beginners & gevorderden. Verzamelde Utrechtse gedichten.
Y3434: HEYTZE, Ingmar. - Utrechtse Gedichten. Met Utrechtse prenten van Dick van Luijn.
Y6252: HEYTZE, Ingmar. - Ontvoering.
T0232: HEZEMANS, H. - Twee Bosschenaren. Jan Hezemans geestverwant van Alberdingk Thijm en Lamb. Hezemans architect in de tweede helft der negentiende eeuw. Voorwoord van L.P.L. Pirenne.
R8444: HIBMA, A.M. - De strijd tegen verschillende veeziekten op Terschelling. 1924-1954.
R3101: HICHENS, R.S. - De groene anjer. Vertaald door Zsuzso Pennings.
Y8536: HIDDEMA, Frans - Wat Opwaaiende zomerjurken verhullen. Psychoanalytische interpretatie van de gelijknamige roman van Oek de Jong. Bijdrage tot de neurosenleer.
H1934: HIDDING, K.A.H. - Structurele godsdienstwetenschap.
T1004: HIEGENTLICH, Jacob. - Met de stroom mee.
R2775: HIEGENTLICH, Jacob. - Schipbreuk te Luik. Roman.
K6348: HIEGENTLICH, Jacob / C. Ypes. - Jacob Hiegentlich 1907-1940. Een joods artist tussen twee oorlogen. Inleiding en bloemlezing uit zijn werk door C. Ypes.
R8460: HIELKEMA, W. - De Friesche Bijbel. Nieuwe vooruitzichten.
R7327: HIELSCHER-Panten, Elsa. - Gedichten. Vertaald door J. Clant van der Mijl-Piepers. Met een voorede van Elise A. Haighton.
Y0137: HIEMSTRA, P. - Onze bond in oorlogstijd. Een woord aan de werkers in het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf.
B4625: HIGGENS, Gavin L. (ed.). - Printed Reference Material. Handbooks on Library Practice.
T3843: HIJMA, B. e.a. - Bronnenonderzoek voor Textiel. Literatuur en Praktijk. Verslag van de Textieldag op 28 april 1994, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.
M4012: HIJMANS, Wim. - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
B6823: HILARIUS. - Hilarius. Verzameling van anecdoten, uijen, kwinkslagen, geestige gezegden, brandnetels voor de hypochondrie, zweepslagen voor druilooren, enz. enz. [gebonden met] De Rozengaard. Keur van lettervruchten, gezameld in den vreemde.
Y5913: HILBERDINK, Koen. - Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever.
B6537: HILBERDINK, Koen. - Hans Lodeizen. Biografie.
T4140: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
L0220: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
B5028: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
R8035: HILDEBRAND, A.D. - Kleintjes voor kleintjes deel 3: De tocht over de rivier.
Y7009: HILDERING, Heleen. - Saaie gedichten voor huisvrouwen en Automatisch handschrift.
H7958: HILDESHEIMER, Kurt. - Der Fortschritt im Druckgewerbe. Anregungen und Erfahrungen aus der amerikanischen Praxis.
Y6528: BUNKER HILL. - Bunker Hill is een uitgave van St. Bunker Hill en Uitgeverij Thomas Rap en verschijnt viermaal per jaar.
T7845: HILLEBEGT, A & Is. Goudsmit. - Op, voor de eenheid! Een beschouwing over de mislukte poging van twee geroyeerde distriktbestuurders tot ondermijning van den Modernen Bond en tot het stichten eener nieuwe organisatie in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf.
R7538: HILLEBREGT, A. - Voor de afschaffing van den nachtarbeid en voor den tien-urendag.
H5092: HILLENIUS, D. - De beestachtige bronnen van het geweld.
B3550: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
H2503: HILLS, Richard L. - Papermaking in Britain 1488-1988. A short history.
T5659: HILMAN, Joh. - Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Joh. Hilman.
T5466: HILMAN, Joh. - Catalogus van Boeken over Letterkunde en Geschiedenis aan de stad gelegateerd door wijlen Joh. Hilman.
K9955: HILTBRUNNER, Werner. - Die moderne Papierkonservierung und Restaurierung im Sinne angewandter Chemie und Physik.
W9321: HIND, Arthur. - A history of engraving & etching from the 15th century to the year 1914.
B9755: HINRICHS, J.P. (ed.). - De erfenis van Nicolaas (1880-1941).
T5969: HINTE, E. van. - Kapitalistische crises. Een beschouwing over het karakter der groote economische storingen van de laatste eeuw.
R1613: HINTE, Ed. van / Ineke Schwatz / Gert Staal. - Thonik.
T4910: HIRD, Frank. - De Noodkreet der Kinderen. Uit het Engelsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
Y2236: HIRSCH, Lucas. - Ontsla me van alles wat ik liefheb. Gedichten.
Y9544: HIRSCH, Benzion J. - Maimonides verklaring op de Mischa van Rabbie Juda Hannasie.
Y3378: SPIEGEL DER HISTORIE. - Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis en haar hulpwetenschappen. 1e jaargang augustus 1966, nr. 2.
R9285: HITLER, A. en J. Goebbels. - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
K5889: HITLER, Adolf. - Rede van Adolf Hitler tot de arbeiders in een Berlijnsche wapenfabriek op 10 december 1940.
T4475: HITLER, Adolf. - Rede van den Fuhrer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over De schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt.
T4474: HITLER, Adolf. - Rede van Adolf Hitler t.g.v. den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941
Y2001: HITWEEK. - Hitweek. 4e jaargang 1968/1969. Nummers: 3 - 7 - 11 - 13 - 17 - 19 - 20 - 28 - 29 - 31 - 32.
Y2000: HITWEEK. - Hitweek. 3e jaargang 1967/1968. Nummers: 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 51.
Y1999: HITWEEK. - Hitweek. 2e jaargang 1966-1967. Nummers: 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52.
B4672: HOBAN, Russell. - Vader Muis & zijn zoon. Vertaald.
C0779: HOBHOUSE, Janet. - Everybody who was anybody. A biography of Gertrude Stein.
Y5805: HOCKER, Oskar / H.J.C. van Deventer. - Kadet en Veldmaarschalk. Eene vertelling uit den regeeringstijd van den "Grooten Keurvorst". Naar het Duitsch.
R5921: HODANN, Max. - De strijd om de sexueele moraal.
K5337: HODGSON, Barbara. - Opium. A portrait of the heavenly demon.
R6268: HOECKER, d. L. (ed.). - Liller Kriegszeitung. Vom Pfingstfest zur Weihacht. Der Auslese erste Folge.
Y0170: HOEDEMAKER, Ph.J. - Statuten der Vereeniging tot Handhaving van het Christelijk Historisch Karakter der Natie. Rede over het goed recht der Vereeniging, hare beteekenis en roeping, gehouden in de openbare vergadering te Amsterdam, den 6den November 1902.
T7338: HOEF, Anton v.d. - Mijn Kamp. Gedichten uit het Concentratiekamp, Amersfoort.
T7649: HOEFNAGELS, Lou. - Herman Heijermans en zijn tijd.
M2926: HOEFNAGELS, Lou. - Honderd jaren druk in druk.
Y8685: [VONDEL]. HOEFNAGELS, Lou. - Het Amsterdam van Vondel. Een wandeling van een a anderhalf uur door het oude Amsterdam langs plaatsen die Vondel goed kende.
B0080: HOEK OSTENDE, J.H. van den. - Inventaris van het familie-archief Westerman.
L4391: HOEK, Luc van. - Legenden van God den almachtigen vader.
L2470: HOEK, Luc van. - De Roothoorn.
L1992: HOEK, Luc van. - Het gezegende land. Een Bravants spel van Sint Willibrord.
M7669: HOEK, Rouke van der. - Doorgewinterd landschap.
B3839: HOEK, Els & Sjarel Ex. e.a. - Geent op Bosch.
B3708: HOEK, Luc van. - Het jaar van de late nachtmis.
Y4714: HOEK, J.W. van. - De Watergeus of Alles voor het Vaderland. Vaderlandsch Drama in 4 bedrijven door J.W. van Hoek. Regie: Willem Potharst. Orkest onder leiding van M.S. Kinsbergen.
M4899: HOEKEMA, C.P. / Peter KARSTKAREL / Ph.H. BREUKER. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
K6199: HOEKMAN, Aart. - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie.
L5851: HOEKSTRA, J. - Vier Friese kronieken.
M5270: HOEKSTRA, H.G. - Panopticum.
K3130: HOEKSTRA, Han G. en Victor E. van Vriesland (eds.). - De muze op reis. Zijnde een bloemlezing van verzen handelend over de reislust, de reisangst, de uitreis, de thuisreis en de reiziger zelf. Bijeengebracht door en met een inleiding van ...
L5666: [ERASMUS] HOENDERDAAL, G.J. - Erasmus.
B0122: HOEPERMANS, H. - Antwoord op het boekje van den Heer J.J. le Roy, getiteld: Zestal Brieven over de onfeilbaarheid van den Paus en van de Kerk van Rome; ter beantwoording der brieven van den Heer J.G. Lesage ten Broek.
T9430: HOEPLI, Ulrico. - Miscellanea di Rarita e Cvriosita Bibliografische e di Opere di varia cvltvra dal secolo XVI al XX.
L2251: HOETINK, H.R. (ed.). - The Royal Picture Gallery Maurtishuis.
T7336: HOETINK, Hendrik R. e.a. - Kort verslag van het verblijf van 85 Amsterdamsche gijzelaars in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort 30 januari - 20 april 1942.
T2326: HOEVELL, W.R. van. - Uit het Indische Leven.
K9535: HOEVEN LEONHARD, J. van der. - Het overheerschend gebruik van Duitsche Studieboeken bij ons Hoger Onderwijs en de invloed daarvan op onze taal.
R9292: HOEVEN LEONHARD, J. van der. - Volksmisleiding.
T7571: HOEVEN LEONHARD, J. van der. - Het antimilitarisme en het einde der oorlogen. Een schets.
T6709: HOEVEN, W. van der. - Een woord tot de Roomsch-Katholieke Arbeiders.
R3817: [SPINOZA] HOEVEN, P. van der. - De Cartesiaanse fysica in het denken van Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 1972.
R6037: HOEVERS, W. - Voor het feest en na het feest. Twee leerredenen. I: De goede en regte weg tot volksgeluk. II: Het lied van het ware volksleven.
K7687: HOEWAER, Trudo. - Sakuntala. Gedicht.
T1225: HOF, J.J. - De Friesche Pers in de Branding,
R1896: HOF, J.J. - De Friesche pers in de branding. In tweeden aanleg.
T2750: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde voor Gymnasien en Zelf-onderricht.
T6075: HOFDIJK, W.J. - Eens Konings verjaardag. Levensschets van Z.M. Koning Willem III.
B7857: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. (ed.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1871.
B7694: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. en J.M.E. Dercksen (eds.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1878.
B7337: HOFDIJK, W.J. - De laatste dag van Heemskercks beleg (1359). Historiesch dramatiesch gedicht.
B7326: HOFDIJK, W.J. - Uit velerlei gaarden. Bijeengebracht door ...
B6641: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
L8744: HOFDIJK, W.J. - Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573, kritische toonen uit de 'Dietsche Warande' onder het balkon.
R8731: HOFDIJK, W.J. - Brieven aan J.A. Alberdingk Thijm. Ingeleid en uitgegeven door E.M. de Ree.
B3227: HOFDIJK, W.J. - De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van Mr. J. van Lennep.
Y3530: HOFDIJK, W.J. - Een kroon op drie eeuwen. Lyriesch-dramatiesch gedicht.
R3928: HOFDIJK, W.J. - Het Rapport der Raadscommissie, benoemd in de vergadering van 19 december 1866, op den toetssteen gebracht.
R6207: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
T1301: [SPINOZA] HOFFDING, Harald. - Spinozas Ethica. Analyse und Charakteristik.
Y0516: HOFFEN, M.M. van (ed.). - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1942.
T7060: HOFFEN, M.M. van. - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1947.
B5961: HOFFHAM, O.C.F. - Gedichten.
H4632: HOFFMAN, Willem. - Noord- en Zuidnederlandse sagen en legenden verteld door Willem Hoffman en gillustreerd door Stefan Mesker.
T4618: HOFFMAN, W.J.G. - Goed bewaren is sparen.
L7476: CASTRVM PEREGRINI LXXII-III-IV. Marguerite HOFFMANN. - Mein Weg mit Melchior Lechter. Ein Kunstler der Jahrhunderdwende, der Freund Stefan Georg.
R2964: HOFFMANN, E.T.A. - De gouden vaas. Een sprookje uit den nieuwen tijd. Vertaling Karel Wasch. Inleiding Cornis Veth.
H1816: HOFFMANN, E.T.A. - Don Juan. Een ongelooflijke gebeurtenis die een bewonderaar op reis meemaakte. Vertaling A. Nonymus. Tekeningen Jaap Nieuwenhuis.
R4502: HOFFMANN, Adolph. - De Sociaal-Democraten komen! Een ware geschiedenis.
T5665: HOFFMANN, Gebr. - 75 Jahre Gebr. Hoffmann Grosbuchbinderei. eine Jubilaumsgabe in Verbindung Mit einer Abhandlung: Die Kultur des Bucheinbandes Von Prof. Dr. Julius Zeitler.
Y1075: HOFFMANN, Franz. - Wezen en schijn. Een verhaal voor de jeugd.
Y2397: HOFLAND, E. - 4 smokkelbriefjes. Vanuit zijn gevangenschap tijdens de Duitse bezetting verzonden aan vrouw en kinderen. - 4 vouwblaadjes in enveloppe.
K8207: HOFLAND, H.J.A. - Geen tijd. Op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek. Met een inleiding van P.J. Bouman.
Y4368: HOFLAND, H.J.A. - Bemande essays. Bloemlezing uit het werk van H.J.A. Hofland, samengesteld door Hans Renders en Jeroen Vullings. Nawoord door Jeroen Vullings.
L8012: HOFMAN PEERLKAMP, P. - C. Cornelii Taciti Agricola. Recensuit P. Hofman Peerlkamp.
R2710: HOFMAN, Beno. - Daar gebeurde het in Groningen.
R8846: HOFMAN, Frits. - In het voorbij gaan. Novellistische schetsen.
L7804: HOFMANN, C. - Beroemde grafische werkers van voorheen.
H6124: HOFMANN, C. - Het papier en de druktechniek.
B9855: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
B7969: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
K8732: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustrator: J. Ligter.
L8746: HOFMANNI PEERLKAMPI, Petri. - De Vita et Moribus R.I. Schimmelpennincki Libellus.
M5554: HOFMANNSTHAL, Hugo van. - Vijf vroege verzen in vertaling van Jan Colje met een inleidende brief van A. Roland Holst.
B3668: HOFNAR, Don. - Kort dus goed.
H3912: HOFSTRA, Pim. - Ianus. Gedichten.
L5531: HOFSTRA, S. - Afrikaanse Volkenkunde problemen, plaats en betekenis.
M3727: HOFSTRA, J.W. - Engelen van mensen.
Y3847: HOFTIJZER, Paul. - De lof der boekdrukkunst. [Eerste Tiele-lezing 2002].
Y5299: HOFTIJZER, P.G. - Rijk van Pallas. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het boek vanwege de Dr. P.A. Tiele-Stichting aan de Universteit Leiden op 5 september 2003.
K1270: HOFTIJZER, P.G. & O.S. LANKHORST. - Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding.
B8467: HOGENDORP, Hendrik van. - De ontbinding der volksvertegenwoordiging in de constitutionele monarchie.
Y9881: HOGENDORP, Gijsbert Karel van. - De Ontwikkeling. II. 22 December 1830.
T9923: HOGERLAND, J. - Getallen van 1-20. Getallen 1-100. Getallen 1-1000. Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord. 4 deeltjes.
Y1174: HOGERLAND, J. - Vraagstukjes ter Berekening uit het hoofd. Getallen 1-1000.
Y1173: HOGERLAND, J. - De Eerste Trappen van het Rekenonderwijs in aanschouwings-oefeningen. Handleiding bij het gebruik van eene nieuwe rekenmachine.
Y1101: HOGERLAND, J. - Getallen 1-100. Rekenboekje bevattende opgaven ten schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord.
B2436: HOHOFF, Curt. - Wie schreibt man Literaturgeschichte?
R8879: HOITSEMA, C. - Nabetrachtingen over het rapport van de raadscommissie tot het instellen van een onderzoek inzake het beheer van den Gemeentelijken Woningbouw nabij het Ondiep te Utrecht.
R4265: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
T6082: HOL, Richard. - Volkzang: Vrije Zonen.
T6015: HOL, Richard en P.A.M. Boele van Hensbroek. - Van eene Koningsvrouwe. Gedicht van P.A.M. Boele van Hensbroek, muziek van Richard Hol.
R5609: HOL, Jacoba B.L. - Moderne inzichten in den samenhang van de natuurkundige en de sociale aardrijkskunde.
Y9695: HOL, Richard (muziek). - Volkszang.
B0419: HOLANDA CAVALCANTI, Geraldo. - Memorias de um Tradutor de Poesia. Entrevista a Andreia Guerini e Dorothee de Bruchard.
L3623: HOLDERLIN, Friedrich. - Der Archipelagus. Vertaald fragment.
T5294: HOLLA, Henri B.S. en Fons Raaijmaakers. - De landverrader vrij? Rapport uitgebracht aan den Interprovincialen Raad der Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (G.O.I.W.N.).
R4978: [WILDE, Oscar] HOLLAND, Vyvyan. - Oscar Wilde and his world.
B4972: HOLLAND, Jan. [=Anne Johan Vitringa]. - Als de eene hand de andere wascht.
T2920: HOLLAND, Jan. [=Anne Johan Vitringa]. - Als de eene hand de andere wascht.
T2135: HOLLANDER, J. [Jan]. - Het verraad der N.S.B.
L2724: HOLLANDER, A.N.J. den. - Sociale beheersing in een Bengaalse stad.
B6315: HOLLANDER, A.N.J. den. - De Mustang en zijn sociale beteekenis in het Steppegebied van Noord Amerika.
B5826: HOLLANDER, Eugene. - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie.
R9631: HOLLANDER, A.N.J. den. - Een Onfortuinlijk Landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North Carolina.
T3340: HOLLANDER, P.M. den. - De klokkenmaker.
T9478: HOLLANDER, A.N.J. den. - Een onfortuinlijk landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North-Carolina.
Y7332: NOORD HOLLANDER. - Geillustreerd Zondagsblad voor de Noord Hollander. Zevende jaargang no 37, Zondag 4 September 1898. De inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
Y7331: NOORD HOLLANDER. - Geillustreerd Zondagsblad voor Noord Hollander. Zevende jaargang no 38, Zondag 11 September 1898. De inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
T4117: HOLLANDER, J. - Is er oorzaak? De positie van de Gereformeerd Staatkundige Partij naast en tegenover de Anti-Revolutionaire.
T8810: HOLLEMAN, Jet, Loeke Groenendal en Servaas Goddijn. - Vandaag neem ik vrij.
L8409: HOLLENKAMP. - Geschiedenis der Kleederdrachten.
H8171: HOLLIDAY, Peter(ed.). - Eric Gill In Ditchling. Four essays.
H9881: HOLMAN, Theodor. - Nog steeds alleen.
Y6780: HOLMAN, Theodor. - Het spook van de Vrede.
K7307: HOLMAN, Theodor. - De laatste avond. Een wintervertelling.
MK0200: HOLME, Rathbone & Kathleen M. FROST (eds.). - Modern lettering and calligraphy. A sequel to "Lettering of today".
MK0056: HOLME, C.G. (ed.). - Lettering of to-day.
W5632: HOLME, Charles. (ed.). - Daumier and Gavarni. With critical and biographical notes by Henri Frantz and Octave Uzanne.
R6135: HOLME, Charles. - The Art of the Book.
H3190: HOLMES, Richard. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
K4758: HOLMES, Richard. - Dubbelspoor. Over de biografie. Vertaling E. Dabekaussen.
Y9563: HOLMES, Richard. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
L8148: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'De Clio' Mijnheer.
H4503: HOLSBERGEN, J.W. - De neef uit Canada.
K5011: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
Y6350: HOLSBERGEN, J.W. - De grafisch ontwerper en zijn bagage.
Y6349: HOLSBERGEN, J.W. - De grafisch ontwerper en zijn bagage.
K6843: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
T9915: HOLST, A.A. - Beknopte Nederlandsche spraakleer. Herzien door J.H. Eggelte Pz.
Y1091: HOLST, A.A. - Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis.
Y1076: HOLST, A.A. - Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis.
Y1071: HOLST, A.A. - Overzicht van de Geschiedenis des Vaderlands.
Y1072: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1055: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1054: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1036: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1035: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1034: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y3480: HOLTHE TOT ECHTEN, M.L. van. - Oranje en Nederland. Tentoonstelling in het Zeister Slot 15 Augustus tot 15 September 1938.
Y2253: HOLTRIGTER, Julien. - Raadselwater.
B2996: HOLWERDA, A.E.J. - Kunnen wij niet anders worden? Een woord vooral tot zijn liberale landgenooten.
H8660: HOMA, Korp. - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in-en-om de Grebbelinie.
L3144: HOMAN, John. - Anno 1590.
Y6519: HOMEROS. - Ilias. Proza bewerking door Karel v.d. Woestijne.
Y8008: HOMEROS. - Ilias. Proza bewerking door Karel v.d. Woestijne.
Y8345: HOMEROS. - Homeros Odysseus' dool. Zang V tot zang XIII, vers 187 der Odyssee. Uit het Grieksch vertaald en ingeleid door Nico van Suchtelen.
Y3169: HOMERUS. - Odyssee. Metrische vertaling van Aegidius W. Timmerman.
T4198: HOMERUS. - De Odysséa van Homerus, naar het Grieksch, in Nederduitsche Verzen gevolgd door Jan van 's Gravenweert. Twee delen van de drie.
T5871: HOMMES, J.P. - Loonwerk en zijne gevolgen... I. Theorie II. Practijk.
T4551: HONDERS, H.J. - Uit de historie van de dorpskerk te Wassenaar.
T6943: HONDIUS, K.J. - Chemiese oorlog en militaire "voorlichting".
W7895: HONDIUS, J.M. - Het bont gewaad.
B5087: D'HONDT, Gustaaf. - Van simpele menschen.
H7214: HONEY, W.B. - English Glass. With 8 plates in colour and 26 illustrations in black & white.
Y3268: HONIG, Mary C. - Voorjaar. Kinderliedjes met pianobegeleiding. Heft II: 1. Ze had haar mooiste japonnetje aan. 2. Rustig uurtje. 3. De appelenboom. 4. Goenacht.
H7627: HONINGH, Chris. - De uitvinder.
H8609: HONINGH, Chris. - De rinkelbom. Gedichten.
T0883: HONORE NABER, S.P. L' - A.E. Rambaldo Luitenant ter Zee der Tweede Klasse. Baanbreker voor de luchtvaart in Nederland, in West- en- Oost-Indie 1879-1911. Levenschets.
B5238: HONORE NABER, S.P. L'. & Irene A. Wright. - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven.
Y9805: DAUMIER. Honore. - Honoré Daumier. 240 lithographieën uitgekozen en ingeleid door Wilhelm Wartmann (Zwitserland).
T3118: HONSELAAR, Bert. - Vlucht naar Voren. Cellulair Journaal 1944.
R4381: HOOF, Fr. van. (inl. en aant.). - Hildebrand: Uit: Camera Obscura. Multatuli: Uit: Max Havelaar. Fr. van Eeden: Uit: De kleine Johannes.
Y8348: HOOFDONDERWIJZER. - Voordrachten. Verzameld en van aanteekeningen voorzien door een Hoofdonderwijzer. 1e bundel.
T2744: HOOFT, P.C. / Fokke Veenstra. - Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Twee Studies in renaissancistische Levensidealen. Bijlage: P.C. Hoofts, Dankbaar genoegen 1627.
T7678: HOOFT, Pieter Corneliszoon. - Proeven van staatkundige welsprekendheid, uit de Nederlandsche Historien van Pieter Corneliszoon Hooft. Voorafgegaan door eenige algemeene aanmerkingen over de welsprekendheid en door een beknopt overzigt van de geschiedenis der Nederlandsche welsprekendheid.
B0220: HOOFT, H.Ph. 't. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
R0136: HOOFT, Jotie T' - Verzamelde proza.
C0293: HOOFT, P.C. /Tricht, H.W. van. - P.C. Hooft.
T1163: HOOFT, P.C. & S. COSTER. - Warenar. Bezorgd door Jeroen Jansen.
A0750: HOOFT, P.C. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Drie deeltjes.
L3088: HOOFT, H.Ph. 't. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
H9574: HOOFT, P.C. - Lyrische poëzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman bezorgd door G.P. van der Stroom. 2 dln. Deel I: Teksten, Deel II: Apparaat.
B6070: HOOFT, P.C. - Bloemlezing uit De brieven van P.C. Hooft. Naar de handschriften bewerkt en met inleiding en aanteekeningen voorzien door G.F.C. van Nop.
L1019: HOOFT, P.C. - Warenar. Met een inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
M8513: HOOFT, P.C. /Tricht, H.W. van. - P.C. Hooft.
K7032: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door F.A. Stoet.
B3042: HOOFT, P.C. - Enkele gedichten van P.C. Hooft.
Y3605: HOOFT, VONDEL, ANTONIDES, POOT, VAN HAREN - Paarlen, bijeenverzameld uit de Poezy der Gouden Eeuw van Nederlands Letterkunde.
T9437: HOOFT, G.B. 't. - Feestgroet bij gelegenheid der vijfentwintigjarige echtvereeniging van hunne majesteiten den Koning en de Koningin der Nederlanden den 18 Junij 1864.
Y3398: HOOFT, P.C. - Het jaar 1572 en 1573.
Y3399: HOOFT, P.C. - Baeto. Treurspel.
R5846: HOOFT, P.C. - Tekst der gedichten en der fragmenten uit het dramatisch werk van Piet Corneliszoon Hooft voor te dragen en op te voeren bij de herdenkingsfeesten in de Stadsschouwburg te Amsterdam mei 1947.
Y7879: HOOFT, P.C. - Warenar. Met eene inleiding en aanteekeningen door M.C. de Vries.
Y8307: HOOFT, P.C. - Van Liefde En Min. Amoureuze liederen.
Y8517: HOOFT, P.C. - Claech-leidt.
Y8522: HOOFT, P.C. - Galathea en andere gedichten.
E0202: HOOFT, P.C. - Leringen van staat.
Y9253: T«HOOFT, Jotie. - Een pijl in het Niet. Een leven in teksten.
L9316: HOOFTMAN, P. - Alphabetische woordenlijst, der meest algemeen gebruikelijke en voorkomende kunstwoorden van boomen, planten en bloemen.
H7820: HOOG, Else. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1971 aan Else Hoog en aan L. Roelandt op 26 januari 1971 te 's-Gravenhage.
T2373: HOOG, P.H. van der. - Hoe eene vrouw het haar en het teint moet verzorgen. Cosmetische Causerieen.
H6159: HOOG, P de/L. MELCHIOR. - Typografie. Voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
R2453: HOOG, Aletta. - Eeuwfeest.
Y1254: HOOGE, Romein de. - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux.
L7651: HOOGENBEMT, Albert van. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
T1399: HOOGENBEMT, Albert van. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
L3716: HOOGENBEMT, Albert van. - De stille man.
K6275: HOOGENBEMT, Albert van. - De opdracht van Zygmunt Sablinsky.
R2499: HOOGENBEMT, Albert van. - De vlucht in het ijle.
K3599: HOOGENBEMT, Albert van. - De stille man.
K3364: HOOGENBEMT, Albert van / Pierre H. Dubois. e.a. - Karel Jonckheere.
Y2525: HOOGENBOOM, W. en A.S. Moerman. - Naar een duidelijk handschrit, een schrijfmethode die hand in hand gaat met andere vakken van onderwijs op de lagere school. Koordschriftletters toelichting en deeltje 1.
Y3266: HOOGENBOOM, W en A.S. Moerman. - Het Technisch Schrijven No. 2. De hoofdletters en kleine letters en haar verbindingen in middelgroot, staand en lopend klein; de lusletters in groot.
R2451: HOOGENDOORN, RIK. - He....... Hoogendoorn.
Y9481: HOOGERBEETS, Rombout. - Memorie door mr. Rombout Hoogerbeets, ter gedachtenis voor zijne kinderen, op Loevestein. 1619.
T9089: HOOGERDIJK, D.C. - De kleinrond- en dubbelletterstempels van Nederland met de prijsnoteringen.
K2035: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
Y4638: HOOGEWERFF, G.J. - De muurschilderingen in de kerk van Castel Sant Elia bij Nepi.
B9928: HOOGEWERFF, G.J. - De Noord-Nederlandsche Schilderkunst. Eerste aflevering met 50 afbeeldingen, Proefnummer.
R8634: HOOGSLAG, Jac. N.D. - De sang yn Fryslan.
P2018: HOOGSTRATEN, Harry. - Dantes folio en de voltameter.
Y3182: HOOGSTRATEN, Harry. - Honderd paar schoenen op De treeplank van de papieren planeet Hensen en Wat winterboek.
Y3469: HOOGSTRATEN, David van. - Beschryving der Heidensche Goden en Godinnen, getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Met printverbeeldingen gesiert
B5972: [MULTATULI] HOOGTEIJLING, Jaap. - Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Multatuli's Max Havelaar.
T7506: HOOGVELD, J.H.E.J. - De Heilige-Sacraments-processie.
B3680: HOOGVLIET, Arnold. - Abraham, de Aartsvader, in 12 boeken.
Y6768: HOOGWERF, P.A. - Woon in het vers. Gedichten.
Y9760: HOOK, Jason & Martin Pegler. - To live and die in the West. The American Indian Wars.
T1798: HOOLA VAN NOOTEN, J. - De Haarlemsche Courant. Eene humoristische voorlezing.
T6409: HOON, H. de. - Bescheiden ter Opheldering van het Vraagstuk der Wielingen. Met kaart.
T0742: HOOP SCHEFFER, J.G. de. - Doopsgezinde bijdragen.
T9272: HOOP SCHEFFER, J.G.N. de. - Inleiding door J.G.N. de Hoop Scheffer tot de bespreking van het onderwerp: Inrichting en werkkring van Plaatselijke Armenraden in de vergadering van 13 december 1909.
Y3075: HOOPEN, Paul Hugo ten. - In de marge van de Dode Man.
W3374: HOORE, Cees van. - Groot licht.
B2718: HOOREWEDER, Carlos Van. - Hans Memling in het Sint-Janshospitaal Brugge.
L5847: HOORN, G. van. - De geheimenis van Delphi.
R9239: HOORN, Simon A. van den. - De dood overwonnen, of een gesprek met kinderen over het christelijk Paaschfeest.
R6830: HOORN, Willem van. - Deze tijden, deze zeden. Erotiek en droom in Symbolisme en Psychoanalyse.
L1069: HOORNE, Philip. - Niets met jou.
T8879: HOORNIK, Ed. - Achter de bergen.
H2219: HOORNIK, Ed. - Momentopnamen.
H2101: HOORNIK, Ed. - Mattheus.
H0999: HOORNIK, Ed. - Kains geslacht. Toneelspel in drie bedrijven.
L9099: HOORNIK. Ed. - J. Greshoff dichter en moralist.
B7699: HOORNIK, Ed. - Vijf gedichten: Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg.
K8818: HOORNIK, Ed. - Een liefde.
K7090: HOORNIK, Ed. - Mattheus. Een Episch gedicht.
Y5578: HOORNIK, Ed. - Het kind in de poëzie.
W6910: HOORNIK, Ed. - Tweespalt, gedichten.
W5826: HOORNIK, Ed. - De bezoeker. Toneelspel in drie bedrijven.
R3994: HOORNIK, Ed. - Steenen.
W2953: HOORNIK, Ed. - De erfgenaam
K3422: HOORNIK, Ed. - Kritisch proza.
M0029: HOORNIK, Ed. - Geboorte gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
Y8265: HOORNIK, Ed. - Doodenherdenking in Dachau.
T5952: HOORNWEG, P. - Hoe het is en hoe het moet.
T4654: HOORWEG, Corrado. - Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos.
B5411: HOOYKAAS, Sjoukje (ed.). - Schrijven is het niet alleen. Bibliografie van J.C. Brandt Corstius 1908-1973.
R6246: HOOYMAN, J.H. - Dr. Schaepman en de emancipatie der Katholieken.
T4546: HOPKINS, Claude C. - Reclame. (mijn levenswerk).
T1472: HOPMAN, Frits. - De schoonheidsbacil.
Y6638: HOPMAN, Frits. - De proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek.
T4922: HOPMAN-KWAST, N.C. - Goudsterretje. Kinder-Operette in vier bedrijven. Muziek van Jac. Bonset.
Y1205: HOPMAN, J.C. - Cuno van Valkenstein en De Kruisvaarders. Verhalen uit de Middeleeuwen.
Y8293: HOPMAN, Frits. - Het kruispunt en nog een verhaal.
R4158: HOPPENBROUWERS, Frans. - Tijdloos verweer.
R0026: HOPPER, Rika. - Levensbeeld van Rika Hopper.
L4357: HORA ADEMA, W.R. - Dichterlijk Auteurstestament, 1876-18/19 April 1905.
Y2748: HORATIUS. [Anthoni Janszen van Tergoes en andere dichters]. - De Leermeester der Zeden, vertoont in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars. Met vëele Uitmuntende Versen vermeerdert.
B6674: HORATIUS. - Oden en Epoden. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de Laar.
K7750: HORATIUS. - Epoden. Vertaald door Piet Schrijvers.
B3053: HORATIUS. - Brieven in proza vertaald en met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien door W.G. van der Weerd.
K2329: HORNBOSTEL, Wilhelm. - Blicke in verborgene Schatzkammern. Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen aus Hamburger Sammlungen.
M0011: HORNE, Robert. - Paper for Books. A compehensive survey of the various types of paper used in book production. illustrated by members of the Society of Industrial Artists.
B6058: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast.
R4050: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Tweede bundel. ABC.
T9340: HORNIUS, Georgius. - Kerkelyke en Wereldlyke historie, van de Scheppinge des Werelts tot 't Jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de Kerkelyke en Wereldlyke Historie sedert den jare 1666, tot 1684 door Balthazar Becker. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
B2130: HORNOIS, Gerard de. - Mijn poppenkast. Een werkboek.
K0298: HORNUNG, Clarence P. (ed.). - An old-fashioned Christmas in illustration & decoration.
B8968: HORNUNG, Clarence P. - Allover Patterns for Designers and Crafstmen.
K9689: HORNUNG, Clarence P. (ed.). - Early Advertising Alphabets, Initials and Typographic Ornaments.
K9691: HORNUNG, Clarence P. - Designs & Devices. 1836 basic designs and their variations by one of America's foremost industrial and graphic designers.
R4982: [WILDE] HORODISCH, Abraham. - Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol. A bibliographical study.
T6449: HORODISCH, A. - Buchwesen und Bibliophilie in der modernen amerikanischen Karikatur.
H0161: HORODISCH, Abraham. - De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984.
B9860: HORODISCH, Abraham. - The book and the printing press in printer's marks of the fifteenth & sixteenth centuries.
L2149: HORODISCH, Abraham. - De legende van Rabbi Elia den Eenvoudige. Vertaling V.E. van Vriesland.
T9488: HORODISCH, Abraham. - Buchillustration in der Philatelie.
T5898: HORREUS DE HAAS, G. - De zekerheid van het socialisme.
T5749: HORREUS DE HAAS, G. - De levende keten. Preek gewijd aan de blauwe week.
T5602: HORREUS de HAAS, G. - De eenheid der aarde.
R9298: HORREUS DE HAAS, G. - Mussert en het Nationaal-Socialisme in Nederland. Debatrede.
T9037: HORREUS DE HAAS, G. - Socialisme en levenbeschouwing.
Y7188: [MULTATULI] HORSMAN, Annet. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
C1050: [MULTATULI] HORSMAN, Annet. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
Y7207: HORST, Tonny van der. - Ik schreef een kerstverhaal voor jonge meisjes. Met teekeningen van Henk van den Idsert.
H7981: HORST, Atie van der en Elly Koen. - Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam.
T9405: HORST, G.K. van der. - Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest Mobiliseeren onderteekende.
R3900: [SPINOZA] HORST, Alex D. van der. - Leer en Leven van Benedictus de Spinoza.
K2267: HORSTEN, J.L. - Stemmen van verre en dichtebij. Tweede deeltje: Vondel-poëzie.
Y7342: HORSTING-BOERMA, A.A.M. - Tot over de Oren...
Y3428: HOSHINO, Ken. (collected). - A little book of Japanese wisdom.
T1964: HOSKYNS,E. & Davey, N.en B. - Het raadsel van het Nieuwe Testament. Vertaald door J.P. Enklaar.
L8962: HOSPERS, J.H. - Twee problemen betreffende het Aramees van het Boek Daniel.
K6814: HOTCHNER, A.E. - Papa Hemingway. Persoonlijke herinneringen van... Vertaling G. Messelaar.
B2667: HOTTOIS, Isabelle (ed.). - De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
H0182: HOUBEN, H.H. - Der ewige Zensor. Langs- und Querschnitte durch die Geschichte der Buch- und Theaterzensur.
B6963: HOUBEN, Piet-Hein. - Silhouet. Gedichten.
M2012: HOUBEN, Piet-Hein. - Stille sonnetten.
Y1464: HOUBRAKEN, Arn. - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. Bewerkt door P.T.A. Swillens en een voorwoord door W. Vogelsang. Deel I.
B3081: HOUCKE, Stan van. - Het fenomeen flik. Poging tot ontrafeling.
H3296: HOUKIND, Mees. - Kroniek van een blauwe maandag. Verhalen.
B3782: HOULET, Jacques. - Chateaux of France.
B2175: HOUSEN, Jan / J. Roosen / J. Roux / D. Caluwe. (ed.). - Vinger. Voortzetting van het blad Filtraat.
B3698: HOUSMAN, L. - Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Van Sint Franciscus. II: De blindeman. In de vertaling van Wies Moens.
R6321: HOUSMAN, L. - Van Sint Franciscus: negen taferelen uit het leven van de Poverello. In de vertaling van Wies Moens.
L8372: HOUT, W.N. van der. - Over de krant. Haar wording, wezen en werk. Een reeks artikelen.
B4304: HOUT, Jan van. - Voorrede tot het gezelschap. Voorrede bij zijn vertaling van Buchanans Franciscanus.
Y1532: HET GROEN HOUT. - Het Groen Hout. Maandschrift van de Unie van Katholieke Studentenvereenigingen in Nederland. 2e jaargang nr. 10. Mei-Juni 1940.
L1301: HOUTE, I.C. van. - Over den opvoeder.
R0834: HOUTEN, T.B. van. - Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos.
Y3587: VAN HOUTEN. - Van Houten's eigen tijdschrift, december 1936.
T7445: HOUTHAKKER, B. - Hollands porselein. Collectie B. Houthakker.
Y8406: HOUTINCK, H. - In het vuur.
L2211: HOUTWIPPER, G. - De kostprijsboekhouding voor boekdrukkerijen.
T7400: HOUVEN VAN OORDT, H.C. v.d. (red). - Zuiderzee-Vereeniging. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur.
E0022: HOUWAERT, Johan Baptista. - Ick hoor fr Muzen...
Y7212: HOUWINK, Roel. - Muziek omkranst de stilte.
R3098: HOUWINK, R. - Inleiding tot de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde.
L1207: HOUWINK, Roel. - Persoonlijke herinneringen aan Marsman.
Y6193: HOUWINK, Pauline / Sjoerd de Jong. - Watertorens in Nederland (1856-1915).
T6110: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. - D'Oranjeboom bloeit!
T6109: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. - D'Oranjeboom bloeit!
B8987: [SPINOZA] HOVEN, M.J. van den. - Petrus van Balen en Spinoza over de verbetering van het verstand.
Y7900: HOVEN, Paul van den. - De naburige herder. Een gedicht.
T7847: HOVENS GREVE, G. - De Officier en het Huwelijk. Naar aanleiding van de motie Dr. Lely over Het huwen van Officieren.
T5970: HOVING, J. - Goedereneconomie en menscheneconomie.
T1214: HOVING, J. - Godsdienst Opium?
T5832: HOVING, J. - Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging: 1934 en 1935 en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 Augustus 1935 door R.C.C. verboden.
T7296: HOVING, Jan. - God, 't vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme.
L8924: HOVT, W.N. van der. - Over de krant haar worden, wezen en werk. Een reeks artikelen.
T4951: HOVY, A.J. - Een kort woord over weezenverpleging in het algemeen en de plannen tot stichting van een nieuw Diaconie-Weeshuis in het bijzonder.
T4798: HOVY, H.W. - Stembusroeping.
T4118: HOVY, Hendrik W. - De Nationale Beteekenis van het Ministerie-Heemskerk.
R5178: HOWARD-HILL, T.H. - Bibliography of British Literary Bibliographies.
B1758: HOWELER, H.A. - De Franse vertaling Sara Burgerhart. Voorlopige mededelingen.
T6611: HOWLAND, Charles A. - Amerika's buitenlandsche politiek. Vragen en antwoorden.
T0149: HOYER, A.G.E. - Het eerste Fransche boekje met plaatjes. Voorlooper van het geillustreerd Fransch leerboek. Naar een geheel nieuw en oorspronkelijk plan.
R9115: HOYER, George. - Simon reist per spoor.
M3564: HOYER, George. - 7 stompjes kaars.
M3562: HOYER, George. - Boris Alexandrowitsch Bjelkin. Een verhaal uit Sovjet-Rusland.
T4234: HOYNCK van PAPENDrechts, A. - Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Ter gelegenheid van haar Vijftigjarig bestaan 1877 - 1927.
Y4622: HRACHOWINA, Carl. - Initialen, Alphabete und Randleisten Verschiedener Kunstepoche. k.k. Österr. Museum für Kunst und Industrie.
T0298: HUBBARD, Elbert. - Little Journeys to the Homes of Great Business Men - James J. Hill.
Y3408: HUBBARD, Elbert. - The Man of Sorrows.
Y3355: HUBBARD, E. Hesketh (ed.). - On making & collecting etchings. A handbook for etchers, students and collectors written by members of the Print Society.
T0095: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
R9986: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
R3816: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Logica en ervaring in Spinoza's en Ruusbroecs mystiek. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 1972.
R3799: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - De studie van het Spinozisme in Nederland sedert de Tweede Wereldoorog.
Y9471: [SPINOZA] HUBBELING, Naess, Theun de Vries, Roelosz, e.a. - Vijf artikelen over Benedictus de Spinoza.
K0425: HUBBEN, Hub. - Boekengek.
Y3852: HUBBEN, Hub. - Laatste Loodjes.
Y2157: HUBER, Zacharia. - In obitum illustrissimi et excellentissimi viri Guilielmi ab Haren (...). Oratio habita publice & solenniter in templo academiae Frisiacae.
R7663: HUBERMONT, Pierre. - Dertien man in de mijn. Uit het Fransch vertaald door L. Roelandt. Nawoord M. Premsela.
W7230: HUBREGTSE, Sjaak (ed.). - The aesthetic world of Jan van Krimpen, book designer and typographer.
T7119: [COHEN] HUCH, Friedrich. - Pitt en Fox. Vertaling van S.J. Barentz-Schonberg.
B5009: HUDIG, F.W. / Jozef Muls / August Vermeylen. - Hulde aan de Gebroeders van Eyck bij de 500ste verjaring der Voltooing van het Lam Gods 1432 - 6 mei - 1932.
L1283: HUEBNER, F.M. - Jeroen Bosch als mensch en kunstenaar. Verlucht met 25 afbeeldingen.
Y8741: HUELLE, Pawel. - De tafel.
B0472: HUELSENBECK, Richard. - Phantastiese Gebeden. Vertaald door Hans van Weely.
L0960: HUESE, J.F.A. - Studien. Mirabeau. / Willem de Clercq.
L2169: HUET, B. van. - De club uit Rustoord.
Y9978: HUF, Paul. (ed.). - Ons Volk. Een karakteristiek in verzen. Samengesteld en voorzien van inleiding en toelichting.
T1404: HUF, Paul. (ed). - Ons Volk. Een karakteristiek in verzen. Samengesteld en voorzien van inleiding en toelichting.
T0242: HUF, Oscar. - De sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino.
K0255: HUFFEL, N.G. van. - Encyclopedisch Handboek der Grafische Werkwijzen. Ten dienste van plaatdrukkers, uitgevers, beoefenaren der vrije kunsten en verzamelaars van prentkunst met 34 afbeeldingen tusschen den tekst.
T6963: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Het militarisme in de Tweede Kamer.
T6932: HUGENHOLTZ, J.B.Th. - Kerk en vrede en haar strijd.
B5895: HUGENHOLTZ, R.A. - Gorter's Mei.
T7203: HUGENHOLTZ, J.B.Th. - Kerk en Vrede.
L9049: HUGENPOTH, J.B. Baron van. - 1868: Mijn droom. 1871: De revolutie.
R9599: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. Baron. - Onze vermaken.
R6942: HUGGON, Jim. - But Mr. Speaker, It would create Anarchy!.
Y6433: HUGO, Victor. - Hernani of de Castillaansche eer. Drama in vijf bedrijven. Metrisch vertaald door Helene Swarth.
T4226: HUGO, Victor. - De klokkenluider van de Notre Dame.
R6060: HUGO, Victor (toegeschreven). - Christus in het Vaticaan. Vertaald door C.L. van de Weijer.
K5374: HUGUENOT VAN DER LINDE, A. - De Telegraaf. Het verhaal van een krant.
R7977: HUIG, Henk. - Twee en veertig etsen. Gevolgd door een nawoord van Jan van Wessem.
T0111: HUIJBERS, A.N.J. - Sonnetten en Liederen.
B4697: HUIJTS, J. - Het geval Meierhold: sociologisch impromptu.
T0775: HUINCKS, P.J.G. - Zwarte bladzijden.
T0496: HUISING, Th. H. - De Vakbeweging in Engeland, naar autenthieke bronnen bewerkt.
L5828: HUISMAN, J.A. - Het Nederlands tussen dialect en Wereldtaal.
Y2532: HUIZENGA, L. en K. Veldkamp. - Zangmethode voor christelijke scholen. eerste en tweede deeltje.
R8509: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Groninger Volksverhalen voor 't merendeel verzameld door ... Bewerkt door K. ter Laan met foto's van F.G. Knol.
T4967: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 6: De Illinois Central, Pittsburg, Fort Wayne & Chicago, California Pacific, California Pacific Extension, Rockford Rock Island en St. Louis Spoorweg-Maatschappijen, het Vereenigd Bezit van Amerikaansche Hypothecaire Spoorweg-Obligatien, Spoorwegontvangsten.
T4964: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 3: De Missouri, Kansas en Texas Spoorweg-Maatschappij.
T4965: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 4: De Atlantic, Mississippi en Ohio, de Pittsburg, Fort Wayne en Chicago, de Chicago en Southwestern Spoorwegmaatschappijen, het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, Correspondentie over de Central Pacific, California & Oregon en San Joaquin Obligatien enz.
T4966: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 5: De Central Pacific Spoorwegmaatschappij, de Obligatien California & Oregon en San Joaquin. De Union Pacific (Hoofdlijn), de Chicago-, Milwaukee & St. Paul Spoorweg-Maatschappijen, enz.
T4963: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 2: De Chicago en Northwestern en het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, de Chicago en Southwestern, Chicago Rock Island, Central Pacific, Union Pacific, Missouri- Kansas- en Texas- spoorwegmaatschappijen, de obligatien North-Western-Union enz.
Y5897: [ERASMUS] HUIZINGA, Johan. - Erasmus.
H0656: HUIZINGA, J.H. - Tom, Dick en Harry.
B8438: HUIZINGA, Leonhard. - De laatste karavaan. Met teekeningen van J.F. Doeve.
L2883: HUIZINGA, J. - Natuurbeeld en historiebeeld in de achttiende eeuw.
P0292: HUIZINGA, Leonhard. - Het Wilhelmus.
B5190: HUIZINGA, Leonhard. - Bezeten wereld.
R1548: HUIZINGA, J. / Jan Blokker. - Nederland's geestesmerk 1934 / Gouden Ganzenveer 2003.
K8916: HUIZINGA, Leonhard. - De gestroomlijnde wereld.
W7423: HUIZINGA, Leonhard. - Zes kaarsen voor Indie.
R5469: HUIZINGA, Johan. - Erasmo. Twee delen.
K5789: HUIZINGA, Johan. - Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West- und Mittleleuropa.
Y5996: [ERASMUS] HUIZINGA, J. - Erasmus.
R6943: HULKENBERG, Raymond. e.a. - Zwartboek Maagdenhuis (geheim).
B0547: HULKER, J. - Wie es was / Who was / Qui etait / Quien fue Rembrandt.
Y7937: HULKER, J. - Wie was / Who was / Qui etait / Wer warVincent van Gogh.
L1566: HULL-VERMAAS, E.P. van 't. - De handschriften & incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
R9660: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Zeventiende reeks. Brief uit Cezembre. De boeven van Fresnes. De Strijdzang der Houthakkers. De Verworpelingen van den Yzer. De Weezang van Auvours. Morgenrood.
R9662: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Negentiende reeks. Johan De Maegt: Het lied van Nele. L. Lambrechts: Padvinders, Vooruit! / De Regenvlaag / Het meisje van Amsterdam. H. Muyldermans: Schaap of Leeuw / De Horen.
R9665: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Tweede reeks. Custaaf De Mey: Wiegeliedje / In mijn liefkens hoveken. Willem Gyssels: Marieken / Als 't Zondag is / Aan U alleen. L. Lambrechts: De jongens zeggen 't aan de meisjes.
R9658: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Vijftiende reeks. Karel v.d. Oever: Aan mijn Belgen bij den Yser. L. Lambrechts: Het landje van belofte / Naar Scherpenheuvel / Wat moeder schreef. Bernard Bolle: Mijn Fientje. Naar een oud Vlaamsch liedje: Klaes die sprak zijn moeder aan.
R9656: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Dertiende reeks. H. Muyldermans: Kalme rust. H. Broeckaert: Het liedje van den beiaardier. Willem Gyssels: Paschen. L. Lambrechts: De voorspelling. H. Broeckaert: Stantje en Wantje. Willem Gyssels: Het meisje van den buiten.
R9651: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Zevende reeks. H. Broeckaert: 't Kindeke slaapt. Rene De Clerq: De verhuizende meid / Jesus moeder. Theo Brakels: Vlaamsche kerstmis. L. Lambrechts: Brief uit Vlaanderen / De kwikstaart.
R9650: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Vierde reeks. Willem Gyssels: Het boorlingsken / Moedertaal. Rene De Clercq: Ring-King / Mijn kleen, kleen dochterke. H. Broeckaert: Door wel en wee. C. De Visschere: Speldewerksterslied.
R9649: HULLEBROECK, Emiel. - Zes Liederen. Derde reeks. L. Lambrechts: De wiegende mijnwerker. Rene De Clercq: Op Kerstdag. W. Gyssels: Hij die geen liedje zingen kan. Rene De Clercq: Hemelsche liefde. W. Gyssels: Marleentje. Hubert Melis: Kerstmislied.
T9204: HULLEBROECK, EM. en Gustaaf Demey. (gedicht). - Zonne-slapengaan. Tweezang of koor voor gelijke stemmen.
T9202: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Zesde reeks. Rene De Clercq: De Bietenbauw. Hemel-huis. Lapper Krispijn. Voor 't Kantkussen. Gustaaf De Mey: Liefdewandeling. H. Broeckaert: Van 't kosterken.
Y7591: HULLEBROECK, Emiel. - Liederen. Eerste t/m veertiende reeks.
R9681: HULLEMAN, Frans. - Stadsmenschen.
R9557: HULLEMAN, Frans. - Scheiding.
R9508: HULLEMAN, Frans. - De lotgevallen van Franswatje Carelse.
T6877: HULLEMAN, Frans. - De avonturen van mijnheer Richard.
Y3505: HULLEMAN, Frans. - Mr. M.G.L. van Loghem (Fiora della Neve) 1849 - 3 April - 1929.
R5872: HULPAS, Marcel & Jan Willem Nienhuys. - Tussen Waarheid en Waanzin. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen.
B1984: HULSHOF, Paul en Henk van Kerkwijk. - Arthur en de lettervreter.
B8631: HULSHOFF, A. - Klaas de Vries, Leeraar by de Doopsgezinden te Amsterdam, geschetst, in eene Lykrede.
T7277: HULSHOFF, A.A. - De Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Salemba-Weltevreden.
R7185: HULSHOFF, Margaretha H. - Collectie Jeanne d'Arc. Schenking van H.E. Koopmans van Boekeren. Catalogus bewerkt door ...
B9302: HULSKER, Jan. - Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo van Gogh.
B0555: HULSKER, J. en G. Stuiveling. - Van jaar tot jaar van boek tot boek. Hoogtepunten uit vijftig jaar Nederlandse letterkunde uitgezocht en ingeleid.
B7379: HULSMAN, G. - Souvenirs en Phantasieen.
M8321: HULSMAN, J.C. - Disciplina Vitae Scipio. Over de universiteiten van Nederland.
K8358: HULSMAN, G. - Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof.
H7938: HULST, Joh. van der. - Boek en druktechniek.
T7674: HULST, J.W. van. - Kerk en Vakbeweging. Open brief over de verhouding van en kerk en vakbeweging aan Ds. J.J. Buskes Jr.
L3025: HULST, Leo. - Weinige verzen.
K6835: HULST, W.G. van de. - Stille dingen. Verzamelde schetsen.
T9012: HULST, Willem G. van de. - Zeven verhalen.
Y9888: HULST, N. van der. - Luim en ernst of verklaring en uitbreiding van eenige vaderlandsche spreekwoorden, welke van eijeren ontleend zijn. Tweede Stukje.
T4583: HULSTYN, Wouter. - Carillon. Verlucht met negen symbolische verbeeldingen door Chris Agterberg.
W2206: HULTHEM, Charles. - Charles van Hulthem 1764 - 1832.
B3934: HULZEBOSCH, Claire. - Een toevalligheid zien. Gedichten.
B3935: HULZEBOSCH, Claire. - Hart met gaten. Gedichten.
T2775: HULZEN, G. van. - Zwervers. Eerste bundel.
T2776: HULZEN, G. van. - Zwervers. Eerste bundel.
T2778: HULZEN, G. van. - De zwarte wagen.
T2764: HULZEN, G. van.2764 - Zwervers. Tweede boek.
T2765: HULZEN, G. van. - Zwervers. Tweede boek.
T2766: HULZEN, G. van. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
Y7204: HULZEN, G. van. - Een vrouwenbiecht. Roman.
L9341: HULZEN, Gerard van. - De kinderen der rijken.
T2691: HULZEN, G. van. - Het welig distelveld. Vier zede-verhalen.
T1976: HULZEN, G. van. - De zwarte wagen.
T1673: HULZEN, G. van. - De belofte.
T1664: HULZEN, G. van. - Liefdes tusschenspel.
T0543: HULZEN, G. van. - De ontredderden. Eerste bundel. De ontredderden I en II.
B7219: HULZEN, A.L. van. - De Lichtboei.
L1433: HULZEN, G. van. - Zwervers. Eerste bundel.
R9415: HULZEN, G. van. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
R9402: HULZEN, Gerard van. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
R9380: HULZEN, G. van. - Getrouwd.
R9382: HULZEN, G. van. - Wrakke levens.
B3895: HULZEN, G. van. - Aan 't lichtende strand.
T2950: HULZEN, G. van. - De belofte.
T5117: HULZEN, G. van. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5118: HULZEN, G. van. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5119: HULZEN, G. van. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5116: HULZEN, Gerard van. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5115: HULZEN, Gerard van. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5109: HULZEN, G. van. - Wrakke levens.
T5110: HULZEN, G. van. - Wrakke levens.
T5111: HULZEN, G. van. - Zijn kind. Een zwerversroman.
T5106: HULZEN, G. van. - Een vrouwenbiecht.
T5105: HULZEN, G. van. - Getrouwd.
T5101: HULZEN, G. van. - Zwervers.
T5103: HULZEN, G. van. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
T5100: HULZEN, G. van. - Zwervers.
T5096: HULZEN, G. van. - Zwervers.
T5094: HULZEN, G. van. - Vagabunden. (Zwervers). Einzig berechtigte Ubersetzung nach der 3.Originalauflage von E. Charlet.
Y6595: HULZEN, G. van. - Zwitserland. Geillustreerd.
Y5216: HULZEN, G. van. - Zwitserland. Geillustreerd.
T3164: HULZEN, G. van. - Annie Revers' uitvaart.
T3163: HULZEN, G. van. - Liefdestragedie.
Y8499: HULZEN, G. van. - De Witte Vallei. Een verhaal uit Davos.
R9406: HULZEN, G. van. - Zijn kind. Een zwerversroman.
R8865: HUMBEECK, Kris & Kristoff Tilkin. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
L5080: [ERASMUS] HUMBERTCLAUDE, H. - Erasme et Luther. Leur Polemique sur le Libre arbitre.
W3908: HUMEZ, Alexander & Nicholas. - A.B.C. et Cetera. The Life & Times of the Roman Alphabet.
K0347: HUMMELCHEN, W. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk.
M5338: HUNIK, M. / J. Kloosterman / J. Rogier. - Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
T5876: EEN HUNNER. - Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders.
L8082: HUNTER, David. - Opera and Song Books. Published in England 1703-1726.
H5569: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
W5509: HUPSE, G.J. - Rondom het boek: een verkenning tussen manuscript en lezer.
M2901: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
R5295: HURD, Archiblad S. - Mr. Mckenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R5608: HURK, G. van den. - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
B4725: HURLIMANN, Bettina. - Three Centuries of Children Books in Europe. Translated and edited by Brian W. Alderson.
W0170: HURLING, Maurice. - The concert ventriloquist and children's entertainer.
T0663: [COHEN] HURST, Fanny. - Langs het leven. Vertaald door Jeanne van Schaik-Willing.
R6027: HUSEN, R. - Aan den Koning. 12 Mei 1874. Een gedicht.
T8727: HUSSEM, W. - Verzen van Wang Wei (701-761).
R3728: HUTNER, M. & KELLY, J. - A century for the Century. Fine printed books from 1900-1999.
B7664: HUTSCHENRUYTER, Wouter. - Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen.
K7365: HUTTEN, Baroness von. - Pam als vijftigjarige. Vertaald W.J. Ankersmit.
T9601: HUTTON, Edward. - Giovanni Boccaccio. A biographical Study. With photogravure frontispiece & numerous other illustrations.
L8261: HUXLEY, Julian (ed.). - Language and communication.
K6449: HUXLEY, Aldous. - De Gioconda glimlach / Het portret. Vertaling H. Balfoort.
Y8595: HUXLEY, Aldous. - De Gioconda glimlach / Het portret. Vertaling H. Balfoort.
K9467: HUYBERS, A. - Geestelijke liederen.
Y6731: HUYGEN, Hugo. - Waaiende bladeren. Een vlaag gedichten uit Gedichtentuin, Gedichtenwoud, Gedichtenzee en Het gestoorde verbond.
T1719: HUYGENS, Constantin. - 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal.
R0256: HUYGENS, Constantijn. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
B0030: HUYGENS, C. - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen. Uitgegeven en toegelicht door F.L. Zwaan.
A0896: HUYGENS, Constantijn. - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Strengholt.
Y0082: HUYGENS, Constantijn. - De Zee-straet.
B6931: HUYGENS, Constantijn. - Scheeps-praet. Ten overlijden van Prins Maurits.
T0294: HUYGENS, Constantyn. - Cluys-werck. Dichtstuk.
B6010: HUYGENS, Constantijn. - Rad van onrust. Gedichten. Samenstelling Rob Nieuwenhuys.
B5701: HUYGENS, Constantijn. - Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici.
Y6554: HUYGENS, Constantijn. - Loslippige Constantijn. Een oefening in stillezen bijeengezocht uit de nijpdichten van de zeventiende-eeuwse calvinist en componist, hoveling en filosoof, geleerde en dichter Constantijn Huygens, 1596-1687 [etc.] In baldadige buien secuur geselecteerd door Har Scheepens.
T8346: [MULTATULI] HUYGENS, G.W. (ed.). - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
B1175: HUYGENS, Constant. - Sneldichten menschen. Naar de autograaf uitgegeven en toegelicht door H. Bijlevens, M. van Drunen en P. Lavrijssen.
L8414: HUYGENS, Constantyn. - Costelick Mal en Voorhout. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
B0287: HUYSKENS, Wim. - Schuine lyriek.
K7630: HUYSKENS, Wim. - Verbeelding te lijf.
T4566: HUYSMANS, J.K. - Sainte Lydwine de Schiedam.
R6573: HUYSMANS, Cam. - Mantelius als Pamphletschrijver.
K9354: HUYSSE, A.C. - De officieele namen, synoniemen en de belangrijkste handels- en volksnamen der geneesmiddelen.
R1621: HYACINTH HERMANS, P. - Laatste reportage. Eenzame overpeinzingen over leven en geluk.
T3082: HYACINTH HERMANS, P. - Van mensen en dingen die mij voorbij gingen.
Y4101: DE HYDRA. - De Hydra. 4e jaargang Woensdag 22 Mei 1850 No. 24.
T1509: IBARRURI, Dolores (Pasionaria). - De fascisten komen er niet door! (Los fascistas no passaran!)
B4822: IBOU, Paul. - Iboubook. Kreatieve bladen. Pages creatives. Creative pages.
B9388: IBSEN, Henrik. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
R4425: IBSEN, Henrik. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
Y6515: IBSEN, Hendrik. - Mededingers naar de kroon. Historisch romantisch tooneelspel in vijf bedrijven. Uit het Noorsch door Marg. Meyboom. Inleiding L. Simons.
T5971: IBURGERMAN, Batavus den [=IJZERMAN, A.W.]. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T7662: ICARUS [=Ernst Schneider]. - The Wilhelmshaven revolt : a chapter of the revolutionary movement in the German navy, 1918-1919.
Y9314: IDEMA, W.L. - Spiegel van de klassieke Chinese poëzie. Van het Boek der Oden tot de Qing-dynastie. Gekozen, vertaald en toegelicht door W.L. Idema.
B8942: IEPENDAAL, Willem van. - Gegist bestek.
B8943: IEPENDAAL, Willem van. - Lord Zeepsop.
K8296: IEPENDAAL, Willem van. - Adam in ongenade.
K8178: IEPENDAAL, Willem van. - De dans om de rinkelbom.
K8117: IEPENDAAL, Willem van. - Vaste koers.
K8118: IEPENDAAL, Willem van. - Behouden vaart.
K8121: IEPENDAAL, Willem van. - Onder de pannen. Belevenissen in hotel Stoot je hoofd niet, De lijmkit van moeke Mullemans.
Y7385: IEPENDAAL, Willem van. - Op drift. Liedjes van deze tijd.
A0307: IEPENDAAL, Willem van. - Liederen van de zelfkant.
R7665: IEPENDAAL, Willem van. - Petrus in dubio.
Y8673: IEPENDAAL, Willem van. - Kluivenduikers doedeldans.
Y3224: IETS. - IETS. no. 17.
Y7439: IGNATIUSCOLLEGE. WALTA, J. - St.-Ignatiuscollege, afdeling Gymnasium, Amsterdam.
Y8969: WILLEM II. - Koninklijk besluit 2 Januarij 1842. No. 61. [m.b.t. het lager onderwijs].
R5525: IJSBRANDS, H. - Amsterdamsche avondkout.
T6098: IJSSEL, Wilprecht van den. - Feestwals. Voor Piano gecomponeerd door Wilprecht van den IJssel.
T8935: IJSSELING, J.M.F. - Het begijnhof te Breda.
Y3142: IJZEREN, J. van. - Lijst van Nederlandse vertalingen van Griekse en Latijnse niet-Christelijke dichters en prozaschrijvers. Bijdrage tot een bibliografie.
R4053: IJZERMAN, A.W. - Onthullingen omtrent doel en streven der Sociaal-Democratie. Een waarschuwend woord.
R7353: IJZERMAN, A.W. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T3134: IJZERMAN, A.W. - De geboortetijd van het moderne kapitalisme.
R6596: IJZERMAN, A.W. - De weg der beschaving. Uit en over de sociologie van Muller Lyer.
Y2901: IJZERMAN, J.W. - Iets over de Tempelruinen van Prambanan.
Y1937: VERENIGING VAN RECLAMEO-NTWERPERS EN ILLUSTRATORS. - VRI-boek 2 / VRI Book-2 / Livre de la VRI-2 / VRI Buch-2. Voorwoord Hans Bolleman.
Y4545: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. Jaargang 1. Maart 1940. Nummer 1.
Y4546: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. Jaargang 1 = [2] . Maart 1941. Nummer 3.
T5408: IMPETA, C.N. - Kampleed en Hemelzegen.
K9690: TYPONY Inc. - Big book of graphic designs and devices.
B8342: INDEGEEST et al. (ed.). - De vijftig best verzorgde Belgische boeken.
L0227: [ROMEIN, Jaap]. INDENHAECK, Willem. - Klein Kerstgeschenk 1984.
R2815: INDESTEGE, Luc. e.a. - De vijftig best verzorgde Belgische boeken 1940-1950.
K7659: INDESTEGE, Luc. - Orpheus en Eurudike.
Y4665: NEDERLANDSCH INDIE. - Nederlandsch Indie, weekblad van de Vaderlandsche Club. Bijlage: T.g.v. het Bruidspaar Juliana en Bernhard.
Y3233: INDONESIA. - Herdenkingsnummer. Indonesia. Weekblad jaargang 17 nr. 10-11. 1946. Een jaar Repoeblik Indonesia.
Y4276: INDONESIA. - Indonesia. Weekblad uitgegeven door de Perhimpoenan Indonesia. Jaargang 16. No. 12. 8 september 1945.
Y8142: INDONESIE. - Brochure: Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesie. Maart 1960. Redt ook dat Kind. Giro 308. Achterkant Gedicht Clinge Doorenbos.
R0707: INDRUK. - Indruk 13. (Tast) 2004. Tekst Bram Holzapfel. Samengesteld en ontworpen door Mattmo concept.
R0701: INDRUK. - Indruk 9. jaargang 5, december 1998.
Y2054: ETAPPE DER INEENSTORTING. - De slag om Duitschland, Nederland en Japan. nrs: 595 - 596 - 601 - 604 - 605 - 606 - 607. Zondag 29 april 1945 t/m 9 mei 1945.
T9355: INGEN, Ferdinand van. - Bohme und Bohmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.
B6796: INGEN, F.J. van. - Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw.
R5407: INGEN, Ferdinand van. - Hollandisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
T1199: INGERSOLL, Robert G. - De waarheid. Een voordracht.
Y6019: INGERSOLL, Kolonel. - De goden. Voor het volk vertaald door Vineta.
Y2259: INGHELS, Maarten. - Nieuwe rituelen. Gedichten.
R7615: INGWERSEN, A. - Open brief aan Zijne Excellentie den Minister President Prof. Ir. W. Schermerhorn.
L5596: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst. Hans Lodeizen.
B3175: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst.
T6914: INNES, G.A. - Ontwapening.
T4476: SEYSS-INQUART. - Rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart gehouden op Woensdag 12 Maart 1941 in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in de Nederlanden.
Y9782: INSIDER. - Wie wij zijn en wat wij willen.
B3881: CONSTANTIJN HUYGENS INSTITUUT. - Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
B9397: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde vierde jaargang 1947. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
A0719: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde derde jaargang 1946. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
Y8130: DE INTERNATIONALE. - De Internationale, orgaan van de nederlandse sektie van de 4e internationale (revolutionair-marxstische tendens). Negende jaargang no. 9, September 1966.
B6247: INTERTYPE. - Avantages de l Intertype. Perfectionnements et simplifications augmentant la capacite de production de la machine et son rendement financier.
Y3179: IRVING, Washington. - Rip van Winkel.
M9810: IRWIN, Raymond. - The English Library. Sources and history.
MK0018: ISAAC, Frank. - English & Scottish Printing Types 1535-58 * 1552-58.
H8182: ISAAC, P. & B. McKAY (eds.). - The mighty engine. The printing press and its impact.
R9079: ISACKER, K. van. - Geschiedenis voor mensen.
T9358: ISERLOH, E. - Thomas von Kempen und die Devotio Moderna.
E0165: ISHERWOOD, Christopher. - Slak. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
L1165: ISING, Arnold. - Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van troost geschetst.
R3282: CLASINA ISINGS. - Antiek glas.
R9119: ISRAEL, Eddy-Lex. - Jacob Israel de Haan. De dichter van het Joodsche lied.
R0116: ISRAELS, Jozef. - Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver.
Y2658: ISTENDAEL, Geert van. - Het geduld van de dingen. Gedichten.
T5783: ISTENDAEL, Geert van. - De parochie van Sint-Precarius. Huizinga-lezing 2012.
L9955: ISTENDAEL, Geert van. - Vlaamse Sprookjes.
L9591: ISTENDAEL, Geert. - Altrapsodie.
K7637: ISTRATI, Panait. - Leven en sterven van Oom Anghel. Vertaling van A.M. de Jong.
R7656: [COHEN] ISTRATI, Panait. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
Y9325: ITEMS. - ITEMS. Design, Visuele Communicatie, Architectuur. Drie afleveringen.
C1020: ITTERBEEK, Eugene van. - Tekens van leven. Beschouwingen over het schrijverschap.
L2315: ITTERBEEK, A.F. van. - De opleiding van de student in de physica in het gebied der lage temperaturen.
K3760: ITTERBEEK, Eugene van. - Mysterie en materie. Essais en gedichten samengesteld en ingeleid door .... Vierde Europees poëziefestival 1982.
B7979: IVINS, Jr., William M. - Prints and visual communication.
R3355: IVOI, Paul d'. - Naar het land der Druzen. Bewerkt door O. Geveen.
B7836: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1907. Tweede jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
Y6002: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1906. 1e jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
Y6003: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1908. Derde jaargang. Met medewerking van verscheidene vakkundigen.
Y0327: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers Jaarboek. Vier delen.
B6645: JAARBOEKJE. - Nederlandsche Journalisten-Kring. Jaarboekje 1925.
B1745: JAARBOEKJE. - Juridische Faculteit der Leidsche Studenten. Jaarboekje voor het Studiejaar 1916-1917.
Y7040: JAARSMA, D.Th. - Juffrouw Dorothea's late liefde.
C1192: JAARSMA, Menno. - Het Schoone Boek.
L2028: JAARSMA, D. Th. - Karakteristieken.
Y6462: JAARSMA, D. Th. - Karakteristieken. Herman Heijermans, Frans Mijnssen, Top Naeff, J.A. Simons Mees, Herman Robbers, Nico van Suchtelen, Joost Mendes, Johan de Meester, Ina Boudier Bakker, Frits Hopman.
Y0540: JAARVERSLAG. - Jaarverslag. Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Bibliotheek-Fonds. Verslag over het jaar 1928.
Y1880: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1929.
Y1868: JAARVERSLAG. - Jaarverslag over het jaar 1930, 1931, 1934, 1935, 1936 1937 van de Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Vooruit (U.A), Leiden.
T7812: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932.
Y3482: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1934.
Y7172: JACKSON, Holbrook. - A Reader's Guide. Pleasures of Reading.
L8087: JACKSON, Holbrook. - The Printing of Books.
R4907: JACKSON, Holbrook. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
R4836: JACKSON, Holbrook. - The Rise and Fall of 19th Century Idealism.
R5185: JACKSON, Holbrook. - The Anatomy of Bibliomania.
R5145: JACKSON, Holbrook. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
T3920: JACOB, J. en E. Th. Witte. - Tulpen, hare geschiedenis, beschrijving en behandeling. Een boek voor liefhebbers die zelf kweeken willen. Met 14 platen waarvan 8 in kleurendruk.
B0096: JACOB, A. - Conscience's Artevelde en de nationale inslag bij de historiese roman.
B9741: JACOB, Jean. - Marcel Proust: son oevure.
L8960: JACOB, A. - Het Vlaams Konflikt en het Federalistiese Beginsel.
Y4693: JACOBS, Bas. - Web typografie klinkt goed, maar ziet er niet uit.
R5718: JACOBS, Jan W. - Van onder ons vaandel. Verzen.
T5801: JACOBS, Jan W. - Strijd om vrijheid. Een bundel verzen.
T5608: JACOBS, M.-A. - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk.
K8160: JACOBS, Jan. - Uit mijn geheimenis. Verzen.
Y6782: JACOBS, Jan W. - Strijd om vrijheid. Een bundel verzen.
T4370: JACOBS, Jan W. - Roode bloesem uit zwarte struiken.
Y8471: JACOBS, Jan W. - De vlag uit het raam. Gedichten.
T8627: JACOBSE, Muus. - Het oneindig verlangen. Gedichten en liederen. Gekozen en ingeleid door Ad den Besten.
W3039: JACOBSE, Muus. - Vuur en wind. Gedichten 1941 - 1945.
W2952: JACOBSE, Muus. [=K.H. Heeroma]. - Programma, gedichten.
H9279: JACQUEMIN, G. (ed.). - De drukkunst. Medium van woord en beeld.. Unigra/Contact. Bulletin van de Unie der Grafische en Boeknijverheden 1962.
B7214: [VERWEY] JAECKLE, Erwin. - Rudolf Pannwitz und Albert Verwey im Briefwechsel.
H7825: JAFFE, H.L.C. en Pieter Brattinga. - Uitreiking van de David Roellprijs aan Piet Zwart. Een essay over Piet Zwart door H.L.C. Jaffe. Een picturale biografie van Piet Zwart door Pieter Brattinga.
R4595: JAFFE, H.L.C. - Chagall. Voorwoord Chaja Goldstein.
L2250: JAFFE, H.L.C. - Piet Mondriaan.
M7203: JAFFE, H.C.L. - Het beeld en het woord.
R8202: JAFFE, H.L.C. (Inl.). - Jan Wolkers.
R6438: JAFFE, H.L.C. - Het beeld en het woord.
T9371: JAFFE, H.L.C. - Die Gruppe "De Stijl".
R3668: JAGENEAU, Lambert L.M. - Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne.
L9268: JAGER, Peep de. - Eerste gedichten.
R4705: JAGER, J. de. - Wat wij willen. Een woord van de afdeeling Amsterdam van het Religieus-Socialistisch Verbond aan partijgenooten en geestverwanten.
B7889: JAGER, Ida. - Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901.
B6347: JAGER, A. de. - De verdiensten van Kornelis van der Palm. Geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemeene Onderwijzers-Vereeniging te Rotterdam.
L8645: JAGER, A. de. - Taalkundig Magazijn, of Gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche Taal; Bijeenverzameld. Vier delen.
Y5566: JAGER, Klaas. - Windwakken in de tijd.
Y5562: JAGER, Arie de. - Toelichtende bedenkingen op het naschrift van den Heer J. P. Sprenger van Eijk, geplaatst achter zijne Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden enz. aan het landleven ontleend.
T6802: JAGER, Arie de. - Korte schets van de gronden der Nederduitsche Spraakkunst. Ten dienst der scholen.
R3927: JAGER, A. de. - Dirk Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht. Voorlezing door A. de Jager.
K3815: [VONDEL] JAGER, Th. de. - Vondel of de majesteit.
R6766: JAGER GERLINGS, J.H. (inl.). - Japanse prentkunst, Japanse volkskunst.
B1435: [BILDERDIJK]. JAGER, A. de. - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
T8994: JAGER, Okke. - Worden als een kind.
L8402: JAGER, A. de. - De menschen Bilderdijk en Da Costa.
Y8998: [VONDEL] JAGER, A. de. - Drie dichtstukken van Vondel.
H7371: JAGT, Marek van der. - Gstaad 95-98.
L6476: JAGT, Marek van der [=Arnon Grunberg]. - Otto Weininger of Bestaat de jood?
H0122: JAGT, Bouke. - Wardeel.
W5287: JAHNN, Hans Henny. - 13 bedenkelijke verhalen. Vertaling Hans Hom.
R8433: JALINK, J.M. - Sparta Superior. Ernst en Luim uit het Doetinchem van omstreeks 1880.
M6654: JAMES, Louis. - Print and the people 1819-1851. Edited, with an introduction and commentary.
R3849: [SPINOZA] JAMES, Susan. - Spinoza on Superstition. Coming to terms with Fear. A lecture delivered in Katwijk on May 24, 2003.
L8979: JAMMES, Francis & Valery Larbaud. - Francis Jammes & Valery Larbaud Lettres Inedites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry.
M7642: JAMMES, Francis. - De roman van de haas. Vertaling Jean Dupres.
T4467: JANEFF, Janko & Friedrich Grimm. - Janeff: Die Wende auf dem Balkan. / Grimm: Hitler und Europa.
B1315: JANSE, M. - Weg naar prenten.
Y3351: JANSE, Lia. - je was naar de film, weer.
R0835: JANSEN, P.C. en W.M. Zappey. - Bibliografie van de geschriften van Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960).
L6082: JANSEN, Tony & Jan Rogier. - Kunstbeleid in Amsterdam 1920 - 1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
R5224: JANSEN HEIJTMAJER, J.A. - Globaal lezen. Verslag van een proef met nabetrachting.
L8751: JANSEN, A. - Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de Openbare School mogelijk. Met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het Volksgeweten.
Y6702: JANSEN, J.C. - Herfst in Harich. Gedichten.
K6362: JANSEN, Wolfgang. - Mijnheer Van Dale wacht op antwoord.
Y0406: JANSEN, W. - Een baken in zee? Openbare brief aan Ds. J.C. Sikkel, n.a.v. zijne brochure: De Aanschouwing in het Onderwijs.
R7109: JANSEN, Jan Jaap en Ineke ter Heege. - Victoria goes Wilde.
Y1187: JANSEN, J.F. - Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje.
Y1183: JANSEN, J.F. - Het zesde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1184: JANSEN, J.F. - Het zevende boekje tot Oefening in het lezen.
Y1182: JANSEN, J.F. - Het vijfde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1181: JANSEN, J.F. - Het vierde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1180: JANSEN, J.F. - Het tweede boekje tot Oefening in het lezen.
Y1179: JANSEN, J.F. - Het eerste boekje tot Oefening in het lezen.
Y1167: JANSEN, J.F. en J.C. Sander. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Vierde stukje.
Y1166: JANSEN, J.F. en J.C. Sander. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Derde stukje.
Y1163: JANSEN, J.F. - Het Vijfde Boekje tot Oefening in het Lezen.
Y1153: JANSEN, J.F. - Algemeene geschiedenis voor de scholen. Eerste stukje.
Y1070: JANSEN J.F. - Fabelboek voor de Jeugd.
Y4302: JANSEN, J.H. - Een pensioenfonds voor gebrekkige en oude werklieden. J.H. Jansen Gep. Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, te Maastricht.
L8452: JANSEN, R.L. - Gezag en kritiek.
R6183: JANSEN-SIEBEN, Ria (ed.). - 's Levens felheid in één band. Handschrift Van-Hulthem.
Y8684: [VONDEL] JANSEN, W.P.H. - De eizangen van Vondel's Josef in Dothan. Getoonzet door W. P. H. Jansen.
L6066: JANSMA, T.S. en W. Laur. - De betrekkingen tussen Nederland en het Oostzeegebied weerspiegeld in de plaatsnamen.
B5343: JANSMA, Kees. - Omzien naar de zomer van 1988.
T3117: JANSMA, K. - Militant Liberalisme.
W4489: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deijssel.
Y3848: JANSSEN, Frans A. - Verleden en toekomst van het gedrukte boek. [Tweede Tiele-lezing 2003].
T1298: JANSSEN, E.M. en Putman, Th. M. - De Verlichting.
L5174: JANSSEN, H.H. - De kenmerken der Romeinsche dichtertaal.
P2216: JANSSEN, Jacques. - Een spin op tafel.
L3626: JANSSEN, Frans A. - De Albion Handpers in het drukhuis.
T6925: JANSSEN, P.A. - Het Militarisme Veroordeeld! Voordracht.
B6145: JANSSEN, Frans A. - Boeken maken in het klein.
M9007: JANSSEN, Frans A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers.
Y5714: JANSSEN, Frans A. - Didot versus Bodoni.
R9134: JANSSEN, Hans. - 't Kan verkeeren!
M6770: JANSSEN, Frans A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving.
T7005: JANSSEN, A. - De dictatuur en de katholieke leer.
Y4005: JANSSEN, Frans A. - Bladbespiegelingen. De rechthoek in de typografie. Illustraties bij het afscheidscollege op 8 september 2004 van Frans A. Janssen, hoogleraar in de Boek- en Bibliotheekgeschiedenis aam de UvA.
K4692: JANSSEN, Frans A. / Rob Delvigne. - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
Y1237: JANSSEN, Hans Louis. - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object.
R5103: JANSSENS, G. - Harde Missie.
T7138: JANSSENS, J. - Handboek voor Vrouwenbeweging.
B2356: JANSSENS, P.AL. - Het missiewerk.
R3848: [SPINOZA] JANSSENS, David. - "In de greep van het theologisch-politiek probleem" Leo Strauss en Spinoza. Voordracht gehouden in Rijnsburg op 15 mei 2004.
H8263: [NIETZSCHE] JANZ, Curt Paul. - Friedrich Nietzsche Biographie. Drie delen. Deel I: Kindheit und Jugend, Die zehn Basler Jahre. Deel II: Die zehn Jahre des freien Philosophen. Deel III: Die Jahre des Siechtums, Dokumente, Register.
B8532: JAPICX, Gysbert. - Skriuwers yn byld, nr. 1. Gysbert Japicx 1603-1666 Fryslans dichter sljucht en rjucht.
R8483: JAPICX, Gysbert. - Gysbert Japicx wurken [en] wirken. Bisoarge fen J.H. Brouwer, J. Haantjes en P. Sipma.
L7412: JAPIKSE, N. - Die politischen Beziehungen Hollands zu Deutschland in ihrer historischen Entwicklung.
Y6538: JAPIKSE, N. - Brieven van Johan de Witt.
B0701: [ERASMUS]. JAPIKSE. N. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. VIIe reeks Deel VII Afl. 3 en 4.
Y0012: JAPIN, Arthur. - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
Y5994: JAPIN, Arthur. - De man van je leven, voorgelezen door Arthur Japin. 6 CD's luisterduur ruim 7 uur.
L4818: JAPPE ALBERTS, W. - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458 - 1459).
Y9459: [SPINOZA] JAQUET, Chantal. - From Parallelism to Equality: The Nature of the Union of Mind and Body in Spinoza.
W3971: JARRETT, James. - Printing Style for authors, compositors and readers.
B4588: JARRY, Alfred. - Ubu roi. Drame en cinq actes. Ubu roi, ou Les Polonais.
T2337: JASPAR, Edm. - Bonte Blomme. Gedichte in Mastreechs Dialek.
M6771: JASPERS, Gerard. - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
B2392: JASPERS, Gerard. - Savonarola (1452-1498) in de Nederlanden. Een bibliografie van zijn gedrukte werken met inleidende notities omtrent zijn leven, zijn plaats in de geschiedenis en de drukkers/uitgevers van zijn werken.
Y3029: JAULME, Andre. - Les Beaux Livres d'autrefois. Le XVeme Siecle. Lettre preface de Louis Barthou.
B8395: MELATI VAN JAVA. [N.M.C. Sloot]. - In eigen huishouding.
B6366: JAVA, Melati van. [=N.M.C. Sloot]. - Het kasteel Schlesheim.
B6372: JAVA, Melati van. [=N.M.C. Sloot]. - Hortense de Beauharnais. Koningin van Holland.
B6234: JAVA, Melati van. [=N.M.C. Sloot]. - Colibri.
B6004: MELATI VAN JAVA. [=N.M.C. Sloot]. - Haar held.
B5984: JAVA, Melati van. - De nieuwe mevrouw Verhooghe. Historische roman.
Y6691: MELATI van JAVA. - In Extremis.
Y4114: CHRONICLE JAZZ. - Roaring Jazz Croaner Chronicle. 2e jaargang Nr. 1. Okt. 1970 en Nr. 4. Jan. 1971.
Y5713: JEANNE d' ARC. - LE PROCES DE CONDAMNATION DE JEANNE d'ARC. REPRODUCTION EN FAC-SIMILE DU MANUSCRIT AUTHENTIQUE, SUR VELIN, No. 1119 DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE.
B4613: JEHU, Felicie. - Van lief en van leed.
H4706: JELAKOWITCH, Ivan. [Herman Heijermans]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
T0927: JELAKOWITCH, Ivan. [Herman Heijermans]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
L2505: JELAKOWITCH, Ivan. [Herman Heijermans]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
Y6239: JELLEMA, C.O. - Al het heden.
R7269: [TROELSTRA] Pieter Jelles. - Wiersizzery fen Alde Foekje fen Heech. Spjeldboekje de Fryske fammen oanbean.
R7253: [TROELSTRA] JELLES, Pieter. - Fy, Lutsen! Iepen brief oan L.H. Wagenaar, alear arbeidsjend lid fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse; mar nou domeny to Heech.
R7115: JELLES, Piter [=Troelstra]. - Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles.
R7093: [TROELSTRA] Pieter Jelles. - Pieter Jelles Hildiging to Stiens
R7092: [TROELSTRA] Pieter Jelles. - Fen liet en libben. Lezing halden den 30ste fen foarmoanne 1910 for it selskip Rjucht en Sljucht yn Den Haech.
R4341: JELLINEK, Oskar. - Moeder van negen zonen.
L6594: JELLINGHAUS, Hermann. - Zur Einteilung der niederdeutschen Mundarten. Ein Versuch.
L8729: JENKINS, Edward. - Klein Duimpjen. Maatschappelijke vertelling.
MK0133: JENSEN, Hans. - Geschichte der Schrift. Mit 303 Abbildungen.
T5983: JENSMA, Th. E. - Inventaris van de Archieven der Diaconale Instellingen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
R9533: JENTINK Thz., A. - Moet de Bijbel vervallen of niet???
T2023: JESPERS, Henri-Floris. - Floris Jespers en de Gay Twenties.
B6701: [REVOLVER] JESPERS, Henri-Floris. - Revolver. 18e jaargang nr. 1-2.: Adjuge.
K7272: JESSE, Nico / Bert Schierbeek. - Spanje land en volk.
Y2046: JEUGD. - Jeugd. Orgaan van de Socialistische Jeugdbond (nooduitgave). No 1, Mei 1945.
Y4012: JEUGDBLAD. - Jeugdblad voor Volkenbond en Vrede. 18 Mei 1928.
Y4246: JEUGDLAND. - Jeugdland. 15 juni 1940. Bijblad voor Jongeren. Behoort bij het Geill. Weekblad De Prins.
Y2047: JEUGDLAND. - Jeugdland. Contactblad voor alle Nederlandsche Jongeren en Leiders van Jeugdorganisaties. 1e jaargang no 18 - 19 - 20. Maart/April 1945.
Y1591: JEUGDLAND. - P.H. Schroder: Jeugd-appel. Soetiasmi-Soejono: De bevrijding van Indonesie. Klaas Otsen: Bevrijdingsgedachte. A. den Doolaard: Oranje Hotel. Het verzet van den Letterkundigen. R. Kuipers: In memoriam Jac. P. Thysse. E. Vermeer: Kroniek voor film en toneel. V. Cramer Weest bereid. P. Minderhout: Uit de cel.
Y3674: JEX, Silvey. - Ontblote humor. Alweer zo'n boekje uit de Maffe Doos.
B6394: JINARAJADASA, C. - Wat wij zullen leeren.
Y9667: JINKES DE JONG, U.J. - Parade der profeten (1944-1945). Tentoonstelling van klandestiene, literaire bladen.
Y6869: JOEKES, Theo. - De orde van de dag. Gedichten 1941 - 1981.
T7137: ENSCHEDE. Joh. - Losse aanteekeningen betreffende de geschiedenis der Oprechte Haarl. Courant.
L7598: JOHANNESSEN, Kare Langvik. - Zwischen Himmel und Erde. Eine studie uber Joost van den Vondels biblische Tragodie in gattungsgeschichtlicher Perspektive.
H7868: JOHANNOT, Tony. - Meister der Buchkunst. Tony Johannot. Hrsgb. Bruno Kaiser.
T4774: JOHANNSEN, G. Kurt und Heinrich Kraft. - Das Kolonialproblem Deutschlands. Die Notwendigkeit der Neuverteilung der Rohstoffquellen der Welt. Tatsachen und Argumente zur Forderung auf Rückgabe der deutschen Kolonien. Eine Auseinandersetzung mit den neuesten Stimmen des Auslandes.
T6753: JOHNSON, Douglas W. - Mannen Taal uit Amerika. Brief aan eenen Duitschen professor.
Y4157: JOLINON, J. - Marie Bourgogne. Eaux-fortes et Dessins de Joanny Drevet.
T6108: JONAS, Paul. [= Conradus Albertus Isaacus Hesterman]. - Neerlands koning in Neerlands hoofdstad. Eene herinnering aan 11 en 12 Mei 1849.
Y5502: JONASSON, Jonas. - Gangster Anders en zijn vrienden (en een enkele vijand) Vertaald uit het Zweeds door Corry van Bree.
B7722: JONATHAN. - Waarheid en Droomen.
B7327: JONATHAN (=J.P. Hasebroek). - Waarheid en droomen. Geillustreerd door Aart van Ewijk.
B7234: JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). - Waarheid en droomen.
L0069: JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). - Waarheid en droomen.
A0495: JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). - Waarheid en droomen.
L7004: JONCKBLOET, G. - Jonkvrouwe Anna de Savornin Lohman in en uit hare werken.
L4446: JONCKBLOET, W.J.A. - Over Middennederlandschen epischen versbouw.
H5077: JONCKHEERE, Karel. - Halve zolen en achterlappen.
H2244: JONCKHEERE, Karel. - Boeketje Buysse. Een levensschets en bibliografisch overzicht, gevolgd door getuigenissen en verlucht met vele illustraties.
B9751: JONCKHEERE, Karel. - Vertellen onder de toverboom. Naar Maya-sprookjes.
B9750: JONCKHEERE, Karel. - Tierra Caliente.
B8799: JONCKHEERE, Karel. - Cargo.
B8800: JONCKHEERE, Karel. - De zevende haven.
L3849: JONCKHEERE, Karel. - Gemini. Een eeuw gedichten in Belgie. Un siecle de poesie en Belgique.
T3658: JONCKHEERE, K. - Conchita. Gedichten.
K9437: JONCKHEERE, Karel. - Roemeense suite. Gedichten.
R9191: JONCKHEERE, Karel. - De Kolibri fluistert. Indiaanse sprookjes.
W8184: JONCKHEERE, Karel. - Steekspel met dubbelgangers.
R7570: JONCKHEERE, Karel. - Floroskoop April.
W2889: JONCKHEERE, Karel. - Van zee tot schelp.
M0233: JONCKHEERE, Karel. - De hondenwacht. Gedichten.
T8976: JONCKHEERE, Karel. - Ook ik, zelfs gij, vooral wij.
Y8579: JONCKHEERE, Karel. - Denkend aan de Nederlanden. Ernst en luim in de culturele eenheid noor-zuid.
T3991: JONES, Terry & Avril Mair (eds.). - Fashion now. i-D selects the world's 150 most important designers.
R5012: JONG, A.R. de. - Van de eeuwige vastheid. Rede uitgesproken op 21 juni 1925 te Bussum.
R5011: JONG, A.R. de. - Een voorbeeldig reactionair (Savonarola 1452-1498). Rede uitgesproken op 7 juni 1925 te Bussum.
R5010: JONG, A.R. de. - Altijd goeden moed. Uitgesproken op 9 sept. 1923, te Bussum.
T2540: [COHEN] JONG, A.M. de (inleiding). - Bloemlezing van revolutionaire poëzie.
L7634: JONG, A.M. de. - Flierefluiters tussenkomst.
T7483: JONG, Alida de. - In het groote leven.
T8842: JONG, Mieke de. - Hildegard von Bingen (1098-1179). Klein leerboek
L5857: JONG, Albert de. - Domela Nieuwenhuis.
T1356: [SPINOZA] JONG, K.H.E. - A. Rüdiger over Spinoza.
L5129: JONG, Kardinaal de. - Handboek der Kerkgeschiedenis. Deel I: De Oudheid. Deel II: De Middeleeuwen. Deel III: De Nieuwere Tijd. Deel IV: De Nieuwste Tijd.
T1091: JONG, A.M. de. - Israel Querido. De mens en de kunstenaar.
T1083: JONG, A.M. de. - Flierefluiters tussenkomst.
B9668: JONG, A.R. de. - De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd.
B9601: JONG, Albert de. - Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme.
B9297: JONG, Fr. de. - J. Saks. Literator en Marxist. Een politieke biografie.
T0769: JONG, L. de. - Toespraken t.g.v. de uitreiking van de D.A. Thiemeprijs aan Dr.L. de Jong voor het tot stand brengen van het geschiedwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 27 juni 1988.
L3879: JONG, D. de (ed.). - Het Amerikaansche en Engelsche Boek 1939 -1946.
L3688: JONG, J. de. - De Gereformeerde Kerk in de tweede helft der vorige eeuw en De revolutionaire woelingen in ons Vaderland in betrekking tot haar, de Roomschen en de Dissenters.
H9556: STEENDRUKKERIJ DE JONG. - Liber Amicorum Steendrukkerij de Jong & Co 1911-1971.
L2528: JONG, A.M. de. - De dolle vaandrig. Roman van Breero's leven.
B6210: JONG, A.R. de. - Carnaval. Rede uitgesproken op 23 februari 1930 in den Protestantenbond te Bussum.
B6111: JONG, Jan de. - On tour d'Italy. Veertien dagen op de fiets. Een verslag.
L1248: JONG, J.C. de. - Nieuwe wegen in de recepteerkunde.
B5902: JONG Edz., Fr. de. - Albert Hahn en zijn tijd.
T8768: JONG, Mieke de. - Voor alles een tijd.
T5439: JONG, A.R. de. - Geestelijke dronkenschap. rede uitgesproken te Bussum op zondag 4 juni 1923.
T5372: JONG, Rudolf de. - Kijk uit! Kiezen is een keuze. Een tentoonstelling over het politieke affiche.
R9054: JONG Jr., David de. - De stenen doolhof.
R9050: JONG, Rudolf de e.a. - Rudolf de Jong. Sociaalhistoricus & anarchist.
K7701: JONG, Fr. de. - Het heden - onhistorisch?
T8694: JONG, Hieke de. - Op gelijke voet met het gras.
T5139: JONG, L. de. - Hedendaags Marxisme.
B3772: JONG, L. de. e.a. - Aan Theodoor Alexander Boeree. Een Libellus Amicorum.
K7064: JONG, A.M. de. - De rijkaard. Een dorpstragedie.
R8465: JONG, Tj. de. - Verbouwingen in Friese boerderijen. deel I en II.
R8459: JONG, M. de. - Friesche cultuur problemen.
T5016: JONG, A.R. - Tweeerlei geheelonthouding.
T8521: JONG Ozn, Klaas de. - Aflandige wind. Gedichten.
B2716: JONG, A.J. de. - Maurits Sabbe en zijn mei van vroomheid.
T4783: JONG, L. de. - Verzet en illegaliteit 1940-1945.
T7806: JONG, A.R. de. - Een pleidooi tegen nuchterheid.
B2431: JONG, Martien J.G. de. - Willem Bilderdijk en Pietro Metastasio.
R7401: JONG, A.R. de. - Maar een uitweg. Een woord ten gunste van het Christen-Socialisme.
R7393: JONG, Dora de. - Leven en werken van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 1919-1939.
T6667: JONG, Albert de. - De stakingen van 1903. Een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April.
T7004: JONG, Albert A. de. - Hoe werkt de bloedige internationale? Over kanonnen, koningen, bankiers en ministers. Twee documenten.
Y1172: JONG Jz., S. de. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Vierde stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1870.
Y1170: JONG Jz., S. de en A.L. Roest. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Tweede stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1869.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

6/8