Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B0941: DUBBELMAN, JAN ERIK EN TANJA, JAAP. - Vreemd gespuis.
T2285: DUBEROS, R. - La tuberculose. Mal de misere.
W8610: DUBIEZ, F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam. Zijn leven en werken ca. 1507-1553.
H5299: DUBOIS, PIERRE H. - Memoranda. Retour Amsterdam-Brussel (1942-1952).
K2571: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse poŽzie. Van Herwig Hensen tot Cees Nooteboom.
M2196: DUBOIS, PIERRE H. - In staat van beschuldiging.
T6142: DUBOIS, A. - De dreigende draak bij de vorstelijke wieg. Tijdwoord bij de blijde geboorte van prinses Beatrix.
K2896: DUBOIS, PIERRE H. - Schrijvers in hun landschap II. Verkenningstochten door de Franse literatuur.
W3275: DUBOIS, PIERRE H. - Het gemis. Verzen.
K3306: DUBOIS, PIERRE H. - Verkenning van de mens. Overwegingen voor een lezer van romans.
W3975: DUBOIS, PIERRE H. - Adem halen.
K8803: DUBOIS, PIERRE H. - Een vinger op de lippen, bekentenissen van Lorenzo Vitelli Florentijns monnik omgekomen op de brandstapel in het jaar 1498.
H0332: DUBOIS, PIERRE H. - Mettertijd. Essays.
K3211: DUBOIS, PIERRE H. - De verleiding van Gogol.
H3105: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse poŽzie. Van Willem Elsschot tot Martinus Nijhoff.
K5490: DUBOIS, PIERRE H. - Het binnenste buiten. Aspekte van het moderne teater.
K9571: DUBOIS, PIERRE H. - La Litterature. L'art neerlandais d'aujourd'hui. Avec 32 photos.
M4829: DUBOIS, PIERRE H. - In staat van beschuldiging.
K3418: DUBOIS, PIERRE H. - Een houding in de tijd. Essays.
K1928: DUBOIS, PIERRE H. - Kaleidoscopie van een acteur. Profielen van Paul Steenbergen.
T7566: DUBOIS-DE BRUYN, S. - Catalogus van de tentoonstelling Belle van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 september - 20 oktober 1974, Slot Zuylen te Maarssen (Utrecht) = Catalogue de l'exposition Belle Van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 septembre - 20 octobre 1974, Ch‚teau de Zuylen, Maarssen (Utrecht).
L3319: DUBOIS, SIMONE. - Belle van Zuylen. Confrontatie met Europa.
B0031: DUBOIS, PIERRE H. - Een toren van Babel. Gedichten.
K8417: DUBOIS, PIERRE H. - Een houding in de tijd. Essays.
H0960: DUBOIS, PIERRE H. - Marcellus Emants, een schrijversleven.
K0707: DUBOIS, PIERRE H. - Het begin en het einde. Over kunst en letteren in Het Vaderland.
B0732: DUBOIS, JEAN-PAUL. - De verbouwing. Hoe een fransman zijn geduld verliest. Vertaling Marianne Kaas.
L6510: DUBOIS, PIERRE H. - Over de grens van de tijd.
M9319: DUBOIS, PIERRE H. - Een vinger op de lippen, bekentenissen van Lorenzo Vitelli Florentijns monnik omgekomen op de brandstapel in het jaar 1498.
K2733: DUBOIS, PIERRE H. - Over F. Bordewijk. Een karakteristiek van zijn schrijversarbeid. Aangevuld met een levensschets en een beknopte bibliographie.
B0650: DUBOIS, PIERRE H. - Quia Absurdum. Verzen.
R1817: DUBOIS, PIERRE H. - Een houding in de tijd. Essays.
H3096: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse poŽzie. Van Martinus Nijhoff tot Herwig Hensen.
H3095: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse poŽzie. Van Guido Gezelle tot Willem Kloos.
H2421: DUBOIS, PIERRE H. - Het Vaderland, Schrijversdebuten. Raymond Brulex, Hella Haasse, W.F. Hermans, F.C. Terborgh, Simon Vestdijk, e.v.a.
R7805: DUBOIS, PIERRE H. - Over Jan van Nijlen.
H5298: DUBOIS, PIERRE H. - Memoranda. Hermetisch en besterd. Literair leven in jaren van onrust.
H4101: DUBOIS, PIERRE H. / LOUIS FERRON, KESTER FRERIKS, E.A. - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum.
L3201: DUBOIS, PIERRE H. - Najaar. Roman.
H8067: DUBOIS, PIERRE H. - Requiem voor een verleden tijd.
M7024: DUBOIS, PIERRE H. - Een toren van Babel. Gedichten.
R2793: DUBOIS, PIERRE H. - Jan van Nijlen.
B8466: DUBOR, GEORGE DE. - Josephine Bonaparte. Preface: Georges Decquois.
Y1212: DUBY, GEORGES/MICHELLE PERROT (EDS.). - Geschiedenis van de vrouw. Van Renaissance tot de moderne tijd. Onder redactie van Arlette Farge en Natalie Zemon Davis.
K5431: DUCA, LO. - Erotique de l'art.
L4810: DUCA, LO. - Histoire de l'erotisme.
L5932: DUCA, LO (HRSGB.). - Ewiger Eros. Funftausend Jahre Mensch und Erotik. Welt des Eros.
T8369: DUCAL, CHARLES. - Het huwelijk. Gedichten.
R1108: DUCHATEAU, HUGO. - Hugo Duchateau.
K0306: DUCKERS, ALEXANDER. - Druckgraphik. Wandlungen eines Mediums seit 1945.
T0257: DUCRO, HANS E.A. - De bruiloftsklok. 42 liederen, canons en spelen voor de Nederlandse bruiloft.
W2141: DUDEN, ANNE. - Het Judasschaap. Vertaling Huub Beurskens.
B6005: DUDOK VAN HEEL, A.F. - Op witte vleuglen. Illustraties van A.I. Hoogewerff-van Stolk.
L5386: DUFFEL, JAKOB. - Das Emmericher Gymnasium unter den Kreuzherren bus zu seiner Unterdruckung im November 1811 und die Bemuhungen um seine Wiederherstellung bis zur Wiedereroffnung im Mai 1832.
W4597: DUFFUS, R.L. - Books. Their place in a Democracy.
L9910: DUFRAING, DIRK. - De kerstman in september. Briefroman.
L9851: DUFRAING, DIRK. - Kromhout.
L9796: DUFRAING, DIRK. - Rock 'n' Roll.
L7827: DUHAMEL, GEORGES. - Middernacht. Vertaald door Chris van de Poel.
L7414: DUHN, F. VON. - Der Dioskurentempel in Neapel.
L6234: DUIJKER, HUBERTUS C.J. - Extralinguale elementen in de spraak.
L7863: DUIJKER, H.C.J. - Extralinguale elmenten in de spraak. Taal en psychische werkelijkheid I.
T0354: [SPINOZA] DUIJKERIUS, JOHANNES. - Het leven Van Philopater En Vervolg van't leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697 opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Geraldine Marťchal.
L3666: DUIJL, C.F. VAN. - Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel.
L8664: DUIJL, C.F. VAN. - Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel.
Y2348: DUIJNHOVEN, SERGE VAN. - Dichters Dansen Niet: Vuurproef.
R4876: DUIJS, J.E.W. - Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind.
T6387: DUIJS, J.E.W. - Theorie en Practijk der Liberalen en Vrijzinnig-Democraten. (De zoogenaamde Vrijzinnige Concentratie).
T7885: DUIJS, J.E.W. - Het Portefeuille-spel der vrijzinnigen.
T2376: DUIJS, J.E.W. - Recht en Klasserecht? Een en ander over de rechtspraak door leeken, in het bijzonder beschouwd in verband met de samenstelling en werking der Raden van Beroep.
T6964: DUIJS, J.E.W. - De Nederlandsche Sovjet-Communisten en het Militairisme.
T5886: DUIJS, J.E.W. - Paulus of Kain? Een pleidooi voor Staatspensioen en tegen de Dwangverzekering.
T4953: DUIJS, J.E.W. - Mammon of Christus? Wie van hen bracht ons Kuyper-Ministerie aan het bewind?
R8113: DUIJS, C.J.B. VAN DER. - J.A. Alberdingk Thijm.
T1050: DUIJS, J.E.W. - Kerk en Maatschappij. Een critisch-polemische studie.
T3983: DUIKER, J. - Hoogbouw. Met 34 afbeeldingen.
R6426: DUIN, M. VAN DER. - 1830. Een verhaal uit den tijd van den Belgischen Opstand.
T5521: DUINEN, G. VAN. - Het wees- en armhuis te Heemstede 1796-1861. Uit de geschiedenis van de wezen en armenzorg te Heemstede.
T9073: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I.
M8507: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I. Textkritische Studien zu Karel ende Elegast Teil I.
K5766: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Gorter, Marsman, Ter Braak.
L7638: DUINKERKEN, A, R. HOUWINK EN VICTOR E. VAN VRIESLAND. - De Dichters van het Jaar.
K6464: [VONDEL] DUINKERKEN, ANTON VAN (ED.). - Vondels lyriek. Een bloemlezing.
Y6337: DUINKERKEN, ANTON VAN. (ED.). - Bloemlezing uit de katholieke poŽzie Deel II: Dichters der Contra-Reformatie.
K2905: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Mensen en meningen. Ingeleid door K.L. Bellon.
K3351: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poŽzie van A. Roland Holst.
L1480: DUINKERKEN, ANTON VAN. E.A. - Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945.
B1594: DUINKERKEN, ANTON VAN EN P.J.G. HUINCKS. (ED.). - Dichters om Oranje. Oranje poŽzie van Willem de Zwijger tot heden.
K5551: DUINKERKEN, ANTON VAN (ED.). - Hedendaagsche kerstlyriek van katholieke dichters.
B2705: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Boose Prijen te Gent. (Vondel's Harpoen, vs 84.)
K9990: DUINKERKEN, A. VAN. - Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930.
Y8690: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
K9981: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De ravenzwarte. Inleiding Bernard Verhoeven.
K9985: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K9987: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Verzen op Kerstmis. Geillustreerd door Aart van Ewyk.
L2217: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De Beweging der jongeren.
K7953: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
K2626: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De dichter en de ouderdom.
K6619: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K6644: DUINKERKEN, ANTON VAN & C.J. KELK (EDS.). - poŽzie uit den pruikentijd. Een bloemlezing.
K6096: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Katholiek verzet.
B1609: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het vierenswaardig wonder. Een gedicht n.a.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945 als bijdrage tot het Gedenkboek.
K3128: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De muze en de zeventien provincien. Een bloemlezing verzen over Noord- en Zuidnederland. Bijeengebracht door...
K9978: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De ravenzwarte. Inleiding Bernard Verhoeven.
K9979: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Vertelsel in de hut.
B5175: [KLOOS] DUINKERKEN, ANTON VAN. - Willem Kloos Amsterdam 6 Mei 1859 - Den Haag 31 Maart 1938.
W8198: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Legende van den tijd.
Y0634: DUINKERKEN, ANTON VAN. E.V.A. - Het Eeuwfeest van De Tijd. Een overzicht der redevoeringen gehouden op 27, 28 en 29 juni 1946.
L0129: DUINKERKEN, ANTON VAN. - God en de cultuur.
W4552: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Tobias met den engel. Binnen den tijd. Bezuiden Valencijn. Onder de bloeiende jasmijn.
L2012: DUINKERKEN, ANTON VAN. (RED). - Thijm Almanak 1938.
L2013: DUINKERKEN, ANTON VAN. (RED). - Thijm Almanak 1937.
L2017: DUINKERKEN, ANTON VAN. (RED). - Thijm Almanak 1936.
L3663: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd.
B7412: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K5209: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Vertellingen door het kerkelijk jaar. Verzameld door ....
L2651: DUINKERKEN, ANTON VAN / MENNO TER BRAAK. - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
K6419: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Uren met St. Bernard.
K3194: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het tweede plan. Jacob Cats, Jan Vos, Adriaan Loosjes, Nicolaas Beets, C.S. Adama van Scheltema.
M2775: DUINKERKEN, A. VAN. / M. GIJSEN / R. HERREMAN E.A. - Van en over Maurice Roelants.
B6396: DUINKERKEN, ANTON VAN (BEWERKT). - Katholieke godsvrucht. Fragmenten uit de werken van den gelukzaligen Ludovicus Blosius (1506-1566).
W2957: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
T3471: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Waaiend pluis.
K6071: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Brabantse herinneringen.
L1477: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Legende van den tijd.
B0032: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Anton van Duinkerken 1903-1968.
Y5461: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De wuivende.
K2787: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poŽzie van A. Roland Holst.
K2452: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
M6985: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het erfdeel van de vreugdebloem.
M3287: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen.
H4228: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Begrip van Rome.
Y1422: DUINKERKEN, ANTON VAN / JAC. DANKAART / BEN GROENIER. - Programma der feestelijkheden op 26, 27 en 28 juni 1945 ter viering van de bevrijding der hoofdstad uit Duitschen druk.
L4512: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hedendaagse ketterijen.
B0971: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Voorbijgang. Teekening van C.A.B. Bantzinger.
B1286: DUINKERKEN, ANTON VAN EN GERARD KNUVELDER. - Het Letterkundig Onderwijs op onze Middelbare Scholen. (Een polemiese briefwisseling).
B0855: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Waarom ik zo denk, ... Het katholieke leven van 1918 tot 1940.
R7864: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Vertelsel in de hut.
L8899: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Undique Carmina Sonant. Twaalf vertaalde gedichten.
T0820: DUINKERKEN, A. VAN. - Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930.
L7849: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Losse gedachten van jonge katholieke schrijvers.
Y8640: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Veertig jaar katholieke uitgeverij.
L3228: DUINKERKEN, A. VAN. - Festoenen voor een kerkportaal.
Y1970: DUINKERKEN, ANTON VAN (INLEIDING). - Reitoer. Een bloemlezing uit de na-oorlogse katholieke Studentenbladen.
L2831: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K2675: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd.
R9330: DUINKERKEN, ANTON VAN / MENNO TER BRAAK. - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
L3004: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poŽzie van A. Roland Holst.
L3006: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hedendaagse ketterijen.
L2999: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Beeldenspel van Nederlandse dichters.
L5961: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Nicolaus van Milst 1645 - 1706.
B7627: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Noodlot der Intellectuelen?
R8152: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen.
R8548: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De menschen hebben hun gebreken.
Y1979: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Katholiek verzet.
Y1977: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
B7537: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Jacobus van Looy.
L7509: DUINKERKEN, ANTON VAN E.A. - Van en over Herman Teirlinck.
L4631: DUISTER, FRANS / HELLEMA / M. HOWELER / ANTON KOOLHAAS. - De zevende deur.
M3718: DUITS, THIMO TE. - Glasfabriek Leerdam 1915-1934. De kunstnijverheidscollectie van de Glasfabriek Leerdam 1915-1934. Museum Boijmans Van Beuningen.
R0059: [EEDEN, F. VAN.] DOOR EEN DUITSCHER. - Ik beschuldig! (j' accuse). Met een voorrede van Fred. van Eeden.
M9820: [EEDEN, F. VAN.] DOOR EEN DUITSCHER. - Ik beschuldig! (j' accuse). Met een voorrede van Fred. van Eeden.
R8041: [BECKETT] DUKES, GERRY. - Samuel Beckett.
Y1293: DUKES-GREUP, M.A. - Oudaen. 't Huys met syn optreckende brugge.
K7249: DULFER, HANS. - Dulfer's dumdum.
L1150: DULLAART, HEIMAN. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door H.A. Mulder.
K7129: DULLAART, LEO / GERT HEKMA / MARTY VAN KERKHOF. E.A. - Tegenlicht op Pasolini.
R6123: DULLAART, P. - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. De Arnhemse Anarchisten 1894-1903.
R2803: DULLAERT, HEIMAN. - Enkele gedichten.
Y1013: DULLEMEN, INEZ VAN. - De vrouw met de vogelkop.
P1501: DULLEMEN, INEZ VAN. - Op zoek naar de olifant. Reisbrieven uit Amerika.
L2294: DULLEMEN, INEZ VAN. - Het gevorkte beest.
P1490: DULLEMEN, INEZ VAN. - De vrouw met de vogelkop.
P1493: DULLEMEN, INEZ VAN. - Het wiel.
M6995: DULLEMEN, INEZ VAN. - Logeren op een vulkaan. Nieuwe reisbrieven uit Amerika.
Y8697: DULLEMEN, INEZ VAN. - Koud.
M6430: DULLEMEN, INEZ VAN. - Eeuwig dag, eeuwig nacht.
T9106: DUMAS, ALEXANDRE. - De Drie Musketiers. Verlucht door Bob Buys.
T5547: DUMAS, ALEXANDRE. - De drie musketiers. Vertaling Nel van Rossum.
T1064: [COHEN] DUMAS, ALEXANDRE. - De drie musketiers. Vertaling Carry van Bruggen. Twee delen in een band.
R4423: DUMAS, A. EN F. GAILLARDET. - De toren van Nesle. Drama in vijf bedrijven. Vertaling M.G.L. van Loghem. Inleiding L.S.
Y2971: DUMON TAK, BIBI / TYPEX. - Amerigo, Amerigo.
R3681: DUMON, A. - Over Aquiria S. Lutgardis sterfplaats. Een achttiende eeuwsch tooneelstuk over de H. Lutgart?
L4050: DUMONT, M.E. EN C.G.M. MIERMANS. (ED.). - Winkler Prins Atlas.
Y3154: DUMONT, RAOUL H. - Lucienne. Roman colonial.
Y5041: DUMPEL, R.W. - Episode uit mijn leven.
MK0156: DUMPLETON, JOHN LE F. - Handwriting.
L3857: DUNANT, SARAH. - In het gezelschap van de courtisane. Vertaald door Frans van Delft.
R4176: DUNANT, SARAH. - De geboorte van Venus. Liefde en dood in Florence. Vertaald door Tinke Davids.
K0954: DUNAS, JEFF. - Jeff Dunas. Photographs.
R9433: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne wetenschap (the New Knowledge). Geheel bijgewerkt door E.H. Buchner.
T0761: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
T0760: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
T0759: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
B2023: DUNCKER, PATRICIA. - Zeven verhalen over seks en dood. Vertaling Hanna de Heus.
M6996: DUNGEN, MABEL VAN DEN. - Puur. Novelle.
T0671: [SPINOZA] DUNIN BORKOWSKI, STANISLAUS VON. - Spinoza nach dreihundert Jahren.
B4889: DUNK, H.W. VON DER. - Een onwetenschappelijke wetenschap. Beschouwingen over het amfibische doel van onze historische kennis.
T9369: DUNK, H.W. VON DER. - Zum Problem des Nationalismus in Europa.
T9214: DUNKLER, F. - Les delices du bois de La Haye. Choix des morceaux, arranges pour le piano. Jos. Lanner: Favorit-Polka.
L8331: DUNNEWIND, AREND. - Ernst R.V.V. Amsterdam. Boek van oorlog en verzet.
Y4961: DUPEYRAT, ANDRE. - Mitsinari, 21 jaar onder de Papoea's.
L4436: DUPPEN, J.P.I. VAN. - Vademecum voor de zeefdruk.
R0609: DUPRAT, JEANNE. - Van oorlog en vrede.
R2661: DUPRE, L. - Het vertrekpunt der Marxistische Wijsbegeerte. De kritiek op Hegels Staatsrecht.
M3432: DUPUIS, MICHEL. - Hermans' dynamiek. De romanwereld van W.F. Hermans.
R6796: DUPUY, MICHELINE. - Un homme, un journal 1844-1919. Preface de Jacques Chastenet.
Y8011: DURA, CARLA. - Heimwee langszij. Gedichten.
M6788: DURA, CARLA. - Sporadisch. Gedichten. Met tekeningen van Nel Waller Zeper.
M3289: DURA, CARLA. - Dansen in de schaduw, portretten.
Y8935: DURA, CARLA. - Binnen handbereik. Gedichten.
L4018: DURAND, LOUP. - Daddy. Hoe een elfjarige jongen de Gestapo te slim af is. Vertaling I. Klijnveld.
T0179: DURAND, PIERRE. - Physiologie du Provincial a Paris.
H0405: DURANT, WILL. - Van Socrates tot Bergson. Hoofdfiguren uit de geschiedenis van het denken. Vertaling Helena C. Pos. Ingeleid door H.J. Pos.
R0148: DURAS, MARGUERITE. - Zwart haar blauwe ogen. Vertaling Jan Versteeg.
Y5649: DURAS, MARGUERITE. - De man in de gang.
L6424: DURAS, MARGUERITE. - Hele dagen in de bomen. Vertaald door Ernst van Altena.
Y6343: DURAS, MARGUERITE. - De boa. Vertaald uit het Frans door Ilse Barendregt.
H8094: DURAS, MARGUERITE. - L'amant.
B9722: DURER, ALBRECHTS. JOHANES BEER (TEXT). - Albrechts Durer als Zeichner.
B9723: DURER, ALBRECHT. - The Graphic Works of Albrecht Durer.
B9548: DURER, ALBRECHT. - Tentoonstelling van het grafisch werk van Albrecht Durer. Keuze uit de verzameling van het Rijksprentenkabinet.
K0294: DURER, ALBRECHT. - The complete woocuts. Edited by Willi Kurth, with an introduction by Campbell Dodgson.
Y4310: DURER. - Die sechzehn Holzschnitte Albrecht DŁrers zur Geheimen Offenbarung. Herausgegeben. und eingeleitet von Hubertus Lossow.
Y7759: DURLACHER, JESSICA. - De held. Roman.
B4073: DURLACHER, JESSICA. - Emoticon.
K3706: DURLACHER, G.L. - Quarantaine. Verhalen.
L9024: DURLACHER, G.L. - Quarantaine. Verhalen.
L7250: DURLACHER, JESSICA. - Arthuro d'Alberti.
L7936: DURLACHER, JESSICA. - Het geweten.
L7606: DURME, M. VAN. - Supplement a la correspondance de Christophe Plantin.
K5781: DURNEZ, GASTON. - Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten.
L9944: DURNEZ, GASTON. - God is een Sinjoor.
L9505: DURNEZ, GASTON. - De engel op het eiland. 99 cursiefjes.
K0183: DURNEZ, GASTON. - Dagboek van een verwonde(rde). b-forismen.
K1764: DURRENMATT, FRIEDRICH. - Die Panne. Eine noch mogliche Geschichte.
L1488: DURRENMATT, FRIEDRICH. - Het huwelijk van de heer Mississippi. Vertaling Dolf Verspoor.
W5485: DURRENMATT, FRIEDERICH. - Gerechtstheater. Vertaling W. Wielek.
B8122: DURRY, MARIE-JEANNE - Stendhal et la police pontificale.
B1755: CHEVOT / DURU. - De Klokken van Corneville. Opera-Comique in drie bedrijven (4 tafereelen) van Chevot en Duru. Muziek van Rob Planquette.
R6571: DUSSELDORP, CATHARINUS DROSSAART VAN. - Peter Kropotkin: grepen uit denken en werken van een idealist.
Y7135: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN E.A. (ED.). - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
Y7299: THE ANGLO DUTCHMAN. - The Anglo-Dutchman, the first English weekly. Vol. I no. I, September 3, 1898.
Y1502: DEKKER C. EN M. NIJNSSEN-DUTILH. - De Eemlandtsche leege landen. Ontginningen rond de mond van de Eem in de 12e en 13e eeuw.
H2635: DUTTING, HANS. - Archief De Vijftigers II. Interviews met G. Kouwenaar, Lucebert, Sybren Polet, Paul Rodenko, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog.
K1813: DUTTING, HANS. (ED.). - Over Hugo Claus via bestaande modellen. Beschouwingen over het werk van Hugo Claus.
Y6848: DUVEL, HENDRIKUS. - Miserabel spel van Lanseloet met Sanderijn. Luxurieus geillustreerd.
T2019: DUVILLERS, C. - Lofspraek der polders.
L7612: DUYFHUIZEN, GEERTRUIDA MAARTJE JOHANNA. - E.J. Potgieter's Florence. Ingeleid en toegelicht.
B4179: DUYM, JACOB. - Het moordadich stvck van Bathasar Gerards, begaen aen den Doorluchtighen Prince van Oraignen 1584.
T7958: DUYMAER VAN TWIST, L.F. - De landsverdediging geen zaak van partij-politiek maar een Nationaal belang.
P1495: DUYN, ROEL VAN. - Zweet. Een soldatenroman.
P1496: DUYN, ROEL VAN. - Bloed, een atoom-roman.
P1572: DUYN, ROEL VAN. - Panies dagboek.
R6358: DUYN, ROEL VAN. - Het wonder van Amsterdam.
B1776: DUYN, ROEL VAN. - Miss Blanche en de Moppes-diamanten. Een moralisties manifest.
T3847: DUYN, GREET VAN. E.A. - Textielkunst na 1945.. Verslag van de Textieldag op 19 mei 1988 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
B3799: DUYN, ROEL VAN. - Schuldbekentenis van een ambassadeur.
K0081: DUYNS, CHERRY. - De zondagsjongen.
R8795: DUYNSTEE, F.J.F.M. - Over de beteekenis van de onderscheiding tusschen de begrippen staat in formeelen en in materieelen zin.
T0312: PRUDENS VAN DUYSE. - Vrolijkheid. Poezij.
R6053: DUYSE, FL. VAN. - Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie.
R7755: DUYSE, FL. VAN. - Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie. Ingeleid door Fr. Kossmann.
Y6170: DUYVENDAK, LIZET. - Het Haags Damesleesmuseum 1894-1994.
Y1491: DUYVERMAN, J.P. - Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay. Dienaar des Konings 1806-1876.
R7025: DYKSTRA, WALING. - Foardrachten, Rimen en Sangen for de Griene Brilloft.
R5899: DYKSTRA, WALING. - De jildstumper. Blijspil yn fjouwer Bidriuwen. Nei Moliere's l'Avare frij forfryske.
T3278: DYKSTRA, FEN J.K. - Frysk Taelboek in rige staveringslessen for skoalbern en greateren. Deel I en II.
B4531: DYSERINCK, JOHS. - Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan.
L0428: DYSERINCK, JOHS. - Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken. Met reproducties, deels naar onuitgegeven teekeningen.
B5593: DYSERINCK, JOH. - Hildebrands Camera Obscura.
B7740: DYSERINCK, JOH. - Ter nagedachtenis van Jacobus Bellamy.
Y5538: DYSERINCK, HENDRIK. - Nassau-Stamboom.
B7317: DYSERINCK, JOHS. - Dr. Nicolaas Beets.
L7672: DYSERINCK, JOH. - P.N. Muller.
W7404: EARLY, GERALD. - Lure and loathing. Essays on race, identity, and the ambivalence of assimilation. Edited and with an introduction by...
M5098: EASON, RON & SARAH ROOKLEDGE. - Rookledge's International Handbook of Type Degisners. A biographical drectory.
K6660: EASTON, C. - Jaren van Strijd. Met eenige kaarten en diagrammen van den schrijver.
L0542: EBELING, C.L. - Taal- en Letterkunde aspecten van het Russische formalisme.
Y0124: EBELING, ADOLF. - De slavernij van de oudste tijden tot op onze dagen.
R8466: EBELING, R.A. - Over de namen van de middeleeuwse streekdorpen in Oostfriesland.
R8411: EBERHARD. [=J.K. DE REGT]. - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd.
R7715: EBERHARD, A.G. - Hanchen und die Kuchlein.
R3431: EBERT, J.J. - Fabelen en vertellingen voor de jeugd.
Y6336: ECHENOZ, JEAN. - Drie broodjes in Le Bourget. Vertaald door Hester Tollenaar.
R2495: ECHENOZ, JEAN. - Meer. Vertaling Truus Boot en Mirjam de Veth.
Y8099: DE ECHO. - De Echo. 18e jaargang zaterdag 3 September 1898 no. 131.
Y2694: DAGBLAD DE ECHO. - Inhuldigingsnummer 1898. H.M. Koningin Wilhelmina 1880 - 31 Augustus - 1898.
Y8149: DE ECHO. - Geillustreerd zondagsblad van het Dagblad De Echo. 17 Maart 1894, vierde jaargang no. 11.
T6817: ECK, J. VAN. - De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel.
T8089: ECK, JACOBUS VAN. - Catalogus Amsterdam in de 17e eeuw uit de verzameling van J. van Eck.
B5645: ECKEREN , GERARD VAN & J. GRESHOFF (ED.). - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden. Nr. 1-12. 25e jaargang 1926.
R8960: ECKEREN, GERARD VAN. - Over J. Greshoff.
L3208: [ERASMUS] ECKERT, WILLEHAD PAUL. - Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. Zwei Bande in Schuber. I: Der humanistische Theologe, II: Humanismus und Reformation.
H4881: ECO, UMBERTO. - Baudolino. Vertaling Y. Boeke.
K6982: ECO, UMBERTO. - Il pendolo di Foucault.
H3111: ECO, UMBERTO. - De slinger van Foucault. Vertaling Yond Boeke.
H3247: ECO, UMBERTO. - Il pendolo di Foucault.
Y7639: ECO, UMBERTO. - Het eiland van de vorige dag. Vertaald door Yond Boeke.
Y6008: ECOLOGEN. - Wat er is, als er water is.
H8905: EDE, BIES VAN. - Slauerhoff compleet.
K7203: EDEBAU, FRANK. - Geschiedenis van de Stadsbibliotheek van Oostende.
T1372: EDEBAU, FRANK. - James Ensor. Etsen, Etchings, Eaux fortes, Radierungen.
R4222: EDEL, DORIS. - Identiteit en Integratie: Ierland en Europa in de vroege middeleeuwen.
L7839: EDELMAN, HENDRIK. - Vorming en ontvoogding van de Unie van Zuid-Afrika.
L9091: EDELMAN, C.H. - Over de plaatsnamen met het bestanddeel Woud en hun betrekking tot de bodemgesteldheid.
T7462: EDEMA VAN DER TUUK, F.L. - Th.J. Verrijn Stuart. Ter herinnering.
M6941: EDEN, GUY. - Churchill, Het portret van een staatsman, met een voorwoord van H.A. Lunshof.
Y2977: EDERVEEN, ARJAN & PIET PARIS. - Toen Sinterklaas met het vliegtuig kwam! Sinterklaasje Bonne-Bonne-Bonnen.
H8393: EDGE, ARABELLA. - De Compagnie. Het relaas van een moordenaar.
H0256: EDINGA, HANS. - Het leven van Ina Boudier-Bakker. Tien huizen, duizend levens.
H0285: EDINGA, HANS. - De vrouw achter De Klop op de Deur. Het leven van Ina Boudier-Bakker.
H4358: EDINGA, HANS. - Het zomerhuis. Verhaal. Met tekening van H. Berserik.
H4362: EDINGA, HANS. - De wintertuin. Gedichten.
H4363: EDINGA, HANS. [=HANS HEIDSTRA]. - De vrouw van de herfst.
Y0594: ZWALUW EDITIE. - Zwaluw Editie: Nr. 1. H. Marsman: Tempel en Kruis. Nr. 2. A. van Schendel: Avonturiers. Nr. 3. W.S. Bitter: Het Wentelend Wiel van Indie. Nr. 4. O..... ja! Puzzelboekje. Nr. 5. Henri de Greeve: Op de plaats rust! Nr. 6. F. Veldhuysen: Hoa Kiao. Nr. 7. Godfried Bomans: Onstuimige verhalen. Nr. 8. L. de Bourbon: Inggih Ndoro. Nr. 9. A. van Schendel: Avonturiers ter Zee. Nr. 10. Leonard de Vries: Triomfen der Techniek.
B2103: HUGO EN EDUARD. - Rotte Blaren. Leidsche Studentenliedjes etc.
B4609: EDWARDES, TICKNER. - Het verhaal van de honingbij. Vertaling M. van Vloten.
W2446: EDWARDS, JORGE. - De denkbeeldige vrouw. Roman uit Chili. Vertaling E. van Buuren.
B4483: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire profielen II.
K9748: EECKHOUT, JORIS. - Litteratuur en leven.
K9749: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire schetsen.
B4700: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire profielen XIII.
R3756: EECKHOUT. F.I.R. VAN DEN. - Annie Salomons. Gesprekken met kunstenaars.
B8852: EECKHOUT, JORIS. - Herinneringen aan Karel van de Woestijne.
B8853: EECKHOUT, JORIS. - Karel van de Woestijne. Met portretten.
B0700: EECKHOUT, JORIS. - Een inleiding tot Karel van de Woestijne.
B4494: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire Profielen VI & Litteraire Profielen VIII.
B4493: EECKHOUT, JORIS. - Litteratuur en leven & Litteraire Profielen V.
R1622: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire aktualiteiten. Zuivere poŽzie, expressionisme, romantisme.
Y0130: EECKHOUT, JORIS. - Proza van Vlaamsche Priesters II. Schouwend proza eerste deel.
R8128: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire profielen XIV.
L5506: EECKHOUT, JORIS. - De roman. Wezen, evolutie, nieuwe strekkingen.
B7374: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en wezen. Eerste en Tweede boek.
H8155: EEDEN, FREDERIK VAN. - Brieven van Frederik van Eeden. Fragmenten eener briefwisseling uit de jaren 1889-1899.
B8283: EEDEN, FREDERIK VAN. - Onze schrijfwijze.
T1072: EEDEN, FREDERIK VAN. - Deutsch-Chinesische Liebes-Mosaik aus der wahrhaftigen Geschichte von der schonen, ernsten Frau Pao-Tsz und von dem verliebten Dichter-Kaiser Yeu-Wang.
T3716: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mijn ervaringen op sociologisch gebied. Met een aantekening van Wim J. Simons.
R3845: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen LIII: In memoriam Fries de Vries & Peter van Eeden; C. van Uuden, De gezusters van Vloten; bijdragen van Koen Vossen, Franciska van Vloten, Andre Borgdorff en Tjakko Stijve.
R0073: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen I: Van Suchtelen, openingstoespraak. Van Tricht, Van Senden
T2157: EEDEN, FREDERIK VAN. - Jezus leer en verborgen leeven.
B8499: EEDEN, FREDERIK VAN. - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden te Rotterdam 7 december 1898.
Y8410: EEDEN, FREDERIK VAN. - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden te Rotterdam 7 december 1898.
H0224: EEDEN, FREDERIK VAN. - Een bloemlezing uit zijn studies. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door V.M. Scheffers.
W4448: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
M7407: EEDEN, FREDERIK VAN. - Minnestral.
W3752: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders tragedie van het recht.
K7762: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XII: K. van de Put: De Forte-Kreis en Frederik van Eeden in vertaling. Fred. van Eeden: Het Krabbetje en de Gerechtigheid. A. Saalborn: Rede van 17 juni 1950.
K7764: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXX: Jan Fontijn: Het lyrisch proza van Johannes Viator. M. Demoor: F. van Eedens correspondentie met F.W. Gosse. N. Maas: Van Eedeniana. Frits van Eeden en Schopenhauer.
K7767: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXI: Jan Fontijn: Van Eedens jeugdliefde voor de meisjes Molony. Tine en Nel Kaaijk: Waldense Chocola. Nop Maas: Van Eedeniana.
K7775: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXVI: L. Custers: Bij een toespraak van A. Verwey. Judit Gera: "De koele meren" in een wereldliteraire context. Albert Verwey: Een onuitgesproken rede. Nop Maas: Van Eeden onder vuur.
K7542: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen een lied van de smart.
W4471: EEDEN, FREDERIK VAN. - Uit Jezus' oopenbaar leeven.
B7520: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
B7563: EEDEN, FREDERIK VAN. - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden te Rotterdam 7 december 1898.
W3751: EEDEN, FREDERIK VAN / LODEWIJK VAN DEYSSEL. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel.
B3928: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders, tragedie van het recht. Inleiding en aantekeningen van H.W. van Tricht.
H7545: EEDEN, FREDERIK VAN. - Paul's ontwaken.
T9702: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Derde reeks.
W0004: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het krabbetje en de gerechtigheid.
W4459: EEDEN, FREDERIK VAN. - Langs den weg, verspreide opstellen.
B5131: EEDEN, ED VAN (ED.). - Oudergewoonte. De joodse traditie in verhalen.
W3720: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders tragedie van het recht. Inleiding H.W. van Tricht/Olf Praamstra.
L7419: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen een lied van de smart.
L7420: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en wezen. Eerste boek.
L1723: EEDEN, FREDERIK VAN / LODEWIJK VAN DEYSSEL. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en Harry G. M. Prick.
B0924: EEDEN, FREDERIK VAN. - De Kleine Johannes. Tweede deel.
B3585: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXIII: Over agressief woord- en beeldgebruik in Van Eedens Johannes Viator. Willem Kloos geobsedeerd door Van Eeden.
Y8048: EEDEN, FREDERIK VAN. - Don Torribio. Een comedie.
H5459: EEDEN, FREDERIK VAN. - Sirius & Siderius. De ouders.
K6033: EEDEN, FREDERIK VAN. - Dialoog tusschen L. van Deyssel, A Roodhuyzen en Een Fatsoenlijk Mensch over Zola en diens richting. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick.
K6044: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Eerste reeks.
B7415: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
B5330: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXVIII: Vijftig jaar. H.W. van Tricht: Een paar herinneringen. Reiny Jobse: De droomen van de Kleine Johannes. Jos De Ley: Van Eeden en zijn Italiaanse vertaler Pietro Mariatti. Guido van Suchtelen: Quai Absurdum of De Huttenbouwers.
B5335: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XIII: In Memoriam Nico van Suchtelen. De onthulling van het monument. H.W. van Tricht: Het hoogmoedsmotief in Van Eeden's drama's. K. van de Put: De verhouding tussen Van Eeden en Herman Gorter. H.W. van Tricht: Van Eeden over Nederland.
B5338: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen VII: In Memoriam Louis de Vries. Nico van Suchtelen: Muziek op Walden. J. Ezerman: Van Eeden en de Muziek. A. van Duinkerken: Van Eeden Tachtiger? Enkele Reisbrieven. Dagboekfragmenten.
L1525: EEDEN, ED. VAN. - Boekenwurmen & ander ongedierte. Over de omgang met boeken.
Y0707: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en wezen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door H.W. van Tricht.
T1753: EEDEN, FREDERIK VAN. - The deeps of deliverance. Translated from the Netherlandic by Margaret Robinson.
B8166: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen III: Opening van het Van Eeden-museum. Frederik van Eeden, Tachtiger of Nieuwe-Gidser? De ramp van Blaricum. Van Eeden en Walden. Herinneringen aan Van Eeden.
B5400: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedachten. Verzameld door L.J.C. van Vliet-van Dam.
B5385: EEDEN, FREDERIK VAN. - Bloemlezing uit de werken van Frederik van Eeden. Gekozen en ingeleid door H.W. van Tricht, voor de hoogste klassen van Gymnasium, Lyceum en H.B.S.
H0753: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
M4282: EEDEN, FREDERIK VAN. - Dagboek 1878 - 1923. 4 delen. Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht.
M4283: EEDEN, FREDERIK VAN. - Liber Amicorum. Aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
B7205: EEDEN, FREDERIK VAN & J. HONDERS. - De Kleine Johannes. Schooluitgave met inleiding, commentaar en opgaven, ten behoeve van de hogere klassen in het middelbaar, technisch normaalonderwijs. Met werkboekje van J. Honders.
R0258: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het roode lampje. Signifische gepeinzen. Deel I + II.
L9288: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Tweede reeks.
M9829: EEDEN, FREDERIK VAN. - Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel.
W8889: EEDEN, FREDERIK VAN. - Jeugd-verzen. + Jeugd verzen II. 1909 - 1925.
B5349: EEDEN, FREDERIK VAN. - De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid.
H3276: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
M8105: EEDEN, FREDERIK VAN. - Eucharistie. Het woord der verzoening. Een lied in Hebreeuwschen trant.
R2335: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedichten. Een bloemlezing.
Y8529: EEDEN, FREDERIK VAN. - De Vrije Arbeid op Walden.
H7706: EEDEN, ED VAN. - Literaire smaakmakers. Uitgevers en hun favoriete boeken.
Y4071: HET VLAAMSCHE LAND. FREDERIK VAN EEDEN. - Het Vlaamsche Land. Algemeen Weekblad. 4e jaar Zaterdag 6 Mei 1922. Nr. 162. Frederik van Eeden Nummer. Wat ik in de R.K. Kerk heb gevonden.
B0923: EEDEN, FREDERIK VAN. - De Kleine Johannes. Derde deel.
B0192: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
T8168: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedichten. Een bloemlezing.
Y6917: EEDEN, FREDERIK VAN. - Enkele verzen.
B7356: EEDEN, FREDERIK VAN. - Aan mijn engelbewaarder en andere gedichten.
K8367: EEDEN, FREDERIK VAN. - Kerk en communisme. Reede gehouden te Antwerpen, 29 januari 1921. Voor de conferentie van Vlaamsche advocaten.
H0404: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
M8419: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Eerste reeks.
H5289: EEDEN, FREDERIK VAN. - Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel.
Y8704: EEDEN, FREDERIK VAN. - Dante en Beatrice en andere verzen.
T2637: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes. Deel I-II-III.
Y6833: EEDEN, FREDERIK VAN. - Huis en Waereld van Rabindranath Tagore. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
L7674: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen VI: L.J.M. Feber: Frederik van Eeden's verhouding tot het Christendom. S.M. Noach: "Het Dromenboek". H.W. van Tricht: Frederik van Eeden en " Geestelijke weerbaarheid". Oorlogsbrieven.
T3448: EEDEN, FREDERIK VAN. - Van de koele meren des doods.
R0037: EEDEN, PETER VAN / WIM J. SIMONS. - Van Eeden ! Van Eeden ! Daar komt hij aangetreden!
Y5692: EEDEN, FREDERIK VAN. - Krantenknipsels over/van Frederik van Eeden.
M8100: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het sonnet. Blijspel in drie bedrijven.
Y9209: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
H7540: EEDEN, FREDERIK VAN. - De geestelijke verovering van de wereld.
B5339: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXIV: A.L.J. Sivirsky: H.W. van Tricht, Erevoorzitter. Johan Andreas Der Mouw en Frederik van Eeden (1890-1919).
B5332: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXV: F. Pijnenborg: Het digt gaan van de vensters. Nop Maas: Emants, Van Eeden en het spiritisme.
B7373: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en weezen. Drie deeltjes.
Y2949: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
T3449: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
L4915: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen. Ein Lied vom Schmerz. Aus dem Niederlandischen von Otto Hauser.
B8425: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXIII: Mooijweer: Frederik van Eeden in Amerika, Van der Veen-Mulder: Frederik van Eeden als redacteur van De Groene Amsterdammer.
H2279: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes. Tweede deel.
K7740: EEDEN, FREDERIK VAN. E.A. - Kunstenaarsbrieven: Frederik van Eeden, Alphons Diepenbrock, Jacobus van Looy, Jan Veth, Isaac Israels, Jan Toorop.
B0218: EEDEN, FREDERIK VAN. - Literama. Kroniek over boeken, schrijvers en toneel. Frederk van Eeden nummer.
Y7252: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en wezen. Eerste boek.
T0859: EEGHEM, W. VAN. - Prudens van Duyse herdacht (1804-1959).
L7140: EEGHEM, W. VAN. - Jan Frans Willems en Willem Bilderdijk.
K4511: EEGHEN, I.H. VAN / W.GS. HELLINGA / H. DE LA FONTAINE VERWEY. - Het illustere begin van het Athenaeum. Drie opstellen ter inleiding van de tentoonstelling in de Agnietenkapel t.g.v. het 325-jarig bestaan van de instelling voor hoger onderwijs te Amsterdam,
T7511: EEGHEN, S.P. VAN. - Rede uitgesproken door den heer S.P. van Eeghen, voorzitter der kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam, in de zitting dier kamer van 4 januari 1916.
B1542: EEGHEN, ISABELLA H. VAN. - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769 - 1832) Gronings dokter, Amsterdam 'kassier'.
R9155: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventaris van het archief van regenten en regentessen van het Deutzenhofje.
B0077: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventarissen van de familie-archieven Heshuysen, Hooft, Hooft van Woudenberg.
B0079: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventaris van het familie-archief Backer.
H3866: EEGHEN, ISABELLA H. VAN. - Brieven van het Deutzenhofje. Madame de Nerha en Mirabeau.
Y8760: EEGHEN, I.H. VAN. - De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725. Vijf delen in zes banden.
K0340: EEGHEN, I.H. VAN. - Van stadscourantendrukkerij tot stadsdrukkerij van Amsterdam.
T6437: EEGHEN, P. VAN. - Jan Luyken en zijne bloedverwanten.
T9122: EEKHOFF, W. - Friesland in 1813. Historische bijzonderheden omtrent hetgeen voor en tijdens de verlossing en herstelling van Nederland van 1810 tot 1815 in Friesland en inzonderheid te Leeuwarden is voorgevallen.
R1594: EEKHOUD, GEORGES. - Hendrik Conscience. Vertaling W.D. Leen.
T3150: EEKHOUD, GEORGES. - Les fusilles de malines.
R3685: EEKHOUD, GEORGES. - Nieuw Cartago.
T9278: EEKHOUD, GEORGES. - Kermesses.
T7080: EEKHOUD, GEORGE / GUSTAVE VANWELKENHUIZEN. - Pages choisies.
T2625: EEKHOUD, GEORGES. - Myrtes & Cypres.
R7952: EEKHOUD, GEORGE. - Teniers.
B4213: EEKHOUT, JAN H. - Jermolijn.
K2826: EEKHOUT, JAN H. - Werk. Het boek der jong-protestantsche letterkunde.
L2111: EEKHOUT, JAN H. - De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen.
K5305: EEKHOUT, JAN H. - Doolagien. Verzen.
K5829: EEKHOUT, JAN. - Warden een koning.
T0461: EEKHOUT, GEORGES. - HEM DAY 24 mai 1947. Hommage a Georges Eekhoud, ne a Anvers en 1854 mort a Bruxelles le 24 mai 1927.
K5246: EEKHOUT, JAN H. - De Anti-Christ mystisch kerstspel der toekomst en Kleine balladespel van den dood.
K5399: EEKHOUT, JAN H. - De boer zonder god. Zeeuwsch-Vlaamsche roman.
Y0764: EEKHOUT, JAN H. - Leven en daden van Pastoor Poncke van Damme in Vlaanderen.
R9216: EEKHOUT, JORIS. - Ernest Psichari, Giovanni Papini, Giosue Borsi.
L0305: EEKHOUT, JAN H. - De neger zingt. Amerikaansche negerlyriek. Vertaald en ingeleid door ...
K5688: EEKMAN, TOM. - Joegoslavie. Verhalen van deze tijd. Bijeengebracht, vertaald en van een nawoord voorzien door...
H5024: EEKMAN, T. / A. LJESKOW / C.G. SCHWENCKE. - Over Ljeskow.
B5001: EEMAN, ERNEST. E.A. - Hulde van het Davidsfonds aan Guido Gezelle.
Y7166: GOOI- EN EEMLANDER. - Inhuldigingsnummer H.M. Koningin Wilhelmina. 1880 - 31 Augustus 1898.
Y7155: REGLEMENT EENDRACHT. - Reglement der Verzekering-Maatschappij voor de Nationale Militie Eendracht + Akte met stempel Zesden December 1886. + Vijf kwitanties.
Y3207: DE EENDRACHT. - De Eendracht. Orgaan van de afdeelingen der S.D.A.P. in Noordbrabant. 9e jaargang 1908: no. 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 24 - 28 - 30 - 34 - 35 - 39 - 41 - 48. 10e jaargang 1909: no. 4 - 15 - 17 - 20 - 21 t/m- 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51. 11e jaargang 1910: no. 1 t/m 7
Y8081: EENHEID. - Eenheid. Syndikaal Klasse Orgaan. eerste jaargang 13 Juni 1925 no 1.
Y5195: EENHEIDSVAKCENTRALE. - 1: Geloofsbrief voor de Eerste Landelijke Conferentie van de Bedrijfsgroep Metaalindustrie 1 Augustus 1946 in Krasnapolsky te Amsterdam. 2: Kies lijst 2: Dat is de E.V.C. Candidatenlijst. 3: Kaartje Stembiljet.
Y7477: EENHEIDSVAKCENTRALE. - Werkende Jeugd. De dag van de werkende jeugd 31 Augustus 1949.
Y1096: EENHEIDSVAKCENTRALEN. - Loonsverhoging. Nu!
B5227: EERENBEEMT, B. VAN DEN. - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
T8025: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - Vincent van Gogh als H.B.S.-leerling 1866-1868: een onbekende episode in Tilburg.
R5773: EERENBEEMT, H.F.J.M. - Van Lanschot en het Tilburgse Bedrijfsleven. 150 jaar.
K8179: EERENBEEMT, NOUD VAN DEN. - September.
B4339: EERENBEEMT, HERMAN VAN (ED.). - Van Munster's vierde kerstboek.
R2811: EERENBEEMT, B. VAN DEN. - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
L7261: EERENBEEMT, HERMAN VAN (ED.). - Van Munster's derde kerstboek.
H0984: EETEN, PETER VAN. - Dichterlijk labirint. Opstellen over het werk van Willem Kloos.
Y0965: DOCUMENTATIEBLAD WERKGROEP 18E EEUW. - De verlichting in worsteling om de staat. Der Aufgeklarte Absolutismus als europaisches Problem. Een stedelijke reactie op de politiek van Jozef II. Het gevel BruggeL het onverwachte Jozefisme van de ambachten en de volksmassa. De Nederlandse kerkpolitiek van Jozef II: verlicht of despotisch. Is de concentratie van macht onder koning Lodewijk een uitloper van het verlicht absolutisme. Koning Willem I: een verlicht despoot? Het politiek bestel onder Koning Willem I. De verlichte ambrenaren onder Willem I: kritische pijlers van een bewind.
T3904: EFFEN, JUSTUS VAN. - Proza.
B0142: EFFEN, JUSTUS VAN. - Ernst en Boert uit den Hollandschen Spectator.
Y6161: EFFEN, JUSTUS. - De Hollandsche Spectator. Inleiding en samenvatting door Elly Groenenboom-Draai: Aflevering 31 t/m 60. 8 Februari 1732 - 23 Mei 1732. W.R.D. van Oostrum: Aflevering 61 t/m 105. 26 Mei 1732 - 27 Oktober 1732. Susanne Gabriels: Aflevering 106 t/m 150. 31 Oktober 1732 - 3 April 1733. Jose de Kruif: Aflevering 196 t/m 240. 11 September 1733 - 12 Februari 1734. Marco de Niet: Aflevering 151 t/m 195. 7 april 1733 - 7 September 1733.
M4122: EFFEN, JUSTUS. - Eene beschouwing uit de zeventiende eeuw over de mode, dit netelige, verontrustende maar tegelyk welgevallige en altoos belangryke onderwerp dat byzonderlyk de vrouwelyke kunne sinds de schepping bezighhoudt en regeert.
Y8562: EFFEN, JUSTUS VAN. - Bloemlezing uit den Hollandschen Spectator. Eerste stuk.
R7270: EFFEN, JUSTUS VAN. BROER OKELES. [= C.E. BAKKER]. - Ienfaldige ljeafdescijdnis uwt de earste helfte fen de achttsjiende ieuw, uwt it holloans forfrijsce.
Y0740: EFFEN, JUSTUS VAN. - Brief van een bejaard man en Reis naar Zweden. Vertaling en toelichting P.J. Buijnsters.
L1297: EGELER, C.G. - Problemen uit het grensgebied van algemene geologie en petrologie.
R1924: EGETER VAN KUYK, R.H.J. (RED.). - Elementen. Ida Gerhardt (1905-1997).
Y0678: EGGER, AUGUSTIN. - Erbarm U over het volk.
P1120: EGGINK, CLARA. - Landinwaarts.
K8491: EGGINK, JACOBA. - Kyrie eleison.
B0970: EGGINK, CLARA. - De vrouw en de cormorant. Teekening van Fiep Westendorp.
T6300: EGGINK, CLARA. - Leven met J.C. Bloem.
Y8010: EGGINK, CLARA. - De rand van de horizon. Oude en nieuwe verzen.
Y4588: EHMCKE, F.H. - Amtliche Graphik. (Flugschriften des Munchner Bundes, Heft 4).
Y9574: EHRENBERG, FREDERIK. - Godsdienstig huisboek voor beschaafde vrouwen.
Y6959: EHRENBURG, ILYA. - Ons dagelijksch brood. Kroniek van het heden. Vertaling Else Bukowska.
W9332: EICHENBERG, FRITZ. - Lithography and Silkscreen. Art and Technique.
T2727: EIGEMAN, J.A. - Het socialisme van Troelstra een in zichzelf verdeelde beweging. Beschouwingen over het beginsel eener nieuwe politieke partij-organisatie.
T3233: EIGEMAN, J.A. - De Liberale Gedachte. Een nieuwe tijdgeest en een nieuwe groepeering der partijen.
Y1067: EIGEMAN, JACOB. - Kunst en Keur. Leesboek voor de hoogste klasse der lagere Christelijke School.
K0025: EIGENBERGER, W. E.A. - Die Fliegerei was sie bietet und verspricht.
Y6512: EIGENHUIS, J. - De Jonge Dominee.
R7769: EIGENHUIS, J. - De Wijsgeer.
R7764: EIGENHUIS, J. - Groei. Een roman uit de onderwijzerswereld.
R1003: EIGENHUIS, J. - De kunstenaar en de duivel.
R7770: EIGENHUIS, J. - De horizon blinkt.
R7767: EIGENHUIS, J. - De dijk.
T2790: EIGENHUIS, J. - Evenwicht.
T2447: EIJCK, JAN VAN. - Nieuwe filosofie.
L6553: EIJGENRAAM, FELIX. - De plezierfactor. Nut en genot van het boekenschrift.
R1551: EIJK, H.P.A. VAN. - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek.
Y9030: EIJK, HENRIETTE VAN. - Gabriel,. Een modern sprookje.
K6623: EIJK, HENRIETTE VAN. - Het eenig echte.
R0790: EIJK, H.P.A. VAN. - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek.
H2500: EIJK, JACK VAN. - Kamperfoelie.
T8789: EIJKELBOOM, JAN. - Twee dochters en een zoon. Met tekeningen van Rein Dool.
T8177: EIJKELBOOM, J. - Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten.
T8178: EIJKELBOOM, J. - Het lied van de krekel. Gedichten.
T8179: EIJKELBOOM, J. - Kippevleugels. Gedichten.
T8180: EIJKELBOOM, J. - De gouden man. Gedichten.
T8583: EIJKELBOOM, JAN. - Want poŽzie doet niets gebeuren.
H2289: EIJKELBOOM, J. - Lucebert.
T8218: EIJKELBOOM, J. - De wimpers van de dageraad.
T3825: EIJKERN-BALKENSTEIN, J. VAN E.A. - Kashmirsjaals en de geweven Westeuropese imitaties. Verslag van de Textieldag van 24 mei 1984 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
T3475: EIJKMAN,J. - Wij bouwen verder maar op welken grondslag?
B3095: EIJKMAN, L.P.H. - Phonetiek van het Nederlands.
B3098: EIK, JOSUA VAN. - De Algemeene Beginselen van het Internationaal Policieregt.
Y4434: [DANTE] EIKEBOOM, ROGIER. - Het Inferno van Dante. In de oorspronkelijke taal toegankelijk gemaakt.
L7485: EIKENDAL, W.J.C. - De electrische uitrusting van de auto. Practisch handboek voor vakman en automobilist.
B1344: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Amsterdamse lieverdjes.
M3582: EIKEREN, J.H. VAN (SAMENSTELLING). - Vier Maria Legenden.
K0699: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
K1128: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
R9774: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Over de aesthetische kant van uw vak.
B4241: EILANDER, JOHAN H. - Nijmegen. Facetten van een boeiende stad.
B6663: EILANDER, GERRIT. (RED.). - Pamflet 3e jaargang nr. 5, april 1982.
T7475: EILERS, H.J. - Het Nederlandsche volk vraagt naar waarheid, recht en rechtvaardigheid. Wordt dat het volk gegeven? Hoe wordt een uitvinder door de regeering behandeld? Deze vragen beantwoord door H.J. Eilers, uitvinder en fabrikant van chemische preparaten te Oegstgeest.
T2811: EILLBERG, HANS PETER UND PETER STEINER. - Druckobjekte auf Naturpapieren. Nr. 3: Bucher Trager des Wissens.
B2967: EINSTEIN, ALFRED. - Geschichte der Musik.
T6710: EISNER, HERMAN. - De Statenloze. Een appel aan het geweten der wereld.
B8648: EK JZN, JACOB. - Van Eeden's 'Ellen, een lied van de smart'. Toegelicht.
Y1393: EK, A. VAN EN W.J. V.D. VEEN. - Verkiezingsgids voor Gemeentebesturen, leden hoofd- centrale- en gewone stembureau's, kiesvereenigingen en kiezers. Inhoud: Behandeling kieswet met betrekking tot Tweede Kamer-, Staten- en Raadsverkiezingen, agenda verkiezingswerkzaamheden, kieswet en uitvoeringsvoorschriften.
L2000: EKELOF, GUNNAR. - Laat op aarde. Gedichten. Vertaling H.C. ten Berge en M. Tornqvist.
M6116: EKELOF, GUNNAR. - De Byzantijnse trilogie. Diwan over de Vorst van Emgion, Gids naar de Onderwereld, Het verhaal van Fatumeh. Vertaling H.C. ten Berge.
Y6871: EKELSCHOT, MARIJKE. - Mannenhaatverzen.
H6169: EKKART, R.E.O. - Jean Francois Verster en zijn verzameling Exlibris.
L1506: EKKART, R.E.O., H. VAN KRIMPEN, K.F. TREEBUS. - Karel F. Treebus, Typograaf.
M3013: EKKART, R.E.O. - Vroege boekdrukkunst uit Italie. Italiaanse incunabelen uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
L2770: EKKART, RUDI. - Hidden. Dutch and Flemish paintings of the 16th and 17th centuries from the collection W.C. Escher. Verborgen. Nederlandse en Vlaamse schilderijen uit de 16de en 17de eeuw uit de collectie W.C. Escher
B2665: [QUADFLIEG] EKKART, R.E.O. & HUIB VAN KRIMPEN. - Raamin-Presse 1973-1983.
B6140: EKKART, R.E.O. - De sleutel tot het boek. Een keuze van boeken uit vijf eeuwen.
K3971: EKKART, R.E.O. (ED.). - Wilt Hooren 't Woord. Boekdrukkerij en uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1700.
M7076: EKKART, RUDOLF E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
M2999: EKKART, R.E.O. - Van William Morris tot Roswitha Quadflieg. Een eeuw private presses.
B2982: EKKERS, REMCO. - De vrouw van zwaarden. Gedichten.
M5977: EKMAN, KERSTIN. - Zwart water. Vertaling M. Senders.
Y8289: ELBURG, JAN G. - De dichter achter 't volle glas. Uit het onrustige leven van Gerard den Brabander.
K8406: ELBURG, JAN G. - Serenade voor Lena.
R8901: ELBURG, JAN G. - Streep door de rekening.
R8905: ELBURG, JAN G. - Drietand. Gedichten 1952-1958.
T8687: ELBURG, JAN G. - Iets van dat alles. Een keuze uit de gedichten. Nawoord Wiel Kusters.
R1874: ELBURG, JAN G. E.A. - Zes Vlyghen. De synde eene Versaemelingh van Lofsanghen, Heeklevaesen ende Rymen waerin besonghen wort, de Minne, 't Schoone Vrouwmens, de Waerelt, de Seevaert, de Kreygh ende eenighe andere Snaecken/ oftewl cleyne Strontjens van Lastghe Vlyghen op de craecksindelycke Vensterdoecken van Hollands Burgherdeugt.
M8996: ELBURG, JAN G. - De kikkers van Potter.
T8860: ELBURG, JAN. G. - De vlag van de werkelijkheid.
H2276: ELBURG, JAN G. - Praatjes kijken. Tekeningen Lotte Ruting.
B7322: ELDERMANS, H. - Oogst. Novelle.
L3015: ELEBAERS, KAREL. - Antoon Coolen.
Y9132: ELEMANS, JAN. - Het Haargetouw.
M5633: ELFFERS, JOOST / MIKE SCHUYT. - Groot museumboek. GeÔllustreerde gids langs 660 musea van Nederland. Tekst en redactie Annemieke Overbeek.
W8477: ELFFERS, DICK. - Typografie en affiches.
K9238: [MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA-ELIAS. - Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn werken. Met inleiding.
Y8854: ELIAS, H.J. - 25 jaar Vlaamse beweging 1914-1939. Vier delen.
R1190: ELIAS, H.J. - 25 jaar Vlaamse beweging 1914-1939. Vier delen.
Y4771: ELIAS, W.H.J. - De Japanse bezetting van Nederlands-Indie. Een oogetuige-verslag.
T7177: ELIAS, H.J. - Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Lezing gehouden op het IXe Congres voor Philologie, te Leuven 14-15 april 1928.
Y6818: ELIAS, MICHAEL. - Taboe in taal.
R6768: ELIAS, E. - Paradijs in cellophaan. Uit een journalistiek dagboek
Y7863: ELIENS, F.M. - Het slot Loevestein.
T7595: ELINK SCHUURMAN, GERARD A. (G. DUURING & ZOON). - De koffiecultuur in Brazilie. Eenige aanteekeningen en beschouwingen.
Y0633: ELINK SCHUURMAN, W.H.A. - De verklaringen van Washington. Waartoe in Indie een oorlogsmarine?
Y0294: ELIOT, GEORGE. - De molen aan de Floss. Vertaling W.A. Dorsman-Vos.
T1638: ELIOT, T.S. - Kobus Kruls parmantige kattenboek. Vertaling Gerrit Komrij.
B9956: ELLEN, MAC. - Histoire de l' Ecole Polulaire et de la Lutte Scolaire en Belgique.
Y0854: ELLERBROEK-FORTUIN, E. - Amsterdamse Rederijkersspelen in de Zestiende Eeuw.
H2245: ELLIS, HAVELOCK. - De sexueele keuze bij den mensch.
AP0031: ELLIS, HAVELOCK. - Etudes de psychologie sexuelle. Traduction par A. van Gennep.
Y7677: ELLIS, BRET EASTON. - Lunar Park. Voorpublicatie. Vertaald door Inge de Heer en Johannes Jonkers.
R4171: ELLIS, HAVELOCK. - De psychologie der sexen. De sexen in hare verhouding tot de maatschappij. Vertaald onder toezicht van en met een voorrede voorzien door A.W. van Renterghem.
B6007: ELLIS, HAVELOCK. - De geslachten in hun verhouding tot de maatschappij. Vertaald onder toezicht van en met een voorrede voorzien door A.W. van Renterghem.
B4519: ELLIS, HAVELOCK. - Geschlecht und Gesellschaft. Grundzuge der Soziologie des Geschlechtslebens. Teil I und Teil II.
R9082: ELLIS, HAVELOCK. - De wereld der droomen. Met toestemming van den schrijver in het Nederlandsch vertaald door Truce Verweij.
Y0319: [BECKETT] ELLMANN, RICHARD. - Samuel Beckett, Nayman of Noland: A Lecture Delivered at the Library of Congress on April 16, 1985.
R4838: [WILDE] ELLMANN, RICHARD. - Oscar Wilde.
R8314: ELOQUENTIA. - Reglement van het gymnasiasten reciteergezelschap 'Eloquentia' te Groningen.
Y6582: ELOUT, C.K. - Onze Politieke Partijen. Onze Staatkundige Partijen.
R9685: ELSEVIER. - Fondscatalogus 1951 Elsevier.
T3818: UITGEVERIJ ELSEVIER. - Elseviriana. Een geillustreerd tijdschrift over boeken en hun schrijvers nr 21 November 1934.
Y7268: ELSEVIER. - A Tale of Fonts: Exploring the Heritage of the Elzeviers..
Y8132: ELSEVIRIANA. - Elseviriana. Een geillustreerd tijdschrift over boeken en hun schrijvers. Nr. 28, November 1940.
R8479: ELSKEN, ED. VAN DER (FOTO'S). - Nederlands Dans Theater.
L1298: ELSKEN, J. VAN DER. - Warmteleer in beweging.
T7435: ELSLANDER, ANT. VAN. - Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk. Deel I.
T0267: ELSLANDER, ANT. VAN. - Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk Twee delen.
R4736: ELSLANDER, A. VAN. - August Vermeylen en het tijdschrift Van Nu en Straks. Uitgesproken in de vergadering van 12 mei 1980.
W8982: ELSON, ROBERT T. - Time Inc. The intimate history of a publishing enterprise 1923 - 1941.
R3179: ELSSCHOT, WILLEM. - Le Bateau-citerne. Roman.
M4552: ELSSCHOT, WILLEM. - Lijmen. I. Lijmen/ II. Het been.
B6672: ELSSCHOT, WILLEM. - Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten. Samengesteld door A. Kets-Vree.
R4009: ELSSCHOT, WILLEM. - Villa des Roses. Translated with an introduction and notes by Paul Vincent.
L0783: ELSSCHOT, WILLEM. - Kijk, Willem Elsschot. De Schrijver in beeld.
Y9284: ELSSCHOT, WILLEM. - Cheese-business. [Ongepubliceerde Engelse vertaling door A. J. Van Riemsdijk van Kaas].
Y9283: ELSSCHOT, WILLEM. - Collectie publicaties over Willem Elsschot
Y9282: ELSSCHOT, WILLEM. - Krantenknipsels over Willem Elsschot.
B8579: ELSSCHOT, WILLEM. - Het tankschip.
L4831: ELSSCHOT, WILLEM. - De verlossing.
L9458: ELSSCHOT, WILLEM. - Verzen.
H0807: ELSSCHOT, WILLEM. - De verlossing.
L9417: ELSSCHOT, WILLEM. - Het tankschip.
R9912: ELSSCHOT, WILLEM. - Nagelaten werk.
Y8644: ELSSCHOT, WILLEM. - Kaas.
Y8645: ELSSCHOT, WILLEM. - Tsjip gevolgd door De Leeuwentemmer.
Y8646: ELSSCHOT, WILLEM. - Het dwaallicht.
T7141: ELSSCHOT, WILLEM. - Lijmen.
L2957: ELSSCHOT, WILLEM. - Cheese. Translated and with a preface by Paul Vincent.
L2958: ELSSCHOT, WILLEM. - Kase. Aus dem Niederlandischen von Agnes Kahmann-Matter und Gerd Busse. Mit einem Nachwort von Gerd Busse.
L2959: ELSSCHOT, WILLEM. - Leimen. Aus dem Niederlandischen von Gerd Busse.
Y6883: ELSSCHOT, WILLEM. - Verzen van vroeger.
R3180: ELSSCHOT, WILLEM. - Gedichten.
R3178: ELSSCHOT, WILLEM. - Maria in der Hafenkneipe. Aus dem Niederlandischen von Gerd Busse.
Y7895: ELSSCHOT, WILLEM. - Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten. Samengesteld door A. Kets-Vree.
R3686: ELST, F. VAN DER. - Het standpunt van de Volksunie.
R9171: ELUARD, PAUL. - Leda. Vertaling Hans Lodeizen.
L9589: ELZEN, SUS VAN. - Hoog boven de blauwe stad. Verhalen.
R9188: ELZEN, JOHANNUS. [=JAN ELZO NIEMEIJER]. - Kees vecht mee.
B0015: ELZEN, SUS VAN. - Spookrijders.
K1919: EMANT, VAN LOOY, ALETRINO. E.V.A. - Onopgelost en andere korte verhalen van Nederlandse schrijvers van omstreeks de eeuwwisseling.
Y6828: EMANTS, MARCELLUS. - Waan.
H8506: EMANTS, MARCELLUS. - Inwijding. Haags leven 2 delen.
Y6318: EMANTS, MARCELLUS. - Pro Domo. Essays.
Y8297: EMANTS, MARCELLUS. - Uit Bayreuth. Een jaar later.
W0322: EMANTS, MARCELLUS. - Afgestorven, Huwelijksgeluk, Een kind.
W8226: EMANTS, MARCELLUS. - Godenschemering. Een gedicht.
B3829: EMANTS, MARCELLUS & PETER YVON DE VRIES. - Mode. Vormgeving Peter Yvon de Vries.
R1342: EMANTS, MARCELLUS. - Geachte heer Redacteur!
Y5678: EMANTS, MARCELLUS. - Een zonderling.
H5904: EMANTS, MARCELLUS. - In gesprek met E. d'Oliveira jr. uit 'De mannen van 80 aan het woord.
R1312: EMANTS, MARCELLUS. - Vijftig.
L8396: EMANTS, MARCELLUS. - Godenschemering. Een gedicht.
R1077: EMANTS, MARCELLUS. - Huwelijksgeluk en andere verhalen. Samengesteld door Nop Maas.
Y6933: EMANTS, MARCELLUS. - Reisplezier.
L8704: EMANTS, MARCELLUS. - Voor mij blijft het leven een krankzinnigheid. Een portret in brieven. Geselecteerd en toegelicht door Nop Maas.
W4487: EMANTS, MARCELLUS. - Aantekeningen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Nop Maas, m.m.v. Pierre H. Dubois.
Y7080: EMANTS, MARCELLUS. - Inwijding. Ingeleid door Ton Anbeek.
Y8053: EMANTS, MARCELLUS. - Loki. Dramatisch gedicht in vier zangen.
Y5691: EMANTS, MARCELLUS. - Krantenknipsels over/van Marcellus Emants.
T3664: EMANTS, MARCELLUS. - Liefdeleven.
T1553: EMANTS, MARCELLUS. - De mens moet het leven overwinnen. Brieven aan Jkvr. E. van Nispen tot Sevenaer, bezorgd door Nop Maas.
R7426: EMBDEN, D. VAN. - Het Plan van de Arbeid. Rede uitgesproken op 5 februari 1936.
T7965: EMBDEN, D. VAN. - Verbod tot gebruik van gifgas en gifgaswapens in het volkenrecht.
T7962: EMBDEN, D. VAN. - Tekst van het gifgasrapport van den Volkenbond. Met een antwoord van Prof. Dr. D. van Embden op de brochure van Kapitein Maas en andere bestrijding.
T5930: EMBDEN, D. VAN. - Waarom nationale ontwapening geboden is.
T6916: EMBDEN, D. VAN. - Nationale ontwapening of volksverdelging.
Y6169: EMDE BOAS, COEN VAN. - Catalogus van de collectie Van Emde Boas. Een boekenverzameling op het gebied van de seksuologie en de daarmee verband houdende psychiatrie en psychoanalyse.
Y3091: EMDE BOAS-STARKENSTEIN, MAGDA VAN. - Pornografie en beeldende kunst.
K1845: EMDE BOAS, C. VAN. - Obsceniteit en pornografie anno 1966.
A0653: EMDE BOAS, C. VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen : een medisch-psychologische studie.
B5518: EMDE BOAS, C. VAN. - De arts en de sexuele (r)evolutie.
B5519: EMDE BOAS, C. VAN. - De arts in de schaduw der normen.
L5631: EMDE BOAS, C. VAN. - De sociogenese van de vitale afkeer tegen de homo-sexualiteit.
M6166: EMECHETA, BUCHI. - Vrouwenhandel. Vertaald door Lieke Frese.
W5467: EMEIS, M.G. - Brand in Mokum.
T7379: EMEIS, JR, M.G. - Waar men 4 eeuwen om zeep ging 1554-1954.
R5509: EMEIS, M.G. - 500 jaren tussen Dam en Munt. / The heart of Holland. Engelse vertaling W.H. Howard.
B3087: EMEIS JR, M.G. - Van de oude stempel. 1865-1965.
Y1513: EMEIS, M.G. - Het Paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
R0741: EMMENES, A. VAN. - In het Huis van Bewaring, een pleidooi tegen Preventieve Hechtenis en het Celluaire Stelsel.
R9149: EMMENES, A. VAN. (VERZ.). - Oud en Nieuw. Revolutionaire Liederen en Gedichten uit het Verleden en het Heden.
B9659: EMMENES, A. VAN. - Het Socialisme in zijn twee stroomingen.
H1796: EMMENS, JAN. - Een hond van Pavlov.
B9167: EMMENS, J.A. - Rembrandt en de regels van de kunst.
H5633: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen. Twee delen.
B2816: EMMERIK, GERARD VAN. - Amsterdamse Impressies.
K1917: EMMERIK, JUDY VAN. - Er moet nodig een gelucht worden.
L9317: EMRICH, ELKE ADELHEID. - Macht und Geist im Werk Heinrich Manns 1900-1925. Eine Uberwindung Nietzs
Y2092: EMST, P. VAN. - Indische Cultures Serie I: De Mangga.
B3670: ENDEPOLS, H.J.E. - Taaltoestanden te Maastricht op het einde der 18de en in het begin der 19de eeuw.
L1838: ENDEPOLS, H.J.E. (ED.). - Hrotsvitha van Gandersheim. Leesdrama's.
T6838: ENDERLEIN, J. - Buiten bij Kaatje! Een vertelseltje met versjes en knipsels.
T0696: ENDERT, A. VAN. - Beknopte handleiding betrekkelijk de reddingsmiddelen in het algemeen en den pompiersdienst in het bijzonder.
B6649: ENDICOTT, J.G. AND M. - Seven little plays.
B8844: ENDLICH, BEN. - 450 jaren Burger-Weeshuys. Bewerkt door Nanda van der Zee.
T6263: ENDLICH, BEN & NANDA VAN DER ZEE. - Het Amsterdams Burger-Weeshuys. Een stadje in een stad.
R7775: ENDT, ENNO. - Versluys tussen oud en nieuw.
T6426: ENDT, ENNO (ED.). - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. In samenwerking met L. Frerichs.
T6427: ENDT, ENNO (ED.). - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. In samenwerking met L. Frerichs.
T3995: ENG, J. VAN DER. - Tolstojs Novelle De Dood van Ivan Il'ic. Aspecten van de compositie en de taal.
T8093: ENG LIANG, OUW. - Over de doorbraaktijden der elementen van het blijvende gebit en het voorkomen van tandcaries bij Chineesche schoolkinderen te Batavia.
T0518: ENGBERTS, E. - Het antisemitisme critisch bezien.
R8541: ENGEL, HENDRIK. - Cooperatie en Middenstand.
T4200: ENGELBERTS, E.M. - Verdediging van de eer der Hollandsche natie.
R6812: ENGELBERTS, MATTHIJS EN ONNO KOSTERS (EDS.). - Verder. Beckett en de 21e eeuw.
R7139: ENGELBERTS, PIETER NICOLAAS. - Eenige opmerkingen over Het Regentschap.
T2730: ENGELBERTS GERRITS, G. - Schoonheden uit Nederlandsche dichters der XVIIIe, XVIIIe en XIXe eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. Eerste deel.
Y4131: ENGELBERTS GERRITS, GERRIT. - Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. Eerste deel.
K3341: ENGELBRECHT, CORINA. - Gezegd en geschreven. Interviews met auteurs.
R2205: ENGELBRECHT, W.A. - Schets van de Geschiedenis der Nederlandsche Cartografie en van hare beteekenis ook voor andere landen.
W8336: ENGELBREGT, J.H.A. EN TILMAN SEEBASS. - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts Psalterium.
B1733: ENGELBREGT, JACOBUS HENDRIKUS ANTONIUS. - Het Utrechts Psalterium. Een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860-1960). The Utrecht Psalter. One century of critical investigation (1860-1960).
R6828: ENGELBRONNER, D'. - Feest-verslag van de eerste-steenlegging op 17 november 1863. Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, enz.
R8629: ENGELEN, W.E. - Nota van bedenkingen tegen het Verslag van de Commissie, benoemd in de vergadering der Staten, van 12 November 1862, no. 6, om haar te dienen van advies omtrent de vraag: Of het al of niet wenselijk is het floreenstelsel te vervangen door een ander.
H5599: ENGELEN, CORNELIUS VAN. - Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793).
Y0533: A, H. VAN. [= HERMAN VAN APPELTERN / ADRIAAN WALRAVEN ENGELEN. - Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw. Medegedeeld door H. van A. Nawoord C.H.E. de Wit.
Y2798: ENGELENBAK, DE. - De Engelenbak. 1e jaargang Augustus 1977. Nummer 1. Het zoekgeraakte leven.
K1290: ENGELENBURCHT, J. - Punch.
R6257: [COHEN] ENGELHARDT, VIKTOR. E.A. - Op de kentering der tijden. Vijf opstellen.
M4828: ENGELMAN, JAN. - Het bezegeld hart.
P2574: ENGELMAN, JAN. - Hart en lied. Bloemlezing. [Met tekeningen en vignetten door C.A.B. Bantzinger].
M0141: ENGELMAN, JAN. - Noodweer.
L0618: ENGELMAN, JAN. - Bij de bron. Een bundel religieuze liederen met teekeningen van Lode Sengers.
M0114: ENGELMAN, JAN. - Vrijheid. Tijdgedichten en berijmde schotschriften.
Y7946: ENGELMAN, JAN. - Twee maal Apollo. Brieven uit Griekenland.
H2000: ENGELMAN, JAN. - Tuin van Eros.
K3127: ENGELMAN, JAN EN WOUTER PAAP. - Twee muzen. Een verzameling van Nederlandse gedichten handelend over muziek. Uitgezocht door...
L0013: ENGELMAN, JAN. - Tuin van Eros.
M3601: ENGELMAN, JAN. - Kindje wiegen.
T0088: ENGELMAN, JAN. - Philomela. Teekening van C.F. Roelofsz.
T0124: ENGELMAN, JAN. - De dijk, een gedicht.
K7917: ENGELMAN, JAN. - Adam zelf de heeren der schepping op den keper bekeken, middels vele wijze mannen en vrouwen.
H1157: ENGELMAN, JAN / MARINUS NIJHOFF / A. ROLAND HOLST. - Over Martinus Nijhoff.
W0104: ENGELMANN, BERNT. - De onvrijwillige reis. Het lot van de Duits-joodse emigrant Putti Eichelbaum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vertaling Rob Pijpers.
B9037: ENGELRODE, GERARD VAN. - Merkwaardigheden uit het leven van Rabben Joseph Ben Johai.
Y6052: ENGELS, FR. - De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap.
B8110: ENGELS, J. - Zeventig jaar Nederlandse Romantiek (1884-1954.
T4704: ENGELS, A.H.J. - Fabrieksmenschen.
T7310: ENGELS, JACQ. - Het gemeenschapshuis voor werkeloozen.
T6293: ENGERING, TH.J.F. - Spotliedjes en Hekeldichten uit den bezettingstijd.
T4592: ENGLERT. M. - Kampmorgenzang. Een bonte bundel Rode Valkenliederen. Voorwoord Wim Gaffel.
H0147: ENGLISCH, PAUL. - Geschichte der erotischen Literatur.
T1915: ENKA. [= ANKE TJADEN VAN DER VLIES]. - De Daad.
T4318: ENKA. [= ANKE TJADEN VAN DER VLIES]. - Leeke-preeken. Zes toespraken, gehouden in bijeenkomsten van het religieus-socialistisch verbond.
R1879: ENKELAAR, WILLEM [= J.P. ROMIJN]. - Koorts. Novelle.
R8209: ENKELAAR, D. TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus.
K9861: ENKLAAR, D. TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus.
B1456: ENKLAAR, D. TH. - Uit Uilenspiegel's Kring.
L7191: ENKLAAR, D. TH. - De gestaarte Engelsman.
W9296: ENKLAAR, D.TH. - Varende Luyden. Studien over de middeleeuwsche groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
L7126: ENKLAAR, D. TH. - Problemen der Institutioneele Geschiedenis van Nederland.
Y8633: ENKLAAR, D.TH. - Lezende in buurmans hof. Literair-historische opstellen.
R0192: ENKLAAR, D.TH. - Lezende in buurmans hof. Literair-historische opstellen.
L7368: ENKLAAR, D. TH. - Was Jeanne D'Arc een duivelvereerster?
K7516: FORUM / LES ENLUMINURES. - Cyrillus-Fables in Ulrich von Pottenstein's version. Das Buch der naturlichen Weisheit.
K9637: ENNO VAN GELDER, H.A. - Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk.
L4179: ENNO VAN GELDER, H.A. - Nederland sinds de zestiende eeuw.
H8453: ENQUIST, ANNA. - Het meesterstuk. Roman.
L3084: ENQUIST, ANNA. - De sprong. Vijf monologen.
L0466: ENQUIST, PER OLOV, - Kapitein Nemo's bibliotheek. Uit het Zweeds vertaald door Cora Polet.
Y8460: ENQUIST, ANNA. - Mei.
K3564: ENQUIST, ANNA. - Het geheim. Roman.
T8659: ENQUIST, ANNA. - Soldatenliederen. Gedichten.
L0708: ENQUIST, ANNA. - Het meesterstuk. Roman.
L8810: ENQUIST, PER OLOV. - De reis van de voorganger. Vertaling Cora Polet.
T5331: ENQUIST, ANNA. - De tweede helft. Gedichten.
T5332: ENQUIST, ANNA. - De tussentijd. Gedichten.
Y5632: ENQUIST, ANNA. - Krantenknipsels van/over Anna Enquist.
K3010: ENQUIST, ANNA. - Het meesterstuk. Roman.
L3850: ENQUIST, PER OLOV. - Het record. Vertaald door J. Bernlef. Vertaling herzien door Cora Polet.
R3185: ENQUIST, ANNA. - De dokter. Monoloog uit Twaalf keer tucht.
T9264: ENSCHEDE, J.W. - De melodie van het Wilhelmus.
Y9347: [LETTERPROEF] ENSCHEDE. - Gill. Mager Romein, Mager Cursief, Normaal Romein, Normaal Cursief, Smal Normaal Romein, Halfvet Romein, Halfvet Cursief, Verlengd Romein, Vet Romein.
Y9348: [LETTERPROEF] ENSCHEDE. - Spectrum romain et italique. [Voorwoord J. van Krimpen].
B2907: ENSCHEDE, CH. - Elzevier - van Dijck.
Y9350: [LETTERPROEF] ENSCHEDE. - Gill Times.
Y9380: LETTERPROEF. ENSCHEDE. - Letterproef Joh. Enschede en Zonen. Grafische Inrichting N.V. Boek- Plaat- Offset en Diep-Drukkerij Haarlem. Rugtitel: Eeste deel Monotype, Linotype.
T4677: ENSCHEDE. - Conduite pour la Bienseance Civile et Chretienne, recueillie de plusieurs Auteurs, pour les Ecoles.
Y4627: ENSCHEDE. - Onze beste wensen / unsere beste Wunsche / our best wishes / nos meilleurs voeux.
T6864: ENSCHEDE. SIERMAN, KOOSJE. - (Enz.)> 5. Speciale uitgave van Joh. Enschede.
T4325: ENSCHEDE, J.W. - Catalogue de la Bibliotheque de feu M. J.W. Enschede, ancien-bibliothecaire de la Bibliotheque Communal de Haarlem.
T6580: ENSCHEDE, J.W. - De oprichting in 1870 en de eerste jaren van het dagblad Het Nieuws van den Dag.
Y9349: [LETTERPROEF] ENSCHEDE. - Univers.
T4830: ENST KONING, G.V. - Het huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters. Uit echte bescheiden.
H7593: ENT, ANTON. - Domein van meidoorn.
T8535: ENT, ANTON. - Feestgangers. Gedichten.
T8518: ENT, ANTON. - Zwart zilver. Gedichten
H4019: ENT, HENK VAN DER. - Waterlelies.
T4897: ENT, W. VAN DEN. - Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard door W. van den Ent.
T8517: ENT, ANTON. - De hoed van Kierkegaard. Gedichten.
Y8141: DE ENTENTEKRONIEK. - De Ententekroniek. Veertiendaagsch overzicht der tijdschriften en dagbladen van de Entente. No 1. [1 Dec. 1917]. Duitschland's volgende oorlog.
Y4211: DE ENTENTEKRONIEK. - De Ententekroniek. Veertiendaagsch Overzicht der Tijdschriften en Dagbladen van de Entente. 1917-1918. No 1 Duitschland's volgende oorlog. No 4 Wat Britsche gevangen in Duitsland hebben geleden. No. 5. Duitschland's vrees voor een ramp na den oorlog.
L2326: ENTHOVEN, H.E. - De val van Delcasse.
L5184: ENTHOVEN, HENRI E. - Van Tanger tot Agadir.
L1265: ENTHOVEN, H.E. - Het verdrag van Bjorko.
T6308: ENTHOVEN, FRANS BERNARD. - Studie over het anarchisme van de daad.
K3780: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - De stuurloze avant-garde. Vertaling C.E. van Amerongen.
B3438: ENZENSBERGER, MARTIN. - Uber die typographische Verantwortung der Layoutsetzerei. Vortrag zur Jahrestagung der CONTEXT in Bremen.
K3583: ENZINCK, WILLEM. (ED.). - Boek der vriendschap voor Ben van Eysselsteijn. Aangeboden t.g.v. zijn zestigste verjaardag op 22 januari 1958.
R4446: EPEN, J. VAN. - Als de kersen bloeien. Tooneelspel in drie bedrijven.
B3365: EPEN, JAN VAN. - Durf te lachen.
L3392: EPPENS-VAN VEEN, JOS H. - Potterie.
Y4875: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
T9880: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 1. Brieven 1-141. In een vertaling van M.J. Steens.
T9881: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. Brieven 142-297. In een vertaling van M.J. Steens.
T9882: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. Brieven 298-445. In een vertaling van M.J. Steens.
L6309: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vertaald en van aanteekeningen voorzien door N.J. Singels.
B9075: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
K8059: ERASMUS. - La correspondance d'Erasme et l'epistolographie humaniste.
Y5946: ERASMUS, DESIDERIUS. - Het leven van Hieronymus. In een vertaling van John Piolon.
H5956: ERASMUS, DESIDERIUS. - Lof der zotheid of de Dwaasheid gekroond. Een pronkrede. Vertaald door Harm-Jan van Dam.
W7690: ERASMUS, DESIDERIUS. - Oorlog.
K6913: ERASMUS. - Erasmus in den vreemde.
H4315: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vertaald en van aanteekeningen voorzien door N.J. Singels.
T4390: ERASMUS. - Vrouwengesprekken. Een keuze uit de Colloquia. Vertaald door Jeanine De Landtsheer.
B2094: ERASMUS. - Seneca en Erasmus. Brieven over den vrede en den vrede des harten. Vertaling Albert van Gool.
Y5893: ERASMUS, DESIDERIUS. - Lof der zotheid. Met de tekeningen van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515. Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange.
Y7443: ERASMUS, DESIDERIUS. - Samenspraken van Desiderius Erasmus Rotterdammer, uit het Latijn vertaald, en met kantteekeningen verklaard, van Pieter Rabus. Voor af gaat De vermomde Hof-jonker uit Erasmus schriften voorhenen berijmd, Met byvoegsel Van een samenspraak van Erasmus, die voor d'eerstemaal in 't Latijn en Hollandsch door den Overzetter is uitgegeven.
L5667: ERASMUS. - Das Lob der Torheit.
R9388: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
B1290: ERASMUS. - Das Lob der Torheit. Mit den Randzeichnungen der Basler Ausgabe. Deutsch von Alfred Hartmann. Mit einer Einfuhrung herausgegeben von Curt Loehning.
B9456: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een derde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
B9461: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een vierde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
B9547: ERBE, THEODOR. - Die Locrinesage und die Quellen des pseudo-shakespeareschen Loctrine.
B2159: ERDMAN SCHMIDT, ANNA JOHANNA. - Syr Tryamowre. A metrical romance. With introduction, glossary and notes.
H3971: ERDRICH, LOUISE. - De Suikerbietenkoningin.
K6858: ERENS, EMILE. - Kluizenaressen.
W7743: ERENS, FRANS. - Een stille zaaier. Grondtonen, De conferentie, Berbke, Een sprookje. Ingeleid door G. Termorshuizen.
R9438: ERENS, FRANS. - Frans Erens over Limburg. Schetsen, herinneringen, vertellingen, beschouwingen.
B2397: ERENS, FRANS. - Litteraire overwegingen.
B9217: ERENS, FRANS. - Litteraire meeningen.
T9274: ERENS, FRANS. - Over Gil Blas. Uit het dagboek van een grensbewoner. Caveant consules. Over Paul et Virginie.
Y8819: ERENS, FRANS / LODEWIJK VAN DEYSSEL. - Dansen en rhytmen. 2 delen.
R3122: ERENS, FRANS. - Toppen en hoogten. Litteraire kritieken.
R3419: ONS ERFDEEL. - L.P. Boon en de bende van Jan de Lichte. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Anarchisme in de Nederlanden. Tapijtkunst van Helga Ottenheym. Schrijven is geen spreken. De dichter J. Bernlef. De kineast Joris Ivens. Nederlandstalige boeken in vertaling.
R3415: ONS ERFDEEL. - Veertig jaar Ons Erfdeel. Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. Engagement en kleine wetenschap bij Hofland. poŽzie van Bernard Dewulf. Pop in je moerstaal. Schilderijen van M. Breedveld. Over het proza van Nicolaas Matsier. Emile Claus: denken en voelen in kleur. Recente architectuur van Herman Hertzberger. Nederstandstalig cultureel aanbod in Brussel. Nieuw proza in de jaren negentig.
R3418: ONS ERFDEEL. - De Reformatie in L.P. Boons Geuzenboek. Beelden van G. Hellegers en R. D'Haese. De Katholieke Kerk in Nederland. Dr. A.L. Constandse, solidaire solist. De poŽzie van Ida Gerhardt. Nederlandse literatuur in Frankrijk. Jan Greshoff in Brussel. Nederlands voor anderstaligen.
R3308: ONS ERFDEEL. - Pierre H. Dubois. Een schrijversleven. Herman de Coninck: De hectaren van het geheugen. Marginale drukkers en uitgevers. Vlaanderen en China. Cola Debrot: De Antilliaan. De vrouwenbeweging in Vlaanderen. Jonge monumenten in Nederland.
R3307: ONS ERFDEEL. - Over de poŽzie van Hans Verhagen. Tone Brulin en tien jaar Tiedrie. De raadsels van Reinaert. Het beeldhouwwerk van Tom Postma. De problemen rond Engelse vertalingen. Over de poŽzie van Christine D'haen. Verval bij de romanpersonages van Alfred Kossmann. De schilderijen van Harmen Abma.
B6208: ERICKSON, STEVE. - Pornograaf in de zwarte tijd. Vertaald door Geertje Lammers.
L6098: ERINGA, FOKKO SIEBOLD. - Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java. Bijdrage tot de Soendase taal- en Letterkunde.
B6501: ERKA, JACQ. - Jeugd en Vrije Gedachte. Radio-rede. Voorwoord van J. Hoving.
Y4570: ERKELENS, A.M.L.E. - Rijksmuseum paleis Het Loo.
L6338: ERLER, GEORG. - Leipziger Magisterschmause im 16., 17. und 18. Jahrhundert.
T3294: ERMANN, HERMAN J. - A. Ds. F.J. Krop in 't vagevuur? B. Het louteringsidee van ds. M. Beversluis.
L6050: ERMANN, H. - Eene Garve. Dichtstukjes.
T4197: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt. Behelzende de Heeren van Vere uit den Huize van Borssele.
B8427: ERMERINS, J.W. - Levensberigt van Claas Mulder.
R6957: ERNALSTEEN, J. - Pint, Pintjesmeesters, Pintjesboeken.
Y0856: ERNE, B.H. - Twee zestiende-eeuwse Spelen van de Hel.
MK0201: ERNST, SANDRA B. - The ABC's of Typography.
H7968: ERPERS ROYAARDS, F. VAN. - In de kaart gekeken. Europese speelkaarten van de 15de eeuw tot heden.
T4722: ERSKINE STUART, JANET. - De opvoeding van katholieke meisjes. Met een voorbericht van Kardinaal Bourne. Voor Nederland bewerkt door Pr. Wolters en de poŽzie door Edg. Heynen.
T8478: ERSKINE, JOHN. - Het korte uur van Francois Villon. Vertaald door Max Schuchart, tekeningen van C.A.B. Bantzinger.
B8354: ERTS. - Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay.
K6762: ERTS. - Erts Letterkundige Almanak voor het jaar 1927.
T0844: ERTS. - Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay.
B6614: ERWICH, ANTON EN PAUL HAIMON. E.A. - Verzen van Anton Erwich, Paul Haimon, Theo van der Helm, Felix Lemmens, Jan van Maren, Maarten Vrolijk, Bruno Weykamp en Aldert Witte.
L6793: ES, G.A. VAN. - Barokke lyriek van protestantsche dichters in de zeventiende eeuw.
L3877: ES, G.A. VAN EN E. ROMBAUTS. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel V: De Letterkunde van Renaissance en Barok deel II.
M8533: ES, GIJSBERT VAN. - NRC Handelsblad 1970-1995.
L3608: ES, G.A. VAN EN G.S. OVERDIEP. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel IV: De Letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw deel I.
B7152: ES, W.J.L. VAN. - De Fransche Nederlanden.
C0193: ESCARPIT, ROBERT - Kauwgum en kaviaar. Vertaling W. Boswinkel.
B4434: ESCH, W.J.M. VAN. - Schoolbesturen en de vrijheid van onderwijs. Bestuurlijke en organisatorische factoren van invloed op de benutting van beleidsruimte door bijzondere schoolbesturen.
M3091: ESFANDIARY, F.M. - Identiteitskaart. Vertaling I. Klosters.
B1575: ESHUIS, HENDRIK JOHAN. - Palynologisch en stratigrafisch onderzoek van de Peelvenen.
T2849: ESKES, GERRIT WILLEM. - De statistische en de biographische methode in het strafrecht.
K6154: ESPER, FRANK. - Wisselend verblijf, over de poŽzie van Hans Andreus.
H4726: ESPER, FRANK. - Bewogen grenzen. Over de poŽzie van Marits Mok.
W9210: ESPER, FRANK. - Op de hoogte met Leopold. Een orientatie.
R0257: ESPER, FRANK. - Beheerd domein. Over de poŽzie van Ida Gerhardt.
M2741: ESPER, FRANK. - In gave bladstand. Over de poŽzie van Chr. J. van Geel.
R3679: ESQUIROL, J-E, D. / PINEL, PH. - Geesteszieken. observaties & behandeling / Verhandeling over krankzinnigheid. Met een voorwoord van Erwin H. Ackerknecht.
Y6134: ESSCHERT, MARTIN VAN. - Gevoelens van een bajesklant & Straathoekwerk.. Gedichten, Verhalen.
H4850: ESSEN, C.C. VAN. - De kunst van het oude Rome.
R5734: ESSEN, C.C. VAN. - Sulla als Bouwheer.
B6724: ESSEN, L. VAN DER EN H.F. BOUCHERY. - Waarom Justus Lipsius gevierd ?
R7218: ESSEN, L. VAN DER EN G.J. HOOGEWERFF. - Le Sentiment National dans les Pays-Bas.
T0897: ESSEN, L. VAN / F. VAN CAUWELAERT / T. HERBERT / L. DE LICHTERVELDE EN JORIS VAN SEVEREN. - De Vlaamsche Beweging. Belgie en de gebondenheid der Nederlanden. Nieuwe richtlijnen.
T6789: ESSEN, HEIN VON. - Dierenliedjes.
R7219: ESSEN, L. VAN DER. - De historische gebondenheid der Nederlanden.
L4088: ESSER JR., I. - Verstrooide bladen.
K9487: ESSO, I. VAN. - Het consult van Dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje.
R9588: ESTER, HANS (ED.). - Elisabeth Eybers: poŽzie tussen twee werelden.
Y2257: ESTER, HENK. - E-groot is rood. Bijgeluiden XX t/m XXXII.
Y1747: ESTER, HANS EN ERNST LINDENBERG (EDS.). - Uit liefde en ironie. Liber Amicorum Elisabeth Eybers.
T8558: ESTER, HANS & LINA SPIES (EDS.). - Die blou berg moet ek oor. Zuid0Afrikaanse gedichten over bergen.
Y4827: ESTERIK, CHRIS VAN. - Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
H4871: ETHERTON, P.T. - All over the world.
R0786: ETIEMBLE. - The Written Word.
K5589: ETIENNE, FERNAND. - George Bernard Shaw.
B6838: ETT, HENRI A. - Herman de Man. (Een poging tot reconstructie van zijn verhalend proza).
Y8496: ETT, HENRI A., - Verjaard briefgeheim. Brieven aan Balthazar Huydekoper, Verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien.
Y7201: [MULTATULI] ETT, HENRI A. - De beteekenis van Multatuli voor onze tijd.
Y7246: [MULTATULI] ETT, HENRI A. - Multatuli in Delft.
Y7284: [MULTATULI] ETT, HENRI A., HAASSE, HELLA. E.A. - Multatuli. Genie en wereld.
Y7232: [MULTATULI] ETT, HENRI A. - De opvoeringen van Multatuli's Vorstenschool door de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging gedurende het tijdvak van 1 maart 1875 tot 23 mei 1879.
H2149: ETTY, ELSBETH. - Dames gaan voor. Nieuwe Nederlandse schrijfsters van Hella Haasse tot Connie Palmen.
Y6558: EURIPIDES. - Alkestis. Tooneelspel van Euripides, vertaald en ingeleid door Willem Kloos.
Y2543: EUROPA. - Europa. Letterkundig Maandschrift. Jaargang 1906 in vier banden.
Y1801: ZANGVEREENIGING EUTERPE. - Gemengde Zangvereeniging Euterpe. Tekstboekje voor het Concert op woensdag 28 april 1909, in de Schouwburgzaal te Deventer.
Y5571: EUTERPE. - Berigten omtrent eenige minder bekende Nederduitsche dichters en uittreksels uit derzelve. (Jacobus Zevecorius, Daniel Heinsius, Jacob Duym).
Y8891: EUTERPE. - Berigten omtrent eenige minder bekende Nederduitsche dichters en uittreksels uit derzelve VII: Jacob van der Burgh.
M3000: EUW, ANTON VON. - Karolingische verluchte evangelieboeken.
R5630: EUWE, M. - Inleiding tot het schaakspel.
Y9361: EVANS, WENDY, CATHERINE ROSS & ALEX WERNER. - Whitefriars Glass. James Powell & Sons of London. Foreword by T.C. Barker.
L3617: EVANS, B. IFOR. - English Literature.
B2668: EVANS, RALPH M. - An introduction to Color.
K7933: EVANS, WENDY (ED.). - Making Glass.
Y8258: EVANS, JOHN. - A Sketch of the Denominations of the Christian World; Accompanied with a Persuasive to Religious Moderations, to which is Prefixed an Account of Atheism, Deism, Theophilanthropism, Judaism, Mahometanism, and Christianity.
M3089: EVANS, BERGEN. - De bastions van het onverstand. VertalingW. IJzerdraat.
R1875: EVENHUIS, EDDY. - Uit de pas. Gedichten.
Y7092: EVENHUIS, EDDY. - Pan in de stad.
L6184: EVENHUIS, GERTIE. - Ach ga weg.
B8296: EVERDINGEN, J.G. VAN. - Titellijst van de bibliografie van Nederlandse Protestanse periodieken.
R1692: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 64 March 1969.
R1693: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 60 November 1968.
R1710: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 93 October 1971.
R1711: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 76 March 1970.
R1690: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 67 June 1969.
R1691: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 71 October 1969.
R1706: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 86 January 1971.
R1707: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 94 December 1971.
R1708: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 92 September 1971.
R1694: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 77 April 1970.
R1697: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 69 August 1969.
R1698: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 54 May 1968.
R1699: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 84 November 1970.
R1700: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 83 October 1970.
R1701: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 62 January 1969.
R1702: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 85 December 1970.
R1703: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 53 April 1968.
R1704: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 91 July 1971.
R1709: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 80 July 1970.
H9001: EVERS, GEORGE & HARRY PEER & GEERTEN SCHRAMA. - Symbool van vertrouwen. Uit de geschiedenis van de ABVA.
R0905: EVERS, G.A. (ED.). - Nederlandsche Bibliographie van Boek- en Bibliotheekwezen 1911.
T6671: EVERTS, JOHANNES. - Rapport inzake de stichting van tehuizen voor weduwnaars met kinderen. Uitgebracht door een daartoe bij besluit van het dagelijksch bestuur van den Armenraad van 2 December 1918 ingestelde commissie.
R9886: EVERTS, J. - De verleider. Tooneelspel in een bedrijf.
L0512: EVERTS, J. - Kracht naar kruis. Tooneelspel in een bedrijf.
L0513: EVERTS, J. - De derde. Tooneelspel in een bedrijf.
K6073: EVERTS. J. - Proza.
R4442: EVERTS, J. - De verleider. Tooneelspel in een bedrijf.
R9268: EWALD, CARL. - Mijn groote dochter. Uit het Deensch door B. Bakker.
R7989: EWALD, J.L. - Huwelijks-betrekkingen en Huwelijks-leven. Gedachten.
R2734: EWEG, E. (ED.). - Deugdelijk vermaak. Opstellen over literatuur en filosofie in de negentiende eeuw.
R7143: EWIJK, CORNELIS BERNARD LEOPOLD FRANS VAN. - De beteekenis van het woord Geestelijken in art. 91 der Grondwet.
B2196: EXALTO. [TOBIAS RITMAN ED.]. - De ontdekking van de ware mythe d.m.v. de literatuurfilosofie van Menno ter Braak n.a.v. de verkrachting van Gerrit Achterberg in de literatuurbeschouwingen.
T4527: EXCELSIOR. - Psychisch-organisch communisme.
Y5924: EXCOFFON. - Excoffon.
H6171: EXLIBRIS. - Acht Nederlandse Exlibris in houtgravure op thema verzamelen.
K1319: EXLIBRIS. - Drieentwintig Nederlandse Exlibris.
Y5000: EXODUS, ABRAHAM. (=M.H. DU CROO). - Ons platje in de club. Zijnde belevenissen van den makelaar, Timotheus, den groothandel, den hoofdambtenaar en mij om en op het platje van de Harmonie te Batavia.
Y9252: EXQUEMELIN, A.E. - De Americaensche Zee-roovers.
T4939: EYBERGEN, KOOS VAN. - Dans. Met 2 houtsneden van Bieling.
H0487: EYBERS, ELISABETH. - Winter-surplus.
T9570: EYBERS, ELISABETH. - My radarhart laat niks ontglip. Gekozen en ingeleid door Alfred Schaffer.
H4429: EYBERS, ELISABETH. - Rymdwang.
K9193: EYBERS, ELISABETH. - Nuweling.
K9194: EYBERS, ELISABETH. - Tydverdryf / Pastime.
B3859: EYBERS, ELISABETH / HANNY MICHAELIS / ANNIE M.G. SCHMIDT E.A. - Gedichten. Een keuze uit eigen werk door ....
L2401: EYBERS, ELISABETH, W.E.G. LOUW, TOTIUS. E.A. - Negen gedichten voor de Kersttijd.
M4837: EYBERS, ELISABETH. - Onderdak. Gedigte november 1962 - juni 1967.
L0660: EYBERS, ELISABETH. - Neerslag.
L9331: EYBERS, ELISABETH. - Kruis of munt.
K0481: EYBERS, ELISABETH. - Noodluik.
H2778: EYBERS, ELISABETH. - Neerslag.
Y1679: EYBERS, ELISABETH. - Bestand.
Y5630: EYBERS, ELISABETH. - Krantenknipsels van/over Elisabeth Eybers
T8183: EYBERS, ELISABETH. - Versamelde gedigte.
B0202: EYBERS, ELISABETH. - Teespraak.
H1185: EYCK, P.N. VAN / H. MARSMAN. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en H. Marsman.
T6422: EYCK, ALDO VAN. - Aldo van Eyck. Ax Bax.
M2156: EYCK, P.N VAN. - Kritisch onderzoek en verbeelding.
T8537: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
T1484: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
R7907: EYCK, P.N. VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli 1904 - april 1914. Bezorgd door H.A. Wage.
H0291: EYCK, P.N. VAN. - Gedichten. Het ronde perk. Lichtende golven.
B6443: EYCK, P.N. VAN. - Uitzichten.
T0609: EYCK, JAN (RED.). - Staf De Clercq.
W4530: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
W0358: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 3.
W0360: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 5.
M0038: EYCK, P.N. VAN. - Opgang.
K6012: EYCK, P.N. VAN. - Herwaarts, gedichten 1920-1945.
L0319: EYCK, P.N. VAN / C. GERRETSON / P. GEYL. - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift Eerste jaargang 1930 Twee delen.
K3541: EYCK, P.N. VAN. - De getooide doolhof.
Y0690: EYCK, P.N. VAN / C. GERRETSON / P. GEYL. - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift, Tweede jaargang, Tweede aflevering 15 december 1931.
T8999: EYCK, P.N. VAN. - Over leven en dood in de poŽzie.
H0979: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk. Zeven delen. 1958-1964.
M6595: EYCK, P.N. VAN. - Verzen 1940.
W6229: EYCK, CARO. - Het zijn allemaal mensen.
H1999: EYCK, ROBERT. - Perpetual treason, poems.
H1073: EYCK, P.N. VAN / AART VAN DER LEEUW. - De briefwisseling van P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Delen.
W3256: EYCK, P.N. VAN. - Meesters. Zeven gedichten.
Y5629: EYCK, P.N. VAN. - Krantenknipsels van/over P.N. van Eyck.
R7825: EYCK, P.N. VAN. - Getijden.
T0087: EYCK, P.N. VAN. - Brent Bridge. Teekening van Pam G. Rueter.
R4819: EYCK, P.N. VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli 1904 - april 1914. Deel II: mei 1914 - juli 1919. Bezorgd door H.A. Wage. Twee delen.
T1699: EYCK, P.N. VAN / C. GERRETSON / P. GEYL. - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift Eerste jaargang Tweede aflevering 15 maart 1930.
W0387: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 7.
R8143: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 6.
M7352: EYCK, P.N. VAN. - Benaderingen. Vertaalde gedichten 1916-1943.
B1543: EYCKMANS, JOZEF. - Achtendertig componisten.
M8365: EYCKMANS, JOZEF. - Zonder dansmeester.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14