Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
M6654: JAMES, Louis. - Print and the people 1819-1851. Edited, with an introduction and commentary.
R3849: [SPINOZA] JAMES, Susan. - Spinoza on Superstition. Coming to terms with Fear. A lecture delivered in Katwijk on May 24, 2003.
L8979: JAMMES, Francis & Valery Larbaud. - Francis Jammes & Valery Larbaud Lettres Inedites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry.
T4467: JANEFF, Janko & Friedrich Grimm. - Janeff: Die Wende auf dem Balkan. / Grimm: Hitler und Europa.
B1315: JANSE, M. - Weg naar prenten.
Y3351: JANSE, Lia. - je was naar de film, weer.
R0835: JANSEN, P.C. en W.M. Zappey. - Bibliografie van de geschriften van Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960).
L6082: JANSEN, Tony & Jan Rogier. - Kunstbeleid in Amsterdam 1920 - 1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
R5224: JANSEN HEIJTMAJER, J.A. - Globaal lezen. Verslag van een proef met nabetrachting.
L8751: JANSEN, A. - Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de Openbare School mogelijk. Met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het Volksgeweten.
K6362: JANSEN, Wolfgang. - Mijnheer Van Dale wacht op antwoord.
R6183: JANSEN-SIEBEN, Ria (ed.). - 's Levens felheid in één band. Handschrift Van-Hulthem.
Y0406: JANSEN, W. - Een baken in zee? Openbare brief aan Ds. J.C. Sikkel, n.a.v. zijne brochure: De Aanschouwing in het Onderwijs.
R7109: JANSEN, Jan Jaap en Ineke ter Heege. - Victoria goes Wilde.
Y1187: JANSEN, J.F. - Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje.
Y1184: JANSEN, J.F. - Het zevende boekje tot Oefening in het lezen.
Y1183: JANSEN, J.F. - Het zesde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1181: JANSEN, J.F. - Het vierde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1182: JANSEN, J.F. - Het vijfde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1180: JANSEN, J.F. - Het tweede boekje tot Oefening in het lezen.
Y1179: JANSEN, J.F. - Het eerste boekje tot Oefening in het lezen.
Y1166: JANSEN, J.F. en J.C. Sander. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Derde stukje.
Y1167: JANSEN, J.F. en J.C. Sander. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Vierde stukje.
Y1163: JANSEN, J.F. - Het Vijfde Boekje tot Oefening in het Lezen.
Y1153: JANSEN, J.F. - Algemeene geschiedenis voor de scholen. Eerste stukje.
Y1070: JANSEN J.F. - Fabelboek voor de Jeugd.
Y4302: JANSEN, J.H. - Een pensioenfonds voor gebrekkige en oude werklieden. J.H. Jansen Gep. Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, te Maastricht.
L8452: JANSEN, R.L. - Gezag en kritiek.
Y8684: [VONDEL] JANSEN, W.P.H. - De eizangen van Vondel's Josef in Dothan. Getoonzet door W. P. H. Jansen.
L6066: JANSMA, T.S. en W. Laur. - De betrekkingen tussen Nederland en het Oostzeegebied weerspiegeld in de plaatsnamen.
T3117: JANSMA, K. - Militant Liberalisme.
H6103: JANSON, H.W. - Wereldgeschiedenis van de kunst. Geheel herzien en uitgebreid door Anthony F. Janson.
Y3848: JANSSEN, Frans A. - Verleden en toekomst van het gedrukte boek. [Tweede Tiele-lezing 2003].
T1298: JANSSEN, E.M. en Putman, Th. M. - De Verlichting.
L5174: JANSSEN, H.H. - De kenmerken der Romeinsche dichtertaal.
T6925: JANSSEN, P.A. - Het Militarisme Veroordeeld! Voordracht.
B6145: JANSSEN, Frans A. - Boeken maken in het klein.
M9007: JANSSEN, Frans A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers.
Y5714: JANSSEN, Frans A. - Didot versus Bodoni.
R9134: JANSSEN, Hans. - 't Kan verkeeren!
M6770: JANSSEN, Frans A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving.
Y4005: JANSSEN, Frans A. - Bladbespiegelingen. De rechthoek in de typografie. Illustraties bij het afscheidscollege op 8 september 2004 van Frans A. Janssen, hoogleraar in de Boek- en Bibliotheekgeschiedenis aam de UvA.
K4692: JANSSEN, Frans A. / Rob Delvigne. - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
L3626: JANSSEN, Frans A. - De Albion Handpers in het drukhuis.
Y1237: JANSSEN, Hans Louis. - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object.
R5103: JANSSENS, G. - Harde Missie.
T7138: JANSSENS, J. - Handboek voor Vrouwenbeweging.
B2356: JANSSENS, P.AL. - Het missiewerk.
R3848: [SPINOZA] JANSSENS, David. - "In de greep van het theologisch-politiek probleem" Leo Strauss en Spinoza. Voordracht gehouden in Rijnsburg op 15 mei 2004.
B8532: JAPICX, Gysbert. - Skriuwers yn byld, nr. 1. Gysbert Japicx 1603-1666 Fryslans dichter sljucht en rjucht.
L7412: JAPIKSE, N. - Die politischen Beziehungen Hollands zu Deutschland in ihrer historischen Entwicklung.
B0701: [ERASMUS] JAPIKSE. N. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. VIIe reeks Deel VII Afl. 3 en 4.
Y0012: JAPIN, Arthur. - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
Y5994: JAPIN, Arthur. - De man van je leven, voorgelezen door Arthur Japin. 6 CD's luisterduur ruim 7 uur.
L4818: JAPPE ALBERTS, W. - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458 - 1459).
Y9459: [SPINOZA] JAQUET, Chantal. - From Parallelism to Equality: The Nature of the Union of Mind and Body in Spinoza.
W3971: JARRETT, James. - Printing Style for authors, compositors and readers.
B4588: JARRY, Alfred. - Ubu roi. Drame en cinq actes. Ubu roi, ou Les Polonais.
B2392: JASPERS, Gerard. - Savonarola (1452-1498) in de Nederlanden. Een bibliografie van zijn gedrukte werken met inleidende notities omtrent zijn leven, zijn plaats in de geschiedenis en de drukkers/uitgevers van zijn werken.
M6771: JASPERS, Gerard. - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
Y3029: JAULME, Andre. - Les Beaux Livres d'autrefois. Le XVeme Siecle. Lettre preface de Louis Barthou.
B8395: MELATI VAN JAVA. [N.M.C. Sloot]. - In eigen huishouding.
Y4114: CHRONICLE JAZZ. - Roaring Jazz Croaner Chronicle. 2e jaargang Nr. 1. Okt. 1970 en Nr. 4. Jan. 1971.
Y5713: JEANNE d' ARC. - LE PROCES DE CONDAMNATION DE JEANNE d'ARC. REPRODUCTION EN FAC-SIMILE DU MANUSCRIT AUTHENTIQUE, SUR VELIN, No. 1119 DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE.
H4706: JELAKOWITCH, Ivan. [Herman Heijermans]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
L2505: JELAKOWITCH, Ivan. [Herman Heijermans]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
Y6239: JELLEMA, C.O. - Al het heden.
R7269: [TROELSTRA] Pieter Jelles. - Wiersizzery fen Alde Foekje fen Heech. Spjeldboekje de Fryske fammen oanbean.
R7253: [TROELSTRA] JELLES, Pieter. - Fy, Lutsen! Iepen brief oan L.H. Wagenaar, alear arbeidsjend lid fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse; mar nou domeny to Heech.
R7093: [TROELSTRA] Pieter Jelles. - Pieter Jelles Hildiging to Stiens
R7092: [TROELSTRA] Pieter Jelles. - Fen liet en libben. Lezing halden den 30ste fen foarmoanne 1910 for it selskip Rjucht en Sljucht yn Den Haech.
R4341: JELLINEK, Oskar. - Moeder van negen zonen.
L6594: JELLINGHAUS, Hermann. - Zur Einteilung der niederdeutschen Mundarten. Ein Versuch.
L8729: JENKINS, Edward. - Klein Duimpjen. Maatschappelijke vertelling.
MK0133: JENSEN, Hans. - Geschichte der Schrift. Mit 303 Abbildungen.
T5983: JENSMA, Th. E. - Inventaris van de Archieven der Diaconale Instellingen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
R9533: JENTINK Thz., A. - Moet de Bijbel vervallen of niet???
T2023: JESPERS, Henri-Floris. - Floris Jespers en de Gay Twenties.
B6701: [REVOLVER] JESPERS, Henri-Floris. - Revolver. 18e jaargang nr. 1-2.: Adjuge.
Y2046: JEUGD. - Jeugd. Orgaan van de Socialistische Jeugdbond (nooduitgave). No 1, Mei 1945.
Y4012: JEUGDBLAD. - Jeugdblad voor Volkenbond en Vrede. 18 Mei 1928.
Y4246: JEUGDLAND. - Jeugdland. 15 juni 1940. Bijblad voor Jongeren. Behoort bij het Geill. Weekblad De Prins.
Y2047: JEUGDLAND. - Jeugdland. Contactblad voor alle Nederlandsche Jongeren en Leiders van Jeugdorganisaties. 1e jaargang no 18 - 19 - 20. Maart/April 1945.
Y1591: JEUGDLAND. - P.H. Schroder: Jeugd-appel. Soetiasmi-Soejono: De bevrijding van Indonesie. Klaas Otsen: Bevrijdingsgedachte. A. den Doolaard: Oranje Hotel. Het verzet van den Letterkundigen. R. Kuipers: In memoriam Jac. P. Thysse. E. Vermeer: Kroniek voor film en toneel. V. Cramer Weest bereid. P. Minderhout: Uit de cel.
B6394: JINARAJADASA, C. - Wat wij zullen leeren.
Y9667: JINKES DE JONG, U.J. - Parade der profeten (1944-1945). Tentoonstelling van klandestiene, literaire bladen.
T7137: ENSCHEDE. Joh. - Losse aanteekeningen betreffende de geschiedenis der Oprechte Haarl. Courant.
L7598: JOHANNESSEN, Kare Langvik. - Zwischen Himmel und Erde. Eine studie uber Joost van den Vondels biblische Tragodie in gattungsgeschichtlicher Perspektive.
H7868: JOHANNOT, Tony. - Meister der Buchkunst. Tony Johannot. Hrsgb. Bruno Kaiser.
T4774: JOHANNSEN, G. Kurt und Heinrich Kraft. - Das Kolonialproblem Deutschlands. Die Notwendigkeit der Neuverteilung der Rohstoffquellen der Welt. Tatsachen und Argumente zur Forderung auf Rückgabe der deutschen Kolonien. Eine Auseinandersetzung mit den neuesten Stimmen des Auslandes.
T6753: JOHNSON, Douglas W. - Mannen Taal uit Amerika. Brief aan eenen Duitschen professor.
Y4157: JOLINON, J. - Marie Bourgogne. Eaux-fortes et Dessins de Joanny Drevet.
T6108: JONAS, Paul. [= Conradus Albertus Isaacus Hesterman]. - Neerlands koning in Neerlands hoofdstad. Eene herinnering aan 11 en 12 Mei 1849.
Y5502: JONASSON, Jonas. - Gangster Anders en zijn vrienden (en een enkele vijand) Vertaald uit het Zweeds door Corry van Bree.
B7722: JONATHAN. - Waarheid en Droomen.
B7327: JONATHAN (=J.P. Hasebroek). - Waarheid en droomen. Geillustreerd door Aart van Ewijk.
A0495: JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). - Waarheid en droomen.
L7004: JONCKBLOET, G. - Jonkvrouwe Anna de Savornin Lohman in en uit hare werken.
L4446: JONCKBLOET, W.J.A. - Over Middennederlandschen epischen versbouw.
B5394: JONCKBLOET, W.J.A. - Beatrijs en Carel ende Elegast. Uitgegeven en toegelicht.
H5077: JONCKHEERE, Karel. - Halve zolen en achterlappen.
H2244: JONCKHEERE, Karel. - Boeketje Buysse. Een levensschets en bibliografisch overzicht, gevolgd door getuigenissen en verlucht met vele illustraties.
B9751: JONCKHEERE, Karel. - Vertellen onder de toverboom. Naar Maya-sprookjes.
T3658: JONCKHEERE, K. - Conchita. Gedichten.
R9191: JONCKHEERE, Karel. - De Kolibri fluistert. Indiaanse sprookjes.
R7570: JONCKHEERE, Karel. - Floroskoop April.
T8976: JONCKHEERE, Karel. - Ook ik, zelfs gij, vooral wij.
Y8579: JONCKHEERE, Karel. - Denkend aan de Nederlanden. Ernst en luim in de culturele eenheid noor-zuid.
T3991: JONES, Terry & Avril Mair (eds.). - Fashion now. i-D selects the world's 150 most important designers.
R5012: JONG, A.R. de. - Van de eeuwige vastheid. Rede uitgesproken op 21 juni 1925 te Bussum.
R5011: JONG, A.R. de. - Een voorbeeldig reactionair (Savonarola 1452-1498). Rede uitgesproken op 7 juni 1925 te Bussum.
R5010: JONG, A.R. de. - Altijd goeden moed. Uitgesproken op 9 sept. 1923, te Bussum.
T2540: [COHEN] JONG, A.M. de (inleiding). - Bloemlezing van revolutionaire poëzie.
T7483: JONG, Alida de. - In het groote leven.
T8842: JONG, Mieke de. - Hildegard von Bingen (1098-1179). Klein leerboek
L5857: JONG, Albert de. - Domela Nieuwenhuis.
T1356: [SPINOZA] JONG, K.H.E. - A. Rüdiger over Spinoza.
T1083: JONG, A.M. de. - Flierefluiters tussenkomst.
B9668: JONG, A.R. de. - De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd.
B9601: JONG, Albert de. - Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme.
T0769: JONG, L. de. - Toespraken t.g.v. de uitreiking van de D.A. Thiemeprijs aan Dr.L. de Jong voor het tot stand brengen van het geschiedwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 27 juni 1988.
B0886: JONG, D. de (ed.). - Den gulden winckel. Overzicht van de representatieve uitgaven in de afgelopen vijftig jaar verspreid door de boekhandel.
L3688: JONG, J. de. - De Gereformeerde Kerk in de tweede helft der vorige eeuw en De revolutionaire woelingen in ons Vaderland in betrekking tot haar, de Roomschen en de Dissenters.
E0438: JONG, Dirk de. - Bibliographie des editions francaises clandestines. Imprimees aux Pays-Bas pendant l'occupation allemande 1940-1945. Preface de Vercors.
B6210: JONG, A.R. de. - Carnaval. Rede uitgesproken op 23 februari 1930 in den Protestantenbond te Bussum.
B6111: JONG, Jan de.¤1111 - On tour d'Italy. Veertien dagen op de fiets. Een verslag.
L1248: JONG, J.C. de. - Nieuwe wegen in de recepteerkunde.
B5902: JONG Edz., Fr. de. - Albert Hahn en zijn tijd.
T8768: JONG, Mieke de. - Voor alles een tijd.
T5439: JONG, A.R. de. - Geestelijke dronkenschap. rede uitgesproken te Bussum op zondag 4 juni 1923.
T5372: JONG, Rudolf de. - Kijk uit! Kiezen is een keuze. Een tentoonstelling over het politieke affiche.
R9050: JONG, Rudolf de e.a. - Rudolf de Jong. Sociaalhistoricus & anarchist.
K7701: JONG, Fr. de. - Het heden - onhistorisch?
T5139: JONG, L. de. - Hedendaags Marxisme.
B3772: JONG, L. de. e.a. - Aan Theodoor Alexander Boeree. Een Libellus Amicorum.
H9556: STEENDRUKKERIJ DE JONG. - Liber Amicorum Steendrukkerij de Jong & Co 1911-1971.
R8465: JONG, Tj. de. - Verbouwingen in Friese boerderijen. deel I en II.
R8459: JONG, M. de. - Friesche cultuur problemen.
T8521: JONG Ozn, Klaas de. - Aflandige wind. Gedichten.
T5016: JONG, A.R. - Tweeerlei geheelonthouding.
B2716: JONG, A.J. de. - Maurits Sabbe en zijn mei van vroomheid.
T4783: JONG, L. de. - Verzet en illegaliteit 1940-1945.
T7806: JONG, A.R. de. - Een pleidooi tegen nuchterheid.
B2431: JONG, Martien J.G. de. - Willem Bilderdijk en Pietro Metastasio.
R7401: JONG, A.R. de. - Maar een uitweg. Een woord ten gunste van het Christen-Socialisme.
R7393: JONG, Dora de. - Leven en werken van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 1919-1939.
T6667: JONG, Albert de. - De stakingen van 1903. Een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April.
T7004: JONG, Albert A. de. - Hoe werkt de bloedige internationale? Over kanonnen, koningen, bankiers en ministers. Twee documenten.
Y1171: JONG Jz., S. de en A.L. Roest. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Derde stukje. 250 voorstellen van provinciale examens voor eene acte als Hulponderwijzer van 1869-1872.
Y1172: JONG Jz., S. de. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Vierde stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1870.
Y1170: JONG Jz., S. de en A.L. Roest. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Tweede stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1869.
R3855: JONG, Marten de (ed.). - Hommage aan Hans Lodeizen en Hans Andreus.
L3879: JONG, D. de (ed.). - Het Amerikaansche en Engelsche Boek 1939 -1946.
Y6267: JONG, Jan de. - Fuut fuut!! kom jongens kom...
E0481: JONG, W. de / A.W.Purvis en M. Le Coultre. - Wendingen 1918 - 1932.
K2249: JONG, Marijke de & Irene de GROOT (eds.). - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet I, 15de & 16de eeuw.
L9947: JONG, Mees de & Martin Ros (eds.). - Paul Leautaud 1872-1956. Een portret in foto's en teksten.
Y6201: JONG, Dirk de. - Ter Keuze. Overzicht van belangrijke in Nederland verschenen boeken over wetenschap, kunst, godsdienst, techniek, sport, spel en vele aanverwante gebieden.
L9795: JONG, Martien J.G. de. - Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij Maurice Gilliams.
Y0811: JONG, Alb. de. - Onze Vloot Ontmaskerd!
Y9938: JONG, Cees de Jong, Alston Purvis, Martijn Le Coultre. - Jan Tschichold. Master Typographer His Life, Work & Legacy.
T3844: JONGE-DE Meijere, J.M. de. e.a. - Textiel in de breedte. Wie doet wat met historisch textiel. Verslag van de Textieldag op 8 december 1994, Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
K2209: JONGE, Freek de. - De pretentie.
Y9055: JONGE, J.C. de (ed.). - Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel, des jaars 1577. Naar het oorspronkelijke uitgegeven.
Y9423: [SPINOZA] JONGE, Eccy de. - Reinstating the infinite: Arne Naess and the misappropriation of Spinoza's God.
T1154: JONGEJAN, Vera. - Tussen het zoet. Gedichten en tekeningen.
T3756: JONGEJANS, Charles A. - '45-'80 typografisch Nederland.
L2894: JONGEJANS, Charles. - De letter buiten z'n boekje.
M6769: JONGEJANS, Charles. - Allesbehalve plat.
R5501: JONGENEEL, Jacob. - De opbouw der geschiedkunde naar den eisch onzer dagen.
B2237: JONGENEEL, Christian. - De geprogrammeerde graal.
L3868: JONGENS, C. - Geen metro in de binnenstad.
R9152: JONGEPIER, H. Corns. en A.H.W. Hacke. - De Steigermaker, handleiding voor het maken van een staande metselsteiger van rondhout.
Y2896: LANDELIJKE WERKGROEP JONGERENPERS. - Kladboek Jongerenpers. L.W.J.
R5604: JONGH, J.W. de. en H. Wagenvoort. - Op den Dam, omstreeks 1665.
L1246: JONGH, D.K. de. - Over de structuur van de therapeutische situatie.
B6081: JONGH, E. de. - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
H8221: JONGH, S. de. - Zettechniek, derde leerjaar.
K1599: JONGH, E. de. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
L6829: JONGKEES, A.G. - Het koninkrijk Friesland in de vijftiende eeuw.
L1245: JONGKEES, B.W. - Evenwicht.
R9098: JONGKIND, Johan Barthold. - Johan Barthold Jongkind, exposition de quelques tableax provenant de collections particulieres neerlandaises 7 juin - 6 juillet 1960.
Y9331: JONGSCHAAP, Bob. - Martinus Nijhoff N.V. (1853-2002) - Opkomst, bloei en ondergang van een boekenimperium.
R5618: JONGSMA, J. - Nijfryske skriuwers en harren wurk.
B7178: [MULTATULI] JONGSTRA, Atte. - De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde. Bij het 75-jarig bestaan van het Multatuli Genootschap.
K8219: JONGSTRA, Atte. - Lexicon voor feestgangers.
B0101: JONIGKEIT, Elke en Hartmut Kaminski. - Niemand denkt an mich und weiss von mir.... Wandschriften im Warschauer Gestapokeller.
R5423: JONKER, F.P. - Heyerdahl's Kon-Tiki theorie en de Erhnobotanie.
L6650: JONXIS, J.H.P. - Enige eigenaardigheden van het jonge kind.
T3178: JOOSSE, J. - De Arbeiders en het Onderwijs.
Y2654: JORDAAN, L.J. en W.F. Winter. - Binnenlandsche Politiek en Buitenlandsche Gebeurtenissen 1911-1912-1913. Prenten naar Teekeningen van L.J. Jordaan en W.F. Winter voor De Wereld.
T3444: JORDAAN, L.J. - Nachtmerrie over Nederland. Een herinnerings-album door Jordaan. De Groene 1940 - 1945.
Y6609: JORIS, Lieve. - Een kamer in Cairo.
L9053: JORISSEN, Theod. - De overgave van Amsterdam in januari 1795.
L9055: JORISSEN, Theod. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, met inleiding en aanteekeningen. Twee delen.
R6009: JORISSEN, S.G. - Toespraak tot de Hervormde Gemeente te Utrecht, op den vijftigjarigen Gedenkdag onzer Vaderlandsche Verlossing den 15 November 1863.
H2347: JORN, Asger. - Jorn. Stedelijk Museum Catalogus nr 371.
B3885: GRUYTER W. Jos de. - Emily Bronte. Herdruk van artikelen, welke Het Vaderland in de winter 1954/55 publiceerde.
Y3167: JOSEPHSON, Bonnie (foto's). Tekst Martin Bril. - Nieuwjaarsdag in Amsterdam.
T5410: JOSEPHUS JITTA, A.C. - De corporatieve staatsgedachte in Nederland.
K7704: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. de. - Het witte schip.
Y5046: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. - Waar en niet waar.
Y8402: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. de. - Nacht en ontij.
Y2672: JOURDAN, Ph. - La Tulipe Orange. Polka Mazurka. Pour le Piano.
B3586: JOURNALIST, De. - De Journalist, Orgaan van den Nederlandschen Journalistenkring Jubileumnummer 1883-1933. No. 493.
R6727: JOUVENEL, Henry de. e.a. - The educational role of the press.
L2403: JOYCE, James. - James Joyce 1882 - 1941.
R1609: JOZEF JENNES, P. - Vrouw en Missie.
T9243: JOZEFA, Z.M. en Em. Verrees. - Hij komt. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
Y2613: JUFFERMANS, P.J.A. - Van een Eeuwfeest dat Stichtingsfeerst werd! De St. Petruskerk te Leiden 1836-1936.
H6292: JUFFERMANS, Jan. - Moet de kunst de straat op.
H6341: KONINGIN JULIANA. - Koninklijke woorden 1950 van Hare Majesteit Koningin Juliana.
B6625: JULIANA. - Rede en Eed van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 8 September 1948.
Y5107: KONINGIN JULIANA. - Koninklijke woorden 1955 van H. M. Koningin Juliana.
T7683: JULIUS, Koenraad. - De nieuwe afgod.
Y7104: [WILDE, oscar] JULLIAN, Philippe. - Oscar Wilde.
E0232: JULLIAN, Philippe. - Decadente dromers. Symbolistische schilders uit de jaren 1890.
B2360: JUNGSCHLEGER, Ineke. (ed.). - Gratis voor niks.
Y0344: JUNIOR, Jack. - Tekstboekje van He, He Charleston in 1 proloog en 2 bedrijven.
T7498: JUNIOR, D. - Kinder Feestklanken. Nieuwste Gedichten voor Verjaarfeesten van Vader, Moeder, Grootvader, Grootmoeder, Oom, Tante enz.
Y6890: JUNIUS, L. - Bonte Bladeren.
R5592: JURIS DOCTOR, U. - Onze plicht.
Y5177: JUSSEN, H.G. - De maat is vol... : het moeras van de Nederlandsche perszuivering.
L8874: JUSTE, M. Theodore. - Essai historique sur les projets de partage des Pays-Bas en 1566 et en 1571.
T7042: JUTTE, Jos. (ed.). - In liefde bloeiend. Naar aanleiding van Rector Thompson en Rome en eenige ander publicaties.
Y7454: JUX. - Een Bakvischje. Komische voordracht met zang voor 1 dame, alle feesten.
H7947: KAAL, Ron. - Oplage een miljoen modern drukwerk in China.
R7964: KAAY, W. van der. - Hoe de Heer J.A. Alberdingk Thijm, naar aanleiding van het feestelijk herdenken van Alkmaars ontzet in 1573, constitutie en historie in bescherming neemt.
B3290: KABANYI, Irene. - Fur immer und ewig...
R8510: KABOS, Henk [=Karel Woud] en Jan Gerhard Toonder. - Geef ons heden ons dagelijksch brood.
Y4224: GEMEENTEBLAD KABOUTERSTAD. - Gemeenteblad Kabouterstad Eindhoven. Eerste jaargang no. 1.Proklamatie van de Oranje - Vrijstaat.
T2464: KADE, J. van der. - Net geen 65 maar toch 91. Cahiers van De Lantaarn 1978-1997: een bibliografie.
L5581: KADT, J. de. - Afscheid van de P.v.d.A. ? Van democratie naar volksdemocratie.
T5412: KADT, J. de & S. Tas. - De Tweede Wereldoorlog. Oorzaken en perspectieven.
R7209: KADT, J. de. - Pogrom Praag-Moskou. Rusland, de Joden en de vrede.
K9572: KAEGI, Werner. - Das Historische Werk Johan Huizingas.
K5788: KAEGI, Werner. - Johan Huizinga zum Gedachtnis.
Y2904: KAEMPFER, Engelbert. - De Beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en Regeering van dat Ryk, van deszelfs tempels, paleysen, kasteelen en andere Gebouwen, van deszelfs Metalen, Mineralen, Boomen, Planten, Dieren, Vogelen en Visschen. etc.
H9586: KAFAK. - Verkoop catalogus politieke tekeningen van Kafak [= Eddy Greidanus 1946 Amsterdam-2000 Gaast}.
M2161: KAFAK. - Marlowe's farewell. Stills from a silent movie.
T1845: KAFKA, Franz. - Franz Kafka 1883-1924. Inleiding Adriaan Morrien.
B8970: KAFKA, Francis J. - How to clothbind a paperback book. A Step-by-Step Guide for Beginners.
Y1589: KAFKA, Franz. - Franz Kafka 1883-1924. Litterair Paspoort Augustus-September 1949. Nr. 29.
E0452: KAFKA, Franz. - Amerika. Der Verschollene. Vertaling Willem van Toorn
H8165: KAHAN, Basil. - Ottmar Mergenthaler. The man and his machine. A biographical appreciation of the inventor on his centennial. Introduction by Carl Schlesinger.
R5075: KAHN, Gustave. - Europas Fursten im Sittenspiegel der Karikatur.
W9304: KAHSNITZ, Rainer / Ursula Mende / Elisabeth Rucker. - Codex Aureus Epternacensis. Das Goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts.
T2463: KAISER, L. - Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer. Deel II: Articulatorische en acoustische beschrijving der klankkleur.
L9228: KAISER, F. - De geschiedenis der ontdekkingen van planeten, als een tafereel van het wezen en den toestand der sterrekunde, in de taal van het dagelijksche leven voorgedragen.
L2985: KAISER, L. - Quelques donnees concernant la relation qui existe entre la voix et quelques maladies chez les enfants.
Y2366: KAL, Jan & Hans van der Horst. - Oprechte Haarlemse sonnetten en tekeningen.
Y2362: KAL, Jan. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. Schrijverssonnetten.
Y2360: KAL, Jan. - Assepoester. 39 sonnetten met tekeningen van Irene Wolfferts.
Y2361: KAL, Jan. - Fietsen op de Mont Ventoux. 222 sonnetten.
Y2359: KAL, Jan. - Floroskoop: December.
Y2357: KAL, Jan. - Chinese sonnetten.
Y2356: KAL, Jan. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer.
K9219: KALEIS, H. - Mulisch' verhouding tot de vernietiging.
Y7165: KALENDER. - D. Drost & Zn. Koffie & Thee. Kalender 1937. Prinses Juliana en Prins Bernhard.
Y3881: KALENDER. - Wilhelmina Kalender 1924.
R0709: KALENDER. - Kalender 1932. Katholieke Radio Omroep, Herengracht 118 Amsterdam.
T2220: KALENDER. - Letterkundige Kalender 1950. Het Dubbele Anker.
Y2106: [VONDEL] KALENDER. - Kalender Joost van den Vondel 1679 - 1929.
Y2098: KALENDER. - De Britsche Overwinningen Kalender 1918. Zes losse tweezijdig bedrukte bladen. Januari t/m December 1918.
Y2100: KALENDER. - Week-Kalender K.R.O. Katholieke Radio Omroep 1932.
R7754: KALENDER. - Letterkundige Kalender 1953.
Y2917: KALENDER. - Gemeentekalender 1985. Tweehonderd Vijftig Jaar Grafische Communicatie.
Y2908: KALENDER. PETERSEN, ELLY. - Hunde und Katzen Kalender 1960.
Y2898: KALENDER. - Kalender 1937. Algemeene Vereeniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken.
Y2897: WILHELM LIMPERT KALENDER. - Kalender fur Pferdefreunde 1940. (Calender for horse lovers 1940).
R6274: KALENDER. - Kalender voor het jaar 1900. Nationale Kleederdrachten.
Y2837: SANK GEORG KALENDER. - Sank Georg Kalender 1940. Froh im Sattel.
Y8144: KALENDER. - Verjaardagskalender: Willy Schermele. Vesta Maatschappij van Levensverezekering N.V. te Arnhem. Drie maanden op een blad.
Y8699: KALENDER. - Reinaert Kalender 1980. Illustraties van Wilhelm von Kaulbach voor de Goethe-editie van de Reynaert.
Y9934: KALENDER. - Literaire ontmoetingen. Van Gennep Amsterdam. Kalender 1982.
L8314: KALF, Jan. - Levensbericht van Martin Kalff.
H2167: KALFF, G. - Frederik van Eeden psychologie van den tachtiger.
B7877: KALFF, S. (ed.). - Oost-Indisch landjuweel.
T0478: KALFF, J. - Eleonara Duse.
B4706: [VONDEL] KALFF, G. - Vondels leven.
K3944: [VONDEL] KALFF, G. - Vondels leven.
Y8650: KALFF, G. - Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
K9952: KALIN, Hans. - Das Basler Papier-Gewerbe in der Reformationszeit.
R3375: KALKWIEK, W.F. - Groeien in de tijd 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf Thieme.
T3955: KALMA, D. - Ljocht en Skaed. In mennich biskogings.
R3394: KALMA, J.J. - Oebele Stellingwerf. Frysk, democratysk en soasialistysk strider.
Y0529: KALMA, D. - Frysk Staverings-boekje. (for sels-studzje).
R8441: KALMA, D. - Brief oan de Noard Friezen.
Y1432: KALMA, D. - De Jongfryske Biweging,
R3465: KALVEEN, C.A. van (ed.). - Jappe Alberts 70. Bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. dr. W. Jappe Alberts, bijzonder hoogleraar in de interregionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Waarin opgenomen Lijst van zijn geschriften.
Y4624: KALVERSTRAAT. - Een stem uit de Kalverstraet.
R8080: KAM, Jan Gerrit. - Zes en twintig gedichten.
Y1057: KAM, G. van der. - Splinters. Verzameld voor het jonge Volkje.
R0523: KAMERBEEK Jr., J. - Van Deyssels "Verbeelding" Een Bezoek als document humain. Met een nabeschouwing van Harry M.G. Prick.
Y3600: KAMERBEEK, J. - "Steeds gaat het vers een eigen weg".
T6973: KAMERLING, Zeno. - De weg naar den wereldvrede.
Y0682: KAMERLING, Zeno. - Waarom ik geen S.D.A.P.-er wensch te zijn. Een ernstig woord aan de Nederlandsche Arbeiders.
Y1384: KAMERLING, Z. - Pro en Contra. Inleiding gehouden voor de Arbeidsgroep van Doopsgezinden tegen den Krijgsdienst den 7 September 1930 te Elspeet.
B2139: KAMERLINGH ONNES, O. - Lied om niet. Ontvankelijkheden, taalspiegelingen en verbeeldingen.
R8721: KAMMINGA, D.J. - Oude Adreskaarten in steen en hout te Dokkum.
B4561: KAMP, J. - De nieuwe richting in de Nederlandsche Letterkunde.
R7076: KAMP, A.F. - Humor en Gezag. Causerie.
T6885: [VONDEL] KAMPEN, N.G. van en J. de Vries (eds.). - Hollandsch Magazijn van Letteren, Wetenschappen en Kunsten, eerste deel, tweede stuk.
R7181: KAMPEN, N.G. van. (ed.). - Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren, behelzende: I. wijsbegeerte des levens. II. geschiedenis. III. aardrijks- en natuurkunde. IV. fraaije letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. Zevende deel, eerste stuk.
Y2485: KAMPENHOUT, F.W.J. van. - Brochure vermeldende de praktijken van den Finantieele Opmerker en hare uitgevers C. Rohling & Co., Heerengracht 291 te Amsterdam.
T6418: KAMPFFMEYER, Paul. - Veranderingen in de Theorie en Tactiek der Sociaal-democratie. Vertaling B. Reyndorp.
B6797: KAMPHUIS, J. - De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus.
B5903: KAMPHUIS, G. - Aarnout Drost en het Reveil.
B4403: KAMPHUIS, J. / J.P. de Vries en A.J. Verbrugh. - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
Y3301: KAMPMAN, Arie Abraham. - De Historische Beteekenis der Hethietische Vestingbouwkunde.
T6763: KAMPVUUR. - Kampvuur Maandblad voor Jongeren. 1e jaargang, maart 1927.
W7811: KANITZ, F. - Handleiding voor De geschiedenis, de ontwikkeling en de kennis der meest eigenaardige vormen van de voornaamste ornamentstijlen.
B8524: KANNEGIETER, J.Z. - Amsterdam en de Vrede van Rijswijk.
Y3744: KANTON WEERT, Het. - Het Kanton Weert. Nieuws- en advertentieblad waarin opgenomen het Weekblad Het Land van Thorn. 49ste jrg. 1917 no. 30. 62ste jrg.1930. nrs: 33 en 34.
Y5905: DE NIEUWE FINANCIER EN KAPITALIST - De Nieuwe Financier en Kapitalist. Algemeene Financieele Courant. Onder redactie S.F. van Oss. 46ste jrg. No 6352. Woensdag 28 Juli 1920. Eerste blad. / 47ste Jrg. No. 6488, Vrijdag 24 Juni 1921. Eerste blad. Onder redactie van A. Ricardo.
W8557: KAPLAN, H.G. (Ed.). - A first census of incunabula in Australia and New Zealand.
Y3924: KAPPEIJNE VAN DE COPPELLO, J. - Opmerkingen over de troonopvolging.
R9507: KAPPEN, O. van. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750).
B8636: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, Iohannes. - Memoria viri nobilissimi amplissimt, Iahaanis Cornelii van der Kemp,.... gymnasii Hagani curatoris, defuncti d. XXIII novembris MDCCCXXII, A. aet. LV. dicta d. I martii MDCCCXXIV.
L8888: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over vim facera in het interdictum uti possidetis.
R5426: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, N.J.B. - Catalogus van de Bibliotheek over Oude Geschiedenis, Archeologie, Klassieke Letterkunde en Opvoedkunde. Nagelaten door den heer N.J.B. Kappeyne van de Coppello.
MK0031: KAPR, Albert. - Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schönheit der lateinischen Buchstaben.
M6766: KAPR, Albert. - 101 stellingen over de vorm van het boek.
L8284: KAPTEYN-MUYSKEN, G. - G. Bernard Shaw. Een waardeering en inleiding. Met 3 portretten.
Y8000: KAPTEYN, Floris. - Gongyla.
Y4018: KARAKTER. - Karakter. Geillustreerd blad voor Jonge Katholieken. 15 maart 1950 en 2 juni 1951.
Y0644: KARBRIEF [=REGLEMENT]. - Algemien Karbrief fan it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekenisse (It Frysk Selskip). 1883 + 1895 + 1947 + Kritekarbrief
B2607: KARS, T. / B. van Houten / Keller. - Tegenstroom. Literair Maandblad nummer 6, december 1964.
K3873: KASSIES, Jan. - De toekomst van het Verzet.
B2190: KASSIES, Jan. - Programma en teksten, uitgesproken bij de uitreiking van de Verzetsprijs 1989.
Y6020: KASTEEL-BALTUSSEN, M. (ed.). - Vrouwengids. Wegen en wendingen.
B5648: KASTELEIN, W. - Papiermolen 'De Schoolmeester' Westzaan.
Y9971: KASTNER, Erich. - Der Krieg sei aus! Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
T2045: KAT, J en R.E. Wierenga. - Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt. Opnieuw bewerkt door...
T5025: KAT, J. en R.E. Wierenga. - Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt.
K0380: KATE, J.J.L. Ten. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht.
Y7028: KATE, J.J.L. Ten. - Verhalen en vertellingen.
L6209: KATE, J.J.L. Ten (ed.). - Moeders en kinderen. Een boek voor vrouwen. Nieuwe uitgave.
L5825: KATE, J.J.L. Ten. - Na arbeid en strijd. Lektuur op den eersten dag der week.
R5089: KATE, J.J.L. Ten (ed.). - Dichterlijk album voor Neerlands meisjens en vrouwen bijeenverzameld door JJ.L ten Kate.
B7503: KATE, J.J.L. Ten. - De Schepping. Een gedicht.
L8993: KATE, J.J.L. Ten. - Bladeren en Bloemen. Poezy.
B7289: KATE, J.J.L. Ten. - De jaargetijden.
T6871: KATE, J.J.L. Ten. - Voor hart, huis en leven. Gedichten.
T6872: KATE, J.J.L. Ten. - Dramatische Poëzy. Faust - Maria Stuart.
R5538: KATE, J.J.L. Ten. - De eischen des tijds aan het Protestantismus.
T3320: KATE, J.J.L. ten. - Toespraak ter gelegenheid van de vijftigste verjaring van den slag van Waterloo.
Y6567: KATE, J.J.L. Ten. - Stichtelijk huisboek.
H5918: De VRIJE KATHEDER. - Vernieuwing der Universiteit, - maar hoe? Bijdrage tot de discussie over de hervorming van het Hoger Onderwijs, geschreven onder auspicien der redactie van "De Vrije Katheder".
Y2367: DE VRIJE KATHEDER. - Er moet veel strijd gestreden zijn. Speciale Uitgave t.g.v. de bevrijding. Met foto's van Cas Oorthuys, Emmy Andriesse, Ad Windig, e.a.
Y4014: KATHOLIEKE SCHOOLBLAD, Het. - Het Katholieke Schoolblad. 13 Maart 1913. Op voor de Vrije School! Tweede Oudernummer. Redactie J.G. Suring.
Y4013: KATHOLIEKE WERKGEVER, De. - De Katholieke Werkgever. Jaargang 1947 nr. 9. 23 April 1947.
L8690: LETTERKUNDIGE BIBLIOTHEEK VOOR KATHOLIEKEN. - Die Sproke van Beatrijs. [en andere teksten].
R5935: KATOEN, Jan. - De sociaal-demokratie, de wereldoorlog en Mr. P.J. Troelstra.
R9311: KATTENBUSCH, F.F.W. - Tegen Dierenmartelen. Open brief aan den heer Joodschen, Medewerker van Het Vaderland.
M7711: KATZ, Elia. - Gewapende liefde. Vertaling Simon Vinkenoog.
T6354: KAUTSKY, Karl. - Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaaldemocratie. Bewerkt door K.C. Brock.
T1873: KAUTSKY, Karl Johann. - Hoe de oorlog ontstond. Vertaald uit het Duits.
R4763: KAUTSKY, Karl. - De oorsprong van het Christendom. Vertaling van H. Gorter.
R4747: KAUTSKY, Karl. - De Internationaliteit en de Oorlog. Vertaling H.J. Hegeraat.
B5899: KAUTSKY, Karl. - Thomas More en zijne Utopie. Met een geschiedkundige inleiding. Vertaling J.F. Ankersmit.
R7408: KAUTSKY, Karl. - Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution.
R7362: KAUTSKY, Karl. - Mijn nieuwe boek. Zelfaankondiging van het kort geleden voltooide werk, Die materialistische Geschichtsauffassing. Vertaling L.J. Kleijn.
L7131: KAZEMIER, G. - Verwey en Gorter, Persephone en Mei.
B3419: [DRUKKERIJ TRIO.] KAZEMIER, G. - De kunst van het illustreren.
H6093: KEARNEY, Patrick J. - A history of erotic literature.
T1595: KEARNEY, Patrick J. - The Private Case, an Annotated Bibliography of the Private Case Erotica Collection in the British (Museum) Library. With an Introduction by G. Legman.
L3956: KEBLUSEK, Marika. - De weg van het boek.
B9597: KEDWARD, Roderick. - De anarchisten. Onmacht van het geweld. Vertaling J.F. Kliphuis.
T5711: KEERSMAEKERS, Aug. - Hendrik Consciences roman "De Boerenkrijg" (1853). Drie deeltjes.
K4903: KEERSMAEKERS, A. - Hendrik Consciences roman "De Boerenkryg" (1853). Een onderzoek naar genesis en weerklank.
Y3374: DE KEERZIJDE NR. 1. - De Keerzijde nr. 1. VPRO-blad, dertiende jaargang nr. 3, spetember 1991. Nachtmerrie!
T3624: KEESING, S.G. en J.J. Poortier. - Cooperatie. Pro en Contra
R2760: KEESING, I.G. (ed.). - Querido's Initialenregister, betreffende gangbare initialen en afkortingen op sociaal, economisch en politiek gebied.
H7949: KEHRLI, J. Otto. - Typografie en kunst. Vertaald en van een nawoord voorzien door Johan H. van Eikeren.
H8292: KEIJSPER, Chantal (ed.). - En ik heb ze bewaard voor jou... 100 literaire collecties voor de toekomst behouden.
R0246: KEIKES, H.W. - Och Heden Ja!
T4731: KEIP, H.F.J. - De Volkshuishouding in de Corporatieve Staat.
B6387: KEISER, Jan Harm. - De getuigenissen der leden van het Koninklijk Geslacht in strafzaken (Art. 311 en volg. Wetb. v. Strafv.).
R6428: KEIZER, Madelon de. - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd.
T2040: KELDER, Jan Jaap e.a. - De nieuwe orde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 13 september - 1 november 1985.
H7496: KELK, C.J. - Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers.
T4705: KELLENAERS, A. - Modelfabrieken. De sociale instellingen aan de Ned. Gist- en Spiritusfabriek (Van Marken) te Delft en aan de fabrieken van Carl Zeiss (Abbe) te Jena en F. Brandts te M. Gladbach.
Y1822: KELLENDONK, MATSIER, ROSENBOOM, e.a. - BZZLLETIN GEìLLUSTREERD - Nederlands beste korte verhalen in woord en beeld. [Bewerkingen van negen verhalen van hedendaagse Nederlandse auteurs tot stripverhaal. De redactie liet zich inspireren door de befaamde 'Illustrated Classcs'-reeks].
T7192: [ALMANAK] KELLER, Gerard. (red.). - Geldersche Volks-Almanak voor 1867.
H7917: KELLER, Gottfried. - Romeo und Julia auf dem Dorfe. Novelle.
B3075: KELLER, Gerard. - Waarom heeft hij ze ook in de kast gesloten.
Y3602: KELLER, Gerard. - De Groote Oorlog. 1e aflevering.
R5359: KELLER, Gottfried. - Twee novellen van Keller. Vertaald door Herman Baccaert.
L7884: KEMP, Pierre. - Maastricht en ik. Een polyptiek.
T2251: KEMP, Pierre. - Carmina Matrimonialia.
H4343: KEMP, Pierre. - Pacific.
H3989: KEMP, Mathias. - Onder de rosse komeet.
B0105: KEMP, Pierre. - Vijf families en een poederblauw.
L5674: KEMP, Pierre. - Verzameld Werk. Drie delen.
B8423: KEMP, Pierre. - Phototropen en Noctophilen.
T0214: KEMP, Pierre. - De Bruid der Onbekende Zee en andere gedichten.
L1447: KEMP, Henk. - Camphuysen, een strijder voor practisch christendom en geestelijke vrijheid.
B5052: KEMP, Henk en Piet Maree. - Twee poppen op stap.
R8683: KEMP, Pierre. - Fugitieven en constanten.
W6862: KEMP, Pierre. - Standard-Book of Classic Blacks.
B2407: KEMP, Pierre. - Een ding beseffen.
B1712: KEMP, Pierre. - Emeritaat.
B1606: KEMP, Pierre. - Speelgoed-tentoonstelling.
T4867: KEMPEES, J.C.J. - Beginselen der stelkunst. Tweede stukje.
T7664: KEMPEN, Michiel van. - Welcome to the Caribbean, darling! De toeristenblik in teksten uit de (voormalige) Nederlandse West.
R0315: KEMPEN, Michiel van. - Surinaamse schrijvers en dichters. Met honderd schrijversprofielen en een lijst van pseudoniemen.
Y3836: (KEMPIS) KEMPEN, Thomas van. / Leo Balet. - Hofje van Rozen.
E0456: KEMPENEER, Hugo. - Made in Belgium. Biennale di Venezia 1980. Venice Biennial.
L2893: KEMPERS, Bram. - 750 jaarverslagen. Schilderkunst in Siena, vormgeving in Amsterdam.
Y3845: KEMPIS, Thomas a. - It Neifolgjen fen Christus. Fryske oersetting fen A.H. de Vries.
E0034: KENDALL, Timothe. - Flowers of Epigrammes. Reprinted from the original edition of 1577.
B8569: KENNEDY, Paul E. - Modern display alphabets. 100 complete fonts. selected and arranged from the Franklin Photolettering Catalogue.
E0132: KENNY, Nick. - How to Write, Sing and Sell Popular Songs.
H3462: KENT, C. en M. Cooper. - Druktechnieken in uw vrije tijd. Lino, kollage- en zeefdruk.
Y5527: KEPPER, G.L. - Herinneringsbladen uit het openbaar leven van Koningin Wilhelmina.
Y3489: KEPPER, George Lodewijk. - Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Populair geschetst.
B8738: KERBAKER, Andrea. - Bericht vanaf de plank. Autobiografie van een boek. Vertaald door Wilfred Oranje.
E0380: KERBAKER, Andrea. - Bericht vanaf de plank. Autobiografie van een boek. Vertaling Wilfred Oranje.
L4618: KERCKHOVE, Remy C. van de. - Gedichten voor een Kariatide.
T7276: KERCKHOVE, Remy C. van de. - Een kleine ruinemuziek. Gedichten met tekeningen van Rudolf Meerbergen.
L9098: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Voorgangers van Coster en Gutenberg.
B6639: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Voorgangers van Coster en Gutenberg.
M6472: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Te groot om drukker te zijn. [over Balzac].
M6468: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Papyriana.
M6462: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Alle gekheid op 'n stokje.
M6459: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Van minnaars en dwazen in Boekenland.
M3336: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Benjamin Franklin. Drukker, postmeester, uitvinder en gezant 1706 - 1790.
K3921: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Terloops ook drukker. [over Beaumarchais].
R3265: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Caracteren.
B1672: [DRUKKERIJ TRIO.] [BODONI] Kerdijk, F. - Inleiding tot den Manuale Tipografico van Giambattista Bodoni. Verkorte vertaling uit het Italiaans.
Y6212: KERDIJK, F. - Speels alfabet voor grote kinderen. Tekeningen van D. van Dijk.
Y8509: [BODONI] Kerdijk, F. - Voorrede uit het Manuale Tipografico van Giambattista Bodoni. Vertaald door F. Kerdijk.
Y3867: ZUIDER-KERKBODE. - 7e jaargang Vrijdag 2 September 1898. No. 34 . Feestnummer inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y4667: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - De 's-Gravenhaagsche Kerkbode. 23e jrg. zaterdag 1 Mei 1909 No. 31. Loof den Heer, mijne ziel. Geboorte Koningskind.
Y4102: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - De 's-Gravenhaagsche Kerkbode. 11e jaargang zaterdag 24 october 1896 no 4. / 12e jaargang zaterdag 3 september 1898 no 49.
Y3234: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - Toen juichte het gansche volk. Proclamatie van den 31sten Augustus 1898, betreffende de aanvaarding der Regeering door Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina.
Y7333: GEREFORMEERDE KERKBODE. - Gereformeerde Kerkbode Orgaan van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam. no 818 Zaterdag 1 Mei 1909. 16de jaargang.
B6697: KERKHOFF, Joh. B.P. & Alexander de Haas jr. - Kunst in karikatuur. 100 karikaturen van Nederlandsche toon- en toneelkunstenaars.
L1216: KERKHOFF, Emmy. - Wegen naar het taalkunstwerk.
B4396: KERKHOFF, Emmy. - De kunst der stijlinterpretatie. Een pleidooi voor functionele stilistiek.
Y9447: [SPINOZA] KERKHOVEN, Jaap. - Spinoza's clausules aangaande uitsluiting van politieke rechten in hun maatschappelijke context.
T7364: KERKMEIJER, J.C. - Catalogus D. der kaarten in het West-Friesch Museum te Hoorn. 1931.
T4912: KERKWIJK, Arnold O. van. (Inleiding). - Catalogus der tentoonstelling van Oud-Hollandsche doozen.
T3297: KERL, M. - Waarheen met de huidige Vlaamsche en Sociale Beweging?
Y0541: KERLING, J.B.J. - Ons Vorsten-Huis door de eeuwen. catalogus van boeken, pamfletten, brochures, portretten, historie prenten, topografische prenten, uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
R4495: KERMENE, Ronan de. - Camille le Mercier d'Erm. Etude biographique et critique, suivie d'une Bibliogaraphie et d'un choix d'appreciations, avec un portrait-charge par Jac. Pohier.
Y3933: KERMISGIDS. - Kermisgids. Vakblad voor de Nederl. Kermisbedrijven uitgegeven door de Nederl. Ver. van Kermisvakgenoten Ons Belang. Jaargang 1952 , 5 juli no. 13.
B7680: KERN, H. e.a. - Over het opschrift van Djamboe. W.G. Brill: Kritiek van eenige der bronnen van de geschiedenis der laatste dagen van Hendrik IV, Koning van Frankrijk. W.J. Knoop: Willem III en de slag van St. Denis. (met eene plaat). B.J. Lintelo de Geer: De Index Florentinus der Digesten. Bericht over den wedstrijd in latijnsche poëzie.
Y3325: DE NIEUWE KERN. - 1: Europese vernieuwing. 2: Friedrich Engels en onze tijd. 3: Rentenierspolitiek. 4: Cultuurspiegel. 5: Maandoverzicht. 6: Boekbespreking.
Y3324: DE NIEUWE KERN. - 1: Hitler-lente 1936. 2: Adolf Hitler. 3: De onbekende mensch. 4: Grenzen en mogelijkheden van het Plan. 5: Boekbesprekingen.
Y1192: KERN, H. - Handleiding bij het onderwijs der Nederlandsche Taal. 2e stukje.
T7740: KERN, H. - Rassen. Volken. Staten.
T2658: KERNKAMP, J. - Johan van der Veken en zijn tijd.
L5848: KERNKAMP, G.W. - De tragedie der historie.
B6499: KERNKAMP, J.H. - Uit de jeugdjaren der Pers. Lezing gehouden op 20 Mei 1939.
L0862: KERNKAMP, G.W. - Over Robert Fruin. I: Byvanck over Fruin. II: Fruin-studies.
R9312: KERNKAMP, J.H. - Economisch-historische aspecten van de literatuurproductie.
R1565: KERRSMAEKERS, A. - Hendrik Conscience: De lange nagel (1837 en 1858).
Y2118: KERS, P.J. - Onze Keuken. Radio Kooklessen bundel 6. Wild en gevogelte - Compotes en moes - vruchtensoepen.
T9389: KERSTEN, G.H. - Gebroken bakken.
R9313: KERSTENS, P.A. - Luctor et Emergo.
Y0491: KERVYNDE LETTENHOVE, M. - Histoire de Flandre. Tome premier 1700 AV. J.C. - 1278 Ap. J.C. Tome Second 1278-1383.
L6312: KESNIG, H. - Fabrieksmenschen. Spel van leed en strijd, in 4 bedrijven.
Y1414: KESPER, L.A. - Summiere Inventaris van de Archieven van het Vereenigd Wees- en Aalmoezeniershuis te Gouda.
T0141: KESSEL, Karel van. - De naakte waarheid over den Wereldkrijg. Zijne betrekkingen met den Vlaamschen Volksstam.
Y1436: KESSEN, A. - Cultuurhistorische parallellen in het Midden- en Beneden-Maasgebied 11e tot 14e eeuw.
T7330: KESSEN, A. - Het vraagstuk der Annexatie.
T7984: KESSLER, Gustav. - Het ABC der Sociaal Demokratie. Uit het Duitsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
R4717: KESSLER, Otto. - Das deutsche Belgien. Beitrage zur Geschichte, Volkswirtschaft und zur deutschen Verwaltung.
Y1040: KESSLER, Beppe. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
B4680: KESTELOOT, L. - De voorstelling van het Booze Beginsel.
T9354: KESTEN, Hermann. - Hymne fur Holland.
W1093: KESTEREN, P. van. - Samenstelling van lettervormen.
Y9131: KET, Dick. - Dick Ket 1902-1940. Herdenkingstentoonstelling.
T5359: [COHEN] KETNER, C.H. - Geestelijke stroomingen in onze tijd.
T7764: KETNER, C.H. - Josef Dietzgen. Een socialistisch wijsgeer.
Y9540: [SPINOZA] KETNER, C.H. - Geestelijke stroomingen III: Spinoza.
Y9541: [SPINOZA] KETNER, C.H. - Geestelijke stroomingen III: Spinoza.
Y4495: WA-KETTING. - Die Wa-Ketting (Sewende Skakel). Bijgevoegd (Eerste skakel) + (tweede Skakel) + (Pamflet-reeks no. 1)
T4004: KETTMANN, L. - De Schijnvriend. Dramatische Schets.
T4371: KETTWICH VERSCHUUR, H.P.J. - De waarheid over Pruisisch-Duitschland.
B8045: KEUCHENIUS, E.A. - Mijne kortstondige toevoeging aan het Nederlandsche Gezantschap te Berlijn.
Y6751: KEULEMANS, Chris. - Een korte wandeling in de heuvels. Novelle.
Y0237: KEULEMANS, Chris. - Een korte wandeling in de heuvels. Novelle.
T8459: KEULEN, Mensje van. - Van Aap tot Zet. Met tekeningen van Jan Jutte.
B1487: KEULEN, Mensje van. - Eerst de muziek.
K7485: KEULS, H.J.W.M. - De dansende lamp. Verzen.
Y3495: KEULS, H.W.J.M. - Aan onze Koningin. In het jaar der bevrijding 1945. Gedicht van H.W.J.M. Keuls. Teekeningen van Charles Roelofsz., Calligraphie van Susanne Heyneman.
T5706: KEUNING, Nico. - Angst voor de winter. Jan Arends: leven en werk.
R5209: KEUNING, J. - Petrus Plancius: Theoloog en Geograaf 1552-1622.
B9761: KEYAERST, R. - Catalogus der Bibliotheek van wijlen Fernand Toussaint van Boelaere. Nederlandse en Vlaamse Schrijvers. Bibliotheque Fernand Toussaint van Boelaere Ecrivains de langue Française.
H9503: KEYES, Thom. - All night stand. Roman uit de popwereld. Vertaling Jan Donkers.
L2563: KEYMEULEN, Paul van. - Cloroform. Met teekeningen van Paul Eeckhout.
B8667: KEYSER, Marja et al. (eds.). - Frederik Muller 1817-1881. Leven en werken.
T7715: KEYSER, Paul de. - Salighe meditacie des lijdens ons liefs Heeren op die seuen ghetiden (antw. Thomas vander Noot, c. 1505). Litterair historische en bibliographische inleiding van P. de Keyser.
Y8015: KEYZER, Tz., T. - Pensees. poëzie.
T8856: KHAYYAM, Omar. - Rubaiyat.
R4404: KHAYYAM, Omar. - Rubaiyat.
Y3672: KHAYYAM, Omar. - The Rubaiyat of Omar Khayyam.
B3028: KHAYYAM, Omar. - Rubaiyat of Omar Khayyam with illustrations and decorations by Willy Pogany.
T9739: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 2.
T9741: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 4.
M6685: KHAZAI, Khosro. - Naissance et evolution de l'ecriture.
K0816: KIBEDI VARGA, A. - De dichter en de dingen.
R9547: DE NEVEN KIEKEBELT (eds.). - Na de dood van Willem Frederik Hermans.
T6961: KIES, Paul. - Socialisme en Militarisme. Een analyse van het militaire vraagstuk in 25 stellingen.
R8975: KIES, Ch. - Een en ander omtrent de historische wording van de Overzeesche deelen van het Koninkrijk der Nederlanden.
T2284: KIESLINGER, Franz. - Glasmalerei in Osterreich.
B6115: KIESSLING, Nicolas K. - The Legacy of Democritus Junior, Robert Burton. An exhibition to commemorate the 350th anniversary of the death of Robert Burton (1577-1640).
T1911: KIESTRA, D.H. - Efter it oargel. Fersen.
T4646: KIEVIET, W.H. - Onze jonge koningin. Aan 't Kroningsfeest een herinnering.
Y8171: KIJK. - Kijk. Het heden in woord en beeld nrs: 17-18-19.
T5737: KIKERIKI. - Kikeriki ! Ernst en Luim. Geillustreerd Zondagsblad. 7 Januari 1895 t/m 23 December 1895. Jaargang 1895.
Y4093: KIKERIKI ! - Kikeriki! Erst en Luim. Geillustreerd Zondagsblad. 12 losse afleveringen.
E0016: DE KIM. - De Kim literair pamflet nr. 6/7. Film en roman. The film and the novel.
E0495: DE KIM. - De Kim literair pamflet nr. 4. Red Indian poetry and myths.
M9700: KINDERSLEY, David. - David Kindersley's workshop. Letters in stone & glass and on paper.
W7200: KINDERSLEY, David. - Mr. Eric Gill. Further thoughts by an apprentice.
T7114: EEN KINDERVRIEND. - Philippus Melanchton. Vijf beteekenisvolle woorden, die aan Duitschlands tweeden Hervormer herinneren.
T7113: EEN KINDERVRIEND. - Teodorus Bez, de trouwe vriend van Calvijn.
E0389: KING, Ross. - De boekhandelaar van Florence. Over de renaissance, de boekdrukkunst en de veranderde kracht van ideeen. Vertaling Toon Dohmen.
T6666: KING, Martin Luther. - Martin Luther King schrijft uit de gevangenis in Birmingham.
Y2481: KINTS, C. van. - Het Goed Regt der Roomsch-Katholijken tot een concordaat.
T4289: KIPLING, Rudyard. - Vertellingen van The Trade. Vertaling A.J. Barnouw.
Y2467: HARA KIRI. - Hara-Kiri. Album bete et mechant. N°2. Numeros introuvables (a partir du N°45 nov. 64 au N°48 Fev. 1965) .
Y8128: HARA KIRI. - Hara Kiri. Journal bete et mechant no 219. Decembre 1979. Bokassa a mange le petit Jesus.
B5761: KIST, N.C. - Herman Johan Royaards, in zijn betrekking tot de Nederlandsche Hervormde Kerk.
Y1847: KIST, N.C. - Iets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwsche muurschilderijen, bijzonder over die in de Pieters-kerk te Leiden. Met eene gekleurde afbeelding.
Y4123: KIST, N.C. en H.J. Royaards. - Nederlandsch Archief voor Kerkelijke Geschiedenis. Negende deel.
R4923: KITCHEN, Paddy. - Poets London.
R8730: KITS VAN HEIJNINGEN, G.P. - De zoogenaamde geloofsvervolging te Deventer.
T5691: KJER, Henny. - Passepartout Nr. 4. September 1968.
L7360: KLAASE, Piet. e.a. - Kinderen uiten zich IV. Pleidooi voor kunstzinnige vorming.
T6608: KLAASE, Piet. e.a. - Kinderen uiten zich. Een pleidooi voor het vertrouwen in het uitdrukkingsvermogen.
T2746: KLABER, Kurt. (ed.). - Der Krieg. Das erste Volksbuch vom grossen Krieg.
Y0262: KLAREN, A.K. - Om onzer kind'ren wil. [alcoholbestrijding].
T2145: KLARENBEEK, A. - Bijdrage tot de kennis van het voorkomen en de behandeling van mosterdgaswonden.
R4582: DE KLAROEN. - De Ridderorden-Quaestie en Succes Politiek.
H1364: KLAUTZ, J.P. - Rede t.g.v. de inwijding van het nieuwe Elseviergebouw aan de Spuistraat te Amsterdam [op] 12 maart 1952.
B5408: KLAVER, A. - Het Nieuw-Malthusianisme.
Y9222: KLAVER, A. - Berusting. Verzen.
Y0008: KLEE, Paul. - Fifty drawings by Paul Klee.
L5753: KLEEREKOOPER, M.M. - Bibliographie van Starter's werken. Met inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen.
T6501: KLEEREKOPER, A.B. - Niet met de waapnen der barbaren!
T6502: KLEEREKOPER, A.B. - De Brandkast het doel, De Cel het middel. Het Anti-Revolutie Ontwerp.
T6499: KLEEREKOPER, A.B. - Tweede 1 Mei-Preek.
T6498: KLEEREKOPER, A.B. - 1 Mei-Preek.
Y0134: KLEEREKOPER, A.B. - Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1.
T6408: KLEEREKOPER, A.B. - Wachter, wat is er van den nacht? Een woord bij den ingang van 1934.
T6402: KLEEREKOPER, A.B. - Zijn onze kinderen gered? Een vernieuwde waarschuwing aan ouders en onderwijzers.
T6403: KLEEREKOPER, A.B. - Verzamelt U en laat ons gaan.
T6404: KLEEREKOPER, A.B. - Uit de stilte. Kerstbrochure.
T6405: KLEEREKOPER, A.B. - De S.D.A.P. en de oorlog.
T6406: KLEEREKOPER, A.B. - Weg met de doodstraf!
T6407: KLEEREKOPER, A.B. - Misdaad en Boete. De voorgestelde hervorming van ons strafstelsel.
Y0599: KLEEREKOPER, A.B. - Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1.
T7925: KLEEREKOPER, S. - Enige beschouwingen over het verband tussen economische theorie en de productieverhoudingen in het bijzonder met betrekking tot de economie van de K'voetsoth.
Y7405: KLEEREKOPER, A.B. - Wij willen onszelf zijn en blijven. (Een koninklijk woord).
R8805: KLEEREKOPER, A.B. - De Russische Revolutie.
Y6054: KLEEREKOPER, S. - De toekomst van de democratie. Een beschouwing over de politieke partijvorming, meer in het bijzonder in verband met het socialisme.
R7396: KLEEREKOPER, A.B. - Als het 's winters koud is...
R7370: KLEEREKOPER, A.B. - Het Jeugdparool van deze tijd.
R7357: KLEEREKOPER, A.B. - Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers.
R7355: KLEEREKOPER, A.B. - Het brandend braambosch. Een tijdrede.
R6622: KLEEREKOPER, A.B. - Morren of Porren? Een woord tot de naaste vrienden.
T7713: KLEEREKOPER, A.B. - Colijn-Wibaut. Een beschouwing naar aanleiding van de verwerping der vlootwet en wat daar verder volgde.
T6562: KLEEREKOPER, A.B. - Klasse-Justitie.
R5313: KLEERKOOPER, M.M. en W.P. van Stockum. - De Boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en Geschiedkundige Aanteekeningen. Vijf delen.
K9574: KLEFFENS, E.N. van. - Over zes brieven uit het bezit van Hugo de Groot.
T4489: KLEFFENS, E.N. van. - Overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10 - 14 Mei 1940. Benevens hetgeen daaraan voorafging en daarop volgde, medegedeeld door den Minister van Buitenlandse Zaken.
Y0967: KLEFFENS, Eelco Nicolaas van. - De Overweldiging der Nederlanden. (The rape of the Netherlands).
R8473: KLEI, Jac. van der. - Gids voor Friesland.
T2185: KLEIJN, L.J. (vertaald). - De Waarheid over Duitschland. De geschiedenis van den Nationaal-Socialistischen Staatsgreep. Vertaald door L.J. Klein.
T5293: KLEIJN, Stef. - De grootste Amerikaan van deze tijd. Uit het leven van President Roosevelt, zijn program voor vrede en vrijheid.
R7262: KLEIJN, L.J. - Bij de Belgische Socialisten.
B5705: KLEIN ESSINK, Selma. - Visiuele partituren.
Y3529: KLEIN, F.H. - Drie Gedenkdagen voor Nederland. Met 2 Platen.
K0701: KLEIN, P.W. & M.A.V. Klein-Meijer. - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
M2119: KLEIN, Manfred/Y. SCHWEMER-SCHEDDIN/Erik SPIEKERMANN. - Type & Typographers.
T3911: KLEINMAN, Philip (ed.). - World Advertising Review 1986/7, Modern Publicity Volume 55.
L6097: KLERK, C.R. de. - Liturgische poëzie. Een Violier-lezing.
T1180: [VONDEL] Klerk, C.R. de. - Vondels spelen: Kultuurbeschouwende inleiding tot Vondels Spelen.
T9811: KLERK, C.R. de. - Van Doctor Kuyper, Meester Bilderdijk en Vader Cats.
T3053: KLERK, Joost de. - De weg omlaag. Een poging tot het verkrijgen van een inzicht in de sociaal-psychologische aspecten van de oorlogsmisdaad.
H2202: KLESSE, Brigitte. - Glassammlung Helfried Krug. Deel II.
MK0157: KLEUKENS, Ch. H. - Die Kunst der Letter.
B5109: [BOLLAND] KLEVER, W.N.A. - Jeugd en Indische jaren van G.J.P.J. Bolland.
R3814: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Dialektiek contra axiomatiek. Een confrontatie tussen Spinoza en Hegel onder methodologisch opzicht. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 18 mei 1974.
R3801: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - De methodologische functie van de godsidee. Een beschouwing n.a.v. het Vertoog over de verbetering van het verstand. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 11 mei 1985.
Y9469: [SPINOZA] KLEVER, Wim. - De spoken van Hugo Boxel.
Y9473: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Spinoza's methodebegrip.
Y9476: [SPINOZA] KLEVER, Wim. - Een zwarte bladzijde? Spinoza en de vrouw.
Y9477: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Insignis opticus. Spinoza in de geschiedenis van de optica.
Y9478: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Spinozisme in het geding tussen Hulsius, Braunius en Bernoullius. Een Gronings debat anno 1702.
Y3772: KLEYKAMP, C. - De Kunst in Nood. Derde deel.
R8571: KLEYKAMP, C.G. en Luc. Willink. - De kunst in nood. Een nationale uitgave tot steun aan de noodlijdende Nederlandsche beeldende kunstenaars, met medewerking van H. Majesteit de Koningin en tal van Nederlandsche kunstschilders, beeldhouwers, dichters, schrijvers, architecten, tooneelspelers.
Y1538: KLEYKAMP, C. - De Kunst in Nood. 6e deel.
H5948: KLIEMANN, Horst. - Korn, Mohn und Queke auf dem Acker des Buches.
T7792: KLIJN, C.H. - De stakingen in het havenbedrijf te Amsterdam.
T6287: KLIJNHOUT-MOERMAN, T. en D.A. Postema. - Lippe. Het stamland van Prins Bernhard.
R3800: [SPINOZA] KLIJNSMIT, A.J. - Spinoza and grammatical tradition. A lecture, delivered at Rijsburg, 11 May 1985.
K0880: KLINGSPOR. - Museum Klingspor-Museum Offenbach.
Y6998: KLINKENBERG, Gerard van. - Geloof is maar geloof. Gedichten.
R1886: KLINKENBERG, Gerard van. - Empedokles in ongenade. Gedichten.
B6683: KLINKENBERG, Gerard van. - Tusschen sterren en steenen. Gedichten.
M0059: KLINKENBIJL, Cor. - Diafragma. Gedichten.
H4534: KLINKHAMER, A.C. - Weten te zien, zien te weten.
T5344: KLOEK, Wouter Th. - Een huishouden van Jan Steen,
L9264: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
K9546: KLOEKE, G.G. - Deftige en gemeenzame taal.
K9065: KLOEKE, G.G. - De Amsterdamsche Volkstaal voorheen en thans.
K5456: KLOEKE, G.G. - Uitgave van 'Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia' (In Franse en Vlaamse Taal) In 1549 te Antwerpen verschenen.
T2396: KLOKMAN, G.J. - De Geldersche Achterhoek.
Y0420: KLOKMAN, Egbert. - Klein vertoog. Gedichten.
R4567: KLONNE, B.H. - De gesubsidieerde Bijzondere School, onder de wet van 1878.
R8641: KLONNE, B.H. - Onze voorouders volgens de theorie van Darwin en het Darwinisme van Winkler.
R6275: KLONNE, B.H. - Het wapen van Amsterdam.
H2344: KLOOS, Willem en Albert VERWEY. - De Onbevoegdheid der Hollandsche Literaire Kritiek.
H0418: KLOOS-Reyneke van Stuwe, Jeanne. - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. Met eindredactie Julius de Boer.
T1208: KLOOSTER, W.G. - Bij de opening van het P.C. Hoofthuis.
T5772: KLOOSTERMAN, A. - Critiek op De Openbare School van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
R4070: KLOPGEEST. - De Klopgeest: Gerrit Komrij: Oudejaarstoespraak 1974. Johan Diepstraten: Trolsky is moe van persmuskieten + vervolg. Louis Davids: Boffie. Thijs Kiekebelt: Bewijs uit het gerijmde. Hans Dorrestijn: Maandagmorgen. Willem Iependaal: Over De verteller verteld.
T6304: KLOSS, M. - De kamer-gymnastiek voor het vrouwelijk geslacht. Voor Nederland bewerkt door H.W. Bloem; met een voorberigt van G.A.N. Allebe. Voorzien van 26 houtsnede-figuren.
K9461: KLOSTERBERG, Brigitte (ed.). - ABC-Buchlein und Bilderbibel. Kinder- und Jugendliteratur in Franckens Stiftungen.
T9318: KLUITMAN, M.H. - 12 Mei 1874. Vier Liederen voor de Scholen op Vaderlandsche Wijzen.
Y6385: KLUWER, A.E. - Uitgeverij N.V. Uitgeversmaatschappij A.E. Kluwer, Deventer. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
L2740: KLUYVER, A. - Over het woord Massicot als naam van eene verfstof.
L2741: KLUYVER, A. - Over de geschiedenis van het woord Gids.
L2710: KLUYVER, A. - Gissingen in verband met het woord Labberdaan.
B6847: KLUYVER, A. - Levensbericht van Dr. J. te Winkel.
L0541: KLUYVER, A. - Het Nederlandsch en de wereldtalen.
K9548: KLUYVER, A. - Eenheid en verscheidenheid in de taal.
B9739: KNAP, Henri. - Met alle respect. Een boekje voor de vrouw, voor de vrouw achter het stuur.
H6028: KNAPPE, K.A. - Durer. Het volledige grafische werk.
R5738: KNAPPERT, H.E. - Van Oude Tijden. Schetsen uit Haarlem's verleden.
B9731: KNAPPERT, L. - Afscheidscollege. Leiden, 29 Mei 1933.
B2626: KNAPTON, Jean Hilary & Heinz Schneeweiss. - Heute mich, morgen dich. Eine Geschichte.
R0423: KNEL, J. - Nieuwe proletarische tactiek en zedenleer.
L6343: KNEPPELHOUT, J. - Opvoeding door vriendschap. Toegelicht door Marita Mathijsen & Frank Ligtvoet.
P2819: KNEPPELHOUT, J. - In den vreemde, reisverhaal. Ingel. M. Stapert-Eggen en Peter Zonneveld.
R8139: KNEPPELHOUT, J. - Over kunst.
R8107: KNEPPELHOUT. ZONNEVELD, Peter van (Red.). - Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout t.g.v. de honderste sterfdag.
Y5823: KNIGGE, Adolph Freiherr von. - Uber den Umgang mit Menschen.
H7952: KNIGHTS, Charles. C. - The business man's guide to printing.
E0155: KNIJP. - Knijp. Maandboek voor iedereen. Nr. 2.
B4971: KNIPPENBERG, H. - Sintermertes vengelke.
K7500: KLEIJNTJENS. J. en H. H. Knippenberg. - Limburgsche Sagen. Met teekeningen door A.C. Ninaber van Eijben.
B2393: KNIPPENBERG, W.H.Th. en Frans Oudejans. - Katholiek woordenboek.
T6766: KNIPPENBERG, H. - Hebt de kinderen lief! Sociologisch Vlugschrift.
R5817: KNIPPENBERG, H. - Dr. Michael Smiets herdacht.
Y1210: KNITEL, Fr. - Louis Veuillot. De man en zijn werk I & II.
R5878: KNOBEL, F.M. - Oostersche verpoozingen.
Y7994: KNOBEL, Bruno. - Veel geluk met de sterren. De twaalf tekens van de dierenriem en hun onloochenbare invloed op de mensen. Vertaald en van voetnoten voorzien door Remco Campert.
L8270: KNOL, D. - Ziekteverzekering zoals deze wordt uitgeoefend door de G.B.V.
T8509: KNOL, Henk. - Toch maar de tuin geruimd.
T8420: KNOL, Henk. - Houdbaar stof. Gedichten.
Y9453: [SPINOZA] KNOL, Jan. - Waarom hield Spinoza zijn "Korte verhandeling" voor gezien?
T2566: KNOOP, Herm. - Een Theater in Dachau.
M4918: KNOPS, Mathieu. (samenst.). - Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg
Y2738: KNOTS. - Knots. Blad voor Amsterdamse Jongeren. 1e jaargang 1952. nrs. 1 en 2.
H4916: KNUTTEL, G. - Der Voghelen Sanck. Een oud lied verlucht door ....
T7580: KNUTTEL, G. - Jan Sluijters.
K2366: KNUTTEL, Gerard. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden. 1851-1951.
Y9928: KNUTTEL Dzn, P. - 30 november 1813-1863.
R1660: KNUVELDER, Gerard. - Het beeld van de mens in enkele moderne Nederlandse romans. (W.F. Hermans -H. Mulisch - Jos. Panhuijsen).
L3609: KNUVELDER, Gerard. - Zwervers.
B7443: KNUVELDER, Gerard. - Albert Verwey herdacht.
L2717: KNUVELDER, Gerard. - Het beeld van de Mens in enkele moderne Nederlandse romans (W.F. Hermans, H. Mulisch, Jos. Panhuijsen).
K7897: KNUVELDER, Gerard. - Stijn Streuvels.
K7565: KNUVELDER, Gerard. - Problemen der literatuurgeschiedschrijving.
Y1842: KOBUS, J.D. - Rietcultuur en Suikerfabricatie in Engelsch-Indie.
W8999: KOCH, A.G.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
T5537: KOCH, J.K. - Rijken en Armen.
Y8933: KOCH, Herman. - Hansaplast voor een opstandige. De beste korte verhalen van Menno Voorhof.
T3919: KOCK, Erich. - Unterdruckung und Widerstand 5 Jahre deutscher Besetzung in den Niederlanden 1940-1945.
B9542: [MULTATULI] KOCK, W.H.W. de. - Lebak en de Max Havelaar. Met een voorrede van J.H. Valckenier Kips.
Y4408: KOCK, Paul de. / Henry de Kock. - I: Un monsieur tres-tourmente. II: Les onze nuits de Jane. Confessions d'une jolie femme. III: Les petits chiens de ces dames. IV: Minette. 4 volumes.
L1294: KOEKEBAKKER, J. - Wetenschap in samenwerking.
P2037: KOEMAN, Henk. - Spreken of zwijgen. Gedichten.
R0838: KOENEN, M.J. en J.F.P. van Anrooy. - Klassiek Handwoordenboekje.
H4911: KOENEN, Liesbeth / Rik Smits. - Peptalk in het boekenbedrijf.
L5583: KOENEN, H.J. - Redevoering over het aanbelang der beoefening van de klassieke letterkunde ook nog in onze dagen.
L4811: KOENEN, Marie. - Davids overwinning. Openluchtspel met gesproken koren.
B6252: KOENEN, H.J. - Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp in leven Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland.
K7030: KOENEN, Marie. - Limburgsche verhalen.
T7174: KOENEN, H.J. - Levensbericht van Mr. C.J. van Assen,
Y9054: KOENEN, H.J. - Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp.
Y4095: DE ZEEUWSCHE KOERIER. - De Zeeuwsche Koerier. 44ste Jaargang, No. 3573. Maandag 3 Februari 1930.
Y8217: HOUDT KOERS! - Houdt Koers! Verkiezingsorgaan van de afdeeling Rotterdam van den Vrijzinnig Democratischen Bond. 8e jaargang Maart 1933 No. 1.
L6258: KOESEN, Jan. - De kunst van boekverbranding.
Y7094: KOETSVELD, C.E. van. - Godsdienstige en zedelijke novellen. Derde verzameling.
B7907: KOETSVELD, C.E. van. - Ideaal en werkelijkheid.
Y3785: KOETSVELD, C.E. van. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Tweede verzameling.
T0360: KOETSVELD, C.E. - De Christelijk-Historische Unie.
Y1135: KOETSVELD, C.E. van. - De Oude Thomas. Eerste leesboekje voor Christelijke Volks- en Armenscholen.
L6212: KOEVOETS, Pamela. - Groot portret van het water. Met beeld van Mieke Gerritzen.
Y3885: KOFF, J.W. de. - Feestzang 12 Mei. 1849-1974. Wijze: De Koning Leev.
Y2437: KOGAN, Moissy. - Moissy Kogan. Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag 1879 - 1942 - 1979.
T2268: [WILDE] KOHL, Norbert (ed.). - Oscar Wilde. Leben und Werk in Daten und Bildern. Mit einem Essay von Norbert Kohl.
R5806: KOHLER, W.C. - Los- en laadhoofd voor zeeschepen aan de De Ruyterkade te Amsterdam.
T5824: KOHNSTAMM, Carla. (red.). - Het Signaal. no. 1-2. Jan. - Febr. 1947. Maandblad voor het Culturele Werk.
B9543: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
Y5759: KOK, A. - Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
L1269: KOK, J. - De Arte Formulas Praescribendi et Praeparandi.
Y2178: KOK, Jacobus - Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd. (Compleet in 3 delen).
R4267: KOK, P. - Reclame-schilderen en -teekenen.
Y6384: KOK, J.H. - Uitgeverij N.V. Mij. J.H. Kok, Kampen. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
W3064: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
R3851: KOL, H. van. - Weg met het opium.
E0334: KOLB, Albert Festschrift. - Refugium animae bibliotheca. Festschrift fur Albert Kolb. Melanges offerts a Albert Kolb.
Y1116: KOLB, C.F.A. en M. Henriques Pimentel. - Aanschouwelijk onderwijs in de allereerste beginselen van het tellen. Naar het Hoogduitsch bewerkt.
T0096: [SPINOZA] KOLBENHEYER, E.G. - Amor Dei. Levensroman van Spinoza. Vertaling Theun de Vries.
T9996: KOLFF A.Qzn., C. - Wat heeft de Nederlandsche Tabaks- en Sigarenindustrie van eene verhooging der Tabaksbelasting te verwachten?
R9064: KOLFF, A.H. van der. - Schrijf het antwoord. Opgaven voor het hoofdrekenen voor de Lagere School. Zesde leerjaar.
R6670: KOLFF, G.H. van der. - De moeilijkheden rondom het integratievraagstuk voor landen in versnelde sociaal-economische overgang.
R2744: KOLK, Herman. - Compenseren voor een taalstoornis.
L8431: KOLKMAN, Marten. [K.H. Heeroma]. - Sonnetten.
R7344: KOLKMEIJER, H.C. - Fabrieksarbeidsters. Bedrijfspsychologische factoren bij de vorming van het fabrieksmeisje in puberteit en adolescentie. Met een voorbericht van Ph. Kohnstamm.
R6804: KOLLEWIJN, A.M. en M.J. Kollewijn. - De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd. 1813-1913.
T2964: KABOUTER-KOLONEL. - De kabouterkolonel. Wekelijks orgaan van het Ministerie van Defensie van de Oranje-Vrijstaat. Nr. 2.
Y3743: KOLONIAAL WEEKBLAD, Het. - Het Koloniaal weekblad. Orgaan der Vereeniging Oost en West. 31ste jaargang 1931. nrs: 9 - 10 - 29.
R0544: KOLTHEK, H. - Moreele herbewapening en het vraagstuk van den grondeigendom. Open brief aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
B9620: KOLTHEK Jr., H. & J. Oudegeest. - Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de heeren H. Kolthek Jr. en J. Oudegeest gehouden op 20 december 1909 in het Concertgebouw te Amsterdam.
T6924: KOLTHEK, H. - Militairisme, socialisme en roode legers.
Y9374: KOMEN, A. - Denken over encyclopedie... Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de encyclopedie der rechtsgeleerdheid aan de UvA op maandag 26 mei 1975.
Y1416: VERDEDIGINGS-KOMITEIT. - Het Proces. Jamar, Longville, Luys, Mahlman.
Y7513: KLEIN KOMPAS. - Klein Kompas, Jongeren Organisatie der Katholieke Volkspartij in de Statenkring Heerlen. 1-3 October 1949.
Y9263: HET KOMPAS. - Het Kompas. Nederlands Onafhankelijk en Actueel Weekblad. 3e jaargang Recapitulatie nummer. De ondergrondsche beweging der Nazi's.
H7748: KOMRIJ, Gerrit. - Het chemisch huwelijk. Toneelstuk in vijf bedrijven. Tekstboek.
H6540: KOMRIJ, Gerrit. - De buitenkant. Een abecedarium.
T9962: KOMRIJ, Gerrit. - Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. 65 gedichten. Gekozen en ingeleid door Victor Schiferli. Jubileum uitgave Komrij 65.
T6269: KOMRIJ, Gerrit. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend.
R1248: KOMRIJ, Gerrit. - De vampier en de grafdelver. Of: de Antiquaar als doodsheraut.
R1249: KOMRIJ, Gerrit. - 100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom in de marge van Druksel 2000. (Met een inleiding door Gerrit Komrij).
H5794: KOMRIJ, Gerrit. - Dood aan de grutters.
H5803: KOMRIJ, Gerrit. - Komrij's patentwekker.
H4776: KOMRIJ, Gerrit. - De stankbel van de Nieuwezijds. Contra Scientology.
H4741: KOMRIJ, Gerrit. - Fabeldieren.
H4756: KOMRIJ, Gerrit & Joost VEERKAMP - De os op de klokketoren. Illustraties Joost Veerkamp
H3550: KOMRIJ, Gerrit. - De tranen der ecclesia's.
B9891: KOMRIJ, Gerrit. / Hans Giesen. - Tequila sunrise / In een ander land. 1 litho + 11 tekeningen.
L5180: KOMRIJ, Gerrit / Jan Bernard Meinen. - De Verschrikking.
H9620: KOMRIJ, Gerrit. - Verzonken boeken.
L9043: KOMRIJ, Gerrit. - Vrouwen van Nederland.
L2222: KOMRIJ, Gerrit. - Museumjournaal no 1. 1983. Kunstkritiek op Komrij. Foto Philip Mechanicus.
L0786: KOMRIJ, Gerrit. - Niet te geloven. Een prieelgesprek.
L0694: KOMRIJ, Gerrit / Willem van Malsen. - De paleizen van het geheugen.
M9537: KOMRIJ, Gerrit. - Twee werelden. Werd vertaald in acht talen van de Europese Gemeenschap.
R9772: KOMRIJ, Gerrit. - Morgen heten we allemaal Ali. Vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest.
B5007: KOMRIJ, Gerrit. - Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie.
W8796: KOMRIJ, Gerrit. - De ondergang van het regenwoud. Over zekere leerstoel.
T5336: KOMRIJ, Gerrit (ed.). - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de stront etc.
M7649: KOMRIJ, Gerrit. - De muze in het kolenhok, over een gedicht van Holderlin.
K6648: KOMRIJ, Gerrit. - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
T8545: KOMRIJ, Gerrit. - Alle gedichten tot gisteren.
T8482: KOMRIJ, Gerrit. - In liefde bloeyende. De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 10 gedichten.
T8483: KOMRIJ, Gerrit. - De Pagode, novelle.
M5166: KOMRIJ, Gerrit. - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979.
K6137: KOMRIJ, Gerrit. - The Comreigh Critter and other verse. Translated from the Dutch by Jacob Lowland pp.
Y6614: KOMRIJ, Gerrit. - Onherstelbaar verbeterd.
T2879: KOMRIJ, Gerrit (inleiding). - Water. Een bloemlezing van Nederlandstalige gedichten.
B0850: KOMRIJ, Gerrit. - De wederdienst.
B0623: KOMRIJ, Gerrit. - 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw.
B0628: KOMRIJ, Gerrit. - Kraaivanger.
K1583: KOMRIJ, Gerrit. - De moeder. Een poëzie-bloemlezing.
H3160: KOMTER, J.M. - Heggewinde.
K7319: KOMTER, J.M. - Heggewinde. Domburgse Cahiers no XI.
T9178: KONIG, K.E. - Montenegro, historisch-philatelistische beschouwingen van toen en nu.
R3083: KONIG, Ralf. - Het killer kondoom. Vertaling Mat Schifferstein.
T7318: KONIJNENBURG, D. van. - Waardoor werkeloosheid in Friesland?
Y0173: KONING, J. de. - Kindertijd. Tentoonstelling van oude kinderprenten en boeken uit de collectie van J. de Koning te Leiden 3 september t/m 3 oktober 1971. De Hartekamp, Heemstede.
R0208: KONING, Marie de. - Tijl Uilenspiegel's guitenstreken. Aan haar vriendjes en vriendinnetjes van 6-9 jaar verteld.
Y3781: KONING, Jacobus en Daniel Meyer. - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegien, van deszelfs poorters en inwoners. Met platen en fac-similes der oorspronkelijke handschriften.
B6399: KONING, P.W. de. - Iets over kritiek in het algemeen en tooneelkritiek in het bijzonder.
B6346: KONING LEEND. Z., C. de. - Bij het graf van den weleerwaarden zeer geleerden heer Jan van der Roest; Leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem; Overleden den 8sten Januarij 1814.
Y2181: KONING, E. - A Sa Majeste la Reine des Pays-Bas. Trois souvenirs. Polka et Marches pour le Piano.
T6848: KONING, Jacobus. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw.
T7891: KONING, J.J.A. de. - Rede gehouden op 12 Juni 1922 ter herdenking van het Vijf-en-Dertig-Jarig bestaan van de Algemeenen Nederlandschen Politiebond in het Kurhaus te Scheveningen.
T3484: KONING, Louis de / Marjan Hilverda. - Nieuwe belgenmoppen.
Y1435: KONING, Dirk. - Dirk Koning.
T7939: KONTRAST. - Kontrast Kwartaalschrift no. 1 Zomer 1963. Redaktie A. de Leeuw.
R0856: [ELSSCHOT]. KOOGER, Hans. - Elsschot.
R9537: KOOIJMAN, W. - Berlijn in de Branding.
Y5724: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
M8876: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
E0221: KOOLHAAS, A. - Andermans huid. Verhalen met tekeningen van Peter Vos.
W0215: KOOLHAAS, A. - Andermans huid. Verhalen met tekeningen van Peter Vos.
H1561: KOOLHOVEN, Herman. - Aanvaarding.
B0905: KOOLWIJK, Tom van en Chris Schriks. - Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw.
T5403: KOOMEN, Jan. - Arbeidersjeugd met ons ten strijd!
L9499: KOOMEN, Martin. - Nacht in de Brazen Head en andere Ierse kronieken.
Y4047: NEERLANDS KOOPKRACHT. - Neerlands Koopkracht. Financieel en Oeconomisch Nieuwsblad voor Nederland en Kolonien. 13e jaargang woensdag 28 juli 1920. No 86.
Y8898: KOOPMAN, Wijnand [Geteekend Patriot]. - Tweede Antwoord op de vraag, voorgesteld door het Utechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: Hoe zoude men de Fabrijken en Trafijken [...] best kunnen inrichten tot alemeen voordeel; [...].
R8458: KOOPMANS, S. - Het Notariaat in Friesland voor 1811. Een schets.
R8032: KOOPMANS VAN BOEKEREN, Rinse. - Kappipo. Traduit librement du hollandais par Van Toll et Sythoff.
Y8888: KOOPMANS, Rinse. - Redevoering[en] over Dirk Rafelsz. Kamphuizen.
R6847: KOOPMEINERS, R.J. - Is wettelijke regeling van den markt- en straathandel gewenscht?
Y5970: KOOPMEINERS, R.J. - Is Wettelijke Regeling van den Markt- en Straathandel Gewenscht? Prea-advies voor het 33e Nationaal Middenstandscongres op 7 en 8 Juli 1936 te Delft.
L0446: KOORDERS, D. - Over het determinisme van de Leidsche School.
R8364: KOORDERS, S.H. - Strijd der beginselen, of De grieven en beschuldigingen van het Roomsch-Katholicisme tegen het Protestantisme in Nederland, in het ware licht gesteld.
R7545: KOOS, J. - Een bezoek aan den St. Joris-Doelen te Noordwijk.
T7463: KOOT, Ton. - Het stadhuis van Jacob van Campen.
T4957: KOOT, H. - De invloed der moderne Westersche beschaving op de Maleische taal.
Y2770: KOOTEN, KEES VAN en WIM DE BIE. - De Juinensche Courant. Zaterdag 22 januruari 1983. Zaterdag 19 maart 1983. Zaterdag16 april 1983.
K6972: KOOY, John. - Het boek van de pers. Het wonderlijke leven van de krant.
B0647: KOOY, John. (ed.). - Onze Eeuw: Gerhard Loeber 1846-1946. Gedenkboek.
R6755: KOPER, Arnold. - Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN.
T1857: KOPISCH, August. - Ausgewahlte Gedichte. Bilder und Buchschmuck von Ferd. Andri, Wien.
T8576: KOPLAND, Rutger. - In steen.
M5622: KOPLAND, Rutger. - Dankwoord. Bij de aanvaarding van de P.C. Hooftprijs 1988. Uitgesproken in het Letterkundig Museum op 30 september 1988.
R0788: KOPPERMAANDAG. SANDERS, Ewoud. - Een onbekende bekende: Nono. Koppermaandag 2007.
L7164: KOPPERMAANDAG. [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Contour & Karakter. Koppermaandag 1966.
L0479: KOPPERMAANDAG. [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de. - De vastberaden Ridder. Elf houtsneden Le Chevalier Delibere van Olivier de la Marche-editie Schiedam 1498. Inleiding en parafrase der oud franse tekst. Koppermaandag 1968.
R9774: KOPPERMAANDAG. EIKEREN, Johan H. van. - Over de aesthetische kant van uw vak. Koppermaandag 1990.
W7215: KOPPERMAANDAG. HARN, Ko van. - De puntjes op de i. Koppermaandag uitgave 1993-1994.
M6465: KOPPERMAANDAG. [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Drukwerk duivelswerk. Koppermaandag 1964.
L6479: KOPPERMAANDAG. [DRUKKERIJ TRIO.] CITROEN, Paul. - Kunsttestament. Koppermaandag 1967.
Y6262: KOPPERMAANDAG. LEEFLANG, Ed. - Brief. Koppermaandag 1997.
Y6258: KOPPERMAANDAG. SIJN J. Azn., H. van - Letterlied.
Y6261: KOPPERMAANDAG. WAAGMEESTER, Jilles. - Een fragment uit Carrer del Mig. Koppermaandag 1994.
E0530: KOPPERMAANDAG. - Koppermaandag prent 13 januari 1986. De vinylsnede is van de hand van J.A.M. Bossaert. Tekst gezet uit de Bembo, gedrukt op 150 gram Cleopatra cement door de Clipeus Pers te Leiden in een oplage van 500 exemplaren.
E0532: KOPPERMAANDAG. - Koppermaandag 2017 DIDM.
Y6256: KOPPERMAANDAG. WARDE, Beatrice. - A Distinguished Visitor. Discusses English Book Printing.
Y6227: KOPPERMAANDAG. DEEL, T. van. - Geplet. Koppermaandag 1991.
Y3139: KOPPERMAANDAG. OFFENBERG, Adri K. - Mijn vijf roerige jaren als Jaap Meijers huisbibliograaf, of als u wilt, bibliografisch hofleverancier. Koppermaandag 2012.
Y7835: KOPPERMAANDAG. PRAKKE, H.J. - Galerij-der-21. Ter gelegeheid van het meerderjarig worden van de Drentse Kopperprent 1949.1969.
Y8697: KOPPERMAANDAG. DULLEMEN, Inez van. - Koud. Koppermaandag 1996.
Y8954: KOPPERMAANDAG. ROMBOUTS, Hans. - Tussen de regels. Koppermaandag 1988.
Y9704: KOPPERMAANDAG. ZOETE, Johan. - Nou al uitgecopperd? Koppermaandag 2017.
Y9706: KOPPERMAANDAG. DOES, Bram de. - Kaba-ornament. Koppermaandag 10 januari 2005.
Y9707: KOPPERMAANDAG. - Onder ieders petje zit een Drukkerspretje. Koppermaandag 1978.
Y9708: KOPPERMAANDAG. - Maan. Over het feit dat de maan verder en verder is weggevlogen van de aarde. Koppermaandag 2004.
Y9759: KOPPERMAANDAG. CARMIGGELT, Simon. - Illegale helden. Gedrukt door Ewald Spieker in het honderste geboortejaar van Hendrik Nicolaas Werkman. Koppermaandag 1982.
Y9761: KOPPERMAANDAG. - E-legende. Koppermaandag 2018.
Y9763: KOPPERMAANDAG. WESSELS, Dick. - Mijn groot geluk is dat ik boekjes druk.
Y9764: KOPPERMAANDAG. UPDIKE, Daniel B. - The Outlook for Typography. De vooruitzichten voor de typografie.
Y9771: KOPPERMAANDAG. - Resist. Koppermaandag 2019.
Y3446: KOPS, Jan. - Proeven van uiterlijke Nederlandsche welsprekendheid, in navolging van P. Francius, benevens eene redevoering over Jacob Cats, als verlichter des volks en bevorderaar van het nut van 't algemeen.
B5139: KOREN-WIBERG, Christian. - Det Hanseatiske Museum i 50 aar. Festskrift i anledning av mussets 50 aars jubiloeum 26. juli 1872 - 26. juli 1922.
K6459: KORING, Cees. - Bureau Warmoesstraat.
Y0558: KORNEGGER, Peggy. - Anarchism. The Feminist Connection.
R0187: KORSMAN, Peter. - Druk Bloed. Gedichten.
R0188: KORSMAN, Peter. - Werveling. Gedichten.
R0186: KORSMAN, Peter. - Maelstrom. Gedichten.
R0185: KORSMAN, Peter. - Momentum. Gedichten.
R0184: KORSMAN, Peter. - Kraaienest. Gedichten.
Y7231: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Multatuli en Mina Deiss.
Y7196: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Multatuli en Hotz.
T2973: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Correspondentie van Eduard en Pieter Douwes Dekker.
T3309: KORTEWEG, Anton. - Vader.
M3021: KORTEWEG, Anton. - De dood. Een bloemlezing door Anton Kortewg.
T8154: KORTEWEG, Anton. - Tussen twee stilten. Gedichten.
Y6245: KORTEWEG, Anton. - Hoe het leven tegemoet te treden als je ouder wordt.
K2014: KORTEWEG, Anton. - A. Roland Holst Penning-Stipendium 1986.
T4002: KORZEC, M. - De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps.
K2321: KOSCHATZKY, Walter. - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
Y3565: GYULA KOSICE (Compuesta). - Antologia de la poesia madi.
R6430: KOSSEN, W.J. - Achter donkere gevels.
Y7035: KOSSMANN, Alfred. - De veldtocht en andere gedichten.
R0034: KOSSMANN, Alfred / Cees Nooteboom e.a. - Gedichten lezen. Verzen van zestien auteurs. Lijst van leverbare boeken 1959-1960. Gedichten horen.
B7055: KOSSMANN, F.K.H. - Hendrick Aerts van Bocstel.
L1817: KOSSMANN, F.K.H. - Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen 1912-1962.
B6255: KOSSMANN, E.F. - Schillerfeier te 's-Gravenhage 1805 - 9 mei - 1905. Feestrede. Met eene Nederlandsche Schiller-Bibliographie door Wouter Nijhoff.
K9590: [ERASMUS] KOSSMANN, F.K.H. - Een vergeten lofdicht van Erasmus voor het gedicht van Alvar Gomez op de orde van Het Gulden Vlies 1517.
W7724: KOSSMANN, Alfred. - Het vuurwerk.
T7099: KOSSMANN, F.K.H. - Een lied uit den strengen winter van het jaar 1608.
B0914: KOSSMANN, Alfred & Anna Blaman. - A. Kossmann: Met uitzicht. De dood van de giraffen. Aria van de volwassene. A. Blaman: Fragment uit De verliezers.
Y8856: KOSSMANN, E.F. - Holland und Deutschland. Wandlungen und Vorurteile. Antrittsrede.
Y8991: KOSSMANN, F.K.H. - Het noodlot van de Nederlandse alexandrijn.
B6814: KOSTER HENKE, W.L.H. (ed.). - De Boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch of De taal van de jongens van de vlakte. In woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
B6721: KOSTER, W.J.W. - Nederlandsche dichters: Kloos en de Klassieken.
R2786: KOSTER, Daniel. - To Hellen's Noble Land... Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854).
R3750: KOSTER, Edward B. - Adrastos en andere gedichten.
R9266: KOSTER, Edward B. - Niobe. Gedicht.
R7684: KOSTER, Edward B. - Ver van 't gewoel. Gedichten.
Y1143: KOSTER, H. - Practisch Leerboek voor de Zangkunst, ten gebruike der Scholen. 1e stukje.
R6606: KOSTER, W. - De Staat en de Koepokinenting.
E0403: KOSZTOLANYI, Dezso. - Leeuwerik. Uit het Hongaars vertaald door Henry Kammer.
W7960: KOUMANS, Alfred. - De wende. De ballade van een dolende.
H6075: KOUSBROEK, Rudy. - Terug naar Negri Pan Erkoms.
H1032: KOUSBROEK, Rudy. - Ethologie en cultuurfilosofie.
M0759: KOUSBROEK, Rudy. - Begrafenis van een keerkring gevolgd door eight love-poems.
R7596: HET KOUTER. - J.D. Bierens de Haan: Vondels grootheid. P.J. Waardenburg: Ras en Cultuur I. J. Th. Moll: Het Nederlandsch Pacific Instituut.
T2904: KOUWENAAR, Gerrit. - Autopsie/anoniem. Gedichten.
T9952: KOUWENAAR, Gerrit. - Het bezit van een ruine.
L7388: KOUWENAAR, David. (red.). - Het beeld van een dichter.[ A. Roland Holst].
B4079: KOUWENAAR, Gerrit. - De stem op de 3e etage. Gedichten.
R9080: KOUWENAAR, Gerrit. - Uren en sigaretten. Twee novellen.
T8184: KOUWENAAR, Gerrit. - Sint Helena komt later. Gedichten 1948 - 1958: Achter een woord, Hand o.a., De ondoordringbare landkaart, Ab intestato, Het gebruik van woorden.
Y7653: KOUWENAAR, Gerrit. - Zomergedicht.
H7961: KOUWENHOVEN, A.O. - Wetenschap & Bibliotheek. Een onderzoek naar enkle aspecten van kennisvorming en wetenschappelijke communicatie, in het bijzonder bij de sociale geografie.
L6075: KOUWER, B.K. / K.H. Bouman / Ernst de Vries. e.v.a. - De verbreiding van de geslachtsziekten en hare gevolgen.
H7951: KOWALSKI, Isaac. - A secret press in nazi Europe. The story of a Jewish United Partisan Organization.
T9442: KRAAN-VAN DEN BURG, Gera. - Vier kruisjes op een kroon. 1898-1938.
T0682: KRAMER, Rijk. - Het Neo-Malthusianisme en het beginsel der Revolutie.
T4970: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugdherinneringen en nog wat.
W2011: KRAMER, Sidney. - A history of Stone & Kimball and Herbert S. Stone & Co. With a bibliography of their publications 1893 - 1905.
R1297: KRAMER, J.G. - Een Deserteur. Illustraties van Daan Hoeksema.
B1593: KRAMER, Cornelis. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Samenvatting, inhoudsopgave en stellingen.
B5064: [VONDEL] KRAMER, W. - Vondel als Barokkunstenaar.
T1216: KRAMERS, J.H. - Blik op de geschiedenis van het Rotterdamsche Nut, inzonderheid de eerste 10 jaren, 1785-1795.
R4492: KRAMERS, Martina G. - Wat wil het Nieuw-Malthusianisme?
R5527: KRAMM, Christiaan. - De Goudsche Glazen of beschrijving der beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Goude, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der glazen, der cartonteekeningen enz. en een levensberigt der Gebroeders Crabeth.
R8873: KRANENBURG, R. - De betekenis der rechtsvergelijking voor de rechtsphilosophie.
Y3989: ECHTE METRO KRANT. - Echte Metro Krant.
R6339: KRANT. - Echte Stadhuis Krant.
R8855: KRANTZ, B.F. - Over de verhouding van den werkgever tot zijn weerplichtig personeel.
Y7635: PROSPECTUS UITGEVERIJ KRIS KRAS. - Prospectus uitgeverij Kris Kras, Amsterdam. Kris Kras Boekenclub.
Y0449: KRATOCHWJLE, Fritz. - Die stadtischen Garten Wiens.
Y0407: KRATZ, Werner. - Erbach im Rheingau. Baudenkmale und Geschichte. Hrsg. von der Gemeinde Erbach / Rheingau anlasslich der 1000-Jahrfeier 1954 .
Y3706: KRATZSCH, Konrad. - Wiegendrucke der Zentralbibliothek der deutschen Klassik.
R3576: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Bucher.
B4197: KRAUSS, Angela. - Der Dienst.
T4480: KREKEL, H. - Politik und Seele Hollands.
R5408: KREMER, Ludger. - Das Niederlandische als Kultursprache deutscher Gebiete. Nachbarn nr. 27.
B2703: KRETZ, J. Th. W. - In de klauwen van den Jap en den Extremist.
T5451: KREVELEN, Dirk van. - Naar een drankvrij Nederland. Een en ander over plaatselijke keuze.
T5441: KREVELEN, D. van. - Verbod of plaatselijke keuze?
R0469: KREVELEN, Laurens van. - De stijl van de uitgever.
Y5208: KRIEGER, W.L. - Gedachten bij 't verneemen van den dood van den wel-eerwaarden zeer geleerden heere Rutger Schutte, beroemd kerkleeraar in Christus Gemeente te Amsterdam. Zalig in den Heere ontslaapen op den 19den van Wintermaand des jaar 1784. In den ouderdom van ruim zes en zeventig jaaren.
Y9548: [SPINOZA] KRIEGSMANN, Georg. - Die Rechts- und Statstheorie des Denedict von Spinoza.
T5988: KRIEKEN, G.B. van. - Kroningslied. Volkslied .
T9870: KRIES, Wilhelm von. - Breschen in Albions Bollwerk. Ein Tatsachenbericht in Wort und Bild.
L5201: KRIJGER, A.H. - Tehuizen voor Zuigelingen en Jonge Kinderen.
R5723: KRIJTHE, H.J.C. - In de sneeuw geplukt.
L7379: KRIMPEN, Huib van en Thomas Verbogt. - 'Het schoone kennen veredelt de ziel'
L5433: KRIMPEN, Huib van. - Een boek is pas een boek als het een boek is. Tien korte en wat langere overpeinzingen over de boektypografie.
T0538: KRIMPEN, H. van. - Over de verzorging van het boek.
B6628: [DRUKKERIJ TRIO.] KRIMPEN, H. van. - Blokboeken. Een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
H5112: KRIMPEN, Huib van. - Boek over het maken van boeken.
Y7240: KRIMPEN, Huib van / Rob van den Elzen. - Grafisch zakboek. Verklarend woordenboek van hedendaagse begrippen uit de grafische communicatie: uitgeverij, redactie, vormgeving, prepress, drukkerij en afwerking.
T6276: KRIMPEN, Huib van. - Grafisch zakboek. Hedendaagse grafische begrippen, met vertalingen en registers in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
H9115: KRIMPEN, H. van. - Boek. Over het maken van boeken.
K0746: KRIMPEN, Jan van. - Over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
M4149: KRIMPEN, Huib van. (ed.). - Het Model voor de Uitgever van Johan H. van Eikeren. Inleiding en bibliografie.
Y6278: KRIMPEN, Huib van. - Over die zaak... Keuze uit de opstellen en artikelen van Huib van Krimpen.
T7273: KRINGSCHOUW. - Maandblad van den Amsterdamschen Kunstkring Voor Allen. 5e jrg. 1926-1927 nr. 3 en 6.
L7176: KRISTENSEN, W.B. - De antieke opvatting van dienstbaarheid.
L6941: KRISTENSEN, W.B. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
L2366: KROES-LIGTENBERG, Chr. - Een vriend van Aagje Deken.
R9066: KROESE RAMAKER, H. - Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden. Derde stukje, bevattende oefeningen overeenkomstig de zesde en zevende tafel.
K8735: KROJER, P.S. Maxim. - Het expressionistisch tooneel in Duitschland. Algemeen Overzicht.
R1083: KROL, Gerrit. - Over het uittrekken van een broek.
T8574: KROL, Gerrit. - Laatste gedichten.
T8543: KROL, Gerrit. - 'n Groot dichter.
Y2879: KROL, Gerrit. - 'n Kleintje Krol.
R7712: KROM, Johannes Hermanus / Albert Beekhuijs. - Prijsverhandelingen op de vraage: Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden Burger met den inhoud des Bijbels meer en meer bekend te maaken? Antwoord op de vraag .....
Y1162: KROM, P. - Antwoorden op de vragen en voorstellen, voorkomende in het beoefenend rekenboek. Bijzonder ingericht voor Meisjes. 2e stukje. Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken.
Y1134: KROM, P. - Antwoorden op de Rekenkundige Opgaven, voorkomende in: Het beoefenend Rekenboek, bijzonder ingerigt voor meisjes. Eerste stukje: Hoofdregelen en derzelver toepassing, geheele getallen.
Y1126: KROM, P. - Beoefenend Rekenboek. Bijzonder Ingerigt voor Meisjes. 2de stukje 1ste gedeelte en 2de gedeelte: Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken. Twee deeltjes.
B0795: KROMHOUT, J. - Leipoldt as Digter.
T5973: KRONENBERG, M.E. - Nijhoff-Kronenberg. Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Derde deel (vierde stuk).
T1315: KRONHAUSEN, Phyllis and Eberhard. - The International Museum of Erotic Art.
M1894: Kronhausen, Eberhard & Phyllis. - Walter. The English Casanova. A presentation of his unique memoirs. 'My secret life'.
Y1588: DE NIEUWE KRONIEK. - De Nieuwe Kroniek. Veertiendaagse neiuwsbrief van H.P.L. Wiessing. 1949: nrs: 1-2-3.
H7855: KROON, Dirk. - Hutselen met het gras.
R0836: KROON, J.E. (sameng.). - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
H4587: KROON, Dirk. - De getekende dag.
H4339: KROON, Dirk. - Vijf tijdkringen.
H4340: KROON, Dirk. - In de huid van de tijd.
H4342: KROON, Dirk. - Hutselen met het gras.
H4346: KROON, Dirk. - Geruchten.
L5806: KROON, J.E. - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
L5426: KROON, Dirk. - In het voorbijgaan.
T9772: KROONENBERG, Yvonne. - Tijd voor een sigaar. Met tekeningen van Han van Hagen.
T5598: KROP, F.J. - De onwaarachtigheid der Roomsche actie. (Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd).
T5597: KROP, F.J. - Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd.
R7622: KROP, F.J. - Een en ander over het Communisme.
T6524: KROPHOLLER, A.J. - De Abdij van Egmond. Herbouw ontwerp.
R0352: KROPOTKINE, P. - Van Veld, Fabriek en Werkplaats. Of Nijverheid in verband tot landbouw en hersenarbeid vereenigd met handenarbeid.
R0347: KROPOTKINE, Peter. - De staat en zijn rol in de geschiedenis. Uit het Fransch door B.P.V.
R1832: KROPOTKINE, Peter. - Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes. Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave. Twee delen in een band.
R8810: KROSE, H.A. - Godsdienst en Moraal-Statistiek.
T6926: KRUGER, Friedrich. - De oorlog der toekomst. Electriciteit, bacterien, gifgassen.
T6841: KRUGER, Julius. - Die Photographie, oder die Anfertigung von bildlichen Darstellungen auf künstlichem Wege.
T1503: KRUIJER, G. - Urbanisme in Suriname./ Urbanism in Surnam Summary.
B1601: KRUIJFF, Roeland de. (ed.). - Coconaster. Tweemaandelijks cultureel tijdschrift eerste jaargang nr. 2, juni 1984.
T5992: KRUIJS, M.H. van 't en B. ten Kate. - Oranje boven! Kroningslied. Woorden B. ten Kate, muziek M.H. van 't Kruijs.
Y2182: KRUIJS, M.H. van 't. - Het Lied van ons Volk. Woorden en Muziek.
T1418: KRUIJT, J.P. - België. Boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog.
L5696: KRUISINGA, E. - Nederlands en Duits.
B5534: KRUISWIJK, Hans. (ed.). - Van de Ven 'Als zodanig' Portret van een honderdjarige.
B9986: KRUIT, G. - Het Parool voor den Socialist.
Y5611: KRUIT, Johanna. - De waterveren. Tekening Anneke Schenk.
T5905: KRUITHOF, A. - Cooperatie. Beknopte schets van de geschiedenis van verbruiks- en landbouwcooperatie in Nederland.
B1976: KRUITWAGEN, Bonaventura. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
B6333: KRUITWAGEN, Bonaventura. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. O.F.M. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
Y6122: KRUSE, Hans. - Een zwaluw maakt nog geen gedicht. Tekeningen Gerard Huysman.
B4120: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller 1817-1881. In memoriam. Voor vrienden overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
Y6388: KRUSEMAN, A.C. - Uitgeverij A.C. Kruseman. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
Y9936: KRUSEMAN, Philip (ed.). - Als het 6 december wordt. 12 oude en nieuwe St.Nicolaasliedjes. Met teekeningen van Daan Hoeksema.
T2601: KRUYSWIJK, P.N. - Sociale Wenschen. Korte toelichting op het Sociaal Program van Patrimonium.
T7734: KRUYT, H.R. - Hogeschool en Maatschappij en Rede tot de Universitaire Gemeenschap.
K2170: KUBLER, George A. - Historical treatises, abstracts & papers on Stereotyping.
R3667: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch stroomgebied.
B8057: KUHN, Robert et al. - Schriftgestaltung.
Y1900: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch Stroomgebied. Met kaarten.
L2588: KUIJK, Jan. - Het gaat nu eenmaal niet zonder erotiek. Over de rijmprent van P.C. Boutens bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.
L4014: KUIJPER Hz., G. - Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

5/9