Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
W2497: DAVIES, A.A.T. - De winterpaarden. Vertaling Helen Knopper.
R7223: DAVIGNON, Henri. - Belgie en Duitschland. Teksten en oorkonden met een woord aan den lezer.
T3500: DAVIS, Myrna. - Aardappelkunst. Voorwoord Truman Capote.
T7912: DAVRAY, Henry D. - Engeland en de Munitie.
H7571: DAWSON, J. & Piet CLEMENT (eds.). - Gaade's Handboek voor de grafische technieken.
B7869: DAY, David. - The whale war.
MK0153: DAY, Lewis F. - Alte und Neue Alphabete, fr den praktischen gebrauch nebst einer Einleitung ber 'Die Kunst im Alphabet'
Y6733: DEAK, Michael. - De vrouwenval. Gedichten.
Y1249: DEAN, Folk. (ed.). [=Theo Ettema]. - Sint- Nicolaas liederen. Samengesteld en bewerkt door Folk Dean.
R0780: DEBAIVE, C. - Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck.
Y2905: DEBBAUT, Romain (sameng.). - Tijden van beroering en andere naturalistische verhalen.
H1838: [CATALOGUS] DEBOUTTE, A. e.a. - Sint Lutgart. Patrones van Vlaanderen. Twee delen.
H7195: TIRADE 202. Cola Debrot. - Cola Debrot: kwatrijnen uit fort Amsterdam.
K6022: DEBROT, Cola. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
H5363: DEBROT, Cola. - De vervolgden. Novelle.
H4179: DEBROT, Cola. - Bekentenis in Toledo. Gedichten.
B7698: DEBROT, Cola. - Bid voor Camille Willocq. Een novelle.
L1459: DEBROT, Cola. - Navrante zomer. Gedichten.
L0197: DEBROT, Cola. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
W7629: DEBROT, Cola. - Verzameld werk. Zeven delen.
K3610: DEBROT, Cola en Gerard Knuvelder. - Ars et Vita.
T2843: DEBROT, Cola en Henk Dennert. - Gedichten.
T2844: DEBROT, Cola. - Literatuur in de Nederlandse Antillen.
K1810: DEBROT, Cola / Han Hoekstra, Ed. Hoornik. (Ed.). - In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van 'Criterium'
B8330: DEBS HEINL, Robert. - Victory at high tide. The Inchon Seoul campaign.
Y2598: DECKER, Alfons de. - Geschiedenis der Malkontenten.
T1883: DECKER, Jeremias de. - Goede vrydag ofte het lijden onses heeren Jesu Christi.
L1942: DECKER, Jeremias de. - Goede Vrydagh ofte Het Lyden onzes Heeren Jesus Christus.
Y5666: DECKER, Will. - Mit dem Spaten durch Polen. Der Reichsarbeitsdienst im polnischen Feldzug.
R3143: DECKER, Jeremias de. - Goede Vrydag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu Christi. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk.
Y0734: [ERASMUS] DECKERS, Thilda. - Erasmus de veelomstredene.
K8523: DECLERCK, Richard. - Peilingen. Doorheen het moderne Franse geestesleven. Met inleiding van Raymond Herreman.
R0211: DECORTE, Bert. - Thijl Ulenspieghel. Gedichten. Met de oorspronkelijke prenten van het oude volksboek (1518).
L3390: DECORTE, B. - Karel van de Woestijne en de Franse Literatuur.
L9006: DECORTE, Bert. - Kruis of munt. Verspreide rijmen en dichten van 1936 tot 1969 geschreven.
K9233: DECORTE, Bert. - Een stillere dag. Sonnetten.
B3289: DECORTE, J.M.A. (red.). - Een boeket van vijftig Nederlandse gedichten in Engelse of Franse vertaling.
K5325: DECORTE, Bert. - Kortom.
R8787: DECURTINS, G. - Bisschop Von Ketteler.
T4712: DECURTINS, G. - Reform-katholicisme (modernisme) en Katholieke sociale hervorming. Aangevuld met uivoerige aanhalingen uit de encycliek Pascendi dominici gregis van Pius X.
Y0240: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Lijst van werken van Noord-Nederlandse humanisten, geboren voor of omstreeks 1500. Portretten van bibliophielen VI: E.P. Goldschmidt. Alardus Amstelredamus. P.N. van Eyck en de Zilverdistel. Verzoek tot vestiging van een drukkerij te Breda in 1613. Rousseau en Voltaire in Nederland. Entzauberte Bucher. Remy de Gourmont bibliophile. Bewaren of liquideren.
Y0239: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Inhoud: Oscar Wilde's Ballad of Reading goal. Mahieu, Maiolin- Majolica. De titelpagina der Nederlandse romantiek. L'amour des livres. Boek en drukpers in de emblematische literatuur. Twee Nederlandse boektentoonstellingen. Malle gevallen oftewel boeken en boektitels in oude advertenties.
y0241: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Bibliophilie. Stichting De Roos. Nieuwe beelding in de drukkunst. Honoraria voor handschriften en boeken in het verleden. Een drietal ontleningen aan het Nederlands in de Duitse ontspanningslectuur der XVIIIe eeuw. De drukken der Julia van Rhijnvis Feith.
R0658: DEE, M.A. - Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899. Verzameld door M.A. Dee.
T5655: DEE, Daniel. - Vierendeel.
Y7004: DEEL, T. van. - Klein diorama.
B1964: DEEL, T. van. - H.C. ten Berge, informatie.
T8149: DEEL, T. van & Chr. J. van Geel. - Gedichten bij tekeningen.
K3119: DEEL, T. van. - Henk Romein Meijer. Informatie.
L7831: DEEL, T. van (ed.). - De 100 beste gedichten van 1997 gekozen door T. van Deel.
Y7275: DEEL, T. van. - De komma bij Krol en andere essays.
T8984: DEEL, T. van. (Ed.). - Ik heb het Rood van 't Joodse Bruidje lief. Gedichten over beeldende kunst.
K1791: DEEL, T. van. - Recensies.
H4485: DEELDER, J.A. - Modern Passe.
Y6927: DEELDER, J.A. - Portret van Olivia de Havilland.
L3354: DEELDER, J.A. - Gemengde gevoelens. Roman.
H8437: DEELDER, J.A. - (Hol gelach). Verhalen.
M6177: DEELDER, J.A. - De t van Vondel. Verhalen.
M0340: DEELDER, J.A. - Sturm und drang. (10 series).
T4874: DEELEN, H.L.F.J. - De moderne jeugdarbeid.
R7567: DEELEN, A. en H. Heyenbrock. - Aardewerk. Onder toezicht C.J. Nieuwenberg.
Y0276: DEFOE, Daniel. - De voor- en tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders ......Geschreven naar haar eigen aantekeningen. Vertaling Max Schuchart.
R1930: DEFOE, Daniel. - De voor- en tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders. Vertaling Max Schuchart.
T0643: DEFOORT, E. - Charles Maurras en de Action Francaise in Belgie.
C1411: DEFRESNE, A. - Een avond in Amsterdam.
L0302: DEFRESNE, A. - De vrome speelman.
L0304: DEFRESNE, A. - 1948 Anno Christi zinnenspel in drie bedrijven.
K8873: DEFRESNE, A. - Het eethuis. Ingeleid door Victor E. van Vriesland.
K6601: DEFRESNE, A. - De vrome speelman.
Y8450: DEGENAAR, Danny. - Eternelle lust geen bollen.
Y1102: DEGENHARDT, W. - Vaderlandsche Geschiedenis. Een Leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der Volksschool.
B7988: DEGERING, Hermann. - Lettering. Modes of writing in Western Europe from Antiquity to the Eighteenth Century. With a preface by Alfred Fairbank.
K5447: DEGROOTE, G. - Wat een schrijver lijden kan. Nieuw licht op Hendrik Conscience.
K2274: DEGROOTE, Gilbert. - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium.
R5105: DEIJL, C. van der. - De Islam.
B8881: DEIJSSEL, Lodewijk van. - Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis.
K8808: DEIJSSEL, Lodewijk van. - Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis.
T0402: DEINSE, J.J. van. - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente.
L6069: DEK, J. - Het Kruiningensch dialect. Met een voorwoord van Jac. van Ginneken.
Y0365: DEK, A.W.E. - Graf Johann der Mittlere von Nassau-Siegen und seine 25 Kinder.
A0015: DEK, Rudy. - Het duizendste front. Een verhaal van jaren.
Y2524: DEKKER, A.J. en J. Smit. - Cursus voor Loopend Schrift in 9 nummers. Parallel Cahier behoorende bij nos 1-3. en 4-6. Oefenboekje deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
T1578: DEKKER, R.M. - Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten. Ooggetuigenverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750).
Y2250: DEKKER, Carline. - Daarom ben ik hier.
B5433: DEKKER, Gerrit. - Lodewijk van Deyssel as Skilder.
K6383: DEKKER, Maurits. - Jozef duikt.
Y1485: DEKKER, Piet. - Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe. Een van de oudste en trouwste dienaren van prins Willem van Oranje.
Y0451: DEKKER, A.J. en J. Smit. - Handleiding bij den cursus voor loopend schrift.
K2991: DEKKER, G. - Afrikaanse literatuurgeschiedenis.
Y7987: DEKKER, M. / B. Stroman / T. v.d. Horst / P. van Lishout. - Klaverblad van vier. Vier novellen.
Y9768: DEKKER, Cor. - Uit de Spaanse hel ontvlucht! De ervaringen van een zeeman uit Den Helder bij de Internationale Brigade.
T7750: DEKKERS, F. - Samenwerking van patroon en arbeider.
R6409: DEKKERS, Midas. - De larf. Over kinderen en metamorfose.
R4445: DEKKING, Henri. - Kwakzalvers. Een vroolijk spotspel in drie bedrijven.
T2573: DEKNATEL, Roelof. - Wilhelm Busch der lachende Philosoph des Pessimismus.
Y3503: DELABORDE, Henri. - La gravure. Precis elementaire de ses origines, de ses procedes et de son histoire
Y1451: DELAHAYE, Albert. - Holle Boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen.
MK0134: DELAMOTTE, F. - The book of ornamental alphabets. Ancient & mediaeval, (etc.).
R6718: DELANDSHEERE, P. - La Libre Belgique. Histoire des origines de la Libre Belgique clandestine.
T4873: DELANEY, P.L. - How Public School Boys Live.
L2953: DELBEE, Anne. - Camille Claudel, een vrouw. Vertaling Michel Perquy.
L5664: [ERASMUS] DELCOURT, Marie. - Erasme.
R7944: DELDEN, Johan van. - Liefkensstraat 66. Herinneringen aan A. Marja.
L1860: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche graphiek, studies en aanteekeningen.
L1803: DELEN, A.J.J. - Oude kunst en graphiek. Verzamelde opstellen. Met een inleiding door Lode Baekelmans.
K9288: DELEN, A.J.J. - Metsys. Groote meesters.
T0850: DELEU, Jozef en Frits Niessen. - Frans-Vlaanderen.
B6330: DELEU, Jozef. (red.). - Niederlandsich. Die Sprache von zwanzig Milllionen Niederlandern und Flamen.
T8491: DELEU, Jozef. - Groot Verzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood. Een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse pozie van de twintigste eeuw.
M4850: DELEU, Jozef. - De hazen aan de kim. In veertien staties.
L9884: DELEU, Jozef. - De pleinvrees der kanunniken. Negen redevoeringen.
L9656: DELEU, Jozef. - Voorbij de grens. Lyrisch proza 1972-1988.
B1369: DELF, Dirc van. - Tafel van den Kersten Ghelove. Naar handschriften uitgegeven, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door L.M.Fr. Daniels.
R4707: DELFGAAUW, Gerardus J.J.A. - De staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijk-historische staatsopvatting.
L1252: DELFGAAUW, G.Th.J. - De economische theorie en enkele economische bevolkingsproblemen.
R6801: DELFOSSE, Antoine. - De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. De Streek van Bergen.
B6130: DELFT, M. van (ed.). - Vriendschap in vereniging.
B1251: DELFT, Marieke van. - Verzamelaars en verzamelingen Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
R5883: DELFT, A.J.A.C van. (ed.). - Illegale spot en prikkel rijmen.
E0196: DELFT, Marieke van, Marco de Niet & Kees Thomassen (eds.). - Bijzonder Divers. Studies over opmerkelijk drukwerk uit de twintigste eeuw.
T9241: DELILLE, E. en Joris de Saffel. - Zing een Lieken. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
R5358: DELILLE, Victor. - Moeders deel. Toneelspel.
L9876: DELL'ORO, Erminia. - De dag van de regenboog. Een Eritrese geschiedenis. Vertaling Yond Boeke.
L8760: DELTA. - A review of arts life and thought in the Netherlands.
L8759: DELTA. - A review of arts life and thought in the Netherlands.
Y3749: DELVIN, D. - Le Nom de Gand. Homonymes et Semi-homonymes.
T7745: DEMANY, Fernand. - De waarheid over Leopold III.
R3766: DEMBITZER, Salamon. - De twee tuinen... Vertaling van Arn. Saalborn.
B4025: DEMEDTS, Andre. - Richard Minne.
K7474: DEMEDTS, Andre. - Edward Vermeulen. Schrijver en boer.
K7181: DEMEDTS, Andre. - De Vlaamsche pozie sinds 1918. 1e Deel: studie. 2e Deel: Bloemlezing.
M6322: DEMEDTS, Andr - Ernest Claes.
K6014: DEMEDTS, Andre. - De dag voor gisteren.
K4206: DEMEDTS, Andre. - Stijn Streuvels.
M2785: DEMEDTS, Andre. - Stijn Streuvels.
H8219: DEMEDTS, Andr - Johan Daisne.
K3076: DEMEDTS, Andre. - De Vlaamsche pozie tusschen 1918 en 1941.
A0636: DEMEL, Rudolf. - Diagnostik chirurgischer Erkrankungen. Mit Einschluss der Differentialdiagnostik und Rontgendiagnostik. Lehrbuch fur Studierende und Arzte.
M0363: DEMILLE, Cecil B. - The autobiographiy of Cecil B. DeMille. Edited by Donald Hayne.
Y3953: DE SOCIAAL-DEMOCRAAT. - De Sociaal Democraat. Veertiendaags Orgaan van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland. 6e jaargang 1937. 8 mei 1937. Nrs: 16 t/m 26. 7e jaargang 1937. 4 december 1937. 1 t/m 5.
Y2784: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 15e jaargang 1940. Nrs.: 1 t/m 4.
Y2783: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 14e jaargang 1939. Nrs.: 1 t/m 19.
Y2781: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 12e jaargang 1937. Nrs.: 3 t/m 20.
Y2782: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 13e jaargang 1938. Nrs.: 1 t/m 20.
Y7485: VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE. - Drees vraagt Uw vertrouwen, maar wij zeggen U, Oud is te vertrouwen. Strijd met Oud voor welvaart en meer woningen. Lijst 5.
Y0057: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 1e jaargang 16 mei 1964, nr. 12.
Y3990: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 6e jaargang sept. 1968, nr. 8a.
R6340: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 7e jaargang sept. 1969, nr. 1.
P0750: DEMONEY, Jerry / S.E. MEYER. - Gaade's gids voor de grafisch werktekenaar. Lay-out, paste-up, cameraklaar model.
Y4455: DEMONSTRATIE. - Klassedemonstratie op 1 Mei voor den Achturendag. Voor het Algemeen Kiesrecht. Groote Avond-Meetings op vrijdag 1 Mei in het Paleis voor Volksvlijt. Sprekers: P.J. Troestra, W.H. Vliegen, A.B. Kleerekoper.
B1229: DEMPSEY, Michael W. - Geld. Vertaling C. Beerepoot.
H7629: DENDERMONDE, Max. - Soms een paar uur van tweezaamheid. Liefdesgedichten. 103 sonnetten om loom te lezen op een koel laken.
H2335: DENDERMONDE, Max. - De duiven boven moeders graf. Dertien parabelen zonder veel moraal.
H1581: DENDERMONDE, Max. - Veranderlijk weer op komst. Verhaal bij het begin der dagen en maanden.
C1412: DENDERMONDE, Max. - Amerika door de achterdeur. Reisverhalen uit de Verenigde Staten.
M9349: DENDERMONDE, Max. - Het geheim van de miereneuker. Nieuwe gedichten.
M9348: DENDERMONDE, Max. - Lessen in eenzaamheid. 104 sonnetten om aandachtig te lezen op een goed beschaduwde plek in de wereld.
K9601: DENDERMONDE, Max. - Een roerige bruiloft op Adrillen.
K8085: DENDERMONDE, Max. - Het Klandijker drama.
K7240: DENDERMONDE, Max. - Vrouw aan de rivier. Een vriendinnenverhaal.
B3117: DENDERMONDE, Max. - Watson, kom hier, ik heb je nodig. Reisverhaal van een thuiskomst.
Y0446: DENDERMONDE, Max. - Kinderen uiten zich 2.
T7772: DENDERMONDE, Max / Friso Henstra / Pieter van Delft. - Een wonderkind in wintertijd. (Identiteiten).
M2487: DENDERMONDE, Max. - Bruin, rood en groen.
R3887: DENDERMONDE, Max. - Uit Mexico ben ik gevlucht, mevrouw, gevlucht!. Een kleine roman.
W0374: DENDERMONDE, Max. - Eiland van Circe.
K4147: DENDOOVEN, Lucien. - Paul Claudel.
T0794: DENEER, Cor. - Zigeunerkoor.
T3488: DENEKAMP. - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend.
T4130: DENNERT, Henk. - Oude Curacaose muziekinstrumenten.
T0553: DENUCE, J. en D. Gernez. - Het Zeeboek. Handschrift van de Stedelijke Boekerij te Antwerpen (Nr. B. 29166).
Y1603: DENUCE, Jan en J.A. Goris. (ed.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Twee delen.
R7224: DENUCE, J. - De loop van de Schelde van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw.
T9383: DENUCE, Jan. - Oud-Nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantijn. Deel II.
B8343: DENYS, Pieter. - Hendrik Groenlandt, eene gebeurtenis uit de jaren veertig.
H2334: DEPAUW, Valere. - Van twee sukkeleers.
C0558: DEPAUW, Valere. - Het late geluk van Remi Zwartekens.
B9647: [PLANTIJN] DEPAUW, C. & L. VOET et al. - Christoffel Plantijn en de Iberische Wereld / Christophe Plantin et le Monde Iberique
B9301: DEPAUW, Carl & Ger Luijten. - Antoon van Dyck en de prentkunst.
B9294: DEPAUW, Carl & Ger Luijten. - Antoine van Dyck et l'estampe.
M5935: DEPESTRE, Rene. - Hadriana in al mijn dromen. Vertaling M. de Veth.
R3622: DEPREZ, Ada en Mario Baeck. - Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje 1834-1875.
R3615: DEPREZ, Ada en Hans Vanacker. - Noord en Zuid 1862-1869. Nederduitsch Maandschrift 1862-1863. Nederduitsch Tijdschrift 1864-1867. Nederlandsch Tijdschrift 1868.
H1541: DEPREZ, Ada. - E. du Perron 1899 - 1940. Zijn leven en zijn werk.
T0669: DEPREZ, Ada. - Licentiaatswerken en doctoraten over Nederlandse, algemene en vergelijkende literatuurstudie. Systematisch overzicht van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde verhandelingen 1934-1970.
B7262: DEPREZ, Ada. - Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824.
B7263: DEPREZ, Ada. - Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). Met een inleiding en aantekeningen.
K4126: DEPREZ, Ada. - Jan Frans Willems 1793-1846.
B1331: DEPREZ, Ada. - Du Perron en Vlaanderen.
K1834: DEPREZ, Ada. - Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Twee delen. Deel I: Bronnenbeschrijving. Lijst van brieven en documenten. Deel II: Bio-Bibliografische lijst van de correspondenten bio-bibliografie van F.A. Snellaert.
R8319: DERKINDEREN, A.J. (A.J. der Kinderen). - Muurschilderingen. Tekst: H.P. Bremmer.
R7197: DERKS, Jan. - Over de eer van de journalist.
T3019: DERKS, Jan. - Oordeel. Satyre in een bedrijf.
Y4403: DERKSE, Wil (ed.). - Grenzen aan de tolerantie. Erasmus, Hugo de Groot, Spinoza en de Actualiteit.
B5867: DERKSEN, Leo. - Doden hebben voorrang.
R3275: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel).
T8871: DERMOUT, Maria. - Zo luidt het verhaal. De goede slang, De olifanten, Het kanon.
W6591: DERY, Tibor. - Verhalen. Vertaling H. Hom.
B4068: DESBORDES, Michele. - Het stille huis. Vertaald door Marianne Kaas.
K1498: DESBORDES, Michele. - Het stille huis. Vertaald door Marianne Kaas.
Y2998: DESCAMPS, Desire. - Les Crimes de la Misere. La conservation de l'existence.
L7384: DESCARTES. - Descartes. Exposition organisee pour le IIIe Centenaire du Discours de la Methode.
R0122: DESCHAMPS, J. (ed.). - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse Bibliotheken.
K4468: DESGRAVES, Louis. - Etudes sur l'imprimerie dans le Sud-Quest de la France aux XVe, XVIe et XVIIe siecles.
T9515: TOTAL DESIGN. - Bewegwijzering.
R2249: DUTCH DESIGN. - Op 31 januari 2002 vond de feestelijke introductie plaats van Dutch Design. Een registerdeel en zes vakdelen. Vijf statements van bestuursleden en de directeur van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en zes columns, door Martin Bril.
H9585: DESJARDIJN, D. - USA.
L2201: DESJARDIJN, D. - A vanishing light. Rond de direktiewisseling bij het Stedelijk Museum.
L0970: DESJARDIJN, Dave. - Hoogdruk sinds 1900. Hout- en linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars.
R7744: DESJARDIJN, D. - Afstoot etcetera.
R7743: DESJARDIJN, D. - Niet Nederlandse ex libris en kleingrafiek uit de periode 1900-1950.
H9082: DESJARDIJN, D. - 301 Lithoos 1802-1981.
H9079: DESJARDIJN, D. - Vlakdruk in beeld. De geschiedenis van de lithografie in 398 afbeeldingen.
H9078: DESJARDIJN, D. - Grafiek in Nederland. De achttiende eeuw.
B0668: DESJARDIJN, D. - Niet alles wat goed is brengt iets op. Prenten en tekeningen. De Twintigste Eeuw. Stachelswine Catalogus III.
T3482: DESMETH, G. - Albert I. 1875-1934. Tentoonstellingscatalogus.
T2030: GROTTE Nicolas de la. / P. de RONSARD / P. DESPORTES. - Chansons De P. de Ronsard, P. Desportes et autres. Mises En Musique Par Nicolas de La Grotte. Nouvelle edition Fac-simile Augmentee d'une Notice Par A. De Rochambeau.
Y0203: DESSING, Maarten (ed.). - Gouden Ganzeveer 2008: Joost Zwagerman.
Y0202: DESSING, Maarten (ed.). - Gouden Ganzeveer 2009: Adriaan van Dis.
Y1246: DESSING, Rene & Jan Holwerda. - Nationale gids Historische Buitenplaatsen.
H1868: DETAMBEL, Regine. - Het lange verblijf. Vertaling Edu Borger.
L6407: DETMERS, Tjapko D. - Aanteekeningen op de Middelnederlandsche berijming van Sinte Franciscus Leven.
R5299: DETOLLENAERE, F. - De schildering van den Mensch in de Oudijslandsche Familiesage.
T1145: [SPINOZA] DEUGD, C. de (ed.). - Spinoza's political and theological thought. International Symposium under the Auspices of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences commemorating the 350th Anniversary of the Birth of Spinoza Amsterdam 24-27 november 1982.
B8990: [SPINOZA] DEUGD, Cornelis de / Roger Henrard. - Van Suchtelen over en met Spinoza. Guido van Suchtelen- niet als secretaris maar als auteur. / De vereniging Het Spinozahuis en haar secretarissen.
R3820: [SPINOZA] DEUGD, C. de. - Wordsworth en Spinoza. Voordracht, gehouden te Rijnsburg op 18 mei 1968.
Y9446: [SPINOZA] DEUGD, Cornelis de. - Paul Tillich en Spinoza.
L4080: DEUSCHLE, Martha Julie. - Die Verarbeitung biblischer Stoffe im Deutschen Roman des Barok.
T9401: DEUSS, J.J.B. - Handleiding voor de theebereiding.
T2722: DEUTSCH, Leo. - Viermaal ontvlucht. Uit het Duitsch vertaald door Henriette van der Meij.
T5245: DEUTSCH, Julius. - De burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen. Vertaling L.J. Klein.
Y8821: DEVENS, Dre & VREDE, Han de. - Ter gelegenheid van de 1393e verjaardag van de Sint Servaaskerk.
R5477: DEVENTER, W.P.F. van. e.a. - Holland. Landschap, bouwkunst, Volksleven.
K5564: DEVENTER, Ch. M. van. - Hollandsche Bellettrie. Kronieken. Twee delen.
B5201: DEVILLE, Gabriel. - Het Directoire. Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor II tot den staatsgreep van Bonaparte. Bewerkt door W. van Ravesteyn jr. Twee delen.
T3958: DEVISSCHERE, Bert. - 25 dagen achter slot of het Complot tegen Belgie.
R6816: DEVISSCHERE, Bert. - De Vlaamsche Beweging. Beknopt Overzicht ten Dienste der Vlaamsch-nationale Propaganda.
T7721: DEVISSCHERE, Bert. - Rond de archieven van 1830, met opgave van stichtende documentatie van wijlen Advokaat Maurits Josson.
T9213: DEVOLDER, J. - Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829. Deel II: G-S.
Y2890: DEVOLDER, J. - Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829. Deel III: T-Z.
Y8568: DEWITTE, Kris. - Lux-foto's Kris Dewitte.
H7556: DEYSSEL, Lodewijk van. - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
T9656: DEYSSEL, Lodewijk van. - Het ik, Heroiesch-individualistische dagboekbladen gevolgd door Caesar. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen,bezorgd door Harry G.M. Prick.
T6309: DEYSSEL, L. van. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
R0329: DEYSSEL, Lodewijk van / Albert Verwey. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I, II, III.
H0971: DEYSSEL, Lodewijk van. - Aanteekeningen bij lectuur. Woord vooraf door H.L. Prenen.
L5492: DEYSSEL, Lodewijk van. - Nieuw Holland. Met een nawoord van Harry G.M. Prick.
B9699: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde opstellen. Derde bundel.
B9550: DEYSSEL, L. van. - Gedenkschriften.
B9157: DEYSSEL, Lodewijk van / Arnold Ising jr. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising jr. (Twee delen).
B8905: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde opstellen. [eerste bundel].
B8871: DEYSSEL, Lodewijk van. - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
B8868: DEYSSEL, Lodewijk van. - Twee geleende pennen. Ingeleid door Harry G.M. Prick.
R1635: DEYSSEL, L. van. - Nieuwe Kritieken.
T0473: DEYSSEL, L. van. - De meest Hollandsche stad. Samengesteld en ingeleid door Harry G.M. Prick.
B7253: DEYSSEL, L. van. - Werk der laatste jaren.
M9442: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde opstellen. Eerste bundel.
B5544: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde Werken Deel 6: Lyrisch en Verhalend Proza, Ethiesch-Mystische Varia, Reis-Indrukken, Schetsen en Aanteekeningen.
M8899: DEYSSEL, Lodewijk van. - Proza. Een bloemlezing uit het werk van Lodewijk van Deyssel.
M8895: DEYSSEL, Lodewijk van. e.a. - Ju, ju, wat een grof volkje. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Karel Jonckheere.
M8897: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde opstellen. Derde bundel.
A0588: DEYSSEL, Lodewijk van. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
B4013: DEYSSEL, Lodewijk van. - Badplaats schetsen fragmenten uit een Humoreske. Bezorgd en nawoord M.G. Kemperink.
B3979: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde werken. Deel 1: Een liefde.
R8931: DEYSSEL, Lodewijk van / P.H. Ritter. - De markies onzer letteren. De briefwisseling P.H. Ritter Jr. - Lodewijk van Deyssel. (1902-1951). Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Jan J. van Herpen.
Y0521: DEYSSEL, L. van. - Een wederwoord voor Dr. H.J.A.M. Schaepman. Nog over Fransche Meesters.
B3374: DEYSSEL, L. van & Albert Verwey. (red.). - Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek. IVe jaargang Deel I & Deel II. Inclusief Supplement.
W5052: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde werken. Deel 4: Kritieken.
W5050: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde Werken Deel 6: Lyrisch en Verhalend Proza, Ethiesch-Mystische Varia, Reis-Indrukken, Schetsen en Aanteekeningen.
M3377: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde werken Deel 5: Beschouwingen en kritieken.
M3379: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde werken. Deel 4: Kritieken.
M3381: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde werken. Kunst en kritiek. 2 delen.
M3376: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde werken Deel 5: Beschouwingen en kritieken.
M3375: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde werken Deel 3: Proza, gedichten. Uit het leven van Frank Rozelaar, Kind-leven, Als het dag wordt, Het ik.
W3855: DEYSSEL, L. van. - Verbeeldingen.
R1803: DEYSSEL, Lodewijk van. - Het vreemd en heerlijk Heelal. Gekozen en ingeleid door Harry G.M. Prick.
W2188: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
H8841: DEYSSEL, Lodewijk van. - Aanteekeningen bij lectuur. Woord vooraf door H.L. Prenen.
B1122: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde opstellen. Vierde bundel.
B1120: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
Y0871: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde werken. Deel 1: Een liefde.
B7304: DEYSSEL, Lodewijk van / Albert Verwey. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I: april 1884- september 1894.
K3755: DEZAIRE, P.N. - Handboek der poetiek.
Y7396: DHONDT, Astere Michel. - De koning en de koningin van Sikkim in de Haarlemmerhouttuinen. Gedichten Spelen, Brieven 1968-1971.
Y6755: DHONDT, Astere Michel. - God in Vlaanderen.
Y6391: DIAGHILEV, Sergei. - Ik zit vol grootse plannen. Brieven.
B4668: DIBBETS, Geradus Rutgerus Wilhelmus. - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581). Een inleiding.
R6369: DIBBETS, Karel. - Sprekende films. De komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933.
R6024: DIBBITS, L. - Leve de Koning!
B3488: DIBDIN, Thomas Frognall. - Bibliomania or Book-Madness.
T7466: DIBON, P. - Le fonds neerlandais de la bibliotheque academique de Herborn.
Y9952: DICK, Phiny. - Miezelientje en Prinses Rosmarijn.
L3407: DICKE, Gerd und Klaus Grubmuller. - Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck.
R1236: DICKENS, Charles. - Onze wederzijdsche vriend. Vertaling Mevr. v. Westhreene. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard.
Y6863: DICKENS, Charles. - Een kerstlied in proza. Vertaald door J. Kuylman met inleiding door L.S.
K7935: DICKENS, Charles. - Een kerstvertelling. Vertaling Godfried Bomans.
K7667: DICKENS, Charles. - Een kerstzang in proza. Vertaling J.B. van Amerongen en geillustreerd door Frans Lammers.
B2694: DICKENS, Charles. - In krystliet yn proaza. Oerset ut it Ingelsk troch Jabik Veenbaas.
T3043: DICKENS, Charles. - Een reiziger, die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen.
T3041: DICKENS, Charles. - Olivier Twist. Nieuwe vertaling.
T3040: DICKENS, Charles. - Barnaby Rudge. Vertaling van C.M. Mensing.
T3039: DICKENS, Charles. - Kerstvertellingen: Eene geesteverschijning. - De nieuwjaarsklokken. - Het krekeltje in den schoorsteen. - De strijd des levens. - De bezeten man. - De hulst-boom. - De zeven arme reizigers.
L8974: DICKER, Agnes. - Karakter en cultuur der Romeinen in St. Augustinus' de Civitate Dei I-V.
L8184: DICKINSON, Emily. - Gedichte.
T0340: DICKINSON, Emily. - Selected poems.
W9814: DICKSON, Robert/John Ph. Edmond. - Annals of Scottish printing. From the introduction of the art in 1507 to the beginning of the seventeenth century. With analytical descriptions of books printed and an index of names subjects and titles.
R2284: DIDEROT, D. - Regrets sur ma vieille robe de chambre & Lettre a une jeune mariee. [Met een toelichting door E.B. Mayer-Swart].
L1071: DIDYMUS (= T.J. Werndly). - Gedichten.
MK0108: DIEBENER, Wilhelm (ed.). - Monograms & Decorations from the Art Nouveau Period.
M2931: DIEDERICH, J. (ed.). - Vijf eeuwen boek in Nederland.
T3857: DIEDERIKS, H, e.a. (ed.). - Textielhistorische Bijdragen 29 (1989).
B2508: DIEKMAN, Annemieke. - Terug naar Start. Ondernemers over de eerste jaren van hun bedrijf.
H6813: DIEKMANN, Miep. - Als je het nog niet wist. Voorlichting en levenskunst voor teenagers.
K7411: DIEKMANN, Miep. - Het varken dat spaarvarken wilde zijn.
R4371: DIEKSTRA, F.N.M. - A dialogue between reason and adversity. A late Middle English version of Petrarch's De Remediis. Edited from MS Ii.VI. 39 of the University Library, Cambridge with an introduction notes and glossary and the original Latin text.
K6234: DIELS, Gerard. - Het doornen zeel.
W0524: DIELS, Gerard. - Na de bevrijding.
Y2965: DIELTIENS, Kristien en Erika Cotteleer. - De nieuwe knecht van Sinterklaas.
B7888: DIEMER, Willem. - Het rood-wit-blauwe boekje voor (niet-)scholieren met als bovenste kwart(ier) een pe(n)dant rood boekje voor collega's.
T0429: DIEMER, H. - Het belang van de Christelijke Pers. Drie Radio-Redevoeringen.
B5801: DIEMER, Willem. - Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg.
Y0542: ICK DIEN. - Terreur-Bloemen.
T6555: HOLLANDS DIEP. - Hollands Diep. Cultureel opinieblad. Losse nummers: 1e jaargang Nrs: 1-2-3-4. 2e jaargang. Nrs: 1-4-5-6-7-9-10-11-12-13-20-22-. 3e jaargang Nrs.: 4-8-9-11-12/13.
Y2557: DIEPEN, Armand. - Het verslag der Tilburgsche Wol-industrie en Hendrik Muller Szoon, of bescherming contra vrijhandel.
L0147: DIEPENBROCK, Alphons. - Diepenbrock Herdenking.
T7960: DIEPENHORST P.A. - Sociale Wetgeving.
T5505: DIEPENHORST, P.A. - De Klassieke School in de Economie.
R8984: DIEPENHORST, P.A. - Het Nationaal-Socialisme.
R7456: DIEPENHORST, I.A. - Gevaren en kansen der pers.
R7422: DIEPENHORST, P.A. - Het collectief Arbeidscontract.
T4402: DIEPENHORST, G.A. - Socialistische Ministers in een niet-socialistisch Ministerie.
T4037: DIEPENHORST, P.A. - De Vrije School in de Grondwet.
T4036: DIEPENHORST, P.A. - Universiteit en Maatschappij.
B0334: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] DIEPENHORST, P.A. - Groen van Prinsterer's strijd voor de Christelijke School.
B5626: DIEPHUIS, H.H. - Griekse mythologie.
K6366: DIEPSTRATEN, Johan J. - Rozen die bloeien. Decadente gedichten.
M2727: DIEPSTRATEN, Johan (redactie). - Het verlangen om er niet te zijn. Beschouwingen over het werk van Willem Brakman.
Y3293: DIER, Amadeus. - Alt Wien Album.
K6919: DIERCKS, G.F. - Virgilius. Een keuze uit vertalingen van zijn werk. Verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien.
R2471: DIERCKS, Louk. - Gijsbert van Amstel.
L5989: DIERCXSENS, Marie. - L'Homme ne d'un homme ou Will I am Shake-Speare
L7335: DIEREN, E. van. - De averechtsche geestesrichting der zoogenaamde 'Nieuwlichters' op allerlei gebied; in het bizonder die der Kollewijners en hun verderfelijke invloed op onderwijs, taal en volk.
T9283: DIEREN. E. van. - Socialistisch Gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten, tevens een waarschuwing aan autroiteiten, ouders en onderwijzers enz.
R8454: DIEREN, J.W. van. - De lof van Schellingerland. Voorwoord Jac. P. Thijsse.
Y0520: DIERLAMM, Gotthilf. - Die Flugschriftenliteratur der Chartistenbewegung und ihr Widerhall in der offentlichen Meinung.
L7465: DIETEREN, Remigius. - Veertig jaren arbeiderswoningen in Limburg 'Ons Limburg' 1911 - 1951.
R6597: DIETZ, P.A. - Mensch en Droom. Een studie over het droomleven.
R4652: DIETZGEN, Jozef. - Het Evangelie van de Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit).
R8392: DIETZGEN, Jozef. - Het Evangelie der Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit).
K5366: DIF NR. I. - Maakt het verschil.
L7151: [VONDEL] DIFEREE, Hendr. C. - Vondel in den vreemde. een studie over de vertalingen van Vondels gedichten en werken in het buitenland.
L4577: [VONDEL] DIFEREE, Hendr. C. - Vondel's leven en kunstontwikkeling. Met portretten.
R8776: DIFEREE, Hendr. C. - Onze roeping in de twintigste Eeuw. Historisch-Socilogische schets, als rede uitgesproken in het gebouw Eensgezindheid te Amsterdam den 23 Februari 1901.
L7433: DIJCK, Leen van. - De Voorpost, een nieuwe episode in het Elsschot-Bormsverhaal.
B4560: DIJCKMANN, J. - Korte regels van den Nederlandschen Versbouw.
T2602: DIJK, Hans van en Baukje Finet Van der Schaaf. - Die Historie van Coninck Karel ende van Elegast. L'histoire du Roi Charles et d'Elegast.
H2987: DIJK, T.A. van. - Taal Tekst Teken. Bijdragen tot de literatuurteorie.
B9854: DIJK, Evert van. - Kalligrafie.
B7723: DIJK, A.F.L. van. - Perspectieven bij Kierkegaard. Woord vooraf W.J. Aalders.
B6440: DIJK, Is. van. - De imitatie van Thomas a Kempis.
M9461: DIJK, Otto. - De photograaf. Een televisiespel.
Y1864: PISUISSE & VAN DIJK. - Repertoire Jean-Louis Pisuisse & Antoinette van Dijk. Aan de vleugel Jan Hemsing. Tournee 1916.
Y6698: DIJK, Pier van. - Verdacht van pozie.
Y1467: DIJK, Ger van. - Van `Der Beghinenlande`tot Begijnhof. De Geschiedenis van het Begijnhof van 1307 tot heden.
M4010: DIJK, C. van. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst.
T8351: DIJK, Otto. - De laatste der kolonialen en andere televisie-spelen.
T4553: DIJK, Henk van. - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 22, nrs. 1-12, 1935.
R7038: DIJK, Maarten. - Het begrijpen van muziek. Een poging tot verdieping van het muziekgenot.
K0689: DIJK, C. van. - Alexandere A.M. Stols 1900 - 1973. Uitgever/Typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en/of typografisch verzorgde boeken door C. van Dijk en H.J. Duijzer.
T3102: DIJK, Kl. van. - Titanenstrijd 1939-1945. Een overzicht van deze oorlog met 6 kaarten.
K1152: DIJK, C. van. - Halcyon. Het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt & 'Halcyon, inhoud 1940-1942'.
T9273: DIJKEMA, F. - De Sacramenten der Roomsche Kerk.
R4757: DIJKGRAAF, A. - Liberale Zegeningen en Sociale Nooden.
C1078: DIJKHORST, G. van / L.J. Lodewijks en G.W. Meijer. - Drukvormbehandeling.
B6287: DIJKHUIS, Willem. - De ketens van de smid.
Y9135: DIJKHUIS, Willem. - An Achillean glossary. Coping with computer-age vulnerability.
K8667: DIJKHUIZEN, Guus. - Hier Guus.
R8814: DIJKMANS VAN GUNST, G.H. - Illegaliteit samenwerking en zuivering.
L4653: DIJKSTERHUIS, Aaltje. - Thomas und Gottfried. Ihre konstruktiven Sprachformen.
T0876: DIJKSTERHUIS, E.J. e.a. - Descartes et le cartesianisme hollandais. Etudes et documents.
Y0596: DIJKSTRA, Waling. - De Friske Husfrieun, Rim en Onrim. Fiftsiende-Sextsiende Boek. Tredde - Fierde - Fifte Jefte.
L4530: DIJKSTRA, Gerrit. - Bijdrage ta de kennis fan it libben, de persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbertsma 1797 - 1858.
T9602: DIJKSTRA, Jan Gerard. - Een epidemiologische beschouwing van de Nederlandsche Pest-Epidemieen der XVIIde eeuw.
B6846: DIJL, Frank van. - Een Nieuwe Tirade? De winderigheid van een proper ventje.
H7418: DIJN, Rosine de. - Liefde, leed en passie. De vrouwen van Rubens.
R3825: [SPINOZA] DIJN, Herman de. - Einstein en Spinoza. Voordracht gehouden te Leusden op 14 oktober 1989.
R3812: [SPINOZA] DIJN, H. de. - Methode en waarheid bij Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 24 mei 1975.
Y9456: [SPINOZA] DIJN, Herman de. - De affecten en het ethische leven. Spinoza's radicaal nieuwe visie op ethiek als een natuurlijk fenomeen.
Y9470: [SPINOZA] DIJN, Herman de. - The significance of Spinozas treatise on the improvement of the understanding (Tractatus de Intellectus emendatione).
T2140: DIJXHOORN, A.Q.H. - Antwoord op De wisseling in het Opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940 van I.H. Reynders.
K7700: DIK, S.C. - Relatieve termen.
Y7950: DIKKERS, Irene. - Mijn man vertelt me nooit wat...
L7903: DILLEN, J.G. van en Jo Daan. - Bevolking en taal van Amsterdam in het verleden.
T5966: DILLEN, J.G. van. - De Russische Revolutie.
B6771: DILLEN, J.G. van. - Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van Nederland.
T5031: DILLEN, J.G. van. - De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis.
L6906: DIMENSIE. - Maurice Gilliams.
B4345: DIMENSIE. - Hans Andreus nummer.
B2442: DIMENSIE. - Pierre H. Dubois nummer.
R3781: DIMENSIE. - Maurits Mok - nummer.
Y6202: DIMENSIE. - Dimensie. Driemaandelijks Literair Tijdschrift. Bibliografie oktober 1976 - oktober 1980. Vijfde jrg. nr 1 bis.
Y7738: DIMENSIE. - Dimensie Literair tijdschrift, bibliografie oktober 1976 - oktober 1980. + Uitgaven van Dimensie 1989. + Nieuwsbrief 3.
T3259: DIMITROV, Georgi. - Tegen het fascisme. Een eenheidsfront der Internationale Arbeidersklasse en der Volkeren na het tractaat van Munchen.
L3315: DINAUX, C.J.E. - Levend verleden. Literaire herinneringen.
B4515: DINAUX, C.J.E. - Gegist bestek. Benaderingen en Ontmoetingen Deel I en 2.
K3279: DINAUX, C.J.E. - Auteurs van nu. Gegist bestek, deel III. Met 24 schrijversportretten.
R5582: DINGELDEIN, W.H. - Het losse hoes Groot Bavel. Uit de geschiedenis van een Twentsch erf.
L4926: DINGEMANS, Herman Henry. - Alghazali's boek der liefde.
R8549: DIOSKORIDES. - Roskamtonen. Honderd rijmen.
Y4445: CE QU'IL FAIT DIRE. - Ce qu'il fait dire. Pour la defense des revolutionnaires persecutes en U.R.S.S. Pour le droit d'asile, contre la guepeou. 1934-1935. nr: 3.
Y2699: L'ACTION DIRECTE. - L'Action Directe, organe de la Conferation generale du travail. Deuxieme annee 1906. nrs: 13-15-18-21. Troisieme annee 1907. nrs. Numero special 29 Septembre - 15- 17- 19. 4e annee 1908. nrs: 6- 7- 10-13-14.
L9229: DIRKZWAGER, Jan Margarethus. - Dr. B.J. Tideman 1834-1883, Grondlegger van de Moderne Scheepsbouw in Nederland.
H5085: DIS, Adriaan van. - Zoen.
L6846: DIS, Adriaan van. - Noord Zuid. Een modern sprookje.
Y7435: DIS, Adriaan van. - Een waarze sat.
P0959: DIS, Adriaan van / Tilly Hermans. (Sameng.) - Het land der letteren. Nederland door schrijvers & dichters in kaart gebracht.
L1133: DIS, Adriaan van. - De reisromans: Een barbaar in China, Het beloofde land, In Afrika, Palmwijn en de Casablanca-verhalen.
K9433: DIS, Adriaan van. e.a. - Alles is te koop.
M6429: DIS, Adriaan van. - De rat van Arras, novelle.
K2262: DIS, L.M. van en Jac. Smit (eds.). - Den bloem-hof van de nederlantsche ieught. Naar de drukken van 1608-1610. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd.
K7403: DISCHE, Irene. - Een huis voorgoed. novelle. Vertaling Tinke Davids.
K3927: DISTER, Jules. - Vermorzelde honden.
L7314: DITMAR, W.P.A. - Gezondheid een kostbaar bezit. Voorwoord D.J. Rengers Hora Siccama.
B8353: NIJGH & VAN DITMAR. - Nijgh & Van Ditmar's Persgids.
Y5203: DITMAR, J.W. van. - Vreugdegalm, bij het plegtstatige inwijdings-feest van den nieuwgebouden R.C. Kerk De Zaaijer, Op den 30sten Mei 1837.
Y5982: NIJGH & VAN DITMAR. - Nijgh & Van Ditmar Najaar 1984. (Najaarslijst)
Y7574: NIJGH & VAN DITMAR. - Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Map met 36 prospectussen, 21 bestelkaartjes, 3 fondslijstjes Nimmer dralend reeks 1954-1955 en 1 fondslijst, 11 diversen.
B3543: DITMARSCH, Peter van. - Dierbaar nachtgezicht. Een keuze uit zijn gedichten.
B6599: DITTRICH, Kathinka en Hans WURZNER (red.). - Nederland en het Duitse Exil 1933-1940.
T5386: DIVENDAL, Leo. - Het glazen oog.
R6745: DIVENDAL, Joost. (ed.). - De lastige lezer. Prikkelende beschouwingen over de relatie tussen journalistiek en publiek.
R0956: DIVIS, Vladimir. - Apollinaire. Chronique d'une vie. Documents.
T0245: DIX, J.F.Ch. - Bloembollen.
R9390: DIX, J.F.Ch. - Narcissen voor kamer en tuin. Voorwoord Ernst H. Krelage.
B3953: DIX, J.F.Ch. - Klim- en hangplanten en hoe ze toe te passen in tuin en huis.
R6967: DIXELIUS, Hildur. - De pleegkinderen. Vertaald uit het Zweedsch door S. van Praag.
Y9342: DIXON. - Advertising Course of the Dixon Institute. Lesson. For Study & Reference. Covering Lessons XVI - XX.
Y4760: DJATIPIT. [=F.J. Appelman]. - Memoires van een houtvester. Geillustreerd door Charles Burki.
R1156: DOBBELAER, A.J.M. (ed.). - Hora est. Bibliografie van de proefschriften. Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
Y1208: DOBERT, Eitel Wolf. - Un Nazi decouvre la France. Pages de Journal.
MK0075: DOBLHOFER, Ernst. - Stemmen in steen. De ontcijfering der oude schriften. Vertaling W. van Lakwijk.
T8356: DBLIN, Alfred. - De moord op een boterbloem en andere verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door Pieter Cramer.
L7401: DOBREE, Bonamy. - Daniel Defoe.
R8482: DOCKUM, H.C. van. - Vacantie-notities uit Friesland.
T7798: DOCTOR, Juris. - Jan Salie?
T7404: DOCTORANDUS. - Blijft Uzelf. Beschouwingen over politiek en humanisme.
H5883: DOCTOROW, E.L. - De wereldtentoonstelling. Vertaling Willem van Toorn.
T7305: DODDEMA, C. - Een levensdraad breekt.....
Y1783: DOEL, H.W. van den. - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942.
L5436: DOEL, H.G. van den. - Daar moet veel strijds gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Contraremonstranten. Een biografie.
T4908: DOELMAN, C. - Vijf jaar beschaving. Don't forget.
T7432: DOELMAN, C. - Arnhem, stad der bezitloozen.
Y8895: DRUCK DOENDE. - Druck doende.Officieel orgaan van de Nederlandse sectie van de Motiefgroep "Papier en Druk". De nummers 2 t/m/ 25 + index + L. Reiz e.a., Drukpersen, 1987. 52 p.
L5069: DOES, Leendert P. van der. - Christian Science als sociaal verschijnsel.
T4726: DOES, G.W. van der. - De inhoud van onze nationale gedachte. Voorwoord P.W. Kamphuisen.
Y0341: DOES DE BIJE, Ambroos van der. - Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita.
Y9399: DOES, Bram de. - Het Kaba-ornament in vignetten randen en patronen / The Kaba ornament in vignettes borders and patterns.
R9265: DOESBURG, Theo. - Het onvergankelijke kruid.
H9313: DOESSCHATE, G. ten. - Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis- Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
T8006: DOEVE, Eppo. - Doeve. Part of the Paper.
Y7602: DOEVE, Eppo. - Vouwvel: Luctor et Emergo. Dutch National Disaster Fund. Design Eppo Doeve.
W4286: DOEWINA, M.J. - Huize Avondroze.
K8194: DOFF, Neel. - Keetje Tippel. Vertaald door Wim Zaal.
T4124: DOGGER, G.A. (woorden) Theo van Zutphen (muziek). - Buurmans Griet (Voor Gemengd Koor).
L6251: DOHLE, Max (ed.). - IJsvrij. De beste schaatsverhalen uit de Nederlandse literatuur. Met een inleiding van Ben van der Burg.
R3387: DOHMEN, Leo (voorwoord). - Johan Rham 1943-1967.
Y9727: DOHMEN, J., (ed.) - Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven. Nederlandse vertaling Mark Wildschut.
T5509: DOHNA KOTZENAU, Herman zu. - De verteringen van weelde en het loon van arbeid. Vertaling P.N. Muller.
Y1383: DOK, W. van. - Mijn verantwoording. Een terugblik op vijf jaren bezettingstijd na vijf maanden bevrijding.
Y4682: DOKKU, J.D.C. van en Catharina van Rennes. - Oranje-Nassau-Cantate voor meerstemmig kinderkoor Op 33. Woorden en Muziek. Cijferzetting van W. Zijlstra.
T9523: DOKKUM, Marius van. - Marius van Dokkum. [Schilderijen].
B7536: DOKKUM, J.D.C. van. - Nederlandsche muziek in de negentiende eeuw.
L7513: DOLLEMAN, Hans (voorzitter). - [Uitnodiging en Programma voor de] Algemene Vergadering KVGO 1996.
R0369: DOLLEMAN, W.F. - Nederland in de oorlog.
Y9230: DOLMETSCH, H. - Der Ornamentenschatz. Eine Sammlung historischer Ornamente aller Kunstepochen.
Y6196: DOLS, J.M.E. - Bibliographie der Moderne Devotie. Aflevering 1-3.
R0228: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Pilatustype of De Twijfelaar. Een voordracht.
R4754: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist.
B9978: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid.
R2781: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Demetriustype of de belangzuchtige. Een voordracht.
R2782: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Gamalieltype of de verstandige raadgever. Een voordracht.
T9111: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vertellingen voor het volk.
T9112: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vertellingen voor het volk.
R1559: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid.
T7785: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede over de regeling van den krijgsdienst. / Tweede rede over de regeling van den krijgsdienst.
R7248: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - Geschiedenis der Evang.-Luthersche Gemeente te 's-Gravenhage.
T4398: DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand. - Ferdinand Domela Nieuwenhuis archief. Inventaris.
L7294: DOMINICUS, F.C. (ed.). - Twee kluchtspelen. Bernagie 'Het studente-leven' Langendijk ' De wiskunstenaars'.
L5349: DOMINICUS, F.C. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
K1518: DOMINICUS, J. - Op reis naar Indonesie.
T4694: DOMINIK, H. - Land uit vuur en water. Geautoriseerde vertaling door K. Frits.
Y7128: DOMMELEN, Lou van. - Albert. Gedicht van Lou van Dommelen. Voor te dragen door Mevr. A. Verbeeck de Swerdt.
B0549: DOMMISSE, Hanneke. (ed.). - Helaas! voor altijd zwijgt de cither.. pozie uit oude dozen, samengelezen, uitgegeven en verantwoord door H. Dommisse met een Voor- en Narede naar Conrad Busken Huet en een Ten Geleide van W. Gs. Hellinga.
Y4322: HET DOMPERTJE. - Het Dompertje van den Ouden Valentijn, Jaargang 1887/88. Nrs: 1 t/m 24.
Y6957: DON, Cor. - Buitengaats. Gedichtjes van de zee. Derde bundel.
Y2590: DONCK, Mich van der. - Broederband. Vlaams Nationaal Maandblad. 15e jrg 1979. nrs. 6/7 - 8 - 9.
K9066: DONDERS, F.M.S. - Symposion: over de psychologie van de tijdschriftlezer.
Y0503: DONDEYNE, A. - Gezagscrisis in Vlaanderen. Beschouwingen over de Leer- en Rechtsmacht van de Kerkelijke Hierarchie.
L6461: DONGELMANS-Mac Lean, Heleen (ed.). - De Verdieping van Nederland / Legacy of the Netherlands.
B9769: DONGELMANS, Berry et al. (eds.). - Digital Access to Book Trade Archives.
B8332: DONGELMANS, Berry et al. (eds.). - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 / 2009.
K4005: DONGELMANS, Berry /Frits van Oostrom/Peter Zonneveld. (Eds.). - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
K2034: DONGELMANS, B. - De Stroom & Het Getij. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
H5134: DONGEN, Kees van. - Van Dongen 1877-1937. Eere-Tentoonstelling.
H5065: DONK, Albert. - Ontroerend is dit alfabet.
L7807: DONKER, Anthonie. - Penibel journaal.
H6812: DONKER, Anthonie. - Het sterrenbeeld.
T9157: DONKER, Anthonie. - Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
H5777: DONKER, Anthonie. - De gestalten van Tachtig. Bloemlezing uit de pozie der Tachtigers.
H3881: DONKER, Anthonie. - Fausten en Faunen. Beschouwingen over boeken en menschen.
T7967: DONKER, N. en H.J. Schimmel. - Nederland. Eerste deel 1860. Met medewerking van verschillende Letterkundigen.
T7481: DONKER, P.A. - Winter '44-'45 in Holland. A winter never to be forgotten.
P0994: DONKER, Anthonie. - De draad van Ariadne.
P0309: DONKER, Anthonie. - Ik zoek Christenen. Spel van Ahasverus in tien tooneelen.
K8075: DONKER, Anthonie. - Ter zake. Beschouwingen over litteratuur en leven.
Y6659: DONKER, Gretha. - J.C. Bloem meester-dichter.
M4830: DONKER, Anthonie. - V in vers. De bezetting en het verzet in verzen.
Y1440: DONKER, P.A. - Winter '44-'45. Een winter om nimmer te vergeten.
K4718: DONKER, Anthonie. - De vrijheid van den Dichter en de Dichterlijke Vrijheid. Een critiek op de moderne pozie.
Y5309: DONKER, Anthonie. - Krantenknipsels van/over Anthonie Donker.
W3325: DONKER, Anthonie. - De Einder, Verzamelde gedichten gekozen uit de bundels Acheron, Grenzen, Kruistochten, De draad van Ariadne, Gebroken licht, Onvoltooide symfonie, Orcus en Orpheus
W3266: DONKER, Anthonie. - Kruistochten.
K3425: DONKER, Anthonie. - Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde.
R1798: DONKER, Anthonie. - Onvoltooide symphonie.
K3215: DONKER, Anthonie. - Ben ik mijn broeders hoeder? Verbeeldingen van Kain en Abel.
M0091: DONKER, Anthonie. - Grenzen.
M0048: DONKER, Anthonie. - De draad van Ariadne.
L1777: DONKERS, Jan. - Gevallen van telecide.
R4940: [VONDEL] DONKERSLOOT, N.A. - Vondels grootheid. Rede uitgesproken op den herdenkingsavond in den Stadsschouwburg op 17 November 1937.
R5240: DONKERSLOOT, N.A. - Galathea.
L5619: DONKERSLOOT, N.A. - Taalkennis voor Gymnasia, Lycea, H.B.S., Kweek- en Normaalscholen.
K7540: DONKERSLOOT, N.A. e.a. - De roman als levensspiegel. Zes lezingen gehouden door N.A. Donkersloot, H.A. Enno van Gelder, M.D.E. de Leve, G. Kazemier, S. Dresden, J.H. Schouten.
B9095: DONLEAVY, J.P. - De onverbeterlijke parvenu. Met tekeningen van de schrijver. Vertaling Rob van der Veer.
H9404: DONLEAVY, J.P. - De somberste zomer van Samuel S. Vertaling Salvador Hertog.
T0342: DONNE, John. - Selected poems. Selected from his Songs and Sonets, Elegies, Epithalamions, Verse Letters, Divine Poems.
Y3855: DONNER, J.H. - Na mijn dood geschreven. Stukjes uit NRC Handelsblad, met het interview van Max Pam.
K4766: DONNER, J.H. - Jacht op de inktvis.
Y2306: DONNEZ, Pat. - Radeloos en betoverd. Gedichten.
Y3229: O'DONOGHUE, Michael & Frank Springer. - De avonturen van Phoebe Zei-Geist.
M2065: DONOGHUE, Emma. - Een kus voor de heks. Vertaald door Ardy Stegeman en Marijke Versluys.
Y4025: RATH & DOODEHEEFVER. - Alles over behang. Een woord vooraf. De geschiedenis van het behangsel.Wandeling door de stijlperioden. De behangeselpapierfabricage. De taak van het staalboek. De Kleuren. Behanglinnenweverij. Wenken en raadgevingen.
H7858: DOOIJES, Dick. - Horen en zien. Muziek beluisterd en bekeken door Dick Dooijes.
K0442: DOOIJES, Dick. - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland.
H6620: DOOIJES, Dick. - Over typografie en grafische kunst. Bloemlezing uit artikelen verschenen in de jaren 1953/66 hoofdzakelijk in het Drukkersweekblad.
L4836: [DRUKKERIJ TRIO.] DOOIJES, D. - Flitslicht op het tijdperk der mechanisatie (1850-1950).
B5719: DOOIJES, Dick & W.H. Crouwel. - Boeken maken 1890-1940. De collectie Nijkerk.
M6768: DOOIJES, Dick. - Mijn leven met letters.
W7193: DOOIJES, Dick. - Boektypografische verkenningen. Uit Boekblad en andere periodieken.
R1468: DOOIJES, Dick en Pieter Brattinga. - A History of the Dutch Poster 1890-1960. Introduction by H.L.C. Jaffe.
H9248: DOOIJES, Dick. - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos.
W4184: DOOIJES, Dick. - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst/1945-1955.
K2178: DOOIJES, Dick. - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
H2644: DOOLAARD, A. den. - De partisanen en andere gedichten.
A0566: DOOLAARD, A. den. - De druivenplukkers.
A0601: DOOLAARD, A. den. - De druivenplukkers.
B1403: DOOLAARD, A. den. - Hooge hoeden en pantser platen.
L4845: DOOLDER, Anton den. - Lodewijk van Deyssel 1864 - 22 september - 1934.
M9688: DOOREN, Frans van. - Geschiedenis van de klassieke Italiaanse literatuur.
T9696: DOOREN, Frans van. - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse pozie.
R4541: DOORENBOS, W. - Pieter Corneliszn. Hooft. Feestrede.
T7209: DOORENBOS, Clinge. - Clinge Doorenbos Kalender 1938.
L7039: DOORMAAL, J.C.A. - Onderzoekingen betreffende de Lossgronden van Zuid-Limburg.
T8473: DOORMAN, Maarten. - De vrede graast zonder genade. Over literaire kritiek.
R2425: DOORMAN, Maarten. - Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over de canon.
H7924: DOORN, Johan van. - Praktijk voor de Boekverkoper.
H7926: DOORN, Johan van. - Praktijk voor de Boekverkoper.
H6503: DOORN, Johnny van. - De lieve vrede. Legendarische momenten 1944-90.
H2914: DOORN, Johnny van. - Gevecht tegen het zuur. Diverse ontsnappingen tussen 44 en 84.
L5227: DOORN, Willem van. - Theory and practice of English narrative verse since 1833. An enquiry.
B6756: DOORN, Willem van. - Blijvende waarden.
L0686: DOORN, Johnny van. - Langzame wals. Kronieken.
L8828: DOORN, Willem van. - 'n Tuin op 't Noorden. Verzamelde gedichten.
H8986: DOORN, Boud van. - Vught, dertien maanden in het concentratiekamp. (Haftling 4236). Met krabbels van Peter Zwart.
Y1151: DOORN, Willem van. - De late zomer van Michiel Dietvorst. Een gedichten-cyclus.
Y1152: [MANUSCRIPT]. DOORN, Willem van. - De Tibetaanse Moeder, Ballade van vroomheid.
L2694: DOORN, Andries van. [= W.J.M.A. Asselbergs]. - Drie balladen.
T7697: DOORN, B.A. van. - Schets der diakenie en hare instellingen, bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam.
Y8282: DOORN, Theo van. - Uur Omega.
R6422: DOORNEN, Viviane van den. - Leven en streven van Abraham Hans.
T6345: DOORNINCK, D.J. van. - Hollanders op Java en in Holland.
R2821: DOORNINCK, J.I. van en A. de Kempenaer. - Vermomde en naamloze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche Letteren. Deel I: Schuilnamen en naamletters. Deel II: Naamlooze geschriften. Deel III: Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's vermomde en naamooze schrijvers.
Y0700: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. (e.a.) - Gids Walburgskerk en Librije.
B6240: DOORSLAER, Rudi van. - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in Belgie 1925-1940.
T7751: DOP, Mary Simone Amalia. - Alimentatieplicht tussen echtgenoten.
K7392: DORFMAN, Ariel. - Bedrieg de schijn. Verhalen. Vertaling Dick Bloemraad.
H9990: DORLAND, Frank. - Luchtstrijdkrachten in den tweeden wereldoorlog en daarna.
B4227: DORLEIJN, Gillis (red.). - Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels 1940-1946.
Y6136: DORLEIJN, Gillis (ed.). - De 100 beste gedichten van 2002 gekozen door Gillis Dorleijn.
T5775: DORP, P. van. - De Katholieke Kerk is de Ware Kerk. Zij alleen zet de goddelijke zending van Christus voort.
T9439: DE DORPSSCHOOLMEESTER. - Oranjegezinden en Patriotten. Ernst en Luim. Tafereelen aan de nationale feestviering van november 1863.
Y4901: DORRESTEIN, Miek. - Vogelvrij verklaard.
Y5307: DORRESTEIN, Renate. - Krantenknipsels van/over Renate Dorrestein.
L6466: DORRESTIJN, Hans. - De kunst van het Lijden. of Doctorandus Kortenaar met vakantie.
L6467: DORRESTIJN, Hans. - Positief genieten met Hans Dorrestijn.
L0736: DORRESTIJN, Hans. - Met dichtgeknepen keel. Verhalen.
K3844: DORRESTIJN, Hans. - Gevaarlijke stroom.
Y8726: DORRESTIJN, Hans. - Het anti-hondenboek.
R3914: DORSSEN, Jan C.C. van. - De derivata van de stam 'amn' in het Hebreeuwsch van het Oude Testament.
M5085: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef.
R4239: DOSFEL, Lodewijk. - Cyriel Verschaeve.
R6421: DOSFEL, Lodewijk. - Schets van eene geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging (1ste deel).
L5141: DOSS S.J., P. Adolf von. - Die Weise Junfrau fur gebildete Jungfrauen. Gedanken und Ratschlage. Bearbeitet von Heinrich Scheid S.J.
K9948: DOSSMANN, Ernst. - Die markische Papierlandschaft.
T3943: DOSTOJEVSKI, Fjodor. - De vrouw van een ander en de man onder het bed. Een ongewone geschiedenis. Vertaald door A. Voogd.
R8219: DOSTOJEVSKIJ, F.M. - De droom van een belachelijk mensch. Een phantastische vertelling. Bewerkt door D.J. Kruijtbosch.
T1169: DOSTOJEWSKI, F.M. - Een onaangename geschiedenis. Vertaling H.W. Sandberg.
B9386: DOSTOJEWSKI, F.M. - Misdaad en straf. Vertaling Else Bukowska. Twee delen.
K8554: DOSTOJEWSKI, Fjodor. - Arme mensen. Vertaling D.P. Peet.
T6790: DOSTOJEWSKI, F.M. - Uit het duister der groote stad. (Aus dem Dunkel der Grossstadt). Uit het Duitsch vertaald door M. Faassen.
T8349: Dostojewski, F.M. - Schuld en boete. Roman.
Y6435: DOSTOJEWSKI, F.M. - Witte nachten. Sentimenteele roman. ( Uit de herinneringen van een droomer). Vertaling Z. Stokvis.
K1208: DOSTOJEWSKI, F.M. - De verstotene. Vertaling D.P. Peet.
Y8243: DOSTOJEWSKI, Fjodor. - Krantenknipsels over Fjedor Dostojewski 1931-2014.
Y0859: DOSTOJEWSKY, Fedor M. - Schuld en Boete. Raskolnikow.
T8991: DOTINGA, Jan. - Nei oanlieding.
Y8558: DOUDART DE LA GREE, Marie Louise. - Het fenomeen. Gedramatiseerde documentaire over het leven van de kunstschilder Han van Meegeren.
R4920: DOUGLAS, Lord Alfred. - Oscar Wilde. A Plea and a Reminiscence. Introduced and Annotated by Caspar Wintermans.
Y0546: DOUGLAS, H. - Ander inzicht. De Studentenverklaring onder de Loup.
T9000: DOUGLAS, Lord Alfred. - Poemes. Traduits par Francis d'Avilla.
T6585: DOUGLAS, H. - Ander inzicht. De Studentenverklaring on de loupe.
R5697: DOUMA, A.M.H. - Anna Maria van Schurman en de studie der vrouw.
L4665: DOUMA, Sjoerd. - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en Philoloog 1718 - 1793.
T4001: DOUTREPONT, Georges. - Histoire illustree de la Litterature Francaise en Belgique. Precis Methodique par George Doutrepont. 185 Illustrations.
B9596: [MULTATULI] Douwes Dekker, Annetta - De waarheid over Multatuli en zijn gezin. Een antwoord aan: Julius Pee, Menno ter Braak e.a.
Y7269: DOUWES DEKKER, Eduard / MULTATULI. - Ik ben zwanger van denkbeelden. Toelichting: Annemarie Kets-Vree.
T5579: DOUWESZ, Minke. - Weg.
B9939: DOUZOU, Olivier. - Mono Le Cyclope. YoYo L'Ascenseur. Jojo La mache.
T2656: DOVIFAT, Emil. - Der amerikanische Journalismus. Mit einer Darstellung der journalistischen Berufsbildung.
L7369: DOVRING, Folke en E.M. Meijers. - Une partie de l'heritage litteraire De Grotius retrouvee en Suede. Boeken uit de bibliotheek van De Groot in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
L4115: DOZY, Jan Dionijs. - Het Feminisme als zedelijk vraagstuk.
Y2778: DRAAISMA, Douwe. - Vergeetboek.
Y5739: DRAAK, Maartje (ed.). - Palet van Middelnederlandse Epiek.
Y5738: DRAAK, Maartje (ed.). - Lanceloet en het hert met de witte voet. Tekstuitgave met inleiding en woordverklaring.
M8492: DRAAK, Maartje (ed.). - Palet van Middelnederlandse Epiek.
Y6507: DRAAYER-DE HAAS, Albertine. - Vrouwen.
R9332: DRABBE, L.H.A. - Het dappere Hollandse leger. Met een bijschrift van Herman Heijermans, verzorgd en uitgeluid door Wim Zaal.
T7905: DRABBE, J. - Neerland's kracht. Tien brieven over de defensie.
Y6663: DRABBE, L.H.A. - De sluier.
H0815: DRABBLE, Margaret. (Ed.). - The Oxford Companion to English Literature.
Y1256: DRAHN, Hilde. - Hurra die Wehrmacht! Mit farbigen Bildern von Curt Schulz-Steglitz.
Y4525: DREES, W. - W. Drees: zijn land, zijn partij, zijn beleid.
T6393: DREES, W. - Het Overheidsbedrijf.
R7390: DREES, W. - Lassalle en Marx. Het begin der moderne socialistische beweging.
R5847: DREES, W. - Op de kentering. Het democratisch socialisme en de toekomst.
Y2279: DREHMANNS, Peter. - Grafleggingen. Gedichten. Met tekeningen van Robbie Cornelissen.
L1921: DRESDEN, S. - Bezig zijn met literatuur.
B3898: DRESDEN, S. e.a. - Tijd en werkelijkheid in de moderne literatuur. De lezingen werden gehouden gedurende het cursusjaar 1972-1973.
Y6744: DRESDEN, S. - Het einde.
Y0736: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
R7918: DRESDEN, S. - De literaire getuige. Essays.
R7913: DRESDEN, S. - Wereld in woorden. Beschouwingen over romankunst.
K5887: DRESDEN, S. en D.A.M. Binnendijk. - Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven.
M2735: DRESDEN, S. - Existentie-philosophie en literatuurbeschouwingen.
B0521: DRESDEN, S. en S. Vestdijk. - Marionettenspel met de dood. Over het wezen van de detective-story.
H7840: DRESSLER, Max. - Kunstler Anatomie.
B5185: DRESSLER, Helmut. - Werden und Wirken der Buchergilde Gutenberg.
L0076: DREWES, A.J. - Erpenius over werkwoorden.
K9865: DREWES, J.B. - Het Wilhelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied.
K9342: DREWES, J.B. - Taalstudie en taalonderwijs.
H7100: DREXHAGE, Hemmo. - Dieren op versvoeten. 60 lichtvoetige gedichten uit het dierenrijk bijeengebracht door ....
B4417: DREYER, A. - Altmunchen im Spiegel des Humors.
H5945: DRIBIL, Hans. - Almanach der Meisterschule fur Deutschlands Buchdrucker in Munchen.
H1384: DRIEL, W. van. - Studies on the conversions of amino acids in soil.
K2083: DRIEL, Lo van. - Een leven in woorden. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige.
L2460: DRIESSEN, F.C. - Gogol als novellist. Bijdrage tot de kennis van zijn compositietechniek.
Y7247: DRIESSEN, Aggie & Jan Boelens. - Beeldschrift.
T4882: DRIFT, Edmundus van der. - Mond- en klauwzeer bij het vee en cholera bij de vogels. Voorkomen en Genezen volgens de voorschriften van Luigi Morandi.
T5853: DRIJBER, R.H. (red.). - Overdruk Uit: Geloof en Vrijheid. Tweemaandelijksch Tijdschrift 34ste jaargang Nieuwe Serie Elfde jaargang 2e aflevering.
L7169: DRIJVER, F.W. - Mozaiek. Allerlei op 't gebied van Geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz.
L3039: DRIJVER, F.W. - Velerlei beelden.
K8053: DRIJVERS, Lodewijk. - Het manneken uit de maan gevolgd van De Blauwschuur. Volkssprookjes.
T3322: DRIMMELEN, C. van. - Verleden en heden. Een herinnering.
W0684: DRIMMELEN, Wim van et al. (eds.). - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
B3163: DRINKWATER, John. - Swinburne, an estimate.
H0951: DRION, H. - Het conservatieve hart en andere essays.
T9352: DRION, H. - Intellektuelle und Demokratie.
W9721: DROGETT, Carlos. - Eloy. Vertaald door A. Sillevis.
Y1635: DROOGENBROECK, Jan van. - Bibliotheek van Nederlandsche Letteren onder bestuur van Pol de Mont.
R6749: DROOGENDIJK, J.M. - Een weezenoproer in het jaar 1809. Een verhaal uit den Fransche Tijd. Met teekeningen van A.J. Funke Kupper.
Y4978: DROOGH, Theo C. - De koelie wordt toean.
L0667: DROS, Nico. - Familiezaken. Verhalen.
L8816: DROS, Nico. - Ter hoogte van het Salsa-paviljoen. Roman.
Y3165: DROS, Imme. - De huiveringwekkende mythe van Perseus. Met tekeningen van Harrie Geelen.
M4523: DROS, Nico. - Ter hoogte van het Salsa-paviljoen. Roman.
R3988: DROS, Nico. - Dromen van de bok.
R0942: DROST, J. - Index bijdragen en mededelingen Gelre vervolg, 1938-1987.
T1984: DROST, Johanna W.P. - Het Nederlandsch Kinderspel voor de Zeventiende Eeeuw.
Y5742: DROST, Aarnout. - Schetsen en verhalen. Het altaarstuk, De Augustusdagen, Meerhuijzen, De Kaninefaat. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G. Kamphuis.
T0653: DROST, Aernout. - De pestilentie te Katwijk (1625). Met een inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys.
B5099: DROST, Aernout. - De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys.
T4842: DROST, Aarnout. - Meerhuijzen. Letterkundig zeden-tafereel, uit den aanvang der XVIIde eeuw (1601). De Kaninefaat, geschiedkundige karakterschets.
B0837: DROST, Fokke. - Carel Steven Adama van Scheltema.
L3303: DROSTE, Coenraet. - Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, In het leeven den den Heere Coenraet Droste. Terwyl hy gedient heeft in Veld- en Zee- Slaagen, belegeringen en ondernemingen.
Y4788: DROSTE, Chr. B. - Tot betere dagen...
H7187: DROULERS, Eug. - Attributs, allegories, emblemes et symboles.
Y0435: DROZ, P.F. - La Hollande en Face de l"Europe, le 12 Mai 1874.
Y3059: DRUCKER, Wilhelmina. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 33e jaargang 1925. Nrs. 1 t/m 18.
Y3060: DRUCKER, Wilhelmina. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 19e jaargang 1911. Nrs. 1 t/m 25. (mist nrs: 3 - 8 - 19 - 22).
Y3058: DRUCKER, Wilhelmina. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 22e jaargang 1914. Nrs. 1 t/m 26. (mist nr. 1 - 2 - 6 - 9 - 12 - 24).
Y3054: DRUCKER, Wilhelmina. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 27e jaargang 1919. Nrs. 1 t/m 26. (mist nr. 8).
Y3055: DRUCKER, Wilhelmina. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 26e jaargang 1918. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 1 - 15 - 16).
Y3056: DRUCKER, Wilhelmina. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 18e jaargang 1910. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 6 en 22).
Y3057: DRUCKER, Wilhelmina. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 32e jaargang 1924. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 1).
Y3049: DRUCKER, Wilhelmina. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 30e jaargang 1922. Nrs. 1 t/m 27. (mist nr. 8).
Y3050: DRUCKER, Wilhelmina. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 20e jaargang 1912. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 21).
Y3048: DRUCKER, Wilhelmina. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 25e jaargang 1917. Nrs. 1 t/m 26.
Y3047: DRUCKER, Wilhelmina. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 24e jaargang 1916. Nrs. 1 t/m 26. (mist nr. 9).
T9397: DRUCKER, W. en J.S.R. Baerveldt-Haver. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 21e jaargang 1913. Nrs. 1 t/m 26. Mist nrs: 1 en 8.
Y7862: JOURNAL FUR DRUCKGESCHICHTE. - Journal fr Druckgeschichte = Journal of printing history = Journal d'histoire de l'imprimerie. Five Volumes.
T3846: DRUESEDOW, Jean L. a.o. - New Forms of Presentation in Museum Costume Collections. Proceedings of the Textile day, Thursday 31 August 1989, Haags meneentemuseum, The Hague.
B3768: DRUKKER, J. - Hypokritiek of Hyperkritiek.
L7101: DRUKKERSWEEKBLAD. - 1949.
T2285: DUBEROS, R. - La tuberculose. Mal de misere.
W8610: DUBIEZ, F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam. Zijn leven en werken ca. 1507-1553.
L3132: DUBOIS, Pierre H. - Over F. Bordewijk. Een karakteristiek van zijn schrijversarbeid. Aangevuld met een levensschets en een beknopte bibliographie.
H5298: DUBOIS, Pierre H. - Memoranda. Hermetisch en besterd. Literair leven in jaren van onrust.
H5299: DUBOIS, Pierre H. - Memoranda. Retour Amsterdam-Brussel (1942-1952).
T6142: DUBOIS, A. - De dreigende draak bij de vorstelijke wieg. Tijdwoord bij de blijde geboorte van prinses Beatrix.
L6510: DUBOIS, Pierre H. - Over de grens van de tijd.
H2421: DUBOIS, Pierre H. - Het Vaderland, Schrijversdebuten. Raymond Brulex, Hella Haasse, W.F. Hermans, F.C. Terborgh, Simon Vestdijk, e.v.a.
H0960: DUBOIS, Pierre H. - Marcellus Emants, een schrijversleven.
B0031: DUBOIS, Pierre H. - Een toren van Babel. Gedichten.
L3319: DUBOIS, Simone. - Belle van Zuylen. Confrontatie met Europa.
L3201: DUBOIS, Pierre H. - Najaar. Roman.
R2793: DUBOIS, Pierre H. - Jan van Nijlen.
K9571: DUBOIS, Pierre H. - La Litterature. L'art neerlandais d'aujourd'hui. Avec 32 photos.
K8803: DUBOIS, Pierre H. - Een vinger op de lippen, bekentenissen van Lorenzo Vitelli Florentijns monnik omgekomen op de brandstapel in het jaar 1498.
K8417: DUBOIS, Pierre H. - Een houding in de tijd. Essays.
M7024: DUBOIS, Pierre H. - Een toren van Babel. Gedichten.
R1817: DUBOIS, Pierre H. - Een houding in de tijd. Essays.
R7805: DUBOIS, Pierre H. - Over Jan van Nijlen.
T7566: DUBOIS-DE BRUYN, S. - Catalogus van de tentoonstelling Belle van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 september - 20 oktober 1974, Slot Zuylen te Maarssen (Utrecht) = Catalogue de l'exposition Belle Van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 septembre - 20 octobre 1974, Chteau de Zuylen, Maarssen (Utrecht).
W3275: DUBOIS, Pierre H. - Het gemis. Verzen.
K0707: DUBOIS, Pierre H. - Het begin en het einde. Over kunst en letteren in Het Vaderland.
K3418: DUBOIS, Pierre H. - Een houding in de tijd. Essays.
M2196: DUBOIS, Pierre H. - In staat van beschuldiging.
K3306: DUBOIS, Pierre H. - Verkenning van de mens. Overwegingen voor een lezer van romans.
K2896: DUBOIS, Pierre H. - Schrijvers in hun landschap II. Verkenningstochten door de Franse literatuur.
K1928: DUBOIS, Pierre H. - Kaleidoscopie van een acteur. Profielen van Paul Steenbergen.
B0732: DUBOIS, Jean-Paul. - De verbouwing. Hoe een fransman zijn geduld verliest. Vertaling Marianne Kaas.
B0650: DUBOIS, Pierre H. - Quia Absurdum. Verzen.
B8466: DUBOR, George de. - Josephine Bonaparte. Preface: Georges Decquois.
L5932: DUCA, Lo (Hrsgb.). - Ewiger Eros. Funftausend Jahre Mensch und Erotik. Welt des Eros.
L4810: DUCA, Lo. - Histoire de l'erotisme.
K5431: DUCA, Lo. - Erotique de l'art.
T8369: DUCAL, Charles. - Het huwelijk. Gedichten.
R1108: DUCHATEAU, Hugo. - Hugo Duchateau.
K0306: DUCKERS, Alexander. - Druckgraphik. Wandlungen eines Mediums seit 1945.
T0257: DUCRO, Hans e.a. - De bruiloftsklok. 42 liederen, canons en spelen voor de Nederlandse bruiloft.
B6005: DUDOK VAN HEEL, A.F. - Op witte vleuglen. Illustraties van A.I. Hoogewerff-van Stolk.
L5386: DUFFEL, Jakob. - Das Emmericher Gymnasium unter den Kreuzherren bus zu seiner Unterdruckung im November 1811 und die Bemuhungen um seine Wiederherstellung bis zur Wiedereroffnung im Mai 1832.
W4597: DUFFUS, R.L. - Books. Their place in a Democracy.
L7827: DUHAMEL, Georges. - Middernacht. Vertaald door Chris van de Poel.
L7414: DUHN, F. von. - Der Dioskurentempel in Neapel.
L6234: DUIJKER, Hubertus C.J. - Extralinguale elementen in de spraak.
T0354: [SPINOZA] DUIJKERIUS, Johannes. - Het leven Van Philopater En Vervolg van't leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697 opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Geraldine Marchal.
L3666: DUIJL, C.F. van. - Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel.
L8664: DUIJL, C.F. van. - Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel.
Y2348: DUIJNHOVEN, Serge van. - Dichters Dansen Niet: Vuurproef.
T6964: DUIJS, J.E.W. - De Nederlandsche Sovjet-Communisten en het Militairisme.
T2376: DUIJS, J.E.W. - Recht en Klasserecht? Een en ander over de rechtspraak door leeken, in het bijzonder beschouwd in verband met de samenstelling en werking der Raden van Beroep.
T6387: DUIJS, J.E.W. - Theorie en Practijk der Liberalen en Vrijzinnig-Democraten. (De zoogenaamde Vrijzinnige Concentratie).
R4876: DUIJS, J.E.W. - Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind.
T1050: DUIJS, J.E.W. - Kerk en Maatschappij. Een critisch-polemische studie.
T5886: DUIJS, J.E.W. - Paulus of Kain? Een pleidooi voor Staatspensioen en tegen de Dwangverzekering.
T7885: DUIJS, J.E.W. - Het Portefeuille-spel der vrijzinnigen.
T4953: DUIJS, J.E.W. - Mammon of Christus? Wie van hen bracht ons Kuyper-Ministerie aan het bewind?
R8113: DUIJS, C.J.B. van der. - J.A. Alberdingk Thijm.
E0147: DUIJZER, Henk, Isa de la FONTAINE VERWEY e.a. - Reis in Drukken. Uit de verzamelingen van leden van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen.
T3983: DUIKER, J. - Hoogbouw. Met 34 afbeeldingen.
R6426: DUIN, M. van der. - 1830. Een verhaal uit den tijd van den Belgischen Opstand.
Y1366: DUINDAM, H.F.J. (voorwoord). - Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
T5521: DUINEN, G. van. - Het wees- en armhuis te Heemstede 1796-1861. Uit de geschiedenis van de wezen en armenzorg te Heemstede.
M8507: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I. Textkritische Studien zu Karel ende Elegast Teil I.
T9073: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I.
Y0634: DUINKERKEN, Anton van. e.v.a. - Het Eeuwfeest van De Tijd. Een overzicht der redevoeringen gehouden op 27, 28 en 29 juni 1946.
L7849: DUINKERKEN, Anton van. - Losse gedachten van jonge katholieke schrijvers.
L7638: DUINKERKEN, A, R. Houwink en Victor E. van Vriesland. - De Dichters van het Jaar.
L7509: DUINKERKEN, Anton van e.a. - Van en over Herman Teirlinck.
Y6337: DUINKERKEN, Anton van. (ed.). - Bloemlezing uit de katholieke pozie Deel II: Dichters der Contra-Reformatie.
L5961: DUINKERKEN, Anton van. - Nicolaus van Milst 1645 - 1706.
H4228: DUINKERKEN, Anton van. - Begrip van Rome.
B0032: DUINKERKEN, Anton van. - Anton van Duinkerken 1903-1968.
L4512: DUINKERKEN, Anton van. - Hedendaagse ketterijen.
T0820: DUINKERKEN, A. van. - Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930.
B7627: DUINKERKEN, Anton van. - Noodlot der Intellectuelen?
B7537: DUINKERKEN, Anton van. - Jacobus van Looy.
B7412: DUINKERKEN, Anton van. - Twee vierkante meter.
L3228: DUINKERKEN, A. van. - Festoenen voor een kerkportaal.
L3006: DUINKERKEN, Anton van. - Hedendaagse ketterijen.
L2831: DUINKERKEN, Anton van. - Twee vierkante meter.
L2651: DUINKERKEN, Anton van / Menno ter Braak. - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
L2217: DUINKERKEN, Anton van. - De Beweging der jongeren.
L2013: DUINKERKEN, Anton van. (red). - Thijm Almanak 1937.
L2017: DUINKERKEN, Anton van. (red). - Thijm Almanak 1936.
L2012: DUINKERKEN, Anton van. (red). - Thijm Almanak 1938.
B6396: DUINKERKEN, Anton van (bewerkt). - Katholieke godsvrucht. Fragmenten uit de werken van den gelukzaligen Ludovicus Blosius (1506-1566).
L1477: DUINKERKEN, Anton van. - Legende van den tijd.
L0129: DUINKERKEN, Anton van. - God en de cultuur.
K9990: DUINKERKEN, A. van. - Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930.
K9978: DUINKERKEN, Anton van. - De ravenzwarte. Inleiding Bernard Verhoeven.
K9979: DUINKERKEN, Anton van. - Vertelsel in de hut.
K9981: DUINKERKEN, Anton van. - De ravenzwarte. Inleiding Bernard Verhoeven.
K9985: DUINKERKEN, Anton van. - Twee vierkante meter.
L8899: DUINKERKEN, Anton van. - Undique Carmina Sonant. Twaalf vertaalde gedichten.
B5175: [KLOOS] DUINKERKEN, Anton van. - Willem Kloos Amsterdam 6 Mei 1859 - Den Haag 31 Maart 1938.
L3663: DUINKERKEN, Anton van. - Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd.
R9330: DUINKERKEN, Anton van / Menno ter Braak. - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
K7953: DUINKERKEN, Anton van. - Hart van Brabant.
W8198: DUINKERKEN, Anton van. - Legende van den tijd.
M6985: DUINKERKEN, Anton van. - Het erfdeel van de vreugdebloem.
Y1979: DUINKERKEN, Anton van. - Katholiek verzet.
Y1977: DUINKERKEN, Anton van. - Hart van Brabant.
Y1970: DUINKERKEN, Anton van (inleiding). - Reitoer. Een bloemlezing uit de na-oorlogse katholieke Studentenbladen.
T3471: DUINKERKEN, Anton van. - Waaiend pluis.
K6644: DUINKERKEN, Anton van & C.J. KELK (eds.). - pozie uit den pruikentijd. Een bloemlezing.
K6619: DUINKERKEN, Anton van. - Twee vierkante meter.
K6464: [VONDEL] DUINKERKEN, Anton van (ed.). - Vondels lyriek. Een bloemlezing.
K6419: DUINKERKEN, Anton van. - Uren met St. Bernard.
R8152: DUINKERKEN, Anton van. - Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen.
K6071: DUINKERKEN, Anton van. - Brabantse herinneringen.
B2705: DUINKERKEN, Anton van. - Boose Prijen te Gent. (Vondel's Harpoen, vs 84.)
R7864: DUINKERKEN, Anton van. - Vertelsel in de hut.
K5766: DUINKERKEN, Anton van. - Gorter, Marsman, Ter Braak.
K5551: DUINKERKEN, Anton van (ed.). - Hedendaagsche kerstlyriek van katholieke dichters.
Y5461: DUINKERKEN, Anton van. - De wuivende.
R8548: DUINKERKEN, Anton van. - De menschen hebben hun gebreken.
K5209: DUINKERKEN, Anton van. - Vertellingen door het kerkelijk jaar. Verzameld door ....
Y1422: DUINKERKEN, Anton van / Jac. Dankaart / Ben Groenier. - Programma der feestelijkheden op 26, 27 en 28 juni 1945 ter viering van de bevrijding der hoofdstad uit Duitschen druk.
W4552: DUINKERKEN, Anton van. - Tobias met den engel. Binnen den tijd. Bezuiden Valencijn. Onder de bloeiende jasmijn.
M3287: DUINKERKEN, Anton van. - Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen.
K9891: DUINKERKEN, Anton van. - Katholiek verzet.
W2957: DUINKERKEN, Anton van. - Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
B1609: DUINKERKEN, Anton van. - Het vierenswaardig wonder. Een gedicht n.a.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945 als bijdrage tot het Gedenkboek.
B1594: DUINKERKEN, Anton van en P.J.G. Huincks. (ed.). - Dichters om Oranje. Oranje pozie van Willem de Zwijger tot heden.
K3194: DUINKERKEN, Anton van. - Het tweede plan. Jacob Cats, Jan Vos, Adriaan Loosjes, Nicolaas Beets, C.S. Adama van Scheltema.
K2945: DUINKERKEN, A. van. / M. Gijsen / R. Herreman e.a. - Van en over Maurice Roelants.
K2905: DUINKERKEN, Anton van. - Mensen en meningen. Ingeleid door K.L. Bellon.
B1286: DUINKERKEN, Anton van en Gerard Knuvelder. - Het Letterkundig Onderwijs op onze Middelbare Scholen. (Een polemiese briefwisseling).
K2675: DUINKERKEN, Anton van. - Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd.
K2626: DUINKERKEN, Anton van. - De dichter en de ouderdom.
K2452: DUINKERKEN, Anton van. - Hart van Brabant.
B0971: DUINKERKEN, Anton van. - Voorbijgang. Teekening van C.A.B. Bantzinger.
B0855: DUINKERKEN, Anton van. - Waarom ik zo denk, ... Het katholieke leven van 1918 tot 1940.
K3351: DUINKERKEN, Anton van. - Ascese der schoonheid. Een commentaar op de pozie van A. Roland Holst.
Y8640: DUINKERKEN, Anton van. - Veertig jaar katholieke uitgeverij. [Paul Brand].
Y8690: DUINKERKEN, Anton van. - Hart van Brabant.
M3718: DUITS, Thimo te. - Glasfabriek Leerdam 1915-1934. De kunstnijverheidscollectie van de Glasfabriek Leerdam 1915-1934. Museum Boijmans Van Beuningen.
R0059: [Eeden, F. van.] Door een Duitscher. - Ik beschuldig! (j' accuse). Met een voorrede van Fred. van Eeden.
M9820: [Eeden, F. van.] Door een Duitscher. - Ik beschuldig! (j' accuse). Met een voorrede van Fred. van Eeden.
R8041: [BECKETT] Dukes, Gerry. - Samuel Beckett.
Y1293: DUKES-GREUP, M.A. - Oudaen. 't Huys met syn optreckende brugge.
R6123: DULLAART, P. - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. De Arnhemse Anarchisten 1894-1903.
R2803: DULLAERT, Heiman. - Enkele gedichten.
P1501: DULLEMEN, Inez van. - Op zoek naar de olifant. Reisbrieven uit Amerika.
M6430: DULLEMEN, Inez van. - Eeuwig dag, eeuwig nacht.
T1064: [COHEN] DUMAS, Alexandre. - De drie musketiers. Vertaling Carry van Bruggen. Twee delen in een band.
R4423: DUMAS, A. en F. GAILLARDET. - De toren van Nesle. Drama in vijf bedrijven. Vertaling M.G.L. van Loghem. Inleiding L.S.
T9106: DUMAS, Alexandre. - De Drie Musketiers. Verlucht door Bob Buys.
E0136: [COHEN] DUMAS, Alexandre. - De drie Musketiers. Vertaling Carry van Bruggen. Met 49 houtgravures van J. Huyot naar teekeningen van Maurice Leloir. Twee delen in een band.
E0135: [COHEN] DUMAS, Alexandre. - De drie musketiers. Vertaling Carry van Bruggen. Twee delen in een band.
R3681: DUMON, A. - Over Aquiria S. Lutgardis sterfplaats. Een achttiende eeuwsch tooneelstuk over de H. Lutgart?
L4050: DUMONT, M.E. en C.G.M. Miermans. (ed.). - Winkler Prins Atlas.
Y3154: DUMONT, Raoul H. - Lucienne. Roman colonial.
Y5041: DUMPEL, R.W. - Episode uit mijn leven.
L3857: DUNANT, Sarah. - In het gezelschap van de courtisane. Vertaald door Frans van Delft.
K0954: DUNAS, Jeff. - Jeff Dunas. Photographs.
T0761: DUNCAN, Robert Kennedy. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
T0760: DUNCAN, Robert Kennedy. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
T0759: DUNCAN, Robert Kennedy. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
R9433: DUNCAN, Robert Kennedy. - Moderne wetenschap (the New Knowledge). Geheel bijgewerkt door E.H. Buchner.
B2023: DUNCKER, Patricia. - Zeven verhalen over seks en dood. Vertaling Hanna de Heus.
B4889: DUNK, H.W. von der. - Een onwetenschappelijke wetenschap. Beschouwingen over het amfibische doel van onze historische kennis.
T9369: DUNK, H.W. von der. - Zum Problem des Nationalismus in Europa.
T9214: DUNKLER, F. - Les delices du bois de La Haye. Choix des morceaux, arranges pour le piano. Jos. Lanner: Favorit-Polka.
Y4961: DUPEYRAT, Andre. - Mitsinari, 21 jaar onder de Papoea's.
L4436: DUPPEN, J.P.I. van. - Vademecum voor de zeefdruk.
R0609: DUPRAT, Jeanne. - Van oorlog en vrede.
R2661: DUPRE, L. - Het vertrekpunt der Marxistische Wijsbegeerte. De kritiek op Hegels Staatsrecht.
M3432: DUPUIS, Michel. - Hermans' dynamiek. De romanwereld van W.F. Hermans.
R6796: DUPUY, Micheline. - Un homme, un journal 1844-1919. Preface de Jacques Chastenet.
M6788: DURA, Carla. - Sporadisch. Gedichten. Met tekeningen van Nel Waller Zeper.
M3289: DURA, Carla. - Dansen in de schaduw, portretten.
Y8011: DURA, Carla. - Heimwee langszij. Gedichten.
Y8935: DURA, Carla. - Binnen handbereik. Gedichten.
T0179: DURAND, Pierre. - Physiologie du Provincial a Paris.
H0405: DURANT, Will. - Van Socrates tot Bergson. Hoofdfiguren uit de geschiedenis van het denken. Vertaling Helena C. Pos. Ingeleid door H.J. Pos.
H8094: DURAS, Marguerite. - L'amant.
L6424: DURAS, Marguerite. - Hele dagen in de bomen. Vertaald door Ernst van Altena.
R0148: DURAS, Marguerite. - Zwart haar blauwe ogen. Vertaling Jan Versteeg.
K0294: DURER, Albrecht. - The complete woocuts. Edited by Willi Kurth, with an introduction by Campbell Dodgson.
B9723: DURER, Albrecht. - The Graphic Works of Albrecht Durer.
B9548: DURER, Albrecht. - Tentoonstelling van het grafisch werk van Albrecht Durer. Keuze uit de verzameling van het Rijksprentenkabinet.
L7250: DURLACHER, Jessica. - Arthuro d'Alberti.
L9024: DURLACHER, G.L. - Quarantaine. Verhalen.
B4073: DURLACHER, Jessica. - Emoticon.
K3706: DURLACHER, G.L. - Quarantaine. Verhalen.
Y7759: DURLACHER, Jessica. - De held. Roman.
L7606: DURME, M. van. - Supplement a la correspondance de Christophe Plantin.
K0183: DURNEZ, Gaston. - Dagboek van een verwonde(rde). b-forismen.
K5781: DURNEZ, Gaston. - Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten.
L1488: DURRENMATT, Friedrich. - Het huwelijk van de heer Mississippi. Vertaling Dolf Verspoor.
W5485: DURRENMATT, Friederich. - Gerechtstheater. Vertaling W. Wielek.
K1764: DURRENMATT, Friedrich. - Die Panne. Eine noch mogliche Geschichte.
B8122: DURRY, Marie-Jeanne - Stendhal et la police pontificale.
B1755: CHEVOT / DURU. - De Klokken van Corneville. Opera-Comique in drie bedrijven (4 tafereelen) van Chevot en Duru. Muziek van Rob Planquette.
R6571: DUSSELDORP, Catharinus Drossaart van. - Peter Kropotkin: grepen uit denken en werken van een idealist.
Y7135: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN e.a. (ed.). - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
Y7299: THE ANGLO DUTCHMAN. - The Anglo-Dutchman, the first English weekly. Vol. I no. I, September 3, 1898.
Y1502: DEKKER C. en M. Nijnssen-Dutilh. - De Eemlandtsche leege landen. Ontginningen rond de mond van de Eem in de 12e en 13e eeuw.
H2635: DUTTING, Hans. - Archief De Vijftigers II. Interviews met G. Kouwenaar, Lucebert, Sybren Polet, Paul Rodenko, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog.
T2019: DUVILLERS, C. - Lofspraek der polders.
L7612: DUYFHUIZEN, Geertruida Maartje Johanna. - E.J. Potgieter's Florence. Ingeleid en toegelicht.
B4179: DUYM, Jacob. - Het moordadich stvck van Bathasar Gerards, begaen aen den Doorluchtighen Prince van Oraignen 1584.
T7958: DUYMAER VAN TWIST, L.F. - De landsverdediging geen zaak van partij-politiek maar een Nationaal belang.
T3847: DUYN, Greet van. e.a. - Textielkunst na 1945.. Verslag van de Textieldag op 19 mei 1988 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
P1572: DUYN, Roel van. - Panies dagboek.
P1496: DUYN, Roel van. - Bloed, een atoom-roman.
B3799: DUYN, Roel van. - Schuldbekentenis van een ambassadeur.
B1776: DUYN, Roel van. - Miss Blanche en de Moppes-diamanten. Een moralisties manifest.
R6358: DUYN, Roel van. - Het wonder van Amsterdam.
R8795: DUYNSTEE, F.J.F.M. - Over de beteekenis van de onderscheiding tusschen de begrippen staat in formeelen en in materieelen zin.
R7755: DUYSE, Fl. van. - Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie. Ingeleid door Fr. Kossmann.
R6053: DUYSE, Fl. van. - Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie.
Y6170: DUYVENDAK, Lizet. - Het Haags Damesleesmuseum 1894-1994.
T3278: DYKSTRA, Fen J.K. - Frysk Taelboek in rige staveringslessen for skoalbern en greateren. Deel I en II.
R7025: DYKSTRA, Waling. - Foardrachten, Rimen en Sangen for de Griene Brilloft.
R5899: DYKSTRA, Waling. - De jildstumper. Blijspil yn fjouwer Bidriuwen. Nei Moliere's l'Avare frij forfryske.
L7672: DYSERINCK, Joh. - P.N. Muller.
B5593: DYSERINCK, Joh. - Hildebrands Camera Obscura.
Y5538: DYSERINCK, Hendrik. - Nassau-Stamboom.
W7404: EARLY, Gerald. - Lure and loathing. Essays on race, identity, and the ambivalence of assimilation. Edited and with an introduction by...
M5098: EASON, Ron & Sarah Rookledge. - Rookledge's International Handbook of Type Degisners. A biographical drectory.
K6660: EASTON, C. - Jaren van Strijd. Met eenige kaarten en diagrammen van den schrijver.
Y0124: EBELING, Adolf. - De slavernij van de oudste tijden tot op onze dagen.
L0542: EBELING, C.L. - Taal- en Letterkunde aspecten van het Russische formalisme.
R8466: EBELING, R.A. - Over de namen van de middeleeuwse streekdorpen in Oostfriesland.
R8411: EBERHARD. [=J.K. de Regt]. - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd.
R7715: EBERHARD, A.G. - Hanchen und die Kuchlein.
R3431: EBERT, J.J. - Fabelen en vertellingen voor de jeugd.
Y2694: DAGBLAD DE ECHO. - Inhuldigingsnummer 1898. H.M. Koningin Wilhelmina 1880 - 31 Augustus - 1898.
Y8099: DE ECHO. - De Echo. 18e jaargang zaterdag 3 September 1898 no. 131.
Y8149: DE ECHO. - Geillustreerd zondagsblad van het Dagblad De Echo. 17 Maart 1894, vierde jaargang no. 11.
T6817: ECK, J. van. - De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel.
T8089: ECK, Jacobus van. - Catalogus Amsterdam in de 17e eeuw uit de verzameling van J. van Eck.
B5645: ECKEREN , Gerard van & J. Greshoff (ed.). - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden. Nr. 1-12. 25e jaargang 1926.
R8960: ECKEREN, Gerard van. - Over J. Greshoff.
L3208: [ERASMUS] ECKERT, Willehad Paul. - Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. Zwei Bande in Schuber. I: Der humanistische Theologe, II: Humanismus und Reformation.
Y6008: ECOLOGEN. - Wat er is, als er water is.
H8905: EDE, Bies van. - Slauerhoff compleet.
T1372: EDEBAU, Frank. - James Ensor. Etsen, Etchings, Eaux fortes, Radierungen.
K7203: EDEBAU, Frank. - Geschiedenis van de Stadsbibliotheek van Oostende.
R4222: EDEL, Doris. - Identiteit en Integratie: Ierland en Europa in de vroege middeleeuwen.
L7839: EDELMAN, Hendrik. - Vorming en ontvoogding van de Unie van Zuid-Afrika.
L9091: EDELMAN, C.H. - Over de plaatsnamen met het bestanddeel Woud en hun betrekking tot de bodemgesteldheid.
T7462: Edema van der Tuuk, F.L. - Th.J. Verrijn Stuart. Ter herinnering.
M6941: EDEN, Guy. - Churchill, Het portret van een staatsman, met een voorwoord van H.A. Lunshof.
H4362: EDINGA, Hans. - De wintertuin. Gedichten.
H4363: EDINGA, Hans. [=Hans Heidstra]. - De vrouw van de herfst.
H4358: EDINGA, Hans. - Het zomerhuis. Verhaal. Met tekening van H. Berserik.
Y0594: ZWALUW EDITIE. - Zwaluw Editie: Nr. 1. H. Marsman: Tempel en Kruis. Nr. 2. A. van Schendel: Avonturiers. Nr. 3. W.S. Bitter: Het Wentelend Wiel van Indie. Nr. 4. O..... ja! Puzzelboekje. Nr. 5. Henri de Greeve: Op de plaats rust! Nr. 6. F. Veldhuysen: Hoa Kiao. Nr. 7. Godfried Bomans: Onstuimige verhalen. Nr. 8. L. de Bourbon: Inggih Ndoro. Nr. 9. A. van Schendel: Avonturiers ter Zee. Nr. 10. Leonard de Vries: Triomfen der Techniek.
B2103: HUGO en EDUARD. - Rotte Blaren. Leidsche Studentenliedjes etc.
B4609: EDWARDES, Tickner. - Het verhaal van de honingbij. Vertaling M. van Vloten.
W2446: EDWARDS, Jorge. - De denkbeeldige vrouw. Roman uit Chili. Vertaling E. van Buuren.
Y0130: EECKHOUT, Joris. - Proza van Vlaamsche Priesters II. Schouwend proza eerste deel.
L5506: EECKHOUT, Joris. - De roman. Wezen, evolutie, nieuwe strekkingen.
B8852: EECKHOUT, Joris. - Herinneringen aan Karel van de Woestijne.
B8853: EECKHOUT, Joris. - Karel van de Woestijne. Met portretten.
R1622: EECKHOUT, Joris. - Litteraire aktualiteiten. Zuivere pozie, expressionisme, romantisme.
R3756: EECKHOUT. F.I.R. van den. - Annie Salomons. Gesprekken met kunstenaars.
K9749: EECKHOUT, Joris. - Litteraire schetsen.
K9748: EECKHOUT, Joris. - Litteratuur en leven.
B4700: EECKHOUT, Joris. - Litteraire profielen XIII.
B4483: EECKHOUT, Joris. - Litteraire profielen II.
B4493: EECKHOUT, Joris. - Litteratuur en leven & Litteraire Profielen V.
B4494: EECKHOUT, Joris. - Litteraire Profielen VI & Litteraire Profielen VIII.
R8128: EECKHOUT, Joris. - Litteraire profielen XIV.
B0700: EECKHOUT, Joris. - Een inleiding tot Karel van de Woestijne.
H8155: EEDEN, Frederik van. - Brieven van Frederik van Eeden. Fragmenten eener briefwisseling uit de jaren 1889-1899.
T2637: EEDEN, Frederik van. - De kleine Johannes. Deel I-II-III.
L9288: EEDEN, Frederik van. - Studies. Tweede reeks.
H7540: EEDEN, Frederik van. - De geestelijke verovering van de wereld.
W0004: EEDEN, Frederik van. - Het krabbetje en de gerechtigheid.
L7674: EEDEN, Frederik van. - Mededelingen VI: L.J.M. Feber: Frederik van Eeden's verhouding tot het Christendom. S.M. Noach: "Het Dromenboek". H.W. van Tricht: Frederik van Eeden en " Geestelijke weerbaarheid". Oorlogsbrieven.
T2157: EEDEN, Frederik van. - Jezus leer en verborgen leeven.
L7420: EEDEN, Frederik van. - Het lied van schijn en wezen. Eerste boek.
H5459: EEDEN, Frederik van. - Sirius & Siderius. De ouders.
B0218: EEDEN, Frederik van. - Literama. Kroniek over boeken, schrijvers en toneel. Frederk van Eeden nummer.
T1753: EEDEN, Frederik van. - The deeps of deliverance. Translated from the Netherlandic by Margaret Robinson.
H3276: EEDEN, Frederik van. - De kleine Johannes.
B0192: EEDEN, Frederik van. - Lioba. Drama.
R0258: EEDEN, Frederik van. - Het roode lampje. Signifische gepeinzen. Deel I + II.
H2279: EEDEN, Frederik van. - De kleine Johannes. Tweede deel.
H0753: EEDEN, Frederik van. - De kleine Johannes.
T3716: EEDEN, Frederik van. - Mijn ervaringen op sociologisch gebied. Met een aantekening van Wim J. Simons.
H0404: EEDEN, Frederik van. - Lioba. Drama.
H0224: EEDEN, Frederik van. - Een bloemlezing uit zijn studies. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door V.M. Scheffers.
R0073: EEDEN, Frederik van. - Mededelingen I: Van Suchtelen, openingstoespraak. Van Tricht, Van Senden
T1072: EEDEN, Frederik van. - Deutsch-Chinesische Liebes-Mosaik aus der wahrhaftigen Geschichte von der schonen, ernsten Frau Pao-Tsz und von dem verliebten Dichter-Kaiser Yeu-Wang.
L4915: EEDEN, Frederik van. - Ellen. Ein Lied vom Schmerz. Aus dem Niederlandischen von Otto Hauser.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1