Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R9052: CAILLE BROTHERS. - Amusement Machine Catalogue 512. [1912].
R2126: BROUNS, THEO. - Theo Brouns.
L3275: BROUWER, J.H. - De Friese brief. Rede uitgesproken bij de officiele aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Friese Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
B1880: BROUWER, W.H. / I.C. VAN HOUTE EN P. POST. - Het meisje van 12 tot 14 jaar. Een onderzoek naar prestaties van leerlingen der eerste klasse van de Primaire Opleiding aan Nijverheidsscholen voor Meisjes.
R8483: BROUWER, J.H. / J. HAANTJES / P. SIPMA. - Gysbert Japicx wirken.
K9800: BROUWER, J. - Spaansche aspecten en perspectieven.
T8173: BROUWER, ROEL. - Hoe het nooit verdwijnt.
R2891: BROUWER, ALE. - Late oogst.
T8541: BROUWER, GERBEN. - Preludium. Geastlike lieten.
K8701: BROUWER, JOHAN. - Verzameld werk deel II: Philips Willem de Spaanse prins van Oranje. Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
T7450: BROUWER, J. - De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke gevolgen.
R8467: BROUWER, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma, Fries taalkundige (1789-1869).
Y0979: BROUWER, THEODORUS. - Over het gezag der Kerk. Leerrede, uitgesproken bij de sluiting van het Provinciaal Concilie, gehouden te 's-Hertogenbosch van 24 september tot 5 october 1865.
R5239: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
T5686: BROUWER, H. - Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche Oude Schrift. Met een korten leidraad ten dienste van hen, die de genealogie wenschen te beoefenen.
R3496: BROUWER, KLAAS JOHAN. - De marxistische beschouwing van het zedelijk leven. Uiteenzetting en critiek.
A0713: BROUWER, J.H. / J. HAANTJES EN P. SIPMA. (ED.). - Oantekeningen op Gysbert Japicx wurken.
L4590: BROUWER, W. - William Ewart Gladstone. Met een voorwoord van P. Louwerse en 15 illustraties.
R5590: BROUWER, K.J. - Levensverzakelijking.
H4984: BROUWER, SANDER. - Catalogus van de tentoonstelling over leven en werk van Fjodor Michajlovitsj Dostojevskij (1821-1881).
L5261: BROUWER, J. - Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
Y4630: [VONDEL] BROUWERS, J.W. & H.J.H. PIETERS. - Neêrlands eerste Vondelsfeest voor het op te richten standbeeld, gevierd te Roermond, op 5 Februari 1862. Feestrede van J.W. Brouwers, Dichtstuk van H.J.H. Pieters.
Y5608: BROUWERS, JEROEN. - Datumloze dagen.
Y8929: BROUWERS, JEROEN. - De levende stilte van Stig Dagerman. Essay.
B5472: BROUWERS, JEROEN & PAUL DE WISPELAERE. - Jeroen Brouwers: Jef Geeraerts. / Paul de Wispealaere: Jacques Firmin Vogelaar.
M8411: BROUWERS, JEROEN. - De zondvloed.
Y7015: BROUWERS, JEROEN. - Het hout.
T8235: BROUWERS, JEROEN. - Kroniek van een karakter Deel I. 1976 - 1981. De Achterhoek. Deel 2. 1982-1986. De oude Faust.
L3073: BROUWERS, JEROEN. - Verhalen en levensberichten.
B1875: BROUWERS, RUUD. (ED.). - Paris architecture urbaine 1980-1986.
B2509: BROUWERS, JEROEN. - Anais Anais.
T8229: BROUWERS, JEROEN. - Zonsopgangen boven zee.
T8281: BROUWERS, JEROEN. - Het is niets.
T8594: BROUWERS, JEROEN. - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
T8596: BROUWERS, JEROEN (ED.). - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
L4783: BROUWERS, JEROEN. - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
L3065: BROUWERS, JEROEN. - Winterlicht. Een vergeetboek.
Y9218: BROUWERS, DICK. - Aanschouwelijk.
L0637: BROUWERS, JEROEN. - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
L1752: BROUWERS, JEROEN (ED.). - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
T8640: BROUWERS, JEROEN. - De vervulling. Verhalen.
R4571: BROUWERS, JAN WILLEM. - Neerlands Keizerlijk Kapittel, Neerlands eerste Christenkerk, Neerlands oudste Kathedraal met hare XIXe eeuwsche Muurschilderingen.
M2599: BROUWERS, MARJA. - De feniks. Een familiekroniek.
T1005: BROUWERS, JEROEN. - Sire, er zijn geen Belgen.
M6822: BROUWERS, DICK. - Overzien.
L0688: BROUWERS, JEROEN. - Geheime kamers.
Y6137: BROUWERS, JEROEN. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
L6487: BROUWERS, JEROEN. - Het circus der eenzaamheid. Kladboek 4. Profielen.Studies.Reacties.
H0385: BROUWERS, JEROEN. - Kladboek. Polemieken, Opstellen, Herinneringen.
R7810: (BURSSENS) BROUWERS, JAAK & JOZEF UYTTERHOEVEN. - Met Gaston Burssens in de cel.
T8291: BROUWERS, JEROEN. - Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood.
T8292: BROUWERS, JEROEN. - Feuilletons. Proefnummer zomer 1996.
Y4349: BROUWERS, JEROEN. - Het aardigste volk ter wereld. Willem Frederik Hermans in Brussel. Bijdrage aan zijn biografie.
Y7089: BROUWERS, JEROEN. - Liefste in de verte.
R5063: BROUWERS, JEROEN. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
A0657: BROUWERS, MARJA. - Havinck. Een episode.
R3659: BROUWERS, L. - Vijftig jaar Christelijke werkgeversbeweging in Belgie. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis1920-1973, 1925-1973. Twee delen.
R3125: BROUWERS, JEROEN. - Het verzonkene.
M6198: BROUWERS, JEROEN. - Zomervlucht.
R3607: [STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. BROWN, RICHARD. - Houdt de persen in stand. [Bulletin: nr. 15]. 1982.
W2470: BROWN, CHRISTY. - Wild groeien de lelies. Vertaling M. Marshall van Wieringen.
B8038: BROWN, BRUCE. - Browns Index to Photocomposition Typography. A compendium of terminologies, procedures and constraints for the guidance of designers, editors and publishers. Edited by S.W. Greenwood.
MK0210: BROWN, KEN. - Calligraphy. Learn a more beautiful way with words.
L7657: BROWN, FORD K. - Fathers of the Victorians. The Age of Wilberforce.
Y4373: BROWN, DAN. - Het Bernini mysterie.
C2340: BROWN, CHRISTY. - De dagen door. Vertaling Else Hoog.
R9896: BROWNING, ELISABETH BARRETT. - Portugeesche Sonnetten. Vrij bewerkt naar het Engelsch door Helene Swarth.
H0836: BROWNLEE, A. - William Shakespeare and Robert Burton.
K2121: BRUCE, JAMES. - Aux sources du monde. A la decouverte de l'Afrique des Montagnes: Abyssinie 1769-1772. Traduit de l'anglais par Eric Chedaille.
H3118: BRUCH, H. - Slaat op den trommele. Het Wilhelmus en de Geuzenliederen.
T6799: BRUG, STEFFEN LAMBERT. - Boven en beneden de wolken of Volks-wereldbeschrijving. Een leesboek voor scholen en huisgezin.
Y1053: BRUG, S[TEFFEN L[AMBERT]. - Boven en Beneden de Wolken of Volks-Wereldbeschrijving. Een Leesboek voor scholen en huisgezinnen.
Y4297: BRUGEL, FRITZ. - Der Weg der Internationale.
T2547: BRUGGEMAN, MICH. - De Koster van Schorredijk.
B4202: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen, een vroege winter.
T5552: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tegen de dwang. Een keuze uit de verhalen.
H4061: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tirol. Reisimpressies.
M2272: BRUGGEN, KEES VAN. - De freule.
T7233: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
K5975: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme. Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
T6876: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
Y8323: BRUGGEN, KEES VAN. - De verlaten man.
B1891: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - George Bernard Shaw.
T1851: BRUGGEN JR., KEES VAN. - Brieven van een tegenvoeter. Illustraties van Constance L. Fidler.
T7252: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T7269: BRUGGEN, CARRY VAN. - Maneschijn met koek en Al om een suiker balletje.
T7272: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen.
K4565: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
T7256: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
K4715: BRUGGEN, CARRY VAN. - De klas van 12.
B2714: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
K5069: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T7232: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman van het joodsche leven.
K8741: BRUGGEN, CARRY VAN / JAN ENGELMAN / JACQUES GANS. E.V.A. - Vierentwintig biografieen.
T7246: BRUGGEN, KEES VAN. - De verlaten man.
T7251: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T7227: BRUGGEN, KEES VAN. - Tweestroomenland.
T7243: BRUGGEN, KEES VAN. - Fontana Marina.
T7244: BRUGGEN, KEES VAN. - Fontana Marina.
T7245: BRUGGEN, KEES VAN. - Ontbonden Garven. Roman van een hedendaags gezin.
Y5292: BRUGGEN, KEES VAN. - Krantenknipsels van/over Kees van Bruggen.
L3567: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T7455: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T7458: BRUGGEN, KEES VAN. - Het leven van Joost Welgemoed.
M3264: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag. Gedichten.
B2775: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T7239: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
B7188: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A. Gomperts.
M9648: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5628: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
Y7918: BRUGGEN, CARRY VAN. - De klas van 12.
T5544: BRUGGEN. C.J.A. VAN. - Als ge niet... dan! Een ver-beelding.
T5592: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T5581: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
T5603: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T5593: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T5574: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen, een vroege winter. Met een inleiding van Frans Coenen en twee portretten van de schrijfster.
T5561: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene, een roman uit het joodsche leven.
T5554: BRUGGEN, CARRY VAN. - 'n Badreisje in de tropen. Verhalen. Ingeleid en toegelicht door Susan van Keulen en Peter van Zonneveld.
T5555: BRUGGEN, CARRY VAN. - Plattelandjes. Larense Columns.
T5558: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een Indisch huwelijk. Novelle.
T5589: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
W8233: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5607: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodse leven.
T5588: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5563: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaags fetisjisme. Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
T5564: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
T5587: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5099: BRUGGEN, KEES VAN. - Het leven van Joost Welgemoed.
T5559: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen, een vroege winter.
T5120: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
Y8654: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5605: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tirol.
T5545: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - Een goed huwelijk.
R2742: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodse leven.
T7171: BRUGGEN, CARRY VAN. - Aan een draadje.
T0677: BRUGGEN, NIC VAN. - Matrakkensabbat.
T5175: BRUGGEN, KEES VAN. - Plasland. Een watergeschiedenis.
T7230: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T5174: BRUGGEN, KEES VAN. - Plasland. Een watergeschiedenis.
T0874: BRUGGEN, KEES VAN. - Poker.
T5176: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T7236: BRUGGEN-DE HAAN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T7234: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T7235: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T7237: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman van het joodsche leven.
M3301: BRUGGEN, KEES VAN. - De droge koetjes of De levensavond buiten.
T6242: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw. Twee delen in een band.
H2184: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T6249: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur. 2 delen.
T6240: BRUGGEN, CARRY VAN. - Om de kinderen.
T6241: BRUGGEN, CARRY VAN. - Om de kinderen.
T5178: BRUGGEN, KEES VAN. - Zondvloed.
T5180: BRUGGEN, KEES VAN. - Koning Adam. Vertelsel.
T5095: BRUGGEN, KEES VAN. - Koning Adam. Vertelsel.
T5097: BRUGGEN, KEES VAN. - De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen.
R9278: BRUGGEN, KEES VAN. - Poker.
T5098: BRUGGEN, KEES VAN. - De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen.
B7526: BRUGGEN, KEES VAN. - De freule.
L3566: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T7231: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman van het joodsche leven.
L3769: BRUGGENCATE, A. TEN. - Hollandsche molens.
T2682: BRUGGENCATE, A. TEN. - Heraldische Gids van de Goudse Glazen.
B9188: BRUGGER, INGRIED. E.A. - Meisterwerke aus dem Guggenheim.
T5722: BRUGGHEN, J.J.L. VAN DER. - Christendom en Staatkunde. Tweede stuk.
Y0438: BRUGGHEN VAN LAUWENRECHT, CH.TH. - Ode au Roi. Lors de la Fete du 12 Mai 1874.
R6463: BRUGMAN, JOANNES. - Het leven der Heilige Liduina. Vertaald en bewerkt door G.A. Meijer.
B1705: BRUGMAN, TIL. - De houten Christus. Met 6 illustraties door Maaike Braat.
T1735: BRUGMAN, TIL. - Even anders. Vier rabbelverzen.
L6832: BRUGMANS, H. - Het belang der Economische Geschiedenis.
L5395: BRUGMANS, H. - Les tresors litteraires de la France. Histoire et anthologie.
T0685: BRUGMANS, H. - Middelen van verkeer.
L2623: BRUGMANS, ALINGH. - Het adelaarsjong. Illustraties Joan Mac Neill.
Y0222: BRUGMANS, H. - Van Republiek tot Koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815. Geillustreerd onzer toezicht van H. van der Bijll.
R6176: BRUGMANS, H. - Het beeld der Maagd.
L4674: BRUGMANS, H. - Bibliographie der geschriften van Prof. Dr. H. Brugmans 1891 -1938.
H5135: BRUGMANS, H. - Uit de geschiedenis van den wereldhandel. Olieverf-composities door Huib Luns.
Y4742: BRUGMANS, I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 1813-1870.
L6968: BRUGMANS, H. - Diderot (1713 - 1784).
L4279: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Amsterdam. Zes delen.
B0275: BRUGSMA, REBECCA PAULINE CHRISTINE. - The beginnings of the Irish revival.
R0500: BRUIJN, MARGREET. - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978.
L2209: BRUIJN, KEES DE. - Vijf Vocalen door 275 jaren. De geschiedenis van een Haagse boekhandel.
L2054: BRUIJN, J. DE EN H.J. LANGEVELD. - Colijn. Bouwstenen voor een biografie.
B8067: BRUIJN, J. DE EN P. SCHAIK. - Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum.
B5014: BRUIJN, J. DE. - Een standbeeld voor Colijn?
Y2319: BRUIJN KOPS, PIETER DE. - Heerlijke galop.
Y1468: BRUIJN, J.R. E.A. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister 1787-1854.
B4526: BRUIN, J. DE EN G. PUCHINGER (ED.). - Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Verzorgd, Ingeleid en geannoteerd door J. de Bruin en G. Puchinger.
L2363: BRUIN, C.C. DE. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
T7834: BRUIN, P.B. - De Christen-Democratie en het Motu-Proprio van Pius X.
Y9524: BRUIN, H. DE. - Schalm en scharnier.
M0077: BRUIN, H. DE. - Ebben en ivoor.
L7432: BRUIN, C.C. DE. - Joachim Oudaan in de lijst van zijn tijd.
B2345: [BILDERDIJK]. BRUIN, C.C. DE. - Bilderdijk en de studie van het middelnederlands.
L1822: BRUIN, WILLEM DE. - Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830-1840.
B3302: BRUIN, G.P. - De Esperanto-literatuur in vogelvlucht. Een algemeen overzicht van wat er in Esperanto verschenen is.
T0081: [SHELLEY] BRUIN, HEIN DE. (VERT.). - Shelley's Juliaan en Maddalo. Een gesprek.
R5009: BRUIN, C.C. DE. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
T8087: BRUIN, P. DE. - Onrust in de S.D.A.P. Open brief aan mijn Partijgenoten.,
R7461: BRUIN, JAN EN JAN VAN DER WERFF. - Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee 1940-1945.
Y7303: BRUIN, HEIN DE. - Job.
T7058: BRUIN, J. DE. - De Musschen en hun Clubhuis.
H1381: BRUIN-SCHEEPENS, J.E. DE. - Loopbaanverloop van jonge Nederlandse vrouwelijke ingenieurs.
R5534: BRUIN, P.J.M. DE. - De geschiedenis van mijne geboortekerk.
R7265: BRUINING, NICOLETTE A. - Landdag V.P.R.O. R.A.I. Amsterdam 27 juni 1948.
T5846: BRUINING, P. - Het christendom en de sociale kwestie. Met een woord ter inleiding van M.W.F. Treub.
T7957: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Staat en Partijwezen. Referaat. Algem. Ledenvergadering van 29 mei 1935. Toegevoegd: Verslag der besprekingen op 29 mei 1935 te Amersfoort van het Referaat van Bruins Slot.
R8565: BRUINS, F. - Goedkoope en practische atlas van Nederland, met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat-, en grintwegen.
L8571: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRUINS SLOT, JAN A.H.J.S. - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland.
T6804: BRUINS, L. - De spiegel. Leesboekje voor kinderen.
R5162: BRUINSMA, MAX, LIES ROS, ROB SCHRODER. - Dick Elffers & De Kunsten. Een leest heeft drie voeten.
K0813: BRUINSMA, G.J.N. - Beelden van criminaliteit.
Y1448: BRUINSMA, VITUS. - Paddestoelen. Beschrijving en afbeelding van de meest veelvuldig voorkomende paddestoelen, eetbare en vergiftige.
B7594: BRUINSMA, ERNST. - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953).
R4086: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
L3715: BRULEZ, RAYMOND. - Sheherazade of literatuur als losprijs.
K9167: BRULEZ, RAYMOND. - Het pakt der truimviren.
K4700: BRULEZ, RAYMOND. - De verschijning te Kallista.
K5315: BRULEZ, RAYMOND. - Het huis te Borgen.
K7929: BRULEZ, RAYMOND. - De haven.
K6895: BRULEZ, RAYMOND. - Het mirakel der rozen.
Y5293: BRULEZ, RAYMOND. - Krantenknipsels van/over Raymond Brulez.
B8695: BRULEZ, RAYMOND. - André Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid.
R7819: BRULEZ, RAYMOND. - De laatste verzoeking van Antonius.
B6867: BRULEZ, RAYMOND. - De toren van Lynkeus.
R7817: BRULEZ, RAYMOND. - Novellen en schetsen. Voorwoord Raymond Herreman.
M8227: BRULEZ, RAYMOND. - Mijn woningen. Autobiografisch vierluik.
H5655: BRULEZ, RAYMOND. - Andre Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid.
M1555: BRULIN, TONE. - Gevecht tussen 2 mannen van rubber.
M3484: BRULL, JEAN. - Meneer Vestdijk spreekt u Pierre Kamp wel eens? Gedichten.
P1388: BRULL, JEAN. - Vestdijk op krantenpapier.
W5550: BRULS, WILLEM / DOROTHEE VAN HOOFT. - Langs kastelen, burchten en donjons, routes in Nederland en Belgie.
M9787: BRUMMEL, H & H. LIEBAERS (ED.). - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arensberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald.
R1430: BRUMMEL, L. (VOORWOORD). - Vertalingen van Nederlandsche Letterkunde na 1880 aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek. Tentoonstelling 11-19 juli 1939.
K6786: BRUMMEL, L. - Bibliotheken en Historie in de 16e eeuw.
Y0513: BRUMMEL, L. / H. DE LA FONTAINE VERWEY E.A. - Het Boek. Derde Reeks. Deel XXXVI nrs. 1, 2, 3-4. - Deel XXXVII nrs. 2, 3 , 4.
B2401: BRUMMEL, L. - De Nederlandsche Boekillustratie in de Achttiende Eeuw.
L6672: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria. Opstellen over Boek- en bibliotheekwezen t.g.v. zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
T1260: BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis. Een philosofenleven.
L2303: BRUMMELKAMP, J. - 's Werelds honger.
T0361: BRUMMELKAMP, A. - De Antirevolutionaire Partij.
L2301: BRUMMELKAMP, J. - Afrika's economische ontwikkeling en Truman's point four.
R6200: BRUMMELKAMP, JACOB. - Ethiopie's ontwikkeling in de twintigste eeuw van middeleeuwse tot moderne staat. Ethiopia's evolution in the twentieth century from a medieval to a modern state, with a summary in English.
B3047: BRUMSTEEDE, E. - Jappenspiegel.
Y6179: BRUNA. - Schrijvers van Bruna en leverbare boeken van A.W. Bruna & Zoon.
Y6860: BRUNE DE JONGE, JAN DE. - Alle Volgeestige Werken. (I. Wetsteen der vernuften; II Jok en ernst; III Honigbye).
H0666: BRUNE, JOHAN DE. - Bancket-Werck van goede gedachten. Bloemlezing.
Y8582: BRUNE DE JONGE, JAN DE. - Wetsteen der vernuften. Samenstelling Paula Koning.
H0679: BRUNEKREEF, H. EN K.A. KOK. - Hoeveel letters?
H9841: BRUNEKREEF, H. EN K.A. KOK. - Hoeveel letters?
T8733: BRUNET, EMILE. - Duitsche laster. De Engelsch-Belgische Conventie.
Y3615: BRUNHOFF, JEAN DE. - De reis van Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen.
Y3616: BRUNHOFF, JEAN DE. - Koning Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen.
B5975: BRUNING, HENRI. - Van ziel en aarde.
R9679: BRUNING, HENRI. - De tocht. Verzen.
T5220: BRUNING, GERARD. - Rembrandt de Realist.
B6320: BRUNING, HENRI. - Onze priesters.
B6321: BRUNING, HENRI. - Het zwaard.
B6322: BRUNING, HENRI. - Tegen den hoogmoed der werken.
B2181: BRUNING, HENRI. - Lazarus en de Rijke. Bijbelsche comedie in zes tooneelen.
K6810: BRUNING, HENRI. - Elias van Cortona. Drama in vier bedrijven.
K9171: BRUNING, GERARD. - Verontrust geweten.
B8909: BRUNING, HENRI. - Een hard en ernstig woord tot Mr. Linthorst Homan, het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten.
B8910: BRUNING, HENRI. - De Sirkel. Verzen.
B8911: BRUNING, HENRI. - De vraat van het geluk.
K6330: BRUNING, HENRI. - Fuga. Verzen.
K6079: BRUNING, HENRI. - Voorlopige motieven. Essays.
T0308: BRUNING, HENRI. - Het verbond.
R9316: BRUNING, HENRI. - Heilig Verbond.
Y2775: BRUNNER, RUTH. - Glas graveren.
B4876: BRUNOTT, LOES E.A. (VOORW.). - Mijn pen is leeg, mijn hart is vol. 75 jaar Rotterdamse Sociaal-Democratische Vrouwenclub.
Y4845: BRUNSVELD VAN HULTEN, EDUARD. - Moord en magie.
P2609: BRUNT, LODEWIJK. - Vrouwen zijn ook mensen.
K2581: BRUNT, EMMA. (ED.). - Mevrouw, ik groet u. Necrologieen van vrouwen.
L0089: BRUNT, EMMA. - De brandende kwestie van Emma Brunt, over de teloorgang van hedendaags feminisme.
M6152: BRUNT, EMMA. - Een Rus over de vloer.
T0767: BRUNT, L. - De magie van de stad.
T0301: BRUNT, NINI. - Het huis in de Gortstraat. Kind in Den Haag.
M3304: BRUNT, EMMA. - Je zal je zuster bedoelen. Eigentijds feminisme.
H1418: BRUNT, EMMA. - Een ringetje rook. Met tekeningen van Ien van Laanen.
T0548: BRUSSE, M.J. - De Zonderlinge Avonturen van Zijne Excellentie de Generaal.
L0104: BRUSSE, M.J., ANTOON COOLEN, WILLEM VAN GELDER. E.V.A. - Hou je roer recht. Een bundel novellen, impressies, interviews, schetsen, verzen en muziek.
T1116: BRUSSE, M.J. - Jonker Johnny.
Y8614: BRUSSE, M.J. - In Philips' wonderland. Met houtsneden van J. Franken Pzn.
T3554: BRUSSE, M.J. - Zomer-Potpourri.
K6209: BRUSSE, M.J. - Herinneringen aan Johan de Meester.
B7623: BRUSSE, M.J. - Het land ontwoekerd aan de zee. Causerie over Holland. Verlucht door J.B. Heukelom.
T1113: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Met vijftig teekeningen door E.B. van Dulmen Krumpelman. Twee delen.
T0680: BRUSSE, M.J. - Wilton 1854-1929. Vijfenzeventig jaar geschiedenis van Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf.
L6989: BRUSSE, M.J. - In 't verbouwereerde oude stadje.
Y7218: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Met vijftig teekeningen door E.B. van Dulmen Krumpelman. Twee delen.
L6337: BRUSSE, M.J. - Snok en Sam. Twee ouwe bajes-klanten.
T0944: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's Petevaer aan de Hollandsche Jongens.
T0348: BRUSSE, J.M. - De Harz. Een Harzreis. Geillustreerde Gids voor den Harz met een uitslaande kaart.
R4230: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's petevaer aan de Hollandsche jongens.
R6758: BRUSSE, M.J. - Woeker.
Y7507: BRUSSE, M.J. - De Boef Matheus Otto.
Y8043: BRUSSELMANS, HERMAN. - Over mijn vrouw.
Y5148: BRUSSELMANS, HERMAN. - Zeik en de moord op de poetsvrouw van Hugo Claus.
L1767: BRUSSELMANS, HERMAN EN CARYL STRZELECKI. - De koffer.
Y5296: BRUSSELMANS, HERMAN. - Krantenknipsels van/over Herman Brusselmans.
Y6381: BRUSSELMANS, HERMAN. - Het spook van Toetegaai.
R0986: BRUSSELMANS, HERMAN. - Kaloemmerkers in de zep. Voorpublicatie.
Y6380: BRUSSELMANS, HERMAN. - Trager dan de snelheid.
R0894: BRUSSELMANS, HERMAN. - Het oude nieuws van deze tijden. Roman.
Y6378: BRUSSELMANS, HERMAN. - Poppy en Eddie.
Y8441: BRUSSELMANS, HERMAN. - Zijn er kanalen in Aalst?
Y8133: BRUYERE, [JEAN] DE LA. - Les Caractères de Théophraste traduits du Grec, avec Les caractères ou Les Moeurs de ce siècle. Par Mr. De La Bruyère de l'Académie Françoise, et La Clef, en marge & par ordre alphabétique. Tome scond.
Y3578: BRUYERE, JEAN DE LA. - The finest complete series extant of the editions originales of his immortal Caracteres, to which is added his Dialogues and the Suite des Caracteres, 1688-1700. The editions originales of his immortal Caracteres.
B4086: BRUYN, GUIDO DE. - Het huis Augustus. Gedichten.
H9504: BRUYN, E.B. DE. - Uit een leven.
B2099: BRUYN, FRANS DE EN OSCAR TIMMERS. - De zwarte roos. Vandaag nr 13.
B2100: BRUYN, FRANS DE EN OSCAR TIMMERS. - Vlaanderen vandaag. Vandaag nr 14.
R3975: BRUYNE, ARTHUR DE. - "Petits Vicaires...": priester Daens, dom Modest van Assche, rektor Jan Bernaerts, pater Callewaert.
K2578: BRUYNE, AARNOUT DE. - Ward Ruyslinck.
L2850: BRUYNE, EDGAR DE. - Wat is cultuur?
T3384: BRUYNE, ARTHUR DE. - Lodewijk Dosfel 1881-1925. Kultuurflamingant, aktivist, nationalist.
B9026: BRUYNE, MICHIEL DE & LIEVE GEVERS. - Kroniek van Albrecht Rodenbach (1856-1880). Nawoord Max Wildiers.
B3884: BRUYNS, MARTIN. - Ballade van Jean de Metz.
T6559: BRUYNSEELS, AUG. - De Belgen als Slaven weggevoerd. Brieven van Kard. Mercier en van Gouverneur Generaal von Bissing. Noodkreet der Belgische Bisschoppen tot de Openbare Meening. Toespraak gehouden door Kardinaal Mercier in de St. Goedelekerk te Brussel. Voorschriften aan de Geestelijken. De Heilige Stoel en de Deportaties
R3635: BRUYNSEELS, AUG. - De Belgen als Slaven weggevoerd.
R4016: BRYCE. - De laatste akte in België's wereldtragedie: het oordeel van Lord Bryce over de deportaties in België, door hem op schrift gesteld op verzoek van den Londenschen vertegenwoordiger von der "New York Tribune.".
B0414: BUARQUE DE HOLLANDA, SERGIO. - A contribuicao Italiana para a formacao do Brasil. Edicao bilingue. Traducao de Andreia Guerini. Prefacio de Aniello Angelo Avella.
T8409: BUBER, MARTIN. - Chassidische vertellingen.
K9786: BUCH, BOUDEWIJN EN NOUT STEENKAMP. - Bladeren in het Hemelruim. / Leafing through space.
H2892: BUCH, BOUDEWIJN. - Het dolhuis.
H9380: BUCH, BOUDEWIJN / PETER VAN ZONNEVELD. - Reiskoorts. Ervaringen van twee gedreven reizigers.
T4168: BUCH, BOUDEWIJN. - Eenzaam. Eilanden, tweede deel.
K5596: BUCH, BOUDEWIJN. - Terug naar Oppidum. Drie romans over de jeugd van Winkler Brockhaus: Het Dolhuis, Geestgrond, De Bocht van Berkhey.
Y6009: BUCH, BOUDEWIJN. - Weerzien. Geillustreerd met foto's van Klaas Koppe.
L0201: BUCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein. Roman.
B9171: BUCH, BOUDEWIJN. - De Boekhandel.
B3654: BUCH, BOUDEWIJN. - Onder dit schrijven vallen my de oogen toe. Willem Bilderdijk in Haarlem.
T8163: BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - De taal als blauw. Gedichten.
B4055: BUCH, BOUDEWIJN. - Eerstejaars.
K9457: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 3. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij De Bezige Bij.
B7709: BUCH, BOUDEWIJN. - Literair omreizen. Een idioticon.
T8373: BUCH, BOUDEWIJN. - Dood kind. Lamenti.
L0754: BUCH, BOUDEWIJN. - De hel. Novelle.
H0630: BUCH, BOUDEWIJN. - De hel. Roman.
Y6664: BUCH, BOUDEWIJN. - Links! Een rode burleske.
Y6788: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 1. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Bert Bakker.
T9874: BUCH, BOUDEWIJN. - Blauwzee. Eilanden, vierde deel.
T8639: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood.
H2114: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood. Roman. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
L7062: BUCH, BOUDEWIJN. - De blauwe salon. Berichten omtrent het leven en wedervaren van een jongeman. In het licht gegeven door Lothar G. Mantoua.
L0753: BUCH, BOUDEWIJN. - De rekening.
B0688: BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - De Sonnetten.
Y6329: BUCH, BOUDEWIJN / SCHNEYDERBERG, ERIC J. - De literaire nalatenschap van Boudewijn Büch [met] 10 jeugdverzen.
K0687: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 2. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Querido.
L3911: BUCH, BOUDEWIJN / K. HEMMERECHTS / B. KEIZER / N. TER LINDEN. - Vier visies op de dood: I: Zingende botten, over dichten, dood en souvenirs. II: Hotel Terminus. III: Koud liggen. IV: De dag zal komen, Janus, gedachten over de dood en over de fantasie van hemel en hel.
K3032: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood.
T8323: BUCH, BOUDEWIJN. - Geestgrond. Roman.
H8631: BUCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein. Roman.
H5889: BUCHAN, JAMES. - Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld.
T3222: BUCHANAN, ANDREW. - The Art of Film Production.
Y4573: BUCHHOLZ, QUINT. - BuchBilderBuch. Geschichten zu Bildern.
L8153: BUCHNER, RUDOLF. - Bucher und Menschen. Vom Buch und seinen Wirkungen in Geschichte und Gegenwart.
Y6640: BUCHNER, E.H. EN A.J. RUTGERS. - Molekulen, Atomen en Atoomkernen.
L6404: BUCHNER, VICTOR F. - Merovingica.
R9730: BUCHNER, L. - Leven en Gezondheid.
B1720: BUCHTA, WOLFGANG. - Palimpsest. Unwegsame Gebiete I-V. Uncharted Territory I-V. 1992-2003.
K4121: BUCKINX, PIETER G. - Paul de Mont 1895-1950.
K4202: BUCKINX, PIETER G. - Het ligt voor de hand.
L0315: BUCKINX, PIETER G. - De Moderne Vlaamse poëzie.
K6877: BUCKINX, PIETER G. - Schouder aan schouder. Speurtochten in de poëzie van de dichters van 't Fonteintje. De dichter Edward Hoornik.
L7253: BUCKINX, PIETER G. / E. CLAES / JOS DE HAES. (ED.). - Nederlandse poëzie nu. Speciaal nummer Dietsche Waranda en Belfort.
T6833: BUCKLE, HENRY THOMAS (COLLECTED BY) - Library Illustrative of Social Progress: Exhibition of Female Flagellants; Lady Bumtickler's Revels; The Use of Flogging in Veneral Affairs; Madame Birchini's Dance; Sublime of Flagellation; [&] Fashionable Lectures; (7 Volumes ).
H7909: BUCKLER, J.C. - Drawings of Oxford. [1811-27].
Y0492: BUDAN, EMILIO. - L'Amatore d'Autografi.
Y0161: BUDDINCH, D. - Mijn laatste woord over den Dietscher Jacob van Maerlant en zijne zoogenoemde Vlamingschap.
H8329: BUDDINGH', C. - Citaten-omnibus.
K4081: BUDDINGH', C.EN EDDY VAN VLIET. (EDS.). - poëzie is een daad van bevestiging. Noord- en Zuidnederlandse poëzie van 1945 tot heden.
K2757: BUDDINGH', C. - Een prachtig cadeau van niemand.
Y5726: BUDDINGH', C./ BERT SCHIERBEEK. - W&W of voor moeders is het altijd het ergste. Grondtekst voor een toneelstuk.
L5182: BUDDINGH', C. - Gorgelrijmen.
Y6144: BUDDINGH', C. - Drie oden en een elegie.
B3519: BUDDINGH', C. EN EDDY VAN VLIET. (ED.). - Noord- en Zuidnederlandse poëzie na 1945.
T8977: BUDDINGH', C. - Niets spreekt vanzelf.
L0745: BUDDINGH', C. - Nieuwe Gorgelrijmen.
L6517: BUDDINGH', C. - Deze kant boven.
B9838: BUDDINGH', C. - Het kind en het dier.
M9629: BUDDINGH', C. - Misbruik wordt gestraft.
M9307: BUDDINGH', C. - Buddingh' van A tot Z. Ontmoetingen met Nederlandse en Vlaamse letterkundigen. Door de schrijver zelf geboekstaafd en verzameld door Ares Koopman.
K2708: BUDDINGH', C. - Leve het bruine monster en andere schrifturen.
Y9130: BUDDINGH', C. - Inleiding uitgesproken t.g.v. de introductie van de zevende druk van De Grote Oosthoek.
Y1016: BUDE, FRANS (TEKST) & KIM ZWARTS (FOTO). - Herman Zeekaf.
Y0808: BUECHNER, THOMAS. - Glass from the Corning Museum of Glass. A. Guide tot the Collections.
L5550: BUELENS, ELLY / W.G. OVERBOSCH / J.W. SCHULTE NORDHOLT (EDS.). - Dienstbaar doch dichterlijk. Liber Amicorum voor Ad den Besten.
R4578: BUHRMANN, FRANS. - Het Leven van Willem III Koning der Nederlanden, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het juis Oranje-Nassau.
L2921: BUHRMANN, G.H. - Formaat- en bestendigheidsnormen en hedendaagsche gebruiksmogelijkheden van papier.
R2153: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nrs. 1-10. 1968-1971.
B0155: BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
R9924: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse Antiquariaat.
K8766: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf'.
B7763: BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
T1668: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 14. Bevat: Ferd. Sassen, Desiderata voor de beschrijving van de wijsbegeerte in Nederland gedurende de 18e eeuw.
R2449: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 36
B7176: BUIJNSTERS, P.J. - Het Nederlandse antiquariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zesde Bert van Selm-lezing.
Y9395: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE. - Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870.
T1669: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 19-20. Bevat vijf voordrachten over "de uitstraling van de 18e-eeuwse natuurwetenschappen" (Symposium Werkgroep 18e eeuw).
R8524: BUIJSE, J. - De Stormramp van 30 Sept. op 1 Oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse.
R7320: BUIJSSE, CYRIEL, E.A. - Rozenwangen enz. Novellen.
R8461: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Kerkhistorische gegevens voor de geschiedenis van Haskerland.
R6639: BUIJTENEN, M.P. VAN. - De Grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.
L5082: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Inventaris van het oud en nieuw archief der Gemeente Idaarderadeel.
B5179: BUIS, A.J. - De Tijd. Geschiedenis van een krant. T.g.v. het 125-jarig bestaan van De Tijd.
W0697: BUISMAN, JOHAN FREDERIK. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
R9499: BUISMAN, M. - Dutch Popular Literature. The collection of M. Buisman J.Fz.
K2345: BUISSINK, FRANS. - Natuurgids van Noord-Holland.
T8042: BUISSON, JEAN-CHRISTOPHE. - Hij heette Vlasov. Roman. Vertaald door Marieke van Laake.
K2858: BUITENDIJK, W.J.C. - Op de keper beschouwd. Essays.
R7634: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
B7847: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
L7114: BUITENDIJK, W.J.C. - Universiteit en kunst.
T2485: BUITENRUST HETTEMA, F. E.A. - Taal en Letteren. 8e jaargang 1898.
L6800: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Oud-, Middel-, en Nieuwfriesche Geschriften. Met Glossarium. Drie delen.
L7339: BUITENRUST HETTEMA, F. - Het Nederduitsch Glossarium van Bern.
Y5015: BUITENWEG, HEIN. - Omong Kosong Lagi. Vreugden uit het Oude Indie II.
L9223: BUITENWEG, HEIN. - Omong Kosong. Vreugden uit het Oude Indie.
T2983: BUKOWSKI, CHARLES. - Warmwatermuziek. Vertaling Peter van Oers en Rita Vermeer.
R0126: BULHOF, ILSE N. - Freud en Nederland. De interpretatie en invloed van zijn ideeen.
W6378: BULHOF, FRANCIS. - Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak.
B4753: BULHOF, FRANCIS. - Transpersonalismus und synchronizitat. Wiederholung als Strukturelement in Thomas Manns 'Zauberberg'.
Y6095: [CATA:OGUS] BULL, D., T. DIBBITS, E.A. - Rembrandt - Caravaggio.
Y6364: BULL, DUNCAN E.A. - Rembrandt Caravaggio.
Y8781: BULL, ABRAHAM JOHANNES DE EN GUSTAV ADOLPH HEINZE. - Hulde aan Linnaeus. Cantate voor gemengd koor, soli en orkest, woorden van A.J. de Bull en muziek van G.A. Heinze.
M2100: BULLA, J.M. - An introduction to Florentine sculpture in the XV century.
M7116: BULLEN, FRANK T. - De zwerftocht van de Cachalot. De wereld rond op jacht naar potvisschen. Vertaald door P. Verhoog.
R2572: CRITISCH BULLETIN. - Critisch Bulletin: 12e jaargang, Januari - December 1941.
Y5817: BIOGRAFIE BULLETIN. - Het ik als onderwerp.
R0429: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: Biografiekritiek. Ge Vaartjes. Pauline Micheels. A. Fortuin. Inge de Wilde. Anneke Linders. Dik van der Meulen.
B8042: CRITISCH BULLETIN. - Versvoet en voetlicht. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in het najaar van 1951.
Y8213: BULLETIN. - Dat ten spoedigste het algemeen Kiesrecht, bij de Grondwet gewaarborgd, moet worden verleend.
K3950: CRITISCH BULLETIN. - Op de punt van de pen. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in de winter van 1949.
T8963: N.A.S.-BULLETIN. - N.A.S.-Bulletin. Kaderkrant. No. 1 t/m 17. 23 maart t/m 15 september 1929. In 5 afleveringen.
Y8615: BIOGRAFIE BULLETIN. - Het Fin de Siecle in portretten; Interview Jan Fontijn; Hans van Straten, Jagen op handschriften.
Y5818: BIOGRAFIE BULLETIN. - Biograferen voor 1770.
Y5819: BIOGRAFIE BULLETIN. - De popbiografie. Rudolf Dekker over het fenomeen van de populaire biografie. Maarten Steenmeijer over golden Earring. Dagboek van een biograaf. De stripbiografie van Prins Bernhard. Arie van der Zwan over de levensbeschrijvingen van Anton Philips en D.G. van Beuningen.
Y8839: BULLETIN. - Bulletin van Het Nieuws van den Dag van Woensdag 28 juli 1886. Het Oproer. [Palingoproer].
Y2010: ANTI-OORLOGS BULLETIN. - Anti-Oorlogs Bulletin. 1e jrg. no 3. Maart-April 1933. Maandblad van de Anti-Oorlogs-Commites in Holland, aangesloten bij het Wereldcomite tot Strijd tegen de Imperialistische Oorlog.
Y1286: BIOGRAFIE BULLETIN. - Special: De populaire biografie. Van popster tot royalty: Over Hellfire, de enige opwindende popbiografie. De biografen van Herman Brood. Het verschil tussen Wim Sonneveld en Jacques van Tol. Het duivels dilemma van de Oranje-biograaf. Lord Byron, de eerste moderne literaire ster. Augustinus en zijn verslavingen. De sterrenhemel van Christiaan Huygens. Vladimir Nabokovs wantrouwen tegen de biografie.
Y5993: BIOGRAFIE BULLETIN. - Het zwarte schaap. O.m. over Oscar Wilde, Frederik van Eeden, Mata Hari, Flavius Josephus.
Y5861: BULLETIN. - Bulletin d'Information de l'Union Belge des Ouvriers du Transport. Redaction Ph. De Witte. Numero 4 Janvier 1940.
Y5816: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: De autobiografie. Dagboek en autobiografie. Autobiografie als fictie. Top Naeff en Havank. Driemaal Beckett. Interview Klaas van Berkel over Dijksterhuis. Biografieen Sutan Sjahi, F. Truffaut, Maria.
R7177: BIAFRA BULLETIN. - Biafra bulletin nr. 1.
Y7516: BULLETIN. - Bulletin Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode. Prinses Verloofd, Bandoeng, 8 September 1936.
K9362: CRITISCH BULLETIN. - Beeld en verbeelding. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
T1828: BULTE, MARCEL E.A. - Van Oude Nijverheid Tot Nieuwe Zakelijkheid / Boom Planeta de Grafische 1898-1998.
R0036: BULTHUIS, RICO J. - Het glazen masker. Fantastische vertellingen met illustraties van den schrijver.
R1882: BULTHUIS, RICO J. - De kleine comedie. Een poppenlandse geschiedenis.
Y4122: BULTYNCK, A.V. - Naar het leven. Novellen.
T4788: BUMA, W.W. - Mededeeling omtrent den oorsprong en de beteekenis van de benaming: Het Moordjaar, voor het 63e levensjaar.
Y3198: BUMA, WIARDUS WILLEM. - Het Verlaat bij Leeuwarden. A. niet begrepen in den Leppebrief van 1477 B. wel van ouds het Eigendom van de kerk van Oldehove.
Y3076: BUNGE, LUCAS. - Ongehoord. Honderd miniaturen over muziek.
B8991: [SPINOZA] BUNGE, WIEP VAN. - Spinoza en zijn critici over de autonomie van het attribuut.
R3835: [SPINOZA] BUNGE, WIEP VAN. - Baruch of Benedictus? Spinoza en de "Marranen".
L6502: BUNGE, LUCAS. - Twee vrouwen, twee uitgevers. Sylvia Beach en Nancy Cunard in het Parijse literaire leven van de jaren '20.
R8391: BUNING, LAMMERT. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748 - 1888.
Y4331: BUONARROTI, MICHELANGELO. - Sonnets de Michel Ange Buonarroti. Le texte italien est regard de la traduction française de Paul Hazard.
B0939: BURCKHARDT, C. - Richelieu, zijn leven en zijn tijd.
W8988: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij den Boekhandelaar. Vertaling D.M. Schroeder.
R2969: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
M7354: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
B8633: BUREN, H.J. VAN. - De Koning is ons hoofd.
K3606: BURFS, ARAN. - Onze dichters der 'Heimat'. Proeve van dichterstudie.
T3443: BURG, FENNIGJE VAN DEN. - De Vrije Katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten.
T7356: BURG, A.P.J. VAN DER EN M.H. DE BOER. - Klare Wijn. De Nederlandse volksbeweging, waardering en critiek.
T7732: BURG, G. VAN DEN. - Regeering, regeer.
R8983: BURG, GIJSBERTUS VAN DEN. - Het Nationaal-Socialisme.
Y8655: BURG, HERMANUS VAN DEN. - Amsterdamsche Argus: Acht Gevende Op Alle Voorkomende Zaken En Gevallen Ten Voornaamste Gerigt Om de Wanstalligheden Der Menschelyke Bedryven Aan Te Wijzen, En Hunne Gebreken Op Enen Vermaaklijken En Luchtigen Trant Te Hekelen. Derde deel.
T5874: NEDERLANDSCH BURGER. - Plan tot opheffing van werkeloosheid. Open brief aan het Nederlandsche Volk.
R3648: BURGER, H. - Geestelijke nood in Vlaanderen.
B2176: BURGER, EDUARD JOHAN. - Landverhuizing bij de inheemsche bevolking in Nederlandsch-Indie als Koloniaal-Economisch verschijnsel.
K7244: BURGER, C.P. & WOUTER NIJHOFF. - Neaules Aet. 60 [=Wouter Nijhoff].
M6821: BURGER, WILNA. - Jonge koeien aaien. Gedichten.
T5836: BURGER, H. - Het Nederlandsche Schaap.
Y0684: BURGER, H. - Vrede en Fierheid. Toespraak t.g.v. het zestiende Dietsch Studenten Congres, gehouden te Groningen op 25 maart 1931.
R6730: BURGER, H. - De Nederlandsch-Belgische betrekkingen.
T6569: BURGER, J.A. - Perspectief van onzen tijd. Opgedragen aan het Nederlandsche volk van een Engelandvaarder, die thans een regeeringsfunctie in Engeland bekleedt.
R0792: BURGER, C.P. - Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuieten in 't bijzonder.
Y3691: BURGER, WERNER. - Katzen. Zeichnungen .
T2550: BURGER JR. C.P. - Een Hollandsche wereldkaart uit de eerste helft van de 16de eeuw. Met een kaart in facsimile.
R3114: BURGER, MEINDERT EN IKE CIALONA (EDS.). - De gifgroene muze: Absint in de literatuur.
K6714: BURGERS, J. - Rie Cramer.
R8614: BURGERS, ROGERIUS. - De statie der paters minderbroeders te Bolsward. St. Franciscuskerk 1624 - 31 augustus - 1924.
M6016: BURGESS, ANTHONY. - Mensen in etui. Vertaling W. Dielemans.
R9636: BURGOS, FAUSTO. - De Zoutmijn. Uit het Argentijnsch vertaald door Bas van Deilen.
K0377: BURKARDT, HANS. - Alphabete und kalligraphische Skizzen.
H5284: BURKE, JAMES. - Connections.
R3236: BURKIJ-BARTELINK, A. - Antiek speelgoed.
K7211: [BECKETT] BURKMAN, KATHERINE H. (ED.). - Myth and ritual in the plays of Samuel Beckett.
R7260: BURMANS, PIETER. - Redenvoering tegen de beschavende geleertheid. Gedaan den 8e Febr. 1720. Overgezet door Dirk Smout.
Y5297: BURNIER, ANDREAS. - Krantenknipsels van/over Andreas Burnier.
R0489: BURNIER, ANDREAS. - De verschrikkingen van het noorden.
K4530: BURNIER, ANDREAS. - De trein naar Tatascon.
B1486: BURNIER, ANDREAS. - De trein naar Tarascon.
Y6796: BURNIER, ANDREAS. [=CATHARINA IRMA DESSAUR]. - Na de laatste keer.
P0808: BURNIER, ANDREAS. - De huilende libertijn.
T0130: BURNOUF, EMILE ET L. LEUPOL. - Methode pour Etudier la Langue Sanscrite. Ouvrage faisant suite aux Methodes grecque et latine de J. -L. Burnouf.
B9129: BURNS, MICHAEL. - Dreyfus: a family affair 1789-1945.
T1391: BURSSENS, GASTON. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
T0417: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen zoals hij was en is.
W2054: BURSSENS, GASTON. - Verzameld proza. Verzameld en bibliografisch begeleid door Luc Pay.
L4910: BURSSENS, GASTON. - Dagboek.
B7700: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen. De dichter.
B6861: BOON-BURSSENS. - Allebei Naakt. De correspondentie Boon - Burssens.
M4401: BURSSENS, GASTON. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
L8515: BURSSENS, GASTON. - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
T0870: BURSSENS, GASTON. - De eeuw van Perikles.
Y7106: BURSSENS, GASTON. - Pegasos van Troja.
R4641: BURSSENS, GASTON. - Ode.
L8421: BURSSENS, GASTON. - Verzamelde Dichtbundels. Twee delen.
C0949: BURT, SIMON/R. BROWN/JAMES PURDY E.A. - Mae West is dood. Verhalen. Vertaling R. Zoutenbier.
B5876: BURVENICH, JOS. - Ingmar Bergman zoekt de sleutel.
B5881: BURVENICH, JOS. - Giulietta Masina en het geluk.
L5352: BUS, ANTONIUS J.M. - Der mythus der Musik in Novalis' Heinrich von Ofterdingen.
M2648: BUSCH, WILHELM. - Kritik des Herzens. Gedichte.
H2332: BUSCH, WILHELM. - Plisch und Plum.
Y6912: BUSCH, WILHELM. - De vrome Helena. Opnieuw bewerkt door Bertus Aafjes.
Y2247: BUSCHENHENKE, FLOOR. - Het moeten eenhoorns zijn. Gedichten.
W6117: BUSCHMAN, JOHAN. - De paarse stempel.
R2178: [COUPERUS] BUSCHMAN, JOSE. - Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Een literaire wandeling door het Den Haag van Louis Couperus.
B0404: BUSCHMANN, G. JOS. - La page de texte visage du livre.
T9598: BUSCO, J. DE. = J.C.A. HEZENMANS. - De historie van Madelgijs, zijnde eene inleiding tot de Geschiedenis der vier Heemskinderen, naar het Neerlandsche volksboek bewerkt, en met de vereischte wijzigingen nader aan haren oorsprong gebracht, door J. d. B. uitgegeven door Jos. Alb. Alberdingk Thijm.
R8432: BUSE, H.J. - Het Waeraghtigh Verhaal van een grouwelicke Spookhistorie te Hattem en nog wat.
Y2308: BUSER, MAARTEN. - Club Brancuzzi. Gedichten.
M5819: BUSI, ALDO. - Uit het leven van een tijdelijke pantyverkoper. Vertaald door E. van der Pluym.
R0152: BUSKEN HUET, CD. - Brieven aan E.J. Potgieter. Tweede deel 1868-1870.
R0151: BUSKEN HUET, CD. - Brieven aan E.J. Potgieter. Eerste deel 1859-1867.
B7351: BUSKEN HUET, CD. - Portretten van Nederlanders.
L8037: BUSKEN HUET, CD. - Potgieter 1860 - 1875. Persoonlijke herinneringen.
Y9008: BUSKEN HUET, CD. - Parijs en omstreken.Herzien door G. Busken Huet.
B7397: BUSKEN HUET, CD. - Nieuwe Litterarische Fantasien. Twee delen.
Y9022: BUSKEN HUET, CD. - Nieuwe Litterarische Fantasien. Twee delen in een band.
B7331: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische phantasien. Deel I: J. van den Vondel. J. Cats. H.C. Poot. P. van Woensel. A.C.W. Staring. I. da Costa. A. Boxman. L. de Visser. Deel II: Mevr. Bosboom Toussaint. J. van Lennep. P.T. Helv. v.d. Bergh. C.E. van Koetsveld. N. Beets. J.A. Alberdingk Thijm. H.J. Schimmel.
B7399: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien.
Y9021: BUSKEN HUET, CONRAD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. 23 delen in 11 banden.
B0502: BUSKEN HUET, CD. - Vernuft ontzondigt. Kritieken op zijn tijdgenoten gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling.
L0794: BUSKEN HUET, CONRAD. - Brieven van Cd. Busken Huet. Eerste deel: 1847-1876. Tweede deel: 1876-1886.
T0370: BUSKEN HUET, CD. - Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Reville c.s. Voor rekening van den Schrijver.
W8325: BUSKEN HUET, CD. - Portretten van Nederlanders.
Y9009: BUSKEN HUET, CD. - Groen en rijp, door Thrasybulus.
B3034: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Twintigste deel. Oude Romans: Chateaubriand, Madame de Stael, Benjamin Constant.
B3035: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Een en twintigste deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola.
B3036: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Drie en twintigste deel: Moliere, Nieuwe Russische Letteren, De Nieuwe Zwarte Tijd, Nieuwe Fransche Letteren, Alphonse Daudet, Ernest Renan, Julius Stinde, Nederland en Pruisen, Bourget, Tolstoi, Zola, Joseph Victor von Scheffel.
B3038: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Negentiende deel: Oude Romans: Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Elizabeth Wolff, Bernardin de Saint-Pierre.
Y9010: BUSKEN HUET, CD. - Nalezing. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
Y9011: BUSKEN HUET, CONRAD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. 25 delen + registerdeel.
H3983: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw.
Y5031: BUSKEN HUET, CONRAD. - Conrad Busken Huet. Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
Y9005: BUSKEN HUET, CD. - Brieven Van Een Klein-Stedeling en Novellen.
Y9006: BUSKEN HUET, CD. - De Bruce's Jozefine. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
B7169: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische fantasien. Vierde reeks, zesde deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola.
Y9007: BUSKEN HUET, CD. - De Bruce's. Robert Bruce's leerjaren. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
Y3676: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. B. ter Haar, Bogaers, Withuijs. Ten Kate en zijn Schepping. Van Zeggelen, S.J. van den Bergh. S.E. Harthoorn, D. Chantepie de la Saussaye. Vanity Fair. H. de Veer. Laatste Nederl. Gedichten. De Genestet's uitvaart. J. de Bosch Kemper. M.P. Lindo. John Lothrop Motley.
Y3677: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Veertiende deel. C. Vosmaer. J.J. van Oosterzee. Nicolaas Beets. S. Hoekstra Bzn. A. Pierson. Is. Da Costa. J. Kneppelhout. Aart Admiraal. Marius. J.M.E. Dercksen. Quos Ego. S. Vissering.
Y3678: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Zesde deel. De Van Haren's Cornelis van Lennep en de zijnen. Een borstbeeld van de Ruyter. Tollens.
Y3679: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Vijftiende deel. E.J. Potgieter. A.W. Bronsveld. Jacob van Lennep. J.J. Cremer, F.C. Wilsen. J. Gram, Ch. Boissevain. Christine Muller. H.J. Schimmel, H. Tiedeman. H.A. van Amorie v.d. Hoeven. A. Pierson. Multatuli, Acquoy. Francisca Galle. A. Kuijper, Van Zeggelen. C. Honigh, Van Boekeren. Constantijn. J.H. Gunning jr.
Y3675: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Eerste deel: Pieter Cornelisz Hooft. Joost van den Vondel. Jacob Cats. Hubert Corneliszoon Poot. Pieter van Woensel. A.C.W. Staring. Isaac Da Costa. A. Boxman. Lamb. de Visser.
Y3680: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Zestiende deel. H.J.A.M. Schaepman. P.F. Brunings. Bosboom Toussaint. C. Vosmaer. Multatuli. P.A.S. v. Limburg Brouwer. Theophilus van Soerabaya. J.K.J. de Jonge. Mina Kruseman, Betsy Perk. J.T. Oosterman. Melati van Java. Francisca Galle. Van der Linden. J.A. van der Chijs. A. Pierson. E.J. Potgieter.
Y3681: BUSKEN HUET, CD. - M. HORN. - Register op de Litterarische Fantasien en Kritieken van Busken Huet. Samengesteld door M. Horn.
R1805: BUSKEN HUET, CONRAD. - Met de humor van een haai. Samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys.
K6666: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw.
Y0906: BUSKEN HUET, CONRAD. - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
P0177: BUSKEN HUET, CONRAD. - Met de humor van een haai. Samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys.
M8145: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Twee delen.
R4097: BUSKEN HUET, CONRAD. - Het land van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Met een inleiding van Olf Praamstra.
Y6132: BUSKEN HUET, CD. - Portretten van Nederlanders. (Erasmus, Hooft, Cats, Genestet, Potgieter).
B9402: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Drie delen.
H6727: [ERASMUS] BUSKEN HUET, C. - Erasmus. Met ruim 60 illustraties.
T1095: BUSKENS, EMIEL. - De Schouwburgcrisis. Rede.
R7361: BUSKES, J.J. - Radicaal socialisme in de Partij van de Arbeid.
T3366: BUSKES, J.J. - C.D.U en S.D.A.P.
T5621: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
R4693: BUSKES, J.J. - Hoe staat het Socialisme als Wereldmacht tegenover het Christendom.
T5490: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
T6976: BUSKES JR., J.J. - Daar staat geschreven.
T7341: BUSKES, J.J. - Rondom de Doodstraf. Kanttekeningen bij de Herderlijke Brief van de Generale Synode der Hervormde Kerk.
T6930: BUSKES JR., J.J. - Antimilitairisme en Nederl. geloofsbelijdenis. (het geval Schurer).
T2283: BUSSCHE, R.V. VANDEN. - Cyriel Verschaeve zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap.
B2968: [FILTER]. BUSSE, GERD. - Duitse Kaas, nieuws over Elsschot. Drie artikelen.
R8705: [COHEN] BUSSUM, SANI VAN. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
R7654: [COHEN] BUSSUM, SANI VAN. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
T3811: UITGEVERIJ J.H. DE BUSSY. - Catalogus. Zuid-Afrikaanse boeken en tijdschriften.
H6969: BUTER, DAPHNE. - Alle vogels van de wereld. Verhalen.
W4587: BUTSCH, ALBERT FIDELIS. - Handbook of renaissance ornament. 1290 designs from decorated books. With a new introduction and captions by Alfred Werner.
R6629: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
R8445: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
T6757: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN. - Schaatsenrijden.
Y6153: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
R1461: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
K5170: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
T9087: BUURMAN, BERT. E.A. - Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 75 jaar.
R0399: BUURSINK, MARIJKE E.A. - De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie der literaire receptie. Met een bibliografie. Voorwoord J.J.A. Mooij.
R2504: BUVE, J.D.J. - Metafysisch Manifest. Nieuw zicht op wetenschap, godsdienst en moraal.
L4566: BUWALDA, P. - The Umbelliferae of the Netherlands Indies.
K2811: BUYENS, FRANS. - Beschouwingen rondom het werk van Achilles Mussche.
L9416: BUYENS, FRANS. - Willem Elsschot, een burgerlijk geweten.
R4122: BUYENS, FRANS. - Andreas Latzko, rebel tegen het onrecht, strijder voor de vrede. Voorwoord Stella Latzko-Otaroff.
B2430: BUYNSTERS, P.J. - Willem Bilderdijk en de Geestenwareld.
R3492: BUYS, F. - Sociaaldemocratische Studieclub: Rapport omtrent de verhouding van school, kerk en staat in het buitenland.
Y8833: BUYS, FRANS. - Wie maakt me los! Kwatrijnen van voorbijgaande aard.
L2210: BUYS, AREND. - Kleur en inkt. Verhandeling voor den boekdrukker over het ontstaan, de harmonie en keuze der kleuren, de samenstelling en het gebruik van den inkt.
B2562: BUYS DE GRAAF, A. - Splinter en Balk. Eerste open brief aan Dr. J.C Zaalberg Pz., Predikante te 's-Gravenhage, naar aanleiding van diens Twee brieven aan zijne R.K. medechristenen.
B4640: BUYS BALLOT, C.H.D. - Levensschets van Dr. Rijk van Rees, Hoogleeraar te Utrecht.
H8518: BUYS, JAAP. - Wijde blik. Verhalend proza van zestig jaar Wereld-Bibliotheek. Bijeengelezen en ingeleid door ....
R0098: BUYSSE, CYRIEL. - Inhoud: Cyriel Buyse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck I. Buysse en Hauptmann I. Louis Couperus. Brieven aan C. Buysse. C. Buysse, De levenskring I. Kantteningen. Kroniek door A.M. Musschoot.
Y8299: BUYSSE, CYRIEL. - Lente.
B8600: BUYSSE, CYRIEL. - Het leven van Rozeke van Dalen.
K0912: BUYSSE, CYRIEL. - Krachten. Gekozen en ingeleid door Clam Bittremieux.
Y6762: BUYSSE, CYRIEL. - Het leven van Rozeke van Dalen. Verlucht met houtsneden van Jo Bezaan.
L6411: BUYSSE, C. LOUIS COUPERUS, W.G. VAN NOUHUYS. (EDS.) - Groot Nederland Letterkundig Maandschrift voor den Nederlandschen Stam. Elfde jaargang, tweede deel.
L8622: BUYSSE, C., A. DE SAVORNIN LOHMAN, JAC. VRANCKEN. - Nieuwere Schrijvers II.
R0096: BUYSSE, CYRIEL. - Inhoud: Cyriel Buysses brieven aan Fritz Francken. Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck II: 1914-1931. Buysse en Hauptmann II. Cyriel Buysse en het naturalisme. Een pragmatische leeuw, Eine Lowe von Flandern. Kroniek door A.M. Musschoot.
K7656: BUYTENDIJK, F.J.J. - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij.
K2939: BUYTENDIJK, F.J.J. - De moderne mens en zijn lectuur.
R5017: BYARS, MEL. - Design Encyclopedia. 1880 to the present.
K9297: BYLEVELD, H. VAN. - Nederland in Frankrijk. De Zuidergrens der Nederlanden.
B9631: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894. Met een nieuw register en een bibliografische schets. Twee delen.
T7315: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
T6543: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
T6324: BYMHOLT, B. - Onderwijzers-werkeloosheid.
R4947: [WILDE] BYRNE, PATRICK. - The Wildes of Merrison Square. The family of Oscar Wilde.
R1258: BYRON, MAY. - A Day with John Greenleaf Whittier.
L7115: BYVANCK, A.W. - Het Hellenisme en zijn strijd in de antieke wereld.
H4999: BYVANCK, W.G.C. - Keur uit het ongebundelde werk. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
R0205: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812.
L2687: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812.
T9072: BYVANCK, W.G.C. - De jeugd van Isaäc da Costa (1798-1825). Twee delen.
M2907: BYVANCK, W.G.C. - Literarische en historische studien.
L6974: BYVANCK, A.W. - Varia Historica aangeboden aan Professor Doctor A.W. Byvanck t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden.
A0024: CABANES. - Moeurs intimes du Passe. Ouvrage illustre de 68 gravures.
L5933: CABANNE, PIERRE. - Erotik in Malerei und Graphik.
K9953: CACHET, HENRI. - Les greves d'ouvriers papetiers en France au XVIIIeme siecle jusqu'a la revolution.
B8393: CADIVEC, EDITH. - Eros, der Sinn meines Lebens.
B1374: CADRES MARMET, E. - La Stenographie simplifiee, ou l'art d'ecrire aussi vite que l'on parle reduit a ses plus simples principes. Traite complet. D'Ecriture abregee mise a la portee de tout le monde, Exprimant les voyelles, d'une execution facile.
R6907: CAENEGHEM, POL VAN (INL.). - Belgikske nikske? Nederland een!
Y5953: CAGNAT, RENE. - Cours d'épigraphie latine, quatrième édition revue et augmentée avec vingt-huit planches hors texte
B1596: CAHEN-DELHAYE, ANNE. - La ceramique de l'age du fer au Tierceau a Orp-Le-Grand. Collection P. Doquet.
Y8038: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1983. Nrs: 1 en 2.
Y8040: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1981. Nrs: 2 en 3/4.
Y8039: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1982. Nrs: 1 en 2.
Y8041: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1980. Nrs: 1 - 2 en 3/4.
K2894: CAILLIAU, PHIL. - Jef Geeraerts.
B9399: CAIN, JAMES M. - Serenade. Vertaling M. Kann en M. Kann-Jolles.
L3110: CALAND, W. (VERTALER). - Verhalen van een Vampier. Uit het Sanskrit vertaald door W. Caland.
T6791: CALCAR, ELISE VAN. - Fröbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
Y5727: CALCAR, ELISE VAN. - Fröbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
Y4650: [BECKETT] CALDER, JOHN. - The philosophy of Samuel Beckett.
B0511: CALIS, PIET. - Gesprekken met dichters: G. Burssens, J.C. van Schagen, P. Kemp, Ed. Hoornik, G. Kouwenaar, H. Claus, J.G. Elburg e.a.
H8458: CALIS, PIET. - De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948.
H6912: CALIS, PIET. - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 - 1945.
B9306: CALIS, PIET. - Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949-1951.
B8223: CALIS, PIET. - Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951.
T6521: [CATALOGUS] CALJE-VAN GULIK, MEVROUW. - Kinderboeken uit de collectie van mevrouw Calje-van Gulik. Veilingcatalogus A.L. van Gendt & Co. Veiling op 23 april 1979.
Y1818: CALKOEN, H.J. - De nieuwe kieswet. Uitgesproken in de vergadering van Burgemeesters en Secretarissen in Noord-Holland. OP Maandag den 7 September 1896.
B8964: CALLOT, JACQUES. - Das Gesamte Werk in zwei Banden: 1. Handzeichnungen, 2. Druckgraphik.
B8965: CALLOT. - Callot's etchings. 338 Prints. Edited by Howard Daniel.
K3932: CALS, J.M.L.TH. - De zin der vrijheid.
H2031: CALVETTI, PAOLA. - De geheime liefde.
Y2509: CALVIJN, JOHANNES. - Een zeer schoon ende profitelick tractaet Joannis Calvini, vande ergernissen waer door hedens daegs veel mensche afgeschrickt: sommige oock vervreemt werden vande reyne leere des Evangliums. Aen Laurens van Normandien. Wt het Latijn getroulick ouergheset door Peterum Iacobi Silvenoetium. Noch een appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, om datter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
R2909: CAMERON, KENNETH NEILL. - Shelley: The golden years.
L9687: CAMI, BEN. - Brief aan Dorothy en andere verhalen.
H1965: CAMI, BEN. - Gedichten 1954-1983. Een keuze.
Y1739: CAMILLE, MICHAEL. - Middeleeuwse Minnekunst. Onderwerpen en Voorwerpen van Begeerte.
T6258: CAMP, MAXIME DU. - Uren met Flaubert en andere herinneringen. Samengesteld, vertaald en van een nawoord voorzien door Edu Borger.
T0422: CAMPAERT, ALEX. - Klank en beeld.
T9947: CAMPBELL, M.-F.-A.-G. - Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. + 1er supplément.
B1777: CAMPBELL, GORDON. - Renaissance art & Architecture.
H3679: CAMPBELL, TONY. - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
R3432: CAMPE, J.H. - Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd.
K7086: CAMPEN, M.H. VAN. - Over literatuur. Critisch en didactisch.
T3319: CAMPEN, S.R. VAN. - Neerlands zilveren feest. Eene historische lofrede, ter gelegenheid van den 25sten verjaardag der troonsbeklimming van zijne majesteit Willem III, koning der Nederlanden. Vertaald uit het Engelsch.
Y6474: CAMPEN, M.H. VAN. - Bikoerim.
R8977: CAMPEN, M.H. VAN. - Opstellen.
H5695: CAMPEN, STEVEN VAN. - Gaandeweg. Gedichten.
T4667: CAMPENHOUT, F. VAN EN L. MOREELS. - Drie Mystieken: Lutgardis, Lydwina, Kleine Theresia.
T0931: CAMPENHOUT, FRANS VAN. - Lexicon van de Daensistische Beweging.
B1234: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal, Hoera, Hoera.
R3629: CAMPERT, REMCO. - Een liefde in Parijs. Roman.
Y5305: CAMPERT, REMCO. - Krantenknipsels van/over Remco Campert.
M7381: CAMPERT, REMCO. - Ohi, hoho, bang, bang of het lied van de vrijheid. Novelle.
K9407: CAMPERT, REMCO / RINNOOY KAN, ALEXANDER / HUUB OOSTERHUIS. - De wolk die niet voorbijtrok / Vrijheid is niet te koop / Echte wereld.
T7409: CAMPERT, DEBORAH.; KOOTEN, BARBARA VAN. - C'est la vie.
B4093: CAMPERT, REMCO. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
L7206: CAMPERT, REMCO. - Een geschenk uit de hemel.
M8070: CAMPERT, REMCO. - Met man en muis.
H3125: CAMPERT, REMCO. - Bij hoog en bij laag. Nieuwe gedichten.
H4516: CAMPERT, REMCO. - Gouden dagen. Een vertelling.
K8772: CAMPERT, JAN. - Verzamelde gedichten 1922 - 1943.
W7727: CAMPERT, JAN. - Verwilderd landschap.
W2874: CAMPERT, REMCO. - Alle bundels gedichten.
L1713: CAMPERT, REMCO. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
Y6575: CAMPERT, REMCO. - Een oud geluid.
L2299: CAMPERT, REMCO. - Een mooie jonge vriendin en andere belevenissen.
Y6822: CAMPERT, REMCO. - Nacht op de kale dwerg. Verhalen.
B1557: CAMPERT, JAN. - Den luiden lach en andere verzen.
Y5304: CAMPERT, JAN. - Krantenknipsels van/over Jan Campert.
R0689: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 1. januari 1974.
R0690: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 2. april 1974.
R0691: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 3. juni 1974.
R0692: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 4. november 1974.
R0693: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 5. februari 1975.
R0694: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 6. juli 1975.
R0695: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 7. oktober 1975.
R0696: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 8. december 1975.
R0697: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 12. december 1976.
B0017: CAMPERT, REMCO. - Hoe ik mijn verjaardag vierde. Verhalen.
M3266: CAMPERT, JAN. - Sonnetten voor Cynara.
Y6010: CAMPERT, REMCO. - Een liefde in Parijs. Roman.
Y1651: CAMPERT, REMCO. - Alle bundels gedichten.
Y3209: CAMPERT, JAN. - Amsterdam. Rijmprent.
K3866: CAMPERT, REMCO. - Zachtjes neerkomen.
B0589: CAMPERT, JAN. - Wier, een Zeeuwse roman.
Y6821: CAMPERT, REMCO. - Een ellendige nietsnut en andere verhalen.
R1649: CAMPERT, REMCO. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
M9325: CAMPERT, REMCO. - Waar is Remco Campert?
H4790: CAMPERT, REMCO. - Collega's. gedichten.
L3224: CAMPERT, REMCO. - Als in een droom. Een vertelling.
T9548: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten.
R6761: CAMPERT, JAN. - In memoriam Jan Campert. Overleden 12 januari 1943.
A0880: CAMPERT, REMCO. - Wie doet de koningin.
H6290: CAMPERT, REMCO. - Betere tijden.
Y6425: CAMPERT, REMCO. / H.J. OOLBEKKINK. / WIM J. SIMONS E.A. - Boekje open.
R7326: CAMPERT, REMCO. - Ohi, hoho, bang, bang. Novelle.
T2194: CAMPERT, JAN R.TH. - Verzen.
R2173: CAMPERT, REMCO. - De Harm & Miepje Kurk Story.
H5660: CAMPERT, JAN. - Het onontkoombaar lied. Gedichten van Jan Campert uit de periode 1933-1942, aangevuld met een herdenkingsvers van Remco Campert en van een nawoord voorzien door Harry Scholten.
B5713: CAMPERT, REMCO. - De tijden.
Y2870: CAMPERT, REMCO. - Campert Compact. Gedichten, verhalen, columns.
R0661: CAMPFENS, MIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
H7980: CAMPFENS, MIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
R4091: CAMPFENS, M. / SCHREVEL, M. E.A. (EDS.). - Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging aangeboden aan mevrouw dr. J. M. Welcker.
R4114: CAMPFENS, M. / VOERMAN, GERRIT. - Archieven van de Rode Familie.
L5288: CAMPHUIS-HAAKMAN, C.Y.A. - De Glascollectie van het Waterschap IJsselmonde. Nederlands gegraveerd glas uit de 18e, 19e en 20e eeuw.
L0122: CAMPHUYSEN, DIRK RAFAELSZ. - Bloemlezing uit zijn gedichten met inleiding door J.C. van der Does.
B0415: CAMPOS, ARNALDO. - Livreiro um de todas as letras. Entrevista a Renato Mendonca.
Y8246: CAMUS, ALBERT. - Krantenknipsels 1956-1962 over Albert Camus.
T5384: CAMUS, ALBERT. - Bruiloft. Vertaling Anton van der Niet.
R8768: CAN, M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm.
L4055: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode.
B0819: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode.
B2153: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode.
K8594: CANAPONI, PATRIZIO. - De draaideur. Roman.
K0054: CANDANI. - Een zoetwaterlied.
R8380: CANDIDUS. [=WILLEM VAN IRHOVEN VAN DAM]. - Vyfde missive van Candidus, aan den Schryver van het Politiek Vertoog, dienende ter wederlegging van hetzelve.
T4648: CANES, S.G. - De kinderwetten.
L5042: CANETTI, ELIAS. - Het Martyrium. Vertaling Jacques Hamelink.
T8864: CANETTI, ELIAS. - De oorgetuige. Vijftig karakterschetsen. Vertaald door Tom Grafdijk.
Y3333: CANHO, BENJAMIN DEL. - De ballade van de eendagsvlieg.
Y1114: CANNABICH, J.F.G. - Klein Aardrijkskunde voor Eerstbeginnenden. Voor het Lager Onderwijs in Nederland. Vrij bewerkt door H. Frijlink.
Y0537: CANNEGIETER, J.P. - R.K. Propaganda in Nederland. Voordracht den 9den Augustus 1911 ter Alg. Vergadering der Evangelische Maatschappij te 's-Gravenhage.
T7588: CANNEGIETER, JAN PIETER. - Het Ultramontanisme en de Christen van Nederland sinds 1853.
Y6801: CANNEGIETER, H.G. - De Friesche Beweging.
Y0123: CANNEGIETER, D. - Goslinga-state te Hallum en hare bewoners.
R5599: CANNEGIETER, T. - Nog eens: van Modern tot Rooms? Antwoord aan Dr. Gerard Brom.
R5600: CANNEGIETER, T. - Van Modern tot Rooms?
T3161: CANNELL, J.C. - Het meesterboek der tooverkunst.
Y8131: CANTECLEER. - Cantelecleer. Gratis maandblad voor de leerlingen van alle inrichtingen van voortgezet onderwijs. Redactuur D. Wouters. 1e jaargang no 2, Donderdag 1 October 1936.
T1021: CANTER, BERNARD. - Mombakkes. De groote comediant. Een andere roman van dag- en voetlicht.
R8979: CANTER, BERNARD. - Dramatische Werken: Medea. De Bron der Jeugd. De Gijzelaars.
T9446: CANTRE, JOZEF. - Jozef Cantre. Tentoonstelling grafisch werk.
T9447: CANTRE, JOZEF / LOUIS LEBEER. - L'oeuvre grave de Jozef Cantre.
H7623: CANTY, KEVIN. - Paleisjes. Vertaling Frans van der Wiel.
T4516: CAPA, ROBERT. - Mensen in de oorlog. Foto's van Robert Capa.
L7781: CAPART, JEAN. - Makit. Een muizenhistorie ten tijde der Pharaos. Vertaling M. de Praetere.
K6957: CAPEK, KAREL. - Over Scandinavie. Vertaling W.A. Fick-Lugten. Illustraties van den schrijver.
L1967: CAPELLE, H. VAN & A.P. BOVENKAMP. - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
Y3823: CAPELLEVEEN, PAUL VAN E.A. (RED.). - Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek.
M7156: CAPOTE, TRUMAN. - Een huis vol bloemen. Vertaling A. Nonymus.
M7160: CAPOTE, TRUMAN. - De diamanten gitaar. Vertaling A. Nonymus.
H9722: CAPOUYA, EMILE. - Wilde vaart. Vertaling Johan Hos.
T0942: CAPPELLE, JOHANNES PIETER VAN. - Bijdragen tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland.
Y4705: CAPTIJN, A. - Je Maintiendrai Nationaal Zangspel gewijd aan Koningin en Vaderland. 1901-1926. Ter eere van het 25-jarig Huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H de Prins der Nederlanden.
L6656: CARANSA, AB. - Van school verwijderd. Jood. Dokumenten betreffende de verwijdering van joodse leerlingen van Amsterdamse ambachtsscholen in 1941.
R4156: CARDAUNS, HERMANN. - Fünfzig Jahre Kölnische Volkszeitung. Ein Rückblick zum Goldenen Jubiläum der Zeitung am 1. April 1910.
B3270: [TSJECHOV]. CARDORFF, PETER. - Cheov als Entwurf. Inventar einer Lebensperspektive.
R3609: CARLIER, MARC EN ADA DEPREZ. - Muzen Album 1843-1848. De Vlaemsche Letterbode 1843-1845. Het Vaderland 1844-1845. Het Vaderland en de Vlaemsche Letterbode 1845-1846. De Vlaemsche Stem 1846-1853. De Moedertael 1849-1853. Bydragen van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap te Brussel 1848-1849.
R3612: CARLIER, MARC EN ADA DEPREZ. - Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 1878-1897.
M5822: CARLO, ANDREA DE. - Vogels voor kooien en volieres. Vertaling T. Graftdijk.
M5823: CARLO, ANDREA DE. - Macno. Vertaling T. van Dijk.
M5836: CARLO, ANDREA DE. - Room trein. Vertaling T. Graftdijk.
K5166: CARLYLE, THOMAS. - Zes lezingen over helden, heldenvereering en heldengeest in de geschiedenis. Vertaald door J. Wesselink-van Rossum.
R9609: CARLYLE, THOMAS. - Zes lezingen over helden, heldenvereering en heldengeest in de geschiedenis. Vertaald door J. Wesselink-van Rossum.
Y1899: CARLYLE, THOMAS. - De Fransche Omwenteling. Een geschiedkundig tafereel. Rijk Geillustreerde uitgave naar authentieke platen en portretten. Voorwoord W.J. Hofdijk. Tweede deel De Constitutie.
H0453: CARMIGGELT, S. - Mooi weer vandaag.
R0021: CARMIGGELT, S. - Kronkelgroeven Kees Brusse en Ko van Dijk lezen verhalen van Simon Carmiggelt.
R0006: CARMIGGELT, S. EN BELCAMPO. - S. Carmiggelt: De euvele wereld. Vijftien jaar. Van Dijk. Belcampo: De spreeuwenwolk. De mens is omnivoor.
P2828: CARMIGGELT, S. - Johan Justus Jacob.
Y8335: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
R0023: CARMIGGELT, SIMON. - Carmiggelt Speciaal m.m.v. Kees Brusse, Simon Carmiggelt, Ko van Dijk, Wim Ibo, Henri Knap, Jeanne Roos, Peter van Straaten en Ellen Vogel.
H9427: CARMIGGELT, S. - Oude mensen.
K6604: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
Y5256: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U. Bijna complete set van 27 exemplaren 1952 t/m 1979 (1961 ontbreekt).
L8838: CARMIGGELT, S. - Welverdiende onrust.
B7808: CARMIGGELT, SIMON. - Leven met muziek.
L0976: CARMIGGELT, S. - S. Carmiggelt uit en over zijn werk.
Y7672: CARMIGGELT. S. - Het Vers.
B3531: CARMIGGELT, S. - Een hand vol speciale Kronkels. November 1976.
W3224: CARMIGGELT, S. - Fluiten in het donker.
K9973: CARMIGGELT, S./A. VAN DUINKERKEN/J.W.F. WERUMEUS BUNING E.A. - Lof der tabak. Bezongen met pen, camera en tekenstift.
B0426: CARMIGGELT, S. - Het klinkt soms wel aardig. Aforistische citaten. Samenstelling Gerd de Ley.
L1582: CARMIGGELT, S. - We leven nog.
B1514: CARMIGGELT, SIMON. - Maatschappelijk verkeer. Keuze van de teksten S. Carmiggelt. Ingeleid door Kees Fens.
H4136: CARMIGGELT, S. - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
M4776: CARMIGGELT, S. - Mag 't een ietsje meer zijn? Een eigen keuze uit alle bundels. Geïllustreerd door Peter Vos.
R3854: CARMIGGELT, VAN STRAATEN, E.A. - Rondje van Bokma. Korte cafeverhalen.
B7631: CARMIGGELT, SIMON. - Kleine avonturen aan de tap.
H0575: CARMIGGELT, SIMON. - Zes kronkels. Nawoord Henk van Gelder.
L6432: CARMIGGELT, S. - Bemoei je d'r niet mee.
Y5764: CARMIGGELT, S. - De vrolijke jaren. Een nieuwe bundel kronkels.
Y5060: CARMIGGELT, S. - Vroeger kon je lachen.
T1069: CARMIGGELT, S. - Allemaal onzin.
K0286: CARMIGGELT, S. - Trio voor een hand. 127 verhalen, ontleend aan Poespas, Mijn moeder had gelijk en Welverdiende onrust. Met illustraties van Peter Vos.
T1468: CARMIGGELT, S. - De sneehoed. Een oudejaarsverhaal. Geillustreerd door I. Spreekmeester.
R1837: CARMIGGELT, SIMON. - Nieuwsblad van de Carmiggelt-Kring Winter 2000, nr. 60.
K8370: CARMIGGELT, S. - Poespas. Alle kattenverhalen en nog veel meer.
Y5765: CARMIGGELT, S. - Met de neus in de boeken. Een mooi kado zoals het eigenlijk had moeten zijn. Geillustreerd door Peter van Straaten.
Y3693: CARMIGGELT, HILDEBRAND, KOEKOEK, ASSER, DE BOER. - IJskoude verhalen.
M8361: CARMIGGELT, S. - Carmiggelt. een uitgave samengesteld ter gelegenheid van de bekroning van het oeuvre van Simon Carmiggelt met de vijfjaarlijkse prijs van de Amsterdamse Boekverkopers Vereniging.
Y5252: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
M7960: CARMIGGELT, S. - Zelfportret in stukjes.
T3705: CARMIGGELT, S. - Notities over Willem Elsschot.
K0410: CARMIGGELT, S. - De gedichten.
H5025: [TSJECHOV] CARMIGGELT, S. / PIERRE H. DUBOIS E.A. - Over Tsjechow.
T6049: CARO, N.M. - Marsch voor Piano. Gecomponeerd ter gelegenheid van het 50 jarig jubile van den Slag bij Waterloo 18 Junij 1865. door N.M. Caro.
Y8551: CAROLL, LEWIS. - De avonturen van Alice. Vertaling C. Reedijk en Alfred Kossmann. Met illustraties van John Tenniel.
T9244: CAROLUS, LOD. EN GUST NEES. - De zonne zegent de wereld. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
R1650: CARON, W.J.H. - Klank en teken. Verzamelde taalkundige studies.
R4467: [SPINOZA] CARP, J.H. - De Spinozistische vrijheidsgedachte.
A0072: CARP, E.A.D.E. - Psychopathologische opsporingen.
L5142: CARPENTER, J.E. - Popular readings in prose and verse.
H0153: CARR, FRANCIS. - European Erotic Art.
L5459: CARRASQUER, FRANCISCO (ED.). - De vertraagde boodschapper. Twaalf hedendaagse Spaanse dichters.
M7120: CARRIGHAR, SALLY. - In de schemering van de zee. Het leven van een Blauwe Vinvis. Vertaald door Trudy Lunch.
Y7110: CARROLL, LEWIS. - The Selected Letters of Lewis Carroll. Edited by Morton N. Cohen with the assistance of Roger Lancelyn Green.
Y8248: CARROLL, LEWIS. - Krantenknipsels 1977-2011 over Lewis Carroll.
R3945: CARROLL, LEWIS. - De avonturen van Alice.
Y9356: CARROLL, LEWIS. - Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass and what Alice found there. Introduction by Penelope Lively.
Y7109: CARROLL, LEWIS. - Through the looking glass and what Alice found there. With Fifty illustrations by John Tenniel.
T6397: CARSON, SIR EDWARD. - De oorlog tegen Duitsche Duikbooten.
Y9240: CARSON, PETER (ED.). - The Complete Penguin Classics Catalogue.
A0690: CARTENS, JAN H. - Orpheus en het lam. Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940.
K2547: CARTENS, JAN. - Jan Engelman.
K6233: CARTENS, JAN H. - Orpheus en het lam. Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940.
B1955: CARTENS, DAAN. - Josepha Mendels, informatie.
W8874: CARTER, JOHN. - A Handlist of the writings of Stanley Morison. With some notes by mr. Morison and indexes by Graham Pollard
T9555: CARTER-HARRISON, PAUL (ED.). - Voetnoten bij modern toneel. Essays.
C0382: CARTER-HARRISON, PAUL. - Dialoog van het verzet. Voorwoord en vertaling H.J.A. Hofland.
M6684: [BRITISH MUSEUM] CARTER, JOHN A.O. - Printing and the mind of man. Catalogue of the exhibitions at The Britsh Museum and at Earls Court, London 16-27 july 1963.
M3206: CARTER, ANGELA - Helden & Schurken. Vertaling P. van Loon.
Y6368: CASAMASSIMA, EMANUELE. - Trattati di scrittura del Cinquecento Italiano.
K8628: CASANOVA, GIACOMO. - Het duel. Memoires deel 10. Vertaling Theo Kars.
L8140: CASANOVA, GIACOMO. - Christinas Heimkehr. Nach der Urfassung ins Deutsche ubersetzt von Heinz von Sauter.
W2628: CASANOVA, NICOLE. - Het atelier, Gunter Grass in gesprek met .... Vertaald door Jef Geeraerts.
L9034: CASANOVA. - Caro mio don Giacomo. Reflexions, notes de voyages, portraits, paradoxes et maximes morales. Choix et commentaires de Jean-Francois Laya.
B8198: CASIMIR, R. - Jan Ligthart herdacht. Schetsen over zijn leven en werk. Bijeengebracht.
T4786: CASPARIE, W.R. / H. LAMPE / J.B.H. WESTERMAN. - Hoe wij groeiden. Gedenkboek 1882-1932.
H8696: CASPEL, P.P.J. - Experimenten op experimentelen.
K2397: CASPERS, ERIK. - De braakengel.
T7200: CASSELL. - Cassell's Family Magazine 1881. Part: 73 t/m 81 - 84 85.
R3673: CASSIMAN, A. E.A. - Deinze en het land aan Leie en Schelde. Lees- en reisboek.
T6760: CASSIUS. - Het proces-Mussolini zijnde een woordelijk verslag van het eerste grote proces tegen oorlogsmisdadigers gehouden in Londen in het jaar 1944 of 1945.
B3727: CASSON, HERBERT N. - Waarmee kan ik U dienen? Een spoed-opleiding voor winkelverkopers en -verkoopsters. Nederlandse bewerking J.P. de Brabander.
K0253: CASSOU, JEAN. (ED.). - Imprimeries Clandestines.
R4983: CASSOU, JEAN. - The Concise Encyclopedia of Symbolism.
T2708: CASTELNAU, JACQUES. - Le Club de Jacobins 1789-1795.
R5172: CASTRO, D.H. DE. - De Synagoge der Portugees-Israelietsche Gemeente te Amsterdam.
K2845: CAT, H. DE. (ED.). - 300 verzen op zak. Anthonie Staring tot Jan van Nijlen (1815 - 1940).
B1907: CATALOGUE. - Les edition G. van Oest. 1904-1929. Catalogue general 1er juillet 1929.
W9312: CATALOGUE. - Le cinquième centenaire de l'imprimerie dans les anciens Pays-Bas.
R1180: CATALOGUE. - Recent Graphic Works from Flanders. Lalit Kala Akademi, Fifth Triennale India 1982.
H4200: CATALOGUE. - Dutch painting of the Golden Age from the Royal Picture Gallery Mauritshuis. Text Hans R. Hoetink.
B1765: CATALOGUE. - Le Cercle de la Librairie de Paris a l'Exposition du Livre.
Y0437: CATALOGUE. - Catalogue de la collection de miniatures appartenant a S.A.R. Mgr. le Prince Alexandre de Pays-Bays. Prince d'Orange.
Y5983: CATALOGUE. - Poultry Houses, Dog Houses, Green Houses, Garden Frames, Portable building.
Y7524: CATALOGUE. - Catalogue des Costumes Nationaux exposes a Amsterdam (Musee de la Ville) a l'occasion de l'inauguration solennelle de sa majeste la Reine Wilhelmine.
R4874: CATALOGUS - De Twintig en hun tijdgenoten.
M7663: CATALOGUS. - Het goud der Thraciers. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije. Troje - Thracie. Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije.
R4958: CATALOGUS. - Jugendstil. (Europalia 77 Bundesrepublik Deutschland) 1 oktober - 27 november 1977.
R9215: CATALOGUS. - Tentoonstelling Domela Nieuwenhuis zijn leven, zijn werk 1846-1919.
Y0244: CATALOGUS. - Het affiche. Beeld van de tijd. Tentoonstelling uit de collectie van Fred Schneckenburger.
Y9205: CATALOGUS. - Mors. Wen verhaal over de dood in boek en prent. De dood in druk.
T5368: CATALOGUS. - Lijst van de Jongens-Boekerij der St. Aloysius-Congregatie te Nijmegen.
B9530: CATALOGUS. - Flamminghi a Roma 1508-1608. Artistes de Pays-Bas et de la principaute de Liege a Roma a la Renaissance.
Y0628: CATALOGUS. - Gedrukt in verdrukking. Catalogus van de Tentoonstelling, Gemeentearchief 10 mei - 3 juni 1951.
K4460: CATALOGUS. - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973.
B2710: CATALOGUS. - Visuele vacantie verleiders. Touristische affiches 1897-1967.
K7417: CATALOGUS FOGG, SAM. - Text Manuscripts of the Middle Ages and Renaissance. Catalogue 15.
K8319: CATALOGUS. - De best verzorgde boeken 1986. / The best book designs 1986.
B4882: CATALOGUS. - Catalogus van de Uitleenbibliotheek van het Instituut voor Handelswetenschappen te Leiden.
R5480: [ERASMUS] CATALOGUS. - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 17 op 28 oktober. Twee delen.
L0560: CATALOGUS. - De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken, Inspecteur-generaal van de Waterstaat (1755-1838).
B1604: CATALOGUS. - Goltzius BV. E.H. Ariens Kappers en S. Emmering. Catalogue number I. Old Master Prints.
T7642: CATALOGUS [RUUSBROEC, JAN VAN]. - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling 17 oktober-28 november 1981.
B5589: CATALOGUS. - Roobjee. (Intervista condotta da Ingrid Lampaert].
B6124: CATALOGUS. - Gheraert Leeu, meesterprenter ter goude, 1477-1484.
T2392: CATALOGUS. - Romans en verhalen in het Nederlands oorspronkelijk en vertaald. Catalogus van ontspanningslectuur.
K9032: CATALOGUS. - De best verzorgde boeken 1990. / The best book designs 1990. Catalogus.
L8485: CATALOGUS. - Bibliotheque Frederic et Anne Max.
L8486: CATALOGUS. - Bibliotheque Romantique Collection Joseph, Antoine et Pierre Dumas. Premiere partie. Editions originales. Revues litteraires et politiques. Manuscrits et lettres autographes. Gravures et documents.
L2248: CATALOGUS. - Hollandse Meesters uit Amerika. Catalogus Ben Broos.
Y9223: CATALOGUS. - Tentoonstelling de Nederlandsche Dichtkunst na 1914 van 22 sept.-11 oct. 1930.
H4864: CATALOGUS. - Geloof en satire anno 1600.
R2263: CATALOGUS. - Catalogus van de tentoonstelling Het Oude Boek. 15-30 september 1936.
B4935: CATALOGUS BOERNER, C.G. - Schongauer bis Whistler die schonsten Neuerwerbungen Graphik aus funf Jahrhunderten.
T9489: CATALOGUS. - Pop & Rock Memorabilia 1.
T1507: CATALOGUS. - Tentoonstelling van De Olm tot De Roos.
B0052: CATALOGUS. - The collection of the late Bernard Houthakker. Catalogus 253.
L8117: CATALOGUS. - Collection Rene Bertele. Ecrivains et pintures du XXe siecle.
R4956: CATALOGUS. BLOTKAMP, CAREL E.A (EDS.). - Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930.
B8555: CATALOGUS. - Het geillustreerde boek 1450-1850. Tentoonstelling Amsterdam, Stedelijk Museum 19 juni tot 10 juli 1954.
Y2451: CATALOGUS - Catalogus van eene uitgebreide verzameling Boeken over Amsterdam bijeengebracht door den Heer J. van Eck. Publieke verkooping dinsdag 10 December 1946.
B2782: CATALOGUS. - Collection R.G. Lettres et Manuscrtis, Autographes, Livres, Portraits.
Y1512: CATALOGUS. - Kastelen in Brabant. Van burcht tot landhuis.
B3001: CATALOGUS. - Catalogus tentoonstelling Spiegel van 16de eeuwse taalkunde.
T0907: CATALOGUS. - Catalogus van de Schenking-Quack.
L9056: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel V: Taal- en Letterkunde.
B2865: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Dixieme partie.
B2873: CATALOGUS. - Science and Medicine.
T1369: CATALOGUS. - Herdenkingstentoonstelling Cornelis van Leeuwen 1892-1949. Voorwoord: J.C. Ebbinge Wubben.
T1367: CATALOGUS. - Matth. Wiegman. Tentoonstelling van schilderijen van 7 februari - 7 maart 1931. Voorwoord Plassaert.
T1366: CATALOGUS. - Tentoonstelling van schilderijen van Hendrik Luyten van 8 tot 30 maart 1914.
T1365: CATALOGUS. - Isaac Isreals 1865-1934. Tentoonstelling van schilderijen 22 october - 17 november 1934.
T1364: CATALOGUS. - Tentoonstelling John Radecker 27 Mei - 29 Juni 1946.
T1360: CATALOGUS. - Wrede: schilderijen, tekeningen.
T1359: CATALOGUS. - Max Beckmann.
T1357: CATALOGUS. - Catalogue of a memorial exhibition of drawings by Sir Max Beerbohm (1872-1956). Foreword by John Rothenstein.
T1349: CATALOGUS. - Nelly Bodenheim.
T1348: CATALOGUS. - Schilderijen A.C. Willink.
T1336: CATALOGUS. - Der etsen van P. Dupont en W. de Zwart.
T1331: CATALOGUS. - Exposition retrospective A.C. Willink. Palais des Beaux Arts Bruxelles 12 janvier - 4 fevrier 1951.
T1326: CATALOGUS. - The Adams Gold Vase.
T1324: CATALOGUS. - Het edele jade.
T1322: CATALOGUS. - Oskar Kokoschka. Eenige aanteekeningen over leven en wezen van den schilder n.a.v. de tentoonstelling in de zalen van het Genootschap Kunstliefde Utrecht 18 februari - 12 maart 1939.
T1317: CATALOGUS. - Stedelijk Museum: Catalogus tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring Amsterdam. 1 maart tot 30 maart 1941.
T1314: CATALOGUS. - Verzameling H. Nijgh. Negentiende eeuwsche schilderijen en aquarellen.
T1312: CATALOGUS. - Tentoonstelling van werken van Jan Toorop.
T1304: CATALOGUS. - Huinck & Scherjon, Amsterdam. Kersttentoonstelling 24 dec. 1938 - 31 jan. 1939.
T1280: CATALOGUS. - Catalogus schoolboekuitgevers.
R9160: CATALOGUS. EKKART, R.E.O. - Verluchte handschriften uit eigen bezit, 1300-1550.
T4693: CATALOGUS. - Catalogus der boeken van Dr. A. Kuyper.
Y7898: CATALOGUS. - [M. Basch] Antiquariaat De Boekenkamer, Rokin 122, Amsterdam. Catalogus 28.
R4666: CATALOGUS. - Collectie M.G. van Heel. Oud Delfts aardewerk.
R2808: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel X: Praktische Wetenschappen.
T4251: CATALOGUS - Jan ten Brink Gerritsz., J. ten Brink Gz. en J. de Vries, Ten Brink & De Vries : 1785 - 1 Mei - 1885 [met een inleiding van R.W.P. de Vries].
R4853: CATALOGUS. - Le Mouvement Symboliste. Exposition organisee dans le cadre de l'accord culturel Franco-Belge.
K5378: CATALOGUS. - Affiches honderd jaar kunstleven in Den Haag 1866-1966.
K5379: CATALOGUS. - Kunst uit Zwedens gouden eeuw.
Y3717: CATALOGUS. - De Stijl 1917-1931. Cataloguslijst van de tentoonstellingen.
T4488: CATALOGUS. - Boekveilingcatalogus, 1 mei 1947. / De Amsterdamsche Veiling.
T3744: CATALOGUS. - Tentoonstelling Kees van Dongen. Werken van 1894-1949.
H1145: CATALOGUS. - Cobra 1948/51.
L8081: [NAPOLEON] CATALOGUS. - The Napoleonic Library of the late John Sandler.
Y6366: CATALOGUS. - Curiosa. [=erotica].
Y7780: PROSPECTUS. / CATALOGUS - Prospectus W.L. & J. Brusse, Rotterdam. Alphabetische Catalogus November-December 1905.
Y9231: CATALOGUS. - Flight. Origins & progress.
L7571: CATALOGUS. - Bibliotheek Catalogus Federatie der Werkgeversorganisatien in het Boekdrukkersbedrijf.
H0126: CATALOGUS. - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden.
Y0208: CATALOGUS. - Catalogus, Nationale byzondere tentoonstelling van grafische kunst, onder afdeeling van de Internationale Grafische Tentoonstelling.
T1355: CATALOGUS. - Tentoonstelling van waskrijt-teekeningen van A. van der Boon.
K1861: CATALOGUS. - Het Belgische Boek.
L7855: AMERICANA. CATALOGUS. - The Byron Reed Collection of Important American Coins and Manuscripts.
R0821: CATALOGUS. - Esperanto. Catalogus van de boekerij der Nederlandse Esperantisten-Verening 'La Estonto Estas Nia' en van de Esperanto collectie in de Universiteitsbibliotheek. Deel I en II.
M3350: CATALOGUS. - Bibliofiele boekkunst uit Duitsland. Edition Tiessen 1977 - 1987.
T4770: CATALOGUS. - Catalogus der tentoonstelling van boeken gedrukt door Leon Pichon te Parijs. Februari 1926.
R0175: CATALOGUS. - Handschriften en gedrukte werken over de geschiedenis van de Nederlanden 1475-1600.
Y3484: CATALOGUS. - Oranje-Nassau tentoonstelling in het Gemeente Museum te Arnhem Mei-Juni 1926.
M3347: CATALOGUS. - De vuile vingers van de Fiscus en de opkomst van de moderne pers.
L4037: CATALOGUS. - Papier / Kunst. De onbegrensde mogelijkheden.
R8864: CATALOGUS. - Het Geillustreerde Boek in het westen van de vroege middeleeuwen tot heden.
R4493: CATALOGUS. - Fondscatalogus A.A.M. Stols, Winter 1941.
L8080: CATALOGUS. - De Flaubert a Proust. Premieres Editions & Manuscrits Litteraires.
W9356: CATALOGUS. - Schatten van de Tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
B6039: CATALOGUS. - Schone Bucher des 15. bis 20. Jahrhunderts. Katalog 921.
L7324: CATALOGUS. - Hedendaagse Schilder- en Beeldhouwkunst in Duitsland.
T4721: CATALOGUS. - Publieke verkooping 6-13 november 1923 door de veilinghouders H.G. en G.Theod. Bom & Zoon in het lokaal Warmoesstraat 35.
T5135: CATALOGUS. - Geschiedkundige Tentoonstelling van de Boerenkrijg in het kader van zijn tijd. Einde van het Oud Regime tot Waterloo. Provincie Limburg.
B1972: CATALOGUS. - La Biennale di Venezia, 48 Esposizione Internazionale d'Arte. d'Apertutto, Aperto over all, Aperto par tout, Aperto uber all.
R0665: CATALOGUS. - Plexiglas objekten bij Mart Spruijt bv.
T5367: CATALOGUS. - Catalogus van de Bibliotheek der Rijks-Normaallessen te Utrecht. 1 September 1901.
Y7782: PROSPECTUS / CATALOGUS. - Prospectus Uitgeverij & Drukkerij Hollandia, Baarn. Catalogus 1960 / 1960-1961.
R6840: CATALOGUS. - Catalogus van de tentoonstelling Stille getuigen 1914-1918. Kunst en geestesleven in de frontstreek.
H6728: CATALOGUS. - Het Nederlandse Boek 1300-1800.
A0527: [ERASMUS] CATALOGUS I. - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 17 op 28 oktober.
B2796: CATALOGUS. - Bibliophile 2000. Sammlung Gunter Rossipaul. Literatur vor und nach 1945. DDR-Literatur. Frauenliteratur Pressen, Kinderbucher etc.
L8125: CATALOGUS. - Bibliotheque Leon Givaudan. Livres Illustres Modernes Reliures 1900-1950.
M6329: CATE, C.L. TEN. - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
T2477: CATHREIN, VICTOR. - Het vrouwenvraagstuk.
Y8788: CATS, JACOB. - Intekenformulier t.b.v. het ophogen van het standbeeld van Jacob Cats te Brouwershaven.
Y8766: CATS, JACOB. - Alle de werken van Jacob Cats. Bezorgd, en met ophelderingen voorzien door W.N. Wolterink. Versierd met minstens 200 gravures. Twee delen.
L0592: CATS, JACOB. - Spaens Heydinnetie.
K2349: CATS, JACOB. - Keur uit de gedichten van Jacob Cats.
B0147: CATS, JACOB. - Alle de Werken. Eerste deel: Dichterlijke werken van Jacob Cats, Ridder, Raadpensionaris van Holland. Tweede deel: Alle de werken van Jacob Cats.
L7071: CATS, J. - Spiegel van den ouden en nieuwen tijd.
M1192: CATS, JACOB. - Dichterlijke werken.
R7707: CATS, JACOB. - Feestviering bij de onsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadpensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven den 11den december 1829.
T5525: CATS, JAKOB. - Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, zestiende deel: Hofgedachten en Invallende gedachten op voorvallende gelegentheden.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14