Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B7323: FEITH, Jan. - Een week als Vliegmensch.
E0011: FEITH, Jan / STEINLEN. - Toevlugt voor Behoeftigen 1843 - 1913. [Kleine keur-collectie van Steinlen-prenten].
R8883: FEITH, Rhynvis. - Brieven over verscheidene onderwerpen. Eerste deel.
R4132: FEITH, Jan. - De vrede in prent. Politieke karikaturen uit verschillende landen. Bandteekening van Willy Sluiter.
K3770: FEITH, Jan. - Wat Columbus heeft meegebracht.
Y8565: FEITH, Rheinvis. - Ines de Castro. Treurspel.
K9998: FEITSMA, A. / H. Entjes / E. van Itterbeek / I.M. Greverus. - Literatuur in sociaal perspektief. Lezing gehouden op 6 april 1974.
R5410: FEITSMA, Anthonia / W. Jappe Alberts en B. Sjolin. - Die Friesen und ihre Sprache. Nachbarn nr. 32.
K7841: BRAUN-FELDWEG. - Beitrage zur Formgebung.
Y9914: FENELON, Francois de Salignac de la Mothe / Feitama, Sybrand. - Telemachus, uit het Fransch van den heere Fenelon; in Nederduitsche Vaerzen overgebragt, en in dezen tweeden druk verbeterd, onder de Zinspreuk Studio Fovetur Ingenium.
T5511: FENNER BROCKWAY, A. - Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede, gehouden op de jaarvergadering van het C.M.S., 6 Augustus 1922.
T6903: FENNER BROCKWAY, A. - Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede gehouden op de Jaarvergadering op 6 Augustus 1922.
L6936: FENS, Kees. - Heilige slakken en andere terzijdes over boeken, bibliotheken, lezers en lezeressen.
H3053: FENS, Kees. - Spiegelbeelden.
R9546: FENS, Kees. - Nabij.
B4009: FENS, Kees. - The gentle art of reading.
L9594: FENS, Kees. - Op weg naar het schavot.
Y7984: FENS, Kees. - The gentle art of reading.
Y8298: FENS, K. - Broeinesten en bijbelplaatsen.
Y9197: FENS, Kees (inl.) & Marianne Bertina (ed.). - Frederik Muller. Een kleine biografie.
Y6211: FERARES, Maurice. - Ik wacht nog steeds. [poëzie].
L6957: FERBER, Edna. - Show boat. Vertaling G.J. Werumeus Buning-Ensink.
W0307: [KOOLHAAS] FERDINANDUSSE, Rinus. - Feestrede, uitgesproken bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs 1992 aan A. Koolhaas in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag op 21 mei 1992.
Y4690: FERINGA, J.H. - Door mij regeeren de koningen. Inleiding op de plechtige ure des gebeds ter gelegenheid van de aanvaarding der regeering van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria Koningin der Nederlanden.
H4285: FERMIN, Maria H.J. - Kritiek en interpretatie in de spiegel van de tijd.
R8205: FERREE, C.J. - De Sojaboon en duurzaam Sojameel.
Y7005: FERRON, Louis. - Aan de Wannsee. Libretto voor een kamer-opera.
B2820: FERRON, Louis. - Hier ligt Boot.
Y8724: FERRON, Louis. - Karelische nachten. Roman.
L8143: FERWERDA, Frits. - Tweehonderd anagrammen.
Y9647: FESTEN, Theo. - Bangkok. Een herinnering. Gedichten en tekeningen.
T3094: FESTETICS de TOLNA, Rodolphe. - Chez les Cannibales. Huit ans de croisiére dans l'océan Pacifique a bord du yacht "Le Tolna".
Y1255: FESTSCHRIFT 2. - Internationales Sozialistisches Jugend Treffen in Wien vom 12. bis 14. bis juli 1929. Beilage: Programm + Teilnehmer -armband.
T1133: [SANDBERG]. SERVUS FIDEI. - Lectura sub aqua. Experimenta Typografica [1].
T1132: [SANDBERG]. SERVUS FIDEI. - Lectura sub aqua. Experimenta Typografica [1].
Y4108: VIRTUS CONCORDIA FIDES. - Virtus Concordia fides. Orgaan van het Leidsch Studentencorps. 13e jrg. no. 365. Donderdag 11 December 1924.
R4996: [WILDE, Oscar] FIDO, Martin. - Oscar Wilde.
L6182: FIELDING, Henry. - The life of Mr. Jonathan Wild the Great. With wood-engravings by Frank Martin.
B2361: FIELDING, William J. - What every married man should know.
Y7300: LE FIGARO. - Le Figaro. 14 Annee, 3e Serie Numero 140. Lundi 14 Octobre 1861.
R2956: FIJTER-VAN VUGT., Erica de. - Sprekend papier. Gedichten.
H7092: FILEDT KOK, J.P. (ed.). - 's Levens felheid. De Meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470-1500.
H7070: FILEDT KOK, J.P. - Lucas van Leyden-grafiek (1489 of 1494-1533). Met een complete oeuvre-catalogus van zijn gravures, etsen en houtsneden.
R2262: FILIUS, Jan. (ed.). - Voor mensen van goede wil. Goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam. Illustraties Anton Pieck.
Y2793: FILTRAAT. - Filtraat. Voor teens en twens. Een blad zonder blad voor de mond. 1e jaargang 1 t/m 7.
T7003: FIMMEN, Edo. - Oorlog aan den oorlog. De taak der georganiseerde arbeiders in den strijd voor den wereldvrede.
T4074: FINCH, Karen & Greta Putnam. - The Care and Preservation of Textiles. Foreword by Donald King.
T9911: FIO. - Gelegenheids-Versjes bij Nieuwjaars- Verjaars- en Bruidfeesten voor de Jeugd.
T3858: FISCHER, E.J. e.a. (ed.). - Textielhistorische Bijdragen 25 (1985).
R4285: FISCHER, Jos. 9ed.). - Der "Deutsche Ptolemaus". Aus dem Ende des XV. Jahrhunderts [um 1490]. In Faksimiledruck. Mit einer Einleitung.
Y0428: FISHER, Fred. - Chicago, that Toddling Town.
L6665: FLAMENT, A.J. - De archieven der gemeenschappen, collegien en ambtenaren te Roermond die een rechterlijk of landsheerlijk karakter hadden of rechtstreeks invloed op het Algemeen Bestuur van de 13de tot in 1894.
T2393: PRO FLANDRIA. - Pro Flandria. Maandschrift tot verdediging van het Vlaamsche Nationalisme. 3e jrg. nr. 5-6, mei-juni 1921.
T5938: PRO FLANDRIA. - Pro Flandria Maandschrift tot verdediging van het Vlaamsche Nationalisme. 3e jrg. nr. 1-2-4. januari - februari - april 1921.
Y9598: FLAUBERT, Gustave. - Madame Bovary. Provinciaalse zeden en gewoonten. Vertaling Hans van Pinxteren.
K0838: FLAUBERT, Gustave / Kurt Lob. - Bibliomanie.
K8880: FLAUBERT, Gustave. - Uren met Flaubert.
R2667: FLAUBERT, Gustave. - Woordenboek van pasklare ideeen. Een bloemlezing uit de Dictionaire de idées recues. Vertaling en nawoord Hans van Pinxteren.
M7293: FLAUBERT, Gustave. - Madame Bovary. Provinciaalse zeden en gewoonten. Vertaling en nawoord Hans van Pinxteren.
T3446: FLAUBERT, Gustave. - Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie. Samengesteld en vertaald door E. Borger.
Y9590: FLAUBERT, Gustave. - Salammbo. Vertaald door en imet een nawoord van Hans van Pinxteren.
Y6168: FLECK, Robert D. - Books about Books. A History and Bibliography of Oak Knoll Press 1978-2008.
R1531: FLEMING, Robert. - Sleutel tot de Openbaaringe of Verhandelng over De Opkomst en den Val des Pausdoms.
T5144: FLES, L. - Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst.
Y0873: FLEURKENS, Anneke C.G. - Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie.
K6558: FLEURY, Serge. - Terre de France.
Y4679: FLIER, G.J. van der. - Twee toespraken gehouden in de Groote Kerk te 's-Gravenhage bij gelegenheid van den 18den Verjaardag van H.M. de Koningin (31 Augustus) en van de Kerkelijke Plechtigheid (9 September).
Y5534: FLIER, G.J. van der. - Twee toespraken gehouden in de Groote Kerk te 's-Gravenhage bij gelegenheid van den 18den Verjaardag van H.M. de Koningin (31 Augustus) en van de Kerkelijke Plechtigheid (9 September).
R9674: FLINKENFLOGEL, W.N. - Mijterij op de Zeven Provincien. Politisering en depolitisering in de Koninklijke Marine rond 1933.
B0759: FLOCON, Albert. - L'Univers des livres. Etude historique des origines a la fin du XVIIIe siecle.
R3343: FLORIAN. - Fables de Florian.
R0929: FLORIJN, H. & J.P. Neven. - Voorgangers in de noodkerk.
K9951: FLURI, Adolf. - Geschichte der Berner Papiermuhlen. Eine Chronologie.
B9990: FLURSCHEIM, Michael. - Open Brief aan Zijne Heiligheid Paus Leo XIII. Uit het Duitsch.
R8398: FOCKEMA, R.A. - Minister Aalberse en zijn tijd.
R4270: FOCKEMA Andreae, S.J. & C. Koeman. - Kaarten en kaarttekenaars.
T7388: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De stad Utrecht, haar historie en haar toekomst.
L3553: FOCQUENBROCH, W.G. van. - Gedachten over 't onbestendig geluk.
L8710: FOCQUENBROCH, W.G. van. - De Min in 't Lazarushuis.
L2229: FOCQUENBROCH. - Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans.
Y6269: FOCQUENBROCH, Willem. Godschalk van. - Zes puntdichten.
E0074: FOCQUENBROCH, W.V. - Alle de Werken. Verzamelt en Uitgegeven door Abraham Bogaert. Twee delen.
Y8290: FOCQUENBROCH, Willem Godschalk. - Afrikaanse brieven. Ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
Y9371: MUSEUM FODOR. - Jan en Caspar Luyken. Derde tentoonstelling 17 juni - 30 september 1933.
R7489: FOGTELOO, C. - De Overwintering op Nova Zembla en andere oorspronkelijke vaderlandsch-historische novellen.
Y3104: FOKKE Simonsz., Arend - De Graveur. Behelzende eene beknopte handleiding tot de daktylioglyphia, of graveerkunst in edele gesteenten, het stempelsnijden, het graveeren in hout en koper. Het etsen, het graveeren in zwarte kunst, of in Mezzo Tinto. Het hamerwerk. Het graveeren in de manier van craijon en om met couleuren te drukken, en uiteindelijk het pointeeren en graveeren in Acqua Tinta....
T6847: FOKKE SIMONSZ, A. - Amsterdamsche burgers-winteravond-uitspanningen.
T6852: FOKKE SIMONSZ, A. - Verzameling der werken van A. Fokke, Simonsz. VII: Iets over alles I en II.
R8360: FOKKE SIMONSZ, A. - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
R1895: FOKKE, SIMONSZ, A. - Het oud Fransch spreekwoord: Point d'argent, point de Suisses! of Geen geld, geen Zwitsers! ironiesch en komiesch historiesch verklaard.
R1893: FOKKE SIMONSZ, A. - Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegorisch verklaard, of De waereldsche kermismarkt.
R1891: FOKKE SIMONSZ, A. - Het (Latijnsch) spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een' boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard.
R2286: FOKKE SIMONSZ, A. - De vrouw is de baas. Eene geheimzinnige magtspreuk verklaard.
R1887: FOKKE SIMONSZ, A. - De oude en jonge Janus, of gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag.
L6652: FOKKEMA, K. - Over de groei van het Friese taalbesef.
K9344: FOKKEMA, K. - Uit het spel der klanken. Enige beschouwingen uit de Friese klankleer.
R8418: FOKKEMA, K. - De waardering van het Fries.
Y3213: FOKKEMA, R.L.K. - Keuzelijst moderne Nederlandse poëzie 1950-1980.
T7202: FOKKER, Eduard. - Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Rapport op verzoek van het Bestuur der Liberale Unie uitgebracht.
B8497: FOLIUM. - Inhoud: H. de la Fontaine Verwey: Portretten van bibliophielen II: Charles Fairfax Murray. W. Lampen: Een brief aan de Nederlandse antiquaren. Boekendieven. G.: Sotemann contra Goldschmidt. Emblem Books not listed by Praz, III. A. Hallema: Gevangenislectuur en gevangeniscouranten in de 19e eeuw.
B8496: FOLIUM. - Inhoud: J.B.W. Polak: Bibliografie van J.H. Leopold. H. de la Fontaine Verwey: Een humanist in zijn bibliotheek. P.T.A. Swillens: Twee schetsboeken van Hendrik van Cranenburgh. C.F. van Veen: Verzamelaar en bibliotheek. W. Lampen: Het boek als attribuut in de kerkelijke kunst. G.C. Crisis.
L3767: FOLKERTSMA, B. - Abc voor de niet-drukker van zijn boekdrukker.
M3352: FOLKERTSMA, B. - Twee portretten van uw drukker. Een boekje voor auteurs.
M8112: FOLLAIN, Jean. - Drie gedichten. Vertaling Clasine Heering.
R3675: FONCKE, R. - Bij twee verbleekte Mechelse Spreuken voor behouden Reize.
L6186: FONCKE, Robert. - Een handvol Vlaamsche Volksvertelsels met Duitsche varianten.
Y7534: FONDSCATALOGUS. - Supplement kataloog 1956, bevattende alle nieuwe muziek uitgaven van de laatste twee jaar. Annie Bank, Amsterdam.
Y8863: FONDSCATALOGUS. - Boekennieuws Wereldbibliotheek September 1934.
Y8864: FONDSCATALOGUS. - Handboekje WB-Vereniging Catalogus 1971/1972.
Y5710: FONDSLIJST. - Nieuwe Boeken Holland Haarlem.
Y2037: FONDSLIJST. - Fondslijst: Marxistische Bibliotheek. Reeds 15 deeltjes verschenen.
Y6374: PRISMA FONDSLIJST. - Prisma. Het Nederlandse pocketboek. Te kust, te keur, te geef. 1.25.
Y4543: KWADRAAT-BLAD. LA FONTAINE. - Le lion & le renard. De zieke leeuw en de vos. Kleurenlitho in vier kleuren van Cees Timmer.
H8748: FONTAINE VERWEY, H. de la. - De Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam in de Nieuwe Kerk 1578-1632.
K0979: FONTAINE, La. - The twelve De La Fontaine fabels as painted in the Dining Saloon M.V. 'Dalerdijk'. Holland-America Line.
L4588: FONTAINE VERWEY, H. de la (inl.). - Lof der Zeevaart. Collectie Dr. W.A. Engelbrecht.
R5207: FONTAINE VERWEY, H. de la & W. Gs. HELLINGA. - In officina Ioannis Blaev. Twee inleidende studies bij een kleine tentoonstelling van de Dr. P.A. Tiele-Stichting.
R2663: FONTAINE VERWEY, H. de la (intr.). - Clandestiene drukken op letterkundig gebied tijdens de Duitse bezetting in Nederland gedrukt.
M7150: FONTAINE VERWEY, H. de la. - Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis.
M7183: FONTAINE VERWEY, H. de la. - De geboorte van het moderne boek in de XVIe eeuw. Twee voordrachten in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam op 17 en 24 mei 1954.
K6611: FONTAINE VERWEY, H. de la. - Oud Delft. Meester Harman Schinckel, een Delftse Boekdrukker van de 16e eeuw.
H9128: FONTAINE, La. - De verhalen van La Fontaine. Vertaling Jan van den Berg.
M3835: FONTAINE VERWEY, H. de la. - Grolier-banden in Nederland.
T9646: FONTAINE VERWEY, H. de la. - Uit de wereld van het boek II: Drukkers, Liefhebbers en Piraten in de Zeventiende Eeuw.
T2868: FONTAINE-VERWEY, Herman de la & Huib van Krimpen. - Tentoonstellingen: Handschriften en Incunabelen & Het welverzorgde boek.
M3360: FONTAINE VERWEY, H. de la. - De wereld van het boek. Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van bizonder hoogleraar in de wetenschap van het boek en de bibliographie op 10 mei 1954.
T9647: FONTAINE VERWEY, H. de la. - Uit de wereld van het boek I: Hunanisten, Dwepers en Rebellen in de Zestiende Eeuw.
B1321: FONTAINE VERWEY, H. de la. - Bookbindings by Albert Magnus.
Y8643: FONTAINE VERWEY, H. de la. - Uit de wereld van het boek III: In en om de "Vergulde Sonnewyser".
Y6277: FONTAINE VERWEY, H. de la. - De verdwenen antiquaar. Herinneringen van een bibliothecaris.
Y6253: FONTAINE VERWEY, Eleonore de la. - Aanwinsten op het gevied van de beeldende kunsten gedurende het tijdvak 1940-1948. Koninklijke Bibliotheek. Voorwoord Leendert Brummel.
R2268: FONTAINE, J. de la. - Fables de J. Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandre et W.-H. Freeman.
Y9694: FONTAINE VERWEY, H. de la. - Uit de wereld van het boek IV: Boeken, banden en bibliofielen.
H7913: FONTANTE, Theodor. - Gedichte. Ausgewahlt von Friedhelm Kemp.
H2442: FONTIJN, J / J.J. OVERSTEEGEN / H. PLEIJ. e.a. - Populaire literatuur.
K8609: FONTIJN, Jan. - Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901.
B4452: FONTIJN, J. - Frederik van Eeden: een open boek. Voordracht.
L8692: FONTIJN, Jan. - Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901.
L1586: FONTIJN, Jan / Diny Schouten. (ed.). - Carry van Bruggen 1881 -1932. De Engelbewaarder Nr 13.
K6031: FONTIJN, Jan / Gideon Lodders. - Frans Coenen. De Engelbewaarder Nr 20.
M4014: FONTIJN, Jan. e.a. - Menno ter Braak politiek en cultuur. 3 generaties 3 forums.
E0210: FONTIJN, Jan. - Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901. & Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901. Twee delen.
Y9288: LETTERPROEF. FONTSHOP. - Fontfont Focus. Tien afleveringen: Scala, Quadraat, Fago, Sherrif, Avance, Eureke, Seria, Strada, Din, Unit.
Y9289: LETTERPROEF. FONTSHOP. - 96#1 [het alice!nummer, 96#2 [Het Buzz!nummer], 96#3 [De wonderjaren], 96#4 [Cargo]. Tijdschrift over letters en beeld. Vier afleveringen.
Y9290: LETTERPROEF. FONTSHOP. - Druk. [Typografisch tijdschrift]. Twaalf afleveringen.
Y9291: LETTERPROEF. FONTSHOP. - Collectie diverse publicaties van FontShop: Insight, Druk nr. 004 & nr. 013/014, Undercover Nr. 1, 96#3 [de wonderjaren], Catalogus .FontFont 2004 05, Letterontwerp (Een update, FontFont in Nederland
R5558: FOPPEMA, Yge. - Het Fries in Nederland.
K8149: FOPPEMA, Yge. - Spijkerschrift mei 1940 - 1945.
W7735: FOPPEMA, Yge. - Spijkerschrift mei 1940 - 1945.
K9723: FORBES, R.J. - Ambacht en wetenschap in het Oude Nabije Oosten.
H8869: FORD, Margaret L. (ed.). - Christ, Plato, Hermes Trismegistus. The dawn of printing. Catalogue of the incunabula in the Bibliotheca Philosophica Hermetica.
T5003: FOREL, Auguste. - De Internationale Orde van Goede Tempelieren. Een Maatschappelijke Hervormster, Haar Doel, Grondslagen, Organisatie en Arbeid.
L2349: FORMIJNE, P. - Unde Venimus Quo Vadimus.
Y6286: FORMSMA, W.J. en Ketelaar, F.C.J. - Gids voor Nederlandse Archieven.
Y0570: FORSTMANN, F. - Zedelijke Opvoeding Thuis. Lezing gehouden te Utrecht in de Sint Augustinus-Vereeniging.
B8196: FORUM. - Forum. Maandschrift voor Letteren en Kunst onder leiding van: Menno ter Braak, E. du Perron en Maurice Roelants. Redactie-secretaris: Everard Bouws. 1932-1935. 4 dln.
B3051: FRACKERS, W.F.K.J.F. - Starend over stormend water sta ik stil.
B8897: FRAECHEM, Herman Van. (ed.). - In den spiegel. Dichters over Dichters!
L7479: CASTRVM PEREGRINI XXXII. Wilhelm FRAENGER. - Castrum Peregrini.
Y8160: VU. L'ILLUSTRE FRANCAIS. - VU. l'illustre Francais. 12me annee no. 568, 1 fevrier 1939. Un document: Hitler en 1919. Dans ce numero: Les derniers jours de la catalogne par nos envoyes speciaux emmanuel d'Astier et Jean Manzon.
Y0209: FRANCINA. - Suze Boorsma's strijd. Geillustreerd door O. Geerling.
R8359: FRANCKEN, W. - Bijwerk, op 't gebied van Kunst en Geschiedenis.
W3703: [MULTATULI] FRANCKEN, Eep. - Multatuli. De veelzinnige muze van E. Douwes Dekker.
T6395: FRANKEN, L. - Een ongeschreven Hoofdstuk in de geschiedenis der Ned. Vrijmetselarij door L. Franken in verband met het boek van G.J.P.J. Bolland. De Vrijmetselarij voorheen en thans.
H3042: FRANKEN, H. - Maat en regel.
Y5042: FRANKEN, L. - Indrukken van een reis per Motorschip naar Ned. Oost-Indië.
Y9818: FRANKFURTHER, P. Hans. - Stripgebruik.
H3407: FRANKLIN, Benjamin. - Een praktische moralist. Vertaling Jaap Buijs
R3506: FRANQUIN, Andre. - Flagrante flaters.
R9222: FRANQUINET, G.D.L. - Mastreechter veerskes. Inleijing en bandteikening van E. Franquinet.
K8158: FRANQUINET, Robert. - De laatste dageraad. Verzen.
L6307: FRANQUINET, E. - Maskeraad.
Y1089: FRANSEN JZ, P. - Graankorrels. Leesboekje voor de Volksschool.
Y1058: FRANSEN JZ., P. - Sprokkelingen. Leesboek voor de Hoogste Klasse der Volksschool.
Y1056: FRANSEN JZ., P. - Meibloempjes. Leesboekje voor de Volksschool.
E0257: FRANSEN, J. - Gedachten van Coornhert. Bijeengebracht door J. Fransen.
B4908: FRANSSEN, P.J.A. - Tussen tekst en publiek. Jan van Doesborch, drukker-uitgever en literator te Antwerpen en Utrecht in de eerste helft van de zestiende eeuw.
T9162: FRANSSENS, Jean-Paul. - Ware liefde.
T6257: FRANSSENS, Jean-Paul. - De wereld wil bedrogen worden.
B1547: FRANTZEN, J.J.A.A. - Over Middeleeuwsche School- en Volkspoëzie.
T3227: FRAPIE, Leon. - La Maternelle. Roman.
H7847: FREDERIK. - De zetduivel.
B4849: FREDERIKS, J.A. - Het Middelburgsche Raadhuis in de Tweede Kamer.
R5524: FREDERIKS, J.G. - De historische namen gegeven aan de nieuwe straten van Amsterdam volgens het beginsel aangenomen door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den 20 April 1870, opgave der personen, wier namen gegeven zijn aan de grachten, kaden, straten en pleinen, sedert 1866, met de dagteekening der Raadsvergadering, waarin daartoe het besluit genomen is.
T4258: FREDERIKS, K.J. - Op de bres 1940-1944. Overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gedurende de oorlogsjaren.
W2014: FREIMAN, Ray (ed.). - The Author looks at Format.
B0417: FREIRE D'AGUIAR, Rosa. - Memoria de Tradutora. Entrevista a Marlova Aseff e Dorothee de Bruchard. Edicao de texto de Marlova Aseff.
Y7296: DER FREMDENVERKEHR. - Der Fremdenverkehr. Reichsorgan fur den deutschen Fremdemverkehr. 2. Jahrgang nr. 1 den 2 januar 1937. 2. Jahrgang nr. 31 den 31 Juli 1937. 5. Jahrgang nr. 29 den 20 Juli 1940.
E0352: FREMERIJ, P.J.I. - Het leven en de werkzaamheden van Jan Bleuland.
T7827: FRENK, Paul. - Im Machtbereich der Gestapo. Erlebnis Roman der Wirklichkeit nacherzahlt.
T1470: FRENKEL, M.B. - Acht gedichten.
T0014: [SPINOZA] FRENKEL FRANK, Dimitri. - Spinoza.
B6047: FRERIKS, Kester. - De Golven van het Van Starkenborghkanaal.
R3839: [SPINOZA] FRESCO, Marcel F. / HAMMACHER, Klaus. - Hemsterhuis und seine Stellungname zu Spinoza: Spinoza in der Sicht von Hemsterhuis / Hemsterhuis und Spinoza.
R9878: FRIEDEMANN, Adolf. - Na drie en twintig jaar. Reisbrieven uit Palestina.
B1307: FRIEDLANDER, Max J. & Jakob Rosenberg. - The Paintings of Lucas Cranach.
Y0431: FRIEND, Cliff - Nazelles et Lemarchand - Wana. Gros succes de la Revue des Folies Bergere Folies sur Folies.
K2265: FRIESEN, Holger-Jacob, Beat R. Jenny und Christian Muller. (Eds.). - Bonifacius Amerbach 1495-1562. Zum 500. Geburtstag des Basler Juristen und Erben des Erasmus von Rotterdam.
Y5799: WEST-FRIESLAND. - Uitgeverij Maatschappij West-Friesland, Hoorn. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y3437: FRIESLAND. - Provinciaal Blad van Friesland van 1864. No. 1 t/m 114. Met bijlagen.
R4088: FRIESWIJK, Johan. - Socialisme in Friesland 1880-1900.
T6164: FRIETEMA, H>J> - Eenige Economische Beschouwingen over de Toepassing van Cooperatie.
T3549: FRIETHOFF, C. - De predestinatie-leer van Thomas en Calvijn.
Y0519: FRIJDA, H. - Realisme en theoretische economie.
R3827: [SPINOZA] FRIJDA, Nico - Spinoza en het moderne emotie-onderzoek. Voordracht gehouden te Katwijk op 15 mei 1993.
R7748: FRIJHOFF, Willem & Margot Jongedijk & Ruud Rottier. - 'Vryheid of de Dood' - La Révolution Française vue des Pays-Bas 1789 - 1798.
R9440: FRIJLING-SCHREUDER, E.C.M. / J. MOORMANN / G. TH. KEMPE / J. DE CLERCK. - Droom en onthulling. Lezingen gehouden voor het Criminologisch Instituut.
T1858: FRIJNS, W.M. - Grotius in Peter en Pauwels?
B7220: [VONDEL] FRIJNS, W.M. - Vondel en de 'Zeestar'.
K7697: FROE, A. de. - Fatum en Fortuna.
Y2927: FRUIJT, G.P. - Drie Oranjeliederen.
B7817: FRUIN, R. - Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot.
B7454: FRUIN, R. - Over twee middelnederlandsche woorden.
T7818: FRUIN, R. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks zevende deel, tweede stuk.
Y5921: FRUTIGER, Adrian. - Denken und Schaffen einer Typografie. Austellungskatalog.
Y5825: FRUYTIER, Johan. - De kaersse die niet brandde. De laatste July-dagen van 1650.
T0201: FRUYTIER, Johan. [=Jan Heyn Jr]. - De Kaersse die niet Brandde. De laatste July-dagen van 1650.
T7928: FRUYTIER, Johan. - Hello Tommies!
Y0195: FRY, A.J. / Derek Rubin / P.J. de Voogd. - Joods Amerikaanse Literatuur.
R5282: KAPITEIN FRYATT. - De dood van Kapitein Fryatt.
Y7839: FRYSK FOLKSBLED, It. - It Frysk Folksbled. Utjefte fan it soasiael demokratysk Frysk forban. jiergong 1, 1931 numer 12. Redaksje J.K. Dykstra.
H3038: FUCHS, Rudi. - Kwaliteit. (een bericht).
Y6897: FUCHS, J.M. - Oude dokter, kleine dichter 1819-1900. De geschiedenis van de Fuchsen.
L2245: FUCHS, Eduard. - Geschichte der erotischen Kunst. Erweiterung und Neubearbeitung des Werkes 'Das erotische Element in der Karikatur' mit Einschluss der ernsten Kunst.
T3357: FUCHS, Rudi. - Onvoorstelbaar. Lectorale Rede. Maandag 1 oktober 2012. / Inconceivable. Inauguaral Lecture. Monday October 1, 2012.
Y0812: FUCHS, Ludwig F. - Die Glaskunst im Wandel der Jahrtausende.
T7990: FUKKINK, H. - Handleiding voor de praktijk bij de toepassing van het verhaal ingevolge art. 63 e.v. der Armenwet.
T9995: FUNDAMENT. KOPPELSTOCK, C.J. - Burgeroorlog in Europa?
H1406: MULTATULI / G.L. FUNKE. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke. Uitgegeven door G.L. Funke.
H8550: FUNKE, Vera. - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff [1869-1939].
T3661: MULTATULI / G.L. FUNKE. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke. Uitgegeven door G.L. Funke.
H3675: FUNKE, Vera. - Dat Bestelhuis! Dat Bestelhuis! Wat speelt dat 'n rol! 125 jaar Centraal Boekhuis.
Y2902: FURON, R. - Tableau Geologique.
P1024: FURSTNER, H. - Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1940-65. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan.
L3273: FUSSEL, Stephan. (ed.). - Gutenberg-Jahrbuch 2005.
H8795: FUSSEL, Stephan. (ed.). - Gutenberg-Jahrbuch 2002.
K2355: FUSSEL, Stephan. (ed.). - Gutenberg-Jahrbuch 2003.
T4471: FUTURA. - Volledige boekenlijst van de N.V. uitgeversvennootschap Futura, Leiden, januari 1919.
T4470: FUTURA. - Volledige boekenlijst van de N.V. uitgeversvennootschap Futura, Leiden, januari 1920.
T5810: FUUT, E. [=Evert Aart Vermeer]. - En toch beweegt zij zich.
H4804: GAASBEEK, Dick (tekst). - Buhrmann-Ubbens Papierprijs 1987.
T8804: GAAY FORTMAN, Bas de. - De wapens van de geest.
B8435: GAAY FORTMAN, B. de. - Levensbericht van Mr D.P.D. Fabius.
B6001: GAAY FORTMAN, B. de. - Over den arbeid van den Reveilkring na 1840.
T6758: GAAY FORTMAN, B. de. - Over den rechtstoestand van den bijzonderen onderwijzer.
B2702: GABELLE, M. - Het schilderen op Porselein, hout, zijde, fluweel enz. Vertaling A.S. en E.S.
Y3073: GABLER, Josephine u.a. (eds.). - Kaiserlicher Kunstbesitz aus dem holländischen Exil Haus Doorn.
L3272: GABRIEL, Angelo. - Venezia ed il Mercato del Cotone 1435.
L6790: GAD, Tue. - Johannes Ewald.
T5565: GADDA, Carlo Emilio. - De leerschool van het lijden. Vertaald door Frans Denissen. Met een voorwoord van Ronald de Rooy.
B8676: GADELLA, Rik en Walter Smet. (ed.). - Cafe Oedipus nr. 1.
Y2666: GAEL, Henri Van. - Fleurs de Lys. Six moreaux faciles. Nr. 5: Flocons de Neige. Pour Piano.
Y2667: GAEL, Henri Van. - L' Iris. Six marceaux faciles Nr. 2: Fantaisie.
T6357: GAJUS. - De revolutie in Rusland.
L7133: GALAMA, E.G.A. - Gysbert Japiks en het oordeel van tijdgenoot en nageslacht.
R9471: GALBREATH, D.L. & H. de Vevey. - Manuel d'Heraldique. Premiere initiation a l'art et a la science du blason.
T6165: GALEN, L.C.E. - Annexatie van Duitsch gebied een dure plicht voor Nederland.
K6037: GALEN LAST, H. van. - De spoken van W.F. Hermans. Een kleine bijdrage tot de moderne cultuurgeschiedenis van Nederland.
R8438: GALIEN, S.M. v.d. - Hwet wy as bern boarten. In samling boartersspillen.
T8779: GALLICO, Paul. - Het kleine wonder. Tekeningen Edgar Norfield.
T8372: GALLICO, Paul. - Sneeuwvlok.
Y0122: GALLUS. - Le plan des Jesuites de voile par la lettre du pere Ignace au pere Escobar.
E0141: GALSWORTHY, John. - De Freelands. Vertaald door Carry van Bruggen.
T3614: GAMORAN, Emanuel en Abraham H. Friedland. - Gilenu. The Play Way to Hebrew. (First Book after the Aleph-Beth). Exercise Book One.
B9490: GANS, Jacques. - Liefde en goudvisschen.
Y9767: GANS, Jacques. - De onbestrafte zonde van Jacques Gans. Een bloemlezing uit Ce vice impuni, la lecture. Ingeleid, samengesteld en van aantekeningen voorzien door Willem Maas.
B4377: GANTOIS, J.M. - Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond.
R7152: GAPONE, GEORGE. - Oproep van George Gapone aan het Russische Volk, aan de arbeiders en aan de boeren, ten gunste van het Joodsche Volk. Met een voorwoord van La Tribune Russe. Vertaling W.H.V. [Willem Hubert Vliegen].
R9122: GARGAS, Zygmunt. - Behoort Cholm tot Polen? Eene bijdrage tot de geschiedenis van den nationalen en confessioneelen strijd in Rusland.
L8963: GARRIC, Robert. - Actualite de Pascal.
B6157: GARSJIN, V.M. / Kurt Lob. - De rode bloem. Vertaling Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob.
Y3228: GARVENS, O. - Crisis. Coloured designs by: O. Garvens, O. Gulbransson, Th. Th. Heine, E. Schilling, W. Schulz, Ed. Thony.
B9851: GASKELL, Philip. - A new introduction to bibliography.
L8923: GASTEL, P. van en G. Schuurman. e.v.a. - De Boschhoorn. Tijdschrift voor allen die werken bij de N.V. Drukkerij v.h. L.E. Bosch & Zoon.
L3625: GASTEL, L.A. van. - Van ambacht naar industrie.
K1597: GASTEL, L.A. van (Red.). - Drukinkt.
H3435: GATHORNE-HARDY, Edward. - An adult's garden of bloomers. Uprooted from the works of several eminent authors.
Y5675: GAUDARD, Hans E. - Die edle Kunst des Stahlstechens. Frankomarkenbilder von 1949 bis 1963. / Le noble art de la taille-douce. Timbres-poste de 1949 a 1963.
R5938: GAULKE, Johannes. - In het Walhalla. Vertaling Gerhard Rijnders.
R4850: GAUNT, William. - The aesthetic adventure.
T5967: GAWRONSKY, Dimitry. - De balans van het Russische Bolsjewisme uit authentieke bronnen opgemaakt.
T7385: GAWRONSKY, Dimitry. - Die Bilanz des russischen Bolschewismus auf Grund authentischer Quellen dargestelt.
M3448: GEBHARDT, Manfred. (ed.). - Ein Hauch von Maienblute. Postkarten der deutschen Arbeiterbewegung zum 1. Mai. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Manfred Gebhardt.
Y2945: GEBSER, Jean. - Lorca. Poete - Dessinateur. Avec 13 dessins inedits de Federico Garcia Lorca.
H9280: GECK, Elisabeth. (ed.). - Das Wort der Meister. Bekenntnisse zu Schrift und Druck aus funf Jahrhunderten.
Y5873: VRIJE GEDACHTEN. - Vrije Gedachten. Sociaal Democratisch Orgaan no 20, 8 Mei 1945. Freedom/Vrijheid. Tweetalig.
Y2029: VRIJE GEDACHTEN. - Vrije gedachten. Sociaal-Democratisch Orgaan. speciale uitgave. In een vernieuwd staatsgebouw: Nieuwe organen.
W5887: GEDEFROY, J. - Handboek voor kunstgeschiedenis stijl- en ornamentleer Deel II. Oud-Christelijke tot en met de Middeleeuwsche Kunst.
T7950: GEDENKBOEK. - Gedenkboek Rotterdamse Journalisten Vereniging. 1898-1948. Uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan op 10 Januari 1948.
Y1898: GEDENKBOEK. - Gedenkboek der Feestviering van het Vijftigjarig bestaan der Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, op 12, 14 en 14 Augustus 1867.
R7598: Gedenkboek. - Wet-risico. Vereeniging tot het onderling dragen van wettelijk risico 28 december 1908-1933.
K0400: GEEL, Chr. J. van. - Spinroc en andere verzen.
K7122: GEEL, Chr. J. van. - Het zinrijk.
Y7429: GEEL, Chr. J. van. - Roofdruk. Verzorgd door Elly de Waard en Enno Endt.
B6719: GEEL, J. - Brieven van Geel 1836-1846.
R9391: GEEL, Jacob. - Wat proza.
R9342: GEEL, Jacob. - Gesprek op den Drachenfels.
K8607: GEEL, Chr. J. van. - Het zinrijk.
R8017: GEEL, Jacob. - Gesprek op den Drachenfels. Een dialoog over de literatuur in de negentiende eeuw. Herdruk verzorgd door J.C. Brandt Corstius.
T8207: GEEL, Chr. J. van. - Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium.
B0204: GEEMERT, Ko van en Paul IJpelaar. (ed.). - Dichters binnen de perken.
B8625: GEER, Pieter van. - Frederik Kaiser. Een woord van herinnering uitgesproken bij de heropening der academische lessen.
T9792: GEER, D.J. de. - Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
B7802: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
Y3647: [VONDEL] GEERTS, A.M.F.B. - Vondel als classicus bij de Humanisten in de leer.
W6163: GEERTS, G / W. Haeseryn / J. de Rooij / M.C. van den Toorn (eds.). - Algemene Nederlandse Spraakkunst.
L2227: GEESTZWAARD, J. - Voorwaarts en niet vergeten. Gedichten.
L2228: GEESTZWAARD, J. - Sta op! Gedichten.
K0007: GEISSLER, Christian. - Het Derde Rijk.
T4871: GEIST, P.H. - Oplossing der vraagstukken, voorkomende in het derde rekenboek voor de scholen van P.J. Baudet. The behoeve van aankomende onderwijzers.
H7075: GELDER, Roelof van & WAALS, Jan van der (eds.). - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
H3224: [ERASMUS] GELDER, H.A.E. - Erasmus. Schilders en Rederijkers. De religieuze crisis der 16e eeuw weerspiegeld in toneel- en schilderkunst.
L1853: GELDER, H.E. van. - Rembrandt. Saul en David, Petrus verloochent Christus.
W7732: GELDER, Jan van. - Droom en werkelijkheid.
H6897: GELDER, Ed van. - Papier ... 'om te roulleren voor en in stede van contant geld'.
M1227: GELDER, H.E. van. - Glas en Ceramiek. De kunsten van het vuur.
T8009: GELDER, J.G. van. / Vincent van Gogh. - De Aardappeleters van Vincent van Gogh.
Y8892: GELDER, Jacob de. - Allereerste gronden der cijferkunst. Tweede deel.
Y9408: GELDER, Gerrit van. - Boven de zestig.
L8748: GELDERBLOM, Arie-Jan (ed.). - Binnen zonder koppen. Verhalen en fragmenten waarin de mens op kantoor centraal staat.
R3525: GELDEREN, J. van. - Indie, de Sociaal-Democratie en de onlusten op Java.
R7403: GELDEREN, J. van en J.E. Stokvis. - Praeadviezen over het grondstoffen-vraagstuk, economisch en politiek beschouwd.
H4802: GELDORP, Jose & Rudi EKKART. - Voor Plakboek en poëziealbum.
Y8688: GELLERT, C.F. - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd.
B0681: GELLINGS, Paul. - De maanden. Gedichten.
M8149: GEMERT, M.J.C. van. - Toveren met licht? Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op 28 november 1991.
A0600: GENDEREN STORT, Reinier van. - De grijsaard en de jongeling.
T0477: GENDT, E. van. - Open Brief aan de Nederlandsche Regeering in zake het toepassen van Slachtmethodes bij Huisdieren.
R9030: GENECHTEN, R. van. - Wie zijn de Schuldigen aan Neerlands ondergang?
B6249: GENECHTEN, R. van. - Wat willen de Vlamingen?
R5880: Lid van den Driehoek en Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. - Waarvoor vechten wij? Een woord van bezinning gericht tot de Illegaliteit.
R3036: GENESTET, P.A. de. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen in een band.
B5461: GENESTET, P.A. de. - Eerste gedichten.
B5462: GENESTET, P.A. de. - Laatste der Eersten. Verspreide gedichten.
R7982: GENESTET, P.A. de. - Complete gedichten. Inleiding en aanteekeningen door H.L. Oort. Met twee portretten.
Y8486: GENESTET, P.A. de. - Van mensch tot mensch. Liedjes van vrede en vreugde.
R6440: GENT, Jacques van. - Nicolaas Beets en de titelbeschrijver. Over volledigheid, precisie, structuur, standaardisering en uitwisselbaarheid van bibliografische gegevens in de catalogus.
MK0076: GENZMER, Fritz. - Umgang mit der schwarzen Kunst.
T6401: GEORGE, David Lloyd. - Waarvoor Groot-Brittannie strijdt. Een heldere uiteenzetting van de oorlogs-doeleinden.
Y7872: GEORGE, Stefan. - De tijdgedichten uit De Zevende Ring. Vertaald uit het Duits door een vertaalgroep.
K9961: GERARDY, Theo. - Vorschlage zu einer einheitlichen Terminologie, Reproduktion und Beschreibung der Wasserzeichen.
H0680: GERARDY, Theo. - Das Papier der Seckelmeisterrechnungen von Freiburg i. Ue. 1402-1465.
R8417: GERBENZOON, P. - Friese rechtstaal en vreemd recht.
B2206: [GOSSAERT] GERBRANDY, P.S. (voorw.). - In memoriam Prof Dr. F.C. Gerretson.
R9500: GERDES, E. - Christelijke Philanthropie in Nederland. Reisherinneringen van E. Gerdes. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
L2343: GERDING, H. - Vervaging van grenzen en samenwerking.
T6957: EEN GEREFORMEERDE. - Ds. Wisse en de dienstweigering. Het dienstweigerings-vraagstuk van gereformeerd standpunt bezien.
Y0132: GERHARD, J.W. - Voor neutrale Vakvereenigingen.
B8141: GERHARD, J.W. - Algemeene Volksschool of Vrije Scholen?
R3400: GERHARD, A.H. - Een sociaal sprookje. Geillustreerd door Alb. Hahn.
T3283: [COHEN] GERHARD, A.H. - Worden en zijn.
T6704: GERHARD, J.W. - Over scholen en onderwijs in Nederland en Duitschland.
R6116: GERHARD, J.W. - Boek en tijdschrift voor de geestelijke ontwikkeling in Nederland en in het buitenland.
M5101: GERHARDT, Claus W. - Beitrage zur Technikgeschichte des Buchwesens. Kleine Schriften 1969-1976.
T8926: GERHARDT, Ida G.M. - Kosmos. Gedichten.
Y5885: GERHARDT, Ida. - De Slechtvalk.
H0431: GERHARDT, Ida. - De hovenier.
K9192: GERHARDT, Ida. - De Ravenveer.
B4734: GERHARDT, Ida G.M. - Kwatrijnen in opdracht.
W7914: GERHARDT, Ida. - Twee uur: de klokken antwoordden elkaar.
Y7456: GERITS, Anton. - Het land van Windegang.
Y0305: GERITS, Anton. - Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan.
L6777: GERLACH ROYEN, P. - Intonatie en grammatische funktie in het Nederlands.
L5520: GERLACH ROYEN, P. - Taal en Maatschappij.
L4840: GERLACH ROYEN, P. - Kernproblemen van de Nederlandse klassifikatie: divergentie van Der en Haar.
B7168: GERLACH ROYEN, P. - Het kollektieve speelt in het Nederlands zijn eigen rol. Diskongruentie en kollektiviteit.
K9550: GERLACH ROYEN, P. - Kollewijn spelling en taalwetenschap.
R7483: GERLACH, P. - De verhalen over de dood van Balthasar Gerard.
B2359: GERLACH, Eva. - Daar ligt het.
Y7115: GERNSHEIM, Helmut. - Lewis Carroll Photographer.
Y4663: GERNY. - La digue digue don! Creee par Sulbac a l'Eldorado. Vieille Scie nouvelle Paroles et Musique de Joux et Gerny.
T2779: GERRETSON, F.C. en P.N. van Eyck. - Briefwisseling Gerretson - Van Eyck.
T6052: GERRETSON, R. - Koninginnedag. Muzikale Feest Revue (met woorden) voor Harmonium of Piano.
T9412: GERRETSON, R. - De Landing van Willem I te Scheveningen. Historische Schets voor Gemengd koor, Harmonium of Piano. 1813-1913.
T2624: GERRITS, Lodewyk. - De Godverzaker.
Y0479: GERRITSEN, T.J.C. - De toekomst en het Humanisme.
Y8777: GERRITSZ, Hessel. - Detectio Freti Hudsoni. Hessel Gerritsz's Collection of Tracts by Himself, Massa and De Quir on the N.E. and W. Passage, Siberia and Australia. A facsimile reprint of the Dutch and Latin editions of 1612 and 1613.
L2344: GERSSEN, P. - Totale oorlog en totale oorlogsgereedheid.
K9588: GESCHIERE, L. - Enkele opmerkingen over de beoefening der Franse syntaxis.
L6217: GESSEL, Han van. - Welig tiert de taal.
L2195: GESSEL, Han van (ed.). - Bert Vuijsje stijlboek.
L7921: GESSLER, J. - Jezus' lijden en zijdewonde in woord en beeld verheerlijkt.
T0166: GESSLER, J. - Over en om De Mystieke Wijnpers te Aarschot en Elders.
T7053: GESSLER, Jan. - Bibliographie der Algemeene en Limburgsche plaatsnaamkunde.
T7050: GESSLER, Jan. (verzameld). - Varia Hasselensia. Schetsen uit Hasselt's verleden.
Y7393: GESSNER, Sal. - De dood van Abel. Naar het hoogduitsch van Sal. Gessner, door E.J.B. Schonck, J.U.D. Rector der latijnsche schoolen te Nymegen.
L5622: [ERASMUS] GESTEL, G. van. - Desiderius Erasmus van Rotterdam.
B5146: GESTEL, P.H. van & G.C.F. van der Laan. - Het Rondschrift Nr. 3. Methodisch gerangschikte schrijfoefeningen voor inrichtingen van Middelbaar en Lager Onderwijs en zelfonderricht.
B4870: GESTEL, A. van. - Het Handelsblad en het mandement der bisschoppen.
Y4460: GESTEL, P.H. van. - Nieuwe methode voor Rondschrift voor schoolgebruik en eigen oefening. No. 3.
K7612: [ERASMUS] GESTEL, G. van. - Desiderius Erasmus van Rotterdam.
Y1632: GESTEL, A. van. - Pauperisme en Christendom of De noodzakelijkheid van christelijk onderwijs voor de kinderen der armen.
T9476: GESTEL, P.H. van & C.G. Poort. - Het Nieuwe Sierschrift. No. 1.
Y5986: GESTEL, Peter van, Andre Kuyten en Jos Ruting. - Van Boeken en Schrijvers. Stichting Nederlandse Schoolradio 1964-1965.
H7718: GEULINCX, Arnout. - Van de hoofddeugden. De eerste tuchtverhandeling. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven.
R7398: GEUNS, A. van. - De Provincie, haar Bevolking en haar Bestuur.
R1147: GEURTS, A.J. - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden geillustreerd met voorbeelden uit de Zutphense collecties.
R2255: DE (WITTE) GEUS. - De witte Geus, tijdloos schrift voor Mythologie en Ons Daaglijks Brood. Fred P.A. Hoekstra (red.).
Y4031: GEUZENBODE. - De Geuzenbode. Gereformeerde zamenspraken.
R6772: GEVELERS, Alf. - Eene treurige bladzijde uit Leliendaal's verleden.
R6707: GEVELERS, L. - Lucas Fayd'herbe en de kerk van Leliendael.
H5915: GEVERS, J.K.M. - De hedendaagse dynamische verschijningsvormen van Jan Salie.
Y0572: OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND. - Gewerkschaftlicher Nachrichten Dienst Nr. 1 en 2. November 1945 en Janner 1946.
T7749: GEYER, Florian. - Pruisen's zege.
L5837: GEYL, P. - De Nederlandse cultuur in de wereld van nu.
L5306: GEYL, P. - Nederlands-Belgische betrekkingen.
T0314: GEYL, P. - Nederland en Belgie. Hun gemeenschappelike geschiedenis en hun onderlinge betrekkingen.
L0096: GEYL, P. - Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel.
B9896: GEZELLE, Guido. - Kleengedichtjes. Twee deeltjes in een band.
B4746: GEZELLE. - Gezelle Brevier.
K6578: GEZELLE, Guido. - Kleengedichtjes. Twee delen.
Y1444: GHESQUIERE, H. - La Mine et les Mineurs. Avec preface de G. Delory.
L0833: GHIJSEN, H.C.M. - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd- en huwelijksjaren.
L0134: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken.
B5573: GIANOTTEN, Erna. - Het gouden licht van Afrika.
H7694: GIDE, Andre. - De terugkeer van den verloren zoon. Vertaling Jef Last.
B9522: GIDE, Andre. - De enge poort. Vertaling A.H. Nijhoff.
Y5676: GIDE, Andre - De onzorgvuldig geketende Prometheus. Vertaald door Hannie Vermeer-Pardoen.
R6478: GIDE, Andre. - Over Duitschland. Vertaald en ingeleid door Max Nord.
Y9194: GIDE, André. - De terugkeer van den verloren zoon. Vertaling Jef Last.
Y3125: DE GIDS. - De Gids voor Tooneel, Muziek en Bioscoop. Officieel programma Hollandsche Schouwburg. 28 Jaargang (27): Alex de Jong, Komedianten. Comedie in vijf bedrijven van A.N. Ostrowsky.
T5855: DE NIEUWE GIDS. - 54e jaargang januari 1939, 1e aflevering. Werkeloosheid-Nummer.
Y4458: A.J.C. - GIDS. - Vriendschap. Bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947.
Y3518: GIDS. - Volks-feestgids voor de Kroningsfeesten. Wegwijzer naar winkeliers en de bezienswaardigheden van Amsterdam.
Y4641: OFFICIELE GIDS. - Officiele gids uitgegeven door het Verhuurders Comite 7 januari 1937.
Y5158: [HAAN, Jacob Israel de] Giebels, Ludy. - Inventaris van het archief van Jacob Israel de Haan in de Bibliotheca Rosenthaliana, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. (Met een Inleiding door Ludy Giebels).
B3209: GIELEN, Franka. - Vrouwen over de man.
Y0490: GIELEN, A.B.H. (red.). - Standaard Catalogus vn het R.K. Centraal Bureau voor lectuur Amsterdam.
M4286: GIELEN, Jos J. - De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poëzie.
E0500: GIELEN, J.G.W. - Herman Gorter, Mei.Purmerend, J. Muusses, 1952. Geniet. 16 p.
R4235: GIESEN, J. - Religieus anarcho-communisme.
Y2594: GIESSEL, H. van. - Centrale Bond van Nederl. Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. Jaarboekje voor het jaar 1933. Veertiende jaargang.
Y5570: GIFFEN, L. van. - Lijkrede ter gedachtenis van Henricus Muntingh emeritus-predikant te Harich, overleden den 16 Juli 1848.
Y0606: GIGLIO, Elio Desiderio del. (A.F. Pioppa). - Luce Nova. (Canti umani - Intermezzo).
R4710: GIJN, Ant. van. - Wat zal de Naaste Tijd Brengen?
Y6218: GIJN, Jan van. - Gedrukt in de Marge 1992.
H1193: GIJSEN, Marnix. - Marie-ama van Antwerpen.
T0684: GIJSEN, Marnix. - Ons Volkskarakter. Een poging tot inzicht.
L2904: GIJSEN, Marnix. - De school van Fontainebleau.
B6689: GIJSEN, Marnix. - Odusseus achterna. Reisnotas uit Griekenland.
H9440: GIJSEN, Marnix. - Voor Marnix Gijsen.
B2197: GIJSEN, Marnix. - Liever heimwee dan Holland. Some scholarly comments on the saying of the Dutch poet Leo Vroman.
Y2158: GILBERT, Jean. - Die Frau im Hermelin. Operette in drei Akten von Rudolph Schanzer und Ernst Welisch. Musik von Jean Gilbert.
M0176: GILL, Eric. - Autobiography.
M6498: GILL, Eric. - The engraved work of Eric Gill.
T1816: GILL, Eric. - Over typografie.
H9341: GILL, Eric. - Strict Delight. The Life and Work of Eric Gill 1882-1940.
H9038: GILL, Eric. - Essays. "Last essays" and "In a strange land". Introduction by Mary Gill.
H9092: GILL, Eric. - A holy tradition of working. Passages from the writings of Eric Gill. Introductory essay by Brian Keeble. Foreword by Walter Shewring.
H7890: GILL, Bob & John Lewis. - Illustration: aspects and directions.
M6497: GILL, Eric. - Letters of Eric Gill. Edited by Walter Shewring.
B0746: GILL, Eric. - Een verhandeling over typografie.
B6125: GILLAM, Stanley. - The Divinity School and Duke Humfrey's Library at Oxford.
R6836: GILLET, Leon. - De ware geschiedenis van een die ontkwam aan de fusillade by den muur van Tschoffen, Leopoldstraat, Dinant den 23en Augustus 1914.
R1683: GILLIAMS, Maurice. - Dankwoord bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren, 't Amsterdam op 4 oktober 1980, uitgesproken door Maurice Gilliams.
R4533: GILLIAMS, Maurice. - Twee oefeningen. Meneer Alberic en In memoriam.
Y5329: GILLIAMS, MAURICE. - Themanummer Maurice Gilliams. Vlaanderen, Tweemaandelijks Tijdschrift 267. Samengesteld door Stefan van den Bossche.
K1603: GILLIAMS, Maurice. BELDER, J.L. (ed.). - Vita Brevis. Een portret-album van Maurice Gilliams.
L1330: GILS, P.J.M. van. - Eenige opmerkingen over de middeleeuwsche boekenlijst der Abdij Rolduc.
R7800: GILS, Gust. - Ziehier een dame.
Y6127: GILS, J.B.F. van. - Dr. Frederik van Eeden.
R6607: GILSE, P.H.G. van / E. Laqueur / A.J. Steenhauer / L.K. Wolff. - De cocaine en hare vervangmiddelen als oppervlakte-anaesthetica.
T6928: GILTAY, H. - Ekonomie en oorlogsdrift.
B3436: GILTAY VETH, D. - Grafisch werk van Maarten de Jong Jr.
L5709: GIMBRERE, E.G.J. - De strijd om het contractueele karakter der N.V.
Y2439: GIMMICK. - Gimmick: Januari 1970. nr. 1.
Y1524: GIMMICK. - Gimmick: Januari 1971. nr. 1.
R6335: GIMMICK. - Gimmick: 1970 December nr. 2.
H5017: GIMPEL, Corn. J. - Amsterdam oud en nieuw. Stemmingen en studies. Geillustreerd naar teekeningen van H.Heuff en met reproducties van oude teekeningen en schilderijen.
H4703: GINNEKEN, Jac. van. - Het mysterie der menschelijke taal.
L5513: GINNEKEN, Jac. van. - De geschiedenis der Middelnederlandsche Letterkunde in het licht der ethnologische literatuur-wetenschap.
L5422: GINNEKEN, Jac. van. - De oorzaken der taal veranderingen.
L4772: GINNEKEN, Jac. van. - De navolging van Christus naar de oudste teksten in de authentieke volgorde bewerkt.
B7389: GINNEKEN, Jac. van. - Taalkundige afdwalingen.
L2890: GINNEKEN, Lily van. - De woorden, de dingen, de beelden. Lecturis 17.
B6745: GINNEKEN, J. van. - De erfelijkheid der klankwetten.
L0165: GINNEKEN, Jac. van. - Nederlandsche dialectstudie.
T4061: GINSBURG, Madeleine. - The illustrated history of textiles.
R4219: GIONO, Jean. - De man die bomen plantte.
K3918: GIPHART, Ronald. - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
T6159: GIPSY. - De Sociale Hel van Yves Guyot. Twee delen.
T7646: GIRAN, Etienne. - De Godsdienstige Waarheid en de Moderne Christenen. / La Verite religieuse et les Chretiens Modernes.
Y0987: GIRARD, Pierre. - De wil om te leven.
R9164: GJEMS SELMER, Agot. - Een bloemensprookje. Over het ontstaan van het leven een vervolg op: Een doktersfamilie in het hooge noorden.
W0488: GLAISTER, Geoffrey Ashall. - Glossary of the book. Terms used in paper-making, printing, bookbinding and publishing, with notes on illuminated manuscripts, bibliophiles, Private presses and printing societies including illustrations an translated extracts from Grafisk Uppslagsbok.
T0136: GLAS, Frank de. - Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en Ontwikkeling / De Arbeiderspers voor 1940.
L8316: GLASIUS, B. - Vijftig jaren geleden. 1813 - 1863.
L2400: GLASTRA VAN LOON, Karel. - Lisa's adem.
B1495: GLASTRA VAN LOON, Karel. - Lisa's adem.
R9519: GLATZ, Jacob. - Minona, of aangename verhalen voor jonge meisjes.
R9521: GLATZ, J. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. Eerste deel.
W5139: GLATZ, J.F. - Drukkunst in postzegels.
Y6005: GLATZ, Jacob. - IDUNA. Een zedenkundig leesboek voor meisjes. Naar 't Hoogduitsch. Tweede deel.
Y1117: GLATZ, Jakob. - Kleine Duitsche Familie van Groendal in een nieuw Hollandsch gewaad, door P. Hanou van Arum. Een geschenk voor de jeugd. Met [3] platen gegraveerd bij Lange.
L1945: GLAUBINGER, Jane. - Paper now. Bent, Molded and Manipulated. Foreword by Evan H. Turner.
R7691: GLAUCOMASTIX, Juvenalis. [=J. Guepin]. - Datheeniana, of Ophelderingen en aanmerkingen over de vermaarde psalmberijminge van Petrus Dathenus; uit oude en geloofwaardige gedenkstukken, echte handschriften en onderscheidene leezingen der beroemdste geleerden verzaamelt; met de nodige bijvoegzels, en een lofzang, alles ter verdediging van dien uitmuntenden Dichter uitgegeeven.
K5893: GLAVIMANS, A. - Jo Spier. Teekenaar.
T3318: GLIENKE, Franz. - In dienst van GPU en Gestapo.
Y7178: DE GLOBE. - Geillustreerd Weekblad De Globe voor Nederland en Belgie. Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland. 5 losse nummers. 6 September 1908. Litho voorpagina: De ondergang van Zepplin's luchtschip. 5 Juli 1909. De gevaren van de vliegsport. 10 October 1910. De val van Chavez. 14 October 1912. Redding in de lucht. 24 November 1913. De eerste uitkeering.
T2186: GNIELKA, Thomas. - Falschspiel mit der Vergangenheit.
Y4008: GNIRREP, W.K.; J.P. Gumbert; J.A. Szirmai. - Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden.
R6468: GOBBERS, Walter. - Vierde colloquium: Pieter Frans van Kerckhoven 1818-1857.
T7620: GOBEL, J.S. en A.J.C. Snijders. - Spiritisme.
B0424: GOBITS, Yvonne. e.a. - Een voetstuk van water. Gedichten.
T1723: GODEFROY, J. - Beknopt overzicht van de meubelstijlen.
R9140: GODEFROY, J. - Het penteekenen. Een geillustreerde inleiding tot de techniek van het teekenen in zwart en wit.
P1956: GODFREY, Richard T. - Printmaking in Britain. A general history from its beginnings to the present day.
E0485: Jacobs Marlou Loo van Godfried - De 100 mooiste e-bike routes van Nederland Fiets door heel Nederland met de mooiste fietsroutes, speciaal voor e-bikes. Met knooppunten, rustpunten, bezienswaardigheden, kaarten en foto's.
T1129: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten.
K9202: GOEDE, Barend de. - Willem Paap, het paard van Troje.
K2661: GOEDE, Barend de. - Herinneringen aan Willem de Merode.
B4072: GOEDEGEBUURE, J.L. - Romantische tradities in literatuur en literatuurwetenschap.
R9596: GOEDEWAAGEN, T. - De Nederlandsche Kultuur in Europa. Radiorede op 6 september 1942 bij de opening van het winterprogramma.
T4552: GOEDEWAAGEN, D.A. - Over het leven en streven van de eerste Pijpmakers in Gouda.
T1405: GOEDHART, G.J.D.C. - Het vijfde Internationaal Cooperatief Congres te Manchester.
R8395: GOEDHART, G.J.D.C. / Charles Gide. - De Cooperatieve Verbruiksvereeniging. Bewerkt door....
T3421: GOEDHART, H.A. (ed.). - De Pers in Nederland. Onder auspicien van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Met een inleidend woord van Max Blokzijl.
R0623: GOEMAERE, Pierre. - Een dag bij den koning der Belgen.
R8383: GOENS, Rijklof Michael van. - Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam, met relatie tot de algemeene belangens der Republiek, zo als hetzelve uit 's lands historien kan worden opgemaakt. Benevens consideratien over den tegenwoordigen oorlog en het voorgevallene in de jaaren 1777-1780. Mitsgaders, deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer Van Berckel, en de Engelsche colonien in America, en het tractaat met dezelve geslooten te Aken 4 sept. 1778. Uit de papieren van een regent van eene voornaame stad, in eene der land-provintien.
Y0169: GOES, F. van der / R.J.W. Rudolph. - Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes, Privaat Docent aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam en R.J.W. Rudolph, Geref. Predikant te Leiden.
Y4121: GOES, J. ANTONIDES VAN DER. - Trazil, of Overrompelt Sina. Treurspel. Bevat tevens: Het leven van Joannes Antonides van der Goes en lyk- en grafdichten op de dood van de auteur.
T6213: GOES, F. van der. - Organische ontwikkeling der maatschappij. Socialistische studie.
R0306: GOES, F. van der / J. De Kadt / P.J. Schmidt. - Actie of scheuring? Een woord van verweer door de redacteuren van "De Fakkel".
R0255: GOES, Joannes Antonides van der. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van Bilderdijk. Drie delen.
T0805: GOES VAN NATERS, M. van der. - Ferdinand Lassalle en zijn program.
T0584: GOES, Fr. van der. - Aan wie de schuld? Een woord over de aanleiding tot den oorlog.
T0582: GOES, F. van der. - Van den verbranden schouwburg.
T0305: GOES, F. van der. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk.
R3381: GOES van NATERS, M. van der. - Socialistische staatsvernieuwing.
R5512: GOES, Frank van der. - Geen monumentensjagger. Een woord tegen den verkoop van het oude stadhuis.
Y1861: GOES, F. van der. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Tweede stuk.
K6512: GOES, F. van der. - Verzamelde opstellen. Eerste bundel. Inhoud: Een Vrouwetijdschrift, Geschiedenis, Socialistische Aesthetiek, Malthusianisme, M.W.F. Treub, J.C. van Marken, J. de Koo.
Y0497: GOES, F. van der. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste en tweede stuk.
Y4647: GOES, Pieter van der - Vervolg van de Nederduitsche Keurdigten. Met Tweede, Derde En Vierde Vervolg. By een verzameld door de Liefhebberen der Oude Hollandse Vryheit
R7402: GOES VAN NATERS, M. van der. - Economische ordening en geestelijke vrijheid.
R7350: GOES, F. van der / R.J.W. Rudolph. - Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes en R.J.W. Rudolph.
T7043: GOES, Herman van der. - Het scherm gaat op!
T8091: GOES, F. van der. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste stuk.
E0110: GOES, J. Antonides. - De Ystroom. Begrepen in vier boeken.
T1462: GOESSEN, J. - Maastricht en zijn Santjes.
R2120: GOETHE, J.W. - Die Leiden des jungen Werthers. Holzschnitte von V.K. Jonynas.
Y3180: GOETHE, Johan Wolfgang von. - De groene slang. Vertaling Andre van Vlaanderen.
K7410: GOETHE, Johan Wolfgang von. - Novelle.
Y9236: GOETHE, Johan Wolfgang. - De zoete vrijheid van het drukken. O Freiheit sü§ der Presse!
Y9118: GOETHE. - Gedachten van Goethe. Bijeengebracht door G. den Brabander en L.Th. Lehmann.
Y0277: GOETHE, Johann Wolfgang. - Natuurlijke verwantschap. Vertaling Pim Lukkenaer.
T1525: GOEVERNEUR, Johan J.A. - Hoe langer hoe liever. [naar het Duits van Wilhelm Hey; met 6 platen [lithographie] van Otto Eerelman].
T5353: GOEVERNEUR, J.J.A. - Avonturen en Ontmoetingen van den Kleine Hans.
Y6237: GOEVERNEUR, J.J.A. - De twwe reizigers.
B1390: GOEYSE, E. de. - De Brabantsche Omwenteling van 1789.
B9560: GOFFIN, Arnold. - Memlinc.
K9432: GOFFIN-VAN TERM, Ang. - Mijmeringen.
L6953: GOGH-KAULBAGH, Anna van. - Op de drempel vol geheim.
B9534: GOGH, Vincent van. - Vincent van Gogh: Catalogus van 278 werken in de verzameling van het Rijksmuseum Kroller-Moller, Otterlo.
L4775: GOGH-KAULBACH, Anna van. - Als iedere vrouw eens wist....
R9172: GOGH, Vincent van. - Zelfportret in brieven en schetsen.
T8026: GOGH, Vincent van. - Vincent van Gogh. Tekeningen uit de verzameling van V.W. van Gogh.
T8022: GOGH, Vincent van. - Brieven uit Antwerpen. November 1885 - Februari 1886.
Y7999: GOGH-KAULBACH, Anna van. - De broeders. Novelle.
E0146: GOGOL, N.W. - Verzamelde werken. Deel II: Novellen. Toneel.
T1190: GOHIER, Urbain. [=Urbain Degoulet]. - Rome en de brandkast. Uit het Fransch vertaald en van aanteekeningen en een aanhangsel voorzien door J.A. Bergmeijer.
Y3849: GOINGA, Hannie van. - De geschiedenis van de Dr. P.A. Tiele-stichting 1953-2003.
E0333: GOINGA, Hannie van. - Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800.
R3834: [SPINOZA] GOLDENBAUM, Ursula. - Zwischen Bewunderung und Entsetzen. Leibniz' fruhe Faszination durch Spinoza's Tractatus thelogico-politicus.
L1099: GOLDMAN, Emma. - De nieuwe vrouw. Feministiese opstellen.
T4084: GOLDMAN, Emma. - 3 Essays. Vaderlandsliefde. Minderheid tegenover meerderheid. Huwelijk en liefde.
T1408: GOLDSCHMIDT, E.P. - De verbruikscooperatie in de crisis.
K7508: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 168. 190 Fine Books.
K7505: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 166. Illustrated and other rare books.
K7506: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 167. Rare books XV to XVIII centuries.
Y0426: GOLDSCHMIDT, Manuel R. - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee. Vertaling W. Hansen.
K7507: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 169.
K7509: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 165. Illustrated Books 1491-1759.
K7511: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 164. Illustrated catalogue of early printed and other rare books. Greek and Latin Classics, School Books, Archeology, Architecture, Emblem and Festival Books, Science and Technology.
K7512: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 160. Continental Printed Books 1480-1700.
E0361: GOMBROWICZ, Witold. - De Pornografie. Vertaald door Paul Beers.
L4906: GOMPERTS, H.A. - De twee wegen van de kritiek.
L1203: GOMPERTS, H.A. - Catastrofe der scholastiek. Anton van Duinkerken contra Menno ter Braak.
M5222: GONCOURT, Edmond en Jules de. - De ivoren kooi. Gekozen en vertaald door Leo van Maris.
R3871: GONTSJAROW, I.A. - Oblomow. Roman in vier delen.
K1358: GOODEY, Ernest A. (ed.). - Screen Process Printing 1954. Volume Three.
Y8804: GOOIJER, H. de. - Een miskend dichter. [Willem Godschalk Focqenbroch].
T4863: GOOL, A. van en Th. Panken. - Vooruit Cursus voor lopend schrift. nr. 1-7.
Y9670: VAN GOOR. - Van Goor's miniatuur Fransch Woordenboek. Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch.
R8794: GOOS, J.A. - De Laatste Triomf voor de Katholieke Staatspartij met Kloosterstemmen behaald.
Y1817: GOOS, J.A. - Vrede op Aarde! In de Mensch een Welbehagen. Het Kerst-Evangelie van 1907 in praktijk.
R6398: GOOSEN, Louis. - Van Afra tot de Zevenslapers. Heiligen uit Oost en West: hun leven, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten. Een Lexicon.
L6356: GOOSSENS, W. - Oud Christelijke gedenkteekenen in Nederland.
H1935: GOOSSENS, Th. - Het keerpunt van Brabant 1 maart 1796.
B2039: GOOSSENS, Korneel. - Mechelen, het paradijs aan de Dele.
T4352: GOOSSENS, Kapitein L.A.M. - Extra rantsoen voor Nederlandse militairen.
B1535: GOOSSENS, L.A.M. - Van man tot man.
B1421: GOOSSENS, Th.J.A.J. - Van den Wolwerck in Den Bosch.
Y8393: GOOTJES, Piet. - Tekeningen & gedichten.
L8272: GORCUM, W. van. - De prijspolitiek van de Federatie.
L6388: GORDIJN, W. (ed.). - Bibliografie van Suriname.
B6802: GORDIJN, Herman. - Herman Gordijn. Schilderijen en grafiek 1962-1982.
B1308: GORIS, J.A. - Lierre. Ars Belgica IV.
H9559: GORISSEN, Gotz. (ed.). - Berthold fototypes E 2. Body Types Vol. I. Synopsis, Katalog, layouts [577 Type Faces].
H9560: GORISSEN, Gotz. (ed.). - Berthold headlines E 3. 1400 Titelsatzschriften nach ihrer Ahnlichkeit geordnet, 1400 Headline faces arranged according to similarity, 1400 caracteres pour titres classes en fonction de leur similitude.
R3043: GORTER, H. (vert.). - De Algemeene Arbeiders-Bond (Revolutionaire Bedrijfsorganisaties). Uitgave van de :Allgemeine Arbeiters-Union).
R3053: GORTER, H. - Het Communisme VII: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie.
T2099: GORTER, Herman. - Mei. Een gedicht.
H3456: GORTER, Herman. - 1864 - De dichter Herman Gorter - 1964.
H2449: GORTER, Herman. - Ik vind je zo lief en zo licht. Veertig liefdesgedichten.
T1079: GORTER, Herman. - Een klein heldendicht.
T1080: GORTER, Herman. - Een klein heldendicht.
R3573: GORTER, H. - Klassemoraal. Een antwoord aan De Savornin Lohman en P.J. Troelstra, leden der Tweede Kamer.
L2346: GORTER, C.J. - De vooruitgang der natuurkunde.
T8767: GORTER, Herman. - Teksten van en over Herman Gorter.
R0620: GORTER, Herman. - Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard.
M3856: GORTER, Herman. - Kontrast no 5. 1964. Herman Gorter 1864 - 1927.
R2508: GORTER, H. - Sociaal-Demokratie en Revisionisme.
Y6317: GORTER, M.S. de en Marie-Anne Tellegen. - Exposition Belle de Zuylen et son epoque. Catalogue: Institut Neerlandais, Paris 3 mars - 10 avril 1961, Rijksmuseum, Amsterdam 21 avril-4 juin 1961.
Y6221: GORTER, Herman. - Toen de tijden bladstil waren, lang geleen....
Y0897: GORTER, Herman. - Mei. Een gedicht.
T4496: GORTZAK, Henk. - Wat wij deden. De communisten in de Tweede Kamer.
R6307: GORTZAK, Wouter. - Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme.
Y0673: GOSCHEN, W.E. - Brieven van zijner majesteits ambassadeur te Berlijn aangaande een ambtelijke organisatie in Duitschland voor de beïnvloeding van de pers in andere landen.
B2341: [BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. en J.C. van der Does. - Verzoekschrift van Bilderdijk en Dirk van der Linden aan het Hof van Holland. - Bilderdijks tweede vrouw en haar moeder.
B2337: [BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. - Mag Bilderdijk's tweede vrouw genoemd worden, Lang geen makke tante?
T2674: GOSSAERT, G. - De Internationale beteekenis der Vlaamsche Beweging.
L4059: [VONDEL] GOSSAERT, G. - Bij Vondel's graf.
T0263: GOSSAERT, Geerten. - Priapaeen.
T0042: GOSSAERT, Geerten. - Experimenta.
Y8017: GOSSAERT, G. - Swinburne.
L5390: GOSSES, G. / G. Karsten en K. Heeroma. - Een Friesch substraat in Noord-Holland? Inleiding en nawoord Jac. van Ginneken.
L3646: GOSSES, I.H. - Van veete en oorlog.
R5566: GOSSES, G. - Tael en Dialekt.
R5495: GOSSES, G. - Friesland en de Friesche Beweging.
R8505: GOSSES, G. - Binnen en buiten Friesland.
R8506: GOSSES, G. - Friesland en de wereld.
Y8936: GOTLIEB, Suzette Mathilde. - De letters reeds doorgelopen. Gedichten.
Y2632: GOTTBERG, Otto von. - Ellende. Hans Hellers lotgevallen als Fransch krijgsgevangene.
W9636: GOTTMER, H.V.M. (ed.). - Boeken met een ruggegraat. 10 jaar NBD.
R2250: GOUDOEVER, A. van. - Sermo, ad discipulos habitus die XVIII. m. Septembris anno MDCCCXXXIX [met] Mededeelingen nopens de heerbanen en den cursus publicus in het Romeinsche rijk, voornamelijk in de 2e, 3e en 4e eeuw onzer jaartelling
R6127: GOUDOEVER, Antonie van. - Levensberigt van wijlen den hoogleeraar Philippus, Willem van Heusde.
R5404: GOUDRIAAN, B.H. - Rapport van den Hoofd-Ingenieur bij den Waterstaat, B.H. Goudriaan, wegens een gedaan plaatselijk onderzoek, omtrent het gebruik van sommige in Duitschland voorhandene steensoorten, tot vervanging van de Escosijnsche, Doorniksche en Vilvoordsche Steenen. Uitgebragt aan den Minister van Binnelandsche Zaken den 6den Julij 1833.
Y0270: GOUDSMIT, Is. - Vacantie juist voor den arbeider. Een rappel aan de werkgevers.
H8039: GOUDSMIT, Jaap en Maarten Koopman. - Waarom baart een muis geen olifant.
T1580: GOUDSMIT, Samuel. - Persoonlijkheid.
R1825: GOUDY, Frederic W. - The alphabet and elements of lettering. Revised and enlarged with many full-page plates and other illustrations drawn & arranged by the author.
B0388: GOUKA, A. - Wis- en Werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt, uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, ten dienste van gevorderde leerlingen.
T6461: GOUW, J. ter. - De Volksvermaken. Geillustreerd met 86 Houtgravuren tusschen den tekst.
L9067: GOUW, J. Ter. - Studien over wapen- en zegelkunde.
T6865: GOUW, J. ter. - Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke stukken.
R5208: GOUW, Ter J. - Het huis Brederode te Amsterdam.
Y9940: GOUW, J. ter / L. van der Broek / Hooft / Ten Kate / Van Lennep / Conscience / Bilderdijk. - Kijkjes in de oude schoolwereld, 2 dln. / Gedichten / Historiebladen / Bloemlezingen / Gedichten.
Y0400: GOUW, J. ter. - De Oorsprong der Nederlandsche Vlag.
Y1129: GOUW, J. ter. - Kijkjes in de oude school. II. Oude schoolboeken.
R2551: GOUWE, W.F. - De Grafische Kunst in het Praktische Leven.
Y9405: GOVAERTS, Paul. - P.J. Brepols. Durver, kapitalist en piraat. Een geromantiseerde biografie. [met] Voetsporen van P.J. Brepols, Gids Brepolswandeling.
T1929: GRAADT VAN ROGGEN, C. - Een strijd in Atjeh. (Een oogarts op het oorlogspad). Voorrede H. Wanting.
R9619: GRAADT-VAN ROGGEN, W. - Het schouwende leven.
R0809: GRAAF, Hermine de. - De Maan. Briefboek.
L7304: GRAAF, J.J. Mgr. - Lijst der geschriften uitgegeven door Mgr. J.J. Graaf, hem op zijn tachtigsten verjaardag aangeboden door eenige vrienden, den XXV januari MCMXIX.
H2054: GRAAF, Hermine de. - In verzekerde bewaring.
T1327: GRAAF, A. de. - Levensbericht van Antonius Johannes der Kinderen.
R4584: GRAAF, J. de. - Overtreding van het Oranjeverbod te Deventer in de laatste jaren der achttiende eeuw en wat hiermede in verband stond.
R8785: GRAAF, K. de. A.J. Noel de Gaulle. - Fictie en werkelijkheid. Carnaval der desperado's en zijn achtergronden.
Y3539: GRAAF, F. de. - 1849-1874. Het Zilveren Feest van Oranje en Nederland. Feestgave op 12 Mei. Bevattende een keurig portret van Z.M. den Koning, benevens eene korte beschrijving der Troonsbeklimming. De voornaamste gebeurtenissen. Wat Koning Willem III voor Nederland is en De Oranjestam.
T6672: GRAAF, A. de. - Verpleging van jongens.
M1513: GRAAF, Hermine de. - De regels van het huis. Novelle.
T4097: GRAAF, A.J. de e.a. - Textieldagen 1976 1978 1979.
K9469: GRAAFF, Chr. de. - Alleenspraak.
T9505: GRAAFF Azn., G.J. de. - Het Oranje-feest te Bondorp. Bijspel in twee bedrijven.
Y5668: GRAAFHUIS, A. en J.E.A.L. Struick. - De geschriften van Mr. J.W.C. van Campen 1928-1962. Bibliografisch overzicht hem aangeboden bij zijn afscheid als gemeente-archivaris van Utrecht op 28 augustus 1964.
T6680: GRAAFLAND, J.A.I.H. - De Engelsche Stakingen in 1926.
T7545: GRAAFLAND, J.A.I.H. - Militair Defaitisme.
Y2695: DAGBLAD DE GRAAFSCHAPPER. - Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina.
Y1038: GRAATSMA, William PARS. - THE. JVE. Affiches Technische Hogeschool Eindhoven / Jan van Eyck Akademie Maastricht.
T9943: GRAATSMA, Stefan. - Macchina Arte.
Y8822: GRAATSMA, William Pars. - Ere aan de gevallenen, dank aan de bevrijders 1940-1945.
Y8823: GRAATSMA, William Pars. - Het huis van San Claessens. In de voetsporen van De Stijl en Het Nieuwe Bouwen.
Y8825: GRAATSMA, Wiliam PARS e.a. (eds.). - De twaalf tonen van Matty Niël. Muziek wordt gedacht [boek + CD].
Y9312: GRAFIEK. - Grafiek 64 Grafisch album [met technische artikels en Typografische modellen].
Y8079: GRAFISCH MUSEUM GRONINGEN / SWAAK, Klaas. - Nieuwsbrief No. 4, juni 2000 met bijlage Klaas Swaak, Drie gedichten.
T5620: GRAFT, C. Catharina van de. - Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien.
K9817: GRAFT, Guillaume van der. - In exilio. Gedichten.
T8703: GRAFT, Van der. - Oevertaal. Gevolgd door het essay Onder de wolk.
B0918: GRAFT, Guillaume van der. - Guillaume van der Graft: 12 gedichten voorgelezen door Ton Lutz.
H7199: GRAM, Johan. - Een hoorn van overvloed. Verhalen voor onze jongens en meisjes. Met vier platen.
T2001: GRAND, N. le. - Het eigen huis. Novelle.
M9999: GRAND-CARTERET, J. - La femme en Allemagne. Avec 144 illustrations dont deux eaux-fortes et trois planches en couleur.
Y7998: GRASHOFF, Pieter. - Een rose brief aan haar.
R3378: GRASHUIS, G.J. en A.W. Bronsveld. - Ter eereredding. Open brief van Mr. G.J. Grashuis aan Dr. A.W. Bronsveld.
T5743: GRATAMA Jzn., Sibrand. - De verantwoordelijkheid der Herbergiers en Logementhouders, ingevolge artt. 1746, 1747 en 1748 B.W.
T2037: GRAULS, Jan / Prosper Melis / Const. H. Peeters. - Taalkundig handboek.
Y5883: DAGBLAD VAN ZUID-HOLLAND EN 'S-GRAVENHAGE. - Dagblad van Zuid Holland en 's-Gravenhage. 224e jaargang nr. 280. Donderdag 27 November 1890. Eerste blad. Nr. 28. Vrijdag 28 November 1890. Eerste blad.
Y4130: GRAVENWEERT, J. de 's. - Essai sur l'histoire de la litterature neerlandaise.
E0445: GRAVES, Robert. - Griekse mythen.
L2914: GRAVESANDE, G.H. 's-. (ed.). - Letterkundige prijzen in Nederland.
L8915: GRAVESANDE, G.H. 's. - Mr. J.F. van Royen en zijn beteekenis voor de boekkunst. Met naschrift van K. Ph. Bernet Kempers.
M7145: GRAVESANDE, G.H. 's. - Marceline Desbordes-Valmore. Essay met enige gedichten.
K7300: GRAVESANDE, G.H. 's. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
M3854: GRAVESANDE, G.H. 's. (samenstelling). - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De qu¾stie "Lieven Nijland". Documenten bijeengebracht door...
Y6021: GRAVESANDE, G.H. 's. - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tusschen socialisten en aestheten.
M0969: GRAVESANDE, G.H. 's. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
K9659: GRAVISIE 8. - Vormen van schrift. De mens als tekstverwerker.
K9662: GRAVISIE 5. GROENENDIJK, B. - Zilverterugwinning. De milieu-aspecten van fotografische verwerkingsbaden.
K9663: GRAVISIE 4. - Bekroningen. Meningen en ideeen.
K9664: GRAVISIE 3. KRIMPEN, Huib van. - Vormgever en techniek.
K9665: GRAVISIE 2. ENTERS, J.H. - Over het kiezen van een organisatie-structuur.
K9655: GRAVISIE 12. JONGENS, Cor (ed.). - Een certificeerder gecertificeerd. Achtergronden bij de toekenning van de Gravisieprijs-1985 aan de VPGI (Vereniging Produktbewaking)
K9658: GRAVISIE 9. - Arbeidstijdverkorting, een lokkend perspectief. Gedachten over manieren van bestrijding van de werkloosheid, die vooral jongeren een kans geven.
K9643: GRAVISIE 15: GROENENDAAL, Paul (ed.). - Papieren gids en elektronisch doosje in de race naar 2000. 1989: na honderd jaar neemt Drukkerij Teleprint bv de volledige produktie van de telefoongids op zich.
T1937: GRAY, Alexander. - De Schoof der Aanbidding. Duitschland's Plannen voor na den Oorlog.
T8410: GRAY, Robert. - Grasschrift. Samenstelling, vertaling en nawoord Maarten Elzinga.
Y7338: GRAZELL, Karel N.L. - De uren verhuizen.
R7086: GREEF, Renske de. - Seks in Afrika. Zoenen, flirten, riten & aids.
Y8824: GREEN, Betsy (foto's); Jeroen Berkhout (tekst). - Grens / Border.
E0098: GREENAWAY, Kate. - Almanack for 1891.
L8078: GREENSPAN, Ezra & Jonathan Rose (eds.). - Book History. Volume 5 (2002).
L8079: GREENSPAN, Ezra & Jonathan Rose (eds.). - Book History. Volume 4 (2001).
L8549: GREER, Andrew Sean. - Kom in mijn leven en wees mijn lief. Vertaald door Ankie Blommesteijn.
B6853: [REVE] GREGOOR, Nol. - De jongen die Werther Nieland werd.
M2429: GREGOOR, Nol. - De tantes.
R6525: GREGOROVIUS, EMIL / L.C. Schuller tot Peursum. - De Socialistische Hemel op Aarde. Een toekomst-verhaal.
Y3869: GRENSBODE, De. - Feestklanken. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
T1485: GRESHOFF, J. - Pro Domo. Gedichten.
B9738: GRESHOFF, J. - Over Henriette Roland Holst en bibliografie van haar werk voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij boekhandel D. Bolle te Rotterdam 22 Dec. 1934 - 12 Jan. 1935.
B8241: GRESHOFF, J. - Op de valreep. (Variaties op Vaarwel).
B7365: GRESHOFF, J. - Muze, mijn vriendin.
K9763: GRESHOFF, Jan. - Mijn vriend Coster.
B5079: GRESHOFF, J. - Vonken van het vuur. Kleine gedichten.
K6050: GRESHOFF, J. - Kalender zonder dagen.
K5179: GRESHOFF, J. / Menno ter Braak / E. du Perron. - Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk.
K4998: GRESHOFF, J. - Catrijntje Afrika.
W3983: GRESHOFF, J. - Toen. is het onafgewerkt gedicht. Samengesteld door zijn vrouw.
K2759: GRESHOFF, J. - Verzameld werk. Gedichten.
K2628: GRESHOFF, J. - Bric a brac.
Y0652: GRETCHEN. - Liedjes van verlangen.
T3418: GREVE, H.E. - Das Problem der Bucher und Lesehallen. Aus dem Hollandischen ubersetzt von Anna J. Jungmann. Mit einer Einleitung vvon C. Norrenberg.
L0662: GREVELINGEN, H. van. - Verzameld werk.
T3445: GREVELINGEN, Han van. - Spel zonder inzet. Roman.
Y3461: GREVIELL, M. - Kunst in de Kerk.
Y0999: GREY, Edward. - De houding van Groot-Brittannie tegenover kleine landen. Sir E. Grey's antwoord op de mededeelingen van den Duitschen rijks-kanselier aan de pers.
R8495: GRIBLING, F.T. - Corneille.
T4045: GRIFFUELHES, Victor en A. Keufer. - Tweeerlei taktiek in de vakbeweging. Debat over het wezen, de taak en strijdwijze der vakorganisatie. Uit het Fransch vertaald in opdracht van den A.B.B. door S. de Miranda.
B7217: GRIJS, Piet. - A is een letter. Met tekeningen van Jan Marinus Verburg.
M3141: GRIJZEN, M. - Bibliografie van S. Vestdijk. Tot 17 oktober 1958. Samengesteld door ...
H7916: GRILLPARZER, Franz. - Der arme Spielmann. Erzahlung.
L8488: GRIMM. - Der Wolf und die sieben jungen Geisslein. Ein Marchen der Bruder Grimm mit 15 Feder- und Tuschpinselzeichnungen von Joasef Hegenbarth.
L5456: GRINTEN, E.F. van der. - Bouwkunst-geschiedenis of Bouw-kunstgeschiedenis. Grenzen en mogelijkheden in de geschiedschrijving der Bouwkunst.
B7789: GRINTEN, E.F. van der. - Negentiende eeuwse winkelpuien in westerse steden.
B4653: GRINWIS, C.H.C. - Het leven van den hoogleeraar R. van Rees. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het Rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool den 28 Maart 1876.
Y8947: GROEGROE. - Compleete Verzameling. Leutige liedjes. Ernstig en luimig.
L9365: GROEN, Hein. (ed.). - Oxbridge Blues.
L8195: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.).
L8041: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kort overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands.
B0167: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het Ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs.
B0134: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
L9069: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer 23 mei 1876.
B7349: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche gedachten. Nr 1-124. 1869-1871. [weekblad].
B6774: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
L8755: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het Lager Onderwijs en Art. 194 der Grondwet. Parlementair advies van 28 September 1864.
L8758: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
L8752: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg I - VII.
L8753: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Redevoering over Willem I, gelijk hij uit zijne briefwisseling nader gekend wordt.
L8707: GROEN, Gerard e.a. (eds.). - Wat heet? Drugs.
L8680: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de Stembus. Deel I - V.
Y3641: GROEN Jr., J.A. - Bekende Amsterdammers tussen 1900 en 1950. Met illustraties van Johan A. van Dijk.
Y3622: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
Y3623: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
L8612: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Confessioneel of Reglementair?
L8611: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Is er geen oorzaak? Eene Wedervraag.
L8609: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Dupliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper.
L8604: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februarij 1868.
T9588: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
L8574: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk en Staat. Parlementair Fragment.
T7422: GROEN VAN PRINSTEREN, G. - Wat dunkt U van het voorstel de Brauw? Bijdrage ter beantwoording II.
B1896: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
R3818: [SPINOZA] GROEN, J.J. - Ethica en ethologie. Spinoza's leer der affecten en de moderne psycho-biologie. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 22 mei 1971.
B0378: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eengezindheid.
B0324: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Leervrijheid of Kerkbewustzijn. Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs.
B0327: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
B0335: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
B0340: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs.
B0342: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Studien en Schetsen ter Schoolwetherziening.
B0316: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het verband van de Openbare Volksschool en de Godsdienst.
B0326: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs.
B0330: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Tweede en Derde stuk.
B0321: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie.
B0133: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk en Staat. Parlementair Fragment.
B0344: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historsche kritiek).
Y2103: [VONDEL] DE GROENE. - Vondel. Een speciaal nummer. 61e jaargang 30 october 1937.
Y8407: GROENENBOOM, J.J. - Vrolijkheid alom.
T4984: GROENEVELDT, G.A.M. - Arbeidswetgeving.
T1176: GROENINGEN, Aug. P. van. - Zwart Wit: De oudheid in Italie en alles over Aug. P. van Groeningen.
K1363: GROENINGEN, Aug. P. van. - Volledig werk: Martha de Bruin, Een nest mensen, Verspreide stukken, Correspondentie.
B6444: GROENINX VAN ZOELEN, R. - Leopold III Opperbevelhebber, Staatsman en Diplomaat.
T8510: GROENLEER, Jan. - Witte kaarsen.
L2347: GROENMAN, SJ. - Sociale aanpassing.
T0880: GROENVELD, S. e.a. (eds.). - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
R5650: GROENVELD, S. - Muziek bij het Lam. Orgels, organisten en orgelmuziek in de doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam. With an English summary.
T6681: GROENVELD, D. - Verbruikscooperatie. Waarom? Waarom juist nu?
T5794: GROH, E. - Holland deutscher Bundesstaat? Eine mogliche technische Eroberung.
T5907: GROLL, Heinrich. - Der Schuindustriebetrieb und sein Produktionsprozess.
R0928: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
B8502: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
Y0539: GRONDIJS, L.H. - Het vraagstuk van den wereldvrede.
Y2205: DE GRONDWET. [periodiek]. - De Grondwet 1853. Nrs. 1-3-4-5-10. Dinsdag 26 April - 17 Mei 1853. [Met belasting zegels].
T6122: GRONLOH, J. - Oranje in Ballingschap en Bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons vorstenhuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
T5596: GRONLUND, Laurence. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
L1448: GROOS, Jasper. - A.H. Gerhard een meester. Een samenvatting van zijn ideeen. Voorwoord van Marcel van Dam.
H7658: GROOT, Hugo de. - Eenige brieven betreffende de eerste uitgave van Hugo de Groot's De Ivre belli ac Pacis (Parijs 1625).
Y6096: GROOT, Hugo de. - Van de Waarheid des Christelyken Godsdiensts. Vervat in zes Boeken. Uyt het Latyn vertaalt (...) door Joachim Oudaan Fransz. De vyfde druk.
T3840: GROOT, E. de. e.a. - Interieurtextiel. Verslag van de Textieldag op 12 november 1992, Provinciaal Museum Drenthe te Assen.
H6704: GROOT, Maria de. - Amsterdams Getijdenboekje. Gedichten.
L7441: GROOT, Jan H. de. - Gedichte.
H5015: GROOT, Jan H. de / C. Ouboter. - Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters.
H2352: GROOT, Maria de. - De tuin van de rabbi.
R1868: GROOT, Jan H. de. - Moederkoren. Verzen.
R3489: GROOT, F.G. de. - Kerk en S.D.A.P.: Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P.
H9594: GROOT, Huig de. - De lijdende Christus. Treurspel. Rhythmisch verklaard door J. Vandervelden.
L3106: GROOT, Floris de. - Ere-tentoonstelling t.g.v. de 60e verjaardag van Floris de Groot.
B7010: GROOT, Albert W. de. - Het eerste wereldcongres van linguisten.
L2310: GROOT, E.H. - Hedendaagse aspecten van de biochemie der nautrienten.
L2311: GROOT, J. de. - Tijd onder mathematisch aspect.
T0203: GROOT, Jan H. de. - Ontmoeting met Jacob van Lennep.
B6766: GROOT, A.W. de. - Wort und Wortstruktur.
T3581: GROOT, P. de / Max Booleman. - De nieuwe regering. / Amsterdamsche Bank en Robaver. Met vele andere artikelen.
R8972: GROOT, H. de. - Reisrapport van H. de Groot, over Een reis door Nederl.-Indie van 12 juli 1925 tot 24 december 1925.
K7006: GROOT, R. de. - Beheersing en overgave in recente Nederlandse muziekdrama's.
M5555: GROOT, Maria de. - Vrijgeleide. Kwatrijnen.
R7969: GROOT, An H. de. - Van sleutel en klavier. Verzen van het telegraafkantoor.
R4077: GROOT, Hugo de. - Inleydinge tot de Hollandsche Regts-Geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met Placcaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regt-geleerden, Sententien van de Hoven van Justitie in Hollant ende elders. Mitsgaders eenige by-voegsels en aanmerkingen op de selve...
R7641: GROOT, Jan H. de. - Moederkoren. Verzen.
R7220: GROOT, C.S. - Parodie op de behandeling van artikel 80 of Kakelen is geen Eieren leggen. Politieke Revue door de dames C.S. Groot, Lina Gratama en R. van Wulfften Palthe-Broese van Groenou naar platen van diverse tijdschriften van Teekeningen, voor dit doel vervaardigd door Willy Sluiter en naar Uitspraken van politieke grootheden in den jare 1916.
Y3501: GROOT, Jan H. de. - Ognibeni, strophen op de wijn.
T9026: GROOT, Jr. de. - Magisch realisme en tijdgenoten.
T4358: GROOT, Jan de. - Schoolboeken in bezettingstijd. Een terugblik.
Y0823: GROOT, Mieke. - Glasmuseum Alter Hof Herding. Erwerbungen 1998-1999.
Y0822: GROOT, Mieke. - Glassammlung Ernsting. Erwerbungen 1996-1997.
R8833: GROOTE, P. jr. - Legeruitbreiding. Een Nederlandsch Belang?
L1128: GROOTENDORST, Rob (ed.). - Theo Thijssen. De Engelbewaarder Nr. 4
A0385: GROOTES, E.K. / P.C. Punt / P.J. Verkruijsse. (eds.). - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618-1969).
Y8734: GROPPER, William. - Zesenvijftig tekeningen uit de Sowjet-Unie. (Zeks un fuftsik Tseichnungen fun Rotn Farband).
R6618: GROSHEIDE, F.W. e.a. - Herinneringen aan H.A. van Bottenburg 1875-1941.
T3361: GROSKAMP, Henri Antoine. - Over ronde uterus-fibroiden.
Y0391: GROSS, Jan T. - Opportunistic Killings and Plunder of Jews by their Neighbors - a Norm or an Exception in German Occupied Europe?
B2976: GROSSKURTH, Phyllis. - Leslie Stephen.
B6381: GROSVELD-VAN BALEN, D. - Bibliografie C.J.F. Slootmans, gemeente archivaris van Bergen op Zoom.
T5463: GROTIUS, H. - Grotius-tentoonstelling te 's-Gravenhage. Catalogus 13-28 juni 1925.
T4271: GROTIUS, Hugo. - Quelques lettres concernant la premiere edition du De Ivre Belli Ac Pacis de Hugo Grotius (Paris 1625).
Y0643: GABE FEN GROUWERGEA [= Jacob Tjebbes Hepkema]. - Haldt op Jonges! Koart biskie oan Pieter en Lutsen troch Gabe fen Grouwergae.
K5855: GROVE, A.P. - Die duister digter. Opstelle oor die moderne Afrikaanse liriek.
B8424: GRUNBERG, Arnon. - De advocaat, de leerlooier en de forellen.
Y9604: GRUNBERG, Arnon & Erasmus. - Waarde Van Dorp. Geachte Erasmus. Brieven 1515 - 2000.
B2194: GRUPPELAAR, Frans. - De hond van Franek.
T8514: GRUWEZ, Luuk. - Vuile manieren. Gedichten.
MK0001: GRUYS, J.A. en C. de Wolf. - Typographi & bibliopolae neerlandici usque ad annum MDCC Thesaurus. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700. Met Plaatsen en Jaren van Werkzaamheid.
T2537: [COHEN] GRUYTER, Jos. de. - Rodin.
R8494: GRUYTER, Jos. de. - Nederlandse grafiek van deze eeuw (I).
Y1319: GRUYTER, Josiah Willem de. - Het Jonge Getij.
B1840: [MULTATULI] GRUYTER, J. de. - Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Twee delen in een band.
Y8591: GUARDINI, Romano. - Lob des Buches.
H3885: GUEN, Monique le. - Graphology. The art of interpreting handwriting. Translated by David Macrae.
H5795: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. [Sonnetten].
H5800: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. Sonnetten.
K8415: GUEPIN, J.P. - Gedichten.
Y9554: GUEPIN, J.P. / SECUNDUS, Janus. - De kunst van Janus Secundus. De kussen en andere gedichten. Met een bijdrage van P. Tuynman.
Y7245: GUERIN, Maurice de. - De Kentaur. Vertaling en narede van R. van Genderen Stort.
K7916: GUERMONPREZ, Paul. (ed.). - Adam's vijfde rib. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht.
L2312: GUGELOT, P.C. - Het wetenschappelijk beeld in de moderne physica.
T9363: GUGGISBERG, Hans Rudolf. - Drei niederlandische Geschichtsschreiber des 20. Jahrhunderts: Ideen und Wirkungen.
Y5198: GUIDO [=W. Kloos en A. Verwey]. - Julia. Een verhaal van Sicilië.
B2517: DESIGNERS GUILD. - Fifth annual exhibition book jacket designers guild 1952.
L1564: GULIK, E. van & H.D.L. VERVLIET. - Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden waarin opgenomen de Catalogvs Librorvm residvorvm Tabernae Raphelengianae. Met een woord vooraf door F.C. Wieder Jr.
R2280: GULIK, R.H. van. - De boekillustratie in het Ming-tijdperk.
K1682: [SPINOZA] GULLAN-WHUR, Margaret. - Spinoza. Een leven volgens de rede.
Y3414: GUMPERT, Thekla von. - Klopt, en u zal open gedaan worden! Een verhaal voor de jeugd. Naar het Hoogduitsch met 2 plaatjes.
E0013: PEN GUN. - De Pen Gun. Weekblad voor de Nederlandsche Strijdkrachten. 1e jaargang nr 6. vrijdag 6 juli 1945.
Y0185: GUNNING, J.H. - Het gebed des volks voor zijn vorstenhuis.
B2202: GUNNING, W.B. - Aanpak van kwetsbaarheid?
T7029: GUNNING Wz, J.H. - Gaat de wereld vooruit of achteruit? Met het oog op de drankkwestie. Eene lezing.
Y8790: GUNNING Jr. J.H. - Is er blijdschap bij de christenen over de nederlaag der modernen? Een kort woord naar aanleiding van het ongevraagd advies van den heer Cd. Busken Huet.
T6746: GUNST, F. - Wijwater voor Roomsch-Katholieken. Open antwoord aan den Kalkleverancier Alban Stolz. Naar aanleiding van zijn geschrift: Kalk voor Vrijmetselaren.
K7147: [BECKETT] GUSSOW, Mel (ed.). - Conversations with and about Beckett.
T4322: COLONEL GUSTAFSSON. - Memorial du colonel Gustafsson.
B8851: GYSEN, Marnix. - Karel van de Woestijne.
Y9443: [SPINOZA] GYSENS-GOSSELIN, M. - Hegel en Spinoza.
Y2520: HAACK, Jo. - Levende lijn. Geleide. Voorbereiding A, B, en C. Oefenboek I, 2, 3, 5, 6. Leergang voor het schrijfonderwijs op de Lagere School.
Y3898: PROGRAMMA DEN HAAG. - Volgorde der handelingen bij de plechtige onthulling van het gedenkteeken voor H.M. de Koningin-moeder. Adelheid, Emma, Wilhelmina, Theresia, Prinses van Waldeck en Pyrmont, Gemalin van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden. In het Rosarium te 's-Gravenhage op Donderdag 4 Juni 1936.
Y3883: PROGRAMMA DEN HAAG. - Oranje-programma. Deca-park en Capitol zaterdag en zondag 23 en 24 januari. Leuke opnamen van het huwelijk H.K.J. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard.
Y1415: HAAG. - Beschaafd Europa. Gij zult lezen. Bim..., Bam, Moordenaars!!
T9248: HAAGMAN, Armand. - Tipsy. Woorden en Muziek.
T9196: HAAGMAN, Armand. - Le Pioupiou Royal du 9ieme de ligne. La chanson march preferee des allies. Cree par Raf Kapper.
R1097: HAAN, Jacob Israel de. - Libertijsche liederen.
M9779: HAAN, W. de. - Een halve eeuw Uitgeversactiviteit 1896-1946. Jubileumcatalogus Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.
H7749: HAAN, Jacq den. - Het gevaarlijke boek. Illustraties H. Beserik.
H7617: HAAN, M. de. - Huisarts met raad & daad.
T9525: HAAN, Jacob Israel de. - Ondergangen van de zon.
L7317: HAAN, Jacob de. - Kanalje en Opstandige Liedjes. De Engelbewaarder nr. 6.
H3537: HAAN, Jacob Israel de. - Open brief aan P.L. Tak. De geschiedenis van de Pijpelijntjes-affaire door Rob Delvigne en Leo Ross.
H1988: HAAN, Jacques den. - Rapport aan Jan Friso.
T3717: HAAN, Mies de. - Jacob Israel de Haan, mijn broer.
H0954: HAAN, Jacob Israel de. - Verzamelde gedichten. 2 delen.
H0500: [MULTATULI] HAAN, Tristan. - Multatuli's legioen van Insulinde. Marie Anderson, Dek en de anderen. De Nieuwe Engelbewaarder nr 8.
T3671: HAAN, Jacob Israel de. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
T6888: HAAN, Gonda de. - Samen uit. Vier schetsen met plaatjes van Gonda de Haan.
T3532: HAAN, Tj. W. R. de. - K. ter Laan 8 juli 1961. T.g.v. de negentigste verjaardag.
T9090: HAAN, Henk. - De postzegelmakerij.
M5489: HAAN, J. den. - Boeken en publiek.
T6788: HAAN, Jacob Israel de. - Liederen.
K5211: HAAN, J. den. - Talking shop zijnde de boutade van een boekverkoper en beschrijvende diens zwarigheden, problemen en torturen, mitsgaders nuttige wenken en raadgevingen in zake het vinden van het juiste antwoord op netelige vragen.
K4728: HAAN, Jacob Israel de. - Besliste volzinnen.
R3861: HAAN, Jacob Israel de. - In Russische gevangenissen.
R3863: HAAN, Jacob Israel de. - Libertijnsche liederen.
Y5176: HAAN, J.I. de. - De zee en de dwaze vrouw.
Y5172: HAAN, Jacob Israel de. - De bloemen en de brief.
Y5159: HAAN, Jacob de. - Verzen van Jezus. Met een naschrift van Jaap Meijer.
Y6251: HAAN, J.I. de. - Herfst.
Y6215: HAAN, Jacob Israel de. - Een rondje voor Marijke.
E0484: HAAN, Jacob Israel de. - Pijpelijntjes.
R5845: HAAN, Tj.W.R. de. - Waar Spaarne en Lie tezamen vloeit... Het een-en-ander over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en naaste omgeving.
Y8354: HAAN, Jacob Israel de / Saul van Messel. - Jacob Israel de Haan: Bloemlezing uit zijn kwatrijnen, met Hebreeuwse vertaling van Saul van Messel.
Y8497: HAAN, Jacob Israel de. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
Y9757: HAAN, Jacob Israël de. - Twee Fijne Fragmenten.
R0797: HAAR, B. ter. - Koningin-Wilhelmina-Cantate. Feestzang bij de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 31 Augustus 1898.
T5634: HAAR Bz., H. Ter. - Standsvooroordeel en Maatschappelijke Hervorming. Voordracht gehouden in De Unie te Amsterdam.
B6342: HAAR, Bernard ter. - Dichtregelen bij den dood van den hoogleeraar J.H. van der Palm. Na de bijwoning zijner plegtige uitvaart, Den 12 September 1840.
Y2162: HAAR, A.C. ter. en J.H.Th. van Groningen. - Ha, Wijk! - Dorestad, Ahoy!
W2079: HAAR, Bernard ter. - Gedichten. Geillustreerd door Nederlandsche schilders. [Tweede deel].
Y6568: HAAR, Bernard ter. - Gedichten. Twee deeltjes.
B0441: HAAR, B. ter. - Huibert en Klaartje. Eene vertelling.
Y8984: HAAR, Bernard ter. - Hollands bloei in schoone kunsten en wetenschappen bij het sluiten van Den Munsterschen Vrede. Twee eeuwen later beschouwd. Eene voorlezing. Uitgesproken 16 September 1848, bij de opening der algemeene jaarlijksche vergadering der Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen, te Amsterdam.
B8846: HAAREN, H. van. - Over de maatschappelijke betekenis van een kunst- en vormingsbeleid bij PTT.
E0101: HAARLEM {SCHREVELIUS, Theodorus]. - Beschryving der stad Haarlem, behelzende zyn opkomst, aanwas en geschiedenissen, in Vreede en Oorlog tot op deezen tijd; Waar in men vind een net Verhaal van het voorgevallene in t Wonder-Jaar 1748. De Keuren en Privilegien, Kerken, Staat, Schoolen, het Militaire en de Regeering; benevens de Levensbeschryvingen der Voornaamste Konst Schilders deezes Stad.
B9985: HAAS, Jo de. - De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie.
B6392: HAAS, H.K. de. - Gevaarlijk keukengereedschap.
T5510: HAAS, Jacob de jr. - Pauperisme en Wetenschap.
K0879: HAAS, Henri de. (ed.). - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. / Five centuries of book printing in Holland.
T5035: HAAS, G.L. de. - Ons program bij de trams. Hoofdlijnen voor den arbeid der S.O.V.
Y3319: HAAS, Theodor. - Lehrbuch der Briefmarkenkunde. Ein Hilfs- und Nachschlagenbuch.
E0224: HAAS, Henri de. - Uitgeknipt ingelijst. Alles wat we zien is beeld alleen begrensd door ons blikveld. Cut out framed. Everything we see is an image bordered only by our field of vision.
Y4636: HAAS, W.J. de. - De Souvereiniteit des Heeren over de Koningen der Aarde. Feestrede en tijdwoord t.g.v. de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina.
K2322: HAASE, York Alexander en Harold Jantz. - The New World in the Treasures of an Old European Library. / Die Neue Welt in den Schatzen einer alten europaischen Bibliothek.
Y7010: HAASSE, Hella / Alfred Kossmann. - Anna Blaman, twee lezingen door...
T8248: HAASSE, Hella S. / Arie-Jan Gelderblom. - Het licht der schitterige dagen. Het leven van P.C. Hooft.
T7434: HAAXMAN, P.A. - Historische herinneringen. Aangeboden ter gelegenheid van het twee honderd vijftig jarig bestaan van de Firma Mensing & Visser.
R7387: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
T6975: HAECKE, Robert van. - Nooit meer. Maandblad van de Vlaamsche Jongeren Vredes Actie. 1e jaargang maart 1932 nummer 1.
H2627: D'HAEN, Christine. - Merencolie.
H8397: D'HAEN, Christine. - Miroirs. Gedichten vanaf 1946.
L7185: HAERINGEN, C.B. van. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
L6778: HAERINGEN, C.B. van. - Nieuwe synthese.
B6772: HAERINGEN, C.B. van. - Spanningen in hedendaags Nederland.
B6735: HAERINGEN, C.B. van. - Vragen over de vraag. Voordracht op 27 september 1958 gehouden bij de aanvang van het cursusjaar 1958/1959.
K9064: HAERINGEN, C.B. van. - Weder en weer, neder en neer, mede en mee.
K6791: HAERINGEN, C.B. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
R5526: HAERSOLTE, J.W.J van. - Onze Visscherij op Noord- en Zuiderzee.
B1639: [VONDEL] HAERTEN, Heiz. - Vondel und der deutsche Barok.
R9143: HAES, Louis de. - De muis. Kamerstukje voor heer en dame.
Y3684: HAFIS. - Eine Sammlung Persischer Gedichte.
H6121: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
B4380: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
K2347: HAFKAMP, Hans. (Ed.). - Ik haat Amsterdam... Amsterdam is een gedoemde stad. Een literaire wandeling door het Amsterdam van Gerard Reve.
L1279: HAGEDOORN, A. - De opdracht.
L8066: HAGEMAN, Bas. - Kelken van hout. Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen.
R4263: HAGEN, A.J. - Het hand-boekbinden. Geschiedenis en techniek van de boekband.
E0536: HAGEN, Timon. - Tekeningen.
R4818: HAGERS, Pieter. - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815 - 1990.
B6629: HAGERS, Pieter / Bernard C. van Bercum. - Mag het een regeltje meer zijn? Alternatief woordenboekje voor Pieter Hagers bij zijn afscheid van Van Dale Lexicografie. Teksten door Jaap van Loon.
L8236: HAHN, Karl Josef. - Het Jodinnetje: Holland 1942.
Y2683: HAHN, Albert. - Onder Zwart Regime. 12 Karikatuur-teekeningen in kleuren met tekst.
Y2681: HAHN, Albert. - Ben ik dat? Teekeningen van Albert Hahn.
T2476: A.B.K. [=KLEEREKOPER, A.B.] en Albert Hahn. - Moeder, is de krant d'r al? Berijmde en verluchte kolportage-roman.
T2424: HAHN, Alb. en Cornelis Veth. - Prenten van Alb. Hahn. 1e bundel De Oorlog. Met een inleiding van Cornelis Veth.
B8534: HAHN, Albert. - Voordracht van Erasmus Redivivus tot Lof der Zotheid van Nederlandsche geneeskundigen. Toelichting tot acht prenten van Albert Hann, met den tooverlantaarn vertoond op den feestmaaltijd na de 59ste algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, Rotterdam, 7 juli 1908.
B7056: HAHN, Albert. - Aanteekeningen over beeldende kunst Nr: I, II, III.
T6894: HAHN Jr., Albert. - Kunst als tijdsbeeld.
R9213: HAHN, R. - Nacht over Duitschland. Ervaringen en gedachten. Uit het Duitsch vertaald door W. van Leersum. Voorwoord Henr. Roland Holst.
B1305: HAHN Jr., A. (ed.). - Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk. Toelichting tot de platen door Ed. Polak.
Y2887: HAHN, ALBERT & Henri Ekhard Greve. - Prenten. [16 prenten].
T1246: HAIG, Douglas. - Rapport van Generaal Sir Douglas Haig, opperbevelhebber van de Britsche legers in Frankrijk.
Y8227: HAIMAN, Gyorgy. - Nicholas Kis. A Hungarian punch-cutter and printer. 1650-1702. Bibliography compiled by Elizabeth Soltesz.
K0878: HAIMON, Paul. - Oorlogsverzen. Gevecht met het dier.
Y8397: HAIMON, Paul en Peter Nissen. - Felix Rutten.
L3684: HAKE, J.A. vor der. - Taalstudie.
R4631: HAKER, M.W.M. (ed.). - Op deze plek heeft een gedicht gestaan.
H3440: HALA, Rudolf. - Christoph Plantin aus der Blutezeit des Buchdruckes in Antwerpen.
R8882: HALBERTSMA, H. - Het Terpenlandschap.
R8462: HALBERTSMA, K.T. - Longziekte en veefonds, een woord aan landeigenaren en veehouders.
M6656: HALBEY, Hans Adolf. e.a. - Schrift Druck Buch. Im Gutenberg-Museum. Aus den Beständen des Gutenberg-Museums und der Stadtbibliothek. Farbfotos Jürgen Liepe.
Y9411: [HERODOTUS} HERODOOT VAN HALIKARNASSUS. - Herodoot van Halikarnassus.Negen boeken der Historien, gezegt de musen.Vervattende onder ander, de Lydische, Grieksche, Persiaensche, Egiptische, en Medische Historien. Sedert de heerschappy van den Lydischen Koning Gyges, (die in den jare, na de Schepping der Werelt, 3246 begon te regeeren,) tot aen de vlucht van Xerxes en de Persianen uit Grieken-lant, 't welk zich toedroeg in den jare na de Schepping 3486, Beneffens een Beschrijving van Homeers leven, door denzelven Herodoot. Uit het Grieks vertaelt door O.D. [= Olfert Dapper].
H7293: HALKES, Catharina J.M. - Vrouwen, mannen, mensen.
L8208: HALL, M.C. van. - Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche Vrijheid, verdedigd door M.C. van Hall.
R4926: [WILDE] HALL, Desmond. - De tragiek van Oscar Wilde.
Y3756: HALL, M.C. van / STUART, M. - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius Secundus, voor Accia Variola. / Over het Noodlot bij de Ouden.
B5395: HALL, J.N. (ed.). - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 4e Jaargang October 1874 - April 1875.
B5396: HALL, J.N. (ed.). - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 5e Jaargang October 1875 - Maart 1876.
Y0004: HALLEMA, Anne. - J. Franken Pzn. als Houtsnijder.
L0094: HALLEMA, A. - Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding.
T4548: HALLEMA, A. - Haarlemsche gevangenissen. Een bijdrage tot de geschiedenis der detentie- en strafgestichten in de grafelijke stad Haarlem.
T8818: HALLEN, Katelijne van der. - Avondademen. Gedichten. Chinese bewerking: Charles Willemen, Penseeltekeningen: Hugo Heyens.
T8817: HALLEN, Katelijne van der. - Na de nachtegaal.
T8805: HALLEN, Katelijne van der. - Herkenbaar als de lente.
R8553: HALLET, F. - L' oeuvre de saint Hubert ou manuel de pelerin de saint Hubert en Ardenne.
R1560: HALLIWELL, James Orchard. - Shakesperiana. A catalogue of the early editions of Shakespeare's plays and of the commentaries and other publications illustrative of his works.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

5/9