Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y7750: FEDERATIE AMSTERDAM DER S.D.A.P. - Wij kondigen U een belangrijk bezoek aan!. De Federatie Amsterdam der S.D.A.P. en de Amsterdamsche Bestuurdersbond hebben besloten om van 20 tot 26 April een Dageraad-week te organiseeren. Wijs hem of haar niet af.
Y2431: LETTERGIETERIJ AMSTERDAM. - Durch Weines Kraft.
H2672: HOLLANDSCHE DRAAD- EN KABELFABRIEK AMSTERDAM. - In de draeck 1910-20 april-1960.
Y6103: DE STAD AMSTERDAM. - De Stad Amsterdam Geillustreerd Weekblad. 8e jrg. 31 augustus 1928. No 24.
Y5552: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM. - De Rijksmuseumkunstkrant. Over verzamelingen en tentoonstellingen. Jrg. 24 (1998) - Jrg. 33 (5), 2007.
Y5551: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM. - De Rijksmuseumkunstkrant. Over verzamelingen en tentoonstellingen. Jrg. 18, nr. 3 (dec. 1991) - Jrg. 23, 1997.
Y3905: PROGRAMMA AMSTERDAM. - Programma der Feestelijkheden te Amsterdam bij gelegenheid van de Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina 5-9 September 1898.
T6462: AMSTERDAM. - Gebouwen, gezigten, en oudheden der stad Amsterdam. Met figuuren.
T6660: AMSTERDAM. - Amsterdam
Y3147: BIBLIOTHEEK DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Werken van klassieke schrijvers en latere latijnsche werken; Met overzicht van de drukkers en uitgevers
Y8884: AMSTERDAM. - Kantonsverdeling der stad Amsterdam. Voor de ingezetenen gemaklyk gemaakt, ofNaauwkeurige Alphabetische Aanwyzing in welke der zes kantonsiedere gracht,straat, dwarsstraat of steeg gelegen is; mitsgaders de namen en woonplaatsender Heeren Vredesregters en Kommissarissen van Policie, over de zes kantons, voor het jaar 1819.
Y5903: DE NIEUWE AMSTERDAMMER. - De Nieuwe Amsterdammer. 5 Maart 1945 t/m 9 Mei 1945. No: 59 - 71 - 76 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 92
Y5912: DE VRIJE AMSTERDAMMER. - De Vrije Amsterdammer. Extra Editie juni 1952. Verkiezingsorgaan van de afd. Amsterdam van de V.V.D. Lijst 5, P.J. Oud. Rooms-Rood Bewind.
Y2792: AMSTERDAMMER, DE. - De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 24 Maart 1889. No 613. Ter nagedachtenis van Prof. Dr J.A. Alberdingk Thijm. Met 2 Platen van Joh. Braakensiek. 1: Alberdingk Thijm in zijn studeervertrek. 2: De uitvaart.
Y3889: EEN KATHOLIEK AMSTERDAMMER. - De afloop der verkiezingen te Amsterdam. Jubelzang.
Y3944: DE AMSTERDAMMER. - De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. No. 173-174-175, 17 - 24 en 31 october 1880. No.196 - 197, 27 maart - 3 april 1881.
T3279: ANASTASIUS. - De Denekamp. Een Twentsch tafereel uit den Tijd van het Veemgerecht. Inleidend woord A. Benthem.
L7776: ANBEEK, TON. - Over de romanschrijver Emants.
H2796: ANBEEK, TON. - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur.
H7599: ANBEEK, TON. - Sisyfus verliefd.
K2426: ANBEEK, TON, HUGO BREMS, PIET COUTTENIER. E.A. - Nederlandse Literatuur na 1830.
B4872: ANBEEK, T. EN J.J. KLOEK. - Literatuur in verandering. Voorbeelden van de vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887.
L5999: ANCEAUX, JOHANNES C. - The Wolio language. Outline of grammatical discription and texts.
T9165: ANCONA, G.J. D' - Een Amsterdamsch standje. Boertig Dichtstuk.
L0525: ANDEL, M.A. VAN. - Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde (1400-1800).
R8450: ANDELA, H.A.M. - De Rooms Katholieke Begraafplaats te Sneek.
R7731: DEN EEN / DEN ANDER. - Vrede in de politiek? Berijmd verslag van 'n politieke vredesconferentie. Door Den Een, met prentjes van Den Ander.
Y2720: ANDERE KRANT, DE. - De andere krant. Nr. 15.
W3212: ANDERS, A. VAN. - Rapport van de secretarisvogel.
Y8493: ANDERSEN, H.C. - Schetsboek zonder schetsen, gevolgd door Schetsboek met schetsen.
L3439: ANDERSEN, H.C. - De wind vertelt van Valdemar Daae en zijn dochters. Uit het Deensch vertaald door Marie Nijland-van der Meer de Walcheren.
Y3394: ANDERSEN, H.C. - Prentenboek zonder platen. Naar de 9de Deensche editie, met een aanhangseltje getiteld: Kent u haar? De blinde krijgsman, De koning der dichters. enz. enz. Door Aquelet.
K4964: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes en vertellingen. Vertaling P.M. Boer, M. Nijland, Annie Romein Verschoor en Marie Vos.
R8010: ANDERSEN, H.C. EN C.M. MENSING. - Winteravond-Vertellingen.
T4441: ANDERSEN, H.C. - De improvisator. Vertaald door Jan Baptist.
Y8058: [MULTATULI] ANDERSON, MARIE. - Uit Multatuli's leven. Bijdrage tot de kennis van zijn karakter.
R4928: ANDERSON, DAVID L. ET AL. - Symbolism. A Bibliography of Symbolism as an International and Multi-Disciplinary Movement.
T7833: ANDERSON, MOSA. - Germany and Europe's Future.
L1513: [MULTATULI] ANDERSON, MARIE. - Uit Multatuli's leven. Met inleiding en annotaties door J. Kortenhorst.
MK0209: ANDERSON, CHARLES R. - Lettering.
Y4544: ANDO. - Ando Agenda 2009. Ontwerp: Suzanne Hertogs. Tekst Nicole Ros. Papiersoorten: buitenzijde Crepe kraft. Binnenwerk Kraft effen bruin.
M3139: ANDREA, YDA ELISABETH - Daar moet veel strijds gestreden zijn...[Bloemlezing uit Nederlandsche gedichten door ...]
T7362: ANDREAE, A.J. - Te Wapen! Te Wapen! Een woord in ons aller belang.
T6335: ANDREAE, A.J. - Het klooster "Jerusalem" of het Gerkesklooster. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Friesland.
Y1885: ANDREAE, A.J. E.A. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden.
R9870: ANDREJEF, LEONID. - In de slaapstee. Uit het Russisch vertaald door Josine Termaat.
L0126: ANDRES, STEFAN. - Het mes der barmhartigheid. Vertaling J. van Wattenwyl-de Gruyter.
M6355: ANDREUS, HANS. - Misschien. Gedichten.
W7893: ANDREUS, HANS. - Jubal.
K5948: ANDREUS, HANS. - Bezoek.
K5949: ANDREUS, HANS. - Uit het jeugdige leven van Melchior Blovoet, een novelle en tijdsbeeld.
M4980: ANDREUS, HANS. - Het explosieve uur.
M6862: ANDREUS, HANS. - Gedichten.
K3395: ANDREUS, HANS. - Schilderkunst. Gedichten.
T8171: ANDREUS, HANS. - Om de mond van het licht. Een kleine case history.
T9131: ANDREUS, HANS. - Gedichten van Hans Andreus.
Y5265: ANDREUS, HANS. - Krantenknipsels van/over Hans Andreus.
T8169: ANDREUS, HANS. - Natuurgedichten en andere.
T3112: ANDREUS, HANS. - Verzameld proza.
T3113: ANDREUS, HANS. - Het overige werk. Dramatisch werk, vertalingen en andere teksten. Samenstelling en tekstverzorging. Jan van der Vegt en Pim de Vroomen.
M8108: ANDREUS, HANS. - Raffia. Tekstverzorging en toelichting door Jan van der Vegt.
R3755: ANDREUS, HANS. - Valentijn.
R3769: ANDREUS, HANS. - Italie. Gedichten.
L7508: ANDREUS, HANS / J. BERNLEF / CEES BUDDINGH' E.A. - Een boekje vol poëzie samengesteld uit oude poëzie-albums.
B5366: ANDREUS, HANS & SIMON VINKENOOG. - Brieven 1950-1956. Inleiding, tekstverzorging en aantekeningen door Jan van der Vegt.
B0849: ANDREWS, GEORGE AND SIMON VINKENOOG (EDS.). - The Book of Grass. An anthology of Indian hemp.
K5496: ANDRIES, MARC. - Een zeer brave borst. De cykloop.
K0259: ANDRIES, MARC. - De vleugels van Helena.
T3458: ANDRIES, J. - Over Mensch-zijn.
K7311: ANDRIESSE, PETER. - Desperado's. Een novelle.
H8942: ANDRIESSE, PETER /HANS PLOMP /HEERE HEERESMA /GEORGE KOOL. - Manifest voor de jaren zeventig.
P2691: ANDRIESSE, C.D. - Een boudoir op Terschelling.
B6311: ANDRIESSEN, P.J. - De suppoost aan de Bank van Leening, of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel 1657-1679.
B6312: ANDRIESSEN, P.J. - De Muiderkring of Vijftien jaren van den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637.
B3896: ANDRIESSEN, P.J. - De Prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering.
R4575: ANDRIESSEN, P.J. EN W.F. OOSTVEEN. - Onze Koning. Een feestgeschenk naar P.J. Andriessen. Voor 't jonge Nederland bewerkt door W.F. Oostveen.
Y8404: ANDRIESSEN, L. / MARITA MATHIJSEN EN JOOST ZWAGERMAN E.V.A. - Mulisch toegesproken.
R5622: ANDRIESSEN, P.J. - De Muiderkring of Vijftien jaar uit den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637.
T7759: ANDRINGA GZN., W. - De oranjevlag ontplooid. Nederlands bevrijding van de Fransche overheersching. Aan het volk verhaald.
Y0116: ANDRINGA, W. - Een vorstelijk gezin. Schetsen uit het leven van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
H2274: ANDRZEJEWSKI, JERZY. - Daar komt hij, springend over de bergen. Vertaling L. Stembord.
T4068: ANEMA, ANNE. - Tweeerlei Democratie.
B7395: ANEMA, SEERP. - Calvinistische en impressionistische aesthetiek.
L6583: ANEMA, ANNE. - Bijzondere Universiteiten. Een woord naar aanleiding van het aanhangig Hooger-Onderwijs-Ontwerp.
T5041: ANEMA, ANNE. - Staatkundige rondblik.
R4830: ANEMA, SEERP. - Moderne kunst en ontaarding.
R5885: ANEMA, A. - Bezinning en bezieling.
T5845: ANGELL, NORMAN E.A. - Anniversaire du 30 juin. Norman Angell - Victor Bach - Julien Benda - Louis de Brouckere - Jules Destree - Franz Hellens - Pierre Hubermont e.a.
P0987: ANGELO, MICHEL. - Sonnetten. Vertaling Nico van Suchtelen.
M1986: ANGELOU, MAYA. - Zingen en swingen. Een autobiografische roman. Vertaling Kathleen Rutten.
M5504: ANGELOU, MAYA. - Dans om het bestaan. Vertaald door Kathleen Rutten.
Y5123: ANGELOU, MAYS. - Een lied aan de hemel. Uit het Engels vertaald door Kathleen Rutten.
H4255: ANGELOU, MAYA. - Het hart van een vrouw. Vertaald door Kathleen Rutten.
M6720: ANGELOU, MAYA. - Een lange reis naar huis. Een autobiografische roman. Vertaling K. Rutten.
H9988: ANGELUCCI, ENZO. - Praktisch handboek vliegtuigen Deel I - van 1783 tot 1918. Vertaling Hugo Hooftman. Illustraties Vincenzo Cosentino.
T0606: ANGERMILLE, KAREL. - De Logevallen van een Activist. Van Antwerpen naar Antwerpen! 1914 - 1929.
M2801: ANGEVAARE, INGE. - Dansen op verlangen.
B4074: ANKER, ROBERT. - Nieuw Lelievelt.
T8680: ANKER, ROBERT, - Van het balkon.
Y5258: ANKER, ROBERT. - Krantenknipsels van/over Robert Anker.
Y6123: ANKER, ROBERT. - Goede manieren. Een episodisch gedicht.
L9267: ANKER, ROBERT. - Een soort Engeland.
Y3163: ANKER, ROBERT. - Waar ik nog ben. Gedichten.
T6189: ANKERSMIT, J.F. - Balans. Regeering Ruys - redelijke arbeiderseischen.
T0462: ANKERSMIT, J.F. - Ter herdenking van dr. Herman Gorter.
T9333: ANKERSMIT, J.F. - Het stembiljet tegen den woningjammer.
T6382: ANKERSMIT, J.F. - Ferdinand Lassalle 1825 - 11 april - 1925.
T6692: ANKERSMIT, HELEEN. - Het wezen der school in Sovjet Rusland. Zooals het uit den arbeid der kinderen tot ons kwam.
T6479: ANKERSMIT, J.F. EN H. VERKOUTEREN. - De Republikeinsche Regeeringsvorm. Pro en Contra.
Y3160: ANKERSMIT WZN., J.H. - Ik zal handhaven. Tooneelspel in twee bedrijven.
R0253: ANKERSMIT, J.F. - Taak en plaats der Sociaal-Democratische Pers. Voordracht, gehouden op 12 januari 1936 tijdens het week-einde van de Vereniging van Journalisten van Sociaal-Democratische bladen.
Y2526: ANKUM, L. - Schrijfvoorbeelden voor de hoogste klassen der lagere scholen, herhalingsscholen enz. 1: Kleine gedichten. 2: Grootere gedichten. 3: Brieven. 4: Allerlei.
H0032: ANON. - The Bagman's book of limericks.
K8936: ANONIEM. - Lessen van den ondermeester.
M2671: ANONIEME. - Goya's Maja in de Rij. Posthuum gedicht. Bewerkt door F.L.C. Marie Bosteels.
K7128: ANONYMUS. - De bruid in de rode kamer. Vertaling C.J. Kelk.
K0894: ANSINK, B.J.J. - Is de pyramide in opbouw?
A0317: ANSINK-SCHIPPER, M.C. - Auxanographic typing of Neisseria Gonorrhoeae isolated in the Netherlands.
Y1157: ANSLIJN NS., N. - Nieuw Spel- of Leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen. Eerste stukje, eerste gedeelte en tweede gedeelte. Tweede stukje. Bijvoegsel op het eerste stukje.
Y1137: ANSLIJN N.Z., N. - Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen. Vierde stukje.
B4603: ANSTADT, MILO. - De wankele rechtsgang van Albert Kranenburg. Roman.
T3487: ANTHEUNIS, LOD. - Een blik in het verleden van onze taal.
H6210: [ERASMUS] ANTHEUNISSEN, W. - Erasmus. Een historische schets van renaissance en humanisme.
B5542: ANTHIERENS, JOHAN. E.A. - Aspecten van de literaire biografie. Voorwoord Anton Korteweg.
Y0803: ANTIEK. - Antiek tijdschrift voor liefhebbers en kenners van oude kunst en kunstnijverheid. Bevat o.a.: Mevrouw H.C. Haarman-Engelberts Glasserviezen van Leerdam.
T3050: ANTONISSE, J.H. & B.N. VAN DER VELDEN. (EDS.). - Indië en het opium. Een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren.
B1100: ANTONISSEN, ROB. - Herman Gorter en Henriette Roland Holst.
K3663: ANTONISSEN, ROB. - Die Afrikaanse Letterkunde van die Aanvang tot Hede.
R9913: ANTONISSEN, ROB. - Herman Gorter en Henriette Roland Holst.
K2316: ANWB. - Per auto en te voet. Deel I: 70 gecombineerde auto- en wandeltochten. Het Gooi, Utrecht en de Veluwe.
B9288: ANZELEWSKY, F.E.A. & HANS MOHLE. (ED.). - Durer en zijn tijd. Meesterwerken van de Duitse tekenkunst XVe en XVIe eeuw uit de verzamelingen van het Kupferstichkabinett, Staatsmusea, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlijn.
T6971: BROEK AP VAN DEN. - Zwijgt niet!
M5028: APARAIN, MARIO DELGADO. - De ballade van Johnny Sosa. Vertaling F. Mendelaar.
B7371: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos.
K8122: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos.
B7259: APELDOORN, J. EN W.F. VAN VLIET JR. - Kunstvormen in poëzie en proza, maat en rijm. Ten gebruike bij de korte geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
T8059: APELDOORN, L.J. VAN. - De financieele verhouding tusschen kerk en staat.
Y3651: [VONDEL] APELDOORN, C.G.L. EN J.P. REBEL (EDS.). - Joost van den Vondel Lyriek.
H0854: APETZ, JAN / I. VAN DULLEMEN / H. RAES / W. VAN TOORN. - De vierde deur.
K7391: APOL, P. - Achter tralies. Studies.
B0194: APOLLINAIRE, GUILAUME. - Antiopee. Een cubistische promenade aan de hand van teksten ... uitgevoerd door Heerlen, Le monument le plus sublime de l'Art humain.
K8556: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - De vermoorde dichter. Vertaald door Rein Bloem.
R1794: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Ketterpaus & Cie. Vertaald door Rein Bloem.
T3909: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Two Novels: The Debauched Hospodar and Memoirs of a Young Rakehell.
B4836: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang I. nr. 4. maart 1946.
R3949: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 5. mei 1947.
R3952: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 8. september 1947.
R3954: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 10. november 1947.
T6759: APOSTATIA. - Los van de kerk. Een pleidooi om te voorkjomen, dat kinderen reeds bij hun geboorte worden ingelijfd bij het kerkgenootschap hunner ouders.
R1201: APPEL, KAREL. - Karel Appel. De kleurige onbekende. Gedichten en tekeningen.
M6979: APPEL, RENÉ. - Geweten.
K1648: APPEL, RENE. - Persoonlijke omstandigheden.
L9909: APPEL, RENE. - Spanning.
P0787: APPEL, RENÉ. - Vlekkeloos.
L9819: APPEL, RENÉ. - Spijt.
L9782: APPEL, RENE. - Geronnen bloed.
Y6816: APPEL, RENE. - Weerzin.
Y3345: APPLETON, TONY. - A Typological Tally. Thirteen Hundred Writings in English on Printing History, Typography, Bookbinding and Papermaking.
R1688: APULEIUS. - The golden asse of Apuleius. Done into English by William Adlington. With an introduction by Thomas Seccombe.
T3742: AQUARIUS. - Warme Kadetjes.
R0810: ARABESKEN. - De stille kracht op toneel.
K7321: ARANA, MIGUEL V. - Veturian. Foto-erotica 3.
R6917: ARAUNER, PAUL. EN ERICH ARAUNER. - Kitzinger Weinbuch. Ein Ratgeber fur die Hausweinbereitung.
Y3004: DIRECTIE VAN DEN ARBEID. - Gedwongen Winkelnering in de Tabaksnijverheid en eenige andere bedrijfstakken. No. 16.
Y3003: DIRECTIE VAN DEN ARBEID. - Gedwongen Winkelnering in de Venen. No 12. Uitgegeven voor rekening van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel.
Y2996: PARTIJ VAN DE ARBEID. - De tijden veranderen.
Y8069: PARTIJ VAN DE ARBEID. - Nationale figuur vraagt uw vertrouwen. (Drees nationale figuur Lijst 2 Partij van de Arbeid).
Y7486: PARTIJ VAN DE ARBEID. - Vrouwen van Nederland. Schenkt Uw vertrouwen aan de Partij van de Arbeid en stemt op W. Drees Lijst 2 voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal op 25 Juni.
Y0614: PARTIJ VAN DE ARBEID. - Monster dat eigen jongen verslindt.
Y7138: PARTIJ VAN DE ARBEID. - Strijd en overwinning. Film van de verkiezingsactie der P.v.d.A.
Y9559: ARBEIDER, DE. - De Arbeider. Sociaal-Anarchistisch Weekblad. 43e jaargang 1933. nrs: 50 - 51 - 52. 44e jaargang 1934. 1.
T6103: KEESINGS HISTORISCH ARCHIEF. - Historische documenten en illustraties van de verloving en het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard 7 Januari 1937.
Y3994: ARCHIPEL. - Wijktentoonstelling Gebouw 't Klokhuis. 24 mei t/m 6 juli. 1975. Nr. 1.
R3445: BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTURA. - Bouwkundig Weekblad Architectura: jaargang 1934.
Y5931: ARENA. - Uitgeverij Arena, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y4190: DE MODERNE ARENA. - De Moderne Arena. Geillustreerde Courant van Circus Charles. 4 Juli 1911.
Y3985: AREND, GUY. - Het offensief in de Ardennen en de belegering van Bastenaken.
Y5259: ARENDS, JAN. - Krantenknipsels van/over Jan Arends.
T4687: ARENDS, JAN. - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen.
Y9191: ARENDS, JAN. - Lunchpauzegedichten.
Y7219: ARENDS, JAN. - Keefman.
Y5822: ARENE, PAUL. - Contes de Provence.
T7605: ARENTS, PROSPER. - Het geheimzinnig kastje.
T9587: ARENTS, PROSPER. - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie.
L8967: ARENTS, PROSPER. - Werk van Lode Baekelmans. Addenda.
T9056: ARENTS, PROSPER. - Antwerpen in dicht en lied. Deel I: 837-1830, Deel II: 1831-1964.
R2234: ARENTS, PROSPER. - Werk van Lode Baekelmans. Bibliografie + Addenda.
L6643: ARENTS, PROSPER. - De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald 1481-1949.
L8926: ARENTS, AM. - Jacob van Maerlant proeve van bibliografie. Inleiding J. van Mierlo.
Y3655: [VONDEL] ARENTS, PROSPER. - Zuidnederlandsche Vondeldrukken en Vondelstudies.
R0772: ARENTS, AM. - Bibliografie van en over Hendrik van Tichelen. Inleiding Lode Monteyne.
H8390: ARETINO, PIETRO. - Het net der Wellustigheyt vermeerderd met Uytgelese Minne-zangen. [1646] Uitgegeven en ingeleid door A.N.W. van der Plank.
H0001: ARIDJIS, HOMERO. - Persephone. Translated from the revised Spanish edition by Betty Ferber.
B4150: ARIDJIS, HOMERO. - De heer der laatste dagen. Visioenen uit het jaar duizend. Vertaling A. Glastra van Loon.
B4137: ARIDJIS, HOMERO. - De fabel van de zonnen. Vertaling M. Sabarte Belacortu.
K3707: ARIDJIS, HOMERO. - De vlinder en de schildpad. Naar het einde van het millennium. Uit het Spaans vertaald door Mieke Westra.
W5016: ARIDJIS, HOMERO. - Juan Cabezon in de nieuwe wereld. Vertaald door A. Glastra van Loon.
B5178: ARIENS, MARGARETHA MARIA. - Het jeugdwerk van Henriette Roland Holst-Van der Schalk gezien in verband met de tijd van ontstaan.
T2572: ARIENS KAPPER, E.H. - S. Jessurun de Mesquita.
B9364: ARIES, PHILIPPE. - Het beeld van de dood. Vertaling Jeanne Holierhoek.
Y5267: ARION, FRANK MARTINUS. - Krantenknipsels van/over Frank Martinus Arion
Y1968: ARION, FRANK MARTINUS. - Dubbelspel.
Y7910: [DUMMY] ARION, FRANK MARTINUS. - Dubbelspel.
A0241: ARION, FRANK MARTINUS. - Nobele wilden.
T9253: ARIONI, J. - Transvaalsche Ballade. Drie Kogels / Drei Schusse. Woorden (gedicht) naar het Duitsch van dr. Rud-Presber. Voor zang en piano.
B6481: ARKEL, DIRK VAN. - Antisemitism in Austria.
K2640: ARKEL, FREEK VAN / HAN VAN DER HORST. - Rotterdam, de stad en de rivier.
L2335: ARKEL, C.G. VAN. - Het geneesmiddel en het geneesmiddelonderzoek.
B3651: ARKESTEIJN, ROEL (ED.). - Respect: Forms of community. Contemporary art from the Netherlands. Formes de cohabitation. Art contemporain des Pays-Bas.
K7598: ARLT, ROBERTO. - De vlammenwerpers. Roman. Vertaald uit het Spaans door Mariolein Sabarte Belacortu.
B8551: ARMADA. - Denkend aan Holland... Nederlandse cultuurgeschiedenis in vreemde ogen.
B6916: ARMANDO. - Aantekeningen over de vijand.
Y5266: ARMANDO. - Krantenknipsels van/over Armando.
T4444: ARMSTRONG, KAREN. - De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities.
Y5506: ARNOLD [= NICOLAAS ARNOLDUS WIJNSTOK]. - Jan Sukkel. Blijspel in een bedrijf. Blijspelen voor rederijkers I.
B2160: ARNOLD, HANS. - Monsterland. Reisindrukken.
R9688: ARNOLD, FRITZ EN KOOS VAN WERINGH. - Honderd karikaturen uit Simplicissimus uit de jaren 1896-1914. Met een essay en inleiding.
R7263: ARNOLDI, FRANK. - En nu... een revue! Handleiding voor het samenstellen en opvoeren van revues, cabaretvoorstellingen. z.g. bonte avonden enz.
L3886: ARNOLDS, DENIS. - Hij, Jan Cremer.
B8934: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Wroeten. Kleine geschiedenis van boekhandel De Oude Mol.
L1957: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Clark Gable in Monnickendam.
M4035: ARNONI, M.S. - De laatste verhalen. Vertaling J. Schalekamp.
H6497: ARNONI, M.S. - Fela J. Novelle. Vertaling John Vandenbergh.
M2825: ARNONI, M.S. - De overlevenden tellen niet.Vertaling Jean Schalekamp.
M5893: ARRABAL, FERNANDO. - De architekt en de keizer van Assyrie. De tuin der lusten. Vertaald door J. Soer/ J. v. Velde.
M5894: ARRABAL, FERNANDO. - Baal Babylon, roman. Vertaald door Ansje Tilroe.
H3636: ARRABAL. - Brief aan generaal Franco. Vertaald.
R7482: ARTISTS, JUDY'S AND CHARLES H. ROSS. - The Husband's Boat. A book for travellers, and for those who wait for the travelles' return.
R5272: ARTS, A.C.B. - Volksraadpleging en het parlementair stelsel.
L7377: ARTS, MONIQUE. E.A. - Opstellen Drukkunst.
R5508: ARTS, A.W.P. - Grepen uit de geschiedenis van het postkantoor te Eindhoven.
B2571: AMERICAN INSTITUTE OF GRAPHIC ARTS. - Printing for Commerce 1953.
T1204: EEN ARTS. - In de macht der Roomsche Kerk. (Een ernstig woord aan alle Roomsche Mannen en Vrouwen).
L6229: ARTS, ANTOON. - Van blad tot boek.
R4957: ARWAS, VICTOR. - Alastair. Illustrator of Decadence.
B8356: AS, JAN VAN. - Lawine.
T8055: AS, G.G. VAN. - November Alarm. De revolutie bedreiging in Nederland, November 1918. Gedenkboek.
L8370: AS, G.G. VAN. - Mr. Lohmans's feest. Herinneringen aan den tachtigsten verjaardag van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman. 1837 - 29 mei - 1917.
T3373: ASBEEK BRUSSE, W.E. EN A.G. VREEDE. - Lux Orientis. Tweemaandelijksch Tijdschrift Orgaan van de Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij en van de Vertegenwoordiging van den Opperraad der Orde voor Nederland en Kolonien. Uitgave van de Loge Le Droit Humain no. 402 Lux Orientis in het O. van Batavia. 6e jaargang 1917
T3372: ASBEEK BRUSSE, W.E. EN A.G. VREEDE. - Lux Orientis. Tweemaandelijksch Tijdschrift Orgaan van de Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij in Nederlandsch-Indie. 5e jaargang 1916.
C0260: ASCH, SHOLEM. - Dooltocht door de nacht. Vertaling H.P. van den Aardweg.
R6391: ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. VAN. - Instellingen van Hooger Onderwijs in Utrecht voor den jare 1636.
L4368: ASHLEY, RICHARD. - Cocaine. Its History, Uses and Effects.
Y1394: ASMUSSEN, G. / A DON. - Om en bij Kaap Hoor.
B6563: ASSCHE, HILDA VAN & RICHARD BAEYENS / WIM CHIELENS. - Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977 [en] Deel 2: 1978-1982. Twee delen.
L5915: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1972.
L5914: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 3. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1971.
L5919: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1976.
L5920: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1977.
L5921: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1978.
L5922: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1979.
L5923: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1980.
L5924: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1981.
L5925: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1982.
L5926: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1983.
L5927: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1984.
L5913: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 2. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1970.
L5912: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering I. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1969.
R6356: ASSCHE, HILDA, RICHARD BAEYENS, ELLY COCK-INDESTEGE (EDS.) - Vlaamse bibliofiele uitgaven 1830-1980. Nederlandse letterkunde in België. Tentoonstellingscatalogus.
R0899: ASSCHE, HILDA EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 3 bis: Nieuwe Vlaams Tijdschrift 1959-1968.
R0898: ASSCHE, HILDA EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 2 bis: De Vlaamse Gids 1959-1968.
M5336: ASSCHER, MAARTEN. - Dodeneiland. Vier geschiedenissen.
T4797: ASSCHER, MAARTEN E.A. - Overgangen. Gedichten bij figuren uit Ovidius' Metamorphosen.
Y6583: ASSCHER, E.W. - Paedagogische overwegingen. Tweede deel.
Y6521: ASSCHER, E.W. - Jeugdherinneringen.
Y6498: ASSCHER, EVA. - Een kinderleven.
H5136: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Vijftig jaar na Schaepmans dood. Een bladzijde uit de voorgeschiedenis der moderne interpretatie-methodiek.
R9938: ASSELBERGS, ALPHONS J.M. - Dr. Jan Pieter Heije of De kunst en het leven. (Mit deutscher Zusammenfassung).
K7739: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Pascha problemen.
T8030: ASSELBERGS, J.P.J. - Verweer der R.K. Werkgeversvereeniging tegen de beschuldigingen van het R.K. Werkliedenverbond.
L2057: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Gerard Brom in memoriam.
L2663: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Guido Gezelle's Kerkhofblommen 1858 -1958.
K7856: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Tweemaal Dante.
K2156: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Het landschap van de vierde Martijn.
K8088: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Merck toch hoe sterck.
L1949: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Tussen Vosmaer en Tollens.
B3303: ASSELBERGS, ALPH. J.M. - Esthetische vragen bij actieve deelname.
Y2496: ASSELBERGS, JAN. - Keurig vrouwtje. Tekst en Muziek.
Y1971: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Een paradox der twaalfde eeuw. Rede uitgesproken bij de opening van de Jan van Eyck Academie.
B2396: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Schaepman als Letterkundige.
Y1778: ASSELBERGS, W.J.M.A. E.A. - De ontwikkeling der wetenschappen in de laatste halve eeuw. Gedenkboek van het Thijmgenootschap bij het vijftigjarig bestaan.
L3616: ASSELBERGS, WILLEM. - De stijl van Elkerlijk.
B7277: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Nijmeegse colleges.
L7966: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse Letterkunde.
Y3272: ASSELBERGS, WILLEM EN G. KNUVELDER. - Fabrieksarbeid van vrouwen en meisjes. Sociale studieclub.
B4771: ASSELIJN, THOMAS. - Jan Klaaz. of Gewaande dienstmaagt.
B0207: ASSELMAN, JACQUES EN RON TAN. - Popbibliografie Internationaal.
Y0952: ASSELNERGS, W.J.M.A. (ANTON VAN DUINKERKEN). - Het Wilhelmus. Een lezing. Met een voorwoord van M. Kohnstamm.
M2927: ASSEM, BERT VAN DEN/ D. BRONGERS / J. RATH E.A. - Sterke papieren. Praktische gids in de wereld van beveiligd waardedrukwerk.
R5273: ASSEN, A. VAN. - Wat Nu?
Y0011: ASSEN, MARK VAN E.A. (ED.). - Wandelen over Londense kerkhoven. De dodenakkers en hun legendarische bewoners.
R0778: ASSENOV, ASSEN EN GERDA MEIJERINK E.A. - Van A tot Z. Duits- en Nederlandstalige Literaire Tijdschriften.
R6077: ASSER, T.M.C. - Iets over de Rijntollen.
B8023: ASSER, T.M.C. - Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering.
H2038: ASSER, ELI. E.A. - Op de valreep. Eli Asser en 'n bundeling van deugdelijke perikelen van alledag.
B8140: ASSER, T.M.C. - Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering.
Y4336: ASSIS, MACHADO DE. - Vrouwenarmen en andere verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen.
T8310: ASTAFJEV, VIKTOR. - De keizervis. Een vertelling in verhalen. Vertaling Lourens Reedijk.
L5752: ATE, ERIN / TOM KRUIS E.A. - Wulps naakt.
Y4642: [BECKETT]. ATIK, ANNE. - How it was. A memoir of Samuel Beckett..
MK0036: ATKINSON, F.H. EN G.W. ATKINSON. - 'A show at' Showcards comprehensive complete concise.
Y4526: ATLAS. - Nouvel Atlas de Belgique a l'usage des ecoles et des familles. Contenant 20 Cartes.
T7473: ATTEMA, D.S. - Het oudste christendom in Zuid-Arabie.
W5602: AUDIN, MARIUS. - Le Livre, son illustration, sa decoration. Preface de Leon Pichon.
M5066: AUDIN, MARIUS. - Le Livre, son architecture sa technique, preface d'Henri Focillon.
L5383: AUE, HARTMANN VON. - Der arme Heinrich.
W2563: AUERBACH, JESSICA. - Wintervrouw. Vertaling M. van Sligter.
B1671: AUFDERHEYDE, ANNIE E.A. - Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
L5425: AUFDERHEYDE, ANNIE E.A. - Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
R9056: AUGUR [= J.E. VAN DER WIELEN]. - Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire schetsen.
R5411: AUGUSTIJN, CORNELIS. - Erasmus von Rotterdam. Sein Erschnungsbild in Deutschland und in den Niederlanden.
Y0846: AUGUSTIJN, PIET / GEERTJE HUISMAN / BERT WOUDENBERG. - Contrasten in glas.
Y8513: [ERASMUS] AUGUSTIJN. C. E.A. - Erasmus, Genie en wereld.
B2719: AUGUSTIN, FELIX. - De dans in zijn sociale en artistieke beteekenis.
M2813: AUGUSTIN, ELISABETH. - Het patroon. Herinneringen.
Y9513: AUGUSTIN, ELISABETH. - The Elisabeth Augustin reader.
H4779: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
A0644: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
B7481: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Belijdenissen in XIII boeken. Uit het Latijn vertaald door Frans Erens.
Y0843: GERMANN AUKTIONSHAUS. - Kunstgewerbe, Schmuck (Glas) 1900-1960. Auktion 21 Mai 1984.
L5757: AURELIANUS, P. - De verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus.
B2736: AUSSENBERG, ADOLF. - Adolf Aussenberg. Kunstenaar in Theresienstadt. Dedicated to Beit Terezin Israel. Met een tekst van Ab Caransa.
T8367: AUSTEN, JANE. - Emma.
M8539: AUSTEN, JANE. - Emma.
R1589: DIVERSE AUTEURS. - Het poëziealbum.
T1850: DIVERSE AUTEURS. - Jaarboek van het Davidsfonds voor 1900.
Y9518: DIVERSE AUTEURS. - 80 literaire voorpublicaties.
K3299: DIVERSE AUTEURS. - Lyrical Holland. / La Hollande lyrique. / Lyrisches Holland.
Y9517: AO ACTUELE ONDERWERPEN. VERSCHILLENDE AUTEURS. - AO-boekjes, 485 diverse titels.
T9181: VERSCHILLENDE AUTEURS. - Dingen om ons heen. Nrs: 4 t/m 13. In samenwerking met J.P. Wyers Industrie- en Handelsonderneming.
Y6748: DIVERSE AUTEURS. - Ken uw dichters! Honderd gedichten van honderd dichters. Een poetisch stalenboek.
Y0655: DIVERSE AUTEURS. - 40 jaar Stam. 1921 - 1961.
T3960: DIVERSE AUTEURS. - Vlaamsch Belgie sedert 1830. Studien en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905. [Zes delen in drie banden. Compleet].
K9771: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1976. Vrijheid van drukpers. Bevat bijdragen van S. Carmiggelt, Nico Scheepmaker, Karel van het Reve, Joost Swarte. e.v.a. Typogr. verz. Paul Mijksenaar
K9257: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1955. Inl. G.W. Ovink. Bevat bijdragen van K.G. Boon over de Illustratie van Dierenboeken en van J.J. Vriend over Negentiende eeuwse bouwkunst.
K9264: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1960. Nederlandse Beeldende Kunst sinds 1945. Bijdragen van C. Doelman De bevrijding van de grafiek, H.R. Rookmaker Kunst in het boek, J.W.M. van Harren Achtergronden van de Ned. drukkunst na 1945. Over Werkman, Escher, Appel, Corneille.
K8399: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1963. Fotografie. Bevat o.a. H. Cartier-Bresson Een schrijvend fotograaf/W. F. Hermans- Een fotograverend schrijver, Nederlandse fotografen en hun buitenlandse collega's [W.Bischof, C.Blazer, D.Douglas Duncan, Ed v. d. Elsken, e.v.a.]
M8934: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1965. Een Beeldverhaal 1900 - 1965. Tekst D.H. Couvee. Inl. en typogr. verz. Jan Bons. met 34 p. Advertenties en bijlagen, typogr. verz. door Ch. A Jongejans e.a.
M8933: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1961. Opdracht-Ontwerp-Uitvoering.
M8929: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1957. [Over reizen]. Bevat bijdragen van L. van Egeraat, A. Sizoo, P.J. Mijksenaar (over Propaganda en affiches), A. Overbeek (Reisboeken en kaarten), R. Blijstra (Reis-illustraties).
M8090: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1959. [Druktechnische en Aesthetische Vormgeving van de Bijbel]. Samenstelling Otto Treumann. Bevat Bijbel-illustr. door Marc Chagall, Jozef Cantre, Rembrandt e.a. en bijdragen van Aldert Witte, Henri Friedlaender, H.L.C. Jaffe e.a.
Y9292: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1951. Kerstnummer.
K9895: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1953. Letters en beeld: G.W. Ovink, Illustratie en typografische vormgeving: H. Krijger, Op zevenmijlslaarzen door de reclame: Jan G. Elburg.
R9544: AUWERA, FERNAND, RENE STOUTE, HERMINE DE GRAAF, COOT VAN DOESBURGH, - De negende deur. Vier nieuwe verhalen.
L3723: AUWERA, FERNAND. - Mathias 't Kofschip. Een relaas.
B4188: AUWERA, FERNAND. - Schrijvers drinken om helder te blijven en andere onbenevelde meningen over literatuur.
C1472: AUWERA, F. - Uit het raam springen moet als nutteloos worden beschouwd.
R5850: AUXILIUS, FR. [=CORNELIUS T.D. BROKKEN]. - Guide to St. John Cathedral 's-Hertogenbosch (Bois-le-duc).
L4946: D'AVENEL, LE VICOMTE G. - La Noblesse francaise sous Richelieu.
T8738: AVERMAETE, ROGER. (ED.). - Le Livre et L'Estampe. Numero I-2-3-4.
L6401: AVERMAETE, ROGER. - Moderne kunststrekkingen.
R7230: AVERMAETE, ROGER. - Jan Pieter van Baurscheit de Jonge en Het Huis Osterrieth thans Het Hotel van de Bank van Parijs en van de Nederlanden te Antwerpen 1956.
T7452: AVRO. - Avrodite: Radiovrouwenrevue.
B0888: AXELHOLM. - Die Axelholmsche Gravier-Maschine.
L7150: AXTERS, STEPHANUS. - Jan van Leeuwen. Een bloemlezing uit zijn werk. Verzameld en ingeleid.
B7235: AZORIN [= J. MARINEZ RUIZ]. - De route van Don Quijote. Vertaling E. Straat.
Y3984: AZORIN [=JOSE MARTINEZ RUIZ]. - Een uur van Spanje (tusschen 1560-1590). Vertaling door H. Menge Challa.
L8941: HANDLEIDING 8B-88B. - Metaalbewerking. Electrisch lassen, Smeden-bankwerkers auto- en rijwielherst.
R6505: BAADER, TH. (ED.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 1 nr. 1-12, 1934-1935.
R6506: BAADER, TH. (ED.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 4 nr. 1-12, 1937-1938.
R6504: BAADER, TH. (ED.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 5 nr. 1-12, 1938-1939.
L6801: BAADER, THEODOR. - Einfuhrung in die Lautschrift und instumentale Sprachregistrierung. Mit 34 Abbildungen auf 21 Tafeln im Anhang.
B4759: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart's 'Europa und die Seele des Ostens'.
T2813: BAALBERGEN, J. - Van Opstand tot Onafhankelijkheid. De Unie van Utrechts en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609.
L5271: BAALE-UITTENBOSCH, ALEXANDRINA E.M. - Les poetesses dolentes du Romantisme.
B0456: BAALEN, ANNEKE EN MARIJKE EKELSCHOT. - Het Rode Puzzelboekje voor vrouwen.
R7573: BAALEN, ANNEKE VAN. E.V.A. - Vrouwen over seksualiteit.
T8057: BAALEN, ANNEKE VAN. - Geschiedenis van de vrouwentoekomst.
R6160: BAAN, J. VAN DER. - Philippus en Petrus Lansbergen. Eene bijdrage, als toevoegsel aan die van A.A. Fokker.
Y8971: BAAR, PETER-PAUL DE; ELLENBROEK, WILLEM; MAK, GEERT E.A. - De Amstel.
L9839: BAAR, PETER PAUL DE / ROB GROOTENDORST / JAN ROEDOE. - Het Amsterdam van Theo Thijssen.
H6640: BAAREN, TH. P. VAN. - Dans en religie.
H6639: BAAREN, TH. P. VAN. - Van maansikkel tot rijzende zon. De grote godsdiensten van Azie.
R0774: BAAREN, THEO VAN EN GERTRUDE PAPE (ED.). - De Schone Zakdoek onafhankelijk tijdschrift. 1941-1944. Verhalen, gedichten, cadavres-exquis collages, tekeningen, foto's, objecten.
Y8387: BAAREN, THEO VAN. - De steen vergat te bloeden. Gedichten.
B8577: BAARLE, W.H. VAN. - Reclamekunde en reclameleer.
B9730: BAARN, VICTOR. - De Kroon.
T0199: BAARS, HERMAN D. - Gedichten.
Y1082: BAARSCHERS, H. - Het Groene Boekje. Leeslesjes voor de eerste- of tweede klasse. Een vervolg op het Vijfde Leesboekje.
B5047: BAARSLAG, D.J. - Israel in Egypte.
L4339: BAARSLAG, M. N. - Etude comparative de quelques besoins linguistiques du Francais et du Neerlandais.
M4385: BAART, ANNE MARIE. - Het wrede en ontroerende, verhalen.
B5165: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek.
T6440: BAARTMANS, JACQUES J.M. - Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden.
B6269: BAARTSE, DIRK. E.A. - Alleen de dood is tussen U en Mij. Literaire dodenkalender van de twingste eeuw.
Y7144: BAARTSE, D. - Alleen de dood is tussen u en mij. Literaire dodenkalender van de twintigste eeuw.
R5067: BAAS, N. - De jonge arbeider en het oude geloof.
Y1159: BAAS, O. - De Wereldhistorie. Kijkjes in de Geschiedenis der Volken. Een Leesboek voor de Volksschool. Tweede stukje.
Y1158: BAAS, O. - De Wereldhistorie. Kijkjes in de Geschiedenis der Volken. Een Leesboek voor de Volksschool. Eerste stukje.
Y6766: BABEL, BOENIN, TOERGENJEV, TSJECHOV. - Je wordt bedankt! Pensioenverhalen van Babel, Boenin, Toergenjev, Tsjechov.
T3268: BABELON, JEAN. - A la gloire de... Cervantes.
L9641: BABYLON, DIRK VAN. - De Brabantse Decamerone.
Y2482: BACALON, M. - Invloed der priesterlijke bediening op de welvaart der maatschappij. Leerrede. Uit het Fransch vertaald Hermanus Tomas.
T0229: BACALON, M. - Invloed der priesterlijke bediening op de welvaart der maatschappij. Leerrede. Uit het Fransch vertaald door Hermanus Tomas.
R0965: BACHER, JULIUS. - Kost voor onverlekkerde monden. Uit het Hoogduitsch.
T4483: BACKE, HERBERT. - Um die Nahrungsfreiheit Europas. Weltwirtschaft oder Gro§raum.
Y5076: BACKER DIRKS, F.C. - De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst, 1861 - 1949. Deel I.
Y5971: BACKER HZ., C. - Reglement der Markten. Geapprobeerd bij den Edelen Achtbaren Raad der Stad Amsterdam, den 3den Februarij 1817.
B3810: BACKER, LEEN EN LILLIAN DEWACHTER (ED.). - De verzameling. La Collection / The Collection.
K2017: DE BACKER, LISETTE & MARCEL. - Spectraal-Lexicon voor Kunst, Letteren en Cultuur. Inleiding Rene Turkry.
T6783: BACKER, H.G. - Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche Taal, in vragen en antwoorden ten dienste der lagere scholen.
T6805: BACKER, H.G. - Leesboekje voor kinderen, in korte volzinnen. Vervolg op de negen leestafels van den heer P.J. Prinsen. Tweede stukje.
R9104: BACKER, J. - Het Burger Weeshuis te Amsterdam, gesticht door Haesje Claesdochter, in 't Paradijs, in of omtrent den jare 1520.
R7696: BACKHUSIUS, TILEMANNUS. - Verhaal van hetgene Z.B. van Espen J.U.D. als ook Christiaan van Erkel en Paschasius Quesnel betrekkelijk de Nederlandsche Zending verrigt hebben. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Utrechtsche Kerk. Uit het Latijn door F.J. van Vree.
M2043: BADDIEL, DAVID. - Bedtijd. Vertaling Rob van der Veer.
H0835: BADINTER, ELISABETH EN ROBERT BADINTER. - Markies de Condorcet 1743-1794. Een intellectueel in de politiek. Vertaling Frans de Haan.
R3608: BAECK, MARIO EN ADA DEPREZ. - De Middelaer 1840-1843. De School- en Letterbode 1844-1845.
Y2290: BAEKE, JAN. - Seizoensroddel. Gedichten.
R9680: BAEKELMANS, LODE. - De doolaar en de weidsche stad.
R3056: BAEKELMANS, LODE (ED.). - Plantijn: Letterkundig Overzicht van de Nederlandsche Boekhandel. nrs: 2-3-4. 1911.
T4083: BAEKELMANS, LODE. - De waard uit De Bloeiende Eglantier. Teekeningen van Rene Pin.
R5703: BAEKELMANS, LODE. - De Mannen van "Elck Wat Wils".
T1236: BAEKELMANS, LODE. - Robinson.
T3396: BAEKELMANS, LODE. - De waard uit De Bloeiende Eglantier. Teekeningen van Rene Pin.
Y5958: DE STROOM. LODE BAEKELMANS. E.V.A. - De Stroom. Algemeen Maandschrift voor Vlaanderen. Onder redactie van Lode Baekelmans, A. Claus, J. Denuce. e.v.a. 1e jaargang 1918, no 2 en 3.
R9630: BAEKELMANS, LODE. - Dr. Amand de Vos.
T3425: BAEKELMANS, LODE. - De doolaar en de weidsche stad.
R7821: BAEKELMANS, L. - In die Gulde Fonteyne van de Boekenwurm.
T1576: BAEKELMANS, LODE. - De Mannen van "Elck Wat Wils".
T0869: BAEKELMANS, LODE. - Het geheim van De drie snoeken.
T0156: BAEKELMANS, LODE. - Drie Vlaamsche Realisten.
R9872: BAEKELMANS, LODE. - De doolaar en de weidsche stad.
T1933: BAEKELMANS, LODE. - Reimond Stijns 1850-1905.
K5513: BAELEN, KAMIEL VAN. - Gebroken melodie. In memoriam Kamiel van Baelen door Em. Janssen.
K4661: BAELEN, KAMIEL VAN. - Volledig werk. Twee delen.
L6702: BAERE, C. DE EN J. VERBOVEN. - Vijf Vlaamsche novellen. Hilda Ram: Slachtoffers voor Transvaal. R. Loveling: Meester Huyghe. V. Loveling: Emiliaantje. R. Stijns: Peter Joannes. A. Snieders: Sneeuwvlokske.
L6012: BAERE, C. DE. (ED.). - Meisjesfiguren uit de Nederlandse Letteren.
T7329: BAES, P. - De taalsleutel, of Vlaamsche spraakregels, tafelwijze geschikt.
L9391: BAETE, MARCELLA. - Het leven kan wreed schoon zijn.
L9392: BAETE, MARCELLA. - Kasterbant.
K1779: BAETE, MARCELLA. - Jaren van leem.
L8494: BAGCHUS, FILIP. - Oh, zit dat zo! Een verhaal over de oorsprong en de sprong van een uitvinding.
L1522: BAGGERMAN, ARIANNE. - Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw.
T1410: BAGULEY, DAVID. - Bibliographie de la critique sur Emile Zola 1864-1970.
L6593: BAHR, HERMANN. - Schwarzgelb.
L5414: BAHR, HERMANN. - Summula.
T1952: BAIE, EUGENE. - Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Deuxieme: L Miroir de l'Escaut.
T1949: BAIE, EUGENE. - Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Premier: La Metropole de l'Occident.
W3939: BAILEY, HERBERT S. - The art and science of book publishing.
L9548: BAINBRIDGE, BERYL. - Engelse reis, of een verward maar getrouw relaas van wat een enkeling zoal ziet & hoort & denkt op een tocht door Engeland. Vertaling Joop van Helmond.
B8011: BAINES, PHIL & SARAH ROOKLEDGE (EDS.). - International handbook of Type Designers. A biographical directory
T9771: [BECKETT] BAIR, DEIRDRE. - Samuel Beckett. A biography.
K2297: BAJETTA, C.M. - Some notes on Printing & Publishing in Renaissance Venice.
T1205: BAKELS, H. - Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond der waarachtigheid van God, Deugd, Onsterfelijkheid.
R6736: BAKELS, F.B. - Goed taalgebruik. Het persklaar maken van stukken.
Y6431: BAKELS, H. - Luther's leven voor leeken verteld.
T6579: HET BAKEN. - Onafhankelijk Orgaan voor principieele Voorlichting. No. 1, Januari 1945. No. 2, Februari 1945. No. 3, Maart 1945. No. 4, April 1945. No. 7, Juli 1945. No. 8, Augustus 1945. No. 1, Januari 1946. No. 2, Februari 1946. No. 3, Maart 1946.
MK0114: BAKER, ARTHUR. - Calligraphic alphabets.
H5117: BAKER, STEPHEN. - How to live with a neurotic cat. Illustrated by Jackie Geyer.
H3198: BAKER, NICHOLSON. - De fermate. Roman. Vertaling Rob van Moppes.
Y5586: [MONTAIGNE] BAKEWELL, SARAH. - Hoe te leven of Een leven van Montaigne.In één vraag en twintig pogingen tot een antwoord.
L2443: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot.
L8344: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake. Vermeerderd met toespraken van Mr. G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en R.C. Bakhuizen van den Brink.
R1381: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot.
L3321: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Uit de werkplaats van...
Y0918: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Van Hollandsche Potaard. Studien en Fragmenten.
Y4136: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-archief / uitgeg. op last van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken. [ingeleid en verzameld door R.C.Bakhuizen van den Brink]. 1e stuk: Inleiding, Geschiedenis, Overzigt van het archief der voormalige regtscollegien in Holland.
L4525: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. EN J. LINDEBOOM. - Handboek der Kerkgeschiedenis. Twee delen.
Y3133: BAKI. - Twee liefdesgedichten.
K2538: BAKKER, SIEM. - Het woord en Gerard Diels. Vier literair-historische artikelen over het tijdschrift Het Woord (1945-1949) en de dichter Gerard Diels (1897-1956).
M6310: BAKKER, B. / E. FLEURBAAY / A.W. GERLAGH. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600 - 1950.
W6849: BAKKER, BERT /A. MIDDELDORP. - Nieuw kommentaar op Achterberg.
Y8542: BAKKER, NEL. - De blauwe gordijnen van Ibsen.
R3495: BAKKER, S.K. - De zedelijke beteekenis van het socialisme.
C1313: BAKKER, ROB. - Graven.
L9208: BAKKER, GERBRAND. - Boven is het stil.
Y1012: BAKKER, NIEK. - De andere modernist. T.S. Eliot en het christelijk geloof.
H2159: BAKKER, SIEM. - Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949.
B8368: BAKKER, V.H. EN M.A. CASPERS. (RED.). - Brabant in de ban van buiten. Gids van de natuurgebieden van Brabants Landschap.
T8127: BAKKER, GERRIT. - Ommekeer.
W8447: BAKKER, SIEM / THEO VOS. - Over Een tevreden lach van Andreas Burnier.
R1294: BAKKER, BERT. (ED.) - Achterberg in kaart. Inleiding P.J. Meertens.
T7945: BAKKER, PIET. - Kollektion Lucas Bols. Illustriert Eppo Doeve.
K4671: BAKKER, BERT/W.GS. HELLINGA/ED. HOORNIK/B. VOETEN. - A. Roland Holst zeventig jaar.
K6748: BAKKER, BERT / BAREND DE GOEDE / G. KAMPHUIS. - De weegschaal. Essays van Protestantsche Letterkundigen. Bijeengebracht door ...
K3578: BAKKER, SIEM EN JAN STASSEN. - Bert Schierbeek en het onbegrensde. Een inleidende studie over de experimentele romans.
R3398: [TROELSTRA] BAKKER, PIET (ED.). - Troelstra's heengaan. 12 Mei 1930.
T9032: BAKKER, S.K. - Het Christen-Socialisme.
B8443: BAKKER, PIET. - Kidnap.
Y2372: BAKKER, MARCEL EN ROB VREEKEN. - Obstakel. 1e jaargang 1976-1977. Nrs- 1 en 2.
B5786: BAKKER, J.P. - Bodem en bodemprofielen van Suriname, in het bijzonder van de noordelijke savannenstrook.
Y1431: BAKKER, S.K. - Naast het kruis de Roode Vaan! Rede.
B9272: BAKKER, SIEM. - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden.
Y8908: BAKKER G. - G. Bakker aan zijne landgenooten.
K3470: BAKKER, KEES DE/HERMAN ARNOLDS. - De vijftig Boekenweekgeschenken 1932-1985.
R3009: BAKKER, PIET. - Misdadige Praktijken. Een onderzoek in de duistere wereld der aborteuses.
B8672: BAKKER, BERT / REIN BLIJSTRA EN J. HULSKER. - Catalogus. Wereldschrijvers van nabij.
T7052: BAKKER, SIMON (SECR.). - Wij roepen.
T1127: BAKKER, J.P. - Naar nieuwe wegen in de analyse van reliefvormen van het aardoppervlak.
Y4605: BAKKER, GERBRAND. - Gras om languit in te liggen. Buitendagboek.
M8266: BAKKER, BERT. - Reizigers.
T3406: BAKKER, G.P. - Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep.
L5871: BAKKER, NIENKE. - Reclames en Advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van de Noord- en Zuidnederlandse woordenschat.
M2718: BAKKER, BERT. (ED.) - Achterberg in kaart.
B8401: BAKKER, PIET. - Collectie Lucas Bols. Met tekeningen door Eppo Doeve.
L5330: BAKKER, A.M. DE. - Willem Frederik Hermans en de oorlog die niet voorbijging.
Y0324: BAKOENIN, MICHAEL. - Over anarchisme, staat en dictatuur.
L1084: BAKOENIN, MICHAEL. - Brief aan een Fransman. De revolutionaire situatie in Frankrijk in 1870.
R0420: BAKOENINE, MICHEL. - Nagelaten Werken: Federalisme, Socialisme en anti-theologisme, Brieven over het Patriotisme, God en de Staat.
R2695: BAKX, HANS W. - Midas' tranen. Een anekdote.
T4716: BAL, MIEKE. - Het Rembrandt effect. Visies op kijken.
T0990: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de firma Peck & Co. 1857 - 27 april - 1932.
Y3552: BALCKIUS OF TRABIUS, ISBRANDUS. - Leerrede over Marcus 4. vs. 30-33 uitgesproken te Antwerpen op den 9 April 1567.... Naar de tweede uitgave met eene inleiding door B. Glasius.
W4174: BALDICK, CHRIS. - The Concise Oxford Literary terms.
T8711: BALDWIN, JAMES. - Een picknick om nooit te vergeten.
B3153: BALDWIN, RUTH M. - 100 Ninetheenth-Century Rhyming Alphabets in English. From the Library of Ruth M. Baldwin.
M5358: BALDWIN, JAMES. - Zeg mij hoe lang de trein al weg is. Vertaling Louis Ferron.
R0403: [SPINOZA] BALEN, PETRUS VAN. - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
H3130: BALEN, W.J. VAN. - Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw Nederland.
L4204: BALEN, W.J. VAN. - Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten.
B8436: BALEN, W.J. VAN. - Nederland en de A.B.C.-Staten. Een schets van onze aanraking met Argentinie, Brazilie en Chili.
R6763: BALEN, J. HENDRIK VAN. - Diamanten en Parelen. Avonturen van vier krijgsgevangen boeren op Ceylon.
L7376: BALEN, G. VAN / GERARD DEN BRABANDER E.A. - Ruwe diamant. Eerste bloemlezing uit het werk onzer jongste schrijversgeneratie in Nederland.
R5070: BALET, LEO. - Der Fruhhollander Geertgen tot Sint Jans.
R3828: [SPINOZA] BALIBAR, ETIENNE. - Spinoza: from individuality to transindividuality. A lecture delivered in Rijnsburg on May 15, 1993.
L5190: BALK, FERDINAND. - Lessing auf der niederlandischen Buhne. (bis 1830).
K4755: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. / J.P. GUEPIN. E.A. - Controversen in de taal- en literatuurwetenschap.
Y7643: CATALOGUS BOEKHANDEL BALKEMA. - Catalogus van boeken verkrijgbaar bij Boekhandel Balkema, Amsterdam. LIX. November 1947. + rekening.
L7766: HABAKUK II DE BALKER. - Oud gereedschap mensheid moe.
Y9321: HABAKUK II DE BALKER. - Helgeel landjuweel. Bij de 400 jarige herdenking van de beeldenstorm (1566-1966).
R0953: BALKT, H.H. TER. E.A. - Nieuw verschenen. Een bloemlezing met nooit eerder in boekvorm verschenen werk.
Y1549: BALLAND, DR. - l'Arbre Genealogique d'Orange. Quinze Sonnets a la Hollande. Dedies a sa Majeste la Reine Wilhelmine a l'occasion de son couronnement 1880 - 31 Aout - 1898.
R5587: BALLOT, A. - Eigenaardigheden van het Twentsche dialect. Inleiding K.D. Schonfeld Wichers.
Y5762: BALS, KEES EN MARTIN GERRITSEN. - De Indonesië-weigeraars.
B3904: BALSEM, N.C. - Dichterleven en Levenspoëzie. Een viertal lezingen.
T9102: BALSEM, N.C. (BIJEENGEBRACHT). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Leon Gambetta. Pius IX. Victor Immanuel. Keshub Chunder. Pater Angelo Secchi en Urbain Jean Joseph Leverrier. Henry Moreland Stanley. Nikolaas Paulowitsch. John Russell. Ferdinand Freiligrath. Leopold von Ranke.
R8244: BALSEM, N.C. - J.J. van Oostzee. Rudolf Virchow. Anton Rubinstein. Herbert Spencer. Hans Makart. Thomas Henry Huxley. Elisabeth, Koningin van Rumenie (Carmen Sylva). Jacob Molescott. Peter Cooper. Francois Laurent. Hendrik Conscience.
T9149: BALSEM, N.C. (ED.). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Jacobus Jan Cremer. Loris Melikoff. John Tyndall. Alexander II. George Eliot. H. Taine. Maximilien Paul Emile Littre. James Abram Garfield. Georg Ebers. Carl Weyprecht.
T2460: [HUYSMANS, CAMILLE] BALTHAZAR, H. & GOTOVITCH, J. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VII. Camille Huysmans in Londen.
T0811: BALTHAZAR, HERMAN. E.A. - De Rode Verleiding. Een Eeuw Socialistische Affiches. Twee delen.
Y6459: BALZAC, HONORE DE. - Het gevloekte kind. Vertaald en ingeleid door C. en M. Scharten-Antink.
K3556: BALZAC, HONORE DE. - De baldadige vertelsels. Bijeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honore de Balzac tot vermaeck der Pantagruelisten ende geene anderen.
Y6466: BALZAC, HONORE DE. - Het gevloekte kind. Vertaald en ingeleid door C. en M. Scharten-Antink.
Y9592: BALZAC, HONORE DE. - Vader Goriot. Vertaald en van een nawoord voorzien door Hans van Pinxteren.
L1546: BALZAC, HONORE DE. - Nicht Bette. Vertaald, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Hans van Pinxteren.
P2506: BALZAC, HONORE DE. - De oude Goriot. Vertaald door J. Lopez/Sam. Goudsmit.
B4399: BAMMES, REINHOLD. - Der Titelsatz, seine Entwicklung und seine Grundsatze.
Y3635: [VONDEL] BANCK, J.E. - Vondel herdacht.
T9218: BANDY, LOU EN CH. BOREL-CLERQ. - Lach iederen dag. Uit Bob Peters Nationale Revue.
C1314: BANEN, JAN. - Doolhof in meervoud.
K1200: BANG, HERMAN. - De raven. Novellen. Vertaling J.C. Torringa-Timmer. Ingeleid F.S. de Vrieze.
T4565: BANG, HERMAN. - Am Wege.
R2618: BANG, HERMAN. - Tine, een roman van liefde. Vertaling Emil Gruno.
W2135: BANG, HERMAN. - Tine. Vertaling A. van Hees.
Y2853: BANG, HERMAN. - Der Grosse Kahn. Mit Gedenkworten von Peter Nasen und Sophus Michaelis.
T0465: BANG, HERMAN. - Tine. Vertaling en nawoord A. van Hees.
R8259: BANG, HERMAN. - Mikael. Vertaald door D. Logeman-van der Willigen.
R3540: BANK, JAN / PAUL KALMA / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: De logica van het compromis. W.A. Bonger. Sociaal democratie in het interbellum.
R6318: BANK, JAN / PAUL KALMA / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: De overgang naar het socialisme. Verbruikscooperaties. Hendrik de Man. PvdA en Marshallhulp.
H9571: NMB BANK. - Uit de Kunst van de Bank. De kunstcollectie van de NMB Bank.
R6315: BANK, JAN / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme. Links klassiek. Bevat: Verzorgingsstaat, crisis en kritiek. Biografie: F. van der Goes. Het socialisme onder het communisme. Biografie J.G. Suurhoff. Profiel: Jacques de Kadt.
R6317: BANK, JAN / MARTIN ROS / PAUL KALMA EN BART TROMP. (EDS.). - Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme.
B3564: BANKES, HENRY. - Treatise on Lithography. Reprinted from the 1813 and 1816 editions with an introduction and notes by Michael Twyman.
R6192: OUD-BANKIER. [=M.H. DE GRAAF]. - Het zwarte boek der staatsgeheimen geopend, of Europa's toekomst in verband met de belangen van Nederland.
B3397: BANNIER, J.H. (ED.). - Provo. Special issue of Delta, a Review of Arts Life and Thought in the Netherlands. Autumn 1967.
T6188: BANNING, W. - Een nieuwe wil een nieuwe wereld.
R4879: BANNING, W. EN J. JAC. THOMSON. - Het Regeeringsjubileum. Geschriften van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland No. 10.
T9134: BANNING, W. - In Verbondenheid. Een woord tot vrienden en makkers, bekende en onbekende, aan het einde van het oorlogsjaar 1940.
R6916: BANNING, JOHAN P.D. VAN. - Gebiedsovergang en zijn gevolgen. Getoetst aan de praktijk van de inlijving van Eupen-Malmedy door Belgie.
T4335: BANNING, W. - Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure.
R9286: BANNING, W. - Recht op van lijf, Recht op van ziel! Waarom wij het fascisme bestrijden.
K1610: BARBA, ANDRES. - Het zusje van Katia. Vertaling Adri Boon.
T1224: BARBER, SOLON R. - Cross-Country. A. Miscellany.
R4873: BARBEY D'AUREVILLY, JULES. - Du Dandysme et de Georges Brummell.
T4813: BARBIERS-SEELEMEIJER, R. - Over meisjes die op fabrieken werken.
M9695: BARCHAM GREEN, J. - One hundred and fifty years of papermaking by hand.
L7848: BAREN, J. VAN. - De Bodem van Nederland. Deel I: De vormingen, ouder dan het kwatair. Deel II: Het kwartair.
B4779: BARENDREGT, LARIISA. E.A. - Paus streelt vreemde groente.
K9997: BARENTS, J. - H.P.G. Quack zijn leven en werk.
B6395: BARGE, J.A.J. - De betrekking tusschen vorm en functie als biologisch probleem.
T0234: BARGE, J.A.J. /BUYTENDIJK, F.J. /SCHULTE, J.E. - Het ras morphologisch, physiologisch en psychologisch beschouwd, Voordrachten gehouden op den Studiedag over het Rassenvraagstuk
T9584: BARGER, H.H. - Een predikant uit de patriottentijd.
T5633: BARGER, H.H. - Gedenkschrift bij het 75-jarig bestaan der Inrichting van Diakonessen in Nederland, gevestigd te Utrecht. 1844 - 4 november - 1919.
R1627: BARILLE, ELISABETH. - Rituelen voor de stilte. Verhalen. Vertaling E. van Hemert.
T0158: BARJITZCHAK, YOSHUAH. - Uriël da Costa.
H6800: BARKER, NICOLAS. - The Oxford University Press and the Spread of Learning 1478-1978. An illustrated history. With a preface by Charles Ryskamp.
R5830: BARKMAN, BEN, SUZANNE PIET, WILLEM SELLINK. - Interactieve media: ontwerp en gebruik.
H0157: BARKOV, IVAN. - De barre ballade van Boris Borus.
K2854: BARNARD, W. - Tussen twee stoelen.
H9934: BARNARD, BENNO. - Het gat in de wereld.
H9631: BARNARD, BENNO & PAUL DE WISPELAERE (EDS.). - Het land van de mosseleters. 150 jaar Vlaamse vertelkunst.
L9706: BARNARD, BENNO. - Door God bij Europa verwekt. Foto's Patrick de Spiegelaere.
Y8005: BARNARD, BENNO. - Een engel van Rossetti. Gedichten.
H8423: BARNES, JULIAN. - Trioloog. Vertaling Bartho Kriek.
K1556: BARNES, JULIAN. - Het stekelvarken. Vertaald door Frans van der Wiel.
Y7878: BARNES, JULIAN. - Hm, he, ha: kunst en woorden. Vertaald door Jelle Noorman.
Y5770: BARNES, IAN. - Ridders en kastelen. Een historisch overzicht van de opkomst en teloorgang van het ridderschap.
R1769: BARNES, JULIAN. - Flauberts papegaai. Vertaling Else Hoog.
R3229: BARNEVELD, D. - De oude banketbakkerij.
R6055: BARNHOORN, H.J. EN JOH. G. CRABBENDAM. - Gedenkboekje uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Parochie Sint Agatha te Zandvoort.
L0943: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
L1003: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
L0158: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
R2633: BARNOUW, ADRIAAN J. - Monthly letters on the culture and history of the Netherlands.
T9139: BARNOUW, DAVID. / M.M. ROST VAN TONNINGEN. - Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen Deel II: Mei 1942 - Mei 1945. Ingeleid en uitgeven door David Barnouw. With an English summary.
R5448: BARNOUW, A.J. - Schriftuurlijke poëzie der Angelsaksen.
B8272: BARON VAN HUGENPOTH, J.B. - Anti. Sociale Rechtsbeschouwingen.
Y6339: BAROS, LINDA MARIA. - Het huis van scheermesjes. Uit het Frans vertaald door Jan H. Mysjkin.
H6125: [MARDERSTEIG] BARR, JOHN. - The Officina Bodoni. Montagnola-Verona. Books printed by Giovanni Mardersteig on the Hand Press 1923-1977.
R7626: BARRES, PHILIPPE. - Charles de Gaulle. (Vrije bewerking naar het Fransch).
B5623: BARRETT, ANDREA. - De reis van de Narwhal 1855-1856. Vertaald door May van Sligter.
R6920: BARREZEELE, KRIS (ED.). - Jongeren in de Vlaamse Beweging. 15 jaar heelnederlands jongerentijdschrift Nieuw-Vlaanderen onderwerpen- en auteursrepertorium 1967-1982.
T5497: BARRIE, J.M. - Margaret Ogilvy, door haar zoon. Uit het Engelsch vertaald door J. Kuylman.
B2612: BARRIOS, C. - Tradato elemental de Armas Portatiles.
B3154: BARRON, DON (ED.). - Creativity 8. A Photographic Review of Creativity '78.
M6580: BARSTOW, STAN. - Er is nog tijd. Vertaling Gerrit Komrij.
T6996: BART, A.TH. - Oorlog, Dienstdwang, Dienstweigering of Hoe geraken wij tot een Practisch Vredesideaal?
B6749: BARTELING, D. - Is volksontwikkeling mogelijk door middel van lectuur van boeken?
R2725: BARTELINK, G.J.M. - Geschiedenis van de klassieke letterkunde.
R8792: BARTELS, H.M.H. - De Katholieke Sociale Actie.
T6575: BARTELS, A. (RED.). - In memoriam. Uitgave van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs ter herdenking van de door en ten gevolge van de oorlog gevallen leraren in de periode van 1940-1945.
T8490: BARTELS, THIJS & JOS VERSTEEGEN. - Homo Encyclopedie van Nederland.
R3190: BARTELS, H.J. - Een stalen geheugen !
R4489: BARTELS, H.J. - Het geheim der hersenen. Beproefde methode om studielust, werk- en denkkracht te vermeerderen, onmisbaar voor studeerenden, kantoristen, handelslieden e.a.
R4490: BARTELS, H.J. - Hoe verdrijft men zenuwachtigheid en vrees? Nieuwe eenvoudige en beproefde methode om in eenige minuten zenuwachtigheid en vrees geheel te verdrijven.
R8753: BARTEN, J.B. EN J.C.M. VAN ROOY. - Regels voor verkeer en veiligheid in Teekeningen met vragen. Bestemd voor het 4de t/m 7de leerjaar.
T9140: BARTEN, A.W. - Vakgeschiedenis door postzegels.
W2365: BARTHELME, DONALD. - Sneeuwwitje. Vertaald door Else Hoog.
T5897: BARTHOLOMEW. - Bartholomew Pocket. Atlas and Guide to London.
T0099: BARTLING, D., VAN DEN BERGH VAN EYSINGA, HOFSTRA, KUYPERS, WOLTERSON. - In memoriam Dr. J.D. Bierens de Haan 1866-1943.
H5760: BARTON, EMILY. - Het testament van Yves Gundron. Vertaald door Marijke Koch.
T7737: BARTSTRA, J.S. - Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa 1940-1945.
L1053: BARTSTRA, J.S. EN W. BANNING (EDS.). - Nederland tussen de Natien. I. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis.
T7747: BARTSTRA, J.S. - Adolf Hitler.
R3829: [SPINOZA] BARTUSCHAT, WOLFGANG. - Individuum und Gemeinschaft bei Spinoza. Vortrag gehalten in Katwijk am 20. Mai 1995.
T4782: BAS, F. DE. - Valsche Staatkunde. Bestrijding van Pierre Nothomb's Histoire du Grand-Duche de Luxembourg.
Y4670: BAS, W.G. DE EN L.M. KALMIJN. - Oranjelente. Met een inleidend woord van H.Th. Obbink.
Y5213: BAS, F. DE. - Levensbericht van den Luitenant-Generaal A.W. Ph. Weitzel.
L6554: BAS, F. DE. (ED.). - Brieven van Prins Willem V. aan Baron Van Lijnden Van Blitterswijk, Representant van den Eersten Edele van Zeeland met vergunning van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses Van Wied, Prinses der Nederlanden.
T6341: BASCHWITZ, KURT. - Denkend mensch en menigte. Bijdrage tot een exacte massapsychologie. Vertaling Johan W. Schotman.
R6466: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
R6560: BASCHWITZ, K. - De intelligentie van het krantenlezend publiek.
T0559: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
T7828: BASDEVANT, JULES. - Les Deportations du Nord de la France et de la Belgique en vue du Travail force et le Droit International.
R0617: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. St Bride's Issue [12].
R0618: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 34.
R0619: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 42.
R0616: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Bradbury Thompson Issue [11].
R0615: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Cassandre Issue [10].
R0613: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 24.
R0611: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 22.
L3409: BASHIR-HECHT, HERMA. - Der Mensch als Pilger. Albrecht Durer und die Esoterik der Akademien seiner Zeit. Mit einem Geleitwort von Renate Riemeck.
Y8962: BASLER, ADOLPHE EN CHARLES KUNSTLER. - La Peinture Independante en France II. De Matisse a Segonzac.
Y8758: BASSANI, GIORGIO. - Lida Mantovani. Uit het Italiaansch vertaald door Tineke van Dijk.
Y0233: BASSECOUR, JONKVROUWE H.B. DE LA. - Christelijke Arbeid. Officieele Gids van Stichtingen en Vereenigingen die in Nederland en Nederl.-Indie Christelijken Arbeid Verrichten.
Y7974: BASSERMANN, LUJO. - Betaalde liefde.
T6576: BASSOMPIERRE, ALFRED DE. - De nacht van 2 op 3 augustus 1914 op 't Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Brussel.
Y6995: BASTET, F.L. - Heksendans.
M0361: BASTET, F.L. - Lava.
Y6370: BASTET, F.L. - Pot en Penseel. Gids voor de verzameling Griekse ceramiek in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
K2735: BASTET, F.L. /A. LEHNING, J.J. OVERSTEEGEN E.A. - Thema's voor een uitgever. Voordrachten ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Johan Polak.
P1415: BASTET, F.L. - De stoptrein en andere verhalen.
T8148: BASTET, F.L. - Een mislukte pansfluit. Gedichten.
T9677: BASTET, FREDERIC. - De kat uit de boom. Haarlemse herinneringen.
K2124: BASTET, F.L. - Mr. Carel Vosmaer. Zijn achtergronden, zijn reizen, zijn tijdgenoten, zijn invloed.
M5197: BASTET, F.L. - Drieluik.
T8147: BASTET, F.L. - Arion op de dolfijn. Gedichten.
T4651: BASTET, FREDERIC. - Met Louis Couperus op reis.
Y7433: BASTET, F.L. - Haagse krengen. Alfabet uit de kist van Vincent Vere.
K2125: BASTET, F.L. / J.F. HEIJBROEK / NOP MAAS. E.A. - De verzameling van mr. Carel Vosmaer (1826-1888).
W7701: BASTET, F.L. - Het Fin de Siecle alfabet, uit de nalatenschap van Vincent Vere.
Y8569: BASTET, FREDERIC. - De wereld van Louis Couperus.
L7935: BASTET, FREDERIC. - Twee vrouwen en een gorilla. Met een vraaggesprek door Luc Daems.
T0852: BASTIAANS, W.CH.J. - Leven op de brug.
R2307: BASTIAANSE, FRANS. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde, met bloemlezing en illustraties in vier deelen.
Y6226: BASTIAANSE, FRANS. - Dien Middag.
Y6491: BASTIAANSE, FRANS. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Tweede deel.
L1426: BASTIAANSE, FRANS. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Vierde deel.
Y8478: BASTIAANSE, FRANS. - Natuur en leven. Verzen.
L1083: BASTIAANSE, FRANS. - Gedichten.
Y6457: BASTIAANSE, FRANS. - Gedichten.
K3948: BASTIAANSE, FRANS. - Verzamelde gedichten. Deel I: 1890 - 1913.
Y8018: BASTIAENSEN, FRANS. - Mijn hart die leeuw.
R4378: BASTIAENSEN, A.A.R. - Observations sur le vocabulaire liturgique dan l'itineraire d'egerie.
B5680: BATAILLE, CHRISTOPHE. - De meester van de tijd. Vertaling Liesbeth van Nes.
Y8253: BATAILLE, GEORGES. - Krantenknipsels 1980-1994 over Georges Bataille.
Y6344: BATAILLE, GEORGES. - Het kleintje. Uit het Frans vertaald door Paul Claes.
Y7696: BATAILLE, GEORGES. - Coryphea. Vertaling Paul Claes.
T9989: BATAVUS. - Kapitein Kluiver. Blijspel in een bedrijf voor 7 Heeren en 5 Dames.
T9991: BATAVUS. - De Nieuwe Dokter. Klucht in een Bedrijf voor 5 Heeren en 1 Dame.
T9987: BATAVUS. - Een oude zeerob. Blijspel in een bedrijf voor 7 Heeren en 1 Dame.
K8836: BATE, LUDWIG. - Intermezzo in Meisenheim. Vertaling K.H.R. de Josselin de Jong.
T6978: BATENBURG, A. VAN. - De revolutionnaire inwerking in maatschappij en leger, een gevaar voor Nederland. Voordracht gehouden voor de Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht.
R4999: BATHO, EDITH C & BONAMY DOBREE. - The Victorians and After 1830-1914. With a chapter on the economic background by Guy Chapman.
R1175: BATTEN, F EN A.A.M. STOLS. (EDS.). - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron.
K4392: BATTERS, ELMER. - Legs that Dance to Elmer's Tune. 1919-1997. With an introduction by Dian Hanson.
Y8134: BATTEUX, ABBÉ. - Histoire des Causes Premières, ou Exposition sommaire des pensées des Philosophes sur les principes des êtres.
M7115: [ERASMUS] BATTUM, ANNET VAN. - Erasmus rebel tegen wil en dank.
H3510: BATTUS. - Letterkunst.
Y8334: BATTUS. - Q.
L9039: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal. Prefacee et annotee par Ernest Raynaud.
Y8538: BAUDELAIRE, CHARLES. - Wenken voor jonge letterkundigen. Vertaling en nawoord Rikus Hofstede.
Y8252: BAUDELAIRE, CHARLES. - Krantenknipsels 1957-2003 over Charles Baudelaire.
L6625: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal.
Y9656: BAUDELAIRE, CHARLES EN CHARLES CROS. - Prozagedichten. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y6246: BAUDELAIRE, CHARLES. - Chant d'automne.
L5680: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal.
R1095: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal.
B9958: BAUDELAIRE, CHARLES. - Die Blumen des Bosen. Umdichtungen von Stefan George.
Y4826: BAUDET, H. EN L.J. BRUGMANS. - Balans van Beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indie.
Y5974: BAUDOIN. - De eerste reis. Vertaling Mat Schifferstein
Y8868: BAUDRILLARD, JEAN E.A. - NOX B. Biotech.
R5677: BAUDUIN, PAUL. - Marketing de nieuwe wetenschap. Deel III: ( Het belang van het kleine. De vertegenwoordiger. De zelfbediening).
R5676: BAUDUIN, PAUL. - Olifanten aan het werk.
T7667: BAUER, OTTO. - De Socialisierungsaktion im ersten Jahre der Republik.
M1210: BAUER, C. - De groene boogschutter en andere verhalen.
B6360: [REVE] BAUER, GUUS / DAVID DE POEL / J. SCHMIDT / PETER DE RIJK. - Bij Reve aan tafel. Een schrijfmarathon. Voorwoord A.F.Th. van der Heijden.
R6550: BAUER, RIJKAARD LOD. - Leeuwenmuilen en Pantoffelbloemen. Vlaanderen door de laatste jaren heen.
W5159: BAUER, KONRAD F. - Wie eine Buchdruckschrift entsteht.
T7615: BAUER, OTTO E.A. - De Internationale en de Oorlog. Stellingen voor Internationale discussie Otto Bauer, Th. Dan, A. Dunois, J. Zyromski, Friedrich Adler, H.N. Brailsford. Vertaald en voorwoord H. Brok-Troelstra.
K7183: BAUER, F. / J. DE HAAN / J. HULSKER / G. SMOOK / G. STUIVELING. - De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers.
R9183: BAUER, OTTO. - De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen.
B6927: BAUER, GUUS. - De weinigen die ik ken. Brieven aan Frans Pointl.
K0314: BAUER, HELMUTH / CHRISTIAN PFEIFFER-BELLI. - 270 Schriften. Eine Sammlung zeitgemasser Alphabete.
T3287: BAUER, E. EN L. TROTZKI. - Oostenrijk een les voor allen!
T4332: BAUER, MARIUS. - Werk van M. Bauer. Egypte-Voor-Indie. Catalogus van de veiling 17 april 1929. Te houden bij Frederik Muller & Co., Amsterdam.
T1562: [COHEN] BAUM, VICKY. - Tooneel-ingang. Vertaling S.J. Barentz-Schonberg.
R4340: BAUMAN, GERMAN. - De Tribunisten. De revolutionaire marxisten van Nederland.
L2354: BAUR, FRANK. - Scripta Minora. Uit het werk van Prof. Dr. Frank Bauer.
K3150: BAUR, FRANK. - Uit Gezelle's leven en werk.
K5873: BAUR, FRANK. - Uit Gezelle's leven en werk.
K5876: BAUR, FR. - Germaanse philologie Nederlandse Letterkunde.
T4006: BAVIER, ANDRE DE. - De meening van een neutrale omtrent Engeland.
T1175: BAVINCK, J.H. - Christus en de Wereldstorm.
H4809: [BILDERDIJK] BAVINCK, H. - Bilderdijk als denker en dichter.
B8641: BAX, CASPARI. - Prolusio scholastica habita d. XIV septembris 1835, in memoriam viri nobilissimi amplissimi Jacobi Caroli van de Kasteele, Defuncti d. 1 julii 1835 A. Aet. LV.
B8642: BAX, CASPARI. - Laudatio viri doctissimi, Iohannis Kappeyne van de Coppello, phil. theor. mag. lit. hum. doct. Gymnasii Hagani rectoris, defuncti d. XXVII Aprilis 1833, a. aet. XLIII. Habita d. IX septembris 1833, cum Gymnasii Hagani rectoris munus auspicaretur.
R5699: BAX, JACOB. - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw.
T6215: BAX, W. - Verdediging en terechtwijzing ten opzichte eener Synodale Motie. Onuitgesproken toespraak.
M4252: BAXTER, B.M. - Albert Verwey's translations from Shelley's poetical works. A study of their style and rhythm and a consideration of their value as translations.
Y5751: BAYER, PATRICIA / MARK WALLER. - The Art of Rene Lalique.
R6878: BAYER, F.J. - Das Papstbuch. Herausgegeben und Eingeleitet.
Y3769: BAYER, CHARLES. - Petit catechisme de l'athee.
H0152: BAYL, FRIEDRICH. - Der nackte Mensch in der Kunst.
W8614: BAYLEY, HAROLD. - The lost language of symbolism, an inquiry into the origin of certain letters, words names, fairy-tales, folklore and mythologies.
B5660: [VERHAEREN] BAZALGETTE, LEON. - Emile Verhaeren.
MK0077: BE, PIERRE LE. - Pierre le Be: Bele Prerie. Ein Buchstabenbuch von Pierre le Be, Paris 1601.
H9182: BEALU, MARCEL. - Onpersoonlijk avontuur. Vertaling en nawoord Jeanne Holierhoek.
R2612: BEARDSLEY, AUBREY. - Under the Hill and other essays in prose and verse.
T3370: BEARDSLEY, AUBREY. - Aubrey Beardsley Zeichnungen.
K0097: BEARDSLEY, AUBREY / JOHN GLASSCO. - De Venusberg. Vertaling Werner Cranshoff.
Y2141: THE BEATLES. - Ob la di, ob la da. Back in the U.S.S.R. The continuing story of Bungalow Bill. Honey pie. Dear prudence. Martha my dear.
H8079: BEATON, KENDALL. - Enterprise in Oil. A history of Shell in the United States.
T1792: BEAUFORT, JAN A.A.H. DE. - De herziening der Conventie van Geneve.
Y4674: BEAUFORT, RENE F.P. DE. - Het Mausoleum der Oranje's te Delft.
L5372: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE. - Cornelis van Vollenhoven 1874 - 1933.
T3313: BEAUFORT, W.H. DE. - Tegen Dr. A. Kuyper. Een woord van Zelfverdediging en nadere Toelichting.
M7096: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE. - Willem de Zwijger.
P1348: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE / RODOLPHE TÖPFFER. - Mons. Cryptogame en zijn metamorphose.
L0479: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - De vastberaden Ridder. Elf houtsneden Le Chevalier Délibéré van Olivier de la Marche-editie Schiedam 1498. Inleiding en parafrase der oud franse tekst.
R5781: BEAUMONT, P.C. DE. - Mastreechter versjes en leedsjes.
M6466: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - Het vaderhart spreekt. Brieven van vier vaders aan hun zoon.
M6469: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - Cervantes.
L5491: BEAUMONT, MICHAEL. - Tekst in beeld. Toepassing met vorm en kleur. Bewerking Arthur O. Eger.
W6586: BEAUVOIR, SIMONE DE. - De anderen. Vertaling L.P.J. Braat
B8073: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Marquis de Sade. Een selectie uit Sade's werk, voorafgegaan door een essay van Simone de Beauvoir. Vertaald door Jenny Tuin.
T9536: BEAUVOIR, SIMONE DE. - De mandarijnen. Vertaling Jan Hardenberg.
A0692: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Met kramp in de ziel. Vertaling J. Holierhoek.
H9147: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Memoires/ De druk der omstandigheden II. Vertaling L. Witsenburg.
R6955: BEAZLEY, J.D. - Potter and Painter in Ancient Athens.
T6161: BEBEL, AUGUST. - Uit mijn leven. Vertaald door H.J. Hegeraat. Twee delen.
K5915: BECHT, F.W. - Vincent van Gogh.
T0277: BECK, J.W. - Iets over de latere latiniteit.
H9774: BECK, DOREEN. - The book of bottle collecting.
H5449: BECKER, FRANS / JOHAN FRIESWIJK. - Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktieve associaties in Nederland tussen 1901 en 1958 / met bijdragen van J.M. Welcker en F.J.M. van Puijenbroek.
L3755: BECKETT, SAMUEL. - Watt. Uit het Engels vertaald door Onno Kosters.
P0889: BECKETT. - Journal of Beckett Studies. Spring 1979, Number 4.
P0890: BECKETT. - Journal of Beckett Studies. Summer 1978, Number 3.
P0895: BECKETT, SAMUEL. - Compagnie.
P0906: BECKETT, SAMUEL. - Tetes-mortes.
P0881: BECKETT, SAMUEL. - Ends and Odds. Eight new dramatic pieces.
T4650: BECKETT, SAMUEL. - Hoe het is. Vertaling F.C. Kuipers.
M9977: BECKETT, SAMUEL. - Malone sterft. Vertaling F.C. Kuipers. Nawoord Koos Schuur.
K1440: BECKETT, SAMUEL. - Pas suivi de quatre esquisses.
T1168: BECKETT, SAMUEL. - Disjecta. Beschouwelijk werk.
L6519: BECKETT, SAMUEL. - Mal vu mal dit.
Y4567: BECKETT, SAMUEL. - The Letters of Samuel Beckett. Volume I: 1929-1940.
R2693: BECKETT, SAMUEL. - En attendant Godot.
H7454: BECKETT, SAMUEL. - Het beeld. Vertaling Karina van Santen en Martine Vosmaer.
K5695: BECKFORD, WILLIAM. - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Vertaald en ingeleid door Grlof Janzen.
T7128: BEDA VERBEEK, P. - Oud en nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.
R5502: BEDA VERBEEK, P. - Oud en Nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.
B7022: BEDARRIDES, TRILLE. - Tekeningen.
B6116: BEDAUX, J.C. / A.C.F. KOCH & A.J. HOVY. - Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer 1560-1985.
M7265: BEDFORD, MARTYN. - Het Houdini-meisje. Vertaling M. Lindenburg.
Y6509: BEDIER, JOSEPH (BEWERKT). - De roman van Tristan en Isolde. Naar de bewerking van Joseph Bedier. Vertaling Marie Loke. Bezorgd Annie L. Oppenheid.
T5878: BEDIER, JOSEPH. - Duitsche misdaden in het licht van Duitsche getuigenissen. Geautoriseerde vertaling. Voorwoord Terwagne.
Y1527: BEDRIJFSREKLAME. - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der bedrijfsreklame.
Y1526: BEDRIJFSREKLAME. - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der bedrijfsreklame.
Y0045: BEECK VOLLENHOVEN, HENRIUS VAN. - Verslag omtrent de tentoonstelling van visscherij-gereedschap, gehouden te Amsterdam in September en October 1861.
L5021: BEEK, WILLEM J.A.M. - John Keble's. Literary and religious contribution to the Oxford Movement.
T8539: BEEK, MENNO VAN DER. - Vergezocht. Gedichten.
H9407: BEEK, GEERT VAN. - De 1500 meter.
H4424: BEEK, GEERT VAN. - De steek van een schorpioen.
T8801: BEEK, MENNO VAN DER. - Waterdicht. Gedichten.
Y2537: BEEK, G. VAN DER. - Een goede hand in Nederland. Van school - tot levenschrift. Overtrekschrift 0.
K5363: BEEK, M.A. (ED.). - De wereld van de bijbel. Tentoonstelling t.g.v. het honderdvijftig-jarig bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
T4262: BEEK, P. VAN (RED.). - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
T5465: BEEK, J.A. VAN. - Lijst van eenige boeken en brochuren, uitgegeven in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland sedert 1700 tot 1751.
H7186: BEEK, BERT VAN, JACOBI, HANS & SCHARLOO, MARJAN. - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen.
L2895: BEEKE, ANTHON & K. SCHIPPERS. - Over tijdschriften. Een gesprek.
T2909: BEEKELAAR, G.A.M. E.A. - Maar wat is het toch voor eene Courant? De Arnhemsche? Opstellen over de Arnhemsche Courant 1830-1850.
L7446: BEEKMAN, E.M. - The crippled heart. An introduction to the Life, Times and Works of Willem Godschalck van Foquenbroch.
R6145: BEEKMAN, A.A. E.A. - Nomina Geographica Neerlandica Deel IX: Hypercorrecte vormen bij plaatsnamen. Het eerste lid van Dordrecht. Groninger plaatsnamen. Walchersche plaatsnamen. Eindhovensche plaatsnamen. De Esch te Enter (met een kaart). Amsterdam en Amstel.
A0946: BEEKMAN, KLAUS / MIA MEIJER (ED.). - Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers.
Y2900: BEEKMAN, A.A. EN W. STARING. - Hollanders in Politiek en Uniform.
B3066: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indie 1600-1950. Vertaald door Maarten van der Marel en Rene Wezel.
B5571: BEEKMAN, A. - Egmond's heden en verleden.
L5112: BEEKOM, WILHELMUS L. VAN. - De la Formation Intellectuelle et Morale de la Femme d'apres Moliere.
Y1511: BEELAERTS VAN BLOKLAND, G. - Belevenissen te Londen 1940-1945.
Y9047: BEELOO, ADRIAAN. - Gods-oordelen : een gedicht naar aanleiding der jongste gebeurtenissen in Frankrijk en elders, Februarij en Maart 1848.
R4743: BEEM, H. (ED.). - Jerosche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied.
Y3648: BEENING, TH.J. - Het landschap in de Nederlandse Letterkunde van de Renaissance.
Y0355: BEER, TACO H. DE. - Noord en Zuid. Tijdschrift ten dienste van onderwijzers bij de studie der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 18e jaargang 1895.
K9391: BEER, K.C.L.M. DE. - Studie over de spiritualiteit van Geert Groote.
R5014: BEER, T.H. DE. - Noord en Zuid. Taalkundig Tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van Onderwijzers, vooral van hen, die zich voor eenig examen voorbereiden. Negende jaargang 1886.
T3625: BEER, TACO H. DE. - Prof. Mr. M.W.E. Treub en de Cooperatie.
B1807: BEER, PAUL DE. - A. Ein Theaterstuck.
C0897: BEER, EVELYN. (SAMENST.). - Hedendaagse kunst uit Nederland / Art contemporain des Pays-Bas. De uitnodiging tot de reis / L'Invitation au voyage.
Y3637: [VONDEL] BEER PORTUGAEL, D.J. DEN. - J. van den Vondel, uit zijne kleine gedichten geschetst.verhandeling.
Y6966: BEER, FRITZ. - De Relativiteitstheorie van Einstein en haar geschiedkundige grondslag. Zes voordrachten voor leeken vertaald door F.J.E.
R5003: BEER, TACO H. DE. - Gijsbrecht van Amstel.
R5431: BEER, MAX. - Annexionistisch Frankrijk voor den oorlog.
M1696: BEEREN, WIM/R.W.D. OXENAAR/FREDDY DE VREE. - Jan Cremer. Schilder 55 88.
R6522: BEERLING, R.F. - Protestantisme en Kapitalisme, Max Weber in de critiek.
L8010: BEERS, JAN VAN. - Blik door eene venster. Een nieuwjaersgedicht voor den arme.
H2485: BEERS, JAN VAN. - Gedichten: Jongelingsdroomen 8e druk. Levensbeelden 4e druk. Gevoel en Leven 3e druk.
H3919: BEERS, JAN VAN. - Gedichten. Eerste deel: 1843-1857. Tweede deel: 1857-1868.
H2486: BEERS, JAN VAN. - Jongelingsdroomen.
R4226: [TOLLENS] BEERS, JAN VAN. - Lijkkrans voor Tollens.
L9833: BEERTEN, LUC. - De Put. Een stomme film.
Y1051: BEEST, L.A.C. VAN. - Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen. Aardrijkskundige lessen en toepasselijke opgaven, om schriftelijk te bewerken, ten dienste van eerstbeginnenden.
Y0363: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Eerste, tweede en derde deel in een band.
B4533: BEETS, NICOLAAS. - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden VI.
B5682: BEETS, NICOLAAS. - Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering bij de aanvaarding van het hooleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool, uitgesproken den 16. maart 1875.
B0531: BEETS, NICOLAAS. - Hildebrands voorbereiding. Het dagboek van de student Nicolaas Beets. Toegelicht door H.E. van Gelder.
K6290: BEETS, NICOLAAS. - Sparsa. Verzameling van Verstrooide opstellen en kleine geschriften.
B7473: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen.
Y0413: BEETS, A. - De 'Disticha Catonis' in het Middelnederlandsch.
H5929: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen.
L8393: BEETS, NICOLAAS. - Groote mannen en ware grootheid.
K2202: BEETS, NICOLAAS. - Uit Nicolaas Beets' dichtwerken. Een bloemlezing.
L9087: BEETS, A. - De drukkerstermen Smout, Smoutwerk enz.
T6374: BEETS, NICOLAAS. - Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visschers.
R4417: BEETS, N. - De houtsneden in Vorsterman's Bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a.
Y0919: BEETS, NICOLAAS. - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen.
Y3619: [VONDEL] BEETS, NICOLAAS. - Gesprek met Vondel, naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing in de Maand February 1861 gehouden.
Y3900: BEETS, NICOLAAS. - Feestcantate voor den dag der Onthulling, 17 November 1869 van het Nationaal Gedenkteeken voor 1813. 17 november 1869.
Y4995: BEETS, N. - De Verre Oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
T0777: BEETS, NICOLAAS. - Verpoozingen op Letterkundig gebied.
R8011: BEETS, N. E.V.A. - Euterpe. Liederen met accompagnement van de piano. Woorden van N. Beets, S.J. van den Bergh, J. Brester Azn., G.H. Broekhuijzen, J.P. Heije, W.J. Hofdijk, Richard Hol en J. Schimmel.
H5712: BEETS, NICOLAAS. - Geschenk aan jonge lidmaten der gemeente van Christus.
Y7038: BEETS, NICOLAAS. - Kort Begrip der Christelijke Heilsleer. Leiddraad bij de Catechisatien.
Y8987: [VONDEL] BEETS, NICOLAAS. - Gesprek met Vondel, naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing in de Maand February 1861 gehouden.
R0558: BEEUSAERT, KATRIEN & EVELIEN KAYAERT. - Van Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot Boek.be. Een verhaal van 75 jaar.
Y7013: BEEVOR, ANTONY. - De Tweede Wereldoorlog. Vertaling Corrie van den Berg, Varola Kloos, Pieter de Smit en Albert Witteveen.
B1342: BEEX, G. - Archeologisch overzicht van Noord-Brabant.
K9882: BEEX, H. - Mirakelen der Zoete Lieve Vrouw. Bewerkt door H. Beex.
L2891: BEGEER, JAN. - Oefeningen typografische vormgeving.
R9304: BEGEER, PIET. - Wespen en horzels. Roman van een school in oorlogstijd.
H8075: BEGEMANN, NIENKE. - Victorine.
L2234: BEGHEYN, PAUL. - Abraham Leyniers. Een Nijmeegse boekverkoper uit de zeventiende eeuw. Met een uitgave van zijn correspondentie uit de jaren 1634-1644.
T8739: BEGHEYN, PAUL (ED.). - Met de deur open. Gedichten over mensen en God. Verzameld en vertaald.
H7074: BEGHEYN, PAUL J. & PETERS, ELS F.M. - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794.
M3188: BEHN, NOEL. - De infiltranten. [The Kremlin Letter]. Vertaling O. Falk.
R9598: BEHRENS, CHARLES B. - Dienend dichter in zwart en wit. Over de exlibris van Pam G.Rueter.
W2604: BEHRENS, KATJA. - De dertiende fee. Vertaling M. Reitsma.
Y9109: BEHRENS, CHARLES GL. - Nya Svenska Exlibris.
R1290: BEIAARD. - Kees Meekel: Ahasverus. B. van Benthem: Om een Godsbewijs. B. Verhoeven: Lied. L.J.C. van Gorkom: De Fransche Rijnpolitiek. A. van Duinkerken: Het Land. W. Pompe: Het Algemeen Belang. J.H. Valckenier Kips: Mishooren (II). G. Brom: Onze Stiefmoedertaal.
T2669: DE BEIAARD. - De Beiaard. Thijm nummer. 5e jaargang 2e deel Augustus-September 1920.
K4443: BEIGBEDER, FREDERIC. - Liefde duurt drie jaar. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
T0044: BEIJEN V.D. BORGH, M. EN ANNY LEUSINK. - Drie dierfabels. Bewerkt en gekozen door M. Beyen v.d. Borgh en geillustreerd door Anny Leusink.
Y7877: BEIJER, J.C. - Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825.
B2970: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Tweede gedeelte: Diatomeeen -schalen. (Mit Zusammenfassung: Beitrage zur Kenntnis der subfossilen Flora in den hollandischen wurten, zweiter Teil: Die Diatomeen).
B2971: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Derde en laatste gedeelte: Overige Macro- en Microscopische resten. (Mit Zusammenfassung: Beitrage zur Kenntnis der subfossilen Flora in den hollandischen wurten, dritter und letzter Teil: Weitere Mako- und Mikroskopische Ueberreste).
Y0212: BEIJERINCK, FR. EN M.G. DE BOER. - Voorpublicatie: Jacob Bicker Raye. Notitie van het merkwaardigste Meyn bekent 1732-1772. Illustraties Anton Pieck.
B6075: BEIJERMAN, HUGO. - Redevoering ten betooge, dat het geenszins de Engelschen zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders, welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst, de vrijheid en den handel ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden.
Y6353: BEIJERS. - Een unieke Nederlandse verzameling. Beijers Veiling 1980.
R4932: CATALOGUS. BEIJERS. - Catalogue 133: Symbolisme. Contenant de nombreuses éditions originales et des exemplaires dédicacés.
R5144: BEIJERS. - Het Nederlandse Boek 1892-1906.
T2721: CATALOGUS J.L. BEIJERS' ANTIQUARIAAT. - Nederland en het Nederlandsche Volk in hun oorsprong en ontwikkeling, beschaving en lotgevallen. Met een aanhangsel: De Nederlanders in 't buitenland.
Y0403: BEIJL, H.Z DE. - Oranje-Boek, losse schetsen uit het Leven en Bedrijf der Oranje-Vorsten. Feestgave voor Jong en Oud op het Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1849-1874.
T5205: BEIJNEN, JOHANNES ANDRIES. - Art. 188 der grondwet (schutterij).
L6864: BEIJNUM, KEES VAN. - De ordening.
Y5729: BEIJNUM, KEES VAN. - Paradiso. Roman.
Y5274: BEIJNUM, KEES VAN. - Krantenknipsels van/over Kees van Beijnum.
H8446: BEIJNUM, KEES VAN. - De oesters van Nam Kee.
B6127: BEKK, J. - Problemen van de Grafische Techniek.
B4718: BEKK, J. EN MEDEWERKERS. - Het papier. Een bijdrage tot de kennis van de vervaardiging, gebruik en de onderzoekingsmethoden van papier. Twee delen in cassette.
T2549: BEKK, J. - De Lichtechtheid van Wit en Gekleurd Papier.
R4187: BEKKER, ELISABETH, WEDUWE WOLFF EN AGATHA DEKEN. - Geschrift eener bejaarde vrouw. Bewerkt en uitgegeven in verkorte vorm, op basis van de druk (1802) en de handschriften voor het onuitgegeven deel, door Andre Hanou.
Y8306: BEKKER, WED. A. WOLFF EN A. DEKEN. - Fabelen voor de Nederlandsche jeugd.
H2615: BEKKER, E. EN A. DEKEN. - Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut.
Y3470: BEKKER, WEDUWE A. WOLFF, EN A. DEKEN. - Economische Liedjens. Eerste deel. Met plaaten.
H8007: BEKKER, A. EN WED. WOLFF EN A. DEKEN. - Historie van Willem Leevend.
L6818: BEKKER, WILLEM G. - An Historical and Critical Review of Samuel Butler's Literary Works.
L3187: BEKKER, E. EN A. DEKEN. - Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart.
R9926: BEKKERING, HARRY. (RED.). - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
B4011: BEKKERING, HARRY (RED.). - Thema's voor een humanist. Opstellen voor Kees Fens.
L2223: BEKKERING, HARRY. - Orpheus en Euridice in Vlaanderen. Een beschouwing over Klaaglied om Agnes van Marnix Gijsen.
L7475: BEKS, MAARTEN & TOM GITSELS. - Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets t.g.v. de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura.
M4297: BEL, JACQUELINE. - Nederlandse Literatuur in het Fin de Siecle. Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885-1900.
P0814: BELCAMPO. - Nieuwe verhalen van Belcampo.
W8280: BELCAMPO. - Pandora's album.
M4738: BELCAMPO. - Tussen hemel en afgrond.
R1151: BELCAMPO. - De zwerftocht van Belcampo.
Y8355: BELCAMPO. - Liefde's verbijstering.
T1385: BELCHER, GEORGE. - George Belcher his picture calendar 1940.
K1603: BELDER, J.L. (ED.). - Een portret-album van Maurice Gilliams. Vita Brevis.
R7089: BELDERBOS, D.A. - Kuieren, herinneringen aan mijn jeugd in Utrecht.
Y9031: BELG, PEERKE DEN. - Liedekens der Minne.
Y4729: LA NATION BELGE. - La Nation Belge. Journal Quotidien d'Union Nationale. 23 Fevrier 1934: Un Supreme Adieu au Roi-Chevalier. La Belgique a fait a son Souverain de grandioses funerailles. 24 Fevrier 1934: Vive le Roi Leopold III!
W2089: BELINFANTE,H.J. & P. BORST. - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek.
W8694: BELINFANTE, JUDITH. - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
H5921: BELKUM, HANS VAN / RENE DE BOER / C. BROUWER. (RED.). - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak.
H6851: BELL, ALAN. - Port of London 1909-1934.
T6190: BELLA JR., S. DE LA. - Arbeidstijd en vacantie. Rede gehouden op het demonstratief congres van N.V.V. en S.D.A.P. te 's-Gravenhage op 13 september 1930.
T5875: BELLA JR., S. DE LA. - 40 uur geen langer arbeidsduur.
T4290: BELLA JR., S. DE LA. - Een eisch van urgentie; een wettelijk geregelde vacantie voor allen die in loondienst zijn.
R8382: BELLAMY, J. [BELLAMIJ, J.]. - Jeugdige en nagelaten gedichen.
T0979: [COHEN] BELLAMY, EDW. - In het jaar 2000. Volledige vertaling. Geautoriseerde uitgave.
R0128: BELLAMY, J. - Gedichten.
T9643: BELLAMY, JACOBUS. - Gedichten. Met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters.
B5155: BELLAMY, J. - Gezangen.
R8841: BELLAMY. - Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart.
R0668: BELLAMY, EDWARD. - Economische gelijkheid. Nieuwe vertaling van de Amerikaanse uitgave "Equality". [Gelijkheid voor allen].
B6069: BELLAMY, J. - Gedichten. Twee deeltjes.
R0670: BELLAMY. - Economische gelijkheid, de eenige oplossing.
R0672: BELLAMY, EDWARD. - De Gelijkenis van de Watertank. Teekeningen van C.J. v.d. Broek.
R3196: [BELLAMY}. - Mededelingen van de stichting Bellamy-boekenfonds. Drie afleveringen.
R7295: BELLAMY, EDW. - Gelijkheid voor allen. Nieuwe bewerking naar de Amerikaansche uitgave van "Equality" door H.N.
T0744: HERMANCE VAN BELLE. - Katherina Boudewyns Het prieelken der gheestelyken wellusten. Met inleiding en aanteekeningen.
L5175: BELLEN, E.C. - Middeleeuws Individualisme.
L1218: BELLEN, C. VAN. - Middeleeuws Individualisme.
L4712: BELLEN, EISE C. VAN. - Les Origines du Melodrame.
H1640: BELLI, GIOCONDA. - Waslala. Memorie van toekomst. Vertaling Dick Bloemraad.
L7655: BELLOC, HILAIRE. - Richelieu.
R7261: BELLOC, HILAIRE. - Mr. Belloc still objects to Mr. Weel's Outline of History.
K6467: BELLOW, SAUL. - Naar Jeruzalem en terug. Een persoonlijk reisverslag. Vertaling Wim Gijsen.
H9930: BELLOW, SAUL. - Pluk de dag. Met een nawoord door Alfred Kazin. Vertaling Bob den Uyl.
T7525: BELONJE, J. - De Wieringerwaard uit het oud-archief van den polder 1597-1811.
K3036: BELPAIRE, M.E. - Kunst- en levensbeelden.
K3041: BELPAIRE, M.E. - Gestalten in 't verleden.
L6025: BELPAIRE, M.E. - Het landleven in de letterkunde der XIXe eeuw.
K7662: BELTRAMETTI, FRANCO. - Oog in oog. Vertaling Harry Hoogstraten.
R1677: BEMMEL, HARRY CHR. VAN (ED.). - Catalogus van de handschriften aanwezig in de Bibliotheek Arnhem.
Y5565: BEMMELEN, PIETER VAN. - Levensbericht van Mr. Gerrit van Leeuwen.
K7210: [BECKETT] BEN-ZVI, LINDA (ED.). - Women in Beckett. Performance and critical perspectives.
Y1186: BEN, J. VAN DEN. - Vertellingen van den Oude Jakob. Een leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje.
T0102: BEN-GAVRIEL, M.Y. - Een huis in Praag. Vertaling Maurits Mok.
R1529: BENALI, ABDELKADER. - De soefi.
Y5284: BENALI, ABDELKADER. - Krantenknipsels van/over Adelkader Benali.
Y4362: BENALI, ABDELKADER. - Bruiloft aan zee.
T4245: BENALI, ABDELKADER (ED.). - Belofte aan de wereld. Bloemlezing over het kind.
L8259: BENALI, ABDELKADER. - Feldman en ik. Roman.
R3182: BENALI, HIRSCH, JANSMA, JONGSTA E.A. - liefste, Apeetje! Jubileumgedichten.
R4337: BENALI, ABDELKADER. - Berichten uit Maanzaad Stad.
T9457: BENAVENTE, A.B. EN P. BOAS. - Welkomst-groet aan den Koning, bij gelegenheid van Z.M. komst te Amsterdam in April 1861.
R6213: BEND, J.G. VAN DER. - Het Spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
Y9442: [SPINOZA] BEND, J.G. VAN DER. - Dr. J.D. Bierens de Haan en Spinoza.
T0037: BEND, J.G. VAN DER. - Het Spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
Y8535: BENDIEN, J.M. EN PAUL CITROEN. - Een hengelaarsrijm.
B3882: BENDIEN, EVA. - Negentien honderd zes en vijftig - Negentien honderd zes en zeventig.
R6256: BENDIEN, J. / A. HARRENSTEIN-SCHRADER. - Richtingen in de hedendaagsche schilderkunst.
M0467: BENEDICT, BRAD. - Bluebook.
T7041: BENEDICTUS. - De Slavernij van het Militarisme.
R4901: BENKOVITZ, MIRIAM J. - Aubrey Beardsley. An account of his life.
L5617: BENN, E.J.P. - Bekentenissen van een kapitalist. Bewerkt door E.C. van Dorp.
L5333: BENNEKOM, KORS VAN (FOTO'S). - Ereronde. Een fotograaf en vijfentwintig schrijvers.
L9133: BENNETT, MARGOT. - Waar bleef het visje? Vertaling.
Y0807: BENNETT, HAROLD AND JUDY. - The Cambridge Glass Book.
R8827: BENNINK, W.C. - Alberdingk Thijm kunst en karakter.
R0795: BENNINK JANSSONIUS, R. - De Dichtwerken. Eerste deel.
T8728: BENOIT, JACQUES. - Toegift. Vertaalde gedichten.
W2911: BENOIT, JACQUES. - Bescheiden solo, een keuze uit de poëzie.
H4682: BENOIT, JACQUES. - Nader dan mijn hart.
T8585: BENOIT, JACQUES. - Bezinning op het milieujaar.
B2748: BENOIT, JACQUES. - Woord en tegenwoord. Verzen.
H6689: BENOOT, EDGAR. - Gabriel Marcel.
R6746: BENS, ELS DE. - De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944).
H1431: BENSCHOP, NEL. - Ontluikend wonder. Illustraties Reint de Jonge.
L3509: BENSCHOP, NEL. - Een open hand naar de hemel.
B3222: BENSCHOP, DICK. / GEERT MAK. - Europa - kiezen en delen. / Voorbij de blanco spaties. Gevolgd door het gedicht: In vredesnaam van Jana Beranova.
M3253: BENSCHOP, NEL. - Zo zag ik Hem.
M3252: BENSCHOP, NEL. - Hemelboog & aardediep.
Y0468: BENSCHOP, W.J.M. - Eduard Wenckebach en de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij als Baanbrekers voor de Openbare Telegrafie in Nederland.
H1432: BENSCHOP, NEL. - Je ogen zijn zo vol licht. Illustraties Rob Lucas.
M3251: BENSCHOP, NEL. - De vogel van het woord.
T4880: BENSON, E.F. - Deutschland uber Allah.
B5707: BENTE, ED. - Hoe maakt de krant het?
T7949: BENTEIJN, J.M. - Volksleger?
Y2959: BENTHEM, HENK VAN. - Sint-Nicolaasliederen. De oorspronkelijke teksten en melodieen van alle bekende, tradionele Sinterklaasliederen. Uitgebreid met tijd- en streekgebonden tekstvarianten, met onbekende liederen en historische illustraties.
R0556: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - De staat van geweld en andere essays.
B2657: BENTLEY, E.L. - Bentley's Second Phrase Code.
T3631: MERCEDES-BENZ. - Mercedes-Benz Kalender 1938. Twee delen.
B4919: BENZAKOUR, DEELDER, KOMRIJ E.A. - Lof der Zotheid 2001 in gedichten.
T9578: BERAIL, H. - Programma omtrent het stichten eener Naamlooze Maatschappij ter aankweeking van de witte Moerbezieboom en tot de invoering van de Zijdeteelt in de Provincie Noord-Brabant.
Y3854: BERANGER. - Nouveau Recueil. Contenant tous les Airs des Chanson de Béranger. Dont les plus jolies sont avec accompagnement de Piano ou Guitare par Les meilleurs Compositeurs. Tels que Romagnesi, Panseron, B.W. de Beauplan, Bruguière, Docke etc.
T9006: BERANOVA, JANA. - Vinger van de tijd. Gedichten.
H7624: BERANOVA, JANA / GERART KAMPHUIS, TON LUITING. E.A. - Kunstenaars tegen ongelijkheid. poëzie en tekeningen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14