Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T5776: - - Zaandam onder sociaal-democratisch bewind.
R5616: - - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1914.
R5617: - - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1915.
T4176: TIRADE 076. - D. Hillenius, Over Tieben Vaalegeer. H. Romijn Meijer, Kerst in Boston. Tom Eekman, Periodieken in Oost-Europa. H.B. Corstius, Zes dagen onbedachtzaamheid. e.a.
T4174: TIRADE 063. - H.A. Gomperts, Achtergronden van hedendaagse literaire kritiek. J.E. Kool-Smit, Achter Marienbad. E.W. Beth, Wiskunde en Moderne Kunst. H. Romijn Meijer, Het satirisch talent van Muriel Spark.
B2244: KRUISPUNT-SUMIER 61. - Hulde aan en werk van Jan H. de Groot.
Y3387: [KIKKERT, P.J.]. - Afscheid aan mijn oranjestrik.
B2035: - - Dietsche Heiligen. Inleiding E.P.D.A. Stracke.
B2055: PENROSE ANNUAL 67. - The Penrose Graphic Arts International Annual 1974. Edited by Bryan Smith. Volume 67.
B2056: PENROSE ANNUAL 71. - The Penrose. The international review of the graphic arts 1978/9. Volume 71.
Y8963: - - L'foilie de Hollande of de geremoveerde staatie-pruiken, der nieuwmodische pretense Neude enz. Raaden, by de volkomen ondergang van 't nieuwerwetsche Patriotismus. Blyspel : Zynde dit het eenige, echte en waare vervolg, op de dolle dapperheid, by Soestdyk ...
H9488: - - Die schonsten Bucher des Jahres 1964.
R5371: [CASANOVA]. - Brieven van vrouwen aan Casanova. Vertaald en bezorgd door Els Naaijkens.
R7013: - - Graag op Baantjes. Overgenomen uit het dagblad De Tijd.
Y8894: - - Nederlandse postzegels 1981 Achtergronden, Vormgeving, Emissiegegevens, Stempels + Gerrit Komrij en Anthon Beeke: Uit de memoires van een postzegel 1881-1981.
L5702: - - Vakschool-Almanak 1920. Voor en door leerlingen en oud-leerlingen.
Y8007: - - Opt sien van... Aangeboden bij het afscheid van de heer W.H.P. Feenstra, hoofdredacteur van het maandblad "Olie", op vrijdag 27 juni 1958.
H1362: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
Y2926: - - Orde van Oranje-Nassau : Wet van den 4den April 1892, no. 55, gewijzigd bij de wetten van 10 februari 1910 (staatsblad No. 56) en van 21 maart 1923 (staatsblad No. 155).
T2066: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. Ad. Sassen. Louis de Bourbon. F. Bordewijk. Eric van der Steen.
T4487: - - Lustrumgids 1931. Uitgegeven t.g.v. het vierde lustrum VAn Unitas Studiosorium Rheno-Traiectina.
R2070: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 029.
T4870: - - De slag om Overloon. 17 September 1944 - 14 October 1944.
Y3692: - - The Gay Pillow Book.
L7359: - - Zondagsdichters over mensen. poëzie uit liefhebberij.
T4135: TIRADE 291. - R.J. Peskens, Ik zou graag eens met u willen spreken. Carola Kloos, Gods kippenhok. Cees Sanders. Pierre H. Dubois. R. Havenaar, Toon Tellegen. e.a.
T4911: - - Uitgaan in Oud-Amsterdam in tekening.
H8584: A.F. TH. - De Movo Tapes. Een carriere als ander.
B7160: - - De blijmoedige Pegasus. Bezielende artikelen van blijvende waarde.
R9065: - - Nieuwjaars- en verjaarversjes door eene vriendin der kleinen.
T2071: DE GEMEENSCHAP 1932. - Henri van Rooijen. Chr. de Graaff. Fr. E. Bruning. Frans Erens. Jacq. Schreurs. Albert Kuyle. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. A. van Duinkerken. Pierre Kemp.
T6233: - - Wer trieb Günter Sombecki in den Tod? Ein Tatsachenbericht.
L2738: - - De uitspraak der Synode. Met een voorbericht van J.C. Zaalberg.
T6210: A. B. - Twaalf vrijheids-liederen. Uit het Engelsch e.a. door A. B.
K9947: - - Von den altesten erhaltenen Papierdrucken der Welt.
K9949: - - Primitive Handpapiermacherei in Nepal, ein aussterbendes Gewerbe. Wegleitung zu einer Dokumentarfilm des Schweizerischen Papiermuseums in Basel [2]. (Erganzung zum Aufsatz 'Von alten Papiermacherplanzen', Teil I) [3].
L1287: [PROOST, ULCO]. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland.
R3929: [SCHELTEMA, P.]. - Verhandeling over Het leven en de letterkundige verdiensten van Gerrit van Enst Koning.
B5617: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 11e jrg. nr. 1-4. 1987.
B5618: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 12e jrg. nr. 1-4. 1988.
B5619: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 13e jrg. nr. 1-4. 1989.
B5620: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 5e jrg. nr. 1-4. 1981.
B5621: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 6e jrg. nr. 1-4. 1982.
T4639: - - XIe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenveld (zevende vervolg). Bedevaart en stormloop van 't jaar '30.
B9649: [MULTATULI] A.J. (L. VAN DEYSSEL). - Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen.
K1359: - - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk.
K1360: - - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600 - 1917.
L1446: L.E. - Onder de Republiek.
A0652: SINGEL 262. - Kijk, Annie M.G. Schmidt. De schrijfster in beeld.
T6234: - - Ein Kampf um Deutschland.
H7064: - - Geuzenliedboek. Derde vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoëzie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Gerit Abraham van Poelje]. Verkorte uitgave.
B7582: T.H. - Het ongeteekende stuk van Mr. H. Fignes. Een politieke onthulling.
Y3152: - - The Laws of Table-Tennis. Asr evised by the Table-Tennis Association. Together with Table-Tennis, The Art of Playing the Game.
R2592: TIRADE 011. - Tijdgenoten (Sei Shonagon). Italo Svevo: Mijn ledigheid. Jan van Nijlen: De eenzame. Kwatrijnen. Van Geel, R. Campert: Gedichten. A. Morrien: Een ontslapen mode-koning. Cola Debrot: Dagboekbladen uit Geneve. L. Vroman: Ei vrienden. L.Th. Lehmann: Toneel om naar te kijken. K.L. Poll: Theater. J. Veenstra: Boekbespreking.
L2143: - - Franse meesters uit het petit palais, musee de la ville de Paris.
L2145: - - Bernardo Bellotto 1720-1780. Schilderijen en tekeningen uit het Nationaal Museum te Warschau.
L2148: - - De typografisch best verzorgde jaarverslagen van 1962 en 1963.
T6214: [BLECKMANN, C.B.]. - Radicalen-raadsel. sic vos, non vobis Openbaringen en profetiën.
T2147: IR. P. - Hitler, Mussolini, Mussert, Uitkomst?
T5926: - - Prijzenboekje 1948.
R6699: - - Gids voor de gratis pers: 2e jaargang 1937.
R6696: - - De Brabantse Folklore 15de jaargang nrs 85-86.
T2809: - - Belgie in de politieke karikatuur 1830-1980.
T7576: - - Bibliographie der geschriften van Jhr. Dr. Jan Six.
W0013: TIRADE 214. - De brieven van Jan Hanlo.
W0032: A.D. [=AARNOUT DEES]. - Runen van de ruin.
Y9050: [HETTEMA, M.]. - Het koninklijk genootschap voor Noordsche oudheden.
W8261: - - Print, a handbook for entrants to the printing industry and its services.
T5892: - - Wel en Wee der Nederlandsche Kerftabakindustrie.
T2615: - - Van den Vos Reinaerde. Uitgegeven door D.C. Tinbergen.
T4630: A.B. (VERTALING). - Twaalf Vrijheidsliederen.
T4632: - - 17 November 1863. Het feest van Neerlands onafhankelijkheid, zoo als het te 's-Gravenhage plegtig is gevierd.
T4623: - - Wat de Roode Internationale wil. (doel en middelen).
Y6083: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 11. Bevat: Kuyle: Suzanna II. Schaick: Brengt Diagnose herstel? Smit: Drie Rondeelen. Ghelderode: Drie spelers en een drama. Van Boven: Sint Paulus. Redactie: Uit het Logboek. P.P.S.: Oordeel. Voortman: Misschien tel 'k eens de dagen. Sterk: Maria met Jezus en Johannes (tekening). Kronieken. Toneel. Hagel.
M3346: - - S.G.V. kerstnummer 1946.
L4452: [EVERS, G.A.]. - Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrechts op 31 mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers.
T2922: - - Liederenboekje van de Arbeiders-Zangvereeniging Kunst aan het Volk.
Y4527: - - Plakate Posters Affiches. Jugendstil Modernstyle Art Nouveau.
T5811: - - Dichter im Freiheitskampf. Holländische Kriegsdichtung.
T5812: J.H.G. - Lentegroet aan mijn vaderland, bij het voorjaar van 1848.
H8049: - - De avonturen van Bruintje Beer. Deel 12: I. Bruintje Beer op reis tegen wil en dank. II. Met Tommie op avontuur. III. Toont zich een held.
Y7720: JAARBOEK 1978-1979. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1978-1979. A.L. Sotemann, Jaarrede. M. 't Hart, De twee functies van schrijven.
T5285: - - Socialistische liederen, gedichten en voordrachten. Uit het heden en het verleden.
T2791: - - Limburgse bijdragen, uitgave Leesgezelschap Hasselt 27e bundel. Het Leesgezelschap 13 maart 1893-1953.
Y3145: [ISRAEL, NICO]. - Theatrum Orbis Librorum. Boeken, handschriften, kaarten en prenten uit Nederlands openbaar bezit, tentoongesteld t.g.v. de zeventigste verjaardag van de Amsterdamse antiquaar Nico Israel.
W7237: A.D. [=AARNOUT DEES]. - Groot eiland. Bezorgd door Jacques Hamelink.
Y6183: - - Regels voor de titelbeschrijving, vastgesteld door de Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen.
M8019: - - Een Abel spel van Lanseloot van Denemerken. Hoe hi wert minnende ene joncfrou, die met synder moeder diende.
R9284: - - Dietsland Europa. Maandblad. 10e jaargang nr 1 t/m 8, jan-nov. 1965.
R9881: - - De Patriot. Verzameling van clandestien verschenen nummers in den bezettingstijd.
Y8710: [ALPHEN, HIERONYMUS VAN]. - Proeve van kleine gedigten voor kinderen. [Met] Vervolg en Tweede vervolg.
R4358: [VONDEL]. - P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (nieuwe gegevens uit notarieele akten).
Y7184: PENROSE ANNUAL 58. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 58: 1965.
H6633: DICHTERS OMNIBUS 1959. - 5e bloemlezing.
H8217: - - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk. Tentoonstelling 25 april-26 juni 1986.
L4979: - - Een abel spel van Gloriant. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar.
T2079: DE GEMEENSCHAP 1933. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Albert Kuyle. Jacques Schreurs.
R4785: SINGEL 262. - Nieuws van Singel 262, wetenswaardigheden over schrijvers en hun werk. Tweede jaargang nr 2 october 1951.
R8189: - - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Nieuwe reeks, eerste en tweede stuk.
Y6323: - - Schwarze Kunst, Europa-Guide zur Druck- und Papiergeschichte.,Historische Museen, Sammlungen, Werkstätten.
R8120: - - Mary of Nimmegen. A facsimile reproduction fo the copy of the english version in the Huntington Library. With an introducion by Harry Morgan Ayres and Adriaan Jacob Barnouw.
R8164: TIRADE 212. - Theo Thijssen brieven aan zijn uitgever. Cola Debrot, Het Venezolaans-Antilliaans Antagonisme in de 16e eeuw.
R0652: [TOLSTOY, LEO]. E.S.R.I. - Le Tolstoisme et l'Anarchisme
Y5204: - - Programma van den Triomftogt, te houden binnen de Stad Amsterdam, op den 19 Junij 1865, bij gelegenheid der herinnering aan den vijftigjarigen gedenkdag der overwinning bij Waterloo.
Y9464: [SPINOZA]. - Spinozistisch Bulletin. 1e jaargang No. 3, Maart 1939.
L8603: - - Tweede verzameling van Regtsgeleerde Adviezen.
Y1299: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939. Extra nummer. J.P. van Praag en David de Jong Jr.: Henriette Roland Holst 1869-1939.
T6136: - - De jeugd van H.M. Koningin Wilhelmina. Een feestgave voor de kinderen van de Zondagschool.
B2752: TIRADE 058. - Inhoud: H.L. Mulder: Erich Kastner. A. Morrien: Gedicht. Louis Paul Boon: Klavers in het kaartspel. J. Goudsblom: Brieven van een Barbaar. H.N. van der Tuuk: De pen in gal gedoopt.
B7266: - - Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten, enz.
B5615: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 4e jrg. nr. 1-4. 1980.
T4929: - - Die Nederlandse Grafiese Industrie.
H4102: - - In 26 letters.
R2357: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 22. - Jan Elemans: Bericht uit Rome. Lou Vleugelhof: Een vrije zaterdag. Herman Berger: De wijsbegeerte vandaag. Frans van de Wiel: Plant bomen in Israel.
R6470: - - Engeland als beschuldiger van Belgie. Hollandsche vertaling.
T7507: - - Marsch- en nationale liederen overgedrukt uit Onze Gids. Uitgegeven door de Nat. Christen-onderofficieren Vereeniging voor de Militairen van Land- en Zeemacht.
T5286: - - Twaalf liederen voor de bijeenkomsten op De Born en voor de vergaderingen van de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.
T2078: DE GEMEENSCHAP 1931. - Albert Helman. A. van Duinkerken. H. Andriessen. Pierre Kemp. Giovanni Papini. Franz Oldenburg Ermke. Simon Druyf. To Holscher.
Y3422: - - Beoordeeling der nieuwe verklaaring over Salomons Hooglied, welke onlangs door den Consistoriaal Raad en Generaal Super-Intendent te Celle Joan Frederik Jacobi opgegeeven, en door den heer Nicolaus Barkey in eene voorrede met veel nadruk is aangepreezen. Door de schrijveren van de Nederlandsche Bibliotheek.
Y3483: - - Tentoonstelling "huwelijken in het huis Oranje Nassau"
R0330: BZZLLETIN 129. - De Tachtigers.
Y3085: - - Ars Erotica. Die erotische Buchillustration im Frankreich des 18. Jahrhunderts.
L4559: - - Echt vals? Namaak door de eeuwen.
B2238: - - De Borchgrauinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, opnieuw naar het handschrift uitgegeven.
T4328: - - Livre d'Or de l'Exil Francais.
Y7491: - - Phosphor-oorlog tegen vrouwen en kinderen!! Door Engeland uitgevonden en toegepast. Ooggetuigen vertellen.
Y5545: - - Souvenir aan de inhuldiging, Amsterdam Den Haag, september 1898, leger revue. Fotograaf/lichtdruk: Emrik & Binger.
Y9114: - - Schweizerisches Gutenbergmuseum. No. 3.
T4975: - - Het Zaandamsche voorbeeld. Beschouwingen en gegevens naar aanleiding van de totstandkoming van het Zaandamsche Werklieden-Reglement.
T4980: - - Wat te doen? in moeilijke omstandigheden. De kleine raadgever en gids.
H7146: - - Handelingen van het vierentwintigste Nederlands Filologencongres, gehouden te Amsterdam, op donderdag 5 en vrijdag 6 april 1956.
T4344: M.J.L. - Gedenkschriften van den reserve-kapitein M.J.L., 1 R.V.A. 1914-1917.
Y8260: - - Le Manuel des artistes et des amateurs, ou Dictionnaire historique et mythologique. des Emblèmes, Allégories, Énigmes, Devises, Attributs & Symboles, relativement au Costûme, aux Moeurs, aux Usages & aux Cérémonies. ... TOME IV.
L7944: - - Die Flucht aus der Sowjetzone und die Sperrmassnahmen des kommunistischen Regimes vom 13. August 1961 in Berlin.
R8739: C. A. [CARPENTIER ALTING, JOHANNES HENDRIK]. - Hendrik en Maria, de Protestantsche en Roomsch-Catholieke jonge lieden in wederzijdsche betrekking. Een verhaal uit den tegenwoordigen tijd.
T0147: - - Jubileumboek 1911-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het gebied van de Nederlandse taal.
Y0009: - - Gids voor het Openbaar Onderwijs te 's-Gravenhage.
Y9651: - - The New Colophon. A Book Collectors Quarterly. Volume II, part seven.
L4330: [BELLAMY, JACOBUS]. - Jacobus Bellamy, 12 november 1757 - 11 maart 1786.
T2096: DE GEMEENSCHAP 1933. - W.P.J. Pompe. A.J.D. van Oosten. Frans Erens. Antoon Coolen. Koos van Doorne. Chr. de Graaff. Albert Kuyle. Gabriel Smit.
Y8605: BZZLLETIN 031. - Thomas & Heinrich Mann.
K1465: - - De Roode duivel in den gezelligen kring, of Bosco voor iedereen verklaard en navolgbaar gemaakt. Met 4 uitslaande platen.
B2217: - - Vijfentwintig jaar Gouden Penselen & Oeuvre Penseel voor Fiep Westendorp. 1973-1997.
R1785: TIRADE 154. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Vier sprookjes.
R1786: PENROSE ANNUAL 68. - The Penrose Graphic Arts International Annual. Volume 68: 1975.
T4443: TH., A.F. - Het schervengericht. Een transatlantische tragedie.
R6469: - - Jan Frans Willems herdacht (1793-1846).
M3577: - - Den Vaderlandt Ghetrouwe... [Bloemlezing uit Nederlandsche gedichten door Yda Elisabeth Andrea].
Y7731: - - Register op de Verhandelingen in de jaarboeken van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1935-1979.
B3273: - - Encyclopaedieen vroeger en nu. Waar blijft de samenhang van ons weten? Vormverbetering, inhoudsverrijking.
L4119: - - Melanges Paul Fredericq. Hommage de la Societe pour le Progres des Etudes Philologiques et Historiques. 10 Juillet 1904.
T4748: - - De Nieuwe Vrijheid. Inhoud: De illegaliteit na de oorlog. Het koloniale vraagstuk.
T2312: - - Programma t.g.v. de herdenking van de vierhonderdste verjaardag van het overlijden van Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589).
T4735: [STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. - Nederlandse literatuur in de marge. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 1 juni-27 juli 1985.
R6563: - - Geuzenliedboek. Tweede vervolg.
T2068: DE GEMEENSCHAP 1932. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Pierre Kemp. Albert Kuyle. Eduard Brom.
Y5956: - - Het Duitsche aanbod tot een beeindiging der feitelijke vijandelijkheden in het nog bezette Nederlandsche gebied van april 1945. Memorandum van de bij besluit van harer majesteits regeering van 2 augustus 1944 aangewezen vertrouwensmannen, opgesteld in overleg met den commandant der binnenlandsche strijdkrachten.
B5614: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 3e jrg. nr. 1-4. 1979.
L4976: - - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar.
Y4637: - - Een nieuw Rijks-telegraafkantoor te Amsterdam : open brief aan allen, die belang stellen in den bloei dezer stad
B4786: - - Vormgeving: Schooltentoonstelling C.M. 23-10-1978 t/m 1-08-1979, Centraal Museum Utrecht.
R2645: BZZLLETIN 097. - Japanse Literatuur.
Y9553: [GANSFORT, WESSEL]. - Het leven van Wesselus Gansfortius.
T3528: G.V.N. - Mijn verlustiging met prof. Hofstede de Groot's jongste brochure.
Y8712: [VRIES, HENDRIK DE]. - Hendrik de Vries vijftig jaar. Met twee foto's, een tekening en twee facsimile's naar handschriften van den dichter.
Y7726: JAARBOEK 1970-1971. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1970-1971. H.A. Gomperts, Varianten van ironie. J. Tinbergen, Over meten in de menswetenschappen.
L5446: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 22. - De beweging van 80.
L5693: - - Drukkers-Handboek 1963-1964. Uitgave van het Drukkersweekblad.
B2193: - - De veertiende december 1941 beslissende voor de toekomst van ons volk.
L5410: E. V. E. [=EVERT VAN EEDEN]. - Frederik van Eeden als katholiek.
B8238: - - Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme.
L5615: - - Het Boek in Vlaanderen 1941. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L6130: - - J.G.G. (1395-1468). Das Enzensberger-Gutenberg-Projekt. Eine Studie von Studenten der Kunstakademien Krakau, Warschau und der Fachhochschule Mainz 1991-1994.
H5716: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 104. - Van Gogh's grote tijdgenoten.
Y5154: [CAMPERT, REMCO]. - Gouden Ganzenveer 2011: Remco Campert.
K1291: - - Kom, lach mee! Verklarend Okedemies woordenboek.
B4612: [ERASMUS]. - One hundred books by and on Erasmus Roterdamus (1466-1536). Catalogue No. 160.
Y7180: PENROSE ANNUAL 46. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 46: 1952.
R5613: - - In het licht der schijnwerpers herleeft het verleden. In the brilliance of the flood-lights the past lives once more.
R3334: [SANDBERG]. - Sandberg. Typograaf als museumman.
Y7711: JAARBOEK 1989-1990. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1989-1990. J. Roelevink, Het Babel van de geleerden. Latijn in het Nederlandse universitaire onderwijs van de achttiende en de negentiende eeuw.
Y3560: - - Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Twee delen.
H5138: [GINNEKEN, JACQ. VAN]. - Melanges de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken a l'occasion du soixantieme anniversaire de sa naissance (21 avril 1937).
T3348: PENROSE ANNUAL 59. - The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 59: 1966.
R6184: - De Zuidergasfabriek. L'Usine a gaz Zuid. Das Zuider Gaswerk. The Zuider Gasworks.
R4075: - - Oordeel van het Synodvs Nationael ghehouden binnen Dordrecht.
L5559: [BOON]. - Louis Paul Boon 1912-1979. Een nagenoeg volledige verzameling van zijn werken bijeengebracht door Gert-Jan Hemink.
H6260: TIRADE 042. - Karel van het Reve: De zaak Pasternak. H.A. Gomperts: Over toneelkritiek. G.K. van het Reve: Geen donderslag bij heldere hemel. e.a.
R5544: - - Restauratie der Noorderkerk te Hoorn.
T3347: PENROSE ANNUAL 49. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 49: 1955.
R5598: - - De Pauselijke stichting van den Sint Radbouds leerstoel. Wording, beweegreden, doel en beteekenis van het Testament der Boedekers te Deventer.
T3350: PENROSE ANNUAL 62. - The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 62: 1969.
Y0444: - - Britsch-Indie getrouw. De London correspondent van de 'New York Times' interviewt Lord Hardinge of Penshurst.
R6941: - - Rode Jeugd. Marxistisch-Leninistisch Jongerenblad. Jaargang 1, Nummer 9.
Y5525: - - Leidraad tot de Inhuldigings-Feesten te 's-Gravenhage 9 - 13 September 1898.
R5601: - - Korte beschrijving van Huize van Brienen eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser.
T6685: - - Stemmen des tijds. Vrouwennummer.
H6634: DICHTERS OMNIBUS 1960. - 6e bloemlezing.
H6626: DICHTERS OMNIBUS 1971. - 17e bloemlezing.
H6630: DICHTERS OMNIBUS 1966. - 12e bloemlezing.
H6631: DICHTERS OMNIBUS 1963. - 9e bloemlezing.
Y9394: - - Handboek grafische communicatie. Vier delen.
R0575: RAAM NR. 104. - Hedendaagse aspecten van literatuurwetenschap.
B4414: - - Speurder huishoudboek 1936.
R8523: - - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland. Met 21 teekeningen van Mr. J.G. Huyser.
R7055: - - Dr. August Borms voor het gerecht.
T4159: TIRADE 354. - Robert Anker, Willem Jan Otten, Leo Vroman, Anton Gerits, J. Bernef, Charlotte Mutsaers e.a.
T4158: TIRADE 353. - Marga Minco, Elisabeth Eybers, Willem Jan Otten, Robert Anker, Carl Friedman, Erik Menkveld, Gerrit Krol, Charlotte Mutsaers, e.a.
B4607: - - De wereld van biografie en autobiografie. Catalogus van Prive-Domein en Open Domein. Boekenweek 1993.
Y5157: [BOON, LOUIS PAUL]. - Louis-Paul Boon, schrijver. 1912-1979.
W8992: - - De Zuiderkring. Orgaan van de Personeelsvereniging "De Zuid".
Y7995: [ALDEGONDE, MARNIX VAN ST.]. - The first known auction catalogue. Catalogue of the Library of Philips van Marnix van Sint-Aldegonde. Sold by Auction (July 6th) Leiden, Christophorus Guyot, 1599.
R0574: RAAM NR. 101. - Joop Waasdorp. Eddy Mielen. J.J. Wesselo. R.A. Cornets de Groot. Ruud Kraayeveld.
Y9558: [SERVIEZ, JACQUES ROERGAS DE]. - De gemalinnen der twaalf Cesars, behelsende Het Leven, en de geheime Handelingen van de Keizerinnen, en de gemalinnen der eerste Roomsche Keizeren, Waarin te gelyk ook de aanmerkelykste levensgevallen der Keizeren vervat zyn, Zeer naauwkeurig samengesteld uyt oude Grieksche, en Latijnsche Schryveren, met Historische , en Letterkundige aanmerkingen.
T4638: H.J.W. - Wat landarbeiders wel eens mogen weten.
Y1938: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel, 6de Jaargang 1839.
Y3511: - - Gestapo.
T3220: - - Frysk Lieteboekje for eltsenien. Utjown fen it Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse.
B1296: CATALOGUS 196. - Romantische School. Schilderijen uit de collectie B. de Geus van den Heuvel.
B1299: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 176. - Europa 1907.
Y7266: - - La Science pratique de l'imprimerie: contenant des instructions très-faciles pour se perfectionner dans cet art.
H7265: - - Klassieke vrouwelijke schoonheden. Zestig reproducties naar beroemde schilderijen van grootmeesters der schilderkunst.
R4546: - - De blyde incomste van syne keyserlycke ende catholycke majesteyt Carel den Sesden keyser der Romeynen, coninck van Spaignien, &c. als hertogh van Brabant, verleent den 8. October ende besworen den 11. der selve maendt in den jaere 1717.
R5540: - - Doel en verrichte werkzaamheden van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders.
L3389: - - Reisgidsen vol belluno's en blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan Dr. H.A. Wage.
R3782: [KAFKA]. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusamm. Heinz Lunzer.
R7728: - - Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman.
B0263: - - Wie is die ... auteurs van Singel 262. Fotografisch, biografisch & bibliografisch.
Y3535: - - Terug in het Vaderland.
R1601: - - Type. Cosmic digital type collection Serif.
R6485: [ MUSSERT, A.A ]. - Juist nu het hoofd omhoog.
R5135: - - Klimschs Jahrbuch. Band 27. Technische Abhandlungen und Berichte über die Neuerungen auf dem Gesamtgebiet der graphischen Künste.
Y6872: - - Vier generaties rondom een boekhandel en uitgeverij. 11 mei 1831-1956. Gedenkschrift van Boekhandel en Uitgeverij W. ten Have N.V. v/h Hövekers Boekhandel.
B0922: - - De Heylighe Euangelia na de beschrijvingen Matthei, Marci, Lucae ende Joannis. Met houtgravures [prenten, initialen en vignetten] van Jan Th. Giesen.
M2666: - - Waarom majesteit spreekt u steeds van nut en voordeel? [Mencius]. Teksten geselecteerd en vertaald door Jef Last.
Y3372: - - Le Moniteur des Theatres. (Programme des Spectacles. 5e annee numero 134. du Mardi 13 Mai 1828.
Y3460: [CATALOGUS]. - Kataloog van de Algemeene Tentoonstelling van Gewijde Kunstwerken. Van 10 maart t/m 31 maart 1921 in het Beursgebouw, Piusplein Tilburg.
T0233: - - De Turksche Overheersching.
B5710: - - Number. A bi-monthly journal of the arts, architecture, society, graphics, poems, etc. Issue number 1 Februari 1961.
Y6086: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 1. Bevat: Smit: Voorbereiding. Verwijt. Gerlach-Royen: Spellingstrijd en spellingvrede. Thomasvaer en Pieternel: Nieuwjaarswens. E. Erens: De Eenzame. Sterk: Onoozele kinderen, Derks: Douane. Redactie: Een handvol aarde. Schreurs: Kleine liederen van dood en leven. Van Wel: Ontwerp van Wet. H.K.: Berijmde kroniek. Kuyle: De Roode Prins. Kuitenbrouwer: Leven. Kroniek.
L4972: - - Blijde Inkomst. Vier Vlaams-Bourgondische Gedichten. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door G. Degroote.
R5206: FONDSCATALOGUS 1961 - Fondscatalogus van de Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij. Den Haag betreffende de Cultuurserie, Gardenia reeks en de Forumboekerij.
Y3531: - - Soldatenblätter für Feier und Freizeit
R4476: - - Kazerne toestanden. Resultaat van de circulaire der A.M.P.V., waarvan de beantwoording door de militaire autoriteiten werd verboden.
R4479: - - Handboekje W.B. [Wereldbibliotheek] Nederlandse uitgave, najaar 1947.
R4047: - - Rotterdamsch Boekdrukkers-Prentenboek. Samengesteld bij gelegenheid van het Zeventiende Bibliotheekcongres gehouden op 6 en 7 Juni 1939 te Rotterdam
R0548: TE ELFDER URE 26. - Kunstgeschiedenis wetenschap of kritiek.
H6258: POETRY INTERNATIONAL 1986. - Van 23 tot en met 28 juni 1986, De Doelen Rotterdam.
Y3593: - - Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden over het jaar 1867. I: R. Fruin: De aanstelling van Marnix van St. Aldegonde tot Bijbelvertaler. II: M. de Vries: Floris ende Blancefloer, tekstcritiek. III: Mededeeling omtrent een Handschrift uit de 15de eeuw. IV: R. Fruin: Een anoniem pamflet van 1567 toegekend aan Marnix van St. Aldegonde.
R4227: [WILLEMS, J.-F.]. - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd.
Y3440: - - Handelingen van het Committe Revolutionair in Amsteldam.
R6029: - - Officieele feestwijzer voor de viering van den 70ste verjaardag van Zijne Majesteit onzen geeerbiedigden Koning, 19 Februari 1887, te Utrecht.
Y8584: - - Esmoreit.
Y3420: P.L.J. [= PIERRE LE JOLLE]. - Apologie pour la Maison de Nassau, ou Refutation des Calomnies, contenuës au Livre intitulé De Stadthouderlijcke Regeringe.
R6486: - - Seyss-Inquart. De beul van Nederland. 5 Jaren roof, terreur en misdaad. Door B 1/10.
Y6891: - - Voor de lieve kleinen.
R5766: - - De grote reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1947) van de Rode Nederzetting.
B0195: - - Praehistorische bronsplasiek uit Sardinie.
W3409: - - God groet U coninghinne.
B6489: - - De Hynsteblom.
Y6219: - - Bram de dichter.
R5430: - - Socialistische Liederen en Gedichten nr. II.
R2583: SOMA 20/21. - Nieuw Proza! L. Ross. T. Diepgraber. J. Donkers. M. Postma. T. Graftdijk. M. Hartkamp. F. Koenegracht. D.A. Kooiman. G. Kuijer. K. Ouwens. P. Vos. A. Chionis. G.K. van het Reve. H. Heeresma. R.A. Cornets de Groot.
R2582: SOMA 18/19. - Vladimir Nabokov.
Y9112: - - VRG-papier. Schets van een moderne papiergroothandel.
R9981: - - Enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943.
K1768: - - Terza Mostra del Libro e della Stampa Antichia.
R0524: [KUILENBURG, H. VAN]. - Afscheid H. van Kuilenburg. Socialist en zakenman.
L7502: - - Steendruk / offsetdruk.
L7501: - - Hoe ontstaat onze Courant?.
Y1363: - - De Militaire Spectator. Maandblad voor de Weermacht van Nederland en Indie. 101ste jaargang no. 1, Januari 1932 Jubileum-nummer bij het Honderdjarig bestaan.
L7489: - - Het Nederlandsche Boek 1939.
Y0509: - - Our work during the war. How we prepared us for a new task.
Y7253: TIRADE 305. - Wieg: Notities. Zwagerman: Ik heb te regelen. Meeuws: Een partij droog hout. Marres: Een moderne noodlotstragedie. Paul: Het lange, zwarte haar van Maud. Lichtenberg: Donderslagen op muziek. Bonger: Een dierbare herinnering. Gedichten.
Y8809: A.J.P. - De vacante onderwijzers-betrekking te Veenhuizen. Oorspronkelijke Operette in een bedrijf.
B1926: [MULTATULI]. - Publicaties over Multatuli in reprint.
Y7186: PENROSE ANNUAL 53. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 52: 1959.
Y9487: [HAANSTRA, W.]. - Beeldschrift: Methode Leidsche Kweekschool. XIIIe stukje: De wandelaar.
Y3459: [CATALOGUS]. - Edward Hopper. The Art and The Artist.
Y7480: A.J.C. - De Wiekslag. Het blad van en voor de Trekvogels van de A.J.C. 13e jaargang 1949, no 9.
Y7487: - - Inhuldigingsfeest te Willemstad 31 Augustus 1898. Concert, Optocht, Groote Parade, Kerkelijke Plechtigheid en planten van een Herinneringsboom ter eere onze geliefde Vorstin.
Y7521: S.D.A.P. - Verkiezingsbrochure van de S.D.A.P. Kiezers en Kiezeressen, kiest op 26 April 1933 Lijst II no. 1.
Y6217: - - De Schoone Historie van Peter van Provence en Magelone van Napels. Naar het oude volksboek opnieuw verteld door Joh. Vorrink, verlucht [houtgravures] door N.J.B. Bulder.
Y5541: - - Sophie Walse No 1.
Y3327: - - Science Fiction Times. Die Monatsschrift fur spekulative und phantastische Literatur.
Y7059: - - De Jongeling in de wereld, of handleiding voor jonge lieden tot eene gemakkelijke, gelukkige en genoegelijke verkeering, met menschen uit alle standen. Naar het hoogduitsch van Ebersberg.
Y8798: AA, A. J. VAN DER. - Huwelijkstrouw van Grietje Ulbes.
K2011: AA, MANU VAN DER. - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte. De Nieuwe Engelbewaarder 5.
Y4515: AA, ROBIDÉ VAN DER. - Bij de dood van mijn kindje, overleden den 14 Februarij 1822.
P2693: AAFJES, BERTUS. - De lyrische schoolmeester.
R1452: AAFJES, BERTUS. - De blinde harpenaar. De liefde, het leven, het geloof, de dood in de poëzie der Oude Egyptenaren. Vertaling en toelichting van Bertus Aafjes.
P2270: AAFJES, BERTUS. - Een laars vol rozen.
H9418: AAFJES, BERTUS. - De zeemeerminnen. Novellen.
K7020: AAFJES, BERTUS. - Egyptische brieven.
W9146: AAFJES, BERTUS. - Vorstin onder de landschappen. Een reis door het Heilige Land.
K7720: AAFJES, BERTUS. - De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poëzie der Oude Egyptenaren. Vertaald.
P1402: AAFJES, BERTUS. - De Tooverfluit vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn.
P1404: AAFJES, BERTUS. - Egyptische brieven.
L1938: AAFJES, BERTUS. - Het koningsgraf, honderd en een sonnetten.
K8899: AAFJES, BERTUS. - In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten.
Y6139: AAFJES, BERTUS. - Maria Sibylla Merian.
K8756: AAFJES, BERTUS. - Gedichten. Eerste sonnetten. Het gevecht met de muze. Het zanduur van den dood. Verspreide gedichten.
K7293: AAFJES, BERTUS. - Logboek voor dolle dinsdag.
K8452: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze. Gedichten.
M0052: AAFJES, BERTUS. - Het koningsgraf, honderd en een sonnetten.
B3552: AAFJES, BERTUS. - Het zanduur van de dood.
M6894: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze. Gedichten.
W7477: AAFJES, BERTUS. - Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
K8142: AAFJES, BERTUS. - Arenlezer achter de maaiers. Vergeten bijbelse bijzonderheden.
W2941: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze, Het zanduur van de dood, Sonnetten uit 1938. Verspreide gedichten.
R9193: AAFJES, BERTUS. - In het atrium der Vestalinnen, een fragmenten.
Y5261: AAFJES, BERTUS. - Krantenknipsels van/over Bertus Aafjes.
B8426: AAFJES, BERTUS. - Kleine katechismus der poëzie.
L3503: AAFJES, BERTUS. - De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poëzie der Oude Egyptenaren. Vertaald.
Y7811: AAFJES, BERTUS. - Originele foto van Bertus Aafjes. Fotograaf Jac. Vinken, Nuth. Foto Lux, Fotopersbureau. [19 Augustus 1961].
H1927: AAFJES, BERTUS. - Pet en Petra en het geheim van de bouwkunst.
Y7355: AAFJES, BERTUS EN PIET WORM. - Laat nu al wat Neerland heet.....
H4746: AAFJES, BERTUS. - De dichter van de sarcophaag en andere opstellen.
M9333: AAFJES, BERTUS. - Een laars vol rozen.
T6445: AAFJES, BLOEM, NIJHOFF, DU PERRON, SLAUERHOFF E.A. - Orpheus. [Geillustreerde poëziereeks].
T0089: AAFJES, BERTUS. - Amoureus liedje in de morgenstond. Teekening van Doeve.
R7831: AAFJES, BERTUS. - Elf sonnetten op Friesland.
M3246: AAFJES, BERTUS. - Het zanduur van de dood.
R8675: AAFJES, BERTUS. - Per slot van rekening.
T1659: AAGEN-MORO, TAI. [=W.J.T. VAN AGGELEN]. - Onmondig genie.
T4706: AALBERSE, P.J.M. EN W.C.J. PASSTOORS. - De tien-urendag. Redevoering uitgesproken in de Tweede Kamer in Maart 1909.
T4708: AALBERSE, P.J.M. - Kardinaal Manning's Commentaar op de Encycliek Rerum Novarum. Vertaald en met inleiding en aanteekeningen voorzien.
T3144: AALBERSE, P.J.M. - Volksontwikkeling. Toespraak.
T3411: AALBERSE P.J.M. - De drie wetsontwerpen. Een eenvoudig woord.
R7589: AALBERSE, P.J.M. - Verleden heden en toekomst.
H5914: AALDEREN, H.J. VAN. - Anders denken, anders doen.
Y8729: AALDERS, WILLEM. - Niet te rijmen Weerbarstige gedichten.
Y0459: AALDERS, W.J. - Tersteegen.
B8474: AALDERS, W.J. - De roep der kerk.
Y6973: AALDERTS, E.A. EN CORNELIS JETSES. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie II en IV.
Y6969: AALDERTS, E.A. EN CORNELIS JETSES. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie VI.
Y6968: AALDERTS, E.A. EN CORNELIS JETSES. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie VII.
Y6972: AALDERTS, E.A. EN CORNELIS JETSES. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie V.
Y6971: AALDERTS, E.A. EN CORNELIS JETSES. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie I.
Y6967: AALDERTS, E.A. EN CORNELIS JETSES. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie V.
Y4493: AANKONDIGING. - Grote Openbare Protestvergadering in alle zalen van Marcanti, woensdag 11 juni [1969]. Solidair met de strijd van de studenten voor demokratisering van de universiteit. Protes tegen de gerechtelijke vervolging van de bezetters van Het Maagdenhuis.
Y8073: AANKONDIGINGEN. - Advertentien, aankondigingen en berigten van Haarlem Dinsdag den 16 November 1813, no. 137.
Y4327: AANTREDEN. - Aantreden. Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd. 3e jaargang 1949. Nr. 2.
K7901: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Flaters in en over boeken, Het toneel, Van den Kansel, Hoge ouderdom.
K7902: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Flaters in en over boeken, Het toneel, Zonderlinge testamenten, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Van den Kansel.
K7903: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Het toneel, Canards, Drukfouten, Van den kansel, Geestige gezegden, Zonderlinge testamenten.
K7904: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Drukfouten, Flaters in en over boeken, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Zonderlinge testamenten, Koopjesgevers.
K7905: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Verstrooidheid, Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Zonderlinge testamenten, Het toneel, Voor de balie.
K7906: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Zonderlinge testamenten, Verstrooidheid, Het toneel, Flaters in en over boeken, Hoge ouderdom, Antipathie.
R7585: AARSE, S. - Voltaire. Een kleine keur uit zijn werken. Verzameld en vertaald.
Y1204: AARSEN, A. - Ons Vaderland. Schetsen uit zijne geschiedenis. Een leesboekje voor de Volksschool.
Y1084: AARSEN, A. - Ons dorp en zijne omstreken. Leesboekje voor dorpsscholen.
Y1066: AARSEN, A. - De Schoone Natuur. Schoolboekje.
H2445: AART, JAN CORNELIS VAN. - Idealisme en 'Ideisme'. Een vergelijkend onderzoek van de poetica van Albert Verwey en die van de 'symbolist' Remy de Gourmont.
B1658: AARTS, FLORENT GERARD ANTOINE MARIE. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Explosition of the Lord's Prayer.
T2154: AARTS, C.J. EN M.C. VAN ETTEN. - O, kom er eens kijken. Oude en nieuwe Sinterklaasliedjes in hun oorspronkelijke versie.
K5577: AARTS, C.J. EN N. VAN DER MEULEN. (ED.). - Het literair eeuwboek. Honderd jaar het boek van het jaar. Met een woord vooraf door Gerrit Komrij.
H0261: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het P.C. Hooft jaar 1981. Nu met kronieken van het Letterkundig leven in Nederland en Vlaanderen door Frans de Rover en Marc Reynebeau.
H0263: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het De Nieuwe Gids jaar 1885-1985. Waarin opgenomen: Met adressen en verjaardagen van de Nieuwe Tachtigers en hun tijdgenoten.
T8276: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Gerard Vanter-jaar 1992.
W7090: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Betje Wolff-jaar 1988 en het Aagje Deken-jaar 1991.
B3555: AARTS, C.J. / A. DEN DOOLAARD / K. FENS E.A. - Het Salamanderboek 1934-1984.
L1106: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak 1995. Na het Anne Frank-herdenkingsjaar Geheel gewijd aan auteurs die stierven in de oorlogsjaren 1940-1945.
L9737: AARTS, C.J. / THIJS WIEREMA (ED.). - Jan Arends 1925 - 1974. De Engelbewaarder Nr. 15.
T4684: AARTS, C.J. EN M.C. VAN ETTEN. - Komt allen tezamen. Oude en nieuwe kerstliedjes in hun oorspronkelijke versie.
H2064: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het schrikkeljaar 1980.
H2065: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het boekenjaar 1983.
K3091: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het George Orwell jaar 1984. Met Theodor Holman en Tom Lanoye over 1984 en Hans Hoenjet over George Orwell. Extra: De Salamander 50 jaar!
K3092: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Multatuli-jaar 1987.
K3093: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het J. Slauerhoff jaar 1986. Met K. Lekkerkerker over J. Slauerhoff en Cyrille Offermans over Hugo Brandt Corstius.
L6004: AARTS, FLORENT G.A.M. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Exposition of the Lord's Prayer. Edited from Westminster School Library MS. 3 with an Introduction, Variants, Notes and Glossary.
Y6126: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Willem Elsschot jaar 1982. Nu met nagenoeg alle Letterkundige prijzen van Nederland en Vlaanderen ingeleid door Alstein en Piet Grijs. Nieuws! Vic van de Reijt over Willem Elsschot.
R4943: AAS, GREGO & ANDREAS RIEDMILLER. - Loofbomen. De belangrijkste loofbomen van Europa herkennen, begrijpen, beschermen. Met adviezen voor het beschermen van bomen in de natuur en de eigen tuin.
Y7527: ABADI, RINDU. - Levenswandel van een Atjeh veteraan.
R6614: ABAS, S.P. - Schilders van een andere werkelijkheid. Raoul Hynckes, Pijke Koch en Carel Willink.
K3191: ABBEY, PAUL. - Maori op klompen. Handgemeen met de tegenvoeters
T5252: ABBING, JUSTINE. [CARRY VAN BRUGGEN]. - De vergelding.
T5549: ABBING, JUSTINE [= CARRY VAN BRUGGEN]. - Het verspeelde leven.
T8632: ABDOLAH, KADER. - De reis van de lege flessen. Roman. Aangevuld met vier verhalen uit De adelaars en De meisjes en de partizanen.
Y5268: ABDOLAH, KADAR. - Krantenknipsels van/over Kadar Abdolah.
T2029: ABEELE, HUGO VAN DEN. - Het Ontstaan der Zijdenijverheid in de Stad Deinze. (1847-1862).
T2679: ABEELS, GUSTAVE. - Les pionniers de la photographie a Bruxelles.
R3510: [TOONDER] ABEL, PETER (ED.). - Bewogen aanhalingen. Een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder. Uitgezocht en voor dagelijks gebruik gerangschikt.
T2672: ABEL, A. E.A. - Wat denken de Chinezen, Indiers, Arabieren en Negers over Europa?
R8478: ABELING, JORIS. - Willem III.
T5012: ABHEDANANDA, SWAMI. - Waarom zijn de Hindoes vegetariers?
R7291: ABMA, G / Y KUIPER / J. RYPKEMA. (ED.). - Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945.
R5999: AMORIE VAN DER HOEVEN JR. ABR. DES. - Herinneringen van mijne academiereis in 1843.
T8016: ABRAHAM, PIERRE. - Balzac. Recherches sur la creation intellectuelle.
H1788: ABRAHAMS, FRITS. - Oog in Oog. Notities van een dwarskijker.
T1431: ABRAHAMS, H.P. - De pers in Zeeland 1758-1900. Beschrijving van in Zeeland uitgegeven dag- en weekbladen en periodieke geschriften van 1758 tot ultimo December 1900.
B6107: ABRAHAMS, FRITS. - Liefde en ander leed.
Y2164: ABT, FRANZ. - Blau ist ein Blumlein. Volkslied aus Thuringen. Met accompagnement van piano.
H3446: RIETVELD ACADEMIE. - Stichting IKEA Foundation award and grants 1989.
Y1010: ACDA, THOMAS. - Onderweg met Roadie.
Y5263: ACHTERBERG, GERRIT. - Krantenknipsels van/over Gerrit Achterberg.
R7827: ACHTERBERG, GERRIT. - Autodroom.
R7843: ACHTERBERG, GERRIT. - Sintels. Gedichten.
W2959: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand, gedichten.
R0045: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe.
L3586: ACHTERBERG, G. - Zestien.
Y7605: ACHTERBERG, GERRIT. - Meisje.
M1983: ACHTERBERG, GERRIT. - Vergeetboek.
B8150: ACHTERBERG, GERRIT. - Ode aan den Haag.
R6653: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
T8452: ACHTERBERG, GERRIT. - Spel van de wilde jacht.
T8453: ACHTERBERG, GERRIT. - Energie. Gedichten.
T8457: ACHTERBERG, GERRIT. - Doornroosje. Gedichten.
T8433: ACHTERBERG, GERRIT. - Spel van de wilde jacht.
T8134: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand.
B0522: ACHTERBERG, GERRIT. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
R5046: ACHTERBERG, GERRIT. - Radar.
Y8630: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand. Gedichten.
W7478: ACHTERBERG, GERRIT. - Vergeetboek.
B9882: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
R1816: ACHTERBERG, GERRIT. - Achtergebleven gedichten.
B8775: ACHTERBERG, GERRIT. - Fiatproef van Spel van de wilde jacht.
B8792: ACHTERBERG, GERRIT. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
B8811: ACHTERBERG, GERRIT. - Ode aan Den Haag / Ballade van de gasfitter.
Y8763: ACHTERBERG, GERRIT. - Oude cryptogamen: Afvaart, Morendo, Inertie, Sintels, Radar, Stof, Sphinx.
M4438: ACHTERBERG, GERRIT / MIES BOUHUYS / G. DEN BRABANDER. - Martinus Nijhoff ter nagedachtenis.
R8680: ACHTERBERG, GERRIT. - Limiet. Gedichten.
Y7923: ACHTERBERG, GERRIT. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
T0174: ACHTERBERG, GERRIT. - Existentie. Gedichten.
Y8524: ACHTERBERG, GERRIT. - Jeugdvers I en II.
T3685: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen 4. Sneeuwwitje. Mascotte. Cenotaaf. Ode aan Den Haag. Ballade van de gasfitter. Autodroom. Spel van de wilde jacht.
R8240: ACHTERBERG, GERRIT. - Sneeuwwitje.
B9923: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe.
T3024: ACHTERBERG, GERRIT. - Radar. [Facsimile van het handschrift].
M6123: ACHTERBERG, GERRIT. - Blauwzuur.
T3684: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen III. Eurydice, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje, En Jezus schreef in het Zand.
R3770: ACHTERBERG, GERRIT. - Dead end.
R3771: ACHTERBERG, GERRIT. - Thebe. Gedichten.
R3123: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
R3269: ACHTERHUIS, HANS E.A. (EDS.). - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
B7726: ACKER, K. VAN. - Vlaamsche temperamenten.
M3166: ACKER, KATHY. - Don Quichot, een droom. Vertaling Mieke Lindenburg.
A0265: ACKER, KATHY. - Mijn dood, mijn leven, door Pier Paolo Pasolini. Vertaling Peter van Oers.
K5590: ACKERE, J.E. VAN. - Luigi Pirandello of literatuur als psychogram.
K3043: ACKERE, J. VAN. - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire.
L6145: ACKERE, J.E. VAN. - Gabriele D'Annunzio.
M1470: ACKERLEY, J.R. - Mijn vader en ikzelf.
K9954: ACKERSO-ADDOR, SUZANNE. - Le papier en Amerique Latine.
R0314: ACKET, J.M. - Lodewijk van Deyssel.
R4895: [WILDE] ACKROYD, PETER. - Het laatste testament van Oscar Wilde.
L0838: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. Bewerkt door F. Pijper.
Y3087: ACTON, WILLIAM. - Prostitution, considered in its moral, social, and sanitary aspects in London and other large cities and Garrison towns. With proposals for the control and prevention of its attendant evils.
Y1458: ACZEL, AMIR D. - De laatste stelling van Fermat. De ontraadseling van een eeuwenoud wiskundig probleem.
Y1812: AD. B. [= ADOLPHE BARTELS]. - L'Apotre et le Patricien.
R0415: ADAGIARIUS. - Latijnsche termen in het dagelijksch leven. Bijeengebracht, verklaard en met opgave van bronnen voorzien.
Y0322: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. - Trois contes cruels. Eaux-fortes de Jean-Paul Vroom.
Y6331: ADAM, OLIVIER. - Kliffen. Vertaling Kiki Coumans.
B8430: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Immanuel. Kersdag-feestlied.
C1237: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
K6808: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eerste oogst, bloemlezing uit een weg van verzen en Uit den dool.
K6809: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
T9313: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Bij het Zilveren Kroningsfeest van Z.M. Koning Willem III, den 12den Mei 1874.
L0596: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
T2443: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit den dool.
K8349: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Levende steden. Dusseldorp of De ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
B3557: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
R9571: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Een weg van verzen.
W0864: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
T8572: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
A0957: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en Samenleving. De plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen.
Y5262: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Krantenknipsels van/over C.S. Adama van Scheltema.
Y2194: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. & ANT. AVERKAMP. - De Wilgen. Woorden en muziek.
H4234: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
R1685: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
W7986: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
H9771: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
W8002: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eenzame liedjes.
C0512: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
R5193: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
R8719: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. / LAURENS VAN DER WAALS. - Orpheus. 1924 Januarinummer. Maandschrift voor Dichterlijke Letterkunde.
Y8103: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Bede. Handschrift Roel Knobbe. Aangeboden door Louis Graffner.
A0316: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De keerende kudde.
A0360: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
R9428: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
R9424: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Een weg van verzen.
R9427: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
R9422: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zingende stemmen.
H5489: ADAMOV, ARTHUR / HENDRIK CRAMER. - Het lot van de kinderen van Lir. Ierse legende. Naar verschillende teksten gereconstrueerd door Hendrik Cramer en Arthur Adamov. Vertaling Laurens Vancrevel.
K1141: ADAMS, J.B.J EN G. VAN BEUSEKOM. E.A. - Grafische en aanverwante technieken.
B7257: ADAMS, W. EN R. BREUGELMANS. - Reizende bladen. Literaire tijdschriften van Noord en Zuid na 1945.
H8927: ADAMS RICHARDS, DAVID. - Genade onder kinderen. Uit het Engels vertaald door Regina Willemse.
Y3767: ADAMS, DENNIS, BALKENHOL, STEPHAN, DELEU, LUC, RUYGROK, MARC & SARKIS. - Kalkhaven NL Dordrecht 51 48' - 04 40'. + Supplement.
H2415: ADBURGHAM, ALISON. - Liberty's. A biography of a shop.
K7252: ADELAAR, DICK & MICHIEL RODING (EDS.). - Lezende Titus. Rembrandt, zijn leven en werk in versregels.
Y9259: ADELANTE. - Adelante. Diario Socialista de la Manana. jueves 2 de marzo de 1939 num 656. Ha dimitido el Presidente de la Republica, senor Azana. Ha pasado, constitucionalmente, a ejercer sus funciones el de las Cortes, don Diego Martinez Barrio.
B4662: ADELBERG, SIMON VAN. - De Marranen. De geschiedenis van Portugezen uit Spanje.
Y1966: ADELMUND, MARTIJN J. & THIJS VAN DER VEEN. - De verborgen geschiedenis van de Oranjes.
R6167: ADEMA, TJEERD. - Om de zilveren schatten der zee. Met 18 illustraties van Leo van Gestel.
C1166: ADES, DAWN. - Posters. The 20th-Century Poster. Design of the Avant-Garde.
R4354: ADLER, FRIEDRICH. - De Russische reis der Engelsche vakvereenigingsdelegatie. Het officieele verslag der delegatie beoordeeld. Met een aanhangsel over het eenheidsfront.
T7372: ADLER, MAX. - Uber psychologische und ethische Lauterung des Marxismus.
T7490: ADLER, FRIEDRICH. - Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte...
T3917: ADLER, FRIEDRICH. R. ABRAMOWITSCH. LEON BLUM. EMILE VANDERVELDE. - Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale.
R5728: ADLER, FRIEDRICH, R. ABRAMOVITCH, LEON BLUM, E. VANDERVELDE. - The Moscow Trial and the Labour and Socialist International.
Y7555: MULTATULI / AART ADMIRAAL. - Nog-eens: Vrye - Arbeid in Nederlandsch Indie / Multatuli en zijne werken geschetst.
Y3201: MULTATULI / AART ADMIRAAL. - Nog-eens: Vrye - Arbeid in Nederlandsch Indie / Multatuli en zijne werken geschetst.
B6606: ADOLPH. - Liebhabereien mit Buchern.
A0001: ADOSWA, ANNE. - De verstekeling.
R4448: ADRIAANSE, WILLEM. [=W.A. HOOGERWERFF]. - Een-akters. Em, dramatische schets. Het Schot, een spel van werkelijkheid en droom. Het diner, spel van spot.
T5502: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800).
L1927: ADRIANI ENGELS, M.J. & G.H. WALLAGH. - Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezettingsjaren 1940-1945.
Y3657: ADRICHEM, J.N.M. VAN. - The introduction of modern art in Holland. Picasso as pars pro toto 1910-1946.
Y7229: ADSIT, JANELLE & RENÉE M. BYRD. - Writing Intersectional Identities: Keywords for Creative Writers.
Y5907: ADVERTENTIEBLAD. - Advertentieblad van Verkoopingen van Roerende en Onroerende Goederen, Verhuringen, Verpachtingen, Aanbestedingen, Geldbelegging. 15e Jrg. No 29. Maandag 17 Julij 1871.
Y2628: ADVERTENTIEBLAD. - Gratis Advertentieblad voor den Nederlandschen Boekhandel en aanverwante vakken. Eerste jaargang 1906. nrs: 1 t/m 50. 2e jaargang 1906. nrs: 51 t/m 104. 3e jaargang 1907. nrs: 105 t/m 156. 4e jaargang 1909. nrs: 157 t/m 164. [nrs. 51, 52, 53, 60, 127, 146 en 151 ontbreken].
Y3872: VELSENS ADVERTENTIEBLAD. - Proclamatie Emma en Wilhelmina. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
R8893: ADWAITA (=MOUW, JOHAN ANDREAS DER). - Herinnering. Dèr Mouw's rit over het Bodenmeer. Ingeleid door G.J. Kleinrensink.
R8801: AENGENENT, J.D.J. - De naastenliefde in het sociale leven. Vastenmandement 1929.
T5017: AENGENENT, J.D.J. - De sociale taak der roomsche vrouw in onze dagen.
K7532: AERDE, ROGIER VAN. - Stem in de woestijn. Met penseeltekeningen van Frans Hamer.
L3369: AERSCHOT, BERT VAN. - De lift. Roman.
R1293: AERTS, J.J. - Verwondering en rekenschap. Opstellen over Nederlandse Letterkunde. Gebundeld en aangeboden t.g.v. zijn emeriaat.
Y4381: AERTS, R E.A. - Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990.
K9930: AERTSENS, G. - Aspecten van de moderne poëzie.
H8722: AESCHYLUS. - Prometheus. Vertaald en ingeleid door Gerrit Komrij.
T4388: AEWERDONK, W. - Waarom Vrouwenadel?
R6693: AFBRAAK. - Afbraak: Gevel acrobatiek. Protestnummer van het personeel van De Telegraaf en De Courant. September 1948.
Y7169: AFFICHE. - Pioniers. 65 jaar Stedelijk 18 febr - 13 mrt Stedelijk Museum [1961]. A'dam. Vormgeving Willem Sandberg.
B8920: AFFICHE. - Affiche. Tijdschrift voor culturele en commerciele affiches. Complete set nr. 1-16 [= all published].
T7871: AFFICHE. - Nieuwe Rotterdamse Courant. 1 april 1872. Herdenking 1 april 1572. Bijdrage van W.J. Hofdijk.
T0217: AFFICHES. - Muurkrant Indonesie nrs: 1,2,3.
B0418: AFONSO FURTADO, JOSE. - O papel e o pixel do impresso ao digital: continuidades e transformacoes. Prefacio de Anibal Braganca.
B8946: AGEE, JAMES. - Een sterfgeval in de familie. Vertaald door Nele Ysebaert.
B3452: AGFA - Die Agfa Photographie. Ein wegweiser fur Freunde der Lichbildkunst und alle die selbst photographieren wollen.
T7562: AGLAJA. - Aglaja Dames Handwerken.
R4946: [WILDE] AGUSTINOY, FERNANDO. - Oscar Wilde. La escandalosa vida de un escritor.
T9429: AIGA. - 14th annual Textbook Exhibition 1952.
B2316: D'AIGREMONT, PAUL. - Onwettige geboorte. Roman.
R3472: AILLY, ARRNOLD D'. - Vernieuwing onzer democratie.
T3555: D'AILLY, A.J. - Een halve eeuw Pangermanisme in Belgie. Bladzijden uit de geschiedenis der Duitsche propaganda in Belgie gedurende de jaren 1840 tot 1895.
H2741: D'AILLY, ROGIER. - Twee gedichten.
T4752: AILLY, A.J. D'. - Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der vaderlandsche historie.
Y7888: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Zeven tegen Thebai. Treurspel, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y9413: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Smeekelingen. Drama, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y7884: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y7886: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Het treurspel van Agamemnoon. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
B3046: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
H8623: AISCHYLOS. - Doodenoffer & Eumenieden. Vertaling P.C. Boutens.
Y3790: AISCHYLOS / BURGERSDIJK, L.A. - De Perzen. Vertaald in de versmaat van het oorspronkelijke door L.A. Burgersdijk.
Y7889: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Smeekelingen. Drama, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
B9234: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Eumenieden naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y5520: AJC. - De Kampkrant. De Rode Nederzetting 1936. Rode Valkennest Vierhouten.
Y5521: AJC. - Familiekrant voor de bezoekers aan onze Rode Nederzetting 1936 Rode Valkennest Vierhouten.
Y5512: KARGADOOR. AJC. - Kargadoor, maandblad van de fed. Amsterdam van de A.J.C. Hoofdredacteur Lex Hovinga.
Y5519: AJC. - De Pinksterklok. Feestgave t.g.v. het AJC-Pinksterfeest 1947 op de heide bij de Paasheuvel.
Y5513: AJC. - De Rode Nederzetting, Rode Valkennest, Vierhouten. Speciaal nummer van de kampkrant uitgegeven voor de bezoekers en gemaakt in het kamp 1933.
Y5514: AJC. - Vaardigheidsdag 1947, opzet en opgaven. Trekvogels die na de Rode Nederzetting zullen worden uitgewijd gaan met elkaar een kamp bouwen.
Y5522: AJC. - De Kampkrant. Uitgegeven in het jubileumkamp van de Rode Nederzetting 1935.
Y5515: AJC. - Uit het leven van de Centrale Bond van Transportarbeiders 1918-1938. Dit verhaal is voorgelezen in het kamp Kindervreugde dat t.g.v. het 20 jarig bestaan der C.B.T.A. in de zomer van 1938 in Vierhouten gehouden is.
Y5516: AJC. - Jonge stemmen een bonte bundel Rode Valkenliederen. De Rode Nederzetting 1938.
Y5517: AJC. - Vriendschap, bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947.
Y5518: AJC. - Vriendschap. De krant van de Internationale Rode Nederzetting van 27 juli tot 2 augustus 1947 te Vierhouten, Nederland.
P1406: AKEN, PIET VAN. - Het begeren.
K8955: AKEN, PIET VAN. - Het hart en de klok.
K3822: AKEN, PIET VAN. - Vierde Martijn. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.E. Hegman.
L9994: AKEN, PIET VAN. - Slapende honden.
L9966: AKEN, PIET VAN. - De wilde jaren.
B1568: AKEN, HEINRIC VAN. - Die Rose. Met de fragmenten der tweede vertaling. Uitgegeven door Eelco Verwijs.
T6651: AKEN, L. VAN. - Staking en uitsluiting.
K1851: AKEN, PAUL VAN. - Paul de Wispelaere.
L5591: AKEN, LUCIE J.N.K. VAN. - Catalogus Nederlands Toneel. Deel I: Oorspronkelijke stukken. Deel II: Vertalingen en bewerkingen. Bijzondere genres. Deel III: Geschiedenis. Drie delen.
R0597: AKEN, PIET VAN. - Grut / De mooie zomer van 40.
R8352: AKERLAKEN, A.M. VAN. - Korte beschrijving van De Pieterskerk te Utrecht. Naar geschiedkundige bouwkundige en andere gegevens verzameld en uitgegeven door ....
T5738: AKKER, W. VAN DEN. - Is oorlog uit God?
Y3581: AKKER, INEZ VAN DEN. - Elastisch.
B2899: AKKER, W.J. / G.J. DORLEIJN (EDS.). - Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sotemann.
R6111: AKKER, J.C. VAN DEN. - Pius IX. Op zijn Jubelfeest 16-21 Juni 1871. Gedicht.
T3568: AKKER-JANSSEN, J. V.D. - Jij behoort bij ons!
Y3582: AKKER, INEZ VAN DEN. - Tijd(d)ing voor het nieuwe jaar.
Y3580: AKKER, INEZ VAN DEN. - Knipoog. A twinkle.
Y3659: AKKER, INEZ VAN DEN. - Waarschuwing. Product recall en imago.
Y3583: AKKER, INEZ VAN DEN. - Nog veel verder.
Y1850: [SPINOZA] AKKERMAN, FOKKE. - Taal en tekst van Spinoza.
R3811: [SPINOZA] AKKERMAN, F. - Spinoza's tekort aan woorden. Humanistische aspecten van zijn schrijverschap. Voordracht gehouden te Noordwijk op 22 mei 1976.
L4957: AKKERMAN, JAN. - Studien zum Karlmeinet. Der dritte Abschnitt der Kompilation und sein Verhaltnis zum ersten.
B7278: AKKERMANS, F.P.J. - Het copieren van brieven.
K7445: LITERAIR AKKOORD 9. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1964.
T3307: AKTIE-KOMITE TER VERVLAAMSCHING, GENT. - De Wet-Nolf en de vervlaamsching der Universiteit te Gent.
H7838: AKVELD, LEO EN ELS M. JACOBS. - Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002. De kleurrijke wereld van de VOC.
M7263: ALAIMO, EMMA. - Proverbi Siciliani.
Y8108: ALARM. - Extra Alarm. Orgaan van het Nationaal Arbeiderssecretariaat in Nederland. April 1935.
R8964: ALB. P. [= ALBERT PLASSCHAERT]. - Liefde's Onrust.
K5491: ALBACH, BEN. - Duizend jaar toneel in Nederland.
L3469: ALBACH, BEN. - Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch tooneelleven in de 18e eeuw.
L2319: ALBADA, G.B. VAN. - Panta Rhei.
R6688: ALBARDA, J.W. - De schat der armen.
R6689: ALBARDA, J.W. - Het landbouw-proletariaat en het socialisme.
T2390: ALBARDA, J.W. EN E. BOEKMAN. - Ir. J. W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
R6684: ALBARDA, J.W. - De as Colijn Goseling. Tweeslachtig regeringsbeleid.
T5022: ALBARDA, J.W. - Een ander licht - een ander oordeel over de gebeurtenissen met de Zeven Provincien.
R6685: ALBARDA, J.W. - Sluimerende krachten.
T6186: ALBARDA, J.W. - Denemarken - Nederland. Nationale ontwapening.
R6686: ALBARDA, J.W. - Dienstweigering, Dienstplicht en Sociaaldemokratie.
R6687: ALBARDA, J.W. - Met de kracht van het geloof.
T4739: ALBARDA, J.H. (ED.). - Prentenboek voor Delftsche Studenten. Zijnde een bloemlezing uit de teekeningen in den Delftschen Studentenalmanak van 1900-1931.
L0611: ALBE. - Miniaturen.
L2297: ALBE. - Federico Garcia Lorca.
R7941: ALBE. - Federico Garcia Lorca.
H1570: ALBE. - Giuseppe Ungaretti.
Y6326: ALBEE, EDWARD. - Het verhaal van de dierentuin. Vertaling Gerard Kornelis van het Reve en illustraties van Kurt Löb.
W2464: ALBEE, EDWARD. - Kleine Alice, toneelspel in drie bedrijven. Nederlandse vertaling Ernst van Altena. [Tiny Alice].
Y3451: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Standbeeld voor Rembrandt.
R8387: ALBERDINGK THIJM, JOS ALB. - De koningin van Napels. Een Hollandsche Dichtkrans, neergelegd aan de voeten van Hare Majesteit Maria Sophia Amalia.
R7963: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Hr. W.J. Hofdijk, geschied- en staatsleeraar. Een woord ter gunste van konstitutie en historie, uitgelokt door de onlangs binnen Alkmaar aangerichte feestelijkheid.
Y3453: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een weinig Amsterdamsche Kritiek bij gelegenheid der Nationale Feestvieringen.
T0333: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1869.
L9060: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Spiegel van Nederlandsche Letteren, bijzonder bestemd voor Belgische scholen. I-II : De geschiedenis der Letterkunde.
T0335: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1888.
T0334: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1870.
Y0062: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, J. A. (ED.). - Almanka voor Nederlandsche Katholieken, A.D. 1901
T9309: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Trouw. Een huldegroet aan Zijne Majesteit Koning Willem den Derde, bij zijn bezoek van Amsterdam, in Grasmaand, 1853.
B4046: ALBERDINGK THIJM, J.A. - J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werk.
R0243: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II.
T9776: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Moraal [en] Aesthetica. Afweering van grieven.
Y0041: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1878.
Y0042: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1881.
L8321: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
K3049: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA. - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijn brieven als Christen Mensch Kunstenaar.
T9511: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het voorgeborchte en andere gedichten.
T2699: ALBERDINGK THIJM, JOS A. - De Dietsche Warande. Nederlandsche Oudheden, en Nieuwere Kunst en Letteren. Vijfde deel.
B5257: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard.
L7970: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I.
L7971: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II.
L8304: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Legenden en Fantaizien.
H5743: ALBERDINGK THIJM, J.A. - J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werken. Met een inleiding door M.A.P.C. Poelhekke.
T0079: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Deel IX: Portretten van Joost van den Vondel.
T0721: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1865.
T0722: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1890.
T0723: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1877.
T0724: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1885.
L8553: [VONDEL] ALBERDINGK THIJM, J.A. - J. vanden Vondels Leeuwendalers, lantspel. Ingericht voor het nieuwere schouwtoneel.
L8554: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf.
L8556: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Magdalena van Vaernewyck. Naar de natuur geteekend door Pauwels Foreestier. Medegedeeld door ....
L8561: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche Literatuur. Verzameld, naar tijdsorde en geranschikt, en toegelicht door...
T2265: ALBERDINGK THIJM, JOS A. - De Dietsche Warande. Nederlandsch tijdschrift Aesthetische beschaving. Nieuwe Reeks Ve deel.
L5897: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Koggeschip. Legende van Amsterdam.
T1231: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard.
R8759: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf.
Y3450: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Wat wil men U doen vieren op 1e April? Aan de Katholieken van Nederland.
R1057: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI: Verspreide verhalen deel V.
B8018: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Levensschets van H.E. Moltzer.
R1056: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel VI: Portretten van Joost van den Vondel.
R8758: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De menschenhater. Komedie van Moliere. Vertaald door ....
L6810: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide gedichten 1841-1889. (met portret).
R0242: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I.
Y3447: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een woord voor den heer A. Ising en de zijnen.
R8757: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Alberdingk Thijm-herdenking 1820-1920. Gedachtenisviering en tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, VII September 1920.
Y9189: ALBERDINGK THIJM, C. - In een dag verwelkt. Roman voor jonge dames.
R8756: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Mejufvrouw Leclerc. Iets uit de jongste Oude Tijd. Met een plaatjen van Dujardin.
L0549: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA. - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch kunstenaar.
T7173: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De bezwaren van Jhr. Dr. F.A. Hartsen, tegen het Catholicisme.
T5054: ALBERDINGK THIJM, J.A. EN C. LEEMANS. - De kunst in Nederland. I. De kunst en archaeologie in Holland, Door J.A. Alberdingk Thijm; (Uit het Fransch vertaald). II. De kunst in Nederland, Door C. Leemans. III. Aanmerkingen op J.A. Alberdingk Thijm's kunst en archaeologie in Nederland (Dietsche Warande 1855 No 2), door C. Leemans.
Y3452: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Eene Wandeling met mijn vriend H.C. (kundig Fijnschilder).
Y3771: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een broederlijk woord. Gericht tot de katholieke kiezers te Amsterdam en elders.
Y4156: ALBERDINGK THIJM, ALB. - Van Orphaen en de goede Lympiose. Eene leerrijke sproke van 1400, den Haagschen Baljuw, Heere Dieric Potter, Naverteld... in dichtmaat van 't oorspronklijk.
Y3899: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedenkboek der hulde aan de nagedachtenis van Prof. Dr. J.A. Alberdingk Thijm, hoogleeraar aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, en der onthulling van den gedenksteen in zijn sterfhuis, op 23 Maart 1893.
B5221: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Notre Dame de Forest. Een verhaal uit de XVIIe eeuw. Met oorspronkelijke schetsen van den schrijver.
Y4155: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Huyg de Groot in Amsterdam, 1632. Blijspel in twee bedrijven.
T0330: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. schrikkeljaar 1864.
Y3397: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Dr. Peter Joseph von Cornelius.
L7973: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XIV. Verspreide verhalen Deel V.
T0336: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1889.
T0332: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. Schrikkeljaar 1868.
Y3554: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Voor-reden tot de afbeeldinghe van de maeltijt gehouden door een corporaelschap van het Blauwe Vendel van het Amsterdamsche Schuttersgild ter viering van de eeuwige vrede, ghelijck die gheschildert is door Barth. vander Helst.
Y9193: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA. - Een apostel der liefde.
B0875: [VONDEL] ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB. - Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van Mr Jac. van Lennep.
Y0232: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar O.H. 1879.
R8771: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Katholieke Kerkregeling in ons Vaderland.
R8014: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Palet en Harp. Romantiesch Dichtwerk in vaerzen en proza.
Y3269: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1852. Bij-een-gebragt door Jos. Alb. Alberdingk Thijm en H.J.C. van Nouhuys.
T3669: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Drie gedichten. Bij het borstbeeld van Bilderdijk. Ermingard van Voorne. De geboorte der kunst.
T2698: ALBERDINGK THIJM, JOS A. - De Dietsche Warande. Nederlandsche Oudheden, en Nieuwere Kunst en Letteren. Vierde deel.
T0331: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. 1865.
T3224: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar O.H. 1875.
Y3443: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Geschiedenis onzes Vaderlands. Openbare brief aan den heere J.J. van der Horst.
Y3396: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Jezuieten. Een woord van toelichting.
R8669: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
Y3541: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Amsterdamsche feestgedichten van J.A. Alberdingk Thijm ... ter gelegenheid van XII Mei MDCCCLXXIV, den 25en verjaardag der huldiging, als Koning en Koningin der Nederlanden van Willem den Derde en Sophia Mathilde.
L7093: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Karel de Groote en zijne eeuw (741-814) voorgesteld in zonderheid met betrekking tot Nederland.
L5100: ALBERING, LEONARDUS A.H. - Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het volksboek der Heemskinderen.
R1372: ALBERS, P. - De Sinte Teresia-Kerk op Het Hooge Westeinde voorheen De Spaansche Kapel en De Kerk van Spanje te 's-Gravenhage. Beknopte Geschiedenis naar aanleiding van haar Diamanten Jubelfeest 1841-1916.
Y4815: ALBERTS, A. - In en uit het paradijs getild.
K1263: ALBERTS, A. - De zilveren kogel.
R1749: ALBERTS, A. - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648.
A0002: ALBERTS, BOB. - De sprong. Een Hollands drama.
K3983: ALBERTS, A. - De Franse slag.
K3985: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
K3987: ALBERTS, A. - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV 1638 - 1715.
K4004: ALBERTS, A. - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda.
Y7382: ALBERTS, JOH. C.P. - Kwatrijnen.
K7691: ALBERTS, JOH. C.P. - Ter verklaring.
T8597: ALBERTS, A. - De vergaderzaal.
H6356: ALBERTS, A. - De Franse slag.
K8343: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste eeuwer. Eerste deel 1913-1918.
K7894: ALBERTS, A. - In de tijd gezet.
L0647: ALBERTS, A. - Libretto voor een gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
L0648: ALBERTS, A. - Aan Frankrijk uitgeleverd.
K8528: ALBERTS, JOH. C.P. - Goede reis! (Viaticum). Verzen.
Y8546: ALBERTS, JOH .C.P. - Eten halen. Een honger-novelle.
K3715: ALBERTS, A. - De vrouw met de parasol.
T8236: ALBERTS, A. - De eilanden.
T8933: ALBERTS, A. - Dankwoord bij de aanvaarding van de P.C.Hooft-prijs 1995 uitgesproken in het Letterkundig Museum te 's-Gravnhage op 22 mei 1955. Feestrede door Willem Jan Otten. Jurryrapport.
B3232: ALBERTS, A. - De Utrechtse herinneringen.
L9725: ALBERTS, A. - Haast hebben in september. Verhalen.
Y5264: ALBERTS, A. - Krantenknipsels van/over A. Alberts.
K0448: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
B6950: ALBERTS, A. - De eilanden.
B3060: ALBERTS, JOKE & HANS VISSER. - Vestdijk en het kinderboek.
Y4748: ALBERTS, A. - De eilanden.
M8319: ALBERTS, W. JAPPE. - De Middeleeuwse Stad.
L5337: ALBERUS, ERASMUS. - Fabeln. Ein nachwort von Wilhelm Matthiessen. 15 Holzschnitte von Vergil Solis.
T1928: ALBIN, PIERRE. - 43 Ans de politique pacifique et conciliante envers l'Allemagne, 1871-1914.
B0931: ALBLAS, JAN. - Bibliographie der Werken van Theodoor Rodenburgh.
H7497: ALBO, JOHN. - Monkey business. Seventy-two studies of the monkey in ourselves.
Y0592: ALBRECHT, FRIEDRICH UND KLAUS KANDLER. - Bund proletarisch-revolutionarer Schriftsteller Deutschlands 1928-1935.
Y2609: ALBREGTS, A.H.M. E.A. - 60 jaar Hartogs & Co. Met bijdragen van E. Elias, Ina van der Beugel, Godfried Bomans.
R9556: LANGBEIN'S KEGEL ALBUM. - Augenspiegel fur achte Kegelfreunde.
T1733: PLAATJES ALBUM. - Wat oude Barend vertelde!
M9930: ALCOFORADO, MARIANNA. - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaling Arthur van Schendel.
B9575: ALCOFORADO, MARIANNA. - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaling Arthur van Schendel.
Y5821: ALCYONEL (J. KRISHNAMURTI). - At the Feet of the Master.
Y2832: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE. - Richt mijne seack. Bloemlezing uit de religieuze lyriek van Philips van Marnix van St. Aldegonde. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
Y2833: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE. - Philips van Marnix van St. Aldegonde. Bloemlezing uit zijn psalmen en lofzangen. Met inleiding en aantekeningen van Chr. Stapelkamp.
Y5228: ALDEGONDE, PHILIPS MARNIX HEER VAN S. - De Byen corf der H. Roomscher Kercke. By den Auteur vergroot en vermeerdert.
B8044: ALDEN, JOHN. - Printers and printing in philately. With a foreword by John Alden.
L5535: ALDEWERELD, EDDY (ED.). - Grafische technieken.
L2355: ALDISS, W. (ED.). - Fontein Science Fiction 2. Vertaling Hans Kemming.
B9827: ALDUS. - Typogrommel.
M6774: ALDUS. - 'Allemaal flauwekul' en andere typografische notities.
R4776: ALECHINSKY, P. JOYCE MANSOUR EN FOLON. - Alechinsky a la ligne.
K3913: ALEICHEM, SJOLEM. - Tewje in boter en kaas.
B7470: ALER, J.M.M. - Im Spiegel der Form. Stilkritsche Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
L4715: ALER, JEAN M M. - Im Spiegel der Form. Stilkritische Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
K2646: ALER, J.M.M. / C. NEUTJENS / V.A. SCHMITZ. E.A. - Gestalte um Stefan George. Gundolf, Wolfskehl, Verwey, Derleth.
H5622: ALETRINO, COUPERUS, EMANTS. E.A. - Verhalen uit de negentiende eeuw 1870-1900.
L0061: ALETRINO, A. - A. Aletrino.
W9858: ALETRINO, L. - Verloren tronen. Anecdotische geschiedenis van de sedert de eerste wereldoorlog onttroonde vorstenhuizen (1918-1953).
T3276: ALETRINO, ARNOLD. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
H6561: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
K3885: ALETRINO. A. - Zuster Bertha. Met een nawoord van Kees Joosse.
T1884: ALETRINO, ARNOLD. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie. Twee delen.
T4241: ALETRINO, A. - Over eenige oorzaken der prostitutie. Voordracht gehouden in de afdeeling 's-Gravenhage en in de afdeeling Amsterdam van Nosokomos.
T2011: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
T3277: ALETRINO, ARNOLD. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
Y5686: ALETRINO, A. - Krantenknipsels over/van A. Aletrino
Y7262: ALETRINO, BOEKEN, VAN DEYSSEL, ERENS, KLOOS, VAN LOOY & NETSCHER (EDS.). - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885 - 1 october - 1910.
T1604: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
Y9013: ALEWIJN, ZACHARIAS HENRIC. - Verdediging van de voornaamste dichterlyke vryheden.
Y3758: ALEWIJN, ZACHARIAS HENDRIK. - Mengelingen, behelzende verbasterde spreekwyzen, en een aanhangzel van verminkte plaatzen in oude schryveren. Bylagen door Nikolaas Hinlopen.
R6519: ALEXANDER, E. (ED.). - Scenarium. Deel II. In memoriam en Opstellen ter nagedachtenis van W.Ph. Pos.
B7905: ALFEN, H. VAN. - De bron van Bakhuizen v.d. Brink's Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje's tocht in 1568).
Y0620: ALGRA, H. EN G.P. VAN ITTERZON. - Het sein op onveilig. Een bundeling der artikelen van de heren H. Algra, lid der Eerste Kamer en hoofredacteur van het Friesch Dagblad en Dr. G.P. van Itterzon, Voorz. v/d Schoolraad, over de schoolkwestie te Hardegarijp.
Y9562: DANTE ALIGHIERI. - Die göttliche Komödie. In Prosa uberstzt von Walter Naumann.
K7369: DANTE ALIGHIERI. - De Monarchie (de Monarchia). Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Jan Asser.
M5339: ALINGS, WIM. - Trapspijlen met een toefje goud.
K0108: ALISCA, NICOLAAS. - Wij zijn allen heiligen, gedichten.
T6118: ALKEMA, H. - Weer Oranje boven! Een verhaal uit de omwenteling van 1813 in Den Haag.
T2036: ALLARD, H. - Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd.
Y9133: ALLARD, FRANK. - Cantus Firmus.
Y0970: ALLARD, H.J. - De oude heer Jacob Pietersz. Schaep te Amsterdam en drie zendelingen uit Brazilie.
B4856: [VONDEL] ALLARD, H.J. - Vondel en de Moeder des Heeren, of Rozen- en lelienkrans uit Vondel's dichtbloemen voor Maria gevlochten.
B1096: ALLARD, ELISABETH. - Een grammaticaal onderzoek van het Proza van Hadewych.
R7267: ALLARD, LIESBETH. - Sint Lydwina. Graalspel. Massaal Leekespel uitgevoerd door zevenduizend graalleden in het Xerxes Stadion te Schiebroek.
T0934: ALLARD, ELISABETH. - Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych.
T7585: ALLARD, H. - Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd.
B5739: ALLEBLAS, J. - 16e en 17e eeuwse Dordtse uitgevers- en drukkersmerken. Kalender voor 1983.
H3328: ALLEN, ROGER E. / STEPHEN D. ALLEN. - Winnie-de-Poeh en succes. Waarin de lezer en Poeh en zijn vrienden het allerbelangrijkste onderwerp leren kennen: Succes!
R4712: RECHT VOOR ALLEN. - Tweede Memorandum van Recht voor Allen. Deuxieme Memoire de Recht voor Allen. Zweites Memorandum von Recht voor Allen. Second Memorandum of Recht voor Allen.
W2532: ALLEN, WOODY. - Ja, maar kan een stoommachine dat ook? Vertaling Aris J. van Braam.
Y2751: RECHT VOOR ALLEN. - Recht voor Allen. Uitgave van het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten. 4e jaargang 1977. nr. 3.
Y3217: RECHT VOOR ALLEN. - Recht voor Allen, orgaan van de federatie van Vrije Socialisten. 25e jaargang (703). 1 oktober 1970.
M3672: ALLEN, FREDERICK LEWIS. - De grote Pierpont Morgan. Vertaling C. Dikshoorn.
M2380: ALLENDE, ISABEL. - Het goud van Tomas Vargas. De verhalen van Eva Luna.
Y8879: ALLENDE, ISABEL. - Het negende schrift van Maya. Vertaling Rikkie Degenaar.
H4898: ALLENDE, ISABEL. - Portret in sepia. Vertaling B. Coopmans.
H1705: ALLENDE, ISABEL. - Liefde en schaduw. Vertaling G. Klaster.
K2028: ALLENDE, ISABEL. - Herinnering aan mijn Chili.
Y3768: ALLENDE, ISABEL. - Eva Luna.
K0095: ALLILOEJEWA, SWETLANA. - Twintig brieven aan een vriend. Vertaald door E.L. Duret.
W5643: ALLOUETEAU, MARC / PIERRE ROUDIL. - La lithographie.
T3247: ALLT, PETER. - Some aspects of the life and works of James Augustine Joyce. Inaugural lecture.
Y1222: ALMA, REDMER. E.A. - Virtus. Jaarboek voor Adelgeschiedenis No. 10. 2003.
B5476: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1913. Jaargang 91.
R7477: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1855.
R7478: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1835.
R7479: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834.
T6551: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 83ste Jaargang 1940.
T6552: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 88ste Jaargang 1948.
T6553: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 89ste Jaargang 1949.
R6143: ALMANAK. - Drenthsche Volksalmanak 1849. Dertiende Jaar.
Y9174: ALMANAK. - Swanneblummen. Jierboekje for 1851. Utjown fon da Selscip foar Frysce Tael in scriftenkinnisse.
B5416: ALMANAK. - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1844. Vierde Jaar.
R5341: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1849. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
B6264: ALMANAK. - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. MCMXXXIV Dertiende jaargang. V.V.S.L.
K8199: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1954.
T7944: ALMANAK. - Almanak voor 1917. Algemeene Jongelieden Geheelonthouders Vereeniging De Propagandist.
R3471: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1853. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
B3954: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1926 Jaargang 96.
B3955: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1927 Jaargang 97.
R6006: ALMANAK. - Swanneblummen. Jierboekje for 1857. Utjown fon da Selscip foar Frysce Tael in scriftenkinnisse.
Y9176: ALMANAK. - Swanneblommen. Jierboekje for 1874. Utjown fon t Selskip for Friske Tael in Skriftenkinnisse.
K9453: ALMANAK. - De liefde sticht. Almanak voor het jaar 1902.
K9454: ALMANAK. - De liefde sticht. Almanak voor het jaar 1903.
B5672: ALMANAK. - Almanak 1912 van de Maatschappijen tegen Wreedheid jegens Dieren.
L4934: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1848.
L4935: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834.
L4937: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1847.
L4933: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1851.
B5423: ALMANAK. - Castalia. Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1872.
B5545: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1914. Jaargang 92.
B5546: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1919. Jaargang 97.
B5547: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1918. Jaargang 96.
B5553: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1916. Jaargang 94.
B5554: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1915. Jaargang 93.
B5555: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1917. Jaargang 95.
B5557: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1910.
K3484: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1956. Samengesteld door Bert Schierbeek en Jan Walravens.
K3485: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1957. Samengesteld door Bert Voeten en M. Beck.
K3486: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1953.
T7921: ALMANAK. - Unitas Studiosorum Amstelodamensium 1927.
T7927: ALMANAK. - Spaaralmanak 1940. Aangeboden door de Nutsspaarbank te Amersfoort.
T2209: ALMANAK. - De Vriend des Huizes. Almanak voor het Katholieke Huisgezin voor het jaar 1900.
T9007: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1928. Jaargang 98.
R6139: ALMANAK - Volksalmanak voor het jaar 1878.
Y2895: ALMANAK. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1915.
R9472: ALMANAK. - Zwolsche Almanak voor het jaar 1902.
B5414: ALMANAK. - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1846. Zesde Jaar.
R2500: ALMANAK. - Almanach der Africaansche Landbouwers en Hoveniers / African Gardeners and Farmers Almanac.
R7648: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1826. Achtste jaar.
R7493: ALMANAK. - Erato. Miniatuur-Almanak voor Neerlands Schoonen voor 1852. Zestiende jaar.
H5103: ALMANAK. - Litteraire Parade. Almanak voor boekenvrienden voor het jaar 1940.
R6357: ALMANAK - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1898.
R5175: ALMANAK. - Almanak voor Blijgeestigen. Achtste jaar 1883.
Y1420: ALMANAK. - Soldaten-Almanak 1908.
Y5205: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1865.
T6736: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 98ste jaargang 1958.
T6636: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 72ste Jaargang 1929.
T6732: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 80ste jaargang 1937.
T6733: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 81ste jaargang 1938.
T6734: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 82ste jaargang 1939.
T6731: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 79ste jaargang 1936.
R8728: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1859. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T5194: ALMANAK. - Friesch Jaarboekje of Almanak voor het schrikkeljaar 1912. 86ste Jaargang.
Y0631: ALMANAK. - Soldaten-Almanak 1925.
R6568: ALMANAK. - Almanak van het Wageningsch Studentencorps voor het jaar 1932.
R7496: ALMANAK. - Nederlandsche Volks-Almanak, voor 1853, onder redaktie van H.J. Schimmel.
R8722: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1860. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T3153: ALMANAK. - Kweekelingen Almanak 1907.
T6632: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 70ste Jaargang 1927.
T6633: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 69ste Jaargang 1926.
T6730: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 78ste jaargang 1935.
R7474: ALMANAK. - Castalia. Jaarboekje, aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1867.
R7475: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1867.
R7476: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1857.
T6728: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 76ste jaargang 1933.
T6726: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 67ste jaargang 1924.
R6142: ALMANAK. - Drentsche Volksalmanak 1840. Vierde Jaar.
R3316: ALMANAK. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1852.
T5047: ALMANAK. - Anarchistisch Jaarboekje 1931.
T5049: ALMANAK. - Socialistische Almanak voor het jaar 1921.
T6634: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 68ste Jaargang 1925.
T6646: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 86ste Jaargang 1943.
T6647: ALMANAK. - Almanak van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. Tweede jaargang 1859.
T6727: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 75ste jaargang 1932.
T6716: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 47ste jaargang 1904.
T6725: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 66ste jaargang 1923.
R8309: ALMANAK. - De Nederlandsche Kweekeling. Almanak voor 1909.
R7506: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1873.
T6640: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 93ste Jaargang 1953.
T4937: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1886.
T4938: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1887.
T4936: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1880.
R7507: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1869.
R7513: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1842. Vier-en-twintigste Jaar.
R7514: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1844.
T5719: ALMANAK. MASTENBROEK, FENNA E.A. - Jaarboekje door Natuur en Kunst aan Genoegen gewijd.
R7480: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1829.
T5500: ALMANAK. - Weezen Almanak voor het jaar 1915. Vier-enveerstigste jaargang. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
T6618: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 44ste jaargang 1901.
T6616: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 73ste jaargang 1930.
Y9175: ALMANAK. - Swanneblummen. Jierboekje for 1852. Utjown fon da Selscip foar Frysce Tael in scriftenkinnisse.
T6718: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 49ste jaargang 1906.
T6631: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 71ste Jaargang 1928.
T6638: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 91ste Jaargang 1951.
R8726: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1862. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
R8427: ALMANAK. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904, jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen.
T3154: ALMANAK. - Kweekelingen Almanak 1908.
R7505: ALMANAK. - Almanak tot Nut en Verpoozing voor 1830.
T4615: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1952.
T6549: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 85ste Jaargang 1942.
Y3665: ALMANAK. - Friesche Almanak, voor het jaar 1893.
Y3666: ALMANAK. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1906. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 93ste jaargang.
Y3668: ALMANAK. - Van Zwaamen's en Thompson's Almanak voor het Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1910. 279ste jaargang.
Y3669: ALMANAK. - Van Zwaamen's en Thompson's Almanak voor het Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1913. 282ste jaargang.
T6635: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 68ste Jaargang 1924.
R9752: ALMANAK. - Zak-Almanak voor 1897.
R7500: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1874.
R7501: ALMANAK. - Tesselschade. Jaarboekje voor 1839.
T2742: ALMANAK. - Cadetten Almanak 1939.
T6637: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 90ste Jaargang 1950.
T6550: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 84ste Jaargang 1941.
T6518: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 97ste jaargang 1957.
T6473: ALMANAK. - Almanak voor het jaar 1861, uitgegeven door de Vriend van Armen en Rijken, Inrigting tot Bevordering van Volkgeluk en Volkswelvaart door Verspreiding van nuttige Kennis. / Volksletterkunde elfde deel.
T6827: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 52ste jaargang 1909.
T6641: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 94ste Jaargang 1954.
T6644: ALMANAK. - De Goede Jonge Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 99ste Jaargang 1959.
T6643: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 96ste Jaargang 1956.
T6721: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 53ste jaargang 1910.
T6719: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 50ste jaargang 1907.
T6720: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 51ste jaargang 1908.
T6645: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 87ste Jaargang 1947.
T6615: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 74ste jaargang 1931.
T6642: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 95ste Jaargang 1955.
T6617: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 46ste jaargang 1903.
T6639: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 92ste Jaargang 1952.
T6735: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 72ste jaargang 1929.
T6729: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 77ste jaargang 1934.
T6717: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 48ste jaargang 1905.
T4616: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1951.
T4597: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1956.
T4935: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1882.
R6839: ALMANAK. - Almanach de France et de Flandre. Pour l'an de grace 1926.
R8234: ALMANAK. - Feestbundel bij gelegenheid van het Vijf-Jarig Bestaan van den Utrechtschen Studenten-Almanak, bijeengebracht door eenige oud-redacteuren.
T4934: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1883.
R7504: ALMANAK. - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen voor het jaar 1873. Nieuwe Serie, 27ste Jaargang.
R8727: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1866. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
L3419: ALMANAK. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1914.
R7503: ALMANAK. - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen voor het schrikkeljaar 1876. Nieuwe Serie, 30ste Jaargang.
B4874: ALMOND, DAVID. - De schaduw van Skellig. Vertaling Annelies Jorna.
Y1992: ALOHA. - Aloha 1969. Nummers: 4 - 13(3x) - 14(2x) - 15(2x) - 16.
Y8852: ALOHA. - Aloha 1974. Nummer: 26 (3x).
Y1995: ALOHA. - Aloha 1973. Nummer: 2 - 6 - 20 - 22 - 23 - 25.
Y1996: ALOHA. - Aloha 1970. Nummers: 21 - 30- 32 -40.
Y1997: ALOHA. - Aloha 1971. Nummers: 1 (4x) - 3 (3x) - 4 (4x) - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 (3x) -13 - 15 - 16 - 17 - 46 (2x) - 48 - 49 - 50 (3x) - 52 (2x).
B4104: ALPHEN, HIERONYMUS VAN. - Bloemlezing. Met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters.
B8469: ALPHEN, H. VAN EN RHIJNVIS FEITH E.V.A. - Stichtelijke Gedachten, op alle dagen van het jaar.
T1107: ALPHEN, P.J.M. VAN. - Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw.
K3675: ALSTEIN. - Het vertrek naar Amerika.
K0289: ALSTEIN. - Het vertrek naar Amerika.
T5742: ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W. - Ons cellulair stelsel. Een woord tot Mr. M.H. Godefroi naar aanleiding zijner rede in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van den 11 Junij 1868.
T2250: ALTENA, ERNST VAN. - Verloren liedjes. Verspreide liedteksten. Een bloemlezing.
K7226: ALTENA, PETER, WILLEM HENDRIX E.A. (ED.). - Het verlokkend ooft. Proeven over Jaco Campo Weyerman.
R6399: ALTENA, PETER E.A. (EDS.). - Van Abelard tot de Zwaanridder. Literaire en historische personages uit middeleeuwen en latere tijd, met hun voortleven in de kunsten. Een Lexicon.
T8992: ALTENA, ERNST VAN. - Chansons van Ernst. Een selectie eigen luisterliedjes.
B7617: ALTENA, PETER & MYRIAM EVERARD [EDS.]. - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wollf en Aagje Deken.
Y5575: ALTENA, ERNST VAN. - Het kind en het lied.
R7082: ALTENA, ERNST VAN. - Daar ik tot zang word aangespoord. Occitaanse troubadours 1100-1300.
M6592: ALTER, ROBERT. - Stendhal, a biography. In collaboration with Carol Cosman.
Y2515: ALTERS, J. - Normaalschrift. Methode voor het schrijfonderwijs op de lagere school. Loodrechtstaande leesletters, voorlopertje A, overtrekken. Oefeningen in methodisch schrift, voorbeeldenboekje 1, 2 en 3.
M3171: ALTHER, LISA. - Dikker dan water. Vertaling Marre Dubbink.
W0534: ALTING VON GEUSAU, FRANS. - De som der delen. Europa voor en na de omwenteling.
P0924: [BECKETT] ALVAREZ, A. - Beckett.
H4939: ALVAREZ, A. - Nacht. Een onderzoek naar nachtleven, nachttaal, slaap en dromen. Vertaling Arnan Oberski.
H9936: ALVAREZ, JULIA. - In de naam van Salome. Vertaling Tom van Beek.
H9921: AMALRIK, GUZEL. - Herinneringen aan mijn kinderjaren. Vertaling J. van het Reve-Israel.
H1949: AMALRIK, ANDREJ. - Niet begeerde reis naar Siberie. Vertaling J. Israel/Karel van het Reve.
Y5927: AMBO. - Uitgeverij AMBO, Amsterdam, Baarn, Utrecht. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y0522: AMBRAZIEJUTE, MARIA. - Studien uber die Johanniter Regel. Dissertation.
R8876: AMBROS, A.W. - De Nederlandsche Toonkunstenaars der 15e en 16e eeuw. Fragmenten uit de geschiedenis der muziek.
Y2201: DE GEMEENTE-AMBTENAAR. - De Gemeente-Ambtenaar. Orgaan van het Nationaal Verbond van Gemeente Ambtenaren in Nederland. Aangesloten bij het N.V.V. 34e jrg. 15 december 1940 no. 837.
T3374: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging in de begin-periode na de oprichting van de eerste Christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland.[1890-1910].
K2828: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Over de doden niets dan goeds. Necrologieen van politici. Samengesteld en ingeleid door...
T3009: AMERONGEN, M. VAN EN C.J. AARTS. - DUITSLAND 1933. Brieven, citaten, dagboeken, documenten, foto's, memoires, poëzie, prenten, redevoeringen, romans.
B4190: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Rook doet leven. Over het recht op een hedonistisch bestaan.
R6302: AMERONGEN, MARTIN VAN E.V.A. - Voor buurt en beweging. Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel.
Y1823: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Shylock, woekeraar.
R6877: AMERONGEN, M. VAN. E.A. - De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire.
B6979: AMERONGEN, MARTIN. - Een kleine dondersteen.
R0869: AMERONGEN, MARTIN VAN. - L.A.J. Burgersdijk.
Y4566: AMERONGEN, M. VAN EN C.J. AARTS. - DUITSLAND 1933. Brieven, citaten, dagboeken, documenten, foto's, memoires, poëzie, prenten, redevoeringen, romans.
H1320: AMERONGEN, M. VAN. - Persmuskieten.
Y5868: AMERONGSCHE COURANT, DE. - De Amerongsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor Amerongen, Leersum, Doorn, Elst, Rhenen, Veenendaal en omstreken. Donderdag 24ste jaargang, 15 September 1898. No 1251,
Y3874: AMERONGSCHE COURANT, DE. - De Amerongsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor Amerongen, Leersum, Doorn, Elst, Rhenen, Veendendaal en omstreken. No. 1250. 24e jaargang, Woensdag 7 September 1898.
T7484: AMI D' ENFANT. - Moeder ga voor je kindje staan!
K7209: [BECKETT] AMIRAN, EYAL. - Wandering and home. Beckett's metaphysical narrative.
M5929: AMIS, KINGSLEY. - Ik wil het nu. Vertaling Jean A. Schalekamp.
M5868: AMIS, KINGSLEY. - Jake's geval. Vertaling W. Dielemans.
L9666: AMIS, KINGSLEY. - Iedere dag een glaasje. Vertaling A. van Nimwegen.
W2531: AMIS, KINGSLEY. - Ik wil het nu. Vertaling Jean A. Schalekamp.
A0270: AMIS, KINGSLEY. - Huwelijk op de helling. Vertaling Niek en Theo Hendriks.
R9739: AMIS, MARTIN. - De zwangere weduwe. Binnen de geschiedenis. Vertaald door Jan Pieter van der Sterre.
A0757: AMIS, KINGSLEY. - Oude reuzen. Vertaald door Joop van Helmond.
T4079: AMMAN, JOST. - Im Frauenzimmer - Wirt vermeldt von allerley schönen Kleidungen unnd Trachten der Weiber / hohes und niders Standes / wie man fast an allen Orten geschmückt und gezieret ist.
K6038: AMMERS-KULLER, JO VAN. - Mijn Amerikaansche reis.
H4704: AMMERS-KÜLLER, JO. - De zaligmaker.
Y5269: AMMERS-KULLER, JO VAN. - Krantenknipsels van/over Jo van Ammers Kuller.
M6599: AMMERS-KÜLLER, JO. - De zaligmaker.
Y9000: AMORIE VAN DER HOEVEN JR., ABRAHAM DES. - De Maasstroom.
B7906: AMORIE VAN DER HOEVEN, MARTINUS DES. - Specimen literarium inaugurale De nonnullis logcis veterum scriptorum, cum appendice de Arusiani Messi exemplis elocutionum.
L5375: AMPE S.J., ALB. (ED.). - Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens s.j. t.g.v. zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964.
L2431: AMSTEL, D.J. VAN. (ED.). - Hout, een veelzijdig materiaal.
Y2248: AMSTEL, ANNIE VAN. - Geef me nu ik wil.
R6579: AMSTELODAMUM. - Acht en twintigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
Y8860: FANTASIO / KOSMOS AMSTERDAM. - Fantasio / Kosmos Amsterdam. 32 krantenknipsels 1965. + 1x tijdschrift Lemuria Meditatie Centrum Kosmos.
K8897: AMSTERDAM, W. VAN. - Marionetten.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14